P. 1
Damir Barbarić - Grčka filozofija

Damir Barbarić - Grčka filozofija

|Views: 41|Likes:
Published by Gabrijela Nujić

More info:

Published by: Gabrijela Nujić on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

U r e d n i c a u Školskoj knjizi Maja Uzelac U r e d n i k edicije „Hrestomatija filozofije" Damir Barbarić Priređivač sveska Damir Barbarić Autori suradnici

na svesku Damir Barbarić, Josip Talanga Damir Barbarić, Prevoditelji suradnici na svesku Filip Grgić, Milivoj Sironić, Dubravko Grafičke urednice Marija Maslovar Marija Prvonožec Naslovnu stranicu opremila Karmen Ratković Ivo Lektor Pranjković Škilji

Damir Barbarić

GRČKA FILOZOFIJA

Korektor Filip Grgić Priprema „Grapa", Zagreb ISBN 953-0-61302-4 CEP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb UDK 1(091) BARBARIĆ, Damir Grčka filozofija / Damir Barbarić ; [autor - suradnik na svesku Josip Talanga ; prevoditelji Damir Barbarić... et al.]. Zagreb : Školska knjiga, 1995. - 388 str. ; 21 cm. - (Hrestomatija filozofije ; sv. 1) Bibliografske bilješke uz tekst. ISBN 953-0-61302-4 951123120 Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb Š K O L S K A K N J I G A · Z A G R E B • 1995

Sadržaj

P r e d g o v o r u r e d n i k a edicije G r č k a filozofija - n a z n a k e za lektiru i studij tekstova (Damir Barbarić) Heraklit Fragmenti Parmenid Fragmenti Platon {Damir Barbarić) djela {prijevod M. Sironić)

Heraklitova {Damir

Barbarić) {prijevod D. Skiljan)

P a r m e n i d o v a djela {Damir Barbarić)

5£2^>

w. 4 Ci)

I z b o r iz P l a t o n o v a djela {prijevod D. Barbarić) Fedon Simpozij Politeia Fedar Sofist Timej Aristotel {Damir Barbarić) I z b o r iz A r i s t o t e l o v a djela {prijevod D. Barbarić) Metafizika Ο duši Ο pamćenju i prisjećanju Ο snovima Plotin {Josip Talanga) I z b o r iz P l o t i n o v a djela {prijevod F. Grgić) Ο trima prvobitnim hipostazama (En. VI) Ο vječnosti i vremenu (En. III 7) Bilješka ο a u t o r i m a

Predgovor
Načela zamisli i izvedbe
1. Riječ „ h r e s t o m a t i j a " ( χ ρ η σ τ ο μ ά θ ε ι α ) o z n a č a v a knjigu sastavljenu od izabranih o d l o m a k a tekstova korisnih za učenje, stjecanje i unapređenje znanja. I riječ i stvar povijesno pripadaju u o k r u g kasnohelenističkog iskustva i razumijevanja mišljenja, učenja, znanja, i znanosti - što sve tada j o š znači prije svega: filozofije u smislu stjecanja, prenošenja i nasljedovanja u bitnome već go­ tovih i pozitivno postojećih naučavanja, d r u g i m riječima „ d o g m i " . Hrestomatije - o g l e d a n e sa stajališta živog i n e p o s r e d n o g filozofi­ ranja, naprimjer upravo o n o g a koje je p r e t h o d i l o razdoblju hele­ nističke učenosti - pripadaju dakle, zajedno s rječnicima, leksiko­ n i m a i enciklopedijama svih vrsta i namjena, u biti t e k filozofij­ skoj eklektici i doksografiji te dijele s njima sve p r e d n o s t i i ne­ dostatke kojima su po n u ž n o s t i praćene. Ipak, daleko od t o g a da bi se iz takve, povijesno d o d u š e is­ pravne, spoznaje smjelo izvući zaključak k a k o su sve te vrste pri­ p o m o ć i učenju i ovladavanju p r e d a n i m znanjem filozofijski spo­ redne. Istina je da s a m o živo filozofiranje stoji p o d d r u g i m zako­ n i m a i obitava u d r u g o m e l e m e n t u no što je to onaj p u k o g znanja i poznavanja postojećega. O n o što j e r e c i m o P l a t o n n a z i v a o „ b o ­ ž a n s k o m m a h n i t o š ć u " , ili p a k B r u n o „ h e r o j s k i m z a n o s i m a " hrani se o č i t o iz d r u g o g izvora i ne da se s a m i m z n a n j e m nadomjestiti.

ove

hrestomatije

7

sabirati samo to što k a o o n o b i t n o . i p o m o ć u nje ne uči b i l o što od čovjeku m o ­ g u ć i h vještina. u i s t o m e zna­ čenju k a o i g r č k o λέγειν. da bi upravo tim čitanjem t e k bilo z b r a n o da istupi u pojavu istine. dakle na „ s m i s a o " čitanoga teksta.samo filozofiranje. O v o j je drugoj za­ daća prije svega p o z i t i v n o izložiti postojeći i prošlosti pripadajući korpus svega o n o g a što se ikada pojavilo kao filozofija.„ z n a t i " . temeljito i p o d r o b n o zna­ nje — mada. biti u tu svrhu n e k o m valjanom p r i p o m o ć i . k a k o se o b i č n o mni.A l i ništa manje ne važi stav da široko. za o n o čitano p a k prigoda m o g u ć e g sjajenja u istinu. Iz dvije n a v e d e n e značajke razvidna je temeljna razlika hre­ stomatije filozofije od svake historije filozofije. p o m o ć i o s l o n a c pri t e š k o ć a m a zahtijevanog pravog čitanja. što ih čitatelj t r e b a po m o g u ć n o s t i cjelovito i p o d r o b n o usvojiti. j e d n a k o tako sebe sama pri čita­ nju i u čitanju na o n o bitno. dakle sva naučavanja. j o š ma k a k o o p ć e n i t e . koji se i tako rijetko posrećuje.„ u č i t i filo­ zofiju" znači spoznati i iskusiti sve njene mogućnosti koje su p o ­ viješću na j a v u iskrsle. u m u . struje i orijentacije. Čitanje je sve prije no nevina zabava: za čitatelja m o ž d a i ponajdublja životna avantura. uzajam­ ne „ z a v i s n o s t i " . tek imali s v o m s n a g o m svoje radinosti i o š t r o u m n o s t i dalje graditi o n o na čvrstim i n e u p i t n i m temeljima počivajuće. A k o dakle i nije u našoj vlasti to i z n o s i li povijest u n a m a i k r o z nas j e d a n novi svijet na vidjelo. u tekstu prebiva. ne o s v r ć u ć i se suvišno . g o t o v i h i za prenošenje i „usvaja­ n j e " p o d o b n i h znanja. vlastitom ž i v o m mišljenju ( ν ο υ ς ) . S l o b o d a n i s a m o na o n o najviše usmjeren p o g l e d u povijest p o k a z u j e da su u njoj razdoblja d u b o k o g i o b u h v a t n o g stvaralaš­ t v a više i z u z e t k o m no p r a v i l o m . P r v o t o d a j e pri „ u č e n j u filozofije" sve na t o m e da se sami neposredno upustimo u iskustvo mišljenja. a da d u h u njima ne sabere svoje snage za odbacivanje j e d n o g i rađanje n o v o g svijeta. I u p r a v o je u t o m e dovoljan razlog hrestomatije filozofije. a k o se posreći. n u ž n e i „ o p ć e v a l j a n e " . K a n t j e j e d n o m . „nasljedovanja". Z a b l u d a je pri­ t o m d a k a k o p o d „ u č e n j e m " shvaćati t e k p u k u r a n u o b u k u mla­ d e ž i i n e k o prvo usađivanje osnovnih znanja. ili n j e m a č k o lesen. zajedno s m n o g o s t u k o p r e p l e t e n i m m e đ u o d n o š e n j i m a najrazličitijih „utjecaja".naseljeno u slovu izvornoga teksta. N o . Filozofirati zna­ či prije svega stalno se „ v r a ć a t i " u temelj i početak te ga otvarati za b i t n o pitanje i m o g u ć u preinaku.zbirati i sabirati. pojedi­ ni narodi.u razlici r e c i m o s p r a m sve i svake znanosti. m e đ u t i m . s o n i m mišljenim. v e ć u p r a v o filozofija.kako se to o b i č n o smatra . Sve o s i m origi­ nalnog teksta u hrestomatiji je u b i t n o m e s p o r e d n o . sabirati se k o n o m e b i t n o m . Desetljeća i stoljeća m o g u j e d n o za d r u g i m m i r n o slijediti. pa i čitavi kulturni krugovi j e d n o g ši­ r o k o g zemaljskog podneblja m o g u takoreći dovijeka na taj n a č i n preživljavati na o b o d u povijesti. T e k onaj tko je iskus­ t v o m i bitnim znanjem d a l e k o d o s p i o m o ž e u o p ć e z a p o č e t i s istin­ skim učenjem. U njoj se. pa bile njene istine. j e d n o ipak u s v a k o m slučaju stoji do nas: . k a k o to d a v n o reče Heraklit. 8 9 . „ C i t a t i " se u n a š e m s t a r o m j e z i k u zvalo „ b r a t i " . u č i t i i naučavati j e s t u p r a v o . D a p a č e . začetog u sabiranju čitanja. Filozofija i nije ne­ k a k a v s k u p negdje postojećih. D r u g o .učiti. b i o u p o z o r i o n a t o d a o n o što s e n e m o ž e t e k tako. o s o ­ bito u njenoj prosječnoj pojavi i samorazumijevanju . kao i ujedno. takoreći u i m e svih koji su n e p o s r e d n o sami iskusili p o s a o p r a v o g filozofiranja.ipak j e s t neophod­ nim uvjetom svakog m o g u ć e g vlastitog stvaralačkog p r i n o s a filo­ zofiji. „ a k t u a l n o " i „ s a d a š n j e " stanje. koje se o n d a zbiva p u t e m z b o r a i zborenja. kao „ s m i s a o " i „ s a m a stvar". nazore. umijeća i znanosti. i to po m o g u ć n o s t i uistinu znati. te ih na taj način . da . na kojem b i s m o on­ da. a j o š rjeđe b i v a za svoga v r e m e n a kao takav p r e p o z n a t . grupe naroda. Š t o t o uistinu z n a č i ? Poglavito dvoje. i to nikako ne t e k kao nešto p u k o „ p r o š l o " . U ž i v o m je filozofiranju pri­ sutna ujedno sva njegova bitna povijest. latinsko legere.stalno novoj m o g u ć o j interpreta­ ciji o t v o r e n o . s a m o po sebi j o š ne uči d u h u . Č a k i ideja j e d n e n a v o d n o „vječne filozofije" (philosophia perrenis) znači ipak iz­ v o r n o nešto i z temelja d r u g o . „suprotstavljanja" i „prevlada­ vanja". ma koliko inače k o r i s n o i č a k n e o p h o d n o bilo kao priprema. smislenoga govora. s druge strane. Brati dakle znači: . Prva p a k ide za tim da čita­ telja s a m o g neposredno suoči s djelom i djelatnošću filozofiranja. 2. o n d a u s v a k o m slučaju b i t n o druk­ čije no sve d r u g o p o z i t i v n o postojeće znanje.„ u n a t r a g " . k a k o je o n o . U filozofiji n e m a lagodnosti o s l o n c a na „ s u v r e m e n o " . m o ž e li se o n a u o p ć e učiti? A k o da. p o p u t „filozofije". I najbolji učitelj i najprobranija lektira m o g u tek.

dje­ l a t n o g nasljedovanja povijesti n a c i o n a l n e filozofije. N o v o s t u o d n o s u na slična dosadašnja izdanja u Hrvatskoj či­ ne prije svega dva sveska p o s v e ć e n a i z b o r u iz djela starijih i n o ­ vijih hrvatskih filozofa. t a m o gdje to narav stvari zahtijeva i o m o g u ć u j e . dakako v o đ e n o g uvi­ j e k vlastitim uvidom i iskustvom t o g a što jest bitno i što takvo nije. Prije svega. a to znači o n o g a u č e m u se razotkrivaju sa­ mo osnovne i načelne mogućnosti filozofiranja. i nije d r u g o do stanovit rasap i deka­ dencija o n o g a što su G r c i filozofijski bili postigli za s v o g „klasič­ n o g " doba. što je nažalost o v o m p r i g o d o m m o r a l o izostati.ta činjenica. gra­ nice i m o ž e b i t n e slabosti ovdje p o d u z e t o g pokušaja te odvagnuti mjeru rečene odgovornosti. te­ meljito i valjano priređen. Činjenica da je ta filozofija s v o j o m r a z i n o m u najmanju r u k u r a v n a o n o m e naj­ vrednijem u ostalim očitovanjima hrvatskoga d u h a k r o z povijest. no snage su u o v o m času d o stajale s a m o za j e d a n .razloga odviše isticani dovesti u sklad s m j e r o m njihove filozo­ fijske razine. otklona.J e d n a k o tako. . T a f i l o z o f i j a . p r u ž a ovaj svojevrsni prikaz hrvatske povijesti filozofije m o g u ć n o s t n e p o s r e d n o g odmjeravanja njena odnošenja s p r a m i s t o d o b n i h relevantnih o p ć e . U pogledu drugoga p a k nastojalo se . ako mi je d o p u š t e n o suditi. ova je hrestomatija svojom p r e t p o s t a v k o m imala iz­ ričitu refleksiju na povijesnu situaciju u kojoj i za koju nastaje. sustavnog i i n t e n z i v n o g historijskog izuča­ vanja te. n a i m e dosad nedostatno studirane i izlagane mislioce naglasiti u ovoj hrestomatiji nešto jače. b a š kao i n a v e d e n o dugotrajno n e p r a v e d n o ignoriranje. htjelo se po m o g u ć n o s t i stanovitim uravno­ teženjem nadoknaditi o n o što se pokazalo p r o p u s t o m povijesti. P o č e t n o j e bilo zamišljeno da se t o m u nas prilično z a p u š t e n o m dijelu povi­ jesti filozofije p o s v e t e dva sveska. S druge strane. K o n k r e t n o znači to da je pri iz­ b o r u autora i njihovih tekstova u znatnoj mjeri bilo određujuće to koliko je i kako određeni filozof b i o do sada u Hrvatskoj istra­ živan. blizine s p r a m njih. kojim se p o k u š a v a b a r e m djelomice nadoknaditi dosadašnji n e d o s t a t a k · obuhvatnijih i in­ tenzivnijih povijesno-filozofijskih r a d o v a n a t o m polju. u p r a v o kao sadržina dvaju od deset sveza­ ka o p ć e n i t e hrestomatije filozofije. Naravi hrestoma­ tije pripada po nužnosti taj m o m e n t izbora. te p r i t o m osobitu p o z o r n o s t posvetiti trudu o k o filozofijski što vjernijeg i filološki što ispravnijeg prijevoda. s m a t r a m o svojom d u ž n o š ć u izložiti u najkraćim crtama neke od glavnih načela kojima je bila v o đ e n a njegova zamisao i izvedba. a u m n o g o m e bogatija i originalnija no u m n o g i h susjednih naro­ da našeg k u l t u r n o g kruga. dakle na njeno vrijeme i mjesto. ili i u o p ć e bilo kakvih prijevoda kla­ sičnih tekstova filozofije na h r v a t s k o m j e z i k u .svjetonazornih ili ideoloških .t e m a t s k a n o ­ v o s t svezak ο srednjovjekovnoj filozofiji. p o z n a t a d o s a d ipak g o ­ t o v o s a m o u ž e m k r u g u djelatnih istraživača i rijetkih u p u ć e n i h m e đ u ostalima.dati u prijevodu po m o g u ć n o s t i što više dosad n e p r e v e d e n i h tekstova. dotle hresto­ matija ne s a m o smije n e g o i m o r a biti v o đ e n a n a k a n o m i o b v e z o m izbora onoga bitnog. Posljednjih je g o d i n a k o n a č n o ipak u ši­ rim k r u g o v i m a kulturne i z n a n s t v e n e javnosti zaživjela svijest ο važnosti poznavanja. a ipak . Sto se tiče prvoga.dalekog svakoj pukoj samovolji i proizvoljnosti. za uzvrat.t a m o gdje je hrestomatija uspjela . Da bi svatko tko to ushtjedne m o g a o odmjeriti dosege. i kako. razlika. P o ­ v r e m e n i dosadašnji nekritički i amaterski pokušaji da se kriterij objektivnog svjetskopovijesnog rangiranja razine o d r e đ e n o g filo­ zofiranja potisne n e m i s a o n i m hvalospjevima p o t e k l i m iz pretje­ r a n o umišljenog rodoljublja i česte frustracije p r i p a d n i k a manjih kultura o v o m bi edicijom vjerojatno morali ostati b e z o s l o n c a . d o k je historija filozofije svojom s v r h o m obve­ z a n a na cjelovitost registriranja svega što po vazda kolebljivom suglasju većine važi kao historijska pojava filozofije. ako s v o j o m o p ć e n i t o m ra­ z i n o m . J e d n a k o j e helenističko-rimska f i l o z o f i j a trebala p r e m a kon­ cepciji biti prikazana u z a s e b n o m e svesku.e u r o p s k i h filozofema. o v o m b i edicijom m o g l a postati s v o j i n o m o p ć e n i t e kulturne samosvijesti u Hrvatskoj. zatajivanje ili nipodaštavanje. kao i to koja su njegova djela dosad prevedena. D r u g a je j e d n a k o t a k o v e ć izvanjska i f o r m a l n o . o d n o s n o izlagan i prikazivan.s o b z i r o m na nesretnu oskudicu dobrih. 10 11 . najstrože gledano. ipak p r v e n s t v e n o svojim danas j o š n e d o v o l j n o u o č e - 3. Toj se i takvoj o d g o v o r n o s t i iz­ b o r a i odluke naprosto ne da ukloniti. udaljenosti. a o n e koji su više no što bi im kakvo­ ća djela to zahtijevala bili iz drugih .

S v e z a k ο renesansnoj filozofiji m o g a o je biti p r i r e đ e n z n a t n o o b u h v a t n i j e i sadržajnije no što je to slučaj u m n o g i m a od sličnih edicija u svijetu zahvaljujući sretnoj o k o l n o s t i da je u p r a v o re­ n e s a n s n a filozofija.k o d Schellinga naglasak stavili na kasno djelo. Šire orijentirani pregled temeljnog filozofijskog zbivanja dotične e p o h e . relativirati o n u reduktivnu i sterilnu s h e m u „Kant-Fichte-Schelling-Hegel". i to po m o g u ć n o s t i sa svih o n i h j e z i k a u kojima se odvija glavnina današnjega filozo­ f i r a n j a . dakako u d r u g o m e k o n t e k s t u i smislu. Jacobi.u svoje vrijeme izuzet­ no ozbiljno. N e t k o će s p r a v o m smatrati da je bilo p o t r e b n o donijeti p o n e š t o iz djela Pascala ili Maistera Eckharta. naznačiti akcente današnjeg istraživanja i tumačenja njegova djela te upu­ titi na najrelevantniju s e k u n d a r n u literaturu. koju je u r e d i o V l a d i m i r Filipović. ne bi li i t i m e zauzvrat bilo o m o g u ć e n o što obuhvatnije i temeljitije prikazivanje njihovih izabranih tekstova. „ p r e v l a d a v a n j u " . 4. v o đ e n o isključivo filozofijskim kriterijima. itd. itd. vrijedi i za J. uz ostalo. Slično pak. n e m o g u ć e j e p o r e ć i . U m j e s t o ci­ l j e m n e k o g takvog „ n a d o m j e š t a n j a " . S c h o p e n h a u e r ) angažirani su i n o ­ z e m n i stručnjaci. ili pak koji tekst Dilthevev. d a b i bila dopustiva obijest p u k o g odbacivanja ičega j e d n o m postignutog. za o p ć e n i t o viso­ ku r a z i n u filozofijskih rasprava u Hrvatskoj posljednjih desetljeća u u s p o r e d b i s ostalim z e m l j a m a o s v o j e n i m i upravljanim mark­ sističkim svjetonazorom i ideologijom. za ozbiljni d u h o v n i rad.što sve čini u stanovitoj mjeri ne­ o p h o d a n uvjet razumijevanja konteksta u kojem valja čitati i shvaćati prevedene tekstove .d a k a k o m e đ u o n i m a koji su bili voljni i t r e n u t n o dovoljno s l o b o d n i za suradnju na o v o m k o n k r e t n o m poslu . J e d n a k o je tako tu uvršten i Jacobi. koliko g o d je to m o g u ć e . Nastojali s m o . dugih g o d i n a p r e d m e t o m v r l o i n t e n z i v n o g izučavanja o d r e đ e n o g broja h r v a t s k i h historičara filozofije.n e m a o p t i m a l n o k o m p e t e n t n i h za prikaz o d r e đ e n o g filozofa i njegova djela (Leibniz. Iz istog je razloga broj prikazivanih mislilaca p o n e š t o reduciran. O p ć e n i t o je u filozofiji m a l o mjesta za dnevno-publicističke p r e d o d ž b e ο „ o d b a c i v a n j u " . Fregeov. N e m i n o v n o j e ipak d a j e m n o g i o s o ­ bito značajan filozof n a p r o s t o ostao bez mjesta u ediciji. tojalo se i opsegom dati t i m tekstovima bezuvjetnu prednost. k o j o m se misli lako apsolvirati beskrajno s l o ž e n o i višestruko prepleteno zbivanje filozofiranja tzv. pre­ mještanje težišta pri i z b o r u a u t o r a i njihovih reprezentativnih tekstova. n j e m a č k o g idealizma . Zaslugu te serije knjiga . T o m e s h o d n o . čije značenje za ge­ n e z u t o g idealizma posljednjih g o d i n a postaje sve izvjesnije. O v a edicija nije n a s r e ć u ni j e d i n a ni prva takve vrste u Hrvat­ s k o j . nas- 12 13 . Fichte. u k o j e m se. referirati novije svjet­ sko „stanje istraživanja" v e z a n o za o d r e đ e n o g filozofa. B u d u ć i da su o p ć e n i t o prijevod i izlaganje s a m i h originalnih tek­ s t o v a shvaćeni kao osnovna i određujuća svrha hrestomatije.dan je u pravilu u o p ć i m u v o d n i m studijama z a pojedini svezak. što znači. zahtjevno i temeljito pisanih .n i m . prije svega t e m a t s k o i m e t o d s k o inoviranje. cjelina t o g „idealiz­ m a " p o d v r g a v a radikalnoj načelnoj kritici te nastoji prevladati iz temelja. te drugih značaj­ nijih njoj p r i p a d n i h mislilaca . Pre­ m a l o je u Hrvatskoj živih djelatnih snaga i ostalih n u ž n i h pred­ uvjeta. što snažniju orijen­ taciju na relevantna s u v r e m e n a istraživanja u svijetu.od kojih su n e k e u m n o g o č e m u i danas vrijedne ozbiljna studiranja. ponegdje su u hrestomatiju uvršteni i mislioci i njihova djela kojih u pravilu n e m a u sličnim edicijama.htijući k o n a č n o i u nas. Jaspersov. k a k o materijalnih t a k o i ostalih. B o h m e a ili Paracelzusa u svesku s t e k s t o v i m a iz filozofije renesanse. S druge strane. i s t r a ž e n i m i v r e d n o v a n i m g o l e m i m povijesnim utjecajem i o s o b i t o m u l o g o m pri rađanju o n o g a što nazivamo „ n o v o v j e k o v n o m f i l o z o f i j o m " svakako zavređuje i traži temeljit zaseban prikaz. p r v e n s t v e n o u z a g r e b a č k o m Insti­ t u t u za filozofiju. nije ovoj hrestomatiji ni na koji n a č i n n a k a n a n a p r o s t o „ n a d o m j e s t i t i " p r e t h o d n i sličan pokušaj. ili pak Nicolaia H a r t m a n n a . b a r e m po intenciji. k a k o hrvatska t a k o i opće-europska. da s p o m e n e m o sa­ mo n e k o l i k o primjera vlastitih kolebanja pri izboru. k a k o je to drugdje v e ć p o o d a v n o slučaj. T a m o gdje j e bilo mjesta prosudbi d a m e đ u istraživačima u Hrvatskoj . o v a j e hrestomatija o t p o č e t k a v o đ e n a n a k a n o m postizanja najveće m o g u ć e mjere komple­ mentarnosti s p o s t o j e ć i m s l i č n i m edicijama. „ n a d o m j e š t a n j u " i s v e m u s l i č n o m . T a k o s m o naprimjer . što važi j e d n a k o i za Schleiermachera. K r a j e m šezdesetih g o d i n a p o č e l a je n a i m e u M a t i c i hrvatskoj izlaziti Filozofska hrestomatija u dvanaest svezaka.

n a p r o s t o m o r a m o poznavati. mišljenja s m o da je slab i sve slabiji živi i produktivni k o n t a k t s a k t u a l n i m filozo­ fijskim zbivanjima današnje E u r o p e i svijeta u o p ć e j o š uvijek u n a t o č p o v r e m e n i m uvjeravanjima u s u p r o t n o . p r o c j e n e i izvedbe. „ a k t u a l n o g " i „ d a n a š n j e g " : . Derridaa ili Levinasa. druge edicije ovoj na­ lik te dopuniti sve što j o š nedostaje. To se činilo više n e g o p o t r e b n o upravo i o s o b i t o k o d prika­ za filozofiranja tih razdoblja. ili naprimjer o n a iz okruga ekologijsko-holistički inspiri­ rane diskusije ο metafizičkim i antropologijskim p r e t p o s t a v k a m a m o d e r n e p r i r o d n e znanosti. v e z a n o uz m n o š t v o izvanfilozofijskih te č e s t o u b r z o n e t r a g o m iščezavajućih motiva i razloga za b u č n u „aktual­ n o s t " i „ r e l e v a n t n o s t " nečije misli. Prijevodi s grčkog. njemačkog. U dugotrajnom i o b u h v a t n o m poslu promišljanja i ustanovljiva­ nja ujednačenijeg filozofijskog nazivlja u vlastitom jeziku. m e đ u t i m . is­ traživanja i interpretacije pojedinih prikazanih filozofa u Hrvat­ skoj. Štoviše. G a d a m e r a ili T u g e n d h a t a . ne ula­ zeći u osnovi u filozofijska zbivanja u Hrvatskoj tijekom posljed­ njih r e c i m o pet desetljeća. uz o n u u njoj žalosno rasprostranje­ nu neosviještenost ο t o m e u kolikoj je mjeri baš sve filozofiranje . te k a o takvo sa svakim p r a v o m ostaje n e z a o b i l a z n o m povi­ j e s n o m činjenicom. n e ć e li naše vlastito filozofiranje zapasti u n e p l o d n i tradicionali­ zam. r e l e v a n t n a djela r e c i m o „analitičke filozofije". u tematski o b z o r ove hrestomatije nije une­ seno o n o što se inače uobičajeno naziva „ s u v r e m e n o m " filozofi­ j o m .u p u ć e n o na tradiciju izraženu t i m dvama „ k l a s i č n i m " jezicima. Nastranu to da se filozofijski pojam suvremenosti m a l o ili ne­ kad čak i n i m a l o ne p o d u d a r a s o n i m što se prosječnoj svijesti pokazuje u liku „ m o d e r n o g " . zacijelo z n a t n o p r i p o m o g l o danas u Hrvatskoj n e o p h o d n o m poslu b i t n o g orijentiranja ο o s n o v n o m karakteru t r e n u t n o g povijesnog mjesta filozofiranja ovdje. J e d n a k o s e tako valja brinuti o k o toga da se p o s t u p n o ublaži p r e t e ž n a j e d n o - 14 15 . D o ć i će. Mišljenja s m o . Polje „ d a n a š n j i c e " je . nastalu u k o n k r e t n i m naporima prevođenja. 5. engleskog. bilo p o s v e u skladu s temelj­ n o m n a k a n o m i s v r h o m ovakve edicije. miranjem . htje­ lo se time . semiotički orijentirane h e r m e neutike. latinskog.ne­ o s p o r n o je ipak da bi upoznavanje s i z a b r a n i m t e k s t o v i m a r e c i m o j e d n o g B l o c h a ili Habermasa. ili pak pohtičko-filozofijske diskusi­ j e t e m e t a k o z v a n o g k o m u n i t a r i z m a . vjerovati je. Rortva ili Davidsona. no što je to slučaj k o d rada na filozofima koje je s a m a povijest v e ć učinila „ k l a s i č n i m a " . koji uz ostalo zasigurno predstoji filozofskim n a p o r i m a u Hrvatskoj.nuž­ no isuviše fluidno. Mislili ο njima inače filozofijski što g o d h o ć e m o .podastrijeti što je m o g u ć n o probraniju t e r m i n o l o š k u građu.po strani od svake prebrze i usiljene volje za unifor.. J e d n a k o k a o što bi izbor.pa i o n o koje zamišlja da se kreće isključivo u v i d o k r u g u „ m o ­ d e r n e " problematike . D a l e k o od toga da bi ovakva o d l u k a o d m a h značila i j e d n o ­ z n a č n o zalaganje za isključivo vezivanje samo uz o n o tradicional­ no i predajom „ p o s v e ć e n o " u filozofiji. o č i t o sve daljih i stranijih današnjoj prosječnoj obrazovanosti. ο grčkoj i ο srednjovjekovnoj filozofiji.o g l e d a n o sa stajališta j e d n e radikalno povijesno osviještene filozofije . gdje god za to postoji dovoljan oslonac. da bi prezentacija t o g najnovijeg i današnjici najbližeg „ s u v r e m e n o g " stanja m o r a l o po n u ž n o s t i biti v o đ e n o j e d n o m b i t n o drukčijom m e t o d o l o g i j o m izbora. zajedno sa svim eventualnim ostalim upotrebljenim varijantama. začinjen p r i t o m m o ž d a m a n i r o m visokoparnosti. u d o s l o v n o m smislu o n e zbilja današnje i aktualno se zbivajuće. T a k o naprimjer dva sveska u Hrestomatiji naslovljena Su­ vremena filozofija I i Suvremena filozofija II prezentiraju ustvari i z b o r iz o n o g a što se u filozofiji bitno steklo od v r e m e n a sloma njemačkoga idealizma u drugoj polovini prošloga stoljeća zaključ­ no s djelom Wittgensteina i Heideggera. prezentacija i početna objektivna prosudba o n o g a što je u Hrvat­ skoj posljednjih desetljeća na polju filozofije igralo o d l u č u j u ć u ulo­ gu.J e d n a k o se nastojalo. kako jezično-terminologijske tako i stvarno-filozofijske nara­ vi. koja valjda imaju vlastite m o t i v e . talijan­ skog i francuskog jezika popraćeni su svugdje kratkim rječnikom o s n o v n i h termina originala s njihovim hrvatskim istoznačnicama. d o k se Novija hrvatska filozofija zaključuje p r i k a z o m djela Vladimira Filipovića. Svjesno i promišljeno.najslabija t o č k a današnjeg stanja hrvatske filo­ zofije. prijevodi popraćeni ekstenzivnim pojašnjujućim bilješka­ ma. O s o b i t o su u prva dva sveska. te ο t o m e shodn i m njegovim temeljnim zadaćama. b a r e m u najkraćim n a z n a k a m a upozoriti na stanje recepcije. da bi mu se m o g l o i smjelo pristupiti kriterijima j e d n a k i m s o n i m a kojima je od p o č e t k a v o ­ đ e n a ova hrestomatija.

Damir Barbarić Grčka filozofija . a p o s e b n o k o l e g a m a koji su se prihvatili o d g o v o r n o g posla pri­ ređivanja pojedinih svezaka. Gdje g o d m o g l o biti filozofiranja. d o k g o d u o p ć e m o ž e biti n e k e povijesti filozofije. svakako nije više stvar urednika. p o t r e b n a desetljeća i n t e n z i v n o g rada i a t m o s f e r a filozofiranja lišena svih ideologijskih ometanja slobod­ na unutrašnjeg razvića vlastite filozofske tematike. Miljenku Zagaru. kao i ο sadržini na njima izgrađenih sljedećih d e s e t svezaka. kad su neki od s v e z a k a v e ć u tisku ili n e p o s r e d n o za tisak pripremljeni. Urednik Hrestomatije filozofije „ P o g l e d na filozofiju G r k a uvijek je pogled unatrag na početak filozofije same. koje. 6. O p s e ž n a i svestrana obaviještenost uvjet je d o r a s l e p o t r a g e za m o g u ć n o s t i m a vlastitoga doprinosa među­ n a r o d n o m filozofijskom dijalogu. tako da bi ih poradi t o g njihova ' d o s t i g n u ć a ' trebalo slaviti. O v i m n e k a b u d e zaključeno o v o svojevrsno „polaganje r a č u n a " ο n a č e l i m a na kojima p o č i v a k a k o zamisao tako izvedba H r e s t o m a ­ tije. m e đ u t i m . p o č e t a k ne u smislu nezamjetljivoga. koji su stalnom p o z o r n o š ć u i d o b r o ­ h o t n i m p o t i c a n j e m ohrabrivali na što b r ž e i ujedno što korektnije dovršenje p o s l o v a te s p r e m n o p o m a g a l i pri razrješavanju p o n e k i h t e š k o ć a t e h n i č k e naravi. G r č k i p o č e t a k fi­ lozofije ne zasniva s a m o j e d n u n o v u . D r a g o m i r u M a đ e r i ć u i predsjedniku Savjeta dio­ n i č a r a m r . G r c i su početak. travnja 1995. Zahvaliti je lektorima i k o r e k t o r i m a . zahvaliti se iskreno svim ne malo­ brojnim suradnicima. Gdje god biva o d v a ž e n pokušaj vratiti se u p r a p o č e t n u o t v o r e n o s t g r č k o g a mišljenja. S v a k a k o ne j e d i n i m m o g u ć i m a . kolegici Maji U z e l a c . d o k su drugi u završnom dijelu izradbe. ostaje stalno na djelu. usud da b u d u mjesto gdje bitak sebe sama misli i istupa u riječ. G r c i su tvorci filozofije. O s o b i t o pak ravnatelju „ Š k o l ­ ske knjige" dr. uz j a s n u svijest ο cilju. kako autorima studija tako i prevoditeljima. n e č u v e n u m o g u ć n o s t čovje­ kovu. zadovoljstvo daljnjeg pojašnjavanja stvari filozofije u m n o g i m rad­ n i m r a z g o v o r i m a i n a p o r i m a o k o rješavanja o d r e đ e n i h k o n k r e t n i h pitanja. iz čega o n d a u j e d n o j dugoj povijesti usavršava­ nja izrasta nešto značajno. n e g o po prvi put otvara mislilački bitni p r o s t o r istine. organizacijske i svake druge s t r u č n e p o m o ć i o v e Hrestomatije filozofije naprosto ne bi bilo. u k o j e m u obitavaju sva b u d u ć a pokoljenja u svojem filozofiranju. O n i su p o č e t a k filozofije k a o o n o na­ p r o s t o najveće i nikada nadmašivo. vjerojatno ne niti najboljima.naznake za lektiru i studij tekstova Početak filozofije U Z a g r e b u . U ovoj hrestomatiji nije bilo m o ­ g u ć e napraviti m n o g o koraka u t o m smjeru. za takav su posao. pripada zadovoljstvo sad.s t r a n o s t g o t o v o isključive orijentacije na filozofijsku literaturu na n j e m a č k o m e jeziku. Na k o n c u . T v o r c i ne u smislu n e k o g svojevoljnog s a m o g o s p o d s t v a čovjekova. b e z čije usrdne koncepcijske. ostaje trajnom n a k n a d o m za o b o s t r a n o uloženi trud. O n i su tvorci kao o n i koji su podnijeli j e d a n veliki usud. grafičkoj urednici i auto­ rici l i k o v n e o p r e m e Hrestomatije. No ο t o m e suditi. uvijek je to j e d a n . K a o i inače pri sličnim pothvatima. i prije svega. n e m a nikakva odnošenja koje bi bilo od G r k a n e o v i s n o i iz te neovisnosti smjelo sebi pripisivati n e k u u l o g u presuditelja. ma 16 2 A G ν c Β . N j e m u .

Zadovoljit ć e m o se time da tek u najkraćim c r t a m a u p o z o r i m o na s a m o d v a u sva­ k o m slučaju v a ž n a i m o ž d a čak. našli u ugođaju. ostavljamo i mi ovdje po strani svaki pokušaj n e p o s r e d n o g razjašnjenja t o g p o č e l a i ishodišta filozofiranja u Grka: . štoviše s njom istovjet­ na. str. svjetlo biva tek na Z a p a d u m u n j o m misli. od svih stranih sve­ za odriješena filozofija i z n e n a d n o i b e z vidljiva p o v o d a . o v i m 1 se riječima E u g e n a F i n k a ipak ne m o ž e osporiti istinitost. ra­ niju od njene grčke verzije. njemu nasuprot. Prvi je od njih o s o b i t karakter g r č k e religioznosti. U svojoj g o l e m o j povijesti g r č k e filozofije E d u a r d Zeller je izuzet­ no s n a ž n o i n a g l a š e n o inzistirao na razlikovanju religije G r k a od potonje kršćanske. u n e p r e k i d n o m razgo­ voru s Grcima. " ' ' ?™ Τ F. Lessinga. ma k a k o radikalno i g o t o v o drastično bio iskazan: „ P r a v a filozofija počinje u okcidentu. te ostavilo zamjetna traga na shvaćanju G r k a Η Frankel. Fink. G r c i su to n e n a d a n o m e ­ đu njima izniklo filozofiranje i sami o č i t o osjetili u p r a v o č u d o m te izvorište njegovo. Bd. 196) . str. k a k v o je u N j e m a č k o j b i l o za­ s n o v a n o i p r o š i r e n o u djelima klasicista W i n c k e l m a n n a . Wurzburff 1985 str 13 i d. Pa ipak. P r i t o m se često ukazivalo na i z u z e t n e i nesva­ kidašnje značajke d u h a t o g povijesno zacijelo neponovljiva na­ roda. Grundfragen der antiken Philosophie. P r e m d a s a m Zeller . L8 19 . koja u sebe samu udara i odatle si stvara vlastiti svijet. T a k o se hoće naprimjer u prastaroj m u d r o s t i Indijaca i njihovih svetih himni. str. istoka i j u g a m e đ u s o b n o ratovale i p r o ž i m a l e se. Schillera i G o e t h e a . ili p a k u drevnoj kineskoj praktičkoj mudrosti p r e p o z n a t i pojava grčkoj filozofiji srodna. U sjaju Istoka i n d i v i d u u m s a m o iščezava. " I doista. na otvore­ nost u n i v e r z a l n o m e l e m e n t u mora.ta u p r a v o bi lektira i studij t e k s t o v a u ovoj hrestomatiji imali otvoriti m o g u ć n o s t njegova dokučenja. smatramo. Na tlu j e d n e granične zemlje. strasti čuđenja i udivljenja ujedno (τό π ά θ ο ς τ ο ϋ θ α υ μ ά ζ ε ι ν ) . gdje se miješala krv nacija i kulture zapa­ da. činjenica početka filozofiranja nije time nimalo bliža n e k o m objašnjenju: „ K o l i k o z n a m o . a drugi j e d n a k o t a k o o s o b i t o ustroj­ stvo g r č k o g a jezika. uvijek stoji onaj tko se mislilački n a p r e ž e licem u lice s velikim G r c i m a . pojavila se čista. stanju. Postoje dakako mnijenja da u osnovi ovakva nazora počiva stari zapadnjački eurocentrizam.i slabašan odjek s obala G r č k e . p o r e d drugih. filozofijski je. p r e s u d n a uvjeta kojima je filozofiranje u G r č k o j j e d n a k o t a k o o m o g u ć e n o k a o i. te u j e d n o vrijeme kad su vlastita usnulost i t u đ a despocija prijetile da malaksalim u č i n e grčki p o d u z e t n i č k i duh. k a k o j e d n i m g l a s o m svjedoče i P l a t o n i Ari­ stotel. ili b a r e m je­ d i n o m p r a v o m i istinskom. pravo grčki svijet m i s l i . na blizinu starim kulturnim carstvima Azije. htio to ili ne. T o m e s h o d n o . j o š uvijek t e š k o osporiv općeniti stav Hegelov. 1971). 292. dalje s n a ž e n o i u n a p r e đ i v a n o . T e k se na Z a p a d u pomalja ta sloboda samosvijesti. kad je iskrslo. te da. Ipak. 18. Značajke grčke religioznosti E. V e ć je H e r o d o t grčku filozofiju htio shvatiti kao svojevrstan u v o z d r e v n e egipatske mudrosti. povijesno daleko. Dichtung und Philosophie 3 1 Munchen. 1976 ( 1962). nastade k a o n e k i m č u d o m 3 novi. z a t i m na osobitost geografskog smještaja njegova obitavališta. z n a o to ili ne." 2 M n o g o se nagađalo ο t o m e zašto i kako filozofija započinje u p r a v o u G r č k o j . des fruhen Griechentums.o č i g l e d n o pri­ t o m stoji p o d s n a ž n i m utjecajem klasicističkog shvaćanja G r k a i cjeline očitovanja g r č k o g a duha. prirodna svijest zalazi u sebe te se t i m e d u h u sebe spušta. Filo­ zofija je doista prije svega grčka stvar i onaj tko i danas j o š filo­ zofira nalazi se.k a k o mu je sa stanovitim p r a v o m p r i g o v o r i o Nestle u vlastitoj reviziji š e s t o g iz­ 6 danja iste povijesti filozofije ( Z e l l e r I 1. filozofiju valja shvaćati kao sveopću svjetsku pojavu.H e S e l > Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie VVerke in zwanzig Banden. Frankfurt am Main. u n a t o č g o l e m o m napretku pozitivnih spoznaja ο tim d r e v n i m znanjima što n a m ga je doni­ j e l o razdoblje posljednja dva stoljeća. na rano bujanje bogatstva pri­ m o r s k i h trgovačkih središta i na m n o g o toga t o m e sličnog. koja se n a m a današnjim E u r o p l j a n i m a stolje­ ć i m a i tisućljećima v e ć pokazuje j e d i n o m m o g u ć o m . u babilonskoj matema­ tici i astronomiji. " B e z obzira na p o s v e bjelodanu hajdegerijansku inspiraciju i na danas sve manje s k l o n o prihvaćanu patetičnost izričaja.

inzistirajući v e ć u svojoj. skupštinu i proročište. leži ideal d r u g o g a u nekoj askezi koja p r e k i d a svaku svezu i z m e đ u u m a i osjetilnosti: umjesto ljud­ ski se b o r e ć i h i uživajućih heroja i m a on svece m o n a š k e apatije. p o u z d a j u ć i se u svoj u m . Treffpunkt Platon. 2 1991 ΟΙΘΘΟ).i u Z e l l e r o v a n e p o s r e d n o g učitelja H e g e l a . utječe s e k r š ć a n i n p r e d s t r a n p u t i c a m a p u t e n o g . 20 21 . umjesto j e d n o ­ ga Zeusa. 71923. 174. Grci nisu došli na ideju da je egzistencija bogova nešto u što bi se moralo vjerovati.ipak njegove o d r e d b e svojom p r e c i z n o š ć u i iskrenošću uživljavanja za­ služuju i danas više no o b i č n u p o z o r n o s t . Held. S j e d n e strane načelna areligioznost cjelokupnog novovjekovnog i m o d e r n o g znanstvenog temeljnog E. D o b r o je u j e d n o j nedavnoj knjizi u p o z o r i o naprimjer Klaus Held: „ N a š a tuđica 'religija' potječe iz latinskoga i znači 'povratno povezivanje'. Tu odluku donosi svaki pojedinac za sebe i nitko ne m o ž e s njega skinuti teret t o g odlučenja. što ga opisuje t e r m i n ' p o v r a t n o povezivanje'. o d najodsudnijeg p a d o n a o k o najneznatnijeg i p o s v e s v a k o d n e v n o g . koje sačinjava najsvojstveniju značajku g r č k e običajnosti. koji do kraja proživljava i opravdava sve zemaljske užit­ ke. To je za nas možda najneobičnije na njihovoj re­ ligiji.naprimjer p r i g o d o m p o t v r d e ili k r i z m e . a s druge isključivost kršćanske d o g m a t i k e b e s p o v r a t n o su nas. n a i m e čovjeka uz nešto njemu n a d r e đ e n o . Pa ipak. Odlučenje vjere pripada kršćanskoj egzistenciji. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entivicklung.ostavivši t e k Bachofenu. stava spram cjeline svega što jest. j e d n o g a b o g a koji biva č o v j e k o m da bi ih svojom s m r ć u stvar­ no prokleo. " 5 I m a li se na u m u v a ž n o s t o v a k o shvaćene religije za G r k e arhajskog i klasičnog razdoblja. Erster Ten. običajem i n a v i k o m takoreći sam po sebi urastao u svijet vjere. te ne m o ž e ta narav važiti čak ni za čisto objav­ ljenje te s v e m o ć i . U kršćanskoj religiji taj o d n o s biva o z n a č e n kao vjera. grijehom z a m r a č e n o g u m a k j e d n o j objavi. ž r t v u i promišljanje. D o k prvi i u ljudskome životu nastoji o k o o n o g a li­ j e p o g j e d i n s t v a d u h a i naravi-prirode. erste Halfte. čini se. Zeller. str. j e r je u n a k a ž e n a i i z o p a č e n a grijehom. 72. K a d se s takvim p r e d o d ž b a m a za s o b o m o b r a t i m o o d n o s u Gr­ ka s p r a m njihovih b o g o v a . usput r e č e n o ne uvijek i najsretnijoj. dotle za o v o g a sva vrijednost i sva o p r a v d a n o s t n a r a v n o g a o p s t a n k a iščezava pred mišlju na s v e m o ć i b e s k o n a č ­ n o s t stvoritelja. T a k o je s v o j e d o b n o naprimjer W i l h e l m Nestle . teško da n a m je išta g r č k o g toliko s t r a n o i daleko k a o upravo taj sveprisutni medij i e l e m e n t sve­ t o g a . re­ viziji Zellera na s n a ž n o „prosvjetiteljskom" o s n o v n o m karakteru nastajuće grčke filozofije i iznalazeći jasne z n a k o v e t o g i t a k v o g 5 K. Leipzig. s p o t i č e m o se na niz iznenađenja: Kla­ sični G r c i ne poznaju ni p r e d o d ž b u ο n e k o m p o s v e na sebe posta­ vljenom pojedincu ni p o m i s a o da bi on bio potrebit izbavljenja. ples. P r i t o m ostaje u prvi čas o t v o r e n o koje je vrste o d n o s spram višega. više. odluci da se uzdaje u Božju milost i izbavljenje. To vrijedi j e d n a k o za ratova­ nje i putovanje. tad se vjerojatno n e ć e bezuvjetno i b e z daljnjih p o t r e b n i h distinkcija prihvatiti o n a inače najproširenija o z n a k a k o j o m bi se htjela j e d n o z n a č n o odrediti sama bit filozofije i njena nastanka. naime oznaka po kojoj p o č e t a k i na­ predovanje filozofije u G r č k o j nisu ništa drugo do prevladavanje mita logosom. S t o g a s m a t r a m o oprav­ d a n i m o v o m z g o d o m j e d n i m duljim n a v o d o m ocrtati njegov o s n o v n i stav. Vjera p o č i v a na j e d n o j izričito izvršenoj životnoj odluci. str."4 Nijedno očitovanje g r č k o g a života. Egzistencija b o g o v a bijaše posvemašnja s a m o r a z u m l j i v o s t . D o k Grk. ipak se od njega očekuje da j e d n o g a dana . A i ne poznaju ikakav pojam kojim bi se m o g l o prevesti značenje koje riječ 'vjera' i m a u kršćanstvu. N i e t z s c h e u i B u r k h a r d t u da n a m otvore oči i za druge. m o ć ­ nije. Stuttgart. jer i onda kad je n e t k o odgojem. u m j e s t o osjetilno ž u d e ć i h b o g o v a b e s p o l n e anđele. udaljili od m o g u ć n o s t i pra­ v o g živog iskustva o n o g a što su Grci doživjeli i nazivali b o ž a n ­ skim. u k o j e m i iz kojega je t e k svekoliki ostali život d o b i v a o svoj s m i s a o i p r a v o značenje.iz svoje unutrašnjosti potvrdi odlučenje za vjeru. „ A l i koji li d u b o k i j a z dijeli G r k a od kršćanina u smislu stare ili srednjovjekovne crkve! D o k onaj o n o b o ž a n s k o traži ponajprije u naravi-prirodi. čije p u t e v e i tajne vjeruje da m o r a štovati s a m o u t o l i k o više u k o l i k o o n i više p r o t u s l o v e u m u i n a r a v n o m e tijeku stvari. ne da se d o s t a t n o shvatiti ne sagleda li se odnos spram božanskog k a o stalna i ne­ u p i t n a njegova p o d l o g a i p o z a d i n a . teži spoznati zakonitosti svijeta. tam­ nije i manje „ h a r m o n i č n e " strane g r č k o g a d u h a i života . teatar i natjecanje.

nikako samorazumljivog i povijesno j e d i n o m o g u ć e g . izlazi se iz t o g z a t v o r e n o g a n t r o p o m o r f n o g svijeta. ofistiku. ontologije i svega sličnog. koji r e c i m o računaju zato j e r s time n e š t o trebaju. T a k o s e pak i n d o g e r m a n s k i pokazuje kao j e d n o v e o m a sretno sredstvo ovladavanja svijetom te je upravo stoga zacijelo i p o s t a o o s n o v o m o n e vrste ovladavanja svijetom koja j e s t filozofija i koja se danas do kraja razrađuje u tehniku. t o g takozva­ n o g neutruma.oblast o n o g a „ o n o " . Taj put. Još i P l a t o n o v a filozofija > se ne da ni na koji način u svojoj cjelini i obuhvatnosti i ne uvidi li se i ne prihvati središnja uloga mita i o n o g a u njoj.titeljstva v e ć u e p o v i m a H o m e r o v i m (Zeller 6 . takoreći sve do nedavno. iz č e g a se p o s t u p n o razvi­ ja carstvo u sebi počivajućih. pri k o j e m je sve što jest u osnovi svedivo na pranačela i iskonske pramoći o n o g m u š k o g i o n o g ženskog. postojanih i za sebe bivstvujućih „stvari": „Karakteristično je da se veliko kulturno dostignuće G r k a u o p ć e j a s n o prikazuje t i m e što su dogotovili to da u razjašnjenju svijeta k r e n u z a o b i l a z n i m p u t e m p r e k o o n o g a o n o . u razlici s p r a m m n o š t v a drugih g r u p a jezika. što dakako onda u većoj mjeri važi za filozofe prije iigo su. svojstvenih o n i m gore od njih razlikovanim aime i z m e đ u krajnosti sklonosti k p o t p u n o j i do kraja >j apstrakciji. Frankfurt am Main. grenlandskoe strane. koji je od o n o g svrho­ vitog n a o v a m o j e d a n nečuveni zaobilazak. indoeuropski i semitski. u procesu stalno napredujućeg samoosvjelastitih bitnih zakonitosti. koja je i m o g l a na­ stati s a m o iz takve vrste j e z i k a . koje se m o ž e pro­ matrati neovisno ο odredbama svrhe. učinili su G r c i i t a k o razvili m a t e m a t i k u kao znanost. medicini i m n o g i m d r u g i m oblastima. 1978. S v o j o m u fleksije. koja je o n d a t a k o đ e r o p e t postala od najveće važnosti za svrhovitu primjenu. I 1. J e d n a k o t a k o u astro­ nomiji.s a m o stvari. dakle n e ostaviti stvari u a n t r o p o m o r f n o j oblasti ili oblasti svrha. P u t e m „srednjega r o d a " . u razlici spram izolirajućih skoga) s j e d n e te inkorporirajućih (npr.s a m o broja. 133. fizike. transponirajući posve nepovijesno i anakronistički u etke t a k o v r s n o g mišljenja naše n o v o v j e k o v n e p r o b l e m e •oznajne teorije. Die Anfange der Philosophie bei den Gnechen. knjiga koja r e c i m o Heraklitu posvesporedivo manje pažnje i ozbiljnog n a p o r a za razumijevaj e d n o m A n t i f o n u Sofistu. Sve to potječe od W Schadewaldt. " 6 T a k o se v e ć u činjenici da i n d o e u r o p s k i uz m u š k i i ž e n s k i rod. 23 . K o l i k o g o d korisna i zaslužna bila u č e n o š ć u i obijednoga materijala.s o n u stranu t o g n a o k o sve prožimajućeg i s v i m e vladajućeg polariteta . u prvih. p o p u t ostalih naroda. su o n i prije svega odlikovani jest sredina i mjera izi krajnosti. historičari sustavno umanjivali značenje t o g aspekta ranoga g r č k o g nja. v e ć se i z n e n a d a uviđa: postoji n e k o o n o . str. U daljnjim izlaganjima ove teme oslanjamo se poglavito na uvide sadržane u ovoj knjizi. str. k o d o n i h drugih. te u n u t a r njega poglavito grčki. po samoj svojoj naravnoj strukturi b i o p o d o b a n za razvoj j e d n o g o b u h v a t n o g sustava odnošenja: „Fleksija stvara m o g u ć n o s t i o d n o s a i čini to da se stanoviti dijelovi r e č e n i c e takoreći m o g u u z a j a m n o ogledavati. prvenstveno p o d golecajem Hegelovih povijesno-filozofijskih nazora. ili n e k o m e od slič­ io da m o ž e posredovati zadovoljavajuću sliku o n o g a što ozofiranje u G r k a do Platona. i krajnosti g o t o v o potlanjkanja iste te m o ć i apstrahiranja. ili pojašnjuju zvijezde zato j e r se iz t o g a h o ć e očitati sudbina. razviju m o g u ć n o s t i logičkoja. Osobitost ustrojstva grčkoga jezika i već u o č e n o u kako velikoj mjeri su takozvani flektiici. ili Gorgiji. dakle svojevrsnom „ l a b a v o š ć u " elemenata samih t a k o i čitava r e č e n i č n o g sklopa i n j i h o v o m gotoč n o m „savitljivošću" t e time s p o s o b n o š ć u m n o g o s t r u ­ k o g izraza z a n a č e l n o b e s k o n a č n e m o g u ć n o s t i m e đ u s o b n o g od­ nošenja i u z a j a m n o g podudaranja i sklapanja j e z i č n i h elemenata. našavši se p o t o m dm tim ishodišnim stavom p r i n u đ e n u središte razmatraaviti manje pravu filozofiju ranih G r k a no onaj f e n o m e n ca sami bili doživjeli k a o njeno izopačenje i degeneraciju. s a m i m svojim ustrojstvom takoreći predodreda iz sebe. 200) joj svojedobno izuzetno utjecajnoj knjizi ranu grčku filod o ž i o p o d n a s l o v o m Od mita k logosu. kojemu se cjelina bića pojavljuje isključivo i j e d i n o u n u t a r v i d o k r u g a stalnog p r o c e s a življenja i umiranja. o s o b i t o je indoeuropski jezik. razlikuje i „srednji r o d " m o ž e spoznati svojevrsno prevladavanje p u k o p r i r o d n o g nastrojenja jezika. otvara se .

sve to u prvi čas nije u o p ć e sagledano. posredujući i isključujući njihov bezuvjetni polaritet. M o r a l o bi se j e d n o m t o č n o istražiti kad reci­ m o aorist biva s a m o vremenski razumljen. trebalo je i tako. Die Entdeckung des Geistes. v e ć i n o m n a i m e u o p ć e ne. Ta t a k o z v a n a tempora. s h o d n o naravi i svrsi u p r a v o ove hrestomatije. k a ž i m o usput. poslužiti t o m e da p r o b u d i i p o t a k n e s p r e m n o s t na čitanje. 1968. p r e m d a valja n a p o m e n u t i kako izgle­ da nije b e z opravdanja mnijenje nekih da u p r a v o u njemu tre­ ba p r e p o z n a t i j e z i č n i uvjet p o s t u p n o g razvitka filozofijskog pojma subjekta i svih daljnjih k o n z e k v e n c i toga. gramatičke i sintaktička pravila gradnje j e z i č n o g izričaja. O n a nisu. dade se o n d a p r o t u m a č i t i o n a bit­ na svojstvenost g r č k o g j e z i k a u kojoj je v e ć davno p r e p o z n a t o m o ­ gućujući uvjet filozofiranja. n e g o i p r e d pridjev. ne valja tumačiti t e m p o r a l n o . kao i u objašnjenje p r a v o g a smisla t o g medija . a o s o b i t o i z v o r n o i poče:tno. takoreći zaustavlja stvari i o d n o s e u je­ ziku. str. koje danas poznajemo u najrazličitijim formama: kao fizikalno.. štoviše i p r e d čitav sklop riječi. nastavljajuće se. pri kojem ć e m o ujedno s misaonim n a p o r o m o k o razumijevanja sadržaja prevedenih tekstova obratiti p o z o r n o s t i na to da se po m o g u ć n o s t i b a r e m d o n e k l e o s l o b o d i m c nikad reflektirane vezanosti i zarobljenosti u logička. str. Z a d o v o l j i m o se ovdje tek n a v o d o m S c h a d e w a l d t a : „ H t i o bih j o š govoriti ο tempora i u v o d n o pokazati 7 u č e m u je pri t o m e p r o b l e m . vrijeme. g Isto.stvar. Snell. M o ž e se u g r č k o m e baš sve reći u prezentu.t o g p o g l e d a na stvar. Tu postoji čisto ili traj u ć e izvršenje. koji postoji n e o v i s n o uz j e d n i n u i m n o ­ žinu. B. k a o i naprimjer toga da m n o ž i n a u srednjemu r o d u u g r č k o m e ne pot­ pada pod brojnu kategoriju m n o ž i n e . „supstantivira" ih. u p r a v o je taj p r o c e s sve učestalijeg i opsežnijeg supstantiviranja . nav. koja su n a m dana? više no samorazumljiva. n a i m e njegova n e o b i č n o s n a ž n a sklonost da sve intenzivnijom i o b u h v a t n i j o m u p o r a b o m člana srednjega r o d a τ ό . igraju g o t o v o z a n e m a r i v o malu u l o g u . str. U filozofijsko značenje t o g a da naprimjer grčki i z v o r n o j e d v a p o z n a j e n a m a tako uobičajenu podjelu glagolske radnje u aktivnu i pasivnu. v e o m a stare tvorbe. Vidi osobito značajno poglavlje „Prirodoznanstvena tvorba pojmova u grčkom". To vodi k n e č e m d r u g o m . Schadevvaldt.p o s t u p n o stvorio m o ­ g u ć n o s t filozofijske t v o r b e p o j m o v a .ovdje se ne m o ž e m o upuštati. pri č e m u m o g u pridoći čak i naznake vremena. učvršćuje ih i čini „ p r e d m e t i m a " . ^ 9 4 6 ( 3 1955). 138. n e g o kao najfinija osjenčenja načina izvršenja. da umjesto pasiva odlučujuću ulogu u njemu i m a tako­ zvani medij. uloge i značenja duala.i ta­ ko j o š uvijek prilično s p o r n o m e đ u lingvistima i filolozima . ili pak odatle rezultirajuće stanje. n e g o su i z v o r n o različite vrste akcije. u smislu logosom v o đ e n o g mišljenja. 146 i d. prije svega od nastupa kršćan­ skoga svijeta. Isto vrijedi i za i z u z e t n o v a ž n u činjenicu da t a k o z v a n a „vre­ m e n a " u g r č k o m e glagolu o p ć e n i t o . p r e m d a su nastala i oblikovala se t e k ι W. a da b u d e j a s n o razumlji­ v o . I sve dosadašnje. kojim se odlikuje v e ć s a m a cjelovita grupa i n d o e u r o p s k i h jezika. otisnuto zasebno i u Gadamerovu zborniku Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. p o t e k l o g izvor­ no iz p o k a z n e zamjenice. ili i cijelu rečenicu . biologijsko. glagol. Uviđa se u s k o r o da je takvo pro­ matranje n e k o m n o g o duhovnije i važnije za tumačenje svijeta od o n o g a čisto v r e m e n s k o g . Hamburg." O v i m unutrašnjim „ p o s t v a r e n j e m " jezika. naime t o m e da u t o m f e n o m e n u j e z i č n e tvorbe interes za vrijeme naprosto ne egzistira. Vrije­ m e . koje se n a m a u našoj filozofijski skroz strukturiranoj for­ mi svijesti pričinja tako važnim. kako im ime kazuje. Darmstadt. o n o v r e m e n s k o pridolazi tek kasnije. zaključeno ili nezaključeno.pri č e m u član biva stavljan ne sa­ mo p r e d i m e n i c u . 24 2: . Studien zur Entstehung des europaischen Denkens bei deri Griechen. subjektivno d u š e v n o vrijeme . p u n k t u a l n o zaklju­ č e n o ili već stanjem postalo. ne pada u pogled. M o ž e se doista kazati da u toj vrlo ranoj kon­ cepciji n e u t r u m a leži nešto p o s v e b i t n o za o p h o đ e n j e s b i ć e m 7 uopće. za razliku od o n o g a što se n a z i v a „ g l a g o l s k i m a s p e k t o m " . o v a k o fragmentarno i n e i z v e d e n o nabačeno." 9 Svaku diskusiju i z u z e t n o velike važnosti participa u g r č k o m e . Dakle: čisto. particip. a u n u t a r nje o p e t o s o b i t o n a g l a š e n o u p r a v o grčki. ozna­ ke vremena. dj. razriješenu od njene sveze u polaritetu muš­ k o g i ž e n s k o g . već prije svojevrsne „kolek­ t i v n e " j e d n o t e . ο kojemu se uz to i lako dade usu­ glasiti. 21-42. P r e m a m j e r o d a v n o m S n e l l o v u 8 uvidu. od osobite važnosti za razu­ mijevanje j e z i č n o g aspekta postanka P l a t o n o v a nauka ο idejama -: sve to m o r a m o ovdje ostaviti po strani.

težište cjeline premješta se na etiku. n a u k e kojih d o d u š e m n o g o s t r u k o pretumačuju.zanijekati da se tu s u s r e ć e m o s drastičnim p a d o m snage filozofiranja. one grčke: „ D u h . na starije sustave. s v e l e b n i m i filozofijski d o s l o v n o neiscrpivim djelom P l a t o n a i Aristotela. 159 i d. T e k je u novije vrijeme. te na t r e ć e m u se­ be potvrđuje u suprotnosti spram objekta." D a k a k o . Ali b u d u ć i da je time na­ p u š t e n o stajalište grčkoga svijeta. str. F i l o z o ­ fijsko sučeljenje s cjelinom njihova filozofiranja i danas je j e d a n od prvih zadataka doista zrelog s u v r e m e n o g mišljenja. O s o b i t o je o v o treće razdoblje u o č i m a Zellera. " 1 2 O d m j e r i m o li o n o što n a m je p o z n a t o od Teofrasta.uz svu n e p o r e c i v u historijsku i filološku temeljitost i p o d r o b n o s t . D o n e k l e u p r o š ć e n o kazano: ovdje preve­ deni tekstovi drukčije n a m govore. helenističke filozofi­ j e : „ C i s t o znanstveni interes za filozofiju povlači se p r e d prak­ tičkim. svo­ ja ishodišna stajališta izgradilo upravo o s l o n c e m na tu filozofiju. svaka je riječ u ovoj hegelijanizirajućoj dijagnozi za nas danas upitna. Razdoblja grčke filozofije Od m n o g i h m o g u ć i h i v e ć pokušanih o n a Zellerova čini n a m se j o š uvijek najprikladnijom i ponajbolje odgovarajućom naravi sa­ me stvari. str.njegova posve­ mašnja filozofijska ovisnost ο načelima kojima je b i o v o đ e n Hegel u svojem prikazu cjeline povijesti filozofije i osobito njene prve. p r e m d a ne m o ž e m o prihvatiti njegove nazive za njih. a o n o se u rekapitulirajućem sažetku kojim završava obrazlaganje svoje podjele razdoblja cjelokupne grčke filozofije. A k o igdje. osvijestimo li i do kraja uva­ ž i m o činjenicu da se ne samo glede sadržine već i p r e m a samoj formi izričaja zbivaju prije ustanovljene i zasnovane logike. Isto. 3) razdoblje postaristotelovske filozofije. ne­ m o g u ć e je doista . zasnovano od strane Sokra­ ta a dovršeno u Aristotela. str. rimskih stoika.). u k o l i k o u o p ć e imaju ne­ ku metafizičku i fizičku teoriju. Nije to više spoznaja stvari kao takvih. p o t a k n u t o poglavito uvidima Dilthevevim. na p r v o m e je stupnju g r č k o g a mišljenja sebi n e p o s r e d n o prisutan u naravno­ me objektu. (Zeller 1 . od K a r n e a d a i Pirona. 220 ^ Ι δ δ ) . s n e i z m j e r n o m r e d u k c i j o m i suženjem vidokruga. te da upravo u njima uz ostalo nalazimo i filozofijski p r e s u d n u z g o d u pripreme samog tog zasnivanja. posve neprikriveno očituje . š k o l o v a n o g na H e g e l u i filozofijski oslonjenog na Aristotela. i 1 161). s p a d o m s l o b o d n o g z a m a h a misli. da bi u misli nadosjetilnog objekta zadobio j e d n u višu istinu. na d r u g o m e se razlikuje od njega. na t o m protuslovlju podliježe grčka filozo11 fija. Zeller. u svojoj oštroj o p o r b i s p r a m aristotelizma k a s n e skolastike. 225 i d. srednjih te kasnih. no koje slijediti u s v e m u bit­ n o m e ipak imaju nakanu. mogli b i s m o reći. dospijeva u protuslovlje da čvrsto drži subjektivnost kao o n o krajnje i najviše E. No ipak je teško osporiti temeljnu ispravnost Zellerove karakterizacije postaristotelovske. u svojoj subjektivnosti. a za dokaz t o g izmijenjenog nastrojenja oslanjaju se sve postaristotelovske škole. dj. Speusipa i Ksenokrata. u s t o i č k o m nauku helenističkoga razdoblja.najkasnijem razdoblju povijesti grčke filozofije. Isto. nav. ranih. 226 i d. to gubi mišljenje tim odriješenjem od d a n o g a svoj sadržaj.čak i n e o v i s n o od činjenice da su n a m dje­ la o n i h prvih sačuvana t e k u i z u z e t n o f r a g m e n t a r n o m stanju i o s k u d n o m opsegu . kao o n o najviše i bezuvjetno opravdano. 2) razdoblje „pojmovne filozofije". p o t o n u l o g o t o v o do beznačajnosti. str.. a da p r i t o m ipak na g r č k o m e tlu nije m o g u ć e neko dublje posredovanje o n e suprotnosti. U t o l i k o s m a t r a m o ipak u o s n o v i zadovoljavajućim što je u ovoj ediciji t e k s t o v i m a tih dvaju „klasika" ustupljen g o t o v o sav raspoloživi prostor. gra­ matike i sintakse k o j o m se u osnovi nepromijenjenom do danas služimo. odnosno njihovu osnovnu karakterizaciju. ο č e m u se filozofu u posljednjoj instanci radi. S druge strane. n e p r a v e d n o bi bilo i u z a b l u d u i dezorijenta­ ciju bi vodilo previđanje g o l e m e povijesno-filozofijske v a ž n o s t i te t a k o z v a n e helenističko-rimske filozofije. O n 1 0 grčku filozofiju dijeli u tri glavna razdoblja: 1) razdoblje „fizike ili fizikalnog dogmatiz­ m a " . a ipak joj ujedno nasuprot postavlja o n o a p s o l u t n o u nedohvatnoj transcendenciji. „ o b j e k t i v n e " faze. n e g o ispravno i za­ dovoljavajuće stanje ljudskoga ž i v o t a . 26 27 . samostalno istraživanje prirode prestaje. od E p i k u r a i ranih neoplatoničara. historijsko istraživanje s p o z n a l o u kojoj i kolikoj mjeri je cjelina filozofije n o v o g a vijeka.

rani Usp. j a s n o je. ili se pak vratiti Nietzscheu. tek se u najnovije vri­ j e m e . pri č e m u je tu „ S o k r a t " poistovjećen sa slikom kakvu ο njemu daje P l a t o n . težeći u ovoj ediciji ipak prije svega ostalog za t i m da udo­ voljimo zadatku koji je ne s a m o povijesno n e g o i odista filozofijski na svaki način preči i presudniji. S t r o g o gledano. P o s r e d o v a n j e m Epikur o v i m . oslonjene na diskusiju k o n t i n u u m a i b e s k o n a č n o g . Meuthen. k a o i. v a ž n o s t E p i k u r o v e utjecajne p o s t a v k e „ d r u š t v e n o g a u g o v o r a " . Zadatak daljnjeg istraživanja obuhvata i naravi složenih utje­ caja kojima je ta nakonaristotelovska.po n a š e m sudu n e o s p o r n o temelja cjelokupnoga filozofiranja sve do današnjih. p r e m d a uz tu cijenu da filozofijska razi­ na načelne Aristotelove kritike atomizma. te t i m e i sve kasnije p r a v n e misli. e v e n t u a l n o g doraslog prisvajanja i p o t o m vlastitog pro­ mišljanja samih o s n o v a te krajnjih d o m e t a i ishoda P l a t o n o v a i Aristotelova djela. čini se. N j i h o v a filozofija p r i r o d e o d n o s n o „fizika". sadrža­ nog. G o l e m o značenje stoičke filozofije jezika za svu kasniju gra­ m a t i k u . j o š uvijek nije dostat­ no istraženo. t o g . te od istog autora Das physikalische Weltbild der Antike. J e d n a k o je t a k o u g l a v n o m u t v r đ e n utjecaj iste te etike. nastojanja o k o istinskog filozofiranja.u s p r k o s svim povijesnim p r e i n a k a m a i pretumačenjima. Samburskv. v e ć se zadovoljio recepcijom . stoljeću. i z v o r n o nastale v e ć u k r u g o v i m a rane g r č k e sofistike. 1965.G o t o v o da bi se.n e u s p o r e d i v o više t o g a crpi on iz n a u k a n e o p l a t o n i z m a . ponajviše zaslugom S a m b u r s k v a dovodi u plodotvornu vezu s n o v i j i m fizikalnim teorijama ο fluktuirajućim poljima sile kao najelementarnijoj. u o n o m e što p o z n a j e m o kao „filozofiju predsokratovaca". sintaksu i semantiku. stoičke logike i skeptičke metodologije. P o j a m „ p r e d s o k r a t o v a c a " potječe od Kierkegaarda i kao pretpo­ stavku i m a njegovo vlastito shvaćanje mjesta Sokrata u cjelini grčke filozofije. kao svojevrsne njene osi i o k o s n i c e . k a o i o s o b i t o njegova r i m s k o g sljedbenika Lukrecija. i z u z m u li se da­ nas j o š p o m n o g o č e m u relevantna nastojanja Leibnizova. s njenim temelj­ n i m n a u k o m ο izvornoj „ n a p e t o s t i " (tonos). Zurich. T o m s m o se konstatacijom morali ovdje zado­ voljiti. k a o v e ć i za s a m o p o č e t n o zasni­ vanje njihovih glavnih i nosivih kategorija. nesupstancijalnoj i predsupstancijalnoj o s n o v i c j e l o k u p n e zbiljnosti. helenistička i r i m s k a filo­ zofija p r e s u d n o o b l i k o v n o djelovala na duh i temeljne postavke o s o b i t o p o č e t n e filozofije n o v o g a vijeka danas se dakle sve više u o č a v a kao j e d a n od središnjih u c j e l o k u p n o m povijesno-filozofijs k o m istraživanju. Rani bi se grčki mislioci mogli j e d n a k o o p r a v d a n o zvati i „ p r e d p l a t o n s k i m a " . u svojim dijalozima. što u j o š većoj mjeri vrijedi za d o s t i g n u ć a njihove l o g i k e i za spoznaju sve d u b i n e i obuhvatnosti njena povijesnog utjecaja. ponajprije u ra­ d o v i m a P i e r r e a G a s s e n d i a u 17. uz stanovito pretjeravanje i zaoštravanje stava. na S p i n o z i n i na K a n t o v etički nauk. T o m p a k zadatku blizak i u b i t n o m e od njega neodvojiv jest i onaj o k o primjerenog mislećeg približenja s a m o m e iskonu i p o č e t k u filozofiranja u o p ć e . d o k je nje­ na v a ž n o s t naprimjer za D e s c a r t e s a i niz drugih mjerodavnih mi­ slilaca r a n o g novovjekovlja dosad u g l a v n o m nedovoljno u o č e n a . kritikama i prevladavanjima te svakojakim „ n o ­ v i m p o č e c i m a " . u i s t o m e kontekstu. Phjsics of the Stoics. J e d n a k o t a k o i takozvani „ p l a t o n i z a m " p o č e t n e antiaristotelovske prirodofilozofijske i p r i r o d o z n a n s t v e n e matematizirajuće m e t o d e j e d v a da potječe iz zbiljskog prisvajanja vlastite P l a t o n o v e filozofije: . p o g l a v i t o njena valjda o s n o v n o g n a u k a ο n a č e l n o m intelektualitetu afekata. S. t e r m i n teško da m o ž e biti o p ć e n i t o prihvaćen. respektirana ni u s a m o g a E p i k u r a ni u njegovih kasnijih sljedbenika i obnovitelja. 13 grčki a t o m i z a m D e m o k r i t o v dospio je do pozicije j e d n e od naj­ utjecajnijih i povijesno najodsudnijih metafizičkih teorija u cjelo­ kupnoj predaji filozofije. doraslih i povijesno suvremenih. Problem „predsokratske filozofije" E p i k u r je p a k svoju povijesnu v a ž n o s t stekao prije svega ulo­ g o m u n o v o v j e k o v n o j o b n o v i a n t i č k o g a a t o m i z m a . kao i u zasnivanju n o v o v j e k o v n i h političkih teorija ο društvu v e ć je o d a v n o u o č e n a . ne dijeli li se te i takve pretpostavke Kierkegaardove.nije. m o g l o reći: p o č e t n i n o v o v j e k o v n i antiaristotelizam uistinu nije ni d o s p i o do zbiljskog sučeljenja s o n i m navlastitim i najsvojstvenijim A r i s t o t e l o v e filozofije.d o d u š e p r o d u k t i v n o n a d o g r a đ u j u ć o m i p r e t u m a č u j u ć o m .uz postavku a t o m i z m a n u ž n o veza­ nih p r o b l e m a . U l o g a stoičke etike u izgradnji temeljnih teorijskih zasada r i m s k e . koji ih je sve 28 24 . naime zadatku primjerenog u p o ­ znavanja. 1959.filozofema na­ k o n Aristotela.

A n a k s a g o r a . ο n i z u m e đ u s o b n o ravnopravnih i u osnovi g o t o v o l o g i č k o m n u ž d o m su­ sljedno se nastavljajućih najranijih mislilaca i njihovih n a v o d n i h „ š k o l a " : Tales. ali ipak to „ s v e " j o š uvijek sa­ gledavaju isključivo p o d v i d o m osjetilnosti. Sva u s u d n o s t i u j e d n o upitnost te p r o s u d b e . ne dopirući do spoznaje mislivih i nadosj etilnih bića. Taj Aristo­ telov stav dijelit će u o s n o v i i Hegel. U Hrvat­ skoj primjerno Marijan Cipra u knjizi Metamorfoze metafizike (Čako­ vec. postojeći način mišljenja dalje razvijen. s kojim je.. prije svega da­ kako H o m e r a i Hesioda.). A l k m a i o n . na mjesto ranijeg d o g m a t i č k o g filozofiranja stupa dijalektičko i u svezi s t i m e osvaja si filozofija i p r e m a obujmu nova. J e d n a k o bi se tako mogli naprosto zvati „arhajskima".". E m p e d o k l o . A n a k s i m a n d a r . lozofijske p r e t h o d n i k e do Sokrata od Sokrata s a m o g s j e d n e a od tih „ t e o l o g a " s druge strane. formulaciji te k a k o i m p l i c i t n o m t a k o i eksplicitnom tumačenju neizbrisiv i neuklonjiv pečat A r i s t o t e l o v e p r o s u d b e svojih filozofijskih prethodnika. Hesiodova. prezentaciji. Sva je „ p r e d s o k r a t o v s k a " filozofija od tada n e p o v r a t n o ostala zatvorena u j e d a n reducirani. d o k su oni raniji t e k p u t e m promatranja stvari dospjeli do razlikovanja p r e d o d ž b e i znanja. kao i o n i h koji se u vla­ stitim pokušajima sumišljenja upuštaju u r a z g o v o r sa s a m i m isko­ n o m i ishodištem filozofije. Heraklita i P a r m e n i d a ( m o ž d a i Pitagoru. K s e n o f a n . Sokratova filozofijska pojava viđena je već od strane Aristotela svojevrsnom naglašeno j e d n o k r a t n o m raskrsni­ c o m puteva ranoga mišljenja. „naravno-filozofijski" i štoviše „ m a ­ terijalistički" v i d o k r u g (tek s e k u n d a r n o proširivan u pravilu n e domišljenom t e z o m ο „ h i l o z o i z m u " ) . nav.pri kojem se ponekad jedva može razlikovati da li je riječ ο Sokratu ili Kantu . ο n a č e l n o posvemašnjoj razlučenosti i oštroj razgraničenosti te p o č e t n e „fiziologije" od arhajskoga svijeta H o m e r o v a . pod kojim i m e n o m o n razumije rane mitičke mislioce i epske pjesnike. dotad ne­ slućena područja. p o č e t a k i uvjet sveg istinskog znanja. čini on o b r a t n o svu spozna­ ju stvari o v i s n o m ο i s p r a v n o m n a z o r u ο naravi znanja. Heraklit. P r e m a njemu. kao i svega što je iz nje uslijedilo za n a š o d n o s p r e m a p o č e t n o j grčkoj filozofiji.. str. u smislu podložene tvari. m e đ u t i m . dotle je Sokrat prvi izgovorio uvjerenje da se ni ο j e d n o m p r e d m e t u ne m o ž e ništa znati prije no što je o d r e đ e n njegov pojam. P a r m e n i d . gdje se odnosi upravo n e k a k o na njihove suvremenike. Zeller. 99-120).kreću se. 216 i d. zanimljivo. G o t o v o sva važnija kasnija izvješća ο sadržini njihovih naučavanja s v o d e se u krajnjoj liniji na veliko d o k s o g r a f s k o dje­ lo p r v o g Aristotelova učenika i nasljednika Teofrasta te n o s e v e ć u izboru. ujedno nažalost knjizi u čijoj sudbini kao da se sabralo i zloslutno očitovalo ono najtamnije hrvatske filo­ zofije i njenih glavnih aktera u posljednjim desetljećima. naša tekstualna situacija i z u z e t n o n e p o v o l j n a ) . od kojega sva ostala ovise. tjelesnosti i „ m a t e r i jalnosti" te tako shvaćene physis. D o k je sva ranija filozo­ fija bila n e p o s r e d n o usmjerena na objekt. D e m o krit itd.zajedno interpretativno o b u h v a ć a o i m e n o m „tragičkih filozofa". str. A n a k s i m e n . S druge strane. po temeljitosti izvođenja i odvažnoj samostal­ nosti interpetativnih pothvata. kao i uvijek. dj. kao n a v o d n i p o ­ četak i kraj baš svega što su htjeli i m o g l i ti „ p r e d s o k r a t o v c i " . upravo je Sokrat bio taj s kojim uistinu započinje prava filozofija u smislu p o j m o v n o g a mišljenja i nastojanja o k o o d r e d b e biti svega što jest. t e k p o s t u p n o d o p i r e do svi­ jesti današnjim generacijama istraživača. Pitagora. filozofija iz pojmova. takve n a i m e koji doduše v e ć napuštaju n e s i g u r n o i va­ ravo tlo p u k o g a mita te se o d l u č n o zapućuju u smjeru ispitivanja ο „ p o č e l i m a i u z r o c i m a " svega. odredit će ih o n d a Aristotel kao „fi­ z i o l o g e " . 1978. i m e n o m koje se v e ć ustalilo naprimjer u razdiobama grčkoga pjesništva. S time ujedno ide i p o s t u p n o napuštanje aristotelovskih n a z o ­ ra ο Talesu kao „ p r v o m filozofu". težište se mislećeg ispitivanja p o s t u p n o ali j e d n o z n a č n o premje­ šta na tri glavna lika cjelokupnoga r a n o g g r č k o g mišljenja: .. S njime stoga započinje j e d n a n o v a forma znanosti. n e g o č a k štoviše i s a m i m i z b o ­ r o m iz njihovih spisa o n o g a što bi bilo vrijedno sačuvati i predati p o t o m s t v u . i to ne tek n a č i n o m k a k o su je svi potonji čitali i razumijevali. U nastojanju da n e k a k o o m e đ i svoje fiE. i manje više sva ostala izjašnjenja ο mjestu Sokratovu u povijesti grčke filozofije. knjizi upravo unikatnoj u nas po obuhvatnosti i razini prave učenosti. a o n d a dakako na obojicu oslonjen.na A n a k s i m a n d r a . P i n d a r o v a ili Eshilova. da je dakle ispitivanje naših p r e d o d ž a b a na mjerilu pojma. filozofijska samospoznaja. Sve 30 31 . i Zeller: „ K r o z Sokrata nije s a m o j e d a n v e ć . d o k je u njoj pitanje ο biti i temeljima naravnih pojava o s n o v n i m pitanjem. Ostr. 1 4 U o d n o s u na Sokrata raniji se mislioci štoviše za Aristotela o p a s n o približavaju d r e v n i m „ t e o l o z i m a " . 151 i d. U blizini ovakva Zellerova stava . Napusti li se j e d n o m v e z a n o s t A r i s t o t e l o v i m t e m e l j n i m usmjerenjem na jestvo. nego je u filozofiju bilo u v e d e n o b i t n o n o v o načelo filozofiranja.

K a o što se. n a z o v i m o ih tako.prava filozofijska otkrića nas. nije j o š o n o njihovo mišljeno o s l o b o đ e n o u o n o m e najsvojstvenijem. O d a v n o se v e ć nauči­ lo sadržajno i j e z i č n o razlikovati o n o predsokratsko od platonič­ kog. tad u p r a v o p o m o ć u n e k i h drugih: a ti drugi nisu lišeniji predrasuda v e ć stoga što se njihovo filozofijsko pojašnjenje ostavlja po strani. često s a m o u p o j e d i n i m r e č e n i c a m a ili č a k dijelovima rečenice. O č i t o je. ο b e z d a n o j dubini koja zatječe o n o g a t k o bi p r e k o r a č i o vječni neprelazni p r a g što dijeli D a n od N o ć i . po­ čiva na slaganju s upravo o c r t a n i m o s n o v n i m s m j e r o m razumije­ vanja i interpretacije t o g r a n o g mišljenja. A k o se dakle filologija smatra l i š e n o m pred­ rasuda v e ć zato j e r odustaje od filozofski skovanih pojmova. S A r i s t o t e l o m je nastupio n a z o r da je sve mišljenje prije P l a t o n a i Aristotela s a m o n e k a p r i p r e m a za P l a t o n a i Aristotela. Usp.što n a k o n njih slijedi u osnovi je filozofijski ovisno ο o n o m e u n j i h o v u mišljenju i z b o r e n o m i predstavlja. P r i s t u p njima d o v o d i dakle v e ć z b o g p r o b l e m a t i k e filologijske p o u z d a n o s t i tekstualne predaje pred ve­ like t e š k o ć e . Ο temelju ispravnosti t o g izlaganja ne pita se. Aristotela i dijelom crkve­ n i h otaca.. Tad upotrebljava p o j m o v e u n e k o m s v a k o d n e v n o m značenju. Buchheima Die Vorsokratiker. n a k o n svega kazanog. Baš naprotiv: m o ž e se izbjeći A r i s t o t e l o v o pojmovlje. [. temeljnim Anaksimandrovim „ p o j m o m " o n o g „bezgraničnog". ostaje j a m a č n o ispravno da se u najranijih mislilaca ujedno pripravlja filozofija P l a t o n a i Aristotela. Ne pristupa li s e tekstovima p o m o ć u Aristotelovih pojmova. takoreći u i m e svih „ p r e d s o k r a t o v a c a " . v e ć su n a m p r e d a n a p u t e m izvješća fi­ lozofskih škola u sljedbeništvu Platona. 1994. M n o g o više zabrinjavajuće je p a k to da su predani citati izabrani p r e m a p o g l e d i š t i m a nakonaristotelovskih usmje­ renja. Budući da platonsko-aristotelovska filozofija započinje sa Sokratom. da je i na­ ša o d l u k a da u o g r a n i č e n o m p r o s t o r u ove knjige d o n e s e m o s a m o t e k s t o v e vjerojatno autentičnih m e đ u sačuvanim fragmentima P a r m e n i d a i Heraklita. K o n a č n o . aristotelovskog i nakonaristotelovskog. iskaze H e s i o d o v e Teogonije ο „ k a o s u " . te p o m o ć u njih d o b i v a m o u vid nešto od početka. „bezishodnog" (άπειρον). naprimjer i najnoviju tim pravcem orijentiranu knjigu Th. Taj je izbor opet u o s n o v i o d r e đ e n Aristotelovim filozofijskim p o s t a v o m pitanja i njemu p r i p a d n i m temeljnim p o j m o v i m a . tad se o n a nalazi u dvostrukoj zabludi. No prihvati li se općenita razumljivost kao v i d o k r u g izlaganja. te ο s v e m u što je filozofijski od interesa u t o m e sklopu. p o p u t Holschera.posljednjih desetljeća sve više p r i h v a ć a n o m od r e l e v a n t n i h filologa i povjesničara filozofije. Od ta­ da je n e p r e s t a n o na djelu rad na tumačenju. i s k o n filozofije vezuje uz d u b o k e spekulativne.. Munchen. ovaj kratki u v o d u lektiru našega i z b o r a tekstova m o ž e m o dovršiti duljim. [. tad interpretacija n e k o g filozofijskog mišljenja 32 33 . ipak s a m o razvijanje njihovih ishodišta..u svim je njegovim p o j m o v i m a shvaćeno i o č u v a n o o n o bitno. s druge strane. N a o v o m p u t u ispitujućeg promišljanja p o č e t n o g f i l o z o f i r a n j a arhajskih G r k a . k a o i s o d g o v a r a j u ć i m iskazima H o m e r o v e Ilijade.. preostali su t e k u l o m c i o n i h ranih mislilaca. z o v u se rani mislioci p r e d s o k r a t o v c i m a . Pa ako p o j m o v i Aristotelovi i stavljaju o n o kasnije na mjesto ranijega: . ma kako za sebe d u b o ­ k o .] Do nas dospjeli i z b o r preslušava dakle rano mišljenje s o b z i r o m na Aristotelov postav pitanja i v o đ e n je razumijevanjem koje se artikulira i izlaže p o m o ć u p o j m o v a skovanih od strane Aristotela. a time upravo tek ostati ovisiti ο njegovim putanjama tu­ mačenja. točnije „besputnog". u smislu o n o g a s v a k o m e b e z daljnjega razumljivog. Ali time da se drži podalje naučavanja Aristotela i onih kasnijih nije j o š ni na koji n a č i n otvoren i osiguran pristup mislio­ c i m a početka. T r u d i se o k o t o g a da se p u t e m naglašenog udaljavanja aristotelovskih i nakonaristote­ lovskih naučavanja ispostavi o n o što su sami predsokratovci bili mislili. U citatima više ili manje velikog opsega. t e k očekuju. V l a s t o s a i n i z a d r u g i h 1 5 . po n a š e m s u d u o s o b i t o instruktivnim i u p r a v o u z o r n o svu složenost i t e š k o ć e p r o b l e m a očitujućim na­ v o d o m j e d n o g a od zaslužnih interpreta s vlastitom filozofijskom ambicijom: „ S v j e d o č a n s t v a prvih filozofijskih mislilaca nisu do nas doprla u njihovu i z v o r n o m obliku. p r i r e đ e n o m od strane H e r m a n n a Dielsa. Ein philosophisches Portrat. O s i m toga. naime tako da se zaobilaženjem njegovih p o j m o v a po­ stane slijep za putanje u kojima se sami k r e ć e m o . Gig o n a . p l o d n o i dalekosežno.] Od N i e t z s c h e o v e b o r b e protiv p l a t o n i č k o g o s n o v n o g lika metafizike začela se doduše n e k a svojstvena filologijska i filozofijsko-historijska preradba takozvanih predsokrato­ vaca. vje­ rujemo. U l o m c i njihova mišljenja i doksografska izvješća iz n a k o n aristotelovskoga v r e m e n a sjedinjeni su u z b o r n i k u Fragmenti predsokratovaca.

Berlin." 1 7 Bibliografski dodatak (abecednim redom) (Budući da je literatura za svakog od prikazanih mislilaca navedena uz uvode u njihove tekstove. 1. R. vrijedi u jednakoj mjeri i za d r u g o g ponajboljeg H e i d e g g e r o v a učenika. Rod. Guthrie.izobličeni do neraspoznatljivosti .) I. W. Wiirzburg. 2. u službi kojeg cilja stoji uz ostalo i ovakva hrestomatija. 35. E.: Predsokratiki. W.: Griechische Denker. E u g e n a Finka. 1. C./Raven. Tubingen. 1921./Kranz. 1908. 1 3 1951. s iznim­ kom Plotina. 1957 (-/Schofield. (Pretisak: Darmstadt. W. G. Weber. sa svojim i z b o r o m i meto­ d o m prezentiranja. Der Anfang der abendlandischen Metaphysik. II. de: Greek Philosophy. Ljubljana. 5 1934-37 ( 1 7 1974). W. Diels. str. 1946. Berlin. Gomperz. 1935 ( 4 1953). o v a k o se do­ duše o p r a v d a n o čuvajući svakog o l a k o g radikalizma u prekidu s tisućljetnim aristotelovskim v i d o k r u g o m i n j e g o v o m p o j m o v n o m „ a p a r a t u r o m " pri shvaćanju i tumačenju „ p r e d s o k r a t o v a c a " . 1992. 1988. 1: Tales to Plato.: Early Greek Philosophy.: The Presocratics.: Vorsokratische Denker. 1930). Die Philosophie der Vorsokratiker. Nestle. 1931. griechisch und deutsch. Α.: The Presocratic Philosophers. J. da b i s m o iskusili dašak o n e d u h o v n e slobode sebe s a m a utemeljujućeg ljudstva. (Pretisak: 1988) Stenzel. London-Edinburgh.: Die Fragmente der Vorsokratiker. Th.: Fragmente der Vorsokratiker. Munchen. London. Cambridge. J. Što bi ti pojmovi mogli biti drugo do odvjetci .: The Presocratic Philosophers. J. W. E. 2.: Geschichte der antiken Philosophie. Munchen. 2 1988. 1979. Sv. 1896-1909. 3 sv. Cambridge. Kranz. Izdanja tekstova. 1960. dakako ukoliko nije već navedena u bilješkama uz ovu uvodnu studiju.: Die Vorsokratiker.: Die Vorsokratiker in Ausivahl. H. 1985. koji jest životni dah staroga vijeka. Vollkmann-Schluck. H.-H. 4 1969. 1949. Kirk. Fink. tekstovi s prijevodima i tumačenjem.: 2 1983). Wright. Sv. Berlin-Frankfurt am Main. Mansfeld. M. Leiden. K. Sovre..: Geschichte der Philosophie L Die philosophie der Antike. J. Stuttgart. nav. Ausvvahl aus dem Uberlieferten. „ p o č e t k u " . I. K. Leipzig. 35 K. str. 1962. te da je postaristotelovska filozofija. 21 i d. 1983. Von Thales bis Demokrit. Stuttgart. svjesno ostala izvan tematskog obzora ovoga prikaza. Jenđ.upravo o n e tradicije čiji je utemeljitelj A r i s t o t e l ? " 1 6 U p i t n i m ostaje da li sam Vollkmann-Schluck. 3 sv. Die Fragmente und Quellenberichte ubersetzt und eingeleitet.: Die Vorsokratiker. BaselStuttgart. J.: Metaphysik des Altertums. Sv. No p r e t h o d n o svakako vrijedi čuti i poslušati uputan stav upravo s p o m e n u t o g Finka: " M i kasni izdanci m o r a m o tek p o n o v n o poći u G r k a u školu. O d g o v o r bi se na takva i srodna pitanja m o g a o steći s a m o i j e d i n o vlastitim interpretativnim pokušajem. 1903. Sv. pitanje koje. Diels. J. C: A History of Greek Philosophy. Bristol. M. Joel. Ubervveg-Prachter: Geschichte der Philosophie des Altertums. to će ovdje dostajati navesti samo osnovnu literatru općenito ο filozofiji do So­ krata. Burnet. W. J. usput rečeno.ostaje rijetkim podbačajem. Sv. 1892 (''Lon­ don. Capelle. The main Fragments in Greek. svo­ j i m protiv takvog radikalizma usmjerenim te ipak na k o n c u baš od Aristotela p r e u z e t i m ishodišnim stavom ο „ u z r o k u " i „ t e m e ­ lju" ( α ρ χ ή ) kao središnjoj stvari mišljenja tih najranijih mislilaca doista zadobiva najprimjereniji pristup t o m izrijekom traženom. 3 sv. Paderborn-MunchenWien-Zurich-Schoningh. historije fi­ lozofije: Barnes. F. S. 34 .: Die Fragmente der Vorsokratiker.) Vogel. 1. A Critical History with a Selection of Texts. dj.

/Kustas. 1971.: The Theology of the Early Greek Philosophers. 1974. D. W. London.: The Presocratics.: The Presocratics. Pretisak: Darmstadt. 1971. H. A. Gottingen. Burkert. Basel.: Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. Den Haag. Oxford. Firenze.: Etudes presocratiaues. N. Tannery. E. C. Luria.-G. 1962. Munchen. Furley. L. 1976). 1972.: Paideia I.: Essays in Ancient Greek Philosophy. U.: Erste Philošophie und menschliche Unfreiheit. Gigon.: Studien zur antiken Philošophie. St. 1964. 1945 ( Basel-Stuttgart. B. Basel. Washington.: Studies in the Presocratic Philosophy. Ramnoux.: Studi sulla filosofia presocratica. P.: Kleine Schriften.: Die Grundbegriffe der antiken Philošophie (GA 22). New York. Zeppi. Monografije i studije Boeder. 1962. Fr. Cherniss. 2 sv.: Kleine Schriften I. E.: Les origines de la pensee grecque. Dornseiff. P. 1968. Jaeger. Interpretationen. 1887. Vernant. O: Der Ursprung der griechischen Philošophie. Stokes. W. M. Gadamer. 1972./Allen. 1993.: Pour l'histoire de la Science Hellene. S. H. P. 3 2 4 2 2 3 36 37 . New York.: ha pensee grecaue et les origines de Vesprit scientifique. 1970. 1962. 1968). Solmsen. III. 1968. A bibliographical and philosophical study. Jaeger. Pariš. London. 1974). J. G. H. Lee./Rorty. J. Hildesheim.II. C.: Anfange des griechischen Denkens (prijevod s ruskog). 1971. P. West. A. Albany. 1945 ( 1965). Heidegger. 1955 ( 1960. L. W. L. J. U. Frankfurt am Main. Robin. {Die Theologie der friihen griechischen Denker. Den Haag. 1935 ( New York. Pariš. 1968. Frankel.: Early Greek Philosophy and the orient. H.: Weisheit und Wissenschaft. Holscher. R. 1976.: Exegesis and Argument. 2 Sweeney. Baltimore. Heidelberg. Pariš. Oxford.: Nomos und Physis. 1947.) Hussey. O. P. 1973. Heinemann.: Anfangliche Fragen./Mourelatos. D. L. 1933 ( 1954). Berlin. 1963. R. 1970 ( 1975). E. Holscher.: One and many in Presocratic Philosophy. F.: Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy. Antike und alter Orient. Mourelatos. M. Berlin.: Grund und Gegenwart als Frageziel der fruh-griechischen Philošophie.: Infinity in the Presocratics. M. Zbornici Anton. Berlin. 1953. Stuttgart. Uhde. 1972. Gigon. F. 1956. Pariš. Nurnberg. Assen. D. 2 sv. Leipzig. 1962.: Der Sinn von Sein in der alteren griechischen Philošophie.: Wege und Formen friihgriechischen Denkens. Wiesbaden. 1963. 1976. Studien zur Geschichte der Ersten Philošophie von den Anfangen bis Aristoteles. Darmstadt.

b u d u ć i da se najveći dio t a m o ispripo­ vijedanoga osniva na p o z n o m iskrivljenju nerazumljenih stavaka njegova djela. Ž i v o t o p i s u D i o g e n a Laertija te u drugih j o š manje p o u z d a n i h doksografa nije vrijedno uzimati ozbiljno. L. kako dodaje Laertije „napisati je što nejasnije. ta da se kraljevskih časti. koju je p o h r a n i o u h r a m boginje A r t e m i d e u rod­ n o m e gradu. 12). Čini se izvjesnim i to d a j e sastavio j e d n u knjigu u prozi. o d r e k a o i u o p ć e se p o v u k a o iz sva­ ke političke djelatnosti.djelomice o t v o r e n o m a l i c i o z n o .. N e k e od n a v o đ e n i h činjenica m o g u ipak biti istinite. „potrudivši se". kako bi joj se približili s a m o o n i koji su za to s p o s o b n i " .Damir Barbarić Heraklit Život R o đ e n je u Efezu i p r e m a najvjerojatnijim svjedočanstvima zre­ lost je doživio k o n c e m šestoga stoljeća prije Krista. Od m n o š t v a a n e g d o t a kojima su potonje generacije nastojale pri­ kriti zbunjenost i zatečenost p o j a v o m H e r a k l i t o v o m s p o m e n i ­ m o ovdje s a m o o n u d a j e upitan j e d n o m zašto šuti o d g o v o r i o : „ d a biste vi brbljali" ( D . 39 . ΓΧ. p r e n e s e n o m . na koje je kao p r i p a d n i k stare obitelji vi­ soke aristokracije i m a o pravo. npr.na fikciju n a v o d n o g filozofova života.

1. sklonost k igri riječi­ ma u Heraklita i drugih. S c h a d e w a l d t je j e d n o m d o b r o u p o z o r i o {Die Anfange der Philošophie bei den Griechen. 1978. te zatim to objašnjavajući n a v o d n o m H e r a k l i t o v o m „ m e l a n h o l i j o m " . n a v o d e ć i naslov i takvu podje­ lu oslanjaju na m*ko kasnije izdanje ili z b o r n i k izreka. V e ć je E d u a r d N o r d e n u svoje vrijeme m j e r o d a v n o u o č i o i lijepo formulirao bit t o g i takvog o d n o s a s p r a m riječi i j e z i k a {Die antike Kunstprosa. ο t o m e postoje različita mišljenja istraživača. n e g o ide naprijed uvećavajući i proširujući sebe s a m u . o p . koji je j a m a č n o j o š u originalu imao u s v o m posjedu. m a k a r i nesvjesno. Nije nimalo č u d n o da je naprimjer v e ć Teofrast . bijaše to sveta ozbiljnost. a p o t o m i razumijevajući prisvojiti o n u u prvi čas ta­ k o t u đ u o s o b e n o s t Heraklitova m i s a o n o g postupka. 3 6 9 ) : „ O n se često p o ­ navlja. ali i p o t o m za stoljeća i tisućljeća u z o r o m n a m e t n u o njegov bliski p r e t h o d n i k i učitelj Aristotel . T a k o n a g l a š e n o od s a m o g Heraklita traženi i zahtijevani akustički o d n o s primanja i prihvaćanja logosa. Od D e i c h g r a b e r a n a o v a m o u p o z n a t i s m o s i z u z e t n o m v a ž n o š ć u savršene ritmičke." No nije riječ j e d i n o ο izrazu i jeziku. stilski i ritmički dotjerana i j e d i n s t v e n o zasnovana. J e d n a k o je t a k o t e š k o prihvatiti Laertijevu tvrdnju da je knjiga bila razdijeljena u tri glavne „ r a s p r a v e " : p r v u . str. kao što n a m j e Snell v e ć o d a v n o m j e r o d a v n o otvorio oči z a svu osobi­ t o s t H e r a k l i t o v e i z u z e t n e prisnosti s j e z i k o m i za pravo značenje o n i h u s a č u v a n i m f r a g m e n t i m a t a k o čestih i upadljivih „ i g a r a ri­ j e č i m a " i etimologijskih obrata. što o n d a p o g o ­ t o v o vrijedi za niz drugih knjizi pripisivanih n a v o d n i h naslova. O č i t o se. u č e m u Heraklitu zacijelo n i t k o u starijoj grčkoj p r o z i nije ravan. O p r a v d a n o pretpostavlja npr. m a d a se čine m n o g o uvjerljivijima tvrdnje (npr. naziva ih Diels štoviše „ a f o r i z m i m a " . d o k m i s a o dalje napreduje. koji su u riječima gleda­ li vidljive odslike nevidljivih bitnosti. u p r a v o do savršenstva kompozicijski. s l o b o d n o se m o ž e kazati m u z i č k e . gdje se iz j e d n a k o g kruga njegova t e m e l j n o g uvida šire i p r o t e ž u kao neki uvijek novi k o n c e n t r i č n i krugovi. „ t e o l o ­ giju" i slično p r o m a š u j e m e đ u t i m jedinstvenost cjelovitog filozofirajućeg nabačaja svojstvenog j e d n a k o Heraklitu k a o i baš s v i m „predsokratovcima". „psihologiju". kako bijaše u to vrije­ me u o b i č a j e n o u takozvanoj „ g n o m s k o j p r o z i " . k a o r e c i m o u historičara. napredujući od t o č k e do točke. iz­ r e č e n i h u j e d n o j ili n e k o l i k o rečenica.d a k a k o u i z v o r n o m smislu o n o g a što je arhajskim G r c i m a bila m u z i k a . J e d n o je način koji napreduje u nekoj pravoj crti. ovdje bi se m e đ u t i m za način napredovanja m o r a l a ocrtati j e d n a spirala. očigled­ no n e k o izlaganje ne diskurzivne vrste. Mansfeld i dr. Danas se tek p o l a k o i p o s t u p n o u č i m o ponajprije tek zamijetiti. 40 41 . o s i m m o ž d a t o m nikad iscrpi- v o m b e z d a n o m s n a g o m j e z i k a j e d n a k o tako p o g o đ e n o g i inspiri­ r a n o g Eshila. ili njegov izvor.strukture njegova izričaja. p o s e ž e uvijek i z n o v a za istim pojmovima.Knjiga K a k o je u o p ć e m o g l a izgledati ta „ k n j i g a " Heraklitova. T a k o đ e r je i to j e d n a čvrsta forma u njega. baš kao i sačuvani veći u l o m c i . prigovorivši mu nedosljednost i n e p r e c i z n o s t izraza. „ k o z m o l o g i j u " . spravljen vjerojatno u Aleksandriji. 1898. sposob­ n i m za b e s k o n a č n e preinake: filozofima. Holscher. B. Diels je b i o uvjeren k a k o je riječ bila ustvari ο j e d n o j zbirci kratkih z a o k r u ž e n i h stavova. M i s a o ne ide od j e d n o g p r e d m e t a k drugo­ m e .sadržaj H e r a k l i t o v a spisa. stilistički i ritmički zatvo­ renih i t e k p r i m e t n u t i h j e d a n uz drugoga. nije n i p o š t o slučajan. Leipzig. orijentirajući p r e m a primjeru N i e t z s c h e o v u . D. Svaka takva kasnije uobičajena d i o b a filozofije n a r e c i m o „fiziku".] pričiniti i z r a z o m n e k o g G r k u p r i r o đ e n o g hira da se u igri zabavlja sa svojim j e z i k o m . koji je m o r a o d o n e k l e slijediti stoičku r a z d i o b u filozofije.) k a k o sva svojstva i značajke Heraklitova stila upu­ ćuju na to da je i cjelina i z v o r n o g a spisa m o r a l a biti. „ e t i k u " . našao nezadovoljavajućim. N a v o d D i o g e n a Laertija d a j e naslov knjige bio „ O naravi" (Περί φ ύ σ ε ω ς ) najvjerojatnije je kasnija projekcija. ili tek po­ negdje i p o m a l o dohvatljiva.. str. S a m a je H e r a k l i t o v a mi­ sao p o s v e jedinstvena i n a š e m uobičajenom shvaćanju m e t o d e a r g u m e n t i r a n o g izvođenja po n u ž n o s t i strana i nimalo. D i o interpreta prihvatio je ovaj nazor.uvježban i naviknut misliti isključivo na onaj na­ čin koji je prije njega vlastitim n a p o r i m a mišljenja i filozofiranja teško izborio. Frankfurt am Main. k a d su u rvanju o k o spoznaje polazili od riječi kao od objavljenih istina.o s v e m u " . K a h n . 2 4 ) : „ S a ­ mo se p o v r š n o m prosuditelju m o ž e to [tj. sv. n e g o ciklički. što ga sam u knjizi izlaže i iznosi. K i r k da se Laertije. " J a s n o je da o n o što je ovakvim n a č i n o m mišljeno i i z l o ž e n o zahtijeva j e d a n iz temelja drukčiji pristup pri čitanju i pri pokušajima ra­ zumijevanja no što je to onaj na koji s m o tisućljećima navikli. d r u g u „ p o l i t i č k u " t e t r e ć u „teologijsku".

danas se više ne da zanijekati ispravnost r e c i m o ovakve F i n k o v e tvrdnje (Grundfragen der antiken Philosophie. sintaktičke i gramatičke m e t o d e . n a š a o s a m o n e d o r e č e n o s t i p o l u d o r e č e n o s t (ημιτελές). 1985. zajedno s ostalim „ p r e d s o k r a t o v c i m a " . 4 3 0 ) : „ N e p o ­ stoji j o š pojam materije u to vrijeme. prvim.i s a m o izgubljeno.. Z n a k o v i t obrat koji je misao dobila u naše vrijeme. W u r z b u r g . nalazeći o n d a u Heraklitu što­ više začetnika o n o g relativizma koji u g r o ž a v a te u pitanje stavlja čak i s a m o o n o „ p r v o i najpostojanije p o č e l o " . v e ć materije za nešto. Sabere li se i i m a na u m u sve d o s a d r e č e n o . . dj. n e g o je m n o g o kasniji. razumijevanje i izlaganje Heraklita. bolje r e č e n o svega što biva. str. 9 7 ) da „se H e r a k l i t o v o djelo v e ć z a s a m o g v r e m e n a G r k a čini k a o d a j e u svojoj vlastitoj istini ostalo s k r i v e n i m " te da su se „ š t o v i š e nje- 42 43 . to je tek hyle Aristotela. reducirali ih na svaki put jedan. kao j o š j e d a n od niza primjera sve proširenije svi­ jesti ο p o t r e b i takvoga preispitivanja (nav. pristupajući njegovu dje­ lu očito selektivno i birajući o n o što se m o ž e kako-tako svrstati u rubriku „ v a t r a kao tvarno p o č e l o " .tvarnim počelom svega bio držao vatru. Platon je u pogledu Heraklita inzistirao takoreći samo na j e d n o m j e d i n o m : na n a v o d n o m n a u k u ο neprestanoj i nezaustavljivoj mi­ jeni svega što jest. d o k je u o s t a l o m sadržaju Teofrast. Aristotel pak sa svoje strane p r e u z i m a i ponavlja taj osnovni t o n P l a t o n o v a tumačenja i kritike. koji je sam se­ be u p o r n o legitimirao n a v o d n i m nasljedovanjem Heraklita. u z m e li se m e ­ tafizička ihterpretacija stvarovitosti (Dingheit) k a o i s h o d i š n a o s n o v a . naime o n i m što sam naziva „ p o d l o ­ g o m " i „ t v a r i " .u p o g l e d u Heraklita zadr­ žalo se u p o t p u n o s t i na tragu učiteljevu. k a k o i jest za očekivati kad je riječ ο takva dva mislioca. str. te u b i t n o m e ostali zatvoreni za j e d n o k r a t n u svojstvenost njegova mišljenja. S druge će p a k stra­ ne Heraklita. u s v a k o m slučaju nije grčki. stoljeća. Štoviše. Povijest interpretacije D a n a s se v e ć m o ž e smatrati u t v r đ e n i m da su j e d n a k o tako Platon kao i Aristotel. koja s njom m o ž e n e š t o izgraditi. zapravo t e k j e d n a p r e d o d ž b a 18. k o j o m Heraklit n a v o d n o „ništa nije j a s n o i z l o ž i o " ( σ α φ ώ ς δ έ ο υ δ έ ν εκτίθεται). Uz svu m o ­ žebitnu pretjeranost formulacije. g o t o v o bi se nepretjer a n o m m o g l a nazvati zaoštrena tvrdnja V o l l k m a n n . j e d v a na 'tvar'. 1992.oslonjeni uvijek na čvrste i povijesno u k o č e n e matrice i pravila logičke. " P l a t o n o v o i Aristotelovo p f e t u m a č e n j e bacilo je. pripisati bavljenje upravo takoreći naj­ primitivnijim v i d o m jestva. o n i m što kasnije biva p r o z v a n o „ m a t e r i j o m " . H e ­ raklit je tako. s u d b o n o s n u sjenu na sve daljnje čitanje. koja da ne dopušta stoga nikakvu spoznaju i u o p ć e nikakvo o d r e đ e n o mišljenje i is­ kaz. j o š j e d n o m i Schadewaldta. a i o n a je uvijek tek kofelativan pojam za formu. potekla iŽ francuske p r i r o d o s l o v n e znanosti.S c h l u c k a {Die Philosophie der Vorsokratiker. kako on u knjizi G a m m a Metafizike vidi i naziva o n o što je kasnije dobilo i m e n a „ n a č e l a istovjetnosti" i „neprotuslovljenja". ali o č u v a n o f r a g m e n t a r n o u b r o j n i m ekscerptima i parafrazama . gdje igra takvu ulogu. ne nalazi se uistinu ni u j e d n o m od sačuvanih fragmenata Herakli­ tova djela. T a m o je pak sve bilo ž i v o . za f o r m u . žrtvo­ vali svu složenost i slojevitost njegovih uvida. N e m a materije ο sebi. k a k o s m o v e ć rekli. kao i svega t o m e pripadaju­ ćeg. p r e s u d n a za cjelokup­ nu daljnju povijest filozofije i d u h a u o p ć e . j e d n o s t r a n o svrstati u „ f i z i o l o g e " . t a k o đ e r ni rimski. što ovdje k o n k r e t n o znači s njemu s u v r e m e n i m radikalnim sofističkim relativizmom. p r e m d a očigledno posjedujući Heraklitovu knjigu i nemali broj puta iz nje citirajući. svaki na svoj način. p r e m a Aristotelu. već je interpretativna formulacija Platonova. 175): „ A r i s t o t e l o v a inter­ pretacija Hćraklita pokazuje n a m se dakle kao promašaj r a z u m i ­ jevanja. ipak. pa tako i Heraklitu. svima će njima. " N a v e d i m o ovdje. kojim se j o š danas u p o r n o h o ć e sažeto izraziti n a v o d n o o n o b i t n o Heraklitova mišljenja. W u r z b u r g . K a o i drugdje u raspravi sa svojim prethodnicima. Čuveni stav „ s v e t e č e " ( π ά ν τ α ρεΐ). u o n e koji su p r e d m e t o m svog istraživanja imali j e d i n o narav i n a r a v n o osjetilno jestvo. koju bi se i m a l o misliti k a o m r t v u . koje nastaje po nužnosti. I o v o Aristotelovo „fiziologijsko-materijalističko" r e d u c i r a n o i j e d n o s t r a n o razumijevanje Heraklita n u ž n o je danas uzeti s naj­ v e ć o m r e z e r v o m i podvrći r a d i k a l n o m preispitivanju.ne k a o neki takav koji b i s m o mu mogli zamjeriti. Ovdje ne s m i j e m o j o š na to misliti. P l a t o n u je i u o v o m slučaju v a ž n o prije svega filozofijski se suočiti s povijesnim usljedc i m a Heraklitova filozofiranja. str. u njihovim o č i m a odlučujući stavak. v e ć kao nerazumijevanje. z b o g o s o b i t e važnosti t e m e . O b u h v a t no doksografsko djelo Aristotelova sljedbenika Teofrasta Nazori naravoslovaca .

Kirk. pa i s a m o g navođenja H e r a k l i t a od strane Plutarha i Numenija." S druge strane. S. T a k o su o s o b i t o stoici . m e đ u t i m .danas m o ž e smatrati ipak n e d o s t a t n o m i p o t r e b i t o m ozbiljne revizije. D o d u š e s a m a originalna Heraklito­ va knjiga j o š je srazmjerno d u g o ostala d o s t u p n o m ( o s n o v a n o se t a k o pretpostavlja da su je mogli posjedovati j o š i npr. nadasve utjecajnom H e g e l o v o m (i S c h l e i e r m a c h e r o v o m ) interpretacijom. M u n c h e n . s druge strane. Heraclitus. a ne direktan citat. Ne m o ž e biti sumnje da je b a r e m nekolicina 'fragmenata' n o r m a l n o pripisivanih Heraklitu i uključenih u sekciju Β Dielsovih Fragmenata predsokratovaca parafraza. do da­ nas stalno dalje na t o m istom putu. xi) čitamo: „ O v a je knjiga pisana na podlozi prepostavke da valjana interpretacija Heraklita m o ž e biti postignuta samo p e d a n t n i m ispitivanjem svakoga fragmenta. uz ostalo i onaj ranije citirani životopis u D i o g e n a Laertija. T a k o naprimjer već u prvim r e č e n i c a m a uvoda u o p s e ž n u i temeljito pisanu knjigu. poglavito u uskoj uzajamnoj suradnji filozofijskoj refleksiji sklonih klasičnih filologa s j e d n e . ipak je t e k osloba­ đanje od te velebno n a m e t n u t e sheme . koju o n d a nak­ n a d n o nastoje učitati u Heraklita. u p o t p u n o j i isključivoj opreci spram P a r m e n i d a kao n a v o d n o g filozofa bića i bitka. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern. zapalo je Heraklitovu filozo­ fiju u djelima crkvenih otaca. počevši n e k a k o s tridesetim g o d i n a m a našega stoljeća. filozofijsko razumijevanje i tumačenje H e ­ raklita p o n o v o je p o č e t k o m prošloga stoljeća. prije svih K l e m e n t a Aleksandrijs k o g i Hipolita. The Cosmic Fragments. 6 1 9 8 6 / 1 1954. str. Na t o m je polju tijekom o v o g a stoljeća napravljeno već toliko da se Dielsova redakcija . te da je dalje u povijest m o r a l o biti p r e d a n o u j e d n o j z n a t n o „ s t o i c i z i r a n o j " verziji. koju se za danas relevantni filozofijski dijalog s H e r a k l i t o m m o ž e smatrati n a p r o s t o n e z a o b i l a z n o m ( G . koji je sastavio opsežan k o m e n t a r Heraklita . izlaganja. str. te koju u osnovi ipak j o š uvijek slijedi i uvijek instruktivni i zaslužni Eduard Zeller .g o v e riječi upotrebljavale kao zrcalo u k o j e m se ogledavalo vlasti­ te misli". svakako Heraklitu najsrodniji od novijih mislilaca E u r o p e . te onih historičara filozofije i filozofa samih koji znaju i priznaju značenje i g o l e m u važnost slova i teksta u svojem i s v a k o m filo­ zofijskom poslu. te im nisam pridao status pravih fragmenata. j a s n o je da je i s a m o H e r a k l i t o v o mišljenje u t o m p r o c e s u m o r a l o doživjeti d o d a t n o pretumačenje. te se Teofrastov referat m o g a o uspore­ đivati s o r i g i n a l o m i crpsti iz njega samog. pre­ tisak s korekcijama 2 1962/. Cambridge. nove filozofijski poticajne uvide u ono svojstveno i vlastito Heraklitove filozofije. kao i u o p ć e cjelokupno istraživanje sve „filozofije do Sokrata".kojoj se nije uspio othr­ vati r e c i m o ni Friedrich Nietzsche.te k o n a č n o k c r k v e n i m o č i m a .v e ć njihov r o d o n a č e l n i k Z e n o n u r a n o m t r e ć e m stoljeću prije Krista te z a t i m o s o b i t o Kleant.ne poričući joj g o l e m e ishodišne zasluge . n a k o n r e č e n o g platonsko-peripatetičkog i p o t o m stoičkog.koja za svo­ j i m f o r m a m a p o s e ž e u formi p o n u đ e n o j u Teofrasta . t e š k o je odoljeti iskušenju da se s J u l o m K e r s c h e n s t e i n e r (Kosmos. T r e ć e b i t n o povijesno pretumačenje. O s o b i t o je ovaj drugi Heraklita bez pretjeranih skrupula sagledavao i t u m a č i o isključivo unutar unaprijed za­ d a n o g t e m a t s k o g o b z o r a u kojem je Heraklit trebao biti proka­ z a n kao o s n o v n i izvor kršćanskih hereza. 113) g o v o r i ο „povijesti pretumačenja H e r a k l i t o v e filozofije. 1 44 45 .i n t e n z i v n o studirali njegovo djelo i velikim dijelom p o d njegovim utjecajem gradili vlastiti sustav filozofije. S d r u g e strane. p o l o ž e n dostatan temelj daljnjem filološkom poslu o k o pročišća- vanja p o d Heraklitovim i m e n o m p r e d a n o g a teksta t e o k o p o m o ­ gućnosti što sigurnije i što općenitije usuglašene p r o s u d b e toga što bi imalo k o n a č n o važiti kao autentično u njemu. gotovo sva kasnija usputna spominjanja Heraklitovih stavova i navođenja njegovih vlastitih riječi. Na t a k o sačinjenom Teofrastovu referatu počivaju.donijelo. koja od Peripata vodi k Stoi . P o d ' f r a g m e n t o m ' se misli autentičan navod autorovih vlastitih riječi. Heraklit je dakle j e d n o z n a č n o i k o n z e k v e n t n o shvaćen po­ glavito kao filozof bivanja. 1962. s Bywater o v i m te o s o b i t o D i e l s o v i m izdanjem Heraklitovih fragmenata. Plutarh i K l e m e n t Aleksandrijski). a ranije v e ć i s a m o g Plotina. o d l u č n o p o ­ stavljeno na staru i povijesno ishodišnu poziciju Platona i Aristo­ tela. k a o i s n a ž n o neoplatonički ori­ j e n t i r a n e s h e m e razumijevanja. R e l e v a n t n o istraživanje i tumačenje Heraklita kreće se. Pridodaju li se t o m e j o š navodi Heraklita koje n a l a z i m o u Seksta E m p i r i k a i koji su p o ­ sve o č i t o u velikoj mjeri j e d n o z n a č n o inspirirani racionalističkom spoznajno-teorijskom s t o i č k o m p r o b l e m a t i k o m . I p r e m d a filozofij­ ski rang Hegelovih izvođenja na toj osnovi shvaćene „ H e r a k l i t o v e dijalektike" naprosto nije m o g u ć e zanijekati. T e k je k o n c e m p r o š l o g i p o č e t k o m o v o g a stoljeća. koji ga u v o d e u r a z r a č u n i z m e đ u kršćanstva i helenstva".

takvo značenje riječ je zadobila t e k n a k o n njega. No Heraklit sam inzistira. g o t o v o samo od sebe imalo pokazati da je svaki od tih n a v o d n i h „ s t a v o v a " u sebi prije svega i više od svega j e d n o pitanje. U njemu se htjelo naći i značenje „ z a k o n a " . u njegovoj razlici spram „ p o j e d i n a č n o g " . „ M i s a o " i sve slično t o m e o p e t nije. pri r a d o v i m a na izgradnji i razvijanju rane grčke m a t e m a t i k e . m e đ u ­ tim.čak i u o v a k o beskrajno razmrvljenom stanju u kojem n a m je do danas p r e d a n o . to ostaje u g l a v n o m n e p r o z i r n i m .u tolikoj mjeri p r e p u n o unutrašnjih smislenih veza i odnosa. Citati i razumijevati Heraklita znači prije svega ustrajati u m i s a o n o m n a p o r u da se. te uz njih i druga. O s o b i t o n e nekakav „svjetski z a k o n " . štoviše „svjetskog z a k o n a " . ο t o m e da on „ p o prvi put božanstvo shvaća kao 'apsolutno'". „etici". v e ć pri prvim pokušajima da se pobliže i određenije odredi što je u o p ć e to što on tako naziva. nitko se j o š nije odvažio inzistirati na t o m e da bi se u bilo kojem j e z i k u m o g l o . čvrsto se držeći poznatih i naviklih s h e m a tumačenja. kad j o š i u č e t v r t o m izdanju svoje inače lijepe knjige. imenujući ga u p r a v o vlastitim g r č k i m i z r a z o m ν ό μ ο ς . ο kojima sam govori u jed­ n o m od fragmenata. T e š k o da je i j e d n o d r u g o djelo iz povijesti filozofije kao upravo njegovo .. U g l a v n o m je p r i h v a ć e n o da je središnja i ključna riječ i „ s t v a r " cjelokupne Heraklitove filozofije logos. o d n o s e ć i ih samo i isključivo j e d n e na druge te time i prvenstveno s a m o time dohvaćajući njihov smisao. d a k a k o uvijek u cjelini svih fragmenata. s a m o pak ostajući n e š t o od svih njih različito. dotle o v o „ m u d r o " u j e d n o m teško 46 47 . O v o m ć e m o se z g o d o m zadržati tek na t o m e da u najkraćim c r t a m a n a v e d e m o i n a z n a č i m o o n o što se uvjetno m o ž e nazvati glavnim stavovima Heraklitova nauka. P o t e š k o ć e počinju. z n a k o v a i „ m i g o v a " . u p r a v o na toj jednoj riječi: . Ta riječ svakako znači i „ g o v o r " i „ r i j e č " i „ r a z l o g " i „izlaganje". „ o d n o s " . B) Odvojenost mudrog U o č e n o je već češće i to da. slojeva značenja. P r i t o m bi se. da dalje ne nabrajamo. I d o k je logos o č i g l e d n o n e k a k o najtješnje v e z a n uz uvid i spoznaju da Je sve j e d n o " . Herakli­ tova filozofija kulminira u o n o m e što sam naziva „ m u d r i m " ( τ ό σ ο φ ό ν ) . obrata i m e đ u s o b n i h upućivanja. Die Fragmente und Quellenberichte ubersetzt und eingeleitet (Stuttgart. i to t a k o da ih kao jedinstveni izvor iz sebe otpušta. p o p u t Heraklita samog. no lo­ gos o č i t o od t o g a razlikuje. pa z a t i m „ o s n o v e " i „ t e m e l j a " svijeta. j e r Heraklit u j e d n o m fragmentu n a g l a š e n o g o ­ vori ο „ z a k o n u " . „ R i j e č " j e d n a k o tako nije. „ u m " i sve slično. Z n a č i i „ s m i s a o " . v e ć j e s a m a takva primisao u n u t a r interpretacije Heraklita o p a s n o bliska s p o m e n u ­ t i m stoičkim iskrivljenjima. „ z a j e d n i č k i m " . ta v e ć u p r v o m frag­ m e n t u logos je j a s n o razlikovan u p r a v o od „ r i j e č i " ( έ π έ ω ν ) . a u Heraklita s a m o g to je značenje p o k r i v e n o p r v e n s t v e n o i z r a z o m „ m j e r a " ( μ έ τ ρ ο ν ) . 1968) j e d n a k o govori ο Heraklitovu „ m o n i s t i č k o m p a n t e i z m u " . spor i dilema. bez olakšavajućeg oslonca na ovakve i slične takozvane „ i s t i n e " povijesti filozofije.p r o r a č u n " . očito naglašeno i s n a k a n o m . n a k o n svega do sada kazanog. U t o m se smjeru m o ž d a valjanom u p u t o m m o ž e smatrati stav da čak i logos sam nije o n o prvo i najviše u Hera­ klitovu mišljenju. značenja koja za njega u sebi sabire logos. sva­ koj naglijoj korjenitoj preinaci. T a k o nikakvim osobitim i z u z e t k o m nije napri­ mjer W i l h e l m Capelle. Prije svega. A) Logos m a d a očito srodna. ali j e d n a k o tako i „ m i s a o " i „ n a m i s a o . „materijalističkome načinu mišljenja" i svemu sličnom. nikada pak osigurana. Die Vorsokratiker. T o „ o p ć e " s e o n d a dakako nikako n e m o ž e i ne smije razumijevati po m o d e l u kasnijeg logički objedinjujućeg općeg. na­ znaka i aluzija. vječno važeća i na taj način „istinita" teza. v e ć se i s a m a njegova bit i narav očituje tek kao aspekt o n o g a što Heraklit z o v e „ o p ć i m " . T e š k o da je i „ o d n o s " . Sto je ipak o n d a na k o n c u sam taj logos? " Z a k o n " nije. Sto je dakle logos m o r a l o bi se iznaći ponajprije promišljajući. .logos. No k a k o o n d a .objedinjujućim" ( ξ υ ν ό ν ) . jednom rječju izraziti sva o n a različita.< Nauk Stoljećima u h o d a v a n e sheme kojima je bilo v o đ e n o razumijevanje Heraklita opiru se. „ r a z u m " . rečenica i stavova. ο njegovoj „spoznajnoj teori­ ji". kako to u o s t a l o m u povijesti i jest pravilo. „ r a z b o r " . pače „ p r o p o r c i o n a l i t e t " . „ r a z m j e r " i „ p r o p o r c i j a " : . „razmjer". o n o j e d n o što objedinju­ je sva nabrojena značenja. pisane s iskrenim entuzijazmom z d r u ž e n i m sa za­ v i d n o m u č e n o š ć u . d u g o i uvijek iznova razabire smisao samih Heraklitovih riječi. iz j e d n o s t a v n o g razloga što Heraklit ne štedi na svojstvenim izra­ z i m a za „mišljenje". m o ž d a i prije n e g o u logosu.

ili k a k o radije p r e v o d i m o : o n o d u h o v n o . supstanciji i akcidencijama n u ž a n je usljedak o v a k v o g p r o t u m a č e n j a bivanja i mijene te ostaje ležati. Sve što biva. Uz to. štoviše m o ž d a čak na neki n e o d r e đ e n i način i istovjetne j e d n a drugoj: . p o s e ž u ć i p r i t o m za filološkim zahvatima koje je teško. a o n d a .] A n a k s a g o r i n a i zasebitka ( χ ω ρ ι σ μ ό ς ) ideje u P l a t o n a sve do a p s o l u t n o g d u h a u H e gela.pričinjajući nad d u h o m Heraklitova mišljenja n e s u z d r ž a n o nasilje. dakle s a m o g t o g p r i m a r n o g e l e m e n t a i p r v o t n o g sastojnog p o č e l a „svijeta". da bi oživje- 48 44 . ο t o m e autor ne b r i n e suviše. b e z m n o g o oklijevanja. No u Heraklita n e m a ni riječi ni ο č e m u t a k v o m . baš na t o m p r e s u d n o m mjestu u nj ucrtava­ j u ć i vlastitu m i s a o „ p o d r u č j a " . j e d n a na drugu upućene. P r e l u d i r a li tu o n d a Heraklit. izgledaju m u k o t r p n i pokuteji B r o c k e r o v a učitelja da u čitavome j e d n o m sa­ tu predavanja razriješi tu g o t o v o nerazrješivu p o t e š k o ć u . U Heraklitovim fragmentima sve izrijekom o d r e đ e n e sveze istovjetnosti. ali p r i t o m s a m o mijenja lik i izgled. Pravi i svojstveni vidovi vatre u Heraklita su ponajprije „ u ž a r e n i z r a k " i nešto po­ put „ e t e r a " . k a k o je mislio nemali broj inter­ preta. N o . M .. str.bivajući u cjelini i posve o n i m drugim. Walter Brocker (Die Geschichte der Philošophie vor Sokrates.. o b r n u t o razmjernim svakom. vatra u o p ć e i nije neka. usp. ali iz istinske filozofske neprilike i besputice p o t e k l i m zahvatima. razlike. ako se n e ć e m o izgubiti u neod­ r e đ e n i m općenitostima. Frankfurt am M a i n .p r o t u m a č i v o m fragmentu biva n a z v a n o „ o d v o j e n i m o d svega". a da bi o n a bila m o g u ć a . istovjetnosti i s v e m u t o m e sličnom. ma i najfinija. N a u k ο tzv. prije svega Heraklitova vatra nije u o p ć e j e d a n od „ e l e m e n a t a " .i taj izraz μεταβάλλειν m o r a se uzeti najstrože i krajnje d o s l o v n o . k a o što bi to n a v o d n o i m a o biti logos. u razlici s p r a m ovakve s a m o z a d o v o l j n e pretencioznosti. Pa ipak. logos i vatra. načelno izrađeno u prvoj knjizi Fizike: . j e d n o m od osiguranih istina istraživanja H e r a k l i t a smatra se najuža bliskost logosa s v a t r o m . 1979. zatim „bljesak". Tradicionalno i na svoj način veličanstveno objašnjenje je o n o Aristo­ telovo. 1965. u dalekoj povijesnoj anti­ cipaciji. i što li j o š ne. „ l o g i č k i m " i „ i d e a l n i m " .). s n e č i m s a m o „ d u h o v n i m " . ma i najoskudnij e m pokušaju obrazloženja. koje pak u promjeni ostaje. vatra je u tekstu izričito poistovjećena ne s logosom n e g o sa „ s v i j e t o m " : uređeni svijet ( κ ό σ μ ο ς ) nije d r u g o do „ v j e č n o živa vatra". prije svega k a k o shvatiti takvu istovjetnost. O n e moraju umrijeti. Sve je ipak na t o m e da se shvati kako su to suprotnosti j e d n o . i b o g . uviđajući p r e t h o d n o s p r a v o m da je „ s o p h o n . Heraklit / G A 55/. O d v o j e n o s t "(κεχωρισμένον) j e latinski a b s o l u t u m . Frankfurt am M a i n . ne prelaze u drugi lik i izgled. no o n e su u sebi ipak vezane j e d n a uz drugu. ako ne i n e m o g u ć e prihvatiti. str. d o k drugi opreznije i tekstu primjerenije g o v o r e tek ο izvjesnoj bliskosti i analogiji. D) Suprotnosti O s n o v o m Heraklitove filozofije smatra se o d a v n o n a u k koji se pokušava a n a k r o n o označiti i m e n o m p o t e k l i m iz kasnosrednjovjekovne n e o p l a t o n i č k e spekulacije Nikole Kuzanskog. k o l i k o se filozofijske ozbiljnosti i.ta i oni sami nisu drugo do preina­ ke vatre. biva iz suprotnosti i kroz suprotnosti. u kojima je. oslonjene na p o d l o g u ustrajavajuće tvari. kao u p o n e k i h tumača. pa o n d a i „ s u h o blistanje". O s i m toga. i uz to j o š . N e k i tu bliskost vide v e ć istovjetnošću. " N o kako o n d a misliti zajedno logos kao sve-jednost i „ o n o m u d r o " kao od­ vojenost od svega. K o l i k o drukčije. tjelesna tvar. ο njihovu jedinstvu. ustvrđuje: „ O d t e o d r e d b e d u h o v n o g ( σ ο φ ό ν ) ide j e d n a linija p r e k o d u h a ( ν ο υ ς ) [. čini se b a r e m . v e ć P l a t o n o v u „ h o r i z m u " . No p r o b l e m je o n d a .u p o r n o i p o d svaku cijenu inzistirajući na vlastitom i s h o d i š n o m uvjerenju ο istovjetnosti logosa i o n o g JSOphon u Heraklita . 3 3 0 i d. k a o što bi to bili npr. čak i Hegelovu „apsolutu"? T a k o npr. t o g J e d n o g koje se razmjenjuje sa svime". v o d a ili zemlja: . ili p a k s a m o bhskost. središnji t e r m i n H e r a k l i t o v e flozofije". pa bilo to osviješte­ no ili ne. r e c i m o tako. C) Vatra N e z a v i s n o od tih i sličnih pitanja. j o š i u svem i s v a k o m g o v o r u ο koincidencijama suprot­ nosti. Heidegger. Protiv­ nosti se ne mijenjaju. O n e „ s e prebacuju" . n e č e g tvarnog. o n o m u d r o . i m e n o m „koincidencije suprotnosti". m o r a u pod­ lozi j e d n o m e i d r u g o m e od onih koja se mijenjaju biti i nešto trete. sebi svojstvenim sa­ m o p o u z d a n j e m . i svijet. inte­ l e k t u a l n o g poštenja sadrži j o š i u takvim d o d u š e nasilnim. „ o k r u ž j a " ( G e g e n d .svaka promjena je p r o m j e n a iz nečega u nešto. p r i p a d n o duši pročišćenoj do mudrosti.u t o m bi uvidu imala biti na­ v o d n o sva d u b o k o u m n a tajna Heraklitova. protivnosti i blizine m o r a m o respektirati iznad svega ostalog. tjelesnog i „ m a ­ terijalnog". 3 0 ) .

doista biti pripisana „ m o d e r n o s t " i „subjektivnost" te blizina o n o m e što o d a v n o njegujemo k a o psihologiju svake orijentacije i provenijencije. R. da bi d o d i r o m bile upaljene kao drugo. introduzione e commento.: Der Logos bei Heraklit. L o g o s joj je takav da sebe s a m u u m n a ž a i iz sebe same raste. J. 1 1965 ( 6 1976). Munster/Koln. već je prije svega nešto kozmičko.: Heraclite ou la separation.: Rhvthmische Elemente im Logos des Heraklit. Pariš. Heidelberg. Wiesbaden.. J. 50 51 . Festgabe fiir Karl Reinhardt.: Heraklit. Moraju se ugasiti. Bibliografski I. Deichgraber. 1949).: Die heraklitischen Briefe. kao što se opet rađa. 9). Gigon. Ljudska svijest i samosvijest. Walzer. 1936 ( Wuppertal. Mondolfo. Guthrie. 1970.le k a o o n o drugo. " O v d e m o ž e m o napustiti tu zapanjujuću figuru. u: Varia Variorum. 1954 ( 2 1962) Snell. Taj njihov „ p r e b a č a j " nije kontinuiran i postupan. Torino. 1979. O. traduit.tek sumarno referirajući i para­ frazirajući. 1977. Kirk. 1945. Janniere. Raccolta dei frammenti. Bollack. ne­ go u o p ć e u Grka.: Eraclito. 4 8 6 ) . Marcovich. Berlin. 1967. S „psihologijom" stoji slično: duša u Heraklita očito nije sa­ mo čovjeku pripadna. ona i nije n e k a k v a o d r e đ e n a i postojeća „supstancija": u m i r e i gasi se postavši v o d o m . str. Fragments. 1877. Testo e traduzione. Mazzantini. Merida. Pariš. 1972. Brecht. Frankfurt am Main.: Heraklit. 1909. M. Literatura (abecednim slijedom) 1) U svijetu Bernavs..ocrtali kao „ d u š u " kako je vidi sam Heraklit.: Eraclito./Taran. Ein Versuch iiber den Ursprung der Philosophie. F. Vol. 1963. I frammenti e le testimonianze.: Untersuchungen zu Heraklit. v e ć bljeskovit: .: Heraclite. M. Heidegger. C: Eraclito. M o ž e li onda t o m e što smo ovdje . presentes et traduits. Amsterdam. (Editio maior). na koju se j e d n i m dijelom oslanja. Ipak bi trebalo biti znatno oprezniji pri svim takvim karakterizacijama. izvršio presudan obrat unutar jonske tradicije najranijeg filozofiranja.najsubjektivnijim i.: Heraclitus. The Cosmic Fragments. to m o ž e m o ostaviti pitanjem. Conche. H. S. L. l 2 Diels. 1962. Oxford. tvrdi se. Sokrata. Firenze. H.udarac munje i šibanje b o ž a n s k o g a bića prava su sli­ ka t o g i takvog „prebačaja". 1952. K. Firen­ ze. j e d n o j od svakako boljih novijih te vrste (W. Fragmenten. Munchen./Fink. M.und Soziahviss.: Heraklit.: Heraklit (GA 55). Heraclite. G. C. k a o što je o p e t i tako b e z d a n o d u b o k da se njeni ishodi i „ g r a n i c e " ne m o g u iznaći niti ako se baš svim p u t o v i m a p r o đ e . Klasse. 1986. Texte etabli. str. Ο „subjektu" n e m a dakako riječi ne samo u Heraklita. Jg. Seminar Wintersemester 1966/1967. Svaki daljnji g o v o r ο njemu m o r a o bi počivati na vlasti­ toj p r o v e d e n o j interpretaciji. Pariš. Ch. 1972. I.da se p o s l u ž i m o riječima kojima Guthrie za­ ključuje poticajan prikaz Heraklita u svojoj historiji grčke filozo­ fije. Fragments. postavivši čovjeka u središte svog razmatranja i time gotovo pripremajući kasniju p r i m a r n o antropologijsku orijentaciju kako sofista t a k o . I.. 1939 (preti­ sak: Hildesheim. Leipzig. 2 II. Uz to. dodatak E) Duša Heraklit je. 1979. J. Cambridge/Mass. An edition of the fragments with translation and commentarv. Geistes. B. najmodernijim p r o z n i m a u t o r o m antike". Izdanja (kronološkim slijedom) Bywater. pali i raste isparavanjima vlage. postaju tek njegovim mišljenjem t e m o m i svojinom grč­ k o g a duha. Greek Text with a Short Commentarj. 69-81. kao što je pojava svega o n o g a što p o z n a m o i r a z u m i j e m o kao „svijest" i „samosvijest" u njih više n e g o sporna i upitna. H. U. Nr. u o d r e đ e n o m smislu.: Heracliti Ephesii reliquiae. Α.: Heraclitus. Heidegger. u njenoj po­ nositoj izolaciji" . bez i najmanjeg pokušaja interpretacije . 1979. K. R. 1963). A History of Greek Philosophy. Frankfurt am Main. 1901./Wismann. J. M. 1869. 1977 Λ1962/. E. Mansfeld. Diels ga je čak j e d n o m bio nazvao . Cambridge. Kahn. Fragmente griechisch u?id deutsch. štoviše u o p ć e sam pojam psihologije. Berlin. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. 1935. Testimonianze e imitazioni.: Herakleitos von Ephesos.: Heraclitus.: The Art and Thought of Heraclitus. Cambridge. Holscher. commente.

) 2) U Hrvatskoj (uz prikaze u standardnim historijama filozofije) Bošnjak. Lassale. Berlin. C: Heraclite ou l'homme entre les choses et les mots. Pariš.: Der Logosbegriff bei Heraklit und Parmenides I. Verdenius. Hermes 61 (1926). III. 353-381. 59-73: „Bitak i bivanje.: Heraclitus. Gottingen.: Logos i dijalektika. 2 sv. 1839). Ε. 81-98. Ph. M. 87-138: „Heraklit"). von Ephesos. Snell. Zagreb. B.: Filozofski dnevnik 11978-19821 (str. 1961. Princeton.: Die Philošophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. u: Isto. Despot. 41 i d. Abt. Wheelwright. Svjedočanstva i fragmenti. N. 1971. B.: „Heraclitea". 1-146. He­ raklit"). Reinhardt.: Interpretationen zu den Logos-Fragmenten Heraklits (Spudasmata 17). 1971. F. str. 1951. F. Hidesheim/New York. W. str.: Herakleitos der dunkle. str. 1978. 1982. Reinhardt. str. K. u: Samtliche Werke. Ramnoux. str. 1858. 2 (Berlin. N. Čakovec. 72 i d. Roussos. J". Zagreb. Bd. u: R. Majnarić.: Vermachtnis der Antike. 1964. 2 2 HERAKLIT Fragmenti djela 52 . Ε.: Die Sprache Heraklits.: Metamorfoze metafizike (str. K. Darmstadt. Phronesis 11 (1966). K.: Heraklit.: Heraklits Lehre vom Feuer.Kurz. 1959. ( 2 New York. 1968. Zagreb. 1962. Schleiermacher. B. Cipra.: Heraklit-Bibliographie.

Marcovich). uz oznaku D. fragment 72 u Dielsovoj numeraciji. I svezak. prema kojoj se lako može svaki fragment u Dielsovoj nu­ meraciji pronaći u našoj ediciji. Na kraju je dodirna i konkordancija.donese prema abecednom redoslijedu auto­ ra iz kojih crpi navod fragmenta naprosto je neprihvatljiva hiperkritička filološka kapitulacija i nije nimalo neopravdano kad je naprimjer Kahn naziva jednom „apparentlv irrational procedure". Fragmente smo stoga ovdje donijeli u redoslijedu kakav je. An edition of the fragments with translation and commentarv). pod brojem 6. Zagreb. Broj fragmenta u Dielsovu izdanju naveden je uvijek na po­ četku teksta fragmenta u zagradi... Dielsova odluka da fragmente skupljene iz najrazličitijih doksografskih izvora .ne uspijevajući pronaći nikakva kriterija' za njihov smislen i donekle sustavan raspored . i koji nam se čini najboljim medu mnogim varirajućim i od Dielsa odstupajućim redoslijedima u glavnim dosadašnjim izdanjima (Bywater. str. 149-160. u svom izdanju uspostavio Charles H. koje ima Diels jednako kao i svi drugi izdavači. Fragmenti. u izdanju Walthera Kranza: Hermann Diels. prema μή originala. prema τ' originala. 55 . 1983. osim na dva mjesta: 1) U fragmentu pod brojem 9 (D18) ispravljen je prijevod dodavanjem negacije „ne". koji je vjerojatno pogreškom u izvorniku ostao nepreveden.Fragmenti Heraklitova djela Preveo Milivoj Sironić Napomena (Damir Barbarić): Hrvatski tekst Heraklitovih fragmenata u prijevodu Milivoja Sironića preuzet je iz hrvatskog prijevoda Dielsova djela Die Fragmente der Vorsokratiker. Predsokratovci. Tekst prijevoda prenesen je bez izmjena. 2) U fragmentu 99 (D20) veznik . Kahn (The Art and Thought of Heraclitus.i". Pogreška je nastala vjerojatno previdom. Walzer.a" izmijenjen je u . držeći se srodnosti sadržaja. ili pak ispuštanjem pri tiskanju. Također je dodan.

ali u sebi misle (da ih znaju). p o š t o si je izabrao te spise. slični su neiskusnima iako se okušavaju u takvim riječima i djelima k a k o ih ja objašnja­ v a m razlučujući svako p r e m a njegovoj prirodi i t u m a č e ć i ka­ ko stvar stoji. 25. 2 1 . 8. ( D 5 7 ) Učitelj velikog m n o š t v a je H e z i o d . ( D 4 0 ) M n o g o z n a n j e ne uči r a z u m u jer bi naučilo H e z i o d a i Pitagoru i nadalje K s e n o f a n a i Hekateja. Njega n a i m e prevariše dječaci. 13.. koliki se na takve stvari namjere. ( D 1 7 ) M n o g i naime. ( D 5 5 ) Ja dajem p r e d n o s t o n o m e što se m o ž e vidjeti. 6 Herausgegeben von Bruno Snell. 20. ali m a l o nađu. 26. " 3. ( D 4 7 ) Ne s u d i m o nepromišljeno ο najvećim stvarima! 14. ( D 1 2 3 ) Priroda voli sakrivati se. 12. Posvjedočuje im to poslovica: „ I a k o su prisutni. ( D 7 2 ) Od o n o g a s č i m e najviše n e p r e s t a n o saobraćaju. ( D 7 1 ) . ( D 1 0 7 ) Oči i uši su loši svjedoci ljudima ako imaju barbarske duše. stvorio je svoju m u d r o s t : m n o g o z n a n j e . n e ć e naći n e n a d a n o j e r se o n o ne m o ž e p r o n a ć i i nije pristupačno. D r u g i m ljudima ostaje n e p o z n a t o što b u d n i čine kao što zaboravljaju o n o što u snu čine. " 24. M n e z a r h o v sin. rekavši: „ Š t o s m o vidjeli i uhvatili. ( D 1 0 6 ) Priroda svakog dana j e j e d n a . 11. o n o g a . 5. (42) H o m e r zaslužuje da se iz natjecanja izbacuje i šiba i A r h i l o h na isti način. 22. I ma da se sve zbiva po t o m l o g o s u ( z a k o n u ) . 10. ( D 1 2 9 ) Pitagora. ipak su o d s u t n i . koji su se trijebili od ušiju. 17. ( D 7 4 ) Ne treba postupati kao djeca roditelja. ( D I O l a ) Oči su točniji svjedoci n e g o uši. 56 57 . To je n a i m e j e d n o . a što n i s m o niti vidjeli niti uhvatili. 2. koji zaboravlja k a m o v o d i put. ( D 7 3 ) Ne treba raditi i govoriti kao oni koji spavaju. 1965 ( 1976). to s m o ostavili. koji nije p o z n a v a o dan i n o ć . to n o s i m o . 23. i o n o na što s v a k o d n e v n o nailaze. ( D 2 2 ) Oni koji traže zlato m n o g o zemlje raskopaju. ne razumiju ljudi niti prije n e g o što ο njemu čuju niti n a k o n što su čuli. ( D 3 4 ) Iako su čuli.. zlo umijeće. ( D 5 6 ) Ljudi se p o s v e varaju u spoznavanju vidljivih stvari j e d n a k o kao H o m e r koji je b i o mudriji od svih H e l e n a . ipak v e ć i n a živi kao da i m a vlastitu m o ć rasuđivanja. 1. od svih se ljudi najviše po­ zabavio istraživanjem i. ( D 3 5 ) Ljudi filozofi moraju biti znalci v e o m a m n o g i h stvari. ( D 3 8 ) Tales je prvi istražio zvijezde. ( D 1 9 ) Ne znaju slušati ni govoriti. 7. n e r a z u m n i nalikuju gluhima. 19. 18. to im se čini stranim. No iako je logos zajed­ nički. 15. ( D 8 9 ) B u d n i imaju j e d a n i zajednički svijet. 16. ( D 2 ) Stoga treba slijediti zajedničko. od t o g a se o k r e ć u i udaljuju. Griechisch und deutsch. 9. čuti i spoznati. 4. Misle da najviše zna o n . Munchen. ( D l ) Taj logos. ( D 1 8 ) A k o se n e t k o ne nada. Fragmente. 6.Također smo iz hrvatskog prijevoda fragmenata preuzeli samo one riječi za koje se može s određenom izvjesnošću pretpostaviti da su auten­ tične Heraklitove. ne razumiju ih niti ih znaju kad ih nauče. koji postoji uvijek. Pri prosudbi i izboru oslanjali smo se ponajprije na Snellovu redakciju teksta: Heraklit. ( D 1 0 5 ) H o m e r j e b i o astrolog.

( D 9 9 ) Da n e m a sunca. 49. ( D 9 0 ) Sve je zamjena za vatru i vatra za sve b a š k a o r o b a za zlato i zlato za robu. ( D 8 4 b ) N a p o r je trpjeti iste i pokoravati im se. ( D 1 2 ) O n i m a koji u iste rijeke ulaze druge i d r u g e v o d e pri­ tječu. niti govori niti skriva n e g o nagovještava. 37. 47. ( D 1 2 0 ) G r a n i c e z o r e i večeri su Veliki Medvjed i n a s u p r o t V e l i k o m Medvjedu granica v e d r o g Zeusa. 44. ( D 1 0 1 ) Ja sam istražio s a m o g a sebe. nije u č i n i o ni­ j e d a n od b o g o v a niti od ljudi. ( D 6 ) S u n c e je svaki dan n o v o . ( D 3 1 A ) P r o m j e n e vatre: najprije m o r e . 43. Ovaj je naime toliko m o ć a n koliko h o ć e i dovoljan je svima i nadmašuje (sve). a m u d r o s t je isti­ nu govoriti i raditi p r e m a prirodi slušajući j e . ( D 7 6 ) V a t r a živi od smrti zemlje. 29. ( D 1 0 0 ) Godišnja doba. ( D 3 ) S u n c e je široko j e d n u ljudsku stopu. v o d a živi od smrti zraka. ( D l 14) O n i koji s r a z u m o m govore. ( D 9 1 ) Raspršuje se i o p e t skuplja. isti za sve. ( D 1 1 3 ) R a z u m j e svima zajednički. ( D 3 1 B ) Zemlja k a o m o r e se razlijeva i odmjeruje se p r e m a i s t o m logosu ( z a k o n u ) kakav bijaše prije n e g o p o s t a d e z e m ­ ljom. 31. n e g o logos. a i duše se iz vlage isparuju ( ? ) . koja sve d o n o s e . a druga p o l o v i n a užareni zrak. j e r sve ljudske zakone hrani j e d a n božanski. 39. ( D 9 4 ) Helije n e ć e prekoračiti svoje mjere. 40. 46. 30. 52. 48. nijedan nije do­ šao do t o g a da bi spoznavao da je m u d r o s t od svega odvo­ jena. m u d r o j e prizna­ vati da je sve j e d n o . 35. 32. 33. 45. ( D 1 0 8 ) Od kolikih sam č u o učenja (logose). 36. i približava se i udaljuje se. čije je proročište u Delfima.27. 4 2 . 28. suho se ovlažuje. ( D 4 5 ) G r a n i c e duše nećeš u h o d u naći makar pregazio svaki put: tako d u b o k logos ima. a od m o r a p o l o v i n a zemlja. nekićeno i b e z dražesti b o g o m opčinjena prodire glasom kroz tisuće godina. 50. 59 58 . ( D 1 2 6 ) H l a d n o se zagrijava. ( D 8 1 ) Pitagora v o đ a lažljivaca. ( D 9 2 ) Sibila govoreći u z b u đ e n i m ustima nenasmijano. ( D 8 4 a ) Mijenjajući se o d m a r a se. 51. inače će ga pro­ naći Erinije. zrak živi od smrti vatre. 38. t o p l o se hladi. 53. ( D 3 0 ) Ovaj k o z m o s (red svijeta). ( D 5 0 ) A k o poslušate n e m e n e . ( D 1 1 2 ) R a z b o r i t o misliti je najveća vrlina. p o m o ć n i c e Pravde. 4 1 . bila bi n o ć što se ostalih zvijezda tiče. a zemlja (od smrti) v o d e . n e g o bijaše uvijek i jest i bit će vječno živa vatra. v l a ž n o se suši. ( D l 16) S v i m ljudima d a n o je da spoznaju sami sebe i da bu­ du r a z u m n i . 34. ( D 9 3 ) G o s p o d a r . treba da se pokazuju j a k i m a u o n o m e što je svima zajedničko baš kao država u z a k o n u i m n o g o j a č i m a . koja se po mjerama (periodički) pali i po mjerama gasi.

( D 4 9 ) J e d a n j e z a m e n e k o l i k o deset tisuća ako j e najbolji. ( D 8 ) S u p r o t n o se sjedinjuje i iz različitoga najljepša h a r m o ­ nija. 59. 6 1 . ( D 4 4 ) N a r o d treba da se b o r i za z a k o n baš kao za utvrdu (grada). koji H e r m o d o r a . ( D 5 9 ) Putanja ( h o d ) vijka u valjarici ravna i kriva j e d n a je i ista. ( D 1 0 2 ) B o g u je sve lijepo. 78. 57.odmor. 82. glad . a ljudima nepitka i p o g u b n a . ( D 5 8 ) I liječnici režu. 72. 74. ( D 9 ) Magarci bi radije izabrali slamu n e g o zlato. ( D l l l ) Bolest učini zdravlje u g o d n i m i d o b r i m . a perad u prahu ili pepelu. ( D 5 1 ) Ne shvaćaju kako se sa s o b o m slaže o n o stoje različn o : (to j e ) unatrag o k r e n u t a harmonija kao k o d luka i lire. a djelo (njegovo) smrt. 6 7 . 69. T e u t a m o v sin. 83. 79. umor . 6 3 . 71. ( D 3 7 ) Svinje se kupaju u kaljuži. 5 6 . 64. 68. ( D 3 3 ) Z a k o n jest i volji j e d n o g a biti p o k o r a n . ( D U O ) Ljudima nije bolje da im biva sve što žele.sitost. ( D 4 1 ) J e d n o j e n a i m e m u d r o s t : spoznavati d u h o v n u m o ć ko­ ja upravlja sve kroz sve. ( D 1 2 1 ) D o b r o bi učinili Efežani da se svi odrasli r e d o m obje­ se i n e d o r a s l i m a ostave grad. inače n e k a b u d e najbolji drugdje i m e đ u dru­ gima. čija je glaso­ vitost v e ć a n e g o od ostalih ljudi.54. 6 0 ." 66. protjeraše g o v o r e ć i : „ N e k a niti j e d a n od nas ne b u d e najbolji. ( D 7 9 ) Čovjek je djetinjast p r e d b o ž a n s t v o m k a o s t o j e i dijete pred čovjekom. ( D 8 2 ) Najljepši m a j m u n r u ž a n je u poređenju s ljudskim ro­ dom. svoga najbo­ ljeg čovjeka. ( D 7 0 ) Ljudska su mišljenja dječje igračke. a d r u g o nepravednim. ( D 1 3 ) Svinje uživaju u blatu v e ć m a n e g o u čistoj vodi. 77. ( D 1 2 5 ) I miješano piće rastavlja se ako se ne m u ć k a . 75. ( D 2 3 ) I m e Pravde ne bi poznavali kad ne bi bilo nepravde. ( D 3 9 ) U Prijeni se r o d i o Bijant. ( D 6 1 ) M o r e : v o d a najčistija i najprljavija: r i b a m a pitka i spa­ sonosna. ( D 1 0 4 ) K a k a v j e njihov u m ili r a z u m ? N a r o d n i m pjevačima vjeruju. 5 5 . 6 5 . ( D l l ) Sve što g m i ž e tjera na pašu udarac. a ljudi j e d n o drže pravednim. ( D 5 4 ) Nevidljiva harmonija j a č a je od vidljive. ( D 4 8 ) L u k u je dakle i m e život. 62 ( D 9 7 ) Psi laju na o n e koje ne poznaju. a učitelj im je svjetina j e r ne znaju da „ m n o g i su loši. 60 61 . ( D 8 3 ) Najmudriji čovjek p o k a z a t će se n a s p r a m b o g u kao m a j m u n . 73. 5 8 . 8 1 . ( D 8 7 ) G l u p čovjek se o b i č n o pri svakoj riječi (logos) u k o č i od straha. a b o ž a n s k o ima. i u m u d r o s t i i u ljepoti i u s v e m u o s t a l o m . 76. 80. 70. pale i na svaki n a č i n j a d n o m u č e b o ­ lesnike te j o š k t o m e traže plaću iako ne zaslužuju da je dobiju od bolesnika j e r isto čine: i d o b r o i bolesti. a m a l o njih d o b r i " . d o b r o i p r a v e d n o . ( D 7 8 ) Ljudsko b i ć e n e m a m o ć spoznaje.

( D 6 3 ) Postaju b u d n i čuvari živih i mrtvih. druge kao ljude. 105. 111. ( D 6 2 ) Besmrtni . 112. 89. ( D 9 6 ) Leševe bi trebalo izbaciti prije n e g o đubre. 94. 102.i ostavljaju djecu odakle opet nastaju s m r t n e sudbine.besmrtni. ( D 1 1 7 ) K a d je čovjek pijan. 62 63 . smrtni . Od zemlje postaje v o d a a od v o d e duša. 85. Jer to. ( D 2 0 ) Rodivši se h o ć e da žive i da imaju s m r t n e s u d b i n e . a v o d i je s m r t postati zemljom. promijenivši se. m l a d o i staro. ( D 8 5 ) T e š k o je boriti se s p o ž u d o m j e r što h o ć e kupuje na štetu duše. 9 1 . 87. a druge slobodnima. 98. ( D 9 8 ) D u š e udišu mirise u H a d u . i o n o opet promijenivši se. 90. j e d n e je učinio r o b o v i m a . 104.ili bolje: da se odmaraju . ( D 6 0 ) P u t p r e m a g o r e i p r e m a dolje j e d a n je i isti. ( D 2 9 ) P l e m e n i t i ljudi izabiru sebi j e d n o umjesto svega dru­ g o g a . 99. a on tetura ne osjećajući k a m o h o d a j e r i m a v l a ž n u dušu. ( D 2 5 ) Slavnije smrti dobivaju veće nagrade. da je pravda b o r b a i da sve nastaje kroz b o r b u i po nuždi. 95. a svjetina je zasićena baš k a o stoka. 101. ( D 2 6 ) Čovjek u noći pali sebi svjetlo kad mu se ugasi vid. 97. 86. ( D 7 7 ) D u š a m a je radost ili smrt da b u d u vlažne. b u d n o i spavajuće. ( D 2 8 B ) Pravda će zgrabiti graditelje i svjedoke laži. D o k živi dotiče se m r t v o g a u snu. 93. jest o n o .84. ( D 2 4 ) U A r e s o v u poslu ( r a t u ) p o g i n u l e časte b o g o v i i ljudi. ali je teško u raspuštenosti i pri vinu. ( D 1 0 3 ) Na o b o d u kruga zajednički su p o č e t a k i svršetak. ( D 2 8 A ) ( S a m o j e ) mnijenje o n o što najpouzdaniji čovjek spo­ znaje i čuva. 106. ( D 8 6 ) Z b o g nevjerovanja izmiče pa se ne spoznaje. 108. ( D 9 5 ) Neznanje je bolje sakrivati. 107. ( D 1 1 5 ) Duši je svojstven l o g o s koji s a m sebe uvećava. ( D 7 5 ) I oni koji spavaju radnici su i suradnici o n o g a što se zbiva u k o z m o s u . 113. ( D 4 3 ) Obijest treba gasiti više n e g o p o ž a r .vječnu slavu umjesto prolaznih stvari. vodi ga n e d o r a s l o m o m č e . a san koliko spavajući (gledamo). 103. 110. ( D 5 2 ) Životni vijek je dijete koje se zabavlja igrajući k o c k e : kraljevstvo djeteta. a b u d a n dotiče se o n o g a koji spava. 96. ( D 8 8 ) J e d n o isto je u nama: živo i mrtvo. ( D 3 6 ) D u š a m a je smrt postati v o d o m . ( D 5 3 ) Rat je otac svega i svega kralj. (tada) b i s m o n o s o m m o ­ gli i raspoznavati. 100. 88.smrtni. ( D 7 ) Kad bi sve stvari postale dim. ( D 2 7 ) K a d ljudi umru. 109. jest to. a život o n i h smrt ovih. ( D 1 1 8 ) Suhi je sjaj najmudrija i najbolja duša. ( D 2 1 ) S m r t je koliko budni gledamo. čeka ih o n o č e m u se ne nadaju niti slute. život ovih je smrt onih. j e d n e je p o k a z a o kao b o g o v e . ( D 8 0 ) A treba znati da je rat sveopća pojava. 92.

a u k o l o n i s o z n a k o m Hr. sitost-glad. Konkordancija (U koloni o z n a č e n o j s D-K je numeracija fragmenata u Diels-Kranzovu izdanju. 90 62 112 46 43 29 16 70 100 60 24 21 17 28 68 69 33 32 31 102 30 107 110 114 45 65 12 126 80 49 26 59 5 6 7 14 93 42 109 55 58 84 27 56 57 52 53 106 88 61 95 8 41 51 35 34 44 108 64 65 . Isti je n a i m e H a d i D i o n i z . ( D 5 ) O n i koji se z l o č i n o m kaljaju nastoje se čistiti n o v o m krvlju. sve će rastaviti (suditi) i pograbiti. 125. ( D 1 2 4 ) Najljepši je sistem svijeta ( k o z m o s a ) k a o hrpa na­ s u m c e n a b a c a n o g smeća. 122. rat-mir. koje je j e d i n o m u d r o . ( D 6 4 A ) S v e m i r o m upravlja g r o m . 123. 116. ( D 6 5 ) (Vatra j e ) oskudica i sitost. 119. numeracija u ovoj ediciji. 120 121 122 124 D-K 96 97 98 99 100 101 101a 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 129 Hr. n e ć e i h o ć e da se naziva i m e n o m Zeus. ( D 1 6 ) K a k o bi n e t k o m o g a o ostati sakriven pred o n i m što nikad ne zalazi? 124. I takvim se b o ž j i m kipovima m o l e kao kad bi t k o razgovarao sa z g r a d a m a ne imajući p o j m a što su b o g o v i i heroji. A k o bi ga n e t k o od ljudi o p a z i o gdje tako radi smatrao bi ga ludim. 121. ( D I O ) V e z e : cjelina i necjelina. ( D 6 6 ) K a d n a d o đ e vatra. ( D 6 7 ) B o g j e : dan-noć. 118 67 2 11 103 75 25 63 19 54 22 105 66 36 13 82 64 37 81 96 85 83 15 23 20 76 77 104 72 94 111 119 D-K 64B 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84a 84b 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Hr. 1 3 47 117 48 113 78 73 125 79 50 74 115 116 123 4 9 18 99 91 10 71 101 97 92 86 87 89 98 38 39 40 D-K 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64A Hr. Mije­ nja se baš k a o što ulje kad se miješa s mirodijama d o b i v a i m e p o mirisu svake pojedine. postupili bi v e o m a bestidno.) D-K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28A 28B 29 30 31A 31B Hr. 117. i iz svega j e d n o i sve iz j e d n o g a . 120. ( D 3 2 ) J e d n o . k o j e m u u čast mahnitaju i slave lenejsku svetkovinu. skladno i n e s k l a d n o .114. 126. ušavši u blato. b l a t o m prao. ( D 1 4 ) N e s v e t o je uvođenje u misterije kako je uobičajeno k o d ljudi. To je k a o ako bi se n e t k o . 118. ( D 1 5 ) K a d ne bi D i o n i z u radili svečan o p h o d i pjevali pjesmu s p o l n o m u d u (falosu). ( D 6 4 B ) (Vatra) r a z u m o m o b d a r e n a . zima-ljeto. ( D 1 1 9 ) Karakter j e čovjeku sudbina ( d a i m o n ) . s l o ž n o i n e s l o ž n o . 115.

T k o danas obrađuje re­ c i m o t e m e kao 'bitak i vrijeme' (Heidegger. 55. 1954). m o ž d a i j o š utjecajnijoj interpretaciji. 1 9 2 7 ) . U s l i č n o m t o n u započinje u v o d u vlastiti k o m e n t a r i E r n s t H e i t s c h (str. 'bitak i mišlje­ nje' (J. 1 9 4 3 ) .] O t k a d je P a r m e n i d neupad­ ljivu rječcu 'bitak' u z d i g a o do središnjeg filozofijskog p o j m a . 1937). to je pitanje u europskoj filozofiji ostalo živo. U drugoj pak. Sartre. .tako započinje U v o H o l s c h e r (str. 'pra­ vo i bitak' (W. K o n i g . 5 7 ) : „ P a r m e n i d j e svojom p j e s m o m n a u k a (Lehrgedicht)... Maihofer. u p o t o n j e m svijetu postigao u č i n a k kakav nije u d i o p a o ni j e d n o m e od ranih grčkih filozofa.Damir Barbarić Parmenid „ P a r m e n i d j e tvorac o n t o l o g i j e " . 6 1 ) 1 svoj kratki n o v e o m a utjecajni k o m e n t a r P a r m e n i d u . koja se od strane kasnijih navodi p o d n a s l o v o m Ό na­ ravi'. [. t k o piše knjigu Ό funkciji k o p u l e ' Potpuni podaci za djela kojima se u zagradi navodi samo brojka stra­ nice nalaze se u popisu na kraju studije. bit će P a r m e n i d opet v e ć na prvoj stranici p r o z v a n „ p r v i m m e t a f i z i č a r o m " t e p o t o m višekratno „ p r v i m l o g i č a r e m " . o n o j Karla Reinhardta. P. ' L ' e t r e et le n e a n t ' (J.

kojem se pripisuju v e z e s pitagorejcima. p r e m d a je vjerojatno u s a m o g P a r m e n i d a sadržavao ne više od petine cjelokupnoga teksta. Damaskije. a d o b a r dio daljnje doksografske tradicije počiva. započinjući u v o d u svoj k o m e n t a r P a r m e n i d u (str. N a v o d i se da je u m l a đ i m g o d i n a m a m o r a o biti z a k o n o d a v n o i politički djelatan. Slična neusuglašenost predaje zatiče nas k o d fragmenata drugog dijela spjeva.S ob­ z i r o m na svoju neprozirnost. Simplikije navodi dvije trećine od n a m a sačuvanih sto i pedeset redaka. ili za p o l o v i n u od svega što je ostalo. i tako u n e d o g l e d . koji je i s c r p n o citirao iz njena najznačajnijeg dijela poradi njene rijetkosti [. Simplikiju paralelni navodi iz prvoga dijela spjeva kakve p r e n o ­ se drugi neoplatoničari (Plotin. drugi dio. daleko od ovakve idiličnosti kakvu m o ž d a i n e h o t i c e sugerira C o x o n . a njegovi se navodi isto­ ga teksta p r i t o m katkad n e z a n e m a r i v o razlikuju. prastara doksografska teza ο t o m e da je b i o u č e n i k Ksen o f a n o v . te opet Heraklit P a r m e n i d a .(A. sve t a m o od p o l o v i n e p r o š l o g stoljeća pa do danas. U uspostavi teksta fragmenata i m a m o p r e d n o s t ne s a m o o p ć e n i t o d o b r e tekstualne predaje a u t o r a koji ga navode. Čuđenje bi trebalo postati manjim zamijeti li se i u v a ž i u kolikoj je mjeri cjelina P a r m e n i d o v a djela uz ostalo i j e d a n stalni implicitni dijalog s H o m e r o m i H e s i o d o m . G r o t e . kao i to do koje je mjere u svrhu njegova razumijevanja p o t r e b n o naj­ ozbiljnije uzeti entuzijastički t o n i sadržaj u v o d n o g a dijela spjeva. on je naš jedini izvor. tko upotrebljava t e r m i n e kao ontologija i egzi­ stencija. nasljedovanje njihove pjesničke f o r m e . Te P a r m e ­ n i d „ k r i t i z i r a " Heraklita. o s n o v a n o m poslije 540. j e d v a da je u klasičnih filologa i historičara grčke filozofije. koji izlaže filozofov put k boginji i njenu objavu istine svega. S druge strane. u ko­ j e m se izlažu mnijenja smrtnika te dakle „ P a r m e n i d o v a k o z m o - 68 69 . takozva­ ne „ P a r m e n i d o v e fizike". no b e z ikakva t i m e i z b o r e n o g ozbiljnog d o p r i n o s a raz­ jašnjenju filozofije j e d n o g i drugog. i to najdoslovnije u smislu religijsko-misterijskog b o ž a n s k o g na­ dahnuća." Ipak je situacija s tekstom. n e g o često također njihove diskusije i parafraze argu­ menata. taj stoji t i m e u j e d n o j tradiciji koja je ishodište dobila u s t i h o v i m a P a r m e n i d o v i m . koju bi d a k a k o b i l o neispravno svesti s a m o na. K a o g o d i n e rođenja n a v o d e se alternativno 5 4 0 .] U s v e m u . P l u t a r h ) po­ negdje značajno odstupaju od njegovih. koji je o p ć e n i t o u helenističkoj i kasnijoj povijesti o č i t o v e o m a m a l o čitan i k o m e n t i r a n . Stalno čuđenje interpreta izaziva činjenica da se P a r m e n i d . upravo na njihovim stavovima. Sam Simplikije pojedine dijelove teksta navodi po dva ili više p u t a u svojem k o m e n t a r u Aristotelove Fizike. Da je naslov P a r m e n i d o v a „ s p j e v a " i z v o r n o glasio Ο naravi nije o s o b i t o vjerojatno. kao i s j o n s k i m k o z m o l o g i j s k i m učenjima. Sto se p a k o d n o s a s p r a m H e r a k l i t a tiče. U razlici spram toga. da bi se p o t o m . P l a t o n i Ari­ stotel su očito P a r m e n i d a navodili iz sjećanja ili u vlastitoj pa­ rafrazi. potječući m o ž d a iz tradicije o č u v a n e u Akademiji j o š od v r e m e n a Platonova.nakon što je j o n s k a filozofija v e ć p o d a l e k o od­ m a k l a u osvajanju p r o z n o g izraza kao najprikladnijeg za p o t r e b e r a n o g spekulativnog promišljanja . 1935). a predaja je j e d n o g l a s n a u opisu obitelji iz koje potječe k a o b o g a t e i o s o b i t o u g l e d n e . Od svega što danas posjedujemo kao vlastiti P a r m e n i d o v tekst prvi dio. tekst ostataka P a r m e n i d o v e p o e m e je n e o b i č n o d o b r o očuvan. 1): . Sve b i t n o ο tekstualnoj predaji sažeto je i j a s n o iskazao Coxon. i 515. p o d utjecajem stanovitog Ameiniasa. J e d n a k o je tako iz s a m o g djela p o s v e očita zbliženost s H o m e r o v i m i H e s i o d o v i m djelom.. g o d i n e prije K r i s t a od G r k a koji su p o d pritiskom Perzijanaca bili napustili zavičaj u Maloj Aziji. koliko g o d u u s p o r e d b i s ostalim „ p r e d s o k r a t o v c i m a " razmjerno zadovoljavajuća. Iz s a m o g njegova djela dadu se lako naći p o t v r d e ο temeljitoj u p o z n a t o s t i s pitagorejskim n a u k o m ο k o z m o g o n i j s k i m protivno­ stima. b o g a t o m t r g o v a č k o m gradu na zapadnoj obali j u ž n e Italije. S druge strane.. Proklo. čini se da n a m je sačuvan u svojem najvećem dijelu. u novije je vrijeme sve više p r e d m e t o m sumnje i preispitivanja. " Pogađaju li o v e i slične karakterizacije s a m u stvar P a r m e n i d o v a djela i o n o g a što mu je bilo z a d a n o misliti? Život i spis P a r m e n i d je r o đ e n i živio u Eleji. za s k o r o tri četvrtine toga. p o v u k a o u m i r k o n t e m p l a t i v n o g života. Posljednji autor za kojega z n a m o da je j o š rabio rukopis čitava djela je Simplikije. inače sa­ s v i m bjelodano.„ v r a ć a " v e ć d o n e k l e zastarje­ l o m h e k s a m e t r u . bilo omiljenije t e m e za vječno nagađanje i protuslovljenje. začeta j o š u P l a t o n o v u Sofistu.. N a s r e ć u njegov je rukopis b i o iz­ vrsne kakvoće. k a o i u svim ostalim slučajevima.

str.i pri svoj odlučnosti s k o j o m ga odvaja od osjetilnosti". v e ć s a m o n e p o m i č ­ na vječna sadašnjost-prisutnost. te o s o b i t o C a l o g e r o ) . 2 0 1 id. ne na n a č i n e i ustroje bitka koji pridolaze stvarima. r e c i m o . Izri­ čitu vlastitu refleksiju ostavljamo pak primjerenijoj prigodi. v e ć j e d a n pojam koji se najprije razvio iz. zahti­ j e v a o p o z a m a š n u zasebnu knjigu. n e ć e m o upuštati u pokušaj interpretacije. da s a m o u ljudskim p r e d o d ž b a - A) Prava narav Parmenidova „bitka" odnosno „bića" Aristotel je b i o prvi koji je (De caelo 2 9 8 b ) ustvrdio da Parmenid. h o ć e li biti ozbiljan i temeljit. da n e m a u o p ć e nastajanja i prolaženja. . Nije bitak na mnogome njegov p r o b l e m . ostaje n a m skrajnje fragmentaran i svaki pokušaj n e k e temeljite rekon­ strukcije susreće se tu s nerazrješivim teškoćama. upojedinjenome i p o j a v n o m e . n e g o bitak kao arche. zora te tragove t o g porijekla j o š j a s n o nosi na sebi. Pre­ vladavajuća interpretacija P a r m e n i d a u z i m a njegov temeljni p o ­ j a m o n o g eon tako kao da bi to bila j e d n a jedina stvar.. u p i t n a . s h o d n o naravi i svrsi edicije. Od tada nadalje ne prestaju pokušaji da se o n o što Parmenid naziva „ b i ć e m " (τό έόν) poistovjeti s nečim materijalnim. Nauk Ovdje se. j e d n a jedina. poznaju s a m o i j e d i n o osjetilno biće. p r o b l e m a . to eon.): „ P r e š u t n o se pretpostavlja da P a r m e n i d h o ć e zaključiti što bi to o n d a zapravo b i o bitak na biću. kao što u o s t a l o m i Zeller nalazi s h o d n i m u p o z o r i t i da je „razlikovanje tjelesnoga i netjelesnoga njemu ne t e k strano. Č i n i se da baš n e k a k o u t o m pravcu upućuje naprimjer i E u g e n F i n k (Grundfragen der antiken Philosophie. J o h n B u r n e t nije se štoviše ustručavao u P a r m e n i d u prepoznati „ o c a materijalizma". T e š k o . i to o s o b i t o u o s l o n c u na čuveni fragment 3. da uistinu ne postoji m n o g o stvari. J e d n a k o o d l u č n o zastupa takvo shvaćanje P a r m e n i d a i Zel­ ler. W u r z b u r g . D o v o l j n o će biti ovdje tek na­ značiti n e k e od o s n o v n i h p r o b l e m a s kojima se svaka takva in­ terpretacija m o r a suočiti i potražiti nekakvo njihovo razrješenje. No ako je d o i s t a tako. čini ga se tako r o d o n a č e l n i k o m metafizike. osjetilnim. uostalom. koje su za njega o n o što se pričinja. 1985. T a k o će naprimjer na t o m tragu C o r n f o r d u Par­ m e n i d u prepoznati „ p r a o c a idealizma". Ali P a r m e n i d o v o pitanje ο bitku ne cilja n i k a d na bićevnost bića. j e d i n s t v e n a kugla bitka. vidi „ b i ć e " u Par­ m e n i d a kao nešto b i t n o duhovno. a Stenzel će u njega n a ć i čak anticipaciju o s n o v n o g a stava kritičke filozofije. U razlici spram Aristotelove p r o s u d b e . nalazeći p r i t o m . k a o izvor m n o g i h bitkuj u ć i h stvari.predaja n e o p l a t o n i z m a . koja je u njega doduše t e k u svojemu začetku. počinjući v e ć s P l o t i n o m s a m i m . m e đ u t i m . ili p a k s „ d u h o m " ( ν ο υ ς ) sa­ m i m istovjetno.gonija". ipak očito pridaje predikat protežnosti. a n e k a prava i uistinu odgovarajuća imala bi se o č i g l e d n o potražiti t e k negdje s o n u stranu od takve r a z d i o b e i od nje izvornije. V e ć je i sam B u r n e t s v o j e d o b n o b i o prisiljen prihvatiti t o d a j e „ u P a r m e n i d o v o vrijeme o n o netjelesno bilo j o š uvijek n e p o z n a t o " . tjelesnim i protegnutim. zatim Verdenius. 6 9 8 ) : „Nje­ g o v o biće nije nikakav metafizički pojam. i z v o r n o o č i t o znatno duži i obuhvatniji od prvoga." Oprezniji je p a k Holscher. a ispravnost tih uvida doista nije m o g u ć e sporiti. kao što naprimjer Uberweg-Praechter bez m n o g o oklijevanja njegovo „ b i ­ ć e " označuju kao „ p r o s t o r ispunjajuću i p r o s t o r n o o g r a n i č e n u ma­ su". bez ikakave osjetilne primjese. k a o i narav sa­ m o g njegova „ b i ć a " . t o g n a i m e da čovjek konstituira svijet t i m e što ga misli. ali ipak v e ć m j e r o d a v n o upravlja i vodi cjelokupan put mišljenja (tako u o s n o v i v e ć R e i n hardt. n e g o i nespojivo s čitavim njegovim stajalištem". u sebi zatvorena. K a ž e se onda. da ovako apstraktno suprotstavljena alter­ nativa „materijalno ili spiritualno" u o p ć e d o p u š t a zadovoljavajući o d g o v o r . Od t o g a nisu d a l e k o ni svi pokušaji da se bit P a r m e n i d o v e filozofije. s kojima se već desetljećima bori svaki zah­ tjevniji i relevantniji pokušaj dohvaćanja o n o g a b i t n o g u ovdje p r e v e d e n i m fragmentima P a r m e n i d o v a djela. n e g o u p r a v o sa­ mo j e d n a .u t o m e i svojevrsni dokaz primitivnosti i nesavrše­ 7 nosti P a r m e n i d o v a mišljenja (Zeller-Nestle 1 9 2 3 . razumije i p r o t u m a č i k a o stvar logike. p r o l a z n o m e .p o u z d a n o s t koje je i inače n a k o n Chernissovih kritičkih istraživanja postala s p o r n a i 70 71 . str. o d n o s n o preciznije „ o n i o k o P a r m e n i d a " . tada je i „tjelesnost" i „netjelesnost" (dakle t a k o shvaćena „ d u h o v n o s t " ) j e d n a k o slabo pogađajuća karakteristika P a r m e n i d o v a „ b i ć a " . P r i t o m ć e m o se ograničiti na sažeto referiranje relevantnih stavova i diskusija iznesenih u dosadašnjem istraživanju i tumačenju P a r m e n i d a .u svojoj temeljnoj aristotelijansko-hegelijanskoj maniri . koji ustvrđuje tek da P a r m e n i d biću. koji bi i onako. ta dokounta.

Zacijelo je korak dalje na i s t o m e p u t u .oslanjajući se o č i g l e d n o u osnovi na H e i d e g g e r o v e pokušaje o k o razumijevanja P a r m e n i d a ." T e š k o ipak da o v a k o pojed­ nostavljena tvrdnja o d g o v a r a težini stvari ο kojoj je riječ. T a r a n ("for t h e s a m e t h i n g c a n b e t h o u g h t and c a n exist") i B o r m a n n ("dasselbe k a n n g e d a c h t w e r d e n u n d s e i n " ) . te t o m e s h o d n o prevesti: .j e d n a k o b j e l o d a n o oslonjen na H e i d e g g e r a . p o s t a v k a m a .. tad je to zap r a v o j e d a n izraz iz neprilike. Ali k a d bitak biva mišljen i pojmljen k a o arche. Stavak ne kazuje . I njega je teško naznačiti. p r e v e d e m o s 'bitak'. [. Diels j e fragment p r e v e o j e d n o s t a v n o : . što bi u o s n o v i značilo da u o p ć e s a m o biće m o ž e biti mišljeno. S a b e r i m o ovdje s a m o u o s n o v n i m crtama novije smjerove interpretacije. j e r ο bit­ ku g o v o r i m o ipak i u izričitoj razlici s p r a m bića. u k o l i k o biva mišljeno k a o izvor. 6 6 ) : „ B i t a k je uvijek bitak spoznavanja.. S t o g a su oboje skupa j e d n o i isto. n a k o n što se odvažio na radikalnu tezu da J e d n a k o tako m a l o o n o p r v o znači mišljenje kao i o n o d r u g o identitet". p a v e ć i s a m o g i s p r a v n o g prevođenja s p r a v o m č u v e n o g fragmenta 3: .] K a d o n o eon.ma. u smislu potencijalnosti.kao H e g e l .S c h l u c k .k a o P l a t o n . τό γ ά ρ α υ τ ό νοεΐν εστίν τε και είναι. i m e n i m a postoji nešto t a k v o k a o m n o š t v o i postajanje i prolaženje. Ta je zadaća teška. M i i n c h e n . Zeller je naprotiv inzistirao na t o m e da se umjesto εστίν m o r a čitati o r t o t o n i r a n o εστίν." B) „Istovjetnost mišljenja i bitka" Uz g o r e raspravljani općeniti p r o b l e m svake interpretacije Par­ m e n i d a najuže j e v e z a n a p o t e š k o ć a o k o razumijevanja. Stavak ne kazuje ni­ šta ο bitku.da se b i t a k sastoji u o n o m e mišljenom mišljenja koje sebe s a m o misli.. gdje je bitak b i ć a središnjom t e m o m .da bitku pripada b i t n o us­ trojstvo mišljenja. ο t o m e n e p r e s t a n e rasprave traju j o š o d P l a t o n o v i h d a n a p a sve d o danas. Proc. te obrazlažući ga nasta­ vivši z n a t n o originalnije: „ O n o τε και upućuje na nerazrješivost sveze mišljenja i bitka. Stanje stvari koje P a r m e n i d ovdje dovodi do riječi valja razumjeti u o n o m smislu u kojem ga je r a z u m i o P a r m e n i d . kao physis. N j e g o v je n a i m e o d g o v o r u osnovi ovaj (str. te na k o n c u sa­ me ideje t r a n s c e n d e n t a l n e filozofije. 3 1 9 6 2 . On t a k o đ e r ne kazuje . što znači τό α ύ τ ό ? " No pitanjem ostaje da li je sam uspio dati zadovoljavajuće razjašnjenje fragmenta." N o sva u p i t n o s t i a n a k r o n o s t o v a k v o g tumačenja bjelodana je zacijelo s a m a po sebi. a spoznavanje je spoznavanje bitka. te n e m a nikakva d r u g o g istinskog znanja do o n o g a u k o j e m bitak sebe sama kao bitak razumijeva. dakle u smislu: „ o n o isto j e mišljenje i misliti da j e s t " . str. H e i t s c h s e p a k b e z kolebanja vraća Diels-Kranzovu prijevodu: „ D e n n dasselbe ist E r k e n n e n u n d S e i n " .. 4 0 8 ) : „ P a r m e n i d o v j e bitak dakle o d p o č e t k a k o n c i p i r a n k a o svjes­ ni bitak. 720) je s v o j e v r e m e n o predlagao da se u fragmentu ispred είναι u m i s l i m a d o m e t n e νοεΐν. 1913. kad ustvrđuje (str.u č i n i o V o l k m a n n . i to u metafizici. te u najnovije vrijeme j o š H o l s c h e r ( " d e n n dasselbe k a n n gedacht w e r d e n u n d s e i n " ) . str. Slično t o m e p o k u š a o je stavak razumjeti i H e r m a n n Frankel (Dichtung und Philošophie des fruhen Griechentums. T e š k o je ne složiti se s R e i n h a r d t o m . Individuacija i p r o l a z n o s t da su utvare ljudi. H e i d e l ( O n certain fragments of the presocratics. d o k ljudi u o b m a n i mniju k a k o postoji m n o g o stvari i mij e n a v r e m e n a . mnijenjima. j e r se tu lako u n o s e p r e d o d ž b e kasnijih izlaganja o d n o s a i z m e đ u mišljenja i bitka. p r e v o d e ć i sa svoje strane vodeći P a r m e n i d o v stav n a o k o p o s v e t r a d i c i o n a l n o : „ D e n n dasselbe sind D e n k e n u n d Sein".. j e r o n o isto j e mišljenje i bitak". u č e m u mu se pridružuje i Burnet. koja doista stoji u o s n o v i cje­ l o k u p n e novovjeke filozofije. 77) d a u p r a v o „ n a t o m j e d n o m stavku p o č i v a čitava njegova filozofija". ο mišljenju: mišljenje 72 73 . n a koje n e m a m o smjesta pri ruci neki siguran o d g o v o r . t a k o i spekulativnih sustava takozva­ n o g o b j e k t i v n o g idealizma. koji je v e o m a nedostatan. da u istini stoji sve m i r n o i j e s t j e d n o . S druge je strane Riezler (str. j e r o n o isto j e o n o što m o ž e biti mišljeno i što m o ž e biti". n a i m e nadosjetilna narav. J e d n a k o je t a k o opravda­ no o d a v n o i od m n o g i h u o v o m e do krajnosti s a ž e t o m t e m e l j n o m P a r m e n i d o v u stavku p r e p o z n a t a najodsudnija postavka cjelokup­ ne povijesti filozofije: — n a č e l n a p o d l o g a izgradnje k a k o filozofij­ ske teologije Aristotelove.s p r a v o m u p o z o r i o na to da je uvjet svakog zadovoljavajućeg p r o t u m a č e n j a o v o g tako s p o r n o g stavka neki p r e t h o d n i o d g o v o r na „ d v a pretpitanja: što u P a r m e n i d a znači νοεΐν.] No k a k o se P a r m e n i d o v temeljni pojam o n o g eon m o r a prim j e r e n o shvatiti? T o j e j e d n o teško pitanje. of Arts and Sciences 48. Acad. [. No što taj stavak zapravo znači u s a m o g a P a r m e n i d a i k a k o ga u o p ć e pročitati. Amer. 60) . tad i m a svoj sasvim drukčiji smisao. od P l o t i n a do Hegela. već kazuje nešto ο o n o m e νοεΐν.

736) cjelokupnu metaforiku uz­ laznoga putovanja k vratima dana i noći i k boginji istine shva­ ć a o kao p u k u izvanjsku „ o d o r u " ( E i n k l e i d u n g ) . sadržaju p a k više n e " . 725).) C) Odnos dvaju dijelova „spjeva" Za razliku od prvoga dijela. baš kao i u p r v o m . 71 i d. poglavito s pitagorejcima ili H e r a k l i t o m i njegovim sljedbenicima. uz sve ostalo što je ο njemu u središnjem o s m o m fragmentu k a z a n o . str. koji opisuje n e p o z n a t u b o ­ ginju u sredini k o z m o s a što „upravlja svime. što se dovoljno j a s n o očituje v e ć i u činjenici da se objava sadržaja prvoga i dru­ g o g a dijela zbiva na usta iste boginje. D) 6 Proemij Nestle je j o š ( k o d Zellera . nesuglasje vlada o k o odredbe pravoga značenja i uloge drugoga dijela cjeline spjeva. m o ž e m o zadobiti dostatnu spoznaju ο o n o m e najdubljem P a r m e n i d o v a mišljenja. j e d n o m . d o k je k o n a č n o treći fragment 12. n e p o m i č n o m . začinjući k a k o o m r a ­ ž e n o rađanje tako i sparivanje". Deichgrabera i B o w r e . str. u v o d a u spjev. Volkmann-Schluck. o n o g ο „ i s t i n i " i o n o g ο „ m n i j e n j u " . kako bi tim kritičkim pre­ gledom mogućih neistina pružio učenicima građu za uvježbavanje i p r i p r e m u shvaćanja j e d i n e prave istine. koji prikazuje p u t „čovjeka z n a l c a " k boginji sa­ moj. o d m a h od „ z n a k o v a " p o d kojima se P a r m e n i d u uka­ zuje biće. P r i t o m nisu rijetke i zaslužuju najveću p o z o r n o s t tvrdnje da se sadržaj proemija dade shvatiti poglavito kao j e d n o 74 75 . i to zacijelo ne s a m o z b o g toga što n a m je p r e d a n u tako b e z n a d n o s k r a ć e n o m i f r a g m e n t i r a n o m stanju. J e d a n je k o n a c 8. 5 2 ) : „Pitanje ο bitku ne da se riješiti b e z pitanja ο d o k s i . u djelomičnoj razlici s p r a m svih takvih shva­ ćanja.H . b i o uvjeren da čitava P a r m e n i d o v a „fizikalna teorija i m a p u k o hipotetičko značenje" te da „ n a m h o ć e pokazati kako bi svi­ j e t pojava izgledao kad b i s m o ga smjeli držati za nešto zbiljsko" ( 7 1 9 2 3 . v j e č n o m . Wurzburg. N a k o n toga pretežni se dio relevantne interpretacije P a r m e ­ nida dalje odvija u svojem b i t n o m i o d l u č u j u ć e m aspektu u p r a v o u sve dubljem sagledavanju unutrašnjega jedinstva i supripadnosti obaju dijelova. v e ć posve samorazumljivim zazvučati o s n o v n i stav v a ž n o g a S c h w a b l o v a članka „ B i t a k i d o k s a u P a r m e n i d a " (str. T a k o je naprimjer Diels bio mišljenja da je P a r m e n i d u t o m d r u g o m e dijelu naprosto ekletički sakupio najrazličitija naučavanja svojih prethodnika i suvremenika. 1992. i cjeline svih njih zajedno. " Tri su bitna dijela P a r m e n i d o v a teksta iz tumačenja kojih se ponajprije dade zadobiti mjerodavan uvid u pravu narav m e đ u ­ s o b n o g o d n o s a dvaju dijelova spjeva. str. smatrajući m e đ u t i m kako je njegova zaprava svrha bila u pole­ mici s drugim „ š k o l a m a " . prije svih ostalih. drugi je cjelokupan tekst p r o e m i ja. kako s m o to bili vidjeli na s a m o m e p o č e t k u o v o g a uvoda. n a i m e m o g u ć n o s t toga da i u d r u g o m e dijelu P a r m e n i d izlaže ustvari ipak vlastite stavove. za P a r m e n i d a sadržana istina. te dovesti č u v e n e i m n o g o diskutirane is­ kaze ο s a m o m biću. kao što je i prije njega Diels b i o tvrdio da P a r m e n i d o v „ r a c i o n a l i z a m d o p u š t a j o š s a m o vanjskoj formi mistike da na nj djeluje. S m a t r a m o da s a m o d o s t a t n o m interpretacijom svakog od tih dijelova teksta. t o m e nasuprot. stojimo u stalnoj opasnosti da i n e h o t i c e t a m o i z n a đ e m o tek primitivne i nedomišljene r u d i m e n t e „ l o g i k e " . Drugi su tumači prosudili ulogu drugoga dijela slično Dielsu. fragmenta. „ o n t o l o g i j e " . T a k o će naprimjer 1953. Ipak. V e ć i n a starijih interpreta njegov je sa­ držaj shvaćala u tolikoj mjeri različitim od o n o g a ο č e m u govori prvi dio da naprosto nije htjela ni m o g l a prihvatiti m o g u ć n o s t ko­ je su se očito bili držali v e ć Aristotel. u k o j e m u je riječ ο porijeklu „varava p o r e t k a " riječi kojima b o ­ ginja izlaže mnijenja smrtnika." ( K . U riječi τό α υ τ ό do izraza do­ lazi bitna pripadnost mišljenja bitku. kako je često u dosadašnjim t u m a č e n j i m a to bio slučaj. neprijepornim se p o k a z a l o značenje što ga cjelokupna ta takozvana metaforika i m a za rasvjetljenje smisla c j e l o k u p n o g ostaloga spjeva. Die Philosophie der Vorsokratiker. . iskazane u p r v o m e dijelu. trebalo je čekati sve do 1916. P o đ e li se. o k o kojeg se svi tumači slažu b a r e m u t o l i k o da je u njemu P a r m e n i d iznio vlastiti nauk. Zeller je pak. da Reinhardt u svojoj zasluženo cijenjenoj knjizi uvjerljivo ospori sve ta­ kve n a z o r e i energično u p o z o r i na to da je i u d r u g o m e dijelu. Teofrast i Plutarh. o n o g a u kojem se izlažu mnijenja smrtnika. „ m e t a f i z i k e " .p r e m a svojoj naravi pripada bitku. No od istraživanja Frankela. Sva n a m ta navedena „objašnjenja" danas već m o g u izgledati n a p r o s t o smiješnima i očitovati filozofijsku historiografiju d r u g o g dijela prošloga i početka našega stoljeća u j e d n o m ne baš osobito blistavom svjetlu.

(2. str. 1959. kojima u u v o d u P a r m e n i d putuje u smjeru sunca. 1934. Filologia e critica 14. Testimonianze e frammenti. Aufl. 763-806. K. E. Princeton. Assen/Maastricht. H.: La porta di Parmenide. Calogero.: Parmenides' Auffahrt zur Gottin des Rechts. 1835. str. a konji o d n o s ­ n o k o b i l e z a b e z u m n e d u š e v n e porive.. Chr. T r a d i c i o n a l n o m t u m a č e n j u Seksta E m p i r i k a (Adv. Roma. B o j i m se dakle da ne s a m o da n e ć e m o shvatiti o n o što j e z b o r i o n e g o i d a ć e j o š više ostati n e z a m i j e ć e n o što t o n a u m u imajući ih je izrekao.: Le poeme de Parmenide. 20. 1907.: Parmenides' Lehrgedicht. Frankfurt am Main.. 1958. ne dijeli njegov stav da su boginja koja prihvaća P a r m e n i d a i objavljuje mu istinu i P r a v d a uistinu j e d n a te ista boginja. V e r d e n i u s ) ili p a k mističko (Mansfeld) iskustvo. Amsterdam.: Commentationum Eleaticarumpars I.religijsko ( R e i n h a r d t . dodatak Izdanja (kronološkim slijedom) Brandis. A text with translation. ) . Capizzi. boginja P r a v d a za n e p r e v a r n i u m . ubersetzt und erlautert. Altona. Bibliografski I." (Theaet. po onoj H o m e r o v o j . Svmbola philologorum Bonnensium in honorem F. H. Un­ tersuchungen zum Prooimion seines Lehrgedichts. Festschrift Karl Reinhardt. 1864-1867.: Gli Eleati. Coxon. 1965. Philology 32. Bormann. njihova e v e n t u a l n a istovjetnost. 'štovanja vrije­ d a n ' te ujedno 'i strašan'. 1813. No to i tako vrijedi tako reći z a sve što n a m j e o d P a r m e n i d a povijesno p r e d a n o . s u n č e v e djeve p a k za osjetilo vida. New Jersev. 1970) Albertelli. Testimonianze e frammenti.: Parmenides. Untersuchungen zu den Fragmenten. 85-182. i u k a z a mi se da sadrži neki b e z d a n skroz n a s k r o z p l e m e n i t . Arch. K. Beaufret. Ritschelii coll.. Mainz. Miinchen. Varia Varioru/n. Α. commentarv.: Parmenides. Untersteiner. Firenze.: Parmenides. Due saggi per una nuova let. 1939. 1974. II. Herausgegeben.: Parmenide. K. Riezler. P o s v e j e o č i g l e d n o n a i m e d a j e t o S e k s t o v o tumačenje inspirirano r a n o m s t o i č k o m platonizirajućom alegorezom.: Retraktationen zum Lehrgedicht des Parmeni­ des. Stein. 1975. Roma. Gilbert. Lipsiae.: Studi sull' Eleatismo. Class. Heitsch. str.: Parmenidis Eleatae carminis reliauae. pitanje koje ni do danas nije našlo zadovoljavajuće razjašnjenje.-G. traduzione e commento. 1955. Holscher. Introduzione. Deichgraber. Koln. Susreo s a m zaista t o g m u ž a p o s v e m l a d p o s v e stara. Die Anfange der Ontologie. A. Philos. 58-68. Literatura (abecednim slijedom) Bowra. 24-45. Berlin. and critical essavs. G o t o v o u rezignaciji p r i z n a o je j e d n o m P l a t o n na usta Sokratova: „ P a r m e n i d mi se čini. 97-112. Frankfurt am Main. 1969. P. U. 76 77 . J e d n a k o tako nitko. Diels. Xenophanis. H.: The fragments of Parmenides. O p ć e n i t o je pitanje ο iden­ titetu triju boginja koje se j e d i n e spominju u s a č u v a n o m e dijelu spjeva na ključnim mjestima. str. S. J. M. Gadamer. 1986. o s i m z a č u d o Boedera. Gesch. 183e5-184a3). Α.: Parmenides. 1971. Bari. ubersetzt und erlautert. Parmenidis et Melissi doctrina e propriis philosophorum reliquiis exposita. Karsten. M. H. erg. A critical text with introduction. L. Taran.tura del poema. razlika. B o w r a . Hamburg.: Die δαίμων des Parmenides. translation and commentarv. te narav m e đ u s o b n o g odnošenja. Logik und Naturuiissenschaft. C. V I I l l l s q .: Parmenides. uistinu alegorija za uši. str. danas j a m a č n o nitko više n e pripisuje vjerodostojnost.: Die Fragmente des Parmenides περί φύσεως. 1897. Pariš. math. p r e m a k o j e m u s u kotači kola. Die Fragmente herausgegeben. Vom Wesen des Seienden. J e d n a k o m se d o j m u zacijelo ne m o ž e oteti ni neki današnji ozbiljan filozofijski susret s P a r m e n i d o m . 1937. G. O.: The Proem of Parmenides. 1932. 1952.

Harvard Stud. str.: The Route of Parmenides. 1964.: Sein und Doxa bei Parmenides. str. Bonn.: Eleatic questions.: Grammatisches zu Parmenides. str.: Parmenides on names. (Pretisak: Amsterdam. Holscher. L. Kahn. Class. 1976. J. J. 134-42. str. Munchen. 54. U.: Parmenides. 63. Reinhardt. 145-66. G. Schwabl. 3 1977). Rheinisches Museum 106. A. 1916 ( 2 1959. Gro­ ningen. 84-102. Schvvabl. Aus der Problemgeschichte der Aeguivokation. P.: Hesiod und Parmenides. 1964) Woodbury. 1960.: The Thesis of Parmenides. 1969. Zur Formung des parmenideischen Prooimions (28 Β 1). Revieui of Metaphysics 22. W. L. Verdenius. Wiesbaden. K. 1963. 50-75. E. H. Mourelatus. H. 1956. Owen. 1953. Philol. Jantzen. Some comments on his poem.: Parmenides und die Geschichte der griechischen Phi­ losophie. Wiener Studien 66. 700-24. 1970. PARMENID Fragmenti Parmenidova djela S . Hermes 84. 1970. H. J.: Gegenuiart und Evidenz bei Parmenides. Assen. New Haven and London.: Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt.: Parmenides zum Verhaltnis von Sprache und Wirhlichkeit. Ch. 385-97. Quart. str. Ε. str. Class. Mansfeld.Heitsch. 1942. 1958. D.

i Dubravko bilješke dodao Škiljan Damir Barbarić) ^ V S T ' > * Β Λ /r^r. 19f. koje smo dodali samo tamo gdje se činilo najpotrebnije i bez pretenzije na inače poželjnu iscrpnost. Fragmenti. koja .smatramo . . Zagreb. 206-216. 125v). 1983. Prijevod je u potpunosti neizmijenjen.9Kip A V J t ^ J t t ^ U i j N T >κ ις." Fragmenti Parmenidova djela Preveo (Napomenu Napomena: Hrvatski prijevod Dubravka Skiljana preuzet je iz prijevoda Dielsova djela Die Fragmente der Vorsokratiker u izdanju Walthera Kranza: Hermann Diels. Predsokratovci.· Tekst Parmenidova „spjeva" u rukopisu Seksta Empirika (Codex Laur. str. osim što je uklonjena akcentuacija. kao uostalom možda već i sam prepjevavajući pristup.više opterećuje traganje za filozofijskim smislom teksta no što mu pridonosi.«. I svezak. upozo­ reno je na krupnije filološke dileme glede različitih mogućih varijanti čitanja originalnog teksta i samo je uzgredno na nekoliko mjesta komen­ tirana poneka pojedinost prijevoda. U bilješkama. 85.

reče: „ M l a d i ć u kojega prate b e s m r t n i (ovi) vozači. Dike s k a z n a m a m n o g i m drži im ključeve dvojne. kazat ću. Uglavljena osovina puštaše pištave zvuke. odnosno πάντα τη. Većina izdavača nakon Dielsa (izuzetak je Riezler) zadržava izvornu rukopisnu verziju. zdravo. H. razumije­ vajući δαίμονος kao genitivus poss. sama su (vrata) eterska. poletjevši. Ondje su dveri (što v o d e ) na putove N o ć i i Dana. Sam Coxon odlučuje se za Hevneovu: ά < ν > τ η < ν > . odbijajući drugu postojeću: μυθήσομαι („reći ć u " ) . u smislu „boginji pripadan put". Bormann: „der von der Gottheit festgesetzte VVeg". navodno čitanje jednoga rukopisa. vukle su kola. i njih omeđuje nadvratak zajedno s k a m e n i m p r a g o m . No. Gotovo svi izdavači zadržavaju Dielsovo πάντ' άστη. n e g o pravda i pravednost. naučit ć e š 4 i to k a k o je mišljenja takva n u ž n o ispitati brižljivo posve kroz sve u s v e m u . dok su ih djevojke vodile p u t e m . 50-75. Njime bjeh nošen: njim su me nosile kobile mudre. Primi me boginja naklono. 5 I nosi čovjeka znalca. Schwabl. 402): „Ali opet ćeš naučiti i to da su ona mni­ jenjem prihvaćena morala mnijenjem prihvatljiva biti. cijele od mjedi i koje snažno su držali šiljci i klinovi. hitale ( m e n e ) da prate u susret svjetlu. ko­ jih je i dosad bilo bezbroj.Fr. koji su s a m o zamislivi istraživanja puti: p r e m a j e d n o m e bitak jest a nebitka n e m a > * Dielsovo δαίμονες je od njega prihvaćena konjektura Steina i Willamowitza. njihova krila š i r o m se otvore. str. Npr. Svi se izdavači drže Dielsova prihvaćanja lekcije μαθήσεαι. skinuvši s glava r u k a m a vela. U p r a v o kroz njih ravno su djevojke vodile c e s t o m kola i konje. dok svi ostali rukopisi imaju besmislene varijante πάντ' άτη. Sextus. o k r e n u sasvim u s u p r o t n o m smjeru 3 Fr. d e s n u (mi) uhvati ruku svojom r u k o m i riječ mi o v a k o progovori. dokle g o d srce mi žudi. sada u: Um die Begriffsivelt der Vorsokratiker. no Deichgraber. a i dokaza istine lišena smrtnika mnijenja. te prevodi dotični ulomak „through every stage straight onvvards". Heitsch i Coxon opredjeljuju se za εύπειθέος („vrlo uvjerljive"). ostaviv nastambu Noći. žareći (sva se) (jer dva su je hitra vrtjela t o č k a s j e d n e i s druge strane) kada su Helija kćeri. str. a ti slušaj. kojega kobile nose d o k prilaziš m o j e m u d o m u . Wiener Studien 66. vukle su kad su me boginje 1 povele na put glasovit s o n u što stranu svih naselja 2 uglavljene stožere. Sein und Doxa bei Parme­ nides. Diogen Laertije. 4 Diels i dio ostalih izdavača prihvaćaju Simplikijevu verziju ευκυκλεος. Smisao je ove izuzetno mnogo diskutirane i još ne usuglašeno protumačene re­ čenice otprilike ovakav (usp. tako da preostaje samo pokušati novu konjekciju. kad (već) sve kroz sve prožimaju. Coxon je usta­ novio da je od Dielsa prihvaćeno čitanje pogreška Sextova izdavača Mutschmanna. P o t r e b n o sve je da spoznaš lijepo z a o k r u ž e n e 3 Istine sigurno srce. odnosno πάντάτη. Mansfeld. Klement. kako imaju Plutarh. Njoj se obrate djevojke riječima blagim i vješto (nju) n a g o v o r e da im zasun što zatvara čvrsto s m a k n e o k r e t n o s dveri." 5 83 . u njima velika krila. Ipak. Teško da ovdje prijevod pogađa smisao originalnoga teksta. dok rukopisi imaju δαίμονος. jer nije te p o g u b n a sudbina nagnala ići o v i m p u t e m (daleko je izvan ljudskih putanja). zapamti riječi. 1 Kobile koje me nose. 2 Hajde. 1953.

. zaglušen sluh i jezik. kasnije ili prije. kako imaju Pseudo-Plutarh.. Filopona i jednog ruko­ pisa Euzebija ili pak za μουνον μουνογενές. Dakle: ili (1) „cijelo jednorodno". n e p o m i č n o . da se iz ničega rodi. j e d n o . bez završetka 9 . Owen pak predlaže ήδέ τέλειον. premda je u tradiciji teksta češća vari­ janta ή δ ' άγένητον (Simplikije na jednome mjestu. čitavo sad je. što prihvaća i Heitsch. odvajati biće od v e z e s b i ć e m niti (kad j e ) rasuto p o s v u d po k o z m o s u cijelom niti (u j e d n o ) zbito. neprekidno. Proklo). koja nije baš najuvjerljivija medu svim ponuđenima. J e d i n o o p i s 7 preostaje puta p r e m a k o m (biće) postoji. Jer. N a njemu vrlo s u m n o g i znaci da je nenastalo i neuništivo biće. dva rukopisa Euzebija i Teodoretos. Hrvatski prijevod „opis" za μϋθος na ovome mjestu svakako je diskutabilan.staza je (to) uvjerenja (/koja/ Istinu slijedi). što prihvaća i Holscher. što preuzima i većina izdavača. D o k bitak postoji. 5 Jer nije mi v a ž n o gdje ću da p o č n e m : opet ću natrag o n a m o doći. Fr. Kakav ćeš tražiti nastanak njemu? K a k o se. koja bi n u ž d a ga. p r e m a d r u g o m e nebitak jest i n u ž n o postoji to je. Simplikija. Euzebije. Fr. Fr. n a i m e . jednorodno". 7. a Taran ήδί τελεστόν.promisli. oni se nositi daju. naime. Plutarh. 6 N u ž n o je reći i misliti: postoji biće. ili pak (2) „jedino jednorodno" Diels prihvaća Simplikijevu najčešće navođenu lekciju ή δ ' άτέλεστον. ništa ne postoji . 3 Fr. k a ž e m ti. od t o g a puta istraživanja r a z u m odvrati. koji smatraju da su bitak i nebitak isto (ali) i neisto. Brandis je bio konjicirao ο ύ δ ' άτέλεστον. nego prosudi mišlju prijeporni dokaz koji ti iznosim. nalažem. Gledaj: što i z m i č e u m u stalno je prisutno u njem. potakla? Svi su se izdavači složili s Dielsovim prihvaćanjem Simplikijeve lekcije μΰθος namjesto Sekstova θυμός. niti je bilo niti će biti. bez rasuđivanja rulja. 4 . zatim i s o n o g a kojim ljudi što ne znaju ništa lutaju dvoglavi. prvo. Filopon. Iz­ među ovog i sljedećeg retka pretpostavlja Taran lakunu. S p u t a t e takva istraživanja < o d v r a ć a m > 6 Fr. Pseudo-Plutarh. vodi im um što t u m a r a smutnja u njihovim grudima. j e r j e cjelovito ( o n o ) 8 . Klement. odnosno „cijelo. n e ć e on. Ve­ ćina izdavača se odlučuje ili za ούλον μουνογενές (Bormann dodatno odvaja riječi zarezom) Klementa. zbunjeni.8 N i k a d a neće nadvladati to da nebiće jeste. n e ć u dati da kažeš ni misliš: ni misliti. prihvaćen od svih potonjih izdavača. Teodoretos. gluhi i slijepi. N a i m e . Q <εϊργω> je umetak Dielsov. Diels preuzima lekciju Plutarha έστι γάρ ούλομελές (Proklo ima samo ούλομελές). j e r isto je misliti (kao) i biti. sasvim nespoznatljiva staza: ne m o ž e š spoznati o n o što nije (jer m o g u ć e nije) niti izreći. 84 85 . ni reći ne smiješ da nebiće jest. ο t o m . (za njih) u s v e m u je p o v r a t n a staza. n e k a te navika s m n o g o iskustva tim p u t e m ne n a g n a da bez pogleda upravljaš oči. odakle razvilo? Da je iz nebića. U neprilici sa­ držajne i smislene naravi.

a Brandis έκ γε τοϋ όντος. v e ć cijelo p u n o sasvim je bića.kako je n u ž n o da se napušta put nezamisliv i neizreciv (istinit nije). dok Bormann. (tad) ne postoji.. Sve što su ljudi nazvali. a odluka ο t o m je ova: jest ili nije. premda i tada nije na ovome mjestu dostatno precizan. jer m o ć n a ga N u ž n o s t Dielsovo čitanje έκ μη έόντος. te prevodeći „and time is not". Nikada dokaza m o ć iz n e b i ć a 10 drži u v e z a m a m e đ e što ga okružuje (sasvim).okovala ga M o i r a n e p o k r e t n o i cijelo da b u d e . tek pusto je i m e 1 nastanak (kao) i propast. Gornji je prijevod očito načinjen prema toj su­ gestiji.otjera (njih) nepobitan dokaz. ne popustivši negve. slijedeći Karstena. ne dade Dike da nastane niti da p r o p a d n e (biće) n e g o (ga čvrsto) drži. T a k o se ugasnu nastanak. ima drugu Simplikijevu varijantu όνόμασται. Riezler. Isto i u istom ostaje. sa svih je strana k o n a č n o . na mjestu stalno ostaje tako. počiva s a m o po sebi. O d l u č e n o je . te (2) ο ν δ ' εΐ χρόνος. što dakako daje sasvim različito razumijevanje i prijevod. Hol­ scher i Coxon slijede tekst rukopisa. o n a k o bi trebalo svega. u čemu ga slijede skoro svi izdavači. naime δνομ(α) έσται. j e r prianja biće uz biće. Z b o g toga ne smije b i ć e b e s k o n a č n o da b u d e : tako mu ne treba ništa. N e b i ć a n e m a koje bi priječilo suvislost njemu.. Isto je misliti (kao) i o n o ο č e m u se misli.T a k o je n u ž n o sasvim da jeste ili da nije. (1) ούδέν^ γαρ. Simplikije ima dvije različite varijante ovoga teksta. nećeš. kao i Woodbury i Mourelatos. dok je Diels izvorno bio zadržao Simplikijevu verziju u svim rukopisima έπειτα πέλοι τό έόν. Stog. oslonjeno na Simplikija. K a k o bi m o g l o propasti b i ć e 1 1 ? Nastati kako? A k o je nastalo. promjena mjesta (kao) i mijena blistavih boja. ne z n a se (tako) za propast. čita έκ τοϋ έόντος. Ovdje Kranz preuzima emendaciju Karstena i Steina έπειτ' άπόλοιτο έόν. ako (tek) nastaje. nalik na m a s u lijepe okrugle kugle. te prevode otprilike u smislu: „kako bi ubuduće moglo biti biće?" 86 87 . koja ostaje posve nerazumljiva. A j e r ima krajnju granicu. prevodeći „tome je sve ono pripisano. Nije ni djeljivo jer je cijelo j e d n a k o (sebi). koju je prihvatio Diels te za njim gotovo svi izdavači. Heitsch i Coxon. n e m a ni bića koje bi bilo tu više a t a m o Svi rukopisi imaju ovdje μή έόν δ' άν παντός έδεΐτο Diels-Kranz pri­ hvaćaju uz rezervu Bergkov prijedlog da se ukloni μή. Holscher pak. Holscher έκ δη έόντος. čitajući ουδέ χρόνος. p o s v u d o d središta j e d n a k o daleko: p o t r e b a n e m a ovdje i ondje da b u d e što veće ili što manje. Takvo čitanje nakon Dielsa zadržavaju i Bormann i Coxon. n e b i t a k (kao) i bitak. Jedini je od novijih izdavača Coxon prihvatio tu verziju teksta. a drži se zbiljskog i pravog puta. 12 pristati neće da se što rađa do nebiće. s vjerom da istinu vide. nije prihvaćeno od svih izdavača. naime. uz manju preinaku. Diels ovdje prihvaća jednu od dviju verzija Simplikijeva teksta. I n e p r e k i d n o sve je. ničega n e m a više da njemu okupljanje priječi niti manje. te ostavljaju riječ u uglatoj zagradi. Uz to je n e p o k r e t n o u m e đ a m a g o l e m i h veza bez p o č e t k a i kraja: daleko su izgnani j a k o propast i nastanak .". Slijede ga npr. bez bića u k o j e m je (to) i z r e č e n o pronaći mišljenje: d r u g o g a n e m a 1 3 niti će biti ičega o s i m bića .

Fr. 16 Najprije Erosa od svih b o g o v a izmisli ona. S t i m ti ο istini p o u z d a n g o v o r i m i s a o (svoju) svršavam. Fr.. č u t ćeš ο u č i n k u . u i s t o m razmjeru. tako i um se u ljudima javlja.. 9 No k a d sve je n a z v a n o ( i m e n o m ) svjetla i noći. kako su Zemlja. za sve i svakog (čovjeka sasvim) je o n o što misli priroda udova: misao naime je pretežni dio. S u n c e i Mjesec. 12 (Prsteni) uži nemiješane puni su vatre. i sveobuhvatni eter i mliječna staza. lutaju m n o g o . j e r isto za ljude.Ako bi sile. a njezin je lik i zbijen i težak. ο N e b u u o k r u g saznat ćeš isto o d a k l e nasta i k a k o ga vodi i o k o v a N u ž n o s t da bi zvijezda držalo m e đ e . najudaljeniji Olimp. gdje dio p l a m e n a struji. 10 ( T a k o ) ćeš etersku prirodu i sva u eteru zviježđa pronići. u sredini je boginja koja upravlja svima. kao i r a z o r n i u č i n a k svjetlosti čiste blistava S u n c a . O d s a d a slušaj mnijenja s m r t n i k a (ljudi) pa ćeš čuti moje riječi ο p o r e t k u l a ž n o m . j e d n a k o d o s e ž e m e đ e . Fr. slijedeći puni su noći. zajmljeno svjetlo. n o ć n a luč što obilazi Zemlju okrećući se stalno p r e m a zrakama S u n c a K a o što u svakog udovi. šalje na parenje mužjaku ženku. blag i v e o m a lagan. s u p r o t n e značajke s v a k o m od njih pridaše: ovdje je p l a m e n eterski ognja. no n e i s t o v e t a n s drugim. i s u p r o t n o o p e t mužjaka ženki. P o r e d a k i z n o s i m taj ti što suvislim čini se posve. . zato da nikad se ne daš zavesti smrtnika stavom. smiješani. Njihov je n a z o r da d v a m a o b l i c i m a i m e se daje j e d n o m e od njih ne treba o n o (zalutali tu su). j e r sve n e o k r n j e n o postoji: sebi o d a s v u d isto. držeći (pravi) omjer. naime. 14 Fr. izvan obojega ničega nema. djelatna sila u žilama stvara iz različne krvi. pa je po vlastitim silama ( n a z v a n o ) o v o i o n o . 13 Fr. rađanjem mrskim i parenjem vlada. slijeva opet djevojčice. te topla zvjezdana snaga stali da postaju. Fr. sebi istovetan svuda. Fr. d o b r o građena tijela. K a d m u š k a r a c i žena pomiješaju ljubavne klice. 15 Fr. i odakle (sve) su nastale (zvijezde). 17 Fr. 18 Z d e s n a dječake. L i k i m razlučiše o p r e č n o . ondje je sušta suprotnost: m r k l a n o ć .manje od bića. prirodi M j e s e c a putanje k r u ž n e s o k r u g l i m o č i m a . j e d n a k o p u n o je svjetla sve i nevidljive noći. 88 89 . P o t p u n o .. 11 . došle u s u k o b .. Fr. kad smiješa se sjeme.

u skladu s vlastitim s t a v o m iz Symposiona. D o i s t a je neponovljiv osjećaj života koji n a m posreduje P l a t o n o v o djelo. " Damir Barbarić Platon „ L o š je platoničar onaj koji bi ikada htio zaključiti s b i l o k o j i m filozofijskim p r i k a z o m . primicanja v r h u n c u spoznaje. a svakoj od njih su ljudi nadjeli p o s e b n o i m e . i sada su (takve).pa u smiješanu tijelu ne bi se slile u j e d n u . p o t o m uzmicanja i povlače­ nja. Fr. Stalno dalje i p r e k o sebe s a m e radeći. u p r a v o o n o najživlje svojega života i s a m u srž njegovu u 90 . osjećaj rađanja misli. strašno bi dvojnim sjemenom škodile spolu što niče. mijenja o n a o n o g a koji misli. koji ne bi. oklijevanja. p o ­ g o đ e n je i d o b r o ocrtan osnovni ugođaj filozofiranja čije o s n o v n e crte h o ć e m o ovdje ukratko naznačiti. skretanja i zaobila­ ženja. M i s a o ne stoji n e p o m i č n a . pa unatrag gledajućeg ponavljanja u prisjećanju." O v i m riječima. te i u b u d u ć e rast će i iščezavati (zatim). t a k o da mu sve više i više biva n e m o g u ć n o š ć u p o n o v o se mišljenjem naći u o n o m e prije miš­ ljenom. 19 T a k o su nastale (stvari) .po mnijenju -. b i o u s v a k o m tre­ n u t k u s p r e m a n n o v o i drugo naučiti te s a m razotkriti prijašnju zabludu. pa b i o to i prikaz temeljne filozofije sa­ m o g a Platona. zastoja. njihova rasta i razvoja. kojima Paul N a t o r p započinje lijep i značajan „metakritički d o d a t a k " d r u g o m izdanju s v o g rijetko z a s l u ž n o g prikaza cjeline P l a t o n o v e filozofije Platonov nauk ο idejama. j e d n a k o kao i o n . G o t o v o se čini kao da je s a m Platon.

Ο predavačkoj djelatnosti samoga Platona. Akademija je zatvorena i raspuštena od strane cara Justinijana godine 529. Smrt je Platona zadesila g o d i n e 347. Menexenos. a n a k o n p o v r a t k a u A t e n u sudjeluje. Aristotel n e m a g o t o v o ni slova ο o s o b i svog d u g o g o d i š n j e g učitelja. To su: Alkibiades II. prepravljanjima. te 13 pisama. z n a m o m a l o ili g o t o v o nimalo. Na­ še današnje znanje ο životu čovjeka P l a t o n a potječe iz stoljećima kasnijih izvješća D i o g e n a Laertija. U p i s a n o m će djelu sebe izrijekom spo­ m e n u t i s a m o n e k o l i k o puta. susreće So­ krata i ostaje njegovim u č e n i k o m sve do S o k r a t o v e smrti 399. te da je n a k o n smrti p o d njegovim j a s t u k o m p r o n a đ e n a knjiga Aristofanovih komedija. u d r u g i m a p a k nastupaju kao v o đ e r a z g o v o r a pitagorejac Timej. neće o s o b i t o čudi­ ti to da n a m uobičajeno shvaćena biografija filozofa nije niti izda­ leka toliko p o z n a t a koliko to njegovo djelo samo. n a k o n g o t o v o tisuću godina neprekidnoga rada. Theages. u v o j n i m p o h o d i m a na T a n a g r u u Beotiji i na K o r i n t . ii)? N a z n a ­ č i m o ipak n e k o l i k o pouzdanije p o t v r đ e n i h historijskih pojedi­ nosti. dodavanjima od strane autora samog. Gdje je p a k u tim izvješćima granica koja dijeli histo­ rijske činjenice od v r e m e n o m nataloženih legendi. p r e m a n e k i m izvješ­ ć i m a u Egini. ili čak P a r m e n i d . d r u g o u 367/366. 388/387. n e g o se č a k s p o s o b n o s t i m a izjednačio s b o g o v i m a " (etiam aequiparuit d i u u m potestatibus) (De Platone et eius dogmate I. Nešto je manje sigurna neautentičnost dijaloga Alkibiades I. čini se. Erastai. p o u z d a n o su potvrđena vlastitim p r i k a z o m u s e d m o m od P l a t o n o v i h pisama. Hippias II. Vjerojatno posjećuje m a t e m a t i č a r a T e o d o r a u Kire- ni i pitagorejca Filolaja u Italiji. valjda negdje o k o 385. m n o g i od najpoznatijih „ z n a n s t v e n i k a " tadašnje Grčke. u Sirakuzu. u b o ­ gatoj aristokratskoj obitelji. Kleitophron. i to naglašeno u z g r e d n i m n a č i n o m . pre­ davači ili tek diskutanti. Izgleda da je nekako u to vrijeme b i o i u Egiptu: da li doista. st. K a k o su i zašto propali uporni pokušaji da t a m o ozbilji p o n e š t o od ustroja istinske filozofijske države. P l a t o n a se s a m o g m o ž d a m o ž e ponajprije predmnijevati iza m a s k e „ A t e n j a n i n a " u posljednjem i najvećem njegovu djelu Zakonima. Plutarha. Kasnija putovanja u j u ž n u Italiju. Prvo pada u god. o d n o s n o pripadni a n o n i m n i m piscima iz kruga Akademije ali ne P l a t o n u s a m o m . zacijelo daje misliti. kao slušači. u k u p n o tri za života. U pravilu dijele se u tri grupe: 92 93 . M n o š t v o njegovih napisanih dijaloga vodi učitelj mu Sokrat. Hippias I. Š t o naprimjer misliti ο stavu Apuleja iz M a d a u r e (2. Kronologiju nastanka djela teško je ustanoviti. U toj preteči svih kas­ nijih univerziteta i akademija uzeli su udjela. Epinomis. Akademiju je Platon o s n o v a o najvjerojatnije po povratku s pr­ v o g p u t a u Sirakuzu. što sve valja držati dvojbeno P l a t o n o v i m spisima. poslije Krista) d a j e „ P l a t o n n e s a m o vrlinama p r e m a š i o heroje. o s o b i t o j o š sto­ ga što valja računati i s preradama. kako o n o g napisa­ n o g a tako zacijelo i o n o g i z g o v o r e n o g a . ili „elejski stra­ n a c " . i k a k o dugo. prije Krista. K s e n o f o n t ga spominje samo j e d n o m . koja m o r a da je bila izvanredno intenzivna i svestrana. kojima se žrtvovalo svakoga j u t r a prije početka d n e v n o g a rada. Minos. to ostaje neizvjesno. te o p ć e n i t o kasnijih platoničara. Djela Od dijaloga izdanih p o d P l a t o n o v i m i m e n o m neki su n e d v o j b e n o utvrđeni kao neautentični. P o ­ t o m odlazi u M e g a r u k Eleaćanu Euklidu. Od pisama šesto i s e d m o su g o t o v o o p ć e n i t o prihvaćeni kao P l a t o n o v a vlastita. p r e m d a je A t e n a vjerojatnije mjesto rođenja. U s t a n o v a bijaše p o s v e ć e n a M u z a m a . Ne posve neuvjerljiva predaja ο t o m e da je ne­ p o s r e d n o pred smrt tražio da mu svira i pleše j e d n a robinja. poslije Krista. dakle u dobi od o k o osamdeset godina. O s o b a P l a t o n o v a kao da se u cjelini p o v u k l a u prikrivenost neočitovanja.cjelini p r e n i o i p r e t o č i o u živu riječ svog djela. treće u 361/360. ο d r u g o m e posjedujemo t e k o s k u d n a i ne baš p o u z d a n a izvješća. R o đ e n j e vjerojatno 428/427. N e o b i č n o je kako su čak i njegovi veliki suvremenici prihvatili tu č u d n o v a t u igru sebeprikrivanja: Isokrat ga ne spominje i m e n o m ni na j e d n o m e mjestu. Ion. Život I m a li se na u m u o v a k o o z n a č e n karakter djela. ο t o m e do­ voljno sam govori u s p o m e n u t o m pismu. ili m o ž d a koju godinu kasnije. teško je reći. Otprilike u godini 407. P r v o n a m je sačuvano u cjelini. Hipparhos.

niti s p r a m o n o g a k o m e su upravo bile namijenjene. te pokušava zadobiti i ishoditi njegovo s l o b o d n o prihvaćanje i slaganje.ili biva.. o s i m Apologije. Mišljenje o d r e ­ đuje on izrijekom i o p e t o v a n o kao unutrašnji bezglasni r a z g o v o r duše sa s a m o m s o b o m . dugo smatrani tek p r o g r a m a t s k i m skicama za kasni­ ju zrelu razradu klasične „ P l a t o n o v e filozofije".) 3. oličene prije sve­ ga u Politeii. Sve i z r e č e n o i iskazano u p u ć e n o je tom i upravo tom sugovorniku. Anselma. treće grupe. Apologia. d r u g o m e u p u ć e n o g r a z g o v o r a jest pisani dijalog.) Ovakva danas važeća datacija srazmjerno je n o v a u predaji izučavanja i interpretiranja Platona. bivaju prepoznati u s v o m značenju kao mjero­ davan lik p o z n o g P l a t o n o v a filozofiranja te s h o d n o t o m e tuma­ čeni. Timaios. To znači koliko i to da je pre­ ma njegovnl^škustvu mišljenje samo dijalogično. Zakoni. Bit je te opasnosti u t o m e da p i s m o m u t v r đ e n e istine nemaju više n e p o s r e d a n o d n o s spram zgode v r e m e n a i mjesta u k o j e m su bile izrečene . zadržana samo u uvod­ n o m . Symposion. no zato vazda p r o l a z n e i tek j e d n o k r a t n e istine u r a z g o v o r u nazivat će Platon. s n a g l a š e n o m d v o s m i s l e n o m autoironijom. Euthydemos. Politeia. K a o umjetnik sastavljanja dijaloga Platon je naprosto nenad­ mašan. Augustina. pisana u obliku dijalo­ ga. 2. Zreli spisi: Phaidon. važio kao posve rani.d o k se oni sami sve više pribli­ žavaju nekoj vrsti traktata. Kriton. Dija­ log Theaitetos pak dolazi negdje i z m e đ u ove druge i sljedeće. p r e m a Platonu. (Dijalog Kratylos pada vjerojatno negdje i z m e đ u prve i druge grupe. Laches. U t o m i t a k v o m višeslojnom o d n o s u u z a j a m n o g odslikavanja i na­ sljedovanja prikriva se P l a t o n u v a z d a o n o istinito. Jedino r a z g o v o r o m biva. Slika p a k i o p o n a ­ šanje takvog. Menexenos). Zbivanje žive. mada je njegovo datiranje izuzetno nesigurno. Hippias minor. Philebos. osim Timeja i Zakona. n a o k o p u k o m „ i g r o m " i „ z a b a v o m " ( π α ι δ ί α ) . No literarno umijeće. p r i p r e m n o m dijelu spisa . 94 95 . kao u Timeju. ( O v o posljednje djelo Platon za života nije dospio k o n a č n o redigirati za objavljivanje. Mišljenje se dakle zbiva unutrašnjim dijalogom duše sa s o b o m s a m o m r V a n j s k i izraz takvog razgovoraTrTeka vrsta njegove slike i oponašanja. te ga je sredio i izdao n e d u g o nakon njegove smrti u č e n i k Filip iz Opunta. p r e m d a se u kasnijim spisima ta forma održava p r e t e ž n o j o š s a m o izvanjski . Dijalog kao „forma" djela Sva su P l a t o n o v a djela. T e k p o č e t k o m našeg stoljeća dospijevaju oni u sre­ dište istraživanja. j o š naprimjer za Schleiermachera i Zellera. Lysis. traži njegov n a p o r slušanja i razumijevanja. put se njegova razvijanja probija p o m o ć u p o s t u p n i h koraka pitanja i o d g o v o r a .1. Menon (uko­ liko su autentični. Gorgias. o č u v a n a živost. J e d n a k o je tako Fedar dugo. jest izvanjski r a z g o v o r s drugim. a to o n d a ujedno znači i o t v o r e n o s t s l o b o d e filozofiranja. Pri k o n c u Fedra u p o z o ­ rava Platon na opasnost koja leži u p i s m u kao t a k v o m i u s v a k o m p i s a n o m fiksiranju o n o g a u živom r a z g o v o r u na vidjelo i z n e s e n o g . Politikos. što je dakako bilo p r a ć e n o drastičnim pro­ mašajima u interpretaciji kako t o g dijaloga tako cjeline P l a t o n o v e filozofije. Sokratički dijalozi: Protagoras. Sedmo pismo. O b l i k i sadržaj izlaganja nisu u P l a t o n a n a i m e u o p ć e odvojivi. izloženih u vidu svojevrsne didaktičke upute. ili pak naglašena umjetnička sklonost i dar. Filozofijsko pitanje i m a glasiti: odakle i zašto P l a t o n u u p r a v o nužnost dijaloga? O d g o v o r j e n a o k o jednostavan. Charmides. Kritias. Parmenides. ili čak i naj­ raniji P l a t o n o v spis. Kasni su dijalozi. Mendelsona.Sophistes. Phaidros. Eutyphron. Iz svaki put j e d n o k r a t ­ n o g sklopa situacije izvučena (apstrahirana) istina tek je n e k a ap­ straktna. Leibniza. što se dovoljno potvrđuje v e ć najprostijom u s p o r e d b o m s kasnijim pokušajima nasljedovanja takve forme u filozofiji. P o s v e j e o č i t o m e đ u t i m da je on upravo u toj i takvoj „ i g r i " nalazio j e d i n i čovjeku d o s t u p a n način filozofiranja i izlaganja o n o g a u filozofij­ skoj spoznaji d o k u č e n o g . ni­ su baš nikakvo objašnjenje toga da P l a t o n svoju filozofiju izlaže u p r a v o u t o m a ne u n e k o m d r u g o m vidu.mi b i s m o danas rekli: spram „situacije" .. reci­ mo u Cicerona. pa i Natorpa. te time i neživa istina. pripadaju tu j o š Ion. Kasna djela.

U t o m je smislu di­ jalektički prikaz odnosa. ^Jednako su se „ d i a i r e z e ^ k a s n i h di­ j a l o g a šTrvaćale k a o pokušaji svojevrsne „ m e t a z n a n o s t i " .urmrnjjverum7 DOnum) s d r u g e strane. n e m a dijalektike i na k o n c u ne­ ma filozofije same (usp. p o t p o m o g n u t o j preuzi­ m a n j e m i apsolutiziranjem ideala aksiomatske m e t o d e rane grčke geometrije. M o ž d a rusnuTsasvim daleko od o n o g a što su Platonu bile ideje o z n a č i m o li ih j e d n i m i m e n o m koje svakako pripada tek novijoj filozofiji i za njegov v i d o k r u g m o ž e biti rabljeno s a m o uz najveći oprez i uvjetno. n a v o d n o od „ n a š e g a " svijeta konkretnih osjetilnih stvari i bića u p o t p u n o s t i različit i odvojen? 96 97 . 134e-135c). Sto je zapravo P l a t o n u dijalektika i kako je treba shvatiti. cjelinu o s n o v n o g P l a t o n o v a nauka razumjeti i p r o t u m a č i t i kao neki „sustav izvođenja" („Ableitungssvstem". n e p o k r e t n e . Ο tim ć e m o pokušajima rekonstrukcije n a v o d n o g „ P l a t o n o v a sustava" govoriti j o š kasnije. IdejaL4e_. sporazumijevanja. tj. vrste i vrsne razlike. tako _reći p r i m i t i v n o g ^ po č e t n o g o b l i k a pravog filojzpfijskog .. Bitno je m e đ u t i m pitanje da li je Platon doista.započinjući s J d e g e l o m _ .s o b z i r o m na cjelinu djela . Ideje i ideja dobra A k o ima nečega što oduvijek j e d n a k o kao i danas važi kao ne­ dvojben znak prepoznavanja P l a t o n o v e filozofije. p o k u š a v a se p o n o v o . naime n a z o v e m o li ih transcendentalnim uvjetom mogućnosti svake određenosti uopće Utoliko bez ideja n e m a imenova­ nja^ n e m a čvrstog i postojanog oslonca za mišljenje.i ne uvijek izriči­ to naglašenim spominjanjima od strane s a m o g a P l a t o n a stoji samorazumljivost s k o j o m se sva njegova filozofija drži istovjetnom u p r a v o s tim n a u k o m . H . naziva Platon dijalek­ tikom i vidi je ujedno kao najvišu i j e d i n u istinsku znanost. teško da i najmanje p o g a đ a smisao P l a t o n o v i h izvođenja. klasično u t v r đ e n o na k o n c u šeste knjige Politeie. strogo i o d l u č n o odi­ jeliti od ideje filozofije kao sustava. suprotnosti. ideje koja postaje s u d b i n o m filozofije u novovjekoj o b n o v i stoicizma.k a ž i m o to ovdje pojednostavljeno . ο t o m e traju sporenja m n o g o b r o j n i h t u m a č a . oslonjena o č i t o na kasnu Porfirijevu a p s t r a k t n u o b r a d u Aristotelova n a u k a ο kategorijama._istota. razlike. onaj t k o je u stanju svako p o j e d i n o biće odrediti u p r a v o kao to. a skolastičkog te p b t o m i n o v o v j e k o g nauka ο transcendentalijama (ens. N a k o n Zellera. isključivo istinu stvari tražećeg razgovora. stajanje) iz S(?firtta t u m a č e n k a o povijocna anticipacija Aristotelova j i a i i ka η kategorijama s jedne.za P l a t o n a onaj pogled.a>" {biće. No takva formalizacija roda. p o s v e s l o b o d n u i t a k o reći j e d i n u čistu f o r m u pravog. G o m p e r z ) . u P l a t o n o ­ voj dijalektici nalazio n a z n a k u j e d n o g nesavršenog filozofijskog sustava. sebi s a m i m a uvijek iste i sve t o m e slično? K o ­ n a č n o . koji j e . k a k o se to smatra j o š od Aristotela n a o v a m o .jia^i ih_se uojoće_moglo_j^az^brati kao upravo te i takye. O p ć e n i t o je. m e ­ t o d o m j o š znanstveniju i od s a m e m a t e m a t i k e . Gdje o n a ustvari pri­ p a d a u n u t a r za P l a t o n a tako temeljnog razlikovanja dijanoetičke o d n o s n o r a z u m s k e i n o e t i č k e o d n o s n o u m s k e spoznaje? I da li to razlikovanje. najteže od svega dijalektiku u P l a t o n o v u smislu. p e t ^ a j v e j ć i h rođov. n e m a smisle­ n o g govorenja. čini se. koje bi dalje na sve n i ž i m stupnjevima općenitosti svojim posredovanjem s p r i n c i p o m dvojstva proizvodilo stupnjevanu cje­ linu svega. odre­ đenja vječno važećih uzajamnih odnošenja cjeline svih m o g u ć i h logičkih određenja u n j i h o v o m a r h i t e k t o n s k o m rasporedu. kretanje. Dijalektičar je onaj t k o je u stanju sve i jedno sagledati ujedno. o n d a je to ja­ m a č n o takozvani n a u k ο idejama. shvatiti njegove emfatičke tvrdnje da su ideje vječne. stavljajući ga u o d n o s istovjetnosti.^drugost. na tragu H e g e l o v u . Parm. vid. te t o m e s h o d n o o d r e đ e n o imenovati. U n e o b i č n o m nesrazmjeru s prilično rijetkim . o s o b i t o u posljednjih tridesetak go- dina. Dalje. od naj­ viših te dakle i „najopćenitijih" p o j m o v a p r e k o uvijek nižih i nižih „ v r s t a " sve do onih t a k o z v a n i h nedjeljivih.neka~vrsta~ ncdomišljenog. n a i m e „ s u g l e d svega u j e d n o m e " . kako.da je P l a t o n o v a dijalektika. i u kojoj mjeri doslovno. taj čuveni „svijet ideja". p o d kojim i u o b z o r u kojeg su se uvijek v e ć p r e t h o d n o m o r a l a sagledati bića_i_jstvjm. postavljao ideje kao nešto po sebi postojeće i o d v o j e n o od stvari samih. doista u p o t p u n o s t i važi za sve ostalo njegovo djelo? Bilo je mišljenja .sustava_". sličnosti ili srodnosti sa cjeli­ n o m svega i sa svakim d r u g i m p o j e d i n a č n i m .Dijalektika i pitanje „sustava" Najvišu. Manje se pritom pitalo što je to zapravo u o p ć e „ideja" za Platona. grade li o n e zaista j e d n u zasebnu oblast. u k o j e m bi na v r h u ontologijsko-aksiologijske piramide stajalo o n o J e d n o .

v e ć u Fedonu.n a k o n što j e . biti o d r e đ e n kao neki „ s p l e t " i „zajednica". k o n a č n o i n e p r e m o s t i v o . K o n a č n o . g o t o v o ponavljajući d o s l o v n o iste riječi. osjetilnoj i mislivoj. No o n o što je ipak izvjesno. Štoviše. k a k o se to najčešće smatra.u naj­ manju ruku glede uloge. o n e koju Platon spo­ minje s a m o na j e d n o m . kao što se i prije toga već. ali zato svakako središnjem mjestu svog djela. tako što nju i sve u njoj čini najviše što je to m o g u ć n o njima nalik. a u Politeii istu ulogu.spram ideje dobra. to je o p e t u Timeju . u Parmenidu. pripada zajedno s n a u k o m ο idejama k r o z c j e l o k u p n u p o ­ vijest filozofije u samu n a v o d n u j e z g r u uobičajeno s h v a ć a n o g platonizma. kako se inače olako čini. stoji u temelju svih ideja kao takvih. s nji­ h o v i m glavnim n a u k o m ο posve nepokrenutim. Ovaj teško dokučivi ali ujedno očito tako p r e s u d n i m e ­ đ u p r o s t o r dviju oblasti. D o n e k l e je s p r a v o m ta ideja češće u interpretacijama bila nazivana „ i d e j o m ideja": doista se čini da upravo ona. ne­ kakvih postvarenih. što se ipak ni na koji način ne smije naprosto nazvati „ s v i j e t o m " .hipotezama. ο t o m e Platon ne daje jasnije određenje. nepokretnih i neutemeljivih bića. toj „ishodišnoj točki d i n a m i č k o g a shvaća­ nja" (E. već je u Sofistu Platon korjenitoj kritici p o d v r g a o „prijatelje ideja". v e ć njihova veza. spajajuće i povezujuće dviju inače razdvojenih oblasti. Prvo. dakle nastajućeg i nestajućeg. na svakako središnjem i s p r a v o m č u v e n o m mjestu 247e. posredujući „ r o d " . Kakav je. i m a zacijelo sama ideja do­ bra. m o ć i i „ f u n k c i j e " . samog bića. D r u g i m riječima. Nisu dakle „dvije oblasti" o n o posljednje i najdublje u Platona. p u t e m „prisustvovanja". o n u tako­ zvanu „ P l a t o n o v u materiju". j o š produbljenije. u Politeii: . stojećim idejama. m e đ u t i m . razvijajući i preoblikujući iz dijaloga u dijalog cjelinu njegova temeljnog nazora. od s a m o g je početka. o v o „ i z m e đ u " ( τ ό μ ε τ α ξ ύ ) . gdje . koje bi b e z nje ostale ipak na k o n c u tek p u k i m . J e d n a k o je tako. pobliži od­ n o s te jedinstvene ideje d o b r a spram svih ostalih. N a g l a š e n o je to sam stavio pažljivome čitatelju do znanja u k a s n o m dijalogu Timej.odnošenje spram drugih i ostalih uvjet je samog njihova bitka. Dru­ go. iz preobilja svoje d o b r o t e povezujući oblast o n o g osjetilnog s vječnim u z o r o m ideja. N a u k ο dvije odvojene i m e đ u - s o b n o nespojive oblasti. H o f f m a n n ) dospio je Platon do t o g a da k o n a č n o ipak iz- 98 99 . senzibilnoj i n o u m e nalnoj. ideje stoje u j e d n o m teško d o k u č i v o m ali svakako b i t n o m unu­ trašnjem o d n o s u spram j e d n e izuzetne ideje. život Najkasnije u dijalogu Sofist. te o n o g jestvujućeg. s druge strane. to je sva skrajnja upitnost prihvaćanja ideja kao nekakvih apsolutnih i za sebe postojećih. spoj i uzajamni o d n o s . m e đ u t i m .s nep r e v i d i v o m e m f a z o m uvodi sad treći. s j e d n e . te je upravo na taj način pravi i jedini „ u z r o k " kako ideja u cjelini tako i svega što u o p ć e jest i biva. p o s t u p n o je sve više dospijevalo u s a m o središte svih Plato­ n o v i h filozofijskih napora. u č e m u se zbi­ va kako u č e š ć e i oponašanje tako prisustvovanje i zajedništvovanje. gibanje. od Fedona pa sve do Timeja. kao što su i o n e same. ideje su od s a m o g p o č e t k a u P l a t o n a figurirale b i t n o u m n o ­ žini i j e d n a s d r u g o m u zajednici. prevodeći zapravo K a n t o v o „ m u n d u s " . hipostaziranih pojmova. v e ć i u s a m o m razmjerno r a n o m Symposionu sva težina razmatranja pala na eros kao o n o posredujuće. shvaćene u svojoj u p u ć e n o s t i k o n o m e osjetilnom. bio distancirao od shva­ ćanja ideja kao „ o n o s t r a n i h " i od „ n a š e g a svijeta" odvojenih. No odlučujuće je uvidjeti da ta toliko isticana i naglašavana „ o d v o j e n o s t " nije nikada u P l a t o n a izlagana k a o o n o posljednje. Čak su i one dakle na neki način relativne. upravo o n o što j e ideja d o b r a t a m o . U Sofistu će m e đ u t i m sam nji­ h o v bitak.ma kako inače n u ž n i m i neizbježnim . odvojenih. Treće. o n o po č e m u o n e u o p ć e jesu. oblast o n o g osjetilnog p u t e m „ o p o n a š a n j a " i „sudjelovanja" stavljena u svojevrstan o d n o s s p r a m ideja. onaj iz Fedona i Politeie prije svih ostalih spisa. a ne Platona.sam b o ž a n s k i obrt­ nik. Moć. n a i m e o n o svesjedinjujuće i svespajajuće naprosto.Tri su bitne činjenice koje nas tjeraju na skrajnji oprez pri m o g u ć e m b r z o m o d g o v o r u na postavljena pitanja. iznova predstavio svoj klasični n a u k ο dvije oblasti. Štoviše P l a t o n sam naziva svako od toga zasebnim „ m j e s t o m " i „ o b l a š ć u " ( τ ό π ο ς ) . provlači se kao nezaobilazna konstanta j e d n o oštro i n a o k o n e p r e m o s t i v o razdvajanje o n o g bivajućeg. Nauk ο „dva svijeta" K r o z cjelokupno važeće djelo P l a t o n o v o . . ni ideje nisu naprosto ne­ ka bića po sebi: . kao „ b e s p r e t p o s t a v n o p o č e l o " .

kako je to lijepo j e d n o n izrekao K. o p a d a i nestaje v o đ e n o m o ć i gibanja. Zellera. ο prisjećanju na o n o prij« o v o g a života viđeno kao ο pravoj naravi svake a o s o b i t o filozo fijske spoznaje. t i m e što u o p ć e bivaju spoznav a n e i mišljene. kao u kas­ nijem kristijaniziranom p l a t o n i z m u . djelatne sile. povijest i pripovijest v a n v r e m e n o g zbivanj.n a k o n Sofista ostaju o n o središnje c j e l o k u p n o g daljnjeg P l a t o n o v a filozofiranja. proglašene p u k i m p o m i s l i m a Božjeg u m a . svako zajedništvovanje p o č i v a j e d i n o na moći uzajamnog činjenja i trpljenja. onaj ο pravoj naravi „ u č e s t v o v a n j a " (μέθεξις) osjet i l n o g na mislivom. pretativno p r o d u k t i v n o prisvojena. I o n e same. Sve b i t n o što je Platon kazao ο duši k a z a n o je j e d i n o i isklju čivo mitom. P r i t o m je pitanje dakako v o đ e n o i upravljano isključivo interesima eventualnoj usuglašavanja s k r š ć a n s k o m d o g m a t i k o m . nije niti t a m o p r o v e d e n s pre tenzijom k o n a č n e istinitosti i nije se u punoj mjeri p o k a z a o zado voljavajućim. po najprije n u ž n o s t njene besmrtnosti. o n e su . ideje su n a p r o s t o ono što biva mišljeno.u značenju dakle koje je za čitav j e d a n svijet udaljeno od kasnije Aristotelove verzije u smislu p u k e pasivne m o g u ć n o s t i . bivstva ( ο υ σ ί α ) . O n o bivajuće postaje. ο životi duša n a k o n smrti i prije p o n o v n o g izbora života. Ideje same sad su shvaćene kao žive. to jest djelo­ m i č n o g i n e k o v r e m e n o g ustrajavanja u bitku. j o š manje p o m i s l i m a čovje­ čje duše.p o p u t Hegela.u njegovu mitu nalazi s a m o „ p u k o t i n u u znan stvenoj spoznaji" i „više z n a k slabosti n e g o s n a g e " (Zeller). pojam koji je postao m o g u ć i m u stvari tek pojavon kršćanstva. N e k o o s o b i t o kretanje sad je i z n a đ e n o i u samoj inteligibilnoj oblasti. v e ć su same žive. T k o . ο sustavljanju duše svijeta. ο neutemeljivo i nerazloživoj slobodi tog izabiranja.takva je n a i m e m o g u ć n o s t i z l o ž e n a te ujedno odbijena v e ć u p r v o m e dijelu Parmenida . te kao takve žive. \ Fedru te osobito u Zakonima. Duša Zacijelo nijedan pojedinačni f d o z o f e m P l a t o n o v nije tijekom tisuć ljetnih rasprava njegove filozofije bio toliko i tako intenziv no diskutiran kao n a u k ο besmrtnosti duše. nisu o n e . ta n e ć e m o ć i ništa ozbiljno započeti s t e m o m duše u Platona. p r e m d a p o k r e n u t e u procesu i zbivanju spo­ znaje. O b a si ta n a u k a i danas j o š nedovoljno p r o t u m a č e n a . k a k o će biti i m e n o v a n e u Filebu. kretanje i duša . M o ć .n a đ e ono jedinstveno i zajedničko kako o n o m e osjetilnom t a k o sa­ m o j mislenoj oblasti. k a k o ih je htjelo shvaćati m n o š t v o interpreta. „ s p o s o b n o s t " . U o d n o s u na čovje­ k o v u m o ć mišljenja i spoznaje.ipak j o š uvijek jestva. zajedništvovanju s d r u g i m a i u p u ć e n o s t i k d r u g o m . ili štoviše čak „ m o n a d e " . dijalektičkog izvođenja. raste. te dakle i izvorište s a m o g a života naziva on d u š o m . O n o njihovo zajedničko i z r a ž e n o je u riječi όνναμις: „ m o ć " . n a v o d n o odvojenoj i ne­ p o m i č n o j oblasti ideja.usprkos svojoj pokrenutosti. da nave d e m o samo nekolicinu najznačajnijih i najutjecajnijih dosadašnji! t u m a č a P l a t o n a . No ista je ta m o ć gibanja p r e p o z n a t a sad i u onoj drugoj. Stara zagonetka i najteži Pla­ t o n o v p r o b l e m . M i t s k i m n a č i n o m p r o g o v a r a Platon ο „ o n o s t r a n o s t i " . Naravski da je pritom m e t o d i č k i bilo zaboravlja no to da ne s a m o Platon v e ć i svaki G r k njegova d o b a uopć« nije i m a o izgrađen pojam neke individualne o s o b n o s t i u našen smislu riječi. .time v e ć i „subjektiv i r a n e " . Natorpa. Jedini pokušaj da se nešto b i t n o ο naravi duše. i k o z m i č k o g življenja duše. S druglTsteane. tj. a s druge u mitski i z l o ž e n o m nau ku ο konstituciji. j e s u u p r a v o t i m e ujedno i p o k r e n u t e . pripremljen d o d u š e donekle v e ć u r a n o m neoplato nizmu. u Timeju. Cjelokupni P l a t o n o v n a z o r ο duši kulminira s j e d n e strane ι kasnim izvodima ο biti duše kao počelu gibanja iz sebe sama. i u p r a v o će takva m o ć sad biti p r e p o z n a t a k a o pra­ va i najunutarnjija narav sveg bitka. Reinhardt. kai što to u o s t a l o m nije m o g a o v e ć ni Aristotel.j e d n o m riječju: život . p o k r e t n e i u z a j a m n o spletene p o m o ć u vlastite sile sjedinjavanja i razdvajanja^Ideje dakle nisu ni na koji način tek „hipostazirani p o j m o v i " formalne logike. M o ć kao snaga gibanja jest za P l a t o n a život. k a o u n o v o m e vijeku i j o š danas. k o n a č n o je razriješen: svako učestvovanje. razjašnjena i inter 100 . Izvorište te m o ć i . susre­ će se. u Fedonu. „ m o ž n o s t " . M i t je u Platona ponajprije. „ d o k a ž e " p u t e m svojevrsno.postavljano uvijek iz n o v a ο t o m e da li je u t o m nauku riječ bila baš ο individualno o s o b n o j duši.

n a k o n Nietzschea. izazvao mitski bog-obrtnik iz Timeja. čovjek". duše i polisa. i to t a k o da 102 103 . D r u g o je pitanje bilo m o ž e li se u njemu p r e p o z n a t i mitski zastrta personifikacija ideje dobra.nešto p o p u t b i t n o i i z v o r n o shvaćena „ u s t a v a " . P r v o i treće stoje u z a j a m n o u p r a i s k o n s k o m nesuglasju. J e d n a k o je tako svojim naučavanjem. v e ć sređena. I o p ć e n i t o ne biva b o g u Platona nikada o z n a č a v a n naprosto u z r o k o m svega što jest. tako č u v e n o g dualizma tih dvaju b o g o v a . Bit unutrašnjeg ustroja k a k o k o z m o s a tako polisa očituje se ponajprije u naravi duše. k a k o kažu. a toliko rijetko temeljito p r o m i š ­ ljanih.u Politeii o d l u č n o raskida s i z v o r n i m g r č k i m p o g a n s k i m pol i t e i z m o m i polaže temelje m o n o t e i z m u kasnije teološke misli. u dijalogu Fedon.sastoji s e o d o n o g r a z u m n o g . u b r z o su bile napuštene). štujući neprikriveno M u z e . a ne neki. politika u p o t ­ punosti izuzeta iz u o b i č a j e n o g ljudski s u ž e n o g v i d o k r u g a te iskušena iz zakonitosti cjeline svega što jest. ili p a k u zvjezdanu egzistenciju čistih i očišćenih duša. jednostavnosti. D u b o k o s m i s l e n i mit iz dijaloga Državnik očituje zbivanje povi­ jesti k a o svojevrsnu b o r b u i izmjenično periodičko nadjačavanje o d n o s n o podlijeganje b o g a i N u ž d e (sad u liku P o ž u d e . Atenu. v e ć je u sebi b i t n o trostruka: . T e m e l j n o m s o f i s t i č k o m stavu „ č o v j e k je mjera svega" suprotstavit će stari P l a t o n u s v o m zadnjem djelu odrješitu tvrdnju: „ b o g je ponajviše mjera svega. t o l i k o raspravljanih i b r z o p l e t o kritiziranih. Pravi smisao svakog od njegovih temeljnih „ p o l i t i č k i h " sta­ v o v a m o ž e s e dokučiti s a m o n a p o d l o z i p r e t h o d n o g uvažavanja o s n o v n o g trojnog paralelizma ustrojstva svega što jest na n a č i n bivanja. već uvijek samo u z r o k o m o n o g a valjanog. Povijest. Kozmos nije n a p r o s t o „svijet". kakvu nalazimo kasnije ponajprije u stoika.Bog i povijest P l a t o n o v a „teologija" i z u z e t n o je složena i teško u okvire j e d n o g k o h e r e n t n o g stava svodiva tema. d o b r o g i lijepog.kojim zajednica ljudi biva s k l a d n o sklopljena. O n a za P l a t o n a nije n e k a j e d n o s t a v n a „supstancija" ( p o č e t n e n a z n a k e u t o m smjeru. Rasprave ο t o m e u kojoj se mjeri on dade razumjeti kao svojevrsna mitska prednajava kršćanskog Boga-stvoritelja. Proslijede li se svi da­ lekosežni usljedci o v e m i t s k e „filozofije povijesti" i u z m e li se ozbiljno kasno P l a t o n o v o naučavanje ο zloj duši svijeta iz Zako­ na . kao beskraj v r e m e n a u bivanju. S druge strane ostaje on očigledno i usprkos t o m e v e z a n zasadama rane grčke religioznosti. Zeu­ sa.što je inače j e d n a od najspornijih t e m a cjelokupne njegove filozofije -. j e d n a k o tako m e đ u s o b n o kao i u o d n o s u s p r a m cjeline svega ostalog. o n o g strastveno-srčanog ( θ υ μ ό ς ) t e n a k o n ­ cu o n o g p o ž u d n o g . uprav­ ljaču svijeta iz Fileba. S j e d n e je strane p o s v e nepo­ b i t n o da on . te u k o j e m bi on o d n o s u i m a o stajati p r e m a kraljevskome u m u . Najviše je diskusije. Polis nije n a p r o ­ sto „ d r ž a v a " . međutim. udešena. ili bilo koju od potonjih „ d i s c i p l i n a " filozofije. urešena. o n o d r u g o pak drži ih zajedno i povezuje. Za u z v r a t je. n a i m e k o z m o s a . v e ć je o n o unutrašnje ustrojstvo . m e đ u t i m . U posljednjem svojemu djelu Zakonima pridaje on štoviše A p o l o n u i D i o n i z u ulogu tako i z u z e t n u da se s izvjesnim p r a v o m tu m o ž e iznaći preludij o n o g danas. trajale su stoljećima bez sustajanja. d o b r o t e i istinskosti . ukoliko t a m o izneseni stavovi očituju ba­ r e m dijelom i njegove vlastite. u P l a t o n a je naravski o p e t izložena mitski.nastavljajući na p r e t h o d n e n a p o r e ranih grčkih „prosvjetitelja" za svojevrsnim pročišćenjem p r e d o d ž b e ili pojma b o g a u smjeru njegove j e d n o t e . dospio u blizinu svojevrsne „ k o z ­ m i č k e religije". j e d n a k o kao i tražiti u njega nekakvu „ e t i k u " . tad m o ž e pasti n e k o p o s v e n o v o i dublje pojašnjujuće svjetlo na s v e u k u p n o s t njegovih političkih stavova. usmje­ ren i m o t i v i r a n politički. „ f i z i k u " . osobito u Fedru i Za­ konima te u Epinomis. „ l o g i k u " . Sva osobitost b o g a iz Timeja očitovana je ponajbolje u t o m e da je d o s e g njegove tvoračke m o ć i t a m o izričito ograničen Nuž­ dom. Svaki je. pa i n a o k o najbeznačajniji „teorijski" stav njegova filozofiranja v o đ e n . no koja je sa svoje strane ništa manje j e d n o produbljenje i preinaka prastare helenske vjere u božanskost zvijezda. u mjeru i p o r e d a k d o v e d e n a zajednica svih bića. Kozmički određena politika i ideja pravednosti B e s m i s l e n o je P l a t o n o v u filozofiju dijeliti u teorijsku i praktičku. u r o đ e n e s v e m u tjelesnom i tjelolikom) u njihovu n a i z m j e n i č n o m v o đ e n j u i upravljanju svijetom i svime u njemu. što je kao osobita i i z u z e t n o značaj­ na t e m a u o č e n o od strane interpreta t e k razmjerno nedavno. A p o l o n a .

niječuc neukidivu i neuklonjivu naravnu bitnu različnost ljudi. najobuhvatniju i najmnogolikiju. te stoga i ne trebaju i ne smiju imati o n o č i m e se to s o p s t v o hrani i snaži. Sve daljnje t e š k o ć e v e z a n e uz n a p o r razumijevanja svi] d o s e g a t o g a što se ovdje naziva naprosto „ s v o j i m " valja ovdj ostaviti po strani.m o ž e ili slušajući r a z b o r držati p o ž u d u u p o d l o ž n o s t i ili p a k s a m o pasti p o d vlast p o ž u d e te i r a z u m učiniti t e k njenim slugom. o b r t n i k a te t r g o v a c a tje­ l e s n i m i „ d u h o v n i m " d o b r i m a . individualno s o p s t v o ih ne upravlja. dakle radnika svih vrsta. oštro luči o b i č n u aritmetičku jed n a k o s t od o n e dublje. nije i n e ć e biti dru­ go do lažna i t o b o ž n j a filozofija. za P l a t o n a j e d a od o s n o v n i h u z r o k a lošeg ustrojstva političkih zajednica. Sve je sad na t o m e da se trostrukost ovih trokratnih ustroja duše.sofistika. obavljati ono svoje. ka ko je to k a z a n o u p o z n o m e Filebu. o s n o v n e i najveće vrline. Nji­ h o v j e život p o s v e ć e n o n o m z a j e d n i č k o m i o p ć e m . te time s v a k o m e od nji daje o n o primjereno glede njihove izvorne. o d g o v a r a t će o p ć e n i t o d u š a svijeta u cjelini. Pla ton. Bitno je m e đ u t i m ovdje ipak naglasiti kako iz ovakva shvs ćanja pravednosti proizlazi po nužnosti i d v o s t r u k o određenje n j o m najtješnje p o v e z a n e političke vrline. Svaki univerzalni i totalni zahtjev potire n u ž n o is k o n s k u i neukidivu različnost triju o s n o v n i h m o m e n a t a ustroj stva svega živog. pc stupajući apstraktno numerički. U P l a t o n a n e m a i ne mož< biti riječi ni ο k a k v o m u n i v e r z a l n o m m o r a l u i ni ο kakvoj općeniti važećoj etici. t a k o reći j e d i n o g p r a v o g i ozbiljnog filozofijskog i ž i v o t n o g pro­ tivnika . m o r a t će proći. provoditi. p r e m a uvidu P l a t o n o v u . kao o s n o v u svakog z d r a v o g življenja. koji su dakle pripravni izložiti se boli t a m o gdje t r e b a i uskratiti sebi u ž i t a k t a m o gdje se to m o r a . ο č e m u posljednjem n a m P l a t o n z a č u d o nije i z r i j e k o m ostavio g o t o v o niti manjih naznaka. T k o želi znati što je zapravo mišljeno p o d o v i m v a z d a n a g l a š a v a n i m „istinski".u očito namjernoj ad absurdum vođenoj igri riječima formulira stari Platon u Zakonima. n a o n o srednje i posredujuće. P o n o v o v i d i m o dakle k a k o sva t e ž i n a filozofijskog razlaganja p a d a n a o n o i z m e đ u . geometrijske. polisa i k o z m o s a o č u v a u p r a v o t a k v o m . o d n o s n o s t r a s t v e n o m i s r č a n o m dijelu duše. drže( se temeljnog stava da su u osnovi svi jednaki. b o ž a n s k i udijeljeri i ujedno s a m o i z a b r a n e naravi. Jer m o ž e lako biti da manje-više sve o n o što stoljetnom p r e d a j o m p o z n a j e m o kao „filo­ zofiju". k a k o b i s m o danas rekli „ r a c i o n a l i z a t o r o m " .k a k o on zove svog najvećeg. strpljivo pro­ mišljajući.recimo ovdje s a m o to . u P l a t o n a isključivo mitst izložen. prav j e d n a k o s t . Pod logu takva određenja čini stav i uvjerenje da s v a k o m e već po na ravi pripada j e d n o o d r e đ e n o mjesto i j e d a n samo njegov bitni djc l o k r u g bavljenja u n u t a r sređene zajednice. Ta kav bi neki zahjev P l a t o n m o r a o prepoznati kao „bavljenje sva k o g a s v a č i m " ili „miješanje svega sa svime". po kojoj tel sve ostale. O n a glasi: činiti. O n o m e p o s r e d n o m . s t o j e držao najvećon p r o t i v n o š ć u zdravo ustrojene zajednice. činit će se m n o g o m e na prvi p o g l e d skrajnj a p s t r a k t n o m . S t r a s t v e n o m dijelu d u š e odgovaraju p a k oni koji u polisu žive ne za sebe n e g o za cjelinu. Prva jednakost. od­ govaraju o n o m e što čini p o ž u d n u o s n o v u duše. svaku stranicu P l a t o n o v a djela. čineći tek t a k o i t e k t i m e „ p r a v u mješavinu". k a k o u imanju tako u srodnicima. o s i m m o ž d a u t e š k o d o k u č i v i m nagovještajima ο zloj duši. Prva. 104 10 . čuvarima-stražarima. O n i . p o ž u d i i o n o j masi iz p o t r e b e i za p o t r e b u živućih ljudi od­ g o v a r a predsvjetska N u ž d a . vodi η k o n c u k t o m e da jednaki dobivaju nejednako a nejednaki jednak( kako to . pridjeljuje s v a k o m e isto. ili . To znači: svaki od triju dijelova m o r a biti u p r a v o to što jest i m o r a se s p r a m ostalih dvaju o d n o s i t i u skladu s t i m e što o n i jesu. R a z u m s k i d i o duše otjelotvoruju u polisu istinski čuvari cje­ line. U cjelini k o z m o s a r a z u m u i filozofu o d g o v a r a b o ž a n s k i demijurg. n a i m e vlasništvo. s a g l e d a n o u vidu i obzorju P l a t o n o v u . istinski filozofi. k a o i n a k o n njega Aristotel. p o s e b n e i vazda n e k o m e o d r e đ e n o m svojstvene vrlin tek postaju takvima. pridjeljuje o n o m e po naravi vrednijemu i uzvišenijem više a o n o m e manje k r e p o s n o m e manje. O d r e d b a pravednosti. d o k druga. pravije i istinskije. O n e bi . U n u t a r ustrojene zajednice ljudi najveći je broj o n i h koji žive usmjereni ponajprije ili p a k isključivo na zadovoljavanje najmnogostrukijih p o t r e b a . sa s v i m njihovim daljnjim p o d m o m e n t i m a . naime j e d n a k o s t i . a o s o b i t o i najsvojstvenije p a k nje­ na vlastita strast i srce. na utaživanje žudnji i s v a k o v r s n o uklanjanje b o l i opstanka.moral dalje voditi k razumijevanju toga što je Platon b i o iskusio i d riječi d o v e o kao „ b o ž a n s k i usud i k o b " (θεία μ ο ί ρ α ) te tematj zirati slobodni i z b o r vlastita života.

Stoljećima su trajale beskrajne diskusije o k o toga smije li se i m o r a li se mitski prikaz nastanka svijeta. kao zbiljski postanak u v r e m e n u . drugi put pak „ p o d l o g o m " . p r e m a m i t s k o m n a u k u iz Timeja i s a m o vrijeme kao „ p o k r e n u t a slika vječnosti" započinje i nastaje zajedno s k o z m o s o m samim. P l a t o n o v „ k a o s " i „ m a t e r i j a " iz Timeja j o š su uvijek. pri t i m su mu se pokušajima kretanje. t e k o n o ­ me p o j a v n o m i osjetilnom. kako ga hoće tumačiti novo­ vjekovna p r i r o d n a filozofija.Izgradnja „svijeta" i problem „materije" U o b z o r u P l a t o n o v a filozofiranja n e m a i ne m o ž e biti mjesta za „ f i z i k u " kao znanost. „ g o v o r " . shvatiti doslovno. posjeduje. O n o što P l a t o n o v u „ m a t e r i j u " čini b i t n o i n a č e l n o r a z l i č i t o m od Aristotelove jest o d r e đ e n a unutrašnja sila i č i m b e n o s t koju. dakle ure­ đ e n i m s k l o p o m „svijeta". kako je to u sklopu s v o g filozofiranja na vidjelo b i o iznio Aristotel. pa onda opet „ m j e s t o m " i „ p r o s t o r o m " ( χ ώ ρ α ) . očito svjesno i namjerno. ili p a k kao p u k a apstraktna p r o t e ž n o s t . uvijek n o v a i drukčija imena. p r e m a n a z o r u filozofijski i z b o r e n o m u Descartesa. R e č e n o je već. Riječ ΰλη. Čini se. T a k a v pak vjerojatni i istini uvijek t e k samo do neke mjere m o ž d a naučan „ z b o r " . uz ino. koja kasnije u Aristotela postaje t e h n i č k i m ter­ m i n o m za o n o „iz č e g a " biva bivanje i postanak svega . k a k o s m o v e ć naznačili. H o ć e li se ipak o n o osjetimo bivajuće podvrći filozofijskom ispitivanju i h o ć e li se ο njemu us­ postaviti kakav-takav sklop vjerojatnih postavki i stavova. G o t o v o u čitavoj povijesti inter­ pretacije P l a t o n a bila je ta „ m a t e r i j a " razumijevana ili po u z o r u na b i t n o pasivnu m o g u ć n o s t .i m a u Platona j o š uvijek isključivo s v a k o d n e v n o i o b i č n o značenje „drvlja" i. „razlaganje" . Budući da spoznaje.u kasnijoj latinskoj tradiciji materia . bivanje i m n o š t v e n o s t pokazali k a o svojstveni i s a m i m idejama. pa o n d a i o p ć a metafizika? Ne m o ž e li n a m u p r a v o P l a t o n o v prikaz te z a g o n e t n e „ m a t e r i j e " kao na­ v o d n o g „ p r o s t o r a " p o m o ć i d a s e j e d n o m p r i b l i ž i m o njegovu poi­ manju o s l o b o đ e n o m o d n o v o v j e k o v n e redukcije n a p u k u ekstenziju? U s v a k o m slučaju. kao ranije. Na t o m su mu se p u t u kako ideje same t a k o i osjetilno nastaj u ć e i nestajuće pojave sad obje pokazale k a o bivajuće i postajuće 106 107 .što sve. No da li je i s a m prostor tek golo prazno protegnuće. kakav j e b a r e m p o m o g u ć n o s t i ostao o t v o r e n pri p r v o m o d l u č n o m nabacaju klasičnog n a u k a ο idejama. ako ne i v e ć u teškoću čine i danas j o š j e d n a k o nesigurni i m e đ u s o b n o nesuglasni pokušaji da se dade n e k o po­ uzdanije tumačenje o n o g a što Platon u t o m k a s n o m k o z m o g o n i j s k o m dijalogu naglašeno uvodi u razmatranje kao osobitu i tek od njega zapravo i z n a đ e n u novost. a ne. tad se to m o ž e zbiti j e d i n o p u t e m n e k o g „vjerojatnog logosa". v e ć i ponajprije s a m a tu i m e n o v a n a i n a z i v a n a stvar. o n o g a što je kasnije u predaji filozofije n a k o n Aristotela ostalo p o z n a t o p o d i m e n o m „materije".uvjetno ukinuvši n a č e l n o i n e p r e m o s t i v o razlikovanje o n o g osjetilnog o d o n o g idejno-mislivog . ili je ipak riječ isključivo ο izvjesnoj alegorijskoj transpoziciji logičkih konstitutivnih m o m e n a t a cjeline svijeta u mitsku p r i s p o d o b u vre­ m e n s k o g a slijeda. m o ž e značiti grčka temeljna riječ λ ό γ ο ς . u smislu lišenosti oblika i u j e d n o u r o đ e n e žudnje za njim. „ g r a đ e " .p r v o m svojom z a d a ć o m nalazi izložiti sam iskon i postanak cjeline o n o g a što nazivamo k o z m o s o m . to cjelokupno polje bivanja ostaje znanosti načelno uskraćeno. Kasni nauk ο prvim počelima Izgleda da je Platon u svojim starijim g o d i n a m a sve intenzivni­ je i sve ustrajnije radio na t o m e da po m o g u ć n o s t i u k l o n i svaki preostali trag svojevrsnog j a z a i z m e đ u ideja i o n o g a osjetilnog.potraži o n o što j e t o m o b o j e m zajedničko i istovjetno. kako je izložen u Ti­ meju. kako sam P l a t o n naziva bit svoje m e t o d e izlaganja u Timeju. Za­ što je to v a ž n o znati i naglašavati? Zato j e r nije druga i različi- ta s a m o riječ. K a k o onda u o p ć e shvatiti taj i takav p r e d v r e m e n s k i slijed nastajanja? J e d n a k o veliku. S a m P l a t o n pri često i z n o v a p o d u z i m a n i m pokušajima bližega opisa t o g „ t e š k o g i m r a č n o g r o d a " rabi. D a k a k o da je p r i t o m osobitu teškoću predstav­ ljala teško mimoilaziva činjenica da. k a k o se po s v e m u čini. znanosti i znanja i m a s a m o i j e d i n o ο o n o m e što doista jest. O v o d r u g o ra­ zumijevanje htjelo je p o t v r d u naći u t o m e da i sam P l a t o n tu „ m a ­ teriju" naziva i z m e đ u ostalog i „ p r o s t o r o m " . nazivajući to j e d n o m „ p r i m a l j o m " . ili štoviše tek su danas i z a z o v ne s a m o povijesti filozofije n e g o i s a m o g filozofiranja. općenitije. O p ć e n i t o je težnja k približenju o n o m osjetilno-konkretnom i povijesno bivajućem p o s t a l a sve očiglednijom karakteristikom njegove kasne misli. da o s n o v u njegova k a s n o g filozofiranja valja sagledati u nastojanju da .

(3) V r h hijerarhijski ustrojena p i r a m i d a l n o g sustava čini J e d n o . tetraedar itd. Pre­ ma n a k n a d n i m izvješćima izgleda da je u svojim u s m e n i m izla­ ganjima o v o d r u g o n a č e l o n a z i v a o j o š i neodređenim dvojstvom. Dikaiarha. (8) P o t o m slijede takozvane kvalitativne ideje. S a m o to o b i m oblastima j e d n a k o svoj­ s t v e n o i zajedničko bivanje p a k . u m e đ u v r e m e n u z a s l u g o m K. P r v o nače­ lo zvat će j o š i o n i m određujućim. v e ć b e z zastoja teče i u m i č e svakoj određujućoj granici. ili vidljiv i osjetilan čovjek itd. j o š j e uvijek z a d a ć o m p o m n o g i t e m e l j i t o g promišljanja i pokušaja iz temelja n o v e i o b u h v a t n e ra­ d i k a l n e interpretacije. č e g a narav jest u t o m e da n e p r e s t a n o d o p u š t a m o g u ć n o s t o n o g manje i više. (7) Sljedeći stupanj derivacije j e s u t a k o z v a n e idealne p r o s t o r n e veličine. S e k s t a E m p i r i k a i m n o š t v a drugih. kao što se i mi ovdje n e ć e m o u nju niti j e d n i m s l o v o m upustiti. m e đ u t i m . kao nji­ h o v i h pojava. 108 109 . n e o d r e đ e n i m dvojstvom. P e t o . v e ć kao uzajam­ no nesvodivi i u sebi svagda individualizirani. dakle m e đ u s o b n o istovrsni i zamjenljivi. d r u g o p a k o n i m neodređenim. b e z svake dvojbe m o r a prepoznati o n o u s v a k o m p o g l e d u najiza- Problem Platonova „nenapisanog nauka" T a g o r e n a z n a č e n a p o z n a „ m e t a f i z i k a " P l a t o n o v a . genetički. pa trokut. (11) kvalitativne pojave. tek j e d n i m od m n o g i h razmaka i prijelaza koji p o ­ stoje m e đ u stupnjevima derivacija u cjelini. čovjek sam itd. o d n o s n o o n i m b e z g r a n i č n i m . kao p r v o g p o č e l a na­ p r o s t o . d o k je predaja ο t o m e da je granicu. Intenzivna diskusija kako ο s a m o m o s n o v n o m n a c r t u tako i ο p o j e d i n a č n i m pitanjima i p r o b l e m i m a svih ovih pokušaja n o v o g „sistematizirania P l a t o n a " nije j o š ni izdaleka p r i v e d e n a n e k o m zadovoljavajućem suglasju znalaca. m e đ u ­ s o b n o suprotstavljenih načela: mjere i onog bezmjernog. s v e m u z a j e d n i č k o m i nikad sustajućem p r o c e s u „bivanja u j e s t v o " . O s o b i t o značajni takvi prilozi sadržani su u m n o g o s t r u k i m p o k u š a j i m a rekonstrukcije o n o g a što v e ć Aristotel često u svojim s p i s i m a s p o m i n j e kao P l a t o n o v „ n e n a p i s a n i n a u k " ili p a k k a o nje­ g o v o (jedno ili više njih?) predavanje „O D o b r u " . mjeru i o n o određujuće po­ istovjećivao s J e d n i m . re­ c i m o vatra sama. (10) matematički likovi i tijela. U v i d o k r u g u o v a k o skiciranog „derivativnog sustava" poka­ zuje se o n d a o n a č u v e n a i za povijest tumačenja P l a t o n a tako pre­ sudna „ o d v o j e n o s t " ( χ ω ρ ι σ μ ό ς ) ideja od osjetilnih stvari.granice i onog bezgraničnog. ο kojoj se m e đ u t i m o d r e đ e n o ne izjašnjava. te da dakle nikad nije u p r a v o to n e k o o d r e đ e n o n e š t o . te (9) prosti aritmetički brojevi. manje vjerodostojna. n a i m e eventual­ n o p o č e l o o d n o s n o u z r o k m o g u ć e g razdvajanja i razlučenja tih dvaju p r v o t n i h počela. njemu suprotstavljenim p o č e l o m . a slijede je idealna crta. pri č e m u brojevi nisu shvaćeni kao puki arit­ metički.shvatit će P l a t o n k a o k o n s t i t u i r a n o od dvaju praizvornih. vidljiva i osjetilna vatra. pa z a t i m i Teofrasta. od kojih je prva č u v e n a P l a t o n o v a „nedjeljiva veličina". O v i m d v a m a p r v o t n i m p o č e l i m a svega pridružit će P l a t o n u Filebu j o š i p o č e l o njihova u z a j a m n o g spajanja i miješanja. O s n o v n e su postavke do sada koliko-toliko usuglašene rekon­ strukcije t o g „ n e n a p i s a n o g n a u k a " : (1) Kasni Platon poistovjećuje ideje s brojevima. koja su j e d n a k o djelatna u svakome od stupnjeva derivacijskoga slijeda.u j e d n o m s v e o b u h v a t n o m . mada uvijek u različitom intenzitetu i u različitom u z a j a m n o m omjeru. koje nije d r u g o do P l a t o n o v a ideja dobra.m a d a u oblasti ideja po sebi n a č e l n o različito od o b i č n o g a bivanja u smislu nastajanja i nesta­ janja osjetilnih bića. kojih i m a samo od j e d a n do deset. Svojevrsni „vertikal­ n i " d u a l i z a m t a k o z v a n o g nauka ο dva svijeta biva t i m e na neki n a č i n u k i n u t u izvjesnom „ h o r i z o n t a l n o m " dualizmu samih po­ čela. d a j e tako o v o m z g o d o m uvjetno n a z o v e m o . ili . (12) U d n u s v e u k u p n o g tako stupnjevanog sustava svega m o g u ć e g i zbilj­ s k o g leži p a k „materija". (2) Cjelinu svega misli P l a t o n kao j e d a n u sebi zaokruženi sustav. te p o ­ t o m n a k o n c u i s a m o o n o smiješano. o d n o s n o ideje kao brojevi. Sva su takva svjedočanstva s a m o g Aristotela. te u t o l i k o n e k o t a k o reći inteligibilno bivanje . te stoji u središtu najozbiljnijih i najinte­ resantnijih m e đ u današnjim p r i l o z i m a istraživanju Platona. s drugim.dru­ g i m i m e n i m a za isto . kao npr. G a i s e r a s a b r a n a u zbirku t a k o z v a n i h Testimonia platonica te v i š e k r a t n o i m n o g o s t r u k o d o s a d interpretirana. i to arhitekton­ ski uređen. čini se. o d n o s n o „ p r o s t o r " ili „primalja sveg bi­ vanja". o n o p o j e d i n a č n o k o n k r e t n o . (4) Sustav valja razumjeti kao dinamički. (6) P r v o što nastaje tim međudjelovanjem jesu idealni brojevi. U tim se pokušajima. ili točnije kao sustav iz­ vođenja ili derivacije svagda nižih stupnjeva bitka. (5) Izvođe­ nje se zbiva uzajamnim djelovanjem Jednog. p o s t a j u ć e o g r a n i č a v a n j e m n e o g r a n i č e n o g a . navest će s a m o hipotetički kao m o g u ć n o s t .

Cudwortha. V r h u n a c n e p o s r e d n o g P l a t o n o v a utjecaja nalazimo zacijelo u n e o p l a t o n i z m u trećeg do šestog stoljeća. a p o t o m i Porfirije i Jamblih. M o g u ć e je napisati. zacijelo najproduk­ tivnije što se posljednjih desetljeća zbilo i zbiva u istraživanjima Platona. stoljeću P l a t o n o v o je djelo poglavito pred­ m e t o m povijesnofilozofijskog i z n a n s t v e n o g filološkog izučavanja. Galileia i astronomiju J. p r e m a m o g u ć n o s t i m a koje su time o t v o r e n e n o v o m či­ tanju i n o v o m razumijevanju P l a t o n o v a djela. Navlastito p a k filozofijsko sučeljenje. Te­ ško je. što u o s n o v i ostaje važiti i za čitavo razdoblje t a k o z v a n o g sred­ njeg platonizma. j e d n a ­ ko kao i pokušaji da se djelatno sumisleći zahvati u cjelinu i u središte njegova cjelokupnog filozofiranja bili su i ostaju razmjer­ no rijetki. ako ne i n e m o g u ć e osporiti ovaj stav izrečen u j e d n o m ne­ d a v n o m k r a ć e m prikazu Platona. ili p a k općenitijih histo­ rijskih. 110 111 . s platoničarima s n a ž n o g spekulativnog z a m a h a i znatnog udjela vlastite filozofijske krea­ tivnosti. m n o š t v o knjiga koje su p o s v e ć e n e isključivo prikazu često za­ m r š e n i h i višestruko zapletenih tokova recepcije i nasljedovanja P l a t o n a u cjelokupnoj povijesti do današnjih dana. Ο strogoj Aristotelovoj kritici raspreda se m n o g o . a s druge priredio metafizičku i metodologijsku o s n o v u za no­ vu p r i r o d n u filozofiju G. N e p o s r e d n i Platonovi nasljednici sve su se više okretali o b n o v i pitagorejstva (Speusip). Keplera. i u 20. p r e m d a ne uvijek i dovoljno promišljeno. prije svega u krugu firentinske „ P l a t o n i č k e akademije" Marsilia Ficina i Pica della Mirandola. i napisano je. s p r e t e ž n o m orijentacijom na mikrologijske analize p o j e d i n a č n i h djela te zasebnih i izoliranih „ p r o b l e m a " . vremenski sežućeg do u drugo stoljeće n a k o n Krista. stoljeće i pripisati ponajprije F. kulturologijskih ili psiho-biografijskih šire k o n c i p i r a n i h pokušaja tumačenja. / Povijest utjecaja Platonove filozofije i današnje stanje istraživanja „Povijest utjecaja filozofije Platonove jest povijest filozofije".zovnije i. Tradiciju kršćanskog platonizma zasnivaju prije svih Filon i Augustin. kao što su Plotin i P r o k l o prije svih ostalih. Renesansni platonizam. Schleierm a c h e r u . ili pak svo­ jevrsnoj sinkretističkoj filozofijskoj demonologiji (Ksenokrat). M o o r a i R. prije svega od n e o p l a t o n i z m a i kršćanskog platonizma. P o č e t a k p r a v o g znanstveno-metodičkog izučavanja Platona m o ž e se datirati u 19. K o n c e m 19. prenio je utjecaj Platona s j e d n e strane značajnom p o k r e t u ta­ k o z v a n o g „ p l a t o n i z m a iz C a m b r i d g e a " u H. T a d a ujedno započinju prvi ozbiljniji napori da se au­ tentična P l a t o n o v a misao razluči od povijesnih naslaga plato­ nizma.

2 1948. Ι-ΧΙΙ. I-V. Heidelberg. Stenzel. 2 1953. 1928-1930. Ham­ burg. Čakovec. Izdanja Kritičko izdanje grčkoga teksta: dodatak Platonis opera. Leipzig/Berlin. 3 1959. I-III. (ed. CEuvres completes.: Per una nuova interpretazione di Platone. Hartmann. 8 1987. Routledge/New York. Ritter. Zagreb.) Stenzel. 1979. 1968. J: Studien zur Entmicklung der platonischen Dialektik von Sokrates zu Aristoteles. V. Eine Einfuhrung in sein Philosophieren.: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung II. 1961. H. Hoffmann.J.: Platon und der logische Eleatismus. H. J. J. Pariš. Natorp. Zagreb. Sv.-G. Ithaca. Heinemann/New York.: Platon. Reinbek. Kramer.: ha Theorie Platonicienne des Idees et des Nombres d'apres Aristote.: Platos dialektische Ethik und andere Studien zur platonischen Philosophie. Oxford. Milano. Stephanus. 1959. Z.: Ideja dobra. Leipzig. Sv. 5 1922. Sv.: Platos Ideenlehre. Uvod u studij Platona. 1899-1906. 1972 (Wege der Forschung CLXXXVI. Literatura 1. Žunec. C: Die Kerngedanken der platonischen Philosophie. Gaiser. Pariš. 1951. M. (Brojna ponovljena izdanja) Grčki tekst s engleskim prijevodom: Plato. New York. Heidelberg. Burnet. Barbarić.D. U Hrvatskoj (uz standardne prikaze u povijestima filozofije) Barbarić. Izdao J. Wippern.) Reale. U svijetu Festugiere. P.: Contemplation et Vie contemplative selon Platon. 1968. O. 1970.: Mimesis. Darmstadt. (Pretisak: Hildesheim. Citiranje se ravna prema starom Stephanusovu izdanju: Opera quae extant oinnia. 1990. Goldschmidt. Kramer.: Les dialogues de Platon.: Platon. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle „Dottrine non scritte". Zovko. Garden City. Ross. (Str. 1966. Cipra. W. H. Studien zur platonischen Philosophie. J: Platon i filozofijska hermeneutika. (Pretisak: 1966. Munchen. 1903. 112 113 . 1986.Bibliografski I. The Written and Univritten Doctrines. A Collection of Critical Essays. 2 1933. Hamburg.): Das Problem der ungeschriebenen Lehre Pla­ tons. New York. 1984. Schadewaldt. D. Breslau.: Platons ungeschriebene Lehre.: Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles.: Plato's earlier Dialectics. Berlin. 2 1967. Vlastos. Berlin.-J. Lon­ don.: Dijalektika i politika. Pariš. New York. Les Belles Lettres. 1922. 1. L. G. G. 2 1965.: Arete bei Platon und Aristoteles. 1995.. K. P. Hamburg. 1961.: Plato. 1936. Friedlander. G. H. 1931. (Pretisak: 1950.: Platons Staat und die Demokratie. Ι-ΧΙΙΙ.: Plato's Theory of Ideas. R. Das Wesen des platoni­ schen Denkens. (ed. N. II. Zum Wesen und zur Geschichte der Platonischen Ontologie.) Prauss.: Platos Logik des Seins. 1975. 1914-1955 (The Loeb Classical Librarv) Grčki tekst s francuskim prijevodom: Platon. Pariš. Sv. 1988. 1909. 1908. Sv. Macmillan. š 1983. Stuttgart. Leipzig. II. G. with an English Translation. 3 1971.: Metamorfoze metafizike.N. Clarendon.: Einsicht und Leidenschaft. 1992. Gadamer. Berlin. Oxford. Ber­ lin. A.-G. Kriiger. Zagreb. Zagreb. (Pretisak: Darmstadt. R. Sv. (ed. Sv.Platon) Posavec. 2 1954-1960. Grčko iskustvo svijeta i umjetnosti do Plato­ na. Gadamer. Frankfurt. Zagreb.) Robinson. Pariš.) Zeller.): Idee und Zahl. 1994. 1974. I—II. Robin. 1971. Maurer. 1947. J. London. Leipzig. E. I—III. Berlin. 1963. 1941. E. Eine Einfuhrung in den Idealis2 mus.: Plato and the Foundations of Metaphysics. 1963. Oxford. 1578. 1917.: Politika Platonovih Zakona. 2 1968. 2 1931. (Pretisci: Darmstadt. Structure et methode dialectique. W. I—II.): Plato. 1978. D. 123-186: Svijet uma .) Findlav. 1949-1958. Darmstadt.-J.

PLATON Izbor iz djela .

Iz djela Fedon (95c7 - 102a2). Izvornik: Platonis opera. R e c o g n o v i t brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. T o m v s I. Ο χ ο η ϋ 1973 ( 1 1 9 0 0 ) . Prijevod, bilješke i kraći komentar: D a m i r Barbarić

Sokrat, skanjujući se n e k o vrijeme i za sebe nešto ispitujući, reče p o t o m : Nije n e z n a t n a stvar, Kebete, to što tražiš. Jer trebat će o p ć e n i t o razmotriti u z r o k postajanja i propadanja. Ja ću ti dakle, ako hoćeš, ispripovijedati svoje zgode u svezi s njima, a ti, ako ti se nešto od toga što kazujem pokaže korisnim, u p o t r e b i to za uvjeravanje o k o o n o g a ο č e m u govoriš. D a k a k o da h o ć u - reče Kebet. Čuj dakle k a k o pričam. Ja sam n a i m e Kebete, reče, kao mla­ dić strahovito zažudio za o n o m m u d r o š ć u što je z o v u z n a n o š ć u ο prirodi. Jer učini mi se izvanrednim znati u z r o k e svakog pojedi­ nog, po č e m u nastaje n e k o pojedino, po č e m u p r o p a d a i po č e m u jest. I m n o g o s t r u k o gore dolje p r e m e ć u ć i ispitivao sam ponajprije o v a k o : Da li kad o n o toplo i hladno dohvate neku gnjiloću, k a k o su neki kazali, tad nastaju živa bića? I da li je krv o n o č i m e misli­ m o , ili zrak, ili vatra? Ili ništa od toga, n e g o je m o z a k taj što p r i m a osjete slušanja, gledanja i mirisanja, a iz njih nastaju pam­ ćenje i mnijenje, d o k iz pamćenja i mnijenja, d o m o g n u li se mi­ rovanja, na isti način nastaje znanje? A ispitujući opet propadanje toga, te o n o što se zbiva u okrugu kako n e b a tako i zemlje, na k o n c u sam se sebi učinio za takvo ispitivanje tako nedarovitim da od t o g a baš ništa. Dat ću ti za to dostatno svjedočanstvo. Od takvoga sam ispi­ tivanja n a i m e i u p o g l e d u o n o g a što sam ranije j a s n o znao, kako se bar m e n i i d r u g i m a činilo, ostao tako zaslijepljen da sam u neznanje dospio i o k o o n o g a što sam prije držao da z n a m , tako uz m n o š t v o d r u g o g i to po č e m u čovjek raste. Jer ranije sam držao k a k o je svima j a s n o da je to po jelu i piću. Kada n a i m e iz hrane m e s o p r i d o đ e m e s u , kosti kostima, a tako i na isti n a č i n i drugo­ m e s v a k o m p r i d o đ e o n o njemu srodno, tada o n o što j e m a l e n e m a s e kasnije postaje velike, te na taj način m a l e n čovjek postaje velikim. T a k o sam tada smatrao. Ne čini li ti se primjerenim?

117

Meni barem da - reče Kebet. Osmotri j o š i ovo. Držao sam da mi se valjano čini kad god bi se neki čovjek, stavši velik uz malenoga, pokazao da je veći za samu glavu, a tako i konj od konja. Ili pače od toga j o š izvjesnije, deset mi se učinilo da je više od osam po t o m e što je u njemu dva više nego u o n o m e , i o n o dvije stope veliko da je od onoga stopu velikog veće po t o m e što ga dvostruko premašuje. A što ti se sada ο t o m e čini? - reče Kebet. Da sam - reče, - tako mi Zeusa, baš daleko od toga da sma­ tram kako znadem u z r o k svega toga, budući da, kad se n e k o m j e d n o m pridoda j e d n o , ne prihvaćam niti da je to j e d n o kojem je pridodano postalo dva, niti pak o n o koje je pridodano, a niti da su o n o pridodano i o n o kojemu je pridodano po pridodavanju jed­ noga drugome postali dva. Čudim se, naime, t o m e da kad je svako od njih bilo j e d n o od drugoga odvojeno tada je svako zacijelo bilo j e d n o i nisu tad bili dva, a kad su se približili j e d n o drugome da je to postalo u z r o k o m toga da su postali dva - taj sastanak, to što su stavljeni blizu jedan drugoga. Niti pak više m o g u vjerovati d a j e , ako netko razdvaja na dvoje, opet to, to razdvajanje, postalo u z r o k o m toga d a j e nastalo dva. Jer uzrok toga da nastaje dva tu je suprotan nego onda. Naime, onda je to bilo stoga što su bili privedeni j e d n o drugome blizu i pristavljeni j e d n o drugome, sada pak stoga što se odvode i odvajaju j e d n o od drugog. Niti sam dakle tim n a č i n o m istraživanja više uvjeren da znam zbog č e g a 1 nastaje jedno, niti j e d n o m riječju bilo što drugo zbog čega nastaje, propada ili jest, već si sam nasumce miješaju­ ć i 2 pripravljam neki drugi način, a taj više nikako sebi ne pri­ puštam. A čuvši j e d n o m nekoga da čita iz knjige, kako reče Anaksagorine, i da govori kako je baš um onaj koji je uredio cjelinu svi­ jeta i u z r o k je svega, poveselio sam se t o m uzroku i učinilo mi se da je to na neki način dobro da je um u z r o k o m svega, te pomislih u sebi da će, ako je to tako, um koji uređuje svijet sve urediti i δι' ότι može ponajprije značiti „kako" (Burnet: ,,how"). Naš prijevod hoće ipak što više uvažiti i naglasiti uzročnost kao osnovni problem tematiziran u tekstu. αυτός είκ ή φύρω: ovu srazmjerno tešku frazu valja izgleda prevoditi prema smislu kakav ima u Eshila (Prometh. V. 450). (Archer-Hind)

svako pojedino postaviti tako kako bi se najbolje držalo. A k o bi dakle netko htio iznaći u z r o k za svako pojedino, k a k o je nastalo, ili propalo, ili jest, tad treba da ο t o m e istraži kako je t o m e naj­ bolje da bude, ili pak da nešto drugo trpi ili čini. Iz t o g razloga dakle ne doliči čovjeku ništa drugo ispitivati, i ο sebi s a m o m e i ο ostalome, nego o n o najvaljanije i najbolje. A n u ž n o je da će taj isti znati i o n o najlošije; ta znanje ο njima isto j e . To promišljajući radovao sam se, držeći da sam p r o n a š a o uči­ telja ο u z r o k u bića p r e m a m o j e m ukusu, Anaksagoru, te da će mi on reći najprije da li je zemlja ravna ili okrugla, zatim da će mi, kazavši to, razložiti u z r o k i nužnost, obrazlažući o n o najbolje, i da za nju bijaše bolje da b u d e takva. I da će, ako bi mi rekao da se o n a nalazi u središtu, razložiti kako za nju bijaše bolje da b u d e u središtu. A ako bi mi to pokazao, bio sam pripravan nikada više ne žudjeti za n e k o m d r u g o m v r s t o m uzroka. P a č e i ο s v e m u bijah tako pripravan na isti način pitati, i ο mjesecu i ο ostalim zvi­ jezdama, ο njihovoj brzini j e d n i h u o d n o s u na druge, ο okretajima i drugim pojavama, na koji je način za svako pojedino bolje činiti to što čini, kao i trpjeti to što trpi. N i s a m naime držao da će ikada onaj tko kaže da je sve to od strane u m a u r e đ e n o navoditi za njih neki drugi u z r o k do taj kako je najbolje da se to sve p o n a š a tako kako se ponaša. Pa kad dakle iznese za svako pojedino uzrok, i onaj zajednički svima, držao sam da će razložiti o n o najbolje za svako pojedino, a zatim i o n o svemu zajedničko d o b r o . I ni za što nisam htio napuštati tu nadu, v e ć se svim ž a r o m latih tih knjiga i p o č e h ih što sam brže m o g a o čitati, ne bih li što brže sagledao o n o najbolje i vrednije. No od te se divne nade oprostih, druže, kad sam, uznapredovavši u čitanju, vidio m u ž a koji se ne služi u m o m niti mu pripi­ suje ikakvu u z r o č n o s t 3 za uređenje cjeline stvari, v e ć kao u z r o k e navodi zrak, eter, vodu, te m n o š t v o drugog i neobičnog. I učini mi se da mu se dogodilo p o t p u n o slično kao kad bi htio tko, ka­ zujući kako Sokrat u m o m čini sve što čini, a zatim se prihvativši toga da kaže uzroke za svako pojedino što činim, rekao p r v o da ovdje sjedim z b o g toga što mi je tijelo sastavljeno od kostiju i tePrijevod s Burnetom. Archer-Hind slijedi Jacksona u nama teško prihvatljivom odbacivanju riječi ουδέ τινας αιτίας έπαιτιώμενον kao „besmislene interpolacije".

118

119

tiva, te da su kosti čvrste i zglobovima odvojene j e d n e od drugih, a tetive da su s p o s o b n e zategnuti se i opustiti te da pričvršćuju kosti uz m e s o i k o ž u , koja ih drži na okupu. Budući da se kosti uvijaju u svojim zglobovima, kad se opuštaju i napinju tetive, to čini da sam sposoban upravo sada savijati udove, i iz t o g u z r o k a ovdje sagnut sjedim. I kao kad bi, opet, za ovaj naš razgovor na­ v o d i o druge takve uzroke, glas, zrak, sluh i tisuće takvih sličnih k a o u z r o k iznoseći, zanemarivši p r i t o m navesti o n e prave uzroke, n a i m e da se, b u d u ć i da se Atenjanima učinilo boljim m e n e osu­ diti, m e n i opet z b o g t o g a učinilo boljim ovdje sjediti, i pravednijim ostavši podnijeti k a z n u koja je određena. Jer, t a k o mi psa, v e ć bi o v e tetive i o v e kosti, kako smatram, bile u Megari ili u Beotiji, n o š e n e mnijenjem ο t o m e što je najbolje, da nisam držao kako je pravednije i ljepše od bijega i u m a k n u ć a podvrći se kazni države, pa kakvu god o n a odredila. N e g o takvo nešto zvati u z r o c i m a i odviše je besmisleno. A k o bi p a k n e t k o kazao da bez posjedovanja toga - kosti, te­ tiva i što ostalo takvo posjedujem - ne bih b i o u stanju provoditi o n o što svagda n a u m i m , kazao bi istinu. Ali da time činim o n o što činim, p r o v o d e ć i 4 to u m o m , a ipak ne o d a b i r o m o n o g najbo­ ljeg, to bi v e ć bila velika i o g r o m n a l a k o u m n o s t kazivanja. Jer to znači ne biti u stanju razlikovati da je drugo u z r o k uistinu a dru­ go o n o b e z čega u z r o k ne bi m o g a o biti u z r o k o m . A baš je to o n o što mi se čini da m n o š t v o kao tumarajući u tmini dotiče, 5 služeći se krivim i m e n o m kad to označuje u z r o k o m . Zato i onaj čini zemlju, omatajući je vrtlogom, mirovati p o d n e b o m , 6 a onaj p o d nju podlaže zrak, kao podnožje p o d prostrano k o r i t o 7 . A m o ć t o g a da oni sad leže tako kako je za njih najbolje da b u d u postavljeni, nju niti traže niti drže da o n a i m a neku d e m o n ­ sku snagu, n e g o vjeruju k a k o su našli Atlasa j a č e g i besmrtnijeg od nje i koji v e ć m a no o n a drži sve to na okupu. A to da D o b r o
4

i o n o što valja 8 uistinu 9 svezuju i na okupu drže, za to ne haju nimalo. Bio bih dakle doista najradije postao u č e n i k o m bilo k o m e o k o takvoga uzroka, kako to s njime stoji. No kako sam toga ostao lišen, a nisam bio u stanju niti sam iznaći niti od drugoga naučiti, h o ć e š li K e b e t e - reče - da ti izložim drugu plovidbu pri potrazi za u z r o k o m , koje sam se prihvatio? H o ć u više od svega - reče. Učini mi se dakle p o t o m - reče on - da, budući da sam sustao pri istraživanju bića, m o r a m pripaziti kako mi se ne bi desilo isto što se zbiva o n i m a koji promatraju i istražuju p o m r č i n u sunca. Neki od njih naime baš upropaštavaju oči, ukoliko ne osmatra­ ju njegovu sliku u vodi, ili u n e č e m u takvome. Na to sam i ja pomislio, te se pobojah da ne bih posve zaslijepio dušu gledajući spram stvari očima i pokušavajući da ih se dotaknem svakim od osjetila. U č i n i mi se dakle da mi je potrebno sklonivši se u postav­ k e 1 0 istinu bića istraživati u njima. Ali m o ž d a prispodoba na neki način nije prikladna. Jer, ne slažem se nikako s tim da onaj tko istražuje u postavkama više istražuje bića u slikama no onaj tko to čini u zbilji 1 1 . N e g o dakle p r e g n e m tim p u t e m te, p o d m e ć u ć i τό δέον znači „ono što treba", „što vrijedi", „što valja", no Platon ovdje očito koristi igru riječi zasnovanu na etimologiji. Usp. primjed­ bu Hackfortha: Sokrat može doista biti u pravu sugerirajući seman­ tičku koincidenciju između τό δέον, ono što je prikladno-dolično, što treba, i τό δέον, ono što spaja-svezuje, premda je ono što zovemo impersonalnim glagolom δεϊν bilo bez sumnje općenito shvaćeno kao različito od δεΐν koje znači „povezivati". Za Platonovu etimologiju te riječi vidi Crat. 418e5sq. Riječi ώς αληθώς razumijemo s Burnetom u vezanosti s τό αγαθόν και δέον, s namjenom da svrate pozornost na etimologijsko tumačenje pravoga značenja. Riječ λόγος može se ovdje prevesti - čak i više no što je to s njom i inače slučaj - na mnoštvo gotovo jednako uvjerljivih načina, pri čemu dakako svaki prijevod pretpostavlja makar prešutnu interpretaciju smisla teksta. Prema našem shvaćanju, prijevodi kao „pojam", „od­ redba", „misao", „sud", „riječ" i si. ovdje su manje prikladni, zbog očite blizine značenja riječi λόγος i ΰπόθεσις u ovome tekstu. Riječi έν τοις έργοις Burnet prevodi kao ,,in realities", obrazlažući po našem sudu uvjerljivo: Riječ έργα je ekvivalent za όντα i πράγματα, a ovdje je upotrebljena stoga što je ona stalna suprotnost za λόγοι.

Rukopisi imaju riječ πράττω, no svi su izdavači prihvatili Heindorfovu emendaciju πράττων. Razumijevajući δ = τό ξυναίτιον s Archer-Hindom. Stav što ga Aristotel (De caelo 295a6sq.) pripisuje Empedoklu. Prema Aristotelu (isto, 294bl4sq.) nazor zajednički Anaksimenu, Anaksagori i Demokritu.

5

6

7

120

121

. . ako jest neko drugo lijepo osim li­ j e p o g samog. Ni ti dakle ne bi prihvatio kad bi tko rekao da je n e t k o od drugoga veći za glavu.jer u svemu se d r u g o m e smućujem pa naivno i nevjesto i m o ž d a priprosto za sebe smatram kako ništa drugo ne čini to lijepim do da li prisustvo o n o g a lijepog da li zajedništvovanje u o n o m e lijepom. n e g o bi uvje­ ravao kako ništa drugo ne kazuješ do to da sve što je v e ć e jed­ no od drugoga ničim drugim nije veće n e g o veličinom. ili bilo što drugo od toga takvog. držim. N o . Papyri XVIII 2181 (Hackforth). te da.ništa nečuveno. Ja dakle . i da treba da u njemu ima udjela o n o što će postati dva. pridodavanje u z r o k t o m e da postaje dva? Ili. ostavljajući da tako odgova­ raju oni što su od tebe mudriji. i dobro. p o d m e ć u ć i stav da jest nešto lijepo samo po sebi. Slažeš li se s takvim u z r o k o m ? Slažem se . zatim.Bih.reče Kebet.reče . I o n a velika dakle veličinom postaju velika? I o n a veća ve­ ćima? I o n a malena malenošću malena? Da. prvo. n a i m e tu da. A k o mi to do­ pustiš i složiš se da to jest. a da o n o manje ničim drugim nije ma­ nje n e g o malenošću. prihvaća Uebervvegovu emendaciju προσγενομενοΰ. premda ima djelomičnu potvrdu u Oxir. Sam Hackforth. kao da ti je već dopušteno . M e n i se naime čini da. d o k o n a razdvajanja i pridodavanja i druga takva prenemaganja ostavljaš po strani. te da je po t o m e veće. ako se j e d n o m e pridoda jedan. kao i ranije Archer-Hind i Cornford. to stavljam kao neistini­ to. voriti.reče on . Jer to mi se čini najsigurnije odgoRiječi είτε δπ δή και δπως προσγενομένη predstavljaju jedva savladivu teškoću. već o n o što sam vazda u drugim prilikama i u o v o m p r e t h o d n o m razgovoru bez prestanka kazivao. A i sve pače tako tvrdim. Baš posve .reče on. i meni s a m o m e i d r u g o m e . držeći se o n o g sigurnog p o d m e t n u t o g a stava. a ti bi. b o ­ jeći se. N e g o ako bi mi tko kazao z b o g čega je bilo koje nešto lijepo. Ne osobito. takoreći prestrašen vla­ stitom sjenom i neiskustvom.reče Kebet. ako se razdvaja. o n o veće jest veće i da je bes­ misao kako nešto jest veliko n e č i m malenim.svaki put postavku koju bih prosudio najpostojanijom. i glede uzro­ ka i glede svega drugog. Počinjem s pokušajem da ti izložim vrstu u z r o k a što ga razmatramo i vraćam se iznova o n o m e m n o g o raspravljanom te od toga započinjem. a manji da je manji t i m istim. Burnet prihvaća Wyttenbachovu konjekciju προσαγορεv ο μένη. ili lik. a ne m n o ž i n o m ? I o n o dvije stope veliko da je od o n o g a j e d n u stopu velikog veće za po­ lovinu. što izgleda najprihvatljivije. o n i m istim o n o veće jest veće. ja sve to ostavljam po strani . A to više ne obrazlažem. koja je malena. Osmotri dakle . po malenosti. koju je teško opravdati. Ili se ne bi bojao toga? A Kebet reče smijući se: . govoriš li da je za glavu netko veći ili manji. pa ma kako i na koji način nastalo 1 2 . Ili se tebi ne čini? Čini mi se. A ne bi li se . a ne veličinom? Jer i tu je baš isti onaj strah. sve o n o što mi se čini s time suglasno stavljam kao istinito. te da je po t o m e maleno.bojao kazati da je deset za dva veće od o s a m i da ga po t o m u z r o k u premašuje. te smatram kako t o g a se držeći nikada neću pasti. već da je sigurno i m e n i s a m o m e i d r u g o m e bilo k o m e odgovoriti da o n a lijepa lijepim postaju lijepa. tako mi Zeusa .reče on . a o n o manje jest manje. nego tvrdim da sve lijepo lijepim postaje lijepo.reče. A k o bi se pak n e t k o dohva- 122 123 . one mudre. do imajući udjela na vlastitom bivstvu pojedinoga u kojemu i m a udjela. da ti netko ne bi suprotstavio protivnu tvrd­ nju. zaista. No h o ć u ti jasnije reći što kazujem. a u jedinici o n o što će po­ stati jedan. te da i kod takvih nemaš n e k o g d r u g o g u z r o k a za to da je na­ stalo dva od imanja udjela u dvojstvu.niti više razumijem niti m o g u spo­ znati druge uzroke.čini li ti se o n o što t o m e slijedi kao i meni. glavom.ne propuštaj to privoditi kraju. o d g o v o r i o na taj način. i sve drugo. po veličini. onda to razdvajanje? I ne bi li uzvikivao ka­ ko ne znaš drugi način da n e k o pojedino nastane. i veliko. a o n o što ne. j e r držim da sad ne shva­ ćaš. tad to nije lijepo ni po č e m u d r u g o m do po t o m e što ima udjela u o n o m lijepom. kao naprimjer zato što ima divnu boju. Dakle ovako kazujem . A što? Ne bi li izbjegavao tvrditi kako je. iz toga se nadam izložiti ti u z r o k i pokazati da je duša besmrtna.reče.

Berlin. pravo filozofijsko is­ hodište metafizike kao znanosti. sve d o k ne bi naišao na nešto dostatno. nauk ο besmrtnosti duše i ο prisjećanju: . te koliko je nešto takvo u Platona. Ti su utjecaji u dijalogu bjelodani: nigdje se drugdje. herojski uzvišen a ujedno ljudski jednostavan lik Sokratov. 511a5. Pa ako bi trebao za njega sa­ m o g iznijeti razlog.rekoše uglas i Simija i Kebet. Studien Heinz Heimsoeth zum achtzigsten Geburtstag. koji god bi se od onih p o v i š e pokazi­ v a o najboljim. Ti pak. U posljednjih je stotinjak godina pri interpretacijama Fedona osobi­ to važno mjesto dobilo historijsko-filologijsko pitanje da li su i u kojoj su mjeri stavovi pripisani u dijalogu Sokratu doista autentični stavovi pra­ vog. Jer oni su sebi dostatni i brkajući sve ujedno od silne m u d r o s t i ipak su u stanju sebi se samima dopa­ dati. pustio bi to i ne bi odgovarao sve d o k ne bi istražio sve što iz njega slijedi. a ne počela naprosto. ključne točke i najspornija pitanja sadržana u prevedenome tekstu. uvjerljivi i nepobitni tamo izlagani „dokazi" ο besmrtnosti. Sokrat-Platonov vlastiti način filozofiranja. Fedar i Timej. usuglašava li ti se j e d n o s drugim ili je u nesuglasju. „gore". 1966. pred kojom ne uzmiče. da je bit i prava narav filozofije pročišćenje od svega tjelesnog i voljna priprava za smrt. zajedno sa Simpozijem. Sam je dijalog u dugoj tradiciji poznat pod Veliku teškoću predstavlja ovdje razumijevanje riječi έχοιτο u smislu „napasti". kao oni puki osporavatelji. str. gdje je prikazana u svojoj unutarnjoj tročlanoj složenosti. Hackforth čak prevodi kao „premiss". ovdje je izrijekom označen kao „druga plovidba". „umaknuće". prihvaćeno i od Schanza. Diskusija nije zaključena. 363-381). I besmrt­ nost duše i prisjećanje i čista spoznaja kao jedini ispravni put pročišćenja utemeljeni su u Fedonu na nužnosti bitka ideja i prihvaćanju te nužno­ sti: „Tvrdnja ο idejama kao uzrocima egzistencije i objektima spoznaje. Dramatski prikaz filozofa u neposrednom suočenju sa smrću. a onda i u Grka uopće zamislivo. Može se štoviše reći da je upravo Fedon ponajprije oblikovao onu prosječnu predodžbu platonizma. ontologijski prvotnije. historijskog Sokrata. kako je to npr. „Druga plovidba" je u Grka bila poslo­ vičnom oznakom za lakši i sigurniji pokušaj pristupa nečemu. raspravljajući na j e d n a k n a č i n ο i s h o d i š t u i ο o n o m e svemu što iz njega slijedi. te u tom smislu „prvi" pristup nemoguć ili preopasan. u: Kritik und Metaphysik. no jedva da pri filozofijskome razumijevanju dijaloga njeni ishodi mogu biti od neke veće važnosti. do danas je predmet uvijek novih tumačenja i rasprava. Prihvaćamo rješenje Hackfortha: Glagol έ'χεσθαι upotrebljen je u dva različita značenja u dl i d3. zatim da li postavka ο besmrtnosti duše vrijedi za poje­ dinačnu. držim da ćeš činiti kako j a kazujem. te je stoga već davno Madvig bio predložio čitanje έφοιτο.sve je to učinilo taj dijalog jednim od najčitanijih i povi­ jesno najutjecajnijih djela Platonovih. osim možda samo još u Gorgiji. već joj se prepušta u dobroj nadi. Jer njihov g o v o r i nastojanje m o ž d a i nije o k o toga. iznio bi ga na isti način. gdje je shva­ ćena u potpunoj jednostavnosti i jedinstvenosti. nije Platon toliko približio stavu da je tijelo uistinu grob i tamnica duše. άπτοιτο. U razlici spram svih navedenih osnovnih smjeranja interpretacije. koja je stoljećima vladala predajom filozofije. u Resp. Ovdje nije mjesto da pokušavamo neka vlastita istumačenja. U njemu se doista može. itd. 15 Najistinitije zboriš . u slučaju kad je neposredni. hipoteze. ako jesi j e d a n od filozofa. znači ovdje otprilike: općenitije. Iz obzora kršćanskog nauka istraživalo se poglavito koliko su održivi. jednim od izuzetnih remek-djela ne samo grčke filozofije nego i cjelokupne grčke proze. individualnu dušu. 124 125 . Neki problemi interpretacije Platonov Fedon smatra se oduvijek. naime odustajanje od toga da se uzroke bivanju traži osjetilnim putem u onome osjetilnome samom te okretanje istraživanju u „logosima". Archer-Hind i ovdje slijedi Jacksona sma­ trajući čitav pasus naknadnom interpolacijom. Poviše". §1. kako je to jednom učinio Hans Wagner (Platos Phaedo und der Beginn der Metaphvsik als Wissenschaft. uvođenje i obrana nauka ο idejama. ustvrđenje da one grade posljednju zbilju na kojoj se mora zasnivati sve zdravo razmišljanje . „sklanjanje" u „logose". Za po­ trebe ove edicije vrijedit će najkraće ukazati na neke osnovne teškoće. p o d m e ć u ć i iznova 14 drugi p o d m e t n u t i stav. a p r i t o m ne bi brkao. Uzimamo s Burnetom riječ αρχή ovdje u značenju početne postavke.) nije uvjerljiva.to je najznačajniji metafizički ishod Fedona i to bijaše bez sumnje njegova najintimnija svrha pri sastavljanju djela. te u dijalozima Politeia. nijedna od sugeriranih emendacija (έφοιτο. Bolje je prihvatiti tu činjenicu kao plod izvjesne nemarnosti u pisanju nego se poduhvaćati emendiranja. uz očito naglašenu upotrebu riječi „bijeg". ako bi h t i o iznaći nešto od o n o g a što jest. čini se neophodnim inzistirati na tomu da je ono središnje i najhitnije u čitavu dijalogu zasnivanje." (Archer-Hind) Iz ovakve odredbe osnovne teme Fedona zadobiva gore prevedeni ulo­ mak svoje izuzetno značenje. naslovom „Fedon ili ο duši". U tradicionalnim se tumačenjima jednako tako osobita uloga pripi­ sivala pitanju u kojoj i kolikoj mjeri su na sadržaj Fedona utjecala naučavanja orfika i pitagorejaca.t i o 1 3 s a m o g t o g p o d m e t n u t o g stava. Razlika odredbe duše u Fedonu. Pritom su u središtu zanimanja stajala prije svega pitanja vezana uz problem besmrtnosti duše.

ali tu još ne uspijeva i izvesti. smućen i zasli­ jepljen. Jednako je tako bitno uočiti da ideje nisu ovdje shvaćene kao uzro­ ci egzistencije stvari. razumiju ne postupak „predsokratovaca" nego zahtjev samoga Platona za posvemašnjim sagledavanjem cjeline osjetilnoga pod vidom Dobra. vazda subjektivnih „misli". Hoće li dakle Platon vlastiti način označiti slabijim i drugotnijim od onoga u predšasnika. S time je najuže vezano pitanje što su uopće ti „logosi" u re­ čenom „bijegu u logose"? Platon očito njima nasuprot stavlja osjetilnokonkretne stvari i ono „zbiljsko". Translated with an introduction and commentary by R. pa i ovdje u prvom odlučnijem izlaganju tzv. Vol. (Primjer za tu manje-više usuglašenu tezu: N. Upravo to i samo to uzrokuju ideje. tzv. The Classical Quarterly. tako da Platonov govor ο „drugoj plovidbi" ili razumiju kao puku ironiju (Burnet) ili pak pod prvom i pravom plovidbom. 1973. predsokratovaca? To se dosadaš­ njim tumačima bez iznimke činilo nemogućim. kako čini Hackforth. 126 127 . na što je opravdano naglašeno upozorio Hackforth. ) Plato's Phaedo. ukazujući uvijek iz­ nova na nemogućnost toga da ideje. Teškoća je međutim u tome što Platon u tekstu „logose" izrijekom naziva „slikama" tih stvari.) Plato's Phaedo. koje bi imale biti po sebi postojećim „objektivnim predmetima" tih. no sasvim je očito da se tu misli doista na stvari. Cambridge. Treba li zaista sve to shvatiti samo kao još jednu ironijsku igru.R. nauka ο idejama. Oštrica kasnije Aristotelove kritike Platonovih ideja bila je ponajprije uperena na ovo mjesto iz Fedona.značenje koje potvrđuje i Platon na drugim mjestima (Politicus 300c. bili tek pravo ispunjenje programa radikalne teleologije kakav je ovdje postavljen. Muphy. kako to hoće Burnet? I uz to. Archer-Hind. od istraživanja kojih se Sokrat. kako ih dnevno susrećemo u praktičkom ophođenju. koja u dijalogu Platonu ostaje nedostižna. §3. 2. relativirajući potom u sljedećoj rečenici na dosta zagonetan i dvosmislen način sve konzekvence takvoga stava. Da li su oni onda nešto kao puke misli. Philebus 19c). Edited with Introduction and Notes by J. 1955. U istome sklopu problema stoji i pitanje: što valja razumjeti pod „stvarima" i „bićima". Edited with Introduction. (Reprint Edition New York. Bitan i najteži problem je možda taj da su ideje ovdje izričito nazvane uzrocima. u potpunosti ignorirati značenje što ga u tekstu ima „metafora" sunca i opisi zabliještenosti i zaslijepljenosti duše. prije svih dakako Timej. Utoliko bi kasniji dijalozi. pojmovi? Da li su ti „logosi" isto ono što Platon naziva „idejama"? Da lije „logos" isto što i hipoteza. Second Edition. uz jasnu naznaku toga da prava narav tog odnosa nije još dokučena. „pretpostavka"? Većina je tumača sklona ove „logose" razumjeti kao „misli" i strogo ih razlikovati od „ideja". Potpuna suglasnost vlada oko toga da se krajnja i najviša hipo­ teza kojom se zadovoljavamo kao dovoljno jakom i sigurnom. u njihovoj „odvojenosti" od osjetil- nih stvari.) §2. §5. London. p. Važniji konzultirani komentari: . dakle to što Platon u ovome tekstu zove „nečim dostatnim" ne može smatrati istovjetnom s onim što je kasnije u Politeii u srodnome kontekstu nazva­ no „bespretpostavnim počelom" i u čemu izgleda valja prepoznati samu ideju dobra. 40-47. Hackforth. barem prema nauku iz Fedona. Odnos ideja i stvari već je ovdje imenovan „pri­ sustvom" ili „zajedništvovanjem". XXX /1936/. ^ Ι Θ Ι Ι . Burnet. — The Phaedo οf Plato. The δεύτερος πλους in the Phaedo. D. 1 3 1980. budu ipak njihovim uzrokom. odvraća k „logosima"? Archer-Hind je prvotno htio te „stvari" razumjeti kao ideje same. No teško da je Platon ikada. što sam u Fedonu doduše traži. Ideje koje nalazimo ovdje u Fedonu jesu isključivo ideje međusobnih odnosa stvari i ideje njihovih kvalitativnih promjena. niječući svaku smislenu vezanost uz paralelne iskaze u Politeii? H. No. 1984. njih držao doista „odvojenima". Oxford. Notes and Appendices by R.

odgovori j o š malo više. ili ne? Da je rekao da jest. Pokušaj dakle . da bi bolje shvatio što hoću. T o m e se početku posvema di­ vim.da je rekao . T o m v s II. Nadalje . da li je E r o s ljubav za majkom ili o c e m .2 1 2 b 8 ) . Ili ne? Svakako . Ο χ ο η ϋ 1973 ^ Ι Θ Ο Ι ) . Da li to što žudi i ljubi žudi i ljubi imajući to. To ubuduće . dragi Agatone. da li je nečiji brat.ta smiješno bi bilo to pitanje.Iz djela Simpozij ( 1 9 9 c l . ako bi htio valjano odgovoriti. Zar ne i majka j e d n a k o tako? Da se i s tim složio.da je rekao Sokrat . Prijevod. bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić N a k o n toga pak reče da je Sokrat odavde odnekud z a p o č e o : I doista.u sebi čuvajući pamti. Recognovit brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet.da je rekao Sokrat .nije li umjesto da se čini upravo n u ž n o tako da onaj koji žudi žudi o n o što mu nedostaje. Deder dakle. kao drugo pak djela njegova. Izvornik: Platonis opera.da je rekao Sokrat . to samo što on upravo jest. 129 .reći i ο ljubavi. kazujući kako bi on kao prvo trebao pokazati kakav neki jest taj Eros. ili ne imajući? Ne imajući. ili ne? Dakako da da . reci mi ο Erosu j o š i o v o : Da li je takav taj Eros da je ljubav za nečim. učinilo mi se da si lijepo p o č e o govor.nego kao kad bi isto to pitao ο o c u : da li je otac nečiji otac. čega je. kad si v e ć i sve ostalo lijepo i veličanstveno razjasnio kakav je on. Ali razmotri . ili kćeri. A sad reci toliko: Da li Eros o n o čega je ljubav žudi. A k o bih naime pitao: A što? Brat. da je otac upravo otac sina. ili nije? Rekao bi mi dabogme. Da li je Eros ljubav nečega ili ničega? Ta svakako jest nečega.da je rekao. kako se bar čini .da je rekao.da je rekao Agaton. ili ničim? A ne pitam da li za n e k o m majkom ili o c e m . Zar ne brata ili sestre? Da se složio.

da je rekao. Deder dakle .i budući brz brz. No g o v o r ο Erosu kojeg č u h j e d n o m Mantineje 2 . Nije li Eros. zdravlje i snagu. kad god kažeš da žudiš za prisut­ nim. Jer Sokratu. budući zdrav. A što? Zar ćeš za o n o č e m u nedostaje lijepo i što nikako ne posjeduje lijepo ti reći da je lijepo? Nikako. n u ž n o da imaju u sadašnjosti svaka pojedina od tih koja imaju. htio čitati μή παρόντα. pa neka b u d e tako kako ti kažeš. Jer mu zacijelo neće nedostajati baš o n o što on je. te žudim o n o samo što imam. ako s time tako stoji? A Agaton da je rekao: Izgleda mi Sokrate da ne z n a m ništa od o n o g a što sam tada kazao." bjelodana je. htio to ili ne. ako mu ne nedostaje. I doista baš lijepo zboriš Agatone . N i s m o li prihvatili da o n o što n e k o m nedostaje i što nema. te toga radi govorim. A k o dakle E r o s u nedostaju lijepa. Bi li se on s tim složio? Reče da je Agaton potvrdio. prema o n o m e u čemu smo se složili. reći ć e m o mu: Ti čovječe. zar ne bi Eros bio ljubav za lijepim. koja bijaše u t o m e m u d r a i u . Rettig je.da je rekao . N e g o kaži j o š sitnicu: Ne čini li ti se kako sva dobra j e s u i lijepa? Meni bar da. Nisi li tako nekako kazao? Kazao sam . Prihvaćaš li dakle j o š da je Eros lijep.. Sokrat pak da je rekao: Nije li to zapravo za njega „ljubiti". ili snažan budući snažan? N e m o g u ć e je. Agatone. Jer za r u ž n i m da n e m a ljubavi. 130 131 . budući bogat. a za r u ž n i m ne? Da se složio. dok bi se za razjašnjenje samog vlastita imena mogao s Burvem navesti Sofoklov fragment 226 (Nauck): σοφός γάρ ουδείς πλήν δ άν τιμςχ θεός. za nečim. prvo. pa tko bi o n d a baš ta žudio? Nego kad god netko kaže: Ja. a p o t o m za o n i m čega ne­ dostatak mu je prisutan? Da je potvrdio. da je nužno.da je rekao.da je rekao. govoriš što drugo do to: H o ć u da ona sad prisutna i u bu­ d u ć e m v r e m e n u b u d u prisutna. hoćeš da i u b u d u ć e m v r e m e n u to imaš stečeno. a Bury και άεϊ παρόντα. što je bio prihvatio Hug. ne osobito uvjerljivo. A kako tebi? Valjano zboriš.d a j e rekao Sokrat . Istinu govoriš. A tebe ću sad već od Diotime. Sjeti se dakle za čim si u svom govoru kazao da je Eros. „proročki. Razmotri dakle da li. Zapravo ne m o ž e š istini protusloviti . Čini mi se naime da si rekao o v a k o nekako: Da su bogovi uredili stvari ljubavlju za lijepim. Umjesto . A k o hoćeš.dragi moj Agatone.tebi ne m o g u protusloviti.da je rekao Agaton.i Atenjanima je j e d n o m kad su žrtvovali za deset godina odgodila . .i" na kraju ove rečenice jedan rukopis ima „meni" (μοι).da je rekao Sokrat. hoću i biti bogat. da o n o što nije v e ć tu i što n e m a u b u d u ć e m v r e m e n u b u d e za nj sačuvano i prisutno? 1 Svakako . imajući stečeno bogatstvo. da se ne b i s m o prevarili . i to n e m a ? N u ž n o . druže . ako razumiješ. h o ć u i biti zdrav i.složimo se p o n o v o u o n o m e kazanom.da je rekao. dok je Schirlitz predlagao άεί παρόντα. i za o n i m što n e m a i što sam nije i što mu nedostaje . I taj dakle i svaki drugi žudeći žudi za o n i m što nije već tu i o n i m što nije prisutno. što zacijelo nije slabo rješenje. No ako bi i budući snažan htio biti snažan . i zdrav budući zdrav . „mantički". žene iz mnogočemu drugom protiv kuge tu bolest pustiti. Jer meni se zaista čudesno koliko čini.ili da ne žudi.m o ž d a bi naime netko smatrao da ta i sva takva oni koji takvi j e s u i ta imaju j o š i žude upravo ta koja imaju. budući da u o n o m e baš sad prisutnom imaš. to baš i nije teško. Erosu dakle nedostaje lijepo. A ako s time tako stoji. a lijepa su dobra.tima je naime.da je rekao So­ krat . podsjetit ću te.to je zacijelo o n o za čim je i žudnja i ljubav. pa htjeli ih ili ne. Da li bi dakle netko budući velik htio biti ve­ lik. U svakom slučaju .da je rekao . neće li mu nedostajati i dobra? Ja Sokrate .i koja je i m e n e Moguće je da je Platon želio da oba ova imena Μαντικής Διοτίμας budu shvaćena etimologijski: srodnost pridjeva s μαντική. taj to ljubi? Da . I prikladno baš zboriš. Agatone.da je rekao.

kako b u d e m m o ­ gao. O n a me pak pobi o n i m razlozima kojima i ja njega. N e m o j o n d a na silu tvrditi kako je r u ž n o o n o što nije lijepo.rekoh. i Meno 99a. pitanja postavljajući. K a k o bi o n d a bio b o g o m onaj tko je bez onih lijepih i dobrih? Nikako. ne znaš li. kao i sve gatanje i vračanje. Ili i n e u k o o n o što nije m u d r o ? A ne opažaš li da jest nešto i z m e đ u mudrosti i neukosti? Što t o ? Mnijeti o n a ispravna. sam od sebe. Ali od kojega oca i majke potječe? . Jer i sve o n o d e m o n s k o između je bo­ ga i smrtnoga.r e k o h ja. Sokrate. Ja pak rekoh: K a k o to zboriš? Za naglašenu razliku između znanja i mnijenja usp. Zaista treba Agatone. te da je za lijepim. te u sredini budući upotpunjuje oboje. 427b. Sto bi o n d a bio Eros? . prostak. 717b. bar ja ne . Da tumači i prenosi b o g o v i m a o n o što je u ljudi i ljudima o n o što je u bogova. G o v o r i š li ο svima o n i m a koji ne znaju . 713d. Ο „demonskim" bićima između bogova i ljudi govori Platon još u Resp. pokušat ću v a m izložiti iz o n o g a u č e m u s m o se A g a t o n i ja složili. A ja r e k o h : K a k o to zboriš D i o t i m o ? Dakle je ružan Eros. Ali nisi li prihvatio da Eros z b o g nedostatka onih dobrih i lijepih žudi upravo za tim što mu nedostaje? Ta prihvatio sam. Kad se naime rodila Afrodita gostili su se bogovi. Vidiš dakle kako i ti cijeniš da Eros nije b o g .rekoh. Jedan si ti. mogli složiti da je veliki b o g oni koji kažu da on i nije b o g ? Koji su t o ? . Po njemu se širi i sve p r o r o č k o umijeće svetišta u onih što se bave žrtvama i posveće­ njima i čaranjima. Sto to Diotimo? D e m o n veliki.reče. Takvi su pače de­ 4 m o n i m n o g i . Smrtnik? Ni najmanje. d o k je onaj tko je mudar u n e č e m u drugome. da nije ni znati . a uz ostale i Poros. demonski je čovjek.niti neukost . i z a o ? O n a pak reče: Ne ogriješuj se! Ili smatraš kako je n u ž n o da b u d e r u ž n o o n o što nije lijepo? V i š e od svega. No reći ću ti svejedno. A ne zoveš li sretnima one koji posjeduju o n a dobra i lijepa? Svakako. n e m o j smatrati kako treba da je on ružan i z a o radije nego da je nešto između njih . S kojom moći? . i z m e đ u p a m e t i i neznanja. A o n a smijući se reče: K a k o bi se.reče. Osnovno obilježje znanja je pritom svagda u mogućno­ sti da se „iznese razlog" i „položi račun" (λόγον δούναι).ta kako bi n e u k o š ć u bilo o n o što nekako p o g a đ a biće . A o n a reče: Lako.reče. Jer baš sam otprilike i ja njoj nešto takvo govorio kao A g a t o n sada m e n i . tako da je cjelina svega sama sa s o b o m čvrsto vezana. No ipak . N a k o n što su blagovali stiže prošeci. a da se ne m o ž e iznijeti razlog. i pseudoplatonički spis Epinomis 985b.rekoh ja . A b o g se ne miješa s čovjekom. a j e d a n od njih je i Eros. kako s b u d n i m a tako i onima u snu. 477 sq. I onaj tko je o k o toga mudar.reče. niti zlo o n o što nije d o b r o . 392a.reče . Ta kaži mi ne tvrdiš li da su svi bogovi sretni i lijepi? Ili se usuđuješ kazati da neki od b o g o v a nisu i lijepi i sretni? T a k o mi boga.rekoh ja.rekoh ja. Sokrate. prvo razložiti tko je E r o s i kakav je. o k o kakvih vještina ili rukotvorstava. a od onih naredbe i odgo­ vore na žrtve. 617d. kako je bila gozba. kad se slažeš da on nije ni d o b a r ni lijep. reče. A tako i za Erosa. Legg.reče.ta kako bi znanjem bila stvar neobrazlož e n a . da je Eros veliki bog. a p o t o m njegova djela. 3 Istinu kažeš . od ovih molitve i žrtve. D u g o je to pripovijedati . Usp. osobito Resp. već njime jest sve općenje i razgovor b o g o v a s ljudima. druga p a k ja . da nije niti lijep. sin Metidin.ili ο o n i m a koji znaju? Baš ο svima. kako se barem čini.nego je to o n d a valjda ispravno mnijenje.r e k o h ja. kako si ti ustvrdio. 132 133 . p r e m a m o j e m u g o v o r u .ljubavnim stvarima podučila.svi se slažu da je veliki bog. niti dobar. A što onda? K a o i kod onih prije: između smrtnog i b e s m r t n o g . Čini mi se dakle da je najlakše razlagati o n a k o kao i ta žena.

A P o r o s onda. Smatrao si. budući da je i Afrodita lijepa. niti kao smrtan. d o k za ostalo upotrebljavamo druga imena. opijen nektarom . n e g o za neke k a ž e m o da ljube. I niti je kao besmrtan po naravi ustrojen. kojima bi i Eros pripadao. strašan vrač. vješt lovac. žudan pa­ meti i vješt da je stekne.rekoh ja. . koju korist pruža on ljudima? To ću te baš Sokrate . kad je u obilju. kao što to smatra mnoštvo. pridajući mu i m e cjeline: ljubav.kao kad bi netko. No ako bi nas tko pitao: za č i m k o d o n o g lijepog je Eros. drzak i napregnut. hrabar je. Ali ne čudi se . dobar i pametan.Penija i bijaše na vratima. a ne o n o koje ljubi. vazda neke lukavštine snujući. Koji su o n d a D i o t i m o . i ujedno budući po naravi ljubavnikom oko svega lijepog. Kao sin dakle Porosa i Penije. ljekar.reče .sretni su oni sretni. Z b o g toga ti se. namislivši da z b o g svog siromaštva dijete s P o r o s o m napravi. Sto ljubi? Da mu b u d u . Istinu veliš.reče . Istinu veliš . ljubi lijepa. ljubi d o b r a onaj koji ljubi. činiti do­ statnim. I ja rekoh: N e k a b u d e dakle. Nikada naime onaj tko ne smatra da mu što nedostaje ne žudi za o n i m što ne smatra da mu nedostaje. a i u pogledu mud­ rosti i neukosti u sredini je.izašavši u vrt Zeusov pijan zaspa. ili kako kažeš? T a k o . A zašto Sokrate . nije ti se ništa čudno dogodilo. Penija nato. N e g o . ako v e ć baš svi o n a ista ljube i uvijek.reče.reče .rekoh ja . siromašan je vazda i daleko od toga da b u d e mladenački svjež i lijep. Držiš li dakle da je to htijenje i ta ljubav zajednička svim lju­ dima i da svi h o ć e da im dobra b u d u uvijek. neobuven i beskućnik. a za neke ne? I sam se č u d i m . S tim naime stoji ovako: Od b o g o v a nijedan ne ljubi mudrost. Da je zajednička svima. A o n o što si ti smatrao da je Eros. da oni između t o g obojeg. d o b r i m se umjesto lijepog služeći.na to pitanje s p r e m n o o d g o ­ voriti. no oživljava p o n o v o po očevoj naravi. Jer jest j a m a č n o takav i tako postao Eros. Stjecanjem dobrih dakle . ako nisu ni mudraci ni neuki? No to je . sa- vršeno i blaženo. M u d r o s t je naime zacijelo nešto od o n o g najljepšeg.r e k o h ja. No kad je Eros takav. Ali taj o d g o v o r .već i djetetu jasno. nego sad u istome danu cvate i živi.ne k a ž e m o da svi ljube. Jer. držim. No o n o koje ljubi. na zemlji vazda počiva­ jući i nepokriven.vina nije u o p ć e bilo. leg­ ne uz njega i zače Erosa. Sokrate i D i o t i m o ? O v a k o pak j o š jasnije: onaj koji ljubi.r e k o h ja. kako ti kažeš. Eros učinio od svega ljepšim. a od majke nemudre i oskudne. to i m a drukčiji lik.n a k o n o n o g a pokušati podučiti. da je Eros o n o koje je ljublje­ no.traži j o š ovakvo pitanje: što će mu biti time što bi mu bila dobra? Ne m o g u j o š nikako . j e r valjano zboriš. sada pak zamire. mudrijaš. Znaš da je stvaranje nešto m n o š t v e n o . Jer bilo č e m u što prelazi iz o n o g koje nije u o n o koje jest sav u z r o k je stvaranje. imenujemo neki lik ljuba­ vi. a jest i za o n i m lijepim. n e g o je tvrd i suh.reče . Kao ovo. Narav je dakle tog demona. kako mi se čini. prosuđujem li iz onoga što govoriš. raskošno. Ni oni neuki opet ne ljube mudrost. Sokrate. te ne treba uz to j o š pitati: zašto h o ć e da b u d e sretan onaj t k o h o ć e ? N e g o se čini da o d g o v o r tu ima kraj. mudrost ljubeći kroz čitav život. Jer to je baš teškoća s neukošću: sebi se. rodivši se na proslavi njena rođenja. izlučujući. u ovakav je usud postavljen Eros: prije svega. tako da je n u ž n o da je Eros ljubitelj mudrosti.r e k o h ja. ne budući lijep. I t o m e je pak uzrok rođenje njegovo: od oca je mudra i obilna. niti žudi m u d r i m postati . tako da i radnje svih umijeća j e s u stvaranja i njihovi obrtnici svi su stvaraoci. I što će biti t o m e k o m e bi bila dobra? To v e ć lakše m o g u odgovoriti .jest naime -. niti žude m u d r i m a postati. na vratima i po putevima pod vedrim n e b o m spavajući. upitao: deder Sokrate. K a o što? . 134 135 .oni koji ljube mudrost.r e k o h ja. zamjenjujući. imajući o n u majčinu narav. Ta o n o ljubljeno i jest zaista lijepo. Stoga j a m a č n o i postade Eros pratiocem i službenikom Afrodite. tuđinko. ta­ ko da niti je kad Eros siromašan niti je bogat. ta. onakav kakvog sam ja izložila.reče . No opet po o c u vrebač je na lijepe i dobre. niti ako je tko drugi mudar ne ljubi mudrost.reče . Bit će sretan.r e k o h . a Eros je ljubav o k o lijepoga. a budući ljubiteljem mudrosti da je između mudraca i neukoga.rekoh ja. Što ljubi? I ja rekoh: Da mu b u d u . uvijek drug oskudice.

Svi izdavači. o n o svoje. Ta sjedinjenje m u ž a i žene je rađanje 7 . Frankfurt am Main. To se n a i m e j e d i n o zove stvaranjem.reče o n a .koji način bavljenja njome.rekoh ja.rekoh ja . nego i da uvijek bude? I to treba pridodati.reče o n a . ili u p o g l e d u stjecanja novca. d o k o n i koji se predaju i revno nastoje o k o n e k o g j e d n o g lika toga dobivaju i m e cjeline. kad se god o n o koje je trudno prim a k n e lijepom udobrovoljuje se i biva radošću obliveno te ostavlja p o r o d i rađa. I zaista se . Izgleda mi kao da istinu zboriš . Ili se tebi čini da je? M e n i b a r e m ne. A to je stvar božanska.reče . Budući dakle da je to ljubav uvijek -.reče . bilj. b u d u ć i da su ljudi skloni dati si i n o g e i ruke odsjeći. Istinu kažeš . koje je smrtno. ozlovoljuje se i ožalošćeno skuplja se u se te odlaže.j e d n o m riječju za tim da joj o n o d o b r o bude uvijek. te se kaže i da ljube i da su ljubavnici. niti ih se zove ljubavnicima. ili u p o g l e d u ljubavi za m u d r o š ć u . 251a sqq. str. osim Hommela i Stallbauma. n e g o imaju druga imena.reče . d o k se od cjelokupnog stvaranja j e d a n izdvojeni dio. Kada pak ružnom. Trudni su naime.Ali . o n o u njemu prisutno b e s m r t n o : trudnoća i rađanje. tako mi Zeusa . ne sluči li se. Krugera (Einsicht und Leidenschaft.i da ne samo da bude. od kojih jedva da i jedan zadovoljava. kako ti smatraš. 162. smatram.znaš da se svejedno ne z o v u stvaraocima. i ne bih te oblijetao upravo to učeći. ili u pogledu ljubavi k tjelovježbi. Ali za o n e koji se na svakojaki način njoj posvećuju.. Najistinitije veliš . Das Wesen des platonischen Denkens. ljubavi. N e g o za čim onda? Za Platonov nauk ο trudnoći duše i rađanju usp. 91a. j e r o n o golemih m u k a rješava o n o g a tko nosi. već u sebi držeći p l o d s t e š k o ć o m ga nosi. Tome nasuprot stoji konstatacija G. i u kojoj djelatnosti mar i napor bi se zvali lju­ bavlju? Koje djelo se slučuje tim biti? M o ž e š li reći? Ali ne bih se doista tebi Diotimo — rekoh ja — zadivio glede mudrosti.rekoh ja. Jer ljubav Sokrate nije za o n i m lijepim. i ja ne shva­ ćam. To je naime p o r o d u lijepom. d o k je o n o lijepo usklađeno. dok Hug i Stallbaum (u 1. Poglavito sva žudnja za o n i m d o b r i m i za t i m e da se b u d e sretan svima je o n a „najveća i najprevarnija ljubav" 5 . reče ona . i stvaraocima oni koji se drže t o g dijela stvaranja. T a k o onda i k o d ljubavi. Sokrate. osim ako bi t k o o n o dobro zvao vlastitim i svojim. M o ž e li se o n d a . 150 sqq.rekoh. zadržava i ne rađa. druže. onaj o k o m u z i k e i metra. A odatle je to da o n o koje je trudno i već nabreklo silan žar spopadne u okružju lijepog. Ljepota je dakle pri rađanju boginja usu­ da i boginja poroda. ne kaže se da ljube. T a k o da b a š ništa nije što ljudi ljube do o n o d o b r o . naša narav žudi rađati. No kazat ću ti . suglasni su u izbacivanju ove rečenice kao besmislene glose.kaza ona. i tijelom i dušom.rekoh. No moja je priča da ljubav nije niti za po­ l o v i c o m niti za cjelinom. 136 137 . a o n o zlo tuđim. Na koncu je od strane mnogih naprosto uklonjena iz teksta.tako naprosto kazati da ljudi ljube o n o dobro? Da . No reći ću jasnije . 34): Pokušaji da se emendira predano δολερός i križanje cijeloga pasusa ό μέγιστος και δολερός έρως παντί sadržajno pretpo­ stavljaju jedno puko logičko razumijevanje rečenice. Bury instruktiv­ no upućuje na Sapfino shvaćanje erosa. Z b o g toga. još s Burvem Theaet.kazuje neka priča da ljube oni koji traže svoju drugu polovicu.što to upravo zboriš. N e m o g u ć e je pak da oni b u d u u o n o m e ne­ usklađenom. A što? Ne treba li pridodati . Gonetanje treba . svi ljudi i tijelom i d u š o m 6 i kad dospiju u neko doba starosti. Da li o n d a . Tim. Phaedr. naziva i m e n o m cjeline. ako im se čini da su im škodljive. "1973 Λ1939/. kao srodno i blisko ovdje izlo­ ženome. nego u lijepome. O n o ružno je neusklađeno sa svime božanskim.reče.rekoh ja. i to je u živome biću. što nam ne izgleda osobito uvjer­ ljivo. Ne vole oni. Dakle je ljubav .reče . iz­ danju svog komentara) izbacuju čak čitavu rečenicu. T r e b a dodati.da ljube i to da im o n o d o b r o bude? Riječ δολερός navela je interprete na mnoštvo prijedloga za emendacijom. Ali rađati u r u ž n o m e ne može. da je to baš dobro.

Zaborav je naime odlazak znanja. kada je govorila ο ljubavnim stva­ rima. boli.reče . sjećanje i_sreću za b u d u ć e vrijeme. M o ž e pak j e d i n o time.Bury i ostali označuju μνήμην interpolacijom. svojstva. već j e d n a nastaju.reče. 131): . i u po­ gledu kose. te starijih i novijih izdavača. Dobro upozo­ rava S. Ne nalazimo dovoljno razloga za izbacivanje riječi μνήμην. ako već ljubav jest za tim da joj o n o dobro bude uvijek. najmudrija D i o t i m o . onda je takva da savršeno izražava smisao pasusa. ne time da je u potpunosti isto. slabije s jačima.reče . kako upravo rekoh. kao smrtnome. tako je nazvano kao da je znanje odlazeće. a zatim i oko prehrane o n o g a rođenog. Jer tu na isti način kao i tamo smrtna narav traži po j n o g u ć n o s t i jia_bude i uvijek i besmrtna. Jer besmrt­ nosti radi prati sve mar za njim i ljubav.tako ipak naziva istim. te j e d n o m zapita: Sto držiš Sokrate da je u z r o k tej^ubavi i te žudnje? Ili nisi opazio u kakvo izuzetno stanje dospijevaju sve životinje kada žude rađati. iz onoga u č e m u smo se složili. i koliko su bolji toliko više. time da ostavlja za s o b o m drugo mlado umjesto starog.su u duši trudni. 138 139 . žudnje. rađanjem. Oni pak koji d u š o m . mnijenja. k a k o sma­ traju. kostiju. rađanjem djece namičući sebi.o n i m čime duši pristoji da b u d e trudna i da rađa. a i drugo sve čineći? Sto se ljudi tiče.n e g o držim da z b o g vrline besmrtne i z b o g takva slavnoga glasa svi sve čine. kao o n o božansko.. ako to ne shvatiš? Ali zbog toga sam Diotimo. već vazda n o v i m bivajući.rekoh ja. u z e o u obzir. i dati se glađu mučiti ne bi li ih nahranile. čudio bi se besmi­ slenosti o n o g a što sam rekla kad ne bi spazio. kako su strašno opsjednuti ljubavlju da b u d u slavnoga i m e n a i da „glas steknu besmrtni za vječita v r e m e n a " . i cjelokupnog tijela. Bury bez jakog opravdanja inzistira na Creuzerovu čitanju αδύνατον umje­ sto άθάνατον. Na taj se naime način spašava sve smrtno. Sve me to dakle poučavala. nego i j e d n o pojedinačno od znanja isto to zadešava. Ta svakako . a ponešto gubeći. što ga mi sada i m a m o ? Daleko od toga da ne . Ta n u ž n o je zajedno s dobrim žuditi i za besmrtnošću. kakvo s a m o bijaše/ T o m d o s k o č i c o m Sokrate .kako se netko od djetinjstva zove istim sve d o k ne postane starcem .i m a o n o s m r t n o udjeFa u besmrt­ nosti. strahovi. smatrao bi netko da to čine iz predumišljaja. N e m o j se dakle čuditi ako po naravi sve cijeni svoje p o t o m s t v o . ako i jest. Neka b u d e . Jer pogledaš li ako hoćeš baš častoljublje ljudi." Za razliku od gotovo svih rukopisa. naslade. N e g o reci mi uzrok i za to i za sve drugo od o n o g a o k o ljubavnih stvari. da nisu smatrali kako će besmrtno^ biti sjećanje na njihove vrline. nego time da o n o odlazeće i stareće ostavlja za s o b o m drugo_novo. Jer o n o što je nazvanolnišljenjem. uistinu s tim tako stoji? I ona. besmrtnost.reče . A k o dakle vjeruješ . i napora svakojakih podnijeti. 1968. New Haven and London. i za to umrijeti. Jer o n o b e s m r t n o ljube. znajući da trebam učitelja. te da su z b o g toga pripravni opasnostima prkositi j o š i više nego z b o g djece. ili da bi Ahil bio u m r o nakon Patrokla i da bi vaš K o d r o bio u m r o prije svoje djece z b o g kraljevstva. I ne samo u pogledu tijela.da bi Alkestida bila umrla za Admeta. A ona reče: Misliš li o n d a ikada postati vještakom o k o ljubavnih stvari. svaka od tih nisu u pojedincu nikada ta ista. . No iz kojeg uzroka su životinje tako ljubavno raspoložene? M o ž e š li to reći? I ja p o n o v o kazah da ne bih znao. A od toga je još neobičnije to da i znanja ne samo što nam jedna nastaju a druga propadaju te^nikada n i s m o ^ s j ^ i j u j j o g l e d u znanja. p o p u t onih savršenih sofista. d o k o n o b e s m r t n o d r u g o m 9 .koji su trudni tijelom posvećuju se više ž e n a m a i s njima su u ljubavi. i j o š više n e g o u tijelima .reče. a druga propadaju.Za rađanjem i p o r o d o m u lijepom. budući da se i u o n o m e vre­ m e n u u kojem se za svako pojedino od živih bića kaže da živi i da je isto . te kako su spremne za njih se i boriti. No zašto baš za rađanjem? Jer rađanje je vječno i besmrtno.ta ima zaista_i qnih_koji. A ja čuvši g o v o r zadivih se i rekoh: Da li. bilj. reče: Znaj d o b r o Sokrate. 254. Smatraš li ti . k tebi i došao. kako čini Bury. Rosen (Plato's Symposium. i one na zemlji i one koje lete. Iz t o g je razloga n u ž n o da ljubav jest i za besmrtnošću. a mišljenje stvarajući opet n o v o p a m ć e n j e 8 umjesto o n o g odlazećeg spašava znanje. prvo oko m e đ u s o b n o g sjedinjavanja. tako da se čini istim. i umrijeti. bolujući sve i ljubavno raspoložene. Oni . nego i u pogledu duše. nikada ne imajući u sebi o n a ista. i mesa.da ljubav po naravi jest o n o o k o čega s m o se više puta složili. tad se ne čudi. proglašujući je „ili umetnutom ili iskvarenom". i tijelo i sve ostalo. str. krvi. ćudi.reče . i dobara potrošiti.

Onaj naime . ako treba slijediti o n o po izgledu lijepo 1 0 . koja je toga tu lijepog. prezirući je i držeći sitnicom. radi kojih i jesu sva ova. slijedeći Asta. Posve nepotrebno Bury. Ti me p a k pokušaj pratiti. idući već kraju ljubavnih tajni. kojima sebi. kakvi bi mladiće boljima učinili. okrenut prostranoj pučini lijepoga i m o t r e ć i 1 2 . budući da su ljepšom i besmrtnijom djecom zajednicu osnovali. koliko god najviše možeš. te rađati takve govore. držim. A nakon toga da ljepotu u dušama smatra vrednijom od one u tijelu.i neću ništa svojom voljom ispustiti. trudan budući. kao navodnu „ineptum glossema". i postojaniju ljubav. plemenita i darovita. pa se prihvaća toga da ga odgaja. koji su svakojakom v r l i n o m rađali. koji su m n o g a i lijepa djela na vidjelo iznijeli. budeš li sposoban. iznenada će ugledati nešto čudesno.pozornost upraviti. sed etiam aliunde quaerere et investigare eiusmodi sermones. A ponajveće i od razumnosti ljepše je zasnivalaštvo o k o država i naseobina. N a k o n poslova da ga vodi k znanostima. d o k z b o g o n e ljudske ni­ jedno. te ako se u njima nahodi du­ ša lijepa. Stallbaum. radi čega upravo i bijahu svi oni prethodni napori. te.reče . na­ rav lijepog. da vidi opet ljepotu znanosti. K a d je opet o v i m n e t k o u duši trudan j o š iz djetinjstva. talem amatorem non modo ipsum parere quasi et ex se procreare. Hug. tražit će. Vrlo lijepo objašnjava Bury: Parabola sugerira da se promatrač. vodi li ga pravo onaj koji ga vodi. prvo. b u d u ć i da su takvi. da bi bio prisiljen opet motriti o n o lijepo u poslovanjima i u zakonima. (b) kao ono lijepo po vrsti (Wyttenbach. kojemu je ime razboritost i^pra^ vednost. spominjući ga se prisutan i odsutan. Na cijeni je u vas i Sol o n z b o g rađanja zakona. i to prvo da. te (c) kao ljepota osjetilnih likova (Vermehren. dostigavši vrhunac uspona. Njima se v e ć i m n o g a svetišta podigoše z b o g te takve djece. tako da ti takvi imaju m n o g o veće uzajamno zajedništvo od one o k o djece. robujući slab i sitničav.tko na pravi način ide na tu stvar treba da j o š kao mladić p o č n e salijetati lijepa tijela. No za o n a krajnja i najviša posvećenja. kao sluga. dok mu taj prizor krijepi dušu i pokreće ga na to da iz sebe iznosi mnoštvo dubokih misli. ljubiti ga i ο njemu se brinuti. T k o je naime dovde prema ljubavnim stvarima odgojem do­ veden. Zeller). a ne sljedećim riječima. motreći o n a lijepa i j e d n o za drugim i na pravi način. i takav. jer u r u ž n o m neće nikada roditi. i drugi muževi posvuda drugdje. te da gledajući već spram m n o g o g lijepog nikad više ne bude. ne sagleda neku j e d n u znanost. 140 141 . m n o g e lijepe i veličajne go­ vore i misli porađa u nezavidnoj ljubavi za mudrošću. tako da će smatrati kako je o n o lijepo u okrugu tijela nešto neznatno. milujući djetinju ljepotu n e k o g čovjeka ili j e d n o g a posla. A ako h o ć e š djecu koju je Likurg za s o b o m u L a k e d e m o n u ostavio. pa ma i imao slabašan stas. o n o koje.reče . obilazeći. Shvativši to pak. te da vidi kako je to sve sebi srodno. Stallbaum dobro obrazlaže zadrža­ vanje riječi: Diotima hoc dicit. b u d u ć i b o ž a n s t v e n . tako da će se. Hommel). Sokrate. I svatko bi vi­ še volio da su mu se takva djeca narodila nego o n a ljudska te ogledavajući se na H o m e r a i Hesioda i druge dobre pjesnike za­ vidi im koje p o t o m k e za s o b o m ostavljaju. No kazat ću ti . velika b e z u m n o s t ljepotu na svim tijelima ne držati j e d n o m i istom. ne z n a m da li ćeš biti sposoban. slijedi li ih tko na pravi način. a one snažne ljubavi za j e d n i m da se okane. pri j e d n o m e . Bury). sve dok. t o m e se obojem iznad svega priklarijati^smjesta u o d n o s u s tim čovjekom obiluje g o v o r o m ο vrli­ ni i ο t o m e kakav' treba da b u d e dobar čovjek i č i m e da se bavi. na mo­ ćan ocean ljepote koji se prostire pred njim. b e s m r t n u slavu i u s p o m e n u pribavljaju. A pokušaj mi . samo o n o . smatram. te kako je. okreće unaokolo i motri. njime zadovoljiti. ljubi j e d n o tijelo i tu rađa lijepe g o v o r e . o n o lijepo u č e m u bi rađao. kako u H e l e n a tako u barbara. Particip θεωρών treba shvaćati s prethodnim. zadivljen. r e c e _ i spasitelje L a k e d e m o n a i takoreći Helade. te kad dospije d o b a žudi v e ć p o r o d a imati i rađati. i zahtijevati i h 1 1 . U ove dakle ljubavne tajne m o ž d a bi i ti Sokrate b i o posvećen. čega su roditeh'i i svi stvaraoci i oni od obrtnika za koje se kaže da su pronalazači. Rettig. qui iuvenes reddant meliores. Dotičući naime.reče . hoće izbaciti riječi και ζητεΐν. Lijepim se tijelima priklanja dakle više n e g o ružnima. bude li netko dolične duše. Treća solucija izgleda nam daleko najuvjerljivija. s njime zajedno othra­ njuje o n o r o đ e n o . li­ j e p o g i s njim općeći porađa i rađa o n o čime je davno zatrudnio. tu ojačavši i narastavši. da se premjesti u stanje ljubavnika svih lijepih tijela.A što joj pristoji? R a z u m n o s t i ostalu vrlinu. uvijek jest i niti nastaje niti pro­ to έπ' εϊδει καλόν tumačilo se dosad na tri osnovna načina: (a) kao lijepo u ideji (Schleiermacher. nego da. p o t o m da sam shvati kako je ljepota na bilo kojem tijelu o n o j na d r u g o m e tijelu sestra.

ili na zemlji. međutim. . niti neka znanost. dok motri samo o n o lijepo. kako se izražava Aristotel. ako u o p ć e kojem čovjeku pripada da bude besmrtan. a tada ne. i drugima preporučam. reče tuđinka iz Mantineje. krasota izraza. bilj. i od poslova na lijepe nauke. a ja ostah uvje­ ren. nego istinsku.reče . nego samo po sebi sa s o b o m jednoliko uvijek buduće. koliko sam god za to sposoban. Izvorni grčki religijsko-mitologijski obzor. odlazeći od ovih tu p u t e m prave ljubavi spram dje­ čaka. budući da se slike ne dotiče. ljubimce gle­ dajući i uvijek s njima općeći.da bi loš bio život čovjeKao i uvijek. XIX. odnosno Diotiminom. unu­ tar kojega Platonova izvođenja tek zadobivaju i zadržavaju svoj pravi vlastiti smisao. i od dvojih na sva tijela. Pri dosadašnjim tumačenjima ponajviše je pozornosti bilo posve­ ćivano međusobnom odnosu svih u Simpoziju izloženih govora. pri čemu je s pravom i manje-više jednoglasno Arj_>t_)iaiiQy govor pre­ poznat kao od sviju ostalih bitno različit i svojom tragičkom osnovnom crtom srodan Sokratovu.R.reče . Van tog obzora ostaje Platonova riječ bitno neshvatljiva u svojemu vlastitu smislu. niti tada da. čisto i nepomiješano. porađa ne slike vrline. renesansno-trubadurski. A uvjeren pokušavam i druge uvjeriti da za tu stečevinu ne bi ljudskoj naravi nitko lako našao boljeg saveznika od Erosa. kao da je n e k o m e lijepo. Niti će mu se to lijepo poka­ zivati kao neko lice. Sto bismo onda . . tako je i ovdje teško razumjeti i izložiti upotrebljenu riječ λόγος. Stevvart. niti raste niti opada. 82) da se precizno značenje od λόγος mora uvijek odrediti iz konteksta svake pojave termina. str. A kad tko. ku koji bi o n a m o gledao i koji bi o n i m čime treba m o t r i o i s time općio? Ili ne pomišljaš . ili kao „pojam". sud P. i od nauka ići na k o n c u na onaj nauk. čovjeku vrijedan življenja. bojama i m n o g i m drugim smrtnim tričarijama. a n e k o m e ružno. te odno­ su sviju prethodnih. konačno i ponajprije upravo bezdano neiscrpiva slojevitost smisla čine taj spis upravo jedinstvenim. u neku ruku ružno. onda njemu. Rettig ovo drugo zna­ čenje brani i obrazlaže riječima: Ideje nisu puki pojmovi. te uvjeti bitka i bivanja stvari osjetilnoga svijeta. romantički pojam ljubavi povi­ jesno izrastaju iz svaki put bitno novog i drukčijeg tumačećeg sučeljenja s naukom iz Simpozija. /- 142 143 . ili od drugog biti k njima vođen: započinjući od ovih lijepih radi samog o n o g lijepog uvijek se uspinjati. i od lijepih tijela na lijepa poslovanja. .reče smatrali kad bi nekoga zapalo da vidi samo o n o lijepo. 226. već da samo o n o božansko lijepo jed­ noliko m o ž e sagledati? Zar držiš . te sam cije­ n i m ljubavne stvari i osobito oko njih nastojim. Umijeće dramatske gradnje djela. Bluma u uvodu paralelnog izdanja Ficinova 2 djela: LIber die Liebe oder Platons Gastmahl. dragi Sokrate. niti pak budući u ne­ č e m u drugom. a ondje ružno. a p o t o m nije u neku ruku lijepo. te i sada i uvijek hvalim m o ć i junaštvo E r o s o v o . Zeller). tako da kad ta ostala i nastaju i propadaju o n o niti što većim niti ma­ njim biva niti što podnosi.) Kršćanski.da će ga j e d i n o ondje zapasti da. kad bi to bilo moguće. kao i svakog pojedinog od njih. te tako na cilj stigavši spoznati samo o n o koje jest lijepo. na umu držati dobru uputu Rosenovu (isto. « . kao stepenicama se služeći. savršenost kompozicije. ako uopće igdje. npr. kao u živome biću. 1984. pravo. Fedre i vi ostali. od onoga u Hesiodovoj Teogoniji pa do rane grčke lirike. potrebno će biti prethodno na vidjelo iznijeti istinu grčkoga iskustva Erosa. kazala Diotima. Tumači se uglavnom ili kao „rasprava". koji nije nauk nečega drugog do samog o n o g lijepog. Sto­ ga dakle tvrdim kako svi ljudi trebaju cijeniti Erosa. Hamburg. p o č n e samo o n o lijepo sagledavati. spram ovoga pak ružno. . niti ovdje lijepo. ne jesti i ne piti. gledajući o n o lijepo o n i m čime ga se m o ž e gledati. χωριστού. m o ž d a bi se i dotaknuo cilja. §1. od j e d n o g na dva. niti spram o n o g a lijepo. a ne ispunjeno puti ljudskom. kao i mnogi drugi. Jer to je baš na pravi se način dati na ljubavne stvari. niti neki z b o r . niti drugo što u č e m u tijelo ima 13 udjela. koje sada d o k gledaš uzbuđuješ se i spreman si. spram Sokratova. „argument" (Gomperz. O n o ti se. pritom je nužno sve više bivao potisnutim i zaboravlje­ nim. Općenito valja. U svrhu osvjedočenja ο tome dovoljno je jednom s originalom samim uspo­ rediti naprimjer onaj povijesno toliko utjecajni renesansni pokušaj Marsilia Ficina da filozofijsku sadržinu Platonova dijaloga prenese svome vremenu (Usp. one su štovi­ še egzistencije. niti ruke. b u d u ć i da se dotiče istine? A o n o m e tko porađa istinsku vrlinu i othranjuje ju pripada da bude b o g u m i o te. ili na nebu. ako ga ikada ugledaš. a sva ostala lijepa kao da u t o m e na neki način imaju udjela. str. ili u drugome. Neki problemi interpretacije Dijalog Simpozij nedvojbeno pripada nekolicini vrhunskih postignuća ljudskoga duha u oblasti pisane riječi. lijepim dječacima i mladićima. Hoće li ga se pak jednom hermeneutički iznova probuditi i prisvoji­ ti. To je dakle. nego samo motriti i zajedno biti. neće činiti da jest po zlatnome nakitu i haljinama.pada. T a m o je život. \ .

Neće stoga biti toliko začudno da se ideje i sam nauk ο idejama u tekstu čitava dijaloga. 2 1932 ( x 1909). ona je nužno i neuklonjivo prožeta ništavilom. Critical Notes and Commentarv by R. kako to pretežno smatraju interpreti? No zašto je onda Platon ne bi i nazvao „idejom"? I kako se onda odnosi naglašena jedincatost te „naravi" spram nužne mnoštvenosti ideja? I u kakvu odno­ su stoji ta „narav" spram „ideje dobra"? Da li je s njom u osnovi isto­ vjetna. na erosu samom. elementarno-egzistencijalni analogon onome istome što je ranije u Fedo­ nu. §5. mitsku sliku „Penije".sadržane u naravi ljubavi. Bury. koji više nije nikakav logos i ni­ kakva znanost. Odatle i osnovna karakteristika odlomka koji smo preuzeli u pri­ jevod: u njemu je mišljena i do riječi dovedena temeljna narav vremenitosti i prolaznosti svega živog. smatrao Natorp? Na ta teška pitanja odgovoriti se može tek iz produbljena studija cjeline Platonovih spisa. pa tako i u ovome središnjem. §9. S pravom su kasniji neoplatoničari. naime mišljenje. Ono što je tamo bilo tek naslućeno i nagoviješteno pod imenima „pri­ sustvovanja" i „zajedništvovanja". zajedno s tome pripadnim temeljnim ugođajem opušte­ nosti za tajnu smrti. Hug: Platons Svmposion. izloženo kao tek spoznajni postupak uza­ stopnog postavljanja „hipoteza". potom k cjelini navada i obi­ čaja. Važniji konzultirani komentari: G. The Symposium of Plato. Mnogo se raspravljelo i ο tome da li je prava i središnja tema dijaloga ljubav.takav korak nije još ni od koga pokušan. čime je smjesta na neki neobičan način na­ puštena i sama oblast ο kojoj je riječ. Second Edition. Rettig: Platons Symposion. te nadomještanja uvijek „višima". Od izuzetne je važnosti i Diotimin opis pravoga puta erotičkog uspinjanja.§2. te potom opet u Politeii. ili pak sam Sokrat. zatim napuštanju tog jednog i otvaranju žudnje za cjelinu drugog svega takvog. s onim i danas još jedva shvaćenim zagonetnim poznim naukom Platonovim ο Jednom i Neodređenome dvojstvu kao dva­ ma osnovnim počelima svega . da tako kažemo. oskudne Erosove majke. pa onda i takozvanih nižih očitovanja duševnosti. Jednako je tako uvjerljivo uočena i prikazana različnost spram Fedona. sadržana ponajprije u tome što ovdje u Simpoziju od samoga početka sve cilja na jedinstvenost i cjelinu svega. u značenju neodre­ đene beskonačnosti svega. od onog tjelesnog k duševnome. Možda se može štoviše reći da je upravo u tome sadržana i glavna. 1884. 1876. pa zatim cjelini onog što se može i mora znati. Edited with Introduction.dakako ne u vri­ jednosnom nego isključivo „ontologijskom" smislu . bez ostatka izru­ čeno neumitnoj ništećoj moći vremena i prolaženja. tako reći jedina tema cjelokupnoga djela. (Kriiger) §4. Halle. Kao žudnja. kako je npr. spoznaja i znanje u cjelini. 2 A. sve do Jedinog nauka" samog. Unutrašnje načelo tog uspinjanja sadržano je u žudnji i sjedinjenju s jednim. nego i ono za što bi se inače moglo u Platona očekivati posve suprotno. na zasnivanje svega što biva na jednome zajedničkom korijenu i izvoru. kao oličenje autentične filozofijske egzistencije. §6. njihova „ukidanja". uopće ne pojav­ ljuju. to se ovdje pokušava sadržajno pro­ misliti i izložiti putem analize praizvorne moći „ljubavi". čime onda biva znatno -ublažen i donekle prevladan temeljni stav Fedona ο načelnoj i nužnoj odijeljenosti pravog i istinskog bića od svega postajućeg i propadajućeg. cjelini onog praktičkog.G. Ono što Sokratov govor iz osnove razlikuje od svih prethodnih jest uvid i spoznaja bitne i posvemašnje negativnosti . odnosno Eros. Leipzig.R. počevši već s Plotinom samim. Da li je onda ono što Platon naziva „idejom" prisutno ipak ba­ rem na koncu mučnog erotičkog uspinjanja pravoga filozofa. §8. koji ovdje prerasta u strast začinjanja i rađanja. Cambridge. razumijevali kao unaprijed miš­ ljeno isto ono što se potom od Aristotela naovamo u filozofiji i metafizici naziva „materijom". Smisleno dovesti u vezu tu ovdje naznačenu pranapetost borbe jednog i onog „drugog". Tek iz sagledavanja obih tih momenata u njihovoj je­ dinstvenosti dobiva se neko bliže iskustvo toga što je Platon zvao filozo­ firanjem. Pri svemu je tome od izuzetnog značenja uvidjeti kako u tom stupnjevitom erotičkom usponu valja sagledati jedan. kao njegov konačni cilj i mjesto smirenja? Da li je u jedinstvenom veličajnom opi- su tog konca sveg „posvećenja" pod „čudesnom naravi lijepog" mišljena ustvari „ideja lijepoga". iUO. pri čemu je jasno da takva vrsta „dileme" na­ prosto ne dopire do onoga bitnog u djelu. Mnogim je tumačima krajnju zbunjenost izazivala činjenica da je ovdje ne samo cjelina tjelesnoga. 144 145 . S visokom mjerom uvjerljivosti ukazano je na to da cjelinu spisa vodi i upravlja Platonov pokušaj odlučnog filozofijskog suprotstavljanja samome načelu ranoga grčkog prosvjetiteljstva i umijeću (τέχνη) kao nje­ govoj biti.F. §3. §7.

nego ih i razlučujemo go­ vorom. i da ne bih. jer dostići o n o upravo što mi se sad čini. taj Glaukon. kako to da v a m ga ja u z m o g n e m kao d u g otplatiti. zaista.reče on. No i samo lijepo. druže. to sam voljan kazivati. krivi račun kamata polažući. i na taj način oko svega: o n a koja s m o tada kao m n o g a postavili iznova opet 147 . Ali oprezni budite. Izvornik: Platonis opera. Ta potanko razlaganje o c a isplatit ćeš u cjelini drugi put. sa­ mo što jest zapravo o n o D o b r o . i vi se prisjetite na o n o u o n i m a pređašnjima rečeno. to mi se pokazuje v e ć i m no što je p r e m a prisutnome zaletu m o g u ć n o . Ta zadovoljit će nas ako. i samo d o b r o . reče on. Htio bih. ali ne kao sada samo kamate. ne odstupaj. tako i to da ga vi sebi na njegu pohranite. tad se o k a n i m o . ako je i v a m a drago. rekoh. ο vi blaženi.VII 5 2 l b 11). upravo pri k o n c u budući. Ο χ ο η ϋ 1972 ( 1 1 9 0 2 ) . p r e m a m o g u ć n o s t i . podsmijeh zaslužio. i te kako zadovoljiti. No kazuj. Ne prije no što se složimo. ne samo da tek tako k a ž e m o da J e s u " . N e g o . što se p o r o d o m D o b r a pokazuje i njemu najsličnijim. reče. rekoh ja. i m n o g a dobra. I m e n e će dakako. N e g o . Ali samo da ne b u d e m nesposoban. kao što si ο pravedno­ sti i umjerenosti i o n o m e ostalom razložio. Sto to? . gorljivo nastojeći a sramoteći se zapravo. reče. Bit ć e m o na oprezu. a i drugdje v e ć m n o g o puta kazivano. Prijevod. da vas ne bih kako nehotice zavarao.Iz djela Politeia (VI 506d2 . rekoh ja. M n o g a lijepa. j e d n a k o tako razložiš i ο Dobru. No pohranite sada dakle te kamate i p o r o d samog Dobra. a ako ne. to pustimo zasad. kazuj samo. N o . bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić Za Zeusa Sokrate. Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. i svaka pojedina. rekoh ja. T o m v s IV. Kažemo.

n a z i v a m o t o „ o n o koje upravo j e s t " svako. believing that there is but one. rursus secundum cuiusque speciem ponentes.postavlja­ jući. „shodno". U riječima κατ' ίδέαν (= „prema". A držim zaista. a niti o n o u č e m u obitava. Č i m e dakle od nas samih gledamo o n a koja se gledaju? V i d o m . Ili ti imaš neku za reći? Ja ne. ukoliko nije nečasno svjetlo. we postulate also one Idea of each. tad vid neće ništa vidjeti. a i boje su prisutne u o n o m e što se gleda. Da li sluh i glas j o š trebaju drugi neki r o d za to da bi onaj slušao a ovaj bio slušan. A ο č e m u to govoriš? . reče on. reče. Daj ovako ogledaj. odlučuje se on da umjesto κατ' ίδέαν čita και ίδέαν. aliaque per se spectata. Adam nalazi nerješivu teškoću u riječima κατ5 ίδέαν μίαν τιθέντες. baš posve. prema Platonu. verum eius naturam designamus s. Tako polučuje ovaj smisao: . zapazio tvorca osjetila. no za to dodavanje nema u grčkome tekstu dovoljno os­ nova. D a b o g m e da nije. jednom mnoštvo bića a drugi put. Da li si onda. Svakako. b7. Ali zaista. ne postavljamo mi. ništa takvo ne treba. oponašanja i si. odvojeno od toga. jednu ideju. T a k o je. was ist. ove ideje p a k da se misle. . i ostalim osje­ tilima sva o n a osjetiva? Dašto. i s l u h o m o n a koja se slušaju. doista. da ne r e k n e m ni jednoj moći. što paleografski svakako nije neodrživo.. reče. znaš da ako ne pridođe treći rod.u skladu s" idejom). koliko je daleko najsavršenijom stvorio m o ć da se gleda i b u d e gledan? Ne baš. 148 149 .So likewise a Beautiful itself. Kojeg onda od b o g o v a na nebu m o ž e š označiti u z r o k o m o n o g a čega svjetlo n a m čini oči ponajkrasnije gledati. K u d i kamo. Schneider tumači i prevodi ovako: „Und dann ein schones selbst und ein gutes selbst und so bei allem. was wir dort als vieles setzten. učestvovanja. Bu­ dući da ga ne zadovoljava ni jedna od ponuđenih i predloženih moguć­ nosti kako da se te riječi razumiju. ei ούσίαν tribuimus. smatram. navlastito za to samo po niknuću ustrojen. da ni drugim m n o g i m .reče. wiederum eins nach der angenommenen Einheit des Begriffs eines jeden setzend. kao i to da b u d u gledana o n a koja se gledaju? Istoga o n o g kojega i ti i drugi. upravo ono naime što Platon inače naznačuje izrazima zajedništvovanja. niti on sam. and a Good itself and similarlv about ali which we formerlv took (or 'postulated') as many: reversing our procedure (πάλιν αυ).kao da o n a jest j e d n a . O n o dakle što niti samo za sebe nije neznatno. prisustvovanja.. reče." No. ali se ne misle. nego baš jedno te isto biva jednom postavljeno kao mnoštvo a drugi put opet kao jednota. Naime. kao izljev udijeljenu? Doista. Ta očito je da pitaš za b o g a sunca. kao što se uostalom i tumačenja međusobno bitno razilaze. daleko od toga da bi bilo nečasno. r e k o h ja. kao što će i boje biti nevid­ ljivima. međutim čini da Adam ovdje promašuje ono bitno Plato­ nova filozofiranja. Ali je j a m a č n o najsuncolikiji. rekoh ja. reče. no ne gledaju. i onaj koji ih ima p o d u z m e da se njime posluži. Stallbaum pak razumije ovako: „Ipsum pulchrum. and call it the essential so-and-so. reče. sadrži se sva tajna sveze osjetilne i mislive oblasti. I o n a prva k a ž e m o da se gledaju. ut quae una sit. a što nazivamo o k o m . rekoh ja. Ο o n o m e upravo što ti nazivaš svjetlom. ipsum bonum. od organa oko opa­ žanja. A nije li vam zacijelo vid spram tog b o g a po n i k n u ć u ustrojen ovako? Kako? Vid nije sunce. ma koliko da jesu i ostaju vazda zagonetnima. Istinu kazuješ. Zar ne. koje treće ako ne pridođe onaj neće slušati a ovaj n e ć e biti slušan? Ne trebaju nikakav. r e k o h ja." Nama se. A ne zapažaš li da vid i o n o vidljivo j o š trebaju? Kako? A k o i jest neki vid unutra u očima. A nije li i m o ć koju ima stekao od njega. ujarmljeni su j a r m o m od svih sjarmljenja časnijim. Prijevodi ove teške rečenice odreda su neprecizni. nennen wir jedeš das. ά τότε ώς πολλά έτίθεμεν ne može nikako značiti „per se spectata". naime osjetilo gledanja i m o ć biti gledan." Ovo tumačenje očigledno podrazumijeva jedno εν kao objekt od τιθέντες.p r e m a jednoj ideji za s v a k o 1 . reče.

Grupa rukopisa. ako pruža znanje i isti­ nu. niti suncolikim. ideja dobra je (budući uzrokom obojeg) ljepša nego znanje i istina. Kao što tamo sunce. d e m o n s k o g li nadilaženja! of knovving. e4. koliko god da i jest lijepo to oboje. kao da čistoga vida n e m a u njima? I te kako.". nadalje. naime spoznaja i istina. tako da sporni dio rečenice poprima ovaj smisao: premda shvaćena od znanja i stoga u određe­ nome smislu njemu podložna. tako i ovdje jest doduše pravilno znanje i istinu. tad jasno gle­ daju i pokazuje se da ima čista vida u tim istim očima. e4. te uko­ liko nije spoznavana itd. διανοοϋ je lekcija najboljeg rukopisa (cod. teško je iz cjeline Platonove filozofije prihvatiti stav da je ideja dobra uzrokom istine tek ukoliko ova biva spoznavana. Hermann. Dašto. Hermann i Jowett-Campbell interpretiraju rečenicu na is­ tovjetan način. Parisinus). διανοεΐσθαι teško da može biti upotrebljeno s participom (ούσαν) bez ώς. da koje o n o D o b r o rodi srazmjernim sebi. Potpuni paraleli­ zam teksta zahtijeva dakle δια νου namjesto διανοοϋ.reče on. da μέν. i 2 j o š ljepše. mada uzrok vida. to reci da je ideja dobra. gramatički gledano. u naj­ manju ruku. Adam i Burnet. i koje o n o m e koji spoznaje podaje m o ć . Nego. I taj Glaukon reče osobito smiješno: Ο A p o l o n e . Sam Adam odlučuje se na jednu emendaciju: namjesto γιγνωσκομένης.. tako ovdje ideja dobra. ima δια νου. ali jest njegov uzrok. Ta valjda ti to ne govoriš ο nasladi. mada kao od u m a spozna­ vana. Schneider. to je o v o u ovoj se gledaju. Pa kao što tamo doduše jest pravilno svjetlo i vid cijeRečenica koju su Ast i Stallbaum skoro čitavu htjeli kao glosu is­ ključiti iz teksta. A budući da je u z r o k o m znanja i istine. Razloži mi dalje. ώς γιγνωσκομένης ne može nikako značiti „utoliko ukoliko je znana". ostaje neobjašnjeno. premda doduše nije vid. Najveća je njena teškoća svakako u onom ώς γιγνωσκομένης μέν διανοοϋ. pristajući u sve­ mu ostalome uz njega. Bože sačuvaj. koje onima što bivaju spoznavana pruža istinu. No ovo . Osobita je potvrda ove interpretacije u tome što ona jedina daje smislenu paralelu za 508b9-10. Ficinus prevodi: „veritatis. držim. no D o b r o m smatrati bilo koje od toga dvoga nije pravilno. Znaš li. tad i pomisli to i spo­ zna i pokazuje se da i m a uma. već na ona kojih mjesečina. na ona koja obasjava sunce.quae" ne može nikako biti prijevod od ώς.Ne biva li. tako da što je o n o samo u se misle. smatrao da je to drugo od njih. rekoh ja. te Ast i Stallbaum nakon njega. quae per intellectum percipitur". dobrolikim cijeniti. prvo. To dakle. Čini se. o n o postajuće i propadajuće. reče. Kako? Reći ćeš. dok D o b r o nije jestvo. da sunce o n i m a koja se gledaju ne pruža sa­ mo m o ć da b u d u gledana. Schneider. nego i postajanje. te treće. rekoh ja. slabe v i d o m i pokazuju se skoro slijepima. e4. Na j e d n a k način i o n o duše ovako misli: kad god se upravi na o n o što obasjava i istina i o n o koje jest. i rast.. drugo. radije ovako j o š ogledaj njegovu sliku. mislivoj oblasti spram uma i onih koja gledivoj oblasti spram vida i onih koja K a k o ? . Tu lekciju Asta i Stallbauma pridodajemo Adamovu tumačenju. Adam s pravom prigovara ovoj interpretaciji da. kad ih tko više ne okreće na ona kojih boje prekriva dnevno svjetlo. Ta kako bi bilo? Reći n a m je dakle da i o n i m a što se spoznaju jest od D o b r a n a z o č n o ne samo to da bivaju spoznavana. d o k samo nije postajanje. da oči. which imparts truth to the things that are known and gives to the knower the power 150 151 . tad nazire i slabi vidom. držim.. mada uzrok uma. To n a m je dakle reći. A kad opet. čita s van Heusdeom γιγνωσκομένην. e4. reče on. te se naprotiv čini da nema uma. n e g o se prvorodstvom i m o ć i izdiže j o š s o n u stranu jestva. kazujem p o r o d o m Dobra. biva opet od njega gledano. biva od njega spoznavana. ali suncem ih smatrati nije ispravno. međutim. upućivalo na neku istinu koja nije spoznavana. To bi. od njega samog gledano? T a k o je. Jovvett-Campbell prevode: „This then. i hranu. doista. Uz to. n e g o treba ustrojstvo D o b r a cijeniti j o š odličnijim. to oboje. pravo ćeš smatrati budeš li. is what I would have you call the idea of good: and this you will deem to be the cause of knowledge and truth so far as the latter is known. Nepojmljivu ljepotu kazuješ. i sunce. a samo je ljepotom nad njima. naziranja gore i dolje prekrećući. No kad god na o n o što je s m r a k o m pomiješano. što su bili držali svi izdavači do Bekkera. koju su prihvatili Bekker. rekoh ja. nego i o n o biti i jestvo njima je od njega nazočno. reče.

Ali zaista. i to m n o g o . te sve što je takvo. istraživanje čineći s a m i m v i d o v i m a k r o z njih same. imaš dakle ta dva vida: vidljivi. nisam dovoljno razumio. kojih jesu i sjene i u vodi slike. te tako i uscijenjeno. D r ž i m zaista da propuštam. .rekoh ja. kao što kazujemo. ne idući k počelu. Adam. i tih takovih. Pa i n e m o j . i sve drugo t o m e srodno u sva­ k o m e pojedinom istraživanju. viši dio vidljivoga odsjeka. i to onaj vidljivoga roda i onaj mislivoga. te u njemu osobito pravo značenje onog αυτά τά υπό των κάτω άπεικασθέντα' Ονο posljednje tumači Stallbaum kao „formae rerum adspectabilium intelligibiles. koji me prinuđuješ kazivati o n o što mi se ο t o m e čini. r e k o h ja. odlučno odbija to tumačenje.. Zar ne i to da se vidljivim likovima prislužuju. Dakako da to doista znadem. pa onda. baš m n o g o ostavljam. i sve zasađeno. ne k p o č e l u putujući. činilo da mudrijašim o k o imena. i da o v o kraljuje mislivim r o d o m i oblašću. ako razumiješ. Kako? U k o l i k o j e d a n njegov odsjek duša biva prinuđena. tima se doduše kao slikama služe. da je to i s o b z i r o m na istinu i neistinu razdijeljeno: kako jest o n o nazorivo spram spoznatljivoga. rekoh. r e k o h ja. d o k onaj drugi na­ protiv traži idući iz pretpostavki k nepretpostavljivome počelu. a slikama nazivam prvo sjene. ne drže za vrijedno ο njima ni sebi ni drugima dalje ikakav razlog podavati. n e g o k zaključnome ishodu. sive abstractae ab ipsis rebus et una mentis cogitatione conceptae. i b e z onih slika kojima se onaj prvi služi. Najteži njen dio svakako je a6-8 είκοσι . reče. a7. a ne radi o n o g a kojeg crtaju. Istinu govoriš. quae a rebus inferioribus (i. i dokaze ο nji­ ma sačinjaju.. reče.) odslikavan. pa će ti biti po jasnoći i nejasnoći j e d a n spram drugoga: prvo. N e g o . sijeci p o n o v o svaki od dva odsjeka p r e m a istome razmje­ ru. kao da nije m o g u ć n a gore nad pretpostavke izaći. tražiti iz pretpostavki. Ništa manji problem ne leži niti u έκείνοις προς εκείνα. Prva εκείνα tumači Stallbaum kao „ipae res visibiles earumque imagines. i čitav rod o n o g a napravljenog. kao d a j e sve to svima očito. reče. n e ć u hotimice n e r e č e n i m ostav­ ljati. kao da ta znadu. te. Jer držim kako ti znadeš da oni koji se bave o k o geometrije i računanja.Ta krivac si ti. u o n o m e vidljivom j e d a n od dva odsjeka su slike. rekoh ja. τετιμημένοις. 3 Ovo je svakako jedna od gramatički i smisaono najtežih rečenica u cjelokupnom Platonovu opusu. Da. quae ad abstractas rerum formas comparatur". ako i nekako što nerečen i m ostavljaš. i tri vida kutova. no zapravo tra­ že da vide sama o n a koja tko ne bi mogao vidjeti drukčije do ra­ zumom. To što kazuješ. Postavljam. no duša da je pri traženju njega prinuđena služiti se pretpostavkama. Lakše ćeš razumjeti sad kad je sve o v o prije rečeno. b a r e m tu p o r e d b u ο suncu pripovijedajući prođi. mada ne razmišljaju ο njima već ο o n i m a na koje ti naliče. K a o kad bi p o t o m dakle u z i m a o crtu odsječenu na nejednake odsjeke. te dokaze sačinjaju radi četverokuta samog i promjera sa­ mog. da jest to dvo­ je. A i sve drugo j e d n a k o tako: sama ona koja kao modele oblikuju i crtaju. da ti se ne bi. za­ vršavaju sljedstveno pri o n o m e na ispitivanje čega se bijahu zaletjeli. reče. I n e m o j nikako šuštati. ne propusti ni sitnicu. No ipak. reče. D o b r o . naime drugi. zatim pri­ kaze u vodi i u svemu o n o m e što je gusto. Adam naprotiv drži 152 . smatrajući da αυτά znače zapravo zbiljske stvari. a o n o opet vidljivim. v e ć ako i ne drugo. concretis) tamquam similitudine expresae sunt". kao j a s n o i zbiljsko u odnosu na o n a . U z m i dakle na u m . mislivi? Imam. rekoh ja. reče. o n i m a tada o p o n a š a n i m a kao slikama se služeći. A bi li bio voljan reći. pošto iz toga započinjući brže-bolje prijeđu i o n o ostalo. p o š t o su ih pretpostavkama učinili. reče. oslanjajući se na Schneidera i Jowett-Campbella. e. To dakle kazah da jest doduše mislivi vid. glatko i p r o v i d n o sustavljeno. koliko je to u o v o m e sad m o g u ć e . P o t o m kao onaj drugi odsjek postavi o n o č e m u to naliči: sve životinje o k o nas. D o b r o dakle. a slika­ ma da se služi o n i m istim od onih dolje odslikanim. r e k n e m li n e b o m . j o š j e d n o m . pretpostave parno i ne­ parno. te da se njima služi kao o n i m što je naziranjem uvaženo. i te kako. razumijem. tako jest o n o n a u č n o spram o n o g a čemu je nalično? Ja bih. reče. A ogledaj opet kako treba sjeći i onaj odsjek mislivoga. i likove. onaj isti koji je od strane onog koji je još niži od njega (sjene u vodi itd.

na taj način do zaključnog ishoda sišao. kao pristupcima i zaletima. reče. ona dolje)" i „spram. u pogledu smisla. te r e d a m kako kazuješ. Naime. kojima su pretpostavke počela. zbiljskih stvari) odslikanima". s obzirom na ideje. smatrajući: kako o n o pri č e m u jesu ima udjela u istini. no ne u m o m .kako zacijelo h o ć e š razlučiti da o n o od o n o ­ ga koje jest i mislivoga što biva o s m o t r e n o od strane znanosti raz­ govaranja jest jasnije nego od strane takozvanih umijeća.. sam promjer itd. ukoli­ ko pretpostavke čini ne počelima v e ć odista pretpostavkama. idući k počelu sve do o n o g nepretpostavljivog. odnosno zbiljskima. pa onda opet slijedeći o n o što za njim slijedi. Od mnogih ponuđenih emendacija teksta najzanimljivijom se čini ona Wilamowitzova (Platon II. tako oni imaju udjela u jasnoći. iz navedenoga paralelnog odlomka (usp. str.. reče. ali dušu kao prisiljenu da se pri istraživanju nje služi pretpostavkama. malo je vjerojatno da Platon na ovako važnome mjestu ponavlja posve trivijalnu stvar.dostatno dakako ne. Drugo. drugi dio rečenice je u Stallbaumovu tumačenju manje plauzibilan. Prvo. s o v i m u d e s o m . tad bi αύτοΐς . Konačno. κα'ι έκείνοις ώς έναργέσι namjesto άπεικασθεΐσιν και έκεΐνοις πρός εκείνα ώς έναργέσι. razmišljanje (razumijevanje) pri drugome. Uz to. z b o g t o g a što ne ispituju do počela se uspevši. ta čini mi se da pre­ obilan posao kazuješ . ukoliko se smisao teksta shvaća u paraleli s odgovarajućim pasusom 510d5511al. te se slu­ ži mislivim formama osjetilnih stvari. Tako bi dakle u Stallbaumovoj verziji cijela rečenica glasila otprili­ ke ovako: To sam dakle rekao da je neki mislivi rod.Shvaćam. premda to jest u m o m mislivo uz p o č e l o . s o b z i r o m na obrazovanost i neobrazovanost. Razumijem. a da se kao slikama služi samim zbilj­ skim stvarima. kao da ne može izvan i poviše pretpostavki istupiti. gramatički gledano. 382). a7. Schleiermacher. te da oni koji motre doduše bivaju pri­ nuđeni motriti r a z u m o m . ne prislužujući se baš ničim osjetilnim. a7. in comparison with those remoter objects. Wilamowitzovo tumačenje onog εκείνα dobro upozorava na to Shvati p o t o m da kao drugi odsjek o n o g a mislivog kazujem to čega se sam govor dohvaća posredstvom m o ć i razgovaranja. opisao sam tu vrstu doduše kao mislivu. trećemu pak pridaj uvjerenje. Adamova bi pak interpretacija bila ovakva: Dakle. otprilike ovo: Duša se u ovome ni­ žem dijelu mislivoga odsjeka služi doduše pretpostavkama tako da ne ide nad njih na samo počelo. za značenje „kao slikama se služeći" moralo bi u grčkome stajati ώς είκοσι χρώμενοι kao u 510e3. tada bi iščezao svaki daljnji paralelizam s od­ lomkom 510d5-511al. Ipak nam to Adamovo tumačenje ne izgleda sasvim uvjerljivo. čini se da ambivalencija onog πρός εκείνα. rekoh ja. ali u njego­ vu istraživanju da je duša prisiljena upotrebljavati pretpostavke. „esteemed") te čašćene kao i očite i jasne. N a k o n toga pak. a isto tako i oboje ujedno. da kazuješ sve o n o što potpada pod geometriju i njoj srodna umijeća. Razumijem. već iz pretpostavki. koje forme su od tih donjih (tj. A čini mi se da r a z u m o m nazivaš o n o držanje geometara i ta­ kovih. άπεικασθεΐσιν moglo doista značiti „slikama od onoga dolje (tj. a o n o m e skrajnjem slikovno naslućivanje. 1891. kao da ne može nad pretpostavke izaći. being esteemed and honoured as palpable and clear". Vidi naime ljude kako i Stallbaum i Adam ciljanje ovog pasusa isuviše jednoznačno vraćaju i usmjeruju k nižem. kao što [kažem] i to da se same osjetilne stvari i njihove sjene obično bjelodanima drže u odnosu spram apstraktnih njihovih formi. Posve si dostatno iskazao. usporedi našu narav. s obzirom na ona (tj. I uzmi mi pri tim četi­ rima odsjecima ova četiri dešavanja. kroz njih u njih. koje zbiljske stvari bivaju osim toga (και = „also") u odnosu na te udaljenije objekte vred­ novane (δεδοξασμένοις = „valued". s obzirom na sve rečeno. reče . i da bi d o k o n č a o u vidovima. da bi.u odnosu na ona (tj. nama se čini da Platon ovom re­ čenicom kazuje. 511al). On čita άπεικα­ σθεΐσιν πρός εκείνα. Apelt i Shorev prevode u skladu s ovakvom Adamovom verzijom. S pravom primjeću­ je Adam da bi „aluzija na popularnu predrasudu u prilog materija­ lizma bila neumjesna u znanstvenoj klasifikaciji bića u njihovu po­ retku jasnoće". Berlin.. kao da je r a z u m nešto i z m e đ u naziranja i uma. Jer. εκείνα. No. te se stoga obično i više cijene. osobito još ako se uvaži Liebholdova emendacija από za ύπό . što u duši nastaju: mišlje­ nje (umovanje) pri o n o m e najvišem. no ujedno se slikama osjetilnih stvari služi na takav način da te slike u odnosu na same stvari prosuđuje. te drugi dio rečenice prevodi ovako: „those also. dok ovdje u 511a6 nedostaje ώς. sažeto izneseno. te ih poredaj razmjerno. tu naime da se osjetilne stvari drže vrednijima od njihovih sjena. konkretnih) stvari kao neke slike istisnute. sam četverokut. a6. odslikanim od onih objekata dolje. njega se dohvativši. a ne osjetilima. nikako nije slučajna: te iste riječi mogu značiti i . 154 155 . a druga εκείνα njihove sjene. ne idući k počelu. čine kao da nemaju u m a o k o toga. već vidovima samim. shvaćajući εκείνα kao τά νοητά tj. jasnima. vidljivom odsjeku. rekoh. no ipak ti se. ona gore)". Unatoč problematičnosti ovakve emendacije. i slažem se. ne k počelu idući. da ta prva εκείνα označuju opet zbiljske stvari. Stallbaumovo se rješenje u svome prvom dijelu čini uvjerljivijim.

. Miiller i. ispušta όνομάζειν. i ne bi ga pustio prije no što ga na svjetlo te dobivaju otprilike ovaj smisao teksta: „. kao što m a đ i o n i č a r i m a pred ljudima predleže pregrade. which they see. i spram svjetla gore gledati..e. nazad se okrećući spram onih koje m o ž e promatrati. drugima. rekoh ja. te ako bi ga. koja upravo gledaju? 4 Rukopisna predaja ove rečenice upravo vrvi najrazličitijim mogućno­ stima čitanja i razumijevanja. Prijevod tako redigiranog teksta glasio bi dakle: „Ako bi dakle bili u stanju razgovarati jedni s drugima. i ne bi li cijenio ta odista jasnijima od onih pokazivanih? Tako. te παριόντα s jednim rukopisom (cod. te. reče. te da su u njemu od djetinj­ stva n o g a m a i šijama u okovima. tko silom odande vukao kroz sve neravni i strmenitosti uzlaska. ne držiš li da će obično suditi kako one stvari koje mimo prolaze imenuju istim ime­ nima kao i one koje vide?" U ovome smislu prevodi H. Iz mnoštva solucija dajemo samo na­ čelno najvažnije: (a) Burnet.. te čitaju ταϋτα s manjim. παριόντα... reče. . not (as in point of fact the case) the real παριόντα. pokazujući svako pojedino od prolazećih. kao što je prirodno. rekoh ja. d o k sad ispravnije gleda. reče. reče. r e k o h ja. držiš li da bi oni drugo nešto oglašavajućim se smatrali do o n u prolazeću sjenu? Zeusa mi. iz okova i od nerazumnosti. Prijevod je dakle otprilike: „ . j e d n e od tih koji nose kao da se oglašavaju. ako su prinuđeni kroz sav život držati glave baš n e p o k r e t n i m a ? A od o n o g a prenošenog? Zar ne isto? Dašto. I z m e đ u te vatre p a k i tih o k o ­ vanih da je gore poviše put. koja izgleda najvjerojatnijom. (d) Adam zadržava όνομάζειν i čita ταΰτα . Gledaj p o t o m ljude koji uz taj zid nose svakojake naprave koje zid nadvisuju. Jer držiš li da ti takovi. a svjetlo im je od vatre koja gori o d o z g o i daleko pozadi njih. a παριόντα s najvećim dijelom rukopisa. Ovu redakciju slijedi Apelt u svojem pri­ jevodu. i koračati. ne sma­ traš li da bi sudili kako imenuju ta prisutna. A k o bi dakle bili u stanju jedni s drugima razgovarati. najprvo. i druge životinje. Shorev. protiv najboljih rukopisa.. using the name of. Heidegger (Platons Lehre von der Wahrheit.reče.drugima. Na svaki način. iznad kojih svoje č u d o v i t e lutke pokazuju. (b) Schneider i Jowett-Campbell zadržavaju όνομάζειν. i kipove ljudi. trpio bol u očima i bježao. (c) Hermann i Stallbaum zadržavajući όνομάζειν čitaju ταύτα s ve­ ćinom rukopisa. pitajući prinuđivao da odgovara što to jest? Ne držiš li da će on besputiti i smatrati ona gledana istinitijima od ovih sad pokazivanih? M n o g o zaista. but only these παριόντα. budući da je bliže okrenut o n o m e koje jest i oni­ ma koja većma jesu. Gledam. a s Jamblihom i Proklom. ako bi im se po niknuću zbi­ lo ovako kako slijedi: kad bi tko bio oslobođen. ne držiš li da bi upravo ta koja gledaju cijenili onima koja jesu?" Po ovoj redakciji i u ovome smislu prevodi Nužno. rekoh. A ako bi ga. Ne bi li. naj­ većim dijelom. naprimjer M. d o k su z b o g o k o v a n e m o g u ć n i glave u krugu n a o k o l o voditi.. Č u d n o v a t u sliku kazuješ. ne držiš li da će smatrati kako imenuju baš ta koja kao prisutna gledaju?". te čita ταϋτα τά όντα. reče. reče." Naš se prijevod drži solucije navedene pod (b). uz kojeg vidi prigrađen zid. i prinuđen izne­ nada ustati i vrat okrenuti. Posve n u ž n o . i čudnovate okovane.što držiš da će on reći ako bi mu tko kazivao kako je onda zapravo gledao trice. i kamene i drvene i svakojako izrađene. a druge kao da šute. Slične nama. slijedeći Cobeta i Baitera. tako da im je i na istome mjestu ostajati i j e d i n o u o n o sprijeda gledati.. i od sebe i j e d n i od drugih jesu ugledali išta drugo osim sjena koje padaju od vatre na dio pećine koji je njima nasuprot? Ta kako. kakvo bi bilo njihovo oslobađanje i izliječenje. da bi vjerovali kako imenuju te pojedinačne prolazeće objekte koje vide?". Florentinus) 156 157 . A što ako bi tamnica imala i odjek od o n o g nasuprotnog? Kad bi se g o d oglasio tko od prolazećih. ne držim . koji daleko u z d u ž čitave pe­ ćine i m a ulaz otvoren spram svjetla. dobivajući ovaj smisao: „. te objašnjava: . drugima. te bi sve to čineći bol trpio i z b o g bljeskanja bio n e m o ć a n osmo­ triti o n a kojih sjene je onda bio gledao: . ako bi ga prinuđivao spram samoga svjetla gledati. ne bi drugo što ti takovi istinitim cijenili do sjene onih naprava.k a o u p o d z e m n o m e p e ć i n s k o m stanu. Ogledaj pak.They have never seen anything of the real παριόντα (or παραφερόμενα): therefore (ουν) they supposes themselves to be naming. u: Wegmarken /GA 34/). i.

j o š slaboga vida i prije no što postane dovoljno ovdašnjemu mraku sviknut. rekoh ja.sunca izvuče. istinu i um pruža. reče. tad nećeš promašiti moje uzdanje. pokvarenih očiju vratio. nakon toga one slike u vodi. I prvo bi sjene najlakše sagledao.smijeh priskrbio. a koja ujedno običavaju putovati. iz svjetlijeg života došavši. sama gospodarica. Tu dakle sliku. biva prinuđivan u sudnici ili drugdje negdje se natezati o k o sjena o n o g a pravednog. već se duše njihove tiskaju vazda gore boraviti. Ta zacijelo je i p r i r o d n o tako. kao i to da je na neki način u z r o k o m i svega onoga što su oni bili gledali. a svjetlo vatre u njemu s m o ć i sunca. Što dakle? Kad bi se prisjećao o n o g prvog obitavališta. te kad bi do svjetla dospio ne bi m o g a o . mogao već sunce. a njih pak da bi sažaljevao? I te kako. ni u vodi ni u stranome staništu. držim. ne bi se. A k o bi taj takovi. A i ovo zapazi. ako postaviš da je to uspinjanje duše u onu mislivu oblast. No ako bi t k o imao uma. budući da u o n o m e vidljivom svjetlo i gospodara njegova porađa. ne bi li imao oči m r a k o m ispunjene. zar ga ne bi pogubili? Dakako. reče. za zaključiti je da je o n a svakako u z r o k o m baš svega pravog i lijepog. u isto o n o sjedište posjeo. no ugleda li se. nego po danu sunce i svjetlo sunca. držim. kad ga v e ć žudiš čuti. i živo se povoditi za o n i m a kod tih čašćenima i tamo gospodujućima. nepromišljeno smijao. a kasnije i njih same. i najbolje pamti koja od njih prva. N u ž n o . te da treba da nju vidi onaj tko kani ili ona osobna ili pak o n a javna razborito provoditi. Kako da ne. reče. No ta što se m e n i pokazuju. sjećao bi se da su dvo­ struke i da od dvojeg postaju smutnje očiju: i pri premještanju iz svjetla u mrak. rekoh ja. bu­ dući da je najednom od sunca došao? Još kako. Prirodno je zaista. ako to doista stoji po prije rečenoj slici. ne prikaze njegove. ne držiš li da bi sretan bio z b o g prevrata. zamračila z b o g nenaviknu- 158 159 . p o n o v o sišavši. i nagrade o n o m e koji najoštrije sagledava sva o n a što prolaze. o n o kroz vid se pokazujuće stanište s tamničkim obitavalištem poređujući. i ljudi i ostaloga. reče. da bi od tih zatim o n a na nebu i n e b o samo lakše promotrio noću. i one tamo mudrosti. o v a k o se pokazuju: u o n o m e spoznatljivom skrajnja je ideja dobra. dragi Glaukone. nego samo po sebi u njegovu mjestu uvidjeti i promotriti kakvo jest. zar ne bi. treba cijelu pripoji­ ti o n o m e prije kazivanom. ili pak naprava kojih su to sjene. i onih ondje skupa okovanih.a to vrijeme svikavanja ne bi nikako bilo kratko . Jasno. kad bi god vidio neku smetenu i koja ne m o ž e što sagledati. svjetlo zvijezda i mjeseca prigledajući. da bi na to došao nakon onoga. da će mirno podnijeti da sve pretrpi radije no da onako živi. i ne čudi se t o m e da oni koji su ondje dospjeli nisu voljni provoditi o n a ljudima pripadna. reče. A što? Držiš li da je to što čudno. od božanskih motrenja k ljudskim zlima došavši. i j e d v a za ugledati. A ako bi se trebao p o n o v o . r e k o h ja. i poka­ zuje se silno smiješan kad. I ja tako s t o b o m smatram. A ako u njih onda bijahu neke časti i pohvale jednih od dru­ gih. bar ne najednom . jer ima oči prepune sjaja. gore se uspevši. te koji upravlja svim o n i m u vidljivoj oblasti. A najposlije bi. te je iz toga dakle najmoćniji bio u pogađanju o n o g budućeg: . nadmetati s o n i m a vazda okovanima. reče. A prosudivši da isto to biva i u okrugu duše. i zar se ne bi ο njemu govorilo da se. ili bi ga o n o H o m e r o v o zadesilo te bi silno hotio „ t e ž a k o m b u d u ć ' dru­ g o m e služiti m u ž u koji imetka n e m a " i što bilo pretrpjeti radije nego sve o n o otprije nazirati i onako živjeti? T a k o ja bar držim. r e k o h ja. i iz mraka u svjetlo. i pravdati se o k o toga kako zapravo to biva podrazumijevano od onih koji samu pravednost nikad vidjeli nisu? Nikako nije čudno.reče. koja potonja. ako se tko. gledati niti j e d n o od onih za koja mu se sad kaže da su istinita? Ta svakako da ne bi. one sjene ocjenjujući. reče. zar se ne bi i m u č i o i srdio vučen. reče. d o k je j o š slaba vida. r e k o h ja. te da nije vrijedno niti kušati gore ići? I ako bi o n o g a tko se posvetio t o m e da oslobađa i uzvodi ikako mogli u ruke dobiti i pogubiti. A uzlazak gore i smotra onih gore. i godine. Sviklosti bi mu j a m a č n o trebalo.čini li ti se da će on biti žudan toga. Daj onda smatraj sa m n o m i ovo. prije no što se oči ustale . na način na koji to m o g u . A b o g valjda znade slučuje li se o n o biti istinitim. I nakon toga bi već zaključivao ο njemu da je to taj koji go­ dišnja doba pruža. ako bi htio ta gore gledati. ne snalazi. nego bi razmotrio nije li se. kao što u o n o m e mislivom.

T v r d e to doista. da vide o n o D o b r o i da se u s p n u o n i m uzlaz o m . To pak v e l i m o da je o n o D o b r o . kojeg ciljajući treba da provode sve što bi provodili osob­ n o g i javnog. da zakonu nije brinuti ο t o m e kako bi n e k o m j e d n o m e rodu u državi bilo izuzetno d o b r o . rekoh.tosti. kao zasnivača. s druge strane. a i ako bi joj se htio smijati. Odista naime. a pravedno 160 161 . A što to? T a m o da se nastane. j e r sami od sebe u njima niču. kako se čini. No naš je zadatak. Ali p r o m o t r i Glaukone. o d m a h iz djetinjstva krešući to k o d te naravi. već ć e m o im o n a pravedna govoriti prinuđujući ih t o m e da ο ostalima brinu i čuvaju ih. a kad uspevši se dovoljno vide. bilo ništavnijima bilo važnijima. rekoh ja. tako da koliko oštrije gleda toliko više zala izvršuje? Skroz naskroz doista. reče. neće provoditi. evo ovakvo što ο svemu t o m e s m a t r a m o : odgoj da nije takav kakav da jest g o v o r e neki koji. okresali oni kao utezi postajanju srodni koji su je- lima. ali niti je pravo o k r e n u t o niti gleda k a m o bi trebalo . v e ć da bi ih sam za svezu države upotrebio. No vrlina promišljanja se. zavisno od o n o g pre­ okretanja postaje i korisnim i spasonosnim. koliko do njihove volje stoji. a opet i nekorisnim i škodljivim. i učinit ć e m o da lošije žive. Istina. ostale vrline za koje se kaže da pripadaju duši. Dakle ć e m o im nepravdu učiniti. rekoh. ako je to istina. n u d e ć i se. čineći da pridjeljuju jedni drugima o n u korist. obećavaju. a niti oni kojima je dopušteno nepresta­ no u obazovanju boraviti? Oni prvi. i lakomostima. ili se pak iz veće neukosti u svjetlije idući ispunila blještavijim sijevanjem. No upravo ovaj sad govor. njoj priraslima postali. A tvrde zaista da oni postavljaju znanje u dušu u kojoj ga nema. I o s o b i t o j o š primjereno kazuješ. a o v u bi sažaljevao. na o t o k e blaženih od­ selili. rekoh ja. kojom bi svaki pojedini bio m o g u ć a n o n o m e 1 zajedničkom koristiti. reče. s j e d n e strane. reče. već udešava da to u čitavoj državi postane. jer nemaju j e d a n cilj u ži­ votu. a i nužno. ali je p r i n u đ e n a zlu u službi biti. slučuje više od svega biti pripadna n e č e m u božanstvenijem. da oni koji su u drugim državama takvima postali s p r a v o m u nevoljama u njima ne sudjeluju. A treba da. ne b u d u ć i unutra prije. o n o m e što. Ne umijeće umetanja gledanja u to. a. naime. da niti oni neobrazovani i istine neiskusni neće nikada pra­ vo upravljati državom. izgle­ da po s v e m u da su blizu o n i m a pripadnima tijelu. tad bi i njih upravo to isto tih istih ljudi najoštrije ugledalo. smatrajući da su se. već . i nasladama svega takvog. taj bi mu smijeh manje za podsmijeh b i o no onaj u p u ć e n duši koja je o d o z g o iz svjetla došla. znamenuje da.to sve kad bi odložila i u o n a istinita se preokrenula. te bi tako svakako o n u zbog udesa i života sret­ n o m cijenio. reče. Čini se doista. to jest na koji će se način najlakše što m o ž e i najuspješnije preobrnuti. j e d n a k o tako tu u svakome pribivajuću m o ć u duši i organ kojim svatko razumijeva treba skupa s čitavom d u š o m od o n o g a postajućeg preokrenuti. kao i sve o n o na što je sad okrenuto. Reći ć e m o . Ili ne? Da. i da ne budu voljni p o n o v o sići k o n i m a okovanima. kao što se o k o ne bi drukčije do skupa s čitavim tijelom m o g l o iz m r a č n o g a k svijetlome okrenuti. dragi. rekoh ja. A što? Nije li i o v o prirodno. A k o bi se m e đ u t i m . niti sudjelovati u o n i m u njih kako nevolja­ ma tako i častima. a i sam umećući takve m u ž e v e u državu. Nadalje. kao da bi u slijepe oči gledanje postavljali. Istina je. svo­ ju m o ć nikada ne otpušta. da i n e ć e m o nepravdu činiti o n i m a koji k o d nas filozofima postanu. suusklađujući državljane i n a g o v o r o m i prinudom. reče. ne da bi ih pustio potucati se kako svaki hoće. Zaboravio sam.umijeće ispravljanja toga. bez volje tog d o t i č n o g državnoga uređenja. zaista. Odgoj bi dakle bio umijeće preokretanja t o g istog. reče. ali i bistrima zovu. živeći još. oni pak drugi jer. mada bi im život m o g a o boljim biti? Zaboravio si opet. tad im ne dopuštati o n o što se sada dopušta. te oštro razgle­ dava sve o n o spram čega se okrenula.budući da gledanje već ima. Ili nisi nikada zapazio kako p r o d o r n o gleda dušica o n i h što se rđavima doduše. r e k o h ja. u m e ć u se poslije navikama i vježbanjima. reče. P r i r o d n o zaista. budući da n e m a loš vid. r e k o h ja. sve d o k ne postane m o ­ g u ć n o m motreći uzdići se u o n o koje jest i o n o g a koje jest o n o najsvjetlije. najbolje naravi prinuditi da dospiju do nauke za koju u o n o m e pređašnjem re­ k o s m o da je najveća. iz svega prije reče­ noga. nadolje taj gled duše okrećući: . reče.

ta biva n u ž n o najbolje i najnestranački)e upravljana. Zagreb. te konačno njihov jedinstveni i zajednički filozofijski izvor . to ć e m o pravedni­ ma naređivati. rekoh ja. Jer kad naviknete. i da neće biti voljni svaki napose po redu nevolje trpjeti skupa s osta­ lima u državi. No vas s m o mi. tako tek svjetlo istine i bića daje umu moć da misli i spoznaje. već i ostalu državu. Uzrok istine i bića. Najistinitije. I tako će nama i v a m a država u javi biti upravljana. kao uvjeta mišljenja i spoznavanja. ο pećini. Kao što svjetlo vidu i onome vidljivom pruža moć da gleda. bolje i potpunije od onih obrazovanima. u odnosu spram 162 163 . reče. a ne u snu. U njoj će naime jedinoj vladati oni doista bogati. K a k o da ne. Cjelokupno obrazlaganje toga započinje svojevrsnom analizom gle­ danja i osjetila vida.je da o n o samoniklo. rekoh ja: ako iznađeš život bolji od vladanja za one koji jesu za vladati. jest ideja dobra. drugi neki život koji prezire držav­ ničke vlasti do života istinske filozofije? Ne. tad takav rat. odnosno da bude gledano i viđeno. ο sebi nikako ili jedva shvatljiv i izreciv. v o d a m a i kraljevima proizveli. a uz to i imaju druge časti. Ovdje prevedeni dijelovi šeste i sedme knjige izlažu u osnovi sam taj nauk ο Dobru putem triju međusobno vezanih i uzajamno se pojašnjujućih poredbi: ο suncu. u suobitavalište ostalih i da se navikavate osmatrati ona mračna. koja sadrži osnovne crte jedne obuhvatnije cjelovite interpretacije. kao u košnicama. budući vlastitim i unutarnjim. T a k o naime stoji.) čini nauk ο ideji dobra. Uzrok svjetla. držeći kako odatle treba dobra grabiti. mada uistinu nije niti to. A o n o istinito j a m a č n o ovako stoji: država u kojoj su najmanje gorljivi da vladaju oni koji jesu za vladati. tad ti je m o g u ć e da postane država d o b r o nastavana.> gima za sjenu b o r e i strančare oko vladanja. te mogućnijima u obojem učestvovati. A ako ne. dakle nešto što bi se u uobičajenim klasifikacijama filozofije moralo ponajprije svrstavati u „opću metafiziku" ili pak „ontologiju". A t o m e suprotno ona koja suprotne vladaoce zadobije. Umjesto da se i sami ovdje upustimo u nešto slično. životom dobrim i razboritim. 1995. reče. U ovoj će prilici biti dovoljno upozoriti na nekoliko važni­ jih pojedinačnih momenata. u biti nikada dovršiv pred­ met stalnih pokušaja interpretacije. ono s čime stoje i padaju sve uže „političke" osnovne postavke djela (odredba pravednosti. kao i sve nijanse njihova međusobnog odnošenja. to njegovo po mnogo čemu središnje i doista glavno djelo. ο crti. Smisao svake od njih i opet svake pojedinosti u njima. tad to nije m o g u ć e . Koje ćeš o n d a druge prinuditi da se udvarajući p r i m i č u ču­ vanju države. Držiš li dakle da nas neće poslušati gojenci kad to čuju. ne može se i ne smije čitati naprosto kao politički spis. gledat ćete tisuću puta bolje od onih ondje i spo­ znat ćete svaku pojedinu sliku. Ta o n o što je pravedno. budući da n i k o m e hranu ne duguje. reče. nekako približi ra­ zumijevanju putem onoga što mu se pokazalo kao njen prvi porod i ono njoj najsrodnije i najsličnije: putem svjetla i sunca. jest sunce. reče. nego o n i m čime treba da bude bogat sretnik. Prvo je tu naše pitanje: zbog čega Platon toliko inzistira na izuzetnosti i savršenosti upravo tog osjetila.reče. No ako će se prosjaci. udvarajući primicati j a v n i m poslovi­ ma. pravednome i d o b r o m e sagledali. N e g o zacijelo treba da se oni koji nisu zaljubljenici vladanja njemu udvarajući primiču. a onome spoznavanome da bude mišljeno i spoznavano. i vama samima i ostaloj državi. z b o g toga što ste ona istinita ο svemu lijepome. o n d a će se suparnici u ljuba­ vi s njima boriti. koja je i čega. taj „naj­ veći nauk". i život od državničkoga bolji? Nikakve druge. kao da je to neko veliko d o b r o . i oni koji vla­ stitim dobrima oskudijevaju. stav ο filozofima-vladarima itd. kao što sad m n o g e bivaju upravljane od onih koji se jedni s dru.sve je to iz davnine i još danas jednako privlačan i težak. Baš svakako. svaki po redu. može nam biti dopušteno uputiti na vlastitu knjigu Ideja dobra. Prva je poredba plod Platonova napora da ideju dobra. ne zlatom. Dostatno je svjedočanstvo toga već i činjenica da u njoj samoj ono središnje i naj­ dublje. Imaš li dakle. a većinu pak vremena jedni s drugima u o n o m e čistom obitavati? N e m o g u ć n o . tako mi Zeusa . druže. T r e b a dakle da siđete. uništava ne samo one koji se oko toga bore. §1. kao uvjeta gledanja i viđenja. Neki problemi interpretacije Platonova Politeia. Doista će posve sigurno svaki od njih vladanju pri­ stupati kao n e č e m u n u ž n o m . i ne otplaćuje uslužnošću plaću za othranu. do o n e koji su i najrazumniji o k o svega o n o g a č i m e država biva najbolje upravljana. suprotno ovima koji sad u svakoj državi vladaju. Jer kad vladanje postane o n i m oko čega se bore.

nekako s početkom tzv. granici i odijeljenosti od drugog. Iz jednoga mjesta u Timeju (47al-b3) razabiremo da je za Platona bit gledanja sadržana u mo­ ći razlikovanja. teško će razumjeti zašto je on jedinim dostojnim oblikom njegova izlaganja držao živi razgovor i pisani dijalog kao njegovu najvjerniju sliku. 73 i d. ovladava filozofi­ ranjem tek u djelu Aristotelovu. kako vid biva nazvan u Fedru (250d). koji shodno 'najoštrijemu među svim tjelesnim osjetilima'. „pružanja". Bitna je djelatnost svjetla oslobađa­ nje i omoćenje onoga vidljivog da iz tame i skrivenosti nerazlikovane ne­ prisutnosti istupi u susret i dodir s vidom i gledanjem. Phileb. 205e. U takvoj bi nedoumici. ona počela i uzroka svega. dakle bivanja u cjelini. u tome je što je taj i takav uzrok u Aristotela zasnovan unutar obzora pretpostavljene oštre i odsječene podjele teorije i prakse. prijeđe u djelat­ no gledanje. Osobito u krugo­ vima anglosaksonskih tumača vlada. to u poredbi samoj nije neposredno iskazano. učinski. osim ponovo putem metafora i slika. te da bez te primarne moći ne bismo nikako i nikada dospjeli do pomisli broja i do predodžbe vremena. ko­ jom se bavi filozofija kao teorija. §2. tek ponuđeno. kako oni kažu. obrisu. Symp. Ova konstatacija. jednako kao i uzrokom onoga „jest".): „Bilo bi zamislivo da ljudska fantazija krajnju vrijednost kojoj duša teži doživi kao ton i zvuk. poteškoća tumačenja Dobra isključivo u smislu svrhe djelovanja. 20d. eficijentni uzrok. Dobro kao cilj i svrha pripada u tom sklopu samo sferi praktičkoga djelovanja. naime do svjetla. te tim okom zahvaća u najvišu zbiljnost".s druge strane . kao stalno otvorenu mogućnost da bude i drukčije. Tamo je sve pruženo. uopće moglo naći među idejama. štoviše biva čak izrijekom nazvano njegovim uzrokom. Stoga nije čudno što se Platon u tekstu poredbe nalazi ponukanim posegnuti upravo za izrazima poput „porađanja". prebiva tek i samo u onome najvišemu. bivajućoj i osjetilnoj oblasti cjeline svega. bilo dobro podsjetiti se na to da stroga razdioba onog teorijskog od onog praktičkog. Gorg. bilo kakvog djelovanja. osobito još kad u samom njegovu djelu nalazimo mnoštvo potvrda upravo takvog shvaćanja (npr. Ali za Grke vrijedi da se slike za ono najviše mnogo prije uzimaju iz svijeta svjetla nego iz svijeta zvuka. kao i mnoge njoj nalik. dok za teoriju ne može imati nikakvu odlučujuću ulogu. u prožetost likovima stvari i u prožimanje tih likova sobom. i ranije i danas.oslobađanje i omoćenje vida i gledanja za to da iz stanja nekog takoreći mrtvila. uzrokom nastaja­ nja i propadanja. kao ono po čemu nešto biva i postaje time što jest? Osobito je taj vid uzroka u novijoj povijesti. Za Platona pak sloboda. ono je čisto iz-sebe-izlijevanje i sebepružanje. uopće omogućeno. Nije uostalom bez osnove to da se unutar povijesti filozofije upravo u Platona utvrđuje konačna uspostava takozvane teleologije. sunca i gledanja? P. dano. te da za Platona nije nikako odlučujuća. Prima i uzima tko hoće. Općenito. odlikuje nužnošću i načelnom nemo­ gućnošću da išta bude drukčije no što jest. iz stanja pukog nedjelatnog pribivanja u očima. sebedavanje. otvoreno. Ipak. Berlin. upravo dokučiti što je za Grke i za Pla­ tona ustvari bilo svjetlo. Resp. Ako uopće ima neka formula u koju se najsažetije i ujedno naj­ drastičnije dade zaoštriti temeljna razlika između Platona i Aristotela. ispravna je dakako u pot­ punosti. §3. dakle kao finalnoga uzroka. U tom se smislu ideja dobra dade razumjeti kao nužno intendirani cilj svakog. a s njome onda i dobro. Iz istog općenitog uvida dade se postići neko pobliže određenje karaktera uzročnosti ideje dobra. u kojoj mi stoljećima živimo kao u nečemu najsamorazumljivijem. „izlijevanja". dana. Odatle i potječu Aristotelove goleme teškoće s Platonovom idejom dobra i njeno odlučno odbacivanje. svršnim ili finalnim uzrokom. .svih ostalih? Da li naprosto stoga što se i on kao i svi Grci osjeća neodo­ ljivo privučen i obuzet divotom svjetla. kao to izvorno razlikovanje i razabiranje likova i međusobne različnosti stvari. vid i gledanje. zadobio naglašeni primat u odnosu na ostala tri vida uzroka potekla jednom iz cjeline sklopa Aristotelove filozofije te ih gotovo u potpunosti istisnuo iz vidokruga mišljenja. Friedlander dobro uočava daje u ovoj poredbi „svjetlo ono što svime vlada". 468b. No u poredbi ο suncu Platonu je još više stalo do samog onoga čime je gledanje.događaj. to je očito. te onda tek iz toga objašnjavati svu onu u doslovnome smislu shvaćenu religioznost i odanost punu du­ boke zahvalnosti što su je oni spram njih gajili. No što je sama bit i prava narav svjetla. kao što neće nikada na kraj izaći s vječnim naklapanji­ ma ο pravoj svrsi svjesne i izričite „utopičnosti" Platonova glavnog djela. dok se viša oblast. Bliži li se onda tako shvaćeni uzrok prije onome što u tradiciji po­ znajemo kao čimbeni. str. Samo se u oblasti takvog slobodnog sebedarivanja mogu iskusiti glavne karakteristike ono­ ga što Platon zove Dobrom. Tko ne iskusi i ne uvaži ovaj bitni karakter slobode u samoj srži Platonova filozofiranja. Možda najveću teškoću razumijevanja toga što Platon naziva ide­ j o m dobra pričinja to da je u njoj na neki način u jedno sabran i „meta­ fizički" i „etički" i „spoznajnoteorijski" najviši princip. ideja do­ bra kao uzrok u najvećoj mjeri nalik onome što od Aristotela naovamo zovemo ciljnim. Friedlander je jednom dobro uočio (Platon I. To važi u potpunosti za Platona. bitka samog. usput 164 165 . pridaje oko i duši samoj. međutim. nalazi samo u nižoj. kao jedinim i najvišim uzrokom svega što jest i biva. No u Platona se moć Dobra proteže i na polje „teorije". Kako shvatiti narav uzroka ο kojemu je tu riječ? Da je od tradicionalnih glavnih vidova uzroka. neprestano čuđenje nad tim da se praktičko i etičko dobro. 505e). međutim. kojih povijesno mje­ rodavna raščlamba svoje utemeljenje ima u filozofiji Aristotela. onda je ona zacijelo u tome što ovaj drugi slobodu. ne mora nitko. Svjetlo je dakle oslobađajuća lakoća sebeotvaranja i prozirnosti. znanosti-mišljenja s jedne a djelovanja s druge strane. Ona je već u prvoj poredbi izrijekom nazvana uzrokom kako mislive tako osjetilne oblasti. novoga vijeka i njegovim apsolutiziranjem prirodnoznanstvene metode. štoviše tu čak prvotno i izvorno: ono Dobro vlada i kraljuje prije svega u oblasti onoga mislivog. Zadatak je. vid i gleda­ nje jesu ono što zahvaća stvari i pojave u njihovu liku. 2 1954. kao i .

U poznatom „teologijskom" razmatranju u drugoj knjizi Politeie naziva on boga izričito uzrokom ne svega nego samo onoga valjanog i dobrog.uzrok vidi Platon samo tamo gdje je sloboda izbora i odluke. pokušajmo ipak to izraziti pomoću nama povijesno bližih pojmova. nego iz zatečenog. and Appendices by J. Uz sav potreban oprez. Istinski uzrok je dakle . kako će ga Platon konačno označiti u Timeju. uključujući tu i njegova prvog velikog tumača i ujedno oštra kritičara.rečeno. izložen je mjerodavno još u gore prevedenome tekstu iz Fe­ dona te tvori unutrašnju strukturu kasnije razrade tamo nabačene skice jedne kozmologije pod vidom dobra . Voli. Ed. Mehanizam kostiju. predsvjetskog i predvremenog. I božanski tvorac uređenoga svijeta u Timeju ne sačinja taj svijet iz ni­ čega. već u najboljem slučaju ne­ kakvog „suuzroka". koji iz ničega stvara cjelinu svijeta. kako je to klasično iskazano u Fedonu.uvijek samo uzrok onoga biti i bivati dobrim i boljim. no samo nema dignitet pravoga uzroka. a mi ga ovdje za ovu prigodu možemo ocrtati tek u najosnovnijim crtama. ono je po čemu nešto nužno nastaje i propada prema slijepome slijedu mehanizma. Recensuit et commentariis illustravit G. kao što to jamačno ni Platon nije uči­ nio. Da je taj mehanizam Sokratu nužan već i za to da bi uopće i ostati mogao. No Platonu je strana kako redukcija punine uzročnosti na samo je­ dan njen mogući vid i aspekt tako i svaka pomisao stvaranja iz ničega. ono naime po čemu nešto jest i biva radi toga što je naprosto dobro i najbolje da bude upravo to i tako. Edited with Critical Notes. Za dokučenje naravi uzročnosti ideje dobra neophodno je prije svega uvažiti temeljnu razliku koju Platon čini između onoga što sam zove uzrokom u pravome smislu riječi i onoga bez čega uzrok ne bi mogao biti uzrokom. Dakako da u tome ne možemo tražiti neko opravdanje da bismo sami uzročnost Dobra ostavili u bezsadržajnosti ne­ kakve posvemašnje neodređenosti. Jowett and L. Njemu pak nasuprot stavlja Platon ono što on je­ dino hoće doista nazivati uzrokom. onaj gore spomi­ njani prevladavajući i ustvari jedini važeći eficijentni uzrok novovjekov­ ne prirodnoznanstvene metode nije. Cambridge. Tako će i u gore prevedenome tekstu ideja dobra biti nazva­ na samo uzrokom „svega pravog i lijepog". Edited with Notes and Essavs by B. Commentary. Štoviše. drugo do baš taj slijepi mehanički uzrok nužnoga slijeda u području na­ stajanja i propadanja. . Taj nauk ο dva vida uzroka. 166 167 . The Republic of Plato. naime onoga što je njegov puki takoreći materijalni uvjet. to ipak ne znači da upravo u njemu leži sam uzrok. Važniji konzultirani komentari: Platonis libros X Politiae. mišića i tetiva odavno bi mogao biti izvan tamnice da Sokrat nije smatrao boljim da ipak ostane. posve neuređe­ nog gibanja. Adam. a ne svega naprosto. II. Oxford. 1894. 1902. neki „suuzrok" ostajanja. onome istinskom i onome samo nužnom i ne­ ophodnom. svoj oprez spram svakog čvrstog fiksiranja neke konačne odredbe biti uzroka i uzročnosti Platon će jasno dati do znanja govoreći kako je Dobro tek „na neki način uzrok". priređen već kršćanskim izlaganjem osobnoga Boga kao svemoć­ nog uzroka. 2. Suuzrok.izvedene u poznome Timeju —. 1858-9. Campbell. ogledan iz Platonova pogledišta. 2 Vols. već isključivo neki materijalni uvjet. Aristotela. nužni uzrok. Kažimo tu usput. Plato's Republic. In Three Volumes. već tom napomenom hoćemo prije svega ukazati na teškoće s kojima se nužno susreću oni pokušaji razumijevanja i tumačenja Platona koji se upiru i oslanjaju na predaju filozofije nakon njega. Gotha. Stallbaum. nikad pak tek onoga biti i bivati naprosto.i to je upravo presudno .

A 12 = Arist. A k o bi naime nastalo iz poče­ la. Prijevod. Jer n u ž n o je da sve što nastaje iz počela nastaje. smatramo s pravom. te od tada traje rasprava ο tome koje je čitanje ispravno. t o m e prestane li kretanje prestaje i život. A o n o što kreće nešto drugo i biva od drugog kretano. kako imaju najstariji rukopisi i Stobej. 405a30sq. za ustalje­ nu rukopisnu verziju. koji prevodi: „Alles. Iz davnine traje spor da li riječi ψυχή πασα valja shvatiti u kolektiv­ nom smislu. što onda daje prijevod 169 . Ο χ ο η ϋ 1973 i 1 1 9 0 1 ) . kako božanske tako ljud­ ske. 1017. Ova je rečenica dosad čitana i tumačena na mnoštvo gotovo jednako uvjerljivih načina. De. 1 Jer o n o što se uvijek k r e ć e 2 b e s m r t n o j e . ili pak u distributivnom: „svaka duša". ist unsterblich. U godini nakon toga pronađena je upravo tako pisana riječ u Oxyr.). Pap. Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. Dakle. po prvi put zahtijevao da se. j e d i n o o n o što sebe kreće. budući da sebe ne napušta. 3 1962. rukopisno predana riječ άεικίνητον preinači u αΰτοκίνητον. Često je već bilo zapaženo da Platon u ovome dijelu teksta preuzima stil jonskih ranih filozofa. was Seele ist. no njegova je vlastita verzija bitno složenija i koherentnija. str. Thompson čita u drugome dijelu οΰκ άν έξ αρχής γίγνοιτο. „ono što se samo od sebe kreće". njene doživljaje i djela videći. premda Hackforth do­ bro primjećuje da takva alternativa za Platona i nije mogla biti od neke važnosti. a o n o ni iz jednog. nikad ne prestaje s kretanjem. 363-64). Izvornik: Platonis opera. bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić Treba dakle ponajprije ο naravi duše. nego je i drugima koja se kreću to izvor i p o č e l o kretanja. tad to više ne bi nastajalo p o č e l o ." Takvom se prijevodu pridružuje i Heitsch. daleko najveći broj izdavača i interpreta odlučuje se. an. 3 A budući da je nenastalo. Vollgraff je 1909.249d3). P o č e l o je pak nenastalo. Berlin. Ipak. o n o istinito u m o m sagledati. Sva je duša besmrtna. Interesantno je rješenje Wilamowitzovo (Platon II. DK 24. po njegovu sudu iz internih razloga smisla. Većina se prevodilaca odlučuje za prvu verziju.Iz djela Fedar (245c2 . kao „sva duša". Osnovu „dokaza" što ga ovdje izlaže mogao je naći u pitagorejca Alkmeona (usp.

b o g a niti videći niti ga do­ voljno u m o m sagledajući. i takovih suprotnosti. „uni­ verzuma" (Hackforth). pozivajući se uz ino i na taj prijevod Ciceronov. Budham je pak smatrao da nakon posljednje riječi u rečenici treba dodati još τουτ'.goodly highways" potkrepljuje navodima Tukidida (III. Thompsonovo . 25. U tom slu­ čaju riječ ουρανός nema uže značenje „neba" već cjeline svega. o n o pak kojemu je [kretanje] iznutra s a m o m e iz sebe. a to je dvoje za vječna v r e m e n a sraslo zajedno. Hestija naime jedi­ na ostaje u stanu bogova.. Prijevod prema Burnetovu tekstu bio bi otpri­ like: „ili bi jednako tako sve nebo kao i sva zemlja stali. visoko lebdeći ondje gdje stanuje rod bogova. duša i tijelo očvrsli u j e d n o . Pa neka nalikuje srasloj moći krilate za. tad taj složaj. Yale Univ. prege i krilatog vozača. Ciceron. dok su u ostalih pomiješani. bilj. Čini se mnogo prihvatljivijim čitati γένεσιν s većinom rukopisa te Thompsonom. koje i m a dušu. res ea non poterit oriri ex principio. A on je nekako ovakav. Po naravi m o ć krila gore uzvodi o n o teško. oni b o g o v i koji su u broj dvanaest svrstani predvodeći po redu v o d e o n o što je svakome pridijeljeno. S druge strane. Jer kad bi počelo iščezlo. A od ostalih. tad ne bi iz počela nastalo". ne bi se netko trebao ustručavati zboreći kako je upravo to isto bivstvo i pojam duše. M n o g i su dakle i blaženi kako prizori tako i ophodnje 6 unutar neba . a drugi je p o t o m a k suprotnih i suprotan. A ako jest da to tako stoji. to bi pripadalo zacijelo b o ž a n s k o m i op­ širnom razlaganju.n u ž n o je da bude i nepropadljivo. koje uz to dobiva i naziv smrtnoga. svaki od njih Teško da su u pravu Verdenius i De Vries. No to neka bude i neka se kazuje o n a k o kako je b o g u drago. Ovakvo nam rješenje izgleda uvjerljivije. 1986. od konja j e d a n mu je lijep i dobar. naime da o n o što sebe samo kreće nije nešto drugo do duša. to je oduševljeno. tad će po nužnosti duša biti nenastala i ujedno besmrtna. pogl. no možda malo suviše neutralno na ovome mjestu. 98) i Herodota (I. te na neki način od svega o n o g a u okružju tijela ponajviše zajedništva ima s b o ž a n s k i m . Griswold (Self-Kuowledge in Plato's „Phaedrus". čitao je očito άρχή namjesto έξ αρχής. L. No valja i to pokušati reći. a zatim. nego prema Burnetovoj redakciji γήν εις έν. propada i razara se. u jedno utonuvši".. Verdenius i De Vries. te ne bi nikada imali odakle biti opet po­ krenuti. tako da je po nužnosti upravljanje u nas teško i m u č n o . obrazlažući: „Na ovo- 170 171 . Ο njenoj besmrtnosti dakle dosta. dobro. biva nazivan živim bi­ ćem. Njime dakle kazujmo. U takvom razumijevanju prethodio mu je Schleiermacher. I 54.we fancy" za πλάττομεν. d o k od o n o g ruž­ n o g i zlog. 199).. U b o g o v a pak i konji i vozači i sami su dobri i p o t o m c i dobrih. Njima se p o najvećma hrani i ujedno raste baš to krilo duše. 258. atqui jam concessum erat omnem rem a principio oriri oportere. to već ljudskom i kraćem. koji je ovaj dokaz preveo u 6. A to ne m o ž e ni nastati ni propasti. svagda u različitim likovima bivajući. upravljajući krilatom za­ pregom. Hackforth. uređujući i skrbeći ο svemu. Sva duša skrbi ο svemu što je bez duše i obilazi čitavim n e b o m . Ch. kao da je baš to narav duše. u smislu: Si principium ab aliqua re oritur. Mi pak d o k u č i m o u z r o k opadanju perja. Takvom se čitanju pridružuju još Robin. m a š t o m t v o r i m o 5 n e k o b e s m r t n o živo biće.we figure" je isprav­ no. u čemu ga slijede još npr. Robinom. Hackfortom. De Vriesom i Grisvvoldom. z b o g čega to duša bez njega ostaje. putuje prvi. već. ta visoko lebdi i ujedno čitavim n e b o m upravlja.ako bi naime nastalo iz počela. nec enim esset id principium quod gigneretur aliunde. A o n o b o žansko je lijepo. poredana u jedanaest vrsta. ali i tijelo. Ο njenom liku pak valja ovako zboriti. po kojima obilazi r o d sretnih bogova. te sve što je takovo. dok o n a što gubi perje krila biva o d v u č e n a sve d o k se ne prihvati nečega čvrstog što nastanjuje. koje se z b o g njene moći pričinja kao da samo sebe kreće. Kad se kao o n o besmrtno pokazalo o n o što se od sebe kreće. Verdeniusom. a prati ga četa b o g o v a i demona. kad osporavaju Hackforthovo . no č e m u nalikuje. i ponovio ga u Tuskulanskirn diputacijama. ili bi j e d n a k o tako sav svemir 4 kao i sve bivanje stali. Kakva je. ako već treba da sve nastaje iz počela. 8) i Heitsch u svom komentaru. ipsum autem nulla ex re alia nasci potest. knjizi svoje Republike. mudro. Onaj pak veliki v o đ a na nebu. O n a dakle koja je savršena i krilata. po č e m u je smrtan i besmrtan život tako nazvan. str. jer prevodi: nam e principio oriuntur omnia. O n o pak b e s m r t n o nije ni iz kojeg razloga obrazloženo. Zeus. Thompson svoj prijevod za διέξοδοι . Jer svako tijelo kojemu kretanje jest izvana bez duše je. a kad u z m e zemljano tijelo.. potvrđu­ je Burnetovu lekciju έτι άρχή. I poglavito u nas upravljač vozi dvopreg. i p o t o m a k takvih. T a k o dakle počelo kretanja jest o n o što sebe samo kreće. ne bi niti o n o m o g l o iz nečega nastati niti drugo iz njega.

smotrivo j e d i n o u m o m . a m n o g e m n o š t v o perja unište.occupied with". Burneta.in practice". „festigium et culmen universi ex inferioribus locis spectantibus" (Stallbaum). uznemiravana od konja i jedva osmotrivši ona koja jesu. S time pak stoji ova­ ko . j e d n a drugu gazeći i nadmećući se u pokušajima da budu jedna ispred druge. d o k o n a druga jedva. 7 K a o što se dakle d u h 1 0 b o g a hrani u m o m i neiskrivljenom 1 1 spoznajom. „arch that supports the heavens" (Hackfort). niti o n u koja je različna. Ž e s t o k o n a i m e pritišće onaj konj koji u zloći ima udjela. te se otišavši koriste h r a n o m pričina. Zavist n a i m e izvan kola b o ž a n s k o g a ostaje.koju je ina­ če. zaustave putovanje izvana na površini neba. A u toj ophodnji osmo­ tri upravo samu pravednost. Proklo. ako nije od strane vozača valja­ n o 8 uvježban. Vollgraff). A kad dođe. o n a koja najbolje boga prati i sličnom mu postaje. putuju s lakoćom. Stallbauma. Hermije. suporting the vault of heaven" (Thomp­ son). v e ć prema različnosti što ih i n a č e 1 2 nazivamo bićima.ta valja se odvažiti reći o n o baš istinito. prihvaćeno od Bekkera.. a č i m stanu k r u ž n o ih p o n e s e obrtanje te o n e o n o izvan n e b a osmatraju. osmotri razboritost. motreći o n a istinita. Čini se stoga potrebnim ovdje taj izraz prevesti drukčije no obično. Tako ovdje za διάνοια . Jedva da ima boljega primjera za Platonovo namjerno izbjegavanje svake terminologijske ukočenosti. što potvrđuje i Ficino svojim prijevodom: . Hermije. k o r m i l a r o m duše. slijede ga Heindorf. Takav je dakle život bogova. sve d o k ga obrtanje k r u g o m ne dovede u o n o isto. tako se i [duh] svake duše koja bi se htjela dohva­ titi o n o g a što joj dolikuje. v o z a č stavivši konje u jasle dade im ambrozije. A kad zatim idu na jelo i g o z b u . no Thompson i De Vries ukazuju na to da njeno is­ puštanje nije neuobičajeno u visoko poetskoj prozi poput ove. ne­ go o n u koja je znanost ο o n o m e koje jest doista. Schanza. gledajući neko vrijeme o n o koje jest raduje i ujedno se. De Vriesa) ili ούράνιον (Τ. naziva interpretaci­ jom koja bi tek trebala interpreta. koja je za stare tvorila granicu κόσμος-a ili οϋρανός-a. Druga se pak sad uzdigne a sad p o t o n e . kada dospiju do v r h u n c a . b u d u ć i urav­ n o t e ž e n o laka za vođenje. pri č e m u rđavošću vozača m n o g e o h r o m e . učvrstio u smislu „razuma" i proglasio za moć duše nižu od „uma" (νους) . me su mjestu διέξοδοι izgleda putevi koji vode kroz i vani iz sfera nekolikih planeta.cuicunque aurigarum equua non bonus" (premda inače očito po­ grešno čita καλός umjesto καλώς. pripisujući je uz to ne samo čovjeku već i bogu samome. od konja pritisnuta. ne ukoliko je pripadna bivanju. A t a m o tek dušu skrajnji napor očekuje i borba. Od ostalih pak duša. s jednim rukopisom). Za smisao je potrebna kondicionalna partikula άν. možda pretjerano. Hackforth uz to još uzima riječi θέαι τε και διέξοδοι kao hendiadys te vrlo uspjelo prevodi „spectacles of bliss upon the highways".. Rukopisna je predaja ove očito veoma značajne i teško razumljive re­ čenice nažalost izuzetno nesigurna. Ostale. Osnovne su alternative pri čita­ nju: επί (Τ W. ta uzdigne u o n o izvanj­ sko mjesto glavu vozačevu te se pridruži obilaženju. Stallbauma. osmotri zna­ nost. Ast i Burnet No najbolji rukopisi imaju fj. prihvaćeno od Heindorfa. Nekoliko pokušaja razjašnjenja riječi ύπουράνιος άψίς: .svoje radeći. Thompsona. što prihvaćaju Stallbaum. što Thompson. Dva rukopisa imaju ήν.. Asta. I druga na isti način o n a koja doista jesu osmotrivši i pogostivši se zaroni po­ n o v o u unutrašnjost neba te stigne kući. nešto vidi a nešto ne. Thompsona) te ΰπουράνιον (Β W.". uključenih u veliku sferu zvijezda stajaćica. O n e n a i m e što se nazivaju besmrtnima. Burneta. s osnov­ nom svrhom da se naznači kontrast između onoga viđenog za nadnebeske vožnje i onoga pripadnog svakodnevnoj zemnoj egzistenciji. no ne m o g u . prate. te. te ih uz nju i n e k t a r o m napoji. A to n a d n e b e s k o mjesto niti je tko opjevao od ovih tu pjesni­ ka niti će ga ikada kako dolikuje opjevati. Stallbaum se. Robina.. ostavši u tome posve osamljen. u pratnji vazda o n o g a tko h o ć e i m o ž e . νΰν razumijevamo ovdje otprilike kao De Vries: .kaže kako se hrani umom i spoznajom. međutim. niti uz golem napor ne dostigavši smotru o n o g a koje jest. osobito u Politeii. tad putuju k vršku strmo7 glavo p o d n e b e s k i m s v o d o m . a u o k o l o njega 9 rod istinske znanosti. prihvaćeno od Bekkera.. hrani i uživa. M e t e ž dakle nastane. prevodeći na osnovi toga: „Utpote igitur dei ratio (Geist) propter mentem et scientiam sese vertens pura et intaminata.. Ast.rib. Teško je prihvatiti De Vriesovo mišljenje da περί ήν ovdje znači . te o n e gore slijede ispod površine. gdje pak kola bogova. i nadbijanje i silno preznojavanje. 8 9 172 173 . stremeći doduše sve o n o m e gore. a osobito kad se z b o r i ο istini -: to mjesto zaposjeda o n o bezbojno i ujedno b e z o b l i č n o i nedodirljivo bivstvo koje odista jest. k zemlji se priginjući i ujedno otežavajući. koju su stoga Heindorf i Voll­ graff konjicirali. A sve odlaze. De Vriesa) ili ύπό (Β. založio za inače uglav­ nom odbačeno staro čitanje većine rukopisa ακήρατος στρεφόμενη umjesto άκηράτω τρεφόμενη.

No kad sam.. kao i to da je u Eshila (Prom. kao i iz životinje onaj tko j e d n o m bijaše čovjekom p o n o v o u čovjeka. n e k o g gospodarstvenika ili trgovca. kao i njegovo zalaganje za čitanje priloga namjesto ime­ nice. Izdavači i tumači ponajviše se razilaze u prihvaćanju odnosno odbijanju rukopisno dobro potvrđenog participa lov.A to silno nastojanje da se vidi to polje istine. tad jedne. stigavši na izvlačenje i izabiranje drugog života. njegov generalizirajući duh. uvijek je van opasnosti. ta je do druge ophodnje neoštećena. ili neki svećenički. tad je tu zakon da se o n a u p r v o m rađanju ne narodi ni u kakvu narav životinje. jedan od epiteta za Nuždu (Ανάγκη) i njeno mističko ime u orfičkoj teologiji. Riječi ού έστιν na kraju rečenice u Burnetovu tekstu teško da mogu dati ikakav smisao. n e k o m se nesrećom posluživši z a b o r a v o m i r đ a v o š ć u 1 5 se napunivši. a kad im se presudi. is­ paštaju kaznu. kad skončaju prvi život. ratnika i vođu. na taj način okrilaćene u tritisućitoj godini natrag odlaze. Ostale.wrongdoing" i osobito Robinsonova „perversion". pogledavši gore u o n o koje doista jest. što je jednako tautologijski. pak.weakness" tad ipak pretjerano ublažava značenje upotrebljene riječi. te. Wilamowitz je bio sklon odstraniti obje riječi kao glosu. tko pak nepravedno. izronivši. No kad u n e m o ć i da slijedi ne vidi. slijedeći Verdeniusa. A ovakva je uredba Adresteie : koja god duša postavši prati­ ljom b o g a sagleda nešto od onih istinitih. borave t a m o o n a k o kako odgovara životu što su ga proživjele u ljudskome liku. u pratnji b o g a putujući i prezrevši o n o za što sad k a ž e m o da jest. oteža. Tu ljudska duša prispijeva i u životinjski život. 1 7 A to je prisjećanje na o n o što je naša duša tada vidjela. bit će Upotreba riječi είδος ovdje ukazuje na njeno razlikovanje od. kako bi slijedilo iz Hackforthova pri­ jevoda . Očito je da je čovjek. radi ovoga j e 1 3 : s te t a m o livade po naravi je paša prikladna o n o m e najboljemu duše. da bi božanskim b i o . šestoj će pri­ stajati pjesnički. 1 8 I takvim se podsjećanjima služeći. zadešava suđenje. De Vries je u pravu kad naglašava da κακία ovdje nema poglavito i prvenstveno moralno značenje. premda ono samo jest ta 'jednota' koja je rezultat procesa . Vrlo teška rečenica izuzetne važnosti. nego ona koja je najviše vidjela [narodi se] u lozu m u ž a koji će postati filozofom. k o n o m e k č e m u je i b o g usmjeren. ta i ne ulazi nikada u taj lik. A svatko tko u njima pravedno prove­ de život. ih erotičarem. obrazlažući to ovako: „Govoriti ο εΐδος-u samom kao iov . a m o ž e li uvijek to činiti. osmoj onaj sofiste ili narodnoga udvarača. od strane boginje Pravde na n e k o mje­ sto neba uzdignute. Neobično je. te.jest nehaj lošega pi­ sanja za koji je teško povjerovati da bi Platon u njega upao. O n a naime koja nije nikada vidjela istinu. Te duše u trećoj tisućugodišnjoj ophodnji.. pa kad otežavši osta­ ne bez krila i padne na zemlju. U tisućitoj obje [grupe]. tamo se hrani. a i narav krila. Mi se ovdje držimo Madvigova prijedloga. 972) poistovjećena s Nemezis. taj zadobiva bolji usud. Jer čovjek treba shvaćati prema t a k o z v a n o m p o j m u 1 6 . p r e m a mogućnosti. Thompson navodi Lobeckov stav da je Αδράστεια. a da je ού potom uz njega dodano od drugih ruku. ljubiteljem lijepog. no boljim se čini umjerenije Madvigovo rješenje. da interpreti nisu zapazili značenje očito intendirane etimologijsko-semantičke blizine koju Platon uporabom upravo te rije­ či postiže s odmah potom slijedećim naukom ο prisjećanju: είδος > ά ποτ' ειδεν. treća u o n u političara. Stoga je i pravedno da j e d i n o duh filozofa dobiva krila: usmjeren je naime uvijek sje­ ćanjem. kojim duša lakšom postaje. ili neki drugi od onih koji se bave oponašanjem. sišavši u kaznionice p o d zemljom. lošiji. Osobito odlučno zagovara Thompsen raniju Budhamovu korekciju ίόντ' umjesto iov. De Vries nagađa da je έστιν možda jednom bilo dodano od starih ispravljača. četvrta u o n u gim­ nastičara sklonog naporu. Jer pojedina duša ne stiže kroz deset tisuća godina u o n o isto odakle je došla . budući da su htjeli u rečenici imati glagol. po kojem treba izbaciti ού. izabiru onaj kojeg svaka pojedina hoće. tako da polazeći od m n o g i h osjeta pristigne zaključivanjem u j e d n o . strogog „tehničkog izraza" ιδέα. θεΐός έστιν i θεός έστιν. Ona pak druga u lozu kralja v o đ e n o g zakonom. inače često promisque rabljenog. devetoj tiranski. sedmoj obrtnički ili poljodjelski. d o k druge." Već je Hermije mogao izvijestiti ο četiri tumačenja ove rečenice: θεός s članom ili bez njega. osim duše o n o g a tko je filozofirao neprevarno ili prijateljevao s dječacima uz filozofiju. 14 izaberu li tri puta za r e d o m isti život. nekim prijateljem Muza. međutim. Niti pak možemo govoriti ο εΐδος-u kao ξυναιρούμενον εις εν. prevodi s . s etimologijskim značenjem „Neizbježiva".ne dobiva naime krila prije tolikog vremena. ili o n o g a koji će se liječenjem tijela ba­ viti. 174 175 . Može se prihvatiti De Vriesov stav da je u općenitim postavkama ovakve vrste ispuštanje člana skoro pravilo.napredujućem ili pristižućem k 'jednoti'. peta će imati život proročki. taj za kojega se jedinog može kazati da Ίέναι εις εν λογισμω ξυναιρούμενον.

U mitu ο nebeskim ophodnjama duša na jedan je zagonetan na­ čin filozofijska psihologija vezana s astronomijskim spoznajama Plato­ nove Akademije. Danas je nedvojbeno i opće­ nito prihvaćeno da taj dijalog valja datirati nakon Politeie.J. Hackforth. Pripada zacijelo među najteže razumljive i smislom najdublje odsječke Platonova djela. te će jedini odista sa­ v r š e n i m postati. koje i inače u zrelijeg Plato­ na sve više dobiva na važnosti i filozofijskoj upitnosti. Uzvišena poetska „igra" Platonova mitologiziranja sve je više od puke igre i fantaziranja u nevolji.neprekoračivo određeno vlastitom jedinstvenom i neusporedivom individual­ nošću. §3. dakle u njegovu prvome dijelu. 176 177 . Cambridge. ο njenoj naravi. stav koji je dugo prevladavao interpretacijama Platona. De Vries. 1969. kako ju je još Hegel htio ocijeniti. arhaizirajućim izričajem te naglašeno svečanom intonacijom. što ostaje nadalje takoreći jedinom konstantom u mijenama najrazličitijih političkih koncepcija zapadnjačke predaje do danas. u jednom od zacijelo najtežih ali i najdalekosežnijih njegovih tekstova uopće. čini se. baš svaka nijansa njena značenja. Darmstadt. i svaka. . barem početni i najneodređeniji. koja je štoviše čak jednim dijelom usljedak njena vlastitog predporođajnog izbora: . posvemašnje vezivanje duše s kretanjem.) A Commentary on the Phaedrus of Plato. Ubersetzung und Kommentar.H. njenim stanjima i djelima. Razumijevanje jedinstvenosti dijaloga pričinja još uvijek priličnu teš­ koću. s razmatranjima ο istinskoj. Unatoč poticajnim pokušajima Stenzelovim (v. možda čak više no drugdje u Platona. III 4). koja stoji. zbog čega smo bili prinuđeni nešto više no inače u bilješkama raspravljati različite verzije čitanja i tumačenja. imao bi očito glasiti: nau­ kom ο duši. u: Kleine Schriften. U gore prevedenom tekstu nalazimo svojevrstan nauk ο iskon­ skoj individuaciji. prekoravan biva od m n o š t v a da je pomaknut. Pri tome je. Amster­ dam. Platon: Phaidros. 1993. §1. d o k to da je b o ž a n s t v o m ispunjen m n o š t v u skrivenim ostaje.doduše u granicama određenoga broja tipova. A kad istupi iz ljudskih poslovanja i postane b o ž a n s k o m e us­ mjeren. Ovdje možemo samo najkraće upozoriti na nekoliko važnijih zna­ čajki filozofijskoga sadržaja ulomka. mora se u svakoj svojoj pojedi­ nosti pokušati razumjeti ponajprije iz paralelnih izvođenja . §4. temperamenta i si. razrađen je kasnije u 10. Ulomak koji je ovdje preveden čini u svakom pogledu. Važniji konzultirani komentari: The Phaedrus of Plato. (Reprint Edition New York. Presudna je novost ovdje. Da je svako ljudsko živo biće . 1868. kako je taj klasično do izraza bio došao ponajprije u Fedonu. u predvorje poznoga Pla­ tonova filozofiranja. dakle negdje otprilike uz Theetet. Od ostaloga teksta naglašeno je odijeljen mitskim karakterom. još se nije daleko došlo u iznalaženju filozofijskog smisla tih i takvih mitski nagoviještenih odnosa. Teškoće razumijevanja danas su još dodatno potencirane izuzetnom nesigurnošću rukopisne predaje.mogućnost takovog nazora povijesno je ubrzo morala ustupiti mjesto najprije stoičko-kozmopolitskom. Thompson. Općenito se složenost duše razabire kao ona karakteristika nau­ ka Fedra. prema svom filozofijskom značenju gotovo jedinstven u povijesti filozofije. središte i izvorište smisla cjelokupnoga spisa. Poetički mit ο naravi duše u Fedru valjalo bi jednom misliti i razumijevati zajed­ no s matematičkim mitom ο postanku. Mitologijski prikaz onostranoga vječnog života duša. od presudne važnosti sva­ ka. u drugome dijelu? Odgovor. ( 1 1952. 1957). na dijalektici zasnovanoj retorici.m u ž p o s v e ć e n u vazda savršena posvećenja. knjizi Politeie. što ih je tadašnja medicina poznavala i vrstala u svojim teorijama ο tipovima karaktera. To dakako ne uključuje ovdje neki pokušaj provedbe prave interpretacije. knjizi posljednjeg Platonova djela. Neki problemi interpretacije Malo je koji dijalog Platonov dosad tako malo zadovoljavajuće razjašnjen u svojoj cjelovitosti i jedinstvenosti kao upravo Fedar. a zatim i kršćanskom nauku ο bitnoj i temeljnoj jednakosti svakoga čovjeka sa svakim drugim. 1985. Translated with an Introduction and Commentary by R. Čak su naprimjer takvi znalci kao Schleiermacher ili Natorp bili u stanju držati ga počet­ ničkom Platonovom skicom i datirati među najranije spise.ο izabiranju života u 10. kako je izložen u Timeju. osobito: Uber zwei Begriffe der Platonischen Mvstik: ΖΩιΟΝ und ΚΙΝΗΣΙΣ. Nauk ο duši kao izvorištu i počelu kretanja. baš svaka riječ. kako božan­ skih tako onih koje imaju smrtnu kob. §2. 1973. u bitnoj suprotnosti s nazorom ο njenoj jednostavnosti i jednoobličnosti. Ubersetzung und Kommentar von Ernst Heitsch (Platon: Werke. London. Zakona. ovdje u Fedru takoreći dogmatski ustvrđen. Gottingen. By G. čak nakon Parmenida.dakako i opet „samo" mitologijskih . Čime je iznutra objedinjeno ispitivanje naravi i moći Erosa i ο „bo­ žanskome zanosu" u prve tri besjede dijaloga. točnije ο izgradnji svjetske duše.) Plato's Phaedrus. nakon naznaka već u Politeii. jednako tako kompozicijskom kao i smisleno-sadržajnom. With English Notes and Dissertations by VV.

Stranac: Deder dakle. Izvornik: Platonis opera. Stranac: Zamolit ću te p o v r h toga ipak za j o š j e d n u neku sit­ nicu. priječi li neka bojazan to raditi. da n a m je p o s v e n u ž n o o v i m se p u t e m zaputiti. ili i ο o n i m vješti­ n a m a koje su s tim vezane . kako se o n o kaže. dijete. Teetet: Rekao si. No tebe radi prihvatit ć e m o se toga da o s p o r i m o stav. Prijevod. prisiljen sebi sa­ m o m e protusloviti. sli­ kama. ο odrazima. Stranac: Z b o g toga se dakle sada treba odvažiti napasti očin­ ski stav. ako ć e m o se obraniti.Iz djela Sofist (241d5 . izgledalo i slijepcu? No d o k to ne b u d e osporeno ili potvrđeno teško da će u o p ć e itko m o ć i . ako ga uopće osporimo. Stranac: K a k o ne bi to.2 5 9 b 6 ) . 179 . te da i z n u d i m o da jest u n e k o m pogledu nebiće. Stranac: Maločas govoreći r e k o h kako se pri osporavanju toga nalazim vazda neiskusan. stalno se a m o t a m o prevrću­ ći. da se ne bih k a k o z b o g toga tebi činio kao da sam mahnit.ne biti smiješan. nećeš se nikako činiti kao da griješiš kreneš li na to osporavanje i to dokazivanje. ili treba sasvim odustati.govoreći ο lažnim stavovima ili mnijenju. a tako upravo i sada. Ο χ ο η ϋ 1973 (^ΙΘΟΟ). Teetet: Posve istinito. Teetet: Kaži samo. i opet da nekako nije biće. Teetet: Ali neće nas nikada nikako spriječiti. Stranac: Bojim se zaista kazanoga. bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić Stranac: N u ž n o će n a m biti. iz kojeg bi ishodišta netko z a p o č e o opasnu raspravu? M e n i se pak čini. da kušnji p o d v r g n e m o stav oca Parmenida. R e c o g n o v i t breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. Teetet: Sto se m e n e b a r e m tiče. Teetet: Izgleda to takvo treba u raspravama izboriti. te toga radi budi posve miran. T o m v s I. oponašanjima ili njihovim priviđanjima.

k o d tako velikih stvari slavnim i drevnim m u ž e v i m a prigovarati. svadbe. Teetet: Reci jasnije što to kazuješ. Najprije nas dakle to podučite. i opet toplo h l a d n o m e primješavajući. tako ti bogova. Stranac: Čini mi se da n a m olako pripovijeda Parmenid. a ne više kao dvoje? Jer zacijelo ne kažete da oboje j e d n a k o j e s u nazivajući j e d n o od o n o g a dvojega bićem. tako pripovijeda priče da je o n o što se naziva svime j e d n o . pa se olako m e đ u s o b n o složili. d o k o n e blaže odustaše od toga da s tim uvijek tako stoji. pa tvrde da je naizmjence sad o n o sve j e d n o i sljubljeno po Afroditi." Teetet: Istinu kažeš." To upravo govoreći i zahtijevajući od njih i od ostalih koji tvrde da o n o sve jest više n e g o j e d n o . Jer očito je da vi to odavno znate. što to oni svaki put g o v o r e kad se n e k o od njih oglasi tvrdeći da jest. Razdvajajući se vazda se sjedinjuje. što zapravo ti koji ο njemu g o v o r e sma­ traju da [ono] očituje. kao da je to razgovijetno. A kažem da n a m treba primijeniti taj postupak da ih. Brzo bi naime na o b a načina bilo jedno. Teetet: K a k o ? Stranac: Izgleda mi da n a m svaki pripovijeda neku priču. tvrde naime one napetije M u z e . A da U je sve to t k o od njih istinito kazao ili ne. pa da stavimo prema vama o n o sve kao troje. dijete? Teetet: Baš ni najmanje. Stranac: Ο t o m e m n o g o m dakle ispitivat ć e m o n a k o n ovoga. Mi smo pak ranije smatrali da znamo. Teetet: Vidim. no sad s m o na bespuću. nimalo ne ma­ reći za to da li ih pratimo d o k govore ili zaostajemo Teetet: K a k o to govoriš? Stranac: Shvaćaš li ti Teetete. kao da su prisutni. počinjući od Ksenofana i j o š ranije. budeš li mnijenja da treba. kakva su i kolika. to je teško. d o k biva posve suprotno od toga. i sva­ ki onaj t k o se dao u prosudbu da razluči bića. Teetet: Možda. N e k e pak kasnije j o n s k e i sicilske M u z e zaključiše kako je najbolje splesti to oboje i kazati d a j e biće m n o g o a i j e d n o . međutim. ili toplo i hladno. Sad pak vidiš da smo o k o njega na bespuću. Stranac: O d m a h si shvatio. vlažno i suho. što to zapravo kod obojih oglašavate kazujući da o b o ­ je i svako od njih jesu? Kako da shvatimo to vaše 'biti'? Da li kao treće uz o n o dvoje. K o d nas pak elejski narod. ili je nastalo. t i m e n e k a k o razdvajanja i spajanja pretpostavljajući? Jer ja sam bar.Teetet: Kojim to? Stranac: Razmotriti najprije o n o što n a m se sada čini jasnim. te ih skupa nastanjuje i udaje. a ne dvoje. da ne b i s m o bili nekako smeteni o k o toga. Stranac: M o ž d a nas. d o k ο o n o m e d r u g o m e ne. pokažite nam vi to dostatno. . No sa svoje se strane b e z zlobe m o ž e ovo iznijeti. Jer svaki je pojedini od njih o n o svoje do kraja doveo. nebiće. m n o g o ili j e d n o . reći ć e m o . p o r o d i njegu za p o t o m s t v o sebi priređuju. h o ć e m o li što pogriješiti. Teetet: Sasvim si ispravno rekao. isto to stanje zadešava u duši ne manje glede bića. a sad opet m n o g o i samo sebi neprijateljsko po nekoj mržnji. m r ž n j o m p a k i ljubavlju da se drži zajedno. Teetete. ο kojemu inače tvrdimo da smo na d o b r o m e putu i da razumijemo kad god netko to izrekne. propitujemo ovako: „ D e d e r vi koji tvrdite da je sve toplo i hladno. ili biva. a o n d a opet.. kao da s m o djeca. što zapravo hoćete označiti kad izgovarate biće. Stranac: „ B u d u ć i pak da smo mi na bespuću. a i pogrešno. Stranac: „Ali prijatelji". premda j e d n a k o spram obih stojimo. Teetet: Što t o ? Stranac: Da su nas m n o g e isuviše prezirući zanemarili. Stranac: I ο ostalome od o n o g a ranije kazanog isto n a m je to reći? Teetet: Dakako. Jedan govoreći da su tri bića. smatrao da t o č n o razumijem kad bi tko kazao to ο č e m u s m o sad besputni. da n a m se ne bi činilo kako razumijemo o n o što govorite. Stranac: N e g o dakle hoćete oboje nazivati b i ć e m ? Teetet: M o ž d a . d o k bijah mlad. Stranac: A što? Zar ne treba i one koji tvrde da o n o sve jest j e d n o upitati po mogućnosti što zapravo zovu b i ć e m ? Teetet: Kako da ne? 180 181 .i tako biste dvoje posve očito nazivali j e d n i m " . no j e d n o m nekako n e k a od njih m e đ u s o b n o ratuju. no sad treba najprije ispitivati o n o najveće i načelno. prijateljima posta­ jući. Drugi pak tvrdeći da su đva. ili neko takvo dvoje. Teetet: Ali ο kojem govoriš? Ili jasno je da tvrdiš kako treba najprije biće pretraživati. ili dva.

•• 182 183 .. Stranac: „ D a li upravo o n o jedno. Stranac: I opet će više od j e d n o g biti o n o sve. tada će biće. Slično i Heindorf: . quatenus est unius tantum unum. „ o d a s v u d dobro zaokružene kugle j e d n a k o masi. koji prihvaća Apeltovu emendaciju όνομα δν . Stranac: Ali ništa ne priječi da o n o što je u dijelovima i m a stanje j e d n o g glede svih dijelova zajedno. te da na taj način.. Teetet: T a k o je. Stranac: I da je o n o j e d n o j e d n o . and this O n e that is' again (τοϋτο . Jer biće kojemu se zbilo da b u d e j e d n o izgleda zaista da nije isto s j e d n i m . αύ τό εν δν) (proves to be the name) of a name". te nije čudo da naprimjer Cornford smatra najboljim naprosto je izlučiti iz teksta.A što? Bićem nazivate nešto?" Teetet: Da. da o n o m e tko je postavio tu pret­ postavku nije od svega najlakše odgovoriti na ovo sad upitano i na bilo koje drugo. budući ime j e d n o g i opet imena.. Ili ne? Teetet: Da. samo o n o cijelo bilo. Teetet: Da. budući takvo. Ili? Teetet: T a k o . Teetet: Treba zaista. Stranac: Ako bi pak ime stavio kao s njom isto. kako imaju gotovo svi rukopisi. budući da drugog ničeg nema. 1 Teetet: N u ž n o . b u d e j e d n o . ako se rekne da je nečega. u smjeru sredine j e d n a k o posve. Stranac: Posve istinito veliš. Teetet: Kako da ne? Stranac: I uopće ne bi imalo smisla povlađivati o n o m e tko govori da ime jest nešto. proizaći će da je biće nedostatno samog sebe. ili k a k o ? " Teetet: A koji će im onda. biti nebiće. Teetet: Sto da ne? Stranac: A zar nije n e m o g u ć e da o n o s čime se to zbiva s a m o bude o n o j e d n o samo? Teetet: Kako? Stranac: T r e b a valjda p r e m a p r a v o m smislu reći da je o n o istinski j e d n o posve bez dijelova. Stranac: A o n o takvo koje je iz m n o g i h dijelova n e ć e se slagati s tim stavom. a i tvrde. Stranac: No ako je o n o cijelo. kazuje zacijelo Teetet: Da. ili će biti pri­ siljen kazati da je ime ničega. ili s njim isto? Teetet: Ta kako neće tvrditi. nakon toga biti odgovor? Stranac: Jasno je. Teetet: Shvaćam. hoc quoque nominis rursus unum (das Eins eines Namens) esse efficietur. te će o n o sve biti više od jednog. Stranac: . ili će. Schleiermacher. imati sredinu i krajeve. reći će. Teetet: Da. ako i b i ć e i o n o cijelo odvojeno zadrže svako od njih vlastitu narav. ovdje ili ondje". jer niti što veće niti što manje m o ž e biti." Stranac: A što? Tvrde li da je o n o cijelo drugo od j e d n o g koje jest. Stranac: I po t o m će razlogu biće. Teetet: T a k o je.te prevodi: „And (it will result) that the One also is only one of the one. proizaći d a j e ime samo ime imena.Atque unum. kao što i Parmenid veli. služeći se za isto dvama imenima. . dakako. Stranac: No ako biće ne bi bilo cijelo z b o g toga što mu se zbilo stanje cijelog. s druge strane. a smi­ sao pri svakom mogućem čitanju gotovo posve nedokučiv. sebe lišeno. a njih imajući posve je n u ž n o da ima dijelove. Teetet: Kako? Stranac: Prihvatiti da jesu dva imena zaista je smiješno za o n o g a tko stavlja da nema ničega osim jednog. strance.za razliku od Burneta. ili da u o p ć e ne k a ž e m o da je biće cijelo? Teetet: T e ž a k si izbor stavio pred m e n e . . Stranac: Da li će onda biće koje i m a stanje j e d n o g a na taj način biti i j e d n o i cijelo. Campbell i Burnet čitaju αΰ τό umjesto αυτό. Teetet: Kako? Stranac: dvoje? Stavljajući ime drugim od stvari. Rukopisna predaja ove rečenice je upravo beznadno nesigurna. Teetete. bu­ dući sve i cijelo. Teetet: Posve. Campbell zadržava [εν] δν μόνον većine rukopisa. dok bi..Stranac: Neka dakle odgovore: „Tvrdite doista da samo j e d n o j e s t ? " „ T a tvrdimo".

Stranac: P o z o v i o n d a te boljima postale da ti odgovaraju. te tumači o n o što ti bude od njihove strane rečeno. A u sredini između tih obih neizmjerna neka bitka o k o toga. Ali mi ne m a r i m o za njih. o n a pak tijela od onih i to što oni prvi zovu istinom. Teetet: Posve ispravno. n u ž n o je da cijelo b u d e toliko. Teetet: K a k o ? Stranac: Jedni na zemlju sve natežu s n e b a i o n o g nevidljivog. ako se o n o j e d n o ili o n o cijelo ne stavi u o n a koja jesu. Jer o n o što je od boljih prihvaćeno zacijelo je vrednije od o n o g a što prihva­ te lošiji. 2 Teetet: Čini se da s tim u potpunosti tako stoji. što Campbell nalazi „probablv right". Stranac: No o n o necijelo ne smije biti niti neko koliko. Stranac: Od obih dakle tih plemena po redu u z m i m o obrazlo­ ženje ο jestvu koje postavljaju. Jer ako je n e k o koliko. j e r o n i su pitomiji. Heindorf je namjesto njih konjicirao τόν τό δλον. Teetet: T r e b a se dakle i k njima zaputiti. uz to da nije. Teetet: Očituje to skoro v e ć i sve o v o što se sad pomalja. Stranac: A što? Ne kažu li da je j e d n a duša pravedna a druga nepravedna. činimo riječju. stijene i drveće g r u b o rukama obgrljujući.Stranac: A kad u o p ć e ne bi bilo o n o g cijelog. Teetet: Istina. određujući tijelo i jestvo kao isto. svako napose s beskraj­ n i m b e s p u t n o s t i m a pojavljuje se o n o m e tko kaže da biće jest ili n e k o dvoje ili s a m o j e d n o . Teetet: Zašto? Stranac: O n o postajuće uvijek je postalo cijelo. Stranac: Da li dakle. Teetet: Da. Stranac: Sve o n e koji se p o t a n k o izjašnjavaju ο biću i ο nebiću n i s m o doduše prešli. ustrajavaju na t o m e da jest samo o n o što dopušta neki zagrljaj i dodir. s Campbellom. i to potvrđuju. No ako to ne ide. No čini mi se da s njima treba činiti ovako. preziru posve i ne žele ništa više čuti. donoseći svaki put veće i teže vrludanje o k o o n o g a ranije kazanog. već istražujemo o n o istinito. Burnetom i svim prevodiocima riječi τό εν ή kao glosu ili rezultat nekog poremećaja teksta. a m o ­ žda čak i gotovo n e m o g u ć e . kažu da jest neko smrtno živo biće? Teetet: K a k o da ne? Stranac: A slažu li se da je to tijelo s d u š o m u sebi? Teetet: Svakako. Stranac: Zato oni koji se s njima prepiru vrlo bojažljivo o d o z ­ go o d n e k u d iz nevidljivog uzvraćaju. ne bi nikad ni postalo biće. Stranac: I d r u g o m e đ u t i m bezbrojno. T e ž e pak od onih koji sve silom natežu u tijelo. Teetet: A kako da u z m e m o ? Stranac: Od onih koji ga stavljaju u ideje lakše. govoreći. Teetet: Kako? Stranac: Najbolje ih je doduše. vazda traje. Sad pak treba promotriti o n e koji drugačije govore. Teetet: Bit će. j e d n a razumna a druga nerazumna? Teetet: Zašto ne? Stranac: Ali ne biva li svaka od njih takvom imanjem i prisutnošću pravde. pretpostav­ ljajući da bi bili voljni odgovarati uljuđenije nego sada. da bismo iz svega vidjeli kako reći za biće što zapravo jest nije ništa lakše n e g o za nebiće. označavaju nekim p o k r e t n i m bivanjem umjesto j e s t v o m . Isključujemo. pa ma koliko bilo. Tee­ tete. strašne m u ž e v e s p o m e n u . a ako tko od ostalih kaže da jest nešto što n e m a tijela. z b o g prepirke ο jestvu. Stranac: Stavljajući dušu kao neko od bića? Teetet: Da. u raspravama ih usitno raz­ bijajući. Stranac: Ali svakako će reći da o n o što m o ž e bivati prisutno n e č e m u i odsutno jest nešto? 184 185 . I sam sam naime v e ć m n o š t v o takvih sreo. neke mislive i bestjelesne ideje prinuđujući da b u d u istinskim jestvom. ali neka svejedno b u d e dostatno. tad se isto to zbiva biću. ako bi ikako bilo m o g u ć e . dje­ l o m učiniti boljima. premda ih imaju svi rukopisi. Svega se naime toga takvog dotičući. Nadovezuje se n a i m e j e d n o na drugo. tako da niti jestvo niti postajanje ne treba označiti kao da jesu. a također. Teetet: Dakako. a suprotna suprotnog? Teetet: Da. Stranac: No čini se d a j e m e đ u njima kao neka borba giganata j e d n i h protiv drugih.

Stranac: I da tijelom i m a m o zajednicu s bivanjem p u t e m osje­ ta. Stranac: K a ž e m onda da o n o koje posjeduje ikakvu m o ć usa­ đenu da bilo čini ma što d r u g o m e bilo trpi i najmanje. S njima dakle neka n a m ovdje to ostane uglavljeno. ili pak . a ako ih nešto takvo zadesi. Teetet: Kazuješ baš o n o što misle. da sve to doista jest. čini kako duša posjeduje neko tijelo. kažu li da je nešto od toga vidljivo i dodirljivo. čak i ako bi to bilo samo jedanput. a jestvo biva spoznavano? Teetet: Kažu da s time da. Stranac: No upravo to zajedništvovanje. no s j e s t v o m tvrde da nije u skladu m o ć ni j e d n o g od toga dvojega. Stranac: Lijepo. Jer protuslovili b i s m o onom prethodnom. M o ž d a ti. za koju k a ž e m o da se ne bi mogla zbiti o n o m e što miruje. Teetet: Ta kažemo doista. M o ž d a će pak b r z o dospjeti u besputnost. razumnost i ostale vrline. M o r a t će naime kazati što je srodno i t o m e i ujedno svemu ono­ me što i m a tijelo. Jestvo će se onda. koliko bude spoznavano toliko i kretati trpnjom. ο vi najbolji. pa i od najmanjega. Stranac: Očito su nam. Teetete. valjda zbog drugovanja s njima. To naime da će. Teetet: Bit će tako. a o v o o n o dru­ go? Ili da ni j e d n o od toga dvojega ne ide skupa ni s j e d n i m od tih? Teetet: Očito da nijedno s nijednim. Stranac: Bivanje kažete da je od jestva drugo. Postavljam naime odredbu da bića nisu ništa drugo do m o ­ gućnost i m o ć . Teetete. nekako rastav­ ljajući. poznavano od strane spoznaje. Teetet: Koje to? Stranac: N i s m o li nekako kao dostatnu odredbu bića stavili to kad je u n e č e m u ma i najneznatnija m o ć trpljenja ili činjenja? Teetet: Da. ili oboje? Ili d a j e o n o trpnja. M o ž d a će se kasnije i nama i njima drugo pokazati. d o k se s druge za razumnost i svako od onih za koja si pitao stide od­ važiti na to da ili prihvate kako sve to nije ništa od bića.Teetet: Kažu doista. Stranac: A k o dakle jest pravednost. ili trpnja. također i duša u kojoj sve to biva. Teetet: Ostaje. a i o n o suprotno. Teetet: Koji to onda stav iznose? Stranac: Ne prihvaćaju o n o što s m o maločas ο jestvu rekli o n i m a iz zemlje rođenima. njihov o d g o v o r na to nećeš dokučiti. a s druge strane d u š o m p u t e m mišljenja s pravim j e s t v o m . Stranac: Zapitajmo ih međutim iznova. 186 187 . A ti n a m i kod ovih tumači. osmotri da li će. Stranac: Shvaćam. ako bi spoznavanje bilo neko činjenje. da ustvrde da su sve to tijela. za što ć e m o reći da vi to tako zovete kod ovih obih? Zar ne baš o n o što smo mi maločas rekli? Teetet: Koje? Stranac: Trpnja ili djelatnost koje bivaju iz neke m o ć i u svih onih koji se jedni s drugima sudaraju. ali ja da. Teetet: A kazuju li time što? Stranac: O n o na što treba uzvratiti da s naše strane m o r a m o od njih j o š jasnije ispitati slažu li se s time da duša spoznaje. Stranac: No idemo k onima drugima. boljima postali ti muževi. nego da im se. ili je sve to nevidljivo? Teetet: Da gotovo ništa od toga nije vidljivo. ako im to predložimo. na što gledajući kažu za oboje od toga da jesu. d o k bivanje svaki put drugačije. za o n o bivati spoznavanim n u ž n o opet proizlazi to da je trpnja. ljubiteljima ideja. Stranac: A što? Kažete li da je spoznavati ili bivati spoznavan djelovanje. biti voljni prihvatiti i složiti se da je biće ovakvo nekakvo? Teetet: Kakvo to? Kaži i znat ć e m o smjesta. budući da već sami u sadašnjem ča­ su nemaju za reći nešto od toga bolje. Stranac: Na to pak kažu da uz bivanje doduše ide m o ć trplje­ nja i činjenja. Jer ako bi i za nešto malešno od bića bili voljni dopustiti da je bestjelesno. za koje tvrdite da se uvijek na isti način isto drži. bu­ dući da se ničeg od toga ne bi stidjeli oni od njih koji su u zemlju zasijani i iz nje nikli. zar ne? Teetet: Da. Teetet: No prihvaćaju to. već bi se naprezali uvjeravati kako je sve o n o što ne m o g u rukama stiskati doista u potpunosti ništa. Stranac: A što je sa svim tim takvim? Ne kažu valjda da ima n e k o tijelo? Teetet: Na to ne odgovaraju više jednakim načinom. dostajat će. s j e d n e strane.

I pokušat ću to učiniti ispitujući te kao i one tada. kad dopuštaš da jesu? Teetet: Nipošto. Teetet: Zacijelo. Stranac: Gle! No sada ć e m o Teetete tek zaista. dakle. mogli s pravom biti priupitani n a n o v o o n o što s m o sami tada pitali one koji kazuju da je sve toplo i hladno? Teetet: Sto to? Podsjeti me. poput Cornforda. z b o g toga n u ž n o . Teetet: Posve istinito. Stranac: Svakako. Stranac: Ali ako b i s m o opet prihvatili i to da je sve uzgibano i pokretno. posve s d u š o m u sebi. ili 3 pak m n o g e ideje. ο bilo č e m u što tvrdio. Stranac: T r e b a se o n d a na svaki način boriti protiv onoga koji bi.. ali život ne? Teetet: A kako? Stranac: A da k a ž e m o da doduše to oboje jest u njemu. strance. Stranac: A što? Vidiš li da bi um bez toga bio. p r e m a onoj djetinjoj molitvi. o b a zajedno. kad k a ž e m o da kretanje i stajanje jesu. Smisao je jednako jasan kaže li se na ovome mjestu „sva bića" ili samo „bića". to uopće ne uviđam. i ο biću i ο svemu govoriti oboje. Stranac: Filozofu je dakle. Teetet: Ž e s t o k o . Zeusa m u ? Da li ć e m o se lako dati uvjeriti k a k o uistinu kretanje. Stranac: A što. život. Teetet: Kako pak to? I što si to rekao? Stranac: Sretnice. Teetet: Ispravno. prihvati Budhamovo hiperkritičko umetanje riječi < πάντων >. shvaćajući i sagledavajući njihovu zajednicu s jestvom. i da su nepokretni i da su pokrenuti. nema­ j u ć i u m a . uklonivši znanost. da bismo ujedno i nešto uznapredovali. d o k nam se čini kao da nešto g o v o r i m o ? Teetet: M e n i se doista čini. doista. a niti opet od onih koji biće na svakojaki način p o k r e ć u u o p ć e išta slušati. već uzvišeno i sveto. život i dušu. spoznati besputnost ispitivanja ο njemu. razumnost ili u m . niti od onih koji kazuju j e d n o . No kako n a m je to pak prikriveno ostalo da s nama tako stoji. Teetet: K a k o ? Stranac: Čini li ti se da bi o n o „ n a isti n a č i n " i „isto t a k o " i . Stranac: Razmotri o n d a jasnije da li bi. m e đ u t i m da ipak. ne uviđaš li da smo sad u najvećem ne­ znanju o k o njega. kako mi se čini. 3 n e m a nitko nikako ni ο č e m u uma. n e p o k r e n u t o stoji? Teetet: Strašan b i s m o zaista stav dopustili. i tim b i s m o stavom isto to odstranili iz bića.Teetet: Ispravno. nego. Stranac: Nisu dakle kretanje i stajanje. ako su nepokretna bića. kao da je njime i stajanje i kretanje obuhvaćeno. protiv svih lukopisa. ako se s ovim sad slažemo. zaista. tako obojima priričeš da jesu? Teetet: Čini se da uistinu kao nešto treće protumačujemo bi­ će. doista. prihvatiti da sve stoji. v e ć zaista nešto od njih drugo? Ne uviđamo. k a k o se čini. n e p o k r e t n o stoji? Teetet: Sve se to bar meni čini besmislenim. osobitu potrebu da se. ali n e ć e m o reći da ih i m a u duši? Teetet: A na koji bi ih drugi način imalo? Stranac: N e g o o n d a da doduše i m a u m .o i s t o m " ikada bilo b e z stajanja? Teetet: Nikako. Stranac: N e k a bude. ili da bi u o p ć e gdjegod postao? Teetet: Ni najmanje. i o n o m e koji najviše sve to cijeni. Stranac: I o n o p o k r e t n o o n d a i kretanje treba prihvatiti kao bića? Teetet: K a k o da ne? Stranac: Proizlazi dakle Teetete da. da o n o niti živi niti razumijeva. Stranac: N e g o da k a ž e m o da i m a doduše u m . Stranac: A što? Zar se ne čini da smo već prilično raspravom obuhvatili biće? Teetet: Baš posve. kazujući da to oboje jest? Teetet: A kako? Stranac: Dakle kao nešto treće uz ova stavljaš u duši biće. Stranac: Ili označavaš da stoje. biće. Stranac: Kažeš li da se kreću oboje i svako od toga dvojega. 188 189 . te. duša i r a z u m n o s t nisu u p o t p u n o m e biću. Ne zoveš li kretanje i stajanje suprotnošću j e d n o drugome? Teetet: Kako da ne? Stranac: I ipak tvrdiš da to oboje i svako od njih j e d n a k o jest? Teetet: Ta tvrdim.

a i o n i m a od starijih koji kasno uče. ako hoćeš. Stranac: K a ž i m o onda na koji to način zapravo m n o g i m ime­ nima svaki put o n o isto označavamo. i u bezbroj ostaloga.Teetet: Čini se. A i sve ostalo tako na isti način: pret­ postavljajući svako kao jedno. ne imajući zajednice s jestvom? Teetet: N e ć e biti. a o n a ne? Što ć e m o od toga. pa i onih koji p r e m a idejama tvrde da bića vazda se na isti način isto držeći jesu uvijek. strance. svejedno 190 191. pridajući mu boje. češće o n e koji se time bave. kako neće stajati? Ili kako se opet ne kreće o n o koje nikako ne stoji? A biće nam se sad pokazalo izvan t o g obojeg. nego s j e d n e strane ο d o b r o m d o b r o m . Stranac: Zašto onda ne bi. ako se j e d n o od toga pokaže bilo mračnijim bilo jasnijim. Stranac: Da li smo sad u nekoj manjoj besputnosti o k o bića? Teetet: M e n i se zaista. Teetet: Istinu veliš. pa bilo da u j e d n o i iz j e d n o g u bezgranične razdvajaju. Sjećaš se? Teetet: Kako da ne. veličine. te beskrajno m n o g o drugog. gozbu priredili mladićima. neka bude r e č e n o i o v i m a i ostalima. čini u većoj. koji su se z b o g oskudice u imetku pameti t o m e t a k o v o m zadivili. m a n e i vrline. u čemu svemu. Stranac: To neka onda ovdje leži neodlučeno. a ovi da bivstveno stoji. Ne b u d e m o li pak mogli niti j e d n o od njih dvoje vidjeti. Teetet: A kao što? Reci primjer. Stranac: G o v o r i m o naime ο čovjeku imenujući neko m n o g o . Stranac: No tim slaganjem smjesta sve biva p o r e m e ć e n o . Teetet: Čega? Stranac: Da smo. A budući da i biće i nebiće jednako zapadaju u besputnost. ka­ ko se čini. odgovarajući j e d n o po j e d n o . Teetet: Svakako. Teetet: Lijepo. smatram. Teetete. Stranac: No i oni koji o n a sva sad sastavljaju a sad ih raz­ dvajaju. prvo da ništa ničim n e m a nikakvu m o ć zajednice s nečim. te se stoga uveseljavaju ne dozvoljavajući govoriti ο d o b r o m čovjeku. kažemo ne samo da je čovjek. i drugo na taj način pokazati. reći da bi oni upravo izabrali? Teetet: Doista ne m o g u za njih na to ništa odgovoriti. Teetet: Svakako. te iz tih i sastavljaju. bar ćemo raspravu kako god b u d e m o spo­ sobni najdoličnije dalje voditi ovako ο obojemu ujedno. kako vjerujem. ponekad i starije ljude. bilo u sastojke koji imaju granicu. Ta srećeš Teetete. Teetet: A što to? Stranac: Da li da niti jestvo ne pripajamo kretanju i stajanju. oni govoreći da se bivstveno kreće. k o d svakog razmotrio sve o n o što proizlazi? Teetet: Lijepo zboriš. . oblike. nego i dobar. Nije li da o n d a kretanje i stajanje neće nikako imati udjela u jestvu? Teetet: Baš nikako. kao m o g u ć n e zajedništvovati jedni drugima? Ili ova da. niti nešto drugo nečemu drugome. a s dru­ ge ο čovjeku čovjeku. ako je to m o g u ć e reći. zaista? Stranac: A što? Da li će koje od njih biti. zaista. o n o što sad u vidu pitanja kazujemo. Stranac: T i m e smo. Jer svi takvi pripa­ jaju bitak. kako u onih koji o n o sve pokreću tako u onih koji ga kao j e d n o zaustavljaju. O d m a h je naime svima pri ruci za to se uhvatiti kako je n e m o g u ć e da o n a m n o g a jesu j e d n o i o n o j e d n o mnoga. opet g o v o r i m o kao ο m n o g o m i po­ m o ć u m n o g i h imena. pa onda smatraju da su u t o m e nešto p r e m u d r o pronašli. ostaje n a m sad nada da će se. kojima smo se prije obraćali. Stranac: I stavimo da oni kažu. Stranac: Da bi n a m dakle govor bio upravljen svima koji su ikada bilo što ο jestvu raspravljali. zapali u potpunu besputnost. Jer ako se nešto ne kreće. Stranac: P r e m a vlastitoj naravi biće dakle niti stoji niti se kreće. Je li to dakle m o g u ć e ? Teetet: Doista je najnemogućnije od svega. Stranac: K a m o onda treba još da okrene razum onaj tko hoće nešto izvjesno ο njemu za sebe ustvrditi? Teetet: Ta kamo? Stranac: Držim doista da više nikamo lako. Stranac: K o d toga je međutim opravdano da se sjetimo onoga. Teetet: Valjda. kad s m o bili pitani na što se odnosi ime nebića. nego da ih tako u o v i m našim raspravama stavimo kao da su nepomješljivi i bez m o ć i da se m e ­ đ u s o b n o združuju? Ili da ih sve u o n o isto svedemo.

n e o p a ž e n o prispjeli u znanost onih slobodnih i. A to je znati p r e m a rodu razlučivati u kojoj mjeri svako pojedino m o ž e biti u zajednici. Teetet: Da. ili treba umijeća onaj tko bi to htio dovoljno d o b r o raditi? Teetet: Umijeća. Stranac: Ali j a m a č n o je to baš najvećim n u ž n o s t i m a n e m o ­ guće. p o p u t o n o g n e o b i č n o g Eurikleja. Stranac: No što ako d o p u s t i m o da sve ima m o ć uzajamnog zajedništvovanja? Teetet: To sam v e ć i ja sposoban odbiti. Teetet: Da. j e s u li u svemu neki drugi uzrocima razdvajanja? Teetet: Ta kako ne treba znanosti. a koji se uzajamno ne podnose? I j o š i to da li kroz sve jesu neki koji ih povezuju. pri svemu t o m e ne bi govorili ništa. u kući imaju neprijatelja i protivnika. Teetet: T a k o je. Stranac: A ako j e d n a h o ć e to činiti a druga ne. i o n i m „ p o sebi". i o n i m „ o d drugih". i to valjda najveće. tako mi Zeusa. ili ništa. Teetet: D a k a k o . Teetet: Da. čini se. ako n e m a baš nikakvog miješanja. zar nije n u ž n o da s n e k o m znanošću kroz rasprave putuje onaj koji h o ć e ispravno po­ kazati koji su od rodova kojima suglasni. Stranac: Zar neće onaj koji m o ž e to činiti dostatno raspozna­ vati j e d n u ideju. u svakom smjeru protegnutu kroz m n o g e . 192 193 . Stranac: K a k o ? Teetet: Da bi i kretanje samo posve stalo i stajanje se opet s a m o pokrenulo. d o k se druga slažu. Stranac: Najsmješnijemu od svega bi se m e đ u t i m primakao g o v o r o n i h koji ne bi dopuštali da išta po zajednici sa stanjem d r u g o g b u d e o z n a č e n o drugim. Teetet: K a k o da ne? Stranac: A što? Budući da s m o se složili da na isti način i rodovi jedni spram drugih imaju miješanje. kojih se nemaju snage riješiti i ne spajati ih u govo­ rima. niti o n u koja je druga istom? Teetet: Da. Teetet: Ispravno. Teetet: K a k o ? Stranac: P r i n u đ e n i su se ipak pri svemu služiti o n i m „ b i t i " i o n i m „ o d v o j e n o " . pa opet j e d n u u j e d n o m sabranu kroz cjelinu mnogih. ako bi j e d n o d r u g o m e pridolazili. a i m n o g e odvojeno posve razlučene. I od njih se n a i m e j e d n a nikako j e d n a s drugi­ ma ne slažu. Stranac: A što? Nije li tako i s visokim i niskim glasovima? Onaj tko ima umijeće da raspoznaje one koji se zajedno miješaju i o n e koji ne. ili nešto da a nešto ne. Teetet: K a k o da ne. nego. Teetet: T o č n o govoriš. tavljati p r e m a r o d o v i m a i ne smatrati istu ideju drugom. i bezbroj­ n i m drugima. te stoga i ne trebaju drugih osporavatelja. reći ćemo. te p o n o v o u razdvajanjima. kako se ka­ že. zadešava ih g o t o v o što i slova. tako da se m o g u zajedno miješati. Stranac: No o n o dvoje otkrilo se kao n e m o g u ć e . Stranac: Kojeg? Teetet: Gramatičkog. Stranac: No kako ć e m o je sad nazvati. koje su pojedinačno j e d n e od drugih odvojene. Stranac: Svatko dakle tko h o ć e ispravno odgovoriti postavit će o n o preostalo od troje. te vazda putuju unaoko­ lo ga noseći d o k se iznutra oglašuje. kako to da kretanje stane tako i to da se stajanje kreće? Teetet: K a k o da ne? Stranac: O n d a preostaje samo o n o treće. Teetet: I j o š kako. a i p o r e d b a ti je istinita. izuzetno spram drugih. a u kojoj ne. Stranac: I k o d ostalih umijeća i neumijeća naći ć e m o druga takva. Stranac: Jer n e k o j e d n o od toga je baš n u ž n o : ili se sve h o ć e zajedno miješati. taj je muzičar. pa m n o g e druge od jed­ ne izvana j e d n e s drugima obuhvaćene. tražeći sofista prije njega pronašli filozofa? Teetet: K a k o kažeš? Stranac: N e ć e m o li reći da dijalektičkoj znanosti pripada ras. p o p u t sveze protežu kroz sve. Teetete? Ili smo. d o k je onaj tko to ne razaznaje n e m u zičar. Stranac: Z n a li dakle svatko koja m o g u s kojima biti u za­ jednici. Stranac: Samoglasnici se pak.stavljaju li da to biva naizmjenice ili pak uvijek. tako da je bez n e k o g od njih n e m o g u ć e da se i od ostalih j e d n o s drugim složi.

No d o k je i njega do­ duše teško jasno vidjeti. Teetet: Što da ne? Stranac: Dakle je svaki od njih drugo od ostala dva. bude­ mo li voljni. No ο sofistu je svakako očito da ga se ne smije ispu­ stiti prije no što ga dovoljno p r o m o t r i m o . prvo kakva je svaka pojedina. Stranac: No zacijelo nećeš tu dijalektičku znanost pridati dru­ g o m e . . i sada i kasnije. z b o g blještavila područja opet nije nikako lako ugledati. Teetet: N e . boravljenjem s nji­ me sljubljenog. niti pak stajanje. Stranac: Ali kretanje i stajanje j a m a č n o nisu niti drugo niti o n o isto. . te neki s malo a neki s m n o g o njih. no uvijek s njima po nužnosti smiješana. to ne m o ž e biti niti j e d n o od njih. govoreći za kretanje i stajanje da oba jesu. nekaž­ njeno u m a k n e m o . Stranac: Budući da smo se dakle složili da neki od rodova h o ć e jedni s drugima biti u zajednici. ako nam se uopće pruži pri­ lika da nekako. te stajanje i kretanje. proglasiti istima. prinu­ dilo bi svako od toga dvojega da se preinači u o n o s u p r o t n o od svoje naravi. Teetet: Ali to je svakako n e m o g u ć e . Teetet: Kako da ne? Stranac: Tada su to već tri.Teetet: Svakako. Stranac: Što smo to pak sad tako nazvali o n i m istim i dru­ gim? Jesu li to neka dva roda. ta o b a tako. . te treba razmatrati kao da ih je pet a ne tri. ako i ne b u d e m o mogli biće i nebiće dokučiti s p o t p u n o m j a s n o ć o m . ipak b a r e m ne b u d e m o oskudni raspravom ο njima. opet ć e m o . ideji bića vazda prionulog mišljenjem. budući da u t o m s u p r o t n o m ima udjela. Teetet: A zašto? Stranac: Kretanje će stati. Stranac: A ipak ne k a ž e m o da kretanje jest o n o isto ili drugo. p o t o m kakvu imaju m o ć m e đ u s o b n o g zajedništva. tako da. nego izabirući neke od onih koje se nazivaju najvećima. Stranac: Filozofa pak. Stranac: Ali ako biće i o n o isto ne označavaju ništa različito. Teetet: Lijepo si rekao. Ili? Teetet: Čini se. Teetet: Da. Teetet: Nikako. ili t i m istim i drugim izričemo nešto od onih. a sebi s a m o m isto. govoreći da nebiće jest bivstveno nebiće. zaista. Kad bi naime tim obojima pridošlo bilo koje od o n o g a dvojega. Stranac: Ali za o v o dvoje tvrdimo da se ne daju j e d n o s d u g i m miješati. Stranac: Nego trebamo li misliti biće i o n o isto kao n e k o jedno? Teetet: Možda. Teetet: Ta kako bi tko pridao drugome? Stranac: Filozofa ć e m o dakle na takvom n e k o m mjestu pro­ naći. sa sofistom je teškoća druge vrste nego s njime. zaista. Teetet: Kud i kamo. a stajanje će se pak pokrenuti. Stranac: N e m o g u ć e je dakle da su o n o isto i biće j e d n o . do o n o m e koji čisto i pravedno filozofira. b u d e m o li ga tražili. a neki ne. Stranac: Od rodova koje smo upravo prošli najveći su zacijelo samo biće. Teetet: Kako? Stranac: O n o g a pobjeglog u tminu nebića. . Teetet: Tako. d o k neke pak ništa ne priječi kroz sve sa svima biti u zajednici. druga od ona tri. Teetet: T o č n o . Stranac: Ο njemu ć e m o dakle u b r z o razmotriti jasnije. Teetet: T r e b a dakle.. Teetet: I s tim ne manje nego s o n i m prije po svojoj prilici tako stoji. koliko to do­ pušta vrsta sadašnjeg razmatranja. a da n a m to ostaje prikriveno? Teetet: M o ž d a . dajmo nakon toga napredujmo raspravom na ovaj način: ne razmatrajući ο svim idejama. kao bića. Teetet: Kako? Stranac: Što god bismo zajedničko prirekli kretanju i stajanju. Teetet: Skoro. teško je razaznati z b o g tamnoće mjesta. kako vjerujem. Stranac: No oba imaju udjela u o n o m istom i d r u g o m . Stranac: Biće se pak dade miješati s obima. 194 195 . Jer oči duše mnoštva ne m o g u istrajati gledajući spram božanskog. Ta o b a n e k a k o jesu.

Teetet: K a k o da ne? Stranac: R e c i m o dakle iznova. nikako. Teetet: Da. što se čini vrlo vjerojatnim. kao što bijaše drugo od istog i od stajanja? Prihvaćamo. ού γάρ ούν.. VVhereas it does participate both in Sameness and in Difference.Stranac: Stavljamo li onda o n o isto kao četvrto k trima ide­ jama? Teetet: Svakako. do dokaza za to dospjeli smo prije nego do ovih sada. Teetet: Ne. > Teetet: Po­ sve ispravno. nismo govorili na isti način. s Cornfordom. pokazujući da je tako po naravi. ταύτοΰ δέ γ* άμα και θατέρου μετέχουσαν ορθώς έχει και ταύτόν αυτήν και ού ταύτόν προσαγορεύειν >.. v e ć po t o m e što i m a udjela u ideji drugog. Teetet: Skoro. doista. Stranac: I zaista. Stranac: Ne bi bilo tako kad se biće i o n o drugo ne bi razli­ kovali više od svega. > ΘΕ. Sam je pokušao ispuniti je sljedećim hipotetičkim tekstom: .. Stranac: I reći ć e m o da je o n a protegnuta kroz sve njih. ΞΕ. kretanje je opet drugo od o n o g istog.. ΘΕ. No.>" 196 197 .. it does not. a drugi ne. postojanim. Stranac: Ali držim da dopuštaš j e d n a od bića nazivati samima po sebi. upravo to jest bit dru­ gogTeetet: G o v o r i š kako stoji. ako Cornfordov je prijedlog popune teksta još složeniji: < νϋν δέ ουδαμώς μεταλαμβάνει. ΞΕ. Da li je kretanje drugo od dru­ gog. jer je time izvrsno izražen očito intendirani smisao. Na ovome je veoma važnom mjestu Heindorf konstatirao lakunu u tekstu. već. Stranac: A kad bi se nekako združilo samo kretanje sa sta­ janjem. <No ono se ipak ne združuje. Teetet: Svakako. a druga uvijek u o d n o s u na druga? Teetet: Zašto ne? Stranac: A o n o drugo je uvijek u o d n o s u na drugo. z b o g toga što i m a udjela u biću? Teetet: Jest. kad da je o n o isto. < νϋν δέ ού μεταλαμβάνει. Ili? Teetet: T a k o .προσαγορεύειν.. A sad n a m je baš po nužnosti proizašlo da. Stranac: T r e b a dakle reći da je narav drugog peta m e đ u ide­ jama. bilo bi nekad i m e đ u o n i m drugima n e k o drugo koje nije u o d n o s u na drugo. Kad naime za nj k a ž e m o da je o n o isto i neisto. so that it is correct to speak of it as both the same and not the Same.<But it does not in fact participate in Rest at ali. tad ne bi bilo ništa n e o b i č n o označiti ga postojanim? Teetet: Posve ispravno. budući da Teetetov odgovor nije lako dovesti u sklad s onim što je prethodno rečeno. Teetet: K a k o ? Stranac: P r v o dakle da je kretanje u potpunosti drugo od sta­ janja. uzimajući opet j e d n o po jedno. kao što i m a biće. a kad d a j e neisto. z b o g toga što ima udjela u o n o m istom. Jer svako pojedino j e d n o da je drugo od ostalih ne po svojoj naravi. ΘΕ. tad g o v o r i m o tako u odnosu na njega samog. παν ταύτοΰ namjesto rukopisnog αύτη . ορθότατα γε što bi značilo otprilike: „. άτοπον άρα στάσιμον αυτήν προσαγορεύειν. Stranac: T r e b a se dakle složiti i ne treba se zlovoljiti t i m e što je kretanje isto i neisto. ma koje drugo bilo.. STR. ako v e ć dopuštamo da se jedni od ro­ dova h o ć e m e đ u s o b n o miješati. Stranac: A što? Da li da k a ž e m o da je o n o drugo peto? Ili to i b i ć e treba misliti kao neka dva i m e n a za j e d a n rod? Teetet: M o ž d a . Ili kako k a ž e m o ? Teetet: T a k o . ού γάρ ούν. o n i m a koje s m o probrali. tako da se opet ispravno zove neistim. N e g o kad bi drugo imalo udjela u objema idejama. tad pak g o v o r i m o z b o g zajednice s drugim. Stranac: No jest. Stranac: Ali ipak o n o bijaše s a m o m sebi isto. Stranac: Nije dakle o n o isto? Teetet: Nije.. Stranac: Nadalje. Stranac: Besmisleno je dakle označavati ga postojanim. z b o g toga što baš sve ima u o n o m e istom udjela. s čime je u skladu i njegov prijevod: . Madvigovu korekciju αύτη . THE AT. Stranac: O v a k o pak kazujmo ο tih pet. Stranac: Nije dakle stajanje? Teetet: N i k a k o . Teetet: Zaista t o č n o . z b o g koje odvojeno od o n o g istog biva ne to nego drugo. 4 Teetet: I te kako. πάντ' αύτοΰ.

ne kazujemo nešto suprotno do bića. p r e m d a je jedna? Teetet: M o ž d a . nego tek drugo. a s druge pak ona ostala beskonačna brojem nije. kako se čini. Hermann. i kod kretanja i kod svih rodova. ispravno kažemo da jesu i z o v e m o ih bićima.C. Stranac: A ako smo to razumjeli.. kad se kazuje. Stranac: Dakle proizlazi. te ih baš sve na isti način tako ispravno z o v e m o nebićima. znači suprotno. čini li ti se da tada o n o maleno više riječju očitujemo no o n o jednako? Teetet: A kako bi? Stranac: N e ć e m o dakle dopustiti da odricanje. to nije drugo od ničeg drugog do od naravi lijepog. neka nas razuvjeri u naše prethodne stavove. dobiva ime koje je n e k o vlastito za taj dio. te opet n e k o m od bića supr otstavlj eno? Teetet: Tako. kao što je i znanost. Teetet: Koje? Stranac: Kad kazujemo nebiće tad. objavljuje nešto od onih ostalih. Teetet: U svakom pogledu. Teetet: Čini se. prema o n o m stavu od maloprije? Teetet: Istina. Stranac: Bez straha ć e m o dakle boreći se reći da kretanje jest drugo od bića? Teetet: Bez i najmanjeg straha. kako ima dio rukopisa. kako se čini. daje suprotstavljenost onome nelijepom nešto između bića i bića. O n o što svaki put oglašavamo nelijepim.Teetet: N u ž n o . Stranac: No niti oko toga se zaista ne treba zlovoljiti. premda smo se složili da ih je pet ο kojima i u koje smo prethodno stavili razmatranje? Teetet: A kako? Ta nemoguće je dopuštati manji broj od ono­ ga koji se maločas pokazao. Stranac: Po nužnosti je dakle da nebiće jest. Stranac: Daj kaži mi sad ovo. budući da imaju udjela u biću. Stranac: No pogledajmo i ovo. ili radije stvar na koju se o d n o s e imena oglašena na­ k o n odricanja. no da je od četvrtog nećemo. budući da ima udjela u biću? Teetet: Baš posve jasno. ili da ima neki naziv? Teetet: Da ima.. U slučaju njihova zadr­ žavanja." 198 199 . Isto vrijedi i za τι nakon είναι. doista. Stranac: Nekako je dakle nedrugo i drugo. o n o s j e d n e strane jest j e d n o . pa će nas tako razuvjeriti i u ovo nakon njih. ako već narav rodova sadrži zajednicu jednih s drugima. Teetet: K a k o ? Stranac: Kao kad r e k n e m o nešto neveliko. opravdano ispuštaju Stallbaum. Stranac: Nije li onda jasno da kretanje jest bivstveno nebiće i biće. Campbell i Burnet. praveći ih drugima od bića. koliko ima onih ostalih. Stranac: Sto dakle nakon toga? Zar ć e m o za nj doduše reći da je drugo od ona tri. Teetet: Koje? Stranac: Proizlazi li tako da je o n o nelijepo išta drugo do n e k o od bića izdvojeno iz nekog j e d n o g roda. Teetet: Posve pravedno si kazao. Stranac: No ne treba li kazati daje i samo biće drugo od ostalih? Teetet: N u ž n o . stavljeno pred riječ koja slijedi. smisao bi bio otprilike ovaj: „Dakle proizlazi . Teetet: Svakako. No kako ć e m o reći? Stranac: Postoji li neki dio drugog suprotstavljen o n o m lijepom? Teetet: Postoji." Naš je prijevod blizak Campbellovu: . Stoga i ima m n o g o vještina i znanosti i m n o g o s t r u k o se zovu. Stranac: Zar to isto ne zadešava i dijelove naravi drugog. Teetet: G o t o v o da je tako.. već samo toliko da o n o „ n e " . čini li se i tebi da ć e m o i ovo? Teetet: Koje? Stranac: Narav drugog izgleda mi raskomadana. no pojedini njen dio. da je o n o nelijepo neka suprotstavi] enost bića biću? 6 ή ispred άντίθεσις. Stranac: I biće nam dakle upravo za toliko nije. Jer kod svih narav drugog. Teetet: K a k o ? Stranac: Ta i o n a je nekako jedna. a opet. Budući da naime nije ona.It results then that the notion of'non-beautiful' is an opposition of being to being. premda je sadržano u većini rukopisa. izdvo­ j e n p r e m a o n o m e spoznavanom. F. Stranac: H o ć e m o li kazati da je to bezimeno. A ako tko to ne dopušta. čini svako pojedino nebićem.

tako i nebiće na isti način i bijaše i jest nebiće. Teetet: K a k o da ne. treba da i on govori kao što mi govorimo: da se rodovi jedni s drugima miješaju. Stranac: Neka nam dakle ne kaže netko kako se usuđujemo reći da nebiće jest očitujući ga kao suprotnost biću. u o d n o s u na to? Teetet: Nijednu. tražeći j o š dalje od toga. v e ć od tog puta istraživanja odvrati misao. Stranac: Dakle. niti sva ostala zajedno osim njega. Stranac: T r e b a o n d a kazati da j e d n a k o jesu o n o neveliko i samo veliko? Teetet: Jednako. ili. mnoštvo puta jesu.which is the emphatic word". Stranac: Mi pak ne samo da smo pokazali za nebića da jesu. ali ne i nužnom. bit će drugo od ostalih rodova. tako da biće n e o s p o r n o opet bezbroj puta nije ona bezbrojna. j e d n a ideja ubrojena m e đ u m n o g a bića? Ili i m a m o j o š neku nevjericu. kad se v e ć narav d r u g o g pokaza bićima pripadnom. nije niti svako pojedino od njih. n u ž n o je o n d a i njene dijelove ništa manje staviti kao bića. bilo da ima razloga ili je baš sasvim bezrazložno. Teetet: Sasvim j a s n o . Prihvaćamo s Burnetom Simplikijevo čitanje τούτο δαμή umjesto ru­ kopisnog τούτ' ούδαμή. samog bića. Ta ako ona jest.. budući da se smisao lako dopunjuje prenošenjem prethodnog ήν. a. j e s t v o m išta više n e g o sve ostalo? I treba li v e ć odvažno kazati da nebiće postojano jest imajući svoju narav. ako se to smije reći. . a m n o š t v o puta pak nisu. nego smo očitovali i ideju koja se slučuje biti nebićem. 200 201 . Stranac: Zaostaje li onda. strance. da li n a m o n o lijepo više pripada bićima. Teetet: I baš mi se u svakom pogledu čini. kako poje­ dinačno tako i sva zajedno. Stranac: K a k o da je o n d a n a z o v e m o ? Teetet: Očito da je to samo o n o nebiće. a o n o nelijepo manje? Teetet: Nikako. dok god to ne m o ž e . po nužnosti je najjasnije da je nebiće. Teetet: Kako? Stranac: On naime negdje kaže: 8 „ N e ć e š doista nikad to iznuditi . po t o m e što j e d n o ništa više nije od drugog? Teetet: Sto da ne? Stranac: I sve ć e m o ostalo dakle na isti način kazivati. da jest nebiće. usprkos protivljenju Cornfordovu. budući od njih svih drugo. budući pak da je drugo od bića. Jer mi smo se od nečega njemu suprotnog odavno oprostili. kako ti reče. n e g o drugo. dok ona ostala. ne označavajući nje­ g o v u suprotnost. po t o m imanju udjela jest. suprotnost dijela naravi drugog i o n e bića. združeno s drugim. odvažili s m o se za svaki njen dio suprotstav­ ljen biću kazati da to samo jest jestveno nebiće. Campbell pak smatra dopunu mož­ da ispravnom. ne upravo o n o u čemu ima udjela. kako se čini. Stranac: Ne treba li i o n o nepravedno staviti kao p r a v e d n o m j e d n a k o . Teete­ te. osporivši n a m da valjano govorimo. Teetet: Istina. da s m o najistinitije rekli. A biće opet. imajući udjela u biću. Stranac: A što? P r e m a t o m zboru." Teetet: Ta govori zaista tako. n e g o samo toliko da je drugo od njega. Stranac: Pokazasmo mu više no što je on zabranio istraživati. i o n o neveliko [neveliko] 7 i o n o nelijepo [neli­ j e p o ] 7 . Campbellov prijedlog τούτο φανή' teško se može prihvatiti. pa bilo da jest ili nije.Teetet: Sasvim ispravno. zatim da se biće i drugo protežu kroz sve i j e d n o kroz drugo. nije ništa manje jestvo od. te k o n a č n o da o n o drugo. te da kao što o n o veliko bijaše veliko i o n o lijepo bijaše lijepo. d o k o n o za koje s m o sad kazali d a j e nebiće neka nas netko ili razuvjeri. kad su j e d n o d r u g o m suprotstavljeni. za kojim s m o z b o g sofista tragali. Stranac: Znaš li o n d a da smo prestupili dalje od P a r m e n i d o v e zabrane? Teetet: K a k o t o ? Uvjetno prihvaćamo Boeckhovu dopunu <μή μέγα> i <μή καλόν >. Dokazujući naime da jest narav drugog i d a j e raskomadana na sva bića j e d n a u o d n o s u na druga.

kao takva zadobivena isključivo u obzoru pridavanja. Nekoliko je bitnih pitanja u današnjim interpretacijama još uvijek do kraja sporno i otvoreno. „prediciranja".stupa sad izraz γένος. On naprimjer u svakoj prilici izrijekom niječe svaku mogućnost toga da bi „biće" ili „jedno" bili kategorijom.i to je presudno . dok će είδος sve više poprimati pretežno dijalektičko-logičko značenje. „transcendentnosti" i odijeljenosti od cjeline bivajućega. Borba protiv svemoćne sofističke obmane . kao i kasnija temeljna metafi­ zička određenja. na temelju internih izričitih me­ đusobnih upućivanja. Ukazujemo na neka od važnijih pitanja tumačenja: 91. Time je filozofijski izboreno jedno bitno novo posvemašnje dinamiziranje cjeline svega. odnosno razlika sama. sve više i više središnji filozofijski termin kasno- ga Platona (v. izraz φύσις. §2. nužno upravo u svrhu zadobivanja dostatne orijentacije ο mogućnosti i pravoj naravi privida. manjka. Već Aristotelovo shvaćanje „materije" u smislu iskonske nedostatnosti (στέρησις).Neki problemi interpretacije Tradicionalni naslov ovoga dijaloga. često je u tradiciji bilo uspoređivano s Aristotelovim kategorijama. Bivstveno nebiće ontologijski je uvjet mogućnosti toga. No Aristotelove su „kategorije" nešto u svakom pogledu različito. stajanje. jednako kao i na­ glašeno inzistiranje na konačno iznađenom istinskom određenju one ra­ nije vazda zagonetne uzajamne „zajednice" i „sudjelovanja" osjetilnih i mislivih bića . Njihovu bitnu različitost od postupka di­ jalektike. potekao još od aleksandrinskih gramatićara. Ono sad biva lišeno svakog preostatka svo­ jevrsne onostranosti. kao elejskog nasljeđa koje Platon sam putem kritike transcendentnih ideja u Parmenidu stavlja u pitanje. §8 Ono što Platon u ovome spisu zove „najvećim-najvažnijim rodo­ vima". prije svega obiljem novih riječi ili upotrebom postojećih u novom svojstvenom značenju. Stenzel (Studien zur Entuiicklung der platonischen Dialektik von Sokfates zu Aristoteles. Holvverda: Commentatio de vocis quae est ΦΥΣ1Σ vi atque usu praesertim in graecitate Aristotele anteriore. kre­ nuo tim putem razumijevanja. Opisano produbljenje temeljne koncepcije praćeno je i neskrivenim terminologijskim mijenama. dakle biće. Groningen. i u tome smislu odlučna kritika Parmenida. §4.) §6. kretanje. međutim. §3. VII. Prije svega ono ο tome tko su ustvari „prijatelji ideja" koje Platon u dijalogu blago ali zato ne manje odlučno kritizira. te naglaše­ nom sinonimikom. Metodički i sadržajno bliži se već.mo­ guća je samo tada kad se uvidi da su laž. kako ga je Platon bio mjerodavno odredio naprimjer u Politeii. istota i drugost-razlika. 9). Na njihovo mjesto . Radi li se tu tek ο anonimnim tadašnjim sljedbenicima Pitagore i elejaca? Ili pak ο samim Platonovim učenicima. nemoguće je ignorirati i bjelodanu ozbiljnost kojom sam Platon na njima ustrajava. dušom i umom prožetog. nigdje drugdje toliko prisutnih koliko u ovome djelu i u Državniku. čudeći se uz to silno da im nije pribrojena jednota (Επη. Fedru. za­ jedno s ranijim Teetetom. Jednako se tako teško oteti dojmu svojevrsne autoironičnosti pri njihovoj pretjeranoj i cjepi­ dlačkoj provedbi. obliku rasprave. živog. dakle onom najopćenitijom odredbom koja je . D.gotovo da se može tako reći.sofistike i sofista. 2. Stilski i jezično upućuje već na svojstva sasvim poznih djela. izrazitom minucioznošću izričaja. Zajedno s pretumačenjem onog ništa ide po nužnosti i bitno novo razumijevanje samog bića. ishodište Platonovih „rodova". Platonovu svijest ο toj novosti posvjedočuje emfaza kojom bez ikakve potrebe daljnjeg obrazloženja uvodi odredbu bića kao pokrenutog. sadrži i obuhvaća u sebi. Kao nebiće koje jest u dijalogu se pokazala narav drugoga. Povijesno-filozofijski ostaje to onda isho­ dištem za sve kasnije odredbe onog ništa i onog negativnog u smislu nedostatka. §5. pojednostavljujući donekle . koji su međutim njegov nauk tek površno i nedostatno razumjeli. omogućeni su i usmjereni onim što je izboreno ovim Platonovim dijalogom. glasi „Sofist . razli­ čitoga. dušu i um. neposredno slijedećim Državnikom te nenapi­ sanim Filozofom. Ipak. 202 203 . I doista se u njemu sadrže poglavito razmatranja u kojima je povijesno zasnovana kako ontologija tako i logika s gramatikom. s mnoštvom složenica i izvedenica. uspo­ redo s tim. za što bi govorila vlastita nje­ gova napomena ο „drugovanju s njima"? Ih ovdje ipak treba prepoznati Platonovu filozofijsku kritiku vlastitih ranijih nazora.a upravo je to za Platona jedno od presudnih određenja filozofije . što se nama čini najvjerojatnije? S7 Teško je dokučiti i pravi smisao naglašeno tehnički i metodički sprovođenih „razdioba" (dijareza). logički". Izvjesno je. 1917). s naglaskom na „metodi".ο nebiću. lišenosti. obmana i privid jedna u sebi pozitivna moć. mada im se danas možda više ne može pridavati onakva važnost kao što je to svojedobno htio J. 1955.sada u smislu moći i možnosti (δύναμις). slike. ne smije se previdjeti da Platon ipak ustra­ java na tome da je to novo shvaćanje. „Potpuno biće" ovdje je u Sofistu određeno kao ono što bivanje i kretanje. Koliko god da jest istina daje bitna tema dijaloga novo shvaćanje naravi onog ništa ili nebića. da spis sačinjava srazmjerno kasnu tetralogiju. Taj obzor nije. te tek time i život. Breslau. odnosno protumačenja onog ništa u smislu nihil privativum i die bestimmte Negation. Već je Plotin. u razlici spram ra­ nijih djela. oponašanja i na koncu same personifikacije života koji u svemu tome i iz svega toga crpi mogućnost svog bitka: . Sama riječ ιδέα sve se više povlači iz središnjih formulacija. jednako kao i. koju nikako ne valja razumijevati u kasnijem Aristotelovu smislu puke mogućnosti. ali i ovdje u Sofistu teško je previdjeti.

Štoviše, Platon sam nije nijednom upotrebio riječ „kategorija". Za njega, kao i za sve Grke prije Aristotela, znači κατηγορία ponajprije „optužbu", i tek donekle glagol κατηγορεΐν uz ino i „označiti kao...". Platonov izraz „ r o d " (γένος) ovdje u Sofistu nema ništa od kasnije­ ga, postaristotelovskog bitno logičkog značenja, u razlici spram „vrste". Kako smo već rekli, on je ovdje bliži onome što Platon inače naziva είδος, u smislu „ideje". Uz to, Platon izrijekom upozorava da pet „najvećih" rodova ne smije biti shvaćeno tako kao da ne bi bilo i drugih. U tom smislu valja njegov izraz μέγιστα shvatiti manje naglašeno no što to čine u pravilu svi prevodioci, s izuzetkom Cornforda (Apelt: ,,die vvichtigsten Gattungsbegriffe", Campbell: ,,the most important kinds", Dies: „les plus grandes des genres"). Važniji konzultirani komentari: The Sophistes and Politicus of Plato. With a Revised Text and English Notes by Lewis Campbell. Oxford, M. DCCC. LXVII. (Reprint Edition New Hampshire, 1988.) Plato's Theory of Knowledge. The Theaetetus and Sophist of Plato translated with a Running Commentarv by Francis Macdonald Cornford. London, 1979 ^ΙΘΒδ).

Iz djela Timej (27d5 - 31b3; 47e3 - 5 2 d l ) . Izvornik: Platonis opera. R e c o g n o v i t brevique adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. T o m v s IV. Oxonii 1972 ( 1 1 9 0 2 ) . Prijevod, bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić

T i m e j : T r e b a dakle, p r e m a m o m e mnijenju, najprije razlučiti o v o : što je o n o uvijek jestvujuće, a ne imajuće nastanka, i što o n o nastajuće uvijek, a nikad jestvujuće? Prvo je dokučivo mišljenjem p u t e m pojma, jestvujući uvijek na isti način, a drugo opet mni­ jenjem p u t e m b e s p o j m o v n o g osjetila mnijenljivo, nastajući i pro­ padajući, a nikad bivstveno ne jestvujući. A sve o n o nastajuće po nužnosti od n e k o g uzroka nastaje 1 ; jer s v e m u je n e m o g u ć e imati bez uzroka nastanak. Kada dakle proizvođač izradi oblik i m o ć 2 nečega, gledajući prema o n o m e što se uvijek isto d r ž i 3 i tim se u z o r o m za to služeći, po nužnosti će tako sve lijepim dogotoviti. Kad pak gledajući u o n o nastalo i slu­ žeći se nastalim u z o r o m , ne lijepo. Sve p a k o v o n e b o - ili svijet, 4 ili i drugo ako bi netko imenuju­ ći najviše volio, tako ć e m o ga i mi nazivati, - ο njemu dakle prvo treba istražiti upravo o n o što je uglavljeno da ο s v e m u treba u p o č e t k u istražiti, naime da li bijaše uvijek, ne imajući nijednog početka nastanka, ili je nastalo, od nekog početka započinjući.
1

2

Usp. i Phil. 26e. Tavlor, možda pomalo pretjerujući, naglašava kako su riječi ίδέαν και δύναμιν ovdje posve netehnički upotrebljene, kao „form and quality" ili „form and faculty", i to ,,in the wide Elisabethan sense of the second word". Već su se stari komentatori razilazili u prosudbi toga s čime valja vezati ono αεί. Atticus ga je povezivao s βλέπων, a Porfirije, kojeg slijedi i Proklo, s κατά ταύτα έχον. Vjerojatniji je ovaj drugi stav. , , . ... ουρανός je stanje ime za cjelinu „svijeta", dakle izvorno ne znači tek „nebo", κόσμος se u istome smislu javlja po prvi put u Heraklita.

3

4

204

205

Nastalo je; jer vidljivo je i dodirljivo i tijelo imajuće, a sve takovo je osjetilno. Sve o n o osjetilno pak, mnijenjem s osjetilom dohvatljivo, pokaza se bivajućim i nastalim. A za o n o nastalo opet tvrdimo kako je n u ž n o da od nekog uzroka nastane. M e đ u t i m , tvorca i oca ovoga tu svega iznaći te­ žak je posao, a i nađe li ga se, nemoguće svima kazati. N o , to treba dakle iznova ο t o m svemu: prema kojemu od dva uzora ga je graditelj izradio, da li prema o n o m e koji se na isti način i jedna­ ko drži ili prema o n o m e nastalom. No ako je ovaj tu svijet lijep, a i proizvođač dobar, tad je očito da je gledao prema o n o m e vječnom. A k o je pak o n o što nije ni­ k o m e niti s l o b o d n o reći, tad prema nastalome. Svima je dakako j a s n o da prema vječnome; svijet je naime najljepši od svega nastalog, proizvođač pak najbolji od svih uzroka. T a k o je dakle, nastao, napravljen prema o n o m e p o j m o m i razumnošću d o k u č i v o m i na isti način se držećem. A ako je t o m e tako, opet je sva nužnost d a j e taj tu svijet slika nečega. K o d svega je pak najvažnije 5 započeti p o č e t k o m koji je po naravi. Ovako dakle treba razlučivati ο slici i njenom uzoru, da bi govori bili i srodni o n o m e svemu čega jesu izlagači: o n o g a stal­ n o g i postojanog i putem u m a dohvatljivog stalni i nepromjenljivi - koliko god su u stanju, 6 i koliko govorima pripada da b u d u ne­ osporivi i nepobjedivi 7 , ne smiju oni za tim zaostajati -, a onoga Moguće su dvije konstrukcije ove rečenice i obje su, prema Tavloru, imale u starini svoje zagovornike. Prva je da se μέγιστον δή παντός shvati kao cjelina, u smislu: ono glavno u svemu jest započeti po­ četkom prema naravi. Druga je da se μέγιστον δή shvati kao „naj­ važnije je od svega", a παντός kao zavisno od άρξασθαι, u smislu: „osobito je važno započeti svaku stvar u početku koji je po naravi". Ciceron je očito slijedio drugu konstrukciju, jer prevodi: „difficilimum autem est in omni inquisitione rationis exordium". Slijedi ga i Proklo. Nama se prvo rješenje čini vjerojatnijim. Teško se ovdje složiti s Archer-Hindom da su „očito neki poremećaji našli put u ovu rečenicu". Njemu se čini najjednostavnijim naprosto izbaciti οίον, koje da je valjda proizašlo iz reduplikacije od όσον. Stallbaumovi zahvati još su mnogo složeniji te jedva i najmanje uvjerljivi. Prevodimo prema tekstu u Burneta. Većina je starijih rukopisa imala άκινήτοις namjesto άνικήτοις. No, Ciceronov prijevod ,,neque convinci potest", kao i Kalcidijevo ,,inexpugnabilis", uvjerljiva su potkrepa za drugo čitanje, prihvaćeno i od Burneta i Tavlora.

pak p r e m a t o m e odslikanoga, budući slikom, prilični, u srazmjeru s time: kako je jestvo spram nastajanja tako je istina spram vje­ rovanja. A k o dakle, Sokrate, ne b u d e m o mogli za m n o g o toga ο m n o ­ g o m e , ο b o g o v i m a i ο nastanku svega, sasvim u s v a k o m p o g l e d u iznijeti razloge koji se sami sa s o b o m slažu i najpodrobniji su, nemoj se čuditi. N e g o p r u ž i m o li pače ne manje prilične no n e t k o drugi, 8 treba se veseliti, prisjećajući se t o g a da i ja koji g o v o r i m i vi koji prosuđujete i m a m o ljudsku narav, tako da se o n i m a koji ο t o m e svemu iznose priličnu priču ništa poviše t o g a ne pristoji tražiti. Sokrat: Izvrsno, Timeju. T r e b a prihvatiti baš sasvim tako ka­ ko ti nalažeš. Tvoj uvodni napjev s m o dakle s udivljenjem d o č e ­ kali, no sad n a m u slijedu i pjesmu kraju privedi. T i m e j : R e c i m o dakle iz kojeg je u z r o k a sustavljač sustavio na­ stanak i ovo sve. D o b a r bijaše; a u nijednome d o b r o m nikada ni ο č e m u ne pribiva zavist. A budući toga lišen, ushtjedne da sve postane najvećma njemu nalik. A k o bi tko od razboritih m u ž e v a prihvatio taj najpoglavitiji početak nastanka i svijeta, posve bi is­ pravno prihvatio. Jer bog, htijući da sve b u d e po m o g u ć n o s t i do­ b r o , a ništa loše, preuzimajući tako dakle sve što bijaše vidljivo, ne mirujuće nego krećuće se u tumaranju i n e s r e đ e n o , uvede to u red iz nereda, držeći ga u potpunosti boljim od o n o g a . A o n o m e najboljemu niti bijaše niti jest s l o b o d n o išta drugo osim najljepšega činiti. Promišljajući dakle, otkrije da iz o n o g a po naravi vidljivoga nikad ništa b e z u m n o neće, cijelo od cijeloga, biti boljom stvari od o n o g a što sadrži u m , a um opet da je n e m o g u ć e da u n e č e m u nastane bez duše. Po t o m zaključku stavivši um u dušu, dušu pak u tijelo, sve skupa izgradi kako bi bilo najljepše po naravi te izradi najbolje djelo. T a k o dakle p r e m a p r i l i č n o m e raz­ logu treba govoriti da je ovaj tu svijet živo biće s d u š o m i u m o m u sebi, te da je uistinu po promisli b o g a nastao. Izvjesna nesigurnost vlada oko toga kako treba razumjeti ono μηδενός ήττον, c7. Da li je μηδενός srednji ili muški rod? Ciceron je ispustio upitne riječi, dok je Kalcidije očito shvaćao u smislu muškoga roda, jer prevodi „nihilo minus quam quivis alius". Archer-Hind i Martin biraju, slijedeći valjda Prokla, drugu alternativu. Nama se, s Taylorom, Kalcidijev izbor čini vjerojatnijim.

206

207

A k o p a k t o jest tako, t r e b a m o o p e t kazivati o n o što t o m e sli­ j e d i , n a i m e kojem od živih bića ga je na priliku sustavljač sustav i o . N i č e m u od o n i h ustrojenih u vidu dijelova ne smijemo dati p r e d n o s t - ta ništa s t o j e slično n e s a v r š e n o m e n e ć e nikada postati lijepim, - n e g o p o s t a v i m o da je od svega najsličniji o n o m e čega su ostala živa b i ć a dijelovi, p o j e d i n a č n o i p r e m a r o d o v i m a . O n o n a i m e u sebi obuhvaćajući sadrži sva mislena živa bića, kao što ovaj tu svijet sadrži nas i sva d r u g a vidljiva stvorenja. Bog, htijući da ga najsličnijim u č i n i o n o m e najljepšemu od svega mišljenog i po s v e m u savršenom, usustavi j e d n o vidljivo živo biće, koje u sebi u n u t r a sadrži sva o n a živa b i ć a što su mu po naravi srodna. Da li s m o o n d a ispravno svijet proglasili j e d n i m , ili bi bilo ispravnije govoriti ο m n o g i m a i b e s k o n a č n i m a ? J e d n i m ; ako će d o i s t a biti p r e m a u z o r u izrađen. Jer o n o što o b u h v a ć a sva misle­ n a živa b i ć a n e b i nikada m o g l o u z drugo biti drugim. P o n o v o bi, n a i m e , u o k o l o njih m o r a l o biti d r u g o živo biće, čega bi oni bili dijelovima, te b i s m o tada ispravnije rekli k a k o je o v o učinjeno s l i č n i m ne više tim dvama, v e ć t o m e obuhvaćajućem. Da bi dakle o v o t u b i l o p o jedinstvenosti slično savršenome ž i v o m biću, radi t o g a t v o r a c n e načini n i dva n i b e s k o n a č n o svjetova, n e g o j e j e d n o o v o tu j e d n o r o đ e n o n e b o postalo, jest, i j o š će biti.

H o ć e li dakle n e t k o odista kazivati kako tim n a č i n o m nasta­ de, m o r a t će primiješati i vid lutajućeg uzroka, kako mu je po naravi ustrojen kretati s e . 1 0 Ovako dakle t r e b a m o natrag ići, te, dohvativši njihov t o m e prikladan drugi početak, smjesta opet, kao što s m o ο s v e m u o n o m e tada, tako sada ο o v o m e iznova od po­ četka započeti. Osmotriti valja samu narav vatre, vode, zraka i zemlje prije nastanka neba, te njihova t o m e prethodeća stanja. Do sada naime nije j o š nitko pokazao njihov nastanak, već g o v o r i m o kao da zna­ mo što to zapravo je vatra i svako pojedino od tih, stavljajući da su to počela, sastojine svega, premda im ne pristoji da b u d u ma i od o n o g a tko je jedva malo razuman samo i uspoređena s liko­ v i m a slova. 1 1 Sada, dakle, neka se o n o naše ima na sljedeći način: P o č e l o svega, ili počela, ili kako god se ο t o m e činilo, ne treba sada kazi­ vati, ako ni z b o g čega drugog, onda stoga što je p r e m a sadašnje­ mu načinu razlaganja teško očitovati ono što se ο t o m e mni. Niti dakle vi nemojte smatrati kako ja trebam to kazivati, a niti sam opet ja sam uvjeren kako sam od sebe sposoban toliki sebi namet­ nuti posao na pravi način na sebe uzeti. No čvrsto se držeći o n e u početku kazane m o ć i vjerojatnih govora, pokušat ću, ne manje, v e ć i više vjerojatno no n e t k o drugi, od početka ο svakom pojediTeško razumljive riječi f) φέρειν πέφυκεν dosad su najrazličitije tu­ mačene. Tako npr. Stallbaum: ,,ea ratione, qua ipsius natura fert", Archer-Hind: ,,how it is its nature to set in motion". Taylor se pri­ klanja Stallbaumovu tumačenju, te sa svoje strane pri alternativi da li glagol φέρει ovdje znači „dopušta" ili pak „teži-stremi" drži prvo značenje vjerojatnijim. Tako i Martin: „comme la nature des choses le comporte". Cornford za značenje glagola u tom smislu upućuje na Epin. 983b, no dvoji može li se to značenje zadržati i ,,with no expressed object". Najpreciznije objašnjenje ove Platonove igre riječima dao je O. Apelt (Platons Dialoge Timaios und Kritias. Ubersetzt und erlautert. Zweite, durchgesehene Auflage. Leipzig, 1922, str. 168, bilj. 132): „Grčka riječ za element, στοιχεΐον, prema staroj predaji tek je u Platonovo doba i to upravo putem njega dospjela do svojega fizikalnog značenja. Pravo joj je značenje 'slovo', kao sastojina sloga ili riječi. Odatle se lako razrješava smisao ovoga mjesta. Takozvani elementi, hoće kazati Platon, nisu glede izvornosti čak niti slogovima (tim već iz slova slo­ ženim dijelovima riječi) jednaki, a pogotovo pak slovima, tim στοιχεία u pravome smislu."

[...]
T i m e j : Sve dosad k a z a n o , o s i m neznatnog, prikazivalo j e o n o o d u m a p r o i z v e d e n o . N o raspravi treba pridodati i sve o n o što nastaje iz n u ž n o s t i . 9 Jer nastanak o v o g a tu svijeta rodio se b o g m e p o m i j e š a n iz složaja nužnosti i u m a . A kad je um nadvladao nuž­ n o s t , t i m e što ju je uvjerio n e k a najveći dio svega vodi k o n o m najboljemu, time je i na taj način, n u ž n o š ć u p o b i j e đ e n o m od ra­ z u m n o g uvjeravanja, t a k o u p o č e t k u bilo o v o tu sve sustavljeno. Ime „Nužnosti" (Ανάγκη) izgleda kao da upućuje na orfičku i pitagorejsku predaju, kako je nalazimo naprimjer u drugome dijelu Parmenidova „spjeva" ili u desetoj knjizi Politeie. No, Proklo (in Remp. II 206, Kroll) inzistira na tome da je „Nužda" ovdje tek „pokretač tjelesnoga", a nikako, kao tamo, „gospodarica i vodilja bogova", kao što je jednako tako hoće oštro odijeliti i od ειμαρμένη iz mita u Držav­ niku (272e6). Za razliku od Tavlora, ta nam se razlaganja ne čine bezuvjetno prihvatljivima.

208

209

kako se ne bi netko sebe samoga stidio otržito tvrdeći da bilo koje od njih jest to a ne drugo? N e m o g u ć e je. te kakovo bilo kojim radije no ili svim zajedno ili ne­ kim pojedinačnim. ne bi prestajao preoblikujući svaki pojedini u sve.. No valja se potruditi iznova j o š se jasnije ο t o m e izraziti. pa i sve o n o što je iz njih.učvršćeno . A k o netko. ne čekajući o z n a k u o n o g „ o v o " i „ t o " . Jer reći kakovo svako pojedino od tih treba zvati odista v o d o m radije no vatrom. kao i Resp. unatoč protivljenju Archer-Hinda. nego je daleko najsigurnije ο tome ovako pretpostavljajući govoriti: ono što sagledavamo da S pravom ovdje upućuje Archer-Hind na Heraklitovo οδός άνο κάτω μία. d o k se bilo koje nekakvo. p o n o v o prelazi u izgled zraka. te svaku o n u koja to h o ć e kao d a j e postojano prikazati. Zazvavši dakle boga. a i stoga što je toga radi n u ž n o najprije besputiti oko vatre i svih onih s njom u svezi. n e g o takvim. v e ć se valja radovati ako u o p ć e nešto od toga htjedne i o n o „ t a k v o " sa sigurnošću primiti. kako izgleda. cijeneć kako će o n a dva biti dovoljna. 191c8sqq. i kojim načinom..postaje. jedan pretpostavljen kao vid uzora. Ed. o n o što sad nazivamo v o d o m vidimo kako . i to tako da se upotrebljava neki pouzdan i postojan govor. Theaet. stegnu li se j o š više. n e g o takvom. te p o t o m odatle iščezava. z a p o č n i m o iznova kazivati. kako n a m se čini. 396d7. i koji g o d drugi lik da unutra nastane. 13 Jer t o bježi. Treći pak nismo tada razlučili. t o p l o ili bijelo. Lipsiae MDCCCLXXVI. 210 21 1 . Tavlor ispravno upućuje na stvarnu analogiju u Descartesovu primje­ ru analize voštane svijeće u drugoj Meditaciji. uvijek drugda drugim postaje. P r e m d a je doduše kazana istina. preuzeti iz. VVrobel. već na taj način. sad pak treba očitovati treći rod. ne­ što poput dojilje. svaki put nazivati ne tim. zvati „ t a k v i m " . str. Nju treba nazivati uvijek o n i m istim. pokazujući neki j e d a n od njih. potuljena i ugašena. a niti ikada išta drugo. kao da bi imalo neku postojanost. Primjer voska mogao je Descartes. i oko čega u vezi s njima s pravom besputeći? Ponajprije. O n a dva naime bijahu dostatna za ranije kazivano. ili i bilo koja od suprotnosti. bilo s o b z i r o m na istinu daleko najsigurnije reći da je zlato. ne zvati nikad bićima. 337): .". Za izraz έκμαγειον usp. A isti je zbor i ο onoj naravi koja prihvaća sva tijela. S Archer-Hindom slijedimo Stallbaumov prijedlog da se umjesto δμοιον čita ομοίως. Rastvarajući se pak i razilazeći. Nadalje. Kalcidijeva komentara Tirneja (Platonis Tiinaeus interprete Chalcidio cutn eiusdem commentario. prinuđuje poduhvatiti se toga da se p o m o ć u govora težak i taman vid pokaže. te vatru dakle uvijek „ t a k v o m " . Kakvu dakle m o ć i narav treba naslućivati da ima? Ovakvu nekakvu ponajviše: da je primaljom sveg nastajanja. pa opet iznova vatra. d7sq. kao vatru. misliv i uvijek na isti način jestvujući.n o m i ο svemu zajedno kazivati. stijenjem i zemljom. već i onako od samog početka svega kazivanog spasitelja od neumjesnosti i neobičnosti razlaganja. to isto opet postaje vjetrom i zrakom. prema Robinu. No to je teško i inače.. o p e t ne smije zvati nijednim od tih imena. otječe voda. Kako bismo onda b o g m e ο t o m e govorili. s v e j e d n o 1 4 radi li se ο p o j e d i n o m ili ο svima skupa. predaju nastajanje. J. taj početak ο o n o m e svemu neka b u d e u većoj mjeri razlučen no onaj prijašnjeg. b u d u ć i da se istovremeno s postavljanjem preinačuju. j e r iz svoje m o ć i nikad ne istupa i uvi­ j e k sve prima i nije nikad uzela nijedan oblik sličan n e k o m od o n i h što ulaze: p o d svim po naravi leži kao p o d l o g a o b l i k a 1 0 . oblikujući iz zlata svakovrsne likove. u oblak i maglu. zgusnut i zbijen. d o k zrak opet. O n o pak u č e m u nastajuće svako pojedino od t o g a se v a z d a privida. te tako u k r u g u 1 2 jedni drugima. valja se ipak ο t o m e izraziti razgovjetnije.Ut cera quae transfigurata in multas diversasque formas non ipsa vertitur. p o ­ kretana i uobličavana od onih što ulaze pokazuje se z b o g toga S Cornfordom ispuštamo καί την τωδε. b u d u ć i da vazda kru­ ži. što daje bolji smisao. koju riječju naznačujući i služeći se o n i m „ o v o " i „ t o " držimo kako s m o nešto očitovali. a trokut pak. da nas sretno sprovede do nazora ο vjero­ jatnom. No sada se čini da rasprava . nastanak imajući i vidljiv. a drugi kao odraz uzora. kao vjerojatno kasnije dodanu dopunu ili pogrešnu korekciju prethodnih riječi. tad bi o n o m e tko bi. a iz vode nanovo zemlja i stijenje. niti v o d u t o m . to j e d i n o treba nazivati služeći se imenima „ t o " i „ o v o " . teško j e . a i sve o n o što bi imalo nastajanje.. a zapaljeni zrak vatrom. od kojih pak. što Tavlor ne nalazi potrebnim prihvatiti. Stallbaum je umjesto κύκλον predložio čitati κύκλω. N e g o svako to pojedino ne smije se nazivati „ t i m " .. Tada smo naime razlučili dva vida. od njih različit. Kad se tako nijedno od tih nikada ne privida tim samim. pitao što to zapravo jest.

dakle od „vreme­ na na vrijeme". No j o š dalje to takvo razlučujući. utisnuti od njih na neki neizreciv i čudesan način. te u m o m shvatiti da za o n o što će biti šareno oslikano otiscima svak o j a k o g šarenila za gledanje. međutim. D r u g o je p a k o n o t o m e istoimeno i slično. te o n o od čega o d r a ž a v a n o niče o n o nasta­ j u ć e . to bi bilo najpriklad­ nije. 212 213 . od roda ljudi pak tek neznatan dio. budući da άεί znači prvotno što i εκάστοτε. nevidljiv i u o p ć e neopaziv. tad bi primajući i o n e s u p r o t n e i o n e sasvim različite naravi. ili su pak o n a što ih g l e d a m o i inače tijelom o p a ž a m o jedina koja imaju takvu istinu. a drugo bezrazložno. Prevodimo najbliže postojećem tekstu i s najmanje kompliciranja. nekako pak najbesputnije z d r u ž e n i m s o n i m mislivim. vidovi. valja ο njima razmotriti o v o : da li jest vatra sama po sebi. Koliko se pak iz o n o g ranije r e č e n o g m o ž e na­ gađati ο naravi toga. tad n e ć e m o slagati. nego n a z o v e m o li to n e k i m nevidljivim i b e z o b l i č n i m v i d o m . već j e d i n o mislivi. Jedno od toga naime nastaje u n a m a poučavanjem. to jest sva ona koja su vječna". No ako bi se kratkim g o v o r o m o m e đ e ­ na na vidjelo iznijela neka velika odredba. za nas neopazivi. upozoravajući sa svoje strane da bi u normalnom grčkom idiomu riječi τά πάντα άεί δντα značila prije „sve ono što u svakome momentu jest". d o k to zapra­ vo ne bi bilo ništa osim govora? Niti je. opazivo. rodljivo. Umjesto πάντων predlagalo se čitanje νοητών. A ako se. Jer k a d bi b i l o slično n e k o m e od o n i h što ulaze. niti u sebe drugo od drugdje prihvaćajući niti sam negdje u drugo idući. o v a k o bi netko najispravnije rekao: v a t r o m se u svakom pojedinom slučaju pričinja ovatreni dio toga. u o v o m e treba tvrditi da svi ljudi imaju udjela. i sve o n o ο č e m u vazda g o v o r i m o tako da j e s u svaka pojedina sama po sebi. međutim. izrađuju što glatkijim. sveprimajućim. nenastao i nepropadljiv. a m i m o njih druga nikada nigdje. ispravka koju već Burnet u svom aparatu navodi kao „anonimnu". budući da su odvo­ j e n o nastali i neslično se drže. o n o što je mišljenju pripalo razmatrati. o n o u č e m u nastaje. te opet odatle iščezavajuće. niti o n i m iz čega su oni postali. No u sadašnjem času t r e b a razumjeti tri roda: o n o nastajuće. A ako s time tako stoji. ni v a t r o m ni voRiječi των πάντων άεί τε όντων izazivaju teškoće i mnogostruko su dosad tumačene i preinačavane. a drugo uvjeravanjem. nego „ono sve što je vječno". a o n u narav i z m e đ u njih s p o t o m k o m . Takvo značenje od τε. uvijek pokre­ t a n o i u n e k o m mjestu nastajuće. tad treba staviti da je sasvim postojano o n o što p u t e m tijela o p a ž a m o . O n a p a k ulazeća i izlazeća odrazi su uvijek jestvujućih. a o v o je prevrtljivo. i svoj vlastiti izgled u z g r e d n o pokazujući. Rječcu τε razumije on u nekom restringirajućem smislu. pustiv­ ši to sada prisutno n e p r o s u đ e n o i neraspravljeno. Stallbaum je ispuštao τε. tako da bi riječi zna­ čile: „sva bića. Isto se dakle i o n o m e koje h o ć e cijelim s o b i m i m n o g o k r a t n o valjano p r i m i t i o d r a z e svih o n i h uvijek 1 6 jestvujućih pristoji da b u d e po naravi izvan svih v i d o v a ustrojeno. tad u potpunosti jesu o n a „ p o sebi". d o m . T a k o i oni koji se poduhvaćaju t o g a da u n e č e m u m e k a n o m e otisnu likove ne dopuštaju da postoji u o p ć e ikakav ja­ s a n lik. ni zrakom. loše o d r a ž a v a l o . Z a t o o n d a majku i primalju o n o g nastalog vidljivog i u o p ć e osjetivog n e m o j m o zvati ni zemljom. Sam je Tavlor sklon čitati νοητών namjesto πάντων. Archer-Hind brani postojeći tekst. treba se složiti da je j e d n o vid koji se na isti način drži. o n o od č e g a s o c e m . k a o što je i k o d u m i j e ć e m pripravljanih mirisnih masti najprije to isto slučaj. o n o se n a g o v o r o m ne da pokrenuti. niti pak treba opširnosti rasprave pridodavati drugu u z g r e d n u opširnost. nego utaman u svakom pojedi­ n o m slučaju tvrdimo da jest n e k o mislivi vid svakog. dolično. mni­ jenjem uz osjet dohvatljivo. kako to nekima izgleda. Tavlor ne nalazi mogućim. ovlaženi pak v o d o m . kad g o d pridođu. a tek izvedeno „uvijek" i „vječno". na koji ć e m o kasnije doći. te to. a u o n o m e bogovi. Cornford predlaže τφ < τ ά π ά ν > τ α τών νοητών άεί τε όντων te prevodi "ali the likenesses of the intelligible and eternal things". Njih m e đ u t i m treba nazvati dvama. a zemljom i z r a k o m prema t o m e koliko primi njihovih odraza. Stoga o n o koje će u sebe preuzimati sve r o d o v e treba biti izvan svih likova. da n a i m e b e z m i r i s n i m a čine o n e tekućine koje će p r i m i t i mirise. potvrditi da s t i m tako stoji. ipak uz dodatak da „bismo možda mogli čitati άεί". p r e t h o d n o izravnavajući. istinito mnijenje ništa ne razlikuje od uma.svaki p u t drugačijom. A zacijelo i pristaje o n o primajuće uspoređivati s majkom. j e d n o je uvijek s isti­ n i t i m razlogom. te najneulovljivijim. to s a m o u č e m u će to oslikano na­ stati n e ć e biti drukčije valjano pripravljeno o s i m t a k o da b u d e b e z o b l i č n o . b e z svih o n i h likova koje bi ikada htjelo primiti. O v a k o dakle sam prilazem vlastiti glas pri glasovanju: A k o um i istinito mnijenje jesu dva roda.

baš kao i u posljednjem Platonovu djelu Zakonima.. Ovdje možemo u najkraćim crtama tek naznačiti svu važnost i ujedno upitnost nekoliko središnjih njegovih tema: SI. a od pretposljednjeg tek manje značajan fragment. a i drugo t o m e srodno. jedinom pisanom još nakon Timeja. koje je Platon podu­ zeo napisati. Svakom osjetilnom biću pripada. pojave su koje pričinjaju ne malu do­ datnu teškoću razumijevanju teksta. Instruktivno pojašnjenje u Archer-Hinda: . 152): „Istinsko biće (ideja) može biti samo jedno. Prostor je onda μύγις πιστόν zato jer. Entuzija­ zam izlaganja nije dakako nestao. te tvrdimo kako je nužno da svako biće nekako jest u n e k o m e mjestu i da zauzima neki prostor. Štoviše. Zamišljen je u nizu s Politeiom. spram čega i gledajući sanjamo.πίοτις je riječ upotrebljena u šestoj knjizi Republike da bi označila mentalnu πάθημα koja se bavi osjetilnim objektima." Kao i u mnogima od ostalih poznih spisa tako i ovdje nije Sokrat voda razgovora i glavni izlagatelj sadržaja. koju kasni Platon i inače više ne drži ne­ dostojnom filozofije. iz osnove i u načelu nemogućno. j e d n o bivajući ujedno o n o isto i dvoje. Jednako se tako metafizička osnova novovjekog revolucioniranja kozmo­ logije te ujedno cjelokupne filozofije prirode može u svim njenim nijan­ sama ponajbolje pratiti i razumjeti u neprestanom odmjeravanju spram nauka iz tog spisa. već neprestane. manje raznolik i manje instinktivan gibanjem i životom. Ritam je pak.." Apeltovo objašnjenje ovih očito svjesno i namjerno u zagonetnoj dvoznačnosti držanih iskaza čini se ipak možda nešto odviše jedno­ stavno (isto. „mu­ zika jezika [. To svojevrsno iščeznuće živosti slobodnog razgovaranja praćeno je onda i odgovarajućim opadanjem poetske snage i čari izričaja. samo dodirljivo uz nesvjesnost nekim izrođenim zaključivanjem 1 7 . na nekakav se način ipak držeći jestva. Poetičnost izraza biva sve bližom nekoj vrsti uzvišene učene retorike." (isto. a govornik sad više ne 'pokriva lice' sokratovskom ironijom dok se njima služi. nastati. Zna­ 214 li 5 . Cjelina svega u spisu izloženog shvaćena je od samoga Platona tek kao neki mit. namjerno arhaiziranje.zbog točnosti istinit . dijalog jedva da se smije doista tako nazvati. vjerujemo. te nesuspregnuto odzvanja u njegovim zadnjim djelima. upotreba riječi u vazda novim i nenaviknutim značenjima.da dok god ovo jest drugo a o n o pak drugo. istini samo naličan zbor i govor.. izvjesno i pouzdano znanje ο onome osjetilnom. Pojavljuje se rastuća sklonost balansiranoj frazi i rije­ čima 'iz punih ustiju'. naime to da slici. Držimo upitnim može li se λογισμός νόθος. samo je sad dublji i smireniji. Svom ishodišnom uvjerenju da je pravo. budući da živo zbivanje tragajućeg razgovo­ ra. i osebujnosti našega prijevoda i potrebu mnoštva objašnjavajućih bilješki uz njega. sam nije objektom osjeta: on je neka dvosmislena i dvojbena forma. sve više ustupa mjesto nekoj vrsti rasprave i gotovo dogmatskog izlaganja već dostignutih i osiguranih uvida. budući da ono ima udjela na mnogome: ono je ujedno jedno i dva. zbog te sanjarije ne bivamo sposobni. 1 9 Neki problemi interpretacije Timej pripada drugoj od jedinih dviju serija spisa. Tisućljetni najrazličitiji po­ kušaji izlaganja središnje kršćanske dogme ο stvaranju svijeta iz ničega od strane svemoćnoga osobnog Boga morali su vlastitu misao i izraz uvi­ jek iznova preispitivati i osnaživati putem suočenja s tekstom Timeja. tome nasuprot. poput Apelta (nav.Treći je rod o n o prostora vazda. naime ono samo. zbog toga priliči u nečemu drugome nastajati. a pruža stanište svemu o n o m e što ima nastanak. xl) Naznačene ka­ rakteristike stila i jezika opravdavaju. već u najstarijim izdanjima Platonova djela priključen tekstu Timeja. Campbell je samo u Timeju. U Tuneju i Za­ konima te tragičke i 'ditirampske' kadence nisu više tek prigodne. str. 146) naprosto prevesti s „unechte Einsicht" i protu­ mačiti to tek kao „puku apstrakciju". kad se probudimo. premda jest način na koji se osjetilne stvari percipiraju. izbrojio na 91 stranici Stephanusova izdanja ništa manje od 427 riječi koje se inače ne susreću u ostalom Pla­ tonovu djelu. Sam jezik postaje međutim sve neuobičajeniji i samosvojniji. kako ο sanjarijama tako i ο istinskoj naravi. s pri­ padajućim mu fragmentom Kritije. bilj. koja neobuzdano goni k često tako živo plodonosnim zastranjenjima. a o n o što nije niti na zemlji niti gdje na nebu. gibljivom. Kritijom i Hermokratom. dj. a kao nečem drugom pripadna biva prikaza uvijek kretana. jedva za povje­ 18 rovati. O n o m pak bivstven o m biću saveznik je govor . teška za dokučiti i teška za vjerovati. bilj. koji ne dopušta propast. Budući da to dakle postoji.. budući da samo ono po čemu nastade nije njeno.] čini se da je za Platona posjedovala rastuću fascinaciju. nijedno od t o g dvojeg ni u jedno­ me od t o g dvojega neće nikad. Neo­ bičnost sklopova i obrata. str. premda doradeniji. razlučujući reći o n o istinito. tek neka sablasna opstojnost. nastajućem i propadajućem. 171. te se svjesno povezuje s izvjesnom askezom sabranosti isključivo na središnju temu ο kojoj je svaki put riječ. Posljednje djelo nije napisano. Povijesno-filozofijski i općenito duhovno-kulturni utjecaj Timeja na potonju povijest jedva da se dade odmjeriti. ili pak biti u potpunosti ništa. ostao je on zauvijek vjeran. ili drugim riječima kao puko vjerojatni. Prema uvjerljivom sudu tog tako zaslužnog znalca. bez onih inače uobičajenih naglih pro­ plamsaja slobodne uobrazilje. to da je ništa.

to bi se dalo interpretativno dokučiti tek iz poredbe s gore već prevedenim mjestom iz Sofista ο „potpunome bi­ ću". Oba su shvaćanja.„jest" neovisno od njega i ono u čemu sve izrađuje. svojevrsnu „aktivnost" te „materije" (Cornford). u Timeju spominjani vječni uzor božanskoga tvorenja uopće nije izrijekom nazvan „idejom" ili „idejama". „Treći rod". Pokušaji njena tumačenja jednako su vazda dvojbe­ ni i sporni danas kao i tijekom čitave povijesti izlaganja Timeja. proglašujući je tek dijelom neobvezne igrarije mitske mašte. Allen. može se ponajprije uz nauk ο konstituciji svjetske duše . već se zarana pokušavala uklo­ niti ona gore spomenuta smetnja očite i nedvojbene predegzistentne ne­ ovisnosti uzora na koji se bog ugleda pri tvorenju. F.uostalom u posve očitom osloncu na zasade Descartesove filozofije . 1988. Božanski „rukotvorac". H. nastale upravo putem navodne obnove platonizma.) Plato's Cosmology. 132b. L. već su one isklju­ čivo ono što biva mišljeno. Owena. Archer-Hind. Hackfortha. čini neprekoračivu granicu njegove moći i slobode djelovanja. R. du­ bokom i obuhvatnom smislu kasnog Platonova filozofiranja. vezana s jedva savladivim teškoćama.u nepremostivoj razlici već spram prvog mu velikog učenika Aristotela. 1965. svako na svoj način. Taylor. Jedno i drugo od toga. a osobito onda spram potonje novo­ vjekovne filozofije prirode kao znanosti. . Ovdje se može naznačiti samo to da je (a) svođenje tog „kaosa" i „prostora" na pasivnost puke ekstenzije (npr. Tako je već Filon taj uzor bio protumačio kao splet ideja koje nisu drugo do misli Boga samog. Oxford. Morowa i R. 216 217 . London. 1962. to znači silnosnost i možnost. dovoljno je samo usporediti tome posvećeno mjesto. medicine i mehanike. nauk prihvaćen potom od Augustina. nagovi­ ješten u nekoj takvoj ulozi već u Filebu te osobito kasnije u Zakonima.E. (Usp. 1977. međutim. Kako onda valja shvatiti Platonova boga-obrtnika? Najčešće ga se pokušava tumačiti kao svojevrsnu mitsku metaforu ideje dobra iz Politeie. pa za­ tim i biologije. naime ono predzatečeno neuređeno predsvjetsko gibanje. Pri pokušajima da se nauk iz Timeja pod svaku cijenu dovede u što veću blizinu s osnovama kršćanstva.na neki taman i zagonetan način doduše . . Ο čemu je tu uopće onda riječ. ο svemu tome izvrsne priloge G. ili određenije kozmologije s astronomijom.označiti najsvojstvenijom temom cjelokupnog dijaloga. G. sabrane naknadno u zborniku Studies in Plato's Metaphysics. ( 1 1928. The Timaeus of Plato translated with a running commentary by Francis Macdonald Cornford.D.) Važniji konzultirani komentari: The Timaeus οf Plato. ona kako od boga tako i od samog uzora neovisno iskonski postojeća takozvana Platonova materija. (Reprint Edition New Hampshire. „Ideje" u Platonovu smislu naprosto nisu i ne mogu biti neke i nečije misli. u obzoru Platonova filo­ zofiranja naprosto nema mjesta. Ono na što se on ugleda pri izradi „svijeta". E. postavši na koncu službenim stavom teo­ logije. Štoviše. London. Archer-Hind. bitno je i načelno neovisan od njega. Edited by R. unikatno u čitavu Platonovu djelu: Farm. već „onim živim samim". dakako u emfatičkom. No takvo je shvaćanje posve neplatoničko. bit kojega je tamo prepoznata kao život. Tavlor). što sve onda pravim problemom ispostavlja (c) zagonetku njena odnosa spram „duše svijeta" i filozofijskog problema zla (Plutarh). Chernissa.) A Commentary on Plato's Timaeus By A. ili čak istovjetnost.nosti „fizike" u cjelini. Edited with Introduction and Notes by R. kao što . s pojmom osob­ noga svemogućnog Boga. kemije. §2. 1888. ili pak kao dinamičku prispodobu za um-duh svjetske duše. §4. §3. „obrtnik" iz Timeja ne može se nikako dovesti u unutrašnju smislenu svezu. London. uzor prema kojem sve izrađuje.naprosto po­ grešno. G. Vlastosa. Za ispitivanje i ujedno odbacivanje mogućno­ sti da bi se „ideje" shvatile u nekom takvom subjektivno-psihologijskom smislu. E. te da se (b) mora ustrajati na uvidu u iskonsku dinamičnost.

stvaranje lik mudrost pretpostavka. znanje • postavka. zbor nauk. biće bivstveno. uvjerenje. strast prisustvo vjera. govor. narav podstavka osjetilo. odraz slika znanost. doživljaj. razmišljanje ύπόθεσις φύσις činiti se. stav pojam. kaza um. postajuće. izgledati da mnijenje moć vid. bivajuće spoznaja. stanje. pouzdanje £2. duh jestvujuće. spoznanje razum. činidba. im 218 219 . jestveno jestvo. opažaj početak. počelo rod nastajuće.Rječnik αϊσθησις αρχή γένος (τό) γιγνόμενον γνώσις διάνοια δοκεϊν δόξα δύναμις είδος εϊδωλον είκών επιστήμη θέσις λόγος μάθημα μύθος νους ov όντως ουσία πάθος παρουσία πίστις važnijih termina ποιεΐν ποίησις σχήμα σοφία činiti. bivstvo trpnja. razlog. naučavanje priča. rasprava. pojam prilika. tvoriti tvorba.

0d svih jestava. z b o g obitavanja . u pogledu znanosti stječu prednost.. No ipak o n a druga. pa bilo to i j o š kako p o d r o b n o . j e r su nam bliža i . koja su po naravi sustavljena. ipak n a m je to. s njima zajedno. zato što ih i i m a više i v e ć m a se dadu spoznati. a drugima se steklo da imaju udjela na postajanju i propadanju. j e r tu i m a tek n e z n a t n o o n o g a iz čega bi n e t k o mogao polaziti pri istraživa­ nju. slađe od svega o n o g a što je okolo nas. j e d n a su nepostala i nepropadljiva za svu vječnost.Damir Barbarić Aristotel . zapalo nas je da i m a m o slabije motrenje. m n o g o će naime toga ο svakome od tu pribivajućih r o d o v a dokučiti onaj t k o se samo ushtjedne dovoljno na­ pregnuti. j e d n a k o biljaka kao i životinja. O b a ta istraživanja sadrže zadovoljstvo. Jer od onih prvih ako i tek nešto malo dohvatimo. a i ο t o m e ο č e m u č e z n e m o znati posve je malo toga o t v o r e n o i p r u ž e n o osjetilima. A uz to. uzvišenim i božanskim. više s m o za spoznaju opremljeni. z b o g uzvišenosti te spoznaje. No o k o onih propadljivih. baš kao što nam je ugledati bilo koji slučajan i neznatan dio onih koje ljubimo sla­ đe no vidjeti mnoštvo drugoga. Ο onima [prvim].

našoj naravi svojstvenija, pružaju nešto u naknadu u odnosu na onu filozofiju ο božanskima. Budući da smo ο njima razložili, kazujući o n o što nam se čini, preostaje j o š reći ο životinjskoj naravi, koliko je to m o g u ć e ne is­ puštajući ništa, niti od onoga bezvrijednog niti pak od o n o g a uzvišenijeg. Jer i kod onih od njih koja nisu privlačna u pogledu osje­ ta, ipak, što se tiče motrenja, narav koja ih je satvorila neizmjer­ nu u g o d u pruža onima koji m o g u spoznati uzroke i koji su po naravi filozofi. A i bilo bi, naime, protiv svakoga smisla i apsurd­ no ako bismo, promatrajući njihove slike, osjećali zadovoljstvo jer time ujedno p r o m a t r a m o i umijeće koje ih je satvorilo, recimo sli­ karsko, ili kiparsko, a ne bismo još više od toga uživali u motrenju samih onih koja su po naravi sustavljena, premda smo tu zacijelo u mogućnosti razmotriti i same uzroke. Stoga se ne treba djeti­ njasto ustručavati pri istraživanju i bezvrijednih životinja - jer u svemu što je naravno jest nešto divljenja vrijedno." (De part. an. 644b23-645al7) Vjerojatno ni u j e d n o m od svojih tekstova kao upravo u ovo­ me ulomku iz kasnoga spisa Ο dijelovima životinja nije Aristotel tako sažeto, jasno i iskreno, gotovo kao u nekoj filozofijskoj ispo­ vijesti, do riječi i do izraza doveo najdublji credo cjelokupnog svog življenja i filozofiranja. Motriti (θεωρεΐν) o n o što se pojavljuje i pokazuje sva je njegova strast i jedini posao dostojan filozofa te vrijedan svakog truda i napora. V e ć je u r a n o m Nagovoru na fi­ lozofiju filozofa bio shvatio i odredio kao „motritelja", kao onoga koji J e d i n i živi gledajući spram naravi i o n o g a božanskog te, po­ put n e k o g d o b r o g kormilara, načela života vezuje uz ona vječna i postojana, tamo se usidruje i živi po sebi s a m o m e " . (B50: Der Protreptikos des Aristoteles. Einleitung, Ubersetzung und K o m mentar von Ingemar During, Frankfurt am Main 1969, str. 54) Aristotel je prvi koji je cjelinu svega m o g u ć e g znanja prema načelima raščlanio i odijelio u motriteljsku (teorijsko), proizvodno (poietičko) i čimbeno (praktičko). No valja uvidjeti da ne samo unutar p o t o m j o š dalje raščlanjenih motriteljskih znanja (znanost naravi, znanost o n o g matematičkog, te, kao najviša, prva filozo­ fija o d n o s n o teologija), nego jednako tako i za cjelinu proizvodnih i čimbenih znanja određujućim i vladajućim biva i ostaje upravo sveobuhvatni i jedinstveni motriteljski karakter. Aristotelov vijek pada u doba rasula i propasti klasičnih du­ hovnih i političkih životnih oblika i očitovanja grčkoga polisa. Od

sjajnog Periklova razdoblja prošlo je više od pola stoljeća i spo­ meni na nj dostupni su Aristotelu j e d i n o posredstvom o p s e ž n e i intenzivne lektire, što mu i je za cijeloga života ostalo neutoljivom strašću. Pred njegovim se o č i m a zbio poraz G r k a kod Heroneje, sam je odrastao na dvoru onih koji su t o m b i t k o m u osnovi ovla­ dali G r č k o m , obrazovao Aleksandra M a k e d o n s k o g i, izgleda ne bez nelagode i intimnog neslaganja, bio svjedokom začetka j e d n o g kozmopolitski usmjerenog helenističkog imperija, o t v o r e n o g sve snažnijoj orijentalizaciji. N e p o s r e d n o s t grčkoga života ostala mu je uskraćena kako v r e m e n o m rođenja tako i činjenicom porijekla: kao stranac nije niti imao osobite prilike za izbor ο kojemu jed­ n o m govori u Politici ( 1 3 2 4 a l 4 - 1 7 ) , naime za izbor i z m e đ u života v o đ e n o g u zajednici polisa i o n o g a „više t u đ i n a č k o g i i z d v o j e n o g " iz te iste zajednice.

Život
R o đ e n je 384. prije Krista u Stagiri, gradiću na sjevernoj grčkoj obali, kao sin m a k e d o n s k o g a dvorskog liječnika. G o d i n e 367. do­ lazi u A t e n u te započinje studij u Platonovoj Akademiji, gdje osta­ je 20 godina. Ο o d n o s u između s a m o g učitelja i m l a d o g a učenika, koji je zacijelo već zarana očitovao bar dio svojih sposobnosti, ne zna se ništa p o u z d a n o . P o v r e m e n a u literaturi iskrsavajuća na­ gađanja ο t o m e npr. da Platon u t o m i t o m dijalogu ustvari o d g o ­ vara na kritike mladića izrečene u krugu Akademije b e z ikakva su ozbiljnijeg uporišta. Sigurno je, međutim, da je Aristotel v e ć rano u Akademiji započeo s predavanjima, prvenstveno iz reto­ rike, te da je sastavio niz tada uobičajenih protreptičkih dijaloga, pisanih po uzoru na Platona i pretežno oslonjenih na njegov nauk. N a k o n Platonove smrti godine 347. napušta Aristotel Atenu, zajedno s Teofrastom i n e k o l i c i n o m drugih, te odlazi najprije na Assos, zatim u Mitilenu na Lezbosu. G o d i n e 343. prihvaća p o n u ­ du Filipa M a k e d o n s k o g da p r e u z m e odgajanje i obrazovanje nje­ gova trinaestogodišnjeg sina Aleksandra. Kad ovaj, g o d i n e 335, započinje pripreme za svoj azijski p o h o d , Aristotel se vraća u Ate­ nu. T a d a je već na čelu Akademije Speusipa naslijedio Ksenokrat, ο čijim filozofijskim postavkama, a valjda i sposobnostima, Aristotel nije nikada krio svoj j e d n o z n a č n o nepovoljan sud. Ari-

222

223

stotel okuplja o k o sebe kolege i studente u prostorima Likeja, na­ z i v a n o g i Peripatos, osniva knjižnicu i nešto p o p u t muzeja priro­ doslovlja, drži predavanja te n e u m o r n o organizira m n o g o s t r u k a istraživanja. N a k o n smrti Aleksandrove napušta Atenu, predmnijevajući valjda opasnost z b o g s v o g prijateljevanja s Makedonijom, n a v o d n o uz riječi kako nije sklon dopustiti da se Atenjani j o š j e d n o m ogri­ j e š e ο filozofiju. Povlači se u Halkis na Eubeji, r o d n o mjesto svoje majke, te u s k o r o umire, godine 322, u svojoj šezdeset i drugoj godini.

tatora, pretpostavkom su naših današnjih koliko-toliko pročišće­ nih i usuglašenih tekstova originala. Ipak ne treba, izgleda, pretjerano žaliti što n a m nisu saču­ vani i egzoterički spisi, ma koliko naprimjer zaneseno Ciceron (Acad. II, 19) hvalio „zlatni t o k njihova govora" (flumen orationis aureum). A k o je povijest već birala što spasiti, svakako je načinila bolji izbor. Poredak spisa, kao i naslovi m n o g i h od njih, ne potječu od Aristotela. P r v o k o m p l e t n o izdanje cjelokupne ostavštine - mje­ rodavno za o n o što do danas p o z n a m o kao Corpus Aristotelicum priredio je u R i m u skoro tri stoljeća nakon njegove smrti, u pr­ v o m stoljeću prije Krista, jedanaesti voditelj „peripatetičke" škole A n d r o n i k s Rodosa. V o đ e n kasno-helenističkom idejom sustava i enciklopedije cjelokupnoga m o g u ć e g znanja, on je na početak svog izdanja stavio „ l o g i č k e " i „znanstveno-teorijske" spise (takozvani „ O r g a n o n " ) , zatim prirodoslovne, uključujući tu i „psihologijske", n a k o n njih u neprilici niz rasprava ο o n o m e što je Aristotel sam bio zvao „ p r v o m filozofijom" (odatle i njihovo skupno ime „meta­ fizika", dakle „ o n o što je nakon fizike, za n j o m " ) , te na k o n c u spise iz etike, politike, retorike i poetike. Dva najznačajnija Ari­ stotelova „djela", Metafizika i Fizika, nisu dakle u o p ć e nikakva djela, v e ć naknadno, pri t o m izdavanju, u cjelinu složene zasebne rasprave i grupe rasprava, nastale u različitim v r e m e n i m a i često pisane iz različitoga filozofijskog vidokruga. Kronologija pojedinih spisa p r e d m e t o m je dugotrajne i inten­ zivne rasprave m e đ u znalcima i teško se m o ž e reći kako je postig­ nuto suglasje u svim pojedinostima. Ipak se m o g u s o d r e đ e n o m sigurnošću utvrditi b a r e m o s n o v n e crte redoslijeda njihova nasta­ janja. P r e n o s i m o ovdje danas mjerodavnom prihvaćenu kronolo­ giju iz m o n u m e n t a l n e Duringove monografije (I. Diiring, Aristoteles, Heidelberg, 1966, str. 49 i d.): 1. Vrijeme u Akademiji: A) Od 360. do 355: Kategorije, Ο tumačenju, Topika II-VII, VIII, I, IX, obje Analitike, (izgubljeni) dijalog Ο filozofiji, (izgub­ ljeni) referat Platonova predavanja Ο Dobru, knjiga L a m b d a tzv. Metafizike, prva verzija Poetike, Retorika I-II (bez II, 23-24), prva verzija Velike etike (Magna moralia).

Djela
Svi dijalozi i ostali „ e g z o t e r i č k i " spisi Aristotelovi izgubljeni su, a o n o što n a m je ostalo sačuvano u pravilu nisu dovršena, redi­ girana i za objavljivanje pripremljena djela, v e ć pripremni zapisi, koji su služili kao o s n o v a ili p o n e k a d tek podsjetnik predavanji­ m a . Izuzetak su od t o g a n e k a očito za javnost oblikovana djela, npr. Nikomahova etika, Topika, najveći dio Politike, kao i m n o g i stilski i izražajno o č i t o dovršeni i dotjerani dijelovi unutar posto­ j e ć i h spisa. U cjelini gledano, očito je da u g o t o v o svima od njih postoje slojevi zabilješki rađenih u različita vremena, popravci, u m e c i i dodaci, najčešće od strane Aristotela samog, p o n e k a d m o ž d a i od n e k o g od njegovih bližih učenika. Stil je i inače općeni­ to strahovito zbijen i sažet, p r e p u n neizrečenih primisli i pretpo­ stavki, smislenih sveza koje valja sam u čitanju pridodavati, tako da su neki dijelovi z b o g t o g a g o t o v o nerazumljivi, ili p a k ostavlja­ j u m n o š t v o j e d n a k o izglednih m o g u ć n o s t i razumijevanja. U z to, Aristotel se u o v a k v i m spisima služio vrlo samosvojnim j e z i k o m , s v e l i k i m brojem tehničko-terminologijskih izraza, naslijeđenih dje­ l o m i č n o iz diskusija u Akademiji, a v e ć i m dijelom i skovanih u njegovim vlastitim pokušajima da riječju i i z r a z o m izađe na kraj s m i s a o n i m t e š k o ć a m a s kojima se bez prestanka filozofirajući sretao. Sve to, dakako uz osnovni p r o b l e m težine samoga o n o g mišljenog, čini studij Aristotela, pa v e ć i samo čitanje, izuzetno zahtjevnim p o t h v a t o m , što će se vjerojatno vidjeti i iz naših prilo­ ž e n i h prijevoda. D a k a k o , stoljetni napori filologa, njihova rada na o b r a d i i usklađivanju brojnih verzija i varijanti rukopisa, potpo­ m o g n u t o g strpljivim konzultiranjem dragocjenih antičkih komen-

224

225

Β) Od 355. do Platonove smrti: Fizika I i II, VII, III-VI, Ο nebu, Ο postojanju i propadanju, Meteorologika IV, knjige My 9, 1086b21 - Ny, Alpha, Jota, My 1-9, Beta tzv. Metafizike, prera­ đena Retorika I-II, Retorika III, Eudemova etika, dijalog Eudemus (izgubljen), Nagovor na filozofiju (djelomično izgubljen). 2. Vrijeme putovanja, Assos, Lezbos, Makedonija (347. - 334.): Povijest životinja incessu (Historia animalium) III, I-IV, VIII, Ο dijelovi­

sti stalnoga tijeka, što će sve t a m o naći oličeno prije svega u Protagorinu naučavanju. T e š k o je dostatno istaknuti svu važnost o v o g a Aristotelova ishodišta, u kojem se g o t o v o m o ž e prepoznati svojevrsni reflek­ sivni obrat od stvari samih k horizontu njihove m o g u ć e odredljivosti, nagovorivosti i označivosti. V e ć u svojim najranijim pokuša­ jima, ο kojima i m a m o samo sporadična izvješća iz druge i treće ruke, inzistirao je on u p o r n o uvijek o k o j e d n o g a te istog, n a i m e o k o pitanja: „ š t o znači ( n e š t o ) ? " , „ k a k o nazivamo ( n e š t o ) ? " , „ka­ ko se zbori ( n e š t o ) ? " . U ranim Aristotelovim spisima, „klasifika­ cijama" i „ r a z d i o b a m a " iz najranijega v r e m e n a u Akademiji, pi­ tanje „ š t o kazujemo ο stvarima?" stupilo je na mjesto P l a t o n o v a „ š t o jesu stvari?" - ustvrđuje i D u r i n g (nav. dj., str. 81), a istu stvar konstatiraju i u g l a v n o m svi relevantni suvremeni istraži­ vači. T a k o naprimjer H. Flashar (poglavlje „ A r i s t o t e l " u t r e ć e m svesku „Filozofije antike" najnovijega izdanja U e b e r w e g o v a „ N a ­ crta povijesti filozofije": Altere Akademie, Aristoteles, Peripatos, Basel/Stuttgart, 1983, str. 3 2 4 ) : „Pitanje ο bitku pojavljuje se da­ kle [tj. Aristotelu] u horizontu logosa; filozofijska problematika biva otključena p u t e m refleksije na jezik." Ili O. Hoffe (poglavlje „Aristotel" u Klassiker der Philosophie, Bd. 1 /Hrsg. O. Hoffe/, M u n c h e n , 3 1 9 9 4 , str. 8 1 ) : „Aristotel vidi biće unaprijed u o d n o s u na logos, koji znači j e d n a k o u m , njegovu artikulaciju, jezik, i nje­ g o v smisao." O n o m e tko poznaje stanje istraživanja Aristotelove filozofije posljednjih desetljeća neće biti teško u svim o v i m konstatacijama prepoznati odjeke o s n o v n e teze j e d n e od najoriginalnijih novijih interpretacija Aristotela, naime knjige Wolfganga Wielanda Ari­ stotelova fizika iz god. 1962. Središnja teza knjige, o n a ο „ u z a ­ jamnosti izraza 'biti' (είναι) i 'biti govoren, z b o r e n ' ( λ έ γ ε σ θ α ύ u Aristotela" (str. 155), nije j o š ni izdaleka iscrpljena u svim m o g u ć ­ nostima koje Otvara j e d n o m radikalno n o v o m razumijevanju i tu­ mačenju cjeline t o g filozofiranja. Ishodište u „ l o g i č k o m e " ne smije dakako biti shvaćeno u smi­ slu o n o g a što danas poznajemo i prakticiramo kao „ l o g i k u " . Od spisa takozvanog „ O r g a n o n a " samo dvije Analitike sadrže logičku problematiku u s t r o g o m e smislu riječi, prije svega n a u k ο tzv. si­ logizmu. Topika je rana filozofijska refleksija na m e t o d e dijalek­ tičke diskusije, d o k se i Kategorije i Ο tumačenju k r e ć u u je-

ma životinja (De partibus animalium) II-IV, Ο hodu životinja (De
animalium), Meteorologika Politika I i VII-VIII.

3. Drugi boravak u Ateni do smrti u Halkisu: Retorika II 23-24, Retorika I-II i III prerađene, Politika II, V-VI, III-IV, knjige Gamma, Epsilon, Zeta-Eta-Theta tzv. Metafi­ zike, Fizika VIII, Ο dijelovima životinja I, Ο rađanju životinja, Ο kretanju životinja (De motu animalium), Ο duši (De anima), Mali prirodoslovni spisi (Parva naturalia), Nikomahova etika.

„Logičko" ishodište
Najsvojstveniji polazišni stav Aristotelov, obrat kojim već kao mladi pripadnik Akademije samosvjesno nastupa, ne skrivajući osjećaj vlastite originalnosti, u kritici kako uobičajene sofistike tako s a m o g Platona i njegova elejskog prethodnika Parmenida (Phvs. I) glasi: „zbori se višestruko", „ n a više se načina izriče", „znači više toga" (πολλαχώς λέγεται). „Biće, bitak, zbori se mno­ g o s t r u k o " - t o m svojom središnjom postavkom relativizira Aristo­ tel - kako to sam razumije - svojevrsnu zakočenost i apstraktnu zaustavljenost elejaca te dopušta i otvara mišljenju slobodan po­ gled na cjelinu bivanja i gibanja, na polje naravi i svega po naravi bivajućeg. S druge strane, upravo istim tim k o n a č n i m svođenjem na pračinjenicu logosa, zbiranja, mišljenja, govorenja i označavanja, uspijeva izboriti očiglednost (u G a m m a tzv. Metafizike) nužnosti nekog prvog postojanog, najpouzdanijeg i najjačeg počela, kasnije nazvanog p o č e l o m neproturječenja (principium contradictionis), protiv radikalnog heraklitizma i sofističkog nauka ο sverelativno-

226

227

434) da „ n a mjesto [Platonove] ideje D o b r a u njega stupa physis". odredivši t i m e jed­ n o m zauvijek pravi i takoreći jedini „ p r e d m e t " cjelokupnog svog filozofiranja. U o č i t o m protustavu spram Platona. označuje Aristo­ tel (Phys. O v a će brza odluka p o s t u p n o sve snažnije zahtijevati pre­ ispitivanje i produbljeniju o d r e d b u . koji će odsada držati p r e s u d n i m i filozofijski j e d i n o rele­ v a n t n i m . „ o n t o l o g i j e " i „filozofije j e z i k a " ujedno. J. gdje je i z v o r n o značilo „ o p t u ž ­ b u " . to znači izvedeno i n e p r a v o jestvo. kako je rečeno u izuzetno značajnom 19. Aristotel će je i samu često poistovjećivati s r e d o m i poretkom. rasporedom (τάξις). Na o s n o v i takvog. pojam i stvar Aristotelove filozofije svakako je narav. izlučuje Aristo­ tel iz cjeline m o g u ć i h vidova zborenja. s j e d n e . za postig­ n u ć e m vlastitoga naravnog cilja i svrhe. druga ključna riječ. pitanje. ima u sebi uro­ đen neuklonjivi poriv za ozbiljenjem vlastitoga „djela". N e k o „ b i ć e n a p r o s t o " ostavlja Aristotel naglašeno slavodobitno po strani. str. ali isključivo ukoliko v e ć jest unutar prethod e ć e g a horizonta pridatljivosti i priricanja.j e d a n povijesno odsudni stav. T o m e je svoj­ stvena j e d n a izvornija istina od one znanstveno dokazne: o n a nesastavljiva . koji je dušu bio odredio izvo­ rištem i p o č e l o m cjelokupnog i svakog kretanja. za razliku od razuma. b i t n o o d r e đ e n time što jedi­ no njime m o ž e m o jednoznačno razlikovati ono istinito od onoga lažnog. npr. u knjizi Z e t a tzv. ostaju tako na r u b u pravoga fi­ lozofijskog interesa. osobito u Drugoj analitici. tako će sad i cjelina te m o g u ć e znanstveno dokazive istine biti sažeta u stavu „sav dokaz otkriva i razotkriva nešto p r e m a n e č e m u " (τι κ α τ ά τινός).d i n s t v e n o m horizontu „ l o g i k e " . koje će se Aristotel prihvatiti kasnije u j e d n o m od najtežih i najznačajnijih svojih tekstova. ne dotaknuvši ih. „ p r a z n i m " i. dokazna istina „ n e č e g a p r e m a n e č e m u " kreće se uvijek u okrugu o n o g a sastavljivog i razdvojivog. nije „ n e š t o po n e č e m u " (De anima. te o n o što se pririče. O n o č e m u sve d r u g o biva priricano. „prokazivanje n e k o g a kao baš toga i takvoga". Nije pretjeran stav Diiringov (nav. u čemu Aristotel iznalazi upravo o n o prvo. kao niti puko razumske istine.J e s t v o " je „ b i ć e " . a što se samo ne da više n i č e m u priricati. „ r a z o t k r i v n e " znanosti. . Ο tumačenju. Sve što jest po naravi. No samo o n o nerazdjeljivo i nesastavljivo. post. 228 229 . naime „apofantički l o g o s " . priroda. svakodnevno­ me mnijenju itd. a ipak se pokazuje filozofijski odlučujućom i p r e s u d n o m t e m o m . poglavlju druge knjige Dru­ ge analitike: počelo dokaza nije dokaz. tj. nazvat će j e s t v o m (ουσία). Bitno pak njeno svojstvo u t o m e je što je sama u sebi sređena i smisleno uređena. prepušteni retorici. najdublje. To J e s t v o " valja razlikovati od svakog „ b i ć a napro­ s t o " ili „ b i ć a s a m o g po sebi". U okrugu njih n e m a u o p ć e nikakve laži.veli Aristotel u kasnoj knjizi T h e t a tzv. pripuštajući ga p o t o m u splet cjeline „kategorija" tek kao drugotn o . Svrhoviti poredak naravi Uz logos. ostaje izvan dohvata razuma. 1 0 0 b l 3 ) . molba. s druge strane. Naime. K a o što je bit h o r i z o n t a pridatljivosti bila oči­ t o v a n a f o r m u l o m „ n e š t o n e č e m u " . govorenja i mišljenja samo j e d a n . kao niti znanosti znanost (Anal. Metafizike. načela sama. suočiti s granicom tako o d r e đ e n o g a horizonta i sve više bivati prisiljen tematizirati i o n o što unutar njega više ne m o ž e biti dohvaćeno. No Aristotel će se. U d r u g o m tematiziranom spisu.. Sve odredivo u n u t a r t o g horizonta naziva Aristotel i m e n o m κ α τ η γ ο ρ ί α . p u k o apstraktnim. dj. II) narav o n i m što u sebi s a m o m e i m a počelo gibanja i stajanja. od prvih i osnovnih jednostavnih tijela pa do č o ­ vjeka kao krune i v r h u n c a naravnog postojanja. označujući ga „ g o l i m " . strogo o m e đ e n o g logosa gradi se o n d a cje­ l i n a „ d o k a z n e " tj. Ili. U m . V e ć u r a n o m Nago­ voru na filozofiju. svakog sastavljanja te svakog priricanja i odricanja. U p r v o m od tih dvaju posljednjih spisa otvara Aristotel ho­ r i z o n t priricanja i pridatljivosti kao onaj u kojem se u o p ć e m o ­ že smisleno ο n e č e m u govoriti i to označavati n e č i m o d r e đ e n i m . želja. niti pretjeruje drugi jedan znalac ( D . u procesu r a z u m s k o g odricanja i priricanja. riječ je upotrebljena ne manje od 53 puta. v e ć je­ dino ili mišljenje-oprisutnjenje ili pak u o p ć e ne. iznicanje (φύσις). Metafizike m o g u se samo ili umom dotaći te u t o m doticaju ujedno naprosto izreći ili pak u o p ć e ne spoznati. za kakvim je r e c i m o tragao Platon: . kao puki općeniti vid ili r o d . kako b i s m o danas rekli. i u o p ć e odnošenja spram stvari i bića. potek l i m iz p r a v n o g i s u d b e n o g govora. B i t n a formula t o g h o r i z o n t a je „ n e š t o (se pririče) n e č e m u " i sve što u n u t a r njega u o p ć e m o ž e biti udvaja se u o n o čemu biva priricano. bolje rečeno u o n i m fragmentima koji su nam od t o g spisa sačuvani.. Štoviše. 4 3 0 b 2 7 ) . Svaki drugi vid govorenja. pjesništvu. što čini p r e d m e t i sadr­ žaj dviju Analitika.

rasta.. da se nešto uvijek giba. Budući pak da je pretpostavljeno i pokazano da je neprekid­ no i postajanje i propadanje stvari. n e k i m a veći.A uz to. a ne bivanje-postajanje. sintetičkom i k o m p a r a t i v n o m m e t o d o m istraživanja. kao naravnog mjesta zem­ lje. božanskih zvijezda u vječnome kruženju i ostalih božanskih bića s jedne.u povijesti znanosti nije bilo nijednoga gorljivijeg zagovornika 'svršnih uzroka' od njega".jestvo je naime [tih] bića u o n o m e pojedinac - 230 231 . te sublunarnu. Jer suprotnoga su suprotni uzroci. sa strogom podjelom na supralunarnu sferu etera kao „petoga tijela". to. Jer zbiva se da biva sad daleko. nego nebiće bitku bića. a o n o uduševljeno od o n o g neuduševljenog z b o g duše. izgradit će u r a n o m spisu Ο nebu ." (De gen. kako im ne bi izostale pro­ mjene.z b o g tih uzroka jest živima rađanje. a druga takva da m o g u i biti i ne biti. nastajanja. ili pre­ nošenjem ili pak odstupanjem od toga. oslonjena na mehaniku i dinamiku matematičke rizike. bogatstvu vrsta i oblika. te ako učestalim približavanjem rađa. Jer n u ž n o je. Brojem mu je to dakle n e m o g u ć e . kao naravnog mjesta vatre. Ovu drugu. gibanje će biti nepravilno. M o r a dakle biti više gibanja. i o n o g a „dolje". s neprestanim p r o c e s o m rađanja i umiranja. n u ž n o je da. Premještanje će naime činiti bivanje stalnim pri­ micanjem i odmicanjem onoga rađajućeg [tj. Jer nekima je mjera period godine. Bolja je pak duša od tijela. Jer m n o g o je razložnije da je biće u z r o k o m bivanja nebiću. d o k je o n o što nije vječno m o g u ć n o < i biti i ne biti i > mijenjati se na lošije i na bolje. Iz ravnog i kružnog gibanja s jedne. kad je to tako. ali ne istim za sve. a za neke manjim. a o n o lijepo i b o ž a n s k o uvijek je p r e m a svojoj naravi u z r o k o n o g a boljeg u onima koja su za to sposobna. F e n o menologijskom blizinom i p o d r o b n o š ć u opisivanja. . a o n o bivajuće nije. str. 247b9) „ p u t o m u sebe samu". tako da ako nadolaženjem i blizinom rađa. Neprekidnosti je dakle zacijelo u z r o k [kružno] pre­ mještanje svega. kako se ne bi steklo samo j e d n o od toga dvoga. a i da b u d u dva gibanja. to po naravi uvijek tvori isto. Posvjedočimo to n a v o d o m j e d n o g a mjesta s p o č e t k a druge knjige spisa Ο rađanju životinja: „ J e d n a od bića vječna su i božanska. 3 3 6 a 3 3 . ustvrdujući da . 46). N a u k ο naravnome gibanju i vlastitome naravnom mjestu ele­ menata i svih ostalih naravnih bića čini osnovu njegove kozmo­ logije. Štoviše. budući d a j e pokazano d a j e [kružno] gibanje prema premještanju vječno. et corr. i o n o živje­ ti od o n o g a ne živjeti: . otvaraju n a m ona pogled na j e d a n drukčiji pristup ži­ votu no što n a m ga je priredila i namrla novovjekovna znanost. K a k o je naime narav tog roda n e m o g u ć n a biti vječnom. već za neke većim. o n d a i učestalim udaljavanjem upropaštava. . opadanja i iščeza­ vanja u m n o g o s t r u k o ispresijecanim putanjama smrtnih bića. Stoga i nije prvo [kružno] prenošenje uzrok postajanja i pro­ padanja. Svega je naime p o r e d a k i sav se život i vri­ j e m e mjere periodom.to je stalni tenor svih njegovih obuhvatnih zoologijskih ispitivanja. ili pak propadanje. Stoga i v r e m e n a i životna d o b a svakog pojedinog imaju broj i njime se određuju. kako premještanje jest jedno. A i u istome su v r e m e n u prema naravi i postajanje i propa­ danje. Naime sve što je isto i što se na isti način drži. a tvrdimo da je premještanje u z r o k bivanja. a sad opet blizu. raščlambe i karakteriziranja. nego prenošenje prema enklitici sunca. „Narav ne čini ništa uzalud". jer suprotnoga su suprotni uzroci. A budući da je nejednako rastojanje. O n o dakle [kružno] premještano jest. d o k je enklitika [uzrok] prilaženja i odilaženja. A ujedno je jasno da je i o n o prije dobro rečeno.j e d a n pristup donekle blizak naprimjer G o e t h e o v o j m o r ­ fologiji bilja. fantastičnih sinteza i oslanjanja na tradicijom predane nazore . U t o m e je naime kako o n o neprekidno tako i to da se biva gibano dvama gibanjima. ako će doista uvijek biti neprekidni i postajanje i propadanje. ne m o g u bivati oboje. djelo navedeno niže u popisu..danas gotovo apsurdnom izgledajuću zgradu kozmologije. s druge strane.n e o b i č n o m kombinacijom deduktivnih konstrukcija. te p o t o m kemije. u nastojanju da što jače naglasi samostalnost i samostoj­ nost naravi nazvat će je j e d n o m (Phys. jer su protivni.b l 6 ) Ovoj sublunarnoj sferi bivanja živih bića. donju sferu opisuje sažeto na j e d n o m lijepom i značajnom mjestu rasprave Ο postojanju i propadanju: . i bivanje bude neprekidno. u njihovoj g o t o v o nepreglednoj različnosti. te o n o biti od o n o g a ne biti. to je o n o p o stajuće vječno na onaj način na koji to m o ž e . te ne naposljetku filozofij­ s k o m s n a g o m sinopse te načelnoga vrstanja. sunca]. posvećena su neopravdano malo studirana biologijska djela Aristotelova. a nekima pak i manji. Tako da bi bilo ili postajanje uvijek. a zato je i premje­ štanje ranije-prvotnije od bivanja-postajanja.Allan. te o n o g a „ g o r e " . da je naime prva od promjena prenošenje. onda isto to odlaženjem i udaljava­ njem upropaštava.

dakle j e d n a od onih čijom se samo i pažlji­ v o m i temeljitom promišljajućom lektirom rijetki m o g u pohvaliti. više no igdje drugdje. D u b o k e i razumijevanju pone­ gdje j e d v a dostupne analize samoga gibanja. samo iz cjeline m o g u ć kakav-takav uvid u bit pojedinog p r o b l e m a i njegovo eventualno razrje­ šenje. O v a je pak posljednja odredba krajnje nejasna. v e ć prije u nešto što b i s m o m o g l i nazvati filozofijom bivanja. . ο biologiji (During). teških i obuhvatnih misaonih zahvata kakvi leže u podlozi npr. vre­ m e n a . N o .ali v r s t o m m o ž e . ο teoriji znanosti i politici (Hoffe). čine i djelić onoga što inače biva iscrpno i suvereno izlagano ο ostalim aspektima Aristotelove filozofije. po starom h e r m e n u t i č k o m naputku. naime izreka da b o g k a o „ n e p o k r e t n i p o k r e t a č " i kao „ p o č e l o ο kojem visi cjelina sve­ g a " . ο retorici i poetici (Flashar).navedimo to ovdje samo kao primjer . nebeskoj sferi o n o g a v j e č n o g n a l a z i m o u cjelini o p u s a t e k nešto škrtih te za Aristotela n e u o b i č a j e n o s n a ž n o metaforički i g o t o v o mitski izraženih opisa u r a n o m spisu Ο nebu. Stoga jest vječno rod ljudi i životinja i bilja. a u o p ć e tek i m o g u . an. Prva filozofija Knjiga Metafizika. kao što će i njegova č u v e n a izreka iz „ t e o l o š k e " L a m b d a knjige Metafizike. npr. te j o š u o d l o m c i m a u Phys.7 3 2 a l ) V e ž e li se sve ovo ovdje r e č e n o s i s t o m tvrdnjom i z r e č e n o m u spisu Ο duši. već samo i j e d i n o to da se unapri­ j e d shvati kako je u knjigama poput te. Ο višoj. „ b i ć e kao b i ć e " j e d n o m se u njega samog razumije u smislu bića „ n a p r o s t o " i „ u o p ć e " . tad cjelina Aristotelove „ljestvice p r i r o d e " stupnjevane korak po k o r a k u smjeru vječnosti neće više u njenoj danas p o n e š t o iritirajućoj bezuvjetnoj teleologiji izgledati tako apstraktnom i usi­ ljenom.kako smo 232 233 . III-VI. Očita je nevoljkost filozofova da se rije­ č i m a o b i č n o g a ljudskog izričaja o b r a ć a u oblast o n o g nadljudskog i b o ž a n s k o g . Svakako je ne samo n e m o g u ć e nego i neumjesno htjeti u krat­ k i m potezima dati ma i naznaku tako složenih. Pret­ postavka toga pak imalo bi biti dostatno razumijevanje biti samo­ ga gibanja. to valja osigurati i razumi­ jevanje o n o g a što je u četvrtoj knjizi Fizike kazano ο v r e m e n u i njegovoj osnovnoj odredbi. Rasprave sabrane u izdavačku kompilaciju pod n a s l o v o m Fi­ zika zapravo se ne bave s a m i m naravnim bićima u bivanju. temeljitosti i razini." (De gen. VII-VIII moraju se. zatim mjesta. Problemi nastaju tako već pri prostom pokušaju neke bliže odredbe toga što to zapravo Aristotel naziva „ p r v o m filozofijom". isto b r o j e m ] . Flashar. Nije stoga nimalo č u d n o što naprimjer poglavlja ο samoj toj „prvoj filozofiji" u gore spominjanim danas relevantnim i standardnim prikazima Aristotela (During.n o m . v e ć t a k o r e ć i ontologijskim uvjetima same naravnosti naravi.sadržane u Phys. bilo bi vječno. T o m bi zahvatu trebalo prethoditi .istumačenje Aristotelova nauka ο razlici gibanja i djelatnosti.kako sam kaže u p o č e t n o n a v e d e n o m stavu iz k a s n o g a spisa ο dijelovima životinja . koju ovdje p r e v o d i m o . b e s k o n a č n o g i osobito o n o g neprekidnog ( " k o n t i n u u m a " ) . Aristotelova nau­ ka ο razlici mogućnosti i djelatnosti (ενέργεια). u bilo kako usko ili široko s h v a ć e n o m uobičajenom smislu riječi. drugi put pak „ m u d r o š ć u " . bila je i ostaje j e d n a od jedva nekoliko osnovnih knjiga cjelokupne predaje filozofiranja. Hoffe) jedva da po opsegu. itd. o n o g . Cjelini bivajuće. Ova pak uključuje aporije beskonač­ n o g i k o n t i n u u m a itd. u kojoj su skupljene zasebne rasprave i grupe rasprava iz o n o g a što Aristotel sam naziva „ p r v o m filozofijom".sve što jest i biva p o k r e ć e „ k a o o n o erotički ž u đ e n o " dobiti na p u n i n i unutrašnjeg smisla i sadržaja. p r e m d a inače već od samih svojih početaka . Naime. te zatim opet sve to zajedno s č u v e n i m izvodima ο u z r o k u erotičke p o m a m e u s v e m u živome iz P l a t o n o v a Simpo­ zija. kako je njegova razlika spram djelatnosti očito u Aristotela zasnovana na njihovu različitom odnošenju spram vre­ m e n a i prisutnosti u o n o m e „ s a d " . pa opet ponekad „ z n a n o š ć u ο biću ukoliko je b i ć e " . 7 3 1 b 2 4 . O v i m rečenim dakako ne želimo postići to da se obeshrabri svatko tko bi se htio dati na studij najtežih pitanja Aristotelove Metafizike. te stoga strogo r e č e n o i ne spadaju u fiziku. dakle sublunarne.ο č e m u je t e k n e z n a t n o m a l o t o g a o t v o r e n o i p r u ž e n o osjetilima. Sam je j e d n o m naziva tek „ t r a ž e n o m znanošću". a kad bi bilo takvo [tj. naravi posvećeni su g o t o v o svi Aristotelovi naravoslovni spisi. shvaćati j e d i n o paralelnim tematiziranjem cjeline „prve filozofije" i relevantnih dijelova treće knji­ ge spisa Ο duši.

utemeljenost kojega u s a m o m njegovu djelu ostaje u znatnoj mjeri upitnom. Do neke je mjere. „ P r v a filozofija" bi tako u p r v o m slučaju imala biti nešto poput one na t o m tragu kasnije . što će Aristotel u pravilu na­ zivati „ o n i m što bijaše (nečemu) biti" . te utoliko poistovjećeno s b o g o m i o n i m božanskim.g o r e bili vidjeli .tim i m e n o m nazva­ ne „ontologije". Stoga p r e d m e t njena interesa ni na koji način nije i ne m o ž e biti nekakvo D o b r o naprosto. nečim što uistinu i ne pripada pravoj filo­ zofiji. etički nepročišćenih prohtjeva i želja . i Heidegger i njegovi sljedbenici. svaka od „kategorija" . Moser. . na j e d n o m e od mnoštva sličnih mjesta u djelu. D o k je u svojoj ranijoj fazi Aristotel inzistirao na t o m e da je npr. .sebe usmjerava jedino spram o n o g a za što v e ć unaprijed nekako zna da je „u na­ šoj m o ć i " . stalnost i postojanost.„biće samo po sebi" smatra. nije i ne m o ž e biti dostupna čovječjoj djelatnosti i čimbenosti. Interpreti su. Etička se trezvenost i stalnost postiže prije svega o n i m što Aristotel naziva „odabirom" ( π ρ ο α ί ρ ε σ ι ς ) i u č e m u bez sumnje valja vidjeti sam osnov cjelokupne njegove etike. p r e m a Aristotelu. zasnovanoj u b i t n o m e upravo u Aristo­ tela. Wagner.j e d n a k o tako jestvo kao i odnos. koju riječ Aristotel sam inače u pravilu rabi jedino kad govori ο starim mitolozima poput Hesioda ili orfika. vid i „ b i t " nečega složenog. Sva tri svoja etička spisa započinje on odrješitim kritičkim distanciranjem od o n o g središnjeg i najdubljeg u P l a t o n o v u filo­ zofiranju. Što je pak samo to J e s t v o " ? U j e d n o m svom aspektu m o ž e o n o biti već i „ t v a r " kao „ p o d l o g a " . o n o m e „ č e ­ ga čovjek jest počelo i gospodar". ili na što bi bile svedive. Odatle je onda kasnije u skolastičkim interpretacijama Aristotela izrastao nauk ο takozvanoj analogiji bića. vodi i upravlja vlastiti život. p r e m d a je inače stalno Aristotelovo uvjerenje da je tvar po sebi nespoznatljiva. Zadržavanje unutar oblasti o n o g a za nas m o g u ć e g osigura­ no je pri svakom odabiru osobito time da se on ustvari nikada i ne bavi ničim drugim do iznalaženjem puteva i sredstava za neki već unaprijed postavljeni cilj. Bit je argumentacije p r i t o m ova: ideja Dobra. dakako. naime na samo jestvo.). naime „vrlina" (αρετή) upravo jed­ na sabranost. kao odvojena. bit svake m o ć i o p ć e n i t o i sva­ koga znanja p o s e b n o u nekoj postojanosti. „Filozofija ο onom ljudskom" Etiku i politiku Aristotel vidi i razumije kao jedinstvenu cjelinu o n o g a što naziva „filozofiranjem ο ljudskim stvarima". kako kaže u Eudemovoj etici. m e đ u t i m . postupno će biti doveden t o m e da ipak sve ostale osim jestva razumije kao nešto što jest „spram j e d n o g a " i na neki način „ a n a l o g n o " u odnosu na jedno. tko ih i kako postavlja. da pripada o n o m e s t o j e „ z a n a s " m o g u ć n o . ne svrha samih. čak a k o i ima nečega takvog. k o j o m onaj tko etički djeluje biva otet iz vlasti bitno i načelno nestalnih i vazda promjenljivih strasti. „ k a d a " itd.. T r e z v e n o s t je odabira u t o m e da on . stoljeću . go­ voreći tada . Owens. Mansion. m o g u ć e ustvrditi da ta tako shvaćena etika svoje povijesno mjerodavno zasnivanje i izgradnju upravo u njega i za­ dobiva. Drugi put opet biva o n o shvaćeno u smislu „ p r v o g i naj­ višeg" bića.j e d n a k o kao npr. Odabir je bitno odabir sredstava. K a o što je. No „ b i ć e kao b i ć e " m o ž e se shvatiti i kao o n o što Aristotel naziva J e s t v o m " ( ο υ σ ί α ) . u drugome pak bila bi „teologijom"..tek u 17.u sebi individuirana i da n e m a ničega izvan i „ m i m o " kategorija. Merlan.ο onto-teologiji zapadnjačke metafizike.izraz koji već i sam po sebi do danas izaziva n e d o u m i c e oko pravoga značenja i doživlja­ va m n o š t v o uvijek novih i drukčijih tumačenja.u razlici spram mahnitosti i n e o b u z d a n o ­ sti običnih. pri čemu je od osobitog značenja uočiti činjenicu da to zasnivanje pada ujedno s određenjem biti čovjeka te njenih gra­ nica i dosega. tako je i o n o navlastito etičko. p r e m d a iz posve drugog horizonta interpretacije. i nije li o n d a samo to postavljanje nešto što se n u ž n o odvija i zbiva 234 235 . N o . zbog njegove opće­ nitosti i apstraktnosti. N o . već j e d i n o i isključivo čovječje d o b r o i čovječja sreća. svojstvenije i v e ć m a je J e s t v o " oblik. treba biti upravo n e k a ljudska m o ć i neko znanje čovjekovo ο t o m e kako da ustanovi. naime od ideje Dobra. Etika. stalnosti i sabranosti. Prvu filozofiju on štoviše sam izriči­ to vezuje uz istraživanje upravo t o g „jestva". „ g d j e " . u nevolji potražili izlaz u tumačenju da „biće kao b i ć e " znači ujedno i „naj­ više b i ć e " (npr. što bi ih vezivalo i nekako objedinjavalo. odakle te svrhe i ciljevi. štoviše.

Izrazi koje n a m u svrhu približenja smislu te riječi pruža vlastiti jezik. j e r to upravo sadrži veliku pogibelj. ka­ ko sam kaže. procjenjujući ih ne prema snazi. No u p r a v o je . I nije to nikako neprilika i nevolja tek r e c i m o hrvatskoga jezika.. N a i m e najveći broj takovih polisa ra­ t o m se doduše spašava. veledušni (ό μεγαλόψυχος).kako s m o kazali u jednoj ranijoj vlastitoj studiji (v. u č e m u n a m valja. te na k o n c u mjesta čovjekova u bitnoj izloženosti i otvore­ nosti silama j e d n o g i drugog. prethodeći mu vazda? Čini se da je u p r a v o to pitanje bilo najtežim i najvećim p r o b l e m o m cjelokupnog Aristotelova „filozofiranja ο o n o m e ljudskom" i upravo je na njega uvijek i z n o v a pokušavao dati neki zadovoljavajući odgovor. našavši se u miru. ο t o m e svjedoči i o n o što se zbiva. gdje biva. m o ž e se m o ž d a ponajbolje odmjeriti na činjenici da s m o u o v o m e v a ž n o m odlomku tu na svaki način središnju riječ σχολή bili prisiljeni prevoditi tek p o m o ć u izvanj­ skoga opisa „življenje u slobodi". kojim je već stoljećima i stoljećima prožet i upravljan sav čovjekov pri­ stup kako svemu oko sebe tako i svemu u sebi. pa tako i Aristotelova temeljnog iskustva bitka.da bi osigurao izvornu n a k a n u same svoje etike. A da zakonodavac treba više nastojati o k o toga kako bi z a k o n e ο ratništvu i ostale uredbe usmjeravao radi življenja u slobodi (σχολάζειν) i mira. kao što i samo onaj polis koji svoje građane za nju odgaja i na nju usmjerava zavređuje doista ime 236 237 .. pa i s a m o m o n o m e po č e m u jest i on i cjelina svega.u najstrožem aristotelovskom smislu -. „ o d m o r " . n e g o izvornije. nasto­ j e ć i . pronalazeći najprikladnija sredstva za ozbiljenje ciljeva za ko­ je unaprijed z n a d e m o da spadaju unutar o n o g a za nas mogućeg. vjerujemo. i protiv svoje najdublje nakane i volje.. opisan onaj veličajni." {Polit. [.izvan oblasti o n o g etičkog.) . Pri t o m e je. Jasno je naime da će i od samih građana onaj koji to m o ž e nastojati da isto to pokuša. ne dopušta mjerodavno pozitivno iskustvo toga što bi se kao „ s l o b o d n o vrijeme" i „vrijeme s l o b o d e " imalo skrivati u toj navodnoj „ d o k o l i c i " i „praznovanju". te se utoliko u temelju Aristotelove etike m o ž e pronaći stanovito odstupanje od izvorne nakane i svojevrsno sustajanje. sve su odreda oznake tek negativne i privativne strane iskustva toga što riječju izvorno biva imenovano. odluci i izboru.u p o r n o j o š i sam i z b o r svrha i ciljeva nekako podvesti u oblast etike. ne bi li. Isto je naime o n o najbolje i pojedincu i zajednici. p r e m a kojem je čovjek izvrstan ne prvenstveno po svojoj volji. arhajskom i „ a r i s t o k r a t s k o m " iskustvu v r s n o ć e i vrsnosti čovjeka. ako m o ž e . v e ć po mjeri u kojoj su u stanju proizvo­ diti.] N e g o od takvih nazora i zakona niti je što političko niti doista korisno niti istinito. ne treba neki polis cijeniti sretnim i hvaliti zakonodavca z b o g to- ga što je građane uvježbao da vladaju susjedima.to obraćanje na iskonsku niklost i naravnost dalo Aristotelu o n u p r o d o r n u snagu ocrtavanja pojedi­ n a č n i h vrlina. kao „ d o k o l i c a " . no propada nakon što stekne vlast. 1988. živ­ ljenja. pred o č i m a neprestano lebdi lik o n o g a kojeg naziva „ o z b i l j n i m " i „ i z v r s n i m " . Temeljni „aktivizam".]. ali jednako i sa baš svim bit­ nim jezicima današnjice. naime gos­ p o d s t v o čovjeka nad o n i m što mu se zbiva . v e ć je on dijeli i sa svim ostalim slavenskim. nego prije svega da ne bi sami bili drugima podvrgnuti [. Osim toga. Z a g r e b . i to treba da zakonodavac usa­ đuje u duše ljudi: da ratnička uvježbavanja treba provoditi ne za­ to da bi se pokoravali oni nevrijedni. Samo onaj tko je za nju sposoban jest gra­ đanin u pravome smislu riječi. „ p o ­ činak". pri kojem ocrtavanju mu „ k a o kanon i mjera". A krivac je zakonodavac. Zahrđaju od dosade p o p u t željeza. bio na k o n c u prisiljen vra­ titi se starom. I u p r a v o je na iskustvu b e s k o n a č n e unutrašnje samostojno­ sti i s l o b o d e veledušja m o g a o Aristotel zadobiti pravo mjerilo ko­ j i m o n d a u Politici pristupa različitim vrstama moći.. već rođenjem i pri rođenju mu b o ž a n s k i m u s u d o m udijeljenom naravi. prepoznati j e d a n od najuzvišenijih i na is­ tinski uzvišen život najpoticajnih orisa m o g u ć e g a vida „čovjekovanja" u cjelokupnoj pisanoj predaji. Preludiji. gospodstva i d r ž a v n o g ustroja u o p ć e . Taj i takovi dobit će pak svoju p u n u karakterizaciju u t r e ć e m poglavlju četvrte knjige Nikomahove eti­ ke. 43 i d. Jer vladavina nad slobodnima ljepša je od despotske vladavine i više je praćena vrlinom. 1333b26-1334al0) Svu dubinu jaza koji današnje ljudstvo dijeli i odvaja od cje­ line grčkog. No σχολή je bitna riječ i stvar cjelokupne Aristotelove filozo­ fije ο o n o m e ljudskom. str. k u ć o m ili gradom zavladao. obilju i n a d m o ć i nad drugima. D a k a k o da ovakav nazor ne stoji u suglasju s n a k a n o m zasni­ vanja etike kao oblasti u kojoj vlastitom voljom i o d l u k o m djeluje­ m o . svakako i iz vlastitoga unutarnjeg iskustva i doži­ vljaja. bolje i ispravnije r e č e n o dinamizam . koji ih nije odgojio za življenje u slobodi. njegovati i unapređivati vrlinu: " N e podrazumijevaju ispravno niti ο vladavini koja bi se zako­ n o d a v c u imala činiti č a s n o m .

dakle kao to gibanje koje uvijek već unaprijed vlastitu svrhu nosi i sadrži upravo u sebi kao t o m i takvom gibanju.Euripidove riječi da „smrtni vijek ima i sam u sebi neki dio b o g a " i d a j e „ u m doista z a nas b o g " . U Eudemovoj etici reći će tako: „ S t o je p o č e l o gibanja u duši? Očito je zaista: kao što je to u cjelini svega. po našem sudu. prisutan b o g sam upravo najdublje Aristotelovo filozofijsko ishodište i sredotočje svih njegovih tako nevjerojatno obuhvatnih i ujedno bezdano dubokih nastojanja o k o „motrenja svega o n o g što se poka­ zuje".. navodeći pri završetku Nagovo­ ra na filozofiju . i kao taj u m . te da se među njima ne pokazuje nikakva živa sveza. No dok je u proizvodnji cilj i svrha gibanja položena negdje izvan dotičnoga gibanja sa­ mog. tako i ovdje sve pokreće Bog. T a m o z a t i č e m o uz ino ovakvu j e d n o z n a č n u i nekolebljivu tvrdnju: „Čovjeku ja­ m a č n o pripada život oslonjen na um. onaj etičko-politički i samo ljudski s j e d n e . te „dijanoetički". „Rehabilitirati" Aristotelovu političku filozofiju. dj. Za razliku od nje. već nešto vrhovnije. Iz svega kazanog valja onda razumijevati središnji Aristotelov politički izričaj: „život je praksa. ustvr- dio „ d a B o g jest ili um ili nešto s o n u stranu uma". 49/) 3 238 239 . naime upravo tu ovdje rečenu „ p r a k s u " (πράξις) nismo u stanju valjano smislom preni­ jeti izrazima našega jezika i pokušajmo ipak u najkraćem nazna­ čiti do čega je tu Aristotelu stalo. naime u proizvodu shvaćenom u najširem smislu riječi. Ross. 1254a7). svoje­ d o b n o Zeller našao prinuđen ustvrditi kako se Aristotelu čovjek udvaja u dva dijela. Eud. m o ž e se. Allan (nav. i prak­ sa i proizvodnja bitno su određene gibanjem i jesu ustvari dva osnovna načelno različita vida gibanja. već je kao neka zaustavljenost i stanje. ako je već upravo to u naj­ većoj mjeri čovjek. S l o b o d n o je ustvrditi da je to d u b o k o i ničim p o k o l e b a n o uvje­ renje ο t o m e da je čovjeku u njegovu umu. „najtrajniji prilog što ga je Aristotel prinio teologiji". str. /= R o s e fr. kao is­ pravnoga smisla za iznalaženje mjere i sredine m e đ u krajnostima u svakoputnoj konkretnoj situaciji . ne proizvođenje" (Polit.p r e m d a bez prestanka na­ glašavajući samosvojnost i zasebnost političke razboritosti. To razlikovanje nije samo. teorijski i uzvišeniji od svakog p u k o ljudskog s druge strane. m o r a da je Aristotel pri k o n c u svoje izgubljene knjige Ο molitvi bio J a s n o " . dotle je praksa takvo gibanje koje svrhu sadrži već u samome sebi. Za potvrdu te teze bit će dovoljno. 1248a25-29) A prema izvješću Simplikijevu. u njegovu k o m e n t a r u uz spis Ο nebu. Upravo se time prije svega ostalog. Nic.njoj je svojstvena određena „reflektiranost". odnosno kao neko „okreta­ nje unatrag" k sebi samome. Ostavimo po strani nezgodu što niti drugu ključnu Aristotelovu riječ vezanu uz filozofiju o n o g ljudskog. vrhovnije od znanja i od u m a ? " (Eth. O n a ishodišna i sveodređujuća načelna razdioba svih m o g u ć i h vidova odnošenja spram cjeline svega. kako to naglašava Simplikije. pri s a m o m početku svog zrelog filozofiranja. Um . kao otvorenog mjesta povijesnog zajedništvovanja ljudi. (Aristotelis fragmenta selecta. Na taj je način praksa uistinu već stanovit iskorak iz oblasti gibanja. prištedjevši si pritom napor upuštanja u najteža i najzapletenija pitanja same njegove „prve filozofije". samo motriteljskog ži­ vota. u kojem se međutim tek oslo­ bađa i razvija prava i istinska djelatnost. Sto bi dakle bilo. Ο χ ο η ϋ 1970 Λ1955/. naime razdioba u motrenje (teoriju). smatramo. bo­ gova i svega što jest. zadobiti j e d i n o promišljajućim zadubljivanjem u teške izvode razlikovanja gibanja i djelatnosti (ενέργεια). Teorija je bitno obilježena time da nije nikakvo gibanje.polisa. koji m o ž e tek imponirati neupućenima. 1178a6-8) Isto je Aristotel bio rekao i godinama ranije. ako ne Bog. Logosa pak počelo nije logos. 57. Filozofijsko razumijevanje toga što Aristotel vidi kao samu bit istinskoga ljudskog življenja. proizvodnju i praksu pruža i ovdje osnovu razumijeva­ nja. 114). str. Recognovit brevique adnotatione instruxit W. Jer na neki način sve biva gibano o n i m b o ž a n s k i m u nama. (Eth. sadržane ponajprije u raspravama iz „prve filozofije". recimo usput. D. vazda iz sebe izlazećeg i na svaki put drugo usmjerenog: .očito kao stav kojem se i sam priklanja .ipak pušta etiku kulminirati u nesuzdržanoj apologiji čisto teorijskog. samo j e d n o paž­ ljivo iščitavanje desete knjige Nikomahove etike. već ujedno n e o p h o d n a osnova za svako eventualno ra­ zumijevanje i doraslo prisvajanje njegovih bitnih „političkih" naučavanja.ono božansko u nama O d a v n o je već u o č e n o kako Aristotel . kako to smatra npr. a na taj je način doista i najsretniji". filozofijski je polovičan posao.

Štoviše. ako se time n e ć e nazvati često i g o t o v o pravilom postalo prešućenje i suptilno zaobilaženje cjelokupne problematike. n e o p h o d n i uvjet svakog pokušaja da se u ta tako filozofijski odlučujuća pitanja unese nešto pojašnjuj u ć e g a svjetla imalo bi m o ž d a biti ponajprije j e d n o radikalno interpretativno sučeljenje s kratkim ali ponegdje upravo nevjero­ j a t n o značajnim spisima iz okružja Aristotelova istraživanja ο du­ ši. U o d n o s Aristotelov p r e m a Platonu ovdje n e ć e m o ulaziti. T e k u dvanaestom i osobito trinaestom stoljeću upoznaje Za­ pad ostale Aristotelove spise. 240 241 . a o n o svakako od r e c i m o trinaestoga pa sve do prelaska sedamnaestog u osamnaesto stoljeće i filozofija i znanost u u ž e m smislu riječi sastojale su se . dušu i cjelinu svega d u š e v n o g u p o t p u n o s t i u okružje naravi i proglašujući istraživanje ο duši di­ j e l o m naravoslovlja . složeniji i filozofijski zapleteniji no što je to prosječnom r a z u m u historičara filozofije u g o d n o prihvatiti. daljnjeg razvijanja. nisu ni do danas dospjele do zadovoljavajućih rje­ šenja. vazda „ i m a n e n t n e " konkretnoj tjeles­ noj tvari. kao ars nova ili logica nova. osobito one naravoslovne (a 1204. Sve do 12. najutje­ cajniji i najviše diskutiran spis cjelokupnoga grčkog.u najvećoj mjeri iz recepcije. svakako su najvećim dijelom usljedak upravo te i takve povijesti predaje Aristotelova djela.pazio je ipak na to da s v a k o m z g o d o m u p o z o r i kako to ne vrijedi i za um sam i za onaj dio ili o n u m o ć duše k o j o m o n a misli i motri. pitanje koje je očito sa spo­ m e n u t i m najtješnje vezano. latinskog i arapskog kasnog Starog vijeka i p o t o m srednjovjekovlja. te da je on „ o n o j e d i n o b o ž a n s k o " (De gen. u spisu Ο rađanju životinja izrijekom će ustvrditi da u p r a v o um pri začeću u začetke o n o g a iz čega se" v r e m e n o m razvija srasla cjelina duše i tijela u liku o d r e đ e n o g a čovječjeg živog bića „ulazi izvana". Isto to naravski vrijedi i za r e č e n o pitanje ο porijeklu i mjestu razli­ kovanja b o ž a n s k o g i čovječjeg uma. dalje pospješili utvrđivanje svoje­ v r s n o g formalizma skolastičke m e t o d e i tijekom stoljeća p o s t u p n o pripremali o n o što poznajemo kao novovjekovnu revoluciju znan­ stvene metodologije. „ O r g a n o n a " .Ο razlikovanju ljudskoga i b o ž a n s k o g u m a ostavio je Aristotel u cijelom s v o m n a m a sačuvanom djelu tek nekoliko škrtih nazna­ ka. koje se m e đ u t i m ubrajaju u najvrednije. ali ujedno i najdublje i najteže dijelove cjelokupnoga opusa. a djelomično valjda i s njim isto­ vjetno. T i m je uvjerenjem dakako motiviran i izbor ovdje pre­ v e d e n i h i u ovoj prigodi tek p o č e t n o komentiranih Aristotelovih tekstova. kojim on kritički ustaje nasuprot „ i d e a l i z m u " svog učitelja te na mjesto njegovih „apstraktnih" i „ t r a n s c e n d e n t n i h " ideja uvodi svoje „ f o r m e " . Aristotelove filozofije. p o z n a t i m p o d i m e n o m „malih naravoslovnih spisa" {Parva naturalia).događaj od izuzetnoga povijesnog značenja za cjelokupnu zapadnu tradiciju . Povijest utjecaja Što je bilo r e č e n o ο Platonu. stoljeća Aristotelovo je djelo ipak srazmjerno ma­ lo p o z n a t o u kršćanskoj Europi. ostali dijelovi tzv. A k o ne prije. u naglaše­ noj kritičkoj opreci spram Platona i spram svih pitagoreizirajućih tendencija p r e t h o d n i h mislilaca. sa svoje su strane. Su­ kladno t o m e . Odnos ovih dvaju „učitelja ljudskoga d u h a " neizmjerno je dublji. an. kasnije pak sve više i kritike. ponajprije posred­ stvom Boetija i njegovih k o m e n t a r a Porfirijevih Isagoga. koja n a o k o paradoksalno svoj odlučujući povijesni nastup najavljuje upravo radikalnom kritikom navodne „sterilnosti" Aristotelova silogizma. kao i j e d n o s t r a n a redukcija punine ontologijske problematike na osi­ r o m a š e n u i u apstraktno alternativnoj formulaciji n e p l o d n u pro­ blematiku takozvanih univerzalija. Teško je do kraja odmjeriti svu usudnost toga da je od svih njegovih djela upravo spis Ο kate­ gorijama (manjim dijelom i Ο tumačenju). na­ dajući se ipak da je plitko i otrcano uvjerenje ο t o b o ž n j e m „rea­ l i z m u " prvoga. 736b28). P r e m a n a š e m mišljenju. Sta­ novita apstraktnost formalno-logičke m e t o d e t o g mišljenja.a tako su sebe i razumijevale . već i u nas stvar prošlosti. vrijedi u jednakoj mjeri i za Aristo­ tela: povijest utjecaja njegove filozofije poklapa se s poviješću fi­ lozofije u o p ć e . prevedeni na latin­ ski z n a t n o kasnije od spomenutih dvaju spisa. Stoljećima ne prestajuća i bitna zbivanja filozofiranja prije svega u Srednjemu vijeku p r e s u d n o određujuća sporenja ο pra­ v o m smislu razlikovanja u m a što ga Aristotel u izuzetno teškoj trećoj knjizi spisa Ο duši naziva „ t r p n i m " od o n o g a što ga t a m o t e k u n a z n a k a m a uz njega spominje kao o n o g a „koji sve tvori" (u latinskoj skolastičkoj tradiciji „intellectus possibilis" i „intellectus a g e n s " ) . Svodeći inače.

osjećao se stoljećima u nekim strujanjima aristotelizma na Zapadu. utjecao na ranoga Heideggera i na njegove višegodišnje pokušaje o k o iznalaženja i p r o d u k t i v n o g tumačenja „ a u t e n t i č n o g " Aristotela. M . sustavno i problematski orijentirana te u novije vrijeme usmjerena . U Hrvatskoj je navlastiti rad na studiju i tumačenju Aristo­ tela oduvijek znatno intenzivniji od o n o g a p o s v e ć e n o g Platonu. Izuzme li se onaj na svoj način veleban pokušaj Leibnizov da o s n o v n u Aristotelovu misao ο djelatnosti i usvršnosti (εντελέχεια) ugradi u sam temelj vlastitog pandinamičkog naučavanja. to samorazumijevanje m o r a se ipak uzeti s velikom mjerom suzdržanosti. Husserla. P r e m d a nastupajuća filozofija N o v o g a vijeka sebe bez iznim­ ke razumije kao nepomirljivu opreku Aristotelu. Oxford. Edited by M. d o k su naprimjer bezdano du­ b o k e analize beskonačnog ili kontinuuma sadržane u Fizici ostale u osnovi posve netematiziranima. E. Gadamer. izgra­ dio u s n a ž n o m protustavu spram. L. j o š su i danas nedostatno istraženi i valorizirani. koja su objavljena tijekom posljednjih godina. osobito one Averroesove. nazovimo ih tako. koje u znatnoj i filozofijski značajnoj mjeri sadrži čak i m o n u m e n t a l n a suma „srednjovjekovnog Aristotela" kakvu nalazimo recimo u T o ­ m e Akvinskog. Daka­ ko da je aristotelizam Srednjega vijeka nerazlučivo kontaminiran kršćanskom dogmatikom i jakim primjesama neoplatonizma. Proceedings of the Seventh S y m p o s i u m Aristotelicum. ili pak u onima dominikanske provenijencije. Metafizike). kao naprimjer u isusovačkim ško­ lama. 1978). kojima je prvenstveno engleska i škotska škola aristotelizma u prošlosti stekla nepore­ civo velike zasluge.i samih arapskih komentara tih spisa. E. Riedel. Donekle iznenađujuće snažna renesansa intenzivnog istra­ živanja Aristotela zbila se posljednjih desetljeća u okružju anglo­ a m e r i č k e . oso­ bito svoj nauk ο „psihologiji s empirijskog stajališta" te povijesno plodotvornu postavku ο „intencionalitetu svijesti". „sporednij i h " Aristotelovih naravoslovnih spisa. P r i t o m su . Hegel je bio taj koji je smatrao nužnim studirati Aristotela na tekstovima grčkog originala i teško da bi bilo pretjerano reći kako je do određe­ ne mjere sebe sam osjećao i shvaćao aristotelovcem. Iz teksta Heideggerovih predavanja ο Aristotelu. mehanička teorija neba i sveopćega gibanja. O. sve to posredstvom ranijih prijevoda na arapski . Bien) zahvaljuje svoj odlučujući filozofijski poticaj upravo tim ranim Heideggerovim izlaganjima Aristotela. Edited by G. Na v r h u n c u takozvanog njemačkog idealizma. Kasni pak Schellingovi pokušaji da vlastitu „ p o z i t i v n u " filozofiju izgradi upravo kroz obnovljeno radikalno sučeljenje s Aristotelom prije svih. J. C. Meteorologika. sudbina koja ih uostalom prati takoreći do danas. tako ponajprije u crkveno višekratno osuđivanim naučavanjima Sigera od Brabanta i znatno kasnije u takozvanom padovanskom averoizmu. Ο postoja­ nju i propadanju. L.izgradio je u drugoj polovini 19. naime Ο nebu. m o ž e se kazati da Aristotelova filozofija od sedamnaestog stoljeća do danas mjesto svog prisustva ima više no igdje drugdje u najrazličitijim strujanjima neoskolastike. poglavito na uže filologijske napore o k o Aristotela ograničenih radnji. sve u sklopu rasprava i istraživanja u oblasti tzv. na­ primjer Essays on Aristotle's De anima.ba­ r e m p r e m a vlastitome samorazumijevanju . 242 243 . G. ova nastojanja uglavnom stvarno.prilikom osvajanja Konstantinopolisa i po prvi put j e d a n rukopis tzv.u razlici spram tradicionalnih. Utjecaj navlastito arapskih interpretacija. po njegovu vlastitom priznanju. budući da je taj tako žučljivo napadani i osporavani „Aristotel" bio uisti­ nu m n o g o više utvara jednog formaliziranog i apstraktnim postalog aristotelizma no što bi bio grčki Aristotel sam.-G. S druge je strane isti Brentano svojim djelom ο Aristotelovu stavku „biće-bitak se zbori m n o g o s t r u k o " presudno. s izuzetno suptilnim i složenim aristotelizmom Suarezovim. Owen. opet p u t e m obnovljenog studija i interpretacije originalnoga teksta. „filozofije d u h a ( m i n d ) " . s v r h u n c e m ponaj­ prije u r a d o v i m a Kajetanovim. prvenstveno u razdoblju o k o ranih dvadesetih godina ovoga stoljeća. Na tumačenju i daljnjoj „kritičkoj dogradnji" Aristotela . E. biva očitim u kojoj i kolikoj mjeri i neoaristotelovski pokret za „rehabilitaciju praktičke fi­ lozofije" (H. Strauss. Cambridge. te Aristotle on mind and the senses. prvenstveno „analitički" orijentirane filozofije.ponajprije na spise iz oblasti psihologije. Nussb a u m and A. pri č e m u je u posljednje vrijeme p o l u č e n o niz zacijelo vrijednih i inspirativnih rasprava i oštroumnih analiza (usp.p o n o v o u razlici prema tradicionalnim pretežno praktičkoj filozofiji okre­ nutim interpretacijama . stoljeća svoje obuhvatno djelo Franz Brentano. 1992. Znakovitim je primjerom toga recimo i činjenica da se presudni filozofijski nauk novovjekovlja. k o j o m je po­ ložen svojevrsni temelj kasnijoj izgradnji fenomenologijske filozofije Ε. Rorty. R. Ritter. Voegelin. Lloyd and G.

Nikomahove etike i Politike. L. (Wege der Forschung. i Utrum admittenda sit distinctio inter materiam et formom phjsicam et metaphjsicam ( „ A c t a II. 2 1979. London. 1969. Zasebna izdanja pojedinih djela s danas standardnim kritičkim re­ dakcijama teksta u nizu „Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis" (Oxford. London. Barnes/M. A. Receuil d'etudes de philosophie ancienne et medievale offert a Mgr. Literatura 1. npr. Grgića (Zagreb. (Sv. 1989) i Kategorije F. snažan je poticaj dobilo prijevodima Metafi­ zike. I-V. 1955/). 1972. iz skromnosti ambicija nekolikih dosadašnjih zajedničkih poku­ šaja (usp. Važniji zbornici: Autour d'Aristote. Congressus Thomistici R o m a e habiti". sv. Bonitza /zasebni pretisak Indexa: Graz.: Aristotle . 1985). Vol. Zacijelo nije pretjerano reći da u p r a v o u tim prijevodima valja sagledati j e d a n od najznačajni­ j i h pothvata hrvatske filozofije ne samo unutar područja rada na Aristotelovoj. Heidelberg. Darmstadt. CCVI) Ethik und Politik des Aristoteles. 1979. 161-201) ne bi j o š dalo s izvjesnošću očekivati. usp. nego na polju filo­ zofije naprosto. 3: Metaphysics. Herausgegeben von P. Sv. Berlin. Mansion. Metaphysik und Theologie des Aristoteles. Eine Einfuhrung in sein Philosophieren. 1975. Berlin/New York. Bd. 1831-1870. Oxford.što dakako s o b z i r o m na povijesno uvjetovanu dugotrajnu uklopljenost službenih filozofskih bavljenja u sklop teologijskih istra­ živanja nije ni najmanje z a č u d n o . Schofield/R. Taurini. Louvain. ili i općenitije grčkoj filozofiji. 1992. CCVIII) Fruhschriften des Aristoteles. IV: skolije. a m e đ u njima p o s e b n o Sententia Aristotelis de compositione corporum e materia et forma in elementis terrestribus considerata. II.) s Bekkerovom pagina­ cijom. sv. izvan uobičajenih u d ž b e n i č k i h prikaza u okvirima standardnih „povijesti filozofije". Darmstadt. Izdanja Kritičko izdanje grčkoga teksta: dodatak Aristotelis opera edidit Academia Regia Borussica. tematski b l o k „ P r o b l e m i Aristotelove Metafizike" u Filozofska istraživanja 16 /1986/. 2. Bd. J. Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast. sv.The Philosopher. Bibliografski I. 1937. 297-309). Sorabji. Clarendon. Verhandlungen des 4. Talange (Zagreb. Herausgegeben von Fritz-Peter Hager. Izričito tematski usmjereno filozofijsko istraživanje Aristote­ la. p r e m d a se to npr. m o ž e se m o ž d a reći da su se sretno i obvezujuće stekli uvjeti p o t r e b n i za snaženje i produbljenje vlastitih napora tumačećeg prisvajanja Aristotela u Hrvatskoj. Hamburg. Herausgegeben von FritzPeter Hager. I-II: grčki tekst u redakciji Immanuela Bekkera. Grčki tekst s engleskim prijevodom: Gotovo sva djela objavljena su zasebno u „The Loeb Classical Library". 1993). i knjigu istoga autora Aristotel ο istinitosti i lažnosti. str. Edited by J. 244 245 . III: latinski renesansni prijevod. Svmposium Aristotelicum veranstaltet in Goteborg. 1955. Šanca. Articles on Aristotle. 1894 i d. Z a g r e b . Pridruži li se o v o m g o l e m o m pothvatu velikoga j e z i č n o g znalca (preporučljivo je uz prijevod pročitati i vrlo in­ struktivan „ P o g o v o r prevoditelja" uz Metafiziku) j e d n a k o tako n e d a v n o objavljene i bilješkama p o p r a ć e n e prijevode spisa Ο tu­ mačenju J. V: frag­ menti i Index Aristotelicus H. 1928. Monografije: Ackrill. 1981 (Prijevod na njemački: Aristoteles. Zagreb. Moraux. Iz t o g okružja valja ponajpri­ je uputiti na brojne radove Fr. Darmstadt. Fizike. Herausgegeben von Ingemar During. Grčki tekst s njemačkim prijevodom: Dio spisa objavljen je zasebno u „Philosophische Bibliothek Mainer". str. (Wege der Forschung. što ih je sačinio T o m i ­ slav Ladan osamdesetih godina.

L. J. Freiburg i.: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entuiicklung.: Dynamis und Energeia. (Pretisak: Hildesheim. Insbesondere seine Lehre vom ΝΟΥΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ. J. (GA 33) M.. revised. 1960. 1927. W.: Aristoteles. I-III. 4th edition. Maier. Moreau. F.: The doctrine ofbeing in the Aristotelian Metaphysics..: Ontwikkelingsmomenten in de Zielkunde van Aristoteles.: Aristoteles. Heidelberg. Toronto. Freiburg i. Frankfurt am Main. A comparison with his predecessors. Metaphvsik Θ 1-3. Padova. Br. 1985.: Aristotele e Videa de la filosofia. 1972. (GA 61) Lugarini. Happ. Untersuchungen iiber die Grundlagen der Naturwissenschaft und der sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles. Heidegger. 1966. Aubenque. Essai sur la problematique aristotelicienne. 2nd ed. 1867. Louvain. Wieland. H. Berlin.: Die Dialoge des Aristoteles. Solmsen. (Prijevod na francuski: L'evolution de la psvchologie d'Aristote. 2: Aristoteles und die alten Peripatetiker. F.: Hyle. 1879 (Pretisak: 1921). 1961. 1863.: Aristotle. 1960. Freiburg i. Berlin. /Naši navodi su iz njemačkog prijevoda/). 1962. (Pretisak: Darm­ stadt. II.: Die Psychologie des Aristoteles. J. Zeller. revised. 1970) Brentano. 1945. D. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff.: L'unita del sapere in Aristotele. 1952 (Prijevod na njemački: Die Philosophie des Aristoteles. Mainz. F. Tiibingen. Nuvens. 18961900. Ross. Frankfurt am Main.: Introduction a la Physique aristotelicienne. Hildesheim. 1981. Br. M. 1958 ( 1988). Berti. Randall.: Aristote et son ecole. Glan. 1939. Grundlegung einer Geschichte seiner Entuncklung. Pariš. 1948. 1963. F. The science Aristotle sought./Munchen. 4 3 3 247 . Berlin.) Owens. 1962 ( 1992). G. Br. 1923 ( 2 1955). Meisenheim a.: TI KATA TINOS. J. Hamburg. 2 1946.: Aristotle's system of the phvsical world. Frei­ burg i. Gottingen. 1969-1970) Mansion. 1973 ( 2 1980. Firenze.: La Prudence chez Aristote. E. Einfiihrung in die phanomenologische Forschung. 3 1985) Brentano. Jaeger.: / fondamenti della logica aristotelica. 1967) Calogero G.: Aristoteles. W. 1862.: Die Syllogistik des Aristoteles. 1971. Diiring. Nijmegen-Utrecht. I.: Le probleme de l'etre chez Aristote. 1959. Chung-Hwan Chen: Sophia. Bien. 1962.. 1955. E. W.: The Philosophy of Aristotle. Louvain. H. F.: Aristotle. Pariš.: Die aristotelische Physik.: Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. E. Firenze. J. London.: Phanomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Br. Bernavs.Allan. Leipzig. P. D.. New York and London. 1963.: Die Grundlagen der politischen Philosophie bei Aristoteles.. H. 1976. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft. (Pretisak: Darmstadt. Jr. Aubenque. 1965. Stallmach. Tugendhat. Ithaca. Oxford. Heidegger. Darstellung und Interpretation seines Denkens. Marx. P. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer Grundbegriffe. Α. W.: Einfiihrung in Aristoteles' Theorie vom Seienden. Pariš.

AEISTOTEL Izbor iz djela .

Iz djela Metafizika.

(Knjiga Lambda.)

Izvornik: Aristotelis Metaphysica ( Λ ) . R e c o g n o v i t brevique adnotatione critica instruxit W. Jaeger. Ο χ ο η ϋ , 1969 ( 1 1 9 5 7 ) . Prijevod, bilješke i kraći komentar: Damir Barbarić

Razmatranje je ο jestvu. Jer jestava se traže p o č e l a i uzroci. Akio, naime, o n o sve jest kao neka cjelina, jestvo je prvotni dio. A k o [je] pak prema slijedu, tada će također jestvo biti prvo, a zatim o n o kakvo, pa o n o koliko. A uz to, ta [ostala] i nisu bića naprosto, tako reći, n e g o 1 [su] kakvoće i kretanja, kao naprimjer 2 o n o nebijelo i o n o neravno: i za njih doduše k a ž e m o da jesu, kao J e s t nebijelo". Zatim, ništa od svega [tog] ostalog nije odvojivo 3 . I oni prvašnji posvjedočuju to djelom. Tražili su naime počela, sastojke i u z r o k e jestva. Ovi sadašnji pak postavljaju kao jestva radije o n o općenito. (Jer općeniti su rodovi, za koje kažu da su većma počela i jestva, z b o g toga što istražuju lo­ gičkim načinom.) Oni drevni, međutim, [postavljali su kao Rukopisi imaju ovdje άλλά. Pseudo-Aleksandar, Bonitz, Jaeger i Elders čitaju οίον, no Christ i Ross zadržavaju lekciju rukopisa, što nam se čini vjerojatnijim. Teško je prihvatiti Eldersovu argumentaciju da između ποιόν i ποσόν s jedne te ποιότητες i κινήσεις s druge strane u rečenici ne postoji potpuna podudarnost. Elders, uz poziv na Kiihner-Gertha II, 297, 4, razumije ή kao ekviva­ lentno s εί δέ μή, te prevodi taj „teški redak" ovako: ,,'or else (alioquin) even the not-white and the not-straight' would be being", objaš­ njavajući zatim da „Aristotel očito hoće reći da ako netko postavi da su ποιότητες i κινήσεις bića (umjesto ne-bića), bit će prisiljen kazati i to da su bića čak i niječni termini kao ne-bijelo i ne-ravno". Naše čitanje, razumijevanje i prijevod drže se uobičajenog značenja od ή. Tako npr. i Bonitz: ,,wie auch". χωριστός, taj možda i ponajvažniji od temeljnih ontologijskih izraza Aristotelove filozofije, znači ujedno „odvojiv" i „odvojen", ali i „samostojan", „po sebi i za sebe postojeći" (lat. „subsistens"). Filozofijska razrada pojma nalazi se u Metaph. Z.

251

j e s t v o ] o n a pojedinačna, kao vatru i zemlju, ali ne o n o općenito, tijelo 4 . Jestva su pak tri. Jedno je osjetilno; od kojega je opet jedno vje­ 5 č n o , a drugo propadljivo, o k o kojeg se svi i slažu , kao bilje i živo­ 6 tinje, i za koje je n u ž n o prihvatiti sastojke , bilo j e d a n bilo m n o g e . D r u g o je nepokretno, i za to neki tvrde da je odvojeno, jedni od njih u dvoje razdvajajući, drugi p a k u j e d n u narav stavljajući ideje i o n o matematičko; d o k neki opet [stavljaju] samo o n o ma­ t e m a t i č k o od toga obojeg. O n a su jestva pripadna naravoznanstvu (jer vezana su uz kre­ tanje); o v o pak drugoj [znanosti], ukoliko im nije nikakvo zajed­ n i č k o počelo. 2 . 7 Osjetilno je jestvo promjenljivo. A ako promjena jest iz o n i h suprotstavljenih ili onih između, no ne svih suprotstavljenih (naime, ne-bijel [je] i 8 zvuk), nego [samo] iz protivnosti, n u ž n o je da jest ispod neko koje se mijenja u protivnost. Nadalje, nešto svakako ustrajava, d o k protivnost ne ustrajava. Jest dakle nešto treće p o r e d protivnosti: - tvar. S Rossom stavljamo zarez iza κοινόν, budući da za Aristotela nema nečega takvog kao „općenito tijelo" (usp. De gen. et corr. 320b23). Pseudo-Aleksandar premjestio je ovu umetnutu rečenicu iza riječi Jedno je osjetilno", smatrajući očito da svi moraju prihvatiti egzisten­ ciju ne samo ispodnebeskih, propadljivih tijela, već i onih nebeskih. Slično postupa i Temistije, prevodeći: „substantiae autem universae sunt, quarum duas omnes homines fatentur", te potkrepljujući svoj stav tvrdnjom da je to zbog toga što su obje te vrste osjetilnih jestava vidljive. Smatramo, kao i Ross, a nasuprot Eldersu, da se umetak od­ nosi samo na propadljiva osjetilna jestva. Smatramo da je u pravu Temistije kad drži da se prihvaćanje sasto­ jaka odnosi samo na propadljiva osjetilna jestva, a ne i na vječna. Inače, većina starih tumača odnosi stav i na vječna, nebeska jestva. Tako Aleksandar (apud Averroem, In Metaph. XII, edit. Venetii, 1562, 292 I), dok sam Averroes i Toma Akvinski odnose riječi isklju­ čivo na nebeska tijela. Slijedimo Eldersa započinjući ovdje drugi odjeljak knjige, u razlici spram važećih izdanja. Slijedimo Pseudo-Aleksandra, Essena, Christa, Jaegera i Eldersa umećući και. Ross zadržava čitanje većine rukopisa, no time je zna­ čenje umetka u velikoj mjeri neutralizirano.

A k o su pak promjene četiri - ili prema o n o m e što, ili p r e m a o n o m e kakvo, ili koliko, ili gdje, - a nastajanje naprosto i pro­ padanje [je] prema ovome-tu, rastenje i opadanje prema koliko, preinaka prema svojstvu, premještaj prema mjestu, - tad će pro­ mjene biti u te pojedinačne protivnosti. A n u ž n o je da se mijenja tvar m o g u ć n a za oboje. A k o je pak biće dvostruko, sve se mijenja iz bića m o g u ć n o š ć u u biće djelat­ nošću (kao iz bijelog m o g u ć n o š ć u u djelatnošću bijelo, a j e d n a k o i kod rastenja i opadanja), tako da neće biti m o g u ć e samo to da sve po uzgrednosti nastaje iz nebića, nego će nastajati i iz bića, ali iz bića m o g u ć n o š ć u , a iz djelatnošću nebića. To je pak ono Anaksagorino , j e d n o " . Bolje naime nego „sve ujed­ n o " - i Empedoklova mješavina, i Anaksimandrova, i kako veli Demokrit - je „bijaše sve mogućnošću, a djelatnošću n e " . 9 T a k o da su se morali približiti tvari. Jer sve što se mijenja ima tvar, ali drukčiju. [Cak] i o n a od vječnih koja nisu rodljiva, no jesu premještajem pokretljiva. No [ta imaju tvar] ne rodljivu, već [onu] odakle k a m o . No m o g a o bi netko besputiti o k o toga iz kojeg je nebića nasta­ janje. Jer trostruko je nebiće. A k o doista je nešto m o g u ć n o š ć u , ipak svejedno ne bilo čega slučajnog, već [je] različito iz različitoga: - ne zadovoljava da su ujedno sve stvari. Razlikuju li se pak po tvari, ako su v e ć z b o g nečega postala bezgranična, a ne j e d n o ? Um je naime jedan, tako da, ako bi i tvar bila jedna, on bi [tek] postao djelatnošću o n o što je tvar bila m o g u ć n o š ć u . Tri su dakle uzroka i tri počela. Dva su protivnosti, a od njih j e d n o je zbor i oblik, a drugo lišenost, d o k je o n o treće tvar. 3. N a k o n toga [valja napomenuti i to] da ne nastaje ni tvar ni oblik, a mislim [pritom] na one krajnje. 1 0 N a i m e sve se mijenja Prevodimo prema redakciji Bonitza, Rossa i Jaegera, gdje se βέλτιον odnosi na ono što u tekstu dalje slijedi, a ne na prethodeće Sv. Elders pokušava tekst razumjeti na ovaj drugi način, te naposljetku biva prinuđen na neuvjerljivu pretpostavku ο dva retka koja da su ispala iz tradiranoga teksta. Slično Eldersu već Christ, te Bonitz u svom prijevodu. Kersten, i za njim Lutze, predlagali su čak da se riječi „bolje [je to] nego 'sve ujedno"' izbace iz teksta. Kako ovdje shvatiti riječi τά έσχατα? Prema Rossu, Pseudo-Aleksan­ dar je smatrao da Aristotel ovdje misli na zadnju materiju, onu koja

252

253

nešto, i od nečega, i u nešto. To od čega [je] od prvog pokrećućeg, to što [je] prva tvar, to u što [je] oblik. Ići će se dakle u bezgra­ nično, ako ne nastaje samo zaobljena mjed, nego i o n o zaobljeno, ili mjed. Ali n u ž n o je stati. P o t o m , da svako jestvo nastaje iz istoimenog (naime, kako na­ ravna jestva, tako i ona ostala). Jer nastaje ili umijećem, ili po naravi, ili slučajem, ili samoniklošću. A umijeće [ima] počelo u drugom, narav pak počelo u sebi (čovjek naime rađa čovjeka), dok su ostali uzroci [samo] lišenost tih. A tri su jestva. Jedno [je] tvar, koja je priviđanjem o v o - n e š t o 1 1 (jer sve o n o što jest dodirom, a ne sraslošću, to je [puka] tvar i je najudaljenija od individualnog postajućeg te na najbližu formu, na ono što je tom individalnome najbliže, dakle na „prvu materiju" i na „konkretnu formu". Schvvegler i Bonitz slijede Pseudo-Aleksandra. Sam Ross, međutim, drži nemogućim da ista riječ ima dva upravo suprotna značenja u istoj rečenici, te oba puta razumijeva u smislu „bliži" ("proximate"), dakle kao konkretnu materiju (materia secunda) i konkretnu, a ne supstancijalnu formu. Elders prihvaća Rossov stav, upućujući za daljnje razumijevanje na Metaph. Ζ 8. Jedna od najspornijih i najviše raspravljanih rečenica u knjizi. Bonitz u svom komentaru ističe kako stav da je materija neko τόδε τι, dakle „definitum quidpiam" jasno protuslovi ("aperte repugnat") drugim mjestima u korpusu, navodeći za potvrdu Metaph. Η 1. 1042a27, Ζ 3. 1029a20, 27, De αιι. II, 412a7. Ipak nije spreman slijediti Schvveglera, koji je u neprilici predložio da se ispred riječi τόδε τι umetne negacija μή, upozoravajući na značenje toga da je materija ovdje nazvana „ovim-nešto" tek uvjetno i s važnom ogradom, naime onim τω φαίνεσθαι, što Bonitz tumači tako da materija ,,non re vera, sed imaginationi tantum" jest ovo-nešto. Aleksandar (apud Averroem, isto, str. 300) je mišljenja da je Aristotel htio kazati: materija je jestvo (substantia) ukoliko može biti opažena pomoću forme. Pseudo-Aleksandar razumije ono τω φαίνεσθαι kao „maštom, uobraziljom" (κατά φαντασίαν). Sam Averroes, slično Aleksandru, smatra da bitak mate­ rije jest biće („esse materiae est ens") zbog toga što može biti opažena pomoću osjetila. Toma Akvinski misli da se tekst odnosi na materia secunda te objašnjava: „Materia, quantum ad id quod apparet, videtur esse substantia." Goebel je predlagao da se umjesto φαίνεσθαι čita φύεσθαι. Ross u osnovi slijedi Aleksandra, tumačeći da „glede vanjske pojave materijalni dijelovi cjeline kako leže jedan uz drugoga izgleda­ ju poput individualne stvari, ali ako nema organske jednote ta je po­ java varava". Slično During (Aristoteles, Heidelberg, 1966, str. 190): „ . . . erstens der Stoff, der nur scheinbar ein Das ist (denn was nur durch Beriihrung, aber nicht [in sich] ein organisches Ganzes ist, ist nur scheinbar ein Das)." Elders pretjerano komplicira predlažući da

podlog). Drugo, narav, [je] ovo-nešto i neki ustroj u koji [to bivapostaje]. 1 2 Nadalje, treće je o n o iz toga obojeg pojedinačno, na­ primjer Sokrat ili Kalija. K o d nekih od njih pače o n o ovo-nešto nije m i m o složeno­ ga jestva, kao naprimjer oblik kuće, osim ako to nije [samo] umi­ j e ć e (niti ima nastanka i propadanja tih, n e g o na drugi način i jesu i nisu kuća - ona bez tvari - i zdravlje, i sve o n o po umi­ j e ć u ) , već ako uopće, o n d a u onih po naravi. Stoga doista nije Pla­ t o n loše rekao da jesu ideje onih koja su po naravi, ako [uopće] jesu ideje, ali n e 1 3 tih kao što su vatra, meso, glava. Sve je to naime tvar, i [stoga] posljednje 1 4 od o n o g a što je najvećma jestvo. Pokrećući uzroci jesu kao p r e t h o d n o postali, d o k oni koji su kao zbor [jesu] istovremeno. Kad naime ozdravljuje čovjek, tad jest i zdravlje, a lik mjedene kugle istovremeno [je kad] i mjedena kugla. (Da li pak i poslije nešto preostaje, to valja ispitati. U nekih naime ništa [to] ne priječi, kao ako je na­ še ispred riječi τω φαίνεσθαι čita hipotetičko <τφ γ ί γ ν ε σ θ α ι , a iza njih < δ έ > , što bi dakle značilo: Tvar je neko ovo-nešto postajanjem [tim], dok je priviđanjem tvar i podlog ona koja je dodirom a ne sra­ slošću". Rukopisi imaju tekst ήδέ [και (Ab)] τόδε τι εις ήν και έξις τις. Prevo­ dimo prema transpoziciji teksta u kojoj su suglasni svi izdavači i in­ terpreti. S Rossom uz εις ήν valja primišljati ή γένεσίς έστιν. Elders upozorava na sadržajnu teškoću sličnu onoj gore. Naime, kao i kod tvari, tako se i tvrdnja da je forma - kao narav i ustroj (έξις) - ukoliko jest ono spram čega i u što postajanje biva, i sama neko ovo-nešto, čini protuslovnom drugim Aristotelovim iskazima, u kojima nazivak „ovo-nešto" (τόδε τι) označava uvijek ono pojedinačno konkretno, sa­ stavljeno od forme i materije. Ipak smatra on da to protuslovlje mo­ že biti razriješeno „ako se prisjetimo da je za Aristotela forma savr­ šenstvo stvari, središte i osnova njena jedinstva i bića" te da se ,,u tom smislu može reći da ima supstancijalnost čak i prije no konkretno cijelo". Prihvaćamo, s Chernissom, Jaegerom, Gaiserom i Eldersom, Christovu emendaciju αλλ' ού τούτων namjesto αλλα τούτων, kako ima većina rukopisa, te Bekker i Ross. Tako i Bonitz u svom prijevodu: „ . . . aber nicht von den Dingen, wie Feuer, Fleisch, Kopf...". Elders uvjerljivo objašnjava da τελευταία ovdje „znači 'posljednja' u smislu 'partikularizirane materije', kao supstrata supstancijalne for­ me", dok „ή μάλιστ' ουσία označava ono individualno".

254

255

onaj pojedinačni o v o g a nekog. kako kažemo. P o r e d tih jest j o š o n o što je kao pokrećuće za sve. nego 'proizvodno' mišljenje". to će na neki način biti tri uzro­ ka. no Ross opravdano ustvrđuje da ona ovdje ima znatno više smisla no tamo. kao = των νοητών τι. koje se inače u odjeljku uopće ne dotiče. ili bilo koje n e k o j e d n o koje bi iz toploga i hladnoga na­ stalo. tijelo: . sastojak. na neki način jesu. tako da su sastojci po analogiji tri.uz oslon na Metaph. Glagol υπάρχει shvaćamo ovdje. ali i ona iz njih. jer. 1 9 . u smislu prediciranja. a sastojak je prvotniji od o n o g a čega je sastojak. S Rossom razumijevamo των νοητών u rijetkome smislu partitivnoga genitiva. no za sve nije m o g u ć e tako kazati. za sve isti. slijedeći Rossa.. jer je valjda n e m o g u ć e da sva. Budući da su j e d n a [bića] odvojena. Prihvaćamo. Također prihvaćamo Jaegerov prijedlog da se ispred tih riječi čita hipotetičko < τ ό ομοειδές οΐον>. 256 257 . ovaj neki). ne sva. a na drugi način hladnoća i lišenost. a iz tih opet dan i n o ć . tama i zrak. Elders to smatra vjerojatnim.da se hoće kazati kako se počelo dijeli u ono unutra pribivajuće. a oblik kuće graditeljstvo. a na neki su način opet. Oblik. 7 . zajedno s Rossom.o n o pokrećuće [je] liječništvo. Ta čovjek rađa čovjeka. ili kosti. opeke: . jestva su ta prva. No ako nisu samo unutra pribivajući uzroci. te je prvi uzrok. Nisu. 1 6 kao naprimjer biće.διάνοια ovdje ne znači teorijsko. ti se naime p r i r i č u 1 7 i s v a k o m e od onih složenih. argumentirajući da „nisu zahtijevane kontekstom. S Rossom i Jaegerom prihvaćamo Christovo čitanje ταύτα umjesto tradicionalnog ταϋτα. jasno je da su drugo počelo i sasto­ jak. [pa] svjetlo. nered (naime. v e ć u m . kako bi i mogli s v e m u biti isti sastojci? Ta ništa od sastojaka ne m o ž e biti isto o n o m e od sastojaka složenome. tj. niti je išta od tih [sastojak] jestva. kao naprimjer čovjekom [postaje] čovjek. U z r o c i i počela različitih na neki su način različiti. (Niti je u o p ć e sastojak nešto od o n i h mislivih. Dalje. dok je u o n i m a po ra­ z u m u 2 0 [to] oblik ili o n o protivno. te j e d n a k o p r e m a pojedinim prirocima. Jaegerom i Eldersom. prema t o m e . nego i oni izvan. a uzroci i počela četiri. crno i površina. T i m a su dakle isti sastojci i počela (drugima pak drugi). a ovako opet četiri. kao kad bi netko kazao da počela jesu tri: oblik. 1013a4. Christ je stoga ovdje uklanja. kao meso. Δ. bez jestva n e m a ni zbivanja ni kretanja. Ili. kao kod boja bijelo. 5. N e g o niti je jestvo sastojak o n i h odnošajnih. što nismo skloni vje­ rovati. Ta zdravlje je na neki način liječništvo. Ispravna je napomena Eldersova da . kao pokrećući. uzrok. bave se pitanjem nousa. kao naprimjer o n o m e BA o n o Β ili A. lišenost i tvar. No različito je u različitome. I z b o g toga jesu isti 2 1 uzroci za sve. 4. d o k tvar jest m o g u ć n o š ć u to [oboje] p r v o t n o po sebi. Jaeger je za rečenice u zagradi smatrao da su tekstu dodane kasnije. različitome različit. b o ­ lest. objašnjavajući uz to . kao na­ primjer m o ž d a u osjetilnih tijela kao oblik [jest to] toplina. Rečenica u zagradi u nekim se rukopisima ponavlja i nešto kasnije. Ali to je n u ž n o . Zellerovu emendaciju άνθρώπω άνθρωπος namjesto άνθρωπος. M o g a o bi tko besputiti i o k o toga da li su različita ili ista počela i sastojci jestava i o n i h odnošajnih. Jer n u ž n o je da to nastalo bude različito od onih.) Nijedno od njih n e ć e dakle biti ni jestvo ni odnošajno. Ali svako je od tih različito s h o d n o svakome pojedinom rodu. Jed­ n a k o je pače i kod umijeća: liječničko umijeće jest zbor zdravlja. ili j e d n o .primjer duša takva. priricanja. kojih su počela. T a d će n a i m e iz istih biti o n a odnošajna i jestvo. Elders umetnutu rečenicu drži glosom. kako imaju ru­ kopisi i Christ. Sto bi to dakle bilo? Ta p o r e d jestva i ostalih priroka n e m a ničega zajedničkog. i ono izvanjsko. Bonitz općenitije: „zukommen". tj.o n o pokrećuće je graditeljstvo. Budući da je o n o pokrećuće u onima naravnim jednovrsno. a oboje jesu uzroci (i u to se dijeli p o č e l o 1 8 ) . isti sastoj­ ci svega. a stil im je različit od suhih činjeničnih tvrdnji ostatka odjeljka". a na neki nisu. ako bi tko općenito zborio i p r e m a analogiji. Jer jestva su ta. a o n o kao po­ krećuće i zaustavljajuće jest neko počelo. i čovjek rađa čovjeka. u retku 29. analogijom m e đ u t i m [ipak] je. Ali besmisleno je da su svemu ista. kao naprimjer o n o pokrećuće. a druga neodvojena. Zdravlje.)15 Očito je zaista da z b o g toga baš ni najmanje ne treba da b u d u ideje.

kao što čovjeku u z r o k jesu i sastojci. štoviše. a kako različita. i na različit način. da li su isti ili drugi. No kretanje nije neprekidno." 258 259 . kao djelat­ nost i mogućnost. ali takav [tj. u o p ć e pak o n o Β o n o g a BA naprosto. ali jestvo njegovo b u d e m o g u ć n o s t . kao otac. neće biti kretanja. 6. vatra i zemlja kao tvar. koji se vraća na Van Moerbekovo čitanje ήδη. Traži li se koja su počela ili sastojci jestava [s j e d n e ] te onih odnošajnih i kakovih [s druge strane]. o n o pokrećuće. kao tvar. već o n o pokrećuće.et quod ex utroque est privatio. i o n o iz obojeg. ako ne bi u njima bilo neko počelo [koje] m o ž e mijenjati. ti će biti m o ž d a duša i tijelo. Druga je mogućnost da se. a one ne. ma u istoj vrsti. ili meso. tad nisu isti. i ovo tu Β toga tu BA. to m o ž e ne biti. Christ je u neprilici htio izbaciti cijelu rečenicu. 2 4 Koja su dakle i kolika počela osjetilnih. sve će biti propadljivo. ako n e m a vremena. Jer [vrijeme j e ] ili s kretanjem ili pak neko stanje kretanja. a ako se razlučuju. Jer kod nekih o n o isto jest j e d n o m djelatnošću a drugi put m o g u ć n o š ć u . te kako su ista. o n o koje je m o g u ć n o š ć u . Elders. ne oblikom. umeće τά ispred εϊδη. općenit] nije nijedan. budući da se [sve] ukida. Pače niti ako bude djelovalo. Rečenica prevedena prema objašnjenju Rossovu: „and further the matters are different for different things. ako 22 bi bio odvojiv. ili um. jer o n o što jest m o g u ć n o š ć u . niti vrijeme. niti drugo jestvo pored ideja: jer ne b u d e li djelovalo. A i kretanje je zacijelo tako neprekidno kao i vrijeme. ali ne i n e k o g djelujućeg. Tad naime neće biti vječnoga kretanja. No ta j a m a č n o nisu općenita. kako već imaju neki od rukopisa. kao i da se. Jer ne m o ž e biti o n o g a prije i poslije. s Rolfesom. Na ovaj su pak način različna ona prva: [naime ona] kojima se protivnosti ne zbore niti kao rodovi niti m n o g o s t r u k o . što nije osobito uvjerljivo. Ali doista ako i ima kretljivog ili čimbenog. kazano je. tad su različiti i oniZadržavamo tradicionalno čitanje rukopisa δέ iza στέρησις. No j o š su na drugi način analogijom počela ista. kako je rečeno. te ako su sva propadlji­ va. smatramo pogrešno. drugo.d o k su po o p ć e n i t o m e zboru isti. a ovako pak j e r uzroci jestava jesu uzroci svega. osim [ipak] na ovaj na­ čin: . i dalje drugo nešto izvana. što međutim opet zahtijeva da se podrazumijeva jedno αιτία έστι. Nadalje. kako je to činio već Aleksandar. [oni su] o n o prvo usvršenošću. ili čovjek. predlaže da se iza τό έξ άμφοΐν ne stavlja zarez te da se izbaci δέ kao suvišno. Uz to. Jer o n o što posjeduje m o g u ć n o s t . čita εί δή umjesto εϊδη. dva naravna a j e d n o nepokret­ no. jesu [isti] za svako pojedino. primišlja όράν δει iz retka 17. nego različiti. Nikakve koristi dakle ni ako b i s m o učinili vječna jestva. onima koja nisu u istome rodu (bojama. Čovjek je naime općenito [počelo] čovjeka. koji nisu ni oblik ni lišenost ni istovrsnost. Budući da bijahu tri jestva. a i od tog [kretanja samo] o n o kružno. neće biti kretanja. Stoga nam se daleko najboljim rješenjem čini ono Jaegerovo.. djelatnošću je naime oblik. Tekst rukopisa έπειτα εϊδη τα των ουσιών zahtijeva da se. te uz njih j o š sunce i njegova ekliptika. S v e m u su prva počela o n o djelatnošću prvo ovo-tu te. Niti je. valja kazivati ο t o m e da n u ž n o jest n e k o vječno jestvo ne­ pokretno. kao [što su] oni [učinili] ideje. lišenost je p a k poput tame ili iznemoglosti. zvu­ kovima. d o k je m o g u ć n o š ć u tvar: to je naime o n o što m o ž e postati oboje. smisao za koji on potvrdu nalazi u latinskoj verziji drugog prijevoda kojim se služio Averroes: . Izuzetno teška i među interpretima posve neusuglašena rečenica. A uz to i tvari [su različite različitim stvarima]. Ali n e m o g u ć e je da kretanje bilo posta­ ne bilo propadne (ta bijaše uvijek). tebe pak otac. oblik. v e ć j e r su za one pojedinačne druk­ čiji: tvoja tvar i oblik i o n o pokrećuće od o n o g mojega. . Tako bi se dobio smi­ sao: „ono iz obojeg jest lišenost". ako su v e ć 2 3 različiti uzroci i sastojci različitim jestvima. j a s n o je da. to m o ž e i ne djelovati.) Drukčije se djelatnošću i m o g u ć n o š ć u razlikuju ona kojima nije ista tvar. s Bonitzom. analogijom. kao naprimjer vino.ovako naime jesu za sve isti. i vlastiti oblik. s Christom. nego drugi. (Zacijelo i sve to spada pod rečene uzroke. poriv i tijelo. kolikoći) osim po analogiji.Dalje. T r e b a j o š vidjeti da se ove m o ž e nazvati općenitima. ut obscuritas aut infirmus". Jestva su naime prva od bića. i to samo dostatno. lišenost. v e ć [je] Pelej Ahila. zbore li se mnogostruko. ukinu li se ona. jer poče­ lo onih pojedinačnih je pojedinačno. Ali i ta su različitima različita. ne prihva­ ćajući Rossovu emendaciju τε. osim o n o ­ ga prema mjestu. jestvima. kojima nije [čak ni] isti oblik.

svjedoči Anaksagora . to ne navode. i s n e b o m istovremena. N u ž n o je dakle da ovako djeluje po sebi. Zatim. d o k o n o m o g u ć n o ne djeluje sve. ista je n e m o g u ć n o s t . et corr. ni kaos ili noć". pozivajući se na mjesto De gen. ili [ako su]. 716al5-17. naime. niti zemlja. i koje. protiv svih rukopisa te Rossa i Jaegera. Prihvaćamo Eldersovu emendaciju τιν' umjesto τι. 670b21. Jer većma žudimo zbog toga što nam se [nešto] čini. a na neki ne. bilo [sve] iz noći i „svega ujedno" i iz nebića. A um biva pokretan o n i m mišljenim. kako dobro napominje Ross.T r e b a dakle da jest takvo p o č e l o kojega jestvo je djelatnost. Phys. Ali b o g m e ako je tako. Tu ipak ima besputnost. 2 5 Stoga neki čine da je djelatnost uvijek. O n o prvo u njemu je jestvo. ako ne b u d e n e k o g djelatnoga uzroka? Jer tvar n e ć e pokrenuti samu sebe. Metaph. od njega Od Brandisa naovamo izdavači (Christ) i tumači (Bonitz) čitaju αύτώ rukopisa i razumijevaju rečenicu u tom smislu da sfera zvijezda sta­ jaćica uzrokuje i svoje vlastito kretanje i ono pretpostavljeno drugo. Ona njihova prva ista su. prema njegovu sudu. budući vječno jestvo i djelatnost. ili u m o m . nejestva. kad ne bi bilo tako. 201b25. na jednaki način djelujući. a oba pak [zajedno] očituju o n o „uvijek drukčije". i ako bi. A da je djelatnost prvotna. i o n o je kružno (a to je očito ne samo mišlju nego i zbiljom). Čini se. bilo periodički bilo drukčije. Ništa se naime ne kreće kako se naprosto sluči. kakvo je prvo [kretanje]? To se naime neizmjerno razlikuje. ili drugim o n a k o . Dakle je o n o prvo bolje. tako da bi vječno bilo prvo nebo. Zar nisu kretanja ustrojena upravo tako? Zašto onda treba tražiti druga počela? 7. tvrde naime da kretanje jest uvijek. te jedan negativni. 448al6. Na taj pak način pokreće o n o žuđeno i mišljeno: p o k r e ć u ne [budući] pokrenutima. „tako da ne bijaše ono bezgranično. Jer to bijaše i u z r o k o m za o n o „uvijek na jednaki način". umjesto άπειρον χρόνον čita χρόνος. kako [sam] kaže. v e ć ista [bića jesu] uvijek. A ako je m o g u ć e tako. Riječ je tu ο pitagorejskim nizovima suprotnosti. a ovako opet po drugom.i E m p e d o k l o [koji postavlja] ljubav i prijepor. onda se to razrješuje. ta jestva trebaju biti bez tvari. da o n o koje djeluje sve u z m a ž e . Cijeniti m o g u ć n o s t prvotnijom od djelatnosti jest dakle na ne­ ki način valjano. ili po o n o m p r v o m . Elders. tad m o r a nešto uvijek ostajati. uz njegovo uvjer­ ljivo objašnjenje da ύπάρχειν treba povezati s prethodećim κίνησις. jednota. a da [samo] nije pokretano. 1066al5. K a k o će naime biti p o k r e n u t o . Γ. kao „dominatnom idejom u prethodnome retku". Jer duša je po­ tonja. d o k je o n o g a „drukčije" [uzrok] drugo. prihvaća jedan takav poziti­ van niz. T a k o da ne bijaše bezgranično vri­ j e m e 2 7 kaos ili noć. Nama prva solucija izgle­ da vjerojatnijom. Jest štoviše i neko koje [ga] pokreće. koji iz noći [sve] rađaju. mislivo pak jest j e d a n od dvaju n i z o v a 2 9 po sebi. 319al5. De sensu 447b30. Pače ako [je] kako kazuju b o g o z n a n c i .. n e g o uvijek treba pribivati neko [kretanje] 2 6 . mnoštva.u Aristotelovoj terminologiji ή γονή je liquor seminis. a [drugi p u t ] silom. Ali ni Platon ne bijaše sposoban kazati što je to što katkad drži p o č e l o m .iz razloga što za Aristotela. i r e č e n o je kako. Tako i Jaeger. i oni koji tvrde da je kretanje uvijek. biće. tad m o r a biti drugo. koje uvijek drukčije i drukčije djeluje. kao Leukip i Platon. Jer treba da su vječna. A. Ali z b o g čega. A k o će pak biti nastajanja i propadanja. niti pak uzrok o v a k v o m ili o n a k v o m . kretanje sfere zvijezda stajaćica nije samouzrokovano. kao Leukip. kako tvrde naravoslovci. Ne može se prihvatiti prijedlog Eldersa da se. dijeleći potom obje riječi zarezom. Žuđeno je ono što se pokazuje lijepim. već [je pokreće] graditeljstvo. ako već je djelatnost prvotna mogućnosti. Štoviše. (Usp. ο kojima Aristotel referira u Metaph. neće biti nikakva bića. „sve stvari u j e d n o " . 1004b27. u kojemu su npr. ni vrijeme. što je za njega protivnost menstrualne krvi". De part. Ross međutim . Dakle. jestvo. to jest j a m a č n o neko koje pokreće. 986a23sq. nego što bi nam se [nešto] činilo zbog toga j e r [to] žudimo. an. ako u o p ć e treba biti ičega vječnog.predlaže da se s Pseudo-Aleksandrom čita αΰτω pod­ razumijevajući pritom sunce. o n o koje sebe samo pokreće. a htijeto je ponajprije o n o što jest lijepo. tako da bi m o g u ć ­ n o s t bila prva. No n u ž n o je 28 da prema t o m e [prvom]. an. instruktivno pojašnjava: .um je naime [u njega] djelatnost . te jest neko uvijek pokretano nesustajuće kretanje. sadržan od nebića. Budući pak da o n o pokretano i [ujedno] pokrećuće jest o n o posredno. niti mjesečnica. Počelo je naime mišljenje.) 260 261 . Djelatnost dakle. K. De gen. v e ć sjemenje i sperma. nakon čega bi značenje teksta imalo biti. kao što [se kreće] j e d n o m po naravi ovako. No i Ari­ stotel sam. nego uzroko­ vano od Boga . To je naime opet u z r o k o m i s e b i i o n o ­ m e . Jer o n o m o g u ć n o biti m o ž e u o p ć e ne biti. A ako o n o isto jest uvijek periodički. ili po drugom.

. Nekome je naime o n o „radi čega". a drugo nije. to se nikako ne m o ž e drukčije držati. Premještaj je naime prva od promjena. . kojoj je sklon djelimice i Ross. To naime jest b o g . naprosto nekog dobra radi (τινός). 3 4 pripada o n o m e po sebi najboljemu. A to pokreće baš to [kruženje]. vječni. bila bi ona Pseudo-Aleksandrova. prema Eldersu. i o n o prvo nije sjeme. u razlici spram nje­ gove puke potencijalnosti. da o n o najbolje i najljepše nije u početku. 262 263 . A življenje mu je o n o najbolje koje [je] nama tek za kratko vrijeme.unatoč naglašenoj neodređenosti . navodi Averroes: . božanskog miš­ ljenja s jedne te ljudskog s druge strane. Razumijemo s Eldersom καλώς kao = έχει καλώς. A k o pak više. Bonitz sam tumači to έχων kao . (έστι valja s Rossom razumijevati kao = έστιν έν τοις άκινήτοις. no najbolje je o n o prvo.. više no onaj [koji m o ž e prihvatiti]. život je. s Rossom Metaph. ono „radi čega" (τό ου ένεκα) može se promatrati iz dva aspekta. ukoliko se kreće. o n o po sebi.) Ne može se prihvatiti Rossovo mišljenje da je rukopisno κινουμένώ. nego isključivo čistu božju kontemplaciju. 3 1 A k o se dakle nešto kreće. što je već. Iz nužnosti je dakle biće. najbolji. A ako jest nešto što pokreće. T v r d i m o zaista da je b o g život. 1050b24. o n o bez čega n e m a dobra. Jer o n o koje m o ž e prihvatiti mislivo i jestvo je [doduše] 35 um. naime misliv biva dodirujući i misleći. (A nisu isto o n o j e d n o i jednostavno: j e d n o naime označuje mjeru. tako da se prvi premještaj. naj­ bolji i vječan.) N e g o su pače u istome nizu i o n o lijepo i o n o zbog sama sebe izaberivo. De somno 454b8. nego o n o savršeno. έχειν je ovdje zacijelo upotrebljeno emfatički. jednom kao „subjektivna" nečija svrha (tivi). Slično nalazimo . Bonitz predlaže lekciju τό δέ κινούμενον. A zacijelo mu i život pribiva Ta život jest djelatnost uma. i to o n o najveće o n o m e najvećma. o n a po sebi. A k o je dakle b o g uvijek tako dobro ustrojen kao mi katkada.quoniam ipse in se continet atque ipse est τό νοητόν". m o ž e se drukčije držati. A da je o n o „radi č e g a " među nepokretnima. koju smatramo pogrešnom. ako i ne prema jestvu. jest to od b o ž a n s k o g a što se pokazuje da um ima u sebi. a on je djelatnost. razumije to kao „mišljenje u sebi. slijedeći dijelom Pseudo-Aleksandra. pak. d o k su nadanja i sjećanja [ugodna] zbog njih). U ovom drugom slučaju može se za nju reći da pripada u oblast onog nepo­ kretnog. u njemu je pak [prvo] kruženje. m o ž e drukčije držati.. . a o n o lijepo i savršeno [tek] u o n i m a iz njih. No rješenju koje je u našem prijevodu priklonio se i Ross u vlastitom oksfordskom prijevodu. čudesno je. osjećanje i mišljenje naj­ ugodniji. što daleko odstupa od postojećega teksta. z b o g toga što su u biljaka i životinja početak uzroci. bilo analogijom. tako da je isto um i o n o mislivo. Usp. Što ustvari znači ovo έχων? Bonitz je s pravom odbacio Krischeovo tumačenje u smislu „imajući mogućnost mišljenja". Tricot. tako da taj [djelujući u m ] . koje zadržavaju sve arapske verzije. A ustrojen je tako. lijepo [je ustrojeno] 3 2 . pri čemu onda θεωρία ne znači općenito mišljenje i kontemplaciju. budući daje par­ ticipom karakterizirana upravo djelatnost uma. 3 0 P o k r e ć e pak kao ljubljeno. Mišljenje Smisao je ove koncizno iskazane rečenice u ovome: svrha. Christ i Jaeger. koje ovisi ο osjetilima i imaginaciji". Θ. a drugi put ona je „objektivna" svrha sama po sebi. kao pitagorejci i Speusip. 3 3 Tako je naime njemu uvijek ( n a m a j e pak zacijelo n e m o g u ć e ) . prevodeći ενεργεί δέ έχων s „and it energizes continually". znatno uvjerljivije. usprkos re­ zervi Rossovoj. Prema njoj. . Elders.hardly possible Greek". to očituje razdioba. 1175a3.quare istud magis quam illud est id divinum quod intellectus videtur habere". te tako počelo. samo budući nepokretno. kao i Bonitz. komparativ je postavljen između čistog. tako da život i neprekidan vijek b o g u pribivaju. Jer o n o n u ž n o je tolikostruko: o n o silom (jer je protiv poriva). Eth. a ostala pokreće [tim] pokrenu­ t i m . [te] o n o koje ne m o ž e drukčije do jednostavno. kao kad bi Ross.pak o n o jednostavno [jestvo] i prema djelatnosti. Druga mogućnost razumijevanja. što je dobro jednom pogodio Jackson (apud Ross). ti ne smatraju ispravno. u smislu ujedno „imati". Oni pak koji pretpostavljaju. 3 6 te je tako motrenje o n o najugodnije i najbolje. Nic. ali [tek] posjedujući [ih] djeluje . Ο takvom dakle počelu vise nebo i narav. i nečega. budući djelatnošću. Jer sjeme je iz drugih prvotnijih savršenih.i u jednom la­ tinskom prijevodu koji. Njegova pak djelatnost. kao razlikovano od ljudskoga mišljenja. j o š čudesnije. A um sebe misli shvaćanjem mislivoga. dok o n o jedno­ stavno [označuje] kako je neko ustrojeno.od čega pak j e d n o jest [među nepokretnima]. ako je i djelatnost. budući d a j e i ugo­ da njegova djelatnost (i zato su budnost. A kao nužno. apsolutnog.prema mjestu. bilo uvijek. „držati" i „neprestano uz to biti".

O č i g l e d n o je dakle da jesu jestva. bjelodano je iz kazanoga. P o k a z a n o je i da to jestvo ne m o ž e imati nikakve veličine. r A bjelodano je da je n e b o j e d n o . iz kojega je sjeme. i koliko. O n o naime razmatra ο jestvu doduše osjetilnom ali vječnom. i da je o n o prvo p o k r e ć u ć e nepokretno po sebi. A ostalo valja da dijelom sami istražujemo. i j e d n o od jednoga. te da se vječno kretanje pokreće od vječnoga. radi shvaćanja. ograničenu veličinu ne bi imalo z b o g toga. od čega ako netko to odvojivši u z m e samo o n o prvo. i m e đ u njima n e k o prvo i [ n e k o ] drugotno. da su [naime] prvašnji smatrali kako su bogovi jestva. Jer o n a pretpostavka ο idejama doista n e m a takvoga navlastitog istraživanja (naime. Guthrie pak vjeruje da je njome mišljeno 55 pokretača nebeskih tijela. d o k su drugi pre­ mještaji oni vječni planeta (jer vječno je i nezaustavljivo kružno tijelo. [. Jer i narav zvijezda je n e k o vječno jestvo. iz razloga rečenog ranije. već se valja spomenuti i tvrd­ nji drugih. za koji t v r d i m o da ga pokreće prvo i n e p o k r e t n o jestvo. i o n o što je prvotnije od jestva n u ž n o je da je jestvo.. no [ujedno j e ] p o k r e ć u ć e [za] o n o prvo vječno i j e d n o kretanje. ta imaju tvar (jedan je naime i isti zbor za mnoga. kao što je ljudi. No kolika se stječu biti. jer usvršenost je. budući pak da je sva veličina ili bezgranična ili ograničena. a z b o g kojeg je u z r o k a [baš] tolika m n o ž i n a brojeva. 8. oni koji ustvrđuju ideje kazuju da su ideje brojevi. N e g o zacijelo i to da je netrpno i nepreinačivo. Jaeger i Ross su mišljenja da se njome smjera na nebeska tijela prije no na njihove pokretače. [a i toga] da ο m n o ž i n i nisu rekli ništa što bi bilo jasno. ne onaj koji iz toga nastaje. No da li treba postaviti da je to jestvo j e d n o ili više njih. međutim. i o n o p o k r e ć u ć e vječno je i prvotnije od pokretanoga. Jer sva su ostala kre­ tanja potonja o n o m e p r e m a mjestu. Jedno je dakle i z b o r o m i brojem o n o koje pokreće [samo] budući nepokretno. i po sebi i p r e m a uzgrednosti. O n o ostalo pak pridodano je već na način bajke u svrhu nagovaranja mnoštva. kažimo sad o n o što zbore neki od matematičara. Da dakle jest n e k o jestvo vječno i n e p o k r e t n o i odvojeno od o n i h osjetilnih. i o n o prvo od bića nepokretno je. iz zvjezdoznanstva. ο t o m e je pokazano u [našim] naravoznanstvenim raspra­ v a m a ) . a drugi put kao o m e đ e n i m a desetkom.1074a31. 264 265 . Budući da se o n o p o k r e n u t o n u ž n o od nečega p o k r e ć e . M n o ž i n u pak premještaja valja istraživati iz filozofiji najsrodnijeg m e đ u matematičkim znanstvima. . Jer ako je više nebesa. No ona što su brojem mnoga. Ispravnim držimo stav Eldersa da je zamjenica namjerno ostavljena u otvorenom i neodređenome značenju. Samo je j e d n o dakle nebo. Pričaju naime da su oni čovjekoliki i nalični ne­ kima od ostalih živih bića. d o k ο brojevima zbore j e d n o m kao ο bezgraničnima. kao za čovjeka naprimjer. to ne govore s d o k a z n o m ozbiljnošću). Bjelodano je dakle da jest toliko jestava. te ako se u onih koji se time bave pokaže nešto protivno o v o m e sad k a z a n o m poštivati valja oboje.to je n u ž n o i da se svaki pojedini od tih premještaja po­ kreće j e s t v o m n e p o k r e t n i m po sebi i vječnim. a brojem pače mnoga. budući da se svaka planeta kreće više n e g o jednim. te u svrhu koristi za zakone i za o n o o p ć e probitačno. a vidimo p o r e d premještaja svega i onaj jednostavni [premještaj]. dok o n o što bijaše da bude prvotno n e m a tvar. već je bezdijelno i neraz­ djeljivo (jer p o k r e ć e b e z g r a n i č n o vrijeme. no Sokrat je j e d a n ) . da bismo nekako r a z u m o m prihvatili neku određenu m n o ž i n u . te drugo t o m e srodno i slično rečeno­ m e . a i ono pokretano je dakle uvijek i ne­ prekidno. Pokazno ούτοι prevodimo naglašeno. počelo svakog pojedinog bit će oblikom jedno. dok druga ni ο kojem jestvu. n e g o drugi. P o č e l o . Schwegler. Da dakle j a m a č n o i m a više premještaja nego o n o g premještanog. No n a m a valja kazivati iz o n o g a [već] p o d l o ž e n o g i razlučenog. to ne smije ostati prikriveno. kao o n o ο brojevima i geometrija. a dijelom da se raspitujemo u onih koji istražuju. a ništa ograničeno n e m a b e z g r a n i č n u m o ć . Jasno je dakle z b o g čega je to ustrojeno na taj način. no uvjeriti se dati od onih podrob­ nijih. naime.. od strane onih prvašnjih i posve drevnih u liku priče i ostavljeno onima potonjima j e d n a k o tako to da bogovi jesu ti i takvi 3 8 kao i to da o n o božansko obuhvaća čitavu narav. bjelodano je i oni­ ma umjereno upućenima. i b e z veličine. a bezgra­ n i č n u zato j e r u o p ć e n e m a nikakve bezgranične veličine). p r e m a s a m o m e poretku premještaja zvijezda.t k o tvrdio da je čovjek prvotniji od sjemena. Među tumačima postoji dvojba ο tome na što se riječ odnosi. Predavano je. cijenit će da je Ne prevodimo dio teksta 1073bl7 . naravi vječne i nepokret­ ne po sebi.

nego . Ponajprije dakle. [tad] neće biti najboljim jestvom.of ali things vvhich are evident to us (or: of vvhich we are aware)". a sebe [tek] usputno. te . Nadalje. A ako nešto dru­ go.. d o k je kod motriteljskih stvar zbor i mišljenje. Dalje. Drukčije prevodi Elders." 266 267 . misliti o n o lijepo ili pak bilo što slučajno? Ili je štoviše razmišljanje ο p o n e č e m u i besmisleno? Jasno je dakle da misli o n o najbožanstvenije i najčasnije.. Jer mijenjalo bi se u dijelovima cjeline. ili uvijek isto. tako da bi značio naprosto „naj­ veće od svih mišljenja". being something different (from man). Jer o n o časno pribiva mu zbog mišljenja.. jasno je da bi bilo nešto drugo časnije od uma. međutim. Budući da dakle nije drugo o n o mišljeno i um. po kojemu od t o g dvojeg njemu pribiva o n o izvrsno? Nije naime o n o isto ono biti mišljenju i mišljenome. Raznoliki su i pokušaji razumijevanja genitiva.. to sadrži neke poteškoće. Ross i Elders ispravno zadržavaju ή. 9. Dakako da time nije još učinjen odlučujući korak u filozofijskom razumijevanju ove dubokosmislene „formule". Još preostaje besputnost: da l i j e sastavljeno o n o mišljeno. Ili je kod ponekih znanje [isto što i] stvar? K o d proizvodnih [znanja] bez tvari [stvar j e ] jestvo i o n o što bijaše da bude. te mišljenje j e d n o s mišljenim. objektivnog genitiva. i jest mišljenje mišljenje mišljenja. ustrojen u n e k o m v r e m e n u . ili pak da ima ulogu indicirati mišljenje u njego­ vome čistom obliku. but it posseses the summum bonum in a certain whole period". A k o pak misli. Ne može se prihvatiti ni Rossovo inzistiranje na -neutraliziranju zna­ čenja vremena u ovome koliko važnom toliko i jedva dokučivom odjeljku teksta. Ne može se prihvatiti Bonitzov prijedlog da se. Čini se da je [on] najbožanstvenija m e đ u pojavama. i neko kretanje. ljenja da određeni član ή ispred νόησις ima značenje pokazne zamje­ nice „to mišljenje". bilo da je um njegovo jestvo. [naime] o n o mišljeno.. kao već ranije Ravaisson. Razlikuje li se dakle što. bilo da je [to] mišljenje. te da se ne mijenja.u nekom vremenu". tako da treba to izbjeći (ta ponešto je bolje i ne vidjeti nego vidje­ ti). Smisao ove čuvene i zacijelo na­ mjerno višesmislene formule dakako nije lako shvatiti. što je za nas izvan sumnje. što misli? Naime. pa opet propalo. [jer tada] ne bi mišljenje bilo o n o najbolje. O n o ο u m u pak sadrži neke besputnosti. Još je precizniji prijevod Eldersa: . dakle u smislu „koje se sastoji od mišljenja" ili „koje se tiče mišljenja". 4 0 Ovaj neobičan izraz izaziva neprestanu zabunu medu interpretima. pri čemu držimo ispravnim i njegov hipotetički pri­ jevod: . izbaci ή u retku 8 te prevede: „premda su njegovi predmeti ona sastavljena". te da su se njihovi nazori očuvali poput razvalina sve do sada.to božanstveno rečeno. shvaća određujući ga s Eldersom kao „genitiv sadržaja" ili pak tzv. Zatim. nego mogućnost. već [tek] m o g u ć n o s t ) . Jer i mišljenje i umovanje pribivat će i o n o m e tko misli o n o najlošije.. 1098al8)". Jedino nam je utoliko dakle jasan očinski nazor. onaj od prijašnjih. [kod onih] koja nemaju tvari bit će isto. u frazi κακά κακών ("najveća od svih zala").for it does not posses the good in this particular time or in that. što bi tad bilo to uzvišeno? Ta držao bi se kao kad bi netko spavao. ili ništa. razlo­ žito je da mu je naporna neprekidnost mišljenja.]. ako nije mišljenje. Sebe dakle misli. Značenje genitiva ponajprije se. ili sebe samog. sed et esse eum et qualis sit ratiocinando tantum assequimur. 4 2 . ili [svaki put] drugo." Ross ipak dobro upozorava na to da φαίνεσθαι može značiti i sve „ono što je otkriveno pomoću razuma". ne uvažavajući vremenski aspekt: „The most sxcellent being. does not pos­ ses its good in this or that particular object. te d a j e sva vjerojatnost kako je svako po­ j e d i n o i od umijeća i od filozofije višekratno prema mogućnosti bilo iznađeno. but in the knowledge of an object which is adequate to its being. 3 9 no kako ustrojen bi on tak­ vim bio. ili nešto drugo. Iz činjenice da έν τινι χρόνω ne znači „za neko vrije­ me" ili .o n o izvrsno n e m a u o v o m e sad ili o n o m e sad. quae sensibus per­ cipiuntur. Tako već Bonitz u svom komentaru kaže: „Mirum videri debet quod dicit: των φαινομένων. etenim φαινόμενα dicuntur ea quae apparent ac sensibus percipiuntur. intellectus vero summus non in iis est rebus. već na njegovo progresivno dostizanje έν βίω τελείω (Ε.kao što je čovječji u m . ideoque saepissime opponuntur rationationi [.u neko vrijeme". Bilo je mnijenja da on ima ustvari ulogu superlativa. και έστιν ή νόησις νοήσεως νόησις. Jer nešto takvo je već promjena na lošije. kao npr. ako već jest o n o najmoćnije. Također je za Rossa „dvoj­ beno" da li s onim dvostrukim τώδι valja razumijeti χρόνω. Elders je miš- No čini se da su znanje i osjećanje i mnijenje i razmišljanje uvijek [nečega] drugog. Ν. no od njega ima nešto drugo znatnije ([ako] mišlje­ nje naime nije to s t o j e njemu odista jestvo. Ili je sve o n o što n e m a tvari nedjeljivo. već u n e k o m e cijelom o n o najbolje. ili 4 1 i koji god od onih sa­ stavljenih. ako je drugo misliti i biti mišljen. misli on da može zaključiti kako se Aristotelove riječi ne odnose na „uživanje nekog summum bornim u trenucima iluminacije. A k o naime ne misli ništa.

sve čine j e d n i m . 46 neznanje. čak i ako ne daju nikakav drugi prilog cjelini. Liječništvo je naime [već] na neki način zdravlje..tako je p o č e l o svakoga pojedinog njegova narav. A o n i m a koji čine dva počela n u ž n o će j o š n e k o 4 4 drugo biti nadmoćnijim. A besmisleno je i E m p e d o k l o v o . Jedni opet tvar nekad čine j e d n o m od protivnosti. Drugi opet ispravno [vele] da j e to počelo. v e ć je sve. osim o n o g a j e d n o g . no o n a je počelo i kao o n o što pokreće (jer sabire) i kao tvar. Ili na o b a načina. Uz to. Besmisleno je opet i dobru i u m u ne učiniti protivnost. No i to se razrješuje na isti način. sređeno. P r e m a č e m u od toga dvojega je dakle ljubav [počelo]? Bes­ misleno je i da je prijepor nepropadljiv. ipak [im] ono biti nije isto. Eldersov je prijedlog riskantan i 268 269 . Svi naime čine sve iz protivnosti. da ne bi bili na to prinuđeni.b u d u ć i da je nešto drugo.'sve stvari. I onima koji [postavljaju] ideje [pridolazi to] da im je [neko] drugo počelo nadmoćnije: naime o n o po č e m u je učestvovalo [ono osjetilno u idejama]. I z b o g čega [su] j e d n a propadljiva. i kakvo je o n o u onih koji promišljenije zbore. sve bi imalo udjela u rđavome. T a k o đ e r je za druge zacijelo nužnost da jest neka protivnost mudrosti i najuzvišenijoj znanosti." Slično i Elders drži kako je malo sumnje da upotrebljeni glagol διακριθήναι ovdje znači „biti rastvoren i raspršen u druge dijelove svemira". i [ona] jest te [protivnosti] m o g u ć n o š ć u . tako mišljenje sebe samo i m a za cjelo­ k u p n u vječnost? 10. ali kako je dobro p o č e l o m . kao i Ross. biljke -. A kazujem kako je svima n u ž n o dospjeti do toga da b u d u razlučeni. jedni čine bića iz nebića. d o k je robiju i živadi neznatan udio u zajednici. S p r a m j e d n o g je naime sve uređeno. N a m a se pak to razložito razrješuje time da jest nešto treće. Jer um pokreće. Ali pokreće radi nečega. Drugi pak d o b r o i zlo i Ponešto preslobodnima mogu se činiti Rossov prijevod i objašnjenje: . ali s Rossom i Jaegerom. tako da bolje stva­ ri mogu biti učinjene iz njihovih elemenata. za kojega je „dvojbeno što [tj. ili učestvuje. ili kao o n o što pokreće. No niti je ispravno da sve. No svi koji ustvrđuju protivnosti ne služe se protivnostima. A k o bi čak istome i pridošlo da bude p o č e l o m i kao tvari i kao o n o m pokrećućem. S Rossom razumijemo εις otprilike u smislu „leads the mind to". Jer on je za njega narav zla. Re­ čenica je općenito teško razumljiva. p o p u t vojske? Jer i u poretku jest o n o izvrsno. a i vojskovođa [jest t o ] . Sve je na neki način zajedno u r e đ e n o . niti pak da iz protivnosti. Ta sve protivnosti imaju tvar. Bonitzovu emendaciju έτι namjesto δτι. d o k drugi. Prihvaćamo. Jer o n o m e pr­ v o m n e m a nikakve protivnosti. . Jer ljubav čini o n i m dobrim. Zlo s a m o je naime jedan od dvaju sastojaka. ili kao oblik. i to on j o š više. p r e m d a je u svemu p o č e l o m ponajvećma o n o dobro. to ne kazuju: da li kao cilj. ali za nas ne. [ne čine] počelima. Nije on n a i m e po poretku. Bonitz priznaje: quomodo vel explicem vel emendam non habeo. Nadalje. tako d a j e drugo [ o n o najbolje]. ali o n o m e p r v o m ništa nije protivnost. 4 3 a i druga su na taj način. Protiv većine rukopisa. nitko ne kazuje z b o g čega će uvijek biti postajanja i što je u z r o k postajanja. Ispitati valja i to na koji od dva načina narav svega sadrži o n o d o b r o i o n o najbolje: da li kao nešto odvojeno i samo po sebi. p o p u t onih koji [suprotstavljaju] o n o neisto istome. osim ako [je onako] kako mi tvrdimo. ili pak [ona] m n o g a o n o ­ me j e d n o m . Anaksagori je o n o dobro p o č e l o m kao o n o pokrećuće. ta riječ] ovdje znači". 4 5 Protivnost [mudrosti]. bu­ dući da je dijelom mješavine. niti u o p ć e kazuju kako će biti iz protivnosti o n a u ko­ j i m a protivnosti pribivaju: . te ne stoji tako kao da j e d n o n e m a ništa s drugim.ali ne na j e d n a k način: ribe. već je ovaj po njemu. Za nas naime tvar nije n i č e m u protivnost. i u kojih su ponajmanje besputnosti. kojima sve zajedništvuje u [smjeru] cjeline. [bilo bi] usmjereno n a protivnost.j e r protivnosti su netrpne j e d n a od druge. Uz to. čitamo ταϋτα namje­ sto ταύτα. Čini nam se primje­ renijim oprez Bonitzov. tj. ali kao s t o j e u kućanstvu o n i m a slobodnima ponajmanje dopušte­ no činiti što se k o m e sluči. to ne kazuje nitko: svi naime čine bića iz istih počela. ukoliko ih ne bi tko doveo u sklad. v e ć jest neki [ o d n o s ] . moraju naposljetku dospjeti do toga da budu razložene'. a g o l e m o [im j e ] o n o što se sluči. ili kao poredak. a druga nepropadljiva. ili pak ponajviše od svega. Valja da ne ostane prikriveno koje sve nemogućnosti ili besmi­ slice pridolaze onima koji drukčije govore. ptice.

Stoga i može isti zaslužni poznavalac i tumač drugdje kazati da je „spis Lambda Metafizike jedno potpuno samostalno predavanje ο filozofiji prvih stvari" (isto. kao u svih b o g o z n a n a c a i naravoznanaca. Dakle treba ukinuti j e d n o od toga. 1966. naime ΖΗΘ. Općenito su mišljenja ο vremenu nastanka knjige i njenu mjestu u cjelini Aristotelova djela u znatnoj mjeri podijeljena. te ju je zajedno s njima i izgubljenim dijalogom De philosophia svrstao u ranu grupu rasprava ο prvim počelima. tako da bi dobio otprilike ovakav smisao: „protivnost je nedostatak racionalne svrhe. Ο tom skrajnjem i cjelinu zaključujućem predmetu nemamo ina­ če nikakva izjašnjenja Aristotelova". Uz to. prvim dijelom K. Frankfurt am Main. stilskoj neujednačenosti i čestoj sadržajnoj nepovezanosti odlo­ maka. skica i zapisa. On hoće postaviti zarez iza εναντία. Zweite. 193) „uvjeren u to daje Aristotel u knjizi Lambda htio dati u sažetoj formi jedan pregled osnove svoje teorijske filozofije". Heidelberg. koji vodi prema protivnosti spram prvog počela". ili [bi] barem činjenje [bilo] potonje [spram] mogućnosti. Unutar knjige osnovnu podjelu va­ lja. N. str. te ostalih. [oni] neće biti uzroci ničega. koji se bave pretežno ili teško prihvatljiv. a ako [toga] nema. Knjiga Lambda ne može se naime držati cjelovitim djelom. De caelo. koje vjerojatno nisu bile namijenjene objavljivanju. Amsterdam. već uvijek [samo] početak početka. 270 271 . U ovome završnom navodu iz Homerove Ilijade nedostaje. Ove Gadamerove (Aristoteles: Metaphysik XII. erganzte Auflage. During je pak upozorio na sadržajnu blizinu s prvim dvama knjigama Fizike. ili su pak služile u najboljem slučaju kao pisana podloga predavanji­ ma. Zadržavamo tu lekciju sa Susemihlom. U svojem značaj­ nom pokušaju rekonstrukcije nastanka cjelokupne Aristotelove Metafi­ zike Jaeger je knjigu A. „Nije dobro mnogovlade: jedan [je] 4 7 vladar". čime su brojevi jedno. A i ne m o ž e reći. a i počela [čine] mnogima. N e g o pače baš ništa od protivnosti neće biti odista čimbeno i pokretačko? Jer m o g l o bi i ne biti. Neki problemi interpretacije Izuzetna je važnost knjige Lambda kako unutar cjeline Aristotelova djela tako osobito za cjelokupnu potonju povijest filozofije i teologije. Kao i Werner Jaeger (Aristoteles. Treća pak grupa istraživača upozorava na sadržajna slaganja npr. izvođenjem i živom riječju. De philosophia. stav da knjiga doduše jest srazmjerno rana.Nadalje. nitko ne govori ništa. Ubersetzung und Kommentar von Hans-Georg Gadamer. da o n o pokrećuće čini [jednim]. nauka ο mogućnosti i djelatnosti sa zrelim knjigama Meta­ fizike. „Medu knjigama Metafizike strši dvanaesta knjiga posebno time što ona sadr­ žajno donosi okrunjenje aristotelovske filozofije: nauk ο najvišemu biću. A k o pak jesu ideje i brojevi. pa bilo [to] ili ne). str. neće bi­ ti počela i poretka i nastajanja i svih onih nebeskih. i za svako pojedino druga počela. Ο vremenu nastanka knjige mnogo se raspravljalo. Pored Duringova ranog datiranja. pretežno u osloncu na Jaegerova istraživanja. Berlin. 1923. te tako [zbore] svaki put drugo jestvo. koji izlažu svojevrsnu fi­ lozofiju postajućeg osjetilnog bitka. niti kao ono pokrećuće niti kao oblik. No bića neće da budu loše upravljana. nauka ο umu s De anima. str. 191): „Poput nekog zagonetnog meteorita strši Λ 'Metafizike' u vrijeme". čini se. tad niti kretanja. već samo vlastitoj upora­ bi. Apelativ i imperativ teško da mogu odgovarati ovo­ me samopouzdanom i uzvišenom završetku nadasve teškog razma­ tranja. str. kao mi. te čitati άνοια umjesto άγνοια. ili duša i tijelo. str. 1964. tako je i Ingemar During (Aristoteles. Dalje. nauka ο prvom pokretaču s posljednjom knji­ gom Fizike. ο Bogu. niti sve u njoj objedi­ njene tekstove nastalima istodobno. datirao rano. 228). u knjizi Lambda imamo ustvari skup bilješki. i uopće ideja i stvar. te dakle bića ne bi bila vječna? Ali jesu. otprilike u vrijeme Aristotelova boravka na Assosu. postoji. ti jestvo svega čine nepovezanim (ništa naime jedno drugome ne dopri­ nosi. Slično sudi i Hans Joachim Kramer (Der Ursprung der Geistesmetaphysik. učiniti između prvih pet odjeljaka. Oni pak koji zbore da je matematički broj o n o prvo. zaključujući iz toga na ipak barem djelomičnu kasnu dataciju spisa. te čitavom N. prema ver­ ziji glavnih rukopisa. imperativ „neka bude" (έστω). Najvjerojatnije je pak da na neki način svi imaju pravo. u kojima su te suhe i često poludorečene natuknice morale biti do­ punjene i oživljene neposrednim zrenjem. Sudeći prema ponegdje upravo nevjerojatnoj zbijenosti i lapidarnosti izričaja. ali ipak kasnija od npr. zajedno s A. Aristotel završava jednostavnim uvidom i iskazom toga što jest. premda Ross tvrdi kako je riječ zahtijevana ritmom rečenice. A rečeno je kako. Metaph. osim ako ne kaže. 1970. 7) riječi nisu nikako tek neki osamljeni pojedinačni sud znalca. 189). B. a ne toga što bi tek „trebalo" biti. ako pored onih osjetilnih ne b u d e i drugih. kako će iz neveličina biti veličina i neprekidnost? Jer broj neće činiti neprekidnost.

kao i time da tamo izloženi prvi pokretači ne pokreću tek budući ono žuđeno i ljubljeno. nakon temeljite i podrobne analize sadr­ žaja 8. koji u tom kontekstu. Ovdje dane odredbe životnosti i duhovnosti tog božanskoga bitka. poglavito onaj energeie. Isto to vrijedi ο misli stvaranja. Ovdje dakako nije moguće ni potrebno pokušavati neku filozofijsku interpretaciju. Hamburg. kao i . izražava 'djelatnost uma' te time i ontologijski aspekt 'zbiljnosti uma'. str. ako se ovako oštro poput Seidla od­ bije svaka blizina „mišljenja mišljenja" bilo kojoj vrsti sebespoznaje i sebemišljenja." Iz ovoga podužeg navoda razvidan je. u po­ svemašnjoj razlici spram ostalih poglavlja. 579) . tad je Aristotelova filozofija ateizam" . pripada onim sudbinskim i stva­ ralačkim napetostima koje sve do u današnji dan prožimaju zapadnjačko ljudstvo. dovršena zbiljnost. actus purus. 1980. dok je νόησις intuitivan čin. objekt za um. koja je. te da . te kako mora biti razumljena njena narav i odnošenje prema svijetu. s mišlju ο phvsis.navodi potom Merlanov citat Eduarda Mevera: „U Grčkoj igra pitanje glede jednog ili više bogova jedva neku ulogu. koji se slobodno služio materijalom iz ostalih spisa". posve bezobjektna misao.koji se ipak.. [ . dakle spram diskurzivnih izvršenja).. str. smatramo. Premda je kršćanska religija bila hranjena iz bitno drugih snaga no iz onih kla­ sičnoga grštva. Ovime se Seidel priključuje staroj i utjecajnoj matici takozvanog teističkog tu- 272 273 . str. poglavlja. kao i svaka zbiljnost.mimo pretjeranosti npr. međutim. u sebi kružeću sebesvijest. a 'mišlje­ nje mišljenja' snažno asocira na refleksiju čovječje samospoznaje (kao u njemačkih idealista). koje Aristotel iznosi u Lambda 8 monoteističko ili politeističko za­ pravo neispravno postavljeno" . kako je pokretačka narav prvog pokretača bila određena u sedmome poglavlju. Poseban problem predstavlja interpretima sadržaj osmog odjeljka i tamo izloženi nauk ο zasebnim pokretačima nebeskih tijela.. Waltera Brockera (Aristoteles. ο naravi. Izraz νοήσεως νόησις znači dakle da je božansko biće uma. odno­ sno teizam-politeizam u Aristotela. νόησις. Već je Zeller. Ako bi riječ 'Bog' trebala biti uzeta u religij­ skom smislu. Da li je božanska moć mišljena kao jednota ili mnoštvo. str.. koje je nama inače dano kao sastavljeno". Ross. neosporno da upravo u njoj sadržani nauk ο Bogu čini njeno pravo središte i najtežu zadaću promišljanja. pri čemu su očito prva razmatranja shvaćena kao nužan uvjet i predstupanj za druga. prilože­ nom ponovo izdanome Christovu grčkom tekstu i Bonitzovu prijevodu (Aristoteles' Metaphysik II. 221): „Ali niti je Aristotel bio kršćanin. Frankfurt am Main. ] Napetost između grčke misli svijeta i kršćanskoga svijeta duše. postali su vodećima za teologijsko mišljenje kršćan­ skoga srednjovjekovlja. zbog pretjerane i pretenciozne kratkoće te općenito nezado­ voljavajuće razine uvida. neko umsko zrenje (u suprotnosti spram διάνοια i dr. U sažetom uvodu svojega prijevoda i kratkog komentara veli Gada­ mer: „Iskazi. . to je spo­ redno u odnosu spram pitanja da li ona uopće egzistira. Zacijelo najveći i najteži problem cjelokupne knjige jest dostatno ra­ zumijevanje onoga u čemu Aristotel sagledava samu bit božanskoga bića. zadovoljit ćemo se ovdje s dvije kratke uz to vezane napomene. nazvavši je čak štoviše na jedno­ me mjestu „nemogućim i jalovim idealom". Ne vjerujemo da je mnoštvo često nevjerojatno minucioznih filoloških i astronomijskih analiza osmog po­ glavlja uopće zavrijedilo .inzistirao na tome da Aristotelovo „mišljenje mišljenja" valja razumijevati u strogoj opreci kako spram svake samorefleksije čovječje spoznaje (po njemu slučaj nje­ mačkog idealizma) tako i spram svakog diskurzivnog puko razumskog mišljenja: „'Mišljenje' je neko diskurzivno izvršenje spoznaje. koje Aristotel daje ο božanskome bitku postali su za povi­ jest zapadnjačkog mišljenja od nesagledive važnosti. argumentirajući prvenstveno time da je pisan stilom posve dogotovljene i zaokružene rasprave.sam ustvrđujući da je „beskonačno diskutirano pitanje da li je shvaćanje Bo­ ga. 56-68). S pravom je naprimjer Horst Seidel u svojem nedavnom komentaru Aristotelovoj Metafizici. koji.toliki napor i trud.filozofijski gledano . kako onda uopće izbjeći to da nam se ono pokaže tek kao puka prazna." Odlučujuće je pitanje. Kako je. ovu najvišu točku Ari­ stotelove filozofije bio protumačio kao puku praznu. ipak je misleni rad toga klasičnog doba priredio sredstva i putove (a i stranputice) za samorazumijevanje kršćanstva. čini se da ima dobrih razloga složiti se s Eldersom (djelo niže navedeno. kao što je to isto uostalom učinio i Gadamer u svom inače rijetko lijepom i pouzdanom. str. Već je Jaeger odlučno zastupao tezu da osmi odjeljak odnosno poglavlje knjige Lambda nije organski sastavni dio knjige. niti uopće religija ima ikakva mjesta u njegovoj filozofiji. Beskrajna diskusija koja je uslijedila i traje u osnovi još i danas kreće se zatim poglavito u raspravljanju alternative monizam-pluralizam.vječnim osjetilnim bićima ili pak onim posve nadosjetilnim. Zadržimo se ovdje sa­ mo na jednoj tako reći usputnoj primjedbi. Seidel se pak sa svoje strane jednako odlučno suprotstavlja i Zellerovu stavu. ta­ kođer ono inteligibilno. 582) da „božja sebespoznaja obuhvaća sve biće. već od strane nekog učenika (ili učenika). naime pravoga smisla izraza „mišljenje mišljenja". ο sebe k sebi samome otvarajućem poretku bića. a slično je shvaćao i npr. 219). Stoga ni mi nismo u prijevod preuzeli veći dio tog poglavlja. ali također pojmovi upotrebljeni za taj bitak. Uz to. ustvrđuje da njegov najveći dio „u sadašnjem obliku nije bio napisan od Aristotela samog." Štoviše. ili i samo komentar sadržaja prevedene knjige. teško i može tako nazvati . kao supstantiv djelatnosti.sva plodonosnost njene ujedne blizine i daljine kako povijesno predanom tako i današnjem našem filozofijskom i teologijskom iskustvu. Da kršćan­ ska predodžba osobnoga Boga i njegova odnosa spram čovjeka u Aristo­ tela leži posve daleko. Prije bismo se složili sTJuringom (isto. ujedno djelatnost spoznavanja i najviši objekt spoznavanja.u sebespoznaji božanski um spoznaje ujedno sebe sama kao uzroka svega bića". koja je s umjetničkim duhom Grka u osnovi ne manje nespojiva no s njihovom najdubljom duhovnom koncepcijom. gore navedenom prijevodu. svojstveni i osobit karakter Aristotelove filozofijske misli ο Bogu. koja je time dospjela u zapadnjačko mišljenje. po našem sudu. 4 1974. kao čista. tvrdeći (isto. to će svatko smjesta zamijetiti. međutim. u značajnoj pole­ mici s teističkom interpretacijom Brentanovom.

. i to dvojako. Važniji konzultirani komentari: Hermann Bonitz. (Pretisak: Hildesheim. o n o iz tih. koji i sam upućuje na tu rečenicu (u njegovu komentaru za De anima. stoga se i ime djelat­ nosti zbori prema djelu i upravljeno je prema usvršenosti". Volume II. pa se po­ n o v o kao iz početka vratimo. Aristotelis Metaphysica. drugo pak [kao] oblik i vid. 1050a22: τό γάρ έργον τέλος. s vrijednom uputom (str. ή δέ ενέργεια τό έργον. Volumen II: Commentarius. u čemu ga u osnovi. po kojem se već zbori ovo-nešto. Slično već i Franjo Marković: „usavršetak" (usp. a Averroes je. τέλος i έχειν. a djelatnost djelo. a εντελέχεια znači „resulting actuality or perfection". ili poput motrenja. Tvar je pak m o g u ć n o s t . tome da. premda ih Aristotel često rabi sinonimno.i u tome se valja složiti s Rossom . str. Generacije i generacije komentatora radile su na takvu protumačenju. str. slijede npr. Cini se ipak . 260): „Alii έντελέχειαν actum. 1960. 480). ita tamen. Predaje onih prvašnjih ο duši neka su [time] rečene. i Duns Skot i Toma Akvinski.) Aristotle 's Theologv. ( 1 1924.u sebi imati (vlastitu) svrhu" kao i „biti. 1-6. Prijevod i bilješke: Damir Barbarić adnotatione 1. D. 1849.) Aristotle's Metaphvsics. i uz sav oprez. 412a . premda niječući bilo kakvu stvaralačku djelatnost i bilo kakvu slobo­ du volje u Aristotelova Boga. d o k je vid usvršenost 1 . te. Naš pokušaj sa „usvršnost" ide za tim da ujedno obuhvati sva tri osnovna smislena sastojka te temeljne Aristotelove kovanice: έν. kao i njoj bliske druge temeljne riječi Aristotelove filozofije.mačenja Aristotelove odredbe Boga.418a25). Ross. Kako se približiti smislu „mišljenja mišljenja". pokušavajući odrediti što jest duša i koji bi bio njen najzajedničkiji zbor. London. Barbarić. koja po sebi nije ovo-nešto. 1972. Bonn. pogrešno umjesto ενέργεια stoji εντελέχεια). naime ενέργεια. Θ. Početni napori oko izgradnje hrvatskog filozofij­ skog nazivlja. διό και τούνομα ενέργεια λέγεται κατά τό έργον και συντείνει πρός τήν έντελέχειαν: „Djelo jest svrha. ενέργεια znači . str. ili p o p u t znanosti." Theiler je odvažniji sa svojim prijevodom „Erfullung". ut non alterum ab altero excludatur.da takvo tumačenje ne odgovara slovu samog Aristotelova teksta. izbjegavajući pritom kako sve već poznate zamke apsolutne samosvijesti klasičnoga idealizma tako i njegova neoplatoničko-kršćanskog pretumačenja u smislu ujednog spoznavanja i stvara­ nja svijeta . Iz djela Ο duši (knjiga B.. dobro zaključuje da je njihova osnovna razlika u. nala­ ziti se. 274 275 . Izvornik: Aristotelis De anima. što zajed­ no znači jednako tako . a od njega opet j e d n o [zborimo] kao tvar. ponajbolje se razabire iz Metaph. 1958. Assen. izuzetno instruktivnu raspravu tih osnovnih Aristotelovih pojmova u Trendelenburgovu komentaru. Ο χ ο η ϋ 1963 ( r i 9 5 6 ) . Recognovit brevique instruxit W.activity or actualization". D. A Commentary on Book Λ of the Metaphysics by Leo Elders. treće. A Revised Text with Introduction and Commentary by W. Doista su „actus" i „perfectio" za cijelu latinsku tradiciju prevođenja i tumačenja Aristotela dva jednakopravna načina za prevođenje onog εντελέχεια. 166. Z o v e m o svakako neki j e d a n rod bića jestvom. Smisao i značenje riječi εντελέχεια. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39-40 /1994/. Već je Aleksandar pokušavao u Ari­ stotela naći stanovito prihvaćanje misli ο Božjoj providnosti. ipak bio sklon pripisati mu znanje ο općeni­ tim zakonima univerzuma. alii perfectionem interpretantur. 242-262. D.ostaje pitanjem i zadaćom. držati se u svrsi". kao što je to uostalom i u današnjim engleskim prijevodima: Usp. Quorum utrumque verum est. Ross. Ross. sed inter se coniungatur.

kao što je list zaštita ovojnice ploda. a druga nemaju. u smislu . A k o dakle treba zboriti nešto zajedničko za svu dušu. Ali ne priječi ništa da neki ipak jesu [odvojivi]. tako su i ovdje duša i tijelo o n o živo. Naprimjer: „ S t o je kvadriranje? Jednakost nejednakostran o g četverokuta s jednakostranim pravokutnikom. nego [treba] sadržavati i očitovati još i uzrok. u najpunijemu smislu j e s u usvršenost. Ž i v o t o m pak z b o r i m o hranjenje kroz sebe te rastenje i opadanje.koje smo prihvatili .nuž­ no ako se prihvati član ή ispred ψυχή. ukoliko [ono] jest takvo. p o p u t sjekire. Stoga je duša prvotna usvršenost naravno­ ga tijela koje m o g u ć n o š ć u i m a život. neće d u š o m 3 biti tijelo. A k o bi naime o n o živo bilo o k o . 2. ili neki njeni dijelovi. koje [gle­ danje] ako izostane. Za neke je naime od njih usvršenost dijelova [tijela] njihova usvršenost. a o v a k o sad jest sjekirom. no posve jednostavni. osim j e d n a k o i m e n o . kao na­ primjer ako bi naravno tijelo bio neki od organa. niti u o p ć e tvar pojedinačnoga i o n o čega je tvar. Oboje naime vuče hranu. uistinu. ako se z b o r e m n o g o s t r u k o . a sjeme i plod jesu m o g u ć n o š ć u takvo tijelo. naime jestvo p r e m a zbo­ ru. takvog koje ima p o č e l o kretanja i stajanja u sebi. Prvo je tumačenje . drugi put kao motrenje. što potvrđuju i Aleksandar od Afrodizijade i Filopon. valja pokušati iznova ovako razložiti ο njoj. u z r o k pak stvari zbori onaj koji kazuje da je kvadriranje iznalaženje srednje proporcionale. Beskonačne su bile rasprave već antičkih tumača treba li u ovoj po­ sljednjoj zaključnoj rečenici dušu smatrati subjektom. a ovojnica je zaštita [samoga] ploda. A b u d u ć i da je [ne samo] tijelo. njegova bi duša bilo gledanje. Organi su pak i dijelovi biljaka.. T a k o da bi svako naravno tijelo koje ima udjela u životu bilo j e s t v o m .u stvari. a b u d n o s t srazmjerno odgovara motrenju. a tijelo predi­ katom.in the same person". n e g o je ponajvećma kao p o d l o g i tvar. U t o m orisu dakle neka b u d e razmeđeno i ocrtano ο duši. Biti sjekirom bilo bi naime njegovo jestvo. Sad su pak odredbeni zborovi p o p u t zaklju­ čaka. ako se slučila djeljivom. To kazano valja promotriti i na dijelovima [tijela]. N u ž n o je dakle da je duša j e s t v o kao vid naravnoga tijela koje m o g u ć n o š ć u i m a život. Općenito je dakle kazano što je duša. ili pak obratno. [to] više nije o k o . Od naravnih j e d n a imaju život. A takvo je o n o koje bi bilo o r g a n i m a opremljeno. Jer o n a su p o č e l a ostalih. kao niti vosak i lik. Tijelo je o n o koje m o g u ć n o š ć u jest. T a k o i ne treba tražiti da li su duša i tijelo j e d n o . Manje je vjerojatno rješenje Hicksovo. Hicks i Ross." Takva je od­ redba zbor zaključka. a i duša to [isto]. P r v o t n o pak p o s t a n k o m kod o n o g a istog 4 je znanje. Da dakle duša nije odvojiva od tijela. O k o je pak tvar gledanja. a kao sposobnost vida i m o ć organa. To je naime jestvo oka prema zboru. tako je i b u d n o s t usvršenost. osim [tek] j e d n a k o i m e n o . Očito dakle da kao znanje. S Hicksom razumijemo έπί του αύτοϋ kao . O n o koje m o g u ć n o š ć u jest kao živo nije o n o kojemu nedostaje duša. zapravo" ("in fact"). kao što zbori najveći broj odredbi. nego naravnoga. Još je nejasno da li je duša usvršenost tijela na takav način kao b r o d a r brodu. nastaje o n o j a s n o i o n o prema zboru poznatije. j e d n o m kao znanje. n e g o i takvo tijelo. d o k san posjedovanju i nedjelatnosti. kako ima jedan dio rukopisa. duša. ali bjelodanijih. Budući da iz onih nejasnih.Tijela se ponajvećma čine jestvima. bila bi p r v o t n a usvršenost naravnoga organima opremljenog tijela. 2 naime [takvo da] i m a život. N a i m e o n o j e d n o i bitak. to nije nejasno.. Jer u pripadnosti duši su i san i budnost. odredbeni zbor ne m o r a samo pojasniti o n o da. O v a se p a k zbori dvostruko. Jestvo je pak usvršenost. kao što je i o n o kameno i o n o nacrtano. To što se odnosi na dijelove treba pače uzeti za cijelo naravno tijelo. Od­ vojeno od toga ne bi više bilo sjekirom. nego o n o koje [je] ima. Nije naime duša takvoga [= neživog] tijela o n o što bijaše biti i zbor. koji hoće u prvome και očitati emfatičko značenje. zato što nisu usvršenost nikakva ti­ jela. K a o i siječenje i gledanje. 276 277 . A to je o n o što bijaše biti o v o m e ovakvome tijelu. a prihvaćaju Zeller. Naime. Čitamo s Rossom dva puta και u 412al6-17: έπεί δ' εστί και σώμα και τοιόνδε. [ N e k o g ] takvog dakle tijela je [ona] usvršenost. no j e s t v o m na taj način kao sastavljenim. ali kao što o k o jest zjenica i vid. j e r kao dio spram dijela tako je srazmjerno odgovarajuće ustrojeno [i] cjelokupno osjetilo spram cijeloga osjetilnog tijela. premda mu tumačenje i prijevod na koncu ostaju posve bliski našem i Rossovu. Jer tijelo nije od onih po podlogu. te od njih o n a naravna. Korijenje pak srazmjerno odgovara usti­ m a .

da li tako da je odvojiv samo z b o r o m ili i mjestom. te [budući] da od tih znanost i zdravlje jesu oblik. I kao što o n o hra­ nidbeno m o ž e biti odvojeno od opipa i od svega osjeta. kao o n o vječno od propadljivoga. zbor i kao djelatnost o n o g a primljivog ( t a m o o n o g a znatljivog. a treće o n o iz obojih. kako neki tvrde. razumjeti u smislu . ali ne tvar i podlog. Z b o r o m pak da jesu drugi. ih pak čitavim. to bi [ o n a ] 1 0 bila neki zbor i vid. a ako osjet.izgleda naime da dje­ latnost činećih pribiva u o n o m e trpećem i u stanje d o v e d e n o m -. prepunoj umetnutih misli. u ovoj je rečenici očito da je Aristotel. Ostali pak dijelovi duše očito je iz toga da nisu odvojivi. te da je zbog tog propusta i posljednji umetak započeo s relativnim ώστε. ovdje o n o g a zdravljivog) . kretanje i stajanje po mjestu.K a ž e m o dakle. Jer i ona koja se ne kreću niti zamjenjuju mjesto. A očito je [to] kod onih što niču. započi­ njući je. z b o r i m o živima. tako gledamo da se steklo i glede ostalih svoj­ stava 8 duše kod izvjesnih kukaca. dok u nastavku subjektom postaju već ti dijelovi sami. mislio na jednu biljku. Hranidbenim z b o r i m o takav dio duše u kojemu i o n a ničuća imaju udjela. No ο u m u i motriteljskoj m o ć i nekako ništa nije bjelodano. neki vid. započinjući ispitivanje. rasiječe li ih se: svaki od dije­ lova ima naime i osjet i kretanje p r e m a mjestu. premda ga očigledno treba shvaćati kao konačni početak glavne rečenice. drugo tvar. a ne samo da žive. koju se tek rasijeca u djelove. no neka sadrže besputnost. osjet. oslanjajući se na Bonitza. kako upozorava Hicks. a drugima opet samo j e d n o . a gdje su ti. [i njihovi dijelovi] odvojeni jedni od drugih 7 . Zato se i sve bilje čini da živi. Da li svako pojedino od toga jest duša ili dio duše. Prilog πρώτιυς treba ovdje. Jer ne rastu nagore. druga [imaju] neka. osjetnim. Z b o g kojeg se pak uzroka svako od toga njima steklo. kretanjem. [tamo je] iz nužnosti i požuda. Ipak. Izgleda naime da u sebi ima takvu m o ć i počelo kojim stječe rastenje i opadanje u smjeru suprotnih mjesta. Od osjeta pak najprije svima pribiva opip. Uz to. a j e d n a k o i o n o č i m e smo zdravi [zborimo] jedanput zdravljem a drugi put n e k i m dijelom tijela. Jer t a m o gdje je osjet. Slično se steklo i u okrugu osjetila: j e d n a [živa] imaju sva. Bekkerovo και φθίσις τε και αΰξησις. 279 . S Theilerom razumijemo πάντη kao „nach allen Seiten". Kako napominje Hicks. od čega je j e d n o vid. kasni­ je ć e m o reći. Sva pak živa izgleda da imaju opipni osjet. velimo da nešto živi i o n d a ako mu samo i nešto od ovih pribiva: um. već jednako u oba smjera i posvuda 6 ona koja se vazda hrane i žive do skončanja. v e ć se čini da je to neki drugi rod duše te da se to j e d i n o m o ž e odvojiti. Sad pak neka bude rečeno samo toliko da je duša počelo tih rečenih i da se njima određuje: hranidbenim. kao što tvrdimo. kao da njiČitanje većine rukopisa bilo je και φθίσιν τε και αΰξησιν. kao i o n o čime znademo ( z b o r i m o [to] jedanput znanošću. no m o ­ g u ć n o š ć u više njih. vjerojatnije nam je. opip.. Z b o g kojeg pak uzroka. [onda] i uobrazilju i poriv. sve dok uzmažu uzimati hranu. a drugi put d u š o m . a od tih je pak tvar Razumijemo ovdje διαφοράς s Hicksom u smislu „characteristics". a to i čini razlike živih. što uzrokuje grama­ tičku nezgrapnost. što bi dakle značilo da se te riječi vezuju uz κίνησις te znače „kretanje s obzirom na opadanje i rastenje". Trendelenburg se zalaže za Bekkerovo πάντοσε. kao i Rossu i Theileru. d o k ostala od toga ne mogu. Budući da se o n o čime živimo i osjećamo zbori dvostruko. za neke od tih nije teško vidjeti. Dijelimo stav Bonitza i Rossa da je Aristotel u ovoj dugoj i neobično složenoj rečenici. A kako se život zbori mnogostruko. Živjeti dakle pribiva živima po t o m e počelu. i [budući da] je duša to čime p r v o 9 živimo i osjećamo i razmišlja­ m o .u prvotnom i načelnom smislu". neki­ ma neka od tih. očito propustio primije­ titi da su sve umetnute rečenice sve do samoga kraja podređene od­ nosno zavisne te da glavne uopće nema. njima naime ne . [tamo su] i b o l i užitak. ako je već [drugo] osjećati i mnijeti. da se o n o uduševljeno od neuduševljenoga razmeđuje življenjem. K a o što se naime kod biljaka neke pokazuju da žive i raz­ dvojene. nekima od živih pribivaju sva ta. dalje kreta­ 5 nje s o b z i r o m na hranu. 278: h o v a duša usvršenošću doduše jest j e d n a u svakoj biljci. to treba ispitati kasnije. te. a j e d n a k o i svako pojedino od drugih rečenih. d o k je o n o živo [= „životinja"] to najprvo po osjetu. δσα s Hicksom i Rossom. svako naime od toga velimo da znade). u onih smrtnih. Prihvaćamo čitanje πάντη. ako dio. a nadolje ne. d o k neka [samo] j e d n o najnužnije. rasudnim. to je očito: ta osjetljivim biti i mnijenljivim drugo je. pribiva nijedna druga m o ć duše. To m o ž e biti odvojeno od ostalih. tako i opip od ostalih osjeta. te opadanje i rastenje . Trendelenburg se hoće vratiti tom čitanju. ali imaju osjet. Jer ako se trostruko zbori jestvo.

K a o posljednje. međutim. rasudbenu. opip. Jasno je dakle da bi zbor duše bio na isti način j e d a n kao i [geometrijski] lik.a conditional force". d o k nekima samo jedna. no treba kasnije ispitati. te zatim istraživati ο o n i m a što Prihvaćamo Rossovo razumijevanje ovih inače prilično različito tuma­ čenih posljednjih riječi άφέντας τον τοιούτον kao „ignoring the definition which does correspond to the infima species". j e r sva se živa hrane suhim i vlažnim te toplim i hladnim. nego n e k i m a čak niti uobrazilja. 3. Ne p r i d o n o s e naime hrani ni zvuk ni boja ni miris. niti ovdje duše m i m o ovih rečenih. kao naprimjer koja [je] biljke. d o k je [osjet] ostalih osjetnih [samo] u z g r e d n o [osjet hra­ n e ] 1 1 . t o m e i užitak i bol. N e k i m a pak uz to pribiva o n o kretljivo po mjestu. a opip je osjet t o g a ) . [tad] i porivno. 280 281 . to treba ispi­ tati. prema Filoponu.m o g u ć n o s t .da opip. pored našega tumačenja i pri­ jevoda. koja je duša pojedinačnoga.. A o n o m e koji h o ć e ο t o m e provoditi istraživanje n u ž n o je dokučiti što jest svako od tih. i koja čovjeka. porivnu. kako kod likova ta­ ko i kod onih uduševljenih. ili pak . A m o ć i m a zove­ mo hranidbenu. d o k druga njome j e d i n o m žive. i kod tih i kod drugih. razumijevajući onda ovako: „ako bismo (čineći tako) zapostavili definiciju pojedinačne vrste". Jednako i kod ovih rečenih duša. kao ljudima. sve ostale osjetive kakvoće osjeća uzgredno. i to u t o m e t a k v o m e tijelu. te ako ima što drugo takvo [kao čovjek]. d o k opip pribiva b e z ostalih. i najmanje njih. ne svima razbor. p r e m d a se pokazuje da ništa slučajnoga ne prihvaća [nešto] slučajno. osjetnu. a neke n e k i m a od njih. Ο motritelj­ s k o m u m u je. te stoga pribiva u tijelu. zanemarujući taj takvi [vlastiti z b o r ] 1 2 . a sočnost je opet kao neki začin toga. ili životinje. Od rečenih m o ć i duše neke pribivaju svima. j a s n o je. A tako biva i p r e m a zboru: naime. drugi zbor. a sva živa imaju b a r e m j e d n o od osjetila. žeđ za vlažnim i hladnim. shvaćao Aleksandar . 4. [tima] i požuda. sočnost je pak n e k o j e d n o od onih opipljivih.) T a k o da treba ispitivati prema pojedinačnome. I zato d o b r o nagađaju oni kojima se čini da duša nije niti bez tijela [a] niti n e k o tijelo. očito je iz toga. Č e m u pribiva osjet. Glad i žeđ su požude. Od osjetnoga je pak odvojeno o n o hranidbeno u biljkama. Za sada neka b u d e r e č e n o toliko da o n i m a od živih koja imaju opip pribiva i poriv. koji­ ma pak svako pojedino od onih.a što kao najvjerojatnije prihvaća i Ross . (A slično o n o m e u okružju likova drže se i o n a glede duše: j e r u sli­ j e d u o n o p r v o t n o uvijek pribiva m o g u ć n o š ć u . kako s m o rekli. htijenje. Kojima pak [pribivaju] ta. vid usvršenost. koji neće ni j e d n o m e od bića biti vlastitim z b o r o m .b u d u ć i da je o n o iz obojih o n o uduševljeno . za svako se pojedino usvršenost slučuje nastajati u o n o m e m o g u ć n o š ć u pribivajućem i u svojstvenoj tvari. kretnu po mjestu. A m o g a o bi i kod likova biti zajednički zbor. Tijelo naime nije. j e r o n a je poriv za u g o d n i m . Da je dakle onaj zbor koji se bavi tim svakim pojedinačnim [jednako] tako i ο duši najprikladniji. n e g o o n a [je usvršenost] n e k o g a tijela. s kojim su u skladu svi. A i od onih osjetljivih jedna imaju o n o kretljivo po mjestu. a ne k a o što su je oni prvašnji uklapali u tijelo ne određujući p r i t o m u koje i kakvo. a u o n o m e osjetnom o n o hranidbeno. Razjasniti ο njima valja kasnije. Ο uobrazilji je nejasno. stremljenje. Bez o n o g hranidbenog naime n e m a osjetnoga. razumjeti i tako kako je. tad nije . kao naprimjer u četverokutu trokut. Uz to imaju i osjet hrane (opip je naime osjet hrane. ta m n o g a od živih nemaju ni vid ni sluh ni osjet mirisa. Moguće je.da opip sve ostale osjetive kakvoće osim pobrojanih osjeća samo uzgredno. [ima] razbor i rasudbu. a drugima opet Gotovo je nemoguće odlučiti se na što se zapravo odnosi posljednja umetnuta misao u rečenici. drugima p a k i to i o n o osjetno. i to glad za o n i m suhim i toplim. Jer kojima od propadljivih pribiva razbor. A opet. i o n o rasudbeno i u m . ali n e ć e ni­ j e d n o m liku biti vlastit. v e ć nešto pripadno tijelu.poput Simplikija . Da dakle [duša] jest neka usvrše­ n o s t i z b o r o n o g a koje i m a m o g u ć n o s t biti takvim. Biljkama pak pribiva j e d i n o o n o hranidbeno. tima i sva ostala. niti prema svojstvenoj i nerazdjeljivoj vrsti. Jer niti t a m o ima lika m i m o trokuta i onih što mu slijede.tijelo usvršenost duše. te i o n o u g o d n o i b o l n o . Zato je smiješno tražiti zajednički zbor. osjećajući hranu neposredno. ili izvrsnije. b e z o n o g o p i p n o g ne pribiva nijedan od ostalih osjeta. Poriv je naime požuda. Iz kojeg uzroka su pak tako slijedom ustrojena. A ako o n o osjetno. a druga nemaju. Hicks nepotre­ bno pripisuje participu .

te da je ona na oba mjesta . Ovdje u nekim izdanjima teksta slijedi rečenica: Ono „radi čega" je pak dvostruko: jednom ono čega. A ako je tako. T a k o da valja najprije zboriti ο hrani i rađanju.. biljke [druge] biljke. Ross u svojemu komentaru nalazi besmislenom te predlaže ispuštanje. ako treba organe po djelima Riječ αυτή. Njena su djela rađati i služiti se h r a n o m .) Štoviše. kao naprimjer što jest o n o u m o v n o .it seems plain that it means 'in logical order'". Da zaista kao jestvo. Niti uopće valjano shvaća o n o „ g o r e " i „ d o l j e " . koji inzistira na tome da svi rukopisi i svi antički komentatori imaju rečenicu na oba mjesta.. a ništa se ne hrani što ne zajedništvuje životu. jer ništa od onih smrtnih ne m o ž e ustrajati isto i j e d n o brojem. j o š prije od njih valja da budu promotrena o n a 14 nasuprot ležeća . Hicksov i Rossov apparatus criticus ne pružaju za to potvrdu. a drugi put ono kome. i čega radi. ponavljaju malo niže u tekstu. Ti se pak zbore tro­ struko. Osjet se naime čini da je neka preinaka. Uber die Seele. brojem doduše ne j e d n o . ( N o m o ć toga ne pribiva svim živućima. na isti način i narav. S Hicksom razumijemo ovdje οίον u razmjerno rijetkom značenju . A u onima živima ta je po naravi duša. izostavljamo ih. tvorenje drugoga poput sebe samoga.. 415bl0. Duša je pak uzrok i počelo živućeg tijela. „istovremenosti" ( " = gleichzeitig"). i kao jestvo uduševljenoga tijela. quae facultatem vel movent vel ab iis moventur. to je jasno. i to je njezina svrha. uz neznatnu izmjenu. to svako pojedino zajedništvuje t o m e u mjeri u kojoj m o ž e uzimati udjela. 17 O n a je naime uzrok i odakle kretanje. 1 6 Budući da dakle ne uzmaže zajedništvovati o n o m e uvijek i o n o m e b o ž a n s k o m neprekidnošću. Trendelenburgov. tvrdeći: . K a o što naime um čini radi nečega. ili hranid­ b e n o . Sva su n a i m e naravna tijela organi duše. 136) tvrdi da „su obje opaske ο dvostrukome značenju svr­ he zacijelo rubni zapisci". Uz to.namely". Riječi τά αντικείμενα dobro tumači Trendelenburg: . j o š prije valja kazati što je to umovati i što osjećati. Što uistinu ovdje znače riječi κατά τόν λόγον neprestani je predmet rasprave interpreta. Ross možda nešto preležerno razrješuje pitanje. 282 283 . a s druge o n o „ n e k o m e " . a ovdje se znatno manje nego tamo uklapaju u kontekst.] out of place". i toga radi čini sve što čini prema naravi.. Jer u z r o k bitka svemu je jestvo. Ali zacijelo je duša i o n o odakle ponajprije kretanje po mjestu. imali udjela na o n o ­ me uvijek i na božanskom. no vrstom j e d n o .. Jer najnaravnije je među djelima onih živih koja su ι dovršena i nisu osakaćena. ili osjetno.slijede. slije­ deći Trendelenburga i Hicksa. a ne osjeća ništa što n e m a udjela u duši. Ο njima bi valjalo prvo razmeđiti z b o g istoga 15 uzroka. Kalan s Hamlynom prihvaća αύτη većine rukopisa i ve­ zuje riječ uz κίνησις. kao navodno bolje potvrđeno predajom. po kojoj svima pribiva o n o živjeti. n a i m e ο hrani i osjetivome i umljivome. onoga živog živoga. Drukčije Ross. Dvostruko je pak o n o „radi nečega": s j e d n e strane o n o „ n e ­ čega". tako da bi. i preinaka i rast su po duši." Nerazumljivo je odakle u Sironićevu hrvatskom prijevodu ovdje „su­ protnosti" kao prijevod za τά αντικείμενα. 415bl4. Jednako stoji i o k o rastenja i opa­ danja: ništa naime ne opada niti raste na naravan način ako nije hranjeno. A ako treba kazati što jest svako pojedino od tih.perfectly appropriate".." Theiler pak čita ή αυτή i tumači u rijetkom i zahtjevnom smislu „ujednosti". ili pak [takva da] imaju samoniklo po­ rađanje. v e ć što je glava živima to je korijenje biljkama. Sve naime teži tome. [ona j e ] zbor ili 1 9 usvršenost o n o g a koje je m o ­ gućnošću.. E m p e d o k l o pak nije dobro kazao pridodavši to da se rastenje steklo biljkama ukorjenjivanjem nadolje zato jer se zemlja [u nji­ ma] tako kreće po naravi. Ne dijelimo Theilerov stav da bi τούτων trebalo pretpostaviti onome τούτου. c 1986. koji smatraju da je rečenica . j e d n o više a drugo manje. dok u redakciji teksta našeg izvornika predlaže čitanje αύτη.Ea res. A očito je da je duša u z r o k i kao o n o radi čega. Paderborn. od koder se samo gibanje začne. a u z r o k i p o č e l o t o g a 1 8 je duša. pa ο ostalima.probably either here or there [. a duša je jednako tako u z r o k o m na tri razmeđena načina. koliko mogu. Gohlke pak u bilješci uz svoj prijevod (Aristoteles. kao da bi bilo odnekud već jasno što je to uopće „logički poredak". str. Kako se iste riječi. a prema gore zato jer se vatra [kreće) na taj način. življenje je pak o n i m živima bitak. Prihvaćamo Theilerovu emendaciju ή namjesto ή. jer hranidbe­ na duša pribiva i ostalima te je prva i najzajedničkija m o ć duše. te kako o n a živih tako i o n a biljaka jesu radi duše. nije naime svima o n o gore i dolje isto što i cjelini svega. quae sensibus obiecta sunt. čime dobiva prijevod: „Kajti duša je prav tako vzrok gibalec. Jer 13 prvotnije od mogućnosti su djelatnosti i djelovanja prema z b o r u . te ustrajava ne isto nego kao isto.

zboriti drugima i istima. ili o n o p o č e t n o . Osjet se stekao u kretanju i u trpnji. ukoliko je [ono] pak ovo-nešto i jestvo. d o k za sve naravlju sustavljeno jest granica i omjer kako veličine tako rasta. i to ne uzgredno. γεννήσεως. T a k o d a j e očigledno da na neki način oboje govore i ispravno i neispravno. Κ t o m e . kako s m o rekli.tad o n o koje hrani jest prva duša. ali ova neprovarena a o n a provarena. P r o m j e n a pak svih je u nasuprot ležeće ili u o n o p o s r e d n o . a Sofonije τών σωμάτων και τών στοιχείων. Ukoliko je o n o uduševljeno neka kolikoća. i [ono] jest sve dotle d o k se hrani. A izgleda da te i nisu na isti način hrana j e d n a drugoj. kao što i hrana jest u o d n o s u spram uduševljenoga. Dalje. uduševljeno tijelo će biti o n o koje se hrani. A k o bi pak bilo. ali zacijelo ne baš u z r o k naprosto. A b u d u ć i da se ništa ne hrani nemajući udjela u životu. dakle „ono koje tvori postanak. U k o l i k o je naime neprovarena. ali vatra ne hrani vodu. druga. kazujmo općenito ο svim osje­ tima. te koje hrani. ali nisu sve kolikoće. kao da bi j e d n a k o bilo netrpno od jednakoga. a svrha je rađanje [onog] p o p u t sebe. kao što niti drvodjelac [ne trpi] od drvne građe 2 1 . Postaju naime m n o g e j e d n a iz druge. Zaista se m e đ u j e d n o s t a v n i m tijelima ponajvećma čini da je to tako: j e d n o [da j e ] hrana. te u z r o k rastenja i hranjenja. To p a k pripada duši. ako ne bi bilo nečega što [to] spriječava. Jer očuvava jestvo. hrana nešto trpi od o n o g a koji se hrani. bit će prva duša o n o koje m o ž e rađati [ono] p o p u t sebe. a hrana da se preinačuje i vari. v e ć [je to] prije duša. 5. Budući p a k da je pravo sve označavati od svrhe naovamo. a čime se hrani jest hrana. a ne vatri. a drugo samo kretano. Čini se da je h r a n a suprotno suprotnome. T a k o da p o ­ čelo takve duše jest m o ć koja očuvava o n o koje je posjeduje. što je o n o što povezuje vatru i zemlju. kretane u s u p r o t n i m smjerovima? Rastavile bi se. i zboru v e ć m a no tvari. čime se hrani. Jer to je j e d i n o od tijela (ili sastojaka) koje se čini k a o da se hrani i raste. o n o j e d n a k o jednakim. O n o pak čime se hrani dvostruko je. Rast vatre je n a i m e u bezgranično. Ross sam je mišljenja da je malo vjerojatno kako je Aristotel upotrebio obje fraze i priklanja se stavu Torstrika da ή τών στοιχείων potječe od nekog ranoga izdavača. No postoji besputnost. Drvodjelac se mijenja j e d i n o iz nedjelatnosti u djelatnost. koji je τών σωμάτων smatrao preširokom odredbom. Budući da je ista m o ć duše hranidbena i rodljiva. ne­ go je v o d a hrana vatri. d o k se drugima. kao takvo. te bi zato netko pretpostavio da je o n a to što i u biljkama i u živima to proizvodi. a ništa ne rađa sebe samo. A ako oboje. ukoliko je uduševljeno. prvotno upravo „drvnu građu". međutim. Jed­ ni n a i m e tvrde da se j e d n a k o hrani jednakim. naprotiv čini da suprotno suprot­ n i m . hrani se suprotnost suprotnošću. kako je bilo rečeno. v e ć o n a od njega. a tako i da raste. Nama se. mogla bi se hrana zboriti na o b a načina. Nu suuzrok doduše jest. A drugo je biti h r a n o m i o n i m što potiče rast. ne sve svemu. N e k i m a se pak čini da je narav vatre naprosto u z r o k o m hra­ 20 njenja i rasta. najprije je n u ž n o razmeđiti ο hrani. Na ovome mjestu očituje Aristotel naravno jezično podrijetlo svog ključnog tehničkog izraza za „materiju" i „tvar": ΰλη znači u obič­ nome govoru. kao što je i o n o čime se upravlja. [naime] i ruka i upravljač: j e d n o i pokrećuće i kretano. ukoliko pak provarena. i jest o n o koje tvori rađanje 2 2 . a drugo o n o č i m e se hrani. U orisu je dakle rečeno što jest hrana. V e ć jest naime nje­ govo jestvo. sve d o k i m a o n o g a gorivog. Temistije i Simplikije imaju naprosto των στοιχείων. a potanje razjasniti ο njoj valja kasnije u navlastitim raspravama. jednako dobro potvrđena lekcija. Filopon των απλών σωμάτων. j e r spram ostalih se m o ć i odlikuje tim djelom. A n u ž n o je da se sva hrana m o ž e provariti. 284 285 . čini vjerojatnijom. nastajanje". Svi rukopisi imaju ovdje των σωμάτων ή των στοιχείων. Stoga sve uduševljeno i m a toplinu. n e g o o n e od suprotnosti koje j e d n a iz druge imaju ne samo po­ stajanje nego i rastenje. Jedan dio rukopisa i nekoliko antičkih komentara imaju ovdje γενέσεως. to je duša. Ima razlika i u t o m e da li je hrana o n o što [živome] pridolazi naposljetku. ne o n o ­ ga koje se hrani. A ako jest troje: o n o koje biva hranjeno. nego poput t o g hranećega. N a k o n što je to razmeđeno. Hrana pak priskrbljuje djelovanje. kao naprimjer zdravo iz bolujućega. kao i ovdje. [ona j e ] o n o što potiče rast. Zato lišeno hrane ne m o ž e biti. o n o toplo pak proizvodi vrenje. ali ne on od hrane. već očuvava. što prihvaća i Ross. hrana. Prema Rossu. o n o koje biva hranjeno jest tijelo koje je ima. .

286 287 . j e r dosad smo ο njima govorili naprosto. kao i o n o koje već djeluje -. 81. d o k U svim rukopisima te u Temistija. pa zato ne osjeća. Izgorjelo bi naime u sebi. tako i osjećanje. i zašto [ona] ne tvore osjet bez onoga izvana. A [treći je] onaj već motreći. kao što niti graditelj kad gradi. stoji ovdje τό αίσθάνεσθαι. već onaj j e r je tog roda i tvari. dok jedini Aleksandar (Quest. budući da su po mo­ gućnosti znajući. u djelovanje. I jest naime kretanje neka djelatnost. j e r osjetiva pripadaju o n i m a pojedinač­ nima i o n i m a izvan. U č e ­ nje i dohvaćanje znanja iz toga da se [to] jest m o g u ć n o š ć u . dok ovaj jer ako hoće m o ž e motriti. Oba dakle ona prva. ali onaj preina­ čen učenjem i više puta se mijenjajući iz suprotnoga stanja. Razlikuje se pak u t o m e da o v o m e [= osjećanju] o n a koja proizvode djelatnost jesu izvan..ili je pak drugi r o d preinake. 15) ima κατά τό νοεϊν και φρονεΐν. što ili uopće nije biti preinačen . a s druge o n o koje djelatnošću. Kako je to m o g u ć e ili nemoguće. te ne bi trebalo ničega što jest usvršenošću vatra. kad se god hoće. ako ga ne bi priječilo nešto od onih izvana. Jer trpi o n o nejednako. druga k ustroju i naravi..n u ž n o je da pribiva o n o osjetivo.. To rješenje prihvaćamo u prijevodu..Izgleda naime da je [on] neka preinaka. Jest naime na taj način neko znajuće kao kad bismo „znajući čovjek" rekli j e r je čovjek neko od znajućih i posjedujućih znanost. a ne uz ένέργειν. nego je j e d n o m neka propast od suprotnoga. a drugi put prije očuvanje o n o g a što jest m o g u ć n o š ć u . Torstrik pak predlaže άγειν [. A neki tvrde i da j e d n a k o trpi od jednakoga. a p o d utjecajem onoga koji to jest usvršenošću i podučavatelja. 2 5 A niti trpnja nije naprosto. ili ne treba zvati trpnjom. no nakon što pretrpi j e d n a k o je. A budući da osjećanje z b o r i m o dvostruko .jer j e d n a k o o n o koje m o g u ć n o š ć u čuje i gleda kažemo da čuje i gleda. j e d n o m kao m o g u ć n o š ć u . kao što rekosmo. Jasno je međutim da osjetilo nije djelatnošću. i to iz istog uzroka.] κατά τό νοοϋν και φρονούν. nego nekim drugim nazivkom. drugi put pak kao dje­ latnošću. a j e d n a k o tako i ostala od osjetivih. rekli smo u općenitim raspravama ο činjenju i trpljenju. kako je rečeno. ili jesu dvije vrste preinake: j e d n a promjena k stanjima lišenosti. pa i ako se slučuje spavajućim.] τό νουν και φρονούν. vezati uz μεταβολών. Filopona i Simplikija. U z r o k je taj što je osjet po djelatnosti [usmjeren na] o n a pojedinačna. A jednako i o n o osjetivo 2 3 : s j e d n e strane o n o koje je m o g u ć n o š ć u . a i ostali sastojci kojih jest osjet po njima samima ili po njihovim uzgrednostima. Prva promjena o n o g a koje m o ž e osjećati nastaje od strane rađajućeg. Rukopisi imaju u 417bl0-ll άγον [.u se­ b e 2 6 je [to] naime preinaka i u usvršenost . kao što i o n o zapaljivo ne gori samo po sebi bez o n o g zapaljivog. a osjećati za sebe nije: . s Hicksom. a ta jesu na neki način u samoj duši. No jest i tako da znajućim z o v e m o o n o g a tko već posjeduje gramatičko umijeće. postaju djelatnošću znajućima. Zato nije d o b r o zboriti da se onaj tko razmišlja kad raz­ mišlja preinačuje. 6) ima τό αϊσθητον. utjecajem onoga što jest usvršnošću. Stoga je nekako kao da trpi od jednakoga. a ne εις αυτό. Jednako je i sa znanostima onih osje­ tivih. kao i znanje. kao s t o j e u drugim [raspravama] rečeno. d o k je znanost na o n a općenita. na drugi n a č i n . s čime se slažu i Ross i Kalan. Aleksandar (Quest. Najprije ć e m o zboriti kao da su trpljenje. Onaj naime koji posjeduje znanje postaje motrećim. a kad bude r o đ e n o posjeduje već. već j e d i n o m o g u ć n o š ć u . Ima pak besputnost zašto ne biva osjet samih osjetila. S Trendelenburgom i Rossom čitamo εις αυτό. Prihvaćamo s Rossom Temistijev tekst τήν άριθμητικήν namjesto nerazjašnjivog τήν αϊσθησιν. Svaki od toga dvojega nije na isti način mogućan. dvostruko će se zboriti i osjetilo. pokrenutost i djelovanje o n o isto. budući da je već u njima i vatra i zemlja. no opet je i kao da od nejednakoga. Stoga [je m o g u ć e ] misliti za sebe. ali ne djelovanja. koji jest djelatnošću i pravi je znalac ovoga tu A. 83. što prihvaćaju Torstrik i Ross kao ispravnu lekciju. međutim nesvršena. Theiler pak sma­ tra teško vjerojatnim takav poremećaj teksta te sam predlaže čitanje: και <δι' 6> τό αίσθάνεσθαι. ( ovaj iz posjedovanja aritmetike 2 4 ili gramatike. O n o pak [= osjećanje] po djelatnosti zbori se slično m o ­ trenju. kako imaju svi rukopisi i svi drugi antički komentatori. Ove posljednje riječi treba. Dovođenje u usvršenost dakle iz m o g u ć n o š ć u umujućeg ili razbirajućeg 2 7 ne bi bilo pravo nazivati p o d u k o m . te j e d n a k o o n o m e kako se m o g u ć n o s t drži prema usvršenosti. [naime] o n o vidljivo i o n o čujno. A sve trpi i biva kretano od onoga što jest čimbeno i djelatnošću. Valja razlučiti i ο mogućnosti i usvršenosti.

(Pretisak: Graz. Jer neko je kretanje osjetivo i o p i p o m i vidom. a drugo zajedničko svima. Z b o r e se pak o n a osjetiva trostruko. A od tih dvoje j e d n o je vlastito pojedinome osjetilu. ili gdje je. veličina. ' 288 289 .No ο t o m e dalje razjasniti bit će zgode i poslije. O n o pak osjetljivo m o g u ć n o š ć u jest takvo kao što je o n o osjetivo v e ć djelatnošću. Oxford. n u ž n o je služiti se o n i m „trpjeti" i „biti preinačen" kao v a ž e ć i m 2 8 imenima. 1974 ^ Ι θ β β ) . A od onih po sebi osjetivih. Ubersetzt von Willy Theiler (= Aristo 4i!f4 ΊϊπΗ i n d e u t s c h e r Ubersetzung Band 13). 1990. Stoga i ne trpi ništa. a zajednička su kretanje. koji stavlja zarez ispred ου αισθάνεται. i ο kojemu se ne m o ž e biti obmanut. Uber die Seele. kao što je vid boje. Trpi dakle. ukoliko je takvo. 1957. 1907. U z g r e d n o se pak naziva osjetivim. o n a vlastita su u p r a v o m e smislu osjetiva. napisal uvod in komentar ter dodal opombe in glosarij grških terminov Valentin Kalan. 1969). Aristotle 's De anima. Prevedel. d o k j e d n o p r e m a u z g r e d n o m e . već zajednička svima. Edited. quatenus eorum auctoritas valet. *1975 rBerhn. dok osjetilo opipa ima više razlika. Ta takva n a i m e nisu nijednome vlastita. 1877. koje je o s j e ć a n o 2 9 . i jest kao ono. Adolph. kako je rečeno. with Introduction and Commentarv bv Sir David Ross. Aristotle. za razliku od Rodiera i Hicksa. i ne vara se da [je to] boja ili da j e zvuk. broj. a drugo kao [kad b i s m o rekli da to m o ž e ] onaj ko­ ji jest u [takvoj] dobi. n e g o je j e d n o kao kad bismo rekli da dijete m o ž e voditi vojsku. lik. introduction and notes by R. Hicks. Oxford. n e g o što j e o n o obojeno. U z g r e d n o se naime osjeća to da se to steklo bijelome. Books II and III (With certain Passages from Book I). Cambridge." Slijedimo Rossa. With translation. D. Ljubljana 199o. De anima. Ad interpretum graecorum auctoritatem et codicum fidem recognovit commentariis illustravit Frider. 1961. i [ona] u o d n o s u na koja je po niknuću ustrojeno jestvo svakog pojedinog osjetila. Sada neka b u d e r a z m e đ e n o toliko da kao što o n o z b o r e n o m o g u ć n o š ć u nije j e d n o s t a v n o . mirovanje. Ta se dakle takva nazivaju vlastitima za svako pojedino. ' Aristoteles. Translated with Introduction and Notes bv D W Hamlyn. Darmstadt. od o n o g a osjetivog. 6. A valja pri pojedinačnim osjetilima prvo zboriti ο o n i m a osjetivima. b u d u ć i da nije j e d n a k o . sluh zvuka. a okus sočnosti." Važniji konzultirani komentari: Aristotelis de crnima libri tres. dvoje od kojih v e l i m o da se osjeća po sebi.) Αή ^πΒ\-Ρΐ na. a razloženo je ο njima da su drugo i kako drugo.) ani. Trendelenburg. Editio altera emendata et aucta Berlin. Aristotel Ο duši. Ali svako pojedino sudi upravo ο tima. (Pretisak: Hildesheim/Zurich/New York. ili što j e o n o oglašeno. no pretrpjevši izjednačuje se. A z o v e m vlastitim o n o koje ne m o ž e biti osjećano drugim osjetilom. Značenje pridjeva prema Trendelenburgu: „Ita hic κύρια ονόματα. Kako je pak nji­ h o v a razlika bezimena. ili gdje. tako stoji i s osjetljivim. kao naprimjer ako bi o n o bijelo bio Dijarov sin. koji dakle razumijevaju ovako: „To naime što se osjeća uzgredno je bijelome.

niti o n o g sadašnjeg. Biehl i Freudenthal smatraju da riječi u zagradi treba isključiti. tako pamti ([naprimjer] da su trokutu kutovi jednaki dvama j e d n a k i m a ) 3 . L o n d o n . u j e d n o m sluBiehl ovdje umjesto δτε. i kojem se dijelu duše zbiva taj doživljaj. i prisjećanje. već je [to] o n o što se m n i ili što se očekuje (a moglo bi biti i da ima nekakve znanosti očekivanja. pamtiti niti o n o buduće. VIII: On the Soul. zbiljsku djelatnost vanjskih stvari ili pak aktu­ alno imanje znanja i opažaja. bu­ dući da sugeriraju kako se znanje „pitagorejskog poučka" može steći 291 . Temistije i Mihael Efeški čitaju ovdje έργων namjesto ενεργειών. S. Hett ( T h e L o e b 1 Classical Library 288). Ne m o ž e se. a ovo znanjem. Ponajprije dakle treba prihvatiti kao ishodište kakva su o n a koja se pamte. hoće čitati ότι: „da je prisutno". No i zadrži li se „bez djelatnosti". G. Pamćenje je pak o n o g a prošlog: nitko neće reći da pamti o n o sadašnje d o k 1 je prisutno. With an English Translation by W. Ross se bez mnogo dvoumljenja odlučuje za prvu alternativu. niti o n o m o t r e n o . njime naime ne spoznajemo ni buduće ni prošlo. i z b o g kojeg uzroka nastaju. a oni brži i lakoučniji lakše se prisjećaju.without the corresponding objects". naprimjer d o k gleda o v o n e k o bijelo. U : Aristotle i n twenty-three Volumes. n e g o su v e ć i n o m oni sporiji ti koji bolje pamte. Tako i W. D. naime da li aktualnu. Parva naturalia.Ο pamćenju i prisjećanju Izvornik: ΠΕΡΙ Μ Ν Η Μ Η Σ Κ Α Ι Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ω Σ . već će o n o nazivati j e d i n o opažanjem. Ross: . naime. M C M L X X V i 1 9 3 6 ) . nego jedino ono sadašnje. Jer nisu isti oni koji lako pamte i oni koji se lako prisjećaju. od­ stupajući time od svih rukopisa i ostalih komentatora. v e ć [je toga] opažaj. kakvom neki na­ zivaju proroštvo). Ο pamćenju i sjećanju treba kazati što jesu. On Breath. premda se njegova argumentacija za to teško može ocijeniti posve zadovoljavajućom. Vol. Ali kad bez djelatnosti 2 ima znanje i opažaj. d o k se slučuje to upravo m o t r e ć i m i pomišljaj u ć i m . R.. nije neposredno jasno što tu znači riječ ενέργεια. Prijevod i bilješke: Damir Barbarić I. to naime često puta vara. prihvaćenog od svih izdavača. T.

T. o n o g a b u d u ć e g očekivanje. a prihvaća Hett . 1948). Filoponov stav u komentaru uz De anima (531. 450a29. a o n o ranije i kasnije jesu u vremenu. ta jedina pamte. ako v e ć niti sada m n o g i m a [ne pribiva]. I onaj tko misli na isti način: ako bi mislio i o n o što nije kolikoća. W. 1072b28. jedan od zacijelo središnjih pojmova ne samo Aristotelove fizike nego i cje­ lokupne filozofije. T. kao što kažu [tj. zato što nemaju sva opažaj vremena. Usp. uzgredno pak o n a koja nisu bez pre­ dodžbe. 128bl9. no neodređenim. što bi tada značilo da se tu govori ο onim živim bićima čiji je život stalna djelatnost uma. i to o n i m dijelom tijela koji g a ima poput n e k o g 9 1 0 U svim tekstovima stoji νοουμένου. dok je ovo drugo prema Aristotelu na svaki način nemoguće. A da je neki dio m o ć i kojima se misli. budući da jednako tako stari komentatori kao i noviji u pravilu tekst razumiju tako da je tu riječ ο takozvanim nižim životinjama (Temistije čak umjesto θνητών piše άλογων).čaju da je bio naučio ili sagledao. T. nebeskih tijela. misliti nije [moguće] b e z predodžbi. ili nešto takvoga. Metaph. 132bl0. A pamćenja o n o g a sad ne­ ma u o n o m e sad. Nuvens (L'Evolution de la Psychologie d'Aristote. stavlja kolik o ć u pred oči. a ne j e d i n o ljudima i o n i m a koja imaju mnijenje ili razboritost. 1023b32. prema G. ta­ ko da je očito da je njihova spoznaja djelo o n o g prvog osjetlji­ voga. 450a30. a27. Ross. Riječ je ο srcu. Louvain. Zato je sve pamćenje zajedno s v r e m e n o m . Metaph.extent"). kad je prisutan doživljaj a stvar odsutna. 1036a9 s q q ) . Ross smatra daje τό πάθος „almost certainlv an intruder". čula. poput Boga. Svaki put nai­ me kad djeluje pamćenjem . ili naučila." Kao i W. Ross: „Certainlv the words seem out of place. niti b e z v r e m e n a o n a koja nisu u vremenu. p r e m d a se uop­ će ne služimo time da je trokut neka određena kolikoća. R. Ross: . može biti pogrešno pisanje od νοητικού. stavlja dodu­ še o d r e đ e n u kolikoću. Z. Pamćenje dakle nije ni opažaj ni prosudba. što prihvaća i Biehl. nučila] ranije. nego je o n o g a sadašnjeg opažaj. R. G. a ne na dušu. 6 T a k o da bi m o ć i mišljenja 7 bilo pripadno uzgredno. što. Stječe se naime isti doživ­ ljaj k o d mišljenja kao i k o d crtanja. ali je ne misli kao kolikoću. Ta i takva vječna živa bića niti su u vremenu niti dakle mogu imati neki opažaj vremena. peripatetičari]. 1037a4.kako tvrdi Bywater. ili čula. iza sponiinjanja „predodžbe" u 540al3. no Rassow je predlagao čitati θηρίων. tad uz to ujedno opazi da [je to vidjela. A netko bi m o g a o besputiti ο t o m e kako se zapravo pamti o n o što nije prisutno. Usp. a u drugome da je bio č u o ili vidio. I pamćenja onih mislivih također n e m a bez p r e d o d ž b e . istovjetan s onim što Aristotel zove „mislivom tva­ ri" (ΰλη νοητή.. ali je misli samo kao kolikoću. Z b o g kojeg p a k dakle u z r o k a nije m o g u ć e ništa misliti bez neprekidnosti 5 . Jasno je naime da taj doživljaj treba misliti kao o n o što je opažajem nastalo u duši. R. R. sve­ j e d n o ga c r t a m o određenim u pogledu kolikoće. K a k o je ο uobrazilji bilo r e č e n o ranije u [raspravi] ο duši. Time je uklonjena i teškoća na koju je bio upozorio F. u latinskoj tradiciji continuum. Ona tek tamo ima smisla. a m o ž d a i nijednom od smrtnih . kako tumače interpreti i prevoditelji. 1088al0)." Prihvaćamo Freudenthalov prijedlog da se τό πάθος. Ross je djelomično sklon tom stavu. I G. ili uvidio. kao što je bilo i ranije rečeno. D.od διανουμένου.da je vidjela nešto. drugi je zbor.kao što smo i ranije rekli . T. da je naime Aristotel i učenjem i opažanjem. kako se nama čini. premje­ sti unatrag i čita nakon τοιούτον. u čemu se nalazi sjedište onoga što Aristotel naziva „zajedničkim osjetilom". D. a po sebi pak o n o m e p r v o m osjetljivom. T a k o da o n a od živih koja opažaju vrijeme. slijedimo Freudenthala u premještanju ove rečenice iz 540al0 dva retka niže." W. Rossu. kad biva vrijeme. v e ć stanje ili do­ življaj nečega od tih. tako u duši zbori da je to ranije č u o . njihovih pokretača i si. Veliči­ nu p a k i gibanje n u ž n o je spoznavati onime čime i vrijeme. 292 293 . neprekidnost (geometrijskih) likova. ili još određenije ο „urođenoj toplini" sadržanoj u njemu. A ako bi [mišljena] narav i bila pripadna kolikoćama. Tako smo ovdje u nevolji preveli τό συνεχές ("ono koje se skupa drži. Smatramo da se zamjenica αυτήν. Zato pribiva i nekim drugima od živih. a na inače prihvaćenome mjestu remeti kontekst. a o n o g a prošlog pamćenje. odnosi na αϊσθησις iz retka prije. ili opazio. ili . i to time č i m e opa­ žaju [vrijeme] 4 . Jer svaki put kad je u djelatnosti u po­ gledu pamćenja. A upamtiva po sebi su o n a koja su predočiva. G. D. Ross međutim opravdano upozorava na to da se riječi „ako već niti sada mnogima" ne mora vezivati sa „smrtnim". npr. baš t o m e pripada i uobrazilja. θνητών je lekcija svih rukopisa. već naprosto općenito sa „živim bićima uopće". dotiče". 15): „Tvar je. Očito je dakle da t o m e od onih pripadnih duši č e m u pripa­ da pamćenje. A i p r e d o d ž b a je podražaj zajedničkoga osjetila. Jer i tamo. i napome­ nu Sorabjia: „Govor ο smrtnim živim bićima implicira ukaz na Ari­ stotelov nauk da je Bog besmrtno živo biće {Top. tad ne bi pribivala m n o g i m a od ostalih 8 živih.

prisjećaj. uz 449b25 i 451al5-16. dok se u drugih i ne prihvaća. ne vidjevši Koriska. ne bismo pamtili ništa od onih odsutnih. 16) upozo­ ravao kako je govor ο nekome dijelu tijela koji bi sadržavao dušu iz temelja nespojiv s zrelom flozofijom duše u tim poznim spisima. dok u kasnoj. D. jer u tijeku su. zašto bi opažaj toga istog bio pamćenjem drugog. a prvo. T a k o da i kad je u djelatnosti gi­ 14 banje toga d r u g o g .„dispozicija". a ne kao po sebi. ne nastaje unutra otisak. koje ju čini nepodesnom za oslikavanje freskom. ne nastaje pamćenje. i slu­ šanja. u čemu se može osloniti na dio rukopisa. a drugi suhlji. pa je odatle različit doživ­ ljaj motrenja nje nego kad se motri kao nacrtana slika. Jednako se pokazuje da ni oni jako brzi ni jako spori ne pamte lako: oni prvi su vlažniji no što treba. W. poput onih koji udaraju pečate pečatnim prstenjem. tako treba smatrati i da je o n a predodžba u n a m a j e d n a k o tako sama po sebi neka 13 m o t r i d b a kao i opet predodžba drugog. d o k drugima zbog sasušenosti. something that is present as if to the senses". A k o pak uko­ liko je drugog. Slično i W. i z b o g otvrdlosti onoga što prihvaća podra­ žaj. ako duša njime to opaža ukoliko jest po sebi. D. Jednako smatra i Sorabji. D. immediate object of consciousness. gibanje koje nastaje obilježi kao neki otisak osjetbe. Ross pak predlaže da se θεώρημα zadrži te je tumači kao „the direct. Upravo zato oni jako mladi i starci teško pamte. Naime. ili o n o od čega je on nastao? A k o naime prvo. a ne toga samog? Kako dakle pamti o n o odsutno? Jer moglo bi biti i gledanja onoga odsutnog. Jednako je i W. kao da je tek prilika. kao što je rečeno i to kojem dijelu od onih u n a m a pripada: da p r v o m e osjetljivom. kako. da li se to događa po t o m e da s m o bili opažali. Ross. da li to pam­ ti taj doživljaj. Rossa ("the having") razumijevajući i prevodeći ovdje riječ έξις ne kao gore naprosto sa „stanje". T. ali ipak o n o biti nije obojima isto. te se m o ž e motriti i kao slika i kao prilika nečega. R. o n o odsutno? A k o jest nalik otisku ili slici u nama. D. o n a je motridba ili predodžba. Stoga također onima koji su u m n o g o m e gibanju. A događa se i suprotno. z b o g strasti ili z b o g dobi.an object of contemplation". te o n o isto i neku lokaciju duše u tijelu naučavao samo u svojoj srednjoj fazi. takvih postavki više ne susrećemo. j e r nekad se događa da pomislimo i prisjetimo se da s m o nešto prije čuli ili vidjeli. Dakle kao po sebi. 10) i u onome za Parva naturalia (str. kojoj zacijelo pripadaju i De anima i Parva naturalia. 12 kao u starih zdanja. Ross: . Vježbanja m e đ u t i m očuvavaju pamćenje ponavljanim prisjećanjem. ako pak drugo. Δ. te se. poput prilike je i sjećanja. o d n o s n o o n o m e čime o p a ž a m o vrijeme. [motri] kao prilika Koriskova. I z b o g toga ponekad ne z n a m o kad n a m u duši nastanu takva gibanja od prijašnjega opažanja. kao što se zbilo Antiferonu Orejcu i drugim ekstaticima: naime ο p r e d o d ž b a m a zbore kao da su se do­ godile i kao da ih se sjećaju. Vrlo je vjerojatno da je i sam Aristotel htio upravo na to upozoriti da je svako „stanje" tek usljedak stanovitog „imanja" i „držanja" (usp. a kao dru­ gog. kao u tekućoj vodi da su se izgubili gibanje i pečatni prsten. Ali ako je takvo o n o što se stječe o k o pamćenja. tad se motri kao prilika u crtežu. čini se da pridolazi nešto poput misli ili predodžbe.. Slijedimo W. prvima se predodžba ne zadržava u duši. Isto to prihvaća bez dvoumljenja i W. Metaph. pamtimo o n o što ne opažamo. na Temistija i na stari latinski prijevod. dok Freudenthal izbacuje iz teksta i nju i slijedeću φάντασμα. To se pak dešava kad onaj tko motri kao samo promijeni. ή κίνησις αύτοϋ razumijemo sa Sorabjiem: „The change connected with the other thing". 1022b4-14). nego izvornije prema osnovnom značenju glagola iz kojega je izvedena. Na­ šim je tumačenjem takvo protuslovlje dokinuto. opažajući. A to se događa kad n e t k o o n o što nije prilika nečega motri kao priliku. jedni z b o g rastenja. Biehl stavlja riječ θεώρημα u zagrade. R e č e n o je dakle što je pamćenje i sjećanje: da je imanje pre­ dodžbe kao prilike o n o g a čega je predodžba. Ross navodi uvjerljivo objašnjenje Bearea da se prispodoba od­ nosi na sušenje slojeva podloge na površini starih zidova. G. 294 295 . D. a drugi z b o g opadanja. Ili je tako da se i to m o ž e dogoditi? Jer baš kao što o n o na crtaćoj ploči nacrtano jest i slika i prilika nečega. te dvojimo da li je to pamćenje ili ne. te motri kao [nečega] drugog. čega imanje 1 1 z o v e m o pamćenjem. j e d n o je oboje od toga. Ross i u komentaru uz De anima (str. te u duši to drugo nastaje j e d i n o kao misao.crteža. a to nije ništa drugo do višekratno motriti kao priliku nečega. kao o n o t a m o .

ovdje je napisano μεμνήμεθα gdje je trebalo stajati άναμιμνησκόμεθα. tad ne stječe p o n o v o nikakvo pamćenje (jer nikakvo nije prije toga prošlo). v e ć na neki način jest. Jasno je naime da je za to isti način. Kad god se dakle prisjećamo. jasno da kad god se bude gibano onim. Ross. videći to j e d n o m .a disposition to remember". nego o n o u početku opažano ili doživljavano. A prisjećanju 1 8 se stječe to da ga prati i p a m ć e n j e . te od sličnog. G. A ne treba tražiti kako bismo se prisje­ tili 2 1 onih udaljenih. n a k o n kojega će biti o n o . VI. K a d netko naime po prvi put ili uči ili doživljava. Ross pak smatraju daje tu riječ ο organu u kojemu je sjedište primarne osjetilnosti. m o r a od toga razlikovati. Kad unutra nasta­ 16 ne stanje i doživljaj. bolje p a m t i m o no drugo koje češće viđamo. Očito zabunom samog Aristotela. a neka su ujedno s njima. Mihael Efeški čitao je τω δέ μνημο­ νεύειν συμβαίνει και μνήμην άκολοϋθειν. Τ. 1 9 Niti su pak ta naprosto. ako treba znanjem nazivati stanje ili doživljaj (a ništa ne priječi u z g r e d n o se i prisjećati nekih od o n i h koja z n a m o ) . nego drugim kojim češće. Na taj se dakle način traži. 7). 241. G. Većina rukopisa ima φαύλα. No događa se da smo više naviknuti o n i m gibanjem kojim se jedanput gibamo. Prisjećanje se dakle Za značenje riječi επιχειρηματικούς λόγοις oslanjamo se na Temistija (Paraphrases Aristotelis. T. te prisjećanje biva iz j a č e g unutrašnjeg počela no što je o n o iz kojega se uči. [tek] tad jest pamćenje. D o b r o se pamte o n a koja sadrže neki poredak. Spengel. Rossom:. D. a na neki nije. to je i tada je neko prisjećanje na ta rečena. tad će činiti o v o : tražit će dohva­ ćanje početka gibanja.. jer kako se odnose stvari j e d n e spram drugih. 18. č i m je po prvi put unutra nastalo o n o m e nerazdjeljivom i krajnjem 1 7 . što uzimamo za osnovu pri­ jevoda. o n a pak slabo u r e đ e n a 2 2 pamte se teško. pozivajući se na De sensu. a ne pamti se sada o n o što se sad doživljava. I kad se dakle tko hoće prisjetiti. Zato prisjećanja najbrže i najbolje nastaju iz početka. Prevodimo ovdje έξις s G. Ostaje j o š reći ο prisjećanju. T. tako da je maleno to što preostaje da bi bilo gibano nakon onoga. tako i gibanja. koji pridjev smatra istoznačnim s προβληματικοϊς. bit će se giban o n a k o kako to naj­ češće biva. Vrlo teško razumljiva rečenica. ili o n o čega imanje s m o tad nazvali pamćenjem. 296 297 . R. bez prethodnoga tra­ ženja ili prisjećanja. T. nego navikom. Rossom ούτος veže s ζητοΰντες. Prisjećanja se zbivaju kad se po naravi sluči da j e d n o gibanje nastane već n a k o n ovoga tu drugog. ili sadrže dio njih. s j e d n e strane. dok. o v o poslije onoga. tad. već samo onih blizih. T. II. A ako iz nužnosti. Ponajprije pritom treba posta­ viti kao važeće o n o istinito što je kazano u raspravama posveće­ n i m p o s e b n i m p r o b l e m i m a 1 5 . tako da o n a ranije pribivajuća p o n o v o u n u t r a nastaju. koje se je prije imalo.. Nadalje je očito da se ne pamti o n a kojih se sad prisjeća. usprkos Freudenthalovu neslaganju. pamćenje po sebi ne pribiva prije no što b u d e ovremenjeno. Najčešće pak nakon što uslijede m n o g a druga gibanja koja s m o spominjali. o n o m e tko doživljava o d m a h već u n u t r a pribivaju doživljaj i znanje. Slijedimo Gesnera razumijevajući μνημονεύειν kao άναμιμνήσκεσθοα. Navikom naime slijede gibanja j e d n a druga. ili suprotnog. mislim na praćenje slijeda. T a k o da ne nastaje u n u t r a zajedno s unutra nastajućim doživljajem. s druge strane. Ross i W. objašnjavajući dalje da je to „zbog toga što da bi se prisjetio moraš se sjetiti nečega povezanog sa stvari koje se hoćeš prisjetiti". ed. Stoga i nešto. bit će se i ovim gibano. Prisjećanje nastaje z b o g toga jer su neka gibanja ista [s o n i m a koja tražimo]. R. kad god nakon drugog gibanja uslijedi i o n o . Neuhauser. Temistije parafrazira tekst naprosto ovako: „Pamćenje je po nužnosti praćeno prisjeća­ njem". niti ga ispočetka stječe. tad nastaje i o n o gibanje. kao i već Bekker čita kao δ' δμος. 7 i na De anima. dok Temistije i Mihael Efeški čitaju φαύλως και χαλεπώς. Dalje. R. Dva puta n a i m e m o ž e onaj isti isto naučiti i pronaći. 426bl6. Jer prisjećanje nije ni p o n o v n o stje­ canje ni stjecanje pamćenja. ili od nečega drugog. kako primjećuje G. kao naprimjer matematički poučci. R. R. 431al9. Ali kad se p o n o v o stekne znanje ili opažaj. Zato i pratimo slijed misleći od o n o g a sad. Riječi δ' ούτος Freudenthal. ili srodnog. jer pamti se sad o n o što se vidjelo ili doživjelo prije. A k o pak ne iz nužnosti. a i ne tražeći na taj n a č i n 2 0 pri­ sjeća se. Ross za značenje φαύλος u smislu . no promjena je nepotrebna ako se s Temistijem i G.II.inexact" upućuje na Tukidida. sve d o k ne b u d e m o gibani onim koje je o b i č n o dolazilo nakon onoga [koje t r a ž i m o ] . Ove riječi shvaćaju svi komentatori kao da označuju trenutak vreme­ na. gibamo se n e k i m prijašnjim gi­ banjima. III.

Rossa ovoga spornog mjesta glasi:„For to remember is to have the power that sets the moving going. čime on opravdava svoju emendaciju τω ένεϊναι namje­ sto τό ένεϊναι. T. tad više ne pamti. i k o n o m D i k o n o m F. od čega se prisjeti na jesen.. T. Zato i kad se treba sjetiti imena. Ross se za tumačenje riječi πάλαι u smislu„lately" poziva na Bonitzov Index. Rossa: εάν ούν δι' ά πάλαι ού κινηθή. U z r o k je da se brzo napreduje od jednoga k drugome. D. Rossa. kako su određena naprimjer u Aristotelovoj Retorici I. tako je to i d j e l a t n o š ć u . W. ili neće uopće nikako niotkuda. tad je razložno da ih luči kao i veličine. R. a osobito kad se nekako biva od t a m o na sebe odv r a ć e n 2 9 . W. A kad ne može. što se izgleda može pri­ hvatiti. sjetit će se kod o n o g E. T a k o da se biva katkad kretano i ta­ mo i drukčije. T. Ross navodi Havduckovu primjedbu da je nemoguće reći daje pamćenje postojanje mogućnosti. A treba dohvatiti početak. dajući zatim rečenici ovakav smisao:. A uzrok toga da se. međutim. tra­ ži li o n o G ili H. No tekst daje takav smisao i bez promjene. sjetit će se kad do toga dođe. Stoga se b r z o prisjećamo o n o g a na što višekratno 2 7 p o ­ mišljamo. te od njega k vlažnosti. kojima narav dakako ne pribiva na j e d n a k način. Jer o n a velika i udaljena ne misli time da tamo pruža razum. te pronalazi. a od bijeloga k zraku. Ross smatra Wilsonov prijedlog „atraktivnom emendacijom". koji umjesto ά πολλάκις čitaju πολλάκις ά. kako je re­ čeno. A k o pak ne. Temistije i Mihael Efeški razumijevaju ovdje τό καθόλου kao u osnovi istoznačno s onim ώς επί τό πολύ.jer m o ž e misliti čak i nebića -. kao od mlijeka k bijelom. ali samo o n o pogrešno izgovaramo. kako ispravno napominje G. D. T. Hett i svi izdavači osim Biehla imaju tu. Vlastiti prijevod W. R. A ako ne traži neko od tih. I na taj način uvijek. Ovim neodređenim τι naznačuje Aristotel u pravilu „zajedničko osje­ tilo" ili pak njegovo tjelesno sjedište. Čitamo s Hettom i svim izdavačima osim Biehla i G. dok ne pokrenu takvo gibanje kojim je praćena stvar. Cesto se pak netko upravo sad ne m o ž e prisjetiti. ili mjerom ili neod­ ređeno. na taj način značenje onoga τό ostaje potpuno neutralizi­ rano. kao što neki kažu za vid . A najvažnije je da treba spoznati vrijeme. Ross smatra najboljim pret­ postaviti da je παλαιοϋ zapravo predajom iskvareno originalno πολλοϋ. premda. 1358al2. D. već p o m o ć u drugoga. A budući da u o n i m a po naravi biva i o n o protiv naravi i po slučaju. samo bila nepotrebno ponovljena upravo iskazana misao. Prihvaćamo prijedlog Christov da se namjesto άφελκί] čita άφέλκηται. j o š više je tako u onima po navici. a odatle se m o ž e kretati k obima. u t o m e je da se polazeći od istoga početka m o ž e biti giban k više njih. 298 299 . T. a po­ nekad ne. ako tragamo za tim d o b o m . već prije da jest po mogućnosti. Dio rukopisa i Temistije imaju δύναμιν namjesto δυνάμει. sjećamo se doduše slič­ noga. A k o se dakle ne giba na taj upravo rečeni način. ići će k o n o m D. što bi i prema G. Cook Wilson je namjesto ένεργείςι ovdje konjicirao συνήθεια. Prisjećanje dakle biva na taj način. sjetit će se došavši k o n o m F. 2 6 gibat će se k o n o m e naviknutijem. n e g o razmjerno Prihvaćamo tekst G. Stoga se ponekad čini da se pri­ sjeća polazeći od općih mjesta 2 4 . no ipak mu se čini da je prihvaćeni tekst u redu.when something attracts the mind from that direction tovvards self". Freudenthal prihvaća takav tekst. A neka bude n e š t o 3 0 čime luči o n o više i manje [kod vre­ m e n a ] . R. te čita έάν ούν διά πολλοΰ κινηθι] i prevodi u smislu „ako se gibanje događa dugo nakon početnog doživljaja". To se pak dešava onima koji započinju m n o g o toga. A k o se ne bi kod o n o g a A sjetio." άπό τοπών u smislu loci communes. εάν ούν μή διά παλαιοϋ κινήται. W. a to je da se bude p o k r e n u t o od sebe i od gibanja koja ima. slijedeći Siebecka. no tražeći može. Ross pristaje uz Beareovu konjekciju τι namjesto τε. stoje manje vjerojatna lekcija. polazeći od istoga ponekad sjećamo. 559al9. D. G. Jer pamćenje je to da je o n o gibajuće m o g u ć n o š ć u 2 3 unutra.I prisjećanje se od p o n o v n o g a učenja razlikuje time što na neki način m o ž e od sebe samog biti gibano k o n o m e što slijedi za p o č e t k o m . R. R. T a k o naprimjer ako bi tko mislio ona kojih su [oznake] A B C D E F G H . jer navika je doista p o p u t na­ ravi. D. Izgleda doista u o p ć e 2 5 da je početak u svemu o n o srednje. čime bi. Kao što je po naravi ovo neko zajedno s o v i m 28 n e k i m . Ross. slijedeći većinu rukopisa. jer ako ne prije. no ispušta­ jući μή. W. o n o v i š e k r a t n o p a k tvori na­ rav. Rossu učinilo smisao „glatkijim". naprimjer od C k o n o m F ili k o n o m D.

Da je doživljaj nešto tjelesno. koje imaju neki od rukopisa i Mihael Efeški. ne videći načina kako da se te riječi zadovoljavajuće protumače. prema čemu prevodi­ mo. koji smatra da ono „obscures the sense". Ali Malo je vjerojatan stav G. npr. A to pribiva onima kojima i o n o procjenjujuće. u č e m u jest doživljaj. Rossom: . Ross čitah su ovdje σωματικών τι πάθος. T. no umjesto HI misli K L . kad misli o n a veća. d o k se ništa manje prisjećaju i onda kad to više ne pokušavaju. Naime. Sto onda? Odgovor se ne da jednoznačno izlučiti iz teksta. koji je vezuje uz „gibanje" u istoj rečenici. D. tako i onaj koji se prisjeća i traga uzgibava nešto tjelesno. N a i m e u n j e m u 3 1 jesu slični likovi i gi­ banja. Stoga se i strasti i strahovi. R. Zašto dakle tvori radije CD nego F G ? Ili je to zato j e r kao što se AC odnosi p r e m a A B . tad ne umišlja. a ne čini. ne Većina rukopisa. Uobi­ čajeno je pak govoriti da se doduše pamti. Mihael Efeški. ili o n o bez ovoga. ako giba AB B E . tako da ima i rastojanjima. Rossa da se riječ έναϋττ) odnosi na διάνοια. Smisao s G. 300 301 . R. Slažemo se s prirodnijim rješenjem W. a Hett σωματικόν τι τό πάθος. p r e m d a se ne sjeća.. premda bi „rastojanja" u kontekstu mogla sugerirati i prvu soluciju. kao naprimjer da se pred tri dana to i to učinilo. Ali pamti ga se i ako to nije mjerom. T. N a i m e ništa ne priječi da netko b u d e obm a n u t i da mu se čini da se sjeća." ako kretanje stvari nastane odijeljeno od kretanja vremena. D. A najuznemireniji su oni kojima se slučuje da im vlažnost pri­ biva o k o sjedišta osjetilnosti. sve d o k p o n o v o ne d o đ e 3 7 o n o traženo i ne smiri gi­ banje. značiti gibanje. kao što s u srazm j e r n o odgovarajuća o n i m a izvan.completely under control". dakle „neki tjelesni doživljaj". W. tad umišlja da se sjeća. R. Iskaz se ne odnosi na inteligibilne forme koje um izlučuje iz senzibilnih. kad se kolikoća o n o g a kad ne spozna mjerom. budući da smisao po svemu sudeći zahtijeva „sense of returning". prema kojima se neka konkretna stvar uopće može zboriti nekim određenim tim? Vjerojatnijim držimo ovo drugo. Ne vidimo razloga uklanjati ώσπερ ispred άνάλογον. 3 5 te da je prisjećanje traženje predodžbe u takovome. T. Ross: za njega su one naprosto „objects of perception". Naprimjer. Ross zadržava namjesto ώσπερ čitanje και. D. Njih naime predodžbe ponajviše pokreću.odgovarajućim gibanjem. j e d n a k o misli BE. R. T. ili pak u općenitom i strogo ontologijskom Aristotelovu smislu unutrašnjih vidova. A ako to umišlja. Rossa. poput G. No kad je u djelatnosti sjećanjem. onaj tko se prisjeća. 452al5. A pamćenje vremena je dvostruko: j e d n o m ga se naime ne pamti mjerom. tvori C D . Prilično lako rješava problem W. 452al0. Ross opravdano traži povratak na čitanje rukopisa έπανέλθη. Najvjerojatnije je ipak da Aristotel i tu misli na „prvo i zajedničko osjetilo" odnosno njegov organ. da li misli njih 32 ili o n a manja? N a i m e sva o n a unutra manja su. j e r srazmjerno su odgovarajući AC i C D . već i time da u pamćenju imaju udjela i m n o g a od ostalih živih. To naime bijaše samo sjećanje. D. a drugi put i mjerom. A u z r o k da prisjećanje nije u njihovoj vlasti 3 6 je taj da. niti to koji od tumača pokušava. kako smatraju neki interpreti. osim čovjeka. Rossa. taj zaključuje da je prije vidio. tako se odnosi Η p r e m a I? Ta dakle ujedno giba. boja. rečeno je u o n o m e pređašnjem. tad se ne sjeća. te stavlja u zagrade riječi και τά έκτος. što biva naj­ više kod melanholika. A m o ž d a treba smatrati da kao 33 što u n j e m u i m a i nešto drugo srazmjerno odgovarajuće vidovi­ 34 m a . kad se j e d n o m pokrenu. no G. oblik i veličina opažanih objekata. Sorabji je znatno određeniji: „Forme u pitanju jesu takozvane osjetilne forme. Biehl i G. Ross σωματικόν τό πάθος. stari komentatori te svi raniji izdavači i u novije vrijeme W. U grčkome muški ih srednji rod: αύτώ. znak toga je uznemirenost kod nekih kad se ne m o g u prisjetiti. Č i m e će dakle razlikovati. nego nije m o g u ć e da mu o s t a n e prikriveno da se sjeća. dakle ne može ponovo. tada je sjećanjem u djelatnosti. Naime ne zaustavlja se lako kad je uzgibana. T a s e naime odnose kao F A p r e m a BA. „doživljaj je ono tjelesno". Kako treba ovdje razumjeti εϊδη? Da li samo u smislu geometrijskih likova. Da nisu isti oni koji lako pamte i oni koji se lako prisjećaju. U z r o k je to da je pri­ sjećanje kao neki zaključak. jer i procjenjivanje je neki zaključak. Temistije te skoro svi izdavači uključivši Hetta čitaju ovdje έπέλθη. A a k o h o ć e misliti F G . kako bi izgledalo prema hrvatskome prijevodu. ili doživio nešto takvoga. d o k u prisjećanju nijedno tako reći od spoznavajućih živih. kao što o n i m a koji bacaju koplje nije više u vlasti zaustaviti ga. R. ili čuo. ali da se ne zna kada. K a d a dakle kretanje stvari nastaje ujedno kad i kretanje vre­ m e n a . čak i ako silno naprežu razum. i to je poput nekog traženja. A prisjećanje se od pamćenja razli­ kuje ne samo glede vremena. T.

U snovima se pak duši događa da to čini. krećući se istim smjerom. a oni prvi u rastenju. Sivvekom i Biehlom. S. Većina rukopisa ima na početku rečenice εί δή. okusa. A oni koji imaju velik gornji dio tijela i patuljci teže se pri­ sjećaju nego oni t o m e suprotni. ili lijepo. Svi izdavači prihvaćaju Sivvekovo čitanje ουδέν namjesto ούδ' έν. U: Aristotle in twenty-three Volumes. koja im je narav i kojima od onih duše pamte o n a živa. Ne čitamo ώστε. Ross (dalje: Ross) konjicira ει δ' ή. a zajednički su osjeti p o p u t lika. A ako je upotreba vida gledanje 1 . A Revised Text with Introduction and Commentarv by Sir David Ross. 1973). uz san još i nešto drugo pomišljamo. i koji to neće. Izgleda n a m naime da o n o što se približava gledamo j e d n a k o kao čovjeka i kao bijelo. Važniji korišteni komentari: Aristotle. Oni pak posve mladi i j a k o stari teško se sjećaju zbog gibanja. Heet ( T h e L o e b Classical Library 288). o d n o s n o moći duše] kojom se m o ž e misliti ili onoj kojom se m o ž e osjećati. A uz to. Parva Naturalia. Aristotle. Jer od svega o n o g a u nama jedino njima spoznajemo nešto.to je j a s n o 2 da ne o p a ž a m o ništa 3 u spavanjima. pjesmama i govorima. i ne m o g u u početku zadržati kretanja. Jer ne k a ž e m o samo da je o n o što se približava čovjek ili konj. Sorabji. With an English Translation by W. i u o p ć e osje­ tila opažanje. Cambridge. neki rukopisi ή δέ.zaustavljaju niti kad su p o n o v o protivno gibani. T. Ο pamćenju dakle i sjećanju. 302 303 . Vol. I nalik je to stanje onim imenima. Parva naturalia. De sensu and De memoria. kako ima većina rukopisa. A to će se n e k o m e pokazati upravi li p o z o r n o s t i pokuša se sjetiti čim ustane. W. s Hettom. Ross. djeca su pa­ tuljasta d o k ne uznapreduju u dobi. D. j e r san j a m a č n o ne o p a ž a m o osjetilom. baš kao kad u b u d n o m e stanju nešto opažamo: n a i m e ο o n o m e što o p a ž a m o često nešto i razmišljamo. te da li taj doživljaj pripada [dijelu. 1906 (Pretisak: New York. VIII: On the Soul. ipak nadolazi opet pjevati ili govoriti. d o k su zasebni [osjeti] poput boje. nego i da je bijelo. 458b8. Richard. j e r imaju velik teret na o n o m e osjetilnom. već se t o m e su­ protstavljaju. ni istinito ni lažno. On breath. Ali zacijelo niti mnijenjem. Mugnierom i Hettom εί δέ. te ostalih takvih. zvuka. što slijedi Gallop. M C M L X X V Prijevod i bilješke: Damir Barbarić I. budući da ne­ dostaje u gotovo svim rukopisima. sve pak što ima zatvorene oči i spava nije u m o g u ć n o s t i gledati. sluha slušanje. već se rastresaju i ne napreduju smireno u prisjećanju. Osim toga. 1955. veličine i gibanja. i to najprije kojemu od o n i h duše se pojavljuje. Ovi drugi su naime u s n a ž n o m opadanju. London. Oxford. a ništa od toga ne m o ž e mnijenje ustvrditi bez osjeta. Aristotle. Čitamo s Biehlom. 1972. Slijedimo Gallopa i van der Eijka započinjući apodozu s δήλον. kad se nešto od toga pretjerano nalazi na ustima. a j e d n a k o tako i kod ostaloga: . što jest i kako nastaje i z b o g kojeg uzroka. N a k o n toga valja istražiti ο snu. te ο prisjećanju. T a k o i u snovima pored o n o g a što se pojavljuje p o n e k a d pomišljamo [nešto] drugo. Naime i onima koji su prestali. on Memory. rečeno je. R. L o n d o n . Text and Translation with Introduction and Commentarv by G. Ο snovima Izvornik: Π Ε Ρ Ι Ε Ν Υ Π Ν Ι Ω Ν .

a podražaj nastao od njih ne pribiva osjetilima samo dok su osjeti djelatni.for then it would be possible [when asleep] to hear and to see in the simple sense". a d r u g o m sanjanje. i o n i m a koji znaju kako je s time. ili pak neposredno na rečenicu koja slijedi i počinje s „poput". Riječi εις τον τόπον prevodimo u rijetkome značenju „namjesto". te da o n o što pomišljamo m n i m o mnijenjem. te slijedi pojavu? Pri interpretaciji je sporno da li se zamjenica τοιαύτα odnosi na ono prethodno rečeno.a given list of subjects" (Beare). Da li je dakle istina doduše da ništa ne gleda. nego istome. Riječi τά παραβαλλόμενα tumače se dvojako: ili kao prikaze u snu naprosto. bilo da nastaje naprosto bilo na neki poseban način -. II. A i zdravima. to je očito da je sanjanje stvar m o ć i koja osjeća. Jer i kod premještajućih gibanje je i o n d a kad ih onaj koji je p o k r e n u o više ne dotiče. koji obje te riječi zajedno. da je stanje m o ć i koja m o ž e osjećati. i jest. Ali bila [ m o ć ] duše koja m o ž e uobražavati o n o isto s o n o m [moći] koja m o ž e osjećati ili p a k od nje različita. kao što je to k o d o n i h budnih. A j e d n a k o valja to pretpostaviti kod preinaka. Ali niti m o ć i opažanja naprosto. to valja istražiti. da isto to i u snu tvori to stanje. tako da je n u ž n o Razumijemo kao subjekt uz rjv. Sto je san i kako nastaje. Bjelodano je dakle da o n o što nazivamo sanjanjem nije stanje o n e [moći] koja m o ž e mnjeti. Jer nije tako da spavanje pribiva n e k o m od živih. Ali kako onda. ili. što bi dakle u našem prijevodu zahtijevalo uklanjanje zareza. ono biti uobrazljivome i osje­ tljivome različito. Jer o n a osjetiva shodna svakome pojedinom osjetilu tvore u nama osjet. ništa manje se to ne zbiva bez t o g a da se nešto gleda i opaža. Prihvaćamo τό όρώμενον. pri čemu je onda implicirano da Aristotel ovdje misli na kružno. Jer p o ­ g r e š n o viđenje i p o g r e š n o čujenje [događa se] o n o m e tko nešto stvarno gleda i sluša. koje u svojim izdanjima imaju Siwek i Drossaart Lulofs. s Gallopom i van der Eijkom. Čini se naime da je slično zbivanje kod tih kao i kod onih koja se kreću premještanjem. kako čini van der Eijk.. svejedno se sunce čini s t o p u velikim. usprkos neobičnosti takva poretka riječi. Prevodimo potencirajući smisao ovog drugog shvaćanja. drugi. s druge strane. a san je izgleda neka prikaza prikazu u snu naime z o v e m o snom. Naime često im se d o g a đ a da namjesto prikaze pred oči postavljaju nešto 6 d r u g o uz san. a svaki od tih [doživljaja] da doduše nekako kao k o d o n o g a b u d n o g podražuje osjetilo. inquo quiescunt". niti sluša. kako smo mi preveli s većinom prevoditelja. s j e d n e strane. a ovaj opet. pokrenut. ali nje ukoliko je uobrazljiva. bez obzira na njihovu udaljenost u rečenici. gdje je prije bilo za očekivati neku oznaku za konac i završetak. N a i m e o n o što biva zagrijavano od onoga toplog grije o n o što mu je blizu i to onda predaju dalje sve do p o č e t k a 1 0 .. mogućnost čega nazna­ čuje i van der Eijk. A kao ishodište je postavljeno to da u snu ništa ne gleda. No vjerojatnijim nam izgleda rješenje Gallopovo. Van der Eijk: „bis zum Moment. uobrazilja je pak gibanje koje nastaje uslijed osjeta koji je p r e m a djelatnosti. o n o koje m o ž e uobražavati isto s o n i m koje m o ž e osjećati. a drugi se put pak suzdržava. niti pak one koja promišlja. Teško je razumljivo što znači ovdje riječ αρχή. kao „suggested subjects" (Hett) odnosno .usque ad locum.D o i s t a su neki i vidjeli takve 4 snove. φάντασμα poveže s άλλο τι. N e k a b u d e kao ishodište postavljeno o n o što i inače jest očito. A j a s n o je ο svemu t o m e b a r e m toliko. kako u zraku tako i u tekućinama. I na taj se način zacijelo. sve d o k ne stanu. Vrlo teška i različito tumačena rečenica. 9 tvori gibanje. Tako se (1) αρχή shvaća kao ishodišna točka kretanja. A budući da s m o u raspravama ο duši govorili ο uobrazilji. što je znatno uvjerljivije. i na koji način. u smislu „bilo bi moguće": . ako je i spavanje to. Postoji više pokušaja raz­ jašnjenja. T a k o da je j a s n o da mje san sve o n o što se pojav­ ljuje u spavanju. nego i kad p r o đ u . Siwek: . koji fjv shvaća potencijal­ no.. ne m e đ u t i m to što smatra [da gleda i sluša]. Drukčije Beare. Pokretač je naime uzgibao neki dio zraka. ranije spomenuto stanje spavanja. Jedna je mogućnost da se. da o n i m istim č i m e se i b u d n i u b o l e s t i m a varamo. uzima kao jedinstveni objekt od τίθεσθαι. premda nedostaje u većini rukopsa. in dem sie halten". Jer tad bi to [sanjanje] b i l o 8 gledanje i slušanje naprosto. v e ć m o ž e i vid nešto doživljavati i ostala osjetila. mogli bismo ponajbolje razmo­ triti iz o n o g a što se zbiva k o d spavanja. no [ipak] ne tako kao što [podražuje] b u d n o g a ? I da j e d n o m mnijenje ustvrđuje da je o n o g l e d a n o 7 lažno. cirku- 304 305 . ali je. p o p u t onih koji mniju da p r e m a uputama umijeća pamćenja postavljaju zadatke 5 . niti u o p ć e opaža. ali nije istina da osjetilo ništa ne doživljava.

znak je toga o n o što biva kod ogledala. Jer i onda kad prenesemo osjet [na nešto drugo] slijedi [onaj isti] doživljaj. i u dubini i na površini. a i po naravi uz dativ μεταβάλλουσιν potrebno primišljati nešto poput „prati ih takvo stanje". kao i Hett. zatim se preinačuje u grimiznu.ona što miruju čine im se uzgibana." No i drugu varijantu teksta ne smatra on neprihvatljivom. A da osjetila brzo osjećaju i male razlike. would give scope for careful study and investigation. I ako. nastaje po površini ogledala kao krva­ va maglica te. A i o n i m a koji prebacuju [pogled] s onih koja se gibaju. To se sve zasigurno događa baš na taj način.. De somno (457b2. u istome stanju kao bilo koji drugi dio. it appears. ako je ogledalo n o v o . alio transferant. a subject which. 1384b7. 1405b33. even considered by itself. rivers. te prevodi: „The same persistence of vision occurs when we turn our gaze from moving objects . g. pa zatim opet u purpurnu. Zadrži li se γάρ. pa­ rafrazira cjelinu ovako: „Aristotel ovdje dakle kaže da bi bilo zamislivo i jedno zasebno istraživanje fenomena koji se ovdje obraduje te da bi se pri tome moglo naići na mnoge probleme.." Gallop stavlja γάρ u nedoumici u zagrade. tad je snažnih mirisa lišeni tog osjeta. premda ga imaju svi rukopisi osim jednoga. . dakle u funkciji ο kojoj je razloženo i u ovome spisu i u njemu prethodećem. Ostatak rečenice teško je iz grčkoga teksta razumjeti tako da dade besprijekoran smisao. nakon što smo gledali sunce. Rečenica oko čijeg teksta i tumačenja vlada veliko razilaženje. ima tu relativnu prednost što povezuje elemente obih ostalih. onima koji obrate p o z o r n o s t 1 2 pojavit će se u o n o m e pravcu u kojem se de­ šava da vid gleda najprije ta boja. U tom smislu prevodi Bussemaker u Editio Doditiana: .. i γάρ na njenom kraju. Siwek: . taj da vid ne samo da nešto podnosi od zraka. misleći ustvari na oko.e.". Slijedimo Bearea u odluci za drugu soluciju: „then. Razložno je dakle da su oči. takvu mrlju nije lako očistiti. Dilema je u interpreta odnosi li se ta riječ na vrijeme prije ili poslije zatvaranja očiju. Ove su se posljednje riječi dosad tumačile na osnovna dva načina. ili se pak oboje zajedno odnosilo na pojedinačni organ osjeta (npr. sve na što zatim prebacimo pogled čini se takvim.da se to događa i u o n o m e čime je osjećanje. lociranim u srce. kako je riječ inače isklju­ čivo upotrebljavana u ovoj maloj raspravi. sensus perstant. zato jer u očima j o š traje gibanje uzrokovano svjetlom.. A i ako dugo v r e m e n a gledamo jednu boju. the heart. nalazi se u njoj (3) oznaka za ishodište i princip kruženja topline uslijed uzimanja hrane. zastupano ponajprije od van der Eijka. dok ne dospije u crnu boju te nestane. naprimjer s rijeka . praesertim ocissime labentibus. Ross: . i t o m e slično. zatvorimo oči.a ponajviše s onih što najbrže teku . 459b26. 306 307 . kao naprimjer sa sunca u mrak: događa se da ništa ne vidimo. i od larno kretanje. Jer i v i d 1 5 pripada onima koja su blistava i koja imaju boju. ut ab omnibus. kao što to čine i ona blistava. A očito je [to] kad god neprekidno nešto osjećamo. jer se opis očito odnosi na tjelesni or­ gan. kad žene koje su dobile mjesečnicu gledaju u ogledalo. a ako je staro. onda je lakše. što je oboje rukopisno predano. budući da je i osjet prema djelatnosti neka preinaka. wirklich Proble­ me haben konnte. 1 3 A postaju i gluhi od silnih zvukova. izvo­ rištem osjeta i osjećanja. a „površina" pojedine osjetne organe (npr.. Ili ga se (2) poistovjećuje s početkom. ili „zbiva im se takav doživljaj". 459b20. nego i u onima koja su 11 prestala. auch wenn man ihm als solchem eine konzentrierte Untersuchung vvidmete. 458a27).i. Izgle­ da da je najbolje s van der Eijkom ispustiti cd na početku rečeni­ ce. tum in corde tum in organo periferico". kad je mjesečnica. Dvojbeno je prije svega treba li u istom retku čitati και αύτοϋ ili pak καν καθ' αύτό(ν). bezuglich dessen man. odnosi na neposredno ranije re­ čena „zbivanja". kako s m o rekli. . Stoga doživljaj jest ne samo u o n i m osjetilima koja [upravo] osjećaju.." Van der Eijk je mišljenja da je Aristotel ovdje previdom napisao „vid" (όψις). te se može uvjetno prihvatiti kao dje­ lomično razjašnjenje. Tome bi u prilog govorila i činjenica da je u nastavku ovog pa­ susa riječ isključivo ο očima. N a i m e u j a k o čistim ogledalima.in the sensorv organs. ο čemu bi se i [radi] znanja samog po sebi m o ­ 14 glo ispitivati i besputiti. both in their deeper and in their more superficial parts"). premda ga ima većina rukopisa." Sami prevodimo prema drugoj spomenutoj verziji originalnog teksta. both in the central organ of sense. Tako i Tricot.Quin etiam si qui obtutus ab hisce quae moventur. čiji prijevod ovoga teškog mjesta sma­ tramo osobito uspjelim: „ " . nego i čini nešto i giba." Hett zadržava i αί i γάρ. Ili (1) u tome smislu da „dubina" znači srce. A ujedno je iz toga očito da vid kao što nešto podnosi tako i čini. Van der Eijk. U z r o k je pak.i. dajući sljedeći hipotetički prije­ vod: „Ein Ereignis. počelom. ili nešto drugo blistavo. especiallv when they flow very rapidly. Siwek. koji daje prednost prvoj lekciji. bila to bijela ili zelena. παρατηρεΐν znači ovdje što i u Rhet. for then objects really at rest appear to be moving. if we watch carefullv. Ovo posljednje shvaćanje.e. Najvjerojatnije je da se οΰ. Gallop. Beare: .. Na koncu.e. and in the end-organ").

Većina in­ terpreta sklona ga je poistovjetiti s „općim". onaj ljubavno nastrojeni u ljubavi. naime (a) da se ljudi u vrućici i si. Ili se pak „kretanje" razumije (2) tako da dotičnim ljudima unutrašnja gibanja strasti i doživljavanja bivaju upravljana tim liko­ vima. 460bl7-18. a uz to da se o k o osjeta lako va­ r a m o kad s m o u strastima. kako ima najveći broj rukopisa. različiti u različitima. [naime] da i n a k o n što p r o đ u o n a vanjska osjetiva preostaju osjetbe takve da se m o g u osjetiti. i to onakvim kako mu se s a m o m e zbiva. ne biva ipak j o š prikri­ v e n o da je to laž. 19 U z r o k da se to događa je taj da o n o v r h o v n o ne sudi p u t e m 20 iste one m o ć i k o j o m nastaju prikaze. Izuzetno je teško razumjeti.ima kako u ovome spisu tako i u cjelini Ari­ stotelova nauka ο duši i spoznaji osobito istaknuto mjesto. ist. Zato se i onima koji su u vrućici ponekad pričinjaju životinje na zidovima. koje .dum exigua similitudine permoti lineamenta componunt" i Rolfes: „indem die Linien. i to više koliko su Ove od strane Aristotela ovdje tek najkraće naznačene postavke osni­ vaju se na njegovim takozvanim biologijskim raspravama. A [zrcalni] metal. b u d u ć i da je ne­ prekidan. a osim toga da osjetilo boja ne samo da p o d n o s i n e g o i uzvraća činjenje. j e r mrlja ne utonjuje j e d n a k o . ako nisu j a k o oboljeli. te koliko su ti više strašću obuzeti toliko im se kod sitnije sličnosti to pričinja. preparirano ulje b r z o preuzi­ ma mirise o n o g a najbližeg. Stoga kad nastane mjesečnica. i njihovo daljnje razjašnjavanje ovdje dakako nije moguće. neki (Tricot. čini n e k i m takvim. Ili se „kretanje" shvaća (1) u smislu prostornoga kretanja. više u tim strastima. 1 6 Z r a k se pak giba p o d utjecajem očiju. budući da nijedno od rješenja nema ozbiljniji razlog za prednost pred ostalima. die sie da sehen. U prijevodu ostavljamo smisao neodlučen.. U z r o k toga p a k da [mrlja] ne nestaje b r z o s novih ogledala je taj da su o n a čista i glatka. ponajprije na De generatione animalium. d o k z b o g čistoće očituje svaki [dodir]. auf Grund einer kleinen Ahnlichkeit zu den entsprechenden Bildern zusammensetzen".j e r će o n o čisto najtočnije očitovati o n o što prihvati -. a ovaj pak [čini takvom] površinu ogledala. ili barem mnijenjem. a z b o g glatkoće na sve strane. kao naprimjer plašljivac u strahu. Glede cjelokupne te teškoće čini nam se osobito vrijedno upozorenje van der Eijka da „Aristotel ono na što se τό κύριον zapravo odnosi ostavlja namjerno nespecificiranim. Znak je toga i to da se των γραμμών συντιθεμέν tumačimo i prevodimo otprilike u smislu kao i Bussemaker: . A na isti način i u izljevima gnjeva i u svim p o ž u d a m a svi postaju lako obmanjivi. ranije već Mihael Efeški i Sofonije) nalaze razloge poistovjetiti ga s umom. kraft 308 309 . van der Eijk prevodi: „Der Grund. najosjetljiviji je na bilo koji dodir . O n a n a i m e z b o g tih [tj. budući da već na osnovi sitnih sličnosti sastavljaju obrise u j e d n o . ali tu je (naime ista je narav sjemenja i m j e s e č n i c e ) . te dakle potom i prevesti τό κύριον. S o b z i r o m na istraživanje koje od p o č e t k a v o d i m o . razu­ mom. n a m a je razlika u očima nevidljiva. Međutim. Jer o n a preuzimaju miris ne samo o n o g a što je u njih stavljeno.se slučuju biti p r e p u n e žilica. z b o g toga j e r je gladak. K a o što se od odjeće najbrže zaprlja o n a najčistija . kao što je to očito i iz rečeno­ ga. z b o g čistoće u dubinu. čistoće i glatkosti] prodire i u dubinu i na sve strane. z b o g krvne pomutnje i upale. Ross: „move by reference to them"). Mugnier i van der Eijk slijede jedan rukopis koji ima τό κύριον και τά φαντάσματα γίνεσθαι. a i v i n i m a se to isto dešava. Kao i van der Eijk dakle shvaćamo τό κύριον kao „ono što u nekom određenom slučaju određuje ο ispravnosti neke predodžbe". 1 7 I to ponekad uslijed strasti tako ojača. N a i m e . n e g o i o n o g a stavljenog ili izraslog u blizini posuda. no ako je strast snažnija.dodir zraka pak treba shvatiti p o p u t trenja te kao n e k o otiranje i brisanje -. te zrak na ogledalu. Više je mogućnosti razumijevanja riječi και κινεΐσθαι προς αυτά. Iz toga je dakle očito da gibanje nastaje i od sitnih razlika te da je osjet brz. što bi svakako zahtijevalo teško i ozbiljno interpretativno utemeljenje. koji je u Aristotela lociran u srce.to je posve izvjesno . A to posvjedočuje i sve o n o što se zbiva o k o vina i pripreme p o m a d a . tad bivaju i prema 18 njima p o k r e n u t i . da im. tako da se od n e z n a t n e sličnosti o n o m e čini da vidi neprijatelja. tako će i o n o najčistije [očitovati] i najsitnija gibanja. doista kreću u smjeru tih likova. pod pretpostavkom da je izvjesno da se αυτά odnosi na uobražene likove na zidu. odnosno „zajedničkim" osjetilom. A u starima se ne zadržava. neka bu­ de j e d n o postavljeno za ishodište. Siwek. što opet pruža dvije mogućnosti. daB das Vermogen. Hett izostavlja τε. ma koliki b i o . Odatle i apstraktnost našeg prijevoda. Biehl. kao sjedištem i organom „zajedničkoga osjeta". ili (b) da se sami počinju kretati u skladu s tako uobraženim likovima (npr. Siwekovu i Gallopovu lekciju τό τε κύριον και φ τά φαντάσματα γίνεται. a o v o m e da ljubljenoga. n e g o više ostaje na površini. Prihvaćamo Bekkerovu. ili im je primiješano. daB diese Dinge geschehen. jer (kako pokazuju sljedeći primjeri) uloga Onoga odlučujućeg' biva u različitim situacijama igrana od strane različitih faktora".

premda npr. Većina rukopisa ima αισθημάτων. kako prihvaća van der Eijk. kraft dessen die Erscheinungen entstehen. jer je vid uzgiban od drugog." Takvim se dakle čitanjem izričito razdvajaju dvije zasebne moći. 10-13) da se radi ο „unutrašnjim gibanjima poput bolova. ali da nešto drugo višekratno pro­ tuslovi toj prikazi. Hett: . no često se puta i rastvara­ jući u druge likove z b o g otpora. prihvaćajući njegovu argumentaciju da bi forma perfekta διεψεΰσθαι sugerirala kako je riječ ο lažnoj prosudbi prikaza (tako npr. Mihael Efeški. te sitni bolovi i užici pokraj velikih. „princip" čini se neprimjerenim specifičnosti tematike i osobitom fiziologijskom vi­ dokrugu u kojem se ova konkretna razmatranja kreću. Iz toga svega je zacijelo očito da ne samo onima budnima pribivaju gibanja nastala od o p a z b i 2 2 . „načelo". ali ipak ne kažemo da je dva. strahova. sma­ trajući {In Aristotelis Parva Naturalia commentarium. bilo što. Čitamo s Hettom ομοίως."). nego i onda kad nastane to stanje koje nazivamo snom. potisnuta. tako svako pojedino gibanje nastaje neprekid­ no. što preuzimaju i gotovo svi izda­ vači. Stoga i nakon hranjenja i k o d Što zapravo znače riječi „nego i onih iz tijela"? Jedan mogući odgovor na to filozofijski izuzetno važno pitanje daje npr. nije pozi­ tivno izrečeno da „ono prosudujuće" jest neka zasebna moć. te slijedimo van der Eijka u lekciji διαψεύδεσθαι manjeg dijela ruko­ pisa i Sofonija. da je tu riječ ο „smutnji i nemiru koji še stvaraju na početku spavanja uslijed tjelesnog rasprostiranja hrane". naime. prika­ zuje ne samo kad se giba o n o osjetivo nego i kad osjet giba sebe samoga. Sofonije i manji broj rukopisa imaju αισθήσεων. koju smo prihvatili. Smisao. dok u prvoj lekciji. ali naznačuje i druge moguć­ nosti: „Ursprung" ili „Zentrum" (Rolfes ima na svim mjestima „Zentralsinn"). dok je zapravo riječ ο lažnosti samih prikaza po sebi. Ed. nego također kad ta afekcija koja se naziva snom padne na njih.. Rukopisi imaju ovdje dvije verzije: i φερομένας i γινομένας." Mi se.. Općenito je. P. i to još izrazitije u to vrijeme. z b o g nedjelovanja pojedinačnih osjetila i [njihove] n e m o ­ gućnosti djelatnosti. slijedeći Bywatera i Rossa. koji u skladu s većinom rukopisa i nemalog broja izdavača zadržava i ένυπαρχουσών i αισθημάτων. Beare: „The ground of such flaše judgements is. odnosno kao „ono koje zadržava istu formu". j e r vrhovniji od opipa jest vid. neredom i zbrkom.the starting-point of sensation". te da se čak tad v e ć m a pojavljuju. kao što je to malena vatra pokraj velike. To nam se čini više u skladu s posvemašnjom i namjernom neodredenošću kojom Aristotel. ona uobražavanja i ona prosuđivanja. držimo Hetta. za razliku od ovakvog čitanja. čita ένυπάρχουσιν i αισθήσεων te prevodi: „Iz toga je očito da se gibanja osnovana na osjetima. I ukrštanjem prstiju j e d n o se prikazuje kao dva. kako ima većina rukopisa. isplivavaju i ti sitni. spuštaju se k izvorištu osjeta te postaju vidljiva 25 kad se zaustavi n e m i r .sunce prikazuje stopu velikim. Prihva­ ćamo drugu lekciju s Hettom i Gallopom. tad bismo i prosudili da je j e d n o dva. Gallop: . dessen das Entscheidende urteilt. a ne όμοιας. što je više nego teško prihvatiti. samo ako se jednakim načinom giba kao i pod utjecajem osjetivoga. nicht dasselbe ist wie das Vermogen. smatrajući očigledno da Aristotel dnevnu iz­ loženost vanjskim osjetima i doživljajima ovdje označava nekakvim svakodnevnim nemirom. A treba pretpostaviti da.kako onih izvana tako i onih iz tijela -. bilo da su oni izvedeni iz vanjskih objekata ili pak od uzroka unutar tijela. postoje tri či­ tanja iste riječi u 460b30: (1) ένυπαρχουσών. u oba slučaja ostaje u osnovi isti. budući da sam van der Eijk prevodi όμοιας kao „gleichartig" i razjašnjava kao „sebi samome slično". Wendland. Kad bi pak opip bio jedini. kako su već stvar tumačili u osnovi i Beare i Tricot. u pravilu govori ο τό κύριον. 1903 /Commentaria in Aristotelem Graeca XXII 1/ 68. Berlin. Prevesti ovdje ή αρχή naprosto kao „počelo". pozivajući se na daljnja razmatranja u samome spisu. no nakon što ti prestanu. N o ­ ću pak. p o p u t malenih virova koji nasta­ j u 2 6 u rijekama. kako je rečeno u pret­ hodnoj bilješci.the starting-point of perception". time što djeluju osjetila i razum. međutim.. φαίνονται) ne samo kad su osobe budne. I tekst i pravo značenje rečenice u cjelini sporni su i vrlo različito tumačeni. 310 311 . međutim. Što ovdje uopće znači ή ταραχή? Siwek prevodi s „perturbatio" i obja­ šnjava to kao „propria status vigiliae". j e r nastaje tijek topline unatrag od onih vani 24 prema unutra. 2 3 Za dana su. naslada i drugog takvog". van der Eijk smatra da prva „iz sadržajnih razloga zaslužuje prednost".. 21 U z r o k pak o b m a n u t o s t i je taj da nam se neko. Gallop. Ostupamo od Hettova čitanja διεψεΰσθαι. rečenica teška za razumijevanje i nije dosad ni približno suglasno protumačena. osobito još stoga što se u gornjoj bilješci navedenom razi­ laženju rukopisne predaje pridružuje još jedno. (2) ύπαρχουσών te (3) ένυπάρχουσιν. Van der Eijk prevodi s „Prinzip der Wahrnehmung". ili da uopće ima neku takvu. III. pojavljuju (['present themselves']. Van der Eijk drži vjerojatnim. Naime. A mislim kao naprimjer što se zemlja onima koji plove čini da se giba. često puta doduše j e d n a k o 2 7 . te bivaju nevidljiva.

j e r sve to takovo. I j e d n a se spram drugih odnose tako kao umjetne ž a b e 3 7 koje se gore podižu čim se otopi sol. i kad su Za ovdje upotrebljen izraz τό έπικρΐνον vrijedi sve ono isto što je u bilješci 20 bilo rečeno ο τό κύριον. tad djeluju. Prikazuje se dakle zaista baš sve.da riječ može značiti „zrakolik". tvrdimo da gledamo. jer je s n a ž n o gibanje z b o g topline stvorene h r a n o m .. tvori silno gibanje i nemir. a kad to propadne onda drugo. kad oslabi o n o što ih sprečava. 1409a24-34) „koherentna". n o . Da li glagolski lik κατέχηται treba razumjeti refleksivno kao „zadr­ žava se".] daje jedno čini dva". no posve izo­ bličena. p r e m d a nije giban. treba shvatiti kao objašnjavajuću glosu koja je kasnije ušla u sam tekst te istisnula originalne riječi. no ne mni se [da doista Prihvaćamo stav van der Eijka da όψεις ovdje može značiti jedino utvare i prikaze koje se vide u snu." Riječi .o n i h baš posve mladih. izvorište potvrđuje o n o [što pristiže] od svakog pojedinog osjetila. tako da se čini drukčijom od o n o g a čega je prilika. Najvjerojatnije je s van der Eijkom misliti pod ovim na neku u Ari­ stotelovo vrijeme običnu i svima poznatu igračku. tako i u spavanju prikaze i preostala gibanja koja se stječu od osjetbi j e d n o m postaju posve nevidljivi uslijed toga što je r e č e n o gibanje veće. „sa zrakom zajedno napredujući" ili „zrak proizvodeći". A kao što s m o rekli da je jedan lako prevarivi ovim a drugi o n i m podražajem. potencijalna ona koja je imao prije no što su potisnuta u latenciju. te z b o g toga što se vid p o n e k a d čini kao da je giban. ako je tko jako uzgiba. Jer i o n o m e b u d n o m se čini da gleda. kako smo mi preveli.. to je po­ sve nejasno. ili pak pasivno. „što mi nazivamo 'svjesnim' ni na koji se način ne poklapa s Aristotelovim terminom ενεργεία. Stoga lekciju jednog od rukopisa. Van der Eijk pretpostavlja . a drugi put se opet prikazuju i čudovišni p r i z o r i 2 8 i n e z d r a v i 2 9 snovi." Nije lako jednoznačno protumačiti što je ovdje uistinu mišljeno s razlikovanjem „potencijalnih" i „zbiljskih" gibanja. k a o na­ primjer melanholicima. 3 5 A tako su ustrojena da se u t o m e gibanju 3 6 j e d n o gibanje iz njega gore podiže. koji ima εάν τι κίνηση τό αίμα namjesto έν τη κινήσει τηδι. čista i jasna. vjerojatno srcu). kao Bussemaker i Hett. Jer kad zaspi. jedna m o g u ć n o š ć u a dru­ ga djelatnošću. Gal­ lop: „gaseous". tako i onaj koji spava [je prevariv] s n o m te time da mu bivaju gibana osjetila i ostalo što se j o š oko osjeta stječe. osim ako o n o prosuđujuće 3 2 biva z a d r ž a n o 3 3 ili se ne giba svojim vlastitim giba­ njem34. Jer općenito. K a d se pak zaustavi i pročisti krv u živima koja imaju krv. budući da je p l i n o v i t o 3 0 . koje je bi onda bilo nužno smislom povezati s φαμέν te pre­ vesti „tvrdimo [. „Ono". Hett: „spirituous". „zdrava". sačuvano gibanje osjetbi od svakog pojedinog od osjetila čini i sno­ ve zdravijima i to da se nešto pokazuje i da se m n i kako se j e d n o gleda uslijed onih koja se spuštaju od vida. time da gibanje od t a m o pristiže k izvorištu. i z b o g toga što opip dojavljuje dva gibanja j e d n o se č i n i 3 1 d a j e dva. Beare je sklon kriterij razlike naći u mjeri njihove prisutnosti u svijesti: „'Aktualna' su ona koja jesu u svijesti (consciousness) u vrijeme kad netko pada u san. kako stoji u svim ostalima. ne nastaju snovi. kao k o d djece. Čitamo δοκεΐ s gotovo svim izdavačima. ako t o m e ne protuslovi drugo vrhovnije." No treba se složiti s van der Eijkom kad tome nasuprot ustvrđuje da ovdje svaki govor ο „svijesti" vodi u zabludu. smiri li se tekućina. Drossaart Lulofsa i Gallopa u ponešto usiljenom značenju (s pozivom na Rhet.u tom gibanju" odnose se najvjerojatnije na gore rečeno slije­ vanje krvi k izvorištu (dakle. a drugi se put doduše pojavljuje. a ne poput Rossa. sluša i osje­ ća. 312 313 . a nikako vid sam. zajedno s v e ć i n o m krvi koja se slije k izvo­ rištu slijevaju se i gibanja koja su u njoj. ili opijenima v i n o m . a drugo čuje usli­ j e d onih koja [se spuštaju] od sluha. ističe on. Teško je reći što ovdje znači riječ πνευματώδης i kako je prevesti. Na taj način jesu unutra m o g u ć ­ nošću. za to bi prije δοκεΐν bio priklad­ nim terminom.. a ne. Čini se da na ovome mjestu nema druge do prihvatiti rezigniranu konstataciju van der Eijka: „Što je mišljeno s tim gibanjem. o n i m a u vrućici.na osnovi ostalih upotreba u Parva naturalia . δοκεΐν. koje više nisu pored novounesenih bile shvaćene u vlastitom značenju. nije lako odlučiti. A na jednaki način i od osta­ lih osjetila. „suzdržava se". j e d n o m u o p ć e ne pojavljuje ni­ kakva prilika. d o k j e . „sadržavajući zrak". stvarno je] baš sve o n o koje se prikazuje. Pridjev έρρωμένα shvaćamo s Beareom. tako da mu se i o n o što ima tek sitnu sličnost [s n e č i m ] pričinja da je to. T a k o da kao što se u tekućini. Hettom i van der Eijkom u uobičajenijem smislu „krepka".

tako i u snovima: ako 42 opaža da spava i [ako opaža] sanjajuće stanje u kojemu [nastaje] 43 osjet. mora se prevesti otprilike onako kako smo to gore učinili. Prihvati li se na početku (1) ου. ta (moć) biva (u snu). 455b8). a samo jedan τοΰ άληθοΰς.o s l o b o đ e n a 3 8 . Tako i Siwek. drugi ne manji dio ima φ. A da istinito kazujemo i da u o b r a z b e n a gibanja jesu u osjeti­ lima. te je istinito reći da je to [naprimjer] poput Koriska. i to u snu. niti drugo nešto što bi se pokazivalo kad su oslobođena osjetila. dobiva se otprilike ovaj smisao cijele rečenice: „Ono ο čemu se. nekima se d o g a đ a i to da na neki način opažaju i zvukove i svjetlo i okus i dodir. . dok Ross konjicira δ. ali da nije Korisko. Ipak slijedimo Hetta u čitanju prema drugoj lekciji i prijevodu: „though the real impression has gone". sabravši se. opaža". Van der Eijk pledira za razumijevanje u smislu „razriješujući se" tj. 4 1 Izgleda sigurno da . Neprilika je ovdje u tome što u tekstu nije ni na koji način naznačeno čega su to „sličnosti" (ομοιώματα) i na što se odnose. tad ništa neće protusloviti pri­ kazi. biva pod utjecajem gibanja sadržanih u osjetilima gibano kao da opaža. nego p u t e m toga [je ustvrdilo] da onaj istinski jest Korisko. premda se u ediciji teksta drži prve lekcije: . Jer. as if it were perceiving"). 461b26. međutim. sadržavajući sličnosti 3 9 . kao i mi u prijevodu. neki ruko­ pisi imaju αίσθανόμιενος. Van der Eijk se stoga odlučuje na svoju ruku pridodati u tekstu prijevoda „u odnosu spram zbiljskih objekata" ("zu wirklichen Objekten"). ako mu ne b u d e prikriveno.često naime spavajućemu govori nešto u duši da je o n o što se pokazuje san. su kako su smatrali. „gubeći svoju određenost".pod pretpostavkom da ne bude posve od strane krvi od toga zadržano. ono v r h o v n o i prosuđujuće nije ustvrdilo da je to Korisko. A kad se opažalo. Gallop i van der Eijk inzistiraju na prvoj. doduše pokazivati. Iz svega toga zacijelo treba zaključiti da je san upravo n e k a prikaza. αισθήματος. Također umjesto αίσθανόμενον. te prevode u smislu „kad prođe zbiljski objekt osjeta". ako nije od strane krvi posve od toga zadržana. Upravo to koje i kad se opaža to ustvrđuje. obi. subi. uzgibana kao da osjeća. i kad su posve otvorenih očiju.et postquam vera [sensatio] recessit". jer je inače san označen upravo kao neka nemogućnost upotrebe osjetila (Somu. Van der Eijk: „Strahovito teška rečenica. pokuša sjetiti što doživ­ ljavamo j e d n a k o tako padajući u san kao i budeći se. τοΰ ύπνοτικοϋ se ovdje može shvatiti ili (1) kao gen. dakle „onaj tko osjeća. tek što se probudi. naime ako se započne (3) s δ.ovdje treba čitati λυόμεναι. (dakle: „stanje u kojem se nalazi osjet spavajućega"). doista naime neki koji u spavanju nisu oka otvorili probudivši se p o t o m smjesta spoznahu da o n o svjetlo svjetiljke koje. u tome kako shvatiti značenje tog participa na ovo­ me mjestu. N e k a d a se naime prilike koje se prikazuju spavajućemu otkrivaju. d o k će mu se. ako nije u potpunosti zadržano uslijed krvi. tako da često u strahu pokrivaju glavu. a m o ć je sna tolika da čini da to ostane prikriveno. . nego će i mnijeti da je dva o n o j e d n o . te jest unutra i o n d a kad prođe ta istin­ 40 ska osjetba . bolje potvr­ đenoj verziji. uslijed gibanja. najprije. A k o je pak prikriveno da spava. Većina rukopisa ima lekciju τοΰ άληθοΰς. j a s n o je ako se tko. („stanje u kojem se zbiva taj osjet spavanja"). pokazuje mu se doista. Pro­ blem je. a niti sve prikaze u spavanju. ali ne Korisko. Jer ove upravo spominjane prilike nisu snovi.. te se od ono­ ga sličnog čini da je istinsko to. Uz umetnutu rečenicu „ako (kad) opaža (osjeća) da spava" dobro pri­ mjećuje van der Eijk: „Jedva se može zamisliti neki paradoksalniji izraz od ovoga.kako prihvaćaju uglavnom svi izdavači . ako je mrak. poput onih u oblaka. prikazuju m n o g e prilike koje se gibaju.U posljednjoj pak. Tako i Hett („as they are freed") i Gallop („upon being released"). Svako pojedino od njih je. upravo Kao što dakle ako je n e k o m e prikriveno da mu je pritisnut prst na o k o . smisao je ovaj: „Ona (moć) kojom se i kod nekog osjeta (nekog objekta) kaže da to jest to. preostatak osjetbe koja bijaše u djelatnosti. . no za to nema u tekstu baš nikakav oslonac.. gibaju se u o n o malo preostale krvi." Već je prva riječ čitana u tri verzije. da su gibanja u osjetilima. ali nešto u njemu govori da se to doduše pričinja Korisko. kao da se opaža. b r z o se preinačujući. A nekima se od mlađih. uzgibano (= reaktivirano. kako je rečeno. Gallop (njegov je prijevod: „The part that says this while it is actually perceiving (unless it is completely held in check by the blood) is moved by the movements in the sense-organs.. ne samo da će mu se pokazivati. m e đ u t i m slabo i kao iz daljine. pozivajući se na tekst koji neposredno slijedi. po­ novo se pokazuje) gibanjima u osjetilima. ili pak (2) kao gen." ." Polazi li se pak (2) od ω. i onda kad se to opaža. 314 315 . premda veći dio rukopisa ima λυουμένου. Znatan dio rukopisa ima ου (prihvaćeno i od Hetta). ali on to neće mnijeti. što prihvaća npr. Rossovoj verziji. koji se čine nalični ljudima i kentaurima. oslabljeno vidjeli u spato isto biva (u snu). kaže daje to. No čini se vjerojatnijim da je ispravnije tumačenje koje imamo u prijevodu.

I n e k i m a to traje skroz do konca. no svejedno se događa. pojam. . rod razum. Rom. probudivši se j a s n o ih razaberu kao takve. ukoliko se spava. 1963. De insomniis.Lewiston. Notes and Glossarv. De Divinatione per somnium. gibanje zboriti. lik protivnost djelatnost usvršnost stanje. Band 14. Aristotle on Sleep and Dreams. imati ugoda. razlog promjena 316 317 . a da prije nisu vidjeli nikakvog sna. m o ć vid. Važniji konzultirani komentari: Siwek. držanje. besputica postajanje. A Text and Translation with Introduction. A svakako niti one istinite pomisli koje nastaju u snu p o r e d prikaza. načelo besputnost. Werke in deutscher Ubersetzung. Gallop. Berlin. 1990. n u ž n o se zbiva ta suprotnost. nazor mogućnost. (Aristote­ les. A v e ć se n e k i m a dogodilo da za života nisu vidjeli nikakav san. bivanje mnijenje. naslada. 1994. Rijetko je doista to takovo. vid opće kretanje. nije nimalo n e o b i č n o da im se p o k a ž e san. kazivati.) Rječnik άΐδιος αϊσθησις αιών άλλοίωσις άρχή απορία γένεσις γένος διάνοια δόξα δύναμις είδος εναντίον ενέργεια εντελέχεια έξις επιστήμη εχειν ηδονή θεωρία ιδέα (τό) καθόλου κίνησις λέγειν λόγος μεταβολή važnijih termina vječan osjet. kad se jest u spavanju. A u z r o k toga da ne dolaze valja misliti da je neki sličan o n o m e z b o g kojeg se ne sanja ni n a k o n hranjenja niti djeci dolaze sni. koje kad se p o n o v o spušta tvori m n o š t v o gibanja. j e r m o g u ć e je kod b u d n o ­ sti i spavanja da kad je j e d n o od t o g a naprosto prisutno b u d e i d r u g o prisutno na neki način. govoriti zbor. P. A kad od­ m a k n e životna d o b . N e k i p a k i odgovaraju ako su pitani. Od toga svega ništa ne treba na­ zivati s n o m . ustroj znanost. držati. Aristoteles. znanje sadržavati. Ubersetzt und erlautert von Philip J. potječe od prave svjetiljke. Budući da je naime nastala neka promjena ili u pogledu dobi ili s h o d n o n e k o m doživljaju. zamjedba vijek preinaka počelo. David. d o k n e k i m a [sni] dođu kad su v e ć prošli n e k u d o b . r a z l o ž n o je da se tima ne pojavljuje nikava prikaza. opažaj. Teil III. van der Eijk.vanju. Parva Naturalia graece et latine.to je san. Aristoteles. N e g o o n a prikaza uslijed gibanja osjetbi. Jer kojima je na taj način sustavljena narav da p r e m a onoj oblasti gore nadire ve­ liko isparavanje. užitak motrenje ideja. razmišljanje nastajanje. imanje. Peterbourgh . a oni koji su tiho čuli glasanje pijetlova i pasa.

Filozofiju je p o č e o studirati tek u 28. znanost ovo-nešto. Učitelj mu je bio Amonije Saka. tvoriti odnošajno lišenost sastojak. premještanje Život Glavni izvor za poznavanje Plotinova života je životopis {Vita Plotini) koji je sastavio njegov učenik. podloga pokazivati se. um. ovo-tu slučaj. nicanje. ili 205. Pisao g a j e tridesetak godina poslije Plotinove smrti kao u v o d n u raspravu uz izdanje djela svojega učitelja koji mu je povjerio izdavanje svojih rasprava.. Z n a m o da je rođen u-kršćanskoj obitelji. A k o nije već prije znao. podnijeti. a kod njega je studirao 11 godina. duh jestvo poriv trpnja. tvorivo pribivati. Još prije dolaska u R i m Plotin je imao d o b r e veze s nekinTutjecajnim senatorskim obiteljima. Na temelju toga računa se da je P]^tin_rođen 204. Eunapije {Vitae soph. svrha. sastojina dogoditi se. 3. priroda 318 319 . zgoda tvar. lik mišljnje. baveći se filozofij o m . ali se kasnije. konac umijeće. niknuće. v e ć j e ^ t e ^ o j e ^ n o s t T k a s n i j e saznao. pojavljivati se.μνήμη μορφή νόησις sjećanje.1) spominje Λ υ κ ώ . neprekidnost cilj. P r e m a procjeni Plotinova liječnika Eustohija Plotinu je pri smrti god 1 _2Jf0 i bilo 66godinj. pridoći neprekidno. Porfirne. činiti se pričinjati se premještaj. pripadati. Porfirije ne spominje mjesto rođenja.. doživjeti činiti. biti u podlog. doživljaj pretrpjeti. stječi se. a bile su mu povjeravane i neke administrativne Josip Talanga umovanje νους ουσία δρεξις πάθος πάσχειν ποιεΐν ( τ ό ) π ρ ό ς τι στέρησις στοιχείο ν συμβαίνειν ( τ ό ) συνεχές τέλος τέχνη τ ό δ ε τι τύχη ΰλη ύπάρχειν ύποκείμενον φαίνεσθαι φορά φύσις Plotin narav. P r e m a Porfirijevu kazivanju došao je u_40^_j[odini u Rim gdje je živio od podučavanja. vještina. stanje. Porfirije tada više nije bio u Rimu. godini u Aleksandriji. zbiti se. više o k r e n u o poganskoj religiji. pamćenje oblik. zapravo Lvcopolis (danas Assiut) u<Gornjem _Egip±iL_yjerojatno potječe iz grčke ili grecizirane obitelji. u R i m u je sigurno naučio latinski. ali ο t o m e je postojala neovisna tradicija.

Suvre­ m e n a su istraživanja pokazala da ovdje nipošto nije riječ ο n e k o m orijentalnom utjecaju. Origen i Plgtin. F. Amonije Saka nije htio ništa pisati. primjerice p o z n a t o mjesto u Fedru (250b-c).dužnosti. čiji naslov i ne znamo. dogovorili su se da od učiteljeva učenja neće ništa objelodaniti (Vita Plot. napose ako nije b i o zapisan. nigdje u svojemu djelu ne kaže što je to A m o n i j e v o učenje.rpnije. No on je odgo­ vorio da n e m a volje govoriti pred n e k i m tko v e ć zna.7. posvećena n e k o m određe­ n o m p r o b l e m u . Kr. Na k o n c u je i Plotin p o č e o pisati. Za vri­ j e m e njegova boravka u R i m u do 268. Zanimljive su okol­ nosti u kojima je p o č e o pisati. Tri njpgnv« ^ č p n i k « . ^ " g g i i a . p o z n a t o iz Pla­ tonovih djela. usp. Iako u njima često prelazi s j e d n e na drugu temu. ali ne z n a m o u kojoj je mjeri ta tvrdnja p o u z d a n a . ie posvećena p r o b l e m i m a bira i jerl""^. dp god. T a k o primjerice ne spominje izraz „ideja d o b r a " (ή τοΰ ά γ α θ ο ΰ ιδέα. . P o t o m je Origen prekršio d o g o v o r i objavio svoje djelo ο daimonima. 80. tek desetak godina n a k o n što se smjestio u R i m u .20-25). Plotin prije svega misli način postignuća j e d n o g a j e d i n o g miste­ rija.12). JTradici)<a međioplatonizma. Plotinu nije stalo do ispravna tumačenja u smislu kako mi to danas shvaćamo. Origen ga je zamolio da dalje govori. Označavanje učenja ο j e d n o m e kao misterij na­ stalo je pod izravnim utjecajem Platona. došao u Rim i p o č e o stu­ dirati u Plotinovoj školi.. p r T K r . 3. '~vPlotin kao interpret Platonove filozofije. fizi­ k a l n i m i k o z m o l o š k i m pitanjima. U to su vrijeme platonici Djela P l o t i n o v se opus sastoji od 54 pojedinačne rasprave. već je bila napisana 21 rasprava. nevjerojatno je da bi taj sustav m o g a o biti istovjetan s A m o n i j e v i m učenjem. 5. Plotin svoju filozofiju smatra p u k i m tumačenjem Platonova sistema."~220. Međutim.6. Popis filozofa koji su utjecali na njega ili su bili od bitne važnosti za njegov razvoj vrlo je dugačak. Porfirijevo izdanje vjerojatno je bilo namijenjeno u s k o m e krugu učenika. a 320 321 . Ponajviše citira_kasne dijaloga i Timej Sve te raz­ bacane i nepovezane misli Platonove. bilo bi pogrešno tražiti "podudarnost s u m m šLO nani-je.1.26. a posljednja. niti ga igdje spominje p o i m e n c e . Čak ga ne brine ni točnost citiranja. Od Amonija je m o ž d a p r e u z e o neke ključne misli. U Plotinovoj školi iznenada se pojavio Origen. tematski svrstao u šest skupina po 9 rasprava (έννάδες) od­ n o s n o jtesfc. A k o pred o č i m a ima­ mo veleban sustav Plotinove filozofije. služe u Ploti­ na jednoj jedinoj svrsi.25).19. napisao je Plotin j o š 24. što očito ukazuje na to da su rasprave nastale u svezi s njegovim n a č i n o m rada u školi.6. Kada je Porfirije 263. Rep. Riječ ie ο p l g t o n i z m u i z m e đ u god.dva glavna izvora njegove filozofije. a to je j e d n o . ostala bez odjeka. Izvori Plotinova filozofija pretpostavlja cjelokupnu filozofijsku tradiciju od njezinih samih početaka.6.radicija međioplatonizma. M e đ u t i m . 508e2-3). No jednostavnopr^šiićujET sve što Ή&~~^odgovara L J ideji delinltivnoga sistema ili pak nije u skladu s nje­ O g o v i m vlastitim sistemom. no cjelokupni sustav zasigurno je Plotinova originalnost. a to je da pokaže Pl^atonovu filozofiju kao zatvoren filozofijski sustav. pc^kaj£. pače je i utjecaj grčke mistike pretjeran.6. Na to je Plotin pocrvenio i htio ustati. preostale poslije njegova odlaska. Zanimaju ga isključivo Plato­ nova rješenja o d n o s n o samo takve tvrdnje koje se m o g u koristiti kao rješenja. Njegova je knji­ ga. Sasto­ j a l a su se u čitanju i raspravljanju tekstova. a to su Platonoyjjhjalozj_jj. Za­ nimljiva je z g o d a koju n a m priča Porfirije (ib. Ne z n a m o što je to tako zbunilo Plotina. P o p u t Sokrata i Karneada. M e đ u t i m . 3. 14. Velik broj citata navodi napamet. Erenije je prvi prekršio dogovor. za koje mi danas z n a m o da ili pripadaju različnim razvojnim fazama u Platona ili se ne daju tako jednostavno shvatiti izvan danoga konteksta. Prve su tri~škupine pošvftćepe etičkim.Porfirije tvrcu~Eako je redoslijed v r e m e n s k o g a nastanka posve druk­ čiji. Njegova su predavanja bila otvorena za javnost. iako m n o g e ne m o ž e m o identificirati poimence. koliko je to bilo m o ­ guće. ipak je svaka od njih zasebna π ρ α γ μ α τ ε ί α . p o . Plotin svoje učenje često uspo­ ređuje s misterijima (Eneade 1. To naime ne bi bilo u skladu s njegovim vlastitim shvaćanjima da dobro i ideje pripadaju različitim hipostazama. četvrta i peta se ba^e--duŠQin-4 u m o m . ali ga je vjerojatno bilo strah da će Origen čuti kako on svojata Amonijev nauk.. Porfirije je sve te rasprave. navodi ga za sve rasprave.

P r e m a tomu shvaćanju uvijek postoje dva puta: jedan vodi od osjetilnoga prema nadosjetilnomu. ο tome također Eneade 1. 14. pi­ sma. ili pak jedi­ n o m e Bogu. Nepobitna je činjenica da Plotin sva svoja ključna učenja iznosi i obrazlaže kako na mistirJTir. Srednji platonici inače čine vrlo šaro­ lik pravac: Eudor. t e r n t m a ^ N o vrlo je važno da su medioplalonlći ne Harno poznavali neka ključna učenja iz Aristotelove Metafizike. kao da je riječ ο v r h o v n o m e božanstvu. fcekgta Određene lozofije jest razlikovanje dvaju mogućih gibanja u odnosu na Vrhovno načelo: silaženje o d n o s n o k o z m i č k o gibanje od jedinstva p r e m a rastućem mnoštvu i penjanje o d n o s n o gibanje spiritualno<ga života o d n o s n o mišljenja od mnoštva prema sve v e ć e m jedin­ stvu. Glavni je interes bio prožet teologi•^jakjm.nqJQrp n g H n p j p t i l n n p . Plotinov pnkazji^neadama nije_aiistavan. Druge su dvije discipline. nego misaoni proces koji neposredno zahvaća stvarnost.. sve je to složeno u jedan kanon koji je bio polazna točka za srednjoplatonske rasprave. ali i zato što Plotin stoike nikada ne spominje poimence. Na drugoj strani njegovi izvodi temeljnih pojmova i njihovo obrazloženje sadrže j e d n u racionalnu jezgru. Albino. takvim se tvrdnjama ipak j o š nije uspjela dokazati neuspješnost sinteze.mislLiz Timeja (27a-52h^ldjučni--s£aAa}yi_^^ i Fedona. pa ih se više ne m o ž e ni razlikovati. religioz­ n i m žarom. pa se ο njegovu utjecaju na Plotina ne m o ž e tvrditi ništa definitivno. Osebujno j e R fl i Plotinovo shvaćanje dijalektike. 32b). ovisne. O n a je t i m e ujedno uzdizanje na višu. Jednako tako nema^nijstika neku svoju autonomiju jer samo opisuje način kako se sve što je ovisno ο j e d n o m e p o n o v o vraća svgiemii isj^omi. Apulej. i 7. No svi pokušaji rekonstruiranja njegove filozofije vrlo su prijeporni. Posljedica je toga da se i u z r o č n a sveza određuje s obzirom na tu pretpostavku. Za Plotina dijalektika nije metoda ili sredstvo istraživanja. fizika i etika. prispodoba ο Suncu te najvažniji stavovi iz 2. Osim toga na posredan su način neopitagorejska učenja također znatno utjecala na medioplatonizam i na Plotina. Filon. Kada god govori ο v r h o v n o m e na­ čelu svega njegove su misli ispunjene strahopoštovanjem. Međutim. prema v r h o v n o m e načelu. Numenije i Amonije Saka. a drugi. vredniju razinu (usp. ο njoj. U Plotinovu razlikovanju dijelova fi­ lozofije dijalektika dobiva ključno mjesto.3: Ο dijalektici). pa se mje­ stimice doimaju kao čisto logičke raspravice. a nije ni u logičkome ni u j e z i č n o m e smislu besprijekoran?~5tlK mu je nedorečen i jezgrovit^jia jp. t. Čak i ključni pojam Posidonijeve filozofi­ je συμπάθεια m o g a o je u srednjem platonizmu nastati p o d utje­ cajem Platonova Timeja (30b-d. T a k o je u z r o k uvi- Opće obilježje Iako se s pravom tvrdi kaku Ploti»ev^Lj^lozofija čini osmišljen filo22pJp^^i~e^ai-Qv 1 1 k ^ ™ " j p Pjflki pojedini dio povezan s . Neki kritici smatraju to neuspjelom sintezom aristotelovskoga racionalizma i pitagorejskoga misticizma. Nije se nametnuo neki autoritet koji bi objedinio sva ta stremljenja.fižLza či_t-TTjjn ad P h t ^ n p T~AP s t r . Jedna od o s n o v n i " pretpostavki Plotinove fi- 322 323 . Jedan određeni broj Plotinovih učenja podudaran je onim što se posredno m o ž e pripisati utjecajnom srednjostoičkom filozo­ fu Posidoniju. 6. Ošjetilni ga svijet zanima s a m o p o d v i d o m proizlaženjjLJz apsolutnogja. Atik. Plutarh. Taj kružni obrazac bitan je za~Plotinov cjelokupni sistemDalJnja je pretpostavka njegove filozofije da sve što je na ontološki višoj razini o d n o s n o bliže v r h o v n o m e načelu jest jednostavnije i vrednije. gotovo n e m o g u ć e identifici­ rati.pQVn] yT) • » » ι n F I lofTipKo-racionalan način. razvUL:j3^fijgoU]__čito^^ . No fizika ga ne zanima pod v i d o m istraživanja prirode. O n a je glavna i najvred­ nija filozofijska r l i g r i f l l i n a j e r se bavi Rpr>7. Na jednoj strani njegovo je mišljenje p r o ž e t o mistično-spekulativnim d u h o m . nego je njegova cujajektika-z« razliku od Platonove p o t p u n o srasla s metafizikom. Nikostrat.« TJobiva dakle ulogu prve filozofije. No unatoč_takvirp t f ešknćama r po miojrfff^j cnaTr^fr^a-filo^nfije može g^ubrOjltijUaftjveće llliblJOCe u^p^vij^eetiJik)zofije. u granicama nadosjetilnoga. I j e d a n i drugi pristup karakteriziraju dvije bitne značajke "Plotinove filozofije. Porfirije potvrđuje da se u Plotinovoj školi čitala Aristotelova Metafizika (Vita Plot. tela. No valja napomenuti kako je Plotinovo shvaćanje dijalektike ne samo d u b o k o prožeto meta­ fizikom kao u Platona. primjerice nauk ο kategorijama. Isto tako nalazimo u srednjemu platonizmu mnoštvo stoič­ kih elemenata koje je z b o g nedostataka izvora. nego su a n ih i rabili za ugustavljenje P l a t o n o v e ^ T j j j ' ^ f " ^ " ^ je nastala siptp?« Arifitfilplpvp i Ρ Ι ^ ^ η ο γ ρ fllnmfija Upravo iz te tradici­ je Plotin nesvjesno preuzima mnoga Aristotelova shvaćanja iako na drugoj strani svjesno razlikuje i kritizira neka druga njego­ va shvaćanja. cjelinom i usredotočen prema v r h o v n o m e načelu.6).

Snaga j e d n o g a tako je velika pa se ne m o ž e zaustaviti (6. a učinak je na nižoj ontološkoj razini. T e k kada je ispunjen j e d n i m um je um 324 325 .11.35). Naj­ češća je usporedba sa Suncem.10). i to je nešto sasvim n o v o u grčkoj tradiciji.11.3.9. JpTrnTTjp! nepresušni izvor svega_.40). a vatra toplinu (5.6. 2. ο j e d n o m e se m o ž e govoriti samo via negationis. drugoga i trećega: viša hipostaza proizvodi nižu bez ikakva umanjenja svoje moći.7. da se sve m o ž e vratiti i p o n o v n o u potpunosti ujediniti s v r h o v n i m načelom.41. sve drugo postoji na konačan način.3. J e d n o je samo što jest. No Plotin ne m o ž e izbjeći i pozitivne iskaze ο j e d n o m e . nijedno mu ime ne m o ž e biti primjereno. Na~đfugej strani. B e s k o n a č n o je u sebi i svojoj moći.51). 5.8. nadilazi svaTtu složenost i svaku množnost. Određenje nadosjetilnoga p r e m a t r o č l a n o m obrascu o d n o s n o trima hipostazama jednoga.6. Plotinova se filozofija temelji na sljede­ ć i m uporištima: 1. G l e d e nastanka osjetilnoga svijeta presudan je izraz „proizlaženja": Budući da osjetilni svijet n e m a u sebi načela koje ga obdržava.44).6. u kojoj je govor ο slobodnoj volji i samoodređenju jednoga. preseže dakle svako mišljenje. Nastanak mnoštva iz j e d n o g a m o ­ že se objasniti samo slikovitim primjerima. J e d n o se ne m o ž e opisati riječima kojima se opisuje istina ( ά ρ ρ η τ ο ν rfj αλήθεια 5. tvori svjetlo. 4. 3. on p o g r e š n o tvrdi kako se i etimološki izvode iz grčke riječi εν ( „ j e d n o " 5. ne u j e d n o m e jer u j e d n o m e n e m a drugosti (5. Plotin ne samo da tvrdi kako biće.11. ali sva je drugost u drugome. 6. Ο njemu nema ni zamjejjfcai-srjoznaje.1. on proizlazi iz posljednje hipostaze.13. P o r e d toga što sve proistječe iz j e d n o g a v r h o v n o g načela. No na razini u m a to je već pojmljivije jer um misli i time pretpostav­ lja drugost i množnost. I u drugim raspravama nalazimo pozitivne odredbe jednoga.9.3. O n o je nebiće. Plotinova pretpo­ stavka ο s v e o b u h v a t n o m jedinstvu svega postojećeg u grčkoj je tradiciji usporediva samo sa stoičkim učenjem. Eneada 6. Ukazuje na dobrotu najvišega dobra koje ne dopušta nikakvu za­ vist.24). είναι.3. to je učenje p o z n a t o kao emanacija.24.34.7. Plotin također drži. K a o što se očituje u ovim izvodima. u m a i duše.9.1. Mnoštvo Jedno Na^POČetk-u Plotinova sistema n a l a g i . Nadilazi i biće.5). Drugost je u drugome.5. ali je pritom suvišno o n o J e s t " (6.28sq). TJitakTibivstvo (δν. S a m o j e d n o postoji na besko­ načan način. a_rla pri£anxjie gubi ništa od svoje •BnageHšaoJJJfrrg""™*. Zato se ο njemu ne m o ž e ništa predicirati j e P s e time uvodi pored j e d n o g a i mnoštvo.9. usporedbama i analo­ gijama.9.55).1). j e d n o je isto tako iznad u m a (έπέκεινα ν ο ΰ 5. Jedno je izdvojeno iz svega drugoga. 5. O n o je također iznad ideja.6. _pačak ni samospoznaje (6.6. odvojeno je od inteligibilnoga jer ako je um sve inteligibilno. J e d n o m e ne pripa­ da ništa osim njega samoga (ουδέν έσται α υ τ ω ή α υ τ ό 3. pa ni sam nazivak J e d n o " ili „ d o b r o " (5. Zanimljivo je kako dosta takvih pozitivnih određenja j e d n o g a nalazimo u jednoj raspravi.7.13). tjelesnoga i bestjelesnoga.j e k bliži višim načelima o d n o s n o ontološki je vredniji. Striktno razlikovanje i razdvajanje osjetilnoga i umskoga.No Plotinova se filozofija ne m o ­ že označiti isključivo kao sistem emanacije jer sam Plotin to izri­ j e k o m odbacuje (6.5 i 21). biće. 6.3.7. nego" je stvorIIo^~SvTrcu*ugb. napose kada se govori ο to­ me kako je j e d n o izvor i u z r o k svega. 5.8.5.35).3.29). Plotinovo rješenje toga pitanja polazi od rješenja koje Platon daje u Timeju (29e). M e đ u s o b n i o d n o s triju hipostaza kao hijerarhi­ je prvoga.5. 6. O n o je apsolutno jednostavno.15. Prema t o m u . J e d n o se radije m o ž e prikazati kao središte kruga ο kojemu ovise svi dijelovi kruga (1. ο ύ σ ι α ) u o n t o l o š k o m e smislu potječu od jednoga. nego mora stvarati novo.13.2.5. T a k o o n o što ie naisavršenije ne m o ž e ostati nedjelatn o .8. onda j e d n o ne m o ž e biti sve (6.1). nego je drugo drukčije od jednoga. K a o što nadilazi Postavlja se pitanje k a k o j e j n o g j ^ e j m n ^ ^ od­ n o s n o akdjlTjlidno u z r o k svegaV zašt^njjejostjđo^ samo.3. No u t o m e se svemu krije j o š p u n o ozbilj­ niji p r o b l e m : kako m o ž e j e d n o stvoriti drugo ako samo n e m a ni­ kakve drugosti u sebi o d n o s n o kako m o ž e stvarati nešto što samo n e m a u sebi ( π ώ ς ούν ποιεί ά μή έχει 5. ali ne time gfafje n e j o i ć j ^ n e g o t i m e s t o j e drukčije od_bića. ispravno je reći kako nije j e d n o drukčije od drugoga. aJjJe_uzrok svakoga bića. Striktno gledano j e d n o nadilazi i d o b r o pa se m o ž e označiti kao ύ π ε ρ ά γ α θ ο ν (6.38. S razine j e d n o g a nastajanje m n o ž n o g a nije shvatljivo. j e d n o ne skrbi o k o m n o ž n o ga i u o p ć e ga ne treba.9.^ ^ r v o j i a č e l o koje je tran­ scendentalnu odnosu_na sve ostalp~-a-koje o n _ z o y e j e d n o (τό εν) i!ijiflbiX!~(TO α γ α θ ό ν ) . ne u j e d n o m e .

a cijeli um sa svakom pojedinom idejom.(6. U t o m e se Plotin posve razlikuje od Aristotela "zaltojega je mišljenje mišljenja najviše načelo. T i m e ukazuje na treću hipostazu ili dušu. Um je da­ kle u z o r ( π α ρ ά δ ε ι γ μ α ) ne samo za osjetilni svijet n e g o i za samu dušu.27). Svako je po­ jedinačno mišljenje djelatnošću istovjetno sa s a m i m s o b o m .2.7.vječnn. T i m e s t o j e bio n e m o ć a n j e d n o zadržati kao jedno. Rješenje nalazi u preuzimanju Aristotelova nauka ο djelatnome (ενεργεία) i m o g u ć e m (δυνάμει).5. i. Um koji misli sam sebe d o d u š e j e j r t j m š ^ ^ . T i m e o n a ne dospijeva u nešto drugo. višemu smis]tt~T>a>puiK νοε'ιν 'ΰ ^ττ^Λ^). nastavlja Plotin. postavljao u m . a m o g u ć n o š ć u sa svakim pojedinačnim mišljenjem. To bi značilo da duša m o r a nadići um i mišljenje ako hoće doseći j e d n o . On je osim toga prva djelatnost (πρώτη ενέργεια 5.7. I duša se m o ž e uzdićfati jednoga.5.. To znači da je j e d n o o d n o s n o vrhovno dobro sadržano u ljudskoj duši (3.6. um i duša.38). 2. dakle njegova m n o ž n o s t nije rii vremenska ni prostorna.e_. U samoga Platona n e m a poistovjećivanja u m a i bitka. ali izgleda i njihov učitelj A m o nije.4. a to znači da u njemu n e m a ničega što je samo m o g u ć e .7sq).8). bez obzira što svi platonici pokušavaju to klju­ č n o učenje dokazati uz p o m o ć Platonova teksta.36). biva ograničen.1.7. 1 0 7 4 b l 5 s q ) . Jedan drugi razlog zašto duša m o ž e do­ seći j e d n o leži u t o m e što hipostaze. U njemujg_sy. Svojim obraćanjem j e d n o m u biće postaje ουσία (5.8. gdje se um povezuje s ideja­ ma.5.5. 7&djnojjljejatno.5sq).8. A 9. Plat. Kada odbaci sve umsko. um je postao množan.odnosno tjg'j^svaka i d e i a ^ i t o d ^ n a . pripisuje vječnost (3. 326 327 . a m o ­ gućnošću s u m o m uopće (6. Bit u m a sastoji se upravo u o n o m e š±a jp njaflov.1-29).11. Biće se samo malo udaljilo od jednoga. m o r a se s njim poistovjetiti.8.89) izgleda da je Plotinov condiscipulus Origen.31). Um l ° t i n ppiefem'jgćuje U m (νους) i bitak (τό είναι). nisu striktno odvojene jedna od druge (6. Um nastaje upravo tim obraćanjem j e d n o m u (5. Zato i um ne m o ž e j e d n o shvatiti na misaon način. pa bi time prvotnost j e d n o g a bila okrnjena.^ c i i ^ i m a j j i i o m . Spoznaja M o g u ć n o s t spoznaie jednoga posve je isključena. pa tako i um kada misli. Naime sve je pomislivo (νοητά) sadržano u u m u .20). tj. kao v r h o v n o načelo. A k o b i j e d n o bilo istovjetno s u m o m . na kojemu Platon kaže kako su stari filozofi izjednačavali ideje i bivstva (ούσίαι).5.8.16. sa svjmjito~je V°m i M i w [ _ ^ £ t a j e jedan o ^ J j j m jjroblern za .2.nego je istovjetan s a s v i m idejama. a pritom se po­ ziva na poznatu Parmenidovu tvrdnju ο istosti mišljenja i bića (3. s t o j e p o l n ^ i l v o ^ r O " ? ) . što je zapravo j e d n a te ista djelatnost. Za Ploti­ na dakle um ne m o ž e biti prvi princip ier mišljenjem p r e d m e t a mišljenjapostaje d r u g o s t s e b p sam"fr« tfi time m n o ž n o s t . jedno. P l o t i n u m u i svemu um­ n o m e .18). a ne j e d n o .3. mora postati j e d n o . U m n e j n o ž e j e d n o spo^nati^jnpže ga^ame--nekakyixn nemisaonim ć l n o m o b t a k n u t i ( ΐ φ ά π τ ε σ θ α ί 5. nego u sebe samu (εις έαυτήν 6. U svojemu doka­ zu da j e d n o ne m o ž e biti istovjetno s u m o m Plotin pretpostavlja p Aristotelov p o u č a k da svako mišljenje. V e ć u tradicjjj_jr^dioplatonizma to sepoistovjećenje pokušava­ lo jia__posredan n a & a ^ B p S a ^ a t T P l a t o ^ P o z n a t o se mjesto iz Države (507b).9). Um je dje­ latnošću istovjetan sa svim pojedinačnim mišljenjima zajedno. predmet. povezivalo s j e d n i m drugim mjestom iz Timeja (39e).20. Tako se svaki čovjek m o ž e u r o n u ć e m u sebe sama uzdići do najviše razine jed­ noga. pretpostavlja predmet o d n o s n o drugost mišljenja (Metaph. pa je mišljenje pomislivoga uvijek mišljenje se­ be samoga7"Budući^da_jrxa_n£_samo_s^r£i^^bijsve ideje i sve pomislry^y.8. nego na nekakav drukčiji. ideja i bitka imao je izgleda Aristotel. o n d a bi o n o pretpostavljalo drugost.6. Kako se obraća j e d n o m u . a sam Plotin naglašuje odudaranje svojega shvaćanja od Aristotelova (5. P r e m a kasnijoj kritici u Prokla (Theol. ali samo preko uma.35). "Zadaća je "uma da promišljaTdej^Tahi sebe sama. Za­ nimljivo je da Plotin um označuje kao savršen život ( ζ ω ή τελεία 6.9.4.20-24).6.PJgJtina:-iz toga naime proizlazOj]^^ svakorn_jdejoro. .9).1. dakle idejama koje su u u m u .6. UmjfiiR u vremenLu-aitiai prostoru.~Ά^1α^ο^^]^]ηόζΒ biti istovjetanjsjionlm. Presudan utjecaj u poistovjećivanju uma. Da bi duša dosegla jedno.7. m o ­ že motriti j e d n o (θεάσεται 5..

misaonoga. 6 ) . napose p r e m a nižoj hipostazi o d n o s n o duši. zanimljivo je da Plo­ tin dalje ne tematizira svaku pojedinačnu kategoriju. inteligibilnoga). b a r e m ne na onakvoj metaontološkoj razini kako je to učinio Aristotel u svojim Kategorijama. l i e _ j n £ g j i J i i . ne s a m o termi­ nološki. ο kojima Platon diskutira u Sofistu (254csq). a j e d n o je iznad svega toga kao v r h o v n o načeloTTPlotinjT prvTTioji poznatu skupinu pojmova.1. Č i n o m podarivanja života sve dobiva dušu. Nadosjetilno je u z r o k i temelj osjetilnoga. život (4.31). Ti su svjetovi ontološki posve različni i m e đ u s o b n o se isključuju.Kategorije Među najzaju^aJ^rgo-raspcaMe. istost (ταύτόν) i drugost ( θ ά τ ε ρ ο ν ) . pojedinačne duše silaze (κατελθεΐν) u tjelesni o d n o s n o osjetilni svijet. n e g o ο striktnoj odvojenosti tih dvaju svjetova. To r^e^Ijedno čin stvaranja svijeta koji se nalazi ispod triju hiposta­ za o d n o s n o osjetilnoga svijeta. Jedna ocf ključn m ^ s t a v g r p i o t i n o v e f i l o z o f i j g J e i E S a j g d u š a (^uxq)j|fiJteelesna ( α σ ώ μ α τ ο ς ) . posebice Proklo. Neki njegovi nastavljači. za razllEu od uma.10. prikazuje kao kategorije i suprotstavlja ih Aristo­ telovim kategorijama. M e đ u t i m .2.k ^ a f a ^ P j e d n o ^ u ^ * . Dokazuje kako je taj broj k o n a č a n i potpun. duša čini treću hipostazu nadosjetilnoga svijeta. takozvane „najveće r o d o v e " (μέγιστα γένη). k l j u č u j e ^ k ^ k ^ T a ^ ^ ^ ^ u č j a . M e đ u t i m . No to se osporavanje sastojalo u t o m e što se pokušavalo dokazati kako se svih deset Aristotelovih kategorija m o ž e naći u Platona (primjerice Albino.u Enaadamu^hi^^_3g!tJ.J j ^ ^ . Iskrsava p r o b l e m po čemujir^rlinn onHn_razljjraje od u m a . Iako Platon takozvane najveće r o d o v e u Sofistu navo­ di samo kao m o g u ć e primjere ( ά τ τ α ) . Dakle duja_daruje tjelesnomu.d « « « r a r i e đ u kojima također postoji striktna hijerarhi­ ja.3. Plotin se radije poziva na P l a t o n o v o r a z d v a i a n j e o n o g a što jest i o n o g « št» nastaje. No ni sam Plotin svoj n a u k ο kategorijama nije dostatno osmislio u okvirima vlastitoga siste­ ma. nije riječ ο p u k o m e razlikovanju. Sve živo dakle i m a dušu.1-3: περί τ ω ν γένων τ ο ΰ δ ν τ ο ς ) . pa i o n o što nije organsko. Duša dakle sve čini d u š e v n i m (5.oie su posvecene^B. uglavnome prihva­ ćaju te kategorije. Plotin ih shvaća vrlo ozbilj­ no i pripisuje ih u m u kao temeljne kategorije nadosjetilnoga svi­ jeta. Na taj način sve što postoji ima dušu. Didask. Ali.itan««aa r o d o v a bića (6. Tako ona zapravoHšt^arajiv^-^^ ma hipos^azama. na stoičko načelo συμπάθεια. a to su sljedeći pojmovi: bivstvo ( ο υ σ ί α ) . T o m u nasuprot. to nedvojbeno podsjeća. U srednjem je platonizmu postojala tra­ dicija osporavanja Aristotelovih kategorija. o d n o s n o o n o m u što n e m a dušu. P o ­ j e d i n a č n i m amaHzajn > a_pobija_Aj^^ mo­ g u ć n o s t n j i h o v e p r i m j e n e na područje nadosj etilnoga. V r h o v n a duša svijeta ostaje u nadosjetilnome svijetu (4. duša m o r a skrbiti ο n e d u š e v n o m e . Nadalje polazi od toga da se iskjjučivo_biće nrože dijeliti na rodove. štoviše kategoriji tvarnosti (ύποκείμενον) pripisuje se ključna uloga. P o p u t u m a i du­ ša je noetičkoga (nadosjetilnoga) obilježja. Kao što je vec^spomenuto. U njima Plotin raspravlja ο p r o b l e m u kategorija. t T 7 > b i i b Y i i Ć P n a zajfinničknn^Jžategorijainft.21). ali i oni ih nisu uspjeh osmisliti. gibanje (κίνησις). a takav je asocijativni i nesustavni stil svojstven Plotinu.3. O s i m već s p o m e n u t a razloga da je osnovna briga svake duše da skrbi ο o n o m e što ο sebi n e m a dušu. mirovanje ( σ τ ά σ ι ς ) . nepobitan je stoički utjecaj kada za dušu svijeta rabi izraz λ ό γ ο ς . taj je n a u k ο kategorijama ponajvećma nastao kao potreba da se p o z n a t o m Aristotelovu učenju ο kategorijama suprotstavi n e k o autentično Platonovo učenje.oTa&k. Ali Plotin i cijelomu k o z m o s u pripisuje dušu. Valja pod­ sjetiti na važnost Plotinova razlikovanja osjetilnoga i u m s k o g a ( o d n o s n o nadosjetilnoga. Po svemu su­ deći. intelektualnoga. noetičkoga. U svijetu nadosjetilnoga ne­ ma razlike m e đ u njima. Isto tako kada govori ο t o m e kako svaki dio k o z m o s a suosjeća sa svakim drugim dijelom. U t o m e se nazire j a k stoički utjecaj iako se P l o t i n za većinu tih tvrdnji radije poziva na Platonov Timej. Isto tako odbacuje stoički n a u k ο kategorijama~jer se u njima miješa osjetilno i nadosjetilno. Razumljivo je da uz takve pn^posjLavke šaren i1Q A cistote] »vi b kategorijajiejnož^^^ glede rodova bića. Duša O s i m uzgrednih iskaza ο duši koje nalazimo u svim pojedinim raspravama. Plotin nadosJRtilno rlijpli n a .4. Ta ie postavka ključna u PTotmovoj filozofiji. Plotin navodi m n o š t v o drugih 328 329 . devet je rasprava sabranih u četvrtoj Eneadi svojim najve­ ć i m dijelom p o s v e ć e n o pitanjima duše. pa nije sa­ svim j a s n o kako se kategorije u m a odnose spram drugih odredbi uma. O n a je božanske naravi i besmrtna. a r o n za n j u n a l a z i potvrde i u Platona {Fedro 246b6-7). M e đ u t i m .36-38).

330 331 . 51a.3).1.18. (2.21) tijela ijduše o n o što~mnl7gTre«jie-osjetil­ nu zamjedbu. to je m o g u ć e samo u ekstazi u kojoj nestaje s^aka. ali p o j m o v n u o d r e d b u tva­ ri de facto preuzima iz aristotelovske tradicije.4. t o t P l a \ Tome^Akvinskoga Plotinova se filozofija uzdiže iznad-sveget-ostaluga.V3. Na te­ melju pretpostavke silaženja duše u osjetilni svijet nastaje i po­ treba njezina povratka u nadosjetilni svijet.— " .4.1) tijelima i da postoji s a m o qua mrj^ricnOst (δυνάμει 2. 4. na razini čo­ vjeka kao r a z u m n o shvaćanje.5.4. Plotin nalazi rješenje u t o m e da je zajedništvo ( σ υ ν α μ φ ό τ ε ρ ο ν 4.«r4. Iznad toga duša je umska i čisto mišljenje te istovjetna s u m o m . 3. No fla^upT-oiTstoicima. K a o takva o n a je prvo zlo o d n o s n o zlo ο sebi (1.4. Sam se izraz ΰλη ne pojavljuje u P l a t o n o v i m spisima. Krajnji cilj sjedinje­ nja s v r h o v n i m načelom o d n o s n o s j e d n i m nije m o g u ć p u t e m u m a jer j e d n o se nalazi iznad uma.6. Duša se na razini biljke očituje kao puko razmno­ žavanje. No svojim silaskom na nižu ontološku razinu.5. U drugoJ7~tTozmićk"bj žBirci eneada cijela je četvrta rasprava posveće­ na toj temi.11). dolazi u dodir s onostranim j e d n i m . dakle vratiti svojomu iskonu. V e ć pukim krjeposnim žiMotom fhl?a τηηΑ\\ην\ svoju ovisnost ο ni­ žim vrednotama. Njezino je istinsko mjesto u nadosjetilnome.7^41 i t d T ~ S v e š t o ^ ^ vljeno je od tvari i oblika (6. No to ne m o ž e biti ni tijelo jer bi onda tjelesnost odlučivala ο nečemu što tijelo uzdiže iznad tjelesno­ ga jer osjetilna zamjedba jest oblik spoznaje o d n o s n o primitivni­ ji oblik mišljenja. U z e t a sama „za sobo ona je pujio-eefeiee. Na taj način duša je jedina sposobna povezati svijet osjetilnoga i svijet nadosjetilnoga. U t o m e joj napose p o m a ž e o n a vrlina koja smje­ ra što v e ć e m odvajanju tijela i duše. pojedinačna je duša postala nešto loše. Povratak je njezin glavni cilj.8.1.misaona m n o ž n o s t ^ a duša."TU7l.(μή δν 2. nastaje p r o b l e m kako duša recimo utječe na nastanak osjetilne zamjedbe koja je zapravo funkcija duše na nižoj ontološkoj razini. Duša po svojoj naravi ne m o ž e biti nositeljica osjetilnosti.razloga koji u m n o g o m e podsjećaju na taj osnovni razlog. S a m o u o d n o s u na oblik UToogfHvar ima pozitivnu odredbu. bez svojslavA^etrjDna itd.93. Plotin se naravno poziva na ta mjesta.4.26. napose da je tvar „ p o d m e t " (ύποκείμενον 2. Kao što je p o z n a t o / a u s a J e dobila ključnu zadaću posredovanja između osjetilnoga i nadosjetilnoga. — . 52a. Iako nije imao nikakva dara za organrzifanje.5.1-24).. To se događa na više načina. poput govora ο j e d n o m e . Na izvjestan način o n a je i u j e d n o m e i u drugome svijetu. No on ide joštla1je~u pokuš^u~3a~ošloT)oaT^usu od tjelesnoga dodira: dušašalje : m e š t o p o p u t zrakejsvjetla" doljgjjre^raa-JJielu: z a i e d n o f n ^ r j e T r m r ^ i trpjeti (1. Osjetilnost K a k o Plotin pretpostavlja da je duša dio nadosjetilnoga svijeta te je time netrpna ( α π ά θ ε ι α ) o d n o s n o neosjetljiva za bilo kakve podražaje iz osjetilnoga svijeta. ali na nekim se mjestima u Timeju (49a. duša gubi svoje dostojanstvo. Sve d o k je okrenuta prema osjetilnome. t J R c a j n e _ š k o l e koja j e danas pernata k-ao ncoplatorrizam.12). Plotin doduše za života nije uspio stvoriti h o m o g e n u skupinu učenika. fft^ae. Tvar Pojam tvari (Όλη) igra v a ž j m ^ u l o g u j j ^ l o t i n o v u ^ s j s ^ m u . nepomijejana. Plotin naglašava da je tvar netielesna. svojim je misaonim autoritetom ρΗΗρηΐη nasfamku vrlo i i .7. na razini životinje kao osjetilna zamjedba.4. postavši j e d n o sa sa­ m o m s o b o m . koji za razlikfTod Aristotela tvar shvaćaju materijalistički. Osjetilni svijet K a o (pelina osjetilni svijet nejaa_rđjjoeet4ra-<u__konca u vremenu^_samo cu njegovi dijelovi prolazni^Ko^mička duša^vertejiijelove objedinjuje u jgj^njuuiaglinu i o d r ž ^ v j u e f i a temejjjijjačela suosjećanja (συμπάθεια).1. M o - Utjecaj U r a z d o b l j i i J ^ i i e 4 u _ A r i s . Plutifi-nesumnjivo spada u klasike filozofijske tradicije. dianoetičkim vrlinama. No Plotinov govor ο tvari prožet je negativnim odredbama. Još veći stupanj neovisnosti postiže se teorijskim. Povezivanje tih svjetova događa se u mišljenju. 52c) spominje drugim riječima problem tvari iako se terminološki ne fiksira.8).

Prvi je m e đ u njima Jamblih koji. T e n n e m a n n a godine 1807. bilo u n e g a t i v n o m kontekstu. uz besprijekorni filologijski rad na tekstu. M a r i n o . U Njemačkoj prevladava takozvana Quellenforschung: Ploti­ nova se filozofija istražuje pod v i d o m m o g u ć i h utjecaja drugih škola. obje­ lodanio svoj k o m e n t i r a n i prijevod Eneada na latinski. O k o sredine ovoga stoljeća. Zanimljivo je kako je upravo Plotinova podjela vrlina {Eneade 1. a prije svega na srednjovjekovnu. Olimpiodor. Ciril iz Aleksandrij e . danas izjgbJjBlie^kTim i filozofi rado crBf^JTTpTotinova shvaćanja. Nije sve prihva­ ć a o od svojega učitelja. Proučavao ga je svakako Makrobije. kako ju je prenio Makrobije. 332 333 . U odnosu na stariju fazu izučava­ nja interes za mistične elemente sveden je na razumnu granicu. Hermija. pa se tako dolazi do vrlo smjelih i prijepornih tvrdnji. pripre­ m i o kritičko izdanje grčkoga teksta. što često rezultira u neobrazloženim hipotezama ο m o g u ć i m orijentalnim utjecajima. koji su prilično uravnoteženi. Isto se tako. Ivan Filopon. G. Suvremeni proučavatelji najveću pozornost posvećuju imanentnoj strukturi Plotinove argumentacije iako njegov filozofijski sistem nije zapostavljen kao cjelina. Jamblihov u č e n i k Deksip uspostavlja unutarškolski dija­ l o g s P l o t i n o v o m filozofijom. Plotinov utjecaj o d n o s n o o b n o v a njegove fi­ lozofije vrhuni u pojavi Marsilija Ficina koji je godine 1492. u izboru ili u cjelini. ali je Plotina izgleda kasnije studirao i u izvorniku. Elija. poznati poimence.ali je p o s r e d n o neoplatoničkoj školi dao čvrste temelje. Cijela plejada neoplatonika (Sirijan. Uz standardne prikaze u povijestima filozofije. izravno nastavlja njegove ključne mi­ sli. ali isto tako pojedinačnih studija. bila vrlo utjecajna u skolastičkoj filozofiji. jer uporište za sve svoje tvrdnje isključivo traže u Plotinovu tekstu ili dru­ gim potvrđenim tekstovima. Za to je zaslužan G e o r g Friedrich Creuzer koji je godine 1835. Njegovi neposredni učenici nisu nam. Plo­ tinova se filozofija sve do polovice 20. nego je i svojim vlastitim djelima utjecao na kas­ niju filozofiju. Plotinova se filozofija proučava vrlo kritički. Enija iz Gaze ili Bazilej. m o ž d a ο nekoj sličnosti ili srodnosti kao u slučaju Jaspersa. Asklepije. preveo Marije Viktorin. Amonije Hermijin. David. ozbiljno istražuju mistični elementi i utjecaji. nego samoga Platona. bilo u pozitivnom. stoljeća proučava p o d dva­ ma motrištima koja nisu u cijelosti primjerena njegovoj filozo­ fiji. napose je odbacivao njegovu kritiku Ari­ stotelovih kategorija. nešto više u Francuskoj. T e k kasnija generacija neoplatonika obnavlja i neposredno nastavlja P l o t i n o v o djelo. T e o d o r e t . odakle je Hegel uglavnome p r e u z e o svoj po­ znati prikaz. ali ne samo zato što ie osmislioJjiterriejjjo^konacan sistem neo^pl^tonake^jjlozofije. primjerice Euzebije. N a i m e ra­ dikalno produbljuje i obogaćuje mistične zasade u Plotinovu si­ stemu. koji n a m je podario m o ž d a najbolje izdanje j e d n o g a antičkog filo­ zofa. nipošto ne u onakvoj mjeri kako se to dogodilo u renesansno doba (Marsilio Ficino). Na latinski je Plotinova djela. pa je prije svega svojim radovima ο t o m e p r e s u d n o utjecao na srednjovjekovnu filozofiju. Njegov najpoznatiji neposredni učenik. Damaskije. Porfirijeva se kronologija često uzima kao metodološki te­ melj ozbiljnoga proučavanja. iako Plotina ni­ kada ne spominje i m e n o m . Ne m o ž e se govoriti ο n e k o m nepo­ s r e d n o m utjecaju Plotina na suvremenu filozofiju. ali izgleda nisu u filozofiji dje­ lovali na način koji bi bio usporediv s njihovim učiteljem. Salustije) danas je neshvatljiva b e z njegova utjecaja. nije samo uredio i izdao P l o t i n o v a djela. Prvi sustavniji prikaz njego­ ve filozofije nalazimo u Geschichte der Philosophie W.što jg^napisao. o s i m nekolicine. Njegov plat o n i z a m p u n o je srodniji sistemima Plotina i Prokla. I latinski se autori bave P l o t i n o v o m filozofijom. No on n e o p l a t o n i z m u daje i j e d n u n o v u dimenziju. T a k o u posljed­ njih tridesetak godina i m a m o niz cjelovitih prikaza. Simplikije. Taj je prijevod čitao Augustin. Stanje istraživanja S u v r e m e n o istraživanje Plotinove filozofije počinje u prvoj polo­ vini 19. dakle prvi put nakon editio princeps 1580. U srednjem vijeku znanje se ο Plotinovoj filozofiji svodi na o n o što se nalazi u Augustina i Makrobija. stoljeća. Porfirije. Proklo. nego i zato_.2: Ο vrlinama). M e đ u njima se svakako ističe P r o k l o . V e ć za Plotinova života njegov je u č e n i k Amelije objavio djelo u sto knjiga posve­ ć e n o Plotinovoj filozofiji.

1967. Pariš. Leiden. Od prijevoda na suvremene jezike valja spomenuti sljedeće: francuski prijevod Emila Brehiera (6 svezaka. E: Plotin. Graeser. 3 1966. 1978. 334 335 . Volkmann Schluck. Hadot. F: Plotin. J: Plotin ou la gloire de la philosophie antiaue. Izda­ nje sadrži grčki tekst i četverostruki kritički aparat ispod teksta (apparatus testium. i Hans-Rudolf Schwyzer u tri sveska (Paris-Bruxelles. Hamburg.I. 1966-67. Cambridge. Sekundarna literatura Heinemann. A. njema­ čki prijevod Richarda Hardera koji su preradili Rudolf Beutler i Willi Theiler (6 svezaka. E: Weltentwurf und Logos. 2 1973. 1963. primjerice 4. J: Der Ursprung der Geistmetaphysik. 1951. Amsterdam. Cilento. 1973. 2 1961. 1940. Repr. 1956-1971. 1973).Bibliografski I. 2 1921. A: Plotinus and the Stoics. Frankfurt am Main. H: Plotin als Interpret der Ontologie Platos. Becker. Κ. Armstronga (3 sveska [od šest planiranih]. Cambridge. 1940. classi. Collection Bude).-R: Plotinos. 1921. Schwyzer. 1941. Na­ čin navođenja Plotinova teksta u znanstvenoj literaturi vrlo je egzaktan. 2 1977. a četvrti na redak u to­ me poglavlju. 1964. Sonderausgabe Munchen. 1970. Pariš. O: Plotin und das Problem der geistigen Aneignung.30: prvi se broj odnosi na j e d n u od šest skupina eneada. Zur Metaphysik Plotins. Pariš. marginalium et lectionum). s njemačkoga preveo Dražen Karaman. Frankfurt am Main. Roma. 1977.2. 1973. 1972. Svi spomenuti prijevodi sa­ drže i grčki tekst.8. Zagreb. s vrlo korisnim bilješkama. The Road to Reality. Friichtel. 2 1957. Pariš. Berlin. Oxford. Cambridge [Mass. V: Saggi su Plotino. 1967. s kratkim k o m e n t a r o m . T. Tekst sa skraćenim kritičkim aparatom (editio minor) dostupan je i u poznatoj ediciji Bibliotheca Oxoniensis (3 sveska. Amsterdam. P: Plotin ou la simplicite du regard. Izdanja i prijevodi dodatak Plotinov se tekst navodi prema mjerodavnom kritičkom izdanju (editio maior) koje su priredili Paul Henry S. Arnou. Armstrong. H: The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophv of Plotinus. BaselStuttgart. 1970. To je iz­ danje učinilo suvišnim sva prethodna izdanja. Bd 21:1. A: Plato und Aristoteles in der Nuslehre Plotins. H. II. 1928. Realencyclopadie d. 1967. Moreau. Pariš. Repr. Kramer. 1991. 1924-1938. drugi na raspravu u određenoj skupini. H. R: Le deesir de Dieu dans la philosophie de Plotin. 1982). Brehier. Aalen. 1959. Heideggerovo i Plotinovo poimanje vremena. Marie-Elise Zovko. treći na poglavlje unutar dotične rasprave. Leipzig. Rist. H. Milano. M: Plotinus. 1964. 1979. engleski prijevod A. J.]-Lon­ don. Loeb Classical Librarj). Philosophische Bibliothek). fontium. Altertumsuiiss. Szlezak.

PLOTIN Izbor iz djela .

uglavnom prešutno. Translation. a različne varijante čitanja bilježio sam samo on­ dje gdje sam smatrao da je potrebno. To se izdanje na 28 mjesta razlikuje od standardne editio maior P.-R. Oxford. sintaksa mu je mjestimice posve nerazumljiva i svakome prevoditelju zadaje dosta muke. sv. 269). preuzimao Atkinsonovu emendaciju. Index. Plotina danas češće u prijevodu čitaju i oni koji inače mogu čitati izvornik. ix. 251. 1951). Plotinov je stil inače iznimno težak. Commentarv. A Commentarv With Translation by M. II (Enneades IV-V. Raspored odjeljaka unutar pojedinih poglavlja preuzeo sam od Atkinsona. xxxi. U bilješke sam unosio samo ono najnužnije i nisam ulazio ni u kakvu interpretaciju. naime gdje je posrijedi znatnija razlika u smislu teksta. Atkinson.-R. Atkinsona (Plotinus. Kako napominje Atkinson (v). li. Schwyzer. References and Abbreviations. P. Plotiniana Arabica). ParisBruxelles. Henrya i H.0 trima prvobitnim hipostazama (Eneada V 1) Prijevod Filip Grgić Napomena prevoditelja: Tekst je preveden s grčkoga prema izdanju M. Nastojao sam prije svega iz samoga teksta rekon- . U prijevodu sam. Zbog toga sam u prijevodu. viii. Ennead V. Schwyzera (Plotini Opera ed. Ennead V 1: Text. 1. 1. On the Three Principal Hypostases. Henry et H. Introduction. v. knjiga se sastoji od sljedećih poglavlja: Preface. 1983. osim na točnost. posebnu po­ zornost nastojao obratiti i na jasnoću. Bibliography.

.struirati tradiciju na koju se Plotin oslanja. Dakle. 1. 2 340 341 . ύπόστασις je u mnogim vidovima istoznačna s ουσία). no točnost toga podatka nije sigurna (riječ je ο fr. a taj je fragment tamo označen kao „nepravi"). Phil. Tako i pokazna zamjenica εκείνος u njega dobiva značenje Jednoga.195-196 itd.Ύπόστασις.und Bedeutungsgeschichte". prema prvinama. što znači da je napisana između 253. Naslov joj je. Stoga je ljudima koji su u o v o m u stanju potrebno iznijeti dvo­ struki dokaz. Β 14 u Diels-Kranzovu (DK) izdanju predsokratovskih fragmenata. otrgle su se koliko su mogle ne štujući o n o što su odbacile. budući da više ne gledaju ni Jedno ni sebe. te tu i tamo uputiti na poko­ ju jezičnu odnosno prijevodnu poteškoću. „neovisna opstojnost" i si. 4-7. ptrčale su na suprotnu s t r a n u j vrlo se udaljile od boga te nisu 'zS^S~^^^Y^EIŠ3^^oamiae. T a k o proizlazi da je u z r o k posvemašnjega nepoznavanja Jednoga štovanje ovih stvari i neštovanje njih samih. 45). Dorrie. „rođenje" (γένεσις) i „prva drugotnost" (πρώτη έτερότης) tri su različna novopitagorovska naziva za „Dvojstvo" (δύας). štuju druge stvari i svemu se dive više nego sebi. a ra­ nije je najčešće nalazimo u raznim medicinskim značenjima (usp. Klasse. i 263.u srce v r g n u t i " 3 ni narav božju ni njegovu m o ć .. čini se da riječ ύπόστασις kao terminus technicus u filozofiju uvodi Porfirije. te ih uzdići do najvišega. Budući time zbunjene. o n o ne bi moglo nikada . „onoga koji je u onomu svijetu". z b o g nepoznavanja svojega podrijetla o n e ne štuju sebe. tada rabim riječi „opstojnost" (mogli bi se rabiti i izrazi „supstancija". 1955. Što se tiče riječi ύπόστασις u naslovu (naslov izvornika glasi Περ'ι των τριών αρχικών υποστάσεων). S druge strane. iako potječu o d a n d e i u cijelosti pnplidaju "onomu svijetu.447. smatrao sam da je najbolje ostaviti je neprevedenu.) Sličnu frazu nalazimo na nekoliko mjesta u Ilijadi (10. φύσις). Atkinson. A k o se postavi kao slabije od stvari koje nastaju i propadaju. ο tome H. kada nije izričito riječ ο bit­ noj odredbi tih triju pojmova.). ako sebe shvati kao o n o što je najmanje vrijedno štovanja i što je najusmrtljivije od svega što štuje. PopTuTajece koja o d m a h bijahu Otrgnuta od svojih otaca i k o j a su p u n o v r e m e n a odrastala daleko. 20. o n e ne poznaju ni sebe ni svoje oce.-hist. a o n o što se čudi i stremi priznaje da je slabije. „Smionost" (τόλμα). Navode antičkih autora uglav­ nom preuzimam iz postojećih hrvatskih prijevoda. um i dušu (svaki od ta tri pojma Plotin često nazivlje i „narav". τόλμα kao izraz za δύας rabi možda već Ferekid (o njemu usp. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. γένεσις u ovome kontekstu Plotin rabi možda inspiriran Platonovim Timejom 41e3. nadjenuo Porfirije. odnosno riječ „hipostaza" za­ držati isključivo za Jedno. po sve­ mu sudeći. Istodobno se naime stremi prema d r u g o m u i čudi. prva drun gotnost i htijenje da pripadaju sebi samima. 15. (Za širu raspravu ο τόλμα. „zbiljnost". Izrazom έκεΐ Plotin označuje „tamošnji". ako ih itko doista m o ž e okrenuti prema suprotnoj strani. Inače. ne poznaju ni sebe ni njega? PnrVln pjihnvp pfl|™gti joct gmini-inct rođenje. γένεσις i πρώτη έτερότης usp. Jednoga i εκείθεν. „inteligibilni" svijet. Kad su se pojavile. Š t o j e j i a k l e o n o što je učjpilojda duše zaborave svojega oca b o g a 1 i da. Ova je rasprava inače deseta u kronološkomu redu Plotinovih spisa. uživale su u svojoj samovolji i m n o g o se koristile svojim samokretanjem. pa slijedim Maretićevo „vrgnuti" za βάλλω. Wort.. . zadivljene i ο t o m e ovisne.566. dok navode iz djela koja još nisu prevedena prevodim sam. 35-92). b.

prvotnoga.^a-i-*ni. ρ opfl «va . ima li m o ć istraživanja takvih stvari. 245c7-9: „Samo ono što samo pokreće [sc. nikada se ne prestaje pokretati. 9 Pa i d a j e vatra. Jednake je vrste i naša duša. u Ladanovu pri­ jevodu. „ L e š i n e bi valjalo đrlbaciti prije nego g n o j . koja nije malo vrijedna za ispiti­ vanje jer se m i r n o ć o m svojega stanja oslobodila prijevare i onoga što opčinjava druge duše. romljn i vorln. ona ga je sama uredila i sama ga kružeći dovodi u red. No duša nije tako: o n a nije razdijeljena u dijelove pa da dijelom sebe svakoi pojedinoj stvari daje život. r|ph"Tćp „ o n o od čega zaziru b o z i " . a prije duše bilo je m r t v o frijrln. za božanske zvijezde na nebu. Kao što sunčane zrake kada osvijetle taman oblak rasvjetljuju ga i daju mu žutozlati lik. čemu onda to? No ako su joj srodni. Jer „ z e m l j a j e sve". A n e b o . nego i čitavo okružje. jer j e d n o je ovdje. To je učinila za o n o što hrani zemlja i more. neka budu mirni zemlja. i kad je istražiš bez do­ dataka te je u z m e š pročišćenu. a dru­ go ondje. prispjevši UJ4Jfilo neba. duša]. duša odasvud takoreći utječe u postojano n e b o izvana te se uvrće i odasvud prodire u nj te ga osvjetljuje. riječ ο nekome usmenome priopćenju. Kad se duša u nj naselila. Koji su dakle ti dokazi? Jedan pokazuje neštovanje onih^stvari koje_duša_sada. iako je m n o ž n o i posve raznoliko.posvn1 Ha"jTHgnfrng ^^pašaju^ nra-lcnjj ju je stvorio.što-kaže~-pjesnik. O n a je naime sebe dala čitavoj toj veKčmt. Naime. žttadža tmino tvari. jer bliži je o n o m u što istražujemo te je koristan i za onaj dokaz. Neka shvati kako Henry i Schwyzer upućuju na II 4 i III 4. ima li takvo o k o da bi vidjela i pristoji li joj istra­ živati. da bi prvo upoznala sebe. zrak i samo nebo. 4 U ruj^je^naj^^ te-je podsjeća takorjgći^rj^ua^^ Taj je prvotniji od ono­ ga te kad se razjasni objasnit će se i onaj. iako su različna tijela različno smještena.J3jož&ns_ka3mQ z b o g toga.nsk(a. I n u ž n o je više vrijedna štovanja ori tih stvari.štuje. nego je ono i drugim stvarima koje se kreću po­ četak i izvor kretanja". a druga su m e đ u s o b n o odvojena na drugi način. kako pri­ mjećuje Atkinson (18). Ilijadu 20. Usp. n e b o je dobilo vrijednost. " 8 U z r o k z b o g kojega su bogovi bogovi m o r a biti b o g znatniji od njih. kap_. Nije posve jasan smisao koji Plotin ovdje pri­ pisuje ovomu fragmentu odnosno zašto ga uopće navodi. fragment. Ovo je u DK Heraklitov 96. 989al0. Navodim malo modificiran Majnarićev prijevod. Navod je iz Platonova Fedra 245c8. jer sebe ne napušta. kontekst. neka ο tome duša razmisli ovako: neka veliku dušu ispita druga duša.65. more. j e d n a se tijela nalaze na suprotnim stranama. i p o t o m e što j e Jeano i po t o m e što je posvuda. jer pne na­ staju kadJLb-dušsuopjskr^^ dočrfp^sama d u i i a j e v j e c n a jer sebe ne napušta". kolika jest. pristoji joj istraživati i m o g u ć e joj je otkri­ vati. kako u čitavu svijetu tako i u pojedinačnostima. Ovo je navod iz Aristotelove Metafizike A 8. κεΐμαι naime može značiti i „ležati mrtav". Neka dakle svaka duša prvo razmisli ο t o m e da je o n a sama ta koja je_st\^pxila-^^iiva bićajLidahnuvši im život. prema Maretićevu prijevodu. naći ćeš isto o n o vrijedno štova­ nja što nazvasmo d u š o m i što je vrednije štovanja od svega što je tjelesno. Neka joj mirni budu ne samo tijelo što je okružuje i vreva tijela. veliki i mali. a iz konteksta je očito kako Plotin govori ο načinu na koji duša oživotvoruje. I Sunce je b o g jer je produševljeno. Ο njemu sada valja govoriti.'što bi bilo o n o što „Neživ" ovdje prevodim κείμενος. nego sve ZjfvTc^ekžlfl. o n o što istražuje jest duša i o n a m o r a spoznati što je to što traži. za o n o što je u zraku. Duša je narav drukčija od o n o g a što uređuje. PokrenTfcb vječnim kreta­ njem p o d razboritim v o d s t v o m duše n e b o postade b l a g o t n i m ži­ vim b i ć e m . i druge zvijezde. Usp. 343 2. a to ćemo"^pslrriije"TzlOžiti na drugim mjestima. što pokreće i što oživotvoruje.dugom. dala mu život. 342 . a produševljen je i svaki razmak. ako smo štogodJao?a.7 Njezina m o ć i narav postala bi j o š očitijom i jasnijom kad bi se na o v o m u mjestu razmotriIS"Teako duša o b u h v a ć a i vodi n e b o svojim vi asti ti m h ptnjarga. duša je sama stvorila Sunce i o v o veliko n e b o . koje je bolje. No možda je. njezinom je m o ć i j e d n o te je z b o g n j e ovaisviip. tako je i duša.t b o g . dala mu 6 besmrtnost te ga probudila neživoga. Jer ako su joj predmeti istraživanja tuđi. 5 ' A koji je način opš^rbljivanjaživotom.

A ako će produševljeno bi­ ti o n o za č i m se teži. On ne misli tražeći o n o što misli. šia. I z m e đ u njih n e m a ničega doli njihove različnosti . j e d n e stvari naUsp. zašto bi zanemario sebe i težio za n e č i m d r u g i m ? A k o se diviš duši u n e č e m u drugomu. bilo da im dodaš vodu. Jer-4cad~crgleda~um. s p o m o ć u takva uzro­ ka uspni se p r e m a njemu. s druge strane. 5. Naravno. 16a3-4) doli Platonov (usporedi li se pri­ mjerice sa Sofistom 263e3-8). Stoga nje­ zino opstojanje potječe od uma. usp. No i tvar u m a jest lijepa budući u m u slična i jednostavna. Platonov Kratil 396b6-7. kako time što joj je otac. j e d n e vidljive. u njima svojstvenu 12 shvaćanju i životu.duša kao po redu svakako sljedeća i kao o n o što prima. neka gleda „ n e p o m i j e š a n " um koji je njihov poglavar.je pali? Isto je i što se tiče stvari koje su iz toga dvojega spoje­ ne. a terminologija je stoička.636 ili 19. Nauk je prije Aristotelov (usp. dok. o n o što joj je prvotno i što joj je izvor. neizmjernu mudrost. II. 27) i to uzima u obzir. u usporedbi sa s o b o m . dušino 10 gornje susjedstvo. Budućj^da-duša^potječe od u m a ^ o n a je umna. Ladana). nemajući u sebi ništa što ne misli. je i iz toga što je bolji jjdjiujiej koja je takva^KaKvu s m o je opisali. No kontekst u kojemu Platon rabi tu riječ posve je drukčiji. a κόρος određuje kao „čistoću i nepomiješanost uma". jasno.3. N o tujjjelafcaost-^aaae n e t r e b a shvatiti^ kao_jie^t^šJto~ie^ee£vjiego kao nešto_Jto. nećeš gađati iz daljine. 65 DK. istinski život za vrijeme Krona. živa bića i sve biljke. a pojam joj je djelatan kad gleda u m . slično u Aristotelovoj Metafizici Λ 7. Theol. tako je i sama duša izraz u m a i čitava djelatnogjLte. nego posjedujući t o . bagBHSTgJnnMBu. kao što u vatri j e d n a toplina ostaje u^njo^^raruguTširi. Polazeći vjerojatno od Hesiodova opisa Kronove vladavine (Op. tako i t i m e s t o ' J e U njoj prTsutan. diviš se sebi sa­ mome. ne traži rast. οίον λόγος ό έν προφορά λόγου τοϋ έν ψυχή. 344 345 . Stoga i sve o n o što je u njemu jest savršeno. neka ide gore do svojega prauzora i o n o g a što je istinskije i neka t a m o vidi sve misaone stvari koje su same po sebi vječne.) No izvornije značenje riječi jest „sitost" (usp. daje opstojnost drugomu. (Tako se ta riječ uglavnom i rabi u novoplatonizmu. teTduhove.ga umjšajje^u opstojnost nečega drugoga. pa i Platonov Fedar 240c2). um kao oblik.) te od konteksta vlastite rasprave Plotin ovdje iznosi platoničku etimologiju riječi Κρόνος. Kakav je u m . ži­ v o t . 1 4 Njegova blaženost nije stečena. pa Atkinson (49) s pravom sumnja u moguću po­ vezanost toga mjesta s ovim Plotinovim. a neće biti ni p u n o o n o g a što je između. Usp. 1072b22-23: „[Um] djeluje posjedujući mišljeno" (prijevod T.. bilo zrak. Proklo.Jednomu*. a i savršej^^ je poput oca po­ diže j e r nije ju. 1 3 Naime. a izgleda da Plotin kasnije (usp. da bi on m o g a o biti potpuno savršen. budući da je najsavršeniji. 13. v e ć sasvim uvjeren da će takva stvar prići bogu. nego on jest sve u vječnosti. on u seb^buhvgja^sa^ p m . um joj je u razmijh^anju. 110 i d. Plat.. Njezino je podrijetlo Platonov Kratil 369b6-7. %trđuci^vjećno u miro"vianju3ra zašto da traži preinaku kad je sre­ tan? K a m o da ide kad je sve u njemu? Isto tako. Henry i Schwyzer uz riječ „susjedstvo" (γειτόνημα) upućuju na Pla­ tonove Zakone IV.221. Um dakle dušu čini božanskijom. 3. Niže djelatnosti potječu s dru­ g o g a mjesta i trpnosti su takve duše. 4. rodio savršenu. gdje Platon kaže kako riječ Κρόνος dolazi od κόρος i νους. g^akoga. Heraklit fr. o n o š t o umuje i udjelovljuje jest iznutra i svojstveno joj je. U z m i dakle o n o što je božanskije od ovoga božanstva. To je zbiljska vječnost koju oponaša vrijeme vrteći se o k o duše. b o g a čije ime z n a c T ^ r b s ' ( „ č i s t ' ' ) i^TT^TT^unT'). Jer iako je o n a onakva stvar kakvom ju je pokazala naša rasprava. druge paknevidljive. i i r n a o n a j e nekakva slikp K a o što j e izrečena misao slika misli 11 u duši.^s j e d n e stTTaBeT-ostaje-u. nemajući u sebi ništa što nije savršeno. De interpretatione 1. Djelatnošću duše valja zvati samo o n o što ona udjelovljuje u m n o i sama iz sebe. B u d u ć i da je duša tako štovanja vrijedna i božanska stvar. To bi se m o g l o vidieti i iz sljedećega. on. kao i sljedeću bilj. 705a4. b. A k o se tkogod jiudi ovoiTmsjetilnoirjli svijetu gjejjajući n j e ^ o v u ^ v j l i c ^ ^ b ^ p c ^ u i red vjeCfioga_kretanja te b o g o v e što su u njemu.

A razlika je drugotnost. a ne ζή αεί. a to/ je i u z r o k bića. Budući d a j e um j e d n o sa s o b o m samim i b u d u ć i da svemu postoji nešto zajedničko. dok b u d u ć n o s t ne postoii . K. a prema drugima se krećući. s dušom su po­ vezane sad jedne. koje ovdje nije moguće navoditi. Barthlein. VI 2. Kad bi otklonio drugotnost. uvijek n e k o j e d n o od bića. Prvine naime nisu Henry i Schwyzer uz ovo upućuju na Platonov Parmenid 144b2 („Bivstvo je dakle razdijeljeno medu sve mnoštvo bića te se ne odmeće ni od kojega od njih"). A i duša je b r o j . kažemo 'bijaše'. Platonov Timej 37e5-38a2: „Naime.jer i o n o tada J e s t " -*a ne pSsEojTjii prošlost . time što je mišljeno. Kad bismo ovaj odjeljak usporedili s izvješćem što nam ga ο pitagorovcima daje npr. Tvrdnja da je duša broj isto tako pripada platoničkoj tradiciji. Barthlein smatra da se na temelju ovoga naše­ ga odjeljka dade pokazati da nije. Plotina valja povezati s puno kasnijom tradicijom negoli je izvorna pitagorovska. μέγιστα γένη predstavljaju kategorije inteligibilnoga svijeta) Plotin go­ vori u VI 1-3: u VI 1. a ni istovjetnosti. Aleksandar Polihistor (Diogen Laertije 8.sad Sokrat. S t o g a j j m u_sebi i m a sve r stvari koje miruju_u y j ^ o j | a J ^ P . No to nije posve točno. oboje su nai­ me zajedno i supostoje te ne napuštaju j e d n o drugo. K. broj u smislu bivstva.jer tamo ništa nije prošlo . bolje. a sad druge stvari . Gottingen. Hoppe. kao iz uzroka. a kakvoća je svojstvenost svake od njih. Dakle. a cjelina je sav um i sve biće um jer mišljenjem uspostavlja biće. iz Jed­ noga) Aristotel više veže uz Platona i platonovce sklone „pitagoriziranju". primjerice. U z r o k mišljenja nešto je drugo. diss. činilo bi se da Plotin jedno­ stavno preuzimlje pitagorovski nauk.ru-Jj^ a-Dvoj- stvo jgjdjragotoo i_nastavši iz J e d n o g od njega dobiva određenje. ne bi bilo mišljenja da n e m a drugotnosti. Evangeliou. 5. 93-188). „drugotnost" i „istovjetnost" pred­ stavljaju Platonovih pet najviših rodova (μέγιστα γένη). 1-24 odbacuje Aristotelov nauk ο kategorijama. Aristotle's Categories and Porphyry. određenoga i neodređenoga (Metaph. """"Rume. Ν 3. 1965 i u novije vrijeme Ch. pos. Iz njih. To je onaj koji je jednostavan.um zato što misli. „mirovanje". ovdje 1098-1101). a biće. Čitam ζητεί. koji je'plnje takva mnoštva. Filozofska istraživanja 37 (1990). 986a24-27).kretanje ako um misli. a valja dodati i kretanje i mirovanje 1 6 . a njemu [sc. sad konj.u m jp_gva bića.Jkpjije uzro. Naime. ο problematici kategorija (naime.< > s a m o _ S S S 7 ajtojjggt" je vjerno.k. ona p i t a tko je onajjsojj. dok je samo "pcTsebi neodređeno. gdje je riječ 346 347 . iako su dvoje. potječe sve ostalo. No ovdje je nemoguće temeljitije ući u problem. koja je uzrok. m o r a Usp. o s i m ako se ne 17 htjedne o d m e t n u t i . kako je u Henrva i Schwyzera. no Atkinson (104) opet upućuje na različnost konteksta. služi kao tvar. ο tome posebno O. Iz jedinice i neodređenoga dvojstva nastaju brojevi").. proizašlo bi Jedno i šutnja. A 5. „Proučavanje kategorija u antici". Prvine svojom mnoštvenošću čine broj i kolikoću. a i iz mnogih drugih izvora. i biti istovjetnosti. 1988. d o č i m je duši svojstveno da je u t i m stvarima i da je s njima združena. dok 'bijaše' i 'bit će' pristoji kazati za nastanak u vremenu". No sam Aristotel (koji je raniji i vjerodostojniji izvor od Aleksandra) pitagorovcima pripisuje tvrdnju da Jedno" nastaje (Metaph. a u VI 3 ο kategorijama sjetilnoga svijeta (usp. U svakom slučaju.puštajući. Iz jedinice nastaje neodređeno dvojstvo koje jedinici. sporno je je li Plotin uopće poznavao tekst toga dijaloga. Metaph. taj b o g ponad duše jest m n o ž a n . 1091al3-18). a biće zato što je o n o što je mišljeno. a pro­ izlazi iz određenoga tumačenja Platonova Timeja 35bl-3. „Biće". Inače. Doduše.nego su sve stvari vječno prisutne^ jer su istovjetne i jer takoreći uživaju što su ta­ kve kakve su. iz pitagorovske tablice opreka (Arist. u VI 2 govori ο μέγιστα γένη. Prjbliživši se umu i takoreći postavši s njim 18 j e d n o . A 5. nego da je pred očima imao neki drugi predložak (usp. v e ć je 19 20 broj.^aje-sfevorio. N o . 'jest' i 'bit će'. Die Gene in Plotins Enn. Β la DK: „Po­ čelo svega jest jedinica [μονάς.kako bitka uma. a u 25-30 stoički. nego. bj~QJ^aija. Um dakle postaje prvinama: biće. usp. Sofist 254d4-5 i 254e5-255al. onomu što je vječno] kao istinski izričaj pristaje samo 'jest'. jasno proizlazi da je „jedno" određujući moment.praota. Svaka od njih jest um i biće. drugotnost i istovjetnost. drugotnost da bi bilo onoga što misli i o n o g a što je mišljeno.24 = fr. „kretanje". No i pomišlje­ ne stvari trebaju m e đ u s o b n o biti različne. a mirovanje da bi o n o što je mišljeno bilo istovjetno. Naime. x^^£^g^^^^^^^^^yv^^chroia. Leiden/New York/K0benhavn/Koln. Sto se tiče veze između Plotinova nauka ovdje i Platonova u Sofistu. o n o što misli i o n o što je mišljeno . u m u daje mišljenje i bitak. Kad postane određeno. obojemu je dakle uzrok nešto drugo. 986al7-21). 1079-1104. odnosno da ono postoji iz parnoga i neparnoga. to je jedinstvo isto tako um kao i biće. Tvrdnju ο nastajanju iz Jednoga" (odnosno. Teško je točno odrediti na koga se Plotin ovdje oslanja. a ne εν].

Platon u Timeju 37c6-7 govori _yaljao ske. neka taj gleda mirujuće slike 2 1 koje su v e ć izvanj0 nastanku duše. K a k o onda treba shvatiti o n o što miruje o k o j e d e e g a " i što njemu m i s i i t I ? V a l j a H i ^ njega izlazi. a da se o n o pokrenulo. Atkinson predlaže da se čita kao genitiv. K a k o dakle mnjjaje i što zrije i kako je u o p ć e stekao opstojnost i ρ ^ ί " η i? . na novoplatoničkim načelima. „dragocjenost" i česta je u platonizmu. Sto­ ga iza και ubacuje τι (kao objekt od άπωδόσειν).. τάξεως αύτοίς άπωδόσειν. „posebno zato što pojam γένεσις uključuje pojam uzroko­ vanja te stoga. za koje zamjećivanje misli da su postojeće. Budući da za J^d^»^>po^tojieišt§Ltakvo. „svetište". „mjesto uživanja".Jej3ndie. za o n o što odande nastaje treba ka­ zati kako je nastalo ne pokrenuvši se. Za sve što se kreće potrebno je da postoji nešto p r e m a č e m u se kreće. Tamo stoji: „Pomiješavši ih s bivstvom i od ta tri sastojka [sc.dvoje jmt. ne i z g o v o r e n o m riječju. Iz ovoga je Ksenokrat (čelnik Platonove Akademije od 335. no kojTTžTazTabk o n o miruje. o n d a je n u ž n o ^ d a j e to nastalo zato što še v j e ^ o * ^ r e H e ^ S E O e d i a o g a . „slici vječnih bogova" (iako nije posve si­ gurno da je tu riječ upravo ο slici). αγάλματα. pošto s m o dozvali samoga boga. Stanovite probleme stvara αιτίας.vft. i to o n o što je vječno. bića. u Prokla) bog nazivlje άγαλματόποιος. obkle g"oa miruju. jpfinp. uz nji­ h o v izvanjski dio i koja ο njima ovisi. s o n u stranu svega. 2 2 Dakle. A o n o što je vječno savršeno rađa vječno. do­ čim snijeg ne zadržava svoju hladnoću samo unutar sebe. nakon kretanja. broj. is­ puštaju iz sebe u okolinu nešto u čemu onaj tko je blizu uživa kao u opstojnostima. djeljivoga. j e r te teške stvari. Jer kad bi štogod nastalo. Ο t o m e ponajviše svjedoče mirišljave stvari. a to . pojam τάξις" (141).ČCT. poputrsjaja Sunca jLOJUe-JjkoInjega A_a. nego tako što se d u š o m ispružujemo u molitvi upućenoj njemu. neka ne tvrdimo da se.Τ^Ηηηρτ^ Η λ hi m o g a o zrejj? Naime. Pripisavši im u raspravi nastajanje pridat ć e m o im neki dio od reda u z r o k a . koje povezuje s ne­ određenim Dvojstvom).-pejmavijL. ostajući miran. Niti u sjemenu o n o što je vlažno nije o n o vrijedno štovanja. Riječ άγαλμα znači i „kip". πλήθος. Isto tako. a ja slijedim takvu sugestiju (iako mislim da καί onda nije ni potrebno). jer g o v o r i m o ο vječnim bićima. 'različnoga' i bivstva". do 314) izveo zaključak da je duša broj koji sam pokreće smatrajući da se u ovomu Platonovu odlomku zapravo opisuje nastanak niza prirodnih brojeva iz nedjeljivoga (εν) i djeljivoga (mnoštva. Rađa i o n o što je niže od njega. 348 349 .ni m a s e ni veličine. ako štogod drugo nastane nakon njega. Vatra proizvodi toplinu koja potječe iz nje. Iz prvoga miješanja toga dvoga nastaje broj. A to su broj i pojam. o n o m o r a steći opstojnost ne tako što je sklono nečemu. ili. budući u s a m o m e sebi kao u nutarnjemu hramu.No Dvojstvo je n e o d r e đ e n o u z m e li se primjerice u smislu podmeta. tada bi o n o s t o j e nastalo nastalo kao treće od njega. sliku koja se najprije pojavila. iz m o ć i koja je u njima prisutna rjrouzročujii_opstoiaost. a niti uopće kao pokrenuto. jesu drugotne. MišlienifiieLiutimft areni«? koje zrffe. nego je to o n o što je nevidljivo. sing. koja je o k o njih. U Atkinsonovu izdanju stoji: τω δέ λόγω τήν γένεσιν προσάπτοντας αύτοΐς αίτιας και. Što dakle valja kazati ο ο των αίδίων θεων άγαλμα. niti tako što za nečim teži. budući da je duša broj koji pokreće. jer na taj se način m o ž e m o moliti mi sami njemu s a m o m e : neka dakle onaj koji promatra boga. dok se u kasnijoj tradiciji (npr.. Naime.i^-ebtika-^oji^ nastali u njernur-Orr se na j e d a n način ujabličuje-putejn ^ a na drugi n ^ ^ a t m u ^ e ^ M ^ ' kao što j e primjerice slučaj s udjelovljen i m vidom. n e g o je iz njega proisteklo toliko m n o š t v o kakvo se vidi m e đ u b i ć i m a i za koje zahtijevamo da se svede na nj? N e k a se dakle kaže ovako.U£0*. um je takorećij^hli. ono krećflžjtego. Budući dakle da je Jed­ no nepokretno. i ak. Dakle. a pokazuje se na sljedeći način. te Dvojstvo. Stavimo n a s t r a n u nastanak u vremenu. jer je slika takoreći prauzora iz kojih je postala. 6. jesu. pl. ako nešto nastane nakon njega. jer može biti i gen. koje j e o n a k v o J e d n o kakvoJcaj^jQH!__d^^ eps¥ojno^kJ3jilo^I^^ i&Jacoj? Zašto o n o nije ostalo u sebi. za koJi-a£Jsaža-kakQ. tomu je potrebno dodati i „isto" 1 „različno". duša sada posjeduje n u ž n o s t da postoje te stvari i žudi za o d g o v o r o m na pitanje ο k o j e m u su stari mudraci m n o g o raspravljali: kako je iz Jednoga. ponovno je tu cjelinu podijelio na odgovarajući broj dijelova te je svaki od njih pomiješan od 'istoga'. a ne kao drugo. iz svojega bivstva. sve o n o što je već savršeno to i rađa. d o č i m svaki broj iz Dvojstva i Jed­ n o g jest oblik. štoviše. nedjeljivoga i njihove mješavine] načinivši jed­ no. dokle god postoje..

20a DK). j e r svaka je v e ć o d r e đ e n a i ima takoreći obličje. 13. o n o što rodi opet u sebi zadržava. koji se r o d i o pri­ je Zeusa. zamipčivanje pnpnt crte. A 1 te Β 12 i Β 91 DK). S a m o odande zrije. ( K a o što tajne i priče ο b o g o v i m a navješćuju kako Kron. što je iznimno važno pitanje. Budući p u n o n o g a što je stvorio te g o t o v o p o n o v n o progutavši to zato što to zadržava u sebi. d o č i m je um jači od svega ostaloga. prema Maretićevu prijevodu. zato j e r o n o što je nastalo na neki način m o r a biti J e d n o te m o r a sačuvati m n o g o njegovih obilježja i biti mu nalično. Ponovno slijedim Atkinsonov prijedlog (157-160). Atkinson na oba mjesta κόρος prevodi sa „satietv". koji je govorio da sve teče poput rijeke (usp. n e g o sve potječe iz njega. Onako kako stoji u grčkome. Kad bi bilo Sve. od J e d n o g a potječe te se p u t e m njega jača i p u t e m njega i iz njega usavršuje u bivstvo.aWp jp nm sliU»i-»fcMir)np-fl No valja govoriti jasnije. Ovaj je um „ o d roda t o g a " . jer sve je n a k o n njega. Ne gleda ga odvojen od njega. Primjerice. O n o je naime samo Jedno. a kasnije Ksenokrat (fr. A i treba da o n o što je nastalo iz nečega što je jace~oc?Trn1a"Trilde um.318/ kaže kako Τ έ α dolazi od ρέω. Mirovanje je misao­ n i m stvarima odredba i obličje. Kako onda o n o stva­ ra u m ? Zato što je okretanjem prema s a m o m e sebi um gledao. b. Kažpmp k. kao što je svjetlost nalična Suncu. Ilijadu 6. stvara Z e u s a . no jedinstvo je m o g u ć n o s t svega. (I stoik Krizip /SVF 2. tako da je od njega razdvojeno samo drugotnošću. ili kao okretanje Jednoga.je naka»~nj. kao-što n e m a ničega ni između duše-jjuiaa. sva lje­ pota ideja i svi u m n i bogovi.) Stoga „kontrast u našemu sadanjemu odlomku jest između stabilnosti uma i nepostojanosti fi­ zičkoga svijeta" (Atkinson. No J e d n o nije u m . N a k o n toga. Da. a izmeđujiema^Tteega^. Sintagmom „niti se izlijeva u tvar niti odrasta kod Reje" naznačuje se nekoliko stvari. to se niti izlijeva u tvar niti odrasta k o d Reje.o n o m e što_jejaajsjivršenije? Iz njega ne jDotječe ništa doli o n e stva­ ri koje su naiveće nakon njega. Kronova žena) dolazi od glagola ρέω („teći") te daje onaj koji je skovao to ime (u ovome kontekstu misli na Homera. Kao prvo. II. Biće pak ne treba takoreći lebdjeti u neodređenosti. dok ovdje nije takav slučaj. s njim o d m a h nastaju i sva bića. jer iz nje nije posve jasno ka­ ko je određen um. mišljenje pro­ matra o n o čega je to m o g u ć n o s t te to takoreći odvaja od m o g u ć n o ­ sti . i ovdje je ή ότι zf\ επιστροφή πρός αυτό έώρα. s druge strane. inače ne bi bilo um . kad nastane. Ο Kronu usp. I ova rečenica stvara probleme u prevođenju. No.187) bio mudar kao i Heraklit. „Ono što zamjećuje" = τό καταλαμβάνον. prvo ga počela. 15. u m p o p u t kruga. O n o zacijelo s o b o m s a m i m sebi određuje bitak s p o m o ć u m o ć i što potječe od J e d n o g a i zato što mu je bivstvo takoreći j e d a n dio od o n o g a što pripada J e d n o ­ m u . duša ie pojam u m a i nekakva djelat nost. 15 Heinze) dvojstvo nazivlje „majkom bogova". Sve naime potječe iz njega.ega. kao_što je u m pojar" Jadnoga N o pojam j e duše nejasan - jedinstvo. n e g o treba biti g r a n i c o m i mirovanjem učvršćeno. / Naime.j e r o n o u sebi već ima takoreći svijest m o g u ć n o s t i da b u d e bivstvo. 350 351 . bilo bi m e đ u bićima. 2 4 Siptilno ip. a jerjjin p " p " f T e d i š t a kruga. Z b o g toga nije m e đ u stvarima koje su u umu. n e g o zato što. mišljenje i Sve. zanimljivo je i to da pitagorovac Filolaj Reju nazivlje dvojstvom (fr. A o n o najveće nakon njega i drug o t n o jest y m . 2 7 ) Usp. 179). ή δέ δρασις αυτη νους. treba^gledati. najmudriji bog. život. a to zrenje jest u m . j e r o n o nije dio Svega. jer da rijeke teku iz zemlje /Geje/. 2 5 N o krug j e ta- kav da se dade podijeliti. čime dobivaju i opstojnost. A kad je stvoritelj i o n o najbolje. kad je v e ć sit. urn_gleda J e d n o i potrebuje samo J e d n o .naime. Sve čezne za stvoriteljem i voli ga. gore. a ponajviše kad su stvoritelj i stvoreno sami. kažu. kao njegovo okretanje prema samome sebi. 26 jer duša je slika u m a . z b o g čega je p u n te um u sitosti. tada je o n o stvo­ r e n o n u ž n o š ć u s njime zajedno. valja obratiti pozornost na činjenicu da Platon u Kratilu (402a4-c3) tvrdi da ime Τ έ α (Reja je inače kći Urana i Geje. 2 3 O n o pak što zamjećuje nešto drugo jest ili sjetilno zamjećivanje ili u m .211. u najčišćemu smislu dostojan i m e n a „ u m " . Na isti način i um. da bi bio um. ne postaje iz n e k o g a drugoga izvora doli iz prvotno­ 7. dok-Jedno ne potrebuje u m . pa je rekonstruiram onako kako to čini većina tumača i prevoditelja. rečenica je besmislena (αϊσθησιν γραμμήν και τά άλλα). kao nešto djeljivo iz nedjeljivoga. no mislim da to značenje Plotin ima na pameti samo ovdje. Stoga su te stvari bivstva.prema_Jednomu. jer o n o nije z a u z d a n o nekim obličjem. Dakle.te stoga ona treba gledati i prema u m u .

nego su odavno izrečene. 8. Μ i ove naše tvrdnje niti su nove niti su sada pronađene.Vorsokratische Philosophie. koje na­ zivlje J e d n o . što nalazimo i u nekim drugim Parmenidovim fragmentima (2. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entmicklung. No. budući savršen. te na trećemu mjestu J e d n o i m n o g o " .takva m o ć ne m o ž e biti neplodna. kako pokazuje H. Parmenid. za koju se kaže kako je . Bd. pismo. fragment. „Prvotno Jedno" odgovaralo bi I. On pokazuje kako korijeni takva tumačenja sežu do novopitagorovca Moderatusa. Moguće je dakle da je poredak Parmenidovih fragmenata u predlošku po kojemu ih navodi Plotin ipak znatno drukčiji od poretka u DK.u spisima". Takvu se mnijenju ranije priključio i Parmenid ukoliko je sje­ dinio biće i um te biće nije postavio m e đ u sjetnine kažući „Isto 33 se m o ž e misliti i m o ž e b i t i " . Stoga Prema Atkinsonu te Henrvu i Schwyzeru riječ je ο II 4. Zanimljivo je da Plotin. do Eudora i Speusipa. 8. ali ne razvito..sto . fr.26. 8. Navod je iz Platonova II. Timej 34b i 41d. a treće ο o n i m a trećima po r e d u " . sudjeluje. Prevodim ga tako što τό αυτό uzimam kao subjekt. Nestle. nego se starošću i moći još i izdiže s onu stranu bivstva". tek u Plotina dobiva središnju važnost: „Za dokaz što ga brani Plotin [. 155e-156b). „ d r u g o je ο drugotnim stvarima. 225). ovo mjesto 312E trebalo je predstavljati upravo kanonski dokaz" (Dorrie. hipotezi (odn.u njemu i misli. Parmenid. „drugotno Jedno" II. i uspoređujući 35 ga s „ o l i n o m kruglje" jer sve ima u sebi obuhvaćeno i jer mu 36 mišljenje nije izvanje. 1. Ein platonisches Schliisselwort.razmišlja. Kaže "Itako on stvara dušu u o n o m u v r č u . a ne s. Zanimljiv je plural . Iako u svojim spisima tvrdi d a j e biće Jedno. 3 1 Budući da je otac u z r o k uma. 687 b.s onu stranu bivstva". No ni ovdje o n o što je stvoreno ne m o ž e biti jače. 3 2 Na m n o g i m mjestima biće i um nazivlje idejom. 29-32).. j e r u m j e njegov tvorac. hipotezi Platonova Parmenida (137c142a). fr. Dodds. 129-142.."do^Ts druge strane/dokučuje o n o što j e nakon njega. a iz u m a duša. koje se danas smatra neau­ tentičnim. 217-235). Abt.s onu stranu bivstva". U novoplatonizmu se I. Diogen Laertije (1. 352 353 . 7 1963.izuzimljući od njega sve tjelesno kretanje.. nego je u njemu. Klasična studija ο izvorima novoplatoničkoga tumačenja Parmenida. No usp. T ^ j T ^ o j l ^ ^ e ^ r ^ ^ ofcoj. 2. kako vidimo. Usp.] da postoje tri stupnja bitka (hipostaza). 2 9 K a ž e i kako postoji „ o t a c uzro­ k a " 3 0 p o d u z r o k o m misleći n a u m . 509b8-9: „Dobro nije bivstvo.2: Allgemeine Einleitung . Takvo je rješenje predložio još Zeller (usp.sayji. da je Parmenid napisao samo jedan spis. 1). Zbog očite tendencije nauku ο stupnjevanju ovaj je Plato­ nov odlomak bio utjecajan u tradiciji platonizma. „The Parmenides of Plato and the Origin of Neoplatonic One". trebao je stvoriti . Usp. Usp. Sadanje rasprave tumače ih svje­ dočanstvom spisa Platona samoga potvrđujući da su ova naša mnijenja drevna. Plotin vjerojatno upućuje na VI. Stvorenje u m a jest nekakav pojam i o p s t o j n o s t . 1. razlikuje prvotno Jedno.en. štov i š e T s a m o stvara. sraslo s njim pa je time_isjJunjeno. i to o n o što je n u ž n o š ć u slabije od duše. hipotezi (142b-155e). a možda i ranije. T a k o je Platon z n a o da iz dobra nastaje u m . a tako je općenito i prihvaćeno. Zeller/W.ima. nego. Darmstadt. τό γάρ αυτό νοεΐν εστίν 'τε και είναι. biljeg što ο njemu ovis17 ono™*sfo"je. 3 povezuje s fr. naime. Revue internationale de philosophie 24 (1970). koje je u poglavitijemu smislu Jedno.16 = A 13 DK) izričito tvrdi. s druge stra­ ne. jest E. von Plotin mit neuem Sinn erfullt". točnije govoreći.2. 8. To je i razlog P l a t o n o v i m trima načelima: „ S v e je ο kralju sve­ g a " (misli na prvotne stvari). Dorrie („Der Konig. njegova je slika.43. fr.3. budući da je slabije. E. 2. Ta­ 37 ko je i on suglasan s n a u k o m ο trima naravima. pisma (312el-4). Naime. određuje ga i takoreći uobličuje o n o što ga je stvorilo. j e r u m ie. dao je p o v o d a t o m u da se to Jedno razotkri­ je kao mnoštvo. svjetlo uma. Par­ menidov fr.m n o g o " .U m n a i m e rađa dušu. b. da bi ostalo onakvo kakvo jest. valja napomenuti da Plotin prethodnike navodi uglavnom tako što povezuje smisao njihovih tekstova (usp.. 8. Platonov Parmenid. Usp.34). recimo. s jedne strane. A za biće kaže i kako je „nepokret­ 34 no" . Državu VI. Do toga su p o d r u č j a b o ž a n s k e stvari. za nj kaže kako je d o b r o i kako je s o n u stranu u m a i . užjva. ništa više i ništa manje. Το je Parmenidov 3. drugotno Jedno. Ha. hipoteza u Parmeuidu (137c-142a) poistovjećuje s bogom odnosno idejom dobra. na isti način neodređena. Ο to­ 28 mu valja govoriti kasnije. a έστι s infinitivima razumijem u potencijalnome značenju. o n o . Platonov Parmenid 128a8: έν τοις ποιήμασιν. iako.iako mu pridodaje mišljenje . 323d4. Classical Quarterly 22 (1928). R. a „jedno i mnogo" III. gore.

nego u nezapisanim razgovorima. nego je prva kruglja p u n a zvi­ jezda. 1074al4-17: „Dakle. Isto mislim za područje što pripada čovjeku. tako te je razložno pretpostaviti da je isto toliko bivstava i nepokret­ nih počela". sklada čita­ voga neba? Kako to da su sjetilne stvari na nebu brojem iste kao i misaone stvari i pokretači? K a k o m o ž e biti tako m n o š t v e n o . Λ 7. Usp. Anaksagora pak.kako je htjelo^dokazati naše izlaganje. Plotin vjerojatno misli na Aristotelov νους ποιητικός: „Ovaj je um od­ vojen. isto naime smatra i Aristotel . A k o je pak svaki pokretač počelo. očito je da će imati razmjeran odnos s krugljama u sjetilnomu 38 39 40 41 38 svijetu. ili su p a k to posve zanemarili. dru­ gi nisu u spisima. izvan njih. Usp. Navodim malo modificiran Ladanov prijevod. 4 6 Dakle.nego da su ponad sjetilnih stvari. Metaph. Bilo bi razložnije da sve kruglje.točan broj trebaju odrediti matematičari. Henry i Schwyzer upućuju na Metaph. ukoliko"se^o"*takvim šlvarnna~neštb m o ž e dokazi­ vati . broj kruglji odgovara broju pokretača (55. Činjenica da Plotin pred sobom ima upravo ovo mjesto jasna je i iz njegove tvrdnje da Aristotel postavlja „ono stoje razložno". djelatan negdje sre­ dinom 6. Državu IX. nazivljući um čistim i nepomiješanim. Nije jasno zašto ga Plotin spominje u ovome kontekstu. Zanimljiv je zbog nekih problema kozmogonije te etimologije.u tijeku" 39 su. N e t k o bi m o g a o pitati da li m n o š t v o misaonih stvari potječe iz Jednoga. T. čitava narav duše. 4 0 Aristotel kasnije kaže kako je o n o prvotno „ o d v o j e n o " 4 1 i „ u m n o " . A kao što ovdje kruglje nisu prazne. b.jer i on znade da je to netjelesno . gledaju p r e m a J e d n o m u i prvotnomu. A k o potječe iz Jednoga.jer one su odvojene . 47 ili 49).a počela služe kao tvar. no teško je točno odrediti mjesto. K a o što u naravi postoje te tri navedene stvari. za o n o što Platon nazivlje „nutarnji č o v j e k " . Ν 4. gdje on kaže kako je Ferekid ono „prvotno radajuće" (τό γέννησαν πρώτον) poistovjetio s onim „najboljim". ili su počela u području misaonih stvari mnoga. koji nikako ne mogu biti sjetilni. 4 5 No d o k su jedni to obrađivali u svojim spisima. pr.ο misaonim stvarima govori drukči­ je nego Platon. množina kruglji nek je tolika. tako valja smatrati kako su one i u nama. Usp. a bivstvom je djelatnost" (De anima Γ 5.9. 12. prvotnoga. 2 te Aristotelovu tvrdnju u Metaph. 42 43 44 354 355 .. V e ć je d o k a z a n o da valja smatra^ti_kjiko^stvari stojje j w a k o : da p o ­ stoji nešto što je s_onu stranu bićajjJedno . No z b o g svoje je drevnosti zanemario točnost. Naime. bez riječi και τάς αισθητές u al6. I Heraklit znade da je J e d n o vječno i u m n o . s dru­ ge strane. tako će i ondje pokretači u sebi sadržavati m n o g o toga te će t a m o biti istinskiji svijet. No usp. T a k o bi i t a m o o n o prvotno okruživalo te će postojati misaoni svijet. st. budući da pridonose j e d n o m u ustroju. da bi svaka m o ­ gla pokretati j e d n u kruglju . onakva kakva je i.d a ^ u j i o t m n j } ^ narav duše. 26. Λ 7. iako je netjelesno. Za E m p e d o k l a „svađa" razdvaja. bez tvari koja dijeli? Stoga su od starih oni koji su se najviše p o n o v n o priklonili Pitagori i njegovim sljedbenicima te Ferekidu ti koji su se bavili t o m naravi. 10. Ne mislim p o d time da su u sje­ d i n i m stvarima . Λ 8. ne čini o n i m prvotnim. a „ljubav" je Jedno . Ferekid je bio Anaksimandrov mlađi suvremenik. 9. a j e d n a izvanjska vlada. Ladana). i to u istomu smislu „ i z v a n " kao što su izvan čitavoga neba. jer ne posjeduje nužnosti. I zašto će se ujediniti i raditi zajedno u svrhu j e d n o g a djela. Fr. Usp. i našaje^kigajaešto bjožajiskoi druge je naravi. 430al7-18).18 (= A 1 DK) te Β 12 i 91. ono prvotno postavlja kao nešto jednostavno. 1072bl9-20: „Um samoga sebe 'umuje' prema dioništvu u mišljenome" (pr. postavljajući o n o što je razložno. a Jedno kao odvojeno. 4 2 no kažući kako o n o „misli sebe s a m o g a " 4 3 on ga. 589a7. Usp. Postavljajući i m n o g e druge mi­ saone stvari . jer tjelesa uvijek nastaju i .toliko koliko na nebu ima kruglja. 4 4 No netko bi se m o g a o čuditi je li to i razložno. Metaph. 1091b9-10.5-6. Diogen Laertije. počela će biti u skladu sa slučajem. 1072a26. a i ostale sadrže zvijezde. koje j e d n a drugu okružuju. netrpan i nepomiješan. Kr. fr.

Kad je nešto dje­ latno. pa ga još i izvana prekriva. nego s m o cijela-duša. a njezino razmišljanje istražuje je li ovo pravedno od­ n o s n o je li o v o lijepo. osim ukoliko nisu nužni. Platon tamo govori ο tome kako je „poglaviti" dio naše duše na vrhu tijela pa nas tako „diže sa zemlje". Mi dakle j o š ne spoznajejn^jjej. Taj razmj§l[ajući dio duše. Budući dakle da p o s t o j j j h ^ š a ^ k ^ i a . Kao što netkTj7^ekajući~da"cuje zvuk koji želi čuti. 4 8 A pozivanje da se odvoji nije mišljeno mjesno . n e g o s takvim djelatnostima uglavnom ništa n^^inimo7~TNeki od nas s njima uopće ništa ne rade. ostaje u um­ nomu svijetu. koji za razmišljanje ne potfšbtij^nikafcvđ^fflesno oruđe. 356 357 . um i o n o što je prije u m a uvijek je u sebi. koji nije djeljiv. p r e d o d ž b a m a i tuđošću u odnosu na tijelo. Kako bi inače o n a m o g l a razmišljati? A ako duš^s^draz_mišlja-0-«vwn stvariiga^a^sad ne.) Te su stvari uvijek u svojim vlastitim djelatnostima.isto tako.se-jo'gr-nalazimo u zamjećivanju. tada o n o j o š nije prošlo kroz cijelu dušu. Usp. „ i z v a n " i „ n e t v a r n o " pripadaju mu samo kad je sam i kad ne posjeduje ništa od tjelesne naravi. izrazi „ p o sebi". N a i m e . svakTod Injeluvasduse ύ γ ] | 3 ? . Timej 90a5-7. Kako t o dajjjak&u sebi i m a m o silne stvari. TaKo" ffiflmamo svoje središte. urna. svoju djelatnost posjeduje u čistoći.se-4}nrJli^^ okrene^arfutra L t a m o p o b u d i p o ­ zornost. Znanje' -pQsfSjt^ad. taj vanjski dio jest onaj koji. postavljena u sredinu tjelesnoga. udaljivsi se od ostalih zvukova. da_JDi_bilo zahvać^njia. raširena kroza nj. a nismo dio duše. nego ga m o r a m o staviti izvan svakoga mjesta. n u ž n o postoji i neko mirujuće pravedno.nastane sudjelovanje ržaKvaćanje.SavrjtenajejmjiJtojajD^ a drugi je onaj koji udjeljuje razmišljanje. iako nije postojan na mjestuTipak se m o t f f u mrloštvu ooTkojega je svako pojedino sposobtžo^cl^gaprimi kao ncžto dru^ti ud oiloga~što oriJ^stTupravo kao štojeHšre^ijSEFtaniž^ i svaki sastojak k r u ž n i c e j m a t o č k u nA_rjjfii»W-a~-p~Qjrn^^ Nečim takvim^štoJje--u-»a^iKTmTsmo Jedndgm^pđdru^erii. Platon tamo govori ο tome kako je duša.. No nije sve o n o što je u duši već zamjetljivo. nego dolazi do nas kada dođe do zamjećivanja. 11. τοϋτο. te m o ć duše za zahvaćanje ču­ vati čistom i s p r e m n o m za slušanje glasova odozgo. dok on ne dođe. ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ! pr^edftim_i_hjepim stvarima. N°e trebamo tražiti mje­ sto gdje ć e m o ga smjestiti. Nadalje.j e r o n o 4 9 je naravlju odvojeno . potr£bjiftjia. 12. jer „nismo zemaljsko nego nebesko bilje". kao i njezin dio koji je smješten ovdje. Stoga je. Platonov Fedar 245c5. 4 7 U slučaju nas. o n d a u n a m a treb^jDOjSlajati-ttm. a koji je samo tvorac i izrađivač i koji se bavi tijelom. skrivajući značenje. da bi se na neki način i preostala vrsta duše mogla odvesti i pre­ nijeti gore. j e s t * o d v o j e r i i n ^ g ^ o m i j e š a n s j ^ e l o m . da bi m o g a o razmišljati čisto. ne zahvaćamo ih.ζ Η α i uvijek djeluje sam-po sebi. Z b o g toga Platon kaže kako je u slučaju Svega dušu „još i izvana" postavljao u o k o l o upućujući na onaj dio duše koji ostaje u u m n o ­ mu svijetu. a ne sudjeluje u mogućnosti zamjećivanja. sjajime spoje­ ni i ο njemu ovisimo. Timej 34b3. iz čega nastaje i razmišljanje u duši. nego je postojan. govorio je kako je duša „ n a vrhu glave". prema Plotinovim riječima.^oji_ne_j^zjoiš^e--TTego--vječno posjeduje o n o pravedjiQ^a_jn^3r-a-4H^tojatL j_ppjčele r -uz£ok i b o g Usp. Na što Plotin misli? Vjerojatno na onaj dio duše koji „ostaje u umnomu svijetu" (Atkinson. 224). rio Usp.stvari-^k^^^u' tako prisutne. napreže uho prema o n o m u zvuku koji je bolji.nego se misli na odva­ janje nenaginjanjem. ako mu se prlmaEremo. ne bi se prevario onaj kojrtJTga p o s i a v i o u prvotno u m n o . tako i ovdje treba otkloniti zamjetljive zvukove. a i duša . nego.„ o n o što se uvijek k r e ć e " 5 0 .

Literatur. Abkiirzungen. 1964) i samo neznatnije odstupa od toga izdanja. 313). Text und Ubersetzung. Enneades I-III). Beierwaltes. 141. I (Porph. Vita Plotini. 89. sv. P. 1967 (knjiga se sastoji od sljedećih poglavlja: Einleitung. Uber Euiigkeit und Zeit (Enneade III 7). Henry et H. Beierwaltes je izvornik preuzeo iz tzv.-R. eingeleitet und kommentiert von W. Inače. Index II (Sachen und Namen).0 vječnosti i vremenu (Eneada I I I 7) Prijevod Napomena prevoditelja: Tekst je preveden s grčkoga prema: Plotin. Texte. Schwyzer. u kro­ nološkomu redu Plotinovih spisa i posljednja je što ju je Plotin sastavio za vrijeme Porfirijeva boravka u njegovoj školi (263-268). Index I (griechische Termini). editio minor (Plotini Opera ed. Naslov izvornika glasi Περί αιώνος και χρόνου. 297. 296. 309. Filip Grgić . ova je rasprava 45. Raspored odjeljaka unutar pojedinih poglavlja preuzeo sam od Beierwaltesa. ubersetzt. Oxford. Načela kojima sam se rukovodio u prevođenju i sastavljanju bilje­ žaka ista su kao i u slučaju V 1. 300. Frankfurt am Main. Kommentar. 7.

a kad uz njega stoji genitiv.. kao kad "bi tkogod kazao kako je vrijeme cjelokupno n e b o i svijet? 3 Jer. ne bismo mogli reći kako je mirovanje vječno kao što ne bismo mogli reći ni kako j e vječnost vječna. m o g a o motriti o n o č e m u vrijeme uistinu nalikuje. pre­ vodim ga „poimanje" ili „mišljenje". No kad kažemo kako se j e d n o nalazi u d r u g o m e . vječnojsjma^ta sudjeluje vmjećnosti.na taj bj_ib^ačj_n^j^ejkp_mogao jsyj3sti_najedno.. επιβολή razumijem ovdje u epikurovskome smislu. kao „primjenu" razuma na stvari (επιβολή τής διανοίας. Fizika Δ 10. 360 361 . ako vrijeme ima nalike s vječnošću.najuzyišenije. i on bi. Naime. Aristotel misli na neke pitagorovce. upitani. Što dakle treba reći da vječnost jest? Je li ona samo u m n o bivstvo. nego mi­ rovanju u bivstvu. Svaka­ ko. Diogen Laertije (10. ali ne kao dio. Odatle vjerujemo da p o p u t vrlo čestih primjena mišiljenja u svojim dušama i m a m o neku jasnu predodžbu ο vječnosti i vremenu. Prvo valja istražiti vječnost. moguće je naime da bi j e d n o od njih m o g l o postati uzvi­ šeno p u t e m drugoga. Obuhvaćanje će se za misaono bivstvo sa­ stojati u obuhvaćanju dijelova. vrijeme] kretanje cjeline. I έννοια je čest pojam u ovome spisu. 2. I.1. tada n a m je uvijek iznova misao u dvoumlju . Nadalje. Aristotel. P o t o m . nego parafraza Platonova teksta u Timeju 37d2-4: „Da­ kle. 4 Platon kaže: „Narav prauzora bila je vječna" . a m o ž d a i iste uzimlje na različit način. prauzora] bila je vječna. No treba li za vječnost kazati kako tamo postoji u smislu mi­ rovanja. j e r ο njima uvijek g o v o r i m o i u svakome ih slučaju spominjemo. Ep.a o n o m e onostran o m e ni to" ne treba priricati . po­ t o m pri njima zastanemo i smatramo da je dostatno ako b i s m o mogli. i nije ju bilo moguće posve uskladiti s onim stvorenim". K a ž e m o V a V r > su vječnost i ia^aaae-Baaduaoban f a ^ i i n n i i k a V r . Jer misaoni svijet i vječnost oboje su obuhvaćaju­ ći i obuhvaćaju iste stvari. No pristoji ispitati koji su trkoji su to najvećma postigli te kako b i s m o i mi mogli doći do uvida u vječnost i vri­ j e m e . j p r n p n n p m e gto nastaje jLovome~T5vemu. Usp. prvo. V r i . prije svega zbog zanimljive terminologije. Epikur. budući da sebi predočujemo i mislimo kako je vječnost nešto. Platonov Timej 37d5-6: „Stoga je otac naumio stvoriti neku po­ kretnu sliku vječnosti te uredujući nebo ujedno stvara sliku vječnosti koja miruje u Jednomu". nego zato što sve što je tako da je vječno jest na osnovi vječnosti.svatko od nas uzimlje druge tvrdnje starih ο vječnosti i vremenu. kažu. kako bi kretanje moglo biti vječno? Naime.31) kaže kako su za neke kasnije epikurovce φανταστικοί έπιβολαί τής διανοίας bile četvrti kriterij istine). i to su mnijenje ο vremenu neki imali. onda. 217a33-218bl: „Jer jedni kažu kako je ono [sc. Sto smatraju da je ona oni koji je prikazuju kao nešto različno od v r e m e n a ? A k o se naime spozna o n o što stoji kao prauzor. No to. došavši na osnovi prisjećanja odavde tamo. 2 A kad bi tkogod predočio što jest vrijeme prije n e g o što je p r o m o t r i o vječnost. m o ž d a bi m o g l o postati jasno i o n o što pripada njegovoj slici. no ipak kažemo kako se tiče misaonoga svijeta ili kako je u njemu o d n o s n o u njemu prisutna.i kad im priričemo vječnost . Jer ako je istovjet^najnirOVanju. p. koju nazivlju v r e m e n o m . odlučio sam komparativ άθροώτερα prevesti drukčije ne­ go što Plotin inače u ovome spisu (a i drugdje) rabi αθρόος („skup­ ljen"). 5. kao što vrijeme ovdje postoji u smislu kretanja? S pra­ v o m bi netko m o g a o istraživati tvrde li kako je vječnost istovjetna mirovanju ili kako nije bezuvjetno istovjetna mirovanju."haravi.tada p o n o v n o ο vječnosti govorimo kao ο nečemu drugome. približiti im se. Ovisno ο kontekstu.što su oboje uzvišeni ne pokazuje i njihovu isto­ vjetnost. treba vjerovati da su neki od starih i blaženih filozpfa pronašli o n o što je istinito. kazati mnijenje ο njima. nakon toga zadovoljni odustajemo od daljnjega istraživanja vječnosti i vremena.Lbudući. Teško prevodiva sintagma. vjftČTTnstjiripaH« tr^inOJ η3ΤΑΥΪ. na taj bi način o n o bilo i o n o što miruje. narav toga živoga bića [sc. fi.u vječnosti . Po svemu sudeći. Naime.12 Usener. Nije navod. 3 Usp. kako pojam mi­ rovanja u sebi ima o n o „uvijek"? Ne mislim na „uvijek" u vre- ώοπερ ταΐς της εννοίας άθροωτέραις έπιβολαΐς. a najuzvišenije^e*nest"'o'pd!'mršabrie.naime. a drugi kako je sama kruglja". onda rabim „pojam (nečega)". Kad pokušavamo doći do razumijevanja vječnosti i v r e m e n a i. dok će za vječnost obuhvaćanje biti i u smislu cjeline. no nemoguće je 4 točno odrediti na koga. takoreći. Voden takvim značenjem ri­ ječi επιβολή.da se ne rniiž^rTeći'Tčbje'je"od'"toga dvojega uzvišenije .

A neće imati ni „bijaše" po sebi. a što sada nije? A ni kasnije neće biti ne­ čega što već sada nije.narav koja je jedna.koja jest u smislu nečega jedinstvenoga. i što je trajnost. Ako bi vječnost bila istovjetna mirovanju bivstva.jrrjnrj'prhvjn Svr Q Usp. nazivlje bivstvom. 3. Jer i o n o lijepo je u njima i iz njih potječe. u budućnosti mogTo*Taiti nešto štosaria ne posjeduje. Dakle. a ne drukčije. Kako pokazuje Beierwaltes (156). No ne treba smatrati da ona narav vječnosti pridolazi izvana. 2. o n o što niti bijaše niti će biti. Stoga vječnost nije podmet. a p o t o m d r u g i . ukoliko sve to zajedno jest neko jedinstvo. tako da je to zajedno jedini život. Riječi nema prije Plotina i teško je zaključiti što točno pod njom misli.. αύτόστασις. A mirovanje^ćao'mirovanje u.jpxyain nitjJJjaonoga niti neprotejmogj^ „mirovanje u Jedno­ m e ' ^ Vječnost bi daMe^rnogkr-srrch^rhT^ no ne bi 6 m o g l a biti rnlrovlu)je~po sebi. b. nego samo jest. O n a se naime zrije prisutna u njoj.. Zatim. nego sve istodobno. Usp. ali koja m o ž e biti m n o g o i jest m n o g o ? Onaj tko spazi tu mnogostruku m o ć taj je u smislu „ o v o ­ ga". 57 Pistelli: „Geometrici tijek (ρύσις) točke nazivlju crtom". Usp. jer ne postoji o n o iz čega bi to m o g l o dospje­ na ti u „ s a d a " .Jiikajda~ne. bilo da vječnost jest na temelju nje? T r e b a li je shvatiti kao neku misao . kao uo­ stalom ni u Platona. onda bismo druge rodove p o n o v n o izdvojili iz vječnosti.. nužnošću. i ne preinačuje se. ne­ go ona narav jest vječnost.ili kao narav. Jamblih. treba da je Pjm]djuja|Bo-T'T^ojie^^ bi bila istovjetna vrerrtenu. u tome potisnuvši drugotnost te vid­ jevši nezaustavljivost djelatnosti. Dalje. Usp. onpjštojjiisjfidujeibiti^ u „bit ć e " . jer i za sve drugo za što k a ž e m o kako je tamo. neg^Tono^šToTž samoga podmeta takoreći prosijava u skladu s istovjetnošću koja se navješćuje ne tek za o n o što bi m o g l o biti nego za već postojeće: da jest tako. Dakle. zatim mirovanjem.u crtu". nego su uvijek takvi kakvi su i uvijek postoje neprotežno . ili je zajedno s njima. nego jest irpravo to što jest. kao uvijek prisutno.sebi-nema. 16 uz V 1. on Y 5 irii vjfifinns* lfin fiirnt 1 uji miniju n i iliimi . jer od nje ništajaye^rQŠ]_ojiiti će nastati. 172). bilo da je ona istovjetna 7 vječnosti. Sto bi dakle bilo o n o na temelju čega kažemo kako je sav tamošnji svijet vječan i trajan. k a ž e m o k a k o čitavo potječe iz bivstva i kako jest s bivstvom. 7 g 362 363 .sve to vidjevši. između „trajnosti" (αίδιότης) i „vječnosti" (αιών) u Plotina nema načelne značenjske razlike. nego je uvjjek^u sadanjosti. ali je sastavljena iz m n o g o dijelova . koja ili slijedi ta­ mošnje stvari. b. a i istina je u njima. ako jest posve takva ka­ kva jest. ili se u njima prepoznaje? Je li ona sve to . Jesi" (Beierwaltes. jer što je to što za nj bijaše i što je za nj prošlo? N e ć e imati ni „bit ć e " . kada ga spazimo prisutnoga. Riječ je ο μέγιστα γένη. to j e j n ^ č j i o g t . ž^vot^koji pripačla^^ p u n i posve neprotežan. „Upravo u tvrdnji da vječnost samo jest Plotinova se refleksija pokazuje kao konsekventno izlaganje osnovne Platonove misli ο vječnosti: da ona. nsgtrinrJ^aTTOme.""vj^Cnostr 4. u sebi. nego je nedjeljivo savršp_Qstvnf-k^p što je l i t o č k i ^ve-^zajed«e4. vječnostjne_treba_pot mišJj^tj_saniOj^mtt e^nju. jer što bi za nj m o g l o biti buduće? Preostaje dakle da u bitku bude o n o što upra­ 10 vo jest. 8 T a k o sastavivši p o n o v n o sve to u jedno. Naime.napreduje u 9 tijek. i ne sad j e d n o . b. a n e j i a j e sada ovo. slobodna od bivanja. o n o što prvotno postoji treba postojati zajedno s prvinama i biti u prvinama.menu. J e d n o kao . takoreći podmeta. potječe iz nje i jest s njom. Jer što bi mu se kasnije m o g l o zbiti. O n o 'mjp r ^ h j mogfo hiti n i š t a ^ ^ j j ^ ^ d o l i to što ^jegt^Niti bi. takq_yječnost miruje u istome. nego na o n o što mislimo kada govorimo ο trajnome. p o t o m kretanjem. a p o t o m drugo. 15 uz V 1. uko­ liko je vidi kao život. to je o n o što tražimo. te „ r a z l i č n i m " i „istovjetnim". o n o istovjetno i nikada drugo te mišljenje o d n o s n o život koji ne idu iz j e d n o g a u drugo. In Nicomachi arithmeticam introductionem.U tijek" (εις ρύσιν) zapravo znači . a niti se preiriačilo.

dok bi vječnost bila p o d m e t s takvim pokazujućim se stanjem.životu.besmrtna i božanska". o n o što nipošto ne skreće u drugu narav. Naime. pa ne bi bilo Sve. Dakle. niti će biti. što ima život kao već cijeli. o d n o s n o nije uvijek postojeće kao neka cjelina). i to OVOme b o g u . prema činjenici da se vrijeme koje obuhvaća život svega što postoji nazivlje αιών] ispunjenje (τέλος) cijeloga neba. T a k o s m o mi pronašli i u z r o k kre­ tanja koje na taj način. a da ga nije prihvatilo niti ga prihvaća ili će ga prihva­ titi. To je o n o J e s t " . A k o je tako. De caelo A 9. onda o n o niti bi išta m o g l o u b u d u ć n o s t i biti. pa tako i bitak. Kada to m o g u kazati ο n e č e m u čemu sam se d u š o m upravio. da bi bio naličan i vječan. A ni istina t a m o nije suglasje s drugim. A to je p o t r e b n o i za Sve. d o k je drugo u svemu biću. jer o n o neograničeno znači „ n e m o ć i Etimologija je Aristotelova. otišle bi iz sjedišta bitka. da bi uistinu bilo Sve. tad bi mu to nedostajalo. sve d o k će biti tako. jer o n e uvijek primaju „bit ć e " . one već jesu cjelina i upravo onaj život koji takoreći zaslužuju imaju cijeli. U Beierwaltesovu prijevodu: . Naime. Bjelodano je naime da njima bitak ne bijaše nešto što je s njima sraslo. kao što ni o v o istinski Sve nije skupljeno iz dijelova. tako da mu ništa ne nedostaje. a mišljenje tvrdi da je istovjetna bogu. P o t r e b n o je da o v o istinsko Sve. 1 1 Što se pak tiče stvorenih stvari. Usp. ako im on biva u t o m e da bi mogle biti. a trajnost je takvo stanje podmeta koje potječe iz njega i jest u njemu. te siguran u. a niti će biti. a niti mu se išta z b i l o . o n d a n e m a ničega što će mu prid o ć i . o d m a h bi im pripao nebitak. p o t p u n o i cijelo bivstvo bića. je li to onda već trajno. n e g o i o n o koje jest tako da mu ništa više ne m o ž e nedostajati i kojemu ništa što ne postoji ne m o ž e prići (jer ne ουδέ μέλλει ουδέ έσται ούδ' έγένετο. ne o n o koje je samo u dijelovima.da je u dijelu svega bića. Prvim dvama glagolima Plotin želi istaknuti da ono što je potpuno tako da mu ništa ne nedostaje u budućnosti niti bi moglo biti nešto drugo. Naime.načixujgečno i uvijek postojeće. Z a t o ništa ne traže. a ne drukčije i da kad bi mu se opet upra­ vio da bi iznašao da je takvo? A što ako se tkogod ne bi odvra­ tio od prizora vječnosti. što­ više kada m o g u vidjeti da je to takvo da u njemu uopće ništa nije postalo (jer ako jest. žuri p r e m a vječnosti. život bi im postao kraći. da nastaju i da će kasnije biti. s p o m o ć u o n o g a što bi m o g l o biti.. koje obuhvaća sve vrijeme i neograničenost jest vječnost (αιών) . istovjetan. Sto se pak tiče prvotnih i blaženih stvari. No ne treba se čuditi ako kažemo kako se onj^ajit^Liz-mnoštva. postojeći na taj način. onda bi ono što postoji na taj način bilo trajno. nego upravo s o n i m čega je istina. Jer kad bi bilo. one nemaju težnju p r e m a o n o m e što bi m o g l o biti. A što bi mu se m o g l o zbiti m i m o naravi? Naime. jer ne postoji ništa što bi mogle biti te stoga ni o n o u č e m u to što bi m o g l e biti jest. o n o ništa ne trpi. ili bi mu mogla pripasti i takva narav da se ο njemu posjeduje pouzda­ nje kako postoji tako. gdje više ne postoje. sve d o k ne d o đ u do k o n c a svojega vremena. nego je samo stvorilo dijelove. A što se tiče o n i h stvari koje nisu takve. riječ αιών ( „ v j e č n o s t " ) dolazi 12 od riječi αεί ών („uvijek p o s t o j e ć i " ) . 279a25-28: „Prema istoj analogiji [sc. a kad bi im tkogod to o d u z e o .to je ime koje je uzeto od 'uvijek biti' (αεί είναι) . onda o n o nije uvijek postojeće. bude ne s a m o Sve u smislu svih bića nego i da ima sve.ta ustrojba nje­ gova i narav bili bi vječnost. kad bi im o d u z e o o n o „bit ć e " . samo da sva bića trebaju biti prisutna u Svemu i cjelini nego ne treba biti prisutno ništa što j e d n o m ne postoji) . 5. Stoga je vječnost nešto uzvišeno. nego bi združen s t o m naravi bio za­ divljen te svojom neizmjernom naravi sposoban to činiti? Ili će i on sam juriti prema vječnosti i nigdje neće skrenuti. Čini se n a i m e da je stvorenim stvari­ ma bivstvo u t o m e što o n e potječu iz izvora nastajanja. I S p r a v o m hi sp TriogTfTTvrdiTi rla"jp vje^nrT^tTl^ng- koji se pokazuje i sebe objavljuje kakavjest: bitak kao netreman. da bi i time bilo p o p u t istinski Svega. 364 365 . kad bi im dodao „bit ć e " . A k o mu se dakle ništa ne m o ž e zbiti. nego sebi privlači bitak time što stvara o n o uvijek drugo te se kružno kreće u nekakvoj težnji za bivstvom. o n i m vječnim u sebi motreći vječnost i o n o što je vječno? A k o je dakle to što postojima-t^j. Zato i žuri p r e m a o n o m u što bi m o g l o biti te ne želi stajati.So steht es nicht erst bevor und wird nicht sein und war auch nicht gewesen". svako pojedino od tamošnjih bića jest m n o š t v o na temelju neograničene moći.

A posjeduje sve.i to zato što ono jest bivstvom o d n o s n o životom. Ali kako je imenica „ b i ć e " dostatna za biv­ stvo.tp je vječnost. A kada govorimo ο o n o m e „uvijek". dokinuo čistoću njegove nedjeljivosti.nedostajati". o n o što slijedi . istinski biti znači uvijek biti 1 5 o d n o s n o nikada ne biti drukčye7~&E8~^ZTiaei biti nepromjenljiv o d n o s n o biti bez razlike.kad se ne bi izreklo na poglavit način. O n o „bijaše d o b a r " Ovo je možda aluzija na Aristotela. trebamo smatrati da ta­ da. kad bi bilo u njemu prisutno i trčalo s njim. to i tako mirujuće. mogli bismo ga nazivati savršenim. nego je o n o prije odredbe „ t o l i k o d u g o " . tj. nikada ne izlazi iz njega. biće. niti razviti. T a k o se i riječi „ b i ć e " pridodaje o n o „uvijek". A kad bi tkogod govorio ο vječnosti tako kao da je ona već neograničeni život time što je on već sav te što od sebe ništa ne troši j e r u njemu ništa nije prošlo niti bi moglo biti .) 6. a s druge manjkava. za shvaćanje vječnosti bio je potreban dodatak „uvijek". a i riječi „ p o s t o j e ć i " pri­ dodaje se o n o „uvijek". nego uvijek ostaje oko njega i u njemu te živi sukladno njemu. pa se kaže „uvijek postojeći". i u o p ć e joj ništa ne nedosta­ je.i o n o samo . jer o n o „uvijek" m o ž d a bi se m o g l o . (A o n o što tako miruje jest vječnost. onda n a m p o n o v n o pridolazi o n o ο č e m u g o v o r i m o . jer mu nedostaje vrijeme što ga potrebuje.naime. Takva je narav dakle sve. a „vječno postojeće" drugo. i budući d a j e to. nego posjeduje upravo o n o što treba biti. nego zato što je postojalo nešto što se skrivalo pod i m e n o m filozofije nastao je dodatak „istinski". O n o dakle ne posjeduje sad ovo. b. o n o što je u vremenu. nije „postoje­ ć e " j e d n o .) Naime. da u o p ć e ne dodiruje nešto što je „toliko d u g o " .naime. Aristotelove Kategorije 1. 366 367 . lal-6). no ono ne bi bilo savršeno u onome smislu u kojemu je savršeno ono čemu to svojstvo pripada nužnošću (za homonimnost usp. Usp. m o ž e imati. u Platona kazano prikladno 14 i s d u b i n o m uvida . kao što nije j e d n o „ f i l o z o f . i o n o što miruje samo. 281b25: „Da­ kle. Stoga o n o „uvijek" valja shvatiti kao da se kaže „istinski postojeći" i valja ga pridružiti neprotežnoj moći. Jer priliči mu. da njegov život ne bi. No m o ž d a bi bilo bolje govoriti samo ο „ p o s t o j e ć e m u " . Naime. Ova bi rečenica vjerojatno trebala predstavljati objašnjenje stavova što ih nalazimo na koncu ovoga odlomka. potječe od Jednoga i jest prema njemu. budući da o n o nije „toliko d u g o " . sve što uvijek postoji u bezuvjetnome je smislu nepropadljivo". No budući da u hr­ vatskome to znači isto što i „nikada biti". tako prekrasna i lijepa. podijelivši se. a budući da su i nastajanje smatrali bivstvom.tad bi bio blizu odredbi.potrebuje o n o „ z a t i m " . to da „vječnost miruje u J e d n o m u " . to je o n o što tražimo. a niti ga m o ž e š rasta­ viti. Budući da takva narav. kad bi bilo zajedno s njim. koja ne potrebuje u o p ć e ništa osim o n o g a što već posjeduje. nego bi se upotrijebilo za objašnjenje o n o g a ne16 propadljivoga . poradi jasnoće. usp. A k o dakle n e m a ničega što je od njega ranije ili kasnije i ako je J e s t " o n o najistinitije što mu pripada . Dakle. to je o n o na što smjera mišljenje i čiji bitak ne proizlazi iz toga što je „ t o l i k o d u g o " . (Naime. i nije s j e d n e strane puna. a drugo „istinski f i l o z o f . kako mislim. 2.zavesti dušu u produživanje o n o g a što je više i o n o g a što nikada neće nedostajati. a to je na poglavit način zato što ništa od sebe ne troši. bilo bi ne­ savršeno. Budući takvo. 1 7 No o n o č e m u je svojstveno to da niti potrebuje o n o „ z a t i m " niti je izmjereno u n e k o m e drugome vremenu. tada još ne bi bio sav . Naime. niti produžiti. koja je o k o Jedno­ ga. nego da bi i životom i bivstvom bio nedjeljiv. niti je u neograniče­ n o m e vremenu. na-lažan način .bilo bi tumačenje o n o g a „ v e ć 13 je neograničen". De caelo A 12.„ z a t o što je sav i ništa ne troši" . preveo sam smisao. koje je djelatnost života što pri sebi mirujući j e s t j^rerna J e d n o m u i u J e d n o m u te što niti b f t a i f ^ f t . h o m o n i m n o bi se nazivalo savršenim. u neograničeno b u d u ć e m u . Zapravo stoji ουδέποτε μή είναι „nikada ne biti". mislimo na o n o što nije tako da sad jest. niti rastegnuti. pa i ako se čini savršenim .vječnost. ž i v o t jne. a sad ono. Naime. a sad nije.i ne s drugom namjerom nego da bi se pokazalo kako vječnost ne s a m o da vodi p r e m a J e d n o m e sebe u odnosu na sebe samu nego je i život bića oko Jednoga koji postoji takav kakav jest. .kao što je savr­ šeno neko tijelo koje je primjereno duši . ne možeš dakle ni shvatiti niti o n o što je od njega ranije niti nešto što je od njega kasnije.

No kako n a m j e T o n i p g u ć e J c a d s m o u vrerrrerrcr? A l ^ j g ^ g ^ f e ^ o g u ^ u vječnosti moglrrbij3ej3p_oznati_a^ Valja n a m dakle-'šTci iz vječnosj^iju jstrazjvanje^vremena i u vrijeme. b. a dijelom na epikurovce. a drugi kako je kretanje Svega. obje navedene vrste kretanja jesu"u vremenu. 3. a vrijeme ne. Tvrdnja da je vrijeme ono što se kreće izgleda da se odnosi na pitagorovce (usp. nego samo što je ono sa stajališta nečega drugoga. dočim o"d'sacia raspravljamo n e posve sišavši. „Ci­ jeloj je kritici zajednička namjera da se dokine relacijskost vremena. tako da bi j e d n o vrijeme bilo „ p o l a " .a i bile su navedene . bilo u vremenu . d^dirjujbonim ο č e m u raspravljamoT*A~ k a k o bismo mogli biti 1 u d o d h u T m n m sto llHih Je LuJe'i Potrebn^je^aJždje^da^jmi su­ djelujemo u vječnosti. Od o n i h koji kažu kako je vrijeme kretanje jedni bi mogli tvrditi kako je o n o svako kretanje. Kao prvo. Platon kasnije i toj riječi predbacuje da nije posve t o č n o ο njemu izre­ čena. dostatna bi bila i ova: kre£ajyeubi m o g l o stati i prekinuti se. dok se tvrdnja da je vrijeme nešto na kretanju odnosi dijelom na Aristotela. ATErJ'koja ne bi bila u vremenu. npr. Da stari i blaženi muževi nisu ništa kazali ο vremenu. dijelom na stoike. to potvrđuje tvrdnju kako su kretanje kruglje i vrijeme različni. ili kreće. a o d r e d b o m . Usp. dajemo li svjedočanstvo n e č e m u d r u g o m e i raspravljamo li ο n e č e m u t u đ e m u ? No kako bi to m o g l o biti? N a i m e . No sada je n u ž n o prvo shvatiti tvrdnje najviše vrijedne s p o m e n a i ispitati h o ć e li naš vlastiti n a u k biti u skladu s kojom od njih. a drugo „ d v o s t r u k o " . teško da bi o n o m o g l o biti sama kruglja. još bi se više udaljila od toga da je vrijeme. j e d n o koje ide od istoga do istoga. 368 369 . A iako se protiv toga m o g u navesti . m o ž d a stavove izrečene ο v r e m e n u y^^Jj^MXil^SJ^^ieiiti. jer mu o n o „ranije" udje­ ljuje u z r o k bitka. 3). Platonov Timej 29el. a drugo koje je dospjelo do polovice. Riječ je ο tvorcu. o t p o č e t k a spojivši o n o što slijedi s vječnošću. No iako je to kazao poradi objašnjenja. ali ne u o n o m e v r e m e n u u kojemu je prešlo polovi­ cu.P l a t o n prenosi na pojam Svega. Stoga ni svi­ j e t nije dobio neki vremenski početak. sjedinitelju (ό συνιστάς).i o n o bi se okretalo do iste točke. A k o dakle vrijeme nije ni kretanje kruglje. n a i m e da nije posve t o č n o izrečena za one stvari koje pri­ 19 padaju o n o m e što se nazivlje i misli pod vječnošću. 15 uz V 1. Kad se pak kaže kako je kretanje vanjske kruglje najjače i najbrže. ο kojoj se. a i j e d n o i drugo bilo bi kretanje Svega. jer o n o u čemu kretanje jest različno je od o n o g a što samo kretanje jest. K a d a dakle ο t o m e govorimo. bilo o n o u r e đ e n o . kad bi taj mislio na okretanje neba. bilo svako. gore. nego onoliko koliko je sišlo vrijeme. T a m o j e naime' pur'vodio p r e m a gore. Usp. 8. Naime.druge tvrdnje. niti ako se uzme_uređeno kretanje. kako bi m o g l o doći do ikakva shvaćanja ako n i s m o u^. 2 1 Je li onda v r j j e m e j t o g o d na kretanju? Tvrdnja da je vrijeme kretanje odnosi se na Aristotela. 7. bilj. gore. Druga su kretanja sporija zato što bi u duljemu v r e m e n u prešla samo dio razmaka. Relacijsko razmatranje vremena nikada ne kaže što je vrijeme u sebi i sa stajališta sebe samoga. niti ako s e ^ z ^ n j i . kretanja ili onoga što se kreće" (Beierwaltes.s o n u stranu Sve­ ga" označuje o n o što ne počinje od n e k o g a vremena. O n o je naime najbrže od svih očito zato što u najmanje vrijeme prijeđe veći o d n o s n o najveći razmak. ipak bi i o n o . 18 pak koji kažu kako je vrijeme o n o što se kreće mogli bi misliti na kruglju Svega. Misli na riječ „bijaše".Naime. ili je v r i j e m e j n e š i ^ n a ^ r e t a n j u ^ A budući da vrijeme nikada mjIHstonuio bi posve daleko o d njegova pojma kada bi se kazalo kako je o n o mirovanje ili o n o što miruje ili nešto na mirovanju. izložiti mni­ jenja ο njemu pokušavajući pojam v r e m e n a što ga posjedujemo uskladiti s mnijenjem što ga ο njemu izlažemo. D o č i m oni koji kažu kako je vrijeme nešto na kre­ tanju mogli bi misliti ili na razmak kretanja ili na mjeru kretanja 20 ili na o n o sto uopće slijedi Ttretanje. b.. A kad bi tkogod kazao kako se kretanje Svega ne m o ž e prekinuti. na­ gađalo kako je vrijeme. Vrijeme ne m o ž e biti kretanje. 216). s m k r p a n j a te se takore£i^z^vih_njui nacmi j e d n o . trebali b i s m o . uslijed toga što se kreće. Oni Usp.

broj i mjera bit će takvi kao kad bi se brojem deset mjerili i konji i bikovi ili kao kad bi ista mjera bila i za vlažne i za suhe stvari. 2 2 onda. s druge strane. nego na o n o duž čega bjjse jarno^kretanje protezalo kada takoreći s njjuntrči. što bi o n o m o g l o biti drugo doli kreta­ nje? No ipak je „toliko i toliko". koja ne sadrži pojam vremena.A k o je vrijeme razmak. o d n o s n o vrijeme neće biti posvuda. J e T t o biva slično i isto kao kad bi tkogod. kakva mjera. pa ni za istovrsno. T. a ni na određeni način uređenoga. . vrijedi: razmak nije isto­ vjetan za svako kretanje. Cime će se o n o što_J£_ji£. Naime. 9. pa će i v r e m e n a biti p u n o . Zenon tvrdi kako je ono razmak kretanja (SVF 1. poput dvojstva ili trojstva. Δ 12. Ni u Ari- 370 371 . A TĆfje o n o što naš n a u m o t p o č e t k a traži . 219al2-14: „Zbog toga što je veličina neprekinuta i kretanje je neprekinuto. Naime. i time što ne prestaje odmah. valja dvojiti vrijedi li to na isti način za svako kretanje. Aristotelovu Fiziku Ε 4. naime. 2 3 A oba bi se razmaka mjerili j e d n i m različnim razmakom. 2 5 Usp. A to „uvijek i z n o v i c e " bit će broj. nego j e i i e . tako da kretanje duž nekoga Tvrdnja da je vrijeme razmak (διάστημα) odnosi se na stoike. Ili će samo kretanje. a Krizip kako je razmak kretanja svijeta (SVF 2. ako je vrijeme razmak kretanja Svega. j e r i o n o mjesno izvan je razmaka. i uopće sve kretanje. i u stotinu konja i u stotinu ljudi. kao i u slučaju razmaka kretanja. Iz toga p o n o v n o proizlazi tvrdnja kako je vrijeme kretanje. ono kojemu je ista brzina to je jednoliko. Aristotelovu Fiziku Δ 11.ni ovdje se ne bi pojavilo ni izašlo na vidjelo vrijeme. kao što se uvijek iznovice pojavljuje voda koja teče te razmak koji se na njoj motri. A ako tkogod. upitan što je vrijeme. Aluzija se vjerojatno odnosi na Aristotelovu Fiziku A 12. dakle. ali su različite [stvari] kojih je broj: konji i ljudi" (pr. iako je o n o očito od obojega različno. bjelodano "je kako je j t o v r i j e m j ^ . nego u kretanju. 220bl0-12: „Broj je pak jedan te isti. 219bl-2: „Vrijeme je naime ovo: broj kretanja s obzirom na 'ranije' i 'kasnije'". nego uvijek iznovice kretanje. a jer je takvo kretanje.kao kad bi tkogod govorio ο m n o g o topline . ako je raz­ m a k u s a m o m e kretanju. Usp. a ono kojemu nije to je nejednoliko" (malo modificiran Ladanov prijevod).509).kojih je neograničeno m n o g o . Valja isTJitati na koji je način vrijeme hroj kretanja ili mjera ( o v o pos^eČfnje je bolje. Ladana). mjera u o d n o s u na što? A k o se istom mjerom mjere obje vrste kretanja. štoviše razmak kojega kretanja . ^ tanje. za koji bi netko s više prava m o g a o reći ka­ ko je vrijeme. jest brže i sporije. Naime. r a z m a k n i j e izvankretanja. jer kretanje je n e p r e k i n u t o ) .jest vrijeme? A k o je vriieme razmak u r e đ e n o g a kretanja. K o ­ liko se naime nešto kreće. 228b26-27: „Jer [kretanje] se katkada određuje brzinom i sporošću. svojom neprekinutošću. pa i o n o mjesno. No to bi bila m n o ž n o s t kre­ tanja. j e r mjesto što g a j e prešlo jest „toliko i toliko" i to će biti razmak.iznenadna. j e r tih je p u n o . pokaže na mnoštvo kre­ tanja . No to nije vrijeme. Ladana). imati razmak. razmaka i sam razmak msj^vnjejme. Koji pak od tih razmaka. TVTeautim. i količina kretanja jest primjerice desetica. 2 4 Prvo dakle i ovdje. toliko bi dugo nešto drugo m o g l o mi­ rovati te bi se m o g l o kazati kako je vrijeme i za j e d n o i za drugo istovjetno.što je vrijeme. Jer kako bi netko m o g a o brojiti n e u r e đ e n o i neujednačeno kretanje? Kakav bi broj tu m o g a o pos­ tojati. j e r kretanje. 220b32-221a2: „Bu­ dući da je vrijeme mjera kretanja. nego su u vremenu.. No ne kaže se što je t o . o d n o s n o razmak koji se pojavljuje takoreći na masi kretanja. nego mjesto. S t o j e dakle i koju narav i m a taj razmak? On ne m o ž e biti mjestan. A _ o n o ne-iznenadno. u usj^r^bjj5_gmrn^ u vremenu. nego će biti „toliko i toliko" koje je nastalo u vremenu. onda nije ni svakoga uređeno­ ga. b r z o ili sporo. ono mjeri kretanje time što određu­ je neko kretanje koje će izmjeriti cjelinu".193). Tako. Sto je dakle taj razmak što ga zoveš v r e m e n o m postavljajući osobiti razmak kre­ tanja izvana? Naime. Δ 11. ne bi mislio na razmak samoga kretanja. koje je podmet. ako je kazano kako postoji neki broj ili mjera za svako kretanje. a razmak će pripadati masi. onaj koji razmak postavlja u samo kre­ tanje bit će u nedoumici gdje da postavi razmak mirovanja. No to će „toliko i t o l i k o " biti izmjereno mjestom.r^izlikoyati od iz­ nenadnoga? Time_sto je_u_vremenu. gledajući u kretanje. onda je i vrijeme" (malo modificirani prijevodi T. nego uvijek napreduje. kao prvo. Kad bi tkogod k a z a o ^ k a k o j e vrijeme razmak k r e t n j a .i z n e n a d n o kretan j e . kazao kako je o n o razmak kretanja u v r e m e n u . Jednolikost odnosno ujednačenost kretanja Plotinu će kasnije predstavljati vrlo važan moment u argumentaciji.

no vrijeme mu je pripadalo i prije negoli je bio izmjeren. kako god da se ο t o m e govori. nego zdrav razum (έπιλογισμός /indukcija?/). bilo u smislu o n o g a što je izmjereno bilo u smislu onoga što mjeri . ali i „svojstava"). Usp. da uočimo kako je vrije­ me neko specifično svojstvo (ίδιον τι σύμπτωμα) koje povezujemo s danima. tkogod m o g a o zazvati samo nastalo vrijeme.m o g u ć e je naime da isti broj b u d e i o n o što mjeri i o n o što je izmjereno . No budući da je tamo postojala ra­ doznala narav koja želi vladati s o b o m i biti svoja i koja je odabrala da traži više od onoga što je prisutno. 73). kako bi za nj m o g a o postojati broj? Ne bi m o g a o osim ako t k o g o d ne bi izlučio koji njegov dio te ga mjerio. Ilijadu 16. Demetrije Lakonski to je protumačio tako kao da je vrijeme σύμπτωμα συμπτωμάτων (fr. istodobno ili ranije.112-113. No z b o g mjerenja to nipošto nije n u ž n o . No budući da ne istražujemo što vrijeme nije n e g o što jest te budući da su m n o g i prije nas m n o g o toga kazali ο svakoj pojedinoj postavci (što bi. Naime.preostalo bi kazati što treba smatrati da vrijeme jest. N a i m e . kao stoje primjerice sjena παρακολούθημα tijela. Usp.. Budući da se ο vremenu ne može govoriti kao ο ostalim svojstvima nečega (Epistula ad Herodotum. „zgoda". ako postoji nešto takvo što „slijedi ranije". 2 8 No m o ž d a bi. ne bi bilo i prije duše koja mjeri? Bilo bi osim ako t k o g o d ne bi kazao kako nastanak v r e m e n a nastaje iz duše. odnosno barem za tamošnje stvari još ne bijaše. noćima. prema o n o m e kasnijemu. ad Her. duša. a ne kad postoji kretanje.naime. b. Budući da je vrijeme neograničeno i budući da se tvrdi kako je takvo. P o t r e b r m j e j i a se p o n o v n o j j z d i g n e m o do o n o g a položaja za koji smo rekli kako je pri vječnosti. vrijeme će biti o n o što slijedi kretanje u vremenu. A budući da su tamošnje stvari mirovale u sebi. O n o bi ο sebi m o g l o govoriti ovako: ranije. 11. prije nego s t o j e stvorilo to „ranije" i postalo potrebujuće o n o g a „kasnijV^ajedjip^j^Tjjm^g^^ n e g o je i o n o samo u njemu mirovalo. ko­ j e m u na svaki način pripada „ranije" i „kasnije"? To je kao kad bi t k o g o d kazao kako veličina nije tolika kolika jest ako nitko ne bi shvatio kolika j e . osim razloga nepravilnosti pristajat će svi drugi koji su protiv njih navedeni .zašto bi dakle vrijeme bilo kad biva broj. M o g a o bi pak tkogod kazati kako je duša o n o što potrebuje veličinu za mjerenje. 'Vremena još ne bijaše. kako je prvo ispa­ lo vrijeme? M u z e j o š nisu postojale i po svoj ih prilici nitko ne bi m o g a o zazvati da to kažu. O n o bi naime m o ž d a m o g l o biti vrijeme. kad bi to tkogod razložio. pokrenula se i time se pokrenulo vrijeme te krećući^se prema o n o m e što j g u v i j e k _ r p o t o m ' ' . kako se pojavilo i nastalo. ujedno ci­ jeloga i već neograničenoga života. i o n o m e koji tvrdi kako je vrijeme mjera kretanja Svega m o ž e se protusloviti iz onoga s t o j e već kazano i drugim s t o j e sada kazano ο mjeri kretanja . 294 Usener). Epikur naime vrijeme razmatra u kontekstu συμπτώματα („događaja". o n o m e što nije istovjetno. govori se „Ono što slijedi" (παρακολούθημα) mogli bismo odrediti kao „ono što se pojavljuje kad se pojavljuje nešto drugo". vrijeme ć e m o stvoriti p o j m o m i naravlju o n o g a „kasnije". 374 .^jm)^n^ičjmvsi^e¥u duljinu guta jDroizveli. budući da joj je pripadala neka ne. Zašto vrijeme. 72). Valja ispitati je li o n o što slijedi kasnije. kretanjima i mirovanjima (Ep. 29 10. Tvrdnja da je vrijeme o n o što slijedi kretanje 2 7 ne podučava što je vrijeme niti govori išta prije negoli se kaže što je o n o što slijedi. posve čvrstoga te. No kakve bi to veze imalo s p o j m o m vremena? kao da je u vremenu. 2. nije nam potreban dokaz (άπόδειξις). gore. iako terminologija nije posve Epikurova. Jer v r e m e n u je svojstve­ no da je „ t o l i k o " i kad ga nitko ne mjeri.Nadalje. vrijeme kao s l i k j ^ v j ^ n o s t i . A k o je tako. netrpnostima. do onoga netremnoga. trpnostima. n e g o j e uvijek drugo^ jnj. Tvrdnja da je vrijeme ono što slijedi kretanje odnosi se na Epikura. nego je preuzeta iz drugih izvora. zašto pridodavanjem broja. prije činilo povijest pro­ blema) te ukoliko smo ukratko ponešto kazali ο svakoj postavci. koji miruje u JeTJriomu i prema J e d n o m u . baš i ako su M u z e tada postojale.

w o mfiuF B u duči naime da se o n o u njoj kreće . no Beierwaltes (257) upozorava na razliku: „Plotinovi λόγοι γεννητικοί.mwr?fl5ffllvativSi U. P o ­ t o m je i stvorenomu dala da robuje v r e m e n u učinivši da o n o bude CTJČfan VfreiiiHim ι πνΆ II|U|IIWM |Jlll. i umjesto da posjeduje Jedno u sebi on troši to Jedno izvan sebe i napreduje u neznatniju duljinu. čega bi j o š bilo m i m o vječnosti? Sto bi bilo o n o što je uvijek drukčije kad bi sve mirovalo u J e d n o m u ? Sto bi. uvijek u prikuplja­ nju.jer on je dje­ latnost neke vječno postojeće duše. onda treba kazati: umjesto tamošnjega života postoji drugi život koji je takoreći h o m o n i m a n ovdašnjoj m o ć i duše. Tu riječ Platon u Timeju (44c2) rabi ipak u drukčijemu smislu. S ovoga mjesta valja shvatiti kako je vrijeme ta narav. hoće biti u bitku. i to ne p r e m a sebi. kao što je i vječnost t a m o . skupljeno i što je v e ć neograničeno ako. te s drugim razumijećem ide p r e m a o n o m e što prije nije postojalo. duljina takva načina života koji napreduje u jednolikim i j e d n o v r s n i m preinakama koje nečujno prolaze i koja posjeduje neprekinutu djelatnost. jer prvo bi se. tako je Zenon razdijelio Heraklitov logos u mnoštvo te govorio ο nebrojenim 'spermatikoi logoi'.ie_jwromcmila^sebg J -umiesto vječnosti stvorivši vrijeme. Die Stoa. njje tamešnjeTliegji^ T l S i i i i o ć e biti slika onoga. 3 1 bi li izgledalo da taj govori nešto istinito? Jer ako je vječnost život u mirovanju i istovjetnosti. pokazujući svoju djelatnost jednu za drugom. „Kao što je Platon to jednom učinio s parmenidovskim bitkom. ako je ona uvijek takva kakva jest i već neograničena i ako vrijeme treba da b u d e slika vječnosti.kad bismo dakle pretpostavili da o n a više nije djelatna. a prošli živoTu~seb~i sadrži prošlo vrijeme. stvorila.8. a niti je sadanji život naličan o n o m e prije.kreće se i u njezinu vremenu. dok se ona otpustila i uje- 376 377 . Ujedno je dakle život različan.5 sqq. kako se vje­ 30 ruje. Geschichte einer geistigen Bewegung. K a o što pojam iz mirnoga sjemena.5. I ona naime jest u v r e m e n u i u njemu se kreće. umjesto v e ć ne­ ograničenoga i cijeloga . uzastopnost. kao što se ovo Sve odnosi prema o n o m e . a to „različan" sadržavalo je različno vrijeme. 5 1978. a ni u sebi. morala pomaknuti.o n o što ne miruje u istome. P o t r e b n o j e dakle d a s e vrijeme shvati n e k a o d a j e izvan duše. Sličan su nauk zastupali stoici. p r e m a vječnosti. Kad bismo. stvara. Uostalom. n e m a drugoga mjesta doli duše . bilo o n o što je ranije? A što bi bilo o n o što je kasnije ili o n o što bi m o g l o biti? Uz to. uz to. umjesto skupljene cjeline .o n o što će djelomice i uvijek postajati cijelo. 78). Na posve je istome tra­ gu i Plotin.11-13.4-7) i što nemaju funkciju opće­ nitoga principa (IV 4. 12. oponašanjem-onoga svijeta stvorivši sjetilni svijet koji se pokreće krjetanjem k o j e . onoliko dugo koliko je duša izvan vječnosti. Primjerice..o n o što je uvijek u slijedu p r e m a neogra­ ničenome. a i da stane. o n o što je u neprekinutosti jedno.kretanje nekoga dijela duše. a zatim re­ d o m p o n o v n o neku različnu. budući da je duša djelatna. nego da je zaustavila tu djelatnost te da se i taj dio duše okrenuo prema tamošnjemu svijetu. razvijajući ga. Kad bi dakle tkogod kazao kako je vrijeme život duše u kretanju koje se preinačuje iz j e d n o g a na­ čina života u drugi. umjesto istovjetnosti i nepromjenljivosti te o n o g a što miruje . nije htjela da u njoj bude prisutno sve skupljeno. put u m n o ž i n u . Na taj će naime način oponašati o n o što je v e ć cijelo. nego proizvodi uvijek drugo. Dakle. u misli učinili da se ta m o ć po­ n o v n o vrati i kad bismo zaustavili taj način života što ga o n a sada ima kao nezaustavljivoga i nikada ne zastajućega . umjesto neprotežnoga i J e d n o g a slika Jednoga. . duša je. kao što se ni vječnost t a m o ne smije shvatiti izvan bića. Zenon govori ο λόγος σπερματικός kao ο djelatnoj moći (SVF 2. prvo . Pohlenz.)". isto tako i duša. nadalje. Jer na taj će način oponašati bitak Jednoga. da bi m o g l a krenuti. k a m o bi duša m o g l a krenuti doli u o n o u č e m u jest? Štoviše. λόγοι έν σπέρμασι. nego kao nešto što se u duši zrije. umjesto u m n o g a kretanja . ne bi bilo ni same kruglje. Naime. a razdiobom prikriva množinu. ne bi m o g l a ni u to.258). mogli b i s m o izmjeriti koliko je njezino mirovanje. nego u stvaranju i rađanju . protežnost života u sebi sadrži vrijeme i uvi­ j e k dalje napredovanie_života v O e b i uvijeksjađrzi vrijeme.jer za nj. jer niti razumijeće bijaše djelatno. uza svoju djelatnost. u smislu „životnoga vijeka". za ovo Sve. V 3.39. οί λόγοι οί ποιοϋντες razlikuju se od stoičkoga λόγος σπερματικός prije svega u tome što ih valja misliti kao nematerijalne (V 1.mirna m o ć i da je o n o što je tamo vidjela uvijek htjela prenijeti na drugo. A k o se dakle. S „način života" ovdje prevodim βίος. što je u njoj Ls njom. koji vode oblikovanju pojedinih stvari" (M. koja ne postoji prvobitno. a ni vrijeme ne treba shvatiti kao uzastopnost ili o n o „kasnije" (kao ni vječnost t a m o ) . te da ostaje u mirnoći.

bilo da o n o uređeno miruje. a vrijeme neće biti mjera kretanja p r e m a štostvu. iako jasno kažu kako je vrijeme mjera u smislu o n o g a što se mjeri. jer pišu za poznavaoce i za one koji su ih slušali. 13. prethodnu bilj. kretanje Svega bit će mjereno prema vremenu. vrijeme dokinulo. objasnit će koliko je kretanje. A na osnovi nečega uređenoga o n o se m o ž e pojaviti i pokazati u mišljenju. nije li mjera? Dakle. a niti su ljudi mogli sami od sebe izmjeriti svaki od njegovih dijelova . i o v o Sve r o đ e n o je u takvoj djelatnosti . 3 6 No Platon za bivstvo vremena nije kazao niti da je o n o što mjeri. j e r duša ga je rodila zajedno s ovim Svim. Kad bi t k o g o d kazao kako Platon i pomicanje zvijezda nazivlje v r e m e n i m a . i to na obrnut način. kao m j e r o m vremena. bilo bi različno. Stoga su o n i 3 0 do­ vedeni do tvrdnje kako je vrijeme mjera kretanja umjesto da_kažu kako je vrijeme o n o što se mjeri kretanjem i da p o t o m jpridodaju što^e-to^ose-rrrjefT^Fetanjem. koji nisu znali brojiti . j e r je on jednolik vrsti kretanja na koju se oslanjamo. j a s n o je da početak toga kretanja prema ovdašnjim stvarima i ovaj način života rađaju vrijeme. Naime. planeti lutalice. Naime. neka se taj prisjeti da on kaže kako su one nastale radi razjašnjenja i razlikovanja v r e m e n a i zato da bi bilo jasne m j e r e . nismo pogodili njihovu namjeru. pokreće prema spoznanju i prijelazu na vrijeme. ακροαματικού διδασκαλίαι. Usp. Timej 38c2-6: „Dakle. u kojemu samo kruženje jest. No samo vrijeme više ne treba posjedovati o n o u č e m u jest. zbog toga razloga i takva božjega nauma ο nastanku vremena. ne nastalo. 3 4 mogli s m o naći koliki je vremen­ ski razmak. budući da ga nije sposoban objasniti jer je neodređeno. samo vrijeme nije mjera. kretanje. izmjereno na osnovi određenoga kretanja. Jer i da mjeri. ali ipak ne i nastati. a različno je kao i o n o što se mjeri. kazao kako je o n o to što se mjeri na osnovi mjesta. a i lakše je spoznati ko­ liko se nešto kretalo doli koliko je mirovalo. jer u svojemu „ t o l i k o " očituju „ t o l i k o " vremena. a odatle. To bi bilo isto kao kad bi tkogod kazao kako o n o što se mjeri na osnovi lakta jest veličina ne kažući što ona jest. a n e d a g o v o r e ο o n o m e što slučaj­ no nastaje u n e č e m u njegovome. prenošen usmeno. da bi vrijeme nastalo stvoreni su Sunce. dolazi pojam b r o j a . Prigovor se odnosi na Aristotela. z a h v a ć e n o u „toliko i toliko" v r e m e n a i koje se često broji.o n a je vrijeme. o n o u čemu se druge stvari kreću i miruju jednoliko i uređeno. iako je određuje. 3 2 N a i m e .j e r o n o je nevidljivo i neshvatljivo. kaže. prije negoli mirovanje. 378 379 . o n o što mjeri ili o n o što se mjeri. a ako postavi nekakvo mjesto što ga je kretanje prešlo. dovest će do poimanja veličine prošloga vremena. kad bi tkogod kazao kako kretanje i kruženje na neki način mjere vrijeme .bit će vrijeme. No m o ž d a oni to ne čine na obrnut način. a o n o što se na osnovi njega mjeri od njega je različno. „ n e š t o je toliko koliko sam j a " ? A što je to . budući da je prije bilo ne­ što drugo. ili kao kad bi tkogod za samo kretanje.dinila. nego. U z r o k našega neshva­ ćanja jest taj što oni u svojim spisima nisu objasnili s t o j e vrijeme. a niti da je o n o što se na osnovi nečega mjeri. Stoga. Jer kako bi o n o mjerilo i što bi o n o mjereći kazalo. A jedinstveno kretanje. Naime. m o g a o bi kazati kako je o n o onoliko koliko je mjesto.ko­ liko je to m o g u ć e . m o ž d a ih samo mi ne shvaćamo. 3 3 P o t o m . j a " ? Je li to o n o na temelju čega jest mjerenje? Budući da o n o jest da bi mjerilo. ponajviše za njih. bilo da se kreće. nego o n o prvo treba biti to što jest. Stoga je i k a z a n o kako je vrijeme nastalo zajedno s ovim Svim. dakle u njegov ezoterički nauk. Aristotelici. budući da nije bilo m o g u ć e da se samo vrijeme odredi d u š o m . a ovo Sve je u vremenu. kad su ljudi shvatili koliki je razmak od j e d n o g a do drugoga izlaska. i mogli s m o se nečim takvim služiti takoreći kao mjerom. Misli na izlazak bilo kojega nebeskoga tijela. Mjesec i pet drugih zvijezda. nego slučajno. za razlikovanje i čuvanje vre­ menskih brojeva".to objašnjenje ne bi bilo n e m o g u ć e . T a k o je mjera kretanja o n o što je Usp. s p o m o ć u kojih d r u g o t n o š ć u bijaše m o g u ć e shvatiti dvojstvo. o n o što se mjeri na osnovi kruženja to je o n o što se u njemu očituje . d o k o n o što se mjeri jest samo slučajno. koje se ne m o ž e shvatiti ni razumjeti drukčije . kruženje očituje vrijeme. Dakle. no ipak više na osnovi onoga koje se kreće. nego o č i t o v a n o na osnovi kruženja. Dakle.tvorac stvara dan i noć. a opravdava se činjenicom što Ari­ stotelova rasprava ο vremenu spada u tzv.

To je dakle ono što prvobitno postoji i u čemu su druge stvari. iako je od njega prvotno postalo i „ranije" i „kasnije". a je­ dan život proizvodi n e b o i vrijeme. A kako onda vrijeme može-biti-possaida? Jer. osim radi razlikovanja vremena. ni c]^sa_nrJ^pdvQ^na ni od kojega dijela svijeta. A k o bi se dakle taj život. Timej 38b6-7: „Vrijeme je dakle nastalo s nebom da bi oni. Kad bi tko­ god kazao kako vrijeme nije u opstojnosti o d n o s n o kako ne po­ stoji. a ono do kretanja duše. Je li dakle vrijeme i u nama? Ono je u svakoj takvoj^duši^ u svakoj postojiTstovrsno. j e r vrijeme ne mi­ 38 ruje. ako bi ikada došlo do kakva njiho­ va nestanka". Isto je i s dušom Svega. tada shvaća koliko je kretanje. a sve duše jesu jedna. Kaže kako je nastalo zajedno s n e b o m zato što takav život stvara i nebo. S obzirom na sve što je kazano. No protiv takvih je tvrdnji potreban drugi način dokazivanja. bio bi u najvišemu smislu bezuman. nastala i za čuvanje vremenskih brojeva (38c6). koji odgovara najmanjemu dijelu vremena. kad bi m o g a o . hoteći objasniti njegovo bivstvo kaže kako je o n o nastalo zajedno s n e b o m prema prauzoru vječnosti te kako je pokretna slika.i do njegova vremena. kada takoreći shvati kretanje nogu. ne­ ka promotri da prije toga kretanja pokret u čovjeku bijaše tolik. u namjeri da iz odredbe vremena posve eliminira pojam broja. U prijevodu isto tako slijedim njegov prijedlog („behaupten". koja niti zajedno s njom trči niti se s njom proteže. istodobno i nestali. u navodima iz Platona ispušta Platonovu tvrdnju da vrijeme protječe u skladu s brojem {Timej 37d6) odnosno da su nebeska tijela.^a-pasjeduje_iajedno sa' švojluh djelatnošću. koje posjeduje „ranije" i „kasnije". No kad bi tkogod u z e o „ranije" i „kasnije" ovdašnjega kre­ tanja i kazao kako je to vrijeme . „bit će". ujedno bi stalo vrijeme. Duša je_dakle prva dospjela u vrijemej^tv^rikdj^rijejneJ.j e r o n o jest nešto . ako je do tolikoga vremena zadržao kretanje tijela.te za istinskije kretanje. j e r on time neproduševljenome kretanju dopušta da ima „ranije" i „kasnije" te vrijeme po sebi samome. Usp. a ne και τό θέσν ili καΐ θετέον. te nebo.kao što stvara svaku pojedinu od svojih djelatnosti. A u što vodi kretanje duše? Naime. „erklaren") 380 381 . kao što ne miruje ni život s kojim trči i hita. ono u što će nas htjeti voditi već je bez razmaka. Tijelo koje se kreće toliko vremena odvest će do tolikoga kretanja . jer nema u čemu biti. dočim o n o m u kretanju p r e m a koje­ mu je i o n o prvo kretanje nastalo to ne dopušta. 3 7 Ipak. te je odavde m o ­ guće spoznati kakvo je i koliko je vrijeme. Ono više nije u nečemu. Plotin. Stoga vrijeme neće biH'rastrgano^jerJo ιμ|β ru vječnostTkoja na drugi način postoji ύ svim istovrsnim stvarima. j e r o n o je samo proizvodeće kretanje . ta­ ko stvara i uzastopnost. vratio u Jedno. j e r ne posjeduje taj život. ne bi kazao ka­ ko jest nešto. kao što ni duša u n a m a nije odvojena ni od kojega nasega~3ijela.e.nego je za očitovanje vremena kruženje dobilo neki najmanji dje­ lić. potrebno je uzeti u obzir i to da kad netko shvati koliko je prešao čovjek koji se kreće. Zašto o n d a to kretanje Svega vraćamo u o n o što ga obuhva­ ća te k a ž e m o kako je o n o u vremenu. a zajedno sa stvaranjem i njihovo prela­ ženje j e d n o u drugo. isto­ dobno nastavši. koje se protezalo istim razmakom.50 čitam καταθετέον. prema Beiervvaltesu. j e r je u t o m u životu.ono je nai­ me uzrok . valja tvrditi kako je očito da griješi kad bi kazao „bijaše" ili Kako napominje Beierwaltes (284). a ne kretanje duše koje je u njoj u trajnomu putu? Zato što o n o prije nje jest vječnost. 3 9 Vrijeme će naime biti ili bijaše tako kako će on sam biti u onome što kaže. *"*" U 13.

vječan zamjećivanje uzrok vječnost vječan počelo. zreti nebo ranije davati opstojnosti. opstojnost kasnije narav vrijeme duša άδιάστατος άιδίότης άίδιος αϊσθησις αίτια αιών αιώνιος αρχή αρχέτυπος αριθμός βίος γένεσις διάστημα δύναμις είδος είκών ειμί έν ενέργεια έννοια ζωή θεός κίνησις κόσμος λόγος μένω μέτρον neprotežan trajnost trajan. τό είναι . misliti. način života rođenje. steći opstojnost podmet hipostaza. uspostavljati.bivstvo Jedno djelatnost poimanje.postojeći. početak prauzor broj život. τό ov . ostajati mjera i _. ουσία .biće. 1 Rječnik najvažnijih termina νοέω νόησις νους shvaćati. umovati mišljenje um zrenje gledati. pojam 1 život bog kretanje svijet dokaz. 382 383 . stvaranje όρασις όράω ουρανός πρότερον ύφιστημι ι ύποκείμενον ύπόστασις ύστερον φύσις χρόνος ψυχή razmak moć.bitak. mišljenje. misao. izraz. ών . rasprava. mogućnost oblik slika biti.. pojam mirovati.

član redakcije časopisa Filozofska istraživanja. s posebnim naglaskom na objavljivanju hrvatske filozofije pisane latin­ skim jezikom. do 1994. 1991. Paralipornena dialectices (Zagreb. Aristotel. Tubingenu. Priredio zbornik Filozofija i teologija.Bilješka ο autorima Damir Barbarić rođen je u Zagrebu 1952. u zvanju znanstvenog savjetnika. Knjiga šesta i sedma. Gostujući profesor filozofije na sveučilištu u Beču (1992-93). na Fakultetu političkih znanosti s tezom Platonovi „Zakoni" kao filozofijsko utemeljenje filozofije. Varia philosophica (Zagreb. 1986). Filozofija Andrije Dorotića (Zagreb. Pragu. Kantom i kantovskom tradici­ jom. Od 1979. radi u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Ruder Josip Bošković. Od 1993. od 1989. na temu determinizma u antičkoj filozofiji. 1975. Matija Vlačić Ilirik. 1987). do 1993. Uvod. zajedno s Filipom Grgićem. do 1991. Od 1989. Dokto­ rirao je na Sveučilištu u Bonnu 1985. 1995). Završio gimnaziju u Zagrebu te studij filozofije i klasične filologije u Bonnu. Bologni (1987). 1988). Povijesno-filozofijske studije (Zagreb. gostujući istraživač na sveučilištu u Tubingenu (1994). Ο tumačenju (Zagreb. Kraći istraživački boravci u Oxfordu (1980). Uvod u studij Platona (Zagreb. Pre­ ludiji. u Županji. Beču (1991). diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakul­ tetu te politologiju teorijskog smjera na Fakultetu političkih znanosti. Kao Feodor Lynen stipendist Humboldtove zaklade usavršavao je antičku filozofiju u Sjedinjenim Američkima Državama (1987-89). Od god. Leipzigu. član redakcije časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske fi­ lozofske baštine. uposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Beču. 1986). 1993. prijevod i komentar (Zagreb. 384 385 . Bavi se grčkom i srednjovjekovnom filozofijom. 1995) te. Padovi (1982). utemeljitelj te pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Od 1983. Doktorirao 1980. 1980). Specijalizirao je srednjovjekovnu filozofiju u Louvainu (1986-87). Jed­ nokratna predavanja na sveučilištima u Ljubljani. De continuitatis lege (Zagreb. Platonova Politeia. 1989. Gimnaziju pohađao i završio u Zagrebu. SAD (1993-94) te sudionik domaćih i međunarodnih simpozija. Od 1989. Josip Talanga rođen je 1953. glasila Fenomenološkega društva u Ljubljani. Bio je gostujući profesor na sveučilištima Augsburg (1993) i Rutgers. predstojnik Instituta za filozofiju. Studirao i jednopredmetnu klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Od 1992. 1989). Oxfordu i Louvainu. 1991). Od 1981. 1992). 1994). Uz članke i studije u domaćoj i međunarodnoj periodici objavio Vježbe u filozofiji (Zagreb. teorijom spoznaje i etikom te hrvatskom filozofskom baštinom. urednik časopisa Godišnjak za povijest filozo­ fije. Zagreb. glavni urednik časopisa Studiae historiae philosophiae croaticae. Ideja dobra (Zagreb. član međunarodnog Znanstvenog savjeta časopisa Phainomena. Politika Platonovih „Zakona". Osim članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima objavio je također Zukunftsurteile und Fatum (Bonn. Član je među­ narodne organizacije Project Theophrastus i udruženja American Society for Ancient Greek Philosophy. Braunschvveigu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->