U r e d n i c a u Školskoj knjizi Maja Uzelac U r e d n i k edicije „Hrestomatija filozofije" Damir Barbarić Priređivač sveska Damir Barbarić Autori suradnici

na svesku Damir Barbarić, Josip Talanga Damir Barbarić, Prevoditelji suradnici na svesku Filip Grgić, Milivoj Sironić, Dubravko Grafičke urednice Marija Maslovar Marija Prvonožec Naslovnu stranicu opremila Karmen Ratković Ivo Lektor Pranjković Škilji

Damir Barbarić

GRČKA FILOZOFIJA

Korektor Filip Grgić Priprema „Grapa", Zagreb ISBN 953-0-61302-4 CEP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb UDK 1(091) BARBARIĆ, Damir Grčka filozofija / Damir Barbarić ; [autor - suradnik na svesku Josip Talanga ; prevoditelji Damir Barbarić... et al.]. Zagreb : Školska knjiga, 1995. - 388 str. ; 21 cm. - (Hrestomatija filozofije ; sv. 1) Bibliografske bilješke uz tekst. ISBN 953-0-61302-4 951123120 Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb Š K O L S K A K N J I G A · Z A G R E B • 1995

Sadržaj

P r e d g o v o r u r e d n i k a edicije G r č k a filozofija - n a z n a k e za lektiru i studij tekstova (Damir Barbarić) Heraklit Fragmenti Parmenid Fragmenti Platon {Damir Barbarić) djela {prijevod M. Sironić)

Heraklitova {Damir

Barbarić) {prijevod D. Skiljan)

P a r m e n i d o v a djela {Damir Barbarić)

5£2^>

w. 4 Ci)

I z b o r iz P l a t o n o v a djela {prijevod D. Barbarić) Fedon Simpozij Politeia Fedar Sofist Timej Aristotel {Damir Barbarić) I z b o r iz A r i s t o t e l o v a djela {prijevod D. Barbarić) Metafizika Ο duši Ο pamćenju i prisjećanju Ο snovima Plotin {Josip Talanga) I z b o r iz P l o t i n o v a djela {prijevod F. Grgić) Ο trima prvobitnim hipostazama (En. VI) Ο vječnosti i vremenu (En. III 7) Bilješka ο a u t o r i m a

Predgovor
Načela zamisli i izvedbe
1. Riječ „ h r e s t o m a t i j a " ( χ ρ η σ τ ο μ ά θ ε ι α ) o z n a č a v a knjigu sastavljenu od izabranih o d l o m a k a tekstova korisnih za učenje, stjecanje i unapređenje znanja. I riječ i stvar povijesno pripadaju u o k r u g kasnohelenističkog iskustva i razumijevanja mišljenja, učenja, znanja, i znanosti - što sve tada j o š znači prije svega: filozofije u smislu stjecanja, prenošenja i nasljedovanja u bitnome već go­ tovih i pozitivno postojećih naučavanja, d r u g i m riječima „ d o g m i " . Hrestomatije - o g l e d a n e sa stajališta živog i n e p o s r e d n o g filozofi­ ranja, naprimjer upravo o n o g a koje je p r e t h o d i l o razdoblju hele­ nističke učenosti - pripadaju dakle, zajedno s rječnicima, leksiko­ n i m a i enciklopedijama svih vrsta i namjena, u biti t e k filozofij­ skoj eklektici i doksografiji te dijele s njima sve p r e d n o s t i i ne­ dostatke kojima su po n u ž n o s t i praćene. Ipak, daleko od t o g a da bi se iz takve, povijesno d o d u š e is­ pravne, spoznaje smjelo izvući zaključak k a k o su sve te vrste pri­ p o m o ć i učenju i ovladavanju p r e d a n i m znanjem filozofijski spo­ redne. Istina je da s a m o živo filozofiranje stoji p o d d r u g i m zako­ n i m a i obitava u d r u g o m e l e m e n t u no što je to onaj p u k o g znanja i poznavanja postojećega. O n o što j e r e c i m o P l a t o n n a z i v a o „ b o ­ ž a n s k o m m a h n i t o š ć u " , ili p a k B r u n o „ h e r o j s k i m z a n o s i m a " hrani se o č i t o iz d r u g o g izvora i ne da se s a m i m z n a n j e m nadomjestiti.

ove

hrestomatije

7

s a m o po sebi j o š ne uči d u h u . g o t o v i h i za prenošenje i „usvaja­ n j e " p o d o b n i h znanja. m o ž e li se o n a u o p ć e učiti? A k o da. pa bile njene istine. koje se o n d a zbiva p u t e m z b o r a i zborenja. „ C i t a t i " se u n a š e m s t a r o m j e z i k u zvalo „ b r a t i " . s druge strane. struje i orijentacije. Iz dvije n a v e d e n e značajke razvidna je temeljna razlika hre­ stomatije filozofije od svake historije filozofije. p o p u t „filozofije". što ih čitatelj t r e b a po m o g u ć n o s t i cjelovito i p o d r o b n o usvojiti. O v o j je drugoj za­ daća prije svega p o z i t i v n o izložiti postojeći i prošlosti pripadajući korpus svega o n o g a što se ikada pojavilo kao filozofija. začetog u sabiranju čitanja. Z a b l u d a je pri­ t o m d a k a k o p o d „ u č e n j e m " shvaćati t e k p u k u r a n u o b u k u mla­ d e ž i i n e k o prvo usađivanje osnovnih znanja. I najbolji učitelj i najprobranija lektira m o g u tek. A k o dakle i nije u našoj vlasti to i z n o s i li povijest u n a m a i k r o z nas j e d a n novi svijet na vidjelo. S l o b o d a n i s a m o na o n o najviše usmjeren p o g l e d u povijest p o k a z u j e da su u njoj razdoblja d u b o k o g i o b u h v a t n o g stvaralaš­ t v a više i z u z e t k o m no p r a v i l o m .A l i ništa manje ne važi stav da široko. dakle sva naučavanja. a k o se posreći. Filozofija i nije ne­ k a k a v s k u p negdje postojećih. D a p a č e . Brati dakle znači: . Š t o t o uistinu z n a č i ? Poglavito dvoje. pojedi­ ni narodi. j e d n o ipak u s v a k o m slučaju stoji do nas: . b i o u p o z o r i o n a t o d a o n o što s e n e m o ž e t e k tako. ne o s v r ć u ć i se suvišno . i p o m o ć u nje ne uči b i l o što od čovjeku m o ­ g u ć i h vještina. D r u g o . a j o š rjeđe b i v a za svoga v r e m e n a kao takav p r e p o z n a t . K a n t j e j e d n o m . ili n j e m a č k o lesen. zajedno s m n o g o s t u k o p r e p l e t e n i m m e đ u o d n o š e n j i m a najrazličitijih „utjecaja". a da d u h u njima ne sabere svoje snage za odbacivanje j e d n o g i rađanje n o v o g svijeta. umijeća i znanosti. Č a k i ideja j e d n e n a v o d n o „vječne filozofije" (philosophia perrenis) znači ipak iz­ v o r n o nešto i z temelja d r u g o . Čitanje je sve prije no nevina zabava: za čitatelja m o ž d a i ponajdublja životna avantura. da bi upravo tim čitanjem t e k bilo z b r a n o da istupi u pojavu istine.zbirati i sabirati. kao i ujedno.„ u č i t i filo­ zofiju" znači spoznati i iskusiti sve njene mogućnosti koje su p o ­ viješću na j a v u iskrsle. uzajam­ ne „ z a v i s n o s t i " . kao „ s m i s a o " i „ s a m a stvar". U ž i v o m je filozofiranju pri­ sutna ujedno sva njegova bitna povijest. u č i t i i naučavati j e s t u p r a v o . smislenoga govora.stalno novoj m o g u ć o j interpreta­ ciji o t v o r e n o . u m u . Desetljeća i stoljeća m o g u j e d n o za d r u g i m m i r n o slijediti. „nasljedovanja".u razlici r e c i m o s p r a m sve i svake znanosti. temeljito i p o d r o b n o zna­ nje — mada. U filozofiji n e m a lagodnosti o s l o n c a na „ s u v r e m e n o " . nazore. Sve o s i m origi­ nalnog teksta u hrestomatiji je u b i t n o m e s p o r e d n o .kako se to o b i č n o smatra . i to po m o g u ć n o s t i uistinu znati. k a k o se o b i č n o mni.samo filozofiranje.ipak j e s t neophod­ nim uvjetom svakog m o g u ć e g vlastitog stvaralačkog p r i n o s a filo­ zofiji. „ a k t u a l n o " i „ s a d a š n j e " stanje. T e k onaj tko je iskus­ t v o m i bitnim znanjem d a l e k o d o s p i o m o ž e u o p ć e z a p o č e t i s istin­ skim učenjem. na kojem b i s m o on­ da. ma koliko inače k o r i s n o i č a k n e o p h o d n o bilo kao priprema. u tekstu prebiva. m e đ u t i m . za o n o čitano p a k prigoda m o g u ć e g sjajenja u istinu. u i s t o m e zna­ čenju k a o i g r č k o λέγειν. j o š ma k a k o o p ć e n i t e . biti u tu svrhu n e k o m valjanom p r i p o m o ć i . te ih na taj način . P r v o t o d a j e pri „ u č e n j u filozofije" sve na t o m e da se sami neposredno upustimo u iskustvo mišljenja. p o m o ć i o s l o n a c pri t e š k o ć a m a zahtijevanog pravog čitanja. s o n i m mišljenim. „suprotstavljanja" i „prevlada­ vanja". dakle na „ s m i s a o " čitanoga teksta. o n d a u s v a k o m slučaju b i t n o druk­ čije no sve d r u g o p o z i t i v n o postojeće znanje. I u p r a v o je u t o m e dovoljan razlog hrestomatije filozofije. vlastitom ž i v o m mišljenju ( ν ο υ ς ) . N o . 2. n u ž n e i „ o p ć e v a l j a n e " . Prva p a k ide za tim da čita­ telja s a m o g neposredno suoči s djelom i djelatnošću filozofiranja. sabirati samo to što k a o o n o b i t n o . k a k o je o n o . pa i čitavi kulturni krugovi j e d n o g ši­ r o k o g zemaljskog podneblja m o g u takoreći dovijeka na taj n a č i n preživljavati na o b o d u povijesti. tek imali s v o m s n a g o m svoje radinosti i o š t r o u m n o s t i dalje graditi o n o na čvrstim i n e u p i t n i m temeljima počivajuće.„ z n a t i " . i to nikako ne t e k kao nešto p u k o „ p r o š l o " .naseljeno u slovu izvornoga teksta. takoreći u i m e svih koji su n e p o s r e d n o sami iskusili p o s a o p r a v o g filozofiranja. k a k o to d a v n o reče Heraklit. da . v e ć u p r a v o filozofija. j e d n a k o tako sebe sama pri čita­ nju i u čitanju na o n o bitno. o s o ­ bito u njenoj prosječnoj pojavi i samorazumijevanju . sabirati se k o n o m e b i t n o m . grupe naroda. Filozofirati zna­ či prije svega stalno se „ v r a ć a t i " u temelj i početak te ga otvarati za b i t n o pitanje i m o g u ć u preinaku.„ u n a t r a g " . 8 9 . koji se i tako rijetko posrećuje. latinsko legere.učiti. U njoj se.

dati u prijevodu po m o g u ć n o s t i što više dosad n e p r e v e d e n i h tekstova. htjelo se po m o g u ć n o s t i stanovitim uravno­ teženjem nadoknaditi o n o što se pokazalo p r o p u s t o m povijesti. p r u ž a ovaj svojevrsni prikaz hrvatske povijesti filozofije m o g u ć n o s t n e p o s r e d n o g odmjeravanja njena odnošenja s p r a m i s t o d o b n i h relevantnih o p ć e . p o z n a t a d o s a d ipak g o ­ t o v o s a m o u ž e m k r u g u djelatnih istraživača i rijetkih u p u ć e n i h m e đ u ostalima. zatajivanje ili nipodaštavanje. ipak p r v e n s t v e n o svojim danas j o š n e d o v o l j n o u o č e - 3. a u m n o g o m e bogatija i originalnija no u m n o g i h susjednih naro­ da našeg k u l t u r n o g kruga. t a m o gdje to narav stvari zahtijeva i o m o g u ć u j e . o v o m b i edicijom m o g l a postati s v o j i n o m o p ć e n i t e kulturne samosvijesti u Hrvatskoj. n a i m e dosad nedostatno studirane i izlagane mislioce naglasiti u ovoj hrestomatiji nešto jače. P o č e t n o j e bilo zamišljeno da se t o m u nas prilično z a p u š t e n o m dijelu povi­ jesti filozofije p o s v e t e dva sveska. T a f i l o z o f i j a . dotle hresto­ matija ne s a m o smije n e g o i m o r a biti v o đ e n a n a k a n o m i o b v e z o m izbora onoga bitnog.dalekog svakoj pukoj samovolji i proizvoljnosti. najstrože gledano. udaljenosti. i kako. D r u g a je j e d n a k o t a k o v e ć izvanjska i f o r m a l n o . blizine s p r a m njih. a ipak . Činjenica da je ta filozofija s v o j o m r a z i n o m u najmanju r u k u r a v n a o n o m e naj­ vrednijem u ostalim očitovanjima hrvatskoga d u h a k r o z povijest. otklona. U pogledu drugoga p a k nastojalo se . s m a t r a m o svojom d u ž n o š ć u izložiti u najkraćim crtama neke od glavnih načela kojima je bila v o đ e n a njegova zamisao i izvedba. N o v o s t u o d n o s u na slična dosadašnja izdanja u Hrvatskoj či­ ne prije svega dva sveska p o s v e ć e n a i z b o r u iz djela starijih i n o ­ vijih hrvatskih filozofa.ta činjenica.e u r o p s k i h filozofema.s o b z i r o m na nesretnu oskudicu dobrih.t a m o gdje je hrestomatija uspjela . P o ­ v r e m e n i dosadašnji nekritički i amaterski pokušaji da se kriterij objektivnog svjetskopovijesnog rangiranja razine o d r e đ e n o g filo­ zofiranja potisne n e m i s a o n i m hvalospjevima p o t e k l i m iz pretje­ r a n o umišljenog rodoljublja i česte frustracije p r i p a d n i k a manjih kultura o v o m bi edicijom vjerojatno morali ostati b e z o s l o n c a . no snage su u o v o m času d o stajale s a m o za j e d a n . za uzvrat. ako mi je d o p u š t e n o suditi. b a š kao i n a v e d e n o dugotrajno n e p r a v e d n o ignoriranje. razlika.J e d n a k o tako. sustavnog i i n t e n z i v n o g historijskog izuča­ vanja te. u p r a v o kao sadržina dvaju od deset sveza­ ka o p ć e n i t e hrestomatije filozofije. d o k je historija filozofije svojom s v r h o m obve­ z a n a na cjelovitost registriranja svega što po vazda kolebljivom suglasju većine važi kao historijska pojava filozofije. . gra­ nice i m o ž e b i t n e slabosti ovdje p o d u z e t o g pokušaja te odvagnuti mjeru rečene odgovornosti. Da bi svatko tko to ushtjedne m o g a o odmjeriti dosege. o d n o s n o izlagan i prikazivan. S druge strane. ili i u o p ć e bilo kakvih prijevoda kla­ sičnih tekstova filozofije na h r v a t s k o m j e z i k u . te p r i t o m osobitu p o z o r n o s t posvetiti trudu o k o filozofijski što vjernijeg i filološki što ispravnijeg prijevoda. a to znači o n o g a u č e m u se razotkrivaju sa­ mo osnovne i načelne mogućnosti filozofiranja. Prije svega. Sto se tiče prvoga. K o n k r e t n o znači to da je pri iz­ b o r u autora i njihovih tekstova u znatnoj mjeri bilo određujuće to koliko je i kako određeni filozof b i o do sada u Hrvatskoj istra­ živan.t e m a t s k a n o ­ v o s t svezak ο srednjovjekovnoj filozofiji. i nije d r u g o do stanovit rasap i deka­ dencija o n o g a što su G r c i filozofijski bili postigli za s v o g „klasič­ n o g " doba. te­ meljito i valjano priređen.razloga odviše isticani dovesti u sklad s m j e r o m njihove filozo­ fijske razine. što je nažalost o v o m p r i g o d o m m o r a l o izostati. ova je hrestomatija svojom p r e t p o s t a v k o m imala iz­ ričitu refleksiju na povijesnu situaciju u kojoj i za koju nastaje. 10 11 . Naravi hrestoma­ tije pripada po nužnosti taj m o m e n t izbora. Toj se i takvoj o d g o v o r n o s t i iz­ b o r a i odluke naprosto ne da ukloniti. a o n e koji su više no što bi im kakvo­ ća djela to zahtijevala bili iz drugih . dakle na njeno vrijeme i mjesto.svjetonazornih ili ideoloških . J e d n a k o j e helenističko-rimska f i l o z o f i j a trebala p r e m a kon­ cepciji biti prikazana u z a s e b n o m e svesku. dakako v o đ e n o g uvi­ j e k vlastitim uvidom i iskustvom t o g a što jest bitno i što takvo nije. kao i to koja su njegova djela dosad prevedena. dje­ l a t n o g nasljedovanja povijesti n a c i o n a l n e filozofije. kojim se p o k u š a v a b a r e m djelomice nadoknaditi dosadašnji n e d o s t a t a k · obuhvatnijih i in­ tenzivnijih povijesno-filozofijskih r a d o v a n a t o m polju. Posljednjih je g o d i n a k o n a č n o ipak u ši­ rim k r u g o v i m a kulturne i z n a n s t v e n e javnosti zaživjela svijest ο važnosti poznavanja. ako s v o j o m o p ć e n i t o m ra­ z i n o m .

uz ostalo. Iz istog je razloga broj prikazivanih mislilaca p o n e š t o reduciran.od kojih su n e k e u m n o g o č e m u i danas vrijedne ozbiljna studiranja. S c h o p e n h a u e r ) angažirani su i n o ­ z e m n i stručnjaci. T a k o s m o naprimjer .što sve čini u stanovitoj mjeri ne­ o p h o d a n uvjet razumijevanja konteksta u kojem valja čitati i shvaćati prevedene tekstove . N e m i n o v n o j e ipak d a j e m n o g i o s o ­ bito značajan filozof n a p r o s t o ostao bez mjesta u ediciji. itd.k o d Schellinga naglasak stavili na kasno djelo. pre­ mještanje težišta pri i z b o r u a u t o r a i njihovih reprezentativnih tekstova. 4. za o p ć e n i t o viso­ ku r a z i n u filozofijskih rasprava u Hrvatskoj posljednjih desetljeća u u s p o r e d b i s ostalim z e m l j a m a o s v o j e n i m i upravljanim mark­ sističkim svjetonazorom i ideologijom. k a k o materijalnih t a k o i ostalih. T a m o gdje j e bilo mjesta prosudbi d a m e đ u istraživačima u Hrvatskoj . Jaspersov. referirati novije svjet­ sko „stanje istraživanja" v e z a n o za o d r e đ e n o g filozofa. naznačiti akcente današnjeg istraživanja i tumačenja njegova djela te upu­ titi na najrelevantniju s e k u n d a r n u literaturu.htijući k o n a č n o i u nas. i s t r a ž e n i m i v r e d n o v a n i m g o l e m i m povijesnim utjecajem i o s o b i t o m u l o g o m pri rađanju o n o g a što nazivamo „ n o v o v j e k o v n o m f i l o z o f i j o m " svakako zavređuje i traži temeljit zaseban prikaz. dakako u d r u g o m e k o n t e k s t u i smislu. N e t k o će s p r a v o m smatrati da je bilo p o t r e b n o donijeti p o n e š t o iz djela Pascala ili Maistera Eckharta. zahtjevno i temeljito pisanih . n e m o g u ć e j e p o r e ć i . S druge strane. za ozbiljni d u h o v n i rad. O v a edicija nije n a s r e ć u ni j e d i n a ni prva takve vrste u Hrvat­ s k o j . v o đ e n o isključivo filozofijskim kriterijima. k a k o je to drugdje v e ć p o o d a v n o slučaj. Zaslugu te serije knjiga . Pre­ m a l o je u Hrvatskoj živih djelatnih snaga i ostalih n u ž n i h pred­ uvjeta. koju je u r e d i o V l a d i m i r Filipović.n e m a o p t i m a l n o k o m p e t e n t n i h za prikaz o d r e đ e n o g filozofa i njegova djela (Leibniz. te drugih značaj­ nijih njoj p r i p a d n i h mislilaca .dan je u pravilu u o p ć i m u v o d n i m studijama z a pojedini svezak. nas- 12 13 . Slično pak. čije značenje za ge­ n e z u t o g idealizma posljednjih g o d i n a postaje sve izvjesnije. k a k o hrvatska t a k o i opće-europska. n j e m a č k o g idealizma .u svoje vrijeme izuzet­ no ozbiljno. što snažniju orijen­ taciju na relevantna s u v r e m e n a istraživanja u svijetu. S v e z a k ο renesansnoj filozofiji m o g a o je biti p r i r e đ e n z n a t n o o b u h v a t n i j e i sadržajnije no što je to slučaj u m n o g i m a od sličnih edicija u svijetu zahvaljujući sretnoj o k o l n o s t i da je u p r a v o re­ n e s a n s n a filozofija. J e d n a k o je tako tu uvršten i Jacobi. K r a j e m šezdesetih g o d i n a p o č e l a je n a i m e u M a t i c i hrvatskoj izlaziti Filozofska hrestomatija u dvanaest svezaka. k o j o m se misli lako apsolvirati beskrajno s l o ž e n o i višestruko prepleteno zbivanje filozofiranja tzv. cjelina t o g „idealiz­ m a " p o d v r g a v a radikalnoj načelnoj kritici te nastoji prevladati iz temelja. B u d u ć i da su o p ć e n i t o prijevod i izlaganje s a m i h originalnih tek­ s t o v a shvaćeni kao osnovna i određujuća svrha hrestomatije. u k o j e m se. O p ć e n i t o je u filozofiji m a l o mjesta za dnevno-publicističke p r e d o d ž b e ο „ o d b a c i v a n j u " . da s p o m e n e m o sa­ mo n e k o l i k o primjera vlastitih kolebanja pri izboru. i to po m o g u ć n o s t i sa svih o n i h j e z i k a u kojima se odvija glavnina današnjega filozo­ f i r a n j a . relativirati o n u reduktivnu i sterilnu s h e m u „Kant-Fichte-Schelling-Hegel". itd. Fregeov. prije svega t e m a t s k o i m e t o d s k o inoviranje. d a b i bila dopustiva obijest p u k o g odbacivanja ičega j e d n o m postignutog. što važi j e d n a k o i za Schleiermachera. ili pak koji tekst Dilthevev. U m j e s t o ci­ l j e m n e k o g takvog „ n a d o m j e š t a n j a " . T o m e s h o d n o . Nastojali s m o . b a r e m po intenciji.n i m . p r v e n s t v e n o u z a g r e b a č k o m Insti­ t u t u za filozofiju. Fichte. ne bi li i t i m e zauzvrat bilo o m o g u ć e n o što obuhvatnije i temeljitije prikazivanje njihovih izabranih tekstova. vrijedi i za J. o v a j e hrestomatija o t p o č e t k a v o đ e n a n a k a n o m postizanja najveće m o g u ć e mjere komple­ mentarnosti s p o s t o j e ć i m s l i č n i m edicijama. ili pak Nicolaia H a r t m a n n a . dugih g o d i n a p r e d m e t o m v r l o i n t e n z i v n o g izučavanja o d r e đ e n o g broja h r v a t s k i h historičara filozofije. „ n a d o m j e š t a n j u " i s v e m u s l i č n o m . Šire orijentirani pregled temeljnog filozofijskog zbivanja dotične e p o h e . Jacobi.d a k a k o m e đ u o n i m a koji su bili voljni i t r e n u t n o dovoljno s l o b o d n i za suradnju na o v o m k o n k r e t n o m poslu . što znači. ponegdje su u hrestomatiju uvršteni i mislioci i njihova djela kojih u pravilu n e m a u sličnim edicijama. „ p r e v l a d a v a n j u " . tojalo se i opsegom dati t i m tekstovima bezuvjetnu prednost. B o h m e a ili Paracelzusa u svesku s t e k s t o v i m a iz filozofije renesanse. nije ovoj hrestomatiji ni na koji n a č i n n a k a n a n a p r o s t o „ n a d o m j e s t i t i " p r e t h o d n i sličan pokušaj. koliko g o d je to m o g u ć e .

da bi prezentacija t o g najnovijeg i današnjici najbližeg „ s u v r e m e n o g " stanja m o r a l o po n u ž n o s t i biti v o đ e n o j e d n o m b i t n o drukčijom m e t o d o l o g i j o m izbora. koja valjda imaju vlastite m o t i v e . Prijevodi s grčkog. miranjem . semiotički orijentirane h e r m e neutike. D o ć i će. n e ć e li naše vlastito filozofiranje zapasti u n e p l o d n i tradicionali­ zam. 5. kako jezično-terminologijske tako i stvarno-filozofijske nara­ vi. u d o s l o v n o m smislu o n e zbilja današnje i aktualno se zbivajuće. v e z a n o uz m n o š t v o izvanfilozofijskih te č e s t o u b r z o n e t r a g o m iščezavajućih motiva i razloga za b u č n u „aktual­ n o s t " i „ r e l e v a n t n o s t " nečije misli. htje­ lo se time . d o k se Novija hrvatska filozofija zaključuje p r i k a z o m djela Vladimira Filipovića. no što je to slučaj k o d rada na filozofima koje je s a m a povijest v e ć učinila „ k l a s i č n i m a " . G a d a m e r a ili T u g e n d h a t a . Mišljenja s m o .o g l e d a n o sa stajališta j e d n e radikalno povijesno osviještene filozofije . J e d n a k o k a o što bi izbor. Derridaa ili Levinasa. ili naprimjer o n a iz okruga ekologijsko-holistički inspiri­ rane diskusije ο metafizičkim i antropologijskim p r e t p o s t a v k a m a m o d e r n e p r i r o d n e znanosti. gdje god za to postoji dovoljan oslonac. zajedno sa svim eventualnim ostalim upotrebljenim varijantama.. te ο t o m e shodn i m njegovim temeljnim zadaćama. bilo p o s v e u skladu s temelj­ n o m n a k a n o m i s v r h o m ovakve edicije. prijevodi popraćeni ekstenzivnim pojašnjujućim bilješka­ ma. talijan­ skog i francuskog jezika popraćeni su svugdje kratkim rječnikom o s n o v n i h termina originala s njihovim hrvatskim istoznačnicama. zacijelo z n a t n o p r i p o m o g l o danas u Hrvatskoj n e o p h o d n o m poslu b i t n o g orijentiranja ο o s n o v n o m karakteru t r e n u t n o g povijesnog mjesta filozofiranja ovdje. uz o n u u njoj žalosno rasprostranje­ nu neosviještenost ο t o m e u kolikoj je mjeri baš sve filozofiranje .ne­ o s p o r n o je ipak da bi upoznavanje s i z a b r a n i m t e k s t o v i m a r e c i m o j e d n o g B l o c h a ili Habermasa. ne ula­ zeći u osnovi u filozofijska zbivanja u Hrvatskoj tijekom posljed­ njih r e c i m o pet desetljeća.podastrijeti što je m o g u ć n o probraniju t e r m i n o l o š k u građu. Svjesno i promišljeno. mišljenja s m o da je slab i sve slabiji živi i produktivni k o n t a k t s a k t u a l n i m filozo­ fijskim zbivanjima današnje E u r o p e i svijeta u o p ć e j o š uvijek u n a t o č p o v r e m e n i m uvjeravanjima u s u p r o t n o . engleskog. T a k o naprimjer dva sveska u Hrestomatiji naslovljena Su­ vremena filozofija I i Suvremena filozofija II prezentiraju ustvari i z b o r iz o n o g a što se u filozofiji bitno steklo od v r e m e n a sloma njemačkoga idealizma u drugoj polovini prošloga stoljeća zaključ­ no s djelom Wittgensteina i Heideggera.po strani od svake prebrze i usiljene volje za unifor. To se činilo više n e g o p o t r e b n o upravo i o s o b i t o k o d prika­ za filozofiranja tih razdoblja. U dugotrajnom i o b u h v a t n o m poslu promišljanja i ustanovljiva­ nja ujednačenijeg filozofijskog nazivlja u vlastitom jeziku. latinskog. J e d n a k o s e tako valja brinuti o k o toga da se p o s t u p n o ublaži p r e t e ž n a j e d n o - 14 15 .najslabija t o č k a današnjeg stanja hrvatske filo­ zofije. „ a k t u a l n o g " i „ d a n a š n j e g " : . druge edicije ovoj na­ lik te dopuniti sve što j o š nedostaje. ο grčkoj i ο srednjovjekovnoj filozofiji. ili pak pohtičko-filozofijske diskusi­ j e t e m e t a k o z v a n o g k o m u n i t a r i z m a . m e đ u t i m . koji uz ostalo zasigurno predstoji filozofskim n a p o r i m a u Hrvatskoj. u tematski o b z o r ove hrestomatije nije une­ seno o n o što se inače uobičajeno naziva „ s u v r e m e n o m " filozofi­ j o m . Nastranu to da se filozofijski pojam suvremenosti m a l o ili ne­ kad čak i n i m a l o ne p o d u d a r a s o n i m što se prosječnoj svijesti pokazuje u liku „ m o d e r n o g " . is­ traživanja i interpretacije pojedinih prikazanih filozofa u Hrvat­ skoj. o č i t o sve daljih i stranijih današnjoj prosječnoj obrazovanosti.pa i o n o koje zamišlja da se kreće isključivo u v i d o k r u g u „ m o ­ d e r n e " problematike . p r o c j e n e i izvedbe. Rortva ili Davidsona. O s o b i t o su u prva dva sveska. Polje „ d a n a š n j i c e " je . n a p r o s t o m o r a m o poznavati. prezentacija i početna objektivna prosudba o n o g a što je u Hrvat­ skoj posljednjih desetljeća na polju filozofije igralo o d l u č u j u ć u ulo­ gu. Mislili ο njima inače filozofijski što g o d h o ć e m o . nastalu u k o n k r e t n i m naporima prevođenja.nuž­ no isuviše fluidno. vjerovati je. te k a o takvo sa svakim p r a v o m ostaje n e z a o b i l a z n o m povi­ j e s n o m činjenicom. njemačkog. Štoviše. D a l e k o od toga da bi ovakva o d l u k a o d m a h značila i j e d n o ­ z n a č n o zalaganje za isključivo vezivanje samo uz o n o tradicional­ no i predajom „ p o s v e ć e n o " u filozofiji.J e d n a k o se nastojalo. začinjen p r i t o m m o ž d a m a n i r o m visokoparnosti. b a r e m u najkraćim n a z n a k a m a upozoriti na stanje recepcije. r e l e v a n t n a djela r e c i m o „analitičke filozofije".u p u ć e n o na tradiciju izraženu t i m dvama „ k l a s i č n i m " jezicima. da bi mu se m o g l o i smjelo pristupiti kriterijima j e d n a k i m s o n i m a kojima je od p o č e t k a v o ­ đ e n a ova hrestomatija.

N j e m u . d o k su drugi u završnom dijelu izradbe. kolegici Maji U z e l a c . 6. O n i su p o č e t a k filozofije k a o o n o na­ p r o s t o najveće i nikada nadmašivo. koji su stalnom p o z o r n o š ć u i d o b r o ­ h o t n i m p o t i c a n j e m ohrabrivali na što b r ž e i ujedno što korektnije dovršenje p o s l o v a te s p r e m n o p o m a g a l i pri razrješavanju p o n e k i h t e š k o ć a t e h n i č k e naravi. organizacijske i svake druge s t r u č n e p o m o ć i o v e Hrestomatije filozofije naprosto ne bi bilo. U ovoj hrestomatiji nije bilo m o ­ g u ć e napraviti m n o g o koraka u t o m smjeru. ostaje stalno na djelu.s t r a n o s t g o t o v o isključive orijentacije na filozofijsku literaturu na n j e m a č k o m e jeziku. O p s e ž n a i svestrana obaviještenost uvjet je d o r a s l e p o t r a g e za m o g u ć n o s t i m a vlastitoga doprinosa među­ n a r o d n o m filozofijskom dijalogu. b e z čije usrdne koncepcijske. No ο t o m e suditi. O n i su tvorci kao o n i koji su podnijeli j e d a n veliki usud. O v i m n e k a b u d e zaključeno o v o svojevrsno „polaganje r a č u n a " ο n a č e l i m a na kojima p o č i v a k a k o zamisao tako izvedba H r e s t o m a ­ tije. kao i ο sadržini na njima izgrađenih sljedećih d e s e t svezaka. n e g o po prvi put otvara mislilački bitni p r o s t o r istine. iz čega o n d a u j e d n o j dugoj povijesti usavršava­ nja izrasta nešto značajno. za takav su posao. Damir Barbarić Grčka filozofija . Zahvaliti je lektorima i k o r e k t o r i m a . zahvaliti se iskreno svim ne malo­ brojnim suradnicima. G r č k i p o č e t a k fi­ lozofije ne zasniva s a m o j e d n u n o v u . a p o s e b n o k o l e g a m a koji su se prihvatili o d g o v o r n o g posla pri­ ređivanja pojedinih svezaka. n e č u v e n u m o g u ć n o s t čovje­ kovu. T v o r c i ne u smislu n e k o g svojevoljnog s a m o g o s p o d s t v a čovjekova. ostaje trajnom n a k n a d o m za o b o s t r a n o uloženi trud. K a o i inače pri sličnim pothvatima. travnja 1995. pripada zadovoljstvo sad. uz j a s n u svijest ο cilju. G r c i su početak. ma 16 2 A G ν c Β . D r a g o m i r u M a đ e r i ć u i predsjedniku Savjeta dio­ n i č a r a m r . G r c i su tvorci filozofije. tako da bi ih poradi t o g njihova ' d o s t i g n u ć a ' trebalo slaviti. Gdje g o d m o g l o biti filozofiranja. p o č e t a k ne u smislu nezamjetljivoga. uvijek je to j e d a n . p o t r e b n a desetljeća i n t e n z i v n o g rada i a t m o s f e r a filozofiranja lišena svih ideologijskih ometanja slobod­ na unutrašnjeg razvića vlastite filozofske tematike. kako autorima studija tako i prevoditeljima. n e m a nikakva odnošenja koje bi bilo od G r k a n e o v i s n o i iz te neovisnosti smjelo sebi pripisivati n e k u u l o g u presuditelja. koje.naznake za lektiru i studij tekstova Početak filozofije U Z a g r e b u . m e đ u t i m . O s o b i t o pak ravnatelju „ Š k o l ­ ske knjige" dr. Miljenku Zagaru. zadovoljstvo daljnjeg pojašnjavanja stvari filozofije u m n o g i m rad­ n i m r a z g o v o r i m a i n a p o r i m a o k o rješavanja o d r e đ e n i h k o n k r e t n i h pitanja. grafičkoj urednici i auto­ rici l i k o v n e o p r e m e Hrestomatije. usud da b u d u mjesto gdje bitak sebe sama misli i istupa u riječ. Urednik Hrestomatije filozofije „ P o g l e d na filozofiju G r k a uvijek je pogled unatrag na početak filozofije same. d o k g o d u o p ć e m o ž e biti n e k e povijesti filozofije. Na k o n c u . svakako nije više stvar urednika. kad su neki od s v e z a k a v e ć u tisku ili n e p o s r e d n o za tisak pripremljeni. i prije svega. Gdje god biva o d v a ž e n pokušaj vratiti se u p r a p o č e t n u o t v o r e n o s t g r č k o g a mišljenja. vjerojatno ne niti najboljima. u k o j e m u obitavaju sva b u d u ć a pokoljenja u svojem filozofiranju. S v a k a k o ne j e d i n i m m o g u ć i m a .

str. Lessinga. Schillera i G o e t h e a . Pa ipak. prirodna svijest zalazi u sebe te se t i m e d u h u sebe spušta. U sjaju Istoka i n d i v i d u u m s a m o iščezava. o v i m 1 se riječima E u g e n a F i n k a ipak ne m o ž e osporiti istinitost. pravo grčki svijet m i s l i . ili p a k u drevnoj kineskoj praktičkoj mudrosti p r e p o z n a t i pojava grčkoj filozofiji srodna. ra­ niju od njene grčke verzije. povijesno daleko. na blizinu starim kulturnim carstvima Azije. Prvi je od njih o s o b i t karakter g r č k e religioznosti. ili b a r e m je­ d i n o m p r a v o m i istinskom. uvijek stoji onaj tko se mislilački n a p r e ž e licem u lice s velikim G r c i m a . filozofijski je. p o r e d drugih. " ' ' ?™ Τ F. V e ć je H e r o d o t grčku filozofiju htio shvatiti kao svojevrstan u v o z d r e v n e egipatske mudrosti. " B e z obzira na p o s v e bjelodanu hajdegerijansku inspiraciju i na danas sve manje s k l o n o prihvaćanu patetičnost izričaja. 1971). Postoje dakako mnijenja da u osnovi ovakva nazora počiva stari zapadnjački eurocentrizam. k a k v o je u N j e m a č k o j b i l o za­ s n o v a n o i p r o š i r e n o u djelima klasicista W i n c k e l m a n n a . svjetlo biva tek na Z a p a d u m u n j o m misli. u babilonskoj matema­ tici i astronomiji. te ostavilo zamjetna traga na shvaćanju G r k a Η Frankel. " I doista. štoviše s njom istovjet­ na. stanju. Ipak. u n a t o č g o l e m o m napretku pozitivnih spoznaja ο tim d r e v n i m znanjima što n a m ga je doni­ j e l o razdoblje posljednja dva stoljeća. te da. od svih stranih sve­ za odriješena filozofija i z n e n a d n o i b e z vidljiva p o v o d a .k a k o mu je sa stanovitim p r a v o m p r i g o v o r i o Nestle u vlastitoj reviziji š e s t o g iz­ 6 danja iste povijesti filozofije ( Z e l l e r I 1. u n e p r e k i d n o m razgo­ voru s Grcima. ma k a k o radikalno i g o t o v o drastično bio iskazan: „ P r a v a filozofija počinje u okcidentu. Značajke grčke religioznosti E. filozofiju valja shvaćati kao sveopću svjetsku pojavu. Wurzburff 1985 str 13 i d. G r c i su to n e n a d a n o m e ­ đu njima izniklo filozofiranje i sami o č i t o osjetili u p r a v o č u d o m te izvorište njegovo. gdje se miješala krv nacija i kulture zapa­ da.ta u p r a v o bi lektira i studij t e k s t o v a u ovoj hrestomatiji imali otvoriti m o g u ć n o s t njegova dokučenja. str. Zadovoljit ć e m o se time da tek u najkraćim c r t a m a u p o z o r i m o na s a m o d v a u sva­ k o m slučaju v a ž n a i m o ž d a čak. T a k o se hoće naprimjer u prastaroj m u d r o s t i Indijaca i njihovih svetih himni. Fink. 1976 ( 1962). str. na rano bujanje bogatstva pri­ m o r s k i h trgovačkih središta i na m n o g o toga t o m e sličnog. na otvore­ nost u n i v e r z a l n o m e l e m e n t u mora. njemu nasuprot. z n a o to ili ne.H e S e l > Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie VVerke in zwanzig Banden. k a k o j e d n i m g l a s o m svjedoče i P l a t o n i Ari­ stotel. j o š uvijek t e š k o osporiv općeniti stav Hegelov. Bd. 18. 292. p r e s u d n a uvjeta kojima je filozofiranje u G r č k o j j e d n a k o t a k o o m o g u ć e n o k a o i. Grundfragen der antiken Philosophie. koja u sebe samu udara i odatle si stvara vlastiti svijet. z a t i m na osobitost geografskog smještaja njegova obitavališta. istoka i j u g a m e đ u s o b n o ratovale i p r o ž i m a l e se." 2 M n o g o se nagađalo ο t o m e zašto i kako filozofija započinje u p r a v o u G r č k o j . činjenica početka filozofiranja nije time nimalo bliža n e k o m objašnjenju: „ K o l i k o z n a m o .i slabašan odjek s obala G r č k e . U svojoj g o l e m o j povijesti g r č k e filozofije E d u a r d Zeller je izuzet­ no s n a ž n o i n a g l a š e n o inzistirao na razlikovanju religije G r k a od potonje kršćanske.o č i g l e d n o pri­ t o m stoji p o d s n a ž n i m utjecajem klasicističkog shvaćanja G r k a i cjeline očitovanja g r č k o g a duha. nastade k a o n e k i m č u d o m 3 novi. a drugi j e d n a k o t a k o o s o b i t o ustroj­ stvo g r č k o g a jezika. strasti čuđenja i udivljenja ujedno (τό π ά θ ο ς τ ο ϋ θ α υ μ ά ζ ε ι ν ) . L8 19 . našli u ugođaju. smatramo. P r e m d a s a m Zeller . des fruhen Griechentums. dalje s n a ž e n o i u n a p r e đ i v a n o . ostavljamo i mi ovdje po strani svaki pokušaj n e p o s r e d n o g razjašnjenja t o g p o č e l a i ishodišta filozofiranja u Grka: . Na tlu j e d n e granične zemlje. htio to ili ne. 196) . T e k se na Z a p a d u pomalja ta sloboda samosvijesti. P r i t o m se često ukazivalo na i z u z e t n e i nesva­ kidašnje značajke d u h a t o g povijesno zacijelo neponovljiva na­ roda. te u j e d n o vrijeme kad su vlastita usnulost i t u đ a despocija prijetile da malaksalim u č i n e grčki p o d u z e t n i č k i duh. Frankfurt am Main. Dichtung und Philosophie 3 1 Munchen. Filo­ zofija je doista prije svega grčka stvar i onaj tko i danas j o š filo­ zofira nalazi se. kad je iskrslo. pojavila se čista. koja se n a m a današnjim E u r o p l j a n i m a stolje­ ć i m a i tisućljećima v e ć pokazuje j e d i n o m m o g u ć o m . T o m e s h o d n o .

re­ viziji Zellera na s n a ž n o „prosvjetiteljskom" o s n o v n o m karakteru nastajuće grčke filozofije i iznalazeći jasne z n a k o v e t o g i t a k v o g 5 K.ostavivši t e k Bachofenu. To vrijedi j e d n a k o za ratova­ nje i putovanje. tad se vjerojatno n e ć e bezuvjetno i b e z daljnjih p o t r e b n i h distinkcija prihvatiti o n a inače najproširenija o z n a k a k o j o m bi se htjela j e d n o z n a č n o odrediti sama bit filozofije i njena nastanka. S j e d n e strane načelna areligioznost cjelokupnog novovjekovnog i m o d e r n o g znanstvenog temeljnog E. Zeller. teži spoznati zakonitosti svijeta. koji do kraja proživljava i opravdava sve zemaljske užit­ ke. u k o j e m i iz kojega je t e k svekoliki ostali život d o b i v a o svoj s m i s a o i p r a v o značenje. A i ne poznaju ikakav pojam kojim bi se m o g l o prevesti značenje koje riječ 'vjera' i m a u kršćanstvu. teatar i natjecanje. Grci nisu došli na ideju da je egzistencija bogova nešto u što bi se moralo vjerovati.naprimjer p r i g o d o m p o t v r d e ili k r i z m e . s p o t i č e m o se na niz iznenađenja: Kla­ sični G r c i ne poznaju ni p r e d o d ž b u ο n e k o m p o s v e na sebe posta­ vljenom pojedincu ni p o m i s a o da bi on bio potrebit izbavljenja. Odlučenje vjere pripada kršćanskoj egzistenciji. o d najodsudnijeg p a d o n a o k o najneznatnijeg i p o s v e s v a k o d n e v n o g . a s druge isključivost kršćanske d o g m a t i k e b e s p o v r a t n o su nas. Tu odluku donosi svaki pojedinac za sebe i nitko ne m o ž e s njega skinuti teret t o g odlučenja. dotle za o v o g a sva vrijednost i sva o p r a v d a n o s t n a r a v n o g a o p s t a n k a iščezava pred mišlju na s v e m o ć i b e s k o n a č ­ n o s t stvoritelja. skupštinu i proročište.ipak njegove o d r e d b e svojom p r e c i z n o š ć u i iskrenošću uživljavanja za­ služuju i danas više no o b i č n u p o z o r n o s t . naime oznaka po kojoj p o č e t a k i na­ predovanje filozofije u G r č k o j nisu ništa drugo do prevladavanje mita logosom. erste Halfte. T a k o je s v o j e d o b n o naprimjer W i l h e l m Nestle . Pa ipak. To je za nas možda najneobičnije na njihovoj re­ ligiji. ne da se d o s t a t n o shvatiti ne sagleda li se odnos spram božanskog k a o stalna i ne­ u p i t n a njegova p o d l o g a i p o z a d i n a ."4 Nijedno očitovanje g r č k o g a života. str. Held. umjesto j e d n o ­ ga Zeusa. N i e t z s c h e u i B u r k h a r d t u da n a m otvore oči i za druge. U kršćanskoj religiji taj o d n o s biva o z n a č e n kao vjera. ples. n a i m e čovjeka uz nešto njemu n a d r e đ e n o . leži ideal d r u g o g a u nekoj askezi koja p r e k i d a svaku svezu i z m e đ u u m a i osjetilnosti: umjesto ljud­ ski se b o r e ć i h i uživajućih heroja i m a on svece m o n a š k e apatije. utječe s e k r š ć a n i n p r e d s t r a n p u t i c a m a p u t e n o g . čije p u t e v e i tajne vjeruje da m o r a štovati s a m o u t o l i k o više u k o l i k o o n i više p r o t u s l o v e u m u i n a r a v n o m e tijeku stvari. običajem i n a v i k o m takoreći sam po sebi urastao u svijet vjere. jer i onda kad je n e t k o odgojem. koje sačinjava najsvojstveniju značajku g r č k e običajnosti. D o k prvi i u ljudskome životu nastoji o k o o n o g a li­ j e p o g j e d i n s t v a d u h a i naravi-prirode. j e d n o g a b o g a koji biva č o v j e k o m da bi ih svojom s m r ć u stvar­ no prokleo. 2 1991 ΟΙΘΘΟ). Treffpunkt Platon. ž r t v u i promišljanje. p o u z d a j u ć i se u svoj u m . usput r e č e n o ne uvijek i najsretnijoj. P r i t o m ostaje u prvi čas o t v o r e n o koje je vrste o d n o s spram višega. S t o g a s m a t r a m o oprav­ d a n i m o v o m z g o d o m j e d n i m duljim n a v o d o m ocrtati njegov o s n o v n i stav. čini se. 72. " 5 I m a li se na u m u v a ž n o s t o v a k o shvaćene religije za G r k e arhajskog i klasičnog razdoblja. D o k Grk. str. Erster Ten. teško da n a m je išta g r č k o g toliko s t r a n o i daleko k a o upravo taj sveprisutni medij i e l e m e n t sve­ t o g a . što ga opisuje t e r m i n ' p o v r a t n o povezivanje'. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entivicklung.iz svoje unutrašnjosti potvrdi odlučenje za vjeru. 71923. Leipzig. Stuttgart. tam­ nije i manje „ h a r m o n i č n e " strane g r č k o g a d u h a i života . više.inzistirajući v e ć u svojoj. Egzistencija b o g o v a bijaše posvemašnja s a m o r a z u m l j i v o s t . 174. D o b r o je u j e d n o j nedavnoj knjizi u p o z o r i o naprimjer Klaus Held: „ N a š a tuđica 'religija' potječe iz latinskoga i znači 'povratno povezivanje'.i u Z e l l e r o v a n e p o s r e d n o g učitelja H e g e l a . u m j e s t o osjetilno ž u d e ć i h b o g o v a b e s p o l n e anđele. odluci da se uzdaje u Božju milost i izbavljenje. m o ć ­ nije. Vjera p o č i v a na j e d n o j izričito izvršenoj životnoj odluci. udaljili od m o g u ć n o s t i pra­ v o g živog iskustva o n o g a što su Grci doživjeli i nazivali b o ž a n ­ skim. j e r je u n a k a ž e n a i i z o p a č e n a grijehom. te ne m o ž e ta narav važiti čak ni za čisto objav­ ljenje te s v e m o ć i . 20 21 . stava spram cjeline svega što jest. grijehom z a m r a č e n o g u m a k j e d n o j objavi. K a d se s takvim p r e d o d ž b a m a za s o b o m o b r a t i m o o d n o s u Gr­ ka s p r a m njihovih b o g o v a . „ A l i koji li d u b o k i j a z dijeli G r k a od kršćanina u smislu stare ili srednjovjekovne crkve! D o k onaj o n o b o ž a n s k o traži ponajprije u naravi-prirodi. ipak se od njega očekuje da j e d n o g a dana .

u razlici s p r a m m n o š t v a drugih g r u p a jezika. historičari sustavno umanjivali značenje t o g aspekta ranoga g r č k o g nja.s a m o stvari. koji je od o n o g svrho­ vitog n a o v a m o j e d a n nečuveni zaobilazak. S v o j o m u fleksije. 200) joj svojedobno izuzetno utjecajnoj knjizi ranu grčku filod o ž i o p o d n a s l o v o m Od mita k logosu. indoeuropski i semitski. dakle svojevrsnom „ l a b a v o š ć u " elemenata samih t a k o i čitava r e č e n i č n o g sklopa i n j i h o v o m gotoč n o m „savitljivošću" t e time s p o s o b n o š ć u m n o g o s t r u ­ k o g izraza z a n a č e l n o b e s k o n a č n e m o g u ć n o s t i m e đ u s o b n o g od­ nošenja i u z a j a m n o g podudaranja i sklapanja j e z i č n i h elemenata. 1978. str. našavši se p o t o m dm tim ishodišnim stavom p r i n u đ e n u središte razmatraaviti manje pravu filozofiju ranih G r k a no onaj f e n o m e n ca sami bili doživjeli k a o njeno izopačenje i degeneraciju. " 6 T a k o se v e ć u činjenici da i n d o e u r o p s k i uz m u š k i i ž e n s k i rod. grenlandskoe strane. knjiga koja r e c i m o Heraklitu posvesporedivo manje pažnje i ozbiljnog n a p o r a za razumijevaj e d n o m A n t i f o n u Sofistu. koja je i m o g l a na­ stati s a m o iz takve vrste j e z i k a . koje se m o ž e pro­ matrati neovisno ο odredbama svrhe. su o n i prije svega odlikovani jest sredina i mjera izi krajnosti. u razlici spram izolirajućih skoga) s j e d n e te inkorporirajućih (npr. Frankfurt am Main. T a k o s e pak i n d o g e r m a n s k i pokazuje kao j e d n o v e o m a sretno sredstvo ovladavanja svijetom te je upravo stoga zacijelo i p o s t a o o s n o v o m o n e vrste ovladavanja svijetom koja j e s t filozofija i koja se danas do kraja razrađuje u tehniku. s a m i m svojim ustrojstvom takoreći predodreda iz sebe. izlazi se iz t o g z a t v o r e n o g a n t r o p o m o r f n o g svijeta. o s o b i t o je indoeuropski jezik. medicini i m n o g i m d r u g i m oblastima. P u t e m „srednjega r o d a " . K o l i k o g o d korisna i zaslužna bila u č e n o š ć u i obijednoga materijala. koji r e c i m o računaju zato j e r s time n e š t o trebaju. ili n e k o m e od slič­ io da m o ž e posredovati zadovoljavajuću sliku o n o g a što ozofiranje u G r k a do Platona. ili Gorgiji. Osobitost ustrojstva grčkoga jezika i već u o č e n o u kako velikoj mjeri su takozvani flektiici. razlikuje i „srednji r o d " m o ž e spoznati svojevrsno prevladavanje p u k o p r i r o d n o g nastrojenja jezika. što dakako onda u većoj mjeri važi za filozofe prije iigo su. takoreći sve do nedavno. učinili su G r c i i t a k o razvili m a t e m a t i k u kao znanost. Još i P l a t o n o v a filozofija > se ne da ni na koji način u svojoj cjelini i obuhvatnosti i ne uvidi li se i ne prihvati središnja uloga mita i o n o g a u njoj. ofistiku. transponirajući posve nepovijesno i anakronistički u etke t a k o v r s n o g mišljenja naše n o v o v j e k o v n e p r o b l e m e •oznajne teorije. kojemu se cjelina bića pojavljuje isključivo i j e d i n o u n u t a r v i d o k r u g a stalnog p r o c e s a življenja i umiranja. po samoj svojoj naravnoj strukturi b i o p o d o b a n za razvoj j e d n o g o b u h v a t n o g sustava odnošenja: „Fleksija stvara m o g u ć n o s t i o d n o s a i čini to da se stanoviti dijelovi r e č e n i c e takoreći m o g u u z a j a m n o ogledavati. fizike. razviju m o g u ć n o s t i logičkoja.s o n u stranu t o g n a o k o sve prožimajućeg i s v i m e vladajućeg polariteta .s a m o broja. 133. u prvih. koja je o n d a t a k o đ e r o p e t postala od najveće važnosti za svrhovitu primjenu. str. k o d o n i h drugih. t o g takozva­ n o g neutruma. ili pojašnjuju zvijezde zato j e r se iz t o g a h o ć e očitati sudbina. pri k o j e m je sve što jest u osnovi svedivo na pranačela i iskonske pramoći o n o g m u š k o g i o n o g ženskog. I 1. 23 . iz č e g a se p o s t u p n o razvi­ ja carstvo u sebi počivajućih. otvara se . i krajnosti g o t o v o potlanjkanja iste te m o ć i apstrahiranja. dakle n e ostaviti stvari u a n t r o p o m o r f n o j oblasti ili oblasti svrha. Taj put.titeljstva v e ć u e p o v i m a H o m e r o v i m (Zeller 6 . Sve to potječe od W Schadewaldt.oblast o n o g a „ o n o " . te u n u t a r njega poglavito grčki. J e d n a k o t a k o u astro­ nomiji. p o p u t ostalih naroda. u procesu stalno napredujućeg samoosvjelastitih bitnih zakonitosti. postojanih i za sebe bivstvujućih „stvari": „Karakteristično je da se veliko kulturno dostignuće G r k a u o p ć e j a s n o prikazuje t i m e što su dogotovili to da u razjašnjenju svijeta k r e n u z a o b i l a z n i m p u t e m p r e k o o n o g a o n o . nikako samorazumljivog i povijesno j e d i n o m o g u ć e g . v e ć se i z n e n a d a uviđa: postoji n e k o o n o . U daljnjim izlaganjima ove teme oslanjamo se poglavito na uvide sadržane u ovoj knjizi. Die Anfange der Philosophie bei den Gnechen. svojstvenih o n i m gore od njih razlikovanim aime i z m e đ u krajnosti sklonosti k p o t p u n o j i do kraja >j apstrakciji. prvenstveno p o d golecajem Hegelovih povijesno-filozofijskih nazora. ontologije i svega sličnog.

o n o v r e m e n s k o pridolazi tek kasnije. koji postoji n e o v i s n o uz j e d n i n u i m n o ­ žinu. subjektivno d u š e v n o vrijeme . kako im ime kazuje. nastavljajuće se. str. takoreći zaustavlja stvari i o d n o s e u je­ ziku." O v i m unutrašnjim „ p o s t v a r e n j e m " jezika. ^ 9 4 6 ( 3 1955). Darmstadt. u p r a v o je taj p r o c e s sve učestalijeg i opsežnijeg supstantiviranja . a da b u d e j a s n o razumlji­ v o . glagol.stvar. n e g o su i z v o r n o različite vrste akcije. k a ž i m o usput. 1968. koje danas poznajemo u najrazličitijim formama: kao fizikalno. U filozofijsko značenje t o g a da naprimjer grčki i z v o r n o j e d v a p o z n a j e n a m a tako uobičajenu podjelu glagolske radnje u aktivnu i pasivnu. za razliku od o n o g a što se n a z i v a „ g l a g o l s k i m a s p e k t o m " . k a o i naprimjer toga da m n o ž i n a u srednjemu r o d u u g r č k o m e ne pot­ pada pod brojnu kategoriju m n o ž i n e . Vidi osobito značajno poglavlje „Prirodoznanstvena tvorba pojmova u grčkom". naime t o m e da u t o m f e n o m e n u j e z i č n e tvorbe interes za vrijeme naprosto ne egzistira. str. pri č e m u m o g u pridoći čak i naznake vremena. M o ž e se doista kazati da u toj vrlo ranoj kon­ cepciji n e u t r u m a leži nešto p o s v e b i t n o za o p h o đ e n j e s b i ć e m 7 uopće. Isto vrijedi i za i z u z e t n o v a ž n u činjenicu da t a k o z v a n a „vre­ m e n a " u g r č k o m e glagolu o p ć e n i t o . trebalo je i tako. Hamburg. ili pak odatle rezultirajuće stanje. ili i cijelu rečenicu . To vodi k n e č e m d r u g o m . da umjesto pasiva odlučujuću ulogu u njemu i m a tako­ zvani medij. g Isto. 146 i d. n a i m e njegova n e o b i č n o s n a ž n a sklonost da sve intenzivnijom i o b u h v a t n i j o m u p o r a b o m člana srednjega r o d a τ ό . Uviđa se u s k o r o da je takvo pro­ matranje n e k o m n o g o duhovnije i važnije za tumačenje svijeta od o n o g a čisto v r e m e n s k o g . Z a d o v o l j i m o se ovdje tek n a v o d o m S c h a d e w a l d t a : „ H t i o bih j o š govoriti ο tempora i u v o d n o pokazati 7 u č e m u je pri t o m e p r o b l e m . kojim se odlikuje v e ć s a m a cjelovita grupa i n d o e u r o p s k i h jezika.. gramatičke i sintaktička pravila gradnje j e z i č n o g izričaja. učvršćuje ih i čini „ p r e d m e t i m a " . Die Entdeckung des Geistes.p o s t u p n o stvorio m o ­ g u ć n o s t filozofijske t v o r b e p o j m o v a . otisnuto zasebno i u Gadamerovu zborniku Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. nav. od osobite važnosti za razu­ mijevanje j e z i č n o g aspekta postanka P l a t o n o v a nauka ο idejama -: sve to m o r a m o ovdje ostaviti po strani.ovdje se ne m o ž e m o upuštati. Schadevvaldt. „supstantivira" ih. p r e m d a su nastala i oblikovala se t e k ι W. Snell. štoviše i p r e d čitav sklop riječi. posredujući i isključujući njihov bezuvjetni polaritet. igraju g o t o v o z a n e m a r i v o malu u l o g u . poslužiti t o m e da p r o b u d i i p o t a k n e s p r e m n o s t na čitanje. ne pada u pogled. uloge i značenja duala. pri kojem ć e m o ujedno s misaonim n a p o r o m o k o razumijevanja sadržaja prevedenih tekstova obratiti p o z o r n o s t i na to da se po m o g u ć n o s t i b a r e m d o n e k l e o s l o b o d i m c nikad reflektirane vezanosti i zarobljenosti u logička.i ta­ ko j o š uvijek prilično s p o r n o m e đ u lingvistima i filolozima . p r e m d a valja n a p o m e n u t i kako izgle­ da nije b e z opravdanja mnijenje nekih da u p r a v o u njemu tre­ ba p r e p o z n a t i j e z i č n i uvjet p o s t u p n o g razvitka filozofijskog pojma subjekta i svih daljnjih k o n z e k v e n c i toga. M o r a l o bi se j e d n o m t o č n o istražiti kad reci­ m o aorist biva s a m o vremenski razumljen.pri č e m u član biva stavljan ne sa­ mo p r e d i m e n i c u ." 9 Svaku diskusiju i z u z e t n o velike važnosti participa u g r č k o m e . 24 2: . dj. već prije svojevrsne „kolek­ t i v n e " j e d n o t e . koja su n a m dana? više no samorazumljiva. Dakle: čisto. n e g o kao najfinija osjenčenja načina izvršenja. str. a u n u t a r nje o p e t o s o b i t o n a g l a š e n o u p r a v o grčki. u smislu logosom v o đ e n o g mišljenja. biologijsko.sve to u prvi čas nije u o p ć e sagledano. kao i u objašnjenje p r a v o g a smisla t o g medija . razriješenu od njene sveze u polaritetu muš­ k o g i ž e n s k o g . particip. 21-42. vrijeme. Ta t a k o z v a n a tempora. zaključeno ili nezaključeno. B. Vrije­ m e . I sve dosadašnje. koje se n a m a u našoj filozofijski skroz strukturiranoj for­ mi svijesti pričinja tako važnim. Studien zur Entstehung des europaischen Denkens bei deri Griechen. prije svega od nastupa kršćan­ skoga svijeta. P r e m a m j e r o d a v n o m S n e l l o v u 8 uvidu. ozna­ ke vremena. p u n k t u a l n o zaklju­ č e n o ili već stanjem postalo. p o t e k l o g izvor­ no iz p o k a z n e zamjenice. M o ž e se u g r č k o m e baš sve reći u prezentu. O n a nisu. ne valja tumačiti t e m p o r a l n o . s h o d n o naravi i svrsi u p r a v o ove hrestomatije. v e o m a stare tvorbe. Tu postoji čisto ili traj u ć e izvršenje. a o s o b i t o i z v o r n o i poče:tno. 138. n e g o i p r e d pridjev. dade se o n d a p r o t u m a č i t i o n a bit­ na svojstvenost g r č k o g j e z i k a u kojoj je v e ć davno p r e p o z n a t o m o ­ gućujući uvjet filozofiranja. v e ć i n o m n a i m e u o p ć e ne. ο kojemu se uz to i lako dade usu­ glasiti. o v a k o fragmentarno i n e i z v e d e n o nabačeno.t o g p o g l e d a na stvar.

s p a d o m s l o b o d n o g z a m a h a misli. rimskih stoika. 225 i d. mogli b i s m o reći. s v e l e b n i m i filozofijski d o s l o v n o neiscrpivim djelom P l a t o n a i Aristotela. n e g o ispravno i za­ dovoljavajuće stanje ljudskoga ž i v o t a . ranih. samostalno istraživanje prirode prestaje. ο č e m u se filozofu u posljednjoj instanci radi. p o t a k n u t o poglavito uvidima Dilthevevim. kao o n o najviše i bezuvjetno opravdano. u s t o i č k o m nauku helenističkoga razdoblja.čak i n e o v i s n o od činjenice da su n a m dje­ la o n i h prvih sačuvana t e k u i z u z e t n o f r a g m e n t a r n o m stanju i o s k u d n o m opsegu . Isto. nav. S druge strane. D o n e k l e u p r o š ć e n o kazano: ovdje preve­ deni tekstovi drukčije n a m govore. na d r u g o m e se razlikuje od njega. zasnovano od strane Sokra­ ta a dovršeno u Aristotela. u svojoj subjektivnosti. ne­ m o g u ć e je doista . 2) razdoblje „pojmovne filozofije".njegova posve­ mašnja filozofijska ovisnost ο načelima kojima je b i o v o đ e n Hegel u svojem prikazu cjeline povijesti filozofije i osobito njene prve.najkasnijem razdoblju povijesti grčke filozofije. Nije to više spoznaja stvari kao takvih. 226 i d. od K a r n e a d a i Pirona. na starije sustave. T e k je u novije vrijeme. str. a ipak joj ujedno nasuprot postavlja o n o a p s o l u t n o u nedohvatnoj transcendenciji. n e p r a v e d n o bi bilo i u z a b l u d u i dezorijenta­ ciju bi vodilo previđanje g o l e m e povijesno-filozofijske v a ž n o s t i te t a k o z v a n e helenističko-rimske filozofije. " 1 2 O d m j e r i m o li o n o što n a m je p o z n a t o od Teofrasta. posve neprikriveno očituje . Zeller. str. Ali b u d u ć i da je time na­ p u š t e n o stajalište grčkoga svijeta. Razdoblja grčke filozofije Od m n o g i h m o g u ć i h i v e ć pokušanih o n a Zellerova čini n a m se j o š uvijek najprikladnijom i ponajbolje odgovarajućom naravi sa­ me stvari. helenističke filozofi­ j e : „ C i s t o znanstveni interes za filozofiju povlači se p r e d prak­ tičkim. a da p r i t o m ipak na g r č k o m e tlu nije m o g u ć e neko dublje posredovanje o n e suprotnosti. „ o b j e k t i v n e " faze. odnosno njihovu osnovnu karakterizaciju. Isto. 220 ^ Ι δ δ ) . gra­ matike i sintakse k o j o m se u osnovi nepromijenjenom do danas služimo. a za dokaz t o g izmijenjenog nastrojenja oslanjaju se sve postaristotelovske škole.uz svu n e p o r e c i v u historijsku i filološku temeljitost i p o d r o b n o s t . str. p r e m d a ne m o ž e m o prihvatiti njegove nazive za njih. š k o l o v a n o g na H e g e l u i filozofijski oslonjenog na Aristotela. p o t o n u l o g o t o v o do beznačajnosti.. svo­ ja ishodišna stajališta izgradilo upravo o s l o n c e m na tu filozofiju. i 1 161). a o n o se u rekapitulirajućem sažetku kojim završava obrazlaganje svoje podjele razdoblja cjelokupne grčke filozofije. u k o l i k o u o p ć e imaju ne­ ku metafizičku i fizičku teoriju. O n 1 0 grčku filozofiju dijeli u tri glavna razdoblja: 1) razdoblje „fizike ili fizikalnog dogmatiz­ m a " . O s o b i t o je o v o treće razdoblje u o č i m a Zellera. F i l o z o ­ fijsko sučeljenje s cjelinom njihova filozofiranja i danas je j e d a n od prvih zadataka doista zrelog s u v r e m e n o g mišljenja. Speusipa i Ksenokrata. str. svaka je riječ u ovoj hegelijanizirajućoj dijagnozi za nas danas upitna.). A k o igdje. 26 27 . 3) razdoblje postaristotelovske filozofije. s n e i z m j e r n o m r e d u k c i j o m i suženjem vidokruga. (Zeller 1 . srednjih te kasnih.zanijekati da se tu s u s r e ć e m o s drastičnim p a d o m snage filozofiranja. U t o l i k o s m a t r a m o ipak u o s n o v i zadovoljavajućim što je u ovoj ediciji t e k s t o v i m a tih dvaju „klasika" ustupljen g o t o v o sav raspoloživi prostor. u svojoj oštroj o p o r b i s p r a m aristotelizma k a s n e skolastike." D a k a k o . 159 i d. te da upravo u njima uz ostalo nalazimo i filozofijski p r e s u d n u z g o d u pripreme samog tog zasnivanja. historijsko istraživanje s p o z n a l o u kojoj i kolikoj mjeri je cjelina filozofije n o v o g a vijeka. no koje slijediti u s v e m u bit­ n o m e ipak imaju nakanu. n a u k e kojih d o d u š e m n o g o s t r u k o pretumačuju. od E p i k u r a i ranih neoplatoničara. na p r v o m e je stupnju g r č k o g a mišljenja sebi n e p o s r e d n o prisutan u naravno­ me objektu. osvijestimo li i do kraja uva­ ž i m o činjenicu da se ne samo glede sadržine već i p r e m a samoj formi izričaja zbivaju prije ustanovljene i zasnovane logike. to gubi mišljenje tim odriješenjem od d a n o g a svoj sadržaj. te na t r e ć e m u se­ be potvrđuje u suprotnosti spram objekta. dj. težište cjeline premješta se na etiku. na t o m protuslovlju podliježe grčka filozo11 fija. one grčke: „ D u h . No ipak je teško osporiti temeljnu ispravnost Zellerove karakterizacije postaristotelovske. dospijeva u protuslovlje da čvrsto drži subjektivnost kao o n o krajnje i najviše E. da bi u misli nadosjetilnog objekta zadobio j e d n u višu istinu.

p o g l a v i t o njena valjda o s n o v n o g n a u k a ο n a č e l n o m intelektualitetu afekata. kao i u zasnivanju n o v o v j e k o v n i h političkih teorija ο društvu v e ć je o d a v n o u o č e n a . P o s r e d o v a n j e m Epikur o v i m . tek se u najnovije vri­ j e m e . u i s t o m e kontekstu. U l o g a stoičke etike u izgradnji temeljnih teorijskih zasada r i m s k e . 1959. i z v o r n o nastale v e ć u k r u g o v i m a rane g r č k e sofistike. G o l e m o značenje stoičke filozofije jezika za svu kasniju gra­ m a t i k u . k a o i. Meuthen. stoičke logike i skeptičke metodologije.nije. na S p i n o z i n i na K a n t o v etički nauk.n e u s p o r e d i v o više t o g a crpi on iz n a u k a n e o p l a t o n i z m a . što u j o š većoj mjeri vrijedi za d o s t i g n u ć a njihove l o g i k e i za spoznaju sve d u b i n e i obuhvatnosti njena povijesnog utjecaja. Zurich. kritikama i prevladavanjima te svakojakim „ n o ­ v i m p o č e c i m a " . stoljeću. S t r o g o gledano. j a s n o je. sadrža­ nog. T o m p a k zadatku blizak i u b i t n o m e od njega neodvojiv jest i onaj o k o primjerenog mislećeg približenja s a m o m e iskonu i p o č e t k u filozofiranja u o p ć e . doraslih i povijesno suvremenih.uz postavku a t o m i z m a n u ž n o veza­ nih p r o b l e m a . k a o i o s o b i t o njegova r i m s k o g sljedbenika Lukrecija. J e d n a k o t a k o i takozvani „ p l a t o n i z a m " p o č e t n e antiaristotelovske prirodofilozofijske i p r i r o d o z n a n s t v e n e matematizirajuće m e t o d e j e d v a da potječe iz zbiljskog prisvajanja vlastite P l a t o n o v e filozofije: . težeći u ovoj ediciji ipak prije svega ostalog za t i m da udo­ voljimo zadatku koji je ne s a m o povijesno n e g o i odista filozofijski na svaki način preči i presudniji. čini se. v a ž n o s t E p i k u r o v e utjecajne p o s t a v k e „ d r u š t v e n o g a u g o v o r a " . pri č e m u je tu „ S o k r a t " poistovjećen sa slikom kakvu ο njemu daje P l a t o n . kao svojevrsne njene osi i o k o s n i c e . t e r m i n teško da m o ž e biti o p ć e n i t o prihvaćen. nastojanja o k o istinskog filozofiranja. nesupstancijalnoj i predsupstancijalnoj o s n o v i c j e l o k u p n e zbiljnosti.filozofema na­ k o n Aristotela. u o n o m e što p o z n a j e m o kao „filozofiju predsokratovaca". respektirana ni u s a m o g a E p i k u r a ni u njegovih kasnijih sljedbenika i obnovitelja. te t i m e i sve kasnije p r a v n e misli. S. 13 grčki a t o m i z a m D e m o k r i t o v dospio je do pozicije j e d n e od naj­ utjecajnijih i povijesno najodsudnijih metafizičkih teorija u cjelo­ kupnoj predaji filozofije.po n a š e m sudu n e o s p o r n o temelja cjelokupnoga filozofiranja sve do današnjih. i z u z m u li se da­ nas j o š p o m n o g o č e m u relevantna nastojanja Leibnizova. naime zadatku primjerenog u p o ­ znavanja. Phjsics of the Stoics. helenistička i r i m s k a filo­ zofija p r e s u d n o o b l i k o v n o djelovala na duh i temeljne postavke o s o b i t o p o č e t n e filozofije n o v o g a vijeka danas se dakle sve više u o č a v a kao j e d a n od središnjih u c j e l o k u p n o m povijesno-filozofijs k o m istraživanju. Rani bi se grčki mislioci mogli j e d n a k o o p r a v d a n o zvati i „ p r e d p l a t o n s k i m a " . ne dijeli li se te i takve pretpostavke Kierkegaardove. te od istog autora Das physikalische Weltbild der Antike. p r e m d a uz tu cijenu da filozofijska razi­ na načelne Aristotelove kritike atomizma. s njenim temelj­ n i m n a u k o m ο izvornoj „ n a p e t o s t i " (tonos). uz stanovito pretjeravanje i zaoštravanje stava. sintaksu i semantiku. P o j a m „ p r e d s o k r a t o v a c a " potječe od Kierkegaarda i kao pretpo­ stavku i m a njegovo vlastito shvaćanje mjesta Sokrata u cjelini grčke filozofije. Problem „predsokratske filozofije" E p i k u r je p a k svoju povijesnu v a ž n o s t stekao prije svega ulo­ g o m u n o v o v j e k o v n o j o b n o v i a n t i č k o g a a t o m i z m a . J e d n a k o je t a k o u g l a v n o m u t v r đ e n utjecaj iste te etike.G o t o v o da bi se. oslonjene na diskusiju k o n t i n u u m a i b e s k o n a č n o g . ili se pak vratiti Nietzscheu. ponajprije u ra­ d o v i m a P i e r r e a G a s s e n d i a u 17. j o š uvijek nije dostat­ no istraženo. u svojim dijalozima. e v e n t u a l n o g doraslog prisvajanja i p o t o m vlastitog pro­ mišljanja samih o s n o v a te krajnjih d o m e t a i ishoda P l a t o n o v a i Aristotelova djela. ponajviše zaslugom S a m b u r s k v a dovodi u plodotvornu vezu s n o v i j i m fizikalnim teorijama ο fluktuirajućim poljima sile kao najelementarnijoj.d o d u š e p r o d u k t i v n o n a d o g r a đ u j u ć o m i p r e t u m a č u j u ć o m . rani Usp. v e ć se zadovoljio recepcijom .u s p r k o s svim povijesnim p r e i n a k a m a i pretumačenjima. t o g . m o g l o reći: p o č e t n i n o v o v j e k o v n i antiaristotelizam uistinu nije ni d o s p i o do zbiljskog sučeljenja s o n i m navlastitim i najsvojstvenijim A r i s t o t e l o v e filozofije. Zadatak daljnjeg istraživanja obuhvata i naravi složenih utje­ caja kojima je ta nakonaristotelovska. N j i h o v a filozofija p r i r o d e o d n o s n o „fizika". d o k je nje­ na v a ž n o s t naprimjer za D e s c a r t e s a i niz drugih mjerodavnih mi­ slilaca r a n o g novovjekovlja dosad u g l a v n o m nedovoljno u o č e n a . T o m s m o se konstatacijom morali ovdje zado­ voljiti. koji ih je sve 28 24 . 1965. Samburskv. k a o v e ć i za s a m o p o č e t n o zasni­ vanje njihovih glavnih i nosivih kategorija.

. p o č e t a k i uvjet sveg istinskog znanja. kao i svega što je iz nje uslijedilo za n a š o d n o s p r e m a p o č e t n o j grčkoj filozofiji. nego je u filozofiju bilo u v e d e n o b i t n o n o v o načelo filozofiranja. kao n a v o d n i p o ­ četak i kraj baš svega što su htjeli i m o g l i ti „ p r e d s o k r a t o v c i " . u smislu podložene tvari. lozofijske p r e t h o d n i k e do Sokrata od Sokrata s a m o g s j e d n e a od tih „ t e o l o g a " s druge strane. str. d o k je u njoj pitanje ο biti i temeljima naravnih pojava o s n o v n i m pitanjem. D o k je sva ranija filozo­ fija bila n e p o s r e d n o usmjerena na objekt. od kojega sva ostala ovise. U nastojanju da n e k a k o o m e đ i svoje fiE. D e m o krit itd. P i n d a r o v a ili Eshilova. prije svega da­ kako H o m e r a i Hesioda. da je dakle ispitivanje naših p r e d o d ž a b a na mjerilu pojma. U Hrvat­ skoj primjerno Marijan Cipra u knjizi Metamorfoze metafizike (Čako­ vec.. A n a k s i m a n d a r . E m p e d o k l o . A n a k s a g o r a .). Sokratova filozofijska pojava viđena je već od strane Aristotela svojevrsnom naglašeno j e d n o k r a t n o m raskrsni­ c o m puteva ranoga mišljenja. P r e m a njemu. dotle je Sokrat prvi izgovorio uvjerenje da se ni ο j e d n o m p r e d m e t u ne m o ž e ništa znati prije no što je o d r e đ e n njegov pojam. i to ne tek n a č i n o m k a k o su je svi potonji čitali i razumijevali. težište se mislećeg ispitivanja p o s t u p n o ali j e d n o z n a č n o premje­ šta na tri glavna lika cjelokupnoga r a n o g g r č k o g mišljenja: . filozofija iz pojmova.kreću se. Ostr. čini on o b r a t n o svu spozna­ ju stvari o v i s n o m ο i s p r a v n o m n a z o r u ο naravi znanja. d o k su oni raniji t e k p u t e m promatranja stvari dospjeli do razlikovanja p r e d o d ž b e i znanja. J e d n a k o bi se tako mogli naprosto zvati „arhajskima". Sva u s u d n o s t i u j e d n o upitnost te p r o s u d b e . takve n a i m e koji doduše v e ć napuštaju n e s i g u r n o i va­ ravo tlo p u k o g a mita te se o d l u č n o zapućuju u smjeru ispitivanja ο „ p o č e l i m a i u z r o c i m a " svega. prezentaciji. Taj Aristo­ telov stav dijelit će u o s n o v i i Hegel. A l k m a i o n . S time ujedno ide i p o s t u p n o napuštanje aristotelovskih n a z o ­ ra ο Talesu kao „ p r v o m filozofu". ο n i z u m e đ u s o b n o ravnopravnih i u osnovi g o t o v o l o g i č k o m n u ž d o m su­ sljedno se nastavljajućih najranijih mislilaca i njihovih n a v o d n i h „ š k o l a " : Tales. 216 i d. s kojim je. gdje se odnosi upravo n e k a k o na njihove suvremenike. Heraklit. a o n d a dakako na obojicu oslonjen. upravo je Sokrat bio taj s kojim uistinu započinje prava filozofija u smislu p o j m o v n o g a mišljenja i nastojanja o k o o d r e d b e biti svega što jest.zajedno interpretativno o b u h v a ć a o i m e n o m „tragičkih filozofa". 1978. dj. Pitagora. t e k p o s t u p n o d o p i r e do svi­ jesti današnjim generacijama istraživača. P a r m e n i d .. n e g o č a k štoviše i s a m i m i z b o ­ r o m iz njihovih spisa o n o g a što bi bilo vrijedno sačuvati i predati p o t o m s t v u . Sva je „ p r e d s o k r a t o v s k a " filozofija od tada n e p o v r a t n o ostala zatvorena u j e d a n reducirani. nav. Napusti li se j e d n o m v e z a n o s t A r i s t o t e l o v i m t e m e l j n i m usmjerenjem na jestvo. dotad ne­ slućena područja. kao i o n i h koji se u vla­ stitim pokušajima sumišljenja upuštaju u r a z g o v o r sa s a m i m isko­ n o m i ishodištem filozofije. Hesiodova. filozofijska samospoznaja.pri kojem se ponekad jedva može razlikovati da li je riječ ο Sokratu ili Kantu . U blizini ovakva Zellerova stava . odredit će ih o n d a Aristotel kao „fi­ z i o l o g e " . G o t o v o sva važnija kasnija izvješća ο sadržini njihovih naučavanja s v o d e se u krajnjoj liniji na veliko d o k s o g r a f s k o dje­ lo p r v o g Aristotelova učenika i nasljednika Teofrasta te n o s e v e ć u izboru. str.na A n a k s i m a n d r a . Zeller. pod kojim i m e n o m o n razumije rane mitičke mislioce i epske pjesnike. Sve 30 31 . ali ipak to „ s v e " j o š uvijek sa­ gledavaju isključivo p o d v i d o m osjetilnosti. i manje više sva ostala izjašnjenja ο mjestu Sokratovu u povijesti grčke filozofije. kao i uvijek. i m e n o m koje se v e ć ustalilo naprimjer u razdiobama grčkoga pjesništva. Heraklita i P a r m e n i d a ( m o ž d a i Pitagoru. zanimljivo. S njime stoga započinje j e d n a n o v a forma znanosti. ο n a č e l n o posvemašnjoj razlučenosti i oštroj razgraničenosti te p o č e t n e „fiziologije" od arhajskoga svijeta H o m e r o v a . „naravno-filozofijski" i štoviše „ m a ­ terijalistički" v i d o k r u g (tek s e k u n d a r n o proširivan u pravilu n e domišljenom t e z o m ο „ h i l o z o i z m u " ) . ujedno nažalost knjizi u čijoj sudbini kao da se sabralo i zloslutno očitovalo ono najtamnije hrvatske filo­ zofije i njenih glavnih aktera u posljednjim desetljećima. formulaciji te k a k o i m p l i c i t n o m t a k o i eksplicitnom tumačenju neizbrisiv i neuklonjiv pečat A r i s t o t e l o v e p r o s u d b e svojih filozofijskih prethodnika.". knjizi upravo unikatnoj u nas po obuhvatnosti i razini prave učenosti. po temeljitosti izvođenja i odvažnoj samostal­ nosti interpetativnih pothvata. m e đ u t i m . naša tekstualna situacija i z u z e t n o n e p o v o l j n a ) . A n a k s i m e n . postojeći način mišljenja dalje razvijen. 151 i d. ne dopirući do spoznaje mislivih i nadosj etilnih bića. i Zeller: „ K r o z Sokrata nije s a m o j e d a n v e ć . tjelesnosti i „ m a t e r i jalnosti" te tako shvaćene physis. K s e n o f a n . S druge strane. na mjesto ranijeg d o g m a t i č k o g filozofiranja stupa dijalektičko i u svezi s t i m e osvaja si filozofija i p r e m a obujmu nova. 1 4 U o d n o s u na Sokrata raniji se mislioci štoviše za Aristotela o p a s n o približavaju d r e v n i m „ t e o l o z i m a " . 99-120).

P r i s t u p njima d o v o d i dakle v e ć z b o g p r o b l e m a t i k e filologijske p o u z d a n o s t i tekstualne predaje pred ve­ like t e š k o ć e . po n a š e m s u d u o s o b i t o instruktivnim i u p r a v o u z o r n o svu složenost i t e š k o ć e p r o b l e m a očitujućim na­ v o d o m j e d n o g a od zaslužnih interpreta s vlastitom filozofijskom ambicijom: „ S v j e d o č a n s t v a prvih filozofijskih mislilaca nisu do nas doprla u njihovu i z v o r n o m obliku. Aristotela i dijelom crkve­ n i h otaca. O č i t o je. „bezishodnog" (άπειρον). A k o se dakle filologija smatra l i š e n o m pred­ rasuda v e ć zato j e r odustaje od filozofski skovanih pojmova.] Do nas dospjeli i z b o r preslušava dakle rano mišljenje s o b z i r o m na Aristotelov postav pitanja i v o đ e n je razumijevanjem koje se artikulira i izlaže p o m o ć u p o j m o v a skovanih od strane Aristotela. te p o m o ć u njih d o b i v a m o u vid nešto od početka. ovaj kratki u v o d u lektiru našega i z b o r a tekstova m o ž e m o dovršiti duljim.u svim je njegovim p o j m o v i m a shvaćeno i o č u v a n o o n o bitno. p r i r e đ e n o m od strane H e r m a n n a Dielsa. tad u p r a v o p o m o ć u n e k i h drugih: a ti drugi nisu lišeniji predrasuda v e ć stoga što se njihovo filozofijsko pojašnjenje ostavlja po strani. v e ć su n a m p r e d a n a p u t e m izvješća fi­ lozofskih škola u sljedbeništvu Platona. takoreći u i m e svih „ p r e d s o k r a t o v a c a " . U citatima više ili manje velikog opsega. [. ipak s a m o razvijanje njihovih ishodišta. te ο s v e m u što je filozofijski od interesa u t o m e sklopu. Munchen. nije j o š o n o njihovo mišljeno o s l o b o đ e n o u o n o m e najsvojstvenijem. p l o d n o i dalekosežno. tad se o n a nalazi u dvostrukoj zabludi. O s i m toga. ο b e z d a n o j dubini koja zatječe o n o g a t k o bi p r e k o r a č i o vječni neprelazni p r a g što dijeli D a n od N o ć i . Ali time da se drži podalje naučavanja Aristotela i onih kasnijih nije j o š ni na koji n a č i n otvoren i osiguran pristup mislio­ c i m a početka. V l a s t o s a i n i z a d r u g i h 1 5 . Taj je izbor opet u o s n o v i o d r e đ e n Aristotelovim filozofijskim p o s t a v o m pitanja i njemu p r i p a d n i m temeljnim p o j m o v i m a . Gig o n a . No prihvati li se općenita razumljivost kao v i d o k r u g izlaganja. Buchheima Die Vorsokratiker.što n a k o n njih slijedi u osnovi je filozofijski ovisno ο o n o m e u n j i h o v u mišljenju i z b o r e n o m i predstavlja. aristotelovskog i nakonaristotelovskog. Budući da platonsko-aristotelovska filozofija započinje sa Sokratom. Ο temelju ispravnosti t o g izlaganja ne pita se. preostali su t e k u l o m c i o n i h ranih mislilaca. p o p u t Holschera. točnije „besputnog". po­ čiva na slaganju s upravo o c r t a n i m o s n o v n i m s m j e r o m razumije­ vanja i interpretacije t o g r a n o g mišljenja. Baš naprotiv: m o ž e se izbjeći A r i s t o t e l o v o pojmovlje. n a k o n svega kazanog. Ein philosophisches Portrat. s druge strane.. n a z o v i m o ih tako. Pa ako p o j m o v i Aristotelovi i stavljaju o n o kasnije na mjesto ranijega: . t e k očekuju. Ne pristupa li s e tekstovima p o m o ć u Aristotelovih pojmova. Usp. N a o v o m p u t u ispitujućeg promišljanja p o č e t n o g f i l o z o f i r a n j a arhajskih G r k a . naprimjer i najnoviju tim pravcem orijentiranu knjigu Th. K a o što se. M n o g o više zabrinjavajuće je p a k to da su predani citati izabrani p r e m a p o g l e d i š t i m a nakonaristotelovskih usmje­ renja. K o n a č n o . i s k o n filozofije vezuje uz d u b o k e spekulativne. ostaje j a m a č n o ispravno da se u najranijih mislilaca ujedno pripravlja filozofija P l a t o n a i Aristotela. O d a v n o se v e ć nauči­ lo sadržajno i j e z i č n o razlikovati o n o predsokratsko od platonič­ kog. a time upravo tek ostati ovisiti ο njegovim putanjama tu­ mačenja. često s a m o u p o j e d i n i m r e č e n i c a m a ili č a k dijelovima rečenice. vje­ rujemo. 1994.. T r u d i se o k o t o g a da se p u t e m naglašenog udaljavanja aristotelovskih i nakonaristote­ lovskih naučavanja ispostavi o n o što su sami predsokratovci bili mislili. k a o i s o d g o v a r a j u ć i m iskazima H o m e r o v e Ilijade. S A r i s t o t e l o m je nastupio n a z o r da je sve mišljenje prije P l a t o n a i Aristotela s a m o n e k a p r i p r e m a za P l a t o n a i Aristotela. Od ta­ da je n e p r e s t a n o na djelu rad na tumačenju. U l o m c i njihova mišljenja i doksografska izvješća iz n a k o n aristotelovskoga v r e m e n a sjedinjeni su u z b o r n i k u Fragmenti predsokratovaca. da je i na­ ša o d l u k a da u o g r a n i č e n o m p r o s t o r u ove knjige d o n e s e m o s a m o t e k s t o v e vjerojatno autentičnih m e đ u sačuvanim fragmentima P a r m e n i d a i Heraklita. Tad upotrebljava p o j m o v e u n e k o m s v a k o d n e v n o m značenju. u smislu o n o g a s v a k o m e b e z daljnjega razumljivog. naime tako da se zaobilaženjem njegovih p o j m o v a po­ stane slijep za putanje u kojima se sami k r e ć e m o . z o v u se rani mislioci p r e d s o k r a t o v c i m a .prava filozofijska otkrića nas. ma kako za sebe d u b o ­ k o . iskaze H e s i o d o v e Teogonije ο „ k a o s u " ..posljednjih desetljeća sve više p r i h v a ć a n o m od r e l e v a n t n i h filologa i povjesničara filozofije. [. tad interpretacija n e k o g filozofijskog mišljenja 32 33 .] Od N i e t z s c h e o v e b o r b e protiv p l a t o n i č k o g o s n o v n o g lika metafizike začela se doduše n e k a svojstvena filologijska i filozofijsko-historijska preradba takozvanih predsokrato­ vaca.. temeljnim Anaksimandrovim „ p o j m o m " o n o g „bezgraničnog".

E u g e n a Finka. 1903. Wiirzburg. Leipzig. E. Rod. (Pretisak: Darmstadt. Kranz. griechisch und deutsch. G.) I. A Critical History with a Selection of Texts.upravo o n e tradicije čiji je utemeljitelj A r i s t o t e l ? " 1 6 U p i t n i m ostaje da li sam Vollkmann-Schluck. 5 1934-37 ( 1 7 1974). Th. W. K. 1957 (-/Schofield." 1 7 Bibliografski dodatak (abecednim redom) (Budući da je literatura za svakog od prikazanih mislilaca navedena uz uvode u njihove tekstove. H. s iznim­ kom Plotina. W. Sv. Ubervveg-Prachter: Geschichte der Philosophie des Altertums. Sovre. Die Fragmente und Quellenberichte ubersetzt und eingeleitet./Kranz. pitanje koje. Što bi ti pojmovi mogli biti drugo do odvjetci . W. Burnet. London-Edinburgh. 4 1969. 1949. Sv. str. Berlin-Frankfurt am Main. vrijedi u jednakoj mjeri i za d r u g o g ponajboljeg H e i d e g g e r o v a učenika. Weber. 1. Stuttgart. W. o v a k o se do­ duše o p r a v d a n o čuvajući svakog o l a k o g radikalizma u prekidu s tisućljetnim aristotelovskim v i d o k r u g o m i n j e g o v o m p o j m o v n o m „ a p a r a t u r o m " pri shvaćanju i tumačenju „ p r e d s o k r a t o v a c a " . Von Thales bis Demokrit. C.: Die Vorsokratiker in Ausivahl.: The Presocratic Philosophers. Nestle. u službi kojeg cilja stoji uz ostalo i ovakva hrestomatija. Wright.: Early Greek Philosophy. 1930). 3 sv. 2./Raven. 3 sv. 3 sv. „ p o č e t k u " .: Geschichte der Philosophie L Die philosophie der Antike. 1896-1909. Vollkmann-Schluck. J. 2 1988. Mansfeld. 21 i d. S. svo­ j i m protiv takvog radikalizma usmjerenim te ipak na k o n c u baš od Aristotela p r e u z e t i m ishodišnim stavom ο „ u z r o k u " i „ t e m e ­ lju" ( α ρ χ ή ) kao središnjoj stvari mišljenja tih najranijih mislilaca doista zadobiva najprimjereniji pristup t o m izrijekom traženom.: The Presocratic Philosophers.. Diels. 1931. Capelle. Guthrie. 2. 1962. Leiden. J. O d g o v o r bi se na takva i srodna pitanja m o g a o steći s a m o i j e d i n o vlastitim interpretativnim pokušajem.: Fragmente der Vorsokratiker.: The Presocratics. J. E. Sv. BaselStuttgart. Ausvvahl aus dem Uberlieferten. J. Bristol. Cambridge. M. de: Greek Philosophy. nav.: Predsokratiki. J. H. II. te da je postaristotelovska filozofija. R. str. 1921. K. Gomperz. Sv. 1992. 1 3 1951. I. 1985. 1892 (''Lon­ don. J.: Die Fragmente der Vorsokratiker. tekstovi s prijevodima i tumačenjem. Tubingen. to će ovdje dostajati navesti samo osnovnu literatru općenito ο filozofiji do So­ krata. Paderborn-MunchenWien-Zurich-Schoningh.ostaje rijetkim podbačajem. 1. Izdanja tekstova. dakako ukoliko nije već navedena u bilješkama uz ovu uvodnu studiju. Diels. koji jest životni dah staroga vijeka. Α. Munchen.: Vorsokratische Denker. M.: 2 1983).: Metaphysik des Altertums. da b i s m o iskusili dašak o n e d u h o v n e slobode sebe s a m a utemeljujućeg ljudstva.) Vogel. usput rečeno. London. W. Die Philosophie der Vorsokratiker. Berlin. 1. 34 . The main Fragments in Greek. sa svojim i z b o r o m i meto­ d o m prezentiranja. 1988.-H. Der Anfang der abendlandischen Metaphysik. Munchen. 1983. 1979. Kirk. Berlin. 1908. 1960. svjesno ostala izvan tematskog obzora ovoga prikaza.izobličeni do neraspoznatljivosti . No p r e t h o d n o svakako vrijedi čuti i poslušati uputan stav upravo s p o m e n u t o g Finka: " M i kasni izdanci m o r a m o tek p o n o v n o poći u G r k a u školu.: Die Fragmente der Vorsokratiker. 1935 ( 4 1953). Cambridge. Stuttgart. Ljubljana. F. Fink.: Die Vorsokratiker. 35 K. Jenđ. 1946.: Griechische Denker. historije fi­ lozofije: Barnes. (Pretisak: 1988) Stenzel. J.: Geschichte der antiken Philosophie. C: A History of Greek Philosophy. Joel.: Die Vorsokratiker. Sv. 1: Tales to Plato. 35. W. dj.

B. Frankel. P. Heidegger. 1968.: Erste Philošophie und menschliche Unfreiheit. Den Haag. E. 1956. D. 1953. Oxford. 1968. Jaeger. London.: Die Grundbegriffe der antiken Philošophie (GA 22). 1993. Fr. F. Pariš. 1962. {Die Theologie der friihen griechischen Denker. D. A. 1971. N. Pariš. Heidelberg. 1955 ( 1960.: Infinity in the Presocratics. Darmstadt. Pariš. Tannery. Interpretationen.: Anfange des griechischen Denkens (prijevod s ruskog). 1945 ( Basel-Stuttgart. 2 sv. 1964. 1947. Washington. Nurnberg. G.: Etudes presocratiaues.: Kleine Schriften. W. Leipzig. Pariš. Zbornici Anton./Rorty.: Exegesis and Argument. Basel.: One and many in Presocratic Philosophy. Robin. 1963. J. Gottingen. L. E. New York. R. 1972. Cherniss.II.: Studien zur antiken Philošophie. D. New York. O: Der Ursprung der griechischen Philošophie. J.: Early Greek Philosophy and the orient.: Kleine Schriften I. P. P. 1963. Studien zur Geschichte der Ersten Philošophie von den Anfangen bis Aristoteles. Monografije i studije Boeder. S.: Pour l'histoire de la Science Hellene. 3 2 4 2 2 3 36 37 . Dornseiff. Holscher. Gigon. L. Antike und alter Orient. 1971. A. 1968.: The Presocratics. Stokes. 1972. Mourelatos. Zeppi. 1935 ( New York. Pretisak: Darmstadt.: Der Sinn von Sein in der alteren griechischen Philošophie. R.: The Theology of the Early Greek Philosophers. Furley. Assen. Baltimore. L. H. 1972. Gigon. Basel. Ramnoux. P.: Essays in Ancient Greek Philosophy. West. Hildesheim.: Grund und Gegenwart als Frageziel der fruh-griechischen Philošophie. London.: Paideia I. 1962.: Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy. Wiesbaden. H. J. M. Gadamer. W. Lee. 1970 ( 1975). 1971.: Anfangliche Fragen. M.: Studi sulla filosofia presocratica.) Hussey.-G.: Les origines de la pensee grecque.: Nomos und Physis. 1974). 1962. 1933 ( 1954). Burkert. Stuttgart. 2 Sweeney. Firenze. C. F. 1970./Mourelatos. 2 sv. Den Haag. 1976. 1976. W. H. Holscher. H. III. C./Kustas.: Weisheit und Wissenschaft. E.: ha pensee grecaue et les origines de Vesprit scientifique. Berlin.: Studies in the Presocratic Philosophy. A bibliographical and philosophical study. O. Luria./Allen. Uhde. Heinemann. Berlin. Berlin. P.: Wege und Formen friihgriechischen Denkens. St. 1976). Albany. 1887. Munchen. L. Jaeger. Vernant. 1962. 1974. 1945 ( 1965).: Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. 1968). M. U. Oxford. 1973. Solmsen.: The Presocratics. Frankfurt am Main. U.

. kako bi joj se približili s a m o o n i koji su za to s p o s o b n i " . npr. „potrudivši se". Čini se izvjesnim i to d a j e sastavio j e d n u knjigu u prozi. Ž i v o t o p i s u D i o g e n a Laertija te u drugih j o š manje p o u z d a n i h doksografa nije vrijedno uzimati ozbiljno. L. 39 . 12). Od m n o š t v a a n e g d o t a kojima su potonje generacije nastojale pri­ kriti zbunjenost i zatečenost p o j a v o m H e r a k l i t o v o m s p o m e n i ­ m o ovdje s a m o o n u d a j e upitan j e d n o m zašto šuti o d g o v o r i o : „ d a biste vi brbljali" ( D . ΓΧ. kako dodaje Laertije „napisati je što nejasnije. koju je p o h r a n i o u h r a m boginje A r t e m i d e u rod­ n o m e gradu.Damir Barbarić Heraklit Život R o đ e n je u Efezu i p r e m a najvjerojatnijim svjedočanstvima zre­ lost je doživio k o n c e m šestoga stoljeća prije Krista.na fikciju n a v o d n o g filozofova života. b u d u ć i da se najveći dio t a m o ispripo­ vijedanoga osniva na p o z n o m iskrivljenju nerazumljenih stavaka njegova djela. o d r e k a o i u o p ć e se p o v u k a o iz sva­ ke političke djelatnosti. p r e n e s e n o m . na koje je kao p r i p a d n i k stare obitelji vi­ soke aristokracije i m a o pravo.djelomice o t v o r e n o m a l i c i o z n o . ta da se kraljevskih časti. N e k e od n a v o đ e n i h činjenica m o g u ipak biti istinite.

iz­ r e č e n i h u j e d n o j ili n e k o l i k o rečenica. ovdje bi se m e đ u t i m za način napredovanja m o r a l a ocrtati j e d n a spirala. d r u g u „ p o l i t i č k u " t e t r e ć u „teologijsku". S a m a je H e r a k l i t o v a mi­ sao p o s v e jedinstvena i n a š e m uobičajenom shvaćanju m e t o d e a r g u m e n t i r a n o g izvođenja po n u ž n o s t i strana i nimalo. napredujući od t o č k e do točke. n e g o ide naprijed uvećavajući i proširujući sebe s a m u . u p r a v o do savršenstva kompozicijski. n a v o d e ć i naslov i takvu podje­ lu oslanjaju na m*ko kasnije izdanje ili z b o r n i k izreka. m a d a se čine m n o g o uvjerljivijima tvrdnje (npr. stilski i ritmički dotjerana i j e d i n s t v e n o zasnovana. bijaše to sveta ozbiljnost. o s i m m o ž d a t o m nikad iscrpi- v o m b e z d a n o m s n a g o m j e z i k a j e d n a k o tako p o g o đ e n o g i inspiri­ r a n o g Eshila. ali i p o t o m za stoljeća i tisućljeća u z o r o m n a m e t n u o njegov bliski p r e t h o d n i k i učitelj Aristotel . " J a s n o je da o n o što je ovakvim n a č i n o m mišljeno i i z l o ž e n o zahtijeva j e d a n iz temelja drukčiji pristup pri čitanju i pri pokušajima ra­ zumijevanja no što je to onaj na koji s m o tisućljećima navikli. Danas se tek p o l a k o i p o s t u p n o u č i m o ponajprije tek zamijetiti. koji je m o r a o d o n e k l e slijediti stoičku r a z d i o b u filozofije. kako bijaše u to vrije­ me u o b i č a j e n o u takozvanoj „ g n o m s k o j p r o z i " . 1898. gdje se iz j e d n a k o g kruga njegova t e m e l j n o g uvida šire i p r o t e ž u kao neki uvijek novi k o n c e n t r i č n i krugovi. J e d n a k o je t a k o t e š k o prihvatiti Laertijevu tvrdnju da je knjiga bila razdijeljena u tri glavne „ r a s p r a v e " : p r v u . Nije nimalo č u d n o da je naprimjer v e ć Teofrast . stilistički i ritmički zatvo­ renih i t e k p r i m e t n u t i h j e d a n uz drugoga. n e g o ciklički.strukture njegova izričaja. „ k o z m o l o g i j u " . u č e m u Heraklitu zacijelo n i t k o u starijoj grčkoj p r o z i nije ravan. Od D e i c h g r a b e r a n a o v a m o u p o z n a t i s m o s i z u z e t n o m v a ž n o š ć u savršene ritmičke. str. Leipzig.o s v e m u " . p o s e ž e uvijek i z n o v a za istim pojmovima. sposob­ n i m za b e s k o n a č n e preinake: filozofima. Frankfurt am Main. Mansfeld i dr. Svaka takva kasnije uobičajena d i o b a filozofije n a r e c i m o „fiziku".Knjiga K a k o je u o p ć e m o g l a izgledati ta „ k n j i g a " Heraklitova. koji su u riječima gleda­ li vidljive odslike nevidljivih bitnosti. O č i t o se. sv.uvježban i naviknut misliti isključivo na onaj na­ čin koji je prije njega vlastitim n a p o r i m a mišljenja i filozofiranja teško izborio. 3 6 9 ) : „ O n se često p o ­ navlja. te zatim to objašnjavajući n a v o d n o m H e r a k l i t o v o m „ m e l a n h o l i j o m " . T a k o đ e r je i to j e d n a čvrsta forma u njega. ο t o m e postoje različita mišljenja istraživača. naziva ih Diels štoviše „ a f o r i z m i m a " . M i s a o ne ide od j e d n o g p r e d m e t a k drugo­ m e . m a k a r i nesvjesno. Diels je b i o uvjeren k a k o je riječ bila ustvari ο j e d n o j zbirci kratkih z a o k r u ž e n i h stavova.. S c h a d e w a l d t je j e d n o m d o b r o u p o z o r i o {Die Anfange der Philošophie bei den Griechen. 1978. što o n d a p o g o ­ t o v o vrijedi za niz drugih knjizi pripisivanih n a v o d n i h naslova. N a v o d D i o g e n a Laertija d a j e naslov knjige bio „ O naravi" (Περί φ ύ σ ε ω ς ) najvjerojatnije je kasnija projekcija. baš kao i sačuvani veći u l o m c i .) k a k o sva svojstva i značajke Heraklitova stila upu­ ćuju na to da je i cjelina i z v o r n o g a spisa m o r a l a biti. ili njegov izvor. B. K i r k da se Laertije." No nije riječ j e d i n o ο izrazu i jeziku. očigled­ no n e k o izlaganje ne diskurzivne vrste. 2 4 ) : „ S a ­ mo se p o v r š n o m prosuditelju m o ž e to [tj. d o k m i s a o dalje napreduje. 1. nije n i p o š t o slučajan. ili tek po­ negdje i p o m a l o dohvatljiva. a p o t o m i razumijevajući prisvojiti o n u u prvi čas ta­ k o t u đ u o s o b e n o s t Heraklitova m i s a o n o g postupka. kao što n a m j e Snell v e ć o d a v n o m j e r o d a v n o otvorio oči z a svu osobi­ t o s t H e r a k l i t o v e i z u z e t n e prisnosti s j e z i k o m i za pravo značenje o n i h u s a č u v a n i m f r a g m e n t i m a t a k o čestih i upadljivih „ i g a r a ri­ j e č i m a " i etimologijskih obrata. 40 41 . prigovorivši mu nedosljednost i n e p r e c i z n o s t izraza. D. J e d n o je način koji napreduje u nekoj pravoj crti. koji je j a m a č n o j o š u originalu imao u s v o m posjedu.d a k a k o u i z v o r n o m smislu o n o g a što je arhajskim G r c i m a bila m u z i k a . T a k o n a g l a š e n o od s a m o g Heraklita traženi i zahtijevani akustički o d n o s primanja i prihvaćanja logosa. D i o interpreta prihvatio je ovaj nazor. o p . „ e t i k u " . s l o b o d n o se m o ž e kazati m u z i č k e . orijentirajući p r e m a primjeru N i e t z s c h e o v u . „ t e o l o ­ giju" i slično p r o m a š u j e m e đ u t i m jedinstvenost cjelovitog filozofirajućeg nabačaja svojstvenog j e d n a k o Heraklitu k a o i baš s v i m „predsokratovcima". k a o r e c i m o u historičara. str. K a h n . „psihologiju". O p r a v d a n o pretpostavlja npr. Holscher. što ga sam u knjizi izlaže i iznosi. sklonost k igri riječi­ ma u Heraklita i drugih. V e ć je E d u a r d N o r d e n u svoje vrijeme m j e r o d a v n o u o č i o i lijepo formulirao bit t o g i takvog o d n o s a s p r a m riječi i j e z i k a {Die antike Kunstprosa. k a d su u rvanju o k o spoznaje polazili od riječi kao od objavljenih istina. spravljen vjerojatno u Aleksandriji.sadržaj H e r a k l i t o v a spisa.] pričiniti i z r a z o m n e k o g G r k u p r i r o đ e n o g hira da se u igri zabavlja sa svojim j e z i k o m . našao nezadovoljavajućim.

svaki na svoj način. u o n e koji su p r e d m e t o m svog istraživanja imali j e d i n o narav i n a r a v n o osjetilno jestvo. koju bi se i m a l o misliti k a o m r t v u . S druge će p a k stra­ ne Heraklita. K a o i drugdje u raspravi sa svojim prethodnicima. pa tako i Heraklitu. " P l a t o n o v o i Aristotelovo p f e t u m a č e n j e bacilo je.ne k a o neki takav koji b i s m o mu mogli zamjeriti.oslonjeni uvijek na čvrste i povijesno u k o č e n e matrice i pravila logičke. t a k o đ e r ni rimski. I o v o Aristotelovo „fiziologijsko-materijalističko" r e d u c i r a n o i j e d n o s t r a n o razumijevanje Heraklita n u ž n o je danas uzeti s naj­ v e ć o m r e z e r v o m i podvrći r a d i k a l n o m preispitivanju. Sabere li se i i m a na u m u sve d o s a d r e č e n o . kao j o š j e d a n od niza primjera sve proširenije svi­ jesti ο p o t r e b i takvoga preispitivanja (nav. Povijest interpretacije D a n a s se v e ć m o ž e smatrati u t v r đ e n i m da su j e d n a k o tako Platon kao i Aristotel. d o k je u o s t a l o m sadržaju Teofrast. p r e m d a očigledno posjedujući Heraklitovu knjigu i nemali broj puta iz nje citirajući. u njihovim o č i m a odlučujući stavak. kojim se j o š danas u p o r n o h o ć e sažeto izraziti n a v o d n o o n o b i t n o Heraklitova mišljenja. gdje igra takvu ulogu. o n i m što kasnije biva p r o z v a n o „ m a t e r i j o m " . za f o r m u . str. koja da ne dopušta stoga nikakvu spoznaju i u o p ć e nikakvo o d r e đ e n o mišljenje i is­ kaz. stoljeća. zapravo t e k j e d n a p r e d o d ž b a 18. str. ne nalazi se uistinu ni u j e d n o m od sačuvanih fragmenata Herakli­ tova djela. Platon je u pogledu Heraklita inzistirao takoreći samo na j e d n o m j e d i n o m : na n a v o d n o m n a u k u ο neprestanoj i nezaustavljivoj mi­ jeni svega što jest. sintaktičke i gramatičke m e t o d e . O b u h v a t no doksografsko djelo Aristotelova sljedbenika Teofrasta Nazori naravoslovaca . j o š j e d n o m i Schadewaldta. dj. prvim. n e g o je m n o g o kasniji. s u d b o n o s n u sjenu na sve daljnje čitanje. ali o č u v a n o f r a g m e n t a r n o u b r o j n i m ekscerptima i parafrazama . 4 3 0 ) : „ N e p o ­ stoji j o š pojam materije u to vrijeme. pripisati bavljenje upravo takoreći naj­ primitivnijim v i d o m jestva. Uz svu m o ­ žebitnu pretjeranost formulacije. 1985. svima će njima. u s v a k o m slučaju nije grčki.tvarnim počelom svega bio držao vatru. žrtvo­ vali svu složenost i slojevitost njegovih uvida. danas se više ne da zanijekati ispravnost r e c i m o ovakve F i n k o v e tvrdnje (Grundfragen der antiken Philosophie. kao i svega t o m e pripadaju­ ćeg. zajedno s ostalim „ p r e d s o k r a t o v c i m a " . z b o g o s o b i t e važnosti t e m e . . koje nastaje po nužnosti. Aristotel pak sa svoje strane p r e u z i m a i ponavlja taj osnovni t o n P l a t o n o v a tumačenja i kritike. v e ć materije za nešto. j e d v a na 'tvar'. p r e s u d n a za cjelokup­ nu daljnju povijest filozofije i d u h a u o p ć e . kako on u knjizi G a m m a Metafizike vidi i naziva o n o što je kasnije dobilo i m e n a „ n a č e l a istovjetnosti" i „neprotuslovljenja". W u r z b u r g . p r e m a Aristotelu.. razumijevanje i izlaganje Heraklita. W u r z b u r g .u p o g l e d u Heraklita zadr­ žalo se u p o t p u n o s t i na tragu učiteljevu. P l a t o n u je i u o v o m slučaju v a ž n o prije svega filozofijski se suočiti s povijesnim usljedc i m a Heraklitova filozofiranja. pristupajući njegovu dje­ lu očito selektivno i birajući o n o što se m o ž e kako-tako svrstati u rubriku „ v a t r a kao tvarno p o č e l o " . g o t o v o bi se nepretjer a n o m m o g l a nazvati zaoštrena tvrdnja V o l l k m a n n . n a š a o s a m o n e d o r e č e n o s t i p o l u d o r e č e n o s t (ημιτελές). str. ipak. " N a v e d i m o ovdje. H e ­ raklit je tako. koji je sam se­ be u p o r n o legitimirao n a v o d n i m nasljedovanjem Heraklita. već je interpretativna formulacija Platonova. to je tek hyle Aristotela.S c h l u c k a {Die Philosophie der Vorsokratiker. 175): „ A r i s t o t e l o v a inter­ pretacija Hćraklita pokazuje n a m se dakle kao promašaj r a z u m i ­ jevanja. k a k o i jest za očekivati kad je riječ ο takva dva mislioca. k a k o s m o v e ć rekli. v e ć kao nerazumijevanje. 9 7 ) da „se H e r a k l i t o v o djelo v e ć z a s a m o g v r e m e n a G r k a čini k a o d a j e u svojoj vlastitoj istini ostalo s k r i v e n i m " te da su se „ š t o v i š e nje- 42 43 . bolje r e č e n o svega što biva. Ovdje ne s m i j e m o j o š na to misliti. što ovdje k o n k r e t n o znači s njemu s u v r e m e n i m radikalnim sofističkim relativizmom. j e d n o s t r a n o svrstati u „ f i z i o l o g e " . N e m a materije ο sebi. Štoviše. naime o n i m što sam naziva „ p o d l o ­ g o m " i „ t v a r i " . 1992. k o j o m Heraklit n a v o d n o „ništa nije j a s n o i z l o ž i o " ( σ α φ ώ ς δ έ ο υ δ έ ν εκτίθεται). koja s njom m o ž e n e š t o izgraditi. T a m o je pak sve bilo ž i v o . Z n a k o v i t obrat koji je misao dobila u naše vrijeme. reducirali ih na svaki put jedan. Čuveni stav „ s v e t e č e " ( π ά ν τ α ρεΐ). u z m e li se m e ­ tafizička ihterpretacija stvarovitosti (Dingheit) k a o i s h o d i š n a o s n o v a . a i o n a je uvijek tek kofelativan pojam za formu. nalazeći o n d a u Heraklitu što­ više začetnika o n o g relativizma koji u g r o ž a v a te u pitanje stavlja čak i s a m o o n o „ p r v o i najpostojanije p o č e l o " . potekla iŽ francuske p r i r o d o s l o v n e znanosti. te u b i t n o m e ostali zatvoreni za j e d n o k r a t n u svojstvenost njegova mišljenja.i s a m o izgubljeno.

g o v e riječi upotrebljavale kao zrcalo u k o j e m se ogledavalo vlasti­ te misli". uz ostalo i onaj ranije citirani životopis u D i o g e n a Laertija. te da je dalje u povijest m o r a l o biti p r e d a n o u j e d n o j z n a t n o „ s t o i c i z i r a n o j " verziji. T a k o su o s o b i t o stoici . prije svih K l e m e n t a Aleksandrijs k o g i Hipolita.danas m o ž e smatrati ipak n e d o s t a t n o m i p o t r e b i t o m ozbiljne revizije. j a s n o je da je i s a m o H e r a k l i t o v o mišljenje u t o m p r o c e s u m o r a l o doživjeti d o d a t n o pretumačenje. I p r e m d a filozofij­ ski rang Hegelovih izvođenja na toj osnovi shvaćene „ H e r a k l i t o v e dijalektike" naprosto nije m o g u ć e zanijekati. nadasve utjecajnom H e g e l o v o m (i S c h l e i e r m a c h e r o v o m ) interpretacijom. m e đ u t i m . O s o b i t o je ovaj drugi Heraklita bez pretjeranih skrupula sagledavao i t u m a č i o isključivo unutar unaprijed za­ d a n o g t e m a t s k o g o b z o r a u kojem je Heraklit trebao biti proka­ z a n kao o s n o v n i izvor kršćanskih hereza. t e š k o je odoljeti iskušenju da se s J u l o m K e r s c h e n s t e i n e r (Kosmos. T r e ć e b i t n o povijesno pretumačenje. str. xi) čitamo: „ O v a je knjiga pisana na podlozi prepostavke da valjana interpretacija Heraklita m o ž e biti postignuta samo p e d a n t n i m ispitivanjem svakoga fragmenta. koji ga u v o d e u r a z r a č u n i z m e đ u kršćanstva i helenstva". nove filozofijski poticajne uvide u ono svojstveno i vlastito Heraklitove filozofije. ipak je t e k osloba­ đanje od te velebno n a m e t n u t e sheme . str. M u n c h e n . pa i s a m o g navođenja H e r a k l i t a od strane Plutarha i Numenija. k a o i s n a ž n o neoplatonički ori­ j e n t i r a n e s h e m e razumijevanja.v e ć njihov r o d o n a č e l n i k Z e n o n u r a n o m t r e ć e m stoljeću prije Krista te z a t i m o s o b i t o Kleant. Plutarh i K l e m e n t Aleksandrijski). poglavito u uskoj uzajamnoj suradnji filozofijskoj refleksiji sklonih klasičnih filologa s j e d n e . s Bywater o v i m te o s o b i t o D i e l s o v i m izdanjem Heraklitovih fragmenata. Heraclitus. filozofijsko razumijevanje i tumačenje H e ­ raklita p o n o v o je p o č e t k o m prošloga stoljeća. T a k o naprimjer već u prvim r e č e n i c a m a uvoda u o p s e ž n u i temeljito pisanu knjigu. zapalo je Heraklitovu filozo­ fiju u djelima crkvenih otaca. 1 44 45 .ne poričući joj g o l e m e ishodišne zasluge . o d l u č n o p o ­ stavljeno na staru i povijesno ishodišnu poziciju Platona i Aristo­ tela. 113) g o v o r i ο „povijesti pretumačenja H e r a k l i t o v e filozofije. The Cosmic Fragments. pre­ tisak s korekcijama 2 1962/.koja za svo­ j i m f o r m a m a p o s e ž e u formi p o n u đ e n o j u Teofrasta . s druge strane. T e k je k o n c e m p r o š l o g i p o č e t k o m o v o g a stoljeća. gotovo sva kasnija usputna spominjanja Heraklitovih stavova i navođenja njegovih vlastitih riječi. p o l o ž e n dostatan temelj daljnjem filološkom poslu o k o pročišća- vanja p o d Heraklitovim i m e n o m p r e d a n o g a teksta t e o k o p o m o ­ gućnosti što sigurnije i što općenitije usuglašene p r o s u d b e toga što bi imalo k o n a č n o važiti kao autentično u njemu. Pridodaju li se t o m e j o š navodi Heraklita koje n a l a z i m o u Seksta E m p i r i k a i koji su p o ­ sve o č i t o u velikoj mjeri j e d n o z n a č n o inspirirani racionalističkom spoznajno-teorijskom s t o i č k o m p r o b l e m a t i k o m .donijelo. a ne direktan citat. Kirk. n a k o n r e č e n o g platonsko-peripatetičkog i p o t o m stoičkog.te k o n a č n o k c r k v e n i m o č i m a . P o d ' f r a g m e n t o m ' se misli autentičan navod autorovih vlastitih riječi. Na t o m je polju tijekom o v o g a stoljeća napravljeno već toliko da se Dielsova redakcija . a ranije v e ć i s a m o g Plotina. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern. D o d u š e s a m a originalna Heraklito­ va knjiga j o š je srazmjerno d u g o ostala d o s t u p n o m ( o s n o v a n o se t a k o pretpostavlja da su je mogli posjedovati j o š i npr. izlaganja. Cambridge.kojoj se nije uspio othr­ vati r e c i m o ni Friedrich Nietzsche. te koju u osnovi ipak j o š uvijek slijedi i uvijek instruktivni i zaslužni Eduard Zeller . te se Teofrastov referat m o g a o uspore­ đivati s o r i g i n a l o m i crpsti iz njega samog. R e l e v a n t n o istraživanje i tumačenje Heraklita kreće se. svakako Heraklitu najsrodniji od novijih mislilaca E u r o p e . koju se za danas relevantni filozofijski dijalog s H e r a k l i t o m m o ž e smatrati n a p r o s t o n e z a o b i l a z n o m ( G . te onih historičara filozofije i filozofa samih koji znaju i priznaju značenje i g o l e m u važnost slova i teksta u svojem i s v a k o m filo­ zofijskom poslu. koja od Peripata vodi k Stoi . koju o n d a nak­ n a d n o nastoje učitati u Heraklita." S druge strane. Heraklit je dakle j e d n o z n a č n o i k o n z e k v e n t n o shvaćen po­ glavito kao filozof bivanja. Na t a k o sačinjenom Teofrastovu referatu počivaju. kao i u o p ć e cjelokupno istraživanje sve „filozofije do Sokrata". počevši n e k a k o s tridesetim g o d i n a m a našega stoljeća. do da­ nas stalno dalje na t o m istom putu. 6 1 9 8 6 / 1 1954. Ne m o ž e biti sumnje da je b a r e m nekolicina 'fragmenata' n o r m a l n o pripisivanih Heraklitu i uključenih u sekciju Β Dielsovih Fragmenata predsokratovaca parafraza. S. u p o t p u n o j i isključivoj opreci spram P a r m e n i d a kao n a v o d n o g filozofa bića i bitka. koji je sastavio opsežan k o m e n t a r Heraklita . S d r u g e strane. 1962.i n t e n z i v n o studirali njegovo djelo i velikim dijelom p o d njegovim utjecajem gradili vlastiti sustav filozofije. te im nisam pridao status pravih fragmenata.

pače „ p r o p o r c i o n a l i t e t " . „ R i j e č " j e d n a k o tako nije.takvo značenje riječ je zadobila t e k n a k o n njega. m o ž d a i prije n e g o u logosu. štoviše „svjetskog z a k o n a " . vječno važeća i na taj način „istinita" teza. P o t e š k o ć e počinju. . „ r a z m j e r " i „ p r o p o r c i j a " : . Sto je dakle logos m o r a l o bi se iznaći ponajprije promišljajući.objedinjujućim" ( ξ υ ν ό ν ) . ο njegovoj „spoznajnoj teori­ ji". jednom rječju izraziti sva o n a različita. te uz njih i druga. O v o m ć e m o se z g o d o m zadržati tek na t o m e da u najkraćim c r t a m a n a v e d e m o i n a z n a č i m o o n o što se uvjetno m o ž e nazvati glavnim stavovima Heraklitova nauka. v e ć pri prvim pokušajima da se pobliže i određenije odredi što je u o p ć e to što on tako naziva. „ r a z u m " . d u g o i uvijek iznova razabire smisao samih Heraklitovih riječi. „razmjer". „ M i s a o " i sve slično t o m e o p e t nije. v e ć se i s a m a njegova bit i narav očituje tek kao aspekt o n o g a što Heraklit z o v e „ o p ć i m " . A) Logos m a d a očito srodna. ali j e d n a k o tako i „ m i s a o " i „ n a m i s a o . „ r a z b o r " . p o p u t Heraklita samog. rečenica i stavova. slojeva značenja. n a k o n svega do sada kazanog. pa z a t i m „ o s n o v e " i „ t e m e l j a " svijeta. No k a k o o n d a . T o „ o p ć e " s e o n d a dakako nikako n e m o ž e i ne smije razumijevati po m o d e l u kasnijeg logički objedinjujućeg općeg. spor i dilema. d a k a k o uvijek u cjelini svih fragmenata. Die Vorsokratiker. o d n o s e ć i ih samo i isključivo j e d n e na druge te time i prvenstveno s a m o time dohvaćajući njihov smisao. 1968) j e d n a k o govori ο Heraklitovu „ m o n i s t i č k o m p a n t e i z m u " . s a m o pak ostajući n e š t o od svih njih različito. Die Fragmente und Quellenberichte ubersetzt und eingeleitet (Stuttgart. U t o m se smjeru m o ž d a valjanom u p u t o m m o ž e smatrati stav da čak i logos sam nije o n o prvo i najviše u Hera­ klitovu mišljenju.logos. z n a k o v a i „ m i g o v a " . B) Odvojenost mudrog U o č e n o je već češće i to da. Z n a č i i „ s m i s a o " . to ostaje u g l a v n o m n e p r o z i r n i m . pri r a d o v i m a na izgradnji i razvijanju rane grčke m a t e m a t i k e . nikada pak osigurana. o n o j e d n o što objedinju­ je sva nabrojena značenja. U njemu se htjelo naći i značenje „ z a k o n a " . na­ znaka i aluzija. da dalje ne nabrajamo. Citati i razumijevati Heraklita znači prije svega ustrajati u m i s a o n o m n a p o r u da se. g o t o v o samo od sebe imalo pokazati da je svaki od tih n a v o d n i h „ s t a v o v a " u sebi prije svega i više od svega j e d n o pitanje. ο t o m e da on „ p o prvi put božanstvo shvaća kao 'apsolutno'".u tolikoj mjeri p r e p u n o unutrašnjih smislenih veza i odnosa. u p r a v o na toj jednoj riječi: . No Heraklit sam inzistira. očito naglašeno i s n a k a n o m . Sto je ipak o n d a na k o n c u sam taj logos? " Z a k o n " nije. dotle o v o „ m u d r o " u j e d n o m teško 46 47 .< Nauk Stoljećima u h o d a v a n e sheme kojima je bilo v o đ e n o razumijevanje Heraklita opiru se.čak i u o v a k o beskrajno razmrvljenom stanju u kojem n a m je do danas p r e d a n o . T e š k o da je i „ o d n o s " . O s o b i t o n e nekakav „svjetski z a k o n " . imenujući ga u p r a v o vlastitim g r č k i m i z r a z o m ν ό μ ο ς . ta v e ć u p r v o m frag­ m e n t u logos je j a s n o razlikovan u p r a v o od „ r i j e č i " ( έ π έ ω ν ) . „etici". u njegovoj razlici spram „ p o j e d i n a č n o g " . I d o k je logos o č i g l e d n o n e k a k o najtješnje v e z a n uz uvid i spoznaju da Je sve j e d n o " . „ o d n o s " . kako to u o s t a l o m u povijesti i jest pravilo. T e š k o da je i j e d n o d r u g o djelo iz povijesti filozofije kao upravo njegovo .. „ u m " i sve slično. i to t a k o da ih kao jedinstveni izvor iz sebe otpušta. „materijalističkome načinu mišljenja" i svemu sličnom. T a k o nikakvim osobitim i z u z e t k o m nije napri­ mjer W i l h e l m Capelle. obrata i m e đ u s o b n i h upućivanja. no lo­ gos o č i t o od t o g a razlikuje. nitko se j o š nije odvažio inzistirati na t o m e da bi se u bilo kojem j e z i k u m o g l o . sva­ koj naglijoj korjenitoj preinaci. čvrsto se držeći poznatih i naviklih s h e m a tumačenja. Herakli­ tova filozofija kulminira u o n o m e što sam naziva „ m u d r i m " ( τ ό σ ο φ ό ν ) . bez olakšavajućeg oslonca na ovakve i slične takozvane „ i s t i n e " povijesti filozofije. j e r Heraklit u j e d n o m fragmentu n a g l a š e n o g o ­ vori ο „ z a k o n u " . Prije svega. značenja koja za njega u sebi sabire logos.p r o r a č u n " . v e ć j e s a m a takva primisao u n u t a r interpretacije Heraklita o p a s n o bliska s p o m e n u ­ t i m stoičkim iskrivljenjima. kad j o š i u č e t v r t o m izdanju svoje inače lijepe knjige. ο kojima sam govori u jed­ n o m od fragmenata. Ta riječ svakako znači i „ g o v o r " i „ r i j e č " i „ r a z l o g " i „izlaganje". U g l a v n o m je p r i h v a ć e n o da je središnja i ključna riječ i „ s t v a r " cjelokupne Heraklitove filozofije logos. a u Heraklita s a m o g to je značenje p o k r i v e n o p r v e n s t v e n o i z r a z o m „ m j e r a " ( μ έ τ ρ ο ν ) . iz j e d n o s t a v n o g razloga što Heraklit ne štedi na svojstvenim izra­ z i m a za „mišljenje". pisane s iskrenim entuzijazmom z d r u ž e n i m sa za­ v i d n o m u č e n o š ć u . P r i t o m bi se. m e đ u ­ tim. „ z a j e d n i č k i m " .

baš na t o m p r e s u d n o m mjestu u nj ucrtava­ j u ć i vlastitu m i s a o „ p o d r u č j a " . Sve je ipak na t o m e da se shvati kako su to suprotnosti j e d n o . ο njihovu jedinstvu. v e ć P l a t o n o v u „ h o r i z m u " . supstanciji i akcidencijama n u ž a n je usljedak o v a k v o g p r o t u m a č e n j a bivanja i mijene te ostaje ležati.u p o r n o i p o d svaku cijenu inzistirajući na vlastitom i s h o d i š n o m uvjerenju ο istovjetnosti logosa i o n o g JSOphon u Heraklita . o b r n u t o razmjernim svakom. pa bilo to osviješte­ no ili ne. C) Vatra N e z a v i s n o od tih i sličnih pitanja. istovjetnosti i s v e m u t o m e sličnom. inte­ l e k t u a l n o g poštenja sadrži j o š i u takvim d o d u š e nasilnim.p r o t u m a č i v o m fragmentu biva n a z v a n o „ o d v o j e n i m o d svega". „ l o g i č k i m " i „ i d e a l n i m " .bivajući u cjelini i posve o n i m drugim. str. razlike. ili p a k s a m o bhskost. ma i najoskudnij e m pokušaju obrazloženja. protivnosti i blizine m o r a m o respektirati iznad svega ostalog. o n o m u d r o . D) Suprotnosti O s n o v o m Heraklitove filozofije smatra se o d a v n o n a u k koji se pokušava a n a k r o n o označiti i m e n o m p o t e k l i m iz kasnosrednjovjekovne n e o p l a t o n i č k e spekulacije Nikole Kuzanskog. koje pak u promjeni ostaje. Protiv­ nosti se ne mijenjaju. Frankfurt am M a i n . štoviše m o ž d a čak na neki n e o d r e đ e n i način i istovjetne j e d n a drugoj: . No u Heraklita n e m a ni riječi ni ο č e m u t a k v o m . prije svega Heraklitova vatra nije u o p ć e j e d a n od „ e l e m e n a t a " . ako ne i n e m o g u ć e prihvatiti. i svijet. u razlici s p r a m ovakve s a m o z a d o v o l j n e pretencioznosti. N o .. ali iz istinske filozofske neprilike i besputice p o t e k l i m zahvatima. Tradicionalno i na svoj način veličanstveno objašnjenje je o n o Aristo­ telovo. n e č e g tvarnog. 1965. uviđajući p r e t h o d n o s p r a v o m da je „ s o p h o n . Sve što biva. O s i m toga. U Heraklitovim fragmentima sve izrijekom o d r e đ e n e sveze istovjetnosti. k a o što bi to bili npr. i uz to j o š . zatim „bljesak". ne prelaze u drugi lik i izgled. t o g J e d n o g koje se razmjenjuje sa svime". M . vatra je u tekstu izričito poistovjećena ne s logosom n e g o sa „ s v i j e t o m " : uređeni svijet ( κ ό σ μ ο ς ) nije d r u g o do „ v j e č n o živa vatra". pa o n d a i „ s u h o blistanje". Pa ipak. N e k i tu bliskost vide v e ć istovjetnošću. čini se b a r e m . k a o što bi to n a v o d n o i m a o biti logos. Uz to. Frankfurt am M a i n . tjelesnog i „ m a ­ terijalnog". Heraklit / G A 55/. i m e n o m „koincidencije suprotnosti". ali p r i t o m s a m o mijenja lik i izgled. a o n d a .] A n a k s a g o r i n a i zasebitka ( χ ω ρ ι σ μ ό ς ) ideje u P l a t o n a sve do a p s o l u t n o g d u h a u H e gela. ustvrđuje: „ O d t e o d r e d b e d u h o v n o g ( σ ο φ ό ν ) ide j e d n a linija p r e k o d u h a ( ν ο υ ς ) [. r e c i m o tako.svaka promjena je p r o m j e n a iz nečega u nešto. O n e „ s e prebacuju" . ili k a k o radije p r e v o d i m o : o n o d u h o v n o . p o s e ž u ć i p r i t o m za filološkim zahvatima koje je teško. prije svega k a k o shvatiti takvu istovjetnost. ako se n e ć e m o izgubiti u neod­ r e đ e n i m općenitostima. b e z m n o g o oklijevanja. N a u k ο tzv. v o d a ili zemlja: . j e d n a na drugu upućene. tjelesna tvar. ο t o m e autor ne b r i n e suviše. d o k drugi opreznije i tekstu primjerenije g o v o r e tek ο izvjesnoj bliskosti i analogiji. P r e l u d i r a li tu o n d a Heraklit. vatra u o p ć e i nije neka. str. sebi svojstvenim sa­ m o p o u z d a n j e m . j o š i u svem i s v a k o m g o v o r u ο koincidencijama suprot­ nosti.. O n e moraju umrijeti. dakle s a m o g t o g p r i m a r n o g e l e m e n t a i p r v o t n o g sastojnog p o č e l a „svijeta". i što li j o š ne.i taj izraz μεταβάλλειν m o r a se uzeti najstrože i krajnje d o s l o v n o . K o l i k o drukčije. kao u p o n e k i h tumača. j e d n o m od osiguranih istina istraživanja H e r a k l i t a smatra se najuža bliskost logosa s v a t r o m . biva iz suprotnosti i kroz suprotnosti. No p r o b l e m je o n d a .ta i oni sami nisu drugo do preina­ ke vatre. čak i Hegelovu „apsolutu"? T a k o npr. u dalekoj povijesnoj anti­ cipaciji. u kojima je. da bi oživje- 48 44 .pričinjajući nad d u h o m Heraklitova mišljenja n e s u z d r ž a n o nasilje. k a k o je mislio nemali broj inter­ preta. 3 0 ) . oslonjene na p o d l o g u ustrajavajuće tvari. Pravi i svojstveni vidovi vatre u Heraklita su ponajprije „ u ž a r e n i z r a k " i nešto po­ put „ e t e r a " . O d v o j e n o s t "(κεχωρισμένον) j e latinski a b s o l u t u m . a da bi o n a bila m o g u ć a . no o n e su u sebi ipak vezane j e d n a uz drugu. logos i vatra. usp. Walter Brocker (Die Geschichte der Philošophie vor Sokrates. ma i najfinija. izgledaju m u k o t r p n i pokuteji B r o c k e r o v a učitelja da u čitavome j e d n o m sa­ tu predavanja razriješi tu g o t o v o nerazrješivu p o t e š k o ć u . „ o k r u ž j a " ( G e g e n d . k o l i k o se filozofijske ozbiljnosti i. s n e č i m s a m o „ d u h o v n i m " . i b o g . m o r a u pod­ lozi j e d n o m e i d r u g o m e od onih koja se mijenjaju biti i nešto trete. 3 3 0 i d. p r i p a d n o duši pročišćenoj do mudrosti.).u t o m bi uvidu imala biti na­ v o d n o sva d u b o k o u m n a tajna Heraklitova. Heidegger. " N o kako o n d a misliti zajedno logos kao sve-jednost i „ o n o m u d r o " kao od­ vojenost od svega. načelno izrađeno u prvoj knjizi Fizike: . 1979. središnji t e r m i n H e r a k l i t o v e flozofije".

I frammenti e le testimonianze. 9). 1963. 1979. 1901. Cambridge/Mass. Fragments. Holscher. ona i nije n e k a k v a o d r e đ e n a i postojeća „supstancija": u m i r e i gasi se postavši v o d o m . 1877. str. Conche. Bibliografski I. Oxford. 1979. postaju tek njegovim mišljenjem t e m o m i svojinom grč­ k o g a duha. u njenoj po­ nositoj izolaciji" . K. Ο „subjektu" n e m a dakako riječi ne samo u Heraklita. L o g o s joj je takav da sebe s a m u u m n a ž a i iz sebe same raste.le k a o o n o drugo. kao što je pojava svega o n o g a što p o z n a m o i r a z u m i j e m o kao „svijest" i „samosvijest" u njih više n e g o sporna i upitna. 1 1965 ( 6 1976). Berlin. The Cosmic Fragments. J. Fragments. Ipak bi trebalo biti znatno oprezniji pri svim takvim karakterizacijama.. 1972. ne­ go u o p ć e u Grka. 1945. str. Heidelberg. S. najmodernijim p r o z n i m a u t o r o m antike". postavivši čovjeka u središte svog razmatranja i time gotovo pripremajući kasniju p r i m a r n o antropologijsku orijentaciju kako sofista t a k o . Firenze.: Heraklit. Testimonianze e imitazioni. Klasse. 1986.. Frankfurt am Main. K. R. pali i raste isparavanjima vlage. Janniere. Pariš. An edition of the fragments with translation and commentarv.: Eraclito. 1963). Kahn. Nr./Taran.da se p o s l u ž i m o riječima kojima Guthrie za­ ključuje poticajan prikaz Heraklita u svojoj historiji grčke filozo­ fije. M. L. Mondolfo. 1970. 1979. I. Ljudska svijest i samosvijest. I. Izdanja (kronološkim slijedom) Bywater. 1869. J. Wiesbaden.: Die heraklitischen Briefe. Fragmente griechisch u?id deutsch. O. Berlin.: Heracliti Ephesii reliquiae. Taj njihov „ p r e b a č a j " nije kontinuiran i postupan. Gigon.: Heraclitus. 50 51 . dodatak E) Duša Heraklit je.: Der Logos bei Heraklit. H. Brecht. Texte etabli. (Editio maior). na koju se j e d n i m dijelom oslanja. to m o ž e m o ostaviti pitanjem. Heidegger. M.: Heraklit (GA 55)./Wismann. F. 1952. Literatura (abecednim slijedom) 1) U svijetu Bernavs. Pariš. bez i najmanjeg pokušaja interpretacije . G. Mazzantini. 1954 ( 2 1962) Snell. Firen­ ze. Raccolta dei frammenti. Frankfurt am Main.: Heraclitus. H. izvršio presudan obrat unutar jonske tradicije najranijeg filozofiranja. 1977. C: Eraclito. traduit. R.: Untersuchungen zu Heraklit. Leipzig. Moraju se ugasiti. 1972. M o ž e li onda t o m e što smo ovdje . Torino. Ch.: Herakleitos von Ephesos. Bollack.: Heraklit. Sokrata. 1935. 1962. J. 1949). Greek Text with a Short Commentarj. M.: Heraklit. Pariš. Ein Versuch iiber den Ursprung der Philosophie. Cambridge. štoviše u o p ć e sam pojam psihologije. Heidegger. tvrdi se. već je prije svega nešto kozmičko.udarac munje i šibanje b o ž a n s k o g a bića prava su sli­ ka t o g i takvog „prebačaja". Jg. Svaki daljnji g o v o r ο njemu m o r a o bi počivati na vlasti­ toj p r o v e d e n o j interpretaciji. Walzer. l 2 Diels. A History of Greek Philosophy. 1939 (preti­ sak: Hildesheim.: Heraclite. j e d n o j od svakako boljih novijih te vrste (W. Α. Kirk. S „psihologijom" stoji slično: duša u Heraklita očito nije sa­ mo čovjeku pripadna. Seminar Wintersemester 1966/1967. U.: Eraclito. M. Vol. Marcovich. presentes et traduits. Deichgraber. 1977 Λ1962/. 2 II.. Uz to. kao što se opet rađa. commente. u o d r e đ e n o m smislu. Munster/Koln. u: Varia Variorum. Mansfeld.: The Art and Thought of Heraclitus. 69-81. v e ć bljeskovit: . Guthrie. Festgabe fiir Karl Reinhardt. Geistes. H. " O v d e m o ž e m o napustiti tu zapanjujuću figuru. da bi d o d i r o m bile upaljene kao drugo.tek sumarno referirajući i para­ frazirajući. Diels ga je čak j e d n o m bio nazvao . Merida. E.ocrtali kao „ d u š u " kako je vidi sam Heraklit. Fragmenten. B. Munchen.: Heraclite ou la separation. 1909. k a o što je o p e t i tako b e z d a n o d u b o k da se njeni ishodi i „ g r a n i c e " ne m o g u iznaći niti ako se baš svim p u t o v i m a p r o đ e ./Fink. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Cambridge. doista biti pripisana „ m o d e r n o s t " i „subjektivnost" te blizina o n o m e što o d a v n o njegujemo k a o psihologiju svake orijentacije i provenijencije.und Soziahviss. 1967.: Heraclitus. Amsterdam.najsubjektivnijim i. introduzione e commento. Testo e traduzione. C. 1936 ( Wuppertal. Heraclite.: Rhvthmische Elemente im Logos des Heraklit. 4 8 6 ) . J.

Berlin. Hidesheim/New York. Svjedočanstva i fragmenti. C: Heraclite ou l'homme entre les choses et les mots. 2 sv. 1858.: Die Sprache Heraklits. str. Bd. Princeton. str. 87-138: „Heraklit"). Cipra. str. 1951. Ε. 1961. Abt. Verdenius. Reinhardt. K. N.: Vermachtnis der Antike. B. J".: Heraklits Lehre vom Feuer. Ε. B. III. B. Phronesis 11 (1966). Majnarić.: Logos i dijalektika.: Heraklit. von Ephesos. K. 1839). Zagreb.: Der Logosbegriff bei Heraklit und Parmenides I.) 2) U Hrvatskoj (uz prikaze u standardnim historijama filozofije) Bošnjak.: Herakleitos der dunkle. Wheelwright. Snell. Despot.: Heraklit-Bibliographie. 1971. Darmstadt. Lassale. Hermes 61 (1926). Ph. 81-98.: Filozofski dnevnik 11978-19821 (str. u: Isto. Schleiermacher. str. 353-381. Čakovec.: „Heraclitea". W. 41 i d. u: R. Ramnoux. 2 2 HERAKLIT Fragmenti djela 52 .Kurz.: Interpretationen zu den Logos-Fragmenten Heraklits (Spudasmata 17). Gottingen. F. 1968. N. u: Samtliche Werke. M. Reinhardt. 1971. Zagreb. Roussos. K. He­ raklit"). Pariš. 59-73: „Bitak i bivanje. 1-146. 72 i d. 2 (Berlin. F.: Metamorfoze metafizike (str. 1982. 1964. 1959.: Heraclitus. str. 1962. 1978.: Die Philošophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. Zagreb. ( 2 New York.

str. uz oznaku D. i koji nam se čini najboljim medu mnogim varirajućim i od Dielsa odstupajućim redoslijedima u glavnim dosadašnjim izdanjima (Bywater. osim na dva mjesta: 1) U fragmentu pod brojem 9 (D18) ispravljen je prijevod dodavanjem negacije „ne". 2) U fragmentu 99 (D20) veznik .Fragmenti Heraklitova djela Preveo Milivoj Sironić Napomena (Damir Barbarić): Hrvatski tekst Heraklitovih fragmenata u prijevodu Milivoja Sironića preuzet je iz hrvatskog prijevoda Dielsova djela Die Fragmente der Vorsokratiker. Walzer. Broj fragmenta u Dielsovu izdanju naveden je uvijek na po­ četku teksta fragmenta u zagradi. u svom izdanju uspostavio Charles H. Tekst prijevoda prenesen je bez izmjena. ili pak ispuštanjem pri tiskanju. držeći se srodnosti sadržaja. koje ima Diels jednako kao i svi drugi izdavači. Pogreška je nastala vjerojatno previdom. Kahn (The Art and Thought of Heraclitus. prema μή originala. Dielsova odluka da fragmente skupljene iz najrazličitijih doksografskih izvora . Na kraju je dodirna i konkordancija. 1983.a" izmijenjen je u . Predsokratovci.ne uspijevajući pronaći nikakva kriterija' za njihov smislen i donekle sustavan raspored . pod brojem 6. Zagreb. fragment 72 u Dielsovoj numeraciji. An edition of the fragments with translation and commentarv). Fragmente smo stoga ovdje donijeli u redoslijedu kakav je. 149-160. 55 ..donese prema abecednom redoslijedu auto­ ra iz kojih crpi navod fragmenta naprosto je neprihvatljiva hiperkritička filološka kapitulacija i nije nimalo neopravdano kad je naprimjer Kahn naziva jednom „apparentlv irrational procedure".i".. Također je dodan. I svezak. u izdanju Walthera Kranza: Hermann Diels. Fragmenti. koji je vjerojatno pogreškom u izvorniku ostao nepreveden. prema kojoj se lako može svaki fragment u Dielsovoj nu­ meraciji pronaći u našoj ediciji. prema τ' originala. Marcovich).

D r u g i m ljudima ostaje n e p o z n a t o što b u d n i čine kao što zaboravljaju o n o što u snu čine. 25. ( D 1 0 5 ) H o m e r j e b i o astrolog. ( D 1 2 3 ) Priroda voli sakrivati se. ( D 7 1 ) . ali u sebi misle (da ih znaju). No iako je logos zajed­ nički. 15. ( D 1 0 6 ) Priroda svakog dana j e j e d n a . ( D 5 5 ) Ja dajem p r e d n o s t o n o m e što se m o ž e vidjeti. stvorio je svoju m u d r o s t : m n o g o z n a n j e . 23. 6. ( D 7 2 ) Od o n o g a s č i m e najviše n e p r e s t a n o saobraćaju. 11.. ( D 1 0 7 ) Oči i uši su loši svjedoci ljudima ako imaju barbarske duše. ( D 8 9 ) B u d n i imaju j e d a n i zajednički svijet. ipak v e ć i n a živi kao da i m a vlastitu m o ć rasuđivanja. ( D 3 5 ) Ljudi filozofi moraju biti znalci v e o m a m n o g i h stvari. ( D 7 4 ) Ne treba postupati kao djeca roditelja. koji su se trijebili od ušiju. 19. " 24.. ( D 1 9 ) Ne znaju slušati ni govoriti. zlo umijeće. 4. 9. ( D 5 6 ) Ljudi se p o s v e varaju u spoznavanju vidljivih stvari j e d n a k o kao H o m e r koji je b i o mudriji od svih H e l e n a . ( D 4 7 ) Ne s u d i m o nepromišljeno ο najvećim stvarima! 14. M n e z a r h o v sin. ne razumiju ih niti ih znaju kad ih nauče. 1965 ( 1976). ali m a l o nađu. 2. Munchen. ( D l ) Taj logos. 8. 16. koji nije p o z n a v a o dan i n o ć . ( D 1 2 9 ) Pitagora. to s m o ostavili. Posvjedočuje im to poslovica: „ I a k o su prisutni. Fragmente. 12. rekavši: „ Š t o s m o vidjeli i uhvatili. 26. ( D 3 8 ) Tales je prvi istražio zvijezde. ( D 2 ) Stoga treba slijediti zajedničko. ( D 1 7 ) M n o g i naime. 56 57 . ( D 5 7 ) Učitelj velikog m n o š t v a je H e z i o d . ( D 1 8 ) A k o se n e t k o ne nada. To je n a i m e j e d n o . 20. 13. p o š t o si je izabrao te spise. n e r a z u m n i nalikuju gluhima. " 3. ( D 2 2 ) Oni koji traže zlato m n o g o zemlje raskopaju. koji postoji uvijek. to im se čini stranim. slični su neiskusnima iako se okušavaju u takvim riječima i djelima k a k o ih ja objašnja­ v a m razlučujući svako p r e m a njegovoj prirodi i t u m a č e ć i ka­ ko stvar stoji. a što n i s m o niti vidjeli niti uhvatili. o n o g a . od t o g a se o k r e ć u i udaljuju.Također smo iz hrvatskog prijevoda fragmenata preuzeli samo one riječi za koje se može s određenom izvjesnošću pretpostaviti da su auten­ tične Heraklitove. to n o s i m o . 7. 10. Njega n a i m e prevariše dječaci. 17. čuti i spoznati. 18. Pri prosudbi i izboru oslanjali smo se ponajprije na Snellovu redakciju teksta: Heraklit. ( D 4 0 ) M n o g o z n a n j e ne uči r a z u m u jer bi naučilo H e z i o d a i Pitagoru i nadalje K s e n o f a n a i Hekateja. ( D 3 4 ) Iako su čuli. 22. n e ć e naći n e n a d a n o j e r se o n o ne m o ž e p r o n a ć i i nije pristupačno. koji zaboravlja k a m o v o d i put. 5. 2 1 . Misle da najviše zna o n . Griechisch und deutsch. koliki se na takve stvari namjere. ne razumiju ljudi niti prije n e g o što ο njemu čuju niti n a k o n što su čuli. ( D I O l a ) Oči su točniji svjedoci n e g o uši. od svih se ljudi najviše po­ zabavio istraživanjem i. I ma da se sve zbiva po t o m l o g o s u ( z a k o n u ) . i o n o na što s v a k o d n e v n o nailaze. 6 Herausgegeben von Bruno Snell. (42) H o m e r zaslužuje da se iz natjecanja izbacuje i šiba i A r h i l o h na isti način. ( D 7 3 ) Ne treba raditi i govoriti kao oni koji spavaju. 1. ipak su o d s u t n i .

Ovaj je naime toliko m o ć a n koliko h o ć e i dovoljan je svima i nadmašuje (sve). i približava se i udaljuje se. nije u č i n i o ni­ j e d a n od b o g o v a niti od ljudi. ( D 3 1 A ) P r o m j e n e vatre: najprije m o r e . ( D 1 0 8 ) Od kolikih sam č u o učenja (logose). 4 1 . 52. 37. ( D 3 0 ) Ovaj k o z m o s (red svijeta). ( D 1 2 ) O n i m a koji u iste rijeke ulaze druge i d r u g e v o d e pri­ tječu. nekićeno i b e z dražesti b o g o m opčinjena prodire glasom kroz tisuće godina. ( D 5 0 ) A k o poslušate n e m e n e . 4 2 . ( D 3 1 B ) Zemlja k a o m o r e se razlijeva i odmjeruje se p r e m a i s t o m logosu ( z a k o n u ) kakav bijaše prije n e g o p o s t a d e z e m ­ ljom. 44. treba da se pokazuju j a k i m a u o n o m e što je svima zajedničko baš kao država u z a k o n u i m n o g o j a č i m a . 48. v o d a živi od smrti zraka. 39. koja sve d o n o s e . 40. ( D 1 2 0 ) G r a n i c e z o r e i večeri su Veliki Medvjed i n a s u p r o t V e l i k o m Medvjedu granica v e d r o g Zeusa. ( D 9 1 ) Raspršuje se i o p e t skuplja. m u d r o j e prizna­ vati da je sve j e d n o . a m u d r o s t je isti­ nu govoriti i raditi p r e m a prirodi slušajući j e . 43. 49. j e r sve ljudske zakone hrani j e d a n božanski. ( D 6 ) S u n c e je svaki dan n o v o . ( D l 14) O n i koji s r a z u m o m govore. ( D 1 1 3 ) R a z u m j e svima zajednički. t o p l o se hladi. a i duše se iz vlage isparuju ( ? ) . zrak živi od smrti vatre. 30. ( D 1 0 1 ) Ja sam istražio s a m o g a sebe. ( D 9 2 ) Sibila govoreći u z b u đ e n i m ustima nenasmijano. ( D 9 9 ) Da n e m a sunca. n e g o logos. ( D 8 4 b ) N a p o r je trpjeti iste i pokoravati im se. 35. p o m o ć n i c e Pravde. ( D 4 5 ) G r a n i c e duše nećeš u h o d u naći makar pregazio svaki put: tako d u b o k logos ima. 28. 59 58 . 38. 33. v l a ž n o se suši. ( D 9 4 ) Helije n e ć e prekoračiti svoje mjere. ( D 1 1 2 ) R a z b o r i t o misliti je najveća vrlina. a zemlja (od smrti) v o d e . 31. ( D 8 1 ) Pitagora v o đ a lažljivaca. 51. ( D 9 3 ) G o s p o d a r . suho se ovlažuje. 36. 34. ( D 7 6 ) V a t r a živi od smrti zemlje. čije je proročište u Delfima. bila bi n o ć što se ostalih zvijezda tiče. 45. koja se po mjerama (periodički) pali i po mjerama gasi. 50. 47.27. nijedan nije do­ šao do t o g a da bi spoznavao da je m u d r o s t od svega odvo­ jena. ( D l 16) S v i m ljudima d a n o je da spoznaju sami sebe i da bu­ du r a z u m n i . a od m o r a p o l o v i n a zemlja. a druga p o l o v i n a užareni zrak. inače će ga pro­ naći Erinije. ( D 9 0 ) Sve je zamjena za vatru i vatra za sve b a š k a o r o b a za zlato i zlato za robu. 53. isti za sve. n e g o bijaše uvijek i jest i bit će vječno živa vatra. ( D 1 0 0 ) Godišnja doba. ( D 3 ) S u n c e je široko j e d n u ljudsku stopu. niti govori niti skriva n e g o nagovještava. 29. 46. ( D 1 2 6 ) H l a d n o se zagrijava. ( D 8 4 a ) Mijenjajući se o d m a r a se. 32.

( D 4 9 ) J e d a n j e z a m e n e k o l i k o deset tisuća ako j e najbolji. glad . 59. a učitelj im je svjetina j e r ne znaju da „ m n o g i su loši. ( D 5 9 ) Putanja ( h o d ) vijka u valjarici ravna i kriva j e d n a je i ista. inače n e k a b u d e najbolji drugdje i m e đ u dru­ gima. 5 8 . 8 1 . ( D 1 2 5 ) I miješano piće rastavlja se ako se ne m u ć k a . ( D 7 8 ) Ljudsko b i ć e n e m a m o ć spoznaje. 77. čija je glaso­ vitost v e ć a n e g o od ostalih ljudi. 64. i u m u d r o s t i i u ljepoti i u s v e m u o s t a l o m . 60 61 . 79. ( D 8 2 ) Najljepši m a j m u n r u ž a n je u poređenju s ljudskim ro­ dom. ( D 3 9 ) U Prijeni se r o d i o Bijant.sitost. ( D 3 7 ) Svinje se kupaju u kaljuži. 62 ( D 9 7 ) Psi laju na o n e koje ne poznaju. a ljudima nepitka i p o g u b n a . ( D 7 9 ) Čovjek je djetinjast p r e d b o ž a n s t v o m k a o s t o j e i dijete pred čovjekom. ( D 7 0 ) Ljudska su mišljenja dječje igračke. a m a l o njih d o b r i " . umor . 6 7 . 70. a djelo (njegovo) smrt. ( D 5 1 ) Ne shvaćaju kako se sa s o b o m slaže o n o stoje različn o : (to j e ) unatrag o k r e n u t a harmonija kao k o d luka i lire. ( D 3 3 ) Z a k o n jest i volji j e d n o g a biti p o k o r a n .54. ( D 4 4 ) N a r o d treba da se b o r i za z a k o n baš kao za utvrdu (grada). ( D 8 ) S u p r o t n o se sjedinjuje i iz različitoga najljepša h a r m o ­ nija. 78. 5 6 . koji H e r m o d o r a . ( D U O ) Ljudima nije bolje da im biva sve što žele. a d r u g o nepravednim. 6 1 . d o b r o i p r a v e d n o . 71. protjeraše g o v o r e ć i : „ N e k a niti j e d a n od nas ne b u d e najbolji. a ljudi j e d n o drže pravednim. ( D 6 1 ) M o r e : v o d a najčistija i najprljavija: r i b a m a pitka i spa­ sonosna. T e u t a m o v sin. ( D 8 3 ) Najmudriji čovjek p o k a z a t će se n a s p r a m b o g u kao m a j m u n . ( D l l l ) Bolest učini zdravlje u g o d n i m i d o b r i m . 75. 6 0 . 69. ( D 5 4 ) Nevidljiva harmonija j a č a je od vidljive. ( D l l ) Sve što g m i ž e tjera na pašu udarac. 76.odmor. ( D 8 7 ) G l u p čovjek se o b i č n o pri svakoj riječi (logos) u k o č i od straha. 82. svoga najbo­ ljeg čovjeka. 80." 66. 73. ( D 1 2 1 ) D o b r o bi učinili Efežani da se svi odrasli r e d o m obje­ se i n e d o r a s l i m a ostave grad. ( D 1 0 2 ) B o g u je sve lijepo. 72. ( D 1 0 4 ) K a k a v j e njihov u m ili r a z u m ? N a r o d n i m pjevačima vjeruju. 6 3 . ( D 9 ) Magarci bi radije izabrali slamu n e g o zlato. ( D 2 3 ) I m e Pravde ne bi poznavali kad ne bi bilo nepravde. pale i na svaki n a č i n j a d n o m u č e b o ­ lesnike te j o š k t o m e traže plaću iako ne zaslužuju da je dobiju od bolesnika j e r isto čine: i d o b r o i bolesti. 5 5 . ( D 4 8 ) L u k u je dakle i m e život. 68. ( D 1 3 ) Svinje uživaju u blatu v e ć m a n e g o u čistoj vodi. a perad u prahu ili pepelu. a b o ž a n s k o ima. 6 5 . 57. ( D 4 1 ) J e d n o j e n a i m e m u d r o s t : spoznavati d u h o v n u m o ć ko­ ja upravlja sve kroz sve. 83. 74. ( D 5 8 ) I liječnici režu.

( D 2 7 ) K a d ljudi umru. 98. druge kao ljude. 104. a b u d a n dotiče se o n o g a koji spava. ( D 2 8 A ) ( S a m o j e ) mnijenje o n o što najpouzdaniji čovjek spo­ znaje i čuva. ( D 9 8 ) D u š e udišu mirise u H a d u . jest to. m l a d o i staro. ali je teško u raspuštenosti i pri vinu. ( D 1 1 7 ) K a d je čovjek pijan. ( D 2 8 B ) Pravda će zgrabiti graditelje i svjedoke laži. 106. ( D 5 3 ) Rat je otac svega i svega kralj. ( D 2 9 ) P l e m e n i t i ljudi izabiru sebi j e d n o umjesto svega dru­ g o g a . ( D 6 3 ) Postaju b u d n i čuvari živih i mrtvih. ( D 7 5 ) I oni koji spavaju radnici su i suradnici o n o g a što se zbiva u k o z m o s u . jest o n o . 103. 111. ( D 7 ) Kad bi sve stvari postale dim. j e d n e je p o k a z a o kao b o g o v e . čeka ih o n o č e m u se ne nadaju niti slute. D o k živi dotiče se m r t v o g a u snu. smrtni . 97. b u d n o i spavajuće. a život o n i h smrt ovih. život ovih je smrt onih. vodi ga n e d o r a s l o m o m č e . 94. 85. ( D 2 1 ) S m r t je koliko budni gledamo. 107. 9 1 . 89. ( D 5 2 ) Životni vijek je dijete koje se zabavlja igrajući k o c k e : kraljevstvo djeteta. 108. promijenivši se. 109. ( D 9 6 ) Leševe bi trebalo izbaciti prije n e g o đubre. a san koliko spavajući (gledamo). ( D 8 6 ) Z b o g nevjerovanja izmiče pa se ne spoznaje. ( D 1 1 5 ) Duši je svojstven l o g o s koji s a m sebe uvećava. 99. a druge slobodnima. a on tetura ne osjećajući k a m o h o d a j e r i m a v l a ž n u dušu. j e d n e je učinio r o b o v i m a . ( D 9 5 ) Neznanje je bolje sakrivati. 87. ( D 6 2 ) Besmrtni . 93. 100. ( D 2 6 ) Čovjek u noći pali sebi svjetlo kad mu se ugasi vid. 96.ili bolje: da se odmaraju .84. 110. 102. ( D 4 3 ) Obijest treba gasiti više n e g o p o ž a r . da je pravda b o r b a i da sve nastaje kroz b o r b u i po nuždi. ( D 8 5 ) T e š k o je boriti se s p o ž u d o m j e r što h o ć e kupuje na štetu duše. ( D 3 6 ) D u š a m a je smrt postati v o d o m . 113. ( D 7 7 ) D u š a m a je radost ili smrt da b u d u vlažne. a v o d i je s m r t postati zemljom.besmrtni. a svjetina je zasićena baš k a o stoka. ( D 2 4 ) U A r e s o v u poslu ( r a t u ) p o g i n u l e časte b o g o v i i ljudi. 95. 92. ( D 8 8 ) J e d n o isto je u nama: živo i mrtvo. 105. Jer to. 112.vječnu slavu umjesto prolaznih stvari. ( D 8 0 ) A treba znati da je rat sveopća pojava. 88. ( D 1 0 3 ) Na o b o d u kruga zajednički su p o č e t a k i svršetak. (tada) b i s m o n o s o m m o ­ gli i raspoznavati. ( D 2 0 ) Rodivši se h o ć e da žive i da imaju s m r t n e s u d b i n e . ( D 1 1 8 ) Suhi je sjaj najmudrija i najbolja duša.smrtni.i ostavljaju djecu odakle opet nastaju s m r t n e sudbine. 101. Od zemlje postaje v o d a a od v o d e duša. 90. 62 63 . i o n o opet promijenivši se. ( D 6 0 ) P u t p r e m a g o r e i p r e m a dolje j e d a n je i isti. ( D 2 5 ) Slavnije smrti dobivaju veće nagrade. 86.

( D 1 1 9 ) Karakter j e čovjeku sudbina ( d a i m o n ) . Isti je n a i m e H a d i D i o n i z . ( D I O ) V e z e : cjelina i necjelina. ( D 6 6 ) K a d n a d o đ e vatra. 118. A k o bi ga n e t k o od ljudi o p a z i o gdje tako radi smatrao bi ga ludim. ( D 6 7 ) B o g j e : dan-noć. ( D 1 4 ) N e s v e t o je uvođenje u misterije kako je uobičajeno k o d ljudi. 126. a u k o l o n i s o z n a k o m Hr. b l a t o m prao. ( D 6 5 ) (Vatra j e ) oskudica i sitost. 115. ( D 6 4 B ) (Vatra) r a z u m o m o b d a r e n a . ( D 1 5 ) K a d ne bi D i o n i z u radili svečan o p h o d i pjevali pjesmu s p o l n o m u d u (falosu). I takvim se b o ž j i m kipovima m o l e kao kad bi t k o razgovarao sa z g r a d a m a ne imajući p o j m a što su b o g o v i i heroji.) D-K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28A 28B 29 30 31A 31B Hr. sitost-glad. postupili bi v e o m a bestidno. ( D 1 6 ) K a k o bi n e t k o m o g a o ostati sakriven pred o n i m što nikad ne zalazi? 124. Mije­ nja se baš k a o što ulje kad se miješa s mirodijama d o b i v a i m e p o mirisu svake pojedine. To je k a o ako bi se n e t k o . n e ć e i h o ć e da se naziva i m e n o m Zeus. ušavši u blato. i iz svega j e d n o i sve iz j e d n o g a . ( D 6 4 A ) S v e m i r o m upravlja g r o m . 117. ( D 5 ) O n i koji se z l o č i n o m kaljaju nastoje se čistiti n o v o m krvlju. koje je j e d i n o m u d r o . skladno i n e s k l a d n o . s l o ž n o i n e s l o ž n o . 122. k o j e m u u čast mahnitaju i slave lenejsku svetkovinu. 90 62 112 46 43 29 16 70 100 60 24 21 17 28 68 69 33 32 31 102 30 107 110 114 45 65 12 126 80 49 26 59 5 6 7 14 93 42 109 55 58 84 27 56 57 52 53 106 88 61 95 8 41 51 35 34 44 108 64 65 . 119. 120 121 122 124 D-K 96 97 98 99 100 101 101a 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 129 Hr. rat-mir. sve će rastaviti (suditi) i pograbiti. 1 3 47 117 48 113 78 73 125 79 50 74 115 116 123 4 9 18 99 91 10 71 101 97 92 86 87 89 98 38 39 40 D-K 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64A Hr. zima-ljeto. 125. 118 67 2 11 103 75 25 63 19 54 22 105 66 36 13 82 64 37 81 96 85 83 15 23 20 76 77 104 72 94 111 119 D-K 64B 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84a 84b 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Hr. 123. 121. 116. Konkordancija (U koloni o z n a č e n o j s D-K je numeracija fragmenata u Diels-Kranzovu izdanju.114. ( D 3 2 ) J e d n o . ( D 1 2 4 ) Najljepši je sistem svijeta ( k o z m o s a ) k a o hrpa na­ s u m c e n a b a c a n o g smeća. numeracija u ovoj ediciji. 120.

bit će P a r m e n i d opet v e ć na prvoj stranici p r o z v a n „ p r v i m m e t a f i z i č a r o m " t e p o t o m višekratno „ p r v i m l o g i č a r e m " . to je pitanje u europskoj filozofiji ostalo živo.Damir Barbarić Parmenid „ P a r m e n i d j e tvorac o n t o l o g i j e " . 'bitak i mišlje­ nje' (J.. . u p o t o n j e m svijetu postigao u č i n a k kakav nije u d i o p a o ni j e d n o m e od ranih grčkih filozofa. U drugoj pak. 1 9 4 3 ) .] O t k a d je P a r m e n i d neupad­ ljivu rječcu 'bitak' u z d i g a o do središnjeg filozofijskog p o j m a . T k o danas obrađuje re­ c i m o t e m e kao 'bitak i vrijeme' (Heidegger. 1 9 2 7 ) .tako započinje U v o H o l s c h e r (str. [.. 55. U s l i č n o m t o n u započinje u v o d u vlastiti k o m e n t a r i E r n s t H e i t s c h (str. 1937). 'pra­ vo i bitak' (W. 1954). t k o piše knjigu Ό funkciji k o p u l e ' Potpuni podaci za djela kojima se u zagradi navodi samo brojka stra­ nice nalaze se u popisu na kraju studije. Maihofer. 5 7 ) : „ P a r m e n i d j e svojom p j e s m o m n a u k a (Lehrgedicht). Sartre. ' L ' e t r e et le n e a n t ' (J. P. K o n i g . 6 1 ) 1 svoj kratki n o v e o m a utjecajni k o m e n t a r P a r m e n i d u . o n o j Karla Reinhardta. m o ž d a i j o š utjecajnijoj interpretaciji. koja se od strane kasnijih navodi p o d n a s l o v o m Ό na­ ravi'.

kojem se pripisuju v e z e s pitagorejcima.(A. Damaskije. koji je i s c r p n o citirao iz njena najznačajnijeg dijela poradi njene rijetkosti [. on je naš jedini izvor. Posljednji autor za kojega z n a m o da je j o š rabio rukopis čitava djela je Simplikije. daleko od ovakve idiličnosti kakvu m o ž d a i n e h o t i c e sugerira C o x o n . koju bi d a k a k o b i l o neispravno svesti s a m o na. k a o i u svim ostalim slučajevima. no b e z ikakva t i m e i z b o r e n o g ozbiljnog d o p r i n o s a raz­ jašnjenju filozofije j e d n o g i drugog. a njegovi se navodi isto­ ga teksta p r i t o m katkad n e z a n e m a r i v o razlikuju. p o d utjecajem stanovitog Ameiniasa. U razlici spram toga. sve t a m o od p o l o v i n e p r o š l o g stoljeća pa do danas. drugi dio. takozva­ ne „ P a r m e n i d o v e fizike". N a s r e ć u njegov je rukopis b i o iz­ vrsne kakvoće. g o d i n e prije K r i s t a od G r k a koji su p o d pritiskom Perzijanaca bili napustili zavičaj u Maloj Aziji. da bi se p o t o m . započinjući u v o d u svoj k o m e n t a r P a r m e n i d u (str. začeta j o š u P l a t o n o v u Sofistu. Proklo. kao i to do koje je mjere u svrhu njegova razumijevanja p o t r e b n o naj­ ozbiljnije uzeti entuzijastički t o n i sadržaj u v o d n o g a dijela spjeva. Simplikije navodi dvije trećine od n a m a sačuvanih sto i pedeset redaka.. Čuđenje bi trebalo postati manjim zamijeti li se i u v a ž i u kolikoj je mjeri cjelina P a r m e n i d o v a djela uz ostalo i j e d a n stalni implicitni dijalog s H o m e r o m i H e s i o d o m . tko upotrebljava t e r m i n e kao ontologija i egzi­ stencija. p o v u k a o u m i r k o n t e m p l a t i v n o g života.nakon što je j o n s k a filozofija v e ć p o d a l e k o od­ m a k l a u osvajanju p r o z n o g izraza kao najprikladnijeg za p o t r e b e r a n o g spekulativnog promišljanja .. u novije je vrijeme sve više p r e d m e t o m sumnje i preispitivanja. S druge strane. kao i s j o n s k i m k o z m o l o g i j s k i m učenjima. nasljedovanje njihove pjesničke f o r m e . tekst ostataka P a r m e n i d o v e p o e m e je n e o b i č n o d o b r o očuvan. 1935). i to najdoslovnije u smislu religijsko-misterijskog b o ž a n s k o g na­ dahnuća. " Pogađaju li o v e i slične karakterizacije s a m u stvar P a r m e n i d o v a djela i o n o g a što mu je bilo z a d a n o misliti? Život i spis P a r m e n i d je r o đ e n i živio u Eleji. i 515. Stalno čuđenje interpreta izaziva činjenica da se P a r m e n i d . koji izlaže filozofov put k boginji i njenu objavu istine svega. Sam Simplikije pojedine dijelove teksta navodi po dva ili više p u t a u svojem k o m e n t a r u Aristotelove Fizike. P l a t o n i Ari­ stotel su očito P a r m e n i d a navodili iz sjećanja ili u vlastitoj pa­ rafrazi. a d o b a r dio daljnje doksografske tradicije počiva. bilo omiljenije t e m e za vječno nagađanje i protuslovljenje. K a o g o d i n e rođenja n a v o d e se alternativno 5 4 0 . Sve b i t n o ο tekstualnoj predaji sažeto je i j a s n o iskazao Coxon.. 1): .S ob­ z i r o m na svoju neprozirnost. Slična neusuglašenost predaje zatiče nas k o d fragmenata drugog dijela spjeva. koliko g o d u u s p o r e d b i s ostalim „ p r e d s o k r a t o v c i m a " razmjerno zadovoljavajuća. G r o t e . čini se da n a m je sačuvan u svojem najvećem dijelu.„ v r a ć a " v e ć d o n e k l e zastarje­ l o m h e k s a m e t r u .] U s v e m u ." Ipak je situacija s tekstom. Simplikiju paralelni navodi iz prvoga dijela spjeva kakve p r e n o ­ se drugi neoplatoničari (Plotin. Od svega što danas posjedujemo kao vlastiti P a r m e n i d o v tekst prvi dio. a predaja je j e d n o g l a s n a u opisu obitelji iz koje potječe k a o b o g a t e i o s o b i t o u g l e d n e . P l u t a r h ) po­ negdje značajno odstupaju od njegovih. taj stoji t i m e u j e d n o j tradiciji koja je ishodište dobila u s t i h o v i m a P a r m e n i d o v i m . Te P a r m e ­ n i d „ k r i t i z i r a " Heraklita. i tako u n e d o g l e d . te opet Heraklit P a r m e n i d a . S druge strane. prastara doksografska teza ο t o m e da je b i o u č e n i k Ksen o f a n o v . upravo na njihovim stavovima. p r e m d a je vjerojatno u s a m o g P a r m e n i d a sadržavao ne više od petine cjelokupnoga teksta. Iz s a m o g njegova djela dadu se lako naći p o t v r d e ο temeljitoj u p o z n a t o s t i s pitagorejskim n a u k o m ο k o z m o g o n i j s k i m protivno­ stima. N a v o d i se da je u m l a đ i m g o d i n a m a m o r a o biti z a k o n o d a v n o i politički djelatan. Da je naslov P a r m e n i d o v a „ s p j e v a " i z v o r n o glasio Ο naravi nije o s o b i t o vjerojatno. za s k o r o tri četvrtine toga. potječući m o ž d a iz tradicije o č u v a n e u Akademiji j o š od v r e m e n a Platonova. Sto se p a k o d n o s a s p r a m H e r a k l i t a tiče. b o g a t o m t r g o v a č k o m gradu na zapadnoj obali j u ž n e Italije. koji je o p ć e n i t o u helenističkoj i kasnijoj povijesti o č i t o v e o m a m a l o čitan i k o m e n t i r a n . inače sa­ s v i m bjelodano. U uspostavi teksta fragmenata i m a m o p r e d n o s t ne s a m o o p ć e n i t o d o b r e tekstualne predaje a u t o r a koji ga navode. u ko­ j e m se izlažu mnijenja smrtnika te dakle „ P a r m e n i d o v a k o z m o - 68 69 . o s n o v a n o m poslije 540. J e d n a k o je tako iz s a m o g djela p o s v e očita zbliženost s H o m e r o v i m i H e s i o d o v i m djelom. j e d v a da je u klasičnih filologa i historičara grčke filozofije. ili za p o l o v i n u od svega što je ostalo. n e g o često također njihove diskusije i parafraze argu­ menata.

Nije bitak na mnogome njegov p r o b l e m . str. ali ipak v e ć m j e r o d a v n o upravlja i vodi cjelokupan put mišljenja (tako u o s n o v i v e ć R e i n hardt. tjelesnim i protegnutim. čini ga se tako r o d o n a č e l n i k o m metafizike.. v e ć s a m o n e p o m i č ­ na vječna sadašnjost-prisutnost. koja je u njega doduše t e k u svojemu začetku. V e ć je i sam B u r n e t s v o j e d o b n o b i o prisiljen prihvatiti t o d a j e „ u P a r m e n i d o v o vrijeme o n o netjelesno bilo j o š uvijek n e p o z n a t o " . bez ikakave osjetilne primjese. n e g o i nespojivo s čitavim njegovim stajalištem". u p i t n a . ostaje n a m skrajnje fragmentaran i svaki pokušaj n e k e temeljite rekon­ strukcije susreće se tu s nerazrješivim teškoćama. zahti­ j e v a o p o z a m a š n u zasebnu knjigu. T e š k o . P r i t o m ć e m o se ograničiti na sažeto referiranje relevantnih stavova i diskusija iznesenih u dosadašnjem istraživanju i tumačenju P a r m e n i d a .u svojoj temeljnoj aristotelijansko-hegelijanskoj maniri . n e ć e m o upuštati u pokušaj interpretacije. tada je i „tjelesnost" i „netjelesnost" (dakle t a k o shvaćena „ d u h o v n o s t " ) j e d n a k o slabo pogađajuća karakteristika P a r m e n i d o v a „ b i ć a " . 1985. k a o izvor m n o g i h bitkuj u ć i h stvari.i pri svoj odlučnosti s k o j o m ga odvaja od osjetilnosti". vidi „ b i ć e " u Par­ m e n i d a kao nešto b i t n o duhovno. 6 9 8 ) : „Nje­ g o v o biće nije nikakav metafizički pojam. n e g o bitak kao arche. Ali P a r m e n i d o v o pitanje ο bitku ne cilja n i k a d na bićevnost bića. koji bi i onako. h o ć e li biti ozbiljan i temeljit.gonija".u t o m e i svojevrsni dokaz primitivnosti i nesavrše­ 7 nosti P a r m e n i d o v a mišljenja (Zeller-Nestle 1 9 2 3 . ne na n a č i n e i ustroje bitka koji pridolaze stvarima. W u r z b u r g . te o s o b i t o C a l o g e r o ) . poznaju s a m o i j e d i n o osjetilno biće. ta dokounta. s h o d n o naravi i svrsi edicije. Pre­ vladavajuća interpretacija P a r m e n i d a u z i m a njegov temeljni p o ­ j a m o n o g eon tako kao da bi to bila j e d n a jedina stvar. p r o l a z n o m e . u sebi zatvorena. v e ć j e d a n pojam koji se najprije razvio iz. kao što naprimjer Uberweg-Praechter bez m n o g o oklijevanja njegovo „ b i ­ ć e " označuju kao „ p r o s t o r ispunjajuću i p r o s t o r n o o g r a n i č e n u ma­ su". t o g n a i m e da čovjek konstituira svijet t i m e što ga misli. . a Stenzel će u njega n a ć i čak anticipaciju o s n o v n o g a stava kritičke filozofije. nalazeći p r i t o m . str. ipak očito pridaje predikat protežnosti. s kojima se već desetljećima bori svaki zah­ tjevniji i relevantniji pokušaj dohvaćanja o n o g a b i t n o g u ovdje p r e v e d e n i m fragmentima P a r m e n i d o v a djela. da ovako apstraktno suprotstavljena alter­ nativa „materijalno ili spiritualno" u o p ć e d o p u š t a zadovoljavajući o d g o v o r . j e d n a jedina. 2 0 1 id.predaja n e o p l a t o n i z m a . da n e m a u o p ć e nastajanja i prolaženja. Nauk Ovdje se. No ako je d o i s t a tako.): „ P r e š u t n o se pretpostavlja da P a r m e n i d h o ć e zaključiti što bi to o n d a zapravo b i o bitak na biću. koje su za njega o n o što se pričinja. Č i n i se da baš n e k a k o u t o m pravcu upućuje naprimjer i E u g e n F i n k (Grundfragen der antiken Philosophie. zatim Verdenius. razumije i p r o t u m a č i k a o stvar logike. Od tada nadalje ne prestaju pokušaji da se o n o što Parmenid naziva „ b i ć e m " (τό έόν) poistovjeti s nečim materijalnim. D o v o l j n o će biti ovdje tek na­ značiti n e k e od o s n o v n i h p r o b l e m a s kojima se svaka takva in­ terpretacija m o r a suočiti i potražiti nekakvo njihovo razrješenje. ili p a k s „ d u h o m " ( ν ο υ ς ) sa­ m i m istovjetno. U razlici spram Aristotelove p r o s u d b e . j e d i n s t v e n a kugla bitka. n e g o u p r a v o sa­ mo j e d n a . Od t o g a nisu d a l e k o ni svi pokušaji da se bit P a r m e n i d o v e filozofije. p r o b l e m a . a ispravnost tih uvida doista nije m o g u ć e sporiti. k a o i narav sa­ m o g njegova „ b i ć a " . upojedinjenome i p o j a v n o m e . r e c i m o . K a ž e se onda. J e d n a k o o d l u č n o zastupa takvo shvaćanje P a r m e n i d a i Zel­ ler." Oprezniji je p a k Holscher. zora te tragove t o g porijekla j o š j a s n o nosi na sebi. uostalom. m e đ u t i m . osjetilnim. to eon. koji ustvrđuje tek da P a r m e n i d biću. J o h n B u r n e t nije se štoviše ustručavao u P a r m e n i d u prepoznati „ o c a materijalizma".p o u z d a n o s t koje je i inače n a k o n Chernissovih kritičkih istraživanja postala s p o r n a i 70 71 . Izri­ čitu vlastitu refleksiju ostavljamo pak primjerenijoj prigodi. i to o s o b i t o u o s l o n c u na čuveni fragment 3. da uistinu ne postoji m n o g o stvari. a n e k a prava i uistinu odgovarajuća imala bi se o č i g l e d n o potražiti t e k negdje s o n u stranu od takve r a z d i o b e i od nje izvornije. da s a m o u ljudskim p r e d o d ž b a - A) Prava narav Parmenidova „bitka" odnosno „bića" Aristotel je b i o prvi koji je (De caelo 2 9 8 b ) ustvrdio da Parmenid. T a k o će naprimjer na t o m tragu C o r n f o r d u Par­ m e n i d u prepoznati „ p r a o c a idealizma". o d n o s n o preciznije „ o n i o k o P a r m e n i d a " . kao što u o s t a l o m i Zeller nalazi s h o d n i m u p o z o r i t i da je „razlikovanje tjelesnoga i netjelesnoga njemu ne t e k strano. počinjući v e ć s P l o t i n o m s a m i m . i z v o r n o o č i t o znatno duži i obuhvatniji od prvoga.

τό γ ά ρ α υ τ ό νοεΐν εστίν τε και είναι.. tad je to zap r a v o j e d a n izraz iz neprilike. p r e v e d e m o s 'bitak'. te obrazlažući ga nasta­ vivši z n a t n o originalnije: „ O n o τε και upućuje na nerazrješivost sveze mišljenja i bitka.. of Arts and Sciences 48. j e r o n o isto j e mišljenje i bitak". S druge je strane Riezler (str.da se b i t a k sastoji u o n o m e mišljenom mišljenja koje sebe s a m o misli. T e š k o je ne složiti se s R e i n h a r d t o m . T a r a n ("for t h e s a m e t h i n g c a n b e t h o u g h t and c a n exist") i B o r m a n n ("dasselbe k a n n g e d a c h t w e r d e n u n d s e i n " ) . te u najnovije vrijeme j o š H o l s c h e r ( " d e n n dasselbe k a n n gedacht w e r d e n u n d s e i n " ) . 77) d a u p r a v o „ n a t o m j e d n o m stavku p o č i v a čitava njegova filozofija". 6 6 ) : „ B i t a k je uvijek bitak spoznavanja.da bitku pripada b i t n o us­ trojstvo mišljenja. [. On t a k o đ e r ne kazuje . Stavak ne kazuje ni­ šta ο bitku. u č e m u mu se pridružuje i Burnet. p r e v o d e ć i sa svoje strane vodeći P a r m e n i d o v stav n a o k o p o s v e t r a d i c i o n a l n o : „ D e n n dasselbe sind D e n k e n u n d Sein". Individuacija i p r o l a z n o s t da su utvare ljudi. j e r ο bit­ ku g o v o r i m o ipak i u izričitoj razlici s p r a m bića. 1913. gdje je bitak b i ć a središnjom t e m o m . 60) ." B) „Istovjetnost mišljenja i bitka" Uz g o r e raspravljani općeniti p r o b l e m svake interpretacije Par­ m e n i d a najuže j e v e z a n a p o t e š k o ć a o k o razumijevanja. ο mišljenju: mišljenje 72 73 . p a v e ć i s a m o g i s p r a v n o g prevođenja s p r a v o m č u v e n o g fragmenta 3: . mnijenjima. Stavak ne kazuje . j e r se tu lako u n o s e p r e d o d ž b e kasnijih izlaganja o d n o s a i z m e đ u mišljenja i bitka.. [. te n e m a nikakva d r u g o g istinskog znanja do o n o g a u k o j e m bitak sebe sama kao bitak razumijeva. S a b e r i m o ovdje s a m o u o s n o v n i m crtama novije smjerove interpretacije.. N j e g o v je n a i m e o d g o v o r u osnovi ovaj (str. Amer.s p r a v o m u p o z o r i o na to da je uvjet svakog zadovoljavajućeg p r o t u m a č e n j a o v o g tako s p o r n o g stavka neki p r e t h o d n i o d g o v o r na „ d v a pretpitanja: što u P a r m e n i d a znači νοεΐν. a spoznavanje je spoznavanje bitka. H e i t s c h s e p a k b e z kolebanja vraća Diels-Kranzovu prijevodu: „ D e n n dasselbe ist E r k e n n e n u n d S e i n " . koja doista stoji u o s n o v i cje­ l o k u p n e novovjeke filozofije. i m e n i m a postoji nešto t a k v o k a o m n o š t v o i postajanje i prolaženje. te t o m e s h o d n o prevesti: ." T e š k o ipak da o v a k o pojed­ nostavljena tvrdnja o d g o v a r a težini stvari ο kojoj je riječ. t a k o i spekulativnih sustava takozva­ n o g o b j e k t i v n o g idealizma. kad ustvrđuje (str.] No k a k o se P a r m e n i d o v temeljni pojam o n o g eon m o r a prim j e r e n o shvatiti? T o j e j e d n o teško pitanje.oslanjajući se o č i g l e d n o u osnovi na H e i d e g g e r o v e pokušaje o k o razumijevanja P a r m e n i d a . M i i n c h e n . str. kao physis. u k o l i k o biva mišljeno k a o izvor. 720) je s v o j e v r e m e n o predlagao da se u fragmentu ispred είναι u m i s l i m a d o m e t n e νοεΐν. Zacijelo je korak dalje na i s t o m e p u t u . J e d n a k o je t a k o opravda­ no o d a v n o i od m n o g i h u o v o m e do krajnosti s a ž e t o m t e m e l j n o m P a r m e n i d o v u stavku p r e p o z n a t a najodsudnija postavka cjelokup­ ne povijesti filozofije: — n a č e l n a p o d l o g a izgradnje k a k o filozofij­ ske teologije Aristotelove. Zeller je naprotiv inzistirao na t o m e da se umjesto εστίν m o r a čitati o r t o t o n i r a n o εστίν. u smislu potencijalnosti. koji je v e o m a nedostatan. p o s t a v k a m a . od P l o t i n a do Hegela. S t o g a su oboje skupa j e d n o i isto.k a o P l a t o n .u č i n i o V o l k m a n n . n a koje n e m a m o smjesta pri ruci neki siguran o d g o v o r . što bi u o s n o v i značilo da u o p ć e s a m o biće m o ž e biti mišljeno. što znači τό α ύ τ ό ? " No pitanjem ostaje da li je sam uspio dati zadovoljavajuće razjašnjenje fragmenta. Acad.S c h l u c k .kao H e g e l . d o k ljudi u o b m a n i mniju k a k o postoji m n o g o stvari i mij e n a v r e m e n a . n a k o n što se odvažio na radikalnu tezu da J e d n a k o tako m a l o o n o p r v o znači mišljenje kao i o n o d r u g o identitet"..ma.j e d n a k o b j e l o d a n o oslonjen na H e i d e g g e r a . te na k o n c u sa­ me ideje t r a n s c e n d e n t a l n e filozofije. n a i m e nadosjetilna narav. i to u metafizici. Proc. tad i m a svoj sasvim drukčiji smisao. Slično t o m e p o k u š a o je stavak razumjeti i H e r m a n n Frankel (Dichtung und Philošophie des fruhen Griechentums. str. 3 1 9 6 2 . No što taj stavak zapravo znači u s a m o g a P a r m e n i d a i k a k o ga u o p ć e pročitati. ο t o m e n e p r e s t a n e rasprave traju j o š o d P l a t o n o v i h d a n a p a sve d o danas." N o sva u p i t n o s t i a n a k r o n o s t o v a k v o g tumačenja bjelodana je zacijelo s a m a po sebi. Ali k a d bitak biva mišljen i pojmljen k a o arche. 4 0 8 ) : „ P a r m e n i d o v j e bitak dakle o d p o č e t k a k o n c i p i r a n k a o svjes­ ni bitak. da u istini stoji sve m i r n o i j e s t j e d n o .] K a d o n o eon. Diels j e fragment p r e v e o j e d n o s t a v n o : . I njega je teško naznačiti. Ta je zadaća teška. j e r o n o isto j e o n o što m o ž e biti mišljeno i što m o ž e biti". već kazuje nešto ο o n o m e νοεΐν. H e i d e l ( O n certain fragments of the presocratics. dakle u smislu: „ o n o isto j e mišljenje i misliti da j e s t " . Stanje stvari koje P a r m e n i d ovdje dovodi do riječi valja razumjeti u o n o m smislu u kojem ga je r a z u m i o P a r m e n i d .

nesuglasje vlada o k o odredbe pravoga značenja i uloge drugoga dijela cjeline spjeva. prije svih ostalih. o d m a h od „ z n a k o v a " p o d kojima se P a r m e n i d u uka­ zuje biće. str. za P a r m e n i d a sadržana istina." ( K .p r e m a svojoj naravi pripada bitku. str. j e d n o m . 71 i d. J e d a n je k o n a c 8.H . D) 6 Proemij Nestle je j o š ( k o d Zellera . V e ć i n a starijih interpreta njegov je sa­ držaj shvaćala u tolikoj mjeri različitim od o n o g a ο č e m u govori prvi dio da naprosto nije htjela ni m o g l a prihvatiti m o g u ć n o s t ko­ je su se očito bili držali v e ć Aristotel. Teofrast i Plutarh. i cjeline svih njih zajedno. Drugi su tumači prosudili ulogu drugoga dijela slično Dielsu. P o đ e li se. v e ć posve samorazumljivim zazvučati o s n o v n i stav v a ž n o g a S c h w a b l o v a članka „ B i t a k i d o k s a u P a r m e n i d a " (str. Volkmann-Schluck. 1992. No od istraživanja Frankela. str. Wurzburg. .) C) Odnos dvaju dijelova „spjeva" Za razliku od prvoga dijela. Ipak. neprijepornim se p o k a z a l o značenje što ga cjelokupna ta takozvana metaforika i m a za rasvjetljenje smisla c j e l o k u p n o g ostaloga spjeva. m o ž e m o zadobiti dostatnu spoznaju ο o n o m e najdubljem P a r m e n i d o v a mišljenja. što se dovoljno j a s n o očituje v e ć i u činjenici da se objava sadržaja prvoga i dru­ g o g a dijela zbiva na usta iste boginje. n e p o m i č n o m . o n o g ο „ i s t i n i " i o n o g ο „ m n i j e n j u " . n a i m e m o g u ć n o s t toga da i u d r u g o m e dijelu P a r m e n i d izlaže ustvari ipak vlastite stavove. baš kao i u p r v o m . stojimo u stalnoj opasnosti da i n e h o t i c e t a m o i z n a đ e m o tek primitivne i nedomišljene r u d i m e n t e „ l o g i k e " . 5 2 ) : „Pitanje ο bitku ne da se riješiti b e z pitanja ο d o k s i . d o k je k o n a č n o treći fragment 12. Sva n a m ta navedena „objašnjenja" danas već m o g u izgledati n a p r o s t o smiješnima i očitovati filozofijsku historiografiju d r u g o g dijela prošloga i početka našega stoljeća u j e d n o m ne baš osobito blistavom svjetlu. S m a t r a m o da s a m o d o s t a t n o m interpretacijom svakog od tih dijelova teksta. u v o d a u spjev. „ o n t o l o g i j e " . Zeller je pak. kao što je i prije njega Diels b i o tvrdio da P a r m e n i d o v „ r a c i o n a l i z a m d o p u š t a j o š s a m o vanjskoj formi mistike da na nj djeluje. fragmenta. „ m e t a f i z i k e " . Deichgrabera i B o w r e . kako s m o to bili vidjeli na s a m o m e p o č e t k u o v o g a uvoda. da Reinhardt u svojoj zasluženo cijenjenoj knjizi uvjerljivo ospori sve ta­ kve n a z o r e i energično u p o z o r i na to da je i u d r u g o m e dijelu. koji opisuje n e p o z n a t u b o ­ ginju u sredini k o z m o s a što „upravlja svime. t o m e nasuprot. i to zacijelo ne s a m o z b o g toga što n a m je p r e d a n u tako b e z n a d n o s k r a ć e n o m i f r a g m e n t i r a n o m stanju. 736) cjelokupnu metaforiku uz­ laznoga putovanja k vratima dana i noći i k boginji istine shva­ ć a o kao p u k u izvanjsku „ o d o r u " ( E i n k l e i d u n g ) . poglavito s pitagorejcima ili H e r a k l i t o m i njegovim sljedbenicima. o k o kojeg se svi tumači slažu b a r e m u t o l i k o da je u njemu P a r m e n i d iznio vlastiti nauk. u k o j e m u je riječ ο porijeklu „varava p o r e t k a " riječi kojima b o ­ ginja izlaže mnijenja smrtnika. N a k o n toga pretežni se dio relevantne interpretacije P a r m e ­ nida dalje odvija u svojem b i t n o m i o d l u č u j u ć e m aspektu u p r a v o u sve dubljem sagledavanju unutrašnjega jedinstva i supripadnosti obaju dijelova. u djelomičnoj razlici s p r a m svih takvih shva­ ćanja. te dovesti č u v e n e i m n o g o diskutirane is­ kaze ο s a m o m biću. P r i t o m nisu rijetke i zaslužuju najveću p o z o r n o s t tvrdnje da se sadržaj proemija dade shvatiti poglavito kao j e d n o 74 75 . sadržaju p a k više n e " . v j e č n o m . o n o g a u kojem se izlažu mnijenja smrtnika. iskazane u p r v o m e dijelu. začinjući k a k o o m r a ­ ž e n o rađanje tako i sparivanje". Die Philosophie der Vorsokratiker. U riječi τό α υ τ ό do izraza do­ lazi bitna pripadnost mišljenja bitku. b i o uvjeren da čitava P a r m e n i d o v a „fizikalna teorija i m a p u k o hipotetičko značenje" te da „ n a m h o ć e pokazati kako bi svi­ j e t pojava izgledao kad b i s m o ga smjeli držati za nešto zbiljsko" ( 7 1 9 2 3 . T a k o je naprimjer Diels bio mišljenja da je P a r m e n i d u t o m d r u g o m e dijelu naprosto ekletički sakupio najrazličitija naučavanja svojih prethodnika i suvremenika. uz sve ostalo što je ο njemu u središnjem o s m o m fragmentu k a z a n o . kako bi tim kritičkim pre­ gledom mogućih neistina pružio učenicima građu za uvježbavanje i p r i p r e m u shvaćanja j e d i n e prave istine. smatrajući m e đ u t i m kako je njegova zaprava svrha bila u pole­ mici s drugim „ š k o l a m a " . trebalo je čekati sve do 1916. kako je često u dosadašnjim t u m a č e n j i m a to bio slučaj. 725). koji prikazuje p u t „čovjeka z n a l c a " k boginji sa­ moj. T a k o će naprimjer 1953. " Tri su bitna dijela P a r m e n i d o v a teksta iz tumačenja kojih se ponajprije dade zadobiti mjerodavan uvid u pravu narav m e đ u ­ s o b n o g o d n o s a dvaju dijelova spjeva. drugi je cjelokupan tekst p r o e m i ja.

math. Parmenidis et Melissi doctrina e propriis philosophorum reliquiis exposita. Firenze. 97-112. Coxon. Aufl. Bibliografski I. ubersetzt und erlautert. K. Bormann. Varia Varioru/n.: Parmenidis Eleatae carminis reliauae.: Parmenide.religijsko ( R e i n h a r d t . Die Anfange der Ontologie. 58-68. 1835. O p ć e n i t o je pitanje ο iden­ titetu triju boginja koje se j e d i n e spominju u s a č u v a n o m e dijelu spjeva na ključnim mjestima. Deichgraber. 1958. A text with translation. J e d n a k o m se d o j m u zacijelo ne m o ž e oteti ni neki današnji ozbiljan filozofijski susret s P a r m e n i d o m . G o t o v o u rezignaciji p r i z n a o je j e d n o m P l a t o n na usta Sokratova: „ P a r m e n i d mi se čini. Α. A critical text with introduction. H. P o s v e j e o č i g l e d n o n a i m e d a j e t o S e k s t o v o tumačenje inspirirano r a n o m s t o i č k o m platonizirajućom alegorezom. and critical essavs.: Die Fragmente des Parmenides περί φύσεως. 1934. A. Herausgegeben. Un­ tersuchungen zum Prooimion seines Lehrgedichts. H. New Jersev. Festschrift Karl Reinhardt. str. po onoj H o m e r o v o j . Α. No to i tako vrijedi tako reći z a sve što n a m j e o d P a r m e n i d a povijesno p r e d a n o . Pariš. Logik und Naturuiissenschaft. dodatak Izdanja (kronološkim slijedom) Brandis. o s i m z a č u d o Boedera. razlika. Roma. ne dijeli njegov stav da su boginja koja prihvaća P a r m e n i d a i objavljuje mu istinu i P r a v d a uistinu j e d n a te ista boginja.: Commentationum Eleaticarumpars I. G. 1959..tura del poema. te narav m e đ u s o b n o g odnošenja. 1952. Berlin. Assen/Maastricht. 20. K. pitanje koje ni do danas nije našlo zadovoljavajuće razjašnjenje.: Parmenides. Taran. U. O. str. Calogero. Mainz. Susreo s a m zaista t o g m u ž a p o s v e m l a d p o s v e stara. 1974. Vom Wesen des Seienden. 'štovanja vrije­ d a n ' te ujedno 'i strašan'. 85-182. J e d n a k o tako nitko. J. Class. 1864-1867. 1955. 763-806.: Parmenides.: The fragments of Parmenides. M. ) . P. s u n č e v e djeve p a k za osjetilo vida. Altona. Untersuchungen zu den Fragmenten. 24-45. Untersteiner. Filologia e critica 14. 183e5-184a3).: Parmenides' Lehrgedicht.. (2. danas j a m a č n o nitko više n e pripisuje vjerodostojnost.: The Proem of Parmenides. i u k a z a mi se da sadrži neki b e z d a n skroz n a s k r o z p l e m e n i t . B o w r a . V e r d e n i u s ) ili p a k mističko (Mansfeld) iskustvo.: Parmenides' Auffahrt zur Gottin des Rechts. ubersetzt und erlautert. Introduzione.: Parmenides. 1970) Albertelli. Gesch. Riezler. Diels. Testimonianze e frammenti.: Studi sull' Eleatismo. B o j i m se dakle da ne s a m o da n e ć e m o shvatiti o n o što j e z b o r i o n e g o i d a ć e j o š više ostati n e z a m i j e ć e n o što t o n a u m u imajući ih je izrekao. commentarv. traduzione e commento.-G. H." (Theaet. II.: Parmenides. Literatura (abecednim slijedom) Bowra. Gilbert. C. Miinchen. M. 1937. Philos. Frankfurt am Main. V I I l l l s q . str. Holscher. T r a d i c i o n a l n o m t u m a č e n j u Seksta E m p i r i k a (Adv. E. 1813. Karsten.: La porta di Parmenide. Svmbola philologorum Bonnensium in honorem F. 1965. 1975. Hamburg. 1986. Bari. 1897. kojima u u v o d u P a r m e n i d putuje u smjeru sunca. Philology 32. Arch. Capizzi. 1971. erg. Princeton. Chr. 1939. 1932. Ritschelii coll. Gadamer. p r e m a k o j e m u s u kotači kola. str. uistinu alegorija za uši. 1969. njihova e v e n t u a l n a istovjetnost. L. boginja P r a v d a za n e p r e v a r n i u m . Lipsiae.: Le poeme de Parmenide.. Heitsch. Amsterdam. Xenophanis. Frankfurt am Main. Testimonianze e frammenti. Roma.: Die δαίμων des Parmenides. K. translation and commentarv. 76 77 . Stein.: Gli Eleati. str. S.: Retraktationen zum Lehrgedicht des Parmeni­ des. Beaufret. a konji o d n o s ­ n o k o b i l e z a b e z u m n e d u š e v n e porive. H. Koln.: Parmenides. Due saggi per una nuova let. Die Fragmente herausgegeben. 1907.

D. Holscher.: Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt. 1970. Schwabl. A. Bonn. K. Mansfeld. Quart.: The Thesis of Parmenides.: Hesiod und Parmenides. Gro­ ningen. Verdenius. Schvvabl. Rheinisches Museum 106. Reinhardt. J. Zur Formung des parmenideischen Prooimions (28 Β 1).: Parmenides und die Geschichte der griechischen Phi­ losophie. 63. Harvard Stud. (Pretisak: Amsterdam. 50-75. Hermes 84. 1963. Aus der Problemgeschichte der Aeguivokation. Revieui of Metaphysics 22. Wiesbaden. 1964) Woodbury. 1956. H.: Parmenides. H. str. str. 385-97. L. L. 134-42. 54. str. PARMENID Fragmenti Parmenidova djela S . U. 1958.: Parmenides on names. 700-24. Ε. str. 145-66.: The Route of Parmenides. Munchen. 1969. H. 1960. Class. str. G. New Haven and London. Some comments on his poem. 1953. 1942. Ch. Jantzen. J. Assen. Kahn. P. 1916 ( 2 1959. 3 1977). Owen.: Gegenuiart und Evidenz bei Parmenides. Wiener Studien 66. J. E.: Sein und Doxa bei Parmenides. Mourelatus. 1970. Class. 1964.: Parmenides zum Verhaltnis von Sprache und Wirhlichkeit. 1976. str. 84-102. W.Heitsch.: Eleatic questions. Philol.: Grammatisches zu Parmenides.

· Tekst Parmenidova „spjeva" u rukopisu Seksta Empirika (Codex Laur. i Dubravko bilješke dodao Škiljan Damir Barbarić) ^ V S T ' > * Β Λ /r^r." Fragmenti Parmenidova djela Preveo (Napomenu Napomena: Hrvatski prijevod Dubravka Skiljana preuzet je iz prijevoda Dielsova djela Die Fragmente der Vorsokratiker u izdanju Walthera Kranza: Hermann Diels. . Fragmenti. Zagreb. kao uostalom možda već i sam prepjevavajući pristup. 85. 206-216. Prijevod je u potpunosti neizmijenjen. upozo­ reno je na krupnije filološke dileme glede različitih mogućih varijanti čitanja originalnog teksta i samo je uzgredno na nekoliko mjesta komen­ tirana poneka pojedinost prijevoda.više opterećuje traganje za filozofijskim smislom teksta no što mu pridonosi.9Kip A V J t ^ J t t ^ U i j N T >κ ις. osim što je uklonjena akcentuacija. Predsokratovci. koja . str. 125v).«.smatramo . 19f. 1983. I svezak. koje smo dodali samo tamo gdje se činilo najpotrebnije i bez pretenzije na inače poželjnu iscrpnost. U bilješkama.

jer nije te p o g u b n a sudbina nagnala ići o v i m p u t e m (daleko je izvan ljudskih putanja). te prevodi dotični ulomak „through every stage straight onvvards". 1953. Sextus. žareći (sva se) (jer dva su je hitra vrtjela t o č k a s j e d n e i s druge strane) kada su Helija kćeri. Gotovo svi izdavači zadržavaju Dielsovo πάντ' άστη. kad (već) sve kroz sve prožimaju. Svi se izdavači drže Dielsova prihvaćanja lekcije μαθήσεαι. cijele od mjedi i koje snažno su držali šiljci i klinovi. dok rukopisi imaju δαίμονος. Primi me boginja naklono. Dike s k a z n a m a m n o g i m drži im ključeve dvojne. no Deichgraber." 5 83 . Schwabl. reče: „ M l a d i ć u kojega prate b e s m r t n i (ovi) vozači. U p r a v o kroz njih ravno su djevojke vodile c e s t o m kola i konje. tako da preostaje samo pokušati novu konjekciju. H. Uglavljena osovina puštaše pištave zvuke. Wiener Studien 66. poletjevši. str. skinuvši s glava r u k a m a vela. Heitsch i Coxon opredjeljuju se za εύπειθέος („vrlo uvjerljive"). Diogen Laertije. 5 I nosi čovjeka znalca. No. ostaviv nastambu Noći. 4 Diels i dio ostalih izdavača prihvaćaju Simplikijevu verziju ευκυκλεος. Klement. Njoj se obrate djevojke riječima blagim i vješto (nju) n a g o v o r e da im zasun što zatvara čvrsto s m a k n e o k r e t n o s dveri. 50-75. Smisao je ove izuzetno mnogo diskutirane i još ne usuglašeno protumačene re­ čenice otprilike ovakav (usp. Ipak. njihova krila š i r o m se otvore. navodno čitanje jednoga rukopisa. razumije­ vajući δαίμονος kao genitivus poss. koji su s a m o zamislivi istraživanja puti: p r e m a j e d n o m e bitak jest a nebitka n e m a > * Dielsovo δαίμονες je od njega prihvaćena konjektura Steina i Willamowitza. Teško da ovdje prijevod pogađa smisao originalnoga teksta. u smislu „boginji pripadan put".Fr. Npr. Coxon je usta­ novio da je od Dielsa prihvaćeno čitanje pogreška Sextova izdavača Mutschmanna. Ondje su dveri (što v o d e ) na putove N o ć i i Dana. sama su (vrata) eterska. Sein und Doxa bei Parme­ nides. kojega kobile nose d o k prilaziš m o j e m u d o m u . 402): „Ali opet ćeš naučiti i to da su ona mni­ jenjem prihvaćena morala mnijenjem prihvatljiva biti. kako imaju Plutarh. P o t r e b n o sve je da spoznaš lijepo z a o k r u ž e n e 3 Istine sigurno srce. odbijajući drugu postojeću: μυθήσομαι („reći ć u " ) . sada u: Um die Begriffsivelt der Vorsokratiker. dok svi ostali rukopisi imaju besmislene varijante πάντ' άτη. a ti slušaj. Bormann: „der von der Gottheit festgesetzte VVeg". u njima velika krila. i njih omeđuje nadvratak zajedno s k a m e n i m p r a g o m . hitale ( m e n e ) da prate u susret svjetlu. Mansfeld. o k r e n u sasvim u s u p r o t n o m smjeru 3 Fr. Njime bjeh nošen: njim su me nosile kobile mudre. Većina izdavača nakon Dielsa (izuzetak je Riezler) zadržava izvornu rukopisnu verziju. d e s n u (mi) uhvati ruku svojom r u k o m i riječ mi o v a k o progovori. ko­ jih je i dosad bilo bezbroj. str. odnosno πάντα τη. 1 Kobile koje me nose. odnosno πάντάτη. kazat ću. naučit ć e š 4 i to k a k o je mišljenja takva n u ž n o ispitati brižljivo posve kroz sve u s v e m u . Sam Coxon odlučuje se za Hevneovu: ά < ν > τ η < ν > . 2 Hajde. dokle g o d srce mi žudi. a i dokaza istine lišena smrtnika mnijenja. vukle su kad su me boginje 1 povele na put glasovit s o n u što stranu svih naselja 2 uglavljene stožere. dok su ih djevojke vodile p u t e m . n e g o pravda i pravednost. zdravo. zapamti riječi. vukle su kola.

od t o g a puta istraživanja r a z u m odvrati. ni reći ne smiješ da nebiće jest. prvo. a Taran ήδί τελεστόν. U neprilici sa­ držajne i smislene naravi. što preuzima i većina izdavača. Pseudo-Plutarh. 3 Fr.promisli. ο t o m . N a njemu vrlo s u m n o g i znaci da je nenastalo i neuništivo biće. Jer. što prihvaća i Heitsch. Fr. Fr. 5 Jer nije mi v a ž n o gdje ću da p o č n e m : opet ću natrag o n a m o doći. ništa ne postoji . potakla? Svi su se izdavači složili s Dielsovim prihvaćanjem Simplikijeve lekcije μΰθος namjesto Sekstova θυμός. da se iz ničega rodi. odakle razvilo? Da je iz nebića. zatim i s o n o g a kojim ljudi što ne znaju ništa lutaju dvoglavi. Dakle: ili (1) „cijelo jednorodno". Diels preuzima lekciju Plutarha έστι γάρ ούλομελές (Proklo ima samo ούλομελές). Q <εϊργω> je umetak Dielsov. gluhi i slijepi. premda je u tradiciji teksta češća vari­ janta ή δ ' άγένητον (Simplikije na jednome mjestu. neprekidno. prihvaćen od svih potonjih izdavača. vodi im um što t u m a r a smutnja u njihovim grudima. Plutarh. Filopona i jednog ruko­ pisa Euzebija ili pak za μουνον μουνογενές. 84 85 . Hrvatski prijevod „opis" za μϋθος na ovome mjestu svakako je diskutabilan. sasvim nespoznatljiva staza: ne m o ž e š spoznati o n o što nije (jer m o g u ć e nije) niti izreći. naime. dva rukopisa Euzebija i Teodoretos. odvajati biće od v e z e s b i ć e m niti (kad j e ) rasuto p o s v u d po k o z m o s u cijelom niti (u j e d n o ) zbito. zaglušen sluh i jezik. j e d n o . koji smatraju da su bitak i nebitak isto (ali) i neisto. nalažem. 4 . kako imaju Pseudo-Plutarh. Filopon. oni se nositi daju. Kakav ćeš tražiti nastanak njemu? K a k o se. n e ć u dati da kažeš ni misliš: ni misliti. n a i m e .. odnosno „cijelo. čitavo sad je. 6 N u ž n o je reći i misliti: postoji biće. Fr. ili pak (2) „jedino jednorodno" Diels prihvaća Simplikijevu najčešće navođenu lekciju ή δ ' άτέλεστον. D o k bitak postoji. Iz­ među ovog i sljedećeg retka pretpostavlja Taran lakunu. (za njih) u s v e m u je p o v r a t n a staza. zbunjeni. J e d i n o o p i s 7 preostaje puta p r e m a k o m (biće) postoji. 7. j e r isto je misliti (kao) i biti. što prihvaća i Holscher. Gledaj: što i z m i č e u m u stalno je prisutno u njem. n e ć e on. Ve­ ćina izdavača se odlučuje ili za ούλον μουνογενές (Bormann dodatno odvaja riječi zarezom) Klementa. p r e m a d r u g o m e nebitak jest i n u ž n o postoji to je. n e k a te navika s m n o g o iskustva tim p u t e m ne n a g n a da bez pogleda upravljaš oči. nego prosudi mišlju prijeporni dokaz koji ti iznosim. koja nije baš najuvjerljivija medu svim ponuđenima. Brandis je bio konjicirao ο ύ δ ' άτέλεστον. k a ž e m ti. niti je bilo niti će biti. koja bi n u ž d a ga. Euzebije.. S p u t a t e takva istraživanja < o d v r a ć a m > 6 Fr. Teodoretos. j e r j e cjelovito ( o n o ) 8 . n e p o m i č n o . Klement. kasnije ili prije.staza je (to) uvjerenja (/koja/ Istinu slijedi). jednorodno".8 N i k a d a neće nadvladati to da nebiće jeste. bez završetka 9 . Simplikija. bez rasuđivanja rulja. N a i m e . Proklo). Owen pak predlaže ήδέ τέλειον.

promjena mjesta (kao) i mijena blistavih boja. naime. Gornji je prijevod očito načinjen prema toj su­ gestiji.kako je n u ž n o da se napušta put nezamisliv i neizreciv (istinit nije). (tad) ne postoji. (1) ούδέν^ γαρ. Slijede ga npr.. naime δνομ(α) έσται. A j e r ima krajnju granicu. a drži se zbiljskog i pravog puta. K a k o bi m o g l o propasti b i ć e 1 1 ? Nastati kako? A k o je nastalo. Z b o g toga ne smije b i ć e b e s k o n a č n o da b u d e : tako mu ne treba ništa. bez bića u k o j e m je (to) i z r e č e n o pronaći mišljenje: d r u g o g a n e m a 1 3 niti će biti ičega o s i m bića . p o s v u d o d središta j e d n a k o daleko: p o t r e b a n e m a ovdje i ondje da b u d e što veće ili što manje. Stog. Hol­ scher i Coxon slijede tekst rukopisa. a Brandis έκ γε τοϋ όντος. te prevodeći „and time is not".okovala ga M o i r a n e p o k r e t n o i cijelo da b u d e .. 12 pristati neće da se što rađa do nebiće. čitajući ουδέ χρόνος. Isto i u istom ostaje. ničega n e m a više da njemu okupljanje priječi niti manje. n e m a ni bića koje bi bilo tu više a t a m o Svi rukopisi imaju ovdje μή έόν δ' άν παντός έδεΐτο Diels-Kranz pri­ hvaćaju uz rezervu Bergkov prijedlog da se ukloni μή. dok je Diels izvorno bio zadržao Simplikijevu verziju u svim rukopisima έπειτα πέλοι τό έόν. nećeš. te ostavljaju riječ u uglatoj zagradi. s vjerom da istinu vide. Holscher έκ δη έόντος. Riezler. tek pusto je i m e 1 nastanak (kao) i propast.". I n e p r e k i d n o sve je. a odluka ο t o m je ova: jest ili nije. uz manju preinaku. ima drugu Simplikijevu varijantu όνόμασται. Holscher pak. o n a k o bi trebalo svega. Ovdje Kranz preuzima emendaciju Karstena i Steina έπειτ' άπόλοιτο έόν. Heitsch i Coxon. u čemu ga slijede skoro svi izdavači. počiva s a m o po sebi. jer m o ć n a ga N u ž n o s t Dielsovo čitanje έκ μη έόντος. T a k o se ugasnu nastanak. dok Bormann. Diels ovdje prihvaća jednu od dviju verzija Simplikijeva teksta. N e b i ć a n e m a koje bi priječilo suvislost njemu. j e r prianja biće uz biće. na mjestu stalno ostaje tako.T a k o je n u ž n o sasvim da jeste ili da nije. ako (tek) nastaje. ne dade Dike da nastane niti da p r o p a d n e (biće) n e g o (ga čvrsto) drži. Nikada dokaza m o ć iz n e b i ć a 10 drži u v e z a m a m e đ e što ga okružuje (sasvim). prevodeći „tome je sve ono pripisano. čita έκ τοϋ έόντος. Nije ni djeljivo jer je cijelo j e d n a k o (sebi). nije prihvaćeno od svih izdavača. kao i Woodbury i Mourelatos. te (2) ο ν δ ' εΐ χρόνος. sa svih je strana k o n a č n o . koju je prihvatio Diels te za njim gotovo svi izdavači. ne popustivši negve. oslonjeno na Simplikija. nalik na m a s u lijepe okrugle kugle. O d l u č e n o je . n e b i t a k (kao) i bitak. Isto je misliti (kao) i o n o ο č e m u se misli. Uz to je n e p o k r e t n o u m e đ a m a g o l e m i h veza bez p o č e t k a i kraja: daleko su izgnani j a k o propast i nastanak . v e ć cijelo p u n o sasvim je bića. premda i tada nije na ovome mjestu dostatno precizan. Takvo čitanje nakon Dielsa zadržavaju i Bormann i Coxon. što dakako daje sasvim različito razumijevanje i prijevod. Simplikije ima dvije različite varijante ovoga teksta. Jedini je od novijih izdavača Coxon prihvatio tu verziju teksta. koja ostaje posve nerazumljiva. Sve što su ljudi nazvali. te prevode otprilike u smislu: „kako bi ubuduće moglo biti biće?" 86 87 .otjera (njih) nepobitan dokaz. ne z n a se (tako) za propast. slijedeći Karstena.

kao i r a z o r n i u č i n a k svjetlosti čiste blistava S u n c a .. 18 Z d e s n a dječake. u sredini je boginja koja upravlja svima. došle u s u k o b .manje od bića. P o r e d a k i z n o s i m taj ti što suvislim čini se posve. 12 (Prsteni) uži nemiješane puni su vatre. te topla zvjezdana snaga stali da postaju. j e d n a k o d o s e ž e m e đ e . držeći (pravi) omjer. č u t ćeš ο u č i n k u . d o b r o građena tijela. ondje je sušta suprotnost: m r k l a n o ć . n o ć n a luč što obilazi Zemlju okrećući se stalno p r e m a zrakama S u n c a K a o što u svakog udovi. a njezin je lik i zbijen i težak. s u p r o t n e značajke s v a k o m od njih pridaše: ovdje je p l a m e n eterski ognja. blag i v e o m a lagan. slijedeći puni su noći. šalje na parenje mužjaku ženku. Fr. S t i m ti ο istini p o u z d a n g o v o r i m i s a o (svoju) svršavam. rađanjem mrskim i parenjem vlada. Fr. pa je po vlastitim silama ( n a z v a n o ) o v o i o n o . tako i um se u ljudima javlja.Ako bi sile. j e d n a k o p u n o je svjetla sve i nevidljive noći. gdje dio p l a m e n a struji. i s u p r o t n o o p e t mužjaka ženki. i sveobuhvatni eter i mliječna staza. Njihov je n a z o r da d v a m a o b l i c i m a i m e se daje j e d n o m e od njih ne treba o n o (zalutali tu su). . naime. i odakle (sve) su nastale (zvijezde). djelatna sila u žilama stvara iz različne krvi. L i k i m razlučiše o p r e č n o .. 11 . j e r isto za ljude. za sve i svakog (čovjeka sasvim) je o n o što misli priroda udova: misao naime je pretežni dio. Fr. smiješani. zajmljeno svjetlo. O d s a d a slušaj mnijenja s m r t n i k a (ljudi) pa ćeš čuti moje riječi ο p o r e t k u l a ž n o m . j e r sve n e o k r n j e n o postoji: sebi o d a s v u d isto.. slijeva opet djevojčice. lutaju m n o g o . 10 ( T a k o ) ćeš etersku prirodu i sva u eteru zviježđa pronići. 88 89 . Fr. kad smiješa se sjeme. 15 Fr. Fr. prirodi M j e s e c a putanje k r u ž n e s o k r u g l i m o č i m a . u i s t o m razmjeru. 13 Fr. no n e i s t o v e t a n s drugim. kako su Zemlja. K a d m u š k a r a c i žena pomiješaju ljubavne klice. zato da nikad se ne daš zavesti smrtnika stavom. 9 No k a d sve je n a z v a n o ( i m e n o m ) svjetla i noći. S u n c e i Mjesec. 14 Fr. 16 Najprije Erosa od svih b o g o v a izmisli ona. najudaljeniji Olimp. sebi istovetan svuda.. 17 Fr. P o t p u n o . ο N e b u u o k r u g saznat ćeš isto o d a k l e nasta i k a k o ga vodi i o k o v a N u ž n o s t da bi zvijezda držalo m e đ e . Fr. izvan obojega ničega nema.

t a k o da mu sve više i više biva n e m o g u ć n o š ć u p o n o v o se mišljenjem naći u o n o m e prije miš­ ljenom. kojima Paul N a t o r p započinje lijep i značajan „metakritički d o d a t a k " d r u g o m izdanju s v o g rijetko z a s l u ž n o g prikaza cjeline P l a t o n o v e filozofije Platonov nauk ο idejama. b i o u s v a k o m tre­ n u t k u s p r e m a n n o v o i drugo naučiti te s a m razotkriti prijašnju zabludu. pa b i o to i prikaz temeljne filozofije sa­ m o g a Platona. skretanja i zaobila­ ženja. p o ­ g o đ e n je i d o b r o ocrtan osnovni ugođaj filozofiranja čije o s n o v n e crte h o ć e m o ovdje ukratko naznačiti. koji ne bi. Stalno dalje i p r e k o sebe s a m e radeći.pa u smiješanu tijelu ne bi se slile u j e d n u . u p r a v o o n o najživlje svojega života i s a m u srž njegovu u 90 . j e d n a k o kao i o n .po mnijenju -. strašno bi dvojnim sjemenom škodile spolu što niče. mijenja o n a o n o g a koji misli. a svakoj od njih su ljudi nadjeli p o s e b n o i m e ." O v i m riječima. u skladu s vlastitim s t a v o m iz Symposiona. Fr. osjećaj rađanja misli. njihova rasta i razvoja. " Damir Barbarić Platon „ L o š je platoničar onaj koji bi ikada htio zaključiti s b i l o k o j i m filozofijskim p r i k a z o m . primicanja v r h u n c u spoznaje. oklijevanja. 19 T a k o su nastale (stvari) . D o i s t a je neponovljiv osjećaj života koji n a m posreduje P l a t o n o v o djelo. i sada su (takve). pa unatrag gledajućeg ponavljanja u prisjećanju. p o t o m uzmicanja i povlače­ nja. G o t o v o se čini kao da je s a m Platon. te i u b u d u ć e rast će i iščezavati (zatim). zastoja. M i s a o ne stoji n e p o m i č n a .

R o đ e n j e vjerojatno 428/427. Plutarha. Theages. kako o n o g napisa­ n o g a tako zacijelo i o n o g i z g o v o r e n o g a . o s o b i t o j o š sto­ ga što valja računati i s preradama. Kleitophron. Š t o naprimjer misliti ο stavu Apuleja iz M a d a u r e (2. K a k o su i zašto propali uporni pokušaji da t a m o ozbilji p o n e š t o od ustroja istinske filozofijske države. a n a k o n p o v r a t k a u A t e n u sudjeluje. prepravljanjima. o d n o s n o pripadni a n o n i m n i m piscima iz kruga Akademije ali ne P l a t o n u s a m o m . Vjerojatno posjećuje m a t e m a t i č a r a T e o d o r a u Kire- ni i pitagorejca Filolaja u Italiji. p o u z d a n o su potvrđena vlastitim p r i k a z o m u s e d m o m od P l a t o n o v i h pisama. Djela Od dijaloga izdanih p o d P l a t o n o v i m i m e n o m neki su n e d v o j b e n o utvrđeni kao neautentični. u v o j n i m p o h o d i m a na T a n a g r u u Beotiji i na K o r i n t . prije Krista. Na­ še današnje znanje ο životu čovjeka P l a t o n a potječe iz stoljećima kasnijih izvješća D i o g e n a Laertija. Ion. d r u g o u 367/366. P r v o n a m je sačuvano u cjelini. Aristotel n e m a g o t o v o ni slova ο o s o b i svog d u g o g o d i š n j e g učitelja. Hipparhos. p r e m d a je A t e n a vjerojatnije mjesto rođenja. čini se. Epinomis. 388/387. to ostaje neizvjesno. ili čak P a r m e n i d . K s e n o f o n t ga spominje samo j e d n o m . te da je n a k o n smrti p o d njegovim j a s t u k o m p r o n a đ e n a knjiga Aristofanovih komedija. kojima se žrtvovalo svakoga j u t r a prije početka d n e v n o g a rada. n e g o se č a k s p o s o b n o s t i m a izjednačio s b o g o v i m a " (etiam aequiparuit d i u u m potestatibus) (De Platone et eius dogmate I. u k u p n o tri za života. P o ­ t o m odlazi u M e g a r u k Eleaćanu Euklidu. To su: Alkibiades II. M n o š t v o njegovih napisanih dijaloga vodi učitelj mu Sokrat. U toj preteči svih kas­ nijih univerziteta i akademija uzeli su udjela. u d r u g i m a p a k nastupaju kao v o đ e r a z g o v o r a pitagorejac Timej. O s o b a P l a t o n o v a kao da se u cjelini p o v u k l a u prikrivenost neočitovanja. p r e m a n e k i m izvješ­ ć i m a u Egini. valjda negdje o k o 385. susreće So­ krata i ostaje njegovim u č e n i k o m sve do S o k r a t o v e smrti 399. Nešto je manje sigurna neautentičnost dijaloga Alkibiades I. Menexenos. dodavanjima od strane autora samog. ii)? N a z n a ­ č i m o ipak n e k o l i k o pouzdanije p o t v r đ e n i h historijskih pojedi­ nosti. i to naglašeno u z g r e d n i m n a č i n o m . n a k o n g o t o v o tisuću godina neprekidnoga rada. Erastai. dakle u dobi od o k o osamdeset godina. ili „elejski stra­ n a c " . poslije Krista) d a j e „ P l a t o n n e s a m o vrlinama p r e m a š i o heroje. Ne posve neuvjerljiva predaja ο t o m e da je ne­ p o s r e d n o pred smrt tražio da mu svira i pleše j e d n a robinja. Kasnija putovanja u j u ž n u Italiju. i k a k o dugo. Smrt je Platona zadesila g o d i n e 347. teško je reći. Hippias I. z n a m o m a l o ili g o t o v o nimalo. st. U pravilu dijele se u tri grupe: 92 93 . Akademiju je Platon o s n o v a o najvjerojatnije po povratku s pr­ v o g p u t a u Sirakuzu. ο d r u g o m e posjedujemo t e k o s k u d n a i ne baš p o u z d a n a izvješća. koja m o r a da je bila izvanredno intenzivna i svestrana. U s t a n o v a bijaše p o s v e ć e n a M u z a m a . Minos. U p i s a n o m će djelu sebe izrijekom spo­ m e n u t i s a m o n e k o l i k o puta. Izgleda da je nekako u to vrijeme b i o i u Egiptu: da li doista. N e o b i č n o je kako su čak i njegovi veliki suvremenici prihvatili tu č u d n o v a t u igru sebeprikrivanja: Isokrat ga ne spominje i m e n o m ni na j e d n o m e mjestu.cjelini p r e n i o i p r e t o č i o u živu riječ svog djela. kao slušači. te o p ć e n i t o kasnijih platoničara. pre­ davači ili tek diskutanti. Ο predavačkoj djelatnosti samoga Platona. poslije Krista. Kronologiju nastanka djela teško je ustanoviti. Otprilike u godini 407. P l a t o n a se s a m o g m o ž d a m o ž e ponajprije predmnijevati iza m a s k e „ A t e n j a n i n a " u posljednjem i najvećem njegovu djelu Zakonima. Od pisama šesto i s e d m o su g o t o v o o p ć e n i t o prihvaćeni kao P l a t o n o v a vlastita. u b o ­ gatoj aristokratskoj obitelji. Hippias II. Život I m a li se na u m u o v a k o o z n a č e n karakter djela. ο t o m e do­ voljno sam govori u s p o m e n u t o m pismu. m n o g i od najpoznatijih „ z n a n s t v e n i k a " tadašnje Grčke. ili m o ž d a koju godinu kasnije. neće o s o b i t o čudi­ ti to da n a m uobičajeno shvaćena biografija filozofa nije niti izda­ leka toliko p o z n a t a koliko to njegovo djelo samo. Akademija je zatvorena i raspuštena od strane cara Justinijana godine 529. treće u 361/360. u Sirakuzu. te 13 pisama. Gdje je p a k u tim izvješćima granica koja dijeli histo­ rijske činjenice od v r e m e n o m nataloženih legendi. Prvo pada u god. što sve valja držati dvojbeno P l a t o n o v i m spisima. zacijelo daje misliti.

Sokratički dijalozi: Protagoras. što se dovoljno potvrđuje v e ć najprostijom u s p o r e d b o m s kasnijim pokušajima nasljedovanja takve forme u filozofiji. Menon (uko­ liko su autentični. ( O v o posljednje djelo Platon za života nije dospio k o n a č n o redigirati za objavljivanje. Zbivanje žive. Slika p a k i o p o n a ­ šanje takvog. O b l i k i sadržaj izlaganja nisu u P l a t o n a n a i m e u o p ć e odvojivi. Apologia. važio kao posve rani. ili pak naglašena umjetnička sklonost i dar. To znači koliko i to da je pre­ ma njegovnl^škustvu mišljenje samo dijalogično. Lysis. a to o n d a ujedno znači i o t v o r e n o s t s l o b o d e filozofiranja. U t o m i t a k v o m višeslojnom o d n o s u u z a j a m n o g odslikavanja i na­ sljedovanja prikriva se P l a t o n u v a z d a o n o istinito. Kriton. ili čak i naj­ raniji P l a t o n o v spis. Mišljenje o d r e ­ đuje on izrijekom i o p e t o v a n o kao unutrašnji bezglasni r a z g o v o r duše sa s a m o m s o b o m . osim Timeja i Zakona. dugo smatrani tek p r o g r a m a t s k i m skicama za kasni­ ju zrelu razradu klasične „ P l a t o n o v e filozofije". pisana u obliku dijalo­ ga.. J e d n a k o je tako Fedar dugo. Politeia. Philebos. Phaidros. Kasni su dijalozi. te ga je sredio i izdao n e d u g o nakon njegove smrti u č e n i k Filip iz Opunta. pripadaju tu j o š Ion. p r e m a Platonu. te pokušava zadobiti i ishoditi njegovo s l o b o d n o prihvaćanje i slaganje. što je dakako bilo p r a ć e n o drastičnim pro­ mašajima u interpretaciji kako t o g dijaloga tako cjeline P l a t o n o v e filozofije. mada je njegovo datiranje izuzetno nesigurno. o č u v a n a živost. Sve i z r e č e n o i iskazano u p u ć e n o je tom i upravo tom sugovorniku.1. p r e m d a se u kasnijim spisima ta forma održava p r e t e ž n o j o š s a m o izvanjski . No literarno umijeće. Parmenides. Kasna djela. s n a g l a š e n o m d v o s m i s l e n o m autoironijom. Laches. Eutyphron. oličene prije sve­ ga u Politeii. Symposion.ili biva. Kritias. Mišljenje se dakle zbiva unutrašnjim dijalogom duše sa s o b o m s a m o m r V a n j s k i izraz takvog razgovoraTrTeka vrsta njegove slike i oponašanja. treće grupe.. Filozofijsko pitanje i m a glasiti: odakle i zašto P l a t o n u u p r a v o nužnost dijaloga? O d g o v o r j e n a o k o jednostavan. Leibniza. p r i p r e m n o m dijelu spisa . j o š naprimjer za Schleiermachera i Zellera. put se njegova razvijanja probija p o m o ć u p o s t u p n i h koraka pitanja i o d g o v o r a . Zakoni. Euthydemos. Timaios. jest izvanjski r a z g o v o r s drugim.niti s p r a m o n o g a k o m e su upravo bile namijenjene. K a o umjetnik sastavljanja dijaloga Platon je naprosto nenad­ mašan. ni­ su baš nikakvo objašnjenje toga da P l a t o n svoju filozofiju izlaže u p r a v o u t o m a ne u n e k o m d r u g o m vidu. d r u g o m e u p u ć e n o g r a z g o v o r a jest pisani dijalog.) Ovakva danas važeća datacija srazmjerno je n o v a u predaji izučavanja i interpretiranja Platona. zadržana samo u uvod­ n o m . Sedmo pismo. T e k p o č e t k o m našeg stoljeća dospijevaju oni u sre­ dište istraživanja. Zreli spisi: Phaidon. Dija­ log Theaitetos pak dolazi negdje i z m e đ u ove druge i sljedeće. Hippias minor. (Dijalog Kratylos pada vjerojatno negdje i z m e đ u prve i druge grupe. Charmides. izloženih u vidu svojevrsne didaktičke upute. Menexenos). te time i neživa istina. Augustina. kao u Timeju. Iz svaki put j e d n o k r a t ­ n o g sklopa situacije izvučena (apstrahirana) istina tek je n e k a ap­ straktna. Gorgias. no zato vazda p r o l a z n e i tek j e d n o k r a t n e istine u r a z g o v o r u nazivat će Platon.mi b i s m o danas rekli: spram „situacije" . 94 95 .) 3.Sophistes. Jedino r a z g o v o r o m biva. bivaju prepoznati u s v o m značenju kao mjero­ davan lik p o z n o g P l a t o n o v a filozofiranja te s h o d n o t o m e tuma­ čeni. reci­ mo u Cicerona. Pri k o n c u Fedra u p o z o ­ rava Platon na opasnost koja leži u p i s m u kao t a k v o m i u s v a k o m p i s a n o m fiksiranju o n o g a u živom r a z g o v o r u na vidjelo i z n e s e n o g . 2. n a o k o p u k o m „ i g r o m " i „ z a b a v o m " ( π α ι δ ί α ) . pa i Natorpa. Dijalog kao „forma" djela Sva su P l a t o n o v a djela.d o k se oni sami sve više pribli­ žavaju nekoj vrsti traktata. Mendelsona. Anselma. Politikos. P o s v e j e o č i t o m e đ u t i m da je on upravo u toj i takvoj „ i g r i " nalazio j e d i n i čovjeku d o s t u p a n način filozofiranja i izlaganja o n o g a u filozofij­ skoj spoznaji d o k u č e n o g . o s i m Apologije. traži njegov n a p o r slušanja i razumijevanja. Bit je te opasnosti u t o m e da p i s m o m u t v r đ e n e istine nemaju više n e p o s r e d a n o d n o s spram zgode v r e m e n a i mjesta u k o j e m su bile izrečene .

Ideje i ideja dobra A k o ima nečega što oduvijek j e d n a k o kao i danas važi kao ne­ dvojben znak prepoznavanja P l a t o n o v e filozofije.Dijalektika i pitanje „sustava" Najvišu. razlike.jia^i ih_se uojoće_moglo_j^az^brati kao upravo te i takye. ο t o m e traju sporenja m n o g o b r o j n i h t u m a č a . p e t ^ a j v e j ć i h rođov. onaj t k o je u stanju svako p o j e d i n o biće odrediti u p r a v o kao to.s o b z i r o m na cjelinu djela . suprotnosti. o n d a je to ja­ m a č n o takozvani n a u k ο idejama. N a k o n Zellera. H . naime n a z o v e m o li ih transcendentalnim uvjetom mogućnosti svake određenosti uopće Utoliko bez ideja n e m a imenova­ nja^ n e m a čvrstog i postojanog oslonca za mišljenje. tako _reći p r i m i t i v n o g ^ po č e t n o g o b l i k a pravog filojzpfijskog . cjelinu o s n o v n o g P l a t o n o v a nauka razumjeti i p r o t u m a č i t i kao neki „sustav izvođenja" („Ableitungssvstem". tj. od naj­ viših te dakle i „najopćenitijih" p o j m o v a p r e k o uvijek nižih i nižih „ v r s t a " sve do onih t a k o z v a n i h nedjeljivih. n e p o k r e t n e . n a i m e „ s u g l e d svega u j e d n o m e " .a>" {biće. u k o j e m bi na v r h u ontologijsko-aksiologijske piramide stajalo o n o J e d n o . kretanje. vid. postavljao ideje kao nešto po sebi postojeće i o d v o j e n o od stvari samih. Sto je zapravo P l a t o n u dijalektika i kako je treba shvatiti. Manje se pritom pitalo što je to zapravo u o p ć e „ideja" za Platona. n a v o d n o od „ n a š e g a " svijeta konkretnih osjetilnih stvari i bića u p o t p u n o s t i različit i odvojen? 96 97 .. vrste i vrsne razlike. Ο tim ć e m o pokušajima rekonstrukcije n a v o d n o g „ P l a t o n o v a sustava" govoriti j o š kasnije. U n e o b i č n o m nesrazmjeru s prilično rijetkim . odre­ đenja vječno važećih uzajamnih odnošenja cjeline svih m o g u ć i h logičkih određenja u n j i h o v o m a r h i t e k t o n s k o m rasporedu.k a ž i m o to ovdje pojednostavljeno . doista u p o t p u n o s t i važi za sve ostalo njegovo djelo? Bilo je mišljenja .i ne uvijek izriči­ to naglašenim spominjanjima od strane s a m o g a P l a t o n a stoji samorazumljivost s k o j o m se sva njegova filozofija drži istovjetnom u p r a v o s tim n a u k o m . čini se.urmrnjjverum7 DOnum) s d r u g e strane. ideje koja postaje s u d b i n o m filozofije u novovjekoj o b n o v i stoicizma.da je P l a t o n o v a dijalektika. a skolastičkog te p b t o m i n o v o v j e k o g nauka ο transcendentalijama (ens.za P l a t o n a onaj pogled. No takva formalizacija roda. te t o m e s h o d n o o d r e đ e n o imenovati. naziva Platon dijalek­ tikom i vidi je ujedno kao najvišu i j e d i n u istinsku znanost. sebi s a m i m a uvijek iste i sve t o m e slično? K o ­ n a č n o . i u kojoj mjeri doslovno. p o s v e s l o b o d n u i t a k o reći j e d i n u čistu f o r m u pravog. taj čuveni „svijet ideja". koji j e . Dalje. koje bi dalje na sve n i ž i m stupnjevima općenitosti svojim posredovanjem s p r i n c i p o m dvojstva proizvodilo stupnjevanu cje­ linu svega. teško da i najmanje p o g a đ a smisao P l a t o n o v i h izvođenja. Dijalektičar je onaj t k o je u stanju sve i jedno sagledati ujedno.sustava_". Parm. grade li o n e zaista j e d n u zasebnu oblast. m e ­ t o d o m j o š znanstveniju i od s a m e m a t e m a t i k e . IdejaL4e_. oslonjena o č i t o na kasnu Porfirijevu a p s t r a k t n u o b r a d u Aristotelova n a u k a ο kategorijama. p o d kojim i u o b z o r u kojeg su se uvijek v e ć p r e t h o d n o m o r a l a sagledati bića_i_jstvjm. p o k u š a v a se p o n o v o . na tragu H e g e l o v u . n e m a smisle­ n o g govorenja. G o m p e r z ) . O p ć e n i t o je. najteže od svega dijalektiku u P l a t o n o v u smislu. klasično u t v r đ e n o na k o n c u šeste knjige Politeie. k a k o se to smatra j o š od Aristotela n a o v a m o . M o ž d a rusnuTsasvim daleko od o n o g a što su Platonu bile ideje o z n a č i m o li ih j e d n i m i m e n o m koje svakako pripada tek novijoj filozofiji i za njegov v i d o k r u g m o ž e biti rabljeno s a m o uz najveći oprez i uvjetno. sporazumijevanja. o s o b i t o u posljednjih tridesetak go- dina. U t o m je smislu di­ jalektički prikaz odnosa. shvatiti njegove emfatičke tvrdnje da su ideje vječne. n e m a dijalektike i na k o n c u ne­ ma filozofije same (usp. u P l a t o n o ­ voj dijalektici nalazio n a z n a k u j e d n o g nesavršenog filozofijskog sustava. sličnosti ili srodnosti sa cjeli­ n o m svega i sa svakim d r u g i m p o j e d i n a č n i m .neka~vrsta~ ncdomišljenog. isključivo istinu stvari tražećeg razgovora._istota. strogo i o d l u č n o odi­ jeliti od ideje filozofije kao sustava.^drugost. 134e-135c). Bitno je m e đ u t i m pitanje da li je Platon doista. ^Jednako su se „ d i a i r e z e ^ k a s n i h di­ j a l o g a šTrvaćale k a o pokušaji svojevrsne „ m e t a z n a n o s t i " . p o t p o m o g n u t o j preuzi­ m a n j e m i apsolutiziranjem ideala aksiomatske m e t o d e rane grčke geometrije. stajanje) iz S(?firtta t u m a č e n k a o povijocna anticipacija Aristotelova j i a i i ka η kategorijama s jedne. kako. stavljajući ga u o d n o s istovjetnosti.započinjući s J d e g e l o m _ . Gdje o n a ustvari pri­ p a d a u n u t a r za P l a t o n a tako temeljnog razlikovanja dijanoetičke o d n o s n o r a z u m s k e i n o e t i č k e o d n o s n o u m s k e spoznaje? I da li to razlikovanje.

hipostaziranih pojmova. te je upravo na taj način pravi i jedini „ u z r o k " kako ideja u cjelini tako i svega što u o p ć e jest i biva. Štoviše. biti o d r e đ e n kao neki „ s p l e t " i „zajednica". život Najkasnije u dijalogu Sofist. iznova predstavio svoj klasični n a u k ο dvije oblasti. ni ideje nisu naprosto ne­ ka bića po sebi: . g o t o v o ponavljajući d o s l o v n o iste riječi.odnošenje spram drugih i ostalih uvjet je samog njihova bitka. k a k o se to najčešće smatra. to je sva skrajnja upitnost prihvaćanja ideja kao nekakvih apsolutnih i za sebe postojećih. N a g l a š e n o je to sam stavio pažljivome čitatelju do znanja u k a s n o m dijalogu Timej.s nep r e v i d i v o m e m f a z o m uvodi sad treći. H o f f m a n n ) dospio je Platon do t o g a da k o n a č n o ipak iz- 98 99 . kao što su i o n e same. dakle nastajućeg i nestajućeg. ne­ kakvih postvarenih. upravo o n o što j e ideja d o b r a t a m o .ma kako inače n u ž n i m i neizbježnim . iz preobilja svoje d o b r o t e povezujući oblast o n o g osjetilnog s vječnim u z o r o m ideja. pripada zajedno s n a u k o m ο idejama k r o z c j e l o k u p n u p o ­ vijest filozofije u samu n a v o d n u j e z g r u uobičajeno s h v a ć a n o g platonizma. posredujući „ r o d " . m o ć i i „ f u n k c i j e " . u č e m u se zbi­ va kako u č e š ć e i oponašanje tako prisustvovanje i zajedništvovanje. senzibilnoj i n o u m e nalnoj. gibanje.n a k o n što j e .Tri su bitne činjenice koje nas tjeraju na skrajnji oprez pri m o g u ć e m b r z o m o d g o v o r u na postavljena pitanja. s druge strane. ο t o m e Platon ne daje jasnije određenje. Nisu dakle „dvije oblasti" o n o posljednje i najdublje u Platona. K o n a č n o . o n u tako­ zvanu „ P l a t o n o v u materiju". Čak su i one dakle na neki način relativne. U Sofistu će m e đ u t i m sam nji­ h o v bitak. N a u k ο dvije odvojene i m e đ u - s o b n o nespojive oblasti. spoj i uzajamni o d n o s . koje bi b e z nje ostale ipak na k o n c u tek p u k i m . Treće. J e d n a k o je tako. samog bića. ali zato svakako središnjem mjestu svog djela. toj „ishodišnoj točki d i n a m i č k o g a shvaća­ nja" (E. što se ipak ni na koji način ne smije naprosto nazvati „ s v i j e t o m " . spajajuće i povezujuće dviju inače razdvojenih oblasti. onaj iz Fedona i Politeie prije svih ostalih spisa. k o n a č n o i n e p r e m o s t i v o . gdje .hipotezama. o n e koju Platon spo­ minje s a m o na j e d n o m .u naj­ manju ruku glede uloge. s j e d n e . od Fedona pa sve do Timeja. n a i m e o n o svesjedinjujuće i svespajajuće naprosto. D r u g i m riječima. stojećim idejama. Dru­ go. odvojenih. p u t e m „prisustvovanja". . a u Politeii istu ulogu. stoji u temelju svih ideja kao takvih. D o n e k l e je s p r a v o m ta ideja češće u interpretacijama bila nazivana „ i d e j o m ideja": doista se čini da upravo ona. o v o „ i z m e đ u " ( τ ό μ ε τ α ξ ύ ) . kako se inače olako čini. Ovaj teško dokučivi ali ujedno očito tako p r e s u d n i m e ­ đ u p r o s t o r dviju oblasti. kao „ b e s p r e t p o s t a v n o p o č e l o " . bio distancirao od shva­ ćanja ideja kao „ o n o s t r a n i h " i od „ n a š e g a svijeta" odvojenih. v e ć njihova veza. oblast o n o g osjetilnog p u t e m „ o p o n a š a n j a " i „sudjelovanja" stavljena u svojevrstan o d n o s s p r a m ideja. razvijajući i preoblikujući iz dijaloga u dijalog cjelinu njegova temeljnog nazora. prevodeći zapravo K a n t o v o „ m u n d u s " . m e đ u t i m . kao što se i prije toga već. na svakako središnjem i s p r a v o m č u v e n o m mjestu 247e. Kakav je. Štoviše P l a t o n sam naziva svako od toga zasebnim „ m j e s t o m " i „ o b l a š ć u " ( τ ό π ο ς ) . j o š produbljenije. u Parmenidu. pobliži od­ n o s te jedinstvene ideje d o b r a spram svih ostalih. osjetilnoj i mislivoj.sam b o ž a n s k i obrt­ nik. v e ć i u s a m o m razmjerno r a n o m Symposionu sva težina razmatranja pala na eros kao o n o posredujuće. a ne Platona. tako što nju i sve u njoj čini najviše što je to m o g u ć n o njima nalik. to je o p e t u Timeju . od s a m o g je početka. o n o po č e m u o n e u o p ć e jesu. Moć. Prvo. s nji­ h o v i m glavnim n a u k o m ο posve nepokrenutim. i m a zacijelo sama ideja do­ bra. ideje su od s a m o g p o č e t k a u P l a t o n a figurirale b i t n o u m n o ­ žini i j e d n a s d r u g o m u zajednici. već je u Sofistu Platon korjenitoj kritici p o d v r g a o „prijatelje ideja". ideje stoje u j e d n o m teško d o k u č i v o m ali svakako b i t n o m unu­ trašnjem o d n o s u spram j e d n e izuzetne ideje. provlači se kao nezaobilazna konstanta j e d n o oštro i n a o k o n e p r e m o s t i v o razdvajanje o n o g bivajućeg. No odlučujuće je uvidjeti da ta toliko isticana i naglašavana „ o d v o j e n o s t " nije nikada u P l a t o n a izlagana k a o o n o posljednje. Nauk ο „dva svijeta" K r o z cjelokupno važeće djelo P l a t o n o v o . p o s t u p n o je sve više dospijevalo u s a m o središte svih Plato­ n o v i h filozofijskih napora. u Politeii: . nepokretnih i neutemeljivih bića. te o n o g jestvujućeg. No o n o što je ipak izvjesno. shvaćene u svojoj u p u ć e n o s t i k o n o m e osjetilnom. v e ć u Fedonu.spram ideje dobra. m e đ u t i m .

Ideje same sad su shvaćene kao žive. ο prisjećanju na o n o prij« o v o g a života viđeno kao ο pravoj naravi svake a o s o b i t o filozo fijske spoznaje. u Fedonu. S druglTsteane. ta n e ć e m o ć i ništa ozbiljno započeti s t e m o m duše u Platona. T k o .n a k o n Sofista ostaju o n o središnje c j e l o k u p n o g daljnjeg P l a t o n o v a filozofiranja. \ Fedru te osobito u Zakonima.u njegovu mitu nalazi s a m o „ p u k o t i n u u znan stvenoj spoznaji" i „više z n a k slabosti n e g o s n a g e " (Zeller). raste. v e ć su same žive. M o ć . bivstva ( ο υ σ ί α ) . o n e su .p o p u t Hegela. Zellera. I o n e same. povijest i pripovijest v a n v r e m e n o g zbivanj. i k o z m i č k o g življenja duše. k o n a č n o je razriješen: svako učestvovanje. zajedništvovanju s d r u g i m a i u p u ć e n o s t i k d r u g o m . Stara zagonetka i najteži Pla­ t o n o v p r o b l e m . p o k r e t n e i u z a j a m n o spletene p o m o ć u vlastite sile sjedinjavanja i razdvajanja^Ideje dakle nisu ni na koji način tek „hipostazirani p o j m o v i " formalne logike. razjašnjena i inter 100 . Naravski da je pritom m e t o d i č k i bilo zaboravlja no to da ne s a m o Platon v e ć i svaki G r k njegova d o b a uopć« nije i m a o izgrađen pojam neke individualne o s o b n o s t i u našen smislu riječi. nisu o n e . ο neutemeljivo i nerazloživoj slobodi tog izabiranja. pripremljen d o d u š e donekle v e ć u r a n o m neoplato nizmu. k a k o će biti i m e n o v a n e u Filebu. N e k o o s o b i t o kretanje sad je i z n a đ e n o i u samoj inteligibilnoj oblasti. dijalektičkog izvođenja. onaj ο pravoj naravi „ u č e s t v o v a n j a " (μέθεξις) osjet i l n o g na mislivom. . Duša Zacijelo nijedan pojedinačni f d o z o f e m P l a t o n o v nije tijekom tisuć ljetnih rasprava njegove filozofije bio toliko i tako intenziv no diskutiran kao n a u k ο besmrtnosti duše. U o d n o s u na čovje­ k o v u m o ć mišljenja i spoznaje. j e s u u p r a v o t i m e ujedno i p o k r e n u t e . Sve b i t n o što je Platon kazao ο duši k a z a n o je j e d i n o i isklju čivo mitom. Reinhardt.ipak j o š uvijek jestva.time v e ć i „subjektiv i r a n e " . p r e m d a p o k r e n u t e u procesu i zbivanju spo­ znaje. „ d o k a ž e " p u t e m svojevrsno. u Timeju. ο sustavljanju duše svijeta. pojam koji je postao m o g u ć i m u stvari tek pojavon kršćanstva. kretanje i duša . pretativno p r o d u k t i v n o prisvojena. tj. Natorpa. kako je to lijepo j e d n o n izrekao K. te dakle i izvorište s a m o g a života naziva on d u š o m . i u p r a v o će takva m o ć sad biti p r e p o z n a t a k a o pra­ va i najunutarnjija narav sveg bitka. svako zajedništvovanje p o č i v a j e d i n o na moći uzajamnog činjenja i trpljenja. O n o njihovo zajedničko i z r a ž e n o je u riječi όνναμις: „ m o ć " . P r i t o m je pitanje dakako v o đ e n o i upravljano isključivo interesima eventualnoj usuglašavanja s k r š ć a n s k o m d o g m a t i k o m . Cjelokupni P l a t o n o v n a z o r ο duši kulminira s j e d n e strane ι kasnim izvodima ο biti duše kao počelu gibanja iz sebe sama. „ m o ž n o s t " . po najprije n u ž n o s t njene besmrtnosti. nije niti t a m o p r o v e d e n s pre tenzijom k o n a č n e istinitosti i nije se u punoj mjeri p o k a z a o zado voljavajućim. No ista je ta m o ć gibanja p r e p o z n a t a sad i u onoj drugoj. te kao takve žive. Jedini pokušaj da se nešto b i t n o ο naravi duše. ideje su n a p r o s t o ono što biva mišljeno.takva je n a i m e m o g u ć n o s t i z l o ž e n a te ujedno odbijena v e ć u p r v o m e dijelu Parmenida . O n o bivajuće postaje. n a v o d n o odvojenoj i ne­ p o m i č n o j oblasti ideja. ο životi duša n a k o n smrti i prije p o n o v n o g izbora života. kai što to u o s t a l o m nije m o g a o v e ć ni Aristotel. to jest djelo­ m i č n o g i n e k o v r e m e n o g ustrajavanja u bitku. M i t s k i m n a č i n o m p r o g o v a r a Platon ο „ o n o s t r a n o s t i " . O b a si ta n a u k a i danas j o š nedovoljno p r o t u m a č e n a . Izvorište te m o ć i . a s druge u mitski i z l o ž e n o m nau ku ο konstituciji. proglašene p u k i m p o m i s l i m a Božjeg u m a .u značenju dakle koje je za čitav j e d a n svijet udaljeno od kasnije Aristotelove verzije u smislu p u k e pasivne m o g u ć n o s t i . ili štoviše čak „ m o n a d e " . k a o u n o v o m e vijeku i j o š danas. j o š manje p o m i s l i m a čovje­ čje duše. k a k o ih je htjelo shvaćati m n o š t v o interpreta. kao u kas­ nijem kristijaniziranom p l a t o n i z m u . susre­ će se.usprkos svojoj pokrenutosti. djelatne sile. M o ć kao snaga gibanja jest za P l a t o n a život.postavljano uvijek iz n o v a ο t o m e da li je u t o m nauku riječ bila baš ο individualno o s o b n o j duši. M i t je u Platona ponajprije. t i m e što u o p ć e bivaju spoznav a n e i mišljene. „ s p o s o b n o s t " . da nave d e m o samo nekolicinu najznačajnijih i najutjecajnijih dosadašnji! t u m a č a P l a t o n a .n a đ e ono jedinstveno i zajedničko kako o n o m e osjetilnom t a k o sa­ m o j mislenoj oblasti.j e d n o m riječju: život . o p a d a i nestaje v o đ e n o m o ć i gibanja.

Proslijede li se svi da­ lekosežni usljedci o v e m i t s k e „filozofije povijesti" i u z m e li se ozbiljno kasno P l a t o n o v o naučavanje ο zloj duši svijeta iz Zako­ na . urešena. m e đ u t i m . v e ć je u sebi b i t n o trostruka: .sastoji s e o d o n o g r a z u m n o g . k a k o kažu. Polis nije n a p r o ­ sto „ d r ž a v a " . U posljednjem svojemu djelu Zakonima pridaje on štoviše A p o l o n u i D i o n i z u ulogu tako i z u z e t n u da se s izvjesnim p r a v o m tu m o ž e iznaći preludij o n o g danas.Bog i povijest P l a t o n o v a „teologija" i z u z e t n o je složena i teško u okvire j e d n o g k o h e r e n t n o g stava svodiva tema. S druge strane ostaje on očigledno i usprkos t o m e v e z a n zasadama rane grčke religioznosti. te u k o j e m bi on o d n o s u i m a o stajati p r e m a kraljevskome u m u . o n o g strastveno-srčanog ( θ υ μ ό ς ) t e n a k o n ­ cu o n o g p o ž u d n o g . t o l i k o raspravljanih i b r z o p l e t o kritiziranih. „ l o g i k u " . o n o d r u g o pak drži ih zajedno i povezuje. usmje­ ren i m o t i v i r a n politički. j e d n a k o kao i tražiti u njega nekakvu „ e t i k u " . Najviše je diskusije. a ne neki.što je inače j e d n a od najspornijih t e m a cjelokupne njegove filozofije -. udešena. O n a za P l a t o n a nije n e k a j e d n o s t a v n a „supstancija" ( p o č e t n e n a z n a k e u t o m smjeru.nastavljajući na p r e t h o d n e n a p o r e ranih grčkih „prosvjetitelja" za svojevrsnim pročišćenjem p r e d o d ž b e ili pojma b o g a u smjeru njegove j e d n o t e . tako č u v e n o g dualizma tih dvaju b o g o v a .nešto p o p u t b i t n o i i z v o r n o shvaćena „ u s t a v a " . ili bilo koju od potonjih „ d i s c i p l i n a " filozofije. Atenu. ili p a k u zvjezdanu egzistenciju čistih i očišćenih duša. dospio u blizinu svojevrsne „ k o z ­ m i č k e religije". kakvu nalazimo kasnije ponajprije u stoika. osobito u Fedru i Za­ konima te u Epinomis. jednostavnosti. „ f i z i k u " . S j e d n e je strane p o s v e nepo­ b i t n o da on . a toliko rijetko temeljito p r o m i š ­ ljanih. čovjek". D r u g o je pitanje bilo m o ž e li se u njemu p r e p o z n a t i mitski zastrta personifikacija ideje dobra. uprav­ ljaču svijeta iz Fileba. d o b r o g i lijepog. Svaki je. Za u z v r a t je. štujući neprikriveno M u z e . j e d n a k o tako m e đ u s o b n o kao i u o d n o s u s p r a m cjeline svega ostalog. v e ć je o n o unutrašnje ustrojstvo . Rasprave ο t o m e u kojoj se mjeri on dade razumjeti kao svojevrsna mitska prednajava kršćanskog Boga-stvoritelja. kao beskraj v r e m e n a u bivanju. P r v o i treće stoje u z a j a m n o u p r a i s k o n s k o m nesuglasju. u mjeru i p o r e d a k d o v e d e n a zajednica svih bića. Povijest. i to t a k o da 102 103 . I o p ć e n i t o ne biva b o g u Platona nikada o z n a č a v a n naprosto u z r o k o m svega što jest. tad m o ž e pasti n e k o p o s v e n o v o i dublje pojašnjujuće svjetlo na s v e u k u p n o s t njegovih političkih stavova. d o b r o t e i istinskosti . n a i m e k o z m o s a . u P l a t o n a je naravski o p e t izložena mitski. Zeu­ sa. Kozmički određena politika i ideja pravednosti B e s m i s l e n o je P l a t o n o v u filozofiju dijeliti u teorijsku i praktičku. J e d n a k o je tako svojim naučavanjem. u r o đ e n e s v e m u tjelesnom i tjelolikom) u njihovu n a i z m j e n i č n o m v o đ e n j u i upravljanju svijetom i svime u njemu. što je kao osobita i i z u z e t n o značaj­ na t e m a u o č e n o od strane interpreta t e k razmjerno nedavno. Sva osobitost b o g a iz Timeja očitovana je ponajbolje u t o m e da je d o s e g njegove tvoračke m o ć i t a m o izričito ograničen Nuž­ dom. T e m e l j n o m s o f i s t i č k o m stavu „ č o v j e k je mjera svega" suprotstavit će stari P l a t o n u s v o m zadnjem djelu odrješitu tvrdnju: „ b o g je ponajviše mjera svega. Kozmos nije n a p r o s t o „svijet". već uvijek samo u z r o k o m o n o g a valjanog. izazvao mitski bog-obrtnik iz Timeja. politika u p o t ­ punosti izuzeta iz u o b i č a j e n o g ljudski s u ž e n o g v i d o k r u g a te iskušena iz zakonitosti cjeline svega što jest. pa i n a o k o najbeznačajniji „teorijski" stav njegova filozofiranja v o đ e n . no koja je sa svoje strane ništa manje j e d n o produbljenje i preinaka prastare helenske vjere u božanskost zvijezda. u b r z o su bile napuštene). A p o l o n a . međutim. Pravi smisao svakog od njegovih temeljnih „ p o l i t i č k i h " sta­ v o v a m o ž e s e dokučiti s a m o n a p o d l o z i p r e t h o d n o g uvažavanja o s n o v n o g trojnog paralelizma ustrojstva svega što jest na n a č i n bivanja. duše i polisa. D u b o k o s m i s l e n i mit iz dijaloga Državnik očituje zbivanje povi­ jesti k a o svojevrsnu b o r b u i izmjenično periodičko nadjačavanje o d n o s n o podlijeganje b o g a i N u ž d e (sad u liku P o ž u d e .kojim zajednica ljudi biva s k l a d n o sklopljena. Bit unutrašnjeg ustroja k a k o k o z m o s a tako polisa očituje se ponajprije u naravi duše. u dijalogu Fedon. n a k o n Nietzschea. trajale su stoljećima bez sustajanja.u Politeii o d l u č n o raskida s i z v o r n i m g r č k i m p o g a n s k i m pol i t e i z m o m i polaže temelje m o n o t e i z m u kasnije teološke misli. v e ć sređena. ukoliko t a m o izneseni stavovi očituju ba­ r e m dijelom i njegove vlastite.

nije i n e ć e biti dru­ go do lažna i t o b o ž n j a filozofija. za P l a t o n a j e d a od o s n o v n i h u z r o k a lošeg ustrojstva političkih zajednica. o d g o v a r a t će o p ć e n i t o d u š a svijeta u cjelini. s a g l e d a n o u vidu i obzorju P l a t o n o v u . oštro luči o b i č n u aritmetičku jed n a k o s t od o n e dublje. o b r t n i k a te t r g o v a c a tje­ l e s n i m i „ d u h o v n i m " d o b r i m a . O n e bi . od­ govaraju o n o m e što čini p o ž u d n u o s n o v u duše. n a o n o srednje i posredujuće. p r e m a uvidu P l a t o n o v u . n a i m e vlasništvo. b o ž a n s k i udijeljeri i ujedno s a m o i z a b r a n e naravi. p o ž u d i i o n o j masi iz p o t r e b e i za p o t r e b u živućih ljudi od­ g o v a r a predsvjetska N u ž d a . naime j e d n a k o s t i . vodi η k o n c u k t o m e da jednaki dobivaju nejednako a nejednaki jednak( kako to . strpljivo pro­ mišljajući.u očito namjernoj ad absurdum vođenoj igri riječima formulira stari Platon u Zakonima. Sve daljnje t e š k o ć e v e z a n e uz n a p o r razumijevanja svi] d o s e g a t o g a što se ovdje naziva naprosto „ s v o j i m " valja ovdj ostaviti po strani. činit će se m n o g o m e na prvi p o g l e d skrajnj a p s t r a k t n o m . t a k o reći j e d i n o g p r a v o g i ozbiljnog filozofijskog i ž i v o t n o g pro­ tivnika . polisa i k o z m o s a o č u v a u p r a v o t a k v o m . čineći tek t a k o i t e k t i m e „ p r a v u mješavinu". O n i . Prva. Prva jednakost. S t r a s t v e n o m dijelu d u š e odgovaraju p a k oni koji u polisu žive ne za sebe n e g o za cjelinu. prav j e d n a k o s t . na utaživanje žudnji i s v a k o v r s n o uklanjanje b o l i opstanka. T k o želi znati što je zapravo mišljeno p o d o v i m v a z d a n a g l a š a v a n i m „istinski". o d n o s n o s t r a s t v e n o m i s r č a n o m dijelu duše. p o s e b n e i vazda n e k o m e o d r e đ e n o m svojstvene vrlin tek postaju takvima. s t o j e držao najvećon p r o t i v n o š ć u zdravo ustrojene zajednice. m o r a t će proći. Ta kav bi neki zahjev P l a t o n m o r a o prepoznati kao „bavljenje sva k o g a s v a č i m " ili „miješanje svega sa svime". O d r e d b a pravednosti. R a z u m s k i d i o duše otjelotvoruju u polisu istinski čuvari cje­ line. individualno s o p s t v o ih ne upravlja. o s n o v n e i najveće vrline. koji su dakle pripravni izložiti se boli t a m o gdje t r e b a i uskratiti sebi u ž i t a k t a m o gdje se to m o r a . o s i m m o ž d a u t e š k o d o k u č i v i m nagovještajima ο zloj duši. pridjeljuje s v a k o m e isto. k a o i n a k o n njega Aristotel.recimo ovdje s a m o to . Bitno je m e đ u t i m ovdje ipak naglasiti kako iz ovakva shvs ćanja pravednosti proizlazi po nužnosti i d v o s t r u k o određenje n j o m najtješnje p o v e z a n e političke vrline. ο č e m u posljednjem n a m P l a t o n z a č u d o nije i z r i j e k o m ostavio g o t o v o niti manjih naznaka.moral dalje voditi k razumijevanju toga što je Platon b i o iskusio i d riječi d o v e o kao „ b o ž a n s k i usud i k o b " (θεία μ ο ί ρ α ) te tematj zirati slobodni i z b o r vlastita života. dakle radnika svih vrsta. pravije i istinskije. d o k druga. U cjelini k o z m o s a r a z u m u i filozofu o d g o v a r a b o ž a n s k i demijurg. svaku stranicu P l a t o n o v a djela. drže( se temeljnog stava da su u osnovi svi jednaki.sofistika.k a k o on zove svog najvećeg. 104 10 . k a k o b i s m o danas rekli „ r a c i o n a l i z a t o r o m " . ka ko je to k a z a n o u p o z n o m e Filebu. u P l a t o n a isključivo mitst izložen. po kojoj tel sve ostale. O n o m e p o s r e d n o m . Sve je sad na t o m e da se trostrukost ovih trokratnih ustroja duše. O n a glasi: činiti. ili . Pod logu takva određenja čini stav i uvjerenje da s v a k o m e već po na ravi pripada j e d n o o d r e đ e n o mjesto i j e d a n samo njegov bitni djc l o k r u g bavljenja u n u t a r sređene zajednice. Nji­ h o v j e život p o s v e ć e n o n o m z a j e d n i č k o m i o p ć e m . U n u t a r ustrojene zajednice ljudi najveći je broj o n i h koji žive usmjereni ponajprije ili p a k isključivo na zadovoljavanje najmnogostrukijih p o t r e b a . pridjeljuje o n o m e po naravi vrednijemu i uzvišenijem više a o n o m e manje k r e p o s n o m e manje. P o n o v o v i d i m o dakle k a k o sva t e ž i n a filozofijskog razlaganja p a d a n a o n o i z m e đ u .m o ž e ili slušajući r a z b o r držati p o ž u d u u p o d l o ž n o s t i ili p a k s a m o pasti p o d vlast p o ž u d e te i r a z u m učiniti t e k njenim slugom. U P l a t o n a n e m a i ne mož< biti riječi ni ο k a k v o m u n i v e r z a l n o m m o r a l u i ni ο kakvoj općeniti važećoj etici. sa s v i m njihovim daljnjim p o d m o m e n t i m a . geometrijske. Svaki univerzalni i totalni zahtjev potire n u ž n o is k o n s k u i neukidivu različnost triju o s n o v n i h m o m e n a t a ustroj stva svega živog. pc stupajući apstraktno numerički. provoditi. istinski filozofi. te time s v a k o m e od nji daje o n o primjereno glede njihove izvorne. te stoga i ne trebaju i ne smiju imati o n o č i m e se to s o p s t v o hrani i snaži. obavljati ono svoje. k a k o u imanju tako u srodnicima. To znači: svaki od triju dijelova m o r a biti u p r a v o to što jest i m o r a se s p r a m ostalih dvaju o d n o s i t i u skladu s t i m e što o n i jesu. a o s o b i t o i najsvojstvenije p a k nje­ na vlastita strast i srce. niječuc neukidivu i neuklonjivu naravnu bitnu različnost ljudi. Jer m o ž e lako biti da manje-više sve o n o što stoljetnom p r e d a j o m p o z n a j e m o kao „filo­ zofiju". čuvarima-stražarima. najobuhvatniju i najmnogolikiju. Pla ton. kao o s n o v u svakog z d r a v o g življenja.

ili štoviše tek su danas i z a z o v ne s a m o povijesti filozofije n e g o i s a m o g filozofiranja. t e k o n o ­ me p o j a v n o m i osjetilnom. O v o d r u g o ra­ zumijevanje htjelo je p o t v r d u naći u t o m e da i sam P l a t o n tu „ m a ­ teriju" naziva i z m e đ u ostalog i „ p r o s t o r o m " . uvijek n o v a i drukčija imena. „ g r a đ e " . kako ga hoće tumačiti novo­ vjekovna p r i r o d n a filozofija. pri t i m su mu se pokušajima kretanje. kao ranije. o n o g a što je kasnije u predaji filozofije n a k o n Aristotela ostalo p o z n a t o p o d i m e n o m „materije". pa onda opet „ m j e s t o m " i „ p r o s t o r o m " ( χ ώ ρ α ) . G o t o v o u čitavoj povijesti inter­ pretacije P l a t o n a bila je ta „ m a t e r i j a " razumijevana ili po u z o r u na b i t n o pasivnu m o g u ć n o s t .u kasnijoj latinskoj tradiciji materia . „razlaganje" .p r v o m svojom z a d a ć o m nalazi izložiti sam iskon i postanak cjeline o n o g a što nazivamo k o z m o s o m . da o s n o v u njegova k a s n o g filozofiranja valja sagledati u nastojanju da . m o ž e značiti grčka temeljna riječ λ ό γ ο ς .potraži o n o što j e t o m o b o j e m zajedničko i istovjetno. Kasni nauk ο prvim počelima Izgleda da je Platon u svojim starijim g o d i n a m a sve intenzivni­ je i sve ustrajnije radio na t o m e da po m o g u ć n o s t i u k l o n i svaki preostali trag svojevrsnog j a z a i z m e đ u ideja i o n o g a osjetilnog. dakle ure­ đ e n i m s k l o p o m „svijeta". pa o n d a i o p ć a metafizika? Ne m o ž e li n a m u p r a v o P l a t o n o v prikaz te z a g o n e t n e „ m a t e r i j e " kao na­ v o d n o g „ p r o s t o r a " p o m o ć i d a s e j e d n o m p r i b l i ž i m o njegovu poi­ manju o s l o b o đ e n o m o d n o v o v j e k o v n e redukcije n a p u k u ekstenziju? U s v a k o m slučaju. O p ć e n i t o je težnja k približenju o n o m osjetilno-konkretnom i povijesno bivajućem p o s t a l a sve očiglednijom karakteristikom njegove kasne misli. k a k o s m o v e ć naznačili. R e č e n o je već. Na t o m su mu se p u t u kako ideje same t a k o i osjetilno nastaj u ć e i nestajuće pojave sad obje pokazale k a o bivajuće i postajuće 106 107 . drugi put pak „ p o d l o g o m " . Čini se. shvatiti doslovno. p r e m a n a z o r u filozofijski i z b o r e n o m u Descartesa. a ne. D a k a k o da je p r i t o m osobitu teškoću predstav­ ljala teško mimoilaziva činjenica da. p r e m a m i t s k o m n a u k u iz Timeja i s a m o vrijeme kao „ p o k r e n u t a slika vječnosti" započinje i nastaje zajedno s k o z m o s o m samim. kako je izložen u Ti­ meju. ili je ipak riječ isključivo ο izvjesnoj alegorijskoj transpoziciji logičkih konstitutivnih m o m e n a t a cjeline svijeta u mitsku p r i s p o d o b u vre­ m e n s k o g a slijeda. Stoljećima su trajale beskrajne diskusije o k o toga smije li se i m o r a li se mitski prikaz nastanka svijeta. kako sam P l a t o n naziva bit svoje m e t o d e izlaganja u Timeju. kakav j e b a r e m p o m o g u ć n o s t i ostao o t v o r e n pri p r v o m o d l u č n o m nabacaju klasičnog n a u k a ο idejama. k a k o se po s v e m u čini.što sve. P l a t o n o v „ k a o s " i „ m a t e r i j a " iz Timeja j o š su uvijek. H o ć e li se ipak o n o osjetimo bivajuće podvrći filozofijskom ispitivanju i h o ć e li se ο njemu us­ postaviti kakav-takav sklop vjerojatnih postavki i stavova. kako je to u sklopu s v o g filozofiranja na vidjelo b i o iznio Aristotel.uvjetno ukinuvši n a č e l n o i n e p r e m o s t i v o razlikovanje o n o g osjetilnog o d o n o g idejno-mislivog . Budući da spoznaje. očito svjesno i namjerno. u smislu lišenosti oblika i u j e d n o u r o đ e n e žudnje za njim. Za­ što je to v a ž n o znati i naglašavati? Zato j e r nije druga i različi- ta s a m o riječ. koja kasnije u Aristotela postaje t e h n i č k i m ter­ m i n o m za o n o „iz č e g a " biva bivanje i postanak svega . „ g o v o r " . kao zbiljski postanak u v r e m e n u . O n o što P l a t o n o v u „ m a t e r i j u " čini b i t n o i n a č e l n o r a z l i č i t o m od Aristotelove jest o d r e đ e n a unutrašnja sila i č i m b e n o s t koju. T a k a v pak vjerojatni i istini uvijek t e k samo do neke mjere m o ž d a naučan „ z b o r " . ako ne i v e ć u teškoću čine i danas j o š j e d n a k o nesigurni i m e đ u s o b n o nesuglasni pokušaji da se dade n e k o po­ uzdanije tumačenje o n o g a što Platon u t o m k a s n o m k o z m o g o n i j s k o m dijalogu naglašeno uvodi u razmatranje kao osobitu i tek od njega zapravo i z n a đ e n u novost. to cjelokupno polje bivanja ostaje znanosti načelno uskraćeno. uz ino. nazivajući to j e d n o m „ p r i m a l j o m " .Izgradnja „svijeta" i problem „materije" U o b z o r u P l a t o n o v a filozofiranja n e m a i ne m o ž e biti mjesta za „ f i z i k u " kao znanost. znanosti i znanja i m a s a m o i j e d i n o ο o n o m e što doista jest. v e ć i ponajprije s a m a tu i m e n o v a n a i n a z i v a n a stvar. K a k o onda u o p ć e shvatiti taj i takav p r e d v r e m e n s k i slijed nastajanja? J e d n a k o veliku. S a m P l a t o n pri često i z n o v a p o d u z i m a n i m pokušajima bližega opisa t o g „ t e š k o g i m r a č n o g r o d a " rabi.i m a u Platona j o š uvijek isključivo s v a k o d n e v n o i o b i č n o značenje „drvlja" i. bivanje i m n o š t v e n o s t pokazali k a o svojstveni i s a m i m idejama. posjeduje. No da li je i s a m prostor tek golo prazno protegnuće. tad se to m o ž e zbiti j e d i n o p u t e m n e k o g „vjerojatnog logosa". općenitije. Riječ ΰλη. ili p a k kao p u k a apstraktna p r o t e ž n o s t .

te (9) prosti aritmetički brojevi. ili točnije kao sustav iz­ vođenja ili derivacije svagda nižih stupnjeva bitka. navest će s a m o hipotetički kao m o g u ć n o s t . čini se. i to arhitekton­ ski uređen. te da dakle nikad nije u p r a v o to n e k o o d r e đ e n o n e š t o . Svojevrsni „vertikal­ n i " d u a l i z a m t a k o z v a n o g nauka ο dva svijeta biva t i m e na neki n a č i n u k i n u t u izvjesnom „ h o r i z o n t a l n o m " dualizmu samih po­ čela. (3) V r h hijerarhijski ustrojena p i r a m i d a l n o g sustava čini J e d n o . 108 109 . U v i d o k r u g u o v a k o skiciranog „derivativnog sustava" poka­ zuje se o n d a o n a č u v e n a i za povijest tumačenja P l a t o n a tako pre­ sudna „ o d v o j e n o s t " ( χ ω ρ ι σ μ ό ς ) ideja od osjetilnih stvari. kao što se i mi ovdje n e ć e m o u nju niti j e d n i m s l o v o m upustiti. čovjek sam itd. u m e đ u v r e m e n u z a s l u g o m K. vidljiva i osjetilna vatra. (12) U d n u s v e u k u p n o g tako stupnjevanog sustava svega m o g u ć e g i zbilj­ s k o g leži p a k „materija". o d n o s n o o n i m b e z g r a n i č n i m . pri č e m u brojevi nisu shvaćeni kao puki arit­ metički. pa trokut. s v e m u z a j e d n i č k o m i nikad sustajućem p r o c e s u „bivanja u j e s t v o " . Sva su takva svjedočanstva s a m o g Aristotela. tetraedar itd. koje nije d r u g o do P l a t o n o v a ideja dobra. G a i s e r a s a b r a n a u zbirku t a k o z v a n i h Testimonia platonica te v i š e k r a t n o i m n o g o s t r u k o d o s a d interpretirana. d a j e tako o v o m z g o d o m uvjetno n a z o v e m o . dakle m e đ u s o b n o istovrsni i zamjenljivi. č e g a narav jest u t o m e da n e p r e s t a n o d o p u š t a m o g u ć n o s t o n o g manje i više.shvatit će P l a t o n k a o k o n s t i t u i r a n o od dvaju praizvornih. j o š j e uvijek z a d a ć o m p o m n o g i t e m e l j i t o g promišljanja i pokušaja iz temelja n o v e i o b u h v a t n e ra­ d i k a l n e interpretacije. o n o p o j e d i n a č n o k o n k r e t n o . Dikaiarha. njemu suprotstavljenim p o č e l o m . o d n o s n o „ p r o s t o r " ili „primalja sveg bi­ vanja". kao nji­ h o v i h pojava. mada uvijek u različitom intenzitetu i u različitom u z a j a m n o m omjeru. d r u g o p a k o n i m neodređenim. koja su j e d n a k o djelatna u svakome od stupnjeva derivacijskoga slijeda. O s n o v n e su postavke do sada koliko-toliko usuglašene rekon­ strukcije t o g „ n e n a p i s a n o g n a u k a " : (1) Kasni Platon poistovjećuje ideje s brojevima. Intenzivna diskusija kako ο s a m o m o s n o v n o m n a c r t u tako i ο p o j e d i n a č n i m pitanjima i p r o b l e m i m a svih ovih pokušaja n o v o g „sistematizirania P l a t o n a " nije j o š ni izdaleka p r i v e d e n a n e k o m zadovoljavajućem suglasju znalaca. (4) Sustav valja razumjeti kao dinamički. v e ć kao uzajam­ no nesvodivi i u sebi svagda individualizirani. te u t o l i k o n e k o t a k o reći inteligibilno bivanje . (10) matematički likovi i tijela. ili . n a i m e eventual­ n o p o č e l o o d n o s n o u z r o k m o g u ć e g razdvajanja i razlučenja tih dvaju p r v o t n i h počela. (5) Izvođe­ nje se zbiva uzajamnim djelovanjem Jednog. O v i m d v a m a p r v o t n i m p o č e l i m a svega pridružit će P l a t o n u Filebu j o š i p o č e l o njihova u z a j a m n o g spajanja i miješanja. kao npr. S e k s t a E m p i r i k a i m n o š t v a drugih. o d n o s n o ideje kao brojevi.m a d a u oblasti ideja po sebi n a č e l n o različito od o b i č n o g a bivanja u smislu nastajanja i nesta­ janja osjetilnih bića. P r v o nače­ lo zvat će j o š i o n i m određujućim. Pre­ ma n a k n a d n i m izvješćima izgleda da je u svojim u s m e n i m izla­ ganjima o v o d r u g o n a č e l o n a z i v a o j o š i neodređenim dvojstvom. od kojih je prva č u v e n a P l a t o n o v a „nedjeljiva veličina". manje vjerodostojna. tek j e d n i m od m n o g i h razmaka i prijelaza koji p o ­ stoje m e đ u stupnjevima derivacija u cjelini. O s o b i t o značajni takvi prilozi sadržani su u m n o g o s t r u k i m p o k u š a j i m a rekonstrukcije o n o g a što v e ć Aristotel često u svojim s p i s i m a s p o m i n j e kao P l a t o n o v „ n e n a p i s a n i n a u k " ili p a k k a o nje­ g o v o (jedno ili više njih?) predavanje „O D o b r u " . pa z a t i m i Teofrasta. kojih i m a samo od j e d a n do deset. d o k je predaja ο t o m e da je granicu. v e ć b e z zastoja teče i u m i č e svakoj određujućoj granici. ili vidljiv i osjetilan čovjek itd. U tim se pokušajima. p o s t a j u ć e o g r a n i č a v a n j e m n e o g r a n i č e n o g a . te stoji u središtu najozbiljnijih i najinte­ resantnijih m e đ u današnjim p r i l o z i m a istraživanju Platona. m e đ u t i m . b e z svake dvojbe m o r a prepoznati o n o u s v a k o m p o g l e d u najiza- Problem Platonova „nenapisanog nauka" T a g o r e n a z n a č e n a p o z n a „ m e t a f i z i k a " P l a t o n o v a . te p o ­ t o m n a k o n c u i s a m o o n o smiješano. (2) Cjelinu svega misli P l a t o n kao j e d a n u sebi zaokruženi sustav. kao p r v o g p o č e l a na­ p r o s t o . m e đ u ­ s o b n o suprotstavljenih načela: mjere i onog bezmjernog.u j e d n o m s v e o b u h v a t n o m .granice i onog bezgraničnog. (8) P o t o m slijede takozvane kvalitativne ideje. genetički. n e o d r e đ e n i m dvojstvom.dru­ g i m i m e n i m a za isto . S a m o to o b i m oblastima j e d n a k o svoj­ s t v e n o i zajedničko bivanje p a k . (7) Sljedeći stupanj derivacije j e s u t a k o z v a n e idealne p r o s t o r n e veličine. ο kojoj se m e đ u t i m o d r e đ e n o ne izjašnjava. (6) P r v o što nastaje tim međudjelovanjem jesu idealni brojevi. re­ c i m o vatra sama. s drugim. P e t o . a slijede je idealna crta. mjeru i o n o određujuće po­ istovjećivao s J e d n i m . (11) kvalitativne pojave.

Schleierm a c h e r u . Renesansni platonizam. s p r e t e ž n o m orijentacijom na mikrologijske analize p o j e d i n a č n i h djela te zasebnih i izoliranih „ p r o b l e m a " . što u o s n o v i ostaje važiti i za čitavo razdoblje t a k o z v a n o g sred­ njeg platonizma. i u 20. kao što su Plotin i P r o k l o prije svih ostalih. Navlastito p a k filozofijsko sučeljenje. ili pak svo­ jevrsnoj sinkretističkoj filozofijskoj demonologiji (Ksenokrat). prenio je utjecaj Platona s j e d n e strane značajnom p o k r e t u ta­ k o z v a n o g „ p l a t o n i z m a iz C a m b r i d g e a " u H. stoljeće i pripisati ponajprije F. s platoničarima s n a ž n o g spekulativnog z a m a h a i znatnog udjela vlastite filozofijske krea­ tivnosti. / Povijest utjecaja Platonove filozofije i današnje stanje istraživanja „Povijest utjecaja filozofije Platonove jest povijest filozofije".zovnije i. V r h u n a c n e p o s r e d n o g P l a t o n o v a utjecaja nalazimo zacijelo u n e o p l a t o n i z m u trećeg do šestog stoljeća. M o g u ć e je napisati. vremenski sežućeg do u drugo stoljeće n a k o n Krista. a p o t o m i Porfirije i Jamblih. m n o š t v o knjiga koje su p o s v e ć e n e isključivo prikazu često za­ m r š e n i h i višestruko zapletenih tokova recepcije i nasljedovanja P l a t o n a u cjelokupnoj povijesti do današnjih dana. i napisano je. p r e m a m o g u ć n o s t i m a koje su time o t v o r e n e n o v o m či­ tanju i n o v o m razumijevanju P l a t o n o v a djela. prije svega od n e o p l a t o n i z m a i kršćanskog platonizma. ili p a k općenitijih histo­ rijskih. M o o r a i R. Galileia i astronomiju J. zacijelo najproduk­ tivnije što se posljednjih desetljeća zbilo i zbiva u istraživanjima Platona. prije svega u krugu firentinske „ P l a t o n i č k e akademije" Marsilia Ficina i Pica della Mirandola. P o č e t a k p r a v o g znanstveno-metodičkog izučavanja Platona m o ž e se datirati u 19. 110 111 . kulturologijskih ili psiho-biografijskih šire k o n c i p i r a n i h pokušaja tumačenja. j e d n a ­ ko kao i pokušaji da se djelatno sumisleći zahvati u cjelinu i u središte njegova cjelokupnog filozofiranja bili su i ostaju razmjer­ no rijetki. stoljeću P l a t o n o v o je djelo poglavito pred­ m e t o m povijesnofilozofijskog i z n a n s t v e n o g filološkog izučavanja. Te­ ško je. a s druge priredio metafizičku i metodologijsku o s n o v u za no­ vu p r i r o d n u filozofiju G. N e p o s r e d n i Platonovi nasljednici sve su se više okretali o b n o v i pitagorejstva (Speusip). Keplera. Tradiciju kršćanskog platonizma zasnivaju prije svih Filon i Augustin. p r e m d a ne uvijek i dovoljno promišljeno. T a d a ujedno započinju prvi ozbiljniji napori da se au­ tentična P l a t o n o v a misao razluči od povijesnih naslaga plato­ nizma. ako ne i n e m o g u ć e osporiti ovaj stav izrečen u j e d n o m ne­ d a v n o m k r a ć e m prikazu Platona. K o n c e m 19. Cudwortha. Ο strogoj Aristotelovoj kritici raspreda se m n o g o .

) Findlav. Pariš. Berlin. Žunec. E. C: Die Kerngedanken der platonischen Philosophie. (Brojna ponovljena izdanja) Grčki tekst s engleskim prijevodom: Plato. Gadamer. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle „Dottrine non scritte". 1922. 1961. Sv. 1928-1930. Sv.: Les dialogues de Platon. Eine Einfuhrung in sein Philosophieren. 1986. A Collection of Critical Essays. New York. 1995. Oxford.D. G. J. Sv. Literatura 1. Sv. Leipzig. Darmstadt. D. Sv.-G. (ed. M. Les Belles Lettres.: Platos dialektische Ethik und andere Studien zur platonischen Philosophie. 8 1987. 1917. Leipzig. R. 1971. G. N.Platon) Posavec.) Stenzel. Stuttgart.: Platon und der logische Eleatismus. L. Das Wesen des platoni­ schen Denkens. Pariš. Grčko iskustvo svijeta i umjetnosti do Plato­ na. Macmillan. New York. 1988. H. 2 1948.: Platos Ideenlehre.: Platons Staat und die Demokratie. Wippern. I-V. with an English Translation. 1963. 1992. Kramer. Sv. Milano. 1974. Stenzel. Darmstadt. Ritter. Zagreb. Barbarić.): Idee und Zahl. Zagreb. Oxford. U svijetu Festugiere.-J.: Einsicht und Leidenschaft. 1979.) Reale. 1903. U Hrvatskoj (uz standardne prikaze u povijestima filozofije) Barbarić. Zovko.: Metamorfoze metafizike. London. Zagreb. Goldschmidt.Bibliografski I.) Prauss. Ι-ΧΙΙ. J: Studien zur Entmicklung der platonischen Dialektik von Sokrates zu Aristoteles.) Zeller. Hamburg. P. Lon­ don. Reinbek. E. Pariš. Uvod u studij Platona. Izdanja Kritičko izdanje grčkoga teksta: dodatak Platonis opera. 1975. D. 1947. J. Stephanus. 2 1933. 1994.: Ideja dobra. 3 1971. Clarendon. (ed. 2 1931. 1941. 1978. Čakovec. 1970. 5 1922.: Platon. Citiranje se ravna prema starom Stephanusovu izdanju: Opera quae extant oinnia. Hoffmann. 1984. 123-186: Svijet uma . 1899-1906. Pariš. Leipzig/Berlin. II.: Platon. (Pretisak: 1966.: Per una nuova interpretazione di Platone. 1909. Breslau.: Mimesis. 1966. 1959.-G. Kriiger.: Platos Logik des Seins. Kramer. (Pretisak: Darmstadt.: Plato's earlier Dialectics. Leipzig. 2 1954-1960. 1. Routledge/New York. (ed.J. 3 1959. A. Maurer. P. (Pretisak: 1950. Natorp. 1961. Gaiser. 1972 (Wege der Forschung CLXXXVI. 1990. I—III.): Plato. Oxford. CEuvres completes. Ross. Ber­ lin. Robin. II. 1914-1955 (The Loeb Classical Librarv) Grčki tekst s francuskim prijevodom: Platon. W. Vlastos. 1963.: Contemplation et Vie contemplative selon Platon. Ι-ΧΙΙΙ. G. (Str. Ithaca.: Arete bei Platon und Aristoteles. V.-J. (Pretisak: Hildesheim.: Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles. Gadamer. New York.: ha Theorie Platonicienne des Idees et des Nombres d'apres Aristote. H. 1578. Schadewaldt. I—II. Heidelberg.): Das Problem der ungeschriebenen Lehre Pla­ tons. R. 2 1967.: Plato. 112 113 .N. Berlin. Munchen. 1968. Studien zur platonischen Philosophie. 1968. 1949-1958. Zum Wesen und zur Geschichte der Platonischen Ontologie. Eine Einfuhrung in den Idealis2 mus. Izdao J. Hartmann. Heidelberg. J: Platon i filozofijska hermeneutika. G. Pariš. (Pretisci: Darmstadt. I—II. 2 1965. H. Ham­ burg. K. š 1983. W.) Robinson. 2 1953. Berlin. 2 1968.: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung II. 1908.: Politika Platonovih Zakona.: Plato's Theory of Ideas. Frankfurt. O. Friedlander. Berlin. Garden City. Hamburg.: Platons ungeschriebene Lehre. J. Structure et methode dialectique. Heinemann/New York.: Dijalektika i politika. Burnet.: Plato and the Foundations of Metaphysics. I-III. Cipra. The Written and Univritten Doctrines. Z.. Zagreb. 1931. H. Sv. 1951. 1936. Zagreb.

PLATON Izbor iz djela .

Iz djela Fedon (95c7 - 102a2). Izvornik: Platonis opera. R e c o g n o v i t brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. T o m v s I. Ο χ ο η ϋ 1973 ( 1 1 9 0 0 ) . Prijevod, bilješke i kraći komentar: D a m i r Barbarić

Sokrat, skanjujući se n e k o vrijeme i za sebe nešto ispitujući, reče p o t o m : Nije n e z n a t n a stvar, Kebete, to što tražiš. Jer trebat će o p ć e n i t o razmotriti u z r o k postajanja i propadanja. Ja ću ti dakle, ako hoćeš, ispripovijedati svoje zgode u svezi s njima, a ti, ako ti se nešto od toga što kazujem pokaže korisnim, u p o t r e b i to za uvjeravanje o k o o n o g a ο č e m u govoriš. D a k a k o da h o ć u - reče Kebet. Čuj dakle k a k o pričam. Ja sam n a i m e Kebete, reče, kao mla­ dić strahovito zažudio za o n o m m u d r o š ć u što je z o v u z n a n o š ć u ο prirodi. Jer učini mi se izvanrednim znati u z r o k e svakog pojedi­ nog, po č e m u nastaje n e k o pojedino, po č e m u p r o p a d a i po č e m u jest. I m n o g o s t r u k o gore dolje p r e m e ć u ć i ispitivao sam ponajprije o v a k o : Da li kad o n o toplo i hladno dohvate neku gnjiloću, k a k o su neki kazali, tad nastaju živa bića? I da li je krv o n o č i m e misli­ m o , ili zrak, ili vatra? Ili ništa od toga, n e g o je m o z a k taj što p r i m a osjete slušanja, gledanja i mirisanja, a iz njih nastaju pam­ ćenje i mnijenje, d o k iz pamćenja i mnijenja, d o m o g n u li se mi­ rovanja, na isti način nastaje znanje? A ispitujući opet propadanje toga, te o n o što se zbiva u okrugu kako n e b a tako i zemlje, na k o n c u sam se sebi učinio za takvo ispitivanje tako nedarovitim da od t o g a baš ništa. Dat ću ti za to dostatno svjedočanstvo. Od takvoga sam ispi­ tivanja n a i m e i u p o g l e d u o n o g a što sam ranije j a s n o znao, kako se bar m e n i i d r u g i m a činilo, ostao tako zaslijepljen da sam u neznanje dospio i o k o o n o g a što sam prije držao da z n a m , tako uz m n o š t v o d r u g o g i to po č e m u čovjek raste. Jer ranije sam držao k a k o je svima j a s n o da je to po jelu i piću. Kada n a i m e iz hrane m e s o p r i d o đ e m e s u , kosti kostima, a tako i na isti n a č i n i drugo­ m e s v a k o m p r i d o đ e o n o njemu srodno, tada o n o što j e m a l e n e m a s e kasnije postaje velike, te na taj način m a l e n čovjek postaje velikim. T a k o sam tada smatrao. Ne čini li ti se primjerenim?

117

Meni barem da - reče Kebet. Osmotri j o š i ovo. Držao sam da mi se valjano čini kad god bi se neki čovjek, stavši velik uz malenoga, pokazao da je veći za samu glavu, a tako i konj od konja. Ili pače od toga j o š izvjesnije, deset mi se učinilo da je više od osam po t o m e što je u njemu dva više nego u o n o m e , i o n o dvije stope veliko da je od onoga stopu velikog veće po t o m e što ga dvostruko premašuje. A što ti se sada ο t o m e čini? - reče Kebet. Da sam - reče, - tako mi Zeusa, baš daleko od toga da sma­ tram kako znadem u z r o k svega toga, budući da, kad se n e k o m j e d n o m pridoda j e d n o , ne prihvaćam niti da je to j e d n o kojem je pridodano postalo dva, niti pak o n o koje je pridodano, a niti da su o n o pridodano i o n o kojemu je pridodano po pridodavanju jed­ noga drugome postali dva. Čudim se, naime, t o m e da kad je svako od njih bilo j e d n o od drugoga odvojeno tada je svako zacijelo bilo j e d n o i nisu tad bili dva, a kad su se približili j e d n o drugome da je to postalo u z r o k o m toga da su postali dva - taj sastanak, to što su stavljeni blizu jedan drugoga. Niti pak više m o g u vjerovati d a j e , ako netko razdvaja na dvoje, opet to, to razdvajanje, postalo u z r o k o m toga d a j e nastalo dva. Jer uzrok toga da nastaje dva tu je suprotan nego onda. Naime, onda je to bilo stoga što su bili privedeni j e d n o drugome blizu i pristavljeni j e d n o drugome, sada pak stoga što se odvode i odvajaju j e d n o od drugog. Niti sam dakle tim n a č i n o m istraživanja više uvjeren da znam zbog č e g a 1 nastaje jedno, niti j e d n o m riječju bilo što drugo zbog čega nastaje, propada ili jest, već si sam nasumce miješaju­ ć i 2 pripravljam neki drugi način, a taj više nikako sebi ne pri­ puštam. A čuvši j e d n o m nekoga da čita iz knjige, kako reče Anaksagorine, i da govori kako je baš um onaj koji je uredio cjelinu svi­ jeta i u z r o k je svega, poveselio sam se t o m uzroku i učinilo mi se da je to na neki način dobro da je um u z r o k o m svega, te pomislih u sebi da će, ako je to tako, um koji uređuje svijet sve urediti i δι' ότι može ponajprije značiti „kako" (Burnet: ,,how"). Naš prijevod hoće ipak što više uvažiti i naglasiti uzročnost kao osnovni problem tematiziran u tekstu. αυτός είκ ή φύρω: ovu srazmjerno tešku frazu valja izgleda prevoditi prema smislu kakav ima u Eshila (Prometh. V. 450). (Archer-Hind)

svako pojedino postaviti tako kako bi se najbolje držalo. A k o bi dakle netko htio iznaći u z r o k za svako pojedino, k a k o je nastalo, ili propalo, ili jest, tad treba da ο t o m e istraži kako je t o m e naj­ bolje da bude, ili pak da nešto drugo trpi ili čini. Iz t o g razloga dakle ne doliči čovjeku ništa drugo ispitivati, i ο sebi s a m o m e i ο ostalome, nego o n o najvaljanije i najbolje. A n u ž n o je da će taj isti znati i o n o najlošije; ta znanje ο njima isto j e . To promišljajući radovao sam se, držeći da sam p r o n a š a o uči­ telja ο u z r o k u bića p r e m a m o j e m ukusu, Anaksagoru, te da će mi on reći najprije da li je zemlja ravna ili okrugla, zatim da će mi, kazavši to, razložiti u z r o k i nužnost, obrazlažući o n o najbolje, i da za nju bijaše bolje da b u d e takva. I da će, ako bi mi rekao da se o n a nalazi u središtu, razložiti kako za nju bijaše bolje da b u d e u središtu. A ako bi mi to pokazao, bio sam pripravan nikada više ne žudjeti za n e k o m d r u g o m v r s t o m uzroka. P a č e i ο s v e m u bijah tako pripravan na isti način pitati, i ο mjesecu i ο ostalim zvi­ jezdama, ο njihovoj brzini j e d n i h u o d n o s u na druge, ο okretajima i drugim pojavama, na koji je način za svako pojedino bolje činiti to što čini, kao i trpjeti to što trpi. N i s a m naime držao da će ikada onaj tko kaže da je sve to od strane u m a u r e đ e n o navoditi za njih neki drugi u z r o k do taj kako je najbolje da se to sve p o n a š a tako kako se ponaša. Pa kad dakle iznese za svako pojedino uzrok, i onaj zajednički svima, držao sam da će razložiti o n o najbolje za svako pojedino, a zatim i o n o svemu zajedničko d o b r o . I ni za što nisam htio napuštati tu nadu, v e ć se svim ž a r o m latih tih knjiga i p o č e h ih što sam brže m o g a o čitati, ne bih li što brže sagledao o n o najbolje i vrednije. No od te se divne nade oprostih, druže, kad sam, uznapredovavši u čitanju, vidio m u ž a koji se ne služi u m o m niti mu pripi­ suje ikakvu u z r o č n o s t 3 za uređenje cjeline stvari, v e ć kao u z r o k e navodi zrak, eter, vodu, te m n o š t v o drugog i neobičnog. I učini mi se da mu se dogodilo p o t p u n o slično kao kad bi htio tko, ka­ zujući kako Sokrat u m o m čini sve što čini, a zatim se prihvativši toga da kaže uzroke za svako pojedino što činim, rekao p r v o da ovdje sjedim z b o g toga što mi je tijelo sastavljeno od kostiju i tePrijevod s Burnetom. Archer-Hind slijedi Jacksona u nama teško prihvatljivom odbacivanju riječi ουδέ τινας αιτίας έπαιτιώμενον kao „besmislene interpolacije".

118

119

tiva, te da su kosti čvrste i zglobovima odvojene j e d n e od drugih, a tetive da su s p o s o b n e zategnuti se i opustiti te da pričvršćuju kosti uz m e s o i k o ž u , koja ih drži na okupu. Budući da se kosti uvijaju u svojim zglobovima, kad se opuštaju i napinju tetive, to čini da sam sposoban upravo sada savijati udove, i iz t o g u z r o k a ovdje sagnut sjedim. I kao kad bi, opet, za ovaj naš razgovor na­ v o d i o druge takve uzroke, glas, zrak, sluh i tisuće takvih sličnih k a o u z r o k iznoseći, zanemarivši p r i t o m navesti o n e prave uzroke, n a i m e da se, b u d u ć i da se Atenjanima učinilo boljim m e n e osu­ diti, m e n i opet z b o g t o g a učinilo boljim ovdje sjediti, i pravednijim ostavši podnijeti k a z n u koja je određena. Jer, t a k o mi psa, v e ć bi o v e tetive i o v e kosti, kako smatram, bile u Megari ili u Beotiji, n o š e n e mnijenjem ο t o m e što je najbolje, da nisam držao kako je pravednije i ljepše od bijega i u m a k n u ć a podvrći se kazni države, pa kakvu god o n a odredila. N e g o takvo nešto zvati u z r o c i m a i odviše je besmisleno. A k o bi p a k n e t k o kazao da bez posjedovanja toga - kosti, te­ tiva i što ostalo takvo posjedujem - ne bih b i o u stanju provoditi o n o što svagda n a u m i m , kazao bi istinu. Ali da time činim o n o što činim, p r o v o d e ć i 4 to u m o m , a ipak ne o d a b i r o m o n o g najbo­ ljeg, to bi v e ć bila velika i o g r o m n a l a k o u m n o s t kazivanja. Jer to znači ne biti u stanju razlikovati da je drugo u z r o k uistinu a dru­ go o n o b e z čega u z r o k ne bi m o g a o biti u z r o k o m . A baš je to o n o što mi se čini da m n o š t v o kao tumarajući u tmini dotiče, 5 služeći se krivim i m e n o m kad to označuje u z r o k o m . Zato i onaj čini zemlju, omatajući je vrtlogom, mirovati p o d n e b o m , 6 a onaj p o d nju podlaže zrak, kao podnožje p o d prostrano k o r i t o 7 . A m o ć t o g a da oni sad leže tako kako je za njih najbolje da b u d u postavljeni, nju niti traže niti drže da o n a i m a neku d e m o n ­ sku snagu, n e g o vjeruju k a k o su našli Atlasa j a č e g i besmrtnijeg od nje i koji v e ć m a no o n a drži sve to na okupu. A to da D o b r o
4

i o n o što valja 8 uistinu 9 svezuju i na okupu drže, za to ne haju nimalo. Bio bih dakle doista najradije postao u č e n i k o m bilo k o m e o k o takvoga uzroka, kako to s njime stoji. No kako sam toga ostao lišen, a nisam bio u stanju niti sam iznaći niti od drugoga naučiti, h o ć e š li K e b e t e - reče - da ti izložim drugu plovidbu pri potrazi za u z r o k o m , koje sam se prihvatio? H o ć u više od svega - reče. Učini mi se dakle p o t o m - reče on - da, budući da sam sustao pri istraživanju bića, m o r a m pripaziti kako mi se ne bi desilo isto što se zbiva o n i m a koji promatraju i istražuju p o m r č i n u sunca. Neki od njih naime baš upropaštavaju oči, ukoliko ne osmatra­ ju njegovu sliku u vodi, ili u n e č e m u takvome. Na to sam i ja pomislio, te se pobojah da ne bih posve zaslijepio dušu gledajući spram stvari očima i pokušavajući da ih se dotaknem svakim od osjetila. U č i n i mi se dakle da mi je potrebno sklonivši se u postav­ k e 1 0 istinu bića istraživati u njima. Ali m o ž d a prispodoba na neki način nije prikladna. Jer, ne slažem se nikako s tim da onaj tko istražuje u postavkama više istražuje bića u slikama no onaj tko to čini u zbilji 1 1 . N e g o dakle p r e g n e m tim p u t e m te, p o d m e ć u ć i τό δέον znači „ono što treba", „što vrijedi", „što valja", no Platon ovdje očito koristi igru riječi zasnovanu na etimologiji. Usp. primjed­ bu Hackfortha: Sokrat može doista biti u pravu sugerirajući seman­ tičku koincidenciju između τό δέον, ono što je prikladno-dolično, što treba, i τό δέον, ono što spaja-svezuje, premda je ono što zovemo impersonalnim glagolom δεϊν bilo bez sumnje općenito shvaćeno kao različito od δεΐν koje znači „povezivati". Za Platonovu etimologiju te riječi vidi Crat. 418e5sq. Riječi ώς αληθώς razumijemo s Burnetom u vezanosti s τό αγαθόν και δέον, s namjenom da svrate pozornost na etimologijsko tumačenje pravoga značenja. Riječ λόγος može se ovdje prevesti - čak i više no što je to s njom i inače slučaj - na mnoštvo gotovo jednako uvjerljivih načina, pri čemu dakako svaki prijevod pretpostavlja makar prešutnu interpretaciju smisla teksta. Prema našem shvaćanju, prijevodi kao „pojam", „od­ redba", „misao", „sud", „riječ" i si. ovdje su manje prikladni, zbog očite blizine značenja riječi λόγος i ΰπόθεσις u ovome tekstu. Riječi έν τοις έργοις Burnet prevodi kao ,,in realities", obrazlažući po našem sudu uvjerljivo: Riječ έργα je ekvivalent za όντα i πράγματα, a ovdje je upotrebljena stoga što je ona stalna suprotnost za λόγοι.

Rukopisi imaju riječ πράττω, no svi su izdavači prihvatili Heindorfovu emendaciju πράττων. Razumijevajući δ = τό ξυναίτιον s Archer-Hindom. Stav što ga Aristotel (De caelo 295a6sq.) pripisuje Empedoklu. Prema Aristotelu (isto, 294bl4sq.) nazor zajednički Anaksimenu, Anaksagori i Demokritu.

5

6

7

120

121

ako se razdvaja. kao naprimjer zato što ima divnu boju. a ne m n o ž i n o m ? I o n o dvije stope veliko da je od o n o g a j e d n u stopu velikog veće za po­ lovinu. zatim.bojao kazati da je deset za dva veće od o s a m i da ga po t o m u z r o k u premašuje. Ne osobito. ako se j e d n o m e pridoda jedan. Slažeš li se s takvim u z r o k o m ? Slažem se . a manji da je manji t i m istim. prvo. već o n o što sam vazda u drugim prilikama i u o v o m p r e t h o d n o m razgovoru bez prestanka kazivao.reče on . Papyri XVIII 2181 (Hackforth). a da o n o manje ničim drugim nije ma­ nje n e g o malenošću.reče. ostavljajući da tako odgova­ raju oni što su od tebe mudriji. po malenosti. do imajući udjela na vlastitom bivstvu pojedinoga u kojemu i m a udjela. to stavljam kao neistini­ to.reče Kebet. Baš posve . Burnet prihvaća Wyttenbachovu konjekciju προσαγορεv ο μένη. a o n o manje jest manje. držim. i dobro. . ako jest neko drugo lijepo osim li­ j e p o g samog.ništa nečuveno. n a i m e tu da. Sam Hackforth. Jer to mi se čini najsigurnije odgoRiječi είτε δπ δή και δπως προσγενομένη predstavljaju jedva savladivu teškoću.svaki put postavku koju bih prosudio najpostojanijom. A i sve pače tako tvrdim. Počinjem s pokušajem da ti izložim vrstu u z r o k a što ga razmatramo i vraćam se iznova o n o m e m n o g o raspravljanom te od toga započinjem. Osmotri dakle . te da je po t o m e veće. kao da ti je već dopušteno . n e g o bi uvje­ ravao kako ništa drugo ne kazuješ do to da sve što je v e ć e jed­ no od drugoga ničim drugim nije veće n e g o veličinom. No h o ć u ti jasnije reći što kazujem. i da treba da u njemu ima udjela o n o što će postati dva. te da i kod takvih nemaš n e k o g d r u g o g u z r o k a za to da je na­ stalo dva od imanja udjela u dvojstvu. glavom.ne propuštaj to privoditi kraju. o d g o v o r i o na taj način. koju je teško opravdati. o n o veće jest veće i da je bes­ misao kako nešto jest veliko n e č i m malenim. d o k o n a razdvajanja i pridodavanja i druga takva prenemaganja ostavljaš po strani. Ni ti dakle ne bi prihvatio kad bi tko rekao da je n e t k o od drugoga veći za glavu. j e r držim da sad ne shva­ ćaš. N o . b o ­ jeći se. da ti netko ne bi suprotstavio protivnu tvrd­ nju. voriti. a o n o što ne. one mudre. držeći se o n o g sigurnog p o d m e t n u t o g a stava. koja je malena. nego tvrdim da sve lijepo lijepim postaje lijepo. sve o n o što mi se čini s time suglasno stavljam kao istinito.jer u svemu se d r u g o m e smućujem pa naivno i nevjesto i m o ž d a priprosto za sebe smatram kako ništa drugo ne čini to lijepim do da li prisustvo o n o g a lijepog da li zajedništvovanje u o n o m e lijepom. Dakle ovako kazujem . govoriš li da je za glavu netko veći ili manji. i glede uzro­ ka i glede svega drugog. A ne bi li se . a u jedinici o n o što će po­ stati jedan.niti više razumijem niti m o g u spo­ znati druge uzroke. i sve drugo. iz toga se nadam izložiti ti u z r o k i pokazati da je duša besmrtna. ja sve to ostavljam po strani .Bih. te smatram kako t o g a se držeći nikada neću pasti. a ne veličinom? Jer i tu je baš isti onaj strah. A što? Ne bi li izbjegavao tvrditi kako je. onda to razdvajanje? I ne bi li uzvikivao ka­ ko ne znaš drugi način da n e k o pojedino nastane. Ja dakle . tad to nije lijepo ni po č e m u d r u g o m do po t o m e što ima udjela u o n o m lijepom. te da je po t o m e maleno. po veličini.reče. zaista. A to više ne obrazlažem. a ti bi. pa ma kako i na koji način nastalo 1 2 . te da. ili bilo što drugo od toga takvog. i meni s a m o m e i d r u g o m e .reče . p o d m e ć u ć i stav da jest nešto lijepo samo po sebi.čini li ti se o n o što t o m e slijedi kao i meni. tako mi Zeusa .reče on . takoreći prestrašen vla­ stitom sjenom i neiskustvom. Ili se tebi ne čini? Čini mi se. N e g o ako bi mi tko kazao z b o g čega je bilo koje nešto lijepo. I o n a velika dakle veličinom postaju velika? I o n a veća ve­ ćima? I o n a malena malenošću malena? Da. prihvaća Uebervvegovu emendaciju προσγενομενοΰ. o n i m istim o n o veće jest veće. već da je sigurno i m e n i s a m o m e i d r u g o m e bilo k o m e odgovoriti da o n a lijepa lijepim postaju lijepa. premda ima djelomičnu potvrdu u Oxir. i veliko. A k o bi se pak n e t k o dohva- 122 123 . ili lik. što izgleda najprihvatljivije.reče Kebet. A k o mi to do­ pustiš i složiš se da to jest. . Ili se ne bi bojao toga? A Kebet reče smijući se: . pridodavanje u z r o k t o m e da postaje dva? Ili. kao i ranije Archer-Hind i Cornford. M e n i se naime čini da.reče on.

Studien Heinz Heimsoeth zum achtzigsten Geburtstag.sve je to učinilo taj dijalog jednim od najčitanijih i povi­ jesno najutjecajnijih djela Platonovih. sve d o k ne bi naišao na nešto dostatno. gdje je shva­ ćena u potpunoj jednostavnosti i jedinstvenosti. u: Kritik und Metaphysik. §1. kako je to npr. άπτοιτο. te je stoga već davno Madvig bio predložio čitanje έφοιτο. Bolje je prihvatiti tu činjenicu kao plod izvjesne nemarnosti u pisanju nego se poduhvaćati emendiranja. Fedar i Timej. „umaknuće". U posljednjih je stotinjak godina pri interpretacijama Fedona osobi­ to važno mjesto dobilo historijsko-filologijsko pitanje da li su i u kojoj su mjeri stavovi pripisani u dijalogu Sokratu doista autentični stavovi pra­ vog. te u tom smislu „prvi" pristup nemoguć ili preopasan. Ti pak. naslovom „Fedon ili ο duši". Jer njihov g o v o r i nastojanje m o ž d a i nije o k o toga. Za po­ trebe ove edicije vrijedit će najkraće ukazati na neke osnovne teškoće. Pa ako bi trebao za njega sa­ m o g iznijeti razlog. uz očito naglašenu upotrebu riječi „bijeg"." (Archer-Hind) Iz ovakve odredbe osnovne teme Fedona zadobiva gore prevedeni ulo­ mak svoje izuzetno značenje. osim možda samo još u Gorgiji. koji god bi se od onih p o v i š e pokazi­ v a o najboljim. Berlin. pravo filozofijsko is­ hodište metafizike kao znanosti. koja je stoljećima vladala predajom filozofije. pustio bi to i ne bi odgovarao sve d o k ne bi istražio sve što iz njega slijedi.rekoše uglas i Simija i Kebet. a p r i t o m ne bi brkao. Neki problemi interpretacije Platonov Fedon smatra se oduvijek. p o d m e ć u ć i iznova 14 drugi p o d m e t n u t i stav. a onda i u Grka uopće zamislivo. ključne točke i najspornija pitanja sadržana u prevedenome tekstu. ovdje je izrijekom označen kao „druga plovidba". u slučaju kad je neposredni. U njemu se doista može. Hackforth čak prevodi kao „premiss". Razlika odredbe duše u Fedonu. Ovdje nije mjesto da pokušavamo neka vlastita istumačenja. da je bit i prava narav filozofije pročišćenje od svega tjelesnog i voljna priprava za smrt. Prihvaćamo rješenje Hackfortha: Glagol έ'χεσθαι upotrebljen je u dva različita značenja u dl i d3. raspravljajući na j e d n a k n a č i n ο i s h o d i š t u i ο o n o m e svemu što iz njega slijedi. nijedna od sugeriranih emendacija (έφοιτο. no jedva da pri filozofijskome razumijevanju dijaloga njeni ishodi mogu biti od neke veće važnosti. str. Diskusija nije zaključena. čini se neophodnim inzistirati na tomu da je ono središnje i najhitnije u čitavu dijalogu zasnivanje. kao oni puki osporavatelji. te u dijalozima Politeia. I besmrt­ nost duše i prisjećanje i čista spoznaja kao jedini ispravni put pročišćenja utemeljeni su u Fedonu na nužnosti bitka ideja i prihvaćanju te nužno­ sti: „Tvrdnja ο idejama kao uzrocima egzistencije i objektima spoznaje. prihvaćeno i od Schanza. u Resp.t i o 1 3 s a m o g t o g p o d m e t n u t o g stava.) nije uvjerljiva. Pritom su u središtu zanimanja stajala prije svega pitanja vezana uz problem besmrtnosti duše. individualnu dušu. jednim od izuzetnih remek-djela ne samo grčke filozofije nego i cjelokupne grčke proze. do danas je predmet uvijek novih tumačenja i rasprava. Archer-Hind i ovdje slijedi Jacksona sma­ trajući čitav pasus naknadnom interpolacijom. znači ovdje otprilike: općenitije. ustvrđenje da one grade posljednju zbilju na kojoj se mora zasnivati sve zdravo razmišljanje . Iz obzora kršćanskog nauka istraživalo se poglavito koliko su održivi. kako je to jednom učinio Hans Wagner (Platos Phaedo und der Beginn der Metaphvsik als Wissenschaft.to je najznačajniji metafizički ishod Fedona i to bijaše bez sumnje njegova najintimnija svrha pri sastavljanju djela. gdje je prikazana u svojoj unutarnjoj tročlanoj složenosti. ontologijski prvotnije. već joj se prepušta u dobroj nadi. „sklanjanje" u „logose". Dramatski prikaz filozofa u neposrednom suočenju sa smrću. uvođenje i obrana nauka ο idejama. zajedno sa Simpozijem. Poviše". usuglašava li ti se j e d n o s drugim ili je u nesuglasju. „gore". držim da ćeš činiti kako j a kazujem. 363-381). naime odustajanje od toga da se uzroke bivanju traži osjetilnim putem u onome osjetilnome samom te okretanje istraživanju u „logosima". Uzimamo s Burnetom riječ αρχή ovdje u značenju početne postavke. ako bi h t i o iznaći nešto od o n o g a što jest. uvjerljivi i nepobitni tamo izlagani „dokazi" ο besmrtnosti. Može se štoviše reći da je upravo Fedon ponajprije oblikovao onu prosječnu predodžbu platonizma. „Druga plovidba" je u Grka bila poslo­ vičnom oznakom za lakši i sigurniji pokušaj pristupa nečemu. itd. 124 125 . Sam je dijalog u dugoj tradiciji poznat pod Veliku teškoću predstavlja ovdje razumijevanje riječi έχοιτο u smislu „napasti". pred kojom ne uzmiče. U razlici spram svih navedenih osnovnih smjeranja interpretacije. nije Platon toliko približio stavu da je tijelo uistinu grob i tamnica duše. Jer oni su sebi dostatni i brkajući sve ujedno od silne m u d r o s t i ipak su u stanju sebi se samima dopa­ dati. iznio bi ga na isti način. a ne počela naprosto. 15 Najistinitije zboriš . nauk ο besmrtnosti duše i ο prisjećanju: . U tradicionalnim se tumačenjima jednako tako osobita uloga pripi­ sivala pitanju u kojoj i kolikoj mjeri su na sadržaj Fedona utjecala naučavanja orfika i pitagorejaca. historijskog Sokrata. te koliko je nešto takvo u Platona. Sokrat-Platonov vlastiti način filozofiranja. ako jesi j e d a n od filozofa. hipoteze. zatim da li postavka ο besmrtnosti duše vrijedi za poje­ dinačnu. 511a5. herojski uzvišen a ujedno ljudski jednostavan lik Sokratov. 1966. Ti su utjecaji u dijalogu bjelodani: nigdje se drugdje.

XXX /1936/. Muphy. The δεύτερος πλους in the Phaedo. uz jasnu naznaku toga da prava narav tog odnosa nije još dokučena. No. prije svih dakako Timej. niječući svaku smislenu vezanost uz paralelne iskaze u Politeii? H. U istome sklopu problema stoji i pitanje: što valja razumjeti pod „stvarima" i „bićima". kako čini Hackforth. na što je opravdano naglašeno upozorio Hackforth. Odnos ideja i stvari već je ovdje imenovan „pri­ sustvom" ili „zajedništvovanjem". nauka ο idejama. (Reprint Edition New York. Upravo to i samo to uzrokuju ideje. No teško da je Platon ikada. pojmovi? Da li su ti „logosi" isto ono što Platon naziva „idejama"? Da lije „logos" isto što i hipoteza.) Plato's Phaedo. The Classical Quarterly. 2. u potpunosti ignorirati značenje što ga u tekstu ima „metafora" sunca i opisi zabliještenosti i zaslijepljenosti duše. 1973. relativirajući potom u sljedećoj rečenici na dosta zagonetan i dvosmislen način sve konzekvence takvoga stava. tako da Platonov govor ο „drugoj plovidbi" ili razumiju kao puku ironiju (Burnet) ili pak pod prvom i pravom plovidbom. Bitan i najteži problem je možda taj da su ideje ovdje izričito nazvane uzrocima. 1 3 1980. pa i ovdje u prvom odlučnijem izlaganju tzv. 1955. ali tu još ne uspijeva i izvesti.značenje koje potvrđuje i Platon na drugim mjestima (Politicus 300c. Translated with an introduction and commentary by R. Second Edition. što sam u Fedonu doduše traži. njih držao doista „odvojenima". Cambridge. Vol. vazda subjektivnih „misli". Oxford.) §2. 1984. ^ Ι Θ Ι Ι . p. Hackforth. Utoliko bi kasniji dijalozi. ukazujući uvijek iz­ nova na nemogućnost toga da ideje. bili tek pravo ispunjenje programa radikalne teleologije kakav je ovdje postavljen. kako ih dnevno susrećemo u praktičkom ophođenju. D. Notes and Appendices by R. Edited with Introduction and Notes by J. Archer-Hind. odvraća k „logosima"? Archer-Hind je prvotno htio te „stvari" razumjeti kao ideje same. (Primjer za tu manje-više usuglašenu tezu: N. S time je najuže vezano pitanje što su uopće ti „logosi" u re­ čenom „bijegu u logose"? Platon očito njima nasuprot stavlja osjetilnokonkretne stvari i ono „zbiljsko". Edited with Introduction. u njihovoj „odvojenosti" od osjetil- nih stvari. 126 127 . §3. Philebus 19c). ) Plato's Phaedo. Važniji konzultirani komentari: . razumiju ne postupak „predsokratovaca" nego zahtjev samoga Platona za posvemašnjim sagledavanjem cjeline osjetilnoga pod vidom Dobra. Treba li zaista sve to shvatiti samo kao još jednu ironijsku igru. „pretpostavka"? Većina je tumača sklona ove „logose" razumjeti kao „misli" i strogo ih razlikovati od „ideja". no sasvim je očito da se tu misli doista na stvari. od istraživanja kojih se Sokrat. — The Phaedo οf Plato. Jednako je tako bitno uočiti da ideje nisu ovdje shvaćene kao uzro­ ci egzistencije stvari. tzv. Da li su oni onda nešto kao puke misli. §5. Hoće li dakle Platon vlastiti način označiti slabijim i drugotnijim od onoga u predšasnika. koja u dijalogu Platonu ostaje nedostižna. 40-47. Teškoća je međutim u tome što Platon u tekstu „logose" izrijekom naziva „slikama" tih stvari. dakle to što Platon u ovome tekstu zove „nečim dostatnim" ne može smatrati istovjetnom s onim što je kasnije u Politeii u srodnome kontekstu nazva­ no „bespretpostavnim počelom" i u čemu izgleda valja prepoznati samu ideju dobra. Oštrica kasnije Aristotelove kritike Platonovih ideja bila je ponajprije uperena na ovo mjesto iz Fedona. Ideje koje nalazimo ovdje u Fedonu jesu isključivo ideje međusobnih odnosa stvari i ideje njihovih kvalitativnih promjena. Potpuna suglasnost vlada oko toga da se krajnja i najviša hipo­ teza kojom se zadovoljavamo kao dovoljno jakom i sigurnom. koje bi imale biti po sebi postojećim „objektivnim predmetima" tih. predsokratovaca? To se dosadaš­ njim tumačima bez iznimke činilo nemogućim. budu ipak njihovim uzrokom.R. Burnet. kako to hoće Burnet? I uz to. London. smućen i zasli­ jepljen. barem prema nauku iz Fedona.

to samo što on upravo jest. A sad reci toliko: Da li Eros o n o čega je ljubav žudi. da li je E r o s ljubav za majkom ili o c e m . T o m v s II.da je rekao Sokrat . ako bi htio valjano odgovoriti.2 1 2 b 8 ) . Ο χ ο η ϋ 1973 ^ Ι Θ Ο Ι ) .ta smiješno bi bilo to pitanje. T o m e se početku posvema di­ vim. kao drugo pak djela njegova. ili kćeri.nego kao kad bi isto to pitao ο o c u : da li je otac nečiji otac. da li je nečiji brat. 129 . da je otac upravo otac sina. da bi bolje shvatio što hoću. Recognovit brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. kazujući kako bi on kao prvo trebao pokazati kakav neki jest taj Eros. Zar ne brata ili sestre? Da se složio.reći i ο ljubavi. Ali razmotri . Da li to što žudi i ljubi žudi i ljubi imajući to. To ubuduće .u sebi čuvajući pamti.odgovori j o š malo više. kako se bar čini . ili nije? Rekao bi mi dabogme. A k o bih naime pitao: A što? Brat. ili ne imajući? Ne imajući.da je rekao. čega je.nije li umjesto da se čini upravo n u ž n o tako da onaj koji žudi žudi o n o što mu nedostaje. dragi Agatone. ili ničim? A ne pitam da li za n e k o m majkom ili o c e m . učinilo mi se da si lijepo p o č e o govor.da je rekao Agaton. Prijevod. ili ne? Dakako da da . Nadalje .Iz djela Simpozij ( 1 9 9 c l . bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić N a k o n toga pak reče da je Sokrat odavde odnekud z a p o č e o : I doista. reci mi ο Erosu j o š i o v o : Da li je takav taj Eros da je ljubav za nečim. ili ne? Da je rekao da jest.da je rekao Sokrat .da je rekao. Izvornik: Platonis opera. Da li je Eros ljubav nečega ili ničega? Ta svakako jest nečega. Ili ne? Svakako . Deder dakle. Pokušaj dakle . kad si v e ć i sve ostalo lijepo i veličanstveno razjasnio kakav je on.da je rekao . Zar ne i majka j e d n a k o tako? Da se i s tim složio.da je rekao Sokrat .

ne osobito uvjerljivo.i koja je i m e n e Moguće je da je Platon želio da oba ova imena Μαντικής Διοτίμας budu shvaćena etimologijski: srodnost pridjeva s μαντική. te žudim o n o samo što imam. N e g o kaži j o š sitnicu: Ne čini li ti se kako sva dobra j e s u i lijepa? Meni bar da. pa tko bi o n d a baš ta žudio? Nego kad god netko kaže: Ja. i zdrav budući zdrav .tima je naime.i" na kraju ove rečenice jedan rukopis ima „meni" (μοι). U svakom slučaju . i za o n i m što n e m a i što sam nije i što mu nedostaje .da je rekao. hoću i biti bogat. ili snažan budući snažan? N e m o g u ć e je. Jer meni se zaista čudesno koliko čini. Erosu dakle nedostaje lijepo. A ako s time tako stoji. No ako bi i budući snažan htio biti snažan . Jer za r u ž n i m da n e m a ljubavi.d a j e rekao Sokrat .da je rekao . i to n e m a ? N u ž n o . htio čitati μή παρόντα. Sjeti se dakle za čim si u svom govoru kazao da je Eros. ako s time tako stoji? A Agaton da je rekao: Izgleda mi Sokrate da ne z n a m ništa od o n o g a što sam tada kazao. A k o hoćeš. da o n o što nije v e ć tu i što n e m a u b u d u ć e m v r e m e n u b u d e za nj sačuvano i prisutno? 1 Svakako . htio to ili ne. da se ne b i s m o prevarili . . Zapravo ne m o ž e š istini protusloviti . dok bi se za razjašnjenje samog vlastita imena mogao s Burvem navesti Sofoklov fragment 226 (Nauck): σοφός γάρ ουδείς πλήν δ άν τιμςχ θεός. te toga radi govorim. što zacijelo nije slabo rješenje. „mantički". Sokrat pak da je rekao: Nije li to zapravo za njega „ljubiti". pa htjeli ih ili ne.da je rekao Agaton.m o ž d a bi naime netko smatrao da ta i sva takva oni koji takvi j e s u i ta imaju j o š i žude upravo ta koja imaju. A kako tebi? Valjano zboriš. to baš i nije teško. a p o t o m za o n i m čega ne­ dostatak mu je prisutan? Da je potvrdio. zdravlje i snagu. I doista baš lijepo zboriš Agatone . budući zdrav. Rettig je. prvo. hoćeš da i u b u d u ć e m v r e m e n u to imaš stečeno.. Deder dakle . taj to ljubi? Da .to je zacijelo o n o za čim je i žudnja i ljubav. koja bijaše u t o m e m u d r a i u . zar ne bi Eros bio ljubav za lijepim. reći ć e m o mu: Ti čovječe. A što? Zar ćeš za o n o č e m u nedostaje lijepo i što nikako ne posjeduje lijepo ti reći da je lijepo? Nikako. Razmotri dakle da li.da je rekao. Umjesto . druže . n u ž n o da imaju u sadašnjosti svaka pojedina od tih koja imaju.da je rekao .dragi moj Agatone.da je rekao. neće li mu nedostajati i dobra? Ja Sokrate .ili da ne žudi.i budući brz brz. N i s m o li prihvatili da o n o što n e k o m nedostaje i što nema. da je nužno.i Atenjanima je j e d n o m kad su žrtvovali za deset godina odgodila . I taj dakle i svaki drugi žudeći žudi za o n i m što nije već tu i o n i m što nije prisutno.da je rekao So­ krat . I prikladno baš zboriš. žene iz mnogočemu drugom protiv kuge tu bolest pustiti. Jer mu zacijelo neće nedostajati baš o n o što on je. Jer Sokratu. a za r u ž n i m ne? Da se složio. imajući stečeno bogatstvo. a Bury και άεϊ παρόντα. ako mu ne nedostaje. Istinu govoriš. h o ć u i biti zdrav i. dok je Schirlitz predlagao άεί παρόντα. Agatone. govoriš što drugo do to: H o ć u da ona sad prisutna i u bu­ d u ć e m v r e m e n u b u d u prisutna. Nisi li tako nekako kazao? Kazao sam . Nije li Eros.složimo se p o n o v o u o n o m e kazanom. budući bogat. pa neka b u d e tako kako ti kažeš. Bi li se on s tim složio? Reče da je Agaton potvrdio. „proročki. budući da u o n o m e baš sad prisutnom imaš. A tebe ću sad već od Diotime. Prihvaćaš li dakle j o š da je Eros lijep. 130 131 . ako razumiješ.tebi ne m o g u protusloviti.da je rekao. što je bio prihvatio Hug. a lijepa su dobra. kad god kažeš da žudiš za prisut­ nim.da je rekao. podsjetit ću te. No g o v o r ο Erosu kojeg č u h j e d n o m Mantineje 2 . za nečim. Da li bi dakle netko budući velik htio biti ve­ lik." bjelodana je. A k o dakle E r o s u nedostaju lijepa. prema o n o m e u čemu smo se složili.da je rekao Sokrat. Čini mi se naime da si rekao o v a k o nekako: Da su bogovi uredili stvari ljubavlju za lijepim. Agatone.

ljubavnim stvarima podučila. Osnovno obilježje znanja je pritom svagda u mogućno­ sti da se „iznese razlog" i „položi račun" (λόγον δούναι). A tako i za Erosa. od ovih molitve i žrtve. ne znaš li. Jedan si ti. prvo razložiti tko je E r o s i kakav je.rekoh. kao i sve gatanje i vračanje. Ta kaži mi ne tvrdiš li da su svi bogovi sretni i lijepi? Ili se usuđuješ kazati da neki od b o g o v a nisu i lijepi i sretni? T a k o mi boga. 717b. niti dobar. G o v o r i š li ο svima o n i m a koji ne znaju . mogli složiti da je veliki b o g oni koji kažu da on i nije b o g ? Koji su t o ? .ta kako bi n e u k o š ć u bilo o n o što nekako p o g a đ a biće . A o n a reče: Lako. kako si ti ustvrdio. i Meno 99a. Ali od kojega oca i majke potječe? . Da tumači i prenosi b o g o v i m a o n o što je u ljudi i ljudima o n o što je u bogova. Takvi su pače de­ 4 m o n i m n o g i . a p o t o m njegova djela.reče. A b o g se ne miješa s čovjekom. kad se slažeš da on nije ni d o b a r ni lijep. A ne zoveš li sretnima one koji posjeduju o n a dobra i lijepa? Svakako.svi se slažu da je veliki bog. Ili i n e u k o o n o što nije m u d r o ? A ne opažaš li da jest nešto i z m e đ u mudrosti i neukosti? Što t o ? Mnijeti o n a ispravna.ta kako bi znanjem bila stvar neobrazlož e n a . D u g o je to pripovijedati . prostak.rekoh ja. da nije ni znati . te u sredini budući upotpunjuje oboje. druga p a k ja . 477 sq. Ο „demonskim" bićima između bogova i ljudi govori Platon još u Resp. demonski je čovjek. Čini mi se dakle da je najlakše razlagati o n a k o kao i ta žena.reče. A ja r e k o h : K a k o to zboriš D i o t i m o ? Dakle je ružan Eros.ili ο o n i m a koji znaju? Baš ο svima. N e m o j o n d a na silu tvrditi kako je r u ž n o o n o što nije lijepo.rekoh ja . Sto to Diotimo? D e m o n veliki. i z m e đ u p a m e t i i neznanja. N a k o n što su blagovali stiže prošeci. Sto bi o n d a bio Eros? . p r e m a m o j e m u g o v o r u .rekoh ja. kako s b u d n i m a tako i onima u snu.nego je to o n d a valjda ispravno mnijenje. I onaj tko je o k o toga mudar.r e k o h ja. već njime jest sve općenje i razgovor b o g o v a s ljudima. S kojom moći? . sin Metidin. a uz ostale i Poros. kako b u d e m m o ­ gao.reče. Ali nisi li prihvatio da Eros z b o g nedostatka onih dobrih i lijepih žudi upravo za tim što mu nedostaje? Ta prihvatio sam. tako da je cjelina svega sama sa s o b o m čvrsto vezana. n e m o j smatrati kako treba da je on ružan i z a o radije nego da je nešto između njih . Ja pak rekoh: K a k o to zboriš? Za naglašenu razliku između znanja i mnijenja usp. a j e d a n od njih je i Eros. da je Eros veliki bog. sam od sebe. d o k je onaj tko je mudar u n e č e m u drugome. Sokrate. bar ja ne . 132 133 . a da se ne m o ž e iznijeti razlog. osobito Resp. 427b. Legg. 392a.niti neukost .rekoh. te da je za lijepim. pitanja postavljajući. No reći ću ti svejedno. A što onda? K a o i kod onih prije: između smrtnog i b e s m r t n o g . reče. Vidiš dakle kako i ti cijeniš da Eros nije b o g .r e k o h ja. Smrtnik? Ni najmanje.reče. pokušat ću v a m izložiti iz o n o g a u č e m u s m o se A g a t o n i ja složili. niti zlo o n o što nije d o b r o .reče . No ipak . 3 Istinu kažeš . kako je bila gozba. O n a me pak pobi o n i m razlozima kojima i ja njega. 617d. Po njemu se širi i sve p r o r o č k o umijeće svetišta u onih što se bave žrtvama i posveće­ njima i čaranjima. A o n a smijući se reče: K a k o bi se. Kad se naime rodila Afrodita gostili su se bogovi. a od onih naredbe i odgo­ vore na žrtve. da nije niti lijep.reče. kako se barem čini. K a k o bi o n d a bio b o g o m onaj tko je bez onih lijepih i dobrih? Nikako. Usp. i pseudoplatonički spis Epinomis 985b. i z a o ? O n a pak reče: Ne ogriješuj se! Ili smatraš kako je n u ž n o da b u d e r u ž n o o n o što nije lijepo? V i š e od svega. Jer i sve o n o d e m o n s k o između je bo­ ga i smrtnoga. Jer baš sam otprilike i ja njoj nešto takvo govorio kao A g a t o n sada m e n i . Sokrate. Zaista treba Agatone. o k o kakvih vještina ili rukotvorstava. 713d.

Penija i bijaše na vratima.r e k o h ja.reče. Jer. No ako bi nas tko pitao: za č i m k o d o n o g lijepog je Eros. ili kako kažeš? T a k o . . Ta o n o ljubljeno i jest zaista lijepo. kako ti kažeš. niti žudi m u d r i m postati . Z b o g toga ti se. Sokrate. n e g o je tvrd i suh. K a o što? .reče . ljubi d o b r a onaj koji ljubi.izašavši u vrt Zeusov pijan zaspa. koju korist pruža on ljudima? To ću te baš Sokrate . prosuđujem li iz onoga što govoriš. vješt lovac. A o n o što si ti smatrao da je Eros. Smatrao si. uvijek drug oskudice. da oni između t o g obojeg.r e k o h . ljekar. Znaš da je stvaranje nešto m n o š t v e n o . Sokrate i D i o t i m o ? O v a k o pak j o š jasnije: onaj koji ljubi.traži j o š ovakvo pitanje: što će mu biti time što bi mu bila dobra? Ne m o g u j o š nikako . kako mi se čini. mudrijaš. raskošno.reče . te ne treba uz to j o š pitati: zašto h o ć e da b u d e sretan onaj t k o h o ć e ? N e g o se čini da o d g o v o r tu ima kraj. zamjenjujući. neobuven i beskućnik. imajući o n u majčinu narav. onakav kakvog sam ja izložila. budući da je i Afrodita lijepa.rekoh ja . ta­ ko da niti je kad Eros siromašan niti je bogat. No opet po o c u vrebač je na lijepe i dobre. A zašto Sokrate . ta.kao kad bi netko. nego sad u istome danu cvate i živi. Nikada naime onaj tko ne smatra da mu što nedostaje ne žudi za o n i m što ne smatra da mu nedostaje. Držiš li dakle da je to htijenje i ta ljubav zajednička svim lju­ dima i da svi h o ć e da im dobra b u d u uvijek. Eros učinio od svega ljepšim. Ni oni neuki opet ne ljube mudrost. N e g o . I t o m e je pak uzrok rođenje njegovo: od oca je mudra i obilna. d o k za ostalo upotrebljavamo druga imena.reče . žudan pa­ meti i vješt da je stekne. leg­ ne uz njega i zače Erosa. siromašan je vazda i daleko od toga da b u d e mladenački svjež i lijep. da je Eros o n o koje je ljublje­ no.rekoh ja. ako nisu ni mudraci ni neuki? No to je . Kao ovo. Narav je dakle tog demona. No kad je Eros takav. niti ako je tko drugi mudar ne ljubi mudrost.rekoh ja. kojima bi i Eros pripadao. ljubi lijepa.reče . A P o r o s onda. niti žude m u d r i m a postati. izlučujući. Ali taj o d g o v o r . I ja rekoh: N e k a b u d e dakle. Da je zajednička svima. tako da i radnje svih umijeća j e s u stvaranja i njihovi obrtnici svi su stvaraoci. S tim naime stoji ovako: Od b o g o v a nijedan ne ljubi mudrost. Bit će sretan. Stjecanjem dobrih dakle . a jest i za o n i m lijepim. drzak i napregnut. upitao: deder Sokrate. rodivši se na proslavi njena rođenja. nije ti se ništa čudno dogodilo.r e k o h ja. a od majke nemudre i oskudne. na zemlji vazda počiva­ jući i nepokriven. Sto ljubi? Da mu b u d u . Koji su o n d a D i o t i m o . hrabar je. činiti do­ statnim. ako v e ć baš svi o n a ista ljube i uvijek.r e k o h ja.na to pitanje s p r e m n o o d g o ­ voriti. n e g o za neke k a ž e m o da ljube. a ne o n o koje ljubi. i ujedno budući po naravi ljubavnikom oko svega lijepog. u ovakav je usud postavljen Eros: prije svega. M u d r o s t je naime zacijelo nešto od o n o g najljepšeg. imenujemo neki lik ljuba­ vi. vazda neke lukavštine snujući. niti kao smrtan. pridajući mu i m e cjeline: ljubav. a Eros je ljubav o k o lijepoga. tako da je n u ž n o da je Eros ljubitelj mudrosti.r e k o h ja. No o n o koje ljubi. sa- vršeno i blaženo.reče . I što će biti t o m e k o m e bi bila dobra? To v e ć lakše m o g u odgovoriti . a i u pogledu mud­ rosti i neukosti u sredini je.vina nije u o p ć e bilo. tuđinko. sada pak zamire. kao što to smatra mnoštvo.ne k a ž e m o da svi ljube. namislivši da z b o g svog siromaštva dijete s P o r o s o m napravi.sretni su oni sretni. a za neke ne? I sam se č u d i m . j e r valjano zboriš. I niti je kao besmrtan po naravi ustrojen. ne budući lijep. Jer to je baš teškoća s neukošću: sebi se. Jer jest j a m a č n o takav i tako postao Eros.oni koji ljube mudrost. Istinu veliš . kad je u obilju. dobar i pametan. mudrost ljubeći kroz čitav život. na vratima i po putevima pod vedrim n e b o m spavajući. Ali ne čudi se . Stoga j a m a č n o i postade Eros pratiocem i službenikom Afrodite. Što ljubi? I ja rekoh: Da mu b u d u .jest naime -. Kao sin dakle Porosa i Penije. to i m a drukčiji lik. Jer bilo č e m u što prelazi iz o n o g koje nije u o n o koje jest sav u z r o k je stvaranje. strašan vrač. opijen nektarom . 134 135 .reče . d o b r i m se umjesto lijepog služeći.n a k o n o n o g a pokušati podučiti. Istinu veliš. no oživljava p o n o v o po očevoj naravi. Penija nato.već i djetetu jasno. a budući ljubiteljem mudrosti da je između mudraca i neukoga. držim.

Ali rađati u r u ž n o m e ne može. "1973 Λ1939/. koje je smrtno. i stvaraocima oni koji se drže t o g dijela stvaranja. Tim. ili u p o g l e d u stjecanja novca. No reći ću jasnije .rekoh ja. što nam ne izgleda osobito uvjer­ ljivo.rekoh.znaš da se svejedno ne z o v u stvaraocima. N e g o za čim onda? Za Platonov nauk ο trudnoći duše i rađanju usp. str. Na koncu je od strane mnogih naprosto uklonjena iz teksta.rekoh ja. svi ljudi i tijelom i d u š o m 6 i kad dospiju u neko doba starosti. Ali za o n e koji se na svakojaki način njoj posvećuju.reče o n a . o n o u njemu prisutno b e s m r t n o : trudnoća i rađanje. da je to baš dobro. Budući dakle da je to ljubav uvijek -. te se kaže i da ljube i da su ljubavnici. i to je u živome biću. Das Wesen des platonischen Denkens. d o k o n i koji se predaju i revno nastoje o k o n e k o g j e d n o g lika toga dobivaju i m e cjeline. Krugera (Einsicht und Leidenschaft.koji način bavljenja njome. Phaedr. Dakle je ljubav . Jer ljubav Sokrate nije za o n i m lijepim. 136 137 . nego u lijepome. niti ih se zove ljubavnicima.tako naprosto kazati da ljudi ljube o n o dobro? Da . 34): Pokušaji da se emendira predano δολερός i križanje cijeloga pasusa ό μέγιστος και δολερός έρως παντί sadržajno pretpo­ stavljaju jedno puko logičko razumijevanje rečenice. reče ona . onaj o k o m u z i k e i metra.reče o n a . i ja ne shva­ ćam. kad se god o n o koje je trudno prim a k n e lijepom udobrovoljuje se i biva radošću obliveno te ostavlja p o r o d i rađa. I zaista se . kao srodno i blisko ovdje izlo­ ženome. ljubavi. 150 sqq. M o ž e li se o n d a .reče. od kojih jedva da i jedan zadovoljava.i da ne samo da bude. naša narav žudi rađati.rekoh ja. i tijelom i dušom.j e d n o m riječju za tim da joj o n o d o b r o bude uvijek. Trudni su naime. ozlovoljuje se i ožalošćeno skuplja se u se te odlaže. o n o svoje. Ta sjedinjenje m u ž a i žene je rađanje 7 . 162. ili u p o g l e d u ljubavi za m u d r o š ć u . 91a. To se n a i m e j e d i n o zove stvaranjem. To je naime p o r o d u lijepom. T r e b a dodati.da ljube i to da im o n o d o b r o bude? Riječ δολερός navela je interprete na mnoštvo prijedloga za emendacijom. A to je stvar božanska. N e m o g u ć e je pak da oni b u d u u o n o m e ne­ usklađenom.što to upravo zboriš. Ili se tebi čini da je? M e n i b a r e m ne. ne sluči li se. kako ti smatraš. ili u pogledu ljubavi k tjelovježbi. n e g o imaju druga imena. Izgleda mi kao da istinu zboriš . tako mi Zeusa .reče . A odatle je to da o n o koje je trudno i već nabreklo silan žar spopadne u okružju lijepog. naziva i m e n o m cjeline. No kazat ću ti . d o k je o n o lijepo usklađeno. ne kaže se da ljube. Z b o g toga. Kada pak ružnom. No moja je priča da ljubav nije niti za po­ l o v i c o m niti za cjelinom. dok Hug i Stallbaum (u 1.rekoh ja . Frankfurt am Main. Gonetanje treba . zadržava i ne rađa.Ali . T a k o onda i k o d ljubavi. osim Hommela i Stallbauma. A što? Ne treba li pridodati . a o n o zlo tuđim. i u kojoj djelatnosti mar i napor bi se zvali lju­ bavlju? Koje djelo se slučuje tim biti? M o ž e š li reći? Ali ne bih se doista tebi Diotimo — rekoh ja — zadivio glede mudrosti. j e r o n o golemih m u k a rješava o n o g a tko nosi.. bilj. iz­ danju svog komentara) izbacuju čak čitavu rečenicu. Ne vole oni. Istinu kažeš . Svi izdavači. Ljepota je dakle pri rađanju boginja usu­ da i boginja poroda. Tome nasuprot stoji konstatacija G. Sokrate. već u sebi držeći p l o d s t e š k o ć o m ga nosi. druže. Najistinitije veliš .reče . b u d u ć i da su ljudi skloni dati si i n o g e i ruke odsjeći. 251a sqq. osim ako bi t k o o n o dobro zvao vlastitim i svojim. suglasni su u izbacivanju ove rečenice kao besmislene glose. Bury instruktiv­ no upućuje na Sapfino shvaćanje erosa. Poglavito sva žudnja za o n i m d o b r i m i za t i m e da se b u d e sretan svima je o n a „najveća i najprevarnija ljubav" 5 . još s Burvem Theaet. Da li o n d a . T a k o da b a š ništa nije što ljudi ljube do o n o d o b r o . nego i da uvijek bude? I to treba pridodati. smatram. d o k se od cjelokupnog stvaranja j e d a n izdvojeni dio.rekoh.reče . i ne bih te oblijetao upravo to učeći. O n o ružno je neusklađeno sa svime božanskim.kaza ona.reče . ako im se čini da su im škodljive.kazuje neka priča da ljube oni koji traže svoju drugu polovicu.

slabije s jačima.kako se netko od djetinjstva zove istim sve d o k ne postane starcem . a zatim i oko prehrane o n o g a rođenog. No zašto baš za rađanjem? Jer rađanje je vječno i besmrtno. Zaborav je naime odlazak znanja. No iz kojeg uzroka su životinje tako ljubavno raspoložene? M o ž e š li to reći? I ja p o n o v o kazah da ne bih znao. k tebi i došao. M o ž e pak j e d i n o time. sjećanje i_sreću za b u d u ć e vrijeme. u z e o u obzir.reče . i umrijeti. te da su z b o g toga pripravni opasnostima prkositi j o š i više nego z b o g djece. kakvo s a m o bijaše/ T o m d o s k o č i c o m Sokrate .. p o p u t onih savršenih sofista. strahovi.ta ima zaista_i qnih_koji. smatrao bi netko da to čine iz predumišljaja. rađanjem. i dati se glađu mučiti ne bi li ih nahranile. 1968. Rosen (Plato's Symposium. ako već ljubav jest za tim da joj o n o dobro bude uvijek. kostiju. žudnje. A k o dakle vjeruješ . i za to umrijeti. nego time da o n o odlazeće i stareće ostavlja za s o b o m drugo_novo. Ne nalazimo dovoljno razloga za izbacivanje riječi μνήμην. ćudi.Bury i ostali označuju μνήμην interpolacijom. str. A od toga je još neobičnije to da i znanja ne samo što nam jedna nastaju a druga propadaju te^nikada n i s m o ^ s j ^ i j u j j o g l e d u znanja. besmrtnost.tako ipak naziva istim.o n i m čime duši pristoji da b u d e trudna i da rađa. nego i u pogledu duše. nego i j e d n o pojedinačno od znanja isto to zadešava. Jer o n o b e s m r t n o ljube. kada je govorila ο ljubavnim stva­ rima. te j e d n o m zapita: Sto držiš Sokrate da je u z r o k tej^ubavi i te žudnje? Ili nisi opazio u kakvo izuzetno stanje dospijevaju sve životinje kada žude rađati. kako upravo rekoh. proglašujući je „ili umetnutom ili iskvarenom". onda je takva da savršeno izražava smisao pasusa. A ja čuvši g o v o r zadivih se i rekoh: Da li. Bury bez jakog opravdanja inzistira na Creuzerovu čitanju αδύνατον umje­ sto άθάνατον. Smatraš li ti .Za rađanjem i p o r o d o m u lijepom. ne time da je u potpunosti isto. budući da se i u o n o m e vre­ m e n u u kojem se za svako pojedino od živih bića kaže da živi i da je isto . Oni pak koji d u š o m .reče . bilj. i u po­ gledu kose.reče . svaka od tih nisu u pojedincu nikada ta ista. New Haven and London. Jer besmrt­ nosti radi prati sve mar za njim i ljubav. najmudrija D i o t i m o . 254. rađanjem djece namičući sebi. i j o š više n e g o u tijelima .da bi Alkestida bila umrla za Admeta. 131): . i cjelokupnog tijela. tako da se čini istim. ili da bi Ahil bio u m r o nakon Patrokla i da bi vaš K o d r o bio u m r o prije svoje djece z b o g kraljevstva. Ta svakako . reče: Znaj d o b r o Sokrate. ako to ne shvatiš? Ali zbog toga sam Diotimo. N e m o j se dakle čuditi ako po naravi sve cijeni svoje p o t o m s t v o .koji su trudni tijelom posvećuju se više ž e n a m a i s njima su u ljubavi. nikada ne imajući u sebi o n a ista. tako je nazvano kao da je znanje odlazeće. i one na zemlji i one koje lete. znajući da trebam učitelja. čudio bi se besmi­ slenosti o n o g a što sam rekla kad ne bi spazio. a druga propadaju. 138 139 .reče. Jer o n o što je nazvanolnišljenjem. i mesa. kako su strašno opsjednuti ljubavlju da b u d u slavnoga i m e n a i da „glas steknu besmrtni za vječita v r e m e n a " . i dobara potrošiti. mnijenja. A ona reče: Misliš li o n d a ikada postati vještakom o k o ljubavnih stvari. naslade. bolujući sve i ljubavno raspoložene.i m a o n o s m r t n o udjeFa u besmrt­ nosti.rekoh ja.reče . kako čini Bury. boli. Na taj se naime način spašava sve smrtno. N e g o reci mi uzrok i za to i za sve drugo od o n o g a o k o ljubavnih stvari.da ljubav po naravi jest o n o o k o čega s m o se više puta složili. Dobro upozo­ rava S. Iz t o g je razloga n u ž n o da ljubav jest i za besmrtnošću. k a k o sma­ traju. i tijelo i sve ostalo. već vazda n o v i m bivajući. Ta n u ž n o je zajedno s dobrim žuditi i za besmrtnošću.su u duši trudni. već j e d n a nastaju.n e g o držim da z b o g vrline besmrtne i z b o g takva slavnoga glasa svi sve čine.reče. time da ostavlja za s o b o m drugo mlado umjesto starog. a mišljenje stvarajući opet n o v o p a m ć e n j e 8 umjesto o n o g odlazećeg spašava znanje. i koliko su bolji toliko više. Sve me to dakle poučavala. uistinu s tim tako stoji? I ona. Neka b u d e . tad se ne čudi. i napora svakojakih podnijeti. te kako su spremne za njih se i boriti. Jer pogledaš li ako hoćeš baš častoljublje ljudi. prvo oko m e đ u s o b n o g sjedinjavanja. svojstva. kao smrtnome. I ne samo u pogledu tijela. a ponešto gubeći. d o k o n o b e s m r t n o d r u g o m 9 . te starijih i novijih izdavača. . a i drugo sve čineći? Sto se ljudi tiče. iz onoga u č e m u smo se složili. ako i jest. krvi. Oni ." Za razliku od gotovo svih rukopisa. kao o n o božansko. što ga mi sada i m a m o ? Daleko od toga da ne . da nisu smatrali kako će besmrtno^ biti sjećanje na njihove vrline. Jer tu na isti način kao i tamo smrtna narav traži po j n o g u ć n o s t i jia_bude i uvijek i besmrtna.

Hommel). koji su m n o g a i lijepa djela na vidjelo iznijeli. robujući slab i sitničav. te da vidi kako je to sve sebi srodno. plemenita i darovita. tako da će se. qui iuvenes reddant meliores. talem amatorem non modo ipsum parere quasi et ex se procreare. okrenut prostranoj pučini lijepoga i m o t r e ć i 1 2 . i takav.tko na pravi način ide na tu stvar treba da j o š kao mladić p o č n e salijetati lijepa tijela. pri j e d n o m e . koja je toga tu lijepog. t o m e se obojem iznad svega priklarijati^smjesta u o d n o s u s tim čovjekom obiluje g o v o r o m ο vrli­ ni i ο t o m e kakav' treba da b u d e dobar čovjek i č i m e da se bavi. Bury).reče . Zeller). i zahtijevati i h 1 1 . pa se prihvaća toga da ga odgaja. N a k o n poslova da ga vodi k znanostima. Shvativši to pak. kao sluga. vodi li ga pravo onaj koji ga vodi. ljubi j e d n o tijelo i tu rađa lijepe g o v o r e . tako da će smatrati kako je o n o lijepo u okrugu tijela nešto neznatno. uvijek jest i niti nastaje niti pro­ to έπ' εϊδει καλόν tumačilo se dosad na tri osnovna načina: (a) kao lijepo u ideji (Schleiermacher. okreće unaokolo i motri. A nakon toga da ljepotu u dušama smatra vrednijom od one u tijelu. zadivljen. trudan budući. A ponajveće i od razumnosti ljepše je zasnivalaštvo o k o država i naseobina. pa ma i imao slabašan stas. A pokušaj mi . m n o g e lijepe i veličajne go­ vore i misli porađa u nezavidnoj ljubavi za mudrošću. te (c) kao ljepota osjetilnih likova (Vermehren. Hug. d o k z b o g o n e ljudske ni­ jedno. o n o koje. prvo. da se premjesti u stanje ljubavnika svih lijepih tijela. dostigavši vrhunac uspona. jer u r u ž n o m neće nikada roditi. b u d u ć i b o ž a n s t v e n . ljubiti ga i ο njemu se brinuti. Ti me p a k pokušaj pratiti.reče . slijedi li ih tko na pravi način. obilazeći. da bi bio prisiljen opet motriti o n o lijepo u poslovanjima i u zakonima. njime zadovoljiti.i neću ništa svojom voljom ispustiti. i postojaniju ljubav. 140 141 . hoće izbaciti riječi και ζητεΐν. p o t o m da sam shvati kako je ljepota na bilo kojem tijelu o n o j na d r u g o m e tijelu sestra. čega su roditeh'i i svi stvaraoci i oni od obrtnika za koje se kaže da su pronalazači. iznenada će ugledati nešto čudesno. samo o n o . Vrlo lijepo objašnjava Bury: Parabola sugerira da se promatrač. No kazat ću ti . Onaj naime . motreći o n a lijepa i j e d n o za drugim i na pravi način. te. te kako je. da vidi opet ljepotu znanosti. kao navodnu „ineptum glossema". r e c e _ i spasitelje L a k e d e m o n a i takoreći Helade. b e s m r t n u slavu i u s p o m e n u pribavljaju. Sokrate. a one snažne ljubavi za j e d n i m da se okane. na­ rav lijepog. s njime zajedno othra­ njuje o n o r o đ e n o . Rettig. idući već kraju ljubavnih tajni. Njima se v e ć i m n o g a svetišta podigoše z b o g te takve djece. b u d u ć i da su takvi. prezirući je i držeći sitnicom. sed etiam aliunde quaerere et investigare eiusmodi sermones. Stallbaum. smatram. Posve nepotrebno Bury. kojemu je ime razboritost i^pra^ vednost. na mo­ ćan ocean ljepote koji se prostire pred njim. te rađati takve govore. radi čega upravo i bijahu svi oni prethodni napori.A što joj pristoji? R a z u m n o s t i ostalu vrlinu. li­ j e p o g i s njim općeći porađa i rađa o n o čime je davno zatrudnio. tu ojačavši i narastavši. ne z n a m da li ćeš biti sposoban. (b) kao ono lijepo po vrsti (Wyttenbach. nego da. tako da ti takvi imaju m n o g o veće uzajamno zajedništvo od one o k o djece. budeš li sposoban. koliko god najviše možeš. kojima sebi. Lijepim se tijelima priklanja dakle više n e g o ružnima. dok mu taj prizor krijepi dušu i pokreće ga na to da iz sebe iznosi mnoštvo dubokih misli.reče . bude li netko dolične duše. kako u H e l e n a tako u barbara. Particip θεωρών treba shvaćati s prethodnim. milujući djetinju ljepotu n e k o g čovjeka ili j e d n o g a posla. i drugi muževi posvuda drugdje. kakvi bi mladiće boljima učinili. Dotičući naime. velika b e z u m n o s t ljepotu na svim tijelima ne držati j e d n o m i istom.pozornost upraviti. K a d je opet o v i m n e t k o u duši trudan j o š iz djetinjstva. Na cijeni je u vas i Sol o n z b o g rađanja zakona. budući da su ljepšom i besmrtnijom djecom zajednicu osnovali. radi kojih i jesu sva ova. tražit će. U ove dakle ljubavne tajne m o ž d a bi i ti Sokrate b i o posvećen. Stallbaum dobro obrazlaže zadrža­ vanje riječi: Diotima hoc dicit. te kad dospije d o b a žudi v e ć p o r o d a imati i rađati. ako treba slijediti o n o po izgledu lijepo 1 0 . No za o n a krajnja i najviša posvećenja. sve dok. i to prvo da. o n o lijepo u č e m u bi rađao. koji su svakojakom v r l i n o m rađali. T k o je naime dovde prema ljubavnim stvarima odgojem do­ veden. I svatko bi vi­ še volio da su mu se takva djeca narodila nego o n a ljudska te ogledavajući se na H o m e r a i Hesioda i druge dobre pjesnike za­ vidi im koje p o t o m k e za s o b o m ostavljaju. a ne sljedećim riječima. slijedeći Asta. te da gledajući već spram m n o g o g lijepog nikad više ne bude. Treća solucija izgleda nam daleko najuvjerljivija. spominjući ga se prisutan i odsutan. držim. te ako se u njima nahodi du­ ša lijepa. ne sagleda neku j e d n u znanost. A ako h o ć e š djecu koju je Likurg za s o b o m u L a k e d e m o n u ostavio.

bojama i m n o g i m drugim smrtnim tričarijama. i od dvojih na sva tijela. kazala Diotima.R. 226. 82) da se precizno značenje od λόγος mora uvijek odrediti iz konteksta svake pojave termina. Hamburg. neće činiti da jest po zlatnome nakitu i haljinama. budući da se slike ne dotiče. spram ovoga pak ružno. kao i mnogi drugi.) Kršćanski.da bi loš bio život čovjeKao i uvijek. O n o ti se. spram Sokratova. kao da je n e k o m e lijepo. a p o t o m nije u neku ruku lijepo. pritom je nužno sve više bivao potisnutim i zaboravlje­ nim. međutim. na umu držati dobru uputu Rosenovu (isto. reče tuđinka iz Mantineje. koliko sam god za to sposoban. od j e d n o g na dva. lijepim dječacima i mladićima. i od lijepih tijela na lijepa poslovanja. a n e k o m e ružno. nego samo po sebi sa s o b o m jednoliko uvijek buduće. te uvjeti bitka i bivanja stvari osjetilnoga svijeta. u neku ruku ružno. konačno i ponajprije upravo bezdano neiscrpiva slojevitost smisla čine taj spis upravo jedinstvenim. kao stepenicama se služeći. Izvorni grčki religijsko-mitologijski obzor. niti neka znanost. str. m o ž d a bi se i dotaknuo cilja. Fedre i vi ostali. niti neki z b o r . XIX. te odno­ su sviju prethodnih. a ja ostah uvje­ ren. niti tada da. ku koji bi o n a m o gledao i koji bi o n i m čime treba m o t r i o i s time općio? Ili ne pomišljaš . 1984. dragi Sokrate. „argument" (Gomperz. §1. a ondje ružno.reče . ili kao „pojam". već da samo o n o božansko lijepo jed­ noliko m o ž e sagledati? Zar držiš . b u d u ć i da se dotiče istine? A o n o m e tko porađa istinsku vrlinu i othranjuje ju pripada da bude b o g u m i o te. koje sada d o k gledaš uzbuđuješ se i spreman si. Sto­ ga dakle tvrdim kako svi ljudi trebaju cijeniti Erosa. npr. savršenost kompozicije. χωριστού. Tumači se uglavnom ili kao „rasprava". onda njemu. Pri dosadašnjim tumačenjima ponajviše je pozornosti bilo posve­ ćivano međusobnom odnosu svih u Simpoziju izloženih govora. a ne ispunjeno puti ljudskom. niti pak budući u ne­ č e m u drugom. a tada ne. te tako na cilj stigavši spoznati samo o n o koje jest lijepo. ne jesti i ne piti. /- 142 143 . Stevvart. U svrhu osvjedočenja ο tome dovoljno je jednom s originalom samim uspo­ rediti naprimjer onaj povijesno toliko utjecajni renesansni pokušaj Marsilia Ficina da filozofijsku sadržinu Platonova dijaloga prenese svome vremenu (Usp. pri čemu je s pravom i manje-više jednoglasno Arj_>t_)iaiiQy govor pre­ poznat kao od sviju ostalih bitno različit i svojom tragičkom osnovnom crtom srodan Sokratovu. ili od drugog biti k njima vođen: započinjući od ovih lijepih radi samog o n o g lijepog uvijek se uspinjati. potrebno će biti prethodno na vidjelo iznijeti istinu grčkoga iskustva Erosa. porađa ne slike vrline. pravo. dok motri samo o n o lijepo. čisto i nepomiješano. odnosno Diotiminom. a sva ostala lijepa kao da u t o m e na neki način imaju udjela. A kad tko. i drugima preporučam. Umijeće dramatske gradnje djela.reče smatrali kad bi nekoga zapalo da vidi samo o n o lijepo. . nego samo motriti i zajedno biti. . A uvjeren pokušavam i druge uvjeriti da za tu stečevinu ne bi ljudskoj naravi nitko lako našao boljeg saveznika od Erosa. « . Van tog obzora ostaje Platonova riječ bitno neshvatljiva u svojemu vlastitu smislu. ako u o p ć e kojem čovjeku pripada da bude besmrtan.reče . Neki problemi interpretacije Dijalog Simpozij nedvojbeno pripada nekolicini vrhunskih postignuća ljudskoga duha u oblasti pisane riječi. niti raste niti opada. one su štovi­ še egzistencije. čovjeku vrijedan življenja. kao u živome biću. koji nije nauk nečega drugog do samog o n o g lijepog. odlazeći od ovih tu p u t e m prave ljubavi spram dje­ čaka. te i sada i uvijek hvalim m o ć i junaštvo E r o s o v o . te sam cije­ n i m ljubavne stvari i osobito oko njih nastojim. i od nauka ići na k o n c u na onaj nauk. \ . Hoće li ga se pak jednom hermeneutički iznova probuditi i prisvoji­ ti. Općenito valja. ili u drugome. . tako da kad ta ostala i nastaju i propadaju o n o niti što većim niti ma­ njim biva niti što podnosi. romantički pojam ljubavi povi­ jesno izrastaju iz svaki put bitno novog i drukčijeg tumačećeg sučeljenja s naukom iz Simpozija. bilj. ili na nebu. unu­ tar kojega Platonova izvođenja tek zadobivaju i zadržavaju svoj pravi vlastiti smisao. krasota izraza. niti ovdje lijepo.da će ga j e d i n o ondje zapasti da. niti spram o n o g a lijepo. To je dakle. kako se izražava Aristotel. i od poslova na lijepe nauke. niti ruke. renesansno-trubadurski. ako ga ikada ugledaš. nego istinsku. Rettig ovo drugo zna­ čenje brani i obrazlaže riječima: Ideje nisu puki pojmovi. od onoga u Hesiodovoj Teogoniji pa do rane grčke lirike. niti drugo što u č e m u tijelo ima 13 udjela. sud P. ljubimce gle­ dajući i uvijek s njima općeći. Zeller). kao i svakog pojedinog od njih. Niti će mu se to lijepo poka­ zivati kao neko lice. Jer to je baš na pravi se način dati na ljubavne stvari. T a m o je život. . tako je i ovdje teško razumjeti i izložiti upotrebljenu riječ λόγος. Sto bismo onda .pada. gledajući o n o lijepo o n i m čime ga se m o ž e gledati. str. Bluma u uvodu paralelnog izdanja Ficinova 2 djela: LIber die Liebe oder Platons Gastmahl. ili na zemlji. kad bi to bilo moguće. p o č n e samo o n o lijepo sagledavati. ako uopće igdje.

S visokom mjerom uvjerljivosti ukazano je na to da cjelinu spisa vodi i upravlja Platonov pokušaj odlučnog filozofijskog suprotstavljanja samome načelu ranoga grčkog prosvjetiteljstva i umijeću (τέχνη) kao nje­ govoj biti. cjelini onog praktičkog. Važniji konzultirani komentari: G. iUO. bez ostatka izru­ čeno neumitnoj ništećoj moći vremena i prolaženja. njihova „ukidanja". Kao žudnja. sve do Jedinog nauka" samog. Smisleno dovesti u vezu tu ovdje naznačenu pranapetost borbe jednog i onog „drugog". ili pak sam Sokrat. pa zatim cjelini onog što se može i mora znati.G. pa onda i takozvanih nižih očitovanja duševnosti.F. Odatle i osnovna karakteristika odlomka koji smo preuzeli u pri­ jevod: u njemu je mišljena i do riječi dovedena temeljna narav vremenitosti i prolaznosti svega živog. §7.R. 2 1932 ( x 1909). Leipzig. Second Edition. Unutrašnje načelo tog uspinjanja sadržano je u žudnji i sjedinjenju s jednim. ona je nužno i neuklonjivo prožeta ništavilom. Neće stoga biti toliko začudno da se ideje i sam nauk ο idejama u tekstu čitava dijaloga. 1884. tako reći jedina tema cjelokupnoga djela. 144 145 . kao njegov konačni cilj i mjesto smirenja? Da li je u jedinstvenom veličajnom opi- su tog konca sveg „posvećenja" pod „čudesnom naravi lijepog" mišljena ustvari „ideja lijepoga". čime je smjesta na neki neobičan način na­ puštena i sama oblast ο kojoj je riječ. naime mišljenje. kako to pretežno smatraju interpreti? No zašto je onda Platon ne bi i nazvao „idejom"? I kako se onda odnosi naglašena jedincatost te „naravi" spram nužne mnoštvenosti ideja? I u kakvu odno­ su stoji ta „narav" spram „ideje dobra"? Da li je s njom u osnovi isto­ vjetna. pri čemu je jasno da takva vrsta „dileme" na­ prosto ne dopire do onoga bitnog u djelu. §3. elementarno-egzistencijalni analogon onome istome što je ranije u Fedo­ nu. Tek iz sagledavanja obih tih momenata u njihovoj je­ dinstvenosti dobiva se neko bliže iskustvo toga što je Platon zvao filozo­ firanjem. Ono što Sokratov govor iz osnove razlikuje od svih prethodnih jest uvid i spoznaja bitne i posvemašnje negativnosti . pa tako i u ovome središnjem. Mnogo se raspravljelo i ο tome da li je prava i središnja tema dijaloga ljubav. nego i ono za što bi se inače moglo u Platona očekivati posve suprotno. Cambridge. potom k cjelini navada i obi­ čaja. sadržana ponajprije u tome što ovdje u Simpoziju od samoga početka sve cilja na jedinstvenost i cjelinu svega. s onim i danas još jedva shvaćenim zagonetnim poznim naukom Platonovim ο Jednom i Neodređenome dvojstvu kao dva­ ma osnovnim počelima svega . Da li je onda ono što Platon naziva „idejom" prisutno ipak ba­ rem na koncu mučnog erotičkog uspinjanja pravoga filozofa. izloženo kao tek spoznajni postupak uza­ stopnog postavljanja „hipoteza". na zasnivanje svega što biva na jednome zajedničkom korijenu i izvoru.sadržane u naravi ljubavi. zatim napuštanju tog jednog i otvaranju žudnje za cjelinu drugog svega takvog. od onog tjelesnog k duševnome. Od izuzetne je važnosti i Diotimin opis pravoga puta erotičkog uspinjanja. na erosu samom. Critical Notes and Commentarv by R. (Kriiger) §4. u značenju neodre­ đene beskonačnosti svega. §9. The Symposium of Plato. Mnogim je tumačima krajnju zbunjenost izazivala činjenica da je ovdje ne samo cjelina tjelesnoga. zajedno s tome pripadnim temeljnim ugođajem opušte­ nosti za tajnu smrti. Halle. koji ovdje prerasta u strast začinjanja i rađanja. mitsku sliku „Penije". §8. kao oličenje autentične filozofijske egzistencije. Jednako je tako uvjerljivo uočena i prikazana različnost spram Fedona. Edited with Introduction. spoznaja i znanje u cjelini. §5. kako je npr. Možda se može štoviše reći da je upravo u tome sadržana i glavna. čime onda biva znatno -ublažen i donekle prevladan temeljni stav Fedona ο načelnoj i nužnoj odijeljenosti pravog i istinskog bića od svega postajućeg i propadajućeg. S pravom su kasniji neoplatoničari. Ono što je tamo bilo tek naslućeno i nagoviješteno pod imenima „pri­ sustvovanja" i „zajedništvovanja". te potom opet u Politeii. razumijevali kao unaprijed miš­ ljeno isto ono što se potom od Aristotela naovamo u filozofiji i metafizici naziva „materijom". oskudne Erosove majke. uopće ne pojav­ ljuju. Pri svemu je tome od izuzetnog značenja uvidjeti kako u tom stupnjevitom erotičkom usponu valja sagledati jedan. Rettig: Platons Symposion. Hug: Platons Svmposion. 2 A. koji više nije nikakav logos i ni­ kakva znanost. 1876.dakako ne u vri­ jednosnom nego isključivo „ontologijskom" smislu . odnosno Eros. da tako kažemo. te nadomještanja uvijek „višima".§2. počevši već s Plotinom samim. §6.takav korak nije još ni od koga pokušan. to se ovdje pokušava sadržajno pro­ misliti i izložiti putem analize praizvorne moći „ljubavi". Bury. smatrao Natorp? Na ta teška pitanja odgovoriti se može tek iz produbljena studija cjeline Platonovih spisa.

ne samo da tek tako k a ž e m o da J e s u " . N o . rekoh ja. rekoh ja. ο vi blaženi. a ako ne. N e g o . No pohranite sada dakle te kamate i p o r o d samog Dobra. i te kako zadovoljiti. Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. Kažemo. i m n o g a dobra. T o m v s IV. Ta zadovoljit će nas ako. i da ne bih. što se p o r o d o m D o b r a pokazuje i njemu najsličnijim. kao što si ο pravedno­ sti i umjerenosti i o n o m e ostalom razložio. Sto to? . bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić Za Zeusa Sokrate. Ali oprezni budite. krivi račun kamata polažući. Ta potanko razlaganje o c a isplatit ćeš u cjelini drugi put. reče on. zaista. reče. p r e m a m o g u ć n o s t i . Ο χ ο η ϋ 1972 ( 1 1 9 0 2 ) . upravo pri k o n c u budući. druže. ne odstupaj. Htio bih. i samo d o b r o .VII 5 2 l b 11). Ne prije no što se složimo.Iz djela Politeia (VI 506d2 . rekoh ja. ali ne kao sada samo kamate. to pustimo zasad. gorljivo nastojeći a sramoteći se zapravo. i svaka pojedina. rekoh. tad se o k a n i m o . I m e n e će dakako. tako i to da ga vi sebi na njegu pohranite. No kazuj. podsmijeh zaslužio. a i drugdje v e ć m n o g o puta kazivano. ako je i v a m a drago. Izvornik: Platonis opera. nego ih i razlučujemo go­ vorom. taj Glaukon. kazuj samo. No i samo lijepo. to mi se pokazuje v e ć i m no što je p r e m a prisutnome zaletu m o g u ć n o . i na taj način oko svega: o n a koja s m o tada kao m n o g a postavili iznova opet 147 . N e g o . sa­ mo što jest zapravo o n o D o b r o .reče on. j e d n a k o tako razložiš i ο Dobru. i vi se prisjetite na o n o u o n i m a pređašnjima rečeno. Ali samo da ne b u d e m nesposoban. Bit ć e m o na oprezu. reče. kako to da v a m ga ja u z m o g n e m kao d u g otplatiti. jer dostići o n o upravo što mi se sad čini. to sam voljan kazivati. M n o g a lijepa. da vas ne bih kako nehotice zavarao. Prijevod.

postavlja­ jući. we postulate also one Idea of each. reče. A držim zaista. znaš da ako ne pridođe treći rod. r e k o h ja. reče. Stallbaum pak razumije ovako: „Ipsum pulchrum. koje treće ako ne pridođe onaj neće slušati a ovaj n e ć e biti slušan? Ne trebaju nikakav. navlastito za to samo po niknuću ustrojen. niti on sam. zapazio tvorca osjetila. da ni drugim m n o g i m . rekoh ja. A nije li i m o ć koju ima stekao od njega. Naime." Ovo tumačenje očigledno podrazumijeva jedno εν kao objekt od τιθέντες. od organa oko opa­ žanja." Nama se. reče. I o n a prva k a ž e m o da se gledaju. verum eius naturam designamus s. O n o dakle što niti samo za sebe nije neznatno. baš posve. reče. 148 149 . kao što se uostalom i tumačenja međusobno bitno razilaze. nego baš jedno te isto biva jednom postavljeno kao mnoštvo a drugi put opet kao jednota. doista. Schneider tumači i prevodi ovako: „Und dann ein schones selbst und ein gutes selbst und so bei allem. oponašanja i si. kao i to da b u d u gledana o n a koja se gledaju? Istoga o n o g kojega i ti i drugi. Adam nalazi nerješivu teškoću u riječima κατ5 ίδέαν μίαν τιθέντες. nennen wir jedeš das. a i boje su prisutne u o n o m e što se gleda. tad vid neće ništa vidjeti.. Ali je j a m a č n o najsuncolikiji. sadrži se sva tajna sveze osjetilne i mislive oblasti. jednom mnoštvo bića a drugi put. kao što će i boje biti nevid­ ljivima. D a b o g m e da nije. ipsum bonum. ali se ne misle.So likewise a Beautiful itself. Zar ne. prema Platonu. Č i m e dakle od nas samih gledamo o n a koja se gledaju? V i d o m . Svakako.. odlučuje se on da umjesto κατ' ίδέαν čita και ίδέαν. A ne zapažaš li da vid i o n o vidljivo j o š trebaju? Kako? A k o i jest neki vid unutra u očima. ništa takvo ne treba. reče on. ά τότε ώς πολλά έτίθεμεν ne može nikako značiti „per se spectata". smatram. was wir dort als vieles setzten. ma koliko da jesu i ostaju vazda zagonetnima. A nije li vam zacijelo vid spram tog b o g a po n i k n u ć u ustrojen ovako? Kako? Vid nije sunce. odvojeno od toga. naime osjetilo gledanja i m o ć biti gledan. Istinu kazuješ. Kojeg onda od b o g o v a na nebu m o ž e š označiti u z r o k o m o n o g a čega svjetlo n a m čini oči ponajkrasnije gledati. međutim čini da Adam ovdje promašuje ono bitno Plato­ nova filozofiranja. n a z i v a m o t o „ o n o koje upravo j e s t " svako. da ne r e k n e m ni jednoj moći. and a Good itself and similarlv about ali which we formerlv took (or 'postulated') as many: reversing our procedure (πάλιν αυ). i ostalim osje­ tilima sva o n a osjetiva? Dašto. T a k o je. no ne gledaju. Daj ovako ogledaj. Prijevodi ove teške rečenice odreda su neprecizni. and call it the essential so-and-so. b7. ut quae una sit. upravo ono naime što Platon inače naznačuje izrazima zajedništvovanja. Ο o n o m e upravo što ti nazivaš svjetlom. Tako polučuje ovaj smisao: . i s l u h o m o n a koja se slušaju. K u d i kamo. kao izljev udijeljenu? Doista. Ali zaista. reče. jednu ideju. a što nazivamo o k o m . aliaque per se spectata. r e k o h ja. rursus secundum cuiusque speciem ponentes. A ο č e m u to govoriš? . wiederum eins nach der angenommenen Einheit des Begriffs eines jeden setzend. prisustvovanja. Ta očito je da pitaš za b o g a sunca. što paleografski svakako nije neodrživo. učestvovanja.u skladu s" idejom). „shodno". a niti o n o u č e m u obitava. no za to dodavanje nema u grčkome tekstu dovoljno os­ nova. believing that there is but one.p r e m a jednoj ideji za s v a k o 1 . Da li sluh i glas j o š trebaju drugi neki r o d za to da bi onaj slušao a ovaj bio slušan. was ist. Bu­ dući da ga ne zadovoljava ni jedna od ponuđenih i predloženih moguć­ nosti kako da se te riječi razumiju. Ili ti imaš neku za reći? Ja ne. ukoliko nije nečasno svjetlo. ove ideje p a k da se misle. Da li si onda.kao da o n a jest j e d n a . .reče. reče. koliko je daleko najsavršenijom stvorio m o ć da se gleda i b u d e gledan? Ne baš. daleko od toga da bi bilo nečasno. U riječima κατ' ίδέαν (= „prema". rekoh ja." No. i onaj koji ih ima p o d u z m e da se njime posluži. ei ούσίαν tribuimus. ne postavljamo mi. ujarmljeni su j a r m o m od svih sjarmljenja časnijim.

tad nazire i slabi vidom. e4. nego i o n o biti i jestvo njima je od njega nazočno. ako pruža znanje i isti­ nu. kad ih tko više ne okreće na ona kojih boje prekriva dnevno svjetlo. teško je iz cjeline Platonove filozofije prihvatiti stav da je ideja dobra uzrokom istine tek ukoliko ova biva spoznavana. ima δια νου. prvo. tako ovdje ideja dobra. Adam i Burnet.quae" ne može nikako biti prijevod od ώς. ώς γιγνωσκομένης ne može nikako značiti „utoliko ukoliko je znana".. i rast. Pa kao što tamo doduše jest pravilno svjetlo i vid cijeRečenica koju su Ast i Stallbaum skoro čitavu htjeli kao glosu is­ ključiti iz teksta. i koje o n o m e koji spoznaje podaje m o ć . Kako? Reći ćeš. Ta kako bi bilo? Reći n a m je dakle da i o n i m a što se spoznaju jest od D o b r a n a z o č n o ne samo to da bivaju spoznavana. Čini se.Ne biva li. biva opet od njega gledano. koje onima što bivaju spoznavana pruža istinu. već na ona kojih mjesečina. nego i postajanje. od njega samog gledano? T a k o je. tad jasno gle­ daju i pokazuje se da ima čista vida u tim istim očima. Najveća je njena teškoća svakako u onom ώς γιγνωσκομένης μέν διανοοϋ. rekoh ja. Nepojmljivu ljepotu kazuješ. ostaje neobjašnjeno. Ficinus prevodi: „veritatis. mislivoj oblasti spram uma i onih koja gledivoj oblasti spram vida i onih koja K a k o ? . smatrao da je to drugo od njih.". No ovo . a samo je ljepotom nad njima. te Ast i Stallbaum nakon njega. διανοεΐσθαι teško da može biti upotrebljeno s participom (ούσαν) bez ώς. Hermann. naime spoznaja i istina. i hranu. pravo ćeš smatrati budeš li. ideja dobra je (budući uzrokom obojeg) ljepša nego znanje i istina. διανοοϋ je lekcija najboljeg rukopisa (cod. naziranja gore i dolje prekrećući. tako da sporni dio rečenice poprima ovaj smisao: premda shvaćena od znanja i stoga u određe­ nome smislu njemu podložna. dok D o b r o nije jestvo. is what I would have you call the idea of good: and this you will deem to be the cause of knowledge and truth so far as the latter is known. tad i pomisli to i spo­ zna i pokazuje se da i m a uma. upućivalo na neku istinu koja nije spoznavana. premda doduše nije vid. i sunce. Adam s pravom prigovara ovoj interpretaciji da. Schneider. which imparts truth to the things that are known and gives to the knower the power 150 151 . tako i ovdje jest doduše pravilno znanje i istinu. Kao što tamo sunce. te uko­ liko nije spoznavana itd. Hermann i Jowett-Campbell interpretiraju rečenicu na is­ tovjetan način. Sam Adam odlučuje se na jednu emendaciju: namjesto γιγνωσκομένης. reče. Tu lekciju Asta i Stallbauma pridodajemo Adamovu tumačenju. e4. Znaš li. Uz to. dobrolikim cijeniti. Na j e d n a k način i o n o duše ovako misli: kad god se upravi na o n o što obasjava i istina i o n o koje jest. što su bili držali svi izdavači do Bekkera. d e m o n s k o g li nadilaženja! of knovving. nadalje. ali suncem ih smatrati nije ispravno. doista. ali jest njegov uzrok. I taj Glaukon reče osobito smiješno: Ο A p o l o n e . Parisinus). koliko god da i jest lijepo to oboje. A kad opet. mada uzrok uma. Ta valjda ti to ne govoriš ο nasladi. te se naprotiv čini da nema uma. pristajući u sve­ mu ostalome uz njega. A budući da je u z r o k o m znanja i istine. Bože sačuvaj. tako da što je o n o samo u se misle. Jovvett-Campbell prevode: „This then. e4... da koje o n o D o b r o rodi srazmjernim sebi.reče on. međutim. to je o v o u ovoj se gledaju. mada kao od u m a spozna­ vana. da oči. držim. da sunce o n i m a koja se gledaju ne pruža sa­ mo m o ć da b u d u gledana. e4. te treće. Razloži mi dalje. kao da čistoga vida n e m a u njima? I te kako. u naj­ manju ruku. To n a m je dakle reći. n e g o treba ustrojstvo D o b r a cijeniti j o š odličnijim. No kad god na o n o što je s m r a k o m pomiješano. biva od njega spoznavana. To bi. držim. To dakle. drugo. niti suncolikim. gramatički gledano. na ona koja obasjava sunce. i 2 j o š ljepše. Grupa rukopisa. radije ovako j o š ogledaj njegovu sliku. Schneider. o n o postajuće i propadajuće. kazujem p o r o d o m Dobra. koju su prihvatili Bekker. reče on. rekoh ja. no D o b r o m smatrati bilo koje od toga dvoga nije pravilno. Nego. Osobita je potvrda ove interpretacije u tome što ona jedina daje smislenu paralelu za 508b9-10. to oboje. Potpuni paraleli­ zam teksta zahtijeva dakle δια νου namjesto διανοοϋ. čita s van Heusdeom γιγνωσκομένην. Dašto. to reci da je ideja dobra. quae per intellectum percipitur". n e g o se prvorodstvom i m o ć i izdiže j o š s o n u stranu jestva. rekoh ja. slabe v i d o m i pokazuju se skoro slijepima. d o k samo nije postajanje. da μέν. reče. mada uzrok vida.

razumijem. a slika­ ma da se služi o n i m istim od onih dolje odslikanim. Dakako da to doista znadem. r e k o h ja. reče. b a r e m tu p o r e d b u ο suncu pripovijedajući prođi. mislivi? Imam. reče. Pa i n e m o j . j o š j e d n o m . Adam. r e k o h ja. concretis) tamquam similitudine expresae sunt". Kako? U k o l i k o j e d a n njegov odsjek duša biva prinuđena. reče. Prva εκείνα tumači Stallbaum kao „ipae res visibiles earumque imagines. da je to i s o b z i r o m na istinu i neistinu razdijeljeno: kako jest o n o nazorivo spram spoznatljivoga.rekoh ja. no zapravo tra­ že da vide sama o n a koja tko ne bi mogao vidjeti drukčije do ra­ zumom. Jer držim kako ti znadeš da oni koji se bave o k o geometrije i računanja. mada ne razmišljaju ο njima već ο o n i m a na koje ti naliče. n e g o k zaključnome ishodu. imaš dakle ta dva vida: vidljivi. Adam naprotiv drži 152 . U z m i dakle na u m . D o b r o . u o n o m e vidljivom j e d a n od dva odsjeka su slike. sijeci p o n o v o svaki od dva odsjeka p r e m a istome razmje­ ru. tražiti iz pretpostavki.. nisam dovoljno razumio. činilo da mudrijašim o k o imena. a o n o opet vidljivim. viši dio vidljivoga odsjeka. Zar ne i to da se vidljivim likovima prislužuju. 3 Ovo je svakako jedna od gramatički i smisaono najtežih rečenica u cjelokupnom Platonovu opusu. A ogledaj opet kako treba sjeći i onaj odsjek mislivoga. naime drugi. pa onda. a ne radi o n o g a kojeg crtaju. glatko i p r o v i d n o sustavljeno. kao što kazujemo. A i sve drugo j e d n a k o tako: sama ona koja kao modele oblikuju i crtaju. D o b r o dakle. rekoh ja. odlučno odbija to tumačenje.Ta krivac si ti. rekoh ja. N e g o . tako jest o n o n a u č n o spram o n o g a čemu je nalično? Ja bih. i to m n o g o . zatim pri­ kaze u vodi i u svemu o n o m e što je gusto. te u njemu osobito pravo značenje onog αυτά τά υπό των κάτω άπεικασθέντα' Ονο posljednje tumači Stallbaum kao „formae rerum adspectabilium intelligibiles. kojih jesu i sjene i u vodi slike. onaj isti koji je od strane onog koji je još niži od njega (sjene u vodi itd.. tima se doduše kao slikama služe. τετιμημένοις. pretpostave parno i ne­ parno. K a o kad bi p o t o m dakle u z i m a o crtu odsječenu na nejednake odsjeke. i sve drugo t o m e srodno u sva­ k o m e pojedinom istraživanju. . te tako i uscijenjeno. pošto iz toga započinjući brže-bolje prijeđu i o n o ostalo. P o t o m kao onaj drugi odsjek postavi o n o č e m u to naliči: sve životinje o k o nas. i dokaze ο nji­ ma sačinjaju. da ti se ne bi. o n i m a tada o p o n a š a n i m a kao slikama se služeći. te dokaze sačinjaju radi četverokuta samog i promjera sa­ mog. reče. kao d a j e sve to svima očito. ako i nekako što nerečen i m ostavljaš. istraživanje čineći s a m i m v i d o v i m a k r o z njih same. a7. kao j a s n o i zbiljsko u odnosu na o n a . i sve zasađeno. i da o v o kraljuje mislivim r o d o m i oblašću. Ništa manji problem ne leži niti u έκείνοις προς εκείνα. ne drže za vrijedno ο njima ni sebi ni drugima dalje ikakav razlog podavati. quae ad abstractas rerum formas comparatur". a slikama nazivam prvo sjene. pa će ti biti po jasnoći i nejasnoći j e d a n spram drugoga: prvo. Da. za­ vršavaju sljedstveno pri o n o m e na ispitivanje čega se bijahu zaletjeli. To dakle kazah da jest doduše mislivi vid. Postavljam. reče. da jest to dvo­ je. sive abstractae ab ipsis rebus et una mentis cogitatione conceptae. Lakše ćeš razumjeti sad kad je sve o v o prije rečeno. oslanjajući se na Schneidera i Jowett-Campbella. i te kako. r e k n e m li n e b o m . Ali zaista. ne k p o č e l u putujući. reče. i tih takovih. i tri vida kutova. i b e z onih slika kojima se onaj prvi služi. i to onaj vidljivoga roda i onaj mislivoga. ne idući k počelu. ne propusti ni sitnicu. p o š t o su ih pretpostavkama učinili. Najteži njen dio svakako je a6-8 είκοσι . kao da ta znadu. i likove. kao da nije m o g u ć n a gore nad pretpostavke izaći. baš m n o g o ostavljam. v e ć ako i ne drugo. reče. te da se njima služi kao o n i m što je naziranjem uvaženo.) odslikavan. No ipak. koji me prinuđuješ kazivati o n o što mi se ο t o m e čini. To što kazuješ. n e ć u hotimice n e r e č e n i m ostav­ ljati. i čitav rod o n o g a napravljenog. te sve što je takvo. smatrajući da αυτά znače zapravo zbiljske stvari. Istinu govoriš. rekoh. D r ž i m zaista da propuštam. e. ako razumiješ. reče. I n e m o j nikako šuštati. A bi li bio voljan reći. quae a rebus inferioribus (i. koliko je to u o v o m e sad m o g u ć e . no duša da je pri traženju njega prinuđena služiti se pretpostavkama. d o k onaj drugi na­ protiv traži idući iz pretpostavki k nepretpostavljivome počelu. te.

Konačno. ukoliko se smisao teksta shvaća u paraleli s odgovarajućim pasusom 510d5511al. a o n o m e skrajnjem slikovno naslućivanje. opisao sam tu vrstu doduše kao mislivu. vidljivom odsjeku. tada bi iščezao svaki daljnji paralelizam s od­ lomkom 510d5-511al. s obzirom na ideje. ne prislužujući se baš ničim osjetilnim. rekoh. εκείνα.kako zacijelo h o ć e š razlučiti da o n o od o n o ­ ga koje jest i mislivoga što biva o s m o t r e n o od strane znanosti raz­ govaranja jest jasnije nego od strane takozvanih umijeća. no ujedno se slikama osjetilnih stvari služi na takav način da te slike u odnosu na same stvari prosuđuje. being esteemed and honoured as palpable and clear". otprilike ovo: Duša se u ovome ni­ žem dijelu mislivoga odsjeka služi doduše pretpostavkama tako da ne ide nad njih na samo počelo.. Razumijem. već iz pretpostavki. iz navedenoga paralelnog odlomka (usp. drugi dio rečenice je u Stallbaumovu tumačenju manje plauzibilan. da bi. Unatoč problematičnosti ovakve emendacije. Drugo. 382). odslikanim od onih objekata dolje. No. Posve si dostatno iskazao. a7. ukoli­ ko pretpostavke čini ne počelima v e ć odista pretpostavkama. Uz to. odnosno zbiljskima.. Vidi naime ljude kako i Stallbaum i Adam ciljanje ovog pasusa isuviše jednoznačno vraćaju i usmjeruju k nižem. κα'ι έκείνοις ώς έναργέσι namjesto άπεικασθεΐσιν και έκεΐνοις πρός εκείνα ώς έναργέσι. a druga εκείνα njihove sjene. s obzirom na ona (tj. Naime. na taj način do zaključnog ishoda sišao. Apelt i Shorev prevode u skladu s ovakvom Adamovom verzijom. reče. Ipak nam to Adamovo tumačenje ne izgleda sasvim uvjerljivo. da kazuješ sve o n o što potpada pod geometriju i njoj srodna umijeća. već vidovima samim. a ne osjetilima. kao da je r a z u m nešto i z m e đ u naziranja i uma. dok ovdje u 511a6 nedostaje ώς. čini se da ambivalencija onog πρός εκείνα. rekoh ja. 511al). da ta prva εκείνα označuju opet zbiljske stvari. nikako nije slučajna: te iste riječi mogu značiti i . ali dušu kao prisiljenu da se pri istraživanju nje služi pretpostavkama. a7. idući k počelu sve do o n o g nepretpostavljivog. Tako bi dakle u Stallbaumovoj verziji cijela rečenica glasila otprili­ ke ovako: To sam dakle rekao da je neki mislivi rod. što u duši nastaju: mišlje­ nje (umovanje) pri o n o m e najvišem. 1891. ona dolje)" i „spram. tad bi αύτοΐς . s o b z i r o m na obrazovanost i neobrazovanost. i slažem se. A čini mi se da r a z u m o m nazivaš o n o držanje geometara i ta­ kovih. str. u pogledu smisla. kroz njih u njih. osobito još ako se uvaži Liebholdova emendacija από za ύπό . premda to jest u m o m mislivo uz p o č e l o . za značenje „kao slikama se služeći" moralo bi u grčkome stajati ώς είκοσι χρώμενοι kao u 510e3. i da bi d o k o n č a o u vidovima. no ipak ti se.u odnosu na ona (tj. άπεικασθεΐσιν moglo doista značiti „slikama od onoga dolje (tj. Od mnogih ponuđenih emendacija teksta najzanimljivijom se čini ona Wilamowitzova (Platon II. a da se kao slikama služi samim zbilj­ skim stvarima. s obzirom na sve rečeno. sam promjer itd. a6. trećemu pak pridaj uvjerenje. kao pristupcima i zaletima. „esteemed") te čašćene kao i očite i jasne. On čita άπεικα­ σθεΐσιν πρός εκείνα. 154 155 . z b o g t o g a što ne ispituju do počela se uspevši. sažeto izneseno. malo je vjerojatno da Platon na ovako važnome mjestu ponavlja posve trivijalnu stvar. Prvo. konkretnih) stvari kao neke slike istisnute. Wilamowitzovo tumačenje onog εκείνα dobro upozorava na to Shvati p o t o m da kao drugi odsjek o n o g a mislivog kazujem to čega se sam govor dohvaća posredstvom m o ć i razgovaranja. reče. smatrajući: kako o n o pri č e m u jesu ima udjela u istini. te se stoga obično i više cijene. te r e d a m kako kazuješ. koje forme su od tih donjih (tj. njega se dohvativši. S pravom primjeću­ je Adam da bi „aluzija na popularnu predrasudu u prilog materija­ lizma bila neumjesna u znanstvenoj klasifikaciji bića u njihovu po­ retku jasnoće". kao da ne može nad pretpostavke izaći. kojima su pretpostavke počela. razmišljanje (razumijevanje) pri drugome. te se slu­ ži mislivim formama osjetilnih stvari. te da oni koji motre doduše bivaju pri­ nuđeni motriti r a z u m o m . N a k o n toga pak. ne k počelu idući.. tako oni imaju udjela u jasnoći. gramatički gledano. čine kao da nemaju u m a o k o toga. nama se čini da Platon ovom re­ čenicom kazuje. te ih poredaj razmjerno. Schleiermacher. a isto tako i oboje ujedno. s o v i m u d e s o m . kao što [kažem] i to da se same osjetilne stvari i njihove sjene obično bjelodanima drže u odnosu spram apstraktnih njihovih formi. in comparison with those remoter objects. Adamova bi pak interpretacija bila ovakva: Dakle. reče . Stallbaumovo se rješenje u svome prvom dijelu čini uvjerljivijim.dostatno dakako ne. ali u njego­ vu istraživanju da je duša prisiljena upotrebljavati pretpostavke. shvaćajući εκείνα kao τά νοητά tj. Jer. kao da ne može izvan i poviše pretpostavki istupiti. no ne u m o m . ona gore)". Razumijem. tu naime da se osjetilne stvari drže vrednijima od njihovih sjena. Berlin. ne idući k počelu. koje zbiljske stvari bivaju osim toga (και = „also") u odnosu na te udaljenije objekte vred­ novane (δεδοξασμένοις = „valued". usporedi našu narav. pa onda opet slijedeći o n o što za njim slijedi. sam četverokut. zbiljskih stvari) odslikanima".Shvaćam. I uzmi mi pri tim četi­ rima odsjecima ova četiri dešavanja. te drugi dio rečenice prevodi ovako: „those also. jasnima. ta čini mi se da pre­ obilan posao kazuješ .

ispušta όνομάζειν. (b) Schneider i Jowett-Campbell zadržavaju όνομάζειν. a druge kao da šute. i od sebe i j e d n i od drugih jesu ugledali išta drugo osim sjena koje padaju od vatre na dio pećine koji je njima nasuprot? Ta kako. ne bi drugo što ti takovi istinitim cijenili do sjene onih naprava.. ako bi ga prinuđivao spram samoga svjetla gledati. . reče. I z m e đ u te vatre p a k i tih o k o ­ vanih da je gore poviše put. te. protiv najboljih rukopisa. rekoh ja. trpio bol u očima i bježao. which they see. pitajući prinuđivao da odgovara što to jest? Ne držiš li da će on besputiti i smatrati ona gledana istinitijima od ovih sad pokazivanih? M n o g o zaista. te da su u njemu od djetinj­ stva n o g a m a i šijama u okovima. Prijevod je dakle otprilike: „ . Posve n u ž n o ..They have never seen anything of the real παριόντα (or παραφερόμενα): therefore (ουν) they supposes themselves to be naming. kao što je prirodno. te παριόντα s jednim rukopisom (cod. i prinuđen izne­ nada ustati i vrat okrenuti..drugima. iznad kojih svoje č u d o v i t e lutke pokazuju. Prijevod tako redigiranog teksta glasio bi dakle: „Ako bi dakle bili u stanju razgovarati jedni s drugima.reče. reče. reče. ne držiš li da bi upravo ta koja gledaju cijenili onima koja jesu?" Po ovoj redakciji i u ovome smislu prevodi Nužno. te čitaju ταϋτα s manjim. najprvo. (c) Hermann i Stallbaum zadržavajući όνομάζειν čitaju ταύτα s ve­ ćinom rukopisa.što držiš da će on reći ako bi mu tko kazivao kako je onda zapravo gledao trice. te ako bi ga. not (as in point of fact the case) the real παριόντα. Jer držiš li da ti takovi. dobivajući ovaj smisao: „. i ne bi ga pustio prije no što ga na svjetlo te dobivaju otprilike ovaj smisao teksta: „. a svjetlo im je od vatre koja gori o d o z g o i daleko pozadi njih. Gledaj p o t o m ljude koji uz taj zid nose svakojake naprave koje zid nadvisuju. kao što m a đ i o n i č a r i m a pred ljudima predleže pregrade. u: Wegmarken /GA 34/). a s Jamblihom i Proklom. koja izgleda najvjerojatnijom. i spram svjetla gore gledati. i. kakvo bi bilo njihovo oslobađanje i izliječenje. but only these παριόντα.e. reče. ne držim . i ne bi li cijenio ta odista jasnijima od onih pokazivanih? Tako. iz okova i od nerazumnosti. drugima. (d) Adam zadržava όνομάζειν i čita ταΰτα .. i kipove ljudi. Ne bi li. ne držiš li da će smatrati kako imenuju baš ta koja kao prisutna gledaju?". budući da je bliže okrenut o n o m e koje jest i oni­ ma koja većma jesu. i koračati. da bi vjerovali kako imenuju te pojedinačne prolazeće objekte koje vide?". ako bi im se po niknuću zbi­ lo ovako kako slijedi: kad bi tko bio oslobođen. παριόντα. ne držiš li da će obično suditi kako one stvari koje mimo prolaze imenuju istim ime­ nima kao i one koje vide?" U ovome smislu prevodi H. slijedeći Cobeta i Baitera. drugima. Gledam.. reče. ne sma­ traš li da bi sudili kako imenuju ta prisutna. reče. naj­ većim dijelom. koji daleko u z d u ž čitave pe­ ćine i m a ulaz otvoren spram svjetla.. koja upravo gledaju? 4 Rukopisna predaja ove rečenice upravo vrvi najrazličitijim mogućno­ stima čitanja i razumijevanja. držiš li da bi oni drugo nešto oglašavajućim se smatrali do o n u prolazeću sjenu? Zeusa mi. A ako bi ga. d o k su z b o g o k o v a n e m o g u ć n i glave u krugu n a o k o l o voditi. a παριόντα s najvećim dijelom rukopisa. Č u d n o v a t u sliku kazuješ." Naš se prijevod drži solucije navedene pod (b). Na svaki način. te objašnjava: . naprimjer M. r e k o h ja. te čita ταϋτα τά όντα. uz kojeg vidi prigrađen zid. ako su prinuđeni kroz sav život držati glave baš n e p o k r e t n i m a ? A od o n o g a prenošenog? Zar ne isto? Dašto. . i druge životinje. tko silom odande vukao kroz sve neravni i strmenitosti uzlaska. Shorev. tako da im je i na istome mjestu ostajati i j e d i n o u o n o sprijeda gledati. j e d n e od tih koji nose kao da se oglašavaju. i kamene i drvene i svakojako izrađene. A k o bi dakle bili u stanju jedni s drugima razgovarati. rekoh. i čudnovate okovane. Miiller i. Iz mnoštva solucija dajemo samo na­ čelno najvažnije: (a) Burnet. using the name of. Heidegger (Platons Lehre von der Wahrheit. Ogledaj pak. pokazujući svako pojedino od prolazećih. Slične nama.. A što ako bi tamnica imala i odjek od o n o g nasuprotnog? Kad bi se g o d oglasio tko od prolazećih. te bi sve to čineći bol trpio i z b o g bljeskanja bio n e m o ć a n osmo­ triti o n a kojih sjene je onda bio gledao: . d o k sad ispravnije gleda. Ovu redakciju slijedi Apelt u svojem pri­ jevodu. Florentinus) 156 157 . nazad se okrećući spram onih koje m o ž e promatrati.k a o u p o d z e m n o m e p e ć i n s k o m stanu. rekoh ja.

ili bi ga o n o H o m e r o v o zadesilo te bi silno hotio „ t e ž a k o m b u d u ć ' dru­ g o m e služiti m u ž u koji imetka n e m a " i što bilo pretrpjeti radije nego sve o n o otprije nazirati i onako živjeti? T a k o ja bar držim. ne prikaze njegove. a svjetlo vatre u njemu s m o ć i sunca. da bi na to došao nakon onoga. A k o bi taj takovi. reče. Kako da ne. i poka­ zuje se silno smiješan kad. r e k o h ja. no ugleda li se. držim. d o k je j o š slaba vida. a kasnije i njih same. te je iz toga dakle najmoćniji bio u pogađanju o n o g budućeg: . nego samo po sebi u njegovu mjestu uvidjeti i promotriti kakvo jest. zar ga ne bi pogubili? Dakako. I prvo bi sjene najlakše sagledao. biva prinuđivan u sudnici ili drugdje negdje se natezati o k o sjena o n o g a pravednog. da bi od tih zatim o n a na nebu i n e b o samo lakše promotrio noću. A uzlazak gore i smotra onih gore. r e k o h ja. tad nećeš promašiti moje uzdanje. A ako bi se trebao p o n o v o . nego bi razmotrio nije li se. ako se tko. reče. I nakon toga bi već zaključivao ο njemu da je to taj koji go­ dišnja doba pruža. i najbolje pamti koja od njih prva. i živo se povoditi za o n i m a kod tih čašćenima i tamo gospodujućima. Daj onda smatraj sa m n o m i ovo. p o n o v o sišavši. kad ga v e ć žudiš čuti. reče. nadmetati s o n i m a vazda okovanima. sjećao bi se da su dvo­ struke i da od dvojeg postaju smutnje očiju: i pri premještanju iz svjetla u mrak. i godine. ne držiš li da bi sretan bio z b o g prevrata. i one tamo mudrosti. A najposlije bi. reče. od božanskih motrenja k ljudskim zlima došavši. Prirodno je zaista.smijeh priskrbio. reče. i onih ondje skupa okovanih. kao što u o n o m e mislivom. ako bi htio ta gore gledati. A i ovo zapazi. kad bi god vidio neku smetenu i koja ne m o ž e što sagledati. koja potonja. kao i to da je na neki način u z r o k o m i svega onoga što su oni bili gledali. Što dakle? Kad bi se prisjećao o n o g prvog obitavališta. da će mirno podnijeti da sve pretrpi radije no da onako živi. dragi Glaukone. mogao već sunce. zamračila z b o g nenaviknu- 158 159 . o v a k o se pokazuju: u o n o m e spoznatljivom skrajnja je ideja dobra. i ljudi i ostaloga. te kad bi do svjetla dospio ne bi m o g a o . reče. reče. i pravdati se o k o toga kako zapravo to biva podrazumijevano od onih koji samu pravednost nikad vidjeli nisu? Nikako nije čudno. No ta što se m e n i pokazuju. A b o g valjda znade slučuje li se o n o biti istinitim. sama gospodarica. te koji upravlja svim o n i m u vidljivoj oblasti. r e k o h ja. N u ž n o .a to vrijeme svikavanja ne bi nikako bilo kratko . A prosudivši da isto to biva i u okrugu duše. ne snalazi. ako to doista stoji po prije rečenoj slici. gledati niti j e d n o od onih za koja mu se sad kaže da su istinita? Ta svakako da ne bi. nepromišljeno smijao. Ta zacijelo je i p r i r o d n o tako. treba cijelu pripoji­ ti o n o m e prije kazivanom. za zaključiti je da je o n a svakako u z r o k o m baš svega pravog i lijepog. budući da u o n o m e vidljivom svjetlo i gospodara njegova porađa. već se duše njihove tiskaju vazda gore boraviti. j o š slaboga vida i prije no što postane dovoljno ovdašnjemu mraku sviknut. o n o kroz vid se pokazujuće stanište s tamničkim obitavalištem poređujući. istinu i um pruža. ne bi li imao oči m r a k o m ispunjene. reče. prije no što se oči ustale . rekoh ja. A ako u njih onda bijahu neke časti i pohvale jednih od dru­ gih. ni u vodi ni u stranome staništu. zar ne bi. pokvarenih očiju vratio. nakon toga one slike u vodi. nego po danu sunce i svjetlo sunca. A što? Držiš li da je to što čudno. rekoh ja.reče. bu­ dući da je najednom od sunca došao? Još kako. na način na koji to m o g u . te da treba da nju vidi onaj tko kani ili ona osobna ili pak o n a javna razborito provoditi. one sjene ocjenjujući.čini li ti se da će on biti žudan toga. iz svjetlijeg života došavši. te da nije vrijedno niti kušati gore ići? I ako bi o n o g a tko se posvetio t o m e da oslobađa i uzvodi ikako mogli u ruke dobiti i pogubiti. ili pak naprava kojih su to sjene. a koja ujedno običavaju putovati. I ja tako s t o b o m smatram. Jasno. No ako bi t k o imao uma. i zar se ne bi ο njemu govorilo da se. ako postaviš da je to uspinjanje duše u onu mislivu oblast. Sviklosti bi mu j a m a č n o trebalo. i iz mraka u svjetlo. gore se uspevši. svjetlo zvijezda i mjeseca prigledajući. zar se ne bi i m u č i o i srdio vučen. bar ne najednom . a njih pak da bi sažaljevao? I te kako.sunca izvuče. jer ima oči prepune sjaja. Tu dakle sliku. i j e d v a za ugledati. držim. i nagrade o n o m e koji najoštrije sagledava sva o n a što prolaze. u isto o n o sjedište posjeo. ne bi se. i ne čudi se t o m e da oni koji su ondje dospjeli nisu voljni provoditi o n a ljudima pripadna.

ali je p r i n u đ e n a zlu u službi biti. Zaboravio sam. kao zasnivača. svo­ ju m o ć nikada ne otpušta.umijeće ispravljanja toga. j e d n a k o tako tu u svakome pribivajuću m o ć u duši i organ kojim svatko razumijeva treba skupa s čitavom d u š o m od o n o g a postajućeg preokrenuti. a o v u bi sažaljevao. iz svega prije reče­ noga. ali i bistrima zovu. To pak v e l i m o da je o n o D o b r o . rekoh. reče. Ne umijeće umetanja gledanja u to. o d m a h iz djetinjstva krešući to k o d te naravi.budući da gledanje već ima. r e k o h ja. reče. zaista. već udešava da to u čitavoj državi postane. s druge strane. Istina je. tad bi i njih upravo to isto tih istih ljudi najoštrije ugledalo. kojeg ciljajući treba da provode sve što bi provodili osob­ n o g i javnog. te bi tako svakako o n u zbog udesa i života sret­ n o m cijenio. a i ako bi joj se htio smijati. izgle­ da po s v e m u da su blizu o n i m a pripadnima tijelu. okresali oni kao utezi postajanju srodni koji su je- lima. evo ovakvo što ο svemu t o m e s m a t r a m o : odgoj da nije takav kakav da jest g o v o r e neki koji. taj bi mu smijeh manje za podsmijeh b i o no onaj u p u ć e n duši koja je o d o z g o iz svjetla došla. da i n e ć e m o nepravdu činiti o n i m a koji k o d nas filozofima postanu. da oni koji su u drugim državama takvima postali s p r a v o m u nevoljama u njima ne sudjeluju. najbolje naravi prinuditi da dospiju do nauke za koju u o n o m e pređašnjem re­ k o s m o da je najveća. već . koliko do njihove volje stoji. a i nužno. kako se čini. a kad uspevši se dovoljno vide. i nasladama svega takvog. a pravedno 160 161 . Odgoj bi dakle bio umijeće preokretanja t o g istog. rekoh. rekoh ja. Nadalje. nadolje taj gled duše okrećući: . o n o m e što. T v r d e to doista. A k o bi se m e đ u t i m . neće provoditi. j e r sami od sebe u njima niču. reče. obećavaju. budući da n e m a loš vid. zavisno od o n o g pre­ okretanja postaje i korisnim i spasonosnim. Čini se doista. da vide o n o D o b r o i da se u s p n u o n i m uzlaz o m . naime. čineći da pridjeljuju jedni drugima o n u korist. No upravo ovaj sad govor. živeći još. No naš je zadatak. njoj priraslima postali. dragi. jer nemaju j e d a n cilj u ži­ votu. v e ć da bi ih sam za svezu države upotrebio. ali niti je pravo o k r e n u t o niti gleda k a m o bi trebalo . Dakle ć e m o im nepravdu učiniti. ako je to istina. u m e ć u se poslije navikama i vježbanjima. kao da bi u slijepe oči gledanje postavljali. A što? Nije li i o v o prirodno. bez volje tog d o t i č n o g državnoga uređenja. a. reče. ne b u d u ć i unutra prije. tako da koliko oštrije gleda toliko više zala izvršuje? Skroz naskroz doista. sve d o k ne postane m o ­ g u ć n o m motreći uzdići se u o n o koje jest i o n o g a koje jest o n o najsvjetlije. niti sudjelovati u o n i m u njih kako nevolja­ ma tako i častima.tosti. znamenuje da. kao i sve o n o na što je sad okrenuto. mada bi im život m o g a o boljim biti? Zaboravio si opet. da niti oni neobrazovani i istine neiskusni neće nikada pra­ vo upravljati državom. rekoh ja. P r i r o d n o zaista. tad im ne dopuštati o n o što se sada dopušta. a niti oni kojima je dopušteno nepresta­ no u obazovanju boraviti? Oni prvi. reče. No vrlina promišljanja se. suusklađujući državljane i n a g o v o r o m i prinudom. da zakonu nije brinuti ο t o m e kako bi n e k o m j e d n o m e rodu u državi bilo izuzetno d o b r o . i da ne budu voljni p o n o v o sići k o n i m a okovanima. ostale vrline za koje se kaže da pripadaju duši. a opet i nekorisnim i škodljivim. smatrajući da su se. i učinit ć e m o da lošije žive. kojom bi svaki pojedini bio m o g u ć a n o n o m e 1 zajedničkom koristiti. Odista naime. rekoh ja. reče. A tvrde zaista da oni postavljaju znanje u dušu u kojoj ga nema. n u d e ć i se. oni pak drugi jer. slučuje više od svega biti pripadna n e č e m u božanstvenijem. Reći ć e m o . I o s o b i t o j o š primjereno kazuješ. A što to? T a m o da se nastane. ili se pak iz veće neukosti u svjetlije idući ispunila blještavijim sijevanjem.to sve kad bi odložila i u o n a istinita se preokrenula. Ili ne? Da. a i sam umećući takve m u ž e v e u državu. r e k o h ja. to jest na koji će se način najlakše što m o ž e i najuspješnije preobrnuti. s j e d n e strane. na o t o k e blaženih od­ selili. kao što se o k o ne bi drukčije do skupa s čitavim tijelom m o g l o iz m r a č n o g a k svijetlome okrenuti. ne da bi ih pustio potucati se kako svaki hoće. reče. već ć e m o im o n a pravedna govoriti prinuđujući ih t o m e da ο ostalima brinu i čuvaju ih. Ili nisi nikada zapazio kako p r o d o r n o gleda dušica o n i h što se rđavima doduše. A treba da. reče. bilo ništavnijima bilo važnijima. te oštro razgle­ dava sve o n o spram čega se okrenula. Ali p r o m o t r i Glaukone. Istina. i lakomostima.

životom dobrim i razboritim. T a k o naime stoji. Baš svakako. nego o n i m čime treba da bude bogat sretnik. i ne otplaćuje uslužnošću plaću za othranu. odnosno da bude gledano i viđeno. Imaš li dakle. Kao što svjetlo vidu i onome vidljivom pruža moć da gleda. ono s čime stoje i padaju sve uže „političke" osnovne postavke djela (odredba pravednosti. a ne u snu. svaki po redu. ο crti. suprotno ovima koji sad u svakoj državi vladaju. uništava ne samo one koji se oko toga bore.reče. i da neće biti voljni svaki napose po redu nevolje trpjeti skupa s osta­ lima u državi. reče. 1995. Prvo je tu naše pitanje: zbog čega Platon toliko inzistira na izuzetnosti i savršenosti upravo tog osjetila. tad takav rat. gledat ćete tisuću puta bolje od onih ondje i spo­ znat ćete svaku pojedinu sliku. K a k o da ne. to ć e m o pravedni­ ma naređivati. tako mi Zeusa . z b o g toga što ste ona istinita ο svemu lijepome. ne zlatom. i oni koji vla­ stitim dobrima oskudijevaju. budući da n i k o m e hranu ne duguje. I tako će nama i v a m a država u javi biti upravljana. udvarajući primicati j a v n i m poslovi­ ma. bolje i potpunije od onih obrazovanima. Koje ćeš o n d a druge prinuditi da se udvarajući p r i m i č u ču­ vanju države. u odnosu spram 162 163 . a većinu pak vremena jedni s drugima u o n o m e čistom obitavati? N e m o g u ć n o . tad to nije m o g u ć e . kao u košnicama. kao što sad m n o g e bivaju upravljane od onih koji se jedni s dru. kao uvjeta mišljenja i spoznavanja. te mogućnijima u obojem učestvovati. v o d a m a i kraljevima proizveli. T r e b a dakle da siđete. koja sadrži osnovne crte jedne obuhvatnije cjelovite interpretacije. ta biva n u ž n o najbolje i najnestranački)e upravljana.> gima za sjenu b o r e i strančare oko vladanja. u suobitavalište ostalih i da se navikavate osmatrati ona mračna. A o n o istinito j a m a č n o ovako stoji: država u kojoj su najmanje gorljivi da vladaju oni koji jesu za vladati. a onome spoznavanome da bude mišljeno i spoznavano. Uzrok istine i bića. te konačno njihov jedinstveni i zajednički filozofijski izvor . Uzrok svjetla. ο sebi nikako ili jedva shvatljiv i izreciv. držeći kako odatle treba dobra grabiti. §1. jest ideja dobra.je da o n o samoniklo. reče.sve je to iz davnine i još danas jednako privlačan i težak. ne može se i ne smije čitati naprosto kao politički spis. rekoh ja. Prva je poredba plod Platonova napora da ideju dobra. u biti nikada dovršiv pred­ met stalnih pokušaja interpretacije. kao uvjeta gledanja i viđenja. Doista će posve sigurno svaki od njih vladanju pri­ stupati kao n e č e m u n u ž n o m . do o n e koji su i najrazumniji o k o svega o n o g a č i m e država biva najbolje upravljana. drugi neki život koji prezire držav­ ničke vlasti do života istinske filozofije? Ne. Jer kad naviknete.) čini nauk ο ideji dobra. druže. nekako približi ra­ zumijevanju putem onoga što mu se pokazalo kao njen prvi porod i ono njoj najsrodnije i najsličnije: putem svjetla i sunca. pravednome i d o b r o m e sagledali. No ako će se prosjaci. može nam biti dopušteno uputiti na vlastitu knjigu Ideja dobra. o n d a će se suparnici u ljuba­ vi s njima boriti. Cjelokupno obrazlaganje toga započinje svojevrsnom analizom gle­ danja i osjetila vida. A t o m e suprotno ona koja suprotne vladaoce zadobije. Ta o n o što je pravedno. tad ti je m o g u ć e da postane država d o b r o nastavana. budući vlastitim i unutarnjim. i vama samima i ostaloj državi. Jer kad vladanje postane o n i m oko čega se bore. mada uistinu nije niti to. No vas s m o mi. N e g o zacijelo treba da se oni koji nisu zaljubljenici vladanja njemu udvarajući primiču. koja je i čega. to njegovo po mnogo čemu središnje i doista glavno djelo. reče. U njoj će naime jedinoj vladati oni doista bogati. kao da je to neko veliko d o b r o . već i ostalu državu. dakle nešto što bi se u uobičajenim klasifikacijama filozofije moralo ponajprije svrstavati u „opću metafiziku" ili pak „ontologiju". Umjesto da se i sami ovdje upustimo u nešto slično. Neki problemi interpretacije Platonova Politeia. Zagreb. Smisao svake od njih i opet svake pojedinosti u njima. Dostatno je svjedočanstvo toga već i činjenica da u njoj samoj ono središnje i naj­ dublje. reče. ο pećini. tako tek svjetlo istine i bića daje umu moć da misli i spoznaje. taj „naj­ veći nauk". a uz to i imaju druge časti. A ako ne. kao i sve nijanse njihova međusobnog odnošenja. Držiš li dakle da nas neće poslušati gojenci kad to čuju. i život od državničkoga bolji? Nikakve druge. U ovoj će prilici biti dovoljno upozoriti na nekoliko važni­ jih pojedinačnih momenata. Najistinitije. Ovdje prevedeni dijelovi šeste i sedme knjige izlažu u osnovi sam taj nauk ο Dobru putem triju međusobno vezanih i uzajamno se pojašnjujućih poredbi: ο suncu. rekoh ja: ako iznađeš život bolji od vladanja za one koji jesu za vladati. jest sunce. stav ο filozofima-vladarima itd.

dano. 505e). ideja do­ bra kao uzrok u najvećoj mjeri nalik onome što od Aristotela naovamo zovemo ciljnim. Phileb. to je očito. prijeđe u djelat­ no gledanje. kao što neće nikada na kraj izaći s vječnim naklapanji­ ma ο pravoj svrsi svjesne i izričite „utopičnosti" Platonova glavnog djela. osim ponovo putem metafora i slika. eficijentni uzrok. nekako s početkom tzv. Prima i uzima tko hoće. §2. nalazi samo u nižoj. Berlin. Zadatak je. Za Platona pak sloboda. onda je ona zacijelo u tome što ovaj drugi slobodu. Dobro kao cilj i svrha pripada u tom sklopu samo sferi praktičkoga djelovanja. bivajućoj i osjetilnoj oblasti cjeline svega. Iz istog općenitog uvida dade se postići neko pobliže određenje karaktera uzročnosti ideje dobra. . dana. međutim. teško će razumjeti zašto je on jedinim dostojnim oblikom njegova izlaganja držao živi razgovor i pisani dijalog kao njegovu najvjerniju sliku. To važi u potpunosti za Platona. Ipak. No u Platona se moć Dobra proteže i na polje „teorije". 205e. upravo dokučiti što je za Grke i za Pla­ tona ustvari bilo svjetlo. Ali za Grke vrijedi da se slike za ono najviše mnogo prije uzimaju iz svijeta svjetla nego iz svijeta zvuka. otvoreno. bitka samog. a s njome onda i dobro. naime do svjetla.): „Bilo bi zamislivo da ljudska fantazija krajnju vrijednost kojoj duša teži doživi kao ton i zvuk. No što je sama bit i prava narav svjetla. te da bez te primarne moći ne bismo nikako i nikada dospjeli do pomisli broja i do predodžbe vremena. kao to izvorno razlikovanje i razabiranje likova i međusobne različnosti stvari. jednako kao i uzrokom onoga „jest".oslobađanje i omoćenje vida i gledanja za to da iz stanja nekog takoreći mrtvila. Kako shvatiti narav uzroka ο kojemu je tu riječ? Da je od tradicionalnih glavnih vidova uzroka. sebedavanje. granici i odijeljenosti od drugog. Iz jednoga mjesta u Timeju (47al-b3) razabiremo da je za Platona bit gledanja sadržana u mo­ ći razlikovanja. bilo kakvog djelovanja.svih ostalih? Da li naprosto stoga što se i on kao i svi Grci osjeća neodo­ ljivo privučen i obuzet divotom svjetla. odlikuje nužnošću i načelnom nemo­ gućnošću da išta bude drukčije no što jest. uopće omogućeno. U tom se smislu ideja dobra dade razumjeti kao nužno intendirani cilj svakog. uzrokom nastaja­ nja i propadanja. 468b. novoga vijeka i njegovim apsolutiziranjem prirodnoznanstvene metode. U takvoj bi nedoumici. Samo se u oblasti takvog slobodnog sebedarivanja mogu iskusiti glavne karakteristike ono­ ga što Platon zove Dobrom. 2 1954. ispravna je dakako u pot­ punosti. Svjetlo je dakle oslobađajuća lakoća sebeotvaranja i prozirnosti. u kojoj mi stoljećima živimo kao u nečemu najsamorazumljivijem. bilo dobro podsjetiti se na to da stroga razdioba onog teorijskog od onog praktičkog. Ova konstatacija. iz stanja pukog nedjelatnog pribivanja u očima. neprestano čuđenje nad tim da se praktičko i etičko dobro. Osobito u krugo­ vima anglosaksonskih tumača vlada. štoviše biva čak izrijekom nazvano njegovim uzrokom. prebiva tek i samo u onome najvišemu. to u poredbi samoj nije neposredno iskazano. dakle bivanja u cjelini. §3. sunca i gledanja? P. ko­ jom se bavi filozofija kao teorija. Općenito. Bitna je djelatnost svjetla oslobađa­ nje i omoćenje onoga vidljivog da iz tame i skrivenosti nerazlikovane ne­ prisutnosti istupi u susret i dodir s vidom i gledanjem. te tim okom zahvaća u najvišu zbiljnost". uopće moglo naći među idejama. te onda tek iz toga objašnjavati svu onu u doslovnome smislu shvaćenu religioznost i odanost punu du­ boke zahvalnosti što su je oni spram njih gajili. ovladava filozofi­ ranjem tek u djelu Aristotelovu. ono je čisto iz-sebe-izlijevanje i sebepružanje.događaj. kao i . Tko ne iskusi i ne uvaži ovaj bitni karakter slobode u samoj srži Platonova filozofiranja. Gorg. dok se viša oblast. No u poredbi ο suncu Platonu je još više stalo do samog onoga čime je gledanje. dok za teoriju ne može imati nikakvu odlučujuću ulogu. Friedlander je jednom dobro uočio (Platon I. obrisu. „pružanja". Symp. Resp. znanosti-mišljenja s jedne a djelovanja s druge strane. Tamo je sve pruženo. str. Stoga nije čudno što se Platon u tekstu poredbe nalazi ponukanim posegnuti upravo za izrazima poput „porađanja". 73 i d. 20d. dakle kao finalnoga uzroka. kao stalno otvorenu mogućnost da bude i drukčije. Bliži li se onda tako shvaćeni uzrok prije onome što u tradiciji po­ znajemo kao čimbeni. Nije uostalom bez osnove to da se unutar povijesti filozofije upravo u Platona utvrđuje konačna uspostava takozvane teleologije. pridaje oko i duši samoj. kojih povijesno mje­ rodavna raščlamba svoje utemeljenje ima u filozofiji Aristotela. vid i gledanje. Ona je već u prvoj poredbi izrijekom nazvana uzrokom kako mislive tako osjetilne oblasti. „izlijevanja". tek ponuđeno. međutim. te da za Platona nije nikako odlučujuća. usput 164 165 . zadobio naglašeni primat u odnosu na ostala tri vida uzroka potekla jednom iz cjeline sklopa Aristotelove filozofije te ih gotovo u potpunosti istisnuo iz vidokruga mišljenja. Friedlander dobro uočava daje u ovoj poredbi „svjetlo ono što svime vlada". svršnim ili finalnim uzrokom. štoviše tu čak prvotno i izvorno: ono Dobro vlada i kraljuje prije svega u oblasti onoga mislivog. vid i gleda­ nje jesu ono što zahvaća stvari i pojave u njihovu liku. kao ono po čemu nešto biva i postaje time što jest? Osobito je taj vid uzroka u novijoj povijesti. kako oni kažu. Ako uopće ima neka formula u koju se najsažetije i ujedno naj­ drastičnije dade zaoštriti temeljna razlika između Platona i Aristotela. koji shodno 'najoštrijemu među svim tjelesnim osjetilima'. Odatle i potječu Aristotelove goleme teškoće s Platonovom idejom dobra i njeno odlučno odbacivanje. osobito još kad u samom njegovu djelu nalazimo mnoštvo potvrda upravo takvog shvaćanja (npr. Možda najveću teškoću razumijevanja toga što Platon naziva ide­ j o m dobra pričinja to da je u njoj na neki način u jedno sabran i „meta­ fizički" i „etički" i „spoznajnoteorijski" najviši princip. ne mora nitko. kao i mnoge njoj nalik. poteškoća tumačenja Dobra isključivo u smislu svrhe djelovanja. u prožetost likovima stvari i u prožimanje tih likova sobom. ona počela i uzroka svega. kao jedinim i najvišim uzrokom svega što jest i biva. kako vid biva nazvan u Fedru (250d). i ranije i danas. učinski. u tome je što je taj i takav uzrok u Aristotela zasnovan unutar obzora pretpostavljene oštre i odsječene podjele teorije i prakse.s druge strane .

Suuzrok. 166 167 . izložen je mjerodavno još u gore prevedenome tekstu iz Fe­ dona te tvori unutrašnju strukturu kasnije razrade tamo nabačene skice jedne kozmologije pod vidom dobra . Stallbaum.uzrok vidi Platon samo tamo gdje je sloboda izbora i odluke. koji iz ničega stvara cjelinu svijeta. 2 Vols. In Three Volumes. ogledan iz Platonova pogledišta. Istinski uzrok je dakle . već isključivo neki materijalni uvjet. 1894. uključujući tu i njegova prvog velikog tumača i ujedno oštra kritičara. 2. predsvjetskog i predvremenog. Njemu pak nasuprot stavlja Platon ono što on je­ dino hoće doista nazivati uzrokom. Da je taj mehanizam Sokratu nužan već i za to da bi uopće i ostati mogao. 1902. I božanski tvorac uređenoga svijeta u Timeju ne sačinja taj svijet iz ni­ čega.uvijek samo uzrok onoga biti i bivati dobrim i boljim. kako će ga Platon konačno označiti u Timeju. neki „suuzrok" ostajanja. Commentary. Recensuit et commentariis illustravit G. mišića i tetiva odavno bi mogao biti izvan tamnice da Sokrat nije smatrao boljim da ipak ostane. pokušajmo ipak to izraziti pomoću nama povijesno bližih pojmova. U poznatom „teologijskom" razmatranju u drugoj knjizi Politeie naziva on boga izričito uzrokom ne svega nego samo onoga valjanog i dobrog. Uz sav potreban oprez. Mehanizam kostiju. nužni uzrok.izvedene u poznome Timeju —. a ne svega naprosto. Campbell. priređen već kršćanskim izlaganjem osobnoga Boga kao svemoć­ nog uzroka. Jowett and L. Adam. The Republic of Plato. ono naime po čemu nešto jest i biva radi toga što je naprosto dobro i najbolje da bude upravo to i tako. Taj nauk ο dva vida uzroka. Plato's Republic. naime onoga što je njegov puki takoreći materijalni uvjet. nego iz zatečenog. II. ono je po čemu nešto nužno nastaje i propada prema slijepome slijedu mehanizma. drugo do baš taj slijepi mehanički uzrok nužnoga slijeda u području na­ stajanja i propadanja. Edited with Critical Notes. Štoviše. Za dokučenje naravi uzročnosti ideje dobra neophodno je prije svega uvažiti temeljnu razliku koju Platon čini između onoga što sam zove uzrokom u pravome smislu riječi i onoga bez čega uzrok ne bi mogao biti uzrokom.rečeno. Važniji konzultirani komentari: Platonis libros X Politiae. posve neuređe­ nog gibanja. to ipak ne znači da upravo u njemu leži sam uzrok. No Platonu je strana kako redukcija punine uzročnosti na samo je­ dan njen mogući vid i aspekt tako i svaka pomisao stvaranja iz ničega. .i to je upravo presudno . nikad pak tek onoga biti i bivati naprosto. Oxford. svoj oprez spram svakog čvrstog fiksiranja neke konačne odredbe biti uzroka i uzročnosti Platon će jasno dati do znanja govoreći kako je Dobro tek „na neki način uzrok". već tom napomenom hoćemo prije svega ukazati na teškoće s kojima se nužno susreću oni pokušaji razumijevanja i tumačenja Platona koji se upiru i oslanjaju na predaju filozofije nakon njega. Edited with Notes and Essavs by B. a mi ga ovdje za ovu prigodu možemo ocrtati tek u najosnovnijim crtama. onome istinskom i onome samo nužnom i ne­ ophodnom. no samo nema dignitet pravoga uzroka. 1858-9. Tako će i u gore prevedenome tekstu ideja dobra biti nazva­ na samo uzrokom „svega pravog i lijepog". Gotha. Cambridge. and Appendices by J. onaj gore spomi­ njani prevladavajući i ustvari jedini važeći eficijentni uzrok novovjekov­ ne prirodnoznanstvene metode nije. već u najboljem slučaju ne­ kakvog „suuzroka". Voli. kao što to jamačno ni Platon nije uči­ nio. Ed. kako je to klasično iskazano u Fedonu. Kažimo tu usput. Aristotela. Dakako da u tome ne možemo tražiti neko opravdanje da bismo sami uzročnost Dobra ostavili u bezsadržajnosti ne­ kakve posvemašnje neodređenosti.

Izvornik: Platonis opera. ist unsterblich. o n o istinito u m o m sagledati. kao „sva duša". kako imaju najstariji rukopisi i Stobej. Sva je duša besmrtna. ili pak u distributivnom: „svaka duša". Thompson čita u drugome dijelu οΰκ άν έξ αρχής γίγνοιτο. no njegova je vlastita verzija bitno složenija i koherentnija. t o m e prestane li kretanje prestaje i život. a o n o ni iz jednog. Interesantno je rješenje Wilamowitzovo (Platon II. kako božanske tako ljud­ ske. A 12 = Arist. njene doživljaje i djela videći. nego je i drugima koja se kreću to izvor i p o č e l o kretanja. što onda daje prijevod 169 . Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. Pap. 405a30sq. DK 24. Dakle. an. daleko najveći broj izdavača i interpreta odlučuje se. U godini nakon toga pronađena je upravo tako pisana riječ u Oxyr. Osnovu „dokaza" što ga ovdje izlaže mogao je naći u pitagorejca Alkmeona (usp. rukopisno predana riječ άεικίνητον preinači u αΰτοκίνητον. smatramo s pravom. Često je već bilo zapaženo da Platon u ovome dijelu teksta preuzima stil jonskih ranih filozofa. str. po njegovu sudu iz internih razloga smisla. P o č e l o je pak nenastalo. Vollgraff je 1909. Prijevod. te od tada traje rasprava ο tome koje je čitanje ispravno. Ova je rečenica dosad čitana i tumačena na mnoštvo gotovo jednako uvjerljivih načina. A o n o što kreće nešto drugo i biva od drugog kretano. A k o bi naime nastalo iz poče­ la. De. 363-64). 3 1962. 1017. Berlin. nikad ne prestaje s kretanjem.249d3). 1 Jer o n o što se uvijek k r e ć e 2 b e s m r t n o j e . j e d i n o o n o što sebe kreće. tad to više ne bi nastajalo p o č e l o . was Seele ist. Iz davnine traje spor da li riječi ψυχή πασα valja shvatiti u kolektiv­ nom smislu. bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić Treba dakle ponajprije ο naravi duše. budući da sebe ne napušta. „ono što se samo od sebe kreće". za ustalje­ nu rukopisnu verziju. Ipak.).Iz djela Fedar (245c2 . Ο χ ο η ϋ 1973 i 1 1 9 0 1 ) . koji prevodi: „Alles. Jer n u ž n o je da sve što nastaje iz počela nastaje. 3 A budući da je nenastalo. Većina se prevodilaca odlučuje za prvu verziju." Takvom se prijevodu pridružuje i Heitsch. premda Hackforth do­ bro primjećuje da takva alternativa za Platona i nije mogla biti od neke važnosti. po prvi put zahtijevao da se.

we fancy" za πλάττομεν. Ο njenoj besmrtnosti dakle dosta. „uni­ verzuma" (Hackforth). Njime dakle kazujmo. I 54. to bi pripadalo zacijelo b o ž a n s k o m i op­ širnom razlaganju. a kad u z m e zemljano tijelo. propada i razara se. uređujući i skrbeći ο svemu. atqui jam concessum erat omnem rem a principio oriri oportere. to već ljudskom i kraćem. čitao je očito άρχή namjesto έξ αρχής. o n o pak kojemu je [kretanje] iznutra s a m o m e iz sebe. ne bi niti o n o m o g l o iz nečega nastati niti drugo iz njega. u smislu: Si principium ab aliqua re oritur. i p o t o m a k takvih. Mi pak d o k u č i m o u z r o k opadanju perja.n u ž n o je da bude i nepropadljivo.ako bi naime nastalo iz počela. Yale Univ. Jer svako tijelo kojemu kretanje jest izvana bez duše je.. Ciceron. str. pogl. O n a dakle koja je savršena i krilata. Kad se kao o n o besmrtno pokazalo o n o što se od sebe kreće. U b o g o v a pak i konji i vozači i sami su dobri i p o t o m c i dobrih. Jer kad bi počelo iščezlo. od konja j e d a n mu je lijep i dobar. 98) i Herodota (I. L. U tom slu­ čaju riječ ουρανός nema uže značenje „neba" već cjeline svega. res ea non poterit oriri ex principio. koje uz to dobiva i naziv smrtnoga. u čemu ga slijede još npr. a prati ga četa b o g o v a i demona. svaki od njih Teško da su u pravu Verdenius i De Vries. a to je dvoje za vječna v r e m e n a sraslo zajedno. koje i m a dušu. tako da je po nužnosti upravljanje u nas teško i m u č n o . Verdenius i De Vries. tad ne bi iz počela nastalo". ako već treba da sve nastaje iz počela. 199). prege i krilatog vozača. Hackfortom. te ne bi nikada imali odakle biti opet po­ krenuti. O n o pak b e s m r t n o nije ni iz kojeg razloga obrazloženo. dok o n a što gubi perje krila biva o d v u č e n a sve d o k se ne prihvati nečega čvrstog što nastanjuje. potvrđu­ je Burnetovu lekciju έτι άρχή. poredana u jedanaest vrsta. to je oduševljeno. Zeus. nec enim esset id principium quod gigneretur aliunde. naime da o n o što sebe samo kreće nije nešto drugo do duša. no č e m u nalikuje. z b o g čega to duša bez njega ostaje. No to neka bude i neka se kazuje o n a k o kako je b o g u drago. T a k o dakle počelo kretanja jest o n o što sebe samo kreće. Takvom se čitanju pridružuju još Robin. visoko lebdeći ondje gdje stanuje rod bogova. I poglavito u nas upravljač vozi dvopreg. bilj. nego prema Burnetovoj redakciji γήν εις έν. obrazlažući: „Na ovo- 170 171 .. Budham je pak smatrao da nakon posljednje riječi u rečenici treba dodati još τουτ'. tad će po nužnosti duša biti nenastala i ujedno besmrtna. Verdeniusom. te sve što je takovo. mudro. dobro. putuje prvi. No valja i to pokušati reći. A ako jest da to tako stoji. Sva duša skrbi ο svemu što je bez duše i obilazi čitavim n e b o m . već. A od ostalih.. a drugi je p o t o m a k suprotnih i suprotan. Ovakvo nam rješenje izgleda uvjerljivije.we figure" je isprav­ no.goodly highways" potkrepljuje navodima Tukidida (III. jer prevodi: nam e principio oriuntur omnia. i takovih suprotnosti. d o k od o n o g ruž­ n o g i zlog. pozivajući se uz ino i na taj prijevod Ciceronov.. A to ne m o ž e ni nastati ni propasti. duša i tijelo očvrsli u j e d n o . Prijevod prema Burnetovu tekstu bio bi otpri­ like: „ili bi jednako tako sve nebo kao i sva zemlja stali. Čini se mnogo prihvatljivijim čitati γένεσιν s većinom rukopisa te Thompsonom. upravljajući krilatom za­ pregom. tad taj složaj. po č e m u je smrtan i besmrtan život tako nazvan. b o g a niti videći niti ga do­ voljno u m o m sagledajući. dok su u ostalih pomiješani. Po naravi m o ć krila gore uzvodi o n o teško. Kakva je. koji je ovaj dokaz preveo u 6. ali i tijelo. Griswold (Self-Kuowledge in Plato's „Phaedrus". Ο njenom liku pak valja ovako zboriti. Pa neka nalikuje srasloj moći krilate za. svagda u različitim likovima bivajući. De Vriesom i Grisvvoldom. Ch. Hackforth. 258. ta visoko lebdi i ujedno čitavim n e b o m upravlja. Robinom. i ponovio ga u Tuskulanskirn diputacijama. po kojima obilazi r o d sretnih bogova. M n o g i su dakle i blaženi kako prizori tako i ophodnje 6 unutar neba . A o n o b o žansko je lijepo. Hestija naime jedi­ na ostaje u stanu bogova. kad osporavaju Hackforthovo . 1986. koje se z b o g njene moći pričinja kao da samo sebe kreće. 25. Thompson svoj prijevod za διέξοδοι . Onaj pak veliki v o đ a na nebu. m a š t o m t v o r i m o 5 n e k o b e s m r t n o živo biće. a zatim. 8) i Heitsch u svom komentaru. te na neki način od svega o n o g a u okružju tijela ponajviše zajedništva ima s b o ž a n s k i m . ipsum autem nulla ex re alia nasci potest. biva nazivan živim bi­ ćem. Thompsonovo . U takvom razumijevanju prethodio mu je Schleiermacher. u jedno utonuvši". no možda malo suviše neutralno na ovome mjestu. ne bi se netko trebao ustručavati zboreći kako je upravo to isto bivstvo i pojam duše. kao da je baš to narav duše. Njima se p o najvećma hrani i ujedno raste baš to krilo duše. oni b o g o v i koji su u broj dvanaest svrstani predvodeći po redu v o d e o n o što je svakome pridijeljeno. ili bi j e d n a k o tako sav svemir 4 kao i sve bivanje stali. S druge strane. knjizi svoje Republike. A on je nekako ovakav.

Za smisao je potrebna kondicionalna partikula άν. Tako ovdje za διάνοια . o n a koja najbolje boga prati i sličnom mu postaje. suporting the vault of heaven" (Thomp­ son). gledajući neko vrijeme o n o koje jest raduje i ujedno se. A kad dođe. učvrstio u smislu „razuma" i proglasio za moć duše nižu od „uma" (νους) . Stallbauma. d o k o n a druga jedva. niti uz golem napor ne dostigavši smotru o n o g a koje jest. Nekoliko pokušaja razjašnjenja riječi ύπουράνιος άψίς: . pripisujući je uz to ne samo čovjeku već i bogu samome. S time pak stoji ova­ ko .. a m n o g e m n o š t v o perja unište.rib. naziva interpretaci­ jom koja bi tek trebala interpreta. Hermije. v e ć prema različnosti što ih i n a č e 1 2 nazivamo bićima. ne­ go o n u koja je znanost ο o n o m e koje jest doista. te ih uz nju i n e k t a r o m napoji. Asta. hrani i uživa. Druga se pak sad uzdigne a sad p o t o n e . Robina. no Thompson i De Vries ukazuju na to da njeno is­ puštanje nije neuobičajeno u visoko poetskoj prozi poput ove.. osmotri razboritost. b u d u ć i urav­ n o t e ž e n o laka za vođenje. k zemlji se priginjući i ujedno otežavajući. prihvaćeno od Heindorfa. pri č e m u rđavošću vozača m n o g e o h r o m e . od konja pritisnuta. Teško je prihvatiti De Vriesovo mišljenje da περί ήν ovdje znači .in practice". Rukopisna je predaja ove očito veoma značajne i teško razumljive re­ čenice nažalost izuzetno nesigurna.. založio za inače uglav­ nom odbačeno staro čitanje većine rukopisa ακήρατος στρεφόμενη umjesto άκηράτω τρεφόμενη. Hackforth uz to još uzima riječi θέαι τε και διέξοδοι kao hendiadys te vrlo uspjelo prevodi „spectacles of bliss upon the highways". uznemiravana od konja i jedva osmotrivši ona koja jesu. „festigium et culmen universi ex inferioribus locis spectantibus" (Stallbaum). prihvaćeno od Bekkera. tad putuju k vršku strmo7 glavo p o d n e b e s k i m s v o d o m . s jednim rukopisom). A t a m o tek dušu skrajnji napor očekuje i borba. O n e n a i m e što se nazivaju besmrtnima. Jedva da ima boljega primjera za Platonovo namjerno izbjegavanje svake terminologijske ukočenosti. 8 9 172 173 . ta uzdigne u o n o izvanj­ sko mjesto glavu vozačevu te se pridruži obilaženju. niti o n u koja je različna. što prihvaćaju Stallbaum. prevodeći na osnovi toga: „Utpote igitur dei ratio (Geist) propter mentem et scientiam sese vertens pura et intaminata. u pratnji vazda o n o g a tko h o ć e i m o ž e . Thompsona) te ΰπουράνιον (Β W. Ast. ako nije od strane vozača valja­ n o 8 uvježban. te se otišavši koriste h r a n o m pričina. sve d o k ga obrtanje k r u g o m ne dovede u o n o isto. osmotri zna­ nost. A kad zatim idu na jelo i g o z b u . Thompsona.. I druga na isti način o n a koja doista jesu osmotrivši i pogostivši se zaroni po­ n o v o u unutrašnjost neba te stigne kući. motreći o n a istinita. smotrivo j e d i n o u m o m . νΰν razumijevamo ovdje otprilike kao De Vries: . što Thompson. Vollgraff). uključenih u veliku sferu zvijezda stajaćica. koja je za stare tvorila granicu κόσμος-a ili οϋρανός-a. međutim. De Vriesa) ili ύπό (Β. nešto vidi a nešto ne. Čini se stoga potrebnim ovdje taj izraz prevesti drukčije no obično. 7 K a o što se dakle d u h 1 0 b o g a hrani u m o m i neiskrivljenom 1 1 spoznajom. a osobito kad se z b o r i ο istini -: to mjesto zaposjeda o n o bezbojno i ujedno b e z o b l i č n o i nedodirljivo bivstvo koje odista jest. De Vriesa) ili ούράνιον (Τ. i nadbijanje i silno preznojavanje. prate.cuicunque aurigarum equua non bonus" (premda inače očito po­ grešno čita καλός umjesto καλώς. Burneta. „arch that supports the heavens" (Hackfort). Takav je dakle život bogova. Stallbaum se. ne ukoliko je pripadna bivanju.. te. Stallbauma. me su mjestu διέξοδοι izgleda putevi koji vode kroz i vani iz sfera nekolikih planeta. putuju s lakoćom.occupied with". A u toj ophodnji osmo­ tri upravo samu pravednost.svoje radeći. osobito u Politeii. Ž e s t o k o n a i m e pritišće onaj konj koji u zloći ima udjela. j e d n a drugu gazeći i nadmećući se u pokušajima da budu jedna ispred druge. a č i m stanu k r u ž n o ih p o n e s e obrtanje te o n e o n o izvan n e b a osmatraju. koju su stoga Heindorf i Voll­ graff konjicirali. možda pretjerano. ostavši u tome posve osamljen. M e t e ž dakle nastane. A sve odlaze. slijede ga Heindorf. Proklo.koju je ina­ če. v o z a č stavivši konje u jasle dade im ambrozije. Zavist n a i m e izvan kola b o ž a n s k o g a ostaje. Hermije. gdje pak kola bogova. zaustave putovanje izvana na površini neba. kada dospiju do v r h u n c a . Dva rukopisa imaju ήν. s osnov­ nom svrhom da se naznači kontrast između onoga viđenog za nadnebeske vožnje i onoga pripadnog svakodnevnoj zemnoj egzistenciji.. no ne m o g u . A to n a d n e b e s k o mjesto niti je tko opjevao od ovih tu pjesni­ ka niti će ga ikada kako dolikuje opjevati.".ta valja se odvažiti reći o n o baš istinito. Osnovne su alternative pri čita­ nju: επί (Τ W. a u o k o l o njega 9 rod istinske znanosti. Od ostalih pak duša. Burneta. Ast i Burnet No najbolji rukopisi imaju fj. Ostale.kaže kako se hrani umom i spoznajom. stremeći doduše sve o n o m e gore. te o n e gore slijede ispod površine. tako se i [duh] svake duše koja bi se htjela dohva­ titi o n o g a što joj dolikuje. prihvaćeno od Bekkera. k o r m i l a r o m duše. što potvrđuje i Ficino svojim prijevodom: . Schanza.

da bi božanskim b i o .napredujućem ili pristižućem k 'jednoti'. osim duše o n o g a tko je filozofirao neprevarno ili prijateljevao s dječacima uz filozofiju. O n a naime koja nije nikada vidjela istinu. kao i iz životinje onaj tko j e d n o m bijaše čovjekom p o n o v o u čovjeka. taj zadobiva bolji usud. Neobično je. kad skončaju prvi život. devetoj tiranski. Niti pak možemo govoriti ο εΐδος-u kao ξυναιρούμενον εις εν. stigavši na izvlačenje i izabiranje drugog života. ili neki drugi od onih koji se bave oponašanjem. Wilamowitz je bio sklon odstraniti obje riječi kao glosu. četvrta u o n u gim­ nastičara sklonog naporu. n e k o g gospodarstvenika ili trgovca. Vrlo teška rečenica izuzetne važnosti. Stoga je i pravedno da j e d i n o duh filozofa dobiva krila: usmjeren je naime uvijek sje­ ćanjem. premda ono samo jest ta 'jednota' koja je rezultat procesa . ih erotičarem. ili o n o g a koji će se liječenjem tijela ba­ viti. izabiru onaj kojeg svaka pojedina hoće. na taj način okrilaćene u tritisućitoj godini natrag odlaze. što je jednako tautologijski. Očito je da je čovjek. 174 175 . obrazlažući to ovako: „Govoriti ο εΐδος-u samom kao iov . No kad u n e m o ć i da slijedi ne vidi.jest nehaj lošega pi­ sanja za koji je teško povjerovati da bi Platon u njega upao. nego ona koja je najviše vidjela [narodi se] u lozu m u ž a koji će postati filozofom. zadešava suđenje. inače često promisque rabljenog. pa kad otežavši osta­ ne bez krila i padne na zemlju. u pratnji b o g a putujući i prezrevši o n o za što sad k a ž e m o da jest. Izdavači i tumači ponajviše se razilaze u prihvaćanju odnosno odbijanju rukopisno dobro potvrđenog participa lov. radi ovoga j e 1 3 : s te t a m o livade po naravi je paša prikladna o n o m e najboljemu duše. prevodi s . jedan od epiteta za Nuždu (Ανάγκη) i njeno mističko ime u orfičkoj teologiji. borave t a m o o n a k o kako odgovara životu što su ga proživjele u ljudskome liku. uvijek je van opasnosti. sišavši u kaznionice p o d zemljom. s etimologijskim značenjem „Neizbježiva". nekim prijateljem Muza. slijedeći Verdeniusa. tako da polazeći od m n o g i h osjeta pristigne zaključivanjem u j e d n o . A svatko tko u njima pravedno prove­ de život. njegov generalizirajući duh. 972) poistovjećena s Nemezis. Osobito odlučno zagovara Thompsen raniju Budhamovu korekciju ίόντ' umjesto iov.ne dobiva naime krila prije tolikog vremena. no boljim se čini umjerenije Madvigovo rješenje. Ona pak druga u lozu kralja v o đ e n o g zakonom. Riječi ού έστιν na kraju rečenice u Burnetovu tekstu teško da mogu dati ikakav smisao. ljubiteljem lijepog. De Vries je u pravu kad naglašava da κακία ovdje nema poglavito i prvenstveno moralno značenje. lošiji. kao i njegovo zalaganje za čitanje priloga namjesto ime­ nice. bit će Upotreba riječi είδος ovdje ukazuje na njeno razlikovanje od.. strogog „tehničkog izraza" ιδέα. p r e m a mogućnosti. tad jedne. pak. a kad im se presudi. Mi se ovdje držimo Madvigova prijedloga.weakness" tad ipak pretjerano ublažava značenje upotrebljene riječi. k o n o m e k č e m u je i b o g usmjeren.wrongdoing" i osobito Robinsonova „perversion". od strane boginje Pravde na n e k o mje­ sto neba uzdignute. Thompson navodi Lobeckov stav da je Αδράστεια. taj za kojega se jedinog može kazati da Ίέναι εις εν λογισμω ξυναιρούμενον.. 1 8 I takvim se podsjećanjima služeći. kao i to da je u Eshila (Prom. Ostale. po kojem treba izbaciti ού. tad je tu zakon da se o n a u p r v o m rađanju ne narodi ni u kakvu narav životinje. De Vries nagađa da je έστιν možda jednom bilo dodano od starih ispravljača. sedmoj obrtnički ili poljodjelski. ili neki svećenički. tamo se hrani. tko pak nepravedno. 14 izaberu li tri puta za r e d o m isti život. međutim. n e k o m se nesrećom posluživši z a b o r a v o m i r đ a v o š ć u 1 5 se napunivši. A ovakva je uredba Adresteie : koja god duša postavši prati­ ljom b o g a sagleda nešto od onih istinitih. is­ paštaju kaznu. ratnika i vođu. ta je do druge ophodnje neoštećena. Te duše u trećoj tisućugodišnjoj ophodnji. peta će imati život proročki. te. te. Jer čovjek treba shvaćati prema t a k o z v a n o m p o j m u 1 6 . a i narav krila. 1 7 A to je prisjećanje na o n o što je naša duša tada vidjela. treća u o n u političara." Već je Hermije mogao izvijestiti ο četiri tumačenja ove rečenice: θεός s članom ili bez njega. ta i ne ulazi nikada u taj lik. d o k druge. da interpreti nisu zapazili značenje očito intendirane etimologijsko-semantičke blizine koju Platon uporabom upravo te rije­ či postiže s odmah potom slijedećim naukom ο prisjećanju: είδος > ά ποτ' ειδεν. šestoj će pri­ stajati pjesnički. Jer pojedina duša ne stiže kroz deset tisuća godina u o n o isto odakle je došla . No kad sam. Može se prihvatiti De Vriesov stav da je u općenitim postavkama ovakve vrste ispuštanje člana skoro pravilo. budući da su htjeli u rečenici imati glagol. pogledavši gore u o n o koje doista jest. a da je ού potom uz njega dodano od drugih ruku. U tisućitoj obje [grupe]. izronivši. oteža. Tu ljudska duša prispijeva i u životinjski život. θεΐός έστιν i θεός έστιν.A to silno nastojanje da se vidi to polje istine. kojim duša lakšom postaje. kako bi slijedilo iz Hackforthova pri­ jevoda . a m o ž e li uvijek to činiti. osmoj onaj sofiste ili narodnoga udvarača.

By G. razrađen je kasnije u 10. baš svaka nijansa njena značenja. u jednom od zacijelo najtežih ali i najdalekosežnijih njegovih tekstova uopće. koja je štoviše čak jednim dijelom usljedak njena vlastitog predporođajnog izbora: . Danas je nedvojbeno i opće­ nito prihvaćeno da taj dijalog valja datirati nakon Politeie. London. Zakona. što ostaje nadalje takoreći jedinom konstantom u mijenama najrazličitijih političkih koncepcija zapadnjačke predaje do danas. 1985. još se nije daleko došlo u iznalaženju filozofijskog smisla tih i takvih mitski nagoviještenih odnosa. 1969. Presudna je novost ovdje. Da je svako ljudsko živo biće . Gottingen. §2. temperamenta i si. d o k to da je b o ž a n s t v o m ispunjen m n o š t v u skrivenim ostaje. ovdje u Fedru takoreći dogmatski ustvrđen. ( 1 1952. nakon naznaka već u Politeii. Ubersetzung und Kommentar von Ernst Heitsch (Platon: Werke. 1993. Hackforth. Darmstadt. Mitologijski prikaz onostranoga vječnog života duša. Ubersetzung und Kommentar. mora se u svakoj svojoj pojedi­ nosti pokušati razumjeti ponajprije iz paralelnih izvođenja . Neki problemi interpretacije Malo je koji dijalog Platonov dosad tako malo zadovoljavajuće razjašnjen u svojoj cjelovitosti i jedinstvenosti kao upravo Fedar. stav koji je dugo prevladavao interpretacijama Platona. Poetički mit ο naravi duše u Fedru valjalo bi jednom misliti i razumijevati zajed­ no s matematičkim mitom ο postanku. §4. u predvorje poznoga Pla­ tonova filozofiranja. Čak su naprimjer takvi znalci kao Schleiermacher ili Natorp bili u stanju držati ga počet­ ničkom Platonovom skicom i datirati među najranije spise. arhaizirajućim izričajem te naglašeno svečanom intonacijom. u drugome dijelu? Odgovor. s razmatranjima ο istinskoj. dakle u njegovu prvome dijelu. 1868. možda čak više no drugdje u Platona.m u ž p o s v e ć e n u vazda savršena posvećenja. Važniji konzultirani komentari: The Phaedrus of Plato.neprekoračivo određeno vlastitom jedinstvenom i neusporedivom individual­ nošću. De Vries. točnije ο izgradnji svjetske duše. prekoravan biva od m n o š t v a da je pomaknut. A kad istupi iz ljudskih poslovanja i postane b o ž a n s k o m e us­ mjeren. čak nakon Parmenida.dakako i opet „samo" mitologijskih .J. Thompson. Translated with an Introduction and Commentary by R. koje i inače u zrelijeg Plato­ na sve više dobiva na važnosti i filozofijskoj upitnosti. u bitnoj suprotnosti s nazorom ο njenoj jednostavnosti i jednoobličnosti. kako božan­ skih tako onih koje imaju smrtnu kob. posvemašnje vezivanje duše s kretanjem. od presudne važnosti sva­ ka. a zatim i kršćanskom nauku ο bitnoj i temeljnoj jednakosti svakoga čovjeka sa svakim drugim. Amster­ dam. imao bi očito glasiti: nau­ kom ο duši. barem početni i najneodređeniji. kako je taj klasično do izraza bio došao ponajprije u Fedonu. te će jedini odista sa­ v r š e n i m postati. Razumijevanje jedinstvenosti dijaloga pričinja još uvijek priličnu teš­ koću. 1957). koja stoji. Nauk ο duši kao izvorištu i počelu kretanja. . (Reprint Edition New York. prema svom filozofijskom značenju gotovo jedinstven u povijesti filozofije. kako je izložen u Timeju. knjizi posljednjeg Platonova djela. §1. Platon: Phaidros. Ovdje možemo samo najkraće upozoriti na nekoliko važnijih zna­ čajki filozofijskoga sadržaja ulomka. baš svaka riječ. i svaka.) Plato's Phaedrus.ο izabiranju života u 10. njenim stanjima i djelima. III 4). zbog čega smo bili prinuđeni nešto više no inače u bilješkama raspravljati različite verzije čitanja i tumačenja. §3. ο njenoj naravi. knjizi Politeie. središte i izvorište smisla cjelokupnoga spisa.mogućnost takovog nazora povijesno je ubrzo morala ustupiti mjesto najprije stoičko-kozmopolitskom. osobito: Uber zwei Begriffe der Platonischen Mvstik: ΖΩιΟΝ und ΚΙΝΗΣΙΣ. Ulomak koji je ovdje preveden čini u svakom pogledu. Pri tome je. U gore prevedenom tekstu nalazimo svojevrstan nauk ο iskon­ skoj individuaciji. kako ju je još Hegel htio ocijeniti. Uzvišena poetska „igra" Platonova mitologiziranja sve je više od puke igre i fantaziranja u nevolji. Pripada zacijelo među najteže razumljive i smislom najdublje odsječke Platonova djela.H. With English Notes and Dissertations by VV. na dijalektici zasnovanoj retorici. u: Kleine Schriften. To dakako ne uključuje ovdje neki pokušaj provedbe prave interpretacije. U mitu ο nebeskim ophodnjama duša na jedan je zagonetan na­ čin filozofijska psihologija vezana s astronomijskim spoznajama Plato­ nove Akademije. Čime je iznutra objedinjeno ispitivanje naravi i moći Erosa i ο „bo­ žanskome zanosu" u prve tri besjede dijaloga. 1973. 176 177 . Teškoće razumijevanja danas su još dodatno potencirane izuzetnom nesigurnošću rukopisne predaje. što ih je tadašnja medicina poznavala i vrstala u svojim teorijama ο tipovima karaktera. dakle negdje otprilike uz Theetet.) A Commentary on the Phaedrus of Plato. Unatoč poticajnim pokušajima Stenzelovim (v. jednako tako kompozicijskom kao i smisleno-sadržajnom. Cambridge.doduše u granicama određenoga broja tipova. Od ostaloga teksta naglašeno je odijeljen mitskim karakterom. Općenito se složenost duše razabire kao ona karakteristika nau­ ka Fedra. čini se.

179 . ο odrazima.2 5 9 b 6 ) . i opet da nekako nije biće. Stranac: Z b o g toga se dakle sada treba odvažiti napasti očin­ ski stav. te toga radi budi posve miran. da kušnji p o d v r g n e m o stav oca Parmenida. Teetet: Posve istinito. Teetet: Rekao si. oponašanjima ili njihovim priviđanjima. kako se o n o kaže. T o m v s I. Ο χ ο η ϋ 1973 (^ΙΘΟΟ). stalno se a m o t a m o prevrću­ ći. Stranac: Bojim se zaista kazanoga. Teetet: Izgleda to takvo treba u raspravama izboriti. a tako upravo i sada. Stranac: Zamolit ću te p o v r h toga ipak za j o š j e d n u neku sit­ nicu. prisiljen sebi sa­ m o m e protusloviti. da se ne bih k a k o z b o g toga tebi činio kao da sam mahnit.ne biti smiješan. dijete. Teetet: Ali neće nas nikada nikako spriječiti. priječi li neka bojazan to raditi. ili treba sasvim odustati. No tebe radi prihvatit ć e m o se toga da o s p o r i m o stav. Teetet: Kaži samo. Stranac: Deder dakle. te da i z n u d i m o da jest u n e k o m pogledu nebiće. ili i ο o n i m vješti­ n a m a koje su s tim vezane . R e c o g n o v i t breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić Stranac: N u ž n o će n a m biti. Izvornik: Platonis opera. Stranac: Maločas govoreći r e k o h kako se pri osporavanju toga nalazim vazda neiskusan.Iz djela Sofist (241d5 . ako ga uopće osporimo. Stranac: K a k o ne bi to. Teetet: Sto se m e n e b a r e m tiče. izgledalo i slijepcu? No d o k to ne b u d e osporeno ili potvrđeno teško da će u o p ć e itko m o ć i . Prijevod.govoreći ο lažnim stavovima ili mnijenju. sli­ kama. iz kojeg bi ishodišta netko z a p o č e o opasnu raspravu? M e n i se pak čini. ako ć e m o se obraniti. nećeš se nikako činiti kao da griješiš kreneš li na to osporavanje i to dokazivanje. da n a m je p o s v e n u ž n o o v i m se p u t e m zaputiti.

Stranac: O d m a h si shvatio. Jedan govoreći da su tri bića." To upravo govoreći i zahtijevajući od njih i od ostalih koji tvrde da o n o sve jest više n e g o j e d n o . Mi smo pak ranije smatrali da znamo. N e k e pak kasnije j o n s k e i sicilske M u z e zaključiše kako je najbolje splesti to oboje i kazati d a j e biće m n o g o a i j e d n o . tvrde naime one napetije M u z e . Stranac: Ο t o m e m n o g o m dakle ispitivat ć e m o n a k o n ovoga. d o k o n e blaže odustaše od toga da s tim uvijek tako stoji. međutim. a o n d a opet. Teetet: Sasvim si ispravno rekao. No sa svoje se strane b e z zlobe m o ž e ovo iznijeti. p o r o d i njegu za p o t o m s t v o sebi priređuju. pa da stavimo prema vama o n o sve kao troje. Teetet: Reci jasnije što to kazuješ. kao da je to razgovijetno. Razdvajajući se vazda se sjedinjuje. ili toplo i hladno. Stranac: „ B u d u ć i pak da smo mi na bespuću. te ih skupa nastanjuje i udaje. to je teško. k o d tako velikih stvari slavnim i drevnim m u ž e v i m a prigovarati. kakva su i kolika. Stranac: „Ali prijatelji". d o k bijah mlad. . isto to stanje zadešava u duši ne manje glede bića. Drugi pak tvrdeći da su đva. Teetet: Možda. nebiće. Teetet: Ali ο kojem govoriš? Ili jasno je da tvrdiš kako treba najprije biće pretraživati. Teetet: Što t o ? Stranac: Da su nas m n o g e isuviše prezirući zanemarili. tako ti bogova. Jer očito je da vi to odavno znate. no sad s m o na bespuću. Stranac: M o ž d a nas. dijete? Teetet: Baš ni najmanje. pokažite nam vi to dostatno. što to oni svaki put g o v o r e kad se n e k o od njih oglasi tvrdeći da jest. i sva­ ki onaj t k o se dao u prosudbu da razluči bića.Teetet: Kojim to? Stranac: Razmotriti najprije o n o što n a m se sada čini jasnim. pa tvrde da je naizmjence sad o n o sve j e d n o i sljubljeno po Afroditi. ili biva. tako pripovijeda priče da je o n o što se naziva svime j e d n o . Sad pak vidiš da smo o k o njega na bespuću. kao da s m o djeca. budeš li mnijenja da treba. premda j e d n a k o spram obih stojimo. nimalo ne ma­ reći za to da li ih pratimo d o k govore ili zaostajemo Teetet: K a k o to govoriš? Stranac: Shvaćaš li ti Teetete. Stranac: I ο ostalome od o n o g a ranije kazanog isto n a m je to reći? Teetet: Dakako. Teetet: K a k o ? Stranac: Izgleda mi da n a m svaki pripovijeda neku priču. a sad opet m n o g o i samo sebi neprijateljsko po nekoj mržnji. što zapravo ti koji ο njemu g o v o r e sma­ traju da [ono] očituje. d o k biva posve suprotno od toga. no j e d n o m nekako n e k a od njih m e đ u s o b n o ratuju. Stranac: N e g o dakle hoćete oboje nazivati b i ć e m ? Teetet: M o ž d a . m n o g o ili j e d n o . Teetete. a ne više kao dvoje? Jer zacijelo ne kažete da oboje j e d n a k o j e s u nazivajući j e d n o od o n o g a dvojega bićem." Teetet: Istinu kažeš. ili je nastalo. a ne dvoje. pa se olako m e đ u s o b n o složili. t i m e n e k a k o razdvajanja i spajanja pretpostavljajući? Jer ja sam bar. K o d nas pak elejski narod. vlažno i suho. što zapravo hoćete označiti kad izgovarate biće. Brzo bi naime na o b a načina bilo jedno. A da U je sve to t k o od njih istinito kazao ili ne. ο kojemu inače tvrdimo da smo na d o b r o m e putu i da razumijemo kad god netko to izrekne. a i pogrešno. no sad treba najprije ispitivati o n o najveće i načelno. Teetet: Vidim. i opet toplo h l a d n o m e primješavajući. propitujemo ovako: „ D e d e r vi koji tvrdite da je sve toplo i hladno. d o k ο o n o m e d r u g o m e ne..i tako biste dvoje posve očito nazivali j e d n i m " . m r ž n j o m p a k i ljubavlju da se drži zajedno. da n a m se ne bi činilo kako razumijemo o n o što govorite. A kažem da n a m treba primijeniti taj postupak da ih. smatrao da t o č n o razumijem kad bi tko kazao to ο č e m u s m o sad besputni. Stranac: A što? Zar ne treba i one koji tvrde da o n o sve jest j e d n o upitati po mogućnosti što zapravo zovu b i ć e m ? Teetet: Kako da ne? 180 181 . h o ć e m o li što pogriješiti. prijateljima posta­ jući. što to zapravo kod obojih oglašavate kazujući da o b o ­ je i svako od njih jesu? Kako da shvatimo to vaše 'biti'? Da li kao treće uz o n o dvoje. kao da su prisutni. ili neko takvo dvoje. ili dva. reći ć e m o . Stranac: Čini mi se da n a m olako pripovijeda Parmenid. da ne b i s m o bili nekako smeteni o k o toga. svadbe. počinjući od Ksenofana i j o š ranije. Najprije nas dakle to podučite. Jer svaki je pojedini od njih o n o svoje do kraja doveo.

tada će biće.Atque unum. dakako. hoc quoque nominis rursus unum (das Eins eines Namens) esse efficietur. ako se rekne da je nečega. Stranac: Posve istinito veliš. u smjeru sredine j e d n a k o posve.za razliku od Burneta. biti nebiće. •• 182 183 . . Teetet: Da. te će o n o sve biti više od jednog. Teetet: Shvaćam. te nije čudo da naprimjer Cornford smatra najboljim naprosto je izlučiti iz teksta. Teetet: Treba zaista. s druge strane. dok bi. proizaći će da je biće nedostatno samog sebe. ovdje ili ondje". budući da drugog ničeg nema. b u d e j e d n o . Teetet: Kako? Stranac: Prihvatiti da jesu dva imena zaista je smiješno za o n o g a tko stavlja da nema ničega osim jednog.Stranac: Neka dakle odgovore: „Tvrdite doista da samo j e d n o j e s t ? " „ T a tvrdimo". služeći se za isto dvama imenima. Stranac: I po t o m će razlogu biće. kazuje zacijelo Teetet: Da. quatenus est unius tantum unum. . Stranac: Ali ništa ne priječi da o n o što je u dijelovima i m a stanje j e d n o g glede svih dijelova zajedno. Teetet: T a k o je. te da na taj način. kao što i Parmenid veli. Stranac: No ako biće ne bi bilo cijelo z b o g toga što mu se zbilo stanje cijelog. Jer biće kojemu se zbilo da b u d e j e d n o izgleda zaista da nije isto s j e d n i m . Teetet: Kako da ne? Stranac: I uopće ne bi imalo smisla povlađivati o n o m e tko govori da ime jest nešto. budući takvo. reći će. a i tvrde. Stranac: Da li će onda biće koje i m a stanje j e d n o g a na taj način biti i j e d n o i cijelo. „ o d a s v u d dobro zaokružene kugle j e d n a k o masi. kako imaju gotovo svi rukopisi. ili da u o p ć e ne k a ž e m o da je biće cijelo? Teetet: T e ž a k si izbor stavio pred m e n e . Stranac: I da je o n o j e d n o j e d n o . Stranac: No ako je o n o cijelo. Slično i Heindorf: . ili će. Stranac: I opet će više od j e d n o g biti o n o sve.. Rukopisna predaja ove rečenice je upravo beznadno nesigurna. sebe lišeno. da o n o m e tko je postavio tu pret­ postavku nije od svega najlakše odgovoriti na ovo sad upitano i na bilo koje drugo. budući ime j e d n o g i opet imena. ili s njim isto? Teetet: Ta kako neće tvrditi." Stranac: A što? Tvrde li da je o n o cijelo drugo od j e d n o g koje jest. Teetet: T a k o je. proizaći d a j e ime samo ime imena. Campbell i Burnet čitaju αΰ τό umjesto αυτό. imati sredinu i krajeve. Stranac: . Schleiermacher. ili k a k o ? " Teetet: A koji će im onda. ako i b i ć e i o n o cijelo odvojeno zadrže svako od njih vlastitu narav. Teetete. strance. Teetet: Da. bu­ dući sve i cijelo. 1 Teetet: N u ž n o .A što? Bićem nazivate nešto?" Teetet: Da.. Stranac: „ D a li upravo o n o jedno. Ili? Teetet: T a k o . Teetet: Kako? Stranac: dvoje? Stavljajući ime drugim od stvari. Stranac: A o n o takvo koje je iz m n o g i h dijelova n e ć e se slagati s tim stavom.. samo o n o cijelo bilo. Ili ne? Teetet: Da. Campbell zadržava [εν] δν μόνον većine rukopisa.. Teetet: Posve.te prevodi: „And (it will result) that the One also is only one of the one. nakon toga biti odgovor? Stranac: Jasno je. αύ τό εν δν) (proves to be the name) of a name". a njih imajući posve je n u ž n o da ima dijelove. a smi­ sao pri svakom mogućem čitanju gotovo posve nedokučiv. koji prihvaća Apeltovu emendaciju όνομα δν . ili će biti pri­ siljen kazati da je ime ničega. and this O n e that is' again (τοϋτο . Teetet: Sto da ne? Stranac: A zar nije n e m o g u ć e da o n o s čime se to zbiva s a m o bude o n o j e d n o samo? Teetet: Kako? Stranac: T r e b a valjda p r e m a p r a v o m smislu reći da je o n o istinski j e d n o posve bez dijelova. Stranac: Ako bi pak ime stavio kao s njom isto. jer niti što veće niti što manje m o ž e biti.

ne bi nikad ni postalo biće. stijene i drveće g r u b o rukama obgrljujući. tako da niti jestvo niti postajanje ne treba označiti kao da jesu. pa ma koliko bilo. Stranac: A što? Ne kažu li da je j e d n a duša pravedna a druga nepravedna. Stranac: P o z o v i o n d a te boljima postale da ti odgovaraju. Teetet: Dakako. No ako to ne ide. da bismo iz svega vidjeli kako reći za biće što zapravo jest nije ništa lakše n e g o za nebiće. ako se o n o j e d n o ili o n o cijelo ne stavi u o n a koja jesu. Isključujemo. ali neka svejedno b u d e dostatno. pretpostav­ ljajući da bi bili voljni odgovarati uljuđenije nego sada. Sad pak treba promotriti o n e koji drugačije govore. Teetet: A kako da u z m e m o ? Stranac: Od onih koji ga stavljaju u ideje lakše. A u sredini između tih obih neizmjerna neka bitka o k o toga. Nadovezuje se n a i m e j e d n o na drugo. i to potvrđuju. Burnetom i svim prevodiocima riječi τό εν ή kao glosu ili rezultat nekog poremećaja teksta. označavaju nekim p o k r e t n i m bivanjem umjesto j e s t v o m . već istražujemo o n o istinito. z b o g prepirke ο jestvu. činimo riječju. j e d n a razumna a druga nerazumna? Teetet: Zašto ne? Stranac: Ali ne biva li svaka od njih takvom imanjem i prisutnošću pravde. Svega se naime toga takvog dotičući. a također. No čini mi se da s njima treba činiti ovako. donoseći svaki put veće i teže vrludanje o k o o n o g a ranije kazanog. premda ih imaju svi rukopisi. Jer ako je n e k o koliko. Stranac: Zato oni koji se s njima prepiru vrlo bojažljivo o d o z ­ go o d n e k u d iz nevidljivog uzvraćaju. strašne m u ž e v e s p o m e n u . 2 Teetet: Čini se da s tim u potpunosti tako stoji. o n a pak tijela od onih i to što oni prvi zovu istinom. Heindorf je namjesto njih konjicirao τόν τό δλον. vazda traje. a ako tko od ostalih kaže da jest nešto što n e m a tijela. tad se isto to zbiva biću. Teetet: Istina. j e r o n i su pitomiji. Teetet: Zašto? Stranac: O n o postajuće uvijek je postalo cijelo. a m o ­ žda čak i gotovo n e m o g u ć e . Teetet: Posve ispravno. Teetet: Da. n u ž n o je da cijelo b u d e toliko. Teetet: Kako? Stranac: Najbolje ih je doduše. govoreći. T e ž e pak od onih koji sve silom natežu u tijelo. Jer o n o što je od boljih prihvaćeno zacijelo je vrednije od o n o g a što prihva­ te lošiji. Teetet: Očituje to skoro v e ć i sve o v o što se sad pomalja. Stranac: Ali svakako će reći da o n o što m o ž e bivati prisutno n e č e m u i odsutno jest nešto? 184 185 . Teetet: T r e b a se dakle i k njima zaputiti. Stranac: Od obih dakle tih plemena po redu u z m i m o obrazlo­ ženje ο jestvu koje postavljaju. Stranac: No o n o necijelo ne smije biti niti neko koliko. preziru posve i ne žele ništa više čuti. Teetet: K a k o ? Stranac: Jedni na zemlju sve natežu s n e b a i o n o g nevidljivog.Stranac: A kad u o p ć e ne bi bilo o n o g cijelog. Teetet: Bit će. ako bi ikako bilo m o g u ć e . dje­ l o m učiniti boljima. te tumači o n o što ti bude od njihove strane rečeno. a suprotna suprotnog? Teetet: Da. kažu da jest neko smrtno živo biće? Teetet: K a k o da ne? Stranac: A slažu li se da je to tijelo s d u š o m u sebi? Teetet: Svakako. ustrajavaju na t o m e da jest samo o n o što dopušta neki zagrljaj i dodir. što Campbell nalazi „probablv right". Stranac: I d r u g o m e đ u t i m bezbrojno. određujući tijelo i jestvo kao isto. s Campbellom. u raspravama ih usitno raz­ bijajući. Stranac: Stavljajući dušu kao neko od bića? Teetet: Da. Stranac: Sve o n e koji se p o t a n k o izjašnjavaju ο biću i ο nebiću n i s m o doduše prešli. neke mislive i bestjelesne ideje prinuđujući da b u d u istinskim jestvom. Ali mi ne m a r i m o za njih. Stranac: Da li dakle. svako napose s beskraj­ n i m b e s p u t n o s t i m a pojavljuje se o n o m e tko kaže da biće jest ili n e k o dvoje ili s a m o j e d n o . I sam sam naime v e ć m n o š t v o takvih sreo. Tee­ tete. uz to da nije. Stranac: No čini se d a j e m e đ u njima kao neka borba giganata j e d n i h protiv drugih.

Stranac: Lijepo. d o k se s druge za razumnost i svako od onih za koja si pitao stide od­ važiti na to da ili prihvate kako sve to nije ništa od bića. ljubiteljima ideja. biti voljni prihvatiti i složiti se da je biće ovakvo nekakvo? Teetet: Kakvo to? Kaži i znat ć e m o smjesta. Stranac: A k o dakle jest pravednost. d o k bivanje svaki put drugačije. kažu li da je nešto od toga vidljivo i dodirljivo. Stranac: A što je sa svim tim takvim? Ne kažu valjda da ima n e k o tijelo? Teetet: Na to ne odgovaraju više jednakim načinom. Stranac: Shvaćam. Stranac: Na to pak kažu da uz bivanje doduše ide m o ć trplje­ nja i činjenja. Postavljam naime odredbu da bića nisu ništa drugo do m o ­ gućnost i m o ć . razumnost i ostale vrline. Teetet: Koje to? Stranac: N i s m o li nekako kao dostatnu odredbu bića stavili to kad je u n e č e m u ma i najneznatnija m o ć trpljenja ili činjenja? Teetet: Da. koliko bude spoznavano toliko i kretati trpnjom. Teetet: Koji to onda stav iznose? Stranac: Ne prihvaćaju o n o što s m o maločas ο jestvu rekli o n i m a iz zemlje rođenima. Teetet: Kazuješ baš o n o što misle. Teetet: Bit će tako. Stranac: Bivanje kažete da je od jestva drugo. da ustvrde da su sve to tijela. To naime da će. čini kako duša posjeduje neko tijelo. ili je sve to nevidljivo? Teetet: Da gotovo ništa od toga nije vidljivo. M o ž d a će pak b r z o dospjeti u besputnost. budući da već sami u sadašnjem ča­ su nemaju za reći nešto od toga bolje. poznavano od strane spoznaje. Teetete. ο vi najbolji. njihov o d g o v o r na to nećeš dokučiti. Stranac: Zapitajmo ih međutim iznova. osmotri da li će. na što gledajući kažu za oboje od toga da jesu. a s druge strane d u š o m p u t e m mišljenja s pravim j e s t v o m . boljima postali ti muževi. za o n o bivati spoznavanim n u ž n o opet proizlazi to da je trpnja. Stranac: No idemo k onima drugima. Jer ako bi i za nešto malešno od bića bili voljni dopustiti da je bestjelesno. no s j e s t v o m tvrde da nije u skladu m o ć ni j e d n o g od toga dvojega. a i o n o suprotno. ako bi spoznavanje bilo neko činjenje. ili oboje? Ili d a j e o n o trpnja. Stranac: No upravo to zajedništvovanje. za koju k a ž e m o da se ne bi mogla zbiti o n o m e što miruje. Teetet: A kazuju li time što? Stranac: O n o na što treba uzvratiti da s naše strane m o r a m o od njih j o š jasnije ispitati slažu li se s time da duša spoznaje. M o ž d a ti. s j e d n e strane. M o ž d a će se kasnije i nama i njima drugo pokazati. ili trpnja. Teetet: Ta kažemo doista. za koje tvrdite da se uvijek na isti način isto drži. pa i od najmanjega. ali ja da. za što ć e m o reći da vi to tako zovete kod ovih obih? Zar ne baš o n o što smo mi maločas rekli? Teetet: Koje? Stranac: Trpnja ili djelatnost koje bivaju iz neke m o ć i u svih onih koji se jedni s drugima sudaraju.Teetet: Kažu doista. A ti n a m i kod ovih tumači. ili pak . ako im to predložimo. Teetet: Ostaje. nego da im se. Teetete. čak i ako bi to bilo samo jedanput. već bi se naprezali uvjeravati kako je sve o n o što ne m o g u rukama stiskati doista u potpunosti ništa. Jer protuslovili b i s m o onom prethodnom. Stranac: Očito su nam. Stranac: I da tijelom i m a m o zajednicu s bivanjem p u t e m osje­ ta. Stranac: A što? Kažete li da je spoznavati ili bivati spoznavan djelovanje. Teetet: No prihvaćaju to. M o r a t će naime kazati što je srodno i t o m e i ujedno svemu ono­ me što i m a tijelo. a o v o o n o dru­ go? Ili da ni j e d n o od toga dvojega ne ide skupa ni s j e d n i m od tih? Teetet: Očito da nijedno s nijednim. Jestvo će se onda. dostajat će. nekako rastav­ ljajući. 186 187 . S njima dakle neka n a m ovdje to ostane uglavljeno. da sve to doista jest. bu­ dući da se ničeg od toga ne bi stidjeli oni od njih koji su u zemlju zasijani i iz nje nikli. Stranac: K a ž e m onda da o n o koje posjeduje ikakvu m o ć usa­ đenu da bilo čini ma što d r u g o m e bilo trpi i najmanje. a ako ih nešto takvo zadesi. također i duša u kojoj sve to biva. zar ne? Teetet: Da. a jestvo biva spoznavano? Teetet: Kažu da s time da. valjda zbog drugovanja s njima.

to uopće ne uviđam. Stranac: Ali ako b i s m o opet prihvatili i to da je sve uzgibano i pokretno. Stranac: Razmotri o n d a jasnije da li bi. mogli s pravom biti priupitani n a n o v o o n o što s m o sami tada pitali one koji kazuju da je sve toplo i hladno? Teetet: Sto to? Podsjeti me. ili da bi u o p ć e gdjegod postao? Teetet: Ni najmanje. ne uviđaš li da smo sad u najvećem ne­ znanju o k o njega. te. doista.. i ο biću i ο svemu govoriti oboje. ako su nepokretna bića. Stranac: Gle! No sada ć e m o Teetete tek zaista. niti od onih koji kazuju j e d n o . uklonivši znanost. spoznati besputnost ispitivanja ο njemu. n e p o k r e t n o stoji? Teetet: Sve se to bar meni čini besmislenim. Stranac: Kažeš li da se kreću oboje i svako od toga dvojega. v e ć zaista nešto od njih drugo? Ne uviđamo. dakle. kad k a ž e m o da kretanje i stajanje jesu. No kako n a m je to pak prikriveno ostalo da s nama tako stoji. zaista. m e đ u t i m da ipak. Stranac: A što? Vidiš li da bi um bez toga bio. Stranac: Ili označavaš da stoje. duša i r a z u m n o s t nisu u p o t p u n o m e biću. 188 189 . i o n o m e koji najviše sve to cijeni. tako obojima priričeš da jesu? Teetet: Čini se da uistinu kao nešto treće protumačujemo bi­ će. I pokušat ću to učiniti ispitujući te kao i one tada. biće. ο bilo č e m u što tvrdio. kazujući da to oboje jest? Teetet: A kako? Stranac: Dakle kao nešto treće uz ova stavljaš u duši biće. Stranac: Svakako. p r e m a onoj djetinjoj molitvi. n e p o k r e n u t o stoji? Teetet: Strašan b i s m o zaista stav dopustili. Stranac: A što. kad dopuštaš da jesu? Teetet: Nipošto. život i dušu. nego. ako se s ovim sad slažemo. doista. kao da je njime i stajanje i kretanje obuhvaćeno. Teetet: Ž e s t o k o . Stranac: A što? Zar se ne čini da smo već prilično raspravom obuhvatili biće? Teetet: Baš posve.Teetet: Ispravno. d o k nam se čini kao da nešto g o v o r i m o ? Teetet: M e n i se doista čini. protiv svih lukopisa. ali život ne? Teetet: A kako? Stranac: A da k a ž e m o da doduše to oboje jest u njemu. k a k o se čini. Stranac: T r e b a se o n d a na svaki način boriti protiv onoga koji bi. Teetet: K a k o ? Stranac: Čini li ti se da bi o n o „ n a isti n a č i n " i „isto t a k o " i . Stranac: Nisu dakle kretanje i stajanje. nema­ j u ć i u m a . da bismo ujedno i nešto uznapredovali. Stranac: Filozofu je dakle. Ne zoveš li kretanje i stajanje suprotnošću j e d n o drugome? Teetet: Kako da ne? Stranac: I ipak tvrdiš da to oboje i svako od njih j e d n a k o jest? Teetet: Ta tvrdim. i da su nepokretni i da su pokrenuti. strance. kako mi se čini. i tim b i s m o stavom isto to odstranili iz bića. ili 3 pak m n o g e ideje. prihvati Budhamovo hiperkritičko umetanje riječi < πάντων >. Teetet: Ispravno. z b o g toga n u ž n o . Stranac: N e g o da k a ž e m o da i m a doduše u m . Stranac: N e k a bude. a niti opet od onih koji biće na svakojaki način p o k r e ć u u o p ć e išta slušati. osobitu potrebu da se. poput Cornforda. shvaćajući i sagledavajući njihovu zajednicu s jestvom. razumnost ili u m . Stranac: I o n o p o k r e t n o o n d a i kretanje treba prihvatiti kao bića? Teetet: K a k o da ne? Stranac: Proizlazi dakle Teetete da. ali n e ć e m o reći da ih i m a u duši? Teetet: A na koji bi ih drugi način imalo? Stranac: N e g o o n d a da doduše i m a u m . već uzvišeno i sveto. Smisao je jednako jasan kaže li se na ovome mjestu „sva bića" ili samo „bića". Teetet: Zacijelo.o i s t o m " ikada bilo b e z stajanja? Teetet: Nikako. Teetet: Posve istinito. da o n o niti živi niti razumijeva. Teetet: Kako pak to? I što si to rekao? Stranac: Sretnice. 3 n e m a nitko nikako ni ο č e m u uma. Zeusa m u ? Da li ć e m o se lako dati uvjeriti k a k o uistinu kretanje. prihvatiti da sve stoji. život. posve s d u š o m u sebi. o b a zajedno.

Teetete. ako se j e d n o od toga pokaže bilo mračnijim bilo jasnijim. a ovi da bivstveno stoji. ostaje n a m sad nada da će se. kako neće stajati? Ili kako se opet ne kreće o n o koje nikako ne stoji? A biće nam se sad pokazalo izvan t o g obojeg. Nije li da o n d a kretanje i stajanje neće nikako imati udjela u jestvu? Teetet: Baš nikako. bar ćemo raspravu kako god b u d e m o spo­ sobni najdoličnije dalje voditi ovako ο obojemu ujedno. Teetet: A kao što? Reci primjer. češće o n e koji se time bave. zaista. O d m a h je naime svima pri ruci za to se uhvatiti kako je n e m o g u ć e da o n a m n o g a jesu j e d n o i o n o j e d n o mnoga. Teetet: Lijepo. čini u većoj. odgovarajući j e d n o po j e d n o . Stranac: I stavimo da oni kažu. o n o što sad u vidu pitanja kazujemo. veličine. svejedno 190 191. oni govoreći da se bivstveno kreće.Teetet: Čini se. oblike. Teetet: Čega? Stranac: Da smo. gozbu priredili mladićima. a o n a ne? Što ć e m o od toga. ako je to m o g u ć e reći. i drugo na taj način pokazati. kako vjerujem. pa onda smatraju da su u t o m e nešto p r e m u d r o pronašli. Stranac: To neka onda ovdje leži neodlučeno. i u bezbroj ostaloga. nego da ih tako u o v i m našim raspravama stavimo kao da su nepomješljivi i bez m o ć i da se m e ­ đ u s o b n o združuju? Ili da ih sve u o n o isto svedemo. bilo u sastojke koji imaju granicu. Stranac: Zašto onda ne bi. kažemo ne samo da je čovjek. Je li to dakle m o g u ć e ? Teetet: Doista je najnemogućnije od svega. Stranac: T i m e smo. te beskrajno m n o g o drugog. Stranac: No i oni koji o n a sva sad sastavljaju a sad ih raz­ dvajaju. ne imajući zajednice s jestvom? Teetet: N e ć e biti. niti nešto drugo nečemu drugome. Stranac: K a m o onda treba još da okrene razum onaj tko hoće nešto izvjesno ο njemu za sebe ustvrditi? Teetet: Ta kamo? Stranac: Držim doista da više nikamo lako. kojima smo se prije obraćali. Teetet: Svakako. ako hoćeš. kako u onih koji o n o sve pokreću tako u onih koji ga kao j e d n o zaustavljaju. Sjećaš se? Teetet: Kako da ne. A i sve ostalo tako na isti način: pret­ postavljajući svako kao jedno. Teetet: A što to? Stranac: Da li da niti jestvo ne pripajamo kretanju i stajanju. Teetet: Istinu veliš. Ne b u d e m o li pak mogli niti j e d n o od njih dvoje vidjeti. ka­ ko se čini. u čemu svemu. Stranac: K o d toga je međutim opravdano da se sjetimo onoga. . pa bilo da u j e d n o i iz j e d n o g u bezgranične razdvajaju. Teetet: Svakako. te se stoga uveseljavaju ne dozvoljavajući govoriti ο d o b r o m čovjeku. Jer ako se nešto ne kreće. kao m o g u ć n e zajedništvovati jedni drugima? Ili ova da. kad s m o bili pitani na što se odnosi ime nebića. koji su se z b o g oskudice u imetku pameti t o m e t a k o v o m zadivili. prvo da ništa ničim n e m a nikakvu m o ć zajednice s nečim. A budući da i biće i nebiće jednako zapadaju u besputnost. zapali u potpunu besputnost. k o d svakog razmotrio sve o n o što proizlazi? Teetet: Lijepo zboriš. nego i dobar. a i o n i m a od starijih koji kasno uče. pa i onih koji p r e m a idejama tvrde da bića vazda se na isti način isto držeći jesu uvijek. Stranac: K a ž i m o onda na koji to način zapravo m n o g i m ime­ nima svaki put o n o isto označavamo. reći da bi oni upravo izabrali? Teetet: Doista ne m o g u za njih na to ništa odgovoriti. Stranac: P r e m a vlastitoj naravi biće dakle niti stoji niti se kreće. nego s j e d n e strane ο d o b r o m d o b r o m . Stranac: G o v o r i m o naime ο čovjeku imenujući neko m n o g o . Stranac: Da bi n a m dakle govor bio upravljen svima koji su ikada bilo što ο jestvu raspravljali. zaista? Stranac: A što? Da li će koje od njih biti. strance. Stranac: No tim slaganjem smjesta sve biva p o r e m e ć e n o . te iz tih i sastavljaju. Jer svi takvi pripa­ jaju bitak. smatram. Teetet: Valjda. opet g o v o r i m o kao ο m n o g o m i po­ m o ć u m n o g i h imena. pridajući mu boje. neka bude r e č e n o i o v i m a i ostalima. ponekad i starije ljude. m a n e i vrline. Stranac: Da li smo sad u nekoj manjoj besputnosti o k o bića? Teetet: M e n i se zaista. a s dru­ ge ο čovjeku čovjeku. Ta srećeš Teetete.

nego. Stranac: Ali j a m a č n o je to baš najvećim n u ž n o s t i m a n e m o ­ guće. Teetet: D a k a k o . d o k je onaj tko to ne razaznaje n e m u zičar. i bezbroj­ n i m drugima. Stranac: No o n o dvoje otkrilo se kao n e m o g u ć e . Stranac: A ako j e d n a h o ć e to činiti a druga ne. a koji se uzajamno ne podnose? I j o š i to da li kroz sve jesu neki koji ih povezuju. Stranac: Z n a li dakle svatko koja m o g u s kojima biti u za­ jednici. ako bi j e d n o d r u g o m e pridolazili. pa m n o g e druge od jed­ ne izvana j e d n e s drugima obuhvaćene. te stoga i ne trebaju drugih osporavatelja. zadešava ih g o t o v o što i slova. Stranac: K a k o ? Teetet: Da bi i kretanje samo posve stalo i stajanje se opet s a m o pokrenulo. Teetet: Ispravno. te vazda putuju unaoko­ lo ga noseći d o k se iznutra oglašuje. zar nije n u ž n o da s n e k o m znanošću kroz rasprave putuje onaj koji h o ć e ispravno po­ kazati koji su od rodova kojima suglasni. Teetet: T a k o je. p o p u t o n o g n e o b i č n o g Eurikleja. te p o n o v o u razdvajanjima. tako da je bez n e k o g od njih n e m o g u ć e da se i od ostalih j e d n o s drugim složi. I od njih se n a i m e j e d n a nikako j e d n a s drugi­ ma ne slažu. u svakom smjeru protegnutu kroz m n o g e . n e o p a ž e n o prispjeli u znanost onih slobodnih i. reći ćemo. i o n i m „ o d drugih". Teetet: K a k o da ne? Stranac: A što? Budući da s m o se složili da na isti način i rodovi jedni spram drugih imaju miješanje. Stranac: Najsmješnijemu od svega bi se m e đ u t i m primakao g o v o r o n i h koji ne bi dopuštali da išta po zajednici sa stanjem d r u g o g b u d e o z n a č e n o drugim. Teetete? Ili smo. ili treba umijeća onaj tko bi to htio dovoljno d o b r o raditi? Teetet: Umijeća. i to valjda najveće. Teetet: K a k o da ne. izuzetno spram drugih. Stranac: Jer n e k o j e d n o od toga je baš n u ž n o : ili se sve h o ć e zajedno miješati. pa opet j e d n u u j e d n o m sabranu kroz cjelinu mnogih. kako to da kretanje stane tako i to da se stajanje kreće? Teetet: K a k o da ne? Stranac: O n d a preostaje samo o n o treće. ili ništa. tražeći sofista prije njega pronašli filozofa? Teetet: K a k o kažeš? Stranac: N e ć e m o li reći da dijalektičkoj znanosti pripada ras. Teetet: T o č n o govoriš. d o k se druga slažu. a i p o r e d b a ti je istinita. Teetet: Da. čini se. Teetet: K a k o ? Stranac: P r i n u đ e n i su se ipak pri svemu služiti o n i m „ b i t i " i o n i m „ o d v o j e n o " . ili nešto da a nešto ne. tavljati p r e m a r o d o v i m a i ne smatrati istu ideju drugom. kojih se nemaju snage riješiti i ne spajati ih u govo­ rima. a u kojoj ne. taj je muzičar. Stranac: No kako ć e m o je sad nazvati. ako n e m a baš nikakvog miješanja. Stranac: Kojeg? Teetet: Gramatičkog. Stranac: I k o d ostalih umijeća i neumijeća naći ć e m o druga takva. Stranac: Samoglasnici se pak. a i m n o g e odvojeno posve razlučene. Stranac: A što? Nije li tako i s visokim i niskim glasovima? Onaj tko ima umijeće da raspoznaje one koji se zajedno miješaju i o n e koji ne. pri svemu t o m e ne bi govorili ništa. u kući imaju neprijatelja i protivnika. tako mi Zeusa. niti o n u koja je druga istom? Teetet: Da. A to je znati p r e m a rodu razlučivati u kojoj mjeri svako pojedino m o ž e biti u zajednici. j e s u li u svemu neki drugi uzrocima razdvajanja? Teetet: Ta kako ne treba znanosti. tako da se m o g u zajedno miješati. i o n i m „ p o sebi". koje su pojedinačno j e d n e od drugih odvojene. p o p u t sveze protežu kroz sve. 192 193 . kako se ka­ že. Stranac: No što ako d o p u s t i m o da sve ima m o ć uzajamnog zajedništvovanja? Teetet: To sam v e ć i ja sposoban odbiti. Teetet: Da. Teetet: Da. Stranac: Zar neće onaj koji m o ž e to činiti dostatno raspozna­ vati j e d n u ideju. Teetet: I j o š kako. Stranac: Svatko dakle tko h o ć e ispravno odgovoriti postavit će o n o preostalo od troje.stavljaju li da to biva naizmjenice ili pak uvijek.

Stranac: Filozofa pak. prinu­ dilo bi svako od toga dvojega da se preinači u o n o s u p r o t n o od svoje naravi. tako da.Teetet: Svakako. Teetet: T o č n o . . boravljenjem s nji­ me sljubljenog. Kad bi naime tim obojima pridošlo bilo koje od o n o g a dvojega. Teetet: N e . Ili? Teetet: Čini se. ideji bića vazda prionulog mišljenjem. te neki s malo a neki s m n o g o njih. nego izabirući neke od onih koje se nazivaju najvećima. . zaista. do o n o m e koji čisto i pravedno filozofira. d o k neke pak ništa ne priječi kroz sve sa svima biti u zajednici. Teetet: Tako. b u d e m o li ga tražili. Teetet: Skoro. Teetet: Kako? Stranac: Što god bismo zajedničko prirekli kretanju i stajanju. . a sebi s a m o m isto. Teetet: Ta kako bi tko pridao drugome? Stranac: Filozofa ć e m o dakle na takvom n e k o m mjestu pro­ naći. i sada i kasnije. Stranac: A ipak ne k a ž e m o da kretanje jest o n o isto ili drugo. Teetet: Što da ne? Stranac: Dakle je svaki od njih drugo od ostala dva. Ta o b a n e k a k o jesu. No ο sofistu je svakako očito da ga se ne smije ispu­ stiti prije no što ga dovoljno p r o m o t r i m o . a neki ne. Stranac: Nego trebamo li misliti biće i o n o isto kao n e k o jedno? Teetet: Možda. ako i ne b u d e m o mogli biće i nebiće dokučiti s p o t p u n o m j a s n o ć o m . Stranac: Ali kretanje i stajanje j a m a č n o nisu niti drugo niti o n o isto. a da n a m to ostaje prikriveno? Teetet: M o ž d a . Teetet: T r e b a dakle. Stranac: N e m o g u ć e je dakle da su o n o isto i biće j e d n o . Teetet: Ali to je svakako n e m o g u ć e . te treba razmatrati kao da ih je pet a ne tri. Stranac: Što smo to pak sad tako nazvali o n i m istim i dru­ gim? Jesu li to neka dva roda. 194 195 . No d o k je i njega do­ duše teško jasno vidjeti. kako vjerujem. Teetet: Kako? Stranac: O n o g a pobjeglog u tminu nebića. Stranac: No zacijelo nećeš tu dijalektičku znanost pridati dru­ g o m e . niti pak stajanje. teško je razaznati z b o g tamnoće mjesta. Stranac: Ali za o v o dvoje tvrdimo da se ne daju j e d n o s d u g i m miješati. Teetet: Kako da ne? Stranac: Tada su to već tri. Teetet: Kud i kamo. kao bića. govoreći za kretanje i stajanje da oba jesu. bude­ mo li voljni. ako nam se uopće pruži pri­ lika da nekako. a stajanje će se pak pokrenuti. no uvijek s njima po nužnosti smiješana. Stranac: No oba imaju udjela u o n o m istom i d r u g o m . prvo kakva je svaka pojedina. ipak b a r e m ne b u d e m o oskudni raspravom ο njima. druga od ona tri. Stranac: Budući da smo se dakle složili da neki od rodova h o ć e jedni s drugima biti u zajednici. budući da u t o m s u p r o t n o m ima udjela. Teetet: A zašto? Stranac: Kretanje će stati. Teetet: Lijepo si rekao. Stranac: Ο njemu ć e m o dakle u b r z o razmotriti jasnije. Stranac: Od rodova koje smo upravo prošli najveći su zacijelo samo biće. ta o b a tako. sa sofistom je teškoća druge vrste nego s njime. zaista. z b o g blještavila područja opet nije nikako lako ugledati. proglasiti istima. opet ć e m o . nekaž­ njeno u m a k n e m o . p o t o m kakvu imaju m o ć m e đ u s o b n o g zajedništva. . Stranac: Biće se pak dade miješati s obima.. Teetet: I s tim ne manje nego s o n i m prije po svojoj prilici tako stoji. te stajanje i kretanje. koliko to do­ pušta vrsta sadašnjeg razmatranja. Teetet: Nikako. govoreći da nebiće jest bivstveno nebiće. dajmo nakon toga napredujmo raspravom na ovaj način: ne razmatrajući ο svim idejama. to ne m o ž e biti niti j e d n o od njih. Stranac: Ali ako biće i o n o isto ne označavaju ništa različito. ili t i m istim i drugim izričemo nešto od onih. Teetet: Da. Jer oči duše mnoštva ne m o g u istrajati gledajući spram božanskog.

kao što i m a biće. a druga uvijek u o d n o s u na druga? Teetet: Zašto ne? Stranac: A o n o drugo je uvijek u o d n o s u na drugo. Stranac: Besmisleno je dakle označavati ga postojanim. Teetet: Skoro.. Madvigovu korekciju αύτη . ορθότατα γε što bi značilo otprilike: „. A sad n a m je baš po nužnosti proizašlo da. πάντ' αύτοΰ. već. Stranac: A kad bi se nekako združilo samo kretanje sa sta­ janjem. άτοπον άρα στάσιμον αυτήν προσαγορεύειν.. Teetet: K a k o da ne? Stranac: R e c i m o dakle iznova. ού γάρ ούν. ako v e ć dopuštamo da se jedni od ro­ dova h o ć e m e đ u s o b n o miješati.Stranac: Stavljamo li onda o n o isto kao četvrto k trima ide­ jama? Teetet: Svakako. budući da Teetetov odgovor nije lako dovesti u sklad s onim što je prethodno rečeno. što se čini vrlo vjerojatnim. ΘΕ. παν ταύτοΰ namjesto rukopisnog αύτη . ma koje drugo bilo. Teetet: Da. Teetet: K a k o ? Stranac: P r v o dakle da je kretanje u potpunosti drugo od sta­ janja. s čime je u skladu i njegov prijevod: . jer je time izvrsno izražen očito intendirani smisao. doista. Stranac: Nije dakle stajanje? Teetet: N i k a k o . o n i m a koje s m o probrali. Da li je kretanje drugo od dru­ gog. Stranac: T r e b a dakle reći da je narav drugog peta m e đ u ide­ jama. Stranac: T r e b a se dakle složiti i ne treba se zlovoljiti t i m e što je kretanje isto i neisto. postojanim. Kad naime za nj k a ž e m o da je o n o isto i neisto. Stranac: Nije dakle o n o isto? Teetet: Nije. uzimajući opet j e d n o po jedno.. Stranac: Ne bi bilo tako kad se biće i o n o drugo ne bi razli­ kovali više od svega. tad pak g o v o r i m o z b o g zajednice s drugim. ako Cornfordov je prijedlog popune teksta još složeniji: < νϋν δέ ουδαμώς μεταλαμβάνει. ΞΕ. Teetet: Zaista t o č n o . kad da je o n o isto. ΞΕ. Stranac: A što? Da li da k a ž e m o da je o n o drugo peto? Ili to i b i ć e treba misliti kao neka dva i m e n a za j e d a n rod? Teetet: M o ž d a . No. THE AT. nikako. tad g o v o r i m o tako u odnosu na njega samog. VVhereas it does participate both in Sameness and in Difference. Stranac: I zaista.. Jer svako pojedino j e d n o da je drugo od ostalih ne po svojoj naravi. z b o g koje odvojeno od o n o g istog biva ne to nego drugo. nismo govorili na isti način. ταύτοΰ δέ γ* άμα και θατέρου μετέχουσαν ορθώς έχει και ταύτόν αυτήν και ού ταύτόν προσαγορεύειν >. > ΘΕ. pokazujući da je tako po naravi. Sam je pokušao ispuniti je sljedećim hipotetičkim tekstom: . ού γάρ ούν. > Teetet: Po­ sve ispravno. Stranac: Ali ipak o n o bijaše s a m o m sebi isto. Teetet: Svakako. upravo to jest bit dru­ gogTeetet: G o v o r i š kako stoji. < νϋν δέ ού μεταλαμβάνει. a kad d a j e neisto.. s Cornfordom. kao što bijaše drugo od istog i od stajanja? Prihvaćamo. 4 Teetet: I te kako. Stranac: O v a k o pak kazujmo ο tih pet. do dokaza za to dospjeli smo prije nego do ovih sada. Stranac: Ali držim da dopuštaš j e d n a od bića nazivati samima po sebi. N e g o kad bi drugo imalo udjela u objema idejama. z b o g toga što ima udjela u o n o m istom. Stranac: I reći ć e m o da je o n a protegnuta kroz sve njih. STR.. tako da se opet ispravno zove neistim. bilo bi nekad i m e đ u o n i m drugima n e k o drugo koje nije u o d n o s u na drugo. so that it is correct to speak of it as both the same and not the Same. kretanje je opet drugo od o n o g istog. Na ovome je veoma važnom mjestu Heindorf konstatirao lakunu u tekstu.προσαγορεύειν. ΘΕ. Ili? Teetet: T a k o . Teetet: Ne. tad ne bi bilo ništa n e o b i č n o označiti ga postojanim? Teetet: Posve ispravno. <No ono se ipak ne združuje. it does not.>" 196 197 . a drugi ne. Stranac: No jest.. z b o g toga što i m a udjela u biću? Teetet: Jest.<But it does not in fact participate in Rest at ali.. Ili kako k a ž e m o ? Teetet: T a k o . z b o g toga što baš sve ima u o n o m e istom udjela. Stranac: Nadalje. v e ć po t o m e što i m a udjela u ideji drugog.

praveći ih drugima od bića. Stranac: Nekako je dakle nedrugo i drugo. premda smo se složili da ih je pet ο kojima i u koje smo prethodno stavili razmatranje? Teetet: A kako? Ta nemoguće je dopuštati manji broj od ono­ ga koji se maločas pokazao. Stranac: No ne treba li kazati daje i samo biće drugo od ostalih? Teetet: N u ž n o . budući da ima udjela u biću? Teetet: Baš posve jasno. ne kazujemo nešto suprotno do bića. Stranac: Po nužnosti je dakle da nebiće jest. i kod kretanja i kod svih rodova. Hermann. znači suprotno. Teetet: Koje? Stranac: Proizlazi li tako da je o n o nelijepo išta drugo do n e k o od bića izdvojeno iz nekog j e d n o g roda. stavljeno pred riječ koja slijedi. Teetet: Posve pravedno si kazao. prema o n o m stavu od maloprije? Teetet: Istina. smisao bi bio otprilike ovaj: „Dakle proizlazi . ili radije stvar na koju se o d n o s e imena oglašena na­ k o n odricanja. ispravno kažemo da jesu i z o v e m o ih bićima. Stranac: Dakle proizlazi. kako se čini.Teetet: N u ž n o . Teetet: K a k o ? Stranac: Kao kad r e k n e m o nešto neveliko. Stranac: Zar to isto ne zadešava i dijelove naravi drugog. ako već narav rodova sadrži zajednicu jednih s drugima. nego tek drugo. Stranac: No pogledajmo i ovo." 198 199 . izdvo­ j e n p r e m a o n o m e spoznavanom. Teetet: G o t o v o da je tako. Jer kod svih narav drugog.. već samo toliko da o n o „ n e " . Campbell i Burnet. Stranac: Sto dakle nakon toga? Zar ć e m o za nj doduše reći da je drugo od ona tri. a s druge pak ona ostala beskonačna brojem nije. U slučaju njihova zadr­ žavanja. O n o što svaki put oglašavamo nelijepim. No kako ć e m o reći? Stranac: Postoji li neki dio drugog suprotstavljen o n o m lijepom? Teetet: Postoji. Budući da naime nije ona. premda je sadržano u većini rukopisa. koliko ima onih ostalih. A ako tko to ne dopušta. Stranac: H o ć e m o li kazati da je to bezimeno. Teetet: Čini se." Naš je prijevod blizak Campbellovu: . ili da ima neki naziv? Teetet: Da ima.It results then that the notion of'non-beautiful' is an opposition of being to being. no da je od četvrtog nećemo. daje suprotstavljenost onome nelijepom nešto između bića i bića. p r e m d a je jedna? Teetet: M o ž d a . te ih baš sve na isti način tako ispravno z o v e m o nebićima. objavljuje nešto od onih ostalih. kako se čini. čini li ti se da tada o n o maleno više riječju očitujemo no o n o jednako? Teetet: A kako bi? Stranac: N e ć e m o dakle dopustiti da odricanje. dobiva ime koje je n e k o vlastito za taj dio. o n o s j e d n e strane jest j e d n o . Teetet: K a k o ? Stranac: Ta i o n a je nekako jedna.. Stranac: No niti oko toga se zaista ne treba zlovoljiti. Stranac: Nije li onda jasno da kretanje jest bivstveno nebiće i biće. neka nas razuvjeri u naše prethodne stavove. opravdano ispuštaju Stallbaum. čini li se i tebi da ć e m o i ovo? Teetet: Koje? Stranac: Narav drugog izgleda mi raskomadana. to nije drugo od ničeg drugog do od naravi lijepog. budući da imaju udjela u biću. Stranac: Bez straha ć e m o dakle boreći se reći da kretanje jest drugo od bića? Teetet: Bez i najmanjeg straha.. čini svako pojedino nebićem. te opet n e k o m od bića supr otstavlj eno? Teetet: Tako. Isto vrijedi i za τι nakon είναι. Stranac: I biće nam dakle upravo za toliko nije. kako ima dio rukopisa. Stoga i ima m n o g o vještina i znanosti i m n o g o s t r u k o se zovu. Teetet: Koje? Stranac: Kad kazujemo nebiće tad. F. no pojedini njen dio. Stranac: Daj kaži mi sad ovo. Teetet: U svakom pogledu. pa će nas tako razuvjeriti i u ovo nakon njih. a opet. doista.C. kad se kazuje. Teetet: Svakako. kao što je i znanost. da je o n o nelijepo neka suprotstavi] enost bića biću? 6 ή ispred άντίθεσις. Stranac: A ako smo to razumjeli.

Teetet: I baš mi se u svakom pogledu čini.which is the emphatic word". ako se to smije reći. tražeći j o š dalje od toga. Stranac: Mi pak ne samo da smo pokazali za nebića da jesu. suprotnost dijela naravi drugog i o n e bića. budući da se smisao lako dopunjuje prenošenjem prethodnog ήν. n e g o samo toliko da je drugo od njega. Stranac: Zaostaje li onda. j e s t v o m išta više n e g o sve ostalo? I treba li v e ć odvažno kazati da nebiće postojano jest imajući svoju narav. ne upravo o n o u čemu ima udjela. zatim da se biće i drugo protežu kroz sve i j e d n o kroz drugo. 200 201 . te k o n a č n o da o n o drugo. imajući udjela u biću. niti sva ostala zajedno osim njega. Stranac: Ne treba li i o n o nepravedno staviti kao p r a v e d n o m j e d n a k o . tako i nebiće na isti način i bijaše i jest nebiće. Stranac: Pokazasmo mu više no što je on zabranio istraživati. po nužnosti je najjasnije da je nebiće. kad se v e ć narav d r u g o g pokaza bićima pripadnom. Stranac: T r e b a o n d a kazati da j e d n a k o jesu o n o neveliko i samo veliko? Teetet: Jednako. po t o m e što j e d n o ništa više nije od drugog? Teetet: Sto da ne? Stranac: I sve ć e m o ostalo dakle na isti način kazivati. Teetet: Sasvim j a s n o . osporivši n a m da valjano govorimo. budući pak da je drugo od bića. Campbell pak smatra dopunu mož­ da ispravnom. i o n o neveliko [neveliko] 7 i o n o nelijepo [neli­ j e p o ] 7 . dok ona ostala. n u ž n o je o n d a i njene dijelove ništa manje staviti kao bića. A biće opet. kako ti reče. treba da i on govori kao što mi govorimo: da se rodovi jedni s drugima miješaju. za kojim s m o z b o g sofista tragali. da li n a m o n o lijepo više pripada bićima. Stranac: Znaš li o n d a da smo prestupili dalje od P a r m e n i d o v e zabrane? Teetet: K a k o t o ? Uvjetno prihvaćamo Boeckhovu dopunu <μή μέγα> i <μή καλόν >. bit će drugo od ostalih rodova. Teetet: Kako? Stranac: On naime negdje kaže: 8 „ N e ć e š doista nikad to iznuditi . kad su j e d n o d r u g o m suprotstavljeni. kako se čini. po t o m imanju udjela jest. tako da biće n e o s p o r n o opet bezbroj puta nije ona bezbrojna. da s m o najistinitije rekli. ili. ali ne i nužnom. u o d n o s u na to? Teetet: Nijednu. a o n o nelijepo manje? Teetet: Nikako. nije niti svako pojedino od njih. združeno s drugim. j e d n a ideja ubrojena m e đ u m n o g a bića? Ili i m a m o j o š neku nevjericu. . a. Campbellov prijedlog τούτο φανή' teško se može prihvatiti. bilo da ima razloga ili je baš sasvim bezrazložno. Jer mi smo se od nečega njemu suprotnog odavno oprostili. mnoštvo puta jesu. nego smo očitovali i ideju koja se slučuje biti nebićem. Teetet: K a k o da ne. budući od njih svih drugo. kako poje­ dinačno tako i sva zajedno. Teetet: Istina. Stranac: K a k o da je o n d a n a z o v e m o ? Teetet: Očito da je to samo o n o nebiće. a m n o š t v o puta pak nisu. Stranac: A što? P r e m a t o m zboru. n e g o drugo. strance. nije ništa manje jestvo od. Prihvaćamo s Burnetom Simplikijevo čitanje τούτο δαμή umjesto ru­ kopisnog τούτ' ούδαμή. d o k o n o za koje s m o sad kazali d a j e nebiće neka nas netko ili razuvjeri. te da kao što o n o veliko bijaše veliko i o n o lijepo bijaše lijepo. pa bilo da jest ili nije. odvažili s m o se za svaki njen dio suprotstav­ ljen biću kazati da to samo jest jestveno nebiće. ne označavajući nje­ g o v u suprotnost. v e ć od tog puta istraživanja odvrati misao.Teetet: Sasvim ispravno. dok god to ne m o ž e . Teete­ te. Ta ako ona jest. samog bića. usprkos protivljenju Cornfordovu. Dokazujući naime da jest narav drugog i d a j e raskomadana na sva bića j e d n a u o d n o s u na druga.. Stranac: Neka nam dakle ne kaže netko kako se usuđujemo reći da nebiće jest očitujući ga kao suprotnost biću. Stranac: Dakle." Teetet: Ta govori zaista tako. da jest nebiće.

za što bi govorila vlastita nje­ gova napomena ο „drugovanju s njima"? Ih ovdje ipak treba prepoznati Platonovu filozofijsku kritiku vlastitih ranijih nazora. §4. što se nama čini najvjerojatnije? S7 Teško je dokučiti i pravi smisao naglašeno tehnički i metodički sprovođenih „razdioba" (dijareza).i to je presudno . u razlici spram ra­ nijih djela. Stenzel (Studien zur Entuiicklung der platonischen Dialektik von Sokfates zu Aristoteles. dušu i um. kao elejskog nasljeđa koje Platon sam putem kritike transcendentnih ideja u Parmenidu stavlja u pitanje. Povijesno-filozofijski ostaje to onda isho­ dištem za sve kasnije odredbe onog ništa i onog negativnog u smislu nedostatka.Neki problemi interpretacije Tradicionalni naslov ovoga dijaloga. nigdje drugdje toliko prisutnih koliko u ovome djelu i u Državniku.sofistike i sofista. Prije svega ono ο tome tko su ustvari „prijatelji ideja" koje Platon u dijalogu blago ali zato ne manje odlučno kritizira. Ipak. potekao još od aleksandrinskih gramatićara. sve više i više središnji filozofijski termin kasno- ga Platona (v. logički". §5. ishodište Platonovih „rodova". 1917). izrazitom minucioznošću izričaja. dakle biće. živog. oponašanja i na koncu same personifikacije života koji u svemu tome i iz svega toga crpi mogućnost svog bitka: . Sama riječ ιδέα sve se više povlači iz središnjih formulacija.sada u smislu moći i možnosti (δύναμις).gotovo da se može tako reći. omogućeni su i usmjereni onim što je izboreno ovim Platonovim dijalogom. razli­ čitoga. „prediciranja".ο nebiću. jednako kao i. Groningen. sadrži i obuhvaća u sebi. Već je Plotin. odnosno razlika sama. Fedru. dušom i umom prožetog.a upravo je to za Platona jedno od presudnih određenja filozofije . dakle onom najopćenitijom odredbom koja je .mo­ guća je samo tada kad se uvidi da su laž. Zajedno s pretumačenjem onog ništa ide po nužnosti i bitno novo razumijevanje samog bića. dok će είδος sve više poprimati pretežno dijalektičko-logičko značenje. Borba protiv svemoćne sofističke obmane .kao takva zadobivena isključivo u obzoru pridavanja. Nekoliko je bitnih pitanja u današnjim interpretacijama još uvijek do kraja sporno i otvoreno. glasi „Sofist . ne smije se previdjeti da Platon ipak ustra­ java na tome da je to novo shvaćanje. obliku rasprave. te tek time i život.) §6. za­ jedno s ranijim Teetetom. s naglaskom na „metodi". prije svega obiljem novih riječi ili upotrebom postojećih u novom svojstvenom značenju. „Potpuno biće" ovdje je u Sofistu određeno kao ono što bivanje i kretanje. na temelju internih izričitih me­ đusobnih upućivanja. Izvjesno je. stajanje. ali i ovdje u Sofistu teško je previdjeti. čudeći se uz to silno da im nije pribrojena jednota (Επη. obmana i privid jedna u sebi pozitivna moć. 1955. Na njihovo mjesto . da spis sačinjava srazmjerno kasnu tetralogiju. Stilski i jezično upućuje već na svojstva sasvim poznih djela. 9). Ukazujemo na neka od važnijih pitanja tumačenja: 91. Njihovu bitnu različitost od postupka di­ jalektike. Platonovu svijest ο toj novosti posvjedočuje emfaza kojom bez ikakve potrebe daljnjeg obrazloženja uvodi odredbu bića kao pokrenutog. „transcendentnosti" i odijeljenosti od cjeline bivajućega. kako ga je Platon bio mjerodavno odredio naprimjer u Politeii. te naglaše­ nom sinonimikom. 2. nemoguće je ignorirati i bjelodanu ozbiljnost kojom sam Platon na njima ustrajava. D. kretanje. uspo­ redo s tim. manjka. Opisano produbljenje temeljne koncepcije praćeno je i neskrivenim terminologijskim mijenama. s mnoštvom složenica i izvedenica. pojednostavljujući donekle . Radi li se tu tek ο anonimnim tadašnjim sljedbenicima Pitagore i elejaca? Ili pak ο samim Platonovim učenicima. Koliko god da jest istina daje bitna tema dijaloga novo shvaćanje naravi onog ništa ili nebića. Metodički i sadržajno bliži se već. i u tome smislu odlučna kritika Parmenida. izraz φύσις. §2. VII. Bivstveno nebiće ontologijski je uvjet mogućnosti toga. odnosno protumačenja onog ništa u smislu nihil privativum i die bestimmte Negation. istota i drugost-razlika.stupa sad izraz γένος. Kao nebiće koje jest u dijalogu se pokazala narav drugoga. Ono sad biva lišeno svakog preostatka svo­ jevrsne onostranosti. jednako kao i na­ glašeno inzistiranje na konačno iznađenom istinskom određenju one ra­ nije vazda zagonetne uzajamne „zajednice" i „sudjelovanja" osjetilnih i mislivih bića . Breslau. koji su međutim njegov nauk tek površno i nedostatno razumjeli. §3. Time je filozofijski izboreno jedno bitno novo posvemašnje dinamiziranje cjeline svega. kre­ nuo tim putem razumijevanja. kao i kasnija temeljna metafi­ zička određenja. međutim. koju nikako ne valja razumijevati u kasnijem Aristotelovu smislu puke mogućnosti. 202 203 . nužno upravo u svrhu zadobivanja dostatne orijentacije ο mogućnosti i pravoj naravi privida. On naprimjer u svakoj prilici izrijekom niječe svaku mogućnost toga da bi „biće" ili „jedno" bili kategorijom. I doista se u njemu sadrže poglavito razmatranja u kojima je povijesno zasnovana kako ontologija tako i logika s gramatikom. §8 Ono što Platon u ovome spisu zove „najvećim-najvažnijim rodo­ vima". No Aristotelove su „kategorije" nešto u svakom pogledu različito. Holvverda: Commentatio de vocis quae est ΦΥΣ1Σ vi atque usu praesertim in graecitate Aristotele anteriore. mada im se danas možda više ne može pridavati onakva važnost kao što je to svojedobno htio J. Taj obzor nije. Jednako se tako teško oteti dojmu svojevrsne autoironičnosti pri njihovoj pretjeranoj i cjepi­ dlačkoj provedbi. lišenosti. neposredno slijedećim Državnikom te nenapi­ sanim Filozofom. često je u tradiciji bilo uspoređivano s Aristotelovim kategorijama. Već Aristotelovo shvaćanje „materije" u smislu iskonske nedostatnosti (στέρησις). slike.

Štoviše, Platon sam nije nijednom upotrebio riječ „kategorija". Za njega, kao i za sve Grke prije Aristotela, znači κατηγορία ponajprije „optužbu", i tek donekle glagol κατηγορεΐν uz ino i „označiti kao...". Platonov izraz „ r o d " (γένος) ovdje u Sofistu nema ništa od kasnije­ ga, postaristotelovskog bitno logičkog značenja, u razlici spram „vrste". Kako smo već rekli, on je ovdje bliži onome što Platon inače naziva είδος, u smislu „ideje". Uz to, Platon izrijekom upozorava da pet „najvećih" rodova ne smije biti shvaćeno tako kao da ne bi bilo i drugih. U tom smislu valja njegov izraz μέγιστα shvatiti manje naglašeno no što to čine u pravilu svi prevodioci, s izuzetkom Cornforda (Apelt: ,,die vvichtigsten Gattungsbegriffe", Campbell: ,,the most important kinds", Dies: „les plus grandes des genres"). Važniji konzultirani komentari: The Sophistes and Politicus of Plato. With a Revised Text and English Notes by Lewis Campbell. Oxford, M. DCCC. LXVII. (Reprint Edition New Hampshire, 1988.) Plato's Theory of Knowledge. The Theaetetus and Sophist of Plato translated with a Running Commentarv by Francis Macdonald Cornford. London, 1979 ^ΙΘΒδ).

Iz djela Timej (27d5 - 31b3; 47e3 - 5 2 d l ) . Izvornik: Platonis opera. R e c o g n o v i t brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. T o m v s IV. Oxonii 1972 ( 1 1 9 0 2 ) . Prijevod, bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić

T i m e j : T r e b a dakle, p r e m a m o m e mnijenju, najprije razlučiti o v o : što je o n o uvijek jestvujuće, a ne imajuće nastanka, i što o n o nastajuće uvijek, a nikad jestvujuće? Prvo je dokučivo mišljenjem p u t e m pojma, jestvujući uvijek na isti način, a drugo opet mni­ jenjem p u t e m b e s p o j m o v n o g osjetila mnijenljivo, nastajući i pro­ padajući, a nikad bivstveno ne jestvujući. A sve o n o nastajuće po nužnosti od n e k o g uzroka nastaje 1 ; jer s v e m u je n e m o g u ć e imati bez uzroka nastanak. Kada dakle proizvođač izradi oblik i m o ć 2 nečega, gledajući prema o n o m e što se uvijek isto d r ž i 3 i tim se u z o r o m za to služeći, po nužnosti će tako sve lijepim dogotoviti. Kad pak gledajući u o n o nastalo i slu­ žeći se nastalim u z o r o m , ne lijepo. Sve p a k o v o n e b o - ili svijet, 4 ili i drugo ako bi netko imenuju­ ći najviše volio, tako ć e m o ga i mi nazivati, - ο njemu dakle prvo treba istražiti upravo o n o što je uglavljeno da ο s v e m u treba u p o č e t k u istražiti, naime da li bijaše uvijek, ne imajući nijednog početka nastanka, ili je nastalo, od nekog početka započinjući.
1

2

Usp. i Phil. 26e. Tavlor, možda pomalo pretjerujući, naglašava kako su riječi ίδέαν και δύναμιν ovdje posve netehnički upotrebljene, kao „form and quality" ili „form and faculty", i to ,,in the wide Elisabethan sense of the second word". Već su se stari komentatori razilazili u prosudbi toga s čime valja vezati ono αεί. Atticus ga je povezivao s βλέπων, a Porfirije, kojeg slijedi i Proklo, s κατά ταύτα έχον. Vjerojatniji je ovaj drugi stav. , , . ... ουρανός je stanje ime za cjelinu „svijeta", dakle izvorno ne znači tek „nebo", κόσμος se u istome smislu javlja po prvi put u Heraklita.

3

4

204

205

Nastalo je; jer vidljivo je i dodirljivo i tijelo imajuće, a sve takovo je osjetilno. Sve o n o osjetilno pak, mnijenjem s osjetilom dohvatljivo, pokaza se bivajućim i nastalim. A za o n o nastalo opet tvrdimo kako je n u ž n o da od nekog uzroka nastane. M e đ u t i m , tvorca i oca ovoga tu svega iznaći te­ žak je posao, a i nađe li ga se, nemoguće svima kazati. N o , to treba dakle iznova ο t o m svemu: prema kojemu od dva uzora ga je graditelj izradio, da li prema o n o m e koji se na isti način i jedna­ ko drži ili prema o n o m e nastalom. No ako je ovaj tu svijet lijep, a i proizvođač dobar, tad je očito da je gledao prema o n o m e vječnom. A k o je pak o n o što nije ni­ k o m e niti s l o b o d n o reći, tad prema nastalome. Svima je dakako j a s n o da prema vječnome; svijet je naime najljepši od svega nastalog, proizvođač pak najbolji od svih uzroka. T a k o je dakle, nastao, napravljen prema o n o m e p o j m o m i razumnošću d o k u č i v o m i na isti način se držećem. A ako je t o m e tako, opet je sva nužnost d a j e taj tu svijet slika nečega. K o d svega je pak najvažnije 5 započeti p o č e t k o m koji je po naravi. Ovako dakle treba razlučivati ο slici i njenom uzoru, da bi govori bili i srodni o n o m e svemu čega jesu izlagači: o n o g a stal­ n o g i postojanog i putem u m a dohvatljivog stalni i nepromjenljivi - koliko god su u stanju, 6 i koliko govorima pripada da b u d u ne­ osporivi i nepobjedivi 7 , ne smiju oni za tim zaostajati -, a onoga Moguće su dvije konstrukcije ove rečenice i obje su, prema Tavloru, imale u starini svoje zagovornike. Prva je da se μέγιστον δή παντός shvati kao cjelina, u smislu: ono glavno u svemu jest započeti po­ četkom prema naravi. Druga je da se μέγιστον δή shvati kao „naj­ važnije je od svega", a παντός kao zavisno od άρξασθαι, u smislu: „osobito je važno započeti svaku stvar u početku koji je po naravi". Ciceron je očito slijedio drugu konstrukciju, jer prevodi: „difficilimum autem est in omni inquisitione rationis exordium". Slijedi ga i Proklo. Nama se prvo rješenje čini vjerojatnijim. Teško se ovdje složiti s Archer-Hindom da su „očito neki poremećaji našli put u ovu rečenicu". Njemu se čini najjednostavnijim naprosto izbaciti οίον, koje da je valjda proizašlo iz reduplikacije od όσον. Stallbaumovi zahvati još su mnogo složeniji te jedva i najmanje uvjerljivi. Prevodimo prema tekstu u Burneta. Većina je starijih rukopisa imala άκινήτοις namjesto άνικήτοις. No, Ciceronov prijevod ,,neque convinci potest", kao i Kalcidijevo ,,inexpugnabilis", uvjerljiva su potkrepa za drugo čitanje, prihvaćeno i od Burneta i Tavlora.

pak p r e m a t o m e odslikanoga, budući slikom, prilični, u srazmjeru s time: kako je jestvo spram nastajanja tako je istina spram vje­ rovanja. A k o dakle, Sokrate, ne b u d e m o mogli za m n o g o toga ο m n o ­ g o m e , ο b o g o v i m a i ο nastanku svega, sasvim u s v a k o m p o g l e d u iznijeti razloge koji se sami sa s o b o m slažu i najpodrobniji su, nemoj se čuditi. N e g o p r u ž i m o li pače ne manje prilične no n e t k o drugi, 8 treba se veseliti, prisjećajući se t o g a da i ja koji g o v o r i m i vi koji prosuđujete i m a m o ljudsku narav, tako da se o n i m a koji ο t o m e svemu iznose priličnu priču ništa poviše t o g a ne pristoji tražiti. Sokrat: Izvrsno, Timeju. T r e b a prihvatiti baš sasvim tako ka­ ko ti nalažeš. Tvoj uvodni napjev s m o dakle s udivljenjem d o č e ­ kali, no sad n a m u slijedu i pjesmu kraju privedi. T i m e j : R e c i m o dakle iz kojeg je u z r o k a sustavljač sustavio na­ stanak i ovo sve. D o b a r bijaše; a u nijednome d o b r o m nikada ni ο č e m u ne pribiva zavist. A budući toga lišen, ushtjedne da sve postane najvećma njemu nalik. A k o bi tko od razboritih m u ž e v a prihvatio taj najpoglavitiji početak nastanka i svijeta, posve bi is­ pravno prihvatio. Jer bog, htijući da sve b u d e po m o g u ć n o s t i do­ b r o , a ništa loše, preuzimajući tako dakle sve što bijaše vidljivo, ne mirujuće nego krećuće se u tumaranju i n e s r e đ e n o , uvede to u red iz nereda, držeći ga u potpunosti boljim od o n o g a . A o n o m e najboljemu niti bijaše niti jest s l o b o d n o išta drugo osim najljepšega činiti. Promišljajući dakle, otkrije da iz o n o g a po naravi vidljivoga nikad ništa b e z u m n o neće, cijelo od cijeloga, biti boljom stvari od o n o g a što sadrži u m , a um opet da je n e m o g u ć e da u n e č e m u nastane bez duše. Po t o m zaključku stavivši um u dušu, dušu pak u tijelo, sve skupa izgradi kako bi bilo najljepše po naravi te izradi najbolje djelo. T a k o dakle p r e m a p r i l i č n o m e raz­ logu treba govoriti da je ovaj tu svijet živo biće s d u š o m i u m o m u sebi, te da je uistinu po promisli b o g a nastao. Izvjesna nesigurnost vlada oko toga kako treba razumjeti ono μηδενός ήττον, c7. Da li je μηδενός srednji ili muški rod? Ciceron je ispustio upitne riječi, dok je Kalcidije očito shvaćao u smislu muškoga roda, jer prevodi „nihilo minus quam quivis alius". Archer-Hind i Martin biraju, slijedeći valjda Prokla, drugu alternativu. Nama se, s Taylorom, Kalcidijev izbor čini vjerojatnijim.

206

207

A k o p a k t o jest tako, t r e b a m o o p e t kazivati o n o što t o m e sli­ j e d i , n a i m e kojem od živih bića ga je na priliku sustavljač sustav i o . N i č e m u od o n i h ustrojenih u vidu dijelova ne smijemo dati p r e d n o s t - ta ništa s t o j e slično n e s a v r š e n o m e n e ć e nikada postati lijepim, - n e g o p o s t a v i m o da je od svega najsličniji o n o m e čega su ostala živa b i ć a dijelovi, p o j e d i n a č n o i p r e m a r o d o v i m a . O n o n a i m e u sebi obuhvaćajući sadrži sva mislena živa bića, kao što ovaj tu svijet sadrži nas i sva d r u g a vidljiva stvorenja. Bog, htijući da ga najsličnijim u č i n i o n o m e najljepšemu od svega mišljenog i po s v e m u savršenom, usustavi j e d n o vidljivo živo biće, koje u sebi u n u t r a sadrži sva o n a živa b i ć a što su mu po naravi srodna. Da li s m o o n d a ispravno svijet proglasili j e d n i m , ili bi bilo ispravnije govoriti ο m n o g i m a i b e s k o n a č n i m a ? J e d n i m ; ako će d o i s t a biti p r e m a u z o r u izrađen. Jer o n o što o b u h v a ć a sva misle­ n a živa b i ć a n e b i nikada m o g l o u z drugo biti drugim. P o n o v o bi, n a i m e , u o k o l o njih m o r a l o biti d r u g o živo biće, čega bi oni bili dijelovima, te b i s m o tada ispravnije rekli k a k o je o v o učinjeno s l i č n i m ne više tim dvama, v e ć t o m e obuhvaćajućem. Da bi dakle o v o t u b i l o p o jedinstvenosti slično savršenome ž i v o m biću, radi t o g a t v o r a c n e načini n i dva n i b e s k o n a č n o svjetova, n e g o j e j e d n o o v o tu j e d n o r o đ e n o n e b o postalo, jest, i j o š će biti.

H o ć e li dakle n e t k o odista kazivati kako tim n a č i n o m nasta­ de, m o r a t će primiješati i vid lutajućeg uzroka, kako mu je po naravi ustrojen kretati s e . 1 0 Ovako dakle t r e b a m o natrag ići, te, dohvativši njihov t o m e prikladan drugi početak, smjesta opet, kao što s m o ο s v e m u o n o m e tada, tako sada ο o v o m e iznova od po­ četka započeti. Osmotriti valja samu narav vatre, vode, zraka i zemlje prije nastanka neba, te njihova t o m e prethodeća stanja. Do sada naime nije j o š nitko pokazao njihov nastanak, već g o v o r i m o kao da zna­ mo što to zapravo je vatra i svako pojedino od tih, stavljajući da su to počela, sastojine svega, premda im ne pristoji da b u d u ma i od o n o g a tko je jedva malo razuman samo i uspoređena s liko­ v i m a slova. 1 1 Sada, dakle, neka se o n o naše ima na sljedeći način: P o č e l o svega, ili počela, ili kako god se ο t o m e činilo, ne treba sada kazi­ vati, ako ni z b o g čega drugog, onda stoga što je p r e m a sadašnje­ mu načinu razlaganja teško očitovati ono što se ο t o m e mni. Niti dakle vi nemojte smatrati kako ja trebam to kazivati, a niti sam opet ja sam uvjeren kako sam od sebe sposoban toliki sebi namet­ nuti posao na pravi način na sebe uzeti. No čvrsto se držeći o n e u početku kazane m o ć i vjerojatnih govora, pokušat ću, ne manje, v e ć i više vjerojatno no n e t k o drugi, od početka ο svakom pojediTeško razumljive riječi f) φέρειν πέφυκεν dosad su najrazličitije tu­ mačene. Tako npr. Stallbaum: ,,ea ratione, qua ipsius natura fert", Archer-Hind: ,,how it is its nature to set in motion". Taylor se pri­ klanja Stallbaumovu tumačenju, te sa svoje strane pri alternativi da li glagol φέρει ovdje znači „dopušta" ili pak „teži-stremi" drži prvo značenje vjerojatnijim. Tako i Martin: „comme la nature des choses le comporte". Cornford za značenje glagola u tom smislu upućuje na Epin. 983b, no dvoji može li se to značenje zadržati i ,,with no expressed object". Najpreciznije objašnjenje ove Platonove igre riječima dao je O. Apelt (Platons Dialoge Timaios und Kritias. Ubersetzt und erlautert. Zweite, durchgesehene Auflage. Leipzig, 1922, str. 168, bilj. 132): „Grčka riječ za element, στοιχεΐον, prema staroj predaji tek je u Platonovo doba i to upravo putem njega dospjela do svojega fizikalnog značenja. Pravo joj je značenje 'slovo', kao sastojina sloga ili riječi. Odatle se lako razrješava smisao ovoga mjesta. Takozvani elementi, hoće kazati Platon, nisu glede izvornosti čak niti slogovima (tim već iz slova slo­ ženim dijelovima riječi) jednaki, a pogotovo pak slovima, tim στοιχεία u pravome smislu."

[...]
T i m e j : Sve dosad k a z a n o , o s i m neznatnog, prikazivalo j e o n o o d u m a p r o i z v e d e n o . N o raspravi treba pridodati i sve o n o što nastaje iz n u ž n o s t i . 9 Jer nastanak o v o g a tu svijeta rodio se b o g m e p o m i j e š a n iz složaja nužnosti i u m a . A kad je um nadvladao nuž­ n o s t , t i m e što ju je uvjerio n e k a najveći dio svega vodi k o n o m najboljemu, time je i na taj način, n u ž n o š ć u p o b i j e đ e n o m od ra­ z u m n o g uvjeravanja, t a k o u p o č e t k u bilo o v o tu sve sustavljeno. Ime „Nužnosti" (Ανάγκη) izgleda kao da upućuje na orfičku i pitagorejsku predaju, kako je nalazimo naprimjer u drugome dijelu Parmenidova „spjeva" ili u desetoj knjizi Politeie. No, Proklo (in Remp. II 206, Kroll) inzistira na tome da je „Nužda" ovdje tek „pokretač tjelesnoga", a nikako, kao tamo, „gospodarica i vodilja bogova", kao što je jednako tako hoće oštro odijeliti i od ειμαρμένη iz mita u Držav­ niku (272e6). Za razliku od Tavlora, ta nam se razlaganja ne čine bezuvjetno prihvatljivima.

208

209

o p e t ne smije zvati nijednim od tih imena.. a trokut pak. Rastvarajući se pak i razilazeći. A isti je zbor i ο onoj naravi koja prihvaća sva tijela. svaki put nazivati ne tim. d o k se bilo koje nekakvo. Tavlor ispravno upućuje na stvarnu analogiju u Descartesovu primje­ ru analize voštane svijeće u drugoj Meditaciji. j e r iz svoje m o ć i nikad ne istupa i uvi­ j e k sve prima i nije nikad uzela nijedan oblik sličan n e k o m od o n i h što ulaze: p o d svim po naravi leži kao p o d l o g a o b l i k a 1 0 . otječe voda. Kad se tako nijedno od tih nikada ne privida tim samim. od kojih pak. str. već na taj način.. to isto opet postaje vjetrom i zrakom. preuzeti iz. Jer reći kakovo svako pojedino od tih treba zvati odista v o d o m radije no vatrom. Tada smo naime razlučili dva vida. Nju treba nazivati uvijek o n i m istim. n e g o takvim. sad pak treba očitovati treći rod. z a p o č n i m o iznova kazivati. J. te vatru dakle uvijek „ t a k v o m " .postaje. A k o netko. d o k zrak opet. a zapaljeni zrak vatrom..Ut cera quae transfigurata in multas diversasque formas non ipsa vertitur. oblikujući iz zlata svakovrsne likove. a niti ikada išta drugo. što daje bolji smisao. N e g o svako to pojedino ne smije se nazivati „ t i m " . v e ć se valja radovati ako u o p ć e nešto od toga htjedne i o n o „ t a k v o " sa sigurnošću primiti. u oblak i maglu. 191c8sqq. d7sq. O n a dva naime bijahu dostatna za ranije kazivano. jedan pretpostavljen kao vid uzora. a drugi kao odraz uzora. da nas sretno sprovede do nazora ο vjero­ jatnom. ne bi prestajao preoblikujući svaki pojedini u sve. kako se ne bi netko sebe samoga stidio otržito tvrdeći da bilo koje od njih jest to a ne drugo? N e m o g u ć e je. unatoč protivljenju Archer-Hinda. uvijek drugda drugim postaje. No valja se potruditi iznova j o š se jasnije ο t o m e izraziti. te tako u k r u g u 1 2 jedni drugima. i koji g o d drugi lik da unutra nastane. No sada se čini da rasprava . o n o što sad nazivamo v o d o m vidimo kako . ili i bilo koja od suprotnosti. Za izraz έκμαγειον usp. te svaku o n u koja to h o ć e kao d a j e postojano prikazati. što Tavlor ne nalazi potrebnim prihvatiti. P r e m d a je doduše kazana istina. pitao što to zapravo jest. a i sve o n o što bi imalo nastajanje. kako izgleda. bilo s o b z i r o m na istinu daleko najsigurnije reći da je zlato. p o ­ kretana i uobličavana od onih što ulaze pokazuje se z b o g toga S Cornfordom ispuštamo καί την τωδε. 396d7. već i onako od samog početka svega kazivanog spasitelja od neumjesnosti i neobičnosti razlaganja. nego je daleko najsigurnije ο tome ovako pretpostavljajući govoriti: ono što sagledavamo da S pravom ovdje upućuje Archer-Hind na Heraklitovo οδός άνο κάτω μία. ne­ što poput dojilje. n e g o takvom. koju riječju naznačujući i služeći se o n i m „ o v o " i „ t o " držimo kako s m o nešto očitovali. potuljena i ugašena. 337): . t o p l o ili bijelo. prema Robinu. kao vjerojatno kasnije dodanu dopunu ili pogrešnu korekciju prethodnih riječi. misliv i uvijek na isti način jestvujući. s v e j e d n o 1 4 radi li se ο p o j e d i n o m ili ο svima skupa. te p o t o m odatle iščezava. nastanak imajući i vidljiv. pokazujući neki j e d a n od njih. ne zvati nikad bićima. te kakovo bilo kojim radije no ili svim zajedno ili ne­ kim pojedinačnim. 13 Jer t o bježi. Kako bismo onda b o g m e ο t o m e govorili. Primjer voska mogao je Descartes. p o n o v o prelazi u izgled zraka.n o m i ο svemu zajedno kazivati. kao da bi imalo neku postojanost. a i stoga što je toga radi n u ž n o najprije besputiti oko vatre i svih onih s njom u svezi. Kakvu dakle m o ć i narav treba naslućivati da ima? Ovakvu nekakvu ponajviše: da je primaljom sveg nastajanja. predaju nastajanje. prinuđuje poduhvatiti se toga da se p o m o ć u govora težak i taman vid pokaže. Kalcidijeva komentara Tirneja (Platonis Tiinaeus interprete Chalcidio cutn eiusdem commentario. b u d u ć i da vazda kru­ ži. teško j e . 210 21 1 . Ed. O n o pak u č e m u nastajuće svako pojedino od t o g a se v a z d a privida. kao i Resp.". ne čekajući o z n a k u o n o g „ o v o " i „ t o " .. pa i sve o n o što je iz njih.učvršćeno . tad bi o n o m e tko bi. zvati „ t a k v i m " . cijeneć kako će o n a dva biti dovoljna. VVrobel. od njih različit. Stallbaum je umjesto κύκλον predložio čitati κύκλω. zgusnut i zbijen. pa opet iznova vatra. valja se ipak ο t o m e izraziti razgovjetnije. No to je teško i inače. taj početak ο o n o m e svemu neka b u d e u većoj mjeri razlučen no onaj prijašnjeg.. Zazvavši dakle boga. Lipsiae MDCCCLXXVI. kao vatru. i kojim načinom. S Archer-Hindom slijedimo Stallbaumov prijedlog da se umjesto δμοιον čita ομοίως. i to tako da se upotrebljava neki pouzdan i postojan govor. Theaet. i oko čega u vezi s njima s pravom besputeći? Ponajprije. kako n a m se čini. stijenjem i zemljom. Treći pak nismo tada razlučili. to j e d i n o treba nazivati služeći se imenima „ t o " i „ o v o " . a iz vode nanovo zemlja i stijenje. b u d u ć i da se istovremeno s postavljanjem preinačuju. stegnu li se j o š više. Nadalje. niti v o d u t o m .

No u sadašnjem času t r e b a razumjeti tri roda: o n o nastajuće. mni­ jenjem uz osjet dohvatljivo. d o k to zapra­ vo ne bi bilo ništa osim govora? Niti je. međutim. budući da su odvo­ j e n o nastali i neslično se drže. o n o što je mišljenju pripalo razmatrati. a zemljom i z r a k o m prema t o m e koliko primi njihovih odraza. No j o š dalje to takvo razlučujući. a o n u narav i z m e đ u njih s p o t o m k o m . izrađuju što glatkijim. tad bi primajući i o n e s u p r o t n e i o n e sasvim različite naravi. a m i m o njih druga nikada nigdje. za nas neopazivi. kad g o d pridođu. Rječcu τε razumije on u nekom restringirajućem smislu. ni v a t r o m ni voRiječi των πάντων άεί τε όντων izazivaju teškoće i mnogostruko su dosad tumačene i preinačavane. d o m . i svoj vlastiti izgled u z g r e d n o pokazujući. Prevodimo najbliže postojećem tekstu i s najmanje kompliciranja. T a k o i oni koji se poduhvaćaju t o g a da u n e č e m u m e k a n o m e otisnu likove ne dopuštaju da postoji u o p ć e ikakav ja­ s a n lik. to bi bilo najpriklad­ nije. niti o n i m iz čega su oni postali. potvrditi da s t i m tako stoji. Jer k a d bi b i l o slično n e k o m e od o n i h što ulaze. opazivo. to s a m o u č e m u će to oslikano na­ stati n e ć e biti drukčije valjano pripravljeno o s i m t a k o da b u d e b e z o b l i č n o . istinito mnijenje ništa ne razlikuje od uma. kako to nekima izgleda. ovlaženi pak v o d o m .svaki p u t drugačijom. u o v o m e treba tvrditi da svi ljudi imaju udjela. treba se složiti da je j e d n o vid koji se na isti način drži. te opet odatle iščezavajuće. uvijek pokre­ t a n o i u n e k o m mjestu nastajuće. o n o od č e g a s o c e m . O n a p a k ulazeća i izlazeća odrazi su uvijek jestvujućih. Jedno od toga naime nastaje u n a m a poučavanjem. Z a t o o n d a majku i primalju o n o g nastalog vidljivog i u o p ć e osjetivog n e m o j m o zvati ni zemljom. da n a i m e b e z m i r i s n i m a čine o n e tekućine koje će p r i m i t i mirise. o n o se n a g o v o r o m ne da pokrenuti. upozoravajući sa svoje strane da bi u normalnom grčkom idiomu riječi τά πάντα άεί δντα značila prije „sve ono što u svakome momentu jest". valja ο njima razmotriti o v o : da li jest vatra sama po sebi. sveprimajućim. Stallbaum je ispuštao τε. te to. utisnuti od njih na neki neizreciv i čudesan način. dakle od „vreme­ na na vrijeme". D r u g o je p a k o n o t o m e istoimeno i slično. tako da bi riječi zna­ čile: „sva bića. Archer-Hind brani postojeći tekst. i sve o n o ο č e m u vazda g o v o r i m o tako da j e s u svaka pojedina sama po sebi. nekako pak najbesputnije z d r u ž e n i m s o n i m mislivim. O v a k o dakle sam prilazem vlastiti glas pri glasovanju: A k o um i istinito mnijenje jesu dva roda. te u m o m shvatiti da za o n o što će biti šareno oslikano otiscima svak o j a k o g šarenila za gledanje. tad u potpunosti jesu o n a „ p o sebi". o n o u č e m u nastaje. vidovi. od roda ljudi pak tek neznatan dio. međutim. pustiv­ ši to sada prisutno n e p r o s u đ e n o i neraspravljeno. j e d n o je uvijek s isti­ n i t i m razlogom. nevidljiv i u o p ć e neopaziv. budući da άεί znači prvotno što i εκάστοτε. nego n a z o v e m o li to n e k i m nevidljivim i b e z o b l i č n i m v i d o m . A zacijelo i pristaje o n o primajuće uspoređivati s majkom. tad treba staviti da je sasvim postojano o n o što p u t e m tijela o p a ž a m o . dolično. Tavlor ne nalazi mogućim. Isto se dakle i o n o m e koje h o ć e cijelim s o b i m i m n o g o k r a t n o valjano p r i m i t i o d r a z e svih o n i h uvijek 1 6 jestvujućih pristoji da b u d e po naravi izvan svih v i d o v a ustrojeno. A ako se. Umjesto πάντων predlagalo se čitanje νοητών. Takvo značenje od τε. loše o d r a ž a v a l o . k a o što je i k o d u m i j e ć e m pripravljanih mirisnih masti najprije to isto slučaj. 212 213 . te najneulovljivijim. b e z svih o n i h likova koje bi ikada htjelo primiti. to jest sva ona koja su vječna". na koji ć e m o kasnije doći. ispravka koju već Burnet u svom aparatu navodi kao „anonimnu". a tek izvedeno „uvijek" i „vječno". A ako s time tako stoji. a drugo bezrazložno. Sam je Tavlor sklon čitati νοητών namjesto πάντων. nego utaman u svakom pojedi­ n o m slučaju tvrdimo da jest n e k o mislivi vid svakog. tad n e ć e m o slagati. ni zrakom. No ako bi se kratkim g o v o r o m o m e đ e ­ na na vidjelo iznijela neka velika odredba. a drugo uvjeravanjem. te o n o od čega o d r a ž a v a n o niče o n o nasta­ j u ć e . p r e t h o d n o izravnavajući. o v a k o bi netko najispravnije rekao: v a t r o m se u svakom pojedinom slučaju pričinja ovatreni dio toga. a u o n o m e bogovi. Stoga o n o koje će u sebe preuzimati sve r o d o v e treba biti izvan svih likova. niti pak treba opširnosti rasprave pridodavati drugu u z g r e d n u opširnost. Koliko se pak iz o n o g ranije r e č e n o g m o ž e na­ gađati ο naravi toga. a o v o je prevrtljivo. Cornford predlaže τφ < τ ά π ά ν > τ α τών νοητών άεί τε όντων te prevodi "ali the likenesses of the intelligible and eternal things". ili su pak o n a što ih g l e d a m o i inače tijelom o p a ž a m o jedina koja imaju takvu istinu. nenastao i nepropadljiv. niti u sebe drugo od drugdje prihvaćajući niti sam negdje u drugo idući. nego „ono sve što je vječno". Njih m e đ u t i m treba nazvati dvama. rodljivo. već j e d i n o mislivi. ipak uz dodatak da „bismo možda mogli čitati άεί".

O n o m pak bivstven o m biću saveznik je govor . Povijesno-filozofijski i općenito duhovno-kulturni utjecaj Timeja na potonju povijest jedva da se dade odmjeriti. izvjesno i pouzdano znanje ο onome osjetilnom. Kritijom i Hermokratom. vjerujemo. naime ono samo. dijalog jedva da se smije doista tako nazvati. Cjelina svega u spisu izloženog shvaćena je od samoga Platona tek kao neki mit. str. koja neobuzdano goni k često tako živo plodonosnim zastranjenjima. Zamišljen je u nizu s Politeiom. Jednako se tako metafizička osnova novovjekog revolucioniranja kozmo­ logije te ujedno cjelokupne filozofije prirode može u svim njenim nijan­ sama ponajbolje pratiti i razumjeti u neprestanom odmjeravanju spram nauka iz tog spisa. koju kasni Platon i inače više ne drži ne­ dostojnom filozofije. budući da ono ima udjela na mnogome: ono je ujedno jedno i dva. ostao je on zauvijek vjeran. naime to da slici. jedva za povje­ 18 rovati. istini samo naličan zbor i govor. izbrojio na 91 stranici Stephanusova izdanja ništa manje od 427 riječi koje se inače ne susreću u ostalom Pla­ tonovu djelu. Svom ishodišnom uvjerenju da je pravo. a govornik sad više ne 'pokriva lice' sokratovskom ironijom dok se njima služi. Budući da to dakle postoji. na nekakav se način ipak držeći jestva. Tisućljetni najrazličitiji po­ kušaji izlaganja središnje kršćanske dogme ο stvaranju svijeta iz ničega od strane svemoćnoga osobnog Boga morali su vlastitu misao i izraz uvi­ jek iznova preispitivati i osnaživati putem suočenja s tekstom Timeja. ili pak biti u potpunosti ništa. 152): „Istinsko biće (ideja) može biti samo jedno. sve više ustupa mjesto nekoj vrsti rasprave i gotovo dogmatskog izlaganja već dostignutih i osiguranih uvida.. 1 9 Neki problemi interpretacije Timej pripada drugoj od jedinih dviju serija spisa. Neo­ bičnost sklopova i obrata." Kao i u mnogima od ostalih poznih spisa tako i ovdje nije Sokrat voda razgovora i glavni izlagatelj sadržaja. te se svjesno povezuje s izvjesnom askezom sabranosti isključivo na središnju temu ο kojoj je svaki put riječ. zbog toga priliči u nečemu drugome nastajati. koji ne dopušta propast. str. iz osnove i u načelu nemogućno. premda doradeniji. tek neka sablasna opstojnost..da dok god ovo jest drugo a o n o pak drugo. premda jest način na koji se osjetilne stvari percipiraju." Apeltovo objašnjenje ovih očito svjesno i namjerno u zagonetnoj dvoznačnosti držanih iskaza čini se ipak možda nešto odviše jedno­ stavno (isto. a pruža stanište svemu o n o m e što ima nastanak. teška za dokučiti i teška za vjerovati. kad se probudimo. a od pretposljednjeg tek manje značajan fragment. samo je sad dublji i smireniji. spram čega i gledajući sanjamo.zbog točnosti istinit . budući da živo zbivanje tragajućeg razgovo­ ra. razlučujući reći o n o istinito. Ritam je pak. Instruktivno pojašnjenje u Archer-Hinda: .Treći je rod o n o prostora vazda. Campbell je samo u Timeju. Entuzija­ zam izlaganja nije dakako nestao. gibljivom. koje je Platon podu­ zeo napisati. Sam jezik postaje međutim sve neuobičajeniji i samosvojniji. s pri­ padajućim mu fragmentom Kritije. Pojavljuje se rastuća sklonost balansiranoj frazi i rije­ čima 'iz punih ustiju'. namjerno arhaiziranje. baš kao i u posljednjem Platonovu djelu Zakonima. a i drugo t o m e srodno. već u najstarijim izdanjima Platonova djela priključen tekstu Timeja.] čini se da je za Platona posjedovala rastuću fascinaciju. i osebujnosti našega prijevoda i potrebu mnoštva objašnjavajućih bilješki uz njega. a o n o što nije niti na zemlji niti gdje na nebu. te nesuspregnuto odzvanja u njegovim zadnjim djelima. Štoviše. već neprestane. tome nasuprot. U Tuneju i Za­ konima te tragičke i 'ditirampske' kadence nisu više tek prigodne. dj. Poetičnost izraza biva sve bližom nekoj vrsti uzvišene učene retorike. Zna­ 214 li 5 . nijedno od t o g dvojeg ni u jedno­ me od t o g dvojega neće nikad. upotreba riječi u vazda novim i nenaviknutim značenjima. „mu­ zika jezika [. bez onih inače uobičajenih naglih pro­ plamsaja slobodne uobrazilje. 146) naprosto prevesti s „unechte Einsicht" i protu­ mačiti to tek kao „puku apstrakciju". to da je ništa. Svakom osjetilnom biću pripada. sam nije objektom osjeta: on je neka dvosmislena i dvojbena forma. jedinom pisanom još nakon Timeja. a kao nečem drugom pripadna biva prikaza uvijek kretana.. nastati. Držimo upitnim može li se λογισμός νόθος. j e d n o bivajući ujedno o n o isto i dvoje. bilj." (isto. ili drugim riječima kao puko vjerojatni. poput Apelta (nav. To svojevrsno iščeznuće živosti slobodnog razgovaranja praćeno je onda i odgovarajućim opadanjem poetske snage i čari izričaja.πίοτις je riječ upotrebljena u šestoj knjizi Republike da bi označila mentalnu πάθημα koja se bavi osjetilnim objektima. Prostor je onda μύγις πιστόν zato jer. xl) Naznačene ka­ rakteristike stila i jezika opravdavaju. pojave su koje pričinjaju ne malu do­ datnu teškoću razumijevanju teksta. 171. budući da samo ono po čemu nastade nije njeno. nastajućem i propadajućem. bilj. samo dodirljivo uz nesvjesnost nekim izrođenim zaključivanjem 1 7 . kako ο sanjarijama tako i ο istinskoj naravi.. te tvrdimo kako je nužno da svako biće nekako jest u n e k o m e mjestu i da zauzima neki prostor. Ovdje možemo u najkraćim crtama tek naznačiti svu važnost i ujedno upitnost nekoliko središnjih njegovih tema: SI. manje raznolik i manje instinktivan gibanjem i životom. Posljednje djelo nije napisano. Prema uvjerljivom sudu tog tako zaslužnog znalca. zbog te sanjarije ne bivamo sposobni.

„obrtnik" iz Timeja ne može se nikako dovesti u unutrašnju smislenu svezu. §4. u Timeju spominjani vječni uzor božanskoga tvorenja uopće nije izrijekom nazvan „idejom" ili „idejama".„jest" neovisno od njega i ono u čemu sve izrađuje. Allen. svako na svoj način. ( 1 1928. ο svemu tome izvrsne priloge G. ili čak istovjetnost. Za ispitivanje i ujedno odbacivanje mogućno­ sti da bi se „ideje" shvatile u nekom takvom subjektivno-psihologijskom smislu. čini neprekoračivu granicu njegove moći i slobode djelovanja. to bi se dalo interpretativno dokučiti tek iz poredbe s gore već prevedenim mjestom iz Sofista ο „potpunome bi­ ću". Morowa i R. bit kojega je tamo prepoznata kao život. ili određenije kozmologije s astronomijom. G. Božanski „rukotvorac". te da se (b) mora ustrajati na uvidu u iskonsku dinamičnost. The Timaeus of Plato translated with a running commentary by Francis Macdonald Cornford. postavši na koncu službenim stavom teo­ logije. Pri pokušajima da se nauk iz Timeja pod svaku cijenu dovede u što veću blizinu s osnovama kršćanstva. vezana s jedva savladivim teškoćama. Tako je već Filon taj uzor bio protumačio kao splet ideja koje nisu drugo do misli Boga samog. §2.E.naprosto po­ grešno. . Ono na što se on ugleda pri izradi „svijeta". „Treći rod". ili pak kao dinamičku prispodobu za um-duh svjetske duše. London. dakako u emfatičkom. Edited by R. G. to znači silnosnost i možnost. dovoljno je samo usporediti tome posvećeno mjesto. F. proglašujući je tek dijelom neobvezne igrarije mitske mašte. Chernissa. Tavlor). kao što . svojevrsnu „aktivnost" te „materije" (Cornford). Ovdje se može naznačiti samo to da je (a) svođenje tog „kaosa" i „prostora" na pasivnost puke ekstenzije (npr. 216 217 . Oxford. L. već se zarana pokušavala uklo­ niti ona gore spomenuta smetnja očite i nedvojbene predegzistentne ne­ ovisnosti uzora na koji se bog ugleda pri tvorenju. Hackfortha. Archer-Hind. 1965. Jedno i drugo od toga. može se ponajprije uz nauk ο konstituciji svjetske duše . Kako onda valja shvatiti Platonova boga-obrtnika? Najčešće ga se pokušava tumačiti kao svojevrsnu mitsku metaforu ideje dobra iz Politeie. Edited with Introduction and Notes by R. s pojmom osob­ noga svemogućnog Boga.označiti najsvojstvenijom temom cjelokupnog dijaloga. što sve onda pravim problemom ispostavlja (c) zagonetku njena odnosa spram „duše svijeta" i filozofijskog problema zla (Plutarh).) Važniji konzultirani komentari: The Timaeus οf Plato. H.D. (Reprint Edition New Hampshire. 1962. nauk prihvaćen potom od Augustina. već „onim živim samim". Taylor. du­ bokom i obuhvatnom smislu kasnog Platonova filozofiranja. pa za­ tim i biologije. međutim. Oba su shvaćanja.) A Commentary on Plato's Timaeus By A. Ο čemu je tu uopće onda riječ. 132b. sabrane naknadno u zborniku Studies in Plato's Metaphysics. E. „Ideje" u Platonovu smislu naprosto nisu i ne mogu biti neke i nečije misli.uostalom u posve očitom osloncu na zasade Descartesove filozofije . medicine i mehanike. §3. London. nastale upravo putem navodne obnove platonizma.na neki taman i zagonetan način doduše . 1888. Vlastosa. No takvo je shvaćanje posve neplatoničko. Štoviše. uzor prema kojem sve izrađuje. u obzoru Platonova filo­ zofiranja naprosto nema mjesta. kemije. ona kako od boga tako i od samog uzora neovisno iskonski postojeća takozvana Platonova materija. 1988. E. London. nagovi­ ješten u nekoj takvoj ulozi već u Filebu te osobito kasnije u Zakonima. Owena.) Plato's Cosmology.u nepremostivoj razlici već spram prvog mu velikog učenika Aristotela. bitno je i načelno neovisan od njega. Archer-Hind. Pokušaji njena tumačenja jednako su vazda dvojbe­ ni i sporni danas kao i tijekom čitave povijesti izlaganja Timeja. 1977. unikatno u čitavu Platonovu djelu: Farm.nosti „fizike" u cjelini. već su one isklju­ čivo ono što biva mišljeno. R. . (Usp. a osobito onda spram potonje novo­ vjekovne filozofije prirode kao znanosti. naime ono predzatečeno neuređeno predsvjetsko gibanje.

pouzdanje £2. rasprava. stvaranje lik mudrost pretpostavka.Rječnik αϊσθησις αρχή γένος (τό) γιγνόμενον γνώσις διάνοια δοκεϊν δόξα δύναμις είδος εϊδωλον είκών επιστήμη θέσις λόγος μάθημα μύθος νους ov όντως ουσία πάθος παρουσία πίστις važnijih termina ποιεΐν ποίησις σχήμα σοφία činiti. naučavanje priča. strast prisustvo vjera. spoznanje razum. narav podstavka osjetilo. jestveno jestvo. stav pojam. zbor nauk. opažaj početak. stanje. znanje • postavka. pojam prilika. počelo rod nastajuće. činidba. im 218 219 . postajuće. kaza um. bivajuće spoznaja. govor. doživljaj. razmišljanje ύπόθεσις φύσις činiti se. bivstvo trpnja. biće bivstveno. odraz slika znanost. izgledati da mnijenje moć vid. razlog. duh jestvujuće. tvoriti tvorba. uvjerenje.

Ο onima [prvim]. koja su po naravi sustavljena. z b o g uzvišenosti te spoznaje. a drugima se steklo da imaju udjela na postajanju i propadanju. j e r tu i m a tek n e z n a t n o o n o g a iz čega bi n e t k o mogao polaziti pri istraživa­ nju. O b a ta istraživanja sadrže zadovoljstvo. slađe od svega o n o g a što je okolo nas. j e r su nam bliža i . j e d n a k o biljaka kao i životinja. No ipak o n a druga. baš kao što nam je ugledati bilo koji slučajan i neznatan dio onih koje ljubimo sla­ đe no vidjeti mnoštvo drugoga. ipak n a m je to. j e d n a su nepostala i nepropadljiva za svu vječnost. zato što ih i i m a više i v e ć m a se dadu spoznati. Jer od onih prvih ako i tek nešto malo dohvatimo. s njima zajedno. pa bilo to i j o š kako p o d r o b n o .0d svih jestava. u pogledu znanosti stječu prednost. više s m o za spoznaju opremljeni. A uz to.Damir Barbarić Aristotel . zapalo nas je da i m a m o slabije motrenje. uzvišenim i božanskim.. a i ο t o m e ο č e m u č e z n e m o znati posve je malo toga o t v o r e n o i p r u ž e n o osjetilima. m n o g o će naime toga ο svakome od tu pribivajućih r o d o v a dokučiti onaj t k o se samo ushtjedne dovoljno na­ pregnuti. No o k o onih propadljivih. z b o g obitavanja .

našoj naravi svojstvenija, pružaju nešto u naknadu u odnosu na onu filozofiju ο božanskima. Budući da smo ο njima razložili, kazujući o n o što nam se čini, preostaje j o š reći ο životinjskoj naravi, koliko je to m o g u ć e ne is­ puštajući ništa, niti od onoga bezvrijednog niti pak od o n o g a uzvišenijeg. Jer i kod onih od njih koja nisu privlačna u pogledu osje­ ta, ipak, što se tiče motrenja, narav koja ih je satvorila neizmjer­ nu u g o d u pruža onima koji m o g u spoznati uzroke i koji su po naravi filozofi. A i bilo bi, naime, protiv svakoga smisla i apsurd­ no ako bismo, promatrajući njihove slike, osjećali zadovoljstvo jer time ujedno p r o m a t r a m o i umijeće koje ih je satvorilo, recimo sli­ karsko, ili kiparsko, a ne bismo još više od toga uživali u motrenju samih onih koja su po naravi sustavljena, premda smo tu zacijelo u mogućnosti razmotriti i same uzroke. Stoga se ne treba djeti­ njasto ustručavati pri istraživanju i bezvrijednih životinja - jer u svemu što je naravno jest nešto divljenja vrijedno." (De part. an. 644b23-645al7) Vjerojatno ni u j e d n o m od svojih tekstova kao upravo u ovo­ me ulomku iz kasnoga spisa Ο dijelovima životinja nije Aristotel tako sažeto, jasno i iskreno, gotovo kao u nekoj filozofijskoj ispo­ vijesti, do riječi i do izraza doveo najdublji credo cjelokupnog svog življenja i filozofiranja. Motriti (θεωρεΐν) o n o što se pojavljuje i pokazuje sva je njegova strast i jedini posao dostojan filozofa te vrijedan svakog truda i napora. V e ć je u r a n o m Nagovoru na fi­ lozofiju filozofa bio shvatio i odredio kao „motritelja", kao onoga koji J e d i n i živi gledajući spram naravi i o n o g a božanskog te, po­ put n e k o g d o b r o g kormilara, načela života vezuje uz ona vječna i postojana, tamo se usidruje i živi po sebi s a m o m e " . (B50: Der Protreptikos des Aristoteles. Einleitung, Ubersetzung und K o m mentar von Ingemar During, Frankfurt am Main 1969, str. 54) Aristotel je prvi koji je cjelinu svega m o g u ć e g znanja prema načelima raščlanio i odijelio u motriteljsku (teorijsko), proizvodno (poietičko) i čimbeno (praktičko). No valja uvidjeti da ne samo unutar p o t o m j o š dalje raščlanjenih motriteljskih znanja (znanost naravi, znanost o n o g matematičkog, te, kao najviša, prva filozo­ fija o d n o s n o teologija), nego jednako tako i za cjelinu proizvodnih i čimbenih znanja određujućim i vladajućim biva i ostaje upravo sveobuhvatni i jedinstveni motriteljski karakter. Aristotelov vijek pada u doba rasula i propasti klasičnih du­ hovnih i političkih životnih oblika i očitovanja grčkoga polisa. Od

sjajnog Periklova razdoblja prošlo je više od pola stoljeća i spo­ meni na nj dostupni su Aristotelu j e d i n o posredstvom o p s e ž n e i intenzivne lektire, što mu i je za cijeloga života ostalo neutoljivom strašću. Pred njegovim se o č i m a zbio poraz G r k a kod Heroneje, sam je odrastao na dvoru onih koji su t o m b i t k o m u osnovi ovla­ dali G r č k o m , obrazovao Aleksandra M a k e d o n s k o g i, izgleda ne bez nelagode i intimnog neslaganja, bio svjedokom začetka j e d n o g kozmopolitski usmjerenog helenističkog imperija, o t v o r e n o g sve snažnijoj orijentalizaciji. N e p o s r e d n o s t grčkoga života ostala mu je uskraćena kako v r e m e n o m rođenja tako i činjenicom porijekla: kao stranac nije niti imao osobite prilike za izbor ο kojemu jed­ n o m govori u Politici ( 1 3 2 4 a l 4 - 1 7 ) , naime za izbor i z m e đ u života v o đ e n o g u zajednici polisa i o n o g a „više t u đ i n a č k o g i i z d v o j e n o g " iz te iste zajednice.

Život
R o đ e n je 384. prije Krista u Stagiri, gradiću na sjevernoj grčkoj obali, kao sin m a k e d o n s k o g a dvorskog liječnika. G o d i n e 367. do­ lazi u A t e n u te započinje studij u Platonovoj Akademiji, gdje osta­ je 20 godina. Ο o d n o s u između s a m o g učitelja i m l a d o g a učenika, koji je zacijelo već zarana očitovao bar dio svojih sposobnosti, ne zna se ništa p o u z d a n o . P o v r e m e n a u literaturi iskrsavajuća na­ gađanja ο t o m e npr. da Platon u t o m i t o m dijalogu ustvari o d g o ­ vara na kritike mladića izrečene u krugu Akademije b e z ikakva su ozbiljnijeg uporišta. Sigurno je, međutim, da je Aristotel v e ć rano u Akademiji započeo s predavanjima, prvenstveno iz reto­ rike, te da je sastavio niz tada uobičajenih protreptičkih dijaloga, pisanih po uzoru na Platona i pretežno oslonjenih na njegov nauk. N a k o n Platonove smrti godine 347. napušta Aristotel Atenu, zajedno s Teofrastom i n e k o l i c i n o m drugih, te odlazi najprije na Assos, zatim u Mitilenu na Lezbosu. G o d i n e 343. prihvaća p o n u ­ du Filipa M a k e d o n s k o g da p r e u z m e odgajanje i obrazovanje nje­ gova trinaestogodišnjeg sina Aleksandra. Kad ovaj, g o d i n e 335, započinje pripreme za svoj azijski p o h o d , Aristotel se vraća u Ate­ nu. T a d a je već na čelu Akademije Speusipa naslijedio Ksenokrat, ο čijim filozofijskim postavkama, a valjda i sposobnostima, Aristotel nije nikada krio svoj j e d n o z n a č n o nepovoljan sud. Ari-

222

223

stotel okuplja o k o sebe kolege i studente u prostorima Likeja, na­ z i v a n o g i Peripatos, osniva knjižnicu i nešto p o p u t muzeja priro­ doslovlja, drži predavanja te n e u m o r n o organizira m n o g o s t r u k a istraživanja. N a k o n smrti Aleksandrove napušta Atenu, predmnijevajući valjda opasnost z b o g s v o g prijateljevanja s Makedonijom, n a v o d n o uz riječi kako nije sklon dopustiti da se Atenjani j o š j e d n o m ogri­ j e š e ο filozofiju. Povlači se u Halkis na Eubeji, r o d n o mjesto svoje majke, te u s k o r o umire, godine 322, u svojoj šezdeset i drugoj godini.

tatora, pretpostavkom su naših današnjih koliko-toliko pročišće­ nih i usuglašenih tekstova originala. Ipak ne treba, izgleda, pretjerano žaliti što n a m nisu saču­ vani i egzoterički spisi, ma koliko naprimjer zaneseno Ciceron (Acad. II, 19) hvalio „zlatni t o k njihova govora" (flumen orationis aureum). A k o je povijest već birala što spasiti, svakako je načinila bolji izbor. Poredak spisa, kao i naslovi m n o g i h od njih, ne potječu od Aristotela. P r v o k o m p l e t n o izdanje cjelokupne ostavštine - mje­ rodavno za o n o što do danas p o z n a m o kao Corpus Aristotelicum priredio je u R i m u skoro tri stoljeća nakon njegove smrti, u pr­ v o m stoljeću prije Krista, jedanaesti voditelj „peripatetičke" škole A n d r o n i k s Rodosa. V o đ e n kasno-helenističkom idejom sustava i enciklopedije cjelokupnoga m o g u ć e g znanja, on je na početak svog izdanja stavio „ l o g i č k e " i „znanstveno-teorijske" spise (takozvani „ O r g a n o n " ) , zatim prirodoslovne, uključujući tu i „psihologijske", n a k o n njih u neprilici niz rasprava ο o n o m e što je Aristotel sam bio zvao „ p r v o m filozofijom" (odatle i njihovo skupno ime „meta­ fizika", dakle „ o n o što je nakon fizike, za n j o m " ) , te na k o n c u spise iz etike, politike, retorike i poetike. Dva najznačajnija Ari­ stotelova „djela", Metafizika i Fizika, nisu dakle u o p ć e nikakva djela, v e ć naknadno, pri t o m izdavanju, u cjelinu složene zasebne rasprave i grupe rasprava, nastale u različitim v r e m e n i m a i često pisane iz različitoga filozofijskog vidokruga. Kronologija pojedinih spisa p r e d m e t o m je dugotrajne i inten­ zivne rasprave m e đ u znalcima i teško se m o ž e reći kako je postig­ nuto suglasje u svim pojedinostima. Ipak se m o g u s o d r e đ e n o m sigurnošću utvrditi b a r e m o s n o v n e crte redoslijeda njihova nasta­ janja. P r e n o s i m o ovdje danas mjerodavnom prihvaćenu kronolo­ giju iz m o n u m e n t a l n e Duringove monografije (I. Diiring, Aristoteles, Heidelberg, 1966, str. 49 i d.): 1. Vrijeme u Akademiji: A) Od 360. do 355: Kategorije, Ο tumačenju, Topika II-VII, VIII, I, IX, obje Analitike, (izgubljeni) dijalog Ο filozofiji, (izgub­ ljeni) referat Platonova predavanja Ο Dobru, knjiga L a m b d a tzv. Metafizike, prva verzija Poetike, Retorika I-II (bez II, 23-24), prva verzija Velike etike (Magna moralia).

Djela
Svi dijalozi i ostali „ e g z o t e r i č k i " spisi Aristotelovi izgubljeni su, a o n o što n a m je ostalo sačuvano u pravilu nisu dovršena, redi­ girana i za objavljivanje pripremljena djela, v e ć pripremni zapisi, koji su služili kao o s n o v a ili p o n e k a d tek podsjetnik predavanji­ m a . Izuzetak su od t o g a n e k a očito za javnost oblikovana djela, npr. Nikomahova etika, Topika, najveći dio Politike, kao i m n o g i stilski i izražajno o č i t o dovršeni i dotjerani dijelovi unutar posto­ j e ć i h spisa. U cjelini gledano, očito je da u g o t o v o svima od njih postoje slojevi zabilješki rađenih u različita vremena, popravci, u m e c i i dodaci, najčešće od strane Aristotela samog, p o n e k a d m o ž d a i od n e k o g od njegovih bližih učenika. Stil je i inače općeni­ to strahovito zbijen i sažet, p r e p u n neizrečenih primisli i pretpo­ stavki, smislenih sveza koje valja sam u čitanju pridodavati, tako da su neki dijelovi z b o g t o g a g o t o v o nerazumljivi, ili p a k ostavlja­ j u m n o š t v o j e d n a k o izglednih m o g u ć n o s t i razumijevanja. U z to, Aristotel se u o v a k v i m spisima služio vrlo samosvojnim j e z i k o m , s v e l i k i m brojem tehničko-terminologijskih izraza, naslijeđenih dje­ l o m i č n o iz diskusija u Akademiji, a v e ć i m dijelom i skovanih u njegovim vlastitim pokušajima da riječju i i z r a z o m izađe na kraj s m i s a o n i m t e š k o ć a m a s kojima se bez prestanka filozofirajući sretao. Sve to, dakako uz osnovni p r o b l e m težine samoga o n o g mišljenog, čini studij Aristotela, pa v e ć i samo čitanje, izuzetno zahtjevnim p o t h v a t o m , što će se vjerojatno vidjeti i iz naših prilo­ ž e n i h prijevoda. D a k a k o , stoljetni napori filologa, njihova rada na o b r a d i i usklađivanju brojnih verzija i varijanti rukopisa, potpo­ m o g n u t o g strpljivim konzultiranjem dragocjenih antičkih komen-

224

225

Β) Od 355. do Platonove smrti: Fizika I i II, VII, III-VI, Ο nebu, Ο postojanju i propadanju, Meteorologika IV, knjige My 9, 1086b21 - Ny, Alpha, Jota, My 1-9, Beta tzv. Metafizike, prera­ đena Retorika I-II, Retorika III, Eudemova etika, dijalog Eudemus (izgubljen), Nagovor na filozofiju (djelomično izgubljen). 2. Vrijeme putovanja, Assos, Lezbos, Makedonija (347. - 334.): Povijest životinja incessu (Historia animalium) III, I-IV, VIII, Ο dijelovi­

sti stalnoga tijeka, što će sve t a m o naći oličeno prije svega u Protagorinu naučavanju. T e š k o je dostatno istaknuti svu važnost o v o g a Aristotelova ishodišta, u kojem se g o t o v o m o ž e prepoznati svojevrsni reflek­ sivni obrat od stvari samih k horizontu njihove m o g u ć e odredljivosti, nagovorivosti i označivosti. V e ć u svojim najranijim pokuša­ jima, ο kojima i m a m o samo sporadična izvješća iz druge i treće ruke, inzistirao je on u p o r n o uvijek o k o j e d n o g a te istog, n a i m e o k o pitanja: „ š t o znači ( n e š t o ) ? " , „ k a k o nazivamo ( n e š t o ) ? " , „ka­ ko se zbori ( n e š t o ) ? " . U ranim Aristotelovim spisima, „klasifika­ cijama" i „ r a z d i o b a m a " iz najranijega v r e m e n a u Akademiji, pi­ tanje „ š t o kazujemo ο stvarima?" stupilo je na mjesto P l a t o n o v a „ š t o jesu stvari?" - ustvrđuje i D u r i n g (nav. dj., str. 81), a istu stvar konstatiraju i u g l a v n o m svi relevantni suvremeni istraži­ vači. T a k o naprimjer H. Flashar (poglavlje „ A r i s t o t e l " u t r e ć e m svesku „Filozofije antike" najnovijega izdanja U e b e r w e g o v a „ N a ­ crta povijesti filozofije": Altere Akademie, Aristoteles, Peripatos, Basel/Stuttgart, 1983, str. 3 2 4 ) : „Pitanje ο bitku pojavljuje se da­ kle [tj. Aristotelu] u horizontu logosa; filozofijska problematika biva otključena p u t e m refleksije na jezik." Ili O. Hoffe (poglavlje „Aristotel" u Klassiker der Philosophie, Bd. 1 /Hrsg. O. Hoffe/, M u n c h e n , 3 1 9 9 4 , str. 8 1 ) : „Aristotel vidi biće unaprijed u o d n o s u na logos, koji znači j e d n a k o u m , njegovu artikulaciju, jezik, i nje­ g o v smisao." O n o m e tko poznaje stanje istraživanja Aristotelove filozofije posljednjih desetljeća neće biti teško u svim o v i m konstatacijama prepoznati odjeke o s n o v n e teze j e d n e od najoriginalnijih novijih interpretacija Aristotela, naime knjige Wolfganga Wielanda Ari­ stotelova fizika iz god. 1962. Središnja teza knjige, o n a ο „ u z a ­ jamnosti izraza 'biti' (είναι) i 'biti govoren, z b o r e n ' ( λ έ γ ε σ θ α ύ u Aristotela" (str. 155), nije j o š ni izdaleka iscrpljena u svim m o g u ć ­ nostima koje Otvara j e d n o m radikalno n o v o m razumijevanju i tu­ mačenju cjeline t o g filozofiranja. Ishodište u „ l o g i č k o m e " ne smije dakako biti shvaćeno u smi­ slu o n o g a što danas poznajemo i prakticiramo kao „ l o g i k u " . Od spisa takozvanog „ O r g a n o n a " samo dvije Analitike sadrže logičku problematiku u s t r o g o m e smislu riječi, prije svega n a u k ο tzv. si­ logizmu. Topika je rana filozofijska refleksija na m e t o d e dijalek­ tičke diskusije, d o k se i Kategorije i Ο tumačenju k r e ć u u je-

ma životinja (De partibus animalium) II-IV, Ο hodu životinja (De
animalium), Meteorologika Politika I i VII-VIII.

3. Drugi boravak u Ateni do smrti u Halkisu: Retorika II 23-24, Retorika I-II i III prerađene, Politika II, V-VI, III-IV, knjige Gamma, Epsilon, Zeta-Eta-Theta tzv. Metafi­ zike, Fizika VIII, Ο dijelovima životinja I, Ο rađanju životinja, Ο kretanju životinja (De motu animalium), Ο duši (De anima), Mali prirodoslovni spisi (Parva naturalia), Nikomahova etika.

„Logičko" ishodište
Najsvojstveniji polazišni stav Aristotelov, obrat kojim već kao mladi pripadnik Akademije samosvjesno nastupa, ne skrivajući osjećaj vlastite originalnosti, u kritici kako uobičajene sofistike tako s a m o g Platona i njegova elejskog prethodnika Parmenida (Phvs. I) glasi: „zbori se višestruko", „ n a više se načina izriče", „znači više toga" (πολλαχώς λέγεται). „Biće, bitak, zbori se mno­ g o s t r u k o " - t o m svojom središnjom postavkom relativizira Aristo­ tel - kako to sam razumije - svojevrsnu zakočenost i apstraktnu zaustavljenost elejaca te dopušta i otvara mišljenju slobodan po­ gled na cjelinu bivanja i gibanja, na polje naravi i svega po naravi bivajućeg. S druge strane, upravo istim tim k o n a č n i m svođenjem na pračinjenicu logosa, zbiranja, mišljenja, govorenja i označavanja, uspijeva izboriti očiglednost (u G a m m a tzv. Metafizike) nužnosti nekog prvog postojanog, najpouzdanijeg i najjačeg počela, kasnije nazvanog p o č e l o m neproturječenja (principium contradictionis), protiv radikalnog heraklitizma i sofističkog nauka ο sverelativno-

226

227

dokazna istina „ n e č e g a p r e m a n e č e m u " kreće se uvijek u okrugu o n o g a sastavljivog i razdvojivog. označuje Aristo­ tel (Phys. načela sama. molba. gdje je i z v o r n o značilo „ o p t u ž ­ b u " . Bitno pak njeno svojstvo u t o m e je što je sama u sebi sređena i smisleno uređena. U okrugu njih n e m a u o p ć e nikakve laži. U m . Sve odredivo u n u t a r t o g horizonta naziva Aristotel i m e n o m κ α τ η γ ο ρ ί α . ima u sebi uro­ đen neuklonjivi poriv za ozbiljenjem vlastitoga „djela". v e ć je­ dino ili mišljenje-oprisutnjenje ili pak u o p ć e ne. Nije pretjeran stav Diiringov (nav. str. riječ je upotrebljena ne manje od 53 puta. To J e s t v o " valja razlikovati od svakog „ b i ć a napro­ s t o " ili „ b i ć a s a m o g po sebi". O v a će brza odluka p o s t u p n o sve snažnije zahtijevati pre­ ispitivanje i produbljeniju o d r e d b u . osobito u Drugoj analitici. s j e d n e . ne dotaknuvši ih. U o č i t o m protustavu spram Platona. nazvat će j e s t v o m (ουσία). iznicanje (φύσις). nije „ n e š t o po n e č e m u " (De anima. p u k o apstraktnim. B i t n a formula t o g h o r i z o n t a je „ n e š t o (se pririče) n e č e m u " i sve što u n u t a r njega u o p ć e m o ž e biti udvaja se u o n o čemu biva priricano. tj.j e d a n povijesno odsudni stav. za razliku od razuma. U p r v o m od tih dvaju posljednjih spisa otvara Aristotel ho­ r i z o n t priricanja i pridatljivosti kao onaj u kojem se u o p ć e m o ­ že smisleno ο n e č e m u govoriti i to označavati n e č i m o d r e đ e n i m . prepušteni retorici. pitanje. u knjizi Z e t a tzv. Metafizike. ali isključivo ukoliko v e ć jest unutar prethod e ć e g a horizonta pridatljivosti i priricanja. i u o p ć e odnošenja spram stvari i bića. poglavlju druge knjige Dru­ ge analitike: počelo dokaza nije dokaz. kao niti puko razumske istine. Metafizike m o g u se samo ili umom dotaći te u t o m doticaju ujedno naprosto izreći ili pak u o p ć e ne spoznati. ostaje izvan dohvata razuma. Svaki drugi vid govorenja. kako je rečeno u izuzetno značajnom 19. za kakvim je r e c i m o tragao Platon: . a ipak se pokazuje filozofijski odlučujućom i p r e s u d n o m t e m o m . što čini p r e d m e t i sadr­ žaj dviju Analitika. O n o č e m u sve d r u g o biva priricano. 434) da „ n a mjesto [Platonove] ideje D o b r a u njega stupa physis". svakog sastavljanja te svakog priricanja i odricanja. koji će odsada držati p r e s u d n i m i filozofijski j e d i n o rele­ v a n t n i m . tako će sad i cjelina te m o g u ć e znanstveno dokazive istine biti sažeta u stavu „sav dokaz otkriva i razotkriva nešto p r e m a n e č e m u " (τι κ α τ ά τινός). naime „apofantički l o g o s " . u čemu Aristotel iznalazi upravo o n o prvo. rasporedom (τάξις). V e ć u r a n o m Nago­ voru na filozofiju. 4 3 0 b 2 7 ) . kao puki općeniti vid ili r o d . govorenja i mišljenja samo j e d a n . koje će se Aristotel prihvatiti kasnije u j e d n o m od najtežih i najznačajnijih svojih tekstova. II) narav o n i m što u sebi s a m o m e i m a počelo gibanja i stajanja. Štoviše. . J.. Aristotel će je i samu često poistovjećivati s r e d o m i poretkom.d i n s t v e n o m horizontu „ l o g i k e " . kako b i s m o danas rekli. pjesništvu. ostaju tako na r u b u pravoga fi­ lozofijskog interesa. 1 0 0 b l 3 ) . želja. 228 229 . „ o n t o l o g i j e " i „filozofije j e z i k a " ujedno. koji je dušu bio odredio izvo­ rištem i p o č e l o m cjelokupnog i svakog kretanja. s druge strane. kao niti znanosti znanost (Anal. Naime.veli Aristotel u kasnoj knjizi T h e t a tzv. dj. Ili. za postig­ n u ć e m vlastitoga naravnog cilja i svrhe. druga ključna riječ.J e s t v o " je „ b i ć e " . izlučuje Aristo­ tel iz cjeline m o g u ć i h vidova zborenja. „ r a z o t k r i v n e " znanosti. pripuštajući ga p o t o m u splet cjeline „kategorija" tek kao drugotn o . Na o s n o v i takvog. potek l i m iz p r a v n o g i s u d b e n o g govora. No samo o n o nerazdjeljivo i nesastavljivo. priroda. te o n o što se pririče. najdublje. „prokazivanje n e k o g a kao baš toga i takvoga". Svrhoviti poredak naravi Uz logos. u procesu r a z u m s k o g odricanja i priricanja. b i t n o o d r e đ e n time što jedi­ no njime m o ž e m o jednoznačno razlikovati ono istinito od onoga lažnog. Sve što jest po naravi. odredivši t i m e jed­ n o m zauvijek pravi i takoreći jedini „ p r e d m e t " cjelokupnog svog filozofiranja. pojam i stvar Aristotelove filozofije svakako je narav. npr. niti pretjeruje drugi jedan znalac ( D . strogo o m e đ e n o g logosa gradi se o n d a cje­ l i n a „ d o k a z n e " tj. označujući ga „ g o l i m " . post. svakodnevno­ me mnijenju itd. K a o što je bit h o r i z o n t a pridatljivosti bila oči­ t o v a n a f o r m u l o m „ n e š t o n e č e m u " .. a što se samo ne da više n i č e m u priricati. Ο tumačenju. suočiti s granicom tako o d r e đ e n o g a horizonta i sve više bivati prisiljen tematizirati i o n o što unutar njega više ne m o ž e biti dohvaćeno. T o m e je svoj­ stvena j e d n a izvornija istina od one znanstveno dokazne: o n a nesastavljiva . U d r u g o m tematiziranom spisu. bolje rečeno u o n i m fragmentima koji su nam od t o g spisa sačuvani. „ p r a z n i m " i. No Aristotel će se. N e k o „ b i ć e n a p r o s t o " ostavlja Aristotel naglašeno slavodobitno po strani. to znači izvedeno i n e p r a v o jestvo. od prvih i osnovnih jednostavnih tijela pa do č o ­ vjeka kao krune i v r h u n c a naravnog postojanja.

n e k i m a veći. nastajanja. to. božanskih zvijezda u vječnome kruženju i ostalih božanskih bića s jedne. ako će doista uvijek biti neprekidni i postajanje i propadanje. d o k je o n o što nije vječno m o g u ć n o < i biti i ne biti i > mijenjati se na lošije i na bolje. jer suprotnoga su suprotni uzroci. tako da ako nadolaženjem i blizinom rađa. onda isto to odlaženjem i udaljava­ njem upropaštava. F e n o menologijskom blizinom i p o d r o b n o š ć u opisivanja. i o n o g a „dolje". te o n o biti od o n o g a ne biti. Neprekidnosti je dakle zacijelo u z r o k [kružno] pre­ mještanje svega. a druga takva da m o g u i biti i ne biti. kao naravnog mjesta vatre. a i da b u d u dva gibanja. A i u istome su v r e m e n u prema naravi i postajanje i propa­ danje. otvaraju n a m ona pogled na j e d a n drukčiji pristup ži­ votu no što n a m ga je priredila i namrla novovjekovna znanost. i o n o živje­ ti od o n o g a ne živjeti: . a ne bivanje-postajanje. Naime sve što je isto i što se na isti način drži. fantastičnih sinteza i oslanjanja na tradicijom predane nazore . Stoga i nije prvo [kružno] prenošenje uzrok postajanja i pro­ padanja. a o n o lijepo i b o ž a n s k o uvijek je p r e m a svojoj naravi u z r o k o n o g a boljeg u onima koja su za to sposobna. rasta. kao naravnog mjesta zem­ lje. te o n o g a „ g o r e " . et corr.b l 6 ) Ovoj sublunarnoj sferi bivanja živih bića. sa strogom podjelom na supralunarnu sferu etera kao „petoga tijela". kako se ne bi steklo samo j e d n o od toga dvoga.jestvo je naime [tih] bića u o n o m e pojedinac - 230 231 . posvećena su neopravdano malo studirana biologijska djela Aristotelova. O n o dakle [kružno] premještano jest. oslonjena na mehaniku i dinamiku matematičke rizike. kako im ne bi izostale pro­ mjene. Štoviše. Jer m n o g o je razložnije da je biće u z r o k o m bivanja nebiću. nego prenošenje prema enklitici sunca. već za neke većim. Iz ravnog i kružnog gibanja s jedne. 3 3 6 a 3 3 . n u ž n o je da. donju sferu opisuje sažeto na j e d n o m lijepom i značajnom mjestu rasprave Ο postojanju i propadanju: . kako premještanje jest jedno.Allan. Jer n u ž n o je. str. a za neke manjim. Jer nekima je mjera period godine. . 247b9) „ p u t o m u sebe samu". ili pre­ nošenjem ili pak odstupanjem od toga. izgradit će u r a n o m spisu Ο nebu . U t o m e je naime kako o n o neprekidno tako i to da se biva gibano dvama gibanjima. raščlambe i karakteriziranja. da je naime prva od promjena prenošenje. te ako učestalim približavanjem rađa.j e d a n pristup donekle blizak naprimjer G o e t h e o v o j m o r ­ fologiji bilja. nego nebiće bitku bića. jer su protivni. a sad opet blizu.A uz to. da se nešto uvijek giba. te sublunarnu. ili pak propadanje. a o n o bivajuće nije. Jer zbiva se da biva sad daleko. ustvrdujući da . to je o n o p o stajuće vječno na onaj način na koji to m o ž e . a nekima pak i manji. kad je to tako. a o n o uduševljeno od o n o g neuduševljenog z b o g duše. opadanja i iščeza­ vanja u m n o g o s t r u k o ispresijecanim putanjama smrtnih bića. budući d a j e pokazano d a j e [kružno] gibanje prema premještanju vječno. u njihovoj g o t o v o nepreglednoj različnosti. te ne naposljetku filozofij­ s k o m s n a g o m sinopse te načelnoga vrstanja. Bolja je pak duša od tijela. djelo navedeno niže u popisu. o n d a i učestalim udaljavanjem upropaštava. Stoga i v r e m e n a i životna d o b a svakog pojedinog imaju broj i njime se određuju. A ujedno je jasno da je i o n o prije dobro rečeno. Brojem mu je to dakle n e m o g u ć e . ali ne istim za sve.. „Narav ne čini ništa uzalud". . Ovu drugu.z b o g tih uzroka jest živima rađanje. a zato je i premje­ štanje ranije-prvotnije od bivanja-postajanja. i bivanje bude neprekidno.. 46). M o r a dakle biti više gibanja. s druge strane.to je stalni tenor svih njegovih obuhvatnih zoologijskih ispitivanja. sintetičkom i k o m p a r a t i v n o m m e t o d o m istraživanja. to po naravi uvijek tvori isto. Premještanje će naime činiti bivanje stalnim pri­ micanjem i odmicanjem onoga rađajućeg [tj. Jer suprotnoga su suprotni uzroci. Tako da bi bilo ili postajanje uvijek. gibanje će biti nepravilno.danas gotovo apsurdnom izgledajuću zgradu kozmologije. A budući da je nejednako rastojanje. d o k je enklitika [uzrok] prilaženja i odilaženja. K a k o je naime narav tog roda n e m o g u ć n a biti vječnom. bogatstvu vrsta i oblika.u povijesti znanosti nije bilo nijednoga gorljivijeg zagovornika 'svršnih uzroka' od njega". sunca]. Budući pak da je pretpostavljeno i pokazano da je neprekid­ no i postajanje i propadanje stvari." (De gen. u nastojanju da što jače naglasi samostalnost i samostoj­ nost naravi nazvat će je j e d n o m (Phys. s neprestanim p r o c e s o m rađanja i umiranja. Posvjedočimo to n a v o d o m j e d n o g a mjesta s p o č e t k a druge knjige spisa Ο rađanju životinja: „ J e d n a od bića vječna su i božanska. ne m o g u bivati oboje. Svega je naime p o r e d a k i sav se život i vri­ j e m e mjere periodom. a tvrdimo da je premještanje u z r o k bivanja. N a u k ο naravnome gibanju i vlastitome naravnom mjestu ele­ menata i svih ostalih naravnih bića čini osnovu njegove kozmo­ logije.n e o b i č n o m kombinacijom deduktivnih konstrukcija. te p o t o m kemije.

Naime.navedimo to ovdje samo kao primjer . O v a je pak posljednja odredba krajnje nejasna. te stoga strogo r e č e n o i ne spadaju u fiziku. Sam je j e d n o m naziva tek „ t r a ž e n o m znanošću". te j o š u o d l o m c i m a u Phys. v e ć t a k o r e ć i ontologijskim uvjetima same naravnosti naravi.ali v r s t o m m o ž e .ο č e m u je t e k n e z n a t n o m a l o t o g a o t v o r e n o i p r u ž e n o osjetilima." (De gen. Pret­ postavka toga pak imalo bi biti dostatno razumijevanje biti samo­ ga gibanja.n o m . više no igdje drugdje. Hoffe) jedva da po opsegu. naravi posvećeni su g o t o v o svi Aristotelovi naravoslovni spisi. pa opet ponekad „ z n a n o š ć u ο biću ukoliko je b i ć e " . T o m bi zahvatu trebalo prethoditi . VII-VIII moraju se. Očita je nevoljkost filozofova da se rije­ č i m a o b i č n o g a ljudskog izričaja o b r a ć a u oblast o n o g nadljudskog i b o ž a n s k o g .kako sam kaže u p o č e t n o n a v e d e n o m stavu iz k a s n o g a spisa ο dijelovima životinja . u bilo kako usko ili široko s h v a ć e n o m uobičajenom smislu riječi. 7 3 1 b 2 4 .sadržane u Phys. bila je i ostaje j e d n a od jedva nekoliko osnovnih knjiga cjelokupne predaje filozofiranja. an. zatim mjesta.istumačenje Aristotelova nauka ο razlici gibanja i djelatnosti. o n o g .kako smo 232 233 . O v i m rečenim dakako ne želimo postići to da se obeshrabri svatko tko bi se htio dati na studij najtežih pitanja Aristotelove Metafizike. p r e m d a inače već od samih svojih početaka . shvaćati j e d i n o paralelnim tematiziranjem cjeline „prve filozofije" i relevantnih dijelova treće knji­ ge spisa Ο duši. Problemi nastaju tako već pri prostom pokušaju neke bliže odredbe toga što to zapravo Aristotel naziva „ p r v o m filozofijom". dakle j e d n a od onih čijom se samo i pažlji­ v o m i temeljitom promišljajućom lektirom rijetki m o g u pohvaliti. kako je njegova razlika spram djelatnosti očito u Aristotela zasnovana na njihovu različitom odnošenju spram vre­ m e n a i prisutnosti u o n o m e „ s a d " . b e s k o n a č n o g i osobito o n o g neprekidnog ( " k o n t i n u u m a " ) . naime izreka da b o g k a o „ n e p o k r e t n i p o k r e t a č " i kao „ p o č e l o ο kojem visi cjelina sve­ g a " . Stoga jest vječno rod ljudi i životinja i bilja. tad cjelina Aristotelove „ljestvice p r i r o d e " stupnjevane korak po k o r a k u smjeru vječnosti neće više u njenoj danas p o n e š t o iritirajućoj bezuvjetnoj teleologiji izgledati tako apstraktnom i usi­ ljenom. nebeskoj sferi o n o g a v j e č n o g n a l a z i m o u cjelini o p u s a t e k nešto škrtih te za Aristotela n e u o b i č a j e n o s n a ž n o metaforički i g o t o v o mitski izraženih opisa u r a n o m spisu Ο nebu.7 3 2 a l ) V e ž e li se sve ovo ovdje r e č e n o s i s t o m tvrdnjom i z r e č e n o m u spisu Ο duši. po starom h e r m e n u t i č k o m naputku. v e ć prije u nešto što b i s m o m o g l i nazvati filozofijom bivanja. a u o p ć e tek i m o g u . Flashar. a kad bi bilo takvo [tj. Rasprave sabrane u izdavačku kompilaciju pod n a s l o v o m Fi­ zika zapravo se ne bave s a m i m naravnim bićima u bivanju. Ova pak uključuje aporije beskonač­ n o g i k o n t i n u u m a itd. Prva filozofija Knjiga Metafizika. Aristotelova nau­ ka ο razlici mogućnosti i djelatnosti (ενέργεια). u kojoj su skupljene zasebne rasprave i grupe rasprava iz o n o g a što Aristotel sam naziva „ p r v o m filozofijom". itd. „ b i ć e kao b i ć e " j e d n o m se u njega samog razumije u smislu bića „ n a p r o s t o " i „ u o p ć e " . ο biologiji (During). drugi put pak „ m u d r o š ć u " . bilo bi vječno. Cjelini bivajuće. samo iz cjeline m o g u ć kakav-takav uvid u bit pojedinog p r o b l e m a i njegovo eventualno razrje­ šenje. ο teoriji znanosti i politici (Hoffe). kao što će i njegova č u v e n a izreka iz „ t e o l o š k e " L a m b d a knjige Metafizike. Nije stoga nimalo č u d n o što naprimjer poglavlja ο samoj toj „prvoj filozofiji" u gore spominjanim danas relevantnim i standardnim prikazima Aristotela (During. teških i obuhvatnih misaonih zahvata kakvi leže u podlozi npr. N o .sve što jest i biva p o k r e ć e „ k a o o n o erotički ž u đ e n o " dobiti na p u n i n i unutrašnjeg smisla i sadržaja. D u b o k e i razumijevanju pone­ gdje j e d v a dostupne analize samoga gibanja. čine i djelić onoga što inače biva iscrpno i suvereno izlagano ο ostalim aspektima Aristotelove filozofije. isto b r o j e m ] . dakle sublunarne. Ο višoj. temeljitosti i razini. Svakako je ne samo n e m o g u ć e nego i neumjesno htjeti u krat­ k i m potezima dati ma i naznaku tako složenih. koju ovdje p r e v o d i m o . . npr. vre­ m e n a . III-VI. te zatim opet sve to zajedno s č u v e n i m izvodima ο u z r o k u erotičke p o m a m e u s v e m u živome iz P l a t o n o v a Simpo­ zija. to valja osigurati i razumi­ jevanje o n o g a što je u četvrtoj knjizi Fizike kazano ο v r e m e n u i njegovoj osnovnoj odredbi. već samo i j e d i n o to da se unapri­ j e d shvati kako je u knjigama poput te. ο retorici i poetici (Flashar).

da pripada o n o m e s t o j e „ z a n a s " m o g u ć n o . . Do neke je mjere. Odabir je bitno odabir sredstava. stoljeću . u nevolji potražili izlaz u tumačenju da „biće kao b i ć e " znači ujedno i „naj­ više b i ć e " (npr.. Etika.g o r e bili vidjeli .izraz koji već i sam po sebi do danas izaziva n e d o u m i c e oko pravoga značenja i doživlja­ va m n o š t v o uvijek novih i drukčijih tumačenja. nije i ne m o ž e biti dostupna čovječjoj djelatnosti i čimbenosti. Sva tri svoja etička spisa započinje on odrješitim kritičkim distanciranjem od o n o g središnjeg i najdubljeg u P l a t o n o v u filo­ zofiranju. Moser. p r e m d a je inače stalno Aristotelovo uvjerenje da je tvar po sebi nespoznatljiva. naime „vrlina" (αρετή) upravo jed­ na sabranost.j e d n a k o kao npr. „Filozofija ο onom ljudskom" Etiku i politiku Aristotel vidi i razumije kao jedinstvenu cjelinu o n o g a što naziva „filozofiranjem ο ljudskim stvarima". zbog njegove opće­ nitosti i apstraktnosti. i Heidegger i njegovi sljedbenici.„biće samo po sebi" smatra..). treba biti upravo n e k a ljudska m o ć i neko znanje čovjekovo ο t o m e kako da ustanovi. stalnost i postojanost. bit svake m o ć i o p ć e n i t o i sva­ koga znanja p o s e b n o u nekoj postojanosti. „ k a d a " itd. Drugi put opet biva o n o shvaćeno u smislu „ p r v o g i naj­ višeg" bića. . Etička se trezvenost i stalnost postiže prije svega o n i m što Aristotel naziva „odabirom" ( π ρ ο α ί ρ ε σ ι ς ) i u č e m u bez sumnje valja vidjeti sam osnov cjelokupne njegove etike. svojstvenije i v e ć m a je J e s t v o " oblik. te utoliko poistovjećeno s b o g o m i o n i m božanskim.u sebi individuirana i da n e m a ničega izvan i „ m i m o " kategorija. o n o m e „ č e ­ ga čovjek jest počelo i gospodar". m e đ u t i m . tko ih i kako postavlja. ne svrha samih. N o . vid i „ b i t " nečega složenog. K a o što je. „ P r v a filozofija" bi tako u p r v o m slučaju imala biti nešto poput one na t o m tragu kasnije . etički nepročišćenih prohtjeva i želja . svaka od „kategorija" . k o j o m onaj tko etički djeluje biva otet iz vlasti bitno i načelno nestalnih i vazda promjenljivih strasti. kako kaže u Eudemovoj etici. i nije li o n d a samo to postavljanje nešto što se n u ž n o odvija i zbiva 234 235 . T r e z v e n o s t je odabira u t o m e da on . čak a k o i ima nečega takvog. stalnosti i sabranosti. na j e d n o m e od mnoštva sličnih mjesta u djelu. Bit je argumentacije p r i t o m ova: ideja Dobra. N o . tako je i o n o navlastito etičko. Merlan. zasnovanoj u b i t n o m e upravo u Aristo­ tela. Owens. p r e m a Aristotelu. štoviše. Zadržavanje unutar oblasti o n o g a za nas m o g u ć e g osigura­ no je pri svakom odabiru osobito time da se on ustvari nikada i ne bavi ničim drugim do iznalaženjem puteva i sredstava za neki već unaprijed postavljeni cilj. naime od ideje Dobra. što će Aristotel u pravilu na­ zivati „ o n i m što bijaše (nečemu) biti" .tim i m e n o m nazva­ ne „ontologije". kao odvojena.tek u 17. vodi i upravlja vlastiti život. nečim što uistinu i ne pripada pravoj filo­ zofiji. u drugome pak bila bi „teologijom".sebe usmjerava jedino spram o n o g a za što v e ć unaprijed nekako zna da je „u na­ šoj m o ć i " . m o g u ć e ustvrditi da ta tako shvaćena etika svoje povijesno mjerodavno zasnivanje i izgradnju upravo u njega i za­ dobiva. p r e m d a iz posve drugog horizonta interpretacije. ili na što bi bile svedive.j e d n a k o tako jestvo kao i odnos. koju riječ Aristotel sam inače u pravilu rabi jedino kad govori ο starim mitolozima poput Hesioda ili orfika. što bi ih vezivalo i nekako objedinjavalo. Interpreti su.u razlici spram mahnitosti i n e o b u z d a n o ­ sti običnih. D o k je u svojoj ranijoj fazi Aristotel inzistirao na t o m e da je npr. „ g d j e " . No „ b i ć e kao b i ć e " m o ž e se shvatiti i kao o n o što Aristotel naziva J e s t v o m " ( ο υ σ ί α ) . Stoga p r e d m e t njena interesa ni na koji način nije i ne m o ž e biti nekakvo D o b r o naprosto. postupno će biti doveden t o m e da ipak sve ostale osim jestva razumije kao nešto što jest „spram j e d n o g a " i na neki način „ a n a l o g n o " u odnosu na jedno. Odatle je onda kasnije u skolastičkim interpretacijama Aristotela izrastao nauk ο takozvanoj analogiji bića. već j e d i n o i isključivo čovječje d o b r o i čovječja sreća.ο onto-teologiji zapadnjačke metafizike. go­ voreći tada . Wagner. utemeljenost kojega u s a m o m njegovu djelu ostaje u znatnoj mjeri upitnom. Što je pak samo to J e s t v o " ? U j e d n o m svom aspektu m o ž e o n o biti već i „ t v a r " kao „ p o d l o g a " . dakako. odakle te svrhe i ciljevi. pri čemu je od osobitog značenja uočiti činjenicu da to zasnivanje pada ujedno s određenjem biti čovjeka te njenih gra­ nica i dosega. Mansion. Prvu filozofiju on štoviše sam izriči­ to vezuje uz istraživanje upravo t o g „jestva". naime na samo jestvo.

Osim toga. i to treba da zakonodavac usa­ đuje u duše ljudi: da ratnička uvježbavanja treba provoditi ne za­ to da bi se pokoravali oni nevrijedni. kao „ d o k o l i c a " .]. j e r to upravo sadrži veliku pogibelj. prepoznati j e d a n od najuzvišenijih i na is­ tinski uzvišen život najpoticajnih orisa m o g u ć e g a vida „čovjekovanja" u cjelokupnoj pisanoj predaji. D a k a k o da ovakav nazor ne stoji u suglasju s n a k a n o m zasni­ vanja etike kao oblasti u kojoj vlastitom voljom i o d l u k o m djeluje­ m o . [. Jer vladavina nad slobodnima ljepša je od despotske vladavine i više je praćena vrlinom. ali jednako i sa baš svim bit­ nim jezicima današnjice. gdje biva. no propada nakon što stekne vlast. obilju i n a d m o ć i nad drugima. Z a g r e b . Temeljni „aktivizam". nego prije svega da ne bi sami bili drugima podvrgnuti [.." {Polit. procjenjujući ih ne prema snazi.u p o r n o j o š i sam i z b o r svrha i ciljeva nekako podvesti u oblast etike. ne bi li. prethodeći mu vazda? Čini se da je u p r a v o to pitanje bilo najtežim i najvećim p r o b l e m o m cjelokupnog Aristotelova „filozofiranja ο o n o m e ljudskom" i upravo je na njega uvijek i z n o v a pokušavao dati neki zadovoljavajući odgovor. Taj i takovi dobit će pak svoju p u n u karakterizaciju u t r e ć e m poglavlju četvrte knjige Nikomahove eti­ ke. vjerujemo. ne treba neki polis cijeniti sretnim i hvaliti zakonodavca z b o g to- ga što je građane uvježbao da vladaju susjedima. v e ć je on dijeli i sa svim ostalim slavenskim. veledušni (ό μεγαλόψυχος).to obraćanje na iskonsku niklost i naravnost dalo Aristotelu o n u p r o d o r n u snagu ocrtavanja pojedi­ n a č n i h vrlina.kako s m o kazali u jednoj ranijoj vlastitoj studiji (v. gospodstva i d r ž a v n o g ustroja u o p ć e . No u p r a v o je . pa i s a m o m o n o m e po č e m u jest i on i cjelina svega. v e ć po mjeri u kojoj su u stanju proizvo­ diti. sve su odreda oznake tek negativne i privativne strane iskustva toga što riječju izvorno biva imenovano. 1333b26-1334al0) Svu dubinu jaza koji današnje ljudstvo dijeli i odvaja od cje­ line grčkog. pa tako i Aristotelova temeljnog iskustva bitka. bio na k o n c u prisiljen vra­ titi se starom. pred o č i m a neprestano lebdi lik o n o g a kojeg naziva „ o z b i l j n i m " i „ i z v r s n i m " . pronalazeći najprikladnija sredstva za ozbiljenje ciljeva za ko­ je unaprijed z n a d e m o da spadaju unutar o n o g a za nas mogućeg. k u ć o m ili gradom zavladao. ako m o ž e . pri kojem ocrtavanju mu „ k a o kanon i mjera". njegovati i unapređivati vrlinu: " N e podrazumijevaju ispravno niti ο vladavini koja bi se zako­ n o d a v c u imala činiti č a s n o m . opisan onaj veličajni. 43 i d. I u p r a v o je na iskustvu b e s k o n a č n e unutrašnje samostojno­ sti i s l o b o d e veledušja m o g a o Aristotel zadobiti pravo mjerilo ko­ j i m o n d a u Politici pristupa različitim vrstama moći. I nije to nikako neprilika i nevolja tek r e c i m o hrvatskoga jezika. Isto je naime o n o najbolje i pojedincu i zajednici. N a i m e najveći broj takovih polisa ra­ t o m se doduše spašava. kojim je već stoljećima i stoljećima prožet i upravljan sav čovjekov pri­ stup kako svemu oko sebe tako i svemu u sebi. ka­ ko sam kaže. živ­ ljenja.izvan oblasti o n o g etičkog.da bi osigurao izvornu n a k a n u same svoje etike. u č e m u n a m valja. našavši se u miru. odluci i izboru. Zahrđaju od dosade p o p u t željeza. već rođenjem i pri rođenju mu b o ž a n s k i m u s u d o m udijeljenom naravi. No σχολή je bitna riječ i stvar cjelokupne Aristotelove filozo­ fije ο o n o m e ljudskom. str.) .u najstrožem aristotelovskom smislu -. Jasno je naime da će i od samih građana onaj koji to m o ž e nastojati da isto to pokuša. 1988. ο t o m e svjedoči i o n o što se zbiva. n e g o izvornije.. ne dopušta mjerodavno pozitivno iskustvo toga što bi se kao „ s l o b o d n o vrijeme" i „vrijeme s l o b o d e " imalo skrivati u toj navodnoj „ d o k o l i c i " i „praznovanju". A krivac je zakonodavac. p r e m a kojem je čovjek izvrstan ne prvenstveno po svojoj volji. svakako i iz vlastitoga unutarnjeg iskustva i doži­ vljaja. koji ih nije odgojio za življenje u slobodi. Samo onaj tko je za nju sposoban jest gra­ đanin u pravome smislu riječi. kao što i samo onaj polis koji svoje građane za nju odgaja i na nju usmjerava zavređuje doista ime 236 237 . m o ž e se m o ž d a ponajbolje odmjeriti na činjenici da s m o u o v o m e v a ž n o m odlomku tu na svaki način središnju riječ σχολή bili prisiljeni prevoditi tek p o m o ć u izvanj­ skoga opisa „življenje u slobodi".. Pri t o m e je. Preludiji. A da zakonodavac treba više nastojati o k o toga kako bi z a k o n e ο ratništvu i ostale uredbe usmjeravao radi življenja u slobodi (σχολάζειν) i mira. Izrazi koje n a m u svrhu približenja smislu te riječi pruža vlastiti jezik. naime gos­ p o d s t v o čovjeka nad o n i m što mu se zbiva . bolje i ispravnije r e č e n o dinamizam . „ o d m o r " . te se utoliko u temelju Aristotelove etike m o ž e pronaći stanovito odstupanje od izvorne nakane i svojevrsno sustajanje. nasto­ j e ć i . te na k o n c u mjesta čovjekova u bitnoj izloženosti i otvore­ nosti silama j e d n o g i drugog.] N e g o od takvih nazora i zakona niti je što političko niti doista korisno niti istinito. arhajskom i „ a r i s t o k r a t s k o m " iskustvu v r s n o ć e i vrsnosti čovjeka. „ p o ­ činak".. i protiv svoje najdublje nakane i volje.

m o r a da je Aristotel pri k o n c u svoje izgubljene knjige Ο molitvi bio J a s n o " . prisutan b o g sam upravo najdublje Aristotelovo filozofijsko ishodište i sredotočje svih njegovih tako nevjerojatno obuhvatnih i ujedno bezdano dubokih nastojanja o k o „motrenja svega o n o g što se poka­ zuje". naime razdioba u motrenje (teoriju). „najtrajniji prilog što ga je Aristotel prinio teologiji". S l o b o d n o je ustvrditi da je to d u b o k o i ničim p o k o l e b a n o uvje­ renje ο t o m e da je čovjeku u njegovu umu. prištedjevši si pritom napor upuštanja u najteža i najzapletenija pitanja same njegove „prve filozofije". vazda iz sebe izlazećeg i na svaki put drugo usmjerenog: . naime upravo tu ovdje rečenu „ p r a k s u " (πράξις) nismo u stanju valjano smislom preni­ jeti izrazima našega jezika i pokušajmo ipak u najkraćem nazna­ čiti do čega je tu Aristotelu stalo. ako je već upravo to u naj­ većoj mjeri čovjek. ako ne Bog. Na taj je način praksa uistinu već stanovit iskorak iz oblasti gibanja. Logosa pak počelo nije logos. naime u proizvodu shvaćenom u najširem smislu riječi. Allan (nav. a na taj je način doista i najsretniji". u kojem se međutim tek oslo­ bađa i razvija prava i istinska djelatnost. teorijski i uzvišeniji od svakog p u k o ljudskog s druge strane. u njegovu k o m e n t a r u uz spis Ο nebu. svoje­ d o b n o Zeller našao prinuđen ustvrditi kako se Aristotelu čovjek udvaja u dva dijela. D. Um . po našem sudu. već je kao neka zaustavljenost i stanje. U Eudemovoj etici reći će tako: „ S t o je p o č e l o gibanja u duši? Očito je zaista: kao što je to u cjelini svega. „Rehabilitirati" Aristotelovu političku filozofiju.ipak pušta etiku kulminirati u nesuzdržanoj apologiji čisto teorijskog. str. Ostavimo po strani nezgodu što niti drugu ključnu Aristotelovu riječ vezanu uz filozofiju o n o g ljudskog. No dok je u proizvodnji cilj i svrha gibanja položena negdje izvan dotičnoga gibanja sa­ mog. te „dijanoetički". Za potvrdu te teze bit će dovoljno. (Eth.Euripidove riječi da „smrtni vijek ima i sam u sebi neki dio b o g a " i d a j e „ u m doista z a nas b o g " . Filozofijsko razumijevanje toga što Aristotel vidi kao samu bit istinskoga ljudskog življenja. T a m o z a t i č e m o uz ino ovakvu j e d n o z n a č n u i nekolebljivu tvrdnju: „Čovjeku ja­ m a č n o pripada život oslonjen na um. 49/) 3 238 239 . koji m o ž e tek imponirati neupućenima. Iz svega kazanog valja onda razumijevati središnji Aristotelov politički izričaj: „život je praksa. Jer na neki način sve biva gibano o n i m b o ž a n s k i m u nama. odnosno kao neko „okreta­ nje unatrag" k sebi samome. dj.njoj je svojstvena određena „reflektiranost". samo motriteljskog ži­ vota. m o ž e se. kao otvorenog mjesta povijesnog zajedništvovanja ljudi. već ujedno n e o p h o d n a osnova za svako eventualno ra­ zumijevanje i doraslo prisvajanje njegovih bitnih „političkih" naučavanja. Za razliku od nje. Eud. kako to smatra npr. samo j e d n o paž­ ljivo iščitavanje desete knjige Nikomahove etike. O n a ishodišna i sveodređujuća načelna razdioba svih m o g u ć i h vidova odnošenja spram cjeline svega. bo­ gova i svega što jest. onaj etičko-politički i samo ljudski s j e d n e . To razlikovanje nije samo. zadobiti j e d i n o promišljajućim zadubljivanjem u teške izvode razlikovanja gibanja i djelatnosti (ενέργεια). kao is­ pravnoga smisla za iznalaženje mjere i sredine m e đ u krajnostima u svakoputnoj konkretnoj situaciji . 114). kako to naglašava Simplikije. filozofijski je polovičan posao. 57. tako i ovdje sve pokreće Bog. već nešto vrhovnije. pri s a m o m početku svog zrelog filozofiranja. dakle kao to gibanje koje uvijek već unaprijed vlastitu svrhu nosi i sadrži upravo u sebi kao t o m i takvom gibanju. Ross. sadržane ponajprije u raspravama iz „prve filozofije". Teorija je bitno obilježena time da nije nikakvo gibanje. (Aristotelis fragmenta selecta. ustvr- dio „ d a B o g jest ili um ili nešto s o n u stranu uma". 1248a25-29) A prema izvješću Simplikijevu. Upravo se time prije svega ostalog. i prak­ sa i proizvodnja bitno su određene gibanjem i jesu ustvari dva osnovna načelno različita vida gibanja. vrhovnije od znanja i od u m a ? " (Eth.očito kao stav kojem se i sam priklanja . Recognovit brevique adnotatione instruxit W. 1254a7).. dotle je praksa takvo gibanje koje svrhu sadrži već u samome sebi. smatramo. te da se među njima ne pokazuje nikakva živa sveza. recimo usput. ne proizvođenje" (Polit. 1178a6-8) Isto je Aristotel bio rekao i godinama ranije.ono božansko u nama O d a v n o je već u o č e n o kako Aristotel .p r e m d a bez prestanka na­ glašavajući samosvojnost i zasebnost političke razboritosti. Nic. str.polisa. Ο χ ο η ϋ 1970 Λ1955/. i kao taj u m . navodeći pri završetku Nagovo­ ra na filozofiju . /= R o s e fr. proizvodnju i praksu pruža i ovdje osnovu razumijeva­ nja. Sto bi dakle bilo.

dušu i cjelinu svega d u š e v n o g u p o t p u n o s t i u okružje naravi i proglašujući istraživanje ο duši di­ j e l o m naravoslovlja . svakako su najvećim dijelom usljedak upravo te i takve povijesti predaje Aristotelova djela. Sve do 12. Odnos ovih dvaju „učitelja ljudskoga d u h a " neizmjerno je dublji. ali ujedno i najdublje i najteže dijelove cjelokupnoga opusa. vrijedi u jednakoj mjeri i za Aristo­ tela: povijest utjecaja njegove filozofije poklapa se s poviješću fi­ lozofije u o p ć e . daljnjeg razvijanja. kasnije pak sve više i kritike.pazio je ipak na to da s v a k o m z g o d o m u p o z o r i kako to ne vrijedi i za um sam i za onaj dio ili o n u m o ć duše k o j o m o n a misli i motri. Stoljećima ne prestajuća i bitna zbivanja filozofiranja prije svega u Srednjemu vijeku p r e s u d n o određujuća sporenja ο pra­ v o m smislu razlikovanja u m a što ga Aristotel u izuzetno teškoj trećoj knjizi spisa Ο duši naziva „ t r p n i m " od o n o g a što ga t a m o t e k u n a z n a k a m a uz njega spominje kao o n o g a „koji sve tvori" (u latinskoj skolastičkoj tradiciji „intellectus possibilis" i „intellectus a g e n s " ) . dalje pospješili utvrđivanje svoje­ v r s n o g formalizma skolastičke m e t o d e i tijekom stoljeća p o s t u p n o pripremali o n o što poznajemo kao novovjekovnu revoluciju znan­ stvene metodologije.a tako su sebe i razumijevale . najutje­ cajniji i najviše diskutiran spis cjelokupnoga grčkog. prevedeni na latin­ ski z n a t n o kasnije od spomenutih dvaju spisa. na­ dajući se ipak da je plitko i otrcano uvjerenje ο t o b o ž n j e m „rea­ l i z m u " prvoga. koja n a o k o paradoksalno svoj odlučujući povijesni nastup najavljuje upravo radikalnom kritikom navodne „sterilnosti" Aristotelova silogizma. P r e m a n a š e m mišljenju. Isto to naravski vrijedi i za r e č e n o pitanje ο porijeklu i mjestu razli­ kovanja b o ž a n s k o g i čovječjeg uma. Povijest utjecaja Što je bilo r e č e n o ο Platonu. Svodeći inače. ako se time n e ć e nazvati često i g o t o v o pravilom postalo prešućenje i suptilno zaobilaženje cjelokupne problematike. sa svoje su strane. a o n o svakako od r e c i m o trinaestoga pa sve do prelaska sedamnaestog u osamnaesto stoljeće i filozofija i znanost u u ž e m smislu riječi sastojale su se . A k o ne prije. T i m je uvjerenjem dakako motiviran i izbor ovdje pre­ v e d e n i h i u ovoj prigodi tek p o č e t n o komentiranih Aristotelovih tekstova. kao i j e d n o s t r a n a redukcija punine ontologijske problematike na osi­ r o m a š e n u i u apstraktno alternativnoj formulaciji n e p l o d n u pro­ blematiku takozvanih univerzalija. ponajprije posred­ stvom Boetija i njegovih k o m e n t a r a Porfirijevih Isagoga. već i u nas stvar prošlosti. U o d n o s Aristotelov p r e m a Platonu ovdje n e ć e m o ulaziti. Aristotelove filozofije. nisu ni do danas dospjele do zadovoljavajućih rje­ šenja. n e o p h o d n i uvjet svakog pokušaja da se u ta tako filozofijski odlučujuća pitanja unese nešto pojašnjuj u ć e g a svjetla imalo bi m o ž d a biti ponajprije j e d n o radikalno interpretativno sučeljenje s kratkim ali ponegdje upravo nevjero­ j a t n o značajnim spisima iz okružja Aristotelova istraživanja ο du­ ši. kojim on kritički ustaje nasuprot „ i d e a l i z m u " svog učitelja te na mjesto njegovih „apstraktnih" i „ t r a n s c e n d e n t n i h " ideja uvodi svoje „ f o r m e " .događaj od izuzetnoga povijesnog značenja za cjelokupnu zapadnu tradiciju . 736b28). Teško je do kraja odmjeriti svu usudnost toga da je od svih njegovih djela upravo spis Ο kate­ gorijama (manjim dijelom i Ο tumačenju). vazda „ i m a n e n t n e " konkretnoj tjeles­ noj tvari. T e k u dvanaestom i osobito trinaestom stoljeću upoznaje Za­ pad ostale Aristotelove spise. pitanje koje je očito sa spo­ m e n u t i m najtješnje vezano. Su­ kladno t o m e .u najvećoj mjeri iz recepcije.Ο razlikovanju ljudskoga i b o ž a n s k o g u m a ostavio je Aristotel u cijelom s v o m n a m a sačuvanom djelu tek nekoliko škrtih nazna­ ka. u naglaše­ noj kritičkoj opreci spram Platona i spram svih pitagoreizirajućih tendencija p r e t h o d n i h mislilaca. osobito one naravoslovne (a 1204. 240 241 . složeniji i filozofijski zapleteniji no što je to prosječnom r a z u m u historičara filozofije u g o d n o prihvatiti. p o z n a t i m p o d i m e n o m „malih naravoslovnih spisa" {Parva naturalia). latinskog i arapskog kasnog Starog vijeka i p o t o m srednjovjekovlja. ostali dijelovi tzv. a djelomično valjda i s njim isto­ vjetno. stoljeća Aristotelovo je djelo ipak srazmjerno ma­ lo p o z n a t o u kršćanskoj Europi. „ O r g a n o n a " . an. te da je on „ o n o j e d i n o b o ž a n s k o " (De gen. Štoviše. u spisu Ο rađanju životinja izrijekom će ustvrditi da u p r a v o um pri začeću u začetke o n o g a iz čega se" v r e m e n o m razvija srasla cjelina duše i tijela u liku o d r e đ e n o g a čovječjeg živog bića „ulazi izvana". kao ars nova ili logica nova. Sta­ novita apstraktnost formalno-logičke m e t o d e t o g mišljenja. koje se m e đ u t i m ubrajaju u najvrednije.

J.i samih arapskih komentara tih spisa. s v r h u n c e m ponaj­ prije u r a d o v i m a Kajetanovim. P r e m d a nastupajuća filozofija N o v o g a vijeka sebe bez iznim­ ke razumije kao nepomirljivu opreku Aristotelu. sve u sklopu rasprava i istraživanja u oblasti tzv. „sporednij i h " Aristotelovih naravoslovnih spisa. opet p u t e m obnovljenog studija i interpretacije originalnoga teksta. G. L. Znakovitim je primjerom toga recimo i činjenica da se presudni filozofijski nauk novovjekovlja. Cambridge. kao naprimjer u isusovačkim ško­ lama. Nussb a u m and A. prvenstveno u razdoblju o k o ranih dvadesetih godina ovoga stoljeća. Owen. Voegelin. „filozofije d u h a ( m i n d ) " . E. Utjecaj navlastito arapskih interpretacija. 1978). stoljeća svoje obuhvatno djelo Franz Brentano. P r i t o m su . R. Edited by G. Donekle iznenađujuće snažna renesansa intenzivnog istra­ živanja Aristotela zbila se posljednjih desetljeća u okružju anglo­ a m e r i č k e .ba­ r e m p r e m a vlastitome samorazumijevanju . oso­ bito svoj nauk ο „psihologiji s empirijskog stajališta" te povijesno plodotvornu postavku ο „intencionalitetu svijesti". sudbina koja ih uostalom prati takoreći do danas. Edited by M. Riedel. m o ž e se kazati da Aristotelova filozofija od sedamnaestog stoljeća do danas mjesto svog prisustva ima više no igdje drugdje u najrazličitijim strujanjima neoskolastike.p o n o v o u razlici prema tradicionalnim pretežno praktičkoj filozofiji okre­ nutim interpretacijama . Daka­ ko da je aristotelizam Srednjega vijeka nerazlučivo kontaminiran kršćanskom dogmatikom i jakim primjesama neoplatonizma. Husserla. Proceedings of the Seventh S y m p o s i u m Aristotelicum. tako ponajprije u crkveno višekratno osuđivanim naučavanjima Sigera od Brabanta i znatno kasnije u takozvanom padovanskom averoizmu. M . na­ primjer Essays on Aristotle's De anima. mehanička teorija neba i sveopćega gibanja. Na v r h u n c u takozvanog njemačkog idealizma.prilikom osvajanja Konstantinopolisa i po prvi put j e d a n rukopis tzv. L. osobito one Averroesove. ova nastojanja uglavnom stvarno. Iz teksta Heideggerovih predavanja ο Aristotelu. to samorazumijevanje m o r a se ipak uzeti s velikom mjerom suzdržanosti. Metafizike). sve to posredstvom ranijih prijevoda na arapski . 1992. Oxford. izgra­ dio u s n a ž n o m protustavu spram.u razlici spram tradicionalnih. pri č e m u je u posljednje vrijeme p o l u č e n o niz zacijelo vrijednih i inspirativnih rasprava i oštroumnih analiza (usp. po njegovu vlastitom priznanju. kojima je prvenstveno engleska i škotska škola aristotelizma u prošlosti stekla nepore­ civo velike zasluge. Ο postoja­ nju i propadanju. C. ili pak u onima dominikanske provenijencije. koje u znatnoj i filozofijski značajnoj mjeri sadrži čak i m o n u m e n t a l n a suma „srednjovjekovnog Aristotela" kakvu nalazimo recimo u T o ­ m e Akvinskog. Na tumačenju i daljnjoj „kritičkoj dogradnji" Aristotela . Kasni pak Schellingovi pokušaji da vlastitu „ p o z i t i v n u " filozofiju izgradi upravo kroz obnovljeno radikalno sučeljenje s Aristotelom prije svih. Meteorologika. Strauss. Hegel je bio taj koji je smatrao nužnim studirati Aristotela na tekstovima grčkog originala i teško da bi bilo pretjerano reći kako je do određe­ ne mjere sebe sam osjećao i shvaćao aristotelovcem. j o š su i danas nedostatno istraženi i valorizirani.-G. nazovimo ih tako. E. utjecao na ranoga Heideggera i na njegove višegodišnje pokušaje o k o iznalaženja i p r o d u k t i v n o g tumačenja „ a u t e n t i č n o g " Aristotela. te Aristotle on mind and the senses. osjećao se stoljećima u nekim strujanjima aristotelizma na Zapadu. U Hrvatskoj je navlastiti rad na studiju i tumačenju Aristo­ tela oduvijek znatno intenzivniji od o n o g a p o s v e ć e n o g Platonu. naime Ο nebu.izgradio je u drugoj polovini 19. biva očitim u kojoj i kolikoj mjeri i neoaristotelovski pokret za „rehabilitaciju praktičke fi­ lozofije" (H. Lloyd and G. koja su objavljena tijekom posljednjih godina. 242 243 . s izuzetno suptilnim i složenim aristotelizmom Suarezovim. Rorty. sustavno i problematski orijentirana te u novije vrijeme usmjerena . O. Gadamer. E.ponajprije na spise iz oblasti psihologije. Ritter. prvenstveno „analitički" orijentirane filozofije. Izuzme li se onaj na svoj način veleban pokušaj Leibnizov da o s n o v n u Aristotelovu misao ο djelatnosti i usvršnosti (εντελέχεια) ugradi u sam temelj vlastitog pandinamičkog naučavanja. poglavito na uže filologijske napore o k o Aristotela ograničenih radnji. k o j o m je po­ ložen svojevrsni temelj kasnijoj izgradnji fenomenologijske filozofije Ε. d o k su naprimjer bezdano du­ b o k e analize beskonačnog ili kontinuuma sadržane u Fizici ostale u osnovi posve netematiziranima. S druge je strane isti Brentano svojim djelom ο Aristotelovu stavku „biće-bitak se zbori m n o g o s t r u k o " presudno. budući da je taj tako žučljivo napadani i osporavani „Aristotel" bio uisti­ nu m n o g o više utvara jednog formaliziranog i apstraktnim postalog aristotelizma no što bi bio grčki Aristotel sam. Bien) zahvaljuje svoj odlučujući filozofijski poticaj upravo tim ranim Heideggerovim izlaganjima Aristotela.

(Wege der Forschung. Grčki tekst s njemačkim prijevodom: Dio spisa objavljen je zasebno u „Philosophische Bibliothek Mainer". Darmstadt. 1831-1870. Z a g r e b . Articles on Aristotle. CCVIII) Fruhschriften des Aristoteles. Šanca. 2 1979. Berlin. izvan uobičajenih u d ž b e n i č k i h prikaza u okvirima standardnih „povijesti filozofije". Svmposium Aristotelicum veranstaltet in Goteborg. p r e m d a se to npr. Edited by J. 161-201) ne bi j o š dalo s izvjesnošću očekivati.) s Bekkerovom pagina­ cijom. Bonitza /zasebni pretisak Indexa: Graz.što dakako s o b z i r o m na povijesno uvjetovanu dugotrajnu uklopljenost službenih filozofskih bavljenja u sklop teologijskih istra­ živanja nije ni najmanje z a č u d n o . Fizike. Darmstadt. Bibliografski I. Herausgegeben von Ingemar During. Hamburg. Oxford. CCVI) Ethik und Politik des Aristoteles. i Utrum admittenda sit distinctio inter materiam et formom phjsicam et metaphjsicam ( „ A c t a II. 1981 (Prijevod na njemački: Aristoteles.: Aristotle .The Philosopher. m o ž e se m o ž d a reći da su se sretno i obvezujuće stekli uvjeti p o t r e b n i za snaženje i produbljenje vlastitih napora tumačećeg prisvajanja Aristotela u Hrvatskoj. i knjigu istoga autora Aristotel ο istinitosti i lažnosti. 1985). 1975. ili i općenitije grčkoj filozofiji. 1955. Zasebna izdanja pojedinih djela s danas standardnim kritičkim re­ dakcijama teksta u nizu „Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis" (Oxford. 3: Metaphysics. Sorabji. Metaphysik und Theologie des Aristoteles. snažan je poticaj dobilo prijevodima Metafi­ zike. npr. Zacijelo nije pretjerano reći da u p r a v o u tim prijevodima valja sagledati j e d a n od najznačajni­ j i h pothvata hrvatske filozofije ne samo unutar područja rada na Aristotelovoj. (Sv. Važniji zbornici: Autour d'Aristote. Receuil d'etudes de philosophie ancienne et medievale offert a Mgr. sv. Grgića (Zagreb. Taurini. 297-309). tematski b l o k „ P r o b l e m i Aristotelove Metafizike" u Filozofska istraživanja 16 /1986/. Grčki tekst s engleskim prijevodom: Gotovo sva djela objavljena su zasebno u „The Loeb Classical Library". Barnes/M. 1955/). London. Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast. 1894 i d. L. 1979. sv. V: frag­ menti i Index Aristotelicus H. nego na polju filo­ zofije naprosto. Herausgegeben von P. London. Pridruži li se o v o m g o l e m o m pothvatu velikoga j e z i č n o g znalca (preporučljivo je uz prijevod pročitati i vrlo in­ struktivan „ P o g o v o r prevoditelja" uz Metafiziku) j e d n a k o tako n e d a v n o objavljene i bilješkama p o p r a ć e n e prijevode spisa Ο tu­ mačenju J. Herausgegeben von FritzPeter Hager. Literatura 1. Berlin/New York. Bd. II. 2. 1937. Iz t o g okružja valja ponajpri­ je uputiti na brojne radove Fr. Mansion. Talange (Zagreb. što ih je sačinio T o m i ­ slav Ladan osamdesetih godina. I-V. 1969. J. 1993). 244 245 . 1989) i Kategorije F. Sv. Izričito tematski usmjereno filozofijsko istraživanje Aristote­ la. a m e đ u njima p o s e b n o Sententia Aristotelis de compositione corporum e materia et forma in elementis terrestribus considerata. (Wege der Forschung. str. Verhandlungen des 4. str. Congressus Thomistici R o m a e habiti". Herausgegeben von Fritz-Peter Hager. Darmstadt. Zagreb. Louvain. IV: skolije. 1928. Schofield/R. Izdanja Kritičko izdanje grčkoga teksta: dodatak Aristotelis opera edidit Academia Regia Borussica. Nikomahove etike i Politike. I-II: grčki tekst u redakciji Immanuela Bekkera. III: latinski renesansni prijevod. Vol. 1992. usp. Bd. iz skromnosti ambicija nekolikih dosadašnjih zajedničkih poku­ šaja (usp. Heidelberg. Clarendon. sv. Monografije: Ackrill. Moraux. A. 1972. Eine Einfuhrung in sein Philosophieren.

H. 1959. I-III.: Aristoteles. (Pretisak: Hildesheim. 1952 (Prijevod na njemački: Die Philosophie des Aristoteles.: TI KATA TINOS.: Phanomenologische Interpretationen zu Aristoteles. H. I.: Aristotele e Videa de la filosofia. 1862. revised. W. 1927. 1972. Frankfurt am Main. Moreau. F.: Hyle. Br. The science Aristotle sought. 2nd ed. Metaphvsik Θ 1-3. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer Grundbegriffe. Jr. Happ. J. 1965. Α. F. Solmsen.: Die Grundlagen der politischen Philosophie bei Aristoteles.: Introduction a la Physique aristotelicienne. Stallmach. Mainz. D. Tiibingen. Firenze. Nuvens. Br. Heidelberg. Berlin. Pariš. 1969-1970) Mansion.: Die Psychologie des Aristoteles. Pariš. Freiburg i. Padova. Tugendhat. 2 1946. L. W. 1879 (Pretisak: 1921). Bien. P. F. 3 1985) Brentano./Munchen. 1961. Berlin. (Pretisak: Darmstadt.: Die Dialoge des Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens. Heidegger. D. Louvain. Meisenheim a. J. Frei­ burg i. Zeller. Jaeger. 1970) Brentano. New York and London.: Dynamis und Energeia. Oxford. Firenze.: Aristoteles. 1981. 1962. Glan.. 1945.: Ontwikkelingsmomenten in de Zielkunde van Aristoteles. 1963. 1962. A comparison with his predecessors. Wieland.: Aristotle. London.: L'unita del sapere in Aristotele. Toronto. 1967) Calogero G. Freiburg i. F. Louvain. /Naši navodi su iz njemačkog prijevoda/). (Pretisak: Darm­ stadt. Ross. 1867. Hamburg. Frankfurt am Main. Marx. 18961900. 1966.: / fondamenti della logica aristotelica. W. J. 1985.: Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. 1939. 1955. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft. (GA 61) Lugarini. 1948.: The doctrine ofbeing in the Aristotelian Metaphysics.: Aristoteles. Insbesondere seine Lehre vom ΝΟΥΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ. Einfiihrung in die phanomenologische Forschung. 1958 ( 1988). II.: Aristote et son ecole.. Bernavs. Heidegger. Hildesheim. Aubenque. Berti.: Aristotle's system of the phvsical world. E. 1923 ( 2 1955). E. 2: Aristoteles und die alten Peripatetiker.: Einfiihrung in Aristoteles' Theorie vom Seienden. Ithaca. Maier. (Prijevod na francuski: L'evolution de la psvchologie d'Aristote.: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entuiicklung.: Le probleme de l'etre chez Aristote. Chung-Hwan Chen: Sophia. E. P.Allan. J. G.) Owens. 1973 ( 2 1980. Pariš. 4th edition.: Die aristotelische Physik.. 1976. H. Untersuchungen iiber die Grundlagen der Naturwissenschaft und der sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles. Aubenque. 1960. Diiring.: The Philosophy of Aristotle.. Br. Br. F. 1963. revised. Freiburg i. J. 1971. Essai sur la problematique aristotelicienne. (GA 33) M. Berlin.: Aristotle. 1863. Gottingen. 1962 ( 1992).: La Prudence chez Aristote. Grundlegung einer Geschichte seiner Entuncklung. M. Randall. 1960.: Die Syllogistik des Aristoteles. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff. W. Nijmegen-Utrecht. 4 3 3 247 .. Leipzig.

AEISTOTEL Izbor iz djela .

Iz djela Metafizika.

(Knjiga Lambda.)

Izvornik: Aristotelis Metaphysica ( Λ ) . R e c o g n o v i t brevique adnotatione critica instruxit W. Jaeger. Ο χ ο η ϋ , 1969 ( 1 1 9 5 7 ) . Prijevod, bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić

Razmatranje je ο jestvu. Jer jestava se traže p o č e l a i uzroci. Akio, naime, o n o sve jest kao neka cjelina, jestvo je prvotni dio. A k o [je] pak prema slijedu, tada će također jestvo biti prvo, a zatim o n o kakvo, pa o n o koliko. A uz to, ta [ostala] i nisu bića naprosto, tako reći, n e g o 1 [su] kakvoće i kretanja, kao naprimjer 2 o n o nebijelo i o n o neravno: i za njih doduše k a ž e m o da jesu, kao J e s t nebijelo". Zatim, ništa od svega [tog] ostalog nije odvojivo 3 . I oni prvašnji posvjedočuju to djelom. Tražili su naime počela, sastojke i u z r o k e jestva. Ovi sadašnji pak postavljaju kao jestva radije o n o općenito. (Jer općeniti su rodovi, za koje kažu da su većma počela i jestva, z b o g toga što istražuju lo­ gičkim načinom.) Oni drevni, međutim, [postavljali su kao Rukopisi imaju ovdje άλλά. Pseudo-Aleksandar, Bonitz, Jaeger i Elders čitaju οίον, no Christ i Ross zadržavaju lekciju rukopisa, što nam se čini vjerojatnijim. Teško je prihvatiti Eldersovu argumentaciju da između ποιόν i ποσόν s jedne te ποιότητες i κινήσεις s druge strane u rečenici ne postoji potpuna podudarnost. Elders, uz poziv na Kiihner-Gertha II, 297, 4, razumije ή kao ekviva­ lentno s εί δέ μή, te prevodi taj „teški redak" ovako: ,,'or else (alioquin) even the not-white and the not-straight' would be being", objaš­ njavajući zatim da „Aristotel očito hoće reći da ako netko postavi da su ποιότητες i κινήσεις bića (umjesto ne-bića), bit će prisiljen kazati i to da su bića čak i niječni termini kao ne-bijelo i ne-ravno". Naše čitanje, razumijevanje i prijevod drže se uobičajenog značenja od ή. Tako npr. i Bonitz: ,,wie auch". χωριστός, taj možda i ponajvažniji od temeljnih ontologijskih izraza Aristotelove filozofije, znači ujedno „odvojiv" i „odvojen", ali i „samostojan", „po sebi i za sebe postojeći" (lat. „subsistens"). Filozofijska razrada pojma nalazi se u Metaph. Z.

251

j e s t v o ] o n a pojedinačna, kao vatru i zemlju, ali ne o n o općenito, tijelo 4 . Jestva su pak tri. Jedno je osjetilno; od kojega je opet jedno vje­ 5 č n o , a drugo propadljivo, o k o kojeg se svi i slažu , kao bilje i živo­ 6 tinje, i za koje je n u ž n o prihvatiti sastojke , bilo j e d a n bilo m n o g e . D r u g o je nepokretno, i za to neki tvrde da je odvojeno, jedni od njih u dvoje razdvajajući, drugi p a k u j e d n u narav stavljajući ideje i o n o matematičko; d o k neki opet [stavljaju] samo o n o ma­ t e m a t i č k o od toga obojeg. O n a su jestva pripadna naravoznanstvu (jer vezana su uz kre­ tanje); o v o pak drugoj [znanosti], ukoliko im nije nikakvo zajed­ n i č k o počelo. 2 . 7 Osjetilno je jestvo promjenljivo. A ako promjena jest iz o n i h suprotstavljenih ili onih između, no ne svih suprotstavljenih (naime, ne-bijel [je] i 8 zvuk), nego [samo] iz protivnosti, n u ž n o je da jest ispod neko koje se mijenja u protivnost. Nadalje, nešto svakako ustrajava, d o k protivnost ne ustrajava. Jest dakle nešto treće p o r e d protivnosti: - tvar. S Rossom stavljamo zarez iza κοινόν, budući da za Aristotela nema nečega takvog kao „općenito tijelo" (usp. De gen. et corr. 320b23). Pseudo-Aleksandar premjestio je ovu umetnutu rečenicu iza riječi Jedno je osjetilno", smatrajući očito da svi moraju prihvatiti egzisten­ ciju ne samo ispodnebeskih, propadljivih tijela, već i onih nebeskih. Slično postupa i Temistije, prevodeći: „substantiae autem universae sunt, quarum duas omnes homines fatentur", te potkrepljujući svoj stav tvrdnjom da je to zbog toga što su obje te vrste osjetilnih jestava vidljive. Smatramo, kao i Ross, a nasuprot Eldersu, da se umetak od­ nosi samo na propadljiva osjetilna jestva. Smatramo da je u pravu Temistije kad drži da se prihvaćanje sasto­ jaka odnosi samo na propadljiva osjetilna jestva, a ne i na vječna. Inače, većina starih tumača odnosi stav i na vječna, nebeska jestva. Tako Aleksandar (apud Averroem, In Metaph. XII, edit. Venetii, 1562, 292 I), dok sam Averroes i Toma Akvinski odnose riječi isklju­ čivo na nebeska tijela. Slijedimo Eldersa započinjući ovdje drugi odjeljak knjige, u razlici spram važećih izdanja. Slijedimo Pseudo-Aleksandra, Essena, Christa, Jaegera i Eldersa umećući και. Ross zadržava čitanje većine rukopisa, no time je zna­ čenje umetka u velikoj mjeri neutralizirano.

A k o su pak promjene četiri - ili prema o n o m e što, ili p r e m a o n o m e kakvo, ili koliko, ili gdje, - a nastajanje naprosto i pro­ padanje [je] prema ovome-tu, rastenje i opadanje prema koliko, preinaka prema svojstvu, premještaj prema mjestu, - tad će pro­ mjene biti u te pojedinačne protivnosti. A n u ž n o je da se mijenja tvar m o g u ć n a za oboje. A k o je pak biće dvostruko, sve se mijenja iz bića m o g u ć n o š ć u u biće djelat­ nošću (kao iz bijelog m o g u ć n o š ć u u djelatnošću bijelo, a j e d n a k o i kod rastenja i opadanja), tako da neće biti m o g u ć e samo to da sve po uzgrednosti nastaje iz nebića, nego će nastajati i iz bića, ali iz bića m o g u ć n o š ć u , a iz djelatnošću nebića. To je pak ono Anaksagorino , j e d n o " . Bolje naime nego „sve ujed­ n o " - i Empedoklova mješavina, i Anaksimandrova, i kako veli Demokrit - je „bijaše sve mogućnošću, a djelatnošću n e " . 9 T a k o da su se morali približiti tvari. Jer sve što se mijenja ima tvar, ali drukčiju. [Cak] i o n a od vječnih koja nisu rodljiva, no jesu premještajem pokretljiva. No [ta imaju tvar] ne rodljivu, već [onu] odakle k a m o . No m o g a o bi netko besputiti o k o toga iz kojeg je nebića nasta­ janje. Jer trostruko je nebiće. A k o doista je nešto m o g u ć n o š ć u , ipak svejedno ne bilo čega slučajnog, već [je] različito iz različitoga: - ne zadovoljava da su ujedno sve stvari. Razlikuju li se pak po tvari, ako su v e ć z b o g nečega postala bezgranična, a ne j e d n o ? Um je naime jedan, tako da, ako bi i tvar bila jedna, on bi [tek] postao djelatnošću o n o što je tvar bila m o g u ć n o š ć u . Tri su dakle uzroka i tri počela. Dva su protivnosti, a od njih j e d n o je zbor i oblik, a drugo lišenost, d o k je o n o treće tvar. 3. N a k o n toga [valja napomenuti i to] da ne nastaje ni tvar ni oblik, a mislim [pritom] na one krajnje. 1 0 N a i m e sve se mijenja Prevodimo prema redakciji Bonitza, Rossa i Jaegera, gdje se βέλτιον odnosi na ono što u tekstu dalje slijedi, a ne na prethodeće Sv. Elders pokušava tekst razumjeti na ovaj drugi način, te naposljetku biva prinuđen na neuvjerljivu pretpostavku ο dva retka koja da su ispala iz tradiranoga teksta. Slično Eldersu već Christ, te Bonitz u svom prijevodu. Kersten, i za njim Lutze, predlagali su čak da se riječi „bolje [je to] nego 'sve ujedno"' izbace iz teksta. Kako ovdje shvatiti riječi τά έσχατα? Prema Rossu, Pseudo-Aleksan­ dar je smatrao da Aristotel ovdje misli na zadnju materiju, onu koja

252

253

nešto, i od nečega, i u nešto. To od čega [je] od prvog pokrećućeg, to što [je] prva tvar, to u što [je] oblik. Ići će se dakle u bezgra­ nično, ako ne nastaje samo zaobljena mjed, nego i o n o zaobljeno, ili mjed. Ali n u ž n o je stati. P o t o m , da svako jestvo nastaje iz istoimenog (naime, kako na­ ravna jestva, tako i ona ostala). Jer nastaje ili umijećem, ili po naravi, ili slučajem, ili samoniklošću. A umijeće [ima] počelo u drugom, narav pak počelo u sebi (čovjek naime rađa čovjeka), dok su ostali uzroci [samo] lišenost tih. A tri su jestva. Jedno [je] tvar, koja je priviđanjem o v o - n e š t o 1 1 (jer sve o n o što jest dodirom, a ne sraslošću, to je [puka] tvar i je najudaljenija od individualnog postajućeg te na najbližu formu, na ono što je tom individalnome najbliže, dakle na „prvu materiju" i na „konkretnu formu". Schvvegler i Bonitz slijede Pseudo-Aleksandra. Sam Ross, međutim, drži nemogućim da ista riječ ima dva upravo suprotna značenja u istoj rečenici, te oba puta razumijeva u smislu „bliži" ("proximate"), dakle kao konkretnu materiju (materia secunda) i konkretnu, a ne supstancijalnu formu. Elders prihvaća Rossov stav, upućujući za daljnje razumijevanje na Metaph. Ζ 8. Jedna od najspornijih i najviše raspravljanih rečenica u knjizi. Bonitz u svom komentaru ističe kako stav da je materija neko τόδε τι, dakle „definitum quidpiam" jasno protuslovi ("aperte repugnat") drugim mjestima u korpusu, navodeći za potvrdu Metaph. Η 1. 1042a27, Ζ 3. 1029a20, 27, De αιι. II, 412a7. Ipak nije spreman slijediti Schvveglera, koji je u neprilici predložio da se ispred riječi τόδε τι umetne negacija μή, upozoravajući na značenje toga da je materija ovdje nazvana „ovim-nešto" tek uvjetno i s važnom ogradom, naime onim τω φαίνεσθαι, što Bonitz tumači tako da materija ,,non re vera, sed imaginationi tantum" jest ovo-nešto. Aleksandar (apud Averroem, isto, str. 300) je mišljenja da je Aristotel htio kazati: materija je jestvo (substantia) ukoliko može biti opažena pomoću forme. Pseudo-Aleksandar razumije ono τω φαίνεσθαι kao „maštom, uobraziljom" (κατά φαντασίαν). Sam Averroes, slično Aleksandru, smatra da bitak mate­ rije jest biće („esse materiae est ens") zbog toga što može biti opažena pomoću osjetila. Toma Akvinski misli da se tekst odnosi na materia secunda te objašnjava: „Materia, quantum ad id quod apparet, videtur esse substantia." Goebel je predlagao da se umjesto φαίνεσθαι čita φύεσθαι. Ross u osnovi slijedi Aleksandra, tumačeći da „glede vanjske pojave materijalni dijelovi cjeline kako leže jedan uz drugoga izgleda­ ju poput individualne stvari, ali ako nema organske jednote ta je po­ java varava". Slično During (Aristoteles, Heidelberg, 1966, str. 190): „ . . . erstens der Stoff, der nur scheinbar ein Das ist (denn was nur durch Beriihrung, aber nicht [in sich] ein organisches Ganzes ist, ist nur scheinbar ein Das)." Elders pretjerano komplicira predlažući da

podlog). Drugo, narav, [je] ovo-nešto i neki ustroj u koji [to bivapostaje]. 1 2 Nadalje, treće je o n o iz toga obojeg pojedinačno, na­ primjer Sokrat ili Kalija. K o d nekih od njih pače o n o ovo-nešto nije m i m o složeno­ ga jestva, kao naprimjer oblik kuće, osim ako to nije [samo] umi­ j e ć e (niti ima nastanka i propadanja tih, n e g o na drugi način i jesu i nisu kuća - ona bez tvari - i zdravlje, i sve o n o po umi­ j e ć u ) , već ako uopće, o n d a u onih po naravi. Stoga doista nije Pla­ t o n loše rekao da jesu ideje onih koja su po naravi, ako [uopće] jesu ideje, ali n e 1 3 tih kao što su vatra, meso, glava. Sve je to naime tvar, i [stoga] posljednje 1 4 od o n o g a što je najvećma jestvo. Pokrećući uzroci jesu kao p r e t h o d n o postali, d o k oni koji su kao zbor [jesu] istovremeno. Kad naime ozdravljuje čovjek, tad jest i zdravlje, a lik mjedene kugle istovremeno [je kad] i mjedena kugla. (Da li pak i poslije nešto preostaje, to valja ispitati. U nekih naime ništa [to] ne priječi, kao ako je na­ še ispred riječi τω φαίνεσθαι čita hipotetičko <τφ γ ί γ ν ε σ θ α ι , a iza njih < δ έ > , što bi dakle značilo: Tvar je neko ovo-nešto postajanjem [tim], dok je priviđanjem tvar i podlog ona koja je dodirom a ne sra­ slošću". Rukopisi imaju tekst ήδέ [και (Ab)] τόδε τι εις ήν και έξις τις. Prevo­ dimo prema transpoziciji teksta u kojoj su suglasni svi izdavači i in­ terpreti. S Rossom uz εις ήν valja primišljati ή γένεσίς έστιν. Elders upozorava na sadržajnu teškoću sličnu onoj gore. Naime, kao i kod tvari, tako se i tvrdnja da je forma - kao narav i ustroj (έξις) - ukoliko jest ono spram čega i u što postajanje biva, i sama neko ovo-nešto, čini protuslovnom drugim Aristotelovim iskazima, u kojima nazivak „ovo-nešto" (τόδε τι) označava uvijek ono pojedinačno konkretno, sa­ stavljeno od forme i materije. Ipak smatra on da to protuslovlje mo­ že biti razriješeno „ako se prisjetimo da je za Aristotela forma savr­ šenstvo stvari, središte i osnova njena jedinstva i bića" te da se ,,u tom smislu može reći da ima supstancijalnost čak i prije no konkretno cijelo". Prihvaćamo, s Chernissom, Jaegerom, Gaiserom i Eldersom, Christovu emendaciju αλλ' ού τούτων namjesto αλλα τούτων, kako ima većina rukopisa, te Bekker i Ross. Tako i Bonitz u svom prijevodu: „ . . . aber nicht von den Dingen, wie Feuer, Fleisch, Kopf...". Elders uvjerljivo objašnjava da τελευταία ovdje „znači 'posljednja' u smislu 'partikularizirane materije', kao supstrata supstancijalne for­ me", dok „ή μάλιστ' ουσία označava ono individualno".

254

255

Zellerovu emendaciju άνθρώπω άνθρωπος namjesto άνθρωπος. Bonitz općenitije: „zukommen".)15 Očito je zaista da z b o g toga baš ni najmanje ne treba da b u d u ideje. ti se naime p r i r i č u 1 7 i s v a k o m e od onih složenih. kao meso. a na drugi način hladnoća i lišenost. v e ć u m . lišenost i tvar. Elders to smatra vjerojatnim. ili j e d n o . a na neki su način opet.διάνοια ovdje ne znači teorijsko. te je prvi uzrok. Budući da je o n o pokrećuće u onima naravnim jednovrsno. kao = των νοητών τι. Nisu. kao na­ primjer m o ž d a u osjetilnih tijela kao oblik [jest to] toplina.o n o pokrećuće je graditeljstvo. b o ­ lest. Jaeger je za rečenice u zagradi smatrao da su tekstu dodane kasnije. prema t o m e . Ispravna je napomena Eldersova da . crno i površina. kao kod boja bijelo. tj. 256 257 . na neki način jesu.da se hoće kazati kako se počelo dijeli u ono unutra pribivajuće. Sto bi to dakle bilo? Ta p o r e d jestva i ostalih priroka n e m a ničega zajedničkog.uz oslon na Metaph. što nismo skloni vje­ rovati. tijelo: . (Niti je u o p ć e sastojak nešto od o n i h mislivih. i ono izvanjsko. 1 6 kao naprimjer biće. to će na neki način biti tri uzro­ ka. i čovjek rađa čovjeka. koje se inače u odjeljku uopće ne dotiče. S Rossom razumijevamo των νοητών u rijetkome smislu partitivnoga genitiva. a oboje jesu uzroci (i u to se dijeli p o č e l o 1 8 ) . a ovako opet četiri. tama i zrak. u smislu prediciranja. kao naprimjer čovjekom [postaje] čovjek. nered (naime. a o n o kao po­ krećuće i zaustavljajuće jest neko počelo. No ako nisu samo unutra pribivajući uzroci. kao naprimjer o n o pokrećuće. argumentirajući da „nisu zahtijevane kontekstom. kao pokrećući. Δ. analogijom m e đ u t i m [ipak] je. U z r o c i i počela različitih na neki su način različiti. opeke: . Ali to je n u ž n o . kao naprimjer o n o m e BA o n o Β ili A. Oblik. za sve isti. 7 . objašnjavajući uz to . kako kažemo. onaj pojedinačni o v o g a nekog. Ta čovjek rađa čovjeka. kao kad bi netko kazao da počela jesu tri: oblik. S Rossom i Jaegerom prihvaćamo Christovo čitanje ταύτα umjesto tradicionalnog ταϋτα. 4. ovaj neki). niti je išta od tih [sastojak] jestva. Zdravlje. T i m a su dakle isti sastojci i počela (drugima pak drugi). tako da su sastojci po analogiji tri. no Ross opravdano ustvrđuje da ona ovdje ima znatno više smisla no tamo. N e g o niti je jestvo sastojak o n i h odnošajnih. Christ je stoga ovdje uklanja.primjer duša takva. kojih su počela. sastojak. jer je valjda n e m o g u ć e da sva. kako imaju ru­ kopisi i Christ.) Nijedno od njih n e ć e dakle biti ni jestvo ni odnošajno. bave se pitanjem nousa. Prihvaćamo. ali i ona iz njih.. te j e d n a k o p r e m a pojedinim prirocima. Glagol υπάρχει shvaćamo ovdje. Dalje. a sastojak je prvotniji od o n o g a čega je sastojak. Ili. 1 9 . a druga neodvojena. 1013a4. isti sastoj­ ci svega. I z b o g toga jesu isti 2 1 uzroci za sve. priricanja. nego i oni izvan. 5. a na neki nisu. d o k tvar jest m o g u ć n o š ć u to [oboje] p r v o t n o po sebi. dok je u o n i m a po ra­ z u m u 2 0 [to] oblik ili o n o protivno. Elders umetnutu rečenicu drži glosom. ili kosti. nego 'proizvodno' mišljenje". Ali svako je od tih različito s h o d n o svakome pojedinom rodu. ili bilo koje n e k o j e d n o koje bi iz toploga i hladnoga na­ stalo. jasno je da su drugo počelo i sasto­ jak. [pa] svjetlo. zajedno s Rossom. a uzroci i počela četiri. ako bi tko općenito zborio i p r e m a analogiji. Budući da su j e d n a [bića] odvojena. a stil im je različit od suhih činjeničnih tvrdnji ostatka odjeljka". različitome različit. No različito je u različitome. ne sva. T a d će n a i m e iz istih biti o n a odnošajna i jestvo. Jed­ n a k o je pače i kod umijeća: liječničko umijeće jest zbor zdravlja. no za sve nije m o g u ć e tako kazati. slijedeći Rossa. Također prihvaćamo Jaegerov prijedlog da se ispred tih riječi čita hipotetičko < τ ό ομοειδές οΐον>. P o r e d tih jest j o š o n o što je kao pokrećuće za sve. bez jestva n e m a ni zbivanja ni kretanja. Ta zdravlje je na neki način liječništvo. uzrok. M o g a o bi tko besputiti i o k o toga da li su različita ili ista počela i sastojci jestava i o n i h odnošajnih. Jer jestva su ta. jestva su ta prva. tj. a iz tih opet dan i n o ć . Jer n u ž n o je da to nastalo bude različito od onih.o n o pokrećuće [je] liječništvo. Rečenica u zagradi u nekim se rukopisima ponavlja i nešto kasnije. u retku 29. a oblik kuće graditeljstvo. kako bi i mogli s v e m u biti isti sastojci? Ta ništa od sastojaka ne m o ž e biti isto o n o m e od sastojaka složenome. Ali besmisleno je da su svemu ista. jer. Jaegerom i Eldersom.

kao [što su] oni [učinili] ideje. smatramo pogrešno. Traži li se koja su počela ili sastojci jestava [s j e d n e ] te onih odnošajnih i kakovih [s druge strane]. ako 22 bi bio odvojiv. valja kazivati ο t o m e da n u ž n o jest n e k o vječno jestvo ne­ pokretno. 6. Čovjek je naime općenito [počelo] čovjeka. poriv i tijelo. i o n o iz obojeg. te uz njih j o š sunce i njegova ekliptika. da li su isti ili drugi. Jer [vrijeme j e ] ili s kretanjem ili pak neko stanje kretanja. neće biti kretanja. a ako se razlučuju. ne prihva­ ćajući Rossovu emendaciju τε. lišenost je p a k poput tame ili iznemoglosti. 2 4 Koja su dakle i kolika počela osjetilnih. primišlja όράν δει iz retka 17. to m o ž e i ne djelovati. štoviše. umeće τά ispred εϊδη. ili čovjek.ovako naime jesu za sve isti. Ali i ta su različitima različita. sve će biti propadljivo. d o k je m o g u ć n o š ć u tvar: to je naime o n o što m o ž e postati oboje. općenit] nije nijedan. j a s n o je da. oblik. neće biti kretanja. ukinu li se ona. T r e b a j o š vidjeti da se ove m o ž e nazvati općenitima. v e ć j e r su za one pojedinačne druk­ čiji: tvoja tvar i oblik i o n o pokrećuće od o n o g mojega. Nadalje. Jestva su naime prva od bića. kao otac. kao i da se. a ovako pak j e r uzroci jestava jesu uzroci svega. kao tvar. ali ne i n e k o g djelujućeg. s Christom. Jer kod nekih o n o isto jest j e d n o m djelatnošću a drugi put m o g u ć n o š ć u . koji se vraća na Van Moerbekovo čitanje ήδη. i to samo dostatno. u o p ć e pak o n o Β o n o g a BA naprosto. Izuzetno teška i među interpretima posve neusuglašena rečenica.) Drukčije se djelatnošću i m o g u ć n o š ć u razlikuju ona kojima nije ista tvar. zvu­ kovima. i na različit način. analogijom. Ali n e m o g u ć e je da kretanje bilo posta­ ne bilo propadne (ta bijaše uvijek).d o k su po o p ć e n i t o m e zboru isti. kako već imaju neki od rukopisa. a kako različita. zbore li se mnogostruko. (Zacijelo i sve to spada pod rečene uzroke. . i ovo tu Β toga tu BA. ma u istoj vrsti. kao djelat­ nost i mogućnost. tad nisu isti. osim o n o ­ ga prema mjestu. Elders. v e ć [je] Pelej Ahila. Budući da bijahu tri jestva. niti drugo jestvo pored ideja: jer ne b u d e li djelovalo. to m o ž e ne biti. Christ je u neprilici htio izbaciti cijelu rečenicu. čita εί δή umjesto εϊδη. kao što čovjeku u z r o k jesu i sastojci. Pače niti ako bude djelovalo. kako je rečeno. te ako su sva propadlji­ va. No ta j a m a č n o nisu općenita. djelatnošću je naime oblik. koji nisu ni oblik ni lišenost ni istovrsnost. i dalje drugo nešto izvana.Dalje. već o n o pokrećuće. A i kretanje je zacijelo tako neprekidno kao i vrijeme. onima koja nisu u istome rodu (bojama. Jer ne m o ž e biti o n o g a prije i poslije. kao naprimjer vino. a one ne.et quod ex utroque est privatio. vatra i zemlja kao tvar. tebe pak otac. niti vrijeme. dva naravna a j e d n o nepokret­ no. kolikoći) osim po analogiji. što nije osobito uvjerljivo. lišenost. ali takav [tj. jesu [isti] za svako pojedino. nego različiti. ne oblikom. ili meso. predlaže da se iza τό έξ άμφοΐν ne stavlja zarez te da se izbaci δέ kao suvišno. kojima nije [čak ni] isti oblik. kako je to činio već Aleksandar. A uz to i tvari [su različite različitim stvarima]. a i od tog [kretanja samo] o n o kružno. Uz to. ali jestvo njegovo b u d e m o g u ć n o s t . jer poče­ lo onih pojedinačnih je pojedinačno.. budući da se [sve] ukida. Na ovaj su pak način različna ona prva: [naime ona] kojima se protivnosti ne zbore niti kao rodovi niti m n o g o s t r u k o . Nikakve koristi dakle ni ako b i s m o učinili vječna jestva. No kretanje nije neprekidno. s Rolfesom. No j o š su na drugi način analogijom počela ista. što međutim opet zahtijeva da se podrazumijeva jedno αιτία έστι. ti će biti m o ž d a duša i tijelo. o n o koje je m o g u ć n o š ć u . Druga je mogućnost da se. kazano je. te kako su ista. Tako bi se dobio smi­ sao: „ono iz obojeg jest lišenost". S v e m u su prva počela o n o djelatnošću prvo ovo-tu te. s Bonitzom. Tad naime neće biti vječnoga kretanja. smisao za koji on potvrdu nalazi u latinskoj verziji drugog prijevoda kojim se služio Averroes: . ako n e m a vremena. o n o pokrećuće. Jer o n o što posjeduje m o g u ć n o s t . ako su v e ć 2 3 različiti uzroci i sastojci različitim jestvima. jestvima. Ali doista ako i ima kretljivog ili čimbenog. Rečenica prevedena prema objašnjenju Rossovu: „and further the matters are different for different things. drugo. Niti je. osim [ipak] na ovaj na­ čin: . jer o n o što jest m o g u ć n o š ć u . nego drugi." 258 259 . ili um. Tekst rukopisa έπειτα εϊδη τα των ουσιών zahtijeva da se. ako ne bi u njima bilo neko počelo [koje] m o ž e mijenjati. ut obscuritas aut infirmus". Stoga nam se daleko najboljim rješenjem čini ono Jaegerovo. i vlastiti oblik. [oni su] o n o prvo usvršenošću. tad su različiti i oniZadržavamo tradicionalno čitanje rukopisa δέ iza στέρησις.

d o k o n o m o g u ć n o ne djeluje sve. Počelo je naime mišljenje. i koje. bilo [sve] iz noći i „svega ujedno" i iz nebića. kao Leukip i Platon. da o n o koje djeluje sve u z m a ž e . ili po o n o m p r v o m . tad m o r a nešto uvijek ostajati. a na neki ne. Γ. 2 5 Stoga neki čine da je djelatnost uvijek.) 260 261 . svjedoči Anaksagora . Jer duša je po­ tonja. Zatim. prihvaća jedan takav poziti­ van niz. i r e č e n o je kako. O n o prvo u njemu je jestvo. Dakle. Ali ni Platon ne bijaše sposoban kazati što je to što katkad drži p o č e l o m . bilo periodički bilo drukčije. o n o koje sebe samo pokreće. A ako je m o g u ć e tako. Ali z b o g čega.iz razloga što za Aristotela. nejestva. nego što bi nam se [nešto] činilo zbog toga j e r [to] žudimo. a oba pak [zajedno] očituju o n o „uvijek drukčije". an. nego uzroko­ vano od Boga . tvrde naime da kretanje jest uvijek. Ona njihova prva ista su. v e ć sjemenje i sperma. ili u m o m . „sve stvari u j e d n o " . No n u ž n o je 28 da prema t o m e [prvom]. ista je n e m o g u ć n o s t . Phys. biće. kao što [se kreće] j e d n o m po naravi ovako. kakvo je prvo [kretanje]? To se naime neizmjerno razlikuje. kao Leukip. već [je pokreće] graditeljstvo. 448al6. kako tvrde naravoslovci. tad m o r a biti drugo. a da [samo] nije pokretano.u Aristotelovoj terminologiji ή γονή je liquor seminis.i E m p e d o k l o [koji postavlja] ljubav i prijepor. A da je djelatnost prvotna. Ross međutim . kad ne bi bilo tako. kretanje sfere zvijezda stajaćica nije samouzrokovano. ni kaos ili noć". niti mjesečnica. A ako o n o isto jest uvijek periodički. v e ć ista [bića jesu] uvijek. prema njegovu sudu. umjesto άπειρον χρόνον čita χρόνος. protiv svih rukopisa te Rossa i Jaegera. to jest j a m a č n o neko koje pokreće. mnoštva.T r e b a dakle da jest takvo p o č e l o kojega jestvo je djelatnost. Jer o n o m o g u ć n o biti m o ž e u o p ć e ne biti. Jer većma žudimo zbog toga što nam se [nešto] čini. što je za njega protivnost menstrualne krvi". Cijeniti m o g u ć n o s t prvotnijom od djelatnosti jest dakle na ne­ ki način valjano. „tako da ne bijaše ono bezgranično. et corr. Ništa se naime ne kreće kako se naprosto sluči. Čini se. d o k je o n o g a „drukčije" [uzrok] drugo. Ne može se prihvatiti prijedlog Eldersa da se. Štoviše. ili drugim o n a k o . od njega Od Brandisa naovamo izdavači (Christ) i tumači (Bonitz) čitaju αύτώ rukopisa i razumijevaju rečenicu u tom smislu da sfera zvijezda sta­ jaćica uzrokuje i svoje vlastito kretanje i ono pretpostavljeno drugo. tako da bi m o g u ć ­ n o s t bila prva. koje uvijek drukčije i drukčije djeluje. Žuđeno je ono što se pokazuje lijepim. onda se to razrješuje. mislivo pak jest j e d a n od dvaju n i z o v a 2 9 po sebi. K a k o će naime biti p o k r e n u t o . De sensu 447b30. kako dobro napominje Ross. A k o će pak biti nastajanja i propadanja.um je naime [u njega] djelatnost . ο kojima Aristotel referira u Metaph. 319al5. 1066al5. pozivajući se na mjesto De gen. i s n e b o m istovremena. Dakle je o n o prvo bolje. A um biva pokretan o n i m mišljenim. No i Ari­ stotel sam. Metaph. Budući pak da o n o pokretano i [ujedno] pokrećuće jest o n o posredno. i o n o je kružno (a to je očito ne samo mišlju nego i zbiljom). te jest neko uvijek pokretano nesustajuće kretanje. ta jestva trebaju biti bez tvari. ni vrijeme. ili [ako su]. Jer treba da su vječna. De gen. Riječ je tu ο pitagorejskim nizovima suprotnosti. ako već je djelatnost prvotna mogućnosti. (Usp. uz njegovo uvjer­ ljivo objašnjenje da ύπάρχειν treba povezati s prethodećim κίνησις. A. sadržan od nebića. Na taj pak način pokreće o n o žuđeno i mišljeno: p o k r e ć u ne [budući] pokrenutima. ako u o p ć e treba biti ičega vječnog. u kojemu su npr. na jednaki način djelujući. Zar nisu kretanja ustrojena upravo tako? Zašto onda treba tražiti druga počela? 7. koji iz noći [sve] rađaju. To je naime opet u z r o k o m i s e b i i o n o ­ m e . ili po drugom. 1004b27. an. 716al5-17. Jest štoviše i neko koje [ga] pokreće. N u ž n o je dakle da ovako djeluje po sebi. ako ne b u d e n e k o g djelatnoga uzroka? Jer tvar n e ć e pokrenuti samu sebe. niti zemlja. budući vječno jestvo i djelatnost. Prihvaćamo Eldersovu emendaciju τιν' umjesto τι. Nama prva solucija izgle­ da vjerojatnijom. naime. niti pak uzrok o v a k v o m ili o n a k v o m . De part. 201b25. Elders. Ali b o g m e ako je tako. te jedan negativni. K. i oni koji tvrde da je kretanje uvijek.. Pače ako [je] kako kazuju b o g o z n a n c i .predlaže da se s Pseudo-Aleksandrom čita αΰτω pod­ razumijevajući pritom sunce. nakon čega bi značenje teksta imalo biti. a ovako opet po drugom. dijeleći potom obje riječi zarezom. Tu ipak ima besputnost. Tako i Jaeger. Jer to bijaše i u z r o k o m za o n o „uvijek na jednaki način". jednota. kako [sam] kaže. neće biti nikakva bića. tako da bi vječno bilo prvo nebo. Djelatnost dakle. 670b21. n e g o uvijek treba pribivati neko [kretanje] 2 6 . a htijeto je ponajprije o n o što jest lijepo. a [drugi p u t ] silom. to ne navode. 986a23sq. jestvo. i ako bi. instruktivno pojašnjava: . T a k o da ne bijaše bezgranično vri­ j e m e 2 7 kaos ili noć. kao „dominatnom idejom u prethodnome retku".

budući d a j e i ugo­ da njegova djelatnost (i zato su budnost. A ustrojen je tako. . Bonitz sam tumači to έχων kao . dok o n o jedno­ stavno [označuje] kako je neko ustrojeno. Prema njoj.. A kao nužno. naime misliv biva dodirujući i misleći. tako da je isto um i o n o mislivo. komparativ je postavljen između čistog. nego isključivo čistu božju kontemplaciju. Jer sjeme je iz drugih prvotnijih savršenih. Iz nužnosti je dakle biće. Jer o n o koje m o ž e prihvatiti mislivo i jestvo je [doduše] 35 um. A zacijelo mu i život pribiva Ta život jest djelatnost uma. Nekome je naime o n o „radi čega". kao pitagorejci i Speusip. bilo analogijom. 1050b24. (έστι valja s Rossom razumijevati kao = έστιν έν τοις άκινήτοις.i u jednom la­ tinskom prijevodu koji. A da je o n o „radi č e g a " među nepokretnima. ti ne smatraju ispravno. o n o bez čega n e m a dobra. kao razlikovano od ljudskoga mišljenja. (A nisu isto o n o j e d n o i jednostavno: j e d n o naime označuje mjeru.prema mjestu. lijepo [je ustrojeno] 3 2 . Jer o n o n u ž n o je tolikostruko: o n o silom (jer je protiv poriva). i o n o prvo nije sjeme. Eth. vječni. A k o pak više. usprkos re­ zervi Rossovoj. apsolutnog. jest to od b o ž a n s k o g a što se pokazuje da um ima u sebi. prevodeći ενεργεί δέ έχων s „and it energizes continually". i to o n o najveće o n o m e najvećma. . u razlici spram nje­ gove puke potencijalnosti. Elders.) N e g o su pače u istome nizu i o n o lijepo i o n o zbog sama sebe izaberivo. Tricot. T v r d i m o zaista da je b o g život. 3 3 Tako je naime njemu uvijek ( n a m a j e pak zacijelo n e m o g u ć e ) . u njemu je pak [prvo] kruženje. De somno 454b8. a on je djelatnost. A ako jest nešto što pokreće. tako da život i neprekidan vijek b o g u pribivaju.od čega pak j e d n o jest [među nepokretnima]. . pri čemu onda θεωρία ne znači općenito mišljenje i kontemplaciju. Ο takvom dakle počelu vise nebo i narav. te tako počelo. Θ. d o k su nadanja i sjećanja [ugodna] zbog njih). A um sebe misli shvaćanjem mislivoga. z b o g toga što su u biljaka i životinja početak uzroci.. a drugi put ona je „objektivna" svrha sama po sebi. koju smatramo pogrešnom. kao kad bi Ross. Druga mogućnost razumijevanja.pak o n o jednostavno [jestvo] i prema djelatnosti. budući daje par­ ticipom karakterizirana upravo djelatnost uma. ako je i djelatnost. slijedeći dijelom Pseudo-Aleksandra. i nečega. ukoliko se kreće. navodi Averroes: . samo budući nepokretno. Razumijemo s Eldersom καλώς kao = έχει καλώς. bila bi ona Pseudo-Aleksandrova. s Rossom Metaph. život je. budući djelatnošću. kojoj je sklon djelimice i Ross. 3 4 pripada o n o m e po sebi najboljemu. o n o po sebi. Mišljenje Smisao je ove koncizno iskazane rečenice u ovome: svrha. 3 6 te je tako motrenje o n o najugodnije i najbolje. o n a po sebi. tako da se prvi premještaj. naj­ bolji i vječan. božanskog miš­ ljenja s jedne te ljudskog s druge strane. Premještaj je naime prva od promjena. Što ustvari znači ovo έχων? Bonitz je s pravom odbacio Krischeovo tumačenje u smislu „imajući mogućnost mišljenja". naprosto nekog dobra radi (τινός). kao i Bonitz. Christ i Jaeger. j o š čudesnije. što je dobro jednom pogodio Jackson (apud Ross). [te] o n o koje ne m o ž e drukčije do jednostavno.unatoč naglašenoj neodređenosti . najbolji. έχειν je ovdje zacijelo upotrebljeno emfatički.) Ne može se prihvatiti Rossovo mišljenje da je rukopisno κινουμένώ. više no onaj [koji m o ž e prihvatiti]. m o ž e drukčije držati.hardly possible Greek". čudesno je. bilo uvijek. prema Eldersu. razumije to kao „mišljenje u sebi. 262 263 . koje ovisi ο osjetilima i imaginaciji". Bonitz predlaže lekciju τό δέ κινούμενον. a drugo nije. To naime jest b o g .quare istud magis quam illud est id divinum quod intellectus videtur habere". Oni pak koji pretpostavljaju. a o n o lijepo i savršeno [tek] u o n i m a iz njih. što daleko odstupa od postojećega teksta. da o n o najbolje i najljepše nije u početku. u smislu ujedno „imati". „držati" i „neprestano uz to biti". to se nikako ne m o ž e drukčije držati. ono „radi čega" (τό ου ένεκα) može se promatrati iz dva aspekta. A življenje mu je o n o najbolje koje [je] nama tek za kratko vrijeme. 3 0 P o k r e ć e pak kao ljubljeno. Slično nalazimo . ako i ne prema jestvu. Njegova pak djelatnost. osjećanje i mišljenje naj­ ugodniji. koje zadržavaju sve arapske verzije. U ovom drugom slučaju može se za nju reći da pripada u oblast onog nepo­ kretnog. no najbolje je o n o prvo. nego o n o savršeno. tako da taj [djelujući u m ] . 3 1 A k o se dakle nešto kreće. 1175a3. što je već. znatno uvjerljivije. ali [tek] posjedujući [ih] djeluje . jednom kao „subjektivna" nečija svrha (tivi). m o ž e se drukčije držati.quoniam ipse in se continet atque ipse est τό νοητόν". No rješenju koje je u našem prijevodu priklonio se i Ross u vlastitom oksfordskom prijevodu. Usp.. pak. Nic. A k o je dakle b o g uvijek tako dobro ustrojen kao mi katkada. a ostala pokreće [tim] pokrenu­ t i m . to očituje razdioba. A to pokreće baš to [kruženje].

te u svrhu koristi za zakone i za o n o o p ć e probitačno. bjelodano je iz kazanoga. za koji t v r d i m o da ga pokreće prvo i n e p o k r e t n o jestvo. O n o naime razmatra ο jestvu doduše osjetilnom ali vječnom. 8. budući pak da je sva veličina ili bezgranična ili ograničena. bjelodano je i oni­ ma umjereno upućenima. jer usvršenost je. [a i toga] da ο m n o ž i n i nisu rekli ništa što bi bilo jasno. a i ono pokretano je dakle uvijek i ne­ prekidno. kao što je ljudi. već se valja spomenuti i tvrd­ nji drugih. a z b o g kojeg je u z r o k a [baš] tolika m n o ž i n a brojeva. i o n o prvo od bića nepokretno je. već je bezdijelno i neraz­ djeljivo (jer p o k r e ć e b e z g r a n i č n o vrijeme. Jer sva su ostala kre­ tanja potonja o n o m e p r e m a mjestu. kažimo sad o n o što zbore neki od matematičara. Predavano je. No ona što su brojem mnoga. Jaeger i Ross su mišljenja da se njome smjera na nebeska tijela prije no na njihove pokretače. i da je o n o prvo p o k r e ć u ć e nepokretno po sebi. kao o n o ο brojevima i geometrija. O č i g l e d n o je dakle da jesu jestva. budući da se svaka planeta kreće više n e g o jednim. počelo svakog pojedinog bit će oblikom jedno. cijenit će da je Ne prevodimo dio teksta 1073bl7 . A ostalo valja da dijelom sami istražujemo. ograničenu veličinu ne bi imalo z b o g toga. Guthrie pak vjeruje da je njome mišljeno 55 pokretača nebeskih tijela. Samo je j e d n o dakle nebo. da bismo nekako r a z u m o m prihvatili neku određenu m n o ž i n u . no [ujedno j e ] p o k r e ć u ć e [za] o n o prvo vječno i j e d n o kretanje. Da dakle jest n e k o jestvo vječno i n e p o k r e t n o i odvojeno od o n i h osjetilnih. i koliko. ne onaj koji iz toga nastaje. Pokazno ούτοι prevodimo naglašeno. r A bjelodano je da je n e b o j e d n o . i b e z veličine. No kolika se stječu biti. P o č e l o .t k o tvrdio da je čovjek prvotniji od sjemena. Pričaju naime da su oni čovjekoliki i nalični ne­ kima od ostalih živih bića. dok o n o što bijaše da bude prvotno n e m a tvar. Schwegler. [. oni koji ustvrđuju ideje kazuju da su ideje brojevi. i j e d n o od jednoga.to je n u ž n o i da se svaki pojedini od tih premještaja po­ kreće j e s t v o m n e p o k r e t n i m po sebi i vječnim. n e g o drugi. . Bjelodano je dakle da jest toliko jestava. te da se vječno kretanje pokreće od vječnoga. a bezgra­ n i č n u zato j e r u o p ć e n e m a nikakve bezgranične veličine). No da li treba postaviti da je to jestvo j e d n o ili više njih. to ne govore s d o k a z n o m ozbiljnošću). a drugi put kao o m e đ e n i m a desetkom. ta imaju tvar (jedan je naime i isti zbor za mnoga. iz kojega je sjeme. te drugo t o m e srodno i slično rečeno­ m e . od strane onih prvašnjih i posve drevnih u liku priče i ostavljeno onima potonjima j e d n a k o tako to da bogovi jesu ti i takvi 3 8 kao i to da o n o božansko obuhvaća čitavu narav. No n a m a valja kazivati iz o n o g a [već] p o d l o ž e n o g i razlučenog. ο t o m e je pokazano u [našim] naravoznanstvenim raspra­ v a m a ) . d o k ο brojevima zbore j e d n o m kao ο bezgraničnima. Budući da se o n o p o k r e n u t o n u ž n o od nečega p o k r e ć e . i o n o p o k r e ć u ć e vječno je i prvotnije od pokretanoga. M n o ž i n u pak premještaja valja istraživati iz filozofiji najsrodnijeg m e đ u matematičkim znanstvima. a vidimo p o r e d premještaja svega i onaj jednostavni [premještaj]. a brojem pače mnoga. a ništa ograničeno n e m a b e z g r a n i č n u m o ć . Jer o n a pretpostavka ο idejama doista n e m a takvoga navlastitog istraživanja (naime. p r e m a s a m o m e poretku premještaja zvijezda. d o k su drugi pre­ mještaji oni vječni planeta (jer vječno je i nezaustavljivo kružno tijelo. dok druga ni ο kojem jestvu. te ako se u onih koji se time bave pokaže nešto protivno o v o m e sad k a z a n o m poštivati valja oboje.. no Sokrat je j e d a n ) . iz razloga rečenog ranije. Jasno je dakle z b o g čega je to ustrojeno na taj način.. to ne smije ostati prikriveno. naravi vječne i nepokret­ ne po sebi. Ispravnim držimo stav Eldersa da je zamjenica namjerno ostavljena u otvorenom i neodređenome značenju. no uvjeriti se dati od onih podrob­ nijih. međutim. iz zvjezdoznanstva. Jedno je dakle i z b o r o m i brojem o n o koje pokreće [samo] budući nepokretno. Među tumačima postoji dvojba ο tome na što se riječ odnosi. od čega ako netko to odvojivši u z m e samo o n o prvo. 264 265 . i m e đ u njima n e k o prvo i [ n e k o ] drugotno. P o k a z a n o je i da to jestvo ne m o ž e imati nikakve veličine. kao za čovjeka naprimjer. Jer i narav zvijezda je n e k o vječno jestvo. O n o ostalo pak pridodano je već na način bajke u svrhu nagovaranja mnoštva. naime. Da dakle j a m a č n o i m a više premještaja nego o n o g premještanog. radi shvaćanja. N e g o zacijelo i to da je netrpno i nepreinačivo.1074a31. i o n o što je prvotnije od jestva n u ž n o je da je jestvo. i po sebi i p r e m a uzgrednosti. a dijelom da se raspitujemo u onih koji istražuju. Jer ako je više nebesa. da su [naime] prvašnji smatrali kako su bogovi jestva.

po kojemu od t o g dvojeg njemu pribiva o n o izvrsno? Nije naime o n o isto ono biti mišljenju i mišljenome. što je za nas izvan sumnje. bilo da je [to] mišljenje. kao već ranije Ravaisson. Tako već Bonitz u svom komentaru kaže: „Mirum videri debet quod dicit: των φαινομένων.for it does not posses the good in this particular time or in that.kao što je čovječji u m . Još preostaje besputnost: da l i j e sastavljeno o n o mišljeno. A k o naime ne misli ništa. O n o ο u m u pak sadrži neke besputnosti. objektivnog genitiva. u frazi κακά κακών ("najveća od svih zala"). 4 2 .u nekom vremenu".. Dalje.. Iz činjenice da έν τινι χρόνω ne znači „za neko vrije­ me" ili .o n o izvrsno n e m a u o v o m e sad ili o n o m e sad. izbaci ή u retku 8 te prevede: „premda su njegovi predmeti ona sastavljena". Drukčije prevodi Elders. [naime] o n o mišljeno. Sebe dakle misli. te d a j e sva vjerojatnost kako je svako po­ j e d i n o i od umijeća i od filozofije višekratno prema mogućnosti bilo iznađeno. to sadrži neke poteškoće. [jer tada] ne bi mišljenje bilo o n o najbolje. Značenje genitiva ponajprije se. Budući da dakle nije drugo o n o mišljeno i um. 3 9 no kako ustrojen bi on tak­ vim bio.]. ustrojen u n e k o m v r e m e n u . 9. misli on da može zaključiti kako se Aristotelove riječi ne odnose na „uživanje nekog summum bornim u trenucima iluminacije. te da se ne mijenja. te mišljenje j e d n o s mišljenim. Jer o n o časno pribiva mu zbog mišljenja. Ili je kod ponekih znanje [isto što i] stvar? K o d proizvodnih [znanja] bez tvari [stvar j e ] jestvo i o n o što bijaše da bude. Ν. A ako nešto dru­ go. ako je drugo misliti i biti mišljen. Jer mijenjalo bi se u dijelovima cjeline." 266 267 . ljenja da određeni član ή ispred νόησις ima značenje pokazne zamje­ nice „to mišljenje". te . misliti o n o lijepo ili pak bilo što slučajno? Ili je štoviše razmišljanje ο p o n e č e m u i besmisleno? Jasno je dakle da misli o n o najbožanstvenije i najčasnije. 4 0 Ovaj neobičan izraz izaziva neprestanu zabunu medu interpretima. jasno je da bi bilo nešto drugo časnije od uma. but it posseses the summum bonum in a certain whole period". već na njegovo progresivno dostizanje έν βίω τελείω (Ε. Čini se da je [on] najbožanstvenija m e đ u pojavama. što misli? Naime. razlo­ žito je da mu je naporna neprekidnost mišljenja. ili pak da ima ulogu indicirati mišljenje u njego­ vome čistom obliku." Ross ipak dobro upozorava na to da φαίνεσθαι može značiti i sve „ono što je otkriveno pomoću razuma". d o k je kod motriteljskih stvar zbor i mišljenje. Ne može se prihvatiti ni Rossovo inzistiranje na -neutraliziranju zna­ čenja vremena u ovome koliko važnom toliko i jedva dokučivom odjeljku teksta. ili uvijek isto. Raznoliki su i pokušaji razumijevanja genitiva. being something different (from man). onaj od prijašnjih.. ili nešto drugo. a sebe [tek] usputno. ako nije mišljenje. što bi tad bilo to uzvišeno? Ta držao bi se kao kad bi netko spavao. nego mogućnost. Jer i mišljenje i umovanje pribivat će i o n o m e tko misli o n o najlošije. Nadalje. quae sensibus per­ cipiuntur. Ili je sve o n o što n e m a tvari nedjeljivo. tako da treba to izbjeći (ta ponešto je bolje i ne vidjeti nego vidje­ ti). međutim. A k o pak misli. Jer nešto takvo je već promjena na lošije. Bilo je mnijenja da on ima ustvari ulogu superlativa. kao npr. 1098al8)". ideoque saepissime opponuntur rationationi [. Smisao ove čuvene i zacijelo na­ mjerno višesmislene formule dakako nije lako shvatiti. te da su se njihovi nazori očuvali poput razvalina sve do sada. Ponajprije dakle. [kod onih] koja nemaju tvari bit će isto. ne uvažavajući vremenski aspekt: „The most sxcellent being. i neko kretanje. και έστιν ή νόησις νοήσεως νόησις. i jest mišljenje mišljenje mišljenja.u neko vrijeme". već [tek] m o g u ć n o s t ) . ili 4 1 i koji god od onih sa­ stavljenih. Razlikuje li se dakle što. tako da bi značio naprosto „naj­ veće od svih mišljenja". shvaća određujući ga s Eldersom kao „genitiv sadržaja" ili pak tzv.. ili sebe samog. pri čemu držimo ispravnim i njegov hipotetički pri­ jevod: .of ali things vvhich are evident to us (or: of vvhich we are aware)". does not pos­ ses its good in this or that particular object. sed et esse eum et qualis sit ratiocinando tantum assequimur. Još je precizniji prijevod Eldersa: . intellectus vero summus non in iis est rebus. Ne može se prihvatiti Bonitzov prijedlog da se. Ross i Elders ispravno zadržavaju ή.. nego . dakle u smislu „koje se sastoji od mišljenja" ili „koje se tiče mišljenja". [tad] neće biti najboljim jestvom. ili [svaki put] drugo. Elders je miš- No čini se da su znanje i osjećanje i mnijenje i razmišljanje uvijek [nečega] drugog.. Zatim. etenim φαινόμενα dicuntur ea quae apparent ac sensibus percipiuntur. Jedino nam je utoliko dakle jasan očinski nazor. but in the knowledge of an object which is adequate to its being. već u n e k o m e cijelom o n o najbolje. Dakako da time nije još učinjen odlučujući korak u filozofijskom razumijevanju ove dubokosmislene „formule". bilo da je um njegovo jestvo.to božanstveno rečeno. ako već jest o n o najmoćnije. Također je za Rossa „dvoj­ beno" da li s onim dvostrukim τώδι valja razumijeti χρόνω. pa opet propalo. no od njega ima nešto drugo znatnije ([ako] mišlje­ nje naime nije to s t o j e njemu odista jestvo. ili ništa.

Prihvaćamo. čak i ako ne daju nikakav drugi prilog cjelini. S Rossom razumijemo εις otprilike u smislu „leads the mind to". I onima koji [postavljaju] ideje [pridolazi to] da im je [neko] drugo počelo nadmoćnije: naime o n o po č e m u je učestvovalo [ono osjetilno u idejama]. 46 neznanje. p o p u t vojske? Jer i u poretku jest o n o izvrsno. [bilo bi] usmjereno n a protivnost. to ne kazuju: da li kao cilj. a g o l e m o [im j e ] o n o što se sluči. Protiv većine rukopisa. jedni čine bića iz nebića. kojima sve zajedništvuje u [smjeru] cjeline. sve čine j e d n i m . Uz to. Jer um pokreće. A k o bi čak istome i pridošlo da bude p o č e l o m i kao tvari i kao o n o m pokrećućem. a i vojskovođa [jest t o ] . d o k je robiju i živadi neznatan udio u zajednici. no o n a je počelo i kao o n o što pokreće (jer sabire) i kao tvar. nitko ne kazuje z b o g čega će uvijek biti postajanja i što je u z r o k postajanja.b u d u ć i da je nešto drugo. Bonitz priznaje: quomodo vel explicem vel emendam non habeo. ili kao o n o što pokreće. sve bi imalo udjela u rđavome. ili učestvuje. Jer on je za njega narav zla. već je ovaj po njemu. Uz to. P r e m a č e m u od toga dvojega je dakle ljubav [počelo]? Bes­ misleno je i da je prijepor nepropadljiv. Zlo s a m o je naime jedan od dvaju sastojaka. te ne stoji tako kao da j e d n o n e m a ništa s drugim. osim ako [je onako] kako mi tvrdimo. No niti je ispravno da sve. . za kojega je „dvojbeno što [tj. S p r a m j e d n o g je naime sve uređeno. ali kao s t o j e u kućanstvu o n i m a slobodnima ponajmanje dopušte­ no činiti što se k o m e sluči. No svi koji ustvrđuju protivnosti ne služe se protivnostima. Eldersov je prijedlog riskantan i 268 269 . N a m a se pak to razložito razrješuje time da jest nešto treće.ali ne na j e d n a k način: ribe. v e ć jest neki [ o d n o s ] . ukoliko ih ne bi tko doveo u sklad. i kakvo je o n o u onih koji promišljenije zbore. tako da bolje stva­ ri mogu biti učinjene iz njihovih elemenata. Ta sve protivnosti imaju tvar. 4 5 Protivnost [mudrosti]. čitamo ταϋτα namje­ sto ταύτα. tako mišljenje sebe samo i m a za cjelo­ k u p n u vječnost? 10. Jer o n o m e pr­ v o m n e m a nikakve protivnosti. ili kao oblik. Drugi pak d o b r o i zlo i Ponešto preslobodnima mogu se činiti Rossov prijevod i objašnjenje: . I z b o g čega [su] j e d n a propadljiva. p o p u t onih koji [suprotstavljaju] o n o neisto istome. Nije on n a i m e po poretku. ali kako je dobro p o č e l o m . Sve je na neki način zajedno u r e đ e n o . kao i Ross. Liječništvo je naime [već] na neki način zdravlje. i u kojih su ponajmanje besputnosti. Nadalje. sređeno. to ne kazuje nitko: svi naime čine bića iz istih počela. tako d a j e drugo [ o n o najbolje]. tj. ili pak [ona] m n o g a o n o ­ me j e d n o m . niti pak da iz protivnosti. moraju naposljetku dospjeti do toga da budu razložene'. da ne bi bili na to prinuđeni. Re­ čenica je općenito teško razumljiva. Jedni opet tvar nekad čine j e d n o m od protivnosti. A kazujem kako je svima n u ž n o dospjeti do toga da b u d u razlučeni. Ili na o b a načina.. v e ć je sve.j e r protivnosti su netrpne j e d n a od druge." Slično i Elders drži kako je malo sumnje da upotrebljeni glagol διακριθήναι ovdje znači „biti rastvoren i raspršen u druge dijelove svemira". biljke -. i [ona] jest te [protivnosti] m o g u ć n o š ć u . ali s Rossom i Jaegerom. p r e m d a je u svemu p o č e l o m ponajvećma o n o dobro. ali o n o m e p r v o m ništa nije protivnost. A o n i m a koji čine dva počela n u ž n o će j o š n e k o 4 4 drugo biti nadmoćnijim. osim o n o g a j e d n o g . [ne čine] počelima. Valja da ne ostane prikriveno koje sve nemogućnosti ili besmi­ slice pridolaze onima koji drukčije govore. Drugi opet ispravno [vele] da j e to počelo. ili pak ponajviše od svega. Ispitati valja i to na koji od dva načina narav svega sadrži o n o d o b r o i o n o najbolje: da li kao nešto odvojeno i samo po sebi. A besmisleno je i E m p e d o k l o v o . bu­ dući da je dijelom mješavine. T a k o đ e r je za druge zacijelo nužnost da jest neka protivnost mudrosti i najuzvišenijoj znanosti.tako je p o č e l o svakoga pojedinog njegova narav. ipak [im] ono biti nije isto. Čini nam se primje­ renijim oprez Bonitzov. Anaksagori je o n o dobro p o č e l o m kao o n o pokrećuće. ali za nas ne. 4 3 a i druga su na taj način. niti u o p ć e kazuju kako će biti iz protivnosti o n a u ko­ j i m a protivnosti pribivaju: . No i to se razrješuje na isti način. Ali pokreće radi nečega. ili kao poredak. i to on j o š više. Besmisleno je opet i dobru i u m u ne učiniti protivnost. Jer ljubav čini o n i m dobrim. ptice. Za nas naime tvar nije n i č e m u protivnost. d o k drugi. Svi naime čine sve iz protivnosti.'sve stvari. a druga nepropadljiva. ta riječ] ovdje znači". Bonitzovu emendaciju έτι namjesto δτι.

Najvjerojatnije je pak da na neki način svi imaju pravo. Apelativ i imperativ teško da mogu odgovarati ovo­ me samopouzdanom i uzvišenom završetku nadasve teškog razma­ tranja. čini se. Aristotel završava jednostavnim uvidom i iskazom toga što jest. nauka ο mogućnosti i djelatnosti sa zrelim knjigama Meta­ fizike. Ubersetzung und Kommentar von Hans-Georg Gadamer. B. Dalje. ali ipak kasnija od npr. str. De philosophia. čime su brojevi jedno. skica i zapisa. A i ne m o ž e reći. već uvijek [samo] početak početka. postoji. A k o pak jesu ideje i brojevi. izvođenjem i živom riječju. pa bilo [to] ili ne). 7) riječi nisu nikako tek neki osamljeni pojedinačni sud znalca. imperativ „neka bude" (έστω). nauka ο prvom pokretaču s posljednjom knji­ gom Fizike. prema ver­ ziji glavnih rukopisa.Nadalje. neće bi­ ti počela i poretka i nastajanja i svih onih nebeskih. Ο vremenu nastanka knjige mnogo se raspravljalo. zaključujući iz toga na ipak barem djelomičnu kasnu dataciju spisa. koje vjerojatno nisu bile namijenjene objavljivanju. niti kao ono pokrećuće niti kao oblik. tako da bi dobio otprilike ovakav smisao: „protivnost je nedostatak racionalne svrhe. 1966. stilskoj neujednačenosti i čestoj sadržajnoj nepovezanosti odlo­ maka. ili su pak služile u najboljem slučaju kao pisana podloga predavanji­ ma. a ne toga što bi tek „trebalo" biti. kao mi. Treća pak grupa istraživača upozorava na sadržajna slaganja npr. već samo vlastitoj upora­ bi. te ostalih. kao u svih b o g o z n a n a c a i naravoznanaca. Berlin. 191): „Poput nekog zagonetnog meteorita strši Λ 'Metafizike' u vrijeme". Heidelberg. tad niti kretanja. i uopće ideja i stvar. stav da knjiga doduše jest srazmjerno rana. tako je i Ingemar During (Aristoteles. Knjiga Lambda ne može se naime držati cjelovitim djelom. premda Ross tvrdi kako je riječ zahtijevana ritmom rečenice. erganzte Auflage. a i počela [čine] mnogima. Frankfurt am Main. naime ΖΗΘ. 270 271 . te ju je zajedno s njima i izgubljenim dijalogom De philosophia svrstao u ranu grupu rasprava ο prvim počelima. Neki problemi interpretacije Izuzetna je važnost knjige Lambda kako unutar cjeline Aristotelova djela tako osobito za cjelokupnu potonju povijest filozofije i teologije. pretežno u osloncu na Jaegerova istraživanja. zajedno s A. 193) „uvjeren u to daje Aristotel u knjizi Lambda htio dati u sažetoj formi jedan pregled osnove svoje teorijske filozofije". Unutar knjige osnovnu podjelu va­ lja. Uz to. koji vodi prema protivnosti spram prvog počela". osim ako ne kaže. Zweite. nitko ne govori ništa. te tako [zbore] svaki put drugo jestvo. Općenito su mišljenja ο vremenu nastanka knjige i njenu mjestu u cjelini Aristotelova djela u znatnoj mjeri podijeljena. 228). Ove Gadamerove (Aristoteles: Metaphysik XII. učiniti između prvih pet odjeljaka. No bića neće da budu loše upravljana. Metaph. Stoga i može isti zaslužni poznavalac i tumač drugdje kazati da je „spis Lambda Metafizike jedno potpuno samostalno predavanje ο filozofiji prvih stvari" (isto. str. da o n o pokrećuće čini [jednim]. otprilike u vrijeme Aristotelova boravka na Assosu. Slično sudi i Hans Joachim Kramer (Der Ursprung der Geistesmetaphysik. Kao i Werner Jaeger (Aristoteles. ako pored onih osjetilnih ne b u d e i drugih. koji se bave pretežno ili teško prihvatljiv. U ovome završnom navodu iz Homerove Ilijade nedostaje. ο Bogu. str. ti jestvo svega čine nepovezanim (ništa naime jedno drugome ne dopri­ nosi. Amsterdam. De caelo. u kojima su te suhe i često poludorečene natuknice morale biti do­ punjene i oživljene neposrednim zrenjem. Zadržavamo tu lekciju sa Susemihlom. Oni pak koji zbore da je matematički broj o n o prvo. a ako [toga] nema. A rečeno je kako. u knjizi Lambda imamo ustvari skup bilješki. Pored Duringova ranog datiranja. 1964. [oni] neće biti uzroci ničega. „Nije dobro mnogovlade: jedan [je] 4 7 vladar". On hoće postaviti zarez iza εναντία. str. ili duša i tijelo. During je pak upozorio na sadržajnu blizinu s prvim dvama knjigama Fizike. i za svako pojedino druga počela. Ο tom skrajnjem i cjelinu zaključujućem predmetu nemamo ina­ če nikakva izjašnjenja Aristotelova". ili [bi] barem činjenje [bilo] potonje [spram] mogućnosti. te čitavom N. Dakle treba ukinuti j e d n o od toga. niti sve u njoj objedi­ njene tekstove nastalima istodobno. kako će iz neveličina biti veličina i neprekidnost? Jer broj neće činiti neprekidnost. N e g o pače baš ništa od protivnosti neće biti odista čimbeno i pokretačko? Jer m o g l o bi i ne biti. prvim dijelom K. koji izlažu svojevrsnu fi­ lozofiju postajućeg osjetilnog bitka. „Medu knjigama Metafizike strši dvanaesta knjiga posebno time što ona sadr­ žajno donosi okrunjenje aristotelovske filozofije: nauk ο najvišemu biću. 1923. 1970. nauka ο umu s De anima. Sudeći prema ponegdje upravo nevjerojatnoj zbijenosti i lapidarnosti izričaja. 189). te dakle bića ne bi bila vječna? Ali jesu. te čitati άνοια umjesto άγνοια. U svojem značaj­ nom pokušaju rekonstrukcije nastanka cjelokupne Aristotelove Metafi­ zike Jaeger je knjigu A. N. datirao rano. str.

actus purus. 582) da „božja sebespoznaja obuhvaća sve biće. U sažetom uvodu svojega prijevoda i kratkog komentara veli Gada­ mer: „Iskazi. poglavlja. Zadržimo se ovdje sa­ mo na jednoj tako reći usputnoj primjedbi. argumentirajući prvenstveno time da je pisan stilom posve dogotovljene i zaokružene rasprave. 221): „Ali niti je Aristotel bio kršćanin. neko umsko zrenje (u suprotnosti spram διάνοια i dr. .u sebespoznaji božanski um spoznaje ujedno sebe sama kao uzroka svega bića". koja je time dospjela u zapadnjačko mišljenje. str. dakle spram diskurzivnih izvršenja). dok je νόησις intuitivan čin. ali također pojmovi upotrebljeni za taj bitak. 56-68). kao i svaka zbiljnost. ustvrđuje da njegov najveći dio „u sadašnjem obliku nije bio napisan od Aristotela samog. ta­ kođer ono inteligibilno. Poseban problem predstavlja interpretima sadržaj osmog odjeljka i tamo izloženi nauk ο zasebnim pokretačima nebeskih tijela. kao i .. niti uopće religija ima ikakva mjesta u njegovoj filozofiji. međutim. Izraz νοήσεως νόησις znači dakle da je božansko biće uma. te da . to je spo­ redno u odnosu spram pitanja da li ona uopće egzistira. koje je nama inače dano kao sastavljeno". Ovime se Seidel priključuje staroj i utjecajnoj matici takozvanog teističkog tu- 272 273 . nakon temeljite i podrobne analize sadr­ žaja 8. Ovdje dakako nije moguće ni potrebno pokušavati neku filozofijsku interpretaciju. νόησις.sva plodonosnost njene ujedne blizine i daljine kako povijesno predanom tako i današnjem našem filozofijskom i teologijskom iskustvu.. ο sebe k sebi samome otvarajućem poretku bića. gore navedenom prijevodu. 219). koje Aristotel iznosi u Lambda 8 monoteističko ili politeističko za­ pravo neispravno postavljeno" . Hamburg. te kako mora biti razumljena njena narav i odnošenje prema svijetu. ] Napetost između grčke misli svijeta i kršćanskoga svijeta duše. teško i može tako nazvati . ο naravi. neosporno da upravo u njoj sadržani nauk ο Bogu čini njeno pravo središte i najtežu zadaću promišljanja. kao i time da tamo izloženi prvi pokretači ne pokreću tek budući ono žuđeno i ljubljeno. a slično je shvaćao i npr. svojstveni i osobit karakter Aristotelove filozofijske misli ο Bogu. str. zbog pretjerane i pretenciozne kratkoće te općenito nezado­ voljavajuće razine uvida. Da li je božanska moć mišljena kao jednota ili mnoštvo.toliki napor i trud. S pravom je naprimjer Horst Seidel u svojem nedavnom komentaru Aristotelovoj Metafizici. ovu najvišu točku Ari­ stotelove filozofije bio protumačio kao puku praznu. poglavito onaj energeie. izražava 'djelatnost uma' te time i ontologijski aspekt 'zbiljnosti uma'. odno­ sno teizam-politeizam u Aristotela.navodi potom Merlanov citat Eduarda Mevera: „U Grčkoj igra pitanje glede jednog ili više bogova jedva neku ulogu. kako je pokretačka narav prvog pokretača bila određena u sedmome poglavlju. postali su vodećima za teologijsko mišljenje kršćan­ skoga srednjovjekovlja. ipak je misleni rad toga klasičnog doba priredio sredstva i putove (a i stranputice) za samorazumijevanje kršćanstva. koja je. Ako bi riječ 'Bog' trebala biti uzeta u religij­ skom smislu. kako onda uopće izbjeći to da nam se ono pokaže tek kao puka prazna. Uz to. Da kršćan­ ska predodžba osobnoga Boga i njegova odnosa spram čovjeka u Aristo­ tela leži posve daleko. str.koji se ipak. Premda je kršćanska religija bila hranjena iz bitno drugih snaga no iz onih kla­ sičnoga grštva. smatramo. tvrdeći (isto. naime pravoga smisla izraza „mišljenje mišljenja". ako se ovako oštro poput Seidla od­ bije svaka blizina „mišljenja mišljenja" bilo kojoj vrsti sebespoznaje i sebemišljenja. posve bezobjektna misao. str. ili i samo komentar sadržaja prevedene knjige. kao supstantiv djelatnosti. Beskrajna diskusija koja je uslijedila i traje u osnovi još i danas kreće se zatim poglavito u raspravljanju alternative monizam-pluralizam.mimo pretjeranosti npr. to će svatko smjesta zamijetiti. 4 1974. Prije bismo se složili sTJuringom (isto. nazvavši je čak štoviše na jedno­ me mjestu „nemogućim i jalovim idealom". ujedno djelatnost spoznavanja i najviši objekt spoznavanja. zadovoljit ćemo se ovdje s dvije kratke uz to vezane napomene.. 579) . a 'mišlje­ nje mišljenja' snažno asocira na refleksiju čovječje samospoznaje (kao u njemačkih idealista). po našem sudu. međutim.. Waltera Brockera (Aristoteles. prilože­ nom ponovo izdanome Christovu grčkom tekstu i Bonitzovu prijevodu (Aristoteles' Metaphysik II. koji u tom kontekstu. Seidel se pak sa svoje strane jednako odlučno suprotstavlja i Zellerovu stavu. u sebi kružeću sebesvijest. Već je Zeller. tad je Aristotelova filozofija ateizam" ." Štoviše. Već je Jaeger odlučno zastupao tezu da osmi odjeljak odnosno poglavlje knjige Lambda nije organski sastavni dio knjige. koji se slobodno služio materijalom iz ostalih spisa". koji." Odlučujuće je pitanje. str. već od strane nekog učenika (ili učenika). u po­ svemašnjoj razlici spram ostalih poglavlja. objekt za um. kao što je to isto uostalom učinio i Gadamer u svom inače rijetko lijepom i pouzdanom.filozofijski gledano . u značajnoj pole­ mici s teističkom interpretacijom Brentanovom. 1980.inzistirao na tome da Aristotelovo „mišljenje mišljenja" valja razumijevati u strogoj opreci kako spram svake samorefleksije čovječje spoznaje (po njemu slučaj nje­ mačkog idealizma) tako i spram svakog diskurzivnog puko razumskog mišljenja: „'Mišljenje' je neko diskurzivno izvršenje spoznaje. pri čemu su očito prva razmatranja shvaćena kao nužan uvjet i predstupanj za druga. Frankfurt am Main. koje Aristotel daje ο božanskome bitku postali su za povi­ jest zapadnjačkog mišljenja od nesagledive važnosti. Kako je. koja je s umjetničkim duhom Grka u osnovi ne manje nespojiva no s njihovom najdubljom duhovnom koncepcijom.sam ustvrđujući da je „beskonačno diskutirano pitanje da li je shvaćanje Bo­ ga. pripada onim sudbinskim i stva­ ralačkim napetostima koje sve do u današnji dan prožimaju zapadnjačko ljudstvo. [ . kao čista. čini se da ima dobrih razloga složiti se s Eldersom (djelo niže navedeno. Zacijelo najveći i najteži problem cjelokupne knjige jest dostatno ra­ zumijevanje onoga u čemu Aristotel sagledava samu bit božanskoga bića." Iz ovoga podužeg navoda razvidan je. Ovdje dane odredbe životnosti i duhovnosti tog božanskoga bitka. dovršena zbiljnost. Isto to vrijedi ο misli stvaranja. Ne vjerujemo da je mnoštvo često nevjerojatno minucioznih filoloških i astronomijskih analiza osmog po­ glavlja uopće zavrijedilo . Ross.vječnim osjetilnim bićima ili pak onim posve nadosjetilnim. Stoga ni mi nismo u prijevod preuzeli veći dio tog poglavlja. s mišlju ο phvsis.

Θ. Barbarić. 274 275 . 412a . Izvornik: Aristotelis De anima. Quorum utrumque verum est. Već je Aleksandar pokušavao u Ari­ stotela naći stanovito prihvaćanje misli ο Božjoj providnosti. ( 1 1924. D. u čemu ga u osnovi. ita tamen. D. tome da. stoga se i ime djelat­ nosti zbori prema djelu i upravljeno je prema usvršenosti". koja po sebi nije ovo-nešto. Naš pokušaj sa „usvršnost" ide za tim da ujedno obuhvati sva tri osnovna smislena sastojka te temeljne Aristotelove kovanice: έν. Prijevod i bilješke: Damir Barbarić adnotatione 1. D. 260): „Alii έντελέχειαν actum. Volume II. i uz sav oprez." Theiler je odvažniji sa svojim prijevodom „Erfullung". pogrešno umjesto ενέργεια stoji εντελέχεια). premda niječući bilo kakvu stvaralačku djelatnost i bilo kakvu slobo­ du volje u Aristotelova Boga. Generacije i generacije komentatora radile su na takvu protumačenju. te. izuzetno instruktivnu raspravu tih osnovnih Aristotelovih pojmova u Trendelenburgovu komentaru. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39-40 /1994/. διό και τούνομα ενέργεια λέγεται κατά τό έργον και συντείνει πρός τήν έντελέχειαν: „Djelo jest svrha. po kojem se već zbori ovo-nešto.) Aristotle's Metaphvsics. o n o iz tih. Tvar je pak m o g u ć n o s t . kao i njoj bliske druge temeljne riječi Aristotelove filozofije. str. ή δέ ενέργεια τό έργον. ili p o p u t znanosti. i to dvojako.activity or actualization". Ross. i Duns Skot i Toma Akvinski. Aristotelis Metaphysica.i u tome se valja složiti s Rossom . Smisao i značenje riječi εντελέχεια. str. a djelatnost djelo.. Z o v e m o svakako neki j e d a n rod bića jestvom. 1958. str. d o k je vid usvršenost 1 . 1960. nala­ ziti se..da takvo tumačenje ne odgovara slovu samog Aristotelova teksta. Bonn. Cini se ipak . Assen. sed inter se coniungatur. ut non alterum ab altero excludatur. Iz djela Ο duši (knjiga B. 1-6. a εντελέχεια znači „resulting actuality or perfection". treće. London. izbjegavajući pritom kako sve već poznate zamke apsolutne samosvijesti klasičnoga idealizma tako i njegova neoplatoničko-kršćanskog pretumačenja u smislu ujednog spoznavanja i stvara­ nja svijeta . ili poput motrenja. Početni napori oko izgradnje hrvatskog filozofij­ skog nazivlja. 1849. A Commentary on Book Λ of the Metaphysics by Leo Elders. što zajed­ no znači jednako tako . Ross. Kako se približiti smislu „mišljenja mišljenja". a Averroes je. Recognovit brevique instruxit W. slijede npr. 1972. Doista su „actus" i „perfectio" za cijelu latinsku tradiciju prevođenja i tumačenja Aristotela dva jednakopravna načina za prevođenje onog εντελέχεια. pa se po­ n o v o kao iz početka vratimo. (Pretisak: Hildesheim. dobro zaključuje da je njihova osnovna razlika u.418a25). a od njega opet j e d n o [zborimo] kao tvar. Predaje onih prvašnjih ο duši neka su [time] rečene. s vrijednom uputom (str. Slično već i Franjo Marković: „usavršetak" (usp. 166. ipak bio sklon pripisati mu znanje ο općeni­ tim zakonima univerzuma.ostaje pitanjem i zadaćom. držati se u svrsi". τέλος i έχειν. Ross. pokušavajući odrediti što jest duša i koji bi bio njen najzajedničkiji zbor.mačenja Aristotelove odredbe Boga.u sebi imati (vlastitu) svrhu" kao i „biti. Volumen II: Commentarius. A Revised Text with Introduction and Commentary by W. drugo pak [kao] oblik i vid. naime ενέργεια. ponajbolje se razabire iz Metaph.) Aristotle 's Theologv. kao što je to uostalom i u današnjim engleskim prijevodima: Usp. ενέργεια znači . premda ih Aristotel često rabi sinonimno. Ο χ ο η ϋ 1963 ( r i 9 5 6 ) . 480). alii perfectionem interpretantur. Važniji konzultirani komentari: Hermann Bonitz. 242-262. 1050a22: τό γάρ έργον τέλος. koji i sam upućuje na tu rečenicu (u njegovu komentaru za De anima.

uistinu. a tijelo predi­ katom. nego [treba] sadržavati i očitovati još i uzrok.. bila bi p r v o t n a usvršenost naravnoga organima opremljenog tijela. kao što je i o n o kameno i o n o nacrtano. a b u d n o s t srazmjerno odgovara motrenju. 2 naime [takvo da] i m a život. 2. što potvrđuju i Aleksandar od Afrodizijade i Filopon. niti u o p ć e tvar pojedinačnoga i o n o čega je tvar. A b u d u ć i da je [ne samo] tijelo. nego o n o koje [je] ima. Čitamo s Rossom dva puta και u 412al6-17: έπεί δ' εστί και σώμα και τοιόνδε. O k o je pak tvar gledanja. Manje je vjerojatno rješenje Hicksovo. To kazano valja promotriti i na dijelovima [tijela]. Organi su pak i dijelovi biljaka. drugi put kao motrenje. ako se z b o r e m n o g o s t r u k o .. To što se odnosi na dijelove treba pače uzeti za cijelo naravno tijelo. Od naravnih j e d n a imaju život. kao što je list zaštita ovojnice ploda. a sjeme i plod jesu m o g u ć n o š ć u takvo tijelo. Još je nejasno da li je duša usvršenost tijela na takav način kao b r o d a r brodu." Takva je od­ redba zbor zaključka. A k o dakle treba zboriti nešto zajedničko za svu dušu.Tijela se ponajvećma čine jestvima. osim j e d n a k o i m e n o . Jer u pripadnosti duši su i san i budnost. Stoga je duša prvotna usvršenost naravno­ ga tijela koje m o g u ć n o š ć u i m a život. Jer o n a su p o č e l a ostalih. Ž i v o t o m pak z b o r i m o hranjenje kroz sebe te rastenje i opadanje. ili pak obratno. Za neke je naime od njih usvršenost dijelova [tijela] njihova usvršenost. Prvo je tumačenje . a ovojnica je zaštita [samoga] ploda. n e g o i takvo tijelo. A takvo je o n o koje bi bilo o r g a n i m a opremljeno. Naime. Ali ne priječi ništa da neki ipak jesu [odvojivi]. Naprimjer: „ S t o je kvadriranje? Jednakost nejednakostran o g četverokuta s jednakostranim pravokutnikom. Korijenje pak srazmjerno odgovara usti­ m a . neće d u š o m 3 biti tijelo. ako se slučila djeljivom. kao na­ primjer ako bi naravno tijelo bio neki od organa. duša. Oboje naime vuče hranu. tako je i b u d n o s t usvršenost. ali bjelodanijih. N a i m e o n o j e d n o i bitak. Od­ vojeno od toga ne bi više bilo sjekirom. Budući da iz onih nejasnih. kao niti vosak i lik. nastaje o n o j a s n o i o n o prema zboru poznatije. takvog koje ima p o č e l o kretanja i stajanja u sebi. kao što zbori najveći broj odredbi. Jer tijelo nije od onih po podlogu. d o k san posjedovanju i nedjelatnosti. Hicks i Ross. [to] više nije o k o . O n o koje m o g u ć n o š ć u jest kao živo nije o n o kojemu nedostaje duša. Biti sjekirom bilo bi naime njegovo jestvo. a kao sposobnost vida i m o ć organa. u z r o k pak stvari zbori onaj koji kazuje da je kvadriranje iznalaženje srednje proporcionale. a prihvaćaju Zeller. [ N e k o g ] takvog dakle tijela je [ona] usvršenost.nuž­ no ako se prihvati član ή ispred ψυχή. tako su i ovdje duša i tijelo o n o živo. valja pokušati iznova ovako razložiti ο njoj. Očito dakle da kao znanje. To je naime jestvo oka prema zboru. Jestvo je pak usvršenost. j e d n o m kao znanje. koje [gle­ danje] ako izostane. Nije naime duša takvoga [= neživog] tijela o n o što bijaše biti i zbor. A to je o n o što bijaše biti o v o m e ovakvome tijelu. j e r kao dio spram dijela tako je srazmjerno odgovarajuće ustrojeno [i] cjelokupno osjetilo spram cijeloga osjetilnog tijela. U t o m orisu dakle neka b u d e razmeđeno i ocrtano ο duši. te od njih o n a naravna. A k o bi naime o n o živo bilo o k o .koje smo prihvatili . N u ž n o je dakle da je duša j e s t v o kao vid naravnoga tijela koje m o g u ć n o š ć u i m a život. Općenito je dakle kazano što je duša. to nije nejasno. T a k o i ne treba tražiti da li su duša i tijelo j e d n o . koji hoće u prvome και očitati emfatičko značenje. P r v o t n o pak p o s t a n k o m kod o n o g a istog 4 je znanje. Da dakle duša nije odvojiva od tijela. n e g o je ponajvećma kao p o d l o g i tvar. ukoliko [ono] jest takvo. no j e s t v o m na taj način kao sastavljenim.in the same person". a o v a k o sad jest sjekirom. zato što nisu usvršenost nikakva ti­ jela. naime jestvo p r e m a zbo­ ru. njegova bi duša bilo gledanje. nego naravnoga. kako ima jedan dio rukopisa. Tijelo je o n o koje m o g u ć n o š ć u jest. premda mu tumačenje i prijevod na koncu ostaju posve bliski našem i Rossovu. u smislu . K a o i siječenje i gledanje.u stvari. a i duša to [isto]. u najpunijemu smislu j e s u usvršenost. zapravo" ("in fact"). O v a se p a k zbori dvostruko. Sad su pak odredbeni zborovi p o p u t zaklju­ čaka. S Hicksom razumijemo έπί του αύτοϋ kao . a druga nemaju. 276 277 . Beskonačne su bile rasprave već antičkih tumača treba li u ovoj po­ sljednjoj zaključnoj rečenici dušu smatrati subjektom. odredbeni zbor ne m o r a samo pojasniti o n o da. osim [tek] j e d n a k o i m e n o . ali kao što o k o jest zjenica i vid. no posve jednostavni. p o p u t sjekire. T a k o da bi svako naravno tijelo koje ima udjela u životu bilo j e s t v o m . ili neki njeni dijelovi.

Jer ne rastu nagore. A kako se život zbori mnogostruko. kako neki tvrde. započinjući ispitivanje. K a o što se naime kod biljaka neke pokazuju da žive i raz­ dvojene. [tamo su] i b o l i užitak. da li tako da je odvojiv samo z b o r o m ili i mjestom. osjetnim. tako gledamo da se steklo i glede ostalih svoj­ stava 8 duše kod izvjesnih kukaca. kao o n o vječno od propadljivoga. kao i Rossu i Theileru. druga [imaju] neka. u onih smrtnih. a ako osjet. a j e d n a k o i svako pojedino od drugih rečenih.izgleda naime da dje­ latnost činećih pribiva u o n o m e trpećem i u stanje d o v e d e n o m -. kao što tvrdimo. Hranidbenim z b o r i m o takav dio duše u kojemu i o n a ničuća imaju udjela. Jer t a m o gdje je osjet. opip. nekima od živih pribivaju sva ta. premda ga očigledno treba shvaćati kao konačni početak glavne rečenice. a od tih je pak tvar Razumijemo ovdje διαφοράς s Hicksom u smislu „characteristics". te opadanje i rastenje . Z b o g kojeg se pak uzroka svako od toga njima steklo. δσα s Hicksom i Rossom. osjet. [i njihovi dijelovi] odvojeni jedni od drugih 7 . Budući da se o n o čime živimo i osjećamo zbori dvostruko. oslanjajući se na Bonitza. Ostali pak dijelovi duše očito je iz toga da nisu odvojivi. tako i opip od ostalih osjeta. Jer ako se trostruko zbori jestvo. a drugima opet samo j e d n o . ih pak čitavim. to je očito: ta osjetljivim biti i mnijenljivim drugo je. mislio na jednu biljku. v e ć se čini da je to neki drugi rod duše te da se to j e d i n o m o ž e odvojiti. 279 . kao i o n o čime znademo ( z b o r i m o [to] jedanput znanošću. ovdje o n o g a zdravljivog) . No ο u m u i motriteljskoj m o ć i nekako ništa nije bjelodano. očito propustio primije­ titi da su sve umetnute rečenice sve do samoga kraja podređene od­ nosno zavisne te da glavne uopće nema. d o k je o n o živo [= „životinja"] to najprvo po osjetu. no m o ­ g u ć n o š ć u više njih. ako je već [drugo] osjećati i mnijeti. dalje kreta­ 5 nje s o b z i r o m na hranu. kako upozorava Hicks.u prvotnom i načelnom smislu". 278: h o v a duša usvršenošću doduše jest j e d n a u svakoj biljci. što uzrokuje grama­ tičku nezgrapnost. rasudnim. Živjeti dakle pribiva živima po t o m e počelu. [onda] i uobrazilju i poriv. rasiječe li ih se: svaki od dije­ lova ima naime i osjet i kretanje p r e m a mjestu. svako naime od toga velimo da znade). a gdje su ti. Sva pak živa izgleda da imaju opipni osjet. neki vid. a j e d n a k o i o n o č i m e smo zdravi [zborimo] jedanput zdravljem a drugi put n e k i m dijelom tijela. a nadolje ne. ako dio. A očito je [to] kod onih što niču. te. a treće o n o iz obojih. kasni­ je ć e m o reći. te da je zbog tog propusta i posljednji umetak započeo s relativnim ώστε. z b o r i m o živima. što bi dakle značilo da se te riječi vezuju uz κίνησις te znače „kretanje s obzirom na opadanje i rastenje". vjerojatnije nam je. ali imaju osjet. velimo da nešto živi i o n d a ako mu samo i nešto od ovih pribiva: um. [tamo je] iz nužnosti i požuda. ali ne tvar i podlog. od čega je j e d n o vid. Trendelenburg se hoće vratiti tom čitanju. Izgleda naime da u sebi ima takvu m o ć i počelo kojim stječe rastenje i opadanje u smjeru suprotnih mjesta. Uz to. Slično se steklo i u okrugu osjetila: j e d n a [živa] imaju sva. kao da njiČitanje većine rukopisa bilo je και φθίσιν τε και αΰξησιν. Dijelimo stav Bonitza i Rossa da je Aristotel u ovoj dugoj i neobično složenoj rečenici. Sad pak neka bude rečeno samo toliko da je duša počelo tih rečenih i da se njima određuje: hranidbenim. I kao što o n o hra­ nidbeno m o ž e biti odvojeno od opipa i od svega osjeta. zbor i kao djelatnost o n o g a primljivog ( t a m o o n o g a znatljivog. sve dok uzmažu uzimati hranu. a drugi put d u š o m . razumjeti u smislu .K a ž e m o dakle. Od osjeta pak najprije svima pribiva opip. to bi [ o n a ] 1 0 bila neki zbor i vid. Trendelenburg se zalaže za Bekkerovo πάντοσε. za neke od tih nije teško vidjeti. To m o ž e biti odvojeno od ostalih. da se o n o uduševljeno od neuduševljenoga razmeđuje življenjem. Z b o r o m pak da jesu drugi. Z b o g kojeg pak uzroka. a ne samo da žive. kretanjem. već jednako u oba smjera i posvuda 6 ona koja se vazda hrane i žive do skončanja. a to i čini razlike živih. S Theilerom razumijemo πάντη kao „nach allen Seiten". Prihvaćamo čitanje πάντη. d o k ostala od toga ne mogu. Zato se i sve bilje čini da živi. započi­ njući je. to treba ispitati kasnije. i [budući da] je duša to čime p r v o 9 živimo i osjećamo i razmišlja­ m o . te [budući] da od tih znanost i zdravlje jesu oblik. Kako napominje Hicks. drugo tvar. Prilog πρώτιυς treba ovdje. u ovoj je rečenici očito da je Aristotel. prepunoj umetnutih misli. no neka sadrže besputnost. njima naime ne . Ipak. d o k neka [samo] j e d n o najnužnije. dok u nastavku subjektom postaju već ti dijelovi sami. kretanje i stajanje po mjestu. Bekkerovo και φθίσις τε και αΰξησις. Jer i ona koja se ne kreću niti zamjenjuju mjesto. koju se tek rasijeca u djelove.. Da li svako pojedino od toga jest duša ili dio duše. pribiva nijedna druga m o ć duše. neki­ ma neka od tih.

ne svima razbor. s kojim su u skladu svi. d o k opip pribiva b e z ostalih. pored našega tumačenja i pri­ jevoda. Uz to imaju i osjet hrane (opip je naime osjet hrane. a drugima opet Gotovo je nemoguće odlučiti se na što se zapravo odnosi posljednja umetnuta misao u rečenici. A o n o m e koji h o ć e ο t o m e provoditi istraživanje n u ž n o je dokučiti što jest svako od tih. v e ć nešto pripadno tijelu. i to u t o m e t a k v o m e tijelu. 280 281 .a što kao najvjerojatnije prihvaća i Ross . Jer niti t a m o ima lika m i m o trokuta i onih što mu slijede. i to glad za o n i m suhim i toplim. a opip je osjet t o g a ) . t o m e i užitak i bol. Kojima pak [pribivaju] ta. i o n o rasudbeno i u m . tad nije . vid usvršenost. [tad] i porivno. žeđ za vlažnim i hladnim. a neke n e k i m a od njih. Bez o n o g hranidbenog naime n e m a osjetnoga. K a o posljednje. A opet. Od osjetnoga je pak odvojeno o n o hranidbeno u biljkama. N e k i m a pak uz to pribiva o n o kretljivo po mjestu. kretnu po mjestu. a sva živa imaju b a r e m j e d n o od osjetila. Ο motritelj­ s k o m u m u je.poput Simplikija . prema Filoponu. j e r o n a je poriv za u g o d n i m . sočnost je pak n e k o j e d n o od onih opipljivih. niti ovdje duše m i m o ovih rečenih. Biljkama pak pribiva j e d i n o o n o hranidbeno. I zato d o b r o nagađaju oni kojima se čini da duša nije niti bez tijela [a] niti n e k o tijelo. te zatim istraživati ο o n i m a što Prihvaćamo Rossovo razumijevanje ovih inače prilično različito tuma­ čenih posljednjih riječi άφέντας τον τοιούτον kao „ignoring the definition which does correspond to the infima species". A i od onih osjetljivih jedna imaju o n o kretljivo po mjestu. p r e m d a se pokazuje da ništa slučajnoga ne prihvaća [nešto] slučajno. Jer kojima od propadljivih pribiva razbor. za svako se pojedino usvršenost slučuje nastajati u o n o m e m o g u ć n o š ć u pribivajućem i u svojstvenoj tvari. a druga nemaju. ali n e ć e ni­ j e d n o m liku biti vlastit. osjećajući hranu neposredno. Č e m u pribiva osjet. tima i sva ostala. očito je iz toga. (A slično o n o m e u okružju likova drže se i o n a glede duše: j e r u sli­ j e d u o n o p r v o t n o uvijek pribiva m o g u ć n o š ć u . koji­ ma pak svako pojedino od onih.da opip. razumjeti i tako kako je. n e g o o n a [je usvršenost] n e k o g a tijela.da opip sve ostale osjetive kakvoće osim pobrojanih osjeća samo uzgredno. sve ostale osjetive kakvoće osjeća uzgredno. ili pak . koji neće ni j e d n o m e od bića biti vlastitim z b o r o m . ili izvrsnije. i najmanje njih. kako s m o rekli. [tima] i požuda. Hicks nepotre­ bno pripisuje participu . shvaćao Aleksandar . niti prema svojstvenoj i nerazdjeljivoj vrsti. A m o ć i m a zove­ mo hranidbenu. razumijevajući onda ovako: „ako bismo (čineći tako) zapostavili definiciju pojedinačne vrste". Ne p r i d o n o s e naime hrani ni zvuk ni boja ni miris. 4. d o k druga njome j e d i n o m žive. no treba kasnije ispitati. opip.m o g u ć n o s t . A tako biva i p r e m a zboru: naime. kao naprimjer u četverokutu trokut. Jasno je dakle da bi zbor duše bio na isti način j e d a n kao i [geometrijski] lik. Glad i žeđ su požude. nego n e k i m a čak niti uobrazilja. ta m n o g a od živih nemaju ni vid ni sluh ni osjet mirisa. koja je duša pojedinačnoga. stremljenje.b u d u ć i da je o n o iz obojih o n o uduševljeno .a conditional force".tijelo usvršenost duše. i koja čovjeka. a ne k a o što su je oni prvašnji uklapali u tijelo ne određujući p r i t o m u koje i kakvo.. d o k je [osjet] ostalih osjetnih [samo] u z g r e d n o [osjet hra­ n e ] 1 1 . te ako ima što drugo takvo [kao čovjek]. rasudbenu. drugima p a k i to i o n o osjetno. Da je dakle onaj zbor koji se bavi tim svakim pojedinačnim [jednako] tako i ο duši najprikladniji. ili životinje. te i o n o u g o d n o i b o l n o .) T a k o da treba ispitivati prema pojedinačnome. kao ljudima. Moguće je. Iz kojeg uzroka su pak tako slijedom ustrojena. j e r sva se živa hrane suhim i vlažnim te toplim i hladnim. porivnu. j a s n o je. to treba ispi­ tati. međutim. kao naprimjer koja [je] biljke. b e z o n o g o p i p n o g ne pribiva nijedan od ostalih osjeta. drugi zbor. Ο uobrazilji je nejasno. Od rečenih m o ć i duše neke pribivaju svima. Zato je smiješno tražiti zajednički zbor. Da dakle [duša] jest neka usvrše­ n o s t i z b o r o n o g a koje i m a m o g u ć n o s t biti takvim. A m o g a o bi i kod likova biti zajednički zbor. i kod tih i kod drugih. kako kod likova ta­ ko i kod onih uduševljenih. a sočnost je opet kao neki začin toga. Tijelo naime nije. te stoga pribiva u tijelu. Jednako i kod ovih rečenih duša. Za sada neka b u d e r e č e n o toliko da o n i m a od živih koja imaju opip pribiva i poriv. 3. A ako o n o osjetno. Poriv je naime požuda. zanemarujući taj takvi [vlastiti z b o r ] 1 2 . [ima] razbor i rasudbu. osjetnu. htijenje. d o k nekima samo jedna. a u o n o m e osjetnom o n o hranidbeno. Razjasniti ο njima valja kasnije.

Uz to. koliko mogu. i čega radi. ako treba organe po djelima Riječ αυτή. Njena su djela rađati i služiti se h r a n o m . nije naime svima o n o gore i dolje isto što i cjelini svega. ili pak [takva da] imaju samoniklo po­ rađanje. no vrstom j e d n o . tvrdeći: . Jednako stoji i o k o rastenja i opa­ danja: ništa naime ne opada niti raste na naravan način ako nije hranjeno. ( N o m o ć toga ne pribiva svim živućima. quae facultatem vel movent vel ab iis moventur. dok u redakciji teksta našeg izvornika predlaže čitanje αύτη.] out of place". a duša je jednako tako u z r o k o m na tri razmeđena načina. te da je ona na oba mjesta . življenje je pak o n i m živima bitak. te ustrajava ne isto nego kao isto. od koder se samo gibanje začne.Ea res. str. j e d n o više a drugo manje. ponavljaju malo niže u tekstu. a u z r o k i p o č e l o t o g a 1 8 je duša. jer hranidbe­ na duša pribiva i ostalima te je prva i najzajedničkija m o ć duše. Dvostruko je pak o n o „radi nečega": s j e d n e strane o n o „ n e ­ čega".. Jer najnaravnije je među djelima onih živih koja su ι dovršena i nisu osakaćena. a ovdje se znatno manje nego tamo uklapaju u kontekst. to svako pojedino zajedništvuje t o m e u mjeri u kojoj m o ž e uzimati udjela. to je jasno.. Kalan s Hamlynom prihvaća αύτη većine rukopisa i ve­ zuje riječ uz κίνησις. Kako se iste riječi.) Štoviše. uz neznatnu izmjenu. brojem doduše ne j e d n o . S Hicksom razumijemo ovdje οίον u razmjerno rijetkom značenju . a ništa se ne hrani što ne zajedništvuje životu. i toga radi čini sve što čini prema naravi. po kojoj svima pribiva o n o živjeti. a ne osjeća ništa što n e m a udjela u duši.. A očito je da je duša u z r o k i kao o n o radi čega. Jer u z r o k bitka svemu je jestvo. onoga živog živoga. pa ο ostalima. Drukčije Ross. i kao jestvo uduševljenoga tijela. Trendelenburgov.perfectly appropriate". i preinaka i rast su po duši. Paderborn. koji inzistira na tome da svi rukopisi i svi antički komentatori imaju rečenicu na oba mjesta. Niti uopće valjano shvaća o n o „ g o r e " i „ d o l j e " . 282 283 . imali udjela na o n o ­ me uvijek i na božanskom. 1 6 Budući da dakle ne uzmaže zajedništvovati o n o m e uvijek i o n o m e b o ž a n s k o m neprekidnošću. 415bl0.." Theiler pak čita ή αυτή i tumači u rijetkom i zahtjevnom smislu „ujednosti". E m p e d o k l o pak nije dobro kazao pridodavši to da se rastenje steklo biljkama ukorjenjivanjem nadolje zato jer se zemlja [u nji­ ma] tako kreće po naravi. „istovremenosti" ( " = gleichzeitig").namely". te kako o n a živih tako i o n a biljaka jesu radi duše.. Uber die Seele. Ti se pak zbore tro­ struko. Gohlke pak u bilješci uz svoj prijevod (Aristoteles. Prihvaćamo Theilerovu emendaciju ή namjesto ή. ili osjetno. a drugi put ono kome. 415bl4. a prema gore zato jer se vatra [kreće) na taj način. A ako je tako. Da zaista kao jestvo. T a k o da valja najprije zboriti ο hrani i rađanju. na isti način i narav. j o š prije valja kazati što je to umovati i što osjećati. tvorenje drugoga poput sebe samoga." Nerazumljivo je odakle u Sironićevu hrvatskom prijevodu ovdje „su­ protnosti" kao prijevod za τά αντικείμενα.slijede. a s druge o n o „ n e k o m e " . Što uistinu ovdje znače riječi κατά τόν λόγον neprestani je predmet rasprave interpreta. K a o što naime um čini radi nečega. čime dobiva prijevod: „Kajti duša je prav tako vzrok gibalec. 17 O n a je naime uzrok i odakle kretanje.it seems plain that it means 'in logical order'". Hicksov i Rossov apparatus criticus ne pružaju za to potvrdu. ili hranid­ b e n o . [ona j e ] zbor ili 1 9 usvršenost o n o g a koje je m o ­ gućnošću. n a i m e ο hrani i osjetivome i umljivome. A u onima živima ta je po naravi duša. biljke [druge] biljke.. kao navodno bolje potvrđeno predajom. Ovdje u nekim izdanjima teksta slijedi rečenica: Ono „radi čega" je pak dvostruko: jednom ono čega. tako da bi. Sve naime teži tome. j o š prije od njih valja da budu promotrena o n a 14 nasuprot ležeća . v e ć što je glava živima to je korijenje biljkama. jer ništa od onih smrtnih ne m o ž e ustrajati isto i j e d n o brojem. Ross u svojemu komentaru nalazi besmislenom te predlaže ispuštanje. Ο njima bi valjalo prvo razmeđiti z b o g istoga 15 uzroka. Ali zacijelo je duša i o n o odakle ponajprije kretanje po mjestu. Sva su n a i m e naravna tijela organi duše. i to je njezina svrha. A ako treba kazati što jest svako pojedino od tih. izostavljamo ih.probably either here or there [. Ross možda nešto preležerno razrješuje pitanje. koji smatraju da je rečenica . Ne dijelimo Theilerov stav da bi τούτων trebalo pretpostaviti onome τούτου. Jer 13 prvotnije od mogućnosti su djelatnosti i djelovanja prema z b o r u . kao naprimjer što jest o n o u m o v n o . kao da bi bilo odnekud već jasno što je to uopće „logički poredak". Duša je pak uzrok i počelo živućeg tijela. Osjet se naime čini da je neka preinaka. 136) tvrdi da „su obje opaske ο dvostrukome značenju svr­ he zacijelo rubni zapisci".. quae sensibus obiecta sunt. Riječi τά αντικείμενα dobro tumači Trendelenburg: . c 1986. slije­ deći Trendelenburga i Hicksa.

najprije je n u ž n o razmeđiti ο hrani. nastajanje". Zaista se m e đ u j e d n o s t a v n i m tijelima ponajvećma čini da je to tako: j e d n o [da j e ] hrana. kao što je i o n o čime se upravlja. Jer to je j e d i n o od tijela (ili sastojaka) koje se čini k a o da se hrani i raste. Budući p a k da je pravo sve označavati od svrhe naovamo. bit će prva duša o n o koje m o ž e rađati [ono] p o p u t sebe. nego poput t o g hranećega. 5. Drvodjelac se mijenja j e d i n o iz nedjelatnosti u djelatnost. Jed­ ni n a i m e tvrde da se j e d n a k o hrani jednakim. Na ovome mjestu očituje Aristotel naravno jezično podrijetlo svog ključnog tehničkog izraza za „materiju" i „tvar": ΰλη znači u obič­ nome govoru. Postaju naime m n o g e j e d n a iz druge. te koje hrani. Temistije i Simplikije imaju naprosto των στοιχείων. čini vjerojatnijom. N a k o n što je to razmeđeno. i jest o n o koje tvori rađanje 2 2 . kao što i hrana jest u o d n o s u spram uduševljenoga. što prihvaća i Ross. te u z r o k rastenja i hranjenja. te bi zato netko pretpostavio da je o n a to što i u biljkama i u živima to proizvodi. Rast vatre je n a i m e u bezgranično. ako ne bi bilo nečega što [to] spriječava. V e ć jest naime nje­ govo jestvo. a potanje razjasniti ο njoj valja kasnije u navlastitim raspravama. kako s m o rekli. [naime] i ruka i upravljač: j e d n o i pokrećuće i kretano. Budući da je ista m o ć duše hranidbena i rodljiva. Stoga sve uduševljeno i m a toplinu. Jedan dio rukopisa i nekoliko antičkih komentara imaju ovdje γενέσεως. Nama se. naprotiv čini da suprotno suprot­ n i m . ne­ go je v o d a hrana vatri. . Κ t o m e . dakle „ono koje tvori postanak. ali ne on od hrane. U orisu je dakle rečeno što jest hrana. ukoliko je [ono] pak ovo-nešto i jestvo. Filopon των απλών σωμάτων. ali vatra ne hrani vodu. ukoliko pak provarena. o n o koje biva hranjeno jest tijelo koje je ima. d o k za sve naravlju sustavljeno jest granica i omjer kako veličine tako rasta. hrani se suprotnost suprotnošću. ali nisu sve kolikoće. Hrana pak priskrbljuje djelovanje. P r o m j e n a pak svih je u nasuprot ležeće ili u o n o p o s r e d n o . kao takvo. No postoji besputnost. Ima razlika i u t o m e da li je hrana o n o što [živome] pridolazi naposljetku. uduševljeno tijelo će biti o n o koje se hrani. mogla bi se hrana zboriti na o b a načina. hrana nešto trpi od o n o g a koji se hrani. kao naprimjer zdravo iz bolujućega. Nu suuzrok doduše jest. a čime se hrani jest hrana. jednako dobro potvrđena lekcija. a drugo o n o č i m e se hrani. kao da bi j e d n a k o bilo netrpno od jednakoga. druga. A n u ž n o je da se sva hrana m o ž e provariti. ukoliko je uduševljeno. A k o bi pak bilo. A drugo je biti h r a n o m i o n i m što potiče rast. i zboru v e ć m a no tvari. o n o toplo pak proizvodi vrenje. T a k o d a j e očigledno da na neki način oboje govore i ispravno i neispravno. o n o j e d n a k o jednakim. O n o pak čime se hrani dvostruko je. ali ova neprovarena a o n a provarena. 284 285 . ili o n o p o č e t n o . U k o l i k o je naime neprovarena. A izgleda da te i nisu na isti način hrana j e d n a drugoj. sve d o k i m a o n o g a gorivog. prvotno upravo „drvnu građu".zboriti drugima i istima. [ona j e ] o n o što potiče rast. Prema Rossu. kako je bilo rečeno. hrana. a svrha je rađanje [onog] p o p u t sebe. v e ć [je to] prije duša. što je o n o što povezuje vatru i zemlju. A ako oboje. Osjet se stekao u kretanju i u trpnji. koji je τών σωμάτων smatrao preširokom odredbom. čime se hrani. i [ono] jest sve dotle d o k se hrani. j e r spram ostalih se m o ć i odlikuje tim djelom. a ništa ne rađa sebe samo. a Sofonije τών σωμάτων και τών στοιχείων. n e g o o n e od suprotnosti koje j e d n a iz druge imaju ne samo po­ stajanje nego i rastenje. već očuvava. To p a k pripada duši. kretane u s u p r o t n i m smjerovima? Rastavile bi se. Jer očuvava jestvo. Čini se da je h r a n a suprotno suprotnome. a drugo samo kretano. Svi rukopisi imaju ovdje των σωμάτων ή των στοιχείων. Dalje.tad o n o koje hrani jest prva duša. N e k i m a se pak čini da je narav vatre naprosto u z r o k o m hra­ 20 njenja i rasta. γεννήσεως. i to ne uzgredno. kazujmo općenito ο svim osje­ tima. kao što niti drvodjelac [ne trpi] od drvne građe 2 1 . a ne vatri. T a k o da p o ­ čelo takve duše jest m o ć koja očuvava o n o koje je posjeduje. a tako i da raste. ne o n o ­ ga koje se hrani. Zato lišeno hrane ne m o ž e biti. d o k se drugima. A b u d u ć i da se ništa ne hrani nemajući udjela u životu. kao i ovdje. A ako jest troje: o n o koje biva hranjeno. to je duša. ne sve svemu. a hrana da se preinačuje i vari. međutim. v e ć o n a od njega. ali zacijelo ne baš u z r o k naprosto. Ukoliko je o n o uduševljeno neka kolikoća. Ross sam je mišljenja da je malo vjerojatno kako je Aristotel upotrebio obje fraze i priklanja se stavu Torstrika da ή τών στοιχείων potječe od nekog ranoga izdavača.

Onaj naime koji posjeduje znanje postaje motrećim. A neki tvrde i da j e d n a k o trpi od jednakoga. ili ne treba zvati trpnjom. a s druge o n o koje djelatnošću. a kad bude r o đ e n o posjeduje već. kako je rečeno. koji jest djelatnošću i pravi je znalac ovoga tu A.] κατά τό νοοϋν και φρονούν. što ili uopće nije biti preinačen . S Trendelenburgom i Rossom čitamo εις αυτό. Theiler pak sma­ tra teško vjerojatnim takav poremećaj teksta te sam predlaže čitanje: και <δι' 6> τό αίσθάνεσθαι. 81. kao i znanje. Filopona i Simplikija. Razlikuje se pak u t o m e da o v o m e [= osjećanju] o n a koja proizvode djelatnost jesu izvan. No jest i tako da znajućim z o v e m o o n o g a tko već posjeduje gramatičko umijeće. dok jedini Aleksandar (Quest. Svaki od toga dvojega nije na isti način mogućan. kao što rekosmo. 286 287 . kao s t o j e u drugim [raspravama] rečeno. Jednako je i sa znanostima onih osje­ tivih. dvostruko će se zboriti i osjetilo. ( ovaj iz posjedovanja aritmetike 2 4 ili gramatike. postaju djelatnošću znajućima.. O n o pak [= osjećanje] po djelatnosti zbori se slično m o ­ trenju. nego je j e d n o m neka propast od suprotnoga. ali ne djelovanja. budući da je već u njima i vatra i zemlja. te j e d n a k o o n o m e kako se m o g u ć n o s t drži prema usvršenosti. a j e d n a k o tako i ostala od osjetivih. 2 5 A niti trpnja nije naprosto. j e r osjetiva pripadaju o n i m a pojedinač­ nima i o n i m a izvan. što prihvaćaju Torstrik i Ross kao ispravnu lekciju. rekli smo u općenitim raspravama ο činjenju i trpljenju. kao što niti graditelj kad gradi. [naime] o n o vidljivo i o n o čujno. a ta jesu na neki način u samoj duši. te ne bi trebalo ničega što jest usvršenošću vatra. stoji ovdje τό αίσθάνεσθαι. Valja razlučiti i ο mogućnosti i usvršenosti. budući da su po mo­ gućnosti znajući. tako i osjećanje. d o k je znanost na o n a općenita. Prva promjena o n o g a koje m o ž e osjećati nastaje od strane rađajućeg. 6) ima τό αϊσθητον. kao što i o n o zapaljivo ne gori samo po sebi bez o n o g zapaljivog. Jer trpi o n o nejednako. d o k U svim rukopisima te u Temistija. a drugi put prije očuvanje o n o g a što jest m o g u ć n o š ć u . Dovođenje u usvršenost dakle iz m o g u ć n o š ć u umujućeg ili razbirajućeg 2 7 ne bi bilo pravo nazivati p o d u k o m .. Ove posljednje riječi treba. već onaj j e r je tog roda i tvari. To rješenje prihvaćamo u prijevodu. I jest naime kretanje neka djelatnost.. Ima pak besputnost zašto ne biva osjet samih osjetila.u se­ b e 2 6 je [to] naime preinaka i u usvršenost . A budući da osjećanje z b o r i m o dvostruko .n u ž n o je da pribiva o n o osjetivo. s Hicksom. kako imaju svi rukopisi i svi drugi antički komentatori. pa zato ne osjeća. međutim nesvršena. A sve trpi i biva kretano od onoga što jest čimbeno i djelatnošću. druga k ustroju i naravi. Prihvaćamo s Rossom Temistijev tekst τήν άριθμητικήν namjesto nerazjašnjivog τήν αϊσθησιν.] τό νουν και φρονούν. a ne εις αυτό. j e r dosad smo ο njima govorili naprosto. Najprije ć e m o zboriti kao da su trpljenje. j e d n o m kao m o g u ć n o š ć u .ili je pak drugi r o d preinake. već j e d i n o m o g u ć n o š ć u . i zašto [ona] ne tvore osjet bez onoga izvana.. Kako je to m o g u ć e ili nemoguće. pokrenutost i djelovanje o n o isto. dok ovaj jer ako hoće m o ž e motriti. na drugi n a č i n . Torstrik pak predlaže άγειν [. Jasno je međutim da osjetilo nije djelatnošću. ali onaj preina­ čen učenjem i više puta se mijenjajući iz suprotnoga stanja. ako ga ne bi priječilo nešto od onih izvana. U č e ­ nje i dohvaćanje znanja iz toga da se [to] jest m o g u ć n o š ć u . Aleksandar (Quest. drugi put pak kao dje­ latnošću. vezati uz μεταβολών. A [treći je] onaj već motreći. Stoga [je m o g u ć e ] misliti za sebe. 83. a p o d utjecajem onoga koji to jest usvršenošću i podučavatelja. a i ostali sastojci kojih jest osjet po njima samima ili po njihovim uzgrednostima. nego nekim drugim nazivkom. A jednako i o n o osjetivo 2 3 : s j e d n e strane o n o koje je m o g u ć n o š ć u . i to iz istog uzroka. kad se god hoće. Jest naime na taj način neko znajuće kao kad bismo „znajući čovjek" rekli j e r je čovjek neko od znajućih i posjedujućih znanost. u djelovanje.jer j e d n a k o o n o koje m o g u ć n o š ć u čuje i gleda kažemo da čuje i gleda. ili jesu dvije vrste preinake: j e d n a promjena k stanjima lišenosti. Rukopisi imaju u 417bl0-ll άγον [. no opet je i kao da od nejednakoga. Izgorjelo bi naime u sebi. Oba dakle ona prva. Zato nije d o b r o zboriti da se onaj tko razmišlja kad raz­ mišlja preinačuje. pa i ako se slučuje spavajućim. kao i o n o koje već djeluje -. a osjećati za sebe nije: . 15) ima κατά τό νοεϊν και φρονεΐν. Stoga je nekako kao da trpi od jednakoga. a ne uz ένέργειν. no nakon što pretrpi j e d n a k o je.Izgleda naime da je [on] neka preinaka. U z r o k je taj što je osjet po djelatnosti [usmjeren na] o n a pojedinačna. s čime se slažu i Ross i Kalan. utjecajem onoga što jest usvršnošću.

kako je rečeno. Cambridge. A od tih dvoje j e d n o je vlastito pojedinome osjetilu. broj. introduction and notes by R. Ta takva n a i m e nisu nijednome vlastita. lik. napisal uvod in komentar ter dodal opombe in glosarij grških terminov Valentin Kalan. Trpi dakle. Oxford. with Introduction and Commentarv bv Sir David Ross. Aristotel Ο duši. D. i [ona] u o d n o s u na koja je po niknuću ustrojeno jestvo svakog pojedinog osjetila. With translation. ' Aristoteles. za razliku od Rodiera i Hicksa. ili što j e o n o oglašeno. Trendelenburg. no pretrpjevši izjednačuje se. Stoga i ne trpi ništa.) ani. ' 288 289 . o n a vlastita su u p r a v o m e smislu osjetiva. U z g r e d n o se naime osjeća to da se to steklo bijelome. Ali svako pojedino sudi upravo ο tima.) Αή ^πΒ\-Ρΐ na. quatenus eorum auctoritas valet. 1969). Prevedel. Ubersetzt von Willy Theiler (= Aristo 4i!f4 ΊϊπΗ i n d e u t s c h e r Ubersetzung Band 13). koje je o s j e ć a n o 2 9 . veličina. De anima. *1975 rBerhn. koji dakle razumijevaju ovako: „To naime što se osjeća uzgredno je bijelome. Editio altera emendata et aucta Berlin. a zajednička su kretanje. 1877. ili gdje je. kao naprimjer ako bi o n o bijelo bio Dijarov sin. koji stavlja zarez ispred ου αισθάνεται. U z g r e d n o se pak naziva osjetivim. b u d u ć i da nije j e d n a k o . (Pretisak: Hildesheim/Zurich/New York. 1907. Jer neko je kretanje osjetivo i o p i p o m i vidom. Hicks. Oxford. 6. Adolph. Uber die Seele. mirovanje. dvoje od kojih v e l i m o da se osjeća po sebi." Slijedimo Rossa. (Pretisak: Graz.No ο t o m e dalje razjasniti bit će zgode i poslije. Ad interpretum graecorum auctoritatem et codicum fidem recognovit commentariis illustravit Frider. a razloženo je ο njima da su drugo i kako drugo. A z o v e m vlastitim o n o koje ne m o ž e biti osjećano drugim osjetilom. O n o pak osjetljivo m o g u ć n o š ć u jest takvo kao što je o n o osjetivo v e ć djelatnošću. n e g o je j e d n o kao kad bismo rekli da dijete m o ž e voditi vojsku. Edited. A od onih po sebi osjetivih. Ljubljana 199o. tako stoji i s osjetljivim. kao što je vid boje. Translated with Introduction and Notes bv D W Hamlyn. n e g o što j e o n o obojeno. Kako je pak nji­ h o v a razlika bezimena. d o k j e d n o p r e m a u z g r e d n o m e . a drugo kao [kad b i s m o rekli da to m o ž e ] onaj ko­ ji jest u [takvoj] dobi. 1990. a okus sočnosti. od o n o g a osjetivog. Aristotle 's De anima. Aristotle. A valja pri pojedinačnim osjetilima prvo zboriti ο o n i m a osjetivima. 1957. Značenje pridjeva prema Trendelenburgu: „Ita hic κύρια ονόματα. Ta se dakle takva nazivaju vlastitima za svako pojedino. i ne vara se da [je to] boja ili da j e zvuk. ili gdje. ukoliko je takvo. i jest kao ono. Z b o r e se pak o n a osjetiva trostruko. 1974 ^ Ι θ β β ) . dok osjetilo opipa ima više razlika. 1961. i ο kojemu se ne m o ž e biti obmanut. Books II and III (With certain Passages from Book I). Sada neka b u d e r a z m e đ e n o toliko da kao što o n o z b o r e n o m o g u ć n o š ć u nije j e d n o s t a v n o . već zajednička svima." Važniji konzultirani komentari: Aristotelis de crnima libri tres. sluh zvuka. n u ž n o je služiti se o n i m „trpjeti" i „biti preinačen" kao v a ž e ć i m 2 8 imenima. a drugo zajedničko svima. Darmstadt.

S. Prijevod i bilješke: Damir Barbarić I. Temistije i Mihael Efeški čitaju ovdje έργων namjesto ενεργειών. R. On Breath. od­ stupajući time od svih rukopisa i ostalih komentatora. bu­ dući da sugeriraju kako se znanje „pitagorejskog poučka" može steći 291 .Ο pamćenju i prisjećanju Izvornik: ΠΕΡΙ Μ Ν Η Μ Η Σ Κ Α Ι Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ω Σ . njime naime ne spoznajemo ni buduće ni prošlo. With an English Translation by W. to naime često puta vara. zbiljsku djelatnost vanjskih stvari ili pak aktu­ alno imanje znanja i opažaja. premda se njegova argumentacija za to teško može ocijeniti posve zadovoljavajućom. Pamćenje je pak o n o g a prošlog: nitko neće reći da pamti o n o sadašnje d o k 1 je prisutno. v e ć [je toga] opažaj. Hett ( T h e L o e b 1 Classical Library 288). n e g o su v e ć i n o m oni sporiji ti koji bolje pamte. niti o n o m o t r e n o . naime. pamtiti niti o n o buduće. i prisjećanje. u j e d n o m sluBiehl ovdje umjesto δτε.. G. No i zadrži li se „bez djelatnosti". Ali kad bez djelatnosti 2 ima znanje i opažaj. VIII: On the Soul. Ross se bez mnogo dvoumljenja odlučuje za prvu alternativu. tako pamti ([naprimjer] da su trokutu kutovi jednaki dvama j e d n a k i m a ) 3 . kakvom neki na­ zivaju proroštvo). hoće čitati ότι: „da je prisutno". već je [to] o n o što se m n i ili što se očekuje (a moglo bi biti i da ima nekakve znanosti očekivanja. Ross: . i z b o g kojeg uzroka nastaju. a ovo znanjem. D. U : Aristotle i n twenty-three Volumes. Parva naturalia. Jer nisu isti oni koji lako pamte i oni koji se lako prisjećaju. M C M L X X V i 1 9 3 6 ) . T. L o n d o n . nije neposredno jasno što tu znači riječ ενέργεια. nego jedino ono sadašnje. naprimjer d o k gleda o v o n e k o bijelo. Vol. Ne m o ž e se. prihvaćenog od svih izdavača. već će o n o nazivati j e d i n o opažanjem. niti o n o g sadašnjeg.without the corresponding objects". Tako i W. Ο pamćenju i sjećanju treba kazati što jesu. naime da li aktualnu. i kojem se dijelu duše zbiva taj doživljaj. Ponajprije dakle treba prihvatiti kao ishodište kakva su o n a koja se pamte. Biehl i Freudenthal smatraju da riječi u zagradi treba isključiti. a oni brži i lakoučniji lakše se prisjećaju. d o k se slučuje to upravo m o t r e ć i m i pomišljaj u ć i m .

θνητών je lekcija svih rukopisa." W. poput Boga. a prihvaća Hett . premje­ sti unatrag i čita nakon τοιούτον. I G. Ross međutim opravdano upozorava na to da se riječi „ako već niti sada mnogima" ne mora vezivati sa „smrtnim". 15): „Tvar je. Stječe se naime isti doživ­ ljaj k o d mišljenja kao i k o d crtanja. A netko bi m o g a o besputiti ο t o m e kako se zapravo pamti o n o što nije prisutno. i to o n i m dijelom tijela koji g a ima poput n e k o g 9 1 0 U svim tekstovima stoji νοουμένου. Z b o g kojeg p a k dakle u z r o k a nije m o g u ć e ništa misliti bez neprekidnosti 5 . dok je ovo drugo prema Aristotelu na svaki način nemoguće. i napome­ nu Sorabjia: „Govor ο smrtnim živim bićima implicira ukaz na Ari­ stotelov nauk da je Bog besmrtno živo biće {Top.da je vidjela nešto. što prihvaća i Biehl. R. kao što kažu [tj. Usp. T. no neodređenim. u čemu se nalazi sjedište onoga što Aristotel naziva „zajedničkim osjetilom". istovjetan s onim što Aristotel zove „mislivom tva­ ri" (ΰλη νοητή. budući da jednako tako stari komentatori kao i noviji u pravilu tekst razumiju tako da je tu riječ ο takozvanim nižim životinjama (Temistije čak umjesto θνητών piše άλογων). zato što nemaju sva opažaj vremena. no Rassow je predlagao čitati θηρίων. 1037a4. misliti nije [moguće] b e z predodžbi. ali je ne misli kao kolikoću. Time je uklonjena i teškoća na koju je bio upozorio F. da je naime Aristotel i učenjem i opažanjem. ta­ ko da je očito da je njihova spoznaja djelo o n o g prvog osjetlji­ voga. Filoponov stav u komentaru uz De anima (531. kao što je bilo i ranije rečeno. ili uvidio. a27. a o n o g a prošlog pamćenje. kako tumače interpreti i prevoditelji. kad biva vrijeme. Ross: „Certainlv the words seem out of place. ako v e ć niti sada m n o g i m a [ne pribiva]. baš t o m e pripada i uobrazilja. tad uz to ujedno opazi da [je to vidjela. Svaki put nai­ me kad djeluje pamćenjem . što.extent"). peripatetičari]. niti b e z v r e m e n a o n a koja nisu u vremenu. drugi je zbor. 1036a9 s q q ) . 1072b28.kao što smo i ranije rekli . Zato pribiva i nekim drugima od živih. Jer i tamo. Jer svaki put kad je u djelatnosti u po­ gledu pamćenja. ali je misli samo kao kolikoću. R. Metaph. D. T. nego je o n o g a sadašnjeg opažaj. odnosi na αϊσθησις iz retka prije. o n o g a b u d u ć e g očekivanje. Rossu. T a k o da o n a od živih koja opažaju vrijeme. T. a ne na dušu. tad ne bi pribivala m n o g i m a od ostalih 8 živih. i to time č i m e opa­ žaju [vrijeme] 4 . u latinskoj tradiciji continuum. tako u duši zbori da je to ranije č u o ." Prihvaćamo Freudenthalov prijedlog da se τό πάθος. ili čula. K a k o je ο uobrazilji bilo r e č e n o ranije u [raspravi] ο duši. G.kako tvrdi Bywater. dotiče". a u drugome da je bio č u o ili vidio. A ako bi [mišljena] narav i bila pripadna kolikoćama. 450a29. njihovih pokretača i si. A da je neki dio m o ć i kojima se misli. slijedimo Freudenthala u premještanju ove rečenice iz 540al0 dva retka niže.. a na inače prihvaćenome mjestu remeti kontekst. Z. 450a30. Očito je dakle da t o m e od onih pripadnih duši č e m u pripa­ da pamćenje. R. Louvain. I onaj tko misli na isti način: ako bi mislio i o n o što nije kolikoća. 132bl0. Zato je sve pamćenje zajedno s v r e m e n o m . ili nešto takvoga. nebeskih tijela. kako se nama čini. Veliči­ nu p a k i gibanje n u ž n o je spoznavati onime čime i vrijeme." Kao i W. G. Ross smatra daje τό πάθος „almost certainlv an intruder". već naprosto općenito sa „živim bićima uopće". A i p r e d o d ž b a je podražaj zajedničkoga osjetila. nučila] ranije. p r e m d a se uop­ će ne služimo time da je trokut neka određena kolikoća. 292 293 . Metaph. A pamćenja o n o g a sad ne­ ma u o n o m e sad. ili još određenije ο „urođenoj toplini" sadržanoj u njemu. Ona tek tamo ima smisla. može biti pogrešno pisanje od νοητικού. ili . Ross: . prema G.od διανουμένου. 1023b32. R. ili opazio. 6 T a k o da bi m o ć i mišljenja 7 bilo pripadno uzgredno. Ross. Jasno je naime da taj doživljaj treba misliti kao o n o što je opažajem nastalo u duši. npr. Tako smo ovdje u nevolji preveli τό συνεχές ("ono koje se skupa drži. uzgredno pak o n a koja nisu bez pre­ dodžbe. v e ć stanje ili do­ življaj nečega od tih. iza sponiinjanja „predodžbe" u 540al3. Ross je djelomično sklon tom stavu. ili naučila. a ne j e d i n o ljudima i o n i m a koja imaju mnijenje ili razboritost. Usp. jedan od zacijelo središnjih pojmova ne samo Aristotelove fizike nego i cje­ lokupne filozofije. a o n o ranije i kasnije jesu u vremenu. 1948). I pamćenja onih mislivih također n e m a bez p r e d o d ž b e . stavlja kolik o ć u pred oči. Riječ je ο srcu. Smatramo da se zamjenica αυτήν. T. čula. D. A upamtiva po sebi su o n a koja su predočiva. Ta i takva vječna živa bića niti su u vremenu niti dakle mogu imati neki opažaj vremena. a m o ž d a i nijednom od smrtnih . W. Nuvens (L'Evolution de la Psychologie d'Aristote. a po sebi pak o n o m e p r v o m osjetljivom. što bi tada značilo da se tu govori ο onim živim bićima čiji je život stalna djelatnost uma.čaju da je bio naučio ili sagledao. ta jedina pamte. D. stavlja dodu­ še o d r e đ e n u kolikoću. 128bl9. Pamćenje dakle nije ni opažaj ni prosudba. kad je prisutan doživljaj a stvar odsutna. 1088al0). sve­ j e d n o ga c r t a m o određenim u pogledu kolikoće. neprekidnost (geometrijskih) likova.

To se pak dešava kad onaj tko motri kao samo promijeni. na Temistija i na stari latinski prijevod. Slično i W. a prvo.crteža. D. j e r nekad se događa da pomislimo i prisjetimo se da s m o nešto prije čuli ili vidjeli. G. tad se motri kao prilika u crtežu. j e d n o je oboje od toga. ako pak drugo. a to nije ništa drugo do višekratno motriti kao priliku nečega. kao u tekućoj vodi da su se izgubili gibanje i pečatni prsten. A k o pak uko­ liko je drugog. koje ju čini nepodesnom za oslikavanje freskom. poput prilike je i sjećanja. opažajući. o n o odsutno? A k o jest nalik otisku ili slici u nama. dok se u drugih i ne prihvaća. u čemu se može osloniti na dio rukopisa. čega imanje 1 1 z o v e m o pamćenjem. Ali ako je takvo o n o što se stječe o k o pamćenja. nego izvornije prema osnovnom značenju glagola iz kojega je izvedena. prisjećaj. ή κίνησις αύτοϋ razumijemo sa Sorabjiem: „The change connected with the other thing". a drugi suhlji. kao da je tek prilika. ako duša njime to opaža ukoliko jest po sebi. Upravo zato oni jako mladi i starci teško pamte. te se. Dakle kao po sebi. Stoga također onima koji su u m n o g o m e gibanju. T. Ross. Naime. Isto to prihvaća bez dvoumljenja i W. D. prvima se predodžba ne zadržava u duši. i slu­ šanja. i z b o g otvrdlosti onoga što prihvaća podra­ žaj. tako treba smatrati i da je o n a predodžba u n a m a j e d n a k o tako sama po sebi neka 13 m o t r i d b a kao i opet predodžba drugog. kao što se zbilo Antiferonu Orejcu i drugim ekstaticima: naime ο p r e d o d ž b a m a zbore kao da su se do­ godile i kao da ih se sjećaju. ne bismo pamtili ništa od onih odsutnih. Ross i u komentaru uz De anima (str. Metaph. 16) upozo­ ravao kako je govor ο nekome dijelu tijela koji bi sadržavao dušu iz temelja nespojiv s zrelom flozofijom duše u tim poznim spisima. z b o g strasti ili z b o g dobi. Na­ šim je tumačenjem takvo protuslovlje dokinuto. te o n o isto i neku lokaciju duše u tijelu naučavao samo u svojoj srednjoj fazi. o n a je motridba ili predodžba. takvih postavki više ne susrećemo. Slijedimo W. A događa se i suprotno. R. Ross: . te motri kao [nečega] drugog. W. ne nastaje pamćenje. T a k o da i kad je u djelatnosti gi­ 14 banje toga d r u g o g . D. kojoj zacijelo pripadaju i De anima i Parva naturalia. te dvojimo da li je to pamćenje ili ne. something that is present as if to the senses". a drugi z b o g opadanja. Biehl stavlja riječ θεώρημα u zagrade. kao o n o t a m o . Rossa ("the having") razumijevajući i prevodeći ovdje riječ έξις ne kao gore naprosto sa „stanje". pamtimo o n o što ne opažamo. Δ. a kao dru­ gog. da li to pam­ ti taj doživljaj. jer u tijeku su. uz 449b25 i 451al5-16. a ne kao po sebi. čini se da pridolazi nešto poput misli ili predodžbe. D. ali ipak o n o biti nije obojima isto. I z b o g toga ponekad ne z n a m o kad n a m u duši nastanu takva gibanja od prijašnjega opažanja. Jednako je i W. ili o n o od čega je on nastao? A k o naime prvo. jedni z b o g rastenja.„dispozicija". Ili je tako da se i to m o ž e dogoditi? Jer baš kao što o n o na crtaćoj ploči nacrtano jest i slika i prilika nečega. 12 kao u starih zdanja. ne nastaje unutra otisak. [motri] kao prilika Koriskova. Vježbanja m e đ u t i m očuvavaju pamćenje ponavljanim prisjećanjem. 10) i u onome za Parva naturalia (str. D. Jednako se pokazuje da ni oni jako brzi ni jako spori ne pamte lako: oni prvi su vlažniji no što treba. te u duši to drugo nastaje j e d i n o kao misao. kako. ne vidjevši Koriska. pa je odatle različit doživ­ ljaj motrenja nje nego kad se motri kao nacrtana slika. 1022b4-14). o d n o s n o o n o m e čime o p a ž a m o vrijeme. dok Freudenthal izbacuje iz teksta i nju i slijedeću φάντασμα. Vrlo je vjerojatno da je i sam Aristotel htio upravo na to upozoriti da je svako „stanje" tek usljedak stanovitog „imanja" i „držanja" (usp. poput onih koji udaraju pečate pečatnim prstenjem. 294 295 . a ne toga samog? Kako dakle pamti o n o odsutno? Jer moglo bi biti i gledanja onoga odsutnog. Ross navodi uvjerljivo objašnjenje Bearea da se prispodoba od­ nosi na sušenje slojeva podloge na površini starih zidova. te se m o ž e motriti i kao slika i kao prilika nečega. zašto bi opažaj toga istog bio pamćenjem drugog. gibanje koje nastaje obilježi kao neki otisak osjetbe. A to se događa kad n e t k o o n o što nije prilika nečega motri kao priliku. Ross pak predlaže da se θεώρημα zadrži te je tumači kao „the direct.an object of contemplation". d o k drugima zbog sasušenosti. R e č e n o je dakle što je pamćenje i sjećanje: da je imanje pre­ dodžbe kao prilike o n o g a čega je predodžba. immediate object of consciousness. da li se to događa po t o m e da s m o bili opažali. Jednako smatra i Sorabji. dok u kasnoj.. kao što je rečeno i to kojem dijelu od onih u n a m a pripada: da p r v o m e osjetljivom.

7 i na De anima. Riječi δ' ούτος Freudenthal. o n a pak slabo u r e đ e n a 2 2 pamte se teško. Jasno je naime da je za to isti način. tad nastaje i o n o gibanje. G. a neka su ujedno s njima. već samo onih blizih. Neuhauser. te od sličnog. što uzimamo za osnovu pri­ jevoda. nego o n o u početku opažano ili doživljavano. no promjena je nepotrebna ako se s Temistijem i G. A ako iz nužnosti. II. Navikom naime slijede gibanja j e d n a druga. koji pridjev smatra istoznačnim s προβληματικοϊς. ed. R.II. A k o pak ne iz nužnosti. Dva puta n a i m e m o ž e onaj isti isto naučiti i pronaći. Na taj se dakle način traži. niti ga ispočetka stječe. Kad god se dakle prisjećamo. Zato prisjećanja najbrže i najbolje nastaju iz početka. Zato i pratimo slijed misleći od o n o g a sad. ili o n o čega imanje s m o tad nazvali pamćenjem. koje se je prije imalo. R. Ross. T a k o da ne nastaje u n u t r a zajedno s unutra nastajućim doživljajem. o v o poslije onoga. A ne treba tražiti kako bismo se prisje­ tili 2 1 onih udaljenih. Prisjećanje se dakle Za značenje riječi επιχειρηματικούς λόγοις oslanjamo se na Temistija (Paraphrases Aristotelis. sve d o k ne b u d e m o gibani onim koje je o b i č n o dolazilo nakon onoga [koje t r a ž i m o ] . tako da je maleno to što preostaje da bi bilo gibano nakon onoga. Najčešće pak nakon što uslijede m n o g a druga gibanja koja s m o spominjali. ili sadrže dio njih. nego navikom. Ali kad se p o n o v o stekne znanje ili opažaj. kao i već Bekker čita kao δ' δμος. tako da o n a ranije pribivajuća p o n o v o u n u t r a nastaju. Temistije parafrazira tekst naprosto ovako: „Pamćenje je po nužnosti praćeno prisjeća­ njem". to je i tada je neko prisjećanje na ta rečena. tad ne stječe p o n o v o nikakvo pamćenje (jer nikakvo nije prije toga prošlo). III. Ponajprije pritom treba posta­ viti kao važeće o n o istinito što je kazano u raspravama posveće­ n i m p o s e b n i m p r o b l e m i m a 1 5 . R. a ne pamti se sada o n o što se sad doživljava. dok Temistije i Mihael Efeški čitaju φαύλως και χαλεπώς. č i m je po prvi put unutra nastalo o n o m e nerazdjeljivom i krajnjem 1 7 . dok. videći to j e d n o m . bolje p a m t i m o no drugo koje češće viđamo. ili suprotnog. A prisjećanju 1 8 se stječe to da ga prati i p a m ć e n j e . Ostaje j o š reći ο prisjećanju. Prisjećanje nastaje z b o g toga jer su neka gibanja ista [s o n i m a koja tražimo]. o n o m e tko doživljava o d m a h već u n u t r a pribivaju doživljaj i znanje. T. Ross pak smatraju daje tu riječ ο organu u kojemu je sjedište primarne osjetilnosti. Ove riječi shvaćaju svi komentatori kao da označuju trenutak vreme­ na. mislim na praćenje slijeda. D o b r o se pamte o n a koja sadrže neki poredak. No događa se da smo više naviknuti o n i m gibanjem kojim se jedanput gibamo.inexact" upućuje na Tukidida. I kad se dakle tko hoće prisjetiti. 241. VI. Stoga i nešto. tad će činiti o v o : tražit će dohva­ ćanje početka gibanja. Kad unutra nasta­ 16 ne stanje i doživljaj. jer pamti se sad o n o što se vidjelo ili doživjelo prije. gibamo se n e k i m prijašnjim gi­ banjima. bit će se giban o n a k o kako to naj­ češće biva. G. kao naprimjer matematički poučci. 426bl6. Rossom:. Prisjećanja se zbivaju kad se po naravi sluči da j e d n o gibanje nastane već n a k o n ovoga tu drugog. R. T. Očito zabunom samog Aristotela. a na neki nije. Ross i W. kad god nakon drugog gibanja uslijedi i o n o . tako i gibanja. usprkos Freudenthalovu neslaganju. nego drugim kojim češće. kako primjećuje G. objašnjavajući dalje da je to „zbog toga što da bi se prisjetio moraš se sjetiti nečega povezanog sa stvari koje se hoćeš prisjetiti". tad. Spengel. 18. [tek] tad jest pamćenje. Rossom ούτος veže s ζητοΰντες. n a k o n kojega će biti o n o . Prevodimo ovdje έξις s G. s j e d n e strane. Jer prisjećanje nije ni p o n o v n o stje­ canje ni stjecanje pamćenja. Nadalje je očito da se ne pamti o n a kojih se sad prisjeća. 431al9. ili srodnog.. Slijedimo Gesnera razumijevajući μνημονεύειν kao άναμιμνήσκεσθοα. 1 9 Niti su pak ta naprosto. T. jasno da kad god se bude gibano onim. D. T. Vrlo teško razumljiva rečenica. Ross za značenje φαύλος u smislu . jer kako se odnose stvari j e d n e spram drugih. 296 297 . m o r a od toga razlikovati. pozivajući se na De sensu. a i ne tražeći na taj n a č i n 2 0 pri­ sjeća se. Većina rukopisa ima φαύλα. ovdje je napisano μεμνήμεθα gdje je trebalo stajati άναμιμνησκόμεθα. bez prethodnoga tra­ ženja ili prisjećanja. bit će se i ovim gibano. Mihael Efeški čitao je τω δέ μνημο­ νεύειν συμβαίνει και μνήμην άκολοϋθειν. Dalje. te prisjećanje biva iz j a č e g unutrašnjeg počela no što je o n o iz kojega se uči. R. s druge strane.. ili od nečega drugog. K a d netko naime po prvi put ili uči ili doživljava. Τ.a disposition to remember". v e ć na neki način jest. pamćenje po sebi ne pribiva prije no što b u d e ovremenjeno. ako treba znanjem nazivati stanje ili doživljaj (a ništa ne priječi u z g r e d n o se i prisjećati nekih od o n i h koja z n a m o ) . 7).

G. R." άπό τοπών u smislu loci communes. no ipak mu se čini da je prihvaćeni tekst u redu. A budući da u o n i m a po naravi biva i o n o protiv naravi i po slučaju. premda. no ispušta­ jući μή. kao od mlijeka k bijelom. R. T a k o naprimjer ako bi tko mislio ona kojih su [oznake] A B C D E F G H . D. sjećamo se doduše slič­ noga. n e g o razmjerno Prihvaćamo tekst G. Vlastiti prijevod W. već p o m o ć u drugoga. tra­ ži li o n o G ili H. ali samo o n o pogrešno izgovaramo. D. Ross smatra Wilsonov prijedlog „atraktivnom emendacijom". međutim. Rossa ovoga spornog mjesta glasi:„For to remember is to have the power that sets the moving going. od čega se prisjeti na jesen. čime on opravdava svoju emendaciju τω ένεϊναι namje­ sto τό ένεϊναι. Ross pristaje uz Beareovu konjekciju τι namjesto τε. o n o v i š e k r a t n o p a k tvori na­ rav. D. T a k o da se biva katkad kretano i ta­ mo i drukčije. naprimjer od C k o n o m F ili k o n o m D. No tekst daje takav smisao i bez promjene. no tražeći može. Temistije i Mihael Efeški razumijevaju ovdje τό καθόλου kao u osnovi istoznačno s onim ώς επί τό πολύ. W. Ross smatra najboljim pret­ postaviti da je παλαιοϋ zapravo predajom iskvareno originalno πολλοϋ. kako je re­ čeno. a odatle se m o ž e kretati k obima. Čitamo s Hettom i svim izdavačima osim Biehla i G. a po­ nekad ne. T. ili neće uopće nikako niotkuda. na taj način značenje onoga τό ostaje potpuno neutralizi­ rano. te čita έάν ούν διά πολλοΰ κινηθι] i prevodi u smislu „ako se gibanje događa dugo nakon početnog doživljaja". T. A kad ne može. Rossa. A uzrok toga da se. i k o n o m D i k o n o m F. sjetit će se kod o n o g E. Jer o n a velika i udaljena ne misli time da tamo pruža razum. kojima narav dakako ne pribiva na j e d n a k način. A ako ne traži neko od tih. a osobito kad se nekako biva od t a m o na sebe odv r a ć e n 2 9 . D. te pronalazi. A k o se ne bi kod o n o g a A sjetio. što se izgleda može pri­ hvatiti. dok ne pokrenu takvo gibanje kojim je praćena stvar. R. ili mjerom ili neod­ ređeno. jer ako ne prije. Hett i svi izdavači osim Biehla imaju tu. W.I prisjećanje se od p o n o v n o g a učenja razlikuje time što na neki način m o ž e od sebe samog biti gibano k o n o m e što slijedi za p o č e t k o m . tad više ne pamti. A najvažnije je da treba spoznati vrijeme. Rossa: εάν ούν δι' ά πάλαι ού κινηθή. tad je razložno da ih luči kao i veličine. A k o pak ne. Stoga se ponekad čini da se pri­ sjeća polazeći od općih mjesta 2 4 . Ross. Freudenthal prihvaća takav tekst. a od bijeloga k zraku. 298 299 . ako tragamo za tim d o b o m . Izgleda doista u o p ć e 2 5 da je početak u svemu o n o srednje. R. već prije da jest po mogućnosti. εάν ούν μή διά παλαιοϋ κινήται. U z r o k je da se brzo napreduje od jednoga k drugome. Rossu učinilo smisao „glatkijim". ići će k o n o m D. Jer pamćenje je to da je o n o gibajuće m o g u ć n o š ć u 2 3 unutra. W. a to je da se bude p o k r e n u t o od sebe i od gibanja koja ima. A k o se dakle ne giba na taj upravo rečeni način. A neka bude n e š t o 3 0 čime luči o n o više i manje [kod vre­ m e n a ] . Prihvaćamo prijedlog Christov da se namjesto άφελκί] čita άφέλκηται. A treba dohvatiti početak. slijedeći većinu rukopisa.. Dio rukopisa i Temistije imaju δύναμιν namjesto δυνάμει. I na taj način uvijek. Stoga se b r z o prisjećamo o n o g a na što višekratno 2 7 p o ­ mišljamo. kao što neki kažu za vid . koji umjesto ά πολλάκις čitaju πολλάκις ά. slijedeći Siebecka. jer navika je doista p o p u t na­ ravi. 559al9. sjetit će se došavši k o n o m F. te od njega k vlažnosti. W. Ovim neodređenim τι naznačuje Aristotel u pravilu „zajedničko osje­ tilo" ili pak njegovo tjelesno sjedište. Cook Wilson je namjesto ένεργείςι ovdje konjicirao συνήθεια. j o š više je tako u onima po navici. Kao što je po naravi ovo neko zajedno s o v i m 28 n e k i m . čime bi. kako ispravno napominje G. stoje manje vjerojatna lekcija. Prisjećanje dakle biva na taj način. polazeći od istoga ponekad sjećamo. To se pak dešava onima koji započinju m n o g o toga. T. u t o m e je da se polazeći od istoga početka m o ž e biti giban k više njih. D. 1358al2. sjetit će se kad do toga dođe. Ross navodi Havduckovu primjedbu da je nemoguće reći daje pamćenje postojanje mogućnosti. Ross se za tumačenje riječi πάλαι u smislu„lately" poziva na Bonitzov Index. Cesto se pak netko upravo sad ne m o ž e prisjetiti. samo bila nepotrebno ponovljena upravo iskazana misao. Zato i kad se treba sjetiti imena.when something attracts the mind from that direction tovvards self". R. tako je to i d j e l a t n o š ć u . T. što bi i prema G. dajući zatim rečenici ovakav smisao:. kako su određena naprimjer u Aristotelovoj Retorici I. T. 2 6 gibat će se k o n o m e naviknutijem.jer m o ž e misliti čak i nebića -.

Slažemo se s prirodnijim rješenjem W. ne Većina rukopisa. značiti gibanje. tvori C D . 452al5. 3 5 te da je prisjećanje traženje predodžbe u takovome. taj zaključuje da je prije vidio. ali da se ne zna kada. K a d a dakle kretanje stvari nastaje ujedno kad i kretanje vre­ m e n a . R. kad se j e d n o m pokrenu. Najvjerojatnije je ipak da Aristotel i tu misli na „prvo i zajedničko osjetilo" odnosno njegov organ. A ako to umišlja." ako kretanje stvari nastane odijeljeno od kretanja vremena. Mihael Efeški. no umjesto HI misli K L . A to pribiva onima kojima i o n o procjenjujuće. d o k se ništa manje prisjećaju i onda kad to više ne pokušavaju. R. Sorabji je znatno određeniji: „Forme u pitanju jesu takozvane osjetilne forme. tad se ne sjeća. ili čuo. kako smatraju neki interpreti. već i time da u pamćenju imaju udjela i m n o g a od ostalih živih. A m o ž d a treba smatrati da kao 33 što u n j e m u i m a i nešto drugo srazmjerno odgovarajuće vidovi­ 34 m a . Kako treba ovdje razumjeti εϊδη? Da li samo u smislu geometrijskih likova. premda bi „rastojanja" u kontekstu mogla sugerirati i prvu soluciju. A pamćenje vremena je dvostruko: j e d n o m ga se naime ne pamti mjerom. znak toga je uznemirenost kod nekih kad se ne m o g u prisjetiti.completely under control". R. tad umišlja da se sjeća. Ross zadržava namjesto ώσπερ čitanje και. prema kojima se neka konkretna stvar uopće može zboriti nekim određenim tim? Vjerojatnijim držimo ovo drugo. R. N a i m e ništa ne priječi da netko b u d e obm a n u t i da mu se čini da se sjeća. koje imaju neki od rukopisa i Mihael Efeški. Njih naime predodžbe ponajviše pokreću. j e r srazmjerno su odgovarajući AC i C D . nego nije m o g u ć e da mu o s t a n e prikriveno da se sjeća. tako da ima i rastojanjima. T. N a i m e u n j e m u 3 1 jesu slični likovi i gi­ banja. Sto onda? Odgovor se ne da jednoznačno izlučiti iz teksta. „doživljaj je ono tjelesno". kad se kolikoća o n o g a kad ne spozna mjerom. Naime. Biehl i G. no G. Ross σωματικόν τό πάθος. a Hett σωματικόν τι τό πάθος. niti to koji od tumača pokušava. T. da li misli njih 32 ili o n a manja? N a i m e sva o n a unutra manja su. p r e m d a se ne sjeća.odgovarajućim gibanjem. stari komentatori te svi raniji izdavači i u novije vrijeme W. ili o n o bez ovoga. kao što s u srazm j e r n o odgovarajuća o n i m a izvan. u č e m u jest doživljaj. Ross: za njega su one naprosto „objects of perception". Iskaz se ne odnosi na inteligibilne forme koje um izlučuje iz senzibilnih. oblik i veličina opažanih objekata. D. kad misli o n a veća. tad ne umišlja. Naime ne zaustavlja se lako kad je uzgibana. Zašto dakle tvori radije CD nego F G ? Ili je to zato j e r kao što se AC odnosi p r e m a A B . Ross čitah su ovdje σωματικών τι πάθος. poput G. U grčkome muški ih srednji rod: αύτώ. No kad je u djelatnosti sjećanjem. U z r o k je to da je pri­ sjećanje kao neki zaključak. T. A u z r o k da prisjećanje nije u njihovoj vlasti 3 6 je taj da. a drugi put i mjerom. boja. što biva naj­ više kod melanholika. tako i onaj koji se prisjeća i traga uzgibava nešto tjelesno. dakle ne može ponovo. W. Rossom: . rečeno je u o n o m e pređašnjem. Da je doživljaj nešto tjelesno. Smisao s G. Č i m e će dakle razlikovati. koji smatra da ono „obscures the sense". čak i ako silno naprežu razum. npr. Temistije te skoro svi izdavači uključivši Hetta čitaju ovdje έπέλθη. D. T. A najuznemireniji su oni kojima se slučuje da im vlažnost pri­ biva o k o sjedišta osjetilnosti. te stavlja u zagrade riječi και τά έκτος. Ali pamti ga se i ako to nije mjerom. kako bi izgledalo prema hrvatskome prijevodu. Ne vidimo razloga uklanjati ώσπερ ispred άνάλογον. j e d n a k o misli BE. onaj tko se prisjeća. Uobi­ čajeno je pak govoriti da se doduše pamti. D. ili pak u općenitom i strogo ontologijskom Aristotelovu smislu unutrašnjih vidova. D. Rossa. sve d o k p o n o v o ne d o đ e 3 7 o n o traženo i ne smiri gi­ banje. Prilično lako rješava problem W. tako se odnosi Η p r e m a I? Ta dakle ujedno giba. jer i procjenjivanje je neki zaključak. T a s e naime odnose kao F A p r e m a BA. kao naprimjer da se pred tri dana to i to učinilo. ne videći načina kako da se te riječi zadovoljavajuće protumače. ili doživio nešto takvoga. i to je poput nekog traženja. prema čemu prevodi­ mo. budući da smisao po svemu sudeći zahtijeva „sense of returning". kao što o n i m a koji bacaju koplje nije više u vlasti zaustaviti ga. A a k o h o ć e misliti F G . Naprimjer. Rossa. tada je sjećanjem u djelatnosti. dakle „neki tjelesni doživljaj". A prisjećanje se od pamćenja razli­ kuje ne samo glede vremena. a ne čini. 452al0. 300 301 . ako giba AB B E . koji je vezuje uz „gibanje" u istoj rečenici. Ross opravdano traži povratak na čitanje rukopisa έπανέλθη. Ali Malo je vjerojatan stav G. d o k u prisjećanju nijedno tako reći od spoznavajućih živih. Rossa da se riječ έναϋττ) odnosi na διάνοια. T. To naime bijaše samo sjećanje.. Stoga se i strasti i strahovi. osim čovjeka. Da nisu isti oni koji lako pamte i oni koji se lako prisjećaju. R.

neki rukopisi ή δέ. Osim toga. d o k su zasebni [osjeti] poput boje. ipak nadolazi opet pjevati ili govoriti. nego i da je bijelo. Text and Translation with Introduction and Commentarv by G. kako ima većina rukopisa. o d n o s n o moći duše] kojom se m o ž e misliti ili onoj kojom se m o ž e osjećati. Svi izdavači prihvaćaju Sivvekovo čitanje ουδέν namjesto ούδ' έν. a zajednički su osjeti p o p u t lika. te da li taj doživljaj pripada [dijelu. Parva naturalia. A Revised Text with Introduction and Commentarv by Sir David Ross. Aristotle. 302 303 . Slijedimo Gallopa i van der Eijka započinjući apodozu s δήλον. Ne čitamo ώστε. Vol. a oni prvi u rastenju. Većina rukopisa ima na početku rečenice εί δή. uz san još i nešto drugo pomišljamo. A oni koji imaju velik gornji dio tijela i patuljci teže se pri­ sjećaju nego oni t o m e suprotni. pjesmama i govorima. baš kao kad u b u d n o m e stanju nešto opažamo: n a i m e ο o n o m e što o p a ž a m o često nešto i razmišljamo. rečeno je. U snovima se pak duši događa da to čini. 1955. Važniji korišteni komentari: Aristotle.zaustavljaju niti kad su p o n o v o protivno gibani. 1973). i to najprije kojemu od o n i h duše se pojavljuje. zvuka. budući da ne­ dostaje u gotovo svim rukopisima. Parva Naturalia. j e r san j a m a č n o ne o p a ž a m o osjetilom. i u o p ć e osje­ tila opažanje. Jer ne k a ž e m o samo da je o n o što se približava čovjek ili konj. što slijedi Gallop. ili lijepo. djeca su pa­ tuljasta d o k ne uznapreduju u dobi. Oni pak posve mladi i j a k o stari teško se sjećaju zbog gibanja. j e r imaju velik teret na o n o m e osjetilnom. i koji to neće. Čitamo s Biehlom. U: Aristotle in twenty-three Volumes. Sorabji. A uz to. T. te ο prisjećanju. D. London. S. ni istinito ni lažno. Jer od svega o n o g a u nama jedino njima spoznajemo nešto. s Hettom. N a k o n toga valja istražiti ο snu.to je j a s n o 2 da ne o p a ž a m o ništa 3 u spavanjima. De sensu and De memoria. Ο snovima Izvornik: Π Ε Ρ Ι Ε Ν Υ Π Ν Ι Ω Ν . With an English Translation by W. što jest i kako nastaje i z b o g kojeg uzroka. on Memory. On breath. a j e d n a k o tako i kod ostaloga: . A to će se n e k o m e pokazati upravi li p o z o r n o s t i pokuša se sjetiti čim ustane. veličine i gibanja. 1972. Ovi drugi su naime u s n a ž n o m opadanju. I nalik je to stanje onim imenima. Izgleda n a m naime da o n o što se približava gledamo j e d n a k o kao čovjeka i kao bijelo. R. već se rastresaju i ne napreduju smireno u prisjećanju. Naime i onima koji su prestali. Richard. 1906 (Pretisak: New York. koja im je narav i kojima od onih duše pamte o n a živa. okusa. i ne m o g u u početku zadržati kretanja. kad se nešto od toga pretjerano nalazi na ustima. sluha slušanje. A ako je upotreba vida gledanje 1 . W. L o n d o n . a ništa od toga ne m o ž e mnijenje ustvrditi bez osjeta. Cambridge. 458b8. VIII: On the Soul. krećući se istim smjerom. Ross (dalje: Ross) konjicira ει δ' ή. Sivvekom i Biehlom. Oxford. Aristotle. sve pak što ima zatvorene oči i spava nije u m o g u ć n o s t i gledati. Heet ( T h e L o e b Classical Library 288). te ostalih takvih. Ο pamćenju dakle i sjećanju. T a k o i u snovima pored o n o g a što se pojavljuje p o n e k a d pomišljamo [nešto] drugo. Ali zacijelo niti mnijenjem. već se t o m e su­ protstavljaju. Mugnierom i Hettom εί δέ. Ross. M C M L X X V Prijevod i bilješke: Damir Barbarić I.

Ali niti m o ć i opažanja naprosto. a svaki od tih [doživljaja] da doduše nekako kao k o d o n o g a b u d n o g podražuje osjetilo. o n o koje m o ž e uobražavati isto s o n i m koje m o ž e osjećati. ili pak neposredno na rečenicu koja slijedi i počinje s „poput". nego istome. A budući da s m o u raspravama ο duši govorili ο uobrazilji. N e k a b u d e kao ishodište postavljeno o n o što i inače jest očito. ali nje ukoliko je uobrazljiva. Jer tad bi to [sanjanje] b i l o 8 gledanje i slušanje naprosto. Pokretač je naime uzgibao neki dio zraka. to valja istražiti. Riječi τά παραβαλλόμενα tumače se dvojako: ili kao prikaze u snu naprosto. Jedna je mogućnost da se. bilo da nastaje naprosto bilo na neki poseban način -. i na koji način. A j a s n o je ο svemu t o m e b a r e m toliko. kako čini van der Eijk. Van der Eijk: „bis zum Moment. ako je i spavanje to. Tako se (1) αρχή shvaća kao ishodišna točka kretanja. koji obje te riječi zajedno. Jer o n a osjetiva shodna svakome pojedinom osjetilu tvore u nama osjet. a drugi se put pak suzdržava. to je očito da je sanjanje stvar m o ć i koja osjeća. nego i kad p r o đ u . ne m e đ u t i m to što smatra [da gleda i sluša]. a ovaj opet. u smislu „bilo bi moguće": . uobrazilja je pak gibanje koje nastaje uslijed osjeta koji je p r e m a djelatnosti. niti pak one koja promišlja.. ranije spomenuto stanje spavanja. I na taj se način zacijelo. a d r u g o m sanjanje. Vrlo teška i različito tumačena rečenica. s j e d n e strane. A j e d n a k o valja to pretpostaviti kod preinaka. s druge strane. kao što je to k o d o n i h budnih. Naime često im se d o g a đ a da namjesto prikaze pred oči postavljaju nešto 6 d r u g o uz san..D o i s t a su neki i vidjeli takve 4 snove. koje u svojim izdanjima imaju Siwek i Drossaart Lulofs. i jest. koji fjv shvaća potencijal­ no.. Čini se naime da je slično zbivanje kod tih kao i kod onih koja se kreću premještanjem. Prevodimo potencirajući smisao ovog drugog shvaćanja. Bjelodano je dakle da o n o što nazivamo sanjanjem nije stanje o n e [moći] koja m o ž e mnjeti. sve d o k ne stanu. ništa manje se to ne zbiva bez t o g a da se nešto gleda i opaža. Drukčije Beare. usprkos neobičnosti takva poretka riječi. Siwek: . Jer nije tako da spavanje pribiva n e k o m od živih. kao „suggested subjects" (Hett) odnosno . Teško je razumljivo što znači ovdje riječ αρχή.a given list of subjects" (Beare). inquo quiescunt". te slijedi pojavu? Pri interpretaciji je sporno da li se zamjenica τοιαύτα odnosi na ono prethodno rečeno. v e ć m o ž e i vid nešto doživljavati i ostala osjetila. niti u o p ć e opaža. gdje je prije bilo za očekivati neku oznaku za konac i završetak. i o n i m a koji znaju kako je s time. Prihvaćamo τό όρώμενον.usque ad locum. Da li je dakle istina doduše da ništa ne gleda. mogućnost čega nazna­ čuje i van der Eijk. A i zdravima. N a i m e o n o što biva zagrijavano od onoga toplog grije o n o što mu je blizu i to onda predaju dalje sve do p o č e t k a 1 0 . Ali bila [ m o ć ] duše koja m o ž e uobražavati o n o isto s o n o m [moći] koja m o ž e osjećati ili p a k od nje različita. uzima kao jedinstveni objekt od τίθεσθαι. mogli bismo ponajbolje razmo­ triti iz o n o g a što se zbiva k o d spavanja. Postoji više pokušaja raz­ jašnjenja. ono biti uobrazljivome i osje­ tljivome različito. φάντασμα poveže s άλλο τι. 9 tvori gibanje. Jer p o ­ g r e š n o viđenje i p o g r e š n o čujenje [događa se] o n o m e tko nešto stvarno gleda i sluša. pokrenut. te da o n o što pomišljamo m n i m o mnijenjem. premda nedostaje u većini rukopsa. kako u zraku tako i u tekućinama. svejedno se sunce čini s t o p u velikim. T a k o da je j a s n o da mje san sve o n o što se pojav­ ljuje u spavanju.for then it would be possible [when asleep] to hear and to see in the simple sense". s Gallopom i van der Eijkom. tako da je n u ž n o Razumijemo kao subjekt uz rjv. Jer i kod premještajućih gibanje je i o n d a kad ih onaj koji je p o k r e n u o više ne dotiče. ali je. da o n i m istim č i m e se i b u d n i u b o l e s t i m a varamo. p o p u t onih koji mniju da p r e m a uputama umijeća pamćenja postavljaju zadatke 5 . ali nije istina da osjetilo ništa ne doživljava. kako smo mi preveli s većinom prevoditelja. Ali kako onda. in dem sie halten". a san je izgleda neka prikaza prikazu u snu naime z o v e m o snom. a podražaj nastao od njih ne pribiva osjetilima samo dok su osjeti djelatni. pri čemu je onda implicirano da Aristotel ovdje misli na kružno. Riječi εις τον τόπον prevodimo u rijetkome značenju „namjesto". No vjerojatnijim nam izgleda rješenje Gallopovo. da isto to i u snu tvori to stanje. što je znatno uvjerljivije. Sto je san i kako nastaje. da je stanje m o ć i koja m o ž e osjećati. drugi. niti sluša. ili. cirku- 304 305 . no [ipak] ne tako kao što [podražuje] b u d n o g a ? I da j e d n o m mnijenje ustvrđuje da je o n o g l e d a n o 7 lažno. A kao ishodište je postavljeno to da u snu ništa ne gleda. što bi dakle u našem prijevodu zahtijevalo uklanjanje zareza. bez obzira na njihovu udaljenost u rečenici. II.

Dilema je u interpreta odnosi li se ta riječ na vrijeme prije ili poslije zatvaranja očiju. Ovo posljednje shvaćanje.. A i o n i m a koji prebacuju [pogled] s onih koja se gibaju. naprimjer s rijeka . a subject which.. lociranim u srce. zatvorimo oči. alio transferant. takvu mrlju nije lako očistiti. . odnosi na neposredno ranije re­ čena „zbivanja". jer se opis očito odnosi na tjelesni or­ gan.e. Tome bi u prilog govorila i činjenica da je u nastavku ovog pa­ susa riječ isključivo ο očima. a ako je staro. tad je snažnih mirisa lišeni tog osjeta. Van der Eijk. Razložno je dakle da su oči. te prevodi: „The same persistence of vision occurs when we turn our gaze from moving objects . g. rivers. a i po naravi uz dativ μεταβάλλουσιν potrebno primišljati nešto poput „prati ih takvo stanje". kako s m o rekli. Ostatak rečenice teško je iz grčkoga teksta razumjeti tako da dade besprijekoran smisao. što je oboje rukopisno predano. i u dubini i na površini. zato jer u očima j o š traje gibanje uzrokovano svjetlom. Jer i onda kad prenesemo osjet [na nešto drugo] slijedi [onaj isti] doživljaj. misleći ustvari na oko. Tako i Tricot. 459b20. tum in corde tum in organo periferico". ut ab omnibus. Na koncu. zastupano ponajprije od van der Eijka. A očito je [to] kad god neprekidno nešto osjećamo. praesertim ocissime labentibus. ako je ogledalo n o v o . pa zatim opet u purpurnu.. kao i Hett. nastaje po površini ogledala kao krva­ va maglica te. the heart. Rečenica oko čijeg teksta i tumačenja vlada veliko razilaženje. koji daje prednost prvoj lekciji.e. nalazi se u njoj (3) oznaka za ishodište i princip kruženja topline uslijed uzimanja hrane. ima tu relativnu prednost što povezuje elemente obih ostalih.a ponajviše s onih što najbrže teku . . premda ga ima većina rukopisa. kako je riječ inače isklju­ čivo upotrebljavana u ovoj maloj raspravi. U tom smislu prevodi Bussemaker u Editio Doditiana: . dakle u funkciji ο kojoj je razloženo i u ovome spisu i u njemu prethodećem.i.. 1405b33. Siwek: . both in their deeper and in their more superficial parts"). dajući sljedeći hipotetički prije­ vod: „Ein Ereignis.i. i t o m e slično. 1 3 A postaju i gluhi od silnih zvukova. nego i čini nešto i giba. Gallop. and in the end-organ"). kad je mjesečnica. παρατηρεΐν znači ovdje što i u Rhet. i od larno kretanje. wirklich Proble­ me haben konnte. A i ako dugo v r e m e n a gledamo jednu boju. ili „zbiva im se takav doživljaj"." Van der Eijk je mišljenja da je Aristotel ovdje previdom napisao „vid" (όψις). Ross: .". Stoga doživljaj jest ne samo u o n i m osjetilima koja [upravo] osjećaju. sve na što zatim prebacimo pogled čini se takvim.ona što miruju čine im se uzgibana. Jer i v i d 1 5 pripada onima koja su blistava i koja imaju boju. kad žene koje su dobile mjesečnicu gledaju u ogledalo." No i drugu varijantu teksta ne smatra on neprihvatljivom. for then objects really at rest appear to be moving. 458a27). izvo­ rištem osjeta i osjećanja. Ili (1) u tome smislu da „dubina" znači srce.. ili nešto drugo blistavo. Slijedimo Bearea u odluci za drugu soluciju: „then. znak je toga o n o što biva kod ogledala. nego i u onima koja su 11 prestala. kao naprimjer sa sunca u mrak: događa se da ništa ne vidimo. Beare: ..Quin etiam si qui obtutus ab hisce quae moventur. onda je lakše. auch wenn man ihm als solchem eine konzentrierte Untersuchung vvidmete. premda ga imaju svi rukopisi osim jednoga. U z r o k je pak. would give scope for careful study and investigation. even considered by itself. A ujedno je iz toga očito da vid kao što nešto podnosi tako i čini. a „površina" pojedine osjetne organe (npr. I ako. 1384b7. To se sve zasigurno događa baš na taj način. dok ne dospije u crnu boju te nestane. both in the central organ of sense. onima koji obrate p o z o r n o s t 1 2 pojavit će se u o n o m e pravcu u kojem se de­ šava da vid gleda najprije ta boja. bezuglich dessen man." Gallop stavlja γάρ u nedoumici u zagrade. budući da je i osjet prema djelatnosti neka preinaka. u istome stanju kao bilo koji drugi dio. ili se pak oboje zajedno odnosilo na pojedinačni organ osjeta (npr. Ili ga se (2) poistovjećuje s početkom. De somno (457b2. Zadrži li se γάρ." Hett zadržava i αί i γάρ. kao što to čine i ona blistava. 459b26. 306 307 . A da osjetila brzo osjećaju i male razlike." Sami prevodimo prema drugoj spomenutoj verziji originalnog teksta..e. if we watch carefullv. taj da vid ne samo da nešto podnosi od zraka. čiji prijevod ovoga teškog mjesta sma­ tramo osobito uspjelim: „ " . especiallv when they flow very rapidly. sensus perstant. nakon što smo gledali sunce.in the sensorv organs. Dvojbeno je prije svega treba li u istom retku čitati και αύτοϋ ili pak καν καθ' αύτό(ν). i γάρ na njenom kraju. N a i m e u j a k o čistim ogledalima. it appears. Izgle­ da da je najbolje s van der Eijkom ispustiti cd na početku rečeni­ ce. bila to bijela ili zelena. pa­ rafrazira cjelinu ovako: „Aristotel ovdje dakle kaže da bi bilo zamislivo i jedno zasebno istraživanje fenomena koji se ovdje obraduje te da bi se pri tome moglo naići na mnoge probleme. Najvjerojatnije je da se οΰ.da se to događa i u o n o m e čime je osjećanje. te se može uvjetno prihvatiti kao dje­ lomično razjašnjenje. počelom. Siwek. zatim se preinačuje u grimiznu. ο čemu bi se i [radi] znanja samog po sebi m o ­ 14 glo ispitivati i besputiti. Ove su se posljednje riječi dosad tumačile na osnovna dva načina.

onaj ljubavno nastrojeni u ljubavi. 1 6 Z r a k se pak giba p o d utjecajem očiju. ranije već Mihael Efeški i Sofonije) nalaze razloge poistovjetiti ga s umom. ili (b) da se sami počinju kretati u skladu s tako uobraženim likovima (npr. Biehl. tako da se od n e z n a t n e sličnosti o n o m e čini da vidi neprijatelja. a o v o m e da ljubljenoga. daB diese Dinge geschehen. neka bu­ de j e d n o postavljeno za ishodište. U prijevodu ostavljamo smisao neodlučen. naime (a) da se ljudi u vrućici i si. O n a n a i m e z b o g tih [tj.to je posve izvjesno . Siwek. budući da već na osnovi sitnih sličnosti sastavljaju obrise u j e d n o . z b o g toga j e r je gladak. Kao i van der Eijk dakle shvaćamo τό κύριον kao „ono što u nekom određenom slučaju određuje ο ispravnosti neke predodžbe". a uz to da se o k o osjeta lako va­ r a m o kad s m o u strastima. da im. Međutim. S o b z i r o m na istraživanje koje od p o č e t k a v o d i m o . Stoga kad nastane mjesečnica. Siwekovu i Gallopovu lekciju τό τε κύριον και φ τά φαντάσματα γίνεται. jer (kako pokazuju sljedeći primjeri) uloga Onoga odlučujućeg' biva u različitim situacijama igrana od strane različitih faktora". kako ima najveći broj rukopisa.j e r će o n o čisto najtočnije očitovati o n o što prihvati -. Više je mogućnosti razumijevanja riječi και κινεΐσθαι προς αυτά. n e g o i o n o g a stavljenog ili izraslog u blizini posuda. koji je u Aristotela lociran u srce. i njihovo daljnje razjašnjavanje ovdje dakako nije moguće. A [zrcalni] metal. 19 U z r o k da se to događa je taj da o n o v r h o v n o ne sudi p u t e m 20 iste one m o ć i k o j o m nastaju prikaze.ima kako u ovome spisu tako i u cjelini Ari­ stotelova nauka ο duši i spoznaji osobito istaknuto mjesto. Mugnier i van der Eijk slijede jedan rukopis koji ima τό κύριον και τά φαντάσματα γίνεσθαι. j e r mrlja ne utonjuje j e d n a k o . 1 7 I to ponekad uslijed strasti tako ojača. no ako je strast snažnija. auf Grund einer kleinen Ahnlichkeit zu den entsprechenden Bildern zusammensetzen". a osim toga da osjetilo boja ne samo da p o d n o s i n e g o i uzvraća činjenje. kraft 308 309 . Zato se i onima koji su u vrućici ponekad pričinjaju životinje na zidovima. [naime] da i n a k o n što p r o đ u o n a vanjska osjetiva preostaju osjetbe takve da se m o g u osjetiti. više u tim strastima. različiti u različitima. i to više koliko su Ove od strane Aristotela ovdje tek najkraće naznačene postavke osni­ vaju se na njegovim takozvanim biologijskim raspravama. Ili se pak „kretanje" razumije (2) tako da dotičnim ljudima unutrašnja gibanja strasti i doživljavanja bivaju upravljana tim liko­ vima. Ross: „move by reference to them"). Iz toga je dakle očito da gibanje nastaje i od sitnih razlika te da je osjet brz. čini n e k i m takvim. U z r o k toga p a k da [mrlja] ne nestaje b r z o s novih ogledala je taj da su o n a čista i glatka. a i v i n i m a se to isto dešava. Prihvaćamo Bekkerovu. ili barem mnijenjem. ponajprije na De generatione animalium. n e g o više ostaje na površini. daB das Vermogen. odnosno „zajedničkim" osjetilom. pod pretpostavkom da je izvjesno da se αυτά odnosi na uobražene likove na zidu. što opet pruža dvije mogućnosti. b u d u ć i da je ne­ prekidan. ali tu je (naime ista je narav sjemenja i m j e s e č n i c e ) . A u starima se ne zadržava. Jer o n a preuzimaju miris ne samo o n o g a što je u njih stavljeno. a ovaj pak [čini takvom] površinu ogledala. te koliko su ti više strašću obuzeti toliko im se kod sitnije sličnosti to pričinja.dum exigua similitudine permoti lineamenta componunt" i Rolfes: „indem die Linien. razu­ mom. ili im je primiješano. ma koliki b i o . z b o g krvne pomutnje i upale. tako će i o n o najčistije [očitovati] i najsitnija gibanja. z b o g čistoće u dubinu. neki (Tricot. i to onakvim kako mu se s a m o m e zbiva. die sie da sehen. A na isti način i u izljevima gnjeva i u svim p o ž u d a m a svi postaju lako obmanjivi. n a m a je razlika u očima nevidljiva. 460bl7-18. Izuzetno je teško razumjeti. preparirano ulje b r z o preuzi­ ma mirise o n o g a najbližeg. budući da nijedno od rješenja nema ozbiljniji razlog za prednost pred ostalima. Odatle i apstraktnost našeg prijevoda. Glede cjelokupne te teškoće čini nam se osobito vrijedno upozorenje van der Eijka da „Aristotel ono na što se τό κύριον zapravo odnosi ostavlja namjerno nespecificiranim. ist. kao naprimjer plašljivac u strahu. d o k z b o g čistoće očituje svaki [dodir]. N a i m e .. Znak je toga i to da se των γραμμών συντιθεμέν tumačimo i prevodimo otprilike u smislu kao i Bussemaker: . doista kreću u smjeru tih likova. a z b o g glatkoće na sve strane. ne biva ipak j o š prikri­ v e n o da je to laž.se slučuju biti p r e p u n e žilica.dodir zraka pak treba shvatiti p o p u t trenja te kao n e k o otiranje i brisanje -. te zrak na ogledalu. najosjetljiviji je na bilo koji dodir . što bi svakako zahtijevalo teško i ozbiljno interpretativno utemeljenje. ako nisu j a k o oboljeli. Ili se „kretanje" shvaća (1) u smislu prostornoga kretanja. tad bivaju i prema 18 njima p o k r e n u t i . Hett izostavlja τε. K a o što se od odjeće najbrže zaprlja o n a najčistija . kao sjedištem i organom „zajedničkoga osjeta". koje . te dakle potom i prevesti τό κύριον. A to posvjedočuje i sve o n o što se zbiva o k o vina i pripreme p o m a d a . Većina in­ terpreta sklona ga je poistovjetiti s „općim". van der Eijk prevodi: „Der Grund. čistoće i glatkosti] prodire i u dubinu i na sve strane. kao što je to očito i iz rečeno­ ga.

kako onih izvana tako i onih iz tijela -. Rukopisi imaju ovdje dvije verzije: i φερομένας i γινομένας. Smisao.. Stoga i nakon hranjenja i k o d Što zapravo znače riječi „nego i onih iz tijela"? Jedan mogući odgovor na to filozofijski izuzetno važno pitanje daje npr. tad bismo i prosudili da je j e d n o dva. ali da nešto drugo višekratno pro­ tuslovi toj prikazi. Beare: „The ground of such flaše judgements is.the starting-point of perception". nicht dasselbe ist wie das Vermogen. da je tu riječ ο „smutnji i nemiru koji še stvaraju na početku spavanja uslijed tjelesnog rasprostiranja hrane". Većina rukopisa ima αισθημάτων.. φαίνονται) ne samo kad su osobe budne. držimo Hetta. j e r nastaje tijek topline unatrag od onih vani 24 prema unutra. dessen das Entscheidende urteilt. Sofonije i manji broj rukopisa imaju αισθήσεων. bilo da su oni izvedeni iz vanjskih objekata ili pak od uzroka unutar tijela. time što djeluju osjetila i razum. Hett: . z b o g nedjelovanja pojedinačnih osjetila i [njihove] n e m o ­ gućnosti djelatnosti. bilo što. dok u prvoj lekciji. u oba slučaja ostaje u osnovi isti. no često se puta i rastvara­ jući u druge likove z b o g otpora. prika­ zuje ne samo kad se giba o n o osjetivo nego i kad osjet giba sebe samoga. kako prihvaća van der Eijk." Takvim se dakle čitanjem izričito razdvajaju dvije zasebne moći. postoje tri či­ tanja iste riječi u 460b30: (1) ένυπαρχουσών. koju smo prihvatili. samo ako se jednakim načinom giba kao i pod utjecajem osjetivoga. Mihael Efeški. kako ima većina rukopisa. Gallop. p o p u t malenih virova koji nasta­ j u 2 6 u rijekama. pozivajući se na daljnja razmatranja u samome spisu. te bivaju nevidljiva. Gallop: . te sitni bolovi i užici pokraj velikih. sma­ trajući {In Aristotelis Parva Naturalia commentarium. A treba pretpostaviti da. van der Eijk smatra da prva „iz sadržajnih razloga zaslužuje prednost". prihvaćajući njegovu argumentaciju da bi forma perfekta διεψεΰσθαι sugerirala kako je riječ ο lažnoj prosudbi prikaza (tako npr. nego i onda kad nastane to stanje koje nazivamo snom. Wendland. što je više nego teško prihvatiti. no nakon što ti prestanu. spuštaju se k izvorištu osjeta te postaju vidljiva 25 kad se zaustavi n e m i r . neredom i zbrkom. Općenito je. Naime. slijedeći Bywatera i Rossa. ali ipak ne kažemo da je dva. i to još izrazitije u to vrijeme. 310 311 . 1903 /Commentaria in Aristotelem Graeca XXII 1/ 68. u pravilu govori ο τό κύριον. međutim. dok je zapravo riječ ο lažnosti samih prikaza po sebi. za razliku od ovakvog čitanja. međutim. (2) ύπαρχουσών te (3) ένυπάρχουσιν. Prihva­ ćamo drugu lekciju s Hettom i Gallopom. To nam se čini više u skladu s posvemašnjom i namjernom neodredenošću kojom Aristotel. što preuzimaju i gotovo svi izda­ vači. Što ovdje uopće znači ή ταραχή? Siwek prevodi s „perturbatio" i obja­ šnjava to kao „propria status vigiliae". Ostupamo od Hettova čitanja διεψεΰσθαι. Van der Eijk drži vjerojatnim. te da se čak tad v e ć m a pojavljuju. odnosno kao „ono koje zadržava istu formu". tako svako pojedino gibanje nastaje neprekid­ no. nije pozi­ tivno izrečeno da „ono prosudujuće" jest neka zasebna moć. „načelo". kao što je to malena vatra pokraj velike. rečenica teška za razumijevanje i nije dosad ni približno suglasno protumačena. kraft dessen die Erscheinungen entstehen. Van der Eijk prevodi s „Prinzip der Wahrnehmung". P. čita ένυπάρχουσιν i αισθήσεων te prevodi: „Iz toga je očito da se gibanja osnovana na osjetima. 10-13) da se radi ο „unutrašnjim gibanjima poput bolova."). osobito još stoga što se u gornjoj bilješci navedenom razi­ laženju rukopisne predaje pridružuje još jedno. a ne όμοιας. I ukrštanjem prstiju j e d n o se prikazuje kao dva. strahova." Mi se.sunce prikazuje stopu velikim. 21 U z r o k pak o b m a n u t o s t i je taj da nam se neko. Prevesti ovdje ή αρχή naprosto kao „počelo". Čitamo s Hettom ομοίως. nego također kad ta afekcija koja se naziva snom padne na njih. budući da sam van der Eijk prevodi όμοιας kao „gleichartig" i razjašnjava kao „sebi samome slično". naime. često puta doduše j e d n a k o 2 7 . j e r vrhovniji od opipa jest vid. Iz toga svega je zacijelo očito da ne samo onima budnima pribivaju gibanja nastala od o p a z b i 2 2 . „princip" čini se neprimjerenim specifičnosti tematike i osobitom fiziologijskom vi­ dokrugu u kojem se ova konkretna razmatranja kreću. premda npr. 2 3 Za dana su.the starting-point of sensation". ona uobražavanja i ona prosuđivanja. naslada i drugog takvog". Ed. koji u skladu s većinom rukopisa i nemalog broja izdavača zadržava i ένυπαρχουσών i αισθημάτων. A mislim kao naprimjer što se zemlja onima koji plove čini da se giba. jer je vid uzgiban od drugog.. N o ­ ću pak. potisnuta. isplivavaju i ti sitni.. kako je rečeno u pret­ hodnoj bilješci. Berlin. smatrajući očigledno da Aristotel dnevnu iz­ loženost vanjskim osjetima i doživljajima ovdje označava nekakvim svakodnevnim nemirom. ili da uopće ima neku takvu. I tekst i pravo značenje rečenice u cjelini sporni su i vrlo različito tumačeni. III. kako su već stvar tumačili u osnovi i Beare i Tricot. ali naznačuje i druge moguć­ nosti: „Ursprung" ili „Zentrum" (Rolfes ima na svim mjestima „Zentralsinn"). pojavljuju (['present themselves']. te slijedimo van der Eijka u lekciji διαψεύδεσθαι manjeg dijela ruko­ pisa i Sofonija. Kad bi pak opip bio jedini.

tako i onaj koji spava [je prevariv] s n o m te time da mu bivaju gibana osjetila i ostalo što se j o š oko osjeta stječe. Na taj način jesu unutra m o g u ć ­ nošću. kako smo mi preveli. 312 313 . 1409a24-34) „koherentna". no posve izo­ bličena. Beare je sklon kriterij razlike naći u mjeri njihove prisutnosti u svijesti: „'Aktualna' su ona koja jesu u svijesti (consciousness) u vrijeme kad netko pada u san. Hett: „spirituous". K a d se pak zaustavi i pročisti krv u živima koja imaju krv. Gal­ lop: „gaseous". tad djeluju. ili pak pasivno." Riječi . vjerojatno srcu). koje je bi onda bilo nužno smislom povezati s φαμέν te pre­ vesti „tvrdimo [. osim ako o n o prosuđujuće 3 2 biva z a d r ž a n o 3 3 ili se ne giba svojim vlastitim giba­ njem34. Prikazuje se dakle zaista baš sve. ne nastaju snovi. „sa zrakom zajedno napredujući" ili „zrak proizvodeći". nije lako odlučiti. d o k j e . Stoga lekciju jednog od rukopisa. Jer kad zaspi. koje više nisu pored novounesenih bile shvaćene u vlastitom značenju. tvori silno gibanje i nemir. „Ono". j e d n o m u o p ć e ne pojavljuje ni­ kakva prilika. Najvjerojatnije je s van der Eijkom misliti pod ovim na neku u Ari­ stotelovo vrijeme običnu i svima poznatu igračku. Čitamo δοκεΐ s gotovo svim izdavačima. j e r sve to takovo. Drossaart Lulofsa i Gallopa u ponešto usiljenom značenju (s pozivom na Rhet. a drugi se put doduše pojavljuje. budući da je p l i n o v i t o 3 0 . tako i u spavanju prikaze i preostala gibanja koja se stječu od osjetbi j e d n o m postaju posve nevidljivi uslijed toga što je r e č e n o gibanje veće. o n i m a u vrućici. izvorište potvrđuje o n o [što pristiže] od svakog pojedinog osjetila. zajedno s v e ć i n o m krvi koja se slije k izvo­ rištu slijevaju se i gibanja koja su u njoj.. tako da mu se i o n o što ima tek sitnu sličnost [s n e č i m ] pričinja da je to. to je po­ sve nejasno. te z b o g toga što se vid p o n e k a d čini kao da je giban. a drugo čuje usli­ j e d onih koja [se spuštaju] od sluha. A na jednaki način i od osta­ lih osjetila." Nije lako jednoznačno protumačiti što je ovdje uistinu mišljeno s razlikovanjem „potencijalnih" i „zbiljskih" gibanja. jer je s n a ž n o gibanje z b o g topline stvorene h r a n o m . ili opijenima v i n o m . ako je tko jako uzgiba.da riječ može značiti „zrakolik". „sadržavajući zrak".. Pridjev έρρωμένα shvaćamo s Beareom. sluša i osje­ ća. sačuvano gibanje osjetbi od svakog pojedinog od osjetila čini i sno­ ve zdravijima i to da se nešto pokazuje i da se m n i kako se j e d n o gleda uslijed onih koja se spuštaju od vida. n o .o n i h baš posve mladih. „zdrava". a ne poput Rossa.u tom gibanju" odnose se najvjerojatnije na gore rečeno slije­ vanje krvi k izvorištu (dakle. δοκεΐν. no ne mni se [da doista Prihvaćamo stav van der Eijka da όψεις ovdje može značiti jedino utvare i prikaze koje se vide u snu. koji ima εάν τι κίνηση τό αίμα namjesto έν τη κινήσει τηδι. p r e m d a nije giban. ako t o m e ne protuslovi drugo vrhovnije. Jer i o n o m e b u d n o m se čini da gleda. tvrdimo da gledamo. a drugi put se opet prikazuju i čudovišni p r i z o r i 2 8 i n e z d r a v i 2 9 snovi. „što mi nazivamo 'svjesnim' ni na koji se način ne poklapa s Aristotelovim terminom ενεργεία. jedna m o g u ć n o š ć u a dru­ ga djelatnošću. a kad to propadne onda drugo. T a k o da kao što se u tekućini. čista i jasna. Van der Eijk pretpostavlja . k a o na­ primjer melanholicima. Da li glagolski lik κατέχηται treba razumjeti refleksivno kao „zadr­ žava se". ističe on. kad oslabi o n o što ih sprečava.. Teško je reći što ovdje znači riječ πνευματώδης i kako je prevesti. potencijalna ona koja je imao prije no što su potisnuta u latenciju. a ne. kako stoji u svim ostalima. kao Bussemaker i Hett. tako da se čini drukčijom od o n o g a čega je prilika. A kao što s m o rekli da je jedan lako prevarivi ovim a drugi o n i m podražajem. kao k o d djece. Čini se da na ovome mjestu nema druge do prihvatiti rezigniranu konstataciju van der Eijka: „Što je mišljeno s tim gibanjem.na osnovi ostalih upotreba u Parva naturalia . stvarno je] baš sve o n o koje se prikazuje. smiri li se tekućina. za to bi prije δοκεΐν bio priklad­ nim terminom. 3 5 A tako su ustrojena da se u t o m e gibanju 3 6 j e d n o gibanje iz njega gore podiže. I j e d n a se spram drugih odnose tako kao umjetne ž a b e 3 7 koje se gore podižu čim se otopi sol. Jer općenito. a nikako vid sam. Hettom i van der Eijkom u uobičajenijem smislu „krepka". i kad su Za ovdje upotrebljen izraz τό έπικρΐνον vrijedi sve ono isto što je u bilješci 20 bilo rečeno ο τό κύριον. i z b o g toga što opip dojavljuje dva gibanja j e d n o se č i n i 3 1 d a j e dva. treba shvatiti kao objašnjavajuću glosu koja je kasnije ušla u sam tekst te istisnula originalne riječi. time da gibanje od t a m o pristiže k izvorištu. „suzdržava se".] daje jedno čini dva"." No treba se složiti s van der Eijkom kad tome nasuprot ustvrđuje da ovdje svaki govor ο „svijesti" vodi u zabludu.

Van der Eijk pledira za razumijevanje u smislu „razriješujući se" tj.et postquam vera [sensatio] recessit". dok Ross konjicira δ. Gallop (njegov je prijevod: „The part that says this while it is actually perceiving (unless it is completely held in check by the blood) is moved by the movements in the sense-organs. 314 315 . međutim. Tako i Siwek. bolje potvr­ đenoj verziji. Van der Eijk se stoga odlučuje na svoju ruku pridodati u tekstu prijevoda „u odnosu spram zbiljskih objekata" ("zu wirklichen Objekten").. (dakle: „stanje u kojem se nalazi osjet spavajućega"). ako mu ne b u d e prikriveno. doduše pokazivati. nekima se d o g a đ a i to da na neki način opažaju i zvukove i svjetlo i okus i dodir. a samo jedan τοΰ άληθοΰς. dobiva se otprilike ovaj smisao cijele rečenice: „Ono ο čemu se. najprije. τοΰ ύπνοτικοϋ se ovdje može shvatiti ili (1) kao gen.često naime spavajućemu govori nešto u duši da je o n o što se pokazuje san. premda se u ediciji teksta drži prve lekcije: . Većina rukopisa ima lekciju τοΰ άληθοΰς. 4 1 Izgleda sigurno da . . su kako su smatrali. opaža". Jer. te se od ono­ ga sličnog čini da je istinsko to. subi. nego će i mnijeti da je dva o n o j e d n o . Neprilika je ovdje u tome što u tekstu nije ni na koji način naznačeno čega su to „sličnosti" (ομοιώματα) i na što se odnose. neki ruko­ pisi imaju αίσθανόμιενος. koji se čine nalični ljudima i kentaurima. 461b26." Već je prva riječ čitana u tri verzije. pozivajući se na tekst koji neposredno slijedi. m e đ u t i m slabo i kao iz daljine. b r z o se preinačujući. j a s n o je ako se tko. A k o je pak prikriveno da spava. ne samo da će mu se pokazivati. kao da se opaža. naime ako se započne (3) s δ.. pokazuje mu se doista. preostatak osjetbe koja bijaše u djelatnosti. A da istinito kazujemo i da u o b r a z b e n a gibanja jesu u osjeti­ lima. No čini se vjerojatnijim da je ispravnije tumačenje koje imamo u prijevodu. A kad se opažalo. . u tome kako shvatiti značenje tog participa na ovo­ me mjestu. ali da nije Korisko.U posljednjoj pak. ono v r h o v n o i prosuđujuće nije ustvrdilo da je to Korisko." Polazi li se pak (2) od ω. Gallop i van der Eijk inzistiraju na prvoj. i onda kad se to opaža. ali on to neće mnijeti. jer je inače san označen upravo kao neka nemogućnost upotrebe osjetila (Somu. Prihvati li se na početku (1) ου. upravo Kao što dakle ako je n e k o m e prikriveno da mu je pritisnut prst na o k o . Svako pojedino od njih je. mora se prevesti otprilike onako kako smo to gore učinili. pokuša sjetiti što doživ­ ljavamo j e d n a k o tako padajući u san kao i budeći se. A nekima se od mlađih. uslijed gibanja. 455b8). d o k će mu se. što prihvaća npr. poput onih u oblaka. („stanje u kojem se zbiva taj osjet spavanja"). premda veći dio rukopisa ima λυουμένου. Upravo to koje i kad se opaža to ustvrđuje. Ipak slijedimo Hetta u čitanju prema drugoj lekciji i prijevodu: „though the real impression has gone". te jest unutra i o n d a kad prođe ta istin­ 40 ska osjetba . ." . Iz svega toga zacijelo treba zaključiti da je san upravo n e k a prikaza. niti drugo nešto što bi se pokazivalo kad su oslobođena osjetila. as if it were perceiving"). ili pak (2) kao gen. biva pod utjecajem gibanja sadržanih u osjetilima gibano kao da opaža.kako prihvaćaju uglavnom svi izdavači . ali nešto u njemu govori da se to doduše pričinja Korisko. uzgibano (= reaktivirano. N e k a d a se naime prilike koje se prikazuju spavajućemu otkrivaju. i kad su posve otvorenih očiju. a niti sve prikaze u spavanju. tako da često u strahu pokrivaju glavu. i to u snu. smisao je ovaj: „Ona (moć) kojom se i kod nekog osjeta (nekog objekta) kaže da to jest to. ako nije od strane krvi posve od toga zadržana. gibaju se u o n o malo preostale krvi. sadržavajući sličnosti 3 9 . „gubeći svoju određenost". a m o ć je sna tolika da čini da to ostane prikriveno. uzgibana kao da osjeća. ta (moć) biva (u snu).pod pretpostavkom da ne bude posve od strane krvi od toga zadržano. te je istinito reći da je to [naprimjer] poput Koriska. Također umjesto αίσθανόμενον. nego p u t e m toga [je ustvrdilo] da onaj istinski jest Korisko. doista naime neki koji u spavanju nisu oka otvorili probudivši se p o t o m smjesta spoznahu da o n o svjetlo svjetiljke koje. tek što se probudi.o s l o b o đ e n a 3 8 . drugi ne manji dio ima φ. dakle „onaj tko osjeća. te prevode u smislu „kad prođe zbiljski objekt osjeta".ovdje treba čitati λυόμεναι. oslabljeno vidjeli u spato isto biva (u snu). Van der Eijk: „Strahovito teška rečenica. ali ne Korisko. Jer ove upravo spominjane prilike nisu snovi. kako je rečeno. Znatan dio rukopisa ima ου (prihvaćeno i od Hetta). ako nije u potpunosti zadržano uslijed krvi. kaže daje to. da su gibanja u osjetilima. po­ novo se pokazuje) gibanjima u osjetilima. Tako i Hett („as they are freed") i Gallop („upon being released"). no za to nema u tekstu baš nikakav oslonac. prikazuju m n o g e prilike koje se gibaju. Pro­ blem je. αισθήματος.. sabravši se. obi. Uz umetnutu rečenicu „ako (kad) opaža (osjeća) da spava" dobro pri­ mjećuje van der Eijk: „Jedva se može zamisliti neki paradoksalniji izraz od ovoga. ako je mrak. kao i mi u prijevodu. tad ništa neće protusloviti pri­ kazi. Rossovoj verziji.tako i u snovima: ako 42 opaža da spava i [ako opaža] sanjajuće stanje u kojemu [nastaje] 43 osjet.

) Rječnik άΐδιος αϊσθησις αιών άλλοίωσις άρχή απορία γένεσις γένος διάνοια δόξα δύναμις είδος εναντίον ενέργεια εντελέχεια έξις επιστήμη εχειν ηδονή θεωρία ιδέα (τό) καθόλου κίνησις λέγειν λόγος μεταβολή važnijih termina vječan osjet. kad se jest u spavanju. De insomniis. De Divinatione per somnium. naslada. Ubersetzt und erlautert von Philip J. Rom. m o ć vid. ukoliko se spava. rod razum. (Aristote­ les. užitak motrenje ideja. I n e k i m a to traje skroz do konca. zamjedba vijek preinaka počelo. A kad od­ m a k n e životna d o b . razmišljanje nastajanje. Peterbourgh . Budući da je naime nastala neka promjena ili u pogledu dobi ili s h o d n o n e k o m doživljaju. P. lik protivnost djelatnost usvršnost stanje. imati ugoda. n u ž n o se zbiva ta suprotnost. A svakako niti one istinite pomisli koje nastaju u snu p o r e d prikaza. gibanje zboriti. Aristoteles. pojam. Aristotle on Sleep and Dreams. A v e ć se n e k i m a dogodilo da za života nisu vidjeli nikakav san. znanje sadržavati. kazivati. d o k n e k i m a [sni] dođu kad su v e ć prošli n e k u d o b . N e k i p a k i odgovaraju ako su pitani. Od toga svega ništa ne treba na­ zivati s n o m . besputica postajanje. Rijetko je doista to takovo.vanju. Band 14. A Text and Translation with Introduction. Važniji konzultirani komentari: Siwek. opažaj. govoriti zbor. načelo besputnost. . 1990. r a z l o ž n o je da se tima ne pojavljuje nikava prikaza. 1994. j e r m o g u ć e je kod b u d n o ­ sti i spavanja da kad je j e d n o od t o g a naprosto prisutno b u d e i d r u g o prisutno na neki način. potječe od prave svjetiljke. nazor mogućnost. probudivši se j a s n o ih razaberu kao takve. imanje. Teil III. Werke in deutscher Ubersetzung. ustroj znanost. koje kad se p o n o v o spušta tvori m n o š t v o gibanja. a oni koji su tiho čuli glasanje pijetlova i pasa. Parva Naturalia graece et latine. N e g o o n a prikaza uslijed gibanja osjetbi. držati.to je san. Gallop. no svejedno se događa. razlog promjena 316 317 .Lewiston. 1963. držanje. Notes and Glossarv. a da prije nisu vidjeli nikakvog sna. bivanje mnijenje. vid opće kretanje. Jer kojima je na taj način sustavljena narav da p r e m a onoj oblasti gore nadire ve­ liko isparavanje. David. Berlin. nije nimalo n e o b i č n o da im se p o k a ž e san. A u z r o k toga da ne dolaze valja misliti da je neki sličan o n o m e z b o g kojeg se ne sanja ni n a k o n hranjenja niti djeci dolaze sni. van der Eijk. Aristoteles.

Porfirije tada više nije bio u Rimu. ali se kasnije. ovo-tu slučaj. tvoriti odnošajno lišenost sastojak. doživljaj pretrpjeti. Pisao g a j e tridesetak godina poslije Plotinove smrti kao u v o d n u raspravu uz izdanje djela svojega učitelja koji mu je povjerio izdavanje svojih rasprava. P r e m a procjeni Plotinova liječnika Eustohija Plotinu je pri smrti god 1 _2Jf0 i bilo 66godinj. A k o nije već prije znao. doživjeti činiti. P r e m a Porfirijevu kazivanju došao je u_40^_j[odini u Rim gdje je živio od podučavanja. Eunapije {Vitae soph.μνήμη μορφή νόησις sjećanje. 3. činiti se pričinjati se premještaj. niknuće. pamćenje oblik. duh jestvo poriv trpnja. v e ć j e ^ t e ^ o j e ^ n o s t T k a s n i j e saznao. Z n a m o da je rođen u-kršćanskoj obitelji. tvorivo pribivati. neprekidnost cilj. Porfirije ne spominje mjesto rođenja. ili 205. Učitelj mu je bio Amonije Saka. više o k r e n u o poganskoj religiji. zgoda tvar. a kod njega je studirao 11 godina. um. baveći se filozofij o m .. a bile su mu povjeravane i neke administrativne Josip Talanga umovanje νους ουσία δρεξις πάθος πάσχειν ποιεΐν ( τ ό ) π ρ ό ς τι στέρησις στοιχείο ν συμβαίνειν ( τ ό ) συνεχές τέλος τέχνη τ ό δ ε τι τύχη ΰλη ύπάρχειν ύποκείμενον φαίνεσθαι φορά φύσις Plotin narav. stječi se. konac umijeće. sastojina dogoditi se.1) spominje Λ υ κ ώ .. godini u Aleksandriji. zapravo Lvcopolis (danas Assiut) u<Gornjem _Egip±iL_yjerojatno potječe iz grčke ili grecizirane obitelji. pripadati. stanje. vještina. Na temelju toga računa se da je P]^tin_rođen 204. nicanje. svrha. pridoći neprekidno. ali ο t o m e je postojala neovisna tradicija. podloga pokazivati se. Filozofiju je p o č e o studirati tek u 28. znanost ovo-nešto. priroda 318 319 . podnijeti. u R i m u je sigurno naučio latinski. Porfirne. zbiti se. biti u podlog. premještanje Život Glavni izvor za poznavanje Plotinova života je životopis {Vita Plotini) koji je sastavio njegov učenik. pojavljivati se. Još prije dolaska u R i m Plotin je imao d o b r e veze s nekinTutjecajnim senatorskim obiteljima. lik mišljnje.

rpnije..26. Origen i Plgtin. četvrta i peta se ba^e--duŠQin-4 u m o m . M e đ u t i m . Plotin prije svega misli način postignuća j e d n o g a j e d i n o g miste­ rija. T a k o primjerice ne spominje izraz „ideja d o b r a " (ή τοΰ ά γ α θ ο ΰ ιδέα. Prve su tri~škupine pošvftćepe etičkim. ostala bez odjeka.dva glavna izvora njegove filozofije. pače je i utjecaj grčke mistike pretjeran. Od Amonija je m o ž d a p r e u z e o neke ključne misli. Tri njpgnv« ^ č p n i k « . Čak ga ne brine ni točnost citiranja.19.radicija međioplatonizma. došao u Rim i p o č e o stu­ dirati u Plotinovoj školi. bilo bi pogrešno tražiti "podudarnost s u m m šLO nani-je. ie posvećena p r o b l e m i m a bira i jerl""^. a to su Platonoyjjhjalozj_jj. već je bila napisana 21 rasprava.6. Erenije je prvi prekršio dogovor. napose ako nije b i o zapisan. ^ " g g i i a . F.6. 3. niti ga igdje spominje p o i m e n c e . Plotin svoju filozofiju smatra p u k i m tumačenjem Platonova sistema. Njegova je knji­ ga. Zanimljive su okol­ nosti u kojima je p o č e o pisati. Origen ga je zamolio da dalje govori. p r T K r . Zanimaju ga isključivo Plato­ nova rješenja o d n o s n o samo takve tvrdnje koje se m o g u koristiti kao rješenja. ipak je svaka od njih zasebna π ρ α γ μ α τ ε ί α . 80. M e đ u t i m . Popis filozofa koji su utjecali na njega ili su bili od bitne važnosti za njegov razvoj vrlo je dugačak. Za­ nimljiva je z g o d a koju n a m priča Porfirije (ib. A k o pred o č i m a ima­ mo veleban sustav Plotinove filozofije. usp. nigdje u svojemu djelu ne kaže što je to A m o n i j e v o učenje. 5. U to su vrijeme platonici Djela P l o t i n o v se opus sastoji od 54 pojedinačne rasprave. 14. tek desetak godina n a k o n što se smjestio u R i m u . a to je j e d n o . služe u Ploti­ na jednoj jedinoj svrsi. a 320 321 .6. . 508e2-3). Riječ ie ο p l g t o n i z m u i z m e đ u god. Porfirijevo izdanje vjerojatno je bilo namijenjeno u s k o m e krugu učenika. fizi­ k a l n i m i k o z m o l o š k i m pitanjima. primjerice p o z n a t o mjesto u Fedru (250b-c). iako m n o g e ne m o ž e m o identificirati poimence. Amonije Saka nije htio ništa pisati. a posljednja. koliko je to bilo m o ­ guće. Rep. navodi ga za sve rasprave.20-25). posvećena n e k o m određe­ n o m p r o b l e m u . To naime ne bi bilo u skladu s njegovim vlastitim shvaćanjima da dobro i ideje pripadaju različitim hipostazama. Na k o n c u je i Plotin p o č e o pisati. Ponajviše citira_kasne dijaloga i Timej Sve te raz­ bacane i nepovezane misli Platonove. U Plotinovoj školi iznenada se pojavio Origen. ali ga je vjerojatno bilo strah da će Origen čuti kako on svojata Amonijev nauk. No on je odgo­ vorio da n e m a volje govoriti pred n e k i m tko v e ć zna. napisao je Plotin j o š 24. 3."~220. JTradici)<a međioplatonizma. Porfirije je sve te rasprave.dužnosti. Suvre­ m e n a su istraživanja pokazala da ovdje nipošto nije riječ ο n e k o m orijentalnom utjecaju. Kada je Porfirije 263. Njegova su predavanja bila otvorena za javnost.6.1.Porfirije tvrcu~Eako je redoslijed v r e m e n s k o g a nastanka posve druk­ čiji.. za koje mi danas z n a m o da ili pripadaju različnim razvojnim fazama u Platona ili se ne daju tako jednostavno shvatiti izvan danoga konteksta. No jednostavnopr^šiićujET sve što Ή&~~^odgovara L J ideji delinltivnoga sistema ili pak nije u skladu s nje­ O g o v i m vlastitim sistemom. preostale poslije njegova odlaska. Iako u njima često prelazi s j e d n e na drugu temu. Međutim. dp god. Sasto­ j a l a su se u čitanju i raspravljanju tekstova. '~vPlotin kao interpret Platonove filozofije. Za vri­ j e m e njegova boravka u R i m u do 268. Plotinu nije stalo do ispravna tumačenja u smislu kako mi to danas shvaćamo. a to je da pokaže Pl^atonovu filozofiju kao zatvoren filozofijski sustav. Označavanje učenja ο j e d n o m e kao misterij na­ stalo je pod izravnim utjecajem Platona. nevjerojatno je da bi taj sustav m o g a o biti istovjetan s A m o n i j e v i m učenjem. Velik broj citata navodi napamet. P o t o m je Origen prekršio d o g o v o r i objavio svoje djelo ο daimonima. P o p u t Sokrata i Karneada. p o . Plotin svoje učenje često uspo­ ređuje s misterijima (Eneade 1. p o z n a t o iz Pla­ tonovih djela. pc^kaj£. čiji naslov i ne znamo. dogovorili su se da od učiteljeva učenja neće ništa objelodaniti (Vita Plot. Izvori Plotinova filozofija pretpostavlja cjelokupnu filozofijsku tradiciju od njezinih samih početaka.7. Na to je Plotin pocrvenio i htio ustati. no cjelokupni sustav zasigurno je Plotinova originalnost. što očito ukazuje na to da su rasprave nastale u svezi s njegovim n a č i n o m rada u školi.25). Kr. ali ne z n a m o u kojoj je mjeri ta tvrdnja p o u z d a n a . Ne z n a m o što je to tako zbunilo Plotina.12). tematski svrstao u šest skupina po 9 rasprava (έννάδες) od­ n o s n o jtesfc.

Nije se nametnuo neki autoritet koji bi objedinio sva ta stremljenja. I j e d a n i drugi pristup karakteriziraju dvije bitne značajke "Plotinove filozofije. Nepobitna je činjenica da Plotin sva svoja ključna učenja iznosi i obrazlaže kako na mistirJTir. primjerice nauk ο kategorijama. nego su a n ih i rabili za ugustavljenje P l a t o n o v e ^ T j j j ' ^ f " ^ " ^ je nastala siptp?« Arifitfilplpvp i Ρ Ι ^ ^ η ο γ ρ fllnmfija Upravo iz te tradici­ je Plotin nesvjesno preuzima mnoga Aristotelova shvaćanja iako na drugoj strani svjesno razlikuje i kritizira neka druga njego­ va shvaćanja. O n a je t i m e ujedno uzdizanje na višu. Ošjetilni ga svijet zanima s a m o p o d v i d o m proizlaženjjLJz apsolutnogja. u granicama nadosjetilnoga.fižLza či_t-TTjjn ad P h t ^ n p T~AP s t r . Jedan određeni broj Plotinovih učenja podudaran je onim što se posredno m o ž e pripisati utjecajnom srednjostoičkom filozo­ fu Posidoniju. fcekgta Određene lozofije jest razlikovanje dvaju mogućih gibanja u odnosu na Vrhovno načelo: silaženje o d n o s n o k o z m i č k o gibanje od jedinstva p r e m a rastućem mnoštvu i penjanje o d n o s n o gibanje spiritualno<ga života o d n o s n o mišljenja od mnoštva prema sve v e ć e m jedin­ stvu. Čak i ključni pojam Posidonijeve filozofi­ je συμπάθεια m o g a o je u srednjem platonizmu nastati p o d utje­ cajem Platonova Timeja (30b-d. T a k o je u z r o k uvi- Opće obilježje Iako se s pravom tvrdi kaku Ploti»ev^Lj^lozofija čini osmišljen filo22pJp^^i~e^ai-Qv 1 1 k ^ ™ " j p Pjflki pojedini dio povezan s . ο njoj. ali i zato što Plotin stoike nikada ne spominje poimence. Posljedica je toga da se i u z r o č n a sveza određuje s obzirom na tu pretpostavku. Porfirije potvrđuje da se u Plotinovoj školi čitala Aristotelova Metafizika (Vita Plot.nqJQrp n g H n p j p t i l n n p . takvim se tvrdnjama ipak j o š nije uspjela dokazati neuspješnost sinteze. Međutim. gotovo n e m o g u ć e identifici­ rati. a nije ni u logičkome ni u j e z i č n o m e smislu besprijekoran?~5tlK mu je nedorečen i jezgrovit^jia jp. nego je njegova cujajektika-z« razliku od Platonove p o t p u n o srasla s metafizikom. Druge su dvije discipline. No valja napomenuti kako je Plotinovo shvaćanje dijalektike ne samo d u b o k o prožeto meta­ fizikom kao u Platona. Albino. tela. Apulej. U Plotinovu razlikovanju dijelova fi­ lozofije dijalektika dobiva ključno mjesto. pa ih se više ne m o ž e ni razlikovati. Isto tako nalazimo u srednjemu platonizmu mnoštvo stoič­ kih elemenata koje je z b o g nedostataka izvora.« TJobiva dakle ulogu prve filozofije. No svi pokušaji rekonstruiranja njegove filozofije vrlo su prijeporni.3: Ο dijalektici). Na jednoj strani njegovo je mišljenje p r o ž e t o mistično-spekulativnim d u h o m . prema v r h o v n o m e načelu. pa se ο njegovu utjecaju na Plotina ne m o ž e tvrditi ništa definitivno. Osebujno j e R fl i Plotinovo shvaćanje dijalektike. Filon. a drugi. ili pak jedi­ n o m e Bogu. nego misaoni proces koji neposredno zahvaća stvarnost. pi­ sma. Jedna od o s n o v n i " pretpostavki Plotinove fi- 322 323 . Jednako tako nema^nijstika neku svoju autonomiju jer samo opisuje način kako se sve što je ovisno ο j e d n o m e p o n o v o vraća svgiemii isj^omi. Osim toga na posredan su način neopitagorejska učenja također znatno utjecala na medioplatonizam i na Plotina. t. vredniju razinu (usp.6). cjelinom i usredotočen prema v r h o v n o m e načelu. religioz­ n i m žarom. pa se mje­ stimice doimaju kao čisto logičke raspravice. Glavni je interes bio prožet teologi•^jakjm. 14.pQVn] yT) • » » ι n F I lofTipKo-racionalan način. Nikostrat. Kada god govori ο v r h o v n o m e na­ čelu svega njegove su misli ispunjene strahopoštovanjem. razvUL:j3^fijgoU]__čito^^ . Numenije i Amonije Saka. O n a je glavna i najvred­ nija filozofijska r l i g r i f l l i n a j e r se bavi Rpr>7. ovisne. Plotinov pnkazji^neadama nije_aiistavan. Neki kritici smatraju to neuspjelom sintezom aristotelovskoga racionalizma i pitagorejskoga misticizma. kao da je riječ ο v r h o v n o m e božanstvu. P r e m a tomu shvaćanju uvijek postoje dva puta: jedan vodi od osjetilnoga prema nadosjetilnomu. Srednji platonici inače čine vrlo šaro­ lik pravac: Eudor. Taj kružni obrazac bitan je za~Plotinov cjelokupni sistemDalJnja je pretpostavka njegove filozofije da sve što je na ontološki višoj razini o d n o s n o bliže v r h o v n o m e načelu jest jednostavnije i vrednije. 6. Na drugoj strani njegovi izvodi temeljnih pojmova i njihovo obrazloženje sadrže j e d n u racionalnu jezgru. ο tome također Eneade 1. No fizika ga ne zanima pod v i d o m istraživanja prirode. No unatoč_takvirp t f ešknćama r po miojrfff^j cnaTr^fr^a-filo^nfije može g^ubrOjltijUaftjveće llliblJOCe u^p^vij^eetiJik)zofije. Atik. 32b). sve je to složeno u jedan kanon koji je bio polazna točka za srednjoplatonske rasprave. Plutarh..mislLiz Timeja (27a-52h^ldjučni--s£aAa}yi_^^ i Fedona. i 7. prispodoba ο Suncu te najvažniji stavovi iz 2. Za Plotina dijalektika nije metoda ili sredstvo istraživanja. t e r n t m a ^ N o vrlo je važno da su medioplalonlći ne Harno poznavali neka ključna učenja iz Aristotelove Metafizike. fizika i etika.

8. Nadilazi i biće.40). Mnoštvo Jedno Na^POČetk-u Plotinova sistema n a l a g i . Ukazuje na dobrotu najvišega dobra koje ne dopušta nikakvu za­ vist. B e s k o n a č n o je u sebi i svojoj moći.51). No na razini u m a to je već pojmljivije jer um misli i time pretpostav­ lja drugost i množnost. j e d n o je isto tako iznad u m a (έπέκεινα ν ο ΰ 5. biće.3.7. Zanimljivo je kako dosta takvih pozitivnih određenja j e d n o g a nalazimo u jednoj raspravi. Nastanak mnoštva iz j e d n o g a m o ­ že se objasniti samo slikovitim primjerima. M e đ u s o b n i o d n o s triju hipostaza kao hijerarhi­ je prvoga. ali ne time gfafje n e j o i ć j ^ n e g o t i m e s t o j e drukčije od_bića.2. tjelesnoga i bestjelesnoga. Plotin ne samo da tvrdi kako biće. J e d n o je samo što jest. TJitakTibivstvo (δν. u m a i duše.11. Eneada 6. nego je drugo drukčije od jednoga.13). pa ni sam nazivak J e d n o " ili „ d o b r o " (5. usporedbama i analo­ gijama. Na~đfugej strani. _pačak ni samospoznaje (6.8. Plotinova pretpo­ stavka ο s v e o b u h v a t n o m jedinstvu svega postojećeg u grčkoj je tradiciji usporediva samo sa stoičkim učenjem. JpTrnTTjp! nepresušni izvor svega_.5). napose kada se govori ο to­ me kako je j e d n o izvor i u z r o k svega. on p o g r e š n o tvrdi kako se i etimološki izvode iz grčke riječi εν ( „ j e d n o " 5. odvojeno je od inteligibilnoga jer ako je um sve inteligibilno. nego mora stvarati novo. Jedno je izdvojeno iz svega drugoga. J e d n o se ne m o ž e opisati riječima kojima se opisuje istina ( ά ρ ρ η τ ο ν rfj αλήθεια 5.5. a vatra toplinu (5.3. 5.8. da se sve m o ž e vratiti i p o n o v n o u potpunosti ujediniti s v r h o v n i m načelom. a_rla pri£anxjie gubi ništa od svoje •BnageHšaoJJJfrrg""™*. a učinak je na nižoj ontološkoj razini. on proizlazi iz posljednje hipostaze.3.^ ^ r v o j i a č e l o koje je tran­ scendentalnu odnosu_na sve ostalp~-a-koje o n _ z o y e j e d n o (τό εν) i!ijiflbiX!~(TO α γ α θ ό ν ) . J e d n o m e ne pripa­ da ništa osim njega samoga (ουδέν έσται α υ τ ω ή α υ τ ό 3.9.7. S a m o j e d n o postoji na besko­ načan način.7.3.5. ο j e d n o m e se m o ž e govoriti samo via negationis.9. Plotin također drži. 5. nadilazi svaTtu složenost i svaku množnost.6. Prema t o m u . G l e d e nastanka osjetilnoga svijeta presudan je izraz „proizlaženja": Budući da osjetilni svijet n e m a u sebi načela koje ga obdržava.44). 3.9. 2. nego" je stvorIIo^~SvTrcu*ugb. Drugost je u drugome. nijedno mu ime ne m o ž e biti primjereno. 6.34.13. Naj­ češća je usporedba sa Suncem. T e k kada je ispunjen j e d n i m um je um 324 325 . No u t o m e se svemu krije j o š p u n o ozbilj­ niji p r o b l e m : kako m o ž e j e d n o stvoriti drugo ako samo n e m a ni­ kakve drugosti u sebi o d n o s n o kako m o ž e stvarati nešto što samo n e m a u sebi ( π ώ ς ούν ποιεί ά μή έχει 5. i to je nešto sasvim n o v o u grčkoj tradiciji. to je učenje p o z n a t o kao emanacija.1).55).3.9. ne u j e d n o m e jer u j e d n o m e n e m a drugosti (5. ali sva je drugost u drugome. P o r e d toga što sve proistječe iz j e d n o g a v r h o v n o g načela. είναι.24).10). tvori svjetlo. Ο njemu nema ni zamjejjfcai-srjoznaje.29).7.j e k bliži višim načelima o d n o s n o ontološki je vredniji. Striktno gledano j e d n o nadilazi i d o b r o pa se m o ž e označiti kao ύ π ε ρ ά γ α θ ο ν (6.15.3. T a k o o n o što ie naisavršenije ne m o ž e ostati nedjelatn o .28sq). Snaga j e d n o g a tako je velika pa se ne m o ž e zaustaviti (6.41. O n o je također iznad ideja. j e d n o ne skrbi o k o m n o ž n o ga i u o p ć e ga ne treba.24. Striktno razlikovanje i razdvajanje osjetilnoga i umskoga.3.No Plotinova se filozofija ne m o ­ že označiti isključivo kao sistem emanacije jer sam Plotin to izri­ j e k o m odbacuje (6. 4. O n o je apsolutno jednostavno.35). Određenje nadosjetilnoga p r e m a t r o č l a n o m obrascu o d n o s n o trima hipostazama jednoga. preseže dakle svako mišljenje.13. sve drugo postoji na konačan način. S razine j e d n o g a nastajanje m n o ž n o g a nije shvatljivo. u kojoj je govor ο slobodnoj volji i samoodređenju jednoga.5 i 21). O n o je nebiće.9. ο ύ σ ι α ) u o n t o l o š k o m e smislu potječu od jednoga.6.6.38. I u drugim raspravama nalazimo pozitivne odredbe jednoga.35). Plotinova se filozofija temelji na sljede­ ć i m uporištima: 1. ne u j e d n o m e .6.1.9.1.6. J e d n o se radije m o ž e prikazati kao središte kruga ο kojemu ovise svi dijelovi kruga (1. K a o što nadilazi Postavlja se pitanje k a k o j e j n o g j ^ e j m n ^ ^ od­ n o s n o akdjlTjlidno u z r o k svegaV zašt^njjejostjđo^ samo. 6.1). Zato se ο njemu ne m o ž e ništa predicirati j e P s e time uvodi pored j e d n o g a i mnoštvo.5. ispravno je reći kako nije j e d n o drukčije od drugoga.11.11. drugoga i trećega: viša hipostaza proizvodi nižu bez ikakva umanjenja svoje moći. K a o što se očituje u ovim izvodima. onda j e d n o ne m o ž e biti sve (6. No Plotin ne m o ž e izbjeći i pozitivne iskaze ο j e d n o m e . ali je pritom suvišno o n o J e s t " (6.5. 6. aJjJe_uzrok svakoga bića. 5. Plotinovo rješenje toga pitanja polazi od rješenja koje Platon daje u Timeju (29e).

4. Um l ° t i n ppiefem'jgćuje U m (νους) i bitak (τό είναι). U m n e j n o ž e j e d n o spo^nati^jnpže ga^ame--nekakyixn nemisaonim ć l n o m o b t a k n u t i ( ΐ φ ά π τ ε σ θ α ί 5. P l o t i n u m u i svemu um­ n o m e .27). višemu smis]tt~T>a>puiK νοε'ιν 'ΰ ^ττ^Λ^).16. jedno.89) izgleda da je Plotinov condiscipulus Origen.5.8.7sq). um i duša. Svojim obraćanjem j e d n o m u biće postaje ουσία (5.5.8. V e ć u tradicjjj_jr^dioplatonizma to sepoistovjećenje pokušava­ lo jia__posredan n a & a ^ B p S a ^ a t T P l a t o ^ P o z n a t o se mjesto iz Države (507b). a cijeli um sa svakom pojedinom idejom. Biće se samo malo udaljilo od jednoga.6.odnosno tjg'j^svaka i d e i a ^ i t o d ^ n a . A 9. P r e m a kasnijoj kritici u Prokla (Theol. nego u sebe samu (εις έαυτήν 6.5. sa svjmjito~je V°m i M i w [ _ ^ £ t a j e jedan o ^ J j j m jjroblern za . predmet.1. s t o j e p o l n ^ i l v o ^ r O " ? ) . Spoznaja M o g u ć n o s t spoznaie jednoga posve je isključena. Um koji misli sam sebe d o d u š e j e j r t j m š ^ ^ .5sq).36).35).3. m o r a se s njim poistovjetiti.9).11. Kada odbaci sve umsko.e_.9). I duša se m o ž e uzdićfati jednoga. a ne j e d n o . tj.5. ideja i bitka imao je izgleda Aristotel. Svako je po­ jedinačno mišljenje djelatnošću istovjetno sa s a m i m s o b o m .1-29). i. Presudan utjecaj u poistovjećivanju uma. nastavlja Plotin. a m o g u ć n o š ć u sa svakim pojedinačnim mišljenjem. kao v r h o v n o načelo. a sam Plotin naglašuje odudaranje svojega shvaćanja od Aristotelova (5. U t o m e se Plotin posve razlikuje od Aristotela "zaltojega je mišljenje mišljenja najviše načelo.7. dakle idejama koje su u u m u . On je osim toga prva djelatnost (πρώτη ενέργεια 5.6. U samoga Platona n e m a poistovjećivanja u m a i bitka. . ali samo preko uma. T i m e s t o j e bio n e m o ć a n j e d n o zadržati kao jedno. U njemujg_sy. Da bi duša dosegla jedno.. što je zapravo j e d n a te ista djelatnost.6. Um je da­ kle u z o r ( π α ρ ά δ ε ι γ μ α ) ne samo za osjetilni svijet n e g o i za samu dušu.7.2.31). "Zadaća je "uma da promišljaTdej^Tahi sebe sama. a pritom se po­ ziva na poznatu Parmenidovu tvrdnju ο istosti mišljenja i bića (3.1. mora postati j e d n o . A k o b i j e d n o bilo istovjetno s u m o m .7. pretpostavlja predmet o d n o s n o drugost mišljenja (Metaph. Jedan drugi razlog zašto duša m o ž e do­ seći j e d n o leži u t o m e što hipostaze. To znači da je j e d n o o d n o s n o vrhovno dobro sadržano u ljudskoj duši (3. To bi značilo da duša m o r a nadići um i mišljenje ako hoće doseći j e d n o .18).(6. Rješenje nalazi u preuzimanju Aristotelova nauka ο djelatnome (ενεργεία) i m o g u ć e m (δυνάμει). Um nastaje upravo tim obraćanjem j e d n o m u (5.2. 2. pa je mišljenje pomislivoga uvijek mišljenje se­ be samoga7"Budući^da_jrxa_n£_samo_s^r£i^^bijsve ideje i sve pomislry^y. postavljao u m . 7&djnojjljejatno.8. 326 327 .8. Za­ nimljivo je da Plotin um označuje kao savršen život ( ζ ω ή τελεία 6.20.. Za Ploti­ na dakle um ne m o ž e biti prvi princip ier mišljenjem p r e d m e t a mišljenjapostaje d r u g o s t s e b p sam"fr« tfi time m n o ž n o s t . U svojemu doka­ zu da j e d n o ne m o ž e biti istovjetno s u m o m Plotin pretpostavlja p Aristotelov p o u č a k da svako mišljenje. bez obzira što svi platonici pokušavaju to klju­ č n o učenje dokazati uz p o m o ć Platonova teksta. nego na nekakav drukčiji.38). dakle njegova m n o ž n o s t nije rii vremenska ni prostorna.PJgJtina:-iz toga naime proizlazOj]^^ svakorn_jdejoro.8. 1 0 7 4 b l 5 s q ) .8). pa tako i um kada misli.7.nego je istovjetan s a s v i m idejama.^ c i i ^ i m a j j i i o m . nisu striktno odvojene jedna od druge (6. Naime sve je pomislivo (νοητά) sadržano u u m u . pripisuje vječnost (3. Kako se obraća j e d n o m u . ali izgleda i njihov učitelj A m o nije.20-24). T i m e o n a ne dospijeva u nešto drugo. a to znači da u njemu n e m a ničega što je samo m o g u ć e .5. biva ograničen. Bit u m a sastoji se upravo u o n o m e š±a jp njaflov. Um je dje­ latnošću istovjetan sa svim pojedinačnim mišljenjima zajedno. m o ­ že motriti j e d n o (θεάσεται 5. UmjfiiR u vremenLu-aitiai prostoru. pa bi time prvotnost j e d n o g a bila okrnjena.~Ά^1α^ο^^]^]ηόζΒ biti istovjetanjsjionlm.20). Zato i um ne m o ž e j e d n o shvatiti na misaon način. gdje se um povezuje s ideja­ ma. o n d a bi o n o pretpostavljalo drugost. um je postao množan.9.vječnn. na kojemu Platon kaže kako su stari filozofi izjednačavali ideje i bivstva (ούσίαι).6.4. Plat. a m o ­ gućnošću s u m o m uopće (6. T i m e ukazuje na treću hipostazu ili dušu. Tako se svaki čovjek m o ž e u r o n u ć e m u sebe sama uzdići do najviše razine jed­ noga. povezivalo s j e d n i m drugim mjestom iz Timeja (39e).

nepobitan je stoički utjecaj kada za dušu svijeta rabi izraz λ ό γ ο ς .1-3: περί τ ω ν γένων τ ο ΰ δ ν τ ο ς ) . U t o m e se nazire j a k stoički utjecaj iako se P l o t i n za većinu tih tvrdnji radije poziva na Platonov Timej. napose p r e m a nižoj hipostazi o d n o s n o duši. Po svemu su­ deći. na stoičko načelo συμπάθεια.3. Ali Plotin i cijelomu k o z m o s u pripisuje dušu. O s i m već s p o m e n u t a razloga da je osnovna briga svake duše da skrbi ο o n o m e što ο sebi n e m a dušu. Isto tako kada govori ο t o m e kako svaki dio k o z m o s a suosjeća sa svakim drugim dijelom. 6 ) . Dokazuje kako je taj broj k o n a č a n i potpun. za razllEu od uma. prikazuje kao kategorije i suprotstavlja ih Aristo­ telovim kategorijama. Didask. Neki njegovi nastavljači.4. M e đ u t i m . Sve živo dakle i m a dušu. Duša dakle sve čini d u š e v n i m (5. Plotin nadosJRtilno rlijpli n a . Č i n o m podarivanja života sve dobiva dušu. o d n o s n o o n o m u što n e m a dušu. uglavnome prihva­ ćaju te kategorije. Plotin se radije poziva na P l a t o n o v o r a z d v a i a n j e o n o g a što jest i o n o g « št» nastaje. nije riječ ο p u k o m e razlikovanju.k ^ a f a ^ P j e d n o ^ u ^ * . inteligibilnoga). noetičkoga. Ta ie postavka ključna u PTotmovoj filozofiji. pa i o n o što nije organsko. U njima Plotin raspravlja ο p r o b l e m u kategorija.Kategorije Među najzaju^aJ^rgo-raspcaMe. To r^e^Ijedno čin stvaranja svijeta koji se nalazi ispod triju hiposta­ za o d n o s n o osjetilnoga svijeta. Kao što je vec^spomenuto. Iako Platon takozvane najveće r o d o v e u Sofistu navo­ di samo kao m o g u ć e primjere ( ά τ τ α ) . n e g o ο striktnoj odvojenosti tih dvaju svjetova.oTa&k. taj je n a u k ο kategorijama ponajvećma nastao kao potreba da se p o z n a t o m Aristotelovu učenju ο kategorijama suprotstavi n e k o autentično Platonovo učenje. P o p u t u m a i du­ ša je noetičkoga (nadosjetilnoga) obilježja. misaonoga. gibanje (κίνησις). l i e _ j n £ g j i J i i . Ti su svjetovi ontološki posve različni i m e đ u s o b n o se isključuju. ne s a m o termi­ nološki. Nadosjetilno je u z r o k i temelj osjetilnoga.d « « « r a r i e đ u kojima također postoji striktna hijerarhi­ ja. M e đ u t i m . a j e d n o je iznad svega toga kao v r h o v n o načeloTTPlotinjT prvTTioji poznatu skupinu pojmova. štoviše kategoriji tvarnosti (ύποκείμενον) pripisuje se ključna uloga. to nedvojbeno podsjeća. posebice Proklo. Iskrsava p r o b l e m po čemujir^rlinn onHn_razljjraje od u m a .31). ali i oni ih nisu uspjeh osmisliti. pojedinačne duše silaze (κατελθεΐν) u tjelesni o d n o s n o osjetilni svijet.2. Ali. Na taj način sve što postoji ima dušu. T o m u nasuprot. pa nije sa­ svim j a s n o kako se kategorije u m a odnose spram drugih odredbi uma.J j ^ ^ . t T 7 > b i i b Y i i Ć P n a zajfinničknn^Jžategorijainft.u Enaadamu^hi^^_3g!tJ. Nadalje polazi od toga da se iskjjučivo_biće nrože dijeliti na rodove. U svijetu nadosjetilnoga ne­ ma razlike m e đ u njima. Valja pod­ sjetiti na važnost Plotinova razlikovanja osjetilnoga i u m s k o g a ( o d n o s n o nadosjetilnoga. ο kojima Platon diskutira u Sofistu (254csq). No to se osporavanje sastojalo u t o m e što se pokušavalo dokazati kako se svih deset Aristotelovih kategorija m o ž e naći u Platona (primjerice Albino. M e đ u t i m . b a r e m ne na onakvoj metaontološkoj razini kako je to učinio Aristotel u svojim Kategorijama.oie su posvecene^B.10. a r o n za n j u n a l a z i potvrde i u Platona {Fedro 246b6-7). duša čini treću hipostazu nadosjetilnoga svijeta. Dakle duja_daruje tjelesnomu. zanimljivo je da Plo­ tin dalje ne tematizira svaku pojedinačnu kategoriju. a takav je asocijativni i nesustavni stil svojstven Plotinu. P o ­ j e d i n a č n i m amaHzajn > a_pobija_Aj^^ mo­ g u ć n o s t n j i h o v e p r i m j e n e na područje nadosj etilnoga. Isto tako odbacuje stoički n a u k ο kategorijama~jer se u njima miješa osjetilno i nadosjetilno. Duša O s i m uzgrednih iskaza ο duši koje nalazimo u svim pojedinim raspravama. istost (ταύτόν) i drugost ( θ ά τ ε ρ ο ν ) . Plotin ih shvaća vrlo ozbilj­ no i pripisuje ih u m u kao temeljne kategorije nadosjetilnoga svi­ jeta. Jedna ocf ključn m ^ s t a v g r p i o t i n o v e f i l o z o f i j g J e i E S a j g d u š a (^uxq)j|fiJteelesna ( α σ ώ μ α τ ο ς ) . a to su sljedeći pojmovi: bivstvo ( ο υ σ ί α ) . Plotin navodi m n o š t v o drugih 328 329 . takozvane „najveće r o d o v e " (μέγιστα γένη).36-38).21). Tako ona zapravoHšt^arajiv^-^^ ma hipos^azama. O n a je božanske naravi i besmrtna. duša m o r a skrbiti ο n e d u š e v n o m e . intelektualnoga. U srednjem je platonizmu postojala tra­ dicija osporavanja Aristotelovih kategorija. mirovanje ( σ τ ά σ ι ς ) .1. k l j u č u j e ^ k ^ k ^ T a ^ ^ ^ ^ u č j a .3. devet je rasprava sabranih u četvrtoj Eneadi svojim najve­ ć i m dijelom p o s v e ć e n o pitanjima duše. No ni sam Plotin svoj n a u k ο kategorijama nije dostatno osmislio u okvirima vlastitoga siste­ ma. V r h o v n a duša svijeta ostaje u nadosjetilnome svijetu (4.itan««aa r o d o v a bića (6. život (4. Razumljivo je da uz takve pn^posjLavke šaren i1Q A cistote] »vi b kategorijajiejnož^^^ glede rodova bića.

4.6. Plotin nalazi rješenje u t o m e da je zajedništvo ( σ υ ν α μ φ ό τ ε ρ ο ν 4. to je m o g u ć e samo u ekstazi u kojoj nestaje s^aka.misaona m n o ž n o s t ^ a duša. ali p o j m o v n u o d r e d b u tva­ ri de facto preuzima iz aristotelovske tradicije. postavši j e d n o sa sa­ m o m s o b o m . na razini životinje kao osjetilna zamjedba.26.«r4.93. No svojim silaskom na nižu ontološku razinu. svojim je misaonim autoritetom ρΗΗρηΐη nasfamku vrlo i i . nepomijejana.. duša gubi svoje dostojanstvo. Iznad toga duša je umska i čisto mišljenje te istovjetna s u m o m . — . bez svojslavA^etrjDna itd.4. Duša po svojoj naravi ne m o ž e biti nositeljica osjetilnosti. Povratak je njezin glavni cilj.8. To se događa na više načina.11).7^41 i t d T ~ S v e š t o ^ ^ vljeno je od tvari i oblika (6.1-24). 52c) spominje drugim riječima problem tvari iako se terminološki ne fiksira. Plutifi-nesumnjivo spada u klasike filozofijske tradicije.4.(μή δν 2. Njezino je istinsko mjesto u nadosjetilnome. napose da je tvar „ p o d m e t " (ύποκείμενον 2. 52a.4. na razini čo­ vjeka kao r a z u m n o shvaćanje. Plotin se naravno poziva na ta mjesta. koji za razlikfTod Aristotela tvar shvaćaju materijalistički. Osjetilni svijet K a o (pelina osjetilni svijet nejaa_rđjjoeet4ra-<u__konca u vremenu^_samo cu njegovi dijelovi prolazni^Ko^mička duša^vertejiijelove objedinjuje u jgj^njuuiaglinu i o d r ž ^ v j u e f i a temejjjijjačela suosjećanja (συμπάθεια). M o - Utjecaj U r a z d o b l j i i J ^ i i e 4 u _ A r i s . ali na nekim se mjestima u Timeju (49a."TU7l. Plotin naglašava da je tvar netielesna. Iako nije imao nikakva dara za organrzifanje. Povezivanje tih svjetova događa se u mišljenju. fft^ae.5.1. 4. No fla^upT-oiTstoicima. Još veći stupanj neovisnosti postiže se teorijskim.V3. dakle vratiti svojomu iskonu. Krajnji cilj sjedinje­ nja s v r h o v n i m načelom o d n o s n o s j e d n i m nije m o g u ć p u t e m u m a jer j e d n o se nalazi iznad uma. t o t P l a \ Tome^Akvinskoga Plotinova se filozofija uzdiže iznad-sveget-ostaluga. Tvar Pojam tvari (Όλη) igra v a ž j m ^ u l o g u j j ^ l o t i n o v u ^ s j s ^ m u .12). Na te­ melju pretpostavke silaženja duše u osjetilni svijet nastaje i po­ treba njezina povratka u nadosjetilni svijet. dianoetičkim vrlinama.1) tijelima i da postoji s a m o qua mrj^ricnOst (δυνάμει 2.4.5. nastaje p r o b l e m kako duša recimo utječe na nastanak osjetilne zamjedbe koja je zapravo funkcija duše na nižoj ontološkoj razini. Na taj način duša je jedina sposobna povezati svijet osjetilnoga i svijet nadosjetilnoga. Sve d o k je okrenuta prema osjetilnome. Plotin doduše za života nije uspio stvoriti h o m o g e n u skupinu učenika.5. Duša se na razini biljke očituje kao puko razmno­ žavanje. Na izvjestan način o n a je i u j e d n o m e i u drugome svijetu.18. U t o m e joj napose p o m a ž e o n a vrlina koja smje­ ra što v e ć e m odvajanju tijela i duše. 330 331 .1.razloga koji u m n o g o m e podsjećaju na taj osnovni razlog. pojedinačna je duša postala nešto loše. U drugoJ7~tTozmićk"bj žBirci eneada cijela je četvrta rasprava posveće­ na toj temi. No on ide joštla1je~u pokuš^u~3a~ošloT)oaT^usu od tjelesnoga dodira: dušašalje : m e š t o p o p u t zrakejsvjetla" doljgjjre^raa-JJielu: z a i e d n o f n ^ r j e T r m r ^ i trpjeti (1.3). 51a. Kao što je p o z n a t o / a u s a J e dobila ključnu zadaću posredovanja između osjetilnoga i nadosjetilnoga. No to ne m o ž e biti ni tijelo jer bi onda tjelesnost odlučivala ο nečemu što tijelo uzdiže iznad tjelesno­ ga jer osjetilna zamjedba jest oblik spoznaje o d n o s n o primitivni­ ji oblik mišljenja.8).1. dolazi u dodir s onostranim j e d n i m .21) tijela ijduše o n o što~mnl7gTre«jie-osjetil­ nu zamjedbu. (2. No Plotinov govor ο tvari prožet je negativnim odredbama. 3. Sam se izraz ΰλη ne pojavljuje u P l a t o n o v i m spisima.4. Osjetilnost K a k o Plotin pretpostavlja da je duša dio nadosjetilnoga svijeta te je time netrpna ( α π ά θ ε ι α ) o d n o s n o neosjetljiva za bilo kakve podražaje iz osjetilnoga svijeta.— " . poput govora ο j e d n o m e . t J R c a j n e _ š k o l e koja j e danas pernata k-ao ncoplatorrizam. K a o takva o n a je prvo zlo o d n o s n o zlo ο sebi (1. V e ć pukim krjeposnim žiMotom fhl?a τηηΑ\\ην\ svoju ovisnost ο ni­ žim vrednotama.7. S a m o u o d n o s u na oblik UToogfHvar ima pozitivnu odredbu. U z e t a sama „za sobo ona je pujio-eefeiee.

stoljeća proučava p o d dva­ ma motrištima koja nisu u cijelosti primjerena njegovoj filozo­ fiji. Stanje istraživanja S u v r e m e n o istraživanje Plotinove filozofije počinje u prvoj polo­ vini 19. Suvremeni proučavatelji najveću pozornost posvećuju imanentnoj strukturi Plotinove argumentacije iako njegov filozofijski sistem nije zapostavljen kao cjelina. M e đ u njima se svakako ističe P r o k l o . Taj je prijevod čitao Augustin. Enija iz Gaze ili Bazilej. Uz standardne prikaze u povijestima filozofije. odakle je Hegel uglavnome p r e u z e o svoj po­ znati prikaz. ali je Plotina izgleda kasnije studirao i u izvorniku. bila vrlo utjecajna u skolastičkoj filozofiji. Amonije Hermijin. pripre­ m i o kritičko izdanje grčkoga teksta. ali isto tako pojedinačnih studija. O k o sredine ovoga stoljeća. primjerice Euzebije. 332 333 . preveo Marije Viktorin. što često rezultira u neobrazloženim hipotezama ο m o g u ć i m orijentalnim utjecajima. Hermija. izravno nastavlja njegove ključne mi­ sli. nešto više u Francuskoj. U odnosu na stariju fazu izučava­ nja interes za mistične elemente sveden je na razumnu granicu. Ne m o ž e se govoriti ο n e k o m nepo­ s r e d n o m utjecaju Plotina na suvremenu filozofiju. G. koji su prilično uravnoteženi. Ivan Filopon. Proučavao ga je svakako Makrobije. Nije sve prihva­ ć a o od svojega učitelja. napose je odbacivao njegovu kritiku Ari­ stotelovih kategorija. koji n a m je podario m o ž d a najbolje izdanje j e d n o g a antičkog filo­ zofa. m o ž d a ο nekoj sličnosti ili srodnosti kao u slučaju Jaspersa. I latinski se autori bave P l o t i n o v o m filozofijom. a prije svega na srednjovjekovnu.što jg^napisao. bilo u n e g a t i v n o m kontekstu. Elija. No on n e o p l a t o n i z m u daje i j e d n u n o v u dimenziju. Zanimljivo je kako je upravo Plotinova podjela vrlina {Eneade 1. T e o d o r e t . Njegov plat o n i z a m p u n o je srodniji sistemima Plotina i Prokla. ali ne samo zato što ie osmislioJjiterriejjjo^konacan sistem neo^pl^tonake^jjlozofije. T e n n e m a n n a godine 1807. poznati poimence. Ciril iz Aleksandrij e . ozbiljno istražuju mistični elementi i utjecaji. nego je i svojim vlastitim djelima utjecao na kas­ niju filozofiju. Salustije) danas je neshvatljiva b e z njegova utjecaja. nego samoga Platona. kako ju je prenio Makrobije. nego i zato_. Plotinov utjecaj o d n o s n o o b n o v a njegove fi­ lozofije vrhuni u pojavi Marsilija Ficina koji je godine 1492. danas izjgbJjBlie^kTim i filozofi rado crBf^JTTpTotinova shvaćanja.2: Ο vrlinama). Plo­ tinova se filozofija sve do polovice 20. nipošto ne u onakvoj mjeri kako se to dogodilo u renesansno doba (Marsilio Ficino). o s i m nekolicine. Simplikije. pa je prije svega svojim radovima ο t o m e p r e s u d n o utjecao na srednjovjekovnu filozofiju. Prvi sustavniji prikaz njego­ ve filozofije nalazimo u Geschichte der Philosophie W. Na latinski je Plotinova djela. Porfirijeva se kronologija često uzima kao metodološki te­ melj ozbiljnoga proučavanja. Asklepije. David. V e ć za Plotinova života njegov je u č e n i k Amelije objavio djelo u sto knjiga posve­ ć e n o Plotinovoj filozofiji. Njegovi neposredni učenici nisu nam. Njegov najpoznatiji neposredni učenik. U srednjem vijeku znanje se ο Plotinovoj filozofiji svodi na o n o što se nalazi u Augustina i Makrobija. T a k o u posljed­ njih tridesetak godina i m a m o niz cjelovitih prikaza. pa se tako dolazi do vrlo smjelih i prijepornih tvrdnji. Proklo.ali je p o s r e d n o neoplatoničkoj školi dao čvrste temelje. Olimpiodor. iako Plotina ni­ kada ne spominje i m e n o m . Porfirije. ali izgleda nisu u filozofiji dje­ lovali na način koji bi bio usporediv s njihovim učiteljem. Prvi je m e đ u njima Jamblih koji. dakle prvi put nakon editio princeps 1580. T e k kasnija generacija neoplatonika obnavlja i neposredno nastavlja P l o t i n o v o djelo. Za to je zaslužan G e o r g Friedrich Creuzer koji je godine 1835. Jamblihov u č e n i k Deksip uspostavlja unutarškolski dija­ l o g s P l o t i n o v o m filozofijom. Damaskije. Isto se tako. Plotinova se filozofija proučava vrlo kritički. M a r i n o . obje­ lodanio svoj k o m e n t i r a n i prijevod Eneada na latinski. nije samo uredio i izdao P l o t i n o v a djela. u izboru ili u cjelini. U Njemačkoj prevladava takozvana Quellenforschung: Ploti­ nova se filozofija istražuje pod v i d o m m o g u ć i h utjecaja drugih škola. N a i m e ra­ dikalno produbljuje i obogaćuje mistične zasade u Plotinovu si­ stemu. uz besprijekorni filologijski rad na tekstu. jer uporište za sve svoje tvrdnje isključivo traže u Plotinovu tekstu ili dru­ gim potvrđenim tekstovima. bilo u pozitivnom. Cijela plejada neoplatonika (Sirijan. stoljeća.

1928. Becker. II. Zur Metaphysik Plotins. Pariš. Brehier. H: The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophv of Plotinus. 1964. s kratkim k o m e n t a r o m . O: Plotin und das Problem der geistigen Aneignung. Κ. Philosophische Bibliothek). njema­ čki prijevod Richarda Hardera koji su preradili Rudolf Beutler i Willi Theiler (6 svezaka. Pariš. Armstrong. Volkmann Schluck.Bibliografski I. H. 1973. Na­ čin navođenja Plotinova teksta u znanstvenoj literaturi vrlo je egzaktan. Frankfurt am Main. Izdanja i prijevodi dodatak Plotinov se tekst navodi prema mjerodavnom kritičkom izdanju (editio maior) koje su priredili Paul Henry S. i Hans-Rudolf Schwyzer u tri sveska (Paris-Bruxelles. 1940. H. 3 1966. BaselStuttgart. Svi spomenuti prijevodi sa­ drže i grčki tekst. Friichtel. Cambridge [Mass. 1963.-R: Plotinos. Loeb Classical Librarj). classi. 1973). treći na poglavlje unutar dotične rasprave. 1970. 1967. drugi na raspravu u određenoj skupini. E: Plotin. a četvrti na redak u to­ me poglavlju. Realencyclopadie d. Cambridge. Frankfurt am Main. The Road to Reality. 1979. Amsterdam. Cilento. 1921. 1977. marginalium et lectionum). Leiden. 1991.8. Arnou. Cambridge. H: Plotin als Interpret der Ontologie Platos. 1951. Izda­ nje sadrži grčki tekst i četverostruki kritički aparat ispod teksta (apparatus testium. Aalen. 1982). s vrlo korisnim bilješkama. Kramer. A: Plotinus and the Stoics. H. J: Der Ursprung der Geistmetaphysik. 1972. 1941. 334 335 . Schwyzer. Pariš. Altertumsuiiss. Amsterdam. Bd 21:1. F: Plotin. Graeser. 2 1973.30: prvi se broj odnosi na j e d n u od šest skupina eneada. 1959. fontium. 1966-67. 1940.I.2. Armstronga (3 sveska [od šest planiranih]. Sonderausgabe Munchen. Heideggerovo i Plotinovo poimanje vremena. Hadot. 1956-1971. J: Plotin ou la gloire de la philosophie antiaue. A: Plato und Aristoteles in der Nuslehre Plotins. Oxford. Moreau. Hamburg. Szlezak. A. Repr. Milano. V: Saggi su Plotino. R: Le deesir de Dieu dans la philosophie de Plotin. primjerice 4. 2 1921. Roma. 1967. Zagreb. 1924-1938. engleski prijevod A. Leipzig. 2 1957. E: Weltentwurf und Logos. Repr. Marie-Elise Zovko. T.]-Lon­ don. 1973. 1964. Tekst sa skraćenim kritičkim aparatom (editio minor) dostupan je i u poznatoj ediciji Bibliotheca Oxoniensis (3 sveska. Pariš. Sekundarna literatura Heinemann. M: Plotinus. Berlin. Pariš. J. 1978. Collection Bude). 2 1977. Od prijevoda na suvremene jezike valja spomenuti sljedeće: francuski prijevod Emila Brehiera (6 svezaka. 1967. s njemačkoga preveo Dražen Karaman. Rist. 2 1961. P: Plotin ou la simplicite du regard. To je iz­ danje učinilo suvišnim sva prethodna izdanja. 1970.

PLOTIN Izbor iz djela .

uglavnom prešutno. References and Abbreviations.-R. Henry et H. Translation. U bilješke sam unosio samo ono najnužnije i nisam ulazio ni u kakvu interpretaciju. knjiga se sastoji od sljedećih poglavlja: Preface. preuzimao Atkinsonovu emendaciju. viii. A Commentarv With Translation by M. xxxi. Oxford. Schwyzer. a različne varijante čitanja bilježio sam samo on­ dje gdje sam smatrao da je potrebno. Bibliography. U prijevodu sam. 269).-R. naime gdje je posrijedi znatnija razlika u smislu teksta. ix. P.0 trima prvobitnim hipostazama (Eneada V 1) Prijevod Filip Grgić Napomena prevoditelja: Tekst je preveden s grčkoga prema izdanju M. 1951). 1. Plotiniana Arabica). Commentarv. 251. ParisBruxelles. osim na točnost. II (Enneades IV-V. Kako napominje Atkinson (v). sintaksa mu je mjestimice posve nerazumljiva i svakome prevoditelju zadaje dosta muke. Index. sv. Nastojao sam prije svega iz samoga teksta rekon- . Raspored odjeljaka unutar pojedinih poglavlja preuzeo sam od Atkinsona. On the Three Principal Hypostases. To se izdanje na 28 mjesta razlikuje od standardne editio maior P. 1983. Atkinsona (Plotinus. Plotinov je stil inače iznimno težak. 1. Introduction. li. Schwyzera (Plotini Opera ed. Atkinson. Plotina danas češće u prijevodu čitaju i oni koji inače mogu čitati izvornik. v. posebnu po­ zornost nastojao obratiti i na jasnoću. Henrya i H. Zbog toga sam u prijevodu. Ennead V 1: Text. Ennead V.

um i dušu (svaki od ta tri pojma Plotin često nazivlje i „narav". 15. T a k o proizlazi da je u z r o k posvemašnjega nepoznavanja Jednoga štovanje ovih stvari i neštovanje njih samih. 2 340 341 . no točnost toga podatka nije sigurna (riječ je ο fr. Ova je rasprava inače deseta u kronološkomu redu Plotinovih spisa. pa slijedim Maretićevo „vrgnuti" za βάλλω.566. čini se da riječ ύπόστασις kao terminus technicus u filozofiju uvodi Porfirije. Jednoga i εκείθεν. „Smionost" (τόλμα). Wort. Atkinson. zadivljene i ο t o m e ovisne. ako ih itko doista m o ž e okrenuti prema suprotnoj strani. otrgle su se koliko su mogle ne štujući o n o što su odbacile. Klasse. A k o se postavi kao slabije od stvari koje nastaju i propadaju.und Bedeutungsgeschichte". „rođenje" (γένεσις) i „prva drugotnost" (πρώτη έτερότης) tri su različna novopitagorovska naziva za „Dvojstvo" (δύας). „zbiljnost". z b o g nepoznavanja svojega podrijetla o n e ne štuju sebe. 45).struirati tradiciju na koju se Plotin oslanja. γένεσις i πρώτη έτερότης usp. . a o n o što se čudi i stremi priznaje da je slabije. ο tome H..Ύπόστασις. Što se tiče riječi ύπόστασις u naslovu (naslov izvornika glasi Περ'ι των τριών αρχικών υποστάσεων). 4-7.u srce v r g n u t i " 3 ni narav božju ni njegovu m o ć . ne poznaju ni sebe ni njega? PnrVln pjihnvp pfl|™gti joct gmini-inct rođenje. te tu i tamo uputiti na poko­ ju jezičnu odnosno prijevodnu poteškoću. S druge strane. φύσις). 1955. a ra­ nije je najčešće nalazimo u raznim medicinskim značenjima (usp. Dakle. Β 14 u Diels-Kranzovu (DK) izdanju predsokratovskih fragmenata. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Dorrie. smatrao sam da je najbolje ostaviti je neprevedenu. b. odnosno riječ „hipostaza" za­ držati isključivo za Jedno. Kad su se pojavile.) Sličnu frazu nalazimo na nekoliko mjesta u Ilijadi (10.-hist. prva drun gotnost i htijenje da pripadaju sebi samima. što znači da je napisana između 253. ptrčale su na suprotnu s t r a n u j vrlo se udaljile od boga te nisu 'zS^S~^^^Y^EIŠ3^^oamiae. ύπόστασις je u mnogim vidovima istoznačna s ουσία). Navode antičkih autora uglav­ nom preuzimam iz postojećih hrvatskih prijevoda. Izrazom έκεΐ Plotin označuje „tamošnji". „onoga koji je u onomu svijetu". o n e ne poznaju ni sebe ni svoje oce. iako potječu o d a n d e i u cijelosti pnplidaju "onomu svijetu. po sve­ mu sudeći. 20. Stoga je ljudima koji su u o v o m u stanju potrebno iznijeti dvo­ struki dokaz. ako sebe shvati kao o n o što je najmanje vrijedno štovanja i što je najusmrtljivije od svega što štuje. Budući time zbunjene. „inteligibilni" svijet.. PopTuTajece koja o d m a h bijahu Otrgnuta od svojih otaca i k o j a su p u n o v r e m e n a odrastala daleko.447. i 263. dok navode iz djela koja još nisu prevedena prevodim sam. Phil. γένεσις u ovome kontekstu Plotin rabi možda inspiriran Platonovim Timejom 41e3. a taj je fragment tamo označen kao „nepravi"). prema prvinama. budući da više ne gledaju ni Jedno ni sebe. (Za širu raspravu ο τόλμα. o n o ne bi moglo nikada . Š t o j e j i a k l e o n o što je učjpilojda duše zaborave svojega oca b o g a 1 i da. Tako i pokazna zamjenica εκείνος u njega dobiva značenje Jednoga. tada rabim riječi „opstojnost" (mogli bi se rabiti i izrazi „supstancija". kada nije izričito riječ ο bit­ noj odredbi tih triju pojmova. te ih uzdići do najvišega.).195-196 itd. Istodobno se naime stremi prema d r u g o m u i čudi. Naslov joj je. „neovisna opstojnost" i si. 1.. nadjenuo Porfirije. τόλμα kao izraz za δύας rabi možda već Ferekid (o njemu usp. 35-92). štuju druge stvari i svemu se dive više nego sebi. Inače. uživale su u svojoj samovolji i m n o g o se koristile svojim samokretanjem.

nego sve ZjfvTc^ekžlfl. To je učinila za o n o što hrani zemlja i more. i p o t o m e što j e Jeano i po t o m e što je posvuda. Ovo je u DK Heraklitov 96. 9 Pa i d a j e vatra. Kad se duša u nj naselila. a iz konteksta je očito kako Plotin govori ο načinu na koji duša oživotvoruje. Neka dakle svaka duša prvo razmisli ο t o m e da je o n a sama ta koja je_st\^pxila-^^iiva bićajLidahnuvši im život. Usp. za o n o što je u zraku. 342 . ρ opfl «va . Neka shvati kako Henry i Schwyzer upućuju na II 4 i III 4. Duša je narav drukčija od o n o g a što uređuje. neka budu mirni zemlja. I n u ž n o je više vrijedna štovanja ori tih stvari.65. No možda je. Jednake je vrste i naša duša. jer sebe ne napušta.'što bi bilo o n o što „Neživ" ovdje prevodim κείμενος. duša je sama stvorila Sunce i o v o veliko n e b o . „ L e š i n e bi valjalo đrlbaciti prije nego g n o j .7 Njezina m o ć i narav postala bi j o š očitijom i jasnijom kad bi se na o v o m u mjestu razmotriIS"Teako duša o b u h v a ć a i vodi n e b o svojim vi asti ti m h ptnjarga. 5 ' A koji je način opš^rbljivanjaživotom. fragment. o n o što istražuje jest duša i o n a m o r a spoznati što je to što traži. Neka joj mirni budu ne samo tijelo što je okružuje i vreva tijela. A n e b o . Kao što sunčane zrake kada osvijetle taman oblak rasvjetljuju ga i daju mu žutozlati lik. nego je ono i drugim stvarima koje se kreću po­ četak i izvor kretanja". u Ladanovu pri­ jevodu. " 8 U z r o k z b o g kojega su bogovi bogovi m o r a biti b o g znatniji od njih. Naime. pristoji joj istraživati i m o g u ć e joj je otkri­ vati. Koji su dakle ti dokazi? Jedan pokazuje neštovanje onih^stvari koje_duša_sada. Navod je iz Platonova Fedra 245c8. I Sunce je b o g jer je produševljeno. za božanske zvijezde na nebu. No duša nije tako: o n a nije razdijeljena u dijelove pa da dijelom sebe svakoi pojedinoj stvari daje život. tako je i duša. ima li m o ć istraživanja takvih stvari. ako smo štogodJao?a. prispjevši UJ4Jfilo neba. Usp. i druge zvijezde. jer j e d n o je ovdje. duša odasvud takoreći utječe u postojano n e b o izvana te se uvrće i odasvud prodire u nj te ga osvjetljuje. 989al0.^a-i-*ni. nikada se ne prestaje pokretati. 343 2. a prije duše bilo je m r t v o frijrln. a to ćemo"^pslrriije"TzlOžiti na drugim mjestima. jer bliži je o n o m u što istražujemo te je koristan i za onaj dokaz. a druga su m e đ u s o b n o odvojena na drugi način. Ilijadu 20. a produševljen je i svaki razmak. da bi prvo upoznala sebe. njezinom je m o ć i j e d n o te je z b o g n j e ovaisviip. Jer „ z e m l j a j e sve". kolika jest. jer pne na­ staju kadJLb-dušsuopjskr^^ dočrfp^sama d u i i a j e v j e c n a jer sebe ne napušta". dala mu život. iako je m n o ž n o i posve raznoliko. žttadža tmino tvari. kako pri­ mjećuje Atkinson (18).nsk(a. κεΐμαι naime može značiti i „ležati mrtav". što pokreće i što oživotvoruje. r|ph"Tćp „ o n o od čega zaziru b o z i " .prvotnoga. ima li takvo o k o da bi vidjela i pristoji li joj istra­ živati. n e b o je dobilo vrijednost. j e d n a se tijela nalaze na suprotnim stranama. iako su različna tijela različno smještena. kap_. zrak i samo nebo. kontekst. Ovo je navod iz Aristotelove Metafizike A 8. riječ ο nekome usmenome priopćenju. a dru­ go ondje. 4 U ruj^je^naj^^ te-je podsjeća takorjgći^rj^ua^^ Taj je prvotniji od ono­ ga te kad se razjasni objasnit će se i onaj. kako u čitavu svijetu tako i u pojedinačnostima.J3jož&ns_ka3mQ z b o g toga. romljn i vorln.t b o g . Ο njemu sada valja govoriti. neka ο tome duša razmisli ovako: neka veliku dušu ispita druga duša. more. naći ćeš isto o n o vrijedno štova­ nja što nazvasmo d u š o m i što je vrednije štovanja od svega što je tjelesno. O n a je naime sebe dala čitavoj toj veKčmt. duša]. veliki i mali. prema Maretićevu prijevodu.štuje. Nije posve jasan smisao koji Plotin ovdje pri­ pisuje ovomu fragmentu odnosno zašto ga uopće navodi. 245c7-9: „Samo ono što samo pokreće [sc. Jer ako su joj predmeti istraživanja tuđi. ona ga je sama uredila i sama ga kružeći dovodi u red. koje je bolje. nego i čitavo okružje.posvn1 Ha"jTHgnfrng ^^pašaju^ nra-lcnjj ju je stvorio. Navodim malo modificiran Majnarićev prijevod.što-kaže~-pjesnik. čemu onda to? No ako su joj srodni. koja nije malo vrijedna za ispiti­ vanje jer se m i r n o ć o m svojega stanja oslobodila prijevare i onoga što opčinjava druge duše.dugom. i kad je istražiš bez do­ dataka te je u z m e š pročišćenu. PokrenTfcb vječnim kreta­ njem p o d razboritim v o d s t v o m duše n e b o postade b l a g o t n i m ži­ vim b i ć e m . dala mu 6 besmrtnost te ga probudila neživoga.

1 4 Njegova blaženost nije stečena. b o g a čije ime z n a c T ^ r b s ' ( „ č i s t ' ' ) i^TT^TT^unT'). Naravno. rodio savršenu. šia. j e d n e vidljive. Djelatnošću duše valja zvati samo o n o što ona udjelovljuje u m n o i sama iz sebe. kao što u vatri j e d n a toplina ostaje u^njo^^raruguTširi. Heraklit fr. No i tvar u m a jest lijepa budući u m u slična i jednostavna. (Tako se ta riječ uglavnom i rabi u novoplatonizmu. j e d n e stvari naUsp. Usp. Theol. 65 DK. On ne misli tražeći o n o što misli. Polazeći vjerojatno od Hesiodova opisa Kronove vladavine (Op. dok. 16a3-4) doli Platonov (usporedi li se pri­ mjerice sa Sofistom 263e3-8). 13. Proklo. daje opstojnost drugomu. budući da je najsavršeniji. 344 345 . bilo da im dodaš vodu. s druge strane. 27) i to uzima u obzir. b. Kakav je u m . neizmjernu mudrost. De interpretatione 1. Budućj^da-duša^potječe od u m a ^ o n a je umna. dušino 10 gornje susjedstvo. a terminologija je stoička. 1 3 Naime. 5. usp. Niže djelatnosti potječu s dru­ g o g a mjesta i trpnosti su takve duše. druge paknevidljive. teTduhove. A k o se tkogod jiudi ovoiTmsjetilnoirjli svijetu gjejjajući n j e ^ o v u ^ v j l i c ^ ^ b ^ p c ^ u i red vjeCfioga_kretanja te b o g o v e što su u njemu. N o tujjjelafcaost-^aaae n e t r e b a shvatiti^ kao_jie^t^šJto~ie^ee£vjiego kao nešto_Jto. B u d u ć i da je duša tako štovanja vrijedna i božanska stvar. istinski život za vrijeme Krona. o n o što joj je prvotno i što joj je izvor.^s j e d n e stTTaBeT-ostaje-u. on.3.. nemajući u sebi ništa što nije savršeno. No kontekst u kojemu Platon rabi tu riječ posve je drukčiji. neka gleda „ n e p o m i j e š a n " um koji je njihov poglavar. Njezino je podrijetlo Platonov Kratil 369b6-7.221. nego on jest sve u vječnosti. zašto bi zanemario sebe i težio za n e č i m d r u g i m ? A k o se diviš duši u n e č e m u drugomu. o n o š t o umuje i udjelovljuje jest iznutra i svojstveno joj je. nego posjedujući t o . diviš se sebi sa­ mome.ga umjšajje^u opstojnost nečega drugoga. Jer-4cad~crgleda~um. To bi se m o g l o vidieti i iz sljedećega. gdje Platon kaže kako riječ Κρόνος dolazi od κόρος i νους. II. tako i t i m e s t o ' J e U njoj prTsutan. ne traži rast. živa bića i sve biljke. Stoga nje­ zino opstojanje potječe od uma. 3. a i savršej^^ je poput oca po­ diže j e r nije ju. um joj je u razmijh^anju.. Ladana). neka ide gore do svojega prauzora i o n o g a što je istinskije i neka t a m o vidi sve misaone stvari koje su same po sebi vječne. Nauk je prije Aristotelov (usp. Um dakle dušu čini božanskijom. pa Atkinson (49) s pravom sumnja u moguću po­ vezanost toga mjesta s ovim Plotinovim. Henry i Schwyzer uz riječ „susjedstvo" (γειτόνημα) upućuju na Pla­ tonove Zakone IV. kako time što joj je otac. bagBHSTgJnnMBu. jasno. To je zbiljska vječnost koju oponaša vrijeme vrteći se o k o duše. οίον λόγος ό έν προφορά λόγου τοϋ έν ψυχή. g^akoga. bilo zrak. 4. je i iz toga što je bolji jjdjiujiej koja je takva^KaKvu s m o je opisali. i i r n a o n a j e nekakva slikp K a o što j e izrečena misao slika misli 11 u duši. nećeš gađati iz daljine. Plat. s p o m o ć u takva uzro­ ka uspni se p r e m a njemu.) No izvornije značenje riječi jest „sitost" (usp. u usporedbi sa s o b o m . u njima svojstvenu 12 shvaćanju i životu. on u seb^buhvgja^sa^ p m . 705a4.Jednomu*. nemajući u sebi ništa što ne misli. a pojam joj je djelatan kad gleda u m . I z m e đ u njih n e m a ničega doli njihove različnosti . U z m i dakle o n o što je božanskije od ovoga božanstva.) te od konteksta vlastite rasprave Plotin ovdje iznosi platoničku etimologiju riječi Κρόνος. kao i sljedeću bilj. A ako će produševljeno bi­ ti o n o za č i m se teži. pa i Platonov Fedar 240c2). 1072b22-23: „[Um] djeluje posjedujući mišljeno" (prijevod T. Jer iako je o n a onakva stvar kakvom ju je pokazala naša rasprava. slično u Aristotelovoj Metafizici Λ 7.duša kao po redu svakako sljedeća i kao o n o što prima. v e ć sasvim uvjeren da će takva stvar prići bogu. ži­ v o t . Platonov Kratil 396b6-7. a neće biti ni p u n o o n o g a što je između. Stoga i sve o n o što je u njemu jest savršeno.636 ili 19. %trđuci^vjećno u miro"vianju3ra zašto da traži preinaku kad je sre­ tan? K a m o da ide kad je sve u njemu? Isto tako.je pali? Isto je i što se tiče stvari koje su iz toga dvojega spoje­ ne. um kao oblik. da bi on m o g a o biti potpuno savršen. 110 i d. tako je i sama duša izraz u m a i čitava djelatnogjLte. a κόρος određuje kao „čistoću i nepomiješanost uma". a izgleda da Plotin kasnije (usp.

Platonov Timej 37e5-38a2: „Naime.puštajući. K. drugotnost da bi bilo onoga što misli i o n o g a što je mišljeno. koje ovdje nije moguće navoditi. a njemu [sc. oboje su nai­ me zajedno i supostoje te ne napuštaju j e d n o drugo. a valja dodati i kretanje i mirovanje 1 6 .^aje-sfevorio. a ni istovjetnosti. d o č i m je duši svojstveno da je u t i m stvarima i da je s njima združena. iz Jed­ noga) Aristotel više veže uz Platona i platonovce sklone „pitagoriziranju". ο tome posebno O. 93-188). i biti istovjetnosti. proizašlo bi Jedno i šutnja. N o . Um dakle postaje prvinama: biće. Plotina valja povezati s puno kasnijom tradicijom negoli je izvorna pitagorovska. Β la DK: „Po­ čelo svega jest jedinica [μονάς.k. činilo bi se da Plotin jedno­ stavno preuzimlje pitagorovski nauk. Prjbliživši se umu i takoreći postavši s njim 18 j e d n o . Tvrdnju ο nastajanju iz Jednoga" (odnosno. obojemu je dakle uzrok nešto drugo. „mirovanje". Barthlein. sad konj. drugotnost i istovjetnost. onomu što je vječno] kao istinski izričaj pristaje samo 'jest'. Čitam ζητεί. o s i m ako se ne 17 htjedne o d m e t n u t i . 'jest' i 'bit će'.u m jp_gva bića. To je onaj koji je jednostavan. x^^£^g^^^^^^^^^yv^^chroia. o n o što misli i o n o što je mišljeno .Jkpjije uzro. „drugotnost" i „istovjetnost" pred­ stavljaju Platonovih pet najviših rodova (μέγιστα γένη). a prema drugima se krećući. usp. a u VI 3 ο kategorijama sjetilnoga svijeta (usp. služi kao tvar. a i iz mnogih drugih izvora. a biće zato što je o n o što je mišljeno. 1091al3-18). diss. Naime. Sofist 254d4-5 i 254e5-255al. iz pitagorovske tablice opreka (Arist. odnosno da ono postoji iz parnoga i neparnoga. v e ć je 19 20 broj. dok je samo "pcTsebi neodređeno. """"Rume.nego su sve stvari vječno prisutne^ jer su istovjetne i jer takoreći uživaju što su ta­ kve kakve su. A razlika je drugotnost. Kad postane određeno. A 5. a biće. gdje je riječ 346 347 . S t o g a j j m u_sebi i m a sve r stvari koje miruju_u y j ^ o j | a J ^ P . No sam Aristotel (koji je raniji i vjerodostojniji izvor od Aleksandra) pitagorovcima pripisuje tvrdnju da Jedno" nastaje (Metaph. Iz njih. U svakom slučaju. Hoppe. Metaph. Kad bismo ovaj odjeljak usporedili s izvješćem što nam ga ο pitagorovcima daje npr. 5. Aleksandar Polihistor (Diogen Laertije 8. U z r o k mišljenja nešto je drugo. 1965 i u novije vrijeme Ch. Doduše. to je jedinstvo isto tako um kao i biće. kažemo 'bijaše'. ovdje 1098-1101). Inače. μέγιστα γένη predstavljaju kategorije inteligibilnoga svijeta) Plotin go­ vori u VI 1-3: u VI 1. uvijek n e k o j e d n o od bića. „kretanje". No ovdje je nemoguće temeljitije ući u problem. ne bi bilo mišljenja da n e m a drugotnosti. broj u smislu bivstva. a kakvoća je svojstvenost svake od njih. kao iz uzroka. ο problematici kategorija (naime.sad Sokrat. a mirovanje da bi o n o što je mišljeno bilo istovjetno. određenoga i neodređenoga (Metaph. „Proučavanje kategorija u antici". bolje.kretanje ako um misli.jer i o n o tada J e s t " -*a ne pSsEojTjii prošlost . koji je'plnje takva mnoštva. pos. No i pomišlje­ ne stvari trebaju m e đ u s o b n o biti različne. Iz jedinice i neodređenoga dvojstva nastaju brojevi"). „Biće". time što je mišljeno. Ν 3. No to nije posve točno. 1-24 odbacuje Aristotelov nauk ο kategorijama. s dušom su po­ vezane sad jedne. Gottingen.um zato što misli. Prvine svojom mnoštvenošću čine broj i kolikoću. u VI 2 govori ο μέγιστα γένη. Dakle. Naime. 1079-1104. Teško je točno odrediti na koga se Plotin ovdje oslanja.kako bitka uma. 1988. Svaka od njih jest um i biće. Filozofska istraživanja 37 (1990). jasno proizlazi da je „jedno" određujući moment. Tvrdnja da je duša broj isto tako pripada platoničkoj tradiciji. nego. sporno je je li Plotin uopće poznavao tekst toga dijaloga. primjerice. dok 'bijaše' i 'bit će' pristoji kazati za nastanak u vremenu". a u 25-30 stoički. a ne ζή αεί. 986a24-27). 986al7-21). A 5. ona p i t a tko je onajjsojj.. Barthlein smatra da se na temelju ovoga naše­ ga odjeljka dade pokazati da nije. VI 2.praota. dok b u d u ć n o s t ne postoii . a cjelina je sav um i sve biće um jer mišljenjem uspostavlja biće. Kad bi otklonio drugotnost. Leiden/New York/K0benhavn/Koln. a ne εν]. K. a to/ je i u z r o k bića. a pro­ izlazi iz određenoga tumačenja Platonova Timeja 35bl-3. A i duša je b r o j . nego da je pred očima imao neki drugi predložak (usp.24 = fr. u m u daje mišljenje i bitak.ru-Jj^ a-Dvoj- stvo jgjdjragotoo i_nastavši iz J e d n o g od njega dobiva određenje. bj~QJ^aija. Sto se tiče veze između Plotinova nauka ovdje i Platonova u Sofistu.< > s a m o _ S S S 7 ajtojjggt" je vjerno. potječe sve ostalo. m o r a Usp. taj b o g ponad duše jest m n o ž a n . no Atkinson (104) opet upućuje na različnost konteksta. Iz jedinice nastaje neodređeno dvojstvo koje jedinici. kako je u Henrva i Schwyzera. koja je uzrok. Budući d a j e um j e d n o sa s o b o m samim i b u d u ć i da svemu postoji nešto zajedničko. Aristotle's Categories and Porphyry. Prvine naime nisu Henry i Schwyzer uz ovo upućuju na Platonov Parmenid 144b2 („Bivstvo je dakle razdijeljeno medu sve mnoštvo bića te se ne odmeće ni od kojega od njih").jer tamo ništa nije prošlo . a sad druge stvari . Die Gene in Plotins Enn. Evangeliou. iako su dvoje.

ni m a s e ni veličine. i ak. j e r te teške stvari. nego je to o n o što je nevidljivo.. ponovno je tu cjelinu podijelio na odgovarajući broj dijelova te je svaki od njih pomiješan od 'istoga'. do­ čim snijeg ne zadržava svoju hladnoću samo unutar sebe. niti tako što za nečim teži. o n o m o r a steći opstojnost ne tako što je sklono nečemu. jer može biti i gen. Vatra proizvodi toplinu koja potječe iz nje. Iz ovoga je Ksenokrat (čelnik Platonove Akademije od 335. koje povezuje s ne­ određenim Dvojstvom). Budući da za J^d^»^>po^tojieišt§Ltakvo. za koJi-a£Jsaža-kakQ. tada bi o n o s t o j e nastalo nastalo kao treće od njega. jer g o v o r i m o ο vječnim bićima. Riječ άγαλμα znači i „kip". neka taj gleda mirujuće slike 2 1 koje su v e ć izvanj0 nastanku duše. K a k o dakle mnjjaje i što zrije i kako je u o p ć e stekao opstojnost i ρ ^ ί " η i? . do 314) izveo zaključak da je duša broj koji sam pokreće smatrajući da se u ovomu Platonovu odlomku zapravo opisuje nastanak niza prirodnih brojeva iz nedjeljivoga (εν) i djeljivoga (mnoštva. bića. nego tako što se d u š o m ispružujemo u molitvi upućenoj njemu. a da se o n o pokrenulo. Rađa i o n o što je niže od njega. „mjesto uživanja". sve o n o što je već savršeno to i rađa. d o č i m svaki broj iz Dvojstva i Jed­ n o g jest oblik. duša sada posjeduje n u ž n o s t da postoje te stvari i žudi za o d g o v o r o m na pitanje ο k o j e m u su stari mudraci m n o g o raspravljali: kako je iz Jednoga. Što dakle valja kazati ο ο των αίδίων θεων άγαλμα. a ne kao drugo. 2 2 Dakle. te Dvojstvo. budući da je duša broj koji pokreće.vft. jer na taj se način m o ž e m o moliti mi sami njemu s a m o m e : neka dakle onaj koji promatra boga.-pejmavijL.ČCT.Τ^Ηηηρτ^ Η λ hi m o g a o zrejj? Naime.. Budući dakle da je Jed­ no nepokretno. Platon u Timeju 37c6-7 govori _yaljao ske. Isto tako. Sto­ ga iza και ubacuje τι (kao objekt od άπωδόσειν). Stanovite probleme stvara αιτίας. um je takorećij^hli. 348 349 .No Dvojstvo je n e o d r e đ e n o u z m e li se primjerice u smislu podmeta. u Prokla) bog nazivlje άγαλματόποιος. nakon kretanja. za koje zamjećivanje misli da su postojeće. αγάλματα. Atkinson predlaže da se čita kao genitiv. A to su broj i pojam. poputrsjaja Sunca jLOJUe-JjkoInjega A_a. tomu je potrebno dodati i „isto" 1 „različno". ili.U£0*. dok se u kasnijoj tradiciji (npr. broj. i to o n o što je vječno. Naime. a pokazuje se na sljedeći način. jpfinp. Niti u sjemenu o n o što je vlažno nije o n o vrijedno štovanja. jesu drugotne. „dragocjenost" i česta je u platonizmu. no kojTTžTazTabk o n o miruje. Dakle. n e g o je iz njega proisteklo toliko m n o š t v o kakvo se vidi m e đ u b i ć i m a i za koje zahtijevamo da se svede na nj? N e k a se dakle kaže ovako. MišlienifiieLiutimft areni«? koje zrffe. is­ puštaju iz sebe u okolinu nešto u čemu onaj tko je blizu uživa kao u opstojnostima. štoviše. ako štogod drugo nastane nakon njega. a to . na novoplatoničkim načelima. „slici vječnih bogova" (iako nije posve si­ gurno da je tu riječ upravo ο slici). neka ne tvrdimo da se. pl. uz nji­ h o v izvanjski dio i koja ο njima ovisi. Stavimo n a s t r a n u nastanak u vremenu. K a k o onda treba shvatiti o n o što miruje o k o j e d e e g a " i što njemu m i s i i t I ? V a l j a H i ^ njega izlazi. Pripisavši im u raspravi nastajanje pridat ć e m o im neki dio od reda u z r o k a . a niti uopće kao pokrenuto. obkle g"oa miruju. koje j e o n a k v o J e d n o kakvoJcaj^jQH!__d^^ eps¥ojno^kJ3jilo^I^^ i&Jacoj? Zašto o n o nije ostalo u sebi. 'različnoga' i bivstva". koja je o k o njih. a ja slijedim takvu sugestiju (iako mislim da καί onda nije ni potrebno). A o n o što je vječno savršeno rađa vječno. πλήθος. Iz prvoga miješanja toga dvoga nastaje broj. ono krećflžjtego. 6. pojam τάξις" (141). jesu. o n d a je n u ž n o ^ d a j e to nastalo zato što še v j e ^ o * ^ r e H e ^ S E O e d i a o g a . „svetište". τάξεως αύτοίς άπωδόσειν. budući u s a m o m e sebi kao u nutarnjemu hramu. djeljivoga. ne i z g o v o r e n o m riječju. U Atkinsonovu izdanju stoji: τω δέ λόγω τήν γένεσιν προσάπτοντας αύτοΐς αίτιας και.i^-ebtika-^oji^ nastali u njernur-Orr se na j e d a n način ujabličuje-putejn ^ a na drugi n ^ ^ a t m u ^ e ^ M ^ ' kao što j e primjerice slučaj s udjelovljen i m vidom. Za sve što se kreće potrebno je da postoji nešto p r e m a č e m u se kreće.Jej3ndie. iz svojega bivstva. s o n u stranu svega. sing. nedjeljivoga i njihove mješavine] načinivši jed­ no. ostajući miran. iz m o ć i koja je u njima prisutna rjrouzročujii_opstoiaost. Tamo stoji: „Pomiješavši ih s bivstvom i od ta tri sastojka [sc. „posebno zato što pojam γένεσις uključuje pojam uzroko­ vanja te stoga. sliku koja se najprije pojavila. pošto s m o dozvali samoga boga.. jer je slika takoreći prauzora iz kojih je postala. ako nešto nastane nakon njega. dokle god postoje. Ο t o m e ponajviše svjedoče mirišljave stvari. za o n o što odande nastaje treba ka­ zati kako je nastalo ne pokrenuvši se.dvoje jmt. Jer kad bi štogod nastalo.

a izmeđujiema^Tteega^. najmudriji bog. o n o što rodi opet u sebi zadržava. j e r svaka je v e ć o d r e đ e n a i ima takoreći obličje. kao što je svjetlost nalična Suncu. kao-što n e m a ničega ni između duše-jjuiaa. Kažpmp k. d o č i m je um jači od svega ostaloga. Sve čezne za stvoriteljem i voli ga. Atkinson na oba mjesta κόρος prevodi sa „satietv". 2 3 O n o pak što zamjećuje nešto drugo jest ili sjetilno zamjećivanje ili u m . pa je rekonstruiram onako kako to čini većina tumača i prevoditelja. S a m o odande zrije. 20a DK). Stoga su te stvari bivstva. u m p o p u t kruga.211. a jerjjin p " p " f T e d i š t a kruga. 26 jer duša je slika u m a . inače ne bi bilo um . prvo ga počela. N a k o n toga. n e g o treba biti g r a n i c o m i mirovanjem učvršćeno.) Stoga „kontrast u našemu sadanjemu odlomku jest između stabilnosti uma i nepostojanosti fi­ zičkoga svijeta" (Atkinson. kad je v e ć sit. u najčišćemu smislu dostojan i m e n a „ u m " . n e g o zato što. 15.o n o m e što_jejaajsjivršenije? Iz njega ne jDotječe ništa doli o n e stva­ ri koje su naiveće nakon njega. da bi bio um. 2 4 Siptilno ip. A i treba da o n o što je nastalo iz nečega što je jace~oc?Trn1a"Trilde um. n e g o sve potječe iz njega.j e r o n o u sebi već ima takoreći svijest m o g u ć n o s t i da b u d e bivstvo. što je iznimno važno pitanje. ( K a o što tajne i priče ο b o g o v i m a navješćuju kako Kron. O n o je naime samo Jedno. Biće pak ne treba takoreći lebdjeti u neodređenosti. Kako onda o n o stva­ ra u m ? Zato što je okretanjem prema s a m o m e sebi um gledao. kao njegovo okretanje prema samome sebi. Ne gleda ga odvojen od njega. II. to se niti izlijeva u tvar niti odrasta k o d Reje.je naka»~nj. no mislim da to značenje Plotin ima na pameti samo ovdje. kad nastane. kažu. No. Mirovanje je misao­ n i m stvarima odredba i obličje. (I stoik Krizip /SVF 2. a to zrenje jest u m . Ovaj je um „ o d roda t o g a " . z b o g čega je p u n te um u sitosti. Onako kako stoji u grčkome. od J e d n o g a potječe te se p u t e m njega jača i p u t e m njega i iz njega usavršuje u bivstvo.aWp jp nm sliU»i-»fcMir)np-fl No valja govoriti jasnije.prema_Jednomu. prema Maretićevu prijevodu. i ovdje je ή ότι zf\ επιστροφή πρός αυτό έώρα. stvara Z e u s a . 13.318/ kaže kako Τ έ α dolazi od ρέω. A kad je stvoritelj i o n o najbolje. Kad bi bilo Sve. tada je o n o stvo­ r e n o n u ž n o š ć u s njime zajedno. čime dobivaju i opstojnost. s druge strane. 350 351 . kao_što je u m pojar" Jadnoga N o pojam j e duše nejasan - jedinstvo. 2 5 N o krug j e ta- kav da se dade podijeliti. treba^gledati. gore.ega. jer sve je n a k o n njega. zato j e r o n o što je nastalo na neki način m o r a biti J e d n o te m o r a sačuvati m n o g o njegovih obilježja i biti mu nalično. Ο Kronu usp. zamipčivanje pnpnt crte. sva lje­ pota ideja i svi u m n i bogovi. dok ovdje nije takav slučaj. No J e d n o nije u m . Z b o g toga nije m e đ u stvarima koje su u umu. Da. jer o n o nije z a u z d a n o nekim obličjem. duša ie pojam u m a i nekakva djelat nost. koji se r o d i o pri­ je Zeusa. mišljenje i Sve. mišljenje pro­ matra o n o čega je to m o g u ć n o s t te to takoreći odvaja od m o g u ć n o ­ sti . O n o zacijelo s o b o m s a m i m sebi određuje bitak s p o m o ć u m o ć i što potječe od J e d n o g a i zato što mu je bivstvo takoreći j e d a n dio od o n o g a što pripada J e d n o ­ m u . Dakle. Na isti način i um. ne postaje iz n e k o g a drugoga izvora doli iz prvotno­ 7. Ponovno slijedim Atkinsonov prijedlog (157-160). 15 Heinze) dvojstvo nazivlje „majkom bogova".187) bio mudar kao i Heraklit. a ponajviše kad su stvoritelj i stvoreno sami. „Ono što zamjećuje" = τό καταλαμβάνον. koji je govorio da sve teče poput rijeke (usp. A 1 te Β 12 i Β 91 DK). ili kao okretanje Jednoga. / Naime. b. 179). A o n o najveće nakon njega i drug o t n o jest y m . Sintagmom „niti se izlijeva u tvar niti odrasta kod Reje" naznačuje se nekoliko stvari. I ova rečenica stvara probleme u prevođenju. Sve naime potječe iz njega. bilo bi m e đ u bićima. zanimljivo je i to da pitagorovac Filolaj Reju nazivlje dvojstvom (fr. jer iz nje nije posve jasno ka­ ko je određen um. no jedinstvo je m o g u ć n o s t svega. život. jer da rijeke teku iz zemlje /Geje/. valja obratiti pozornost na činjenicu da Platon u Kratilu (402a4-c3) tvrdi da ime Τ έ α (Reja je inače kći Urana i Geje. Primjerice. tako da je od njega razdvojeno samo drugotnošću. kao nešto djeljivo iz nedjeljivoga.te stoga ona treba gledati i prema u m u . s njim o d m a h nastaju i sva bića. dok-Jedno ne potrebuje u m . rečenica je besmislena (αϊσθησιν γραμμήν και τά άλλα). j e r o n o nije dio Svega. a kasnije Ksenokrat (fr. ή δέ δρασις αυτη νους. Budući p u n o n o g a što je stvorio te g o t o v o p o n o v n o progutavši to zato što to zadržava u sebi. Kronova žena) dolazi od glagola ρέω („teći") te daje onaj koji je skovao to ime (u ovome kontekstu misli na Homera. 2 7 ) Usp. Kao prvo. urn_gleda J e d n o i potrebuje samo J e d n o . Ilijadu 6.naime.

s jedne strane. Plotin vjerojatno upućuje na VI. nego. Moguće je dakle da je poredak Parmenidovih fragmenata u predlošku po kojemu ih navodi Plotin ipak znatno drukčiji od poretka u DK. 8. gore. hipotezi (odn.] da postoje tri stupnja bitka (hipostaza). fragment. Usp. „ d r u g o je ο drugotnim stvarima. 2. Abt. Bd. 1). U novoplatonizmu se I. 29-32). Sadanje rasprave tumače ih svje­ dočanstvom spisa Platona samoga potvrđujući da su ova naša mnijenja drevna. 217-235). njegova je slika. 8. Ο to­ 28 mu valja govoriti kasnije. 1. 8. Naime. što nalazimo i u nekim drugim Parmenidovim fragmentima (2.. fr.izuzimljući od njega sve tjelesno kretanje. štov i š e T s a m o stvara. „Prvotno Jedno" odgovaralo bi I. Stoga Prema Atkinsonu te Henrvu i Schwyzeru riječ je ο II 4. jest E. Nestle. hipotezi Platonova Parmenida (137c142a). hipotezi (142b-155e). b. iako. nego su odavno izrečene.U m n a i m e rađa dušu. koje je u poglavitijemu smislu Jedno."do^Ts druge strane/dokučuje o n o što j e nakon njega. a možda i ranije. Usp. Zbog očite tendencije nauku ο stupnjevanju ovaj je Plato­ nov odlomak bio utjecajan u tradiciji platonizma. koje na­ zivlje J e d n o . No ni ovdje o n o što je stvoreno ne m o ž e biti jače. recimo. kako pokazuje H. do Eudora i Speusipa. te na trećemu mjestu J e d n o i m n o g o " .. Το je Parmenidov 3.en. da je Parmenid napisao samo jedan spis. Parmenid. Ha.u spisima".u njemu i misli. Takvu se mnijenju ranije priključio i Parmenid ukoliko je sje­ dinio biće i um te biće nije postavio m e đ u sjetnine kažući „Isto 33 se m o ž e misliti i m o ž e b i t i " . svjetlo uma. za nj kaže kako je d o b r o i kako je s o n u stranu u m a i . Do toga su p o d r u č j a b o ž a n s k e stvari. fr.2. biljeg što ο njemu ovis17 ono™*sfo"je. da bi ostalo onakvo kakvo jest. a treće ο o n i m a trećima po r e d u " . tek u Plotina dobiva središnju važnost: „Za dokaz što ga brani Plotin [. E. Platonov Parmenid. 3 povezuje s fr.43. pisma (312el-4). 3 2 Na m n o g i m mjestima biće i um nazivlje idejom. dao je p o v o d a t o m u da se to Jedno razotkri­ je kao mnoštvo. a ne s. 687 b.sayji. 2. kako vidimo.. Usp. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entmicklung. j e r u m ie. Stvorenje u m a jest nekakav pojam i o p s t o j n o s t . Revue internationale de philosophie 24 (1970). Usp. Klasična studija ο izvorima novoplatoničkoga tumačenja Parmenida.s onu stranu bivstva". Državu VI. von Plotin mit neuem Sinn erfullt". 1. Prevodim ga tako što τό αυτό uzimam kao subjekt. o n o . a „jedno i mnogo" III. Takvo je rješenje predložio još Zeller (usp. A za biće kaže i kako je „nepokret­ 34 no" . 8. a έστι s infinitivima razumijem u potencijalnome značenju. ali ne razvito.razmišlja. budući da je slabije. i to o n o što je n u ž n o š ć u slabije od duše. nego je u njemu.2: Allgemeine Einleitung . trebao je stvoriti . 155e-156b). sraslo s njim pa je time_isjJunjeno. 7 1963. j e r u m j e njegov tvorac.sto . Zeller/W. No. 3 1 Budući da je otac u z r o k uma. a tako je općenito i prihvaćeno. Darmstadt. hipoteza u Parmeuidu (137c-142a) poistovjećuje s bogom odnosno idejom dobra. određuje ga i takoreći uobličuje o n o što ga je stvorilo. „drugotno Jedno" II. Timej 34b i 41d. No usp. Ta­ 37 ko je i on suglasan s n a u k o m ο trima naravima. Ein platonisches Schliisselwort. Platonov Parmenid 128a8: έν τοις ποιήμασιν. Kaže "Itako on stvara dušu u o n o m u v r č u . budući savršen.3. ovo mjesto 312E trebalo je predstavljati upravo kanonski dokaz" (Dorrie.. valja napomenuti da Plotin prethodnike navodi uglavnom tako što povezuje smisao njihovih tekstova (usp. s druge stra­ ne.iako mu pridodaje mišljenje .26. 225). razlikuje prvotno Jedno. Zanimljivo je da Plotin. Par­ menidov fr. ništa više i ništa manje. Zanimljiv je plural . Navod je iz Platonova II.ima. 323d4. na isti način neodređena. 352 353 . za koju se kaže kako je . sudjeluje. T ^ j T ^ o j l ^ ^ e ^ r ^ ^ ofcoj.m n o g o " . 8. pismo.. Parmenid. naime. 129-142. 2 9 K a ž e i kako postoji „ o t a c uzro­ k a " 3 0 p o d u z r o k o m misleći n a u m . Classical Quarterly 22 (1928). To je i razlog P l a t o n o v i m trima načelima: „ S v e je ο kralju sve­ g a " (misli na prvotne stvari). R. Diogen Laertije (1. T a k o je Platon z n a o da iz dobra nastaje u m .Vorsokratische Philosophie. točnije govoreći. „The Parmenides of Plato and the Origin of Neoplatonic One".34). Iako u svojim spisima tvrdi d a j e biće Jedno.s onu stranu bivstva". drugotno Jedno. 509b8-9: „Dobro nije bivstvo. Dodds. Μ i ove naše tvrdnje niti su nove niti su sada pronađene. fr.16 = A 13 DK) izričito tvrdi. τό γάρ αυτό νοεΐν εστίν 'τε και είναι. Dorrie („Der Konig. nego se starošću i moći još i izdiže s onu stranu bivstva". i uspoređujući 35 ga s „ o l i n o m kruglje" jer sve ima u sebi obuhvaćeno i jer mu 36 mišljenje nije izvanje. koje se danas smatra neau­ tentičnim. On pokazuje kako korijeni takva tumačenja sežu do novopitagorovca Moderatusa. a iz u m a duša.takva m o ć ne m o ž e biti neplodna. užjva.

isto naime smatra i Aristotel .jer one su odvojene . djelatan negdje sre­ dinom 6. nazivljući um čistim i nepomiješanim. Kr. s dru­ ge strane. sklada čita­ voga neba? Kako to da su sjetilne stvari na nebu brojem iste kao i misaone stvari i pokretači? K a k o m o ž e biti tako m n o š t v e n o . koje j e d n a drugu okružuju. počela će biti u skladu sa slučajem. netrpan i nepomiješan. tako će i ondje pokretači u sebi sadržavati m n o g o toga te će t a m o biti istinskiji svijet. nego je prva kruglja p u n a zvi­ jezda. I zašto će se ujediniti i raditi zajedno u svrhu j e d n o g a djela. 9.kako je htjelo^dokazati naše izlaganje. ili su p a k to posve zanemarili. A kao što ovdje kruglje nisu prazne. Zanimljiv je zbog nekih problema kozmogonije te etimologije. fr. Ν 4.jer i on znade da je to netjelesno . a j e d n a izvanjska vlada. No usp. 1072bl9-20: „Um samoga sebe 'umuje' prema dioništvu u mišljenome" (pr. Navodim malo modificiran Ladanov prijevod. budući da pridonose j e d n o m u ustroju. Anaksagora pak. bez tvari koja dijeli? Stoga su od starih oni koji su se najviše p o n o v n o priklonili Pitagori i njegovim sljedbenicima te Ferekidu ti koji su se bavili t o m naravi. V e ć je d o k a z a n o da valja smatra^ti_kjiko^stvari stojje j w a k o : da p o ­ stoji nešto što je s_onu stranu bićajjJedno . tako valja smatrati kako su one i u nama. Nije jasno zašto ga Plotin spominje u ovome kontekstu. K a o što u naravi postoje te tri navedene stvari. čitava narav duše. 430al7-18). gledaju p r e m a J e d n o m u i prvotnomu. Usp. ne čini o n i m prvotnim. Usp. Metaph. jer ne posjeduje nužnosti. no teško je točno odrediti mjesto. 1074al4-17: „Dakle. Plotin vjerojatno misli na Aristotelov νους ποιητικός: „Ovaj je um od­ vojen. množina kruglji nek je tolika. No z b o g svoje je drevnosti zanemario točnost. ili su počela u području misaonih stvari mnoga. N e t k o bi m o g a o pitati da li m n o š t v o misaonih stvari potječe iz Jednoga. 4 0 Aristotel kasnije kaže kako je o n o prvotno „ o d v o j e n o " 4 1 i „ u m n o " .. I Heraklit znade da je J e d n o vječno i u m n o . ono prvotno postavlja kao nešto jednostavno. ukoliko"se^o"*takvim šlvarnna~neštb m o ž e dokazi­ vati . a „ljubav" je Jedno .u tijeku" 39 su. gdje on kaže kako je Ferekid ono „prvotno radajuće" (τό γέννησαν πρώτον) poistovjetio s onim „najboljim". Ne mislim p o d time da su u sje­ d i n i m stvarima . očito je da će imati razmjeran odnos s krugljama u sjetilnomu 38 39 40 41 38 svijetu. Metaph. 589a7. Isto mislim za područje što pripada čovjeku. Postavljajući i m n o g e druge mi­ saone stvari . i našaje^kigajaešto bjožajiskoi druge je naravi. iako je netjelesno. 4 6 Dakle. Državu IX.točan broj trebaju odrediti matematičari. Ferekid je bio Anaksimandrov mlađi suvremenik.9. a bivstvom je djelatnost" (De anima Γ 5. bez riječi και τάς αισθητές u al6.a počela služe kao tvar. a i ostale sadrže zvijezde. Diogen Laertije. 42 43 44 354 355 . Henry i Schwyzer upućuju na Metaph. onakva kakva je i. 26. A k o je pak svaki pokretač počelo. izvan njih. a Jedno kao odvojeno. Bilo bi razložnije da sve kruglje. st. Λ 8.nego da su ponad sjetilnih stvari. Fr. 4 2 no kažući kako o n o „misli sebe s a m o g a " 4 3 on ga. 2 te Aristotelovu tvrdnju u Metaph. Λ 7. tako te je razložno pretpostaviti da je isto toliko bivstava i nepokret­ nih počela". 12. za o n o što Platon nazivlje „nutarnji č o v j e k " . Usp.18 (= A 1 DK) te Β 12 i 91. Λ 7. dru­ gi nisu u spisima.d a ^ u j i o t m n j } ^ narav duše. broj kruglji odgovara broju pokretača (55. koji nikako ne mogu biti sjetilni. 1072a26. Usp. Činjenica da Plotin pred sobom ima upravo ovo mjesto jasna je i iz njegove tvrdnje da Aristotel postavlja „ono stoje razložno". 4 5 No d o k su jedni to obrađivali u svojim spisima. 1091b9-10. T a k o bi i t a m o o n o prvotno okruživalo te će postojati misaoni svijet. da bi svaka m o ­ gla pokretati j e d n u kruglju . Za E m p e d o k l a „svađa" razdvaja. A k o potječe iz Jednoga. Naime. 4 4 No netko bi se m o g a o čuditi je li to i razložno. b.toliko koliko na nebu ima kruglja. jer tjelesa uvijek nastaju i . Ladana).5-6. i to u istomu smislu „ i z v a n " kao što su izvan čitavoga neba.ο misaonim stvarima govori drukči­ je nego Platon. 10. pr. T. postavljajući o n o što je razložno. prvotnoga. Usp. nego u nezapisanim razgovorima. 47 ili 49).

N a i m e .j e r o n o 4 9 je naravlju odvojeno . da bi m o g a o razmišljati čisto. a ne sudjeluje u mogućnosti zamjećivanja. nego s m o cijela-duša. udaljivsi se od ostalih zvukova. nego ga m o r a m o staviti izvan svakoga mjesta.nego se misli na odva­ janje nenaginjanjem. n u ž n o postoji i neko mirujuće pravedno.isto tako. Kao što netkTj7^ekajući~da"cuje zvuk koji želi čuti. jer „nismo zemaljsko nego nebesko bilje". Kad je nešto dje­ latno. urna.) Te su stvari uvijek u svojim vlastitim djelatnostima. iz čega nastaje i razmišljanje u duši. tada o n o j o š nije prošlo kroz cijelu dušu. nego.se-jo'gr-nalazimo u zamjećivanju. kao i njezin dio koji je smješten ovdje.. dok on ne dođe.se-4}nrJli^^ okrene^arfutra L t a m o p o b u d i p o ­ zornost. Kako t o dajjjak&u sebi i m a m o silne stvari. N°e trebamo tražiti mje­ sto gdje ć e m o ga smjestiti. 224).^oji_ne_j^zjoiš^e--TTego--vječno posjeduje o n o pravedjiQ^a_jn^3r-a-4H^tojatL j_ppjčele r -uz£ok i b o g Usp. Znanje' -pQsfSjt^ad.nastane sudjelovanje ržaKvaćanje. da_JDi_bilo zahvać^njia. a i duša . 356 357 . „ i z v a n " i „ n e t v a r n o " pripadaju mu samo kad je sam i kad ne posjeduje ništa od tjelesne naravi. sjajime spoje­ ni i ο njemu ovisimo. ako mu se prlmaEremo. ne bi se prevario onaj kojrtJTga p o s i a v i o u prvotno u m n o . Kako bi inače o n a m o g l a razmišljati? A ako duš^s^draz_mišlja-0-«vwn stvariiga^a^sad ne. osim ukoliko nisu nužni. Stoga je. svoju djelatnost posjeduje u čistoći. a njezino razmišljanje istražuje je li ovo pravedno od­ n o s n o je li o v o lijepo.stvari-^k^^^u' tako prisutne. j e s t * o d v o j e r i i n ^ g ^ o m i j e š a n s j ^ e l o m .„ o n o što se uvijek k r e ć e " 5 0 . 4 7 U slučaju nas. ne zahvaćamo ih. τοϋτο. Platonov Fedar 245c5. napreže uho prema o n o m u zvuku koji je bolji. 12. Nadalje. Taj razmj§l[ajući dio duše. nego je postojan. koji za razmišljanje ne potfšbtij^nikafcvđ^fflesno oruđe. a nismo dio duše. 11. te m o ć duše za zahvaćanje ču­ vati čistom i s p r e m n o m za slušanje glasova odozgo. Usp. potr£bjiftjia. 4 8 A pozivanje da se odvoji nije mišljeno mjesno . iako nije postojan na mjestuTipak se m o t f f u mrloštvu ooTkojega je svako pojedino sposobtžo^cl^gaprimi kao ncžto dru^ti ud oiloga~što oriJ^stTupravo kao štojeHšre^ijSEFtaniž^ i svaki sastojak k r u ž n i c e j m a t o č k u nA_rjjfii»W-a~-p~Qjrn^^ Nečim takvim^štoJje--u-»a^iKTmTsmo Jedndgm^pđdru^erii. Na što Plotin misli? Vjerojatno na onaj dio duše koji „ostaje u umnomu svijetu" (Atkinson. um i o n o što je prije u m a uvijek je u sebi. Z b o g toga Platon kaže kako je u slučaju Svega dušu „još i izvana" postavljao u o k o l o upućujući na onaj dio duše koji ostaje u u m n o ­ mu svijetu. taj vanjski dio jest onaj koji. svakTod Injeluvasduse ύ γ ] | 3 ? . koji nije djeljiv. Platon tamo govori ο tome kako je „poglaviti" dio naše duše na vrhu tijela pa nas tako „diže sa zemlje". Platon tamo govori ο tome kako je duša. raširena kroza nj. n e g o s takvim djelatnostima uglavnom ništa n^^inimo7~TNeki od nas s njima uopće ništa ne rade. izrazi „ p o sebi". nego dolazi do nas kada dođe do zamjećivanja. da bi se na neki način i preostala vrsta duše mogla odvesti i pre­ nijeti gore. TaKo" ffiflmamo svoje središte. tako i ovdje treba otkloniti zamjetljive zvukove. postavljena u sredinu tjelesnoga. a koji je samo tvorac i izrađivač i koji se bavi tijelom. ostaje u um­ nomu svijetu. Budući dakle da p o s t o j j j h ^ š a ^ k ^ i a . govorio je kako je duša „ n a vrhu glave". Mi dakle j o š ne spoznajejn^jjej. skrivajući značenje.SavrjtenajejmjiJtojajD^ a drugi je onaj koji udjeljuje razmišljanje. No nije sve o n o što je u duši već zamjetljivo. Timej 34b3. rio Usp. ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ! pr^edftim_i_hjepim stvarima. pa ga još i izvana prekriva. o n d a u n a m a treb^jDOjSlajati-ttm. prema Plotinovim riječima. Timej 90a5-7. p r e d o d ž b a m a i tuđošću u odnosu na tijelo.ζ Η α i uvijek djeluje sam-po sebi.

89. Beierwaltes. Naslov izvornika glasi Περί αιώνος και χρόνου. Index II (Sachen und Namen). ova je rasprava 45. Beierwaltes je izvornik preuzeo iz tzv. 7. eingeleitet und kommentiert von W. Frankfurt am Main. Abkiirzungen. Načela kojima sam se rukovodio u prevođenju i sastavljanju bilje­ žaka ista su kao i u slučaju V 1. u kro­ nološkomu redu Plotinovih spisa i posljednja je što ju je Plotin sastavio za vrijeme Porfirijeva boravka u njegovoj školi (263-268). Inače. 309. Vita Plotini. 296. Oxford. sv. ubersetzt. I (Porph. Schwyzer.0 vječnosti i vremenu (Eneada I I I 7) Prijevod Napomena prevoditelja: Tekst je preveden s grčkoga prema: Plotin. Enneades I-III). 1964) i samo neznatnije odstupa od toga izdanja. Uber Euiigkeit und Zeit (Enneade III 7). Kommentar. Literatur. Texte. 141. 300. Filip Grgić . editio minor (Plotini Opera ed.-R. Text und Ubersetzung. Index I (griechische Termini). 313). 1967 (knjiga se sastoji od sljedećih poglavlja: Einleitung. Raspored odjeljaka unutar pojedinih poglavlja preuzeo sam od Beierwaltesa. P. Henry et H. 297.

moguće je naime da bi j e d n o od njih m o g l o postati uzvi­ šeno p u t e m drugoga. dok će za vječnost obuhvaćanje biti i u smislu cjeline. Fizika Δ 10. vjftČTTnstjiripaH« tr^inOJ η3ΤΑΥΪ. fi.. 217a33-218bl: „Jer jedni kažu kako je ono [sc. No kad kažemo kako se j e d n o nalazi u d r u g o m e . P o t o m . 360 361 . Sto smatraju da je ona oni koji je prikazuju kao nešto različno od v r e m e n a ? A k o se naime spozna o n o što stoji kao prauzor. m o ž d a bi m o g l o postati jasno i o n o što pripada njegovoj slici. Voden takvim značenjem ri­ ječi επιβολή. Svaka­ ko. kao „primjenu" razuma na stvari (επιβολή τής διανοίας.. no nemoguće je 4 točno odrediti na koga.1. Usp. 5. Diogen Laertije (10. približiti im se. pre­ vodim ga „poimanje" ili „mišljenje". ako vrijeme ima nalike s vječnošću. Prvo valja istražiti vječnost. Odatle vjerujemo da p o p u t vrlo čestih primjena mišiljenja u svojim dušama i m a m o neku jasnu predodžbu ο vječnosti i vremenu. j e r ο njima uvijek g o v o r i m o i u svakome ih slučaju spominjemo. a kad uz njega stoji genitiv. prije svega zbog zanimljive terminologije. επιβολή razumijem ovdje u epikurovskome smislu. Jer ako je istovjet^najnirOVanju. Nije navod. kako bi kretanje moglo biti vječno? Naime. po­ t o m pri njima zastanemo i smatramo da je dostatno ako b i s m o mogli.u vječnosti . na taj bi način o n o bilo i o n o što miruje. i to su mnijenje ο vremenu neki imali.da se ne rniiž^rTeći'Tčbje'je"od'"toga dvojega uzvišenije . 2 A kad bi tkogod predočio što jest vrijeme prije n e g o što je p r o m o t r i o vječnost. I. ali ne kao dio. prauzora] bila je vječna. upitani. koju nazivlju v r e m e n o m ."haravi. Jer misaoni svijet i vječnost oboje su obuhvaćaju­ ći i obuhvaćaju iste stvari. p. No to.i kad im priričemo vječnost .12 Usener. 2. Što dakle treba reći da vječnost jest? Je li ona samo u m n o bivstvo. Kad pokušavamo doći do razumijevanja vječnosti i v r e m e n a i. Aristotel misli na neke pitagorovce. I έννοια je čest pojam u ovome spisu. prvo. nego mi­ rovanju u bivstvu. Naime. no ipak kažemo kako se tiče misaonoga svijeta ili kako je u njemu o d n o s n o u njemu prisutna. 3 Usp. 4 Platon kaže: „Narav prauzora bila je vječna" . tada n a m je uvijek iznova misao u dvoumlju . No pristoji ispitati koji su trkoji su to najvećma postigli te kako b i s m o i mi mogli doći do uvida u vječnost i vri­ j e m e . i on bi.svatko od nas uzimlje druge tvrdnje starih ο vječnosti i vremenu. onda. j p r n p n n p m e gto nastaje jLovome~T5vemu. Obuhvaćanje će se za misaono bivstvo sa­ stojati u obuhvaćanju dijelova. No treba li za vječnost kazati kako tamo postoji u smislu mi­ rovanja. K a ž e m o V a V r > su vječnost i ia^aaae-Baaduaoban f a ^ i i n n i i k a V r . kao kad "bi tkogod kazao kako je vrijeme cjelokupno n e b o i svijet? 3 Jer. Teško prevodiva sintagma.najuzyišenije. a m o ž d a i iste uzimlje na različit način. budući da sebi predočujemo i mislimo kako je vječnost nešto. narav toga živoga bića [sc. m o g a o motriti o n o č e m u vrijeme uistinu nalikuje. treba vjerovati da su neki od starih i blaženih filozpfa pronašli o n o što je istinito. kako pojam mi­ rovanja u sebi ima o n o „uvijek"? Ne mislim na „uvijek" u vre- ώοπερ ταΐς της εννοίας άθροωτέραις έπιβολαΐς. odlučio sam komparativ άθροώτερα prevesti drukčije ne­ go što Plotin inače u ovome spisu (a i drugdje) rabi αθρόος („skup­ ljen"). Epikur. kažu. a drugi kako je sama kruglja". Naime. ne bismo mogli reći kako je mirovanje vječno kao što ne bismo mogli reći ni kako j e vječnost vječna. nego parafraza Platonova teksta u Timeju 37d2-4: „Da­ kle. onda rabim „pojam (nečega)". nego zato što sve što je tako da je vječno jest na osnovi vječnosti. došavši na osnovi prisjećanja odavde tamo. kao što vrijeme ovdje postoji u smislu kretanja? S pra­ v o m bi netko m o g a o istraživati tvrde li kako je vječnost istovjetna mirovanju ili kako nije bezuvjetno istovjetna mirovanju. V r i .Lbudući. takoreći. Platonov Timej 37d5-6: „Stoga je otac naumio stvoriti neku po­ kretnu sliku vječnosti te uredujući nebo ujedno stvara sliku vječnosti koja miruje u Jednomu". kazati mnijenje ο njima. Aristotel.tada p o n o v n o ο vječnosti govorimo kao ο nečemu drugome. i nije ju bilo moguće posve uskladiti s onim stvorenim". a najuzvišenije^e*nest"'o'pd!'mršabrie.a o n o m e onostran o m e ni to" ne treba priricati . Nadalje. nakon toga zadovoljni odustajemo od daljnjega istraživanja vječnosti i vremena.naime. vječnojsjma^ta sudjeluje vmjećnosti.31) kaže kako su za neke kasnije epikurovce φανταστικοί έπιβολαί τής διανοίας bile četvrti kriterij istine). Ep. vrijeme] kretanje cjeline.na taj bj_ib^ačj_n^j^ejkp_mogao jsyj3sti_najedno.što su oboje uzvišeni ne pokazuje i njihovu isto­ vjetnost. Po svemu sudeći. Ovisno ο kontekstu.

U tijek" (εις ρύσιν) zapravo znači . u tome potisnuvši drugotnost te vid­ jevši nezaustavljivost djelatnosti. 7 g 362 363 . o n o što prvotno postoji treba postojati zajedno s prvinama i biti u prvinama. a p o t o m drugo.menu. treba da je Pjm]djuja|Bo-T'T^ojie^^ bi bila istovjetna vrerrtenu. Ako bi vječnost bila istovjetna mirovanju bivstva. Kako pokazuje Beierwaltes (156). Usp.sve to vidjevši.""vj^Cnostr 4. i ne preinačuje se. a i istina je u njima. ne­ go ona narav jest vječnost. nužnošću. ukoliko sve to zajedno jest neko jedinstvo. Dakle.ili kao narav. αύτόστασις.. a n e j i a j e sada ovo. takq_yječnost miruje u istome. vječnostjne_treba_pot mišJj^tj_saniOj^mtt e^nju. Zatim. ako jest posve takva ka­ kva jest. Usp. kao uo­ stalom ni u Platona. a niti se preiriačilo. između „trajnosti" (αίδιότης) i „vječnosti" (αιών) u Plotina nema načelne značenjske razlike. tako da je to zajedno jedini život. nego je nedjeljivo savršp_Qstvnf-k^p što je l i t o č k i ^ve-^zajed«e4. neg^Tono^šToTž samoga podmeta takoreći prosijava u skladu s istovjetnošću koja se navješćuje ne tek za o n o što bi m o g l o biti nego za već postojeće: da jest tako. nsgtrinrJ^aTTOme. u sebi. jer od nje ništajaye^rQŠ]_ojiiti će nastati. jer ne postoji o n o iz čega bi to m o g l o dospje­ na ti u „ s a d a " . 57 Pistelli: „Geometrici tijek (ρύσις) točke nazivlju crtom". ili se u njima prepoznaje? Je li ona sve to . potječe iz nje i jest s njom. 16 uz V 1.jpxyain nitjJJjaonoga niti neprotejmogj^ „mirovanje u Jedno­ m e ' ^ Vječnost bi daMe^rnogkr-srrch^rhT^ no ne bi 6 m o g l a biti rnlrovlu)je~po sebi. uko­ liko je vidi kao život. jer što je to što za nj bijaše i što je za nj prošlo? N e ć e imati ni „bit ć e " . kada ga spazimo prisutnoga. slobodna od bivanja. jer i za sve drugo za što k a ž e m o kako je tamo. a p o t o m d r u g i . p o t o m kretanjem. bilo da vječnost jest na temelju nje? T r e b a li je shvatiti kao neku misao . Sto bi dakle bilo o n o na temelju čega kažemo kako je sav tamošnji svijet vječan i trajan. Naime. nego na o n o što mislimo kada govorimo ο trajnome. No ne treba smatrati da ona narav vječnosti pridolazi izvana.u crtu". A mirovanje^ćao'mirovanje u. te „ r a z l i č n i m " i „istovjetnim". nego su uvijek takvi kakvi su i uvijek postoje neprotežno . to j e j n ^ č j i o g t . b. Usp. ž^vot^koji pripačla^^ p u n i posve neprotežan. 2. koja ili slijedi ta­ mošnje stvari. takoreći podmeta. J e d n o kao . to je o n o što tražimo. Jesi" (Beierwaltes. b. b.Jiikajda~ne. nazivlje bivstvom.. Jer što bi mu se kasnije m o g l o zbiti. nego jest irpravo to što jest.koja jest u smislu nečega jedinstvenoga. ili je zajedno s njima. „Upravo u tvrdnji da vječnost samo jest Plotinova se refleksija pokazuje kao konsekventno izlaganje osnovne Platonove misli ο vječnosti: da ona.sebi-nema. Dalje. 8 T a k o sastavivši p o n o v n o sve to u jedno. zatim mirovanjem. Dakle. ali je sastavljena iz m n o g o dijelova . Riječ je ο μέγιστα γένη. 172). nego je uvjjek^u sadanjosti. A neće imati ni „bijaše" po sebi. Stoga vječnost nije podmet. jer što bi za nj m o g l o biti buduće? Preostaje dakle da u bitku bude o n o što upra­ 10 vo jest. O n a se naime zrije prisutna u njoj.narav koja je jedna. onda bismo druge rodove p o n o v n o izdvojili iz vječnosti. onpjštojjiisjfidujeibiti^ u „bit ć e " . o n o što niti bijaše niti će biti. a što sada nije? A ni kasnije neće biti ne­ čega što već sada nije. u budućnosti mogTo*Taiti nešto štosaria ne posjeduje. nego sve istodobno. k a ž e m o k a k o čitavo potječe iz bivstva i kako jest s bivstvom. O n o 'mjp r ^ h j mogfo hiti n i š t a ^ ^ j j ^ ^ d o l i to što ^jegt^Niti bi. Jamblih. 3. a ne drukčije.jrrjnrj'prhvjn Svr Q Usp. nego samo jest. kao uvijek prisutno. Jer i o n o lijepo je u njima i iz njih potječe. 15 uz V 1.napreduje u 9 tijek. on Y 5 irii vjfifinns* lfin fiirnt 1 uji miniju n i iliimi . bilo da je ona istovjetna 7 vječnosti. ali koja m o ž e biti m n o g o i jest m n o g o ? Onaj tko spazi tu mnogostruku m o ć taj je u smislu „ o v o ­ ga".. i ne sad j e d n o . i što je trajnost. Riječi nema prije Plotina i teško je zaključiti što točno pod njom misli. o n o istovjetno i nikada drugo te mišljenje o d n o s n o život koji ne idu iz j e d n o g a u drugo. In Nicomachi arithmeticam introductionem.

prema činjenici da se vrijeme koje obuhvaća život svega što postoji nazivlje αιών] ispunjenje (τέλος) cijeloga neba. d o k je drugo u svemu biću. a kad bi im tkogod to o d u z e o . o n d a n e m a ničega što će mu prid o ć i . otišle bi iz sjedišta bitka. o n o ništa ne trpi. jer o n e uvijek primaju „bit ć e " . sve d o k ne d o đ u do k o n c a svojega vremena. a da ga nije prihvatilo niti ga prihvaća ili će ga prihva­ titi. No ne treba se čuditi ako kažemo kako se onj^ajit^Liz-mnoštva. A ni istina t a m o nije suglasje s drugim. o d n o s n o nije uvijek postojeće kao neka cjelina). Čini se n a i m e da je stvorenim stvari­ ma bivstvo u t o m e što o n e potječu iz izvora nastajanja.da je u dijelu svega bića. a ne drukčije i da kad bi mu se opet upra­ vio da bi iznašao da je takvo? A što ako se tkogod ne bi odvra­ tio od prizora vječnosti. bude ne s a m o Sve u smislu svih bića nego i da ima sve.So steht es nicht erst bevor und wird nicht sein und war auch nicht gewesen". nego bi združen s t o m naravi bio za­ divljen te svojom neizmjernom naravi sposoban to činiti? Ili će i on sam juriti prema vječnosti i nigdje neće skrenuti. niti će biti. one već jesu cjelina i upravo onaj život koji takoreći zaslužuju imaju cijeli. U Beierwaltesovu prijevodu: . a trajnost je takvo stanje podmeta koje potječe iz njega i jest u njemu. o n i m vječnim u sebi motreći vječnost i o n o što je vječno? A k o je dakle to što postojima-t^j. Sto se pak tiče prvotnih i blaženih stvari. Prvim dvama glagolima Plotin želi istaknuti da ono što je potpuno tako da mu ništa ne nedostaje u budućnosti niti bi moglo biti nešto drugo. I S p r a v o m hi sp TriogTfTTvrdiTi rla"jp vje^nrT^tTl^ng- koji se pokazuje i sebe objavljuje kakavjest: bitak kao netreman. da bi uistinu bilo Sve. gdje više ne postoje. pa ne bi bilo Sve. nego upravo s o n i m čega je istina. s p o m o ć u o n o g a što bi m o g l o biti. sve d o k će biti tako. p o t p u n o i cijelo bivstvo bića. nego je samo stvorilo dijelove. nego sebi privlači bitak time što stvara o n o uvijek drugo te se kružno kreće u nekakvoj težnji za bivstvom. A k o mu se dakle ništa ne m o ž e zbiti. Naime.načixujgečno i uvijek postojeće. n e g o i o n o koje jest tako da mu ništa više ne m o ž e nedostajati i kojemu ništa što ne postoji ne m o ž e prići (jer ne ουδέ μέλλει ουδέ έσται ούδ' έγένετο. samo da sva bića trebaju biti prisutna u Svemu i cjelini nego ne treba biti prisutno ništa što j e d n o m ne postoji) . one nemaju težnju p r e m a o n o m e što bi m o g l o biti. Naime. tako da mu ništa ne nedostaje. A to je p o t r e b n o i za Sve. riječ αιών ( „ v j e č n o s t " ) dolazi 12 od riječi αεί ών („uvijek p o s t o j e ć i " ) . kao što ni o v o istinski Sve nije skupljeno iz dijelova.. da nastaju i da će kasnije biti. što­ više kada m o g u vidjeti da je to takvo da u njemu uopće ništa nije postalo (jer ako jest. De caelo A 9. koje obuhvaća sve vrijeme i neograničenost jest vječnost (αιών) . o n o što nipošto ne skreće u drugu narav. T a k o s m o mi pronašli i u z r o k kre­ tanja koje na taj način. onda o n o niti bi išta m o g l o u b u d u ć n o s t i biti. je li to onda već trajno. dok bi vječnost bila p o d m e t s takvim pokazujućim se stanjem. istovjetan. ne o n o koje je samo u dijelovima. Bjelodano je naime da njima bitak ne bijaše nešto što je s njima sraslo. Zato i žuri p r e m a o n o m u što bi m o g l o biti te ne želi stajati. svako pojedino od tamošnjih bića jest m n o š t v o na temelju neograničene moći. Naime. 5. Kada to m o g u kazati ο n e č e m u čemu sam se d u š o m upravio. Jer kad bi bilo. Z a t o ništa ne traže. te siguran u. pa tako i bitak. Dakle.besmrtna i božanska". 364 365 . Stoga je vječnost nešto uzvišeno. o d m a h bi im pripao nebitak. da bi bio naličan i vječan. P o t r e b n o je da o v o istinsko Sve.ta ustrojba nje­ gova i narav bili bi vječnost. onda bi ono što postoji na taj način bilo trajno. a niti mu se išta z b i l o .to je ime koje je uzeto od 'uvijek biti' (αεί είναι) . 1 1 Što se pak tiče stvorenih stvari. jer o n o neograničeno znači „ n e m o ć i Etimologija je Aristotelova. ako im on biva u t o m e da bi mogle biti. To je o n o J e s t " . kad bi im o d u z e o o n o „bit ć e " . a mišljenje tvrdi da je istovjetna bogu. A što bi mu se m o g l o zbiti m i m o naravi? Naime. A k o je tako. život bi im postao kraći. onda o n o nije uvijek postojeće. što ima život kao već cijeli. kad bi im dodao „bit ć e " . tad bi mu to nedostajalo. postojeći na taj način. ili bi mu mogla pripasti i takva narav da se ο njemu posjeduje pouzda­ nje kako postoji tako.životu. jer ne postoji ništa što bi mogle biti te stoga ni o n o u č e m u to što bi m o g l e biti jest. da bi i time bilo p o p u t istinski Svega. A što se tiče o n i h stvari koje nisu takve. žuri p r e m a vječnosti. 279a25-28: „Prema istoj analogiji [sc. a niti će biti. i to OVOme b o g u . Usp.

) 6. mogli bismo ga nazivati savršenim. Naime. Budući takvo. h o m o n i m n o bi se nazivalo savršenim. Ali kako je imenica „ b i ć e " dostatna za biv­ stvo. lal-6). O n o dakle ne posjeduje sad ovo. koje je djelatnost života što pri sebi mirujući j e s t j^rerna J e d n o m u i u J e d n o m u te što niti b f t a i f ^ f t . (A o n o što tako miruje jest vječnost. preveo sam smisao. a to je na poglavit način zato što ništa od sebe ne troši. to je o n o što tražimo. b. jer mu nedostaje vrijeme što ga potrebuje. to je o n o na što smjera mišljenje i čiji bitak ne proizlazi iz toga što je „ t o l i k o d u g o " . mislimo na o n o što nije tako da sad jest. dokinuo čistoću njegove nedjeljivosti. istinski biti znači uvijek biti 1 5 o d n o s n o nikada ne biti drukčye7~&E8~^ZTiaei biti nepromjenljiv o d n o s n o biti bez razlike. tj. A kada govorimo ο o n o m e „uvijek".„ z a t o što je sav i ništa ne troši" . Naime. ž i v o t jne. u neograničeno b u d u ć e m u . 2. niti produžiti.zavesti dušu u produživanje o n o g a što je više i o n o g a što nikada neće nedostajati. a s druge manjkava. a „vječno postojeće" drugo. A posjeduje sve. Takva je narav dakle sve.i to zato što ono jest bivstvom o d n o s n o životom. i o n o što miruje samo.potrebuje o n o „ z a t i m " . kad bi bilo zajedno s njim. u Platona kazano prikladno 14 i s d u b i n o m uvida . budući da o n o nije „toliko d u g o " . ne možeš dakle ni shvatiti niti o n o što je od njega ranije niti nešto što je od njega kasnije. nikada ne izlazi iz njega. T a k o se i riječi „ b i ć e " pridodaje o n o „uvijek". O n o „bijaše d o b a r " Ovo je možda aluzija na Aristotela. De caelo A 12. niti razviti. bilo bi ne­ savršeno. niti rastegnuti. niti je u neograniče­ n o m e vremenu. koja ne potrebuje u o p ć e ništa osim o n o g a što već posjeduje. i budući d a j e to. tada još ne bi bio sav . sve što uvijek postoji u bezuvjetnome je smislu nepropadljivo". nego uvijek ostaje oko njega i u njemu te živi sukladno njemu.tad bi bio blizu odredbi. Jer priliči mu. to da „vječnost miruje u J e d n o m u " . da njegov život ne bi. o n o što je u vremenu. Stoga o n o „uvijek" valja shvatiti kao da se kaže „istinski postojeći" i valja ga pridružiti neprotežnoj moći. tako prekrasna i lijepa. no ono ne bi bilo savršeno u onome smislu u kojemu je savršeno ono čemu to svojstvo pripada nužnošću (za homonimnost usp. a niti ga m o ž e š rasta­ viti. A kad bi tkogod govorio ο vječnosti tako kao da je ona već neograničeni život time što je on već sav te što od sebe ništa ne troši j e r u njemu ništa nije prošlo niti bi moglo biti . kao što nije j e d n o „ f i l o z o f . i nije s j e d n e strane puna. a drugo „istinski f i l o z o f . No m o ž d a bi bilo bolje govoriti samo ο „ p o s t o j e ć e m u " . nego je o n o prije odredbe „ t o l i k o d u g o " . podijelivši se.kao što je savr­ šeno neko tijelo koje je primjereno duši .vječnost. trebamo smatrati da ta­ da. a sad nije.) Naime.kad se ne bi izreklo na poglavit način. . nego posjeduje upravo o n o što treba biti. Naime. jer o n o „uvijek" m o ž d a bi se m o g l o . (Naime. potječe od Jednoga i jest prema njemu.bilo bi tumačenje o n o g a „ v e ć 13 je neograničen". No budući da u hr­ vatskome to znači isto što i „nikada biti". pa se kaže „uvijek postojeći". poradi jasnoće. na-lažan način . A k o dakle n e m a ničega što je od njega ranije ili kasnije i ako je J e s t " o n o najistinitije što mu pripada . biće. nego bi se upotrijebilo za objašnjenje o n o g a ne16 propadljivoga .nedostajati". Budući da takva narav.i ne s drugom namjerom nego da bi se pokazalo kako vječnost ne s a m o da vodi p r e m a J e d n o m e sebe u odnosu na sebe samu nego je i život bića oko Jednoga koji postoji takav kakav jest. pa i ako se čini savršenim . Aristotelove Kategorije 1.naime. da u o p ć e ne dodiruje nešto što je „toliko d u g o " . 1 7 No o n o č e m u je svojstveno to da niti potrebuje o n o „ z a t i m " niti je izmjereno u n e k o m e drugome vremenu. za shvaćanje vječnosti bio je potreban dodatak „uvijek".naime.i o n o samo . o n o što slijedi . kad bi bilo u njemu prisutno i trčalo s njim. a i riječi „ p o s t o j e ć i " pri­ dodaje se o n o „uvijek". kako mislim. koja je o k o Jedno­ ga. 281b25: „Da­ kle. usp. Dakle. i u o p ć e joj ništa ne nedosta­ je.tp je vječnost. nije „postoje­ ć e " j e d n o . m o ž e imati. Zapravo stoji ουδέποτε μή είναι „nikada ne biti". Usp. nego da bi i životom i bivstvom bio nedjeljiv. Ova bi rečenica vjerojatno trebala predstavljati objašnjenje stavova što ih nalazimo na koncu ovoga odlomka. onda n a m p o n o v n o pridolazi o n o ο č e m u g o v o r i m o . nego zato što je postojalo nešto što se skrivalo pod i m e n o m filozofije nastao je dodatak „istinski". a sad ono. 366 367 . to i tako mirujuće. a budući da su i nastajanje smatrali bivstvom.

Kao prvo. dajemo li svjedočanstvo n e č e m u d r u g o m e i raspravljamo li ο n e č e m u t u đ e m u ? No kako bi to m o g l o biti? N a i m e . dok se tvrdnja da je vrijeme nešto na kretanju odnosi dijelom na Aristotela. nego onoliko koliko je sišlo vrijeme. gore. a drugi kako je kretanje Svega. O n o je naime najbrže od svih očito zato što u najmanje vrijeme prijeđe veći o d n o s n o najveći razmak. bilj. kako bi m o g l o doći do ikakva shvaćanja ako n i s m o u^. nego samo što je ono sa stajališta nečega drugoga.Naime. 3). s m k r p a n j a te se takore£i^z^vih_njui nacmi j e d n o . Platon kasnije i toj riječi predbacuje da nije posve t o č n o ο njemu izre­ čena. dostatna bi bila i ova: kre£ajyeubi m o g l o stati i prekinuti se. „Ci­ jeloj je kritici zajednička namjera da se dokine relacijskost vremena. Misli na riječ „bijaše". gore. na­ gađalo kako je vrijeme. 15 uz V 1. jer mu o n o „ranije" udje­ ljuje u z r o k bitka. 2 1 Je li onda v r j j e m e j t o g o d na kretanju? Tvrdnja da je vrijeme kretanje odnosi se na Aristotela. ali ne u o n o m e v r e m e n u u kojemu je prešlo polovi­ cu. niti ako se uzme_uređeno kretanje. to potvrđuje tvrdnju kako su kretanje kruglje i vrijeme različni. dočim o"d'sacia raspravljamo n e posve sišavši.i o n o bi se okretalo do iste točke. Od o n i h koji kažu kako je vrijeme kretanje jedni bi mogli tvrditi kako je o n o svako kretanje. bilo o n o u r e đ e n o . izložiti mni­ jenja ο njemu pokušavajući pojam v r e m e n a što ga posjedujemo uskladiti s mnijenjem što ga ο njemu izlažemo. uslijed toga što se kreće. 8. 216). 18 pak koji kažu kako je vrijeme o n o što se kreće mogli bi misliti na kruglju Svega. K a d a dakle ο t o m e govorimo. A kad bi tkogod kazao kako se kretanje Svega ne m o ž e prekinuti. bilo u vremenu . Relacijsko razmatranje vremena nikada ne kaže što je vrijeme u sebi i sa stajališta sebe samoga. No iako je to kazao poradi objašnjenja. No kako n a m j e T o n i p g u ć e J c a d s m o u vrerrrerrcr? A l ^ j g ^ g ^ f e ^ o g u ^ u vječnosti moglrrbij3ej3p_oznati_a^ Valja n a m dakle-'šTci iz vječnosj^iju jstrazjvanje^vremena i u vrijeme. m o ž d a stavove izrečene ο v r e m e n u y^^Jj^MXil^SJ^^ieiiti. T a m o j e naime' pur'vodio p r e m a gore.a i bile su navedene .. A k o dakle vrijeme nije ni kretanje kruglje. Da stari i blaženi muževi nisu ništa kazali ο vremenu. o t p o č e t k a spojivši o n o što slijedi s vječnošću.P l a t o n prenosi na pojam Svega. Usp. a vrijeme ne. Kad se pak kaže kako je kretanje vanjske kruglje najjače i najbrže. d^dirjujbonim ο č e m u raspravljamoT*A~ k a k o bismo mogli biti 1 u d o d h u T m n m sto llHih Je LuJe'i Potrebn^je^aJždje^da^jmi su­ djelujemo u vječnosti. n a i m e da nije posve t o č n o izrečena za one stvari koje pri­ 19 padaju o n o m e što se nazivlje i misli pod vječnošću. tako da bi j e d n o vrijeme bilo „ p o l a " . još bi se više udaljila od toga da je vrijeme. a drugo koje je dospjelo do polovice. dijelom na stoike. a o d r e d b o m . Usp. teško da bi o n o m o g l o biti sama kruglja. b. niti ako s e ^ z ^ n j i . Riječ je ο tvorcu. ATErJ'koja ne bi bila u vremenu. j e d n o koje ide od istoga do istoga. Oni Usp. obje navedene vrste kretanja jesu"u vremenu. No sada je n u ž n o prvo shvatiti tvrdnje najviše vrijedne s p o m e n a i ispitati h o ć e li naš vlastiti n a u k biti u skladu s kojom od njih. Druga su kretanja sporija zato što bi u duljemu v r e m e n u prešla samo dio razmaka. Vrijeme ne m o ž e biti kretanje. Platonov Timej 29el.druge tvrdnje. npr. trebali b i s m o . a dijelom na epikurovce. 3. ili je v r i j e m e j n e š i ^ n a ^ r e t a n j u ^ A budući da vrijeme nikada mjIHstonuio bi posve daleko o d njegova pojma kada bi se kazalo kako je o n o mirovanje ili o n o što miruje ili nešto na mirovanju. D o č i m oni koji kažu kako je vrijeme nešto na kre­ tanju mogli bi misliti ili na razmak kretanja ili na mjeru kretanja 20 ili na o n o sto uopće slijedi Ttretanje. ipak bi i o n o . Naime. sjedinitelju (ό συνιστάς). a i j e d n o i drugo bilo bi kretanje Svega.s o n u stranu Sve­ ga" označuje o n o što ne počinje od n e k o g a vremena. kad bi taj mislio na okretanje neba. jer o n o u čemu kretanje jest različno je od o n o g a što samo kretanje jest. ο kojoj se. Tvrdnja da je vrijeme ono što se kreće izgleda da se odnosi na pitagorovce (usp. bilo svako. 7. Stoga ni svi­ j e t nije dobio neki vremenski početak. kretanja ili onoga što se kreće" (Beierwaltes. ili kreće. A iako se protiv toga m o g u navesti . a drugo „ d v o s t r u k o " . b. 368 369 .

a Krizip kako je razmak kretanja svijeta (SVF 2.r^izlikoyati od iz­ nenadnoga? Time_sto je_u_vremenu.A k o je vrijeme razmak. Jer kako bi netko m o g a o brojiti n e u r e đ e n o i neujednačeno kretanje? Kakav bi broj tu m o g a o pos­ tojati. 219al2-14: „Zbog toga što je veličina neprekinuta i kretanje je neprekinuto. ono mjeri kretanje time što određu­ je neko kretanje koje će izmjeriti cjelinu". 220b32-221a2: „Bu­ dući da je vrijeme mjera kretanja. Naime. Tako. ako je raz­ m a k u s a m o m e kretanju. i uopće sve kretanje. T. svojom neprekinutošću. kazao kako je o n o razmak kretanja u v r e m e n u .iznenadna. upitan što je vrijeme. Aristotelovu Fiziku Ε 4. A _ o n o ne-iznenadno. Naime. kao i u slučaju razmaka kretanja. Δ 11. No ne kaže se što je t o . koja ne sadrži pojam vremena. Kad bi tkogod k a z a o ^ k a k o j e vrijeme razmak k r e t n j a . A ako tkogod. Sto je dakle taj razmak što ga zoveš v r e m e n o m postavljajući osobiti razmak kre­ tanja izvana? Naime. i time što ne prestaje odmah. i količina kretanja jest primjerice desetica. K o ­ liko se naime nešto kreće. pa i o n o mjesno. vrijedi: razmak nije isto­ vjetan za svako kretanje. Ili će samo kretanje.što je vrijeme.jest vrijeme? A k o je vriieme razmak u r e đ e n o g a kretanja. Aristotelovu Fiziku Δ 11. 2 2 onda. . j e r kretanje. o d n o s n o vrijeme neće biti posvuda.kojih je neograničeno m n o g o . 9. nego će biti „toliko i toliko" koje je nastalo u vremenu. nego uvijek napreduje. A TĆfje o n o što naš n a u m o t p o č e t k a traži . poput dvojstva ili trojstva. b r z o ili sporo. imati razmak. Iz toga p o n o v n o proizlazi tvrdnja kako je vrijeme kretanje. a ni na određeni način uređenoga. 219bl-2: „Vrijeme je naime ovo: broj kretanja s obzirom na 'ranije' i 'kasnije'". J e T t o biva slično i isto kao kad bi tkogod. Zenon tvrdi kako je ono razmak kretanja (SVF 1. kao prvo. Naime. Δ 12. a ono kojemu nije to je nejednoliko" (malo modificiran Ladanov prijevod). S t o j e dakle i koju narav i m a taj razmak? On ne m o ž e biti mjestan. koje je podmet. ^ tanje. broj i mjera bit će takvi kao kad bi se brojem deset mjerili i konji i bikovi ili kao kad bi ista mjera bila i za vlažne i za suhe stvari. s druge strane. 2 3 A oba bi se razmaka mjerili j e d n i m različnim razmakom. Jednolikost odnosno ujednačenost kretanja Plotinu će kasnije predstavljati vrlo važan moment u argumentaciji. TVTeautim. bjelodano "je kako je j t o v r i j e m j ^ . ono kojemu je ista brzina to je jednoliko. u usj^r^bjj5_gmrn^ u vremenu. j e r mjesto što g a j e prešlo jest „toliko i toliko" i to će biti razmak. toliko bi dugo nešto drugo m o g l o mi­ rovati te bi se m o g l o kazati kako je vrijeme i za j e d n o i za drugo istovjetno.ni ovdje se ne bi pojavilo ni izašlo na vidjelo vrijeme.kao kad bi tkogod govorio ο m n o g o topline . ali su različite [stvari] kojih je broj: konji i ljudi" (pr. pa ni za istovrsno. štoviše razmak kojega kretanja . i u stotinu konja i u stotinu ljudi. valja dvojiti vrijedi li to na isti način za svako kretanje. Ladana). pa će i v r e m e n a biti p u n o . Ni u Ari- 370 371 . 228b26-27: „Jer [kretanje] se katkada određuje brzinom i sporošću. 220bl0-12: „Broj je pak jedan te isti. onda je i vrijeme" (malo modificirani prijevodi T. nego j e i i e .193). mjera u o d n o s u na što? A k o se istom mjerom mjere obje vrste kretanja. nego u kretanju. što bi o n o m o g l o biti drugo doli kreta­ nje? No ipak je „toliko i toliko". ne bi mislio na razmak samoga kretanja. nego su u vremenu. A to „uvijek i z n o v i c e " bit će broj. 2 5 Usp. ako je vrijeme razmak kretanja Svega. ako je kazano kako postoji neki broj ili mjera za svako kretanje. kakva mjera. No to bi bila m n o ž n o s t kre­ tanja. Koji pak od tih razmaka. iako je o n o očito od obojega različno. tako da kretanje duž nekoga Tvrdnja da je vrijeme razmak (διάστημα) odnosi se na stoike. pokaže na mnoštvo kre­ tanja . a razmak će pripadati masi. nego na o n o duž čega bjjse jarno^kretanje protezalo kada takoreći s njjuntrči. gledajući u kretanje. o d n o s n o razmak koji se pojavljuje takoreći na masi kretanja. Usp. Aluzija se vjerojatno odnosi na Aristotelovu Fiziku A 12. Cime će se o n o što_J£_ji£. onda nije ni svakoga uređeno­ ga.i z n e n a d n o kretan j e .. No to nije vrijeme. 2 4 Prvo dakle i ovdje. Valja isTJitati na koji je način vrijeme hroj kretanja ili mjera ( o v o pos^eČfnje je bolje. No to će „toliko i t o l i k o " biti izmjereno mjestom. kao što se uvijek iznovice pojavljuje voda koja teče te razmak koji se na njoj motri. dakle. jest brže i sporije. j e r i o n o mjesno izvan je razmaka. onaj koji razmak postavlja u samo kre­ tanje bit će u nedoumici gdje da postavi razmak mirovanja. nego mjesto. Ladana). r a z m a k n i j e izvankretanja.509). za koji bi netko s više prava m o g a o reći ka­ ko je vrijeme. nego uvijek iznovice kretanje. razmaka i sam razmak msj^vnjejme. a jer je takvo kretanje. naime. j e r tih je p u n o . jer kretanje je n e p r e k i n u t o ) .

kad bi to tkogod razložio. ali i „svojstava"). 29 10. budući da joj je pripadala neka ne. govori se „Ono što slijedi" (παρακολούθημα) mogli bismo odrediti kao „ono što se pojavljuje kad se pojavljuje nešto drugo". Tvrdnja da je vrijeme ono što slijedi kretanje odnosi se na Epikura. no vrijeme mu je pripadalo i prije negoli je bio izmjeren. bilo u smislu o n o g a što je izmjereno bilo u smislu onoga što mjeri . zašto pridodavanjem broja. No z b o g mjerenja to nipošto nije n u ž n o .zašto bi dakle vrijeme bilo kad biva broj. noćima.^jm)^n^ičjmvsi^e¥u duljinu guta jDroizveli. i o n o m e koji tvrdi kako je vrijeme mjera kretanja Svega m o ž e se protusloviti iz onoga s t o j e već kazano i drugim s t o j e sada kazano ο mjeri kretanja . O n o bi ο sebi m o g l o govoriti ovako: ranije. Tvrdnja da je vrijeme o n o što slijedi kretanje 2 7 ne podučava što je vrijeme niti govori išta prije negoli se kaže što je o n o što slijedi. 73). iako terminologija nije posve Epikurova. vrijeme ć e m o stvoriti p o j m o m i naravlju o n o g a „kasnije".naime. Ilijadu 16. tkogod m o g a o zazvati samo nastalo vrijeme. prema o n o m e kasnijemu. nego je preuzeta iz drugih izvora.112-113. 2 8 No m o ž d a bi. Jer v r e m e n u je svojstve­ no da je „ t o l i k o " i kad ga nitko ne mjeri. vrijeme će biti o n o što slijedi kretanje u vremenu. 72).. 'Vremena još ne bijaše. osim razloga nepravilnosti pristajat će svi drugi koji su protiv njih navedeni . A k o je tako. vrijeme kao s l i k j ^ v j ^ n o s t i .Nadalje. ujedno ci­ jeloga i već neograničenoga života. Epikur naime vrijeme razmatra u kontekstu συμπτώματα („događaja". P o t r e b r m j e j i a se p o n o v n o j j z d i g n e m o do o n o g a položaja za koji smo rekli kako je pri vječnosti. kako god da se ο t o m e govori. posve čvrstoga te. Valja ispitati je li o n o što slijedi kasnije. 374 . ne bi bilo i prije duše koja mjeri? Bilo bi osim ako t k o g o d ne bi kazao kako nastanak v r e m e n a nastaje iz duše. No budući da je tamo postojala ra­ doznala narav koja želi vladati s o b o m i biti svoja i koja je odabrala da traži više od onoga što je prisutno. „zgoda".preostalo bi kazati što treba smatrati da vrijeme jest. o n o m e što nije istovjetno. odnosno barem za tamošnje stvari još ne bijaše. M o g a o bi pak tkogod kazati kako je duša o n o što potrebuje veličinu za mjerenje. trpnostima. do onoga netremnoga. Naime. kako se pojavilo i nastalo. a ne kad postoji kretanje. baš i ako su M u z e tada postojale. O n o bi naime m o ž d a m o g l o biti vrijeme. n e g o j e uvijek drugo^ jnj. duša. prije činilo povijest pro­ blema) te ukoliko smo ukratko ponešto kazali ο svakoj postavci. 294 Usener). ako postoji nešto takvo što „slijedi ranije". netrpnostima. Usp. No kakve bi to veze imalo s p o j m o m vremena? kao da je u vremenu. kako je prvo ispa­ lo vrijeme? M u z e j o š nisu postojale i po svoj ih prilici nitko ne bi m o g a o zazvati da to kažu. kako bi za nj m o g a o postojati broj? Ne bi m o g a o osim ako t k o g o d ne bi izlučio koji njegov dio te ga mjerio. N a i m e .m o g u ć e je naime da isti broj b u d e i o n o što mjeri i o n o što je izmjereno . ko­ j e m u na svaki način pripada „ranije" i „kasnije"? To je kao kad bi t k o g o d kazao kako veličina nije tolika kolika jest ako nitko ne bi shvatio kolika j e . gore. prije nego s t o j e stvorilo to „ranije" i postalo potrebujuće o n o g a „kasnijV^ajedjip^j^Tjjm^g^^ n e g o je i o n o samo u njemu mirovalo. kao stoje primjerice sjena παρακολούθημα tijela. b. No budući da ne istražujemo što vrijeme nije n e g o što jest te budući da su m n o g i prije nas m n o g o toga kazali ο svakoj pojedinoj postavci (što bi. ad Her. nego zdrav razum (έπιλογισμός /indukcija?/). 11. A budući da su tamošnje stvari mirovale u sebi. koji miruje u JeTJriomu i prema J e d n o m u . Zašto vrijeme. da uočimo kako je vrije­ me neko specifično svojstvo (ίδιον τι σύμπτωμα) koje povezujemo s danima. Usp. istodobno ili ranije. kretanjima i mirovanjima (Ep. Budući da je vrijeme neograničeno i budući da se tvrdi kako je takvo. nije nam potreban dokaz (άπόδειξις). Demetrije Lakonski to je protumačio tako kao da je vrijeme σύμπτωμα συμπτωμάτων (fr. Budući da se ο vremenu ne može govoriti kao ο ostalim svojstvima nečega (Epistula ad Herodotum. 2. pokrenula se i time se pokrenulo vrijeme te krećući^se prema o n o m e što j g u v i j e k _ r p o t o m ' ' .

uz to. nego kao nešto što se u duši zrije.o n o što je uvijek u slijedu p r e m a neogra­ ničenome. duša je. pokazujući svoju djelatnost jednu za drugom. I ona naime jest u v r e m e n u i u njemu se kreće. Dakle. o n o što je u neprekinutosti jedno. Zenon govori ο λόγος σπερματικός kao ο djelatnoj moći (SVF 2.258). k a m o bi duša m o g l a krenuti doli u o n o u č e m u jest? Štoviše. p r e m a vječnosti. a razdiobom prikriva množinu. no Beierwaltes (257) upozorava na razliku: „Plotinovi λόγοι γεννητικοί. P o ­ t o m je i stvorenomu dala da robuje v r e m e n u učinivši da o n o bude CTJČfan VfreiiiHim ι πνΆ II|U|IIWM |Jlll. ne bi bilo ni same kruglje. kao što se ovo Sve odnosi prema o n o m e . tako je Zenon razdijelio Heraklitov logos u mnoštvo te govorio ο nebrojenim 'spermatikoi logoi'. u misli učinili da se ta m o ć po­ n o v n o vrati i kad bismo zaustavili taj način života što ga o n a sada ima kao nezaustavljivoga i nikada ne zastajućega .39. umjesto u m n o g a kretanja . protežnost života u sebi sadrži vrijeme i uvi­ j e k dalje napredovanie_života v O e b i uvijeksjađrzi vrijeme. stvara. n e m a drugoga mjesta doli duše . uvijek u prikuplja­ nju.8.kad bismo dakle pretpostavili da o n a više nije djelatna. onoliko dugo koliko je duša izvan vječnosti. umjesto skupljene cjeline . Uostalom. jer prvo bi se.jer on je dje­ latnost neke vječno postojeće duše. u smislu „životnoga vijeka". duljina takva načina života koji napreduje u jednolikim i j e d n o v r s n i m preinakama koje nečujno prolaze i koja posjeduje neprekinutu djelatnost. Ujedno je dakle život različan. kako se vje­ 30 ruje. oponašanjem-onoga svijeta stvorivši sjetilni svijet koji se pokreće krjetanjem k o j e . . Pohlenz. Na taj će naime način oponašati o n o što je v e ć cijelo. nije htjela da u njoj bude prisutno sve skupljeno. a ni vrijeme ne treba shvatiti kao uzastopnost ili o n o „kasnije" (kao ni vječnost t a m o ) . 5 1978. 78).. budući da je duša djelatna. bilo o n o što je ranije? A što bi bilo o n o što je kasnije ili o n o što bi m o g l o biti? Uz to. nadalje. što je u njoj Ls njom. a niti je sadanji život naličan o n o m e prije. i umjesto da posjeduje Jedno u sebi on troši to Jedno izvan sebe i napreduje u neznatniju duljinu. P o t r e b n o j e dakle d a s e vrijeme shvati n e k a o d a j e izvan duše. morala pomaknuti. a ni u sebi. prvo . S „način života" ovdje prevodim βίος.)". čega bi j o š bilo m i m o vječnosti? Sto bi bilo o n o što je uvijek drukčije kad bi sve mirovalo u J e d n o m u ? Sto bi. za ovo Sve.ie_jwromcmila^sebg J -umiesto vječnosti stvorivši vrijeme.jer za nj. uza svoju djelatnost. λόγοι έν σπέρμασι. dok se ona otpustila i uje- 376 377 . isto tako i duša. Geschichte einer geistigen Bewegung. S ovoga mjesta valja shvatiti kako je vrijeme ta narav.kreće se i u njezinu vremenu. te da ostaje u mirnoći. skupljeno i što je v e ć neograničeno ako.o n o što ne miruje u istome. koja ne postoji prvobitno. Sličan su nauk zastupali stoici. A k o se dakle. Na posve je istome tra­ gu i Plotin. umjesto neprotežnoga i J e d n o g a slika Jednoga. Kad bismo. koji vode oblikovanju pojedinih stvari" (M. ako je ona uvijek takva kakva jest i već neograničena i ako vrijeme treba da b u d e slika vječnosti. te s drugim razumijećem ide p r e m a o n o m e što prije nije postojalo. nego u stvaranju i rađanju . jer niti razumijeće bijaše djelatno. ne bi m o g l a ni u to.11-13. njje tamešnjeTliegji^ T l S i i i i o ć e biti slika onoga. a i da stane.mwr?fl5ffllvativSi U.mirna m o ć i da je o n o što je tamo vidjela uvijek htjela prenijeti na drugo. Primjerice. Kad bi dakle tkogod kazao kako je vrijeme život duše u kretanju koje se preinačuje iz j e d n o g a na­ čina života u drugi. umjesto v e ć ne­ ograničenoga i cijeloga . put u m n o ž i n u .kretanje nekoga dijela duše. Jer na taj će način oponašati bitak Jednoga.5 sqq. K a o što pojam iz mirnoga sjemena. kao što se ni vječnost t a m o ne smije shvatiti izvan bića. uzastopnost.5. nego da je zaustavila tu djelatnost te da se i taj dio duše okrenuo prema tamošnjemu svijetu. Tu riječ Platon u Timeju (44c2) rabi ipak u drukčijemu smislu. Die Stoa. kao što je i vječnost t a m o . hoće biti u bitku. a to „različan" sadržavalo je različno vrijeme.4-7) i što nemaju funkciju opće­ nitoga principa (IV 4. i to ne p r e m a sebi. „Kao što je Platon to jednom učinio s parmenidovskim bitkom. a zatim re­ d o m p o n o v n o neku različnu. nego proizvodi uvijek drugo. umjesto istovjetnosti i nepromjenljivosti te o n o g a što miruje . Naime.o n o što će djelomice i uvijek postajati cijelo. w o mfiuF B u duči naime da se o n o u njoj kreće . razvijajući ga. stvorila. 12. a prošli živoTu~seb~i sadrži prošlo vrijeme. οί λόγοι οί ποιοϋντες razlikuju se od stoičkoga λόγος σπερματικός prije svega u tome što ih valja misliti kao nematerijalne (V 1. V 3. onda treba kazati: umjesto tamošnjega života postoji drugi život koji je takoreći h o m o n i m a n ovdašnjoj m o ć i duše. da bi m o g l a krenuti. mogli b i s m o izmjeriti koliko je njezino mirovanje. 3 1 bi li izgledalo da taj govori nešto istinito? Jer ako je vječnost život u mirovanju i istovjetnosti.

No samo vrijeme više ne treba posjedovati o n o u č e m u jest. 378 379 . vrijeme dokinulo. pokreće prema spoznanju i prijelazu na vrijeme. kruženje očituje vrijeme. d o k o n o što se mjeri jest samo slučajno. a ovo Sve je u vremenu. 3 6 No Platon za bivstvo vremena nije kazao niti da je o n o što mjeri. a opravdava se činjenicom što Ari­ stotelova rasprava ο vremenu spada u tzv.bit će vrijeme. 3 4 mogli s m o naći koliki je vremen­ ski razmak. Usp. nego o n o prvo treba biti to što jest. prenošen usmeno. nego o č i t o v a n o na osnovi kruženja. izmjereno na osnovi određenoga kretanja. A na osnovi nečega uređenoga o n o se m o ž e pojaviti i pokazati u mišljenju.ko­ liko je to m o g u ć e . nego. bilo da se kreće. Kad bi t k o g o d kazao kako Platon i pomicanje zvijezda nazivlje v r e m e n i m a . ne nastalo.tvorac stvara dan i noć. s p o m o ć u kojih d r u g o t n o š ć u bijaše m o g u ć e shvatiti dvojstvo. kretanje. ali ipak ne i nastati. dakle u njegov ezoterički nauk. a odatle.to objašnjenje ne bi bilo n e m o g u ć e . a n e d a g o v o r e ο o n o m e što slučaj­ no nastaje u n e č e m u njegovome. bilo da o n o uređeno miruje. m o g a o bi kazati kako je o n o onoliko koliko je mjesto. Prigovor se odnosi na Aristotela. Stoga su o n i 3 0 do­ vedeni do tvrdnje kako je vrijeme mjera kretanja umjesto da_kažu kako je vrijeme o n o što se mjeri kretanjem i da p o t o m jpridodaju što^e-to^ose-rrrjefT^Fetanjem. A jedinstveno kretanje. prije negoli mirovanje. a i lakše je spoznati ko­ liko se nešto kretalo doli koliko je mirovalo.j e r o n o je nevidljivo i neshvatljivo. no ipak više na osnovi onoga koje se kreće. jer u svojemu „ t o l i k o " očituju „ t o l i k o " vremena. kad su ljudi shvatili koliki je razmak od j e d n o g a do drugoga izlaska. o n o što se mjeri na osnovi kruženja to je o n o što se u njemu očituje . To bi bilo isto kao kad bi tkogod kazao kako o n o što se mjeri na osnovi lakta jest veličina ne kažući što ona jest. budući da ga nije sposoban objasniti jer je neodređeno. Stoga. nego slučajno. z a h v a ć e n o u „toliko i toliko" v r e m e n a i koje se često broji. Stoga je i k a z a n o kako je vrijeme nastalo zajedno s ovim Svim. Jer i da mjeri. 3 2 N a i m e . iako je određuje. Dakle. 3 3 P o t o m . koje se ne m o ž e shvatiti ni razumjeti drukčije . Mjesec i pet drugih zvijezda. iako jasno kažu kako je vrijeme mjera u smislu o n o g a što se mjeri. samo vrijeme nije mjera. Jer kako bi o n o mjerilo i što bi o n o mjereći kazalo. Timej 38c2-6: „Dakle. j a " ? Je li to o n o na temelju čega jest mjerenje? Budući da o n o jest da bi mjerilo. u kojemu samo kruženje jest. kad bi tkogod kazao kako kretanje i kruženje na neki način mjere vrijeme . a ako postavi nekakvo mjesto što ga je kretanje prešlo. a o n o što se na osnovi njega mjeri od njega je različno. o n o što mjeri ili o n o što se mjeri. kazao kako je o n o to što se mjeri na osnovi mjesta. nije li mjera? Dakle. j a s n o je da početak toga kretanja prema ovdašnjim stvarima i ovaj način života rađaju vrijeme. No m o ž d a oni to ne čine na obrnut način. a niti da je o n o što se na osnovi nečega mjeri. zbog toga razloga i takva božjega nauma ο nastanku vremena. budući da nije bilo m o g u ć e da se samo vrijeme odredi d u š o m . bilo bi različno. j e r je on jednolik vrsti kretanja na koju se oslanjamo. ili kao kad bi tkogod za samo kretanje. koji nisu znali brojiti . dolazi pojam b r o j a . Naime. m o ž d a ih samo mi ne shvaćamo. Dakle. i mogli s m o se nečim takvim služiti takoreći kao mjerom. kretanje Svega bit će mjereno prema vremenu.o n a je vrijeme. i to na obrnut način. o n o u čemu se druge stvari kreću i miruju jednoliko i uređeno. dovest će do poimanja veličine prošloga vremena. a različno je kao i o n o što se mjeri. Misli na izlazak bilo kojega nebeskoga tijela. a vrijeme neće biti mjera kretanja p r e m a štostvu. prethodnu bilj.dinila. ακροαματικού διδασκαλίαι. i o v o Sve r o đ e n o je u takvoj djelatnosti . „ n e š t o je toliko koliko sam j a " ? A što je to . nismo pogodili njihovu namjeru. T a k o je mjera kretanja o n o što je Usp. 13. Naime. j e r duša ga je rodila zajedno s ovim Svim. U z r o k našega neshva­ ćanja jest taj što oni u svojim spisima nisu objasnili s t o j e vrijeme. Naime. ponajviše za njih. kaže. planeti lutalice. a niti su ljudi mogli sami od sebe izmjeriti svaki od njegovih dijelova . budući da je prije bilo ne­ što drugo. neka se taj prisjeti da on kaže kako su one nastale radi razjašnjenja i razlikovanja v r e m e n a i zato da bi bilo jasne m j e r e . za razlikovanje i čuvanje vre­ menskih brojeva". Aristotelici. kao m j e r o m vremena. jer pišu za poznavaoce i za one koji su ih slušali. da bi vrijeme nastalo stvoreni su Sunce. objasnit će koliko je kretanje.

koji odgovara najmanjemu dijelu vremena.^a-pasjeduje_iajedno sa' švojluh djelatnošću. a ne και τό θέσν ili καΐ θετέον.e. ne bi kazao ka­ ko jest nešto. ne­ ka promotri da prije toga kretanja pokret u čovjeku bijaše tolik. A u što vodi kretanje duše? Naime. kada takoreći shvati kretanje nogu. a sve duše jesu jedna. Zašto o n d a to kretanje Svega vraćamo u o n o što ga obuhva­ ća te k a ž e m o kako je o n o u vremenu. Kaže kako je nastalo zajedno s n e b o m zato što takav život stvara i nebo. Timej 38b6-7: „Vrijeme je dakle nastalo s nebom da bi oni. Plotin.te za istinskije kretanje. A k o bi se dakle taj život. „bit će". A kako onda vrijeme može-biti-possaida? Jer. 3 7 Ipak. ta­ ko stvara i uzastopnost. No kad bi tkogod u z e o „ranije" i „kasnije" ovdašnjega kre­ tanja i kazao kako je to vrijeme . j e r ne posjeduje taj život. te je odavde m o ­ guće spoznati kakvo je i koliko je vrijeme. valja tvrditi kako je očito da griješi kad bi kazao „bijaše" ili Kako napominje Beierwaltes (284). u namjeri da iz odredbe vremena posve eliminira pojam broja. kao što ne miruje ni život s kojim trči i hita. tada shvaća koliko je kretanje. S obzirom na sve što je kazano. koja niti zajedno s njom trči niti se s njom proteže. U prijevodu isto tako slijedim njegov prijedlog („behaupten". a zajedno sa stvaranjem i njihovo prela­ ženje j e d n o u drugo. Ono više nije u nečemu. Duša je_dakle prva dospjela u vrijemej^tv^rikdj^rijejneJ.j e r o n o jest nešto . te nebo. *"*" U 13. 3 9 Vrijeme će naime biti ili bijaše tako kako će on sam biti u onome što kaže. u navodima iz Platona ispušta Platonovu tvrdnju da vrijeme protječe u skladu s brojem {Timej 37d6) odnosno da su nebeska tijela. j e r vrijeme ne mi­ 38 ruje.ono je nai­ me uzrok . potrebno je uzeti u obzir i to da kad netko shvati koliko je prešao čovjek koji se kreće. a ono do kretanja duše. „erklaren") 380 381 .50 čitam καταθετέον.nego je za očitovanje vremena kruženje dobilo neki najmanji dje­ lić. Isto je i s dušom Svega. kao što ni duša u n a m a nije odvojena ni od kojega nasega~3ijela. ni c]^sa_nrJ^pdvQ^na ni od kojega dijela svijeta. ako bi ikada došlo do kakva njiho­ va nestanka". a je­ dan život proizvodi n e b o i vrijeme.kao što stvara svaku pojedinu od svojih djelatnosti. j e r je u t o m u životu. j e r on time neproduševljenome kretanju dopušta da ima „ranije" i „kasnije" te vrijeme po sebi samome. bio bi u najvišemu smislu bezuman. prema Beiervvaltesu. ono u što će nas htjeti voditi već je bez razmaka. No protiv takvih je tvrdnji potreban drugi način dokazivanja. ako je do tolikoga vremena zadržao kretanje tijela. osim radi razlikovanja vremena. dočim o n o m u kretanju p r e m a koje­ mu je i o n o prvo kretanje nastalo to ne dopušta. To je dakle ono što prvobitno postoji i u čemu su druge stvari. vratio u Jedno. istodobno i nestali. Tijelo koje se kreće toliko vremena odvest će do tolikoga kretanja . j e r o n o je samo proizvodeće kretanje . isto­ dobno nastavši. iako je od njega prvotno postalo i „ranije" i „kasnije". koje se protezalo istim razmakom. Kad bi tko­ god kazao kako vrijeme nije u opstojnosti o d n o s n o kako ne po­ stoji. koje posjeduje „ranije" i „kasnije". hoteći objasniti njegovo bivstvo kaže kako je o n o nastalo zajedno s n e b o m prema prauzoru vječnosti te kako je pokretna slika. a ne kretanje duše koje je u njoj u trajnomu putu? Zato što o n o prije nje jest vječnost.i do njegova vremena. kad bi m o g a o . Je li dakle vrijeme i u nama? Ono je u svakoj takvoj^duši^ u svakoj postojiTstovrsno. Stoga vrijeme neće biH'rastrgano^jerJo ιμ|β ru vječnostTkoja na drugi način postoji ύ svim istovrsnim stvarima. jer nema u čemu biti. ujedno bi stalo vrijeme. nastala i za čuvanje vremenskih brojeva (38c6). Usp.

ών . pojam 1 život bog kretanje svijet dokaz.bitak. mišljenje.biće. pojam mirovati. zreti nebo ranije davati opstojnosti. ostajati mjera i _. misliti.postojeći. 1 Rječnik najvažnijih termina νοέω νόησις νους shvaćati. opstojnost kasnije narav vrijeme duša άδιάστατος άιδίότης άίδιος αϊσθησις αίτια αιών αιώνιος αρχή αρχέτυπος αριθμός βίος γένεσις διάστημα δύναμις είδος είκών ειμί έν ενέργεια έννοια ζωή θεός κίνησις κόσμος λόγος μένω μέτρον neprotežan trajnost trajan. umovati mišljenje um zrenje gledati. vječan zamjećivanje uzrok vječnost vječan počelo. misao..bivstvo Jedno djelatnost poimanje. početak prauzor broj život. 382 383 . stvaranje όρασις όράω ουρανός πρότερον ύφιστημι ι ύποκείμενον ύπόστασις ύστερον φύσις χρόνος ψυχή razmak moć. mogućnost oblik slika biti. τό είναι . ουσία . τό ov . izraz. način života rođenje. steći opstojnost podmet hipostaza. uspostavljati. rasprava.

do 1993. uposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Od god. Od 1993. diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakul­ tetu te politologiju teorijskog smjera na Fakultetu političkih znanosti. Ο tumačenju (Zagreb. De continuitatis lege (Zagreb. Doktorirao 1980. s posebnim naglaskom na objavljivanju hrvatske filozofije pisane latin­ skim jezikom. predstojnik Instituta za filozofiju. Osim članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima objavio je također Zukunftsurteile und Fatum (Bonn. Pre­ ludiji. Varia philosophica (Zagreb. zajedno s Filipom Grgićem. član redakcije časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske fi­ lozofske baštine. Uz članke i studije u domaćoj i međunarodnoj periodici objavio Vježbe u filozofiji (Zagreb. 1995). teorijom spoznaje i etikom te hrvatskom filozofskom baštinom. Matija Vlačić Ilirik. Bavi se grčkom i srednjovjekovnom filozofijom. 1995) te. Ideja dobra (Zagreb. 1994). 1992). Knjiga šesta i sedma. 1993. Politika Platonovih „Zakona". do 1994. Kao Feodor Lynen stipendist Humboldtove zaklade usavršavao je antičku filozofiju u Sjedinjenim Američkima Državama (1987-89). Uvod u studij Platona (Zagreb. Filozofija Andrije Dorotića (Zagreb. Povijesno-filozofijske studije (Zagreb. Od 1989. Gimnaziju pohađao i završio u Zagrebu. Zagreb. 384 385 . Braunschvveigu. Specijalizirao je srednjovjekovnu filozofiju u Louvainu (1986-87). 1975. 1988). Kraći istraživački boravci u Oxfordu (1980). Studirao i jednopredmetnu klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. na temu determinizma u antičkoj filozofiji. Ruder Josip Bošković. Padovi (1982). glasila Fenomenološkega društva u Ljubljani. Paralipornena dialectices (Zagreb. 1986).Bilješka ο autorima Damir Barbarić rođen je u Zagrebu 1952. prijevod i komentar (Zagreb. Od 1989. 1989. 1980). gostujući istraživač na sveučilištu u Tubingenu (1994). Bio je gostujući profesor na sveučilištima Augsburg (1993) i Rutgers. 1986). Platonova Politeia. u zvanju znanstvenog savjetnika. Oxfordu i Louvainu. Josip Talanga rođen je 1953. Beču. Beču (1991). Dokto­ rirao je na Sveučilištu u Bonnu 1985. urednik časopisa Godišnjak za povijest filozo­ fije. Pragu. na Fakultetu političkih znanosti s tezom Platonovi „Zakoni" kao filozofijsko utemeljenje filozofije. 1991). utemeljitelj te pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Od 1992. Tubingenu. glavni urednik časopisa Studiae historiae philosophiae croaticae. 1991. 1987). Član je među­ narodne organizacije Project Theophrastus i udruženja American Society for Ancient Greek Philosophy. SAD (1993-94) te sudionik domaćih i međunarodnih simpozija. Od 1979. Završio gimnaziju u Zagrebu te studij filozofije i klasične filologije u Bonnu. Aristotel. Kantom i kantovskom tradici­ jom. Bologni (1987). Od 1983. Od 1981. član međunarodnog Znanstvenog savjeta časopisa Phainomena. Leipzigu. 1989). Gostujući profesor filozofije na sveučilištu u Beču (1992-93). od 1989. član redakcije časopisa Filozofska istraživanja. Uvod. Jed­ nokratna predavanja na sveučilištima u Ljubljani. Priredio zbornik Filozofija i teologija. radi u Institutu za filozofiju u Zagrebu. do 1991. u Županji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful