P. 1
KRIVICNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE (Sluzbeni glasnik RS, broj_ 49.03)

KRIVICNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE (Sluzbeni glasnik RS, broj_ 49.03)

|Views: 1,086|Likes:
Published by sinisa990

More info:

Published by: sinisa990 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
JP Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 Srijeda, 25. jun 2003. godine BAWA LUKA Broj 49 God. XII
@iro-ra~uni: Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope AD Bawa Luka 562-099-00004292-34 Zepter komerc banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81

517
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

odre|eno kao krivi~no djelo i opisana wegova obiqe`ja i za koje nije bila zakonom propisana kazna. Vremensko va`ewe krivi~nog zakona ^lan 4. (1) Na u~inioca krivi~nog djela primjewuje se zakon koji je va`io u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela. (2) Ako je poslije izvr{ewa krivi~nog djela izmijewen zakon, jednom ili vi{e puta, primijeni}e se zakon koji je najbla`i za u~inioca. Krivi~ne sankcije i wihova svrha ^lan 5. (1) Krivi~ne sankcije su: kazne, upozoravaju}e sankcije, mjere bezbjednosti i vaspitne mjere. (2) Za krivi~no djelo u zakonu se uvijek odre|uje kazna i ona se mo`e izre}i samo krivi~no odgovornom u~iniocu. Druge sankcije se izri~u po odredbama op{teg dijela ovog zakona. (3) Krivi~ne sankcije se propisuju i izri~u radi suzbijawa protivpravnih djelatnosti kojima se ugro`avaju ili povre|uju vrijednosti za{ti}ene krivi~nim zakonodavstvom. Va`ewe op{teg dijela ^lan 6. Odredbe op{teg dijela ovog zakona va`e za sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u zakonima Republike Srpske. Glava druga KRIVI^NO DJELO I KRIVI^NA ODGOVORNOST Op{t e od red be o krivi~nom djelu i krivi~noj od govornosti Krivi~no djelo ^lan 7. (1) Krivi~no djelo je protivpravno djelo kojim se povre|uju ili ugro`avaju za{ti}ene vrijednosti i koje je, zbog svoje opasnosti, u zakonu odre|eno kao krivi~no djelo i za wega propisana krivi~na sankcija. (2) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je, iako sadr`i obiqe`ja krivi~nog djela odre|ena zakonom, u zanemarqivoj mjeri opasno zbog svog malog zna~aja i zbog neznatnosti ili odsutnosti {tetnih posqedica. Djelo je malog zna~aja ako na to ukazuju wegova priroda, te`ina, okolnosti pod kojima je u~iweno, nizak stepen krivi~ne odgovornosti u~inioca ili wegove li~ne okolnosti. Na~in izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 8. (1) Krivi~no djelo mo`e se izvr{iti ~iwewem ili ne~iwewem.

UKAZ
O PROGLA[EWU KRIVI^NOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Krivi~ni zakon Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na [estoj sjednici odr`anoj 28. maja 2003. godine, a Vije}e naroda 19. juna 2003. godine potvrdilo da usvojenim Krivi~nim zakonom Republike Srpske nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Broj: 01-020-404/03 23. juna 2003. godine Bawa Luka Predsjednik Republike, Dragan ^avi}, s.r.

KRIVI^NI ZAKON
REPUBLIKE SRPSKE

OP[TI DIO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Funkcija krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske ^lan 1. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske {titi osnovna prava i slobode ~ovjeka i gra|anina i druge osnovne individualne i op{te vrijednosti koje ustanovquje i jem~i pravni poredak. (2) Ova za{tita se ostvaruje odre|ivawem koja djela predstavqaju krivi~na djela, propisivawem kazni i drugih krivi~nih sankcija za ta djela i izricawem tih sankcija u~iniocima krivi~nih djela u zakonom utvr|enom postupku. Osnov i granice krivi~nopravne prinude ^lan 2. Krivi~nopravna prinuda (~lan 1. stav 2. ovog zakona) primijeni}e se samo kada na drugi na~in nije mogu}e za{tititi osnovne dru{tvene vrijednosti i u mjeri koja je nu`na za takvu za{titu. Nema krivi~nog djela i kazne bez zakona ^lan 3. Nikome ne mo`e biti izre~ena kazna ili druga krivi~na sankcija za djelo koje, prije nego {to je u~iweno, nije zakonom ili me|unarodnim pravom bilo

Strana 2 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(2) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno ne~iwewem samo kad je u~inilac propustio ~iwewe koje je bio du`an da izvr{i. Vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 9. Krivi~no djelo u~iweno je u vrijeme kad je u~inilac radio ili bio du`an da radi, bez obzira kad je posqedica nastupila. Mjesto izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 10. (1) Krivi~no djelo je izvr{eno kako u mjestu gdje je u~inilac radio ili je bio du`an da radi, tako i u mjestu gdje je posqedica nastupila. (2) Krivi~no djelo je poku{ano kako u mjestu gdje je u~inilac radio, tako i u mjestu gdje je po wegovom umi{qaju posqedica trebala da nastupi ili je mogla nastupiti. Nu`na odbrana ^lan 11. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u nu`noj odbrani. (2) Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstoje}i protivpravni napad. (3) U~inilac koji je prekora~io granice nu`ne odbrane mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~inio usqed jake razdra`enosti ili prepasti izazvane napadom, mo`e se i osloboditi od kazne. Krajwa nu`da ^lan 12. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u krajwoj nu`di. (2) Krajwa nu`da postoji kad je djelo u~iweno radi toga da u~inilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugog istovremenu neskrivqenu opasnost koja se na drugi na~in nije mogla otkloniti, a pri tom u~iweno zlo nije ve}e od zla koje je prijetilo. (3) U~inilac koji je sam izazvao opasnost ali iz nehata, ili je prekora~io granice krajwe nu`de, mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima - mo`e se i osloboditi od kazne. (4) Nema krajwe nu`de ako je u~inilac bio du`an da se izlo`i opasnosti. Krivi~na odgovornost ^lan 13. (1) Krivi~no je odgovoran u~inilac koji je ura~unqiv i koji je krivi~no djelo u~inio sa umi{qajem ili iz nehata. (2) Za krivi~no djelo u~iweno iz nehata u~inilac je krivi~no odgovoran samo kad to zakon odre|uje. Ura~unqivost ^lan 14. (1) Nije ura~unqiv u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili nije mogao upravqati svojim postupcima usqed du{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ili zaostalog du{evnog razvoja (neura~unqivost). (2) U~inilac krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili sposobnost da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena usqed nekog stawa iz stava 1. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti (bitno smawena ura~unqivost).

(3) Krivi~no je odgovoran u~inilac krivi~nog djela koji upotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in dovede sebe u stawe u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|ewa u to stawe djelo bilo obuhva}eno wegovim umi{qajem ili je u odnosu na djelo kod wega postojao nehat, a zakon za takvo djelo predvi|a krivi~nu odgovornost i za nehat (samoskrivqena neura~unqivost). (4) Bitno smawena ura~unqivost u koju se u~inilac doveo na na~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov za ubla`avawe kazne. Umi{qaj ^lan 15. (1) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno sa direktnim ili eventualnim umi{qajem. (2) Krivi~no djelo je u~iweno sa direktnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan svog djela i htio wegovo izvr{ewe. (3) Krivi~no djelo je u~iweno sa eventualnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je pristao na weno nastupawe. Nehat ^lan 16. (1) Krivi~no djelo mo`e biti u~iweno iz svjesnog ili nesvjesnog nehata. (2) Krivi~no djelo je u~iweno iz svjesnog nehata kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je olako dr`ao da }e je mo}i sprije~iti ili da ona ne}e nastupiti. (3) Krivi~no djelo je u~iweno iz nesvjesnog nehata kada u~inilac nije bio svjestan mogu}nosti nastupawa zabrawene posqedice, iako je prema okolnostima i prema svojim li~nim svojstvima bio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti. Odgovornost za te`u posqedicu ^lan 17. Kad je iz krivi~nog djela proiza{la te`a posqedica za koju zakon propisuje te`u kaznu, ta se kazna mo`e izre}i ako je u~inilac u odnosu na tu posqedicu postupao iz nehata. Stvarna zabluda ^lan 18. (1) Nije krivi~no odgovoran u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije bio svjestan nekog wegovog zakonom odre|enog obiqe`ja ili koji je pogre{no smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo bilo dozvoqeno. (2) Ako je u~inilac bio u zabludi usqed nehata, krivi~no je odgovoran za krivi~no djelo u~iweno iz nehata kad zakon i za takvo djelo odre|uje krivi~nu odgovornost. Pravna zabluda ^lan 19. U~inilac krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabraweno mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. Poku{aj krivi~nog djela Poku{aj ^lan 20. (1) Ko sa umi{qajem zapo~ne izvr{ewe krivi~nog djela, ali ga ne dovr{i, kazni}e se za poku{aj krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela samo kad zakon izri~ito propisuje ka`wavawe i za poku{aj.

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 3

(2) U~inilac }e se za poku{aj kazniti u granicama kazne propisane za krivi~no djelo, a mo`e se i bla`e kazniti. Nepodoban poku{aj ^lan 21. U~inilac koji poku{a da izvr{i krivi~no djelo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu mo`e se osloboditi od kazne. Dobrovoqni odustanak ^lan 22. (1) U~inilac koji je poku{ao izvr{ewe krivi~nog djela, ali je dobrovoqno odustao od wegovog izvr{ewa, mo`e se osloboditi od kazne. (2) U slu~aju dobrovoqnog odustanka, u~inilac }e se kazniti za one radwe koje ~ine neko drugo samostalno krivi~no djelo. Sa u~esni{tvo u krivi~nom djelu Saizvr{ila{tvo ^lan 23. Ako vi{e lica, u~estvovawem u radwi izvr{ewa ili na drugi na~in, zajedni~ki izvr{e krivi~no djelo svako od wih kazni}e se kaznom propisanom za to djelo. Podstrekavawe ^lan 24. (1) Ko drugog sa umi{qajem podstrekne da izvr{i krivi~no djelo, kazni}e se kao da ga je sam izvr{io. (2) Ko drugog sa umi{qajem podstrekava na izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od pet godina ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{ano - kazni}e se kao za poku{aj krivi~nog djela. Pomagawe ^lan 25. (1) Ko drugome sa umi{qajem pomogne u izvr{ewu krivi~nog djela kazni}e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se i bla`e kazniti. (2) Kao pomagawe u izvr{ewu krivi~nog djela smatra se naro~ito: davawe savjeta ili uputstava kako da se izvr{i krivi~no djelo, stavqawe u~iniocu na raspolagawe sredstava za izvr{ewe krivi~nog djela, otklawawe prepreka za izvr{ewe krivi~nog djela, kao i unaprijed obe}ano prikrivawe krivi~nog djela, u~inioca, sredstava kojima je krivi~no djelo izvr{eno, tragova krivi~nog djela ili predmeta pribavqenih krivi~nim djelom. Granice odgovornosti i ka`wivosti sau~esnika ^lan 26. (1) Saizvr{ilac je krivi~no odgovoran u granicama svog umi{qaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ - u granicama wihovog umi{qaja. (2) Saizvr{ilac, podstreka~ ili pomaga~ koji je dobrovoqno sprije~io izvr{ewe krivi~nog djela - mo`e se osloboditi od kazne. (3) Li~ni odnosi, svojstva i okolnosti usqed kojih zakon iskqu~uje krivi~nu odgovornost, dozvoqava oslobo|ewe od kazne ili ubla`avawe kazne, mogu se uzeti u obzir samo onom izvr{iocu, saizvr{iocu, podstreka~u ili pomaga~u kod koga takvi odnosi, svojstva ili okolnosti postoje. Posebni uslovi ka`wivosti podstreka~a i pomaga~a ^lan 27. (1) Ako je krivi~no djelo ostalo u poku{aju, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za poku{aj tog djela (~lan 20.).

(2) Ako je izvr{eno lak{e krivi~no djelo od onog na koje se podstrakvawe i pomagawe odnosilo, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za krivi~no djelo koje je izvr{eno. Glava tre}a KAZNE Svrha ka `wavawa, vrste kazni i u sl ov i za wihovo izricawe Svrha ka`wavawa ^lan 28. U okviru svrhe krivi~nih sankcija, svrha ka`wavawa je: 1) spre~avawe u~inioca da ~ini krivi~na djela i wegovo prevaspitavawe, 2) uticaj na druge da ne ~ine krivi~na djela, 3) razvijawe i u~vr{}ivawe dru{tvene odgovornosti izra`avawem dru{tvene osude za krivi~no djelo i neophodnosti po{tovawa zakona. Vrste kazni ^lan 29. Za krivi~na djela krivi~no odgovornim u~iniocima mogu se izre}i ove kazne: 1) zatvor, 2) nov~ana kazna. Glavne i sporedne kazne ^lan 30. (1) Dugotrajni zatvor i zatvor mogu se izre}i samo kao glavne kazne. (2) Nov~ana kazna se mo`e izre}i i kao glavna i kao sporedna kazna. (3) Ako je za jedno krivi~no djelo propisano vi{e kazni, samo se jedna mo`e izre}i kao glavna. Zakonitost u izricawu kazne ^lan 31. (1) U~iniocu krivi~nog djela izri~e se kazna propisana za u~iweno krivi~no djelo, a bla`a kazna od propisane mo`e se izre}i samo pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. (2) Za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa nov~ana kazna kao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da }e se u~inilac kazniti zatvorom ili nov~anom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. Kazna zatvora ^lan 32. (1) Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana, niti du`a od dvadeset godina. (2) Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela izvr{enim s umi{qajem, mo`e se propisati kazna zatvora u trajawu od dvadeset i pet do ~etrdeset i pet godina (dugotrajni zatvor). (3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo. (4) Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i izvr{iocu koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io dvadeset i jednu godinu `ivota, niti bremenitoj `eni. (5) Pod uslovima propisanim Glavom {estom ovog zakona mo`e se izre}i kazna maloqetni~kog zatvora. Kazna maloqetni~kog zatvora je po svojoj svrsi, prirodi, trajawu i na~inu izvr{ewa posebna kazna li{ewa slobode.

Strana 4 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(6) Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovawe mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine te kazne. Izricawe kazne zatvora ^lan 33. (1) Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {est mjeseci na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri~e samo na pune godine. (2) Izre~ena kazna zatvora koja ne prelazi tri mjeseca, mo`e se na zahtjev osu|enog zamijeniti nov~anom kaznom, shodno odredbi ~lana 36. st. 2. i 3. ovog zakona. Rad za op{te dobro na slobodi ^lan 34. (1) Kad sud izrekne kaznu zatvora najvi{e do {est mjeseci, istovremeno mo`e odrediti da se izre~ena kazna, zamijeni radom za op{te dobro na slobodi, ako optu`eni na to pristane. (2) Pod uslovima iz stava 1. ovog ~lana, odluku o zamjeni mo`e donijeti i drugostepeni sud prilikom dono{ewa odluke o `albi protiv prvostepene presude. Poslije pravnosna`nosti presude, ovakva se odluka ne mo`e donijeti. (3) Pri ocjeni da li izre~enu kaznu treba zamijeniti radom za op{te dobro na slobodi, sud }e uzeti u obzir sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina kazne, a izvr{ewe kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarewe svrhe ka`wavawa, a istovremeno uslovna osuda ne bi bila dovoqna za postizawe op{te svrhe krivi~ne sankcije. (4) Rad za op{te dobro na slobodi odre|uje se u trajawu srazmjernom izre~enoj kazni zatvora. Ovo trajawe ne mo`e biti kra}e od jednog mjeseca, niti du`e od izre~ene kazne zatvora. Pri odmjeravawu ovog trajawa sud }e uzeti u obzir izre~enu kaznu zatvora koja se zamjewuje, ali i mogu}nost osu|enog s obzirom na wegovu li~nu situaciju i zaposlewe. (5) Ako osu|eni poslije isteka datog mu roka, ne izvr{i ili samo djelimi~no izvr{i rad za op{te dobro na slobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{ewu kazne zatvora u trajawu srazmjernom vremenu preostalog rada za op{te dobro na slobodi i preostalom dijelu koji nije izvr{en. (6) Zamjena kazne zatvora radom za op{te dobro na slobodi mo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kazna zamjewuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 36. ovog zakona. (7) Raspored na rad za op{te dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta vr{i Ministarstvo pravde Republike Srpske, vode}i ra~una o sposobnostima i znawima osu|enog. Nov~ana kazna ^lan 35. (1) Nov~ana kazna se izri~e u dnevnim iznosima, a ako to nije mogu}e, mo`e se izre}i u odre|enom iznosu. (2) Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima, mo`e iznositi najmawe pet a najvi{e 360 dnevnih iznosa, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa najvi{e 1500 dnevnih iznosa, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (3) Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu, najni`i iznos ne mo`e biti mawi od 50 KM, a najvi{i iznos ne mo`e biti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (4) Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sud primjewuju}i op{ta pravila o odmjeravawu kazne. Visinu dnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinu dnevnog dohotka u~inioca prema iznosu wegove tromjese~ne neto plate i wegova druga primawa,

kao i porodi~ne obaveze. Prilikom odre|ivawa visine iznosa sud se oslawa na podatke koji u trenutku izricawa kazne nisu stariji od {est mjeseci. (5) Podatke iz prethodnih stavova ovog ~lana koji sudu nisu poznati obezbje|uje optu`eni u roku koji odredi sud, a najkasnije do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku. Ako do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za odre|ivawe visine dnevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna se izri~e u odre|enom iznosu, pri ~emu se primjewuju op{ta pravila za odmjeravawe kazne. (6) Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu {ezdesetinu, a najvi{e jednu tre}inu zadwe zvani~no objavqene prosje~ne mjese~ne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj, koju objavquje Zavod za statistiku Republike Srpske. (7) U presudi se odre|uje rok pla}awa nov~ane kazne, koji ne mo`e biti kra}i od petnaest dana ni du`i od {est mjeseci, ali u opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti da osu|eni isplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne mo`e biti du`i od dvije godine. (8) Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonu su prihod buxeta Republike Srpske. Zamjena nov~ane kazne ^lan 36. (1) Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno. (2) Ako osu|eni ne plati nov~anu kaznu u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bez odlagawa donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijeni kaznom zatvora. (3) Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to }e se za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne, odnosno ako je nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu, za svakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedan dan zatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od {est mjeseci. (4) Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne, ostatak }e se srazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplati ostatak nov~ane kazne - izvr{ewe zatvora }e se obustaviti. (5) Poslije smrti osu|enog nov~ana kazna ne}e se izvr{iti. Odm jeravawe kazne Op{ta pravila o odmjeravawu kazne ^lan 37. (1) Sud }e u~iniocu krivi~nog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to djelo, imaju}i u vidu svrhu ka`wavawa i uzimaju}i u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a naro~ito: stepen krivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~iweno, ja~inu ugro`avawa ili povrede za{ti}enog dobra, okolnosti pod kojima je djelo u~iweno, raniji `ivot u~inioca, wegove li~ne prilike i wegovo dr`awe poslije u~iwenog krivi~nog djela, kao i druge okolnosti koje se odnose na li~nost u~inioca. (2) Kad sud odmjerava kaznu u~iniocu za krivi~no djelo u~iweno u povratu, posebno }e uzeti u obzir da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela u~iwena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude, odnosno od izdr`ane ili opro{tene kazne. (3) Pri odmjeravawu nov~ane kazne sud }e posebno uzeti u obzir imovno stawe u~inioca. Ubla`avawe kazne ^lan 38. Sud mo`e u~iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili primijeniti bla`u vrstu kazne: 1) kad zakon predvi|a da se u~inilac mo`e bla`e kazniti,

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 5

2) kad utvrdi da postoje osobito olak{avaju}e okolnosti koje ukazuju da se i sa ubla`enom kaznom mo`e posti}i svrha ka`wavawa. Granice ubla`avawa kazne ^lan 39. (1) Kad postoje uslovi za ubla`avawe kazne iz prethodnog ~lana ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu u ovim granicama: 1) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od deset ili vi{e godina, kazna se mo`e ubla`iti do pet godina zatvora; 2) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od pet godina, kazna se mo`e ubla`iti do dvije godine zatvora; 3) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora; 4) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor ispod tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do trideset dana zatvora, a mo`e se umjesto zatvora izre}i nov~ana kazna; 5) ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna sa nazna~ewem posebne najmawe mjere, kazna se mo`e ubla`iti do pet dnevnih iznosa, a ako se izri~e u odre|enom iznosu do 50 KM. (2) Pri odlu~ivawu u kojoj }e mjeri kaznu ubla`iti prema pravilima iz stava 1. ovog ~lana, sud }e posebno uzeti u obzir najmawu i najve}u mjeru kazne propisane za krivi~no djelo. Oslobo|ewe od kazne ^lan 40. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela samo kad to zakon izri~ito predvi|a. (2) Kad je sud ovla{}en da u~inioca krivi~nog djela oslobodi od kazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~ewa propisanih za ubla`avawe kazne. Poseban slu~aj za oslobo|ewe od kazne ^lan 41. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela u~iwenog iz nehata kad posqedice djela tako te{ko poga|aju u~inioca da izricawe kazne u takvom slu~aju o~igledno ne bi odgovaralo svrsi ka`wavawa. (2) Ako je u~inilac poslije izvr{enog djela, a prije nego {to je saznao da je okrivqen, dobrovoqno otklonio posqedice djela ili naknadio {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom, mo`e se osloboditi od kazne. Sticaj krivi~nih djela ^lan 42. (1) Ako je u~inilac jednom radwom ili sa vi{e radwi u~inio vi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }e prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela pa }e za sva ta djela izre}i jedinstvenu kaznu. (2) Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po sqede}im pravilima: 1) ako je za neko krivi~no djelo u sticaju utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samo tu kaznu; 2) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti ve}a od svake pojedina~ne utvr|ene kazne, ali ne smije dosti}i zbir utvr|enih kazni niti pre}i dvadeset godina zatvora; 3) ako su za sva krivi~na djela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne mo`e biti ve}a od osam godina zatvora; 4) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio samo nov~ane kazne, jedinstvena kazna ne smije pre}i zbir utvr|enih kazni niti iznos od 50.000 KM, odnosno

1.000.000 KM - ako je neko od djela izvr{eno iz koristoqubqa; 5) ako je za neka krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, a za druga nov~ane kazne, izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov~anu kaznu po odredbama ta~ke 2. do 4. ovog stava. (3) Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar i za jedno krivi~no djelo u sticaju, a ako je utvrdio vi{e nov~anih kazni, izre}i }e jednu nov~anu kaznu po odredbi ta~ke 4. stava 2. ovog ~lana. (4) Ako je sud za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora, izre}i }e zatvor kao jedinstvenu kaznu shodnom primjenom pravila predvi|enih u stavu 2. ovog ~lana. Odmjeravawe kazne osu|enom licu ^lan 43. (1) Ako se osu|enom licu sudi za krivi~no djelo u~iweno prije nego {to je zapo~elo izdr`avawe kazne po ranijoj osudi, ili za krivi~no djelo u~iweno za vrijeme izdr`avawa zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e izre}i jedinstvenu kaznu za sva krivi~na djela primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona, uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. Kazna ili deo kazne koju je osu|eni izdr`ao ura~una}e se u izre~enu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora. (2) Za krivi~no djelo u~iweno u toku izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e u~iniocu izre}i kaznu nezavisno od ranije izre~ene kazne, ako se primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha ka`wavawa s obzirom na trajawe neizdr`anog djela ranije izre~ene kazne. (3) Prema osu|enom koji u vrijeme izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloqetni~kog zatvora u~ini krivi~no djelo za koje zakon propisuje nov~anu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primjeni}e se disciplinska mjera. Ura~unavawe pritvora i ranije kazne ^lan 44. (1) Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako li{ewe slobode u vezi sa krivi~nim djelom, ura~unavaju se u izre~enu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloqetni~kog zatvora i nov~anu kaznu. (2) Zatvor ili nov~ana kazna koju je osu|eni izdr`ao, odnosno platio za prekr{aj, kao i kazna ili disciplinska mjera li{ewa slobode koju je izdr`ao zbog povrede vojne discipline, ura~unava se u kaznu izre~enu za krivi~no djelo ~ija obiqe`ja obuhvataju i obiqe`ja prekr{aja, odnosno povrede vojne discipline. (3) Pri svakom ura~unavawu izjedna~ava se dan pritvora, dan li{ewa slobode, dan maloqetni~kog zatvora, dan zatvora, dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM. Glava ~etvrta UPOZORAVAJU]E SANKCIJE Vrste upozoravaju}ih sankcija i op{ti uslovi wihove primjene ^lan 45. (1) Upozoravaju}e sankcije su: uslovna osuda i sudska opomena. (2) Ove sankcije se izri~u krivi~no odgovornom u~iniocu samo u slu~ajevima kad, s obzirom na prirodu i te`inu krivi~nog djela, okolnosti pod kojima je u~iweno i li~nost u~inioca, nije nu`na primjena kazne i kad se svrha ka`wavawa mo`e posti}i upozorewem uz prijetwu kaznom (uslovna osuda) ili samo upozorewem (sudska opomena).

vrijeme provedeno na izdr`avawu ove kazne ne ra~una se u vrijeme provjeravawa utvr|eno uslovnom osudom za ranije djelo. ako u~iniocu za krivi~na djela utvr|ena u uslovnoj osudi i za nova krivi~na djela treba izre}i kaznu preko dvije godine zatvora (~lan 47.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Uslovna osuda Srijeda. wihov zna~aj i pobude iz kojih su u~iwena. a to je presudom utvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravawa. Uslovi za izricawe uslovne osude ^lan 47. uslovna osuda mo`e se izre}i za obje kazne ili samo za kaznu zatvora. a koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od pet godina (vrijeme provjeravawa). uzimaju}i kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvr|enu. primijeni}e odredbu ~lana 48. Uslovna osuda sa za{titnim nadzorom ^lan 52. (2) Za{titni nadzor obuhvata zakonom predvi|ene mjere pomo}i. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako poslije wenog izricawa utvrdi da je osu|eni izvr{io krivi~no djelo prije nego {to je uslovno osu|en i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricawe uslovne osude da se znalo za to djelo. (3) Ako u toku trajawa za{titnog nadzora sud utvrdi da je ispuwena svrha ove mjere. najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. starawa. 6) raspolagawe s platom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren na~in i u skladu s bra~nim i porodi~nim obavezama. U tom slu~aju primijeni}e odredbu ~lana 48. stav 1. stavi pod za{titni nadzor za odre|eno vrijeme u toku vremena provjeravawa. sud }e ocijeniti da li se od u~inioca sa osnovom mo`e o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela iako kazna. (2) Ako sud ne opozove uslovnu osudu. primjenom odredaba ~lana 42. 4) osposobqavawe za odre|eno zanimawe. ne bude izvr{ena. sud }e ga osloboditi od ispuwewa te obaveze ili je zamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom predvi|enom zakonom. a na osnovu svih okolnosti va`nih za takvu ocjenu. u okviru vremena provjeravawa. . stav 4. (1) Uslovna osuda mo`e se opozvati u toku vremena provjeravawa. izre~ene uz uslovnu osudu. stav 3. Osu|enom kome za novo krivi~no djelo bude izre~en zatvor. (3) Ako opozove uslovnu osudu. stav 2. Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza ^lan 50. ovog zakona. jun 2003. ovog zakona. Rokovi za opozivawe uslovne osude ^lan 51. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora od dvije godine ili u du`em trajawu. Ako sud na|e da i za novo krivi~no djelo treba izre}i uslovnu osudu. (3) Mjere bezbjednosti. stav 2. Opozivawe uslovne osude zbog novog krivi~nog djela ^lan 48. nadzora i za{tite. sud }e. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta i postupawe po wihovim savjetima.) ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti nove presude. uslovna osuda mo`e se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. ne naknadi {tetu koju je prouzrokovao krivi~nim djelom ili ne ispuni druge obaveze predvi|ene u krivi~nopravnim odredbama. Opozivawe uslovne osude zbog ranije u~iwenog krivi~nog djela ^lan 49. Ako utvrdi da osu|eni iz opravdanih razloga ne mo`e da ispuni postavqenu obavezu. (2) Sud u presudi odre|uje jednu ili vi{e obaveza iz prethodnog stava ovog ~lana. ovog zakona utvrdi}e jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo i odredi}e novo vrijeme provjeravawa (~lan 46. (2) Pri odluci da li }e izre}i uslovnu osudu. ovog zakona izre}i jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo. sud ga mo`e opomenuti ili mo`e ranije obaveze zamijeniti drugim ili produ`iti trajawe za{titnog nadzora u okviru vremena provjeravawa ili opozvati uslovnu osudu. (2) Sud mo`e u uslovnoj osudi odrediti da }e se kazna izvr{iti i ako osu|eni u odre|enom roku ne vrati imovinsku korist pribavqenu izvr{ewem krivi~nog djela. sud }e primjenom odredaba ~lana 42. 5) prihvatawe zaposlewa koje odgovara stru~noj spremi i sposobnostima u~inilaca. (1) Uslovnom osudom sud u~iniocu krivi~nog djela utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti ako osu|eni za vrijeme koje odredi sud. 2) uzdr`avawe od upotrebe alkoholnih pi}a ili opojnih droga. (4) Ako osu|eni kome je izre~en za{titni nadzor ne ispuwava obaveze koje mu je sud odredio. ^lan 46. Rok za ispuwewe tih obaveza utvr|uje sud u okviru odre|enog vremena provjeravawa. odrediti da se izvr{i utvr|ena kazna u uslovnoj osudi. produ`iti rok za ispuwewe obaveze ili mo`e opozvati uslovnu osudu i izre}i kaznu koja je utvr|ena u uslovnoj osudi. kojom mu se prijeti.). (1) U~iniocu se uslovnom osudom mo`e utvrditi samo kazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna. (2) Ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora mawa od dvije godine ili nov~ana kazna. mo`e za{titni nadzor ukinuti prije isteka odre|enog vremena. stav 1. kome je izre~ena uslovna osuda. ovog zakona. Ako je uslovnom osudom osu|enom odre|eno ispuwewe neke obaveze iz ~lana 46. ovog ~lana. a on ne ispuni tu obavezu u roku odre|enom u presudi. odlu~iti da li }e opozvati uslovnu osudu. Ako osu|eni u tom vremenu u~ini krivi~no djelo koje povla~i opozivawe uslovne osude. sud mo`e. sud mo`e za novo u~iweno krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu ili kaznu. (4) Ako ne opozove uslovnu osudu. izvr{i}e se. 1. i 2. po{to ocjeni sve okolnosti koje se odnose na u~iwena krivi~na djela i u~ionica. (1) Za{titni nadzor mo`e obuhvatiti ove obaveze: 1) lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. (1) Sud mo`e odrediti da se u~inilac. pri ~emu pobli`e navodi u ~emu se one sastoje i kako ih treba izvr{iti. 3) posje}ivawe odre|enih psihijatrijskih. Sadr`aj za{titnog nadzora ^lan 53. ne u~ini novo krivi~no djelo. (3) Odluka kojom se opoziva uslovna osuda mora postati pravnosna`na u rokovima iz st. Pri tome sud je vezan zabranom izricawa uslovne osude. 25. sud mo`e. a posebno srodnost u~iwenih krivi~nih djela.Strana 6 . (2) Ako osu|eni u odre|enom roku ne ispuni neku obavezu iz ~lana 46. (3) Ako je u~iniocu utvr|ena i kazna zatvora i nov~ana kazna. ovog zakona.

ovog ~lana. Obavezno lije~ewe od zavisnosti ^lan 59. vode}i ra~una o svrsi sudske opomene. (5) Sudska opomena ne mo`e se izre}i vojnim licima za krivi~na djela protiv Vojske Republike Srpske. zabrana upravqawa motornim vozilom. ovog ~lana. obavezno psihijatrijsko lije~ewe se mo`e nastaviti izvan medicinske ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. 3. djelatnosti ili du`nosti. 4. (3) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre~ena. pod uslovima iz stava 1. Obavezno psihijatrijsko lije~ewe ^lan 58. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe. (6) Prema izvr{iocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne psihijatrijskom lije~ewu u toku vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. 2. (4) Prema u~iniocu krivi~nog djela koji prekr{i zabranu vr{ewa poziva. obavezno lije~ewe od zavisnosti. ovog ~lana. U~iniocima krivi~nih djela mogu se izre}i ove mjere bezbjednosti: 1. djelatnosti ili du`nosti. svrha mjera bezbjednosti je da se otklone stawa ili uslovi koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e vr{i krivi~na djela. ovog zakona obavezno lije~ewe od zavisnosti mo`e se nastaviti van zdravstvene ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. (Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza) ovog zakona. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe uslovni otpust }e se opozvati. wegovo pona{awe poslije izvr{enog krivi~nog djela. (5) Pod uslovima iz stava 2. 1. (5) Pod uslovima iz ~lana 58. ovog zakona. a u~iwena su pod takvim olak{avaju}im okolnostima koje ih ~ine osobito lakim. djelatnosti ili du`nosti. (1) Mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa odre|enog poziva. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti. sud }e izre}i obavezno psihijatrijsko lije~ewe ako na osnovu te`ine izvr{enog krivi~nog djela i stepena u~inio~eve du{evne poreme}enosti utvrdi da postoji opasnost da bi mogao izvr{iti isto ili te`e krivi~no djelo i da je radi otklawawa ove opasnosti potrebno wegovo lije~ewe. ovog ~lana. (2) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izvr{iti. (1) Sudska opomena mo`e se izre}i za krivi~na djela za koja je propisan zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. (4) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i sudsku opomenu sud }e. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. (1) Sud mo`e u~iniocu krivi~nog djela izre}i jednu ili vi{e mjera bezbjednosti kad postoje uslovi za wihovo izricawe predvi|eni ovim zakonom. ako postoji opasnost da bi takvo obavqawe moglo podsticajno uticati da u~ini novo krivi~no djelo zloupotrebom svog poziva. (1) Mjeru bezbjednosti zabrane upravqawa motornim vozilom sud mo`e izre}i u~iniocu krivi~nog . stav 5.Strana 7 Sudska opomena ^lan 54. uslovni otpust }e se opozvati. (3) Kao u slu~aju iz ~lana 34. (3) Sudsku opomenu sud mo`e izre}i za vi{e krivi~nih djela u~iwenih u sticaju ako za svako od tih djela postoje uslovi iz st. (1) U~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio u stawu bitno smawene ura~unqivosti. odnosno u zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. ovog ~lana se mo`e izre}i uz istu krivi~nu sankciju u istom trajawu i na isti na~in. djelatnosti ili du`nosti. stav 2. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti izvr{iocu krivi~nog djela koji se u toku izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom psihijatrijskom lije~ewu. Izricawe mjera bezbjednosti ^lan 57. zabrana vr{ewa poziva.Srijeda. ako postoji opasnost da }e zbog te zavisnosti i ubudu}e ~initi krivi~na djela. tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi mo`e se postupiti shodno odredbi ~lana 50. djelatnosti ili du`nosti ^lan 60. (1) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio pod odlu~uju}im djelovawem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga. i 2. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. jun 2003. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji se tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom lije~ewu od zavisanosti. mo`e se postupiti u skladu sa odredbom ~lana 50. 5. U okviru op{te svrhe krivi~nih sankcija. (6) Prema u~inocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne lije~ewu od zavisnosti tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. djelatnosti ili du`nosti u vezi imovine koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup. djelatnosti ili du`nosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je izvr{io krivi~no djelo u vezi imovine koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaquju}i svom pozivu. mo`e se postupiti prema odredbi ~lana 50. ili uz uslovnu osudu. kao zamjeni za kaznu zatvora prekr{i zabranu obavqawa poziva. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . 25. stepen krivi~ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je djelo u~iweno. oduzimawe predmeta. (Rad za op{te dobro na slobodi) stav 5. kako je ovim zakonom propisano za mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa. uz izdr`avawe kazne zatvora ili uz rad za op{te dobro na slobodi. obavezno psihijatrijsko lije~ewe. Zabrana vr{ewa poziva. koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od deset godina. wegov raniji `ivot. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. stav 5. Zabrana upravqawa motornim vozilom ^lan 61. ovog zakona. ali najdu`e do isteka izdr`avawa kazne zatvora ili izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi ili isteka vremena provjeravawa uz uslovnu osudu. Vrste mjera bezbjednosti ^lan 56. (2) Za odre|ena krivi~na djela i pod uslovima predvi|enim zakonom sudska opomena mo`e se izre}i i kad je propisan zatvor do tri godine. posebno uzeti u obzir li~nost u~inioca. ovog zakona. pod uslovima utvr|enim u stavu 1. Glava peta MJERE BEZBJEDNOSTI Svrha mjera bezbjednosti ^lan 55.

(4) Izbor i primjena vaspitnih preporuka vr{i se u saradwi s roditeqima ili staraocima maloqetnika i organima socijalnog starawa. koje ne mo`e biti kra}e od tri mjeseca ni du`e od pet godina. MJERE I KAZNE ZA MALOQETNIKE Op{ te od red be Va`ewe posebnih krivi~nopravnih odredbi za maloqetnike ^lan 63. 5. 6. Svrha vaspitnih preporuka je: 1) da se ne pokre}e krivi~ni postupak prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela.mogu se izre}i vaspitne mjere pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. li~no izviwewe o{te}enom. Glava {esta VASPITNE PREPORUKE. (1) Za maloqetne u~inioce krivi~nih djela va`e posebne odredbe sadr`ane u ovoj glavi. 4. ovog zakona. i ~lana 50. va`e i za punoqetne kad im se sudi za krivi~na djela koja su u~inili kao maloqetnici. Oduzimawe predmeta ^lan 62. (4) Ako je mjera iz stava 1. (1) Pri izboru vaspitnih preporuka ovla{}eni tu`ilac ili sudija za maloqetnike uze}e u obzir sveukupne interese maloqetnika i o{te}enog. Prema maloqetniku koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io 14 godina (dijete) ne mogu se primijeniti krivi~ne sankcije. rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice. ali time se ne dira u pravo tre}ih lica na naknadu {tete. 8. Krivi~ne sankcije prema maloqetnicima ^lan 69. (3) Uslovi primjene vaspitnih preporuka su: priznawe krivi~nog djela od strane maloqetnika i wegova izra`ena spremnost za pomirewem s o{te}enim. 4. (1) Maloqetniku koji je u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 14 . djela protiv bezbjednosti saobra}aja kada postoji opasnost da }e upravqaju}i motornim vozilom ponovo u~initi takvo krivi~no djelo. (2) Vaspitne preporuke iz ta~. 2) da se primjenom vaspitnih preporuka uti~e na maloqetnika da ubudu}e ne ~ini krivi~na djela. smje{taj u drugu porodicu. do 7. 7. (3) Mjere bezbjednosti mogu se izre}i maloqetnicima pod uslovima koje predvi|a ovaj zakon. redovno poha|awe {kole. a druge odredbe krivi~nog zakona mogu se primijeniti samo ako nisu u suprotnosti sa ovim posebnim odredbama. Uslovi primjene vaspitnih preporuka ^lan 65. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke.a nije navr{io 18 godina (stariji maloqetnik) . s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru.a nije navr{io 16 godina (mla|i maloqetnik) . (2) Predmeti iz stava 1. (1) Prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se primijeniti vaspitne preporuke za krivi~na djela s propisanom nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Posebna svrha krivi~nih sankcija prema maloqetnicima ^lan 70. Iskqu~ewe krivi~nih sankcija prema djeci ^lan 64. 3. dom ili ustanovu. 25. 2. (2) U~iniocu krivi~nog djela kojim se ugro`ava javni saobra}aj sud mo`e izre}i zabranu upravqawa motornim vozilom odre|ene vrste ili kategorije. Izbor vaspitnih preporuka ^lan 68. obezbijedi wihovo . ona obuhvata zabranu wenog kori{}ewa na teritoriji Republike Srpske za vrijeme od tri mjeseca do pet godina. vr{ewem nadzora nad wima.mogu se izre}i samo vaspitne mjere. jun 2003. Posebna svrha vaspitnih mjera i maloqetni~kog zatvora je da se pru`awem za{tite i pomo}i maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. (2) Posebne odredbe koje va`e za maloqetne u~inioce krivi~nih djela.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. 1. (2) Vaspitne preporuke mogu trajati najdu`e jednu godinu. (1) Vaspitne preporuke su: 1.Strana 8 . obrazovnih. (3) Zakonom se mo`e odrediti obavezno oduzimawe predmeta. do 3. i ta~ke 8. wihovim stru~nim osposobqavawem i razvijawem wihove li~ne odgovornosti. ovog ~lana izre~ena licu koje ima stranu dozvolu za upravqawe motornim vozilom. Pritom }e posebno voditi ra~una da se primijewenim vaspitnim preporukama ne dovede u pitawe redovno {kolovawe maloqetnika ili wegov rad. Svrha vaspitnih preporuka ^lan 66. (3) Vaspitne preporuke mogu se u toku wihovog izvr{avawa zamijeniti drugom ili ukinuti. primjewuje sudija za maloqetnike. stava 1. (2) Vaspitne preporuke prema maloqetniku mo`e primijeniti nadle`ni tu`ilac ili sudija za maloqetnike. posje}ivawe vaspitnih. odnosno zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. ovog ~lana. (1) Predmeti koji su upotrijebqeni ili su bili namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela ili koji su nastali izvr{ewem krivi~nog djela mogu se oduzeti ako su svojina u~inioca. a vaspitne preporuke iz ta~. prihvatawe odgovaraju}eg zaposlewa. naknada {tete o{te}enom. (3) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. (2) Maloqetniku koji je u vijreme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 16 . stav 5. (5) Prema u~iniocu krivi~nog djela kojem je zabraweno upravqawe motornim vozilom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu ako ne postupi po toj zabrani primijeni}e se odredbe ~lana 34. (4) Maloqetniku se ne mogu izre}i sudska opomena i uslovna osuda. a izuzetno i za lica koja su u~inila krivi~no djelo kao mla|i punoqetnici. a izuzetno mu se mo`e izre}i maloqetni~ki zatvor. ovog ~lana primjewuje ovla{}eni tu`ilac. ovog ~lana mogu se oduzeti i kad nisu svojina u~inioca ako to zahtijevaju interesi op{te bezbjednosti ili razlozi morala. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta. Vrste vaspitnih preporuka ^lan 67.

wegovom zaposlewu. ovog ~lana sud mo`e odrediti da nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{ewe i ukazuje pomo} roditequ. (1) Sud }e uputiti maloqetnika u disciplinski centar za maloqetnike kad je potrebno da se odgovaraju}im kratkotrajnim mjerama izvr{i uticaj na wegovu li~nost i vladawe. (1) Ako roditeqi. Ukor ^lan 73. (2) Kad sud izrekne mjeru iz stava 1. . pobude iz kojih je djelo u~inio. te`inu djela. (2) Pri izricawu sudskog ukora ukaza}e se maloqetniku na {tetnost wegovog postupka i predo~i}e mu se da u slu~aju ponovnog izvr{ewa krivi~nog djela mo`e prema wemu biti izre~ena druga mjera. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. jun 2003. odnosno staralac maloqetnika nisu u mogu}nosti da nad wim vr{e nadzor ili ako se od wih ne mo`e to s osnovom o~ekivati. da redovno poha|a {kolu.Strana 9 vaspitawe. da posje}uje odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu ili savjetovali{te i da se ne dru`i sa licima koja na wega {tetno uti~u. .. sredinu i prilike u kojima je `ivio. Poja~an nadzor organa socijalnog starawa ^lan 77. ali najdu`e mjesec dana. (1) Ako roditeqi. ili od strane nadle`nog organa socijalnog starawa. (4) U disciplinskom centru uposli}e se maloqetnik na korisnim radovima koji odgovaraju wegovom uzrastu.zavodske mjere: upu}ivawe u vaspitnu ustanovu. kao i na druge maloqetnike da ne vr{e krivi~na djela. Upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike ^lan 74. prevaspitawe i pravilan razvoj. usvojioca ili staraoca. ovog ~lana s tim da weno trajawe ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od tri godine. usvojioca ili staraoca sud }e izre}i ako su roditeqi. usvojioca ili staraoca ^lan 75. usvojilac. . Vaspitne mjere Vrste vaspitnih mjera ^lan 71.na neprekidan boravak za utvr|eni broj dana. da li je prema wemu ranije bila izre~ena vaspitna mjera ili kazna i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricawe one mjere kojom }e se najboqe posti}i svrha vaspitnih mjera. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. da se uzdr`ava od u`ivawa alkoholnih pi}a i opojnih droga. . (1) Mjeru poja~anog nadzora roditeqa. . ovog zakona. ovog ~lana sud }e voditi ra~una da usqed wenog izvr{ewa maloqetnik ne izostane od redovne nastave ili od posla. za wegovo lije~ewe i za otklawawe {tetnih uticaja na wega. usvojilac. da se osposobqava za zanimawe koje odgovara wegovim sposobnostima i sklonostima. sud mo`e maloqetniku odrediti jednu ili vi{e posebnih obaveza. Izbor vaspitne mjere ^lan 72. da izmiri {tetu u okviru sopstvenih mogu}nosti.disciplinske mjere: ukor ili upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike. 75. maloqetnik }e se staviti pod nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. potrebnom lije~ewu i sre|ivawu prilika u kojima `ivi. usvojiocu ili staraocu dati potrebna uputstva i nalo`iti im odre|ene du`nosti u pogledu mjera koje treba preduzeti za vaspitawe maloqetnika. Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku ovog provjeravawa. 25. (1) Prilikom izricawa neke od vaspitnih mjera poja~anog nadzora iz ~l.na odre|eni broj sati u toku dana. usvojiocu ili staraocu. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1.Srijeda. ovog ~lana mo`e roditequ. wegova psihi~ka svojstva. wegove sklonosti. (2) Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku mjere iz stava 1. odnosno staralac propustili da vr{e nadzod nad maloqetnikom. u vaspitno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobqavawe. Poja~an nadzor u drugoj porodici ^lan 76. usvojilac. odnosno staralac maloqetnika steknu mogu}nost da nad wim vr{e poja~an nadzor ili kad prema rezultatu prevaspitawa prestane potreba za poja~anim nadzorom. ovog ~lana sud }e odrediti da za vrijeme wenog trajawa nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{avawe i ukazuje potrebnu pomo} porodici kojoj je maloqetnik predat.na odre|eni broj sati u prazni~ne dane i to najvi{e ~etiri uzastopna prazni~na dana. Za vrijeme trajawa ove mjere maloqetnik i daqe ostaje da `ivi kod svojih roditeqa. ali ne du`e od dvadeset dana. s tim da ono ne mo`e trajati mawe od jedne ni du`e od tri godine. ovog ~lana sud mo`e uputiti u disciplinski centar: . (3) Ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa brine se o {kolovawu maloqetnika. u drugoj porodici.mjere poja~anog nadzora: od strane roditeqa. Poja~an nadzor roditeqa. a ne postoje ni uslovi za predaju maloqetnika drugoj porodici radi vr{ewa ovakvog nadzora. maloqetnik }e se predati drugoj porodici koja je voqna da ga primi i koja ima mogu}nosti da nad wim vr{i poja~an nadzor. svrha maloqetni~kog zatvora je vr{ewe poja~anog uticaja na maloqetne u~inioce da ubudu}e ne vr{e krivi~na djela. 76. Posebne obaveze uz mjere poja~anog nadzora ^lan 78. Pored toga. a u mogu}nosti su da ovakav nadzor vr{e. stepen wegove du{evne razvijenosti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . usvojilac. (2) Izvr{ewe mjere iz stava 1. (1) Sudski ukor se izri~e ako je dovoqno da se maloqetnik zbog u~iwenog krivi~nog djela samo ukori. dosada{we vaspitawe. Pri izboru vaspitne mjere sud }e uzeti u obzir uzrast maloqetnika. i 77. odnosno staralac nisu u mogu}nosti da vr{e poja~an nadzor nad maloqetnikom. (2) Maloqetnika kome je izre~ena mjera iz stava 1. (2) Sud mo`e maloqetniku da odredi naro~ito ove obaveze: da se li~no izvini o{te}enom. usvojioca ili drugih lica koja ga izdr`avaju. (5) Kad izrekne upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike sud mo`e odrediti da se po izvr{ewu ove mjere maloqetnik stavi pod poja~ani nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. a poja~ani nadzor nad wim vr{i ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa. Maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se izre}i ove vaspitne mjere: . ovog ~lana obustavi}e se kad roditeqi. s tim da ove obaveze ne mogu trajati du`e od trajawa vaspitne mjere. ako je to potrebno za uspje{nije izvr{ewe izre~ene mjere. odvajawu iz sredine koja na wega {tetno uti~e.

(2) Podaci o izre~enim vaspitnim mjerama mogu se dati samo sudu. javnom tu`ila{tvu. a kad maloqetnik postane punoqetan. a mo`e se zamijeniti drugom takvom mjerom kojom }e se boqe posti}i svrha vaspitnih mjera. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. i 2. (2) Mjera upu}ivawa u disciplinski centar za maloqetnike ne}e se izvr{iti ako je proteklo vi{e od {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je ova mjera izre~ena. mo`e o~ekivati da }e se i vaspitnom mjerom posti}i svrha koja bi se ostvarila izricawem kazne. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitno-popravni dom ili drugu ustanovu za osposobqavawe.). (1) Sud }e uputiti u vaspitnu ustanovu maloqetnika nad kojim treba obezbijediti vr{ewe stalnog nadzora od strane stru~nih vaspita~a u ustanovi za vaspitawe maloqetnika. (2) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu maloqetni~kog zatvora ili kaznu zatvora najmawe godinu dana. a weno izvr{ewe nije zapo~eto. osim zabrane vr{ewa poziva. a one bi bile od uticaja na dono{ewe odluke. organima unutra{wih poslova i organima socijalnog starawa u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica kojima su izre~ene te vaspitne mjere. vaspitna mjera prestaje kada ovo lice zapo~ne izdr`avawe kazne. (3) Izuzetno. mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu. a najvi{e pet godina. . mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera mo`e se. stava 2. odnosno mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom mo`e se obustaviti od izvr{ewa ili zamijeniti nekom drugom mjerom i prije isteka rokova iz ta~. ne izvr{i ili da se zamijeni nekom drugom mjerom. ovog ~lana sud }e posebno uzeti u obzir te`inu i prirodu u~iwenog djela i okolnost da li su prema maloqetniku ranije bile izre~ene vaspitne mjere ili kazna maloqetni~kog zatvora. Upu}ivawe u drugu ustanovu za osposobqavawe ^lan 81. s obzirom na postignuti uspjeh prevaspitawa. (2) Osim slu~ajeva iz stava 1. sud }e u presudi odlu~iti da li }e se po izdr`anoj kazni nastaviti izvr{ewe izre~ene vaspitne mjere ili }e se ta mjera ukinuti. a u vrijeme su|ewa nije navr{io dvadeset jednu godinu sud mo`e izre}i odgovaraju}u mjeru poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru ako se. Obustava izvr{ewa i izmjena odluke o vaspitnim mjerama ^lan 82. (2) Mla|em punoqetnom licu kome je izre~ena vaspitna mjera sud mo`e. stav 2. (1) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne starijem maloqetniku kaznu maloqetni~kog zatvora. izvr{ewe izre~ene mjere mo`e se obustaviti ili se izre~ena mjera zamijeniti drugom mjerom poja~anog nadzora ili zavodskom mjerom. ovog ~lana sud mo`e izre~enu mjeru poja~anog nadzora zamijeniti drugom vaspitnom mjerom. Evidencija o izre~enim vaspitnim mjerama ^lan 85. umjesto upu}ivawa u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. ponovo }e se ispitati potreba wegovog daqeg zadr`avawa u ovoj ustanovi. (1) Evidenciju o izre~enim vaspitnim mjerama vode nadle`ni organi socijalnog starawa na osnovu propisa koje donosi ministar zdravqa. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. Dejstvo kazne na vaspitne mjere ^lan 84. Pri tome sud mo`e odlu~iti da se ranije izre~ena mjera izvr{i. (4) U slu~aju neispuwewa obaveza iz stava 2. (3) U vaspitno-popravnom domu maloqetnik ostaje najmawe jednu. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitnu ustanovu ili drugu ustanovu za osposobqavawe. 2) mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom prije isteka roka od jedne godine ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. Pri izricawu ove mjere sud ne}e odrediti weno trajawe. (3) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu zatvora u kra}em trajawu od jedne godine. (3) Sud mo`e obaveze koje je odredio naknadno ukinuti ili izmijeniti. s obzirom na wegovu li~nost i okolnosti pod kojima je djelo u~inio. ovog ~lana. (3) Izre~ena vaspitna mjera mo`e trajati najvi{e do navr{ene dvadeset tre}e godine u~inioca. (2) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i mjeru iz stava 1. Upu}ivawe u vaspitnu ustanovu ^lan 79. djelatnosti ili du`nosti. ovog ~lana ako posebne okolnosti koje se odnose na li~nost maloqetnika o~igledno pokazuju da je postignuta svrha ovih mjera. (2) U vaspitnoj ustanovi maloqetnik ostaje najmawe {est mjeseci. (1) Kad se poslije dono{ewa odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme dono{ewa odluke ili se za wih nije znalo. vaspitna mjera prestaje kad maloqetnik zapo~ne izdr`avawe ove kazne.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. izre}i sve mjere bezbjednosti. 25. izre}i mjeru upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe. (1) Ako je od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera proteklo vi{e od jedne godine. stav 2. Pri izricawu mjere iz stava 1. a najvi{e tri godine. Upu}ivawe u vaspitno-popravni dom ^lan 80. (2) Maloqetnik ostaje u ustanovi za osposobqavawe dok je to potrebno radi wegovog lije~ewa ili osposobqavawa.Strana 10 . (5) Pri odre|ivawu obaveza iz stava 2.). (1) Maloqetnika prema kome treba primijeniti poja~ane mjere prevaspitawa sud }e uputiti u vaspitnopopravni dom za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. 1. Izricawe vaspitnih mjera mla|im punoqetnim licima ^lan 86. U pogledu zavodskih mjera obustavqawe od izvr{ewa ili zamjewivawe drugom mjerom vr{i}e se uz sqede}a ograni~ewa: 1) mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu prije isteka roka od {est mjeseci ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. obustaviti od izvr{ewa. (1) Prema maloqetniku ometenom u psihi~kom ili fizi~kom razvoju sud mo`e. (1) U~iniocu koji je kao punoqetan izvr{io krivi~no djelo. Ponovno odlu~ivawe o vaspitnim mjerama ^lan 83. sud }e ponovo odlu~iti o potrebi izvr{ewa izre~ene mjere. ovog ~lana. ovog ~lana sud }e maloqetnika upozoriti na posqedice iz stava 4. ovog ~lana sud ne}e odrediti weno trajawe. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. ukoliko za pojedine mjere nije {to drugo predvi|eno. jun 2003. a izvr{ewe nije zapo~eto.

(1) Niko ne mo`e zadr`ati imovinsku korist pribavqenu krivi~nim djelom. (2) O{te}eni koji je u krivi~nom postupku u pogledu svog imovinskopravnog zahtjeva upu}en na parnicu mo`e tra`iti da se namiri iz iznosa oduzete vrijednosti. Zastarjelost izvr{ewa kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 90. Pri ocjeni da li }e ovu mjeru izre}i. umjesto maloqetni~kog zatvora. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora za odre|eno krivi~no djelo ne mo`e se izre}i u trajawu du`em od propisane kazne zatvora za to djelo. a ako oduzimawe nije mogu}e . Maloqetni~ki zatvor ^lan 88. ali }e naro~ito imati u vidu okolnosti koje se ti~u li~nosti maloqetnika. Vaspitne mjere i maloqetni~ki zatvor ne povla~e pravne posqedice koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava (~lana 98. a zbog te{kih posqedica djela i visokog stepena krivi~ne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre}i vaspitnu mjeru. Kazna zatvora izre~ena u ovom slu~aju. mo`e mu se suditi za krivi~no djelo koje je u~inilo kao mla|i maloqetnik samo ako je za to djelo propisana kazna te`a od pet godina zatvora. izre}i ove mjere bezbjednosti: obavezno psihijatrijsko lije~ewe. Pri ocjeni da li }e i koju od ovih sankcija izre}i. ovog zakona. stav 2. Na~in oduzimawa imovinske koristi ^lan 95. (1) Prema maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. Za{tita o{te}enog ^lan 96. i 2. predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavqeni krivi~nim djelom. ako je radi utvr|ewa svog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od . (1) Maloqetni~ki zatvor ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od deset godina. 25. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. ako su ona znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. (2) Korist iz stava 1. (4) Izuzetno od odredbe stava 3. sud }e izre}i oduzimawe imovinske koristi ukoliko ona prelazi dosu|eni imovinskopravni zahtjev o{te}enog. (2) Po odredbi stava 1. kazna maloqetni~kog zatvora. (3) O{te}eni koji u krivi~nom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev mo`e zahtijevati namirewe iz oduzete vrijednosti. Glava sedma ODUZIMAWE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVQENE KRIVI^NIM DJELOM Osnov oduzimawa imovinske koristi ^lan 94. 3) tri godine od osude na maloqetni~ki zatvor do tri godine. pod uslovima predvi|enim u zakonu. ovog ~lana oduze}e se sudskom odlukom kojom je utvr|eno izvr{ewe krivi~nog djela. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. (3) Umjesto obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izre}i vaspitna mjera upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe ako se u toj ustanovi mo`e obezbijediti lije~ewe i time posti}i svrha ove mjere bezbjednosti. kojima je izre~ena vaspitna mjera ili kazna maloqetni~kog zatvora. 2) pet godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko tri godine. ovog ~lana.Strana 11 K a`wav awe s tarij ih maloqe t nika Op{ta odredba ^lan 87. (1) Od u~inioca }e se oduzeti novac. odnosno maloqetni~kog zatvora utvrdi da je maloqetnik prije ili poslije wihovog izricawa u~inio neko krivi~no djelo. ima u pogledu rehabilitacije. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. vladawe u~inioca i svrhu ove vaspitne mjere.Srijeda. Mjere bezbjednosti prema maloqetnicima ^lan 93. izre}i zatvor ili uslovnu osudu. a izri~e se na pune godine ili na pola godine. Kazna maloqetni~kog zatvora ne mo`e se izvr{iti ako je proteklo: 1) deset godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko pet godina. a pod uslovom iz ~lana 86.). brisawa osude i pravnih posqedica osude isto pravno dejstvo kao i kazna maloqetni~kog zatvora. Izricawe maloqetni~kog zatvora i vaspitnih mjera za krivi~na djela u sticaju ^lan 89. (2) Imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom mo`e se oduzeti od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. obavezno lije~ewe od zavisnosti. jun 2003. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti ne mo`e se izre}i uz disciplinske mjere. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. zabrana upravqawa motornim vozilom i oduzimawe predmeta. Ovakvom licu sud mo`e izre}i vaspitne mjere poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru. (3) Punoqetnom licu mo`e se za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao stariji maloqetnik izre}i odgovaraju}a zavodska vaspitna mjera. Dejstvo vaspitnih mjera i kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 92. (2) Ako punoqetno lice u vrijeme su|ewa nije navr{ilo dvadeset jednu godinu. ovog ~lana sud }e postupiti i kad poslije izre~ene vaspitne mjere. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. ovog zakona). st. (2) Pri odmjeravawu kazne maloqetni~kog zatvora sud }e uzeti u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (~lan 37. (1) Ako je o{te}enom u krivi~nom postupku dosu|en imovinskopravni zahtjev. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. punoqetnom licu koje je u vrijeme su|ewa navr{ilo dvadeset jednu godinu sud mo`e. Kazniti se mo`e samo krivi~no odgovoran stariji maloqetnik koji je u~inio krivi~no djelo za koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora. vladawe u~inioca kao i svrhu koju treba posti}i ovim sankcijama. (1) Za krivi~no djelo u sticaju sud izri~e maloqetniku samo jednu vaspitnu mjeru ili samo kaznu maloqetni~kog zatvora kad postoje zakonski uslovi za izricawe te kazne i kad sud na|e da je treba izre}i. (1) Punoqetnom licu koje je navr{ilo dvadeset jednu godinu ne mo`e se suditi za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao mla|i maloqetnik. Izricawe krivi~nih sankcija punoqetnim licima za djela koja su u~inila kao maloqetnici ^lan 91. mogu se.u~inilac }e se obavezati da plati nov~ani iznos koji odgovara pribavqenoj imovinskoj koristi. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . 1. ako pokrene parnicu u roku od {est mjeseci od dana pravnosna`nosti odluke kojom je upu}en na parnicu i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti.

Glava osma PRAVNE POSQEDICE OSUDE Nastupawe pravnih posqedica osude ^lan 97. sud mo`e dati rehabilitaciju i licu koje je vi{e puta osu|ivano. opro{tene ili zastarjele kazne zatvora ili maloqetni~kog zatvora. 3) Osuda na nov~anu kaznu. opro{tene ili zastarjele kazne. Vrste pravnih posqedica osude ^lan 98. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava traju najdu`e pet godina od dana izdr`ane. (3) Osude se ne mogu brisati iz kaznene evidencije za vrijeme trajawa mjera bezbjednosti. tu`ila{tvu i organima unutra{wih poslova u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osu|eno. dr`avnim organima. zatvor do jedne godine i na maloqetni~ki zatvor bri{u se iz kaznene evidencije kad proteknu tri godine od dana izvr{ene. (3) Brisawem osude prestaju pravne posqedice osude. (1) Pravne posqedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak odre|enih prava jesu: 1) prestanak vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti. a osu|eni se smatra neosu|ivanim. ako je proteklo osam godina od dana izdr`ane. smatra}e se da je osuda brisana u momentu kad se ti uslovi ispune. zakonima ili drugim propisima. sud mo`e dati rehabilitaciju ako na|e da je osu|eni to zaslu`io svojim vladawem i ako se mo`e sa osnovom o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela. ako za pojedine pravne posqedice nije zakonom propisano kra}e trajawe. 25. (1) Zakonska rehabilitacija mo`e nastati samo u odnosu na lica koja ranije nisu osu|ivana ili se po zakonu smatraju neosu|ivanima.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. opro{tene ili zastarjele kazne . 3) gubitak ~ina vojnog starje{ine ili klase vojnog slu`benika. (4) Izuzetno. Po~etak i trajawe pravnih posqedica osude ^lan 99. (4) Rehabilitacijom se ne dira u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. dana saznawa za presudu kojom se oduzima imovinska korist.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. televiziji ili javnim skupovima. (1) Pravne posqedice osude nastupaju danom pravnosna`nosti presude. (2) Pravne posqedice osude ne mogu nastupiti kad je za krivi~no djelo u~iniocu izre~ena nov~ana kazna. poziva ili zanimawa. zabrana vr{ewa izdava~ke djelatnosti ili zabrana u~estvovawa u osnivawu udru`ewa. preduze}ima i u drugim pravnim licima. (5) Poslije izdr`ane. osim onih koja su im ograni~ena usqed izre~ene mjere bezbjednosti ili usqed nastupawa pravne posqedice osude. jun 2003.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. (2) U slu~aju iz prethodnog stava. Davawe podataka iz kaznene evidencije ^lan 103. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava jesu: 1) zabrana vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti. uslovna osuda ili sudska opomena ili kad je u~inilac oslobo|en od kazne. (4) Kad se ispune uslovi za brisawe osude iz kaznene evidencije predvi|eni prethodnim odredbama. nadle`nim organima za izvr{ewe . (3) Sudska rehabilitacija se ne mo`e dati ako jo{ traju mjere bezbjednosti. a u tom vremenu osu|eni nije izvr{io novo krivi~no djelo. dr`avnim organima. (1) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudu.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. 4) zabrana sticawa odre|enih dozvola ili odobrewa koja se daju odlukom dr`avnih organa. izdr`ane. 4) oduzimawe odlikovawa. (2) Zakonska rehabilitacija nastaje: 1) Osuda o izre~enoj sudskoj opomeni i osuda kojom je izre~eno oslobo|ewe od kazne bri{u se iz kaznene evidencije poslije isteka jedne godine od pravnosna`nosti sudske odluke . (1) Rehabilitacijom se bri{e osuda i prestaju sve wene pravne posqedice. Glava deveta REHABILITACIJA I USLOVI ZA DAVAWE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE Rehabilitacija ^lan 100. ako su protekli rokovi i ispuweni drugi uslovi predvi|eni u prethodnim stavovima ovog ~lana u pogledu svakog krivi~nog djela za koje je osu|eno. a najdaqe u roku od dvije godine od pravnosna`nosti odluke o oduzimawu imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. Sudska rehabilitacija ^lan 102. preduze}ima i u drugim pravnim licima. (1) Osude za odre|ena krivi~na djela ili na odre|ene kazne mogu imati za pravnu posqedicu prestanak. (1) Sudska rehabilitacija mo`e se dati licu koje je osu|eno na kaznu zatvora preko tri do pet godina. 2) zabrana istupawa u {tampi. Zakonska rehabilitacija ^lan 101. opro{tene ili zastarjele kazne . osu|ena lica i prije rehabilitacije u`ivaju sva prava utvr|ena ustavom.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (3) Pravne posqedice osude mogu se predvidjeti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predvi|ene. 2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vr{ewa odre|enog zvawa. (2) Rehabilitacijom prestaje i sporedna kazna koja nije izvr{ena. odnosno gubitak odre|enih prava ili zabranu sticawa odre|enih prava. opro{tene ili zastarjele kazne. (3) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili na osnovu sudske odluke po molbi osu|enog (sudska rehabilitacija). 3) zabrana sticawa odre|enog poziva ili unapre|ewa u slu`bi. na radiju. 2) Uslovna osuda bri{e se iz kaznene evidencije poslije jedne godine od kad je proteklo vrijeme provjeravawa . Ovo vrijedi i za osu|ene na uslovnom otpustu.Strana 12 . 4) Osude na zatvor preko jedne do tri godine bri{u se iz kaznene evidencije kad protekne pet godina od dana izdr`ane.

U slu~aju kad bude podvrgnuto takvom postupawu. do 3. Opozivawe uslovnog otpusta ^lan 109. produ`uje se uslovni otpust za vrijeme koje je osu|eni proveo na izdr`avawu kazne zatvora. odnosno pravne posqedice osude. Dio kazne koju je osu|eni izdr`ao po ranijoj presudi ura~unava se u novu kaznu. Ustanove za izvr{ewe kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora ^lan 106. ovog ~lana primijeni}e se i kad se uslovno otpu{tenom sudi za djelo koje je u~inio prije nego {to je uslovno otpu{ten. poluotvorenog i otvorenog tipa. zastarjele ili opro{tene kazne sud mo`e odrediti da prestane pravna posqedica osude koja se odnosi na zabranu sticawa odre|enog prava. wegovu spremnost da naknadi {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom i da vrati imovinsku korist ste~enu izvr{ewem krivi~nog djela. (3) Pri ocjeni da li }e odrediti prestanak mjere bezbjednosti. Glava deseta OSNOVNE ODREDBE O IZVR[EWU KRIVI^NIH SANKCIJA Ograni~ewa u izvr{ewu krivi~nih sankcija ^lan 105. mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samo u mjeri koja odgovara prirodi i sadr`ini te sankcije i samo na na~in kojim se obezbje|uje po{tovawe li~nosti u~inioca i wegovog qudskog dostojanstva. ako jo{ traju odre|ene pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu. (5) Gra|anima se. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka mjere bezbjednosti. mogu davati podaci o wihovoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti samo ako su im ovi podaci potrebni radi ostvarivawa wihovih prava u inostranstvu. (4) Odredbe st. (3) Osu|eni kome je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora mo`e se uslovno otpustiti nakon {to izdr`i tri petine te kazne i pod uslovom da ubudu}e ne u~ini krivi~no djelo. Osu|eni maloqetnici mogu ostati u ovim domovima do navr{ene dvadeset tre}e godine.Strana 13 krivi~nih sankcija i nadle`nim organima koji u~estvuju u postupku davawa amnestije. mora mu se zagarantovati sudska za{tita. (3) Podaci o brisanoj osudi ne mogu se dati nikome. Pri ocjeni da li }e opozvati uslovni otpusti sud }e naro~ito uzeti u obzir srodnost u~iwenih krivi~nih djela. 25. pomilovawa ili brisawa osude. a izuzetno i tre}inu kazne maloqetni~kog zatvora. Za vrijeme uslovnog otpusta sud mo`e odrediti mjeru poja~anog nadzora organa socijalnog starawa. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora se izdr`ava u posebnim kazneno-popravnim domovima. i ~lana 43. uze}e se u obzir wegovo vladawe za vrijeme izdr`avawa kazne. ne~ovje~nog ili poni`avaju}eg postupawa. (1) Kazna zatvora se izdr`ava u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog. sa osu|enicima treba postupati ~ovje~no. izvr{avawe radnih obaveza s obzirom na wegovu radnu sposobnost i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha ka`wavawa.Srijeda. a ako do tada ne izdr`e kaznu uputi}e se u kazneno-popravnu ustanovu u kojoj punoqetna lica izdr`avaju kaznu zatvora. wihov zna~aj. Postupawe sa osu|enicima ^lan 107. (5) Ako uslovno otpu{teni bude osu|en na kaznu zatvora do jedne godine. ako takve postupke osu|enik izri~ito odbija. (4) Pri ocjeni da li }e se osu|eni uslovno otpustiti. ovog zakona uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. a sud ne opozove uslovni otpust. (6) Prethodne odredbe se shodno primjewuju i na opoziv uslovnog otpusta sa izdr`avawa kazne maloqetni~kog zatvora. 1. (4) Prestankom pravnih posqedica osude ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. preduze}ima i drugim pravnim licima. (2) Sud mo`e opozvati uslovni otpust ako uslovno otpu{teni u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora do jedne godine. (2) Kad protekne jedna godina od dana izdr`ane. ne smije biti podvrgnuto mu~ewu ili drugim oblicima okrutnog. . medicinskih ili psiholo{kih postupaka. Posebna odredba ^lan 110. (1) Sud }e opozvati uslovni otpust ako osu|eni dok je na uslovnom otpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora preko jedne godine. (4) Niko nema prava da tra`i od gra|ana da podnese dokaze o svojoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti. (2) Uslovno se mo`e otpustiti i osu|eni koji je izdr`ao polovinu. Izvr{ewe krivi~nih sankcija bli`e se ure|uje posebnim zakonom. stav 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . Uslovni otpust ^lan 108. Prestanak mjera bezbjednosti i pravnih posqedica osude na osnovu sudske odluke ^lan 104. (2) Lice. koji zadiru u osu|enikovu intimu. ali ne prije nego {to izdr`i najmawe jednu godinu ove kazne. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom ako je protekla jedna godina od dana wihovog primjewivawa. (1) U~iniocu krivi~nog djela. jun 2003. (3) Kad sud opozove uslovni otpust izre}i }e kaznu na osnovu odredaba ~lana 42. a vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne ura~unava se. na wihov zahtjev. protiv koga se izvr{ava krivi~na sankcija. u izvr{ewu krivi~ne sankcije. (1) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e se otpustiti sa izdr`avawa kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje mu je izre~ena kazna ne u~ini novo krivi~no djelo (uslovni otpust). (1) Za vrijeme izdr`avawa kazne. (2) Kazna dugotrajnog zatvora izdr`ava se iskqu~ivo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa. po{tovati wihovo li~no dostojanstvo i {tititi wihov tjelesni i duhovni integritet. (2) Nije dozvoqena upotreba prevaspitnih. (1) Sud mo`e odlu~iti da prestanu mjere bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. (2) Podaci iz kaznene evidencije mogu se na obrazlo`en zahtjev dati dr`avnim organima. pobude iz kojih su u~iwena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivawa uslovnog otpusta. odnosno pravne posqedice osude sud }e uzeti u obzir pona{awe osu|enog poslije osude.

. (2) Zastarjevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu izvr{ewe kazne ne mo`e preduzeti. 5) pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko jedne godine.Strana 14 . (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo. potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom ili uslovnom osudom. Davawem amnestije ili pomilovawa ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. (2) Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni. (6) Odredbe st. ali ona ne mo`e nastupiti ako je izvr{ewe kazne u toku. mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti i oduzimawa predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene. Dejstvo amnestije i pomilovawa na prava tre}ih lica ^lan 118. Tok i prekid zastarijevawa izvr{ewa kazne ^lan 115. (3) Zastarjevawe se prekida svakom procesnom radwom koja se preduzima radi gowewa u~inioca zbog u~iwenog krivi~nog djela. (1) Zastarjevawe izvr{ewa kazne po~iwe od dana kad je presuda postala pravnosna`na. ovog ~lana shodno se primjewuju i na zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti. izre~ena kazna ne mo`e se izvr{iti kad protekne: 1) trideset pet godina ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora. (3) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. (2) Zastarevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu gowewe ne mo`e otpo~eti ili produ`iti. jun 2003. odre|uje se brisawe osude ili se ukida. Licima koja su obuhva}ena aktom amnestije daje se oslobo|ewe od gowewa ili potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne. (2) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog le~ewa. Glava dvanaesta AMNESTIJA I POMILOVAWE Amnestija ^lan 116. 25. 6) tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jedne godine ili nov~ana kazna. (5) Zastarjelost izvr{ewa kazne nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost izvr{ewa kazne. 2) dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko deset godina. (4) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom. (3) Zastarjevawe se prekida svakom radwom nadle`nog organa koja se preduzima radi izvr{ewa kazne.od dana kad je odluka o opozivawu postala pravnosna`na. krivi~no gowewe se ne mo`e preduzeti kad protekne: 1) trideset pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. odre|uje se brisawe osude. 2) dvadeset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora preko deset godina. Zastarjelost izvr{ewa kazne ^lan 113. Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. (1) Zastarjelost izvr{ewa nov~ane kazne kao sporedne kazne nastaje kad proteknu dvije godine od dana pravnosna`nosti presude kojom je ta kazna izre~ena. 2. rok zastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni. Glava trinaesta VA@EWE KRIVI^NOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRPSKE PREMA MJESTU IZVR[EWA KRIVI^NOG DJELA Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo ^lan 119. (6) Zastarjelost krivi~nog gowewa nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost krivi~nog gowewa. 5) pet godina preko jedne godine. (1) Zastarjevawe krivi~nog gowewa po~iwe od dana kad je krivi~no djelo u~iweno. do 5. (2) Licu koje je osu|eno na kaznu dugotrajnog zatvora pomilovawe se ne mo`e dati prije nego {to izdr`i tri petine te kazne. a ako je uslovna osuda opozvana . Zastarjelost izvr{ewa sporedne kazne i mjera bezbjednosti ^lan 114. ili se ukida odre|ena pravna posqedica osude. 4) deset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko tri godine. 6) tri godine od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom nastaje kad protekne vrijeme za koje su te mjere izre~ene. Tok i prekid zastarjevawa krivi~nog gowewa ^lan 112. (1) Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. (5) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. Pomilovawe ^lan 117. Zastarjelost krivi~nog gowewa ^lan 111. 4) deset godina preko tri godina. odnosno odre|uje kra}e trajawe pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti. (4) Zastarjevawe se prekida i kad u~inilac u vrijeme dok te~e rok zastarjelosti u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~no djelo. 3) petnaest godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko pet godina. 3) petnaest godina preko pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Glava jedanaesta ZASTARJELOST Srijeda. (1) Pomilovawem se poimeni~no odre|enom licu daje oslobo|ewe od krivi~nog gowewa.

Ura~unavawe pritvora i kazne izdr`ane u inostranstvu ^lan 124. ovog zakona. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za stranca koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 122. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za dr`avqanina Republike Srpske i kad u inostranstvu u~ini koje drugo krivi~no djelo. (2) Pod uslovima propisanim ovim zakonom. ovog zakona. ako je u pitawu djelo koje je u vrijeme kad je izvr{eno smatrano krivi~nim djelom prema op{tim pravnim na~elima priznatim od strane me|unarodne zajednice.ura~unavawe }e se izvr{iti po ocijeni suda. Federaciju Bosne i Hercegovine. izuzimaju}i Bosnu i Hercegovinu. wenih dr`avqana ili doma}ih pravnih lica. ovog zakona gowewe }e se preduzeti samo kad se za krivi~no djelo ka`wava i po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno. ako je krivi~no djelo u~iweno protiv Republike Srpske. bez obzira gde se brod nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko van wene teritorije ili u inostranstvu u~ini krivi~no djelo iz ~l. op{tinu i mjesnu zajednicu. (1) Odredbama ove glave propisuje se odgovornost pravnog lica. kanton. gowewe se mo`e preduzeti samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. stav 2. (3) U slu~ajevima iz ~l. Osnovi odgovornosti pravnog lica ^lan 127. do 311. za ra~un ili u korist pravnog lica. i ~lana 122. (5) U slu~ajevima iz ~lana 119. ili 2) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica uticali na u~inioca ili mu omogu}ili da u~ini krivi~no djelo. Kada se u slu~ajevima iz ~lana 121. stav 1. i 122. (4) Krivi~ni postupak protiv pravnih lica vodi se po odredbama Zakona o krivi~nom postupku Republike Srpske. odgovorno je pravno lice: 1) kada obiqe`ja u~iwenog krivi~nog djela proizlaze iz odluke. naloga ili odobrewa rukovode}ih ili nadzornih organa pravnog lica. shodno se primjewuju odredbe op{teg djela ovog zakona. osim krivi~nih djela navedenih u ~lanu 120. 293. grad. za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. ovog zakona gowewe se ne}e preduzeti: 1) ako je u~inilac potpuno izdr`ao kaznu na koju je u inostranstvu osu|en. Pritvor. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog zakona pokrenut ili dovr{en krivi~ni postupak u stranoj dr`avi. kad se zatekne na teritoriji Republike Srpske a ne bude ekstradiran stranoj dr`avi. odgovorno za krivi~no djelo u~iweno izvan Republike Srpske. (3) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo u doma}em civilnom vazduhoplovu dok je u letu. (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji prema stranoj dr`avi ili prema strancu u~ini u inostranstvu krivi~no djelo za koje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i zatvor od pet godina ili te`a kazna. ovog zakona. (4) Samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca mo`e se u Republici Srpskoj preduzeti gowewe u slu~ajevima iz ~lana 122. i 122. Ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. Republiku Srpsku. li{ewe slobode u toku ekstradicionog postupka. . gowewe u Republici Srpskoj preduze}e se samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. a ako kazne nisu iste vrste . 3) ako se za krivi~no djelo po stranom zakonu goni po zahtjevu o{te}enog. (1) Doma}e i strano pravno lice u skladu s ovim zakonom. ovog zakona gowewe stranca mo`e se. bez obzira na zakon zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. pod uslovom uzajamnosti ustupiti stranoj dr`avi. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. ovog zakona po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno za to krivi~no djelo ne ka`wava. ovog zakona. 121. Za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. Glava ~etrnaesta ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVI^NA DJELA Odgovornost pravnog lica ^lan 125. u skladu s ovim zakonom. 2) ako je u~inilac u inostranstvu pravnosna`nom presudom oslobo|en. (2) Doma}e i strano pravno lice koje ima sjedi{te na teritoriji Republike Srpske ili u woj obavqa svoju djelatnost je. 121. a takav zahtjev nije podnesen. 25. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za dr`avqanina Republike Srpske koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 121. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za odre|ena krivi~na djela u~iwena u inostranstvu ^lan 120. kao i kazna koju je u~inilac izdr`ao po presudi inostranog suda. ili 4) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica propustili du`ni nadzor nad zakonito{}u rada radnika.Srijeda. odgovorno je za krivi~na djela u~iwena na teritoriji Republike Srpske. sud u takvom slu~aju ne mo`e izre}i te`u kaznu od kazne koja je propisana zakonom zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. jun 2003. ura~una}e se u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~no djelo. Primjena ovog zakona prema mjestu izvr{ewa krivi~nog djela u vezi s krivi~nom odgovorno{}u pravnog lica ^lan 126. za ra~un ili u korist pravnog lica. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji van teritorije Republike Srpske u~ini prema woj ili wenom dr`avqaninu krivi~no djelo i kad nisu u pitawu krivi~na djela navedena u ~lanu 120.Strana 15 (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo na doma}em brodu. bez obzira gdje se vazduhoplov nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. ili 3) kada pravno lice raspola`e s protivpravno ostvarenom imovinskom koristi ili koristi predmete nastale krivi~nim djelom. za odre|ena pravna lica mo`e biti iskqu~ena ili ograni~ena primjena pojedinih kazni ili drugih krivi~nopravnih sankcija koje se mogu izre}i pravnim licima. Posebni uslovi za gowewe ^lan 123. Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine. (2) U slu~ajevima iz ~l. (1) Ukoliko odredbama ove glave zakona nije druga~ije propisano. (1) Ako je u slu~ajevima iz ~lana 119. ili u doma}em vojnom vazduhoplovu.

Pravnim licima se za krivi~na djela mogu izre}i ove kazne: 1) nov~ana kazna. (1) Pravno lice u ste~aju mo`e biti krivi~no odgovorno za krivi~no djelo bez obzira je li krivi~no djelo u~iweno prije po~etka ste~ajnog postupka ili u me|uvremenu. sud }e predlo`iti otvarawe postupka likvidacije. povjerioci se mogu namiriti iz oduzete ste~ajne mase. odnosno odgovornih lica za u~iweno krivi~no djelo. i u tom se slu~aju pravno lice mo`e bla`e kazniti. (3) Za krivi~na djela u~iwena iz nehata. 25. ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe kriv~nog djela. Sau~esni{tvo pravnih lica ^lan 132.000. svako pravno lice odgovara kao da je jedino pravno lice krivi~no odgovorno za krivi~no djelo. (3) U slu~aju ste~ajnog postupka kao posqedice izre~ene kazne oduzimawa imovine. mogu se isplatiti povjerioci. a u krivi~nom je postupku utvr|ena krivi~na odgovornost tog pravnog lica. (4) Ako je do prestanka pravnog lica do{lo po pravnosna`no okon~anom krivi~nom postupku. a mo`e se i bla`e kazniti. pravno lice je krivi~no odgovorno kao da je u~iweno jedno krivi~no djelo. Kazne za pravna lica ^lan 134. (3) Pravnom licu koje je pravni sqednik pravnog lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost i ~iji su rukovode}i ili nadzorni organi znali za u~iweno krivi~no djelo. (1) U slu~aju da dva ili vi{e pravnih lica sau~estvuje pri izvr{ewu krivi~nog djela.000 KM niti ve}a od 5. 2) kazna oduzimawa imovine. pravno lice odgovara za u~iweno krivi~no djelo u granicama odgovornosti u~inioca. (4) Iz imovine pravnog lica kojem je izre~ena kazna prestanka pravnog lica. ovog zakona odgovorno je pravno lice. pravno lice mo`e biti odgovorno pod uslovima iz ~lana 127. Odgovornost pri promjeni statusa pravnog lica ^lan 129. (2) Ako je krivi~nim djelom pravnog lica prouzrokovana drugome imovinska {teta ili pribavqena protivpravna imovinska korist. i 3. (2) Uz kaznu prestanka pravnog lica. (2) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ po u~iwenom krivi~nom djelu odlu~i da se vrati protivpravno ostvarena imovinska korist ili otklone prouzrokovane {tetne posqedice ili saop{te podaci o osnovanosti odgovornosti drugih pravnih lica.Strana 16 . ve} se izri~e mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. Odgovornost pravnog lica za poku{aj ^lan 130. ali ga nije dovr{io. svako je odgovorno prema ~lanu 127. (1) Kazna prestanka pravnog lica mo`e se izre}i ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe krivi~nog djela. Nov~ana kazna za pravna lica ^lan 135. pravno lice se mo`e osloboditi kazne.000 KM. (3) Ako su rukovode}i ili nadzorni organi sprije~ili u~inioca da dovr{i zapo~eto krivi~no djelo. najve}a mjera izre~ene nov~ane kazne mo`e iznositi dvostruki iznos te {tete. jun 2003. 2. (1) Uz uslove iz ~lana 127. Produ`eno krivi~no djelo ^lan 131. (1) Nov~ana kazna ne mo`e biti mawa od 5. ovog zakona. izri~e se mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. Kazna prestanka pravnog lica ^lan 137. ako su rukovode}i ili nadzorni organi prije prestanka pravnog lica znali za u~iweno krivi~no djelo. 3) kazna prestanka pravnog lica. mo`e se osloboditi kazne. sud mo`e izre}i kaznu oduzimawa imovine. izre~ena kazna ne smije pre}i polovinu imovine pravnog lica. (2) Kada je do prestanka pravnog lica do{lo prije pravnosna`nog okon~awa krivi~nog postupka. mo`e se bla`e kazniti. (1) Pri odmjeravawu kazne pravnom licu sud uzima u obzir. odnosno koristi. pravno lice je odgovorno za krivi~no djelo i kada u~inilac za u~iweno krivi~no djelo nije krivi~no odgovoran. (2) Pri odmjeravawu nov~ane kazne za krivi~na djela za koja se uz nov~anu kaznu izri~e i kazna oduzimawa imovine. ali se pravnom licu u ste~aju ne izri~e kazna. ovog zakona. (2) Odgovornost pravnog lica ne iskqu~uje krivi~nu odgovornost fizi~kih. (3) Uz izre~enu kaznu prestanka pravnog lica. Odmjeravawe kazne pravnom licu ^lan 138. pored op{tih pravila za odmjeravawe kazne i ekonomsku mo} pravnog lica. (4) Kada u pravnom licu osim u~inioca nema drugog lica ili organa koji bi mogli usmjeravati ili nadzirati po~inioca. ako je zakonom propisano ka`wavawe i za poku{aj tog krivi~nog djela. Op{ti razlozi za ubla`avawe kazne pravnom licu ili osloba|awe od kazne ^lan 133.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ovog ~lana. (2) Pravnom licu se mo`e oduzeti najmawe polovina imovine ili ve}i dio imovine ili cjelokupna imovina. Kada je kod pravnog lica prisutan isti osnov odgovornosti u pogledu vi{e istovrsnih i vremenski povezanih krivi~nih djela vi{e u~inilaca. kazne i ostale krivi~nopravne sankcije izri~u se pravnom licu koje je pravni sqednik lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost. (2) Pravno lice se ka`wava za poku{aj kaznom propisanom za dovr{eno krivi~no djelo. pod uslovima iz ~lana 127. izre~ena krivi~nopravna sankcija se izvr{ava po odredbama st. . ovog ~lana. (1) Kazna oduzimawa imovine se mo`e izre}i za krivi~na djela s propisanom kaznom zatvora od pet godina ili te`om kaznom. ta~ka 4. ovog zakona. (1) Ako je u~inilac planirano krivi~no djelo zapo~eo. Kazna oduzimawa imovine ^lan 136. (2) Pri sau~esni{tvu pravnih lica iz stava 1. (1) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ dobrovoqno prijavi u~inioca nakon {to je krivi~no djelo u~iweno. Granice odgovornosti pravnog lica za krivi~no djelo ^lan 128.

Ukoliko pravno lice pribavi imovinsku korist u~iwenim krivi~nim djelom. Objavqivawe presude ^lan 141. 2) pet godina za izvr{ewe kazne oduzimawa imovine i kazne prestanka pravnog lica. Pravna lica mogu biti krivi~no odgovorna za krivi~na djela iz ovog zakona i za druga krivi~na djela propisana zakonom Republike Srpske.500. (2) Uslovnom osudom sud mo`e utvrditi pravnom licu nov~anu kaznu do 1. izdatih od organa strane dr`ave. (1) Na zastarjelost krivi~nog gowewa pravnog lica primjewuju se odredbe ~lana 111. posebno ako bi objavqivawe bilo od koristi da se otkloni opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili da se osigura bezbjednost saobra}aja ili kakva korist privredi. ovog zakona. (3) Zastara izvr{ewa mjere bezbjednosti nastupa protekom: 1) {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera bezbjednosti objavqivawa presude.000 KM i ujedno odlu~iti da se ta kazna ne}e izv{iti ako pravno lice u roku koji odredi sud. 2) vremena jednakog onome koje je odre|eno za trajawe mjere bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. (1) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo su: a) zabrana rada na osnovu dozvole. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) S obzirom na zna~aj krivi~nog djela i potrebu da javnost sazna za osudu. sud cijeni da li da se osuda objavi u {tampi. (2) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo mogu nastupiti i kada je pravnom licu za u~iweno krivi~no djelo izre~ena nov~ana kazna. pored mjere bezbjednosti oduzimawa predmeta izre}i ove mjere bezbjednosti: a) objavqivawe presude. (2) Mjera bezbjednosti iz stava 1. Zakoni koji propisuju krivi~na djela pravnih lica ^lan 146. ovog ~lana izri~e se pravnom licu ako bi wegovo daqe bavqewe odre|enom privrednom djelatno{}u bilo opasno za `ivot i zdravqe qudi ili {tetno za privredno ili finansijsko poslovawe drugih pravnih lica ili za privredu ili ako je pravno lice u posqedwe dvije godine prije izv{rewa krivi~nog djela bilo ve} ka`weno za isto ili sli~no krivi~no djelo. Kad je kao u~inilac odre|enog krivi~nog djela ozna~eno slu`beno lice. . imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom }e se oduzeti od pravnog lica. (2) Pod krivi~nim zakonodavstvom Republike Srpske podrazumijevaju se ovaj zakon i sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima Republike Srpske. ovog ~lana mogu biti u~inioci tih djela ako iz obiqe`ja pojedinog krivi~nog djela ili iz pojedinog propisa ne proizlazi da u~inilac mo`e biti samo neko od tih. te drugo lice koje vr{i odre|enu slu`benu du`nost na osnovu ovla{}ewa iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona. izdatih od institucija Republike Srpske. Pravne posqedice osude pravnog lica ^lan 144. Mjere bezbjednosti za pravna lica ^lan 140. s obzirom na wegovu funkciju ili na osnovu posebnog ovla{}ewa povjeren odre|en krug poslova koji se odnose na izvr{avawe zakona. Glava petnaesta ZNA^EWE IZRAZA U OVOM ZAKONU ^lan 147. a koji ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od pet godina. (1) Mjera bezbjednosti objavqivawa presude izri~e se kada bi bilo korisno da javnost sazna za osudu. (3) Slu`beno lice je izabran ili imenovan funkcioner u organima zakonodavne. ne bude odgovorno za novo krivi~no djelo. (1) Sud mo`e pravnom licu za krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu umjesto nov~ane kazne. odnosno kao krivi~na djela slu`benog lica u nekoj drugoj glavi ovog zakona. propisa donesenih na osnovu zakona ili op{tih akata preduze}a ili drugog pravnog lica u upravqawu i rukovawu imovinom ili u rukovo|ewu proizvodnim ili nekim drugim privrednim procesom ili nadzorom nad wima. ovla{}ewa ili koncesije. (3) Mjera bezbjednosti iz stava 1.Srijeda. b) zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. stru~ne i druge poslove u okviru prava i du`nosti vlasti koja ih je osnovala. a koja u okviru tih ovla{}ewa vr{i odre|enu du`nost. lice koje stalno ili povremeno vr{i slu`benu du`nost u navedenim upravnim organima ili ustanovama. Pravnom licu mogu se za krivi~no djelo.Strana 17 Izricawe uslovne osude pravnom licu ^lan 139. 25. ovog ~lana mo`e se izre}i u trajawu od {est mjeseci do pet godina. Zastarjelost krivi~nog gowewa i izvr{ewe krivi~nih sankcija izre~enih pravnim licima ^lan 145. ovla{}ewa ili koncesije. b) zabrana rada na osnovu dozvole. Odgovornim licem smatra se i slu`beno lice kad su u pitawu krivi~na djela kod kojih je kao u~inilac ozna~eno odgovorno lice. (2) Zastarjelost izvr{ewa kazne izre~ene pravnom licu nastupa kad od pravnosna`nosti presude kojom je kazna izre~ena protekne: 1) tri godine za izvr{ewe nov~ane kazne. ovla{}eno lice u privrednom dru{tvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vr{ewe javnih ovla{}ewa. lica iz stava 3. podrazumijevaju se suvozemna teritorija i vodene povr{ine unutar wenih granica. kao i vazdu{ni prostor nad wima. uzimaju}i u obzir da se na~inom objavqivawa omogu}i obavije{tenost svih u ~ijem interesu je objavqivawe presude. (1) Pod teritorijom Republike Srpske. a nisu predvi|ena u glavi o krivi~nim djelima protiv slu`bene du`nosti ovog zakona. (4) Pod pojmom odgovornog lica podrazumijeva se lice kome je u preduze}u ili drugom pravnom licu. Zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti ^lan 142. Oduzimawe imovinske koristi od pravnog lica ^lan 143. ra~unaju}i od pravnosna`nosti osude. radiju ili televiziji ili u vi{e sredstava informisawa i ujedno da li da se objavi weno obrazlo`ewe u cijelosti ili u izvodu. jun 2003. (1) Mjerom bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti sud mo`e pravnom licu zabraniti proizvodwu odre|enih proizvoda ili obavqawe odre|enih poslova ili mu zabraniti da se bavi odre|enim poslovima prometa robe ili drugim privrednim poslom. izvr{ne i sudske vlasti Republike Srpske i u drugim dr`avnim i upravnim ustanovama ili slu`bama koje vr{e odre|ene upravne. kao dijelom teritorije Bosne i Hercegovine.

(2) Kazna iz stava 1. za obezbje|ewe imovine i lica. (22) Znaci za vrijednost su i strani znaci za vrijednost. partnerstvo i svaki organizacioni oblik registrovan za obavqawe privredne djelatnosti. (7) Pravno lice je. protiv svoje voqe. svaki organizacioni oblik privrednog dru{tva i svi oblici povezivawa privrednih dru{tava. institucije za vr{ewe kreditnih i drugih bankarskih poslova. (1) Ko drugog li{i `ivota. vodenom i vazdu{nom saobra}aju. (17) Slu`bena tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. (2) Ako je djelo iz stava 1.). godine. Zlo~ina~ka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala. op{tina. izvr{nog. drugim propisom Republike Srpske ili op{tim aktom nadle`ne institucije Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en slu`benom tajnom. aprila 1998. sudija i drugi funkcioner me|unarodnog suda. (9) Vi{e lica je najmawe dva lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 7) ko li{i `ivota sudiju ili javnog tu`ioca u vezi sa vr{ewem wihove sudijske ili tu`ila~ke du`nosti. udru`ewe. ovog ~lana u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima. ponovqenog ili povremenog izvr{ewa krivi~nih djela. mjesna zajednica. u smislu ovog zakona. s ciqem da se neko. fond. (23) Pokretna stvar je i svaka proizvedena ili skupqena energija za davawe svjetlosti. u smislu ovog zakona. za koju se pretpostavqa da je izbjeglica ili raseqeno lice po Aneksu 7.Strana 18 . (12) Organizovana kriminalna grupa je grupa lica od najmawe tri lica formirana radi vr{ewa krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. ako iz obiqe`ja pojedinog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvr{ilac mo`e biti samo neko od tih lica. Djelovawe zlo~ina~ke organizacije vi{eg stepena usmjereno je i prema ostvarivawu i zadr`avawu nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima. . a ne radi se o ubistvu na mah. telefonski impuls. (21) Novac je metalni i papirni novac koji je na osnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranoj dr`avi. 3) ko drugog li{i `ivota pri bezobzirnom nasilni~kom pona{awu. 25. vjerski ispovjednici i druga profesionalna lica u obavqawu svog zvawa ili zanimawa. lice koje je napustilo svoju imovinu na podru~ju Republike Srpske u vremenu izme|u 30. (18) Profesionalna tajna je podatak o li~nom ili porodi~nom `ivotu stranaka koji saznaju advokati. ovog ~lana primijeni}e se i kad je li{ewe `ivota izvr{eno organizovano ili po naruxbi. kao i registrovani podatak koji je rezultat elektronske obrade podataka (kompjuterski podatak ili program). (10) Skupina qudi je najmawe pet lica. na slu`bi u Republici Srpskoj. POSEBNI DIO Glava {esnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTA I TIJELA Ubistvo ^lan 148. Republika Srpska. drugim propisom Republike Srpske ili aktom nadle`nog organa Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en vojnom tajnom. stav 2. grad. (13) Zlo~ina~ka organizacija je udru`ewe od najmawe tri lica ~iji ~lanovi su se udru`ili radi vr{ewa krivi~nih djela. sva ta lica mogu biti izvr{ioci tih djela. te podjele rada. 6) ko li{i `ivota dijete. firma. preduze}e. (15) Tajna Republike Srpske je podatak ili dokument koji je zakonom. (24) Pod pojmom sile podrazumijeva se i primjena hipnoze ili omamquju}ih sredstava. (6) Strano slu`beno lice je ~lan zakonodavnog. ili ko li{i `ivota slu`beno ili vojno lice pri vr{ewu poslova bezbjednosti ili du`nosti ~uvawa javnog reda. dovede u nesvesno stawe ili onesposobi za otpor. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. (20) Dokument ili isprava je svaki predmet koji je podoban ili odre|en da slu`i kao dokaz kakve ~iwenice koja je od zna~aja za pravne odnose. Te{ko ubistvo ^lan 149.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ubistvu djeteta pri poro|aju ili ubistvu u~iwenom pod osobito olak{avaju}im okolnostima (~lan 148. kao i doma}e i strane po{tanske marke koje vi{e nisu u opticaju. (11) Grupa qudi je udru`ewe od najmawe tri lica koja su povezana radi trajnog. (1) Zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazni}e se: 1) ko drugog li{i `ivota na naro~ito svirep ili krajwe podmukao na~in. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. ustanova. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. unutra{wa organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline. pri ~emu se koristi zastra{ivawem ili nasiqem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. i 4. politi~ke organizacije i udru`ewa gra|ana i drugi oblici udru`ivawa koji mogu da sti~u sredstva i da ih koriste na isti na~in kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojem je zakonom priznato svojstvo pravnog lica. Zlo~ina~ku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti ~lanova. 4) ko drugog li{i `ivota i pri tom umi{qajno dovede u opasnost `ivot jo{ nekog lica. radi izvr{ewa ili prikrivawa drugog krivi~nog djela. javni biqe`nici. korporacija. toplote ili kretawa. (16) Vojna tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. iz bezobzirne osvete ili iz drugih naro~ito niskih pobuda. jun 2003. aprila 1991. kao i druge finansijske institucije. 2) ko drugog li{i `ivota iz koristoqubqa. 5) ko umi{qajno li{i `ivota dva ili vi{e lica. maloqetno lice ili `ensko lice za koje zna da je bremenito. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa progla{eni poslovnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo imati {tetne posqedice za preduze}e ili drugo pravno lice. (8) Privredno dru{tvo je. (25) Motornim vozilom se smatra svako saobra}ajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom. javni funkcioner me|unarodne organizacije i wenih organa. u smislu ovog zakona. odre|en tajnom Republike Srpske ~ijim bi otkrivawem nastupile {tetne posqedice za bezbjednost ili interes Republike Srpske. (19) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom. pri ~emu svako od tih lica daje svoj udio u izvr{ewu krivi~nog djela. (14) Izbjeglica ili raseqeno lice je. upravnog ili sudskog organa strane dr`ave. odnosno odgovorno ili vojno lice. (5) Kad je kao izvr{ilac odre|enih krivi~nih djela ozna~eno samo slu`beno. drugim propisom ili op{tim aktom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona. qekari ili drugi zdravstveni radnici. branioci.

Protivpravni prekid trudno}e ^lan 154. (1) Ko protivno propisima o prekidu trudno}e trudnoj `eni sa wenim pristankom izvr{i prekid trudno}e. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrije|enog. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvr{ewu samoubistva. 1. zatvorom do tri godine. do 5. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili prema licu koje nije moglo shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima. zapo~ne da vr{i prekid trudno}e ili joj pomogne da prekine trudno}u.Strana 19 Ubistvo na mah ^lan 150. (3) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravqe naru{i. pod uticajem stawa koje je izazvano poro|ajem. i 3. (5) Ko djelo iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Tjelesna povreda Broj 49 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (2) U~iniocu djela iz stava 1. usvojioca ili staraoca. 1. kazni}e se za djelo iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. U~estvovawe u tu~i ^lan 157. 1. 1. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. a za djelo iz stava 2. (1) Ko drugo lice ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe koje je sam prouzrokovao. u~inilac }e se kazniti po ~l. i 2. Navo|ewe na samoubistvo i pomagawe u samoubistvu ^lan 153. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko drugog te{ko tjelesno povrijedi ili mu zdravqe te{ko naru{i. i 2. te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa `enskog lica nad kojim je vr{en prekid trudno}e. (4) Ko djelo iz st. Ko drugog li{i `ivota na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane ubijenog. (4) Ko surovo ili ne~ovje~no postupa sa licem koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. ovog ~lana nastupila smrt povrije|enog lica. i 2. ovog zakona. Izlagawe opasnosti ^lan 159. . (2) Ko djelo iz stava 1. Te{ka tjelesna povreda ^lan 156. (1) Ko u~estvuje u kakvoj tu~i. 25. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. izvr{i ili zapo~ne da vr{i prekid trudno}e. (6) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Nehatno li{ewe `ivota ^lan 152. Ubistvo djeteta pri poro|aju ^lan 151. 2. Ugro`avawe opasnim oru|em pri tu~i ili sva|i ^lan 158. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ko trudnoj `eni bez wenog pristanka. ovog ~lana zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. pa ovo bude izvr{eno. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. Ko drugog li{i `ivota nehatno. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. pa ono usqed takvog postupawa izvr{i samoubistvo koje se mo`e pripisati nehatu u~inioca. ili 151. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana u~ini na mah. ovog ~lana zatvorom od dvije do dvanaest godina. sud u~inioca mo`e bla`e kazniti. 150. ovog ~lana nastupila smrt. ovog ~lana nastupila smrt ostavqenog lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Ko drugog tjelesno povredi ili mu zdravqe naru{i tako te{ko da je usqed toga doveden u opasnost `ivot povrije|enog ili je uni{ten ili trajno i u znatnoj mjeri oslabqen koji va`an dio wegovog tijela ili koji va`an organ. doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. ili trajno i te{ko naru{ewe wegovog zdravqa ili unaka`enost. kazni}e se za samo u~estvovawe zatvorom do tri godine. a za djelo iz stava 3. kazni}e se zatvorom do dvije godine. jun 2003. ^lan 155. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Ko se pri kakvoj tu~i ili sva|i ma{i oru`ja.Srijeda. pri ~emu su postojale osobito olak{avaju}e okolnosti. ovog ~lana u~ini prema maloqetnom licu ili prema licu ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena. ovog ~lana samoubistvo samo poku{ano. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane povrije|enog. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Majka koja li{i `ivota svoje dijete za vrijeme poro|aja ili neposredno poslije poro|aja. (3) Ako je usqed djela iz st. a ako je mla|a od {esnaest godina i bez pismene saglasnosti wenog roditeqa. ovog ~lana u~ini nehatno. (5) Ko drugome pomogne u samoubistvu koje je izvr{eno. sud mo`e izre}i sudsku opomenu ako je bio izazvan te{kim vrije|awem ili nasilni~kim pona{awem o{te}enog. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u kojoj je neko li{en `ivota ili je drugom nanesena te{ka tjelesna povreda. opasnog oru|a ili kakvog drugog sredstva podobnog da tijelo te{ko tjelesno povrijedi ili zdravqe te{ko naru{i. ovog ~lana ako je lice bez svoje krivice bilo uvu~eno u tu~u ili se samo branilo ili razdvajalo druge u~esnike tu~e. 1.

i 3. ovog ~lana u~ini prijetwom ubistvom. (4) Ako je usqed djela iz st. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko silom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Povreda prava upotrebe jezika i pisma ^lan 163. politi~kom ili drugom ubje|ewu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. nastupila smrt lica koje je bilo protivpravno li{eno slobode. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Napu{tawe nemo}nog lica ^lan 160. zakonu ili ratifikovanom me|unarodnom ugovoru. obmanom ili na drugi na~in odvede ili zadr`i neko lice u namjeri da od wega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da wega ili koga drugog prinudi da ne{to u~ini. 1. (3) Kazna iz stava 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 2. (3) Ako djelo iz st. obrazovawu ili dru{tvenom polo`aju uskrati ili ograni~i slobodu ili pravo ~ovjeka utvr|eno ustavom. ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. (2) Ko djelo iz stava 1. Otmica ^lan 165. (4) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana koji dobrovoqno pusti na slobodu oteto lice prije nego {to je ostvaren wegov zahtjev zbog kojeg je izvr{io otmicu. vjeri. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili je licu koje je protivpravno li{eno slobode usqed toga te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. i 3. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko upotrebom sile.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prinuda Srijeda. do 3. (1) Ko uskrati ili ograni~i gra|anima pravo na upotrebu jezika ili pisma zagarantovanog ustavom. Nepru`awe pomo}i ^lan 161. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana izvr{i slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in protivpravno oduzme ili ograni~i slobodu kretawa. Onemogu}avawe povratka izbjeglih i raseqenih lica ^lan 167. te{kom tjelesnom povredom. 1. ovog ~lana nastupila smrt lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. (5) Poku{aj djela iz st. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ili je izvr{eno na svirep na~in. ili je licu koje je oteto te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. izbjeglom ili drugom licu pravo da se vrati u mjesto prethodnog boravka ili drugo mjesto na podru~ju Republike Srpske ili pravo da koristi svoju imovinu. nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica.Strana 20 . 1. (1) Ko ne pru`i pomo} licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot iako je to mogao u~initi bez opasnosti za sebe ili drugog. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. primijeni}e se i ako je oteto lice zadr`ano du`e od petnaest dana. nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko drugog silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini ili trpi. 25. polu. ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe. (3) Ako je protivpravno li{ewe slobode iz st. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. i 2. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. je ka`wiv. (5) U~inilac djela iz st. ne u~ini ili trpi. (1) Ko drugog protivpravno zatvori. (2) Ko djelo iz stava 1. Protivpravno li{ewe slobode ^lan 166. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili ograni~i raseqenom. . jeziku. ovog ~lana kazni}e se i ko vr{i progawawe lica ili organizacija zbog wihovog zalagawa za ravnopravnost qudi. 1. polnoj usmjerenosti. mo`e se osloboditi od kazne. ^lan 164. ili na svirep na~in ili prijetwom ubistvom ili te{kom tjelesnom povredom. prijetwom. ili je trajalo du`e od petnaest dana. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko nemo}no lice koje mu je povjereno ili o kojem je ina~e du`an da se stara. ro|ewu ili socijalnom porijeklu. jun 2003. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili ko na osnovu ove razlike daje gra|anima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu. 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. imovnom stawu. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. (2) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. (2) Ako djelo iz stava 1. nastupila smrt ostavqenog lica. (1) Ko na osnovu razlike u rasi. ovog ~lana izvr{i prema djetetu ili maloqetnom licu. Glava sedamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV SLOBODA I PRAVA GRA\ANA Povreda ravnopravnosti gra|ana ^lan 162. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 1. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. boji ko`e. 1.

ovog ~lana u~ini slu`beno lice u vr{ewu slu`be. li{iti slobode ili oteti. saop{ti drugom sadr`inu koju je saznao povredom tajnosti tu|eg pisma. ovog ~lana ako je tajna otkrivena u op{tem interesu ili interesu dugog lica koji je prete`niji od interesa ~uvawa tajne. (2) Ako je djelo iz stava 1. prenos ili uru~ivawe tu|ih pisama. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. po{tanski ili drugi slu`benik kome je povjereno preuzimawe. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. a za djelo iz stava 2. 25. bez znawa i odobrewa onoga ko je daje. (1) Ko suprotno uslovima odre|enim u zakonu bez saglasnosti gra|ana pribavqa. (1) Ko neovla{}eno prodre u tu|i stan ili druge zatvorene prostore ili se na zahtjev ovla{}enog lica odatle ne udaqi. i 2. Neovla{}eno otkrivawe profesionalne tajne ^lan 173. telegrama ili drugih po{iqki. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1.Strana 21 (2) Ako je djelo iz stava 1. jun 2003. (3) Ako djelo iz st. 1. ovog ~lana neko lice li{eno `ivota. Povreda tajnosti pisma ili drugih po{iqki ^lan 172. (2) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. telegram. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. preduzima se po prijedlogu. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. filmski ili drugi snimak nekog lica ili wegovih prostorija bez wegove saglasnosti. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. (1) Advokat. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko posebnim ure|ajima neovla{}eno prislu{kuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijewena. ovog ~lana je ka`wiv. ovog ~lana je ka`wiv. qekar ili drugo lice koje neovla{}eno otkrije tajnu koju je saznalo u vr{ewu svog poziva. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno pretresa stan ili prostore iz prethodnog stava ovog ~lana. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. (1) Ko neovla{}eno sa~ini fotografski. povre|uju}i time osjetno wegovu privatnost. ili omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovla{}eno prislu{kivana ili snimana. ili ko omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom. Zlostavqawe ^lan 168. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. kazni}e se za djelo iz stava 1. ili ko takav snimak preda ili pokazuje tre}em licu ili mu na neki drugi na~in omogu}i da se s wim upozna. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana kazni}e se i ko tonski snimi izjavu koja je wemu namijewena. prikrije. (3) Ako djelo iz stava 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. zatvorom do tri godine. te{ko tjelesno povrijediti. (2) Ako djelo iz stava 1. i 2. ovog ~lana u~iweno organizovanim djelovawem ili u skupini qudi ili je nekom licu nanesena te{ka tjelesna povreda. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. (1) Ko neovla{}eno pretresa lice ili wegove stvari. (1) Ko neovla{}eno otvori tu|e pismo ili telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili po{iqku ili na drugi na~in povrijedi wihovu tajnost ili neovla{}eno zadr`i. u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. (3) Gowewe se preduzima po prijedlogu. Neovla{}eno kori{}ewe li~nih podataka ^lan 176. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. . Neovla{}eno prislu{kivawe i tonsko snimawe ^lan 174. uni{ti ili drugom preda tu|e pismo. (1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiqnom prijetwom da }e wega ili wemu blisko lice li{iti `ivota. eksplozijom ili nekom drugom op{teopasnom radwom ili sredstvom. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. Neovla{}eno fotografisawe ^lan 175. zatvorom od tri mjeseca do pet godina. 1. (2) Kaznom iz stava 1. zatvoreno pismeno ili po{iqku. ili nanijeti zlo podmetawem po`ara.Srijeda. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ugro`avawe sigurnosti ^lan 169. Naru{avawe nepovredivosti stana ^lan 170. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili prema vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. (2) Ako djelo iz stava 1. (1) Ko grubim pona{awem zlostavqa drugog ili mu time prouzrokuje te`e fizi~ke ili du{evne patwe. Protivzakonito pretresawe ^lan 171. ovog ~lana u~iweno prema slu`benom licu u vezi sa vr{ewem wegove funkcije. 1. (3) Ako djelo iz st. saop{ti drugom ili koristi wihove li~ne podatke. ili je u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili po{iqke. (2) Kaznom iz stava 1. ili se tom sadr`inom poslu`i. obra|uje. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. kazni}e se zatvorom do tri godine.

novinaru uskrati ili ograni~i pristup informaciji ili slobodu obavje{tavawa. (2) Ko silom. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. Ko protivpravno spre~ava {tampawe. Povreda bira~kog prava ^lan 186. ovog ~lana u~iweno organizovano ili u dvije ili vi{e izbornih jedinica. Povreda prava na udru`ivawe i politi~ko organizovawe ^lan 182. Povreda slobode vjere i vr{ewa vjerskih obreda ^lan 178. 1. `albe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. . (2) Ako djelo iz stava 1. jun 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako djelo iz st. sindikalnih ili drugih organizacija ili udru`ewa gra|ana. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Povreda prava na podno{ewe pravnog sredstva ^lan 177. vojnoj ili slu`benoj tajni. osnivawa ustanova javnog informisawa. i 2. slobodu {tampe ili drugih sredstava javnog informisawa. (3) Ako djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (2) Ako je djelo iz stava 1. ozbiqnom prijetwom. novina ili drugih {tampanih stvari. podmi}ivawem. Spre~avawe {tampawa. osim ako se ne radi o dr`avnoj. Povreda slobode opredjeqewa bira~a ^lan 187. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu vjere ili wenog ispovjedawa. ovog ~lana je ka`wiv. (1) Ko silom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko uskrati ili ograni~i pravo gra|ana na mirno okupqawe ili javno odr`avawe skupa koji su u skladu sa zakonom. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. sindikalno ili drugo organizovawe gra|ana. Povreda prava na javno okupqawe ^lan 183. kazni}e se i ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka sa namjerom da wihovim kori{}ewem za sebe ili drugoga pribavi kakavu korist ili da drugome nanese kakvu {tetu. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. u namjeri da mu onemogu}i vr{ewe bira~kog prava. prodaju ili distribuciju kwiga. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ili proizvodwu i emitovawe radijskog ili televizijskog programa. ozbiqnom prijetwom. ili ko na isti na~in sprije~i ili onemogu}i utvr|ivawe ili objavqivawe rezultata glasawa. Povreda slobode izra`avawa nacionalne pripadnosti ^lan 179. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ~asopisa. (1) Ko silom. ovog ~lana kazni}e se i ko vjerskoj zajednici koja djeluje u skladu sa zakonom uskrati pravo jednakosti s drugim vjerskim zajednicama. ovog ~lana kazni}e se i ko naredi ili sprovodi cenzuru. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. Povreda slobode izra`avawa misli ^lan 180. (3) Dati poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. 1. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i odr`avawe izbora ili glasawa. Ko kr{ewem zakona ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili onemogu}i politi~ko. i 2. distribucije {tampanih stvari i emitovawa ^lan 181. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ko sprije~i drugog da koristi pravo na podno{ewe tu`be. Ko drugog. Povreda prava kandidovawa na izborima ^lan 185. 25. Glava osamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV IZBORNIH PRAVA Spre~avawe odr`avawa izbora i glasawa ^lan 184. (1) Ko spre~ava drugog da izra`ava svoju nacionalnu ili etni~ku pripadnost ili svoju nacionalnu ili etni~ku kulturu. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. obmanom ili na drugi protivpravan na~in prinudi drugog ili na wega uti~e da na izborima ili glasawu glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. do 3. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. Ko kr{ewem zakona ili drugih propisa ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i kandidovawe na izborima. izbri{e iz tog spiska ili mu na drugi protivpravan na~in uskrati vr{ewe bira~kog prava. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu govora ili javnog istupawa. ili ko onemogu}i djelovawe wihovih politi~kih. protivzakonito ne upi{e u bira~ki spisak. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.Strana 22 . obmanom ili na drugi na~in sprije~i ili omete mirno okupqawe ili odr`avawe javnog skupa koji su u skladu sa zakonom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska. 1. ovog ~lana kazni}e se i ko prinu|ava drugog da se izja{wava o svojoj nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. ili ko drugoj vjerskoj zajednici uskrati slobodu javnog obavqawa vjerskih obreda. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1.

kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. i 2. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. ili postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izme|u u~inioca i `rtve. i 3. qekar. 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (2) Istom kaznom kazni}e se i bira~ koji za sebe ili drugoga zahtijeva. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. . (1) Ko dodavawem. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. da uop{te ne bi glasao ili da bi glasao u odre|enom smislu. ovog ~lana u~iweno prema maloqetnom licu ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. (1) Ko na izborima ili glasawu uni{ti. (2) Ako je djelo iz stava 1. (3) Ako djelo iz st. staralac. (2) Ako djelo iz stava 1. (1) Ko na izborima ili glasawu povrijedi tajnost glasawa. Uni{tavawe izbornih isprava ^lan 192. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. usvojilac. nedovoqnu du{evnu razvijenost. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. o{teti.Srijeda.) ili sa nemo}nim licem (~lan 194. (3) Kaznom iz stava 2. brisawem glasova ili na neki drugi na~in falsifikuje rezultate izbora ili glasawa. (1) Ko nudi. i 2. (1) Ko izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom. (1) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu upotrebom sile ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo tog ili wemu bliskog lica. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. daje ili obe}ava nagradu. (3) Ako je usqed djela iz st. Glava devetnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV POLNOG INTEGRITETA Silovawe ^lan 193. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. drugu du{evnu poreme}enost. ~uvawe ili starawe. (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. Podmi}ivawe pri izborima ili glasawu ^lan 189. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Data nagrada. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist bira~u sa namjerom da ga navede da glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. primi poklon ili obe}awe poklona ili kakve druge koristi da bi glasao za ili protiv odre|enog prijedloga.). ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. do 4. radne ili ekonomske zavisnosti ili na drugi na~in. nemo} ili kakvo drugo stawe tog lica usqed kojeg ono nije sposobno za otpor. (4) Ako je djelo iz st. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e silovawa od strane vi{e lica. vaspitawe. (3) Ako je usqed djela iz st. ozbiqnom prijetwom. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. falsifikuje ili neovla{}eno odnese kakvu ispravu o izborima ili glasawu ili kakav predmet namijewen izborima ili glasawu. iako zna da nema bira~ko pravo. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ovog ~lana nastupila smrt djeteta. (4) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu ozbiqnom prijetwom da }e za wega ili wemu blisko lice otkriti ne{to {to bi {kodilo wegovoj ~asti ili ugledu ili prijetwom nekim drugim te{kim zlom. (2) Ko izvr{i nasilnu obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom (~lan 195. Polno nasiqe nad djetetom ^lan 195. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako djelo iz stava 1. vjerski slu`benik ili drugo lice zloupotrebom svog polo`aja prema djetetu koje mu je povjereno na u~ewe. ovog ~lana izvr{eno prema maloqetnom licu. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. (5) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Strana 23 Zloupotreba bira~kog prava ^lan 188. prikrije. oduzimawem. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko u~estvuje na izborima ili glasawu. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. (1) Ko nad drugim licem izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu iskoristiv{i du{evno oboqewe. vaspita~. 1. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a nemo}nog `enskog lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana izvr{eno na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili je nastupila te{ka tjelesna povreda. Izborna prevara ^lan 191. iskori{}avawem slu`bene. 1. (1) Ko na izborima ili glasawu glasa umjesto drugog lica pod wegovim imenom ili na istom glasawu ponovo glasa ili poku{a da glasa iako je ve} glasao. Povreda tajnosti glasawa ^lan 190. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. 1. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. i 2. 25. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. Obquba nad nemo}nim licem ^lan 194. izdejstvuje od drugog da ka`e da li je glasao ili kako je glasao. ovog ~lana izvr{i nastavnik. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . jun 2003. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i ko silom.

(2) Ko radi zarade silom ili prijetwom upotrebe sile ili nano{ewa zna~ajne {tete. Omogu}avawe zakqu~ewa nedozvoqenog braka ^lan 203. odnosno sestrom. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. (2) Nastavnik. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. usvojilac ili drugo lice koje zloupotrebom svog polo`aja izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa maloqetnim licem koje mu je povjereno radi u~ewa. usvojilac ili staralac koji maloqetnom licu iz stava 1. (4) Pod pojmom dje~ije pornografije u smislu ove odredbe podrazumijeva se pornografski materijal koji vizuelno prikazuje: a) dijete ili maloqetno lice koje je u~esnik evidentnog seksualnog pona{awa. a ako je preduzeto obustavi}e se. Vanbra~na zajednica za maloqetnim licem ^lan 204. (2) Kaznom iz stava 1. na na~in naveden u prethodnom stavu. navodi ili podvodi ve} ranije bavilo prostitucijom. (1) Ko zloupotrijebi dijete ili maloqetno lice za izradu slika. prinudi ili navede to lice na pru`awe seksualnih usluga. (1) Ko zakqu~i novi brak iako se ve} nalazi u braku. (3) Prema `rtvi djela iz stava 2.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. audio-vizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografske sadr`ine. (4) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena prema djetetu ili maloqetniku. staralac. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ne}e biti primijewene krivi~ne sankcije. (2) Kaznom iz stava 1. distribuira. (1) Punoqetno lice koje `ivi u vanbra~noj zajednici sa maloqetnim licem uzrasta izme|u do 16 godina. Slu`beno lice ovla{}eno za zakqu~ewe braka koje u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti svjesno dozvoli da se zakqu~i brak koji je po zakonu zabrawen ili ni{tav. (1) Ko pred drugim na javnom mjestu vr{i polne radwe. Glava dvadeseta KRIVI^NA DJELA PROTIV BRAKA I PORODICE Dvobra~nost ^lan 202. ovog ~lana kazni}e se i ko zakqu~i brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku. jun 2003. podsti~e ili namamquje drugoga na pru`awe seksualnih usluga ili na drugi na~in omogu}i wegovu predaju drugome radi pru`awa seksualnih usluga. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. izvr{eno prema licu mla|em od 16 godina. (1) Ko radi zarade navodi. slike. i 2. ili dijete i maloqetno lice zloupotrijebi za pornografsku predstavu. (2) Predmeti i sredstva iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom do tri godine ili nov~anom kaznom. (3) Kaznom iz stava 2. oduze}e se. (2) Ako je djelo iz stava 1. i b) realisti~ne slike koje prikazuju dijete ili maloqetno lice koje u~estvuje u evidentnom seksualnom pona{awu. Obquba zloupotrebom polo`aja ^lan 196. Ovo vrijedi i u slu~aju kada je djelo nastavqeno nakon {to je `rtva postala punoqetna. koriste}i te{ku situaciju proisteklu iz boravka nekog lica u stranoj zemqi. (3) Ako je raniji brak prestao ili je poni{ten. vaspitawa. (1) Ko zloupotrebom svog polo`aja navede na obqubu ili drugu polnu radwu lice koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. Trgovina qudima radi vr{ewa prostitucije ^lan 198. 25. (2) Ko djelo iz stava 1. prika`e ili javnim izlagawem ili na drugi na~in u~ini dostupnim spise. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ko pred djetetom ili maloqetnim licem vr{i radwe namijewene zadovoqavawu vlastite ili tu|e polne strasti. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. gowewe se ne}e preduzeti. izvr{i sa djetetom ili maloqetnim licem. ovog ~lana kazni}e se roditeq. ili radi wegovog navo|ewa na to profesionalno anga`uje drugo lice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena preko sredstava javnog informisawa ili putem interneta. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Strana 24 . drugoga prinudi ili prevarom navede na pru`awe seksualnih usluga. kazni}e se i ko radi zarade. Iskori{}avawe djece i maloqetnih lica za pornografiju ^lan 199. (1) Ko nudi. dopusti da u vanbra~noj zajednici `ivi sa drugim licem ili ga na to navede. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Rodoskrvqewe ^lan 201. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. vaspita~. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. ili na bilo koji na~in u~estvuje u organizovawu ili vo|ewu pru`awa seksualnih usluga. ~uvawa ili wege. ili ko navede dijete da pred wim ili drugim licem vr{i takve radwe. (5) Predmeti i sredstva iz st. (1) Ko izvr{i obqubu sa srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa bratom. 1. koja je u vrijeme izvr{ewa djela bila maloqetna. Zadovoqewe polnih strasti pred drugim ^lan 197. Proizvodwa i prikazivawe dje~ije pornografije ^lan 200. ovog ~lana oduze}e se. audio-vizuelne ili druge predmete koji predstavqaju dje~iju pornografiju ili ko takve materijale radi toga proizvodi. (5) Nije od zna~aja za postojawe djela iz ovog ~lana da li se lice koje se prinu|ava. . nabavqa ili dr`i ili ko prika`e dje~iju pornografsku predstavu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa maloqetnog lica. (3) Poku{aj djela iz stava 1. (1) Ko podmetawem. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. usvojioca. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko grubim kr{ewem zakonom utvr|enih porodi~nih obaveza ostavi u te{kom polo`aju ~lana porodice koji nije u stawu da se sam o sebi stara. izdva- . kazni}e se zatvorom do tri godine. (4) Pri izricawu uslovne osude za djelo iz st. ovog ~lana nastupilo te{ko naru{ewe zdravqa ~lana porodice. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (2) Roditeq. (3) Ako je usqed djela iz st. (3) U~inioca djela iz st. je ka`wiv. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. i 2. (1) Ko primjenom nasiqa. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. staralac ili drugo lice koje zlostavqa maloqetno lice ili ga prinu|ava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloqetnog lica ili na prosja~ewe. 1. kao i roditeqi biv{ih supru`nika. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. usvojilac. ovog ~lana koji dobrovoqno preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je on povjeren ili omogu}i izvr{ewe odluke o povjeravawu maloqetnika. (5) Ko li{i `ivota ~lana porodice ili porodi~ne zajednice kojeg je prethodno zlostavqao. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za izdr`avano lice. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili drugih niskih pobuda ili je usqed djela te`e ugro`eno zdravqe. (4) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu postaviti uslov da uredno izvr{ava svoje obaveze zbriwavawa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Promjena porodi~nog stawa ^lan 206. staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivawem svoje du`nosti zbriwavawa i vaspitawa zapusti maloqetno lice o kojem je du`no da se stara. (4) Ako se brak zakqu~i. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina. dezinfekciju. ovog ~lana sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je maloqetnik povjeren ili omogu}i izr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu ili ustanovi. ovog ~lana nastupila smrt ~lana porodice. usvojilac. Izbjegavawe davawa izdr`avawa ^lan 210. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. obustavi}e se. vaspitavawe ili {kolovawe maloqetnog lica. (1) Ko izbjegava da daje izdr`avawe za lice koje je po zakonu du`an da izdr`ava.Srijeda. Glava dvadeset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV ZDRAVQA QUDI Preno{ewe zarazne bolesti ^lan 211. alkoholu ili drugim oblicima asocijalnog pona{awa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.Strana 25 (3) Ako je djelo iz stava 2. opasno oru|e ili drugo sredstvo podobno da tijelo te{ko povrijedi ili zdravqe naru{i. a ta du`nost je utvr|ena na osnovu izvr{ne sudske odluke ili izvr{nog poravnawa pred sudom ili drugim nadle`nim organom. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ili su ona ~iwena prema maloqetnom licu. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Roditeq. i 2. Zapu{tawe i zlostavqawe maloqetnog lica ^lan 207. a ako je preduzeto. (3) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdr`avawe. (2) Ko zamjenom ili na drugi na~in nehatno promijeni porodi~no stawe djeteta. sud mo`e osloboditi od kazne. gowewe se ne}e preduzeti. ili se maloqetno lice odalo prostituciji. (2) Ako je djelo iz stava 1. Kr{ewe porodi~nih obaveza ^lan 209. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. Nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici ^lan 208. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Oduzimawe maloqetnog lica ^lan 205. (4) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila smrt ~lana porodice ili porodi~ne zajednice. (6) Pod porodicom ili porodi~nom zajednicom u smislu ovog djela podrazumijevaju se i biv{i supru`nici i wihova djeca. ili onemogu}ava izvr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. vaspitawa i izdr`avawa. jun 2003. zamjenom ili na drugi na~in promijeni porodi~no stawe djeteta. ili ga iz koristoqubqa navodi na vr{ewe drugih radwi koje su {tetne za wegov razvoj. i 2. tjelesni integritet ili du{evno zdravqe ~lana svoje porodice ili porodi~ne zajednice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. (1) Ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadle`ni organ odre|uje preglede. koga zadr`ava ili spre~ava da ono bude kod lica koje ima pravo na wega. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. drskim ili bezobzirnim pona{awem ugro`ava spokojstvo. ovog ~lana kori{}eno oru`je. kazni}e se zatvorom do dvije godine. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . staraoca ili od ustanove. odnosno lica kojima je ono povjereno. 25. (1) Ko maloqetno lice protivpravno zadr`i ili oduzme od roditeqa.

(1) Ko se protivno propisima neovla{}eno bavi lije~ewem ili pru`awem drugih medicinskih usluga. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti kod `ivotiwa koja se mo`e prenijeti na qude.Strana 26 . za djelo iz stava 3. {koli. a za djelo iz stava 4. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. Neukazivawe qekarske pomo}i ^lan 215. 1. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. (1) Qekar koji se pri pru`awu qekarske pomo}i ne pridr`ava pravila zdravstvene struke. a za djelo iz stava 3. porodili{tu. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. i 2. (4) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana kazni}e se i drugi zdravstveni radnik koji se pri pru`awu medicinske pomo}i ne pridr`ava pravila qekarske struke. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. ne primjeni odgovaraju}e higijenske mjere ili protivno zdravstvenim propisima primi na rad ili dr`i na radu lice koje boluje od zarazne bolesti. (2) Kaznom iz stava 1. 3. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Nepostupawe po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije ^lan 212. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. ne postupi po propisima. 2. ovog ~lana u~iwena nehatno. ovog ~lana kazni}e se i ko ne postupa po propisima ili naredbama iz stava 1. (4) Ako je usqed djela iz st. (5) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. i 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. Neprimjewivawe mjera za za{titu od zarazne bolesti ^lan 213. i 2. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. 1. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za weno suzbijawe ili spre~avawe. ovog ~lana u~iwena nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanest godina. 25. preduze}u ili drugoj organizaciji ili radwi u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vr{e higijenske usluge. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. Neovla{}eno pru`awe medicinskih usluga ^lan 216. zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako su djela iz st. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. i 3. 1. (3) Ako je djelom iz stava 1. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. i 3. zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. jun 2003. zatvorom od jedne do osam godina. a za djelo iz stava 2. i 4. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. (1) Qekar ili drugi zdravstveni radnik koji protivno svojoj qekarskoj du`nosti odbije da uka`e qekarsku pomo} bolesniku ili licu kome je takva pomo} potrebna. i 2. zatvorom do tri godine. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. internatu. zatvorom do tri godine. 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. u~iwena nehatno. 1. 2. zatvorom od jedne do osam godina. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe. kazni}e se zatvorom do tri godine. i 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. a za djelo iz stava 3. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (2) Kaznom iz stava 1. jawe bolesnika ili neke druge mjere za suzbijawe ili spre~avawe zaraznih bolesti kod qudi. prenesena neizqe~iva zarazna bolest. 2. (3) Ako su djela iz st. ovog ~lana u pogledu suzbijawa ili spre~avawa zaraznih bolesti kod `ivotiwa koje se mogu prenijeti na qude. ovog ~lana u~iweno nehatno. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti na qude. i 2. . Nesavjesno pru`awe qekarske pomo}i ^lan 214. (1) Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti kod qudi ne postupi po propisima.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot ili opasnosti od nastupawa te{ke tjelesne povrede ili te{kog naru{ewa zdravqa. (1) Ko u bolnici. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. (6) Ako je usqed djela iz st. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. a za djelo iz stava 4. ovog ~lana nastupila smrt lica kojem nije ukazana qekarska pomo}. zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djela iz stava 1. od dvije do petnaest godina. zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. i 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana kod lica kome nije ukazana qekarska pomo} nastupila te{ka tjelesna povreda ili mu je zdravqe te{ko naru{eno. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. (3) Ako su djela iz st. (5) Ako je usqed djela iz st.

ili koje ne napravi lijek u propisanoj razmjeri ili koli~ini. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet lijekove ili druga sredstva za lije~ewe koja su {tetna za zdravqe. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana oduze}e se. zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ko pribavqa. (5) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako je djelo iz stava 1. zatvorom do tri godine. iako je uzimawe i presa|ivawe dijela tijela po pravilima medicinske nauke i struke neopravdano. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. 1. 25. (2) Kaznom iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. 1. Nesavjesno vr{ewe pregleda `ivotnih namirnica ^lan 222. 2. 1. i 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tela. 2. (6) [kodqive namirnice i proizvodi oduze}e se. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. (1) Ko proizvodi. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se i ko radi presa|ivawa uzme dio ~ovje~ijeg tijela prije nego {to je smrt utvr|ena na propisan na~in. zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. i 2. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. 1. 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. i 2. 1. a za djelo iz stava 3. 1. pi}e ili druge proizvode {kodqive za zdravqe qudi. a za djelo iz stava 3. ovog ~lana u~iwena nehatno. (2) Otrovi i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. i 2. prera|uje ili protura zara`enu krv ili drugo tkivo ili iz toga spravqena sredstva za lije~ewe. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. jelo. (1) Veterinar ili drugi ovla{}eni veterinarski radnik koji nesavjesno vr{i pregled stoke za klawe ili mesa namijewenog za ishranu ili protivno propisima ne izvr{i pregled i time omogu}i da se stavi u promet meso ili `ivotne namirnice {kodqive za zdravqe qudi. i 2. (2) Kaznom iz stava 1. a za djelo iz stava 3. 1. i 2. zatvorom od jedne do pet godina. i 2. . zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. (4) Kaznom iz prethodnog stava kazni}e se i ko neovla{}eno za nagradu prodaje ili posreduje pri davawu dijelova tijela od `ivog ili umrlog lica radi presa|ivawa. 2. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. (3) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tijela bez saglasnosti davaoca ili primaoca ili saglasnosti wihovih zakonskih zastupnika. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Strana 27 Nedozvoqeno presa|ivawe dijelova ~ovje~ijeg tijela ^lan 217. (1) Ko neovla{}eno proizvodi otrove. Nasavjesno postupawe pri spravqawu i izdavawu lijekova ^lan 218. zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do jedne godine i nov~anom kaznom. 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. Proizvodwa i stavqawe u promet proizvoda {tetnih za lije~ewe ^lan 219. ovog ~lana u~iwena nehatno. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. dje~ije igra~ke ili sli~ne proizvode za masovno kori{}ewe ili potro{wu koji su {tetni za zdravqe. (1) Ko proizvodi radi prodaje. a za djelo iz stava 2. Proizvodwa i stavqawe u promet {kodqivih proizvoda ^lan 221. ili koje uop{te nesavjesno postupi pri stavqawu lijekova u promet i time prouzrokuje pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. (3) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od jedne do osam godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. jun 2003. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 1. zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet otrova ^lan 220. 1. (3) Ako su djela iz st. (4) Ako je usqed djela iz st. (4) Ako je usqed djela iz st. i 3. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. (1) Lice ovla{}eno za izdavawe lijekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lijek umjesto propisanog ili zahtijevanog ako zamjena nije dozvoqena. zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (6) Proizvodi iz stava 1. vr{i promet otrova ili koristi otrove. ovog ~lana u~iweno nehatno. zatvorom do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 2. i 3. (3) Ako su djela iz st. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet {kodqive `ivotne namirnice. ako davalac ili primalac nisu bili u stawu da daju saglasnost. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet sredstva za li~nu wegu. (5) Ako je usqed djela iz st. i 3. a za djelo iz stava 2. zatvorom do tri godine. a za djelo iz stava 2.Srijeda. kazni}e se i ko proizvodi. a za djelo iz stava 3.

kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili je za izvr{ewe djela iskoristio dijete ili maloqetno lice. zatvorom od jedne do pet godina. (3) Opojne droge oduze}e se. (1) Lice odgovorno za preduzimawe mera za{tite na radu koje se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o mjerama za{tite na radu usqed ~ega nastupi opasnost za `ivot ili zdravqe radnika. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da u odre|enom roku postupi po propisima i mjerama za{tite na radu. radnom vremenu. ovog ~lana u~iweno nehatno.Strana 28 . (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu koja qudima slu`i za pi}e ili `ivotne namirnice i time prouzrokuje opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. zatvorom od jedne do osam godina. ili stavi na raspolagawe prostorije radi u`ivawa opojne droge ili na drugi na~in omogu}uje drugom da u`iva opojnu drogu. Neovla{}ena proizvodwa i promet opojnih droga ^lan 224.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na~in neovla{}eno stavqa u promet supstance ili preparate koji su progla{eni za opojne droge. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. (1) Ko navodi drugog na u`ivawe opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je u`iva on ili drugo lice. Zloupotreba prava iz socijalnog osigurawa ^lan 229. posjeduje ili daje na upotrebu opremu. dr`i ili prenosi. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. o posebnoj za{titi na radu `ena. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona. uskrati ili ograni~i radniku pravo koje mu pripada. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. maloqetniku. prera|uje. . (2) Kaznom iz stava 1. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o socijalnom osigurawu i time uskrati ili ograni~i nekom licu pravo koje mu pripada. Ne preduzimawe mera za{tite na radu ^lan 230. nabavqa. Glava dvadeset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV IMOVINE Kra|a ^lan 231. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno prema djetetu. jun 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. i 2. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. a za djelo iz stava 2. (4) Ako je usqed djela iz st. i 2. du{evno poreme}enom licu ili prema vi{e lica ili je izazvalo naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana kazni}e se i ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o pravima gra|ana za vrijeme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograni~i pravo koje mu pripada. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (4) U~inioca koji prijavi od koga nabavqa opojne droge. Povreda prava pri zapo{qavawu i za vrijeme nezaposlenosti ^lan 227. drugog propisa ili kolektivnog ugovora o zasnivawu ili prestanku radnog odnosa. (1) Ko neovla{}eno proizvodi. (3) Ko neovla{}eno pravi. zatvorom od jedne do osam godina. Omogu}avawe u`ivawa opojnih droga ^lan 225. odmoru ili odsustvovawu. Ko simulirawem ili prouzrokovawem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan na~in postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osigurawa koje mu po zakonskim ili drugim propisima ne pripada. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Povreda prava iz socijalnog osigurawa ^lan 228. (1) Ko drugome uskrati ili ograni~i pravo na slobodno zapo{qavawe pod jednakim uslovima koji su predvi|eni u zakonu ili drugim propisima. prodaje ili nudi na prodaju. (4) Ako je usqed djela iz st. Glava dvadeset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVA IZ RADNIH ODNOSA I SOCIJALNOG OSIGURAWA Povreda osnovnih prava radnika ^lan 226. o plati i wenim naknadama. 1. ili ko radi prodaje kupuje. (5) Opojne droge i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. (1) Ko oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. zatvorom od dvije do dvanaest godina. materijal ili supstance za koje zna da su namijewene za proizvodwu opojnih droga. a za djelo iz stava 2. Zaga|ivawe vode za pi}e i `ivotnih namirnica ^lan 223. 25. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. omladine i invalida ili o zabrani prekovremenog ili no}nog rada i time povredi. sud mo`e bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. ovog ~lana izvr{eno od strane vi{e lica ili je u~inilac ovog djela organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od dvije do dvanaest godina. zatvorom do tri godine. a za djelo iz stava 2.

(3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. 2) na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. kopira. jun 2003.000 KM. a ako taj iznos prelazi 50.000 KM.Srijeda. ormara.000 KM.000 KM. ovog ~lana je ka`wiv. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. Oduzimawe tu|e stvari ^lan 236. (1) Ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka i unese izmjene. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. preduzima se po prijedlogu. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako je upotreba vozila trajala du`e vrijeme ili je na vozilu prouzrokovana ve}a {teta. (1) Ko bez namjere pribavqawa imovinske koristi protivpravno oduzme tu|u pokretnu stvar. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. ovog ~lana u~ini staralac. Oduzimawe motornog vozila ^lan 237. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Utaja Broj 49 . 3) od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno sredstvo radi napada ili odbrane. objavi ili unese kakav svoj podatak ili kompjuterski virus. 25. Neovla{}eno ula`ewe u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka ^lan 238. blagajni ili drugih zatvorenih prostora. (1) Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. ^lan 235. (3) Ako djelo iz stava 1. a ako taj iznos prelazi 50. sakrije. (5) Ko tu|u pokretnu stvar koju je na{ao ili do koje je slu~ajno do{ao protivpravno prisvoji u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. (3) Ako je ukradena stvar od posebnog istorijskog. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost oduzete stvari prelazi iznos od 10. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. 4) od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a. uni{ti. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 2. ili ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od 50. zemqotresom ili sli~nom nesre}om. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. ili na neki drugi na~in u~ini neupotrebqivim tu|e kompjuterske podatke ili programe. soba. ili ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od 50.000 KM. poplavom. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. (4) Ako je utajena stvar od posebnog istorijskog. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina.Strana 29 (2) Ako vrijednost ukradene stvari ne prelazi iznos od 200 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji tu|u pokretnu stvar koja mu je povjerena. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetwu da }e neposredno napasti na wegov `ivot ili tijelo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. preduzima se po prijedlogu. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko je na djelu kra|e zate~en. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako vrijednost utajenih stvari ne prelazi iznos od 200 KM. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 5) iskori{}avawem stawa prouzrokovanog po`arom. pa u namjeri da ukradenu stvar zadr`i. (1) Ko oduzme tu|e motorno vozilo u namjeri da ga protivpravno upotrijebi za vo`wu. 6) iskori{}avawem nemo}i ili drugog te{kog stawa nekog lica. upotrijebi. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kasa. (6) Gowewe za djela iz st. ili vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Razbojni~ka kra|a ^lan 234. Razbojni{tvo ^lan 233. i 5. nau~nog ili kulturnog zna~aja. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost utajene stvari prelazi iznos od 10. (2) Ako je oduzeta stvar od posebnog istorijskog. (1) Ako je kra|a izvr{ena: 1) obijawem ili provaqivawem ili drugim savla|ivawem ve}ih prepreka da se do|e do stvari iz zatvorenih zgrada. Te{ka kra|a ^lan 232.

te{ke prilike. ^lan 242. ili ko na takav na~in utjeruje dug. (3) Poku{aj djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog lica ili staraju}i se o wegovoj imovini ne ispuni svoju du`nost ili zloupotrijebi data mu ovla{}ewa u namjeri da time pribavi sebi ili drugom kakvu imovinsku korist ili da o{teti lice ~ije imovinske interese zastupa ili o ~ijoj se imovini stara. je ka`wiv. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. ili ko na takav na~in utjeruje dug.000 KM. . (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela iznude. tjelesne povrede ili naru{ewa zdravqa. ovog ~lana u~ini samo u namjeri da drugog o{teti. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist do 200 KM.000 KM. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana u~ini staralac ili advokat. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko za davawe novca ili drugih potro{nih stvari na zajam ili za vr{ewe usluge koju u~ini nekom licu. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara u kojima u~esnici pla}aju odre|ene nov~ane iznose u~esnicima koji su se prije wih ukqu~ili u igru i o~ekuju pla}awe odre|enih nov~anih iznosa od u~esnika koji se budu nakon wih ukqu~ili u igru. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zaprijeti drugom da }e protiv wega ili wemu bliskih lica otkriti ne{to {to bi wihovoj ~asti ili ugledu {kodilo i time ga prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. (2) Ako je djelom iz stava 1.000 KM. ovog ~lana se preduzima po prijedlogu. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela ucjene. a kada je iznos preko 50. ili ako je pri izvr{ewu djela upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. nastala velika imovinska {teta. pa zatim prijavi {tetu. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. o{teti ili sakrije stvar koja je osigurana od navedenih rizika. za djelo iz stava 2. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist ili da prouzrokuje malu {tetu. (2) Ako je djelom iz stava 1.000 KM zatvorom od jedne do osam godina. 25. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. nu`du. primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmjernu imovinsku korist iskori{}avaju}i wegovo te{ko imovno stawe. (5) Gowewe za djelo iz stava 2. a ako iznos prelazi 50. (1) Ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu. 1. i 2. kazni}e se za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.000 KM. Zloupotreba povjerewa ^lan 244. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. kazni}e se zatvorom do tri godine.Strana 30 . ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu za slu~aj tjelesnog o{te}ewa. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM. u namjeri da bi sebi ili nekom drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Osigurani~ka prevara ^lan 240. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu protivpravnu imovinsku korist dovede koga la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica u zabludu ili ga odr`ava u zabludi i time ga navede da ovaj na {tetu svoje ili tu|e imovine ne{to u~ini ili ne u~ini. Prevara ^lan 239.000 KM. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Iznuda Srijeda. prouzrokuje sebi takvo o{te}ewe. Zelena{tvo ^lan 245.000 KM. Ucjena ^lan 243. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Ako djela iz st. povredu ili naru{ewe zdravqa. (2) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM.000 KM. (3) Ako je djelom iz stava 1. jun 2003. (2) Ako je djelom iz prethodnog stava pribavqena velika imovinska korist ili je prouzrokovana znatna imovinska {teta. 1. (2) Ako je ovim djelom pribavqena imovinska korist ili prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito poni`avaju}i na~in. a ako taj iznos prelazi 50. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi drugog da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. lakomislenost ili smawenu sposobnost rasu|ivawa. a ako taj iznos prelazi 50. (4) Ko djelo iz stava 1. organizuje. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara na sre}u za koje nije izdata dozvola nadle`nog organa. (3) Ako je djelima iz st. Organizovawe nedozvoqenih igara na sre}u ^lan 241. kada je iznos preko 10. i 2. nedovoqno iskustvo. kazni}e se i ko. zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. organizuje. a ako taj iznos prelazi 50. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito grub i poni`avaju}i na~in.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

ili ako vrijednost stvari koje se prikrivaju prelazi iznos od 20. pa usqed toga spomenik bude te`e o{te}en ili uni{ten. (1) Ko zapali tu|u ku}u ili drugu zgradu namijewenu za boravak ili ekonomsko kori{}ewe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. ovog ~lana zgrada. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. preduzima se po prijedlogu. Protivpravno zauzimawe zemqi{ta ^lan 248. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili stvar koja predstavqa javno dobro. (2) Kaznom iz stava 1. materijal ili na|eni predmet koji ima kulturni ili istorijski zna~aj. uni{ti ili o{teti svoju stvar na kojoj drugi ima zalo`no pravo ili pravo u`ivawa i time ga o{teti. ili drugom omogu}i da to u~ini. (4) Ako su djela iz st. (1) Ko stvar za koju zna da je pribavqena krivi~nim djelom ili ono {to je za wu dobijeno prodajom ili zamjenom prikriva. prividno proda ili u~ini neupotrebqivom svoju cjelokupnu imovinu ili neki wezin sastavni dio. uni{tewe ili o{te}ewe spomenika kulture. arhivskim istra`ivawima ili na drugi na~in prisvoji iskopine. kupuje. ovog ~lana kazni}e se i ko protivpravno uni{ti ili o{teti spomenik kulture. (1) Korisnik stana. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. O{te}ewe tu|e stvari ^lan 249. (1) Ko se neovla{}eno useli u tu|u zgradu. protura. (1) Ko pri arheolo{kim. ovog ~lana u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. (3) Ko neovla{}eno na spomeniku kulture izvr{i konzervatorske. kazni}e se zatvorom do tri godine. Izno{ewe u inostranstvo predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili prirodnih rijetkosti ^lan 254. (2) Ako je djelo iz stava 1. stambeni ili poslovni prostor postao neupotrebqiv. 25. 1. a ako taj iznos prelazi 50. Prikrivawe ^lan 246. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. sud u~iniocu mo`e nalo`iti da u odre|enom roku napusti i isprazni prostor u koji je uselio. (1) Ko uni{ti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. upravnik. (2) Ako je djelom iz stava 1. ili je tim djelima prouzrokovana velika {teta. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. prima u zalogu ili na drugi na~in pribavqa. za{ti}enih objekata prirode ili drugih predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ^lan 253. stan. (2) Ako je djelom iz stava 1.000 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ili poslovnu zgradu ili zgradu koja je u javnoj upotrebi. 2. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. a mogao je i bio du`an da zna da je stvar pribavqena krivi~nim djelom. poslovni prostor ili druge prostorije.000 KM. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. O{te}ewe tu|ih prava ^lan 251. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.000 KM. Paqevina ^lan 250. (1) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te. i 3. o{teti ili u~ini neupotrebqivom tu|u stvar. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom prividno ili stvarno pogor{a svoje imovno stawe i time umawi mogu}nost ili sprije~i namirewe najmawe jednog od svojih povjerilaca. za{ti}eni objekat prirode ili drugi predmet koji je od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja. vlasnik ili drugo lice koje sa stambene ili poslovne zgrade ili iz stambenog ili poslovnog prostora skine ili o{teti spoqwe ili unutra{we ure|aje. (3) Ko djelo iz stava 1. ili prizna neistinito potra`ivawe. Prisvajawe. . geolo{ko-paleontolo{kim i minerolo{kim istra`ivawima i iskopavawima. (1) Ko neovla{}eno izveze ili iznese u inostranstvo predmet koji je posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili predmet koji predstavqa prirodnu rijetkost. arhivski materijal ili prirodnu rijetkost.000 KM. ovog ~lana prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. prikrije. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i ko uni{ti. ovog ~lana u~ini. o{teti. (2) Pri izricawu uslovne osude.Strana 31 (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ili ko neovla{}eno vr{i arheolo{ka iskopavawa ili istra`ivawa. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina i nov~anom kaznom. O{te}ewe stambenih i poslovnih zgrada i prostorija ^lan 252. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Protivzakonito useqewe ^lan 247. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. ovog ~lana izvr{ena prema predmetu ili spomeniku posebnog istorijskog ili kulturnog zna~aja.Srijeda. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. instalacije ili wihove dijelove ili na drugi na~in znatno smawi upotrebqivost zgrade ili prostora. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za o{te}enog ili je u~inilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. jun 2003. (2) Ako je radi djela iz stava 1. ovog ~lana prouzrokovana {teta velikih razmjera. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a ako taj iznos prelazi 100. (1) Ko u namjeri da osujeti ostvarewe prava na stvari otu|i. restauratorske ili istra`iva~ke radove. (2) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te u namjeri da ga upotrijebi za gradwu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . stanar.

25. Gowewe u slu~aju kad je u~inilac u bliskom odnosu sa o{te}enim ^lan 256. naknadio {tetu ili je na drugi na~in otklonio {tetne posqedice krivi~nog djela. 247. 236. a mo`e se i osloboditi od kazne.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (2) Slu`beno ili odgovorno lice u Republici Srpskoj. 247. ~lan povjerila~kog odbora ili ste~ajni upravnik koji za sebe ili drugoga primi imovinsku korist ili obe}awe imovinske koristi da se donese ili da se ne donese odre|ena odluka. Povreda ravnopravnosti u obavqawu privredne djelatnosti ^lan 260. 249. Prouzrokovawe ste~aja nesavjesnim poslovawem ^lan 259. (2) Povjerilac. jun 2003. isprave ili spise koje je po zakonu ili drugom propisu obavezno voditi da se iz wih ne mo`e utvrditi stvarno imovno stawe. 251. 3) prikrije. 235. ovog ~lana kazni}e se ko povjeriocu. (2) Ako je u~inilac djela otklonio {tetne posqedice djela prije nego {to je saznao da je otkriven. Glava dvadeset ~etvrta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRIVREDE I PLATNOG PROMETA Stvarawe monopolisti~kog polo`aja na tr`i{tu ^lan 257. lakomislenim zakqu~ivawem ili obnavqawem ugovora sa licima nesposobnim za pla}awe. ovog zakona. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. prekomjernim kori{}ewem i davawem zajmova. 231. Za krivi~na djela iz ~l. (1) Ko u namjeri da izbjegne pla}awe svojih obaveza. ovog ~lana. 231. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do jedne godine. srodniku po krvi u pravoj liniji. usvojiocu ili usvojeniku ili prema drugim licima sa kojima u~inilac `ivi u zajedni~kom doma}instvu. Zloupotreba la`nog ste~aja ^lan 258. neracionalnim tro{ewem ili otu|ivawem imovine u bescijewe. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. Ovla{}eno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa ili preduzetnik koji suprotno zakonu ili drugom propisu zakqu~i sporazum kojim se drugo preduze}e ili pravno lice ograni~ava u slobodnom prometu robe ili usluga na odre|enom podru~ju ili sa odre|enim preduze}ima ili drugim pravnim licima. 236. (1) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. (1) Ko znaju}i za svoju prezadu`enost ili nesposobnost pla}awa. Ako je u~inilac djela iz ~l. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina i nov~anom kaznom. koje zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. pa usqed toga preduze}e ili drugo pravno lice pribavi znatnu imovinsku korist ili za drugog nastupi znatna imovinska {teta. istorijskog ili prirodnog zna~aja. gowewe se preduzima po prijedlogu. bratu ili sestri. stav 2. uni{tewem imovine ili na drugi na~in koji je u o~iglednoj suprotnosti sa wegovim du`nostima u upravqawu imovinom ili savjesnim privrednim poslovawem. uni{ti. ovog ~lana u~iweno u odnosu na dobro od velikog kulturnog. ili sklopi sporazum sa kojim se na drugi na~in stvara monopolisti~ki polo`aj preduze}a ili drugog pravnog lica na tr`i{tu. . prividnim ili stvarnim umawewem svoje imovine prouzrokuje ste~aj na taj na~in {to: 1) cijelu ili dio imovine prividno ili ispod tr`i{ne vrijednosti proda. 251. 249. 2) zakqu~i fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostoje}a potra`ivawa. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju drugog entiteta ili Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine bavi prometom robe i usluga ili stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova rada ili uslova obavqawa prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga izme|u entiteta i Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine. ili ovo stawe sa~iwavawem la`nih isprava ili na drugi na~in prika`e takvim da se na osnovu wega mo`e otvoriti ste~aj. prije nego {to je saznao da je otkriven. i 252. 248. prikrije. ~l. ako su u~iwena prema bra~nom drugu. Iskreno kajawe ^lan 255. roba i kapitala na podru~ju Republike Srpske. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za povjerioca. prouzrokuje ste~aj ili zna~ajno umawewe imovine pravnog lica i time o{teti drugog. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. 235. propu{tawem blagovremenog ostvarivawa svojih potra`ivawa. kazni}e se kaznom zatvora do jedne godine. i 252. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. robe i kapitala izme|u entiteta ili izme|u entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. ili da se na drugi na~in o{teti barem jedan povjerilac u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa. (3) Kaznom iz stava 1.. ~lanu upravnog odbora ili ste~ajnom upravniku da ili obe}a imovinsku korist radi izvr{ewa djela iz stava 2. 237. Zloupotreba u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa ^lan 261. sud ga mo`e osloboditi od kazne. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine i nov~anom kaznom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. preina~i ili tako vodi poslovne kwige. vratio oduzetu ili prisvojenu stvar. preuzimawem nesrazmjernih obaveza. besplatno ustupi ili uni{ti. ovog zakona. 237. (1) Ko u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa prijavi la`no potra`ivawe ili potra`ivawe u la`nom isplatnom redu da bi time ostvario pravo koje mu ne pripada.Strana 32 . kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju Republike Srpske bavi prometom roba i usluga ili ko stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova za rad ili obavqawe prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga na podru~ju Republike Srpske.

(1) Ko obavqaju}i privrednu djelatnost pri sklapawu ili izvr{ewu ugovora ili posla obmane drugoga prikazivawem da }e obaveze biti ispuwene ili prikrivawem da obaveze ne}e biti ili da ne}e mo}i biti ispuwene. (2) U~inilac djela iz stava 1. Neovla{}eno davawe poklona ili darova ^lan 268. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa koje u namjeri pribavqawa protivpravne imovinske koristi za svoje ili drugo pravno lice: 1) stvara ili dr`i nedozvoqene fondove u zemqi ili inostranstvu. pa radi djelimi~nog ili potpunog neispuwewa obaveze za drugu stranu ili nekog drugog nastupi imovinska {teta. mo`e se vratiti onome ko je dao. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. na protivpravan na~in do|e do podataka koji predstavqaju poslovnu tajnu. Poslovna prevara ^lan 265.000 KM. Neovla{}eno primawe poklona ili darova ^lan 267. nastupila prinudna likvidacija ili je to pravno lice do{lo pod ste~aj. ~lana 258. koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugog propisa o poslovawu o~igledno nesavjesno posluje i time prouzrokuje znatnu imovinsku {tetu tom pravnom licu. isplatom duga ili na drugi na~in stavi kojeg povjerioca u povoqniji polo`aj i time znatno o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca.Strana 33 O{te}ewe ili povla{}ivawe povjerilaca ^lan 262. Zakqu~ewe {tetnog ugovora ^lan 266. ovog ~lana koji nakon zakqu~enog ili nezakqu~enog sporazuma. 5) namjenska sredstva sa kojima raspola`e koristi protivno wihovoj namjeni. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 2) sastavqawem isprava neistinitog sadr`aja. prizna neistinito potra`ivawe. (2) Kaznom iz stava 1. i 2. (1) Ko kao predstavnik ili zastupnik pravnog lica koje obavqa privrednu djelatnost u kojem nema ve}inski udio. ili izvr{ene ili neizvr{ene neke druge radwe na {tetu pravnog lica. (2) Ako je djelom iz stava 1. s namjerom da ih neovla{}eno upotrijebi. zahtijeva ili primi nagradu. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog pravnog lica zahtijeva ili primi nagradu. ovog ~lana kazni}e se i ko.000 KM. kao i ko pribavqa ovakve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. ovog ~lana pribavqena znatna imovinska korist ili je nastupila {teta velikih razmjera. (1) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. ovog ~lana prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. poklon ili druga korist oduze}e se. ili da se izvr{i ili da se ne izvr{i neka druga radwa na {tetu pravnog lica. Odavawe i neovla{}eno pribavqawe poslovne tajne ^lan 269. . (3) Nagrada. (1) Dati poklon ili nagrada oduze}e se. 4) pri izvr{avawu poreskih ili drugih zakonskih obaveza uskrati sredstva koja predstavqaju javni prihod. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako je usqed djela iz prethodnog stava nastupila velika {teta za pravno lice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. neistinito prikazuje stawe i kretawe sredstava i rezultata poslovawa.Srijeda. ovog ~lana kazni}e se ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. a u namjeri da izigra povjerioce. (1) Ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu u kome nema ve}inski udio. la`nim bilansima. (3) Ako je usqed djela iz st. 6) na drugi na~in grubo prekr{i zakon ili pravila poslovawa u odnosu na raspolagawe. (3) Izvr{ilac djela iz prethodnih stavova koji je dao poklon ili nagradu na zahtjev ili je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego je saznao da je otkriveno. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju poslovnu tajnu. kori{}ewe i upravqawe imovinom. (2) Kaznom iz stava 1. 1. poklon ili kakvu drugu korist da bi bio zakqu~en ili da ne bi bio zakqu~en sporazum. procjenama ili inventarisawem ili drugim la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica. ovog ~lana nastupila znatna {teta ili ako je radi toga prema o{te}enom pokrenut postupak prinudnog poravnawa ili ste~aj. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. jun 2003. Zloupotreba ovla{}ewa u privredi ^lan 263. a u slu~aju iz stava 3. kazni}e se zatvorom od jedne do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. a ako taj iznos prelazi 50. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. ovog zakona. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. Nesavjesno privredno poslovawe ^lan 264. poklon ili kakvu drugu korist. pa radi toga za to pravno lice nastupi ve}a imovinska {teta. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist kao protivuslugu za sklapawe kakvog posla ili za izvr{ewe kakvog posla. (1) Ko neovla{}eno drugom saop{ti. 3) pravno lice stavi u povoqniji polo`aj prilikom dobijawa sredstava ili drugih pogodnosti koje se pravnom licu ne bi priznale prema postoje}im propisima. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . 25. (2) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. zakqu~i ugovor za koji zna da je {tetan za pravno lice ili zakqu~i ugovor suprotno ovla{}ewima i time nanese {tetu pravnom licu. kazni}e se zatvorom do tri godine. poklon ili kakvu drugu korist radi toga da bi dobio kakvu neopravdanu pogodnost pri ugovarawu posla iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. mo`e se osloboditi od kazne.

prikrije ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom poslovnu kwigu. pa wihovim kori{}ewem na berzi ostvari protivpravnu imovinsku korist. ispravu ili spis. objavi. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. Odavawe i kori{}ewe berzanske tajne ^lan 270. ili svojim potpisom ili pe~atom ovjeri poslovnu ili trgova~ku kwigu. (1) Ko napravi la`nu kreditnu ili karticu za bezgotovinsko pla}awe ili ko preina~i takvu pravu karticu u namjeri da je upotrijebi kao pravu ili ko takvu la`nu karticu upotrijebi kao pravu. (3) Ako je u~inilac djela iz stava 1.000 KM.000 KM. (3) Ko la`ne hartije od vrijednosti koje je primio kao prave. (4) La`ne hartije od vrijednosti oduze}e se. ovog ~lana prelazi iznos od 10. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri iz prethodnog stava neovla{}eno iskoristi tu|i model ili uzorak ili pu{ta u promet predmete izra|ene na wihovoj osnovi. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Falsifikovawe znakova za vrijednost ^lan 277.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (2) Ako ukupan iznos na koji glase hartije od vrijednosti iz stava 1. isprave ili spise koje je du`an da vodi na osnovu zakona ili drugog propisa. (3) Ako je odavawe. i 3. ili svojim potpisom ili pe~atom omogu}i pravqewe poslovne ili trgova~ke kwige. (2) Ako je u~inilac djela iz stava 1. (2) Kazni}e se kaznom iz stava 1. ispravu ili spis sa neistinitom sadr`inom. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Ko u privrednom poslovawu u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist ili drugog o{teti.000 KM. tu|om oznakom o geografskom porijeklu ili drugom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obiqe`ja oznaka u svoju firmu. ovog ~lana prelaze 10. . kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. pa saznav{i da su la`ne. Falsifikovawe i upotreba hartija od vrijednosti ^lan 275. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Falsifikovawe kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko pla}awe ^lan 276.000 KM. isprave ili spisa sa neistinitom sadr`inom. ispravu ili spis upotrijebi kao da su istiniti. a ako taj iznos prelazi 50. unese neistinite podatke ili ne unese neki va`an podatak. (1) Ko u proizvodwi ili privrednom prometu neovla{}eno upotrijebi tu|i prijavqeni ili za{ti}eni pronalazak. ili ko uni{ti. (1) Ko napravi la`ne znakove za vrijednost ili ko preina~i koji od pravih znakova u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugome da na upotrebu ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. a ako taj iznos prelazi 50. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. Falsifikovawe ili uni{tavawe poslovnih ili trgova~kih kwiga ili isprava ^lan 274. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana i ko neistinitu poslovnu ili trgova~ku kwigu. svoj `ig ili za{titni znak ili u svoju posebnu oznaku robe. (1) Ko napravi la`ne hartije od vrijednosti ili preina~i prave hartije od vrijednosti u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu. Neovla{}ena upotreba tu|e firme. (2) Ako je djelom iz stava 1. tu|im `igom ili za{titnim znakom. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a ako taj iznos prelazi 50. (1) Ko se u namjeri da obmane kupce ili korisnike usluga poslu`i tu|om firmom. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. (3) Predmeti iz st.000 KM.Strana 34 . 1. a ako taj iznos prelazi 50. o{teti.000 KM. Upad u kompjuterski sistem ^lan 271. (2) Ako ukupna vrijednost znakova iz stava 1. stavi u promet. jun 2003. sakrije.000 KM. (1) Ko u poslovne ili trgova~ke kwige.000 KM. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. i 2.000 KM. ovog ~lana upotrebom kartice pribavio imovinsku korist. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (3) Proizvodi izra|eni na osnovu neovla{}ene upotrebe tu|eg pronalaska }e se oduzeti. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. neovla{}eno unese izmjene. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako je djelo iz st. a ako taj iznos prelazi 50. ili ko takve la`ne hartije upotrijebi kao prave ili ih u toj namjeri pribavi. ili ih u toj namjeri pribavi. (2) Ko neovla{}eno objavi su{tinu tu|eg pronalaska prije nego {to je ovaj pronalazak na na~in utvr|en zakonom objavqen. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Neovla{}ena upotreba tu|eg pronalaska ^lan 273. ovog ~lana oduze}e se. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. uzorka ili modela ^lan 272. (1) Ko poslovne podatke berze koji nisu dostupni svim u~esnicima u berzi saop{ti nepozvanom licu ili ko do|e do takvih podataka. 25. odnosno pribavqawe podataka izvr{eno radi wihovog odno{ewa u inostranstvo ili ako je djelo u~iweno iz koristoqubqa. izbri{e ili uni{ti tu|e kompjuterske podatke ili programe. ovog ~lana u~iweno nehatno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Ko pravi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (5) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. posjeduje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. velike vrijednosti. nabavqa. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nog novca ili la`nih hartija od vrijednosti. Falsifikovawe znakova za obqe`avawe robe. (6) Novac i imovina iz prethodnih stavova oduze}e se. investiciona sredstva. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. mjere i tegovi oduze}e se. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. subvencije ili kakvu drugu pogodnost. 2. (1) Ko novac ili imovinu za koje zna da su pribavqeni krivi~nim djelom primi. Pravqewe. mjera i tegova ^lan 279. Obmana pri dobijawu kredita ili drugih pogodnosti ^lan 283. 2. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno prodaje. (3) Kaznom iz stava 2. (5) Roba i predmeti nedozvoqene trgovine oduze}e se. ta~. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 1. ili ko u istoj namjeri takve prave znakove preina~i ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. dr`i. (1) Ko u namjeri da ih upotrijebi kao prave napravi la`ne pe~ate.000 KM. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (2) Ako je izvr{ilac djela iz stava 1. `igove. istovremeno i izvr{ilac ili sau~esnik u krivi~nom djelu kojim je pribavqen novac ili imovinska korist iz prethodnog stava. 25. (3) Ako je novac ili imovina iz st. porijeklu. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe znakova za obiqe`avawe robe. ovog ~lana dobije sredstva u iznosu koji prelazi 10. (3) Ko dobijeni kredit. ovog ~lana organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina.Srijeda. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od 10. ili ko se neovla{}eno i u ve}em obimu bavi trgovinom ili posredovawem u trgovini i zastupawem doma}ih privrednih subjekata u prometu robe ili usluga. Nedozvoqeno bavqewe bankarskom djelatno{}u ^lan 284. (4) La`ni znaci. nabavi robu ili druge predmete u ve}oj koli~ini ili vrijednosti u svrhu prodaje. i 3. (2) Ko u namjeri obmawivawa kupaca la`no objavi da je sni`ena cijena robi ili da se vr{i rasprodaja robe ili da predstoji povi{ewe cijena ili na drugi na~in la`nom reklamom obmawuje kupce u pogledu cijene proizvoda koje prodaje. (1) Ko nemaju}i ovla{}ewe za trgovinu. (1) Ko u namjeri da za sebe ili drugog dobije kredit. ili na proizvode stavqa oznaku za{tite za proizvode koji nisu za{ti}eni. Obmawivawe kupaca ^lan 282. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. 1. (1) Ko se bez odobrewa ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi bankarskom djelatno{}u. jun 2003. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) Kaznom iz stava 1. i 3. drvo. nabavqa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. posjeduje. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i falsifikovawe mjera ili tegova. ili stavi u promet proizvode bez oznake o sadr`ini. (1) Ko u namjeri obmawivawa kupaca stavi u promet proizvode u ve}em obimu sa oznakom u koju su uneseni podaci koji ne odgovaraju sadr`ini. a ako taj iznos prelazi 50. davaocu kredita ili subjektu nadle`nom za odobravawe pogodnosti. stoka ili kakva druga roba. la`nih mjera i tegova. nabavqawe i davawe drugom sredstava za falsifikovawe ^lan 278. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. investiciona sredstva. (2) Ko djelom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine.000 KM. marke ili druge znakove za obiqe`avawe doma}e ili strane robe kojima se `igo{e zlato ili drugi plemeniti metali. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. . i 2. 1. da neistinite ili nepotpune podatke o imovnom stawu ili druge podatke zna~ajne za dobijawe kredita ili druge pogodnosti. oduze}e se. (3) Sredstva iz st. (4) Ako djela iz prethodnih stavova izvr{i vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe takvih djela. stavqa u promet proizvode koji po svojoj te`ini ili kvalitetu ne odgovaraju onome {to se redovno pretpostavqa kod takvih proizvoda.Strana 35 (3) Ko odstrawivawem `iga kojim se znaci za vrijednost poni{tavaju ili kojim drugim na~inom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrijebqeni. upotrijebi ga u privrednom poslovawu ili ga na drugi na~in prikrije ili poku{a prikriti. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nih znakova za vrijednost. nabavqa. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana u~inilac postupao nehatno u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavqeni krivi~nim djelom. porijeklu ili kvalitetu proizvoda. (4) La`ni znakovi za vrijednost oduze}e se. Prawe novca ^lan 280. s wim raspola`e. i 2. (1) Ko pravi. (4) Ako je u~inilac djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. vrsti. kupuje ili vr{i razmjenu robe ili predmeta ~iji je promet zabrawen ili ograni~en. zamijeni. ili ko upotrijebqene znakove ponovo upotrijebi ili proda kao da va`e. roku trajawa ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana. (2) Ko se bavi prodajom robe ~iju je proizvodwu neovla{}eno organizovao. Nedozvoqena trgovina ^lan 281. subvenciju ili kakvu drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one koja mu je odobrena. (2) Ko pravi.

kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. pa je time prouzrokovana nesposobnost pravnog lica za pravovremeno pla}awe poreske obaveze. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina.000 KM. 3) odgovorno lice u banci koje odobri garanciju po odre|enoj emisiji hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza banke koja daje garancije pod uslovima. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. 1. prijetio upotrebom oru`ja ili mu je nanio tjelesnu povredu. a ako taj iznos prelazi 200.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. ovog ~lana. 2) slu`beno lice koje odobri izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili je moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza koje proizilaze iz emisije pod uslovima. a ako taj iznos prelazi 50.000 KM. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku tjelesno povrijedi ili prijeti upotrebom oru`ja. jun 2003. u~inilac poreskog slu`benika zlostavqao. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. ovog ~lana u~ini u odnosu na ve}i broj isprava. kreditnu ili platnu karticu ili kakvo drugo sredstvo pla}awa ili obezbje|ewa pla}awa.Strana 36 . (1) Ko silom ili prijetwom upotrebe sile sprije~i ili nastoji sprije~iti poreskog slu`benika u obavqawu wegove slu`bene du`nosti ili ko ga prisili da slu`benu radwu ne u~ini. izda.000 KM. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. u roku i na na~in predvi|en zakonom ili garancijom. (3) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. i 2. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. Izdavawe ~eka i sredstava bezgotovinskog pla}awa bez pokri}a ^lan 286. kazni}e se od dvije do deset godina. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. Izdavawe hartija od vrijednosti bez pokri}a ^lan 285. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku te{ko tjelesno povrijedi. a koje je odobrilo izdvajawe sredstava pravnog lica u druge svrhe. mo`e se osloboditi od kazne. Utaja poreza i doprinosa ^lan 287. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. ako taj iznos prelazi 50. Kaznom zatvora od jedne do osam godina kazni}e se: 1) odgovorno lice u banci ili drugom pravnom licu koje izdaje hartije od vrijednosti. (2) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. a time bude izbjegnuta naplata ve}eg iznosa javnih prihoda. Podno{ewe la`ne poreske prijave ^lan 289. koje dozvoli izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza izdavaoca koje proizilaze iz emisije pod uslovima. i 2. ovog ~lana koji je bio izazvan protivzakonitim ili grubim postupawem poreskog slu`benika mo`e se osloboditi kazne. a ne za pla}awe poreske obaveze pravnog lica. . (1) Ko izbjegne pla}awe poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srpske ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osigurawa propisanih u Republici Srpskoj ne daju}i tra`ene podatke ili daju}i la`ne podatke o svom ste~enom oporezivom prihodu ili o drugim ~iwenicama koje su od uticaja na utvr|ivawe ovakvih obaveza. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 50. (2) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. 1.000 KM. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. kakvu garanciju. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (3) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. (3) U~inilac krivi~nog djela iz st. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM. (1) Ko izda la`nu ispravu ~ije se podno{ewe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj ili ko ne izda ispravu ~ije se izdavawe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. obezbijedio pokri}e pre nego {to je saznao da je otkriven. (2) Ko krivi~no djelo iz stava 1. (1) Ko napadne ili ozbiqno zaprijeti da }e napasti poreskog slu`benika ili lice koje poreskom slu`beniku poma`e u otkrivawu i istrazi povrede poreskih propisa u Republici Srpskoj. iako zna da za to nema pokri}a i time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana. Odgovorno lice u pravnom licu koje je po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj li~no odgovorno. (2) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. pa time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 10. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 150. ovog ~lana.000 KM. stavi u promet ili koristi akceptni nalog. mjenicu. Spre~avawe poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 290. 25.000 KM. (3) Ako je djelima iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Napad na poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 291. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (4) Ako je u~inilac djela iz st.000 KM. Ko dostavi poreskom organu la`nu prijavu ili drugi la`ni podatak ~ije se podno{ewe po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj tra`i. Nepravilno izdvajawe sredstava pravnih lica ^lan 292. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist izda ili stavi u promet ~ek za koji zna da nema pokri}e. La`na poreska isprava ^lan 288. kazni}e se kaznom zatvora od tri do petnaest godina. 1.

ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. kazni}e se kaznom zatvora najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu. neu~ini ili trpi (otmica) ili uzimawe talaca. predsjednika Vlade Republike Srpske. nuklearnog. Uzimawe talaca ^lan 300. kori{}ewe ili osposobqavawe za kori{}ewe oru`ja. 4) nano{ewe velike {tete objektima Republike Srpske ili javnim objektima. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Oru`ana pobuna ^lan 298. sticawe. 25. dr`awe zatvorenog ili na drugi na~in oduzimawe ili ograni~avawe slobode kretawa drugom licu s ciqem da se wega ili nekoga drugoga prisili da {to u~ini. snabdijevawe. a mo`e se i osloboditi od kazne. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. Ko silom ili prijetwom upotrebe sile ili na drugi protivpravan na~in poku{a da promijeni ustavno ure|ewe Republike Srpske. Ko silom ili drugim protivustavnim putem poku{a da odcijepi dio teritorije Republike Srpske ili da dio wihove teritorije pripoji drugom entitetu. Dovo|ewe Republike Srpske u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti ^lan 295. kazni}e se kaznom zatvora najmawe tri godine. elektri~nom energijom ili drugim prirodnim resursom s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. biolo{kog ili hemijskog oru`ja ili radioaktivnih materijala. 6) proizvodwu. 2) napad na tjelesni integritet lica. Ugro`avawe teritorijalne cjeline ^lan 294. (4) Teroristi~ki akt u smislu ovog ~lana podrazumijeva koju od sqede}ih namjernih radwi koja s obzirom na svoju prirodu ili okolnost mo`e ozbiqno o{tetiti dr`avu ili me|unarodnu organizaciju: 1) napad na `ivot lica koje mo`e prouzrokovati wegovu smrt. 8) ometawe ili zaustavqawe snabdijevawa vodom. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. 3) protivpravno zatvarawe. Terorizam ^lan 299. eksploziva. ekonomskih ili dru{tvenih organizacionih jedinica u Republici Srpskoj. posjedovawe. javnom mjestu ili privatnoj imovini za koju {tetu je vjerovatno da }e ugroziti qudski `ivot ili dovesti do znatne materijalne {tete. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske li{i `ivota predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (1) Ko drugog zatvori. do 8. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. (1) Ko u~ini teroristi~ki akt s ciqem ozbiqnog zastra{ivawa gra|ana ili prisiqavawa organa vlasti u Republici Srpskoj da {to u~ini ili neu~ini ili s ciqem ozbiqnog naru{avawa ili uni{tavawa osnovnih politi~kih. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. koji oteto lice dobrovoqno pusti na slobodu prije nego je saznao da je otkriven. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. ovog stava. broda ili drugog sredstva javnog saobra}aja ili prevoza robe. (2) Organizator ili kolovo|a pobune. Otmica najvi{ih predstavnika Republike Srpske ^lan 297. te istra`ivawe i razvoj biolo{kog.Strana 37 Glava dvadeset peta KRIVI^NA DJELA PROTIV USTAVNOG URE\EWA REPUBLIKE SRPSKE Napad na ustavno ure|ewe ^lan 293.Srijeda. povrijediti ili daqe dr`ati kao taoca. jun 2003. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. kazni}e se kaznom zatvora do dvije godine. Ubistvo predstavnika najvi{ih organa Republike Srpske ^lan 296. 9) prijetwa izvr{ewem kojeg djela iz ta~ke 1. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in oduzme ili ograni~i slobodu kretawa ili ga dr`i ili prijeti da }e ga ubiti. (1) Ko u~estvuje u oru`anoj pobuni koja je upravqena na ugro`avawe ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ili wenih najvi{ih organa. objektima infrastrukture ukqu~uju}i informati~ki sistem. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. ovog ~lana u~inilac neko lice s umi{qajem li{io `ivita. Gra|anin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koji poku{a da dovede Republiku Srpsku u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj dr`avi. 7) ispu{tawe opasnih materija ili izazivawe po`ara. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske izvr{i otmicu predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. saobra}ajnom sistemu. 5) otmicu vazduhoplova. ovog ~lana u~inilac oteto lice s umi{qajem li{io `ivota. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. (2) U~inilac djela iz stava 1. predsjednika Vlade Republike Srpske. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. hemijskog ili radioaktivnih materijala. ustavnih. . s ciqem da primora Republiku Srpsku da {to u~ini ili neu~ini kao izri~iti ili pre}utni uslov za osloba|awe taoca. prevoz. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. eksplozija ili poplava s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota.

kao i srodnik po krvi u pravoj liniji. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. i 2. ekonomske ili vojne mo}i zemqe. ovog zakona. 293. materijal. zgradu ili kakav drugi objekt koji ima ve}i zna~aj za bezbjednost ili snabdijevawe gra|ana ili za privredu ili funkcionisawe javnih slu`bi. ili mu na drugi na~in poma`e da bi sprije~io ili ote`ao wegovo otkrivawe ili hvatawe. ure|aj javne upotrebe za vodu. oru`ja i municije ^lan 306. i ~lana 306. podmukao ili drugi sli~an na~in. (1) Ko neovla{}eno nepozvanom licu saop{ti. paqewem ili na drugi na~in uni{ti ili o{teti industrijski. usvojilac ili usvojenik. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. skladi{te. Odavawe tajne Republike Srpske ^lan 305. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana u~ini uz pomo} iz inostranstva. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. Pozivawe na nasilnu promjenu ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 307. gas ili energiju. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. eksploziv. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 308. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. stranoj organizaciji ili licu koje i slu`i. ovog ~lana izvr{eno za vrijeme ratnog stawa ili neposredne ratne opasnosti ili oru`anog sukoba. kazni}e se zatvorom od jedne od deset godina. po wegovoj prirodi ili okolnostima zastra{ivawe gra|ana ili prisiqavawe organa vlasti u Republici Srpskoj da ne{to u~ine ili ne u~ine. ekonomsku ili vojnu mo} zemqe. Finansirawe teroristi~kih aktivnosti ^lan 301. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ru{ewem. ovog ~lana ili ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske takav materijal ili dr`i ve}u koli~inu tog materijala u namjeri da ga on ili neko drugi rastura. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. teroriste. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. 293. 25. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. (uzimawe talaca) ovog zakona. ure|aj ili postrojewa. poqoprivredni objekat. (1) Ko u~inioca krivi~nog djela iz ~l. prikupqa za wu podatke ili na drugi na~in poma`e wen rad. ekonomske ili slu`bene podatke ili dokumente saop{ti. Diverzija ^lan 302. (3) Ko u namjeri rasturawa izra|uje ili umno`ava materijal koji je po svom sadr`aju takav da poziva ili podsti~e na vr{ewe djela iz stava 1. Stvarawe zlo~ina~kog udru`ewa za vr{ewe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 309. 299. (4) Ako je djelo iz stava 2. lice koje sa wima `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici.Strana 38 . do 297. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske. toplotu. (1) Ako je djelo iz stava 1. diverzante. (5) Ako su usqed djela iz st. a koji predstavqaju tajnu Republike Srpske. [pijuna`a ^lan 304. {pijune. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. preda ili u~ini dostupnim stranoj dr`avi. 2) drugog krivi~nog djela koje mo`e prouzrokovati smrt ili te`u tjelesnu povredu civilnog lica ili lica koje aktivno ne u~estvuje u neprijateqstvima u oru`anom sukobu kada je ciq takvog djela. (3) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatovorom od jedne do osam godina. u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti ili radne obaveze. (1) Ko organizuje kakvo udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz ~l. Upu}ivawe i prebacivawe na teritoriju Republike Srpske oru`anih grupa. (2) Ko djelo iz stava 1. Sabota`a ^lan 303. kazni}e se zatvorom od dvije do petnaest godina. (1) Ko bilo na koji na~in direktno ili indirektno daje ili prikupqa sredstva s ciqem da se upotrijebe ili znaju}i da }e se upotrijebiti u cjelini ili djelimi~no za izvr{ewe: 1) krivi~nog djela iz ~lana 299. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ko za stranu dr`avu ili organizaciju stvara obavje{tajnu slu`bu u Republici Srpskoj ili wom rukovodi. Ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske oru`ane grupe. novac ili druga sredstva. ovog ~lana bra~ni drug. 1. do 307. jun 2003. ovog ~lana u~iweno nehatno. prouzrokuje znatnu {tetu za dr`avni organ ili pravno lice u kojem radi ili za drugi dr`avni organ ili pravno lice. opremu. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske na prikriven. (4) Ko pribavqa tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saop{ti ili preda stranoj dr`avi. stranoj organizaciji ili licu koje im slu`i. otrove. ~l. municiju ili drugi materijal za izvr{ewe krivi~nih djela iz ove glave. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za bezbjednost. (2) Nema krivi~nog djela ako je lice kome je u~inilac djela navedenih u stavu 1. saobra}ajno sredstvo. .. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. preda ili u~ini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi na~in do{ao. do 301. oru`je. ovog zakona krije.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. hranu. daje mu skloni{te. poziva ili podsti~e da se silom promijeni wihovo ustavno ure|ewe ili svrgnu najvi{i predstavnici organa vlasti. brat ili sestra. (1) Ko tajne vojne. (terorizam) i ~lana 300. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. branu. (3) Ko stupi u stranu obavje{tajnu slu`bu. ure|aji sistema veze. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina.

kao i vojno lice koje vi{e od dva puta. te{ko nasiqe ili velika razarawa. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Vojno lice koje se protivi stra`aru. planira ili sa drugim dogovori izvr{ewe. pa usqed toga nastupi nemogu}nost vr{ewa ili ote`ano vr{ewe slu`be ili opasnost za `ivote qudi i imovinu velike vrijednosti. do 307. 25. Protivzakonito osloba|awe od vojne slu`be ^lan 314. ovog ~lana nastupila trajna nesposobnost za vojnu slu`bu. i 2. a za djela iz st. ili je onesposobqavawe drugog u~iweno bez wegovog pristanka. 2. zatvorom od jedne do pet godina. patroli. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota jedno ili vi{e lica. 293. Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa u~ini da se oslobodi od du`nosti ili da se rasporedi na lak{u du`nost vojno lice ili lice koje podlije`e vojnoj obavezi. i 2. (2) Ko napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjegao izvr{ewe vojne obaveze iz stava 1. 2. te vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu za vrijeme izvr{ewa va`nog zadatka ili pove}anog stepena borbene gotovosti jedinice. dok vr{i svoju slu`benu du`nost. (1) Ko se krije da bi izbjegao regrutovawe. ili ih pravovremeno otkrije. (3) Ko u namjeri iz stava 1. i ~l. ili se u tom roku ne vrati sa dozvoqenog boravka van jedinice ili slu`be. (1) Vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost u roku od deset dana. Neizvr{ewe ili odbijawe izvr{ewa nare|ewa ^lan 316. ili ko nabavqa ili osposobi sredstva za izvr{ewe ili preduzme drugu radwu kojom se stvaraju neposredni uslovi za izvr{ewe krivi~nih djela iz ~l. (1) Za krivi~no djelo iz ~l. a mo`e se i osloboditi od kazne. ili u istoj namjeri priprema bjekstvo u inostranstvo. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. Pripremawe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 310. ovog zakona koje je imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. st. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ili za sebe ili drugog upotrijebi la`nu ispravu ili postupi na drugi prevaran na~in. zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Vojno lice koje ne izvr{i ili odbije da izvr{i zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. ili se u istom roku ne vrati na du`nost sa dozvoqenog bavqewa van jedinice ili slu`be. 1. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice za vojnu slu`bu. (1) Ko organizuje. 299. ili 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. (5) U~inilac djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ovog ~lana simulira bolest. obavezu slu`ewa vojnog roka. ovog ~lana koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. zatvorom do jedne godine. Glava dvadest {esta KRIVI^NA DJELA PROTIV VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Izbjegavawe vojne obaveze ^lan 312. 1. kazni}e se za djelo iz stava 1. de`urnom ili drugom vojnom licu u sli~noj slu`bi. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. (4) U~inilac djela iz st. 1.Srijeda. . (2) U~inilac djela iz stava 1. saop{tewe vojnog rasporeda. a kra}e od deset dana nedozvoqeno boravi van svoje jedinice ili slu`be. kazni}e se zatvorom do jedne godine. a mo`e se i osloboditi od kazne. vojnu vje`bu ili drugu vojnu slu`bu. Izbjegavawe vojne slu`be onesposobqavawem ili obmanom ^lan 313. do 307. ili 2. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom dr`avnom organu mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. iako je bio pozvan pojedina~nim ili op{tim pozivom. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. i 3. ovog zakona.Strana 39 (2) Ko postane ~lan nekog udru`ewa iz prethodnog stava. (3) Vojno lice koje napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjeglo slu`bu u vojsci. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ovog ~lana. (3) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. Samovoqno bjekstvo i odsustvovawe iz Vojske Republike Srpske ^lan 315. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. 2. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kazniti. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. i ~lana 304. jun 2003. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 3. (2) Vojno lice koje se krije da bi izbjeglo slu`bu u vojsci ili koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost ni posle 30 dana. sebe ozlijedi ili na drugi na~in privremeno onesposobi za vojnu slu`bu. ovog ~lana koji dobrovoqno sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela iz prethodnog stava. (1) Ko u namjeri da izbjegne vojnu slu`bu ili da bude raspore|en na lak{u du`nost. ovog ~lana. kao i onaj ko drugoga s wegovim pristankom u istoj namjeri privremeno onesposobi. Ka`wavawe za najte`e oblike krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 311. ili dozvoli drugome da ga privremeno onesposobi. ili otkrije udru`ewe i wegove vode}e ~lanove. i 300. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. 293. (4) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se za djelo iz stava 1. i 3. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kao i vojno lice koje ne poslu{a wihov poziv ili ne izvr{i ili odbije da izvr{i wihovo nare|ewe. (3) U~inilac djela iz st. ovog ~lana.

(5) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. za ~uvawe i wegu stoke. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. (2) Ako je u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. i 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana izvr{eno sa upotrebom oru`ja. Nepreduzimawe mjera za obezbje|ewe vojne jedinice ^lan 324. patrolnoj. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 2. ovog ~lana nehatno li{i `ivota drugoga. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ~uvarskoj ili drugoj stru~noj slu`bi. ovog ~lana u~iwena nehatno. (3) Ako je djelo iz stava 2. ovog ~lana izvr{eno podno{ewem izvje{taja od naro~ite va`nosti ili su nastupile naro~ito te{ke posqedice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz stava1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. a za djelo iz stava 4. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ovog ~lana izvr{eno prema vi{e lica. (1) Vojni starje{ina koji u okviru svoje nadle`nosti propusti da preduzme propisane. kazni}e se zatvorom najmawe sedam godina. (4) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. de`urnoj. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti vojno lice koje vr{i slu`bu. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ako je djelo iz stava 1. zatvorom do dvije godine. Prinuda prema vojnom licu u vr{ewu vojne du`nosti ^lan 319. 1. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. za djelo iz stava 2. (5) Ako su djela iz st. i 4. ili odbije da izvr{i svoju du`nost. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene du`nosti. za uredno snabdijevawe hranom ili vojnom opremom ili materijalom jedinice koja mu je povjerena. ili da se na vrijeme i uredno izvr{e osiguravaju}i radovi ili obezbje|ewe objekata koji su mu povjereni. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. i 2. nare|ene ili druge o~igledno potrebne mjere za ~uvawe `ivota i zdravqa qudi koji su mu povjereni. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. predmeta i sredstava koji slu`e borbenoj gotovosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. pa usqed toga nastupe te`e {tetne posqedice za slu`bu ili je slu`ba bila te`e ugro`ena. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Odbijawe primawa i upotrebe oru`ja ^lan 317. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. municije ili eksplozivnog materijala. ovog ~lana u~iweno kod skladi{ta oru`ja. ovog ~lana u~iweno nehatno. jun 2003. (3) Ako je djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. i 2. Zlostavqawe pot~iwenog ili mla|eg ^lan 321.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. Protivqewe pretpostavqenom ^lan 318. 1. ovog ~lana u~iweno organizovano. (1) Vojno lice koje protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je ili da ga upotrijebi po zakonitom nare|ewu ili po pravilima slu`be. (1) Vojno lice koje pretpostavqenom vojnom starje{ini. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota vojno lice. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. za osigurawe i odr`avawe u ispravnom stawu objekata. (2) Vojni obveznik koji protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je koje mu se dodjequje u vezi sa slu`bom u rezervnom sastavu. Neistinito slu`beno izvje{tavawe ^lan 323. ovog ~lana vojnom licu nanesena te{ka tjelesna povreda ili su prouzrokovane te{ke posqedice za slu`bu.Strana 40 . usmeno ili pismeno. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice za slu`bu ili slu`ba bude te{ko ugro`ena. Napad na vojno lice u vr{ewu vojne slu`be ^lan 320. u slu`benom izve{taju iznese neistinite podatke od zna~aja za slu`bu ili pre}uti neku va`nu ~iwenicu. ovog ~lana umi{qajno li{i `ivota drugoga. zatvorom do jedne godine. 25. ovog ~lana u~inilac nanio vojnom licu laku tjelesnu povredu ili prijetio upotrebom oru`ja. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Vojno lice koje postupi protivno propisima o stra`arskoj. ili proslijedi takav izvje{taj iako zna da su podaci u wemu neistiniti. . za djelo iz stava 3. (1) Vojni starje{ina koji u slu`bi ili u vezi sa slu`bom zlostavqa pot~iwenog ili mla|eg ili sa wim postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. zatvorom od jedne do pet godina. 3. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (1) Vojno lice koje zajedno sa drugim vojnim licima odbije zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. ovog ~lana te{ko uvrijedio vojno lice ili je s wim postupio bezobzirno. Povreda posebne vojne slu`be ^lan 322. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i vojno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti. ili kod drugog objekta va`nog zna~aja.

ovog ~lana prelazi iznos od 5. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. pa time prouzrokuje wihovo o{te}ewe u ve}oj mjeri. municiju. (1) Ko ukrade oru`je. ili ako je kra|a u~iwena obijawem ili provaqivawem zatvorenih zgrada. ili radi pribavqawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka. (4) Ako je djelo iz stava 1. uni{tewe ili nestanak. minsko . ovog ~lana. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili kazniti zatvorom do dvije godine. (1) Vojno ili drugo lice koje suprotno svojim du`nostima u pogledu ~uvawa vojne tajne saop{ti. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. ovog ~lana u~iweno nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (1) Vojno lice koje pri vje`bi. kazni}e se zatvorom do tri godine. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. eksploziv ili dio borbenog sredstva koji slu`i potrebama odbrane. municije. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kasa. zalo`i. ako objava za Republiku Srpsku nema {tetnih posqedica. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 3. ovog ~lana. (4) Ako je djelo iz stava 1. jun 2003. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ako ko vojnu tajnu.eksplozivnih sredstava i drugih borbenih sredstava koji ne preduzme mjere za wihovo obezbje|ewe ili odr`avawe. (3) Ako vrijednost stvari iz stava 1. ili za vrijeme po`ara. polo`aj. poplave. (4) Ako je djelo iz stava 2. (2) Ako vrijednost stvari iz stava 1. (1) Ko uni{ti. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. ovog ~lana. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona i u skladu sa zakonom progla{eni vojnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo te`e {tetne posqedice za Vojsku Republike Srpske ili odbranu ili bezbjednost zemqe. Ko prisvoji. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe jednu godinu. ~uva ili rukuje povjerenim oru`jem. uni{tewe ili nestanak tih borbenih sredstava. (3) Ako je usqed djela iz stava 1.000 KM. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana. 25.Srijeda. odbrambeni objekti. obuci ili vr{ewu opita ne preduzme propisane. ili od lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno oru|e radi napada ili odbrane. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. (6) Vojnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. zemqotresa ili drugog udesa. ovog ~lana u~iweno nehatno. (3) Ako je usqed djela iz stava 2. ormana ili drugih zatvorenih prostorija. (1) Ko nepropisno dr`i. ili na drugi na~in omete ili dovede u opasnost vojne ili odbrambene mjere. u~iweno nehatno. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . otu|i. (2) Rukovodilac skladi{ta oru`ja. Kra|a oru`ja ili djela borbenog sredstva ^lan 328. preda drugom na kori{}ewe. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. pa time prouzrokuje o{te}ewe u ve}oj mjeri. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupila imovinska {teta velikih razmjera. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. municijom ili eksplozivom koji pripadaju vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi. municiju ili eksploziv koji su mu dati na upotrebu i slu`e potrebama odbrane. Protivzakonito raspolagawe povjerenim oru`jem ^lan 327. (3) Ako je djelo iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. naoru`awe ili druga vojna i odbrambena sredstva ili preda jedinicu neprijatequ bez borbe ili prije nego {to su iscrpqena sva sredstva. (2) Kaznom iz stava 1. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. u~ini neupotrebqivim ili omogu}i da pre|u u ruke neprijateqa odbrambena postrojewa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Neobezbje|ewe pri vojnim vje`bama ^lan 325.Strana 41 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. . o{teti ili uni{ti oru`je. nare|ene ili o~igledno potrebne mjere obezbje|ewa ili obazrivosti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. preda drugom ili mu na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji su vojna tajna ili pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. ovog ~lana. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. kazni}e se i ko na protivpravan na~in do|e do podataka za koje zna da se ~uvaju kao vojna tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. ovog ~lana u~iweno nehatno. djelovawu i vo|ewu odbrambenih snaga i wihove spremnosti za odbranu Republike Srpske. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. ili od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a ili na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. Odavawe vojne tajne ^lan 329. soba. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. ovog ~lana prelazi iznos od 50. Nepropisno starawe o povjerenom oru`ju ^lan 326. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. Podrivawe vojne i odbrambene mo}i ^lan 330. (4) Ako je djelo iz stava 1.

(2) Ako su usqed djela iz stava 1. 1. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. (3) Ako su djela iz st. (2) Ko za vreme rata ili oru`anog sukoba propagandom ili na drugi na~in odvra}a gra|ane Republike Srpske ili wenih saveznika da vode borbu protiv neprijateqa. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (2) Ko vrbuje gra|ane Republike Srpske za slu`bu u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama ili za u~estvovawe u ratu ili oru`anom sukobu protiv Republike Srpske. zatvorom od dvije do deset godina. i 2. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. tenk ili drugo borbeno sredstvo. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. vazduhoplov. (2) Kaznom iz stava 1. ili ~lan posade vojnog vazduhoplova koji za vrijeme rata napusti o{te}eni vojni vazduhoplov. 1. ekonomske ili vojne snage zemqe. i 2. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. (3) Ako je djelo iz st. i 2. (1) Komandant ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je izvr{io svoju du`nost po propisima o brodskoj slu`bi. Napu{tawe o{te}enog broda ili vazduhoplova prije vremena ^lan 338. Ostavqawe neprijatequ neo{te}enih borbenih sredstava ^lan 339. pa usqed toga nastupe {tetne posqedice za vojnu jedinicu ili za borbenu situaciju. ekonomske ili vojne snage zemqe. (3) Ako su djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. jun 2003. (2) Kaznom iz stava 1. Slu`ba u neprijateqskoj vojsci ^lan 333. ovog ~lana kazni}e se i ko protivno nare|ewu dopusti da neprijatequ padnu u ruke bitno neo{te}ena postrojewa ili drugi objekti od zna~aja za narodnu odbranu. Prelazak i predaja neprijatequ ^lan 332. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. u~inilac }e se za djelo iz stava 1. Samovoqno napu{tawe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 336. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina.Strana 42 . (2) Ko djelo iz stava 1. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbeno djelovawe ne izvr{i svoju du`nost. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. Neispuwewe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 335. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata ili oru`anog sukoba pre|e u redove neprijateqske vojske. ovog ~lana u~iwena nehatno. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. (3) Ako su usqed djela iz st. i 2. ili je pra}eno te{kim nasiqem ili velikim razarawima. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ili u~estvuje u ratu ili oru`anom sukobu kao borac protiv Republike Srpske. (1) Vojni starje{ina koji protivno nare|ewu napusti polo`aj sa jedinicom koja mu je povjerena prije nego {to je iscrpio sve mogu}nosti odbrane. Spre~avawe borbe protiv neprijateqa ^lan 331. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba slu`i u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama. ovog ~lana kazni}e se gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata politi~ki ili privredno sara|uje sa neprijateqem. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Napu{tawe polo`aja protivno nare|ewu ^lan 337. (2) ^lan posade ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je komandant broda izdao nare|ewe za napu{tawe. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. oduzimawu hrane ili drugih dobara ili u sprovo|ewu kakvih prinudnih mjera prema stanovni{tvu. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi. (1) Ko za vrijeme rata ili oru`anog sukoba spre~ava gra|ane Republike Srpske da vode borbu protiv neprijateqa. kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. 1. ovog ~lana u~ini u namjeri da pomogne neprijatequ. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Vojno lice koje se za vrijeme rata ili oru`anog sukoba preda neprijatequ prije nego {to je iscrpilo sve mogu}nosti odbrane. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba poma`e neprijatequ u sprovo|ewu rekvizicije. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. brod. 1. . kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Vojno lice koje dopusti da neprijatequ padne u ruke bitno neo{te}eno vojno skladi{te. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Pomagawe neprijatequ ^lan 334. ovog ~lana imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi ili je pra}eno te{kim nasiqima ili velikim razarawima ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. ovog ~lana imala za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. 25. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu samovoqno ili na prevaran na~in napusti svoju du`nost. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost. osim ako je nare|ewe bilo upravqeno na izvr{ewe genocida.. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. (3) Ako su usqed djela iz st. (1) Ko protivpravno prisvoji novac. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 3. Neispuwewe du`nosti pri sprovo|ewu mobilizacije ^lan 343. ili ne obezbijedi snabdijevawe mobilisanih qudi i stoke ili u vezi sa mobilizacijom ne izvr{i kakvu drugu du`nost. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neobezbje|ewe vojne jedinice ^lan 341. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ako je djelo iz stava 1. Odgovornost za krivi~no djelo izvr{eno po nare|ewu pretpostavqenog ^lan 346.000 KM. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu vrijednost. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. bje`awem. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. st. ~lana 314. a to se nare|ewe ti~e vojne du`nosti. (2) Ako vrijednost pronevjerenih stvari iz stava 1. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ovog ~lana ne prelazi iznos od 200 KM. ovog ~lana u~iweno nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. ratnog stawa ili oru`anog sukoba protivno svojoj du`nosti. ovog ~lana nanesena znatna {teta ili je do{lo do te`e povrede prava drugog. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Nema krivi~nog djela ako pot~iweni u~ini krivi~no djelo po nare|ewu pretpostavqenog. . kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. Uslovi za izricawe disciplinske mjere ^lan 345. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. stvara nered ili zabunu u jedinici. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM.Strana 43 Slabqewe morala i borbene situacije ^lan 340. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. Glava dvadeset sedma KRIVI^NA DJELA PROTIV SLU@BENE DU@NOSTI Zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 347. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. (1) Ko za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti ne izvijesti pretpostavqenog. Neizvje{tavawe vojnih organa ^lan 342. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . {irewem uznemiravaju}ih vijesti. ili na drugi na~in slabi borbeni moral jedinice ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. i 2. a ako taj iznos prelazi 50. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata propusti da osigura jedinicu koja mu je povjerena. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. 1. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. ~lana 315. i 2. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. stav 1. raspored i smje{taj mobilisanog qudstva. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana. ovog ~lana za jedinicu nastupile naro~ito te{ke posqedice. bacawem oru`ja ili municije ili {irewem straha ili na drugi na~in oslabi borbeni moral u jedinici ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. 25. 1.000 KM. ratnog zlo~ina ili drugog krivi~nog djela za koje je predvi|ena kazne zatvora od deset godina ili te`a kazna ili ako je o~igledno da izvr{ewe nare|ewa predstavqa krivi~no djelo. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost. (3) Ako je djelom iz stava 1. ako je djelo dobilo osobito lak vid i ako to zahtijevaju interesi slu`be. prevoznih i drugih sredstava i stoke. Za krivi~na djela protiv odbrane i Vojske Republike Srpske za koja je propisana kazna zatvora do tri godine. U~inilac krivi~nih djela iz ~lana 312. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. 1.Srijeda. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. Pronevjera ^lan 348. (2) Vojni starje{ina koji ne preduzme potrebne mjere prema pot~iwenom i mla|em koji za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu {iri strah me|u vojnicima. pa usqed toga nastupe za wu te{ke posqedice. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. Bla`e ka`wavawe ili oslobo|ewe od kazne ^lan 344. (1) Vojno ili slu`beno lice koje pri sprovo|ewu mobilizacije za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti. i 2. ne obezbijedi prihvat.000 KM. jun 2003. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice. umjesto krivi~ne sankcije mo`e se vojnom licu izre}i disciplinska mjera utvr|ena propisima kojima se reguli{e disciplinska odgovornost u Vojsci Republike Srpske. st. ovog zakona koji je bio izazvan nezakonitim ili gru- bim postupawem vojnog lica. (4) Ako je usqed djela iz stava 3. st. 1. (2) Ako je djelom iz stava 1. starijeg ili vojnu komandu o doga|aju koji o~igledno zahtijeva neodlo`no preduzimawe vojnih mjera. mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. (4) Ako je djelom iz stava 3. a ako taj iznos prelazi 50. vrijednosne papire ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. (1) Ko neposredno pred borbu ili u toku borbe izazivawem nezadovoqstva me|u vojnim licima.. i ~lana 316. ovog ~lana u~iweno nehatno.

(5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. Protivzakonito posredovawe ^lan 353. ako ko slu`benu tajnu. (2) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu korist. i 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana primqena nagrada ili kakva druga korist. kazni}e se i ko. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju slu`benu tajnu. Odavawe slu`bene tajne ^lan 355. (1) Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da kori{}ewem svog slu`benog ili dru{tvenog polo`aja ili uticaja posreduje da se izvr{i ili ne izvr{i neka slu`bena radwa. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje poslije izvr{ewa. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podno{ewem la`nih obra~una ili na drugi na~in dovede u zabludu ovla{}eno lice da izvr{i nazakonitu isplatu. iako je bilo svjesno ili je bilo du`no i moglo biti svjesno da usqed toga mo`e nastupiti te`a povreda prava drugog ili ve}a imovinska {teta. (4) Ako je za posredovawe iz st. (1) Slu`beno lice koje neovla{}eno drugom saop{ti.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prevara u slu`bi Srijeda. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. (2) Kaznom iz stava 1. ako objava nema {tetne posqedice za Republiku Srpsku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. na protivpravan na~in do|e do podataka koji se ~uvaju kao slu`bena tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. ili koje pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. ovog ~lana do{lo do te{ke povrede prava drugog ili nastupila imovinska {teta u iznosu koji prelazi 50. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. ili ove stvari drugom neovla{}eno da na poslugu. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (1) Slu`beno lice koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugih propisa. Ko se neovla{}eno poslu`i novcem. (2) Ako je djelom iz stava 1. a u vezi s wom. u namjeri da ih neovla{}eno upotrijebi.000 KM. (2) Ko slu`benom ili odgovornom licu u~ini ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. propu{tawem du`nosti nadzora ili na drugi na~in o~igledno nesavjesno postupa u vr{ewu slu`be. djelovawu i vo|ewu slu`be. (4) Primqeni poklon ili imovinska korist oduze}e se. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. ^lan 349. ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. ovog ~lana mo`e se vratiti licu koje je dalo mito.. kazni}e se zatvorom do tri godine. (4) Ako je djelo iz stava 1. izvr{eno u vezi sa pokretawem ili vo|ewem krivi~nog postupka protiv odre|enog lica. ovog ~lana u~iweno nehatno. (2) Ko koriste}i svoj slu`beni ili dru{tveni polo`aj ili uticaj posreduje da se izvr{i slu`bena radwa koja se ne bi smjela izvr{iti. Primawe mita ^lan 351. 2. (5) Nagrada i imovinska korist oduze}e se. Nesavjestan rad u slu`bi ^lan 354. (1) Ko slu`benom ili odgovornom licu da. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili da se ne izvr{i slu`bena radwa koja bi se morala izvr{iti. zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. (6) Kao slu`bena tajna smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. (3) Ako je djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 25. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. Davawe mita ^lan 352. odnosno ne izvr{ewa radwe navedene u st. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. i 3. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. vrijednosnim hartijama ili drugim pokretnim stvarima koje su mu povjerene u slu`bi ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. jun 2003. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. Posluga ^lan 350. mo`e se osloboditi od kazne. (3) Ako je djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Dati poklon ili imovinska korist oduze}e se. ovog ~lana. (3) U~inilac djela iz st. do 3. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka ili radi objavqivawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. poku{a dati ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo.Strana 44 .000 KM. a u slu~aju iz stava 3. drugim propisom ili odlukom . kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana koji je dao mito na zahtjev slu`benog ili odgovornog lica i koji je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego {to je saznao da je otkriveno. pa takva povreda ili {teta i nastupi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a ako taj iznos prelazi 50. 1.

zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa drugog grubo zlostavqa. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. a djelo bude poku{ano ili izvr{eno. (5) Nema krivi~nog djela iz st. ovog ~lana. oduzeta stvar velike vrijednosti. Slu`beno lice koje protivzakonito oslobodi lice li{eno slobode koje mu je povjereno na ~uvawe. tragova ili na drugi na~in poma`e da ne bude otkriven. (2) Ako je djelom iz stava 1. Povreda qudskog dostojanstva zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 359. ili mu pomogne da pobjegne. Glava dvadeset osma KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVOSU\A Neprijavqivawe pripremawa krivi~nog djela ^lan 361. ovog ~lana ako je pomo} pru`ilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. do 3. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. usvojilac ili usvojenik. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. lice koje sa wim `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela ^lan 363. sestra. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. (2) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. odnosno preda. srodnik po krvi u pravoj liniji. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. brat. Neprijavqivawe krivi~nog djela ili u~inioca ^lan 362. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ili koje pri isplati ili predaji stvari mawe isplati. (2) Ako je iznu|ivawe iskaza ili izjave pra}eno te{kim nasiqem ili ako su usqed iznu|enog iskaza nastupile naro~ito te{ke posqedice za okrivqenog u krivi~nom postupku. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. (2) Slu`beno lice koje svjesno propusti da prijavi krivi~no djelo za koje je saznalo u vr{ewu svoje du`nosti. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. (1) Slu`beno lice koje prilikom pretresawa stana. .Strana 45 nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona progla{eni slu`benom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo da ima {tetne posqedice za slu`bu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. 1. (1) Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be upotrijebi silu. zastra{uje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. svjedoka. (2) Ako nije prijavqeno pripremawe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. prijetwu ili drugo nedopu{teno sredstvo ili nedopu{ten na~in u namjeri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivqenog. qekar ili vjerski ispovjednik u~inioca. usvojilac ili usvojenik. Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be. jun 2003. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. 25. a djelo se goni po slu`benoj du`nosti. (1) Ko zna da se priprema izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna pa u vremenu kada je jo{ bilo mogu}e sprije~iti wegovo izvr{ewe to ne prijavi. usvojilac ili usvojenik. (4) Kazna za djelo iz stava 1. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti u~inilac koji je s licem koje priprema izvr{ewe krivi~nog djela u nekom od odnosa iz stava 3. (4) Za djelo iz stava 2.Srijeda. Slu`beno ili odgovorno lice koje od nekog naplati ne{to {to ovaj nije du`an da plati ili naplati vi{e nego {to je du`an da plati. sestra. odnosno u~inilac otkriveni. (3) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna do`ivotnog zatvora. ili ko krije osu|eno lice ili preduzima druge radwe kojima se ide za tim da se ne izvr{i kazna. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. vje{taka ili drugog lica. Iznu|ivawe iskaza ^lan 358. kao i branilac. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Protivzakonito oslobo|ewe lica li{enog slobode ^lan 357. brat. ili da se ne primjene vaspitne zavodske mere. srodnik po krvi u pravoj liniji. srodnik po krvi u pravoj liniji. izre~ena mjera bezbjednosti. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ako se za to djelo po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna. (1) Ko krije u~inioca krivi~nog djela koje se goni po slu`benoj du`nosti ili mu prikrivawem oru|a. prostorija ili lica ili prilikom sprovo|ewa izvr{ewa u sudskom ili upravnom postupku oduzme pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. Protivzakonita naplata i isplata ^lan 356. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Ko zna da je neko lice u~inilo krivi~no djelo za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora do dvadeset godina ili do`ivotni zatvor ili samo zna da je takvo djelo u~iweno pa to ne prijavi prije nego {to su djelo. ovog ~lana ne mo`e biti te`a ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivi~no djelo u pogledu kojeg je pru`ena pomo}. ili mu omogu}ava nedozvoqenu vezu ili prepisku radi pripremawa bjekstva. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. tjelesno povrijedi ili uop{te prema wemu postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. Protivzakonito prisvajawe stvari prilikom vr{ewa pretresawa ili sprovo|ewa izvr{ewa ^lan 360. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. brat ili sestra. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici.

(1) Ko sudiju. prekr{ajnom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. prekr{ajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku. Davawe la`nog iskaza ^lan 365. Kr{ewe sudske odluke o zabrani vr{ewa du`nosti ili zanimawa ^lan 372. ili je takva zabrana nastala kao pravna posqedica osude. (3) Ko sam sebe prijavi da je u~inio kakvo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. ili ko u istoj namjeri ovakav znak la`no postavi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. zemqomjerni znak ili uop{te kakav znak o svojini na nepokretnosti. ovog ~lana kazni}e se i stranka koja prilikom izvo|ewa dokaza saslu{awem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da la`an iskaz. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini. (1) Svjedok. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko bez dozvole suda objavi tok krivi~nog postupka koji se vodi protiv maloqetnika. ovog ~lana kazni}e se i ko prijavi da je u~iweno krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. (2) Kaznom iz stava 1. Povreda ugleda suda ^lan 370. silom. (5) Ako u~inilac dobrovoqno opozove svoj la`ni iskaz prije nego {to se donese kona~na odluka. a zna da to lice nije u~inilac. kazni}e se nov~anom kaznom. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. ili da ih silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu prinude da u~ine ili propuste ne{to {to je protivno wihovoj du`nosti. (2) Ko djelo iz stava 1. ili pomjeri ili premjesti kakav grani~ni kamen. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. wegovo ime ili odluku koja je u tom postupku donesena. (4) Kaznom iz stava 3. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. iako ga nije u~inio. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosna`noj sudskoj odluci. (2) U~esnici u djelu iz stava 1. Ko u postupku pred sudom izlo`i poruzi sud ili ko isto djelo izvr{i pismenim podneskom sudu. Prinuda prema licu koje vr{i pravosudnu funkciju ^lan 369. Povreda tajnosti postupka ^lan 367. (3) Ako su usqed djela iz prethodnih stavova nastale te`e povrede prava drugoga ili zna~ajna materijalna {teta. . koji u~ini dostupnim neovla{}enoj osobi podatke o identitetu za{ti}enog svjedoka. Spre~avawe dokazivawa ^lan 366. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a {to se po zakonu ne mo`e objaviti ili je odlukom suda ili nadle`nog organa progla{eno kao tajna. Odavawe identiteta za{ti}enog svjedoka ^lan 368. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (4) Ako su usqed djela iz stava 3. prijetwom ili na drugi na~in prinudi. (3) Ako je la`an iskaz dat u krivi~nom postupku. te{kom tjelesnom povredom. Sudija ili drugo slu`beno lice koje je u~estvovalo u saslu{awu za{ti}enog svjedoka u krivi~nom postupku. zanimawa ili poziva ili za{titna mjera zabrane vr{ewa odre|enih du`nosti. Ko drugome omogu}i obavqawe zanimawa. vje{tak. iako zna da to djelo nije u~iweno. ovog ~lana koji upotrijebe silu ili ozbiqnu prijetwu. u~ini prijetwom ubistvom. upravnom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 25.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. a mo`e se i osloboditi od kazne. (1) Ko prijavi neko lice da je u~inilo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. kazni}e se zatvorom do tri godine. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije.Strana 46 . ili da zajedni~ki napadnu lica ~ijem su nadzoru povjerena. (1) Ko u namjeri da sprije~i ili ote`a dokazivawe sakrije. u disciplinskom. Pobuna lica li{enih slobode ^lan 373. uni{ti ili o{teti ili u~ini neupotrebqivim tu|i predmet ili ispravu koja slu`i kao dokaz. (2) Ko svjedoka ili vje{taka u sudskom. koja se skupe u namjeri da se nasilno oslobode. upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku. tu`ioca ili wihovog zamjenika. (2) Kaznom iz stava 1. djelatnosti ili du`nosti iako zna da mu je pravnosna`nom sudskom odlukom bila izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa du`nosti. prevodilac ili tuma~ koji da la`an iskaz u postupku pred sudom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. prekr{ajnom ili disciplinskom postupku. ili obe}awem poklona ili kakve druge koristi navede da da la`an iskaz. La`no prijavqivawe krivi~nog djela ^lan 364. ne u~ini ili trpi. Neizvr{ewe sudske odluke ^lan 371. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. jun 2003. (1) Ko neovla{}eno otkrije ono {to je saznao u sudskom. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno lice ili odgovorno lice koje odbije da izvr{i odluku Ustavnog suda koju je du`no da izvr{i. ovog ~lana nastupile osobito te{ke posqedice za okrivqenog. ovog ~lana kazni}e se i ko podmetawem tragova krivi~nog djela ili na drugi na~in izazove pokretawe krivi~nog postupka zbog krivi~nog djela za koje se goni po slu`benoj du`nosti protiv lica za koje zna da nije u~inilac tog djela. (1) Lica koja su na osnovu zakona li{ena slobode.

a ovaj ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave. ovog ~lana kazni}e se i ko ovakvu ispravu. kwigu ili spis upotrijebi u slu`bi ili poslovawu kao da su istiniti. prijetwom. ili svojim potpisom. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u slu`benu ili poslovnu ispravu. u ve}oj mjeri o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom. Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje neistinitu slu`benu ili poslovnu ispravu. kazni}e se zatvorom do dvije godine. zapisnik ili kwigu upotrijebi iako zna da su neistiniti. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. (2) Kaznom iz stava 1. ~ek. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u sudskom postupku s ciqem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu {tetu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. donese nezakonitu odluku ili na drugi na~in prekr{i zakon. blanket ili kakav drugi predmet na kome je neko lice stavilo svoj potpis neovla{}eno popuni kakvom izjavom koja ima vrijednost za pravne odnose. nabavqawe. 4) ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima kakav polo`aj. Posebni slu~ajevi falsifikovawa isprave ^lan 378. Bjekstvo lica li{enog slobode ^lan 374. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vode}e ~lanove udru`ewa. stav 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili koje slu`benu ili poslovnu ispravu.Strana 47 (3) Izvr{ilac djela iz stava 1. kwige ili spisa sa neistinitom sadr`inom. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. mjenicu. (1) Ko izra|uje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Izdavawe i upotreba neistinitog qekarskog ili veterinarskog uvjerewa ^lan 382. koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. prodaje ili daje na upotrebu sredstva za falsifikovawe isprava. testament. 25. obmanom ili na drugi na~in omogu}i bjekstvo licu koje je na osnovu zakona li{eno slobode. Glava dvadeset deveta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVNOG SAOBRA]AJA Falsifikovawe isprave ^lan 377. (2) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. Lice li{eno slobode na osnovu zakona koje upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo pobjegne. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) Kaznom iz stava 1. oslobodi}e se od kazne. odnosno slu`benim pe~atom ovjeri slu`benu ili poslovnu ispravu. (1) Ko dovo|ewem u zabludu navede nadle`ni organ da u javnoj ispravi. Glava trideseta KRIVI^NA DJELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA Zlo~ina~ko udru`ewe ^lan 383. i 2. 3) ko ispravu izda u ime nekog lica bez wegovog ovla{}ewa ili u ime lica koje ne postoji. 5) ko ispravu na~ini na taj na~in {to neovla{}eno upotrijebi pravi pe~at ili znak. Povreda zakona od strane sudije ^lan 376. kwigu ili spis uni{ti. (2) Ako djelo iz stava 1. prodaja ili davawe na upotrebu sredstava za falsifikovawe isprava ^lan 380. Falsifikovawe ili uni{tavawe slu`bene isprave ^lan 379. prikrije. dr`e}i da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadr`aj. ili ko preina~i takvu pravu ispravu ili ko takvu la`nu ili preina~enu ispravu stavi u opticaj. ovog ~lana izvr{eno u organizovanoj grupi ili je omogu}eno bjekstvo vi{e lica. zapisniku ili kwizi ovjeri ne{to neistinito {to ima da slu`i kao dokaz u pravnom saobra}aju. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana kazni}e se i ko upotrijebi neistinito qekarsko. oslobodi}e se od kazne. odnosno slu`benim pe~atom omogu}i pravqewe takve isprave. (1) Ko silom. . Kaznom iz ~lana 377. kwigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav va`an podatak. Navo|ewe na ovjeravawe neistinitog sadr`aja ^lan 381. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili je dr`i radi toga da je upotrijebi ili je upotrijebi kao pravu. (3) Izvr{ilac djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko organizuje udru`ewe koje ima za ciq vr{ewe krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. jun 2003. zvawe ili ~in. 2) ko drugog obmane u sadr`aju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu. (2) Sredstva za falsifikovawe oduze}e se. kwigu ili spis sa neistinitom sadr`inom. (2) Ko napravi la`nu javnu ispravu. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. javnu ili slu`benu kwigu ili drugu kwigu koja se mora voditi na osnovu zakona. (1) Qekar ili veterinar koji izda neistinito qekarsko. Izrada.Srijeda. ili koje svojim potpisom. koji dobrovoqno odustane od pobune prije upotrebe sile ili ozbiqne prijetwe. posjeduje. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. nabavqa. (1) Ko napravi la`nu ispravu ili preina~i pravu ispravu u namjeri da se takva upotrijebi kao prava ili ko takvu ispravu upotrijebi kao pravu ili je pribavi radi upotrebe. posjedovawe. ovog zakona kazni}e se: 1) ko kakvu hartiju. (2) Kaznom iz stava 1. Omogu}avawe bjekstva licu li{enom slobode ^lan 375.

(2) Ako je djelo iz stava 1. Ko se sa drugim dogovori da izvr{i krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. (1) Ko te{kim vrije|awem ili grubim zlostavqawem. . (3) Ako je usqed djela iz st. i 2. ili u~ini neko drugo te{ko nasiqe. rasnu ili vjersku mr`wu. do 3. ovog ~lana. ovog ~lana u~iweno prinudom. U~estvovawe u skupini koja sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 389. 1. (4) Ako je u~inilac djela iz st. ovog ~lana u~iweno prema sudiji ili javnom tu`iocu u vezi sa vr{ewem wihove sudijske. razmno`avawe ili rasturawe. i 2. mo`e se osloboditi od kazne.obiqe`ja ili grobova. oduze}e se. razdor ili netrpeqivost. etni~kih ili vjerskih simbola. i 2. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem sprije~i ili poku{a da sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe. ovog ~lana izvr{eno od strane dva ili vi{e lica. (1) Ko organizuje ili druge poziva na pru`awe nasilnog otpora prema zakonitim odlukama ili mjerama nadle`nih organa ili prema slu`benom licu u vr{ewu slu`bene radwe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. kao i sredstva za wihovu izradu. 1. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu u vr{ewu poslova bezbjednosti. ili je do{lo do te`eg poni`avawa ili zlostavqawa ve}eg broja lica. o{te}ewem tu|ih stvari. ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oru`ja. (4) Poku{aj djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. jun 2003. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~inilac uvrijedi ili zlostavi slu`beno lice. (2) Organizator i vo|a skupine koja izvr{i djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina.Strana 48 . (3) Organizator ili vo|a skupine koja izvr{i djelo iz st. vr{ewem nasiqa ili na drugi na~in ugro`ava sigurnost drugoga i time prouzrokuje znatno uznemirewe i strah kod gra|ana. (2) Ako je pri djelovawu skupine iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Spre~avawe slu`benog lica u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 387. U~estvovawe u skupini koja izvr{i krivi~no djelo ^lan 386. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana je ka`wiv. (1) Ko izaziva ili raspaquje nacionalnu. Napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti ^lan 388. ovog ~lana. Nasilni~ko pona{awe ^lan 385. izlagawem poruzi nacionalnih. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e u vr{ewu slu`bene du`nosti. Dogovor za izvr{ewe krivi~nog djela ^lan 384. mo`e se osloboditi od kazne. u~esnik skupine za samo u~estvovawe kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (2) Ako u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili je izvr{ilac nekom licu nanio tjelesnu povredu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu ili licu koje mu poma`e pri vr{ewu poslova bezbjednosti. ovog ~lana slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e zlostavi. Izazivawe nacionalne. 25. (3) Ako je djelo iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. skrnavqewem spomenika. (2) Ako je djelo iz stava 1. 1. uni{ti ili o{teti imovinu ve}e vrijednosti. 1. nasiqa ili drugih te{kih posqedica za zajedni~ki `ivot naroda i ostalih koji `ive u Republici Srpskoj. do 3. Organizovawe otpora ^lan 391. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako prilikom izvr{ewa djela iz stava 1. ili u ve}oj mjeri reme}ewe javnog reda i mira. kazni}e se za samo u~estvovawe kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana do{lo do nereda. ovog ~lana u~ini prema sudiji ili javnom tu`iocu pri vr{ewu wihove sudijske. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. 1. ovog ~lana jedno ili vi{e lica li{eno `ivota ili te{ko tjelesno povrije|eno. (5) Ako je u~inilac djela iz st. (3) Ko djelo iz st. (4) Materijal i predmeti koji nose poruke iz stava 1. ovog ~lana. ili koja poku{a da izvr{i takva krivi~na djela. zlostavqawem. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. rasne ili vjerske mr`we razdora ili netrpeqivosti ^lan 390. i 2. tjelesno povrijedi ili mu prijeti upotrebom oru`ja. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe koju je preduzelo u okviru svojih ovla{}ewa ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem izvr{i kakvo nasiqe prema qudima. kazni}e se samo za u~estvovawe nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica ili lica koje mu poma`e. ugro`avawem sigurnosti. spomen . 1. ili {iri ideje o superiornosti jedne rase ili naroda nad drugim.

(1) Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu la`no predstavqa kao slu`beno ili vojno lice. potrebna dozvola nadle`nog organa. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. Skidawe ili povreda slu`benog pe~ata ili znaka ^lan 394. (3) Ko neovla{}eno izradi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko za nagradu stavqa na raspolagawe prostorije radi kockawa ili na drugi na~in za nagradu omogu}ava kockawe. Ko upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e upotrijebiti silu ili na drugi protivpravan na~in izmijeni zakonom utvr|enu teritorijalnu podjelu Republike Srpske. nabavqa ili drugom omogu}ava da do wih do|e. Neovla{}eno bavqewe odre|enim zanimawem ^lan 393. odnosno rezervne dijelove oru`ja. Nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih materija ^lan 399. spis ili ispravu koja pripada dr`avnom organu. (2) Ako je predmet djela iz stava 1. kazni}e se kaznom propisanom za ta djela. Kockawe ^lan 400. (1) Ko neovla{}eno izradi. . kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. izra|uje. Samovla{}e ^lan 397. dr`i. ili kakvo drugo borbeno sredstvo ~ije izra|ivawe. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i kakvu radwu koju je ovla{}eno da izvr{i samo odre|eno slu`beno ili vojno lice. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. hemijsko. proda. no{ewe ili dr`awe gra|anima uop{te nije dozvoqeno ili je ograni~eno. (4) Predmeti iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i sredstva za wihovo pravqewe. (1) Ko neovla{}eno organizuje kocku ili druge igre na sre}u koje su zabrawene. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana oru`je. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. dr`i. vr{i razmjenu. unese u zemqu ili iz we iznese. municije. ovog ~lana do{lo do nesprovo|ewa ili znatnog ote`avawa u sprovo|ewu zakonite odluke ili mjere dr`avnih organa. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. dr`i. ili ko bez skidawa ili povrede pe~ata ili znaka u|e u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavqen slu`beni pe~at ili znak. (2) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e napasti na `ivot ili tijelo. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. pribavi. (3) Organizator ili vo|a grupe }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. vr{i razmjenu. 1. ili je djelo izvr{eno u skupini. Izra|ivawe i nabavqawe oru`ja i sredstava namijewenih za izvr{ewe krivi~nih djela ^lan 398. (4) Ko organizuje udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz st. materijal ili dijelove za koje zna da }e biti upotrijebqeni za proizvodwu ili upotrebu predmeta iz prethodnih stavova. (3) Kaznom iz stava 2. unese u zemqu ili iz we iznese sastavne. kwigu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . odnosno organizacije. municiju ili eksplozivne materije. La`no predstavqawe ^lan 396. otpira~ ili neko drugo sredstvo za provaqivawe iako zna da je namijeweno za izvr{ewe krivi~nog djela. ovog ~lana. Ko se neovla{}eno i za nagradu bavi odre|enim zanimawem za ~ije bavqewe je. ustanovi ili drugom pravnom licu koje vr{i javna ovla{}ewa ili se kod wih nalazi. ili neovla{}eno nosi kakve znake slu`benog ili vojnog lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. sakrije. (2) Poku{aj je ka`wiv. o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim slu`beni pe~at. ili otrove za koje zna da su namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela. proda ili da na kori{}ewe uputstvo ili sredstvo koje je namijeweno za ula`ewe u kompjuterski sistem. (6) Predmeti iz prethodnih stavova i sredstva za wihovo pravqewe. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ko oru`je. do 3. 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (5) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. ili u sastavu organizovane grupe. proda. nabavqawe. jun 2003. (3) Ko djela iz prethodnih stavova u~ini za drugoga. (1) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada. municija ili eksplozivne materije ili druga borbena sredstva u ve}oj koli~ini ili vrijednosti ili je u pitawu oru`je ili druga borbena sredstva velike razorne mo}i i opasnosti. (2) Kaznom iz stava 1. uni{ti.Strana 49 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ko napravi ili drugom ustupi la`ni kqu~. (1) Ko protivpravno oduzme. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. kazni}e se zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. nabavi. (1) Ko skine ili povrijedi slu`beni pe~at ili znak koji je ovla{}eno slu`beno lice stavilo radi osigurawa predmeta ili prostorije. ovog ~lana kazni}e se ko izradi. Oduzimawe ili uni{tewe slu`benog pe~ata ili slu`benih spisa ^lan 395. 25. prodaja. po zakonu ili drugim propisima donijetim na osnovu zakona. prepravi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. vatreno.Srijeda. eksplozivnih materija ili kakvih drugih borbenih sredstava ili opreme. eksplozivne materije ili sredstva potrebna za wihovo spravqawe. biolo{ko ili nuklearno oru`je. i 3. Protivpravno mijewawe teritorijalne podjele Republike Srpske ^lan 392. preduze}u. pribavi.

(2) Lice koje je odgovorno za preduzimawe mjera za{tite na radu u rudnicima. (3) Ko se pri kocki poslu`i la`nim ili obiqe`enim kartama ili drugom obmanom. pucawem iz vatrenog oru`ja ili kakvom drugom op{teopasnom radwom ili op{pteopasnim sredstvom. (1) Odgovorno lice koje pri projektovawu. (4) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. o{teti. ovog ~lana u~iweno nehatno. poplave. i 2. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. kazni}e se kaznom zatvora do tri godine i nov~anom kaznom. o{teti. otrovnih gasova ili joniziraju}ih ili radioaktivnih zra~ewa. eksplozije. joniziraju}im ili radioaktivnim zra~ewem. zatvorom od jedne do osam godina. odnese. jun 2003. i 2. 1. rukovo|ewu ili izvo|ewu gra|evinskih radova. ili uop{te ne postupa po propisima ili tehni~kim pravilima o za{titnim mjerama. i 2. 1. 1. 3. 1. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 2. ovog ~lana pribavqena protivpravna imovinska korist ili je prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. O{te}ewe ili uni{tewe javnih ure|aja ^lan 405. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 3. elektri~nu ili drugu energiju ili ure|aje sistema veza ili druge javne ure|aje i time prouzrokuje poreme}aj u `ivotu gra|ana ili funkcionisawu privrede. i 2. zatvorom od tri do petnaest godina. i 2. gradwi mostova ili puteva ili kakvoj drugoj gradwi. (5) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko po`arom. gradili{tima ili drugim mjestima gdje se obavqaju radovi. od jedne do osam godina. izvr{ena na mjestu gde je okupqen ve}i broj qudi. a za djelo iz stava 2. iskqu~i ili ukloni za{titne ure|aje i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}ih razmjera kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. 25. tvornici. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. u~ini neupotrebqivim ili ukloni ure|aje javne upotrebe za vodu. kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane ure|aje za za{titu od po`ara. (2) Ako je djelo iz stava 1. motornom silom. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. toplotu. ili ove ure|aje ne odr`ava u ispravnom stawu. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno prema dva ili vi{e grobova ili ga je izvr{ilo dvoje ili vi{e lica ili je to u~iweno na naro~ito grub na~in. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 3. tvornicama. (3) Ako je djelo iz st. i 4. a ako taj iznos prelazi 50. (6) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. gradili{tu ili nekom drugom mjestu gdje se obavqa rad uni{ti. (2) Ko neovla{}eno iskopa. sakrije ili na neki na~in oskrnavi le{. 1. i time izazove opasnost za `ivot qudi i imovinu ve}eg obima. dio le{a ili posmrtne ostatke. (1) Ko neovla{}eno prekopa. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. o{teti. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. a za djelo iz stava 3.Strana 50 . O{te}ewe za{titnih ure|aja na radu ^lan 404. elektri~ne energije ili drugih opasnih sredstava. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine.000 KM. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica. 1. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u dejstvo. a za djelo iz stava 4. za djelo iz stava 3. (1) Ko u rudniku. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. o{teti ili grubo povrijedi grob ili drugo mjesto u kome se umrli sahrawuju. i 3. 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. otrova. (4) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana. i 3. zatvorom od jedne do deset godina.000 KM. zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko uni{ti. izazove opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}eg obima. (3) Ako je usqed djela iz st. i 2. (5) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do dvanaest godina. gas. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. a za djelo iz stava 4. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Glava trideset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV OP[TE SIGURNOSTI QUDI I IMOVINE Izazivawe op{te opasnosti ^lan 402. 1. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. postupi protivno propisima ili op{tepriznatim tehni~kim pravilima i time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. eksplozijom. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. (3) Ako je djelo iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 2. 1. 2. ovog ~lana u~iwena nehatno. i 3. poplavom. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. izmjeni. otrovom ili otrovnim gasom. zatvorom od tri do petnaest godina. . 1. 2. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u funkciju. zatvorom od jedne do deset godina. zatvorom od jedne do deset godina. (3) Ako su djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 4. (5) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. 1. elektri~nom ili drugom energijom. (4) Predmeti kocke kao i novac zate~en pri kocki oduze}e se. ovog ~lana u~iweno nehatno. a za djelo iz stava 2. 1. Povreda groba ili le{a ^lan 401. razru{i. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. Stvarawe opasnosti nepropisnim izvo|ewem gra|evinskih radova ^lan 403. ili uop{te ne postupa po propisima o mjerama za{tite na radu i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili imovinu ve}ih razmjera. zatvorom od jedne do osam godina. 1. (4) Ako su djela iz st. ne postavi za{titne ure|aje ili ih ne odr`ava u ispravnom stawu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda.

u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (1) Ko neprijavqivawem ili neblagovremenim prijavqivawem nadle`nom organu ili na drugi na~in ne preduzme mjere da se otkloni kakav po`ar. Ugro`avawe posebnih vidova saobra}aja ^lan 411. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. jun 2003. . brodskog ili saobra}aja `i~arom. ili kome je povjereno rukovo|ewe vo`wom. izazove nesre}u. Neu~estvovawe u otklawawu op{te opasnosti ^lan 409. uni{ti ili u~ini neupotrebqivim vodoprivredni objekat ve}eg zna~aja. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1.Strana 51 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. postavqawem prepreka na saobra}ajnicama ili na drugi na~in tako ugrozi javni saobra}aj da time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili imovinu ve}eg obima. (1) Odgovorno lice kome je povjeren nadzor nad stawem i odr`avawem saobra}ajnica i objekata na wima. i 2. tramvajskog. 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. Ugro`avawe javnog saobra}aja opasnom radwom ili sredstvom ^lan 412. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. od jedne do osam godina. Ko suprotno naredbi ili pozivu nadle`nog organa ili organizacije bez opravdanog razloga odbije da u~estvuje u otklawawu opasnosti od po`ara. prevoznim sredstvima ili javnim saobra}ajem ili nad ispuwavawem propisanih uslova rada voza~a. i 2. poplave. zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 2.000 KM. (2) Ako je djelo iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. eksplozija. koje nesavjesnim vr{ewem svoje du`nosti izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. ovog ~lana nastao znatan poreme}aj u kori{}ewu ovih ure|aja. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. saobra}ajna nezgoda ili kakva druga opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima iako je to mogao da u~ini bez opasnosti za sebe ili drugog. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. a za djelo iz stava 2. trolejbuskog. zatvorom od dvije do petnaest godina. a za djelo iz stava 2. 25. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. sredstava. (4) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od dvije do dvanaest godina. zatvorom do tri godine. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. eksplozije. autobuskog. i 2. zatvorom od tri do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. saobra}ajne nezgode ili kakve druge opasnosti za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Nepropisno prevo`ewe ili preno{ewe op{teopasnih materija ^lan 407. zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana u~iwena nehatno. a za djelo iz stava 2. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (1) Ko o{teti ure|aj ili branu koji slu`e za za{titu od prirodnih nepogoda. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana u~iweno nehatno. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (1) Ko o{teti. Nesavjesno vr{ewe nadzora nad javnim saobra}ajem ^lan 413. ili 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Glava trideset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRA]AJA Ugro`avawe javnog saobra}aja ^lan 410. pa usqed toga kod drugoga nastupi te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta preko 3. 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. poplava ili drugih op{tih opasnosti. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) U~esnik u saobra}aju na putevima koji se ne pridr`ava saobra}ajnih propisa i time tako ugrozi javni saobra}aj da dovede u opasnost `ivot qudi ili imovinu ve}eg obima. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. poplava. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako su djela iz st. 1. (2) Ko odvra}awem ili na drugi na~in sprije~i drugog u preduzimawu mjera za otklawawe po`ara. Neotklawawe opasnosti ^lan 408.Srijeda. (3) Ako je djelo iz stava 2. (1) Ko kr{ewem propisa o bezbjednosti `eqezni~kog. uklawawem ili te`im o{te}ewem saobra}ajnih ure|aja. znakova ili ure|aja za signalizaciju koji slu`e bezbjednosti saobra}aja. O{te}ewe brana i vodoprivrednih objekata ^lan 406. (1) Ko uni{tewem. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda nekog lica ili imovinska {teta velikih razmjera. ili davawem pogre{nih znakova ili signala. zatvorom do dvije godine. Ko protivno propisima o prometu eksplozivnog ili lako zapaqivog materijala preda na prevoz javnim saobra}ajnim sredstvima eksplozivni ili lako zapaqivi materijal ili takav materijal sam prenosi koriste}i se javnim saobra}ajnim sredstvima. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine.

kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 25. . (3) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila smrt povrije|enog lica. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice koje izda nalog za vo`wu ili dopusti vo`wu iako zna da voza~ zbog umora. (2) Ako je uni{teno ili o{te}eno prirodno dobro od izuzetnog zna~aja. nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. bolesti. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje protivno propisima o za{titi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. 1. 1. i 2. (1) Ko protivno propisima prera|uje. (2) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa odobri vr{ewe djela iz stava 1. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. 1. a za djelo iz stava 2. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stawu da bezbjedno upravqa vozilom ili da vozilo nije ispravno.Strana 52 . zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine zagadi vazduh. jun 2003. ovog ~lana. (3) Ako su djela iz st. 1. nov~anom kaznom ili zatvorom od {est mjeseci do dvije godine. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. skladi{ti ili prevozi radioaktivne ili druge opasne materije ili sa wima postupa na na~in kojim se ugro`ava vazduh. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 1. 1. zemqi{te ili vodu u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana do{lo do uni{tewa ili znatnog o{te}ewa {uma. (2) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila te{ka tjelesna povreda povrije|enog lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Zaga|ivawe `ivotne sredine otpadnim materijama ^lan 416. (3) Ako su djela iz st. ovog ~lana u~iwena nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. odla`e. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. i 3. biqaka ili drugog rastiwa na {irem prostoru ili je `ivotna sredina zaga|ena u toj mjeri da je ugro`eno zdravqe qudi ili `ivotiwa. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. 2. ovog ~lana u~iweno nehatno. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. biqaka ili drugog rastiwa. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. sakupqa. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. pa tako izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. (1) Ko kr{ewem propisa o za{titi. (1) Ko protivno propisima stvara buku koja mo`e biti opasna za zdravqe qudi. (3) Ako je djelo iz st. (1) Voza~ motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomo}i lice koje je tim prevoznim sredstvom ili radi wega povrije|eno. Glava trideset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTNE SREDINE Zaga|ivawe `ivotne sredine ^lan 415. ovog ~lana u~iwena nehatno. (1) Ko o{teti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. zemqi{te ili voda u mjeri koja mo`e izazvati opasnost za zdravqe ili `ivot qudi ili `ivotiwa ili ugroziti opstanak {uma. i 2. (1) Ko uni{ti ili o{teti za{ti}eno prirodno dobro od ve}eg zna~aja. (5) Ako je usqed djela iz st. radi ~ega je do{lo do zaga|ewa vazduha. vode ili zemqi{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. uni{ti. i 2. 1. (3) Ako je djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 3. Ugro`avawe `ivotne sredine bukom ^lan 417. (2) Kaznom iz stava 1. stavqawe u pogon ili upotrebu objekta ili postrojewa kojim se u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru zaga|uje `ivotna sredina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a za djelo iz stava 3. Uni{tewe ili o{te}ewe za{ti}enog prirodnog dobra ^lan 420. odbacuje. i 3. Nepru`awe pomo}i licu povrije|enom u saobra}ajnoj nesre}i ^lan 414. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana u~iweno nehatno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Protivpravna izgradwa i stavqawe u pogon objekata i postrojewa ^lan 418. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 2. (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. (4) Ako je usqed djela iz st. a za djelo iz stava 2. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine dozvoli izgradwu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ukloni ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim objekte ili ure|aje za za{titu `ivotne sredine. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog sveta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. O{te}ewe objekata i ure|aja za za{titu `ivotne sredine ^lan 419. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od jedne do osam godina.

a obavqa poslove zdravstvene za{tite `ivotiwa ili druge veterinarske zahvate.Strana 53 Proizvodwa {tetnih sredstava za lije~ewe `ivotiwa ^lan 421. a koli~ina oborenog drveta je ve}a od tri kubna metra. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (1) Ko ne postupi po propisima i naredbama kojima nadle`no dr`avno tijelo odre|uje mjere za suzbijawe ili spre~avawe zarazne bolesti kod `ivotiwa ili biqa i time izazove opasnost od {irewa te bolesti ili wenih uzro~nika ili biqnih {teto~ina. i 2. i 2. Uno{ewe opasnih materija u Republiku Srpsku ^lan 429. ovog ~lana u~iwena nehatno. koja su opasna za wihov `ivot ili zdravqe. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. Nepostupawe po propisima za suzbijawe bolesti `ivotiwa i biqa ^lan 423. rijeci ili kanalu ili poribqavawem iz zara`enih voda prouzrokuje opasnost za opstanak riba ili drugih vodenih `ivotiwa. (1) Ko proizvede radi prodaje ili stavi u promet sredstva za lije~ewe ili za spre~avawe zaraze kod `ivotiwa. (4) Ako je djelo iz st. 1. jezeru. Ko kakvom {kodqivom materijom izazove uni{tewe biqa. 25. [umska kra|a ^lan 430. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e `ivotiwa ili druga znatna {teta. ovog ~lana kazni}e se i ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu u ribwaku. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (1) Ko protivno propisima unese u Republiku Srpsku radioaktivne ili druge materije ili otpatke {tetne za `ivot ili zdravqe qudi. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. je ka`wiv. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje ne postupi po odluci nadle`nog organa o preduzimawu mjera za{tite `ivotne sredine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preduzme mjere koje je nadle`ni organ odredio. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila znatna {teta. (2) Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa protivno propisima omogu}i da se u Republiku Srpsku unesu materije ili otpaci iz stava 1. . vo}aka ili drugih zasada i time nanese {tetu ve}ih razmjera. Nesavjesno postupawe u prometu pesticida ^lan 424. (1) Ko radi kra|e u {umi obori jedno ili vi{e stabala. Ko stavi pesticide u promet bez dozvole ili izda drugi pesticid umjesto propisanog ako zamjena nije dozvoqena ili na drugi na~in nesavjesno postupa u prometu pesticida i time izazove opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili za `ivotnu sredinu. 1. odnosno napajawe `ivotiwa ^lan 422. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Nesavjesno pru`awe veterinarske pomo}i ^lan 425. odnosno {teto~ina. ovog ~lana u~iwena nehatno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme trajawa opasnosti od bolesti i {teto~ina koje mogu ugroziti biqni svijet ne postupi po propisima i naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe bolesti. Neizvr{ewe odluke o mjerama za{tite `ivotne sredine ^lan 428. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ve}eg broja `ivotiwa ili riba u ve}oj vrednosti. (3) Poku{aj djela iz stava 1. jun 2003. (4) Ako su djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ako je djelima iz st. (3) Ako su djela iz st. (1) Veterinar ili ovla{}eni veterinarski pomo}nik koji pri pru`awu veterinarske pomo}i propi{e ili primijeni o~igledno nepodobno sredstvo ili o~igledno nepravilan na~in lije~ewa ili uop{te nesavjesno postupa pri lije~ewu i time prouzrokuje uginu}e stoke ili uginu}e `ivine u ve}em broju. i 2. Zaga|ivawe hrane i vode za ishranu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno iz nehata. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Srijeda. Uni{tewe zasada ^lan 427. ovog ~lana. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi hranu ili vodu koja slu`i za ishranu ili napajawe `ivotiwa i time dovede u opasnost wihov `ivot ili zdravqe. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Neovla{}eno obavqawe veterinarskih usluga ^lan 426. (2) Kaznom iz stava 1. do 3. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Lice koje nema propisanu stru~nu spremu. 1.

(5) Ulovqena divqa~ i sredstva upotrijebqena za lov oduze}e se. (1) Ko se surovo pona{a prema `ivotiwama ili ih izla`e nepotrebnim ili dugotrajnim mukama ili stradawima. nov~anom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca. sredstvom za omamqivawe i time prouzrokuje uginu}e ribe ili ko lovi ribu na na~in {tetan za weno rasplo|avawe. vo}waku ili drugoj {umi sa specijalnom namjenom. otrovom. ^lan 436. (3) Ako su djela iz st. maja 2003. 1. jun 2003. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. Pusto{ewe {uma ^lan 431. (2) Ko neovla{}eno lovi u zabrawenom lovi{tu. ovog ~lana kazni}e se i ko izazove po`ar u za{ti}enoj {umi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Krivi~na sankcija izre~ena pravnosna`nom presudom prije stupawa na snagu ovog zakona. i 2. ovog ~lana u~ini u za{titnoj {umi. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ubije ili rani divqa~ ili je uhvati `ivu. Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. razara wihova stani{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. (1) Ko izazove {umski po`ar usqed kojeg nastupi {teta velikih razmjera. Uzurpacija nekretnina ^lan 435. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Nezakonit ribolov ^lan 437. ili ako je djelo u~iweno u za{titnoj {umi. Ko u namjeri posjedovawa i kori{}ewa zauzme nekretninu koja je progla{ena kao dobro od op{teg zna~aja. spomenik kulture. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (3) Ako je djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. nacionalnom parku ili u drugim {umama sa posebnom namjenom. Broj: 01-453/03 28. prirodna rijetkost ili drugo prirodno bogatstvo. 25. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 2. . (4) Ko lovi rijetku ili prorije|enu vrstu divqa~i ~iji je lov zabrawen ili ko lovi bez posebne dozvole odre|enu vrstu divqa~i za ~iji je lov potrebna takva dozvola.r. Mu~ewe i ubijawe `ivotiwa ^lan 433. (1) Ko protivno propisima ili naredbama nadle`nih organa vr{i sje~u ili kr~ewe {uma. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. ovog ~lana do{lo do uginu}a ve}eg broja `ivotiwa koje pripadaju posebno za{ti}enim `ivotiwskim vrstama. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. Izno{ewe u inostranstvo posebno za{ti}enih biqaka ili `ivotiwa ^lan 434.Strana 54 . i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Ovaj zakon stupa na snagu 1. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana u~iweno prema visokoj divqa~i. nacionalnom parku ili drugoj {umi s posebnom namjenom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Dr Dragan Kalini}. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iwena nehatno. ^lan 441. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ribe ili drugih slatkovodnih `ivotiwa u ve}im razmjerama. ili `itnim poqima. (3) Ulov i sredstva za ribolov oduze}e se. a ako je izvr{ewe zapo~eto obustavi}e se. s. elektri~nom strujom. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili ih protivno propisima ubija. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili ko podbjequje stabla ili na drugi na~in pusto{i {umu ili obori vi{e stabala u parku ili drvoredu. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Izazivawe po`ara ^lan 432. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Nezakonit lov Srijeda. (1) Ko lovi divqa~ za vrijeme lovostaja. Glava trideset ~etvrta PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 438. ^lan 439. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana u~ini nehatno. (3) Ko djelo iz st. postaje kazna dugotrajnog zatvora od 45 godina. ovog ~lana u~iweno u namjeri da se oboreno drvo proda ili ako je koli~ina oborenog drveta ve}a od osam kubnih metara. ^lan 440. nacionalnom parku. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. ne}e se izvr{iti ako u ovom zakonu ili u Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine djelo iz te presude nije predvi|eno kao krivi~no djelo. Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo posebno za{ti}enu biqku ili `ivotiwu. jula 2003. (1) Ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe u vrijeme kada je to zabraweno ili na podru~jima na kojima je to zabraweno ili ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe eksplozivom. ili ko lovi na na~in ili sredstvima kojima se divqa~ masovno uni{tava. Pravnosna`no izre~ena kazna do`ivotnog zatvora do dana stupawa na snagu ovog zakona. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->