P. 1
Skender Kulenović

Skender Kulenović

5.0

|Views: 1,971|Likes:
Published by Amra Iseni

More info:

Published by: Amra Iseni on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Skender Kulenović, rođen 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, je bosanskohercegovački književnik i akademik.

Pisao je pjesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, priče te romane. U rodnom Bosanskom Petrovcu završio je osnovnu školu, a potom, nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma), prelazi u majčino rodno mjesto Travnik. Tu je kao vanjski učenik završio Jezuitsku gimnaziju. Već u trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom, zbirkom soneta “Ocvale primule”. Zatim je studirao pravo na Zagrebačkom univerzitetu. Sarađuje u brojnim listovima i časopisima, a 1937. sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis Putokaz. Godine 1941. stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine. Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove (Bosanski udarnik, Glas, Oslobođenje). Odmah poslije rata je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. Uređuje Pregled, Književne Novine i Novu misao. Od 1. maja 1957. pa sve do 31. maja 1970. bio je dramaturg Narodnog pozorišta u Mostaru, a kasnije urednik u beogradskoj Prosveti. Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu. Stecak mramorni cuti govorm scena po boku, jaci od kandza kise, povampirenja i kradje. Njegov mjesec i sunce, sto znace posmrtne ladje, davno su prevezli dusu, vjekuju sad u doku. Udaljili su se od njeg i gradovi i sela. Vidik mu stvore listopad i koze sto tu brste. Vjetar podsjeti lijeske, i one se sapatom krste. Zmija mu krene uz reljef, svoj reljef svije sred cela. Zasto sam dosao ovdje, kad sve vec ovdje pise? Posljednju blijedu zelen s jesenjom travom disem. Cuj, zvoni zrelo stablo - to lijes mi tese zuna. Stihove sto jos bruje dlijetom po stecku svom stisaj, pa, uspokojen, pusti neka ih pokrije lisaj, lezi pod stecak stiha bez prevoznika-cuna. Mada ne znamo kad je nastao ovaj sonet, znamo da je Kulenović svoje pjesme dugo držao u ladici, i da je ovu obja vio 1959. godine, što znači da je, u književnoistorijskom smi slu, preteča Kamenog spavača. U njemu su “ispoštovani” složeni formalni zahtjevi klasičnog soneta kao “najsitnijeg oblika velike poezije”. Begićeve analize pokazuju da Kule nović “nikako nije bio samo poklonikmimesisa niti plijen pjesničke ekstaze, na čemu se odveć u kritici nastojalo, već i snažan racionalni mislilac i analitik psihičkih stanja svojih likova i svoje vlastite svijesti” i da su “njegove ‘ekstaze’ koje je kritika isticala kao jedinu mu psihološku komponentu mašte i stvaranja, naročito u ratnim poemama, počev od Milana Bogdanovića”, bile “prosvijetljene i prosijane kroz stvaralačku maštu uvijek na mrtvoj straži kritike i stilskokompozicijske logike”. Današnji čitalac ide dalje: jasno mu je da je prosud be, kojima se Begić suprotstavlja, odnijela voda, i izgleda mu neporečnim Kulenovićevo vrhunsko pjesničko majstor stvo, kojeg teško da može biti ako u stvaračkom činu ne sarađuju “nagonska sa umnom imaginacijom”, da se opet poslužimo Begićevim riječima. “Stećak” ide u ne mali broj pjesama koje potvrđuju suvereno majstorstvo Kulenovićevo. Pokažimo to analizom. Sonet počinje paradoksom: stećak ćuti govorom, ili govo ri ćutnjom, ponajprije zato što je, razumije se, vezan s tajnom smrti: svaki nadgrobnik posvećuje nas u tajnu koja živom čovjeku nikad neće prestati da bude tajna koliko god se čini da, bar ponekad, pristaje na govor. Riječ je o metazičkoj i šutnji i govoru koji su privukli pjesnika u godinama kad čovjekove oči počinju da “na oba sveta gledaju”, kako reče Dučić. Ali pjesnički kontekst omogućuje nam da u ovom okismoronu, kao najzaoštrenijem obliku paradoksa, nasluti mo još jedno, ne manje važno značenje. Stećak i ćuti i govo ri jer je nešto i blisko i daleko, nešto svoje i tuđe, nešto i razumljivo i nepoznato. Blisko je i svoje i razumljivo, jer pripada prošlosti Bosne. Ne samo Bosne, dakako: u prvoj rečenici svog čuvenog eseja Krleža kaže da su “bogumilski mramorovi” razasuti “na čitavom južnoslovjenskom reljefu između Jadranskog mora, Une i Morave, južno od Save od Plaškog pod Kapelom pa sve do Kolubare i Dubrovnika”, ali treba dodati da ih najviše ima u BiH (58 547), pa u Hrvatskoj (3 253), pa u Crnoj Gori (2 803), pa u Srbiji (2 060). Tačno je da Kulenović pjeva prvenstveno o bosanskom stećku, ali ne i isključivo, jer svu punoću i bogatstvo značenja u njegovoj poeziji, pa i u pjesmi o stećku, nećemo doseći ako je ne pres- likamo i na “južnoslovjenski reljef”. Tačno je i da pjesnik u jednom intervjuu

nećete lako shva titi. i samo u oktobru. to jest čovjek koji se suočio sa dramom biološkog gašenja.. drukčijeg od savremenog. To su scene lova. a uspomoć oktobra i koza opet ga stekao. Ako niste privremeno postali takvo biće. i svugdje. podsjetile na brazde kakve na živoj puti ostave kandže zvijeri ili ptica grabljivica.ma je ono što se nikako drukčije ne može iskazati”. doživljavamo je gotovo kao uljeza: takve lekseme. Reći ćete: pjesnik mu je pozajmio oči. pogotovo kad ju je kazivao pjes. lišće koje padanjem otkriva vidokrug oko stećka – “oktobar” to ne bi mogao. veli Kulenović u jednom intervjuu. Tačno: pjesnikove oči otkri vaju vidokrug oko stećka kad opadne lišće ili ga koze pobr ste.” Opet skrivena slika: stećak je zarastao u šiblje. stećak koji je odavde.. u biografskoj knjizi Skenderova trajanja upozorila je na važnu stvar: njegovi soneti ne mogu se sas. ima nešto “nadrealistično” u ovom neočekivanom spregu ri ječi koji sprva ne nudi predstavljivu sliku: zalud se pitamo gdje je “nosilac poređenja”. stoga je nedovoljno shvatljiv. Zbog svega rečenog stećak “ćuti govorom”.vim razumjeti ako se smetne s uma da ih je pisao pozni Skender. u njega rijetke. baš kao u Sofokla: “ćuti onaj koji je jak. duboko svojstvenih ovoj poeziji. Vera Crvenčanin. utemeljeno se može tvrditi da je Kulenović bio i pisac “za proizvođača. Da bi mnoge njegove stihove i pjesme shvatio. ili kad ga koze obrste. još manje živu istinu. ali riječi u pjesmi i znače i suoznačavaju. nije svede. jer to su i kandže vremena. duši. uprkos stvarnoj. riječi s preciznim doslovnim značenjem.vski. stavi nam pred oči. Ali stećak je. ne kad i prividnoj komunikativnosti jednog dijela njegove poe zije. taj stećak mora biti pomalo živ. kako je tumačena u BiH. ne može da se ne obraća pjesniku i ne kazuje nešto njegovu umu. izvlačeći iz njih maksimum izražajnih mogućnosti. u isti mah. potrebne sve riječi našeg trojednog jezika. dok oblikuje viziju. koje kao da narušavaju stilski ceremonijal. šta je zajedničko kandžama i kiši? 44 43 Potom otkrivamo da je njena pomjerenost posljedica krajnje preciznosti izraza i izoštrenosti gledanja. . jer dolazi iz svijeta od kojeg nas dijele stoljeća. Jedno od primarnih pitanja koje se nametnulo u toku istrazivanja je :koliko je tip analize i model koji smo izabrali primjenljiv i u poeziji i u prozi . Kad čitam Kulenovića.” Govor stećka je govor vječnoga privremenome: prolazni čovjek ne može sasvim shvatiti zagonetku mramora koji je nadtrajao stoljeća. supruga pjesnikova. i “bosanske” i “srpske” i “hrvatske”. ali možda prvenstveno kao pobjednik nad silama rasta kanja koje vode u nestanak. na primjer. ali. ali to je govor koji ćuti. bolešću. “Listopad” je tu. Kulenović znalački upotrebljava. Danas. Koja je zauvijek iščezla. a ne za potrošača”. Stećak pjesnika privlači kao zagonetka i kao spomenik proš losti. Da je kazao “oktobar”. ako je u divljinu zarasli stećak ostao bez vidika. Naoko. Uz to. i “čelo”.nik svojim neuporedivim glasom. tuđ i dalek i nepoznat. stva ralačko biće”. Zar daleka prošlost nije teatar? Zar istorija. i one daju prilog oživljavanju stećka. kao “ona prava” riječ. moraš biti pjesnik. Jer sličnost kandži i kiša je uučinku: pjesnika su brazde. koje suskrivenei traže punu saradnju čitalačke mašte. često se sjetim Kolridževih riječi kazanih povodom Šekspira: pjesnik je onaj koji od čitaoca “na izvjesno vrijeme (. kako bi kazao Majako. Kulenović je decenijama bio svođen na pisca “Stojanke”. “Pjes. “Kandže kiše” prikazuju tragove koje su stoljetne kiše ostavile na stećku. Kao da je Kulenović pred stećkom zastao da se okrijepi na vrelu snage. stih bi ostao bez nečeg bitnog. a riječ “svaka mora biti ‘ona prava’”. nije osuđena da u ljudskim očima ostane manje ili više teatar? Taj teatar ne može da nešto ne kazuje. poeme koju je svak razumio. Kako god bilo. koji je iščezao. stih: “Vidik mu stvore listopad i koze što tu brste. važno je da je imenica “scena” oštro markirana. što isključivo ne znači onaj koji piše pjesme već onaj čija mašta sustvaralački izlazi u susret mašti pjesniko. dakako. u gus tiš. od njega su pre živjeli tek odlomci. ali neće biti da porijeklo kaže mnogo o krajnjim domašajima njegovog djela. da nam predoči. nutarnjim opustošenjem. Ali stećak ćuti i zato što je jak. Zato je metafora “kandže kiše” važna. viteških tur nira i kola. otkrije se horizont oko njega. cijelom biću. ali to ovdje nije bitno. pošto u pjesmi sve postaje metaforično. Uz to. “iz Bosne”. stećak ima “bok”.kaže: “Sve je moje iz Bosne”.na na teatar? Zar prošlost svaka.voj.) stvara pjesnika – aktivno. to je jedna od najsnažnijih metafora u Kulenovićevu pjesništvu. Ovaj stih je i jedan od brojnih dokaza da su pjesniku. što su ih stoljetne kiše ostavile na stećku. slutnjama smrti. Riječ je o jednoj od slika. Riječ je o “govoru scena”. Sama po sebi. a usput kamen pomalo pretvaraju u živu put. kad lišće opadne. i zato tuđ. baš zato što je teatar: ne nudi pravi život. uzimajuci u obzir njhovu strukturu.

“ nenadredeno” . Tarih znaci cuvanje podataka i funkcionise kao mnemotehnicki topos . Jesen u prirodnom ciklusu smatra zalaskom sunca i svjetlosti . U prvoj je strofi . Tarih II i Stecak . satrap i jesen (zemljotres) nemaju samo “lokalno” ograniceno znacenje . oni govore o njima svojim postojanjem . “ Sruse sve do zvijezda “ spada u jedno od plodotvornih jezickih pomijeranja i moze se citati dvoznacno rusi se prema dolje a ne prema gore i upucuje na haos i unisteni poredak moze znaciti da je sruseno . nebo i zemlja funkcionisu kao opozicije i upucuju na mitsko-poetski model i poredak : Nebo/zemlja Gore/dolje Pozitivno/negativno Nadredeno/podredeno Ovaj je model. Zato se u istoriji najneobicniji dogadaji obiljezavaju stihovima gdje posljednji stih slovima izrazava neki bitan broj . Rijecima “ svegled “ i “stoglav” pojacava se znacenje satrapa . zemljotres /” ti miran”. pocetak je istovremeno i kraj i ta ciklicnost i ponovljivost veoma je bitna i za ove sonete . a vertikalna hijerarhija upravo je otjelotvorena u izgledu dzamije. Sakralno koje je na zemlji a upucuje nas na nebo najbolje se artikulise u glaolu lebdjeti jer je u stalnom raskoraku izmedu neba i zemlje . Mistika slova . kasarne . znaci svojom simbolikom i kombinatorikom vodili samom Bogu. Tarih I: “Rat il svegled satrap ili jesen od rita” Tarih II: “Rat ili stoglav satrap il zmaj zemljotresa “ Dvije su bitne tacke u analizi ovih stihova . jednako kao i stecak. ali ostaje nesto netaknuto i nepromijenjeno . Tarih je oblik koje je uplovio u nasu knjizevnost iz orijentalnih knjizevnosti. gradnje cesme . Rat . U prvoj strofi oba tariha . U stihu “ poruzne svjetlost . Toposi Stecak . U mitskoj svijesti vrijeme je kruzno . jasno narusena harmonija . narusen u drugom stihu prve strofe Tariha II : “ Sruse sve do zvijezda i nebo se jada” . cestitanje povodom nekog imenovanja . faza je gasenja i umiranja . nebo zemlji zgade”. arhetipsko znacenje za bosanskohercegovacki identitet. mosta . prva dva stih stoje u opoziciji sa sruga dva stiha : Jesen od rita/ procvali badem Rat . Rat. Naziva se jos u kronogram i obiljezava radanje . Stoglav kaleidoskopski umnozava negativnu markiranost. Prvo je to da za prvi stih pjesnik bira dvije mracne posljedice antropocentrizma (rat i satrap) i oni se ponavljaju u oba tariha s tim sto se pridjevi koji odreduje imenicu nadopunjuju . kretanje u ratni pohod ili obiljezava smrt neke licnosti. Upuciuje nas na visinu . Prvo sto primjecujemo je da je nebo u ovom kontekstu nemocno .Tarih I . Most i dzamija s jedne i stecak s druge stranme svjedoci su tih linearnih promjena . Kamen koji lebdi u dubokoj je vezi sa manirizmom i prenapregnutoscu izraza i materijala. Stih : “ Ti kamena lebdis ko procvali badem” kontrasna je slika prvom stihu o kojem smo govorili. Ovaj tip misljenja karakteristican je i za mitsku svijest. medutim . tarih . most imaju gotovo mitsko. snizeno i ono sto je u hijerarhiji bilo visoko gotovo dodirivalo zvijezde.Zato ne cudi da tarihi pocinju upravo tim slikama . U kontekstu stiha mozemo pronaci sire kulturolosko znacenje koje je bitno za cjelokupno iskustvo bosanskog hronotopa – mnostvo vijski . satrap i jesen (zemljotres) “ poruzne svjetlost . odnosno simbola stecka i tariha ima istu funkciju kao hijeroglifi kod Egipcana koji su slika Bozije rijeci ili kod Zidova gdje su slova tj. Za analizu ovih pjesama izabrala sam komparativnu analizu Tariha za Karadoz-begovu dzamiju u Mostaru i Tarih za most u Mostaru . Narusavanje harmonije bilo kojeg zivotnog aspekta narusava kosmicku harmoniju . nebo zemlji zgade “ ili “ sruse sve do zvijezda i nebo se jada”.pokazali su se kao dobar izbor za analizu na ovoj razini jer grade specificnu semantiku prostora.U toku istrazivanja najvise paznje sam posvetila cisto prostornim granicama i toposima i interesovalo me je koliko ce taj put biti plodotvoran u analizi poezije . Utoliko jesen sa ratom i satrapom gradi jedinstvenu sliku. Oni kosmos pretvaraju u haos . valadara i ratova koji su se duboko urezali u svijesti . na stremljenje nebu . . dakle . Soneti Skendera Kulenovica . godinu ili datum.

Citanje ovih stihova se ne zavrsava tu . oblast susreta oprečnih sila na kojima se i drži ovaj pjesnički kosmos. Jasna je prakticna funkcija mosta . sonet “Rusa pjesma”. inercije i spontaniteta življenja. Boga u kojem sve pocinje i sve zavrsava). bićeš mi.) . Šumo od biglisa.U tarihu I dzamija stoji u odnosu sa cemresom .” Enes Durakovic. Rusa pjesma Sklupčila si se u meni u tmulo nemušto jao. pjesmo. Ne znaš da li da siđeš među školjke mi. u istu strnjiku riječi. kad zadani opet. u meni ko mjesec neizgrijao. sa lišćem od slavuja. suše i plodnosti. I “ Cempres sto te rasto ljubomore prati” II “Hoce da premosti tebe u svom svijetu Slikar opsjednuti (…)” Oba se soneta grade na izmjenjivanju kontrastnih . presjeka. jezerko. Pjesma je tačka ukrštaja. nego se i uporna . “Tinjati” i puni sjaj mjeseca se kvantitativno razlikuju ali je paradoksalno na ljestvici vrijednosti i spoznaje tinjanje hijerarhijski vise. personifikacijom i metaforikom transformisani u dva subjekta koji stoje u bitnom odnosu. konstantne oblike vjecnosti. sukoba snage i slabosti. pored toga što je jedna od najvećih.stecak. pri cemu je taj odnos odnos zavisti. iz zora zvjezdanih mliječi: Sutra. Šumo sa stablina jeke. dzamija npr. Mjesec je jedna od bitnih figura i u Tarihu II . Riječ je o pjesmi kao bitnoj temi pjevanja. tj. u rosi mrtva ševa. u isti mah je i jedna od najvažnijih Kulenovićevih pjesama: . sva u groznici zvjezdanih klica. ovaj tekst govori i o još jednoj važnoj di. mjeseceva svjetlost sam po sebi ne posjeduje onu jacinu koju posjeduje ukoliko se skupi u krijesnicu i postane dio dzamije . Oni su . Kod Kulenovica . sunca. sunca i jeseni zavrasava se i zaokruzuje prirodni kosmicki obrazac . most . Jer pjesma je. Vilo zelenca jezerskog pod sklopom mi trepavica – Ni ćuk ti ne vidje izron ni alga što te leluja. komparativnih ili slika u kojima se odvija gotovo dramski sukob dvaju objekata (cempres . u njega. pjesmo. il da iscvateš u nebo – da budeš zvijezdani bokor. I ja. u riječ – u mjesečeve čini. Ne izlazi. zamri u harfi-paučini. Istovremeno.Uvodenjem mjeseca . on omogucava prelazak s jedne strane rijeke na drugu a njegov luk nesmetan protok rijeke . U jalovu buljićeš plavet. ushita i svejednosti. Most je istovremeno medijator izmedu ovostranog i onostranog (“usca svih nada” .menziji Kulenovićeva pjesništva. O pjesmi kao prostoru u kojem se sudbinski prelama puna dramatičnost i složenost svijeta koji je pjesnik u sebi nosio. Ne propupajte. “Mjesec novoroden kad krene da prede s ove mede nebu do one mu mede . ponor duboko. medutim . tvrdava . ko pljeva. Sunce je primarni izvor svjetlosti i omogucava vizualnu spoznaju ali poredenjem sa sudnjim danom dobiva metafizicke konotacije. sahat kula . svakodnevna putanja mjeseca javlja simbolikom kosmicke zudnje da se neprekidna mijena i kretanje materije napokon sviju u sakamenjene . strašilo isto. U ovom krugu soneta Kulenovic simbolizira vanvremensku trajnost umjetnine i u tom su krugu umjetnicka djela mahom gradevine u kamenu : dzamija . U prvom stihu druge strofe pojavljuje se “ sunce ko dan sudnji” . U tom smislu. u eseju o Kulenovicu navodi da je kameni svod mosta skamenio u vjecnost ne samo egzistencijalni luk svoga Tvorca . Dzamija omogucava i mjesecu da dode do spoznaje . a u Tarihu II most sa slikarom . tvojim bijelim skokom htio bi da skoci. Crniš se. Crnico azurna.

Otud je tako reći svaki njegov redak dragocjen. na koncu. S malo pretjerivanja bi se moglo reći da je Kulenović pisaoantologiju svog pjesništva. i čin tvorački činila neizbježnim. na našem jeziku. Kulenović je jedan od rijetkih pjesnika koji su pjesme pisali kad su morali. mada posve nova tvorevina. Iz njegova pera nije izašla gotovo ni jedna pjesma u kojoj ne možemo naći tren razmicanja međaša našeg književnog jezika i proširivanja i bogaćenja našeg senzibiliteta . među njih ide i “Rusa pjesma”. na njenom početku Stojankin jauk a na njenom kraju susrećemo ševu. zaslužila ih je ova pjesma koju moramo – vraćajući se na početak ovog eseja – brojiti među uzorke naj. o punoći ili praznini življenja. jer njegovi stihovi o rasulu i mrtvilu posjeduju istu imaginativnu snagu kao stihovi u kojim plamti njegov ushit pred životom. zagledanu mrtvim očima u jalovu plavet čiji je cik i osvit nekad bila. možda sporedno o čemu je Kulenović pjevao: o vlastitoj pjesmi ili o nesreći jednog naroda.Ako su u dvadesetom stoljeću. Ova pjesma je i potvrda da je. pisane istinski ve. begićevski rečeno.like pjesme. Ali ona je. A sve ostalo prećutao. Čujemo. i tekst “sabirnog estetskog značaja”.nih neizusta”. na primjer. u isti mah. od svih “straš. Ako danas išta znači riječ “veliki” i “veličina”. Kad je unutarnja prisila bila jača od svih odlaganja.potpunije i najsavršenije pjesničke upotrebe našeg jezika otkako on postoji kao književni instrument.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->