S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJEProf. dr. sc. Damir Jelaska

ELEMENTI STROJEVA

(skripta za studente Industrijskog inženjerstva)

U Splitu, 10. lipnja 2005.

1
Drage kolege i kolegice – studenti industrijskog inženjerstva,

Ovo nije skripta izvorno pisana za Vas, niti je sasvim prilagođena vama – zbog mog
kroničnog nedostatka vremena! Oprostite mi zbog toga! Buduće generacije će
valjda dočekati i „svoju“ skriptu, a ova je napisana zato da ipak imate nekakav
materijal uz pomoć kojeg možete spremati ispit!
Ova skripta je, dakle, nastala uglavnom tako, što sam iz budućeg udžbenika za
strojare „izrezao“ višak gradiva – pazeći da ne izrežem previše. Tako, u skripti ima
više gradiva nego što vam je predavano – ne zato da biste taj višak naučili, nego
zato da Vam pomogne lakše shvatiti ono što trebate naučiti! Pri tome, treba znati
skicirati samo ono što je crtano na predavanjima.
U uvodnom dijelu dodana su i važnija poglavlja iz tehničkih disciplina čija su
osnovna znanja uvjet da bi se moglo, ne naučiti, nego uopće slušati tj. pristupiti
učenju Elemenata. To su Tehničko crtanje, Mehanika i Nauka o čvrstoći. Ako ste
sigurni da vladate osnovama ovih disciplina, možete slobodno preskočiti prvih
četrdesetak stranica.
Gradivo iz Zupčanika nije sasvim usklađeno s predavanjima. Predlažem vam da se
za to područje, kao uostalom i za čitavo gradivo, ipak držite bilješki s predavanja,
a iz skripti možete pogledati ono što vam nije jasno. Ako ni to nije dovoljno,
osjećajte se pozvani doći na konsultacije kod mene ili kod mojih asistenata.


Damir Jelaska

2
1. UVOD


Strojarstvo je područje tehnike, čiji je cilj racionalno iskorištavanje prirodnih dobara upotrebom
strojeva. Stroj je svaka kombinacija odgovarajuće oblikovanih krutih i elastičnih tijela, koja imaju
određenu ulogu u procesu iskorištenja energije. Strojevi se dijele na dva osnovna tipa:
• pogonske strojeve i
• radne strojeve.

Pogonski strojevi pretvaraju različite vrste energije (mehanička energija vode, toplinska energija
plina ili pare, kinetička energija plina, električna energija, nuklearna energija) u mehaničku
energiju, potrebnu za obavljanje mehaničkog rada sa što manje gubitaka energije. Ovdje spadaju:
motori s unutrašnjim izgaranjem, parni stapni strojevi, toplinske turbine, hidraulički motori,
pneumatski motori, elektromotori i reaktivni motori.

Radni strojevi obavljaju koristan mehanički rad upotrebom mehaničke energije dobivene od
pogonskog stroja, ili pretvaraju mehaničku energiju pogonskog stroja u drugu vrstu energije
(alatni strojevi, dizala, transporteri, ventilatori, pumpe, kompresori, elektrogeneratori, itd.).

Prijenosnici su uređaji posebne vrste, koji se upotrebljavaju kao posrednici između pogonskih i
radnih strojeva, pri čemu mehaničku energiju pogonskog stroja prilagođavaju potrebama njenog
korištenja u radnom stroju (prijenos gibanja, sile, momenta, smjera i karakteristike gibanja, itd.).

Pogonski i radni strojevi te prijenosnici, redovito su povezani u određeni zajednički stroj, koji
prema svojoj funkcionalnosti ima i svoj naziv (alatni stroj, ventilator, motorno vozilo, agregat
itd.). Bit djelovanja tih strojeva je u njihovoj dinamici, tj. u gibanju uz savladavanje određenih
otpora, jer se samo gibanjem strojnih dijelova može obaviti mehanički rad. No, postoje i strojevi
koji imaju pretežno statički karakter. U tu skupinu spadaju aparati, naprave, instalacije,
instrumenti, te metalne i druge konstrukcije. Skupina strojeva, aparata, instalacija, instrumenata i
konstrukcija, paralelno povezana u namjensku cjelinu za obavljanje korisnoga rada, naziva se
postrojenje.

Svaki stroj je najprije potrebno zasnovati (definirati), projektirati, konstruirati i proračunati,
izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju, propisati način izrade, obrade, kontrole i montaže,
zatim sastavne dijelove izraditi i sastaviti u cjelinu, ispitati ga, pustiti u pogon, brinuti se za
pravilno rukovanje, redovito ga održavati i pravodobno zamjenjivati dotrajale udjelove. Pri tome
stroj mora biti primjeren za upravljanje i upotrebu, njegov rad pouzdan, njegova izrada i
eksploatacija što ekonomičniji. Za provedbu tako kompleksnog sklopa aktivnosti potrebna je
organizirana suradnja znanstvenika, istraživača, inženjera, tehničara, visokokvalificiranih i
kvalificiranih djelatnika iz područja strojarstva.
OSNOVNE DEFINICIJE I POJMOVI
Svaki stroj je sastavljen od određenog broja dijelova, koji su skladno povezani u cjelinu, pri čemu
svaki dio obavlja točnu određenu ulogu. Na toj osnovi, svaki stroj se može raščlaniti na strojne
dijelove, sklopove, grupe strojnih dijelova i sklopova i elemente.

3
Strojni dio – je osnovni dio stroja, koji obavlja točnu određenu funkciju skupa s drugim
osnovnim dijelovima (vijak, matica, zakovica, cijev, vratilo, osovina, opruga, zupčanik, itd.).
Strojni dio nije moguće rastaviti na jednostavnije dijelove.

Sklop stroja – je povezani skup više strojnih dijelova, koji obavljaju određenu funkciju u sastavu
stroja (ventil, željeznički kotač s bandažom, mehanizam za brisanje vjetrobranskog stakla kod
automobila itd.).

Grupa – je povezani skup više strojnih sklopova i dijelova, koji obavljaju skupnu funkciju
(motor, zupčasti mjenjač, naprava za dizanje tereta kod dizalica itd.).

Element stroja – je strojni dio ili sklop, koji kod različitih strojeva obavljaju određene
elementarne, osnovne funkcije. Element stroja može biti sam strojni dio (opruga, osovina, vratilo
itd.), ali isto tako i strojni sklop ili grupa (spojka, kočnica, kotrljajući ležaj itd.).

Opći (univerzalni) element stroja – strojni elementi, koji se upotrebljavaju kod različitih strojeva
(vijci, zakovice, pera, klinovi, vratila, osovine, opruge, zupčanici, ležišta itd.)

Posebni elementi strojeva – elementi strojeva, koji se upotrebljavaju samo kod posebnih vrsta
strojeva (elementi motornih vozila, elementi dizaličnih mehanizama, elementi alatnih strojeva,
elementi motora s unutrašnjim izgaranjem, elementi parnih ili plinskih turbina, elementi
hidrauličkih strojeva itd.).

Predmet Elementi strojeva sadrži proučavanje općih elemenata strojeva u smislu njihove
konstrukcije, oblika, dimenzija, izbora i proračunava ih obzirom na namjenu i funkciju. Pri tome
je posebna pažnja namijenjena utvrđivanju općih principa, koji vrijede i za posebne elemente
strojeva. Treba napomenuti da nazivi strojni dio i element stroja obuhvaćaju i dijelove naprava,
instalacija, instrumenata i metalnih konstrukcija.
VEZA SA SRODNIM DISCIPLINAMA
Rad svakog stroja temelji se na prirodnim zakonima. Zato je za proučavanje strojeva i njihovih
dijelova nužno potrebno dobro poznavanje nekih osnovnih teorijskih disciplina, kao i načina
njihove praktične primjene. Najpotrebnija znanja za proučavanje elemenata strojeva navedena su
kako slijedi.

Tehnička mehanika je osnovna tehnička znanost koja opisuje zakone mirovanja i gibanja pod
utjecajem sila. Statika proučava uvjete ravnoteže tijela pod utjecajem sila, Kinematika proučava
gibanje bez obzira na uzrok tog gibanja, a Dinamika se bavi ovisnošću gibanja tijela o silama
koje ga uzrokuju, uzimajući u obzir i njegovu masu.

Mehanika materijala omogućava određivanje čvrstoće, krutosti i stabilnosti dijelova strojeva i
konstrukcija, te konstrukcijskih cjelina.

Matematika je osnovni alat, čije je poznavanje nužno potrebno za proučavanje i korištenje znanja
iz Mehanike i Nauke o čvrstoći u sprezi s Elementima strojeva.

4
Poznavanje materijala, njihovih karakteristika, način proizvodnje, sposobnosti prerade, fizičke i
toplinske obrade, te ispitivanja, je nužno potrebno zbog njihovog pravilnog izbora za različite
strojne dijelove, posebno obzirom na nosivost, težinu, mogućnost obrade i ekonomičnost.

Tehnologija obrade je tehnička znanost koja proučava načine obrade materijala postupcima
lijevanja, rezanja, preoblikovanja i spajanja s namjenom kvalitetne i ekonomične izrade dijelova.

Tehničko crtanje obuhvaća poznavanje osnova Nacrtne geometrije, ustaljenih pravila, propisa i
konvencija, koji predstavljaju nedvosmisleno sredstvo izražavanja i izmjene informacija kod svih
tehničkih problema, kako među konstruktorima, tako i između proizvođača i potrošača. Tehničko
crtanje je tehnički jezik u najširem smislu riječi.
PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE STROJEVA I STROJNIH
DIJELOVA
Pod pojmom projektiranje i konstruiranje podrazumijeva se u najširem smislu stvaralački rad
stručnjaka s namjenom određivanja oblika i dimenzija strojeva i njihovih dijelova.

Projektiranje ima za cilj izradu idejnog projekta stroja kao cjeline i sadrži određivanje glavnih
karakteristika stroja, izbor glavnih sastavnih dijelova, njihovih osnovnih karakteristika i funkcija,
te rasporeda i međusobne ovisnosti. Projektiranje se dakle odnosi na određivanje i utvrđivanje
osnovnih početnih zahtjeva, potrebnih za konstrukcijsku razradu budućeg stroja.

Konstruiranje ima za cilj određivanje i utvrđivanje oblika i dimenzija pojedinih dijelova stroja na
osnovi zahtjeva, određenih u fazi projektiranja.
1.3.1 Određivanje oblika i dimenzija strojnih dijelova
Oblici i dimenzije dijelova strojeva moraju zadovoljiti brojne zahtjeve. Najvažniji su sljedeći:
• zahtjevi funkcionalnosti i namjene
• zahtjevi radne sposobnosti
• zahtjevi proizvodnosti
• zahtjevi ekonomičnosti.

Svi navedeni zahtjevi su međusobno zavisni, često u suprotnosti, tako da ih nije moguće
istovremeno u potpunosti ispuniti. Zadaća konstruktora je, da s obzirom na dane zahtjeve i
mogućnosti, nađe najbolje rješenje, pri čemu prvenstveno treba poštivati zahtjeve, koji su za dani
primjer najvažniji.

Zahtjev funkcionalnosti kao osnovni zahtjev, određuju oblike i dimenzije mnogih dijelova
strojeva i specifičan je za svaki stroj i za svaki njegov dio. Oblik strojnih dijelova je često vezan
za način njihovog gibanja (kružno gibanje – cilindrični oblik, pravocrtno gibanje – ravne
površine, pretvorba pravocrtnog gibanja u kružno – vijčani oblik itd.), dok su dimenzije vezane
za pripadajuća opterećenja. Dijelovi različitih mehanizama imaju oblike i dimenzije, koji su
određeni s obzirom na željenu kinematiku gibanja (krivuljni mehanizmi, ručni mehanizmi,
zupčani mehanizmi). Oblici različitih opruga su prilagođeni osnovnom zahtjevu namjene (što
veće elastično deformiranje, progresivna, degresivna ili linearna krutost). Cijevi i cijevna
armatura moraju biti oblikovani tako da su hidraulički otpori najmanji. Aerodinamičnost strojnog
dijela nalaže oblik koji pruža najmanje otpore pri gibanju kroz zrak ili tekućinu. Pri oblikovanju
pojedinih sklopova treba se držati standardnih propisa, npr. standardni razmak tračnica kod
5
željezničkih vozila. Dijelovi strojeva moraju imati takove dimenzije, da su sposobni obavljati
svoju funkciju pravilno i sigurno.

Isto tako, strojni dijelovi trebaju imati dovoljno veliku čvrstoću i krutost, da bi u radu mogli
podnositi sva opterećenja i druge utjecaje bez trajnih deformacija ili loma. Najčešće nisu
dopuštene niti pukotine, kontaktne površine se ne smiju pretjerano trošiti, treba izbjeći neželjene
vibracije, zagrijavanje itd, što se općenito svrstava u zahtjeve radne sposobnosti.

Zahtjevi proizvodnje skupa sa zahtjevima montaže značajno utječu na oblike strojnih dijelova, pri
čemu nisu od odlučujućeg značaja za njegov opći oblik, ali se odnose na detalje. Strojni dio,
predviđen za obavljanje određene funkcije, ima različite oblike i dimenzije obzirom na postupak
izrade (u cijelosti izrađen postupkom obrade odvajanjem čestica, izrađen od lijevanog
poluproizvoda, zavaren, itd.).

Zahtjevi ekonomičnosti su u suvremenoj strojogradnji iznimno važni, jer konkurencija nalaže što
jeftiniju izradu i eksploataciju svakog stroja. Zato oblici strojnih dijelova moraju biti što
jednostavniji, a sve što povećava troškove proizvodnje mora biti opravdano poboljšanim
svojstvima, dužim vijekom trajanja, većim stupnjem pouzdanosti, itd. U tome standardizacija ima
odlučujući utjecaj na zahtjev ekonomičnosti, tako da upotreba standardiziranih elemenata i
pravila bitno utječe na sniženje troškova proizvodnje.
1.3.2 Izbor materijala
Izbor odgovarajućih materijala za izradu dijelova strojeva je važna i odgovorna zadaća
konstruktora i tijesno je povezana s funkcionalnošću i radnom sposobnošću dijelova strojeva u
različitim sklopovima. Izbor materijala je ovisan o mehaničkim svojstvima materijala, kao što su
statička i dinamička čvrstoća, površinska tvrdoća, otpornost na habanje i koroziju, svojstva trenja,
masi itd., te u velikoj mjeri utječe na postupak i ekonomičnost izrade. Za što jednostavniju izradu
i obradu materijal mora imati dobru mehaničku obradivost, zavarljivost, livnost, kovnost,
stišljivost i mora biti pogodan za toplinsku obradu.

Izbor odgovarajućeg materijala u vezi s konstrukcijskim oblikom strojnog dijela je često vezan za
broj proizvoda, koje je potrebno izraditi. Pri pojedinačnoj proizvodnji zahtjevi proizvodnje i
ekonomičnost su manje oštri, pa se prednost daje pouzdanosti i funkcionalnosti strojnog dijela.
Pri velikoserijskoj proizvodnji svi zahtjevi moraju biti stručno razmatrani i optimalno riješeni.
Vrlo važnu ulogu u tom procesu ima primjena standardiziranih poluproizvoda, iz kojih je moguće
jednostavno, brzo i ekonomično, te s primjerenim postupcima, izraditi dijelove strojeva konačnog
oblika. Takovi poluproizvodi su na primjer vučene ili valjane grede različitih presjeka, razni
odljevci, itd.

Za izradu strojnih dijelova najčešće se upotrebljavaju sljedeći materijali: čelik, čelični lijev, sivi
lijev, legirani obojeni metali i legirani laki metali, a ponekad i polimerni materijali, keramika,
drvo, tekstil, itd. Najčešće upotrebljavani materijal je čelik, koji u najvećoj mjeri zadovoljava
potrebe visoke volumenske i površinske čvrstoće, temperaturne postojanosti, žilavosti, itd. Na
svojstva čelika u velikoj mjeri utječe se različitim postupcima izrade i obrade, dodatkom legirnih
elemenata i s odgovarajućom kemijskom i toplinskom obradom.
6
1.4 STANDARDIZACIJA I STANDARDI
Na početku razvoja strojarske tehnike svaki je dio stroja bio konstruiran i proizveden pojedinačno
za potrebe samo tog stroja. Povećanjem broja različitih strojeva tokom decenija razvoja, dobilo je
smisla dogovorno smanjenje raznolikosti oblika i dimenzija dijelova strojeva iste namjene i
funkcionalnosti na razumnu mjeru. Na taj način poboljšana je i olakšana proizvodnja i
eksploatacija strojeva, postignuta je znatna ušteda u uloženoj energiji, vremenu potrebnom za
proizvodnju, te materijalu, uz povećanje pouzdanosti i sigurnosti.

Standardizacija je prema tome proces prihvaćanja i poštivanja propisa s ciljem smišljene
organiziranosti u određenom području ljudske djelatnosti, te dostizanja najveće moguće
ekonomičnosti u ispunjavanju zahtjeva funkcionalnosti i sigurnosti. Standardizacija je zasnovana
na provjerenim rezultatima znanosti, tehnike i iskustva na jednoj strani, te sporazuma svih
zainteresiranih na drugoj strani.

Standard je dokument, koji je rezultat rada na određenom području standardizacije, a predstavljen
je u obliku propisa koji su prihvaćeni sporazumno i potvrđeni od strane priznate institucije.
Standard nastaje konsenzusom i obuhvaća pravila, smjernice za projektni ili kontrolni proračun,
ili upotrebne karakteristike stroja, sklopa ili strojnog dijela, te je namijenjen za opću i višekratnu
upotrebu. Usmjeren je ka dosizanju optimalnog stupnja uređenosti na danom području. Standardi
su načelno neobavezni dokumenti, koje svatko dobrovoljno upotrebljava. Obvezatnost upotrebe
standarda proizlazi iz tehničkih propisa, ugovora, zakona ili drugih obvezujućih dokumenata.

Razlikuju se sljedeći standardi:
• osnovni standard – obuhvaća široko područje i sadrži opće odredbe za određeno područje,
• terminološki standard – obuhvaća izraze, koji se koriste u definicijama, objašnjenjima,
ilustracijama, primjerima itd.,
• standard ispitivanja – obuhvaća metode ispitivanja, koje dopunjuju druge odredbe,
povezane s ispitivanjem, kao na primjer uzimanje uzoraka, upotreba statističkih metoda ili
raspored ispitivanja,
• standard za proizvod – propisuje zahtjeve, koje mora ispunjavati proizvod ili skupina
proizvoda da bi se osigurala njegova (njihova) namjena,
• procesni standard – propisuje zahtjeve, koje mora ispunjavati proces, da se osigura
njegova namjena,
• standard za proračun – propisuje postupak proračuna koji se mora provesti da bi se
osigurala funkcionalnost i radna sposobnost strojnog dijela,
• proizvodni standardi – propisuje zahtjeve, koje mora ispuniti proizvodnja, da se osigura
njena namjena.

Standardizacija olakšava rad konstruktoru, omogućava mu izbor najprimjerenijeg
standardiziranog dijela i postupka, pa mu nije potrebno iznova rješavati iste probleme.
Standardizacija omogućava velikoserijsku i ekonomičnu proizvodnju na automatiziranim
obradnim strojevima u specijaliziranim tvornicama, što vodi do dijeljenja proizvodnje, i s time se
bitno utječe na uštedu vremena, materijala, potrebne zalihe i na sigurnost.

Postupak prihvaćanja standarda počinje s internom standardizacijom u tvornici, koji u suradnji sa
srodnim tvornicama, vodi do prihvaćanja nacionalnog standarda. Globalizacijom proizvodnje
pojavila se također potreba međunarodnog standarda, pa je po završetku drugog svjetskog rata
utemeljena međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (International Standardising
Organisation). U slučaju da o određenom međunarodnom standardu nema suglasnosti svih država
7
članica, standard se objavi u obliku ISO tehničkog izvještaja (ISO Tehnical Report), koji je
podvrgnut reviziji svake tri godine s namjenom dostizanja pune suglasnosti. ISO standardi imaju
značaj preporučenog standarda, iako ih države članice ISO organizacije preuzimaju kao osnovu
pri izradi ili usklađivanju svojih nacionalnih standarda. Proces globalne standardizacije je tako
povratnog značaja, pa se preuzimanjem međunarodnih standarda utječe na odgovarajuće
nacionalne standarde, a time i na osnovnu standardizaciju u tvornici.

U Republici Hrvatskoj na snazi je hrvatski standard HRN (hrvatske norme), koji je preuzet od
standarda JUS bivše državne zajednice. No, kako se ovi standardi slabo ili nikako ne dopunjuju
niti proširuju, prisiljene su gospodarske i druge organizacije preuzeti međunarodne standarde
(ISO) ili nacionalne standarde drugih zemalja- prvenstveno njemačke (DIN)- kad god hrvatski
standardi ne postoje ili su zastarjeli. Za pojedina područja industrije, npr. u brodogradnji, na snazi
su standardi jednog ili više osiguravajućih društava, koja osiguravaju proizvod (brod). Na taj
način i svi strojevi i uređaji u brodu moraju udovoljiti tim standardima.

Osnutkom evropske zajednice država (EZ), ova je počela izdavati svoje standarde (EN), koji su
velikim dijelom temeljeni na DIN-u, ali i dobrim standardima drugih zemalja EZ.
1.4.1 Standardni brojevi
U industriji su često potrebni strojni dijelovi istog tipa, ali različitih veličina (vijci, matice, pera,
vratila, itd.). Dakako, njihovu raznolikost treba smišljeno ograničiti na što manju mjeru, premda
pri tom treba zadovoljiti potrebe za različitim veličinama. U tom smislu, pri konstruiranju i
određivanju dimenzija strojnih dijelova teži se ka tome, da se dužine, mjere, kote, površine,
opterećenja itd., parametriziraju upotrebom standardnog broja. Upotreba parametriziranih
dijelova omogućava ekonomičniju proizvodnju, kontrolu i zamjenu dijelova, te pojednostavnjuje
održavanja strojeva.

Standardni brojevi temelje se na vrijednostima članova geometrijskoga reda. Pri tom redu brojevi
se srazmjerno povećavaju, a faktor prirasta q određuje se po izrazu:

10
x
q = (1.1)

gdje se vrijednost korijena bira kao x = 5, 10, 20, 40 ili 80. Niz standardnih brojeva tvori se tako,
da se osnovni član reda a uzastopce množi s faktorom q (a, a⋅q, a⋅q
2
, a⋅q
3
… a⋅q
n
) i dobivene
vrijednosti minimalno zaokružuju. Red standardnih brojeva označava se sa slovom R, a
pripadajući niz s 5, 10, 20, 40 ili 80.

Tabela 1.1 Standardni brojevi
Osnovni redovi Iznimni red Osnovni redovi Iznimni red
R5 R10 R20 R40 R80 R5 R10 R20 R40 R80
1,00 1,001,25
1,00

1,12

1,25

1,40
1,00
1,06
1,12
1,18
1,25
1,32
1,40
1,50
1,00
1,06
1,12
1,18
1,25
1,32
1,40
1,50
1,03
1,09
1,15
1,22
1,28
1,36
1,45
1,55
4,00 4,005,00
4,00

4,50

5,00

5,60
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,30
5,60
6,00
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,30
5,60
6,00
4,12
4,37
4,62
4,87
5,15
5,45
5,80
6,15
8
1,60 1,602,00
1,60

1,80

2,00

2,24
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,12
2,24
2,36
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,12
2,24
2,36
1,65
1,75
1,85
1,95
2,06
2,18
2,30
2,43
6,30 6,308,00
6,30

7,10

8,00

9,00
6,30
6,70
7,10
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
6,30
6,70
7,10
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
6,50
6,90
7,30
7,75
8,25
8,75
9,25
9,75
2,50 2,503,15
2,50

2,80

3,15

3,55
2,50
2,65
2,80
3,00
3,15
3,35
3,55
3,75
2,50
2,65
2,80
3,00
3,15
3,35
3,55
3,75
2,58
2,72
2,90
3,07
3,25
3,45
3,65
3,87
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Tabela 1.1 daje brojčane vrijednosti za veličinu a = 1 i decimalni interval od 1 do 10.

Standardni brojevi su dakle nizovi brojeva koje se preporuča upotrebljavati u svim primjerima
kada se odluči dati prikaz u brojčanim iznosima. Pri tom vrijedi načelo, da se upotrebljavaju
standardni nizovi sa što većim stupnjem uvećanja. Standardni brojevi se obično koriste za
dužinske mjere i promjere u svim primjerima gdje se pomoću njih može na zadovoljavajući način
nadomjestiti izračunate potrebne vrijednosti. Upotreba standardnih brojeva je nužna prije svega
kod modularne gradnje strojeva, tipizaciji i sastavljanju standarda.
1.5 TOLERANCIJE I DOSJEDI STROJNIH DIJELOVA
Oblici strojnih dijelova su općenito kombinacija različitih geometrijskih tijela, omeđeni s ravnim,
cilindričnim, konusnim, zavojnim i sličnim dimenzija dosjednih dijelova, oblika i međusobnih
položaja pojedinih vanjskih površina. Nesavršenost svih elemenata, koji sudjeluju u proizvodnom
procesu (radni strojevi, oruđa, materijali, ljudi) ima za posljedicu odstupanje ostvarenih dimenzija
izratka od željenih. Isto tako, metode i alati mjerenja i kontrole, onemogućavaju apsolutno točno
mjerenje ostvarenih dimenzija proizvedenog dijela.

Apsolutna točnost dimenzija i oblika strojnih dijelova, ne samo da nije moguća, nego nije niti
nužno potrebna za pravilnu upotrebu stroja. Ponekad mjere i oblici dopuštaju veća, a nekad manja
odstupanja. Izbor pravilnog stupnja točnosti pojedinih dimenzija i oblika dijelova stroja je
zadatak konstruktora, koji mora uskladiti zahtjeve funkcionalnosti strojnih dijelova sa
ekonomičnošću izrade. Pri izboru, konstruktor mora poštovati funkciju, za koju je pojedini dio
namijenjen, mogućnost izrade, kontrole i montaže, te zahtjeve ekonomičnosti. Veći stupanj
točnosti zahtijeva se prije svega kod dimenzija, koje neposredno utječu na kinematiku stroja, kao
i kod spojnih dimenzija dvaju ili više dijelova stroja.

Da bi se omogućila funkcionalnost svakog strojnog dijela, unatoč nemogućnosti dosezanja
apsolutne točnosti dimenzija i oblika, potrebno je u fazi konstruiranja propisati njihove
prihvatljive dimenzije. Tako propisana dozvoljena odstupanja oblika i dimenzija strojnih dijelova
od apsolutno točnih, nazivaju se tolerancije.

Razlikuju se sljedeće tolerancije:
9
• tolerancije dužinskih mjera strojnih dijelova,
• tolerancije oblika i položaja pojedinačnih površina strojnih dijelova,
• tolerancije kvalitete hrapavosti površina strojnih dijelova.

U pravilu se propisuju tolerancije samo za dimenzije dijelova, koji su važni za sparivanje s
drugim dijelovima. Ostale dimenzije su tzv. slobodne mjere, čije odstupanje nazivnih vrijednosti
praktično ne utječe na funkcionalnost strojnih dijelova, ukoliko su ta odstupanja u granicama koje
su određene uobičajenim proizvodnim postupkom. Obično za njih vrijede tolerancije slobodnih
mjera, koje su određene postupkom obrade i svrstane u razrede, u ovisnosti o točnosti izrade,
proizvodnog procesa i upotrebljavanih radnih strojeva. Sistem tolerancija slobodnih mjera tako
daje konstruktoru povratne informacije o predviđenim odstupanjima dimenzija u određenom
proizvodnom procesu. Po potrebi se na radioničkim crtežima strojnih dijelova daje primjedba o
stupnju točnosti slobodnih mjera. One se pri kontroli izratka načelno ne kontroliraju, osim u
iznimnim slučajevima (upadljivo velika odstupanja, veća odstupanja težine, itd.).

Izbor različitih stupnjeva točnosti izrade također ovisi o tipu proizvodnje. U procesu obrtničke
maloserijske proizvodnje, zaključna faza obrade strojnih dijelova se obično izvodi u postupku
montaže, čime se postiže veliki stupanj točnosti sastavnih dijelova i samog stroja. To ima za
posljedicu da je obično isti postupak potrebno ponoviti i u slučaju zamjene dotrajalih i istrošenih
dijelova, što dakako povećava troškove održavanja. U industriji s velikoserijskom proizvodnjom
zahtjevi ekonomičnosti nalažu završnu obradu prije montaže. Zato je potrebno pojedinačne
elemente izraditi neovisno jednog od drugog, uspješno ih sastaviti u cjelinu, i zamjenjivati bez
naknadne obrade i prilagođavanja.

1.5.1 Tolerancije dužinskih mjera i dosjedi
Sistematizirane podatke o veličini dopuštenih odstupanja prilagođenih potrebama funkcionalnosti
strojeva i mogućnostima ekonomične izrade i kontrole, sadržani su u standardiziranom sistemu
tolerancija. U većini država, gdje spada i Republika Hrvatska, na snazi je ISO sistem tolerancija i
dosjeda (ISO 286).
1.5.1.1 ISO sistem tolerancija dužinskih mjera
ISO sistem tolerancija dužinskih mjera je predviđen za dužinske mjere svih dijelova strojeva u
sklopovima, s iznimkom navojnih parova, valjnih ležajeva i zupčanika. Za te elemente su
propisani posebni sistemi tolerancija u skladu s specifičnostima njihovih oblika i funkcije. U
osnovi je ISO sistem tolerancija namijenjen za dimenzije kružnih oblika, iako je upotrebljiv i za
druge oblike. Sistem razlikuje tolerancije vanjskih i unutrašnjih mjera. Vanjske mjere strojnih
dijelova su te, kod kojih se dodirne površine mjernog pribora pri mjerenju naslanjaju izvan
mjerene dužine (npr. promjer čepa, dužina vratila, itd.). U ISO sistemu tolerancija, veličine koje
se odnose na vanjske dimenzije, označuju se malim slovima abecede. Unutrašnje dimenzije su te
kod kojih se dodirne površine mjernog pribora naslanjaju unutar mjerene dužine (npr. provrt,
dužina utora za pero, itd.). Pripadajuće veličine označuju se velikim slovima abecede.

10

nul-linija
n
a
z
i
v
n
a

m
j
e
r
a

D
i

d
o
n
j
a

g
r
a
n
i
č
n
a

m
j
e
r
a

g
o
r
n
j
a

g
r
a
n
i
č
n
a

m
j
e
r
a

D
nul-linija
n
a
z
i
v
n
a

m
j
e
r
a

o
d
s
t
u
p
a
n
j
e


+

0
tolerancijsko
polje
gornje
odstupanje
(ES, es)
tolerancija
(TD, Td)
donje odstupanje
dimen. (EI, ei)
tolerancijsko
polje
donje
odstupanje
(EI, ei)
tolerancija
(TD, Td)
gornje odstupanje .
(ES, es)
a) b)

(
D
i
,

d
i
)

tolerancijsko polje

Slika 1.1: Definiranje tolerancija dužinskih mjera
a) mjere b) odstupanja

Nazivna mjera (D
i
, d
i
) je određena zahtijevana mjera (cjelobrojna ili decimalna), na čijoj se
osnovi određuju granične mjere, određene s gornjim i donjim odstupanjem. Gornja granična
mjera (D
max,
d
max
) je najveća dopuštena granica mjere, a donja granična mjera (D
min
, d
min
)
najmanja dopuštena granica, između kojih, uključno s njima samima, se mora nalaziti stvarna
mjera (D, d) strojnog dijela. Dakle D
min
≤ D≤ D
max
, te d
min
≤ d ≤ d
max
, slika 1.1a. Razlika
između gornjeg i donjeg graničnog odstupanja naziva se tolerancija mjere (T
D
, T
d
), ili ukratko
tolerancija, a jednaka je također razlici gornje i donje granične mjere, slika 1.1b. Tolerancija je
apsolutna vrijednost i zbog toga je bez predznaka. Gornje odstupanje je algebarska razlika
između gornje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere i označava se slovima ES za vanjske
mjere i es za unutrašnje mjere. Donje odstupanje je algebarska razlika između donje granične
mjere i pripadajuće nazivne mjere, a označuje se slovima EI za unutrašnje mjere i ei za vanjske
mjere. Nul-linija je, pri grafičkom prikazivanju graničnih mjera i dosjeda crta, koja označava
nazivnu mjeru, i od koje mjerimo odstupanje. Stvarno odstupanje je algebarska razlika između
stvarne izmjerene mjere i nazivne mjere, i mora se nalaziti između gornjeg i donjeg odstupanja,
uključujući i njih.
max
min
i
i
D D ES
D D EI
= +
= +

max min D
T D D ES EI = − = − provrt (1.2)

max
min
i
i
d d es
d d ei
= +
= +

max min d
T d d es ei = − = − osovina (1.3)

D
max
[mm] gornja granična mjera unutrašnje mjere (provrta)
D
min
[mm] donja granična mjera unutrašnje mjere (provrta)
d
max
[mm] gornja granična mjera vanjske mjere (osovine)
d
min
[mm] donja granična mjera vanjske mjere (osovine)
ES [mm] gornje odstupanje unutrašnje mjere (provrta)
EI [mm] donje odstupanje unutrašnje mjere (provrta)
es [mm] gornje odstupanje vanjske mjere (osovine)
ei [mm] donje odstupanje vanjske mjere (osovine)
T
D
[mm] tolerancija unutrašnje mjere (provrta)
T
d
[mm] tolerancija vanjske mjere (osovine)

Tolerancijsko polje je u grafičkom prikazu tolerancija područje između crta koje prikazuju
najveću i najmanju graničnu mjeru, slika 1.1a. U ISO tolerancijskom sistemu tolerancijsko polje
je određeno veličinom tolerancije i njenim položajem obzirom na nul-liniju. Veličina tolerancije
11
je ovisna o izabranoj kvaliteti obzirom na točnost mjere (IT), koja se označuje brojčanim
oznakama kako slijedi:

• 01, 0, 1, 2, 3 ...18 za dimenzije do 500 mm i
• 6, 7, 8, 9, 10 ...16 za dimenzije od 500 mm do 3150 mm.

Kvaliteta označena s IT 01 zahtjeva najveću točnost (najmanja veličina tolerancije), kvaliteta IT
18 označava najmanju točnost kvalitete (najveća veličina tolerancije). Najbolje kvalitete
tolerancija su namijenjene isključivo za izradu mjernih uređaja i pribora, koji mora biti precizno
izrađen.
Izbor kvalitete tolerancije bitno utječe na trošak izrade strojnog dijela. Tako uske tolerancije
zahtijevaju precizniju izradu, a ova točnije radne strojeve, mjerne naprave i kvalificirane
stručnjake koji sudjeluju u proizvodnom procesu. Što je veća kvaliteta izrade, to je veća
vjerojatnost povećanja stupnja otpada. Sve to povećava cijenu izrade strojnog dijela. Usporedne
analize pokazuju da se prijelazom kvalitete tolerancije strojnog dijela iz razreda 7 u razred 6
cijena proizvodnje poveća za 20-30%. Zadaća konstruktora je izabrati optimalnu kvalitetu
tolerancije tako da troškovi proizvodnje budu što manji, a da funkcionalnost strojnog dijela ne
bude umanjena. Tablica 1.2 daje opće smjernice za izbor kvalitete tolerancije.

ISO sistem tolerancija predviđa vrlo širok izbor različitih položaja tolerancijskih polja, tako da
konstruktor može za istu nazivnu mjeru propisati takove tolerancije da su obje granične mjere
veće od nazivne, manje od nazivne, ili da je jedna granična mjera veća, a druga manja od
nazivne. Na taj način je moguće u praksi zadovoljiti sve konstrukcijske zahtjeve pri izradi
strojnih dijelova. Položaj tolerancijskog polja s obzirom na nul-liniju je definiran slovnom
oznakom, pri čemu se za vanjske mjere upotrebljavaju mala slova abecede (a...zc), a za
unutrašnje mjere velika slova (A...ZC), slika 1.2. Udaljenost tolerancijskog polja od nul-linije je
ovisna o veličini nazivne mjere i propisane kvalitete tolerancije.

Brojčane vrijednosti odstupanja se upisuju uz nazivnu mjeru uglavnom samo kod pojedinačne
proizvodnje. Inače, oznaka tolerancije se sastoji od slovne oznake, koja označava položaj
tolerancijskog polja u odnosu na nul-liniju i brojčane oznake koja označava kvalitet tolerancije,
npr. φ80 h6, 120 P9, itd. Potrebne brojčane vrijednosti odstupanja mogu se naći iz tablica, danih
u standardu ISO 286.
Tabela 1.2 Opće smjernice za izbor kvalitete tolerancija
Kvaliteta tolerancije (IT) Područje
upotrebe 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Precizna mjerilaMjerni
pribor

Mjerila za
radioničku
kontrolu

Najbolja
kvaliteta

Kvalitetna izrada
Srednja izrada
Gruba izrada
Opća stro-
jogradnja

Grube tolerancije za kovane,
lijevane i grubo obrađene
poluproizvode

12
A
B
C
CD
D
E
EF
F
FG
G
H
J
JS
K
M
N
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z
ZA
ZB
ZC
a
b
c
cd
d
e
ef
f
fg
g
h
j
js
k
m
n
p r
s
t
u
v
x
y
z
za
zb
zc
o
s
n
o
v
n
a

o
d
s
t
u
p
a
n
j
a

m
j
e
r
a
0
+

n
a
z
i
v
n
a

m
j
e
r
a
nul-linija
E
S
e
i
tolerancijska polja unutrašnje mjere
tolerancijska polja vanjske mjere
E
I
e
s
E
S
e
i
E
I
e
s

Slika 1.2: Položaj tolerancijskih polja obzirom na nul-liniju

1.5.1.2 Dosjedi
Dosjed je odnos dvaju oblikovanih elemenata (npr. provrt i osovina, utor i pero, itd.), koji imaju
jednake nazivne mjere (D
i
= d
i
). Pri tom je jedan element određen unutrašnjom nazivnom mjerom
(provrt) i uvijek okružuje drugi, koji je određen istom nazivnom mjerom (osovina). Oba dosjedna
dijela imaju svoje tolerancije.

Ovisno o izabranim tolerancijama, spregnuti dijelovi dosjedaju jedan u drugoga sa zračnošću ili
sa preklopom. Zračnost (razmak) nastaje kada je stvarna mjera osovine manja od stvarne mjere
provrta. To je pozitivna razlika između mjere provrta i mjere osovine. Preklop nastaje kad je
razlika između mjera negativna (promjer osovine veći od promjera provrta). Obzirom na veličinu
zračnosti odnosno preklopa razlikuju se sljedeće vrste dosjeda, slika 1.3:

Z
m
a
x

a) b)
tolerancija
provrta
tolerancija
osovine
Z
m
i
n

P
m
a
x

tolerancija
osovine
P
m
i
n

tolerancija
provrta
c)
P
m
a
x

tolerancija
osovine
Z
m
a
x

tolerancija
provrta
tolerancija
osovine
Z
m
a
x

P
m
a
x


Slika 1.3: Vrste dosjeda
a) labavi dosjed b) prijelazni dosjed c) čvrsti dosjed

13
• Labavi dosjed. Između sastavljenih dijelova je uvijek zračnost. To se osigurava
odgovarajućim izborom položaja tolerancijskih polja, pri čemu je uvijek gornja granična
mjera osovine manja od donje granične mjere provrta, slika 1.3a. Najmanji i najveći
razmak (zračnost) računa se po izrazima:


min min max
max max min
0
0
Z D d EI es
Z D d ES ei
= − = − >
= − = − >
(1.4)

Z
max
[mm] najveća zračnost
Z
min
[mm] najmanja zračnost
D
max
[mm] gornja granična mjera unutrašnje mjere (provrta), izraz (1.2)
D
min
[mm] donja granična mjera unutrašnje mjere (provrta), izraz (1.2)
d
max
[mm] gornja granična mjera vanjske mjere (osovine), izraz (1.3)
d
min
[mm] donja granična mjera vanjske mjere (osovine), izraz (1.3)
ES [mm] gornje odstupanje unutrašnje mjere (provrta)
EI [mm] donje odstupanje unutrašnje mjere (provrta)
es [mm] gornje odstupanje vanjske mjere (osovine)
ei [mm] donje odstupanje vanjske mjere (osovine)

• Čvrsti dosjed. Između sastavljenih dijelova je stalno preklop. To se osigurava takvim
izborom položaja tolerancijskih polja, kod kojeg je donja granična mjera osovine uvijek
veća od gornje granične mjere provrta, slika 1.3c. Takve dijelove moguće je sklapati samo
uz pomoć uzdužne sile, ili grijanjem dijela s unutrašnjom mjerom - kako bi se ova
privremeno proširila, odnosno hlađenjem dijela s vanjskom mjerom - kako bi se ova
privremeno smanjila.

Najmanji P
min
i najveći P
max
preklop računaju se po izrazima:


min max min
max min max
0
0
P D d ES ei
P D d EI es
= − = − <
= − = − <
(1.5)

• Prijelazni dosjed. Između spojenih dijelova može nastati zračnost ili preklop. To se postiže
izborom položaja i kvaliteta tolerancijskih polja, tako da se tolerancijska polja u cijelosti ili
djelomično prekrivaju. Dakle, dosjed može bit čvrst ili labav, ovisno o stvarnim mjerama
osovine i provrta, slika 1.3b. Sastavljanje dijelova s prijelaznim dosjedom je izvedivo
ručno, ali i upotrebom uzdužne sile. Najveća zračnost, odnosno najveći preklop, računa se
po izrazima (1.4) i (1.5).

Pri izboru tolerancija dosjeda, u pravilu je tolerancija osovine uvijek za jednu kvalitetu bolja
(manja), od one koju ima provrt. Iz ekonomskih razloga je preporučljivo, da se za postizanje
različitih dosjeda tolerancije ne izabiru proizvoljno, nego upotrebom sistema dosjeda. Po ISO
razlikuju se dva sistema dosjeda:

• Sistem jedinstvenog provrta. U ovom sistemu svi promjeri provrta imaju jednak položaj
tolerancijskog polja "H", bez obzira na vrstu dosjeda. Tolerancijsko polje "H" nalazi se
iznad nul-linije. Najmanja mjera provrta je uvijek jednaka nazivnoj mjeri (D
min
= D
i
), pa je
donje odstupanje uvijek jednako nuli (EI = 0), a gornje odstupanje je jednako toleranciji
(ES = T
D
). Tolerancijsko polje, tj. položaj i kvalitetu tolerancije osovine bira se obzirom na
vrstu dosjeda kojeg se želi ostvariti (npr. H7/r6 – čvrsti dosjed, H7/j6 – prijelazni, H7/f6 –
labavi dosjed).
14

• Sistem jedinstvene osovine. U ovom sistemu svi promjeri osovine imaju jednak položaj
tolerancijskog polja "h", bez obzira na vrstu dosjeda. Tolerancijsko polje "h" leži ispod nul-
linije. Najveća mjera osovine je uvijek jednaka nazivnoj mjeri (d
max
= d
i
), tako da je gornje
odstupanje uvijek jednak nuli (es = 0), a donje odstupanje je jednako toleranciji (ei = T
d
).
Tolerancijsko polje, tj. položaj i kvaliteta tolerancije provrta izabire se obzirom na vrstu
dosjeda kojeg se želi postići (npr. S7/h6 – čvrsti, J7/h6 – prijelazni, G7/h6 – labavi dosjed).

U općoj strojogradnji u pravilu se upotrebljava sistem jedinstvenog provrta, jer se lakše i točnije
postižu željene mjere osovine.

U ISO sistemu dosjedi su razvrstani u 3 grupe po redu prvenstva, tabela 1.3. U pravilu je
potrebno uvijek primjenjivati dosjede iz 1. prioritetne grupe. Ako se potrebnu veličinu zračnosti
ili preklopa određuje analitički, može se birati dosjede i iz 2. grupe, a samo iznimno iz 3.
prioritetne grupe.

Pri izboru tolerancija i dosjeda potrebno je uzimati u obzir i temperaturu strojnih dijelova. Sve
tolerancije propisane u ISO sistemu se odnose na sobnu temperaturu materijala strojnih dijelova,
tj. na 20
0
C. Pri toj temperaturi moraju imati izrađeni dijelovi i mjerni uređaji mjere u skladu sa
propisanim vrijednostima. Većina strojnih dijelova je u funkciji pri nižim i višim temperaturama,
pri čemu se zbog temperaturne dilatacije njihove mjere mijenjaju. Ako dijelovi imaju istu
temperaturu i rađeni su od istog materijala, promjena temperature nema utjecaja na dosjed. Ako
nije tako, dolazi do promjene zračnosti, odnosno preklopa pri radnoj temperaturi u odnosu na
izmjerene vrijednosti na sobnoj temperaturi.

1.5.2 Tolerancije oblika i položaja
Pored odstupanja dužinskih mjera strojnih dijelova dolazi, u većoj ili manjoj mjeri, i do
odstupanja njihovih konturnih linija i površina od idealnih geometrijskih oblika. Zbog toga nije
moguće postići točno nalijeganje površina i podudaranje osi. Uzroci odstupanja oblika i položaja
su u osnovi isti kao i uzroci odstupanja dužinskih mjera.

Kod tolerancija oblika toleriraju se sljedeća svojstva:
• pravocrtnost
• ravnost
• kružnost
• cilindričnost
• oblik crte
• oblik plohe

Kod tolerancija položaja razlikuju se :
• odstupanja po pravcu
Š odstupanje paralelnosti (neparalelnost)- osi i površina
Š odstupanje okomitosti
Š odstupanje kuta nagiba
• odstupanja po mjestu:
Š odstupanja od lokacije (npr. os provrta mora ležati unutar cilindra promjera t
(vrijednost tolerancije), čija se os nalazi na idealnom mjestu
Š odstupanje od koaksijalnosti (koncentričnosti)
15
Š odstupanje simetričnosti
• odstupanja rotacijskih površina:
Š radijalno bacanje (radijalna ispupčenost) pri rotaciji
Š aksijalno kružno gibanje (aksijalna ispupčenost) pri rotaciji

Obzirom na zahtijevanu točnost izrade strojnih dijelova, odstupanja oblika i položaja je potrebno
omeđiti i propisivanjem potrebnih tolerancija. Ako na radioničkom nacrtu nije posebno propisana
tolerancija oblika i položaja, moraju se dati potrebna odstupanja u sklopu tolerancija dužinskih
mjera. U slučajevima kada funkcionalnost zahtijeva veću točnost oblika i položaja strojnih
dijelova, potrebno je tolerancije oblika i položaja posebno propisati.

1.5.3 Tolerancije hrapavosti tehničkih površina
Hrapavost površine je u općem smislu mikrogeometrijska nepravilnost površine, koja nastaje
tijekom postupaka obrade ili drugih utjecaja. Hrapavost površine u određenim slučajevima bitno
utječe na radna svojstva strojnih dijelova, posebno na mjestima međusobnog spoja pojedinih
elemenata (trenje, zračnost, podmazivanje...). Općenito, strojni dijelovi s manjom hrapavošću
imaju veću dinamičku čvrstoću, veću otpornost na koroziju, veću sposobnost nalijeganja, bolje
prenose toplinu itd. Kako je postizanje niskog stupnja hrapavosti uvijek povezano s duljim i
skupljim postupcima obrade, ono ima za posljedicu povećanje cijene strojnog dijela.
Veličina hrapavosti obično se mjeri obzirom na srednju referentnu crtu profila neravnine m, koja
dijeli profil tako, da je unutar mjerne duljine l veličina svih kvadrata odstupanja profila od te crte
najmanja, slika 1.4. Mjerna duljina l ovisna je o vrsti i kvaliteti obrade, te o metodi mjerenja.
Parametri hrapavosti određeni su standardom DIN 4762, a neki od njih i starijim standardima
HRN M.A1.020 i 021 i DIN 4768.
a) b)
0
y
l
y(x)
x
R
a

m
y
0
l
m
x
y
p
1

y
p
2

y
p
3

y
p
4

y
p
5

y
v
1

y
v
2

y
v
3

y
v
4

y
v
5


Slika 1.4: Procjenjivanje hrapavosti površine
a) srednje aritmetičko odstupanje profila R
a
b) način određivanja srednje visine neravnine R
z


Za procjenjivanje hrapavosti površine u strojarskoj praksi najčešće se upotrebljava srednje
aritmetičko odstupanje profila R
a,
koje je jednako srednjoj aritmetičkoj vrijednosti apsolutnih
vrijednosti visine profila neravnina na mjernoj duljini l.a
1
0
1 1
( ) d
l
n
i
i
R y x x y
l n
=
= ≈


(1.6)

R
a
[um] srednje aritmetičko odstupanje profila
l [um] mjerna duljina hrapavosti površine
y(x), y
i
[um] visina profila hrapavosti s obzirom na srednju referentnu crtu
x [um] dužina uzduž mjerne duljine
n broj točaka procjenjivanja visine profila uzduž mjerne duljine

16
Kao parametar hrapavosti često se upotrebljava srednja visina neravnina R
z
, koja je jednaka
zbroju aritmetičke sredine apsolutnih vrijednosti visine pet najviših vrhova i aritmetičke sredine
apsolutnih vrijednosti pet najvećih dubina udolina na mjernoj duljini l.


5 5
z p v a
1 1
1
4
5
i i
i i
R y y R
= =
| |
= + ≈ ⋅
|
\ .
∑ ∑
(1.7)

R
z
[um] srednja visina neravnina
y
pi
[um] visina i-tog najvišeg vrha
y
vi
[um] udubina i-te najniže udoline

Važan parametar hrapavosti jest i najveća visina profila R
y
, koja je definirana kao udaljenost
između dva pravca paralelna sa srednjom linijom profila, povučena tako da u granicama mjerne
duljine dodiruju najvišu, odnosno najnižu točku profila. Ovaj parametar jednak je parametru R
max

(najveća visina neravnina) definiranom HRN standardom. Približno je R
max
= 6,4 R
a
.

Prema standardu HRN M.A0.065 i DIN ISO 1302, hrapavosti tehničkih površina su podijeljene u
12 stupnjeva, ovisno o najvećoj vrijednosti srednjeg aritmetičkog odstupanja R
a
, tabela 1.4. U
istoj su tabeli, radi mogućnosti usporedbe, navedeni i razredi hrapavosti, koji se još mogu naći u
starijoj literaturi i crtežima.

Tabela 1.3: Stupnjevi i razredi hrapavosti površina strojnih dijelova pri različitim obradama
Stupanj hrapavosti N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Razred hrapavosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R
a
[um]
0,012 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 100
R
z
[um]
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 100 200 400
grubo turpijanje
Ručna obrada
fino turpijanje
u pijesku
Lijevanje
u kokili
toplo, slobodno
Kovanje
toplo u ukovnju
hladno u ukovnju
toplo
Valjanje
hladno
Pjeskarenje
grubo
Tokarenje
fino
grubo
Blanjanje
fino
grubo
Provlačenje
fino
grubo
Glodanje
fino
Bušenje
Razvrtavanje
grubo
Brušenje
fino
mehaničko
Poliranje
električno
Honanje, lepanje
Superfiniš
17
1.6 RADNA OPTEREĆENJA STROJNIH DIJELOVA
Za određivanje radne sposobnosti strojnih dijelova potrebno je što točnije odrediti mehanička i
toplinska opterećenja kojima su oni izloženi u radu. Pod tim se podrazumijeva određivanje
veličine i smjera sila i momenata, i njihovu promjenjivost u vremenu, te određivanje deformacije
i naprezanja pod utjecajem povišene temperature.

Mehanička opterećenja pri kojima je predviđen normalan rad pojedinih strojeva i njihovih
dijelova, su nominalna (nazivna) opterećenja (opterećenja, koja proizlaze iz nazivne snage i
brzine vrtnje pogonskih strojeva, nosivosti dizala, i sl.). Radna opterećenja stroja za vrijeme
jednog radnog ciklusa, ili u duljem vremenskom razdoblju nisu uvijek jednaka nominalnim.
Potrebno je razlikovati strojeve, koji djeluju u stalnom režimu (konstantna opterećenja i vrlo male
vibracije – pumpe, ventilatori) ili intermitirajućem režimu rada (promjenjiva nominalna
opterećenja u vremenskim intervalima – motorna vozila, dizala, radni strojevi, i sl.). Pri tome su
isti dobro ili slabo uravnoteženi (dodatna opterećenja zbog utjecaja centrifugalnih, inercijskih i
vibracijskih sila).

Točno određivanje veličine radnih opterećenja, kojima su izloženi dijelovi strojeva u određenim
vremenskim intervalima, je u većini slučajeva komplicirano i rijetko je moguće provesti. Zato se
za osnovu proračuna čvrstoće strojnih dijelova uvijek uzima mjerodavno tj. proračunsko
opterećenje, koje se uglavnom razlikuje od nominalnog. Proračunsko opterećenje se obično
određuje pomoću faktora radnih uvjeta tako, da se s njim pomnoži nominalno opterećenje.


rac o nom
F K F = ⋅ (1.8)

F
rac
[N] proračunsko opterećenje
K
o
faktor radnih uvjeta
F
nom
[N] nominalno opterećenje

Faktor radnih uvjeta sadrži nepoznata vanjska ili unutarnja opterećenje strojnih dijelova, koja se
pojavljuju tijekom rada stroja. Tako se u proračun tj. u dimenzioniranje strojnih dijelova uvodi
određeni stupanj sigurnosti. Faktor radnih uvjeta je obično u granicama od 1,0 do 2,5 i više.
Njegova vrijednost se određuje pomoću iskustvenih izraza, dijagrama i tablica obzirom na
poznate opće radne uvjete (način rada, vrijeme rada, utjecaji okoliša, vrste otpora, itd.), te
prethodna iskustva u konstruiranju.

1.6.1 Radna opterećenja
Opterećenja strojnih dijelova općenito predstavljaju prostorni sistem vanjskih i unutarnjih sila i
momenata. Pregled uobičajenih vrsta opterećenja dan je na slici 1.5. Ona se dijele na
• volumenska (težina, elektromagnetske sile), slika 1.5a;
• površinska (kontakti dijelova, pritisak plina ili tekućine), slika 1.5b;
• linijska (teorijski, praktički je to usko područje konačne širine), slika 1.5c;
• opterećenja u točki (teoretski, praktički područje vrlo male površine), slika 1.5d.
18

V
dV
dG
g
F
F
p
a) b)
c) d)

Slika 1.5: Vrste opterećenja obzirom na način djelovanja sile
a) volumenska b) površinska c) linijska d) točkasta

1.6.1.1 Korisna opterećenja
Korisna opterećenja proizlaze iz otpora, koje stroj svladava da bi napravio koristan rad. Ta
opterećenja se javljaju u obliku sile F ili torzijskog momenta T, odnosno posredno u obliku
potrebne prenesene snage P pri zadanoj brzini v ili kutnoj brzini ω.


P
F
v
= (1.9)

P
T
ω
= (1.10)

ω [rad/s] kutna brzina (= πn/30)
n [min
-1
] brzina vrtnje.

1.6.1.2 Opterećenja uzrokovana trenjem
Dijelovi strojeva koji se kližu jedno po drugom, na mjestu dodira, pored normalne sile F
N
,
međusobno djeluju i tangencijalnim silama trenja F
tr
, Slika 1.6. Te su sile usmjerene tako da koče
međusobno gibanje. One ne ovise o veličini dodirne površine, niti o njezinom obliku, nego samo
o normalnoj sili F
N
i njoj su proporcionalne. Prema Coulombovom zakonu je


tr N
F F u = ⋅ (1.11)

F
tr
[N] sila trenja
F
N
[N] normalna sila
u koeficijent trenja, tabela 1.5.

Ukupna reakcija podloge sastoji se od dviju komponenata F
N
i F
tr
, a s okomicom na dodirnu
površinu čini kut ϕ koji se naziva kut trenja. Prema Slici 1.6, kut trenja je određen izrazom


tr
N
tan
F
F
ϕ u = = (1.12)

19
Koeficijent trenja ovisi o materijalu, hrapavosti, veličini površinskog pritiska, podmazivanju
dodirnih površina, te brzini klizanja. Izraz 1.11 vrijedi samo ako tijela u dodiru kližu jedno po
drugom i tada je po srijedi kinematičko trenje. No, sila trenja se može pojaviti i kad nema
relativnog gibanja (klizanja), nego kad samo postoji težnja za tim gibanjem. Tada je riječ o
statičkom trenju i vrijedi izraz:

0 N tr
F F u ≤ (1.13)

u
0
koeficijent statičkog trenja.

Znak jednakosti vrijedi samo neposredno prije početka gibanja. Čim počne gibanje, statičko
trenje prelazi u kinematičko. Koeficijent statičkog trenja veći je od kinematičkog, tj. vrijedi:


0
u u > . (1.14)

1
2
a) b)
2
1
c)

Slika 1.6: Trenje na površini
a) ravnoj, b) cilindričnoj i c) kružnoj

Trenje kotrljanja
Otpor trenja pri međusobnom kotrljanju strojnih dijelova bez klizanja nastaje kada se strojni dio
cilindričnog oblika kotrlja po drugom strojnom dijelu, npr. ravne površine, slika 1.7. djelovanjem
težine kotača G podloga se deformira i djeluje na kotač kontinuiranim opterećenjem. Rezultanta
tog opterećenja prolazi kroz točku C
e
, a komponente su joj reakcije F
y
= G i F
k
. Otklon e između
hvatišta reakcija u stanju mirovanja i stanju gibanja naziva se još krakom otpora protiv
kotrljanja, a nastali spreg sila tvori moment
k N k
T F e F r = ⋅ ≈ ⋅ , koji se naziva momentom otpora
trenja pri kotrljanju, slika 1.7. Sila otpora kotrljanja F
k
iznosi:


k N k N
e
F F F
r
u = ⋅ = ⋅ (1.15)

gdje se u
k
=e/r naziva koeficijent trenja kotrljanja, tabela 1.5. Tako se sila otpora kotrljanju
računa slično kao i sile otpora gibanju i mirovanju.
20
1
2

Slika 1.7: Trenje pri kotrljanju

Koeficijent trenja kotrljanja je ovisan o hrapavosti dodirnih površina i deformaciji dijelova u
dodiru, o materijalu, polumjeru kotrljajućih tijela, opterećenju i brzini kotrljanja. Tabela 1.5 daje
orijentacijske vrijednosti koeficijenta trenja kotrljanja. Da bi bilo moguće kotrljanje bez klizanja,
mora biti ispunjen uvjet


k tro k o
F F u u ≤ ⇒ ≤ (1.16)

gdje je F
tro
= F
N
⋅u
o
sila trenja pri mirovanju.

1.6.1.3 Težina dijelova
Ako je težina proračunavanih dijelova relativno velika u odnosu na korisno opterećenje, mora se
uključiti u proračun. Težina se računa po izrazu:


g
F m g = ⋅ (1.17)

F
g
[N] težina
m [kg] masa strojnog dijela ili tereta
g [m/s
2
] gravitacijsko ubrzanje (= 9,81 m/s
2
)

Vlastita težina strojnih dijelova je u većini slučajeva relativno mala u odnosu na korisno
opterećenje, pa se uglavnom zanemaruje.
1.6.1.4 Inercijske sile i momenti
Dijelovi strojeva su opterećeni i s inercijskim silama i momentima, koji se pojavljuju pri
promjeni veličine i smjera njihovih brzina. Zbog tih promjena pojavljuju se inercijske sile kao
dodatna, ciklički promjenjiva opterećenja, pri pokretanju i pri zaustavljanju stroja. Kod
pravocrtnog gibanja inercijska sila mase m pri ubrzanju (ili usporenju) a jednaka je:


v
F m a = − ⋅ (1.18)

pri čemu negativni predznak pokazuje da je smjer djelovanja inercijske sile suprotan smjeru
ubrzanja. Zbog toga je pri ubrzanju inercijska sila suprotna smjeru gibanja, dok je pri usporenju
u smjeru gibanja. Pri kružnom gibanju inercijski okretni moment jednak je:


v
T J α = − ⋅ (1.19)

21
J [kg⋅m] moment inercije mase strojnog dijela, vidi priručnike
α [s
-2
] kutno ubrzanje

Pri prijelazu iz pravocrtnog u kružno i pri kružnom gibanju neuravnoteženih masa, javljaju se
dodatne inercijske sile zbog djelovanja normalnog ubrzanja. One se nazivaju centrifugalnim
silama. Centrifugalne sile djeluju uvijek od središta vrtnje prema van u smjeru ekscentričnosti
mase. Centrifugalna sila F
c
mase m, koja se giba po krivulji radijusa r s kutnom brzinom ω je
jednaka:


2
c
F m r ω = ⋅ ⋅ . (1.20)

1.6.1.5 Pritisak tekućina i plinova
U zatvorenim posudama pritisak plina jednak je u svim smjerovima, a odgovarajuće opterećenje
F
t
površine A, koja je podvrgnuta djelovanju pritiska p, izračuna se kao:


t
F p A = ⋅ (1.21)

U tekućinama odgovarajuće opterećenje površine ispod površine tekućine određuje se prema

( )
t g
F p gh A ρ = + (1.22)

p
g
[N/m
2
] pritisak na površini tekućine
ρ [kg/m
3
] gustoća tekućine
G [m/s
2
] ubrzanje zemljine teže
h [m] dubina pod površinom
A [m
2
] površina za koju se računa opterećenje

1.6.1.6 Opterećenje zbog deformacija
Pojedini strojni dijelovi opterećeni su i zbog elastičnih deformacija ostalih sastavnih dijelova
stroja. Ta opterećenja su posljedica pritezanja, ili tlačnih naprezanja u pojedinim spojevima
(vijčani, zakovični, elastični spojevi), ili toplinskih dilatacija pod utjecajem promjena
temperature. Odgovarajuće deformacije i rezultirajuća opterećenja podrobnije su obrađeni u
poglavlju 1.7.
1.6.2 Opterećenja promjenjiva s vremenom
Obzirom na vremensku promjenjivost, postoje:
• statička opterećenja,
• dinamička opterećenja.

1.6.2.1 Statička opterećenja
Statička opterećenja su opterećenja, pri kojima se nakon postizanja nazivne vrijednosti njihova
veličina i smjer sa vremenom ne mijenjaju, Slika 1.8. Pri statičkom opterećenju su svi dijelovi u
statičkoj ravnoteži (1. Newtonow zakon). Statička opterećenja se u strojarskoj praksi rijetko
javljaju, premda su često temelj proračuna čvrstoće strojnih dijelova.

22

vrijeme t
F

Slika 1.8: Statičko opterećenje

1.6.2.2 Dinamička opterećenja
Dinamička opterećenja su ona opterećenja koja se tijekom vremena mijenjaju po veličini i/ili po
smjeru. Promjene veličine opterećenja općenito mogu biti stohastičke, periodičke, ili harmoničke,
slika 1.9. Postoje također udarna dinamička opterećenja, pri kojima se veličina opterećenja
mijenja skokovito u vrlo kratkom vremenskom intervalu, tako da imaju karakter kratkotrajnog
impulsa.
F
t
F
F
t t
T
T
a) b) c)

Slika 1.9: Vrste dinamičkih opterećenja
a) stohastičko b) periodičko c) harmoničko

S obzirom na smjer djelovanja opterećenja razlikuju se:
• istosmjerna i
• izmjenična opterećenja.

Pri proračunu strojnih dijelova periodička dinamička opterećenja najčešće se aproksimiraju s
harmoničkim dinamičkim opterećenjima, a dodatni nepoželjni utjecaji zbog udarnih opterećenja
uzimaju se u obzir faktorom radnih uvjeta, izraz (1.8).

Pri harmoničkim opterećenjima veličina opterećenja se mijenja u intervalu između najmanje F
min

i najveće vrijednosti F
max
, pri čemu su amplituda dinamičkog opterećenja F
A
i srednje opterećenje
F
sr
određeni kao:


max min
2
A
F F
F

= (1.23)

max min
2
sr
F F
F
+
= (1.24)

Karakter dinamičkih opterećenja uvijek se određuje s obzirom na koeficijent asimetrije r ciklusa
opterećenja, koji je definiran kao omjer minimalnog i maksimalnog opterećenja ciklusa:


min
max
F
r
F
= (1.25)
23

U strojarskoj praksi su česta dva posebna slučaja harmoničkih dinamičkih opterećenja:
• pulzirajuće opterećenje (r = 0) je istosmjerno promjenjivo dinamičko opterećenje, kod
kojeg je opterećenje promjenjivo s amplitudom F
A
= F
max
/2 između vrijednosti F
min
= 0 i
F
max
oko srednje vrijednosti opterećenja F
sr
= F
max
/2, slika 1.10b;
• titrajuće opterećenje (r = -1) je čisto (naizmjenično promjenjivo) dinamičko opterećenje,
koje se mijenja s amplitudom F
A
= F
max
pri F
sr
= 0, tzv. simetrični ciklus opterećenja,
slika 1.10d.

Svi gornji izrazi i definicije vrijede i za momentna opterećenja, kao i za naprezanja: Potrebno je
samo opterećenje F zamijeniti s torzijskim momentom T, ili momentom savijanja M, odnosno
odgovarajućim naprezanjima.

Opći slučaj dinamičkog opterećenja uvijek se može prikazati kao kombinacija čistog
naizmjeničnog (titrajućeg) opterećenja amplitude F
A
i statičkog opterećenja F
sr
, slika 1.10a.
Treba primijetiti da se s porastom koeficijenta asimetrije ciklusa (dakle omjera minimalnog i
maksimalnog naprezanja ciklusa) dinamičko opterećenje sve više približava statičkom
opterećenju (r = 1).
F
max
F
sr
F
min
F
A
F
A
F

vrijeme t

F
max
= 2 F
A
F
max
> 0
F
max
= F
A

F
min
= 0
F
sr
= F
A

F
min
< 0
F
sr
= 0
F
min
=

F
max
a)

b)

c)

d)

0 < r < 1 r= 0
r =

1

1 < r < 0
F
sr
> 0

Slika 10: Vrste dinamičkih opterećenja
a) opće jednosmjerno dinamičko opterećenje b) impulsno opterećenje
c) opće izmjenično opterećenje d) čisto izmjenično opterećenje

1.7 STANJA NAPREZANJA I DEFORMACIJA STROJNIH DIJELOVA
Radna opterećenja strojnih dijelova nastoje promijeniti njihov oblik i dimenzije, čemu se
suprotstavlja materijal strojnog dijela djelovanjem unutrašnjih sila između svojih čestica. Ove sile
svedene na jedinicu površine nazivaju se naprezanje. Naprezanje se definira pomoću slike 1.1, na
kojoj je prikazano tijelo proizvoljnog oblika opterećeno vanjskim silama F
1
do F
n
, presječeno
proizvoljnom ravninom. Ako je tijelo bilo u ravnoteži pod djelovanjem vanjskih sila, bit će i
svaki dio tijela u ravnoteži pod djelovanjem vanjskih i unutrašnjih sila koje djeluju na mjestu
presjeka. Na svakoj od i elementarnih površina ∆A
i
presjeka djeluju elementarne unutrašnje sile
F ∆

i
, načelno u različitim smjerovima i različite veličine. Omjer sile F ∆

i
i površine ∆A
i
definira
se kao vektor naprezanja:
24


0
lim
i
A
i
F
p
A
∆ →

=

. (1.26)

Komponenta vektora naprezanja okomita na presjek predstavlja normalno naprezanje, koje se
označava sa σ, a komponenta položena u ravninu presjeka je posmično ili tangencijalno
naprezanje, koje se označava sa τ, a može se rastaviti na dvije međusobno okomite komponente
τ
1
i τ
2
. Treba napomenuti da u fizikalnom smislu naprezanje nije vektor.

Slika 1.11: Vektor naprezanja, normalna i tangencijalna naprezanja

U nekoj točki tijela moguće je postaviti po volji mnogo presjeka, dakle i po volji mnogo vektora
naprezanja. Ako su poznate komponente naprezanja za tri presjeka, slika 1.12, može se pomoću
izraza za transformaciju odrediti naprezanje u svim presjecima.

Naprezanje u promatranoj točki je dakle tenzorska veličina definirana s devet komponenti: tri
normalne i šest tangencijalnih, a od toga šest neovisnih, jer su tangencijalna naprezanja na dva
međusobno okomita presjeka jednaka po veličini i predznaku. Istovremeno su oba usmjerena ka
bridu ili od brida elementa. Ovih devet komponenti naprezanja tvore matricu tenzora naprezanja
koja se skraćeno označuje sa [σ
ij
], tj.:

Slika 1.12: Komponente naprezanja (na vidljivim stranama diferencijalnog elementa)
25


x xy xz
ij yx y yz
zx zy z
σ τ τ
σ τ σ τ
τ τ σ


=(1.27)

Komponente normalnih naprezanja sadrže indeks koji označava koordinatnu os s kojom je
komponenta paralelna. Komponente tangencijalnih naprezanja sadrže dva indeksa od kojih prvi
označava presjek na kojem djeluje, a drugi koordinatnu os s kojom je paralelna.

U općem slučaju, tj. pri troosnom stanju naprezanja, postoje tri međusobno okomite ravnine u
kojima tangencijalna naprezanja iščezavaju, a normalna naprezanja poprimaju ekstremne
vrijednosti, koje se nazivaju glavnim naprezanjima σ
1
, σ
2
i σ
3
. Dogovorno se uzima da je σ
1
> σ
2
>
σ
3
. Za dvoosno (ravninsko) stanje naprezanja je σ
z

=
0. Za jednoosno stanje naprezanja je σ
y
= σ
z

= 0, tj. postoji samo komponenta σ
x
.

Pod djelovanjem opterećenja tijelo se deformira, odnosno mijenja svoj oblik i dimenzije. Pojam
deformacija u nekoj točki tijela vezan je uz promjenu oblika i veličine neposredne okoline te
točke. Deformacija svake točke tijela opisuje se sa tri duljinske i tri kutne deformacije koje
izražavaju relativno produljenje tri međusobno okomite duljine (duljinske deformacije), odnosno
promjene pravih kuteva koje oni čine (kutne deformacije). Očito je onda da je i deformacija
tenzorska veličina definirana s devet komponenata. Odgovarajuća matrica tenzora naprezanja
slična je matrici tenzora naprezanja, s indeksima komponenata koji imaju isto značenje kao i oni
kod komponenata tenzora naprezanja. Umjesto naziva duljinska deformacija ponekad se
upotrebljava i naziv normalna deformacija, a umjesto naziva kutna deformacija naziv posmična
deformacija. Ti nazivi potječu otuda što kod izotropnih materijala normalno naprezanje izaziva
samo duljinsku, a posmično naprezanje samo kutnu deformaciju.

1.7.1 Veza između naprezanja i deformacije
Većina materijala se do većeg ili manjeg opterećenja ponaša elastično. To znači da se pod
djelovanjem određenog nivoa opterećenja epruvete iz takvih materijala deformiraju, da bi se
nakon rasterećenja vratila u prvobitan oblik. U tom području naprezanje i deformacija su linearno
povezani. Za jednoosno stanje naprezanja ta ovisnost je dana Hookeovim zakonom:

E σ ε = ⋅ (1.28)

σ [N/mm
2
] normalno naprezanje u jednoosno napregnutom štapu
E [N/mm
2
] modul elastičnosti materijala štapa, tabela 1.7
ε (duljinska) deformacija u smjeru naprezanja.

Slična ovisnost vrijedi i za tangencijalna naprezanja:

G τ γ = ⋅ (1.29)

τ [N/mm
2
] tangencijalno naprezanje u ravnini smicanja
γ

kutna deformacija (kut smicanja) u ravnini smicanja
G [N/mm
2
] modul smika, konstanta materijala


2(1 )
E
G
u
=
+
(1.30)
26

µ Poissonov koeficijent, konstanta materijala jednaka omjeru poprečne i uzdužne
deformacije pri uzdužnom (vlačnom ili tlačnom) opterećenju, tabela1.7.

Za opće troosno stanje naprezanja međusobna ovisnost naprezanja i deformacije dana je sa šest
relacija (Hookeov zakon za troosno stanje naprezanja):
( )
1
x x y z
E
ε σ ν σ σ

= − +

,
xy
xy
G
τ
γ =
( )
1
y y z x
E
ε σ ν σ σ = − +

,
yz
yz
G
τ
γ = (1.31)
( )
1
z z x y
E
ε σ ν σ σ

= − +

,
zx
zx
G
τ
γ = .

Svaki dio stroja ili konstrukcije sastavljen je od jednostavnijih oblika, ili ga se aproksimira s
jednim ili više jednostavnih oblika. Zbog toga Mehanika materijala, kao dio Teorije elastičnosti,
proučava uglavnom čvrstoću i elastičnu stabilnost štapova, ploča, ljuski i rotirajućih diskova. U
tom smislu, elementi strojeva u ovom udžbeniku promatrat će se pretežno kao štapovi, pa će
vrijednosti naprezanja izračunatih pod tom pretpostavkom biti tim dalje od stvarnih vrijednosti,
što je oblik elementa manje sličan štapu.
Osnovne vrste opterećenja štapa su:
• rastezanje (vlak) i sabijanje (tlak)
• savijanje
• smicanje
• uvijanje (torzija).
1.7.2 Rastezanje i sabijanje
Sile, koje su jednakomjerno raspoređene po presjeku štapa i djeluju okomito (normalno) na
promatrani presjek stvaraju vlačna ili tlačna naprezanja


v,t
F
A
σ = (1.32)

σ
v,t
[N/mm
2
] normalno vlačno ili tlačno naprezanje
F [N] normalna sila
A [mm
2
] površina promatranog presjeka


+ σ
+F

Α

− σ
−F

Α

a)

b)Slika 1.13: Naprezanja u uzdužno opterećenom štapu
a) vlačna i b) tlačna naprezanja

Vlačne sile uzrokuju u promatranom presjeku vlačna naprezanja (+), a tlačne sile uzrokuju tlačna
naprezanja (-), pri čemu se pretpostavlja da su ta naprezanja jednakomjerno raspoređena po
presjeku, slika 1.13. U tom je slučaju linearna deformacija:

27

0
l
l
ε

= (1.33)

∆l [mm] produljenje ili skraćenje strojnog dijela,
l
0
[mm] početna dužina prije deformacije.

Normalne deformacije mogu nastati i zbog temperaturnih promjena strojnog dijela. Pri tome je
produljenje posljedica pozitivne, a skraćenje negativne temperaturne razlike, i izračunava se
prema izrazu:


T
l l T α ∆ = ⋅ ⋅ ∆ (1.34)

α
T
[K
-1
] temperaturni koeficijent linearnog produljenja, tabela 1.7
∆T [K] razlika temperatura (+ zagrijavanje, - hlađenje)

Kod zagrijavanja ili hlađenja upetog strojnog dijela pojavljuju se u njemu normalna tlačna ili
vlačna naprezanja


T T
E T σ α = ⋅ ⋅ ∆ . (1.35)

1.7.3 Savijanje
Vanjske sile koje opterećuju dijelove strojeva u ravnini koja siječe njihovu uzdužnu os, uzrokuju
momente savijanja M
s
. Pod utjecajem momenata savijanja u dijelovima strojeva se pojavljuju
istodobno vlačna i tlačna naprezanja, koja su u promatranom presjeku linearno raspoređena u
odnosu na neutralnu os n-n. Ova naprezanja nazivaju se naprezanjima od savijanja σ
s
. Neutralna
os prolazi kroz težište promatranog presjeka, i predstavlja graničnu liniju između tlačnih i vlačnih
naprezanja. Pri tome su uzduž neutralne osi naprezanja od savijanja jednaka nuli. Najveće
naprezanje σ
s, max
se nalazi u točki presjeka, koja je najudaljenija od neutralne osi i jednako je:


,max
y y
s s
s
M M
e
I W
σ = ⋅ = (1.36)

M
s
[Nmm] moment savijanja u promatranom presjeku; M
s
= F⋅(l-x),
I
z
[mm
4
] moment inercije poprečnog presjeka za os y koja prolazi kroz
njegovo težište, okomito na ravninu crtanja, slika 1.14
W
z
[mm
3
] moment otpora poprečnog presjeka za os y,
e [mm] udaljenost od neutralne osi najudaljenijeg vlakna presjeka

Kod nesimetričnih presjeka vlačna i tlačna naprezanja nisu simetrična.

Najveća deformacija ε
x,max
u smjeru osi x nalazi se na mjestu najvećeg normalnog naprezanja,
dana je izrazom:


s,max
x,max
E
σ
ε = , (1.37)

28
l
l

Slika 1.14: Naprezanja od savijanja u konzoli simetričnog presjeka


i obično se ne provjerava, jer je kontrolirana visinom naprezanja. Stoga su za ispravnu
eksploataciju strojnih dijelova opasnije deformacije progiba i nagiba, koje se moraju nalaziti u
dopuštenim granicama. Progib w = y i nagib β = y' neutralne linije opterećenog elementa na
mjestu x računaju se integracijama njezine jednadžbe, koja je dana u diferencijalnom obliku:


2
z,x
2
y
''
M
d w
y
dx E I
= = −

(1.38)

M
z,x
[Nmm] moment savijanja oko osi z u presjeku čiji je položaj definiran koordinatom x .

1.7.4 Izvijanje
Pri postupnom povećanju tlačnih opterećenja vitkih elemenata (kod kojih je dužina mnogo veća u
odnosu na njihovu debljinu), dolazi kod određenih kritičnih opterećenja do gubitka njihove
elastične stabilnosti, koja se manifestira kao izvijanje.

Izvijanje je karakteristično po savijanju vitkih elemenata u smjeru najmanjeg momenta inercije
poprečnog presjeka. Pri tome se u poprečnom presjeku, pored normalnih tlačnih naprezanja zbog
tlačnih sila, javljaju i dodatna savojna naprezanja zbog izvijanja. Izvijanje uzrokuje gubitak
stabilnosti elementa, pri čemu mala dodatna opterećenja iznad kritičnog vode do velikog porasta
naprezanja i do loma.

Normalno naprezanje u elementu u trenutku kada dođe do izvijanja, naziva se kritično naprezanje
izvijanja σ
k
. Kritično naprezanje izvijanja određuje se analitički, posebno za elastično i
neelastično izvijanje, a ovisno je o vitkosti elementa λ, koja se određuje izrazom


min
izv
l
i
λ = (1.39)

l
izv
[mm] slobodna dužina izvijanja, slika 1.15
i
min
[mm] najmanji polumjer inercije, izraz (1.40)

29

min
min
I
i
A
= (1.40)

I
min
[mm
4
] najmanji moment inercije presjeka
A [mm
2
] površina poprečnog presjeka.

Slobodna dužina izvijanja ovisi o načinu uklještenja elementa, kako je prikazano na slici 1.15.


Slika 15: Slobodne dužine izvijanja za različite slučajeve učvršćenja vitkih elemenata

Pri elastičnom izvijanju, tj. u slučaju kada izvijanje nastaje prije nego što naprezanja u elementu
pređu granicu proporcionalnosti, kritično naprezanje izvijanja σ
k
određuje se po Eulerovom izrazu


2 2
min
2 2
k
k
izv
F E I E
A l A
σ π π
λ

= = =

(1.41)

pri čemu je kritično opterećenje, tj. kritična sila izvijanja F
k
određena kao


2
min
2 k
izv
E I
F
l
π

= ⋅ (1.42)

Izrazi (1.41) i (1.42) vrijede za vitkost veću od kritične, koja se može izračunati iz izraza (1.41)
za σ
k
= R
p
. Za vitkosti manje od kritične dolazi do neelastičnog izvijanja kod kojeg je naprezanje
u elementu između granice proporcionalnosti i granice tečenja, pri čemu se za određivanje
kritičnih naprezanja izvijanja upotrebljava. U području 60 ≤ λ ≤ λ
kr
dolazi do neelastičnog
izvijanja, pri čemu se za određivanje kritičnih naprezanja izvijanja upotrebljava Tetmajerova
empirijska formula:


( )
0 0 k p
k
R
λ
σ σ σ
λ
= − − (1.43)

σ
0
[N/mm
2
] karakteristično naprezanje materijala, određuje se
eksperimentalno
R
p
[N/mm
2
] granica proporcionalnosti
λ
k
kritična vitkost, iz izraza 1.41 za σ
k
= R
p
.

Tako svaki materijal ima drugačiju formulu za računanje σ
k
. Za neke važnije materijale ovi
izrazi su dati u tablici 1.6.

30
Tabela 1.6: Tetmajereve empirijske formule za naprezanje σ
k
pri neelastičnom izvijanju
Materijal Vitkost λ σ
k
u N/mm
2

konstrukcijski čelik λ < 105 310 − 1,14⋅λ
legirani čelik λ < 89 335 − 0,62⋅λ
CrNi čelik λ < 86 470 − 2,30⋅λ
čelični lijev λ < 112 303 − 1,29⋅λ
sivi lijev λ < 80 776 − 12⋅λ + 0,053⋅λ
2

Granična vitkost ispod koje nema izvijanja može se izračunati iz izraza (1.43) za σ
k
= R
p0,2
, i za
čelične elemente iznosi približno 60. U tom području vitkosti prije će doći do gnječenja (tečenja)
nego do izvijanja.

Dopušteno opterećenje F
dop
, s kojim se može opteretiti strojni dio bez opasnosti od izvijanja,
određuje se izrazom


dop
k k
F A
F
σ
ν ν

= = (1.44)

ν stupanj sigurnosti protiv izvijanja
ν = 5...10 u elastičnom području
ν = 3...8 u neelastičnom području.

1.7.5 Smicanje
Smična naprezanja uzrokuju sile koje djeluju duž promatranog presjeka. Čisti smik, prikazan na
slici 1.16a je vrlo rijedak. Najčešće se smična naprezanja javljaju u kombinaciji s naprezanjima
savijanja. Ako je udaljenost hvatišta poprečnih sila od promatranog presjeka mala obzirom na
veličinu presjeka, naprezanja od savijanja se zanemaruju, slika 1.16b.

τ

τ

A

F
¦¦
A A
F

F/2
F/2
a)

b)

F
¦¦

Slika 1.16: Smična opterećenja i naprezanja
a) čisti smik i b) inženjerski smik

Raspored tangencijalnih naprezanja uslijed smičnih opterećenja ovisi o obliku presjeka i često ga
nije lako odrediti. Zbog toga se najčešće računa s njihovom srednjom vrijednošću τ
s
, koja se
određuje po izrazu:

31

s
s
F
A
τ = (1.45)

F [N] smična sila
A
s
[mm
2
] površina smicanja, određuje se posebno za svaki presjek.

Mjera za deformaciju pri smicanju je kut smicanja γ, koji se određuje se iz Hookeovog zakona za
smicanje, izraz 1.29.

1.7.6 Torzija (uvijanje)
Momenti okomiti na površinu u kojoj djeluju, uzrokuju u toj površini (presjeku) dijela stroja ili
konstrukcije tangencijalna torzijska naprezanja τ
t
. Ona rastu linearno od nule u težištu presjeka
do maksimalne vrijednosti u vlaknu presjeka najviše udaljenom od težišta. Ovi momenti nazivaju
se momentima torzije M
t
, a kada djeluju u osi okretnih elemenata strojeva (vratila, spojke,
zupčanici itd.) nazivaju se okretnim momentima. Najveća torzijska naprezanja τ
t,max
koja oni
uzrokuju u (okruglim) poprečnim presjecima računaju se prema izrazu:


t t
max
0 0
t
M M
r
I W
τ = ⋅ = (1.45)

I
0
[mm
4
] polarni moment inercije presjeka; za okrugli presjek I
0
= 2⋅I
W
0
[mm
3
] polarni moment otpora presjeka; za okrugli presjek W
0
= I
0
/r = 2⋅W
r [mm] polumjer poprečnog presjeka

a)

ϕ
M
r

Slika 1.17: Uvijanje štapa okruglog presjeka

Pod utjecajem momenta torzije M
t
dolazi do torzijskih deformacija, pri čemu se presjek strojnog
dijela na dužini l relativno zakrene za kut ϕ, slika 1.18a:


t
0
M l
G I
ϕ

=

(1.47)

G [N/mm
2
] modul smika materijala, izraz (1.30).

32
1.7.7 Složena stanja naprezanja
U praksi se vrlo rijetko pojavljuju osnovni slučajevi opterećenja štapa. Češće se pojavljuje više
vrsta opterećenja istovremeno. Takvo stanje naprezanja u presjeku izazvano istovremenim
djelovanjem nekoliko komponenata unutrašnjih sila, naziva se složenim stanjem naprezanja. Za
ilustraciju svih mogućih naprezanja nastalih u poprečnom presjeku štapa, na slici 1.18a je
prikazan ravni štap pravokutnog presjeka koji se, opterećen silama F
i
, kontinuiranim
opterećenjima q
i
i momentima torzije M
ti
, nalazi u statičkoj ravnoteži. Ako se štap presiječe na
bilo kojem mjestu, lijevi i desni dio neće biti u ravnoteži pod djelovanjem samo vanjskih sila, pa
se na mjestu presjeka pojavljuju unutrašnje sile
i
F ∆

. Ako se rezultanta tih sila F

svede na težište
presjeka, u njemu će se pojaviti i rezultirajući moment M

, slika 1.18b. Rezultantna sila i moment
rastavljeni su na po tri komponente u smjerovima x, y, i z, slika 1.18c. Komponenta F
x
naziva se
uzdužna sila. Ona je normalna na poprečni presjek, tj. paralelna s uzdužnom osi štapa i označuje
se sa N. Komponente F
y
i F
z
su poprečne sile i označuju se sa Q
y
i Q
z
. Komponenta momenta M
x

uzrokuje uvijanje štapa, pa se naziva moment uvijanja ili moment torzije i označuje se sa M
t
.
Komponente M
y
i M
z
su momenti savijanja, koji uzrokuju savijanje štapa oko osiju y i z.

Dakle, u poprečnom presjeku štapa u općem slučaju postoji šest komponenti unutrašnjih sila:
uzdužna sila N, poprečne sile Q
y
i Q
z
, moment uvijanja M
t
, te momenti savijanja M
y
i M
z
. Njihov
predznak definira se isto kao i predznak komponenata naprezanja: on je pozitivan ako na
pozitivnom presjeku djeluje u pozitivnom smjeru, ili ako na negativnom presjeku djeluje u
negativnom smjeru. Svaka od ovih komponenti napreže presjek određenim naprezanjem: uzdužna
sila uzrokuje normalno (vlačno) naprezanje σ
x,v
u smjeru osi x, jednoliko raspoređeno po
presjeku, slika 1.19a, izraz (1.32); poprečne sile uzrokuju tangencijalna (smična) naprezanja τ
xy,s

i τ
xz,s
, za pravokutni presjek raspoređena po paraboli, slika 1.19e i f; moment torzije uzrokuje
tangencijalna naprezanja τ
xy,t
i τ
xz,t
, slika 1.19d; momenti savijanja uzrokuju normalna naprezanja
σ
x,s1
i σ
x,s2
prema poglavlju 1.7.3, slika 1.19b i c.
z
Ravnina popreenog
F
3
y
2
q
z
M
x
F
b)
3
F
4
F
presjeka
a)
F
4
F Q
y
3
F
y
M
M
z
z
F Q
y y
F
c)
2
1
M x
4
F
z
M
x
F N
t
M
x
x
1
q F
1
2
q
2
q

Slika 1.18: Opći slučaj opterećenja štapa
33


y
z z
x
M
x
y
Q
z
= x,v
y
x
A
z
d)
N
N
W
M
x,s1 =
z
e)
y
y
y
a) b)
x
z
y
x
xz,s
Q
xy,s
y
x x
M
y
y
z
f)
M
z
c)
max x,s2max
W
=
z
xz,t
xz,t
xz,t
xy,t
xy,t
xy,t
xz,s
xy,s
Mz


Slika 1.19: Sastavnice naprezanja u presjeku štapa


Sva normalna naprezanja djeluju u smjeru osi x, pa se ukupna vrijednost normalnog naprezanja
σ
x
u proizvoljnoj točki poprečnog presjeka dobije algebarskim zbrajanjem komponenti:


x x,v x,s1 x,s2
σ σ σ σ = + + , (1.48)

vodeći pri tome računa o predznaku pojedine komponente. U proračunima čvrstoće važno je
odrediti najveću vrijednost naprezanja, posebno vlačnog, jer je najveći broj materijala otporniji na
tlačna negoli na vlačna naprezanja. U promatranom presjeku štapa najveća vrijednost normalnog
naprezanja je u točki u kojoj se spajaju gornji i desni rub presjeka. To znači da maksimalna
vrijednost normalnog naprezanja u presjeku iznosi:


x,max x,v xs1,max xs2,max
σ σ σ σ = + + (1.48a)

Tangencijalna naprezanja istog smjera, npr. τ
xy,s
i τ
xy,t
, se algebarski zbrajaju u određenoj točki
presjeka, a ukupno tangencijalno naprezanje τ
x
u toj točki je onda geometrijski zbroj dviju
okomitih komponenti τ
xy
= τ
xy,s
+ τ
xy,t
i τ
xz
= τ
xz,s
+ τ
xz,t
:


2 2
x xy xz
τ τ τ = + . (1.49)

Kada je dio stroja ili konstrukcije opterećen tako da u njemu vlada jednoosno naprezanje ili čisto
smicanje, njegova čvrstoća se lako provjerava usporedbom s graničnim naprezanjem (koje bi
izazvalo nedopušteno opterećenje) dobivenim odgovarajućim pokusom (rastezanja, sabijanja,
savijanja, smika, torzije). Ovaj princip provjere čvrstoće bi se teško mogao primijeniti na
34
dvoosno, odnosno troosno stanje naprezanja. Naime, bilo bi potrebno eksperimentalno imitirati
sve moguće kombinacije naprezanja, tj. eksperimentalno odrediti granično naprezanje za različite
kombinacije σ
1
, σ
2
i σ
3
, što bi bilo skupo, dugotrajno i teško provedivo. Zbog toga se uvode
teorije čvrstoće pomoću kojih se određuje ekvivalentno normalno jednoosno naprezanje, koje se
pri proračunu čvrstoće može usporediti s graničnim naprezanjem (tj. mjerodavnom
karakteristikom čvrstoće materijala). Ekvivalentno (reducirano) naprezanje je dakle ono
normalno jednoosno naprezanje, koje na konstrukciju u pogledu čvrstoće ima jednaki učinak kao
djelujuće višeosno naprezanje.

Prema teoriji najvećih normalnih naprezanja, koja je najprikladnija za krte materijale, do
nedopuštenog opterećenja dolazi kada najveće normalno naprezanje dostigne graničnu vrijednost.
Zbog toga se za ekvivalentno naprezanje uzima po apsolutnoj vrijednosti najveće glavno
naprezanje:


ekv max
σ σ = . (1.50)

Po hipotezi najvećih tangencijalnih naprezanja (Mohr, Tresca) ekvivalentno naprezanje se računa
prema:


ekv 1 3
σ σ σ = − (1.51)

U novije vrijeme češće je u upotrebi teorija najvećeg deformacijskog rada (energetska hipoteza
po von Misesu), kod koje se ekvivalentno naprezanje određuje prema izrazu:

( ) ( ) ( )
2 2 2
ekv 1 2 2 3 3 1
1
2
σ σ σ σ σ σ σ

= − + − + −

. (1.52)

Proizvoljna točka presjeka štapa, u općem slučaju, napregnuta je sa šest osnovnih vrsta
naprezanja od šest komponenata unutrašnjih sila, ili, kako je pokazano gore, sa tri komponente
tenzora naprezanja: σ
x
, τ
xy
i τ
xz
. To znači da vlada ravninsko stanje naprezanja za koje su glavna
naprezanja:


2 2 x
1,2 x x
1
4
2 2
σ
σ σ τ = ± + . (1.53)

Sada se lako mogu izračunati vrijednosti ekvivalentnih naprezanja:
• Prema teoriji najvećih normalnih naprezanja:


2 2 x
ekv x x
1
4
2 2
σ
σ σ τ = + + (1.50a)

• Prema teoriji najvećih tangencijalnih naprezanja:


2 2
ekv x x
4 σ σ τ = + (1.51a)

• Prema teoriji najvećeg deformacijskog rada:


2 2
ekv x x
3 σ σ τ = + . (1.52a)
35

Uvjet čvrstoće štapa u promatranom presjeku jest da najveće ekvivalentno naprezanje bude manje
od graničnog naprezanja. Položaj i veličina maksimalnog ekvivalentnog naprezanja može se
odrediti analitički ili numerički. No, kod štapova on je najčešće na mjestu najvećeg normalnog
naprezanja, a rijetko na mjestu najvećeg tangencijalnog naprezanja, pa je konstruktoru olakšan
posao. Uz to, tangencijalna naprezanja τ
xy,s
i τ
xz,s
od poprečnih sila se najčešće mogu zanemariti.

Niti jedna od hipoteza čvrstoće ne slaže se u potpunosti s rezultatima eksperimenata, pogotovo ne
za sve vrste materijala i za svaki vremenski karakter opterećenja. Zbog toga je za izračun
ekvivalentnog naprezanja u poprečnom presjeku štapa predložen iskustveni izraz, koji uzima u
obzir i mehanička svojstva materijala:

( )
2
2
ekv x 0 x
σ σ α τ = + (1.54)

α
0
omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće za normalna i tangencijalna naprezanja


0
R
R
σ
τ
α = (1.55)

R
σ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće za normalna naprezanja, 1.8.1.1
R
τ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće za tangencijalna naprezanja.
1.8 RADNA SPOSOBNOST STROJNIH DIJELOVA I KONSTRUKCIJA
Zahtjevi za radnom sposobnošću važe općenito za sve dijelove strojeva i konstrukcija, a pri
ispunjenju tih zahtjeva treba voditi računa o dva stanja u kojima se oni mogu naći:
• radno stanje – odgovara predviđenim radnim (pogonskim) uvjetima;
• kritično stanje – odgovara graničnim radnim uvjetima, pri čemu se pojavljuju kritična
oštećenja (kvarovi), koji onemogućavaju pravilan i pouzdan rad strojnih dijelova.

Poznavanje vrijednosti fizikalnih veličina koje odgovaraju kritičnim stanjima strojnih dijelova,
omogućava definiranje općeg kriterija radne sposobnosti: radne karakteristike (vrijednosti
fizikalnih veličina) ne smiju nikako doseći kritične. Strojni dijelovi moraju biti projektirani i
dimenzionirani tako da su, pri propisanim radnim uvjetima, radne karakteristike dovoljno daleko
od kritičnih.

Radna sposobnost strojnih dijelova se procjenjuje obzirom na kritične pojave, kojima se moraju
dijelovi strojeva uspješno suprotstaviti. Pri tomu je na prvom mjestu čvrstoća, zatim krutost i
elastičnost, vibracije, otpornost na trošenje, otpornost na koroziju, pouzdanost u radu, itd.

1.8.1 Čvrstoća
Čvrstoća je sposobnost suprotstavljanja pojavi nedopuštenih oštećenja koja mogu nastati zbog
opterećenja. Ta, granična opterećenja, zbog naprezanja i deformacija koja proizvode, uzrokuju
dvije osnovne vrste nedopuštenih oštećenja: lom (ili nastanak pukotine, koja vodi k lomu) i
plastičnu deformaciju. Kroz povijest strojarstva, sve do novijeg vremena, smatralo se da obje
vrste nedopuštenih oštećenja uzrokuje nedopušteni, granični nivo naprezanja. Iako je poznato da i
pri plastičnim deformacijama u različitim pogonskim uvjetima, uvijek postoji neka veza između
36
opterećenja, naprezanja i deformacija, danas se točno zna, da npr. lom uslijed zamora materijala u
području visokih vremenski promjenjivih opterećenja ne ovisi o visini naprezanja, nego samo o
nivou deformacija. O tome će biti govora u poglavlju 1.8.1.2.4, no ipak, u većini slučajeva pojava
nedopuštenog oštećenja je uzrokovana pojavom graničnih naprezanja. Zbog toga, uvjet da na
određenom, kritičnom mjestu opterećenog strojnog dijela ili konstrukcije ne dođe do
nedopuštenog oštećenja, najčešće jest da na tom mjestu naprezanja σ budu manja od onih
(graničnih) naprezanja σ
gr
, koja bi uzrokovala ta nedopuštena oštećenja. Dakle

σ <
gr
σ * (1.65)

Naravno, granična naprezanja su mjerodavne karakteristike čvrstoće materijala, koje se
označavaju sa R. To znači da ih treba odabrati prema onoj (karakterističnoj) vrijednosti čvrstoće,
koja se ne smije dostići. Ako su naprezanja npr. statička (mirna), a važno je npr. samo da ne dođe
do loma, mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti statička čvrstoća materijala R
m
. Ako pri
statičkim naprezanjima nisu dopuštene plastične deformacije, mjerodavna karakteristika čvrstoće
će biti granica tečenja R
e
. Ako su naprezanja vremenski promjenjiva (dinamička), mjerodavna
karakteristika čvrstoće će biti dinamička čvrstoća R
D
(granica zamora materijala). U slučaju
dugotrajnih statičkih opterećenja, posebno pri povišenim temperaturama, mjerodavna
karakteristika čvrstoće će biti granica puzanja ili dugotrajna statička čvrstoća, itd. Jasno je da su
vrijednosti ovih graničnih naprezanja različite za različite vrste opterećenja (vlak, tlak, savijanje,
smik, torzija).

1.8.1.2 Stupanj sigurnosti i dopušteno naprezanje
Omjer mjerodavne karakteristike čvrstoće i radnog naprezanja, koji pokazuje koliko je puta
mjerodavna karakteristika čvrstoće R veća od radnog naprezanja σ naziva se stupnjem sigurnosti:


R
ν
σ
= >1 . (1.66)

Stupanj sigurnosti ν

mora biti veći, ili barem jednak, vrlo pažljivo i vrlo odgovorno odabranoj
vrijednosti tzv. potrebnog stupnja sigurnosti ν
potr


potr
ν ν ≥ . (1.67)

Po ovom izrazu se kontrolira čvrstoća na kritičnom mjestu strojnog dijela, pa stoga on predstavlja
uvjet čvrstoće. Pri tome se potrebni stupanj sigurnosti određuje na osnovi iskustva i znanja, a
granice su mu određene procjenom visine štete, koja bi nastala nedopuštenim oštećenjem (gornja
granica), te što manjim utroškom materijala, tj. cijenom proizvoda (donja granica). Vrijednost mu
naročito raste, ako bi oštećenjem bili ugroženi ljudski životi.

Projektant treba biti sposoban procijeniti pouzdanost metoda, teorija i podataka kojima se služi, te
vrstu i razinu tehnologije koja će se primijeniti pri izradi strojnog dijela. Nije svejedno npr.
odrediti naprezanje metodom Nauke o čvrstoći, metodama Teorije elastičnosti, ili pak nekom od
numeričkih metoda uz kvalitetan, pouzdan i provjeren softver. U prvom slučaju, budući da Nauka
o čvrstoći daje približne rezultate, projektant treba biti svjestan moguće greške, i zbog toga mora

povećati potrebni stupanj sigurnosti. Pored toga, u svim spomenutim metodama, uključivši i
numeričku, pretpostavlja se da su strojni dijelovi izrađeni iz idealnog materijala: homogenog-
koji ima jednaku strukturu u svim točkama, i izotropnog- koji se ponaša jednako u svim
smjerovima i svim točkama. U stvarnosti materijali koji se upotrebljavaju za izradu strojnih
* Istovjetni izrazi važe i za tangencijalna naprezanja τ
37
dijelova, nisu ni homogeni niti izotropni, pa vrijednosti izračunatih naprezanja i deformacija nisu
pouzdane. Dalje, Teorija elastičnosti i Mehanika materijala vrijede samo za elastične materijale,
što konstrukcijski materijali opterećeni iznad granice elastičnosti nisu. Neki materijali uopće
nemaju područje elastičnosti, tj. proporcionalnosti opterećenja i deformacije. Niti proračuni ili
podaci o opterećenjima nisu sasvim pouzdani, budući da su najčešće dobiveni za apsolutno kruta
tijela, što konstrukcijski elementi zapravo nisu. Budući da projektant ne može biti siguran da li je
greška "na strani sigurnosti" ili ne, on uvijek mora povećati stupanj sigurnosti! Zato se potrebni
stupanj sigurnosti ponekad naziva i "koeficijent neznanja". Uz pomoć suvremene mjerne tehnike,
te primjenom prikladnog kvalitetnog softvera, moguće je danas - kada je to potrebno, vrlo
precizno odrediti veličine opterećenja i naprezanja. No, svako povećanje pouzdanosti proračuna
lako može biti porušeno nekvalitetnom tehnologijom izrade (kavernama nakon lijevanja,
zaostalim naprezanjima ili koncentracijom naprezanja nakon lošeg zavarivanja itd). Sve ovo, a
najviše vlastito i tuđe iskustvo, projektant mora imati u vidu prilikom određivanja vrijednosti
potrebnog stupnja sigurnosti.

Izrazi (1.66) i (1.67) mogu se sažeti u jedan izraz:


potr
R
σ
ν
≤ . (1.68)

Omjer čvrstoće R i stupnja sigurnosti ν
potr
na desnoj strani ovog izraza predstavlja granicu koju
pogonsko naprezanje σ ne smije nikada preći, i naziva se dopušteno naprezanje:


dop
potr
R
σ
ν
= . (1.69)

Sada se uvjet čvrstoće može pisati, i najčešće se piše kao


dop
σ σ ≤ . (1.70)

Kod složenog stanja naprezanja ekvivalentno naprezanje σ
ekv
mora biti manje ili jednako
dopuštenom normalnom naprezanju:

ekv dop
σ σ ≤ (1.71)

Uvrštenjem u izraz 1.71 izraza 1.69 i 1.70, proizlazi novi izraz za uvjet čvrstoće u slučaju
ekvivalentnih naprezanja:

potr
ekv
R
ν ν
σ
= ≥ (1.72)

Ako se za izračun ekvivalentnog naprezanja odabere izraz 1.52, odavde proizlazi još jedan izraz
za računanje stupnja sigurnosti:

potr
2 2
σ τ
σ τ
ν ν
ν ν
ν ν

= ≥
+
(1.73)
gdje je
38

R
σ
σ
ν
σ
= (1.74)
ν
σ
parcijalni stupanj sigurnosti za samo normalna naprezanja
R
σ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće za normalna naprezanja
σ

[N/mm
2
] normalno naprezanje na mjestu na kojem se kontrolira čvrstoća

R
τ
τ
ν
τ
= (1.75)
ν
τ
parcijalni stupanj sigurnosti za samo tangencijalna naprezanja.
R
τ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće za tangencijalna naprezanja
τ [N/mm
2
] tangencijalno naprezanje na mjestu na kojem se kontrolira čvrstoća.

1.8.1.3 Čvrstoća u slučaju statičkih naprezanja
Kada su strojni elementi izloženi statičkim, vremenski nepromjenjivim opterećenjima, naprezanja
u njihovim najnapregnutijim točkama ne smiju preći mjerodavnu karakteristiku statičke čvrstoće.
Osnovne karakteristike statičke čvrstoće dobivaju se iz tzv. dijagrama rastezanja koji
predstavljaju vezu između naprezanja i deformacija za određeni materijal.

Ovisnost naprezanja i uzdužne relativne deformacije je ovisna o vrsti materijala. Za različite vrste
materijala ta veza se određuje jednostavnim statičkim testiranjima standardnih epruveta.

Pri određivanju statičke čvrstoće materijala epruvete se opterećuju mirnim opterećenjem, koje se
povećava sve dok ne dođe do njihovog loma. Karakteristični dijagram, snimljen pri vlačnom
opterećenju mekog čelika, prikazan je na slici 1.22. Analizom dijagrama je uočljivo da poslije
početnog proporcionalnog (linearog) rasta naprezanja s deformacijom, dolazi do nelinearnog
rasta, tj. deformacija raste brže od naprezanja. Pri deformaciji ε
m
doseže se najveće naprezanje
koje materijal može podnijeti, i naziva se (statička) vlačna čvrstoća R
m
. Nakon dosegnute vlačne
čvrstoće, deformacija raste uz smanjenje naprezanja, do najveće deformacije ε
u
, pri kojoj dolazi
do loma, slika 1.22.

Najveće naprezanje pri kojem još postoji linearna ovisnost deformacije i naprezanja naziva se
granicom proporcionalnosti R
p
. Do granice proporcionalnosti materijal se ponaša linearno-
elastično i u tom području veza između deformacija ε i naprezanja σ dana je Hookovim
zakonom, izraz (1.28).

Do određene razine naprezanja ponašanje materijala je elastično, što znači, da se pri rasterećenju
epruveta vraća u svoj prvobitni položaj tj. na prvobitnu dimenziju. Zbog toga se to područje
naziva elastično područje, deformacije su elastične tj. povratne. Granica elastičnih deformacija je
granica proporcionalnosti, ali je nju teško odrediti iz dijagrama. Zato se definira tehnička granica
elastičnosti R
p0,01
, koja je definirana kao ono naprezanje, nakon prestanka djelovanja kojeg, na
epruveti ostaju trajne (zaostale) deformacije veličine ε

= 0,01%.

Naprezanje pri kojem dolazi do znatnih plastičnih deformacija naziva se granica plastičnosti ili
granica tečenja (jer se na toj razini naprezanja materijal ponaša kao tekućina- teče bez povećanja
opterećenja) R
e
. Granica tečenja je izrazita kod mekih čelika, gdje se razlikuje gornja granica
tečenja R
eH
, pri kojoj se javlja prva plastična deformacija, i donja granica tečenja R
eL
, pri kojoj se
odvija daljnje deformiranje, slika 1.23a.

39
σ
ε
ε
u
ε
m
ε
upl
ε
mpl
R
m
R
p
E = tanα

α

lom
R
p0,01

Slika 1.22: Dijagram rastezanja za meki čelik

Iz praktičnih razloga kod tih materijala određuje se samo gornja granica plastičnosti, na koju se
može bitno utjecati brzinom opterećenja. Kod materijala kod kojih nije jasno vidljiva granica
tečenja (npr. tvrdi čelik), dogovorno se (tehničkom) granicom tečenja naziva ono naprezanje, pri
kojemu nakon rasterećenja ostane trajna deformacija ε

= 0,2%, a označava se s R
p0,2
, slika 1.23b.
Plastične deformacije većine metalnih materijala vode do njihovog otvrdnuća, te je za daljnje
deformiranje potrebno veće opterećenje.

Po obliku njihovih dijagrama rastezanja, razlikuju se sljedeći materijali:
• krti materijali, koji se nakon početnih elastičnih deformacija lome bez izrazitijeg
plastičnog deformiranja (npr. čelici visoke čvrstoće, sivi lijev, titan, keramika);
• rastezljivi materijali (materijali s viskoznim lomom), kod kojih se nakon početne
(linearne) deformacije javlja izrazita plastična (trajna) deformacija, slika 1.23a,
• plastični materijali, koji se samo neznatno elastično deformiraju, a cijela je deformacija
praktički plastična, npr. bakar, slika 1.23c.

Dijagram ovisnosti deformacije o tlačnim, savojnim i torzijskim naprezanjima kvalitativno je
jednak dijagramu rastezanja, slika 1.23. Odgovarajuće karakteristike statičke čvrstoće za neke
važnije konstrukcijske materijale dane su u tabeli 1.7.


a) b) c)
σ σ
ε ε
0.2°
R
p0,2
R
eL
R
eH


σ
ε
tvrdi čelik
meki čelik
sivi lijev bakar

Slika 1.23: Karakteristični dijagrami rastezanja materijala
a) granica tečenja za meki čelik b) dogovorna (tehnička) granica tečenja
c) naprezanje-deformacija krivulje za različite vrste materijala

40
1.8.1.3.1 Karakteristike čvrstoće strojnih dijelova pri statičkim opterećenjima
Tabela 1.7 navodi neke osnovne karakteristike čvrstoće strojarskih materijala. Navedene
vrijednosti vrijede za vlačna opterećenja, a za metale i za tlačna opterećenja. Podaci za vlačnu
čvrstoću R
m
i granicu tečenja R
e
, tj. R
p0,2
, su navedeni za srednje debljine strojnih dijelova i
propisanu toplinsku obradu. Pri manjim debljinama strojnih dijelova su vrijednosti za vlačnu
čvrstoću i granicu tečenja veće, a pri većim debljinama manje. Čvrstoća materijala opada s
povećanjem dimenzija strojnih dijelova, jer je na većem prostoru veća vjerojatnost za
nehomogenost, anizotropnost i ostale greške u materijalu, te za narušeni integritet površina zbog
grešaka u obradi. Ovo smanjenje čvrstoće strojnih dijelova zbog njihovih dimenzija, većih negoli
dimenzije epruvete na kojoj je ispitivana čvrstoća, obuhvaćeno je odgovarajućim faktorom
dimenzija:


1
1
ref
R
b
R
= ≤ (1.76)

R [N/mm
2
] statička karakteristika čvrstoće za određenu proizvoljnu dimenziju
R
ref
[N/mm
2
] statička karakteristika čvrstoće za referentnu dimenziju, najčešće 10 mm.

Faktor dimenzija b
1
nije jednak za statičku čvrstoću (slika 1.24a) i za granicu tečenja (slika
1.24b). Za referentne dimenzije veće od 10 mm (kao što su u tabeli 1.7), faktor dimenzija se
može odrediti iz slike 1.24 kao omjer vrijednosti b
1
za proizvoljnu i novu referentnu dimenziju.

Statička čvrstoća strojnog dijela manja je od statičke čvrstoće probne epruvete i zbog
koncentracije naprezanja, koja je prisutna u njemu zbog promjenjivog oblika. Doduše, efekt
koncentracije naprezanja se za materijale s viskoznim lomom sasvim poništi zbog očvršćenja
strojnog dijela nakon lokalnog razvlačenja, ali kod materijala sa krtim lomom i visokom
osjetljivošću na koncentraciju naprezanja, ovaj efekt se ne smije uvijek zanemariti. Općenito je
dakle statička čvrstoća strojnog dijela R
m,d
dana izrazom:


1
m,d m
k,m
b
R R
β
= (1.77)

b
1
faktor dimenzija za statičku čvrstoću, slika 1.24a
β
k,m
efektivni faktor koncentracije naprezanja za statičku čvrstoću.
β
k,m
≈ 1 za sve materijale osim za izrazito krte (staklo, keramika, berilij, titan i sl.).

Obično se za statički opterećene dijelove iz krtih materijala za mjerodavnu karakteristiku čvrstoće
uzima statička čvrstoća, dok se za rastezljive materijale uzima granica tečenja korigirana
faktorom dimenzija (slika 1.24b).

41
10 20 50 100 200 500
0,4
0,6
0,8
1
1
2
3
4
0,4
10 20
0,6
[mm]
200 50 100 500
0,8
1
[mm]

Slika 1.24: Faktori utjecaja dimenzija na statičke karakteristike čvrstoće
a) za vlačnu čvrstoću: 1- ugljični čelici, 2- legirani čelici, 3- nodularni lijev, 4- sivi lijev
b) za granicu tečenja pri vlačnom naprezanju za ugljične konstrukcione čelike

1.8.1.4 Čvrstoća u slučaju promjenjivih naprezanja
Strojni dio koji je dulje vremena podvrgnut naprezanjima promjenjivim u vremenu, lomi se pri
naprezanjima koja su znatno manja od statičke čvrstoće i granice tečenja. Ovo je posljedica tzv.
zamora materijala. Za razliku od lomova pri statičkom opterećenju, lomovi zbog zamora
materijala redovito nastaju bez prethodnog razvlačenja materijala (dakle bez trajne deformacije i
kontrakcije presjeka), bez obzira na vrstu i osobine materijala i na vrstu naprezanja. Razlog
ovome je to što su naprezanja koja uzrokuju zamorni lom, znatno ispod granice tečenja.

Proces zamaranja uvijek počinje začećem inicijalne (mikro)pukotine duljine reda veličine
kristalnog zrna (oko 0,05 mm), a proces začeća pukotine započinje cikličkim gomilanjem
plastičnih deformacija na mjestima mikrokoncentracije naprezanja. Izvori mikrokoncentracije
naprezanja su najčešće na površini napregnutog elementa, i to pri dnu udubina površinskih
neravnina, u okolini oksida koji djeluju kao strano tijelo (uključina), te na mjestima svih ostalih
nehomogenosti izazvanih okolišem i obradom (npr. gubitak ugljika pri kovanju ili uključine pri
lijevanju). Važan uzrok začeća pukotine na površini jest i činjenica da su nominalna naprezanja
uvijek najveća na površini. Ustvari, pukotina se uvijek začinje na mjestu najvećih stvarnih
naprezanja. Oko kristalnih zrna s ovako nagomilanim plastičnim deformacijama formiraju se
klizne ravnine, najčešće na granici sa nedeformiranim zrnima. Daljnja ciklička opterećenja
uzrokuju i samo klizanje - početak rasta kratkih mikropukotina.

Ovo se lijepo vidi na slici 1.29, gdje je lijevo-gore od mikropukotine zrno niskougljičnog čelika s
plastičnim deformacijama tj. dislokacijama, a desno-dolje zrno praktički bez dislokacija. Gore
desno se vidi ishodište buduće pukotine na dnu površinske neravnine. Inicijalna pukotina se dakle
najčešće začinje transgranularno (između dvaju kristalnih zrna), ali se može začeti i
intergranularno (kroz jedno kristalno zrno). U zoni visokih naprezanja začinje se više pukotina,
ali se počinje širiti samo jedna od njih, i to ona, čiji faktor intenziteta naprezanja ( 1.8.1.3.7.3)
premaši svoju graničnu vrijednost, tzv. prag širenja pukotine. Tada se pukotina počinje širiti,
intergranularno ili transgranularno, ali makroskopski uvijek u smjeru maksimalne vrijednosti
faktora intenziteta naprezanja.

42

Slika 1.29: Formirana klizna ravnina na granici plastično i elastično deformiranog zrna

Kada je izvor pukotine pod površinom, onda je to isključivo na mjestima kaverni ili uključina,
slika 1.30. Kod sivog lijeva začeće pukotine je redovito na kraju grafitnog listića, koji je dio
njegove strukture i predstavlja koncentrator naprezanja.

Slika 1.30: Tvrda uključina kao izvor ispodpovršinskog začeća pukotine kod Cr-Mo čelika

Izvor pukotine može biti i mekana intergranularna zona u kojoj se formira tzv. trostruka točka od
koje se iniciraju tri mikropukotine- svaka u svome smjeru, slika 1.31.

Slika 1.31 - Tri primjera trostrukog začeća mikropukotina na jednom izvoru kod Cr-Mo čelika
ASTM A295

Proces širenja pukotine traje sve dok se ostatak presjeka ne smanji toliko da naprezanja u njemu
dostignu vrijednost statičke čvrstoće materijala, pa se on odjednom nasilno prelomi. Tako
površina loma uslijed zamora materijala ima dvije jasno izražene zone: zonu širenja pukotine,
koja je glatka (hrapavost na nivou kristalnih zrna), i zonu statičkog loma vrlo grube i nepravilne
površine, karakteristične za statički lom, slika 1.32. Shematski izgledi površina zamornog loma
za različite vrste opterećenja prikazani su na slici 1.33.

43
mjesto začeća pukotine
linija odmora
glatka i sjajna površina
nepravilna i hrapava
površina statičkog loma

Slika 1.32: Opći izgled površine loma uslijed zamora materijala

°
a b c d e

Slika 1.33: Prikaz lomova uslijed zamora materijala
a) aksijalno opterećenje, b) istosmjerno savijanje, c) izmjenično savijanje, d) kružno savijanje, e)
torzija

Statistička analiza lomova strojnih dijelova pokazuje da preko 80 % svih lomova nastaje kao
posljedica zamora materijala. Pokretni dijelovi strojeva redovito su izloženi promjenjivim
naprezanjima bez obzira na karakter vanjskog opterećenja. Tako npr. rotirajuća osovina
opterećena u određenom presjeku konstantnim momentom savijanja oko osi x-x bit će izložena
naizmjenično promjenjivim normalnim naprezanjima, slika 1.34. Naime, svaka točka konture
presjeka u jednom okretaju osovine trpi naprezanja od nule (u položaju a) do - σ
max
(u položaju
b), te preko nule (u položaju c) i +σ
max
(u položaju d) , te ponovno do nule u položaju a.

Mjerodavna karakteristika čvrstoće pri promjenjivim naprezanjima strojnih dijelova jest
dinamička čvrstoća (ili granica zamora) strojnog dijela, koja se dobije ispitivanjem na zamor
samog strojnog dijela, ili češće, izračuna se na temelju ispitivanja na zamor probne epruvete,
izrađene od materijala jednakog materijalu strojnog dijela. Epruvete su definirane odgovarajućim
standardom, ali ako su okrugle, promjer im je najčešće 7 mm, a površina polirana.

Epruvete su izložene periodično promjenjivim opterećenjima određenog intenziteta, sve do
pojave loma. Ispitivanja se provode za određeni koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja:


min
max
r
σ
σ
= (1.91)

r koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja
σ
min
[N/mm
2
] minimalno naprezanje ciklusa naprezanja


σ
max
[N/mm
2
] maksimalno naprezanje ciklusa naprezanja
44
t
σ
+
σ
m
a
x

-
σ
m
a
x


b
a
d
x
x
c
a
b
c
d
c

Slika 1.34: Naizmjenično promjenjivi ciklus normalnog naprezanja pri statičkom savijanju
rotirajuće osovine

najčešće r = -1 i r = 0, ali za nekoliko različitih nivoa maksimalnih naprezanja. Za svaki od ovih
nivoa naprezanja bilježi se broj ciklusa naprezanja N, nakon kojeg je došlo do loma epruvete.
Rezultati ispitivanja unose se u σ−N dijagram, a dobivena krivulja odgovara eksponencijalnoj
krivulji poznatoj pod imenom Wöhlerova krivulja (po njemačkom inženjeru, koji je prvi izveo
opisane eksperimente), ili krivulja dinamičke čvrstoće materijala (krivulja zamaranja), slika
1.35a.

Wöhlerova krivulja se asimptotski približava pravcu σ = R
r
, pri čemu se R
r
naziva trajnom
dinamičkom čvrstoćom materijala izloženog ciklički promjenjivim naprezanjima s koeficijentom
asimetrije ciklusa r. Očito, trajna dinamička čvrstoća materijala je ono maksimalno naprezanje
ciklusa asimetrije r pri kojem epruveta doživi beskonačno mnogo ciklusa, tj. neograničenu
trajnost. Wöhlerova krivulja se obično crta u logaritamskim koordinatama, gdje postaje
karakteristični pravac s "koljenom" u točki N
gr
, slika 1.35b. Jednadžba Wöhlerove krivulje se
obično piše u obliku

gr
m m
rN r
R N R N const ⋅ = ⋅ = (1.92)

R
rN
[N/mm
2
] vremenska dinamička čvrstoća za trajnost u ciklusima N
N broj ciklusa do loma pri maksimalnom naprezanju ciklusa R
rN
N
gr
broj ciklusa na prijelazu između vremenske i trajne dinamičke čvrstoće. Za čelike
obično oko 10
7
ciklusa, za obojene metale oko 10
8
ciklusa, a varira s asimetrijom
ciklusa i vrstom naprezanja.
m eksponent Wöhlerove krivulje tj. nagib Wöhlerove krivulje u logaritamskim
koordinatama, m = 3...13 ovisno o materijalu, obliku strojnog dijela ili vrsti spoja,
te vrsti naprezanja.

Vrijednosti dinamičke čvrstoće ovise o vrsti naprezanja i o asimetriji ciklusa naprezanja, a za
važnije konstrukcijske materijale date su u tabeli 1.8 za ciklička naprezanja s koeficijentom
asimetrije ciklusa r = -1 i r = 0, zajedno s vrijednostima granice tečenja za pojedine vrste
naprezanja.


45
a) b)
m
a
k
s
i
m
a
l
n
o

n
a
p
r
e
z
a
n
j
e

d
i
n
a
m
i
č
k
a

č
v
r
s
t
o
ć
a
broj ciklusa broj ciklusa

d
i
n
a
m
i
č
k
a

č
v
r
s
t
o
ć
a
m
a
k
s
i
m
a
l
n
o

n
a
p
r
e
z
a
n
j
e
log
l
o
g
l
o
g

Slika 1.35: Wöhlerova krivulja

1.8.1.4.1 Ovisnost dinamičke čvrstoće o srednjem naprezanju (Smithov dijagram)
Ispitivanja dinamičke čvrstoće redovito se izvode za probne epruvete ili strojne dijelove izložene
cikličkim promjenjivim naprezanjima na vlak, tlak, savijanje i torziju s koeficijentima asimetrije
ciklusa r = -1 i r = 0, a samo iznimno sa r ≠ 0. Budući da strojni dijelovi u svom radu mogu biti
izloženi ciklusima naprezanja s koeficijentima asimetrije ciklusa u rasponu od - 1 ≤ r < 1,
potrebno je na osnovi poznavanja obično dviju mehaničkih karakteristika čvrstoće (jedne
dinamičke i jedne statičke), odrediti dinamičku čvrstoću materijala (ili strojnog dijela) za
proizvoljni r, odnosno proizvoljno srednje naprezanje. Za tu svrhu služi Smithov dijagram, a
ponekad (naročito u Sjedinjenim američkim državama) i Haighov dijagram.

Izvorišno, Smithov dijagram se dobiva unošenjem u njegove koordinate (σ
max
= R
r
, σ
m
)
vrijednosti maksimalnog σ
max
= R
r
i minimalnog naprezanja σ
min
na nivou trajne dinamičke
čvrstoće za pripadajuću srednju vrijednost naprezanja σ
m
, za nekoliko ciklusa različitih asimetrija
r, slika 1.36. Simetrala dijagrama ucrtava se pod kutem od 45
0
i predstavlja pravac, čije su
ordinate jednake apcisama tj. srednjim naprezanjima ciklusa. Očito je da konture Smithovog
dijagrama omeđuju polje trajne dinamičke čvrstoće. Prijelaz maksimalnog ili minimalnog
naprezanja izvan konture dijagrama znači zamorni lom!

Razumljivo je također, da su Smithovi dijagrami različiti za različite vrste naprezanja, slika
1.37a. Najveću površinu zauzima Smithov dijagram za savijanje, a najmanju za torziju. To znači
da su dinamičke čvrstoće na savijanje najveće, a na torziju najmanje. Pri tome gornja krivulja
(maksimalnih naprezanja ciklusa) Smithovog dijagrama predstavlja liniju trajne dinamičke
čvrstoće, pa se najčešće crta sama ta linija. Na taj način se Smithov dijagram aproksimira kao
linija koja povezuje obično samo jednu (najčešće R
-1
) karakteristiku dinamičke čvrstoće i jednu
(R
m
ili R
e
)

karakteristiku statičke čvrstoće, slika 1.37. Najsličnija izvorišnom Smithovom
dijagramu jest aproksimacija u obliku (Gerberove) parabole između točaka (0, R
-1
) i (R
m
, R
m
)
(slika1.38a), ali se on ipak najčešće aproksimira pravcem između istih točaka (slika 1.38b), u
kojem slučaju se taj pravac naziva Goodmanovom linijom. Kod rastezljivih materijala se ova
linija trajne dinamičke čvrstoće obično ograničava granicom tečenja, jer plastične deformacije
najčešće nisu dopuštene niti kod dinamičkih naprezanja.

Shematizacija Smithovog dijagrama se tada najpreciznije provodi prema slici 1.37b, a može se
provesti i prema slikama 1.38a do 1.38d.
46

broj ciklusa

Slika 1.36: Nastanak Smithovog dijagrama trajne dinamičke čvrstoće

Treba zapaziti da svaka točka T u koordinatama (σ
m
, σ
max
) Smithovog dijagrama definira
određeno cikličko naprezanje, slika 1.39a. Naime, uz poznato srednje i maksimalno naprezanje,
koje definira točka T, poznato je i amplitudno naprezanje σ
a
= σ
max
- σ
m
, te minimalno naprezanje
σ
min
= σ
m
- σ
a
, pa je ciklus sasvim definiran. Također, svaki pravac povučen kroz ishodište je
geometrijsko mjesto maksimalnih naprezanja različitih ciklusa jednakog koeficijenta asimetrije r.
Naime, koeficijent smjera k tog pravca je


max max
max min
2 2
1
m
k
r
σ σ
σ σ σ
= = =
+ +
, (1.93)

σ
max
[N/mm
2
] maksimalno naprezanje ciklusa
σ
m
[N/mm
2
] srednje naprezanje ciklusa
σ
min
[N/mm
2
] minimalno naprezanje ciklusa
r koeficijent asimetrije ciklusa radnih naprezanja, r = σ
min

max


Odatle slijedi da svaka točka pravca predstavlja ciklus naprezanja jednakog koeficijenta
asimetrije. Zato se taj pravac označuje s r = const, slika 1.39b. Budući da porastom radnih
opterećenja strojnih dijelova koeficijent asimetrije ciklusa opterećenja ostaje sačuvan, a ako odziv
strojnog dijela na ta opterećenja ne sadrži značajnije vibracije, onda i koeficijent asimetrije
ciklusa naprezanja ostaje sačuvan. Na temelju toga može se ustvrditi da maksimalne vrijednosti
naprezanja rastu po pravcu r = const. Zbog toga se taj pravac naziva pravcem opterećenja.
Granično naprezanje tj. dinamička čvrstoća za taj r se također nalazi na tom pravcu. Kako se ona
nalazi i na gornjoj konturi Smithovog dijagrama, očito je da se trajna dinamička čvrstoća za
određeni koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja određuje kao presjecište pravca opterećenja r =
const i linije trajne dinamičke čvrstoće R
r
= f(σ
m
), slika 1.39c.
47
0,2
za vlak i tlak
za savijanje
za torziju

=

0
,
2

a)
n
a
i
z
m
j
e
n
i
č
n
o

o
p
t
e
r
e
ć
e
n
j
e
p
u
l
z
i
r
a
j
u
ć
e

o
p
t
e
r
e
ć
e
n
j
e

(


=

0
)

Slika 1.37: Smithov dijagram trajne dinamičke čvrstoće
a) za različite vrste naprezanja b) konstrukcija Smithovog dijagrama
za poznate tri karakteristike čvrstoće: R
-1
, R
0
i R
e

1.8.1.4.2 Dinamička čvrstoća strojnog dijela
Dinamička čvrstoća strojnog dijela manja je od dinamičke čvrstoće materijala (tj. standardne
probne epruvete od istog materijala) zbog čitavog niza utjecaja, od kojih su najvažniji oblik
strojnog dijela, njegove apsolutne dimenzije i kvaliteta njegove površinske obrade.
Utjecaj oblika - koncentracija naprezanja
Utjecaj oblika strojnog dijela na njegovu dinamičku čvrstoću svodi se na (ne)ravnomjernost
rasporeda naprezanja po presjeku. Naime, presjeci strojnih dijelova se mijenjaju, pa se mijenjaju i
naprezanja u njima. No, ne samo promjena presjeka, nego i svaka druga promjena oblika izaziva
skok naprezanja na mjestu promjene, tj. prijelaza. U takvim slučajevima, raspodjela naprezanja
po presjeku bitno se razlikuje od slučaja tijela konstantnog presjeka, slika 1.41a. Dijagram
rasporeda naprezanja po presjeku pokazuje nagli porast naprezanja na mjestu prijelaza, utoliko
izrazitiji, ukoliko je prijelaz nagliji. Ovakva pojava naglih skokova naprezanja na mjestima
promjene oblika, naziva se koncentracija naprezanja. Koncentracija naprezanja se može
pojednostavnjeno opisati iskrivljavanjem strujnica sile (silnica - zamišljenih linija po kojima
djeluje sila) do koje dolazi na mjestu skokovite promjene oblika, tj. na mjestu na kojem postoji
koncentrator naprezanja - tzv. zarez, slika 1.41b. Zbog toga broj silnica u određenom dijelu
presjeka kvalitativno ukazuje na veličinu naprezanja. U takvim točkama naprezanja su znatno
veća od nominalnih naprezanja, izračunatih prema Nauci o čvrstoći.

Faktor koji pokazuje koliko puta je maksimalno naprezanje u određenoj točki tijela iz idealnog
(elastičnog, izotropnog i homogenog) materijala, veće od nominalnog naprezanja u toj točki,
naziva se teoretski (geometrijski) faktor koncentracije naprezanja i definira se kao:


max
1
k
n
σ
α
σ
= ≥ (1.100)

48
σ
max
[N/mm
2
] najveće naprezanje zbog učinka koncentracije, slika 1.41
σ
n
[N/mm
2
] nominalno naprezanje


σ
n

σ
m
a
x

σ
n

σ
m
a
x

a) b)
m
a
x
σ
n
σ

Slika 1.41: Koncentracija naprezanja
a) raspodjela naprezanja po presjeku b) tok silnica

Pri statičkom opterećenju dijelova iz razvlačivih materijala, prilikom dostizanja granice tečenja
na mjestima koncentracije naprezanja, materijal se na tim mjestima plastično deformira (razvlači)
bez povećanja opterećenja. To uzrokuje ravnomjerniji raspored naprezanja, tj. efekt koncentracije
naprezanja se poništi. Običaj je da se koncentracija naprezanja pri statičkim opterećenjima uzima
u obzir samo kod izrazito krtih materijala, 1.8.1.2.1.

Kod dinamičkih opterećenja, koncentracija naprezanja vodi do smanjenja dinamičke čvrstoće
strojnih dijelova izrađenih kako od krtih, tako i od razvlačivih materijala. Ovo je uzrokovano
činjenicom da pri promjenjivom naprezanju efekta poravnanja naprezanja ne može sasvim doći
do izražaja kao pri statičkom naprezanju. Naime, materijal nema vremena za veće poravnanje
naprezanja, jer je već u idućem trenutku napregnut mnogo manje, često i naprezanjem suprotnog
predznaka. Svojstvo materijala da pri promjenjivom naprezanju, lokalnim plastičnim
deformacijama ipak donekle smanji koncentraciju naprezanja, procjenjuje se faktorom
osjetljivosti materijala na koncentraciju naprezanja. Očito je da su razvlačivi materijali manje
osjetljivi na koncentraciju naprezanja negoli krti materijali. U izrazito nehomogenih materijala,
kao što je sivi lijev, unutrašnji izvori koncentracije (zbog nehomogenosti) u velikoj mjeri
poništavaju efekte vanjske koncentracije naprezanja (zbog oblika), tako da se dinamička čvrstoća
dijelova izrađenih od ovakvih materijala malo razlikuje od dinamičke čvrstoće polirane probne
epruvete iz istog materijala. Kaže se da su takvi materijali malo osjetljivi, ili neosjetljivi na
koncentraciju naprezanja.

Faktor osjetljivosti materijala na koncentraciju naprezanja η
k
definira se omjerom stvarnog
lokalnog povećanja naprezanja poslije lokalnog razvlačenja, prema lokalnom povećanju
naprezanja za homogen, izotropan i elastičan materijal, u odnosu na nominalno naprezanje. Ako
je najveće lokalno naprezanje za slučaj idealnog materijala α
k
·σ
n
, a za slučaj stvarnog materijala
β
k
·σ
n
, onda je faktor osjetljivosti materijala na koncentraciju naprezanja dan izrazom


1
1
k
k
k
β
η
α

=

(1.101)

α
k
teoretski (geometrijski) faktor koncentracije naprezanja
49

ef
k
n
σ
β
σ
= (1.102)
β
k
efektivni (stvarni) faktor koncentracije naprezanja
σ
ef
[N/mm
2
] stvarno (efektivno) naprezanje na mjestu koncentracije naprezanja
σ
n
[N/mm
2
] nominalno naprezanje na mjestu koncentracije naprezanja

Izraz 1.102 u praksi služi za određivanje stvarne vrijednosti naprezanja na mjestu koncentracije,
pri čemu se efektivni faktor koncentracije naprezanja procjenjuje prema izrazu izvedenom iz
izraza 1.101
( ) 1 1
k k k
β η α = + − (1.103)

Ako je materijal neosjetljiv na koncentraciju naprezanja, bit će η
k
= 0, pa je β
k
= 1 bez obzira na
veličinu α
k
. Za materijale čije su osobine slične osobinama idealnog materijala, je η
k
= 1, pa je β
k

= α
k
. U tom slučaju kaže se da je materijal apsolutno osjetljiv na koncentraciju naprezanja.
Osjetljivost ugljičnih konstrukcijskih čelika na koncentraciju naprezanja kreće se u granicama od
0,40 do 0,85, legiranih čelika od 0,65 do 0,95, dok je u čelika za opruge od 0,95 do 1,0. U lakih
metala osjetljivost je od 0,40 do 0,80, u čeličnom lijevu 0,30 do 0,40, dok je kod sivog lijeva,
zbog opisanih uzroka, ona vrlo mala, i kreće se u granicama od 0,01 do 0,20. Za sve materijale
važi pravilo da osjetljivost prema koncentraciji naprezanja raste s povećanjem statičke čvrstoće.
Običaj je da se koncentracija naprezanja ne uzima u obzir kod proračuna naprezanja, već se
čvrstoća umanji za vrijednost efektivnog faktora koncentracije naprezanja. Zbog toga se kod
promjenjivih naprezanja efektivni faktor koncentracije naprezanja definira omjerom trajne
dinamičke čvrstoće materijala i trajne dinamičke čvrstoće modela strojnog dijela, koji ima iste
dimenzije i istu kvalitetu površinske obrade kao ispitivana probna epruveta. Budući da
koncentracija naprezanja uglavnom ne utiče na statičku komponentu naprezanja, već samo na
amplitudu naprezanja, onda se efektivni faktor koncentracije naprezanja najčešće ispituje za čisto
dinamičko naprezanje, tj. za r = -1. Dakle

1
'
1
1
k
D
R
R
β


= ≥ (1.104)
R
-1
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća probne epruvete
R'
-1D
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća modela strojnog dijela.

Utjecaj apsolutnih dimenzija
S povećanjem apsolutnih dimenzija strojnih dijelova njihova čvrstoća se smanjuje. Uzrok tome
jest što je u većem volumenu veća vjerojatnost nehomogenosti, te grešaka u materijalu i obradi, a
time je i veća vjerojatnost nastanka i širenja pukotine. Ovo se naročito odnosi na dinamička
opterećenja, kod kojih se negativan utjecaj povećanih dimenzija na čvrstoću strojnog dijela
procjenjuje faktorom dimenzija b
1
. Ovaj je stvarno jednak omjeru dinamičkih čvrstoća strojnog
dijela i modela strojnog dijela s dimenzijom u kritičnom presjeku jednakoj dimenziji standardne
probne epruvete, ali ga se redovito aproksimira kao omjer dinamičkih čvrstoća epruvete s
dimenzijom jednakoj dimenziji strojnog dijela, i standardne probne epruvete:

1
1
1
1


= ≤
d
R
b
R
(1.108)

R
-1d
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća za r = -1 probne epruvete promjera d
50
R
-1
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća za r = -1 standardne probne epruvete promjera 7 mm.

Razumljivo, i faktor dimenzija je različit za različite vrste naprezanja, kao i za različite
materijale. Ipak, za približne proračune, njegova vrijednost se može orijentacijski odrediti prema
tabeli 1.9 za čelične strojne dijelove proizvoljno opterećene.

Tabela 1.9: Ovisnost faktora dimenzija o promjeru strojnih dijelova
Promjer
[mm]
Faktor apsolutnih dimenzija
b
1
7 1,0
10 0,95…0,98
15 0,90…0,95
25 0,80…0,90
50 0,70…0,80
100 0,63…0,70
300 i više 0,55…0,61
Napomena: Manje vrijednosti vrijede za legirane čelike,
veće za ugljične konstrukcijske čelike.

Utjecaj dužine na dinamičku čvrstoću još nije dovoljno proučen, iako su uzroci jednaki kao i kod
povećanja promjera. Neka ispitivanja su pokazala da se povećanjem dužine strojnih elemenata
njihova dinamička čvrstoća smanjuje za najviše 15...20%, ovisno o vrsti čelika i načinu njegove
mehaničke i termičke obrade.

Utjecaj kvalitete površine
Utjecaj stanja površine strojnog dijela na njegovu dinamičku čvrstoću vrlo je značajan, jer
inicijalna pukotina redovito nastaje na površini i to zbog slijedećih razloga:
• Koncentracija naprezanja je redovito na površini
• Površinske mikroneravnine i lokalne plastične deformacije nastale u procesu obrade
uzrokuju lokalne koncentracije naprezanja
• Utjecaj vanjske sredine je najveći na površinske slojeve
• Nominalna naprezanja su najveća na površinama strojnih dijelova.

Smanjenje dinamičke čvrstoće strojnih dijelova zbog navedenih upliva obuhvaćeno je faktorom
kvalitete površine strojnog dijela b
2
, koji je definiran omjerom trajne dinamičke čvrstoće
izvjesnog strojnog dijela i trajne dinamičke čvrstoće istog strojnog dijela, ali polirane površine.
Slično kao ranije, ovaj se faktor aproksimira omjerom dinamičkih čvrstoća epruvete obrađene
kao predmetni strojni dio i polirane probne epruvete:


'
1
2
1
R
b
R


= (1.109)

b
2
faktor kvalitete površine, tabela 1.10
R
-1
' [N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća epruvete proizvoljne površinske obrade pri r = -1
R
-1
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća materijala pri r = -1

Vrijednosti faktora kvalitete površine date su u tabeli 1.10.


51
Tabela 1.10: Orijentacijske vrijednosti faktora kvalitete površine
Hrapavost
površine
b
2
Vlačna čvrstoća materijala osovine ili vratila R
m
u [N/mm
2
] R
z

[um]
R
a

[um] 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
0,8 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1
1,6 0,4 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96
3,2 0,8 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94
6,3 1,6 0,97 0,96 0,95 0,93 0,91 0,89 0,88 0,88
10 2,5 0,95 0,93 0,90 0,88 0,84 0,81 0,79 0,78
40 10 0,94 0,90 0,85 0,82 0,75 0,70 0,67 0,65
160 40 0,91 0,86 0,80 0,76 0,69 0,63 0,57 0,50
R
a
srednje aritmetičko odstupanje profila
R
z
srednja visina neravnina

Znatno povećanje vrijednosti ovog faktora, a time i dinamičke čvrstoće strojnog dijela, postiže se
naknadnom posebnom mehaničkom obradom tj. površinskim očvršćenjem tlačnim plastičnim
deformacijama (kugličenje, pjeskarenje, valjanje kotačićem i sl.). Sličan efekt očvršćavanja
dobiva se svakom vrstom plastičnog oblikovanja (valjanje, kovanje, provlačenje itd.), nakon koje
uvijek ostaju tlačna naprezanja na površini. Toplinskom i toplinsko-kemijskom obradom
(kaljenje, cementiranje, nitriranje, cijaniranje itd.) moguće je postići i 100% povećanje dinamičke
čvrstoće (b
2
= 2).

Određivanje dinamičke čvrstoće strojnog dijela i stupnja sigurnosti
Opisana tri osnovna utjecaja na dinamičku čvrstoću strojnog dijela kvantificiraju smanjenje trajne
dinamičke čvrstoće strojnog dijela u odnosu prema trajnoj dinamičkoj čvrstoći materijala. Svi ovi
utjecaji računaju se za čisto dinamičko naprezanje (bez statičke komponente), tj. za r = -1. To
znači da je trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela napregnutog cikličkim naprezanjem s
koeficijentom asimetrije r = -1, jednaka


1 2
1D 1 1
k
β
− − −

= ⋅ =
D
b b
R b R R (1.110)

R
-1D
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća epruvete proizvoljne površinske obrade, pri r = -1
R
-1
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća materijala pri r = -1, tabela 1.9

1 2
k
β

=
D
b b
b (1.111)
b
D
zbirni faktor dinamičkih utjecaja
b
1
faktor dimenzija
b
2
faktor kvalitete površine
β
k
efektivni faktor koncentracije naprezanja u elastičnom području (za trajnu
dinamičku čvrstoću).

Smatra se da od početne točke σ
m
= 0, pa do krajnje točke σ
m
= R
m
Smithovog dijagrama, tj. od
čisto dinamičkog do čisto statičkog naprezanja, zbirni faktor dinamičkih utjecaja raste linearno od
52
vrijednosti b
D
do vrijednosti 1. Zbog toga se za liniju trajne dinamičke čvrstoće u Smithovom
dijagramu može uzeti Goodmanova linija definirana svojim krajnjim točkama (0, R
-1D
) i (R
m
, R
m
),
slika 1.38. Njezina jednadžba je


D D 1D m r
R b R k
σ
σ

= + (1.112)

R
rD
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela za proizvoljnu asimetriju ciklusa r
R
-1D
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela za asimetriju ciklusa r = -1, izraz 1.110
k
σ
koeficijent smjera linije dinamičke čvrstoće strojnog dijela za trajnost N
k
σ
= 1 - R
-1D
/R
m
za Goodmanovu liniju prema slikama 1.38b i 1.38c
σ
m
[N/mm
2
] srednje naprezanje ciklusa trajne dinamičke čvrstoće

Ordinata presjecišta ove linije trajne dinamičke čvrstoće s pravcem opterećenja (izraz 1.95) za
opći slučaj prednapregnutog strojnog dijela je trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela
napregnutog ciklički promjenjivim naprezanjima s koeficijentom asimetrije ciklusa r :


( ) ( )
D D 1
2 1
2 1 2 1
r pr
r
R b R k
k r k r
σ
σ σ
σ


= +
− + − +
(1.113)

R
rD
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela za proizvoljnu asimetriju ciklusa r
dijagramu, k
σ
= 1 - R
-1D
/R
m
za Goodmanovu liniju, slika 1.38b i 1.38c
σ
pr
[N/mm
2
] statičko prednaprezanje

1.8.1.4.3 Čvrstoća u slučaju naprezanja promjenjive amplitude
Strojni dijelovi su često izloženi djelovanju naprezanja promjenjive amplitude, a određivanje
njihove čvrstoće ili vijeka trajanja i dandanas predstavlja jedan od najtežih problema u
strojarstvu. Osnovu za rješavanje ovog problema postavili su Palmgren i Miner poznatim
pravilom o linearnom gomilanju oštećenja uslijed zamora materijala: Za strojni dio izložen
cikličkim naprezanjima promjenjive amplitude, koja ostaje konstantna kroz n
i
ciklusa, slika 1.45,
doći će do loma uslijed zamora kada se ispuni uvjet

1
i
i
i i i
n
D D
N
= ≥ ≅
∑ ∑
(1.123)

D
i
zamorno oštećenje od n
i
ciklusa na nivou maksimalnog naprezanja σ
i

n
i
broj ciklusa na nivou maksimalnog naprezanja σ
i

N
i
broj ciklusa do loma na nivou maksimalnog naprezanja σ
i
,
jednadžba Wöhlerove krivulje, izraz 1.93.
D ukupno oštećenje uslijed zamora materijala, empirička konstanta.
D = 0,3...3,0; izvorno prema Mineru D = 1,0.

Ako se jednadžbu 1.123 podijeli s vijekom trajanja N strojnog dijela u ciklusima, dobije se
jednostavan izraz za računanje vijeka trajanja:


i
i i
D
N
N
α
=

(1.124)

D ukupno oštećenje uslijed zamora materijala, izraz 1.123
53
α
i
udio broja ciklusa na i-tom nivou naprezanja prema ukupnom broju ciklusa,
frekvencija pojavljivanja i-tog naprezanja, α
i
= n
i
/Σn
i
. U trenutku loma je
α
i
= n
i
/ΣN
i
=n
i
/N.

( )
' m
i gr D i
N N R σ = (1.92a)

N
i
broj ciklusa do loma na i-tom nivou maksimalnog naprezanja
N
gr
broj ciklusa na granici vremenske i trajne dinamičke čvrstoće
R
D
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela
σ
i
[N/mm
2
] maksimalno naprezanje i-tog nivoa
m' nagib Wöhlerove krivulje strojnog dijela, izraz 1.105.

Uvrštavajući izraz 1.92a u izraz 1.124, dobije se poznati izraz za procjenu vijeka trajanja strojnog
dijela izloženog djelovanju cikličkih naprezanja diskretno promjenjive amplitude:
a)
b)
c)
d)
vrijeme

Slika 1.44: Neke karakteristične povijesti naprezanja (opterećenja)
a) normalna naprezanja automobilskog točka b) pritisak u naftnom cjevovodu
c) moment savijanja u vratilu točka automobila (poluosovina)
d) vertikalna akceleracija transportnog zrakoplova
54

Slika 1.45: Definiranje parametara čvrstoće kod cikličkih naprezanja promjenjive amplitude

1.8.2 Krutost strojnih dijelova
Krutost je sposobnost suprotstavljanja strojnih dijelova elastičnim deformacijama, kao posljedici
radnog opterećenja. Kod mnogih strojnih dijelova mora biti ograničena veličina elastičnih
deformacija, jer velike deformacije bitno utječu na funkcionalnost strojnih dijelova. Zahtjev
krutosti je mnogo stroži od zahtjeva čvrstoće.

Zahtjev krutosti je posebno važan kod alatnih strojeva, jer je ispunjenje zahtjeva stupnja točnosti
obrade i kvalitete obrađenih površina moguće doseći jedino pod uvjetom, da se glavni dijelovi
alatnog stroja pod opterećenjem minimalno deformiraju.

U određenim slučajevima zahtijeva se da dijelovi strojeva imaju što manju krutost, tj. što veću
elastičnost (opruge, elastični vijci, itd.). Veća elastičnost je posebno važna za dijelove strojeva,
koji su izloženi udarnim opterećenjima, jer je za ocjenjivanje njihove radne sposobnosti
mjerodavan deformacijski rad, s kojim je potrebno apsorbirati što veći dio kinetičke energije
udara.

1.8.3 Pouzdanost
Pouzdanost je svojstvo strojnog dijela, elementa stroja ili konstrukcije, stroja, uređaja ili čitavog
tehničkog sistema, da u predviđenom vremenu ispunjava svoju funkciju, sačuvavši pri tome svoja
eksploatacijska svojstva u određenim granicama.

Pouzdanost je vjerojatnost ispravnog rada (rada bez kvara, oštećenja, loma). Može se opisati i
srednjim vremenom ispravnog rada, intenzitetom kvarova, učestalošću kvarova itd. Danas su
razrađene metode koje analizom parametara pouzdanosti, uz primjenu odgovarajućeg kvalitetnog
programskog paketa, pomažu stručnjacima organizirati kvalitetno preventivno i drugo održavanje
i najsloženijih tehničkih sistema.

55
No, u ovom udžbeniku, tretirat će se samo (projektna) pouzdanost opterećenih strojnih dijelova
da ne dožive nedopušteno mehaničko oštećenje, najčešće lom. Budući da su naprezanje σ i
čvrstoća R u općem slučaju slučajne varijable zadane svojim razdiobama, a oštećenje nastupa
kada naprezanje dosegne kritičnu vrijednost (čvrstoću), onda se ova pouzdanost definira kao
vjerojatnost da naprezanje bude manje od čvrstoće. Budući da je vjerojatnost oštećenja (rizik)

P( ) P( 0) P( 0)
f
P R R Z σ σ = ≤ = − ≤ = ≤ (1.182)

P
f
vjerojatnost oštećenja (rizik)
P oznaka za vjerojatnost
R [N/mm
2
] čvrstoća kao slučajna varijabla
σ [N/mm
2
] naprezanje kao slučajna varijabla

Pri tome je Z slučajna varijabla, jednaka razlici čvrstoće i naprezanja kao slučajnih varijabli:

Z R σ = − . (1.183)
Sada je pouzdanost
( ) P( ) P 0 1
R f
P R Z P σ = > = > = − (1.184)

očigledno jednaka vjerojatnosti da čvrstoća bude veće od naprezanja, koje bi izazvalo
nedopušteno oštećenje. Ako se R i σ podvrgavaju zakonu normalne razdiobe, slika 1.61, tada se
vjerojatnost oštećenja može izvući iz tablica normalne razdiobe za slučajnu varijablu jedinične
normalne razdiobe u. Rizik je tada
P( )
f
P u β = ≤ − (1.185)

gdje je β indeks pouzdanosti


2 2
R Z
Z
R
S
S S
σ
σ
u u u
β

= =
+
(1.186)

β indeks pouzdanosti
µ
Z
[N/mm
2
] očekivanje (srednja vrijednost) slučajne varijable Z
S
Z
[N/mm
2
] standardna devijacija slučajne varijable Z
µ
R
[N/mm
2
] očekivanje (srednja vrijednost) slučajne varijable R
µ
σ
[N/mm
2
] očekivanje (srednja vrijednost) slučajne varijable σ
S
R
[N/mm
2
] standardna devijacija slučajne varijable R
S
σ
[N/mm
2
] standardna devijacija slučajne varijable σ.

56
G
u
s
t
o
ć
a

v
j
e
r
o
j
a
t
n
o
s
t
i
Naprezanje
(čvrstoća)
oštećenje

Slika 1.62: Funkcije gustoće vjerojatnosti slučajnih varijabli naprezanja σ i čvrstoće R
distribuirane po zakonu normalne razdiobe. Šrafirano područje predstavlja vjerojatnost oštećenja

Indeks pouzdanosti je temeljni parametar pouzdanosti pri projektiranju inženjerskih konstrukcija,
i već danas je npr. u arhitekturi sasvim istisnuo stupanj sigurnosti. Evropski standard Eurocode 3
propisuje njegovu vrijednost na β = 3,8 za predviđenu trajnost konstrukcije od 50 godina.

Naprezanje i čvrstoća su općenito slučajne varijable zbog slučajnog karaktera opterećenja, zbog
rasipanja rezultata njihovih mjerenja ili mjerenja slučajnih veličina funkcionalno vezanih s njima.
Budući da naprezanja, čvrstoća, pa i stupanj sigurnosti, ovise o više slučajnih varijabli (sile,
momenti, dimenzije, različiti faktori i koeficijenti, ...), te budući da se i sama naprezanja
međusobno funkcionalno povezuju, potrebno je znati odrediti srednju vrijednost, standardnu
devijaciju i koeficijent varijacije slučajne funkcije više slučajnih varijabli. Za neke najčešće
funkcije, ove vrijednosti su dane u tabeli 1.11. Pri tome je s K
xy
označen moment korelacije
između slučajnih varijabli x i y, koji je definiran kao očekivanje

( )( )
xy x y
K E x y u u

= − −

(1.187)

čija je vrijednost jednaka K
xy
= 0 ako su slučajne varijable međusobno nezavisne, te K
xy
= S
x
· S
y

za linearno zavisne varijable. Za ostale zavisne slučajne varijable vrijedi 0 ≤ K
xy
< S
x
· S
y
.

Koeficijent varijacije, kao mjera rasipanja vrijednosti slučajne varijable oko srednje vrijednosti,
definiran je kao omjer standardne devijacije i srednje vrijednosti, C = S/µ. Za statička naprezanja
on iznosi oko 3 do 10%, a za statičku čvrstoću 2 do 8% od srednje vrijednosti. Za promjenjiva
naprezanja i dinamičku čvrstoću, ove vrijednosti su nešto veće. Primjer Wöhlerove krivulje, gdje
se rezultati čvrstoće i trajnosti rasipaju po zakonu normalne razdiobe, pokazan je na slici 1.62.57
Tabela 1.11 Srednje vrijednosti, standardne devijacije i koeficijenti varijacije za neke funkcije
jedne ili dvije slučajne varijable
Funkcija

Srednja
vrijednost, µ
Standardna devijacija, S Koeficijent varijacije, C
a a 0 0
x µ
x
S
x
C
x
= S
x
/ µ
x

x+a µ
x
+ a S
x
S/ µ
ax aµ
x
aS
x
S
x
/ µ
x

x+y µ
x
+ µ
y

2 2
x
2
y xy
S S K + + S/ µ
x–y µ
x
–µ
y

2 2
x
2
y xy
S S K + + S/ µ
xy µ
x
µ
y
+K
xy
C µ
x
µ
y

2 2 2 2
x
2
xy
y x y
x y
K
C C C C
u u
+ + +
x/y µ
x
/ µ
y
+ K
xy
C µ
x
/ µ
y

2 2 2 2
x
2
xy
y x y
x y
K
C C C C
u u
+ + −
1/x 1/µ
x
C
x
/ µ
x
C
x

x
2 2
x
u

2 C
x
2
x
u 2C
x

x
3 3
x
u 3 C
x
3
x
u 3C
x

x
n n
x
u nC
x
n
x
u nC
x

*
Vrijedi samo za nezavisne slučajne varijable


Broj ciklusa
A
m
p
l
i
t
u
d
a

n
a
p
r
e
z
a
n
j
a
M
P
a
Vjerojatnost preživljavanja
90% 50% 10%
= - 1
Slika 1.62: Dinamička čvrstoća i broj ciklusa do loma raspoređeni na Wöhlerovoj krivulji po
normalnoj razdiobi
58
2 ZAVARENI SPOJEVI

Zavareni spojevi spadaju među nerastavljive veze i upotrebljavaju se prije svega za spajanje
nosećih strojnih dijelova i konstrukcija. Zavarivanje je spajanje metalnih, ili nemetalnih dijelova
toplinskim postupkom taljenja ili omekšavanja na mjestu spoja, sa ili bez dodavanja materijala.
Spoj nastaje taljenjem osnovnih i dodatnih materijala, ili pritiskanjem omekšanih osnovnih
materijala. Područje u kojem nastaje spoj naziva se zavar. Zavari i dijelovi koji se zavaruju
predstavljaju zavareni spoj. Dijelovi koji se zavaruju su obično iz istih ili srodnih materijala, koji
imaju približno jednaku temperaturu taljenja, ali mogu biti i iz raznorodnih materijala.

Primjena zavarenih spojeva kod izrade strojnih dijelova i metalnih konstrukcija stalno raste, jer
postupci zavarivanja postaju sve bolji i danas je već moguće postići da mehanička svojstva
zavarenih spojeva budu jednaka onim osnovnog materijala, a ponekad čak i bolja. Pored čelika,
pod posebnim uvjetima mogu se zavarivati bakar i bakarne legure, aluminijeve legure, umjetne
mase itd.

Zavarene konstrukcije u strojogradnji imaju prednost pred lijevanima, ukoliko se radi o
pojedinačnoj izvedbi. Zavareni spojevi omogućavaju da se materijal konstrukcije optimalno
iskoristi obzirom na čvrstoću. Oblik konstrukcije se nastoji prilagoditi opterećenju, kako bi se
povećala čvrstoća. Kombinacijom zavarenih i lijevanih dijelova, moguće je dobiti jednostavnu,
čvrstu i jeftinu konstrukciju. Zavarene konstrukcije su skoro nezaobilazne u kemijskoj industriji,
gdje je potrebno upotrijebiti materijale postojane na višim i nižim temperaturama, koji moraju
istovremeno imati odgovarajuću čvrstoću i žilavost, te biti otporni na koroziju. Posebni zahtjevi
postavljaju se kod zavarivanja cjevovoda, te u nuklearnoj tehnici.

Prednosti zavarenih spojeva su:
• u usporedbi s ostalim spojevima, nosivost zavarenih spojeva može biti približno jednaka
nosivosti osnovnog materijala
• visoka nosivost se postiže pravilnim odabirom dodatnog materijala i parametara
zavarivanja, te dobivanjem zavarenog spoja bez signifikantnih grešaka ,
• u odnosu na lijevane, kovane i zakovične konstrukcije, zavarene konstrukcije imaju tanje
stjenke i do 30 % manju težinu,
• za manji broj proizvoda, zavareni spojevi su najekonomičniji

Nedostaci zavarenih spojeva su:
• zavarivanjem se bez problema spajaju samo materijali koji imaju jednaku ili približnu
kvalitetu i sastav i koji su dobro zavarljivi,
• na mjestu spajanja dolazi do lokalnog zagrijavanja i neravnomjernog rastezanja i
skupljanja, što prilikom hlađenja uzrokuje zaostala naprezanja. Posebno su opasna vlačna
naprezanja, jer smanjuju čvrstoću, a u prisustvu vodika i lokalno zakaljene strukture mogu
dovesti do nastanka tzv. hladne pukotine. Deformacije i zaostala naprezanja mogu se
smanjiti pogodnim smjerom i redoslijedom zavarivanja, a čak potpuno odstraniti
naknadnim žarenjem (kod čelika približno 500 - 700°C),
• mjesto zavarivanja treba odgovarajuće oblikovati, pripremiti i očistiti od nečistoća i
oksida,
59
• zavareni spojevi imaju manju sposobnost prigušenja vibracija, te manju otpornost prema
koroziji. Zato ih se mora nakon zavarivanja zaštiti protiv vanjskih utjecaja,
• zavareni spojevi su zbog svoje cijene neprimjereni za velikoserijsku proizvodnju.
2.1 NASTANAK ZAVARENOG SPOJA
Zavareni spojevi općenito se temelje na kohezijskim silama u zavaru, tako da poslije zavarivanja
zavareni spoj čini neraskidivu cjelinu. Obzirom na način nastanka kohezijskih sila u zavarenom
spoju razlikuje se:
• zavarivanje toplinskom energijom (zavarivanje taljenjem)
• zavarivanje s mehaničkom energijom, toplo i hladno


Slika 2.1: Zavar nastao taljenjem
.
Pri zavarivanju s toplinskom energijom spajani dijelovi iz jednakog ili srodnog materijala
(osnovni materijal), te dodatni materijal, zagrijava se na temperaturu koja je viša od tališta
materijala dijelova koji se zavaruju. Pri tome dolazi na mjestu spoja do stapanja taline osnovnog i
dodatnog materijala. Zavareni spoj nastaje zbog kohezijskih veza koje postoje među atomima
nakon hlađenja zavara u čvrsto stanje. Materijal u zavarenom spoju ima strukturu lijeva, i nakon
potpunog otvrdnuća tvori čvrst, nerastavljiv spoj između spojenih dijelova. Donji dio zavara na
dnu žlijeba naziva se korijen, gornji dio na vrhu naziva se lice zavara, slika 2.1. Zbog brzog
lokalnog zagrijavanja i hlađenja na mjestu zavara velik dio topline prelazi u osnovni materijal,
tako da u određenom području u okolini zavara dolazi do promjene mikrostrukture osnovnog
materijala dijelova koji se zavaruju. To se područje naziva zona utjecaja topline (ZUT). Kod
čelika ZUT zahvaća područje između linije staljivanja i područja u kojem temperatura pri
zavarivanju prelazi temperaturu rekristalizacije (oko 40 % temperature taljenja). Promjena
mikrostrukture u ZUT može dovesti do slabljenja zavarenog spoja (krta zakaljena struktura ili
pogrubljenje zrna), a brzo lokalno zagrijavanje i hlađenje između zavarivanja vodi do nastanka
zaostalih unutrašnjih naprezanja u okolici zavara. Jedno i drugo se može ukloniti žarenjem. Pri
tome se, za odstranjivanje unutrašnjih naprezanja, čelične materijale zagrijava na približno
600°C. Dijelove koji se zavaruju potrebno je u određenim slučajevima predgrijavati na 100 do
150°C, ili prethodno deformirati s posebnim uređajem.

Pri zavarivanju toplinskom energijom na zraku, kod određenih vrsta materijala dolazi do
vezivanja sa slobodnim elementima iz atmosfere (kisik, vodik) u talini zavara, što nakon hlađenja
nepovoljno utječe na nosivost zavara (korozija, poroznost). To se izbjegava zavarivanjem u
zaštitnoj okolini (vakuum, zaštitni plin, troska, itd.), gdje se zavar kod zavarivanju štiti od
reakcije s vanjskim elementima. S dodatnim sredstvima (npr. obložene elektrode, prašak, itd.)
utječe se metalurški na talinu (umirenje, dezoksidacija, legiranje, itd.) i produžuje vrijeme
60
hlađenja. Time se utječe na poboljšanje mikrostrukture u zavarenom spoju i na pravilni oblik
korijena i lica zavara. Zavar se naknadno također može obraditi (oblikovanje tjemena i korijena
zavara, žarenje, itd.) i tako poboljšati kvalitetu zavarenog spoja.

Pri zavarivanju s mehaničkom energijom dijelovi se spajaju bez dodavanja materijala. U
području spoja spajani materijali su izloženi velikim plastičnim deformacijama.
To dovodi do izmjene atoma i time do difuzije na dodirnim površinama, lokalne rekristalizacije,
te do nastanka adhezijskih i kohezijskih veza među dijelovima koji se spajaju. Zavarom se naziva
dio materijala, koji se deformacijski omekšao i pri tome rekristalizirao. Kod toplog zavarivanja
dodirne površine dijelova se prije zavarivanja na različite načine zagrijavaju do tjestastog stanja
tj. lokalno do tališta, čime se pospješuje proces difuzije atoma preko kontaktnih površina i
rekristalizacije pod djelovanjem mehaničke sile pritiska. Pri hladnom zavarivanju su za nastanak
zavarenog spoja potrebne veće sile pritiska, jer su kontaktne površine na sobnoj temperaturi.
Dubina difuzijskog prodiranja je od 2 um do 1 mm i ovisna je o vrsti spajanog materijala.
Jednakomjernost difuzijskog prodiranja je od presudne važnosti za nosivost zavarenog spoja.
Zbog toga zavarivane površine moraju biti po mogućnosti glatke (hrapavost R
z
≤ 20 um) i dobro
očišćene (mehaničko i kemijsko čišćenje). Upotrebom dodatnih sredstava pospješuje se difuzija
atoma i poboljšavaju svojstva zavarenog spoja. Upotrebom različitih plinova sprječava se,
odnosno smanjuje mogućnost oksidacije spajanih površina pri zavarivanju. U usporedbi sa
zavarivanjem taljenjem, zavarivanje pritiskom je jednostavnije i ekonomičnije, i zato je
primjereno za velikoserijsku proizvodnju.

2.2 ZAVARLJIVOST MATERIJALA
Zavarljivost je svojstvo materijala da se spajanjem zavarivanjem njegovih dijelova dobije
upotrebljiv spoj. Materijal je dobro zavarljiv ako je standardnom opremom i procedurom
zavarivanja moguće ostvariti upotrebljiv spoj, pri čemu je ponovljivost postupka vrlo visoka.
Materijal je slabo zavarljiv ako se spoj ostvaruje složenom opremom i procedurom zavarivanja

Tabela 2.2: Zavarivanje termoplastičnih polimernih materijala
Način zavarivanja Umjetni materijal Debljina [mm] Temperatura zavarivanja [°C]
Vrućim zrakom
(dušikom)
PVC – tvrdi i meki
Polietilen
Polimetakrilat
Poliamid (dušikom)
> 2,0
> 2,0
> 2,0
> 1,5
250…350
190…210
350…400
240…280
Vrućim alatom
PVC – meki
Polietilen
Polimetakrilat
Poliamid
0,5…2,0
> 2,0
> 2,0
0,5…2,0
≈ 250
200…250
350…400
240…280
Toplotno-impulzno
PVC – tvrdi
PVC – meki
Polietilen
Poliamid
< 0,1
< 0,4
< 0,2
< 0,2
obostrano
jednostrano
Visokofrekventno
PVC – tvrdi i meki
Polimetakrilat
Poliamid
> 0,1
> 0,1
> 0,1


Zavarivanje trenjem
PVC – tvrdi
Polimetakrilat
profili, cijevi
profili


61
čija je ponovljivost problematična. Većina metala i umjetnih materijala je dobro zavarljiva, ako
se izabere odgovarajući postupak zavarivanja. Na zavarljivost utječe sastav materijala, njegova
kemijska i mehanička svojstva, te krutost konstrukcije. U daljem tekstu su navedeni neki najčešće
upotrebljavani materijali, koji se dobro spajaju zavarivanjem. Za zavarivane strojne dijelove
najvažniji materijal je čelik.

Čelici. Zavarljivost čelika ovisna je o njegovom kemijskom sastavu, tj. o postotku osnovnih
elemenata (C, Si, Mn, P, S) i legirnih dodataka (Cr, Ni, Mo, V, W, Ta, Nb, Al, Ti, Cu, Co), te o
čistoći (razne primjese i plinovi kisika, dušika, vodika). Pored toga na zavarljivost velik utjecaj
ima i debljina dijelova koji se zavaruju, jer o njoj ovisi brzina hlađenja zavara. Kod čelika je vrlo
važno, da je kao materijal osjetljiv na pukotine (tople i hladne), utjecaje zareza, starenje,
otvrdnuće, itd.

Bitan element, koji utječe na zavarljivost čelika je ugljik (C). Povećana količina ugljika u čeliku
uzrokuje da se čelik na mjestu zavarivanja i u neposrednoj okolici zavara pri hlađenju zakali
(visoka tvrdoća, krhka struktura, manja žilavost), pa se svojstva tog dijela razlikuju od osnovnog
materijala. Konstrukcijski čelici, sa sadržajem do 0,23 % C imaju najbolju zavarljivost. Pri većem
sadržaju ugljika zavarljivost je slabija, što utječe na postupak zavarivanja. Prisutnost sumpora i
fosfora u čeliku također slabi zavarljivost čelika. Sadržaj sumpora i fosfora ne smije prelaziti
0,045% (ali 0,07% zajedno), a za dobru zavarljivost ne bi trebao prelaziti 0,02%. I drugi legirni
elementi, prije svega Si i Mn, slabe zavarljivost. Ostalih nečistoća u čeliku treba biti manje od
0,01%. Najbolju zavarljivost imaju nelegirani i niskolegirani konstrukcijski čelici, koji se
upotrebljavaju za gradnji mostova, rezervoara, vozila, strojeva, itd. Visokolegirani čelici, koji
sadrže ukupno više od 10% svih legiranih elemenata, zavaruju se samo uz posebne postupke. Za
zavarene konstrukcije uglavnom se upotrebljavaju sljedeći čelici (vidi svojstva u Tabeli 1.7):

• konstrukcijski čelici: dobro zavarljivi čelici su Č0260, Č0360, Č0460 i Č0560, tim bolje
što im je čvrstoća manja.
• čelici za poboljšanje: za zavarivanje taljenjem sa najpogodniji čelici Č1330, Č4730,
Č3139, te 28Cr4 (prema DIN-u); potrebno predgrijavanje i naknadna obrada.
• čelici za cementaciju su svi dobro zavarljivi, ali u necementiranom stanju.

Čelični lijev ima dobru zavarljivost kao srodni čelici, iako je potrebno uzimati u obzir grublju i
manje žilavu strukturu, te velike debljine dijelova koji se zavaruju, što utječe na brzinu hlađenja.
Općenito su dobro zavarljivi čelični ljevovi ČL0300 i ČL0400, ostali uz određene potrebne
mjere.

Sivi lijev ima slabu žilavost i ne prenosi unutrašnja naprezanja. Zbog visokog postotka C u ZUT-
u može doći do povećanja tvrdoće. Moguće je hladno zavarivanje bez predgrijavanja s
elektrodama na bazi nikla, ali i na toplo. Kod toplog zavarivanja potrebno je dijelove zagrijati na
600...650°C i postepeno hladiti nakon zavarivanja. Zavaruje se plamenom ili lukom s istovrsnim
dodatnim materijalom (šipke ili obložene elektrode iz sivog lijeva). I u jednom i u drugom slučaju
potrebno je čekičati zavar da bi se smanjila vjerojatnost nastanka pukotina. Zavarljivost
nodularnog i temper lijeva je bolja negoli sivog lijeva zbog njihove veće rastezljivosti i žilavosti.
zavarivanje se provodi slično kao i kod sivog lijeva.

Laki metali. Aluminij (Al) i aluminijeve legure, te magnezijeve (Mg) legure su teže zavarljive
nego čelici, jer se brzo hlade i oksidiraju. Zbog toga dolaze u obzir postupci zavarivanja MIG i
TIG.

62
Teški metali. Bakar (Cu), mjedi (CuZn legure) i bronce (CuSn legure) su dobro zavarljivi. Mjedi
imaju bolju zavarljivost pri manjem sadržaju cinka (Zn). Za zavarivanje je preporučljiv MIG i
TIG postupak. Nikal (Ni) i njegove legure (NiFe, NiMn, NiCr, NiCu, NiMoCr) su zavarljivi pod
određenim uvjetima. Titanove (Ti) legure dobro su zavarljive, a Ti u dodatnom materijalu
poboljšava svojstva zavara.

Polimerni materijali su vrlo različiti s gledišta izvornih sirovina i načina proizvodnje. S
stanovišta zavarivanja je važna podjela na termoreaktivne polimere – duroplasti, koji se nakon
proizvodnje ne daju toplinski oblikovati i zato su nezavarljivi, te termoplastične polimere
(termoplasti), koji se pri povišenoj temperaturi smekšaju ili tale, te su dobro zavarljivi.
2.3 VRSTE ZAVARENIH SPOJEVA I ZAVARA
Zavareni spojevi dijele se obzirom na međusobni položaj dijelova koji se zavaruju. Osnovni
oblici zavarenih spojeva prikazani su u tabeli 2.3.

Zavari se općenito dijele na:
• sučeone zavare, slika 2.8a i b.
• kutne zavare, slika 2.8c i d.
• posebne zavare, slika 2.8e i f.

Ovisno o debljini dijelova koji se zavaruju, postupku zavarivanja, načinu zavarivanja, zahtjeva i
mogućnosti, taljenjem se zavaruju:

• bez žlijeba (bez pripreme ruba) – sučeoni spojevi tankih limova i dijelova, manja
opterećenja, slika 2.8a,

Tabela 2.3: Oblici zavarenih spojeva obzirom na položaj dijelova
Naziv spoja i opis
Poprečni presjek
Naziv spoja i opis
Poprečni presjek
Sučeoni spoj
dijelovi leže u ravnini

Kosi spoj
spoj dvaju dijelova
pod kutom

Sučeoni spoj s ivicom
spoj dijelova s
ivičastim rubom

Kutni T spoj
spoj dvaju pravokutnih
dijelova

Preklopni spoj
spoj dijelova koji se
djelomično prekrivaju

Križni spoj
spoj triju dijelova, koji
se križaju

Paralelni spoj
spoj dijelova, koji se u
cijelosti prekrivaju

Rubni spoj
spoj rubova dijelova
pod proizvoljnim
kutom

Usporedni spoj
spoj dvaju usporednih
dijelova

Višedijelni spoj
spoj više dijelova koji
spojeni tvore žlijeb

63

• u prirodnom žlijebu s međusobnim nalijeganjem dijelova (bez posebne obrade rubova) –
obični kutni zavar, slika 2.8c i d, te
• u posebno oblikovanom žlijebu (posebno obrađeni rubovi prije zavarivanja)- debeli
dijelovi odnosno zavari s posebnim zahtjevima, veća opterećenja, slika 2.8b, e,f .


a)
b)
d) c) e)
f)
sučeoni zavari kutni zavari
posebni zavari

Slika 2.8: Opća podjela zavara s obzirom na položaj dijelova koji se zavaruju
a) sučeoni V-zavar b) sučeoni X-zavar c) kutni zavar d) dvojni kutni zavar
e) sučeoni K-zavar kutnog T-spoja f) polovični Y-zavar s kutnim zavarom u korijenu

Po položaju zavarivanja razlikuju se četiri osnovna položaja:
• horizontalni, slika 2.9a,
• horizontalni na zidu, slika 2.9b,
• vertikalni, slika 2.9c,
• nad glavom, slika2.9d.

Svi drugi položaji su kosi.

Tabela 2.4 daje neke vrste i oblike taljenih zavara, te potrebne oznake na radioničkim crtežima.
Tabela 2.5 prikazuje vrste i oznake zavara spojenih pritiskom.


a)
b)
c)
d)

Slika 2.9: Osnovni položaji zavarivanja
a) horizontalni b) horizontalni na zidu c ) vertikalni d) iznad glave

Po kontinuitetu zavari mogu biti neprekinuti i prekinuti. Kod zavarivanja taljenjem zavarivački
postupci teku od ruba ili k rubu. U prvom načinu zavar se počne izvoditi na rubu zavarivanih
dijelova, kod drugog na sredini, odakle se, sa ili bez prekida, nastavlja prema oba ruba. Pri tome
treba znati da su kvaliteta i nosivost zavara najslabiji na njegovom početku i kraju. Zato se
kvaliteta i nosivost zavarenog spoja može znatno poboljšati, ako se zavaruje s produžnom
pločicom jednake debljine, slika 2.10. Zavarivanje se započinje i završava na produžnoj pločici.
Nakon hlađenja zavara, produžne pločice se odrežu, pa se dobije jednakomjerna kvaliteta zavara
po čitavoj njegovoj dužini.

64
Ako zavar prenosi opterećenja koja djeluju uzduž njegovog položaja, naziva se uzdužni zavar.
Ako pak opterećenja djeluju okomito na njegov smjer, naziva se poprečni zavar, slika 2.35.

Tabela 2.4: Vrste i oblici taljenih zavara po EN 22553 - izvadak
Naziv
zavara
Oznaka Priprema Izvedba
Naziv
zavara
Oznaka Priprema Izvedba
Sučeoni spojevi
Zavar s
ivicomPolovični
Y zavar

I zavar


Dvostruki
Y zavar

V zavar

K zavarPolovični
V zavar

U zavar

Široki V
zavar

Dvostruki
U zavar

X zavar


J zavarY zavar


Dvostruki
J zavar

Kutni spojevi
Kutni
zavar

Dvostruk
i kutni
zavar


Ugaoni
zavar

Rubni spojevi
Rubni
plosnati
zavar


Rubni V
zavarTabela 2.5: Vrste i oblici mehanički spojenih zavara po EN 22553
Naziv
Oznaka Priprema Izvedba
Naziv Oznaka
Priprema Izvedba
Čeoni spojevi
Zavar s
zadebljanje
mZavar sa
srhom


Gnječeni
zavarPreklopni spojevi
Jednoredni
točkasti
zavar


Bradaviča
sti zavar
Dvoredni
točkasti
zavar


Šavni
zavar


produžna pločica

65
Slika 2.10: Zavarivanje s produžnom pločicom

Kvaliteta zavara ovisi o tipu i količini grešaka koje u njemu nastaju pri zavarivanju. U te greške
spadaju zračni ili plinski mjehuri u zavaru, zaostala troska, hladno naljepljivanje između zavara i
osnovnog materijala, pukotine u zavaru ili ZUT-u, neprovaren korijen, itd. Vanjske greške se
lako zapaze prostim okom, ili se otkriju pomoću magnetskog praha ili penetrirajuće boje.
Ultrazvučnim ili rendgenskim postupkom moguće je otkriti i unutrašnje greške. DIN EN 729-1 i
729-2 razvrstava greške u zavaru i propisuje odgovarajuće metode za njihovo otkrivanje.

Prema ISO 10721 i DIN 18800 zavareni spojevi se razvrstavaju u četiri razreda kvalitete:
1. razred kvalitete – U tom razredu moraju sve vrste sučeonih zavara
imati provareni korijen, a kutni i križni zavari provarene presjeke.
Upotrebljeni osnovni i dodatni materijal moraju imati atest. Zavari moraju
biti bez grešaka, izvodi se 100% kontrola (radiografska, ultrazvučna).
Zavar izvode samo stručno osposobljeni zavarivači s atestom za taj razred
kvalitete.
2. razred kvalitete – U drugom razredu kvalitete su sve vrste spojeva i zavara. Materijali su
atestirani, manje su greške dopuštene, ali u zavaru ne smije biti pukotina. Obavezna je 50%
kontrola. Zavaruju zavarivači s atestom za postupke i položaje zavarivanja, koji su mogući
na konstrukciji.
3. razred kvalitete – Sučeone zavare tog razreda moraju izraditi atestirani zavarivači.
Zahtjeva se 10% - na kontrola zavara s ultrazvukom, te 100% - na vizualna i dimenzijska
kontrola.
4. razred kvalitete – Nema posebnih zahtjeva, vrijedi samo za jednostavne konstrukcije.

Prema DIN EN 25817, za namjene proračuna zavari se razvrstavaju u tri skupine, kako slijedi:
skupina B - zavari visoke kvalitete (1. i 2. razred kvalitete); izabire se pri visokim
opterećenjima, gdje je lom zavara opasan po život, ili uzrokuje ispad (otkaz)
glavne funkcije stroja ili naprave, zatim pri velikim dinamičkim opterećenjima
(npr. vozila, radni strojevi, preše, dizalice, itd.), odnosno prema posebnim
zahtjevima kod rezervoara i tlačnih posuda u strojogradnji i gradnji kotlova
(dimnjaka).
skupina C - zavari srednje kvalitete (3. razred kvalitete); izabire se pri srednjim iznosima
opterećenja gdje lom zavara ne uzrokuje ispad glavne funkcije stroja ili naprave, i
pri srednje velikim iznosima dinamičkih opterećenja (npr. potpore, određeni
dijelovi kućišta, kućišta ležajeva, itd.)
skupina D - zavari niske kvalitete (4. razred kvalitete); izabire se pri manjim opterećenjima,
gdje lom zavara nema bitnih posljedica, i pri statičkim i manjim dinamičkim
opterećenjima (npr. uređaji, sanduci, ograde, itd.)

2.4 PRORAČUN ČVRSTOĆE ZAVARENIH SPOJEVA
Proračun čvrstoće zavarenih spojeva izvodi se prema osnovnim izrazima čvrstoće. Pri tome se
uspoređuju radna naprezanja s dopuštenim naprezanjima u zavaru. Proračun zavarenih spojeva u
općoj strojagradnji nije propisan standardom, pa se naprezanja računaju slično kao u gradnji
čeličnih konstrukcija, kako je to propisano evropskim standardom ENV 1993-1-1.
66
Posebnu pozornost treba posvetiti pravilnom određivanju sila i momenata, koji opterećuju
zavareni spoj. Pri udarnim opterećenjima, stohastički (slučajno) opterećenih konstrukcijskih
dijelova, te u slučajevima kada su opterećenja samo približno poznata, potrebno je pri proračunu
zavarenih spojeva u općoj strojogradnji uzeti u obzir vrijednost opterećenja koja se određuje po
izraza(1.2).
U proračunu čvrstoće zavarenih spojeva zavari se smatraju samostalnim elementima, u čemu se
određuju radna naprezanja u pojedinim kritičnim presjecima zavara. Kod sučeonih zavara to je
okomit presjek zavara uzduž njegove osi, slika 2.32a, a kod kutnih zavara to su priključne ravnine
zavara na spajanim dijelovima, slika 2.32b.

Kod proračuna je najvažnije pravilno određivanje ukupne nazivne nosive površine zavara A
zv
=
Σa⋅ l
zv
, , gdje je a računska debljina i l
zv
nosiva dužina pojedinog zavara u zavarenom spoju koji
prenosi vanjska opterećenja.
a) b) c) d) e)
t
m
i
n

t
m
i
n

t
min
t


Slika 2.32: Računska debljina zavara
a) sučeoni zavar b) sučeoni kutni zavar c) izbočeni kutni zavar
d) udubljeni kutni zavar e) raznostranični kutni zavar

Kod sučeonih zavara računska debljina a zavara jednaka je debljini dijelova koji se zavaruju
(a=t), odnosno debljini najtanjeg dijela u spoju različito debelih dijelova (a = t
min
), slika 2.32a.
Kod kutnih zavara za računsku debljinu zavara uzima se visina istokračnog trokuta ucrtanog u
poprečni presjek zavara, slika 2,32 b,c,d i e. U izboru potrebne debljine kutnih zavara koristi se
nejednadžba (2.1)


a)
b)
a = t

l
zv
l

a

a

l
zv
l

a

a

a


Slika 2.33: Računska dužina zavara l
zv

a) sučeoni zavar b) kutni zavar

Za nosivu dužinu zavara l
zv
uzima se dužinu na kojoj zavar ima punu debljinu a. Ako se zavaruje
s produžnom pločicom, slika 2.10, puna debljina zavara je po cijeloj dužini spoja l i vrijedi l
zv
=
l. Kod zavarivanja bez dodataka na početku i kraju zavara ne postiže se puna debljinu, i mora se
cijelu dužinu zavara l smanjiti na svakoj strani za po jednu debljinu zavara a, slika 2.33. Stoga je
67
u tom primjeru nosiva dužina zavara l
zv
= l − 2a. Kod kružnih zavara smatra se da je debljina
zavara po cijelom obodu jednaka. Nastalu šupljinu u zavaru na krajevima zavarivanja je potrebno
popuniti navarivanjem. Općenito vrijedi, da je dužina zavara u granicama

max(6a, 40 mm) ≤ l
zv
≤ 150a. (2.3)


a)
b)
σ

σ
1⊥
σ
1' '
σ
2 ' '
σ
' '
σ
' '
τ
1⊥
τ
2⊥
τ

τ
' '
σ
2⊥
τ
2' '
τ
1' '
a
a

=

t

a

priključna
ravnina zavara
2
priključna
ravnina
zavara 1 σ
1⊥
= τ
2⊥
τ
1⊥
= σ
2⊥

σ
1' '
= σ
2 ' '

Slika 2.34: Kritični presjeci i osnovna naprezanja u zavaru
a) sučeoni zavar b) kutni zavar

Pod djelovanjem vanjskih opterećenja u priključnim ravninama sučeonih i kutnih zavara mogu
nastati različita naprezanja, slika 2.34:
σ

− normalno naprezanje, koje djeluje okomito na računsku ravninu zavara
σ
||
− normalno naprezanje, koje djeluje okomito na poprečni presjek zavara,
τ

− smično naprezanje, koje djeluje u računskoj ravnini okomito na dužinu zavara i
nastoji zavar smično prekinuti po debljini,
τ
||
− smično naprezanje, koje djeluje u računskoj ravnini uzduž zavara i nastoji zavar
smično prekinuti po dužini.

Kod kutnog zavara potrebno je uzeti u obzir da je normalno naprezanje σ

na jednoj priključnoj
ravnini jednako poprečnom smičnom naprezanju τ

na drugoj priključnoj ravnini τ

= σ

i
obratno, slika 2.34. Uzdužna smična i normalna naprezanja τ
||
i σ
||
su jednaka na objema
priključnim ravninama.

2.4.1 Tlačna, vlačna i smična opterećenja zavarenih spojeva
Za vlačno, tlačno ili smično (poprečno i uzdužno) opterećenje zavarenih spojeva silom F, koje
uzrokuje pojedino stanje naprezanja, određuju se pripadajuća naprezanja po izrazu:


dop
dop
| |
n
zv
s
zv
zv
s
F
A
σ
σ
τ
τ
τ¹
¦
¦
= ≤
` ´
¹ ¦
)
(2.4)

σ
n⊥
[N/mm
2
] normalno vlačno/tlačno naprezanje okomito na računsku ravninu zavara, slika 2.35
68
τ
s⊥
[N/mm
2
] smično naprezanje poprečno na dužinu zavara, slika 2.36
τ
s||
[N/mm
2
] smično naprezanje uzduž zavara, slika 2.36
F [N] sila opterećenja
A
zv
[mm
2
] računski presjek zavara; A
zv
= Σa⋅l
zv

σ
⊥zv,dop
[N/mm
2
] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22)
τ
zv dop
[N/mm
2
] dopušteno smično naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22)

Slika 2.35 prikazuje primjer vlačnog opterećenja sučeonog i kutnog zavarenog spoja. Kod kutnog
zavarenog spoja potrebno je uzeti u obzir, da pod opterećenjem vlačnom silom F nastaju vlačna
naprezanja σ
n⊥
na normalnoj priključnoj ravnini i istovremeno poprečna smična naprezanja τ
s⊥
na
poprečnoj priključnoj površini. Oba se naprezanja provjeravaju posebno.

a)
b)
a
a
a
d

F
F
l
z
v

A
zv

A
zv

n⊥

n⊥

n⊥

Slika 2.35: Vlačno opterećeni zavareni spojevi
a) sučeoni zavar b) kutni zavar

Slika 2.36 prikazuje primjer istovremeno smično opterećenih uzdužnih i poprečnih kutnih zavara.
Pod opterećenjem, u uzdužnim zavarima dužine l
zv1
pojavljuju se uzdužna smična naprezanja τ
s||
,
a u poprečnom zavaru l
zv2
nastaju poprečna smična naprezanja τ
s⊥
. Naprezanja se računaju kao
jednakovrijedna. Prema izrazu (2.4) izračuna se ukupno smično naprezanje tako da se u
prikazanom primjeru odredi noseća površina A
zv
= Σa⋅l
zv
= 2 a
1
⋅l
zv1
+ a
2
⋅l
zv2
. Ako je u prikazanom
primjeru l
zv1
> 1,5⋅l
zv2
, nosivost poprečnog zavara u proračunu ne uzima se u obzir.


a
2
F
l
z
v
2

A
zv
l
z
v
2

l
zv1

l
zv1

uzdužni
zavar
poprečni
zavar
a
1

τ
s
' '
τ
s
' '
τ
s⊥


Slika 2.36: Smično opterećeni zavareni spoj

U primjeru opterećenja uzdužnog zavara uzdužnom silom F

(bez momenta savijanja), normalno
uzdužno naprezanje σ
||
u poprečnom presjeku zavara jednako je normalnom naprezanju u samom
konstrukcijskom dijelu:

| | ,dop zv
F
A
σ σ = ≤ (2.5)
69

A [mm
2
] računski presjek cijelog konstrukcijskog dijela

σ
zv,dop
[N/mm
2
] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22)

2.4.2 Opterećenje savijanjem zavarenih spojeva
U slučaju opterećenja zavara momentom savijanja M
s
određuje se najveće normalno naprezanje
od savijanja u zavarenom spoju po izraza, slika 2.37:a)
b)
a = t
a
2
a
1
F
l
z
v
2

l
z
v

A
zv

A
zv


s⊥

težište
zavara
L

L

F
−σ
s⊥

s⊥

−σ
s⊥
y
z
v


Slika 2.37: Zavareni spojevi opterećeni savijanjem
a) sučeoni zavar b) kutni zavar


dop
s
s zv zv
zv
M
y
I
σ σ
⊥ ⊥
= ⋅ ≤ (2.6)

M
s
[Nmm] moment savijanja okomit na računsku ravninu zavara; M
s
= F⋅L
I
zv
[mm
4
] moment inercije računske površine zavarenog priključka
y
zv
[mm] udaljenost zavara od težišnice zavarenog priključka
σ
⊥zv,dop
[N/mm
2
] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9, izrazi (2.21), (2.22)

Kod uzdužnih zavara opterećenih na savijanje (Slika 2.38) nastaju naprezanja od savijanja σ
s||

koja su jednaka naprezanjima savijanja dijelova konstrukcije i ona se na mjestu najvećeg
momenta savijanja uzduž zavara određuju po izrazu:


| | ,dop
s
s zv zv
M
y
I
σ σ = ⋅ ≤ (2.7)

M
s
[Nmm] uzdužni moment savijanja zavara
I [mm
4
] moment inercije poprečnog presjeka zavarenog nosača
y
zv
[mm] udaljenost zavara od težišnice presjeka zavarenog nosača
σ
zv,dop
[N/mm
2
] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9, izrazi (2.21), (2.22).


70

a) b)
pojas

A
1
= b⋅t
y
1

b b
s

=

a
t

A
2
= l⋅s
a
y
1

y
2

pojas

stojni lim
stojni lim
y
z
v

y
z
v

n n
n n
t

l

σ
s
' '
τ
' ' σ
s ' '
τ
' '
M
s
M
s
F
p
F
p
A
1
= b⋅t

Slika 2.38: Savojno opterećeni uzdužni zavareni spojevi zavarenih profila
a) sučeoni zavar b) kutni zavar

Uzdužna naprezanja od savijanja obično nisu kritična, pa ih se u praksi rijetko provjerava.
Kritična su uzdužna smična naprezanja u računskim ravninama zavara, koja se pojavljuju zbog
savijanja zavarenih nosača, slika 2.38. Ta se naprezanja moraju provjeriti na mjestu najvećih
poprečnih sila uzduž zavara po izrazu:


| | dop
p
zv
F H
I a
τ τ

= ≤
⋅ Σ
(2.8)
τ
||
[N/mm
2
] uzdužno smično naprezanje u zavaru, slika 2.38
F
p
[N] poprečna sila u promatranom presjeku
H [mm
3
] statički moment poprečnog presjeka zavarenog nosača nad računskom površinom zavara
H = y
1
⋅A
1
+ y
2
⋅A
2
za uzdužni sučeoni zavar, slika 2.38a
H = y
1
⋅A
1
za uzdužni kutni zavar, slika 2.38b
I [mm
4
] moment inercije poprečnog presjeka zavarenog nosača
Σa [mm] ukupna debljina svih uzdužnih zavara
Σa = a za uzdužni sučeoni zavar, slika 2.38a
Σa = 2a za uzdužni dvojni kutni zavar, slika 2.38b
τ
zv,dop
[N/mm
2
] dopušteno smično naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22).

2.4.3 Torzijska opterećenja zavarenih spojeva
Pri torzijskim opterećenjima kružnih zavarenih spojeva (obično kutni zavar) pojavljuju se na
priključnim ravninama smična torzijska naprezanja, koja djeluju u obodnom smjeru zavara.
Jednostavni torzijski opterećeni kružni zavareni spojevi, slika 2.39, provjeravaju se po izrazu:


| | dop t zv
tzv
T
W
τ τ = ≤ (2.9)

τ
t||
[N/mm
2
] tangencijalno naprezanje od torzije uzduž zavara, slika 2.39
T [Nmm] moment torzije zavara
W
tzv
[mm
3
] polarni moment otpora računske površine zavara;
71
( )
3
4
2
1
16 2
tzv
d a
d
W
d a
π

+
| |
= −

|
+
\ .τ
zv,dop
[N/mm
2
] dopušteno smično naprezanje zavara, Tabela 2.9 i jednadžbe (2.21), (2.22)

a
a
d


T
A
zv
d
τ
t
' '
τ
t
' '

Slika 2.39: Torzijski opterećen kružni zavareni spoj

Treba provjeriti i smično naprezanje uzduž zavara:


,
2 /
( )
o
s zv dop
zv
F T d
A a d a
τ τ
π
= ≅ ≤
+
(2.10)

Općenito, kod torzijski opterećenih zavarenih spojeva (obično s ravnim kutnim zavarima)
tangencijalna naprezanja τ
t
nisu raspoređena jednakomjerno po površini zavara, nego su najveća
u vlaknima materijala najudaljenijima od težišta zavarenog priključka, slika 2.40. Njihova
raspodjela aproksimira se kao proporcionalna s udaljenošću r od težišta i računa se po izrazu:


,
t
t zv
T
r
I
τ ≅ ⋅ (2.11)a

F
r
A
zv
težište
zavarenog spoja
L

b

l
zv

l
zv

b

τ
t
τ
s⊥
τ
t


Slika 2.40: Torzijski opterećen zavareni spoj s ravnim i kutnim zavarima

72
Pri tome je potrebno uzeti u obzir da se zbog djelovanja sile F u zavaru pojavljuju i poprečna
smična naprezanja τ
s⊥
, koja se moraju dodati smičnim naprezanjima od torzije τ
t
. Zato se čvrstoća
provjerava prema izrazu


, t s zv dop
τ τ τ τ
⊥ ⊥
= + ≤ . (2.12)

3 VIJČANI SPOJEVI

Vijčani spojevi spadaju u rastavljive spojeve, a pored spajanja, koriste se za brtvljenje, zatezanje,
regulaciju, mjerenje i prijenos gibanja. Osnovni elementi vijčanog spoja su vijak i matica, pri
čemu vijak ima vanjski navoj, a matica odgovarajući unutarnji navoj. Matica može u vijčanom
spoju biti samostalan dio, ili je zamjenjuje dio spajanog strojnog dijela, u kojemu onda treba
izraditi unutarnji navoj. Obzirom da su vijak i matica najčešće korišteni strojni dijelovi na svim
područjima tehnike, njihov oblik, veličina i materijal su standardizirani.

Vijčani spojevi se mogu općenito razvrstati u slijedeće skupine:
• Nosivi vijčani spojevi. Najčešći su, a koriste se za pričvršćivanje rastavljivih strojnih
dijelova koji su izloženi raznovrsnim opterećenjima. Izvode se sa ili bez prednaprezanja.
• Dosjedni vijčani spojevi. Koriste se za pričvrsne, rastavljive veze raznih strojnih dijelova
dosjednim vijcima, koji dobro podnose smična opterećenja i istovremeno centriraju
spajane dijelove. Češće se izvode bez negoli sa prednaprezanjem.
• Pokretni navojni spojevi. Namijenjeni su za prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u
pravocrtno, ili obrnuto. S njima se postižu velike aksijalne sile za narinute male obodne
sile, npr. kod vijčanih vretena alatnih strojeva, u vijčanim dizalicama i sl.
• Vijčani spojevi za zatezanje. Koriste se kod zatega s jednim ili dva vijka. Kod zatega sa
dva vijka jedan vijak ima lijevi, a drugi desni navoj.
• Brtveni vijčani spojevi. Namjena im je zatvaranje ulaznih i izlaznih otvora posebno
oblikovanim vijcima, npr. kod kliznih ležajeva, u rezervoarima i sl.
• Diferencijalni vijčani spojevi. Koriste se za podešavanje raznih naprava, te kod regulacije
ventila.
• Mjerni vijčani spojevi. Služe za mjerenje dužina kod mehaničkih mjerila.

Prednosti vijčanih spojeva su slijedeće:
• mogu se međusobno spajati svi materijali,
• vijčani spoj se može proizvoljno rastaviti i ponovno sastaviti bez bitnih posljedica za
spajane dijelove,
• visoki stupanj standardizacije vijaka i matica osigurava niske troškove nabave i
jednostavnu zamjenu,
• nosivost vijčanog spoja proporcionalna je veličini i kvaliteti korištenog vijka i navoja,
• vijčani spojevi vrlo dobro podnose dinamička opterećenja.

Nedostaci vijčanih spojeva su:
• slabljenje presjeka spajanih dijelova i veliko zarezno djelovanje zbog uzdužnog provrta ili
provrta s navojem.
• visoka koncentracija naprezanja na mjestima nalijeganja glave vijka ili matice na površinu
spajanih dijelova.
• neprestana napregnutost u okolini prednapregnutih vijčanih spojeva.
73
3.1 ZAVOJNICA I NAVOJ
Navoj je osnovni dio vijka i matice preko kojega se prenose spojne sile. Temelj navoja je
zavojnica. Zavojnica je krivulja koja se dobije obavijanjem kosog pravca oko cilindra promjera
d
2
, slika 3.1.a. Ako se kosi pravac obavija oko stošca dobije se konusna zavojnica. Smjer
obavijanja pravca može biti lijevi ili desni, pa se razlikuju lijeva i desna zavojnica. Desna
zavojnica se dobije obavijanjem pravca oko rotacijskog tijela u smjeru kazaljke na satu, slika
3.1b, dok se lijeva zavojnica dobije obavijanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, slika
3.1c.

d
2
π⋅d
2
P

P

α
α
a)

b)

c)


Slika 3.1: Zavojnica
a) nastanak zavojnice b) desna zavojnica c) lijeva zavojnica

Ako se oko valjka obavija dvije ili više paralelnih zavojnica dobije se dvovojna ili viševojna
zavojnica. Udaljenost između dvije točke iste zavojnice koje leže na istoj osi naziva se visina
zavoja ili korak zavojnice P. Dio zavojnice između tih točaka je jedan zavoj. Kut nagiba
obavijenog pravca, koji je jednak kutu između tangente zavojnice i normalne ravnine na njezinu
os, naziva se kut uspona zavojnice, te, prema slici 3.1, za njega vrijedi:


2
tan
P
d
α
π
=

(3.1)

α [°] kut uspona zavojnice (navoja)
P [mm] korak zavojnice (navoja)
d
2
[mm] promjer zavojnice (srednji promjer navoja)

Navoj nastaje gibanjem geometrijskog tijela određenog profila po zavojnici. Obzirom da se
razlikuje lijeva i desna zavojnica, razlikuje se desni i lijevi navoj. Navoj koji se obavija po
vanjskoj plohi valjka naziva se vanjski navoj, a navoj koji se obavija po unutarnjoj plohi
cilindrične šupljine naziva se unutarnji navoj. Vijak je svaki strojni dio koji ima vanjski navoj, a
matica je dio koji ima unutarnji navoj. Kako bi se vijak mogao spojiti s maticom, navoji vijka i
matice moraju biti usklađeni. Glavna dimenzija navoja je nominalan promjer navoja. Nominalan
promjer navoja je uvijek vanjski promjer navoja, te je označen s d za vijke i D za matice.
3.1.1 Vrste navoja
Profili navoja dijele na plosnate i trokutaste. Profil plosnatog navoja, slika 3.2a, je kvadrat zato
se takav navoj naziva i kvadratni navoj, slika 3.2a. Navoji kojima je teorijski profil trokut dijele
se na više vrsta: metrički navoj, cjevasti (Whithworthov) navoj, trapezni navoj, pilasti navoj, obli
navoj itd., slike 3.2b do g.

74
a)

b)

c)

d)

e)
f)

6
0
°

6
0
°

5
5
°

3
0
°

3
0
°

30°g)


Slika 3.2: Osnovni profili navoja
a) kvadratni navoj b) metrički normalni navoj c) metrički fini navoj d) cjevasti (Withworthov) navoj
e) trapezni navoj f) pilasti navoj g) obli navoj

Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Ima teorijski profil istostraničnog trokuta s kutom
profila navoja 2β = 60°, slika 3.2b i c, tabela 3.1. Razlikuju se normalni i fini metrički navoji.
Normalni metrički navoji se najviše upotrebljavaju u općoj strojogradnji, a prvenstveno kod
pričvrsnih vijaka i matica. Fini metrički navoji koriste se u slučajevima kada se traži što manje
slabljenje elemenata vijčanog spoja, velika sigurnost od odvijanja, mali i točni pomaci vijka ili
matice u aksijalnom smjeru itd. Osnovni profil navoja vijaka s metričkim navojem standardiziran
je prema ISO 261, a dimenzije navoja prema ISO 724, odnosno DIN 13 T1 (normalni navoj) i
DIN 13 T12 (fini navoj). tabela 3.1 navodi neke vrijednosti metričkih navoja koji se pretežno
koriste u općoj strojogradnji. Navoji su podijeljeni u tri reda prioriteta. Prvenstveno se koriste
navoji prvog reda prioriteta, u posebnim slučajevima navoji drugog reda prioriteta, a samo
iznimno trećeg. Normalni metrički navoji označavaju se slovom M i nominalnim promjerom
navoja d u mm, npr. M 20. Kod finih metričkih navoja uz oznaku se još dodaje i veličina koraka
P u mm, npr. M 20 ×1,5. Ako se radi o lijevom navoju, oznaci navoja dodaje se i međunarodna
oznaka LH (left-hand), npr M 20 X 1,5 LH.

Cjevasti navoj (Whithworthov navoj) ima teorijski profil jednak istokračnom trokutu s kutom
profila navoja 2β = 55°, Slika 3.2d. Profil navoja zaobljen je na tjemenu i u korijenu navoja, te je
standardiziran prema ISO 228, DIN 2999 i DIN 3858. Zbog mogućnosti dobrog brtvljenja
upotrebljavaju se za spajanje cijevi vodovodnih ili plinskih instalacija i raznih armatura.
Nominalni promjer cjevastog navoja slaže se s unutarnjim promjerom cijevi. Označuje se slovom
R i nominalnim promjerom u colima, npr. R 1/2″. Aksijalni profil i dimenzije cjevastih navoja
dani su u navedenim standardima i raznim priručnicima.

Trapezni navoj. Osnovica trapeznog navoja je istokračan trokut s kutom profila 2β = 30°, a
teorijski profil mu je trapez, slika 3.2e, tabela 3.2. Trapezni navoj zamjenjuje nekada često
korišten kvadratni navoj, jer se zbog automatskog centriranja vijak s trapeznim navojem lakše
pomiče nego vijak s kvadratnim navojem. Najviše se koristi za pokretne navojne spojeve, npr.
vretena u dizalima, škripcima, prešama i sl. Oblik trapeznog navoja standardiziran je prema ISO
2901, a osnovne dimenzije prema ISO 2902 i DIN 103. Standardi razvrstavaju navoje prema
nominalnom promjeru navoja d u tri reda prioriteta, pri čemu navode za svaki nominalan slučaj
preporučene i moguće korake navoja P. U tabeli 3.2. navedene su dimenzije najčešće korištenih
trapeznih navoja u općoj strojogradnji. Trapezni navoj označava se slovima Tr, te nominalnim
promjerom navoja d i korakom navoja P u mm, npr., Tr 20 × 4.

75
3.2 ODNOS SILA I DEFORMACIJA U PREDNAPREGNUTIM VIJČANIM
SPOJEVIMA
Sadržaj ovog poglavlja ograničen je na čelične vijke i matice, kojima se spajaju metalni strojni
dijelovi u općoj strojogradnji. Radi jednostavnijeg prikaza odnosa u prednapregnutim vijčanim
spojevima, najprije je određena rastezljivost vijaka i spajanih strojnih dijelova, a zatim su
obrađeni pojedini primjeri opterećenja koji se mogu pojaviti kod ovih vijčanih spojeva.
3.2.1 Krutost vijaka i spajanih strojnih dijelova
Prema Hookeovom zakonu, za strojne dijelove konstantnog presjeka A opterećene s
vlačnom/tlačnom silom F, njihov koeficijent krutosti C (češće nazivan "krutost"), definiran kao
omjer sile F i duljinske deformacije ∆l, određuje se prema izrazu:


E A
C
l

= (3.2)

C [N/mm] krutost elementa
∆l [mm] promjena dužine (+rastezanje, -skraćenje)
l [mm] dužina prije deformacije
E [N/mm
2
] modul elastičnosti materijala, tabela 1.5
A [mm
2
] površina poprečnog presjeka

Vijci obično po dužini imaju različite presjeke A
i
različitih dužina l
i
, slika 3.13a, dakle
promjenljivu krutost C
vi
. Prilikom određivanja ukupne krutosti vijka C
v
mora se, osim krutosti
tijela vijka uzimati u obzir i krutost sudjelujućih dijelova glave vijka δ
G
i dijela vijka δ
U
i matice
δ
M
koji se uvrće (ili dijela u kojega je vijak uvrnut), koji također podnose opterećenje, te se pri
tome elastično deformiraju. Budući da se dijelovi vijka različitih presjeka različito deformiraju, a
ukupna deformacija je jednaka zbroju deformacija pojedinih dijelova, krutost vijka C
V
dobije se
iz:


1 2
V V V V 1 2
1 1 1
i G s U M
i i i i d s U d
l l l l l l l
C C E A E A A A A A A
| |
= = = + + + + + +
|
\ .
∑ ∑

(3.3)


C
Vi
[N/mm] krutost pojedinog dijela tijela vijka s konstantnim presjekom A
i

E
V
[N/mm
2
] modul elastičnosti materijala vijka, tabela 1.7
A
d
[mm
2
] površina sudjelujućeg presjeka glave vijka i matice; A
d
≈ π⋅d
2
/4
l
i
[mm] dužine pojedinih dijelova tijela vijka s konstantnim presjekom A
i

A
i
[mm
2
] površina pojedinih presjeka tijela vijka dužine l
i

l
s
[mm] dužina tijela vijka s neuvrnutim dijelom navoja
A
s
[mm
2
] presjek naprezanja navoja vijka
l
U
[mm] dužina sudjelujućeg volumena dijela vijka uvrnutog u maticu; l
U
≈0,5⋅d
A
U
[mm
2
] površina jezgre navoja vijka uvrnutog u maticu; A
U
≈ A
3
,
l
M
[mm] visina sudjelujućeg volumena matice; l
M
≈ 0,4⋅d
d [mm] nominalni promjer navoja.

Produženje vijka pod utjecajem sile u vijku F
V
može se jednostavno odrediti prema izrazu (3.2)
kao:

76

V
V
V
F
l
C
∆ =
(3.4)

∆l
V
[mm] promjena dužine vijka
F
V
[N] aksijalna sila u vijku
C
V
[N/mm] krutost vijka, izraz (3.3)

Teže je odrediti elastičnosti spajanih strojnih dijelova (podloge), s obzirom da se deformira, tj.
učestvuje u prenošenju opterećenja, samo dio njihovog volumena koji je približno oblika krnjeg
stošca, slika 3.13b. Radi praktičnijeg izračuna, praksa je da se ovaj volumen aproksimira
zamjenskim šupljim cilindrom vanjskog promjera D
P
, unutarnjeg promjera d
0
i presjeka A
P
. U
najčešćem slučaju, kada je najveći promjer volumena koji prenosi opterećenje D
V
≥ d
s
, veličina
presjeka zamjenskog valjka tlačno opterećenih volumena spajanih dijelova određuje se izrazom:

3.2.2 Neopterećeni prednapregnuti vijčani spoj
Nakon pritezanja vijčanog spoja, spajani dijelovi se skraćuju ∆l
P
, a istovremeno se vijak rasteže
za ∆l
V
, uslijed reakcijske sile prednaprezanja F
pr
, kojom podloga djeluje na maticu, a ova preko
svog navoja na navoj vijka. Zbog toga aksijalna sila u vijku iznosi F
V
= F
pr
. Istovremeno su zbog
ravnoteže spajani dijelovi međusobno pritisnuti jednako velikom silom brtvljenja F
B
= F
pr
= F
V
.
Prema izrazu (3.4.) rastezanje vijka pri ovoj sili iznosi ∆l
V
= F
pr
/C
V
, a prema izrazu (3.7) podloga
se skraćuje za ∆l
P
= F
pr
/C
P
.

Proces deformacije prednapregnutog vijčanog spoja može se bolje opisati dijagramom
deformacije prednapregnutog vijčanog spoja (Slika 3.14) u kojega se ucrtavaju karakteristike
vijka (linija a) i spajanih dijelova (linija b), odnosno omjer između sile F i deformacije ∆l za
pojedini element. Karakteristike, odnosno elastičnosti spajanih strojnih dijelova i vijka su
različite, radi čega je rastezanje vijka, uz istu silu prednaprezanja F
pr
, različito od skraćenja
podloge, te u pravilu vrijedi ∆l
V
≠ ∆l
P.
Radi lakšeg daljnjeg razmatranja procesa u
prednapregnutom vijčanom spoju, karakteristika podloge se pomiče iz položaja c u položaj d,
slika 3.14.

karakteristika
spajanih dijelova
+F
F
pr
∆l
V
−F
−∆l
F
pr
karakteristika
vijka
∆l
P
+∆l
F
e
,F
p0,2

(spajanih dijelova)
F
e
,F
p0,2

(vijka)
a
b
c d
+F
∆l
V
−F
−∆l
F
pr
∆l
P +∆l


Slika 3.14: Deformacijski dijagram neopterećenog prednapregnutog vijčanog spoja
77
3.2.3 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen statičkom aksijalnom radnom
silom
Odnose u prednapregnutom vijčanom spoju, dodatno opterećenom statičkom aksijalnom radnom
silom F
r
, najlakše je pojasniti ako se najprije pretpostavi da je hvatište radne sile na vanjskoj
površini spajanih strojnih dijelova, (vidi potpoglavlje 3.5.6), što je u praksi vrlo rijetko.

Na slici 3.15 dan je prikaz sila i deformacija prednapregnutog (pritegnutog) vijčanog spoja,
neopterećenog vanjskim opterećenjem. Pod djelovanja statičke vlačne radne sile F
r
, vijak je
dodatno vlačno opterećenjem zbog čega je sila u vijku F
V
> F
pr
, a istovremeno se pritezani
dijelovi rasterećuju po čitavoj debljini. Radnu silu F
r
vijak ne preuzima u cijelosti, nego se ona
dijeli na dodatnu silu u vijku F
rV
, koja uzrokuje dodatno rastezanje vijka ∆l
r
, te na rasterećivanje
spajanih dijelova F
rP
, koje uzrokuje smanjenje skraćenja za ∆l
r
i slabljenje sile brtvljenja F
B
= F
pr

− F
rP,
Slika 6.15:c. Ukupna sila u vijku tako iznosi F
V
= F
pr
+ F
rV
. Nakon prestanka djelovanja
radnog opterećenja, u vijčanom spoju se opet uspostavlja prvobitno stanje.

a) c) b)
F
V
>

F
pr
F
r +

l
rl
r

h
P
l
P

l
V

+


l
V

F
r
F
pr
F
r

+∆l
V
−∆l
P
ν
F

F
V

F
r
P

F
B

F
r
V

∆l
r
F
e
, F
p0,2
vijka
s
i
l
a

deformacija

F
B
=

F
pr
F
p
r

F
r

F
V
=

F
pr
F
pr
F
B
<

F
pr
F
pr


Prema deformacijskom dijagramu (Slika 3.15c) i izrazu (3.4) i (3.7) mogu se zapisati slijedeći
odnosi sila i deformacija vijka C
V
= F
pr
/∆l
V
= F
rV
/∆l
r
i pritezanih dijelova C
P
= F
pr
/∆l
P
=
F
rP
/∆l
r
, iz čega slijedi, uzimajući u obzir F
r
= F
rV
+ F
rP
, da dodatna sila u vijku iznosi:


rV r r
P V
1
1
F F F
C C
= = Φ
+
(3.8)

F
rV
[N] dodatno aksijalno opterećenje vijka
F
r
[N] statično aksijalno radno opterećenje prednapregnutog vijčanog spoja
C
P
[N/mm] krutost spajanih strojnih dijelova, izraz (3.6)
C
V
[N/mm] krutost vijka, izraz (3.3)
Φ omjer sila; Φ = F
rV
/ F
r

Φ = Φ
F
= 1/ (1+ C
P
/C
V
) za hvatište radne sile na vanjskoj površini spajanih dijelova
Φ = k
F
⋅Φ
F
za hvatište radne sile po debljini spajanih dijelova

Iz gornjih izraza vidi se kako dodatno opterećenje vijka F
rV
opada s povećanjem krutosti
spajanih dijelova C
P
i smanjenjem krutosti vijka C
V
. Na sličan način sila rasterećenja spajanih
strojnih dijelova F
rP
može se odrediti kao:
Slika 6.15: Sile i deformacije u vijčanom spoju s
prednaprezanjem
a) neopterećeni vijčani spoj s prednaprezanjem
b) dodatno opterećenje vlaćnom silom F
r

c) deformacijski dijagram vijčanog spoja
78


rP r rV r r
P V
1
(1 )
1 /
F F F F F
C C
= − = = − Φ
+
(3.9)

Preostala sila brtvljenja F
B
između spajanih strojnih dijelova tako iznosi:


B pr rP pr r
(1 ) F F F F F = − = − − Φ (3.10)

Ukupna sila u vijku je:


max pr rV pr r B r
F F F F F F F = + = + ⋅ Φ = + (3.11)

F
max
[N] cjelokupno opterećenje vijka
F
pr
[N] sila prednaprezanja
F
B
[N] sila brtvljenja između spajanih strojnih dijelova

Ukupno vlačno opterećenje vijka F
V
mora, za stupanj sigurnost ν
T
, biti manje od opterećenja F
e
,
odnosno F
p0,2
, koje odgovara granici tečenja materijala vijka, slika 3.15c. S druge strane, pod
djelovanjem statičke tlačne radne sile F
r
, odnosi su sasvim suprotni. Pritezani dijelovi po čitavoj
su debljini dodatno tlačno opterećeni, a vijak se istovremeno rasterećuje, te je F
V
< F
pr
. Radna
tlačna sila F
r
dijeli se na dodatno tlačnu silu u spajanim strojnim dijelovima F
rP,
koja uzrokuje
povećanje skraćenja za ∆l
r
i povećanje sile brtvljenja F
B
= F
pr
+ F
rP
, te na rasterećenje vijka F
rV
,
koje uzrokuje smanjenje rastezanja vijka za ∆l
r
, Slike 3.16a i b. Ukupna sila u vijku tako iznosi
F
V
= F
pr
− F
rV
. Ukupno tlačno opterećenje podloge F
B
mora uvijek, za određeni stupanj sigurnosti
ν
F
, biti manje od opterećenja F
e
, odnosno F
p0,2
, koje odgovara nastajanju trajnih deformacija u
pritezanim strojnim dijelovima, slika 3.16c. Nakon prestanka djelovanja radnog opterećenja, u
vijčanom spoju se opet uspostavlja prvobitno stanje, slika 3.16a. Opisani odnosi vidljivi su iz
deformacijskog dijagrama vijčanog spoja, slika 3.16c

a)
c)
b)
F
pr
−F
r


l
r

F
pr
h
P
l
P

l
V

+


l
V

−F
r
F
pr
F
r

+∆l
V
−∆l
P
ν
T

F
B

F
r
V

F
V

F
r
P

∆l
r
F
e
, F
p0,2
pritezanih dijelova
s
i
l
a

deformacija

F
p
r


F
rl
r

F
V
<F
pr
F
B
=F
pr
F
V
=F
pr
F
B
>F
pr

Slika 6.16: Odnosi u prednapregnutom
vijčanom spoju opterećenom statičkom
tlačnom radnom silom F
r

a) neopterećeni vijčani spoj s prednaponom
b) dodatno opterećenje tlačnom silom −F
r

c) deformacijski dijagram vijčanog spoja
79
3.2.4 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen dinamičkom aksijalnom radnom
silom
Radna sila u dinamički opterećenom prednapregnutom vijčanom spoju kreće se između najniže
vrijednosti F
r,min
i najviše vrijednosti F
r,max
, pri čemu može imati pulzirajući (r = 0), titrajni (r = -
1) ili proizvoljni (-1 ≤ r ≤ 1) izmjenični karakter, 1.3.2.2. Kod strojeva rijetko, a kod metalnih
konstrukcija redovito, radno opterećenje može imati i stohastički karakter.

Kod pulzirajućeg vlačnog radnog opterećenja, F
r,min
≥ 0 i F
r,max
> 0, slika 3.17a, dodatno
opterećenje u vijku kreće se između vrijednosti F
rVmin
i F
rVmax
s amplitudom:


r,max r,min
rVmax rVmin
a
2 2
F F
F F
F


± = ± = ⋅ Φ (3.12)

F
a
[N] amlitudna sila u vijku
F
rVmax
[N] najveća dodatna sila u vijku, izraz (3.8) za F
r,max

F
rVmin
[N] najmanja dodatna sila u vijku, izraz (3.8) za F
r,min

F
r,max
[N] najveća radna sila
F
r,min
[N] najmanja radna sila
Φ omjer sila, izraz (3.15)

Srednje dinamičko opterećenje vijka iznosi:

max
a
Vsr V
F F F = − (3.13)

Prema izrazu (3.11) najveće opterećenje vijka iznosi F
Vmax
= F
pr
+ F
rVmax
, dok je najmanja sila
brtvljenja jednaka: F
Bmin
= F
Vmax
− F
r,max
.

a)
b)
F
pr
+∆l
V
−∆l
P
F
V
m
i
n

F
B
m
i
n

s
i
l
a

deformacija

F
pr
s
i
l
a

F
r
,
m
a
x

+∆l
V
−∆l
P
F
B
m
i
n

F
r
V
m
a
x

F
V
m
a
x

F
a

deformacija

F
V
s
r

F
r
,
m
i
n

F
rVmin
F
a

F
B
m
a
x

F
r
,
m
a
x

F
r
,
m
i
n

F
V
m
a
x

F
V
s
r

F
a

F
a


Slika 3.17: Deformacijski dijagrami dinamički opterećenih prednapregnutih vijčanih spojeva
a) pulzirajuće vlačno opterećenje b) naizmjenično promjenjivo opterećenje (r < 0)

Kod dinamičkog izmjeničnog radnog opterećenja, F
r,min
< 0 i F
r,max
> 0, slika 3.17b, dodatno
opterećenje u vijku kreće se između vrijednosti F
rVmin
< 0 i F
rVmax
> 0 s amplitudom određenom
izrazom (3.12), pri čemu se dosljedno uzima u obzir negativni predznak za tlačno opterećenje
−F
rVmin
. Ukupno opterećenje vijka varira između vrijednosti F
Vmax
= F
pr
+ F
rVmax
> F
pr
i F
Vmin
=
F
pr
− F
rVmin
< F
pr
oko srednje vrijednosti, određene izrazom (3.13), gdje se ponovno uzima u
80
obzir predznak −F
rVmin
. Najveće tlačno opterećenje podloge iznosi F
Bmax
= F
Vmin
+ |F
r,min
|, a
najmanja sila brtvljenja F
Bmin
= F
Vmax
− F
r,max
.

3.2.5 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen poprečnom silom
S obzirom da su u prednapregnutim vijčanim spojevima spajani dijelovi međusobno pritisnuti
silom brtvljenja F
B
, silom trenja koja se stvara između naliježnih površina može se prenositi
statička ili dinamička poprečna sila F
s
. Ako prednapregnuti vijčani spoj prenosi samo poprečnu
silu, tada je sila brtvljenja (normalna sila) jednaka sili prednaprezanja F
B
= F
pr
. Sila trenja mora
uvijek ispunjavati uvjet.

tr B s
k
n
F F F
u
ν

= ≥ (3.14)F
V
F
s
F
V
F
s
F
tr
F
tr
F
B
F
B

Slika 3.18: Poprečno opterećeni
prednapregnuti vijčani spojF
tr
[N] sila trenja među površinama spajanih dijelova
F
B
[N] normalna sila brtvljenja, izraz (3.10)
n broj tarnih površina
u koeficijent trenja među površinama spajanih
dijelova, tabela 1.5
F
s
[N] poprečna sila
ν
k
sigurnost protiv proklizavanja:
ν
k
≈ 1,3 za statičko opterećenje
ν
k
≈ 1,5 za dinamičko opterećenje

3.3 PRITEZANJE VIJČANOG SPOJA
O pritezanju vijčanog spoja se govori kada se okretanjem matice ili vijka povećava opterećenje
vijka. Odvijanjem (odvrtanjem, otpuštanjem) vijčanog spoja rasterećuje se vijak. U nosivim
vijčanim spojevima pritezanje se obično podudara s okretanjem matice ili vijka u smjeru
zavojnice navoja. Zbog toga se naliježne površine vijka i matice primiču i stišću strojne dijelove
koji se spajaju. S obzirom da su način pritezanja i veličina momenta pritezanja od temeljnog
značenja za nosive vijčane spojeve, u nastavku su detaljnije obrađeni odnosi u vijčanom spoju
prilikom pritezanja.
3.3.1 Odnosi sila na navojima
Zbog djelovanja aksijalne sile u vijku F
V
, naliježne površine vanjskog navoja (vijka) i unutarnjeg
navoja (matice) A
N
međusobno su pritisnute dodirnim pritiskom p
N
. Njega se može zamijeniti s
ekvivalentnom normalnom silom među navojima F
n
= p
N
⋅A
N
. Prilikom pritezanja vijčanog spoja,
zbog trenja među navojima u
N,
stvara se sila trenja F
tr
= F
n
⋅u
N
, koju je potrebno savladati.
Osnovne odnose sila prilikom pritezanja i odvijanja najjednostavnije je objasniti na primjeru
plosnatog navoja, kod kojega se promatra element navoja matice. On je, približno na srednjem
promjeru navoja d
2
,

opterećen aksijalnom silom u vijku F
V
, obodnom silom F
2
i reakcijskom
silom dodira među navojima F
R
, slika 3.23a. Sila F
R
rezultanta je normalne sile F
n
i sile trenja
među navojima F
tr
, slike 3.23c, d i e. Kut kojega u dijagramu sila zatvaraju normalna sila F
n
i
sila trenja F
tr
naziva se kut trenja ρ, te za njega vrijedi odnos tanρ = u
N
.

81
a)
d)
c)
d
2
F
2
e)
α

α

α

α

F
R
F
V
F
V
F
t
F
n
F
V
F
2
F
n
F
tr
F
R
F
tr
α

α+ρ

ρ

F
t
F
n
F
V
F
2
F
n
F
tr
F
R
F
tr
α

α−ρ

ρ

F
t
F
n
F
V
F
2
F
n
F
tr
F
R
F
tr
α

ρ−α

ρ

smjer
kretanja

smjer
kretanja

smjer
kretanja

b)
matica

vijak


β

F
h
β

P

π⋅d
2
F'
n
F
n
p
n
r
2
=

d
2
/2

Slika 3.23: Odnosi sila na navoju prilikom pritezanja i odvijanja
a) odnosi na plosnatom navoju b) odnosi u normalnom presjeku navoja s trokutastim profilom
c) pritezanje d) automatsko odvijanje (nesamokočnost) e) odvijanje silom (samokočnost)

Odnose sila prilikom pritezanja (uspon matice po nagibu navoja) prikazuje slika 3.23c. Potrebna
obodna sila nanavoju F
2
proizlazi iz ravnotežnog poligona sila, te iznosi F
2
= F
V
⋅tan(α+ρ). slika
3.23d pokazuje odnose prilikom odvijanja (spuštanja matice po nagibu navoja) iz čega je vidljivo
kako je za uspostavljanje ravnotežnog stanja potrebna obodna sila F
2
= F
V
⋅tan(α−ρ), koja djeluje
u smjeru pritezanja, dakle u suprotnom smjeru od kretanja matice. Očito, bez prisutnosti obodne
sile F
2
matica bi se automatski kretala niz nagib navoja (odvijala), jer je sila trenja F
tr
premala da
bi mogla spriječiti to gibanje. U tom slučaju vijčani spoj odnosno navoj, se naziva
nesamokočnim. Očito, navoj nije samokočan kada je α > ρ. U graničnom slučaju, kada je α = ρ,
naizgled postoji ravnoteža, jer je sila trenja upravo dovoljno velika za uspostavljanje ravnoteže
bez obodne sile F
PN
. Takvu ravnotežu može narušiti i najmanja sila u smjeru odvijanja, pa i
dolazi do odvijanja vijčanog spoja. Zbog toga se u praksi uzima da je i u ovom slučaju navoj
nesamokočan. Ako je α < ρ, slika 3.23e, tada je i F
2
< 0. Prema tome, za odvijanje je potrebna
dodatna obodna sila u smjeru odvijanja. U takvom slučaju vijčani spoj odnosno navoj se naziva
samokočnim. Dakle, uvjet samokočnosti je α < ρ. Općenito, samokočnost vijčanog spoja definira
se kao stanje pri kojem se vijčani spoj pod djelovanjem aksijalnog opterećenja ne odvrne. Dakle,
nakon pritezanja vijčanog spoja, do otpuštanja npr. matice ne dolazi momentalno (samo po sebi),
bez djelovanja vanjskog opterećenja.

U navojima s trokutastim profilom, slika 3.23 b, odnosno profilom s kutom nagiba β, potrebno je
uzeti u obzir da se u normalnom presjeku navoja normalna sila među navojima F
n
, zbog
nakošenosti profila, raspodijeli na normalnu komponentu F
n
'
= F
n
⋅cosβ, koja je okomita na
zavojnicu vijka, te na radijalnu komponentu F
h
, koja pokušava navoj matice radijalno odmaknuti
od navoja vijka. U ravnini uzduž zavojnice navoja, slika 3.23 c,d i e, sila F
n
' zatvara sa silom
82
trenja F
tr
= F
n
⋅u
N
kut ρ', iz čega slijedi tanρ' = F
tr
/ F'
n
= u
N
/ cosβ = u'
N
, gdje se u'
N
naziva
reducirani koeficijent trenja navoja. Odnosi u navojima s nagnutim profilom jednaki su onima u
navojima s plosnatim profilom, osim što se mora u poligonima sila i odgovarajućim izrazima
računati s F
n
' umjesto s F
n
, a umjesto kuta trenja ρ, s reduciranim kutem trenja navoja ρ'. Kod
metričkih navoja s trokutastim profilom i kutom 2β = 60° je u'
N
≈ 1,155⋅u
N.


Samokočnost navoja je ovisna o trenju među navojima u
N
i kutu uspona navoja α. Kod običnih
nosivih vijaka s metričkim normalnim navojem i trokutastim ISO profilom, kut uspona navoja je
u području α = 3,6° (M4) … 1,8° (M60), dok je reducirani kut trenja među navojima u granicama
ρ' = 5,2° (u
N
= 0,08) … 16,1° (u
N
= 0,25), tabela 3.10. Dakle, kod metričkih navoja s trokutastim
profilom je α << ρ', pa su navoji uvijek samokočni.

Prema pretpostavci da obodna sila pritezanja F
2
djeluje na polumjeru r
2
= d
2
/2, može se zapisati
moment na navoju vijka T
V
potreban za postizanje željene aksijalne sile u vijku F
V
(podizanje
tereta).

V 2 2 V 2
/ 2 / 2 tan( ) T F d F d α ρ′ = ⋅ = ⋅ ⋅ ± (3.20)

F
2
[N] obodna sila na srednjem promjeru navoja, F
2
= F
V
⋅tan(α±ρ')
F
V
[N] aksijalna sila u vijku; kod prednaprezanja F
V
= F
pr

d
2
[mm] srednji promjer navoja, tabele 3.1 i 3.2
α [°] kut uspona navoja, izraz (3.1) ili tabele 3.1 i 3.2
ρ' [°] reducirani kut trenja, tanρ' = u
N
/ cosβ
u
N
koeficijent trenja među navojima, tabela 3.10
β [°] kut profila navoja, poglavlje 3.1
predznak + vrijedi za pritezanje, a – za odvrtanje navoja.

Uslijed momenta pritezanja T
V
, vijak je prilikom pritezanja vijčanog spoja dodatno opterećen
torzijskim naprezanjem, koje je potrebno uzeti u obzir kod proračuna čvrstoće vijka.

3.3.2 Moment pritezanja vijčanog spoja
Pored momenta na navoju vijka T
V
, prilikom pritezanja vijčanog spoja potrebno je savladati i
moment trenja između naliježnih površina glave vijka ili matice i podloge T
P
= F
trP
⋅d
m
/2 ≅
F
pr
⋅u
P
⋅(s+d
0
)/4, slika 3.24. Ukupni moment pritezanja (tzv. moment ključa) za postizanje
potrebne sile prednaprezanja prilikom montaže F
pr
iznosi T
K
= T
V
+ T
P
ili:

0
K pr 2
/ 2 tan( )
4
P
s d
T F d α ρ u
+

′ = ⋅ ⋅ + +


(3.21)

T
K
[Nmm] potreban moment pritezanja vijčanog spoja (moment ključa)
F
pr
[N] sila prednaprezanja u vijku
u
P
koeficijent trenja između glave vijka ili matice i podloge, tabela 3.10
d
m
[mm] srednji promjer naliježne površine glave vijka ili matice na podlogu
d
m
≈ (s+d
0
)/4 ; kod šesterokutnih ili cilindričnih glava d
m
≈ 0,65⋅d
d
0
[mm] promjer rupe u kojoj je vijak, tabela 3.8
s otvor ključa kod šesterokutnih i četverokutnih vijaka, tabela 3.4
d [mm] nominalni promjer navoja.83

d

F
PN
d
2
/
2

d
0
s

d
m
/
2

F
trP
T
K
F
pr

Slika 3.24: Moment pritezanja vijčanog spoja

Uzimajući u obzir geometrijske odnose
normalnog metričkog navoja s trokutastim
profilom, tabela 3.1, i srednje vrijednosti
koeficijenta trenja u
sk
= u
N
= u
P
≈ 0,12, tabela
3.10, može se izraz (3.21) pretvoriti u
pojednostavljeni, inženjerski izraz za
određivanje potrebnog momenta pritezanja kod
nosivih vijčanih spojeva s normalnim
metričkim navojem s trokutastim profilom.


K
0,17
pr
T F d ≈ ⋅ (3.22)

Prilikom ocjene veličine pojedinih udjela u
izrazu (3.21), može se ustanoviti kako je veći
dio (80-90%) momenta pritezanja vijčanog
spoja namijenjen savladavanju trenja među
navojima, te između glave vijka ili matice i
podloge. Samo manji dio momenta pritezanja
stvarno je namijenjen savladavanju sile
prednaprezanja F
pr
, odnosno savladavanju
nagiba navoja. Zbog toga je vrlo bitno pravilno
odabrati koeficijente trenja u
N
i u
P
, čije vrijednosti, dobivene eksperimentalno, su navedene u
tabeli 3.10. Vrijednosti koeficijenta trenja kreću se u prilično širokim granicama, a mijenjaju se
također i od jedne do druge montaže istog, rastavljivog vijčanog spoja. Zbog toga se, prilikom
određivanja potrebnog momenta pritezanja T
K
, mora uvijek računati s u
Nmin
i u
Pmax
. Ako bi se za
oba koeficijenta uzimale u obzir njihove najveće vrijednosti u
Nmax
i u
Pmax
, tada bi s tolikim
narinutim momentom pritezanja T
K
postigli preveliku silu prednaprezanja F
pr
, redovno veću od
granice tečenja materijala vijka.

Omjer k
pr
između najmanje i najveće postignute sile prednaprezanja F
pr,min
i F
pr, max

,max
,min
pr
pr
pr
F
k
F
= (3.23)

naziva se koeficijent pritezanja, i određuje se eksperimentalno.

Prilikom proračuna prednapregnutog vijčanog spoja potrebno je, provjerom najvećih opterećenja
vijka, uvijek uzeti u obzir najveću moguću silu prednaprezanja prilikom montaže F
pr,max


,max ,min pr pr pr
F k F = ⋅ (3.24)

3.3.3 Vijčani spojevi s prednaprezanjem
Kod vijčanih spojeva s prednaprezanjem proračunom čvrstoće provjeravaju se naprezanja u vijku
koja nastaju prilikom montaže (pritezanja) vijčanog spoja i djelovanja vanjskog radnog
opterećenja F
r
. U oba slučaja u vijku se, zbog momenta na navoju vijka, osim normalnog
naprezanja σ
v
,

javlja i torzijsko naprezanje τ
t
. Složeno stanje naprezanja provjerava se preko
ekvivalentnog naprezanja:

84
2 2
0,2
3 0, 9
e v t p
R σ σ τ = + ⋅ ≤ ⋅ (3.30)

σ
e
[N/mm
2
] ekvilvalentno naprezanje vijka
σ
v
[N/mm
2
] vlačno naprezanje vijka
τ
t
[N/mm
2
] torzijsko naprezanje u vijku
R
p0,2
,R
e
[N/mm
2
] najniža granica tečenja materijala vijka, tabela 3.7.

Torzijsko naprezanje u vijku iznosi

2
3
/ 2 tan( )
16
V V
t
N tN
T F d
d W
α ρ
τ
π
′ ⋅ ⋅ +
= =

(3.31)

τ
t
[N/mm
2
] torzijsko naprezanje vijka
T
V
[Nmm] moment pritezanja navoja, izraz (3.20)
W
tN
[mm
3
] polarni moment otpora odgovarajućeg poprečnog presjeka vijka
F
V
[N] aksijalna sila u vijku
d
2
[mm] srednji promjer navoja, tabele 3.1 i 3.2
α [°] kut uspona navoja
ρ' [°] efektivni kut trenja, tanρ' = u
N
/ cosβ
u
N
koeficijent trenja među navojima, tabela 3.10
β [°] kut nagnutosti profila navoja, 3.1
d
N
[mm] nosivi promjer navoja, d
N
≈ (d
2
+d
3
)/2
d
3
[mm] promjer jezgre.
3.3.3.1 Kontrola naprezanja u vijku prilikom pritezanja vijčanog spoja
Prilikom montaže (pritezanja) vijčanog spoja vijak je opterećen montažnom silom prednaprezanja
F
pr
. Ako se traži postizanje najmanje sile brtvljenja među spajanim strojnim dijelovima F
Bmin,
te
ako se poznaje radno opterećenje vijčanog spoja F
r
, najmanja potrebna sila prednaprezanja
prilikom montaže F
pr,min
određuje se izrazom 3.19. Složeno stanje naprezanja nakon pritezanja
provjerava se prema izrazu 3.30, gdje se prilikom određivanja normalnog montažnog naprezanja
σ
v
prema izrazu 3.29 i torzijskog naprezanja prema izrazu 3.31, uzima u obzir da je sila u vijku
F
V
jednaka montažnoj sili prednaprezanja F
V
= F
pr
koja se određuje prema izrazu 3.24.
Novija istraživanja vijčanih spojeva s prednaprezanjem pokazuju kako se nakon montaže
vijčanog spoja zbog elastičnih povratnih deformacija torzijska naprezanja τ
t
poništavaju, pa u
vijcima ostaje samo normalno naprezanje σ
v
. Ono se dodatno smanji zbog usjedanja vijčanog
spoja i smanjenja sile prednaprezanja s montažne vrijednosti F
pr
na radnu vrijednosti F'
pr
, pa ih
tako nije potrebno posebno provjeravati.
3.3.3.2 Kontrola naprezanja u vijku pri djelovanju vanjskog radnog opterećenja
Složeno stanje naprezanja u vijku s prednaprezanjem pri djelovanju vanjskog opterećenja F
r

također se provjerava izrazom 3.30, u kojoj se prilikom određivanja normalnog naprezanja σ
v
prema izrazu 3.29 uzima u obzir najveća sila u vijku F
V
, koja se određuje prema izrazu 3.11.

Kod dinamičkog aksijalnog opterećenja s vremenom može doći do loma vijaka zbog zamora na
mjestima koncentracije naprezanja, koja su najveća na prvom navojku vijka u matici ili u provrtu
s navojem. Kod vijaka s visokim prednaprezanjem lom zbog zamora je vrlo rijedak, jer su vijci
opterećeni malim dinamičkim opterećenjima. Dinamička čvrstoća vijka provjerava se kontrolom
amplitude naprezanja, slika 3.32:

85
, 2
3 3
4
0, 8
a a
a a dop A
F F
R
A d
σ σ
π
= = ≤ = (3.32)

σ
a
[N/mm
2
] amplitudno normalno naprezanje vijka
F
a
[N] amlitudno opterećenje vijka, izraz 3.12
A
3
[mm
2
] presjek jezgre tijela vijka s navojem, tabela 3.1 i tabela 3.2
d
3
[mm] promjer jezgre tijela vijka s navojem, tabela 3.1 i tabela 3.2
σ
a,dop
[N/mm
2
] dopušteno amplitudno naprezanje jezgre vijka.

Trajna dinamička čvrstoća vijka prednapregnutog s ekvivalentnim naprezanjem σ
pr,e
(zbog
pritezanja) i opterećenog cikličkom radnom silom (pulzirajućom, tj. s koeficijentom asimetrije
ciklusa r = 0), dobije se, u Smithovom dijagramu prema poglavlju 1.9.1.3.2.4, kao presjecište
linije trajne dinamičke čvrstoće vijka (koja zasigurno prolazi točkom (R
A,tabl
, 2 R
A,tabl
)) i pravca
opterećenja koji prolazi kroz točku (σ
pr,e
, σ
pr,e
) pod kutem arctan2 (za r = 0), slika 3.32. Tako
definirana amplituda trajne dinamičke čvrstoće vijka R
A
računa se prema izrazu 1.114, poglavlje
1.9.1.3.2.4:

,
1
2
A Atabl pr e
k
R R
k
σ
σ
σ

= −

(3.33)

R
Atabl
[N/mm
2
] amplituda trajne dinamičke čvrstoće vijka za koeficijent asimetrije ciklusa r = 0,
k
σ
koeficijent smjera linije trajne dinamičke čvrstoće vijka u Smithovom dijagramu,
k
σ
= 0,85 do 1,0; k
σ
≅ 0,85 za vijke klase čvrstoće 12.9 i 14.9; k
σ
≅ 1,0 (R
A

=R
Atabl
) za vijke klase čvrstoće 5.6 i manje
σ
pr,e
[N/mm
2
] ekvivalentno naprezanje jezgre vijka nakon pritezanja vijčanog spoja.

4
5
°
R
R
A,tabl pr,e
σ
R
A,tabl
A,tabl
R
0.2
p
σ
D0
R
arctg k
max
σ
R
D
D
R
0.2
sr
p
R
max
σ
sr
σ
σ=
0σ
a
A
R
r=
0
r

Slika 3.32: Određivanje trajne dinamičke čvrstoće prednapregnutih vijaka
u Smithovom dijagramu

86
3.3.4 Vijčani spojevi s dosjednim vijkom
d
p
l
p

F
s
F
s


Slika 3.33: Poprečno opterećeni dosjedni
vijak

Smik i površinski pritisak u tlačno opterećenim
vijcima (slika 3.34) računaju se kao u zakovicama.
Smična naprezanja u dosjednom vijku moraju
zadovoljavati uvjet čvrstoće:


, 2
4
S S
s dop
p p
F F
s
m A m d
τ τ
π
= = ≤
⋅ ⋅ ⋅
(3.35)

τ
s
[N/mm
2
] naprezanje vijka na smik
F
s
[N] poprečna sila
m broj ravnina smicanja vijka
A
p
[mm
2
] presjek dosjednog dijela vijka
d
p
[mm] promjer dosjednog dijela vijka
τ
sdop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje vijka na smik
τ
sdop
≈ 0,6⋅R
e
kod statičkog opterećenja
τ
sdop
≈ 0,5⋅R
e
kod istosmjernog dinamičkog opterećenja
τ
sdop
≈ 0,4⋅R
e
kod izmjeničnog dinamičkog opterećenja
R
e
[N/mm
2
] granica tečenja materijala vijka, tabela 3.7

Površinski pritisak između dosjednog vijka i spajanih strojnih dijelova provjerava se izrazom

dop
proj p p
F F
s s
p p
A d l
= = ≤

(3.36)

p [N/mm
2
] površinski pritisak između dosjednog vijka i spajanih strojnih dijelova
F
s
[N] opterećenje vijka na smik
A
proj
[mm
2
] normalna projekcija površine dodira, A
proj
= d
p
⋅l
p

d
p
[mm] promjer dosjednog dijela vijka
l
p
[mm] najkraća dodirna dužina dosjednog dijela vijka i strojnog dijela
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak spajanih strojnih dijelova, tabela 3.13
za druge materijale iznosi
p
dop
= 1,2⋅R
e
ili 0,75⋅R
m
pri statičkom opterećenju
p
dop
= 0,9⋅R
e
ili 0,60⋅R
m
pri dinamičkom opterećenju
R
e
[N/mm
2
] granica tečenja materijala vijka ili strojnih dijelova, tabele 3.7 i 1.7
R
m
[N/mm
2
] vlačna čvrstoća materijala vijka ili strojnih dijelova, tabele 3.7 i 1.7.


3.4 POKRETNI NAVOJNI SPOJEVI
Pokretni navojni spojevi koriste se za prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno i
obrnuto. Uz njihovu pomoć postižu se velike aksijalne sile pri malim momentima vrtnje, npr. u
vijčanim vretenima i napravama za posmak u strojevima za obradu, vijčanim prešama, vijčanim
dizalima, ventilima, škripcima i sl. Pokretni navojni spoj čine: navojno vreteno, koje je obično
87
veće dužine i odgovarajuća pomična matica. slika 3.36 prikazuje tipičan primjer upotrebe
pokretnog navojnog spoja u napravi za posmak tokarskog noža.


navojno
vratilo
pomična
matica

Slika 3.36: Primjer upotrebe pokretnog navojnog spoja
za pravocrtno pomicanje držača tokarskog noža

P
h
=

5⋅P
a)
b)
P

=

P
h
PSlika 3.38: Jednovojni i više vojni navoj vretena
a) jednovojni trapezni navoj b) 5- vojni trapezni navoj

Navojna vretena obično su izrađena od konstrukcijskih čelika Č0545 i Č0645 ili čelika za
cementiranje s cementiranim i kaljenim navojima. Posebno povoljni klizni uvjeti navoja postižu
se naknadnim brušenjem. Pomične matice obično su od mekših materijala. Razlog tome je što se
u fazi razrađivanja navoji matice prilagode navojima vretena, čime se postiže bolji raspored
opterećenja na navojima i povoljniji klizni uvjeti, te stoga manje gubici trenja. Za mala
opterećenja i brzine, pomične matice su obično od lijevanog gvožđa ili umjetnih tvari, a za
srednja i velika opterećenja i brzinu od legura bakra, aluminija i kositra.
3.4.1 Iskoristivost pokretnog navojnog spoja
Prilikom podizanja tereta F
D
, za jedan okret vretena mora se dovesti rad W
do
= F
t
⋅d
2
⋅π =
F
D
⋅tan(α+ρ'
G
)⋅d
2
⋅π. Pri tome se matica, a s njom i teret F
D
, pomakne za korak navoja P
h
, dakle
odveden je rad jednak W
od
= F
D
⋅P
h
. Uzimajući u obzir da je P
h
= d
2
⋅π⋅tanα, iskoristivost η
GK

pokretnog navoja prilikom pretvaranja kružnog gibanja u pravocrtno može se zapisati kao

tan
tan( )
od
GK
do G
W
W
α
η
α ρ
= =
′ +
(3.45)

Iz izraza 3.45 proizlazi da je iskorištenje navoja prilikom podizanja tereta veće što je veći kut
uspona navoja α i što je manje trenje među navojima. Ako se uzmu u obzir i gubitci zbog trenja u
aksijalnom ležaju, ukupna iskoristivost η pokretnog spoja može se zapisati kao

88
'
2
tan( )
od
o G L m
P
W
h
W d d
η
α ρ π u π
= =
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
(3.46)

P
h
[mm] korak navoja, izraz 3.42
α, ρ'
G
, d
2
, u
L
, d
m
kao u izrazu 3.43

U slučaju kada na maticu djeluje opterećenje F
D
, a navojno vreteno može slobodno rotirati,
matica se počinje spuštati s teretom, a vreteno automatski vrtjeti (odvijati). Pri jednom okretu
vretena teret se spusti za korak navoja P
h
, dakle doveden je rad W
do
= F
D
⋅P
h
. Sila F
D
u jednom
dodiru navoja prouzroči nastanak obodne sile na vretenu F
t
= F
D
⋅tan(α−ρ'
G
) koja prilikom jednog
okreta vretena obavi rad W
od
= F
t
⋅d
2
⋅π = F
D
⋅tan(α−ρ'
G
)⋅d
2
⋅π. Tako iskorištenje pokretnog navoja
prilikom pretvorbe pravocrtnog gibanja u kružno iznosi

tan( )
tan
od G
GP
do
W
W
α ρ
η
α
′ −
= = (3.47)

η
GP
[Nmm] iskorištenje pokretnog navoja prilikom pretvorbe
pravocrtnog gibanja u kružno gibanje
W
od
[Nmm] odveden rad, W
od
= F
t
⋅d
2
⋅π = F
D
⋅tan(α−ρ
G
')⋅d
2
⋅π
W
do
[Nmm] potreban doveden rad, W
do
= F
D
⋅P
h
α, ρ'
G
kao u izrazu 3.43

Automatsko spuštanje matice, odnosno tereta, moguće je samo u slučaju nesamokočnosti
pokretnog navoja, kada je α > ρ'
G
. Ako je navoj samozaoran, α < ρ'
G
, tada je η
GP
u izrazu 5.47
negativan. U tom slučaju nije moguće postići automatsko odvijanje pokretnog vijčanog spoja ni
uz veliku sile F
D
. Za spuštanje tereta mora se dovesti odgovarajući moment na navojno vreteno.
Osiguravanje od automatskog spuštanja tereta ili odvijanja vretena sa samokočnim pokretnim
navoja veće je što je manji kut uspona navoja α i veće trenje među navojima.
3.4.2 Proračun čvrstoće pokretnih navojnih spojeva
Prilikom proračuna čvrstoće pokretnih navojnih spojeva provjeravaju se naprezanja u navojnom
vretenu, a kod dugih i vitkih vretena i opasnost od savijanja, te površinski pritisak na navojima
matice.
Dimenzioniranje navojnih vretena
Najmanji potreban presjek jezgre kratkih, tlačno opterećenih navojnih vretena, kod kojih nema
opasnosti od savijanja određuje se s obzirom na najveća dopuštena naprezanja izrazom

3
D
dop
F
A
σ
≥ (3.48)

A
3
[mm
2
] presjek jezgre navojnog vretena, tabela 3.2
F
D
[N] najveće tlačno aksijalno radno opterećenje navojnog vretena
σ
dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje
pri statičkom opterećenju: σ
dop
= 0,7⋅R
e

pri titrajnom opterećenju: σ
dop
= 0,20⋅R
m
trapezni navoj
σ
dop
= 0,25⋅R
m
pilasti navoj
pri izmjeničnom opterećenju: σ
dop
= 0,13⋅R
m
trapezni navoj
σ
dop
= 0,16⋅R
m
pilasti navoj
R
e
,R
m
[N/mm
2
] granica tečenja i vlačna čvrstoća materijala vretena, tabela 1.7.
89

Potreban promjer jezgre dugih, tlačno opterećenih navojnih vretena, kod kojih postoji opasnost
od gubitka elastične stabilnosti, određuje se na temelju izraza za izvijanje, iz čega proizlazi

2
4
3 3
64
D ukl
F l
d
E
ν
π
⋅ ⋅ ⋅


(3.49)

d
3
[mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2
F
D
[N] najveće tlačno aksijalno radno opterećenje navojnog vretena
ν faktor sigurnosti, ν = 6…8
l
ukl
[mm] slobodna dužina izvijanja navojnog vretena, slika 1.14
E [N/mm
2
] modul elastičnosti materijala navojnog vretena, tabela 1.7.

Iz odgovarajućih tabela odabire se najbliži veći promjer navoja, odnosno navoj s najbližim većim
presjekom jezgre. Primjerenost ovako dimenzioniranog navojnog vretena mora se u svakom
slučaju provjeriti proračunom čvrstoće.
Kontrola naprezanja u navojnom vretenu
Zbog aksijalnog radnog opterećenja F
D
navojno vreteno opterećeno je na vlak ili tlak , pri čemu
se u vretenu pojavljuju normalna naprezanja σ
v
, koja se određuju izrazom

3
D
v
F
A
σ = ( 3.50)

σ
v
[N/mm
2
] normalno naprezanje u navojnom vretenu
F
D
[N] najveće vlačno ili tlačno aksijalno opterećenje navojnog vretena
A
3
[mm
2
] presjek jezgre navojnog vretena, A
3
= π⋅d
3
2
/4, tabela 3.2
d
3
[mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2

Zbog okretnog momenta T
G
u jezgri vretena pojavljuju se i torzijska naprezanja

3
G
t
t
T
W
τ = (3.51)

τ
t
[N/mm
2
] najveće torzijsko naprezanje u presjeku jezgre navojnog vretena
T
G
[Nmm] potreban moment za podizanje tereta, izraz 3.43
W
t3
[mm
3
] torzijski moment otpora jezgre vretena, W
t3
≈ 0,2⋅d
3
3

d
3
[mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2

Za takvo složeno stanje naprezanja provjerava se ekvivalentno naprezanje u jezgri navojnog
vretena:

2 2
3
e v t dop
σ σ τ σ = + ≤ (3.52)

σ
e
[N/mm
2
] ekvivalentno normalno naprezanje
σ
v
[N/mm
2
] normalno naprezanje u navojnom vretenu, izraz 3.50
τ
t
[N/mm
2
] torzijsko naprezanje u presjeku jezgre navojnog vretena, izraza 3.51
σ
dop
[N/mm
2
] dopušteno normalno naprezanje, kao u izrazu 3.48.

90
Kontrola opasnosti od izvijanja navojnog vretena
U tlačno opterećenim dugim navojnim vretenima uvijek se mora provjeravati opasnosti od
izvijanja, 1.7.3. Prema izrazima 1.36 i 1.37 vitkost vretena λ može se odrediti kao

3
4
ukl
l
d
λ = (3.53)

l
ukl
[mm] dužina izvijanja vretena, slika 1.14
d
3
[mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2.


S obzirom na vitkost vretena, u slučaju elastičnog izvijanja, npr. λ ≥ 105 za čelik Č0360 i Č0460,
odnosno λ ≥ 89 za čelik Č0545 i Č0645, određuju se kritična naprezanja zbog izvijanja σ
k
prema
izrazu (1.37), a kod neelastičnog savijanja prema Tetmajerjevim izrazima u Tabeli 1.6 (npr. λ <
105 za Č0360 i Č0460 odnosno λ < 89 za Č0545 i Č0645). Kako bi bila osigurana primjerena
sigurnost od gubitka elastične stabilnosti, kritično naprezanje kod kojega dolazi do izvijanja,
mora biti veće od složenog naprezanja u navojnom vretenu. To se provjerava izrazom:

k
dop
e
σ
ν ν
σ
= ≥ (3.54)

ν sigurnost od savijanja
σ
k
[N/mm
2
] kritično naprezanje na izvijanje
elastično savijanje, izraz (1.37)
neelastično izvijanje, izraza u Tabeli 1.6
σ
v
[N/mm
2
] tlačno naprezanje u vretenu, izraz 3.52
ν
dop
najmanja dopuštena sigurnost od izvijanja
ν
dop
= 3…6 elastično izvijanje
ν
dop
= 2…4 neelastično izvijanje

Kod vitkosti vretena λ < 20 ne postoji opasnost od izvijanja, pa ga nije potrebno provjeravati.
Kontrola površinskog pritiska navoja pokretne matice
Prilikom upotrebe pokretnog vijčanog spoja navoj matice klizi po navoju vretena, te se zbog
djelovanja sile trenja polako troši.

Radi kontroliranog trošenja navoja matice površinski pritisak među navojima p
G
mora biti u
dozvoljenim granicama što se provjerava izrazom

2 1
D D
G G Gdop
proj
F F h
p k p
A m d H π

= = ≤
⋅ ⋅ ⋅
(3.55)

p
G
[N/mm
2
] površinski pritisak među navojima
F
D
[N] najveće vlačno ili tlačno aksijalno opterećenje navojnog vretena
A
proj
[mm] aksijalna projekcijska površina svih navoja u dodiru
k
G
koeficijent ne ravnomjernog rasporeda površinskog pritiska po navojima
k
G
≈ 1,3
h [mm] korak navoja; h = P/i
P [mm] uspon navoja
i [mm] broj početaka navoja
istoj osi ili korak jednostupanjskog navoja, izraz (3.42)
m [mm] visina matice
91
d
2
[mm] srednji promjer navoja
H
1
[mm] nosiva dubina navoja
p
Gdop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak materijala matice.

Uz poznat navoj i dopušteni površinski pritisak p
Gdop
, može se iz izraza (3.55) odrediti i
najmanja potrebna visina matice m. Zbog neravnomjerne raspodjele površinskog pritiska po
navojima, pri čemu su početni nosivi navoji više opterećeni, visina matice mora biti niža od m
max

≈ 2,5⋅d.
4 SVORNJACI, ZATICI, USKOČNICI I
RASCJEPKE

U ovom poglavlju obrađeni su jednostavni i jeftini strojni elementi (svornjaci, zatici, uskočnici i
rascjepke) koji služe za spajanje, pozicioniranje, centriranje i osiguranje položaja strojnih
dijelova. Oblik i dimenzije obrađenih strojnih elemenata standardizirani su i prilagođeni
potrebama u svakodnevnoj strojnoj praksi.
4.1 SVORNJACI
Svornjaci se upotrebljavaju za zglobno spajanje strojnih dijelova. Pri tome jedan dio može biti
pokretljiv oko svornjaka, dok drugi miruje ili su oba dijela pokretljiva. Pokretljivi dio svornjaka
mora biti uvijek podmazivan. Promjer svornjaka obično je izrađen s tolerancijom h11, dok je
tolerancija provrta, s obzirom na propisanu zračnost, D9, D11, C11, B12 ili A11. Svornjaci za
opću upotrebu prvenstveno se izrađuju od čelika za automate s tvrdoćom 125 do 245 HV, a za
velika opterećenja upotrebljavaju se čelici za poboljšanje, te čelici za cementiranje i kaljenje.
4.1.1 Oblik i dimenzije standardnih svornjaka
Oblici i dimenzije svornjaka su standardizirani. Glatki svornjaci standardizirani su prema DIN
1433, jeftini su i najviše se upotrebljavaju. Od ispadanja svornjaka osigurani su rascjepkom (slika
4.1a) ili uskočnikom (slika 4.1b). Svornjaci s glavom standardizirani su prema DIN 1434, a
upotrebljavaju se kada to zahtjeva dostupnost montaže. S jedne strane su od osnog pomaka
osigurani glavom svornjaka, a s druge strane uskočnikom ili rascjepkom, slika 4.1c. Svornjaci s
navojem standardizirani su prema DIN 1445, a upotrebljavaju se uglavnom kao osovine trkaćih
bicikla i kolotura. S jedne strane su od osnog pomaka osigurani glavom svornjaka, a s druge
strane maticom i podloškom, slika 4.1d.

92
d
3
,
2
3
,
2
3
,
2
3
,
2
l
d) c) b) a)
d) c) b) a)

Slika 4.1: Spojevi strojnih dijelova sa svornjacima standardnih oblika
a) glatki svornjak s rascjepkom b) glatki svornjak s uskočnikom c) svornjak s glavom d) svornjak s
navojem

U fazi konstruiranja oblik i veličina svornjaka obično se odabiru prema dimenzijama sastavnih
dijelova koje svornjak povezuje. Za promjer svornjaka d tako se, ovisno o širini poluge l
1
i širini
kućišta l
2
(vidi Sliku 7.2), preporučuju vrijednosti:
• l
1
/d = 1,0 … 1,6
• l
2
/d = 0,4 … 0,6
S obzirom na gornje preporuke, odnosno s obzirom na druge konstrukcijske zahtjeve, odabire se
standardizirani promjer svornjaka d iz tablica, a zatim se odabranom svornjaku provjerava
čvrstoća.
4.1.2 Proračun čvrstoće svornjaka
Slika 4.2 pokazuje uobičajen spoj strojnih dijelova sa svornjakom. Svornjak se promatra kao
nosač s dva potpornja koji je preko poluge opterećen pogonskom silom F i poduprt na obje strane
u kućištu. Sila F uzrokuje:
• naprezanje na smik τ
s
u presjecima I i II,
• naprezanje na savijanje σ
s
na mjestu najvećeg momenta savijanja M
s,max
,
• površinski pritisak p
1
između svornjaka i poluge, te površinski pritisak p
2
između
svornjaka i kućišta.

Između svornjaka i pokretnog dijela, koji može biti poluga ili kućište, dolazi do trošenja dodirnih
površina. Trošenja se u pravilu ne provjeravaju računski, nego se za pokretne dijelove predvide
odgovarajući materijali i podmazivanje dodirnih površina. U posebnim slučajevima između
svornjaka i pokretnog dijela umeće se i tuljak koji se jednostavno zamjeni kada se istroši.

93

F
F/2 F/2
l1 l2

l2
1 2
,max
( 2 )
8
s
F l l
M
+
=

d

p1
p2

p2
II I
poluga
kućište kućište

Slika 4.2: Opterećenja u spoju strojnih dijelova svornjakom

a) Naprezanje na smik u svornjaku

s
s s,dop 2
2 F F
A d
τ τ
π
= = ≤ (4.1)

τ
s
[N/mm
2
] naprezanje na smik u svornjaku
F
s
[N] pooprečna sila; F
s
= F/2
A [mm
2
] poprečni presjek svornjaka; A = π⋅d
2
/4
F [N] vanjsko opterećenje svornjaka
d [mm] promjer svornjaka
τ
s, dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na smik materijala svornjaka,

b) Naprezanje na savijanje u svornjaku


,max
1 2
,dop 3
4( 2 )
s
s s
x
M
l l
W d
σ σ
π
+
= = ≤ (4.2)

σ
s
[N/mm
2
] naprezanje na savijanje u svornjaku
M
s,max
[Nmm] najveći moment savijanja, slika 4.2
W
x
[mm
3
] moment otpora na savijanje svornjaka; W
x
= π⋅d
3
/ 32
F [N] vanjsko opterećenje svornjaka
l
1
[mm] širina poluge
l
2
[mm] širina kućišta
d [mm] promjer svornjaka
σ
s, dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje materijala svornjaka.

c) Površinski pritisak između svornjaka i poluge te između svornjaka i kućišta

1 dop
proj 1
F F
p p
A l d
= = ≤

(4.3)
94


2 dop
proj 2
2
F F
p p
A l d
= = ≤

(4.4)

p
1
[N/mm
2
] površinski pritisak između svornjaka i poluge
p
2
[N/mm
2
] površinski pritisak između svornjaka i kućišta
F [N] vanjsko opterećenje svornjaka
A
proj
[mm
2
] projekcijska dodirna površina, slika 4.2
A
proj
= l
1
⋅ d između svornjaka i poluge
A
proj
= 2 ⋅ l
2
⋅ d između svornjaka i kućišta
l
1
[mm] širina poluge
l
2
[mm] širina kućište
d [mm] promjer svornjaka
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak materijala poluge, odnosno kućišta.

4.2 ZATICI
Zatici se upotrebljavaju za čvrsti spoj strojnih dijelova koji se prema potrebi može i rastaviti.
Prema svojoj funkciji mogu služiti za spoj glavine s vratilom, ograničenje hoda, centriranje,
pozicioniranje, fiksiranje međusobnog položaja strojnih dijelova i sl. Zatici se proizvode od istih
materijala kao i svornjaci, dakle od čelika za automate s tvrdoćom 125 do 245 HV, a za velika
opterećenja i od poboljšanog čelika, te čelika za cementiranje i kaljenje.
4.2.1 Oblik i dimenzije standardnih zatika
Oblik i dimenzije zatika su standardizirani (standardne promjere zatika navodi Tabela 4.1). S
obzirom na upotrebu zatici imaju različite oblike:

• cilindrični zatici, slika 4.3
• stožasti zatici, slika 4.5
• zasječeni zatici, slika 4.6

d m6
0
,
8
d h8
1
,
6
d h11
3
,
2
d
0
,
8

l
a) b) c) d)
s

Slika 4.3: Standardne izvedbe cilindričnih zatika
a), b) i c) cilindrični zatici prema DIN 7 d) elastični cilindrični zatik prema DIN 1481 i DIN 7346

95
Cilindrični zatici imaju nominalan promjer d, prema namjeni upotrebe izrađen s različitim tolerancijama.
Cilindrični zatici s tolerancijom m6 (slika 4.3a) upotrebljavaju se prvenstveno za međusobno
pozicioniranje strojnih dijelova. U jednom dijelu dosjed mora biti čvrst, a u drugome labav, kako bi se
spoj mogao rastaviti. Primjer upotrebe takvog zatika pokazuje slika 4.4a. Cilindrični zatici s tolerancijom
h8 (slika 4.3b) upotrebljavaju se za spajanje, odnosno pričvršćenje strojnih dijelova, Slika 4.4b. U oba
sastavna dijela ovi zatici imaju čvrst dosjed, pa ih se prilikom demontaže mora izbiti silom. Zatici s
tolerancijom m6 i h8 zahtijevaju dodatnu obradu provrta nakon bušenja. Cilindrični zatici s tolerancijom
h11 (slika 4.3c) upotrebljavaju se kao zakovični zatici, koje se nakon ugradnje na oba kraj zakuje, ili kao
člankasti zatici s labavim dosjedom D11/h11. Elastični cilindrični zatici (slika 4.3d) su šuplji s debljinom
stjenke s. Uzdužan žlijeb daje im dobra elastična svojstva zbog kojih nisu potrebne uske tolerancije izrade,
a provrti u strojnim dijelovima mogu biti samo izbušeni. Prvenstveno se upotrebljavaju za osiguravajuće
zatike, slika 4.4c.

b) a) c) d)

Slika 4.4: Primjeri upotrebe cilindričnih i stožastih zatika
a) pozicioniranje strojnih dijelova b) spajanje strojnih dijelova c) fiksiranje položaja strojnih dijelova
d) spoj glavine i vratila

Stožasti zatici imaju konus 1:50, a nominalni promjer d im se mjeri na donjoj strani zatika, slika
4.5. Njihova dobra svojstva su što dobro centriraju međusoban položaj dva dijela, vrlo dobro
podnose opterećenja na smik, a obratno od cilindričnih zatika mogu se više puta sastaviti i
rastaviti. Slaba strana im je skuplja izvedba jer provrt mora imati jednak konus kao i zatik, a
osjetljivi su i na dinamička opterećenja. Osim osnovne izvedbe (slika 4.5a) izrađuju se i stožasti
zatici s vanjskim (slika 4.5b) ili unutarnjim (slika 4.5c) navojem koje se može upotrebom matice
ili vijka jednostavno demontirati. Uglavnom se upotrebljavaju za pozicioniranje strojnih dijelova,
a služe i kao vezni elementi (npr. spoj glavine s vratilom, slika 4.4d).

96

d

l

a) b) c)
d
3
,
2

K
o
n
u
s

1
:
5
0

K
o
n
u
s

1
:
5
0

d
K
o
n
u
s

1
:
5
0

0
,
8

i
l
i

3
,
2

0
,
8

a
l
i

3
,
2


Slika 4.5: Standardne izvedbe stožastih zatika
a) stožasti zatici prema DIN 1 b) stožasti zatici s vanjskim navojem prema DIN 258
c) stožasti zatik s unutarnjim navojem prema DIN 79784.2.2 Proračun čvrstoće zatika
Zatici za centriranje i pozicioniranje strojnih dijelova, koji se u praksi najviše upotrebljavaju,
opterećeni su vrlo malim opterećenjima, pa im nije potrebno posebno proračunavati čvrstoću.
Promjer takvih zatika bira se na temelju iskustva, obzirom na dimenzije strojnih dijelova koje
zatik povezuje. U slučaju većih opterećenja (npr. člankasti zatici, zatici za pričvršćivanje, spoj
glavine s vratilom) zaticima se ipak mora kontrolirati čvrstoća, obzirom na opterećenja kojima su
opterećeni.

a) Člankasti zatici
Člankasti zatici upotrebljavaju se slično kao svornjaci za zglobno spajanje strojnih dijelova, osim
što je zatik uglavljen s čvrstim dosjedom u jednoga od spajanih dijelova. Za ovu svrhu
prvenstveno se upotrebljavaju zasječeni zatici, a tijesan dosjed između zatika i veznog dijela
nastaje na mjestu gdje zatik ima žlijeb, Slika 4.8. Na mjestu tijesnog dosjeda zatik je u veznom
dijelu čvrsto uglavljen zbog čega se u usporedbi sa svornjakom mijenja tok momenta savijanja M
s
koje u zatiku uzrokuje naprezanje σ
s
. Površinski pritisak p u člankastim zaticima provjerava se
samo ne mjestu gdje je zatik u veznom dijelu pokretljiv (p
2
na Slici 4.8a, odnosno p
1
na Slici
4.8b), a sila F na mjestima I i II uzrokuje i naprezanje na smik τ
s
. Izračun opterećenja p
1
, p
2
, σ
s
i
τ
s
, te kontrola čvrstoće člankastih zatika izvode se, uzimajući u obzir gornje pretpostavke, prema
jednakim izrazima kao za svornjake.
97

F
F/2
F/2

l
1


l
2


l
2


M
s,max
= F

l
2
/4
F
F/2
F/2

l
1


l
2


l
2


M
s,max
= F

l
1
/8
d
a) b)
d
I
II

p
2

p
2
II

p
1
I

Slika 4.8: Zasječeni zatik kao karika lanca
a) čvrsti dosjed u unutarnjem dijelu b) čvrsti dosjed u vanjskom dijelu

b) Zatici za pričvršćivanje opterećeni na savijanje
Zatici za pričvršćivanje najviše se upotrebljavaju za pričvršćivanje opruga ili drugih elemenata
koji opterećuju zatik na savijanje F. Ovo opterećenje u zatiku uzrokuje naprezanje na savijanje σ
s
(Slika 4.9.), koje se provjerava s obzirom na čvrstoću prema izrazu (4.5), i naprezanje na smik τ
s
,
koje je u usporedbi s naprezanjem na savijanje malo, pa se može zanemariti. Između zatika i
strojnog dijela, u kojemu je zatik pričvršćen, nastaje površinski pritisak p
1
= F/A
proj
zbog sile F,
gdje je A
proj
= d⋅s. Istovremeno, momentu savijanja M
2
= F⋅(l
s
+s/2) odupire se projekcija A
proj

dodirne površine između zatika i strojnog dijela, pa se na njezinim krajevima javlja dodatni
površinski pritisak p
2
, računski jednak naprezanju na savijanje σ
s2
=M
2
/W
2
, pri čemu je moment
otpora W
2
= d⋅s
2
/6. Ukupan površinski pritisak je p = p
1
+ p
2
, te se provjerava pomoću izraza
(4.6).d

l
s


s


s
/
2
F

σ
s

+ =
p
1
p
2
p

Slika 4.9: Primjer upotrebe i računske veličine zatika za pričvršćivanje

s,dop 3
32
s s
s
x
M F l
W d
σ σ
π

= = ≤ (4.5)

σ
s
[N/mm
2
] naprezanje na savijanje u zatiku
98
M
s
[Nmm] moment savijanja; M
s
= F ⋅ l
s
W
x
[mm
3
] otpor presjeka zatika na moment savijanja; W
x
= π⋅d
3
/ 32
F [N] vanjsko opterećenje zatika, Slika 4.9
l
s
[mm] krak sile, Slika 4.9
d [mm] promjer zatika
σ
s, dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje materijala zatika


dop 2
(6 4 )
s
F l s
p p
d s
⋅ +
= ≤

(4.6)

p [N/mm
2
] najveći površinski pritisak između zatika i strojnog dijela
F [N] vanjsko opterećenje zatika, slika 4.9
s [mm] dubina pričvršćivanja zatika, slika 4.9
d [mm] promjer zatika
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak materijala strojnog dijela.

c) Poprečni zatici opterećeni okretnim momentom
Poprečni zatici upotrebljavaju se za spoj glavine i vratila gdje prenose okretni moment s glavine
na vratilo i obrnuto. Zbog okretnog momenta T, između zatika i provrta u glavini nastaje
površinski pritisak p
P
(slika 4.10a) koji se kontrolira jednadžbom:

2 2
4
( )
t
P dop
proj z n
F T
p p
A D D d
= = ≤
− ⋅
(4.7)

F
t
[N] obodna sila; F
t
= 2T/D
sr

A
proj
[mm
2
] projekcijska dodirna površina; A
proj
= (D
z
−D
n
)⋅d
D
sr
[mm] srednji promjer glavine, slika 4.10a
D
z
[mm] vanjski promjer glavine, slika 4.10a
D
n
[mm] unutarnji promjer glavine, slika 4.10a
d [mm] promjer zatika
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak materijala glavine.

Površinski pritisak p
v
između zatika i provrta u vratilu (slika 4.10b) određuje se kao naprezanje
na savijanje otporne površine d⋅D
n
prema izrazu (4.8)


v
v dop 2
v
6
n
M T
p p
W D d

= = ≤

(4.8)

M
v
[Nmm] moment savijanja; M
v
= T
W
v
[mm
3
] moment otpora zatika na savijanje; W
v
= d⋅D
n
2
/6
T [Nmm] okretni moment
D
n
[mm] unutarnji promjer glavine, Slika 4.10a
d [mm] promjer zatika
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak materijala vratila.

Zbog obodne sile F
o
zatik je u presjecima I i II opterećen i naprezanjem na smik τ
s
koje mora
zadovoljavati uvjet:


,dop 2
4
s
s
s
n
F T
A d D
τ τ
π
= = ≤

(4.9)

F
s
[N] obodna sila smika; F
s
= F
0
/2 = T / D
n

A [mm
2
] poprečni presjek zatika; A = π⋅d
2
/4
99
T [Nmm] okretni moment
D
n
[mm] unutarnji promjer glavine, slika 4.10a
d [mm] promjer zatika
τ
s dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na smik materijala zatika.


I
II
D
n
D
z
T

D
s
r

=

(
D
n
+
D
z
)
/
2

p
g
p
g
p
v
p
v
d
a)
b)
T

Slika 4.10: Poprečni zatik za spojeve glavine i vratila
a) konstrukcijske veličine i površinski pritisak b) lom zatika zbog preopterećenja na smik

d) Uzdužni zatici opterećeni okretnim momentom

Uzdužni zatici upotrebljavaju se slično kao i poprečni za spojeve glavine i vratila, osim što ih se
postavlja uzdužno u prethodno napravljen provrt između glavine i vratila, Slika 4.11a. S obzirom
da obavljaju istu funkciju kao i klinovi ( 8.1), uzdužni zatici u praksi su poznati i pod imenom
okrugli klinovi. Okretni moment T uzrokuje između zatika i glavine, te između zatika i vratila,
površinski pritisak p koji je zbog okrugle dodirne površine nejednako razmješten ( 1.4.4.1). Za
približan proračun dovoljno je precizno ako se površinski pritisak računa kao srednja vrijednost p
= F
o
/A
proj
, gdje je F
o
obodna sila zbog djelovanja okretnog momenta T, a A
proj
projekcijska
površina dodirne plohe, izraz (4.10). Obodna sila F
o
opterećuje zatik i naprezanjem na smik τ
s
koje može dovesti do rušenja zatika ako nije ispunjen uvjet (4.11), slika 4.11b.


dop
proj
4
o
n
F T
p p
A D d l
= = ≤
⋅ ⋅
(4.10)


s,dop
2
o
s
l n
F T
A D d l
τ τ = = ≤
⋅ ⋅
(4.11)

A
l
[mm
2
] uzdužni presjek zatika, A
l
= d⋅l
d [mm] promjer zatika
l [mm] dužina zatika
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak materijala glavine,
τ
s dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na smik materijala zatika,

100

D
n

D
z
T
d
a) b)
T
p
p

Slika 4.11: Uzdužni zatik za spoj glavine i vratila
a) konstrukcijske veličine i površinski pritisak b) rušenje zatika zbog preopterećenja na smik
4.3 USKOČNICI
Uskočnici služe kao osigurači od osnog pomaka osovine ili vratila, odnosno dijelova koji leže na
osovini ili vratilu, ili su umetnuti u odgovarajuće kućište. Najčešće se upotrebljavaju kao
osigurači od ispada svornjaka (Slika 4.1b), za pozicioniranje valjnih ležajeva na vratilu i u kućištu
(Slika 4.12a), te za osno pozicioniranje raznih strojnih elemenata (koloture, ramenice, zupčanici,
itd) na osovine ili vratila, Slika 4.12b. Dijele se na:

• vanjske uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb na osovini ili vratilu;
dimenzije vanjskih uskočnika i žljebova u osovini ili vratilu standardizirane su prema DIN
471, Tabela 4.4

• unutarnje uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb u kućištu; dimenzije
unutarnjih uskočnika i žljebova u kućištu standardizirane su prema DIN 472, Tabela 4.4


vanjski
uskočnik
unutarnji
uskočnik
a) b)

Slika 4.12: Primjeri upotrebe uskočnika
a) pozicioniranje valjnog ležaja na vratilu i u kućištu b) pozicioniranje zupčanika na vratilu

Uskočnici se izrađuju od čelika za opruge (npr. C55E, C60E prema EN 10027-1) s vlačnom
čvrstoćom R
m
≈ 1200 N/mm
2
, koja osigurava potrebna svojstva elastičnosti uskočnika. Naime,
101
prilikom montaže uskočnike je potrebno posebnim kliještima primjereno elastično deformirati
(vanjske uskočnike rastegnuti, a unutarnje suziti), kako bi ih se moglo umetnuti u žlijeb na
osovini ili vratilu, odnosno u kućištu. U smjeru prema slobodnim krajevima uskočnici imaju
nešto smanjen poprečan presjek (vidi Tabelu 4.3), čime je osigurana jednakomjerna elastičnost
uskočnika po čitavom obodu, te time jednakomjeran površinski pritisak na stjenke žljebova u
radijalnom smjeru.

Uskočnicima se ne provjerava posebno čvrstoća, nego se samo provjerava moguća aksijalna sila
F
a
(npr. iz djelovanja cilindričnih zupčanika s kosim zubima, stožastih zupčanika, itd) koja
opterećuje uskočnik na površinski pritisak, savijanje i smik. Ta sila mora biti manja od
dopuštenog osnog opterećenja uskočnika F
adop
(F
a
≤ F
adop
), koje se obzirom na odabrani uskočnik
očitava iz Tabele 4.4. Za velike osne sile umjesto uskočnika radije se upotrebljavaju odstojni
tuljci, matice, poklopci ležajeva i druga konstrukcijska rješenja koja osiguravaju snažnije
osiguranje osnog položaja strojnih elemenata.

4.4 RASCJEPKE
Rascjepke su jednostavni i jeftini strojni elementi koji se upotrebljavaju prvenstveno kao
osigurači od ispadanja svornjaka i osigurači od odvijanja matice u vijčanim spojevima, slika 4.13.
Standardizirane su prema DIN 94 (ISO 1234). Rascjepke se izrađuju prvenstveno od mekih
konstrukcijskih čelika, a rjeđe od bakra, bronci i legura aluminija. Rascjepka ima manji promjer
od promjera rupe u svornjaku ili vijku, što osigurava jednostavnu montažu. S obzirom da
materijal rascjepke ima nisku granicu tečenja, oba njezina kraka mogu se nakon namještanja u
svornjak ili vijak lako plastično deformirati i time spriječiti ispad rascjepke. Prilikom demontaže
krakovi rascjepke ponovno se izravnaju i rascjepka se izvuče. U pravilu se pojedina rascjepka
upotrebljava samo jednom.l

d
1

d


d


h


h

Rascjepka
Primjena kod svornjaka
Primjena kod vijaka


Slika 4.13: Rascjepka i njezine primjene


5 VEZE S GLAVINAMA

Vratila nose razne strojne dijelove (zupčanike, lančanike, ramenice, spojke itd.), s kojih
preuzima, ili na koje prenosi gibanje i opterećenje, a koji se vrte skupa s vratilom. Dio strojnog
elementa koji naliježe na vratilo naziva se glavina. Za spoj vratila i glavine koriste se takvi
elementi koji omogućuju prijenos okretnog momenta s glavine na vratilo ili obrnuto, te u
posebnim slučajevima i pomicanje glavine u smjeru osi. Prema načinu prijenosa okretnog
momenta između vratila i glavine razlikuju se spojevi oblikom i spojevi trenjem, tabela 5.1.
102

Tabela 5.1 Spojevi vratila i glavine i njihova svojstva
Osnovna
svojstva i
mogućnosti
SPOJEVI OBLIKOM SPOJEVI TRENJEM
Pera
Žlijebljeni
i zupčasti
spojevi
Poligonsk
i spojevi
Klinovi
Spoj
steznom
glavinom
Rastavljivi
stezni spojevi
Nerastavlji
vi stezni
spojPrijenos
aksijalne sile
ne ne ne da da da da
Udarna
opterećenja
ne uvjetno uvjetno ne da da da
Jednostavna
demontaža
da da da da da da ne
Proizvoljan
položaj
montaže
ne uvjetno uvjetno ne da/ne da uvjetno
Osni pomak
spoja
ne da uvjetno ne ne ne ne
Zarezni
učinak spoja
velik velik mali velik mali mali mali
Troškovi
izrade
srednji visoki visoki srednji srednji niski visoki
Dodatni
troškovi
niski nikakvi nikakvi niski srednji srednji nikakvi

Spojevi oblikom uglavnom prenose okretni moment oblikom preko površinskog pritiska
neposredno između vratila i glavine (žlijebljeni i zupčasti spojevi, poligonski spojevi), odnosno
posredno preko dodatnih elemenata (poprečni klinovi i pera).

Spojevi naponskom vezom prenose okretni moment isključivo trenjem koje nastaje neposredno
između vratila i glavine zbog međusobnog pritiska (spoj steznom glavinom, rastavljivi i
nerastavljivi stezni spojevi). Za ove spojeve općenito mora biti ispunjen uvjet:


0
u ν = ⋅ ≥ ⋅
tr N k
F F F (5.1)

F
tr
[N] sila trenja na dodirnim površinama
F
N
[N] normalna sila na dodirnim površinama
u
0
(statički) koeficijent trenja na dodirnim površinama, tabela 1.5
F [N] rezultanta aktivnih sila;
2
= +
o a
F F F
F
o
[N] obodna sila; F
o
= 2T/d (T- okretni moment, d- promjer vratila)
F
a
[N] aksijalna sila
ν
k
sigurnost protiv klizanja; ν
k
= 1,0 do 2,5.
103

Prilikom prijenosa okretnog momenta, dijelovi vratila i glavine, te upotrijebljeni vezni elementi
(klinovi i pera) na dodirnim površinama su opterećeni površinskim pritiskom p, koji mora biti
manji od dopuštenoga, p ≤ p
dop
. Dopušteni površinski pritisak se određuje pomoću izraza

5.1 KLINOVI
Klinovi su strojni elementi klinastog oblika, obično s nagibom 1:100, koji se primjenom sile
umeću između glavine i vratila. Time se na dodirnim površinama stvara sila trenja potrebna za
prijenos okretnog momenta. Dok glavina uvijek ima izrađen žlijeb s jednakim nagibom kao klin,
vratilo može s obzirom na vrstu klina, biti različito oblikovano. Prema tome razlikuju se:
• žlijebljeni klinovi, gdje vratilo ima žlijeb bez nagiba
• plosnati klinovi, gdje je vratilo na mjestu klina spljošteno
• zaobljeni klinovi, gdje se ne zahtjeva nikakva dodatna obrada vratila
• tangencijalni klinovi, gdje su vratilo i glavina izrađeni s posebnim žljebovima po obodu

a) b)
120°

Slika 5.1: Ekscentričnost spoja vratila i glavine s klinom
a) dodir u dvije točke b) dodir u tri točke

U spoju vratila i glavine s klinom, zbog djelovanja klina, nastaje ekscentričan spoj, obzirom da
općenito dolazi do dodira među elementima u dvije točke (na jednoj strani posredno preko klina,
a na drugoj strani neposredno), slika 5.1a. Ako se upotrijebe dva klina pod kutom 120°, vratilo i
glavina dodiruju se u tri točke, slika 5.1b. To je povoljnije, posebno za izmjenična i udarna
opterećenja. Kako bi se što više smanjila ekscentričnost vratila i glavine preporučuje se prijelazni
dosjed između rupe u glavini i vratila (npr. H/k ili H/m). Zbog ekscentričnosti spoja klinovi se
koriste samo za manje brzine vrtnje (n ≤ 1200 min
−1
) prvenstveno u poljoprivrednim i
građevinskim strojevima, te u napravama za dizanje. Klinovi su obično izrađeni od vučenog
čelika prema DIN 1652 (ili ISO 1052), s vlačnom čvrstoćom R
m
≥ 600 N/mm
2
i to:

• St50-1K (Č0545) za visine klinova h ≤ 25 mm,
• St60-2K (Č0645) za visine klinova h > 25 mm.

5.1.1 Žlijebljeni klinovi
Žlijebljeni klinovi standardizirani su prema ISO 774 (DIN 6886 i DIN 6887). Dimenzije
žlijebljenih klinova i žljebova u vratilu i glavini navedene su u tabeli 5.3. Prema obliku i načinu
montaže razlikuju se:
104

• uložni klinovi, koji se ulažu u žlijeb vratila, a zatim se silom F glavina navuče na vratilo,
slika 5.2a. Uložni klinovi imaju zaokruženo čelo (tip A), a dužina im je jednaka dužini žlijeba
u vratilu.
• utjerni klinovi, kod kojih se najprije namješta glavina na željeno mjesto na vratilu, a zatim
se klinovi utjeruju silom F između glavine i vratila, slike 5.2b i c. Utjerni klinovi imaju ravno
čelo (tip B i klin s nosom), a žlijeb u glavini mora biti primjereno duži kako bi se klin zabio
između vratila i glavine. Klinovi s nosom prvenstveno se koriste u slučajevima kada kod
zabijenog klina nije moguće izbijanje sa suprotne strane, pa prilikom demontaže nos klina
služi za njegovo izvlačenje.

l
t
l
h
1:100

b
F
l
t
l

h
1:100

b
F
l
t
l

h
1:100

b
F
h
a) b) c)


Slika 5.2: Konstrukcijske izvedbe žlijebljenih klinova
a) uložni klin b) utjerni klin c) klin s nosom

Princip prijenosa okretnog momenta
žlijebljenim klinom prikazan je na slici 5.3.
Zbog klinastog oblika, a uslijed aksijalne sile
zabijanja, klin pritišće s donje strane (na
trbuhu) vratilo, a s gornje (na leđima) glavinu
radijalnim pritiskom p koji stvara na svim
dodirnim površinama silu i moment trenja
potrebne za prijenos okretnog momenta.
Ovako stvorena veza, koja drži zajedno
glavinu, klin i vratilo, naziva se naponska veza.
Da bi se ona održala, stvoreni moment trenja
mora biti stalno veći od okretnog momenta koji
se prenosi. Ako ova naponska veza popusti,
tada se prijenos okretnog momenta ostvaruje
oblikom, tj. pritiskom bočnih površina klina na
glavinu ili vratilo, ili obratno.
µ
ω
F
p
p
p
p
F
p
F
p
F
p
µ F
p

Slika 5.3: Prijenos okretnog momenta
žlijebljenim klinom


. S obzirom da sile kojima se zabija klin između vratila i glavine općenito nisu poznate, ne može
se pouzdano odrediti radijalni pritisak p
r
, slika 5.3. Zbog toga se žlijebljene klinove proračunava
na bočni pritisak p, a neuzimanje u obzir radijalnog pritiska p
r
u proračunu predstavlja određenu
sigurnost. Obodna sila F
o
, kao posljedica djelovanja okretnog momenta T na promjeru vratila (F
o

= 2⋅T/d), uzrokuje na dodirnoj površini između klina i žlijeba glavine A = l
t
⋅t
2
površinski pritisak
p =F
o
/A koji mora biti u dopuštenim granicama. Upotrebom više klinova površinski pritisak se
smanjuje, jer je raspoređen na više klinova:

dop
2
2
t
T
p p
d t l i
= ≤
⋅ ⋅ ⋅
(5.3)
105

p [N/mm
2
] površinski pritisak između klina i glavine
T [Nmm] okretni moment
d [mm] promjer vratila
t
2
[mm] dubina žlijeba u glavini, tabela 5.3
l
t
[mm] nosiva dužina klina, slika 5.2
i broj klinova; obično i ≤ 2
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak, izraz (5.2)

5.2 PERA
Spoj s perima najčešće je korišten spoj vratila i glavine, prvenstveno primjeren za mirna
opterećenja. Pera, slično kao i klinovi, imaju pravokutan poprečan presjek, ali su im donja i
gornja ploha paralelne. Prilikom montaže, najprije se umeće pero u žlijeb vratila, a zatim se
namješta glavina na željeno mjesto na vratilu. Obzirom da između gornje plohe pera i žlijeba
glavine postoji zračnost, slika 5.7, to omogućuje centriranje položaja elemenata na vratilu.
Spojevi s perima zbog toga su, u usporedbi s klinovima, primjereni za veće brzine vrtnje. Okretni
moment kod pera se prenosi samo oblikom preko površinskog pritiska na bočne dodirne površine
između pera i žlijeba glavine. Pera se izrađuju od istih materijala kao i klinovi, poglavlje 5.1.

Standardne izvedbe pera mogu pri jednakoj širini b imati različitu visinu h. Prema tome se
razlikuju:
• visoka pera, standardizirana prema DIN 6885 (ISO 773),
• niska pera, koja su standardizirana prema DIN 6885 (ISO 2491), a koriste se kod tankih
glavina koje bi se upotrebom visokog pera previše oslabila.

Visoka i niska pera izrađuju se u dvije osnovne izvedbe, slika 5.7.
• tip A sa zaokruženom čeonom plohom, gdje je žlijeb u vratilu izrađen prstastim glodalom,
a dužina žlijeba jednaka je dužini pera,
• tip B s ravnom čeonom plohom, gdje je žlijeb u vratilu izrađen obodnim glodalom, a
dužina žlijeba je duža od dužine pera.


t
1

t
2
b
d
r
r
l

h
l
t

b

h
9
l = l
t
Tip A Tip B

b

h
9

Slika 5.7: Spojevi vratila i glavine perom

Pera su izrađena s tolerancijom širine h9, dok je tolerancija širine žlijeba b i glavine ovisna o
zahtijevanoj aksijalnoj pokretljivosti strojnih elemenata namještenih na vratilu. Tako se razlikuju
spojevi vratila i glavine s:

• aksijalno nepokretnom glavinom, gdje je između pera i žlijeba glavine čvrsti dosjed
(tolerancije širine žlijeba vratila i glavine dane su u tabeli 5.4).
106
• aksijalno pokretnom glavinom, gdje je između pera i žlijeba glavine labav dosjed
(tolerancije širine žlijeba vratila i glavine navodi tabela 5.4)

5.3 ŽLIJEBLJENI SPOJEVI
Za prijenos većih okretnih momenata, te izmjeničnih i udarnih opterećenja, koriste se žlijebljeni
spojevi. U takvom spoju vratilo ima u uzdužnom smjeru simetrično raspoređene grebene
(«klinove»), a provrt u glavini ima profil koji odgovara profilu vratila, tj. žljebove u koje
dosjedaju grebeni vratila, slika 5.10. Profil glavine i vratila izrađuje se s odgovarajućim vlačnim
trnovima, odnosno vlačnim glavinama koja na rubovima svojih grebena i žljebova imaju oštrice
za rezanje. U općoj strojogradnji najviše se upotrebljavaju žlijebljeni spojevi s unutarnjim
centriranjem prema ISO 14, u kojima uvrt u glavini naliježe na unutrašnji promjer vratila, slika
5.10a. Prema veličini žljebova ovi spojevi se izrađuju u lakoj i srednjoj izvedbi, tabela 5.5 (teža
izvedba, koja se koristi za posebne namjene standardizirana je prema DIN 5464). Odgovarajućom
tolerancijom glavine i vratila može se osigurati da glavina na vratilu bude aksijalno pokretna ili
nepokretna. Za velika izmjenična i udarna opterećenja koriste se žlijebljeni spojevi s bočnim
centriranjem, slika 5.10b, kojeg je u usporedbi s unutarnjim centriranjem teže izraditi. U
strojevima za obradu u praksi su poznate i posebne namjenske izvedbe žlijebljenih spojeva, koje
su standardizirane prema DIN 5471 i DIN 5472.


a)
b)
vratilo
glavina

Slika 5.10: Centriranje žlijebljenog spoja
a) unutarnje centriranje b) bočno centriranje

Žlijebljeni spojevi proračunavaju se slično kao i pera obzirom na površinski pritisak p na bočnim
dodirnim površinama među grebenima vratila i žljebovima glavine. Obzirom da se zbog
postupaka izrade ukupno opterećenje nejednakomjerno raspoređuje na pojedine dodirne površine,
prilikom proračuna potrebno je uzimati u obzir i koeficijent nošenja k. Tako stvarni površinski
pritisak na pojedinoj dodirnoj površini iznosi:

dop
2
sr t
T
p k p
d h l i
= ≤
⋅ ⋅ ⋅
(5.5)

p [N/mm
2
] površinski pritisak između grebena vratila i žljebova glavine
T [Nmm] okretni moment
d
sr
[mm] srednji promjer žlijebljenog vratila; d
sr
= (d + D)/2
h [mm] visina nalijeganja glavine na žlijebljeno vratilo; h = (D − d)/2
d [mm] unutarnji promjer vratila, tabela 5.5
107
D [mm] vanjski promjer vratila, tabela 5.5
l
t
[mm] nosiva dužina žlijebljenog vratila (obično dužina glavine)
i broj žljebova, tabela 5.5
k faktor nošenja
k ≈ 1,35 za unutarnje centriranje; k ≈ 1,05 za bočno centriranje
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak, izraz (5.2).

5.4 ZUPČASTI SPOJEVI
Zupčasti spojevi slični su žlijebljenim spojevima, pri čemu vratilo i glavina umjesto žljebova po
obodu imaju primjereno oblikovane zupce s trokutastim ili evolventnim profilom.

Trokutasti profil prema DIN 5481
β

d
2

d
3

d


Evolventni profil prema DIN 5480

d
2

d
3

dRazmjerno velik broj zubaca osigurava prijenos velikih okretnih momenata i udarnih opterećenja.
U usporedbi sa žlijebljenim spojevima zupci su manji, pa su zupčasti spojevi primjereniji za tanja
vratila, a omogućuju i pozicioniranje glavine u obodnom smjeru. Zupčasti spojevi s trokutastim
profilom obično su izrađeni s bočnim centriranjem, a koriste se prvenstveno za aksijalno
nepokretne glavine. Kod zupčastih spojeva s evolventnim profilom moguće je također i unutarnje
ili vanjsko centriranje, a koriste se za aksijalno pokretne ili nepokretne glavine. Zupčasti spojevi
proračunavaju se na površinski pritisak kako slijedi:

dop
2
sr t
T
p k p
d h l z
= ≤
⋅ ⋅ ⋅
(5.6)

p [N/mm
2
] površinski pritisak među bokovima zubaca
T [Nmm] okretni moment
d
sr
[mm] srednji promjer; d
sr
= (d
2
+ d
3
)/2
h [mm] nosiva visina zupca; h = ( d
3
− d
2
)/2
d
2
[mm] unutarnji promjer glavine, tabela 5.6
d
3
[mm] vanjski promjer vratila, tabela 5.6
l
t
[mm] nosiva dužina zupčastog vratila (obično dužina glavine)
z broj zubaca, tabela 5.6
k faktor nošenja
k ≈ 2 za trokutasti profil; k ≈ 1,35 za evolventni profil
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak, izraz (5.2).

108


5.5 STEZNI SPOJEVI
5.5.1 Nerastavljivi stezni spoj

U nerastavljivom steznom spoju vratilo i glavina su izrađeni s čvrstim dosjedom, s potrebnim
preklopom. Zbog toga nakon ugradnje na dodirnom površinama nastaje površinski pritisak p koji
osigurava silu trenja F
tr
,

potrebnu za prijenos vrtnje. Istovremeno, takav spoj podnosi i određenu
aksijalnu silu. Stezni spoj je primjeren za velika izmjenična i udarna opterećenja, pa ga se može
koristiti svugdje tamo gdje ostali spojevi vratila i glavine nisu dovoljni za prijenos velikih
okretnih momenata. Zbog čvrstog dosjeda između vratila i glavine za stezni spoj je potrebno
upotrebiti odgovarajući postupak montaže.
Montaža nerastavljivog steznog spoja
U praksi se upotrebljavaju tri postupka montaže i demontaže steznog spoja: mehanički, toplinski i
hidraulički postupak, slika 5.12. Odabrani postupak ovisi prvenstveno o zahtjevanom preklopu
steznog spoja i montažnim sredstvima koja su na raspolaganju.

U mehaničkom (uzdužnom) postupku vratilo i glavina sastavljaju se u hladnom stanju s
određenom montažnom silom F
m
i brzinom utiskivanja vratila u glavinu 2 do 5 mm/s, slika 5.12a.
Kako bi se olakšala montaža, dio s višom granicom tečenja (obično je to vratilo) je skošen pod
kutom ϕ = 5° na dužini | |
3
mm l d ≈ , a dodirne površine obično su još i nauljene, osim ako je
jedan dio iz bronze. Kod većih preklopa izvodi se dvostruko skošenje vratila. Ovako montiran
stezni spoj postiže radnu sposobnost nakon približno 48 sati.


ulje pod
tlakom
d d
d

l

F
m
ϕ
zagrijana
glavina
pothlađeno
vratilo
a) b) c) d)
Z
m
Z
m

Slika 5.12: Načini montaže (demontaže) steznog spoja
a) mehanički b) i c) toplinski d) hidraulički

U toplinskom postupku montaže koriste se svojstva materijala da se prilikom zagrijavanje rasteže,
a prilikom hlađenja skuplja. Glavina se raširi kada se zagrije na odgovarajuću temperaturu, a
između dijelova nastane zračnost Z
m
, pa ih se može sastaviti bez upotrebe dodatne mehaničke
sile, slika 5.12b. Kada se glavina nakon montaže ohladi na sobnu temperaturu, skupi se, a zbog
109
preklopa na dodirnim površinama nastaje odgovarajući površinski pritisak za postizanje sile
trenja. Glavina se obično zagrijava u ulju, ali ako se zahtijevaju suhe dodirne površine radi većih
koeficijenata trenja, tada se glavina zagrijava u peći s vrućim zrakom. U oba slučaja glavina se
zagrijava do 400°C. Više temperature nisu preporučljive, jer mogu lako uzrokovati strukturne
promjene u materijalu i smanjenje čvrstoće. Slični odnosi postižu se i hlađenjem vratila, slika
5.12c. Na nižoj temperaturi vratilo se skupi, pa se lako umetne u glavinu. Kada se nakon montaže
vratilo ponovno zagrije na sobnu temperaturu, raširi se, te zbog čvrstog dosjeda pritišće na
glavinu s potrebnom silom za savladavanje željenih vanjskih opterećenja. Vratilo se hladi u
suhom ledu u kojemu se postižu temperature do −78 °C, a niže temperature (do −196 °C) postižu
se u tekućem dušiku. Glavinu je potrebno zagrijati ili vratilo ohladiti za:


max m
P Z
d
ϑ
α
+
∆ =

(5.12)

P
max
[mm] najveća moguća vrijednost preklopa za odabrani dosjed, tabela 5.10
Z
m
[mm] potrebna zračnost pri montaži; Z
m
≈ 0,1 mm, Z
m
≥ 0,001⋅d
d [mm] nominalni promjer steznog spoja; slika 5.13
α [K
−1
] koeficijent toplinskog rastezanja glavine (vratila), tabela 1.7.

U hidrauličkom postupku na dodirne površine između vratila i glavine dovodi se ulje pod
pritiskom zbog čega se vratilo skupi, a glavina raširi, slika 5.12d. Na taj način mogu se montirati
samo dijelovi s blago koničnim površinama (konus 1:30), gdje se vratilo najprije potisne u
glavinu do određenog položaja, a konačni položaj se postiže tek uz pomoć pritiska ulja. U slučaju
cilindričnih dodirnih površina spomenuti postupak se koristi za demontažu ležajeva koji su
prethodno montirani mehaničkim ili toplinskim postupkom, slika 5.12d. Vrijednosti za najmanji
potrebni pritisak ulja za montažu, te pritisak ulja za demontažu, mogu se naći u specijaliziranoj
literaturi ili u katalozima proizvođača ležajeva.

Pri svakom, a naročito pri uzdužnom postupku montaže steznog spoja, dolazi do tzv. zaglađivanja
(uglačavanja) površina vratila i glavine (H
v
i H
g
na slici 5.13), zbog čega je stvarni preklop nakon
montaže nešto manji od teoretskog. Očito je gubitak preklopa ∆P = 2(H
v
+H
g
), pa se, prema slici
5.13b, može procijeniti izrazom:

( )
3
v
0, 8 10
z zg
P R R

∆ ≈ ⋅ ⋅ + (5.13)

∆P [mm] izgubljena preklop zbog uglačavanja površina
R
zv
[um] srednja visina neravnina vratila; tabela 1.4
R
zg
[um] srednja visina neravnina glavine; tabela 1.4


R
z
g

P
s
t


P

R
z
v

H
g

H
v

H
g

0,4

R
zg

H
v

0,4

R
zv

nul linija
P
m
i
n

T
g

T
v

P
m
a
x

T
g
t olerancijsko polje glavine
T
v
t olerancijsko polje vrat ila
a)

b)

Slika 5.13: Shematski prikaz postignutog preklopa u steznom spoju
a) teorijski za sistem jedinstvenog provrta b) praktično
110

Vrijednosti za R
zv
i R
zg
mogu se, ovisno o stupnju hrapavosti površina vratila i glavine, očitati iz
tabele 1.4, ili se uzimaju preporučene vrijednosti prema DIN 7190:

d ≤ 500 mm ⇒ R
zv
= 0,8 um; R
zg
= 1,6 um
d > 500 mm ⇒ R
zv
= 1,6 um; R
zg
= 3,2 um

Dakle, stvarne vrijednosti najvećeg i najmanjeg preklopa su:


min, min st
P P P = − ∆ (5.14)


max, max st
P P P = − ∆ (5.15)

P
min
[mm] teorijska vrijednost minimalnog preklopa
P
max
[mm] teorijska vrijednost maksimalnog preklopa
P
min,st
[mm] stvarna vrijednost minimalnog preklopa
P
max,st
[mm] stvarna vrijednost maksimalnog preklopa
∆P [mm] izgubljeni preklop zbog zaglađivanja površina, izraz (5.13)

Prilikom odabira stvarnog dosjeda, odnosno određivanja odgovarajućih tolerancija promjera
glavine i vratila, treba računski dobivene preklope povećati za gubitak preklopa:


min min,st
P P P = + ∆ (5.16)


max max,st
P P P = + ∆ . (5.17)

Teorijski, u steznom spoju preklop P je razlika između unutarnjeg promjera glavine D
n
i vanjskog
promjera vratila d
z
koja imaju jednaku nominalnu dimenziju d i pripadne tolerancije. Za
proizvoljne tolerancije mogu se izračunati najveći (D
max
, d
max
) i najmanji (D
min
, d
min
) promjeri
preklop prema izrazu (1.5). U pravilu se tolerancije vratila i glavine ne odabiru proizvoljno, nego
se upotrebljavaju preporučeni čvrsti dosjedi koji se, prema ISO preporukama, mogu odabrati iz
tabele 5.5. U njoj se, s obzirom na nominalni promjer steznog spoja d i odabrani dosjed, navode
pripadajuće vrijednosti za P
min
i P
max
. Tabela 5.8 izrađena je za sistem jedinstvenog provrta
(tolerancija glavine H7) i vrijedi za nominalne promjere d ≤ 500 mm. Za promjere d > 500 mm
tolerancija glavine je H8, stupanj tolerancije vratila IT 7, a vrijednosti za P
min
i P
max
mogu se
očitati iz specijalizirane literature.

U slučaju kada nijedan dosjed iz tabele 5.8 ne odgovara uvjetima (5.30), odabire se neki drugi
dosjed prema ISO 286, odnosno promjene se geometrijske veličine vratila i glavine, ili se odabire
drugi materijal.

Proračun steznog spoja
Proračun čvrstoće i određivanje odgovarajućeg preklopa, odnosno tolerancije vratila i glavine,
standardizirani su npr. prema DIN 7190. U steznom spoju vratilo i glavina imaju jednak
nominalni promjer d različitih tolerancija, koje osiguravaju postizanje preklopa P, tj. čvrstog
dosjeda. Zbog preklopom nastalog (radijalnog) površinskog pritiska p glavina je nakon montaže
opterećena u radijalnom smjeru tlačnim naprezanjima σ
rg
, a u obodnom (tangencijalnom) smjeru
vlačnim naprezanjima σ
tg
. Zbog istog pritiska vratilo trpi naprezanja σ
rv
i σ
tv
. Radijalna
naprezanja glavine i vratila na promjeru d steznog spoja jednaka su površinskom pritisku p, te
111

opadaju (do nule) s udaljenošću od d. Tangencijalna naprezanja σ
tg
i σ
tv
glavine i vratila veća su
od radijalnih i opadaju s promjerom. Radijalna i obodna normalna naprezanja, budući međusobno
okomita, su ujedno i glavna naprezanja, pa je za proračun čvrstoće prema hipotezi najvećih
tangecijalnih naprezanja mjerodavna njihova razlika, koja predstavlja ekvivalentno naprezanje.
Kvalitativni rasporedi ekvivalentnih naprezanja σ
eg
za glavinu i σ
ev
za vratilo prikazani su na slici
5.13a. Uočljivo je da ona u glavini imaju vlačni, a u vratilu tlačni karakter. Zbog toga, ali još više
zbog toga što su u glavini naprezanja veća a materijal slabiji, obično se provjerava samo čvrstoća
glavine:


2
,max ,max ,max 2 2
1
2
1 1
g
eg tg rg dop
g g
p
p p
δ
σ σ σ σ
δ δ
+
= − = + = ≤
− −
(5.18)

σ
eg,max
[N/mm
2
] najveće ekvivalentno naprezanje u glavini, na promjeru steznog spoja
σ
tg,max
[N/mm
2
] najveće obodno naprezanje u glavini, na promjeru steznog spoja
σ
rg,max
[N/mm
2
] najveće radijalno naprezanje u glavini, na promjeru steznog spoja
p [N/mm
2
] srednji površinski pritisak na steznim površinama
δ
g
omjer dimenzija glavine, δ
g
= d/D
v
σ
dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje materijala glavine, σ
dop
= R
e

T


0,9R
e
za σ
eg,max
< R
e
.

Površinski pritisak p na steznim površinama ovisi o veličini preklopa P. Prema teoriji cilindara s
debelim ljuskama, ta veza je dana sljedećim izrazom:


P
p
K d
=

, (5.19)

gdje je K pomoćna proračunska veličina definirana svojstvima materijala obaju stegnutih
dijelova, te njihovim omjerima dimenzija:


2
2
v
v 2 2
v v
1
1 1 1
1 1
g
g
g g
K
E E
δ
δ
u u
δ δ
| | + | | +
= + + −
|
|
|
− −
\ .
\ .
(5.20)

E
g
, E
v
[N/mm
2
] moduli elastičnosti materijala glavine i vratila
u
g,
u
v
Poissonovi koeficijenti materijala glavine i vratila
δ
v
omjer dimenzija vratila, δ
v
= d
u
/d
κ faktor utjecaja duljine glavine na stezanje vratila, tabela 5.9.

Ovaj izraz strogo vrijedi samo za beskonačno dugački stezni spoj. U stvarnosti, stezanje, tj.
stvoreni pritisak ovisi o omjeru duljine glavine i promjera steznog spoja, te o omjeru δ
v
promjera
vratila. On se uzima u obzir tako da se za vanjske dijelove čija je dužina manja od promjera
vratila (to su rjeđe glavine, a češće prstenovi), pomoćna proračunska veličina K pomnoži s
faktorom duljine glavine κ. Tako stvarna vrijednost K
st
proračunske veličine K postaje:

K
st
= κ · K (5.21)

Tabela 5.9 Faktor duljine glavine κ
Omjer l/d
δ
v
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0 0,33 0,55 0,69 0,78 0,83 0,87 0,90 0,92 0,94 0,95
112
0,2 0,32 0,53 0,67 0,78 0,83 0,87 0,90 0,92 0,94 0,95
0,4 0,31 0,52 0,65 0,76 0,81 0,85 0,88 0,91 0,93 0,94
0,6 0,29 0,50 0,62 0,73 0,78 0,82 0,86 0,89 0,92 0,93

Ukoliko maksimalno ekvivalentno naprezanje σ
eg,max
izračunato prema izrazu 5.18 premašuje
vrijednost granice tečenja, ulazi se u elastično plastično područje, raspored naprezanja za
razvlačive (duktilne) materijale prikazan je na slici 5.14b, a gore prikazani način proračuna ne
vrijedi. Postupak proračuna za elastično-plastično područje može se pronaći u specijaliziranoj
stručnoj literaturi ili npr. u standardu DIN 7190. U daljnjem tekstu se proračun steznog spoja
odnosi samo za naprezanja u elastičnom području, tj. za σ
eg,max
< R
e
.


σeg
σev
Rev
Reg
σeg
σev
p
p
p
p

d
u

d

=

d
v

=

D
u

D
v

a) b)
glavina
vratilo
R
ev
granica tečenja vratila
R
eg
granica tečenja glavine

d


Slika 5.14: Raspored naprezanja u steznom spoju
a) elastično opterećenje b) elastično-plastično opterećenje

Stezni spoj u općem slučaju podnosi obodnu silu F
t
, kao posljedicu okretnog momenta T i
aksijalnu silu F
a
koja proizlazi iz djelovanja elemenata kao što su stožasti zupčanici, cilindrični
zupčanici s kosim zubima, aksijalni ležajevi itd. U proračunu steznog spoja potrebno je uzeti u
obzir rezultirajuće opterećenje F
R
na nominalnom promjeru steznog spoja d prema izrazu:


2 2
R t a
F F F = + . (5.22)

Da bi stezni spoj mogao prenijeti rezultirajuće opterećenje F
R,
, na dodirnim površinama između
glavine i vratila treba postići silu trenja F
tr
> F
R
, slika 5.15, odnosno

tr R k
F F ν = ⋅ (5.23)

ν
k
sigurnost protiv klizanja
ν
k
= 1,5 za mirno opterećenje
ν
k
= 1,8 za istosmjerno promjenjivo opterećenje
ν
k
= 2,2 za izmjenično opterećenje.

Da bi se dobila tolika sila trenja površinski pritisak mora biti

min
0 0
tr tr r
F F F
p
A A d l u π u
= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
(5.24)
113

p
min
[N/mm
2
] najmanji potrebni površinski pritisak između vratila i glavine
F
r
[N] radijalna sila na dodirnoj površini; F
r
= F
tr
/u
k
F
tr
[N] sila trenja na dodirnim površinama između vratila i glavine, izraz (5.23)
A [mm
2
] dodirna površina između vratila i glavine; A = πd l
d [mm] nominalni promjer steznog spoja, slika 5.13
l [mm] nosiva dužina steznog spoja (obično dužina glavine)
u
0
(statički) koeficijent trenja steznog spoja.

p
ξ
dF
tr
dF
a
dF
o
dF
R
A d
r
d
l
d
l
p
T
F
a
a) b)
c)
p

Slika 5.15: Stezni spoj zupčanika s vratilom
a) uzdužni presjek b) poprečni presjek c) diferencijalne sile na diferencijalnoj površini

Ako je površinski pritisak manji od ovog, sigurnost protiv klizanja će biti manja od prije
odabrane, što nije dopušteno. U suprotnom, sigurnost protiv klizanja će biti veća od ν
k
. Budući da
je stvarna vrijednost preklopa slučajna veličina, onda su i stvarne vrijednosti površinskog pritiska,
sile trenja, sigurnosti protiv klizanja i naprezanja također slučajne veličine. Vjerojatnost da se ove
veličine nađu u određenim granicama lako se može odrediti ako se poznaje srednja vrijednost i
varijanca preklopa. Takav, vjerojatnosni proračun steznog spoja, može se naći u specijalističkoj
literaturi, a ovdje će se problem nemogućnosti određivanja točnih vrijednosti slučajnih veličina
odrediti na klasičan način: računati će se uvijek samo s jednom vrijednošću preklopa,
minimalnom P
min
ili maksimalnom P
max
. Pravilo je da se uzima ona vrijednost koja će, kad se
preko nje izračuna tražena fizikalna veličina, rezultirati s većom stvarnom sigurnošću steznog
spoja. Tako npr, ako se za poznati dosjed kontrolira čvrstoća steznog spoja, naprezanja će se
računati za P
max
, jer će tako stvarna naprezanja biti manja od računskih, a stvarni stupanj
sigurnosti veći. Ako se računa sigurnost protiv klizanja, sila trenja će se računati za P
min
, pa će
tako njezina stvarna vrijednost biti veća, kao i sigurnost protiv klizanja. Ako je potrebno odrediti
dosjed, tj. preklop za traženu sigurnost protiv klizanja, tada računski dobivena vrijednost
preklopa mora približno odgovarati vrijednosti P
min
odabranog dosjeda. Tada će stvarna sigurnost
protiv klizanja biti veća, jer će stvarni preklop biti veći od potrebnog. Pri proračunu potrebne sile
utiskivanja kod mehaničke (uzdužne) montaže, uzima se P
max
.

Kod steznih spojeva koji brzo rotiraju potrebno je uzeti u obzir i utjecaj centrifugalne sile koja
kod većeg broja okretaja vodi k smanjenju površinskog pritiska.

114
U praksi, proračun steznog spoja najčešće teče tako da se za poznata vanjska opterećenja (T, F
a
)
traži odgovarajući čvrsti dosjed (P
min
i P
max
), kojim će se na dodirnim površinama između vratila
i glavine postići potreban površinski pritisak p
min
, odnosno sila trenja F
tr
za prijenos željenih
opterećenja. U tom slučaju, nakon što se prema izrazu 5.23 izračuna potrebna sila trenja F
tr
,

prema izrazu 5.24 potrebni minimalni pritisak p
min
, potrebna vrijednost P
min,st
minimalnog
preklopa računa se iz izraza 5.19:


min
min,
st
st
g
K d p
P
E
⋅ ⋅
= . (5.25)

Za izbor dosjeda prema tabeli 5.8, potrebno je ovoj vrijednosti dodati vrijednost zaglađivanja ∆P.

Ako su u steznom spoju na glavini predviđena rebra za ojačavanje (slika 5.16), ona koče elastičnu
deformaciju u radijalnom smjeru. Spomenuti utjecaj uzima se u obzir tako da se modul
elastičnosti glavine ojačane s rebrima, poveća za 30%. Ako je glavina nazubljena, tada se za
vanjski promjer glavine mora uzeti promjer jezgre (npr. prilikom montaže zupčanika sa steznim
spojem vanjski promjer glavine jednak je promjeru kruga preko korijena kruga zupčanika).

U proračunu steznog spoja potrebno je odrediti i potrebne parametre montaže. U slučaju
mehaničke montaže (slika 5.12a) potrebna sila utiskivanja iznosi:

max m
F p d l π u ≥ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (5.26)

F
m
[N] potrebna sila utiskivanja kod mehaničke montaže steznog spoja
p
max
[N/mm
2
] najveći površinski pritisak između vratila i glavine
D [mm] nominalni promjer steznog spoja; slika 5.13
l [mm] nosiva dužina (obično dužina glavine)
u kinetički koeficijent trenja, tabela 1.5, u ≅ 0.15 do 0.2.


5.5.2 Rastavljivi stezni spojevi
Rastavljivi stezni spojevi prenose okretni moment s vratila na glavinu ili obratno trenjem, tj.
pomoću naponske veze. Zbog toga se praktički neograničen broj puta mogu rastaviti i ponovno
sastaviti. Najpoznatiji je stezni spoj s koničnim dosjedom. Od elastičnih elemenata koji se umeću
između vratila i glavine da bi se djelovanjem aksijalne sile stvorio na njihovim obodima
radijalni pritisak, najčešće se upotrebljavaju stezni prstenovi, stezni ulošci, naponske ploče i
Spieth čahure.
Stezni spoj s koničnim dosjedom
Konični dosjed prenosi okretni moment silom trenja između konično oblikovanog završetka
vratila i glavine. Pri tome se potrebna radijalna sila, odnosno površinski pritisak, stvara preko
aksijalne sile prednapona F
v
pritezanjem vijka, prema slici 5.17a. Prednost koničnog dosjeda je u
tome što dobro centrira glavinu na vratilo, pa se može koristiti za veće brzine vrtnje. Koničnom
dosjedu se, prvenstveno kod dinamičkih opterećenja, dodaje i odgovarajuće pero kao dodatno
osiguranje protiv klizanja, slika 5.17b. Kod manjih kutova konusa (α/2 < ρ, gdje je ρ kut)
konični dosjed je samokočan, što znači da spoj ostaje čvrst i nakon prestanka djelovanja sile F
v
,
pa se mora rastaviti silom.

115
U koničnom dosjedu vratilo i provrt u glavini na mjestu spoja imaju oblik konusa, koji je
definiran omjerom:

1
konus 2tan( / 2)
D d
x L
α

= = = (5.27)

D [mm] veći promjer konusa, slika 5.17
d [mm] manji promjer konusa, slika 5.17
L [mm] dužina konusa, slika 5.17
α [°] kut konusa, slika 5.17

U općem strojarstvu, za pričvršćivanje zupčanika, remenica, spojki i drugih strojnih elemenata,
najviše se upotrebljava konus 1:10, a za držače alata koriste se Metrički konus 1:20 i Morseov
konus 1:19,212 do 1:20,02.


Fv
p

d


D

L
a) b)

α


α
/
2


Slika 5.17: Konični dosjed
a) bez pera b) sa perom

Slika 5.17 prikazuje odnose sila u koničnom dosjedu. Zbog pojednostavljenja pretpostavlja se da
sile djeluju na srednjem promjeru D
sr
. Kao posljedica pritezanja matice, javlja se prednaponska
sila F
v
koja nabiva glavinu na vratilo, stvarajući na dodirnim površinama površinski pritisak p,
odnosno normalnu silu F
N
= p⋅A
N
(slika 5.18a). U ravnini dodirnih ploha djeluje sila trenja F
tr
=
F
N
⋅u
0
. Sile F
N
i F
tr
mogu se sastaviti u rezultantu F (slika 5.18a), koja se rastavlja na radijalnu
komponentu F
r
i aksijalnu komponentu (slika 5.18b). Zbog ravnoteže sila, ta aksijalna
komponenta mora biti jednaka prednaponskoj sili F
v
. Uzimajući u obzir izraze
0
tan /
tr N
F F ρ u = = (slika 5.18a) i
v
tan( / 2 ) /
r
F F α ρ + = (Slika 5.18b), iz izraza (5.1) slijedi
izraz za nastalu sila trenja:


( )
0
tan 2
r
tr
F
F
u
α ρ

+
. (5.28)

u
0
koeficijent trenja na dodirnim površinama
F
r
[N] radijalna sila zbog pritiska
ρ kut trenja; ρ = arctanu
0
.
u
0
koeficijent trenja; u
0
≈ 0,1 (ρ ≈ 6°) za suhe i glatke površine.

116

F
v
p


d


D

l

l
/ 2

D
s
r


α
/
2

F
t r

F
N

F
F
v
F
v

F
r

F

ρ
α/2
ρ

α
/
2
b)

a)


Slika 5.18: Odnosi sila u koničnom dosjedu
a) normalna sila F
N
i sila trenja F
tr
b) radijalna sila F
r
i sila prednapona F
v


Da ne bi došlo do proklizavanja steznih površina, sila trenja mora biti veća od rezultante
djelujućih aktivnih sila koje stezni spoj prenosi, tj.


,
2 2
tr
k k potr
o a
F
F F
ν ν = ≥
+
(5.29)

ν
k
stupanj sigurnosti protiv klizanja
F
0
[N] obodna sila
F
a
[N] aksijalna sila koja se prenosi
ν
k,potr
potrebni stupanj sigurnosti protiv klizanja; ν
k,potr
= 1,3.

Ukoliko se ne prenosi aksijalna sila, ν
k
je (za sve vrste steznih spojeva) jednak:


tr tr
k
o
F T
F T
ν = = (5.29a)

T
tr
[Nmm] moment trenja na dodirnoj površini; T
tr
= F
tr
·D
sr
/2
T [Nmm] okretni moment koji se prenosi; T

= F
o
·D
sr
/2.
D
sr
[mm] srednji promjer steznog spoja; D
sr
= (D+d)/2.
D [mm] veći promjer konusa, slika 5.17
d [mm] manji promjer konusa, slika 5.17.

U fazi konstruiranja steznog spoja potrebno je odrediti prednaponsku silu vijka potrebnu za
siguran prijenos opterećenja. Iz gornjih izraza slijedi:


( )
2 2
v
0
tan 2
k o a
F F
F
ν α ρ
u
⋅ + ⋅ +
= (5.30)

Za F
a
= 0 slijedi:


( )
v
0
2 tan 2
k
sr
T
F
D
ν α ρ
u
⋅ +
=

(5.30a)

117
Ovolika sila prednapona dobije se pritezanjem matice momentom ključa, koji se izračuna prema
izrazu (6.21).

Normalna sila F
N
, kao posljedica djelovanja aksijalne sile F
v
, uzrokuje površinski pritisak p=F
N
/A
N
≈ F
r
/A
sr
, kojega je potrebno kontrolirati:

( )
v
tan 2
dop
sr
F
p p
D l π α ρ
= ≤
⋅ ⋅ +
(5.31)

F
v
[N] prednaponska sila montaže koničnog dosjeda, izraz (5.31)
p
dop
[N/mm
2
] dopušteni površinski pritisak, izraz (5.2).

5.5.3 Stezni spoj pomoću steznih prstenova
Par steznih prstenova kao elastični vezni element glavine i vratila, sastavljen je od unutrašnjeg ili
vanjskog koničnog prstena od poboljšanog čelika koji se umeće u odgovarajući otvor između
vratila i glavine, slika 5.19. Ako na prstene djeluje dovoljno velika aksijalna sila F
a
, na dodirnim
površinama između vratila i unutarnjeg prstena, te između glavine i vanjskog prstena, stvara se
površinski pritisak p koji uzrokuje potrebnu silu trenja za prijenos vrtnje. Potrebna aksijalna sila
F
a
obično se postiže s jednim (slika 5.19a) ili više (slika 5.19b) vijaka za pritezanje. Zbog velikog
polukuta konusa (α/2 = 16°42') ovakav spoj nije samokočan, pa se nakon prestanka djelovanja
aksijalne sile F
a
lako može rastaviti.d


D

F
p

d


D

F
p
/ i
a) b)
i = br. vijaka


Slika 5.19: Primjeri veza glavine i vratila sa steznim prstenima
a) s jednim priteznim vijkom i jednim parom prstenova b) s više priteznih vijaka i četiri para prstenova

Na slici 5.20 prikazani su odnosi sila na kosini, tj. na dodirnim površinama steznih prstenova. Iz
poligona sila na vanjskom i unutrašnjem prstenu, očito je:

( ) ( )
1 , 1 1 0
tan / 2 tan / 2
a tr o r r
F F F F α ρ u α ρ = + + = + +

(5.32)

F
a1
|N| aksijalna sila na prvom paru steznih prstenova
F
tr,o
|N| sila trenja između unutrašnjeg prstena i vratila, za prvi par prstenova
F
r1
|N| radijalna sila na prvom paru steznih prstenova
α kut konusa steznih prstenova
ρ kut trenja; ρ = arctan u
0

u
0
koeficijent trenja.

118
Uz F
tr,o
≅ F
tr,g
, također slijedi:

( )
2 1 1 1 0
2 tan / 2
a a tr r
F F F F α ρ u = − = + −

(5.33)

F
a2
|N| aksijalna sila na prvom paru steznih prstenova
F
tr1
|N| sila trenja za prvi par steznih prstenova

pa je, uz F
tr1
= u
0
F
r1
, lako izračunati silu trenja na prvom paru steznih prstenova, stvorenom
aksijalnom silom F
a1
jednakoj sumi aksijalnih sila svih vijaka. Dakle:


( )
0
1 1
0
tan / 2
tr a
F F
u
u α ρ
=
+ +
(5.34)

Za svaki idući par steznih prstenova prikazani odnosi sila ostaju isti, ali je, u skladu s izrazom
(5.33), aksijalna sila manja od prethodne za dvije sile trenja. Dakle, za drugi par steznih
prstenova vrijedi:


( )
0
2 2
0
tan / 2
tr a
F F
u
u α ρ
=
+ +
, (5.35)

Ova relacija vrijedi i za svaki idući par steznih prstenova, samo što se redni broj u indeksu oznake
za silu povećava za jedan. Pri tome je potrebno napomenuti da obodna (ili svaka druga) sila trenja
stvorena istim površinskim pritiskom, tj. istom radijalnom silom, ima istu vrijednost kao ova,
aksijalna sila trenja, a smjer suprotan rezultanti obodne F
o
i aksijalne sile F
A
koje se prenose.
Usporedbom izraza (5.32) i (5.33) dolazi se do omjera


( )
( )
, , , 0 2
1 , 1 , 1 , 1 0
tan 2
tan 2
r n a n tr n
r
r r n a n tr n
F F F
F
q
F F F F
α ρ u
α ρ u
− − −
+ −
= = = = =
+ +
(5.36)

koji pokazuje da moć nošenja svakog idućeg para steznih prstenova opada po geometrijskom
nizu. Vrijedi i


,
, 1
tr n
tr n
T
q
T

= za F
A
= 0. (5.36a)
a)

119
b) c)
2
2

Slika 5.20: Sile na prvom paru steznih prstenova
a) sile na dodirnim površinama b) poligon sila na vanjskom prstenu c) poligon sila na unutrašnjem
prstenu

Ukupna sila trenja F
tr
za n pari steznih prstenova jednaka je zbroju sila trenja svih parova
prstenova, tj. sumi članova geometrijskog niza, kojemu je q kvocijent:

( )
2
, 1 1
1
1
1 ...
1
n n
tr tr j tr tr
j
q
F F F q q F
q
=

= = + + + =


(5.37)

Sličan izraz vrijedi i za ukupni moment trenja T
tr
, ako je F
A
= 0.

No, kako je vrijednost omjera q za α/2 = 16°42' i za u
0
= 0,15 prema izrazu (5.30) jednaka q =
0,5, proizlazi da je sposobnost nošenja svakog para steznih prstenova otprilike upola manja od
prethodnog para, slika 5.21. Tako bi npr. peti par nosio svega oko tri posto ukupne sile (ili
momenta), što je neisplativo. Zato se nikada ne ugrađuje više od četiri para steznih prstenova.


F
r
1
F
r
2
F
r3 F
r
4
raspodjela površinskog
pritiska

Fv
vratilo
glavina


Slika 5.21: Raspodjela površinskog pritiska na pojedine vezne elemente
120

Sigurnost protiv klizanja je dakle:

,
2 2
tr
k k potr
r A
F
F F
ν ν = ≥
+
(5.38)

ν
k, potr
potrebni stupanj sigurnosti protiv klizanja; ν
k, potr
= 1,2...2,0.
F
r
|N| aktivna radijalna sila koja se prenosi
F
A
|N| aktivna aksijalna sila koja se prenosi

Stezni prstenovi se ugrađuju s labavim dosjedom kako između vanjskog prstena i glavine, tako i
između unutrašnjeg prstena i vratila. Za uklanjanje ove inicijalne zračnosti potrebno je stezne
prstenove opteretiti početnom aksijalnom silom F
0
. Tek povećanjem aksijalne sile na vrijednost
prednaponske sile F
pr
=F
0
+F
v
postiže se na dodirnim površinama željeni površinski pritisak p za
prijenos vrtnje.

Pri određivanju dimenzija steznih prstenova odlučujući je površinski pritisak p
1
između vanjskog
prstena prvog para prstenova i glavine, koji mora biti u dopuštenim granicama:

1
1 dop
r
F
p p
D l π
= ≤

(5.39)6 OPRUGE

Opruge su elastični elementi koji pod utjecajem vanjskog opterećenja akumuliraju energiju, te je
nakon rasterećenja vrate u obliku potencijalne energije, čitavu ili umanjenu. U praksi se opruge
upotrebljavaju za različite namjene. Neki od najčešćih primjera upotrebe su:
• akumulacija energije (opruge za pogon mehanizma u satu i u igračkama),
• prigušivanje udaraca i vibracija (torzijske opruge u cestovnim vozilima)
• kao povratni elementi (opruge u ventilima, spojkama, mjernim instrumentima)
• mjerenje sila (vaga s oprugom)
• raspodjela sila (oruđa za učvršćivanje)
• opruge za zatezanje

Obzirom na materijal, u praksi se najčešće upotrebljavaju metalne i gumene opruge, a prema
obliku zavojne, tanjuraste, lisnate i šipkaste. Ipak, osnovna podjela opruga je prema vrsti glavnog
naprezanja: dijele se na savojne, vlačno-tlačne i torzijske opruge.
6.1 KARAKTERISTIKA I RAD OPRUGE
Ako se vlačna, tlačna ili savojna opruga opterete silom F, hvatište sile napravi put s koji se
naziva progib. Slično tome, opruge opterećene torzijskim momentom T zakreću se za kut α koji
se naziva zakretanje opruge. Progib i kut zakreta se zajedničkim imenom nazivaju opruženje.
Ovisnost opruženja o opterećenju naziva se karakteristika opruge, a može biti linearna,
progresivna ili degresivna, slika 6.1.

121
a)
F
s
c)
F
s
b)
F
s

Slika 6.1: Karakteristika opruge
a) progresivna b) linearna c) degresivna

Karakteristika opruge definirana je omjerom prirasta opterećenja i opruženja koji se naziva
krutost opruge:

s
F
c
d
d
= (6.1)


α d
dT
c
t
= (6.2)

U oprugama s linearnom karakteristikom (slika 6.1b) krutost opruge je konstantna veličina i
naziva se konstanta opruge:


s
F
c = (6.3)


α
T
c
t
= (6.4)

c [N/mm] krutost opruge za vlačne, tlačne i savojne opruge
c
t
[Nmm/rad] krutost opruge za torzijske opruge
F [N] opterećenje opruge
s [mm] progib opruge
T [Nmm] torzijski moment opruge
α [rad] zakretanje opruge.

Prilikom opterećenja opruge silom F ili momentom torzije T, u opruzi se akumulira radnja
opruge, koji se računa izrazima (6.5) i (6.6). Opruga prilikom rasterećenja predaje akumuliranu
radnju umanjenu za udio unutarnjeg trenja u materijalu opruge.


⋅ =
s
s s F W d ) ( (6.5)


⋅ =
α
α α d ) ( T W
t
(6.6)

122
Radnja opruge grafički predstavlja površina ispod karakteristike opruge u dijagramima na slici
6.1. Kod opruga s linearnom karakteristikom (slika 6.1b) radnja opruge iznosi:

s
F
W ⋅ =
2
(6.7)

α ⋅ =
2
T
W
t
(6.8)

W [Nmm] radnja opruge za vlačne, tlačne i savojne opruge
W
t
[Nmm] radnja opruge za torzijske opruge.

U praksi se često susreću primjeri kada je u pojedinom sklopu istovremeno ugrađeno više opruga
koje su povezane u takozvani sustav opruga, čime se omogućuje tražena funkcija tog sklopa.
Pojedine opruge mogu biti povezane u sustav opruga na različite načine, slika 6.2.

c
1
c
2
F
c
2
c
1
F
c
3
c
4
c
1
c
2
F
s
s
1
s
2
s
I
s
II
c) a) b)


Slika 6.2: Sustavi opruga
a) paralelni b) serijski c) kombinirani

a) Paralelni sustavi opruga
Opruge su ugrađene tako da se ukupna sila raspoređuje na pojedine opruge, pri čemu je progib
svih opruga jednak. Dakle, u sustavu opruga na slici 6.2a ukupna sila F se raspoređuje na sile F
1
i
F
2
(F=F
1
+F
2
), što se može, uzimajući u obzir krutosti opruga c
1
i c
2,
te jedinstveni progib (s
1
= s
2

=s), zapisati i u obliku c⋅s = c
1
⋅s + c
2
⋅s. Iz ovoga slijedi da je ukupna konstanta opruge ugrađenih
opruga na slici 6.2a jednaka c = c
1
+ c
2
. Slično se može izvesti i za proizvoljan broj opruga, pa
tako za n sporedno ugrađenih opruga vrijedi:=
= + + + + =
n
i
i n
c c c c c c
1
3 2 1
..... (6.9)

b) Serijski sustavi opruga
Opruge su ugrađene tako da na pojedine opruge djeluje jednako velika sila F. Progibi pojedinih
opruga općenito nisu jednaki, te su ovisni o konstantama opruge. U sustavu opruga na slici 6.2b
123
ukupan progib s jednak je zbroju pojedinih progiba s
1
i s
2
(s = s
1
+ s
2
), što se može, uzimajući u
obzir konstante opruga c
1
i c
2
te jedinstvenu silu (F
1
=F
2
=F), zapisati i u obliku F/c= F/c
1
+ F/c
2
.
Ukupna konstanta opruge serijski ugrađenih opruga na slici 6.2b tako iznosi 1/c = 1/c
1
+1/c
2
.
Sličan izvod bi slijedio i za proizvoljan broj opruga, pa tako za n serijski ugrađenih opruga
vrijedi:=
= + + + + + =
n
i
i n
c c c c c c
1
3 2 1
1 1
.....
1 1 1 1
(6.10)

c) Kombinirani sustavi opruga
U kombiniranim sustavima opruga, opruge su u različitim kombinacijama ugrađene paralelno i
serijski. U sustavu opruga na slici 6.2c gornje i donje paralelno ugrađene opruge povezane su u
zajednički serijski sustav opruga. Iz gornjeg obrazloženja može se zaključiti kako je ukupna
konstanta opruge sustava na slici 6.2c jednaka 1/c = 1/(c
1
+c
2
) + 1/(c
3
+c
4
). Na isti način bi se
dobila konstanta opruge s proizvoljnim brojem paralelno i serijski spojenih opruga.
6.2 MATERIJALI OPRUGA I DOPUŠTENA NAPREZANJA
Pri odabiru materijala za opruge mora se uzeti u obzir sposobnost oblikovanja i elastična svojstva
materijala. Izbor materijala prvenstveno ovisi o uvjetima eksploatacije opruge.
• Opruge za rad u normalnim uvjetima: Ako se za ove opruge koristi nelegirani čelik, onda
je to najčešće već patentirana žica sa 0,5 do 0,85 % ugljika. Patentiranje se izvodi tako da
se austenitizirana žica provlači kroz olovnu kupku gdje se izotermno poboljša, a zatim se
ohladi na zraku. Obično se nakon toga još hladno gnječi. Poslije izrade (motanja) izvodi
se nisko popuštanje. Zbog slabe prokaljivosti nelegirani čelici se koriste samo za manje
presjeke, a zbog slabe temperaturne postojanosti za rad na temperaturama samo do 80
o
C.
Za opruge koje se toplinski obrađuju poslije oblikovanja koriste se čelici legirani
silicijem, manganom, kromom i manje vanadijem, uz srednji sadržaj ugljika (0,4 do 0,7
%). Legirni elementi povećavaju prokaljivost, postojanost popuštanju i mehanička
svojstva materijala opruge. Silicij se rastvara u feritnoj rešetki, povećavajući čvrstoću
materijala, a još više granicu tečenja, koja kod ovakvih materijala može dostići i 90 %
vlačne čvrstoće. S druge strane, pri toplinskoj obradi na višim temperaturama, silicij
povećava sklonost čelika jakom razugljičavanju i grubozrnatosti, pa se na površini dobije
čisti ferit koji je neotporan na dinamička naprezanja. Karakteristika mangana je da osim
što povećava svojstva čelika isto kao silicij, uzrokuje nejednoliki raspored uključina
sulfida i oksida. Valjanjem one zauzmu vlaknasti raspored, pa čelik legiran manganom
ima visoku žilavost u uzdužnom smjeru (lisnate opruge).
• Opruge za rad na povišenim temperaturama: Kod ovih opruga čelici su legirani
prvenstveno kromom (do 1,5 %) koji sa željezom formira kompleksni karbid, te sa drugim
elementima (molibden, volfram i vanadij) koji formiraju svoje temperaturno postojane
karbide.
• Opruge za rad u korozionoj sredini: Problem korozije najjednostavnije i najjeftinije se
rješava izradom opruga iz čelika iz prethodnih skupina, te njihovim oblaganjem
antikorozijskim zaštitnim slojem. No, mnogo efikasnije, ali zato i znatno skuplje, je
izraditi opruge iz materijala otpornog na koroziju. To su prvenstveno nerđajući čelici, te
različite vrste bronci.

124
U praksi se za opruge najviše upotrebljavaju toplo valjani čelici koji se nakon kaljenja popuštaju,
kako bi se povećala žilavost materijala, Tabela 6.1. Najbolja svojstva čvrstoće postižu se
upotrebom okrugle žice za opruge koja se izrađuje u različitim razredima kvalitete, Tabela 6.2.
Za hladnu izradu opruga postupcima rezanja, prešanja i namotavanja, koriste se hladno valjane
čelične trake, tabela 6.3.

Krutost opruge metalnih opruga ( 6.1) ovisna je, kod vlačnih, tlačnih i savojnih opruga, o modulu
elastičnosti materijala opruge E, odnosno o modulu elastičnosti G kod torzijskih opruga.
Vrijednosti E i G najčešće korištenih materijala za opruge navodi Tabela 6.4.

Pri dimenzioniranju opruga bitno je da su naprezanja koja nastaju kao posljedica vanjskih
opterećenja manja od dopuštenih. Dopuštena opterećena ovisna su, osim o korištenom materijalu,
i o obliku opruge, načinu opterećenja i opasnosti od posljedica koje bi eventualno pucanje opruge
prouzročilo. Općenito se dopuštena naprezanja određuju za pojedinu vrstu opruge posebno.
Ukoliko takvi podaci nisu na raspolaganju, dopuštena naprezanja opruge mogu se odrediti
orijentacijski prema vlačnoj čvrstoći materijala R
m
:

6.3 OPRUGE OPTEREĆENE NA SAVIJANJE
6.3.1 Lisnata opruga s konstantnim presjekom
Najjednostavniji primjer ovakve opruge je konzolno učvršćena lisnata opruga pravokutnog
presjeka, slika 6.4. Ako je opruga opterećena silom F koja djeluje na kraju opruge, moment
savijanja na proizvoljnom mjestu iznosi M
x
=F⋅x. Najveći moment savijanja M
s
=F⋅l nastaje na
mjestu učvršćenja i ima odlučujući utjecaj pri dimenzioniranju opruge. Obzirom da su širina
opruge b i debljina h po čitavoj dužini jednake (W
y
= konst), zbog promjenljivog momenta
savijanja mijenja se i naprezanje, pa materijal nije optimalno iskorišten. Zbog toga se ovakve
opruge u praksi koriste samo za mala opterećenja, prvenstveno u preciznoj mehanici kao dodirne
opruge u raznim sklopkama ili pritisne opruge za kvake i slično. Za izradu ovakvih opruga
prvenstveno se upotrebljavaju hladno valjane čelične trake prema DIN 17222 (tabela 6.3) i legure
bakra prema Din 17670. Progib opruge na mjestu djelovanja sile iznosi:


3
3
4
h b E
l F
s
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= (6.13)

s [mm] progib opruge
F [N] opterećenje opruge
l [mm] dužina opruge
E [N/mm
2
] modul elastičnosti materijala opruge, Tabela 6.4
b [mm] širina opruge
h [mm] debljina opruge
125
x

s

b
h
l
F


Slika 6.4: Konzolno učvršćena savojna opruga s konstantnim presjekom

Naprezanje na savijanje σ
s
opruge računa se poznatim izrazom

dop 2
6
s
s s
y
M F l
W b h
σ σ
⋅ ⋅
= = ≤

(6.14)

M
s
[Nmm] najveći moment savijanja; M
s
= F⋅l
W
y
[mm
3
] aksijalni moment otpora poprečnog presjeka opruge oko horizontalne osi y;
W
y
= b⋅h
2
/6
F, l, b, h vidi izrazu (6.13)
σ
s dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje materijala opruge,
poglavlje 6.2.

6.3.2 Lisnata opruga jednake čvrstoće
Jako opterećene opruge i opruge za cestovna i šinska vozila oblikovane su tako da je uzduž
opruge naprezanje na savijanje približno konstantno. To znači da se moment otpora na savijanje
presjeka opruge mijenja približno u istom odnosu kao i moment savijanja. Ako je poprečni
presjek opruge pravokutnik s momentom otpora na savijanje W
u
=(b⋅h
2
)/6, za postizanje gornje
pretpostavke mora se uzduž opruge mijenjati širina b ili debljina h. Zbog jednostavnije izrade
opruzi se obično u praksi mijenja širina b, tako da se dobiva lisnata opruga "jednake čvrstoće",
slika 6.5a. Ako se ova opruga razreže po širini na n jednakih listova koji se polože jedan na
drugoga, dobiva se lisnata opruga jednake čvrstoće u sloju, slika 6.5b. Ako se upotrijebe dvije
lisnate opruge i krajevi pojedinih listova odgovarajuće oblikuju dobiva se praktički oblik lisnate
savojne opruge u sloju (slika 6.6), tzv. gibanj, koji se često upotrebljava u cestovnim i šinskim
vozilima. Njegovo dobro svojstvo je što ublažava udare zbog neravnog kolnika, što povoljno
utječe na vožnju vozila.

126

s

b

h
l
F

B

b
l

B
=
n

b

h

n

h
a) b)


Slika 6.5: Konzolno učvršćena lisnata opruga s promjenjivim presjekom
a) lisnata opruga jednake čvrstoće b) nastajanje gibnja

Tabela 6.5 Debljina h i širina b listova lisnatih opruga prema DIN 4620
h [mm] 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 14 16 20
b [mm] 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 140
b h×
[mm]
3 × (35 … 50)
5 × (35 … 90)
8 × (40 … 140)
12 × (60 … 140)
3,5 × (35 … 60)
6 × (35 … 140)
9 × (40 … 140)
14 × (110 … 140)
4 × (35 … 70)
6,5 × (35 … 140)
10 × (40 … 140)
16 × (110 … 140)
4,5 × (35 … 70)
7 × (40 … 140)
11 × (60 … 140)
20 × (110 … 140)

Lisnate opruge izrađuju se prvenstveno od toplo valjanih čelika za opruge prema DIN 17221,
Tabela 6.1. Debljina listova h i širina listova b lisnatih opruga standardizirane su prema DIN
4620 i navedene u Tabeli 6.5. Dužina pojedinih listova određuje se pomoću Slike 6.6, pri čemu se
polazi od dužine donjeg lista L
n
koji mora zbog učvršćivanja biti nešto duži:

a
n
L
L
n
+

=
1
(6.15)

L [mm] dužina gornja dva lista; L =L
1
=L
2

n broj ostalih listova
a [mm] dodatak za donji list ; a ≈ 25 … 40 mm

127

praktično
teorijski

b

L
n
=L
5
L
4
L
3
L
1
=L
2
=L
2F
F
F

h

l l

Slika 6.6 Lisnata savojna opruga

Kako prilikom rada opruge ne bi došlo do poprečnog zamicanja, listovi su primjerno oblikovani i
pričvršćeni posebnim prstenom; slika 6.7. Osim toga, listovi su po sredini opruge međusobno
povezani odgovarajućim elementom za pričvršćivanje (slika 6.8), čime se osigurava
jednakomjeran raspored opterećenja koje djeluje na pojedine listove. Kao što je vidljivo iz slike
6.6, gornji list je nešto produžen i oblikovan tako da se opruga može primjereno pričvrstiti. Pri
tome su na raspolaganju brojne konstrukcijske mogućnosti, slika 6.6.

6.3.3 Zavojna fleksiona opruga
Zavojna fleksiona opruga se upotrebljava prvenstveno kao povratna opruga u raznim ručicama i
poklopcima. Jedan kraj opruge fiksno je učvršćen na odgovarajuće kućište ili konzolu, a drugi
kraj je pokretan skupa s ručicom ili poklopcem, slika 6.10. U osnovnom položaju opruga ima
prednaprezanje silom F
p
, koje pritišče ručicu ili poklopac na odgovarajući naslon. Prilikom
aktiviranja opruge sila F
p
se poveća na radnu silu F, koja osigurava okretanje ručice za željeni
kut α ili otvaranje poklopca. Nakon rasterećenja opruga je opet opterećena silom F
p
.

128
r

D
a
F F
p
α
d


Slika 6.10: Zavojna fleksiona opruga kao opruga za okretanje

6.3.4 Spiralna opruga
Spiralne opruge su savojne opruge namotane u obliku Arhimedove spirale, slika 6.12. Za izradu
spiralnih opruga najčešće se upotrebljavaju okrugla žica za opruge prema DIN 17223 (tabela 6.2)
i čelične trake od toplo valjanog čelika za opruge prema DIN 17211, tabela 6.1. Općenito se ove
opruge koriste kod satnih mehanizama, kazaljki mjernih instrumenata, elastičnih spojki i slično.

Krajevi spiralnih opruga vođeni su s odgovarajućim nastavcima, pri čemu opterećenje djeluje
samo na vanjskom (slika 6.12a) ili samo na unutarnjem kraju (slika 6.12b). Pri opterećenju
opruge pojedini navoji jednakomjerno se pomiču prema središtu opruge, tako da razmak između
navoja ostaje čitavo vrijeme jednak za sve navoje. Ovisno o broju navoja i udaljenosti među
njima, takva opruga može se okrenuti za vrlo velike kutove (i za više navoja). Pri tome među
navojima mora još uvijek ostati određena zračnost jer bi u slučaju doticanja navoja nastali
preveliki gubici zbog trenja.

Pri opterećenju opruge silom F, opruga se okrene za kut α, koji se računa pomoću izraza

M l F r l
E I E I
α
⋅ ⋅ ⋅
= =
⋅ ⋅
(6.29)

129


r
v

r
u
F
α
t
a
r
u

r
v

t
a
F
α
a) b)


Slika 6.12: Spiralna opruga
a) opterećenje na vanjskom kraju b) opterećenje na unutarnjem kraju

6.3.5 Tanjuraste opruge
Tanjuraste opruge su konično oblikovani metalni prstenovi koji prenose opterećenja u aksijalnom
smjeru, slika 6.14a. Najčešće se upotrebljavaju kao pritisni elementi u valjnim ležajevima, kao
elementi upravljanja ventilima, prigušivači vibracija u strojevima za obradu i svugdje tamo gdje
su zahtijevani manji progibi opruge pri velikim pogonskim silama.D
v
D
u

l
0


h
0

F
t
t
t
t'
Skupina 1 i 2
Skupina 3
I
II
III
I
II
III
a)
b)
c)

Slika 6.14: Tanjurasta opruga
a) osnovne konstrukcijske veličine b) konstrukcijske izvedbe c) primjer upotrebe

Ako se želi postići veći progib opruge, naniže se više tanjura u stupac opruge, ali suprotno
okrenutih, slika 6.14c. Pri tome tanjuri mogu u stupac biti razmješteni u različitim
130
kombinacijama, tabela 6.7. U takvim slučajevima potrebno je razlikovati parametre stupca opruge
(sila stupca F
s
, progib stupca s
s
, dužina neopterećenog stupca L
0
) od parametara pojedine opruge
(sila pojedine opruge F, progib neopterećenog tanjura s, visina pojedinog neopterećenog tanjura
l
0
). Iz tabele 6.7 je vidljivo da se povećanjem broja suprotno okrenutih tanjura povećava ukupan
progib opružnog stupca, uz nepromijenjeno opterećenje. S druge strane, s povećanjem broja
tanjura u pojedinom paketu uz nepromijenjen ukupan progib, opteretivost opruge se
proporcionalno povećava. Koja mogućnost će se odabrati ovisi o konstrukcijskim zahtjevima
korištenog stupca opruga.

Prilikom ugrađivanja tanjurastih opruga u stupac opruga potrebno je uzimati u obzir kako se
dopuštena odstupanja pojedinih opruga zbrajaju, što može kod većih dužina stupaca opruga
dovesti do većih odstupanja, te time do problema prilikom ugradnje opruge. Zbog toga u praksi
vrijedi preporuka prema kojoj je dužina neopterećenog opružnog stupca L
0
≤ 3⋅D
z
, gdje je D
z

vanjski promjer opruge.

Pri ugrađivanju tanjurastih opruga u stupac opruga potrebno je osigurati dobro vođenje opruge, a
to se postiže svornjakom za vođenje (unutarnje vođenje) ili tuljcem za vođenje (vanjsko vođenje).
U praksi se preporučuje unutarnje vođenje. Površine elemenata za vođenje (svornjaka ili čahure) i
sve naliježne površine opruge trebaju po mogućnosti biti primjereno toplinski obrađene
(preporučljivo je cementiranje do dubine ≈ 0,8 mm i kaljenje na tvrdoću najmanje 55 HRc).
Također, površina elemenata za vođenje treba biti glatka (preporučeno je precizno brušenje),
čime se smanjuje trenje u slučaju dodira prstena opruga i elementa za vođenje. U svakom slučaju,
između elementa za vođenje i prstena opruge mora biti osigurana određena zračnost.

6.4 ZAVOJNE TORZIJSKE OPRUGE
Zavojna torzijska opruga nastaje kad se žica namotava u obliku zavojnice na cilindar (cilindrične
zavojne opruge) ili na stožac (konične zavojne opruge). Presjek žice obično je okrugao, iako se u
praksi upotrebljavaju i zavojne torzijske opruge s pravokutnim presjekom. U nastavku su detaljno
obrađene samo cilindrične zavojne torzijske opruge s okruglim presjekom, koje su praksi i
najviše upotrebljavaju. Obzirom na smjer opterećenja dijele se na tlačne i vlačne zavojne
torzijske opruge.
Tlačne zavojne torzijske opruge
U tlačnim zavojnim torzijskim oprugama opterećenje djeluje u aksijalnom smjeru tako da se
opruga tlači (njena dužina se prilikom opterećenja smanjuje). Obzirom da postoji opasnost od
loma, prvenstveno kod dužih opruga, opruge su vođene sa svornjakom za vođenje promjera D
d

(unutarnje vođenje) ili s čahurom za vođenje s promjerom D
h
(vanjsko vođenje), slika 6.17.
Vrijednosti D
d
i D
h
za neke standardne opruge navodi tabela 6.14. Za sve ostale opruge može se
prilikom unutarnjeg vođenja uzeti D
d
≈ (0,8 … 0,9)⋅D
u
, gdje je D
u
unutarnji promjer opruge, a
prilikom vanjskog vođenja D
h
≈ (1,1 … 1,2)⋅D
v
, gdje je D
v
vanjski promjer opruge. Tlačne
zavojne torzijske opruge mogu se izrađivati u hladnom ili toplom stanju.

131

D
d
D

D
u
D
v
D
h
a)

b)

I II II I
I- obrađeni krajevi opruge; II- neobrađeni krajevi opruge


Slika 6.17: Tlačna zavojna torzijska opruga
a) hladno oblikovana prema DIN 2095 b) toplo oblikovana prema DIN 2096

Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge motaju se na hladno, prvenstveno od
okrugle žice za opruge prema DIN 17223 (tabela 6.2), a također i od nehrđajućeg čelika prema
DIN 17224 i legura bakra DIN 18672. Kao što pokazuje slika 6.17a, opruge mogu na oba kraja
biti dodatno obrađene (izvedba I – opruga naliježe na naliježnu plohu po čitavom obodu opruge)
ili neobrađene (izvedba II – opruga naliježe samo po dijelu oboda opruge na naliježnu površinu).
Općenito se izvedba II upotrebljava samo za promjere žice d < 1 mm, odnosno kod omjera navoja
e=D/d > 15. U obje izvedbe potrebno je uzeti u obzir da krajnji navoji, koji se oslanjaju jedan na
drugog, nemaju opružnih svojstava kao ostali navoji. Zbog toga mora broj svih navoja i
u
imati
nešto veći broj aktivnih navoja i
a
, koji sudjeluju u opruženju.

Za hladno oblikovane opruge vrijedi:
2
u a
i i = + (6.46)
i
u
ukupni broj navoja
i
a
broj aktivnih navoja

Konstrukcijska izvedba hladno oblikovanih tlačnih zavojnih torzijskih opruga standardizirana je
prema DIN 2095. Za ove opruge vrijede slijedeća konstrukcijska ograničenja:

• promjer žice: d ≤ 17 mm
• srednji promjer navoja: D ≤ 200 mm
• dužina neopterećene opruge: L
0
≤ 630 mm
• broj aktivnih navoja: i
a
≥ 2
• indeks opruge: e = D/d = 4 … 20

Tabela 6.14. navodi standardne veličine hladno oblikovanih tlačnih zavojnih torzijskih opruga
prema DIN 2098, izrađenih od okrugle žice za opruge kvalitete C ili D (vidi tabelu 6.2). U tabeli
su osim geometrijskih dimenzija navedene i opružna konstanta c i dopuštena sila opruge F
n
.

Toplo oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge izrađuju se na toplome, prvenstveno od
toplo valjanih čelika za opruge prema DIN 17221, Tabela 6.1. Standardni promjeri okruglih šipki
132
jednaki su kao za okrugle torzijske šipkaste opruge ( 6.5.1), te ih navodi tabela 6.12. Za ove
opruge vrijede prema DIN 2096 slijedeća konstrukcijska ograničenja:

Konstrukcijska veličina
Male serije
(do 5000 komada)
Velike serije
(preko 5000 komada)
Promjer šipke d [mm] 8 … 60 9 … 18
Vanjski promjer D
v
[mm] ≤ 460 ≤ 180
Dužina neopterećene opruge L
0
[mm] ≤ 800 ≤ 600
Broj aktivnih navoja i
a
≥ 3 5 … 12
Indeks opruge e = D/d 3 … 12 6 … 12

I ove opruge moraju na krajevima biti dodatno obrađene ili neobrađene (izvedbe I i II na slici
6.17b). Ukupan broj navoja i
u
je:
1, 5
u a
i i = + (6.47)

I hladno i toplo motane tlačne zavojne torzijske opruge u pravilu su desno motane. Radi dobrog
centriranja opruge ukupan broj navoja i
u
u oba slučaja mora biti zaokružen na 0,5 (npr. 5,5; 6,5;
7,5; itd.). Iz izraza (6.46) i (6.47) proizlazi da je broj aktivnih navoja i
a
u hladno motanih opruga
također zaokružen na 0,5, dok je u toplo oblikovanim oprugama cijeli broj.

Odnose prilikom opterećenja tlačne zavojne torzijske opruge (hladno ili toplo oblikovane)
prikazuje slika 6.18. Najmanja dopuštena dužina opruge L
n
, koja nastaje pri najvećoj dopuštenoj
sili F
n
, odnosno najvećem dopuštenom progibu s
n
, iznosi:

a B n
S L L + = (6.48)

L
n
[mm] najmanja dopuštena dužina opruge
L
B
[mm] dužina potpuno sabijene opruge, izraz (6.49)
S
a
[mm] suma minimalnih udaljenosti među pojedinim navojima, izrazi (6.50) i (6.51).

Dužina potpuno sabijene opruge je ona dužina kod koje pojedini navojci dodiruju jedan drugoga.
Računa se prema izrazu:

d k L
i B
⋅ = (6.49)

L
B
[mm] blokirana dužina opruge prema izrazu
d [mm] promjer žice (šipke)
k
i
koeficijent navoja (i
u
je broj svih navoja)
k
i
= i
u
hladno oblikovane opruge s obrađenim krajevima
k
i
= i
u
+ 1,5 hladno oblikovane opruge s neobrađenim krajevima
k
i
= i
u
− 0,3 toplo oblikovane opruge s obrađenim krajevima
k
i
= i
u
+ 1,1 toplo oblikovane opruge s neobrađenim krajevima.

Vlačne zavojne torzijske opruge
U vlačnim zavojnim torzijskim oprugama sila djeluje u aksijalnom smjeru tako da se opruga pod
utjecajem te sile rasteže (njena dužina se prilikom opterećenja povećava), slika 6.16. Izrađuju se
u hladnom ili toplom stanju.

133

m

D


D
u


D
v

L
0
L
T
L
U
d


Slika 6.19: Vlačna zavojna torzijska opruga

Proračun čvrstoće zavojnih torzijskih opruga
Proračun čvrstoće zavojnih torzijskih opruga (vlačnih i tlačnih, hladno i toplo oblikovanih)
standardiziran je prema DIN 2086. Opterećenje F opruge uzrokuje uvijanje žice opruge zbog
momenta torzije T
t
= T cosα kao dijela sprega sila T

2
D
F T ⋅ = (6.58)

kojeg tvore dvije sile F na kraku D Smična naprezanja od poprečne sile F cosα, te tlačna i
savojna naprezanja od dvije komponente reakcije veze F su zanemariva, pa se provjerava samo
torzijsko naprezanje τ
t
(vidi sliku 6.22):

dop
3
8
t t
t
t t
d
D F
k
W
T
k τ
π
τ ≤

⋅ ⋅
⋅ = ⋅ = (6.59)

T [Nmm] torzijski moment opruge
F [N] opterećenje opruge
D [mm] srednji promjer navoja
τ
t
[N/mm
2
] torzijsko naprezanje u opruzi
W
t
[mm
3
] torzijski moment otpora presjeka žice opruge; W
t
= π⋅d
3
/ 16
d [mm] promjer žice (šipke)
k
t
popravni faktor naprezanja, izraz (6.59)
τ
t dop
[N/mm
2
] dopušteno torzijsko naprezanje.

F
D/2

d
τ
t
τ
t,k


Slika 6.22: Opterećenje zavojne torzijske opruge
134

Popravni faktor naprezanja k
t
uzima u obzir povećanje teoretskog torzijskog naprezanja zbog
zakrivljenosti žice. Naime, stvarno torzijsko naprezanje je raspoređeno nesimetrično po presjeku
žice, te je na unutarnjoj strani navoja veće nego na vanjskoj. Faktor k
t
je ovisan o indeksu opruge
e = D/d, te se računa prema izrazu:

0, 5
0, 75
t
e
k
e
+
=

(6.60)

Dopušteno torzijsko naprezanje τ
t dop
u izrazu (6.58) određuje se posebno za tlačne i vlačne
zavojne torzijske opruge, te posebno za statičko i dinamičko opterećenje.
Dopušteno torzijsko naprezanje za tlačne zavojne torzijske opruge
Statički opterećene opruge:
Prema DIN-u, smatra se da je opruga statički opterećena kad je broj ciklusa opterećenja u
ukupnom životnom vijeku opruge N ≤ 10
4
. Dopušteno torzijsko naprezanje τ
t dop
tada iznosi:
• hladno oblikovane opruge: τ
t dop
= 0,56⋅R
m
, gdje je R
m
vlačna čvrstoća materijala opruge (za
žicu za opruge prema DIN 17223 vidi tabelu 6.2)
• toplo oblikovane opruge: za opruge od toplo valjanih čelika prema DIN 17221 vidi tabelu
6.15

Tabela 6.15: Dopušteno torzijsko naprezanje τ
t dop
za toplo oblikovane opruge iz toplo valjanih
čelika prema DIN 17221
Promjer šipke d [mm] 10 20 30 40 50 60
τ
t dop
[N/mm
2
] 925 840 790 760 735 720

Dinamički opterećene opruge:
Opruge su najčešće opterećene s cikličkim opterećenjem s koeficijentom asimetrije ciklusa r = 0.
Često su ugrađene i s predopruženjem s
pr
koje uzrokuje statičko prednaprezanje τ
pr
, pa moment
torzije varira između T
max
i T
pr
, tako da torzijsko naprezanje varira između τ
t max
i τ
pr
. U tom
slučaju, zamor materijala opruge se kontrolira prema:

max min
dop
,
2
t t
A
a a
a potr
R
τ τ
τ τ
ν

= ≤ = (6.61)

R
A
[N/mm
2
] amplituda dinamičke čvrstoće
ν
a,potr


potrebni stupanj sigurnosti za amplitudno naprezanje; ν
a,potr
= 1,3...1,5.

Amplituda dinamičke čvrstoće računa se prema izrazu:


,0 pr
1
2
A A
k
R R
k
τ
τ
τ

= − ⋅

(6.62)

R
A,0
[N/mm
2
] amplituda trajne dinamičke čvrstoće savojne zavojne opruge iz okrugle žice prema DIN
17223; za r = 0 i τ
pr
= 0; Određuje se iz kataloga proizvođača ili R
A,0
≈ 1,4τ
A0,dop

τ
A0,dop
[N/mm
2
] dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje pri pulzirajućem opterećenju (r = 0) bez


prednaprezanja (τ
tmin
= τ
t pr
= 0), tabela 6.16
135
k
τ
faktor utjecaja srednjeg naprezanja na dinamičku čvrstoću materijala; k
τ
= 0,8...0,85 za
torzijske zavojne opruge iz čelika
τ
pr
[N/mm
2
] torzijsko prednaprezanje.

Dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje τ
A dop
se može i približno odrediti prema izrazu:

dop 0, dop min
0,15
A A t
τ τ τ = − ⋅ (6.63)

τ
A0,dop
[N/mm
2
] dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje pri pulzirajućem opterećenju (r = 0) bez


prednaprezanja (τ
tmin
= τ
t pr
= 0), tabela 6.16
τ
t min
[N/mm
2
] najmanje torzijsko naprezanje ciklusa.

Tabela 6.16 Dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje τ
A0,dop
pri pulzirajućem opterećenju τ
pr
=
0, te najveće dopušteno torzijsko naprezanje τ
t max
za tlačne zavojne torzijske opruge
Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od žice za opruge razreda C i D prema DIN 17223
Promjer žice d [mm] 1 2 3 5 8 10 Broj ciklusa
τ
A0,dop

[N/mm
2
]
očvrsnute
očvrsnute
neočvrsnute
355
300
250
330
275
230
305
255
215
285
235
200
265
215
170
250
200
165
N = 10
6

N ≥ 10
7

N ≥ 10
7

τ
t max
[N/mm
2
] ≤ 1115 ≤ 990 ≤ 920 ≤ 830 ≤ 745 ≤ 705
Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od žice za opruge razreda FD prema DIN 17223
Promjer žice d [mm] 1 2 3 5 8 10 Broj ciklusa
τ
A0,dop

[N/mm
2
]
očvrsnute
očvrsnute
neočvrsnute
320
250
185
295
220
170
280
210
165
265
195
150
245
180
130
245
180
130
N = 10
6

N ≥ 10
7

N ≥ 10
7

τ
t max
[N/mm
2
] ≤ 880 ≤ 810 ≤ 760 ≤ 700 ≤ 630 ≤ 630
Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od žice za opruge razreda VD prema DIN 17223
Promjer žice d [mm] 1 2 3 5 7 Broj ciklusa
τ
A0,dop

[N/mm
2
]
očvrsnute
neočvrsnute
315
265
295
245
285
225
270
205
265
195
N ≥ 10
7

N ≥ 10
7

τ
t max
[N/mm
2
] ≤ 835 ≤ 760 ≤ 715 ≤ 670 ≤ 650
Toplo oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od toplo valjanog čelika prema DIN 17221
Promjer šipke d [mm] 10 15 25 35 50 Broj ciklusa
τ
A0,dop

[N/mm
2
]
očvrsnute
neočvrsnute
380
320
335
275
295
235
260
205
215
165
N = 10
5

N = 2⋅10
6

τ
t max
[N/mm
2
] ≤ 890 ≤ 830 ≤ 780 ≤ 740 ≤ 690
Hladno oblikovane tlačne zavojne opruge od nehrđajućeg čelika prema DIN 17224
Promjer žice d [mm] 1 2 3 4 6 Broj ciklusa
τ
A0,dop

[N/mm
2
]
X12CrNi177
X7CrNiAl177
245
255
220
230
195
205
165
175
165
175
N ≥ 10
7

τ
t max

N/mm
2

X12CrNi177
X7CrNiAl177
≤ 1000
≤ 1050
≤ 900
≤ 950
≤ 800
≤ 850
≤ 750
≤ 750
≤ 700
≤ 700136
7 OSOVINE I VRATILA

Osovine služe za nošenje i uležištenje mirujućih, njišućih ili rotirajućih dijelova, te za
preuzimanje poprečnih i eventualno uzdužnih sila koje na te dijelove djeluju. Osovine mogu biti
mirujuće (dijelovi na njima rotiraju ili se njišu), slika 7.1a, ili rotirajuće (dijelovi su na njima
pričvršćeni i rotiraju zajedno s njima), slika 7.1b, a opterećene su na savijanje i rjeđe – aksijalnim
silama. Dakle, osovine ne prenose okretni moment.

b) a) c)

Slika 7.1: Konstrukcijske izvedbe osovina i vratila
a) mirujuća osovina b) rotirajuća osovina c) vratilo

Vratila služe za prijenos okretnih momenata, i eventualno poprečnih i uzdužnih sila, te su
opterećena na torziju, odnosno torziju i savijanje (i eventualno tlak, vlak ili smik), slika 7.1c.
Vratila su, za razliku od osovina, u pravilu rotirajući element.

Rukavci su dijelovi osovina i vratila koji se vrte u kliznim kležajima (ili se ležajevi vrte na
osovinama). Oni mogu biti različito oblikovani (slika 7.2), a prije svega moraju imati glatku
površinu koja se postiže finim tokarenjem, brušenjem ili poliranjem. Za ostale dijelove osovine ili
vratila obično nije potrebna tako fina obrada. Kod sjedala ležaja radijus prijelaza vratila ρ mora
biti manji od zaobljenja rubova ležajeva r (ρ < r), kako bi se ležaj mogao potisnuti do
odgovarajućeg naslona, 11.2.4. Često su na mjestima ležajeva predviđeni i odgovarajući žljebovi
za krajeve alata koji omogućuju lakšu obradu rukavaca osovina ili vratila, te istovremeno
osiguravaju dobro pozicioniranje ležajeva uz odgovarajući naslon, tabela 7.2.


Osovine su pretežno ravne i cilindrične, a mogu biti izvedene kao glatke ili stepenaste. Kratke
osovine nazivaju se još i osovinice (npr. osovinica klipa) i svornjaci.

Vratila mogu biti ravna ili koljenasta (uobičajeni naziv je koljenasta osovina). Ravna vratila
mogu biti cilindrična ili posebno profilirana (četverokutni presjek, žljebljena vratila, poligonska
vratila i sl.). Posebnu kategoriju čine zglobna, teleskopska i savitljiva vratila.

Vratila, odnosno kombinacija vratila za prijenos okretnih momenata na veće udaljenosti naziva se
transmisija. Za prijenos snage sa brodskog motora na propeler služi osovinski vod (ne brodsko
vratilo) koji pored momenta torzije prenosi i znatnu aksijalnu silu – poriv propelera.

137
a) b) c)
ρ ρ
ρ

Slika 7.2: Različite izvedbe rukavaca
a) cilindrični rukavac b) konični rukavac c) okrugli rukavac

Uobičajeno je umjesto naziva vratilo primijeniti naziv osovina kad god je iz samog opisa jasno da
se radi o elementu opterećenom na torziju, npr. osovina reduktora, koljenasta osovina, kardanska
osovina, osovina kormila, osovina motora (turbine, pumpe...), ili općenito pogonska osovina.
7.1 MATERIJALI I OBLIKOVANJE OSOVINA I VRATILA
Pri izboru materijala za osovine i vratila potrebno je, osim karakteristika čvrstoće, uzeti u obzir i
otpornost materijala na koncentraciju naprezanja, te otpornost na koroziju. Posebno je
karakteristično za čelike visoke čvrstoće da su osjetljivi na koncentraciju naprezanja koja nastaje
uz prijelaze s jednog na drugi promjer, uz žljebove za pera i klinove, žljebove za uskočnike i
slično. Za izradu osovina i vratila upotrebljavaju se konstrukcijski čelici, poboljšani čelici i čelici
za cementiranje. Karakteristike čvrstoće spomenutih materijala navedene su u tabeli 7.1.

Sve osovine i vratila, a naročito ako su vučene i hladno vučene, a nisu normalizirane, imaju
zaostala naprezanja: veliki tlak na površinskom sloju, a niski vlak u jezgri, slika 7.3a. Poslije
rezanja, a naročito poslije izrade utora za klin, ravnoteža zaostalih naprezanja se naruši, i vratilo
se savine bez djelovanja vanjskog opterećenja, slika 7.3b. Ovaj progib iznosi čak oko 1mm za
vratilo promjera ∅ 50 na duljini utora od 1000 mm. Zato je obvezna završna obrada nakon
rezanja utora za klin. Obično brušenje samo dosjednih ploha zadovoljava. Rukavci, prelazi,
dosjedi, mjesta za brtvenice i sl. fino se tokare ili bruse, odnosno komprimiraju, lepuju ili
obrađuju superfiniš postupkom. Ova završna obrada se bezuvjetno radi poslije termičke obrade.

Zbog naglih promjena presjeka uzrokovanih prijelazima s manjega na veći promjer i obrnuto,
utorima za uskočnike, rupama itd. osovine i vratila u pravilu trpe veliku koncentraciju naprezanja.
Pri cikličkom opterećenju ovo može dovesti do loma zbog zamora materijala. Odgovarajućim
oblikovanjem, posebno oko kritičnih mjesta, ova opasnost se može znatno ili potpuno ukloniti.

7.2 OPTEREĆENJA OSOVINA I VRATILA
Većina osovina i vratila mogu se u praksi smatrati nosačima na dva ili više ležaja, klizna ili
valjna. Vanjske sile koje djeluju na elemente smještene na osovini ili vratilu (zupčanike,
remenice, lančanike, koloture itd.) uzrokuju reakcijske sile u ležajevima koje skupa s vanjskim
silama uzrokuju momente savijanja u poprečnim presjecima. Sile, a time i momenti savijanja,
općenito djeluju u dvije okomite ravnine (ravnini x−z i y−z na slici 7.5). Momenti savijanja M
sx
i
M
sy
stvaraju u tim dvjema ravninama rezultirajući moment savijanja M
s
, koji u osovini ili vratilu
uzrokuje naprezanje na savijanje:

138

2 2
s sx sy
M M M = + (7.1)

F
mt
F
mr
F
ma
d
m
l
B
l
A
l

F
Ax
F
Ay
A
F
Bx
F
By
B
F
Bz
x
y
z
l
B l
A
l

A B
d
m

F
ma
F
mr
Ravnina x-z
F
Ax
F
Bx
F
Bz
M
sx
M
sx

max
Ravnina y-z
max
2
m
mr A ma
sx B
d
F l F
M l
l
⋅ + ⋅
= ⋅
l
B l
A
l

A B
d
m
F
mt
F
Ay
F
By
M
sy
M
sy

max
max
mt A
sy B
F l
M l
l

= ⋅


Slika 7.5: Primjer određivanja momenata savijanja vratila M
sx
i M
sy
za obostrano uležišten
konični zupčanik

Kao što je vidljivo sa slike 7.5, prilikom dvostranog uležištenja stožastog zupčanika, momenti
savijanja M
sx
i M
sy
mijenjaju svoje vrijednosti uzduž vratila od vrijednosti nula na mjestu
uležištenja, do najvećih vrijednosti M
sx max
i M
sy max
na mjestu djelovanja vanjskih sila. Zbog toga
je pri proračunu osovine i vratila razumno pretpostaviti da će najveće naprezanje od savijanja biti
na mjestu spajanja vratila s zupčanikom.

Vratila su osim momentom savijanja M
s
opterećena i s okretnim momentom T koji u vratilu
uzrokuje torzijsko naprezanje. Okretni moment ne opterećuje vratilo po čitavoj dužini, nego samo
između mjesta dovođenja i odvođenja okretnog momenta.

139
7.3 PRORAČUN OSOVINA I VRATILA
7.3.1 Dimenzioniranje osovina
Pri dimenzioniranju osovina i vratila približno se određuje njihov najmanji potrebni promjer, pri
čemu se uzimaju u obzir samo opterećenja na savijanje i torziju. Nakon odabira primjerenih
promjera mora se izvršiti i detaljan proračun čvrstoće, gdje se uzimaju u obzir i eventualne
aksijalne sile, te neki drugi utjecaji kao što su koncentracija naprezanja uz žljebove i prijelaze,
kvaliteta površine i utjecaj veličine (promjera) osovine i vratila.

Pri dimenzioniranju osovina, smatra se da su one opterećene samo momentom savijanja M
s
. Ako
momenti djeluju u dvije ravnine, najveći rezultirajući moment savijanja M
s
određuje se prema
izrazu (7.1). Najveći moment savijanja uzrokuje u osovini najveće naprezanje na savijanje σ
s
:

dop
s s
s s
potr
M R
W
σ σ
ν
= ≤ = (7.2)

R
s
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće na savijanje
ν
potr
potrebni stupanj sigurnosti; ν
potr
= 4...6.
W [mm
3
] aksijalni moment otpora poprečnog presjeka osovine.

U mirujućim osovinama dinamičko opterećenje na savijanje je promjenjivo zbog promjenjivih
vanjskih sila. Naprezanje na savijanje je tada najčešće istosmjerno promjenjivo, pa se za
mjerodavnu karakteristiku čvrstoće uzima istosmjerna (r = 0) trajna dinamička čvrstoća
materijala.

U rotirajućim osovinama naprezanja na savijanje su naizmjenično promjenjiva, pa se za
mjerodavnu karakteristiku čvrstoće uzima trajna dinamička čvrstoća materijala za simetrični
ciklus savijanja R
-1s
. U oba slučaja se dakle, kao i inače pri dimenzioniranju, ne računaju precizno
dinamičke čvrstoće osovine, nego se računa samo s dinamičkim čvrstoćama materijala, ali se zato
povećava potrebni stupanj sigurnosti.

Uz poznati najveći moment savijanja i materijal, uz pomoć izraza (7.2) može se odrediti najmanji
potrebni moment otpora W. Nakon toga se iz tabele 7.3 može odrediti još i potrebna veličina
poprečnog presjeka. Uz W = d
3
π/32, najmanji potrebni promjer osovine treba biti:

3
min
,dop
32
s
s
M
d
π σ(7.5)

M
s
[Nmm] najveći moment savijanja, izraz (7.1)
σ
s, dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje, izrazi (7.3) i (7.4).

Teoretski se svi presjeci mogu dimenzionirati tako da u svakom od njih vlada jednako naprezanje
na savijanje. Takve osovine nazivaju se osovinama jednake čvrstoće, slika 7.7. Teoretski oblik im
je kubni paraboloid, što proizlazi iz izraza za promjer osovine d
x
na udaljenosti x od ležaja
(oslonca):

3
,dop
32
A
x
s
F x
d
πσ

= (7.6)

F
A
[N] veličina reakcije u osloncu.
140

Paraboloid se aproksimira nizom valjaka, pa osovina poprima uobičajeni izgled, ali sada s
optimalnom težinom, slika 7.7.

Slika 7.7: Osovina jednake čvrstoće


7.3.2 Dimenzioniranje vratila
Vratila su općenito opterećena istovremeno s okretnim momentom i momentom savijanja, ali se
na određenom dijelu vratila može pojaviti samo opterećenje na savijanje (vidi sliku 7.6.) ili samo
torzijsko opterećenje. Odgovarajući postupak proračuna vratila odabire se prema tome kako je
vratilo stvarno opterećeno u promatranom presjeku.

Moment savijanja M
s
u vratilu uzrokuje normalno naprezanje na savijanje, a okretni moment T
tangencijalno torzijsko naprezanje. Zbog toga je prilikom dimenzioniranja vratila, na mjestu gdje
istovremeno djeluju oba naprezanja, odlučujuće ekvivalentno naprezanje, prema izrazu:

dop
e
e s
M
W
σ σ = ≤ (7.7)

σ
e
[N/mm
2
] ekvivalentno naprezanje
M
e
[Nmm] ekvivalentni moment savijanja, izraz (7.7)
W [mm
3
] aksijalni moment otpora na savijanje, tabela 7.3
σ
s dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje, izraz (7.4).

Ekvivalentni moment savijanja M
e
dobije se iz izraza (1.54) za ekvivalentno naprezanje:

2 2 0
( )
2
e s
M M T
α
= + ⋅ (7.8)

M
e
[Nmm] ekvivalentni moment savijanja
M
s
[Nmm] moment savijanja
T [Nmm] okretni moment
α
0
omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće pri savijanju i torziji; α
0
≈ 4/3 za mirnu torziju.

Na mjestu najvećeg ekvivalentnog momenta savijanja sada se može odrediti potrebni promjer
vratila:

3
dop
32
e
s
M
d
π σ(7.9)

d [mm] potrebni promjer vratila
paraboloid
F
F/2
F/2
141
M
e
[Nmm] ekvivalentni moment savijanja, izraz (7.7)
σ
s dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje, izraz (7.4).

Pri dimenzioniranju presjeka vratila opterećenog samo okretnim momentom T (npr. vratilo
transmisije, osovinskog voda i sl.), polazi se od izraza za određivanje maksimalnog torzijskog
naprezanja τ
t
u poprečnom presjeku vratila:


dop
0
t t
T
W
τ τ = ≤ (7.10)

τ
t
[N/mm
2
] torzijsko naprezanje
T [Nmm] okretni moment
W
0
[mm
3
] polarni moment otpora u poprečnom presjeku vratila, tabela 7.3
τ
t dop
[N/mm
2
] dopušteno torzijsko naprezanje, izrazi (7.10) i (7.11).
τ
t dop
= R
τ

potr

R
τ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće materijala vratila za torziju
R
τ
= R
et
za mirni moment torzije; R
τ
= R
0t
za istosmjerno promjenjivi moment
torzije
ν
potr
potrebni stupanj sigurnosti; ν
potr
= 4 … 6.

Uzimajući u obzir W
0
= d
3
π/16, potrebni promjer vratila slijedi iz izraza (7.9):

3
dop
16
t
T
d
π τ(7.11)

Istim postupkom kao i za osovine, temeljem izraza (7.6), u kojem se umjesto momenta savijanja
uvrsti ekvivalentni moment savijanja, konstruira se vratilo jednake čvrstoće.
7.3.3 Kontrolni proračun čvrstoće osovina i vratila
Nakon približnog određivanja dimenzija osovine ili vratila i njihovog cjelokupnog oblikovanja,
mora se izvesti još i kontrola njihove čvrstoće, jer je sada, osim preciznijeg izračuna naprezanja,
moguće i preciznije odrediti dinamičku čvrstoću u pojedinim presjecima. Ona se procjenjuje
korigirajući dinamičku čvrstoću materijala osovine ili vratila za utjecaje koncentracije
naprezanja, dimenzija presjeka, kvalitete površine i druge. Kontrola čvrstoće provodi se samo u
pojedinim, tzv. kritičnim presjecima, u kojima se pretpostavlja da je čvrstoća upitna. To su
presjeci u kojima opterećenja i koncentracija naprezanja poprimaju velike vrijednosti. Obično se
nalaze u presjecima pod zupčanicima i drugim kolima koja prenose gibanje. Čvrstoća osovine u
promatranom presjeku se provjerava poznatim izrazom

max , s dop
potr
R
σ
σ σ
ν
≤ = (7.12)

σ
max
[N/mm
2
] najveće normalno naprezanje u promatranom presjeku
σ
s,dop
[N/mm
2
] dopušteno naprezanje na savijanje u presjeku
R
σ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće osovine na savijanje u presjeku
R
σ
= R
rD
za neograničenu trajnost osovine
R
σ
= R
rDN
za trajnost osovine od N ciklusa
R
rD
[N/mm
2
] trajna dinamička čvrstoća na savijanje osovine u presjeku za ciklički promjenjivo
naprezanje s koeficijentom asimetrije ciklusa r
R
rDN
[N/mm
2
] dinamička čvrstoća strojnog dijela pri asimetriji ciklusa r za vijek trajanja N
142
ciklusa
ν
potr
potrebni stupanj sigurnosti,

dok se čvrstoća vratila provjerava kontrolom ekvivalentnih naprezanja

( )
2
2
max 0 ,
rD
ekv t s dop
potr
R
σ σ α τ σ
ν
= + ⋅ ≤ = (7.13)

σ
ekv
[N/mm
2
] najveće ekvivalentno naprezanje u presjeku
τ
τ
[N/mm
2
] torzijsko naprezanje u presjeku
α
0
omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće na savijanje i torziju; α
0
= R
rD
/R
τ

R
τ
[N/mm
2
] mjerodavna karakteristika čvrstoće na torziju,

ili kontrolom stupnja sigurnosti

2 2
potr
σ τ
σ τ
ν ν
ν ν
ν ν

= ≥
+
(7.14)

ν
σ
stupanj sigurnosti u odnosu na smo normalna naprezanja; ν
σ
= R
σ

max

ν
τ
stupanj sigurnosti u odnosu na smo tangencijalna naprezanja; ν
τ
= R
τ

τ
.

te, ako je vratilo opterećeno samo okretnim momentom, provjerom naprezanja od torzije:

t dop
potr
R T
W
τ
τ τ
ν
= ≤ = . (7.15)

Mjerodavne karakteristike čvrstoće osovina
Da bi se sproveo kontrolni proračun osovina potrebno je odrediti mjerodavne karakteristike
čvrstoće čije određivanje prvenstveno ovisi o vremenskom karakteru opterećenja. Potrebno je i
opterećenja preciznije odrediti. Tako se uzimaju u obzir i eventualne aksijalne sile, npr. aksijalna
sila kod zupčanika s kosim zubima, porivna sila propelera kod vratila osovinskog voda na
brodovima i sl. U svakoj točki poprečnog presjeka rotirajuće osovine se tada vlačna σ
v
(ili tlačna
σ
t
) naprezanja od aksijalne sile zbrajaju sa savojnim naprezanjima σ
s
, slika 7.8b, pa se ukupna
normalna naprezanja σ ciklički mijenjaju od σ
v
- σ
s
do σ
v
+ σ
s
, slika 7.8c. Zbog toga je koeficijent
asimetrije ciklusa normalnih naprezanja jednak:

v s min
max v s
r
σ σ σ
σ σ σ

= =
+
(7.16)

σ
min
[N/mm
2
] najmanje naprezanje ciklusa, slika 7.6c
σ
max
[N/mm
2
] najveće naprezanje ciklusa, slika 7.6c
σ
v
[N/mm
2
] vlačno naprezanje
σ
s
[N/mm
2
] naprezanje na savijanje, izraz (7.2).

143

τ
t
τ
t
σ
v
σ
s
σ
max
σ
s

σ
.

σ
P


σ
N

m
a
x

σ
A
=

σ
s


σ
v

vrijeme


σ
e
,
m
a
x


σ
e
A


σ
e
,
s
r


R
A

e) a) b) c) d)
σ
min
σ
v

σ
N

m
i
n


Slika 7.8: Tok normalnih naprezanja u poprečnom presjeku osovine ili vratila
a) torzijsko naprezanje b) rezultirajuće normalno naprezanje c) ciklus normalnog naprezanja (za jedan
okretaj) d) ciklus ekvivalentnog naprezanja e) ciklus dinamičke čvrstoće (ciklus na granici zamora
materijala)

Trajna dinamička čvrstoća na savijanje osovine (ili vratila) R
rD
za koeficijent asimetrije ciklusa
normalnih naprezanja r, određuje se sada prema izrazu (1.113):

( )
D D 1s
2
2 1
r
R b R
k r
σ

=
− +
(7.17)

k
σ
faktor otpornosti dinamičke čvrstoće na uticaj srednjeg (vlačnog, tlačnog) naprezanja,
tabela 7.4
r koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja, izraz (7.16)
b
D
zbirni faktor dinamičkih uticaja

1 2
D
ks
b b
b
β

= (7.18)

b
1
faktor dimenzija za dinamičku čvrstoću na savijanje, tabela 1.9
b
2
faktor kvalitete površine, tabela 1.10
β
ks
efektivni faktor koncentracije naprezanja na savijanje, tabele 7.5 i 7.6.

Ukoliko u promatranom presjeku osovine nema aksijalne sile, preostaje čisto savijanje s
asimetrijom ciklusa r = -1, pa je dinamička čvrstoća

1 2
1 1s rD D
ks
b b
R R R
β
− −

= = (7.20)

Mjerodavne karakteristike čvrstoće vratila
Pri proračunu vratila, prikazani proračun dinamičke čvrstoće na savijanje vrijedi samo za
konstantni okretni moment. Naime, kod promjenjivog okretnog momenta, zbog ovisnosti
savojnih opterećenja o njemu, javljaju se normalna naprezanja promjenjive amplitude, pa se
dinamička čvrstoća na savijanje određuje prema poglavlju 1.8.1.3.3. Mjerodavna karakteristika
čvrstoće za torziju R
τ
određuje se ovisno o (ne)promjenjivosti momenta torzije:

• Za statičko opterećenje (mirni moment torzije) uzima se korigirana granica tečenja

144
R
τ
= b
1e
· R
et
(7.21)

b
1e
faktor dimenzija za granicu tečenja na torziju, približne vrijednosti na
slici 1.24b

za rastezljive materijale, te korigirana statička čvrstoća

1
'
m mt
kt
b R
R
τ
β

= (7.22)

R
et
[N/mm
2
] granica tečenja za torziju, korigirana za faktor dimenzija, ako nije već obuhvaćen
granicom tečenja, tabela 7.3
b
1m
faktor dimenzija za statičku čvrstoću na torziju, slika 1.24a
R
mt
[N/mm
2
] statička čvrstoća na torziju, tabela 7.3
β'
kt
efektivni faktor koncentracije naprezanja pri statičkom lomu od torzije; osim za
izrazito krte materijale, za sve ostale materijale je β'
kt
≈ 1 za krte materijale.

• Za diskontinuirano promjenjivi okretni moment, slika 7.13, mjerodavne su statičke
karakteristike čvrstoće na torziju, kao gore, koje se uspoređuju s najvećim naprezanjem (od
najvećeg okretnog momenta). No, za svaki nivo okretnog momenta naprezanja od savijanja se
ciklički mijenjaju, svaki put s različitom amplitudom. Djelovanje ovih naprezanja se tada
može zamijeniti s ekvivalentnim naprezanjem σ
e
konstantne amplitude koje u pogledu
čvrstoće ima isti učinak:


1
,max
m
m
e i i e i
i
k σ α σ σ
| |
= ⋅ = ⋅
|
\ .

(7.23)
σ
e
[N/mm
2
] ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude, koje uzrokuje isti nivo
oštećenja tj. isti vijek trajanja strojnog dijela, kao sva djelujuća naprezanja σ
i

zajedno
α
i
udio broja ciklusa na i-tom nivou naprezanja prema ukupnom broju ciklusa, tj.
frekvencija pojavljivanja i-tog naprezanja
σ
i
[N/mm
2
] maksimalno naprezanje i-tog nivoa
m' nagib Wöhlerove krivulje za dinamičku čvrstoću materijala na savijanje izraz
1.105
k
e
faktor ekvivalentnosti spektra normalnih naprezanja u presjeku vratila
σ
i,max
[N/mm
2
] maksimalni nivo normalnih naprezanja.


Ako se zanemare težine dijelova na vratilu i
naprezanja od aksijalne sile, onda su normalna
naprezanja u vratilu linearno proporcionalna s
okretnim momentom, pa se faktor ekvivalentnosti
spektra može izračunati kao


1
max
m
m
i i
i
e
T
k
T
α
| |
|
\ .
=

, (7.24)

a ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude je
σ
e
= k
e
σ
i,max
.

T
145

Slika 7.13: Diskontinuirano promjenjivi
okretni moment i njime izazvana savojna
naprezanja
• Za dinamičko opterećenje (promjenjivi
moment torzije), mjerodavna je dinamička
čvrstoća na torziju R
rDt
vratila u promatranom
presjeku:( )
1 2
1
2
2 1
t t
rDt t
kt
b b
R R
k r
τ
β


=
− −
(7.25)

b
1t
faktor dimenzija za statičku čvrstoću na torziju; približno prema tabeli 1.9
b
2t
faktor kvalitete površine za torziju, tabela 1.10
R
-1t
[N/mm
2
] dinamička čvrstoća materijala za torziju pri r = -1, tabela 7.3
β
'
kt
efektivni faktor koncentracije naprezanja za torziju
β
'
kt
≈ 1 i za najčvršće konstrukcijske čelike
k
τ
faktor otpornosti torzijske dinamičke čvrstoće na uticaj srednjeg naprezanja,
tabela 7.4
r koeficijent asimetrije ciklusa momenta torzije, r = T
min
/T
max
.

Za precizno računanje dinamičke čvrstoće na savijanje potrebno je precizno izračunati
ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude, ili odgovarajući faktor ekvivalentnosti spektra.
Dinamička čvrstoća na savijanje može se približno izračunati prema izrazu (7.17), pri čemu se
normalna naprezanja računaju temeljem maksimalnog momenta torzije.

7.4 DEFORMACIJE OSOVINA ILI VRATILA
7.4.1 Progib osovina ili vratila
Zbog momenta savijanja osovina ili vratilo se elastično deformira (savije), pa osna linija zauzme
zakrivljen oblik, slika 7.16. Ova deformirana geometrijska linija naziva se elastična linija
savijanja, a sama deformacija progib. Kutna deformacija elastične linije, tj. derivacija njezine
jednadžbe u smjeru osi, naziva se nagib. Progib uzrokuje ekscentričnu rotaciju dijelova na
osovinama ili vratilima (zupčanici, remenice, lančanici,...), što negativno utječe na funkciju
čitavog stroja (npr. odstupanja u zahvatu zupčanika). Nagib mijenja i položaj rukavca u ležajima,
t
t
T
1
T
2
T
3
T
4
σ
s
σ
s1

σ
s2

σ
s3

σ
s4

146
što uzrokuje njihovo nejednoliko opterećenje i time veće trošenje, tj. manju trajnost. Zbog toga se
veličine progiba i nagiba ograničavaju s dopuštenim vrijednostima koje se određuju iskustveno.

Postupak određivanja progiba f i nagiba vratila ili osovine rukavaca u ležajevima β
LA
i β
LB
teče
tako da se, na mjestu gdje se želi izračunati progib, fiktivno podijeli osovina ili vratilo na dva
konzolno učvršćena nosača (lijevi i desni dio, slika 7.16). Za svaki od dijelova određuju se
progibi na pozicijama ležajeva f
A
i f
B
, te kutevi nagiba elastične linije β
A
i β
B
. Ako na lijevi i desni
dio istovremeno djeluje više sila, za svaku pojedinu silu F
i
odvojeno se računaju progibi na
pozicijama ležajeva f
Ai
i f
Bi
te kutevi nagiba elastične linije β
Ai
i β
Bi
(izrazi za neke najvažnije
praktične izvedbe osovine i vratila navode se u tabeli 7.11). Ako sila F
i
djeluje upravo na mjestu
gdje je prerezana osovina ili vratilo, moraju se toj sili izračunati pripadajuće reakcije F
A
i F
B
, koje
se zatim uzimaju u obzir u proračunu. Progibi f
A
i f
B
,

te kutevi nagiba elastične linije β
A
i β
B .

7.4.2 Kutevi torzije
Kut torzije jest deformacija nastala djelovanjem okretnog momenta T. Njegova veličina važna je
prvenstveno kod dugih vratila i kod vratila s čestim promjenama smjera vrtnje, jer veliki kut
torzije uzrokuje neželjene vibracije. Za vratila s konstantnim poprečnim presjekom (slika 7.18)
kut torzije vratila iznosi:

t
I G
l T


= ϕ (7.45)

ϕ [rad] kut torzije
T [Nmm] okretni moment vratila
l [mm] dužina između dva usporedna presjeka vratila, slika 7.18
G [N/mm
2
] modul smika materijala vratila
I
0
[mm
4
] polarni moment otpora presjeka vratila, tabela 7.3

l
d/2
ϕ

d
T
T

Slika 7.18: Torzije vratila s konstantnim poprečnim presjekom

U praksi su vratila zbog konstrukcijskih razloga (sjedala ležajeva, nasloni za sprječavanja
aksijalnog pomaka zupčanika itd.) općenito izrađena s različitim promjerima po dužini (slika
7.19). Kut torzija vratila između dva usporedna presjeka (obično između dovoda i odvoda) računa
se kao zbroj progiba na pojedinim odsjecima s konstantnim poprečnim presjekom. Pri
147

ležaj A
l
1
dovedeno
odvedeno
l
2
l
3
I
t1
I
t2
I
t3

d
3


d
2


d
1

L

ležaj B


Slika 7.19: Torzija vratila s promjenljivom poprečnim presjekom

tome se uzima u obzir da glavine na vratilu smještenih elemenata (zupčanici, ramenice, lančanici
itd.) pridonose većoj krutosti vratila, pa se računaju dužine pojedinih odsječaka od ruba glavine,
slika 7.19.
dop
1
0
n
i
i
i
l T
G I
ϕ ϕ
=
= ⋅ ≤

(7.46)

l
i
[mm] dužina odsječka vratila s konstantnim presjekom, slika 7.19
I
oi
[mm
4
] polarni moment otpora odsječka vratila s konstantnim presjekom,
slika 7.18
n broj odsječaka vratila s različitim presjecima; n = 3 za vratilo na slici 7.19
ϕ
dop
[rad] dopušteni kut torzije vratila
ϕ
dop
= (4 … 6)⋅10
−6
⋅L [rad/mm] za transmisijska vratila
ϕ
dop
= (7 … 9)⋅10
−6
⋅L [rad/mm] za ostala vratila
L [mm] udaljenost između mjesta dovođenja i odvođenja okretnog momenta na vratilu, slika
7.19.

7.5 KRITIČNE BRZINE VRTNJE OSOVINE ILI VRATILA
7.5.1 Fleksijska kritična brzina vrtnje
Osovine i vratila tvore, skupa s masama pričvršćenim na njima, elastični opružni sustav. Zbog
vanjskih opterećenja osovine i vratila elastično se deformiraju i vibriraju vlastitom frekvencijom.
Pri vrtnji dolazi, zbog neuravnoteženosti masa, do dodatnih impulsa centrifugalnih sila koji su
ovisni o brzini vrtnje i masi elemenata smještenih na osovinu ili vratilo. Dodatni impulsi
centrifugalnih sila posljedica su neizbježnog odstupanja prilikom izrade zbog kojih se položaj
težišta na osovini ili vratilu smještenih rotirajućih masa ne podudara s teoretskim položajem na
liniji savijanja, slika 7.20a. Ako se pogonska brzina vrtnje podudara s vlastitom frekvencijom
vibriranja osovine ili vratila i na njima smještenih masa, dolazi do rezonancije. U tom slučaju
amplituda vibriranja skokovito se poveća, što može dovesti do loma osovine ili vratila. Brzina
vrtnje, kod koje dolazi do rezonancije, naziva se fleksiona kritična brzina vrtnje, n
s krit
.
148

m
teoretski
položaj težišta
stvarni
položaj težišta

f
G

f
G
n
n
s krit
podkritično
područje
nadkritično
područje
a) b)

Slika 7.20: Odnosi kod savojnog vibriranja osovine ili vratila
a) teoretski i stvarni položaj težišta b) ovisnost progiba vratila f
G
o brzini vrtnje

Općenito, duge i tanke osovine i vratila imaju nisku, a kratke i debele visoku fleksijsku kritičnu
brzinu vrtnje. Ako je savojna kritična brzina vrtnje manja od brzine vrtnje osovine ili vratila
tokom rada (n
s krit
< n), prilikom pokretanja i zaustavljanja stroja mora se osigurati što brži
prijelaz preko kritičnog područja. Tako će osovina ili vratilo vrlo kratko vrijeme raditi u
kritičnom području, pa će utjecaj rezonancije biti zanemariv.

Prilikom određivanja savojne kritične brzine vrtnje, uzima se u obzir da vanjska opterećenja na
savijanja samo potiču vlastite vibracije na osovini ili vratilu namještenih elemenata, ali nemaju
utjecaj na vlastitu frekvenciju tog vibriranja. Ona je ovisna o krutosti osovine ili vratila, te masi
na osovini ili vratilu namještenih elemenata. Ako je na osovinu ili vratilo namješten samo jedan
strojni element mase m, savojna kritična brzina vrtnje računa se prema izrazu:

krit
2 2
s
G
K c K g
n
m f π π
≈ = (7.42)

n
s krit
[s
−1
] savojna kritična brzina vrtnje
K koeficijent uležištenja osovine ili vratila
K = 1,0 rotirajuće osovine kod obostranog uležištenja, slika 7.20a
K = 0,9 rotirajuće osovine kod konzolnog uležištenja, slika 7.20b
K = 1,3 mirujuće osovine, slika 7.19c
c [N/m] krutost osovine ili vratila u težištu mase strojnog elementa; c = m⋅g/f
G

m [kg] masa strojnog elementa na osovini
g [m/s
2
] gravitacijsko ubrzanje; g = 9,81 m/s
2

f
G
[m] progib osovine u težištu mase strojnog elementa zbog sile teže F
G
= m⋅g, poglavlje
149
m
1
F
G1
= m
1
⋅g
F
G2
= m
2
⋅g
A B
m
2
m
F
G
= m⋅g
A B
m
1
F
G1
= m
1
⋅g
F
G2
= m
2
⋅g
A
B
m
2
a)
b)
c)


Slika 7.21: Primjeri uležištenja osovine ili vratila
a) rotirajuća osovina obostrano uležištena b) rotirajuća osovina
konzolnog uležištena c) mirujuća osovina

Ako je na vratilo ili glavinu smješteno više strojnih elemenata s masama m
1
, m
2
, m
3
itd., računaju
se pojedine savojne kritične brzine vrtnje n
s krit1
, n
s krit2
, n
s krit3
itd. prema izrazu (7.42). Savojna
kritična brzina vrtnje čitavog sustava tako iznosi:

...
1 1 1 1
2
krit3
2
krit2
2
krit1
2
krit
+ + + ≈
u u u u
n n n n
(7.43)

Prilikom određivanja savojne kritične brzine vrtnje, prema izrazima (7.42) i (7.43) nije uzimana u
obzir masa osovine ili vratila. To znači da je izračunana savojna kritična brzina vrtnje veća od
stvarne (razlika je veća kod većih masa, te kod većih progiba osovine ili vratila). Zbog toga je, iz
sigurnosnih razloga, osovine i vratila u praksi potrebno dimenzionirati tako da stvarna brzina
vrtnje prilikom rada bude za približno 30% veća ili manja od savojne kritične brzine vrtnje: 1,3⋅n
s
krit
≤ n ≤ 0,7⋅n
s krit
. Kod teških osovina i vratila, na koje su smješteni lakši strojni elementi, u
izrazima (7.42) i (7.43) uzima se u obzir masa dijela osovine ili vratila na kojemu je namješten
pojedini strojni element.
150
7.5.2 Torzijska kritična brzina vrtnje
Vratila stvaraju, skupa s masama na njih namještenih elemenata, torzijski opružni sustav koji
torzijsko vibrira vlastitom frekvencijom pod utjecajem vanjskog opterećenja (okretnog
momenta). Zbog neuravnoteženosti elemenata namještenih na vratilo (npr. vratila s krakma)
dolazi do dodatnih torzijskih impulsa koji su ovisni o brzini vrtnje i masi elemenata namještenih
na vratilo. Ako se pogonska brzina vrtnje podudara s vlastitom frekvencijom torzijskog vibriranja
vratila i na njih namještenih elemenata, dolazi do rezonancije. Brzina vrtnje pri kojoj se to
događa naziva se torzijska kritična brzina vrtnje; n
t krit
., a računa se prema izrazu:

J
c
n
t
t
π 2
1
krit
≈ (7.44)

c
t
[Nm/rad] torzijska krutost vratila, izrazi (7.45) i (7.46)
J [kgm
2
] moment otpora mase vratila i na njemu smještenih elemenata

Torzijska krutost vratila c
t
iznosi:


l
G d
c
t

⋅ ⋅
=
32
4
π
(7.45)

za glatko vratilo, te


...
1
32
4
3
3
4
2
2
4
1
1
+ + +


=
d
l
d
l
d
l
G
c
t
π
(7.45a)

c
t
[Nmm/rad] torzijska krutost vratila; u jednadžbu (7.44) je potrebno umetnuti c
t
u Nm/rad
d [mm] promjer vratila; kod stepenastog vratila promjer pojedinog odsječka vratila
l [mm] dužina vratila; kod stepenastog vratila dužina pojedinog odsječka vratila
G [N/mm
2
] modul smika materijala vratila.

Za precizno računanje dinamičke čvrstoće na savijanje potrebno je precizno izračunati
ekvivalentno naprezanje, ili odgovarajući faktor ekvivalentnosti spektra. Dinamička čvrstoća na
savijanje može se približno izračunati prema izrazu (7.17), pri čemu se normalna naprezanja
računaju temeljem maksimalnog momenta torzije.8 LEŽAJEVI
Ležajevi su elementi strojeva koji služe za vođenje pokretnih strojnih dijelova, te prenose vanjska
opterećenja između tih dijelova i onih koji se nalaze u relativnom gibanju prema njima.

Prema vrsti trenja, ležajevi se dijele na:
• klizne ležajeve, koji djeluju na principu trenja klizanja, slika 8.1a
• valjne ležajeve, koji djeluju na principu trenja valjanja, slika 8.1b

151
n n
a) b)


Slika 8.1: Tipovi trenja u ležajevima
a) trenje klizanja b) trenje valjanja

Klizni ležajevi ušli su u upotrebu pronalaskom kotača, dakle davno prije nove ere, a danas je to
element koji nas prati na svakom koraku: od ručnog sata (promjeri od 0,3 do 0,6 mm, opterećenja
od nekoliko mN) do gigantskih kležajeva valjaoničkih stanova (promjeri preko 1000 mm,
opterećenja preko 40 kN). Između dijelova u relativnom gibanju nalazi se tanki sloj ulja, tzv. uljni
film, debljine reda velićine 2 do 50 µm.

Valjni ležajevi patentirani su 1794. g. u Engleskoj, a prvi put primjenjeni 1852.g. na pedalima za
bicikl. Kod njih se između dijelova u relativnom gibanju (unutrašnjeg prstena vezanog za osovinu
i vanjskog prstena vezanog za kućište) nalaze valjna tijela promjera reda veličine 2 do 50 mm.

Klizni i valjni ležajevi nadopunjuju se u svojstvima i karakteristikama, pa se danas jedni i drugi
primjenjuju s mnogo uspjeha.

Ispravan rad ležajeva je često od presudnog značenja za integritet i vijek trajanja strojeva i
naprava u koje su ugrađeni. Zbog toga je pri njihovog projektiranja vrlo važno odabrati
najprikladniju vrstu, odabrane ležajeve pravilno dimenzionirati, te uzeti u obzir upute za njihovu
ugradnju u konstrukcijski sklop stroja ili naprave. Pri tome se moraju uzimati u obzir brojni
kriteriji, kao što su promjer osovine ili vratila, način opterećenja, brzina vrtnje, zahtijevani životni
vijek, uvjeti rada (temperatura, prašnjava okolina), itd. U svakom pojedinom slučaju treba
odabrati najprimjerenije rješenje obzirom na navedene kriterije, istovremeno sa stajališta
funkcionalnosti i ekonomičnosti.
Prema smjeru prenošenja opterećenja, ležajevi se dijele na:
• radijalne ležajeve, gdje opterećenje djeluje okomito na os ležaja,slika 8.2a
• aksijalne ležajeve, gdje opterećenje djeluje uzduž osi ležaja,slika 8.2b.

F
F
a) b)


Slika 8.2: Podjela ležajeva obzirom na smjer djelovanja opterećenja
a) radijalni ležaj b) aksijalni ležaj
152

8.1 KLIZNI LEŽAJEVI
Klizni ležajevi omogućuju vođenje pokretnih strojnih dijelova (osovine, vratila, itd.) i prijenos
opterećenja s rukavca na blazinicu ležaja. Klizne površine podmazane su uljem, a rjeđe mašću ili
krutim sredstvima za podmazivanje. Prema djelovanju opterećenja razlikuju se radijalni i
aksijalni klizni ležajevi,slika 8.2. Postoje još i klizni ležajevi za vođenje koji služe samo za
vođenje osovine ili vratila, a ne prenose nikakva vanjska opterećenja.

Prednosti kliznih ležajeva:
• dozvoljavaju velike brzine vrtnje,
• hod im je miran i tih,
• uz dobro podmazivanje imaju nizak koeficijent trenja, te time praktički neograničen vijek
trajanja,
• jednostavna izrada,
• pogodni su za prenošenje udarnih opterećenja,
• nisu osjetljivi na prašinu,
• jeftiniji su od valjnih ležajeva,
• u radijalnom smjeru zauzimaju manje prostora,
• prigušuju udarce, vibracije i šumove,
• mogu biti izrađeni u dijeljenoj izvedbi.

Nedostaci kliznih ležajeva:
• veliko trenje kod pokretanja i malih brzina,
• neprecizno vođenje, odnosno pozicioniranje pokretnih strojnih dijelova,
• osjetljivi su na nedostatak podmazivanja,
• zahtijevaju urađivanje i pažljivo održavanje,
• na kvalitetu ležajeva bitno utječu materijal i toplinska obrada rukavaca osovina ili vratila.
8.1.1 Princip rada i podmazivanje kliznih ležajeva
Osnovna namjena podmazivanja kliznih ležajeva jest smanjenje trenja i time smanjenje gubitaka
snage, smanjenje trošenja i time povećanje vijeka trajanja ležaja, te smanjenje zagrijavanja i time
sprečavanje zaribavanja ležajeva. Ova tri cilja ostvaruju se dobrim podmazivanjem, pri kojem su
površina rukavca i blazinice ležaja razdvojene tankim slojem ulja, tzv. uljnim filmom u kojem
vlada tekuće trenje. Prema tome, kod idealnog kliznog ležaja nema trošenja. Dobri ležajevi mogu
pod povoljnim okolnostima raditi bez vidljivog trošenja, tj. s praktički neograničenom trajnosti.
To je posljedica razvoja tribologije – znanosti o trenju, trošenju i podmazivanju. Za postizanje
tekućeg trenja potrebno je u sloju maziva osigurati pritisak koji omogućava ravnotežno stanje s
vanjskim opterećenjem ležaja. Ovo se postiže hidrostatičkim ili hidrodinamičkim načinom
podmazivanja:

153
Kod hidrostatičkog podmazivanja se potrebni
pritisak u sloju maziva postiže s uljnom
pumpom koja tlači ulje na p
0
≤ 20 MPa (≈ 200
bar). Bez obzira na to da li klizne površine
miruju ili se gibaju, pritisak ulja osigurava
među njima uvijek određenu debljinu uljnog
filma h, slika 8.3. Gubitci trenja su kod ovih
ležajeva manji nego kod ostalih vrsta, ali
unatoč tome se klizni ležajevi s hidrostatičkim
podmazivanjem u praksi malo upotrebljavaju.
Osnovni razlog za to je, prije svega, dodatni
trošak investicije na pumpu za visoki pritisak.

Ulje pod tlakom p
0

h

Klizne
površine


Slika 8.3: Princip hidrostatičkog podmazivanja


Kod hidrodinamičkog podmazivanja, nosivi uljni film se među kliznim površinama stvara
automatski, ako je među kliznim površinama dovoljno velika relativna brzina klizanja v i ako
klizne površine imaju oblik klina, slika 8.5. Promjenu pritiska u sloju maziva u smjeru relativne
brzine klizanja dviju površina opisuje Reynoldsova jednadžba
3
d
6
d
m
h h p
v
x h
η

= (8.1)

p [N/mm
2
] pritisak u filmu maziva
η [MPa·s] dinamička viskoznost maziva
v [m/s] relativna brzina klizanja između dviju površina
h [m] udaljenost dviju površina na mjestu x
h
m
[m] udaljenost dviju površina na mjestu maksimalnog pritiska

iz koje je vidljivo da je promjena pritiska, a time i egzistencija (hidrodinamičkog) pritiska, u sloju
maziva moguća samo ukoliko se površine relativno gibaju, i ako nisu međusobno paralelne (h ≠
h
m
). Ovo potonje zahtijeva egzistenciju tzv. „uljnog klina“ (vidi sliku 8.4), pri čemu nije bitno da
li su klizne površine zakrivljene (radijalni klizni ležajevi,slika 8.5a) ili ravne (aksijalni klizni
ležajevi,slika 8.5b).


u
u
p
p
h
0 h
0

a) b)
raspor za
podmazivanje


Slika 8.4: Hidrodinamičko podmazivanje kliznih ležajeva
a) zakrivljene klizne površine b) ravne klizne površine

Odnosi u sloju maziva između dviju kliznih površina opisuju se Stribeckovom krivuljom koja
pokazuje utjecaj dinamičkog viskoziteta sredstva za podmazivanje η, srednjeg pritiska p
sr
u ležaju
i kutne brzine rukavca ω na koeficijent trenja klizanja u. Utjecaj produkta tih veličina na
koeficijent trenja pokazuje slika 8.5 na kojoj su također prikazana tri osnovna načina
podmazivanja dvaju tijela i to:

154
• granično podmazivanje (I),
• mješovito podmazivanje (II),
• hidrodinamičko podmazivanje (III),

0,001
0,01
0,1
5 10 20
~
~
površinska
hrapavost
tijelo 1
mazivo
tijelo 2
1

Slika 8.5: Stribeckova krivulja i načini podmazivanja

Do graničnog podmazivanja dolazi u slučaju kada se površine nalijeganja, koje na sebi imaju
tanki, ali tvrdi granični sloj (epilamen) maziva, oksida, vlage ili nečistoća, dodiruju samo u
najisturenijim točkama površinskih neravnina u kojima je probijen granični sloj. Svojstvo maziva
da tvori granični sloj naziva se mazivost, na sposobnost stvaranja kojeg utječu svojstva površine
metala i molekularna svojstva maziva. Mineralna ulja, kao najčešće upotrebljavana maziva, imaju
svojstvo stvaranja naročito otpornog epilamena. Poseban slučaj graničnog podmazivanja, s
posebno visokom vrijednošću koeficijenta (graničnog) trenja, jest podmazivanje pri pokretanju i
njemu pripadajuće trenje pokretanja koje nastaje pri sasvim malim brzinama vrtnje, i pri kojem
se granični sloj probiva na velikom broju mjesta. Pri hidrodinamičkom podmazivanju površine
dvaju tijela su odvojene kontinuiranim slojem maziva. Zbog viskoznosti maziva nastaje tekuće
trenje koje zbog turbulencije u sloju maziva raste s povečanjem brzine, odnosno broja η·ω/p
sr
.
Miješano podmazivanje je prijelazan oblik između graničnog i hidrodinamičkog podmazivanja.
Naliježne površine se dodiruju, ali ne direktno, nego klize preko svojih graničnih slojeva, pa je
trenje manje i od trenja pri tekućem podmazivanju. No, takvo podmazivanje je labilno i lako
može prijeći u granično, pa zato nije poželjno kao što je to hidrodinamičko podmazivanje.

Slika 8.6 prikazuje princip hidrodinamičkog podmazivanja jednostavnog radijalnog kliznog
ležaja. Rukavac osovine ili vratila promjera d je umetnut u blazinicu ležaja promjera D, pri čemu
je promjer rukavca manji od promjera blazinice (d < D). U mirovanju donji dio rukavca naliježe
na donji dio blazinice u točki A, pa je udaljenost između površine rukavca i ležajne površine s
gornje strane, u točki B, jednaka zračnosti ležaja Z = D − d, a udaljenost između centra rukavca i
centra ležajne površine (ekscentricitet e) jednaka razlici polumjera ležajne blazinice R i rukavca r,
tj. polovini zračnosti: e = R-r = ∆r = Z/2 (slika 8.6a). Kada rukavac započne rotaciju trenje
pokretanja brzo prijeđe u granično trenje, a površina rukavca tlači mazivo u klinasti prostor
kojeg tvori s površinom blazinice, pri čemu se u mazivu stvara hidrodinamički pritisak koji
pokušava odvojiti rukavac od blazinice ležaja. Taj pritisak je tim veći što je veća brzina vrtnje n,
155
odnosno brzina klizanja (jednaka obodnoj brzini rukavca) v = π⋅d⋅n. Kod ustaljene male brzine
vrtnje rukavac je tek malo uzdignut od blazinice i malo pomjeren u smjeru svoje obodne brzine
na mjestu najmanje udaljenosti kliznih površina (slika 8.6b). Zbog toga u okolini tog mjesta
dolazi do graničnog podmazivanja (za uobičajene hrapavosti površina). Kod veće brzine vrtnje
povećava se debljina uljnog filma h
0
, a smanjuje ekscentricitet e = Z/2 − h
0
(slika 8.6c). Za istu
hrapavost površina, sada nastaje hidrodinamičko podmazivanje, tj. tekuće trenje. Pri teoretski
beskonačnoj brzini vrtnje vrijedi h
0
= Z/2, odnosno e = 0, tj. rukavac i blazinica ležaja postaju
centrični. Za položaje rukavca (i odgovarajuće brzine vrtnje) između onih premaslikama 8.6b i
8.6c nastaje mješovito podmazivanje, a ona brzina vrtnje n
k
pri kojoj pritisak u mazivu postaje
dovoljan da razdvoji rukavac i blazinicu ležaja naziva se kritična brzina vrtnje. Ona odgovara
točki najmanjeg koeficijenta trenja na slici 8.3.
d
n→∞ n > n
k
n < n
k n=0
e
=
Z
/
2

Z

e
<
Z
/
2

h
0
e « Z/2

Z
/
2

e=0
d) c) b) a)
D

B
A

Slika 8.6: Položaj rukavca u ležaju pri hidrodinamičkom podmazivanju radijalnog kliznog ležaja
a) v = 0 b) v mala c) v velika d) v → ∞

Kod jednostavnih radijalnih kliznih ležajeva s rukavcem i blazinicom kružnog oblika (slika 8.6)
nastaje samo jedna klizna površina sa svojim „uljnim klinom“ koji osigurava hidrodinamičko
podmazivanje. Odgovarajućim oblikom blazinice ležaja, koji odstupa od kruga, može se osigurati
više uljnih klinova po obodu ležaja, čime su rukavci osovine ili vratila poduprti u više točaka,
slika 8.7. U tom slučaju radi se o radijalnim kliznim ležajevima s više točaka, koji dobro
centriraju rukavac u odnosu na blazinicu ležaja (miran hod). Prvenstveno se upotrebljavaju u
vratilima turbina, vratilima preciznih obradnih strojeva i svugdje tamo gdje se zahtijevaju velike
brzine vrtnje.


d) c) b) a)
1- uljni klin, 2- uljni film jednake debljine, 3- utor za podmazivanje
3
1
3
1 1
3
1 1
2
3
1
2
2


Slika 8.7: Radijalni klizni ležajevi s hidrodinamičkim podmazivanjem u više točaka
a) u dvije točke b) u četiri točke c) u tri točke d) u pet točaka

Utori za podmazivanje uvijek su izvedeni u mirujućem dijelu ležaja (obično u blazinici ležaja), a
kod mirujućih osovina nalaze se u rukavcu osovine koji mora imati odgovarajuće kanale za
dovod maziva, slika 8.8.


156

Slika 8.8: Smještaj utora za podmazivanje u rukavcu mirujuće osovine

8.1.2 Materijali za klizne ležajeve
Pri odabiru materijala za klizne ležajeve, potrebno je, pored o materijalu blazinice ležaja, voditi
računa i o materijalu rukavca i materijalu maziva. Ova tri materijala tvore tribološki sustav čija
svojstva su presudna za ispravan rad kliznih ležajeva pri graničnom i mješovitom trenju.
Tribološki sustav bi trebao imati slijedeća svojstva:
• da omogućava međusobno „uglačavanje“ materijala rukavca i osovine
• da ulje dobro prianja na materijale rukavca i osovine
• da pri radu na suho ne dođe do zaribavanja
• prilagodljivost ležaja elastičnim i plastičnim deformacijama,
• otpornost na trošenje,
• otpornost na nagrizanje kliznih površina,
• sposobnost razrađivanja ležaja,
• otpornost na utiskivanje krutih (otpalih) dijelova u površinu,

Ova svojstva se zajedničkim imenom nazivaju „antifrikciona“ svojstva tribološkog sustava. Pored
njih, ležajni materijali moraju imati slijedeća općenita svojstva:

• sposobnost odvođenja viška topline
• otpornost na dodirni pritisak
• odgovarajuću dinamičku čvrstoću
• da se što jednoličnije rastežu pri povišenim temperaturama i da ne bubre
• da se kao materijal za platiranje dobro vežu za podlogu

Općenito je nemoguće udovoljiti svim gornjim zahtjevima. Zbog toga se u praksi odlučuje za
takav materijal rukavca i blazinice ležaja kojim će se uz upotrijebljeno sredstvo podmazivanja
postići najbolja svojstva tribološkog sustava.
157
Materijali za rukavce
Kod kliznih ležajeva se teži tome da površina rukavaca bude približno tri do pet puta tvrđa od
površine blazinice ležaja. Time se trošenja ležaja ograniče prije svega na trošenje blazinice ležaja,
koji se u slučaju kritičnog trošenja jednostavno zamijeni. Troškovi su u tom slučaju mnogo manji
nego kada bi trošenje nastalo na rukavcu osovine ili vratila.

Obzirom da su rukavci ležajeva obično i dijelovi osovine ili vratila, izrađeni su od jednakih
materijala (konstrukcijski čelici, poboljšani čelici i čelici za cementiranje i kaljenje, 10.1).
Najvažnije je da se rukavci mogu kvalitetno obraditi, obzirom na odabrani materijal, te da se tako
na njima može postići što tvrđa i glatkija površina (preporučuje se tvrdoća 64 HRc ≈ 810 HV). S
ovog aspekta, čelici za cementiranje i kaljenje bolji su nego konstrukcijski čelici i poboljšani
čelici, iako se i površinskim kaljenjem poboljšanih čelika mogu postići zadovoljavajuća svojstva.
Konstrukcijski čelici, koji se ne kale, primjereni su samo za nisko opterećene klizne ležajeve.

Rukavci kliznih ležajeva se nakon grube mehaničke obrade (struganje, grubo brušenje, itd.) i
toplinske obrade (cementiranje i kaljenje, poboljšanje, površinsko kaljenje, itd.) prije ugradnje još
i fino mehanički obrade (fino brušenje, honovanje, lepovanje, itd.) čime se postižu vrlo glatke
klizne površine. Za poboljšanje svojstava čvrstoće obzirom na površinski pritisak, rukavci kliznih
ležaja se, posebno u zadnje vrijeme, još i dodatno kromiraju, čime se postižu bolja antifrikciona
svojstva i veća otpornost protiv nagrizanja kliznih površina.

Materijali za blazinice ležaja
I kod materijala za blazinice ležaja bitno je da se klizne površine mogu precizno obraditi i tako
postići dobra antifrikciona svojstva. Poseban problem pri obradi predstavljaju dijelovi koji
otpadaju jer se pri obrade utiskuju u površinu, te je oštećuju. S ovog aspekta, za blazinice ležaja
primjerenije je upotrijebiti legure za gnječenje, a ne legure za lijevanje, koje se inače lakše
obrađuju.

Za blazinice ležaja najviše se koriste neželjezni metali (kositar, cink, olovo, bakar, aluminij) i
njihove legure zbog dobrih kliznih svojstava pri nedovoljnom podmazivanju. Obzirom da su
njihova svojstva čvrstoće ovisna o temperaturi, upotrebljavaju se samo u određenom
temperaturnom području:

• legure olova i kositra: do 80 °C
• legure cinka: do 100 °C
• legure aluminija: do 150 °C
• legure bakra (bronce) za lijevanje: do 250 °C
• legure kositra za gnječenje: do 300 °C

Kositar (Sn) se legira prvenstveno olovom (Pb), bakrom (Cu) i antimonom (Sb). Blazinice ležaja
od legura kositra imaju odlična antifrikciona svojstva, neosjetljivi su na geometrijska i radna
odstupanja, te penetraciju sitnih produkata trošenja. Dobro svojstvo kositra je i to što ga se može
u tankim slojevima (nekoliko um) galvansko nanijeti na druge materijale. Zbog male čvrstoće
(vrlo su mekani) blazinice ležaja od legura kositra uvijek je potrebno ugraditi u odgovarajuće
kruto kućište.

Cink (Zn) se legira prvenstveno aluminijem (Al) i bakrom (Cu). Blazinice ležaja od legura cinka
imaju prije svega dobra antifrikciona svojstva. Obzirom da su jeftini, izrađuju se u masivnijim
158
izvedbama, čime se dobiva na krutosti i čvrstoći. Upotrebljavaju se za manje zahtjevne klizne
ležajeve.

Olovo (Pb) se legira prije svega bakrom (Cu), kositrom (Sn) i cinkom (Zn). Blazinice ležaja od
legura olova imaju vrlo dobra svojstva podmazivanja. Obzirom da su vrlo mekani neosjetljivi su
na geometrijska i radna odstupanja, ali su slabo otporni na trošenje. Upotrebljavaju se
prvenstveno u velikim i grubim ležajevima (npr. uležištenje osovina vagona).

Bakar (Cu) se upotrebljava za blazinice ležaja prvenstveno u obliku raznih bronci (udio bakra je
iznad 50%). Bronce imaju vrlo dobru toplinsku vodljivost te time dobru sposobnost hlađenje
ležajeva. Također imaju i zadovoljavajuću čvrstoću i dobru sposobnost deformiranja. Raznim
nemetalnim dodacima (fosfor) poboljšavaju im se i antifrikciona svojstva. Obzirom da su slabo
otporni na penetraciju produkata trošenja, u ovim ležajevima potrebno je osigurati dobar protok
maziva. Upotrebljavaju se prije svega slijedeće bronce:

Kositrene bronce sadrže 5 do 14% kositra (Sn). Uz pomoć malih dodataka fosfora (P)
poboljšavaju im se svojstva podmazivanja (mazivo se bolje hvata kliznih površina). Primjereni
su za klizne ležajeve u uvjetima miješanog podmazivanja, visokih površinskih pritisaka i
visoke radne temperature.

Olovne bronce sadrže 10 do 28% olova (Pb). Obzirom da su vrlo mekane, neosjetljive su na
geometrijska odstupanja i rubne pritiske, ali su slabo otporne na trošenje. Primjerene su
prvenstveno za male brzine klizanja. Upotrebljavaju se za manje zahtjevne ležajeve, u kojima
nije potrebno da je rukavac osovine ili vratila površinski kaljen.

Kositreno-olovne bronce sadrže 5 do 14% kositra (Sn) i 3 do 25% olova (Pb). Pri većem
udjelu olova imaju dobru prilagodljivost materijala rukavca i blazinice ležaja, ali slabu
otpornost na trošenje.

Aluminijeve bronce sadrže oko 10% aluminija (Al) i manje udjele nikla (Ni), mangana (Mn) i
željeza (Fe). Razmjerno su tvrde i time otporne na trošenje. Upotrebljavaju se prije svega tamo
gdje postoji opasnost od korozije.

Crvena kovina je legura bakra (Cu), kositra (Sn), cinka (Zn) i olova (Pb), a predstavlja
poseban slučaj kositrene bronce. Crvena kovina ima najbolja antifrikciona svojstva pri 10%
Sn, 4% Zn i 1% Pb ili pri 6 % Sn, 7 % Zn i 1 % Pb. Jeftinija je nego osnovna kositrena bronca.

Mjed je zapravo cinkova bronca s 30% cinka (Zn) i s malim udjelima aluminija (Al), nikla
(Ni), fosfora (P) i silicija (Si). Ima slična antifrikciona svojstva kao i kositrena bronca.
Upotrebljava se samo pri nižim temperaturama.

Aluminij (Al) se legira prije svega s bakrom (Cu), željezom (Fe), cinkom (Zn), manganom (Mn),
silicijem (Si) i kositrom (Sn). Blazinice ležaja od legura aluminija upotrebljavaju se prvenstveno
tamo gdje je i kućište od lakih metala. Obzirom da dobro provode toplinu imaju dobru sposobnost
hlađenja.

Od željeznih materijala za blazinice ležaja prvenstveno se upotrebljava sivi lijev, jer njegova
struktura (grafitne lamele) omogućuje dobra svojstva podmazivanja. S druge strane, sivi lijev ima
slabija antifrikciona svojstva pri nedovoljnom podmazivanju, slabo je otporan na rubne pritiske,
te ima slabiju sposobnost razrađivanja ležajeva.
159

Dobra svojstva podmazivanja blazinica ležaja postižu se sinteriranim metalima, koji su porozni i
lako upijaju ulje (do 30% svog volumena). Pri radu ulje izlazi kroz pore zbog opterećenja i
povišena temperature, te podmazuje klizne površine. Pri mirovanju, kada se ležaj ohladi, ulje opet
otječe natrag u pore. Sinteriraju se prije svega legure željeza te kositrene i olovne bronce.

U zadnje vrijeme se za blazinice ležaja sve više upotrebljavaju umjetne mase. Primjerene su
prvenstveno tamo gdje nije dovoljno podmazivanje uljem ili mašću (npr. u tekstilnoj industriji) i
gdje postoji opasnost od korozije. Upotrebljavaju se prvenstveno slijedeći materijali:

Termo- i duroplasti imaju dobra antifrikciona svojstva, ali im je slaba strana puzanje pod
opterećenjem i veliko toplinsko rastezanje (približno 10 puta veće nego kod metala). Od
termiplasta poliamid i nylon imaju veliku čvrstoću, dobra antifrikciona svojstva, dobre
prigušuju vibracije, te su otporni na trošenje. Slaba strana im je što upijaju vodu, naročito
duroplasti. Poliuretani su po svojstvima slični polamidima, ali su manje osjetljivi na upijanje
vode. Primjereni su za radne temperature od − 25 °C do + 80 °C. Poliacetali imaju vrlo dobra
antifrikciona svojstva. Mogu se lako obraditi i do vrlo preciznih dimenzija.

Fluorirani ugljikovodici (posebna vrsta voska) su otporni na kiseline i lužine. Primjereni su za
radne temperature od − 270 °C do + 260 °C. Slaba strana im je puzanje pod opterećenjem i
nešto slabija otpornost na trošenje.

Antifrikciona svojstva gore navedenih umjetnih masa mogu se bitno poboljšati dodacima ugljika,
grafita, olova i raznih bronci.

Oblikovanje radijalnih kliznih ležajeva
Blazinice ležajeva u pravilu su izrađeni u nedijeljenoj izvedbi, ako je moguće rukavce osovina ili
vratila u njih umetnuti s čeone strane. Standardizirani su npr. prema DIN 1850, tabela 8.1.
Nabavljaju se kao samostalni elementi, utisnuti u kućište ili fiksno pričvršćeni na rukavac osovine
ili vratila. Obično su izrađeni od bronce, sinteriranih kovina ili nemetalnih materijala, a mogu biti
i od čelika presvučenog površinskim slojem od legura olova, legura kositra ili olovne bronce. Na
unutarnjoj strani imaju izrađene utore za podmazivanje uljem ili mašću. Ovo ne vrijedi za
blazinice ležajeva od sinteriranih kovina koji se podmazuju automatski, 8.1.2.2.

Klizni ležajevi se često izrađuju kao kompletan sklop koji je potrebno samo pričvrstiti na kućište
stroja ili naprave. Razlikuje se stojeća izvedba prema DIN 504 (slika 8.9a) i izvedba s
prirubnicom prema DIN 502 (slika 8.9b).

160
a) b)
D
H
B
H

Slika 8.9: Radijalni klizni ležaj kao kompletan sklop stroja ili naprave
a) stojeća izvedba b) izvedba s prirubnicom
Oblikovanje aksijalnih kliznih ležajeva
Najjednostavniji aksijalni klizni ležaj je okrugli čeoni ležaj s ravnim klizim površinama, slika
8.10. Sastavljen je od čeone klizne ploče, pričvršćene na kućište, i rukavca osovine. Obično se
podmazuje mašću, a rjeđe uljem. Sredstvo za podmazivanje se dovodi preko dovodnih kanala do
utora za podmazivanje, koji su po kliznoj površini raspoređeni radijalno (slika 8.23a), ili su
izvedeni u obliku ekscentričnog kružnog utora za podmazivanje,slika 8.23b. Pri vrtnje ležaja
sredstvo za podmazivanje se iz utora za podmazivanje raspodijeli po čitavoj kliznoj površini.
Takvi ležajevi rade prvenstveno u području miješanog podmazivanja, pa su primjereni samo za
manje brzine klizanja i manje površinske pritiske. Ako je klizna ploča izrađena od umjetne mase
ili ako je na nju nanesena odgovarajuća tvar za kruto podmazivanje ( 8.1.1.3), ležajevi mogu
raditi i bez sredstva za podmazivanje.

a) b)
rukavac
kućište klizna ploča
n
d
n
d
z

Slika 8.10: Jednostavni aksijalni klizni ležaj
a) utori za podmazivanje u radijalnom smjeru b) ekscentrični kružni utori za podmazivanje

Za visokoopterećene pogone u kojima se može očekivati kutni pomak osovine, upotrebljavaju se
samopodesivi aksijalni klizni ležajevi s nagibnim segmentima (4, 5) koji u radu zauzmu optimalni
nagib prema grebenu osovine (1) u smjeru obodne brzine, slika 8.8. Segmenti su oslonjeni na
nosače segmenata (6, 7) koji naliježu na kućište ležaja (14, 15) sa kuglastom površinom
omogućujući tako samopodesivost, tj. ispravan rad ležaja i pri malim kutnim pomacima osovine.
Ovakova klasična izvedba aksijalnog kiznog ležaja omogućuje preuzimanje aksijalne sile iz oba
smjera i obično uključuje i dva radijalna ležaja (12, 13) u isto kućište, a poznata je pod imenom
svog izumitelja: Mitchellov ležaj. Neizbježno se primjenjuje kao brodski odrivni ležaj koji
161
preuzima (iz oba smjera) porivnu silu brodskog propelera i prenosi je na brodsku konstrukciju.
Nekoliko načina učvršćenja nagibnih segmenata prikazano je na slici 8.12.

2 10 12 15 16 1 13 3
14 8 6 4 5 7 9 11

Slika 8.11: Mitchellov ležaj (brodski odrivni)
1- greben osovine, 2,3- prirubnice, 4,5- segmenti za vožnju napred i natrag, 6,7- nosači segmenata, 8,9-
gnijezda sa sfernom površinom, 10,11- brtve, 12,13- radijalni ležajevi, 14-donje kućište (postolje) ležaja,
15- gornje kućište ležaja, 16- poklopac ležaja


a) b)
l

b


d
v


d
u


Slika 8.12: Nekoliko načina učvršćenja nagibnih segmenata kod aksijalnih kliznih ležajeva
a) za vrtnju osovine u samo jednom smjeru b) za vrtnju u oba smjera

162
8.1.3 Proračun radijalnih kliznih ležajeva
Ovdje prikazani računski postupci vrijede za klizne ležajeve sa samo jednim uljnim klinom
između rukavca i blazinice ležaja. Kod kliznih ležajeva s većim brojem uljnih klinova računski
postupci su zahtjevniji, te se mogu pronaći samo u specijalističkoj literaturi.
Zračnost i ekscentricitet ležaja
Za ispravan rad radijalnih kliznih ležajeva vrlo je važna zračnost između rukavca i blazinice
ležaja. Razlikuje se apsolutna Z i relativna ψ zračnost ležaja. Apsolutna zračnost ležaja je razlika
stvarnih mjera promjera ležajne blazinice i rukavca:

Z D d = − (8.2)

Obično se procjenjuje, za poznati dosjed, kao srednja zračnost:

max min
2
Z Z
Z
+
= (8.3)

Z
max
[mm] maksimalna zračnost ležaja
Z
min
[mm] minimalna zračnost ležaja

Relativna zračnost ležaja definirana je omjerom:

/ Z d ψ = (8.4)

Z [mm] apsolutna zračnost ležaja, slika 8.6
d [mm] promjer rukavca osovine.

Zračnost ležaja ovisna je o površinskom pritisku, brzini klizanja i mazivu. Za postizanje jednake
nosivosti pri različitim brzinama klizanja, zračnost ležaja mora biti pri velikim brzinama velika, a
pri malim mala. Obrnuti su odnosi kod površinskih pritisaka. Povećanjem zračnosti ležaja mora
se povećati i viskozitet maziva. Uz veću zračnost manje je trenje, dakle manje je i zagrijavanje
ležaja, ali prevelika zračnost dovodi do pojava vibracija i nemirnog hoda. Veću zračnost potrebno
je predvidjeti za ležajeve čiji materijali imaju veliku toplinsku rastezljivost.

Za metalne radijalne klizne ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem preporučena relativna
zračnost iznosi ψ ≈ 0,001 … 0,002, pri čemu vrijedi preporuka prema DIN 31652:


4 4
8 10 v ψ

≈ ⋅ ⋅ (8.5)


60
d n
v
π ⋅ ⋅
= (8.6)

v [m/s] obodna brzina rukavca
d [m] promjer rukavca
n [min
-1
] brzina vrtnje rukavca.

Za klizne ležajeve od sinteriranih metala uzima se ψ ≈ 0,0015 … 0,0025, a za klizne ležajeve od
umjetnih masa ψ ≈ 0,003 … 0,0045. Kod transmisijskih vratila relativna zračnost je obično u
granicama od 0,2 do 4,0, kod ležaja reduktora 0,5 do 1,5 a kod ležajeva elektromotora, generatora
163
i centrifugalnih pumpi 1,0 do 1,5 promila. Ovako dobivenu relativnu zračnost treba još
kontrolirati da li udovoljava uvjetima vezanim za toplinsko rastezanje materijala blazinice.

U stacionarnom (ustaljenom) pogonu kliznog ležaja s hidrodinamičkim podmazivanjem rukavac
se odigne od ležaja i pomakne u smjeru obodne brzine, stvarajući tako uljni klin s razvijenim
hidrodinamičkim pritiskom koji nosi opterećenje ležaja F, slika 8.32a.

a) b)

Slika 8.13: Karikirani prikaz položaja rukavca u ležaju kod hidrodinamičkog podmazivanja

Udaljenost između centra rukavca i centra ležaja naziva se ekscentricitet ležaja e. Očigledno, na
pravcu koji spaja centar ležaja i centar rukavca nalazi se najmanja debljina uljnog filma h
0
, čija je
vrijednost izuzetno važna pri proračunu radijalnog kliznog ležaja.

Da bi se Reynoldsova jednadžba mogla primijeniti na proračun radijalnog kliznog ležaja s
hidrodinamičkim podmazivanjem, potrebno je pronaći analitički izraz za udaljenost kliznih
površina, tj. za debljinu uljnog filma h na proizvoljnoj poziciji u ležaju definiranu kutem φ.
Postavljajući Pitagorin poučak za pravokutni trokut sa slike 8.13b

( ) ( )
2 2
2
cos sin R h e R h r ϕ ϕ − + + − =

(8.7)

R [mm] polumjer blazinice ležaja, R=D/2
r [mm] polumjer rukavca, r=d/2
h [mm] debljina uljnog filma na proizvoljnoj poziciji definiranu kutem φ
φ [rad] kut kojeg zatvara proizvoljni radijus-vektor polumjera blazinice sa spojnicom centar
rukavca - centar ležaja

te rješavajući kvadratnu jednadžbu po h, uz zanemarivanje članova drugog reda, dobiva se
ovisnost debljine uljnog filma o zračnosti i ekscentricitetu ležaja:

cos h r e ϕ = ∆ + ⋅ (8.8)

∆r [mm] polovina zračnosti radijalnog kliznog ležaja, ∆r = Z/2 = R-r.

Za φ = π dobije se izraz za najmanju debljinu uljnog filma:

0
h r e = ∆ − . (8.9)

164
Iz izraza (8.8) također slijedi:

( ) 1 cos h r ε ϕ = ∆ + (8.10)
0
1
h
r
ε = −

(8.11)

gdje je ε relativni ekscentricitet radijalnog kliznog ležaja

2 e e
r Z
ε = =

, (8.12)

A omjer h
0
/∆r relativna vrijednost najmanje debljine uljnog filma.

Raspodjela površinskog pritiska i Sommerfeldov broj

Da bi se dobila raspodjela površinskog (hidrodinamičkog) pritiska u radijalnom klizom ležaju s
jednim uljnim klinom potrebno Reynoldsovu jednadžbu (8.1) preurediti za polarne koordinate i
integrirati je. Uvrštavajući u nju x = r·dφ, izraz (8.10) i dovitljivu supstituciju, Sommerfeld ju je
1904. godine uspio integrirati. Dobiveno je:

( )
( )( )
0
0 2 2
2
2 cos sin
d 6
2 1 cos
p
p
p p p
ε ε ϕ ϕ
ηω
ψ
ε ε ϕ
+
= − =
+ +

(8.13)

Raspored pritiska kojeg opisuje ova jednadžba prikazan je na slici 8.33. Uočljivo je da je
maksimalna vrijednost hidrodinamičkog pritiska u točki ležaja koja se nalazi između njegove
vertikalne simetrale i točke s najmanjom debljinom uljnog filma. Integrirajući hidrodinamički
h

Slika 8.14: Raspored hidrodinamičkog pritiska
u radijalnom kliznom ležaju

pritisak po površini na kojoj djeluje, i
izjednačivši ga s opterećenjem ležaja F, nakon
sređivanja, dobiva se:
( )
2
2 2
6
2 1
b d
F
η ω πε
ψ
ε ε
⋅ ⋅ ⋅
=

+ −
. (8.14)
Omjer opterećenja ležaja i projekcije dodirne
površine b⋅d (slika 8.34) definira se kao srednji
površinski pritisak:
sr
F
p
b d
=

(8.15)
F [N] radijalno opterećenje ležaja
b [mm] širina ležaja, slika 8.34
d [mm] promjer rukavca osovine ili vratila.

165

b d
F
ravnina
projekcije

Slika 8.15: Određivanje srednjeg površinskog
pritiska radijalnih kliznih ležajeva

Srednji pritisak mora biti manji od dopuštene
vrijednosti koja ovisi o materijalu ležajne
blazinice. Veličina na lijevoj strani jednadžbe
(8.14) je bezdimenzionalna, a obuhvaća sve
osnovne parametre radijalnog kliznog ležaja.
Ta značajka dakle ukazuje na hidrodinamičku
sličnost svih radijalnih kliznih ležaja s jednim
uljnim klinom, a nazvana je po već
spomenutom značajnom istraživaču –
Sommerfeldov broj s oznakom So:
2
So
sr
p
η ω
ψ

=

(8.16)
Ψ relativna zračnost ležaja, Ψ = ∆r/r = Z/d
η [Pa·s] dinamički viskozitet maziva kod radne
temperature
ω [s
-1
] kutna brzina rukavca
p
sr
[N/m
2
] srednji površinski pritisak ležaja
Veza (8.14) između Sommerfeldovog broja i ekscentriciteta vrijedi za ležaj beskonačne širine. Za
stvarne, ležajeve konačne širine numerički se rješava trodimenzionalna Reynoldsova jednadžba,
te se dobiva ovisnost relativnog ekscentriciteta ε (ili vrijednosti h
0
/∆r) o Sommerfeldovom broju
So i relativnoj širini ležaja λ = b/d. Ova ovisnost omogućava, za određeni ležaj, tj. za poznati
Sommerfeldov broj, određivanje točnog položaja rukavca u ležaju i najmanju debljinu uljnog
filma.
Koeficijent trenja i gubitak snage u ležaju
Za ležajeve s velikom vrijednošću Sommerfeldovog broja kod kojih je rukavac postavljen
približno centrično, značajka trenja ležaja µ/ψ računa se prema poznatoj formuli Petrova

So u ψ π = ⋅ (8.17)

koja približno vrijedi za So > 5. Za So < 1 vrijedi približno:

So u ψ π = ⋅ (8.18)

Točnije vrijednosti značajke trenja mogu se naći u dijagramu na slici 8.38.

Gubitak snage zbog trenja u ležaju je:

2
g tr
d
P T F Fv ω u ω u = ⋅ = = (8.19)

P
g
[W] gubitak snage zbog trenja u ležaju
T
tr
[N/m] moment trenja u ležaju
ω [s
−1
] kutna brzina rukavca
d [m] nazivni pomjer ležaja
v [m/s] obodna brzina rukavca
µ koeficijent trenja u ležaju.
166
Provjera hidrodinamičkog plivanja
Da bi se ostvarilo hidrodinamičko podmazivanje odnosno plivanje rukavca u ležaju (a time i
tekuće trenje), potrebno je da najmanja debljina uljnog filma h
o
bude veća od kritične debljine
uljnog filma h
kr
:

h
o
> h
kr
+ (2...5) um. (8.30)

Najmanja debljina uljnog filma dobiva se iz relativne vrijednosti najmanje debljine uljnog filma
h
o
/ ∆r, pomnoživši je s ∆r, dok se kritična debljina uljnog filma računa prema

h
kr
= R
z1
+ R
z2
+ ∆h. (8.31)

Srednje visine neravnine R
z1
i R
z2
ovise o primijenjenom načinu obrade, odnosno klasi površinske
hrapavosti. Veličina ∆h uzima u obzir neparalelnost osi rukavca i blazinice, progib osovine duž
ležaja, te odstupanje uzdužnog presjeka rukavca i blazinice od nominalnog profila. Ako su
maksimalni progib osovine između dva oslonca y
max
i raspon između ležajeva l nepoznati podaci,
uvjet hidrodinamičkog podmazivanja se računa približno

1 2
(1, 5...3) ( )
o z z
h R R > ⋅ + (8.33)

Ukoliko ovaj uvjet nije ispunjen, potrebno je ponoviti proračun sa smanjenom vrijednosti
srednjeg pritiska u ležaju, tj. s povećanim dimenzijama ležaja.

8.2 VALJNI LEŽAJEVI
Valjni ležajevi omogućuju, slično kao i klizni ležajevi, vođenje pokretnih strojnih dijelova,
umetnutih u odgovarajuće kućište. Sastavljeni su od unutarnjeg i vanjskog prstena (ili ploče – kod
aksijalnih ležajeva), između kojih se u odgovarajuće oblikovanom kavezu vrte valjna tijela. Među
valjnim tijelima prevladava trenje valjanja. Valjni ležajevi mogu istovremeno prenositi radijalno i
aksijalno opterećenje (slika 8.16a), samo radijalno (slika 8.16b) ili samo aksijalno opterećenje
(slika 8.16c). Obzirom na opterećenje koje prevladava razlikuju se radijalni i aksijalni valjni
ležajevi. Valjni ležajevi imaju, u usporedbi s kliznim ležajevima, slijedeće prednosti:
• koeficijent trenja je, zbog valjnog trenja, 25 do 50 % niži nego kod kliznih ležajeva s
hidrodinamičkim podmazivanjem,
• visoka nosivost pri relativno malim dimenzijama,
• zbog manjeg trenja, manji su gubici snage i ležajevi se manje zagrijavaju,
• precizna vrtnja zbog manje zračnosti među valjnim elementima,
• jednostavno održavanje,
• upotrebljivi su za sve položaje vratila,
• standardizirani su, pa je time osigurana jednostavna zamjenjivost ležajeva.
Nedostaci valjnih ležajeva su:
• veća osjetljivost na udarna opterećenja,
• slaba otpornost na mehaničke vibracije, a zvučne čak proizvode,
• skuplji su od jednostavnih kliznih ležajeva,
• sastavljeni su iz velikog broja pojedinačnih dijelova,
• nisu reparabilni, tj. u slučaju kvara treba zamijeniti čitav ležaj,
• zahtjevnija montaža i demontaža.
167


F
r
F
a
vanjski
prsten
unutarnji
prsten
valjno
tjelešce
kavez
valjne
ploče
a) b) c)
F
r
F
a

Slika 8.16: Osnovni elementi valjnih ležajeva
a) radijalni kuglični ležaj b) radijalni valjkasti ležaj c) aksijalni kuglični ležaj

Valjna tijela su jednostavnih geometrijskih oblika (slika 8.17), vođena u kavezu koji sprječava
njihov međusoban dodir, a istovremeno su jednakomjerno raspoređena po obodu ležaja, slika
8.18.

a) b) c) d) e)

Slika 8.17: Osnovne izvedbe valjnih tijela
a) kuglica b) valjak c) stožac d) bačvica e) igla

a) b)

Slika 8.18: Kavez za vođenje valjnih tijela
a) limeni kavez za kuglice b) masivni kavez za valjke
168

8.2.1 Radijalni valjni ležajevi
Radijalni valjni ležajevi su u osnovi namijenjeni za prenošenje radijalnih opterećenja, iako neke
izvedbe omogućavaju i prenos aksijalnih opterećenja. Međusobno se razlikuju prije svega prema
obliku valjnih tijela. U praksi se najviše upotrebljavaju kuglični ležajevi u kojima su valjna tijela
kuglice. Slika 8.19 shematski prikazuje izvedbe radijalnih kugličnih ležajeva.

a) b) c) d) e) f)


Slika 8.19: Standardne izvedbe radijalnih kugličnih ležajeva
a), b) jednostavni jednoredni i dvoredni kuglični ležajevi, c) samopodesivi kuglični ležaj d), e)
jednoredni i dvoredni kuglični ležaj s kosim dodirom f) kuglični ležaj s dodirom u četiri točke

Jednostavni kuglični ležajevi standardizirani su prema ISO 15, DIN 625 i HRN M C3.600.
Dopuštaju velike brzine vrtnje, te su primjereni za prenošenje obostranih radijalnih i aksijalnih
opterećenja. S obzirom da imaju povoljnu cijenu, u praksi su to najčešće korišteni valjni ležajevi.
Izrađuju se u jednorednoj ili dvorednoj izvedbi. Jednoredni kuglični ležajevi (slika 8.19a) su
kruti, nerastavljivi radijalni ležajevi u kojima su valjna tijela (kuglice) vođena u dubokim utorima
u unutarnjem i vanjskom prstenu ležaja. Imaju približno jednaku radijalnu i aksijalnu nosivost, a
od svih vrsta ležajeva najprimjereniji su za najviše brzine vrtnje. Dvoredni kuglični ležajevi (slika
8.19b) imaju, u usporedbi s jednorednima, veću radijalnu nosivost, ali dopuštaju nešto manje
brzine vrtnje. U zadnje vrijeme se sve manje upotrebljavaju jer su ih u praksi skoro u potpunosti
zamijenili dvoredni kuglični ležajevi s kosim dodirom.

Samopodesivi kuglični ležajevi (slika 8.19c) su standardizirani prema ISO 15, DIN 630 i HRN
M. C3.68. Imaju kutnu pokretljivost pa su zato neosjetljivi na kutna odstupanja i savijanje vratila.
Optimalna unutarnja konstrukcija osigurava malo trenje valjnih površina, veću nosivost i dugi
životni vijek ležaja. Izrađuju se s cilindričnim i koničnim provrtom s konusom 1:12.

Kuglični ležajevi s kosim dodirom standardizirani su prema ISO 15, DIN 628 i HRN M.
C3.621. Optimalna unutarnja konstrukcija osigurava veliku točnost vrtnje, veliku nosivost u
radijalnom i jednom (jednoredni i dvoredni s T-rasporedom) ili oba (dvoredni) aksijalna smjera,
velike brzine vrtnje i miran hod. Aksijalna nosivost ležaja raste s kutom dodira između kuglice i
prstenova ležaja. Jednoredni kuglični ležajevi s kosim dodirom (slika 8.19d) imaju kut dodira 40°,
nerastavljivi su i dopuštaju velike brzine vrtnje. Na raspolaganju su u dvije izvedbe - normalnoj i
univerzalnoj. Dok su ležajevi normalne izvedbe primjereni za uležištenja u kojima je za svaki
oslonac potreban samo jedan ležaj koji prenosi aksijalno opterećenje samo u jednom smjeru,
ležajevi univerzalne izvedbe predviđeni su za uležištenje dvaju ili više ležajeva zajedno u nizu, s
proizvoljnim međusobnim rasporedom.

Valjkasti ležajevi su standardizirani prema DIN 5412 i HRN M.C3.631 do 642. Geometrija
dodira između valjaka i prstenova ležajeva poboljšana je takozvanim logaritamskim profilom
169
dodira, koji omogućuje optimalno podmazivanje i pravilno kretanje kotrljajućih tijela. Posljedica
toga je duži životni vijek, pouzdaniji rad i manja osjetljivost na odstupanja od idealnih odnosa.
Izrađuju se u jednorednoj ili dvorednoj izvedbi. Jednoredni valjkasti ležajevi (slika 8.20a) mogu
biti s kavezom ili bez. Prvi imaju valjke vođene u kavezu, koji je pričvršćen na jednom od
prstenova ležaja. Prsten ležaja s pričvršćenim kavezom odvojiv je skupa s valjcima od drugog
prstena, što omogućuje jednostavnu montaži i demontažu ležajeva. Općenito, ovi ležajevi prenose
velika radijalna opterećenja, a primjereni su i za velike brzine vrtnje.

a) b) c) d) e) f)

Slika 8.20: Standardne izvedbe radijalnih ležajeva s različitim oblicima valjnih tijela
a), b) jednoredni i dvoredni valjkasti ležaj, c) konični ležaj d) bačvasti ležaj
e), f) igličasti ležaj s ili bez unutarnjeg prstena

Osnovne izvedbe nisu primjerene za dodatna aksijalna opterećenja, ali s odgovarajuće
oblikovanim prstenima ovi ležajevi mogu prenositi mala opterećenja i u aksijalnom smjeru.
Jednoredni valjkasti ležajevi (slika 8.20a) bez kaveza imaju povećan broj valjaka što omogućuje
izradu vrlo kompaktnih sklopova s ležajevima. Odlikuju se malom visinom poprečnog presjeka, u
usporedbi sa širinom (malen prostor za ugradnju), te su primjereni za vrlo velika radijalna
opterećenja. Slaba strana su im nešto manje dopuštene brzine vrtnje. Dvoredni valjkasti ležajevi
(slika 8.20b) se izrađuju se u pravilu bez kaveza i imaju slična svojstva kao i jednoredni ležajevi,
osim što su primjereni za još veća vanjska opterećenja.

Konični ležajevi (slika 8.20c) su standardizirani prema DIN 720 i HRN M.C3.735. Mogu
istovremeno prenositi radijalno i aksijalno opterećenje. Obično se izrađuju u jednorednoj
izvedbi, a aksijalna opterećenja mogu prenositi samo u jednom smjeru. Ako aksijalne sile djeluju
u oba smjera, potrebno ih je pri montaže namjestiti zrcalno u odnosu jednog prema drugom (vidi
tabelu 8.16). Ležajevi su rastavljivi i omogućuju odvojenu ugradnju unutarnjeg prstena s valjnim
vijencem i vanjskog prstena.

Bačvasti ležajevi (slika 8.20d) su standardizirani prema DIN 635 i HRN M. C3.651 do 657.
Slično kao i samopodesivi kuglični ležajevi, kutno su pokretljivi i zato neosjetljivi na kutno
odstupanje vratila, ali u usporedbi s njima imaju višu nosivosti u radijalnom i u aksijalnom
smjeru. Bačvasti ležajevi su općenito ležajevi upotrebljivi za velika opterećenja.

Igličasti ležajevi su standardizirani prema ISO 1206 (DIN 617). Valjna tijela su valjci manjih
promjera (iglice) koji osiguravaju relativno veliku nosivost unatoč malim poprečnim presjecima.
Izrađuju se s unutarnjim prstenom ili bez njega, a primjereni su svugdje tamo gdje je u radijalnom
smjeru na raspolaganju malo prostora za ugradnju. Igličasti ležajevi s unutarnjim prstenom (slika
8.20e) su upotrebljivi za uležištenja kod kojih nije moguće ili nije ekonomski opravdano kaljenje
i brušenje vratila. Igličasti ležajevi bez unutarnjeg prstena (slika 8.20f) predstavljaju optimalno
rješenje za uležištenja kod kojih je vratilo moguće kaliti i brusiti. Jedni i drugi su primjereni samo
za radijalna opterećenja.
170
8.2.2 Aksijalni valjni ležajevi
Aksijalni valjni ležajevi u pravilu prenose samo velika aksijalna opterećenja. Između sebe se
razlikuju prema obliku valjnih tijela. Standardne izvedbe aksijalnih valjnih ležajeva shematski
prikazuje slika 8.21

a) b) c)
d) e)


Slika 8.21: Standardne izvedbe aksijalnih valjnih ležajeva
a), b) jednoredni i dvoredni aksijalni kuglični ležaj c) aksijalni valjkasti ležaj
d) aksijalni igličasti ležaj e) aksijalni bačvasti ležaj

Aksijalni kuglični ležajevi su standardizirani prema ISO 104 (DIN 711) i HRN M.C3.701/705.
Mogu prenositi sam-o aksijalna opterećenja. Izrađeni su kao jednoredni (slika 8.21a) ili dvoredni
(slika 8.21b) ležajevi. Prvi prenose aksijalna opterećenja u jednom, a drugi u oba smjera. Jedni i
drugi dopuštaju relativno velike brzine vrtnje. Ležajevi su rastavljivi što omogućuje odvojenu
ugradnju pojedinih sastavnih dijelova i time lakšu montažu.

Aksijalni valjkasti ležajevi imaju vrlo jednostavan oblik i građu. Sastavljeni su od dviju ravnih
podloški za ležajeve između kojih je aksijalni vijenac kotrljajućih tijela, slika 8.21c. Mogu
prenositi samo aksijalna opterećenja u jednom smjeru, a stvaraju uležištenja koja su neosjetljiva
na udare i zahtijevaju malo prostora. Ležajevi su rastavljivi pa se svi dijelovi mogu montirati
odvojeno. Upotrebljavaju se prvenstveno tamo gdje je nosivost aksijalnih kugličnih ležajeva
premala.

Aksijalni igličasti ležajevi (slika 8.21d) stvaraju kruta uležištenja, neosjetljiva na udarce, koja
mogu prenositi velika jednosmjerna aksijalna opterećenja, a trebaju najmanje prostora za
ugradnju u aksijalnom smjeru. Za tračnice aksijalnog igličnog vijenca u tim ležajevima mogu se
upotrijebiti i čeone površine strojnih dijelova, čime se dodatno ušteđuje na prostoru.

Aksijalni bačvasti ležajevi su standardizirani prema DIN 728 i HRN M.C3.711/715. Tračnice su
im postavljene koso na os ležaja (slika 8.21e), zbog čega mogu, osim aksijalnih, prenositi i
radijalna opterećenja. Ležajevi su kutno pokretljivi, te zato neosjetljivi na kutno odstupanje
vratila.

171
8.2.3 Označavanje valjnih ležajeva
Osnovna oznaka valjnih ležajeva je sastavljena prema DIN 623 od odgovarajuće kombinacije
brojeva i slova, kao što to prikazuje slika 8.22.

B

d


D

Radijalni ležaj
Serija ležaja
T

d


D

Konični ležaj

H

d
Aksijalni ležaj
D
Dim. serija Veličina ležaja
Vrsta ležaja
Širina (B, T) Visina (H)
Radijalni ležajevi Aksijalni ležajevi
H
T
B
D

d
/
5
Vanjski promjer (D)


Slika 8.22: Osnovna oznaka valjnih ležajeva prema DIN 623

Prvi broj ili slovo u osnovnoj oznaci predstavlja vrstu ležaja, koja može biti:
0 dvoredni kuglični ležaj s kosim dodirom
1 samopodesivi kuglični ležaj
2 radijalni i aksijalni bačvasti ležajevi
3 konični ležajevi
4 jednostavni dvoredni kuglični ležajevi
5 aksijalni kuglični ležajevi
6 jednostavni jednoredni kuglični ležajevi
7 jednoredni kuglični ležajevi s kosim dodirom
8 aksijalni valjkasti ležajevi
N jednoredni valjkasti ležajevi (s obzirom na izvedbu može i NJ, NU, NUP, itd.)
172
NA igličasti ležajevi
NN dvoredni ili višeredni valjkasti ležajevi
QJ kuglični ležajevi s dodirom u četiri točke

Drugi i treći broj zajedno predstavljaju dimenzijsku seriju. Pri tome treći broj znači red vanjskog
promjera (brojevi 8, 9, 0, 1, 2, 3 i 4), prema kojoj odabranom promjeru uvrta d odgovara precizno
određeni vanjski promjer ležaja D. Broj na drugom mjestu definira za svaki pojedini red vanjskog
promjera odgovarajući red širine za radijalne ležajeve (brojevi 0, 1, 2, 3, 4 i 5 koji definiraju
širinu ležaja B ili T), odnosno red visine za aksijalne ležajeve (brojevi 7, 9 i 1 koji definiraju
visinu ležaja H). Geometrijske dimenzije valjnih ležajeva, koje moraju odgovarati dimenzijskoj
seriji, standardizirane su prema DIN 616. Vrsta ležaja i dimenzijska serija zajedno predstavljaju
seriju ležaja.

Zadnja dva broja osnovne oznake označuju unutrašnji promjer ležaja (jednak promjeru rukavca)
d, koji istovremeno definira veličinu ležaja. Promjeri od 17 mm do 480 mm označavaju se tako
da se brojčana vrijednost promjera podijeli s 5. Promjeri iznad 480 mm označavaju se stvarnim
brojem milimetara, a za promjere manje ili jednake 17 mm vrijedi: 00=10 mm, 01=12 mm,
02=15 mm, 03=17 mm.

8.2.4 Proračun valjnih ležajeva
Ležajevi su oslonci osovina i vratila. Na osovine djeluju sile od različitih tereta, a na vratila još i
sile od zupčanika, remenica, lančanika, spojki itd., koje ležaj mora preuzeti na sebe. Proračunati
valjni ležaj znači pronaći (odabrati) takav ležaj koji će biti u stanju da, uz određenu pouzdanost,
ostvari taj zadatak.
Nosivost i vijek trajanja ležaja
Potrebna veličina ležaja za određeno ležajno mjesto određuje se na temelju vrste ležaja i njegove
nosivosti, prisutnih opterećenja, projektnog vijeka trajanja i pogonske sigurnosti. Kao mjerilo
nosivosti ležaja pri njihovom dimenzioniranju upotrebljavaju se dinamička (C) i statička (C
0
)
nosivost ležaja. Obje veličine predstavljaju osnovna obilježja ležajeva i nalaze se u
odgovarajućim katalozima proizvođača (FAG, SKF, INA, itd.).
Dinamička nosivost ležaja
Dinamička nosivost je kriterij nosivosti pri odabiru dinamički opterećenih ležajeva, odnosno
ležajeva kod kojih je prisutna rotacija pod opterećenjem. Ona se određuje na osnovi vijeka
trajanja ležaja. Naime, na stazama valjanja pojavljuju se nakon izvjesnog vremena, ovisno o
visini opterećenja, inicijalne pukotine – prvi znakovi zamora materijala. Rasipanje vremena do
pojave zamora materijala ( rasipanje vijeka trajanja) je vrlo veliko i kreće se u rasponu od 1:30 do
1:40, kao i kod ostalih ispitivanja na zamor. Ovo je ponajviše uzrokovano neizbježnim razlikama
u promjerima valjnih tijela (tolerancije), što izaziva nejednoliku raspodjelu pritisaka na njih.
Utječe još veličina vanjskog promjera ležaja, kvalitet površinske obrade, promjenjivost vanjskog
opterećenja i drugo. Utjecaj svih ovih faktora nemoguće je računski obuhvatiti. Zato se niti ne
može odrediti trajnost pojedinog ležaja, već je ona definirana kao nominalna trajnost temeljem
vjerojatnosti dobivene iz rezultata velikog broja pokusa: Nominalna trajnost N
n
valjnog ležaja je
onaj ukupni broj okretaja kojeg dostigne ili premaši 90 % ležaja jedne serije podvrgnutih istim
uvjetima pogona. Terminom pogonske čvrstoće, kaže se: Nominalna trajnost valjnog ležaja pri
određenom, konstantnom opterećenju, je broj ciklusa kontaktnih naprezanja za vjerojatnost
preživljavanja 90 %. Iz jednadžbe ove (preuređene) Woehlerove krivulje za vjerojatnost
preživljavanja od 90 %
173
6
n
10 F N C
ε ε
⋅ = ⋅ (8.67)

N
n
[okr] vijek trajanja ležaja, u okretajima jednog prstena u odnosu na drugi
C [N] dinamička nosivost ležaja, opterećenje pri kojem nominalna trajnost iznosi 10
6

okretaja, konstanta ležaja; odabire se iz kataloga proizvođača
F [N] ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja, poglavlje 8.2.6.2
ε eksponent trajnosti, konstanta ležaja
ε = 3 ako je teorijski dodir valjnog tijela i staze kotrljanja u jednoj točki (npr.
kuglični ležajevi)
ε = 3,33 za teorijski dodir u liniji (npr. valjkasti ležajevi).

proizlazi izraz za određivanje nominalnog vijeka trajanja valjnog ležaja:

6
n
10
C
N
F
ε
| |
= ⋅
|
\ .
(8.67)

Iz izraza (8.67) je vidljivo da je N
n
= 10
6
za C = F. Odatle slijedi definicija dinamičke nosivosti
valjnog ležaja: to je ono ekvivalentno dinamičko opterećenje pri kojem nominalni vijek trajanja
iznosi milijun okretaja. Pri tome se pretpostavlja da je opterećenje konstantno po smjeru i po
veličini i da djeluje centralno na ležaj. U fazi projektiranja potrebno je, za poznati vijek trajanja,
odrediti dinamičku nosivost ležaja, na osnovu koje će se, iz kataloga proizvođača, odabrati
odgovarajući ležaj s najmanje tolikom nosivošću:

1
n
6
10
N
C F
ε
| |
= ⋅
|
\ .
(8.68)

Budući da je vijek trajanja ležaja obično zadan u satima, a njegova veza s vijekom trajanja u
okretajima iznosi

n
60
h
N
L
n
=

, (8.69)

L
h
[h] vijek trajanja valjnog ležaja, u satima, tabela 8.14
n [okr/min] brzina vrtnje jednog prstena u odnosu na drugi, obično jednaka brzini vrtnje
vratila

supstitucijom N
n
iz (8.69) u (8.68), dobije se uobičajeni izraz za dinamičku nosivost valjnog
ležaja

1 1
6
60
10 33, 33 500
h h L
n
n L n L f
C F F F
f
ε ε
⋅ ⋅ | | | |
= ⋅ = ⋅ = ⋅
| |

\ . \ .
(8.70)

Gdje je f
L
faktor trajnosti

1
500
h
L
L
f
ε
| |
=
|
\ .
(8.71)

a f
n
faktor brzine vrtnje
174
1
33, 33
n
f
n
ε
| |
=
|
\ .
. (8.72)

Izraz (8.70) strožije vrijedi ne samo za opterećenje konstantno po smjeru i po veličini, nego i za
temperature koje se ne razlikuju signifikantno od temperature pri kojoj su izvedena ispitivanja
(sobna temperatura), jer se pri povišenim temperaturama smanjuje tvrdoća i čvrstoća čelika. Da
bi izraz (8.70) vrijedio i za povišene temperature, spomenuti utjecaj se obuhvaća faktorom
utjecaja temperature f
t
čije su orijentacijske vrijednosti date u tabeli 8.15.

Tabela 8.1 Orijentacijske vrijednosti faktora temperature f
t

Temperatura,
0
C 100 150 200 250 300
Faktor f
t
1 1,11 1,33 1,67 2,50

Konačan izraz za izračun dinamičke nosivosti valjnih ležajeva je dakle:

L t
n
f f
C F
f

= ⋅ (8.73)

Ako se proračun nosivosti, tj. trajnosti, želi provesti s većom pouzdanošću, npr. 99,9 % umjesto s
90 %, tada se, za poznatu srednju vrijednost i standardnu devijaciju graničnih opterećenja (ako je
dostupno npr. iz kataloga proizvođača), uz pomoć tablica jedinične normalne razdiobe, može
odrediti zamjenska, u ovom slučaju manja, dinamička nosivost.

Ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja
U većini slučajeva opterećenja valjnih ležajeva nisu jednaka onima pri kojima su ležajevi
ispitivani, odnosno za koje vrijedi izraz (8.67). Zbog toga je potrebno izračunati ekvivalentno
dinamičko opterećenje ležaja. Ono je definirano kao virtualno, po veličini i smjeru konstantno,
radijalno ili aksijalno opterećenje koje ima jednak utjecaj na životni vijek ležaja kao i opterećenje
koje stvarno djeluje.

Za radijalne ležajeve koji prenose samo radijalno opterećenje i za aksijalne ležajeve koji prenose
samo aksijalno opterećenje ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja jednako je stvarnom
(radijalnom ili aksijalnom) opterećenju. Za kombinirano opterećene radijalne valjne ležajeve, koji
istovremeno prenose radijalno i aksijalno opterećenje, ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja
određuje se po izrazu:

r a
F V x F y F = ⋅ ⋅ + ⋅ (8.74)

F [N] ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja
V proračunski faktor
V = 1 ako se unutrašnji prsten okreće ili ako su ležajevi samopodesivi
V = 1,2 ako se vanjski prsten okreće
F
r
[N] radijalno opterećenje ležaja
F
a
[N] aksijalno opterećenje ležaja
x faktor radijalnog opterećenja
y faktor aksijalnog opterećenja.

175
Faktori x i y ovisni su o vrsti ležaja, načinu opterećenja i omjeru aksijalnog i radijalnog
opterećenja, a navedeni su u katalozima proizvođača ležajeva. Njihove vrijednosti mogu se naći u
katalozima proizvođača.

Ako aksijalni ležajevi mogu prenositi i radijalne sile, tada se njihovo ekvivalentno aksijalno
opterećenje računa prema izrazu:

1, 2
a r
F F F = + . (8.75)


9 SPOJKE

Spojke služe za stalno ili povremeno spajanje dviju osovina u svrhu prenošenja okretnog
momenta.

Dijelimo ih prema primjeni i konstruktivnim karakteristikama u nekoliko grupa i podgrupa:


Neelastične spojke koje kruto prenose okretni moment (bez značajnijeg uvijanja).

1. Čvrste spojke – spajaju dvije osovine u jednu cjelinu, te mogu prenositi i moment
savijanja.
2. Kompenzacione (pomične) spojke – prenose okretni moment kruto, ali dozvoljavaju
male aksijalne, krute ili poprečne pomake između osovina.

Elastične spojke dozvoljavaju kruto uvijanje između osovina i elastično prenose okretni moment.
Obično mogu kompenzirati i manje poprečne i aksijalne pomake.

Tarne spojke – okretni moment prenose trenjem. Upotrebljavaju se kao uključno – izvrstive
spojke za povremeno uključivanje radnog stroja u pogon. Uključivanje može biti
mehaničko, hidrauličko, pneumatsko i elektromagnetsko.

Hidrodinamičke spojke - okretni moment prenose mlazom tekućine (ulja), a sastoje se od rotora
pumpe na pogonskoj, rotora turbine na gonjenoj strani i zajedničkog kućišta. U kombinaciji sa
tarnim spojkama mogu biti izvedena kao automatski mjenjači.

Specijalne spojke

1. Spojke za upuštanje u rad
2. Siguronosne spojke
3. Elektrodinamičke (indukcione) spojke itd.


9.1 NEELASTIČNE SPOJKE

176
9.1.1 Čvrste spojke

ČahurastaŠkoljkasta (oklopna ) spojka
Kolutna (tanjurasta) spojka

Ima oblik prirubnice spojene s običnim, ili, još bolje, sa dosjednim vijcima. Računa se na trenje,
ali se vijci kontroliraju i na odrez. Ako se radi s glavinom, obavezan je stezni spoj između glavine
i osovine.
Za brodske osovine rade se s iskovanim prirubnicama.


Ms
F
a
a
a
a
F
F
1
2
3
4
1
2
3
4
F
177

1. Kompenzacione (pomične) spojke – torzijski krutea) kanđaste (klizne) c) kardanske
b) Oldham d) zupčaste
αAd c) Kardanski (klizni, Hookov) zglob ili kao kuglasti zglob
(vozila-homokinetički zglobovi)

Jednostavni kardanski zglob
178


ϕ
1
=0 i 180
0

α ϕ
α
ω ω
2
1
2
1 2
sin sin 1
cos

=


Stepen nejednakosti prijenosa:
α
α ω ω
ω
cos
sin
2
2
min 2 max 2
=

= Uα
ω
1
ω
2
ϕ
1
0,6
0,8
1
1,2
1,4
ϕ
1
0,706
90°
α=15°
α=30°
α=45°
1,414
180°
ω
2
ω
1
179
0,706
0
0,5
1
15
30
45
α
U
ω

2
1
1
2
2 2 1 1
T
T
T T = ⇒ =
ω
ω
ω ω


Da bi izbjegli nejednolikosti kutnih brzina treba kombinirati dva zgloba. Pri tome trebaju biti
ispunjena dva uvjeta:
1) Vilice međuosovine u istoj ravnini.

1
2
α
1
1
α
2
α
1
m
2) Kutevi koje međuosovin (ili dvostruki zglob) čini s pogonskom i gonjenom osovinom moraju
biti isti!


1
2
α
α
180
T
A
ϕ
T
α
α
m
m
Za paralelne osovine


II. Elastične spojke

Prvenstvena namjena: elastično prenošenje momenta torzije uz kutno uvijanje između obje
polovine spojke. Moguća je kompenzacija manjih odstupanja između osovina.

¾ sprečavaju prenošenje torzionih udaraca
¾ pomiču kritičnu brzinu okretaja i smanjuju torzione vibracije prigušivanjem.

Najvažnija elastična torziona karakterisikaϕ
T
C
M
=
Nm/rad
ako je linearna


M
C
T T
A
2 2
2
= =
ϕ

Energija deformacije udara u oba slučaja je jednaka
ili je amplituda udarnog momenta manja.

Elastične spojke obično nemaju linearne karakteristike i često imaju znatno unutarnje prigušenje.
ϕ d
dT
C
M
=
= ϕ Td A

T
u1
u
A
A
u
u2
T
T
N
ϕ
T
C
M
1
C
M
2
181Elastične spojke se biraju iz kataloga proizvođača na osnovi maksimalnog momenta T
max
= ψ
T
nom
; ψ - pogonski faktor koji ovisi o vrsti pogonjenog i radnog stroja.

III Tarne spojke
Tarne spojke služe za povremeno uključivanje u rad radnog (gonjenog) stroja pri neprekidnom
radu pogonskog stroja. Kod ukapčanja (pokretanja) dolazi do klizanja pri čemu se gubi snaga

= ω d T P
t G
koja se pretvara u toplinu, a manifestira kao veće ili manje trošenje ploha.
U normalnom pogonu brzine se moraju izjednačiti i spojke rade bez klizanja.
Vrlo slične po konstrukciji (a često identične) su tarne kočnice.

F
ADinamički procesi kod uključivanja tarnih spojki

- Moment inercije rotirajućih masa

= dm r J
2

182

Za sistem sa vezanim masama koje se gibaju raznim brzinama obično reduciramo masu na
osovinu spojke (na osnovu kinetičke energije).

⋅ ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ ⋅ + + + = =
2 2 2 2 2 2
2
2
2
2
1
1
2
3
3
2
2
2
2
1
1
2
1
1 1
v
m
v
m J J J J A
R K
ω ω ω ω


⋅ ⋅ ⋅ +
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+ ⋅ ⋅ ⋅ +
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+ =
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
3
3
2
1
2
2 1 1
ω ω ω
ω
ω
ω v
m
v
m J J J J
R
Primjer:

IV III
m
II R
J J J J J J + +
|
|
.
|

\
|
+ = =
2
1
1 1 1
) (
ω
ω

2
1
2
1
2
2 2
) (
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+ + + = =
ω ω
ω v
m J J J J J J
VIII VII VI V R

Reducirano:

J
R 1 R 2
J
J
1
J I I
'
'
J I I I
J I V J V
J V I
V I I J
V I I I J
m
v
ω
2
ω
1 ω
1
J
1
ω1
J
2
ω2
Pog. str. Gonj. str.
TT
=
=0
( ili )
ω2
=
ω1
183

Dinamički procesi prilikom uključivanja
tarne spojke

Moment trenja tarnih površina djeluje na pokretne dijelove radnog stroja kao moment ubrzanja, a
na okretna dijelove pogonskog stroja kao moment usporenja.
dt
d
J T T
tr P
ω
1
= −

dt
d
J T T
R tr
2
2
ω
= −

gdje su:

- T
P
, T
R
- okretni momenti pogonskog i radnog stroja
- T
tr
- moment trenja
- J
1
, J
2
- momenti inercije (reducirani) pogonskih i gonjenih
pokretnih dijelova
- ω
1
, ω
2
- kutne brzine pogonskog i radnog stroja

Integracijom gornjih izraza dobije se:

( )
∫ ∫
− − =
t
P tr
dt T T
J
d
0 1
1
1
ω
ω
ω
- za pogonski stroj
( )
∫ ∫
− =
t
R tr
dt T T
J
d
0 2
1
1
ω
ω
ω
- za gonjeni stroj
odnosno


( )

− − =
t
P tr
dt T T
J
0 1
1
1
ω ω
- za pogonski

( )

− + =
t
R tr
dt T T
J
0 2
2
1
ω ω
- za gonjeni

Da bi se riješili ovi integrali potrebno je poznavati funkcionalnu ovisnost T
tr
= T
tr
(ω), T
P
= T
P

(ω) i T
R
= T
R
(ω).

Za moment trenja tarne spojke može se računati približno s T
tr
= const. ili sa srednjom
vrijednošću:

( )dt t T
t
T T
t
t tr tr

= ≈
0
*
1


Ovisnost okretnog momenta pogonskog i radnog stroja ovisi o vrsti stroja:

184
-
M
p
ω
1
2
3 4
5
6
7
Pogonski strojevi
1- sinhroni EM
2- asinhroni EM
3- istosmjerni poredni EM
4- kompaudni EM
5- istosmjerni serijski uzbuđeni EM
6- diesel motor
7- parna turbina

- Radni strojevi
M
R
ω
1
3 5
2
4

1) dizalični mehanizmi, transportni uređaji s konstantnim teretom, valjaonički strojevi 2)
motalica za papir 3) centrifugalne pumpe i kompresori, ventilatori i propeleri 4) mehanizmi
“konstantne snage”: strojevi za obradu metala, ljuštilice, kalanderi i sl.

185
Vidimo da se mehaničke karakteristike pogonskih i radnih strojeva vrlo različitog oblika i teško
ih je matematički definirati. Zato se ovisnost ω=ω(t) za pogonski radni stroj dobivaju najčešće
grafičkim integriranjem:


=
ω
ω
ω
1
1
tr P
T T
d
J t
- za pogonski dio


=
ω
ω
ω
1
2
R R
T T
d
J t
- za radni dio
Ovako dobivene ovisnosti ω = ω(t) ucrtavaju se u dijagramu. Presjecište ovih krivulja daje nam
vrijeme klizanja t
0
i brzine sinhronizacije ω
0
.
ω
2
ω
1
t
0
ω
0
t
ω

Od trenutka t
0
mase pogonskog i radnog stroja su spojene i predstavljaju jednu cjelinu. Jednadžba
gibanja (rotacije) zato glasi:
( )
dt
d
J J T T
R P
ω
2 1
+ = −

Zajednička promjena kutne brzine od ω
0
na ω
s
(brzina u stacionarnom stanju) dobiva se
rješenjem ove jednadžbe
( )


+ + =
s
R P
T T
d
J J t t
ω
ω
ω
98 . 0
2 1 0
0

Ukupni dijagram uključivanbja tane spojke u rad izgleda ovako:
1
ω
ω
2
t
0
ω
0
t
ω
t
s
ω
s


186
Ukupno vrijeme uključivanja:
s u
t t t + =
0

Tarne spojke se najčešće izrađuju kao višelamelne tarne spojke

dok se kod osobnih vozila najčešće koristi jednolamelana tarna spojka (sa dvije tarne površine):

187


Hidrodinamičke spojke
Sastoje se od rotora pumpe (na pogonskom dijelu) i rotora turbine (na gonjenom dijelu) u
zajedničkom kućištu. Pogonski i gonjeni dijelovi nemaju međusobno neposredni dodir, nego su
povezani mlazom fluida. Shematski prikaz spojke s brzinama fluida (relativnom i apsolutnom) na
ulazu i izlazu iz turbinskog kola (rotora) je na slici:

r
r
r
r
1
2
3
v
1 2
pogonski gonjeni
r
r
i
e
v
e
e
v
u
e 1
u
2e
e
c
2
1
c
e
2
c
e

Skica presjeka:
188
Spojke za upuštanje u rad

- Upotrebljavaju se:
1) Ako je vrijeme potrebno za postizanje stacionarne brzine preveliko (tj. ako su mase
prevelike)

T
ω
T
s
ω
s


189
( )
dt
d
J J T T
R P
ω
2 1
+ = −

( )


Ω − Ω

Ω −
+
=
0
1
2 1
1
S
S
S
d
T
J J
t ω

( )
S
T
J J
t
2 1
1
5 ... 3
+
≈ ω


2) Ako je karakteristika radnog stroja takva da je u trenutku pokretanja kod (ω=0) T
R
>
T
P ,
pa mase uopće nije moguće pokrenuti!


T
ω
T
T
R
P
10 MEHANIČKI PRIJENOSNICI
Prijenosnici služe za prijenos energije s pogonskog na gonjeni stroj. Prijenosnici mogu biti:
mehanički, hidraulički, pneumatski i električni.
Mehanički prijenosnici prenose energiju pomoću rotacionog gibanja, a upotrebljavaju se:
¾ ako je brzina pogonskog stroja prevelika,
¾ ako se osi pogonskog i gonjenog stroja ne podudaraju,
¾ ako jedan pogonski stroj mora goniti više gonjenih strojeva,
¾ ako je potrebno izbjeći kritičnu brzinu vrtnje.
Podjela mehaničkih prijenosnika:
¾ Obzirom na način prijenosa gibanja
• mehanički prijenosnici kod kojih se gibanje prenosi trenjem: tarni prijenosnici,
remenski prijenosnici, prijenosi užetima,
• mehanički prijenosnici kod kojih se gibanje prenosi zahvatom: zupčani prijenosnici,
pužni prijenosnici, lančani prijenosnici.
¾ Obzirom na položaj pogonskog i gonjenog kola
190
• prijenosnici s neposrenim kontaktom između pogonskog i gonjenog kola: tarni
prijenosnici, zupčani prijenosnici, pužni prijenosnici,
• prijenosnici s posrednom vezom između pogonskog i gonjenog kola: remenski
prijenosnici, lančani prijenosnici, prijenosi užetima.

POSREDNI NEPOSREDNI
TRENJEM

REMENSKI

TARNI
ZAHVATOM

LANČANI

ZUPČANI

Prijenosni odnos (omjer) mehaničkih prijenosnika definiran je kao omjer brzine vrtnje
pogonskog i gonjenog vratila (kola)
ω
= =
ω
1 1
2 2
n
i
n

Stupanj djelovanja je odnos snage koju dobije gonjeni stroj prema snazi koju odaje pogonski
stroj

η = = = −
1 g g
2
1 1 1
1
P P P
P
P P P

191
Primjer višestupanjskih prijenosnika:

Ukupni prijenosni omjer

ω
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
ω
1
1 n 1,2 3,4 5,6 n-1,n
2
..... i i i i i
ω

2
ω
3
ω

3
ω
4
ω

n-1
.....
ω
=
ω ω
1
n n

Ukupni stupanj djelovanja

η = η ⋅ η ⋅ η ⋅ ⋅ η
1 n 1,2 3,4 5,6 n-1,n
.....
Potrebna snaga pogonskog stroja = + + + +
η η η η
RS1 RS2 RSn-1 RSn
PS
PS-RS1 PS-RS2 PS-RSn-1 PS-RSn
.....
P P P P
P
gdje je:
i
n-1,n
prijenosni omjer jednog stupnja prijenosa
η
n-1,n
stupanj djelovanja jednog stupnja prijenosa
η
PS-RSn
stupanj djelovanja od pogonskog stroja do n-tog radnog stroja

10.1 ZUPČANI PRIJENOSNICI
Zupčani prijenosnici su najraširenija i najvažnija grupa mehaničkih prijenosnika.
Prednosti:
¾ visok stupanj djelovanja (≥ 0,98)
¾ velika trajnost i izdržljivost
¾ male dimenzije
¾ mogu se upotrebljavati za prijenos od najmanjih do najvećih snaga, te od najmanje do
najveće brzine vrtnje
Nedostaci:
¾ najskuplji od mehaničkih prijenosnika (izuzev pužnih)
¾ vibracije i šumovi zbog krutog prijenosa okretnog momenta
¾ zahtijeva se vrlo točna obrada

Podjela zupčanih prijenosnika prema položaju osi zupčanog para
1) prijenosi za paralelna vratila (prijenosi cilindričnim zupčanicima)a) s ravnim ozubljenjem
b) s kosim ozubljenjem
c) sa strelastim ozubljenjem
d) s unutrašnjim ozubljenjem


192

2) prijenosi za vratila koja se sijeku (konični zupčani prijenosi)


a) s ravnim zubima
b) s kosim zubima
c) sa strelastim zubima
d) sa zakrivljenim zubima
(spiralno ozubljenje)
3) prijenosi za mimosmjerna vratila


Hipoidni prijenosi Pužni prijenosi
a) vijčanički b) pužni (cilindrični) c) pužni (globoidni)

Cilindrični zupčanici (čelnici) s ravnim zubima
Osnovni pojmovi i oznake
Da bi se kod para cilindričnih zupčanika ostvario konstantan
prijenosni omjer, prijenos gibanja mora biti ostvaren
tako kao da su na vratila navučena dva cilindra koji se stalno
dodiruju i prenose gibanje bez klizanja. Ovi cilindri se nazivaju
kinematski cilindri, a ako ih se presiječe okomito na os vrtnje
dobivaju se kinematske kružnice. Dodirna točka
kinematskih kružnica je kinematski pol.
Uvjet valjanja bez klizanja može se ostvariti samo uz uvjet
jednakih obodnih brzina obaju kinematskih
kružnica( ) =
w1 w2
v v :
= ω = π
= ω = π
w1 w1 1 w1 1
w2 w2 2 w2 2
v r d n
v r d n

prijenosni omjer
ω
= = = =
ω
1 1 w2 w2
2 2 w1 w1
n d r
i
n d r


Brzine vrtnje obrnuto su proporcionalne promjerima kinematskih kružnica.
Osnovni parametri cilindričnih zupčanika s ravnim zubima prikazani su na slijedećoj slici:
193

p - korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici) - lučna mjera uzastopnih
lijevih, odnosno desnih bokova.
d – diobeni promjer – računska veličina, koja se na zupčaniku ne može mjeriti, a definiran je tako
da je opseg diobene kružnice jednak umnošku koraka p i broja zubi z.
Ako su diobene i kinematske kružnice jednake, tada su koraci p zupčanika u zahvatu jednaki.
= π
= π
1 1
2 2
z p d
z p d
⇒ =
1 1
2 2
z d
z d

Omjer broja zubi u zahvatu direktno je proporcionalan omjeru promjera zupčanika.
ω
= = = =
ω
1 1 w2 2
2 2 w1 1
n d z
i
n d z

Proizlazi da se brzine vrtnje zupčanika odnose obrnuto proporcionalno prema broju zubi
zupčanika.
Zbog pojednostavljenja proračuna i izrade, usvojeno je da je korak višekratnik broja π.
= π p m
gdje je m – modul, čije su vrijednosti standardizirane.
Uvrštavanjem gornjeg izraza u izraz za izračunavanje opsega diobenog promjera dobiva se:
= =
π
p
d z mz
a – osni razmak – kod zupčanika kome su diobene i kinematske kružnice jednake:
( ) + + +
= = =
1 2 w1 w2 1 2
2 2 2
m z z d d d d
a

Glavno pravilo zupčanja
Na slici su prikazan dva profila (tj. boka zuba) koji se odvaljuju jedan po drugome, a istovremeno
rotiraju oko svojih centara rotacije O
1
i O
2
. Očito se gibanje sa profila 1 prenosi na profil 2. S ω
1

označena je kutna brzina profila ¸1, a s ω
2
kutna brzina profila 2. U proizvoljnom trenutku, profili
se dodiruju i odvaljuju u proizvoljnoj točki Y (trenutna točka dodira). Potrebno je odrediti omjer
kutnih brzina obaju profila u ovisnosti o njihovoj geometriji. U tu svrhu, povuku se zajednička
tangenta t-t i normala n-n u trenutnoj točki dodira. Kutevi N
1
O
1
Y ≡ α
y1
i N
2
O
2
Y ≡ α
y2
nazivaju
194
se kutevima pritiska u točki Y kao točki boka 1 i boka 2, odnosno kutevima pritiska na
krugovima r
y1
i r
y2
. Oni se određuju prema izrazu


1,2
1,2
1,2
cos
b
y
y
r
r
α =
Kut α
w
naziva se kut zahvata. Za vrijeme procesa odvaljivanja, u općem slućaju dok se dodirna
točka pomiće po krivulji definiranoj oblikom profila, kutevi α
y1
, α
y2
i α
w
, kao i krugovi r
y1
i r
y2
, se
mijenjaju. Obodne brzine točke Y kao točke profila 1

i 2 su:

= ω
1 1 1 y
v r i = ω
2 2 2 y
v r

Vektorska razlika ovih brzina naziva se brzina klizanja spregnutih profila i uvijek je usmjerena u
pravcu tangente na profil. Obodne brzine mogu se rastaviti na komponente u smjeru tangente (v
t1
,
v
t2
) i u smjeru normale (v
n1
, v
n2
). Da bi se bokovi neprestano dodirivali moraju komponente v
n1
i
v
n2
biti međusobno jednake (inače bi se zupčanik z1 utiskivao u zupčanik z2 ili bi se od njega
odvajao).
Iz trokuta koji su naznačeni na slici i uvjeta o jednakosti normalnih komponenti obodne brzine
proizlazi:
ω
=
ω
1 2 2
2 1 1
O N
O N

195
Iz slike se vidi da zajednička normala n-n siječe međuosnu liniju O
1
O
2
u točki C, te iz dva slična
trokuta O
1
N
1
C i O
2
N
2
C proizlazi
ω
= = =
ω
2 2 2 1
2 1 1 1
O N O C
i
O N O C

Odavde je vidljivo da za konstantni prijenosni omjer točka C zauzima uvijek isti, stalni položaj,
bez obzira koje točke profila su trenutno u zahvatu i bez obzira kakvog su oblika krivulje profila.
To znači da se ovo, složeno odvaljivanje proizvoljnih profila, može opisati kao jednostavno
međusobno odvaljivanje dviju kružnica s polumjerima
1
O C i
2
O C, koje istodobno rotiraju oko
svojih osiju. Budući da u točki C nema klizanja između profila (bokova zubi), jer su brzine v
1
i v
2

paralelne i jednake, odvaljivanje ovih kružnica je čisto, bez klizanja. Zbog toga se ove kružnice,
tj. njihovi krugovi, nazivaju kinematskim krugovima, a točka C je kinematski pol.

Konačni analitički izraz glavnog pravila zupčanja se dakle zapisuje kao
ω
= = = =
ω
1 1 w2 w2
2 2 w1 w1
n d r
i
n d r

tj. kutne brzine odnose se obrnuto proporcionalno s dimenzijama kinematskih krugova.
Temeljem glavnog pravila zupčanja moguće je za proizvoljni bok zuba jednog zupčanika,
analitički ili grafički, odrediti bok zuba njemu spregnutog zupčanika, kao i odrediti zahvatnu
liniju ili dodirnicu – liniju po kojoj se bokovi dodiruju tijekom odvaljivanja. Iz očitih,
jednostavnih relacija
1 2 w w
a r r = + i
2 1 w w
r r i =
slijede izrazi za izračun polumjera kinematskih krugova za poznati osni razmak a i prenosni
omjer i:
1
1
w
a
r
i
=
+
,
2
1
w
i
r a
i
=
+

Zbog svojih prednosti kao što su relativno jednostavna izrada zupčanika i neosjetljivost
prijenosnog omjera na manje promjene osnog razmaka, profil boka zuba zupčanika se najčešće
izrađuje u obliku evolvente. Evolventa je krivulja koju opisuje svaka točka pravca koji se bez
klizanja odvaljuje po osnovnoj kružnici polumjera r
b
:
α
δ
y
N
M
r
O

Prema ovoj definiciji, kao i prema slici, očito je da normala u svakoj točki evolvente tangira
temeljni (osnovni) krug. Odatle proizlazi (i) da je udaljenost točke (Y) od dirališta tangente (N)
196
jednaka polumjeru zakrivljenosti (ρ) evolvente u toj točki i (ii) da je ta udaljenost jednaka luku

MN:

( )
YN tan MN
b y b y y
r r ρ α α δ = = = = + .
Odavde slijedi jednadžba evolventne funkcije:
inv tan
y y y y
δ α α α = = −
Iz opisanih svojstava evolvente proizlazi slijedeće:
• Za evolventni bok zuba normala u svakoj točki dodira tangira isti temeljni krug zupčanika.
Budući da svaka od tih normala prolazi i kroz odvalnu točku C, proizlazi da je ona jedna te
ista i nepomična, bez obzira koja je točka u dodiru. Kako je normala zajednička za oba
zupčanika u zahvatu, i nepomična, profil boka zuba spregnutog zupčanika može i mora biti
samo evolventan, jer samo kod evolvente normala u proizvoljnoj točki tangira isti (temeljni)
krug. Dakle, normala za svo vrijeme zahvata tangira oba temeljna kruga. To znači i da je kut
zahvata konstantan, kao i promjeri temeljnih krugova. Očito je također da se zahvat bokova
odvija po tom pravcu koji se zato naziva dodirnica ili zahvatna linija, a zahvatni kut se
naziva još i kut dodirnice. Jasno je i da je korak na dodirnici jednak koracima na oba
temeljna kruga, kao što su i koraci na kinematskim krugovima jednaki, jer se oni odvaljuju
jedan po drugom. Uočljivo je i da je zahvatni kut ustvari kut pritiska na kinematskom krugu.
• Kinematika evolventnog ozubljenja neosjetljiva je na promjenu osnog razmaka.
To slijedi iz izraza i = r
b2
/r
b1
= const. Promjenom a mijenja se zahvatni kut i
promjeri kinematskih krugova:
1,2
1 2
1,2
cos
b
b b
w
w
r
r r
r a
α
+
= =
ali temeljni krugovi ostaju nepromijenjeni.
• Kad promjer zupčanika teži beskonačnom, njegov bok zuba postaje pravac. Zato se takav
zupčanik, koji se naziva ozubljena letva, bez problema spreže sa svakim evolventnim
zupčanikom. Lako je uočiti da je tada kut zahvata jednak kutu nagiba profila ozubljene letve,
koji po standardu treba biti jednak kutu osnovnog profila ozubljenja α
n
.

Osnovni profil ozubljenja
Za osnovu pri standardizaciji zupčanika uzet je osnovni profil definiran na zupčaniku s ∞ brojem
zubi – tzv. zupčanoj letvi – tada evolventa prelazi u pravac, a diobeni krug u diobeni pravac na
kojemu su debljina zuba i širina međuzublja jednake:

197


Ovaj način standardizacije je najracionalniji jer se definiraju osnovni parametri i zupčanika i
reznog alata.

Izrada cilindričnih zupčanika
Postupci izrade zupčanika mogu biti:
a) Lijevanje
b) Sinteriranje
c) Hladno izvlačenje
d) Valjanje
e) Obrada odvajanjem čestica, koja se dijeli na
e1) Fazonske postupke – oblik alata odgovara obliku uzubine
e2) Odvalne postupke – alat ima oblik osnovnog profila ili zupčanika

U Fazonske postupke spadaju:
e1.1) Provlačenje (pomoću profilirane igle) – za izradu zupčanika s unutrašnjim
ozubljenjem
e1.2) Štancanje – iz limova debljine do 1,3 mm
e1.3) Profilno pločasto glodalo – profil glodala odgovara uzubini – za svaki modul i broj
zubi trebalo bi drugo glodalo pa se radi ograničavanja broja potrebnih glodala
odustaje od teoretski točnog profila boka ⇒ koriste se tamo gdje se ne traži velika
točnost.


e1.4) Prstasto – profilno glodalo – za zupčanike velikih promjera zbog velike cijene
odvalnih pužnih glodala
198


U odvalne postupke spadaju:

e2.1) Odvalno blanjanje –Maagov postupak – alat u obliku ozubnice (zupčane letve)

e2.2) Odvalno dubljenje – Fellows postupak – alat ima oblik zupčanika

e2.3) Odvalno glodanje – alat ima oblik pužnog glodala (evolventni puž isprekidan
uzdužnim utorima s oštricama)
199Pomak profila
Ako se u procesu izrade zupčanika diobeni pravac zupčane letve odvaljuje po diobenom krugu
zupčanika dobiva se zupčanik bez pomaka profila. Međutim ukoliko je pri izradi zupčanika
zupčana letva postavljena tako da njen diobeni pravac ne tangira diobeni krug zupčanika dobivaju
se zupčanici s pomakom profila. Pomak profila, koji se definira kao umnožak faktora pomaka
profila (x) i modula (m) može biti pozitivan ili negativan.¾ Pomak profila ne utječe na promjer diobenog i temeljnog kruga:
jer je promjer diobenog kruga = d mz , a promjer temeljnog kruga = α
b n
cos d d

¾ Promjeri krugova preko glave i korijena se s povećavanjem pomaka profila povećavaju:
jer je promjer preko glave: ( ) = + +
a
2 1 d d x m , promjer preko korijena
( ) = − −
f
2 1, 25 d d m x
¾ Debljina zuba na diobenom krugu s povećanjem pomaka profila se povećava
jer je debljina zuba na diobenom krugu jednaka
π
= + α
n
2 tan
2
m
s x
¾ Pomak profila bitno utječe na podrezivanje korijena zuba:
Ako je broj zubi zupčanika malen, alat ulazi u podnožje zuba, podrezuje ga i slabi. Kod
zupčanika bez pomaka profila granični broj zubi - broj zubi kod kojeg još ne dolazi do
podrezanosti korijena zuba je z = 17, odnosno praktično se može dopustiti mala
podrezanost korijena pa je praktični granični broj zubi z = 14. Udaljavanjem alata od
zupčanika, odnosno povećavanjem pomaka profila smanjuje se opasnost od podrezivanja,
na taj način mogu se izraditi zupčanici s brojem zubi manjim od 14, a da kod njih ne
dolazi do podrezivanja, odnosno slabljenja zuba u korijenu.
200
¾ Pomak profila ne mijenja korak osnovnog profila, ni korak na diobenom krugu zupčanika
pa proizlazi da se zupčanici s različitim pomacima profila mogu međusobno pravilno
sprezati.

Zupčanici s pomakom profila se izvode radi sljedećih razloga:
¾ Mogućnost postizavanja standardnog osnog razmaka
¾ Mogućnost izrade zupčanika s manjim brojem zubi bez pojave podrezivanja
¾ Postizavanja boljih svojstava ozubljenja: npr. povećanje opteretivosti korijena i bokova
zubi, povećanje stupnja prekrivanja, poboljšavanje uvjeta klizanja, izbjegavanje
zašiljenosti zuba,…

Kut zahvata
Iz uvjeta da debljine zuba na kinematskom krugu jednog zupčanika moraju biti jednake širini
međuzublja njima sparenih zupčanika, može se izvesti temeljna jednadžba evolventnog zupčanja
koja povezuje kut zahvata sa sumom pomaka profila spregnutih zupčanika:
1 2
1 2
inv 2 tan inv
w n n
x x
z z
α α α
+
= +
+

Odavde se iteracijom lako može odrediti kut zahvata.


Sparivanje zupčanika

Zupčani parovi mogu biti:
a) Nula par - oba zupčanika se izvode bez pomaka profila
b) V-nula par – suma faktora pomaka profila jednaka nuli
c) V-par – suma faktora pomaka profila različita od nule
c1) V-plus par - suma faktora pomaka profila veća od nule
c2) V-minus par - suma faktora pomaka profila manja od nule

Opis slike sa sljedeće stranice:

Zahvatna linija je geometrijsko mjesto točaka dodira bokova zubi. Tangira obje temeljne kružnice
u točkama N
1
i N
2
, a ujedno predstavlja okomice na tangente svih trenutnih točaka dodira i siječe
spojnicu osi
1 2
O O u kinematskom polu C. Dužina
1
O C je prema tome kinematski promjer d
w1
, a
dužina
2
O C kinematski promjer d
w2
. Zahvatna linija zatvara s tangentom kinematskih kružnica u
kinematskom polu pogonski kut zahvatne linije α
w
. Osni razmak općenito je jednak zbroju
kinematskih polumjera, odnosno polovini zbroja kinematskih promjera (slika 4.1a i b).

Kada se radi o nula paru zupčanika, odnosno o paru zupčanika kod kojih su faktori pomaka
profila jednaki nuli = =
1 2
0 x x , odnosno o V-nula paru zupčanika, kod kojih je suma faktora
pomaka profila jednaka nuli = + =
∑ 1 2
0 x x x , tada se u kinematskom polu dodiruju diobeni
promjeri.
Na slici su prikazane promjene do kojih dolazi povećanjem osnog razmaka. Temeljni i diobeni
promjeri ostaju isti, te su na taj način dobivene iste evolvente i nepromijenjen prijenosni omjer, a
kinematski promjeri, i kut zahvatne linije se mijenjaju.
a) Nula par ( = =
1 2
0 x x ) i V-nula par
( = + =
∑ 1 2
0 x x x )
b) V-plus par ( = + >
∑ 1 2
0 x x x
N1
N2
αn
αn
O1
O2
α
w

=

α
n
N1
O1
O2
α
w
α
w
d
b
2
C
C
d
b
2
d
w
2

=

d
2
d
w
2
/
2


=

d
2
/
2
d
w
1
/
2


=

d
1
/
2
a

=

(
d
w
1

+

d
w
2
)
/
2

=

a
o

=

(
d
1

+

d
2
)
/
2
d
w
1
d
1
d
w
2
d
2
d
w
1

=

d
1
d
b
1
p
r
o
m
j
e
n
a

o
s
n
o
g

r
a
z
m
a
k
a
d
b
1
=
=
α = α
w1 1
w2 2
w n
d d
d d
+
= =
1 2
0
2
d d
a a (0.1)
>
>
α > α
w1 1
w2 2
w n
d d
d d
+ +
= > =
w1 w2 1 2
0
2 2
d d d d
a a202

Prekrivanje profila
Znamo da se zahvat odvija po dodirnici N
1
N
2
, ali ne od N
1
do N
2
, već početak i kraj zahvata
diktiraju promjeri krugova preko glava spregnutih zupčanika, jer zahvata na jednom zupčaniku ne
može biti izvan krugova preko glave. Dakle, zahvat traje od točke A do točke E u kojima se
sijeku krugovi preko glava. U trenutku kada zub zupčanika 2 uđe u zahvat (u točki A) s točkom
boka zuba zupčanika 1 koja se nalazi na promjeru točke A, prethodni par zubi se dodiruje u točki
zahvatne linije koja je za korak temeljnog kruga udaljena od tačke A. Dakle, tada su dva para
zubi u zahvatu. To traje sve dotle dok spomenuti prethodni par zubi ne izađe iz zahvata u točki E.
Tada se naš promatrani par zubi nalazi u točki (B) koja je za korak na temeljnom krugu udaljena
od točke E. Dakle, od točke a do točke B svaki par zubi ima dvostruki zahvat, tj. profili su
prekriveni. Slično se zaključuje i za područje zahvatne lijine od točke D do E. Jasno je da je
između tih područja, od točke B do točke D područje jednostrukog zahvata.Područje dvostrukog zahvata mora postojati, inače nebi bilo kontinuiranog prijenosa gibanja s
jednog na drugi zupčanik. Očiti uvjet za to je
e > t
b
Omjer ovih dviju veličina naziva se stupanj prekrivanja profila
1
b
e
t
ε = > .


203Sile na čelnicima s ravnim zubima

Normalna sila na zub F
bn
djeluje u smjeru zahvatne linije u kinematskom polu C.

Normalna sila se rastavlja na obodnu i radijalnu komponentu. Obodna sila se računa iz okretnog
momenta koji se prenosi:
=
1
t1
1
2T
F
d
, gdje je okretni moment =
ω
1
1
P
T
Iz slike je vidljivo da je radijalna sila: = α
r1 t1 w
tan F F .
Po zakonu akcije i reakcije slijedi:
204
t1 t2
r1 r2
bn1 bn2
F F
F F
F F
=
=
=

Ove sile moraju prenijeti vratila i ležajevi.

Nosivost (opteretivost) zupčanika
Tijekom predviđenog vijeka trajanja, zupčanici ne smiju pretrpjeti oštećenja. Uzroci nastajanja
oštećenja su različiti, a najvažniji su: lom zuba u korijenu uslijed zamora materijala i rupičenje
bokova zubi.

Rupičenje bokova zubi
Pri prijenosu snage bokovi zubi se međusobno relativno gibaju. Pri ovom gibanju dolazi do
pojave kontaktnog (Hertzovog) pritiska na dodirnim površinama. Zbog ovog pritiska, ovisno o
stanju hrapavosti površine, te o čvrstoći bokova, kapljice maziva bivaju utisnute u mikropukotine
i dolazi do razaranja površine. Tijekom rada, ove se rupice povećavaju, površina zuba se sve više
oštećuje, dolazi do grešaka geometrije, te na kraju do loma zuba.
Pojava rupičenja je najizraženija u području oko diobenog (kinematskog) promjera, jer su tu
najveći kontaktni pritisci.

Lom zuba u korijenu uslijed zamora materijala
Obzirom na način opterećenja zuba i njegov oblik, zub se može pojednostavljeno predstaviti kao
konzolno uležišteni nosač. Opterećenje predstavlja normalna sila F
bn
, s hvatištem koje se pomiče,
ovisno o trenutnoj točki dodira zupčanog para.
Osim intenziteta opterećenja i samog oblika zuba, na lom u korijenu nepovoljno utječu i pogrešna
toplinska obrada, koncentracija naprezanja u korijenu, greške u materijalu, itd.

Čelnici s kosim zubima

Čelnici s kosim zubima u odnosu na čelnike s ravnim zubima
imaju slijedeće prednosti:
¾ Zubi postepeno ulaze u zahvat. Zahvat počinje na jednoj
strani zuba i postepeno se širi po cijeloj širini zuba.
¾ U zahvatu se istovremeno nalazi veći broj zubi.
¾ Zubi se opterećuju postepeno, tako da je rad tiši.
¾ Moguća je veća opteretivost.
¾ Granični broj zubi (zbog podrezivanja korijena) je manji.
Nedostatak je pojavljivanje aksijalne komponente sile, koju mora
preuzeti vratilo i ležajevi, pa problem uležištenja postaje složeniji.
Kut nagiba boka zuba β se definira u odnosu na os.
Dva čelnika s kosim zubima u zahvatu imaju suprotne kutove
nagiba boka zuba β. Ako na primjer pogonski zupčanik ima desni
kut nagiba boka, onda gonjeni zupčanik ima lijevi kut nagiba boka.
Kut nagiba boka zuba β se kreće između 8
o
i 20
o
. Kod vrijednosti
manjih od 8
o
gubile bi se gotovo sve prednosti koje pružaju čelnici
s kosim zubima, a kod vrijednosti većih od 20
o
aksijalna sila bi bila
prevelika.
205
Kod čelnika s kosim zubima parametri ozubljenja se mogu promatrati u dva presjeka: čeonom
(ravnina okomita na os rotacije) i normalnom (ravnina okomita na bok zuba).

Konični zupčanici
Najčešće se koriste za prijenos snage i gibanja pod pravim kutem, a bočna linija im može biti
ravna, kosa ili zakrivljena.
Kinematske površine su im stošci na kojima se vrši valjanje bez klizanja.
Zbog složene geometrije dosta su osjetljivi na točnost izrade, montaže i odstupanje od pravilnog
položaja osi. Često se učvršćuju i konzolno, pa se javlja opasnost od progiba vratila.

d1 i d2 su kutevi izvodnica diobenih stožaca i najčešće je δ + δ = Σ =
o
1 2
90 u tom slučaju je:
δ = δ =
1 2
1
tan i tan i
i
gdje je i prijenosni omjer.Pužni prijenosnici
Pužni prijenosnici se sastoje od puža (pužnog vijka) (1) i pužnog kola (2) čije se osi mimoilaze,
obično pod kutem od 90
o
, ali može biti i pod kutem različitim od 90
o
. Puž može biti smješten
iznad ili ispod pužnog kola, koje može biti horizontalno ili vertikalno.
206

Prednosti pužnih prijenosnika:
Vrlo veliki prijenosni omjeri (do ≤ 100 i ); P
1
do 1000 kW, n
1
do 40000 min
-1
.
Tihi rad prijenosnika, jer kod pužnih prijenosa nema valjanja zuba po zubu, nego samo klizanja
zuba po zubu.
Visoka opteretivost, jer je istovremeno u zahvatu veći broj zubi.
Mogući su samokočivi prijenosi, kada je kolo pogonsko, ali u tom slučaju znatno lošiji stupanj
djelovanja η≤ 50%.
Manji su i lakši od prijenosnika s cilindričnim i koničnim zupčanicima.

Nedostaci:
Stupanj djelovanja manji od stupnja djelovanja prijenosnika s cilindričnim i koničnim
zupčanicima.
Zahtjeva precizno izradu, fine i glatke površine – brušenje.
Zbog niske iskoristivosti razvija se toplina koju treba odvesti prisilnim hlađenjem (ventilator).

Drage kolege i kolegice – studenti industrijskog inženjerstva, Ovo nije skripta izvorno pisana za Vas, niti je sasvim prilagođena vama – zbog mog kroničnog nedostatka vremena! Oprostite mi zbog toga! Buduće generacije će valjda dočekati i „svoju“ skriptu, a ova je napisana zato da ipak imate nekakav materijal uz pomoć kojeg možete spremati ispit! Ova skripta je, dakle, nastala uglavnom tako, što sam iz budućeg udžbenika za strojare „izrezao“ višak gradiva – pazeći da ne izrežem previše. Tako, u skripti ima više gradiva nego što vam je predavano – ne zato da biste taj višak naučili, nego zato da Vam pomogne lakše shvatiti ono što trebate naučiti! Pri tome, treba znati skicirati samo ono što je crtano na predavanjima. U uvodnom dijelu dodana su i važnija poglavlja iz tehničkih disciplina čija su osnovna znanja uvjet da bi se moglo, ne naučiti, nego uopće slušati tj. pristupiti učenju Elemenata. To su Tehničko crtanje, Mehanika i Nauka o čvrstoći. Ako ste sigurni da vladate osnovama ovih disciplina, možete slobodno preskočiti prvih četrdesetak stranica. Gradivo iz Zupčanika nije sasvim usklađeno s predavanjima. Predlažem vam da se za to područje, kao uostalom i za čitavo gradivo, ipak držite bilješki s predavanja, a iz skripti možete pogledati ono što vam nije jasno. Ako ni to nije dovoljno, osjećajte se pozvani doći na konsultacije kod mene ili kod mojih asistenata.

Damir Jelaska

1

1. UVOD
Strojarstvo je područje tehnike, čiji je cilj racionalno iskorištavanje prirodnih dobara upotrebom strojeva. Stroj je svaka kombinacija odgovarajuće oblikovanih krutih i elastičnih tijela, koja imaju određenu ulogu u procesu iskorištenja energije. Strojevi se dijele na dva osnovna tipa: • pogonske strojeve i • radne strojeve. Pogonski strojevi pretvaraju različite vrste energije (mehanička energija vode, toplinska energija plina ili pare, kinetička energija plina, električna energija, nuklearna energija) u mehaničku energiju, potrebnu za obavljanje mehaničkog rada sa što manje gubitaka energije. Ovdje spadaju: motori s unutrašnjim izgaranjem, parni stapni strojevi, toplinske turbine, hidraulički motori, pneumatski motori, elektromotori i reaktivni motori. Radni strojevi obavljaju koristan mehanički rad upotrebom mehaničke energije dobivene od pogonskog stroja, ili pretvaraju mehaničku energiju pogonskog stroja u drugu vrstu energije (alatni strojevi, dizala, transporteri, ventilatori, pumpe, kompresori, elektrogeneratori, itd.). Prijenosnici su uređaji posebne vrste, koji se upotrebljavaju kao posrednici između pogonskih i radnih strojeva, pri čemu mehaničku energiju pogonskog stroja prilagođavaju potrebama njenog korištenja u radnom stroju (prijenos gibanja, sile, momenta, smjera i karakteristike gibanja, itd.). Pogonski i radni strojevi te prijenosnici, redovito su povezani u određeni zajednički stroj, koji prema svojoj funkcionalnosti ima i svoj naziv (alatni stroj, ventilator, motorno vozilo, agregat itd.). Bit djelovanja tih strojeva je u njihovoj dinamici, tj. u gibanju uz savladavanje određenih otpora, jer se samo gibanjem strojnih dijelova može obaviti mehanički rad. No, postoje i strojevi koji imaju pretežno statički karakter. U tu skupinu spadaju aparati, naprave, instalacije, instrumenti, te metalne i druge konstrukcije. Skupina strojeva, aparata, instalacija, instrumenata i konstrukcija, paralelno povezana u namjensku cjelinu za obavljanje korisnoga rada, naziva se postrojenje. Svaki stroj je najprije potrebno zasnovati (definirati), projektirati, konstruirati i proračunati, izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju, propisati način izrade, obrade, kontrole i montaže, zatim sastavne dijelove izraditi i sastaviti u cjelinu, ispitati ga, pustiti u pogon, brinuti se za pravilno rukovanje, redovito ga održavati i pravodobno zamjenjivati dotrajale udjelove. Pri tome stroj mora biti primjeren za upravljanje i upotrebu, njegov rad pouzdan, njegova izrada i eksploatacija što ekonomičniji. Za provedbu tako kompleksnog sklopa aktivnosti potrebna je organizirana suradnja znanstvenika, istraživača, inženjera, tehničara, visokokvalificiranih i kvalificiranih djelatnika iz područja strojarstva.

OSNOVNE DEFINICIJE I POJMOVI
Svaki stroj je sastavljen od određenog broja dijelova, koji su skladno povezani u cjelinu, pri čemu svaki dio obavlja točnu određenu ulogu. Na toj osnovi, svaki stroj se može raščlaniti na strojne dijelove, sklopove, grupe strojnih dijelova i sklopova i elemente.

2

Strojni dio – je osnovni dio stroja, koji obavlja točnu određenu funkciju skupa s drugim osnovnim dijelovima (vijak, matica, zakovica, cijev, vratilo, osovina, opruga, zupčanik, itd.). Strojni dio nije moguće rastaviti na jednostavnije dijelove. Sklop stroja – je povezani skup više strojnih dijelova, koji obavljaju određenu funkciju u sastavu stroja (ventil, željeznički kotač s bandažom, mehanizam za brisanje vjetrobranskog stakla kod automobila itd.). Grupa – je povezani skup više strojnih sklopova i dijelova, koji obavljaju skupnu funkciju (motor, zupčasti mjenjač, naprava za dizanje tereta kod dizalica itd.). Element stroja – je strojni dio ili sklop, koji kod različitih strojeva obavljaju određene elementarne, osnovne funkcije. Element stroja može biti sam strojni dio (opruga, osovina, vratilo itd.), ali isto tako i strojni sklop ili grupa (spojka, kočnica, kotrljajući ležaj itd.). Opći (univerzalni) element stroja – strojni elementi, koji se upotrebljavaju kod različitih strojeva (vijci, zakovice, pera, klinovi, vratila, osovine, opruge, zupčanici, ležišta itd.) Posebni elementi strojeva – elementi strojeva, koji se upotrebljavaju samo kod posebnih vrsta strojeva (elementi motornih vozila, elementi dizaličnih mehanizama, elementi alatnih strojeva, elementi motora s unutrašnjim izgaranjem, elementi parnih ili plinskih turbina, elementi hidrauličkih strojeva itd.). Predmet Elementi strojeva sadrži proučavanje općih elemenata strojeva u smislu njihove konstrukcije, oblika, dimenzija, izbora i proračunava ih obzirom na namjenu i funkciju. Pri tome je posebna pažnja namijenjena utvrđivanju općih principa, koji vrijede i za posebne elemente strojeva. Treba napomenuti da nazivi strojni dio i element stroja obuhvaćaju i dijelove naprava, instalacija, instrumenata i metalnih konstrukcija.

VEZA SA SRODNIM DISCIPLINAMA
Rad svakog stroja temelji se na prirodnim zakonima. Zato je za proučavanje strojeva i njihovih dijelova nužno potrebno dobro poznavanje nekih osnovnih teorijskih disciplina, kao i načina njihove praktične primjene. Najpotrebnija znanja za proučavanje elemenata strojeva navedena su kako slijedi. Tehnička mehanika je osnovna tehnička znanost koja opisuje zakone mirovanja i gibanja pod utjecajem sila. Statika proučava uvjete ravnoteže tijela pod utjecajem sila, Kinematika proučava gibanje bez obzira na uzrok tog gibanja, a Dinamika se bavi ovisnošću gibanja tijela o silama koje ga uzrokuju, uzimajući u obzir i njegovu masu. Mehanika materijala omogućava određivanje čvrstoće, krutosti i stabilnosti dijelova strojeva i konstrukcija, te konstrukcijskih cjelina. Matematika je osnovni alat, čije je poznavanje nužno potrebno za proučavanje i korištenje znanja iz Mehanike i Nauke o čvrstoći u sprezi s Elementima strojeva.

3

1. Tehničko crtanje je tehnički jezik u najširem smislu riječi. Projektiranje ima za cilj izradu idejnog projekta stroja kao cjeline i sadrži određivanje glavnih karakteristika stroja. Svi navedeni zahtjevi su međusobno zavisni. propisa i konvencija. potrebnih za konstrukcijsku razradu budućeg stroja. tako i između proizvođača i potrošača. ustaljenih pravila. način proizvodnje. kako među konstruktorima. npr. Tehnologija obrade je tehnička znanost koja proučava načine obrade materijala postupcima lijevanja. fizičke i toplinske obrade. njihovih osnovnih karakteristika i funkcija. Dijelovi različitih mehanizama imaju oblike i dimenzije. te ispitivanja. Konstruiranje ima za cilj određivanje i utvrđivanje oblika i dimenzija pojedinih dijelova stroja na osnovi zahtjeva. progresivna. Pri oblikovanju pojedinih sklopova treba se držati standardnih propisa. često u suprotnosti. rezanja. Najvažniji su sljedeći: • zahtjevi funkcionalnosti i namjene • zahtjevi radne sposobnosti • zahtjevi proizvodnosti • zahtjevi ekonomičnosti. Cijevi i cijevna armatura moraju biti oblikovani tako da su hidraulički otpori najmanji. koji su određeni s obzirom na željenu kinematiku gibanja (krivuljni mehanizmi. mogućnost obrade i ekonomičnost. PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE STROJEVA I STROJNIH DIJELOVA Pod pojmom projektiranje i konstruiranje podrazumijeva se u najširem smislu stvaralački rad stručnjaka s namjenom određivanja oblika i dimenzija strojeva i njihovih dijelova. težinu. je nužno potrebno zbog njihovog pravilnog izbora za različite strojne dijelove. koji predstavljaju nedvosmisleno sredstvo izražavanja i izmjene informacija kod svih tehničkih problema. posebno obzirom na nosivost.3. degresivna ili linearna krutost). da s obzirom na dane zahtjeve i mogućnosti. ručni mehanizmi. Tehničko crtanje obuhvaća poznavanje osnova Nacrtne geometrije. zupčani mehanizmi). određuju oblike i dimenzije mnogih dijelova strojeva i specifičan je za svaki stroj i za svaki njegov dio. te rasporeda i međusobne ovisnosti. sposobnosti prerade. pravocrtno gibanje – ravne površine. koji su za dani primjer najvažniji.1 Određivanje oblika i dimenzija strojnih dijelova Oblici i dimenzije dijelova strojeva moraju zadovoljiti brojne zahtjeve. preoblikovanja i spajanja s namjenom kvalitetne i ekonomične izrade dijelova. pretvorba pravocrtnog gibanja u kružno – vijčani oblik itd.). tako da ih nije moguće istovremeno u potpunosti ispuniti. Oblik strojnih dijelova je često vezan za način njihovog gibanja (kružno gibanje – cilindrični oblik. nađe najbolje rješenje. Zadaća konstruktora je. Aerodinamičnost strojnog dijela nalaže oblik koji pruža najmanje otpore pri gibanju kroz zrak ili tekućinu. dok su dimenzije vezane za pripadajuća opterećenja. njihovih karakteristika. izbor glavnih sastavnih dijelova.Poznavanje materijala. pri čemu prvenstveno treba poštivati zahtjeve. Oblici različitih opruga su prilagođeni osnovnom zahtjevu namjene (što veće elastično deformiranje. Zahtjev funkcionalnosti kao osnovni zahtjev. standardni razmak tračnica kod 4 . Projektiranje se dakle odnosi na određivanje i utvrđivanje osnovnih početnih zahtjeva. određenih u fazi projektiranja.

pa se prednost daje pouzdanosti i funkcionalnosti strojnog dijela. zavarljivost. tekstil. većim stupnjem pouzdanosti. kovnost. Dijelovi strojeva moraju imati takove dimenzije. itd. Najčešće nisu dopuštene niti pukotine. Strojni dio. itd. itd. koji u najvećoj mjeri zadovoljava potrebe visoke volumenske i površinske čvrstoće. Pri pojedinačnoj proizvodnji zahtjevi proizvodnje i ekonomičnost su manje oštri. zavaren. izrađen od lijevanog poluproizvoda.željezničkih vozila. Izbor odgovarajućeg materijala u vezi s konstrukcijskim oblikom strojnog dijela je često vezan za broj proizvoda. brzo i ekonomično. legirani obojeni metali i legirani laki metali. zagrijavanje itd. U tome standardizacija ima odlučujući utjecaj na zahtjev ekonomičnosti. te s primjerenim postupcima. površinska tvrdoća. Zato oblici strojnih dijelova moraju biti što jednostavniji. Za izradu strojnih dijelova najčešće se upotrebljavaju sljedeći materijali: čelik. Na svojstva čelika u velikoj mjeri utječe se različitim postupcima izrade i obrade. da bi u radu mogli podnositi sva opterećenja i druge utjecaje bez trajnih deformacija ili loma. masi itd.2 Izbor materijala Izbor odgovarajućih materijala za izradu dijelova strojeva je važna i odgovorna zadaća konstruktora i tijesno je povezana s funkcionalnošću i radnom sposobnošću dijelova strojeva u različitim sklopovima. Isto tako. Za što jednostavniju izradu i obradu materijal mora imati dobru mehaničku obradivost. Takovi poluproizvodi su na primjer vučene ili valjane grede različitih presjeka. razni odljevci. stišljivost i mora biti pogodan za toplinsku obradu. strojni dijelovi trebaju imati dovoljno veliku čvrstoću i krutost. treba izbjeći neželjene vibracije. Pri velikoserijskoj proizvodnji svi zahtjevi moraju biti stručno razmatrani i optimalno riješeni. koje je potrebno izraditi. čelični lijev. otpornost na habanje i koroziju. iz kojih je moguće jednostavno. dužim vijekom trajanja. predviđen za obavljanje određene funkcije. pri čemu nisu od odlučujućeg značaja za njegov opći oblik. keramika. Vrlo važnu ulogu u tom procesu ima primjena standardiziranih poluproizvoda. Najčešće upotrebljavani materijal je čelik. ima različite oblike i dimenzije obzirom na postupak izrade (u cijelosti izrađen postupkom obrade odvajanjem čestica. livnost. izraditi dijelove strojeva konačnog oblika. kontaktne površine se ne smiju pretjerano trošiti. a ponekad i polimerni materijali. da su sposobni obavljati svoju funkciju pravilno i sigurno. sivi lijev. Izbor materijala je ovisan o mehaničkim svojstvima materijala. 5 . kao što su statička i dinamička čvrstoća. što se općenito svrstava u zahtjeve radne sposobnosti. ali se odnose na detalje. svojstva trenja. tako da upotreba standardiziranih elemenata i pravila bitno utječe na sniženje troškova proizvodnje. žilavosti. jer konkurencija nalaže što jeftiniju izradu i eksploataciju svakog stroja. itd. Zahtjevi proizvodnje skupa sa zahtjevima montaže značajno utječu na oblike strojnih dijelova. 1.3. itd. drvo.).. temperaturne postojanosti. Zahtjevi ekonomičnosti su u suvremenoj strojogradnji iznimno važni. dodatkom legirnih elemenata i s odgovarajućom kemijskom i toplinskom obradom. a sve što povećava troškove proizvodnje mora biti opravdano poboljšanim svojstvima. te u velikoj mjeri utječe na postupak i ekonomičnost izrade.

smjernice za projektni ili kontrolni proračun. a predstavljen je u obliku propisa koji su prihvaćeni sporazumno i potvrđeni od strane priznate institucije. Standardizacija olakšava rad konstruktoru. koje mora ispunjavati proizvod ili skupina proizvoda da bi se osigurala njegova (njihova) namjena. povezane s ispitivanjem. vodi do prihvaćanja nacionalnog standarda. ugovora. primjerima itd. pa mu nije potrebno iznova rješavati iste probleme. Usmjeren je ka dosizanju optimalnog stupnja uređenosti na danom području. Razlikuju se sljedeći standardi: • osnovni standard – obuhvaća široko područje i sadrži opće odredbe za određeno područje. sklopa ili strojnog dijela.1. materijala. uz povećanje pouzdanosti i sigurnosti. upotreba statističkih metoda ili raspored ispitivanja. koje dopunjuju druge odredbe. da se osigura njena namjena. Obvezatnost upotrebe standarda proizlazi iz tehničkih propisa. te je namijenjen za opću i višekratnu upotrebu.4 STANDARDIZACIJA I STANDARDI Na početku razvoja strojarske tehnike svaki je dio stroja bio konstruiran i proizveden pojedinačno za potrebe samo tog stroja. koji je rezultat rada na određenom području standardizacije. koje mora ispuniti proizvodnja. Na taj način poboljšana je i olakšana proizvodnja i eksploatacija strojeva. zakona ili drugih obvezujućih dokumenata. Standardizacija omogućava velikoserijsku i ekonomičnu proizvodnju na automatiziranim obradnim strojevima u specijaliziranim tvornicama. vremenu potrebnom za proizvodnju. • standard za proračun – propisuje postupak proračuna koji se mora provesti da bi se osigurala funkcionalnost i radna sposobnost strojnog dijela. da se osigura njegova namjena. pa je po završetku drugog svjetskog rata utemeljena međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (International Standardising Organisation). • terminološki standard – obuhvaća izraze. postignuta je znatna ušteda u uloženoj energiji. i s time se bitno utječe na uštedu vremena.. te dostizanja najveće moguće ekonomičnosti u ispunjavanju zahtjeva funkcionalnosti i sigurnosti. • standard ispitivanja – obuhvaća metode ispitivanja. Standardizacija je prema tome proces prihvaćanja i poštivanja propisa s ciljem smišljene organiziranosti u određenom području ljudske djelatnosti. Standard nastaje konsenzusom i obuhvaća pravila. objašnjenjima. kao na primjer uzimanje uzoraka. tehnike i iskustva na jednoj strani. ili upotrebne karakteristike stroja. koji u suradnji sa srodnim tvornicama. ilustracijama. potrebne zalihe i na sigurnost. Standardizacija je zasnovana na provjerenim rezultatima znanosti. koji se koriste u definicijama. te materijalu. U slučaju da o određenom međunarodnom standardu nema suglasnosti svih država 6 . Povećanjem broja različitih strojeva tokom decenija razvoja. dobilo je smisla dogovorno smanjenje raznolikosti oblika i dimenzija dijelova strojeva iste namjene i funkcionalnosti na razumnu mjeru. koje mora ispunjavati proces. Globalizacijom proizvodnje pojavila se također potreba međunarodnog standarda. Postupak prihvaćanja standarda počinje s internom standardizacijom u tvornici. što vodi do dijeljenja proizvodnje. • standard za proizvod – propisuje zahtjeve. omogućava mu izbor najprimjerenijeg standardiziranog dijela i postupka. • procesni standard – propisuje zahtjeve. • proizvodni standardi – propisuje zahtjeve. Standard je dokument. Standardi su načelno neobavezni dokumenti. te sporazuma svih zainteresiranih na drugoj strani. koje svatko dobrovoljno upotrebljava.

pa se preuzimanjem međunarodnih standarda utječe na odgovarajuće nacionalne standarde.00 1. premda pri tom treba zadovoljiti potrebe za različitim veličinama.40 R40 1.18 1. da se osnovni član reda a uzastopce množi s faktorom q (a. u brodogradnji. te pojednostavnjuje održavanja strojeva.12 1. Pri tom redu brojevi se srazmjerno povećavaju. koji je podvrgnut reviziji svake tri godine s namjenom dostizanja pune suglasnosti.37 4.00 5.00 5.55 R5 4.kad god hrvatski standardi ne postoje ili su zastarjeli.18 1. koja osiguravaju proizvod (brod). pera.50 5. 40 ili 80.75 5. Proces globalne standardizacije je tako povratnog značaja.00 4.45 1.25 1. Niz standardnih brojeva tvori se tako.75 5.25 1. a⋅q. pri konstruiranju i određivanju dimenzija strojnih dijelova teži se ka tome. na snazi su standardi jednog ili više osiguravajućih društava.60 6. njihovu raznolikost treba smišljeno ograničiti na što manju mjeru. 1. Osnutkom evropske zajednice država (EZ).36 1. 20. npr.00 R20 1.00 R10 1. U Republici Hrvatskoj na snazi je hrvatski standard HRN (hrvatske norme).50 Iznimni red Osnovni redovi R80 1.00 R20 4.00 1.00 1. iako ih države članice ISO organizacije preuzimaju kao osnovu pri izradi ili usklađivanju svojih nacionalnih standarda.00 4. koji je preuzet od standarda JUS bivše državne zajednice. itd. 40 ili 80.32 1. Dakako.12 1.50 4.15 1.32 1.prvenstveno njemačke (DIN). parametriziraju upotrebom standardnog broja. standard se objavi u obliku ISO tehničkog izvještaja (ISO Tehnical Report). ISO standardi imaju značaj preporučenog standarda.09 1.12 4. 10.28 1.45 5. Za pojedina područja industrije. da se dužine.).87 5.članica.22 1.06 1. mjere.30 5.25 1. ali različitih veličina (vijci.40 1.12 1. a faktor prirasta q određuje se po izrazu: q = x 10 (1.60 6.00 R10 4. matice.30 5. ova je počela izdavati svoje standarde (EN).80 6. Tabela 1.40 1. a⋅q2. 20. 10. No. vratila.1) gdje se vrijednost korijena bira kao x = 5. ali i dobrim standardima drugih zemalja EZ.00 5.1 Standardni brojevi U industriji su često potrebni strojni dijelovi istog tipa.00 4. prisiljene su gospodarske i druge organizacije preuzeti međunarodne standarde (ISO) ili nacionalne standarde drugih zemalja.1 Osnovni redovi R5 1. kontrolu i zamjenu dijelova.62 4. a time i na osnovnu standardizaciju u tvornici. koji su velikim dijelom temeljeni na DIN-u. U tom smislu. Standardni brojevi temelje se na vrijednostima članova geometrijskoga reda. kako se ovi standardi slabo ili nikako ne dopunjuju niti proširuju.25 4.00 Standardni brojevi Iznimni red R80 4. Upotreba parametriziranih dijelova omogućava ekonomičniju proizvodnju.06 1.. kote.25 4.60 R40 4. a⋅q3 … a⋅qn) i dobivene vrijednosti minimalno zaokružuju.50 1. površine.15 5.15 7 .4. Na taj način i svi strojevi i uređaji u brodu moraju udovoljiti tim standardima.50 4.25 1.00 4.03 1.00 5. Red standardnih brojeva označava se sa slovom R. opterećenja itd. a pripadajući niz s 5.

43 2.50 2. nazivaju se tolerancije.80 1.36 2.45 3. oruđa.15 3.90 2.90 3.87 6.00 2.72 2.30 7.00 6.24 1. Ponekad mjere i oblici dopuštaju veća.80 3.60 1.85 1.30 6. oblika i međusobnih položaja pojedinih vanjskih površina. kontrole i montaže. materijali.00 3.50 8.55 Tabela 1.80 1. unatoč nemogućnosti dosezanja apsolutne točnosti dimenzija i oblika. koji sudjeluju u proizvodnom procesu (radni strojevi.24 2.00 8.55 3.10 7. Tako propisana dozvoljena odstupanja oblika i dimenzija strojnih dijelova od apsolutno točnih. kao i kod spojnih dimenzija dvaju ili više dijelova stroja.1 daje brojčane vrijednosti za veličinu a = 1 i decimalni interval od 1 do 10. Upotreba standardnih brojeva je nužna prije svega kod modularne gradnje strojeva.50 2. Da bi se omogućila funkcionalnost svakog strojnog dijela.00 2.30 6. zavojnim i sličnim dimenzija dosjednih dijelova. ljudi) ima za posljedicu odstupanje ostvarenih dimenzija izratka od željenih.00 3.80 2.50 2. Izbor pravilnog stupnja točnosti pojedinih dimenzija i oblika dijelova stroja je zadatak konstruktora.00 8. cilindričnim.12 2.5 TOLERANCIJE I DOSJEDI STROJNIH DIJELOVA Oblici strojnih dijelova su općenito kombinacija različitih geometrijskih tijela.65 3. konstruktor mora poštovati funkciju. Standardni brojevi se obično koriste za dužinske mjere i promjere u svim primjerima gdje se pomoću njih može na zadovoljavajući način nadomjestiti izračunate potrebne vrijednosti.30 6.50 6.07 3.10 8.00 9.00 3.10 7.75 2. nego nije niti nužno potrebna za pravilnu upotrebu stroja.50 8. Razlikuju se sljedeće tolerancije: 8 . onemogućavaju apsolutno točno mjerenje ostvarenih dimenzija proizvedenog dijela. 1. konusnim.06 2.30 2.60 1.90 2. Apsolutna točnost dimenzija i oblika strojnih dijelova.30 7.70 7.00 2.90 7.55 3. a nekad manja odstupanja.00 6.60 1.75 1.95 2.60 1. Veći stupanj točnosti zahtijeva se prije svega kod dimenzija.75 1.75 9.65 2. Pri tom vrijedi načelo. koji mora uskladiti zahtjeve funkcionalnosti strojnih dijelova sa ekonomičnošću izrade.80 10. Pri izboru.15 3.00 6.00 10. tipizaciji i sastavljanju standarda.00 10.25 9.00 9.12 2. za koju je pojedini dio namijenjen.00 8. Standardni brojevi su dakle nizovi brojeva koje se preporuča upotrebljavati u svim primjerima kada se odluči dati prikaz u brojčanim iznosima. koje neposredno utječu na kinematiku stroja.35 3.36 2.18 2.15 3.30 6.50 2.15 3.50 10.75 8. te zahtjeve ekonomičnosti.50 2.60 1. metode i alati mjerenja i kontrole.50 10. omeđeni s ravnim.50 9.00 9. ne samo da nije moguća.80 3.70 1.50 9. Nesavršenost svih elemenata.35 3.25 3.1.58 2.24 2. da se upotrebljavaju standardni nizovi sa što većim stupnjem uvećanja. potrebno je u fazi konstruiranja propisati njihove prihvatljive dimenzije.00 2.70 7. Isto tako.75 1.25 8.65 2.70 1. mogućnost izrade.65 1.

osim u iznimnim slučajevima (upadljivo velika odstupanja. • tolerancije oblika i položaja pojedinačnih površina strojnih dijelova. U pravilu se propisuju tolerancije samo za dimenzije dijelova. iako je upotrebljiv i za druge oblike. koji su važni za sparivanje s drugim dijelovima. sadržani su u standardiziranom sistemu tolerancija. u ovisnosti o točnosti izrade. dužina utora za pero. provrt. s iznimkom navojnih parova. U procesu obrtničke maloserijske proizvodnje. kod kojih se dodirne površine mjernog pribora pri mjerenju naslanjaju izvan mjerene dužine (npr.5. dužina vratila. koje su određene postupkom obrade i svrstane u razrede. što dakako povećava troškove održavanja. Sistem razlikuje tolerancije vanjskih i unutrašnjih mjera. na snazi je ISO sistem tolerancija i dosjeda (ISO 286). 1. ukoliko su ta odstupanja u granicama koje su određene uobičajenim proizvodnim postupkom.). Po potrebi se na radioničkim crtežima strojnih dijelova daje primjedba o stupnju točnosti slobodnih mjera. uspješno ih sastaviti u cjelinu. i zamjenjivati bez naknadne obrade i prilagođavanja. Zato je potrebno pojedinačne elemente izraditi neovisno jednog od drugog. Vanjske mjere strojnih dijelova su te.1. itd. U osnovi je ISO sistem tolerancija namijenjen za dimenzije kružnih oblika. U ISO sistemu tolerancija.5. One se pri kontroli izratka načelno ne kontroliraju. 9 . Obično za njih vrijede tolerancije slobodnih mjera. veća odstupanja težine. gdje spada i Republika Hrvatska. U industriji s velikoserijskom proizvodnjom zahtjevi ekonomičnosti nalažu završnu obradu prije montaže. Ostale dimenzije su tzv. itd. 1.). promjer čepa. proizvodnog procesa i upotrebljavanih radnih strojeva. U većini država. slobodne mjere.). veličine koje se odnose na vanjske dimenzije. itd. Pripadajuće veličine označuju se velikim slovima abecede. označuju se malim slovima abecede. To ima za posljedicu da je obično isti postupak potrebno ponoviti i u slučaju zamjene dotrajalih i istrošenih dijelova. Unutrašnje dimenzije su te kod kojih se dodirne površine mjernog pribora naslanjaju unutar mjerene dužine (npr. • tolerancije kvalitete hrapavosti površina strojnih dijelova. Sistem tolerancija slobodnih mjera tako daje konstruktoru povratne informacije o predviđenim odstupanjima dimenzija u određenom proizvodnom procesu. Za te elemente su propisani posebni sistemi tolerancija u skladu s specifičnostima njihovih oblika i funkcije. valjnih ležajeva i zupčanika.1 Tolerancije dužinskih mjera i dosjedi Sistematizirane podatke o veličini dopuštenih odstupanja prilagođenih potrebama funkcionalnosti strojeva i mogućnostima ekonomične izrade i kontrole. Izbor različitih stupnjeva točnosti izrade također ovisi o tipu proizvodnje. čije odstupanje nazivnih vrijednosti praktično ne utječe na funkcionalnost strojnih dijelova. zaključna faza obrade strojnih dijelova se obično izvodi u postupku montaže.• tolerancije dužinskih mjera strojnih dijelova.1 ISO sistem tolerancija dužinskih mjera ISO sistem tolerancija dužinskih mjera je predviđen za dužinske mjere svih dijelova strojeva u sklopovima. čime se postiže veliki stupanj točnosti sastavnih dijelova i samog stroja.

a)
tolerancijsko polje

b)
+ odstupanje
tolerancijsko polje
tolerancija (TD, Td) gornje odstupanje (ES, es)

nul-linija donja granična mjera nazivna mjera Di

gornja granična mjera D

0

nul-linija nazivna mjera

donje odstupanje dimen. (EI, ei) gornje odstupanje . donje (ES, es) odstupanje (EI, ei) tolerancijsko tolerancija polje (TD, Td)

Slika 1.1: Definiranje tolerancija dužinskih mjera
a) mjere b) odstupanja

Nazivna mjera (Di, di) je određena zahtijevana mjera (cjelobrojna ili decimalna), na čijoj se osnovi određuju granične mjere, određene s gornjim i donjim odstupanjem. Gornja granična mjera (Dmax,dmax) je najveća dopuštena granica mjere, a donja granična mjera (Dmin, dmin) najmanja dopuštena granica, između kojih, uključno s njima samima, se mora nalaziti stvarna mjera (D, d) strojnog dijela. Dakle Dmin ≤ D≤ Dmax , te dmin ≤ d ≤ dmax, slika 1.1a. Razlika između gornjeg i donjeg graničnog odstupanja naziva se tolerancija mjere (TD, Td), ili ukratko tolerancija, a jednaka je također razlici gornje i donje granične mjere, slika 1.1b. Tolerancija je apsolutna vrijednost i zbog toga je bez predznaka. Gornje odstupanje je algebarska razlika između gornje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere i označava se slovima ES za vanjske mjere i es za unutrašnje mjere. Donje odstupanje je algebarska razlika između donje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere, a označuje se slovima EI za unutrašnje mjere i ei za vanjske mjere. Nul-linija je, pri grafičkom prikazivanju graničnih mjera i dosjeda crta, koja označava nazivnu mjeru, i od koje mjerimo odstupanje. Stvarno odstupanje je algebarska razlika između stvarne izmjerene mjere i nazivne mjere, i mora se nalaziti između gornjeg i donjeg odstupanja, uključujući i njih.

Dmax = Di + ES Dmin = Di + EI

TD = Dmax − Dmin = ES − EI

(Di, di)

provrt

(1.2)

d max = d i + es d min = d i + ei
Dmax Dmin dmax dmin ES EI es ei TD Td

Td = d max − d min = es − ei

osovina

(1.3)

[mm] gornja granična mjera unutrašnje mjere (provrta) [mm] donja granična mjera unutrašnje mjere (provrta) [mm] gornja granična mjera vanjske mjere (osovine) [mm] donja granična mjera vanjske mjere (osovine) [mm] gornje odstupanje unutrašnje mjere (provrta) [mm] donje odstupanje unutrašnje mjere (provrta) [mm] gornje odstupanje vanjske mjere (osovine) [mm] donje odstupanje vanjske mjere (osovine) [mm] tolerancija unutrašnje mjere (provrta) [mm] tolerancija vanjske mjere (osovine)

Tolerancijsko polje je u grafičkom prikazu tolerancija područje između crta koje prikazuju najveću i najmanju graničnu mjeru, slika 1.1a. U ISO tolerancijskom sistemu tolerancijsko polje je određeno veličinom tolerancije i njenim položajem obzirom na nul-liniju. Veličina tolerancije 10

je ovisna o izabranoj kvaliteti obzirom na točnost mjere (IT), koja se označuje brojčanim oznakama kako slijedi: • 01, 0, 1, 2, 3 ...18 za dimenzije do 500 mm i • 6, 7, 8, 9, 10 ...16 za dimenzije od 500 mm do 3150 mm. Kvaliteta označena s IT 01 zahtjeva najveću točnost (najmanja veličina tolerancije), kvaliteta IT 18 označava najmanju točnost kvalitete (najveća veličina tolerancije). Najbolje kvalitete tolerancija su namijenjene isključivo za izradu mjernih uređaja i pribora, koji mora biti precizno izrađen. Izbor kvalitete tolerancije bitno utječe na trošak izrade strojnog dijela. Tako uske tolerancije zahtijevaju precizniju izradu, a ova točnije radne strojeve, mjerne naprave i kvalificirane stručnjake koji sudjeluju u proizvodnom procesu. Što je veća kvaliteta izrade, to je veća vjerojatnost povećanja stupnja otpada. Sve to povećava cijenu izrade strojnog dijela. Usporedne analize pokazuju da se prijelazom kvalitete tolerancije strojnog dijela iz razreda 7 u razred 6 cijena proizvodnje poveća za 20-30%. Zadaća konstruktora je izabrati optimalnu kvalitetu tolerancije tako da troškovi proizvodnje budu što manji, a da funkcionalnost strojnog dijela ne bude umanjena. Tablica 1.2 daje opće smjernice za izbor kvalitete tolerancije. ISO sistem tolerancija predviđa vrlo širok izbor različitih položaja tolerancijskih polja, tako da konstruktor može za istu nazivnu mjeru propisati takove tolerancije da su obje granične mjere veće od nazivne, manje od nazivne, ili da je jedna granična mjera veća, a druga manja od nazivne. Na taj način je moguće u praksi zadovoljiti sve konstrukcijske zahtjeve pri izradi strojnih dijelova. Položaj tolerancijskog polja s obzirom na nul-liniju je definiran slovnom oznakom, pri čemu se za vanjske mjere upotrebljavaju mala slova abecede (a...zc), a za unutrašnje mjere velika slova (A...ZC), slika 1.2. Udaljenost tolerancijskog polja od nul-linije je ovisna o veličini nazivne mjere i propisane kvalitete tolerancije. Brojčane vrijednosti odstupanja se upisuju uz nazivnu mjeru uglavnom samo kod pojedinačne proizvodnje. Inače, oznaka tolerancije se sastoji od slovne oznake, koja označava položaj tolerancijskog polja u odnosu na nul-liniju i brojčane oznake koja označava kvalitet tolerancije, npr. φ80 h6, 120 P9, itd. Potrebne brojčane vrijednosti odstupanja mogu se naći iz tablica, danih u standardu ISO 286. Tabela 1.2 Područje upotrebe Mjerni pribor Opće smjernice za izbor kvalitete tolerancija Kvaliteta tolerancije (IT)
01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Precizna mjerila Mjerila za radioničku kontrolu Najbolja kvaliteta Kvalitetna izrada Srednja izrada Gruba izrada Grube tolerancije za kovane, lijevane i grubo obrađene poluproizvode

Opća strojogradnja

11

+
zb A

zc

tolerancijska polja unutrašnje mjere tolerancijska polja vanjske mjere
B C CD D E EF F FG G H e ef f fg g h p k m n K M N r s t u y x

za z

osnovna odstupanja mjera

ES

EI

0
ei es d c cd b a

J JS j js

nul-linija
S T ES

P R

ei

V

X

Y Z ZA ZB


ZC

Slika 1.2: Položaj tolerancijskih polja obzirom na nul-liniju

1.5.1.2

Dosjedi

Dosjed je odnos dvaju oblikovanih elemenata (npr. provrt i osovina, utor i pero, itd.), koji imaju jednake nazivne mjere (Di = di). Pri tom je jedan element određen unutrašnjom nazivnom mjerom (provrt) i uvijek okružuje drugi, koji je određen istom nazivnom mjerom (osovina). Oba dosjedna dijela imaju svoje tolerancije. Ovisno o izabranim tolerancijama, spregnuti dijelovi dosjedaju jedan u drugoga sa zračnošću ili sa preklopom. Zračnost (razmak) nastaje kada je stvarna mjera osovine manja od stvarne mjere provrta. To je pozitivna razlika između mjere provrta i mjere osovine. Preklop nastaje kad je razlika između mjera negativna (promjer osovine veći od promjera provrta). Obzirom na veličinu zračnosti odnosno preklopa razlikuju se sljedeće vrste dosjeda, slika 1.3:
a)
Zmin
tolerancija provrta tolerancija osovine

b)
tolerancija osovine

c)
tolerancija osovine tolerancija provrta

Slika 1.3: Vrste dosjeda
a) labavi dosjed b) prijelazni dosjed c) čvrsti dosjed

Pmax

12

Zmax

tolerancija osovine

Zmax

tolerancija provrta

Zmax

Pmax

Pmin Pmax

nazivna mjera

U

EI

es

v

Labavi dosjed. Između sastavljenih dijelova je uvijek zračnost. To se osigurava odgovarajućim izborom položaja tolerancijskih polja, pri čemu je uvijek gornja granična mjera osovine manja od donje granične mjere provrta, slika 1.3a. Najmanji i najveći razmak (zračnost) računa se po izrazima:

Z min = Dmin − d max = EI − es > 0 Z max = Dmax − d min = ES − ei > 0
Zmax Zmin [mm] najveća zračnost [mm] najmanja zračnost [mm] gornja granična mjera unutrašnje mjere (provrta), izraz (1.2) [mm] donja granična mjera unutrašnje mjere (provrta), izraz (1.2) [mm] gornja granična mjera vanjske mjere (osovine), izraz (1.3) [mm] donja granična mjera vanjske mjere (osovine), izraz (1.3) [mm] gornje odstupanje unutrašnje mjere (provrta) [mm] donje odstupanje unutrašnje mjere (provrta) [mm] gornje odstupanje vanjske mjere (osovine) [mm] donje odstupanje vanjske mjere (osovine)

(1.4)

Dmax Dmin dmax dmin ES EI es ei

Čvrsti dosjed. Između sastavljenih dijelova je stalno preklop. To se osigurava takvim izborom položaja tolerancijskih polja, kod kojeg je donja granična mjera osovine uvijek veća od gornje granične mjere provrta, slika 1.3c. Takve dijelove moguće je sklapati samo uz pomoć uzdužne sile, ili grijanjem dijela s unutrašnjom mjerom - kako bi se ova privremeno proširila, odnosno hlađenjem dijela s vanjskom mjerom - kako bi se ova privremeno smanjila. Najmanji Pmin i najveći Pmax preklop računaju se po izrazima:

Pmin = Dmax − d min = ES − ei < 0 Pmax = Dmin − d max = EI − es < 0

(1.5)

• Prijelazni dosjed. Između spojenih dijelova može nastati zračnost ili preklop. To se postiže izborom položaja i kvaliteta tolerancijskih polja, tako da se tolerancijska polja u cijelosti ili djelomično prekrivaju. Dakle, dosjed može bit čvrst ili labav, ovisno o stvarnim mjerama osovine i provrta, slika 1.3b. Sastavljanje dijelova s prijelaznim dosjedom je izvedivo ručno, ali i upotrebom uzdužne sile. Najveća zračnost, odnosno najveći preklop, računa se po izrazima (1.4) i (1.5). Pri izboru tolerancija dosjeda, u pravilu je tolerancija osovine uvijek za jednu kvalitetu bolja (manja), od one koju ima provrt. Iz ekonomskih razloga je preporučljivo, da se za postizanje različitih dosjeda tolerancije ne izabiru proizvoljno, nego upotrebom sistema dosjeda. Po ISO razlikuju se dva sistema dosjeda: • Sistem jedinstvenog provrta. U ovom sistemu svi promjeri provrta imaju jednak položaj tolerancijskog polja "H", bez obzira na vrstu dosjeda. Tolerancijsko polje "H" nalazi se iznad nul-linije. Najmanja mjera provrta je uvijek jednaka nazivnoj mjeri (Dmin = Di), pa je donje odstupanje uvijek jednako nuli (EI = 0), a gornje odstupanje je jednako toleranciji (ES = TD). Tolerancijsko polje, tj. položaj i kvalitetu tolerancije osovine bira se obzirom na vrstu dosjeda kojeg se želi ostvariti (npr. H7/r6 – čvrsti dosjed, H7/j6 – prijelazni, H7/f6 – labavi dosjed).

13

Većina strojnih dijelova je u funkciji pri nižim i višim temperaturama. Zbog toga nije moguće postići točno nalijeganje površina i podudaranje osi. G7/h6 – labavi dosjed). Tolerancijsko polje "h" leži ispod nullinije.3. tako da je gornje odstupanje uvijek jednak nuli (es = 0). dolazi do promjene zračnosti. Pri izboru tolerancija i dosjeda potrebno je uzimati u obzir i temperaturu strojnih dijelova.osi i površina odstupanje okomitosti odstupanje kuta nagiba odstupanja po mjestu: odstupanja od lokacije (npr. Ako se potrebnu veličinu zračnosti ili preklopa određuje analitički. Uzroci odstupanja oblika i položaja su u osnovi isti kao i uzroci odstupanja dužinskih mjera. pri čemu se zbog temperaturne dilatacije njihove mjere mijenjaju. tabela 1. grupe. 1. i do odstupanja njihovih konturnih linija i površina od idealnih geometrijskih oblika. Kod tolerancija oblika toleriraju se sljedeća svojstva: • pravocrtnost • ravnost • kružnost • cilindričnost • oblik crte • oblik plohe Kod tolerancija položaja razlikuju se : • odstupanja po pravcu odstupanje paralelnosti (neparalelnost). tj. S7/h6 – čvrsti. U općoj strojogradnji u pravilu se upotrebljava sistem jedinstvenog provrta. Tolerancijsko polje. prioritetne grupe. U ISO sistemu dosjedi su razvrstani u 3 grupe po redu prvenstva. bez obzira na vrstu dosjeda.• Sistem jedinstvene osovine. U pravilu je potrebno uvijek primjenjivati dosjede iz 1. u većoj ili manjoj mjeri. promjena temperature nema utjecaja na dosjed.5. a donje odstupanje je jednako toleranciji (ei = Td). može se birati dosjede i iz 2.2 Tolerancije oblika i položaja Pored odstupanja dužinskih mjera strojnih dijelova dolazi. Sve tolerancije propisane u ISO sistemu se odnose na sobnu temperaturu materijala strojnih dijelova. U ovom sistemu svi promjeri osovine imaju jednak položaj tolerancijskog polja "h". a samo iznimno iz 3. tj. Ako nije tako. Najveća mjera osovine je uvijek jednaka nazivnoj mjeri (dmax = di). čija se os nalazi na idealnom mjestu odstupanje od koaksijalnosti (koncentričnosti) • 14 . Ako dijelovi imaju istu temperaturu i rađeni su od istog materijala. jer se lakše i točnije postižu željene mjere osovine. os provrta mora ležati unutar cilindra promjera t (vrijednost tolerancije). prioritetne grupe. na 200 C. odnosno preklopa pri radnoj temperaturi u odnosu na izmjerene vrijednosti na sobnoj temperaturi. Pri toj temperaturi moraju imati izrađeni dijelovi i mjerni uređaji mjere u skladu sa propisanim vrijednostima. položaj i kvaliteta tolerancije provrta izabire se obzirom na vrstu dosjeda kojeg se želi postići (npr. J7/h6 – prijelazni.

da je unutar mjerne duljine l veličina svih kvadrata odstupanja profila od te crte najmanja.4. ono ima za posljedicu povećanje cijene strojnog dijela. Mjerna duljina l ovisna je o vrsti i kvaliteti obrade. posebno na mjestima međusobnog spoja pojedinih elemenata (trenje. Veličina hrapavosti obično se mjeri obzirom na srednju referentnu crtu profila neravnine m. yi [µm] x [µm] dužina uzduž mjerne duljine n broj točaka procjenjivanja visine profila uzduž mjerne duljine 15 . a neki od njih i starijim standardima HRN M.. 1. Ako na radioničkom nacrtu nije posebno propisana tolerancija oblika i položaja. Kako je postizanje niskog stupnja hrapavosti uvijek povezano s duljim i skupljim postupcima obrade.A1.5. slika 1. veću sposobnost nalijeganja. koja dijeli profil tako. koja nastaje tijekom postupaka obrade ili drugih utjecaja. U slučajevima kada funkcionalnost zahtijeva veću točnost oblika i položaja strojnih dijelova. Ra = 1 1 n y ( x ) dx ≈ ∑ yi l∫ n i =1 0 l yv3 l (1. koje je jednako srednjoj aritmetičkoj vrijednosti apsolutnih vrijednosti visine profila neravnina na mjernoj duljini l. te o metodi mjerenja. potrebno je tolerancije oblika i položaja posebno propisati. moraju se dati potrebna odstupanja u sklopu tolerancija dužinskih mjera.4: Procjenjivanje hrapavosti površine a) srednje aritmetičko odstupanje profila Ra b) način određivanja srednje visine neravnine Rz Za procjenjivanje hrapavosti površine u strojarskoj praksi najčešće se upotrebljava srednje aritmetičko odstupanje profila Ra. bolje prenose toplinu itd. a) b) Ra y 0 y(x) m yp1 y x 0 m yp2 yp3 yp4 yp5 yv1 yv4 yv5 x yv2 l Slika 1.• odstupanje simetričnosti odstupanja rotacijskih površina: radijalno bacanje (radijalna ispupčenost) pri rotaciji aksijalno kružno gibanje (aksijalna ispupčenost) pri rotaciji Obzirom na zahtijevanu točnost izrade strojnih dijelova. zračnost..020 i 021 i DIN 4768.3 Tolerancije hrapavosti tehničkih površina Hrapavost površine je u općem smislu mikrogeometrijska nepravilnost površine. odstupanja oblika i položaja je potrebno omeđiti i propisivanjem potrebnih tolerancija. Hrapavost površine u određenim slučajevima bitno utječe na radna svojstva strojnih dijelova.6) Ra [µm] srednje aritmetičko odstupanje profila l [µm] mjerna duljina hrapavosti površine visina profila hrapavosti s obzirom na srednju referentnu crtu y(x).). veću otpornost na koroziju. strojni dijelovi s manjom hrapavošću imaju veću dinamičku čvrstoću. Općenito. podmazivanje. Parametri hrapavosti određeni su standardom DIN 4762.

lepanje Superfiniš grubo fino mehaničko električno 16 .2 N7 8 1.4 1. Ovaj parametar jednak je parametru Rmax (najveća visina neravnina) definiranom HRN standardom.8 N5 6 0. U istoj su tabeli.6 N6 7 0.2 0.Kao parametar hrapavosti često se upotrebljava srednja visina neravnina Rz. ovisno o najvećoj vrijednosti srednjeg aritmetičkog odstupanja Ra.05 0. koja je jednaka zbroju aritmetičke sredine apsolutnih vrijednosti visine pet najviših vrhova i aritmetičke sredine apsolutnih vrijednosti pet najvećih dubina udolina na mjernoj duljini l.3 25 N10 N11 N12 11 12 13 14 12. povučena tako da u granicama mjerne duljine dodiruju najvišu.7) Rz ypi yvi [µm] [µm] [µm] srednja visina neravnina visina i-tog najvišeg vrha udubina i-te najniže udoline Važan parametar hrapavosti jest i najveća visina profila Ry. navedeni i razredi hrapavosti. Tabela 1.3 N8 9 3.6 6. tabela 1. hrapavosti tehničkih površina su podijeljene u 12 stupnjeva.4 N4 5 0. koja je definirana kao udaljenost između dva pravca paralelna sa srednjom linijom profila.5 N9 10 6.3: Stupanj hrapavosti Razred hrapavosti Ra [µm] Rz [µm] Ručna obrada Lijevanje Kovanje grubo turpijanje fino turpijanje u pijesku u kokili toplo. 5 1 5  Rz =  ∑ ypi + ∑ y vi  ≈ 4 ⋅ Ra 5  i =1 i =1  (1.8 3. Prema standardu HRN M.05 N1 2 0.1 0.2 N3 4 0.025 0. koji se još mogu naći u starijoj literaturi i crtežima.2 12.4. slobodno toplo u ukovnju hladno u ukovnju toplo hladno grubo fino grubo fino grubo fino grubo fino Stupnjevi i razredi hrapavosti površina strojnih dijelova pri različitim obradama 1 0.5 50 25 100 50 200 100 400 Valjanje Pjeskarenje Tokarenje Blanjanje Provlačenje Glodanje Bušenje Razvrtavanje Brušenje Poliranje Honanje.065 i DIN ISO 1302. Približno je Rmax = 6.1 N2 3 0. radi mogućnosti usporedbe. odnosno najnižu točku profila.012 0.A0.4 Ra.

praktički je to usko područje konačne širine). Pri tome su isti dobro ili slabo uravnoteženi (dodatna opterećenja zbog utjecaja centrifugalnih. inercijskih i vibracijskih sila). Faktor radnih uvjeta je obično u granicama od 1. Radna opterećenja stroja za vrijeme jednog radnog ciklusa. u dimenzioniranje strojnih dijelova uvodi određeni stupanj sigurnosti. je u većini slučajeva komplicirano i rijetko je moguće provesti. vrijeme rada. elektromagnetske sile). ili u duljem vremenskom razdoblju nisu uvijek jednaka nominalnim.5b. koja se pojavljuju tijekom rada stroja. koji djeluju u stalnom režimu (konstantna opterećenja i vrlo male vibracije – pumpe. Ona se dijele na • • • • volumenska (težina. proračunsko opterećenje.1.5c. dijagrama i tablica obzirom na poznate opće radne uvjete (način rada. Zato se za osnovu proračuna čvrstoće strojnih dijelova uvijek uzima mjerodavno tj. slika 1.5a. koje se uglavnom razlikuje od nominalnog. su nominalna (nazivna) opterećenja (opterećenja.5. Proračunsko opterećenje se obično određuje pomoću faktora radnih uvjeta tako. Frac = K o ⋅ Fnom Frac Ko Fnom [N] [N] proračunsko opterećenje faktor radnih uvjeta nominalno opterećenje (1.). i sl. itd. ventilatori) ili intermitirajućem režimu rada (promjenjiva nominalna opterećenja u vremenskim intervalima – motorna vozila. kojima su izloženi dijelovi strojeva u određenim vremenskim intervalima. linijska (teorijski.1 Radna opterećenja Opterećenja strojnih dijelova općenito predstavljaju prostorni sistem vanjskih i unutarnjih sila i momenata. slika 1. utjecaji okoliša.6 RADNA OPTEREĆENJA STROJNIH DIJELOVA Za određivanje radne sposobnosti strojnih dijelova potrebno je što točnije odrediti mehanička i toplinska opterećenja kojima su oni izloženi u radu. slika 1. 17 . Mehanička opterećenja pri kojima je predviđen normalan rad pojedinih strojeva i njihovih dijelova. površinska (kontakti dijelova. opterećenja u točki (teoretski. Točno određivanje veličine radnih opterećenja.6.). pritisak plina ili tekućine). nosivosti dizala.5 i više. Potrebno je razlikovati strojeve.0 do 2. 1. te određivanje deformacije i naprezanja pod utjecajem povišene temperature. vrste otpora. slika 1.5d. radni strojevi. te prethodna iskustva u konstruiranju.8) Faktor radnih uvjeta sadrži nepoznata vanjska ili unutarnja opterećenje strojnih dijelova. koja proizlaze iz nazivne snage i brzine vrtnje pogonskih strojeva. Pod tim se podrazumijeva određivanje veličine i smjera sila i momenata. Njegova vrijednost se određuje pomoću iskustvenih izraza. i njihovu promjenjivost u vremenu. praktički područje vrlo male površine). Tako se u proračun tj. da se s njim pomnoži nominalno opterećenje. Pregled uobičajenih vrsta opterećenja dan je na slici 1.). i sl. dizala.

1. F= T= ω n [rad/s] kutna brzina (= πn/30) [min-1] brzina vrtnje. pored normalne sile FN. Ta opterećenja se javljaju u obliku sile F ili torzijskog momenta T. a s okomicom na dodirnu površinu čini kut ϕ koji se naziva kut trenja.1 Korisna opterećenja Korisna opterećenja proizlaze iz otpora. odnosno posredno u obliku potrebne prenesene snage P pri zadanoj brzini v ili kutnoj brzini ω.9) (1. nego samo o normalnoj sili FN i njoj su proporcionalne.6.2 Opterećenja uzrokovana trenjem Dijelovi strojeva koji se kližu jedno po drugom.12) 18 . Prema Slici 1. niti o njezinom obliku. koje stroj svladava da bi napravio koristan rad.6.6. (1. kut trenja je određen izrazom tan ϕ = Ftr =µ FN (1.11) µ Ukupna reakcija podloge sastoji se od dviju komponenata FN i Ftr. Slika 1. Prema Coulombovom zakonu je Ftr = µ ⋅ FN Ftr FN [N] [N] sila trenja normalna sila koeficijent trenja. P v (1.6.5.1. Te su sile usmjerene tako da koče međusobno gibanje. tabela 1.a) dV g dG V b) p c) F d) F Slika 1.5: Vrste opterećenja obzirom na način djelovanja sile a) volumenska b) površinska c) linijska d) točkasta 1. One ne ovise o veličini dodirne površine.10) P ω 1. međusobno djeluju i tangencijalnim silama trenja Ftr. na mjestu dodira.

koji se naziva momentom otpora trenja pri kotrljanju. npr. a nastali spreg sila tvori moment Tk = FN ⋅ e ≈ Fk ⋅ r . b) cilindričnoj i c) kružnoj Trenje kotrljanja Otpor trenja pri međusobnom kotrljanju strojnih dijelova bez klizanja nastaje kada se strojni dio cilindričnog oblika kotrlja po drugom strojnom dijelu. Tako se sila otpora kotrljanju računa slično kao i sile otpora gibanju i mirovanju.15) 19 . (1. Otklon e između hvatišta reakcija u stanju mirovanja i stanju gibanja naziva se još krakom otpora protiv kotrljanja. a) b) c) (1.11 vrijedi samo ako tijela u dodiru kližu jedno po drugom i tada je po srijedi kinematičko trenje. slika 1.13) Znak jednakosti vrijedi samo neposredno prije početka gibanja. vrijedi: µ0 > µ . (1.7. Čim počne gibanje. ravne površine. veličini površinskog pritiska.5.7. hrapavosti. No. slika 1. Rezultanta tog opterećenja prolazi kroz točku Ce. podmazivanju dodirnih površina. tabela 1. a komponente su joj reakcije Fy = G i Fk. nego kad samo postoji težnja za tim gibanjem.6: Trenje na površini a) ravnoj. tj.14) 2 1 1 2 Slika 1. te brzini klizanja. sila trenja se može pojaviti i kad nema relativnog gibanja (klizanja).Koeficijent trenja ovisi o materijalu. Sila otpora kotrljanja Fk iznosi: e Fk = FN ⋅ = µ k ⋅ FN r gdje se µk =e/r naziva koeficijent trenja kotrljanja. Izraz 1. statičko trenje prelazi u kinematičko. Tada je riječ o statičkom trenju i vrijedi izraz: Ftr ≤ µ0 FN µ0 koeficijent statičkog trenja. djelovanjem težine kotača G podloga se deformira i djeluje na kotač kontinuiranim opterećenjem. Koeficijent statičkog trenja veći je od kinematičkog.

pri pokretanju i pri zaustavljanju stroja. opterećenju i brzini kotrljanja.4 Inercijske sile i momenti Dijelovi strojeva su opterećeni i s inercijskim silama i momentima. 1. o materijalu. Zbog toga je pri ubrzanju inercijska sila suprotna smjeru gibanja.18) pri čemu negativni predznak pokazuje da je smjer djelovanja inercijske sile suprotan smjeru ubrzanja.5 daje orijentacijske vrijednosti koeficijenta trenja kotrljanja.16) 1. dok je pri usporenju u smjeru gibanja.1.81 m/s2) (1.6.17) Vlastita težina strojnih dijelova je u većini slučajeva relativno mala u odnosu na korisno opterećenje. Zbog tih promjena pojavljuju se inercijske sile kao dodatna.6. mora se uključiti u proračun. polumjeru kotrljajućih tijela. (1.1.7: Trenje pri kotrljanju Koeficijent trenja kotrljanja je ovisan o hrapavosti dodirnih površina i deformaciji dijelova u dodiru.1 2 Slika 1. Kod pravocrtnog gibanja inercijska sila mase m pri ubrzanju (ili usporenju) a jednaka je: Fv = − m ⋅ a (1. ciklički promjenjiva opterećenja. koji se pojavljuju pri promjeni veličine i smjera njihovih brzina. pa se uglavnom zanemaruje. Da bi bilo moguće kotrljanje bez klizanja. Težina se računa po izrazu: Fg = m ⋅ g Fg m g [m/s2] [N] [kg] težina masa strojnog dijela ili tereta gravitacijsko ubrzanje (= 9.19) 20 . mora biti ispunjen uvjet Fk ≤ Ftro ⇒ µ k ≤ µo gdje je Ftro = FN⋅µo sila trenja pri mirovanju.3 Težina dijelova Ako je težina proračunavanih dijelova relativno velika u odnosu na korisno opterećenje. Pri kružnom gibanju inercijski okretni moment jednak je: Tv = − J ⋅ α (1. Tabela 1.

One se nazivaju centrifugalnim silama.8. ili toplinskih dilatacija pod utjecajem promjena temperature.J α [kg⋅m] [s-2] moment inercije mase strojnog dijela. Slika 1.6.5 Pritisak tekućina i plinova U zatvorenim posudama pritisak plina jednak je u svim smjerovima. Pri statičkom opterećenju su svi dijelovi u statičkoj ravnoteži (1. izračuna se kao: Ft = p ⋅ A (1. elastični spojevi). 21 . Centrifugalne sile djeluju uvijek od središta vrtnje prema van u smjeru ekscentričnosti mase.6.6.20) 1.6. a odgovarajuće opterećenje Ft površine A. 1.6 Opterećenje zbog deformacija Pojedini strojni dijelovi opterećeni su i zbog elastičnih deformacija ostalih sastavnih dijelova stroja. Centrifugalna sila Fc mase m. dinamička opterećenja. koja je podvrgnuta djelovanju pritiska p. javljaju se dodatne inercijske sile zbog djelovanja normalnog ubrzanja. premda su često temelj proračuna čvrstoće strojnih dijelova. vidi priručnike kutno ubrzanje Pri prijelazu iz pravocrtnog u kružno i pri kružnom gibanju neuravnoteženih masa.21) U tekućinama odgovarajuće opterećenje površine ispod površine tekućine određuje se prema Ft = ( pg + ρ gh ) A pg (1. Newtonow zakon).1. Statička opterećenja se u strojarskoj praksi rijetko javljaju.2 Opterećenja promjenjiva s vremenom Obzirom na vremensku promjenjivost. Ta opterećenja su posljedica pritezanja. 1.1. postoje: • • statička opterećenja. (1.22) ρ G h A [N/m2] [kg/m3] [m/s2] [m] [m2] pritisak na površini tekućine gustoća tekućine ubrzanje zemljine teže dubina pod površinom površina za koju se računa opterećenje 1. pri kojima se nakon postizanja nazivne vrijednosti njihova veličina i smjer sa vremenom ne mijenjaju. Odgovarajuće deformacije i rezultirajuća opterećenja podrobnije su obrađeni u poglavlju 1. zakovični. koja se giba po krivulji radijusa r s kutnom brzinom ω je jednaka: Fc = m ⋅ r ⋅ ω 2 .2.1 Statička opterećenja Statička opterećenja su opterećenja.7. ili tlačnih naprezanja u pojedinim spojevima (vijčani.

2. slika 1.8: Statičko opterećenje 1. pri kojima se veličina opterećenja mijenja skokovito u vrlo kratkom vremenskom intervalu. Pri proračunu strojnih dijelova periodička dinamička opterećenja najčešće se aproksimiraju s harmoničkim dinamičkim opterećenjima. ili harmoničke.9: Vrste dinamičkih opterećenja a) stohastičko b) periodičko c) harmoničko S obzirom na smjer djelovanja opterećenja razlikuju se: • • istosmjerna i izmjenična opterećenja. Pri harmoničkim opterećenjima veličina opterećenja se mijenja u intervalu između najmanje Fmin i najveće vrijednosti Fmax. a dodatni nepoželjni utjecaji zbog udarnih opterećenja uzimaju se u obzir faktorom radnih uvjeta.25) . a) F b) F c) T F t t t T Slika 1. koji je definiran kao omjer minimalnog i maksimalnog opterećenja ciklusa: r= Fmin Fmax 22 (1.9. Promjene veličine opterećenja općenito mogu biti stohastičke.24) Karakter dinamičkih opterećenja uvijek se određuje s obzirom na koeficijent asimetrije r ciklusa opterećenja.2 Dinamička opterećenja Dinamička opterećenja su ona opterećenja koja se tijekom vremena mijenjaju po veličini i/ili po smjeru. tako da imaju karakter kratkotrajnog impulsa. izraz (1.6. pri čemu su amplituda dinamičkog opterećenja FA i srednje opterećenje Fsr određeni kao: Fmax − Fmin 2 F + Fmin Fsr = max 2 FA = (1. periodičke.23) (1. Postoje također udarna dinamička opterećenja.F vrijeme t Slika 1.8).

čemu se suprotstavlja materijal strojnog dijela djelovanjem unutrašnjih sila između svojih čestica.10a. slika 1. Ako je tijelo bilo u ravnoteži pod djelovanjem vanjskih sila. tzv. simetrični ciklus opterećenja. F a) FA Fmax Fsr Fmin FA F max = 2 F A Fmax > 0 Fsr = FA F sr > 0 Fsr = 0 Fmin = 0 0 <r<1 r= 0 Fmin < 0 Fmin = −Fmax Fmax = FA b) c) −1 < r < 0 d) r = −1 vrijeme t Slika 10: Vrste dinamičkih opterećenja a) opće jednosmjerno dinamičko opterećenje b) impulsno opterećenje c) opće izmjenično opterećenje d) čisto izmjenično opterećenje 1. presječeno proizvoljnom ravninom.7 STANJA NAPREZANJA I DEFORMACIJA STROJNIH DIJELOVA Radna opterećenja strojnih dijelova nastoje promijeniti njihov oblik i dimenzije.U strojarskoj praksi su česta dva posebna slučaja harmoničkih dinamičkih opterećenja: • pulzirajuće opterećenje (r = 0) je istosmjerno promjenjivo dinamičko opterećenje. Omjer sile ∆F i i površine ∆Ai definira se kao vektor naprezanja: 23 . odnosno odgovarajućim naprezanjima. načelno u različitim smjerovima i različite veličine. kao i za naprezanja: Potrebno je samo opterećenje F zamijeniti s torzijskim momentom T. Ove sile svedene na jedinicu površine nazivaju se naprezanje. slika 1.10b. • Svi gornji izrazi i definicije vrijede i za momentna opterećenja. koje se mijenja s amplitudom FA = Fmax pri Fsr = 0.1. Opći slučaj dinamičkog opterećenja uvijek se može prikazati kao kombinacija čistog naizmjeničnog (titrajućeg) opterećenja amplitude FA i statičkog opterećenja Fsr. na kojoj je prikazano tijelo proizvoljnog oblika opterećeno vanjskim silama F1 do Fn. ili momentom savijanja M. Naprezanje se definira pomoću slike 1. slika 1.10d. titrajuće opterećenje (r = -1) je čisto (naizmjenično promjenjivo) dinamičko opterećenje. kod kojeg je opterećenje promjenjivo s amplitudom FA = Fmax/2 između vrijednosti Fmin = 0 i Fmax oko srednje vrijednosti opterećenja Fsr = Fmax/2. Treba primijetiti da se s porastom koeficijenta asimetrije ciklusa (dakle omjera minimalnog i maksimalnog naprezanja ciklusa) dinamičko opterećenje sve više približava statičkom opterećenju (r = 1). Na svakoj od i elementarnih površina ∆Ai presjeka djeluju elementarne unutrašnje sile ∆F i . bit će i svaki dio tijela u ravnoteži pod djelovanjem vanjskih i unutrašnjih sila koje djeluju na mjestu presjeka.

Treba napomenuti da u fizikalnom smislu naprezanje nije vektor. slika 1. može se pomoću izraza za transformaciju odrediti naprezanje u svim presjecima. dakle i po volji mnogo vektora naprezanja. Istovremeno su oba usmjerena ka bridu ili od brida elementa. a od toga šest neovisnih. Naprezanje u promatranoj točki je dakle tenzorska veličina definirana s devet komponenti: tri normalne i šest tangencijalnih. jer su tangencijalna naprezanja na dva međusobno okomita presjeka jednaka po veličini i predznaku.12: Komponente naprezanja (na vidljivim stranama diferencijalnog elementa) 24 . ∆Ai (1.26) Komponenta vektora naprezanja okomita na presjek predstavlja normalno naprezanje. tj. koje se označava sa τ. Ako su poznate komponente naprezanja za tri presjeka.12. a može se rastaviti na dvije međusobno okomite komponente τ1 i τ2. Slika 1.p = lim ∆A→0 ∆Fi . a komponenta položena u ravninu presjeka je posmično ili tangencijalno naprezanje. normalna i tangencijalna naprezanja U nekoj točki tijela moguće je postaviti po volji mnogo presjeka.11: Vektor naprezanja. koje se označava sa σ.: Slika 1. Ovih devet komponenti naprezanja tvore matricu tenzora naprezanja koja se skraćeno označuje sa [σij].

27) Komponente normalnih naprezanja sadrže indeks koji označava koordinatnu os s kojom je komponenta paralelna. 1.σ x τ xy τ xz    σ ij  = τ yx σ y τ yz    τ zx τ zy σ z    (1. pri troosnom stanju naprezanja.30) 25 . tj.1 Veza između naprezanja i deformacije Većina materijala se do većeg ili manjeg opterećenja ponaša elastično. tabela 1. a normalna naprezanja poprimaju ekstremne vrijednosti. Deformacija svake točke tijela opisuje se sa tri duljinske i tri kutne deformacije koje izražavaju relativno produljenje tri međusobno okomite duljine (duljinske deformacije). U općem slučaju. Za jednoosno stanje naprezanja ta ovisnost je dana Hookeovim zakonom: σ = E ⋅ε ε σ E [N/mm2] [N/mm2] normalno naprezanje u jednoosno napregnutom štapu modul elastičnosti materijala štapa. Pojam deformacija u nekoj točki tijela vezan je uz promjenu oblika i veličine neposredne okoline te točke.29) γ G [N/mm2] [N/mm2] tangencijalno naprezanje u ravnini smicanja kutna deformacija (kut smicanja) u ravnini smicanja modul smika. konstanta materijala G= E 2(1 + µ ) (1. Dogovorno se uzima da je σ1 > σ2 > σ3. odnosno mijenja svoj oblik i dimenzije. a posmično naprezanje samo kutnu deformaciju. Pod djelovanjem opterećenja tijelo se deformira. σ2 i σ3.7. Odgovarajuća matrica tenzora naprezanja slična je matrici tenzora naprezanja. odnosno promjene pravih kuteva koje oni čine (kutne deformacije). s indeksima komponenata koji imaju isto značenje kao i oni kod komponenata tenzora naprezanja. Umjesto naziva duljinska deformacija ponekad se upotrebljava i naziv normalna deformacija. a drugi koordinatnu os s kojom je paralelna.28) Slična ovisnost vrijedi i za tangencijalna naprezanja: τ = G ⋅γ τ (1. U tom području naprezanje i deformacija su linearno povezani. (1. Za dvoosno (ravninsko) stanje naprezanja je σz = 0. postoje tri međusobno okomite ravnine u kojima tangencijalna naprezanja iščezavaju. Očito je onda da je i deformacija tenzorska veličina definirana s devet komponenata. Za jednoosno stanje naprezanja je σy = σz = 0. a umjesto naziva kutna deformacija naziv posmična deformacija. postoji samo komponenta σx. koje se nazivaju glavnim naprezanjima σ1. Komponente tangencijalnih naprezanja sadrže dva indeksa od kojih prvi označava presjek na kojem djeluje. Ti nazivi potječu otuda što kod izotropnih materijala normalno naprezanje izaziva samo duljinsku.7 (duljinska) deformacija u smjeru naprezanja. da bi se nakon rasterećenja vratila u prvobitan oblik. To znači da se pod djelovanjem određenog nivoa opterećenja epruvete iz takvih materijala deformiraju. tj.

32) normalno vlačno ili tlačno naprezanje normalna sila površina promatranog presjeka a) +σ +F −σ b) −F Α Α Slika 1. U tom je slučaju linearna deformacija: 26 . pa će vrijednosti naprezanja izračunatih pod tom pretpostavkom biti tim dalje od stvarnih vrijednosti.t F A [N/mm2] [N] [mm2] F A (1.13: Naprezanja u uzdužno opterećenom štapu a) vlačna i b) tlačna naprezanja Vlačne sile uzrokuju u promatranom presjeku vlačna naprezanja (+). Zbog toga Mehanika materijala. γ xy = xy  E G τ 1 ε y = σ y − ν (σ z + σ x )  . kao dio Teorije elastičnosti. γ yz = yz  E G τ 1 ε z = σ z − ν (σ x + σ y ) . ploča.t = σv.   E G εx = (1. ili ga se aproksimira s jednim ili više jednostavnih oblika. slika 1. a tlačne sile uzrokuju tlačna naprezanja (-). elementi strojeva u ovom udžbeniku promatrat će se pretežno kao štapovi. U tom smislu. proučava uglavnom čvrstoću i elastičnu stabilnost štapova. ljuski i rotirajućih diskova.7.31) Svaki dio stroja ili konstrukcije sastavljen je od jednostavnijih oblika. 1.13. pri čemu se pretpostavlja da su ta naprezanja jednakomjerno raspoređena po presjeku. Za opće troosno stanje naprezanja međusobna ovisnost naprezanja i deformacije dana je sa šest relacija (Hookeov zakon za troosno stanje naprezanja): τ 1 σ x − ν (σ y + σ z )  . Osnovne vrste opterećenja štapa su: • • • • rastezanje (vlak) i sabijanje (tlak) savijanje smicanje uvijanje (torzija). konstanta materijala jednaka omjeru poprečne i uzdužne deformacije pri uzdužnom (vlačnom ili tlačnom) opterećenju. tabela1. što je oblik elementa manje sličan štapu.7.µ Poissonov koeficijent.2 Rastezanje i sabijanje Sile. γ zx = zx . koje su jednakomjerno raspoređene po presjeku štapa i djeluju okomito (normalno) na promatrani presjek stvaraju vlačna ili tlačna naprezanja σ v.

7. i predstavlja graničnu liniju između tlačnih i vlačnih naprezanja. (1.7 razlika temperatura (+ zagrijavanje. koja su u promatranom presjeku linearno raspoređena u odnosu na neutralnu os n-n. Normalne deformacije mogu nastati i zbog temperaturnih promjena strojnog dijela. početna dužina prije deformacije. Neutralna os prolazi kroz težište promatranog presjeka. Ms = F⋅(l-x). uzrokuju momente savijanja Ms. max se nalazi u točki presjeka.37) 27 . koja je najudaljenija od neutralne osi i jednako je: σ s . . Najveće naprezanje σs. [mm4] moment inercije poprečnog presjeka za os y koja prolazi kroz njegovo težište.34) Kod zagrijavanja ili hlađenja upetog strojnog dijela pojavljuju se u njemu normalna tlačna ili vlačna naprezanja σ T = E ⋅ αT ⋅ ∆T .33) produljenje ili skraćenje strojnog dijela.hlađenje) (1.max E .36) [Nmm] moment savijanja u promatranom presjeku. Ova naprezanja nazivaju se naprezanjima od savijanja σs.max = σ s. i izračunava se prema izrazu: ∆ l = α T ⋅ l ⋅ ∆T αT ∆T [K-1] [K] temperaturni koeficijent linearnog produljenja. (1. Pri tome su uzduž neutralne osi naprezanja od savijanja jednaka nuli.max = Ms Iz Wz e Ms M ⋅e = s Iy Wy (1. slika 1.14 [mm3] moment otpora poprečnog presjeka za os y. okomito na ravninu crtanja. [mm] udaljenost od neutralne osi najudaljenijeg vlakna presjeka Kod nesimetričnih presjeka vlačna i tlačna naprezanja nisu simetrična. tabela 1. dana je izrazom: ε x.3 Savijanje Vanjske sile koje opterećuju dijelove strojeva u ravnini koja siječe njihovu uzdužnu os. Pod utjecajem momenata savijanja u dijelovima strojeva se pojavljuju istodobno vlačna i tlačna naprezanja.ε= ∆l l0 [mm] [mm] ∆l l0 (1. Pri tome je produljenje posljedica pozitivne. Najveća deformacija εx. a skraćenje negativne temperaturne razlike.35) 1.max u smjeru osi x nalazi se na mjestu najvećeg normalnog naprezanja.

Izvijanje uzrokuje gubitak stabilnosti elementa. koje se moraju nalaziti u dopuštenim granicama.14: Naprezanja od savijanja u konzoli simetričnog presjeka i obično se ne provjerava. izraz (1. slika 1.39) slobodna dužina izvijanja.l l Slika 1. pri čemu mala dodatna opterećenja iznad kritičnog vode do velikog porasta naprezanja i do loma.7.15 najmanji polumjer inercije. koja je dana u diferencijalnom obliku: M d 2w y '' = 2 = − z. Izvijanje je karakteristično po savijanju vitkih elemenata u smjeru najmanjeg momenta inercije poprečnog presjeka. dolazi kod određenih kritičnih opterećenja do gubitka njihove elastične stabilnosti. posebno za elastično i neelastično izvijanje. javljaju i dodatna savojna naprezanja zbog izvijanja. pored normalnih tlačnih naprezanja zbog tlačnih sila. koja se manifestira kao izvijanje. koja se određuje izrazom λ= lizv imin [mm] [mm] lizv imin (1. Progib w = y i nagib β = y' neutralne linije opterećenog elementa na mjestu x računaju se integracijama njezine jednadžbe. Pri tome se u poprečnom presjeku. Stoga su za ispravnu eksploataciju strojnih dijelova opasnije deformacije progiba i nagiba.4 Izvijanje Pri postupnom povećanju tlačnih opterećenja vitkih elemenata (kod kojih je dužina mnogo veća u odnosu na njihovu debljinu). naziva se kritično naprezanje izvijanja σk. a ovisno je o vitkosti elementa λ. Normalno naprezanje u elementu u trenutku kada dođe do izvijanja. Kritično naprezanje izvijanja određuje se analitički.40) 28 . jer je kontrolirana visinom naprezanja. (1.38) 1.x dx E ⋅ Iy Mz.x [Nmm] moment savijanja oko osi z u presjeku čiji je položaj definiran koordinatom x .

tj. tj. pri čemu se za određivanje kritičnih naprezanja izvijanja upotrebljava Tetmajerova empirijska formula: σ k = σ 0 − (σ 0 − R p ) σ0 Rp λ λk (1. kritična sila izvijanja Fk određena kao Fk = π 2 ⋅ E ⋅ I min 2 lizv (1. u slučaju kada izvijanje nastaje prije nego što naprezanja u elementu pređu granicu proporcionalnosti.43) λk [N/mm2] karakteristično naprezanje materijala. Slika 15: Slobodne dužine izvijanja za različite slučajeve učvršćenja vitkih elemenata Pri elastičnom izvijanju. Za neke važnije materijale ovi izrazi su dati u tablici 1. Tako svaki materijal ima drugačiju formulu za računanje σk. pri čemu se za određivanje kritičnih naprezanja izvijanja upotrebljava.40) najmanji moment inercije presjeka površina poprečnog presjeka.6.41) i (1.41 za σk = Rp.15. koja se može izračunati iz izraza (1. Slobodna dužina izvijanja ovisi o načinu uklještenja elementa. U području 60 ≤ λ ≤ λkr dolazi do neelastičnog izvijanja.42) Izrazi (1. kritično naprezanje izvijanja σk određuje se po Eulerovom izrazu σk = Fk E⋅I E = π 2 2 min = π 2 2 A lizv ⋅ A λ (1. određuje se eksperimentalno [N/mm2] granica proporcionalnosti kritična vitkost.imin = Imin A [mm4] [mm2] I min A (1. Za vitkosti manje od kritične dolazi do neelastičnog izvijanja kod kojeg je naprezanje u elementu između granice proporcionalnosti i granice tečenja.42) vrijede za vitkost veću od kritične. iz izraza 1. kako je prikazano na slici 1. 29 .41) pri čemu je kritično opterećenje.41) za σk = Rp.

2.29⋅λ 776 − 12⋅λ + 0. prikazan na slici 1.16b..14⋅λ 335 − 0. i za čelične elemente iznosi približno 60... U tom području vitkosti prije će doći do gnječenja (tečenja) nego do izvijanja. Zbog toga se najčešće računa s njihovom srednjom vrijednošću τs. 1.43) za σk = Rp0. a) F b) F A τ τ A A F F/2 F/2 Slika 1.62⋅λ 470 − 2.44) stupanj sigurnosti protiv izvijanja ν = 5.5 Smicanje Smična naprezanja uzrokuju sile koje djeluju duž promatranog presjeka.Tabela 1..30⋅λ 303 − 1. određuje se izrazom Fdop = ν Fk ν = σk ⋅ A ν (1.7. Dopušteno opterećenje Fdop.053⋅λ2 Granična vitkost ispod koje nema izvijanja može se izračunati iz izraza (1. slika 1. Najčešće se smična naprezanja javljaju u kombinaciji s naprezanjima savijanja.16a je vrlo rijedak.10 u elastičnom području ν = 3.6: Tetmajereve empirijske formule za naprezanje σk pri neelastičnom izvijanju Vitkost λ λ < 105 λ < 89 λ < 86 λ < 112 λ < 80 Materijal konstrukcijski čelik legirani čelik CrNi čelik čelični lijev sivi lijev σk u N/mm2 310 − 1.8 u neelastičnom području.16: Smična opterećenja i naprezanja a) čisti smik i b) inženjerski smik Raspored tangencijalnih naprezanja uslijed smičnih opterećenja ovisi o obliku presjeka i često ga nije lako odrediti. naprezanja od savijanja se zanemaruju. koja se određuje po izrazu: 30 . Čisti smik. Ako je udaljenost hvatišta poprečnih sila od promatranog presjeka mala obzirom na veličinu presjeka. s kojim se može opteretiti strojni dio bez opasnosti od izvijanja.

uzrokuju u toj površini (presjeku) dijela stroja ili konstrukcije tangencijalna torzijska naprezanja τt.45) smična sila površina smicanja. izraz (1.τs = F As [N] [mm2] F As (1.) nazivaju se okretnim momentima. određuje se posebno za svaki presjek.30). spojke.29.45) polarni moment inercije presjeka.7.max koja oni uzrokuju u (okruglim) poprečnim presjecima računaju se prema izrazu: τ t max = I0 W0 r [mm4] [mm3] [mm] Mt M ⋅r = t I0 W0 (1. 31 . Mjera za deformaciju pri smicanju je kut smicanja γ. Najveća torzijska naprezanja τt. slika 1. pri čemu se presjek strojnog dijela na dužini l relativno zakrene za kut ϕ. za okrugli presjek W0 = I0/r = 2⋅W polumjer poprečnog presjeka a) M ϕ r Slika 1.17: Uvijanje štapa okruglog presjeka Pod utjecajem momenta torzije Mt dolazi do torzijskih deformacija.47) modul smika materijala. 1. a kada djeluju u osi okretnih elemenata strojeva (vratila. za okrugli presjek I0 = 2⋅I polarni moment otpora presjeka. Ona rastu linearno od nule u težištu presjeka do maksimalne vrijednosti u vlaknu presjeka najviše udaljenom od težišta. zupčanici itd.6 Torzija (uvijanje) Momenti okomiti na površinu u kojoj djeluju. koji se određuje se iz Hookeovog zakona za smicanje.18a: ϕ= G [N/mm2] Mt ⋅l G ⋅ I0 (1. izraz 1. Ovi momenti nazivaju se momentima torzije Mt.

lijevi i desni dio neće biti u ravnoteži pod djelovanjem samo vanjskih sila. pa se na mjestu presjeka pojavljuju unutrašnje sile ∆Fi . i z. Rezultantna sila i moment rastavljeni su na po tri komponente u smjerovima x. naziva se složenim stanjem naprezanja. moment uvijanja Mt. poprečne sile Qy i Qz. Češće se pojavljuje više vrsta opterećenja istovremeno. opterećen silama Fi.1. Komponenta momenta Mx uzrokuje uvijanje štapa.t.v u smjeru osi x.t i τxz. koji uzrokuju savijanje štapa oko osiju y i z.3. Ona je normalna na poprečni presjek. Njihov predznak definira se isto kao i predznak komponenata naprezanja: on je pozitivan ako na pozitivnom presjeku djeluje u pozitivnom smjeru.s. slika 1. Komponenta Fx naziva se uzdužna sila. moment torzije uzrokuje tangencijalna naprezanja τxy. izraz (1. za pravokutni presjek raspoređena po paraboli. u poprečnom presjeku štapa u općem slučaju postoji šest komponenti unutrašnjih sila: uzdužna sila N. momenti savijanja uzrokuju normalna naprezanja σx.19d. tj. slika 1.19a.18: Opći slučaj opterećenja štapa 32 .7. a) F4 q1 F1 M1 q2 F3 F2 x Ravnina popreenog presjeka F4 b) c) F4 x Fx N q2 Fy Qy Fz Q z F3 y Mx Mt x q2 y F M z F3 My Mz z Slika 1. slika 1. Ako se štap presiječe na bilo kojem mjestu. te momenti savijanja My i Mz. jednoliko raspoređeno po presjeku.18a je prikazan ravni štap pravokutnog presjeka koji se.s2 prema poglavlju 1.18b. Dakle. slika 1. Za ilustraciju svih mogućih naprezanja nastalih u poprečnom presjeku štapa. Takvo stanje naprezanja u presjeku izazvano istovremenim djelovanjem nekoliko komponenata unutrašnjih sila. Ako se rezultanta tih sila F svede na težište presjeka. na slici 1. ili ako na negativnom presjeku djeluje u negativnom smjeru. nalazi u statičkoj ravnoteži. Komponente My i Mz su momenti savijanja. slika 1. paralelna s uzdužnom osi štapa i označuje se sa N.s i τxz.18c. poprečne sile uzrokuju tangencijalna (smična) naprezanja τxy. pa se naziva moment uvijanja ili moment torzije i označuje se sa Mt.19e i f.s1 i σx. Komponente Fy i Fz su poprečne sile i označuju se sa Qy i Qz. Svaka od ovih komponenti napreže presjek određenim naprezanjem: uzdužna sila uzrokuje normalno (vlačno) naprezanje σx.19b i c. slika 1. u njemu će se pojaviti i rezultirajući moment M .7. y.32). kontinuiranim opterećenjima qi i momentima torzije Mti.7 Složena stanja naprezanja U praksi se vrlo rijetko pojavljuju osnovni slučajevi opterećenja štapa.

npr.19: Sastavnice naprezanja u presjeku štapa Sva normalna naprezanja djeluju u smjeru osi x.s z z z Slika 1.max + σ xs2. To znači da maksimalna vrijednost normalnog naprezanja u presjeku iznosi: σ x.t xy. se algebarski zbrajaju u određenoj točki presjeka. (1. jer je najveći broj materijala otporniji na tlačna negoli na vlačna naprezanja.t y y x xz. posebno vlačnog. savijanja. (1. torzije).s2 max = N x x.49) Kada je dio stroja ili konstrukcije opterećen tako da u njemu vlada jednoosno naprezanje ili čisto smicanje.48) vodeći pri tome računa o predznaku pojedine komponente.t e) xz.v + σ x.s f) xz. pa se ukupna vrijednost normalnog naprezanja σx u proizvoljnoj točki poprečnog presjeka dobije algebarskim zbrajanjem komponenti: σ x = σ x.v = N A z x.s xy.s y x Mx xy. U promatranom presjeku štapa najveća vrijednost normalnog naprezanja je u točki u kojoj se spajaju gornji i desni rub presjeka.max (1.t Qz Qy x xy.s2 .s1max = My Wy z Mz Wz Mz z d) xy.max = σ x.v + σ xs1. sabijanja.t: 2 2 τ x = τ xy + τ xz .t xz.s i τxy.t xz.a) b) c) y y My x y x x.s + τxz.t i τxz = τxz.t. U proračunima čvrstoće važno je odrediti najveću vrijednost naprezanja.48a) Tangencijalna naprezanja istog smjera. njegova čvrstoća se lako provjerava usporedbom s graničnim naprezanjem (koje bi izazvalo nedopušteno opterećenje) dobivenim odgovarajućim pokusom (rastezanja.s1 + σ x. a ukupno tangencijalno naprezanje τx u toj točki je onda geometrijski zbroj dviju okomitih komponenti τxy = τxy.s + τxy. Ovaj princip provjere čvrstoće bi se teško mogao primijeniti na 33 . smika. τxy.

Prema teoriji najvećih normalnih naprezanja. do nedopuštenog opterećenja dolazi kada najveće normalno naprezanje dostigne graničnu vrijednost. eksperimentalno odrediti granično naprezanje za različite kombinacije σ1. ili. tj. (1. Tresca) ekvivalentno naprezanje se računa prema: σ ekv = σ 1 − σ 3 (1. kod koje se ekvivalentno naprezanje određuje prema izrazu: σ ekv = 1 2 2 2 (σ 1 − σ 2 ) + (σ 2 − σ 3 ) + (σ 3 − σ 1 )  .53) Sada se lako mogu izračunati vrijednosti ekvivalentnih naprezanja: • Prema teoriji najvećih normalnih naprezanja: σ ekv = • σx 2 + 1 2 2 σ x + 4τ x 2 (1. (1. što bi bilo skupo. To znači da vlada ravninsko stanje naprezanja za koje su glavna naprezanja: σ 1.2 = σx 2 ± 1 2 2 σ x + 4τ x . σ2 i σ3.52a) 34 .  2 (1.dvoosno. Ekvivalentno (reducirano) naprezanje je dakle ono normalno jednoosno naprezanje. koje se pri proračunu čvrstoće može usporediti s graničnim naprezanjem (tj. Naime. dugotrajno i teško provedivo.51) U novije vrijeme češće je u upotrebi teorija najvećeg deformacijskog rada (energetska hipoteza po von Misesu). koje na konstrukciju u pogledu čvrstoće ima jednaki učinak kao djelujuće višeosno naprezanje. odnosno troosno stanje naprezanja.52) Proizvoljna točka presjeka štapa. Zbog toga se za ekvivalentno naprezanje uzima po apsolutnoj vrijednosti najveće glavno naprezanje: σ ekv = σ max .50) Po hipotezi najvećih tangencijalnih naprezanja (Mohr. Zbog toga se uvode teorije čvrstoće pomoću kojih se određuje ekvivalentno normalno jednoosno naprezanje. mjerodavnom karakteristikom čvrstoće materijala). u općem slučaju. napregnuta je sa šest osnovnih vrsta naprezanja od šest komponenata unutrašnjih sila. sa tri komponente tenzora naprezanja: σx.50a) Prema teoriji najvećih tangencijalnih naprezanja: 2 2 σ ekv = σ x + 4τ x (1. bilo bi potrebno eksperimentalno imitirati sve moguće kombinacije naprezanja.51a) • Prema teoriji najvećeg deformacijskog rada: 2 2 σ ekv = σ x + 3τ x . kako je pokazano gore. τxy i τxz. koja je najprikladnija za krte materijale. 2 (1.

smatralo se da obje vrste nedopuštenih oštećenja uzrokuje nedopušteni. Uz to. granični nivo naprezanja. kojima se moraju dijelovi strojeva uspješno suprotstaviti. omogućava definiranje općeg kriterija radne sposobnosti: radne karakteristike (vrijednosti fizikalnih veličina) ne smiju nikako doseći kritične. koji onemogućavaju pravilan i pouzdan rad strojnih dijelova. uzrokuju dvije osnovne vrste nedopuštenih oštećenja: lom (ili nastanak pukotine. No.Uvjet čvrstoće štapa u promatranom presjeku jest da najveće ekvivalentno naprezanje bude manje od graničnog naprezanja. zatim krutost i elastičnost.s od poprečnih sila se najčešće mogu zanemariti. kod štapova on je najčešće na mjestu najvećeg normalnog naprezanja. Zbog toga je za izračun ekvivalentnog naprezanja u poprečnom presjeku štapa predložen iskustveni izraz. uvijek postoji neka veza između 35 . vibracije. koja vodi k lomu) i plastičnu deformaciju. pa je konstruktoru olakšan posao. sve do novijeg vremena. Strojni dijelovi moraju biti projektirani i dimenzionirani tako da su. Radna sposobnost strojnih dijelova se procjenjuje obzirom na kritične pojave. zbog naprezanja i deformacija koja proizvode. Položaj i veličina maksimalnog ekvivalentnog naprezanja može se odrediti analitički ili numerički. 1. itd. Ta.s i τxz. a rijetko na mjestu najvećeg tangencijalnog naprezanja. 1. tangencijalna naprezanja τxy. a pri ispunjenju tih zahtjeva treba voditi računa o dva stanja u kojima se oni mogu naći: • • radno stanje – odgovara predviđenim radnim (pogonskim) uvjetima. Kroz povijest strojarstva. pouzdanost u radu. pri čemu se pojavljuju kritična oštećenja (kvarovi).54) α0 omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće za normalna i tangencijalna naprezanja α0 = Rσ Rτ [N/mm2] [N/mm2] Rσ Rτ (1. koji uzima u obzir i mehanička svojstva materijala: 2 σ ekv = σ x + (α 0τ x ) 2 (1.8 RADNA SPOSOBNOST STROJNIH DIJELOVA I KONSTRUKCIJA Zahtjevi za radnom sposobnošću važe općenito za sve dijelove strojeva i konstrukcija. kritično stanje – odgovara graničnim radnim uvjetima.1 mjerodavna karakteristika čvrstoće za tangencijalna naprezanja. granična opterećenja.8. Pri tomu je na prvom mjestu čvrstoća.55) mjerodavna karakteristika čvrstoće za normalna naprezanja. Niti jedna od hipoteza čvrstoće ne slaže se u potpunosti s rezultatima eksperimenata. radne karakteristike dovoljno daleko od kritičnih.1 Čvrstoća Čvrstoća je sposobnost suprotstavljanja pojavi nedopuštenih oštećenja koja mogu nastati zbog opterećenja. Poznavanje vrijednosti fizikalnih veličina koje odgovaraju kritičnim stanjima strojnih dijelova. Iako je poznato da i pri plastičnim deformacijama u različitim pogonskim uvjetima.1. 1. pri propisanim radnim uvjetima. otpornost na koroziju. otpornost na trošenje.8. pogotovo ne za sve vrste materijala i za svaki vremenski karakter opterećenja.

nego samo o nivou deformacija. U slučaju dugotrajnih statičkih opterećenja. itd. budući da Nauka o čvrstoći daje približne rezultate. metodama Teorije elastičnosti. (1.66) Stupanj sigurnosti ν mora biti veći. da npr. Dakle σ < σ gr * (1. u svim spomenutim metodama. ako bi oštećenjem bili ugroženi ljudski životi. savijanje. naprezanja i deformacija. granična naprezanja su mjerodavne karakteristike čvrstoće materijala. koje se označavaju sa R. pa stoga on predstavlja uvjet čvrstoće. u većini slučajeva pojava nedopuštenog oštećenja je uzrokovana pojavom graničnih naprezanja. posebno pri povišenim temperaturama.2 Stupanj sigurnosti i dopušteno naprezanje Omjer mjerodavne karakteristike čvrstoće i radnog naprezanja. najčešće jest da na tom mjestu naprezanja σ budu manja od onih (graničnih) naprezanja σgr. i izotropnog. Vrijednost mu naročito raste. pouzdan i provjeren softver. Pored toga. danas se točno zna. Projektant treba biti sposoban procijeniti pouzdanost metoda. potrebnog stupnja sigurnosti νpotr ν ≥ ν potr .4. teorija i podataka kojima se služi. odrediti naprezanje metodom Nauke o čvrstoći.8. ili pak nekom od numeričkih metoda uz kvalitetan.1. pretpostavlja se da su strojni dijelovi izrađeni iz idealnog materijala: homogenogkoji ima jednaku strukturu u svim točkama. tj. O tome će biti govora u poglavlju 1. projektant treba biti svjestan moguće greške. te što manjim utroškom materijala. Jasno je da su vrijednosti ovih graničnih naprezanja različite za različite vrste opterećenja (vlak. uvjet da na određenom. Ako pri statičkim naprezanjima nisu dopuštene plastične deformacije. no ipak. vrlo pažljivo i vrlo odgovorno odabranoj vrijednosti tzv.opterećenja. uključivši i numeričku. statička (mirna). koji pokazuje koliko je puta mjerodavna karakteristika čvrstoće R veća od radnog naprezanja σ naziva se stupnjem sigurnosti: ν= R σ >1 . kritičnom mjestu opterećenog strojnog dijela ili konstrukcije ne dođe do nedopuštenog oštećenja. samo da ne dođe do loma. a granice su mu određene procjenom visine štete. i zbog toga mora povećati potrebni stupanj sigurnosti. To znači da ih treba odabrati prema onoj (karakterističnoj) vrijednosti čvrstoće. koja bi uzrokovala ta nedopuštena oštećenja. mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti statička čvrstoća materijala Rm.65) Naravno.1. (1. Ako su naprezanja vremenski promjenjiva (dinamička).67) Po ovom izrazu se kontrolira čvrstoća na kritičnom mjestu strojnog dijela. tlak. cijenom proizvoda (donja granica). smik. a važno je npr. Nije svejedno npr. Pri tome se potrebni stupanj sigurnosti određuje na osnovi iskustva i znanja. Zbog toga. Ako su naprezanja npr.koji se ponaša jednako u svim smjerovima i svim točkama. te vrstu i razinu tehnologije koja će se primijeniti pri izradi strojnog dijela. lom uslijed zamora materijala u području visokih vremenski promjenjivih opterećenja ne ovisi o visini naprezanja. 1. mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti granica tečenja Re.2. torzija). ili barem jednak. mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti granica puzanja ili dugotrajna statička čvrstoća. U prvom slučaju. koja bi nastala nedopuštenim oštećenjem (gornja granica). U stvarnosti materijali koji se upotrebljavaju za izradu strojnih * Istovjetni izrazi važe i za tangencijalna naprezanja τ 36 . koja se ne smije dostići.8. mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti dinamička čvrstoća RD (granica zamora materijala).

i naziva se dopušteno naprezanje: σ dop = R ν potr .70) Kod složenog stanja naprezanja ekvivalentno naprezanje σekv mora biti manje ili jednako dopuštenom normalnom naprezanju: σ ekv ≤ σ dop (1. proporcionalnosti opterećenja i deformacije. No. Izrazi (1.69 i 1. (1. a najviše vlastito i tuđe iskustvo. proizlazi novi izraz za uvjet čvrstoće u slučaju ekvivalentnih naprezanja: ν= R σ ekv ≥ ν potr (1. (1. te primjenom prikladnog kvalitetnog softvera. moguće je danas .73) 37 .52. Teorija elastičnosti i Mehanika materijala vrijede samo za elastične materijale. nisu ni homogeni niti izotropni. tj. i najčešće se piše kao σ ≤ σ dop . (1. što konstrukcijski materijali opterećeni iznad granice elastičnosti nisu. on uvijek mora povećati stupanj sigurnosti! Zato se potrebni stupanj sigurnosti ponekad naziva i "koeficijent neznanja".66) i (1. Neki materijali uopće nemaju područje elastičnosti.72) Ako se za izračun ekvivalentnog naprezanja odabere izraz 1. što konstrukcijski elementi zapravo nisu. budući da su najčešće dobiveni za apsolutno kruta tijela. projektant mora imati u vidu prilikom određivanja vrijednosti potrebnog stupnja sigurnosti. Budući da projektant ne može biti siguran da li je greška "na strani sigurnosti" ili ne.70.71 izraza 1.71) Uvrštenjem u izraz 1. svako povećanje pouzdanosti proračuna lako može biti porušeno nekvalitetnom tehnologijom izrade (kavernama nakon lijevanja.kada je to potrebno. zaostalim naprezanjima ili koncentracijom naprezanja nakon lošeg zavarivanja itd).69) Sada se uvjet čvrstoće može pisati. odavde proizlazi još jedan izraz za računanje stupnja sigurnosti: ν= gdje je ν σ ⋅ν τ 2 ν σ + ν τ2 ≥ ν potr (1. Uz pomoć suvremene mjerne tehnike. Niti proračuni ili podaci o opterećenjima nisu sasvim pouzdani.68) Omjer čvrstoće R i stupnja sigurnosti νpotr na desnoj strani ovog izraza predstavlja granicu koju pogonsko naprezanje σ ne smije nikada preći. Sve ovo. vrlo precizno odrediti veličine opterećenja i naprezanja. Dalje.dijelova.67) mogu se sažeti u jedan izraz: σ≤ R ν potr . pa vrijednosti izračunatih naprezanja i deformacija nisu pouzdane.

1. da se pri rasterećenju epruveta vraća u svoj prvobitni položaj tj. 38 . vremenski nepromjenjivim opterećenjima.22.νσ = νσ Rσ σ [N/mm2] [N/mm2] Rσ σ (1.23a. na epruveti ostaju trajne (zaostale) deformacije veličine ε = 0.74) parcijalni stupanj sigurnosti za samo normalna naprezanja mjerodavna karakteristika čvrstoće za normalna naprezanja normalno naprezanje na mjestu na kojem se kontrolira čvrstoća ντ = Rτ τ ντ [N/mm2] [N/mm2] Rτ τ (1. naprezanja u njihovim najnapregnutijim točkama ne smiju preći mjerodavnu karakteristiku statičke čvrstoće. gdje se razlikuje gornja granica tečenja ReH.teče bez povećanja opterećenja) Re. Do granice proporcionalnosti materijal se ponaša linearnoelastično i u tom području veza između deformacija ε i naprezanja σ dana je Hookovim zakonom. Osnovne karakteristike statičke čvrstoće dobivaju se iz tzv. tj. Pri deformaciji εm doseže se najveće naprezanje koje materijal može podnijeti. Zbog toga se to područje naziva elastično područje. nakon prestanka djelovanja kojeg. snimljen pri vlačnom opterećenju mekog čelika. dijagrama rastezanja koji predstavljaju vezu između naprezanja i deformacija za određeni materijal. na prvobitnu dimenziju. Ovisnost naprezanja i uzdužne relativne deformacije je ovisna o vrsti materijala.28).22. slika 1. pri kojoj dolazi do loma. pri kojoj se odvija daljnje deformiranje. slika 1. Do određene razine naprezanja ponašanje materijala je elastično.75) parcijalni stupanj sigurnosti za samo tangencijalna naprezanja. Granica tečenja je izrazita kod mekih čelika. mjerodavna karakteristika čvrstoće za tangencijalna naprezanja tangencijalno naprezanje na mjestu na kojem se kontrolira čvrstoća. pri kojoj se javlja prva plastična deformacija. povratne.3 Čvrstoća u slučaju statičkih naprezanja Kada su strojni elementi izloženi statičkim. Za različite vrste materijala ta veza se određuje jednostavnim statičkim testiranjima standardnih epruveta. izraz (1. Karakteristični dijagram. koja je definirana kao ono naprezanje. što znači.01. Pri određivanju statičke čvrstoće materijala epruvete se opterećuju mirnim opterećenjem. Nakon dosegnute vlačne čvrstoće. koje se povećava sve dok ne dođe do njihovog loma. Najveće naprezanje pri kojem još postoji linearna ovisnost deformacije i naprezanja naziva se granicom proporcionalnosti Rp. deformacije su elastične tj. Granica elastičnih deformacija je granica proporcionalnosti. i naziva se (statička) vlačna čvrstoća Rm.01%. i donja granica tečenja ReL. prikazan je na slici 1. Zato se definira tehnička granica elastičnosti Rp0. dolazi do nelinearnog rasta. Naprezanje pri kojem dolazi do znatnih plastičnih deformacija naziva se granica plastičnosti ili granica tečenja (jer se na toj razini naprezanja materijal ponaša kao tekućina. 1. Analizom dijagrama je uočljivo da poslije početnog proporcionalnog (linearog) rasta naprezanja s deformacijom. ali je nju teško odrediti iz dijagrama. deformacija raste uz smanjenje naprezanja. deformacija raste brže od naprezanja.8. do najveće deformacije εu.

keramika). savojnim i torzijskim naprezanjima kvalitativno je jednak dijagramu rastezanja.σ Rm lom Rp0. Kod materijala kod kojih nije jasno vidljiva granica tečenja (npr. bakar. koji se samo neznatno elastično deformiraju. na koju se može bitno utjecati brzinom opterećenja. • rastezljivi materijali (materijali s viskoznim lomom).23: Karakteristični dijagrami rastezanja materijala a) granica tečenja za meki čelik b) dogovorna (tehnička) granica tečenja c) naprezanje-deformacija krivulje za različite vrste materijala 39 . • plastični materijali. čelici visoke čvrstoće. a označava se s Rp0. slika 1. kod kojih se nakon početne (linearne) deformacije javlja izrazita plastična (trajna) deformacija.2%. Odgovarajuće karakteristike statičke čvrstoće za neke važnije konstrukcijske materijale dane su u tabeli 1. tvrdi čelik). te je za daljnje deformiranje potrebno veće opterećenje.2 sivi lijev bakar ε 0.2% ε ε Slika 1. slika 1. razlikuju se sljedeći materijali: • krti materijali. Dijagram ovisnosti deformacije o tlačnim. koji se nakon početnih elastičnih deformacija lome bez izrazitijeg plastičnog deformiranja (npr.23a. titan.23.01 Rp E = tanα α εmpl εm εupl εu ε Slika 1. sivi lijev. pri kojemu nakon rasterećenja ostane trajna deformacija ε = 0. Po obliku njihovih dijagrama rastezanja. Plastične deformacije većine metalnih materijala vode do njihovog otvrdnuća.22: Dijagram rastezanja za meki čelik Iz praktičnih razloga kod tih materijala određuje se samo gornja granica plastičnosti. dogovorno se (tehničkom) granicom tečenja naziva ono naprezanje. slika 1. slika 1. a cijela je deformacija praktički plastična.23b. npr.2.23c.7. a) σ ReH ReL b) σ c) σ tvrdi čelik meki čelik Rp0.

slika 1.24b).76) statička karakteristika čvrstoće za određenu proizvoljnu dimenziju statička karakteristika čvrstoće za referentnu dimenziju.7 navodi neke osnovne karakteristike čvrstoće strojarskih materijala.d dana izrazom: Rm.24b). Navedene vrijednosti vrijede za vlačna opterećenja. berilij. tj. Obično se za statički opterećene dijelove iz krtih materijala za mjerodavnu karakteristiku čvrstoće uzima statička čvrstoća.2. Ovo smanjenje čvrstoće strojnih dijelova zbog njihovih dimenzija. su navedeni za srednje debljine strojnih dijelova i propisanu toplinsku obradu.24a efektivni faktor koncentracije naprezanja za statičku čvrstoću.1. Faktor dimenzija b1 nije jednak za statičku čvrstoću (slika 1.m≈ 1 za sve materijale osim za izrazito krte (staklo.3. obuhvaćeno je odgovarajućim faktorom dimenzija: b1 = R Rref [N/mm2] [N/mm2] R ≤1 Rref (1. efekt koncentracije naprezanja se za materijale s viskoznim lomom sasvim poništi zbog očvršćenja strojnog dijela nakon lokalnog razvlačenja.24 kao omjer vrijednosti b1 za proizvoljnu i novu referentnu dimenziju. titan i sl.1. βk. većih negoli dimenzije epruvete na kojoj je ispitivana čvrstoća. te za narušeni integritet površina zbog grešaka u obradi. keramika.77) faktor dimenzija za statičku čvrstoću. Doduše. Rp0. Čvrstoća materijala opada s povećanjem dimenzija strojnih dijelova. koja je prisutna u njemu zbog promjenjivog oblika. ali kod materijala sa krtim lomom i visokom osjetljivošću na koncentraciju naprezanja.m β k.). ovaj efekt se ne smije uvijek zanemariti. faktor dimenzija se može odrediti iz slike 1.m b1 Rm (1. Podaci za vlačnu čvrstoću Rm i granicu tečenja Re.8. Općenito je dakle statička čvrstoća strojnog dijela Rm. a pri većim debljinama manje. jer je na većem prostoru veća vjerojatnost za nehomogenost.7).d = b1 βk. 40 . Statička čvrstoća strojnog dijela manja je od statičke čvrstoće probne epruvete i zbog koncentracije naprezanja. najčešće 10 mm.24a) i za granicu tečenja (slika 1. dok se za rastezljive materijale uzima granica tečenja korigirana faktorom dimenzija (slika 1. a za metale i za tlačna opterećenja. anizotropnost i ostale greške u materijalu.1 Karakteristike čvrstoće strojnih dijelova pri statičkim opterećenjima Tabela 1. Za referentne dimenzije veće od 10 mm (kao što su u tabeli 1. Pri manjim debljinama strojnih dijelova su vrijednosti za vlačnu čvrstoću i granicu tečenja veće.

7. intergranularno ili transgranularno.29.1.6 0. i to pri dnu udubina površinskih neravnina.8 3 0. a desno-dolje zrno praktički bez dislokacija. i to ona.početak rasta kratkih mikropukotina.3) premaši svoju graničnu vrijednost. Gore desno se vidi ishodište buduće pukotine na dnu površinske neravnine. Izvori mikrokoncentracije naprezanja su najčešće na površini napregnutog elementa.1. bez obzira na vrstu i osobine materijala i na vrstu naprezanja. ali makroskopski uvijek u smjeru maksimalne vrijednosti faktora intenziteta naprezanja.sivi lijev b) za granicu tečenja pri vlačnom naprezanju za ugljične konstrukcione čelike 1. Za razliku od lomova pri statičkom opterećenju.6 0. gdje je lijevo-gore od mikropukotine zrno niskougljičnog čelika s plastičnim deformacijama tj. Tada se pukotina počinje širiti.24: Faktori utjecaja dimenzija na statičke karakteristike čvrstoće a) za vlačnu čvrstoću: 1.8 0. prag širenja pukotine. dislokacijama. Razlog ovome je to što su naprezanja koja uzrokuju zamorni lom. najčešće na granici sa nedeformiranim zrnima. Ovo je posljedica tzv. Inicijalna pukotina se dakle najčešće začinje transgranularno (između dvaju kristalnih zrna). Važan uzrok začeća pukotine na površini jest i činjenica da su nominalna naprezanja uvijek najveća na površini. zamora materijala.1 1 2 1 0. pukotina se uvijek začinje na mjestu najvećih stvarnih naprezanja. te na mjestima svih ostalih nehomogenosti izazvanih okolišem i obradom (npr. 41 . 3. u okolini oksida koji djeluju kao strano tijelo (uključina). 2. Ustvari. čiji faktor intenziteta naprezanja ( 1. lomi se pri naprezanjima koja su znatno manja od statičke čvrstoće i granice tečenja. tzv. ali se počinje širiti samo jedna od njih.4 200 500 10 20 50 100 [mm] 200 500 Slika 1. a proces začeća pukotine započinje cikličkim gomilanjem plastičnih deformacija na mjestima mikrokoncentracije naprezanja. Oko kristalnih zrna s ovako nagomilanim plastičnim deformacijama formiraju se klizne ravnine.ugljični čelici. U zoni visokih naprezanja začinje se više pukotina.8.legirani čelici. ali se može začeti i intergranularno (kroz jedno kristalno zrno). lomovi zbog zamora materijala redovito nastaju bez prethodnog razvlačenja materijala (dakle bez trajne deformacije i kontrakcije presjeka). gubitak ugljika pri kovanju ili uključine pri lijevanju). Proces zamaranja uvijek počinje začećem inicijalne (mikro)pukotine duljine reda veličine kristalnog zrna (oko 0.nodularni lijev. Daljnja ciklička opterećenja uzrokuju i samo klizanje .05 mm). znatno ispod granice tečenja. 4.3.4 Čvrstoća u slučaju promjenjivih naprezanja Strojni dio koji je dulje vremena podvrgnut naprezanjima promjenjivim u vremenu. Ovo se lijepo vidi na slici 1.4 10 20 50 100 [mm] 4 0.8.

Slika 1. slika 1. Kod sivog lijeva začeće pukotine je redovito na kraju grafitnog listića. koja je glatka (hrapavost na nivou kristalnih zrna). onda je to isključivo na mjestima kaverni ili uključina. trostruka točka od koje se iniciraju tri mikropukotine.32. Tako površina loma uslijed zamora materijala ima dvije jasno izražene zone: zonu širenja pukotine.31 . Shematski izgledi površina zamornog loma za različite vrste opterećenja prikazani su na slici 1. slika 1. Slika 1.Slika 1.Tri primjera trostrukog začeća mikropukotina na jednom izvoru kod Cr-Mo čelika ASTM A295 Proces širenja pukotine traje sve dok se ostatak presjeka ne smanji toliko da naprezanja u njemu dostignu vrijednost statičke čvrstoće materijala.29: Formirana klizna ravnina na granici plastično i elastično deformiranog zrna Kada je izvor pukotine pod površinom.31. 42 .30. i zonu statičkog loma vrlo grube i nepravilne površine.30: Tvrda uključina kao izvor ispodpovršinskog začeća pukotine kod Cr-Mo čelika Izvor pukotine može biti i mekana intergranularna zona u kojoj se formira tzv.33. koji je dio njegove strukture i predstavlja koncentrator naprezanja. pa se on odjednom nasilno prelomi.svaka u svome smjeru. karakteristične za statički lom. slika 1.

32: Opći izgled površine loma uslijed zamora materijala ° a b c d e Slika 1.σmax (u položaju b). slika 1. Tako npr. izrađene od materijala jednakog materijalu strojnog dijela. Epruvete su izložene periodično promjenjivim opterećenjima određenog intenziteta. svaka točka konture presjeka u jednom okretaju osovine trpi naprezanja od nule (u položaju a) do . koja se dobije ispitivanjem na zamor samog strojnog dijela. sve do pojave loma.34. b) istosmjerno savijanje. rotirajuća osovina opterećena u određenom presjeku konstantnim momentom savijanja oko osi x-x bit će izložena naizmjenično promjenjivim normalnim naprezanjima. Epruvete su definirane odgovarajućim standardom. izračuna se na temelju ispitivanja na zamor probne epruvete. c) izmjenično savijanje. Mjerodavna karakteristika čvrstoće pri promjenjivim naprezanjima strojnih dijelova jest dinamička čvrstoća (ili granica zamora) strojnog dijela.33: Prikaz lomova uslijed zamora materijala a) aksijalno opterećenje.mjesto začeća pukotine linija odmora glatka i sjajna površina nepravilna i hrapava površina statičkog loma Slika 1. d) kružno savijanje. te ponovno do nule u položaju a. ili češće. te preko nule (u položaju c) i +σmax (u položaju d) . ali ako su okrugle.91) σmin σmax [N/mm2] [N/mm2] koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja minimalno naprezanje ciklusa naprezanja maksimalno naprezanje ciklusa naprezanja 43 . promjer im je najčešće 7 mm. e) torzija Statistička analiza lomova strojnih dijelova pokazuje da preko 80 % svih lomova nastaje kao posljedica zamora materijala. Ispitivanja se provode za određeni koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja: r= r σ min σ max (1. Pokretni dijelovi strojeva redovito su izloženi promjenjivim naprezanjima bez obzira na karakter vanjskog opterećenja. Naime. a površina polirana.

92) RrN N Ngr m [N/mm2] vremenska dinamička čvrstoća za trajnost u ciklusima N broj ciklusa do loma pri maksimalnom naprezanju ciklusa RrN broj ciklusa na prijelazu između vremenske i trajne dinamičke čvrstoće. za obojene metale oko 108 ciklusa. koji je prvi izveo opisane eksperimente). Očito.35b. slika 1. neograničenu trajnost. Za svaki od ovih nivoa naprezanja bilježi se broj ciklusa naprezanja N. te vrsti naprezanja. a varira s asimetrijom ciklusa i vrstom naprezanja. nagib Wöhlerove krivulje u logaritamskim koordinatama. a dobivena krivulja odgovara eksponencijalnoj krivulji poznatoj pod imenom Wöhlerova krivulja (po njemačkom inženjeru. eksponent Wöhlerove krivulje tj. nakon kojeg je došlo do loma epruvete. ili krivulja dinamičke čvrstoće materijala (krivulja zamaranja). zajedno s vrijednostima granice tečenja za pojedine vrste naprezanja.13 ovisno o materijalu.a x b d c x σ d +σmax c a c -σmax t b Slika 1. a za važnije konstrukcijske materijale date su u tabeli 1. ali za nekoliko različitih nivoa maksimalnih naprezanja. tj. Wöhlerova krivulja se asimptotski približava pravcu σ = Rr. Rezultati ispitivanja unose se u σ−N dijagram. obliku strojnog dijela ili vrsti spoja. 44 .. Jednadžba Wöhlerove krivulje se obično piše u obliku m RrN ⋅ N = Rrm ⋅ N gr = const (1. gdje postaje karakteristični pravac s "koljenom" u točki Ngr.34: Naizmjenično promjenjivi ciklus normalnog naprezanja pri statičkom savijanju rotirajuće osovine najčešće r = -1 i r = 0. Vrijednosti dinamičke čvrstoće ovise o vrsti naprezanja i o asimetriji ciklusa naprezanja.8 za ciklička naprezanja s koeficijentom asimetrije ciklusa r = -1 i r = 0. trajna dinamička čvrstoća materijala je ono maksimalno naprezanje ciklusa asimetrije r pri kojem epruveta doživi beskonačno mnogo ciklusa. Wöhlerova krivulja se obično crta u logaritamskim koordinatama.35a. Za čelike obično oko 107 ciklusa. slika 1.. m = 3. pri čemu se Rr naziva trajnom dinamičkom čvrstoćom materijala izloženog ciklički promjenjivim naprezanjima s koeficijentom asimetrije ciklusa r.

u kojem slučaju se taj pravac naziva Goodmanovom linijom. a samo iznimno sa r ≠ 0.38a do 1.1 ≤ r < 1. ali se on ipak najčešće aproksimira pravcem između istih točaka (slika 1. a na torziju najmanje.a) b) maksimalno naprezanje log dinamička čvrstoća log maksimalno naprezanje dinamička čvrstoća broj ciklusa broj ciklusa log Slika 1. a najmanju za torziju. a može se provesti i prema slikama 1. za nekoliko ciklusa različitih asimetrija r. slika 1.38a). jer plastične deformacije najčešće nisu dopuštene niti kod dinamičkih naprezanja. odnosno proizvoljno srednje naprezanje. Najveću površinu zauzima Smithov dijagram za savijanje.8. odrediti dinamičku čvrstoću materijala (ili strojnog dijela) za proizvoljni r. a ponekad (naročito u Sjedinjenim američkim državama) i Haighov dijagram.1. Na taj način se Smithov dijagram aproksimira kao linija koja povezuje obično samo jednu (najčešće R-1) karakteristiku dinamičke čvrstoće i jednu (Rm ili Re) karakteristiku statičke čvrstoće.36. slika 1. Pri tome gornja krivulja (maksimalnih naprezanja ciklusa) Smithovog dijagrama predstavlja liniju trajne dinamičke čvrstoće. Kod rastezljivih materijala se ova linija trajne dinamičke čvrstoće obično ograničava granicom tečenja. 45 . To znači da su dinamičke čvrstoće na savijanje najveće. R-1) i (Rm. Najsličnija izvorišnom Smithovom dijagramu jest aproksimacija u obliku (Gerberove) parabole između točaka (0. slika 1. Izvorišno. čije su ordinate jednake apcisama tj. Budući da strojni dijelovi u svom radu mogu biti izloženi ciklusima naprezanja s koeficijentima asimetrije ciklusa u rasponu od . potrebno je na osnovi poznavanja obično dviju mehaničkih karakteristika čvrstoće (jedne dinamičke i jedne statičke). srednjim naprezanjima ciklusa.35: Wöhlerova krivulja 1. pa se najčešće crta sama ta linija. Očito je da konture Smithovog dijagrama omeđuju polje trajne dinamičke čvrstoće. tlak.38b). Za tu svrhu služi Smithov dijagram.4.1 Ovisnost dinamičke čvrstoće o srednjem naprezanju (Smithov dijagram) Ispitivanja dinamičke čvrstoće redovito se izvode za probne epruvete ili strojne dijelove izložene cikličkim promjenjivim naprezanjima na vlak. Shematizacija Smithovog dijagrama se tada najpreciznije provodi prema slici 1. Smithov dijagram se dobiva unošenjem u njegove koordinate (σmax = Rr.38d. Rm) (slika1. Prijelaz maksimalnog ili minimalnog naprezanja izvan konture dijagrama znači zamorni lom! Razumljivo je također.37a. savijanje i torziju s koeficijentima asimetrije ciklusa r = -1 i r = 0.37b. Simetrala dijagrama ucrtava se pod kutem od 450 i predstavlja pravac. da su Smithovi dijagrami različiti za različite vrste naprezanja. σm) vrijednosti maksimalnog σmax = Rr i minimalnog naprezanja σmin na nivou trajne dinamičke čvrstoće za pripadajuću srednju vrijednost naprezanja σm.37.

očito je da se trajna dinamička čvrstoća za određeni koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja određuje kao presjecište pravca opterećenja r = const i linije trajne dinamičke čvrstoće Rr = f(σm).broj ciklusa Slika 1. te minimalno naprezanje σmin= σm . Budući da porastom radnih opterećenja strojnih dijelova koeficijent asimetrije ciklusa opterećenja ostaje sačuvan.36: Nastanak Smithovog dijagrama trajne dinamičke čvrstoće Treba zapaziti da svaka točka T u koordinatama (σm. Granično naprezanje tj. σ m σ max + σ min 1 + r (1. svaki pravac povučen kroz ishodište je geometrijsko mjesto maksimalnih naprezanja različitih ciklusa jednakog koeficijenta asimetrije r.σm. Na temelju toga može se ustvrditi da maksimalne vrijednosti naprezanja rastu po pravcu r = const. Naime.39a.39c. a ako odziv strojnog dijela na ta opterećenja ne sadrži značajnije vibracije. koje definira točka T. 46 . dinamička čvrstoća za taj r se također nalazi na tom pravcu. poznato je i amplitudno naprezanje σa = σmax . pa je ciklus sasvim definiran. Zbog toga se taj pravac naziva pravcem opterećenja. r = σmin/σmax Odatle slijedi da svaka točka pravca predstavlja ciklus naprezanja jednakog koeficijenta asimetrije. σmax) Smithovog dijagrama definira određeno cikličko naprezanje.39b. Zato se taj pravac označuje s r = const. Kako se ona nalazi i na gornjoj konturi Smithovog dijagrama.σa. uz poznato srednje i maksimalno naprezanje. koeficijent smjera k tog pravca je k= σmax σm σmin r [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] σ max 2σ max 2 = = . slika 1. slika 1. Također. onda i koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja ostaje sačuvan.93) maksimalno naprezanje ciklusa srednje naprezanje ciklusa minimalno naprezanje ciklusa koeficijent asimetrije ciklusa radnih naprezanja. slika 1. Naime.

2 pulzirajuće opterećenje ( = 0) naizmjenično opterećenje za vlak i tlak za savijanje za torziju Slika 1. Utjecaj oblika . od kojih su najvažniji oblik strojnog dijela. raspodjela naprezanja po presjeku bitno se razlikuje od slučaja tijela konstantnog presjeka. tj. veće od nominalnog naprezanja u toj točki. izračunatih prema Nauci o čvrstoći. na mjestu na kojem postoji koncentrator naprezanja .tzv. pa se mijenjaju i naprezanja u njima. ukoliko je prijelaz nagliji. naziva se teoretski (geometrijski) faktor koncentracije naprezanja i definira se kao: = 0. izotropnog i homogenog) materijala. No. zarez. R0 i Re 1. ne samo promjena presjeka.41b. U takvim točkama naprezanja su znatno veća od nominalnih naprezanja.zamišljenih linija po kojima djeluje sila) do koje dolazi na mjestu skokovite promjene oblika.4. njegove apsolutne dimenzije i kvaliteta njegove površinske obrade. slika 1. nego i svaka druga promjena oblika izaziva skok naprezanja na mjestu promjene. prijelaza. Koncentracija naprezanja se može pojednostavnjeno opisati iskrivljavanjem strujnica sile (silnica . utoliko izrazitiji. Dijagram rasporeda naprezanja po presjeku pokazuje nagli porast naprezanja na mjestu prijelaza.37: Smithov dijagram trajne dinamičke čvrstoće a) za različite vrste naprezanja b) konstrukcija Smithovog dijagrama za poznate tri karakteristike čvrstoće: R-1. slika 1.koncentracija naprezanja Utjecaj oblika strojnog dijela na njegovu dinamičku čvrstoću svodi se na (ne)ravnomjernost rasporeda naprezanja po presjeku. standardne probne epruvete od istog materijala) zbog čitavog niza utjecaja. presjeci strojnih dijelova se mijenjaju. tj.1.100) 47 .a) 0.41a. U takvim slučajevima. Zbog toga broj silnica u određenom dijelu presjeka kvalitativno ukazuje na veličinu naprezanja.2 αk = σ max ≥1 σn (1. Ovakva pojava naglih skokova naprezanja na mjestima promjene oblika. naziva se koncentracija naprezanja.2 Dinamička čvrstoća strojnog dijela Dinamička čvrstoća strojnog dijela manja je od dinamičke čvrstoće materijala (tj. Naime.8. Faktor koji pokazuje koliko puta je maksimalno naprezanje u određenoj točki tijela iz idealnog (elastičnog.

1. izotropan i elastičan materijal. U izrazito nehomogenih materijala. u odnosu na nominalno naprezanje. tj. Kaže se da su takvi materijali malo osjetljivi. Kod dinamičkih opterećenja. slika 1. jer je već u idućem trenutku napregnut mnogo manje. Običaj je da se koncentracija naprezanja pri statičkim opterećenjima uzima u obzir samo kod izrazito krtih materijala.101) teoretski (geometrijski) faktor koncentracije naprezanja 48 .41: Koncentracija naprezanja a) raspodjela naprezanja po presjeku b) tok silnica Pri statičkom opterećenju dijelova iz razvlačivih materijala. Ako je najveće lokalno naprezanje za slučaj idealnog materijala αk·σn. unutrašnji izvori koncentracije (zbog nehomogenosti) u velikoj mjeri poništavaju efekte vanjske koncentracije naprezanja (zbog oblika). kao što je sivi lijev.8. prilikom dostizanja granice tečenja na mjestima koncentracije naprezanja. tako da se dinamička čvrstoća dijelova izrađenih od ovakvih materijala malo razlikuje od dinamičke čvrstoće polirane probne epruvete iz istog materijala. lokalnim plastičnim deformacijama ipak donekle smanji koncentraciju naprezanja. Naime. To uzrokuje ravnomjerniji raspored naprezanja. prema lokalnom povećanju naprezanja za homogen. onda je faktor osjetljivosti materijala na koncentraciju naprezanja dan izrazom σ ηk = αk βk − 1 αk − 1 σ σ max (1. efekt koncentracije naprezanja se poništi.1. Faktor osjetljivosti materijala na koncentraciju naprezanja ηk definira se omjerom stvarnog lokalnog povećanja naprezanja poslije lokalnog razvlačenja.σmax σn [N/mm2] [N/mm2] najveće naprezanje zbog učinka koncentracije. procjenjuje se faktorom osjetljivosti materijala na koncentraciju naprezanja. materijal se na tim mjestima plastično deformira (razvlači) bez povećanja opterećenja. koncentracija naprezanja vodi do smanjenja dinamičke čvrstoće strojnih dijelova izrađenih kako od krtih. Očito je da su razvlačivi materijali manje osjetljivi na koncentraciju naprezanja negoli krti materijali. tako i od razvlačivih materijala. Svojstvo materijala da pri promjenjivom naprezanju. 1. ili neosjetljivi na koncentraciju naprezanja. a za slučaj stvarnog materijala βk·σn. Ovo je uzrokovano činjenicom da pri promjenjivom naprezanju efekta poravnanja naprezanja ne može sasvim doći do izražaja kao pri statičkom naprezanju. materijal nema vremena za veće poravnanje naprezanja.41 nominalno naprezanje a) b) σn σ max max n n σ Slika 1.2. često i naprezanjem suprotnog predznaka.

legiranih čelika od 0. Ovo se naročito odnosi na dinamička opterećenja.108) trajna dinamička čvrstoća za r = -1 probne epruvete promjera d 49 .102) efektivni (stvarni) faktor koncentracije naprezanja stvarno (efektivno) naprezanje na mjestu koncentracije naprezanja nominalno naprezanje na mjestu koncentracije naprezanja Izraz 1.40 do 0.85. koji ima iste dimenzije i istu kvalitetu površinske obrade kao ispitivana probna epruveta. Za materijale čije su osobine slične osobinama idealnog materijala.104) trajna dinamička čvrstoća probne epruvete trajna dinamička čvrstoća modela strojnog dijela. u čeličnom lijevu 0.40. te grešaka u materijalu i obradi.βk = βk σef σn [N/mm2] [N/mm2] σ ef σn (1. i standardne probne epruvete: b1 = R-1d [N/mm2] R−1d ≤1 R−1 (1. pa je βk = αk.30 do 0.65 do 0. bit će ηk = 0. tj. U tom slučaju kaže se da je materijal apsolutno osjetljiv na koncentraciju naprezanja. a time je i veća vjerojatnost nastanka i širenja pukotine. Utjecaj apsolutnih dimenzija S povećanjem apsolutnih dimenzija strojnih dijelova njihova čvrstoća se smanjuje. je ηk = 1.102 u praksi služi za određivanje stvarne vrijednosti naprezanja na mjestu koncentracije. već se čvrstoća umanji za vrijednost efektivnog faktora koncentracije naprezanja.101 β k = 1 + ηk (α k − 1) (1. kod kojih se negativan utjecaj povećanih dimenzija na čvrstoću strojnog dijela procjenjuje faktorom dimenzija b1. pa je βk = 1 bez obzira na veličinu αk. zbog opisanih uzroka.103) Ako je materijal neosjetljiv na koncentraciju naprezanja.95 do 1. i kreće se u granicama od 0. ona vrlo mala. dok je u čelika za opruge od 0. Za sve materijale važi pravilo da osjetljivost prema koncentraciji naprezanja raste s povećanjem statičke čvrstoće. Ovaj je stvarno jednak omjeru dinamičkih čvrstoća strojnog dijela i modela strojnog dijela s dimenzijom u kritičnom presjeku jednakoj dimenziji standardne probne epruvete. U lakih metala osjetljivost je od 0. Uzrok tome jest što je u većem volumenu veća vjerojatnost nehomogenosti.95. Budući da koncentracija naprezanja uglavnom ne utiče na statičku komponentu naprezanja. za r = -1.01 do 0. Zbog toga se kod promjenjivih naprezanja efektivni faktor koncentracije naprezanja definira omjerom trajne dinamičke čvrstoće materijala i trajne dinamičke čvrstoće modela strojnog dijela. pri čemu se efektivni faktor koncentracije naprezanja procjenjuje prema izrazu izvedenom iz izraza 1.80.0. onda se efektivni faktor koncentracije naprezanja najčešće ispituje za čisto dinamičko naprezanje. Običaj je da se koncentracija naprezanja ne uzima u obzir kod proračuna naprezanja.40 do 0. već samo na amplitudu naprezanja. ali ga se redovito aproksimira kao omjer dinamičkih čvrstoća epruvete s dimenzijom jednakoj dimenziji strojnog dijela. Dakle βk = R-1 R'-1D [N/mm2] [N/mm2] R−1 ≥1 ' R−1D (1.20. dok je kod sivog lijeva. Osjetljivost ugljičnih konstrukcijskih čelika na koncentraciju naprezanja kreće se u granicama od 0.

Smanjenje dinamičke čvrstoće strojnih dijelova zbog navedenih upliva obuhvaćeno je faktorom kvalitete površine strojnog dijela b2.109) [N/mm2] [N/mm2] faktor kvalitete površine.9: Ovisnost faktora dimenzija o promjeru strojnih dijelova Promjer [mm] Faktor apsolutnih dimenzija b1 7 1. ovisno o vrsti čelika i načinu njegove mehaničke i termičke obrade. njegova vrijednost se može orijentacijski odrediti prema tabeli 1.10 trajna dinamička čvrstoća epruvete proizvoljne površinske obrade pri r = -1 trajna dinamička čvrstoća materijala pri r = -1 Vrijednosti faktora kvalitete površine date su u tabeli 1.63…0. veće za ugljične konstrukcijske čelike.95 25 0. tabela 1. Ipak. iako su uzroci jednaki kao i kod povećanja promjera.80…0.55…0. ovaj se faktor aproksimira omjerom dinamičkih čvrstoća epruvete obrađene kao predmetni strojni dio i polirane probne epruvete: b2 = b2 R-1' R-1 ' R−1 R−1 (1. Slično kao ranije.0 10 0.98 15 0. 50 . jer inicijalna pukotina redovito nastaje na površini i to zbog slijedećih razloga: • Koncentracija naprezanja je redovito na površini • Površinske mikroneravnine i lokalne plastične deformacije nastale u procesu obrade uzrokuju lokalne koncentracije naprezanja • Utjecaj vanjske sredine je najveći na površinske slojeve • Nominalna naprezanja su najveća na površinama strojnih dijelova.10. Neka ispitivanja su pokazala da se povećanjem dužine strojnih elemenata njihova dinamička čvrstoća smanjuje za najviše 15. Utjecaj kvalitete površine Utjecaj stanja površine strojnog dijela na njegovu dinamičku čvrstoću vrlo je značajan.90 50 0.95…0. Utjecaj dužine na dinamičku čvrstoću još nije dovoljno proučen.R-1 [N/mm2] trajna dinamička čvrstoća za r = -1 standardne probne epruvete promjera 7 mm. i faktor dimenzija je različit za različite vrste naprezanja... koji je definiran omjerom trajne dinamičke čvrstoće izvjesnog strojnog dijela i trajne dinamičke čvrstoće istog strojnog dijela.9 za čelične strojne dijelove proizvoljno opterećene.90…0.61 Napomena: Manje vrijednosti vrijede za legirane čelike.70 300 i više 0. ali polirane površine.20%. Tabela 1.80 100 0. kao i za različite materijale. za približne proračune.70…0. Razumljivo.

To znači da je trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela napregnutog cikličkim naprezanjem s koeficijentom asimetrije r = -1. tj.93 0. provlačenje itd. tabela 1.97 0.2 6. kovanje.94 0. za r = -1. Sličan efekt očvršćavanja dobiva se svakom vrstom plastičnog oblikovanja (valjanje.94 0.5 10 40 300 1 0.8 1.95 0. nakon koje uvijek ostaju tlačna naprezanja na površini. cementiranje.) moguće je postići i 100% povećanje dinamičke čvrstoće (b2 = 2).86 1 0.99 0.88 0. cijaniranje itd.4 0.81 0.96 0.).95 0. jednaka R−1D = bD ⋅ R−1 = R-1D R-1 [N/mm2] [N/mm2] b1 ⋅ b2 βk R−1 (1. od čisto dinamičkog do čisto statičkog naprezanja.69 1 0.8 1. pri r = -1 trajna dinamička čvrstoća materijala pri r = -1. postiže se naknadnom posebnom mehaničkom obradom tj. valjanje kotačićem i sl.70 0.3 10 40 160 Ra [µm] 0. Smatra se da od početne točke σm = 0.75 0.2 0.93 0.88 0.95 0.91 Orijentacijske vrijednosti faktora kvalitete površine b2 Vlačna čvrstoća materijala osovine ili vratila Rm u [N/mm2] 400 500 600 800 1000 1200 1 0. nitriranje.88 0.63 1 0.6 2. površinskim očvršćenjem tlačnim plastičnim deformacijama (kugličenje.97 0. Određivanje dinamičke čvrstoće strojnog dijela i stupnja sigurnosti Opisana tri osnovna utjecaja na dinamičku čvrstoću strojnog dijela kvantificiraju smanjenje trajne dinamičke čvrstoće strojnog dijela u odnosu prema trajnoj dinamičkoj čvrstoći materijala. Svi ovi utjecaji računaju se za čisto dinamičko naprezanje (bez statičke komponente).80 1 0.78 0. pa do krajnje točke σm = Rm Smithovog dijagrama.96 0.Tabela 1.110) trajna dinamička čvrstoća epruvete proizvoljne površinske obrade.97 0.90 0.96 0.84 0.94 0.).111) βk zbirni faktor dinamičkih utjecaja faktor dimenzija faktor kvalitete površine efektivni faktor koncentracije naprezanja u elastičnom području (za trajnu dinamičku čvrstoću).96 0.82 0.65 0.94 0.97 0.85 0. zbirni faktor dinamičkih utjecaja raste linearno od 51 .76 1 0.79 0.6 3.67 0.96 0. pjeskarenje.98 0.89 0.57 1500 1 0.9 bD = bD b1 b2 b1 ⋅ b2 βk (1.98 0.90 0. Toplinskom i toplinsko-kemijskom obradom (kaljenje.50 Ra srednje aritmetičko odstupanje profila Rz srednja visina neravnina Znatno povećanje vrijednosti ovog faktora.10: Hrapavost površine Rz [µm] 0.94 0. a time i dinamičke čvrstoće strojnog dijela. tj.96 0.91 0.

95) za opći slučaj prednapregnutog strojnog dijela je trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela napregnutog ciklički promjenjivim naprezanjima s koeficijentom asimetrije ciklusa r : Rr D = RrD [N/mm2] [N/mm2] 2 − kσ (1 + r ) 2 bD R−1 + 1− r kσ σ pr 2 − kσ (1 + r ) (1.45.38b i 1. a određivanje njihove čvrstoće ili vijeka trajanja i dandanas predstavlja jedan od najtežih problema u strojarstvu.3.112) σm trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela za proizvoljnu asimetriju ciklusa r trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela za asimetriju ciklusa r = -1. ukupno oštećenje uslijed zamora materijala. doći će do loma uslijed zamora kada se ispuni uvjet ∑D = ∑ N i i i ni i ≥ D ≅1 (1.1.vrijednosti bD do vrijednosti 1..R-1D/Rm za Goodmanovu liniju.0. kσ = 1 .113) σpr trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela za proizvoljnu asimetriju ciklusa r dijagramu.38c srednje naprezanje ciklusa trajne dinamičke čvrstoće Ordinata presjecišta ove linije trajne dinamičke čvrstoće s pravcem opterećenja (izraz 1.3 Čvrstoća u slučaju naprezanja promjenjive amplitude Strojni dijelovi su često izloženi djelovanju naprezanja promjenjive amplitude.110 koeficijent smjera linije dinamičke čvrstoće strojnog dijela za trajnost N kσ = 1 . slika 1.0. Ako se jednadžbu 1.123 52 . slika 1. izvorno prema Mineru D = 1.123) Di ni Ni D zamorno oštećenje od ni ciklusa na nivou maksimalnog naprezanja σi broj ciklusa na nivou maksimalnog naprezanja σi broj ciklusa do loma na nivou maksimalnog naprezanja σi.R-1D/Rm za Goodmanovu liniju prema slikama 1. Osnovu za rješavanje ovog problema postavili su Palmgren i Miner poznatim pravilom o linearnom gomilanju oštećenja uslijed zamora materijala: Za strojni dio izložen cikličkim naprezanjima promjenjive amplitude. izraz 1. empirička konstanta.. koja ostaje konstantna kroz ni ciklusa.93.38b i 1. izraz 1.8. R-1D) i (Rm. jednadžba Wöhlerove krivulje. D = 0.123 podijeli s vijekom trajanja N strojnog dijela u ciklusima. Njezina jednadžba je Rr D = bD R−1D + kσ σ m RrD R-1D kσ [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] (1. Rm).3.38.4. izraz 1. dobije se jednostavan izraz za računanje vijeka trajanja: N= D i ∑N αi i (1. Zbog toga se za liniju trajne dinamičke čvrstoće u Smithovom dijagramu može uzeti Goodmanova linija definirana svojim krajnjim točkama (0. slika 1.38c statičko prednaprezanje 1.124) D ukupno oštećenje uslijed zamora materijala.

N i = N gr ( RD σ i ) Ni Ngr RD σi m' m' (1. frekvencija pojavljivanja i-tog naprezanja.105.44: Neke karakteristične povijesti naprezanja (opterećenja) a) normalna naprezanja automobilskog točka b) pritisak u naftnom cjevovodu c) moment savijanja u vratilu točka automobila (poluosovina) d) vertikalna akceleracija transportnog zrakoplova 53 .αi udio broja ciklusa na i-tom nivou naprezanja prema ukupnom broju ciklusa. izraz 1. αi = ni/Σni.92a) [N/mm2] [N/mm2] broj ciklusa do loma na i-tom nivou maksimalnog naprezanja broj ciklusa na granici vremenske i trajne dinamičke čvrstoće trajna dinamička čvrstoća strojnog dijela maksimalno naprezanje i-tog nivoa nagib Wöhlerove krivulje strojnog dijela. U trenutku loma je αi= ni/ΣNi=ni/N.92a u izraz 1. dobije se poznati izraz za procjenu vijeka trajanja strojnog dijela izloženog djelovanju cikličkih naprezanja diskretno promjenjive amplitude: a) b) c) d) vrijeme Slika 1.124. Uvrštavajući izraz 1.

Slika 1.45: Definiranje parametara čvrstoće kod cikličkih naprezanja promjenjive amplitude

1.8.2 Krutost strojnih dijelova
Krutost je sposobnost suprotstavljanja strojnih dijelova elastičnim deformacijama, kao posljedici radnog opterećenja. Kod mnogih strojnih dijelova mora biti ograničena veličina elastičnih deformacija, jer velike deformacije bitno utječu na funkcionalnost strojnih dijelova. Zahtjev krutosti je mnogo stroži od zahtjeva čvrstoće. Zahtjev krutosti je posebno važan kod alatnih strojeva, jer je ispunjenje zahtjeva stupnja točnosti obrade i kvalitete obrađenih površina moguće doseći jedino pod uvjetom, da se glavni dijelovi alatnog stroja pod opterećenjem minimalno deformiraju. U određenim slučajevima zahtijeva se da dijelovi strojeva imaju što manju krutost, tj. što veću elastičnost (opruge, elastični vijci, itd.). Veća elastičnost je posebno važna za dijelove strojeva, koji su izloženi udarnim opterećenjima, jer je za ocjenjivanje njihove radne sposobnosti mjerodavan deformacijski rad, s kojim je potrebno apsorbirati što veći dio kinetičke energije udara.

1.8.3 Pouzdanost
Pouzdanost je svojstvo strojnog dijela, elementa stroja ili konstrukcije, stroja, uređaja ili čitavog tehničkog sistema, da u predviđenom vremenu ispunjava svoju funkciju, sačuvavši pri tome svoja eksploatacijska svojstva u određenim granicama. Pouzdanost je vjerojatnost ispravnog rada (rada bez kvara, oštećenja, loma). Može se opisati i srednjim vremenom ispravnog rada, intenzitetom kvarova, učestalošću kvarova itd. Danas su razrađene metode koje analizom parametara pouzdanosti, uz primjenu odgovarajućeg kvalitetnog programskog paketa, pomažu stručnjacima organizirati kvalitetno preventivno i drugo održavanje i najsloženijih tehničkih sistema.

54

No, u ovom udžbeniku, tretirat će se samo (projektna) pouzdanost opterećenih strojnih dijelova da ne dožive nedopušteno mehaničko oštećenje, najčešće lom. Budući da su naprezanje σ i čvrstoća R u općem slučaju slučajne varijable zadane svojim razdiobama, a oštećenje nastupa kada naprezanje dosegne kritičnu vrijednost (čvrstoću), onda se ova pouzdanost definira kao vjerojatnost da naprezanje bude manje od čvrstoće. Budući da je vjerojatnost oštećenja (rizik)

Pf = P( R ≤ σ ) = P( R − σ ≤ 0) = P( Z ≤ 0)
Pf P R σ vjerojatnost oštećenja (rizik) oznaka za vjerojatnost čvrstoća kao slučajna varijabla naprezanje kao slučajna varijabla

(1.182)

[N/mm2] [N/mm2]

Pri tome je Z slučajna varijabla, jednaka razlici čvrstoće i naprezanja kao slučajnih varijabli:

Z = R −σ .
Sada je pouzdanost

(1.183) (1.184)

PR = P( R > σ ) = P ( Z > 0 ) = 1 − Pf

očigledno jednaka vjerojatnosti da čvrstoća bude veće od naprezanja, koje bi izazvalo nedopušteno oštećenje. Ako se R i σ podvrgavaju zakonu normalne razdiobe, slika 1.61, tada se vjerojatnost oštećenja može izvući iz tablica normalne razdiobe za slučajnu varijablu jedinične normalne razdiobe u. Rizik je tada

Pf = P(u ≤ − β )
gdje je β indeks pouzdanosti

(1.185)

β=
β µZ SZ µR µσ SR Sσ

µZ
SZ

=

µ R − µσ
S + Sσ
2 R 2

(1.186)

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

indeks pouzdanosti očekivanje (srednja vrijednost) slučajne varijable Z standardna devijacija slučajne varijable Z očekivanje (srednja vrijednost) slučajne varijable R očekivanje (srednja vrijednost) slučajne varijable σ standardna devijacija slučajne varijable R standardna devijacija slučajne varijable σ.

55

Gustoća vjerojatnosti

oštećenje

Naprezanje (čvrstoća)

Slika 1.62: Funkcije gustoće vjerojatnosti slučajnih varijabli naprezanja σ i čvrstoće R distribuirane po zakonu normalne razdiobe. Šrafirano područje predstavlja vjerojatnost oštećenja

Indeks pouzdanosti je temeljni parametar pouzdanosti pri projektiranju inženjerskih konstrukcija, i već danas je npr. u arhitekturi sasvim istisnuo stupanj sigurnosti. Evropski standard Eurocode 3 propisuje njegovu vrijednost na β = 3,8 za predviđenu trajnost konstrukcije od 50 godina. Naprezanje i čvrstoća su općenito slučajne varijable zbog slučajnog karaktera opterećenja, zbog rasipanja rezultata njihovih mjerenja ili mjerenja slučajnih veličina funkcionalno vezanih s njima. Budući da naprezanja, čvrstoća, pa i stupanj sigurnosti, ovise o više slučajnih varijabli (sile, momenti, dimenzije, različiti faktori i koeficijenti, ...), te budući da se i sama naprezanja međusobno funkcionalno povezuju, potrebno je znati odrediti srednju vrijednost, standardnu devijaciju i koeficijent varijacije slučajne funkcije više slučajnih varijabli. Za neke najčešće funkcije, ove vrijednosti su dane u tabeli 1.11. Pri tome je s Kxy označen moment korelacije između slučajnih varijabli x i y, koji je definiran kao očekivanje
K xy = E ( x − µ x ) ( y − µ y )   

(1.187)

čija je vrijednost jednaka Kxy = 0 ako su slučajne varijable međusobno nezavisne, te Kxy = Sx · Sy za linearno zavisne varijable. Za ostale zavisne slučajne varijable vrijedi 0 ≤ Kxy < Sx · Sy. Koeficijent varijacije, kao mjera rasipanja vrijednosti slučajne varijable oko srednje vrijednosti, definiran je kao omjer standardne devijacije i srednje vrijednosti, C = S/µ. Za statička naprezanja on iznosi oko 3 do 10%, a za statičku čvrstoću 2 do 8% od srednje vrijednosti. Za promjenjiva naprezanja i dinamičku čvrstoću, ove vrijednosti su nešto veće. Primjer Wöhlerove krivulje, gdje se rezultati čvrstoće i trajnosti rasipaju po zakonu normalne razdiobe, pokazan je na slici 1.62.

56

Tabela 1.11 Srednje vrijednosti, standardne devijacije i koeficijenti varijacije za neke funkcije jedne ili dvije slučajne varijable Funkcija Srednja Standardna devijacija, S Koeficijent varijacije, C vrijednost, µ

a
x x+a

a µx µx + a aµx µx+ µy µx–µy µx µy+Kxy

0
Sx Sx aSx
2 2 S x + S y + 2 K xy 2 2 S x + S y + 2 K xy

0
Cx = Sx/ µx S/ µ Sx/ µx S/ µ S/ µ
2 2 2 Cx + C y + C x2C y + 2

ax
x+y x–y xy

C µx µy

K xy

µxµ y
K xy

x/y

µx/ µy+ Kxy

C µx/ µy

2 2 2 Cx + C y + Cx2C y − 2

µxµ y

1/x
x
2

1/µx

Cx/ µx 2 Cx µ
2 x 3 3 Cx µ x

Cx 2Cx 3Cx nCx

µ

2 x

x3 xn
*

3 µx

µ xn

n nCx µ x

Vrijedi samo za nezavisne slučajne varijable

MPa

Vjerojatnost preživljavanja 90% 50% 10%

Amplituda naprezanja

=-1

Broj ciklusa Slika 1.62: Dinamička čvrstoća i broj ciklusa do loma raspoređeni na Wöhlerovoj krivulji po normalnoj razdiobi

57

jer postupci zavarivanja postaju sve bolji i danas je već moguće postići da mehanička svojstva zavarenih spojeva budu jednaka onim osnovnog materijala. • za manji broj proizvoda. te biti otporni na koroziju. nosivost zavarenih spojeva može biti približno jednaka nosivosti osnovnog materijala • visoka nosivost se postiže pravilnim odabirom dodatnog materijala i parametara zavarivanja.700°C). ukoliko se radi o pojedinačnoj izvedbi. Oblik konstrukcije se nastoji prilagoditi opterećenju. a u prisustvu vodika i lokalno zakaljene strukture mogu dovesti do nastanka tzv. ili nemetalnih dijelova toplinskim postupkom taljenja ili omekšavanja na mjestu spoja. te u nuklearnoj tehnici. • u odnosu na lijevane. a čak potpuno odstraniti naknadnim žarenjem (kod čelika približno 500 . pripremiti i očistiti od nečistoća i oksida. ili pritiskanjem omekšanih osnovnih materijala. koji imaju približno jednaku temperaturu taljenja. kovane i zakovične konstrukcije. Kombinacijom zavarenih i lijevanih dijelova. Zavari i dijelovi koji se zavaruju predstavljaju zavareni spoj. gdje je potrebno upotrijebiti materijale postojane na višim i nižim temperaturama. Područje u kojem nastaje spoj naziva se zavar. Zavareni spojevi omogućavaju da se materijal konstrukcije optimalno iskoristi obzirom na čvrstoću. a ponekad čak i bolja. zavareni spojevi su najekonomičniji Nedostaci zavarenih spojeva su: • • zavarivanjem se bez problema spajaju samo materijali koji imaju jednaku ili približnu kvalitetu i sastav i koji su dobro zavarljivi. hladne pukotine. koji moraju istovremeno imati odgovarajuću čvrstoću i žilavost. Zavarivanje je spajanje metalnih. moguće je dobiti jednostavnu. te dobivanjem zavarenog spoja bez signifikantnih grešaka . Deformacije i zaostala naprezanja mogu se smanjiti pogodnim smjerom i redoslijedom zavarivanja. što prilikom hlađenja uzrokuje zaostala naprezanja. mjesto zavarivanja treba odgovarajuće oblikovati. Dijelovi koji se zavaruju su obično iz istih ili srodnih materijala. • 58 . Pored čelika. Posebno su opasna vlačna naprezanja. Primjena zavarenih spojeva kod izrade strojnih dijelova i metalnih konstrukcija stalno raste. Zavarene konstrukcije u strojogradnji imaju prednost pred lijevanima. na mjestu spajanja dolazi do lokalnog zagrijavanja i neravnomjernog rastezanja i skupljanja. sa ili bez dodavanja materijala. Prednosti zavarenih spojeva su: • u usporedbi s ostalim spojevima. ali mogu biti i iz raznorodnih materijala.2 ZAVARENI SPOJEVI Zavareni spojevi spadaju među nerastavljive veze i upotrebljavaju se prije svega za spajanje nosećih strojnih dijelova i konstrukcija. zavarene konstrukcije imaju tanje stjenke i do 30 % manju težinu. Zavarene konstrukcije su skoro nezaobilazne u kemijskoj industriji. Posebni zahtjevi postavljaju se kod zavarivanja cjevovoda. čvrstu i jeftinu konstrukciju. umjetne mase itd. Spoj nastaje taljenjem osnovnih i dodatnih materijala. pod posebnim uvjetima mogu se zavarivati bakar i bakarne legure. kako bi se povećala čvrstoća. jer smanjuju čvrstoću. aluminijeve legure.

troska. To se područje naziva zona utjecaja topline (ZUT).) utječe se metalurški na talinu (umirenje. S dodatnim sredstvima (npr. obložene elektrode. Obzirom na način nastanka kohezijskih sila u zavarenom spoju razlikuje se: • zavarivanje toplinskom energijom (zavarivanje taljenjem) • zavarivanje s mehaničkom energijom. kod određenih vrsta materijala dolazi do vezivanja sa slobodnim elementima iz atmosfere (kisik. Kod čelika ZUT zahvaća područje između linije staljivanja i područja u kojem temperatura pri zavarivanju prelazi temperaturu rekristalizacije (oko 40 % temperature taljenja).) i produžuje vrijeme 59 . gornji dio na vrhu naziva se lice zavara. vodik) u talini zavara. Dijelove koji se zavaruju potrebno je u određenim slučajevima predgrijavati na 100 do 150°C. itd. Materijal u zavarenom spoju ima strukturu lijeva. To se izbjegava zavarivanjem u zaštitnoj okolini (vakuum. toplo i hladno Slika 2. te dodatni materijal. zagrijava se na temperaturu koja je viša od tališta materijala dijelova koji se zavaruju. zaštitni plin. slika 2. tako da poslije zavarivanja zavareni spoj čini neraskidivu cjelinu. Zavareni spoj nastaje zbog kohezijskih veza koje postoje među atomima nakon hlađenja zavara u čvrsto stanje. 2. Pri zavarivanju toplinskom energijom na zraku. Zato ih se mora nakon zavarivanja zaštiti protiv vanjskih utjecaja. poroznost). dezoksidacija. Promjena mikrostrukture u ZUT može dovesti do slabljenja zavarenog spoja (krta zakaljena struktura ili pogrubljenje zrna).). što nakon hlađenja nepovoljno utječe na nosivost zavara (korozija. Donji dio zavara na dnu žlijeba naziva se korijen. i nakon potpunog otvrdnuća tvori čvrst.1. čelične materijale zagrijava na približno 600°C.• • zavareni spojevi imaju manju sposobnost prigušenja vibracija. zavareni spojevi su zbog svoje cijene neprimjereni za velikoserijsku proizvodnju. za odstranjivanje unutrašnjih naprezanja. Pri zavarivanju s toplinskom energijom spajani dijelovi iz jednakog ili srodnog materijala (osnovni materijal). a brzo lokalno zagrijavanje i hlađenje između zavarivanja vodi do nastanka zaostalih unutrašnjih naprezanja u okolici zavara. Pri tome dolazi na mjestu spoja do stapanja taline osnovnog i dodatnog materijala.1 NASTANAK ZAVARENOG SPOJA Zavareni spojevi općenito se temelje na kohezijskim silama u zavaru. legiranje. nerastavljiv spoj između spojenih dijelova. Jedno i drugo se može ukloniti žarenjem. itd. itd. Zbog brzog lokalnog zagrijavanja i hlađenja na mjestu zavara velik dio topline prelazi u osnovni materijal. ili prethodno deformirati s posebnim uređajem.1: Zavar nastao taljenjem . Pri tome se. tako da u određenom području u okolini zavara dolazi do promjene mikrostrukture osnovnog materijala dijelova koji se zavaruju. prašak. gdje se zavar kod zavarivanju štiti od reakcije s vanjskim elementima. te manju otpornost prema koroziji.

jer su kontaktne površine na sobnoj temperaturi. Zbog toga zavarivane površine moraju biti po mogućnosti glatke (hrapavost Rz ≤ 20 µm) i dobro očišćene (mehaničko i kemijsko čišćenje). 2. Materijal je dobro zavarljiv ako je standardnom opremom i procedurom zavarivanja moguće ostvariti upotrebljiv spoj. Zavarom se naziva dio materijala. čime se pospješuje proces difuzije atoma preko kontaktnih površina i rekristalizacije pod djelovanjem mehaničke sile pritiska.0 > 2.1 > 0.0 < 0. Time se utječe na poboljšanje mikrostrukture u zavarenom spoju i na pravilni oblik korijena i lica zavara.5…2. To dovodi do izmjene atoma i time do difuzije na dodirnim površinama. i zato je primjereno za velikoserijsku proizvodnju.1 < 0. lokalno do tališta.5 0. cijevi profili Temperatura zavarivanja [°C] 250…350 190…210 350…400 240…280 ≈ 250 200…250 350…400 240…280 obostrano jednostrano Vrućim alatom Toplotno-impulzno Visokofrekventno Zavarivanje trenjem 60 .4 < 0. lokalne rekristalizacije.0 0. te do nastanka adhezijskih i kohezijskih veza među dijelovima koji se spajaju. Dubina difuzijskog prodiranja je od 2 µm do 1 mm i ovisna je o vrsti spajanog materijala.0 > 2.0 > 2. itd.2 ZAVARLJIVOST MATERIJALA Zavarljivost je svojstvo materijala da se spajanjem zavarivanjem njegovih dijelova dobije upotrebljiv spoj.hlađenja. Kod toplog zavarivanja dodirne površine dijelova se prije zavarivanja na različite načine zagrijavaju do tjestastog stanja tj.) i tako poboljšati kvalitetu zavarenog spoja.2 > 0. žarenje. Jednakomjernost difuzijskog prodiranja je od presudne važnosti za nosivost zavarenog spoja.2: Način zavarivanja Vrućim zrakom (dušikom) Umjetni materijal PVC – tvrdi i meki Polietilen Polimetakrilat Poliamid (dušikom) PVC – meki Polietilen Polimetakrilat Poliamid PVC – tvrdi PVC – meki Polietilen Poliamid PVC – tvrdi i meki Polimetakrilat Poliamid PVC – tvrdi Polimetakrilat Zavarivanje termoplastičnih polimernih materijala Debljina [mm] > 2. odnosno smanjuje mogućnost oksidacije spajanih površina pri zavarivanju. Pri hladnom zavarivanju su za nastanak zavarenog spoja potrebne veće sile pritiska. Pri zavarivanju s mehaničkom energijom dijelovi se spajaju bez dodavanja materijala. U usporedbi sa zavarivanjem taljenjem.2 < 0. zavarivanje pritiskom je jednostavnije i ekonomičnije. Upotrebom dodatnih sredstava pospješuje se difuzija atoma i poboljšavaju svojstva zavarenog spoja. pri čemu je ponovljivost postupka vrlo visoka. koji se deformacijski omekšao i pri tome rekristalizirao.1 > 0.0 > 2. Zavar se naknadno također može obraditi (oblikovanje tjemena i korijena zavara.0 > 1. Upotrebom različitih plinova sprječava se.5…2.1 profili. U području spoja spajani materijali su izloženi velikim plastičnim deformacijama. Materijal je slabo zavarljiv ako se spoj ostvaruje složenom opremom i procedurom zavarivanja Tabela 2.

Mn. Si. čelici za cementaciju su svi dobro zavarljivi. U daljem tekstu su navedeni neki najčešće upotrebljavani materijali. Zavarljivost nodularnog i temper lijeva je bolja negoli sivog lijeva zbog njihove veće rastezljivosti i žilavosti. Bitan element. I u jednom i u drugom slučaju potrebno je čekičati zavar da bi se smanjila vjerojatnost nastanka pukotina. potrebno predgrijavanje i naknadna obrada.23 % C imaju najbolju zavarljivost. Č3139.07% zajedno). Pored toga na zavarljivost velik utjecaj ima i debljina dijelova koji se zavaruju. njegova kemijska i mehanička svojstva. vodika). prije svega Si i Mn. ali u necementiranom stanju. Općenito su dobro zavarljivi čelični ljevovi ČL0300 i ČL0400. Pri većem sadržaju ugljika zavarljivost je slabija. ostali uz određene potrebne mjere. manja žilavost). te krutost konstrukcije. koji utječe na zavarljivost čelika je ugljik (C). W. Č0360. što utječe na postupak zavarivanja. iako je potrebno uzimati u obzir grublju i manje žilavu strukturu. S) i legirnih dodataka (Cr.045% (ali 0. starenje. otvrdnuće. slabe zavarljivost. Na zavarljivost utječe sastav materijala. Nb.01%. Zbog visokog postotka C u ZUTu može doći do povećanja tvrdoće.02%. što utječe na brzinu hlađenja. te 28Cr4 (prema DIN-u). Č4730. Prisutnost sumpora i fosfora u čeliku također slabi zavarljivost čelika. jer se brzo hlade i oksidiraju. Visokolegirani čelici. Zbog toga dolaze u obzir postupci zavarivanja MIG i TIG.7): • • • konstrukcijski čelici: dobro zavarljivi čelici su Č0260. rezervoara. Č0460 i Č0560. Konstrukcijski čelici. Najbolju zavarljivost imaju nelegirani i niskolegirani konstrukcijski čelici. Aluminij (Al) i aluminijeve legure. Kod čelika je vrlo važno. Za zavarene konstrukcije uglavnom se upotrebljavaju sljedeći čelici (vidi svojstva u Tabeli 1. Ti. dušika. Cu.650°C i postepeno hladiti nakon zavarivanja. te o čistoći (razne primjese i plinovi kisika. Povećana količina ugljika u čeliku uzrokuje da se čelik na mjestu zavarivanja i u neposrednoj okolici zavara pri hlađenju zakali (visoka tvrdoća. Ni. te magnezijeve (Mg) legure su teže zavarljive nego čelici. Laki metali. Sivi lijev ima slabu žilavost i ne prenosi unutrašnja naprezanja. te velike debljine dijelova koji se zavaruju. da je kao materijal osjetljiv na pukotine (tople i hladne). tj. sa sadržajem do 0. vozila. koji se upotrebljavaju za gradnji mostova. tim bolje što im je čvrstoća manja. koji sadrže ukupno više od 10% svih legiranih elemenata. strojeva. Zavarljivost čelika ovisna je o njegovom kemijskom sastavu.čija je ponovljivost problematična. Kod toplog zavarivanja potrebno je dijelove zagrijati na 600. Co). Čelični lijev ima dobru zavarljivost kao srodni čelici.. utjecaje zareza. Moguće je hladno zavarivanje bez predgrijavanja s elektrodama na bazi nikla. a za dobru zavarljivost ne bi trebao prelaziti 0. ako se izabere odgovarajući postupak zavarivanja. koji se dobro spajaju zavarivanjem. Većina metala i umjetnih materijala je dobro zavarljiva. itd. Sadržaj sumpora i fosfora ne smije prelaziti 0. Za zavarivane strojne dijelove najvažniji materijal je čelik. Ta. 61 . I drugi legirni elementi. P. Čelici. Zavaruje se plamenom ili lukom s istovrsnim dodatnim materijalom (šipke ili obložene elektrode iz sivog lijeva). čelici za poboljšanje: za zavarivanje taljenjem sa najpogodniji čelici Č1330. Ostalih nečistoća u čeliku treba biti manje od 0. Al. krhka struktura. zavarivanje se provodi slično kao i kod sivog lijeva. zavaruju se samo uz posebne postupke. V. itd. o postotku osnovnih elemenata (C. jer o njoj ovisi brzina hlađenja zavara. ali i na toplo. Mo. pa se svojstva tog dijela razlikuju od osnovnog materijala..

S stanovišta zavarivanja je važna podjela na termoreaktivne polimere – duroplasti. Zavari se općenito dijele na: • sučeone zavare. taljenjem se zavaruju: • bez žlijeba (bez pripreme ruba) – sučeoni spojevi tankih limova i dijelova. slika 2. • kutne zavare. te su dobro zavarljivi. slika 2. slika 2. načinu zavarivanja. Polimerni materijali su vrlo različiti s gledišta izvornih sirovina i načina proizvodnje. koji se nakon proizvodnje ne daju toplinski oblikovati i zato su nezavarljivi.8a. koji se pri povišenoj temperaturi smekšaju ili tale. 2. zahtjeva i mogućnosti. Bakar (Cu). koji se u cijelosti prekrivaju Usporedni spoj spoj dvaju usporednih dijelova Kutni T spoj spoj dvaju pravokutnih dijelova Križni spoj spoj triju dijelova.8a i b. Osnovni oblici zavarenih spojeva prikazani su u tabeli 2. a Ti u dodatnom materijalu poboljšava svojstva zavara.3: Naziv spoja i opis Poprečni presjek Sučeoni spoj dijelovi leže u ravnini Sučeoni spoj s ivicom spoj dijelova s ivičastim rubom Preklopni spoj spoj dijelova koji se djelomično prekrivaju Paralelni spoj spoj dijelova. koji se križaju Rubni spoj spoj rubova dijelova pod proizvoljnim kutom Višedijelni spoj spoj više dijelova koji spojeni tvore žlijeb 62 . slika 2. Nikal (Ni) i njegove legure (NiFe.8e i f. NiCu. manja opterećenja. Oblici zavarenih spojeva obzirom na položaj dijelova Naziv spoja i opis Poprečni presjek Kosi spoj spoj dvaju pod kutom dijelova Tabela 2. Ovisno o debljini dijelova koji se zavaruju. Za zavarivanje je preporučljiv MIG i TIG postupak. • posebne zavare.3 VRSTE ZAVARENIH SPOJEVA I ZAVARA Zavareni spojevi dijele se obzirom na međusobni položaj dijelova koji se zavaruju.3. NiCr. te termoplastične polimere (termoplasti).Teški metali. NiMn. Mjedi imaju bolju zavarljivost pri manjem sadržaju cinka (Zn). Titanove (Ti) legure dobro su zavarljive.8c i d. postupku zavarivanja. NiMoCr) su zavarljivi pod određenim uvjetima. mjedi (CuZn legure) i bronce (CuSn legure) su dobro zavarljivi.

te potrebne oznake na radioničkim crtežima. U prvom načinu zavar se počne izvoditi na rubu zavarivanih dijelova. 63 .4 daje neke vrste i oblike taljenih zavara. slika 2. Zato se kvaliteta i nosivost zavarenog spoja može znatno poboljšati. sučeoni zavari a) b) kutni zavari c) d) e) posebni zavari f) Slika 2. Kod zavarivanja taljenjem zavarivački postupci teku od ruba ili k rubu. • vertikalni. slika2. • horizontalni na zidu.9d. Zavarivanje se započinje i završava na produžnoj pločici. Tabela 2. e. Svi drugi položaji su kosi.9a. • • nad glavom.debeli dijelovi odnosno zavari s posebnim zahtjevima.9b. a) b) d) c) Slika 2. slika 2. Pri tome treba znati da su kvaliteta i nosivost zavara najslabiji na njegovom početku i kraju. produžne pločice se odrežu. sa ili bez prekida.8b. veća opterećenja.8c i d. slika 2. Tabela 2. te u posebno oblikovanom žlijebu (posebno obrađeni rubovi prije zavarivanja). odakle se.9c.8: Opća podjela zavara s obzirom na položaj dijelova koji se zavaruju a) sučeoni V-zavar b) sučeoni X-zavar c) kutni zavar d) dvojni kutni zavar e) sučeoni K-zavar kutnog T-spoja f) polovični Y-zavar s kutnim zavarom u korijenu Po položaju zavarivanja razlikuju se četiri osnovna položaja: horizontalni.5 prikazuje vrste i oznake zavara spojenih pritiskom. slika 2.10. nastavlja prema oba ruba. pa se dobije jednakomjerna kvaliteta zavara po čitavoj njegovoj dužini. slika 2.f .9: Osnovni položaji zavarivanja a) horizontalni b) horizontalni na zidu c ) vertikalni d) iznad glave Po kontinuitetu zavari mogu biti neprekinuti i prekinuti. slika 2.• • u prirodnom žlijebu s međusobnim nalijeganjem dijelova (bez posebne obrade rubova) – obični kutni zavar. kod drugog na sredini. Nakon hlađenja zavara. ako se zavaruje s produžnom pločicom jednake debljine.

Ako pak opterećenja djeluju okomito na njegov smjer. slika 2.izvadak Naziv Oznaka zavara Sučeoni spojevi Polovični Y zavar Dvostruki Y zavar K zavar U zavar Dvostruki U zavar J zavar Dvostruki J zavar Kutni spojevi Priprema Izvedba Kutni zavar Dvostruk i kutni zavar Rubni plosnati zavar Ugaoni zavar Rubni spojevi Rubni V zavar Tabela 2. naziva se poprečni zavar.5: Naziv Zavar s zadebljanje m Zavar sa srhom Jednoredni točkasti zavar Dvoredni točkasti zavar Oznaka Priprema Izvedba Vrste i oblici mehanički spojenih zavara po EN 22553 Naziv Čeoni spojevi Gnječeni zavar Preklopni spojevi Bradaviča sti zavar Šavni zavar Oznaka Priprema Izvedba produžna pločica 64 .Ako zavar prenosi opterećenja koja djeluju uzduž njegovog položaja.35. naziva se uzdužni zavar.4: Naziv zavara Zavar s ivicom I zavar V zavar Polovični V zavar Široki V zavar X zavar Y zavar Oznaka Priprema Izvedba Vrste i oblici taljenih zavara po EN 22553 . Tabela 2.

na vizualna i dimenzijska kontrola. razred kvalitete). Vanjske greške se lako zapaze prostim okom. izabire se pri srednjim iznosima opterećenja gdje lom zavara ne uzrokuje ispad glavne funkcije stroja ili naprave. razred kvalitete – Nema posebnih zahtjeva. te 100% . preše. izabire se pri visokim opterećenjima. Prema ISO 10721 i DIN 18800 zavareni spojevi se razvrstavaju u četiri razreda kvalitete: 1.4 PRORAČUN ČVRSTOĆE ZAVARENIH SPOJEVA Proračun čvrstoće zavarenih spojeva izvodi se prema osnovnim izrazima čvrstoće. Upotrebljeni osnovni i dodatni materijal moraju imati atest. ili se otkriju pomoću magnetskog praha ili penetrirajuće boje. dizalice. odnosno prema posebnim zahtjevima kod rezervoara i tlačnih posuda u strojogradnji i gradnji kotlova (dimnjaka). pukotine u zavaru ili ZUT-u. razred kvalitete – U drugom razredu kvalitete su sve vrste spojeva i zavara. kućišta ležajeva. DIN EN 729-1 i 729-2 razvrstava greške u zavaru i propisuje odgovarajuće metode za njihovo otkrivanje. određeni dijelovi kućišta. 2. neprovaren korijen. i pri srednje velikim iznosima dinamičkih opterećenja (npr. Pri tome se uspoređuju radna naprezanja s dopuštenim naprezanjima u zavaru. U te greške spadaju zračni ili plinski mjehuri u zavaru. razred kvalitete – Sučeone zavare tog razreda moraju izraditi atestirani zavarivači. Zavaruju zavarivači s atestom za postupke i položaje zavarivanja. razred kvalitete).na kontrola zavara s ultrazvukom. za namjene proračuna zavari se razvrstavaju u tri skupine. kako slijedi: skupina B zavari visoke kvalitete (1. ali u zavaru ne smije biti pukotina.). izvodi se 100% kontrola (radiografska. uređaji. vozila. Zahtjeva se 10% . pa se naprezanja računaju slično kao u gradnji čeličnih konstrukcija. i 2. radni strojevi. hladno naljepljivanje između zavara i osnovnog materijala. 65 . itd.Slika 2.zavari srednje kvalitete (3. 3. ili uzrokuje ispad (otkaz) glavne funkcije stroja ili naprave. Proračun zavarenih spojeva u općoj strojagradnji nije propisan standardom. Materijali su atestirani. manje su greške dopuštene. ograde. potpore. itd. koji su mogući na konstrukciji. Obavezna je 50% kontrola. skupina C . gdje lom zavara nema bitnih posljedica. izabire se pri manjim opterećenjima. Zavar izvode samo stručno osposobljeni zavarivači s atestom za taj razred kvalitete. sanduci. kako je to propisano evropskim standardom ENV 1993-1-1. itd. ultrazvučna).zavari niske kvalitete (4. itd.10: Zavarivanje s produžnom pločicom Kvaliteta zavara ovisi o tipu i količini grešaka koje u njemu nastaju pri zavarivanju. 4.) 2. Zavari moraju biti bez grešaka. gdje je lom zavara opasan po život. i pri statičkim i manjim dinamičkim opterećenjima (npr. razred kvalitete – U tom razredu moraju sve vrste sučeonih zavara imati provareni korijen. zaostala troska. a kutni i križni zavari provarene presjeke. Ultrazvučnim ili rendgenskim postupkom moguće je otkriti i unutrašnje greške. razred kvalitete). Prema DIN EN 25817. vrijedi samo za jednostavne konstrukcije. zatim pri velikim dinamičkim opterećenjima (npr.) skupina D .

u čemu se određuju radna naprezanja u pojedinim kritičnim presjecima zavara. slika 2. gdje je a računska debljina i lzv nosiva dužina pojedinog zavara u zavarenom spoju koji prenosi vanjska opterećenja. a kod kutnih zavara to su priključne ravnine zavara na spajanim dijelovima.c. . Kod kutnih zavara za računsku debljinu zavara uzima se visina istokračnog trokuta ucrtanog u poprečni presjek zavara.2). U izboru potrebne debljine kutnih zavara koristi se nejednadžba (2. Kod zavarivanja bez dodataka na početku i kraju zavara ne postiže se puna debljinu. Kod sučeonih zavara to je okomit presjek zavara uzduž njegove osi.1) a) a lzv a l b) a lzv a a=t a Slika 2. Stoga je 66 .d i e. koji opterećuju zavareni spoj. i mora se cijelu dužinu zavara l smanjiti na svakoj strani za po jednu debljinu zavara a. U proračunu čvrstoće zavarenih spojeva zavari se smatraju samostalnim elementima. puna debljina zavara je po cijeloj dužini spoja l i vrijedi lzv = l. Kod proračuna je najvažnije pravilno određivanje ukupne nazivne nosive površine zavara Azv = Σa⋅ lzv.33: Računska dužina zavara lzv a) sučeoni zavar b) kutni zavar l Za nosivu dužinu zavara lzv uzima se dužinu na kojoj zavar ima punu debljinu a.Posebnu pozornost treba posvetiti pravilnom određivanju sila i momenata. potrebno je pri proračunu zavarenih spojeva u općoj strojogradnji uzeti u obzir vrijednost opterećenja koja se određuje po izraza(1. a) d) c) e) b) tmin tmin t tmin Slika 2. te u slučajevima kada su opterećenja samo približno poznata. slika 2.32a. slika 2.10. slika 2.33. slika 2. Ako se zavaruje s produžnom pločicom.32a. slika 2.32: Računska debljina zavara a) sučeoni zavar b) sučeoni kutni zavar c) izbočeni kutni zavar d) udubljeni kutni zavar e) raznostranični kutni zavar Kod sučeonih zavara računska debljina a zavara jednaka je debljini dijelova koji se zavaruju (a=t).32b. Pri udarnim opterećenjima.32 b. odnosno debljini najtanjeg dijela u spoju različito debelih dijelova (a = tmin). stohastički (slučajno) opterećenih konstrukcijskih dijelova.

Uzdužna smična i normalna naprezanja τ i σ su jednaka na objema priključnim ravninama. τ⊥ − smično naprezanje. da je dužina zavara u granicama max(6a. slika 2. tlačno ili smično (poprečno i uzdužno) opterećenje zavarenih spojeva silom F. koje djeluje okomito na poprečni presjek zavara.34: Kritični presjeci i osnovna naprezanja u zavaru a) sučeoni zavar b) kutni zavar Pod djelovanjem vanjskih opterećenja u priključnim ravninama sučeonih i kutnih zavara mogu nastati različita naprezanja.4) 67 . određuju se pripadajuća naprezanja po izrazu: σ n⊥  σ ⊥ zv dop  F τ s⊥  = ≤ Azv  τ zv dop τs | |   σn⊥ [N/mm2] normalno vlačno/tlačno naprezanje okomito na računsku ravninu zavara. (2. slika 2. Općenito vrijedi.35 (2. 40 mm) ≤ lzv ≤ 150a. koje djeluje okomito na računsku ravninu zavara σ − normalno naprezanje. Kod kutnog zavara potrebno je uzeti u obzir da je normalno naprezanje σ⊥ na jednoj priključnoj ravnini jednako poprečnom smičnom naprezanju τ⊥ na drugoj priključnoj ravnini τ⊥ = σ⊥ i obratno. τ − smično naprezanje.34. koje uzrokuje pojedino stanje naprezanja.4. Kod kružnih zavara smatra se da je debljina zavara po cijelom obodu jednaka. koje djeluje u računskoj ravnini okomito na dužinu zavara i nastoji zavar smično prekinuti po debljini. slika 2.1 Tlačna. Nastalu šupljinu u zavaru na krajevima zavarivanja je potrebno popuniti navarivanjem. vlačna i smična opterećenja zavarenih spojeva Za vlačno. 2. koje djeluje u računskoj ravnini uzduž zavara i nastoji zavar smično prekinuti po dužini.u tom primjeru nosiva dužina zavara lzv = l − 2a.34: σ⊥ − normalno naprezanje.3) a) τ⊥ τ|| σ⊥ a=t σ|| b) σ1⊥ priključna ravnina zavara 1 σ1| | τ2| | σ2⊥ σ1⊥ = τ2⊥ τ1⊥ = σ2⊥ σ1| | = σ2 | | τ1⊥ τ1| | τ2⊥ a σ|| σ2 | | a priključna ravnina zavara 2 Slika 2.

21). Tabela 2.τs⊥ [N/mm2] [N/mm2] τs F [N] Azv [mm2] σ⊥zv.5) 68 .35 prikazuje primjer vlačnog opterećenja sučeonog i kutnog zavarenog spoja.22) dopušteno smično naprezanje zavara.22) Slika 2.4) izračuna se ukupno smično naprezanje tako da se u prikazanom primjeru odredi noseća površina Azv = Σa⋅lzv = 2 a1⋅lzv1 + a2⋅lzv2.dop [N/mm2] τzv dop [N/mm2] smično naprezanje poprečno na dužinu zavara. Oba se naprezanja provjeravaju posebno. Kod kutnog zavarenog spoja potrebno je uzeti u obzir. da pod opterećenjem vlačnom silom F nastaju vlačna naprezanja σn⊥ na normalnoj priključnoj ravnini i istovremeno poprečna smična naprezanja τs⊥ na poprečnoj priključnoj površini.36 sila opterećenja računski presjek zavara.9 i izrazi (2.35: Vlačno opterećeni zavareni spojevi a) sučeoni zavar b) kutni zavar Azv +σn⊥ Slika 2. Tabela 2. a u poprečnom zavaru lzv2 nastaju poprečna smična naprezanja τs⊥. Pod opterećenjem. lzv1 poprečni zavar lzv1 Azv lzv2 τs | | τs⊥ τs | | lzv2 F a2 uzdužni zavar Slika 2.36 smično naprezanje uzduž zavara. Prema izrazu (2.dop A a1 (2. Azv = Σa⋅lzv dopušteno normalno naprezanje zavara. slika 2. u uzdužnim zavarima dužine lzv1 pojavljuju se uzdužna smična naprezanja τs.21).5⋅lzv2. normalno uzdužno naprezanje σ u poprečnom presjeku zavara jednako je normalnom naprezanju u samom konstrukcijskom dijelu: σ || = F ≤ σ zv . nosivost poprečnog zavara u proračunu ne uzima se u obzir. Naprezanja se računaju kao jednakovrijedna. (2. Ako je u prikazanom primjeru lzv1 > 1. a) F lzv Azv +σn⊥ F b) d a a +σn⊥ a Slika 2.36: Smično opterećeni zavareni spoj U primjeru opterećenja uzdužnog zavara uzdužnom silom F (bez momenta savijanja).36 prikazuje primjer istovremeno smično opterećenih uzdužnih i poprečnih kutnih zavara. (2.9 i izrazi (2. slika 2.

37: a) L F lzv a=t +σs⊥ b) F L a1 Azv +σs⊥ lzv2 Azv −σs⊥ a2 yzv −σs⊥ težište zavara Slika 2.dop [N/mm2] Ms ⋅ y zv ≤ σ ⊥ zv I zv dop (2.6) moment savijanja okomit na računsku ravninu zavara.22) 2.2 Opterećenje savijanjem zavarenih spojeva U slučaju opterećenja zavara momentom savijanja Ms određuje se najveće normalno naprezanje od savijanja u zavarenom spoju po izraza. Tabela 2. 69 . (2.22) Kod uzdužnih zavara opterećenih na savijanje (Slika 2.dop [Nmm] [mm4] [mm] [N/mm2] Ms ⋅ yzv ≤ σ zv .9. (2.4. izrazi (2.A [mm2] računski presjek cijelog konstrukcijskog dijela σzv.21).9 i izrazi (2.21). Tabela 2. slika 2.dop I (2. (2.38) nastaju naprezanja od savijanja σs koja su jednaka naprezanjima savijanja dijelova konstrukcije i ona se na mjestu najvećeg momenta savijanja uzduž zavara određuju po izrazu: σs | | = Ms I yzv σzv. Tabela 2.9.dop [N/mm2] dopušteno normalno naprezanje zavara.37: Zavareni spojevi opterećeni savijanjem a) sučeoni zavar b) kutni zavar σ s⊥ = Ms [Nmm] Izv [mm4] yzv [mm] σ⊥zv.21). izrazi (2. Ms = F⋅L moment inercije računske površine zavarenog priključka udaljenost zavara od težišnice zavarenog priključka dopušteno normalno naprezanje zavara.7) uzdužni moment savijanja zavara moment inercije poprečnog presjeka zavarenog nosača udaljenost zavara od težišnice presjeka zavarenog nosača dopušteno normalno naprezanje zavara.22).

21). slika 2.38: Savojno opterećeni uzdužni zavareni spojevi zavarenih profila a) sučeoni zavar b) kutni zavar Uzdužna naprezanja od savijanja obično nisu kritična. pa ih se u praksi rijetko provjerava.38 [N] poprečna sila u promatranom presjeku [mm3] statički moment poprečnog presjeka zavarenog nosača nad računskom površinom zavara H = y1⋅A1 + y2⋅A2 za uzdužni sučeoni zavar.38.22).4.38a Σa = 2a za uzdužni dvojni kutni zavar. (2. 70 . Kritična su uzdužna smična naprezanja u računskim ravninama zavara.a) s=a b A1 = b⋅t t b) y1 b A1 = b⋅t yzv a stojni lim pojas n τ|| A2= l⋅s y2 σs | | n Ms y1 l n pojas t yzv τ|| σs | | n stojni lim Fp Ms Fp Slika 2. Tabela 2.39. slika 2. koja se pojavljuju zbog savijanja zavarenih nosača. 2. slika 2.3 Torzijska opterećenja zavarenih spojeva Pri torzijskim opterećenjima kružnih zavarenih spojeva (obično kutni zavar) pojavljuju se na priključnim ravninama smična torzijska naprezanja. Jednostavni torzijski opterećeni kružni zavareni spojevi.38a H = y1⋅A1 za uzdužni kutni zavar. slika 2. slika 2.9) [N/mm2] tangencijalno naprezanje od torzije uzduž zavara.38b [N/mm2] dopušteno smično naprezanje zavara. slika 2.39 [Nmm] moment torzije zavara [mm3] polarni moment otpora računske površine zavara. provjeravaju se po izrazu: τt | | = τt T Wtzv T ≤ τ zv dop Wtzv (2. Ta se naprezanja moraju provjeriti na mjestu najvećih poprečnih sila uzduž zavara po izrazu: τ || = τ Fp H I Σa τzv.dop Fp ⋅ H I ⋅ Σa ≤ τ zv dop (2.9 i izrazi (2.8) [N/mm2] uzdužno smično naprezanje u zavaru. koja djeluju u obodnom smjeru zavara. slika 2.38b [mm4] moment inercije poprečnog presjeka zavarenog nosača [mm] ukupna debljina svih uzdužnih zavara Σa = a za uzdužni sučeoni zavar. slika 2.

21). slika 2.10) Općenito. (2. Njihova raspodjela aproksimira se kao proporcionalna s udaljenošću r od težišta i računa se po izrazu: τt ≅ T ⋅r I t .40.11) lzv F b b τt Azv r težište zavarenog spoja τs⊥ τt L lzv Slika 2. kod torzijski opterećenih zavarenih spojeva (obično s ravnim kutnim zavarima) tangencijalna naprezanja τt nisu raspoređena jednakomjerno po površini zavara. dop Azv π a (d + a ) (2.dop [N/mm ] dopušteno smično naprezanje zavara.9 i jednadžbe (2.40: Torzijski opterećen zavareni spoj s ravnim i kutnim zavarima 71 a .Wtzv 2 3 ( d + 2a ) π 1 −  = 16    d     d + 2a  4     τzv.22) T a d d Azv a τt | | τt | | Slika 2. Tabela 2.39: Torzijski opterećen kružni zavareni spoj Treba provjeriti i smično naprezanje uzduž zavara: τs = Fo 2T / d ≅ ≤ τ zv . zv (2. nego su najveća u vlaknima materijala najudaljenijima od težišta zavarenog priključka.

Vijčani spojevi se mogu općenito razvrstati u slijedeće skupine: • Nosivi vijčani spojevi. zatezanje. ili obrnuto. ili je zamjenjuje dio spajanog strojnog dijela. Obzirom da su vijak i matica najčešće korišteni strojni dijelovi na svim područjima tehnike. • Pokretni navojni spojevi. • nosivost vijčanog spoja proporcionalna je veličini i kvaliteti korištenog vijka i navoja. veličina i materijal su standardizirani. Namjena im je zatvaranje ulaznih i izlaznih otvora posebno oblikovanim vijcima. S njima se postižu velike aksijalne sile za narinute male obodne sile. a koriste se za pričvršćivanje rastavljivih strojnih dijelova koji su izloženi raznovrsnim opterećenjima.Pri tome je potrebno uzeti u obzir da se zbog djelovanja sile F u zavaru pojavljuju i poprečna smična naprezanja τs⊥. Najčešći su. kod kliznih ležajeva. u kojemu onda treba izraditi unutarnji navoj. Prednosti vijčanih spojeva su slijedeće: • mogu se međusobno spajati svi materijali. • vijčani spojevi vrlo dobro podnose dinamička opterećenja. koriste se za brtvljenje. rastavljive veze raznih strojnih dijelova dosjednim vijcima. a drugi desni navoj. • Dosjedni vijčani spojevi. pri čemu vijak ima vanjski navoj. te kod regulacije ventila. Matica može u vijčanom spoju biti samostalan dio. npr. kod vijčanih vretena alatnih strojeva. Služe za mjerenje dužina kod mehaničkih mjerila. Češće se izvode bez negoli sa prednaprezanjem. a matica odgovarajući unutarnji navoj. Koriste se za pričvrsne. njihov oblik. Kod zatega sa dva vijka jedan vijak ima lijevi. npr. koja se moraju dodati smičnim naprezanjima od torzije τt. u rezervoarima i sl. • vijčani spoj se može proizvoljno rastaviti i ponovno sastaviti bez bitnih posljedica za spajane dijelove. • neprestana napregnutost u okolini prednapregnutih vijčanih spojeva. a pored spajanja. Namijenjeni su za prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno. Koriste se kod zatega s jednim ili dva vijka. • Mjerni vijčani spojevi. • Vijčani spojevi za zatezanje. Osnovni elementi vijčanog spoja su vijak i matica. (2. koji dobro podnose smična opterećenja i istovremeno centriraju spajane dijelove.dop . 72 . u vijčanim dizalicama i sl.12) 3 VIJČANI SPOJEVI Vijčani spojevi spadaju u rastavljive spojeve. • visoka koncentracija naprezanja na mjestima nalijeganja glave vijka ili matice na površinu spajanih dijelova. Nedostaci vijčanih spojeva su: • slabljenje presjeka spajanih dijelova i veliko zarezno djelovanje zbog uzdužnog provrta ili provrta s navojem. Koriste se za podešavanje raznih naprava. Zato se čvrstoća provjerava prema izrazu τ ⊥ = τ t + τ s ⊥ ≤ τ zv . mjerenje i prijenos gibanja. • Brtveni vijčani spojevi. • visoki stupanj standardizacije vijaka i matica osigurava niske troškove nabave i jednostavnu zamjenu. Izvode se sa ili bez prednaprezanja. • Diferencijalni vijčani spojevi. regulaciju.

3. Profil plosnatog navoja.1. Nominalan promjer navoja je uvijek vanjski promjer navoja. Kut nagiba obavijenog pravca. Obzirom da se razlikuje lijeva i desna zavojnica. te. Kako bi se vijak mogao spojiti s maticom. koji je jednak kutu između tangente zavojnice i normalne ravnine na njezinu os. Ako se kosi pravac obavija oko stošca dobije se konusna zavojnica. Glavna dimenzija navoja je nominalan promjer navoja. Dio zavojnice između tih točaka je jedan zavoj.1. a) α P α d2 π⋅d2 Slika 3. razlikuje se desni i lijevi navoj. dok se lijeva zavojnica dobije obavijanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. pa se razlikuju lijeva i desna zavojnica. Navoj koji se obavija po vanjskoj plohi valjka naziva se vanjski navoj.1) kut uspona zavojnice (navoja) korak zavojnice (navoja) promjer zavojnice (srednji promjer navoja) Navoj nastaje gibanjem geometrijskog tijela određenog profila po zavojnici. Smjer obavijanja pravca može biti lijevi ili desni.1 Vrste navoja Profili navoja dijele na plosnate i trokutaste.2a. slika 3. Temelj navoja je zavojnica. slika 3. slika 3. slika 3. Desna zavojnica se dobije obavijanjem pravca oko rotacijskog tijela u smjeru kazaljke na satu.a. obli navoj itd. trapezni navoj.1b.2b do g. te je označen s d za vijke i D za matice. je kvadrat zato se takav navoj naziva i kvadratni navoj. pilasti navoj.3. slike 3. navoji vijka i matice moraju biti usklađeni.2a. a navoj koji se obavija po unutarnjoj plohi cilindrične šupljine naziva se unutarnji navoj.1c. prema slici 3. za njega vrijedi: tan α = α P d2 [°] [mm] [mm] P π ⋅ d2 P (3. 73 .1. Navoji kojima je teorijski profil trokut dijele se na više vrsta: metrički navoj. slika 3. Vijak je svaki strojni dio koji ima vanjski navoj. cjevasti (Whithworthov) navoj.1 ZAVOJNICA I NAVOJ Navoj je osnovni dio vijka i matice preko kojega se prenose spojne sile. naziva se kut uspona zavojnice. a matica je dio koji ima unutarnji navoj. Zavojnica je krivulja koja se dobije obavijanjem kosog pravca oko cilindra promjera d2..1: Zavojnica b) c) a) nastanak zavojnice b) desna zavojnica c) lijeva zavojnica Ako se oko valjka obavija dvije ili više paralelnih zavojnica dobije se dvovojna ili viševojna zavojnica. Udaljenost između dvije točke iste zavojnice koje leže na istoj osi naziva se visina zavoja ili korak zavojnice P.

npr. npr. R 1/2″. u posebnim slučajevima navoji drugog reda prioriteta. Osnovica trapeznog navoja je istokračan trokut s kutom profila 2β = 30°. te nominalnim promjerom navoja d i korakom navoja P u mm. tabela 3.1. velika sigurnost od odvijanja.2: Osnovni profili navoja a) kvadratni navoj b) metrički normalni navoj c) metrički fini navoj d) cjevasti (Withworthov) navoj e) trapezni navoj f) pilasti navoj g) obli navoj Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Trapezni navoj zamjenjuje nekada često korišten kvadratni navoj. Prvenstveno se koriste navoji prvog reda prioriteta. M 20. a teorijski profil mu je trapez. Kod finih metričkih navoja uz oznaku se još dodaje i veličina koraka P u mm. npr. škripcima. vretena u dizalima. Zbog mogućnosti dobrog brtvljenja upotrebljavaju se za spajanje cijevi vodovodnih ili plinskih instalacija i raznih armatura. a prvenstveno kod pričvrsnih vijaka i matica. Aksijalni profil i dimenzije cjevastih navoja dani su u navedenim standardima i raznim priručnicima.2b i c. Slika 3. M 20 ×1. oznaci navoja dodaje se i međunarodna oznaka LH (left-hand). npr. Profil navoja zaobljen je na tjemenu i u korijenu navoja. slika 3.1 navodi neke vrijednosti metričkih navoja koji se pretežno koriste u općoj strojogradnji.a) b) 60° c) 60° d) 55° e) 30° f) 3° 30° g) Slika 3. Trapezni navoj. Navoji su podijeljeni u tri reda prioriteta. te je standardiziran prema ISO 228. Normalni metrički navoji se najviše upotrebljavaju u općoj strojogradnji. DIN 2999 i DIN 3858.2d. jer se zbog automatskog centriranja vijak s trapeznim navojem lakše pomiče nego vijak s kvadratnim navojem. Osnovni profil navoja vijaka s metričkim navojem standardiziran je prema ISO 261. slika 3. Najviše se koristi za pokretne navojne spojeve. Trapezni navoj označava se slovima Tr. tabela 3.2.. a dimenzije navoja prema ISO 724. tabela 3. Oblik trapeznog navoja standardiziran je prema ISO 2901. odnosno DIN 13 T1 (normalni navoj) i DIN 13 T12 (fini navoj). Standardi razvrstavaju navoje prema nominalnom promjeru navoja d u tri reda prioriteta. prešama i sl. a osnovne dimenzije prema ISO 2902 i DIN 103.5. npr M 20 X 1. navedene su dimenzije najčešće korištenih trapeznih navoja u općoj strojogradnji.2e. 74 30° . U tabeli 3. Fini metrički navoji koriste se u slučajevima kada se traži što manje slabljenje elemenata vijčanog spoja. pri čemu navode za svaki nominalan slučaj preporučene i moguće korake navoja P.5 LH. Normalni metrički navoji označavaju se slovom M i nominalnim promjerom navoja d u mm. Ako se radi o lijevom navoju. npr. Nominalni promjer cjevastog navoja slaže se s unutarnjim promjerom cijevi. Ima teorijski profil istostraničnog trokuta s kutom profila navoja 2β = 60°. Označuje se slovom R i nominalnim promjerom u colima. Cjevasti navoj (Whithworthov navoj) ima teorijski profil jednak istokračnom trokutu s kutom profila navoja 2β = 55°. Razlikuju se normalni i fini metrički navoji. mali i točni pomaci vijka ili matice u aksijalnom smjeru itd. Tr 20 × 4.2. a samo iznimno trećeg.

određuje se prema izrazu: C= C ∆l l E A [N/mm] [mm] [mm] [N/mm2] [mm2] E⋅A l (3. osim krutosti tijela vijka uzimati u obzir i krutost sudjelujućih dijelova glave vijka δG i dijela vijka δU i matice δM koji se uvrće (ili dijela u kojega je vijak uvrnut). visina sudjelujućeg volumena matice. Ad ≈ π⋅d2/4 dužine pojedinih dijelova tijela vijka s konstantnim presjekom Ai površina pojedinih presjeka tijela vijka dužine li dužina tijela vijka s neuvrnutim dijelom navoja presjek naprezanja navoja vijka dužina sudjelujućeg volumena dijela vijka uvrnutog u maticu. te se pri tome elastično deformiraju.4⋅d nominalni promjer navoja. 3.7 površina sudjelujućeg presjeka glave vijka i matice. krutost vijka CV dobije se iz: 1 1 l 1  lG l1 l2 l l l  =∑ =∑ i = + + +…+ s + U + M   CV EV  Ad A1 A2 As AU Ad  i C Vi i E V Ai CVi EV Ad li Ai ls As lU AU lM d [N/mm] [N/mm2] [mm2] [mm] [mm2] [mm] [mm2] [mm] [mm2] [mm] [mm] krutost pojedinog dijela tijela vijka s konstantnim presjekom Ai modul elastičnosti materijala vijka. a zatim su obrađeni pojedini primjeri opterećenja koji se mogu pojaviti kod ovih vijčanih spojeva.2) kao: 75 .13a.3.5 površina poprečnog presjeka Vijci obično po dužini imaju različite presjeke Ai različitih dužina li. Prilikom određivanja ukupne krutosti vijka Cv mora se. lM ≈ 0. slika 3. tabela 1. njihov koeficijent krutosti C (češće nazivan "krutost").2) krutost elementa promjena dužine (+rastezanje. definiran kao omjer sile F i duljinske deformacije ∆l.2 ODNOS SILA I DEFORMACIJA U PREDNAPREGNUTIM VIJČANIM SPOJEVIMA Sadržaj ovog poglavlja ograničen je na čelične vijke i matice. najprije je određena rastezljivost vijaka i spajanih strojnih dijelova. dakle promjenljivu krutost Cvi. AU ≈ A3. Radi jednostavnijeg prikaza odnosa u prednapregnutim vijčanim spojevima.1 Krutost vijaka i spajanih strojnih dijelova Prema Hookeovom zakonu. a ukupna deformacija je jednaka zbroju deformacija pojedinih dijelova. Budući da se dijelovi vijka različitih presjeka različito deformiraju.3) Produženje vijka pod utjecajem sile u vijku FV može se jednostavno odrediti prema izrazu (3. lU ≈0. -skraćenje) dužina prije deformacije modul elastičnosti materijala. (3.5⋅d površina jezgre navoja vijka uvrnutog u maticu. koji također podnose opterećenje. tabela 1. za strojne dijelove konstantnog presjeka A opterećene s vlačnom/tlačnom silom F. kojima se spajaju metalni strojni dijelovi u općoj strojogradnji.2.

uz istu silu prednaprezanja Fpr.) rastezanje vijka pri ovoj sili iznosi ∆lV = Fpr/CV.4. kada je najveći promjer volumena koji prenosi opterećenje DV ≥ ds.∆l V = ∆lV FV CV [mm] [N] [N/mm] FV CV (3. kojom podloga djeluje na maticu.2 (vijka) karakteristika vijka c Fpr +F d a ∆lP −∆l Fpr ∆lV karakteristika spajanih dijelova +∆l ⇒ Fpr −∆l ∆lV ∆lP +∆l Fe.Fp0. spajani dijelovi se skraćuju ∆lP. Proces deformacije prednapregnutog vijčanog spoja može se bolje opisati dijagramom deformacije prednapregnutog vijčanog spoja (Slika 3.14.2. s obzirom da se deformira. a prema izrazu (3. karakteristika podloge se pomiče iz položaja c u položaj d. +F Fe.4) promjena dužine vijka aksijalna sila u vijku krutost vijka.Fp0. odnosno elastičnosti spajanih strojnih dijelova i vijka su različite.2 −F (spajanih dijelova) b −F Slika 3.13b. različito od skraćenja podloge. unutarnjeg promjera d0 i presjeka AP. radi čega je rastezanje vijka. te u pravilu vrijedi ∆lV ≠ ∆lP.14) u kojega se ucrtavaju karakteristike vijka (linija a) i spajanih dijelova (linija b). praksa je da se ovaj volumen aproksimira zamjenskim šupljim cilindrom vanjskog promjera DP. slika 3. odnosno omjer između sile F i deformacije ∆l za pojedini element. Radi lakšeg daljnjeg razmatranja procesa u prednapregnutom vijčanom spoju. uslijed reakcijske sile prednaprezanja Fpr.14: Deformacijski dijagram neopterećenog prednapregnutog vijčanog spoja 76 .2 Neopterećeni prednapregnuti vijčani spoj Nakon pritezanja vijčanog spoja. Karakteristike. U najčešćem slučaju.7) podloga se skraćuje za ∆lP = Fpr/CP . Radi praktičnijeg izračuna. slika 3. samo dio njihovog volumena koji je približno oblika krnjeg stošca. Zbog toga aksijalna sila u vijku iznosi FV = Fpr. a istovremeno se vijak rasteže za ∆lV. učestvuje u prenošenju opterećenja. tj. veličina presjeka zamjenskog valjka tlačno opterećenih volumena spajanih dijelova određuje se izrazom: 3. Prema izrazu (3. Istovremeno su zbog ravnoteže spajani dijelovi međusobno pritisnuti jednako velikom silom brtvljenja FB = Fpr = FV. a ova preko svog navoja na navoj vijka. izraz (3.3) Teže je odrediti elastičnosti spajanih strojnih dijelova (podloge).

3 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen statičkom aksijalnom radnom silom Odnose u prednapregnutom vijčanom spoju. Pod djelovanja statičke vlačne radne sile Fr. izraz (3.7) mogu se zapisati slijedeći odnosi sila i deformacija vijka CV = Fpr/∆lV = FrV /∆lr i pritezanih dijelova CP = Fpr/∆lP = FrP/∆lr. Slika 6. izraz (3.5. Nakon prestanka djelovanja radnog opterećenja. u vijčanom spoju se opet uspostavlja prvobitno stanje.2 vijka lV + ∆lV hP − ∆lP −∆lr FB = Fpr FB < Fpr Fpr ∆lr FrP sila +∆lV −∆lP Fr deformacija FB (3.15c) i izrazu (3. najlakše je pojasniti ako se najprije pretpostavi da je hvatište radne sile na vanjskoj površini spajanih strojnih dijelova. Ukupna sila u vijku tako iznosi FV = Fpr + FrV. Na sličan način sila rasterećenja spajanih strojnih dijelova FrP može se odrediti kao: 77 . koja uzrokuje dodatno rastezanje vijka ∆lr. a istovremeno se pritezani dijelovi rasterećuju po čitavoj debljini.3) omjer sila.15 dan je prikaz sila i deformacija prednapregnutog (pritegnutog) vijčanog spoja. uzimajući u obzir Fr = FrV + FrP. (vidi potpoglavlje 3. neopterećenog vanjskim opterećenjem. iz čega slijedi.15:c. da dodatna sila u vijku iznosi: FrV = Fr FrV Fr CP CV Φ [N] [N] [N/mm] [N/mm] 1 = Fr Φ 1 + CP CV dodatno aksijalno opterećenje vijka statično aksijalno radno opterećenje prednapregnutog vijčanog spoja krutost spajanih strojnih dijelova.6) krutost vijka. +∆lr a) FV = Fpr Fpr b) FV > Fpr Fr c) νF Fe.4) i (3.8) Fpr Fr FrV FV Fr Fpr Slika 6. što je u praksi vrlo rijetko. vijak je dodatno vlačno opterećenjem zbog čega je sila u vijku FV > Fpr.15: Sile i deformacije u vijčanom spoju s prednaprezanjem a) neopterećeni vijčani spoj s prednaprezanjem b) dodatno opterećenje vlaćnom silom Fr c) deformacijski dijagram vijčanog spoja Prema deformacijskom dijagramu (Slika 3. Na slici 3. te na rasterećivanje spajanih dijelova FrP.6). Φ = FrV / Fr Φ = ΦF = 1/ (1+ CP/CV) za hvatište radne sile na vanjskoj površini spajanih dijelova Φ = kF⋅ΦF za hvatište radne sile po debljini spajanih dijelova Iz gornjih izraza vidi se kako dodatno opterećenje vijka FrV opada s povećanjem krutosti spajanih dijelova CP i smanjenjem krutosti vijka CV. koje uzrokuje smanjenje skraćenja za ∆lr i slabljenje sile brtvljenja FB = Fpr − FrP.2. nego se ona dijeli na dodatnu silu u vijku FrV. Radnu silu Fr vijak ne preuzima u cijelosti. Fp0. dodatno opterećenom statičkom aksijalnom radnom silom Fr.3.

biti manje od opterećenja Fe. pod djelovanjem statičke tlačne radne sile Fr. odnosno Fp0. Ukupna sila u vijku tako iznosi FV = Fpr − FrV. Fp0. Opisani odnosi vidljivi su iz deformacijskog dijagrama vijčanog spoja.9) Preostala sila brtvljenja FB između spajanih strojnih dijelova tako iznosi: FB = Fpr − FrP = Fpr − Fr (1 − Φ ) Ukupna sila u vijku je: (3.11) Ukupno vlačno opterećenje vijka FV mora. odnosi su sasvim suprotni. za stupanj sigurnost νT. slika 3.2.16: Odnosi u prednapregnutom vijčanom spoju opterećenom statičkom tlačnom radnom silom Fr a) neopterećeni vijčani spoj s prednaponom b) dodatno opterećenje tlačnom silom −Fr c) deformacijski dijagram vijčanog spoja sila Fpr deformacija 78 FB .FrP = Fr − FrV = Fr 1 = Fr (1 − Φ ) 1 + C P / CV (3. odnosno Fp0. a vijak se istovremeno rasterećuje. slika 3.2. slika 3. Radna tlačna sila Fr dijeli se na dodatno tlačnu silu u spajanim strojnim dijelovima FrP. te je FV < Fpr. Slike 3. slika 3. biti manje od opterećenja Fe.16c. Ukupno tlačno opterećenje podloge FB mora uvijek. koje odgovara granici tečenja materijala vijka.16c −∆lr a) FV =Fpr Fpr b) F <F V pr −Fr c) νT Fe.2 pritezanih dijelova lV + ∆lV hP − ∆lP −Fr Fpr FB =Fpr −∆lr FB >Fpr FrV −∆lP Fr FV ∆lr Fpr FrP +∆lV −Fr Slika 6. u vijčanom spoju se opet uspostavlja prvobitno stanje. za određeni stupanj sigurnosti νF. S druge strane. koje odgovara nastajanju trajnih deformacija u pritezanim strojnim dijelovima. Pritezani dijelovi po čitavoj su debljini dodatno tlačno opterećeni. te na rasterećenje vijka FrV.16a i b.15c. koja uzrokuje povećanje skraćenja za ∆lr i povećanje sile brtvljenja FB = Fpr + FrP . Nakon prestanka djelovanja radnog opterećenja. koje uzrokuje smanjenje rastezanja vijka za ∆lr.10) Fmax = Fpr + FrV = Fpr + Fr ⋅ Φ = FB + Fr Fmax Fpr FB [N] [N] [N] cjelokupno opterećenje vijka sila prednaprezanja sila brtvljenja između spajanih strojnih dijelova (3.16a.

izraz (3. pri čemu se dosljedno uzima u obzir negativni predznak za tlačno opterećenje −FrVmin. dodatno opterećenje u vijku kreće se između vrijednosti FrVmin i FrVmax s amplitudom: ± Fa = ± Fa FrVmax FrVmin Fr.min Fpr FBmin Fpr +∆lV −∆lP +∆lV −∆lP deformacija deformacija Slika 3.max > 0. 1. izraz (3.min najveća radna sila najmanja radna sila omjer sila. Kod strojeva rijetko. dodatno opterećenje u vijku kreće se između vrijednosti FrVmin < 0 i FrVmax > 0 s amplitudom određenom izrazom (3.min Fr.max Fr.2. pri čemu može imati pulzirajući (r = 0).max.min i najviše vrijednosti Fr.3.12) amlitudna sila u vijku najveća dodatna sila u vijku.3. a kod metalnih konstrukcija redovito. gdje se ponovno uzima u 79 FBmin FVmin Fa FVsr FVmax sila sila FBmax FVsr FVmax FrVmin Fr.min Φ [N] [N] [N] [N] [N] FrV max − FrV min Fr.13) Prema izrazu (3. Fr. Ukupno opterećenje vijka varira između vrijednosti FVmax = Fpr + FrVmax > Fpr i FVmin = Fpr − FrVmin < Fpr oko srednje vrijednosti.max > 0.max Fr.2. slika 3.max.8) za Fr.17a. a) FrVmax Fa Fa b) Fr.min ≥ 0 i Fr.2. određene izrazom (3.17b.17: Deformacijski dijagrami dinamički opterećenih prednapregnutih vijčanih spojeva a) pulzirajuće vlačno opterećenje b) naizmjenično promjenjivo opterećenje (r < 0) Kod dinamičkog izmjeničnog radnog opterećenja. Kod pulzirajućeg vlačnog radnog opterećenja.min = ⋅Φ 2 2 (3.max najmanja dodatna sila u vijku.15) Srednje dinamičko opterećenje vijka iznosi: FVsr = FV max − Fa (3. radno opterećenje može imati i stohastički karakter.4 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen dinamičkom aksijalnom radnom silom Radna sila u dinamički opterećenom prednapregnutom vijčanom spoju kreće se između najniže vrijednosti Fr.min < 0 i Fr.11) najveće opterećenje vijka iznosi FVmax = Fpr + FrVmax. izraz (3. Fr.max − Fr. titrajni (r = 1) ili proizvoljni (-1 ≤ r ≤ 1) izmjenični karakter. slika 3. dok je najmanja sila brtvljenja jednaka: FBmin = FVmax − Fr.max Fa .12).13).8) za Fr.

23a. Sila trenja mora uvijek ispunjavati uvjet. približno na srednjem promjeru navoja d2. silom trenja koja se stvara između naliježnih površina može se prenositi statička ili dinamička poprečna sila Fs.3.1 Odnosi sila na navojima Zbog djelovanja aksijalne sile u vijku FV. Osnovne odnose sila prilikom pritezanja i odvijanja najjednostavnije je objasniti na primjeru plosnatog navoja. U nosivim vijčanim spojevima pritezanje se obično podudara s okretanjem matice ili vijka u smjeru zavojnice navoja. d i e.23c. S obzirom da su način pritezanja i veličina momenta pritezanja od temeljnog značenja za nosive vijčane spojeve. 80 . Ako prednapregnuti vijčani spoj prenosi samo poprečnu silu.2. obodnom silom F2 i reakcijskom silom dodira među navojima FR. Njega se može zamijeniti s ekvivalentnom normalnom silom među navojima Fn = pN⋅AN. a najmanja sila brtvljenja FBmin = FVmax − Fr. zbog trenja među navojima µN. Kut kojega u dijagramu sila zatvaraju normalna sila Fn i sila trenja Ftr naziva se kut trenja ρ. Ftr = FB n⋅µ νk ≥ Fs (3. naliježne površine vanjskog navoja (vijka) i unutarnjeg navoja (matice) AN međusobno su pritisnute dodirnim pritiskom pN. Najveće tlačno opterećenje podloge iznosi FBmax = FVmin + Fr. kod kojega se promatra element navoja matice.3 za statičko opterećenje νk ≈ 1.5 za dinamičko opterećenje FV Slika 3. slike 3. On je. opterećen aksijalnom silom u vijku FV. Sila FR rezultanta je normalne sile Fn i sile trenja među navojima Ftr.max. slika 3. Zbog toga se naliježne površine vijka i matice primiču i stišću strojne dijelove koji se spajaju.min. koju je potrebno savladati.5 [N] poprečna sila sigurnost protiv proklizavanja: νk ≈ 1.18: Poprečno opterećeni prednapregnuti vijčani spoj 3. Prilikom pritezanja vijčanog spoja. 3.obzir predznak −FrVmin. Odvijanjem (odvrtanjem.10) broj tarnih površina koeficijent trenja među površinama spajanih dijelova. tabela 1. 3. izraz (3. otpuštanjem) vijčanog spoja rasterećuje se vijak. stvara se sila trenja Ftr = Fn⋅µN. u nastavku su detaljnije obrađeni odnosi u vijčanom spoju prilikom pritezanja.3 PRITEZANJE VIJČANOG SPOJA O pritezanju vijčanog spoja se govori kada se okretanjem matice ili vijka povećava opterećenje vijka. tada je sila brtvljenja (normalna sila) jednaka sili prednaprezanja FB = Fpr.5 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen poprečnom silom S obzirom da su u prednapregnutim vijčanim spojevima spajani dijelovi međusobno pritisnuti silom brtvljenja FB.14) FV Fs Ftr Fs FB FB Ftr Ftr FB n µ Fs νk [N] sila trenja među površinama spajanih dijelova [N] normalna sila brtvljenja. te za njega vrijedi odnos tanρ = µN.

jer je sila trenja Ftr premala da bi mogla spriječiti to gibanje. za odvijanje je potrebna dodatna obodna sila u smjeru odvijanja. Potrebna obodna sila nanavoju F2 proizlazi iz ravnotežnog poligona sila. slika 3. koja djeluje u smjeru pritezanja. Općenito. slika 3.23e. Takvu ravnotežu može narušiti i najmanja sila u smjeru odvijanja.a) F2 FV α FR r2 = d2/2 b) FV 2β vijak matica β F'n Fn β Fh d2 pn Ftr F2 Fn ρ smjer kretanja c) Ftr Fn FR F2 α+ρ ρ α FV d) FR α−ρ FV Ftr e) Ftr Fn ρ α FV F2 FR ρ−α Ftr smjer kretanja α smjer kretanja Ft Ftr α Fn π⋅d2 P Ft α Ft α Fn Fn Slika 3.23d pokazuje odnose prilikom odvijanja (spuštanja matice po nagibu navoja) iz čega je vidljivo kako je za uspostavljanje ravnotežnog stanja potrebna obodna sila F2 = FV⋅tan(α−ρ). zbog nakošenosti profila. tada je i F2 < 0. kada je α = ρ. se naziva nesamokočnim. raspodijeli na normalnu komponentu Fn' = Fn⋅cosβ. Očito. bez prisutnosti obodne sile F2 matica bi se automatski kretala niz nagib navoja (odvijala). U tom slučaju vijčani spoj odnosno navoj. jer je sila trenja upravo dovoljno velika za uspostavljanje ravnoteže bez obodne sile FPN. samokočnost vijčanog spoja definira se kao stanje pri kojem se vijčani spoj pod djelovanjem aksijalnog opterećenja ne odvrne. naizgled postoji ravnoteža.23 b. Dakle. koja pokušava navoj matice radijalno odmaknuti od navoja vijka. U navojima s trokutastim profilom. U ravnini uzduž zavojnice navoja.23: Odnosi sila na navoju prilikom pritezanja i odvijanja a) odnosi na plosnatom navoju b) odnosi u normalnom presjeku navoja s trokutastim profilom c) pritezanje d) automatsko odvijanje (nesamokočnost) e) odvijanje silom (samokočnost) Odnose sila prilikom pritezanja (uspon matice po nagibu navoja) prikazuje slika 3.23 c. navoj nije samokočan kada je α > ρ. Očito. matice ne dolazi momentalno (samo po sebi).d i e. potrebno je uzeti u obzir da se u normalnom presjeku navoja normalna sila među navojima Fn. slika 3.23c. nakon pritezanja vijčanog spoja. do otpuštanja npr. Ako je α < ρ. sila Fn' zatvara sa silom 81 . dakle u suprotnom smjeru od kretanja matice. Zbog toga se u praksi uzima da je i u ovom slučaju navoj nesamokočan. pa i dolazi do odvijanja vijčanog spoja. koja je okomita na zavojnicu vijka. Dakle. te iznosi F2 = FV⋅tan(α+ρ). Prema tome. U graničnom slučaju. slika 3. bez djelovanja vanjskog opterećenja. U takvom slučaju vijčani spoj odnosno navoj se naziva samokočnim. odnosno profilom s kutom nagiba β. uvjet samokočnosti je α < ρ. te na radijalnu komponentu Fh.

10.trenja Ftr = Fn⋅µN kut ρ'. Dakle. Samokočnost navoja je ovisna o trenju među navojima µN i kutu uspona navoja α. 3. Prema pretpostavci da obodna sila pritezanja F2 djeluje na polumjeru r2 = d2/2.21) 82 .2 reducirani kut trenja. iz čega slijedi tanρ' = Ftr / F'n = µN / cosβ = µ'N. Odnosi u navojima s nagnutim profilom jednaki su onima u navojima s plosnatim profilom.155⋅µN. moment ključa) za postizanje potrebne sile prednaprezanja prilikom montaže Fpr iznosi TK = TV + TP ili: s + d0   TK = Fpr ⋅  d 2 / 2 ⋅ tan(α + ρ ′) + µ P 4    TK Fpr µP dm d0 s d [Nmm] [N] [mm] [mm] [mm] potreban moment pritezanja vijčanog spoja (moment ključa) sila prednaprezanja u vijku koeficijent trenja između glave vijka ili matice i podloge. pa su navoji uvijek samokočni.1) ili tabele 3.10 srednji promjer naliježne površine glave vijka ili matice na podlogu dm ≈ (s+d0 )/4 . izraz (3. dok je reducirani kut trenja među navojima u granicama ρ' = 5.08) … 16. tabela 3. (3.25). Kod običnih nosivih vijaka s metričkim normalnim navojem i trokutastim ISO profilom.8° (M60). a – za odvrtanje navoja. F2 = FV⋅tan(α±ρ') aksijalna sila u vijku. tanρ' = µN / cosβ koeficijent trenja među navojima. kod šesterokutnih ili cilindričnih glava dm ≈ 0. tabela 3.1° (µN = 0. vijak je prilikom pritezanja vijčanog spoja dodatno opterećen torzijskim naprezanjem.1 (3.6° (M4) … 1.2° (µN = 0.20) predznak + vrijedi za pritezanje.10 kut profila navoja. Kod metričkih navoja s trokutastim profilom i kutom 2β = 60° je µ'N ≈ 1. može se zapisati moment na navoju vijka TV potreban za postizanje željene aksijalne sile u vijku FV (podizanje tereta). Ukupni moment pritezanja (tzv. tabela 3. tabela 3. kut uspona navoja je u području α = 3.1 i 3. tabele 3.2 Moment pritezanja vijčanog spoja Pored momenta na navoju vijka TV. kod prednaprezanja FV = Fpr srednji promjer navoja. TV = F2 ⋅ d 2 / 2 = FV ⋅ d 2 / 2 ⋅ tan(α ± ρ ′) F2 FV d2 α ρ' µN β [N] [N] [mm] [°] [°] [°] obodna sila na srednjem promjeru navoja. s reduciranim kutem trenja navoja ρ'. poglavlje 3. slika 3.4 nominalni promjer navoja. gdje se µ'N naziva reducirani koeficijent trenja navoja. a umjesto kuta trenja ρ. koje je potrebno uzeti u obzir kod proračuna čvrstoće vijka. kod metričkih navoja s trokutastim profilom je α << ρ'.3.65⋅d promjer rupe u kojoj je vijak. osim što se mora u poligonima sila i odgovarajućim izrazima računati s Fn' umjesto s Fn .24.2 kut uspona navoja. prilikom pritezanja vijčanog spoja potrebno je savladati i moment trenja između naliježnih površina glave vijka ili matice i podloge TP = FtrP⋅dm/2 ≅ Fpr⋅µP⋅(s+d0)/4. Uslijed momenta pritezanja TV. tabela 3.1 i 3.8 otvor ključa kod šesterokutnih i četverokutnih vijaka.

max = k pr ⋅ Fpr . Složeno stanje naprezanja provjerava se preko ekvivalentnog naprezanja: 83 .max Fpr .17 Fpr ⋅ d (3.24) 3. odnosno savladavanju nagiba navoja. i određuje se eksperimentalno. zbog momenta na navoju vijka. Vrijednosti koeficijenta trenja kreću se u prilično širokim granicama. čije vrijednosti.23) naziva se koeficijent pritezanja.max Fpr . osim normalnog naprezanja σv. javlja i torzijsko naprezanje τt. tabela 3.21) pretvoriti u pojednostavljeni. Zbog toga se. te između glave vijka ili matice i podloge. dobivene eksperimentalno. U oba slučaja u vijku se. inženjerski izraz za određivanje potrebnog momenta pritezanja kod nosivih vijčanih spojeva s normalnim metričkim navojem s trokutastim profilom.24: Moment pritezanja vijčanog spoja stvarno je namijenjen savladavanju sile prednaprezanja Fpr.3.10. mora uvijek računati s µNmin i µPmax.d Fpr d0 s d2/2 FtrP Uzimajući u obzir geometrijske odnose normalnog metričkog navoja s trokutastim profilom.22) Prilikom ocjene veličine pojedinih udjela u izrazu (3. Prilikom proračuna prednapregnutog vijčanog spoja potrebno je.12. Omjer kpr između najmanje i najveće postignute sile prednaprezanja Fpr. uvijek uzeti u obzir najveću moguću silu prednaprezanja prilikom montaže Fpr. i srednje vrijednosti koeficijenta trenja µsk = µN = µP ≈ 0. su navedene u tabeli 3. može se ustanoviti kako je veći dio (80-90%) momenta pritezanja vijčanog spoja namijenjen savladavanju trenja među FPN TK navojima.3 Vijčani spojevi s prednaprezanjem Kod vijčanih spojeva s prednaprezanjem proračunom čvrstoće provjeravaju se naprezanja u vijku koja nastaju prilikom montaže (pritezanja) vijčanog spoja i djelovanja vanjskog radnog opterećenja Fr. tabela 3.min (3. redovno veću od granice tečenja materijala vijka. rastavljivog vijčanog spoja.10. prilikom određivanja potrebnog momenta pritezanja TK. max dm/2 k pr = Fpr . TK ≈ 0. a mijenjaju se također i od jedne do druge montaže istog. može se izraz (3. Ako bi se za oba koeficijenta uzimale u obzir njihove najveće vrijednosti µNmax i µPmax. provjerom najvećih opterećenja vijka.min (3. tada bi s tolikim narinutim momentom pritezanja TK postigli preveliku silu prednaprezanja Fpr.21).1. Zbog toga je vrlo bitno pravilno odabrati koeficijente trenja µN i µP.min i Fpr. Samo manji dio momenta pritezanja Slika 3.

31.3.11. Kod vijaka s visokim prednaprezanjem lom zbog zamora je vrlo rijedak. 3. slika 3.7. pa ih tako nije potrebno posebno provjeravati.2 Kontrola naprezanja u vijku pri djelovanju vanjskog radnog opterećenja Složeno stanje naprezanja u vijku s prednaprezanjem pri djelovanju vanjskog opterećenja Fr također se provjerava izrazom 3.σ e = σ v2 + 3 ⋅ τ t2 ≤ 0. tabele 3.30. koja su najveća na prvom navojku vijka u matici ili u provrtu s navojem.3.1 i 3. Dinamička čvrstoća vijka provjerava se kontrolom amplitude naprezanja.3. pa u vijcima ostaje samo normalno naprezanje σv. Kod dinamičkog aksijalnog opterećenja s vremenom može doći do loma vijaka zbog zamora na mjestima koncentracije naprezanja. jer su vijci opterećeni malim dinamičkim opterećenjima.1 nosivi promjer navoja. te ako se poznaje radno opterećenje vijčanog spoja Fr.9 ⋅ R p 0. dN ≈ (d2+d3)/2 promjer jezgre.29 uzima u obzir najveća sila u vijku FV. gdje se prilikom određivanja normalnog montažnog naprezanja σv prema izrazu 3. najmanja potrebna sila prednaprezanja prilikom montaže Fpr. uzima u obzir da je sila u vijku FV jednaka montažnoj sili prednaprezanja FV = Fpr koja se određuje prema izrazu 3.2 kut uspona navoja efektivni kut trenja. Složeno stanje naprezanja nakon pritezanja provjerava se prema izrazu 3.min određuje se izrazom 3.30.29 i torzijskog naprezanja prema izrazu 3. tabela 3.30) Torzijsko naprezanje u vijku iznosi τt = TV F ⋅ d / 2 ⋅ tan(α + ρ ′) = V 2 3 π ⋅ dN WtN 16 (3. Novija istraživanja vijčanih spojeva s prednaprezanjem pokazuju kako se nakon montaže vijčanog spoja zbog elastičnih povratnih deformacija torzijska naprezanja τt poništavaju.10 kut nagnutosti profila navoja. 3. Ako se traži postizanje najmanje sile brtvljenja među spajanim strojnim dijelovima FBmin.2 σe σv τt Rp0. Ono se dodatno smanji zbog usjedanja vijčanog spoja i smanjenja sile prednaprezanja s montažne vrijednosti Fpr na radnu vrijednosti F'pr.32: 84 .24.31) τt TV WtN FV d2 α ρ' µN β dN d3 [N/mm2] [Nmm] [mm3] [N] [mm] [°] [°] [°] [mm] [mm] torzijsko naprezanje vijka moment pritezanja navoja. koja se određuje prema izrazu 3. tanρ' = µN / cosβ koeficijent trenja među navojima. u kojoj se prilikom određivanja normalnog naprezanja σv prema izrazu 3. izraz (3. 3. (3.19.Re [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] ekvilvalentno naprezanje vijka vlačno naprezanje vijka torzijsko naprezanje u vijku najniža granica tečenja materijala vijka.20) polarni moment otpora odgovarajućeg poprečnog presjeka vijka aksijalna sila u vijku srednji promjer navoja.3.1 Kontrola naprezanja u vijku prilikom pritezanja vijčanog spoja Prilikom montaže (pritezanja) vijčanog spoja vijak je opterećen montažnom silom prednaprezanja Fpr. tabela 3.2.

32) amplitudno normalno naprezanje vijka amlitudno opterećenje vijka.2.tabl. Tako definirana amplituda trajne dinamičke čvrstoće vijka RA računa se prema izrazu 1.2 promjer jezgre tijela vijka s navojem. koeficijent smjera linije trajne dinamičke čvrstoće vijka u Smithovom dijagramu.2. tabela 3.8RA A3 π d32 (3.e) pod kutem arctan2 (za r = 0).32.33) [N/mm2] amplituda trajne dinamičke čvrstoće vijka za koeficijent asimetrije ciklusa r = 0.0 (RA =RAtabl) za vijke klase čvrstoće 5. R p 0.σa = σa Fa A3 d3 σa.e R p 0.4: RA = RAtabl − RAtabl kσ σpr. σpr.1. 2 RA.1 i tabela 3.2 R D0 arctg kσ r = 0 r = 0 σ max RD RA σa RA.1.9.85 za vijke klase čvrstoće 12. izraz 3. Trajna dinamička čvrstoća vijka prednapregnutog s ekvivalentnim naprezanjem σpr.e. tabela 3. dobije se.4.tabl RA. kσ ≅ 1.3.32: Određivanje trajne dinamičke čvrstoće prednapregnutih vijaka u Smithovom dijagramu 85 .dop [N/mm2] [N] [mm2] [mm] [N/mm2] Fa 4 Fa = ≤ σ a .3. tj.114. kσ ≅ 0. kao presjecište linije trajne dinamičke čvrstoće vijka (koja zasigurno prolazi točkom (RA.tabl σ pr.85 do 1.9.dop = 0.e [N/mm2] 1 − kσ σ pr .1 i tabela 3.9. kσ = 0.e 2 − kσ (3. u Smithovom dijagramu prema poglavlju 1. s koeficijentom asimetrije ciklusa r = 0).e (zbog pritezanja) i opterećenog cikličkom radnom silom (pulzirajućom.tabl)) i pravca opterećenja koji prolazi kroz točku (σpr.6 i manje ekvivalentno naprezanje jezgre vijka nakon pritezanja vijčanog spoja.tabl 45° σ sr σ max RD RA.0.2 σ sr Slika 3. slika 3.12 presjek jezgre tijela vijka s navojem.2 dopušteno amplitudno naprezanje jezgre vijka. poglavlje 1.9 i 14.

škripcima i sl. npr. koje je obično 86 .5⋅Re kod istosmjernog dinamičkog opterećenja τsdop ≈ 0.9⋅Re ili 0. vijčanim dizalima.6⋅Re kod statičkog opterećenja τsdop ≈ 0. tabela 3. Pokretni navojni spoj čine: navojno vreteno.3. tabele 3.4 Vijčani spojevi s dosjednim vijkom Fs dp Fs lp Smik i površinski pritisak u tlačno opterećenim vijcima (slika 3. dop 2 m ⋅ Ap m ⋅ π ⋅ d p (3.4 POKRETNI NAVOJNI SPOJEVI Pokretni navojni spojevi koriste se za prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno i obrnuto. ventilima.3.75⋅Rm pri statičkom opterećenju pdop = 0.4⋅Re kod izmjeničnog dinamičkog opterećenja granica tečenja materijala vijka.36) Re Rm [N/mm2] [N/mm2] površinski pritisak između dosjednog vijka i spajanih strojnih dijelova opterećenje vijka na smik normalna projekcija površine dodira. tabela 3.7 i 1.7 Re [N/mm2] Površinski pritisak između dosjednog vijka i spajanih strojnih dijelova provjerava se izrazom p= p Fs Aproj dp lp pdop [N/mm2] [N] [mm2] [mm] [mm] [N/mm2] F F s = s ≤ p dop Aproj d p ⋅ l p (3. tabele 3.7 i 1.34) računaju se kao u zakovicama.35) Slika 3. Smična naprezanja u dosjednom vijku moraju zadovoljavati uvjet čvrstoće: τ = s FS 4 FS = ≤ τ s . Aproj = dp⋅lp promjer dosjednog dijela vijka najkraća dodirna dužina dosjednog dijela vijka i strojnog dijela dopušteni površinski pritisak spajanih strojnih dijelova. u vijčanim vretenima i napravama za posmak u strojevima za obradu. vijčanim prešama.60⋅Rm pri dinamičkom opterećenju granica tečenja materijala vijka ili strojnih dijelova. Uz njihovu pomoć postižu se velike aksijalne sile pri malim momentima vrtnje.7.2⋅Re ili 0.33: Poprečno opterećeni dosjedni vijak τs Fs m Ap dp τsdop [N/mm2] [N] [mm2] [mm] [N/mm2] naprezanje vijka na smik poprečna sila broj ravnina smicanja vijka presjek dosjednog dijela vijka promjer dosjednog dijela vijka dopušteno naprezanje vijka na smik τsdop ≈ 0.7 vlačna čvrstoća materijala vijka ili strojnih dijelova.13 za druge materijale iznosi pdop = 1. 3.

36 prikazuje tipičan primjer upotrebe pokretnog navojnog spoja u napravi za posmak tokarskog noža. Pri tome se matica. Uzimajući u obzir da je Ph = d2⋅π⋅tanα. iskoristivost ηGK pokretnog navoja prilikom pretvaranja kružnog gibanja u pravocrtno može se zapisati kao ηGK = Wod tan α = ′ Wdo tan(α + ρG ) (3. Za mala opterećenja i brzine.45 proizlazi da je iskorištenje navoja prilikom podizanja tereta veće što je veći kut uspona navoja α i što je manje trenje među navojima. Posebno povoljni klizni uvjeti navoja postižu se naknadnim brušenjem. pomakne za korak navoja Ph. Pomične matice obično su od mekših materijala. dakle odveden je rad jednak Wod = FD⋅Ph.36: Primjer upotrebe pokretnog navojnog spoja za pravocrtno pomicanje držača tokarskog noža a) P = Ph b) Ph = 5⋅P P Slika 3.vojni trapezni navoj Navojna vretena obično su izrađena od konstrukcijskih čelika Č0545 i Č0645 ili čelika za cementiranje s cementiranim i kaljenim navojima. slika 3. čime se postiže bolji raspored opterećenja na navojima i povoljniji klizni uvjeti. ukupna iskoristivost η pokretnog spoja može se zapisati kao 87 . 3. za jedan okret vretena mora se dovesti rad Wdo = Ft⋅d2⋅π = FD⋅tan(α+ρ'G)⋅d2⋅π. pomične matice su obično od lijevanog gvožđa ili umjetnih tvari.38: Jednovojni i više vojni navoj vretena a) jednovojni trapezni navoj b) 5. aluminija i kositra. te stoga manje gubici trenja.veće dužine i odgovarajuća pomična matica. a s njom i teret FD.45) Iz izraza 3. Ako se uzmu u obzir i gubitci zbog trenja u aksijalnom ležaju. Razlog tome je što se u fazi razrađivanja navoji matice prilagode navojima vretena. pomična matica navojno vratilo Slika 3.1 Iskoristivost pokretnog navojnog spoja Prilikom podizanja tereta FD. a za srednja i velika opterećenja i brzinu od legura bakra.4.

tabela 3.25⋅Rm pilasti navoj pri izmjeničnom opterećenju: σdop = 0.Rm [N/mm2] presjek jezgre navojnog vretena. kada je α > ρ'G. ρ'G iskorištenje pokretnog navoja prilikom pretvorbe pravocrtnog gibanja u kružno gibanje odveden rad.46) korak navoja. Sila FD u jednom dodiru navoja prouzroči nastanak obodne sile na vretenu Ft = FD⋅tan(α−ρ'G) koja prilikom jednog okreta vretena obavi rad Wod = Ft⋅d2⋅π = FD⋅tan(α−ρ'G)⋅d2⋅π. dm P Wod h = ' Wo tan(α + ρG ) ⋅ d 2 ⋅ π + µ L ⋅ d m ⋅ π (3. Osiguravanje od automatskog spuštanja tereta ili odvijanja vretena sa samokočnim pokretnim navoja veće je što je manji kut uspona navoja α i veće trenje među navojima.42 kao u izrazu 3.43 U slučaju kada na maticu djeluje opterećenje FD. 3. α < ρ'G. moguće je samo u slučaju nesamokočnosti pokretnog navoja.48) Re. a vreteno automatski vrtjeti (odvijati). a kod dugih i vitkih vretena i opasnost od savijanja. Pri jednom okretu vretena teret se spusti za korak navoja Ph. 88 .47 negativan. kod kojih nema opasnosti od savijanja određuje se s obzirom na najveća dopuštena naprezanja izrazom A3 ≥ A3 FD σdop [mm2] [N] [N/mm2] σ dop FD (3. µL.2 najveće tlačno aksijalno radno opterećenje navojnog vretena dopušteno naprezanje pri statičkom opterećenju: σdop = 0. U tom slučaju nije moguće postići automatsko odvijanje pokretnog vijčanog spoja ni uz veliku sile FD.η= Ph [mm] α. izraz 3.13⋅Rm trapezni navoj σdop = 0. dakle doveden je rad Wdo = FD⋅Ph.47) α. Wod = Ft⋅d2⋅π = FD⋅tan(α−ρG')⋅d2⋅π potreban doveden rad.16⋅Rm pilasti navoj granica tečenja i vlačna čvrstoća materijala vretena.7. tada je ηGP u izrazu 5. te površinski pritisak na navojima matice. Tako iskorištenje pokretnog navoja prilikom pretvorbe pravocrtnog gibanja u kružno iznosi ηGP = ηGP Wod Wdo [Nmm] [Nmm] [Nmm] ′ Wod tan(α − ρG ) = tan α Wdo (3.7⋅Re pri titrajnom opterećenju: σdop = 0. a navojno vreteno može slobodno rotirati.4. odnosno tereta. tabela 1. Dimenzioniranje navojnih vretena Najmanji potreban presjek jezgre kratkih. tlačno opterećenih navojnih vretena. matica se počinje spuštati s teretom.2 Proračun čvrstoće pokretnih navojnih spojeva Prilikom proračuna čvrstoće pokretnih navojnih spojeva provjeravaju se naprezanja u navojnom vretenu. ρ'G.20⋅Rm trapezni navoj σdop = 0. Wdo = FD⋅Ph kao u izrazu 3.43 Automatsko spuštanje matice. Za spuštanje tereta mora se dovesti odgovarajući moment na navojno vreteno. d2. Ako je navoj samozaoran.

2 najveće tlačno aksijalno radno opterećenje navojnog vretena faktor sigurnosti. izraz 3. tlačno opterećenih navojnih vretena.Potreban promjer jezgre dugih.50) normalno naprezanje u navojnom vretenu najveće vlačno ili tlačno aksijalno opterećenje navojnog vretena presjek jezgre navojnog vretena.49) promjer jezgre navojnog vretena. A3 = π⋅d32/4.52) 89 .7. slika 1. Kontrola naprezanja u navojnom vretenu Zbog aksijalnog radnog opterećenja FD navojno vreteno opterećeno je na vlak ili tlak . odnosno navoj s najbližim većim presjekom jezgre. izraz 3. Iz odgovarajućih tabela odabire se najbliži veći promjer navoja. tabela 3. iz čega proizlazi d3 ≥ d3 FD ν lukl E [mm] [N] [mm] [N/mm2] 4 2 64 ⋅ FD ⋅ν ⋅ lukl π3⋅E (3.48. tabela 3.50 torzijsko naprezanje u presjeku jezgre navojnog vretena. kao u izrazu 3. tabela 1. ν = 6…8 slobodna dužina izvijanja navojnog vretena.51 dopušteno normalno naprezanje.2⋅d33 promjer jezgre navojnog vretena. pri čemu se u vretenu pojavljuju normalna naprezanja σv.2 Zbog okretnog momenta TG u jezgri vretena pojavljuju se i torzijska naprezanja τt = τt TG Wt3 d3 [N/mm2] [Nmm] [mm3] [mm] TG Wt 3 (3. koja se određuju izrazom σv = σv FD A3 d3 [N/mm2] [N] [mm2] [mm] FD A3 ( 3. tabela 3. tabela 3.43 torzijski moment otpora jezgre vretena. određuje se na temelju izraza za izvijanje. (3. Wt3 ≈ 0.2 Za takvo složeno stanje naprezanja provjerava se ekvivalentno naprezanje u jezgri navojnog vretena: σ e = σ v2 + 3τ t2 ≤ σ dop σe σv τt σdop [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] ekvivalentno normalno naprezanje normalno naprezanje u navojnom vretenu. Primjerenost ovako dimenzioniranog navojnog vretena mora se u svakom slučaju provjeriti proračunom čvrstoće.2 promjer jezgre navojnog vretena.51) najveće torzijsko naprezanje u presjeku jezgre navojnog vretena potreban moment za podizanje tereta.14 modul elastičnosti materijala navojnog vretena. izraza 3. kod kojih postoji opasnost od gubitka elastične stabilnosti.

52 najmanja dopuštena sigurnost od izvijanja νdop = 3…6 elastično izvijanje νdop = 2…4 neelastično izvijanje Kod vitkosti vretena λ < 20 ne postoji opasnost od izvijanja.Kontrola opasnosti od izvijanja navojnog vretena U tlačno opterećenim dugim navojnim vretenima uvijek se mora provjeravati opasnosti od izvijanja. 1. Radi kontroliranog trošenja navoja matice površinski pritisak među navojima pG mora biti u dozvoljenim granicama što se provjerava izrazom pG = pG FD Aproj kG h P i m [N/mm2] [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] FD FD ⋅ h = kG ≤ pGdop Aproj m ⋅ d 2 ⋅ π ⋅ H1 (3.36 i 1. tabela 3. određuju se kritična naprezanja zbog izvijanja σk prema izrazu (1. izraz (3. Prema izrazima 1. kritično naprezanje kod kojega dolazi do izvijanja.6 (npr. izraz (1. odnosno λ ≥ 89 za čelik Č0545 i Č0645. slika 1. izraz 3.54) [N/mm2] [N/mm2] sigurnost od savijanja kritično naprezanje na izvijanje elastično savijanje. To se provjerava izrazom: ν= ν σk σv νdop σk ≥ ν dop σe (3. te se zbog djelovanja sile trenja polako troši.14 promjer jezgre navojnog vretena. λ ≥ 105 za čelik Č0360 i Č0460.3 korak navoja.3.7.37). Kontrola površinskog pritiska navoja pokretne matice Prilikom upotrebe pokretnog vijčanog spoja navoj matice klizi po navoju vretena. a kod neelastičnog savijanja prema Tetmajerjevim izrazima u Tabeli 1. S obzirom na vitkost vretena. izraza u Tabeli 1. Kako bi bila osigurana primjerena sigurnost od gubitka elastične stabilnosti. mora biti veće od složenog naprezanja u navojnom vretenu.53) dužina izvijanja vretena.37 vitkost vretena λ može se odrediti kao λ= lukl d3 [mm] [mm] 4lukl d3 (3. pa ga nije potrebno provjeravati. npr. h = P/i uspon navoja broj početaka navoja istoj osi ili korak jednostupanjskog navoja.55) površinski pritisak među navojima najveće vlačno ili tlačno aksijalno opterećenje navojnog vretena aksijalna projekcijska površina svih navoja u dodiru koeficijent ne ravnomjernog rasporeda površinskog pritiska po navojima kG ≈ 1.42) visina matice 90 .2. u slučaju elastičnog izvijanja. λ < 105 za Č0360 i Č0460 odnosno λ < 89 za Č0545 i Č0645).37) neelastično izvijanje.6 tlačno naprezanje u vretenu.

jeftini su i najviše se upotrebljavaju.1d. Pri tome jedan dio može biti pokretljiv oko svornjaka. pozicioniranje. D9. Svornjaci s navojem standardizirani su prema DIN 1445. 4. dok drugi miruje ili su oba dijela pokretljiva. Svornjaci s glavom standardizirani su prema DIN 1434. Od ispadanja svornjaka osigurani su rascjepkom (slika 4. 91 . te čelici za cementiranje i kaljenje. S jedne strane su od osnog pomaka osigurani glavom svornjaka. Svornjaci za opću upotrebu prvenstveno se izrađuju od čelika za automate s tvrdoćom 125 do 245 HV. zatici. a upotrebljavaju se kada to zahtjeva dostupnost montaže.1c. USKOČNICI I RASCJEPKE U ovom poglavlju obrađeni su jednostavni i jeftini strojni elementi (svornjaci. 4. Glatki svornjaci standardizirani su prema DIN 1433. Oblik i dimenzije obrađenih strojnih elemenata standardizirani su i prilagođeni potrebama u svakodnevnoj strojnoj praksi. 4 SVORNJACI. dok je tolerancija provrta. ZATICI. Promjer svornjaka obično je izrađen s tolerancijom h11. a za velika opterećenja upotrebljavaju se čelici za poboljšanje. a upotrebljavaju se uglavnom kao osovine trkaćih bicikla i kolotura. Uz poznat navoj i dopušteni površinski pritisak pGdop. S jedne strane su od osnog pomaka osigurani glavom svornjaka. uskočnici i rascjepke) koji služe za spajanje. C11. može se iz izraza (3.1 Oblik i dimenzije standardnih svornjaka Oblici i dimenzije svornjaka su standardizirani. a s druge strane maticom i podloškom.5⋅d.1a) ili uskočnikom (slika 4. Zbog neravnomjerne raspodjele površinskog pritiska po navojima. slika 4. pri čemu su početni nosivi navoji više opterećeni.1 SVORNJACI Svornjaci se upotrebljavaju za zglobno spajanje strojnih dijelova. s obzirom na propisanu zračnost.55) odrediti i najmanja potrebna visina matice m. a s druge strane uskočnikom ili rascjepkom. Pokretljivi dio svornjaka mora biti uvijek podmazivan.1b). D11. visina matice mora biti niža od mmax ≈ 2.1. slika 4.d2 H1 pGdop [mm] [mm] [N/mm2] srednji promjer navoja nosiva dubina navoja dopušteni površinski pritisak materijala matice. B12 ili A11. centriranje i osiguranje položaja strojnih dijelova.

a) b) c) d) 3.1: Spojevi strojnih dijelova sa svornjacima standardnih oblika a) glatki svornjak s rascjepkom b) glatki svornjak s uskočnikom c) svornjak s glavom d) svornjak s navojem U fazi konstruiranja oblik i veličina svornjaka obično se odabiru prema dimenzijama sastavnih dijelova koje svornjak povezuje.6 • l2/d = 0. Između svornjaka i pokretnog dijela.max.2 l d a) 3. • površinski pritisak p1 između svornjaka i poluge.0 … 1. Trošenja se u pravilu ne provjeravaju računski. odnosno s obzirom na druge konstrukcijske zahtjeve. dolazi do trošenja dodirnih površina. ovisno o širini poluge l1 i širini kućišta l2 (vidi Sliku 7.2 b) 3.1. 92 . koji može biti poluga ili kućište. te površinski pritisak p2 između svornjaka i kućišta. • naprezanje na savijanje σs na mjestu najvećeg momenta savijanja Ms. odabire se standardizirani promjer svornjaka d iz tablica. preporučuju vrijednosti: • l1/d = 1. U posebnim slučajevima između svornjaka i pokretnog dijela umeće se i tuljak koji se jednostavno zamjeni kada se istroši. 4.2 Proračun čvrstoće svornjaka Slika 4. Za promjer svornjaka d tako se.2 pokazuje uobičajen spoj strojnih dijelova sa svornjakom. Sila F uzrokuje: • naprezanje na smik τs u presjecima I i II.2).2 c) 3.6 S obzirom na gornje preporuke.2 d) Slika 4. nego se za pokretne dijelove predvide odgovarajući materijali i podmazivanje dodirnih površina. Svornjak se promatra kao nosač s dva potpornja koji je preko poluge opterećen pogonskom silom F i poduprt na obje strane u kućištu. a zatim se odabranom svornjaku provjerava čvrstoća.4 … 0.

max Wx = 4(l1 + 2l2 ) ≤ σ s . Wx = π⋅d3 / 32 vanjsko opterećenje svornjaka širina poluge širina kućišta promjer svornjaka dopušteno naprezanje na savijanje materijala svornjaka.max = F (l1 + 2l2 ) 8 Slika 4. slika 4.F/2 kućište poluga F/2 kućište p2 I p1 II p2 d F l2 l1 l2 M s .dop πd3 (4.3) 93 . dop [N/mm2] [Nmm] [mm3] [N] [mm] [mm] [mm] [N/mm2] M s . Fs = F/2 poprečni presjek svornjaka. b) Naprezanje na savijanje u svornjaku σs = σs Ms.1) naprezanje na smik u svornjaku pooprečna sila.2: Opterećenja u spoju strojnih dijelova svornjakom a) Naprezanje na smik u svornjaku τs = τs [N/mm2] Fs [N] A [mm2] F [N] d [mm] τs.2) naprezanje na savijanje u svornjaku najveći moment savijanja. A = π⋅d2/4 vanjsko opterećenje svornjaka promjer svornjaka dopušteno naprezanje na smik materijala svornjaka.2 moment otpora na savijanje svornjaka. c) Površinski pritisak između svornjaka i poluge te između svornjaka i kućišta p1 = F F = ≤ pdop Aproj l1 ⋅ d (4.max Wx F l1 l2 d σs. dop [N/mm2] Fs 2F = ≤ τ s.dop A πd2 (4.

slika 4. 4.4) površinski pritisak između svornjaka i poluge površinski pritisak između svornjaka i kućišta vanjsko opterećenje svornjaka projekcijska dodirna površina. a za velika opterećenja i od poboljšanog čelika.1 Oblik i dimenzije standardnih zatika Oblik i dimenzije zatika su standardizirani (standardne promjere zatika navodi Tabela 4.2 ZATICI Zatici se upotrebljavaju za čvrsti spoj strojnih dijelova koji se prema potrebi može i rastaviti. dakle od čelika za automate s tvrdoćom 125 do 245 HV.3: Standardne izvedbe cilindričnih zatika a).8 a) b) c) d) Slika 4. Zatici se proizvode od istih materijala kao i svornjaci.6 d m6 d h8 d h1 1 s d 0. slika 4. slika 4.p2 = p1 p2 F Aproj l1 l2 d pdop [N/mm2] [N/mm2] [N] [mm2] F F = ≤ pdop Aproj 2l2 ⋅ d (4. b) i c) cilindrični zatici prema DIN 7 d) elastični cilindrični zatik prema DIN 1481 i DIN 7346 94 l .6 3.8 1.5 zasječeni zatici. centriranje. 4. fiksiranje međusobnog položaja strojnih dijelova i sl. ograničenje hoda.2.3 stožasti zatici.2 0. odnosno kućišta. slika 4. Prema svojoj funkciji mogu služiti za spoj glavine s vratilom. te čelika za cementiranje i kaljenje. S obzirom na upotrebu zatici imaju različite oblike: • • • cilindrični zatici.1).2 Aproj = l1 ⋅ d između svornjaka i poluge Aproj = 2 ⋅ l2 ⋅ d između svornjaka i kućišta [mm] širina poluge [mm] širina kućište [mm] promjer svornjaka [N/mm2] dopušteni površinski pritisak materijala poluge. pozicioniranje.

spoj glavine s vratilom.3a) upotrebljavaju se prvenstveno za međusobno pozicioniranje strojnih dijelova. slika 4. Primjer upotrebe takvog zatika pokazuje slika 4. a služe i kao vezni elementi (npr. Slaba strana im je skuplja izvedba jer provrt mora imati jednak konus kao i zatik. Njihova dobra svojstva su što dobro centriraju međusoban položaj dva dijela. kako bi se spoj mogao rastaviti. slika 4. Uglavnom se upotrebljavaju za pozicioniranje strojnih dijelova.Cilindrični zatici imaju nominalan promjer d.4: Primjeri upotrebe cilindričnih i stožastih zatika a) pozicioniranje strojnih dijelova b) spajanje strojnih dijelova c) fiksiranje položaja strojnih dijelova d) spoj glavine i vratila Stožasti zatici imaju konus 1:50. slika 4. U oba sastavna dijela ovi zatici imaju čvrst dosjed.5b) ili unutarnjim (slika 4. Cilindrični zatici s tolerancijom h8 (slika 4. a) b) c) d) Slika 4. Prvenstveno se upotrebljavaju za osiguravajuće zatike. 95 .4d).5. a osjetljivi su i na dinamička opterećenja.4b.3b) upotrebljavaju se za spajanje. ili kao člankasti zatici s labavim dosjedom D11/h11. U jednom dijelu dosjed mora biti čvrst. vrlo dobro podnose opterećenja na smik. koje se nakon ugradnje na oba kraj zakuje. Zatici s tolerancijom m6 i h8 zahtijevaju dodatnu obradu provrta nakon bušenja.4c. a nominalni promjer d im se mjeri na donjoj strani zatika. Cilindrični zatici s tolerancijom m6 (slika 4. pa ih se prilikom demontaže mora izbiti silom.4a. Cilindrični zatici s tolerancijom h11 (slika 4.3d) su šuplji s debljinom stjenke s.5a) izrađuju se i stožasti zatici s vanjskim (slika 4.5c) navojem koje se može upotrebom matice ili vijka jednostavno demontirati. a u drugome labav. Elastični cilindrični zatici (slika 4. a obratno od cilindričnih zatika mogu se više puta sastaviti i rastaviti. Uzdužan žlijeb daje im dobra elastična svojstva zbog kojih nisu potrebne uske tolerancije izrade. prema namjeni upotrebe izrađen s različitim tolerancijama. odnosno pričvršćenje strojnih dijelova. Slika 4. Osim osnovne izvedbe (slika 4.3c) upotrebljavaju se kao zakovični zatici. a provrti u strojnim dijelovima mogu biti samo izbušeni.

obzirom na opterećenja kojima su opterećeni. 96 l . Za ovu svrhu prvenstveno se upotrebljavaju zasječeni zatici. a tijesan dosjed između zatika i veznog dijela nastaje na mjestu gdje zatik ima žlijeb. te kontrola čvrstoće člankastih zatika izvode se. Slika 4.a) b) c) 3. obzirom na dimenzije strojnih dijelova koje zatik povezuje. Površinski pritisak p u člankastim zaticima provjerava se samo ne mjestu gdje je zatik u veznom dijelu pokretljiv (p2 na Slici 4. Na mjestu tijesnog dosjeda zatik je u veznom dijelu čvrsto uglavljen zbog čega se u usporedbi sa svornjakom mijenja tok momenta savijanja Ms koje u zatiku uzrokuje naprezanje σs.5: Standardne izvedbe stožastih zatika a) stožasti zatici prema DIN 1 b) stožasti zatici s vanjskim navojem prema DIN 258 c) stožasti zatik s unutarnjim navojem prema DIN 7978 4. prema jednakim izrazima kao za svornjake. osim što je zatik uglavljen s čvrstim dosjedom u jednoga od spajanih dijelova.2.2 3.2 d 0.8b).8. spoj glavine s vratilom) zaticima se ipak mora kontrolirati čvrstoća. a) Člankasti zatici Člankasti zatici upotrebljavaju se slično kao svornjaci za zglobno spajanje strojnih dijelova. U slučaju većih opterećenja (npr. odnosno p1 na Slici 4. p2.8 d Slika 4. pa im nije potrebno posebno proračunavati čvrstoću.2 Proračun čvrstoće zatika Zatici za centriranje i pozicioniranje strojnih dijelova. Promjer takvih zatika bira se na temelju iskustva. Izračun opterećenja p1. koji se u praksi najviše upotrebljavaju. a sila F na mjestima I i II uzrokuje i naprezanje na smik τs.2 Konus 1:50 Konus 1:50 ali ili Konus 1:50 d 3.8 0. σs i τs.8a. uzimajući u obzir gornje pretpostavke. člankasti zatici. zatici za pričvršćivanje. opterećeni su vrlo malim opterećenjima.

d d p2 l2 I F/2 l2 I F/2 F p1 II F l1 II l2 p2 F/2 l2 l1 F/2 M s.8: Zasječeni zatik kao karika lanca b) a) čvrsti dosjed u unutarnjem dijelu b) čvrsti dosjed u vanjskom dijelu b) Zatici za pričvršćivanje opterećeni na savijanje Zatici za pričvršćivanje najviše se upotrebljavaju za pričvršćivanje opruga ili drugih elemenata koji opterećuju zatik na savijanje F. Istovremeno. pa se može zanemariti. te se provjerava pomoću izraza (4.dop π d3 Wx (4.9. gdje je Aproj = d⋅s. momentu savijanja M2 = F⋅(ls+s/2) odupire se projekcija Aproj dodirne površine između zatika i strojnog dijela. Između zatika i strojnog dijela.m ax= F⋅l2/4 M s.5) [N/mm2] naprezanje na savijanje u zatiku 97 . pa se na njezinim krajevima javlja dodatni površinski pritisak p2.).9: Primjer upotrebe i računske veličine zatika za pričvršćivanje s σs = σs Ms 32 F ⋅ ls = ≤ σ s. nastaje površinski pritisak p1 = F/Aproj zbog sile F. u kojemu je zatik pričvršćen. koje je u usporedbi s naprezanjem na savijanje malo. računski jednak naprezanju na savijanje σs2 =M2/W2.5).6).m ax= F⋅l1/8 a) Slika 4. Ukupan površinski pritisak je p = p1 + p2. i naprezanje na smik τs. Ovo opterećenje u zatiku uzrokuje naprezanje na savijanje σs (Slika 4. pri čemu je moment otpora W2 = d⋅s2/6. F d σs s /2 ls p1 p2 p + = Slika 4. koje se provjerava s obzirom na čvrstoću prema izrazu (4.

slika 4.10a) koji se kontrolira jednadžbom: pP = Ft Aproj Dsr Dz Dn d pdop [N] [mm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [N/mm2] Ft 4T = ≤ pdop 2 2 ( Dz − Dn ) ⋅ d Aproj (4.10a promjer zatika dopušteni površinski pritisak materijala glavine. Aproj = (Dz −Dn)⋅d srednji promjer glavine.9) obodna sila smika. slika 4.9 promjer zatika dopušteno naprezanje na savijanje materijala zatika p= p F s d pdop [N/mm2] [N] [mm] [mm] [N/mm2] F ⋅ (6ls + 4s ) ≤ pdop d ⋅ s2 (4. Slika 4. Ft = 2T/Dsr projekcijska dodirna površina. Ms = F ⋅ ls otpor presjeka zatika na moment savijanja. slika 4. Površinski pritisak pv između zatika i provrta u vratilu (slika 4. Wv = d⋅Dn2/6 okretni moment unutarnji promjer glavine. c) Poprečni zatici opterećeni okretnim momentom Poprečni zatici upotrebljavaju se za spoj glavine i vratila gdje prenose okretni moment s glavine na vratilo i obrnuto. Fs = F0 /2 = T / Dn poprečni presjek zatika.10b) određuje se kao naprezanje na savijanje otporne površine d⋅Dn prema izrazu (4.Ms Wx F ls d σs. Zbog obodne sile Fo zatik je u presjecima I i II opterećen i naprezanjem na smik τs koje mora zadovoljavati uvjet: τs = Fs A [N] [mm2] Fs 4T = ≤ τ s . slika 4. Mv = T moment otpora zatika na savijanje.dop A π d 2 ⋅ Dn (4. dop [Nmm] [mm3] [N] [mm] [mm] [N/mm2] moment savijanja. slika 4.7) obodna sila. Wx = π⋅d3 / 32 vanjsko opterećenje zatika.10a promjer zatika dopušteni površinski pritisak materijala vratila. Zbog okretnog momenta T.6) najveći površinski pritisak između zatika i strojnog dijela vanjsko opterećenje zatika.9 promjer zatika dopušteni površinski pritisak materijala strojnog dijela.10a unutarnji promjer glavine. A = π⋅d2/4 98 .8) pv = Mv Wv T Dn d pdop [Nmm] [mm3] [Nmm] [mm] [mm] [N/mm2] Mv 6 ⋅T = 2 ≤ pdop Wv Dn ⋅ d (4.10a vanjski promjer glavine.8) moment savijanja.9 dubina pričvršćivanja zatika. Slika 4. Slika 4. između zatika i provrta u glavini nastaje površinski pritisak pP (slika 4.9 krak sile.

a Aproj projekcijska površina dodirne plohe.10: Poprečni zatik za spojeve glavine i vratila a) konstrukcijske veličine i površinski pritisak b) lom zatika zbog preopterećenja na smik d) Uzdužni zatici opterećeni okretnim momentom Uzdužni zatici upotrebljavaju se slično kao i poprečni za spojeve glavine i vratila. Slika 4.1). Obodna sila Fo opterećuje zatik i naprezanjem na smik τs koje može dovesti do rušenja zatika ako nije ispunjen uvjet (4. Za približan proračun dovoljno je precizno ako se površinski pritisak računa kao srednja vrijednost p = Fo /Aproj.1). izraz (4. uzdužni zatici u praksi su poznati i pod imenom okrugli klinovi. S obzirom da obavljaju istu funkciju kao i klinovi ( 8. Okretni moment T uzrokuje između zatika i glavine. osim što ih se postavlja uzdužno u prethodno napravljen provrt između glavine i vratila.11).11) uzdužni presjek zatika.11a.T [Nmm] Dn [mm] d [mm] τs dop [N/mm2] okretni moment unutarnji promjer glavine.10a promjer zatika dopušteno naprezanje na smik materijala zatika. površinski pritisak p koji je zbog okrugle dodirne površine nejednako razmješten ( 1.10) τs = Al d l pdop τs dop [mm2] [mm] [mm] [N/mm2] [N/mm2] Fo 2T = ≤ τ s.4. te između zatika i vratila. T I Dsr = (Dn+Dz) / 2 d pg pv T II pv Dn Dz pg a) b) Slika 4. slika 4. 99 . p= Fo 4T = ≤ pdop Aproj Dn ⋅ d ⋅ l (4. slika 4.11b.dop Al Dn ⋅ d ⋅ l (4. gdje je Fo obodna sila zbog djelovanja okretnog momenta T.10).4. Al = d⋅l promjer zatika dužina zatika dopušteni površinski pritisak materijala glavine. dopušteno naprezanje na smik materijala zatika.

4 unutarnje uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb u kućištu. dimenzije unutarnjih uskočnika i žljebova u kućištu standardizirane su prema DIN 472. C55E. Naime.11: Uzdužni zatik za spoj glavine i vratila b) a) konstrukcijske veličine i površinski pritisak b) rušenje zatika zbog preopterećenja na smik 4. Najčešće se upotrebljavaju kao osigurači od ispada svornjaka (Slika 4.d T p p Dn Dz T a) Slika 4.1b). te za osno pozicioniranje raznih strojnih elemenata (koloture. zupčanici. odnosno dijelova koji leže na osovini ili vratilu.3 USKOČNICI Uskočnici služe kao osigurači od osnog pomaka osovine ili vratila.12b.4 unutarnji uskočnik vanjski uskočnik • a) Slika 4. za pozicioniranje valjnih ležajeva na vratilu i u kućištu (Slika 4. 100 .12a). C60E prema EN 10027-1) s vlačnom čvrstoćom Rm ≈ 1200 N/mm2. Slika 4. dimenzije vanjskih uskočnika i žljebova u osovini ili vratilu standardizirane su prema DIN 471.12: Primjeri upotrebe uskočnika b) a) pozicioniranje valjnog ležaja na vratilu i u kućištu b) pozicioniranje zupčanika na vratilu Uskočnici se izrađuju od čelika za opruge (npr. koja osigurava potrebna svojstva elastičnosti uskočnika. Tabela 4. ili su umetnuti u odgovarajuće kućište. ramenice. Dijele se na: • vanjske uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb na osovini ili vratilu. Tabela 4. itd) na osovine ili vratila.

1. ramenice.3). poklopci ležajeva i druga konstrukcijska rješenja koja osiguravaju snažnije osiguranje osnog položaja strojnih elemenata. stožastih zupčanika. Rascjepka d1 Primjena kod svornjaka Primjena kod vijaka Slika 4. Uskočnicima se ne provjerava posebno čvrstoća. oba njezina kraka mogu se nakon namještanja u svornjak ili vijak lako plastično deformirati i time spriječiti ispad rascjepke. itd) koja opterećuje uskočnik na površinski pritisak. Dio strojnog elementa koji naliježe na vratilo naziva se glavina. te time jednakomjeran površinski pritisak na stjenke žljebova u radijalnom smjeru. Ta sila mora biti manja od dopuštenog osnog opterećenja uskočnika Fadop (Fa ≤ Fadop). slika 4. Prema načinu prijenosa okretnog momenta između vratila i glavine razlikuju se spojevi oblikom i spojevi trenjem.).13.prilikom montaže uskočnike je potrebno posebnim kliještima primjereno elastično deformirati (vanjske uskočnike rastegnuti. Prilikom demontaže krakovi rascjepke ponovno se izravnaju i rascjepka se izvuče. Za spoj vratila i glavine koriste se takvi elementi koji omogućuju prijenos okretnog momenta s glavine na vratilo ili obrnuto. Za velike osne sile umjesto uskočnika radije se upotrebljavaju odstojni tuljci. odnosno u kućištu.4. što osigurava jednostavnu montažu. s kojih preuzima. a rjeđe od bakra. nego se samo provjerava moguća aksijalna sila Fa (npr. Standardizirane su prema DIN 94 (ISO 1234). Rascjepke se izrađuju prvenstveno od mekih konstrukcijskih čelika. savijanje i smik. čime je osigurana jednakomjerna elastičnost uskočnika po čitavom obodu. matice. bronci i legura aluminija. U smjeru prema slobodnim krajevima uskočnici imaju nešto smanjen poprečan presjek (vidi Tabelu 4. iz djelovanja cilindričnih zupčanika s kosim zubima.13: Rascjepka i njezine primjene 5 VEZE S GLAVINAMA Vratila nose razne strojne dijelove (zupčanike. ili na koje prenosi gibanje i opterećenje. Rascjepka ima manji promjer od promjera rupe u svornjaku ili vijku. a unutarnje suziti). lančanike. koje se obzirom na odabrani uskočnik očitava iz Tabele 4. kako bi ih se moglo umetnuti u žlijeb na osovini ili vratilu. 4. tabela 5. S obzirom da materijal rascjepke ima nisku granicu tečenja.4 RASCJEPKE Rascjepke su jednostavni i jeftini strojni elementi koji se upotrebljavaju prvenstveno kao osigurači od ispadanja svornjaka i osigurači od odvijanja matice u vijčanim spojevima. a koji se vrte skupa s vratilom. h 101 h l d d . te u posebnim slučajevima i pomicanje glavine u smjeru osi. U pravilu se pojedina rascjepka upotrebljava samo jednom. spojke itd.

promjer vratila) aksijalna sila sigurnost protiv klizanja.1) µ0 F [N] Fo [N] Fa [N] Fo2 + Fa νk obodna sila. Fo = 2T/d (T.5. F = (5. odnosno posredno preko dodatnih elemenata (poprečni klinovi i pera). Za ove spojeve općenito mora biti ispunjen uvjet: Ftr = FN ⋅ µ 0 ≥ F ⋅ν k Ftr [N] FN [N] sila trenja na dodirnim površinama normalna sila na dodirnim površinama (statički) koeficijent trenja na dodirnim površinama.okretni moment.5 rezultanta aktivnih sila. 102 . poligonski spojevi).0 do 2. νk = 1. Spojevi naponskom vezom prenose okretni moment isključivo trenjem koje nastaje neposredno između vratila i glavine zbog međusobnog pritiska (spoj steznom glavinom.Tabela 5. tabela 1.1 Osnovna svojstva i mogućnosti SPOJEVI OBLIKOM Žlijebljeni Poligonsk i zupčasti i spojevi spojevi Spojevi vratila i glavine i njihova svojstva SPOJEVI TRENJEM Spoj steznom glavinom Rastavljivi stezni spojevi Nerastavlji vi stezni spoj Pera Klinovi Prijenos aksijalne sile Udarna opterećenja Jednostavna demontaža Proizvoljan položaj montaže Osni pomak spoja Zarezni učinak spoja Troškovi izrade Dodatni troškovi ne ne da ne ne velik srednji niski ne uvjetno da uvjetno da velik visoki nikakvi ne uvjetno da uvjetno uvjetno mali visoki nikakvi da ne da ne ne velik srednji niski da da da da/ne ne mali srednji srednji da da da da ne mali niski srednji da da ne uvjetno ne mali visoki nikakvi Spojevi oblikom uglavnom prenose okretni moment oblikom preko površinskog pritiska neposredno između vratila i glavine (žlijebljeni i zupčasti spojevi. d. rastavljivi i nerastavljivi stezni spojevi).

obično s nagibom 1:100. slika 5. gdje je vratilo na mjestu klina spljošteno • zaobljeni klinovi. dijelovi vratila i glavine. St60-2K (Č0645) za visine klinova h > 25 mm. H/k ili H/m). Klinovi su obično izrađeni od vučenog čelika prema DIN 1652 (ili ISO 1052). Prema obliku i načinu montaže razlikuju se: 103 . Zbog ekscentričnosti spoja klinovi se koriste samo za manje brzine vrtnje (n ≤ 1200 min−1) prvenstveno u poljoprivrednim i građevinskim strojevima. obzirom da općenito dolazi do dodira među elementima u dvije točke (na jednoj strani posredno preko klina. vratilo može s obzirom na vrstu klina. gdje se ne zahtjeva nikakva dodatna obrada vratila • tangencijalni klinovi. te u napravama za dizanje. te upotrijebljeni vezni elementi (klinovi i pera) na dodirnim površinama su opterećeni površinskim pritiskom p. vratilo i glavina dodiruju se u tri točke. koji se primjenom sile umeću između glavine i vratila.3. 5. nastaje ekscentričan spoj.1a.1: Ekscentričnost spoja vratila i glavine s klinom a) dodir u dvije točke b) dodir u tri točke U spoju vratila i glavine s klinom. To je povoljnije. gdje vratilo ima žlijeb bez nagiba • plosnati klinovi. s vlačnom čvrstoćom Rm ≥ 600 N/mm2 i to: • • St50-1K (Č0545) za visine klinova h ≤ 25 mm. Ako se upotrijebe dva klina pod kutom 120°.1 Žlijebljeni klinovi Žlijebljeni klinovi standardizirani su prema ISO 774 (DIN 6886 i DIN 6887). slika 5.Prilikom prijenosa okretnog momenta. a na drugoj strani neposredno). Dimenzije žlijebljenih klinova i žljebova u vratilu i glavini navedene su u tabeli 5. Dok glavina uvijek ima izrađen žlijeb s jednakim nagibom kao klin. gdje su vratilo i glavina izrađeni s posebnim žljebovima po obodu 120° a) b) Slika 5. Kako bi se što više smanjila ekscentričnost vratila i glavine preporučuje se prijelazni dosjed između rupe u glavini i vratila (npr. posebno za izmjenična i udarna opterećenja. biti različito oblikovano.1b.1. Prema tome razlikuju se: • žlijebljeni klinovi. Dopušteni površinski pritisak se određuje pomoću izraza 5. koji mora biti manji od dopuštenoga. Time se na dodirnim površinama stvara sila trenja potrebna za prijenos okretnog momenta. p ≤ pdop.1 KLINOVI Klinovi su strojni elementi klinastog oblika. zbog djelovanja klina.

3: Prijenos okretnog momenta žlijebljenim klinom . pritiskom bočnih površina klina na glavinu ili vratilo. uzrokuje na dodirnoj površini između klina i žlijeba glavine A = lt⋅t2 površinski pritisak p =Fo /A koji mora biti u dopuštenim granicama. slike 5.2a. kod kojih se najprije namješta glavina na željeno mjesto na vratilu. a žlijeb u glavini mora biti primjereno duži kako bi se klin zabio između vratila i glavine. a neuzimanje u obzir radijalnog pritiska pr u proračunu predstavlja određenu sigurnost. a) 1:100 • b) F h h F 1:100 c) F 1:100 h lt b b lt b h lt l l l Slika 5. Zbog klinastog oblika.3) .3. klin i vratilo. a zatim se klinovi utjeruju silom F između glavine i vratila. a zatim se silom F glavina navuče na vratilo. Klinovi s nosom prvenstveno se koriste u slučajevima kada kod zabijenog klina nije moguće izbijanje sa suprotne strane. jer je raspoređen na više klinova: p= 2T ≤ pdop d ⋅ t2 ⋅ lt ⋅ i 104 (5. Fp p µ Fp Fp ω p Fp µ Fp p Slika 5. slika 5. tada se prijenos okretnog momenta ostvaruje oblikom. klin pritišće s donje strane (na trbuhu) vratilo. a uslijed aksijalne sile zabijanja. ili obratno. Utjerni klinovi imaju ravno čelo (tip B i klin s nosom). utjerni klinovi.• uložni klinovi. Da bi se ona održala. Ako ova naponska veza popusti. ne može se pouzdano odrediti radijalni pritisak pr. stvoreni moment trenja mora biti stalno veći od okretnog momenta koji se prenosi. naziva se naponska veza.3. a s gornje (na leđima) glavinu radijalnim pritiskom p koji stvara na svim dodirnim površinama silu i moment trenja potrebne za prijenos okretnog momenta. koja drži zajedno glavinu. tj.2: Konstrukcijske izvedbe žlijebljenih klinova a) uložni klin b) utjerni klin c) klin s nosom Princip prijenosa okretnog momenta žlijebljenim klinom prikazan je na slici 5. Zbog toga se žlijebljene klinove proračunava na bočni pritisak p. koji se ulažu u žlijeb vratila. a dužina im je jednaka dužini žlijeba u vratilu. pa prilikom demontaže nos klina služi za njegovo izvlačenje. slika 5.2b i c. Uložni klinovi imaju zaokruženo čelo (tip A). kao posljedica djelovanja okretnog momenta T na promjeru vratila (Fo = 2⋅T/d). S obzirom da sile kojima se zabija klin između vratila i glavine općenito nisu poznate. Ovako stvorena veza. Obodna sila Fo. Upotrebom više klinova površinski pritisak se smanjuje.

Obzirom da između gornje plohe pera i žlijeba glavine postoji zračnost. Spojevi s perima zbog toga su. koja su standardizirana prema DIN 6885 (ISO 2491).4). tabela 5. gdje je žlijeb u vratilu izrađen prstastim glodalom. a dužina žlijeba jednaka je dužini pera. u usporedbi s klinovima.2 PERA Spoj s perima najčešće je korišten spoj vratila i glavine. Pera. slika 5.7. ali su im donja i gornja ploha paralelne. Tip A r r b t1 t2 h Tip B b h9 lt l d l = lt Slika 5. to omogućuje centriranje položaja elemenata na vratilu. primjereni za veće brzine vrtnje.3 nosiva dužina klina. najprije se umeće pero u žlijeb vratila. slika 5. poglavlje 5. Prilikom montaže.2 broj klinova.p T d t2 lt i pdop [N/mm2] [Nmm] [mm] [mm] [mm] površinski pritisak između klina i glavine okretni moment promjer vratila dubina žlijeba u glavini. a koriste se kod tankih glavina koje bi se upotrebom visokog pera previše oslabila. gdje je između pera i žlijeba glavine čvrsti dosjed (tolerancije širine žlijeba vratila i glavine dane su u tabeli 5.1. Okretni moment kod pera se prenosi samo oblikom preko površinskog pritiska na bočne dodirne površine između pera i žlijeba glavine. Prema tome se razlikuju: • • visoka pera. • tip A sa zaokruženom čeonom plohom. Pera se izrađuju od istih materijala kao i klinovi. a zatim se namješta glavina na željeno mjesto na vratilu. Visoka i niska pera izrađuju se u dvije osnovne izvedbe. niska pera. Standardne izvedbe pera mogu pri jednakoj širini b imati različitu visinu h.2) 5. gdje je žlijeb u vratilu izrađen obodnim glodalom. prvenstveno primjeren za mirna opterećenja.7: Spojevi vratila i glavine perom Pera su izrađena s tolerancijom širine h9. 105 b h9 . dok je tolerancija širine žlijeba b i glavine ovisna o zahtijevanoj aksijalnoj pokretljivosti strojnih elemenata namještenih na vratilu. imaju pravokutan poprečan presjek.7. slično kao i klinovi. obično i ≤ 2 [N/mm2] dopušteni površinski pritisak. Tako se razlikuju spojevi vratila i glavine s: • aksijalno nepokretnom glavinom. izraz (5. a dužina žlijeba je duža od dužine pera. slika 5. • tip B s ravnom čeonom plohom. standardizirana prema DIN 6885 (ISO 773).

slika 5. te izmjeničnih i udarnih opterećenja. žljebove u koje dosjedaju grebeni vratila.4) 5.• aksijalno pokretnom glavinom. h = (D − d)/2 unutarnji promjer vratila.10.5 (teža izvedba. tj. gdje je između pera i žlijeba glavine labav dosjed (tolerancije širine žlijeba vratila i glavine navodi tabela 5. U općoj strojogradnji najviše se upotrebljavaju žlijebljeni spojevi s unutarnjim centriranjem prema ISO 14. koje su standardizirane prema DIN 5471 i DIN 5472. dsr= (d + D)/2 visina nalijeganja glavine na žlijebljeno vratilo. koja se koristi za posebne namjene standardizirana je prema DIN 5464). tabela 5. tabela 5. prilikom proračuna potrebno je uzimati u obzir i koeficijent nošenja k. Profil glavine i vratila izrađuje se s odgovarajućim vlačnim trnovima.10b. slika 5.10: Centriranje žlijebljenog spoja a) unutarnje centriranje b) bočno centriranje Žlijebljeni spojevi proračunavaju se slično kao i pera obzirom na površinski pritisak p na bočnim dodirnim površinama među grebenima vratila i žljebovima glavine.5 106 . Obzirom da se zbog postupaka izrade ukupno opterećenje nejednakomjerno raspoređuje na pojedine dodirne površine. Odgovarajućom tolerancijom glavine i vratila može se osigurati da glavina na vratilu bude aksijalno pokretna ili nepokretna. kojeg je u usporedbi s unutarnjim centriranjem teže izraditi. Tako stvarni površinski pritisak na pojedinoj dodirnoj površini iznosi: p=k p T dsr h d [N/mm2] [Nmm] [mm] [mm] [mm] 2T ≤ pdop d sr ⋅ h ⋅ lt ⋅ i (5. koriste se žlijebljeni spojevi. a provrt u glavini ima profil koji odgovara profilu vratila. odnosno vlačnim glavinama koja na rubovima svojih grebena i žljebova imaju oštrice za rezanje.10a. Za velika izmjenična i udarna opterećenja koriste se žlijebljeni spojevi s bočnim centriranjem. glavina vratilo a) b) Slika 5. u kojima uvrt u glavini naliježe na unutrašnji promjer vratila.5) površinski pritisak između grebena vratila i žljebova glavine okretni moment srednji promjer žlijebljenog vratila. U takvom spoju vratilo ima u uzdužnom smjeru simetrično raspoređene grebene («klinove»). slika 5. U strojevima za obradu u praksi su poznate i posebne namjenske izvedbe žlijebljenih spojeva. Prema veličini žljebova ovi spojevi se izrađuju u lakoj i srednjoj izvedbi.3 ŽLIJEBLJENI SPOJEVI Za prijenos većih okretnih momenata.

h = ( d3 − d2)/2 unutarnji promjer glavine.6 nosiva dužina zupčastog vratila (obično dužina glavine) broj zubaca.6) površinski pritisak među bokovima zubaca okretni moment srednji promjer.6 faktor nošenja k ≈ 2 za trokutasti profil. a koriste se za aksijalno pokretne ili nepokretne glavine.2). izraz (5. dsr= (d2 + d3)/2 nosiva visina zupca.5 faktor nošenja k ≈ 1. pa su zupčasti spojevi primjereniji za tanja vratila.5 nosiva dužina žlijebljenog vratila (obično dužina glavine) broj žljebova. tabela 5. 5.6 vanjski promjer vratila. izraz (5.05 za bočno centriranje dopušteni površinski pritisak.35 za evolventni profil [N/mm2] dopušteni površinski pritisak. 107 . Trokutasti profil prema DIN 5481 β Evolventni profil prema DIN 5480 d2 d d3 d2 Razmjerno velik broj zubaca osigurava prijenos velikih okretnih momenata i udarnih opterećenja. a omogućuju i pozicioniranje glavine u obodnom smjeru. U usporedbi sa žlijebljenim spojevima zupci su manji. Zupčasti spojevi s trokutastim profilom obično su izrađeni s bočnim centriranjem.2).D lt i k [mm] [mm] pdop [N/mm2] vanjski promjer vratila. k ≈ 1. Kod zupčastih spojeva s evolventnim profilom moguće je također i unutarnje ili vanjsko centriranje. a koriste se prvenstveno za aksijalno nepokretne glavine. pri čemu vratilo i glavina umjesto žljebova po obodu imaju primjereno oblikovane zupce s trokutastim ili evolventnim profilom.35 za unutarnje centriranje. k ≈ 1. tabela 5. tabela 5. tabela 5. Zupčasti spojevi proračunavaju se na površinski pritisak kako slijedi: p=k p T dsr h d2 d3 lt z k pdop [N/mm2] [Nmm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2T ≤ pdop d sr ⋅ h ⋅ lt ⋅ z d3 d (5. tabela 5.4 ZUPČASTI SPOJEVI Zupčasti spojevi slični su žlijebljenim spojevima.

pa ga se može koristiti svugdje tamo gdje ostali spojevi vratila i glavine nisu dovoljni za prijenos velikih okretnih momenata. pa ih se može sastaviti bez upotrebe dodatne mehaničke sile. skupi se.12b.5 STEZNI SPOJEVI 5.1 Nerastavljivi stezni spoj U nerastavljivom steznom spoju vratilo i glavina su izrađeni s čvrstim dosjedom.12a. a između dijelova nastane zračnost Zm. Kod većih preklopa izvodi se dvostruko skošenje vratila.5.12: Načini montaže (demontaže) steznog spoja a) mehanički b) i c) toplinski d) hidraulički U toplinskom postupku montaže koriste se svojstva materijala da se prilikom zagrijavanje rasteže. slika 5.12. a prilikom hlađenja skuplja. toplinski i hidraulički postupak. potrebnu za prijenos vrtnje. Zbog toga nakon ugradnje na dodirnom površinama nastaje površinski pritisak p koji osigurava silu trenja Ftr. Ovako montiran stezni spoj postiže radnu sposobnost nakon približno 48 sati. takav spoj podnosi i određenu aksijalnu silu. Stezni spoj je primjeren za velika izmjenična i udarna opterećenja. a zbog 108 . Kada se glavina nakon montaže ohladi na sobnu temperaturu.5. Istovremeno. Fm d l ϕ pothlađeno vratilo Zm Zm ulje pod tlakom zagrijana glavina a) b) d c) d d) Slika 5. Montaža nerastavljivog steznog spoja U praksi se upotrebljavaju tri postupka montaže i demontaže steznog spoja: mehanički. Zbog čvrstog dosjeda između vratila i glavine za stezni spoj je potrebno upotrebiti odgovarajući postupak montaže. Glavina se raširi kada se zagrije na odgovarajuću temperaturu. slika 5. s potrebnim preklopom. a dodirne površine obično su još i nauljene. U mehaničkom (uzdužnom) postupku vratilo i glavina sastavljaju se u hladnom stanju s određenom montažnom silom Fm i brzinom utiskivanja vratila u glavinu 2 do 5 mm/s. slika 5. Kako bi se olakšala montaža. Odabrani postupak ovisi prvenstveno o zahtjevanom preklopu steznog spoja i montažnim sredstvima koja su na raspolaganju. osim ako je jedan dio iz bronze. dio s višom granicom tečenja (obično je to vratilo) je skošen pod kutom ϕ = 5° na dužini l ≈ 3 d [ mm ] .

Vratilo se hladi u suhom ledu u kojemu se postižu temperature do −78 °C. mogu se naći u specijaliziranoj literaturi ili u katalozima proizvođača ležajeva.13: Shematski prikaz postignutog preklopa u steznom spoju a) teorijski za sistem jedinstvenog provrta b) praktično 109 Hv Rzv . zaglađivanja (uglačavanja) površina vratila i glavine (Hv i Hg na slici 5. tabela 5.preklopa na dodirnim površinama nastaje odgovarajući površinski pritisak za postizanje sile trenja.12) najveća moguća vrijednost preklopa za odabrani dosjed. a konačni položaj se postiže tek uz pomoć pritiska ulja.4⋅Rzv Slika 5. Glavinu je potrebno zagrijati ili vratilo ohladiti za: ∆ϑ = Pmax Zm d α [mm] [mm] [mm] [K−1] Pmax + Z m α ⋅d (5.4 Rzg [µm] srednja visina neravnina glavine. Pri svakom. dolazi do tzv. slika 5. Vrijednosti za najmanji potrebni pritisak ulja za montažu. Zm ≈ 0. raširi se. Glavina se obično zagrijava u ulju. pa se lako umetne u glavinu. ali ako se zahtijevaju suhe dodirne površine radi većih koeficijenata trenja. Zm ≥ 0. a niže temperature (do −196 °C) postižu se u tekućem dušiku.13) a) Tv b) Pst P Pmax Rzg Hg nul linija Tg tolerancijsko polje glavine Tv tolerancijsko polje vratila Tg Pmin H g ≈ 0. Više temperature nisu preporučljive. tada se glavina zagrijava u peći s vrućim zrakom. Slični odnosi postižu se i hlađenjem vratila. a glavina raširi. pa se. Očito je gubitak preklopa ∆P = 2(Hv+Hg). Kada se nakon montaže vratilo ponovno zagrije na sobnu temperaturu.8 ⋅10−3 ⋅ ( Rzv + Rzg ) ∆P [mm] izgubljena preklop zbog uglačavanja površina Rzv [µm] srednja visina neravnina vratila.7. Na nižoj temperaturi vratilo se skupi. prema slici 5. Na taj način mogu se montirati samo dijelovi s blago koničnim površinama (konus 1:30).12d. a naročito pri uzdužnom postupku montaže steznog spoja.4⋅Rzg H v ≈ 0. gdje se vratilo najprije potisne u glavinu do određenog položaja. U hidrauličkom postupku na dodirne površine između vratila i glavine dovodi se ulje pod pritiskom zbog čega se vratilo skupi. slika 5. jer mogu lako uzrokovati strukturne promjene u materijalu i smanjenje čvrstoće. U oba slučaja glavina se zagrijava do 400°C.4 (5.13). tabela 1.1 mm. tabela 1.12d.13 koeficijent toplinskog rastezanja glavine (vratila). tabela 1. U slučaju cilindričnih dodirnih površina spomenuti postupak se koristi za demontažu ležajeva koji su prethodno montirani mehaničkim ili toplinskim postupkom. može procijeniti izrazom: ∆P ≈ 0.12c. zbog čega je stvarni preklop nakon montaže nešto manji od teoretskog. te zbog čvrstog dosjeda pritišće na glavinu s potrebnom silom za savladavanje željenih vanjskih opterećenja. te pritisak ulja za demontažu. slika 5. slika 5.10 potrebna zračnost pri montaži.13b.001⋅d nominalni promjer steznog spoja.

čvrstog dosjeda. nego se upotrebljavaju preporučeni čvrsti dosjedi koji se.5). odabire se neki drugi dosjed prema ISO 286. prema ISO preporukama. stupanj tolerancije vratila IT 7.8 ne odgovara uvjetima (5. U steznom spoju vratilo i glavina imaju jednak nominalni promjer d različitih tolerancija.4. (5. Za promjere d > 500 mm tolerancija glavine je H8. U slučaju kada nijedan dosjed iz tabele 5. dmin) promjeri preklop prema izrazu (1. odnosno određivanja odgovarajućih tolerancija promjera glavine i vratila.st + ∆P .5. st = Pmax − ∆P Pmin Pmax Pmin. Tabela 5. a u obodnom (tangencijalnom) smjeru vlačnim naprezanjima σtg. Za proizvoljne tolerancije mogu se izračunati najveći (Dmax.14) (5.Vrijednosti za Rzv i Rzg mogu se. navode pripadajuće vrijednosti za Pmin i Pmax. s obzirom na nominalni promjer steznog spoja d i odabrani dosjed. koje osiguravaju postizanje preklopa P. stvarne vrijednosti najvećeg i najmanjeg preklopa su: Pmin. ovisno o stupnju hrapavosti površina vratila i glavine.8 izrađena je za sistem jedinstvenog provrta (tolerancija glavine H7) i vrijedi za nominalne promjere d ≤ 500 mm. Zbog preklopom nastalog (radijalnog) površinskog pritiska p glavina je nakon montaže opterećena u radijalnom smjeru tlačnim naprezanjima σrg. prema DIN 7190. tj.30). Rzg = 3.st + ∆P Pmax = Pmax.15) Prilikom odabira stvarnog dosjeda. Zbog istog pritiska vratilo trpi naprezanja σrv i σtv.13) (5.2 µm Dakle. standardizirani su npr. dmax) i najmanji (Dmin. mogu odabrati iz tabele 5.6 µm. ili se odabire drugi materijal. izraz (5. ili se uzimaju preporučene vrijednosti prema DIN 7190: d ≤ 500 mm d > 500 mm ⇒ Rzv = 0. Proračun steznog spoja Proračun čvrstoće i određivanje odgovarajućeg preklopa.st Pmax. a vrijednosti za Pmin i Pmax mogu se očitati iz specijalizirane literature. treba računski dobivene preklope povećati za gubitak preklopa: Pmin = Pmin. očitati iz tabele 1. Radijalna naprezanja glavine i vratila na promjeru d steznog spoja jednaka su površinskom pritisku p. u steznom spoju preklop P je razlika između unutarnjeg promjera glavine Dn i vanjskog promjera vratila dz koja imaju jednaku nominalnu dimenziju d i pripadne tolerancije. st = Pmin − ∆P Pmax. U njoj se. te 110 .st ∆P [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] teorijska vrijednost minimalnog preklopa teorijska vrijednost maksimalnog preklopa stvarna vrijednost minimalnog preklopa stvarna vrijednost maksimalnog preklopa izgubljeni preklop zbog zaglađivanja površina. U pravilu se tolerancije vratila i glavine ne odabiru proizvoljno.6 µm ⇒ Rzv = 1.8 µm. Rzg = 1. odnosno tolerancije vratila i glavine.16) (5. odnosno promjene se geometrijske veličine vratila i glavine.17) Teorijski.

3 0. On se uzima u obzir tako da se za vanjske dijelove čija je dužina manja od promjera vratila (to su rjeđe glavine. Kvalitativni rasporedi ekvivalentnih naprezanja σeg za glavinu i σev za vratilo prikazani su na slici 5. stezanje. te o omjeru δv promjera vratila. a u vratilu tlačni karakter.2 0.83 0.78 Omjer l/d 0. a češće prstenovi). pa je za proračun čvrstoće prema hipotezi najvećih tangecijalnih naprezanja mjerodavna njihova razlika.9Re za σeg.max − σ rg . δg = d/Dv dopušteno naprezanje materijala glavine.0 0.92 0. budući međusobno okomita.87 0. Zbog toga. na promjeru steznog spoja najveće radijalno naprezanje u glavini. tabela 5. na promjeru steznog spoja najveće obodno naprezanje u glavini.20) Eg.55 0. K ⋅d (5. µv δv κ moduli elastičnosti materijala glavine i vratila Poissonovi koeficijenti materijala glavine i vratila omjer dimenzija vratila. Ev [N/mm2] µg. koja predstavlja ekvivalentno naprezanje. Ovaj izraz strogo vrijedi samo za beskonačno dugački stezni spoj.33 0.19) gdje je K pomoćna proračunska veličina definirana svojstvima materijala obaju stegnutih dijelova. Uočljivo je da ona u glavini imaju vlačni. Radijalna i obodna normalna naprezanja.7 0.opadaju (do nule) s udaljenošću od d. obično se provjerava samo čvrstoća glavine: σ eg . Tako stvarna vrijednost Kst proračunske veličine K postaje: Kst = κ · K Tabela 5. pomoćna proračunska veličina K pomnoži s faktorom duljine glavine κ.max p σdop [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] 2 1+ δ g 1− δ 2 g +p= 2p ≤ σ dop 2 1− δ g (5. ta veza je dana sljedećim izrazom: p= P .max< Re.69 0.94 1.max = σ tg .4 0. stvoreni pritisak ovisi o omjeru duljine glavine i promjera steznog spoja.13a. Prema teoriji cilindara s debelim ljuskama.5 0.9 0. U stvarnosti. δv = du/d faktor utjecaja duljine glavine na stezanje vratila. σdop = Re /νT ≅ 0.max = p σeg.1 0.max σrg. te njihovim omjerima dimenzija: 1 K= Eg 2 1+ δ g  1  1 + δ v2  + µg  +  − µv   2 2  1− δ g  Ev 1 − δ v     (5. ali još više zbog toga što su u glavini naprezanja veća a materijal slabiji.21) Faktor duljine glavine κ δv 0 0. na promjeru steznog spoja srednji površinski pritisak na steznim površinama omjer dimenzija glavine.6 0.95 111 .max σtg.9.9 (5. Površinski pritisak p na steznim površinama ovisi o veličini preklopa P.18) δg najveće ekvivalentno naprezanje u glavini. tj. Tangencijalna naprezanja σtg i σtv glavine i vratila veća su od radijalnih i opadaju s promjerom. su ujedno i glavna naprezanja.8 0.90 0.

87 0.4 0.76 0.94 0.62 0.88 0. kao posljedicu okretnog momenta T i aksijalnu silu Fa koja proizlazi iz djelovanja elemenata kao što su stožasti zupčanici. U daljnjem tekstu se proračun steznog spoja odnosi samo za naprezanja u elastičnom području. na dodirnim površinama između glavine i vratila treba postići silu trenja Ftr > FR.94 0. slika 5.91 0. aksijalni ležajevi itd.50 0.73 0.78 0.max< Re.52 0. a gore prikazani način proračuna ne vrijedi. U proračunu steznog spoja potrebno je uzeti u obzir rezultirajuće opterećenje FR na nominalnom promjeru steznog spoja d prema izrazu: FR = Ft 2 + Fa2 . (5.85 0.14b.86 0.2 0. (5.31 0. za σeg.23) Da bi se dobila tolika sila trenja površinski pritisak mora biti pmin = F Ftr Fr = tr = A A ⋅ µ0 π ⋅ d ⋅ l ⋅ µ0 112 (5.81 0.32 0.67 0.24) .92 0. odnosno Ftr = FR ⋅ν k νk sigurnost protiv klizanja νk = 1.65 0. ulazi se u elastično plastično područje.53 0. cilindrični zupčanici s kosim zubima.29 0.90 0.15.83 0.8 za istosmjerno promjenjivo opterećenje νk = 2. Postupak proračuna za elastično-plastično područje može se pronaći u specijaliziranoj stručnoj literaturi ili npr.78 0. σeg p du p glavina vratilo σeg R eg d = d v = Du p p Dv d R ev σev Rev granica tečenja vratila Reg granica tečenja glavine σev a) Slika 5.82 0.95 0.2 za izmjenično opterećenje.18 premašuje vrijednost granice tečenja.6 0. raspored naprezanja za razvlačive (duktilne) materijale prikazan je na slici 5.0.89 0.93 Ukoliko maksimalno ekvivalentno naprezanje σeg.93 0.14: Raspored naprezanja u steznom spoju b) a) elastično opterećenje b) elastično-plastično opterećenje Stezni spoj u općem slučaju podnosi obodnu silu Ft.22) Da bi stezni spoj mogao prenijeti rezultirajuće opterećenje FR.max izračunato prema izrazu 5. u standardu DIN 7190.5 za mirno opterećenje νk = 1.. tj.92 0.

jer će tako stvarna naprezanja biti manja od računskih.13 nosiva dužina steznog spoja (obično dužina glavine) (statički) koeficijent trenja steznog spoja. što nije dopušteno. U suprotnom.µ0 pmin Fr Ftr A d l [N/mm2] [N] [N] [mm2] [mm] [mm] najmanji potrebni površinski pritisak između vratila i glavine radijalna sila na dodirnoj površini. sigurnost protiv klizanja će biti veća od νk. Fr = Ftr/µk sila trenja na dodirnim površinama između vratila i glavine. uzima se Pmax.15: Stezni spoj zupčanika s vratilom a) uzdužni presjek b) poprečni presjek c) diferencijalne sile na diferencijalnoj površini Ako je površinski pritisak manji od ovog. Tako npr. Budući da je stvarna vrijednost preklopa slučajna veličina. a stvarni stupanj sigurnosti veći. kad se preko nje izračuna tražena fizikalna veličina. sigurnost protiv klizanja će biti manja od prije odabrane. kao i sigurnost protiv klizanja. tj. minimalnom Pmin ili maksimalnom Pmax. Vjerojatnost da se ove veličine nađu u određenim granicama lako se može odrediti ako se poznaje srednja vrijednost i varijanca preklopa. tada računski dobivena vrijednost preklopa mora približno odgovarati vrijednosti Pmin odabranog dosjeda. sile trenja. onda su i stvarne vrijednosti površinskog pritiska. slika 5. naprezanja će se računati za Pmax. a ovdje će se problem nemogućnosti određivanja točnih vrijednosti slučajnih veličina odrediti na klasičan način: računati će se uvijek samo s jednom vrijednošću preklopa. sigurnosti protiv klizanja i naprezanja također slučajne veličine. pa će tako njezina stvarna vrijednost biti veća. Tada će stvarna sigurnost protiv klizanja biti veća. ξ 113 . Takav. izraz (5. sila trenja će se računati za Pmin. Ako se računa sigurnost protiv klizanja. Pri proračunu potrebne sile utiskivanja kod mehaničke (uzdužne) montaže. Kod steznih spojeva koji brzo rotiraju potrebno je uzeti u obzir i utjecaj centrifugalne sile koja kod većeg broja okretaja vodi k smanjenju površinskog pritiska.23) dodirna površina između vratila i glavine. preklop za traženu sigurnost protiv klizanja. Ako je potrebno odrediti dosjed. a) b) p T l d p F a c) l dF tr dF o dF a dA dF R p r d Slika 5. Pravilo je da se uzima ona vrijednost koja će. ako se za poznati dosjed kontrolira čvrstoća steznog spoja. vjerojatnosni proračun steznog spoja. A = πd l nominalni promjer steznog spoja. može se naći u specijalističkoj literaturi. jer će stvarni preklop biti veći od potrebnog. rezultirati s većom stvarnom sigurnošću steznog spoja.

st minimalnog preklopa računa se iz izraza 5. kojim će se na dodirnim površinama između vratila i glavine postići potreban površinski pritisak pmin. µ ≅ 0. Stezni spoj s koničnim dosjedom Konični dosjed prenosi okretni moment silom trenja između konično oblikovanog završetka vratila i glavine. stezni ulošci.24 potrebni minimalni pritisak pmin.16). naponske ploče i Spieth čahure. Koničnom dosjedu se.26) µ 5.U praksi. slika 5. st = K st ⋅ d ⋅ pmin .5. tj. U slučaju mehaničke montaže (slika 5.8.19: Pmin. (5. dodaje i odgovarajuće pero kao dodatno osiguranje protiv klizanja.5.12a) potrebna sila utiskivanja iznosi: Fm ≥ π ⋅ µ ⋅ pmax ⋅ d ⋅ l Fm pmax D l [N] [N/mm2] [mm] [mm] potrebna sila utiskivanja kod mehaničke montaže steznog spoja najveći površinski pritisak između vratila i glavine nominalni promjer steznog spoja. pa se može koristiti za veće brzine vrtnje. odnosno sila trenja Ftr za prijenos željenih opterećenja.2. odnosno površinski pritisak. stvara preko aksijalne sile prednapona Fv pritezanjem vijka.15 do 0.17b. najčešće se upotrebljavaju stezni prstenovi. Prednost koničnog dosjeda je u tome što dobro centrira glavinu na vratilo. prilikom montaže zupčanika sa steznim spojem vanjski promjer glavine jednak je promjeru kruga preko korijena kruga zupčanika). U proračunu steznog spoja potrebno je odrediti i potrebne parametre montaže. tada se za vanjski promjer glavine mora uzeti promjer jezgre (npr. potrebno je ovoj vrijednosti dodati vrijednost zaglađivanja ∆P. gdje je ρ kut) konični dosjed je samokočan. Pri tome se potrebna radijalna sila. U tom slučaju. potrebna vrijednost Pmin.17a.2 Rastavljivi stezni spojevi Rastavljivi stezni spojevi prenose okretni moment s vratila na glavinu ili obratno trenjem. Eg (5. prvenstveno kod dinamičkih opterećenja. što znači da spoj ostaje čvrst i nakon prestanka djelovanja sile Fv. pa se mora rastaviti silom.13 nosiva dužina (obično dužina glavine) kinetički koeficijent trenja. Ako je glavina nazubljena. ona koče elastičnu deformaciju u radijalnom smjeru. Fa) traži odgovarajući čvrsti dosjed (Pmin i Pmax). Kod manjih kutova konusa (α/2 < ρ.23 izračuna potrebna sila trenja Ftr. poveća za 30%. proračun steznog spoja najčešće teče tako da se za poznata vanjska opterećenja (T. Spomenuti utjecaj uzima se u obzir tako da se modul elastičnosti glavine ojačane s rebrima. prema slici 5. Ako su u steznom spoju na glavini predviđena rebra za ojačavanje (slika 5. slika 5. Od elastičnih elemenata koji se umeću između vratila i glavine da bi se djelovanjem aksijalne sile stvorio na njihovim obodima radijalni pritisak.25) Za izbor dosjeda prema tabeli 5. 114 . pomoću naponske veze. prema izrazu 5. nakon što se prema izrazu 5. Najpoznatiji je stezni spoj s koničnim dosjedom. tabela 1. Zbog toga se praktički neograničen broj puta mogu rastaviti i ponovno sastaviti.

koeficijent trenja. slika 5. koja se rastavlja na radijalnu komponentu Fr i aksijalnu komponentu (slika 5.212 do 1:20. Uzimajući u obzir izraze tan ρ = µ0 = Ftr / FN (slika 5.28) Fr [N] µ0 koeficijent trenja na dodirnim površinama radijalna sila zbog pritiska kut trenja.18a).18a).18a) i tan(α / 2 + ρ ) = Fv / Fr (Slika 5. ρ = arctanµ0. a za držače alata koriste se Metrički konus 1:20 i Morseov konus 1:19. spojki i drugih strojnih elemenata.1 (ρ ≈ 6°) za suhe i glatke površine. ta aksijalna komponenta mora biti jednaka prednaponskoj sili Fv. µ0 ≈ 0.17 prikazuje odnose sila u koničnom dosjedu. odnosno normalnu silu FN = p⋅AN (slika 5. Zbog ravnoteže sila. remenica.02.18b).1) slijedi izraz za nastalu sila trenja: Ftr ≅ µ0 ρ µ0 Fr . 115 . koji je definiran omjerom: konus = D d L α [mm] [mm] [mm] [°] 1 D−d = = 2 tan(α / 2) x L (5. javlja se prednaponska sila Fv koja nabiva glavinu na vratilo. Sile FN i Ftr mogu se sastaviti u rezultantu F (slika 5.17 U općem strojarstvu.17 dužina konusa. slika 5. U ravnini dodirnih ploha djeluje sila trenja Ftr = FN⋅µ0. slika 5. najviše se upotrebljava konus 1:10.18b).17 manji promjer konusa. iz izraza (5.27) veći promjer konusa. p Fv D d α a) L b) Slika 5.17: Konični dosjed a) bez pera b) sa perom Slika 5. tan (α 2 + ρ ) α/2 (5.U koničnom dosjedu vratilo i provrt u glavini na mjestu spoja imaju oblik konusa. za pričvršćivanje zupčanika. Zbog pojednostavljenja pretpostavlja se da sile djeluju na srednjem promjeru Dsr. stvarajući na dodirnim površinama površinski pritisak p. slika 5. Kao posljedica pritezanja matice.17 kut konusa.

slika 5. νk.ρ FN α/2 F α/2 α /2 Fr ρ F p F tr Fv D sr Fv Fv l /2 l b) D a) a) normalna sila FN i sila trenja Ftr b) radijalna sila Fr i sila prednapona Fv Da ne bi došlo do proklizavanja steznih površina. potr (5.17 manji promjer konusa.potr Ftr F + Fa2 2 o ≥ ν k . d Slika 5. tj.30) Za Fa = 0 slijedi: Fv = 2ν k T ⋅ tan (α 2 + ρ ) µ0 ⋅ Dsr (5.29) stupanj sigurnosti protiv klizanja obodna sila aksijalna sila koja se prenosi potrebni stupanj sigurnosti protiv klizanja. slika 5.29a) moment trenja na dodirnoj površini.17. sila trenja mora biti veća od rezultante djelujućih aktivnih sila koje stezni spoj prenosi. νk je (za sve vrste steznih spojeva) jednak: νk = Ttr [Nmm] T [Nmm] Dsr [mm] D [mm] d [mm] Ftr Ttr = Fo T (5.30a) 116 .3. veći promjer konusa. U fazi konstruiranja steznog spoja potrebno je odrediti prednaponsku silu vijka potrebnu za siguran prijenos opterećenja. Ttr = Ftr·Dsr/2 okretni moment koji se prenosi. Iz gornjih izraza slijedi: Fv = ν k ⋅ Fo2 + Fa2 ⋅ tan (α 2 + ρ ) µ0 (5. T = Fo·Dsr/2.potr= 1. Ukoliko se ne prenosi aksijalna sila. Dsr = (D+d)/2.18: Odnosi sila u koničnom dosjedu νk = νk F0 [N] Fa [N] νk. srednji promjer steznog spoja.

Potrebna aksijalna sila Fa obično se postiže s jednim (slika 5. uzrokuje površinski pritisak p=FN /AN ≈ Fr/Asr. ρ = arctan µ0 koeficijent trenja.21). Zbog velikog polukuta konusa (α/2 = 16°42') ovakav spoj nije samokočan.o + Fr1 tan (α / 2 + ρ ) = Fr1  µ 0 + tan (α / 2 + ρ )    Fa1 Ftr. (5.19b) vijaka za pritezanje. kojega je potrebno kontrolirati: p= Fv ≤ pdop π Dsr ⋅ l ⋅ tan (α 2 + ρ ) (5.32) α ρ µ0 117 D Fp D d d . na dodirnim površinama između vratila i unutarnjeg prstena.31) Fv [N] prednaponska sila montaže koničnog dosjeda.31) pdop [N/mm2] dopušteni površinski pritisak. izraz (5. sastavljen je od unutrašnjeg ili vanjskog koničnog prstena od poboljšanog čelika koji se umeće u odgovarajući otvor između vratila i glavine. 5.19: Primjeri veza glavine i vratila sa steznim prstenima a) s jednim priteznim vijkom i jednim parom prstenova b) s više priteznih vijaka i četiri para prstenova Na slici 5.3 Stezni spoj pomoću steznih prstenova Par steznih prstenova kao elastični vezni element glavine i vratila. očito je: Fa1 = Ftr . izraz (5. vijaka Slika 5. Ako na prstene djeluje dovoljno velika aksijalna sila Fa.o Fr1 [N] [N] [N] aksijalna sila na prvom paru steznih prstenova sila trenja između unutrašnjeg prstena i vratila. slika 5. stvara se površinski pritisak p koji uzrokuje potrebnu silu trenja za prijenos vrtnje. koji se izračuna prema izrazu (6. Normalna sila FN. tj.20 prikazani su odnosi sila na kosini.19. Iz poligona sila na vanjskom i unutrašnjem prstenu.19a) ili više (slika 5.5. kao posljedica djelovanja aksijalne sile Fv. pa se nakon prestanka djelovanja aksijalne sile Fa lako može rastaviti.Ovolika sila prednapona dobije se pritezanjem matice momentom ključa. te između glavine i vanjskog prstena. a) b) Fp / i i = br. na dodirnim površinama steznih prstenova. za prvi par prstenova radijalna sila na prvom paru steznih prstenova kut konusa steznih prstenova kut trenja.2).

aksijalna sila manja od prethodne za dvije sile trenja.n Ttr . stvorenom aksijalnom silom Fa1 jednakoj sumi aksijalnih sila svih vijaka. Dakle: Ftr1 = µ0 F µ0 + tan (α / 2 + ρ ) a1 (5.35) Ova relacija vrijedi i za svaki idući par steznih prstenova. Vrijedi i q= Ttr .n −1 Ftr . uz Ftr1 = µ0Fr1.n = tr .n −1 tan (α 2 + ρ ) + µ 0 (5.34) Za svaki idući par steznih prstenova prikazani odnosi sila ostaju isti.n −1 Fa . ali je. (5.33).n −1 za FA = 0.36a) a) 118 . lako izračunati silu trenja na prvom paru steznih prstenova.o ≅ Ftr.33) dolazi se do omjera F F F tan (α 2 + ρ ) − µ 0 Fr 2 = r . u skladu s izrazom (5.n = a .33) pa je. za drugi par steznih prstenova vrijedi: Ftr 2 = µ0 F . Dakle. tj. također slijedi: Fa 2 = Fa1 − 2 Ftr1 = Fr1  tan (α / 2 + ρ ) − µ0    Fa2 Ftr1 [N] [N] aksijalna sila na prvom paru steznih prstenova sila trenja za prvi par steznih prstenova (5.36) koji pokazuje da moć nošenja svakog idućeg para steznih prstenova opada po geometrijskom nizu.n = q = Fr1 Fr . aksijalna sila trenja. Usporedbom izraza (5. µ0 + tan (α / 2 + ρ ) a 2 (5. ima istu vrijednost kao ova.g.Uz Ftr. Pri tome je potrebno napomenuti da obodna (ili svaka druga) sila trenja stvorena istim površinskim pritiskom.32) i (5. istom radijalnom silom. samo što se redni broj u indeksu oznake za silu povećava za jedan. a smjer suprotan rezultanti obodne Fo i aksijalne sile FA koje se prenose.

30) jednaka q = 0.37) Sličan izraz vrijedi i za ukupni moment trenja Ttr. tj.5.21. Zato se nikada ne ugrađuje više od četiri para steznih prstenova. raspodjela površinskog pritiska Fr 1 glavina Fr 2 Fr3 Fr 4 vratilo Fv Slika 5. Tako bi npr. proizlazi da je sposobnost nošenja svakog para steznih prstenova otprilike upola manja od prethodnog para..20: Sile na prvom paru steznih prstenova a) sile na dodirnim površinama b) poligon sila na vanjskom prstenu c) poligon sila na unutrašnjem prstenu Ukupna sila trenja Ftr za n pari steznih prstenova jednaka je zbroju sila trenja svih parova prstenova. No. sumi članova geometrijskog niza. što je neisplativo.b) c) 2 2 Slika 5. j = Ftr1 (1 + q + q 2 + . kojemu je q kvocijent: Ftr = ∑ Ftr .. kako je vrijednost omjera q za α/2 = 16°42' i za µ0 = 0.15 prema izrazu (5.21: Raspodjela površinskog pritiska na pojedine vezne elemente 119 .) = Ftr1 j =1 n qn −1 q −1 (5. ako je FA = 0. peti par nosio svega oko tri posto ukupne sile (ili momenta). slika 5.

2. mjernim instrumentima) mjerenje sila (vaga s oprugom) raspodjela sila (oruđa za učvršćivanje) opruge za zatezanje Obzirom na materijal. u praksi se najčešće upotrebljavaju metalne i gumene opruge.38) potrebni stupanj sigurnosti protiv klizanja. vlačno-tlačne i torzijske opruge. a može biti linearna.. tlačna ili savojna opruga opterete silom F. osnovna podjela opruga je prema vrsti glavnog naprezanja: dijele se na savojne. Tek povećanjem aksijalne sile na vrijednost prednaponske sile Fpr=F0+Fv postiže se na dodirnim površinama željeni površinski pritisak p za prijenos vrtnje. spojkama.39) 6 OPRUGE Opruge su elastični elementi koji pod utjecajem vanjskog opterećenja akumuliraju energiju. Za uklanjanje ove inicijalne zračnosti potrebno je stezne prstenove opteretiti početnom aksijalnom silom F0. νk. lisnate i šipkaste. potr (5. 6. aktivna radijalna sila koja se prenosi aktivna aksijalna sila koja se prenosi Stezni prstenovi se ugrađuju s labavim dosjedom kako između vanjskog prstena i glavine.0. koji mora biti u dopuštenim granicama: p1 = Fr1 ≤ pdop π D ⋅l (5. tanjuraste. Slično tome.1. Ovisnost opruženja o opterećenju naziva se karakteristika opruge. te je nakon rasterećenja vrate u obliku potencijalne energije. hvatište sile napravi put s koji se naziva progib. potr Fr [N] FA [N] Ftr Fr2 + FA2 ≥ ν k . Pri određivanju dimenzija steznih prstenova odlučujući je površinski pritisak p1 između vanjskog prstena prvog para prstenova i glavine. 120 .Sigurnost protiv klizanja je dakle: νk = νk.2. U praksi se opruge upotrebljavaju za različite namjene. Neki od najčešćih primjera upotrebe su: • • • • • • akumulacija energije (opruge za pogon mehanizma u satu i u igračkama). prigušivanje udaraca i vibracija (torzijske opruge u cestovnim vozilima) kao povratni elementi (opruge u ventilima. a prema obliku zavojne. potr = 1.. opruge opterećene torzijskim momentom T zakreću se za kut α koji se naziva zakretanje opruge.1 KARAKTERISTIKA I RAD OPRUGE Ako se vlačna. Ipak. tako i između unutrašnjeg prstena i vratila. slika 6. Progib i kut zakreta se zajedničkim imenom nazivaju opruženje. čitavu ili umanjenu. progresivna ili degresivna.

W = ∫ F ( s ) ⋅ ds s (6. Prilikom opterećenja opruge silom F ili momentom torzije T.3) α (6.F a) F b) F c) s s s Slika 6.5) i (6.1: Karakteristika opruge a) progresivna b) linearna c) degresivna Karakteristika opruge definirana je omjerom prirasta opterećenja i opruženja koji se naziva krutost opruge: c= dF ds (6. tlačne i savojne opruge [Nmm/rad] krutost opruge za torzijske opruge [N] opterećenje opruge [mm] progib opruge [Nmm] torzijski moment opruge [rad] zakretanje opruge.4) [N/mm] krutost opruge za vlačne.2) U oprugama s linearnom karakteristikom (slika 6. koji se računa izrazima (6.1b) krutost opruge je konstantna veličina i naziva se konstanta opruge: c= ct = c ct F s T α F s T (6.5) Wt = ∫ T (α ) ⋅ dα α (6. u opruzi se akumulira radnja opruge.6) 121 . Opruga prilikom rasterećenja predaje akumuliranu radnju umanjenu za udio unutarnjeg trenja u materijalu opruge.6).1) ct = dT dα (6.

što se može. slika 6. čime se omogućuje tražena funkcija tog sklopa. uzimajući u obzir krutosti opruga c1 i c2.2. Pojedine opruge mogu biti povezane u sustav opruga na različite načine.7) (6.2a jednaka c = c1+ c2. F s1 c1 F c1 c2 F sI s c1 a) c2 b) c2 s2 c3 c) c4 s II Slika 6.8) radnja opruge za vlačne.9) b) Serijski sustavi opruga Opruge su ugrađene tako da na pojedine opruge djeluje jednako velika sila F. + cn = ∑ ci i =1 n (6.1. u sustavu opruga na slici 6.. te su ovisni o konstantama opruge.. U sustavu opruga na slici 6.2a ukupna sila F se raspoređuje na sile F1 i F2 (F=F1+F2). U praksi se često susreću primjeri kada je u pojedinom sklopu istovremeno ugrađeno više opruga koje su povezane u takozvani sustav opruga. Dakle. te jedinstveni progib (s1= s2 =s).2b 122 . pri čemu je progib svih opruga jednak. Progibi pojedinih opruga općenito nisu jednaki. zapisati i u obliku c⋅s = c1⋅s + c2⋅s. Slično se može izvesti i za proizvoljan broj opruga.1b) radnja opruge iznosi: W = Wt = W [Nmm] Wt [Nmm] F ⋅s 2 T ⋅α 2 (6. Iz ovoga slijedi da je ukupna konstanta opruge ugrađenih opruga na slici 6.Radnja opruge grafički predstavlja površina ispod karakteristike opruge u dijagramima na slici 6. Kod opruga s linearnom karakteristikom (slika 6.. tlačne i savojne opruge radnja opruge za torzijske opruge.2: Sustavi opruga a) paralelni b) serijski c) kombinirani a) Paralelni sustavi opruga Opruge su ugrađene tako da se ukupna sila raspoređuje na pojedine opruge.. pa tako za n sporedno ugrađenih opruga vrijedi: c = c1 + c2 + c3 + .

mnogo efikasnije. Valjanjem one zauzmu vlaknasti raspored. Opruge za rad u korozionoj sredini: Problem korozije najjednostavnije i najjeftinije se rješava izradom opruga iz čelika iz prethodnih skupina. pa tako za n serijski ugrađenih opruga vrijedi: n 1 1 1 1 1 1 = + + + . a zatim se ohladi na zraku.7 %).5 %) koji sa željezom formira kompleksni karbid. Poslije izrade (motanja) izvodi se nisko popuštanje. Sličan izvod bi slijedio i za proizvoljan broj opruga. povećavajući čvrstoću materijala. silicij povećava sklonost čelika jakom razugljičavanju i grubozrnatosti. uz srednji sadržaj ugljika (0. S druge strane. Legirni elementi povećavaju prokaljivost. pri toplinskoj obradi na višim temperaturama. je izraditi opruge iz materijala otpornog na koroziju. Patentiranje se izvodi tako da se austenitizirana žica provlači kroz olovnu kupku gdje se izotermno poboljša. Izbor materijala prvenstveno ovisi o uvjetima eksploatacije opruge. 6.ukupan progib s jednak je zbroju pojedinih progiba s1 i s2 (s = s1 + s2). uzimajući u obzir konstante opruga c1 i c2 te jedinstvenu silu (F1=F2=F). a još više granicu tečenja. Karakteristika mangana je da osim što povećava svojstva čelika isto kao silicij. zapisati i u obliku F/c= F/c1+ F/c2.. + + = ∑ c c1 c2 c3 cn i =1 ci (6. Iz gornjeg obrazloženja može se zaključiti kako je ukupna konstanta opruge sustava na slici 6. Obično se nakon toga još hladno gnječi. To su prvenstveno nerđajući čelici.2c gornje i donje paralelno ugrađene opruge povezane su u zajednički serijski sustav opruga. manganom. što se može..4 do 0. U sustavu opruga na slici 6. uzrokuje nejednoliki raspored uključina sulfida i oksida. te sa drugim elementima (molibden. ali zato i znatno skuplje. • 123 .2 MATERIJALI OPRUGA I DOPUŠTENA NAPREZANJA Pri odabiru materijala za opruge mora se uzeti u obzir sposobnost oblikovanja i elastična svojstva materijala. Zbog slabe prokaljivosti nelegirani čelici se koriste samo za manje presjeke. Ukupna konstanta opruge serijski ugrađenih opruga na slici 6. Silicij se rastvara u feritnoj rešetki. Za opruge koje se toplinski obrađuju poslije oblikovanja koriste se čelici legirani silicijem. te različite vrste bronci. • Opruge za rad na povišenim temperaturama: Kod ovih opruga čelici su legirani prvenstveno kromom (do 1. pa se na površini dobije čisti ferit koji je neotporan na dinamička naprezanja. pa čelik legiran manganom ima visoku žilavost u uzdužnom smjeru (lisnate opruge).2c jednaka 1/c = 1/(c1+c2) + 1/(c3+c4). No.5 do 0.85 % ugljika. koja kod ovakvih materijala može dostići i 90 % vlačne čvrstoće. volfram i vanadij) koji formiraju svoje temperaturno postojane karbide. a zbog slabe temperaturne postojanosti za rad na temperaturama samo do 80oC. opruge su u različitim kombinacijama ugrađene paralelno i serijski.2b tako iznosi 1/c = 1/c1+1/c2. kromom i manje vanadijem. Na isti način bi se dobila konstanta opruge s proizvoljnim brojem paralelno i serijski spojenih opruga.. onda je to najčešće već patentirana žica sa 0. postojanost popuštanju i mehanička svojstva materijala opruge.. te njihovim oblaganjem antikorozijskim zaštitnim slojem. • Opruge za rad u normalnim uvjetima: Ako se za ove opruge koristi nelegirani čelik.10) c) Kombinirani sustavi opruga U kombiniranim sustavima opruga.

1) ovisna je. tabela 6. Za hladnu izradu opruga postupcima rezanja. Ukoliko takvi podaci nisu na raspolaganju. pa materijal nije optimalno iskorišten.4.4. Zbog toga se ovakve opruge u praksi koriste samo za mala opterećenja. slika 6. načinu opterećenja i opasnosti od posljedica koje bi eventualno pucanje opruge prouzročilo.1. prešanja i namotavanja. Za izradu ovakvih opruga prvenstveno se upotrebljavaju hladno valjane čelične trake prema DIN 17222 (tabela 6. koriste se hladno valjane čelične trake. Najveći moment savijanja Ms=F⋅l nastaje na mjestu učvršćenja i ima odlučujući utjecaj pri dimenzioniranju opruge.U praksi se za opruge najviše upotrebljavaju toplo valjani čelici koji se nakon kaljenja popuštaju. Ako je opruga opterećena silom F koja djeluje na kraju opruge. Najbolja svojstva čvrstoće postižu se upotrebom okrugle žice za opruge koja se izrađuje u različitim razredima kvalitete.3) i legure bakra prema Din 17670. Pri dimenzioniranju opruga bitno je da su naprezanja koja nastaju kao posljedica vanjskih opterećenja manja od dopuštenih. osim o korištenom materijalu. moment savijanja na proizvoljnom mjestu iznosi Mx=F⋅x. dopuštena naprezanja opruge mogu se odrediti orijentacijski prema vlačnoj čvrstoći materijala Rm: 6. Tabela 6. Tabela 6.3.3. tlačnih i savojnih opruga. Progib opruge na mjestu djelovanja sile iznosi: 4⋅ F ⋅l3 s= E ⋅ b ⋅ h3 s F l E b h (6.13) [mm] progib opruge [N] opterećenje opruge [mm] dužina opruge [N/mm2] modul elastičnosti materijala opruge. Vrijednosti E i G najčešće korištenih materijala za opruge navodi Tabela 6.4 [mm] širina opruge [mm] debljina opruge 124 . kod vlačnih.3 OPRUGE OPTEREĆENE NA SAVIJANJE 6.2. prvenstveno u preciznoj mehanici kao dodirne opruge u raznim sklopkama ili pritisne opruge za kvake i slično. o modulu elastičnosti materijala opruge E. Obzirom da su širina opruge b i debljina h po čitavoj dužini jednake (Wy= konst). zbog promjenljivog momenta savijanja mijenja se i naprezanje.1 Lisnata opruga s konstantnim presjekom Najjednostavniji primjer ovakve opruge je konzolno učvršćena lisnata opruga pravokutnog presjeka. odnosno o modulu elastičnosti G kod torzijskih opruga. i o obliku opruge. Krutost opruge metalnih opruga ( 6. Dopuštena opterećena ovisna su. Općenito se dopuštena naprezanja određuju za pojedinu vrstu opruge posebno. kako bi se povećala žilavost materijala. Tabela 6.

b. tako da se dobiva lisnata opruga "jednake čvrstoće".14) najveći moment savijanja. Ms = F⋅l aksijalni moment otpora poprečnog presjeka opruge oko horizontalne osi y. slika 6. l. Njegovo dobro svojstvo je što ublažava udare zbog neravnog kolnika. 125 . h σs dop poglavlje 6.h F b l x Slika 6. Ako je poprečni presjek opruge pravokutnik s momentom otpora na savijanje Wu=(b⋅h2)/6.4: Konzolno učvršćena savojna opruga s konstantnim presjekom Naprezanje na savijanje σs opruge računa se poznatim izrazom σs = Ms [Nmm] Wy [mm3] Wy = b⋅h2/6 F.6). Ako se ova opruga razreže po širini na n jednakih listova koji se polože jedan na drugoga.5b. gibanj.2. To znači da se moment otpora na savijanje presjeka opruge mijenja približno u istom odnosu kao i moment savijanja. koji se često upotrebljava u cestovnim i šinskim vozilima. tzv. 6. za postizanje gornje pretpostavke mora se uzduž opruge mijenjati širina b ili debljina h. Ako se upotrijebe dvije lisnate opruge i krajevi pojedinih listova odgovarajuće oblikuju dobiva se praktički oblik lisnate savojne opruge u sloju (slika 6. dobiva se lisnata opruga jednake čvrstoće u sloju.2 Lisnata opruga jednake čvrstoće Jako opterećene opruge i opruge za cestovna i šinska vozila oblikovane su tako da je uzduž opruge naprezanje na savijanje približno konstantno.13) [N/mm2] dopušteno naprezanje na savijanje materijala opruge.3. što povoljno utječe na vožnju vozila.5a. Ms 6⋅ F ⋅l = ≤ σ s dop Wy b ⋅ h2 s (6. vidi izrazu (6. Zbog jednostavnije izrade opruzi se obično u praksi mijenja širina b. slika 6.

Debljina listova h i širina listova b lisnatih opruga standardizirane su prema DIN 4620 i navedene u Tabeli 6.6. L =L1=L2 broj ostalih listova dodatak za donji list .5 × (35 … 140) 10 × (40 … 140) 16 × (110 … 140) 4. Dužina pojedinih listova određuje se pomoću Slike 6.1.15) .5 50 5 55 5.5 40 4 45 4.a) h F B=n⋅b b) s l h B b l Slika 6.5 60 6 65 6. a ≈ 25 … 40 mm 126 b (6.5: Konzolno učvršćena lisnata opruga s promjenjivim presjekom a) lisnata opruga jednake čvrstoće b) nastajanje gibnja Tabela 6.5 h [mm] b [mm] h×b Debljina h i širina b listova lisnatih opruga prema DIN 4620 3 35 3.5 70 7 75 8 9 80 10 90 11 100 12 110 14 16 120 20 140 [mm] 3 × (35 … 50) 5 × (35 … 90) 8 × (40 … 140) 12 × (60 … 140) 3.5 × (35 … 70) 7 × (40 … 140) 11 × (60 … 140) 20 × (110 … 140) Lisnate opruge izrađuju se prvenstveno od toplo valjanih čelika za opruge prema DIN 17221. pri čemu se polazi od dužine donjeg lista Ln koji mora zbog učvršćivanja biti nešto duži: Ln = L n a L +a n −1 [mm] [mm] dužina gornja dva lista. Tabela 6.5.5 × (35 … 60) 6 × (35 … 140) 9 × (40 … 140) 14 × (110 … 140) n⋅h 4 × (35 … 70) 6.

koja osigurava okretanje ručice za željeni kut α ili otvaranje poklopca.3 Zavojna fleksiona opruga Zavojna fleksiona opruga se upotrebljava prvenstveno kao povratna opruga u raznim ručicama i poklopcima. gornji list je nešto produžen i oblikovan tako da se opruga može primjereno pričvrstiti. a drugi kraj je pokretan skupa s ručicom ili poklopcem. slika 6. 6.10.3.6. listovi su po sredini opruge međusobno povezani odgovarajućim elementom za pričvršćivanje (slika 6. slika 6. Osim toga.6 Lisnata savojna opruga Kako prilikom rada opruge ne bi došlo do poprečnog zamicanja.7.6. listovi su primjerno oblikovani i pričvršćeni posebnim prstenom. koje pritišče ručicu ili poklopac na odgovarajući naslon. Jedan kraj opruge fiksno je učvršćen na odgovarajuće kućište ili konzolu. Pri tome su na raspolaganju brojne konstrukcijske mogućnosti. U osnovnom položaju opruga ima prednaprezanje silom Fp. Nakon rasterećenja opruga je opet opterećena silom Fp. slika 6. 127 .8). Kao što je vidljivo iz slike 6.teorijski praktično l l b h F F 2F L n =L 5 L4 L3 L 1 =L 2 =L Slika 6. čime se osigurava jednakomjeran raspored opterećenja koje djeluje na pojedine listove. Prilikom aktiviranja opruge sila Fp se poveća na radnu silu F.

12a) ili samo na unutarnjem kraju (slika 6.29) 128 . Općenito se ove opruge koriste kod satnih mehanizama. Pri tome među navojima mora još uvijek ostati određena zračnost jer bi u slučaju doticanja navoja nastali preveliki gubici zbog trenja. tako da razmak između navoja ostaje čitavo vrijeme jednak za sve navoje.2) i čelične trake od toplo valjanog čelika za opruge prema DIN 17211.F Fp α r a d Slika 6.10: Zavojna fleksiona opruga kao opruga za okretanje 6. slika 6. takva opruga može se okrenuti za vrlo velike kutove (i za više navoja).3.12b). pri čemu opterećenje djeluje samo na vanjskom (slika 6. koji se računa pomoću izraza α= M ⋅l F ⋅ r ⋅l = E⋅I E⋅I D (6. tabela 6. Pri opterećenju opruge silom F.12. kazaljki mjernih instrumenata. Pri opterećenju opruge pojedini navoji jednakomjerno se pomiču prema središtu opruge. Krajevi spiralnih opruga vođeni su s odgovarajućim nastavcima. opruga se okrene za kut α. Ovisno o broju navoja i udaljenosti među njima. elastičnih spojki i slično.4 Spiralna opruga Spiralne opruge su savojne opruge namotane u obliku Arhimedove spirale.1. Za izradu spiralnih opruga najčešće se upotrebljavaju okrugla žica za opruge prema DIN 17223 (tabela 6.

slika 6. ali suprotno okrenutih. kao elementi upravljanja ventilima. F c) Du Dv b) t III I t t' III II Skupina 3 I II Skupina 1 i 2 h0 a) l0 t Slika 6. Pri tome tanjuri mogu u stupac biti razmješteni u različitim 129 . prigušivači vibracija u strojevima za obradu i svugdje tamo gdje su zahtijevani manji progibi opruge pri velikim pogonskim silama. naniže se više tanjura u stupac opruge.14a.12: Spiralna opruga a) opterećenje na vanjskom kraju b) opterećenje na unutarnjem kraju 6.14: Tanjurasta opruga a) osnovne konstrukcijske veličine b) konstrukcijske izvedbe c) primjer upotrebe Ako se želi postići veći progib opruge.5 Tanjuraste opruge Tanjuraste opruge su konično oblikovani metalni prstenovi koji prenose opterećenja u aksijalnom smjeru. Najčešće se upotrebljavaju kao pritisni elementi u valjnim ležajevima.3. slika 6.14c.α F t rv rv a t a ru ru F α a) b) Slika 6.

a to se postiže svornjakom za vođenje (unutarnje vođenje) ili tuljcem za vođenje (vanjsko vođenje). Također. Tlačne zavojne torzijske opruge U tlačnim zavojnim torzijskim oprugama opterećenje djeluje u aksijalnom smjeru tako da se opruga tlači (njena dužina se prilikom opterećenja smanjuje). opteretivost opruge se proporcionalno povećava. U praksi se preporučuje unutarnje vođenje. Iz tabele 6.7. 130 . s povećanjem broja tanjura u pojedinom paketu uz nepromijenjen ukupan progib. a prilikom vanjskog vođenja Dh ≈ (1. U svakom slučaju. tabela 6.8 … 0. Koja mogućnost će se odabrati ovisi o konstrukcijskim zahtjevima korištenog stupca opruga.2)⋅Dv.4 ZAVOJNE TORZIJSKE OPRUGE Zavojna torzijska opruga nastaje kad se žica namotava u obliku zavojnice na cilindar (cilindrične zavojne opruge) ili na stožac (konične zavojne opruge). slika 6. dužina neopterećenog stupca L0) od parametara pojedine opruge (sila pojedine opruge F. čime se smanjuje trenje u slučaju dodira prstena opruga i elementa za vođenje. U nastavku su detaljno obrađene samo cilindrične zavojne torzijske opruge s okruglim presjekom. S druge strane.14. iako se u praksi upotrebljavaju i zavojne torzijske opruge s pravokutnim presjekom. uz nepromijenjeno opterećenje. Tlačne zavojne torzijske opruge mogu se izrađivati u hladnom ili toplom stanju. Pri ugrađivanju tanjurastih opruga u stupac opruga potrebno je osigurati dobro vođenje opruge.1 … 1. između elementa za vođenje i prstena opruge mora biti osigurana određena zračnost. koje su praksi i najviše upotrebljavaju. progib stupca ss. površina elemenata za vođenje treba biti glatka (preporučeno je precizno brušenje).7 je vidljivo da se povećanjem broja suprotno okrenutih tanjura povećava ukupan progib opružnog stupca. opruge su vođene sa svornjakom za vođenje promjera Dd (unutarnje vođenje) ili s čahurom za vođenje s promjerom Dh (vanjsko vođenje). Presjek žice obično je okrugao. U takvim slučajevima potrebno je razlikovati parametre stupca opruge (sila stupca Fs. 6. Obzirom da postoji opasnost od loma. te time do problema prilikom ugradnje opruge. visina pojedinog neopterećenog tanjura l0). Obzirom na smjer opterećenja dijele se na tlačne i vlačne zavojne torzijske opruge. prvenstveno kod dužih opruga. Vrijednosti Dd i Dh za neke standardne opruge navodi tabela 6.17. progib neopterećenog tanjura s. gdje je Dv vanjski promjer opruge. Zbog toga u praksi vrijedi preporuka prema kojoj je dužina neopterećenog opružnog stupca L0 ≤ 3⋅Dz.kombinacijama. gdje je Dz vanjski promjer opruge. Za sve ostale opruge može se prilikom unutarnjeg vođenja uzeti Dd ≈ (0. Površine elemenata za vođenje (svornjaka ili čahure) i sve naliježne površine opruge trebaju po mogućnosti biti primjereno toplinski obrađene (preporučljivo je cementiranje do dubine ≈ 0.9)⋅Du. Prilikom ugrađivanja tanjurastih opruga u stupac opruga potrebno je uzimati u obzir kako se dopuštena odstupanja pojedinih opruga zbrajaju. gdje je Du unutarnji promjer opruge.8 mm i kaljenje na tvrdoću najmanje 55 HRc). što može kod većih dužina stupaca opruga dovesti do većih odstupanja.

2).46) Konstrukcijska izvedba hladno oblikovanih tlačnih zavojnih torzijskih opruga standardizirana je prema DIN 2095.17a. koji sudjeluju u opruženju. opruge mogu na oba kraja biti dodatno obrađene (izvedba I – opruga naliježe na naliježnu plohu po čitavom obodu opruge) ili neobrađene (izvedba II – opruga naliježe samo po dijelu oboda opruge na naliježnu površinu). Općenito se izvedba II upotrebljava samo za promjere žice d < 1 mm.D Du Dd a) I II I b) II Dv Dh I. Tabela 6. Toplo oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge izrađuju se na toplome. Standardni promjeri okruglih šipki 131 . U obje izvedbe potrebno je uzeti u obzir da krajnji navoji.17: Tlačna zavojna torzijska opruga a) hladno oblikovana prema DIN 2095 b) toplo oblikovana prema DIN 2096 Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge motaju se na hladno.neobrađeni krajevi opruge Slika 6. izrađenih od okrugle žice za opruge kvalitete C ili D (vidi tabelu 6.2). Kao što pokazuje slika 6. prvenstveno od okrugle žice za opruge prema DIN 17223 (tabela 6. U tabeli su osim geometrijskih dimenzija navedene i opružna konstanta c i dopuštena sila opruge Fn. odnosno kod omjera navoja e=D/d > 15. a također i od nehrđajućeg čelika prema DIN 17224 i legura bakra DIN 18672. Za hladno oblikovane opruge vrijedi: iu = ia + 2 iu ia ukupni broj navoja broj aktivnih navoja (6.obrađeni krajevi opruge. prvenstveno od toplo valjanih čelika za opruge prema DIN 17221. nemaju opružnih svojstava kao ostali navoji. navodi standardne veličine hladno oblikovanih tlačnih zavojnih torzijskih opruga prema DIN 2098. Zbog toga mora broj svih navoja iu imati nešto veći broj aktivnih navoja ia.1. II. Za ove opruge vrijede slijedeća konstrukcijska ograničenja: • • • • • promjer žice: srednji promjer navoja: dužina neopterećene opruge: broj aktivnih navoja: indeks opruge: d ≤ 17 mm D ≤ 200 mm L0 ≤ 630 mm ia ≥ 2 e = D/d = 4 … 20 Tabela 6.14. koji se oslanjaju jedan na drugog.

izraz (6. Radi dobrog centriranja opruge ukupan broj navoja iu u oba slučaja mora biti zaokružen na 0.1 toplo oblikovane opruge s neobrađenim krajevima.5. itd.51).5.5.3 toplo oblikovane opruge s obrađenim krajevima ki = iu + 1.). Najmanja dopuštena dužina opruge Ln.5 hladno oblikovane opruge s neobrađenim krajevima ki = iu − 0. Iz izraza (6. Za ove opruge vrijede prema DIN 2096 slijedeća konstrukcijska ograničenja: Konstrukcijska veličina Promjer šipke d [mm] Vanjski promjer Dv [mm] Dužina neopterećene opruge L0 [mm] Broj aktivnih navoja ia Indeks opruge e = D/d Male serije (do 5000 komada) 8 … 60 ≤ 460 ≤ 800 ≥3 Velike serije (preko 5000 komada) 9 … 18 ≤ 180 ≤ 600 5 … 12 6 … 12 3 … 12 I ove opruge moraju na krajevima biti dodatno obrađene ili neobrađene (izvedbe I i II na slici 6. Vlačne zavojne torzijske opruge U vlačnim zavojnim torzijskim oprugama sila djeluje u aksijalnom smjeru tako da se opruga pod utjecajem te sile rasteže (njena dužina se prilikom opterećenja povećava). Računa se prema izrazu: LB = k i ⋅ d LB [mm] d [mm] ki (6.49) blokirana dužina opruge prema izrazu promjer žice (šipke) koeficijent navoja (iu je broj svih navoja) ki = i u hladno oblikovane opruge s obrađenim krajevima ki = iu + 1. dok je u toplo oblikovanim oprugama cijeli broj. iznosi: Ln = LB + S a (6. 132 .1).5 (6.16.46) i (6. 5.17b). Odnose prilikom opterećenja tlačne zavojne torzijske opruge (hladno ili toplo oblikovane) prikazuje slika 6. Izrađuju se u hladnom ili toplom stanju. odnosno najvećem dopuštenom progibu sn.18.12.47) proizlazi da je broj aktivnih navoja ia u hladno motanih opruga također zaokružen na 0.48) Ln [mm] najmanja dopuštena dužina opruge LB [mm] dužina potpuno sabijene opruge.47) I hladno i toplo motane tlačne zavojne torzijske opruge u pravilu su desno motane.5. 7. koja nastaje pri najvećoj dopuštenoj sili Fn.jednaki su kao za okrugle torzijske šipkaste opruge ( 6. Ukupan broj navoja iu je: iu = ia + 1. 6.5 (npr.49) Sa [mm] suma minimalnih udaljenosti među pojedinim navojima. izrazi (6. te ih navodi tabela 6.5. slika 6. Dužina potpuno sabijene opruge je ona dužina kod koje pojedini navojci dodiruju jedan drugoga.50) i (6.

pa se provjerava samo torzijsko naprezanje τt (vidi sliku 6.59) [N/mm2] dopušteno torzijsko naprezanje. te tlačna i savojna naprezanja od dvije komponente reakcije veze F su zanemariva. D/2 F τt.22): τ t = kt ⋅ T F D τt Wt d kt τt dop T 8⋅ F ⋅ D = kt ⋅ Wt π ⋅d3 ≤ τ t dop (6.LT d m LU Du L0 Slika 6.58) kojeg tvore dvije sile F na kraku D Smična naprezanja od poprečne sile F cosα. hladno i toplo oblikovanih) standardiziran je prema DIN 2086.59) [Nmm] torzijski moment opruge [N] opterećenje opruge [mm] srednji promjer navoja [N/mm2] torzijsko naprezanje u opruzi [mm3] torzijski moment otpora presjeka žice opruge. Opterećenje F opruge uzrokuje uvijanje žice opruge zbog momenta torzije Tt = T cosα kao dijela sprega sila T T =F⋅ D 2 Dv D (6.22: Opterećenje zavojne torzijske opruge 133 .19: Vlačna zavojna torzijska opruga Proračun čvrstoće zavojnih torzijskih opruga Proračun čvrstoće zavojnih torzijskih opruga (vlačnih i tlačnih. izraz (6. Wt = π⋅d3/ 16 [mm] promjer žice (šipke) popravni faktor naprezanja.k d τt Slika 6.

0 [N/mm2] 1 − kτ ⋅τ pr 2 − kτ (6.56⋅Rm.15 Tabela 6.61) amplituda dinamičke čvrstoće potrebni stupanj sigurnosti za amplitudno naprezanje.58) određuje se posebno za tlačne i vlačne zavojne torzijske opruge.dop [N/mm2] amplituda trajne dinamičke čvrstoće savojne zavojne opruge iz okrugle žice prema DIN 17223.3.potr τ t max − τ t min 2 ≤ τ a dop = ν a . 75 (6. te se računa prema izrazu: kt = e + 0. Naime. Dopušteno torzijsko naprezanje za tlačne zavojne torzijske opruge Statički opterećene opruge: Prema DIN-u.5.dop dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje pri pulzirajućem opterećenju (r = 0) bez prednaprezanja (τtmin= τt pr= 0).1.Popravni faktor naprezanja kt uzima u obzir povećanje teoretskog torzijskog naprezanja zbog zakrivljenosti žice.5 e − 0.0 ≈ 1.2) toplo oblikovane opruge: za opruge od toplo valjanih čelika prema DIN 17221 vidi tabelu 6.62) τA0. stvarno torzijsko naprezanje je raspoređeno nesimetrično po presjeku žice.0 − RA. Faktor kt je ovisan o indeksu opruge e = D/d. U tom slučaju.4τA0.. potr RA (6. tako da torzijsko naprezanje varira između τt max i τpr. Određuje se iz kataloga proizvođača ili RA.. Amplituda dinamičke čvrstoće računa se prema izrazu: RA = RA. pa moment torzije varira između Tmax i Tpr. za r = 0 i τpr= 0. tabela 6.60) Dopušteno torzijsko naprezanje τt dop u izrazu (6.potr= 1. te je na unutarnjoj strani navoja veće nego na vanjskoj. smatra se da je opruga statički opterećena kad je broj ciklusa opterećenja u ukupnom životnom vijeku opruge N ≤ 104.16 134 . νa. te posebno za statičko i dinamičko opterećenje. zamor materijala opruge se kontrolira prema: τa = RA [N/mm2] νa. gdje je Rm vlačna čvrstoća materijala opruge (za žicu za opruge prema DIN 17223 vidi tabelu 6.15: Dopušteno torzijsko naprezanje τt dop za toplo oblikovane opruge iz toplo valjanih čelika prema DIN 17221 Promjer šipke d [mm] τt dop [N/mm2] 10 925 20 840 30 790 40 760 50 735 60 720 Dinamički opterećene opruge: Opruge su najčešće opterećene s cikličkim opterećenjem s koeficijentom asimetrije ciklusa r = 0. Dopušteno torzijsko naprezanje τt dop tada iznosi: • • hladno oblikovane opruge: τt dop = 0. Često su ugrađene i s predopruženjem spr koje uzrokuje statičko prednaprezanje τpr.

16 Dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje τA0.dop 2 [N/mm ] neočvrsnute 265 245 225 205 195 N ≥ 107 τt max [N/mm2] ≤ 835 ≤ 760 ≤ 715 ≤ 670 ≤ 650 Toplo oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od toplo valjanog čelika prema DIN 17221 Promjer šipke d [mm] 10 15 25 35 50 Broj ciklusa N = 105 očvrsnute 380 335 295 260 215 τA0. tabela 6. Dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje τA dop se može i približno odrediti prema izrazu: τ A dop = τ A0.dop N ≥ 107 očvrsnute 250 220 210 195 180 180 [N/mm2] neočvrsnute 185 170 165 150 130 130 N ≥ 107 τt max [N/mm2] ≤ 880 ≤ 810 ≤ 760 ≤ 700 ≤ 630 ≤ 630 Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od žice za opruge razreda VD prema DIN 17223 Promjer žice d [mm] 1 2 3 5 7 Broj ciklusa N ≥ 107 očvrsnute 315 295 285 270 265 τA0.dop 2 [N/mm ] neočvrsnute 320 275 235 205 165 N = 2⋅106 τt max [N/mm2] ≤ 890 ≤ 830 ≤ 780 ≤ 740 ≤ 690 Hladno oblikovane tlačne zavojne opruge od nehrđajućeg čelika prema DIN 17224 Promjer žice d [mm] 1 2 3 4 6 Broj ciklusa X12CrNi177 245 220 195 165 165 τA0.63) dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje pri pulzirajućem opterećenju (r = 0) bez prednaprezanja (τtmin= τt pr= 0).dop [N/mm2] τt min (6.. Tabela 6.15 ⋅τ t min τA0.85 za torzijske zavojne opruge iz čelika torzijsko prednaprezanje. te najveće dopušteno torzijsko naprezanje τt max za tlačne zavojne torzijske opruge Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od žice za opruge razreda C i D prema DIN 17223 Promjer žice d [mm] 1 2 3 5 8 10 Broj ciklusa N = 106 očvrsnute 355 330 305 285 265 250 τA0.dop N ≥ 107 očvrsnute 300 275 255 235 215 200 [N/mm2] neočvrsnute 250 230 215 200 170 165 N ≥ 107 τt max [N/mm2] ≤ 1115 ≤ 990 ≤ 920 ≤ 830 ≤ 745 ≤ 705 Hladno oblikovane tlačne zavojne torzijske opruge od žice za opruge razreda FD prema DIN 17223 Promjer žice d [mm] 1 2 3 5 8 10 Broj ciklusa N = 106 očvrsnute 320 295 280 265 245 245 τA0. kτ = 0..16 [N/mm2] najmanje torzijsko naprezanje ciklusa. dop − 0.kτ τpr [N/mm2] faktor utjecaja srednjeg naprezanja na dinamičku čvrstoću materijala.dop pri pulzirajućem opterećenju τpr= 0.dop N ≥ 107 255 230 205 175 175 [N/mm2] X7CrNiAl177 ≤ 1000 ≤ 900 ≤ 800 ≤ 750 ≤ 700 X12CrNi177 τt max 2 X7CrNiAl177 N/mm ≤ 1050 ≤ 950 ≤ 850 ≤ 750 ≤ 700 135 .0.8.

slika 7. a) b) c) Slika 7. za razliku od osovina. osovinica klipa) i svornjaci. teleskopska i savitljiva vratila. Za ostale dijelove osovine ili vratila obično nije potrebna tako fina obrada. Kod sjedala ležaja radijus prijelaza vratila ρ mora biti manji od zaobljenja rubova ležajeva r (ρ < r). Rukavci su dijelovi osovina i vratila koji se vrte u kliznim kležajima (ili se ležajevi vrte na osovinama).1c. njišućih ili rotirajućih dijelova.2. Kratke osovine nazivaju se još i osovinice (npr. Vratila. 11.). odnosno torziju i savijanje (i eventualno tlak.2. slika 7. Posebnu kategoriju čine zglobna.1b. osovine ne prenose okretni moment. a opterećene su na savijanje i rjeđe – aksijalnim silama. ili rotirajuće (dijelovi su na njima pričvršćeni i rotiraju zajedno s njima). Oni mogu biti različito oblikovani (slika 7. brušenjem ili poliranjem. i eventualno poprečnih i uzdužnih sila. Osovine mogu biti mirujuće (dijelovi na njima rotiraju ili se njišu). odnosno kombinacija vratila za prijenos okretnih momenata na veće udaljenosti naziva se transmisija. tabela 7. a prije svega moraju imati glatku površinu koja se postiže finim tokarenjem. Za prijenos snage sa brodskog motora na propeler služi osovinski vod (ne brodsko vratilo) koji pored momenta torzije prenosi i znatnu aksijalnu silu – poriv propelera.4. Osovine su pretežno ravne i cilindrične.1: Konstrukcijske izvedbe osovina i vratila a) mirujuća osovina b) rotirajuća osovina c) vratilo Vratila služe za prijenos okretnih momenata. 136 . Vratila su. žljebljena vratila.7 OSOVINE I VRATILA Osovine služe za nošenje i uležištenje mirujućih. te su opterećena na torziju. te za preuzimanje poprečnih i eventualno uzdužnih sila koje na te dijelove djeluju.2). te istovremeno osiguravaju dobro pozicioniranje ležajeva uz odgovarajući naslon. slika 7. poligonska vratila i sl. kako bi se ležaj mogao potisnuti do odgovarajućeg naslona. u pravilu rotirajući element. a mogu biti izvedene kao glatke ili stepenaste. Dakle. Često su na mjestima ležajeva predviđeni i odgovarajući žljebovi za krajeve alata koji omogućuju lakšu obradu rukavaca osovina ili vratila.1a. vlak ili smik). Vratila mogu biti ravna ili koljenasta (uobičajeni naziv je koljenasta osovina). Ravna vratila mogu biti cilindrična ili posebno profilirana (četverokutni presjek.

mjesta za brtvenice i sl.3a. uz žljebove za pera i klinove. Ovaj progib iznosi čak oko 1mm za vratilo promjera ∅ 50 na duljini utora od 1000 mm. posebno oko kritičnih mjesta. Pri cikličkom opterećenju ovo može dovesti do loma zbog zamora materijala. te otpornost na koroziju. a naročito poslije izrade utora za klin. Zato je obvezna završna obrada nakon rezanja utora za klin. Obično brušenje samo dosjednih ploha zadovoljava. osim karakteristika čvrstoće.5). ili općenito pogonska osovina.1 MATERIJALI I OBLIKOVANJE OSOVINA I VRATILA Pri izboru materijala za osovine i vratila potrebno je. Odgovarajućim oblikovanjem. žljebove za uskočnike i slično. Ova završna obrada se bezuvjetno radi poslije termičke obrade.. kardanska osovina. osovina motora (turbine. koji u osovini ili vratilu uzrokuje naprezanje na savijanje: 137 .1. utorima za uskočnike. ravnoteža zaostalih naprezanja se naruši. prelazi.. Sile. Posebno je karakteristično za čelike visoke čvrstoće da su osjetljivi na koncentraciju naprezanja koja nastaje uz prijelaze s jednog na drugi promjer. slika 7.3b. a naročito ako su vučene i hladno vučene. fino se tokare ili bruse. osovina reduktora.2: Različite izvedbe rukavaca a) cilindrični rukavac b) konični rukavac c) okrugli rukavac Uobičajeno je umjesto naziva vratilo primijeniti naziv osovina kad god je iz samog opisa jasno da se radi o elementu opterećenom na torziju. općenito djeluju u dvije okomite ravnine (ravnini x−z i y−z na slici 7. Za izradu osovina i vratila upotrebljavaju se konstrukcijski čelici. odnosno komprimiraju. dosjedi. klizna ili valjna. a time i momenti savijanja. Zbog naglih promjena presjeka uzrokovanih prijelazima s manjega na veći promjer i obrnuto. Vanjske sile koje djeluju na elemente smještene na osovini ili vratilu (zupčanike. uzeti u obzir i otpornost materijala na koncentraciju naprezanja. a niski vlak u jezgri. pumpe. lančanike. 7. Sve osovine i vratila. koloture itd. npr.). a nisu normalizirane. Momenti savijanja Msx i Msy stvaraju u tim dvjema ravninama rezultirajući moment savijanja Ms. slika 7.2 OPTEREĆENJA OSOVINA I VRATILA Većina osovina i vratila mogu se u praksi smatrati nosačima na dva ili više ležaja. Karakteristike čvrstoće spomenutih materijala navedene su u tabeli 7. osovina kormila.ρ ρ ρ a) b) c) Slika 7. i vratilo se savine bez djelovanja vanjskog opterećenja. rupama itd. Rukavci. imaju zaostala naprezanja: veliki tlak na površinskom sloju. remenice. poboljšani čelici i čelici za cementiranje.) uzrokuju reakcijske sile u ležajevima koje skupa s vanjskim silama uzrokuju momente savijanja u poprečnim presjecima. osovine i vratila u pravilu trpe veliku koncentraciju naprezanja. Poslije rezanja. koljenasta osovina. ova opasnost se može znatno ili potpuno ukloniti. 7. lepuju ili obrađuju superfiniš postupkom.

5. Vratila su osim momentom savijanja Ms opterećena i s okretnim momentom T koji u vratilu uzrokuje torzijsko naprezanje.1) l lA Fmr dm F ma lB Fmt B F Bx F Bz F By x z y A F Ay F Ax R a v n in a x -z l lA A F Ax M sx M sx dm R a v n in a y -z lB l lA B F Bx F Bz A F Ay M sy m ax lB dm F ma Fmr Fmt B F By m ax M sy M sx m a x = Fm r ⋅ l A + Fm a ⋅ l dm 2 ⋅l B M sy m a x = Fm t ⋅ l A ⋅ lB l Slika 7. momenti savijanja Msx i Msy mijenjaju svoje vrijednosti uzduž vratila od vrijednosti nula na mjestu uležištenja.2 2 M s = M sx + M sy (7. 138 . prilikom dvostranog uležištenja stožastog zupčanika.5: Primjer određivanja momenata savijanja vratila Msx i Msy za obostrano uležišten konični zupčanik Kao što je vidljivo sa slike 7. Okretni moment ne opterećuje vratilo po čitavoj dužini. nego samo između mjesta dovođenja i odvođenja okretnog momenta. Zbog toga je pri proračunu osovine i vratila razumno pretpostaviti da će najveće naprezanje od savijanja biti na mjestu spajanja vratila s zupčanikom. do najvećih vrijednosti Msx max i Msy max na mjestu djelovanja vanjskih sila.

7. Teoretski oblik im je kubni paraboloid.6) 139 . smatra se da su one opterećene samo momentom savijanja Ms. Nakon odabira primjerenih promjera mora se izvršiti i detaljan proračun čvrstoće. najveći rezultirajući moment savijanja Ms određuje se prema izrazu (7. ali se zato povećava potrebni stupanj sigurnosti.dop (7. najmanji potrebni promjer osovine treba biti: d min ≈ Ms σs. Pri dimenzioniranju osovina.2) može se odrediti najmanji potrebni moment otpora W. Ako momenti djeluju u dvije ravnine.3 PRORAČUN OSOVINA I VRATILA 7. νpotr= 4. dop [Nmm] [N/mm2] 3 32 ⋅ M s π ⋅ σ s .5) najveći moment savijanja. U oba slučaja se dakle.4). te neki drugi utjecaji kao što su koncentracija naprezanja uz žljebove i prijelaze. pri čemu se uzimaju u obzir samo opterećenja na savijanje i torziju. ne računaju precizno dinamičke čvrstoće osovine.3 može odrediti još i potrebna veličina poprečnog presjeka. gdje se uzimaju u obzir i eventualne aksijalne sile. Naprezanje na savijanje je tada najčešće istosmjerno promjenjivo. kvaliteta površine i utjecaj veličine (promjera) osovine i vratila.7. što proizlazi iz izraza za promjer osovine dx na udaljenosti x od ležaja (oslonca): dx = FA [N] veličina reakcije u osloncu. uz pomoć izraza (7.3) i (7..1) dopušteno naprezanje na savijanje. Najveći moment savijanja uzrokuje u osovini najveće naprezanje na savijanje σs: σs = Rs νpotr W [N/mm2] [mm3] Ms R ≤ σ s dop = s W ν potr (7.dop (7.2) mjerodavna karakteristika čvrstoće na savijanje potrebni stupanj sigurnosti. U rotirajućim osovinama naprezanja na savijanje su naizmjenično promjenjiva. kao i inače pri dimenzioniranju. Teoretski se svi presjeci mogu dimenzionirati tako da u svakom od njih vlada jednako naprezanje na savijanje. pa se za mjerodavnu karakteristiku čvrstoće uzima trajna dinamička čvrstoća materijala za simetrični ciklus savijanja R-1s. Uz poznati najveći moment savijanja i materijal.3.. aksijalni moment otpora poprečnog presjeka osovine. slika 7. nego se računa samo s dinamičkim čvrstoćama materijala. Nakon toga se iz tabele 7.6.1). U mirujućim osovinama dinamičko opterećenje na savijanje je promjenjivo zbog promjenjivih vanjskih sila. izrazi (7.1 Dimenzioniranje osovina Pri dimenzioniranju osovina i vratila približno se određuje njihov najmanji potrebni promjer. izraz (7. 3 32 FA ⋅ x πσ s . Uz W = d3π/32. Takve osovine nazivaju se osovinama jednake čvrstoće. pa se za mjerodavnu karakteristiku čvrstoće uzima istosmjerna (r = 0) trajna dinamička čvrstoća materijala.

54) za ekvivalentno naprezanje: M e = M s2 + ( Me Ms T α0 α0 2 ⋅ T )2 (7. odlučujuće ekvivalentno naprezanje. Zbog toga je prilikom dimenzioniranja vratila. prema izrazu: σe = σe Me W σs dop [N/mm2] [Nmm] [mm3] [N/mm2] Me ≤ σ s dop W (7.8) [Nmm] ekvivalentni moment savijanja [Nmm] moment savijanja [Nmm] okretni moment omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće pri savijanju i torziji. Ekvivalentni moment savijanja Me dobije se iz izraza (1.7: Osovina jednake čvrstoće paraboloid F/2 7.7) ekvivalentno naprezanje ekvivalentni moment savijanja.4).3 dopušteno naprezanje na savijanje. tabela 7. na mjestu gdje istovremeno djeluju oba naprezanja. pa osovina poprima uobičajeni izgled. slika 7.7. α0 ≈ 4/3 za mirnu torziju.3.9) 140 . ali se na određenom dijelu vratila može pojaviti samo opterećenje na savijanje (vidi sliku 7.7) aksijalni moment otpora na savijanje. Moment savijanja Ms u vratilu uzrokuje normalno naprezanje na savijanje. ali sada s optimalnom težinom.) ili samo torzijsko opterećenje.2 Dimenzioniranje vratila Vratila su općenito opterećena istovremeno s okretnim momentom i momentom savijanja. izraz (7. a okretni moment T tangencijalno torzijsko naprezanje. Na mjestu najvećeg ekvivalentnog momenta savijanja sada se može odrediti potrebni promjer vratila: d≈ d [mm] potrebni promjer vratila 3 32 ⋅ M e π ⋅ σ s dop (7. Odgovarajući postupak proračuna vratila odabire se prema tome kako je vratilo stvarno opterećeno u promatranom presjeku. izraz (7. F F/2 Slika 7.6.Paraboloid se aproksimira nizom valjaka.

Obično se nalaze u presjecima pod zupčanicima i drugim kolima koja prenose gibanje.10) i (7. u kojima se pretpostavlja da je čvrstoća upitna.10) torzijsko naprezanje okretni moment polarni moment otpora u poprečnom presjeku vratila. potrebni promjer vratila slijedi iz izraza (7.dop Rσ RrD RrDN [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] ν potr Rσ (7. Čvrstoća osovine u promatranom presjeku se provjerava poznatim izrazom σ max ≤ σ s .4).3. kvalitete površine i druge. νpotr = 4 … 6. moguće i preciznije odrediti dinamičku čvrstoću u pojedinim presjecima. tzv.6). jer je sada. τt dop= Rτ/υpotr mjerodavna karakteristika čvrstoće materijala vratila za torziju Rτ = Ret za mirni moment torzije. temeljem izraza (7.3 dopušteno torzijsko naprezanje.11) Istim postupkom kao i za osovine. Rτ = R0t za istosmjerno promjenjivi moment torzije potrebni stupanj sigurnosti. Pri dimenzioniranju presjeka vratila opterećenog samo okretnim momentom T (npr. izraz (7.dop = σmax σs. Ona se procjenjuje korigirajući dinamičku čvrstoću materijala osovine ili vratila za utjecaje koncentracije naprezanja.3 Kontrolni proračun čvrstoće osovina i vratila Nakon približnog određivanja dimenzija osovine ili vratila i njihovog cjelokupnog oblikovanja. izrazi (7.11). Uzimajući u obzir W0 = d3 π/16. vratilo transmisije. 7.12) najveće normalno naprezanje u promatranom presjeku dopušteno naprezanje na savijanje u presjeku mjerodavna karakteristika čvrstoće osovine na savijanje u presjeku Rσ = RrD za neograničenu trajnost osovine Rσ = RrDN za trajnost osovine od N ciklusa trajna dinamička čvrstoća na savijanje osovine u presjeku za ciklički promjenjivo naprezanje s koeficijentom asimetrije ciklusa r dinamička čvrstoća strojnog dijela pri asimetriji ciklusa r za vijek trajanja N 141 . polazi se od izraza za određivanje maksimalnog torzijskog naprezanja τt u poprečnom presjeku vratila: T ≤ τ t dop W0 τt = τt T W0 τt dop Rτ νpotr [N/mm2] [Nmm] [mm3] [N/mm2] [N/mm2] (7.7) dopušteno naprezanje na savijanje. dimenzija presjeka. mora se izvesti još i kontrola njihove čvrstoće. kritičnim presjecima. konstruira se vratilo jednake čvrstoće.Me σs dop [Nmm] [N/mm2] ekvivalentni moment savijanja. tabela 7. izraz (7.9): d≈ 3 16 ⋅ T π ⋅τ t dop (7. Kontrola čvrstoće provodi se samo u pojedinim. To su presjeci u kojima opterećenja i koncentracija naprezanja poprimaju velike vrijednosti.). osovinskog voda i sl. u kojem se umjesto momenta savijanja uvrsti ekvivalentni moment savijanja. osim preciznijeg izračuna naprezanja.

νσ = Rσ/σmax stupanj sigurnosti u odnosu na smo tangencijalna naprezanja. npr. slika 7. porivna sila propelera kod vratila osovinskog voda na brodovima i sl. ako je vratilo opterećeno samo okretnim momentom.13) ττ α0 Rτ σekv [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] najveće ekvivalentno naprezanje u presjeku torzijsko naprezanje u presjeku omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće na savijanje i torziju. te.dop = 2 ν potr RrD (7.15) Mjerodavne karakteristike čvrstoće osovina Da bi se sproveo kontrolni proračun osovina potrebno je odrediti mjerodavne karakteristike čvrstoće čije određivanje prvenstveno ovisi o vremenskom karakteru opterećenja. ντ = Rτ/ττ. slika 7.6c vlačno naprezanje naprezanje na savijanje. (7. Zbog toga je koeficijent asimetrije ciklusa normalnih naprezanja jednak: r= σmin σmax σv σs [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] σ min σ v − σ s = σ max σ v + σ s (7. ili kontrolom stupnja sigurnosti ν= νσ ντ ν σ ⋅ν τ 2 ν σ + ν τ2 ≥ ν potr (7.8c. α0 = RrD/Rτ mjerodavna karakteristika čvrstoće na torziju. Tako se uzimaju u obzir i eventualne aksijalne sile. provjerom naprezanja od torzije: τt = R T ≤ τ dop = τ ν potr W .6c najveće naprezanje ciklusa. slika 7.σs do σv+ σs.16) najmanje naprezanje ciklusa.14) stupanj sigurnosti u odnosu na smo normalna naprezanja. izraz (7. Potrebno je i opterećenja preciznije odrediti.2).νpotr ciklusa potrebni stupanj sigurnosti. aksijalna sila kod zupčanika s kosim zubima. U svakoj točki poprečnog presjeka rotirajuće osovine se tada vlačna σv (ili tlačna σt) naprezanja od aksijalne sile zbrajaju sa savojnim naprezanjima σs. slika 7.8b. 142 . pa se ukupna normalna naprezanja σ ciklički mijenjaju od σv . dok se čvrstoća vratila provjerava kontrolom ekvivalentnih naprezanja 2 σ ekv = σ max + (α 0 ⋅τ t ) ≤ σ s .

tabele 7.3.3. σP σ max σe.4 koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja. izraz (7.17) (7.10 efektivni faktor koncentracije naprezanja na savijanje. tabela 1.5 i 7. javljaju se normalna naprezanja promjenjive amplitude.20) . pa se dinamička čvrstoća na savijanje određuje prema poglavlju 1. tabela 1.max σeA σv σA= σs σN max τt a) σ min σv b) σN min σs c) d) σe. pa je dinamička čvrstoća RrD = R−1D = b1 ⋅ b2 β ks R−1s Mjerodavne karakteristike čvrstoće vratila Pri proračunu vratila. Naime.8: Tok normalnih naprezanja u poprečnom presjeku osovine ili vratila a) torzijsko naprezanje b) rezultirajuće normalno naprezanje c) ciklus normalnog naprezanja (za jedan okretaj) d) ciklus ekvivalentnog naprezanja e) ciklus dinamičke čvrstoće (ciklus na granici zamora materijala) Trajna dinamička čvrstoća na savijanje osovine (ili vratila) RrD za koeficijent asimetrije ciklusa normalnih naprezanja r. tabela 7. određuje se sada prema izrazu (1.1. Ukoliko u promatranom presjeku osovine nema aksijalne sile.6. prikazani proračun dinamičke čvrstoće na savijanje vrijedi samo za konstantni okretni moment.8.9 faktor kvalitete površine.16) zbirni faktor dinamičkih uticaja bD = b1 b2 βks b1 ⋅ b2 β ks faktor dimenzija za dinamičku čvrstoću na savijanje. Mjerodavna karakteristika čvrstoće za torziju Rτ određuje se ovisno o (ne)promjenjivosti momenta torzije: • Za statičko opterećenje (mirni moment torzije) uzima se korigirana granica tečenja 143 RA (7. zbog ovisnosti savojnih opterećenja o njemu.τt σv σs σ. kod promjenjivog okretnog momenta.113): Rr D = kσ r bD 2 − kσ (1 + r ) 2 bD R−1s faktor otpornosti dinamičke čvrstoće na uticaj srednjeg (vlačnog. preostaje čisto savijanje s asimetrijom ciklusa r = -1.sr vrijeme e) Slika 7.18) (7. tlačnog) naprezanja.

21) za rastezljive materijale.3 efektivni faktor koncentracije naprezanja pri statičkom lomu od torzije. pa se faktor ekvivalentnosti spektra može izračunati kao  m  ∑ α iTi   ke =  i Tmax 1m .3 faktor dimenzija za statičku čvrstoću na torziju. tj. onda su normalna naprezanja u vratilu linearno proporcionalna s okretnim momentom. No.23) [N/mm2] ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude. koje se uspoređuju s najvećim naprezanjem (od najvećeg okretnog momenta).105 faktor ekvivalentnosti spektra normalnih naprezanja u presjeku vratila maksimalni nivo normalnih naprezanja. kao gore. osim za izrazito krte materijale. te korigirana statička čvrstoća Rτ = Ret b1m Rmt β'kt [N/mm2] [N/mm2] b1m ⋅ Rmt ' β kt (7. ako nije već obuhvaćen granicom tečenja. tabela 7.max.Rτ = b1e · Ret b1e faktor dimenzija za granicu tečenja na torziju. za svaki nivo okretnog momenta naprezanja od savijanja se ciklički mijenjaju.max [N/mm2] [N/mm2] 1m = ke ⋅ σ i .24a statička čvrstoća na torziju. mjerodavne su statičke karakteristike čvrstoće na torziju. (7. frekvencija pojavljivanja i-tog naprezanja maksimalno naprezanje i-tog nivoa nagib Wöhlerove krivulje za dinamičku čvrstoću materijala na savijanje izraz 1. isti vijek trajanja strojnog dijela. slika 7. korigirana za faktor dimenzija. tabela 7. T Ako se zanemare težine dijelova na vratilu i naprezanja od aksijalne sile. slika 1.13.max (7.24) a ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude je σe = ke σi. Djelovanje ovih naprezanja se tada može zamijeniti s ekvivalentnim naprezanjem σe konstantne amplitude koje u pogledu čvrstoće ima isti učinak:   σ e =  ∑α i ⋅ σ im   i  σe αi σi m' ke σi. 144 . • Za diskontinuirano promjenjivi okretni moment. koje uzrokuje isti nivo oštećenja tj. približne vrijednosti na slici 1. svaki put s različitom amplitudom.22) granica tečenja za torziju.24b (7. za sve ostale materijale je β'kt ≈ 1 za krte materijale. kao sva djelujuća naprezanja σi zajedno udio broja ciklusa na i-tom nivou naprezanja prema ukupnom broju ciklusa.

Ova deformirana geometrijska linija naziva se elastična linija savijanja. Nagib mijenja i položaj rukavca u ležajima. derivacija njezine jednadžbe u smjeru osi.9 faktor kvalitete površine za torziju..25) b1t b2t R-1t β ' kt [N/mm2] kτ r faktor dimenzija za statičku čvrstoću na torziju.T1 T2 • T3 T4 t Za dinamičko opterećenje (promjenjivi moment torzije). približno prema tabeli 1.17). tabela 7. što negativno utječe na funkciju čitavog stroja (npr.13: Diskontinuirano promjenjivi okretni moment i njime izazvana savojna naprezanja RrDt = 2 − kτ (1 − r ) β kt 2 b1t ⋅ b2t R−1t (7.4 koeficijent asimetrije ciklusa momenta torzije. Dinamička čvrstoća na savijanje može se približno izračunati prema izrazu (7. tabela 7. Progib uzrokuje ekscentričnu rotaciju dijelova na osovinama ili vratilima (zupčanici. 145 .. pri čemu se normalna naprezanja računaju temeljem maksimalnog momenta torzije. tabela 1. slika 7.).16. a sama deformacija progib. lančanici. mjerodavna je dinamička čvrstoća na torziju RrDt vratila u promatranom presjeku: σs σs1 σs2 σs3 σs4 t Slika 7. 7.10 dinamička čvrstoća materijala za torziju pri r = -1. ili odgovarajući faktor ekvivalentnosti spektra. Za precizno računanje dinamičke čvrstoće na savijanje potrebno je precizno izračunati ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude. Kutna deformacija elastične linije. odstupanja u zahvatu zupčanika). naziva se nagib.4.3 efektivni faktor koncentracije naprezanja za torziju β'kt ≈ 1 i za najčvršće konstrukcijske čelike faktor otpornosti torzijske dinamičke čvrstoće na uticaj srednjeg naprezanja. tj.4 DEFORMACIJE OSOVINA ILI VRATILA 7. remenice. r = Tmin/Tmax.1 Progib osovina ili vratila Zbog momenta savijanja osovina ili vratilo se elastično deformira (savije). pa osna linija zauzme zakrivljen oblik..

18) kut torzije vratila iznosi: ϕ= ϕ T l G I0 [rad] [Nmm] [mm] [N/mm2] [mm4] T ⋅l G ⋅ It (7. Za svaki od dijelova određuju se progibi na pozicijama ležajeva fA i fB. moraju se toj sili izračunati pripadajuće reakcije FA i FB. tabela 7. jer veliki kut torzije uzrokuje neželjene vibracije. Ako sila Fi djeluje upravo na mjestu gdje je prerezana osovina ili vratilo.3 l T d d/2 ϕ T Slika 7.4. 7. Pri 146 .19). Ako na lijevi i desni dio istovremeno djeluje više sila. Progibi fA i fB.18 modul smika materijala vratila polarni moment otpora presjeka vratila. Kut torzija vratila između dva usporedna presjeka (obično između dovoda i odvoda) računa se kao zbroj progiba na pojedinim odsjecima s konstantnim poprečnim presjekom.2 Kutevi torzije Kut torzije jest deformacija nastala djelovanjem okretnog momenta T. slika 7.što uzrokuje njihovo nejednoliko opterećenje i time veće trošenje. za svaku pojedinu silu Fi odvojeno se računaju progibi na pozicijama ležajeva fAi i fBi te kutevi nagiba elastične linije βAi i βBi (izrazi za neke najvažnije praktične izvedbe osovine i vratila navode se u tabeli 7. Za vratila s konstantnim poprečnim presjekom (slika 7. na mjestu gdje se želi izračunati progib. tj. Postupak određivanja progiba f i nagiba vratila ili osovine rukavaca u ležajevima βLA i βLB teče tako da se.) općenito izrađena s različitim promjerima po dužini (slika 7.11). slika 7. manju trajnost. Njegova veličina važna je prvenstveno kod dugih vratila i kod vratila s čestim promjenama smjera vrtnje.18: Torzije vratila s konstantnim poprečnim presjekom U praksi su vratila zbog konstrukcijskih razloga (sjedala ležajeva. te kutevi nagiba elastične linije βA i βB . Zbog toga se veličine progiba i nagiba ograničavaju s dopuštenim vrijednostima koje se određuju iskustveno. fiktivno podijeli osovina ili vratilo na dva konzolno učvršćena nosača (lijevi i desni dio.45) kut torzije okretni moment vratila dužina između dva usporedna presjeka vratila. te kutevi nagiba elastične linije βA i βB.16). koje se zatim uzimaju u obzir u proračunu. nasloni za sprječavanja aksijalnog pomaka zupčanika itd.

1 Fleksijska kritična brzina vrtnje Osovine i vratila tvore.19 polarni moment otpora odsječka vratila s konstantnim presjekom. Ako se pogonska brzina vrtnje podudara s vlastitom frekvencijom vibriranja osovine ili vratila i na njima smještenih masa. do dodatnih impulsa centrifugalnih sila koji su ovisni o brzini vrtnje i masi elemenata smještenih na osovinu ili vratilo. pa se računaju dužine pojedinih odsječaka od ruba glavine. što može dovesti do loma osovine ili vratila. slika 7. slika 7.) pridonose većoj krutosti vratila. Pri vrtnji dolazi. Dodatni impulsi centrifugalnih sila posljedica su neizbježnog odstupanja prilikom izrade zbog kojih se položaj težišta na osovini ili vratilu smještenih rotirajućih masa ne podudara s teoretskim položajem na liniji savijanja.20a. Brzina vrtnje. elastični opružni sustav.19.odvedeno L ležaj A dovedeno ležaj B d1 l1 l2 d2 l3 Slika 7.46) n ϕdop [rad] L [mm] dužina odsječka vratila s konstantnim presjekom. skupa s masama pričvršćenim na njima. U tom slučaju amplituda vibriranja skokovito se poveća. slika 7.19. 7.5 KRITIČNE BRZINE VRTNJE OSOVINE ILI VRATILA 7.18 broj odsječaka vratila s različitim presjecima. kod koje dolazi do rezonancije. ramenice. lančanici itd. slika 7. ns krit. naziva se fleksiona kritična brzina vrtnje. dolazi do rezonancije. n = 3 za vratilo na slici 7. zbog neuravnoteženosti masa.19: Torzija vratila s promjenljivom poprečnim presjekom tome se uzima u obzir da glavine na vratilu smještenih elemenata (zupčanici. 147 . slika 7. Zbog vanjskih opterećenja osovine i vratila elastično se deformiraju i vibriraju vlastitom frekvencijom.5.19 dopušteni kut torzije vratila ϕdop = (4 … 6)⋅10−6 ⋅L [rad/mm] za transmisijska vratila ϕdop = (7 … 9)⋅10−6 ⋅L [rad/mm] za ostala vratila udaljenost između mjesta dovođenja i odvođenja okretnog momenta na vratilu. ϕ= li Ioi [mm] [mm4] T n li ⋅∑ ≤ ϕ dop G i =1 I 0 i d3 I t1 I t2 I t3 (7.

Ako je na osovinu ili vratilo namješten samo jedan strojni element mase m.0 rotirajuće osovine kod obostranog uležištenja. prilikom pokretanja i zaustavljanja stroja mora se osigurati što brži prijelaz preko kritičnog područja. slika 7.20a K = 0.9 rotirajuće osovine kod konzolnog uležištenja. poglavlje 148 . slika 7.19c krutost osovine ili vratila u težištu mase strojnog elementa. uzima se u obzir da vanjska opterećenja na savijanja samo potiču vlastite vibracije na osovini ili vratilu namještenih elemenata. Prilikom određivanja savojne kritične brzine vrtnje.20b K = 1. slika 7. Ako je savojna kritična brzina vrtnje manja od brzine vrtnje osovine ili vratila tokom rada (ns krit < n).3 mirujuće osovine. a kratke i debele visoku fleksijsku kritičnu brzinu vrtnje. duge i tanke osovine i vratila imaju nisku. Tako će osovina ili vratilo vrlo kratko vrijeme raditi u kritičnom području.42) ns krit K [s−1] c m g fG [N/m] [kg] [m/s2] [m] savojna kritična brzina vrtnje koeficijent uležištenja osovine ili vratila K = 1. c = m⋅g/fG masa strojnog elementa na osovini gravitacijsko ubrzanje. Ona je ovisna o krutosti osovine ili vratila. savojna kritična brzina vrtnje računa se prema izrazu: ns krit ≈ K 2π c K = m 2π g fG (7.81 m/s2 progib osovine u težištu mase strojnog elementa zbog sile teže FG = m⋅g.fG teoretski položaj težišta m fG stvarni položaj težišta podkritično područje nadkritično područje n s krit a) b) n Slika 7. ali nemaju utjecaj na vlastitu frekvenciju tog vibriranja. pa će utjecaj rezonancije biti zanemariv. g = 9.20: Odnosi kod savojnog vibriranja osovine ili vratila a) teoretski i stvarni položaj težišta b) ovisnost progiba vratila fG o brzini vrtnje Općenito. te masi na osovini ili vratilu namještenih elemenata.

. te kod većih progiba osovine ili vratila). m2. Kod teških osovina i vratila. osovine i vratila u praksi potrebno dimenzionirati tako da stvarna brzina vrtnje prilikom rada bude za približno 30% veća ili manja od savojne kritične brzine vrtnje: 1.42) i (7.7⋅ns krit.43) nije uzimana u obzir masa osovine ili vratila. 149 .42) i (7. Zbog toga je. ns krit3 itd.43) uzima se u obzir masa dijela osovine ili vratila na kojemu je namješten pojedini strojni element. u izrazima (7.21: Primjeri uležištenja osovine ili vratila a) rotirajuća osovina obostrano uležištena b) rotirajuća osovina konzolnog uležištena c) mirujuća osovina Ako je na vratilo ili glavinu smješteno više strojnih elemenata s masama m1. m3 itd.42).. ns krit2. prema izrazu (7. Savojna kritična brzina vrtnje čitavog sustava tako iznosi: 1 n 2 u krit ≈ 1 n 2 u krit1 + 1 n 2 u krit2 + 1 n 2 u krit3 + .3⋅ns krit ≤ n ≤ 0. na koje su smješteni lakši strojni elementi..43) Prilikom određivanja savojne kritične brzine vrtnje. prema izrazima (7. (7. računaju se pojedine savojne kritične brzine vrtnje ns krit1.a) A m1 m2 B F G 1= m 1⋅g F G 2= m 2⋅g b) A m1 B m2 F G 1= m 1⋅g F G 2= m 2⋅g m c) A B F G = m⋅g Slika 7. To znači da je izračunana savojna kritična brzina vrtnje veća od stvarne (razlika je veća kod većih masa. iz sigurnosnih razloga.

u jednadžbu (7. d14 d 2 d 3 (7.. Za precizno računanje dinamičke čvrstoće na savijanje potrebno je precizno izračunati ekvivalentno naprezanje. Zbog neuravnoteženosti elemenata namještenih na vratilo (npr. Dinamička čvrstoća na savijanje može se približno izračunati prema izrazu (7. torzijski opružni sustav koji torzijsko vibrira vlastitom frekvencijom pod utjecajem vanjskog opterećenja (okretnog momenta).45) i (7.1a • valjne ležajeve.1b 150 .7. slika 8. slika 8. kod stepenastog vratila promjer pojedinog odsječka vratila dužina vratila. ili odgovarajući faktor ekvivalentnosti spektra.2 Torzijska kritična brzina vrtnje Vratila stvaraju.46) [kgm2] moment otpora mase vratila i na njemu smještenih elemenata Torzijska krutost vratila ct iznosi: ct = za glatko vratilo. ležajevi se dijele na: • klizne ležajeve.44) je potrebno umetnuti ct u Nm/rad promjer vratila. pri čemu se normalna naprezanja računaju temeljem maksimalnog momenta torzije. Brzina vrtnje pri kojoj se to događa naziva se torzijska kritična brzina vrtnje.. vratila s krakma) dolazi do dodatnih torzijskih impulsa koji su ovisni o brzini vrtnje i masi elemenata namještenih na vratilo. koji djeluju na principu trenja klizanja.5. 8 LEŽAJEVI Ležajevi su elementi strojeva koji služe za vođenje pokretnih strojnih dijelova. skupa s masama na njih namještenih elemenata. dolazi do rezonancije.45a) ct d l G [Nmm/rad] [mm] [mm] [N/mm2] torzijska krutost vratila. kod stepenastog vratila dužina pojedinog odsječka vratila modul smika materijala vratila. a računa se prema izrazu: nt krit ≈ ct J 1 2π ct J (7. Prema vrsti trenja.45) ct = π ⋅G 32 ⋅ 1 l l1 l + 24 + 34 + . nt krit. koji djeluju na principu trenja valjanja.44) [Nm/rad] torzijska krutost vratila. Ako se pogonska brzina vrtnje podudara s vlastitom frekvencijom torzijskog vibriranja vratila i na njih namještenih elemenata.17).. te prenose vanjska opterećenja između tih dijelova i onih koji se nalaze u relativnom gibanju prema njima. izrazi (7. te π ⋅d 4 ⋅G 32 ⋅ l (7.

Ispravan rad ležajeva je često od presudnog značenja za integritet i vijek trajanja strojeva i naprava u koje su ugrađeni. način opterećenja. kao što su promjer osovine ili vratila. zahtijevani životni vijek.g. uljni film. dakle davno prije nove ere.2a • aksijalne ležajeve. Klizni i valjni ležajevi nadopunjuju se u svojstvima i karakteristikama. a prvi put primjenjeni 1852. opterećenja preko 40 kN). na pedalima za bicikl.1: Tipovi trenja u ležajevima a) trenje klizanja b) trenje valjanja Klizni ležajevi ušli su u upotrebu pronalaskom kotača. gdje opterećenje djeluje uzduž osi ležaja. tzv. a) F b) F Slika 8. g.slika 8. ležajevi se dijele na: • radijalne ležajeve. prašnjava okolina).2b.6 mm.2: Podjela ležajeva obzirom na smjer djelovanja opterećenja a) radijalni ležaj b) aksijalni ležaj 151 . Zbog toga je pri njihovog projektiranja vrlo važno odabrati najprikladniju vrstu.slika 8. Kod njih se između dijelova u relativnom gibanju (unutrašnjeg prstena vezanog za osovinu i vanjskog prstena vezanog za kućište) nalaze valjna tijela promjera reda veličine 2 do 50 mm. gdje opterećenje djeluje okomito na os ležaja. Između dijelova u relativnom gibanju nalazi se tanki sloj ulja. opterećenja od nekoliko mN) do gigantskih kležajeva valjaoničkih stanova (promjeri preko 1000 mm. Prema smjeru prenošenja opterećenja. istovremeno sa stajališta funkcionalnosti i ekonomičnosti. odabrane ležajeve pravilno dimenzionirati. U svakom pojedinom slučaju treba odabrati najprimjerenije rješenje obzirom na navedene kriterije. debljine reda velićine 2 do 50 µm. u Engleskoj. Pri tome se moraju uzimati u obzir brojni kriteriji. te uzeti u obzir upute za njihovu ugradnju u konstrukcijski sklop stroja ili naprave. itd. brzina vrtnje. pa se danas jedni i drugi primjenjuju s mnogo uspjeha. a danas je to element koji nas prati na svakom koraku: od ručnog sata (promjeri od 0. Valjni ležajevi patentirani su 1794. uvjeti rada (temperatura.a) b) n n Slika 8.3 do 0.

hod im je miran i tih. trošenju i podmazivanju. Postoje još i klizni ležajevi za vođenje koji služe samo za vođenje osovine ili vratila. a ne prenose nikakva vanjska opterećenja. jeftiniji su od valjnih ležajeva. Prema djelovanju opterećenja razlikuju se radijalni i aksijalni klizni ležajevi. te time praktički neograničen vijek trajanja. neprecizno vođenje. u radijalnom smjeru zauzimaju manje prostora.1. pri kojem su površina rukavca i blazinice ležaja razdvojene tankim slojem ulja. odnosno pozicioniranje pokretnih strojnih dijelova. s praktički neograničenom trajnosti. tj. prigušuju udarce. kod idealnog kliznog ležaja nema trošenja.1 Princip rada i podmazivanje kliznih ležajeva Osnovna namjena podmazivanja kliznih ležajeva jest smanjenje trenja i time smanjenje gubitaka snage. te smanjenje zagrijavanja i time sprečavanje zaribavanja ležajeva. Prednosti kliznih ležajeva: • • • • • • • • • • dozvoljavaju velike brzine vrtnje. a rjeđe mašću ili krutim sredstvima za podmazivanje. itd. Dobri ležajevi mogu pod povoljnim okolnostima raditi bez vidljivog trošenja. Nedostaci kliznih ležajeva: • • • • • veliko trenje kod pokretanja i malih brzina. Prema tome. tzv. Klizne površine podmazane su uljem.1 KLIZNI LEŽAJEVI Klizni ležajevi omogućuju vođenje pokretnih strojnih dijelova (osovine. smanjenje trošenja i time povećanje vijeka trajanja ležaja. nisu osjetljivi na prašinu.) i prijenos opterećenja s rukavca na blazinicu ležaja. Ovo se postiže hidrostatičkim ili hidrodinamičkim načinom podmazivanja: 152 . 8. vratila.2. zahtijevaju urađivanje i pažljivo održavanje. uljnim filmom u kojem vlada tekuće trenje. na kvalitetu ležajeva bitno utječu materijal i toplinska obrada rukavaca osovina ili vratila. jednostavna izrada. Za postizanje tekućeg trenja potrebno je u sloju maziva osigurati pritisak koji omogućava ravnotežno stanje s vanjskim opterećenjem ležaja.8. To je posljedica razvoja tribologije – znanosti o trenju. osjetljivi su na nedostatak podmazivanja. mogu biti izrađeni u dijeljenoj izvedbi. uz dobro podmazivanje imaju nizak koeficijent trenja. pogodni su za prenošenje udarnih opterećenja. vibracije i šumove. Ova tri cilja ostvaruju se dobrim podmazivanjem.slika 8.

Utjecaj produkta tih veličina na koeficijent trenja pokazuje slika 8. Gubitci trenja su kod ovih ležajeva manji nego kod ostalih vrsta. pritisak ulja osigurava među njima uvijek određenu debljinu uljnog filma h.4: Hidrodinamičko podmazivanje kliznih ležajeva a) zakrivljene klizne površine b) ravne klizne površine Odnosi u sloju maziva između dviju kliznih površina opisuju se Stribeckovom krivuljom koja pokazuje utjecaj dinamičkog viskoziteta sredstva za podmazivanje η. i ako nisu međusobno paralelne (h ≠ hm). u sloju maziva moguća samo ukoliko se površine relativno gibaju. slika 8. ako je među kliznim površinama dovoljno velika relativna brzina klizanja v i ako klizne površine imaju oblik klina. slika 8. Bez obzira na to da li klizne površine miruju ili se gibaju. nosivi uljni film se među kliznim površinama stvara automatski.5b). a) p b) raspor za podmazivanje p u h0 h0 u Slika 8. Ovo potonje zahtijeva egzistenciju tzv.3. Osnovni razlog za to je.3: Princip hidrostatičkog podmazivanja Kod hidrodinamičkog podmazivanja. ali unatoč tome se klizni ležajevi s hidrostatičkim podmazivanjem u praksi malo upotrebljavaju. dodatni trošak investicije na pumpu za visoki pritisak. prije svega.4). Klizne površine Ulje pod tlakom p0 Slika 8.1) iz koje je vidljivo da je promjena pritiska.slika 8.5a) ili ravne (aksijalni klizni ležajevi. a time i egzistencija (hidrodinamičkog) pritiska. „uljnog klina“ (vidi sliku 8. srednjeg pritiska psr u ležaju i kutne brzine rukavca ω na koeficijent trenja klizanja µ.slika 8.Kod hidrostatičkog podmazivanja se potrebni pritisak u sloju maziva postiže s uljnom pumpom koja tlači ulje na p0 ≤ 20 MPa (≈ 200 bar).5. pri čemu nije bitno da li su klizne površine zakrivljene (radijalni klizni ležajevi.5 na kojoj su također prikazana tri osnovna načina podmazivanja dvaju tijela i to: 153 h . Promjenu pritiska u sloju maziva u smjeru relativne brzine klizanja dviju površina opisuje Reynoldsova jednadžba h−h dp = 6η v 3 m dx h p η v h hm [N/mm2] [MPa·s] [m/s] [m] [m] pritisak u filmu maziva dinamička viskoznost maziva relativna brzina klizanja između dviju površina udaljenost dviju površina na mjestu x udaljenost dviju površina na mjestu maksimalnog pritiska (8.

granično podmazivanje (I). i pri kojem se granični sloj probiva na velikom broju mjesta. jednaka zračnosti ležaja Z = D − d. dodiruju samo u najisturenijim točkama površinskih neravnina u kojima je probijen granični sloj.5: Stribeckova krivulja i načini podmazivanja Do graničnog podmazivanja dolazi u slučaju kada se površine nalijeganja. Kada rukavac započne rotaciju trenje pokretanja brzo prijeđe u granično trenje. Zbog viskoznosti maziva nastaje tekuće trenje koje zbog turbulencije u sloju maziva raste s povečanjem brzine. • hidrodinamičko podmazivanje (III). ali tvrdi granični sloj (epilamen) maziva. 154 . tj. na sposobnost stvaranja kojeg utječu svojstva površine metala i molekularna svojstva maziva. Pri hidrodinamičkom podmazivanju površine dvaju tijela su odvojene kontinuiranim slojem maziva. Poseban slučaj graničnog podmazivanja.01 0. U mirovanju donji dio rukavca naliježe na donji dio blazinice u točki A. Rukavac osovine ili vratila promjera d je umetnut u blazinicu ležaja promjera D. pri čemu se u mazivu stvara hidrodinamički pritisak koji pokušava odvojiti rukavac od blazinice ležaja. jest podmazivanje pri pokretanju i njemu pripadajuće trenje pokretanja koje nastaje pri sasvim malim brzinama vrtnje. polovini zračnosti: e = R-r = ∆r = Z/2 (slika 8. takvo podmazivanje je labilno i lako može prijeći u granično. Mineralna ulja. Taj pritisak je tim veći što je veća brzina vrtnje n. pa je trenje manje i od trenja pri tekućem podmazivanju.001 5 10 20 Slika 8. oksida. u točki B. • • mješovito 1 tijelo 1 mazivo tijelo 2 0. ali ne direktno. No. podmazivanje (II). Naliježne površine se dodiruju. pa zato nije poželjno kao što je to hidrodinamičko podmazivanje.1 površinska hrapavost ~ 0. nego klize preko svojih graničnih slojeva. vlage ili nečistoća. Miješano podmazivanje je prijelazan oblik između graničnog i hidrodinamičkog podmazivanja.6a). a površina rukavca tlači mazivo u klinasti prostor kojeg tvori s površinom blazinice. odnosno broja η·ω/psr.6 prikazuje princip hidrodinamičkog podmazivanja jednostavnog radijalnog kliznog ležaja. s posebno visokom vrijednošću koeficijenta (graničnog) trenja. kao najčešće upotrebljavana maziva. a udaljenost između centra rukavca i centra ležajne površine (ekscentricitet e) jednaka razlici polumjera ležajne blazinice R i rukavca r. imaju svojstvo stvaranja naročito otpornog epilamena. pa je udaljenost između površine rukavca i ležajne površine s gornje strane. Svojstvo maziva da tvori granični sloj naziva se mazivost. koje na sebi imaju tanki. pri čemu je promjer rukavca manji od promjera blazinice (d < D). Slika 8.

a) 1 3 b) 1 3 1 c) 2 1 3 1 d) 23 1 2 1. U tom slučaju radi se o radijalnim kliznim ležajevima s više točaka.6b i 8. a smanjuje ekscentricitet e = Z/2 − h0 (slika 8.7.7: Radijalni klizni ležajevi s hidrodinamičkim podmazivanjem u više točaka a) u dvije točke b) u četiri točke c) u tri točke d) u pet točaka Utori za podmazivanje uvijek su izvedeni u mirujućem dijelu ležaja (obično u blazinici ležaja). 155 D .8. rukavac i blazinica ležaja postaju centrični. 2. a ona brzina vrtnje nk pri kojoj pritisak u mazivu postaje dovoljan da razdvoji rukavac i blazinicu ležaja naziva se kritična brzina vrtnje. može se osigurati više uljnih klinova po obodu ležaja. čime su rukavci osovine ili vratila poduprti u više točaka.6c nastaje mješovito podmazivanje. Kod veće brzine vrtnje povećava se debljina uljnog filma h0.6b).3. Odgovarajućim oblikom blazinice ležaja. slika 8. a kod mirujućih osovina nalaze se u rukavcu osovine koji mora imati odgovarajuće kanale za dovod maziva. Zbog toga u okolini tog mjesta dolazi do graničnog podmazivanja (za uobičajene hrapavosti površina). a) B b) c) e « Z/2 e<Z/2 d) e=Z/2 e=0 d n < nk h0 n > nk n→ ∞ Z/2 Z A n=0 Slika 8. Ona odgovara točki najmanjeg koeficijenta trenja na slici 8. odnosno e = 0.odnosno brzina klizanja (jednaka obodnoj brzini rukavca) v = π⋅d⋅n.6: Položaj rukavca u ležaju pri hidrodinamičkom podmazivanju radijalnog kliznog ležaja a) v = 0 b) v mala c) v velika d) v → ∞ Kod jednostavnih radijalnih kliznih ležajeva s rukavcem i blazinicom kružnog oblika (slika 8.6c). 3.uljni film jednake debljine. koji dobro centriraju rukavac u odnosu na blazinicu ležaja (miran hod). Za istu hrapavost površina. Za položaje rukavca (i odgovarajuće brzine vrtnje) između onih premaslikama 8.utor za podmazivanje Slika 8. tj.uljni klin.6) nastaje samo jedna klizna površina sa svojim „uljnim klinom“ koji osigurava hidrodinamičko podmazivanje. vratilima preciznih obradnih strojeva i svugdje tamo gdje se zahtijevaju velike brzine vrtnje. Prvenstveno se upotrebljavaju u vratilima turbina. Pri teoretski beskonačnoj brzini vrtnje vrijedi h0 = Z/2. tj. Kod ustaljene male brzine vrtnje rukavac je tek malo uzdignut od blazinice i malo pomjeren u smjeru svoje obodne brzine na mjestu najmanje udaljenosti kliznih površina (slika 8. sada nastaje hidrodinamičko podmazivanje. slika 8. tekuće trenje. koji odstupa od kruga.

Tribološki sustav bi trebao imati slijedeća svojstva: • • • • • • • • da omogućava međusobno „uglačavanje“ materijala rukavca i osovine da ulje dobro prianja na materijale rukavca i osovine da pri radu na suho ne dođe do zaribavanja prilagodljivost ležaja elastičnim i plastičnim deformacijama. 156 . pored o materijalu blazinice ležaja. voditi računa i o materijalu rukavca i materijalu maziva. otpornost na utiskivanje krutih (otpalih) dijelova u površinu. otpornost na trošenje. otpornost na nagrizanje kliznih površina. ležajni materijali moraju imati slijedeća općenita svojstva: • • • • • sposobnost odvođenja viška topline otpornost na dodirni pritisak odgovarajuću dinamičku čvrstoću da se što jednoličnije rastežu pri povišenim temperaturama i da ne bubre da se kao materijal za platiranje dobro vežu za podlogu Općenito je nemoguće udovoljiti svim gornjim zahtjevima. Ova tri materijala tvore tribološki sustav čija svojstva su presudna za ispravan rad kliznih ležajeva pri graničnom i mješovitom trenju.Slika 8. sposobnost razrađivanja ležaja. Zbog toga se u praksi odlučuje za takav materijal rukavca i blazinice ležaja kojim će se uz upotrijebljeno sredstvo podmazivanja postići najbolja svojstva tribološkog sustava. potrebno je. Pored njih. Ova svojstva se zajedničkim imenom nazivaju „antifrikciona“ svojstva tribološkog sustava.2 Materijali za klizne ležajeve Pri odabiru materijala za klizne ležajeve.1.8: Smještaj utora za podmazivanje u rukavcu mirujuće osovine 8.

koji se ne kale. izrađuju se u masivnijim 157 . rukavci kliznih ležaja se. izrađeni su od jednakih materijala (konstrukcijski čelici. Za poboljšanje svojstava čvrstoće obzirom na površinski pritisak.) čime se postižu vrlo glatke klizne površine. Obzirom da su njihova svojstva čvrstoće ovisna o temperaturi. a ne legure za lijevanje. neosjetljivi su na geometrijska i radna odstupanja. čelici za cementiranje i kaljenje bolji su nego konstrukcijski čelici i poboljšani čelici. S ovog aspekta. koje se inače lakše obrađuju. za blazinice ležaja primjerenije je upotrijebiti legure za gnječenje. iako se i površinskim kaljenjem poboljšanih čelika mogu postići zadovoljavajuća svojstva. bakar. Za blazinice ležaja najviše se koriste neželjezni metali (kositar. čime se postižu bolja antifrikciona svojstva i veća otpornost protiv nagrizanja kliznih površina. lepovanje. Materijali za blazinice ležaja I kod materijala za blazinice ležaja bitno je da se klizne površine mogu precizno obraditi i tako postići dobra antifrikciona svojstva.1).) i toplinske obrade (cementiranje i kaljenje. još i dodatno kromiraju. Troškovi su u tom slučaju mnogo manji nego kada bi trošenje nastalo na rukavcu osovine ili vratila. grubo brušenje. itd. honovanje. Cink (Zn) se legira prvenstveno aluminijem (Al) i bakrom (Cu). Najvažnije je da se rukavci mogu kvalitetno obraditi. upotrebljavaju se samo u određenom temperaturnom području: • • • • • legure olova i kositra: legure cinka: legure aluminija: legure bakra (bronce) za lijevanje: legure kositra za gnječenje: do 80 °C do 100 °C do 150 °C do 250 °C do 300 °C Kositar (Sn) se legira prvenstveno olovom (Pb). Zbog male čvrstoće (vrlo su mekani) blazinice ležaja od legura kositra uvijek je potrebno ugraditi u odgovarajuće kruto kućište. itd. posebno u zadnje vrijeme. Blazinice ležaja od legura cinka imaju prije svega dobra antifrikciona svojstva. Konstrukcijski čelici. olovo. Rukavci kliznih ležajeva se nakon grube mehaničke obrade (struganje. cink.Materijali za rukavce Kod kliznih ležajeva se teži tome da površina rukavaca bude približno tri do pet puta tvrđa od površine blazinice ležaja. Obzirom da su rukavci ležajeva obično i dijelovi osovine ili vratila. itd. te je oštećuju. poboljšanje. bakrom (Cu) i antimonom (Sb). Dobro svojstvo kositra je i to što ga se može u tankim slojevima (nekoliko µm) galvansko nanijeti na druge materijale. Time se trošenja ležaja ograniče prije svega na trošenje blazinice ležaja. površinsko kaljenje. Blazinice ležaja od legura kositra imaju odlična antifrikciona svojstva.) prije ugradnje još i fino mehanički obrade (fino brušenje. aluminij) i njihove legure zbog dobrih kliznih svojstava pri nedovoljnom podmazivanju. te da se tako na njima može postići što tvrđa i glatkija površina (preporučuje se tvrdoća 64 HRc ≈ 810 HV). S ovog aspekta. obzirom na odabrani materijal. primjereni su samo za nisko opterećene klizne ležajeve. 10. koji se u slučaju kritičnog trošenja jednostavno zamijeni. Obzirom da su jeftini. Poseban problem pri obradi predstavljaju dijelovi koji otpadaju jer se pri obrade utiskuju u površinu. poboljšani čelici i čelici za cementiranje i kaljenje. te penetraciju sitnih produkata trošenja.

Upotrebljavaju se prije svega slijedeće bronce: Kositrene bronce sadrže 5 do 14% kositra (Sn). Uz pomoć malih dodataka fosfora (P) poboljšavaju im se svojstva podmazivanja (mazivo se bolje hvata kliznih površina). 4% Zn i 1% Pb ili pri 6 % Sn. ali su slabo otporne na trošenje. ali slabu otpornost na trošenje. te ima slabiju sposobnost razrađivanja ležajeva. kositrom (Sn) i cinkom (Zn). Također imaju i zadovoljavajuću čvrstoću i dobru sposobnost deformiranja. Blazinice ležaja od legura aluminija upotrebljavaju se prvenstveno tamo gdje je i kućište od lakih metala. Obzirom da su vrlo mekane. Bronce imaju vrlo dobru toplinsku vodljivost te time dobru sposobnost hlađenje ležajeva. nikla (Ni). Olovo (Pb) se legira prije svega bakrom (Cu). silicijem (Si) i kositrom (Sn). Obzirom da dobro provode toplinu imaju dobru sposobnost hlađenja. Upotrebljavaju se prvenstveno u velikim i grubim ležajevima (npr. Mjed je zapravo cinkova bronca s 30% cinka (Zn) i s malim udjelima aluminija (Al). Upotrebljavaju se za manje zahtjevne ležajeve. Bakar (Cu) se upotrebljava za blazinice ležaja prvenstveno u obliku raznih bronci (udio bakra je iznad 50%). u kojima nije potrebno da je rukavac osovine ili vratila površinski kaljen. Od željeznih materijala za blazinice ležaja prvenstveno se upotrebljava sivi lijev. slabo je otporan na rubne pritiske. Olovne bronce sadrže 10 do 28% olova (Pb). Crvena kovina je legura bakra (Cu). kositra (Sn). Obzirom da su vrlo mekani neosjetljivi su na geometrijska i radna odstupanja. cinka (Zn) i olova (Pb). u ovim ležajevima potrebno je osigurati dobar protok maziva. Aluminijeve bronce sadrže oko 10% aluminija (Al) i manje udjele nikla (Ni). Raznim nemetalnim dodacima (fosfor) poboljšavaju im se i antifrikciona svojstva. a predstavlja poseban slučaj kositrene bronce. Ima slična antifrikciona svojstva kao i kositrena bronca. Pri većem udjelu olova imaju dobru prilagodljivost materijala rukavca i blazinice ležaja. manganom (Mn). jer njegova struktura (grafitne lamele) omogućuje dobra svojstva podmazivanja. fosfora (P) i silicija (Si).izvedbama. visokih površinskih pritisaka i visoke radne temperature. Razmjerno su tvrde i time otporne na trošenje. Primjereni su za klizne ležajeve u uvjetima miješanog podmazivanja. sivi lijev ima slabija antifrikciona svojstva pri nedovoljnom podmazivanju. Upotrebljavaju se za manje zahtjevne klizne ležajeve. neosjetljive su na geometrijska odstupanja i rubne pritiske. Primjerene su prvenstveno za male brzine klizanja. 7 % Zn i 1 % Pb. Aluminij (Al) se legira prije svega s bakrom (Cu). uležištenje osovina vagona). Obzirom da su slabo otporni na penetraciju produkata trošenja. Upotrebljava se samo pri nižim temperaturama. cinkom (Zn). 158 . čime se dobiva na krutosti i čvrstoći. Blazinice ležaja od legura olova imaju vrlo dobra svojstva podmazivanja. ali su slabo otporni na trošenje. S druge strane. Crvena kovina ima najbolja antifrikciona svojstva pri 10% Sn. Upotrebljavaju se prije svega tamo gdje postoji opasnost od korozije. željezom (Fe). Jeftinija je nego osnovna kositrena bronca. mangana (Mn) i željeza (Fe). Kositreno-olovne bronce sadrže 5 do 14% kositra (Sn) i 3 do 25% olova (Pb).

Oblikovanje radijalnih kliznih ležajeva Blazinice ležajeva u pravilu su izrađeni u nedijeljenoj izvedbi. tabela 8. Obično su izrađeni od bronce.2. u tekstilnoj industriji) i gdje postoji opasnost od korozije.9b). Slaba strana im je što upijaju vodu. Standardizirani su npr. Na unutarnjoj strani imaju izrađene utore za podmazivanje uljem ili mašću. utisnuti u kućište ili fiksno pričvršćeni na rukavac osovine ili vratila. Pri radu ulje izlazi kroz pore zbog opterećenja i povišena temperature.1. U zadnje vrijeme se za blazinice ležaja sve više upotrebljavaju umjetne mase. ako je moguće rukavce osovina ili vratila u njih umetnuti s čeone strane.1. Ovo ne vrijedi za blazinice ležajeva od sinteriranih kovina koji se podmazuju automatski. ulje opet otječe natrag u pore. 159 . sinteriranih kovina ili nemetalnih materijala. te podmazuje klizne površine. Upotrebljavaju se prvenstveno slijedeći materijali: Termo. Antifrikciona svojstva gore navedenih umjetnih masa mogu se bitno poboljšati dodacima ugljika. Primjerene su prvenstveno tamo gdje nije dovoljno podmazivanje uljem ili mašću (npr.2. a mogu biti i od čelika presvučenog površinskim slojem od legura olova. Pri mirovanju. Primjereni su za radne temperature od − 25 °C do + 80 °C. Od termiplasta poliamid i nylon imaju veliku čvrstoću. ali su manje osjetljivi na upijanje vode.Dobra svojstva podmazivanja blazinica ležaja postižu se sinteriranim metalima. Mogu se lako obraditi i do vrlo preciznih dimenzija. Poliacetali imaju vrlo dobra antifrikciona svojstva. legura kositra ili olovne bronce. Slaba strana im je puzanje pod opterećenjem i nešto slabija otpornost na trošenje. prema DIN 1850. Fluorirani ugljikovodici (posebna vrsta voska) su otporni na kiseline i lužine. Sinteriraju se prije svega legure željeza te kositrene i olovne bronce. grafita. Poliuretani su po svojstvima slični polamidima. ali im je slaba strana puzanje pod opterećenjem i veliko toplinsko rastezanje (približno 10 puta veće nego kod metala). koji su porozni i lako upijaju ulje (do 30% svog volumena). dobra antifrikciona svojstva. kada se ležaj ohladi. Razlikuje se stojeća izvedba prema DIN 504 (slika 8. Nabavljaju se kao samostalni elementi. 8.9a) i izvedba s prirubnicom prema DIN 502 (slika 8. naročito duroplasti. Primjereni su za radne temperature od − 270 °C do + 260 °C. te su otporni na trošenje. Klizni ležajevi se često izrađuju kao kompletan sklop koji je potrebno samo pričvrstiti na kućište stroja ili naprave.i duroplasti imaju dobra antifrikciona svojstva. olova i raznih bronci. dobre prigušuju vibracije.

upotrebljavaju se samopodesivi aksijalni klizni ležajevi s nagibnim segmentima (4.10. tj. ili su izvedeni u obliku ekscentričnog kružnog utora za podmazivanje. i rukavca osovine.slika 8. 13) u isto kućište.1. Pri vrtnje ležaja sredstvo za podmazivanje se iz utora za podmazivanje raspodijeli po čitavoj kliznoj površini.1.9: Radijalni klizni ležaj kao kompletan sklop stroja ili naprave a) stojeća izvedba b) izvedba s prirubnicom Oblikovanje aksijalnih kliznih ležajeva Najjednostavniji aksijalni klizni ležaj je okrugli čeoni ležaj s ravnim klizim površinama. pa su primjereni samo za manje brzine klizanja i manje površinske pritiske. Takvi ležajevi rade prvenstveno u području miješanog podmazivanja.3). 15) sa kuglastom površinom omogućujući tako samopodesivost. a) b) n dz dn rukavac kućište klizna ploča Slika 8. a poznata je pod imenom svog izumitelja: Mitchellov ležaj. Sredstvo za podmazivanje se dovodi preko dovodnih kanala do utora za podmazivanje. koji su po kliznoj površini raspoređeni radijalno (slika 8. 5) koji u radu zauzmu optimalni nagib prema grebenu osovine (1) u smjeru obodne brzine. Ovakova klasična izvedba aksijalnog kiznog ležaja omogućuje preuzimanje aksijalne sile iz oba smjera i obično uključuje i dva radijalna ležaja (12. 7) koji naliježu na kućište ležaja (14. Obično se podmazuje mašću.23a). Sastavljen je od čeone klizne ploče. Neizbježno se primjenjuje kao brodski odrivni ležaj koji 160 . ispravan rad ležaja i pri malim kutnim pomacima osovine.a) b) DH BH Slika 8. Segmenti su oslonjeni na nosače segmenata (6.10: Jednostavni aksijalni klizni ležaj a) utori za podmazivanje u radijalnom smjeru b) ekscentrični kružni utori za podmazivanje Za visokoopterećene pogone u kojima se može očekivati kutni pomak osovine. pričvršćene na kućište. a rjeđe uljem.8. slika 8. Ako je klizna ploča izrađena od umjetne mase ili ako je na nju nanesena odgovarajuća tvar za kruto podmazivanje ( 8. slika 8. ležajevi mogu raditi i bez sredstva za podmazivanje.23b.

3.13.nosači segmenata.poklopac ležaja b dv du l a) b) Slika 8.12.greben osovine. 14-donje kućište (postolje) ležaja. 4. 2. 6.11.brtve.segmenti za vožnju napred i natrag. Nekoliko načina učvršćenja nagibnih segmenata prikazano je na slici 8. 10.gornje kućište ležaja. 8.9gnijezda sa sfernom površinom. 12.12: Nekoliko načina učvršćenja nagibnih segmenata kod aksijalnih kliznih ležajeva a) za vrtnju osovine u samo jednom smjeru b) za vrtnju u oba smjera 161 . 15. 2 10 12 15 16 1 13 3 14 8 6 4 5 7 9 11 Slika 8.radijalni ležajevi.prirubnice. 16.7.11: Mitchellov ležaj (brodski odrivni) 1.5.preuzima (iz oba smjera) porivnu silu brodskog propelera i prenosi je na brodsku konstrukciju.

Veću zračnost potrebno je predvidjeti za ležajeve čiji materijali imaju veliku toplinsku rastezljivost.2) Obično se procjenjuje. kao srednja zračnost: Z= Zmax Zmin [mm] [mm] Z max + Z min 2 (8.5 do 1.0045.8.001 … 0.003 … 0.5 a kod ležajeva elektromotora.5) (8.6) π ⋅d ⋅n 60 Za klizne ležajeve od sinteriranih metala uzima se ψ ≈ 0.1. Obrnuti su odnosi kod površinskih pritisaka. Razlikuje se apsolutna Z i relativna ψ zračnost ležaja. Za postizanje jednake nosivosti pri različitim brzinama klizanja.3 Proračun radijalnih kliznih ležajeva Ovdje prikazani računski postupci vrijede za klizne ležajeve sa samo jednim uljnim klinom između rukavca i blazinice ležaja. generatora 162 .0015 … 0. te se mogu pronaći samo u specijalističkoj literaturi. a pri malim mala. pri čemu vrijedi preporuka prema DIN 31652: ψ ≈ 8 ⋅10−4 ⋅ 4 v v= v d n [m/s] obodna brzina rukavca [m] promjer rukavca [min-1] brzina vrtnje rukavca.4) Zračnost ležaja ovisna je o površinskom pritisku. Kod kliznih ležajeva s većim brojem uljnih klinova računski postupci su zahtjevniji.6 promjer rukavca osovine. za poznati dosjed. zračnost ležaja mora biti pri velikim brzinama velika. Apsolutna zračnost ležaja je razlika stvarnih mjera promjera ležajne blazinice i rukavca: Z = D−d (8. Uz veću zračnost manje je trenje.2 do 4.002.0025. Kod transmisijskih vratila relativna zračnost je obično u granicama od 0. (8.3) maksimalna zračnost ležaja minimalna zračnost ležaja Relativna zračnost ležaja definirana je omjerom: ψ = Z /d Z d [mm] [mm] apsolutna zračnost ležaja. slika 8. Za metalne radijalne klizne ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem preporučena relativna zračnost iznosi ψ ≈ 0. a za klizne ležajeve od umjetnih masa ψ ≈ 0. kod ležaja reduktora 0. (8. dakle manje je i zagrijavanje ležaja. ali prevelika zračnost dovodi do pojava vibracija i nemirnog hoda. Povećanjem zračnosti ležaja mora se povećati i viskozitet maziva. brzini klizanja i mazivu. Zračnost i ekscentricitet ležaja Za ispravan rad radijalnih kliznih ležajeva vrlo je važna zračnost između rukavca i blazinice ležaja.0.

dobiva se ovisnost debljine uljnog filma o zračnosti i ekscentricitetu ležaja: h = ∆r + e ⋅ cos ϕ ∆r [mm] polovina zračnosti radijalnog kliznog ležaja.9) 163 . čija je vrijednost izuzetno važna pri proračunu radijalnog kliznog ležaja. ∆r = Z/2 = R-r. uz zanemarivanje članova drugog reda. Da bi se Reynoldsova jednadžba mogla primijeniti na proračun radijalnog kliznog ležaja s hidrodinamičkim podmazivanjem. a) b) Slika 8. za debljinu uljnog filma h na proizvoljnoj poziciji u ležaju definiranu kutem φ. na pravcu koji spaja centar ležaja i centar rukavca nalazi se najmanja debljina uljnog filma h0.i centrifugalnih pumpi 1. r=d/2 debljina uljnog filma na proizvoljnoj poziciji definiranu kutem φ kut kojeg zatvara proizvoljni radijus-vektor polumjera blazinice sa spojnicom centar rukavca . tj. potrebno je pronaći analitički izraz za udaljenost kliznih površina. slika 8. Postavljajući Pitagorin poučak za pravokutni trokut sa slike 8. Ovako dobivenu relativnu zračnost treba još kontrolirati da li udovoljava uvjetima vezanim za toplinsko rastezanje materijala blazinice.centar ležaja te rješavajući kvadratnu jednadžbu po h.13: Karikirani prikaz položaja rukavca u ležaju kod hidrodinamičkog podmazivanja Udaljenost između centra rukavca i centra ležaja naziva se ekscentricitet ležaja e.0 do 1.5 promila. U stacionarnom (ustaljenom) pogonu kliznog ležaja s hidrodinamičkim podmazivanjem rukavac se odigne od ležaja i pomakne u smjeru obodne brzine. stvarajući tako uljni klin s razvijenim hidrodinamičkim pritiskom koji nosi opterećenje ležaja F. (8.13b ( R − h ) cos ϕ + e  + ( R − h ) sin ϕ  = r 2     2 2 (8. (8. Očigledno. R=D/2 polumjer rukavca.8) Za φ = π dobije se izraz za najmanju debljinu uljnog filma: h0 = ∆r − e .32a.7) R r h φ [mm] [mm] [mm] [rad] polumjer blazinice ležaja.

Iz izraza (8.8) također slijedi:

h = ∆r (1 + ε cos ϕ )
h0 = 1− ε ∆r

(8.10) (8.11)

gdje je ε relativni ekscentricitet radijalnog kliznog ležaja

ε=

e 2e , = ∆r Z

(8.12)

A omjer h0/∆r relativna vrijednost najmanje debljine uljnog filma.
Raspodjela površinskog pritiska i Sommerfeldov broj

Da bi se dobila raspodjela površinskog (hidrodinamičkog) pritiska u radijalnom klizom ležaju s jednim uljnim klinom potrebno Reynoldsovu jednadžbu (8.1) preurediti za polarne koordinate i integrirati je. Uvrštavajući u nju x = r·dφ, izraz (8.10) i dovitljivu supstituciju, Sommerfeld ju je 1904. godine uspio integrirati. Dobiveno je:

p0

∫ dp = p − p0 = 6

p

ηω ε ( 2 + ε cos ϕ ) sin ϕ ψ 2 ( 2 + ε 2 ) (1 + ε cos ϕ )2

(8.13)

Raspored pritiska kojeg opisuje ova jednadžba prikazan je na slici 8.33. Uočljivo je da je maksimalna vrijednost hidrodinamičkog pritiska u točki ležaja koja se nalazi između njegove vertikalne simetrale i točke s najmanjom debljinom uljnog filma. Integrirajući hidrodinamički pritisak po površini na kojoj djeluje, i izjednačivši ga s opterećenjem ležaja F, nakon sređivanja, dobiva se:

b ⋅ d ⋅η ⋅ ω 6πε = . (8.14) 2 F ⋅ψ 2 + ε 2 1− ε 2

(

)

h

Omjer opterećenja ležaja i projekcije dodirne površine b⋅d (slika 8.34) definira se kao srednji površinski pritisak:

psr =
F b d [N] [mm] [mm]

F b⋅d

(8.15)

Slika 8.14: Raspored hidrodinamičkog pritiska u radijalnom kliznom ležaju

radijalno opterećenje ležaja širina ležaja, slika 8.34 promjer rukavca osovine ili vratila.

164

F

ravnina projekcije

Srednji pritisak mora biti manji od dopuštene vrijednosti koja ovisi o materijalu ležajne blazinice. Veličina na lijevoj strani jednadžbe (8.14) je bezdimenzionalna, a obuhvaća sve osnovne parametre radijalnog kliznog ležaja. Ta značajka dakle ukazuje na hidrodinamičku sličnost svih radijalnih kliznih ležaja s jednim uljnim klinom, a nazvana je po već spomenutom značajnom istraživaču – Sommerfeldov broj s oznakom So:

So =
d b
Ψ η ω psr

η ⋅ω psr ⋅ψ 2

(8.16)

Slika 8.15: Određivanje srednjeg površinskog pritiska radijalnih kliznih ležajeva

relativna zračnost ležaja, Ψ = ∆r/r = Z/d [Pa·s] dinamički viskozitet maziva kod radne temperature kutna brzina rukavca [s-1] [N/m2] srednji površinski pritisak ležaja

Veza (8.14) između Sommerfeldovog broja i ekscentriciteta vrijedi za ležaj beskonačne širine. Za stvarne, ležajeve konačne širine numerički se rješava trodimenzionalna Reynoldsova jednadžba, te se dobiva ovisnost relativnog ekscentriciteta ε (ili vrijednosti h0/∆r) o Sommerfeldovom broju So i relativnoj širini ležaja λ = b/d. Ova ovisnost omogućava, za određeni ležaj, tj. za poznati Sommerfeldov broj, određivanje točnog položaja rukavca u ležaju i najmanju debljinu uljnog filma.
Koeficijent trenja i gubitak snage u ležaju

Za ležajeve s velikom vrijednošću Sommerfeldovog broja kod kojih je rukavac postavljen približno centrično, značajka trenja ležaja µ/ψ računa se prema poznatoj formuli Petrova

µ ψ = π ⋅ So
koja približno vrijedi za So > 5. Za So < 1 vrijedi približno:

(8.17)

µ ψ = π ⋅ So
Točnije vrijednosti značajke trenja mogu se naći u dijagramu na slici 8.38. Gubitak snage zbog trenja u ležaju je:

(8.18)

Pg = Ttr ⋅ ω = µ F
Pg Ttr ω d v µ [W] gubitak snage zbog trenja u ležaju [N/m] moment trenja u ležaju kutna brzina rukavca [s−1] [m] nazivni pomjer ležaja [m/s] obodna brzina rukavca koeficijent trenja u ležaju.

d ω = µ Fv 2

(8.19)

165

Provjera hidrodinamičkog plivanja

Da bi se ostvarilo hidrodinamičko podmazivanje odnosno plivanje rukavca u ležaju (a time i tekuće trenje), potrebno je da najmanja debljina uljnog filma ho bude veća od kritične debljine uljnog filma hkr:

ho > hkr + (2...5) µm.

(8.30)

Najmanja debljina uljnog filma dobiva se iz relativne vrijednosti najmanje debljine uljnog filma ho / ∆r, pomnoživši je s ∆r, dok se kritična debljina uljnog filma računa prema

hkr = Rz1 + Rz2 + ∆h.

(8.31)

Srednje visine neravnine Rz1 i Rz2 ovise o primijenjenom načinu obrade, odnosno klasi površinske hrapavosti. Veličina ∆h uzima u obzir neparalelnost osi rukavca i blazinice, progib osovine duž ležaja, te odstupanje uzdužnog presjeka rukavca i blazinice od nominalnog profila. Ako su maksimalni progib osovine između dva oslonca ymax i raspon između ležajeva l nepoznati podaci, uvjet hidrodinamičkog podmazivanja se računa približno

ho > (1,5...3) ⋅ ( Rz1 + Rz 2 )

(8.33)

Ukoliko ovaj uvjet nije ispunjen, potrebno je ponoviti proračun sa smanjenom vrijednosti srednjeg pritiska u ležaju, tj. s povećanim dimenzijama ležaja.

8.2 VALJNI LEŽAJEVI
Valjni ležajevi omogućuju, slično kao i klizni ležajevi, vođenje pokretnih strojnih dijelova, umetnutih u odgovarajuće kućište. Sastavljeni su od unutarnjeg i vanjskog prstena (ili ploče – kod aksijalnih ležajeva), između kojih se u odgovarajuće oblikovanom kavezu vrte valjna tijela. Među valjnim tijelima prevladava trenje valjanja. Valjni ležajevi mogu istovremeno prenositi radijalno i aksijalno opterećenje (slika 8.16a), samo radijalno (slika 8.16b) ili samo aksijalno opterećenje (slika 8.16c). Obzirom na opterećenje koje prevladava razlikuju se radijalni i aksijalni valjni ležajevi. Valjni ležajevi imaju, u usporedbi s kliznim ležajevima, slijedeće prednosti:

• koeficijent trenja je, zbog valjnog trenja, 25 do 50 % niži nego kod kliznih ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem, • visoka nosivost pri relativno malim dimenzijama, • zbog manjeg trenja, manji su gubici snage i ležajevi se manje zagrijavaju, • precizna vrtnja zbog manje zračnosti među valjnim elementima, • jednostavno održavanje, • upotrebljivi su za sve položaje vratila, • standardizirani su, pa je time osigurana jednostavna zamjenjivost ležajeva. Nedostaci valjnih ležajeva su: • veća osjetljivost na udarna opterećenja, • slaba otpornost na mehaničke vibracije, a zvučne čak proizvode, • skuplji su od jednostavnih kliznih ležajeva, • sastavljeni su iz velikog broja pojedinačnih dijelova, • nisu reparabilni, tj. u slučaju kvara treba zamijeniti čitav ležaj, • zahtjevnija montaža i demontaža.
166

vanjski prsten

Fr

unutarnji prsten

Fr

valjno tjelešce

valjne ploče

Fa
kavez

Fa

a)

b)
Slika 8.16: Osnovni elementi valjnih ležajeva

c)

a) radijalni kuglični ležaj b) radijalni valjkasti ležaj c) aksijalni kuglični ležaj

Valjna tijela su jednostavnih geometrijskih oblika (slika 8.17), vođena u kavezu koji sprječava njihov međusoban dodir, a istovremeno su jednakomjerno raspoređena po obodu ležaja, slika 8.18.

a)

b)

c)

d)

e)

Slika 8.17: Osnovne izvedbe valjnih tijela
a) kuglica b) valjak c) stožac d) bačvica e) igla

a)

b)

Slika 8.18: Kavez za vođenje valjnih tijela
a) limeni kavez za kuglice b) masivni kavez za valjke

167

621.1 Radijalni valjni ležajevi Radijalni valjni ležajevi su u osnovi namijenjeni za prenošenje radijalnih opterećenja. Optimalna unutarnja konstrukcija osigurava veliku točnost vrtnje.68. Slika 8.19c) su standardizirani prema ISO 15. Geometrija dodira između valjaka i prstenova ležajeva poboljšana je takozvanim logaritamskim profilom 168 . Aksijalna nosivost ležaja raste s kutom dodira između kuglice i prstenova ležaja.19a) su kruti. Izrađuju se s cilindričnim i koničnim provrtom s konusom 1:12. Imaju približno jednaku radijalnu i aksijalnu nosivost. Jednoredni kuglični ležajevi s kosim dodirom (slika 8. te su primjereni za prenošenje obostranih radijalnih i aksijalnih opterećenja. ali dopuštaju nešto manje brzine vrtnje. Samopodesivi kuglični ležajevi (slika 8. a) b) c) d) e) f) Slika 8.600.2. U zadnje vrijeme se sve manje upotrebljavaju jer su ih u praksi skoro u potpunosti zamijenili dvoredni kuglični ležajevi s kosim dodirom.19b) imaju. nerastavljivi su i dopuštaju velike brzine vrtnje. veliku nosivost u radijalnom i jednom (jednoredni i dvoredni s T-rasporedom) ili oba (dvoredni) aksijalna smjera. Optimalna unutarnja konstrukcija osigurava malo trenje valjnih površina. Izrađuju se u jednorednoj ili dvorednoj izvedbi.8. Međusobno se razlikuju prije svega prema obliku valjnih tijela. veću nosivost i dugi životni vijek ležaja. Dvoredni kuglični ležajevi (slika 8. e) jednoredni i dvoredni kuglični ležaj s kosim dodirom f) kuglični ležaj s dodirom u četiri točke Jednostavni kuglični ležajevi standardizirani su prema ISO 15. velike brzine vrtnje i miran hod. a od svih vrsta ležajeva najprimjereniji su za najviše brzine vrtnje.C3. b) jednostavni jednoredni i dvoredni kuglični ležajevi. ležajevi univerzalne izvedbe predviđeni su za uležištenje dvaju ili više ležajeva zajedno u nizu. nerastavljivi radijalni ležajevi u kojima su valjna tijela (kuglice) vođena u dubokim utorima u unutarnjem i vanjskom prstenu ležaja. DIN 625 i HRN M C3. Valjkasti ležajevi su standardizirani prema DIN 5412 i HRN M. Na raspolaganju su u dvije izvedbe . Dopuštaju velike brzine vrtnje. C3. Kuglični ležajevi s kosim dodirom standardizirani su prema ISO 15.19: Standardne izvedbe radijalnih kugličnih ležajeva a). Imaju kutnu pokretljivost pa su zato neosjetljivi na kutna odstupanja i savijanje vratila. veću radijalnu nosivost.19d) imaju kut dodira 40°. u usporedbi s jednorednima. U praksi se najviše upotrebljavaju kuglični ležajevi u kojima su valjna tijela kuglice. C3. S obzirom da imaju povoljnu cijenu. Jednoredni kuglični ležajevi (slika 8. DIN 628 i HRN M.normalnoj i univerzalnoj. c) samopodesivi kuglični ležaj d). s proizvoljnim međusobnim rasporedom. Dok su ležajevi normalne izvedbe primjereni za uležištenja u kojima je za svaki oslonac potreban samo jedan ležaj koji prenosi aksijalno opterećenje samo u jednom smjeru. DIN 630 i HRN M.19 shematski prikazuje izvedbe radijalnih kugličnih ležajeva. u praksi su to najčešće korišteni valjni ležajevi.631 do 642. iako neke izvedbe omogućavaju i prenos aksijalnih opterećenja.

Mogu istovremeno prenositi radijalno i aksijalno opterećenje. potrebno ih je pri montaže namjestiti zrcalno u odnosu jednog prema drugom (vidi tabelu 8. u usporedbi sa širinom (malen prostor za ugradnju). Bačvasti ležajevi (slika 8. Slično kao i samopodesivi kuglični ležajevi. C3.651 do 657. koji omogućuje optimalno podmazivanje i pravilno kretanje kotrljajućih tijela. osim što su primjereni za još veća vanjska opterećenja.20: Standardne izvedbe radijalnih ležajeva s različitim oblicima valjnih tijela a). Posljedica toga je duži životni vijek. Bačvasti ležajevi su općenito ležajevi upotrebljivi za velika opterećenja. a) b) c) d) e) f) Slika 8.20c) su standardizirani prema DIN 720 i HRN M. 169 . Odlikuju se malom visinom poprečnog presjeka. f) igličasti ležaj s ili bez unutarnjeg prstena Osnovne izvedbe nisu primjerene za dodatna aksijalna opterećenja. Konični ležajevi (slika 8.20a) mogu biti s kavezom ili bez. što omogućuje jednostavnu montaži i demontažu ležajeva. ovi ležajevi prenose velika radijalna opterećenja. kutno su pokretljivi i zato neosjetljivi na kutno odstupanje vratila. a primjereni su svugdje tamo gdje je u radijalnom smjeru na raspolaganju malo prostora za ugradnju. pouzdaniji rad i manja osjetljivost na odstupanja od idealnih odnosa. Izrađuju se s unutarnjim prstenom ili bez njega. c) konični ležaj d) bačvasti ležaj e). Jedni i drugi su primjereni samo za radijalna opterećenja. Igličasti ležajevi s unutarnjim prstenom (slika 8. koji je pričvršćen na jednom od prstenova ležaja. te su primjereni za vrlo velika radijalna opterećenja. Dvoredni valjkasti ležajevi (slika 8. Jednoredni valjkasti ležajevi (slika 8. Prsten ležaja s pričvršćenim kavezom odvojiv je skupa s valjcima od drugog prstena. Ležajevi su rastavljivi i omogućuju odvojenu ugradnju unutarnjeg prstena s valjnim vijencem i vanjskog prstena. Izrađuju se u jednorednoj ili dvorednoj izvedbi.C3.20f) predstavljaju optimalno rješenje za uležištenja kod kojih je vratilo moguće kaliti i brusiti. a primjereni su i za velike brzine vrtnje. Općenito. Slaba strana su im nešto manje dopuštene brzine vrtnje. ali s odgovarajuće oblikovanim prstenima ovi ležajevi mogu prenositi mala opterećenja i u aksijalnom smjeru. Prvi imaju valjke vođene u kavezu.dodira. Valjna tijela su valjci manjih promjera (iglice) koji osiguravaju relativno veliku nosivost unatoč malim poprečnim presjecima. Obično se izrađuju u jednorednoj izvedbi.735.20d) su standardizirani prema DIN 635 i HRN M.16). Jednoredni valjkasti ležajevi (slika 8. ali u usporedbi s njima imaju višu nosivosti u radijalnom i u aksijalnom smjeru. Igličasti ležajevi bez unutarnjeg prstena (slika 8. Igličasti ležajevi su standardizirani prema ISO 1206 (DIN 617). Ako aksijalne sile djeluju u oba smjera. b) jednoredni i dvoredni valjkasti ležaj.20a) bez kaveza imaju povećan broj valjaka što omogućuje izradu vrlo kompaktnih sklopova s ležajevima.20b) se izrađuju se u pravilu bez kaveza i imaju slična svojstva kao i jednoredni ležajevi. a aksijalna opterećenja mogu prenositi samo u jednom smjeru.20e) su upotrebljivi za uležištenja kod kojih nije moguće ili nije ekonomski opravdano kaljenje i brušenje vratila.

Mogu prenositi samo aksijalna opterećenja u jednom smjeru.2.21a) ili dvoredni (slika 8. čime se dodatno ušteđuje na prostoru.21d) stvaraju kruta uležištenja. 170 . Ležajevi su rastavljivi što omogućuje odvojenu ugradnju pojedinih sastavnih dijelova i time lakšu montažu. slika 8.21: Standardne izvedbe aksijalnih valjnih ležajeva a). Između sebe se razlikuju prema obliku valjnih tijela. prenositi i radijalna opterećenja. Aksijalni igličasti ležajevi (slika 8. b) jednoredni i dvoredni aksijalni kuglični ležaj c) aksijalni valjkasti ležaj d) aksijalni igličasti ležaj e) aksijalni bačvasti ležaj Aksijalni kuglični ležajevi su standardizirani prema ISO 104 (DIN 711) i HRN M. Aksijalni bačvasti ležajevi su standardizirani prema DIN 728 i HRN M.8. Mogu prenositi sam-o aksijalna opterećenja. osim aksijalnih.2 Aksijalni valjni ležajevi Aksijalni valjni ležajevi u pravilu prenose samo velika aksijalna opterećenja.21c. Standardne izvedbe aksijalnih valjnih ležajeva shematski prikazuje slika 8. Za tračnice aksijalnog igličnog vijenca u tim ležajevima mogu se upotrijebiti i čeone površine strojnih dijelova.21e). te zato neosjetljivi na kutno odstupanje vratila. neosjetljiva na udarce. koja mogu prenositi velika jednosmjerna aksijalna opterećenja.21b) ležajevi. a drugi u oba smjera. a trebaju najmanje prostora za ugradnju u aksijalnom smjeru.711/715. zbog čega mogu. Aksijalni valjkasti ležajevi imaju vrlo jednostavan oblik i građu. Tračnice su im postavljene koso na os ležaja (slika 8. a stvaraju uležištenja koja su neosjetljiva na udare i zahtijevaju malo prostora.C3.21 a) b) c) d) e) Slika 8. Sastavljeni su od dviju ravnih podloški za ležajeve između kojih je aksijalni vijenac kotrljajućih tijela. Jedni i drugi dopuštaju relativno velike brzine vrtnje. Prvi prenose aksijalna opterećenja u jednom. Ležajevi su rastavljivi pa se svi dijelovi mogu montirati odvojeno.C3. Ležajevi su kutno pokretljivi. Upotrebljavaju se prvenstveno tamo gdje je nosivost aksijalnih kugličnih ležajeva premala.701/705. Izrađeni su kao jednoredni (slika 8.

) d/5 Vanjski promjer (D) 171 . itd.22: Osnovna oznaka valjnih ležajeva prema DIN 623 Prvi broj ili slovo u osnovnoj oznaci predstavlja vrstu ležaja. koja može biti: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 N dvoredni kuglični ležaj s kosim dodirom samopodesivi kuglični ležaj radijalni i aksijalni bačvasti ležajevi konični ležajevi jednostavni dvoredni kuglični ležajevi aksijalni kuglični ležajevi jednostavni jednoredni kuglični ležajevi jednoredni kuglični ležajevi s kosim dodirom aksijalni valjkasti ležajevi jednoredni valjkasti ležajevi (s obzirom na izvedbu može i NJ. B T d D D d d H D Radijalni ležaj Konični ležaj Aksijalni ležaj Vrsta ležaja Radijalni ležajevi Širina (B. NUP.2. NU. kao što to prikazuje slika 8.8.3 Označavanje valjnih ležajeva Osnovna oznaka valjnih ležajeva je sastavljena prema DIN 623 od odgovarajuće kombinacije brojeva i slova. serija Veličina ležaja Serija ležaja Slika 8.22. T) H T B Aksijalni ležajevi Visina (H) D Dim.

koje moraju odgovarati dimenzijskoj seriji. je broj ciklusa kontaktnih naprezanja za vjerojatnost preživljavanja 90 %. kvalitet površinske obrade. Broj na drugom mjestu definira za svaki pojedini red vanjskog promjera odgovarajući red širine za radijalne ležajeve (brojevi 0. koji istovremeno definira veličinu ležaja. 2. Zadnja dva broja osnovne oznake označuju unutrašnji promjer ležaja (jednak promjeru rukavca) d. INA. Rasipanje vremena do pojave zamora materijala ( rasipanje vijeka trajanja) je vrlo veliko i kreće se u rasponu od 1:30 do 1:40. standardizirane su prema DIN 616. Kao mjerilo nosivosti ležaja pri njihovom dimenzioniranju upotrebljavaju se dinamička (C) i statička (C0) nosivost ležaja. 3. promjenjivost vanjskog opterećenja i drugo.4 Proračun valjnih ležajeva Ležajevi su oslonci osovina i vratila. Ona se određuje na osnovi vijeka trajanja ležaja. Nosivost i vijek trajanja ležaja Potrebna veličina ležaja za određeno ležajno mjesto određuje se na temelju vrste ležaja i njegove nosivosti. konstantnom opterećenju. na stazama valjanja pojavljuju se nakon izvjesnog vremena. Dinamička nosivost ležaja Dinamička nosivost je kriterij nosivosti pri odabiru dinamički opterećenih ležajeva. 9. što izaziva nejednoliku raspodjelu pritisaka na njih. Pri tome treći broj znači red vanjskog promjera (brojevi 8. Promjeri od 17 mm do 480 mm označavaju se tako da se brojčana vrijednost promjera podijeli s 5. ostvari taj zadatak. 9 i 1 koji definiraju visinu ležaja H). ovisno o visini opterećenja. Utjecaj svih ovih faktora nemoguće je računski obuhvatiti. prisutnih opterećenja. Terminom pogonske čvrstoće. kao i kod ostalih ispitivanja na zamor. 1. 03=17 mm. 02=15 mm. Vrsta ležaja i dimenzijska serija zajedno predstavljaju seriju ležaja. 0. projektnog vijeka trajanja i pogonske sigurnosti. prema kojoj odabranom promjeru uvrta d odgovara precizno određeni vanjski promjer ležaja D. inicijalne pukotine – prvi znakovi zamora materijala. Proračunati valjni ležaj znači pronaći (odabrati) takav ležaj koji će biti u stanju da.. 1. Naime. već je ona definirana kao nominalna trajnost temeljem vjerojatnosti dobivene iz rezultata velikog broja pokusa: Nominalna trajnost Nn valjnog ležaja je onaj ukupni broj okretaja kojeg dostigne ili premaši 90 % ležaja jedne serije podvrgnutih istim uvjetima pogona. Zato se niti ne može odrediti trajnost pojedinog ležaja. kaže se: Nominalna trajnost valjnog ležaja pri određenom. lančanika.NA NN QJ igličasti ležajevi dvoredni ili višeredni valjkasti ležajevi kuglični ležajevi s dodirom u četiri točke Drugi i treći broj zajedno predstavljaju dimenzijsku seriju.). Promjeri iznad 480 mm označavaju se stvarnim brojem milimetara. a za promjere manje ili jednake 17 mm vrijedi: 00=10 mm. Na osovine djeluju sile od različitih tereta. spojki itd. Utječe još veličina vanjskog promjera ležaja. Iz jednadžbe ove (preuređene) Woehlerove krivulje za vjerojatnost preživljavanja od 90 % 172 .2. Geometrijske dimenzije valjnih ležajeva. remenica. odnosno ležajeva kod kojih je prisutna rotacija pod opterećenjem. 01=12 mm. 4 i 5 koji definiraju širinu ležaja B ili T). SKF. 8. koje ležaj mora preuzeti na sebe. itd. 2. odnosno red visine za aksijalne ležajeve (brojevi 7. Obje veličine predstavljaju osnovna obilježja ležajeva i nalaze se u odgovarajućim katalozima proizvođača (FAG. Ovo je ponajviše uzrokovano neizbježnim razlikama u promjerima valjnih tijela (tolerancije). uz određenu pouzdanost. 3 i 4). a na vratila još i sile od zupčanika.

2 ε eksponent trajnosti. poglavlje 8. tabela 8. 60 ⋅ n (8. Odatle slijedi definicija dinamičke nosivosti valjnog ležaja: to je ono ekvivalentno dinamičko opterećenje pri kojem nominalni vijek trajanja iznosi milijun okretaja. dobije se uobičajeni izraz za dinamičku nosivost valjnog ležaja fL  n ⋅ Lh  ε  60n ⋅ Lh  ε C = F ⋅  = F ⋅  33. proizlazi izraz za određivanje nominalnog vijeka trajanja valjnog ležaja: C N n = 10 ⋅   F 6 ε (8. odabire se iz kataloga proizvođača ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja. Pri tome se pretpostavlja da je opterećenje konstantno po smjeru i po veličini i da djeluje centralno na ležaj. u okretajima jednog prstena u odnosu na drugi dinamička nosivost ležaja.33 za teorijski dodir u liniji (npr.70) Gdje je fL faktor trajnosti  L ε fL =  h   500  1 (8.67) je vidljivo da je Nn = 106 za C = F.6. U fazi projektiranja potrebno je.68) Budući da je vijek trajanja ležaja obično zadan u satima.69) vijek trajanja valjnog ležaja.67) Iz izraza (8.2. kuglični ležajevi) ε = 3. obično jednaka brzini vrtnje vratila supstitucijom Nn iz (8. odabrati odgovarajući ležaj s najmanje tolikom nosivošću:  N ε C = F ⋅ n  6  10  1 (8.33 ⋅ 500  = F ⋅ f 6  10    n 1 1 (8.68). u satima.14 brzina vrtnje jednog prstena u odnosu na drugi.F ε ⋅ N n = C ε ⋅106 Nn C F [okr] [N] [N] (8. konstanta ležaja ε = 3 ako je teorijski dodir valjnog tijela i staze kotrljanja u jednoj točki (npr. valjkasti ležajevi). iz kataloga proizvođača.71) a fn faktor brzine vrtnje 173 . na osnovu koje će se.69) u (8. odrediti dinamičku nosivost ležaja.67) vijek trajanja ležaja. za poznati vijek trajanja. konstanta ležaja. a njegova veza s vijekom trajanja u okretajima iznosi Lh = Lh n [h] [okr/min] Nn . opterećenje pri kojem nominalna trajnost iznosi 106 okretaja.

70) vrijedio i za povišene temperature. Za kombinirano opterećene radijalne valjne ležajeve. nego i za temperature koje se ne razlikuju signifikantno od temperature pri kojoj su izvedena ispitivanja (sobna temperatura). jer se pri povišenim temperaturama smanjuje tvrdoća i čvrstoća čelika.74) [N] [N] 174 . koji istovremeno prenose radijalno i aksijalno opterećenje. Da bi izraz (8. po veličini i smjeru konstantno. iz kataloga proizvođača). ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja određuje se po izrazu: F = V ⋅ x ⋅ Fr + y ⋅ Fa F V Fr Fa x y [N] ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja proračunski faktor V = 1 ako se unutrašnji prsten okreće ili ako su ležajevi samopodesivi V = 1.67). 99. može odrediti zamjenska.72) Izraz (8. (8. 33. dinamička nosivost.9 % umjesto s 90 %. trajnosti.70) strožije vrijedi ne samo za opterećenje konstantno po smjeru i po veličini.1 Temperatura. Ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja U većini slučajeva opterećenja valjnih ležajeva nisu jednaka onima pri kojima su ležajevi ispitivani. u ovom slučaju manja. radijalno ili aksijalno opterećenje koje ima jednak utjecaj na životni vijek ležaja kao i opterećenje koje stvarno djeluje.2 ako se vanjski prsten okreće radijalno opterećenje ležaja aksijalno opterećenje ležaja faktor radijalnog opterećenja faktor aksijalnog opterećenja. Zbog toga je potrebno izračunati ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja. Tabela 8. za poznatu srednju vrijednost i standardnu devijaciju graničnih opterećenja (ako je dostupno npr.33  ε fn =   . uz pomoć tablica jedinične normalne razdiobe.67 300 2.  n  1 (8. tada se.33 1. tj.50 Faktor ft Konačan izraz za izračun dinamičke nosivosti valjnih ležajeva je dakle: C =F⋅ f L ⋅ ft fn (8.11 1.15. Za radijalne ležajeve koji prenose samo radijalno opterećenje i za aksijalne ležajeve koji prenose samo aksijalno opterećenje ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja jednako je stvarnom (radijalnom ili aksijalnom) opterećenju. želi provesti s većom pouzdanošću. spomenuti utjecaj se obuhvaća faktorom utjecaja temperature ft čije su orijentacijske vrijednosti date u tabeli 8. npr. odnosno za koje vrijedi izraz (8.73) Ako se proračun nosivosti. 0C 100 1 Orijentacijske vrijednosti faktora temperature ft 150 200 250 1. Ono je definirano kao virtualno.

1 NEELASTIČNE SPOJKE 175 . ali dozvoljavaju male aksijalne. U kombinaciji sa tarnim spojkama mogu biti izvedena kao automatski mjenjači. Kompenzacione (pomične) spojke – prenose okretni moment kruto. Obično mogu kompenzirati i manje poprečne i aksijalne pomake. rotora turbine na gonjenoj strani i zajedničkog kućišta. 2 Fr . hidrauličko. 9. Njihove vrijednosti mogu se naći u katalozima proizvođača. krute ili poprečne pomake između osovina. Čvrste spojke – spajaju dvije osovine u jednu cjelinu. Hidrodinamičke spojke .Faktori x i y ovisni su o vrsti ležaja. Elektrodinamičke (indukcione) spojke itd. Upotrebljavaju se kao uključno – izvrstive spojke za povremeno uključivanje radnog stroja u pogon. te mogu prenositi i moment savijanja. Spojke za upuštanje u rad 2. Dijelimo ih prema primjeni i konstruktivnim karakteristikama u nekoliko grupa i podgrupa: Neelastične spojke koje kruto prenose okretni moment (bez značajnijeg uvijanja). a sastoje se od rotora pumpe na pogonskoj. 2. Uključivanje može biti mehaničko.okretni moment prenose mlazom tekućine (ulja). tada se njihovo ekvivalentno aksijalno opterećenje računa prema izrazu: F = Fa + 1. Ako aksijalni ležajevi mogu prenositi i radijalne sile. pneumatsko i elektromagnetsko. 1. (8. Tarne spojke – okretni moment prenose trenjem. Siguronosne spojke 3.75) 9 SPOJKE Spojke služe za stalno ili povremeno spajanje dviju osovina u svrhu prenošenja okretnog momenta. Elastične spojke dozvoljavaju kruto uvijanje između osovina i elastično prenose okretni moment. a navedeni su u katalozima proizvođača ležajeva. načinu opterećenja i omjeru aksijalnog i radijalnog opterećenja. Specijalne spojke 1.

ili. Za brodske osovine rade se s iskovanim prirubnicama.1. Ako se radi s glavinom. još bolje. obavezan je stezni spoj između glavine i osovine. Računa se na trenje.1 Čvrste spojke Čahurasta Školjkasta (oklopna ) spojka Kolutna (tanjurasta) spojka Ima oblik prirubnice spojene s običnim. F1 F2 F 3 F 4 176 Ms a4 a3 a2 a1 . ali se vijci kontroliraju i na odrez.9. sa dosjednim vijcima.

1. Kompenzacione (pomične) spojke – torzijski krute a) kanđaste (klizne) c) kardanske b) Oldham d) zupčaste Ad c) Kardanski (klizni. Hookov) zglob ili kao kuglasti zglob (vozila-homokinetički zglobovi) Jednostavni kardanski zglob 177 α .

414 α=45° α=30° α=15° 90° 180° α ϕ1 Stepen nejednakosti prijenosa: Uω = ω 2 max − ω 2 min 2 sin 2 α = cos α 178 .6 0.2 1 0.ω1 ϕ1 ω2 ϕ1=0 i 1800 ω 2 = ω1 ω2 ω1 cos α 1 − sin 2 ϕ 1 sin 2 α 1.8 0.4 1.706 1.

5 0 15 30 45 α Da bi izbjegli nejednolikosti kutnih brzina treba kombinirati dva zgloba.706 ω 2 T1 = ω1 T2 0. Pri tome trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1) Vilice međuosovine u istoj ravnini.Uω 1 T1ω1 = T2ω 2 ⇒ 0. 1 α1 α1 2 2) Kutevi koje međuosovin (ili dvostruki zglob) čini s pogonskom i gonjenom osovinom moraju biti isti! α 1 2α 2 179 1 m α .

T CM = dT dϕ AT ϕ 180 A = ∫ Tdϕ .m α m α Za paralelne osovine II. Elastične spojke Prvenstvena namjena: elastično prenošenje momenta torzije uz kutno uvijanje između obje polovine spojke. Moguća je kompenzacija manjih odstupanja između osovina. Elastične spojke obično nemaju linearne karakteristike i često imaju znatno unutarnje prigušenje. sprečavaju prenošenje torzionih udaraca pomiču kritičnu brzinu okretaja i smanjuju torzione vibracije prigušivanjem. Najvažnija elastična torziona karakterisika 1 T CM Tu1 Au Au C 2 M CM = T ϕ Nm/rad ako je linearna Tu2 TN ϕ Tϕ T2 = A= 2 2C M Energija deformacije udara u oba slučaja je jednaka ili je amplituda udarnog momenta manja.

Elastične spojke se biraju iz kataloga proizvođača na osnovi maksimalnog momenta Tmax = ψ Tnom . FA Dinamički procesi kod uključivanja tarnih spojki Moment inercije rotirajućih masa J = ∫ r 2 dm 181 . PG = ∫ Tt dω koja se pretvara u toplinu. ψ . a manifestira kao veće ili manje trošenje ploha. Vrlo slične po konstrukciji (a često identične) su tarne kočnice. Kod ukapčanja (pokretanja) dolazi do klizanja pri čemu se gubi snaga U normalnom pogonu brzine se moraju izjednačiti i spojke rade bez klizanja.pogonski faktor koji ovisi o vrsti pogonjenog i radnog stroja. III Tarne spojke Tarne spojke služe za povremeno uključivanje u rad radnog (gonjenog) stroja pri neprekidnom radu pogonskog stroja.

AK 1 = J R1 ω12 2 v12 v2 = J1 + J2 + J3 + ⋅ ⋅ ⋅ + m1 + m2 + ⋅ ⋅ ⋅ 2 2 2 2 2 2 ω12 2 ω2 ω32 ω  ω  v  v  J R1 = J1 + J 2  2  + J 3  3  + ⋅ ⋅ ⋅ + m1  1  + m2  2  + ⋅ ⋅ ⋅ ω  ω  ω  ω   1  1  1  1 Primjer: 2 2 2 2 JR1 J I' I ω1 J I' I I JR2 JVI ω2 J V II J V III m v 2 J1 ω1 J IV J V J 1 = J R1 ω = ( J 1 + J II ) m ω  1   + J III + J IV   J 2 = J R 2 = J V + J VI + ( J VII Reducirano: ω + J VIII ) 2 ω  1   v   + m   ω    1 2 2 TT Pog. str. Gonj.Za sistem sa vezanim masama koje se gibaju raznim brzinama obično reduciramo masu na osovinu spojke (na osnovu kinetičke energije). J1 ω1 = J2 ω2 = 0 ( ili ω2 = ω1 ) 182 . str.

za pogonski stroj .Dinamički procesi prilikom uključivanja tarne spojke Moment trenja tarnih površina djeluje na pokretne dijelove radnog stroja kao moment ubrzanja.okretni momenti pogonskog i radnog stroja Ttr . TP = TP (ω) i TR = TR (ω). ω2 . ili sa srednjom 1 Ttr ≈ T = ∫ Tt (t )dt t0 Ovisnost okretnog momenta pogonskog i radnog stroja ovisi o vrsti stroja: 183 . T P − Ttr = J 1 Ttr − T R = J 2 gdje su: - dω dt dω 2 dt TP .kutne brzine pogonskog i radnog stroja Integracijom gornjih izraza dobije se: 1 dω = − ∫ J1 ω1 1 ∫ dω = J 2 ω1 odnosno ω t 0 ω ∫ (T 0 tr t tr − T P )dt .za gonjeni stroj ∫ (T t − TR )dt 1 ω = ω1 − J1 1 ω = ω2 + J2 ∫ (T 0 t 0 tr − T P )dt − TR )dt . J2 . a na okretna dijelove pogonskog stroja kao moment usporenja.momenti inercije (reducirani) pogonskih i gonjenih pokretnih dijelova ω1 . TR .moment trenja J1 . Za moment trenja tarne spojke može se računati vrijednošću: t * tr približno s Ttr = const.za gonjeni ∫ (T tr Da bi se riješili ovi integrali potrebno je poznavati funkcionalnu ovisnost Ttr = Ttr (ω).za pogonski .

Mp 7 5 6 2 4 3 1 1234567Radni strojevi sinhroni EM asinhroni EM istosmjerni poredni EM kompaudni EM istosmjerni serijski uzbuđeni EM diesel motor parna turbina ω Pogonski strojevi MR 2 5 3 1 4 ω 1) dizalični mehanizmi. transportni uređaji s konstantnim teretom. ventilatori i propeleri 4) mehanizmi “konstantne snage”: strojevi za obradu metala. ljuštilice. valjaonički strojevi 2) motalica za papir 3) centrifugalne pumpe i kompresori. 184 . kalanderi i sl.

Vidimo da se mehaničke karakteristike pogonskih i radnih strojeva vrlo različitog oblika i teško ih je matematički definirati. Zato se ovisnost ω=ω(t) za pogonski radni stroj dobivaju najčešće grafičkim integriranjem:

t = J1 ∫

dω T − Ttr ω1 P dω ω1 TR − TR
ω

ω

- za pogonski dio

t = J2 ∫

- za radni dio

Ovako dobivene ovisnosti ω = ω(t) ucrtavaju se u dijagramu. Presjecište ovih krivulja daje nam vrijeme klizanja t0 i brzine sinhronizacije ω0.

ω ω1

ω0 ω2 t0
Od trenutka t0 mase pogonskog i radnog stroja su spojene i predstavljaju jednu cjelinu. Jednadžba gibanja (rotacije) zato glasi:

t

TP − TR = ( J1 + J 2 )

dω dt

Zajednička promjena kutne brzine od ω0 na ωs (brzina u stacionarnom stanju) dobiva se rješenjem ove jednadžbe

t = t0 + ( J1 + J 2 )

0.98ω s

ω0

dω TP − TR

Ukupni dijagram uključivanbja tane spojke u rad izgleda ovako:

ω ω1 ωs t

ω2 t0
185

ω0 ts

Ukupno vrijeme uključivanja:

tu = t0 + t s
Tarne spojke se najčešće izrađuju kao višelamelne tarne spojke

dok se kod osobnih vozila najčešće koristi jednolamelana tarna spojka (sa dvije tarne površine):

186

Hidrodinamičke spojke
Sastoje se od rotora pumpe (na pogonskom dijelu) i rotora turbine (na gonjenom dijelu) u zajedničkom kućištu. Pogonski i gonjeni dijelovi nemaju međusobno neposredni dodir, nego su povezani mlazom fluida. Shematski prikaz spojke s brzinama fluida (relativnom i apsolutnom) na ulazu i izlazu iz turbinskog kola (rotora) je na slici:

re ri 1 pogonski u1e v e u2e 2 gonjeni c 1e c 2e c 2e v e r2 r1

r3

rv

Skica presjeka:

187

Spojke za upuštanje u rad

-

Upotrebljavaju se: 1) Ako je vrijeme potrebno za postizanje stacionarne brzine preveliko (tj. ako su mase prevelike)

T

Ts ωs ω

188

a upotrebljavaju se: ako je brzina pogonskog stroja prevelika. remenski prijenosnici.. hidraulički. lančani prijenosnici. Podjela mehaničkih prijenosnika: Obzirom na način prijenosa gibanja • mehanički prijenosnici kod kojih se gibanje prenosi trenjem: tarni prijenosnici. prijenosi užetima.5)ω 1 J1 + J 2 TS 2) Ako je karakteristika radnog stroja takva da je u trenutku pokretanja kod (ω=0) TR > TP . ako se osi pogonskog i gonjenog stroja ne podudaraju.dω dt Ω J + J2 dΩ t= 1 ω 1 (1 − Ω S )∫ TS Ω − ΩS 0 TP − TR = (J 1 + J 2 ) t ≈ (3. Mehanički prijenosnici prenose energiju pomoću rotacionog gibanja. Prijenosnici mogu biti: mehanički. ako jedan pogonski stroj mora goniti više gonjenih strojeva. • mehanički prijenosnici kod kojih se gibanje prenosi zahvatom: zupčani prijenosnici. pneumatski i električni. Obzirom na položaj pogonskog i gonjenog kola 189 . ako je potrebno izbjeći kritičnu brzinu vrtnje. pužni prijenosnici. pa mase uopće nije moguće pokrenuti! T TR TP ω 10 MEHANIČKI PRIJENOSNICI Prijenosnici služe za prijenos energije s pogonskog na gonjeni stroj..

prijenosi užetima. lančani prijenosnici. pužni prijenosnici. zupčani prijenosnici.• • prijenosnici s neposrenim kontaktom između pogonskog i gonjenog kola: tarni prijenosnici. POSREDNI NEPOSREDNI TRENJEM REMENSKI TARNI ZAHVATOM LANČANI ZUPČANI Prijenosni odnos (omjer) mehaničkih prijenosnika definiran je kao omjer brzine vrtnje pogonskog i gonjenog vratila (kola) ω n i= 1 = 1 ω2 n 2 Stupanj djelovanja je odnos snage koju dobije gonjeni stroj prema snazi koju odaje pogonski stroj Pg P P1 − Pg η= 2 = = 1− P1 P1 P1 190 . prijenosnici s posrednom vezom između pogonskog i gonjenog kola: remenski prijenosnici.

n stupanj djelovanja jednog stupnja prijenosa ηPS-RSn stupanj djelovanja od pogonskog stroja do n-tog radnog stroja 10..98) velika trajnost i izdržljivost male dimenzije mogu se upotrebljavati za prijenos od najmanjih do najvećih snaga.. ⋅ ηn-1..... + RSn-1 + RSn ηPS-RS1 ηPS-RS2 ηPS-RSn-1 ηPS-RSn gdje je: in-1. Prednosti: visok stupanj djelovanja (≥ 0. ⋅ i n-1.. te od najmanje do najveće brzine vrtnje Nedostaci: najskuplji od mehaničkih prijenosnika (izuzev pužnih) vibracije i šumovi zbog krutog prijenosa okretnog momenta zahtijeva se vrlo točna obrada Podjela zupčanih prijenosnika prema položaju osi zupčanog para 1) prijenosi za paralelna vratila (prijenosi cilindričnim zupčanicima) a) b) c) d) s ravnim ozubljenjem s kosim ozubljenjem sa strelastim ozubljenjem s unutrašnjim ozubljenjem 191 .2 ⋅ i 3.n = ωn-1 ω1 ω1 ω2 ω3 = ⋅ ⋅ .. ⋅ ωn ωn ω2 ω3 ω4 Ukupni stupanj djelovanja η1−n = η1.6 ⋅ .n Potrebna snaga pogonskog stroja PPS = PRS1 P P P + RS2 + ..1 ZUPČANI PRIJENOSNICI Zupčani prijenosnici su najraširenija i najvažnija grupa mehaničkih prijenosnika.2 ⋅ η3.n prijenosni omjer jednog stupnja prijenosa ηn-1....4 ⋅ η5.6 ⋅ ..4 ⋅ i 5...Primjer višestupanjskih prijenosnika: Ukupni prijenosni omjer i 1−n = i 1..

Dodirna točka kinematskih kružnica je kinematski pol. prijenos gibanja mora biti tako kao da su na vratila navučena dva cilindra koji dodiruju i prenose gibanje bez klizanja. Osnovni parametri cilindričnih zupčanika s ravnim zubima prikazani su na slijedećoj slici: 192 . Uvjet valjanja bez klizanja može se ostvariti samo jednakih obodnih brzina obaju kinematskih kružnica ( v w1 = v w2 ) : v w1 = rw1ω1 = d w1πn1 ⇒ v w2 = rw2 ω2 = d w2 πn 2 ω n d r prijenosni omjer i = 1 = 1 = w 2 = w 2 ω2 n 2 d w1 rw1 konstantan ostvaren se stalno se nazivaju os vrtnje uz uvjet Brzine vrtnje obrnuto su proporcionalne promjerima kinematskih kružnica. a ako ih se presiječe okomito na dobivaju se kinematske kružnice.2) prijenosi za vratila koja se sijeku (konični zupčani prijenosi) a) b) c) d) s ravnim zubima s kosim zubima sa strelastim zubima sa zakrivljenim zubima (spiralno ozubljenje) 3) prijenosi za mimosmjerna vratila Hipoidni prijenosi Pužni prijenosi a) vijčanički b) pužni (cilindrični) c) pužni (globoidni) Cilindrični zupčanici (čelnici) s ravnim zubima Osnovni pojmovi i oznake Da bi se kod para cilindričnih zupčanika ostvario prijenosni omjer. Ovi cilindri kinematski cilindri.

Ako su diobene i kinematske kružnice jednake. tada su koraci p zupčanika u zahvatu jednaki.lučna mjera uzastopnih lijevih. Očito se gibanje sa profila 1 prenosi na profil 2. usvojeno je da je korak višekratnik broja π. koja se na zupčaniku ne može mjeriti. Zbog pojednostavljenja proračuna i izrade.p . odnosno desnih bokova. d – diobeni promjer – računska veličina. a s ω2 kutna brzina profila 2. U tu svrhu. a definiran je tako da je opseg diobene kružnice jednak umnošku koraka p i broja zubi z. Potrebno je odrediti omjer kutnih brzina obaju profila u ovisnosti o njihovoj geometriji. boka zuba) koji se odvaljuju jedan po drugome.korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici) . S ω1 označena je kutna brzina profila ¸1. povuku se zajednička tangenta t-t i normala n-n u trenutnoj točki dodira. U proizvoljnom trenutku. z 1 p = d 1π z d ⇒ 1 = 1 z 2 p = d 2π z2 d2 Omjer broja zubi u zahvatu direktno je proporcionalan omjeru promjera zupčanika. p = mπ gdje je m – modul. Kutevi N1O1Y ≡ αy1 i N2O2Y ≡ αy2 nazivaju 193 . ω n d z i = 1 = 1 = w2 = 2 ω2 n 2 d w1 z 1 Proizlazi da se brzine vrtnje zupčanika odnose obrnuto proporcionalno prema broju zubi zupčanika. Uvrštavanjem gornjeg izraza u izraz za izračunavanje opsega diobenog promjera dobiva se: p d = z = mz π a – osni razmak – kod zupčanika kome su diobene i kinematske kružnice jednake: m (z 1 + z 2 ) d +d d +d a = w1 w2 = 1 2 = 2 2 2 Glavno pravilo zupčanja Na slici su prikazan dva profila (tj. a istovremeno rotiraju oko svojih centara rotacije O1 i O2. profili se dodiruju i odvaljuju u proizvoljnoj točki Y (trenutna točka dodira). čije su vrijednosti standardizirane.

vt2) i u smjeru normale (vn1. Iz trokuta koji su naznačeni na slici i uvjeta o jednakosti normalnih komponenti obodne brzine proizlazi: ω1 O2 N 2 = ω2 O1 N 1 194 . Oni se određuju prema izrazu cos α y1. Za vrijeme procesa odvaljivanja. Da bi se bokovi neprestano dodirivali moraju komponente vn1 i vn2 biti međusobno jednake (inače bi se zupčanik z1 utiskivao u zupčanik z2 ili bi se od njega odvajao). αy2 i αw. se mijenjaju.2 ry1. kutevi αy1. u općem slućaju dok se dodirna točka pomiće po krivulji definiranoj oblikom profila.2 = rb1. odnosno kutevima pritiska na krugovima ry1 i ry2. Obodne brzine mogu se rastaviti na komponente u smjeru tangente (vt1.2 Kut αw naziva se kut zahvata. vn2). Obodne brzine točke Y kao točke profila 1 i 2 su: v 1 = r y 1ω1 i v 2 = r y 2 ω2 Vektorska razlika ovih brzina naziva se brzina klizanja spregnutih profila i uvijek je usmjerena u pravcu tangente na profil.se kutevima pritiska u točki Y kao točki boka 1 i boka 2. kao i krugovi ry1 i ry2.

te iz dva slična trokuta O1N1C i O2N2C proizlazi O2 N 2 O2C ω1 = = =i O1 N 1 O1C ω2 Odavde je vidljivo da za konstantni prijenosni omjer točka C zauzima uvijek isti. odvaljivanje ovih kružnica je čisto. kao i odrediti zahvatnu liniju ili dodirnicu – liniju po kojoj se bokovi dodiruju tijekom odvaljivanja. složeno odvaljivanje proizvoljnih profila. rw 2 = rw1 = a i +1 i +1 Zbog svojih prednosti kao što su relativno jednostavna izrada zupčanika i neosjetljivost prijenosnog omjera na manje promjene osnog razmaka. Odatle proizlazi (i) da je udaljenost točke (Y) od dirališta tangente (N) 195 . a točka C je kinematski pol. odrediti bok zuba njemu spregnutog zupčanika. Temeljem glavnog pravila zupčanja moguće je za proizvoljni bok zuba jednog zupčanika. Zbog toga se ove kružnice. jednostavnih relacija a = rw1 + rw 2 i rw 2 rw1 = i slijede izrazi za izračun polumjera kinematskih krugova za poznati osni razmak a i prenosni omjer i: a i . može opisati kao jednostavno međusobno odvaljivanje dviju kružnica s polumjerima O1C i O 2 C . kutne brzine odnose se obrnuto proporcionalno s dimenzijama kinematskih krugova. analitički ili grafički.Iz slike se vidi da zajednička normala n-n siječe međuosnu liniju O1O2 u točki C. Budući da u točki C nema klizanja između profila (bokova zubi). očito je da normala u svakoj točki evolvente tangira temeljni (osnovni) krug. stalni položaj. Evolventa je krivulja koju opisuje svaka točka pravca koji se bez klizanja odvaljuje po osnovnoj kružnici polumjera rb: y M N δ α r O Prema ovoj definiciji. profil boka zuba zupčanika se najčešće izrađuje u obliku evolvente. bez obzira koje točke profila su trenutno u zahvatu i bez obzira kakvog su oblika krivulje profila. njihovi krugovi. tj. To znači da se ovo. kao i prema slici. Konačni analitički izraz glavnog pravila zupčanja se dakle zapisuje kao i= ω1 n1 d w 2 rw 2 = = = ω2 n 2 d w1 rw1 tj. koje istodobno rotiraju oko svojih osiju. nazivaju kinematskim krugovima. bez klizanja. jer su brzine v1 i v2 paralelne i jednake. Iz očitih.

• Kad promjer zupčanika teži beskonačnom. To slijedi iz izraza i = rb2/rb1 = const. a zahvatni kut se naziva još i kut dodirnice. Kako je normala zajednička za oba zupčanika u zahvatu. jer samo kod evolvente normala u proizvoljnoj točki tangira isti (temeljni) krug. Promjenom a mijenja se zahvatni kut i promjeri kinematskih krugova: cos α w = rb1. Uočljivo je i da je zahvatni kut ustvari kut pritiska na kinematskom krugu. koji se naziva ozubljena letva. profil boka zuba spregnutog zupčanika može i mora biti samo evolventan. kao i promjeri temeljnih krugova. jer se oni odvaljuju jedan po drugom. To znači i da je kut zahvata konstantan.jednaka polumjeru zakrivljenosti (ρ) evolvente u toj točki i (ii) da je ta udaljenost jednaka luku MN : YN = ρ = rb tan α y = MN = rb (α y + δ y ) . Zato se takav zupčanik. Odavde slijedi jednadžba evolventne funkcije: δ y = inv α y = tan α y − α y Iz opisanih svojstava evolvente proizlazi slijedeće: • Za evolventni bok zuba normala u svakoj točki dodira tangira isti temeljni krug zupčanika. Jasno je i da je korak na dodirnici jednak koracima na oba temeljna kruga. • Kinematika evolventnog ozubljenja neosjetljiva je na promjenu osnog razmaka. zupčanoj letvi – tada evolventa prelazi u pravac. a diobeni krug u diobeni pravac na kojemu su debljina zuba i širina međuzublja jednake: 196 . proizlazi da je ona jedna te ista i nepomična. bez problema spreže sa svakim evolventnim zupčanikom. normala za svo vrijeme zahvata tangira oba temeljna kruga. Očito je također da se zahvat bokova odvija po tom pravcu koji se zato naziva dodirnica ili zahvatna linija. koji po standardu treba biti jednak kutu osnovnog profila ozubljenja αn.2 = rb1 + rb 2 a ali temeljni krugovi ostaju nepromijenjeni. bez obzira koja je točka u dodiru. Osnovni profil ozubljenja Za osnovu pri standardizaciji zupčanika uzet je osnovni profil definiran na zupčaniku s ∞ brojem zubi – tzv. Dakle.2 rw1. njegov bok zuba postaje pravac. Budući da svaka od tih normala prolazi i kroz odvalnu točku C. i nepomična. kao što su i koraci na kinematskim krugovima jednaki. Lako je uočiti da je tada kut zahvata jednak kutu nagiba profila ozubljene letve.

koja se dijeli na e1) Fazonske postupke – oblik alata odgovara obliku uzubine e2) Odvalne postupke – alat ima oblik osnovnog profila ili zupčanika U Fazonske postupke spadaju: e1. Izrada cilindričnih zupčanika Postupci izrade zupčanika mogu biti: a) Lijevanje b) Sinteriranje c) Hladno izvlačenje d) Valjanje e) Obrada odvajanjem čestica.Ovaj način standardizacije je najracionalniji jer se definiraju osnovni parametri i zupčanika i reznog alata.1) Provlačenje (pomoću profilirane igle) – za izradu zupčanika s unutrašnjim ozubljenjem e1.3) Profilno pločasto glodalo – profil glodala odgovara uzubini – za svaki modul i broj zubi trebalo bi drugo glodalo pa se radi ograničavanja broja potrebnih glodala odustaje od teoretski točnog profila boka ⇒ koriste se tamo gdje se ne traži velika točnost.4) Prstasto – profilno glodalo – za zupčanike velikih promjera zbog velike cijene odvalnih pužnih glodala 197 .3 mm e1.2) Štancanje – iz limova debljine do 1. e1.

3) Odvalno glodanje – alat ima oblik pužnog glodala (evolventni puž isprekidan uzdužnim utorima s oštricama) 198 .1) Odvalno blanjanje –Maagov postupak – alat u obliku ozubnice (zupčane letve) e2.2) Odvalno dubljenje – Fellows postupak – alat ima oblik zupčanika e2.U odvalne postupke spadaju: e2.

Udaljavanjem alata od zupčanika. a promjer temeljnog kruga d b = d cos αn Promjeri krugova preko glave i korijena se s povećavanjem pomaka profila povećavaju: jer je promjer preko glave: d a = d + 2 (1 + x ) m . na taj način mogu se izraditi zupčanici s brojem zubi manjim od 14. 199 . Međutim ukoliko je pri izradi zupčanika zupčana letva postavljena tako da njen diobeni pravac ne tangira diobeni krug zupčanika dobivaju se zupčanici s pomakom profila. odnosno povećavanjem pomaka profila smanjuje se opasnost od podrezivanja. Pomak profila ne utječe na promjer diobenog i temeljnog kruga: jer je promjer diobenog kruga d = mz . alat ulazi u podnožje zuba. promjer preko korijena d f = d − 2 m (1. Kod zupčanika bez pomaka profila granični broj zubi . Pomak profila.broj zubi kod kojeg još ne dolazi do podrezanosti korijena zuba je z = 17. koji se definira kao umnožak faktora pomaka profila (x) i modula (m) može biti pozitivan ili negativan.Pomak profila Ako se u procesu izrade zupčanika diobeni pravac zupčane letve odvaljuje po diobenom krugu zupčanika dobiva se zupčanik bez pomaka profila. podrezuje ga i slabi. odnosno praktično se može dopustiti mala podrezanost korijena pa je praktični granični broj zubi z = 14. a da kod njih ne dolazi do podrezivanja. 25 − x ) Debljina zuba na diobenom krugu s povećanjem pomaka profila se povećava mπ + 2 x tan αn jer je debljina zuba na diobenom krugu jednaka s = 2 Pomak profila bitno utječe na podrezivanje korijena zuba: Ako je broj zubi zupčanika malen. odnosno slabljenja zuba u korijenu.

suma faktora pomaka profila veća od nule c2) V-minus par . kod kojih je suma faktora pomaka profila jednaka nuli ∑ x = x 1 + x 2 = 0 . odnosno o V-nula paru zupčanika. poboljšavanje uvjeta klizanja. Osni razmak općenito je jednak zbroju kinematskih polumjera. a kinematski promjeri.Pomak profila ne mijenja korak osnovnog profila. te su na taj način dobivene iste evolvente i nepromijenjen prijenosni omjer. Zupčanici s pomakom profila se izvode radi sljedećih razloga: Mogućnost postizavanja standardnog osnog razmaka Mogućnost izrade zupčanika s manjim brojem zubi bez pojave podrezivanja Postizavanja boljih svojstava ozubljenja: npr.suma faktora pomaka profila manja od nule Opis slike sa sljedeće stranice: Zahvatna linija je geometrijsko mjesto točaka dodira bokova zubi. Na slici su prikazane promjene do kojih dolazi povećanjem osnog razmaka. a dužina O2C kinematski promjer dw2. može se izvesti temeljna jednadžba evolventnog zupčanja koja povezuje kut zahvata sa sumom pomaka profila spregnutih zupčanika: inv α w = 2 x1 + x2 tan α n + inv α n z1 + z2 Odavde se iteracijom lako može odrediti kut zahvata. izbjegavanje zašiljenosti zuba. i kut zahvatne linije se mijenjaju. Temeljni i diobeni promjeri ostaju isti. Kada se radi o nula paru zupčanika. a ujedno predstavlja okomice na tangente svih trenutnih točaka dodira i siječe spojnicu osi O1O2 u kinematskom polu C. tada se u kinematskom polu dodiruju diobeni promjeri.1a i b). Zahvatna linija zatvara s tangentom kinematskih kružnica u kinematskom polu pogonski kut zahvatne linije αw. povećanje stupnja prekrivanja. Sparivanje zupčanika Zupčani parovi mogu biti: a) Nula par . odnosno o paru zupčanika kod kojih su faktori pomaka profila jednaki nuli x 1 = x 2 = 0 . odnosno polovini zbroja kinematskih promjera (slika 4. 200 .… Kut zahvata Iz uvjeta da debljine zuba na kinematskom krugu jednog zupčanika moraju biti jednake širini međuzublja njima sparenih zupčanika. ni korak na diobenom krugu zupčanika pa proizlazi da se zupčanici s različitim pomacima profila mogu međusobno pravilno sprezati. Dužina O1C je prema tome kinematski promjer dw1. povećanje opteretivosti korijena i bokova zubi. Tangira obje temeljne kružnice u točkama N1 i N2.oba zupčanika se izvode bez pomaka profila b) V-nula par – suma faktora pomaka profila jednaka nuli c) V-par – suma faktora pomaka profila različita od nule c1) V-plus par .

1) 2 .a) Nula par ( x 1 = x 2 = 0 ) i V-nula par b) V-plus par ( ∑ x = x 1 + x 2 > 0 ( ∑ x = x1 + x 2 = 0 ) O1 =d 1 1 O1 dw 1 d w1/2 = d 1/2 db dw 1 αn db 1 d1 αw a = (d w1 + d w2)/2 = ao = (d 1 + d 2)/2 N1 αw = α N1 C C N2 d w2/2 = d 2/2 n promjena osnog razmaka dw d b2 2 2 =d αn d b2 d2 2 dw αw O2 O2 d w1 = d 1 d w2 = d 2 α w = αn d w1 > d 1 d w2 > d 2 α w > αn d +d d +d a = w1 w2 > a 0 = 1 2 2 2 a = a0 = d1 + d 2 (0.

Jasno je da je između tih područja. Tada se naš promatrani par zubi nalazi u točki (B) koja je za korak na temeljnom krugu udaljena od točke E. Dakle. od točke B do točke D područje jednostrukog zahvata. već početak i kraj zahvata diktiraju promjeri krugova preko glava spregnutih zupčanika. tb 202 . To traje sve dotle dok spomenuti prethodni par zubi ne izađe iz zahvata u točki E. od točke a do točke B svaki par zubi ima dvostruki zahvat. U trenutku kada zub zupčanika 2 uđe u zahvat (u točki A) s točkom boka zuba zupčanika 1 koja se nalazi na promjeru točke A. jer zahvata na jednom zupčaniku ne može biti izvan krugova preko glave. Dakle. profili su prekriveni. Područje dvostrukog zahvata mora postojati. Slično se zaključuje i za područje zahvatne lijine od točke D do E. inače nebi bilo kontinuiranog prijenosa gibanja s jednog na drugi zupčanik. tj. tada su dva para zubi u zahvatu. prethodni par zubi se dodiruje u točki zahvatne linije koja je za korak temeljnog kruga udaljena od tačke A. ali ne od N1 do N2.Prekrivanje profila Znamo da se zahvat odvija po dodirnici N1N2 . zahvat traje od točke A do točke E u kojima se sijeku krugovi preko glava. Očiti uvjet za to je e > tb Omjer ovih dviju veličina naziva se stupanj prekrivanja profila ε= e >1. Dakle.

Sile na čelnicima s ravnim zubima Normalna sila na zub Fbn djeluje u smjeru zahvatne linije u kinematskom polu C. Obodna sila se računa iz okretnog momenta koji se prenosi: 2T P Ft1 = 1 . Po zakonu akcije i reakcije slijedi: 203 . Normalna sila se rastavlja na obodnu i radijalnu komponentu. gdje je okretni moment T1 = d1 ω1 Iz slike je vidljivo da je radijalna sila: Fr1 = Ft1 tan α w .

U zahvatu se istovremeno nalazi veći broj zubi. Uzroci nastajanja oštećenja su različiti. koncentracija naprezanja u korijenu. Dva čelnika s kosim zubima u zahvatu imaju suprotne kutove nagiba boka zuba β. Zahvat počinje na jednoj strani zuba i postepeno se širi po cijeloj širini zuba. 204 . Osim intenziteta opterećenja i samog oblika zuba. te na kraju do loma zuba. Moguća je veća opteretivost. Nedostatak je pojavljivanje aksijalne komponente sile. Opterećenje predstavlja normalna sila Fbn. na lom u korijenu nepovoljno utječu i pogrešna toplinska obrada. Ako na primjer pogonski zupčanik ima desni kut nagiba boka. pa problem uležištenja postaje složeniji. a kod vrijednosti većih od 20o aksijalna sila bi bila prevelika. kapljice maziva bivaju utisnute u mikropukotine i dolazi do razaranja površine. te o čvrstoći bokova. Kut nagiba boka zuba β se definira u odnosu na os. greške u materijalu. Čelnici s kosim zubima Čelnici s kosim zubima u odnosu na čelnike s ravnim zubima imaju slijedeće prednosti: Zubi postepeno ulaze u zahvat. Zubi se opterećuju postepeno. onda gonjeni zupčanik ima lijevi kut nagiba boka. Kut nagiba boka zuba β se kreće između 8o i 20o. Pri ovom gibanju dolazi do pojave kontaktnog (Hertzovog) pritiska na dodirnim površinama. zupčanici ne smiju pretrpjeti oštećenja. tako da je rad tiši. Granični broj zubi (zbog podrezivanja korijena) je manji. Nosivost (opteretivost) zupčanika Tijekom predviđenog vijeka trajanja. koju mora preuzeti vratilo i ležajevi. Pojava rupičenja je najizraženija u području oko diobenog (kinematskog) promjera. a najvažniji su: lom zuba u korijenu uslijed zamora materijala i rupičenje bokova zubi. Tijekom rada. ovisno o trenutnoj točki dodira zupčanog para. s hvatištem koje se pomiče. Zbog ovog pritiska. Kod vrijednosti manjih od 8o gubile bi se gotovo sve prednosti koje pružaju čelnici s kosim zubima. dolazi do grešaka geometrije. Rupičenje bokova zubi Pri prijenosu snage bokovi zubi se međusobno relativno gibaju. Lom zuba u korijenu uslijed zamora materijala Obzirom na način opterećenja zuba i njegov oblik. ovisno o stanju hrapavosti površine. itd. jer su tu najveći kontaktni pritisci. zub se može pojednostavljeno predstaviti kao konzolno uležišteni nosač. površina zuba se sve više oštećuje.Ft1 = Ft2 Fr1 = Fr2 Fbn1 = Fbn2 Ove sile moraju prenijeti vratila i ležajevi. ove se rupice povećavaju.

pa se javlja opasnost od progiba vratila. Puž može biti smješten iznad ili ispod pužnog kola. a bočna linija im može biti ravna. obično pod kutem od 90o. kosa ili zakrivljena. Često se učvršćuju i konzolno. 205 . Kinematske površine su im stošci na kojima se vrši valjanje bez klizanja.Kod čelnika s kosim zubima parametri ozubljenja se mogu promatrati u dva presjeka: čeonom (ravnina okomita na os rotacije) i normalnom (ravnina okomita na bok zuba). d1 i d2 su kutevi izvodnica diobenih stožaca i najčešće je δ1 + δ2 = Σ = 90o u tom slučaju je: 1 tan δ1 = i tanδ2 = i gdje je i prijenosni omjer. koje može biti horizontalno ili vertikalno. i Pužni prijenosnici Pužni prijenosnici se sastoje od puža (pužnog vijka) (1) i pužnog kola (2) čije se osi mimoilaze. montaže i odstupanje od pravilnog položaja osi. Zbog složene geometrije dosta su osjetljivi na točnost izrade. ali može biti i pod kutem različitim od 90o. Konični zupčanici Najčešće se koriste za prijenos snage i gibanja pod pravim kutem.

kada je kolo pogonsko.Prednosti pužnih prijenosnika: Vrlo veliki prijenosni omjeri (do i ≤ 100 ). Zahtjeva precizno izradu. n1 do 40000 min-1. Zbog niske iskoristivosti razvija se toplina koju treba odvesti prisilnim hlađenjem (ventilator). Nedostaci: Stupanj djelovanja manji od stupnja djelovanja prijenosnika s cilindričnim i koničnim zupčanicima. Mogući su samokočivi prijenosi. Tihi rad prijenosnika. 206 . jer je istovremeno u zahvatu veći broj zubi. ali u tom slučaju znatno lošiji stupanj djelovanja η ≤ 50% . nego samo klizanja zuba po zubu. P1 do 1000 kW. Manji su i lakši od prijenosnika s cilindričnim i koničnim zupčanicima. Visoka opteretivost. fine i glatke površine – brušenje. jer kod pužnih prijenosa nema valjanja zuba po zubu.