J.U.

UNIVERZITET U TUZLI

FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA - PSIHOLOGIJA

ALFRED ADLER PSIHOLOGIJA DJETETA
PEDAGOGIJA - PSIHOLOGIJA

JAHIĆ AZRA
POZICIJA DJETETA U PORODICI
Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu

U svojim snovima oni su junaci koji sve druge potčinjavaju. da se stalno predaje sanjarenjima i maštanjima u kojima se samo pojavljuje kao veliko i nadmoćno. sve dok se ne koriguje prvobitno djetinje pogrešno tumačenje.ili tirani koji postaju moćniji od svih drugih. Među djecom u školi često nailazimo na lijeno. Objavljeno na: www. Takvo dijete nema povjerenja u svoje sposobnosti da uobičajenim sredstvima postigne uspjeh.orangutan sa svojom neobičnom tjelesnom snagom živi samo sa svojom saputnicom. dijete se razvija u skladu sa svojim nesvjesnim tumačenjem pozicije koju ima u odnosu na svoju sredinu. PSIHOLOGIJA SITUACIJE I KAKO POMOĆI Kao što smo vidjeli. prijekor. disciplinu. kako je Darvin istakao. npr. živi u svijetu svoje mašte i ni na trenutak ne ispunjava neku težnju ka nadmoćnosti.4study. inertno dijete koje se povlači u sebe.itd. neuredno dijete uvijek je u sjenci neke osobe koja sređuje njegove stvari i predmete. zavisno od slučaja. U toku tih godina života kod njega se mora razviti osjećanje za zajednicu i sposobnost za preorijentisanje.Kod mnoge djece i odraslih nailazimo na tendenciju da se povezuju s drugim ljudskim bićima. ustanovićemo da je to dobro dijete otkrilo da svojim besprijekornim ponašanjem može požnjeti više priznanja i da se može uspješno mjeriti sa nevaljalim bratom ili sestrom. nužna za prilagođavanje. dok manje i slabije članove porodice majmuna uvijek susrećemo u grupama. Dok odrasta. dijete dobija određeno mnoštvo pravila ili formula koji usmjeravaju njegovo ponašanje i određuju njegove reakcije na razne situacije.zasnovaniji i logički utemeljeniji pogled.ili mučenici koji pomažu paćenicima .Npr.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu .lažljivo dijete je uvijek u sferi uticaja neke dominantne odrasle osobe koja okrutnošću i strogošću pokušava da izliječi dijete od nepoštenja. U izvjesnom smislu svako osjećenje socijalne privrženosti uvijek je i odraz tjelesne slabosti. potresima podložna duša. bespomoćnost i spori razvitak dojenčadi i djece možda najviše podstiče osjećanje za zajednicu.Kod ljudskih bića. Darvin je zapazio da sve životinje koje je priroda zanemarila u opremanju oruđem za odbranu uvijek žive i kreću se u čoporima. Tako. Ako stvar preispitamo. dobrim ponašanjem samo zadovoljava svoju težnju ka nadmoćnosti i nikad ne možemo biti sigurni da će se takvo dobro ponašanje zadržati ako se situacija izmijeni.To obrazovanje grupa služi. makar koliko razvijena logika ili common sense neće moći da izmijeni njegovo ponašanje kad odraste. Mnoge situacije imaju takav uticaj na karakter djeteta koji ne treba potcjenjivati. Dijete .Individualistička težnja za prevlašću počiva na shvatanju da individuum može da se održi bez grupe. možda. Individualna psihologija se potrudila da pokaže da se uticaj sredine uvijek može prepoznati u greškama koje čini dijete. s kojom je nerazdvojno povezano. kao naknada ili kompenzacija za ono što je priroda životinjama individualno uskratila. ta pogrešna procjena odrediće njegovo ponašanje i nikakva. Vaspitanje djeteta ne smije započeti prerano. pa usljed toga izbjegava sva sredstva i mogućnosti zaa postizanje boljih rezultata. ne prima znanje. ustanoviće da se ono sobom peviše bavi. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da se djetetov stil života učvršćuje u doba kad ono ima 4-5 godina. Koliko smo puta vidjeli dvoje djece u porodici od kojih je jedno milo a drugo nevaljalo ! Roditelji ne umiju sebi da objasne takve suprotnosti u istoj porodici.iza toga se obično krije vanredno osjetljiva.da zadatke obavljaju u saradnji s drugima i da se sa socijalnog stanovišta pokazuju sasvim opštekorisni. Ako dijete pogrešno interpretira neku situaciju ili svoju sposobnost da ovlada nekom posebnom situacijom. dok osjećanje socijalne privrženosti polazi od mišljenja da individuum na izvjestan način zavisi od grupe.kojoj je potrebna ova ispoljena bezosjećajnost da bi se zaštitila od patnje i bola. Ako čovjek uspije da nađe načina kojim će ovakvo dijete navesti da progovori.Ono prvo označava zdraviji.info . Ipak ta bezosjećajnost ne zahvata njegovu cijelu ličnost.

U razgovoru s djetetom. Sadašnje i buduće ponašanje odgovara karakteru u prošlosti. dobro ili loše. Ono što proizlazi iz težnje ka pogrešnom cilju nužno je i samo pogrešno.npr. pametno ili glupo. Ako je dijete dobro pripremljeno.a još se prema njima drži neprijateljski.4study. stalno im objašnjavati značaj stvarnog života da ne bi nastao jaz između njihovih maštanja i svijeta. Ono što valja zapamtiti jeste da se djeci nikada ne smije prilaziti grubo i odbojno. Razvoj ličnosti ostvaruje se blagovremeno i bez iznenadnih skokova. Radi ilustracije. nova situacija će u njemu izazvati stanje napetosti. I odrasli upotrebljavaju ovu antitetičku shemu apercepcije. a dijete je ščepalo.Izvjesna sanjarenja se stalno ponavljaju. ne bi trebalo da gubimo iz vida jednu veoma važnu činjenicu. Sa stanovišta common sensea ovdje ne možemo govoriti o tačnom i pogrešnom. U slučaju djece.činilo da je opravdan svaki postupak koji bi ga približio cilju njegovih želja.info . Porodici je bilo potrebno neko vrijeme da jasno uvidi da je nužno dati dijete drugima. Nova situacija je u neku ruku test za djetetovu pripremljenost. To nikako ne znači da su zbivanja u životu jednog individuuma. Uzećemo za primjer jedno usvojeno dijete. Kazna je tada potvrda njegovog osjećanja da je njegovo odbijanje ispravno. Pošto se stekao utisak o čitavoj situaciji polako se počela nameteti misao:dijete živi već nekoliko mjeseci u domu poočima i pomajke.kad prelaze iz kuće u školu ili kad se iznenadno izmijene njihove kućne prilike. tako reći. Između ta dva ekstrema ima hiljadu i jedna stepenica. Jednog dana majka joj je dala narandžu. Djeca prave neku grešku često zato što su sebi postavila pogrešan cilj. nego je i nešto što se neprekidno odvija. lijena djeca. Mnoge osobenosti i karakterne crte kod djece mogu se svesti na ovo stanovište: sve ili ništa. Ako takvo dijete kažnjavamo zbog njegovih propusta. To svakako nije razlog za takve napade bijesa. najbolji uvid u njihov karakter dobijamo u trenutcima prelaznih perioda.ali moramo biti načisto s tim da dijete nije više htjelo da ostane u toj kući. Ako želimo da razumijemo djecu. Uzeću sama ako hoću!» Troma. koje će kod njega Objavljeno na: www.i govorilo je o stvarima koje nisu imale nikakve veze s pitanjima koja su mu se postavljala. ukoliko se ne osjećaju sposobnim da izmijene njegovo ponašanje. u ovakvom svijetu nemoguće je ostvariti takav ideal. Maštanja u toku sanjarenja nisu ni manje ni više nego zaobilazni putevi kojima individuum kreće da bi zaobišao neprijatnosti i moguće promašaje u svom životu.da ih treba stalno ohrabrivati. Ovaj slučaj se može ovako objasniti:dijete je raslo s djecom poočima i pomajke i vjerovalo da se oni o njemu ne brinu koliko o vlastitioj djeci. Naravno. NOVA SITUACIJA KAO TEST PRIPREME Psihički život nije samo jedinstvo u tom smislu što su sva ispoljavanja ličnosti međusobno povezana u svakom trenutku. to povlačenje ne mora nužno značiti sasvim manjkavo prilagođavanje ili neprilagodljivost. Bilo je nepopravljivo. mehanički determinisana prošlošću i nasljeđem.Ako mu priprema nedostaje. navešćemo slučaj jedne četverogodišnje djevojčice koja je bila izuzetno svojeglava i zadrta. npr. Ipak .prema tome. U takvoj situaciji nužno je razumjeti šta dijete osjeća i misli-kako ono shvata svoju situaciju-a ne šta roditelji misle. bacilo na pod i reklo: « Ne volim da mi nešto donosiš. činjenicu da su djeca sklona da sve dijele na suprotnosti ( gore ili dole. pa mu se.imalo napade bijesa i nikad se nije moglo predskazati šta će u sljedećem trenutku prirediti. sve ili ništa). svojeglavost ili tvrdoglavost.ono će se s puno pouzdanja ponijeti prema nekoj novoj situaciji. koja ne mogu imati sve. nadmoćno ili potčinjeno. ali svakako znači da su budućnost i prošlost povezane bez prekida. ono nije dalo nikakve razborite odgovore.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . ono će smatrati da je ta kazna dovoljan razlog da ostane nepokorno.maštanja i građenja kula u vazduhu. Ljudi koji žive po takvoj atitetičkoj shemi drže se formule mišljenja koja se može izraziti maksimumom « sve ili ništa». povlače se sve više u svoja nekorisna sanjarenja. Ljudi ne mogu imati sve ili ništa.

ono u školi pati a kad dođe kući. Sve to možemo spriječiti ako se potrudimo da prihvatimo stanovište individualne psihologije da nijedno dijete ne treba smatrati beznadežnim slučajem. Međutim. odgovornost za neuspjeh jednog djeteta u školi ne može se svaliti samo na nedovoljnost školskog sistema. Štaviše. U nastavnikovu vještinu spada to da održi pažnju djeteta i da otkrije kad dijete ne pazi ili nije kadro da se koncentriše.info .njegovo držanje i pogled.koju nastavnik uspije da pridobije često postaju dobri učenici. Drugim riječima. Karakteristično je da razmažena djeca. itd. Pored uticaja majke imamo cijeli kompleks domaćih uticaja. Mnoga djeca dolaze bez ikakve sposobnosti koncentracije u školu. ne zato što vjerujemo da je ona razlog za pogoršano stanje djeteta. Loša priprema uvijek nam ukazuje na uticaj majke. pa će dijete iz takve porodice dva puta razmisliti da li da kući donese ili ne lošu svjedodžbu. Djeca baš ne vole kad su drugi na vrhu. Međutim oni zaboravljaju da neku djecu odgajaju prilično surovo. razmaženu djecu zbunjuje prisustvo tolikih stranih osoba. Kao i svaku novu situaciju. To osjećanje nesposobnosti izobličiće mu moć rasuđivanja.način nakoji sluša i zapaziti da li je prijateljski raspoloženo prema učitelju ili se drži na odstojanju od njega. Moramo biti uvjereni u Objavljeno na: www. ocjene u školi trebalo bi smatrati jednim od znakova koji ukazuju na sadašnje psihičko ustrojstvo djeteta.nepovoljne okolnosti i predrasude. Kažnjavanje za loše ocjene u školi je problem koji djeci pravi najveće teškoće. Do svih tih činjenica možemo doći proučavajući djetinji stav. pa će reakcija bit netačna. Ovdje se postavlja i jedno veoma bitno pitanje a to je kako na djecu utiče školska svakodnevica i njena rutina i da li ih ne preopterećuje nastavni plan koji postavlja velike zahtjeve. Koliko je nastavni predmet omiljen to uveliko zavisi i od djetinje naklonosti prema nastavniku.pa ili se ne smiruju dok ne preteknu svoje konkurente ili zapadnu u razočarenje i predaju se samozavaravanjima. Na osnovu detaljnije reakcije u toj novoj situaciji možemo procijeniti njegovu sposobnost za kooperaciju i njegovu sferu interesa. Uopšte. Neki nastavnici vjeruju da će se dijete više potruditi ako kod kuće treba da pokaže lošu svjedodžbu. Iz tog razloga su savjet i uputstvo učitelja toliko važni.nađe se u situaciji koja je za njega sasvim nova i neobična.da bi mogla da sagledaju namjeru. rivalstvo među braćom i sestrama. a tu su i spoljašnji uticaji. uticaj oca. povezano. jer za to je takođe odgovorna ona primarna slabost. Majka i otac ga grde a nerijetko još i istuku. Svaku novu situaciju trebalo bi smatrati testom pripreme. Prema tome. Ako majka zataji u svojoj odgovornosti kao što se to često događa posljedice se mogu vidjeti u ponašanju djeteta u školi.nedovoljnost djeteta.cilj.roditelji mu prave scene i zamjerke .Dijete koje dobija loše ocjene nužno konstatuje da ga učitelj ne mari baš mnogo.nego zato što znamo da ona jasnije pokazuje primarnu neprimjerenost pripreme. i pored svih okolnosti bilo bi glupo donositi sud o djetetu samo na osnovu njegovih rezultata u školi.pogrešna. Razred u školi trebalo bi da bude jedinstvo u kojem se svako dijete osjeća kao dio cjeline. DIJETE U ŠKOLI Kad dijete dođe u školu. Naš zadatak je da ispitamo novu situaciju. Ovdje ne mislimo da bi se trebao smanjiti broj nastavnih predmeta ali je važno te predmete djeci predavati koherentno. U izvjesnim okolnostima neće čak ni otići kući ili će ga uhvatiti krajnje očajanje i ubiće se u strahu od roditelja.jedna njegova ispravna riječ skrenuće energiju djeteta s težnje ka konkurenciji u tokove kooperacije. Vaspitači ne smiju da previde i to da djeca koja polaze u školu imaju osjećanje da moraju da vode ličnu borbu za konkurenciju.dovesti do osjećanja nesposobnosti.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu .4study. i praktičnu vrijednost dotičnog nastavnog gradiva. i polazak u školu možemo smatrati testom prethodne pripreme.

takoreći. Objavljeno na: www. Zaostali razredi većinom se sastoje od djece koja potiču iz siromašnih porodica. kako roditelja tako i djece i da ti štetni uticaji.škola nije pravo mjesto za upućivanje u seksualne probleme pošto nastavnik ne može znati kako djeca primaju njegove riječi kad govori pred cijelim razredom. Naravno. To je mnogo više za žaljenje jer bi takvi ljudi mogli mnogo više da pruže. Ustvari. koje dijete stalno sisreće. razumije se moramo otkriti. Ako se sistem zajedničkog vaspitanja ne organizuje valjano. Prije svega tu su ekonomski uslovi jer ima porodica koje već generacijama žive u uslovima koji ih pritiskuju. osjećaju se. niti usmjerava pažnju jedino i samo na tu sredinu ne sagledavajući značaj dotičnih duševnih zbivanja. mada su oni još puni želje za radom. porodica koje s osjećanjem ogorčenosti i jada prihvataju borbu za svoju egzistenciju. bolest katkad predstavlja povod za poboljšanje djetinjeg karaktera. i za to kratko vrijeme uspijevaju da ih razmaze. Obasipaju ih pohvalama te ih tako navode na samodopadljivost i sujetu. Psihologija i vaspitanje su dvije strane iste stvarnosti i istog problema. Međutim. Njima se sviđa da uveseljavaju djecu ili da rade stvari koje za kratko vrijeme ostavljaju vanredno snažan uticaj na djecu. Važan je takođe i susret djece sa stranim osobama. Njihov trud da neprestano dokazuju da još znaju kako se odgajaju djeca nanosi pogubnu štetu. Trudeći se da to dokažu stalno se miješaju u vaspitanje unučadi i prekomjerno ih maze. satjeranim u kut. roditelji su previše zaposleni i uopšte nisu u stanju da djeci posvete pažnju. Također ne smijemo zaboraviti ni to da poduže životarenje na rubu smrti od gladi ili u pogubnim ekonomskim uslovima štetno utiče na tjelesno ustrojstvo. Znači ne ograničava se samo na individualnu psihu niti zaboravlja sredinu koja utiče na tu psihu.za vrijeme bolesti dijete osjeća da ima moć i da može gospodariti i upravljati porodicom jer je za vrijeme bolesti na licima roditelja pročitalo strah i brigu. djeca se ne usmjeravaju i nadziru na odgovarajući način nastaće. sve to trebalo bi spriječiti i ne dopustiti nijednoj stranoj osobi da osujećuje vaspitne metode roditelja. moramo poznavati njen način rada. Zbog toga su oni prinuđeni da stalno dokazuju da su još uvijek živi i da još vrijede za ovaj svijet. S druge strane.napredne i zaostale razrede. Kako ljudi stare. Razlog leži u tome što ona nisu naročito dobro pripremljena. To su najprije djed i nena. Talasi spoljnih uticaja slivaju se u duše djece i formiraju ih. Da bi smo mogli upravljati psihom. Čak i u najgorim okolnostima uvijek postoji određen pristup koji. a onaj ko poznaje psihu i njen način rada ne može da svoje znanje nu upotrijebi za usmjeravanje psihe ka višim i univerzalnijim ciljevima. stare ljude odbacujemo.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . direktno ili indirektno. Poslije bolesti bi htjelo da ostane u središtu pažnje i pokušava da to postigne trudeći se da svojim ćudima i zahtjevima zagospodari roditeljima. na osnovu svojih pogrešnih socijalnih navika. SPOLJNI UTICAJI Individualna psihologija uzima u obzir i ono što je individualno i ono što je socijalno.4study. Nijedan vaspitač ne bi trebalo da se zavarava vjerujuci da samo on vaspitno utiče na dijete. koji inače u školi predstavljaju težak i zamršen problem. Vaspitač mora uzeti u obzir određene uslove. pored svega i seksualni problemi. ali ako djeca nastavnika privatno zamole za obavještenje trebalo bi da on na to da umjesne odgovore. te tako zadaju brige pravim vaspitačima.info . odgurnutim. sa svoje strane. ili možda nisu dovoljno obrazovani za taj zadatak. imaju znatna psihička dejstva.to da su uvijek može naći neka metoda kako bi se pomoglo djetetu. Npr. Interesantno je proučiti dva tipa razreda na koje nailazimo u školi. Ovdje se trebaju uzeti u obzir i srodnici.

S druge strane. što je možda povezano s činjenicom da to dijete nikad nije bilo zadovoljno prilikama u kući pa samo traži pravu priliku da prekine veze sa roditeljskim domom.što je i najvažniji dio vaspitanja. U toku nastavnikovog vaspitnog rada neizbježno dolazi do konflikta sa roditeljem. mada se saradnja roditelja nikada neće odbacivati. Oni su prekomjerno socijalno prilagođeni. Nada individualne psihologije u pripremanju djece sutrašnjice počiva u prvom redu na mijenjanju škola i nastavnika. U adolescenciji možemo lakše nego ikad ranije sagledati stil života nekog čovjeka. Nekad se osjećanje za zajednicu ispoljava u prejakom obliku. pa susrećemo mlade koji su izgubili svaki smisao za odmjerenost i samo žele da život žrtvuju za druge. Jedan od problema života jeste ljubav i brak. ne mislimo na učenje nastavne građe nego na obrazovanje ličnosti ličnosti.nalaze valjane norme ponašanja. Srazmjerno tome. u odnosu na drugi pol. S jedne strane mladi se prema problemu ljubavi ne odnose ni romantično ni s nekom posebnom zadrtošću. time što će se ona podučavati da na teškoće ne gledaju kao na nesavladive prepreke. Ta ista tendencija zapaža se kod djece koja ostaju kod kuće ali koriste svaku moguću priliku da noću odsustvuju od kuće. Poneki nastavnik konstatuje da je često teže prići roditeljima djeteta koje zadaje brige nego samom djetetu.pod pretpostavkom da dijete dobija valjano vaspitanje. Ali takva jedna faza djeluje kao test. Tad najlakše možemo utvrditi da li neka osoba lako stiče prijatelje. je li za druge socijalno zainteresirana. Trebalo bi da dijete vjeruje svojim roditeljima i nastavnicima i da ima povjerenja u njih. Iz svega ovoga proizlazi da je jedno od najboljih preventivnih sredstava protiv poremećaja i teškoća u adolenscenciji njegovanje prijateljstava.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu .info . GREŠKE U VASPITANJU Roditelji i nastavnici nikad se ne smiju obeshrabriti neočekivanimpojavama u vaspitanju djece.4study. Takođe. iznenadni gubitak blagonaklonosti i priznanja znatno teže pogađa djecu u adolescenciji nego što bi to bio ranije slučaj. Individualna psihologija zahtijeva da se ulaže podjednak trud za svu djecu i da se unapređuju njihove duhovne sposobnosti time što će im se ulivati više hrabrosti. ima i onih koji su obuzeti osjećanjem potpune socijalne izgubljenosti. kao nova situacija koja uslovljava izbijanje na vidjelo karakternih crta formiranih u prošlosti.ADOLESCENCIJA I SEKSUALNO VASPITANJE Za individualnu psihologiju adolescencija nije ništa drugo već jedna faza u razvoju kroz koju moraju proći sve individue. više samopouzdanja. S druge strane imamo mlade koji u pitanjima pola ispoljavaju pretjeranu bojazljivost. Pri tome se ne misli da bilo koja situacija ili faza u razvoju može izmijeniti osobu. Oni. Porodica treba da predstavlja jedinstvo. nastavnik se u svojim postupcima mora uvijek držati pretpostavke da roditelji nisu Objavljeno na: www. U doba adolescencije često nailazimo i na želju da se ide od kuće. Trebalo bi da djeca međusobno budu prijatelji i dobri drugovi. VASPITANJE RODITELJA Ovdje govorimo prije svega o vaspitanju izvan nastavnog plana. pa i ova okolnost može biti prepreka za njihov razvoj. Nikad ih ne smije napustiti nada samo zatošto njihovi napori nisu odmah krunisani uspjehom. da li druge smatra svojim bližnjima. nego kao na probleme s kojima se čovjek hvata u koštac i savladava ih. Neku posebnu ulogu nema odgovor na pitanje da li se dijete razvija i vaspitava pod rukovodstvom nastavnika ili roditelja. u kojem svako ima povjerenje u drugoga.

mnogo bolje će razumjeti dijete i pomoći mu nego neko ko je stekao naviku da iz cjeline izvlači simptome i da se prema njima odnosi po krutoj shemi.kao i nepokolebljiva vjera da će se uvijek. Mnogi roditelji idu čak i dalje od toga. « vjervatno ». Onaj ko uvijek razborito i objektivno sudeći pristupa vaspitavanju i prevaspitavanju djece vjerovatno će biti u stanju da s većom sigurnošću predskaže rezultate svojih nastojanja. Mnogi roditelji bi željeli da ih poštedimo prijedloga i podsticaja. samo ćemo ih povrijediti i paralisati im volju za saradnju. Stoga je veoma poželjno da se u takvim slučajevima nastavnik potrudi da u roditeljima izazove prijateljsko. ako ih nagovorimo da promijene svoje držanje i da s nama sarađuju u smislu naših načela.Ne smijemo zaboraviti da su roditelji najčešće uhvaćeni u mreže tradicionalnih. a simptome kao sastavne dijelove tog jedinstva. Naše rečenice uvijek treba da sadrže poneko « možda ». nema nikakvog značaja. Oni napadaju nastavnika bujicom riječi negodovanja i pokazuju se sasvim nepristupačni.odgovorni za loše osobine koje je dijete ispoljilo. Nije uopšte važno dokazati da smo u pravu. Mnogo ćemo više postići ako uspijemo da s roditeljima sklopimo neku vrstu pakta.U takvim slučajevima.Čak i kad tačno zanmo gdje je greška i kako je otkoloniti.npr. da im ponudi pomoć i pouzda se u njihove dobre namjere. i da ćemo je razumjeti jedino ako je ispitamo kao povezanu cjelinu s tim čovjekom. Prije svega trebalo bi upamtiti jedno staro i osvjedočeno pravilo:onaj ko je navikao da ljudsko biće shvata kao jedinstveno.Veoma je važno stalno imati na umu da jedna pojedinačna manifestacija u ponašanju. otvoreno. zastarjelih metoda. nego je nužno samo utrti put kojim moramo krenuti ako želimo djetetu pomoći.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . Nikad im ne treba govoriti previše kategorički ili previše dogmatski.info . Objavljeno na: www. Roditelji prosto nisu iskusni i ako ih zbog djece pozovu u školu. oni sami sebi izgledaju kao kakvi optuženi zločinci. Kad god bi sin činio nešto što mu se nije sviđalo njega bi spopao bijes. U razgovoru je jasno sagledao posljedice svog ponašanja. Ako im obajsnimo da su ovo ili ono pogrešno uradili. Za pedagoški rad potrebni su praksa i hrabrost. kao . Ako je tako nešto moguće kod čovjeka koji sebe smatra pedagogom. Roditelje ne treba grditi i predbacivati im. ali potom je otišao kući i sinu očitao strašnu bukvicu. i « trebalo bi da pokušate ovako ». Podsticaje. bolje ih je umiriti i navesti da s nastavnikom govore prijateljski.srditi ili neprijateljski raspoloženi zato što je nastavnik doveo u tako neprijatnu situaciju njih i njihovo dijete. odvojena od ličnosti kao cjeline. pa se ovih ne mogu lako da oslobode. onda možemo zamisliti kako stoje stvari sa roditeljima koji su odrasli s dogmatskom predstavom da je ispravna kazna za svaku djetinju grešku porcija batina. u slučaju nastavnika koji roditeljima šalje poruku čim je dijete propustilo da uradi domaći zadatak. «moguće ». nema smisla. PRIMJER: imamo slučaj direktora jedne više škole koji je svog sina doveo do ivice sloma neprestanim kritikovanjrem i zanovijetanjem. kakve god bile okolnosti.4study. Opet se razbjesnio zato što sin nije pokazao dovoljno marljivosti. naći put da se dijete sačuva od sloma. savjete ne bi nikako valjalo davati autoritarno. ne bi valjalo roditelje na to otvoreno i neposredno goniti. pa ga je obasipao nemilosrdnim riječima. opušteno i neusiljeno raspoloženje. Oni su začuđeni ili povrijeđeni.

Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu .Objavljeno na: www.info .4study.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful