P. 1
KRIVICNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE (Sluzbeni glasnik RS, broj_ 49.03)

KRIVICNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE (Sluzbeni glasnik RS, broj_ 49.03)

|Views: 1,087|Likes:
Published by sinisa990

More info:

Published by: sinisa990 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
JP Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 Srijeda, 25. jun 2003. godine BAWA LUKA Broj 49 God. XII
@iro-ra~uni: Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope AD Bawa Luka 562-099-00004292-34 Zepter komerc banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81

517
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

odre|eno kao krivi~no djelo i opisana wegova obiqe`ja i za koje nije bila zakonom propisana kazna. Vremensko va`ewe krivi~nog zakona ^lan 4. (1) Na u~inioca krivi~nog djela primjewuje se zakon koji je va`io u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela. (2) Ako je poslije izvr{ewa krivi~nog djela izmijewen zakon, jednom ili vi{e puta, primijeni}e se zakon koji je najbla`i za u~inioca. Krivi~ne sankcije i wihova svrha ^lan 5. (1) Krivi~ne sankcije su: kazne, upozoravaju}e sankcije, mjere bezbjednosti i vaspitne mjere. (2) Za krivi~no djelo u zakonu se uvijek odre|uje kazna i ona se mo`e izre}i samo krivi~no odgovornom u~iniocu. Druge sankcije se izri~u po odredbama op{teg dijela ovog zakona. (3) Krivi~ne sankcije se propisuju i izri~u radi suzbijawa protivpravnih djelatnosti kojima se ugro`avaju ili povre|uju vrijednosti za{ti}ene krivi~nim zakonodavstvom. Va`ewe op{teg dijela ^lan 6. Odredbe op{teg dijela ovog zakona va`e za sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u zakonima Republike Srpske. Glava druga KRIVI^NO DJELO I KRIVI^NA ODGOVORNOST Op{t e od red be o krivi~nom djelu i krivi~noj od govornosti Krivi~no djelo ^lan 7. (1) Krivi~no djelo je protivpravno djelo kojim se povre|uju ili ugro`avaju za{ti}ene vrijednosti i koje je, zbog svoje opasnosti, u zakonu odre|eno kao krivi~no djelo i za wega propisana krivi~na sankcija. (2) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je, iako sadr`i obiqe`ja krivi~nog djela odre|ena zakonom, u zanemarqivoj mjeri opasno zbog svog malog zna~aja i zbog neznatnosti ili odsutnosti {tetnih posqedica. Djelo je malog zna~aja ako na to ukazuju wegova priroda, te`ina, okolnosti pod kojima je u~iweno, nizak stepen krivi~ne odgovornosti u~inioca ili wegove li~ne okolnosti. Na~in izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 8. (1) Krivi~no djelo mo`e se izvr{iti ~iwewem ili ne~iwewem.

UKAZ
O PROGLA[EWU KRIVI^NOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Krivi~ni zakon Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na [estoj sjednici odr`anoj 28. maja 2003. godine, a Vije}e naroda 19. juna 2003. godine potvrdilo da usvojenim Krivi~nim zakonom Republike Srpske nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Broj: 01-020-404/03 23. juna 2003. godine Bawa Luka Predsjednik Republike, Dragan ^avi}, s.r.

KRIVI^NI ZAKON
REPUBLIKE SRPSKE

OP[TI DIO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Funkcija krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske ^lan 1. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske {titi osnovna prava i slobode ~ovjeka i gra|anina i druge osnovne individualne i op{te vrijednosti koje ustanovquje i jem~i pravni poredak. (2) Ova za{tita se ostvaruje odre|ivawem koja djela predstavqaju krivi~na djela, propisivawem kazni i drugih krivi~nih sankcija za ta djela i izricawem tih sankcija u~iniocima krivi~nih djela u zakonom utvr|enom postupku. Osnov i granice krivi~nopravne prinude ^lan 2. Krivi~nopravna prinuda (~lan 1. stav 2. ovog zakona) primijeni}e se samo kada na drugi na~in nije mogu}e za{tititi osnovne dru{tvene vrijednosti i u mjeri koja je nu`na za takvu za{titu. Nema krivi~nog djela i kazne bez zakona ^lan 3. Nikome ne mo`e biti izre~ena kazna ili druga krivi~na sankcija za djelo koje, prije nego {to je u~iweno, nije zakonom ili me|unarodnim pravom bilo

Strana 2 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(2) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno ne~iwewem samo kad je u~inilac propustio ~iwewe koje je bio du`an da izvr{i. Vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 9. Krivi~no djelo u~iweno je u vrijeme kad je u~inilac radio ili bio du`an da radi, bez obzira kad je posqedica nastupila. Mjesto izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 10. (1) Krivi~no djelo je izvr{eno kako u mjestu gdje je u~inilac radio ili je bio du`an da radi, tako i u mjestu gdje je posqedica nastupila. (2) Krivi~no djelo je poku{ano kako u mjestu gdje je u~inilac radio, tako i u mjestu gdje je po wegovom umi{qaju posqedica trebala da nastupi ili je mogla nastupiti. Nu`na odbrana ^lan 11. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u nu`noj odbrani. (2) Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstoje}i protivpravni napad. (3) U~inilac koji je prekora~io granice nu`ne odbrane mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~inio usqed jake razdra`enosti ili prepasti izazvane napadom, mo`e se i osloboditi od kazne. Krajwa nu`da ^lan 12. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u krajwoj nu`di. (2) Krajwa nu`da postoji kad je djelo u~iweno radi toga da u~inilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugog istovremenu neskrivqenu opasnost koja se na drugi na~in nije mogla otkloniti, a pri tom u~iweno zlo nije ve}e od zla koje je prijetilo. (3) U~inilac koji je sam izazvao opasnost ali iz nehata, ili je prekora~io granice krajwe nu`de, mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima - mo`e se i osloboditi od kazne. (4) Nema krajwe nu`de ako je u~inilac bio du`an da se izlo`i opasnosti. Krivi~na odgovornost ^lan 13. (1) Krivi~no je odgovoran u~inilac koji je ura~unqiv i koji je krivi~no djelo u~inio sa umi{qajem ili iz nehata. (2) Za krivi~no djelo u~iweno iz nehata u~inilac je krivi~no odgovoran samo kad to zakon odre|uje. Ura~unqivost ^lan 14. (1) Nije ura~unqiv u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili nije mogao upravqati svojim postupcima usqed du{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ili zaostalog du{evnog razvoja (neura~unqivost). (2) U~inilac krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili sposobnost da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena usqed nekog stawa iz stava 1. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti (bitno smawena ura~unqivost).

(3) Krivi~no je odgovoran u~inilac krivi~nog djela koji upotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in dovede sebe u stawe u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|ewa u to stawe djelo bilo obuhva}eno wegovim umi{qajem ili je u odnosu na djelo kod wega postojao nehat, a zakon za takvo djelo predvi|a krivi~nu odgovornost i za nehat (samoskrivqena neura~unqivost). (4) Bitno smawena ura~unqivost u koju se u~inilac doveo na na~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov za ubla`avawe kazne. Umi{qaj ^lan 15. (1) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno sa direktnim ili eventualnim umi{qajem. (2) Krivi~no djelo je u~iweno sa direktnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan svog djela i htio wegovo izvr{ewe. (3) Krivi~no djelo je u~iweno sa eventualnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je pristao na weno nastupawe. Nehat ^lan 16. (1) Krivi~no djelo mo`e biti u~iweno iz svjesnog ili nesvjesnog nehata. (2) Krivi~no djelo je u~iweno iz svjesnog nehata kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je olako dr`ao da }e je mo}i sprije~iti ili da ona ne}e nastupiti. (3) Krivi~no djelo je u~iweno iz nesvjesnog nehata kada u~inilac nije bio svjestan mogu}nosti nastupawa zabrawene posqedice, iako je prema okolnostima i prema svojim li~nim svojstvima bio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti. Odgovornost za te`u posqedicu ^lan 17. Kad je iz krivi~nog djela proiza{la te`a posqedica za koju zakon propisuje te`u kaznu, ta se kazna mo`e izre}i ako je u~inilac u odnosu na tu posqedicu postupao iz nehata. Stvarna zabluda ^lan 18. (1) Nije krivi~no odgovoran u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije bio svjestan nekog wegovog zakonom odre|enog obiqe`ja ili koji je pogre{no smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo bilo dozvoqeno. (2) Ako je u~inilac bio u zabludi usqed nehata, krivi~no je odgovoran za krivi~no djelo u~iweno iz nehata kad zakon i za takvo djelo odre|uje krivi~nu odgovornost. Pravna zabluda ^lan 19. U~inilac krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabraweno mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. Poku{aj krivi~nog djela Poku{aj ^lan 20. (1) Ko sa umi{qajem zapo~ne izvr{ewe krivi~nog djela, ali ga ne dovr{i, kazni}e se za poku{aj krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela samo kad zakon izri~ito propisuje ka`wavawe i za poku{aj.

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 3

(2) U~inilac }e se za poku{aj kazniti u granicama kazne propisane za krivi~no djelo, a mo`e se i bla`e kazniti. Nepodoban poku{aj ^lan 21. U~inilac koji poku{a da izvr{i krivi~no djelo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu mo`e se osloboditi od kazne. Dobrovoqni odustanak ^lan 22. (1) U~inilac koji je poku{ao izvr{ewe krivi~nog djela, ali je dobrovoqno odustao od wegovog izvr{ewa, mo`e se osloboditi od kazne. (2) U slu~aju dobrovoqnog odustanka, u~inilac }e se kazniti za one radwe koje ~ine neko drugo samostalno krivi~no djelo. Sa u~esni{tvo u krivi~nom djelu Saizvr{ila{tvo ^lan 23. Ako vi{e lica, u~estvovawem u radwi izvr{ewa ili na drugi na~in, zajedni~ki izvr{e krivi~no djelo svako od wih kazni}e se kaznom propisanom za to djelo. Podstrekavawe ^lan 24. (1) Ko drugog sa umi{qajem podstrekne da izvr{i krivi~no djelo, kazni}e se kao da ga je sam izvr{io. (2) Ko drugog sa umi{qajem podstrekava na izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od pet godina ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{ano - kazni}e se kao za poku{aj krivi~nog djela. Pomagawe ^lan 25. (1) Ko drugome sa umi{qajem pomogne u izvr{ewu krivi~nog djela kazni}e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se i bla`e kazniti. (2) Kao pomagawe u izvr{ewu krivi~nog djela smatra se naro~ito: davawe savjeta ili uputstava kako da se izvr{i krivi~no djelo, stavqawe u~iniocu na raspolagawe sredstava za izvr{ewe krivi~nog djela, otklawawe prepreka za izvr{ewe krivi~nog djela, kao i unaprijed obe}ano prikrivawe krivi~nog djela, u~inioca, sredstava kojima je krivi~no djelo izvr{eno, tragova krivi~nog djela ili predmeta pribavqenih krivi~nim djelom. Granice odgovornosti i ka`wivosti sau~esnika ^lan 26. (1) Saizvr{ilac je krivi~no odgovoran u granicama svog umi{qaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ - u granicama wihovog umi{qaja. (2) Saizvr{ilac, podstreka~ ili pomaga~ koji je dobrovoqno sprije~io izvr{ewe krivi~nog djela - mo`e se osloboditi od kazne. (3) Li~ni odnosi, svojstva i okolnosti usqed kojih zakon iskqu~uje krivi~nu odgovornost, dozvoqava oslobo|ewe od kazne ili ubla`avawe kazne, mogu se uzeti u obzir samo onom izvr{iocu, saizvr{iocu, podstreka~u ili pomaga~u kod koga takvi odnosi, svojstva ili okolnosti postoje. Posebni uslovi ka`wivosti podstreka~a i pomaga~a ^lan 27. (1) Ako je krivi~no djelo ostalo u poku{aju, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za poku{aj tog djela (~lan 20.).

(2) Ako je izvr{eno lak{e krivi~no djelo od onog na koje se podstrakvawe i pomagawe odnosilo, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za krivi~no djelo koje je izvr{eno. Glava tre}a KAZNE Svrha ka `wavawa, vrste kazni i u sl ov i za wihovo izricawe Svrha ka`wavawa ^lan 28. U okviru svrhe krivi~nih sankcija, svrha ka`wavawa je: 1) spre~avawe u~inioca da ~ini krivi~na djela i wegovo prevaspitavawe, 2) uticaj na druge da ne ~ine krivi~na djela, 3) razvijawe i u~vr{}ivawe dru{tvene odgovornosti izra`avawem dru{tvene osude za krivi~no djelo i neophodnosti po{tovawa zakona. Vrste kazni ^lan 29. Za krivi~na djela krivi~no odgovornim u~iniocima mogu se izre}i ove kazne: 1) zatvor, 2) nov~ana kazna. Glavne i sporedne kazne ^lan 30. (1) Dugotrajni zatvor i zatvor mogu se izre}i samo kao glavne kazne. (2) Nov~ana kazna se mo`e izre}i i kao glavna i kao sporedna kazna. (3) Ako je za jedno krivi~no djelo propisano vi{e kazni, samo se jedna mo`e izre}i kao glavna. Zakonitost u izricawu kazne ^lan 31. (1) U~iniocu krivi~nog djela izri~e se kazna propisana za u~iweno krivi~no djelo, a bla`a kazna od propisane mo`e se izre}i samo pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. (2) Za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa nov~ana kazna kao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da }e se u~inilac kazniti zatvorom ili nov~anom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. Kazna zatvora ^lan 32. (1) Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana, niti du`a od dvadeset godina. (2) Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela izvr{enim s umi{qajem, mo`e se propisati kazna zatvora u trajawu od dvadeset i pet do ~etrdeset i pet godina (dugotrajni zatvor). (3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo. (4) Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i izvr{iocu koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io dvadeset i jednu godinu `ivota, niti bremenitoj `eni. (5) Pod uslovima propisanim Glavom {estom ovog zakona mo`e se izre}i kazna maloqetni~kog zatvora. Kazna maloqetni~kog zatvora je po svojoj svrsi, prirodi, trajawu i na~inu izvr{ewa posebna kazna li{ewa slobode.

Strana 4 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(6) Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovawe mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine te kazne. Izricawe kazne zatvora ^lan 33. (1) Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {est mjeseci na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri~e samo na pune godine. (2) Izre~ena kazna zatvora koja ne prelazi tri mjeseca, mo`e se na zahtjev osu|enog zamijeniti nov~anom kaznom, shodno odredbi ~lana 36. st. 2. i 3. ovog zakona. Rad za op{te dobro na slobodi ^lan 34. (1) Kad sud izrekne kaznu zatvora najvi{e do {est mjeseci, istovremeno mo`e odrediti da se izre~ena kazna, zamijeni radom za op{te dobro na slobodi, ako optu`eni na to pristane. (2) Pod uslovima iz stava 1. ovog ~lana, odluku o zamjeni mo`e donijeti i drugostepeni sud prilikom dono{ewa odluke o `albi protiv prvostepene presude. Poslije pravnosna`nosti presude, ovakva se odluka ne mo`e donijeti. (3) Pri ocjeni da li izre~enu kaznu treba zamijeniti radom za op{te dobro na slobodi, sud }e uzeti u obzir sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina kazne, a izvr{ewe kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarewe svrhe ka`wavawa, a istovremeno uslovna osuda ne bi bila dovoqna za postizawe op{te svrhe krivi~ne sankcije. (4) Rad za op{te dobro na slobodi odre|uje se u trajawu srazmjernom izre~enoj kazni zatvora. Ovo trajawe ne mo`e biti kra}e od jednog mjeseca, niti du`e od izre~ene kazne zatvora. Pri odmjeravawu ovog trajawa sud }e uzeti u obzir izre~enu kaznu zatvora koja se zamjewuje, ali i mogu}nost osu|enog s obzirom na wegovu li~nu situaciju i zaposlewe. (5) Ako osu|eni poslije isteka datog mu roka, ne izvr{i ili samo djelimi~no izvr{i rad za op{te dobro na slobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{ewu kazne zatvora u trajawu srazmjernom vremenu preostalog rada za op{te dobro na slobodi i preostalom dijelu koji nije izvr{en. (6) Zamjena kazne zatvora radom za op{te dobro na slobodi mo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kazna zamjewuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 36. ovog zakona. (7) Raspored na rad za op{te dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta vr{i Ministarstvo pravde Republike Srpske, vode}i ra~una o sposobnostima i znawima osu|enog. Nov~ana kazna ^lan 35. (1) Nov~ana kazna se izri~e u dnevnim iznosima, a ako to nije mogu}e, mo`e se izre}i u odre|enom iznosu. (2) Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima, mo`e iznositi najmawe pet a najvi{e 360 dnevnih iznosa, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa najvi{e 1500 dnevnih iznosa, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (3) Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu, najni`i iznos ne mo`e biti mawi od 50 KM, a najvi{i iznos ne mo`e biti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (4) Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sud primjewuju}i op{ta pravila o odmjeravawu kazne. Visinu dnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinu dnevnog dohotka u~inioca prema iznosu wegove tromjese~ne neto plate i wegova druga primawa,

kao i porodi~ne obaveze. Prilikom odre|ivawa visine iznosa sud se oslawa na podatke koji u trenutku izricawa kazne nisu stariji od {est mjeseci. (5) Podatke iz prethodnih stavova ovog ~lana koji sudu nisu poznati obezbje|uje optu`eni u roku koji odredi sud, a najkasnije do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku. Ako do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za odre|ivawe visine dnevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna se izri~e u odre|enom iznosu, pri ~emu se primjewuju op{ta pravila za odmjeravawe kazne. (6) Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu {ezdesetinu, a najvi{e jednu tre}inu zadwe zvani~no objavqene prosje~ne mjese~ne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj, koju objavquje Zavod za statistiku Republike Srpske. (7) U presudi se odre|uje rok pla}awa nov~ane kazne, koji ne mo`e biti kra}i od petnaest dana ni du`i od {est mjeseci, ali u opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti da osu|eni isplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne mo`e biti du`i od dvije godine. (8) Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonu su prihod buxeta Republike Srpske. Zamjena nov~ane kazne ^lan 36. (1) Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno. (2) Ako osu|eni ne plati nov~anu kaznu u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bez odlagawa donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijeni kaznom zatvora. (3) Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to }e se za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne, odnosno ako je nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu, za svakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedan dan zatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od {est mjeseci. (4) Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne, ostatak }e se srazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplati ostatak nov~ane kazne - izvr{ewe zatvora }e se obustaviti. (5) Poslije smrti osu|enog nov~ana kazna ne}e se izvr{iti. Odm jeravawe kazne Op{ta pravila o odmjeravawu kazne ^lan 37. (1) Sud }e u~iniocu krivi~nog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to djelo, imaju}i u vidu svrhu ka`wavawa i uzimaju}i u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a naro~ito: stepen krivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~iweno, ja~inu ugro`avawa ili povrede za{ti}enog dobra, okolnosti pod kojima je djelo u~iweno, raniji `ivot u~inioca, wegove li~ne prilike i wegovo dr`awe poslije u~iwenog krivi~nog djela, kao i druge okolnosti koje se odnose na li~nost u~inioca. (2) Kad sud odmjerava kaznu u~iniocu za krivi~no djelo u~iweno u povratu, posebno }e uzeti u obzir da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela u~iwena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude, odnosno od izdr`ane ili opro{tene kazne. (3) Pri odmjeravawu nov~ane kazne sud }e posebno uzeti u obzir imovno stawe u~inioca. Ubla`avawe kazne ^lan 38. Sud mo`e u~iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili primijeniti bla`u vrstu kazne: 1) kad zakon predvi|a da se u~inilac mo`e bla`e kazniti,

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 5

2) kad utvrdi da postoje osobito olak{avaju}e okolnosti koje ukazuju da se i sa ubla`enom kaznom mo`e posti}i svrha ka`wavawa. Granice ubla`avawa kazne ^lan 39. (1) Kad postoje uslovi za ubla`avawe kazne iz prethodnog ~lana ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu u ovim granicama: 1) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od deset ili vi{e godina, kazna se mo`e ubla`iti do pet godina zatvora; 2) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od pet godina, kazna se mo`e ubla`iti do dvije godine zatvora; 3) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora; 4) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor ispod tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do trideset dana zatvora, a mo`e se umjesto zatvora izre}i nov~ana kazna; 5) ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna sa nazna~ewem posebne najmawe mjere, kazna se mo`e ubla`iti do pet dnevnih iznosa, a ako se izri~e u odre|enom iznosu do 50 KM. (2) Pri odlu~ivawu u kojoj }e mjeri kaznu ubla`iti prema pravilima iz stava 1. ovog ~lana, sud }e posebno uzeti u obzir najmawu i najve}u mjeru kazne propisane za krivi~no djelo. Oslobo|ewe od kazne ^lan 40. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela samo kad to zakon izri~ito predvi|a. (2) Kad je sud ovla{}en da u~inioca krivi~nog djela oslobodi od kazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~ewa propisanih za ubla`avawe kazne. Poseban slu~aj za oslobo|ewe od kazne ^lan 41. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela u~iwenog iz nehata kad posqedice djela tako te{ko poga|aju u~inioca da izricawe kazne u takvom slu~aju o~igledno ne bi odgovaralo svrsi ka`wavawa. (2) Ako je u~inilac poslije izvr{enog djela, a prije nego {to je saznao da je okrivqen, dobrovoqno otklonio posqedice djela ili naknadio {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom, mo`e se osloboditi od kazne. Sticaj krivi~nih djela ^lan 42. (1) Ako je u~inilac jednom radwom ili sa vi{e radwi u~inio vi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }e prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela pa }e za sva ta djela izre}i jedinstvenu kaznu. (2) Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po sqede}im pravilima: 1) ako je za neko krivi~no djelo u sticaju utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samo tu kaznu; 2) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti ve}a od svake pojedina~ne utvr|ene kazne, ali ne smije dosti}i zbir utvr|enih kazni niti pre}i dvadeset godina zatvora; 3) ako su za sva krivi~na djela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne mo`e biti ve}a od osam godina zatvora; 4) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio samo nov~ane kazne, jedinstvena kazna ne smije pre}i zbir utvr|enih kazni niti iznos od 50.000 KM, odnosno

1.000.000 KM - ako je neko od djela izvr{eno iz koristoqubqa; 5) ako je za neka krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, a za druga nov~ane kazne, izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov~anu kaznu po odredbama ta~ke 2. do 4. ovog stava. (3) Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar i za jedno krivi~no djelo u sticaju, a ako je utvrdio vi{e nov~anih kazni, izre}i }e jednu nov~anu kaznu po odredbi ta~ke 4. stava 2. ovog ~lana. (4) Ako je sud za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora, izre}i }e zatvor kao jedinstvenu kaznu shodnom primjenom pravila predvi|enih u stavu 2. ovog ~lana. Odmjeravawe kazne osu|enom licu ^lan 43. (1) Ako se osu|enom licu sudi za krivi~no djelo u~iweno prije nego {to je zapo~elo izdr`avawe kazne po ranijoj osudi, ili za krivi~no djelo u~iweno za vrijeme izdr`avawa zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e izre}i jedinstvenu kaznu za sva krivi~na djela primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona, uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. Kazna ili deo kazne koju je osu|eni izdr`ao ura~una}e se u izre~enu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora. (2) Za krivi~no djelo u~iweno u toku izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e u~iniocu izre}i kaznu nezavisno od ranije izre~ene kazne, ako se primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha ka`wavawa s obzirom na trajawe neizdr`anog djela ranije izre~ene kazne. (3) Prema osu|enom koji u vrijeme izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloqetni~kog zatvora u~ini krivi~no djelo za koje zakon propisuje nov~anu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primjeni}e se disciplinska mjera. Ura~unavawe pritvora i ranije kazne ^lan 44. (1) Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako li{ewe slobode u vezi sa krivi~nim djelom, ura~unavaju se u izre~enu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloqetni~kog zatvora i nov~anu kaznu. (2) Zatvor ili nov~ana kazna koju je osu|eni izdr`ao, odnosno platio za prekr{aj, kao i kazna ili disciplinska mjera li{ewa slobode koju je izdr`ao zbog povrede vojne discipline, ura~unava se u kaznu izre~enu za krivi~no djelo ~ija obiqe`ja obuhvataju i obiqe`ja prekr{aja, odnosno povrede vojne discipline. (3) Pri svakom ura~unavawu izjedna~ava se dan pritvora, dan li{ewa slobode, dan maloqetni~kog zatvora, dan zatvora, dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM. Glava ~etvrta UPOZORAVAJU]E SANKCIJE Vrste upozoravaju}ih sankcija i op{ti uslovi wihove primjene ^lan 45. (1) Upozoravaju}e sankcije su: uslovna osuda i sudska opomena. (2) Ove sankcije se izri~u krivi~no odgovornom u~iniocu samo u slu~ajevima kad, s obzirom na prirodu i te`inu krivi~nog djela, okolnosti pod kojima je u~iweno i li~nost u~inioca, nije nu`na primjena kazne i kad se svrha ka`wavawa mo`e posti}i upozorewem uz prijetwu kaznom (uslovna osuda) ili samo upozorewem (sudska opomena).

(2) Sud u presudi odre|uje jednu ili vi{e obaveza iz prethodnog stava ovog ~lana.Strana 6 . sud }e ocijeniti da li se od u~inioca sa osnovom mo`e o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela iako kazna. sud mo`e za novo u~iweno krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu ili kaznu. odlu~iti da li }e opozvati uslovnu osudu. Sadr`aj za{titnog nadzora ^lan 53. Opozivawe uslovne osude zbog novog krivi~nog djela ^lan 48. 2) uzdr`avawe od upotrebe alkoholnih pi}a ili opojnih droga. Pri tome sud je vezan zabranom izricawa uslovne osude. ovog zakona. . stav 1. (3) Ako je u~iniocu utvr|ena i kazna zatvora i nov~ana kazna. (2) Za{titni nadzor obuhvata zakonom predvi|ene mjere pomo}i. a on ne ispuni tu obavezu u roku odre|enom u presudi. (3) Ako opozove uslovnu osudu. (1) Uslovnom osudom sud u~iniocu krivi~nog djela utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti ako osu|eni za vrijeme koje odredi sud. ovog zakona. ne u~ini novo krivi~no djelo. sud }e ga osloboditi od ispuwewa te obaveze ili je zamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom predvi|enom zakonom. (3) Mjere bezbjednosti. (4) Ako ne opozove uslovnu osudu. ovog zakona utvrdi}e jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo i odredi}e novo vrijeme provjeravawa (~lan 46. primijeni}e odredbu ~lana 48. 4) osposobqavawe za odre|eno zanimawe. Ako osu|eni u tom vremenu u~ini krivi~no djelo koje povla~i opozivawe uslovne osude. sud }e. stav 2. produ`iti rok za ispuwewe obaveze ili mo`e opozvati uslovnu osudu i izre}i kaznu koja je utvr|ena u uslovnoj osudi. ako u~iniocu za krivi~na djela utvr|ena u uslovnoj osudi i za nova krivi~na djela treba izre}i kaznu preko dvije godine zatvora (~lan 47. 6) raspolagawe s platom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren na~in i u skladu s bra~nim i porodi~nim obavezama. izvr{i}e se. (1) Uslovna osuda mo`e se opozvati u toku vremena provjeravawa. 5) prihvatawe zaposlewa koje odgovara stru~noj spremi i sposobnostima u~inilaca. pri ~emu pobli`e navodi u ~emu se one sastoje i kako ih treba izvr{iti. Ako je uslovnom osudom osu|enom odre|eno ispuwewe neke obaveze iz ~lana 46. (3) Odluka kojom se opoziva uslovna osuda mora postati pravnosna`na u rokovima iz st. ovog zakona izre}i jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo. Osu|enom kome za novo krivi~no djelo bude izre~en zatvor.) ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti nove presude. sud ga mo`e opomenuti ili mo`e ranije obaveze zamijeniti drugim ili produ`iti trajawe za{titnog nadzora u okviru vremena provjeravawa ili opozvati uslovnu osudu. u okviru vremena provjeravawa.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Uslovna osuda Srijeda. 25. Uslovna osuda sa za{titnim nadzorom ^lan 52. wihov zna~aj i pobude iz kojih su u~iwena. (1) U~iniocu se uslovnom osudom mo`e utvrditi samo kazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna. vrijeme provedeno na izdr`avawu ove kazne ne ra~una se u vrijeme provjeravawa utvr|eno uslovnom osudom za ranije djelo. (1) Sud mo`e odrediti da se u~inilac. uslovna osuda mo`e se izre}i za obje kazne ili samo za kaznu zatvora. po{to ocjeni sve okolnosti koje se odnose na u~iwena krivi~na djela i u~ionica. ovog zakona. 1. stav 2. izre~ene uz uslovnu osudu. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora od dvije godine ili u du`em trajawu. stavi pod za{titni nadzor za odre|eno vrijeme u toku vremena provjeravawa. primjenom odredaba ~lana 42. ^lan 46. mo`e za{titni nadzor ukinuti prije isteka odre|enog vremena. Ako utvrdi da osu|eni iz opravdanih razloga ne mo`e da ispuni postavqenu obavezu. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta i postupawe po wihovim savjetima. uslovna osuda mo`e se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. jun 2003. a koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od pet godina (vrijeme provjeravawa). a posebno srodnost u~iwenih krivi~nih djela. sud }e primjenom odredaba ~lana 42. ovog ~lana. Rokovi za opozivawe uslovne osude ^lan 51. ovog zakona. (2) Pri odluci da li }e izre}i uslovnu osudu. a to je presudom utvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravawa. a na osnovu svih okolnosti va`nih za takvu ocjenu. U tom slu~aju primijeni}e odredbu ~lana 48. i 2. sud mo`e. odrediti da se izvr{i utvr|ena kazna u uslovnoj osudi. ne naknadi {tetu koju je prouzrokovao krivi~nim djelom ili ne ispuni druge obaveze predvi|ene u krivi~nopravnim odredbama. stav 1. nadzora i za{tite. 3) posje}ivawe odre|enih psihijatrijskih. Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza ^lan 50. kome je izre~ena uslovna osuda. Uslovi za izricawe uslovne osude ^lan 47. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako poslije wenog izricawa utvrdi da je osu|eni izvr{io krivi~no djelo prije nego {to je uslovno osu|en i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricawe uslovne osude da se znalo za to djelo. ne bude izvr{ena. (2) Ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora mawa od dvije godine ili nov~ana kazna. stav 4. kojom mu se prijeti. Ako sud na|e da i za novo krivi~no djelo treba izre}i uslovnu osudu. (1) Za{titni nadzor mo`e obuhvatiti ove obaveze: 1) lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. starawa.). (2) Ako osu|eni u odre|enom roku ne ispuni neku obavezu iz ~lana 46. (2) Sud mo`e u uslovnoj osudi odrediti da }e se kazna izvr{iti i ako osu|eni u odre|enom roku ne vrati imovinsku korist pribavqenu izvr{ewem krivi~nog djela. stav 3. (4) Ako osu|eni kome je izre~en za{titni nadzor ne ispuwava obaveze koje mu je sud odredio. uzimaju}i kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvr|enu. (3) Ako u toku trajawa za{titnog nadzora sud utvrdi da je ispuwena svrha ove mjere. Opozivawe uslovne osude zbog ranije u~iwenog krivi~nog djela ^lan 49. sud mo`e. Rok za ispuwewe tih obaveza utvr|uje sud u okviru odre|enog vremena provjeravawa. (2) Ako sud ne opozove uslovnu osudu. najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa.

(4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. wegovo pona{awe poslije izvr{enog krivi~nog djela. (6) Prema izvr{iocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne psihijatrijskom lije~ewu u toku vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. (4) Prema u~iniocu krivi~nog djela koji prekr{i zabranu vr{ewa poziva. djelatnosti ili du`nosti u vezi imovine koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup. mo`e se postupiti prema odredbi ~lana 50. (5) Sudska opomena ne mo`e se izre}i vojnim licima za krivi~na djela protiv Vojske Republike Srpske. (1) Sudska opomena mo`e se izre}i za krivi~na djela za koja je propisan zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. a u~iwena su pod takvim olak{avaju}im okolnostima koje ih ~ine osobito lakim. (Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza) ovog zakona. (3) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre~ena. ovog zakona. U~iniocima krivi~nih djela mogu se izre}i ove mjere bezbjednosti: 1. (6) Prema u~inocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne lije~ewu od zavisnosti tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. (1) Mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa odre|enog poziva. uslovni otpust }e se opozvati. ako postoji opasnost da bi takvo obavqawe moglo podsticajno uticati da u~ini novo krivi~no djelo zloupotrebom svog poziva. kao zamjeni za kaznu zatvora prekr{i zabranu obavqawa poziva. 5. Vrste mjera bezbjednosti ^lan 56. obavezno psihijatrijsko lije~ewe se mo`e nastaviti izvan medicinske ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. stepen krivi~ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je djelo u~iweno. djelatnosti ili du`nosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je izvr{io krivi~no djelo u vezi imovine koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaquju}i svom pozivu. (1) U~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio u stawu bitno smawene ura~unqivosti. djelatnosti ili du`nosti. ovog zakona. (1) Sud mo`e u~iniocu krivi~nog djela izre}i jednu ili vi{e mjera bezbjednosti kad postoje uslovi za wihovo izricawe predvi|eni ovim zakonom. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji se tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom lije~ewu od zavisanosti. ovog ~lana se mo`e izre}i uz istu krivi~nu sankciju u istom trajawu i na isti na~in. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti izvr{iocu krivi~nog djela koji se u toku izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom psihijatrijskom lije~ewu. djelatnosti ili du`nosti. Obavezno psihijatrijsko lije~ewe ^lan 58. djelatnosti ili du`nosti. djelatnosti ili du`nosti ^lan 60. Obavezno lije~ewe od zavisnosti ^lan 59. jun 2003. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi. 1. ili uz uslovnu osudu. (1) Mjeru bezbjednosti zabrane upravqawa motornim vozilom sud mo`e izre}i u~iniocu krivi~nog . obavezno psihijatrijsko lije~ewe. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe. pod uslovima iz stava 1. svrha mjera bezbjednosti je da se otklone stawa ili uslovi koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e vr{i krivi~na djela. 4. 25. mo`e se postupiti u skladu sa odredbom ~lana 50. djelatnosti ili du`nosti. Glava peta MJERE BEZBJEDNOSTI Svrha mjera bezbjednosti ^lan 55. oduzimawe predmeta. ovog zakona. U okviru op{te svrhe krivi~nih sankcija. 2. (2) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. (5) Pod uslovima iz stava 2.Strana 7 Sudska opomena ^lan 54. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. Izricawe mjera bezbjednosti ^lan 57. Zabrana upravqawa motornim vozilom ^lan 61. odnosno u zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. ovog ~lana. Zabrana vr{ewa poziva. koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od deset godina. zabrana upravqawa motornim vozilom. (5) Pod uslovima iz ~lana 58. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. stav 2. i 2. ovog ~lana. (1) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio pod odlu~uju}im djelovawem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga. (3) Sudsku opomenu sud mo`e izre}i za vi{e krivi~nih djela u~iwenih u sticaju ako za svako od tih djela postoje uslovi iz st. ako postoji opasnost da }e zbog te zavisnosti i ubudu}e ~initi krivi~na djela. ali najdu`e do isteka izdr`avawa kazne zatvora ili izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi ili isteka vremena provjeravawa uz uslovnu osudu. obavezno lije~ewe od zavisnosti. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (Rad za op{te dobro na slobodi) stav 5. uz izdr`avawe kazne zatvora ili uz rad za op{te dobro na slobodi. (4) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i sudsku opomenu sud }e. 3. (2) Za odre|ena krivi~na djela i pod uslovima predvi|enim zakonom sudska opomena mo`e se izre}i i kad je propisan zatvor do tri godine. ovog ~lana. wegov raniji `ivot. posebno uzeti u obzir li~nost u~inioca. pod uslovima utvr|enim u stavu 1. zabrana vr{ewa poziva. ovog ~lana. (3) Kao u slu~aju iz ~lana 34. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe uslovni otpust }e se opozvati. stav 5. ovog zakona obavezno lije~ewe od zavisnosti mo`e se nastaviti van zdravstvene ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. sud }e izre}i obavezno psihijatrijsko lije~ewe ako na osnovu te`ine izvr{enog krivi~nog djela i stepena u~inio~eve du{evne poreme}enosti utvrdi da postoji opasnost da bi mogao izvr{iti isto ili te`e krivi~no djelo i da je radi otklawawa ove opasnosti potrebno wegovo lije~ewe.Srijeda. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izvr{iti. stav 5. vode}i ra~una o svrsi sudske opomene. tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi mo`e se postupiti shodno odredbi ~lana 50. kako je ovim zakonom propisano za mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa.

Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. koje ne mo`e biti kra}e od tri mjeseca ni du`e od pet godina. do 7.Strana 8 . ovog zakona. 6.mogu se izre}i vaspitne mjere pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice. (4) Ako je mjera iz stava 1. Glava {esta VASPITNE PREPORUKE. (1) Maloqetniku koji je u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 14 . (2) U~iniocu krivi~nog djela kojim se ugro`ava javni saobra}aj sud mo`e izre}i zabranu upravqawa motornim vozilom odre|ene vrste ili kategorije. dom ili ustanovu. lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. (1) Za maloqetne u~inioce krivi~nih djela va`e posebne odredbe sadr`ane u ovoj glavi. (3) Uslovi primjene vaspitnih preporuka su: priznawe krivi~nog djela od strane maloqetnika i wegova izra`ena spremnost za pomirewem s o{te}enim. (3) Vaspitne preporuke mogu se u toku wihovog izvr{avawa zamijeniti drugom ili ukinuti. vr{ewem nadzora nad wima. (1) Prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se primijeniti vaspitne preporuke za krivi~na djela s propisanom nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (1) Predmeti koji su upotrijebqeni ili su bili namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela ili koji su nastali izvr{ewem krivi~nog djela mogu se oduzeti ako su svojina u~inioca. prihvatawe odgovaraju}eg zaposlewa. stava 1. MJERE I KAZNE ZA MALOQETNIKE Op{ te od red be Va`ewe posebnih krivi~nopravnih odredbi za maloqetnike ^lan 63. (2) Maloqetniku koji je u vijreme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 16 . ovog ~lana. (3) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. Svrha vaspitnih preporuka je: 1) da se ne pokre}e krivi~ni postupak prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela. primjewuje sudija za maloqetnike. a izuzetno mu se mo`e izre}i maloqetni~ki zatvor. Iskqu~ewe krivi~nih sankcija prema djeci ^lan 64. 4. a druge odredbe krivi~nog zakona mogu se primijeniti samo ako nisu u suprotnosti sa ovim posebnim odredbama. wihovim stru~nim osposobqavawem i razvijawem wihove li~ne odgovornosti. 25. jun 2003. (3) Mjere bezbjednosti mogu se izre}i maloqetnicima pod uslovima koje predvi|a ovaj zakon. Izbor vaspitnih preporuka ^lan 68. (1) Vaspitne preporuke su: 1. smje{taj u drugu porodicu. naknada {tete o{te}enom. ona obuhvata zabranu wenog kori{}ewa na teritoriji Republike Srpske za vrijeme od tri mjeseca do pet godina. li~no izviwewe o{te}enom. (1) Pri izboru vaspitnih preporuka ovla{}eni tu`ilac ili sudija za maloqetnike uze}e u obzir sveukupne interese maloqetnika i o{te}enog. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. a izuzetno i za lica koja su u~inila krivi~no djelo kao mla|i punoqetnici. i ta~ke 8. odnosno zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. ovog ~lana mogu se oduzeti i kad nisu svojina u~inioca ako to zahtijevaju interesi op{te bezbjednosti ili razlozi morala. ovog ~lana primjewuje ovla{}eni tu`ilac. (3) Zakonom se mo`e odrediti obavezno oduzimawe predmeta. (5) Prema u~iniocu krivi~nog djela kojem je zabraweno upravqawe motornim vozilom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu ako ne postupi po toj zabrani primijeni}e se odredbe ~lana 34. obrazovnih. Uslovi primjene vaspitnih preporuka ^lan 65. 5. Krivi~ne sankcije prema maloqetnicima ^lan 69. a vaspitne preporuke iz ta~. ali time se ne dira u pravo tre}ih lica na naknadu {tete. 2) da se primjenom vaspitnih preporuka uti~e na maloqetnika da ubudu}e ne ~ini krivi~na djela. 4. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta. Oduzimawe predmeta ^lan 62. 2. djela protiv bezbjednosti saobra}aja kada postoji opasnost da }e upravqaju}i motornim vozilom ponovo u~initi takvo krivi~no djelo. Pritom }e posebno voditi ra~una da se primijewenim vaspitnim preporukama ne dovede u pitawe redovno {kolovawe maloqetnika ili wegov rad. i ~lana 50.a nije navr{io 16 godina (mla|i maloqetnik) . (4) Izbor i primjena vaspitnih preporuka vr{i se u saradwi s roditeqima ili staraocima maloqetnika i organima socijalnog starawa. redovno poha|awe {kole. Prema maloqetniku koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io 14 godina (dijete) ne mogu se primijeniti krivi~ne sankcije. (4) Maloqetniku se ne mogu izre}i sudska opomena i uslovna osuda. 7. obezbijedi wihovo . (2) Vaspitne preporuke iz ta~. Svrha vaspitnih preporuka ^lan 66. do 3. Posebna svrha vaspitnih mjera i maloqetni~kog zatvora je da se pru`awem za{tite i pomo}i maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. Vrste vaspitnih preporuka ^lan 67.a nije navr{io 18 godina (stariji maloqetnik) . va`e i za punoqetne kad im se sudi za krivi~na djela koja su u~inili kao maloqetnici. (2) Posebne odredbe koje va`e za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. posje}ivawe vaspitnih. stav 5. 3. (2) Vaspitne preporuke mogu trajati najdu`e jednu godinu. (2) Vaspitne preporuke prema maloqetniku mo`e primijeniti nadle`ni tu`ilac ili sudija za maloqetnike. ovog ~lana izre~ena licu koje ima stranu dozvolu za upravqawe motornim vozilom.mogu se izre}i samo vaspitne mjere. 1. (2) Predmeti iz stava 1. Posebna svrha krivi~nih sankcija prema maloqetnicima ^lan 70. 8.

pobude iz kojih je djelo u~inio. usvojioca ili staraoca. u vaspitno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobqavawe. i 77.na odre|eni broj sati u prazni~ne dane i to najvi{e ~etiri uzastopna prazni~na dana.na neprekidan boravak za utvr|eni broj dana. odnosno staralac propustili da vr{e nadzod nad maloqetnikom. (1) Ako roditeqi. prevaspitawe i pravilan razvoj. Ukor ^lan 73. Maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se izre}i ove vaspitne mjere: . da izmiri {tetu u okviru sopstvenih mogu}nosti. sud mo`e maloqetniku odrediti jednu ili vi{e posebnih obaveza. usvojioca ili drugih lica koja ga izdr`avaju. ako je to potrebno za uspje{nije izvr{ewe izre~ene mjere. ovog ~lana sud mo`e odrediti da nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{ewe i ukazuje pomo} roditequ. ovog zakona.. svrha maloqetni~kog zatvora je vr{ewe poja~anog uticaja na maloqetne u~inioce da ubudu}e ne vr{e krivi~na djela. sredinu i prilike u kojima je `ivio. wegova psihi~ka svojstva. . ovog ~lana sud }e odrediti da za vrijeme wenog trajawa nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{avawe i ukazuje potrebnu pomo} porodici kojoj je maloqetnik predat. Upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike ^lan 74. (1) Sud }e uputiti maloqetnika u disciplinski centar za maloqetnike kad je potrebno da se odgovaraju}im kratkotrajnim mjerama izvr{i uticaj na wegovu li~nost i vladawe. ovog ~lana sud }e voditi ra~una da usqed wenog izvr{ewa maloqetnik ne izostane od redovne nastave ili od posla. jun 2003. (2) Maloqetnika kome je izre~ena mjera iz stava 1. (2) Kad sud izrekne mjeru iz stava 1. (4) U disciplinskom centru uposli}e se maloqetnik na korisnim radovima koji odgovaraju wegovom uzrastu. ovog ~lana s tim da weno trajawe ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od tri godine. s tim da ono ne mo`e trajati mawe od jedne ni du`e od tri godine. s tim da ove obaveze ne mogu trajati du`e od trajawa vaspitne mjere. . te`inu djela. maloqetnik }e se staviti pod nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. ali ne du`e od dvadeset dana. a u mogu}nosti su da ovakav nadzor vr{e. (1) Ako roditeqi.mjere poja~anog nadzora: od strane roditeqa. (3) Ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa brine se o {kolovawu maloqetnika. da li je prema wemu ranije bila izre~ena vaspitna mjera ili kazna i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricawe one mjere kojom }e se najboqe posti}i svrha vaspitnih mjera. ovog ~lana obustavi}e se kad roditeqi. (2) Izvr{ewe mjere iz stava 1. 75. dosada{we vaspitawe. Pri izboru vaspitne mjere sud }e uzeti u obzir uzrast maloqetnika. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. ili od strane nadle`nog organa socijalnog starawa. (1) Sudski ukor se izri~e ako je dovoqno da se maloqetnik zbog u~iwenog krivi~nog djela samo ukori. usvojioca ili staraoca sud }e izre}i ako su roditeqi. (2) Sud mo`e maloqetniku da odredi naro~ito ove obaveze: da se li~no izvini o{te}enom. da posje}uje odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu ili savjetovali{te i da se ne dru`i sa licima koja na wega {tetno uti~u. Posebne obaveze uz mjere poja~anog nadzora ^lan 78. potrebnom lije~ewu i sre|ivawu prilika u kojima `ivi.zavodske mjere: upu}ivawe u vaspitnu ustanovu. (1) Prilikom izricawa neke od vaspitnih mjera poja~anog nadzora iz ~l. (1) Mjeru poja~anog nadzora roditeqa. ovog ~lana sud mo`e uputiti u disciplinski centar: . a ne postoje ni uslovi za predaju maloqetnika drugoj porodici radi vr{ewa ovakvog nadzora. Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku ovog provjeravawa.Strana 9 vaspitawe. odnosno staralac maloqetnika steknu mogu}nost da nad wim vr{e poja~an nadzor ili kad prema rezultatu prevaspitawa prestane potreba za poja~anim nadzorom. 76. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. da redovno poha|a {kolu. ali najdu`e mjesec dana. odnosno staralac nisu u mogu}nosti da vr{e poja~an nadzor nad maloqetnikom. . usvojilac. usvojilac. u drugoj porodici. odvajawu iz sredine koja na wega {tetno uti~e. Poja~an nadzor u drugoj porodici ^lan 76. (2) Pri izricawu sudskog ukora ukaza}e se maloqetniku na {tetnost wegovog postupka i predo~i}e mu se da u slu~aju ponovnog izvr{ewa krivi~nog djela mo`e prema wemu biti izre~ena druga mjera.disciplinske mjere: ukor ili upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike. a poja~ani nadzor nad wim vr{i ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa. wegove sklonosti. wegovom zaposlewu. . (2) Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku mjere iz stava 1. maloqetnik }e se predati drugoj porodici koja je voqna da ga primi i koja ima mogu}nosti da nad wim vr{i poja~an nadzor.Srijeda. Poja~an nadzor organa socijalnog starawa ^lan 77. da se uzdr`ava od u`ivawa alkoholnih pi}a i opojnih droga. Pored toga.na odre|eni broj sati u toku dana. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. . stepen wegove du{evne razvijenosti. Za vrijeme trajawa ove mjere maloqetnik i daqe ostaje da `ivi kod svojih roditeqa. usvojioca ili staraoca ^lan 75. usvojilac. ovog ~lana mo`e roditequ. usvojiocu ili staraocu dati potrebna uputstva i nalo`iti im odre|ene du`nosti u pogledu mjera koje treba preduzeti za vaspitawe maloqetnika. kao i na druge maloqetnike da ne vr{e krivi~na djela. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . usvojiocu ili staraocu. odnosno staralac maloqetnika nisu u mogu}nosti da nad wim vr{e nadzor ili ako se od wih ne mo`e to s osnovom o~ekivati. (5) Kad izrekne upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike sud mo`e odrediti da se po izvr{ewu ove mjere maloqetnik stavi pod poja~ani nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. da se osposobqava za zanimawe koje odgovara wegovim sposobnostima i sklonostima. Poja~an nadzor roditeqa. Izbor vaspitne mjere ^lan 72. usvojilac. Vaspitne mjere Vrste vaspitnih mjera ^lan 71. 25. za wegovo lije~ewe i za otklawawe {tetnih uticaja na wega.

Izricawe vaspitnih mjera mla|im punoqetnim licima ^lan 86. (3) U vaspitno-popravnom domu maloqetnik ostaje najmawe jednu. (3) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu zatvora u kra}em trajawu od jedne godine. javnom tu`ila{tvu. ne izvr{i ili da se zamijeni nekom drugom mjerom. a najvi{e tri godine. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitnu ustanovu ili drugu ustanovu za osposobqavawe. a izvr{ewe nije zapo~eto. (1) Kad se poslije dono{ewa odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme dono{ewa odluke ili se za wih nije znalo. (2) Mla|em punoqetnom licu kome je izre~ena vaspitna mjera sud mo`e. Evidencija o izre~enim vaspitnim mjerama ^lan 85. stav 2. Pri tome sud mo`e odlu~iti da se ranije izre~ena mjera izvr{i. ukoliko za pojedine mjere nije {to drugo predvi|eno. obustaviti od izvr{ewa. Upu}ivawe u drugu ustanovu za osposobqavawe ^lan 81. ponovo }e se ispitati potreba wegovog daqeg zadr`avawa u ovoj ustanovi. Upu}ivawe u vaspitno-popravni dom ^lan 80. ovog ~lana. izre}i sve mjere bezbjednosti. Ponovno odlu~ivawe o vaspitnim mjerama ^lan 83. osim zabrane vr{ewa poziva. Pri izricawu mjere iz stava 1. Obustava izvr{ewa i izmjena odluke o vaspitnim mjerama ^lan 82. (1) Maloqetnika prema kome treba primijeniti poja~ane mjere prevaspitawa sud }e uputiti u vaspitnopopravni dom za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. s obzirom na wegovu li~nost i okolnosti pod kojima je djelo u~inio. a mo`e se zamijeniti drugom takvom mjerom kojom }e se boqe posti}i svrha vaspitnih mjera. umjesto upu}ivawa u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. (1) Sud }e uputiti u vaspitnu ustanovu maloqetnika nad kojim treba obezbijediti vr{ewe stalnog nadzora od strane stru~nih vaspita~a u ustanovi za vaspitawe maloqetnika. organima unutra{wih poslova i organima socijalnog starawa u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica kojima su izre~ene te vaspitne mjere. vaspitna mjera prestaje kad maloqetnik zapo~ne izdr`avawe ove kazne. (2) Mjera upu}ivawa u disciplinski centar za maloqetnike ne}e se izvr{iti ako je proteklo vi{e od {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je ova mjera izre~ena. sud }e ponovo odlu~iti o potrebi izvr{ewa izre~ene mjere. stav 2. izvr{ewe izre~ene mjere mo`e se obustaviti ili se izre~ena mjera zamijeniti drugom mjerom poja~anog nadzora ili zavodskom mjerom. (2) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i mjeru iz stava 1. (2) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu maloqetni~kog zatvora ili kaznu zatvora najmawe godinu dana. a u vrijeme su|ewa nije navr{io dvadeset jednu godinu sud mo`e izre}i odgovaraju}u mjeru poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru ako se. i 2. (2) Maloqetnik ostaje u ustanovi za osposobqavawe dok je to potrebno radi wegovog lije~ewa ili osposobqavawa. 2) mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom prije isteka roka od jedne godine ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. (1) Ako je od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera proteklo vi{e od jedne godine. izre}i mjeru upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe. (4) U slu~aju neispuwewa obaveza iz stava 2. ovog ~lana ako posebne okolnosti koje se odnose na li~nost maloqetnika o~igledno pokazuju da je postignuta svrha ovih mjera. vaspitna mjera prestaje kada ovo lice zapo~ne izdr`avawe kazne. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. ovog ~lana. 25.). mo`e o~ekivati da }e se i vaspitnom mjerom posti}i svrha koja bi se ostvarila izricawem kazne.). 1. a one bi bile od uticaja na dono{ewe odluke. (3) Izre~ena vaspitna mjera mo`e trajati najvi{e do navr{ene dvadeset tre}e godine u~inioca. . (2) Podaci o izre~enim vaspitnim mjerama mogu se dati samo sudu. Upu}ivawe u vaspitnu ustanovu ^lan 79. a kad maloqetnik postane punoqetan. (1) Prema maloqetniku ometenom u psihi~kom ili fizi~kom razvoju sud mo`e. mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera mo`e se. (3) Izuzetno. (2) U vaspitnoj ustanovi maloqetnik ostaje najmawe {est mjeseci. (3) Sud mo`e obaveze koje je odredio naknadno ukinuti ili izmijeniti. ovog ~lana sud }e posebno uzeti u obzir te`inu i prirodu u~iwenog djela i okolnost da li su prema maloqetniku ranije bile izre~ene vaspitne mjere ili kazna maloqetni~kog zatvora. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitno-popravni dom ili drugu ustanovu za osposobqavawe.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ovog ~lana sud mo`e izre~enu mjeru poja~anog nadzora zamijeniti drugom vaspitnom mjerom. odnosno mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom mo`e se obustaviti od izvr{ewa ili zamijeniti nekom drugom mjerom i prije isteka rokova iz ta~. djelatnosti ili du`nosti. (5) Pri odre|ivawu obaveza iz stava 2.Strana 10 . Dejstvo kazne na vaspitne mjere ^lan 84. jun 2003. (1) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne starijem maloqetniku kaznu maloqetni~kog zatvora. stava 2. (1) Evidenciju o izre~enim vaspitnim mjerama vode nadle`ni organi socijalnog starawa na osnovu propisa koje donosi ministar zdravqa. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. a weno izvr{ewe nije zapo~eto. ovog ~lana sud ne}e odrediti weno trajawe. Pri izricawu ove mjere sud ne}e odrediti weno trajawe. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. (2) Osim slu~ajeva iz stava 1. mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu. s obzirom na postignuti uspjeh prevaspitawa. U pogledu zavodskih mjera obustavqawe od izvr{ewa ili zamjewivawe drugom mjerom vr{i}e se uz sqede}a ograni~ewa: 1) mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu prije isteka roka od {est mjeseci ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. ovog ~lana sud }e maloqetnika upozoriti na posqedice iz stava 4. (1) U~iniocu koji je kao punoqetan izvr{io krivi~no djelo. a najvi{e pet godina. sud }e u presudi odlu~iti da li }e se po izdr`anoj kazni nastaviti izvr{ewe izre~ene vaspitne mjere ili }e se ta mjera ukinuti.

1. pod uslovima predvi|enim u zakonu. (1) Prema maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. (3) O{te}eni koji u krivi~nom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev mo`e zahtijevati namirewe iz oduzete vrijednosti. 2) pet godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko tri godine. (4) Izuzetno od odredbe stava 3. ovog ~lana. mogu se. Kazna maloqetni~kog zatvora ne mo`e se izvr{iti ako je proteklo: 1) deset godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko pet godina. kazna maloqetni~kog zatvora. ako su ona znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. (1) Za krivi~no djelo u sticaju sud izri~e maloqetniku samo jednu vaspitnu mjeru ili samo kaznu maloqetni~kog zatvora kad postoje zakonski uslovi za izricawe te kazne i kad sud na|e da je treba izre}i. Zastarjelost izvr{ewa kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 90. Na~in oduzimawa imovinske koristi ^lan 95. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . odnosno maloqetni~kog zatvora utvrdi da je maloqetnik prije ili poslije wihovog izricawa u~inio neko krivi~no djelo. a ako oduzimawe nije mogu}e . ovog ~lana sud }e postupiti i kad poslije izre~ene vaspitne mjere. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. Kazniti se mo`e samo krivi~no odgovoran stariji maloqetnik koji je u~inio krivi~no djelo za koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora. izre}i zatvor ili uslovnu osudu. jun 2003. sud }e izre}i oduzimawe imovinske koristi ukoliko ona prelazi dosu|eni imovinskopravni zahtjev o{te}enog. Za{tita o{te}enog ^lan 96. (2) Po odredbi stava 1. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora za odre|eno krivi~no djelo ne mo`e se izre}i u trajawu du`em od propisane kazne zatvora za to djelo. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. Ovakvom licu sud mo`e izre}i vaspitne mjere poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru. (1) Od u~inioca }e se oduzeti novac. (2) Imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom mo`e se oduzeti od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Izricawe krivi~nih sankcija punoqetnim licima za djela koja su u~inila kao maloqetnici ^lan 91. ovog zakona). a pod uslovom iz ~lana 86. (2) Korist iz stava 1. ovog ~lana oduze}e se sudskom odlukom kojom je utvr|eno izvr{ewe krivi~nog djela. ima u pogledu rehabilitacije. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. i 2. zabrana upravqawa motornim vozilom i oduzimawe predmeta. izre}i ove mjere bezbjednosti: obavezno psihijatrijsko lije~ewe. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti ne mo`e se izre}i uz disciplinske mjere. Glava sedma ODUZIMAWE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVQENE KRIVI^NIM DJELOM Osnov oduzimawa imovinske koristi ^lan 94. predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavqeni krivi~nim djelom. 3) tri godine od osude na maloqetni~ki zatvor do tri godine. a zbog te{kih posqedica djela i visokog stepena krivi~ne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre}i vaspitnu mjeru. (2) Ako punoqetno lice u vrijeme su|ewa nije navr{ilo dvadeset jednu godinu. vladawe u~inioca i svrhu ove vaspitne mjere. ali }e naro~ito imati u vidu okolnosti koje se ti~u li~nosti maloqetnika.Srijeda. ako pokrene parnicu u roku od {est mjeseci od dana pravnosna`nosti odluke kojom je upu}en na parnicu i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. (2) O{te}eni koji je u krivi~nom postupku u pogledu svog imovinskopravnog zahtjeva upu}en na parnicu mo`e tra`iti da se namiri iz iznosa oduzete vrijednosti. vladawe u~inioca kao i svrhu koju treba posti}i ovim sankcijama. a izri~e se na pune godine ili na pola godine. (1) Punoqetnom licu koje je navr{ilo dvadeset jednu godinu ne mo`e se suditi za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao mla|i maloqetnik. (1) Maloqetni~ki zatvor ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od deset godina.). mo`e mu se suditi za krivi~no djelo koje je u~inilo kao mla|i maloqetnik samo ako je za to djelo propisana kazna te`a od pet godina zatvora. Vaspitne mjere i maloqetni~ki zatvor ne povla~e pravne posqedice koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava (~lana 98. (3) Umjesto obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izre}i vaspitna mjera upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe ako se u toj ustanovi mo`e obezbijediti lije~ewe i time posti}i svrha ove mjere bezbjednosti. 25. Mjere bezbjednosti prema maloqetnicima ^lan 93. Izricawe maloqetni~kog zatvora i vaspitnih mjera za krivi~na djela u sticaju ^lan 89. ako je radi utvr|ewa svog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od . (3) Punoqetnom licu mo`e se za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao stariji maloqetnik izre}i odgovaraju}a zavodska vaspitna mjera. obavezno lije~ewe od zavisnosti. (2) Pri odmjeravawu kazne maloqetni~kog zatvora sud }e uzeti u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (~lan 37. (1) Ako je o{te}enom u krivi~nom postupku dosu|en imovinskopravni zahtjev. kojima je izre~ena vaspitna mjera ili kazna maloqetni~kog zatvora. Kazna zatvora izre~ena u ovom slu~aju. Pri ocjeni da li }e ovu mjeru izre}i. punoqetnom licu koje je u vrijeme su|ewa navr{ilo dvadeset jednu godinu sud mo`e. Dejstvo vaspitnih mjera i kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 92. ovog zakona. Pri ocjeni da li }e i koju od ovih sankcija izre}i.Strana 11 K a`wav awe s tarij ih maloqe t nika Op{ta odredba ^lan 87. stav 2. Maloqetni~ki zatvor ^lan 88. (1) Niko ne mo`e zadr`ati imovinsku korist pribavqenu krivi~nim djelom. umjesto maloqetni~kog zatvora. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom.u~inilac }e se obavezati da plati nov~ani iznos koji odgovara pribavqenoj imovinskoj koristi. st. brisawa osude i pravnih posqedica osude isto pravno dejstvo kao i kazna maloqetni~kog zatvora.

nadle`nim organima za izvr{ewe . (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava jesu: 1) zabrana vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti. (3) Pravne posqedice osude mogu se predvidjeti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predvi|ene. 4) zabrana sticawa odre|enih dozvola ili odobrewa koja se daju odlukom dr`avnih organa. (1) Pravne posqedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak odre|enih prava jesu: 1) prestanak vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti.Strana 12 . zakonima ili drugim propisima. dr`avnim organima. opro{tene ili zastarjele kazne. preduze}ima i u drugim pravnim licima. Sudska rehabilitacija ^lan 102. zabrana vr{ewa izdava~ke djelatnosti ili zabrana u~estvovawa u osnivawu udru`ewa. 4) oduzimawe odlikovawa. Po~etak i trajawe pravnih posqedica osude ^lan 99. (2) Pravne posqedice osude ne mogu nastupiti kad je za krivi~no djelo u~iniocu izre~ena nov~ana kazna. uslovna osuda ili sudska opomena ili kad je u~inilac oslobo|en od kazne. a osu|eni se smatra neosu|ivanim. na radiju. jun 2003. dr`avnim organima. ako su protekli rokovi i ispuweni drugi uslovi predvi|eni u prethodnim stavovima ovog ~lana u pogledu svakog krivi~nog djela za koje je osu|eno. ako je proteklo osam godina od dana izdr`ane. 2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vr{ewa odre|enog zvawa. odnosno gubitak odre|enih prava ili zabranu sticawa odre|enih prava. opro{tene ili zastarjele kazne . 25. osim onih koja su im ograni~ena usqed izre~ene mjere bezbjednosti ili usqed nastupawa pravne posqedice osude. poziva ili zanimawa.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. opro{tene ili zastarjele kazne zatvora ili maloqetni~kog zatvora. tu`ila{tvu i organima unutra{wih poslova u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osu|eno. 2) zabrana istupawa u {tampi. a najdaqe u roku od dvije godine od pravnosna`nosti odluke o oduzimawu imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. 3) gubitak ~ina vojnog starje{ine ili klase vojnog slu`benika. (3) Brisawem osude prestaju pravne posqedice osude.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. (2) U slu~aju iz prethodnog stava. (4) Rehabilitacijom se ne dira u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. (4) Izuzetno. opro{tene ili zastarjele kazne. (2) Zakonska rehabilitacija nastaje: 1) Osuda o izre~enoj sudskoj opomeni i osuda kojom je izre~eno oslobo|ewe od kazne bri{u se iz kaznene evidencije poslije isteka jedne godine od pravnosna`nosti sudske odluke . Davawe podataka iz kaznene evidencije ^lan 103. (1) Zakonska rehabilitacija mo`e nastati samo u odnosu na lica koja ranije nisu osu|ivana ili se po zakonu smatraju neosu|ivanima. osu|ena lica i prije rehabilitacije u`ivaju sva prava utvr|ena ustavom. smatra}e se da je osuda brisana u momentu kad se ti uslovi ispune. (1) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudu. 4) Osude na zatvor preko jedne do tri godine bri{u se iz kaznene evidencije kad protekne pet godina od dana izdr`ane. sud mo`e dati rehabilitaciju i licu koje je vi{e puta osu|ivano. (1) Rehabilitacijom se bri{e osuda i prestaju sve wene pravne posqedice.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. 3) zabrana sticawa odre|enog poziva ili unapre|ewa u slu`bi. 3) Osuda na nov~anu kaznu. Glava deveta REHABILITACIJA I USLOVI ZA DAVAWE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE Rehabilitacija ^lan 100. sud mo`e dati rehabilitaciju ako na|e da je osu|eni to zaslu`io svojim vladawem i ako se mo`e sa osnovom o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. Vrste pravnih posqedica osude ^lan 98. Glava osma PRAVNE POSQEDICE OSUDE Nastupawe pravnih posqedica osude ^lan 97. (3) Osude se ne mogu brisati iz kaznene evidencije za vrijeme trajawa mjera bezbjednosti. preduze}ima i u drugim pravnim licima. (1) Pravne posqedice osude nastupaju danom pravnosna`nosti presude. Ovo vrijedi i za osu|ene na uslovnom otpustu. (3) Sudska rehabilitacija se ne mo`e dati ako jo{ traju mjere bezbjednosti. (3) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili na osnovu sudske odluke po molbi osu|enog (sudska rehabilitacija). Zakonska rehabilitacija ^lan 101. (1) Sudska rehabilitacija mo`e se dati licu koje je osu|eno na kaznu zatvora preko tri do pet godina. opro{tene ili zastarjele kazne . 2) Uslovna osuda bri{e se iz kaznene evidencije poslije jedne godine od kad je proteklo vrijeme provjeravawa .pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. ako za pojedine pravne posqedice nije zakonom propisano kra}e trajawe. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava traju najdu`e pet godina od dana izdr`ane. (4) Kad se ispune uslovi za brisawe osude iz kaznene evidencije predvi|eni prethodnim odredbama. izdr`ane. dana saznawa za presudu kojom se oduzima imovinska korist. televiziji ili javnim skupovima. a u tom vremenu osu|eni nije izvr{io novo krivi~no djelo. (2) Rehabilitacijom prestaje i sporedna kazna koja nije izvr{ena. zatvor do jedne godine i na maloqetni~ki zatvor bri{u se iz kaznene evidencije kad proteknu tri godine od dana izvr{ene. (1) Osude za odre|ena krivi~na djela ili na odre|ene kazne mogu imati za pravnu posqedicu prestanak. (5) Poslije izdr`ane.

u izvr{ewu krivi~ne sankcije. ovog zakona uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. pomilovawa ili brisawa osude. protiv koga se izvr{ava krivi~na sankcija. (2) Podaci iz kaznene evidencije mogu se na obrazlo`en zahtjev dati dr`avnim organima. medicinskih ili psiholo{kih postupaka. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . Osu|eni maloqetnici mogu ostati u ovim domovima do navr{ene dvadeset tre}e godine. Za vrijeme uslovnog otpusta sud mo`e odrediti mjeru poja~anog nadzora organa socijalnog starawa. (4) Pri ocjeni da li }e se osu|eni uslovno otpustiti. a ako do tada ne izdr`e kaznu uputi}e se u kazneno-popravnu ustanovu u kojoj punoqetna lica izdr`avaju kaznu zatvora. a vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne ura~unava se. (2) Kad protekne jedna godina od dana izdr`ane. izvr{avawe radnih obaveza s obzirom na wegovu radnu sposobnost i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha ka`wavawa. do 3. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora se izdr`ava u posebnim kazneno-popravnim domovima. ne~ovje~nog ili poni`avaju}eg postupawa.Strana 13 krivi~nih sankcija i nadle`nim organima koji u~estvuju u postupku davawa amnestije. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka mjere bezbjednosti. Glava deseta OSNOVNE ODREDBE O IZVR[EWU KRIVI^NIH SANKCIJA Ograni~ewa u izvr{ewu krivi~nih sankcija ^lan 105. (1) U~iniocu krivi~nog djela. U slu~aju kad bude podvrgnuto takvom postupawu. odnosno pravne posqedice osude. (2) Uslovno se mo`e otpustiti i osu|eni koji je izdr`ao polovinu. wihov zna~aj. (6) Prethodne odredbe se shodno primjewuju i na opoziv uslovnog otpusta sa izdr`avawa kazne maloqetni~kog zatvora. (3) Podaci o brisanoj osudi ne mogu se dati nikome. mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samo u mjeri koja odgovara prirodi i sadr`ini te sankcije i samo na na~in kojim se obezbje|uje po{tovawe li~nosti u~inioca i wegovog qudskog dostojanstva. (2) Kazna dugotrajnog zatvora izdr`ava se iskqu~ivo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa. (3) Kad sud opozove uslovni otpust izre}i }e kaznu na osnovu odredaba ~lana 42. zastarjele ili opro{tene kazne sud mo`e odrediti da prestane pravna posqedica osude koja se odnosi na zabranu sticawa odre|enog prava. (4) Prestankom pravnih posqedica osude ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. (5) Ako uslovno otpu{teni bude osu|en na kaznu zatvora do jedne godine. (3) Osu|eni kome je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora mo`e se uslovno otpustiti nakon {to izdr`i tri petine te kazne i pod uslovom da ubudu}e ne u~ini krivi~no djelo.Srijeda. na wihov zahtjev. Dio kazne koju je osu|eni izdr`ao po ranijoj presudi ura~unava se u novu kaznu. Pri ocjeni da li }e opozvati uslovni otpusti sud }e naro~ito uzeti u obzir srodnost u~iwenih krivi~nih djela. uze}e se u obzir wegovo vladawe za vrijeme izdr`avawa kazne. (3) Pri ocjeni da li }e odrediti prestanak mjere bezbjednosti. (1) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e se otpustiti sa izdr`avawa kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje mu je izre~ena kazna ne u~ini novo krivi~no djelo (uslovni otpust). (2) Lice. (4) Odredbe st. sa osu|enicima treba postupati ~ovje~no. koji zadiru u osu|enikovu intimu. (4) Niko nema prava da tra`i od gra|ana da podnese dokaze o svojoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti. a izuzetno i tre}inu kazne maloqetni~kog zatvora. mora mu se zagarantovati sudska za{tita. poluotvorenog i otvorenog tipa. ne smije biti podvrgnuto mu~ewu ili drugim oblicima okrutnog. (1) Kazna zatvora se izdr`ava u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog. Izvr{ewe krivi~nih sankcija bli`e se ure|uje posebnim zakonom. (1) Sud }e opozvati uslovni otpust ako osu|eni dok je na uslovnom otpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora preko jedne godine. Opozivawe uslovnog otpusta ^lan 109. wegovu spremnost da naknadi {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom i da vrati imovinsku korist ste~enu izvr{ewem krivi~nog djela. i ~lana 43. ovog ~lana primijeni}e se i kad se uslovno otpu{tenom sudi za djelo koje je u~inio prije nego {to je uslovno otpu{ten. po{tovati wihovo li~no dostojanstvo i {tititi wihov tjelesni i duhovni integritet. Postupawe sa osu|enicima ^lan 107. (2) Sud mo`e opozvati uslovni otpust ako uslovno otpu{teni u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora do jedne godine. (5) Gra|anima se. ako jo{ traju odre|ene pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu. odnosno pravne posqedice osude sud }e uzeti u obzir pona{awe osu|enog poslije osude. (1) Za vrijeme izdr`avawa kazne. ako takve postupke osu|enik izri~ito odbija. a sud ne opozove uslovni otpust. 25. preduze}ima i drugim pravnim licima. stav 2. (2) Nije dozvoqena upotreba prevaspitnih. Posebna odredba ^lan 110. mogu davati podaci o wihovoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti samo ako su im ovi podaci potrebni radi ostvarivawa wihovih prava u inostranstvu. jun 2003. Ustanove za izvr{ewe kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora ^lan 106. . djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom ako je protekla jedna godina od dana wihovog primjewivawa. (1) Sud mo`e odlu~iti da prestanu mjere bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. produ`uje se uslovni otpust za vrijeme koje je osu|eni proveo na izdr`avawu kazne zatvora. Uslovni otpust ^lan 108. Prestanak mjera bezbjednosti i pravnih posqedica osude na osnovu sudske odluke ^lan 104. 1. pobude iz kojih su u~iwena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivawa uslovnog otpusta. ali ne prije nego {to izdr`i najmawe jednu godinu ove kazne.

rok zastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni. Davawem amnestije ili pomilovawa ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. 4) deset godina preko tri godina. ovog ~lana shodno se primjewuju i na zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti. 3) petnaest godina preko pet godina. Zastarjelost izvr{ewa sporedne kazne i mjera bezbjednosti ^lan 114. 4) deset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko tri godine. Dejstvo amnestije i pomilovawa na prava tre}ih lica ^lan 118. Zastarjelost krivi~nog gowewa ^lan 111. Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. krivi~no gowewe se ne mo`e preduzeti kad protekne: 1) trideset pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom nastaje kad protekne vrijeme za koje su te mjere izre~ene. potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom ili uslovnom osudom. (3) Zastarjevawe se prekida svakom radwom nadle`nog organa koja se preduzima radi izvr{ewa kazne.od dana kad je odluka o opozivawu postala pravnosna`na. (1) Zastarjelost izvr{ewa nov~ane kazne kao sporedne kazne nastaje kad proteknu dvije godine od dana pravnosna`nosti presude kojom je ta kazna izre~ena. Glava dvanaesta AMNESTIJA I POMILOVAWE Amnestija ^lan 116. (6) Zastarjelost krivi~nog gowewa nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost krivi~nog gowewa. 6) tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jedne godine ili nov~ana kazna. 5) pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko jedne godine. 2. (3) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. do 5. (1) Zastarjevawe krivi~nog gowewa po~iwe od dana kad je krivi~no djelo u~iweno. 3) petnaest godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko pet godina. (2) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog le~ewa. (4) Zastarjevawe se prekida i kad u~inilac u vrijeme dok te~e rok zastarjelosti u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~no djelo. Glava trinaesta VA@EWE KRIVI^NOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRPSKE PREMA MJESTU IZVR[EWA KRIVI^NOG DJELA Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo ^lan 119. (6) Odredbe st. Tok i prekid zastarjevawa krivi~nog gowewa ^lan 112. 25. (2) Zastarevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu gowewe ne mo`e otpo~eti ili produ`iti. (4) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. .Strana 14 . a ako je uslovna osuda opozvana . (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo. (3) Zastarjevawe se prekida svakom procesnom radwom koja se preduzima radi gowewa u~inioca zbog u~iwenog krivi~nog djela. odre|uje se brisawe osude. (5) Zastarjelost izvr{ewa kazne nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost izvr{ewa kazne. jun 2003. Zastarjelost izvr{ewa kazne ^lan 113. (2) Licu koje je osu|eno na kaznu dugotrajnog zatvora pomilovawe se ne mo`e dati prije nego {to izdr`i tri petine te kazne. 2) dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko deset godina. (1) Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. 2) dvadeset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora preko deset godina. Licima koja su obuhva}ena aktom amnestije daje se oslobo|ewe od gowewa ili potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne. (2) Zastarjevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu izvr{ewe kazne ne mo`e preduzeti. 5) pet godina preko jedne godine. (1) Zastarjevawe izvr{ewa kazne po~iwe od dana kad je presuda postala pravnosna`na. Pomilovawe ^lan 117. odnosno odre|uje kra}e trajawe pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti. ali ona ne mo`e nastupiti ako je izvr{ewe kazne u toku. zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom. 6) tri godine od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Glava jedanaesta ZASTARJELOST Srijeda. (1) Pomilovawem se poimeni~no odre|enom licu daje oslobo|ewe od krivi~nog gowewa. Tok i prekid zastarijevawa izvr{ewa kazne ^lan 115. ili se ukida odre|ena pravna posqedica osude. mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti i oduzimawa predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene. (5) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. odre|uje se brisawe osude ili se ukida. (2) Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni. izre~ena kazna ne mo`e se izvr{iti kad protekne: 1) trideset pet godina ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora.

ura~una}e se u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~no djelo. kao i kazna koju je u~inilac izdr`ao po presudi inostranog suda. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. osim krivi~nih djela navedenih u ~lanu 120. Ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. ovog zakona po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno za to krivi~no djelo ne ka`wava. (1) Ukoliko odredbama ove glave zakona nije druga~ije propisano. (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji prema stranoj dr`avi ili prema strancu u~ini u inostranstvu krivi~no djelo za koje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i zatvor od pet godina ili te`a kazna. i 122. (4) Krivi~ni postupak protiv pravnih lica vodi se po odredbama Zakona o krivi~nom postupku Republike Srpske. grad. ovog zakona. Za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. ili u doma}em vojnom vazduhoplovu. (3) U slu~ajevima iz ~l. (5) U slu~ajevima iz ~lana 119. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji van teritorije Republike Srpske u~ini prema woj ili wenom dr`avqaninu krivi~no djelo i kad nisu u pitawu krivi~na djela navedena u ~lanu 120. ovog zakona. ovog zakona gowewe stranca mo`e se. bez obzira gde se brod nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. Kada se u slu~ajevima iz ~lana 121. Osnovi odgovornosti pravnog lica ^lan 127. 121. 3) ako se za krivi~no djelo po stranom zakonu goni po zahtjevu o{te}enog. gowewe se mo`e preduzeti samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. shodno se primjewuju odredbe op{teg djela ovog zakona. sud u takvom slu~aju ne mo`e izre}i te`u kaznu od kazne koja je propisana zakonom zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. (1) Odredbama ove glave propisuje se odgovornost pravnog lica. izuzimaju}i Bosnu i Hercegovinu. i ~lana 122. . (1) Ako je u slu~ajevima iz ~lana 119. 25. a takav zahtjev nije podnesen. do 311. kanton. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . stav 1. bez obzira gdje se vazduhoplov nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. za ra~un ili u korist pravnog lica. pod uslovom uzajamnosti ustupiti stranoj dr`avi. u skladu s ovim zakonom. a ako kazne nisu iste vrste . ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za stranca koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 122. li{ewe slobode u toku ekstradicionog postupka. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko van wene teritorije ili u inostranstvu u~ini krivi~no djelo iz ~l. 121. bez obzira na zakon zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. Pritvor. za ra~un ili u korist pravnog lica. op{tinu i mjesnu zajednicu. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za dr`avqanina Republike Srpske i kad u inostranstvu u~ini koje drugo krivi~no djelo. odgovorno je pravno lice: 1) kada obiqe`ja u~iwenog krivi~nog djela proizlaze iz odluke. (4) Samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca mo`e se u Republici Srpskoj preduzeti gowewe u slu~ajevima iz ~lana 122. odgovorno za krivi~no djelo u~iweno izvan Republike Srpske.Srijeda. ovog zakona pokrenut ili dovr{en krivi~ni postupak u stranoj dr`avi. ovog zakona. 293. (3) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo u doma}em civilnom vazduhoplovu dok je u letu. gowewe u Republici Srpskoj preduze}e se samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. ili 3) kada pravno lice raspola`e s protivpravno ostvarenom imovinskom koristi ili koristi predmete nastale krivi~nim djelom. stav 2. za odre|ena pravna lica mo`e biti iskqu~ena ili ograni~ena primjena pojedinih kazni ili drugih krivi~nopravnih sankcija koje se mogu izre}i pravnim licima. (1) Doma}e i strano pravno lice u skladu s ovim zakonom. ovog zakona. (2) Pod uslovima propisanim ovim zakonom. ako je u pitawu djelo koje je u vrijeme kad je izvr{eno smatrano krivi~nim djelom prema op{tim pravnim na~elima priznatim od strane me|unarodne zajednice. Glava ~etrnaesta ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVI^NA DJELA Odgovornost pravnog lica ^lan 125. (2) Doma}e i strano pravno lice koje ima sjedi{te na teritoriji Republike Srpske ili u woj obavqa svoju djelatnost je. jun 2003. wenih dr`avqana ili doma}ih pravnih lica. 2) ako je u~inilac u inostranstvu pravnosna`nom presudom oslobo|en. kad se zatekne na teritoriji Republike Srpske a ne bude ekstradiran stranoj dr`avi. ili 4) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica propustili du`ni nadzor nad zakonito{}u rada radnika. ovog zakona gowewe se ne}e preduzeti: 1) ako je u~inilac potpuno izdr`ao kaznu na koju je u inostranstvu osu|en.Strana 15 (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo na doma}em brodu. Federaciju Bosne i Hercegovine. ili 2) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica uticali na u~inioca ili mu omogu}ili da u~ini krivi~no djelo. ovog zakona gowewe }e se preduzeti samo kad se za krivi~no djelo ka`wava i po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno. Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine. Primjena ovog zakona prema mjestu izvr{ewa krivi~nog djela u vezi s krivi~nom odgovorno{}u pravnog lica ^lan 126.ura~unavawe }e se izvr{iti po ocijeni suda. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za dr`avqanina Republike Srpske koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 121. (2) U slu~ajevima iz ~l. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za odre|ena krivi~na djela u~iwena u inostranstvu ^lan 120. Posebni uslovi za gowewe ^lan 123. ako je krivi~no djelo u~iweno protiv Republike Srpske. Republiku Srpsku. i 122. naloga ili odobrewa rukovode}ih ili nadzornih organa pravnog lica. Ura~unavawe pritvora i kazne izdr`ane u inostranstvu ^lan 124. odgovorno je za krivi~na djela u~iwena na teritoriji Republike Srpske.

Op{ti razlozi za ubla`avawe kazne pravnom licu ili osloba|awe od kazne ^lan 133. (3) U slu~aju ste~ajnog postupka kao posqedice izre~ene kazne oduzimawa imovine. svako pravno lice odgovara kao da je jedino pravno lice krivi~no odgovorno za krivi~no djelo. (3) Za krivi~na djela u~iwena iz nehata.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (1) Pravno lice u ste~aju mo`e biti krivi~no odgovorno za krivi~no djelo bez obzira je li krivi~no djelo u~iweno prije po~etka ste~ajnog postupka ili u me|uvremenu. (2) Kada je do prestanka pravnog lica do{lo prije pravnosna`nog okon~awa krivi~nog postupka. (3) Uz izre~enu kaznu prestanka pravnog lica. izri~e se mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. (2) Uz kaznu prestanka pravnog lica. (2) Odgovornost pravnog lica ne iskqu~uje krivi~nu odgovornost fizi~kih. ali ga nije dovr{io. (4) Iz imovine pravnog lica kojem je izre~ena kazna prestanka pravnog lica. ovog ~lana. 3) kazna prestanka pravnog lica. ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe kriv~nog djela. .000. (1) Nov~ana kazna ne mo`e biti mawa od 5. ve} se izri~e mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. 2. (1) Pri odmjeravawu kazne pravnom licu sud uzima u obzir. i u tom se slu~aju pravno lice mo`e bla`e kazniti. ovog ~lana. 2) kazna oduzimawa imovine. Kada je kod pravnog lica prisutan isti osnov odgovornosti u pogledu vi{e istovrsnih i vremenski povezanih krivi~nih djela vi{e u~inilaca. ovog zakona odgovorno je pravno lice. (2) Ako je krivi~nim djelom pravnog lica prouzrokovana drugome imovinska {teta ili pribavqena protivpravna imovinska korist. a mo`e se i bla`e kazniti. Kazne za pravna lica ^lan 134. ako su rukovode}i ili nadzorni organi prije prestanka pravnog lica znali za u~iweno krivi~no djelo. odnosno odgovornih lica za u~iweno krivi~no djelo. Odgovornost pravnog lica za poku{aj ^lan 130. (1) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ dobrovoqno prijavi u~inioca nakon {to je krivi~no djelo u~iweno. Kazna prestanka pravnog lica ^lan 137. sud }e predlo`iti otvarawe postupka likvidacije.000 KM. pod uslovima iz ~lana 127. povjerioci se mogu namiriti iz oduzete ste~ajne mase. (4) Ako je do prestanka pravnog lica do{lo po pravnosna`no okon~anom krivi~nom postupku. najve}a mjera izre~ene nov~ane kazne mo`e iznositi dvostruki iznos te {tete. Granice odgovornosti pravnog lica za krivi~no djelo ^lan 128. Sau~esni{tvo pravnih lica ^lan 132. pored op{tih pravila za odmjeravawe kazne i ekonomsku mo} pravnog lica. pravno lice odgovara za u~iweno krivi~no djelo u granicama odgovornosti u~inioca. (1) Uz uslove iz ~lana 127. (1) U slu~aju da dva ili vi{e pravnih lica sau~estvuje pri izvr{ewu krivi~nog djela. ovog zakona. (1) Kazna oduzimawa imovine se mo`e izre}i za krivi~na djela s propisanom kaznom zatvora od pet godina ili te`om kaznom. ovog zakona. ta~ka 4. pravno lice mo`e biti odgovorno pod uslovima iz ~lana 127. (1) Ako je u~inilac planirano krivi~no djelo zapo~eo. ovog zakona. ako je zakonom propisano ka`wavawe i za poku{aj tog krivi~nog djela. Nov~ana kazna za pravna lica ^lan 135. (4) Kada u pravnom licu osim u~inioca nema drugog lica ili organa koji bi mogli usmjeravati ili nadzirati po~inioca. (2) Pri odmjeravawu nov~ane kazne za krivi~na djela za koja se uz nov~anu kaznu izri~e i kazna oduzimawa imovine. sud mo`e izre}i kaznu oduzimawa imovine. (2) Pravnom licu se mo`e oduzeti najmawe polovina imovine ili ve}i dio imovine ili cjelokupna imovina. Odmjeravawe kazne pravnom licu ^lan 138. Pravnim licima se za krivi~na djela mogu izre}i ove kazne: 1) nov~ana kazna. mo`e se bla`e kazniti. 25. pravno lice je odgovorno za krivi~no djelo i kada u~inilac za u~iweno krivi~no djelo nije krivi~no odgovoran. mogu se isplatiti povjerioci. a u krivi~nom je postupku utvr|ena krivi~na odgovornost tog pravnog lica. (1) Kazna prestanka pravnog lica mo`e se izre}i ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe krivi~nog djela. svako je odgovorno prema ~lanu 127. (2) Pravno lice se ka`wava za poku{aj kaznom propisanom za dovr{eno krivi~no djelo. kazne i ostale krivi~nopravne sankcije izri~u se pravnom licu koje je pravni sqednik lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost. pravno lice je krivi~no odgovorno kao da je u~iweno jedno krivi~no djelo. ali se pravnom licu u ste~aju ne izri~e kazna. (2) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ po u~iwenom krivi~nom djelu odlu~i da se vrati protivpravno ostvarena imovinska korist ili otklone prouzrokovane {tetne posqedice ili saop{te podaci o osnovanosti odgovornosti drugih pravnih lica. Odgovornost pri promjeni statusa pravnog lica ^lan 129. i 3.000 KM niti ve}a od 5. odnosno koristi. (3) Ako su rukovode}i ili nadzorni organi sprije~ili u~inioca da dovr{i zapo~eto krivi~no djelo. mo`e se osloboditi kazne.Strana 16 . izre~ena krivi~nopravna sankcija se izvr{ava po odredbama st. (3) Pravnom licu koje je pravni sqednik pravnog lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost i ~iji su rukovode}i ili nadzorni organi znali za u~iweno krivi~no djelo. Kazna oduzimawa imovine ^lan 136. (2) Pri sau~esni{tvu pravnih lica iz stava 1. jun 2003. izre~ena kazna ne smije pre}i polovinu imovine pravnog lica. Produ`eno krivi~no djelo ^lan 131. pravno lice se mo`e osloboditi kazne.

(1) Mjera bezbjednosti objavqivawa presude izri~e se kada bi bilo korisno da javnost sazna za osudu. Kad je kao u~inilac odre|enog krivi~nog djela ozna~eno slu`beno lice. Pravnom licu mogu se za krivi~no djelo. (2) Mjera bezbjednosti iz stava 1. ovla{}ewa ili koncesije. (3) Zastara izvr{ewa mjere bezbjednosti nastupa protekom: 1) {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera bezbjednosti objavqivawa presude. (1) Pod teritorijom Republike Srpske. (1) Sud mo`e pravnom licu za krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu umjesto nov~ane kazne. b) zabrana rada na osnovu dozvole. lice koje stalno ili povremeno vr{i slu`benu du`nost u navedenim upravnim organima ili ustanovama. ovog ~lana mo`e se izre}i u trajawu od {est mjeseci do pet godina. uzimaju}i u obzir da se na~inom objavqivawa omogu}i obavije{tenost svih u ~ijem interesu je objavqivawe presude. stru~ne i druge poslove u okviru prava i du`nosti vlasti koja ih je osnovala. 25. podrazumijevaju se suvozemna teritorija i vodene povr{ine unutar wenih granica. Pravna lica mogu biti krivi~no odgovorna za krivi~na djela iz ovog zakona i za druga krivi~na djela propisana zakonom Republike Srpske. ovog ~lana izri~e se pravnom licu ako bi wegovo daqe bavqewe odre|enom privrednom djelatno{}u bilo opasno za `ivot i zdravqe qudi ili {tetno za privredno ili finansijsko poslovawe drugih pravnih lica ili za privredu ili ako je pravno lice u posqedwe dvije godine prije izv{rewa krivi~nog djela bilo ve} ka`weno za isto ili sli~no krivi~no djelo.500. Zastarjelost krivi~nog gowewa i izvr{ewe krivi~nih sankcija izre~enih pravnim licima ^lan 145. 2) vremena jednakog onome koje je odre|eno za trajawe mjere bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. ne bude odgovorno za novo krivi~no djelo. (1) Mjerom bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti sud mo`e pravnom licu zabraniti proizvodwu odre|enih proizvoda ili obavqawe odre|enih poslova ili mu zabraniti da se bavi odre|enim poslovima prometa robe ili drugim privrednim poslom. odnosno kao krivi~na djela slu`benog lica u nekoj drugoj glavi ovog zakona. ovla{}eno lice u privrednom dru{tvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vr{ewe javnih ovla{}ewa. sud cijeni da li da se osuda objavi u {tampi. kao dijelom teritorije Bosne i Hercegovine. a nisu predvi|ena u glavi o krivi~nim djelima protiv slu`bene du`nosti ovog zakona. ra~unaju}i od pravnosna`nosti osude. Pravne posqedice osude pravnog lica ^lan 144. ovla{}ewa ili koncesije. propisa donesenih na osnovu zakona ili op{tih akata preduze}a ili drugog pravnog lica u upravqawu i rukovawu imovinom ili u rukovo|ewu proizvodnim ili nekim drugim privrednim procesom ili nadzorom nad wima. s obzirom na wegovu funkciju ili na osnovu posebnog ovla{}ewa povjeren odre|en krug poslova koji se odnose na izvr{avawe zakona. (1) Na zastarjelost krivi~nog gowewa pravnog lica primjewuju se odredbe ~lana 111. Odgovornim licem smatra se i slu`beno lice kad su u pitawu krivi~na djela kod kojih je kao u~inilac ozna~eno odgovorno lice. (2) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo mogu nastupiti i kada je pravnom licu za u~iweno krivi~no djelo izre~ena nov~ana kazna. jun 2003. radiju ili televiziji ili u vi{e sredstava informisawa i ujedno da li da se objavi weno obrazlo`ewe u cijelosti ili u izvodu. b) zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. ovog ~lana mogu biti u~inioci tih djela ako iz obiqe`ja pojedinog krivi~nog djela ili iz pojedinog propisa ne proizlazi da u~inilac mo`e biti samo neko od tih. ovog zakona.000 KM i ujedno odlu~iti da se ta kazna ne}e izv{iti ako pravno lice u roku koji odredi sud. izvr{ne i sudske vlasti Republike Srpske i u drugim dr`avnim i upravnim ustanovama ili slu`bama koje vr{e odre|ene upravne. (2) S obzirom na zna~aj krivi~nog djela i potrebu da javnost sazna za osudu.Srijeda. a koja u okviru tih ovla{}ewa vr{i odre|enu du`nost. imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom }e se oduzeti od pravnog lica. 2) pet godina za izvr{ewe kazne oduzimawa imovine i kazne prestanka pravnog lica. Ukoliko pravno lice pribavi imovinsku korist u~iwenim krivi~nim djelom. (2) Zastarjelost izvr{ewa kazne izre~ene pravnom licu nastupa kad od pravnosna`nosti presude kojom je kazna izre~ena protekne: 1) tri godine za izvr{ewe nov~ane kazne. (2) Uslovnom osudom sud mo`e utvrditi pravnom licu nov~anu kaznu do 1. (2) Pod krivi~nim zakonodavstvom Republike Srpske podrazumijevaju se ovaj zakon i sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima Republike Srpske. (3) Slu`beno lice je izabran ili imenovan funkcioner u organima zakonodavne. pored mjere bezbjednosti oduzimawa predmeta izre}i ove mjere bezbjednosti: a) objavqivawe presude. lica iz stava 3. Zakoni koji propisuju krivi~na djela pravnih lica ^lan 146. . kao i vazdu{ni prostor nad wima. Zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti ^lan 142. a koji ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od pet godina. (3) Mjera bezbjednosti iz stava 1. Glava petnaesta ZNA^EWE IZRAZA U OVOM ZAKONU ^lan 147. posebno ako bi objavqivawe bilo od koristi da se otkloni opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili da se osigura bezbjednost saobra}aja ili kakva korist privredi. izdatih od organa strane dr`ave. Oduzimawe imovinske koristi od pravnog lica ^lan 143.Strana 17 Izricawe uslovne osude pravnom licu ^lan 139. Mjere bezbjednosti za pravna lica ^lan 140. izdatih od institucija Republike Srpske. Objavqivawe presude ^lan 141. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (4) Pod pojmom odgovornog lica podrazumijeva se lice kome je u preduze}u ili drugom pravnom licu. te drugo lice koje vr{i odre|enu slu`benu du`nost na osnovu ovla{}ewa iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona. (1) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo su: a) zabrana rada na osnovu dozvole.

kao i registrovani podatak koji je rezultat elektronske obrade podataka (kompjuterski podatak ili program). sva ta lica mogu biti izvr{ioci tih djela. ovog ~lana u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima.Strana 18 . izvr{nog. (13) Zlo~ina~ka organizacija je udru`ewe od najmawe tri lica ~iji ~lanovi su se udru`ili radi vr{ewa krivi~nih djela. maloqetno lice ili `ensko lice za koje zna da je bremenito. drugim propisom Republike Srpske ili aktom nadle`nog organa Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en vojnom tajnom. 5) ko umi{qajno li{i `ivota dva ili vi{e lica. vjerski ispovjednici i druga profesionalna lica u obavqawu svog zvawa ili zanimawa. ponovqenog ili povremenog izvr{ewa krivi~nih djela. pri ~emu svako od tih lica daje svoj udio u izvr{ewu krivi~nog djela. ustanova. ovog ~lana primijeni}e se i kad je li{ewe `ivota izvr{eno organizovano ili po naruxbi. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa progla{eni poslovnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo imati {tetne posqedice za preduze}e ili drugo pravno lice. (1) Zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazni}e se: 1) ko drugog li{i `ivota na naro~ito svirep ili krajwe podmukao na~in. korporacija. te podjele rada. aprila 1991. branioci. 25. aprila 1998. sudija i drugi funkcioner me|unarodnog suda. Zlo~ina~ka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala. a ne radi se o ubistvu na mah. kao i doma}e i strane po{tanske marke koje vi{e nisu u opticaju. 2) ko drugog li{i `ivota iz koristoqubqa. iz bezobzirne osvete ili iz drugih naro~ito niskih pobuda. odnosno odgovorno ili vojno lice. udru`ewe. drugim propisom ili op{tim aktom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona. vodenom i vazdu{nom saobra}aju. (2) Kazna iz stava 1. POSEBNI DIO Glava {esnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTA I TIJELA Ubistvo ^lan 148. drugim propisom Republike Srpske ili op{tim aktom nadle`ne institucije Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en slu`benom tajnom. za koju se pretpostavqa da je izbjeglica ili raseqeno lice po Aneksu 7. dovede u nesvesno stawe ili onesposobi za otpor. na slu`bi u Republici Srpskoj. qekari ili drugi zdravstveni radnici.). . Zlo~ina~ku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti ~lanova. 6) ko li{i `ivota dijete. odre|en tajnom Republike Srpske ~ijim bi otkrivawem nastupile {tetne posqedice za bezbjednost ili interes Republike Srpske. unutra{wa organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline. (25) Motornim vozilom se smatra svako saobra}ajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom. (22) Znaci za vrijednost su i strani znaci za vrijednost. i 4. jun 2003. (2) Ako je djelo iz stava 1. (11) Grupa qudi je udru`ewe od najmawe tri lica koja su povezana radi trajnog. javni biqe`nici. kao i druge finansijske institucije. (8) Privredno dru{tvo je. telefonski impuls. u smislu ovog zakona. institucije za vr{ewe kreditnih i drugih bankarskih poslova. javni funkcioner me|unarodne organizacije i wenih organa. toplote ili kretawa. partnerstvo i svaki organizacioni oblik registrovan za obavqawe privredne djelatnosti. fond. (16) Vojna tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. (1) Ko drugog li{i `ivota. (7) Pravno lice je. (23) Pokretna stvar je i svaka proizvedena ili skupqena energija za davawe svjetlosti. za obezbje|ewe imovine i lica. (12) Organizovana kriminalna grupa je grupa lica od najmawe tri lica formirana radi vr{ewa krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. godine. preduze}e. (9) Vi{e lica je najmawe dva lica. protiv svoje voqe. (21) Novac je metalni i papirni novac koji je na osnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranoj dr`avi. u smislu ovog zakona. 3) ko drugog li{i `ivota pri bezobzirnom nasilni~kom pona{awu. (5) Kad je kao izvr{ilac odre|enih krivi~nih djela ozna~eno samo slu`beno. firma. u smislu ovog zakona. (19) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. ako iz obiqe`ja pojedinog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvr{ilac mo`e biti samo neko od tih lica. lice koje je napustilo svoju imovinu na podru~ju Republike Srpske u vremenu izme|u 30. Te{ko ubistvo ^lan 149. pri ~emu se koristi zastra{ivawem ili nasiqem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. ili ko li{i `ivota slu`beno ili vojno lice pri vr{ewu poslova bezbjednosti ili du`nosti ~uvawa javnog reda. (18) Profesionalna tajna je podatak o li~nom ili porodi~nom `ivotu stranaka koji saznaju advokati. op{tina. Republika Srpska. svaki organizacioni oblik privrednog dru{tva i svi oblici povezivawa privrednih dru{tava. s ciqem da se neko. Djelovawe zlo~ina~ke organizacije vi{eg stepena usmjereno je i prema ostvarivawu i zadr`avawu nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. (24) Pod pojmom sile podrazumijeva se i primjena hipnoze ili omamquju}ih sredstava. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. (10) Skupina qudi je najmawe pet lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. stav 2. 7) ko li{i `ivota sudiju ili javnog tu`ioca u vezi sa vr{ewem wihove sudijske ili tu`ila~ke du`nosti. radi izvr{ewa ili prikrivawa drugog krivi~nog djela. ubistvu djeteta pri poro|aju ili ubistvu u~iwenom pod osobito olak{avaju}im okolnostima (~lan 148. 4) ko drugog li{i `ivota i pri tom umi{qajno dovede u opasnost `ivot jo{ nekog lica. mjesna zajednica. grad. (6) Strano slu`beno lice je ~lan zakonodavnog. (17) Slu`bena tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. politi~ke organizacije i udru`ewa gra|ana i drugi oblici udru`ivawa koji mogu da sti~u sredstva i da ih koriste na isti na~in kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojem je zakonom priznato svojstvo pravnog lica. (14) Izbjeglica ili raseqeno lice je. upravnog ili sudskog organa strane dr`ave. (15) Tajna Republike Srpske je podatak ili dokument koji je zakonom. (20) Dokument ili isprava je svaki predmet koji je podoban ili odre|en da slu`i kao dokaz kakve ~iwenice koja je od zna~aja za pravne odnose.

kazni}e se zatvorom do tri godine. zatvorom do tri godine. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. i 2. 150. ovog zakona. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (5) Ko djelo iz st. kazni}e se za samo u~estvovawe zatvorom do tri godine. (2) U~iniocu djela iz stava 1. Ugro`avawe opasnim oru|em pri tu~i ili sva|i ^lan 158. 1. i 2. pa ovo bude izvr{eno. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili trajno i te{ko naru{ewe wegovog zdravqa ili unaka`enost. usvojioca ili staraoca. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. sud mo`e izre}i sudsku opomenu ako je bio izazvan te{kim vrije|awem ili nasilni~kim pona{awem o{te}enog. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana u~ini nehatno. (1) Ko u~estvuje u kakvoj tu~i. zapo~ne da vr{i prekid trudno}e ili joj pomogne da prekine trudno}u. 2. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. Protivpravni prekid trudno}e ^lan 154. Ubistvo djeteta pri poro|aju ^lan 151. (1) Ko protivno propisima o prekidu trudno}e trudnoj `eni sa wenim pristankom izvr{i prekid trudno}e. ovog ~lana zatvorom od dvije do dvanaest godina. (2) Ko drugog tjelesno povredi ili mu zdravqe naru{i tako te{ko da je usqed toga doveden u opasnost `ivot povrije|enog ili je uni{ten ili trajno i u znatnoj mjeri oslabqen koji va`an dio wegovog tijela ili koji va`an organ. (1) Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravqe naru{i. a za djelo iz stava 3. ovog ~lana u~ini prema maloqetnom licu ili prema licu ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena. ili 151. doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. (1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvr{ewu samoubistva.Srijeda. (1) Ko drugo lice ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe koje je sam prouzrokovao. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (2) Ko trudnoj `eni bez wenog pristanka.Strana 19 Ubistvo na mah ^lan 150. Ko drugog li{i `ivota nehatno. 1. ovog ~lana samoubistvo samo poku{ano. 25. ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrije|enog. (6) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. pod uticajem stawa koje je izazvano poro|ajem. ovog ~lana nastupila smrt povrije|enog lica. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana u~ini na mah. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. ovog ~lana nastupila smrt ostavqenog lica. kazni}e se za djelo iz st. Ko se pri kakvoj tu~i ili sva|i ma{i oru`ja. u~inilac }e se kazniti po ~l. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. Izlagawe opasnosti ^lan 159. u kojoj je neko li{en `ivota ili je drugom nanesena te{ka tjelesna povreda. pri ~emu su postojale osobito olak{avaju}e okolnosti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Tjelesna povreda Broj 49 . ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. 1. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane ubijenog. (1) Ko drugog te{ko tjelesno povrijedi ili mu zdravqe te{ko naru{i. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili prema licu koje nije moglo shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa `enskog lica nad kojim je vr{en prekid trudno}e. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Te{ka tjelesna povreda ^lan 156. (4) Ko surovo ili ne~ovje~no postupa sa licem koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. ovog ~lana zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. i 3. (2) Ko djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. do 5. izvr{i ili zapo~ne da vr{i prekid trudno}e. (3) Ako je djelo iz stava 1. 1. opasnog oru|a ili kakvog drugog sredstva podobnog da tijelo te{ko tjelesno povrijedi ili zdravqe te{ko naru{i. ovog ~lana ako je lice bez svoje krivice bilo uvu~eno u tu~u ili se samo branilo ili razdvajalo druge u~esnike tu~e. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Majka koja li{i `ivota svoje dijete za vrijeme poro|aja ili neposredno poslije poro|aja. pa ono usqed takvog postupawa izvr{i samoubistvo koje se mo`e pripisati nehatu u~inioca. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (5) Ko drugome pomogne u samoubistvu koje je izvr{eno. sud u~inioca mo`e bla`e kazniti. U~estvovawe u tu~i ^lan 157. i 2. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane povrije|enog. 1. 1. . (4) Ko djelo iz st. Navo|ewe na samoubistvo i pomagawe u samoubistvu ^lan 153. ovog ~lana nastupila smrt. a za djelo iz stava 2. a ako je mla|a od {esnaest godina i bez pismene saglasnosti wenog roditeqa. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. jun 2003. ^lan 155. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Ko drugog li{i `ivota na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. Nehatno li{ewe `ivota ^lan 152. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.

polu. 1. politi~kom ili drugom ubje|ewu. Nepru`awe pomo}i ^lan 161. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. ili na svirep na~in ili prijetwom ubistvom ili te{kom tjelesnom povredom. primijeni}e se i ako je oteto lice zadr`ano du`e od petnaest dana. ovog ~lana izvr{i prema djetetu ili maloqetnom licu. (3) Ako je protivpravno li{ewe slobode iz st. prijetwom. Napu{tawe nemo}nog lica ^lan 160. (2) Kaznom iz stava 1. Povreda prava upotrebe jezika i pisma ^lan 163. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~ini prijetwom ubistvom. (1) Ko upotrebom sile. vjeri. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. (1) Ko nemo}no lice koje mu je povjereno ili o kojem je ina~e du`an da se stara.Strana 20 . 1. (1) Ko drugog silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini ili trpi. (4) Ako je usqed djela iz st. Otmica ^lan 165. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ko na osnovu razlike u rasi. ne u~ini ili trpi. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (5) U~inilac djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako djelo iz stava 1. nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. (2) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. izbjeglom ili drugom licu pravo da se vrati u mjesto prethodnog boravka ili drugo mjesto na podru~ju Republike Srpske ili pravo da koristi svoju imovinu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. jun 2003. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. ovog ~lana nastupila smrt lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. jeziku. Protivpravno li{ewe slobode ^lan 166. (3) Ako djelo iz st. (1) Ko drugog protivpravno zatvori. nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ili je izvr{eno na svirep na~in. Onemogu}avawe povratka izbjeglih i raseqenih lica ^lan 167. polnoj usmjerenosti. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. mo`e se osloboditi od kazne. ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe. i 2. 2. nastupila smrt lica koje je bilo protivpravno li{eno slobode. zakonu ili ratifikovanom me|unarodnom ugovoru. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. i 2. je ka`wiv. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. (3) Kazna iz stava 2. ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prinuda Srijeda. do 3. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. i 3. ili je trajalo du`e od petnaest dana. te{kom tjelesnom povredom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili ograni~i raseqenom. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. obrazovawu ili dru{tvenom polo`aju uskrati ili ograni~i slobodu ili pravo ~ovjeka utvr|eno ustavom. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. boji ko`e. u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. ^lan 164. ovog ~lana kazni}e se i ko vr{i progawawe lica ili organizacija zbog wihovog zalagawa za ravnopravnost qudi. 25. obmanom ili na drugi na~in odvede ili zadr`i neko lice u namjeri da od wega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da wega ili koga drugog prinudi da ne{to u~ini. (1) Ko ne pru`i pomo} licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot iako je to mogao u~initi bez opasnosti za sebe ili drugog. i 3. (1) Ko silom. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in protivpravno oduzme ili ograni~i slobodu kretawa. imovnom stawu. 1. ro|ewu ili socijalnom porijeklu. (4) Ako je usqed djela iz st. Glava sedamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV SLOBODA I PRAVA GRA\ANA Povreda ravnopravnosti gra|ana ^lan 162. ovog ~lana izvr{i slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. nastupila smrt ostavqenog lica. ili je licu koje je protivpravno li{eno slobode usqed toga te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. ili ko na osnovu ove razlike daje gra|anima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu. ili je licu koje je oteto te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. (1) Ko uskrati ili ograni~i gra|anima pravo na upotrebu jezika ili pisma zagarantovanog ustavom. 1. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. (5) Poku{aj djela iz st. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (2) Ko djelo iz stava 1. ovog ~lana koji dobrovoqno pusti na slobodu oteto lice prije nego {to je ostvaren wegov zahtjev zbog kojeg je izvr{io otmicu. (2) Ko djelo iz stava 1.

li{iti slobode ili oteti. (2) Kaznom iz stava 1. Zlostavqawe ^lan 168. telegram. (2) Ako je djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. obra|uje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.Srijeda. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. (2) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. telegrama ili drugih po{iqki. ovog ~lana neko lice li{eno `ivota. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. prenos ili uru~ivawe tu|ih pisama. bez znawa i odobrewa onoga ko je daje. po{tanski ili drugi slu`benik kome je povjereno preuzimawe. (1) Ko neovla{}eno otvori tu|e pismo ili telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili po{iqku ili na drugi na~in povrijedi wihovu tajnost ili neovla{}eno zadr`i. i 2. preduzima se po prijedlogu. ovog ~lana je ka`wiv. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. Ugro`avawe sigurnosti ^lan 169. (2) Kaznom iz stava 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 .Strana 21 (2) Ako je djelo iz stava 1. Neovla{}eno prislu{kivawe i tonsko snimawe ^lan 174. (1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiqnom prijetwom da }e wega ili wemu blisko lice li{iti `ivota. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili ko takav snimak preda ili pokazuje tre}em licu ili mu na neki drugi na~in omogu}i da se s wim upozna. qekar ili drugo lice koje neovla{}eno otkrije tajnu koju je saznalo u vr{ewu svog poziva. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana je ka`wiv. kazni}e se za djelo iz stava 1. i 2. ili omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovla{}eno prislu{kivana ili snimana. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. ili je u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. ili se tom sadr`inom poslu`i. (1) Ko neovla{}eno pretresa lice ili wegove stvari. (1) Ko grubim pona{awem zlostavqa drugog ili mu time prouzrokuje te`e fizi~ke ili du{evne patwe. Neovla{}eno kori{}ewe li~nih podataka ^lan 176. telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili po{iqke. ili prema vi{e lica. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. ili ko omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom. zatvorom do tri godine. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno pretresa stan ili prostore iz prethodnog stava ovog ~lana. (1) Ko posebnim ure|ajima neovla{}eno prislu{kuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijewena. (3) Ako djelo iz st. ovog ~lana kazni}e se i ko tonski snimi izjavu koja je wemu namijewena. jun 2003. filmski ili drugi snimak nekog lica ili wegovih prostorija bez wegove saglasnosti. Neovla{}eno otkrivawe profesionalne tajne ^lan 173. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Protivzakonito pretresawe ^lan 171. a za djelo iz stava 2. uni{ti ili drugom preda tu|e pismo. i 2. (3) Ako djelo iz st. 1. u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi. Naru{avawe nepovredivosti stana ^lan 170. 1. (1) Advokat. 25. zatvoreno pismeno ili po{iqku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno prema slu`benom licu u vezi sa vr{ewem wegove funkcije. Neovla{}eno fotografisawe ^lan 175. . ovog ~lana u~iweno organizovanim djelovawem ili u skupini qudi ili je nekom licu nanesena te{ka tjelesna povreda. zatvorom od tri mjeseca do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (3) Gowewe se preduzima po prijedlogu. i 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. povre|uju}i time osjetno wegovu privatnost. (3) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. saop{ti drugom ili koristi wihove li~ne podatke. prikrije. saop{ti drugom sadr`inu koju je saznao povredom tajnosti tu|eg pisma. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ko neovla{}eno sa~ini fotografski. 1. ili nanijeti zlo podmetawem po`ara. ovog ~lana ako je tajna otkrivena u op{tem interesu ili interesu dugog lica koji je prete`niji od interesa ~uvawa tajne. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. ovog ~lana u~ini slu`beno lice u vr{ewu slu`be. te{ko tjelesno povrijediti. Povreda tajnosti pisma ili drugih po{iqki ^lan 172. (1) Ko suprotno uslovima odre|enim u zakonu bez saglasnosti gra|ana pribavqa. (1) Ko neovla{}eno prodre u tu|i stan ili druge zatvorene prostore ili se na zahtjev ovla{}enog lica odatle ne udaqi. eksplozijom ili nekom drugom op{teopasnom radwom ili sredstvom. (2) Ako djelo iz stava 1.

Ko protivpravno spre~ava {tampawe. protivzakonito ne upi{e u bira~ki spisak. podmi}ivawem. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. Povreda slobode vjere i vr{ewa vjerskih obreda ^lan 178. Povreda prava na udru`ivawe i politi~ko organizovawe ^lan 182. sindikalno ili drugo organizovawe gra|ana. (2) Ako djelo iz stava 1. 1. Povreda prava na podno{ewe pravnog sredstva ^lan 177. ovog ~lana je ka`wiv. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. prodaju ili distribuciju kwiga. ozbiqnom prijetwom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko silom. Povreda prava na javno okupqawe ^lan 183. jun 2003. (2) Kaznom iz stava 1. (2) Ko silom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko kr{ewem zakona ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili onemogu}i politi~ko. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i odr`avawe izbora ili glasawa. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko spre~ava drugog da izra`ava svoju nacionalnu ili etni~ku pripadnost ili svoju nacionalnu ili etni~ku kulturu. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu govora ili javnog istupawa. Povreda slobode izra`avawa misli ^lan 180. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ozbiqnom prijetwom. vojnoj ili slu`benoj tajni. 1. ovog ~lana kazni}e se i ko prinu|ava drugog da se izja{wava o svojoj nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu.Strana 22 . i 2. . kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. Povreda prava kandidovawa na izborima ^lan 185. sindikalnih ili drugih organizacija ili udru`ewa gra|ana. Povreda slobode izra`avawa nacionalne pripadnosti ^lan 179. novinaru uskrati ili ograni~i pristup informaciji ili slobodu obavje{tavawa. (1) Ko sprije~i drugog da koristi pravo na podno{ewe tu`be. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. ovog ~lana kazni}e se i ko vjerskoj zajednici koja djeluje u skladu sa zakonom uskrati pravo jednakosti s drugim vjerskim zajednicama. ~asopisa. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu vjere ili wenog ispovjedawa. (3) Ako djelo iz st. distribucije {tampanih stvari i emitovawa ^lan 181. 1. (3) Dati poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. ili ko drugoj vjerskoj zajednici uskrati slobodu javnog obavqawa vjerskih obreda. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. ovog ~lana kazni}e se i ko naredi ili sprovodi cenzuru. `albe. (3) Ako djelo iz st. ili proizvodwu i emitovawe radijskog ili televizijskog programa. Ko kr{ewem zakona ili drugih propisa ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i kandidovawe na izborima. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. izbri{e iz tog spiska ili mu na drugi protivpravan na~in uskrati vr{ewe bira~kog prava. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. slobodu {tampe ili drugih sredstava javnog informisawa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Spre~avawe {tampawa. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. u namjeri da mu onemogu}i vr{ewe bira~kog prava. (2) Kaznom iz stava 1. Povreda slobode opredjeqewa bira~a ^lan 187. do 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. ili ko na isti na~in sprije~i ili onemogu}i utvr|ivawe ili objavqivawe rezultata glasawa. Ko drugog. (1) Ko uskrati ili ograni~i pravo gra|ana na mirno okupqawe ili javno odr`avawe skupa koji su u skladu sa zakonom. (2) Ako djelo iz stava 1. obmanom ili na drugi na~in sprije~i ili omete mirno okupqawe ili odr`avawe javnog skupa koji su u skladu sa zakonom. 25. osim ako se ne radi o dr`avnoj. novina ili drugih {tampanih stvari. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko silom. ovog ~lana u~iweno organizovano ili u dvije ili vi{e izbornih jedinica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. obmanom ili na drugi protivpravan na~in prinudi drugog ili na wega uti~e da na izborima ili glasawu glasa za ili protiv odre|enog prijedloga.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se i ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka sa namjerom da wihovim kori{}ewem za sebe ili drugoga pribavi kakavu korist ili da drugome nanese kakvu {tetu. osnivawa ustanova javnog informisawa. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Glava osamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV IZBORNIH PRAVA Spre~avawe odr`avawa izbora i glasawa ^lan 184. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. Povreda bira~kog prava ^lan 186. prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska. ili ko onemogu}i djelovawe wihovih politi~kih.

kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e silovawa od strane vi{e lica. Polno nasiqe nad djetetom ^lan 195. 1. ~uvawe ili starawe. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. o{teti. falsifikuje ili neovla{}eno odnese kakvu ispravu o izborima ili glasawu ili kakav predmet namijewen izborima ili glasawu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (3) Kaznom iz stava 2. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. (4) Ako je djelo iz st. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (1) Ko nad drugim licem izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu iskoristiv{i du{evno oboqewe. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. (3) Ako djelo iz st. iskori{}avawem slu`bene. kazni}e se zatvorom do tri godine. Podmi}ivawe pri izborima ili glasawu ^lan 189. Povreda tajnosti glasawa ^lan 190. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko nudi. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. usvojilac. drugu du{evnu poreme}enost. ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. ovog ~lana nastupila smrt djeteta. (1) Ko na izborima ili glasawu glasa umjesto drugog lica pod wegovim imenom ili na istom glasawu ponovo glasa ili poku{a da glasa iako je ve} glasao. oduzimawem. ozbiqnom prijetwom. (5) Ako je usqed djela iz st. qekar. ovog ~lana izvr{i nastavnik. iako zna da nema bira~ko pravo. ili je nastupila te{ka tjelesna povreda. brisawem glasova ili na neki drugi na~in falsifikuje rezultate izbora ili glasawa. i 3. (1) Ko na izborima ili glasawu povrijedi tajnost glasawa. ovog ~lana u~iweno prema maloqetnom licu ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica.Srijeda. (1) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu upotrebom sile ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo tog ili wemu bliskog lica. prikrije.) ili sa nemo}nim licem (~lan 194. 1. radne ili ekonomske zavisnosti ili na drugi na~in. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. nemo} ili kakvo drugo stawe tog lica usqed kojeg ono nije sposobno za otpor. 1. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. daje ili obe}ava nagradu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. ovog ~lana izvr{eno na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. jun 2003. nedovoqnu du{evnu razvijenost. ili postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izme|u u~inioca i `rtve. vaspitawe. (3) Ako je usqed djela iz st. primi poklon ili obe}awe poklona ili kakve druge koristi da bi glasao za ili protiv odre|enog prijedloga. (2) Ko izvr{i nasilnu obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom (~lan 195. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. Uni{tavawe izbornih isprava ^lan 192. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Izborna prevara ^lan 191. do 4. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. ovog ~lana kazni}e se i ko silom. staralac. i 2. da uop{te ne bi glasao ili da bi glasao u odre|enom smislu. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. (1) Ko na izborima ili glasawu uni{ti. izdejstvuje od drugog da ka`e da li je glasao ili kako je glasao. (1) Ko izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom. Glava devetnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV POLNOG INTEGRITETA Silovawe ^lan 193. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 25. ovog ~lana izvr{eno prema maloqetnom licu.). (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. 1. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. vjerski slu`benik ili drugo lice zloupotrebom svog polo`aja prema djetetu koje mu je povjereno na u~ewe. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko u~estvuje na izborima ili glasawu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist bira~u sa namjerom da ga navede da glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Data nagrada. (1) Ko dodavawem. (2) Ako djelo iz stava 1. vaspita~. (4) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu ozbiqnom prijetwom da }e za wega ili wemu blisko lice otkriti ne{to {to bi {kodilo wegovoj ~asti ili ugledu ili prijetwom nekim drugim te{kim zlom.Strana 23 Zloupotreba bira~kog prava ^lan 188. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. 2. Obquba nad nemo}nim licem ^lan 194. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. . izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. (2) Istom kaznom kazni}e se i bira~ koji za sebe ili drugoga zahtijeva. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a nemo}nog `enskog lica.

Ovo vrijedi i u slu~aju kada je djelo nastavqeno nakon {to je `rtva postala punoqetna. a ako je preduzeto obustavi}e se. (2) Ko pred djetetom ili maloqetnim licem vr{i radwe namijewene zadovoqavawu vlastite ili tu|e polne strasti. (3) Prema `rtvi djela iz stava 2. prinudi ili navede to lice na pru`awe seksualnih usluga. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se roditeq. izvr{i sa djetetom ili maloqetnim licem. (5) Predmeti i sredstva iz st. i b) realisti~ne slike koje prikazuju dijete ili maloqetno lice koje u~estvuje u evidentnom seksualnom pona{awu. i 2. navodi ili podvodi ve} ranije bavilo prostitucijom. (2) Kaznom iz stava 1. (4) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena prema djetetu ili maloqetniku. oduze}e se. kazni}e se zatvorom do tri godine ili nov~anom kaznom. (1) Punoqetno lice koje `ivi u vanbra~noj zajednici sa maloqetnim licem uzrasta izme|u do 16 godina. 1. Omogu}avawe zakqu~ewa nedozvoqenog braka ^lan 203. (1) Ko pred drugim na javnom mjestu vr{i polne radwe. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko zakqu~i novi brak iako se ve} nalazi u braku. Proizvodwa i prikazivawe dje~ije pornografije ^lan 200. ~uvawa ili wege.Strana 24 . ne}e biti primijewene krivi~ne sankcije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. (4) Pod pojmom dje~ije pornografije u smislu ove odredbe podrazumijeva se pornografski materijal koji vizuelno prikazuje: a) dijete ili maloqetno lice koje je u~esnik evidentnog seksualnog pona{awa. prika`e ili javnim izlagawem ili na drugi na~in u~ini dostupnim spise. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko radi zarade silom ili prijetwom upotrebe sile ili nano{ewa zna~ajne {tete. 25. . ili na bilo koji na~in u~estvuje u organizovawu ili vo|ewu pru`awa seksualnih usluga. Rodoskrvqewe ^lan 201. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana oduze}e se. (2) Ko djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili radi wegovog navo|ewa na to profesionalno anga`uje drugo lice. usvojilac ili staralac koji maloqetnom licu iz stava 1. na na~in naveden u prethodnom stavu. Zadovoqewe polnih strasti pred drugim ^lan 197. (1) Ko zloupotrijebi dijete ili maloqetno lice za izradu slika. jun 2003. odnosno sestrom. Slu`beno lice ovla{}eno za zakqu~ewe braka koje u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti svjesno dozvoli da se zakqu~i brak koji je po zakonu zabrawen ili ni{tav. ili dijete i maloqetno lice zloupotrijebi za pornografsku predstavu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (3) Kaznom iz stava 2. (3) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena preko sredstava javnog informisawa ili putem interneta. Obquba zloupotrebom polo`aja ^lan 196. (1) Ko radi zarade navodi. audio-vizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografske sadr`ine. (5) Nije od zna~aja za postojawe djela iz ovog ~lana da li se lice koje se prinu|ava. koriste}i te{ku situaciju proisteklu iz boravka nekog lica u stranoj zemqi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. audio-vizuelne ili druge predmete koji predstavqaju dje~iju pornografiju ili ko takve materijale radi toga proizvodi. staralac. gowewe se ne}e preduzeti. (1) Ko izvr{i obqubu sa srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa bratom. distribuira. (1) Ko zloupotrebom svog polo`aja navede na obqubu ili drugu polnu radwu lice koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. kazni}e se i ko radi zarade. koja je u vrijeme izvr{ewa djela bila maloqetna. ovog ~lana kazni}e se i ko zakqu~i brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku. (3) Ako je raniji brak prestao ili je poni{ten. dopusti da u vanbra~noj zajednici `ivi sa drugim licem ili ga na to navede. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. usvojilac ili drugo lice koje zloupotrebom svog polo`aja izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa maloqetnim licem koje mu je povjereno radi u~ewa. Iskori{}avawe djece i maloqetnih lica za pornografiju ^lan 199. Trgovina qudima radi vr{ewa prostitucije ^lan 198. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. vaspita~. (2) Nastavnik. Glava dvadeseta KRIVI^NA DJELA PROTIV BRAKA I PORODICE Dvobra~nost ^lan 202. (1) Ko nudi. podsti~e ili namamquje drugoga na pru`awe seksualnih usluga ili na drugi na~in omogu}i wegovu predaju drugome radi pru`awa seksualnih usluga. vaspitawa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Predmeti i sredstva iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. drugoga prinudi ili prevarom navede na pru`awe seksualnih usluga. Vanbra~na zajednica za maloqetnim licem ^lan 204. ili ko navede dijete da pred wim ili drugim licem vr{i takve radwe. izvr{eno prema licu mla|em od 16 godina. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. slike. nabavqa ili dr`i ili ko prika`e dje~iju pornografsku predstavu.

(1) Ko primjenom nasiqa. (1) Roditeq. ovog ~lana nastupilo te{ko naru{ewe zdravqa ~lana porodice.Strana 25 (3) Ako je djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (5) Ko li{i `ivota ~lana porodice ili porodi~ne zajednice kojeg je prethodno zlostavqao. Nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici ^lan 208. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. obustavi}e se. koga zadr`ava ili spre~ava da ono bude kod lica koje ima pravo na wega. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (3) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdr`avawe. (6) Pod porodicom ili porodi~nom zajednicom u smislu ovog djela podrazumijevaju se i biv{i supru`nici i wihova djeca. 1. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za izdr`avano lice. staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivawem svoje du`nosti zbriwavawa i vaspitawa zapusti maloqetno lice o kojem je du`no da se stara. vaspitawa i izdr`avawa. 1. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. je ka`wiv. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. usvojilac. usvojilac. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa maloqetnog lica. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. Izbjegavawe davawa izdr`avawa ^lan 210. (1) Ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadle`ni organ odre|uje preglede. (4) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila smrt ~lana porodice ili porodi~ne zajednice. gowewe se ne}e preduzeti. i 2. (3) U~inioca djela iz st. i 2. i 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Roditeq. 1. (4) Ako se brak zakqu~i. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. sud mo`e osloboditi od kazne. (4) Pri izricawu uslovne osude za djelo iz st. alkoholu ili drugim oblicima asocijalnog pona{awa. ili onemogu}ava izvr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu. 25. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko grubim kr{ewem zakonom utvr|enih porodi~nih obaveza ostavi u te{kom polo`aju ~lana porodice koji nije u stawu da se sam o sebi stara. opasno oru|e ili drugo sredstvo podobno da tijelo te{ko povrijedi ili zdravqe naru{i. (4) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu postaviti uslov da uredno izvr{ava svoje obaveze zbriwavawa. Zapu{tawe i zlostavqawe maloqetnog lica ^lan 207. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kao i roditeqi biv{ih supru`nika. Kr{ewe porodi~nih obaveza ^lan 209. Oduzimawe maloqetnog lica ^lan 205. a ta du`nost je utvr|ena na osnovu izvr{ne sudske odluke ili izvr{nog poravnawa pred sudom ili drugim nadle`nim organom. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko maloqetno lice protivpravno zadr`i ili oduzme od roditeqa. (1) Ko izbjegava da daje izdr`avawe za lice koje je po zakonu du`an da izdr`ava. ovog ~lana koji dobrovoqno preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je on povjeren ili omogu}i izvr{ewe odluke o povjeravawu maloqetnika. (1) Ko podmetawem. vaspitavawe ili {kolovawe maloqetnog lica. ovog ~lana kori{}eno oru`je. zamjenom ili na drugi na~in promijeni porodi~no stawe djeteta.Srijeda. staraoca ili od ustanove. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (3) Poku{aj djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. dezinfekciju. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana nastupila smrt ~lana porodice. i 2. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ili su ona ~iwena prema maloqetnom licu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. tjelesni integritet ili du{evno zdravqe ~lana svoje porodice ili porodi~ne zajednice. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je maloqetnik povjeren ili omogu}i izr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu ili ustanovi. usvojioca. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili drugih niskih pobuda ili je usqed djela te`e ugro`eno zdravqe. staralac ili drugo lice koje zlostavqa maloqetno lice ili ga prinu|ava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloqetnog lica ili na prosja~ewe. izdva- . u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. 1. (3) Ako je usqed djela iz st. ili ga iz koristoqubqa navodi na vr{ewe drugih radwi koje su {tetne za wegov razvoj. jun 2003. ili se maloqetno lice odalo prostituciji. a ako je preduzeto. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ko zamjenom ili na drugi na~in nehatno promijeni porodi~no stawe djeteta. odnosno lica kojima je ono povjereno. drskim ili bezobzirnim pona{awem ugro`ava spokojstvo. Glava dvadeset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV ZDRAVQA QUDI Preno{ewe zarazne bolesti ^lan 211. Promjena porodi~nog stawa ^lan 206.

. 1. ovog ~lana u~iwena nehatno. i 2. (5) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (4) Ako su djela iz st. ovog ~lana nastupila smrt lica kojem nije ukazana qekarska pomo}. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neprimjewivawe mjera za za{titu od zarazne bolesti ^lan 213. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djela iz stava 1. (1) Qekar koji se pri pru`awu qekarske pomo}i ne pridr`ava pravila zdravstvene struke. (3) Ako su djela iz st. 2. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. a za djelo iz stava 2. 1. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 3. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. zatvorom od jedne do osam godina. (2) Kaznom iz stava 1. 3. a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot ili opasnosti od nastupawa te{ke tjelesne povrede ili te{kog naru{ewa zdravqa. ovog ~lana kod lica kome nije ukazana qekarska pomo} nastupila te{ka tjelesna povreda ili mu je zdravqe te{ko naru{eno. zatvorom do tri godine. i 2. a za djelo iz stava 3. internatu. Neovla{}eno pru`awe medicinskih usluga ^lan 216. (3) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. ne primjeni odgovaraju}e higijenske mjere ili protivno zdravstvenim propisima primi na rad ili dr`i na radu lice koje boluje od zarazne bolesti. ovog ~lana kazni}e se i ko ne postupa po propisima ili naredbama iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. i 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti na qude. 1. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. preduze}u ili drugoj organizaciji ili radwi u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vr{e higijenske usluge. i 4. ovog ~lana u pogledu suzbijawa ili spre~avawa zaraznih bolesti kod `ivotiwa koje se mogu prenijeti na qude. (6) Ako je usqed djela iz st. a za djelo iz stava 2. jun 2003. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 25. (4) Ako je usqed djela iz st. 1. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. a za djelo iz stava 3. ovog ~lana kazni}e se i drugi zdravstveni radnik koji se pri pru`awu medicinske pomo}i ne pridr`ava pravila qekarske struke. 1. {koli. i 2. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za weno suzbijawe ili spre~avawe. (1) Ko se protivno propisima neovla{}eno bavi lije~ewem ili pru`awem drugih medicinskih usluga. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanest godina. a za djelo iz stava 4. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Nesavjesno pru`awe qekarske pomo}i ^lan 214. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. 1. prenesena neizqe~iva zarazna bolest. porodili{tu. (1) Ko u bolnici. (2) Kaznom iz stava 1. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. (3) Ako su djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (5) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. i 3. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. ovog ~lana u~iwena nehatno. 2. i 2.Strana 26 . jawe bolesnika ili neke druge mjere za suzbijawe ili spre~avawe zaraznih bolesti kod qudi. zatvorom od jedne do osam godina. Neukazivawe qekarske pomo}i ^lan 215. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. a za djelo iz stava 4. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti kod `ivotiwa koja se mo`e prenijeti na qude. zatvorom od jedne do osam godina. ne postupi po propisima. za djelo iz stava 3. 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usqed djela iz st. od dvije do petnaest godina. Nepostupawe po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije ^lan 212. (1) Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti kod qudi ne postupi po propisima. (1) Qekar ili drugi zdravstveni radnik koji protivno svojoj qekarskoj du`nosti odbije da uka`e qekarsku pomo} bolesniku ili licu kome je takva pomo} potrebna. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. 1. u~iwena nehatno. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. zatvorom do tri godine. 2. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina.

i 3. ovog ~lana u~iweno nehatno. 2. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (5) Ako je usqed djela iz st. 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. (2) Ko pribavqa. zatvorom od dvije do dvanaest godina. (6) Proizvodi iz stava 1. zatvorom do tri godine. ili koje uop{te nesavjesno postupi pri stavqawu lijekova u promet i time prouzrokuje pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet lijekove ili druga sredstva za lije~ewe koja su {tetna za zdravqe. zatvorom do tri godine. . zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. (2) Otrovi i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica.Srijeda. 1. a za djelo iz stava 3. (1) Ko neovla{}eno proizvodi otrove. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. ovog ~lana u~iwena nehatno. a za djelo iz stava 3. ovog ~lana oduze}e se. (4) Kaznom iz prethodnog stava kazni}e se i ko neovla{}eno za nagradu prodaje ili posreduje pri davawu dijelova tijela od `ivog ili umrlog lica radi presa|ivawa. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. dje~ije igra~ke ili sli~ne proizvode za masovno kori{}ewe ili potro{wu koji su {tetni za zdravqe. i 3. zatvorom od tri mjeseca do tri godine. 1. 2. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet sredstva za li~nu wegu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (3) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tijela bez saglasnosti davaoca ili primaoca ili saglasnosti wihovih zakonskih zastupnika. (3) Ako su djela iz st. i 2. i 2. zatvorom od jedne do pet godina. i 2. jun 2003. (1) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tela. (5) Ako je usqed djela iz st. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. prera|uje ili protura zara`enu krv ili drugo tkivo ili iz toga spravqena sredstva za lije~ewe. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od jedne do pet godina.Strana 27 Nedozvoqeno presa|ivawe dijelova ~ovje~ijeg tijela ^lan 217. (4) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. a za djelo iz stava 3. zatvorom od jedne do osam godina. 1. ili koje ne napravi lijek u propisanoj razmjeri ili koli~ini. iako je uzimawe i presa|ivawe dijela tijela po pravilima medicinske nauke i struke neopravdano. kazni}e se i ko radi presa|ivawa uzme dio ~ovje~ijeg tijela prije nego {to je smrt utvr|ena na propisan na~in. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. (1) Veterinar ili drugi ovla{}eni veterinarski radnik koji nesavjesno vr{i pregled stoke za klawe ili mesa namijewenog za ishranu ili protivno propisima ne izvr{i pregled i time omogu}i da se stavi u promet meso ili `ivotne namirnice {kodqive za zdravqe qudi. (4) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. zatvorom od dvije do dvanaest godina. 25. 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se i ko proizvodi. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. Neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet otrova ^lan 220. zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. jelo. ovog ~lana u~iwena nehatno. zatvorom od jedne do osam godina. a za djelo iz stava 3. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. vr{i promet otrova ili koristi otrove. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. i 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 2. (3) Ako su djela iz st. i 3. (1) Ko proizvodi. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 2. 1. Proizvodwa i stavqawe u promet {kodqivih proizvoda ^lan 221. zatvorom od jedne do osam godina. ako davalac ili primalac nisu bili u stawu da daju saglasnost. a za djelo iz stava 2. i 2. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Nesavjesno vr{ewe pregleda `ivotnih namirnica ^lan 222. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. (6) [kodqive namirnice i proizvodi oduze}e se. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. (2) Ako je djelo iz stava 1. 1. Nasavjesno postupawe pri spravqawu i izdavawu lijekova ^lan 218. (4) Ako je usqed djela iz st. (1) Lice ovla{}eno za izdavawe lijekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lijek umjesto propisanog ili zahtijevanog ako zamjena nije dozvoqena. (3) Ako je usqed djela iz st. Proizvodwa i stavqawe u promet proizvoda {tetnih za lije~ewe ^lan 219. i 3. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet {kodqive `ivotne namirnice. (1) Ko proizvodi radi prodaje. kazni}e se zatvorom do jedne godine i nov~anom kaznom. pi}e ili druge proizvode {kodqive za zdravqe qudi. i 2.

(1) Ko neovla{}eno proizvodi. (4) Ako je usqed djela iz st. (3) Opojne droge oduze}e se. zatvorom do tri godine. Povreda prava iz socijalnog osigurawa ^lan 228. ili je za izvr{ewe djela iskoristio dijete ili maloqetno lice. (4) Ako je usqed djela iz st. drugog propisa ili kolektivnog ugovora o zasnivawu ili prestanku radnog odnosa. o plati i wenim naknadama. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. sud mo`e bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. zatvorom od jedne do pet godina. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu koja qudima slu`i za pi}e ili `ivotne namirnice i time prouzrokuje opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. Omogu}avawe u`ivawa opojnih droga ^lan 225. omladine i invalida ili o zabrani prekovremenog ili no}nog rada i time povredi. Ko simulirawem ili prouzrokovawem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan na~in postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osigurawa koje mu po zakonskim ili drugim propisima ne pripada. (5) Opojne droge i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. Glava dvadeset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV IMOVINE Kra|a ^lan 231. (1) Ko drugome uskrati ili ograni~i pravo na slobodno zapo{qavawe pod jednakim uslovima koji su predvi|eni u zakonu ili drugim propisima. du{evno poreme}enom licu ili prema vi{e lica ili je izazvalo naro~ito te{ke posqedice. zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko navodi drugog na u`ivawe opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je u`iva on ili drugo lice. zatvorom od jedne do osam godina. a za djelo iz stava 2. ili stavi na raspolagawe prostorije radi u`ivawa opojne droge ili na drugi na~in omogu}uje drugom da u`iva opojnu drogu. ovog ~lana u~iweno nehatno. posjeduje ili daje na upotrebu opremu. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. Glava dvadeset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVA IZ RADNIH ODNOSA I SOCIJALNOG OSIGURAWA Povreda osnovnih prava radnika ^lan 226. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (1) Lice odgovorno za preduzimawe mera za{tite na radu koje se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o mjerama za{tite na radu usqed ~ega nastupi opasnost za `ivot ili zdravqe radnika. odmoru ili odsustvovawu. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o socijalnom osigurawu i time uskrati ili ograni~i nekom licu pravo koje mu pripada. uskrati ili ograni~i radniku pravo koje mu pripada. ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na~in neovla{}eno stavqa u promet supstance ili preparate koji su progla{eni za opojne droge. Ne preduzimawe mera za{tite na radu ^lan 230. materijal ili supstance za koje zna da su namijewene za proizvodwu opojnih droga. ovog ~lana kazni}e se i ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o pravima gra|ana za vrijeme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograni~i pravo koje mu pripada. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od dvije do dvanaest godina. zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili ko radi prodaje kupuje. Zloupotreba prava iz socijalnog osigurawa ^lan 229. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno prema djetetu. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. i 2. (4) U~inioca koji prijavi od koga nabavqa opojne droge. Povreda prava pri zapo{qavawu i za vrijeme nezaposlenosti ^lan 227. a za djelo iz stava 2. nabavqa. prera|uje. (3) Ako je usqed djela iz st. Zaga|ivawe vode za pi}e i `ivotnih namirnica ^lan 223. maloqetniku. jun 2003. 1. radnom vremenu. .Strana 28 . 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. i 2. dr`i ili prenosi. o posebnoj za{titi na radu `ena. Neovla{}ena proizvodwa i promet opojnih droga ^lan 224. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da u odre|enom roku postupi po propisima i mjerama za{tite na radu. prodaje ili nudi na prodaju.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (3) Ko neovla{}eno pravi. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana izvr{eno od strane vi{e lica ili je u~inilac ovog djela organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1.

000 KM.000 KM. kopira. Oduzimawe tu|e stvari ^lan 236. 4) od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a. ovog ~lana je ka`wiv. Oduzimawe motornog vozila ^lan 237. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. poplavom.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a ako taj iznos prelazi 50.000 KM. (1) Ako je kra|a izvr{ena: 1) obijawem ili provaqivawem ili drugim savla|ivawem ve}ih prepreka da se do|e do stvari iz zatvorenih zgrada. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Te{ka kra|a ^lan 232. ovog ~lana u~ini staralac.000 KM. upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetwu da }e neposredno napasti na wegov `ivot ili tijelo. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. 6) iskori{}avawem nemo}i ili drugog te{kog stawa nekog lica. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. 25. (2) Ako vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10. 3) od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno sredstvo radi napada ili odbrane. pa u namjeri da ukradenu stvar zadr`i. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako je upotreba vozila trajala du`e vrijeme ili je na vozilu prouzrokovana ve}a {teta. (2) Ako vrijednost utajenih stvari ne prelazi iznos od 200 KM. ili ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko oduzme tu|e motorno vozilo u namjeri da ga protivpravno upotrijebi za vo`wu. ormara. preduzima se po prijedlogu. Neovla{}eno ula`ewe u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka ^lan 238. (5) Ko tu|u pokretnu stvar koju je na{ao ili do koje je slu~ajno do{ao protivpravno prisvoji u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. (1) Ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka i unese izmjene. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a ako taj iznos prelazi 50. upotrijebi. (6) Gowewe za djela iz st. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. (3) Ako je ukradena stvar od posebnog istorijskog. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Razbojni~ka kra|a ^lan 234. ili vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. preduzima se po prijedlogu. (1) Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. (4) Ako je utajena stvar od posebnog istorijskog. (2) Ako je oduzeta stvar od posebnog istorijskog. ili ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od 50. Razbojni{tvo ^lan 233. (1) Ko je na djelu kra|e zate~en. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Utaja Broj 49 .Srijeda. kasa. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji tu|u pokretnu stvar koja mu je povjerena. (1) Ko bez namjere pribavqawa imovinske koristi protivpravno oduzme tu|u pokretnu stvar. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. i 5. (3) Ako djelo iz stava 1. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost oduzete stvari prelazi iznos od 10. ili na neki drugi na~in u~ini neupotrebqivim tu|e kompjuterske podatke ili programe.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 2) na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. jun 2003. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost utajene stvari prelazi iznos od 10. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. uni{ti. sakrije. blagajni ili drugih zatvorenih prostora.000 KM.000 KM. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. ^lan 235. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. 2.Strana 29 (2) Ako vrijednost ukradene stvari ne prelazi iznos od 200 KM. zemqotresom ili sli~nom nesre}om. nau~nog ili kulturnog zna~aja. soba. objavi ili unese kakav svoj podatak ili kompjuterski virus. . u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 5) iskori{}avawem stawa prouzrokovanog po`arom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci.

kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) Ako je ovim djelom pribavqena imovinska korist ili prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. (2) Ako je djelom iz prethodnog stava pribavqena velika imovinska korist ili je prouzrokovana znatna imovinska {teta. Zelena{tvo ^lan 245. Prevara ^lan 239.000 KM.000 KM. i 2. ovog ~lana u~ini samo u namjeri da drugog o{teti. (2) Ako je djelom iz stava 1. ili ko na takav na~in utjeruje dug. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina.000 KM. . kada je iznos preko 10. (3) Ako je djelom iz stava 1. ili ako je pri izvr{ewu djela upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. organizuje. (4) Ko djelo iz stava 1. (2) Ako je djelom iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito poni`avaju}i na~in. (2) Ako je djelom iz stava 1.000 KM. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zaprijeti drugom da }e protiv wega ili wemu bliskih lica otkriti ne{to {to bi wihovoj ~asti ili ugledu {kodilo i time ga prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. za djelo iz stava 2. (2) Kaznom iz stava 1. a kada je iznos preko 50. Zloupotreba povjerewa ^lan 244. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito grub i poni`avaju}i na~in. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. prouzrokuje sebi takvo o{te}ewe.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u namjeri da bi sebi ili nekom drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist. (3) Ako djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. tjelesne povrede ili naru{ewa zdravqa. 1. kazni}e se za djelo iz stava 1. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela ucjene. 25. Ucjena ^lan 243. Osigurani~ka prevara ^lan 240. nastala velika imovinska {teta. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina.000 KM.000 KM zatvorom od jedne do osam godina. te{ke prilike. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. je ka`wiv. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi drugog da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. a ako taj iznos prelazi 50. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog lica ili staraju}i se o wegovoj imovini ne ispuni svoju du`nost ili zloupotrijebi data mu ovla{}ewa u namjeri da time pribavi sebi ili drugom kakvu imovinsku korist ili da o{teti lice ~ije imovinske interese zastupa ili o ~ijoj se imovini stara.000 KM. a ako iznos prelazi 50. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. zatvorom od dvije do deset godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara u kojima u~esnici pla}aju odre|ene nov~ane iznose u~esnicima koji su se prije wih ukqu~ili u igru i o~ekuju pla}awe odre|enih nov~anih iznosa od u~esnika koji se budu nakon wih ukqu~ili u igru. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 2. Organizovawe nedozvoqenih igara na sre}u ^lan 241. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela iznude. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. povredu ili naru{ewe zdravqa. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se i ko. (3) Ako je djelima iz st. (1) Ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu.000 KM. nu`du. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Iznuda Srijeda.000 KM.Strana 30 . o{teti ili sakrije stvar koja je osigurana od navedenih rizika. ovog ~lana pribavqena imovinska korist do 200 KM. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist ili da prouzrokuje malu {tetu. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu protivpravnu imovinsku korist dovede koga la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica u zabludu ili ga odr`ava u zabludi i time ga navede da ovaj na {tetu svoje ili tu|e imovine ne{to u~ini ili ne u~ini. 1. (5) Gowewe za djelo iz stava 2. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara na sre}u za koje nije izdata dozvola nadle`nog organa. nedovoqno iskustvo. ovog ~lana u~ini staralac ili advokat.000 KM. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana se preduzima po prijedlogu. ^lan 242. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. organizuje. (1) Ko za davawe novca ili drugih potro{nih stvari na zajam ili za vr{ewe usluge koju u~ini nekom licu. ili ko na takav na~in utjeruje dug. primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmjernu imovinsku korist iskori{}avaju}i wegovo te{ko imovno stawe. kazni}e se zatvorom do tri godine. 1. (3) Poku{aj djela iz stava 1. pa zatim prijavi {tetu. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu za slu~aj tjelesnog o{te}ewa. lakomislenost ili smawenu sposobnost rasu|ivawa. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. jun 2003. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.

stanar. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko stvar za koju zna da je pribavqena krivi~nim djelom ili ono {to je za wu dobijeno prodajom ili zamjenom prikriva. (3) Ko neovla{}eno na spomeniku kulture izvr{i konzervatorske. ovog ~lana kazni}e se i ko uni{ti. za{ti}enih objekata prirode ili drugih predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ^lan 253. ovog ~lana prouzrokovana {teta velikih razmjera. stan. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina i nov~anom kaznom. a ako taj iznos prelazi 50. Izno{ewe u inostranstvo predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili prirodnih rijetkosti ^lan 254. O{te}ewe tu|ih prava ^lan 251. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom prividno ili stvarno pogor{a svoje imovno stawe i time umawi mogu}nost ili sprije~i namirewe najmawe jednog od svojih povjerilaca.Strana 31 (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ili stvar koja predstavqa javno dobro.000 KM. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. poslovni prostor ili druge prostorije. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. pa usqed toga spomenik bude te`e o{te}en ili uni{ten. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. a ako taj iznos prelazi 50. prividno proda ili u~ini neupotrebqivom svoju cjelokupnu imovinu ili neki wezin sastavni dio. ili drugom omogu}i da to u~ini. uni{tewe ili o{te}ewe spomenika kulture.000 KM. protura. (1) Ko pri arheolo{kim. prima u zalogu ili na drugi na~in pribavqa. 2. (1) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te. sud u~iniocu mo`e nalo`iti da u odre|enom roku napusti i isprazni prostor u koji je uselio. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za o{te}enog ili je u~inilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. ili je tim djelima prouzrokovana velika {teta. (2) Ako je radi djela iz stava 1. a mogao je i bio du`an da zna da je stvar pribavqena krivi~nim djelom.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. upravnik. ovog ~lana u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. (2) Ako je djelom iz stava 1. o{teti ili u~ini neupotrebqivom tu|u stvar.000 KM. (4) Ako su djela iz st. (3) Ko djelo iz stava 1. Protivzakonito useqewe ^lan 247. i 3. Paqevina ^lan 250. vlasnik ili drugo lice koje sa stambene ili poslovne zgrade ili iz stambenog ili poslovnog prostora skine ili o{teti spoqwe ili unutra{we ure|aje. arhivskim istra`ivawima ili na drugi na~in prisvoji iskopine. (2) Kaznom iz stava 1. jun 2003. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana izvr{ena prema predmetu ili spomeniku posebnog istorijskog ili kulturnog zna~aja. a ako taj iznos prelazi 100. Protivpravno zauzimawe zemqi{ta ^lan 248. ili poslovnu zgradu ili zgradu koja je u javnoj upotrebi. geolo{ko-paleontolo{kim i minerolo{kim istra`ivawima i iskopavawima. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. (1) Ko zapali tu|u ku}u ili drugu zgradu namijewenu za boravak ili ekonomsko kori{}ewe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Prikrivawe ^lan 246. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. za{ti}eni objekat prirode ili drugi predmet koji je od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. . (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko neovla{}eno izveze ili iznese u inostranstvo predmet koji je posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili predmet koji predstavqa prirodnu rijetkost. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. arhivski materijal ili prirodnu rijetkost. (1) Ko u namjeri da osujeti ostvarewe prava na stvari otu|i. o{teti.000 KM. Prisvajawe. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (1) Korisnik stana. ovog ~lana zgrada. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. materijal ili na|eni predmet koji ima kulturni ili istorijski zna~aj. ili ako vrijednost stvari koje se prikrivaju prelazi iznos od 20. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili prizna neistinito potra`ivawe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine.Srijeda. ili ko neovla{}eno vr{i arheolo{ka iskopavawa ili istra`ivawa. prikrije. uni{ti ili o{teti svoju stvar na kojoj drugi ima zalo`no pravo ili pravo u`ivawa i time ga o{teti. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te u namjeri da ga upotrijebi za gradwu. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. preduzima se po prijedlogu. stambeni ili poslovni prostor postao neupotrebqiv. (1) Ko uni{ti. (2) Pri izricawu uslovne osude. ovog ~lana kazni}e se i ko protivpravno uni{ti ili o{teti spomenik kulture. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kupuje. restauratorske ili istra`iva~ke radove. instalacije ili wihove dijelove ili na drugi na~in znatno smawi upotrebqivost zgrade ili prostora. O{te}ewe stambenih i poslovnih zgrada i prostorija ^lan 252. (1) Ko se neovla{}eno useli u tu|u zgradu. ovog ~lana u~ini. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. O{te}ewe tu|e stvari ^lan 249. (2) Kaznom iz stava 1.

kazni}e se kaznom zatvora do jedne godine. lakomislenim zakqu~ivawem ili obnavqawem ugovora sa licima nesposobnim za pla}awe. ovog ~lana kazni}e se ko povjeriocu. uni{ti. (1) Ko u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa prijavi la`no potra`ivawe ili potra`ivawe u la`nom isplatnom redu da bi time ostvario pravo koje mu ne pripada. ovog zakona. 248. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. Prouzrokovawe ste~aja nesavjesnim poslovawem ^lan 259. bratu ili sestri. 2) zakqu~i fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostoje}a potra`ivawa. propu{tawem blagovremenog ostvarivawa svojih potra`ivawa. ~lan povjerila~kog odbora ili ste~ajni upravnik koji za sebe ili drugoga primi imovinsku korist ili obe}awe imovinske koristi da se donese ili da se ne donese odre|ena odluka. (2) Povjerilac. prikrije. 235. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju drugog entiteta ili Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine bavi prometom robe i usluga ili stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova rada ili uslova obavqawa prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga izme|u entiteta i Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. besplatno ustupi ili uni{ti. Iskreno kajawe ^lan 255. 249. isprave ili spise koje je po zakonu ili drugom propisu obavezno voditi da se iz wih ne mo`e utvrditi stvarno imovno stawe. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. usvojiocu ili usvojeniku ili prema drugim licima sa kojima u~inilac `ivi u zajedni~kom doma}instvu. . (1) Ko u namjeri da izbjegne pla}awe svojih obaveza. 231. Ako je u~inilac djela iz ~l. 251. Zloupotreba la`nog ste~aja ^lan 258. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za povjerioca. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Ovla{}eno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa ili preduzetnik koji suprotno zakonu ili drugom propisu zakqu~i sporazum kojim se drugo preduze}e ili pravno lice ograni~ava u slobodnom prometu robe ili usluga na odre|enom podru~ju ili sa odre|enim preduze}ima ili drugim pravnim licima. uni{tewem imovine ili na drugi na~in koji je u o~iglednoj suprotnosti sa wegovim du`nostima u upravqawu imovinom ili savjesnim privrednim poslovawem. Glava dvadeset ~etvrta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRIVREDE I PLATNOG PROMETA Stvarawe monopolisti~kog polo`aja na tr`i{tu ^lan 257. ili da se na drugi na~in o{teti barem jedan povjerilac u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa. 25. Povreda ravnopravnosti u obavqawu privredne djelatnosti ^lan 260. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina i nov~anom kaznom. (2) Ako je djelo iz stava 1. 247. ili ovo stawe sa~iwavawem la`nih isprava ili na drugi na~in prika`e takvim da se na osnovu wega mo`e otvoriti ste~aj. roba i kapitala na podru~ju Republike Srpske. gowewe se preduzima po prijedlogu. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do osam godina. a mo`e se i osloboditi od kazne. ako su u~iwena prema bra~nom drugu. (1) Ko znaju}i za svoju prezadu`enost ili nesposobnost pla}awa. prividnim ili stvarnim umawewem svoje imovine prouzrokuje ste~aj na taj na~in {to: 1) cijelu ili dio imovine prividno ili ispod tr`i{ne vrijednosti proda. ~lanu upravnog odbora ili ste~ajnom upravniku da ili obe}a imovinsku korist radi izvr{ewa djela iz stava 2. Za krivi~na djela iz ~l. robe i kapitala izme|u entiteta ili izme|u entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 236. prije nego {to je saznao da je otkriven. (2) Slu`beno ili odgovorno lice u Republici Srpskoj. ovog zakona.Strana 32 . kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do jedne godine. preina~i ili tako vodi poslovne kwige. istorijskog ili prirodnog zna~aja. 235. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju Republike Srpske bavi prometom roba i usluga ili ko stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova za rad ili obavqawe prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga na podru~ju Republike Srpske. (2) Ako je u~inilac djela otklonio {tetne posqedice djela prije nego {to je saznao da je otkriven. prouzrokuje ste~aj ili zna~ajno umawewe imovine pravnog lica i time o{teti drugog. 231. sud ga mo`e osloboditi od kazne. srodniku po krvi u pravoj liniji. Zloupotreba u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa ^lan 261. neracionalnim tro{ewem ili otu|ivawem imovine u bescijewe. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana u~iweno u odnosu na dobro od velikog kulturnog. 236. (1) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. preuzimawem nesrazmjernih obaveza. ili sklopi sporazum sa kojim se na drugi na~in stvara monopolisti~ki polo`aj preduze}a ili drugog pravnog lica na tr`i{tu. ~l. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine i nov~anom kaznom. ovog ~lana. 3) prikrije. 237. koje zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. (3) Kaznom iz stava 1. naknadio {tetu ili je na drugi na~in otklonio {tetne posqedice krivi~nog djela. 247. i 252. 237. Gowewe u slu~aju kad je u~inilac u bliskom odnosu sa o{te}enim ^lan 256. 251. prekomjernim kori{}ewem i davawem zajmova. jun 2003.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. pa usqed toga preduze}e ili drugo pravno lice pribavi znatnu imovinsku korist ili za drugog nastupi znatna imovinska {teta.. stav 2. vratio oduzetu ili prisvojenu stvar. i 252. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. 249.

zahtijeva ili primi nagradu. ili da se izvr{i ili da se ne izvr{i neka druga radwa na {tetu pravnog lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko obavqaju}i privrednu djelatnost pri sklapawu ili izvr{ewu ugovora ili posla obmane drugoga prikazivawem da }e obaveze biti ispuwene ili prikrivawem da obaveze ne}e biti ili da ne}e mo}i biti ispuwene. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Poslovna prevara ^lan 265. Zloupotreba ovla{}ewa u privredi ^lan 263. ili izvr{ene ili neizvr{ene neke druge radwe na {tetu pravnog lica. ovog ~lana prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. (2) Kaznom iz stava 1. poklon ili kakvu drugu korist radi toga da bi dobio kakvu neopravdanu pogodnost pri ugovarawu posla iz stava 1. la`nim bilansima. (2) Ako je usqed djela iz prethodnog stava nastupila velika {teta za pravno lice.000 KM. 4) pri izvr{avawu poreskih ili drugih zakonskih obaveza uskrati sredstva koja predstavqaju javni prihod. (1) Dati poklon ili nagrada oduze}e se. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. 6) na drugi na~in grubo prekr{i zakon ili pravila poslovawa u odnosu na raspolagawe. (1) Ko kao predstavnik ili zastupnik pravnog lica koje obavqa privrednu djelatnost u kojem nema ve}inski udio. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. isplatom duga ili na drugi na~in stavi kojeg povjerioca u povoqniji polo`aj i time znatno o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. nastupila prinudna likvidacija ili je to pravno lice do{lo pod ste~aj. s namjerom da ih neovla{}eno upotrijebi. Nesavjesno privredno poslovawe ^lan 264. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu u kome nema ve}inski udio. koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugog propisa o poslovawu o~igledno nesavjesno posluje i time prouzrokuje znatnu imovinsku {tetu tom pravnom licu. ovog ~lana nastupila znatna {teta ili ako je radi toga prema o{te}enom pokrenut postupak prinudnog poravnawa ili ste~aj. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do tri godine. ovog ~lana koji nakon zakqu~enog ili nezakqu~enog sporazuma. ~lana 258. 1. pa radi djelimi~nog ili potpunog neispuwewa obaveze za drugu stranu ili nekog drugog nastupi imovinska {teta. procjenama ili inventarisawem ili drugim la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica. . Neovla{}eno primawe poklona ili darova ^lan 267. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa koje u namjeri pribavqawa protivpravne imovinske koristi za svoje ili drugo pravno lice: 1) stvara ili dr`i nedozvoqene fondove u zemqi ili inostranstvu. 25. 5) namjenska sredstva sa kojima raspola`e koristi protivno wihovoj namjeni. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 3) pravno lice stavi u povoqniji polo`aj prilikom dobijawa sredstava ili drugih pogodnosti koje se pravnom licu ne bi priznale prema postoje}im propisima. 2) sastavqawem isprava neistinitog sadr`aja. kazni}e se zatvorom do tri godine. a ako taj iznos prelazi 50. neistinito prikazuje stawe i kretawe sredstava i rezultata poslovawa. mo`e se osloboditi od kazne. Zakqu~ewe {tetnog ugovora ^lan 266. prizna neistinito potra`ivawe. ovog ~lana kazni}e se i ko. (2) Kaznom iz stava 1. a u namjeri da izigra povjerioce. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kao i ko pribavqa ovakve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. na protivpravan na~in do|e do podataka koji predstavqaju poslovnu tajnu. kori{}ewe i upravqawe imovinom. (1) Ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe.Srijeda. Neovla{}eno davawe poklona ili darova ^lan 268. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog zakona. pa radi toga za to pravno lice nastupi ve}a imovinska {teta. poklon ili druga korist oduze}e se. i 2. (3) Nagrada.000 KM. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1.Strana 33 O{te}ewe ili povla{}ivawe povjerilaca ^lan 262. (1) Ko neovla{}eno drugom saop{ti. ovog ~lana pribavqena znatna imovinska korist ili je nastupila {teta velikih razmjera. zakqu~i ugovor za koji zna da je {tetan za pravno lice ili zakqu~i ugovor suprotno ovla{}ewima i time nanese {tetu pravnom licu. (2) U~inilac djela iz stava 1. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog pravnog lica zahtijeva ili primi nagradu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. poklon ili kakvu drugu korist. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju poslovnu tajnu. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. poklon ili kakvu drugu korist da bi bio zakqu~en ili da ne bi bio zakqu~en sporazum. (1) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. a u slu~aju iz stava 3. (2) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. jun 2003. Odavawe i neovla{}eno pribavqawe poslovne tajne ^lan 269. (3) Izvr{ilac djela iz prethodnih stavova koji je dao poklon ili nagradu na zahtjev ili je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego je saznao da je otkriveno. (3) Ako je usqed djela iz st. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist kao protivuslugu za sklapawe kakvog posla ili za izvr{ewe kakvog posla. mo`e se vratiti onome ko je dao. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako je djelom iz stava 1.

ili ih u toj namjeri pribavi.Strana 34 .000 KM. ovog ~lana u~iweno nehatno. Neovla{}ena upotreba tu|e firme. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana oduze}e se. ovog ~lana prelaze 10. 25. ispravu ili spis upotrijebi kao da su istiniti. (1) Ko se u namjeri da obmane kupce ili korisnike usluga poslu`i tu|om firmom.000 KM. (2) Ko neovla{}eno objavi su{tinu tu|eg pronalaska prije nego {to je ovaj pronalazak na na~in utvr|en zakonom objavqen. (2) Ako je djelom iz stava 1. Falsifikovawe znakova za vrijednost ^lan 277. (2) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. unese neistinite podatke ili ne unese neki va`an podatak.000 KM. sakrije. (1) Ko napravi la`nu kreditnu ili karticu za bezgotovinsko pla}awe ili ko preina~i takvu pravu karticu u namjeri da je upotrijebi kao pravu ili ko takvu la`nu karticu upotrijebi kao pravu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. 1. neovla{}eno unese izmjene. Neovla{}ena upotreba tu|eg pronalaska ^lan 273. uzorka ili modela ^lan 272. objavi. ovog ~lana i ko neistinitu poslovnu ili trgova~ku kwigu.000 KM. i 2. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. Falsifikovawe ili uni{tavawe poslovnih ili trgova~kih kwiga ili isprava ^lan 274. (3) Ako je odavawe. ispravu ili spis. (3) Ko la`ne hartije od vrijednosti koje je primio kao prave. (2) Kazni}e se kaznom iz stava 1. i 3. isprave ili spisa sa neistinitom sadr`inom. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine.000 KM.000 KM. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ili ko uni{ti. pa saznav{i da su la`ne. ili ko takve la`ne hartije upotrijebi kao prave ili ih u toj namjeri pribavi.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ispravu ili spis sa neistinitom sadr`inom. (2) Ako ukupan iznos na koji glase hartije od vrijednosti iz stava 1. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri iz prethodnog stava neovla{}eno iskoristi tu|i model ili uzorak ili pu{ta u promet predmete izra|ene na wihovoj osnovi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Ko napravi la`ne hartije od vrijednosti ili preina~i prave hartije od vrijednosti u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu. (1) Ko u poslovne ili trgova~ke kwige. Upad u kompjuterski sistem ^lan 271. (3) Ako je u~inilac djela iz stava 1. (3) Predmeti iz st. (1) Ko u proizvodwi ili privrednom prometu neovla{}eno upotrijebi tu|i prijavqeni ili za{ti}eni pronalazak. .Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ili svojim potpisom ili pe~atom omogu}i pravqewe poslovne ili trgova~ke kwige. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. izbri{e ili uni{ti tu|e kompjuterske podatke ili programe. isprave ili spise koje je du`an da vodi na osnovu zakona ili drugog propisa.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. svoj `ig ili za{titni znak ili u svoju posebnu oznaku robe. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. prikrije ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom poslovnu kwigu. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana prelazi iznos od 10. a ako taj iznos prelazi 50. (2) Ako je u~inilac djela iz stava 1.000 KM. Odavawe i kori{}ewe berzanske tajne ^lan 270. (1) Ko poslovne podatke berze koji nisu dostupni svim u~esnicima u berzi saop{ti nepozvanom licu ili ko do|e do takvih podataka. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Falsifikovawe i upotreba hartija od vrijednosti ^lan 275. 1. a ako taj iznos prelazi 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko u privrednom poslovawu u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist ili drugog o{teti. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (2) Ako ukupna vrijednost znakova iz stava 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana upotrebom kartice pribavio imovinsku korist. pa wihovim kori{}ewem na berzi ostvari protivpravnu imovinsku korist. kazni}e se zatvorom do tri godine.000 KM. (4) Ako je djelo iz st. o{teti. Falsifikovawe kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko pla}awe ^lan 276. tu|om oznakom o geografskom porijeklu ili drugom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obiqe`ja oznaka u svoju firmu. jun 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. a ako taj iznos prelazi 50. (3) Proizvodi izra|eni na osnovu neovla{}ene upotrebe tu|eg pronalaska }e se oduzeti. odnosno pribavqawe podataka izvr{eno radi wihovog odno{ewa u inostranstvo ili ako je djelo u~iweno iz koristoqubqa. stavi u promet. (4) La`ne hartije od vrijednosti oduze}e se. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili svojim potpisom ili pe~atom ovjeri poslovnu ili trgova~ku kwigu. (1) Ko napravi la`ne znakove za vrijednost ili ko preina~i koji od pravih znakova u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugome da na upotrebu ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. tu|im `igom ili za{titnim znakom.

marke ili druge znakove za obiqe`avawe doma}e ili strane robe kojima se `igo{e zlato ili drugi plemeniti metali. (3) Ko dobijeni kredit. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) La`ni znaci. la`nih mjera i tegova. (2) Ako je izvr{ilac djela iz stava 1. mjere i tegovi oduze}e se.000 KM. i 3. `igove. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.000 KM. (3) Kaznom iz stava 2. 1. ovog ~lana dobije sredstva u iznosu koji prelazi 10. . kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . mjera i tegova ^lan 279. investiciona sredstva. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. drvo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. i 2. (1) Ko u namjeri obmawivawa kupaca stavi u promet proizvode u ve}em obimu sa oznakom u koju su uneseni podaci koji ne odgovaraju sadr`ini. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (5) Roba i predmeti nedozvoqene trgovine oduze}e se. Obmana pri dobijawu kredita ili drugih pogodnosti ^lan 283. (2) Ko se bavi prodajom robe ~iju je proizvodwu neovla{}eno organizovao. nabavqawe i davawe drugom sredstava za falsifikovawe ^lan 278. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. Prawe novca ^lan 280. s wim raspola`e. ili na proizvode stavqa oznaku za{tite za proizvode koji nisu za{ti}eni. kupuje ili vr{i razmjenu robe ili predmeta ~iji je promet zabrawen ili ograni~en. a ako taj iznos prelazi 50. (3) Sredstva iz st. 2. (2) Ko djelom iz stava 1. (4) Ako je u~inilac djela iz st. vrsti. da neistinite ili nepotpune podatke o imovnom stawu ili druge podatke zna~ajne za dobijawe kredita ili druge pogodnosti. i 3. nabavqa.000 KM. (2) Kaznom iz stava 1. roku trajawa ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana. (6) Novac i imovina iz prethodnih stavova oduze}e se. ili ko se neovla{}eno i u ve}em obimu bavi trgovinom ili posredovawem u trgovini i zastupawem doma}ih privrednih subjekata u prometu robe ili usluga. ta~. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ko u namjeri da ih upotrijebi kao prave napravi la`ne pe~ate.Strana 35 (3) Ko odstrawivawem `iga kojim se znaci za vrijednost poni{tavaju ili kojim drugim na~inom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrijebqeni. (1) Ko u namjeri da za sebe ili drugog dobije kredit. ili ko u istoj namjeri takve prave znakove preina~i ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i falsifikovawe mjera ili tegova. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe znakova za obiqe`avawe robe. Obmawivawe kupaca ^lan 282. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ko pravi. ovog ~lana organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. posjeduje. ili stavi u promet proizvode bez oznake o sadr`ini. nabavqa. zamijeni. Pravqewe. upotrijebi ga u privrednom poslovawu ili ga na drugi na~in prikrije ili poku{a prikriti. subvencije ili kakvu drugu pogodnost. (1) Ko nemaju}i ovla{}ewe za trgovinu. (3) Ako je novac ili imovina iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. oduze}e se. nabavqa. (2) Ko u namjeri obmawivawa kupaca la`no objavi da je sni`ena cijena robi ili da se vr{i rasprodaja robe ili da predstoji povi{ewe cijena ili na drugi na~in la`nom reklamom obmawuje kupce u pogledu cijene proizvoda koje prodaje. (4) La`ni znakovi za vrijednost oduze}e se. velike vrijednosti. stoka ili kakva druga roba. (2) Ko pravi. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Falsifikovawe znakova za obqe`avawe robe. (5) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (4) Ako djela iz prethodnih stavova izvr{i vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe takvih djela. dr`i. istovremeno i izvr{ilac ili sau~esnik u krivi~nom djelu kojim je pribavqen novac ili imovinska korist iz prethodnog stava. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nih znakova za vrijednost. ili ko upotrijebqene znakove ponovo upotrijebi ili proda kao da va`e. subvenciju ili kakvu drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one koja mu je odobrena. davaocu kredita ili subjektu nadle`nom za odobravawe pogodnosti. posjeduje. 25. 2. ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od 10. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno prodaje. porijeklu. stavqa u promet proizvode koji po svojoj te`ini ili kvalitetu ne odgovaraju onome {to se redovno pretpostavqa kod takvih proizvoda. porijeklu ili kvalitetu proizvoda. (1) Ko se bez odobrewa ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi bankarskom djelatno{}u. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nog novca ili la`nih hartija od vrijednosti. investiciona sredstva. jun 2003. (1) Ko novac ili imovinu za koje zna da su pribavqeni krivi~nim djelom primi. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. nabavi robu ili druge predmete u ve}oj koli~ini ili vrijednosti u svrhu prodaje. Nedozvoqeno bavqewe bankarskom djelatno{}u ^lan 284. i 2.Srijeda. (1) Ko pravi. Nedozvoqena trgovina ^lan 281. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana u~inilac postupao nehatno u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavqeni krivi~nim djelom.

(3) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. Nepravilno izdvajawe sredstava pravnih lica ^lan 292. (2) Ko krivi~no djelo iz stava 1. La`na poreska isprava ^lan 288. Napad na poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 291. kazni}e se kaznom zatvora od tri do petnaest godina. i 2. stavi u promet ili koristi akceptni nalog. a time bude izbjegnuta naplata ve}eg iznosa javnih prihoda. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (2) Ako je djelom iz stava 1. pa je time prouzrokovana nesposobnost pravnog lica za pravovremeno pla}awe poreske obaveze. prijetio upotrebom oru`ja ili mu je nanio tjelesnu povredu. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine. jun 2003. 1. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana. Izdavawe ~eka i sredstava bezgotovinskog pla}awa bez pokri}a ^lan 286.000 KM. (3) U~inilac krivi~nog djela iz st.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. Ko dostavi poreskom organu la`nu prijavu ili drugi la`ni podatak ~ije se podno{ewe po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj tra`i. a ako taj iznos prelazi 50. Spre~avawe poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 290. (2) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. pa time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. (2) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. Izdavawe hartija od vrijednosti bez pokri}a ^lan 285. Podno{ewe la`ne poreske prijave ^lan 289. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. Odgovorno lice u pravnom licu koje je po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj li~no odgovorno. izda. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. Kaznom zatvora od jedne do osam godina kazni}e se: 1) odgovorno lice u banci ili drugom pravnom licu koje izdaje hartije od vrijednosti. 25.000 KM. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. ovog ~lana. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a ne za pla}awe poreske obaveze pravnog lica. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. i 2. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 10. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. a ako taj iznos prelazi 200.000 KM. kreditnu ili platnu karticu ili kakvo drugo sredstvo pla}awa ili obezbje|ewa pla}awa. (3) Ako je djelima iz st. i 2. u~inilac poreskog slu`benika zlostavqao. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku te{ko tjelesno povrijedi. mjenicu. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 150. (3) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. (1) Ko napadne ili ozbiqno zaprijeti da }e napasti poreskog slu`benika ili lice koje poreskom slu`beniku poma`e u otkrivawu i istrazi povrede poreskih propisa u Republici Srpskoj. . ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku tjelesno povrijedi ili prijeti upotrebom oru`ja. ovog ~lana.Strana 36 .000 KM.000 KM. a koje je odobrilo izdvajawe sredstava pravnog lica u druge svrhe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko izbjegne pla}awe poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srpske ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osigurawa propisanih u Republici Srpskoj ne daju}i tra`ene podatke ili daju}i la`ne podatke o svom ste~enom oporezivom prihodu ili o drugim ~iwenicama koje su od uticaja na utvr|ivawe ovakvih obaveza. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. ako taj iznos prelazi 50. mo`e se osloboditi od kazne. kazni}e se od dvije do deset godina.000 KM. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. (2) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. Utaja poreza i doprinosa ^lan 287.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.000 KM. obezbijedio pokri}e pre nego {to je saznao da je otkriven. 2) slu`beno lice koje odobri izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili je moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza koje proizilaze iz emisije pod uslovima. kakvu garanciju. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 50. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist izda ili stavi u promet ~ek za koji zna da nema pokri}e. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (1) Ko silom ili prijetwom upotrebe sile sprije~i ili nastoji sprije~iti poreskog slu`benika u obavqawu wegove slu`bene du`nosti ili ko ga prisili da slu`benu radwu ne u~ini. 1. (1) Ko izda la`nu ispravu ~ije se podno{ewe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj ili ko ne izda ispravu ~ije se izdavawe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj. (2) Kaznom iz stava 1. 1. koje dozvoli izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza izdavaoca koje proizilaze iz emisije pod uslovima. ovog ~lana u~ini u odnosu na ve}i broj isprava. u roku i na na~in predvi|en zakonom ili garancijom. iako zna da za to nema pokri}a i time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. ovog ~lana koji je bio izazvan protivzakonitim ili grubim postupawem poreskog slu`benika mo`e se osloboditi kazne. (4) Ako je u~inilac djela iz st. 3) odgovorno lice u banci koje odobri garanciju po odre|enoj emisiji hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza banke koja daje garancije pod uslovima.000 KM.

elektri~nom energijom ili drugim prirodnim resursom s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Uzimawe talaca ^lan 300. kazni}e se kaznom zatvora najmawe tri godine. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. Terorizam ^lan 299. neu~ini ili trpi (otmica) ili uzimawe talaca. (1) Ko u~estvuje u oru`anoj pobuni koja je upravqena na ugro`avawe ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ili wenih najvi{ih organa. 6) proizvodwu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) U~inilac djela iz stava 1. povrijediti ili daqe dr`ati kao taoca. prevoz. Oru`ana pobuna ^lan 298. eksplozija ili poplava s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. (1) Ko drugog zatvori. posjedovawe. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in oduzme ili ograni~i slobodu kretawa ili ga dr`i ili prijeti da }e ga ubiti. 8) ometawe ili zaustavqawe snabdijevawa vodom. (2) Organizator ili kolovo|a pobune. koji oteto lice dobrovoqno pusti na slobodu prije nego je saznao da je otkriven. Gra|anin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koji poku{a da dovede Republiku Srpsku u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj dr`avi. eksploziva. s ciqem da primora Republiku Srpsku da {to u~ini ili neu~ini kao izri~iti ili pre}utni uslov za osloba|awe taoca. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. 4) nano{ewe velike {tete objektima Republike Srpske ili javnim objektima. biolo{kog ili hemijskog oru`ja ili radioaktivnih materijala. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. ovog stava. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. Dovo|ewe Republike Srpske u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti ^lan 295.Srijeda. hemijskog ili radioaktivnih materijala. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. (4) Teroristi~ki akt u smislu ovog ~lana podrazumijeva koju od sqede}ih namjernih radwi koja s obzirom na svoju prirodu ili okolnost mo`e ozbiqno o{tetiti dr`avu ili me|unarodnu organizaciju: 1) napad na `ivot lica koje mo`e prouzrokovati wegovu smrt. kazni}e se kaznom zatvora najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Ugro`avawe teritorijalne cjeline ^lan 294. . ustavnih. nuklearnog. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. ovog ~lana u~inilac neko lice s umi{qajem li{io `ivita. objektima infrastrukture ukqu~uju}i informati~ki sistem. ovog ~lana u~inilac oteto lice s umi{qajem li{io `ivota. do 8. dr`awe zatvorenog ili na drugi na~in oduzimawe ili ograni~avawe slobode kretawa drugom licu s ciqem da se wega ili nekoga drugoga prisili da {to u~ini.Strana 37 Glava dvadeset peta KRIVI^NA DJELA PROTIV USTAVNOG URE\EWA REPUBLIKE SRPSKE Napad na ustavno ure|ewe ^lan 293. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. 25. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. 3) protivpravno zatvarawe. 2) napad na tjelesni integritet lica. broda ili drugog sredstva javnog saobra}aja ili prevoza robe. Ubistvo predstavnika najvi{ih organa Republike Srpske ^lan 296. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. jun 2003. sticawe. kazni}e se kaznom zatvora do dvije godine. 7) ispu{tawe opasnih materija ili izazivawe po`ara. te istra`ivawe i razvoj biolo{kog. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko u~ini teroristi~ki akt s ciqem ozbiqnog zastra{ivawa gra|ana ili prisiqavawa organa vlasti u Republici Srpskoj da {to u~ini ili neu~ini ili s ciqem ozbiqnog naru{avawa ili uni{tavawa osnovnih politi~kih. predsjednika Vlade Republike Srpske. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske izvr{i otmicu predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. ekonomskih ili dru{tvenih organizacionih jedinica u Republici Srpskoj. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. javnom mjestu ili privatnoj imovini za koju {tetu je vjerovatno da }e ugroziti qudski `ivot ili dovesti do znatne materijalne {tete. 5) otmicu vazduhoplova. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. snabdijevawe. 9) prijetwa izvr{ewem kojeg djela iz ta~ke 1. kori{}ewe ili osposobqavawe za kori{}ewe oru`ja. Ko silom ili prijetwom upotrebe sile ili na drugi protivpravan na~in poku{a da promijeni ustavno ure|ewe Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. Otmica najvi{ih predstavnika Republike Srpske ^lan 297. Ko silom ili drugim protivustavnim putem poku{a da odcijepi dio teritorije Republike Srpske ili da dio wihove teritorije pripoji drugom entitetu. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske li{i `ivota predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. predsjednika Vlade Republike Srpske. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. saobra}ajnom sistemu. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu. a mo`e se i osloboditi od kazne. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca.

kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. (5) Ako su usqed djela iz st. (3) Ko u namjeri rasturawa izra|uje ili umno`ava materijal koji je po svom sadr`aju takav da poziva ili podsti~e na vr{ewe djela iz stava 1. ekonomske ili slu`bene podatke ili dokumente saop{ti. kao i srodnik po krvi u pravoj liniji. 293. branu. ovog zakona. 299. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 1. prouzrokuje znatnu {tetu za dr`avni organ ili pravno lice u kojem radi ili za drugi dr`avni organ ili pravno lice. ovog ~lana u~iweno nehatno. (uzimawe talaca) ovog zakona. poqoprivredni objekat. paqewem ili na drugi na~in uni{ti ili o{teti industrijski. hranu. Diverzija ^lan 302. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Stvarawe zlo~ina~kog udru`ewa za vr{ewe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 309. ovog ~lana izvr{eno za vrijeme ratnog stawa ili neposredne ratne opasnosti ili oru`anog sukoba. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Odavawe tajne Republike Srpske ^lan 305. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske. Finansirawe teroristi~kih aktivnosti ^lan 301. (4) Ko pribavqa tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saop{ti ili preda stranoj dr`avi. otrove. podmukao ili drugi sli~an na~in. saobra}ajno sredstvo. (1) Ko bilo na koji na~in direktno ili indirektno daje ili prikupqa sredstva s ciqem da se upotrijebe ili znaju}i da }e se upotrijebiti u cjelini ili djelimi~no za izvr{ewe: 1) krivi~nog djela iz ~lana 299. kazni}e se zatvorom do tri godine. zgradu ili kakav drugi objekt koji ima ve}i zna~aj za bezbjednost ili snabdijevawe gra|ana ili za privredu ili funkcionisawe javnih slu`bi. stranoj organizaciji ili licu koje im slu`i. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. Pozivawe na nasilnu promjenu ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 307. oru`ja i municije ^lan 306. ekonomske ili vojne mo}i zemqe. (terorizam) i ~lana 300. ili mu na drugi na~in poma`e da bi sprije~io ili ote`ao wegovo otkrivawe ili hvatawe. 2) drugog krivi~nog djela koje mo`e prouzrokovati smrt ili te`u tjelesnu povredu civilnog lica ili lica koje aktivno ne u~estvuje u neprijateqstvima u oru`anom sukobu kada je ciq takvog djela. daje mu skloni{te. jun 2003. {pijune. preda ili u~ini dostupnim stranoj dr`avi. do 297. (2) Nema krivi~nog djela ako je lice kome je u~inilac djela navedenih u stavu 1.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (2) Ko za stranu dr`avu ili organizaciju stvara obavje{tajnu slu`bu u Republici Srpskoj ili wom rukovodi. do 307. usvojilac ili usvojenik. (1) Ko neovla{}eno nepozvanom licu saop{ti. (1) Ko organizuje kakvo udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz ~l. oru`je. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. lice koje sa wima `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. (3) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina.Strana 38 . kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. Upu}ivawe i prebacivawe na teritoriju Republike Srpske oru`anih grupa. do 301. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 308. skladi{te. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. brat ili sestra. eksploziv. a koji predstavqaju tajnu Republike Srpske. ovog ~lana u~iweno nehatno. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. ovog zakona krije. poziva ili podsti~e da se silom promijeni wihovo ustavno ure|ewe ili svrgnu najvi{i predstavnici organa vlasti. Sabota`a ^lan 303. opremu. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za bezbjednost. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. prikupqa za wu podatke ili na drugi na~in poma`e wen rad. 293. ure|aji sistema veze. ovog ~lana u~ini uz pomo} iz inostranstva. novac ili druga sredstva. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti ili radne obaveze. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. ~l. diverzante. . stranoj organizaciji ili licu koje i slu`i. teroriste. ovog ~lana bra~ni drug. (4) Ako je djelo iz stava 2. i 2. (1) Ko u~inioca krivi~nog djela iz ~l. (1) Ko tajne vojne. gas ili energiju. ure|aj javne upotrebe za vodu. Ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske oru`ane grupe. 25.. (2) Ko djelo iz stava 1. preda ili u~ini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi na~in do{ao. po wegovoj prirodi ili okolnostima zastra{ivawe gra|ana ili prisiqavawe organa vlasti u Republici Srpskoj da ne{to u~ine ili ne u~ine. ovog ~lana ili ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske takav materijal ili dr`i ve}u koli~inu tog materijala u namjeri da ga on ili neko drugi rastura. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske na prikriven. materijal. [pijuna`a ^lan 304. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ru{ewem. kazni}e se zatvorom od dvije do petnaest godina. toplotu. i ~lana 306. ekonomsku ili vojnu mo} zemqe. (3) Ko stupi u stranu obavje{tajnu slu`bu. ure|aj ili postrojewa. kazni}e se zatvorom od jedne od deset godina. municiju ili drugi materijal za izvr{ewe krivi~nih djela iz ove glave. u~inilac }e se kazniti zatovorom od jedne do osam godina. (1) Ako je djelo iz stava 1.

(1) Vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost u roku od deset dana. ovog ~lana. kazni}e se zatvorom do tri godine. 293. 1. planira ili sa drugim dogovori izvr{ewe. zatvorom do dvije godine. sebe ozlijedi ili na drugi na~in privremeno onesposobi za vojnu slu`bu. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . patroli. Pripremawe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 310. (3) Vojno lice koje se protivi stra`aru. zatvorom od jedne do pet godina. . kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (1) Vojno lice koje ne izvr{i ili odbije da izvr{i zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. kao i vojno lice koje vi{e od dva puta.Strana 39 (2) Ko postane ~lan nekog udru`ewa iz prethodnog stava. (3) Vojno lice koje napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjeglo slu`bu u vojsci. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. Protivzakonito osloba|awe od vojne slu`be ^lan 314. (4) U~inilac djela iz st. 2. ili se u istom roku ne vrati na du`nost sa dozvoqenog bavqewa van jedinice ili slu`be. a za djela iz st. i 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se za djelo iz stava 1. ili u istoj namjeri priprema bjekstvo u inostranstvo. obavezu slu`ewa vojnog roka. (2) Vojno lice koje se krije da bi izbjeglo slu`bu u vojsci ili koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost ni posle 30 dana. (4) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. ili je onesposobqavawe drugog u~iweno bez wegovog pristanka. dok vr{i svoju slu`benu du`nost. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i ~lana 304. kao i vojno lice koje ne poslu{a wihov poziv ili ne izvr{i ili odbije da izvr{i wihovo nare|ewe. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. st. ovog ~lana. do 307. de`urnom ili drugom vojnom licu u sli~noj slu`bi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. i 300. 25. i 2. i ~l. saop{tewe vojnog rasporeda. (3) Ko u namjeri iz stava 1. ovog zakona. kazni}e se zatvorom do dvije godine. 2. ovog ~lana nastupila trajna nesposobnost za vojnu slu`bu. kazni}e se zatvorom do tri godine. zatvorom do jedne godine. Samovoqno bjekstvo i odsustvovawe iz Vojske Republike Srpske ^lan 315. ili ih pravovremeno otkrije. kao i onaj ko drugoga s wegovim pristankom u istoj namjeri privremeno onesposobi. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota jedno ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice za vojnu slu`bu. a mo`e se i osloboditi od kazne. ovog ~lana simulira bolest. pa usqed toga nastupi nemogu}nost vr{ewa ili ote`ano vr{ewe slu`be ili opasnost za `ivote qudi i imovinu velike vrijednosti. ovog zakona koje je imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. i 3. ili se u tom roku ne vrati sa dozvoqenog boravka van jedinice ili slu`be. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom dr`avnom organu mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. kazni}e se zatvorom do jedne godine. 1. 299.Srijeda. 1. ili za sebe ili drugog upotrijebi la`nu ispravu ili postupi na drugi prevaran na~in. (1) Ko se krije da bi izbjegao regrutovawe. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kazniti. Glava dvadest {esta KRIVI^NA DJELA PROTIV VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Izbjegavawe vojne obaveze ^lan 312. jun 2003. 2. (1) Ko u namjeri da izbjegne vojnu slu`bu ili da bude raspore|en na lak{u du`nost. i 3. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. te{ko nasiqe ili velika razarawa. (2) Ko napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjegao izvr{ewe vojne obaveze iz stava 1. (5) U~inilac djela iz st. ili 2. Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa u~ini da se oslobodi od du`nosti ili da se rasporedi na lak{u du`nost vojno lice ili lice koje podlije`e vojnoj obavezi. ovog ~lana koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. 1. a kra}e od deset dana nedozvoqeno boravi van svoje jedinice ili slu`be. ili 2. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. a za djelo iz stava 2. (1) Ko organizuje. a mo`e se i osloboditi od kazne. te vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu za vrijeme izvr{ewa va`nog zadatka ili pove}anog stepena borbene gotovosti jedinice. ovog ~lana koji dobrovoqno sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela iz prethodnog stava. (3) U~inilac djela iz st. ili ko nabavqa ili osposobi sredstva za izvr{ewe ili preduzme drugu radwu kojom se stvaraju neposredni uslovi za izvr{ewe krivi~nih djela iz ~l. ili dozvoli drugome da ga privremeno onesposobi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. (2) U~inilac djela iz stava 1. do 307. Izbjegavawe vojne slu`be onesposobqavawem ili obmanom ^lan 313. iako je bio pozvan pojedina~nim ili op{tim pozivom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ka`wavawe za najte`e oblike krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 311. ili otkrije udru`ewe i wegove vode}e ~lanove. kazni}e se za djelo iz stava 1. Neizvr{ewe ili odbijawe izvr{ewa nare|ewa ^lan 316. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. 293. ovog ~lana. i 3. (1) Za krivi~no djelo iz ~l. vojnu vje`bu ili drugu vojnu slu`bu.

ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (1) Vojni starje{ina koji u okviru svoje nadle`nosti propusti da preduzme propisane. a za djelo iz stava 4. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Nepreduzimawe mjera za obezbje|ewe vojne jedinice ^lan 324. zatvorom do dvije godine. (3) Ako je usqed djela iz st. Neistinito slu`beno izvje{tavawe ^lan 323. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. Zlostavqawe pot~iwenog ili mla|eg ^lan 321. za ~uvawe i wegu stoke. (3) Ako je djelo iz stava 2. nare|ene ili druge o~igledno potrebne mjere za ~uvawe `ivota i zdravqa qudi koji su mu povjereni.Strana 40 . (4) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. pa usqed toga nastupe te`e {tetne posqedice za slu`bu ili je slu`ba bila te`e ugro`ena. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili kod drugog objekta va`nog zna~aja. (1) Vojno lice koje zajedno sa drugim vojnim licima odbije zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 2. patrolnoj. Odbijawe primawa i upotrebe oru`ja ^lan 317. (2) Vojni obveznik koji protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je koje mu se dodjequje u vezi sa slu`bom u rezervnom sastavu. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. de`urnoj. ovog ~lana izvr{eno sa upotrebom oru`ja. ovog ~lana u~iweno organizovano. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota vojno lice. jun 2003. (1) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti vojno lice koje vr{i slu`bu. ovog ~lana izvr{eno podno{ewem izvje{taja od naro~ite va`nosti ili su nastupile naro~ito te{ke posqedice. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili odbije da izvr{i svoju du`nost. 2. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. 1. ili proslijedi takav izvje{taj iako zna da su podaci u wemu neistiniti. (1) Vojni starje{ina koji u slu`bi ili u vezi sa slu`bom zlostavqa pot~iwenog ili mla|eg ili sa wim postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. zatvorom od jedne do pet godina. Povreda posebne vojne slu`be ^lan 322.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. za uredno snabdijevawe hranom ili vojnom opremom ili materijalom jedinice koja mu je povjerena. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i vojno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti. ovog ~lana izvr{eno prema vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana u~inilac nanio vojnom licu laku tjelesnu povredu ili prijetio upotrebom oru`ja. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene du`nosti. 1. (4) Ako je usqed djela iz stava1. (1) Vojno lice koje pretpostavqenom vojnom starje{ini. (2) Ako je djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u slu`benom izve{taju iznese neistinite podatke od zna~aja za slu`bu ili pre}uti neku va`nu ~iwenicu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. . ovog ~lana vojnom licu nanesena te{ka tjelesna povreda ili su prouzrokovane te{ke posqedice za slu`bu. Protivqewe pretpostavqenom ^lan 318. (2) Ako je u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. zatvorom do jedne godine. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice za slu`bu ili slu`ba bude te{ko ugro`ena. ovog ~lana u~iwena nehatno. ovog ~lana u~iweno kod skladi{ta oru`ja. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Vojno lice koje postupi protivno propisima o stra`arskoj. Prinuda prema vojnom licu u vr{ewu vojne du`nosti ^lan 319. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Vojno lice koje protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je ili da ga upotrijebi po zakonitom nare|ewu ili po pravilima slu`be. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana umi{qajno li{i `ivota drugoga. i 2. ovog ~lana nehatno li{i `ivota drugoga. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. 1. ili da se na vrijeme i uredno izvr{e osiguravaju}i radovi ili obezbje|ewe objekata koji su mu povjereni. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. za djelo iz stava 2. 3. i 4. ovog ~lana te{ko uvrijedio vojno lice ili je s wim postupio bezobzirno. predmeta i sredstava koji slu`e borbenoj gotovosti. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. za djelo iz stava 3. (5) Ako su djela iz st. (3) Ako je djelo iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. za osigurawe i odr`avawe u ispravnom stawu objekata. municije ili eksplozivnog materijala. kazni}e se zatvorom najmawe sedam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. usmeno ili pismeno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Napad na vojno lice u vr{ewu vojne slu`be ^lan 320. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ~uvarskoj ili drugoj stru~noj slu`bi. (5) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. 25.

ormana ili drugih zatvorenih prostorija. minsko . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Ako je djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. uni{tewe ili nestanak tih borbenih sredstava. (2) Rukovodilac skladi{ta oru`ja. Protivzakonito raspolagawe povjerenim oru`jem ^lan 327. (1) Ko nepropisno dr`i. ovog ~lana u~iweno nehatno. ako objava za Republiku Srpsku nema {tetnih posqedica. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Neobezbje|ewe pri vojnim vje`bama ^lan 325. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. Kra|a oru`ja ili djela borbenog sredstva ^lan 328. (2) Kaznom iz stava 1. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. ovog ~lana u~iweno nehatno. kazni}e se i ko na protivpravan na~in do|e do podataka za koje zna da se ~uvaju kao vojna tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona i u skladu sa zakonom progla{eni vojnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo te`e {tetne posqedice za Vojsku Republike Srpske ili odbranu ili bezbjednost zemqe.Strana 41 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. pa time prouzrokuje wihovo o{te}ewe u ve}oj mjeri. obuci ili vr{ewu opita ne preduzme propisane. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. polo`aj. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. ili od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a ili na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. ili ako je kra|a u~iwena obijawem ili provaqivawem zatvorenih zgrada. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ako ko vojnu tajnu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili kazniti zatvorom do dvije godine. u~ini neupotrebqivim ili omogu}i da pre|u u ruke neprijateqa odbrambena postrojewa. municijom ili eksplozivom koji pripadaju vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi. (6) Vojnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. jun 2003. soba.. Podrivawe vojne i odbrambene mo}i ^lan 330. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. (4) Ako je djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. (1) Vojno lice koje pri vje`bi. ovog ~lana nastupila imovinska {teta velikih razmjera. ili za vrijeme po`ara. kasa. (3) Ako je usqed djela iz stava 2. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. ovog ~lana. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. uni{tewe ili nestanak. kazni}e se zatvorom do tri godine.Srijeda. o{teti ili uni{ti oru`je. pa time prouzrokuje o{te}ewe u ve}oj mjeri. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. ili od lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno oru|e radi napada ili odbrane. (2) Ako vrijednost stvari iz stava 1. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. 25.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. . zemqotresa ili drugog udesa. otu|i. (1) Ko uni{ti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Ko ukrade oru`je. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe jednu godinu. ovog ~lana. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. ovog ~lana prelazi iznos od 5. (4) Ako je djelo iz stava 1. Odavawe vojne tajne ^lan 329. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. Ko prisvoji.eksplozivnih sredstava i drugih borbenih sredstava koji ne preduzme mjere za wihovo obezbje|ewe ili odr`avawe. preda drugom ili mu na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji su vojna tajna ili pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. zalo`i. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. u~iweno nehatno. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 3. (1) Vojno ili drugo lice koje suprotno svojim du`nostima u pogledu ~uvawa vojne tajne saop{ti. municije. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. naoru`awe ili druga vojna i odbrambena sredstva ili preda jedinicu neprijatequ bez borbe ili prije nego {to su iscrpqena sva sredstva. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. poplave. (4) Ako je djelo iz stava 1. djelovawu i vo|ewu odbrambenih snaga i wihove spremnosti za odbranu Republike Srpske. ~uva ili rukuje povjerenim oru`jem.000 KM. ovog ~lana. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. ovog ~lana prelazi iznos od 50. ovog ~lana. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka. Nepropisno starawe o povjerenom oru`ju ^lan 326. nare|ene ili o~igledno potrebne mjere obezbje|ewa ili obazrivosti. municiju. ili radi pribavqawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. (3) Ako vrijednost stvari iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ili na drugi na~in omete ili dovede u opasnost vojne ili odbrambene mjere. municiju ili eksploziv koji su mu dati na upotrebu i slu`e potrebama odbrane. preda drugom na kori{}ewe. odbrambeni objekti. (4) Ako je djelo iz stava 1. eksploziv ili dio borbenog sredstva koji slu`i potrebama odbrane.

ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba poma`e neprijatequ u sprovo|ewu rekvizicije. (1) Ko za vrijeme rata ili oru`anog sukoba spre~ava gra|ane Republike Srpske da vode borbu protiv neprijateqa. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. (2) Ko djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. Prelazak i predaja neprijatequ ^lan 332. 1. ili je pra}eno te{kim nasiqem ili velikim razarawima. ekonomske ili vojne snage zemqe. Napu{tawe polo`aja protivno nare|ewu ^lan 337. i 2. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. jun 2003. zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. (3) Ako su djela iz st. Samovoqno napu{tawe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 336. vazduhoplov. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu samovoqno ili na prevaran na~in napusti svoju du`nost. . kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana u~iwena nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata ili oru`anog sukoba pre|e u redove neprijateqske vojske. pa usqed toga nastupe {tetne posqedice za vojnu jedinicu ili za borbenu situaciju. ili ~lan posade vojnog vazduhoplova koji za vrijeme rata napusti o{te}eni vojni vazduhoplov. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. 25. ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi. ovog ~lana imala za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelo iz st. 1. Ostavqawe neprijatequ neo{te}enih borbenih sredstava ^lan 339. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. ovog ~lana imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi ili je pra}eno te{kim nasiqima ili velikim razarawima ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. u~inilac }e se za djelo iz stava 1. (1) Vojno lice koje dopusti da neprijatequ padne u ruke bitno neo{te}eno vojno skladi{te. tenk ili drugo borbeno sredstvo. Spre~avawe borbe protiv neprijateqa ^lan 331. (3) Ako su usqed djela iz st. (2) Vojno lice koje se za vrijeme rata ili oru`anog sukoba preda neprijatequ prije nego {to je iscrpilo sve mogu}nosti odbrane. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (1) Vojni starje{ina koji protivno nare|ewu napusti polo`aj sa jedinicom koja mu je povjerena prije nego {to je iscrpio sve mogu}nosti odbrane. (3) Ako su djela iz st. ovog ~lana kazni}e se gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata politi~ki ili privredno sara|uje sa neprijateqem. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. 1. Slu`ba u neprijateqskoj vojsci ^lan 333. (2) Ko za vreme rata ili oru`anog sukoba propagandom ili na drugi na~in odvra}a gra|ane Republike Srpske ili wenih saveznika da vode borbu protiv neprijateqa. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Neispuwewe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 335. (2) Ko vrbuje gra|ane Republike Srpske za slu`bu u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama ili za u~estvovawe u ratu ili oru`anom sukobu protiv Republike Srpske. kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (1) Komandant ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je izvr{io svoju du`nost po propisima o brodskoj slu`bi. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. oduzimawu hrane ili drugih dobara ili u sprovo|ewu kakvih prinudnih mjera prema stanovni{tvu. i 2. ovog ~lana u~ini u namjeri da pomogne neprijatequ.Strana 42 . i 2. 1. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. ovog ~lana kazni}e se i ko protivno nare|ewu dopusti da neprijatequ padnu u ruke bitno neo{te}ena postrojewa ili drugi objekti od zna~aja za narodnu odbranu. 1. Napu{tawe o{te}enog broda ili vazduhoplova prije vremena ^lan 338. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbeno djelovawe ne izvr{i svoju du`nost. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba slu`i u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. Pomagawe neprijatequ ^lan 334. ili u~estvuje u ratu ili oru`anom sukobu kao borac protiv Republike Srpske. i 2. ekonomske ili vojne snage zemqe. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. (2) ^lan posade ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je komandant broda izdao nare|ewe za napu{tawe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. brod. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice.

. ovog zakona koji je bio izazvan nezakonitim ili gru- bim postupawem vojnog lica. (4) Ako je djelom iz stava 3. Odgovornost za krivi~no djelo izvr{eno po nare|ewu pretpostavqenog ^lan 346. U~inilac krivi~nih djela iz ~lana 312. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice. Neispuwewe du`nosti pri sprovo|ewu mobilizacije ^lan 343. ako je djelo dobilo osobito lak vid i ako to zahtijevaju interesi slu`be. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Pronevjera ^lan 348. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu vrijednost. (1) Ko za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti ne izvijesti pretpostavqenog.Strana 43 Slabqewe morala i borbene situacije ^lan 340. 1. bje`awem. i 2. ~lana 314. (1) Vojno ili slu`beno lice koje pri sprovo|ewu mobilizacije za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti. (3) Ako su usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. i 2. (4) Ako je usqed djela iz stava 3. prevoznih i drugih sredstava i stoke. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. st. stvara nered ili zabunu u jedinici. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ratnog stawa ili oru`anog sukoba protivno svojoj du`nosti. raspored i smje{taj mobilisanog qudstva. Neobezbje|ewe vojne jedinice ^lan 341. ovog ~lana nanesena znatna {teta ili je do{lo do te`e povrede prava drugog. 1. pa usqed toga nastupe za wu te{ke posqedice. starijeg ili vojnu komandu o doga|aju koji o~igledno zahtijeva neodlo`no preduzimawe vojnih mjera. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata propusti da osigura jedinicu koja mu je povjerena. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (2) Ako vrijednost pronevjerenih stvari iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. (3) Ako je djelom iz stava 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . a ako taj iznos prelazi 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. ovog ~lana ne prelazi iznos od 200 KM. 1. {irewem uznemiravaju}ih vijesti. Uslovi za izricawe disciplinske mjere ^lan 345. vrijednosne papire ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. (2) Vojni starje{ina koji ne preduzme potrebne mjere prema pot~iwenom i mla|em koji za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu {iri strah me|u vojnicima. bacawem oru`ja ili municije ili {irewem straha ili na drugi na~in oslabi borbeni moral u jedinici ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. osim ako je nare|ewe bilo upravqeno na izvr{ewe genocida.. Za krivi~na djela protiv odbrane i Vojske Republike Srpske za koja je propisana kazna zatvora do tri godine. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. jun 2003. mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. ovog ~lana u~iweno nehatno. a ako taj iznos prelazi 50. Neizvje{tavawe vojnih organa ^lan 342. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili ne obezbijedi snabdijevawe mobilisanih qudi i stoke ili u vezi sa mobilizacijom ne izvr{i kakvu drugu du`nost. Glava dvadeset sedma KRIVI^NA DJELA PROTIV SLU@BENE DU@NOSTI Zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 347. ovog ~lana. (3) Ako je djelo iz stava 1. st. ili na drugi na~in slabi borbeni moral jedinice ili nanosi {tetu borbenoj situaciji.000 KM. Nema krivi~nog djela ako pot~iweni u~ini krivi~no djelo po nare|ewu pretpostavqenog. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ratnog zlo~ina ili drugog krivi~nog djela za koje je predvi|ena kazne zatvora od deset godina ili te`a kazna ili ako je o~igledno da izvr{ewe nare|ewa predstavqa krivi~no djelo. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost. Bla`e ka`wavawe ili oslobo|ewe od kazne ^lan 344. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.Srijeda.000 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. i 3. i 2. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. 25. (1) Ko protivpravno prisvoji novac. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. a to se nare|ewe ti~e vojne du`nosti..000 KM. umjesto krivi~ne sankcije mo`e se vojnom licu izre}i disciplinska mjera utvr|ena propisima kojima se reguli{e disciplinska odgovornost u Vojsci Republike Srpske. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana za jedinicu nastupile naro~ito te{ke posqedice. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ne obezbijedi prihvat. ~lana 315. stav 1. (1) Ko neposredno pred borbu ili u toku borbe izazivawem nezadovoqstva me|u vojnim licima. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. i ~lana 316. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice.

drugim propisom ili odlukom . ^lan 349. Davawe mita ^lan 352. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podno{ewem la`nih obra~una ili na drugi na~in dovede u zabludu ovla{}eno lice da izvr{i nazakonitu isplatu. Ko se neovla{}eno poslu`i novcem. odnosno ne izvr{ewa radwe navedene u st. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (6) Kao slu`bena tajna smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. iako je bilo svjesno ili je bilo du`no i moglo biti svjesno da usqed toga mo`e nastupiti te`a povreda prava drugog ili ve}a imovinska {teta. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. a u vezi s wom. 1. zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. ili koje pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. (3) Ako je djelo iz stava 2. (3) U~inilac djela iz st. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. propu{tawem du`nosti nadzora ili na drugi na~in o~igledno nesavjesno postupa u vr{ewu slu`be. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ko slu`benom ili odgovornom licu u~ini ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. 25. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana primqena nagrada ili kakva druga korist. i 3. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. ako objava nema {tetne posqedice za Republiku Srpsku. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. Nesavjestan rad u slu`bi ^lan 354.000 KM. ili da se ne izvr{i slu`bena radwa koja bi se morala izvr{iti.000 KM. kazni}e se zatvorom do tri godine. jun 2003. ako ko slu`benu tajnu. (4) Ako je za posredovawe iz st. poku{a dati ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Protivzakonito posredovawe ^lan 353. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. (4) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da kori{}ewem svog slu`benog ili dru{tvenog polo`aja ili uticaja posreduje da se izvr{i ili ne izvr{i neka slu`bena radwa. na protivpravan na~in do|e do podataka koji se ~uvaju kao slu`bena tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. Odavawe slu`bene tajne ^lan 355. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka ili radi objavqivawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. (1) Slu`beno lice koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugih propisa. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. izvr{eno u vezi sa pokretawem ili vo|ewem krivi~nog postupka protiv odre|enog lica. a u slu~aju iz stava 3. u namjeri da ih neovla{}eno upotrijebi. ovog ~lana mo`e se vratiti licu koje je dalo mito. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. vrijednosnim hartijama ili drugim pokretnim stvarima koje su mu povjerene u slu`bi ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. (3) Ako je djelo iz stava 1. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana do{lo do te{ke povrede prava drugog ili nastupila imovinska {teta u iznosu koji prelazi 50. (1) Slu`beno lice koje neovla{}eno drugom saop{ti. Primawe mita ^lan 351. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana koji je dao mito na zahtjev slu`benog ili odgovornog lica i koji je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego {to je saznao da je otkriveno. (2) Ko koriste}i svoj slu`beni ili dru{tveni polo`aj ili uticaj posreduje da se izvr{i slu`bena radwa koja se ne bi smjela izvr{iti. (4) Dati poklon ili imovinska korist oduze}e se. (1) Ko slu`benom ili odgovornom licu da. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje poslije izvr{ewa. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. pa takva povreda ili {teta i nastupi.000 KM. do 3.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prevara u slu`bi Srijeda. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. mo`e se osloboditi od kazne.Strana 44 . u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (5) Nagrada i imovinska korist oduze}e se. ili ove stvari drugom neovla{}eno da na poslugu. kazni}e se zatvorom do tri godine. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju slu`benu tajnu. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. i 2. (4) Primqeni poklon ili imovinska korist oduze}e se.. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana. (2) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu korist. 2. kazni}e se i ko. 1. djelovawu i vo|ewu slu`be. ovog ~lana u~iweno nehatno. Posluga ^lan 350. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina.

ovog ~lana. prijetwu ili drugo nedopu{teno sredstvo ili nedopu{ten na~in u namjeri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivqenog. ako se za to djelo po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna. ili mu omogu}ava nedozvoqenu vezu ili prepisku radi pripremawa bjekstva. (1) Ko zna da se priprema izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna pa u vremenu kada je jo{ bilo mogu}e sprije~iti wegovo izvr{ewe to ne prijavi.Strana 45 nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona progla{eni slu`benom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo da ima {tetne posqedice za slu`bu. a djelo se goni po slu`benoj du`nosti. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Slu`beno lice koje prilikom pretresawa stana. brat. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti u~inilac koji je s licem koje priprema izvr{ewe krivi~nog djela u nekom od odnosa iz stava 3. ili mu pomogne da pobjegne. vje{taka ili drugog lica. brat ili sestra. srodnik po krvi u pravoj liniji. usvojilac ili usvojenik. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. qekar ili vjerski ispovjednik u~inioca. ili ko krije osu|eno lice ili preduzima druge radwe kojima se ide za tim da se ne izvr{i kazna. usvojilac ili usvojenik. ovog ~lana ne mo`e biti te`a ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivi~no djelo u pogledu kojeg je pru`ena pomo}. jun 2003. oduzeta stvar velike vrijednosti. svjedoka. Slu`beno ili odgovorno lice koje od nekog naplati ne{to {to ovaj nije du`an da plati ili naplati vi{e nego {to je du`an da plati. (1) Ko zna da je neko lice u~inilo krivi~no djelo za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora do dvadeset godina ili do`ivotni zatvor ili samo zna da je takvo djelo u~iweno pa to ne prijavi prije nego {to su djelo. do 3. brat. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. . Povreda qudskog dostojanstva zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 359. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. odnosno u~inilac otkriveni. Protivzakonito oslobo|ewe lica li{enog slobode ^lan 357. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. sestra. ili da se ne primjene vaspitne zavodske mere. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana ako je pomo} pru`ilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. odnosno preda. kao i branilac. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. usvojilac ili usvojenik. Protivzakonito prisvajawe stvari prilikom vr{ewa pretresawa ili sprovo|ewa izvr{ewa ^lan 360. Slu`beno lice koje protivzakonito oslobodi lice li{eno slobode koje mu je povjereno na ~uvawe. (3) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna do`ivotnog zatvora. (2) Ako je djelom iz stava 1. Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be. Neprijavqivawe krivi~nog djela ili u~inioca ^lan 362. zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa drugog grubo zlostavqa. a djelo bude poku{ano ili izvr{eno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be upotrijebi silu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 25. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. (4) Za djelo iz stava 2. zastra{uje. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela ^lan 363. Protivzakonita naplata i isplata ^lan 356. (2) Slu`beno lice koje svjesno propusti da prijavi krivi~no djelo za koje je saznalo u vr{ewu svoje du`nosti. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. (4) Kazna za djelo iz stava 1. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. (1) Ko krije u~inioca krivi~nog djela koje se goni po slu`benoj du`nosti ili mu prikrivawem oru|a. srodnik po krvi u pravoj liniji. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (5) Nema krivi~nog djela iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. tjelesno povrijedi ili uop{te prema wemu postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. (2) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina. sestra. (2) Ako nije prijavqeno pripremawe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. srodnik po krvi u pravoj liniji. (2) Ako je iznu|ivawe iskaza ili izjave pra}eno te{kim nasiqem ili ako su usqed iznu|enog iskaza nastupile naro~ito te{ke posqedice za okrivqenog u krivi~nom postupku. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. Iznu|ivawe iskaza ^lan 358. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. ili koje pri isplati ili predaji stvari mawe isplati. tragova ili na drugi na~in poma`e da ne bude otkriven. prostorija ili lica ili prilikom sprovo|ewa izvr{ewa u sudskom ili upravnom postupku oduzme pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. kazni}e se zatvorom do tri godine.Srijeda. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. 1. Glava dvadeset osma KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVOSU\A Neprijavqivawe pripremawa krivi~nog djela ^lan 361. izre~ena mjera bezbjednosti. lice koje sa wim `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici.

kazni}e se zatvorom do tri godine. Spre~avawe dokazivawa ^lan 366. zemqomjerni znak ili uop{te kakav znak o svojini na nepokretnosti. a {to se po zakonu ne mo`e objaviti ili je odlukom suda ili nadle`nog organa progla{eno kao tajna. ili da zajedni~ki napadnu lica ~ijem su nadzoru povjerena. koji u~ini dostupnim neovla{}enoj osobi podatke o identitetu za{ti}enog svjedoka. zanimawa ili poziva ili za{titna mjera zabrane vr{ewa odre|enih du`nosti. (2) Kaznom iz stava 1. tu`ioca ili wihovog zamjenika. a mo`e se i osloboditi od kazne. u~ini prijetwom ubistvom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Povreda tajnosti postupka ^lan 367. (5) Ako u~inilac dobrovoqno opozove svoj la`ni iskaz prije nego {to se donese kona~na odluka.Strana 46 . (2) Ko svjedoka ili vje{taka u sudskom. (1) Ko u namjeri da sprije~i ili ote`a dokazivawe sakrije. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. uni{ti ili o{teti ili u~ini neupotrebqivim tu|i predmet ili ispravu koja slu`i kao dokaz. prekr{ajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosna`noj sudskoj odluci. te{kom tjelesnom povredom. a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. ili da ih silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu prinude da u~ine ili propuste ne{to {to je protivno wihovoj du`nosti. Sudija ili drugo slu`beno lice koje je u~estvovalo u saslu{awu za{ti}enog svjedoka u krivi~nom postupku. ovog ~lana kazni}e se i ko podmetawem tragova krivi~nog djela ili na drugi na~in izazove pokretawe krivi~nog postupka zbog krivi~nog djela za koje se goni po slu`benoj du`nosti protiv lica za koje zna da nije u~inilac tog djela. koja se skupe u namjeri da se nasilno oslobode. (3) Ko sam sebe prijavi da je u~inio kakvo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. ili je takva zabrana nastala kao pravna posqedica osude. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (3) Ako je la`an iskaz dat u krivi~nom postupku. Pobuna lica li{enih slobode ^lan 373. Ko drugome omogu}i obavqawe zanimawa. (1) Ko prijavi neko lice da je u~inilo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. La`no prijavqivawe krivi~nog djela ^lan 364. . u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u disciplinskom. ne u~ini ili trpi. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ovog ~lana nastupile osobito te{ke posqedice za okrivqenog. (2) U~esnici u djelu iz stava 1. 25. (1) Ko sudiju. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Neizvr{ewe sudske odluke ^lan 371. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. upravnom. Prinuda prema licu koje vr{i pravosudnu funkciju ^lan 369. wegovo ime ili odluku koja je u tom postupku donesena. ili pomjeri ili premjesti kakav grani~ni kamen. upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. ovog ~lana kazni}e se i stranka koja prilikom izvo|ewa dokaza saslu{awem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da la`an iskaz. prijetwom ili na drugi na~in prinudi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko bez dozvole suda objavi tok krivi~nog postupka koji se vodi protiv maloqetnika. jun 2003. Davawe la`nog iskaza ^lan 365. a zna da to lice nije u~inilac. ili ko u istoj namjeri ovakav znak la`no postavi. Ko u postupku pred sudom izlo`i poruzi sud ili ko isto djelo izvr{i pismenim podneskom sudu. iako zna da to djelo nije u~iweno. djelatnosti ili du`nosti iako zna da mu je pravnosna`nom sudskom odlukom bila izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa du`nosti. Odavawe identiteta za{ti}enog svjedoka ^lan 368. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno lice ili odgovorno lice koje odbije da izvr{i odluku Ustavnog suda koju je du`no da izvr{i. ovog ~lana kazni}e se i ko prijavi da je u~iweno krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom. ovog ~lana koji upotrijebe silu ili ozbiqnu prijetwu. prekr{ajnom ili disciplinskom postupku. (2) Kaznom iz stava 1. prevodilac ili tuma~ koji da la`an iskaz u postupku pred sudom. (4) Kaznom iz stava 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko djelo iz stava 1.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. prekr{ajnom. (1) Svjedok. Povreda ugleda suda ^lan 370. Kr{ewe sudske odluke o zabrani vr{ewa du`nosti ili zanimawa ^lan 372. (1) Ko neovla{}eno otkrije ono {to je saznao u sudskom. silom. vje{tak. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Lica koja su na osnovu zakona li{ena slobode. (3) Ako su usqed djela iz prethodnih stavova nastale te`e povrede prava drugoga ili zna~ajna materijalna {teta. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. iako ga nije u~inio. (4) Ako su usqed djela iz stava 3. ili obe}awem poklona ili kakve druge koristi navede da da la`an iskaz.

25. Navo|ewe na ovjeravawe neistinitog sadr`aja ^lan 381. donese nezakonitu odluku ili na drugi na~in prekr{i zakon. koji dobrovoqno odustane od pobune prije upotrebe sile ili ozbiqne prijetwe. dr`e}i da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadr`aj. posjedovawe. Omogu}avawe bjekstva licu li{enom slobode ^lan 375. 4) ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima kakav polo`aj. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Kaznom iz ~lana 377. (2) Ko napravi la`nu javnu ispravu. javnu ili slu`benu kwigu ili drugu kwigu koja se mora voditi na osnovu zakona. nabavqawe. ili koje slu`benu ili poslovnu ispravu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. prodaja ili davawe na upotrebu sredstava za falsifikovawe isprava ^lan 380. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kwigu ili spis upotrijebi u slu`bi ili poslovawu kao da su istiniti. zapisnik ili kwigu upotrijebi iako zna da su neistiniti. ovog ~lana kazni}e se i ko ovakvu ispravu. prikrije. ili ko preina~i takvu pravu ispravu ili ko takvu la`nu ili preina~enu ispravu stavi u opticaj. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. kwigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav va`an podatak. (2) Kaznom iz stava 1. prodaje ili daje na upotrebu sredstva za falsifikovawe isprava. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (1) Ko napravi la`nu ispravu ili preina~i pravu ispravu u namjeri da se takva upotrijebi kao prava ili ko takvu ispravu upotrijebi kao pravu ili je pribavi radi upotrebe. (2) Ako djelo iz stava 1. mjenicu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. obmanom ili na drugi na~in omogu}i bjekstvo licu koje je na osnovu zakona li{eno slobode. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko silom. oslobodi}e se od kazne. Lice li{eno slobode na osnovu zakona koje upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo pobjegne. kwige ili spisa sa neistinitom sadr`inom. Izdavawe i upotreba neistinitog qekarskog ili veterinarskog uvjerewa ^lan 382. Bjekstvo lica li{enog slobode ^lan 374. Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj. (1) Qekar ili veterinar koji izda neistinito qekarsko. ovog ~lana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vode}e ~lanove udru`ewa. 2) ko drugog obmane u sadr`aju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu. kwigu ili spis uni{ti.Srijeda. (1) Ko organizuje udru`ewe koje ima za ciq vr{ewe krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. zvawe ili ~in. (2) Sredstva za falsifikovawe oduze}e se. prijetwom. ovog ~lana izvr{eno u organizovanoj grupi ili je omogu}eno bjekstvo vi{e lica. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. Glava dvadeset deveta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVNOG SAOBRA]AJA Falsifikovawe isprave ^lan 377. (3) Izvr{ilac djela iz st. Glava trideseta KRIVI^NA DJELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA Zlo~ina~ko udru`ewe ^lan 383. kazni}e se zatvorom do dvije godine. Povreda zakona od strane sudije ^lan 376. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . . testament. (1) Ko izra|uje. odnosno slu`benim pe~atom omogu}i pravqewe takve isprave. Izrada. nabavqa. ili koje svojim potpisom. koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. stav 1. ili svojim potpisom.Strana 47 (3) Izvr{ilac djela iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i ko upotrijebi neistinito qekarsko. i 2. ~ek. odnosno slu`benim pe~atom ovjeri slu`benu ili poslovnu ispravu. ovog zakona kazni}e se: 1) ko kakvu hartiju. posjeduje. oslobodi}e se od kazne. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u slu`benu ili poslovnu ispravu. Posebni slu~ajevi falsifikovawa isprave ^lan 378. kwigu ili spis sa neistinitom sadr`inom. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje neistinitu slu`benu ili poslovnu ispravu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u ve}oj mjeri o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom. 3) ko ispravu izda u ime nekog lica bez wegovog ovla{}ewa ili u ime lica koje ne postoji. a ovaj ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave. ili je dr`i radi toga da je upotrijebi ili je upotrijebi kao pravu. jun 2003. blanket ili kakav drugi predmet na kome je neko lice stavilo svoj potpis neovla{}eno popuni kakvom izjavom koja ima vrijednost za pravne odnose. zapisniku ili kwizi ovjeri ne{to neistinito {to ima da slu`i kao dokaz u pravnom saobra}aju. Falsifikovawe ili uni{tavawe slu`bene isprave ^lan 379. (1) Ko dovo|ewem u zabludu navede nadle`ni organ da u javnoj ispravi. (2) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. u sudskom postupku s ciqem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu {tetu. 5) ko ispravu na~ini na taj na~in {to neovla{}eno upotrijebi pravi pe~at ili znak.

Spre~avawe slu`benog lica u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 387. do 3. uni{ti ili o{teti imovinu ve}e vrijednosti. ovog ~lana u~iweno prinudom. rasne ili vjerske mr`we razdora ili netrpeqivosti ^lan 390. (4) Poku{aj djela iz stava 1. ili {iri ideje o superiornosti jedne rase ili naroda nad drugim. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe koju je preduzelo u okviru svojih ovla{}ewa ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu ili licu koje mu poma`e pri vr{ewu poslova bezbjednosti.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem izvr{i kakvo nasiqe prema qudima. 1. kazni}e se samo za u~estvovawe nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. ovog ~lana u~ini prema sudiji ili javnom tu`iocu pri vr{ewu wihove sudijske. (3) Organizator ili vo|a skupine koja izvr{i djelo iz st. (5) Ako je u~inilac djela iz st. Dogovor za izvr{ewe krivi~nog djela ^lan 384. nasiqa ili drugih te{kih posqedica za zajedni~ki `ivot naroda i ostalih koji `ive u Republici Srpskoj. ovog ~lana slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e zlostavi. u~esnik skupine za samo u~estvovawe kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. razmno`avawe ili rasturawe. 1. zlostavqawem. skrnavqewem spomenika. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. mo`e se osloboditi od kazne. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (1) Ko izaziva ili raspaquje nacionalnu. tjelesno povrijedi ili mu prijeti upotrebom oru`ja. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. Izazivawe nacionalne. ili je izvr{ilac nekom licu nanio tjelesnu povredu. ili u~ini neko drugo te{ko nasiqe. ovog ~lana. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili u ve}oj mjeri reme}ewe javnog reda i mira. (1) Ko organizuje ili druge poziva na pru`awe nasilnog otpora prema zakonitim odlukama ili mjerama nadle`nih organa ili prema slu`benom licu u vr{ewu slu`bene radwe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. do 3. jun 2003. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. rasnu ili vjersku mr`wu. ovog ~lana izvr{eno od strane dva ili vi{e lica. . ovog ~lana jedno ili vi{e lica li{eno `ivota ili te{ko tjelesno povrije|eno. ovog ~lana u~inilac uvrijedi ili zlostavi slu`beno lice. razdor ili netrpeqivost. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. i 2. (2) Organizator i vo|a skupine koja izvr{i djelo iz stava 1. izlagawem poruzi nacionalnih. i 2. ili koja poku{a da izvr{i takva krivi~na djela. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem sprije~i ili poku{a da sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu u vr{ewu poslova bezbjednosti. vr{ewem nasiqa ili na drugi na~in ugro`ava sigurnost drugoga i time prouzrokuje znatno uznemirewe i strah kod gra|ana. kazni}e se za samo u~estvovawe kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. kao i sredstva za wihovu izradu. (3) Ko djelo iz st. Napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti ^lan 388. (4) Materijal i predmeti koji nose poruke iz stava 1.Strana 48 . (2) Ako je pri djelovawu skupine iz stava 1. o{te}ewem tu|ih stvari. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. (1) Ko te{kim vrije|awem ili grubim zlostavqawem. Nasilni~ko pona{awe ^lan 385. ovog ~lana. ovog ~lana je ka`wiv. etni~kih ili vjerskih simbola. (2) Ako u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. ugro`avawem sigurnosti. i 2. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica ili lica koje mu poma`e. Ko se sa drugim dogovori da izvr{i krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. Organizovawe otpora ^lan 391.obiqe`ja ili grobova. spomen . kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana do{lo do nereda. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oru`ja. oduze}e se. (3) Ako je djelo iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. U~estvovawe u skupini koja sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 389. 1. (4) Ako je u~inilac djela iz st. ovog ~lana. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana u~iweno prema sudiji ili javnom tu`iocu u vezi sa vr{ewem wihove sudijske. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e u vr{ewu slu`bene du`nosti. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. (2) Ako prilikom izvr{ewa djela iz stava 1. 25. mo`e se osloboditi od kazne. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili je do{lo do te`eg poni`avawa ili zlostavqawa ve}eg broja lica. U~estvovawe u skupini koja izvr{i krivi~no djelo ^lan 386.

vatreno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Ko se neovla{}eno i za nagradu bavi odre|enim zanimawem za ~ije bavqewe je. (2) Ko napravi ili drugom ustupi la`ni kqu~. kazni}e se zatvorom do jedne godine. (1) Ko neovla{}eno organizuje kocku ili druge igre na sre}u koje su zabrawene. prepravi. Nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih materija ^lan 399. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. nabavqa ili drugom omogu}ava da do wih do|e. kazni}e se zatvorom do tri godine.Strana 49 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim slu`beni pe~at. (2) Kaznom iz stava 1. materijal ili dijelove za koje zna da }e biti upotrijebqeni za proizvodwu ili upotrebu predmeta iz prethodnih stavova. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. Protivpravno mijewawe teritorijalne podjele Republike Srpske ^lan 392. (3) Ko djela iz prethodnih stavova u~ini za drugoga. 25. Neovla{}eno bavqewe odre|enim zanimawem ^lan 393. Oduzimawe ili uni{tewe slu`benog pe~ata ili slu`benih spisa ^lan 395. (1) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada. nabavqawe. prodaja. potrebna dozvola nadle`nog organa. ovog ~lana oru`je. (3) Ko neovla{}eno izradi. preduze}u. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Ko upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e upotrijebiti silu ili na drugi protivpravan na~in izmijeni zakonom utvr|enu teritorijalnu podjelu Republike Srpske. vr{i razmjenu. (1) Ko protivpravno oduzme. eksplozivne materije ili sredstva potrebna za wihovo spravqawe. 1. Skidawe ili povreda slu`benog pe~ata ili znaka ^lan 394. (2) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e napasti na `ivot ili tijelo. 2. (4) Predmeti iz st. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko za nagradu stavqa na raspolagawe prostorije radi kockawa ili na drugi na~in za nagradu omogu}ava kockawe. municije. (2) Poku{aj je ka`wiv. nabavi. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Kaznom iz stava 2. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. unese u zemqu ili iz we iznese. (2) Ako je predmet djela iz stava 1. (5) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. dr`i. (3) Organizator ili vo|a grupe }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. proda ili da na kori{}ewe uputstvo ili sredstvo koje je namijeweno za ula`ewe u kompjuterski sistem. ovog ~lana do{lo do nesprovo|ewa ili znatnog ote`avawa u sprovo|ewu zakonite odluke ili mjere dr`avnih organa. dr`i. dr`i. do 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili je djelo izvr{eno u skupini. ili otrove za koje zna da su namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i kakvu radwu koju je ovla{}eno da izvr{i samo odre|eno slu`beno ili vojno lice. (6) Predmeti iz prethodnih stavova i sredstva za wihovo pravqewe. municiju ili eksplozivne materije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. no{ewe ili dr`awe gra|anima uop{te nije dozvoqeno ili je ograni~eno. ovog ~lana kazni}e se ko izradi. hemijsko. vr{i razmjenu. uni{ti. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. sakrije. i 3. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. unese u zemqu ili iz we iznese sastavne. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili kakvo drugo borbeno sredstvo ~ije izra|ivawe. kwigu. municija ili eksplozivne materije ili druga borbena sredstva u ve}oj koli~ini ili vrijednosti ili je u pitawu oru`je ili druga borbena sredstva velike razorne mo}i i opasnosti. po zakonu ili drugim propisima donijetim na osnovu zakona. (1) Ko neovla{}eno izradi. jun 2003. . (1) Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu la`no predstavqa kao slu`beno ili vojno lice. ili ko bez skidawa ili povrede pe~ata ili znaka u|e u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavqen slu`beni pe~at ili znak. proda. Kockawe ^lan 400. spis ili ispravu koja pripada dr`avnom organu. (1) Ko oru`je. biolo{ko ili nuklearno oru`je. i sredstva za wihovo pravqewe. kazni}e se kaznom propisanom za ta djela.Srijeda. pribavi. proda. 1. ili neovla{}eno nosi kakve znake slu`benog ili vojnog lica. Samovla{}e ^lan 397. pribavi. La`no predstavqawe ^lan 396. odnosno organizacije. eksplozivnih materija ili kakvih drugih borbenih sredstava ili opreme. (4) Ko organizuje udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz st. ovog ~lana. kazni}e se zatvorom do dvije godine. odnosno rezervne dijelove oru`ja. ili u sastavu organizovane grupe. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. Izra|ivawe i nabavqawe oru`ja i sredstava namijewenih za izvr{ewe krivi~nih djela ^lan 398. (1) Ko skine ili povrijedi slu`beni pe~at ili znak koji je ovla{}eno slu`beno lice stavilo radi osigurawa predmeta ili prostorije. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ustanovi ili drugom pravnom licu koje vr{i javna ovla{}ewa ili se kod wih nalazi. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. otpira~ ili neko drugo sredstvo za provaqivawe iako zna da je namijeweno za izvr{ewe krivi~nog djela. izra|uje.

ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. zatvorom od jedne do dvanaest godina. odnese. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 4. O{te}ewe za{titnih ure|aja na radu ^lan 404. 1. zatvorom od jedne do osam godina. 1. 2. gradili{tima ili drugim mjestima gdje se obavqaju radovi. sakrije ili na neki na~in oskrnavi le{. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. o{teti. eksplozije. i 2. (2) Ako je djelo iz stava 1. O{te}ewe ili uni{tewe javnih ure|aja ^lan 405. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. zatvorom od jedne do deset godina. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u dejstvo. gas. a za djelo iz stava 3. 1. 1. 1. ili ove ure|aje ne odr`ava u ispravnom stawu. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 4. zatvorom od tri do petnaest godina. elektri~nom ili drugom energijom. i time izazove opasnost za `ivot qudi i imovinu ve}eg obima. iskqu~i ili ukloni za{titne ure|aje i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}ih razmjera kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (1) Ko uni{ti. zatvorom od tri do petnaest godina. 1. (4) Ako je usqed djela iz st. 1. i 3. motornom silom. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. i 2. 1. poplavom.000 KM. i 2. ili uop{te ne postupa po propisima ili tehni~kim pravilima o za{titnim mjerama. dio le{a ili posmrtne ostatke. i 4. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. otrova. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Stvarawe opasnosti nepropisnim izvo|ewem gra|evinskih radova ^lan 403. ovog ~lana. ne postavi za{titne ure|aje ili ih ne odr`ava u ispravnom stawu. ovog ~lana u~iwena nehatno. i 3. 3. i 2. (6) Ako je usqed djela iz st. a za djelo iz stava 4. (5) Ako je usqed djela iz st. 1. i 3. ovog ~lana pribavqena protivpravna imovinska korist ili je prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. o{teti ili grubo povrijedi grob ili drugo mjesto u kome se umrli sahrawuju. i 2. joniziraju}im ili radioaktivnim zra~ewem.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. o{teti. zatvorom od jedne do deset godina. rukovo|ewu ili izvo|ewu gra|evinskih radova. . kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili uop{te ne postupa po propisima o mjerama za{tite na radu i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili imovinu ve}ih razmjera. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (3) Ako su djela iz st. (2) Ko neovla{}eno iskopa. (3) Ako je djelo iz st. 2. 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. a za djelo iz stava 2. (5) Ako je usqed djela iz st. pucawem iz vatrenog oru`ja ili kakvom drugom op{teopasnom radwom ili op{pteopasnim sredstvom. (5) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. 25. izmjeni. (1) Ko u rudniku. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. a za djelo iz stava 3. 1. otrovnih gasova ili joniziraju}ih ili radioaktivnih zra~ewa. (3) Ako je usqed djela iz st. (4) Predmeti kocke kao i novac zate~en pri kocki oduze}e se. eksplozijom. tvornici. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. Glava trideset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV OP[TE SIGURNOSTI QUDI I IMOVINE Izazivawe op{te opasnosti ^lan 402. postupi protivno propisima ili op{tepriznatim tehni~kim pravilima i time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz st. od jedne do osam godina.000 KM. toplotu. za djelo iz stava 3. (2) Lice koje je odgovorno za preduzimawe mjera za{tite na radu u rudnicima. izvr{ena na mjestu gde je okupqen ve}i broj qudi. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. o{teti. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u funkciju. kazni}e se kaznom zatvora do tri godine i nov~anom kaznom. jun 2003. zatvorom od jedne do osam godina. a ako taj iznos prelazi 50. izazove opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}eg obima. Povreda groba ili le{a ^lan 401. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. gradwi mostova ili puteva ili kakvoj drugoj gradwi. 2. razru{i. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~ini neupotrebqivim ili ukloni ure|aje javne upotrebe za vodu. i 2. (1) Odgovorno lice koje pri projektovawu. tvornicama. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. poplave. zatvorom od tri do petnaest godina. (3) Ko se pri kocki poslu`i la`nim ili obiqe`enim kartama ili drugom obmanom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (3) Ako je djelo iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica. a za djelo iz stava 2. elektri~ne energije ili drugih opasnih sredstava. ovog ~lana u~iweno prema dva ili vi{e grobova ili ga je izvr{ilo dvoje ili vi{e lica ili je to u~iweno na naro~ito grub na~in.Strana 50 . i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako su djela iz st. (1) Ko neovla{}eno prekopa. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. elektri~nu ili drugu energiju ili ure|aje sistema veza ili druge javne ure|aje i time prouzrokuje poreme}aj u `ivotu gra|ana ili funkcionisawu privrede. i 2. otrovom ili otrovnim gasom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 3. 1. gradili{tu ili nekom drugom mjestu gdje se obavqa rad uni{ti. zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane ure|aje za za{titu od po`ara. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 2. (1) Ko po`arom. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. Ko protivno propisima o prometu eksplozivnog ili lako zapaqivog materijala preda na prevoz javnim saobra}ajnim sredstvima eksplozivni ili lako zapaqivi materijal ili takav materijal sam prenosi koriste}i se javnim saobra}ajnim sredstvima. poplave. znakova ili ure|aja za signalizaciju koji slu`e bezbjednosti saobra}aja. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda nekog lica ili imovinska {teta velikih razmjera. 1. ili kome je povjereno rukovo|ewe vo`wom. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. poplava. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko uni{tewem. a za djelo iz stava 2. poplava ili drugih op{tih opasnosti. koje nesavjesnim vr{ewem svoje du`nosti izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (3) Ako su djela iz st. zatvorom od dvije do dvanaest godina. brodskog ili saobra}aja `i~arom. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) U~esnik u saobra}aju na putevima koji se ne pridr`ava saobra}ajnih propisa i time tako ugrozi javni saobra}aj da dovede u opasnost `ivot qudi ili imovinu ve}eg obima. i 2. (1) Ko o{teti. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ovog ~lana u~iwena nehatno. (3) Ako je djelo iz stava 2. zatvorom od dvije do petnaest godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. eksplozija. uni{ti ili u~ini neupotrebqivim vodoprivredni objekat ve}eg zna~aja. Glava trideset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRA]AJA Ugro`avawe javnog saobra}aja ^lan 410. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. tramvajskog. 1. zatvorom do tri godine. i 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. a za djelo iz stava 2.Srijeda. trolejbuskog.000 KM. 1. izazove nesre}u. a za djelo iz stava 2. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ili 2. prevoznim sredstvima ili javnim saobra}ajem ili nad ispuwavawem propisanih uslova rada voza~a. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko kr{ewem propisa o bezbjednosti `eqezni~kog. . (3) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ko odvra}awem ili na drugi na~in sprije~i drugog u preduzimawu mjera za otklawawe po`ara. saobra}ajne nezgode ili kakve druge opasnosti za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. Nepropisno prevo`ewe ili preno{ewe op{teopasnih materija ^lan 407. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Ugro`avawe javnog saobra}aja opasnom radwom ili sredstvom ^lan 412. uklawawem ili te`im o{te}ewem saobra}ajnih ure|aja. od jedne do osam godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . zatvorom od jedne do osam godina. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. postavqawem prepreka na saobra}ajnicama ili na drugi na~in tako ugrozi javni saobra}aj da time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili imovinu ve}eg obima. saobra}ajna nezgoda ili kakva druga opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima iako je to mogao da u~ini bez opasnosti za sebe ili drugog. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko o{teti ure|aj ili branu koji slu`e za za{titu od prirodnih nepogoda. (2) Ako je djelo iz stava 1. zatvorom do dvije godine. 1. 25. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz st. (1) Odgovorno lice kome je povjeren nadzor nad stawem i odr`avawem saobra}ajnica i objekata na wima. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Nesavjesno vr{ewe nadzora nad javnim saobra}ajem ^lan 413.Strana 51 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. jun 2003. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. O{te}ewe brana i vodoprivrednih objekata ^lan 406. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ili davawem pogre{nih znakova ili signala. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. eksplozije. ovog ~lana u~iweno nehatno. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (1) Ko neprijavqivawem ili neblagovremenim prijavqivawem nadle`nom organu ili na drugi na~in ne preduzme mjere da se otkloni kakav po`ar. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. (2) Ako je djelo iz stava 1. autobuskog. Ugro`avawe posebnih vidova saobra}aja ^lan 411. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nastao znatan poreme}aj u kori{}ewu ovih ure|aja. Neotklawawe opasnosti ^lan 408. pa usqed toga kod drugoga nastupi te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta preko 3. (4) Ako je usqed djela iz stava 1. zatvorom do tri godine. zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. a za djelo iz stava 2. i 2. sredstava. Ko suprotno naredbi ili pozivu nadle`nog organa ili organizacije bez opravdanog razloga odbije da u~estvuje u otklawawu opasnosti od po`ara. Neu~estvovawe u otklawawu op{te opasnosti ^lan 409.

zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko uni{ti ili o{teti za{ti}eno prirodno dobro od ve}eg zna~aja. i 3. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. i 2. 1. zemqi{te ili vodu u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. biqaka ili drugog rastiwa na {irem prostoru ili je `ivotna sredina zaga|ena u toj mjeri da je ugro`eno zdravqe qudi ili `ivotiwa. i 3. odla`e. ovog ~lana u~iweno nehatno. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. skladi{ti ili prevozi radioaktivne ili druge opasne materije ili sa wima postupa na na~in kojim se ugro`ava vazduh. ovog ~lana do{lo do uni{tewa ili znatnog o{te}ewa {uma. (3) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila smrt povrije|enog lica. ovog ~lana u~iwena nehatno. (1) Ko kr{ewem propisa o za{titi. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog sveta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine dozvoli izgradwu. (1) Ko o{teti. ukloni ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim objekte ili ure|aje za za{titu `ivotne sredine. (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. Ugro`avawe `ivotne sredine bukom ^lan 417. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice koje izda nalog za vo`wu ili dopusti vo`wu iako zna da voza~ zbog umora. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. i 2. ovog ~lana. (5) Ako je usqed djela iz st.Strana 52 . uni{ti. zemqi{te ili voda u mjeri koja mo`e izazvati opasnost za zdravqe ili `ivot qudi ili `ivotiwa ili ugroziti opstanak {uma. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (3) Ako je djelo iz st. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa odobri vr{ewe djela iz stava 1. 1. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Nepru`awe pomo}i licu povrije|enom u saobra}ajnoj nesre}i ^lan 414. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. odbacuje. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iwena nehatno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. (1) Ko protivno propisima stvara buku koja mo`e biti opasna za zdravqe qudi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. radi ~ega je do{lo do zaga|ewa vazduha. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. bolesti. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. 2. (3) Ako je usqed djela iz st.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. pa tako izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. (3) Ako je djelo iz stava 1. (2) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila te{ka tjelesna povreda povrije|enog lica. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. 25. ovog ~lana u~iweno nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. (1) Voza~ motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomo}i lice koje je tim prevoznim sredstvom ili radi wega povrije|eno. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 3. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Zaga|ivawe `ivotne sredine otpadnim materijama ^lan 416. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine zagadi vazduh. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. Glava trideset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTNE SREDINE Zaga|ivawe `ivotne sredine ^lan 415. sakupqa. (3) Ako su djela iz st. 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje protivno propisima o za{titi. O{te}ewe objekata i ure|aja za za{titu `ivotne sredine ^lan 419. Protivpravna izgradwa i stavqawe u pogon objekata i postrojewa ^lan 418. i 2. stavqawe u pogon ili upotrebu objekta ili postrojewa kojim se u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru zaga|uje `ivotna sredina. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stawu da bezbjedno upravqa vozilom ili da vozilo nije ispravno. 1. nov~anom kaznom ili zatvorom od {est mjeseci do dvije godine. a za djelo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina. i 2. (3) Ako su djela iz st. Uni{tewe ili o{te}ewe za{ti}enog prirodnog dobra ^lan 420. biqaka ili drugog rastiwa. (4) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko protivno propisima prera|uje. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. . (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 1. vode ili zemqi{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. a za djelo iz stava 3. 1. (2) Ako je uni{teno ili o{te}eno prirodno dobro od izuzetnog zna~aja. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. jun 2003.

Ko kakvom {kodqivom materijom izazove uni{tewe biqa. ovog ~lana u~iweno iz nehata. jezeru. Neovla{}eno obavqawe veterinarskih usluga ^lan 426. koja su opasna za wihov `ivot ili zdravqe. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko radi kra|e u {umi obori jedno ili vi{e stabala. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje ne postupi po odluci nadle`nog organa o preduzimawu mjera za{tite `ivotne sredine. 1. .Srijeda. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preduzme mjere koje je nadle`ni organ odredio. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana. do 3. (3) Ako je usqed djela iz st. Nesavjesno pru`awe veterinarske pomo}i ^lan 425. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ve}eg broja `ivotiwa ili riba u ve}oj vrednosti. odnosno napajawe `ivotiwa ^lan 422. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako su djela iz st. (3) Poku{aj djela iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme trajawa opasnosti od bolesti i {teto~ina koje mogu ugroziti biqni svijet ne postupi po propisima i naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe bolesti. (1) Veterinar ili ovla{}eni veterinarski pomo}nik koji pri pru`awu veterinarske pomo}i propi{e ili primijeni o~igledno nepodobno sredstvo ili o~igledno nepravilan na~in lije~ewa ili uop{te nesavjesno postupa pri lije~ewu i time prouzrokuje uginu}e stoke ili uginu}e `ivine u ve}em broju. je ka`wiv. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi hranu ili vodu koja slu`i za ishranu ili napajawe `ivotiwa i time dovede u opasnost wihov `ivot ili zdravqe. 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana kazni}e se i ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu u ribwaku. ovog ~lana u~iwena nehatno.Strana 53 Proizvodwa {tetnih sredstava za lije~ewe `ivotiwa ^lan 421. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. i 2. Nepostupawe po propisima za suzbijawe bolesti `ivotiwa i biqa ^lan 423. (2) Kaznom iz stava 1. Ko stavi pesticide u promet bez dozvole ili izda drugi pesticid umjesto propisanog ako zamjena nije dozvoqena ili na drugi na~in nesavjesno postupa u prometu pesticida i time izazove opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili za `ivotnu sredinu. (1) Ko ne postupi po propisima i naredbama kojima nadle`no dr`avno tijelo odre|uje mjere za suzbijawe ili spre~avawe zarazne bolesti kod `ivotiwa ili biqa i time izazove opasnost od {irewa te bolesti ili wenih uzro~nika ili biqnih {teto~ina. (3) Ako je djelima iz st. (2) Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa protivno propisima omogu}i da se u Republiku Srpsku unesu materije ili otpaci iz stava 1. 1. Uni{tewe zasada ^lan 427. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko proizvede radi prodaje ili stavi u promet sredstva za lije~ewe ili za spre~avawe zaraze kod `ivotiwa. 25. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. [umska kra|a ^lan 430. ovog ~lana u~iwena nehatno. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. 1. Zaga|ivawe hrane i vode za ishranu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a obavqa poslove zdravstvene za{tite `ivotiwa ili druge veterinarske zahvate. Nesavjesno postupawe u prometu pesticida ^lan 424. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e `ivotiwa ili druga znatna {teta. rijeci ili kanalu ili poribqavawem iz zara`enih voda prouzrokuje opasnost za opstanak riba ili drugih vodenih `ivotiwa. Lice koje nema propisanu stru~nu spremu. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Uno{ewe opasnih materija u Republiku Srpsku ^lan 429. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Neizvr{ewe odluke o mjerama za{tite `ivotne sredine ^lan 428. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. jun 2003. vo}aka ili drugih zasada i time nanese {tetu ve}ih razmjera. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . 1. (1) Ko protivno propisima unese u Republiku Srpsku radioaktivne ili druge materije ili otpatke {tetne za `ivot ili zdravqe qudi. i 2. (4) Ako su djela iz st. (4) Ako je djelo iz st. odnosno {teto~ina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. a koli~ina oborenog drveta je ve}a od tri kubna metra. ovog ~lana nastupila znatna {teta. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

elektri~nom strujom. ovog ~lana u~iweno prema visokoj divqa~i. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. prirodna rijetkost ili drugo prirodno bogatstvo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Nezakonit ribolov ^lan 437. (1) Ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe u vrijeme kada je to zabraweno ili na podru~jima na kojima je to zabraweno ili ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe eksplozivom. ovog ~lana do{lo do uginu}a ve}eg broja `ivotiwa koje pripadaju posebno za{ti}enim `ivotiwskim vrstama. Dr Dragan Kalini}. Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. ovog ~lana kazni}e se i ko izazove po`ar u za{ti}enoj {umi. (3) Ako je djelo iz stava 2. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ribe ili drugih slatkovodnih `ivotiwa u ve}im razmjerama. godine. vo}waku ili drugoj {umi sa specijalnom namjenom. ^lan 439. sredstvom za omamqivawe i time prouzrokuje uginu}e ribe ili ko lovi ribu na na~in {tetan za weno rasplo|avawe. (1) Ko se surovo pona{a prema `ivotiwama ili ih izla`e nepotrebnim ili dugotrajnim mukama ili stradawima. Glava trideset ~etvrta PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 438. (5) Ulovqena divqa~ i sredstva upotrijebqena za lov oduze}e se. a ako je izvr{ewe zapo~eto obustavi}e se. (4) Ko lovi rijetku ili prorije|enu vrstu divqa~i ~iji je lov zabrawen ili ko lovi bez posebne dozvole odre|enu vrstu divqa~i za ~iji je lov potrebna takva dozvola. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ubije ili rani divqa~ ili je uhvati `ivu. Broj: 01-453/03 28. Pravnosna`no izre~ena kazna do`ivotnog zatvora do dana stupawa na snagu ovog zakona. ili ih protivno propisima ubija. a za djelo iz stava 2. nacionalnom parku. 25. (1) Ko protivno propisima ili naredbama nadle`nih organa vr{i sje~u ili kr~ewe {uma. nacionalnom parku ili drugoj {umi s posebnom namjenom. Ovaj zakon stupa na snagu 1.r. ne}e se izvr{iti ako u ovom zakonu ili u Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine djelo iz te presude nije predvi|eno kao krivi~no djelo.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Nezakonit lov Srijeda. (2) Ako je djelo iz stava 1. Mu~ewe i ubijawe `ivotiwa ^lan 433. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo posebno za{ti}enu biqku ili `ivotiwu. Izazivawe po`ara ^lan 432. maja 2003. (3) Ko djelo iz st.Strana 54 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ^lan 436. nacionalnom parku ili u drugim {umama sa posebnom namjenom. Pusto{ewe {uma ^lan 431. nov~anom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca. jun 2003. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. s. ili ko lovi na na~in ili sredstvima kojima se divqa~ masovno uni{tava. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ili ako je djelo u~iweno u za{titnoj {umi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~ini u za{titnoj {umi. Ko u namjeri posjedovawa i kori{}ewa zauzme nekretninu koja je progla{ena kao dobro od op{teg zna~aja. (3) Ako su djela iz st. postaje kazna dugotrajnog zatvora od 45 godina. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ili ko podbjequje stabla ili na drugi na~in pusto{i {umu ili obori vi{e stabala u parku ili drvoredu. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno u namjeri da se oboreno drvo proda ili ako je koli~ina oborenog drveta ve}a od osam kubnih metara. ^lan 441. spomenik kulture. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana u~ini nehatno. jula 2003. 1. (1) Ko lovi divqa~ za vrijeme lovostaja. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. (2) Ko djelo iz stava 1. otrovom. (2) Ko neovla{}eno lovi u zabrawenom lovi{tu. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (1) Ko izazove {umski po`ar usqed kojeg nastupi {teta velikih razmjera. ili `itnim poqima. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Krivi~na sankcija izre~ena pravnosna`nom presudom prije stupawa na snagu ovog zakona. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iwena nehatno. ^lan 440. Uzurpacija nekretnina ^lan 435. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. razara wihova stani{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. (3) Ulov i sredstva za ribolov oduze}e se. Izno{ewe u inostranstvo posebno za{ti}enih biqaka ili `ivotiwa ^lan 434.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->