UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). sposobnost nosivosti i način otkazivanja. ali na reduciranom poprečnom presjeku. Šimić. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. 712 D. 711-718 .27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. još uvijek. Androić Slika 1. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska.27. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1.27 sudjelujuća je širina bef = 1. provodi se prema teoriji elastičnosti. Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. Prema tome. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju.27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. s globalnim faktorom sigurnosti. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4. na slici 1. nema redukcije poprečnog presjeka . Pri proračunu progiba.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku. Dakle. za takve konstrukcijske elemente.9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. B. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku. Dakle.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi. koja utječe na njegovu krutost. 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti.

27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone. 711-718 V ≤ 1. od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi). n − 1) .3 Md Vd M V + ≤ 1.. Poprečna sila u hrptu (slika 2.3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem.otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd . Šimić. B. radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1.. Androić gdje je (5) E σefd .95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2.otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 . Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1.3 M d Vd za 0. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md .naprezanje na tlačnom rubu presjeka. promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0. sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja. Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.0 Vd (20) gdje je: M .3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja. Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta. λ p1 = 0.5 − 0. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka. sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0. dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja. σ i (i = 2. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1.. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile.76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.51 + 0.6 ⋅ λ p bef 1 = 1.D. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . 713 .5 .).5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka. Pri proračunu progiba.je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem.

Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom.parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.673. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p .Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.673.ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti.Ed .1. B.1 (28) • za λ p > 0. a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. ρ = 1.ser = λ p σ com.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef . 711-718 714 . Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 .čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW . ρ = 1. Rd = gdje je: (30b) λ p .673.22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1. Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl .7.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1.6 ϕ . red 0. red λ p . Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c.673. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p . red > 0. a) Ako je σ com.18 ρ = (1 − )⋅ λ p . što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.ser fy (26) gdje je σcom. Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p. Kao posmična otpornost hrpta VW. red ≤ 0.1. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3.red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p.0 (25b) + 0.Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. b) Ako je σ com.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com. ser dane izrazom (26).Ed.kut nagiba hrpta prema pojasu γMo . Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef .0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv .5 ⋅ sef .granica popuštanja k . Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy . Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p .koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4.moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 .Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb.Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka. γ M1 (29) Wef .3. Šimić.3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D. ρ = (1 − 0. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. red λ p − 0.1. Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom. red = λ p Za σ com.052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja. Part 1. • za λ p ≤ 0. λ p − λ p .22 1 ali ρ ≤ 1.1 = 0. n = 1.

Dijagram opterećenje – Slika 7. Slika 6.progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7. za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju. i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). Dijagram opterećenje .). Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c.Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. Slika 4. Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5.je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw. Rd Vsd ≤1 VW .25 m (slika 3.Rd . Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . B.) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti. oznaka LIM 2 (slika 4.147. Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9. a za lim 2 prikazan je na slici 8.Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje .7: Č 0.Rd .Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W . oznaka LIM 1. oznake T 39/250/0. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj. Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3. prikazan je na slici 9.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim.). Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.).D. Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje . uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine. b) pozitivni položaj Slika 8. Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj. Šimić. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6.deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c . Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku).35 kN/m2. Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 . Ispitivanje trapeznog LIMA 1..rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3.). 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2.

Maksimalni progib u prvome polju q = 2. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju.05 = 1. Za opterećenje q = 1.29 5. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom.17 Slika 10. Međutim.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11.). dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807. 711-718 .78 17. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1).45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.27/9. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju. Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku. slika 12. prema DIN-u 18807. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem.29 5. tj. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2). Šimić. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala.54 11.29 10. B.22 Negativni položaj LIM 1 5.96 0.49 9.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11. D.0 kN/m2.02 5. slika 13.56 9.20 3.35.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju.02 1.). Tablica 2.96 17. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj.20 1. djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5. Tablica 1.64 15. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2. prema kriterijima čvrstoće.0 kN/m2. Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. dobiveni za puni presjek..29 17. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja.08 1.44 9. proizlazi da bi. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku.32 14.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14. Eurokodu 3 i pokusu. U tablici 1.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10.50 14.37 1. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku). Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6.37 1.

Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1. dobiva se: 1.0. b) za progib (GSU) Slika 14. dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1. Šimić.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1.5 i γM = 1.3.0.65 ⋅ QK < 1. Međutim. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu.0 ⋅ QK < 1. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS). a globalni je faktor sigurnosti γ = 1. 711-718 (b) .485 ⋅ GK + 1. tako da je 1. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti. 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. b) za progib (GSU) Slika 13. γM = 1.35.1 ⋅ Gk + 1. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti.485 ⋅ Gk + 1. γQ = 1.5 ⋅ 1. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12.0.7. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza. γQ = 1.0 ⋅ GK+ 1.D. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka. B. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti. Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS). Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja.1.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti.35 ⋅ 1.

Juni 1987. 73 (1998) Nr.richtlinie Stahlbau. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača.: Teorija elastične stabilnosti.. 1999.8. 1965. 257. . Građevinar 29 (1977) 4.10.: Performance of Thin Steel Compression Fanges.: Beispiele nach EC3. Dusseldorf. I. J. 1996..232. G. D. im Hochbau [9] Schwarze. October 1997. Zagreb. Einsfeld. O.: Metalne konstrukcije I.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting.. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom.Wirkungsweise und Berechnung. Luttich. I. Beograd.: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau . Institut građevinarstva Hrvatske. European Committee for Standardization. [11] Androić. magistarski rad.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering. K. Stahlbau 59(1990). H. Šimić. R.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs. 1994. 331. Strehl. Girkmann. Androić.: Metalne konstrukcije 3.beansporuchnug. Der Stahlbau 49 (1980).: Površinski sistemi nosača. Kao što je već napomenuto. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. Steinhardt. DIN 18807. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben. I. 1998. dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3. G. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten.Part 1-3: General rules . Dujmović. C. Androić na osnovi izraza (d). Džeba. [14] Schwarze. B. LITERATURA [1] Winter.-123. Beograd. D. 116. D.und Normalkraft . Androić. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. Bauingenieur Bd.-335. Dujmović. B. 1952.Biege .. Dujmović. Schardt. IA projektiranje. 225. D.S. R. K. [5] [6] [7] [8] Baehre. Die Bautechnik 47(1970). nalazi se na strani sigurnosti. Werner Verlag. Naučna knjiga. . Džeba. Huck.. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Teile 1 und 3. B. B. [2] [3] [4] [10] Androić. H. Timošenko. B... Zagreb. Ovaj zaključak donesen je D.. 325. Stahlbau 59 (1990). Građevinska knjiga.: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . [12] Eurocode 3: Design of steel Structures . Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. 711-718 ..-333.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti. S. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci. K. U.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama.-267.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka..Trapezprofilen nach DIN 18807. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju.. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. [13] Džeba. 1948. Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. 7/8 .Juli/August [15] Šimić. Kech.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful