UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. na slici 1. 711-718 . koja utječe na njegovu krutost. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska. 712 D. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. s globalnim faktorom sigurnosti. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). Androić Slika 1. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. ali na reduciranom poprečnom presjeku. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. nema redukcije poprečnog presjeka . Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. Dakle. Pri proračunu progiba. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. za takve konstrukcijske elemente. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1.27 sudjelujuća je širina bef = 1.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. Dakle. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. Prema tome.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. B.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku.27. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja. još uvijek. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. Šimić. provodi se prema teoriji elastičnosti. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti.9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0.

Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem.51 + 0.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja.5 .27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2. B.otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili. Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta.5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka. n − 1) ..3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 .. Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1. 713 . od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi). GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1.). promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0.5 − 0. Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1.3 M d Vd za 0.0 Vd (20) gdje je: M . σ i (i = 2.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md .3 Md Vd M V + ≤ 1.76 ⋅ t ⋅ sefi = (1. Pri proračunu progiba. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1. λ p1 = 0.. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile.6 ⋅ λ p bef 1 = 1.naprezanje na tlačnom rubu presjeka. dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja. sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja. Poprečna sila u hrptu (slika 2. Androić gdje je (5) E σefd . Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira. 711-718 V ≤ 1.3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0. Šimić. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka..otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd .D.

red λ p . Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom. red λ p − 0. n = 1.22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p . Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom.čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW . λ p − λ p .22 1 ali ρ ≤ 1. Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl .0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. ser dane izrazom (26). Rd = gdje je: (30b) λ p .673.18 ρ = (1 − )⋅ λ p .673. Part 1.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p . a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1.673.Ed. γ M1 (29) Wef . ρ = (1 − 0. Šimić.kut nagiba hrpta prema pojasu γMo .5 ⋅ sef . Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy .1.673.1. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3.3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D.ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti.ser = λ p σ com. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p . a) Ako je σ com.0 (25b) + 0. red = λ p Za σ com. Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb. 711-718 714 . ρ = 1.1.1 (28) • za λ p > 0. što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. b) Ako je σ com.moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 .Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. • za λ p ≤ 0. Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef .6 ϕ . Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p.Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef .granica popuštanja k . red ≤ 0. red > 0. B.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1. Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 . ρ = 1. Kao posmična otpornost hrpta VW.052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja.3.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.7.Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.Ed .parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4. red 0. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.1 = 0.ser fy (26) gdje je σcom.

Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. prikazan je na slici 9. Slika 4. oznaka LIM 2 (slika 4. Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2.). a za lim 2 prikazan je na slici 8. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3.). Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. Slika 6.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine.Rd .D.rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3.147. Dijagram opterećenje – Slika 7.. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c .35 kN/m2. Rd Vsd ≤1 VW .7: Č 0. za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju.Rd . i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). oznake T 39/250/0. b) pozitivni položaj Slika 8. Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm. uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc.25 m (slika 3. Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje . 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2.Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W .).deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6.). Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c.Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9. Dijagram opterećenje . oznaka LIM 1. Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . Ispitivanje trapeznog LIMA 1. Šimić.Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje .je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw. Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku). Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj.) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti. B.progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7.

29 10. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2. prema kriterijima čvrstoće.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11.37 1. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju.08 1. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2.35. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem. Tablica 1.).22 Negativni položaj LIM 1 5. Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6. djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu.96 0.20 1. Međutim.20 3.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12.45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14.49 9.29 17. B. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3. Maksimalni progib u prvome polju q = 2. Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim.).64 15. prema DIN-u 18807. slika 12. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2).32 14.56 9. tj. Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju. 711-718 .96 17. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku). Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku.0 kN/m2.02 5.29 5. D.27/9.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11.78 17.29 5. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku)..37 1.0 kN/m2. proizlazi da bi. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku. slika 13.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10.54 11.02 1. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju.50 14. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja.05 = 1.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11.44 9. Za opterećenje q = 1. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj. dobiveni za puni presjek. Tablica 2.17 Slika 10. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1). a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala. dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807. U tablici 1. Šimić. Eurokodu 3 i pokusu.

65 ⋅ QK < 1.7. γQ = 1.1.485 ⋅ GK + 1.485 ⋅ Gk + 1. B. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti. γM = 1. Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu. tako da je 1.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS). dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1. γQ = 1.35. Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti. Međutim. b) za progib (GSU) Slika 14.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka.35 ⋅ 1. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja.D. dobiva se: 1.5 ⋅ 1.0 ⋅ QK < 1. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti.3. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1.0 ⋅ GK+ 1. 711-718 (b) . 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS).0.0.0. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza. Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti. Šimić.1 ⋅ Gk + 1. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu.5 i γM = 1. b) za progib (GSU) Slika 13.

Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering.: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau .: Performance of Thin Steel Compression Fanges. I. R. Dujmović. Juni 1987. Stahlbau 59(1990). J.. . 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci.. 711-718 . 1948. Dusseldorf. [13] Džeba. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. Institut građevinarstva Hrvatske. Džeba. D.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs. Schardt. Zagreb. 7/8 . može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. S. I.Biege . dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3. K. 1999.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti. Šimić.: Teorija elastične stabilnosti.. Stahlbau 59 (1990). 1996.. 1994. B.Part 1-3: General rules ...: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . Ovaj zaključak donesen je D. Zagreb. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Luttich. G.232.10. B. nalazi se na strani sigurnosti. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. D. 331.: Metalne konstrukcije I. Die Bautechnik 47(1970). Androić. 1998. 1965. Dujmović. European Committee for Standardization. magistarski rad. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative. Huck.Juli/August [15] Šimić.richtlinie Stahlbau.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl ..-335. C.8.: Beispiele nach EC3. Einsfeld.Trapezprofilen nach DIN 18807.Wirkungsweise und Berechnung. IA projektiranje. K. Teile 1 und 3. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom. B.. Beograd.und Normalkraft . U.S. 116. Građevinar 29 (1977) 4. Građevinska knjiga. 225. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. Dujmović. Bauingenieur Bd. I. Naučna knjiga. O. D. 257.beansporuchnug. 73 (1998) Nr. Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. Girkmann. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. [14] Schwarze.. Džeba.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben.: Površinski sistemi nosača.-123. [5] [6] [7] [8] Baehre. Werner Verlag. LITERATURA [1] Winter. [11] Androić... Timošenko. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. [2] [3] [4] [10] Androić. D.: Metalne konstrukcije 3. B. 1952. H. DIN 18807.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama. Beograd. . Kech.-333. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. K. Kao što je već napomenuto. Steinhardt. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki.-267. R. 325. Androić na osnovi izraza (d). Strehl. H. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures . im Hochbau [9] Schwarze. Androić. G.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting. October 1997. B. Der Stahlbau 49 (1980).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful