UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

B. još uvijek.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. Prema tome. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. provodi se prema teoriji elastičnosti. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3. ali na reduciranom poprečnom presjeku. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. Šimić. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. 711-718 . Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku. na slici 1. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. za takve konstrukcijske elemente. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. s globalnim faktorom sigurnosti.27.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. Pri proračunu progiba. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4. Dakle.27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.27 sudjelujuća je širina bef = 1. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja.9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. Androić Slika 1. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1. Dakle. nema redukcije poprečnog presjeka . Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. koja utječe na njegovu krutost. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. 712 D.

Androić gdje je (5) E σefd . 713 . sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja.76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja.otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd . λ p1 = 0.).5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka. B..5 − 0.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md .5 .27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone.95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1.D. Pri proračunu progiba. radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1.3 M d Vd za 0.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile.3 Md Vd M V + ≤ 1. n − 1) . Poprečna sila u hrptu (slika 2. Šimić. 711-718 V ≤ 1.0 Vd (20) gdje je: M .otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili.51 + 0. Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2. dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja..3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0.6 ⋅ λ p bef 1 = 1. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1.je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem. Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem.naprezanje na tlačnom rubu presjeka. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka.. promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0. σ i (i = 2. od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi). Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 ..

kut nagiba hrpta prema pojasu γMo .ser = λ p σ com. • za λ p ≤ 0.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb. ρ = 1. Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 . a) Ako je σ com.koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4. Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p.7. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p . Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy .3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D.Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1.052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja. n = 1.673. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.3.1.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p . Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef . ser dane izrazom (26). Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom.673. red λ p .red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p.1 = 0.Ed. red > 0. Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c. Rd = gdje je: (30b) λ p .0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv .čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW . b) Ako je σ com. a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. red 0.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef . Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl . red = λ p Za σ com. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1. što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti.22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1.6 ϕ . Part 1.18 ρ = (1 − )⋅ λ p .granica popuštanja k .parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.1.22 1 ali ρ ≤ 1.Ed . γ M1 (29) Wef . Šimić. red λ p − 0. Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom.Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.673. ρ = (1 − 0. λ p − λ p .5 ⋅ sef . ρ = 1. 711-718 714 .moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 . Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p .1 (28) • za λ p > 0. Kao posmična otpornost hrpta VW.1. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1.673.Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka. red ≤ 0.ser fy (26) gdje je σcom. B.0 (25b) + 0.

B.rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3. Slika 4.progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7.Rd . Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku). b) pozitivni položaj Slika 8.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. oznake T 39/250/0.).147. Dijagram opterećenje – Slika 7. Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine. za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju.Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. Ispitivanje trapeznog LIMA 1..). GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c.25 m (slika 3.7: Č 0.D. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c . Rd Vsd ≤1 VW . Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 .je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw. 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2. oznaka LIM 1. prikazan je na slici 9.deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2. uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc. i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).). Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9. Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj. Dijagram opterećenje . Šimić.Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje .Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W . Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5. oznaka LIM 2 (slika 4. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3. a za lim 2 prikazan je na slici 8.35 kN/m2. Slika 6. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6.) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj. Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje .).Rd .

dobiveni za puni presjek.50 14.37 1.08 1.29 17.29 5. Maksimalni progib u prvome polju q = 2.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11. Tablica 1.0 kN/m2.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10.).35.56 9.29 5.49 9. Za opterećenje q = 1. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim.22 Negativni položaj LIM 1 5. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2). da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju.. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju.17 Slika 10.64 15.54 11. D. prema DIN-u 18807.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5.02 5.20 3. proizlazi da bi. prema kriterijima čvrstoće. tj. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku). Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj.05 = 1. Međutim.27/9.20 1. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2.0 kN/m2. B. slika 12. Tablica 2. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14.02 1. Šimić.).96 0. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2. slika 13.44 9.37 1.29 10. Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12. Eurokodu 3 i pokusu. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1). Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom. dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11.96 17. 711-718 . Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku. Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6.78 17. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala. U tablici 1.32 14. djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja.

35.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja. b) za progib (GSU) Slika 13.3. Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu. tako da je 1. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti. Šimić. γM = 1. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1.7.0. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS). iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti.0 ⋅ GK+ 1. b) za progib (GSU) Slika 14.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.0 ⋅ QK < 1.0.D.1 ⋅ Gk + 1. Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1.35 ⋅ 1.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti.5 i γM = 1. Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS). 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1.485 ⋅ Gk + 1. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti.0.65 ⋅ QK < 1. γQ = 1. B. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1.1. dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1. γQ = 1.485 ⋅ GK + 1. dobiva se: 1. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1.5 ⋅ 1. 711-718 (b) . Međutim. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza.

Wirkungsweise und Berechnung.232. 1994. 1952..-267. [13] Džeba. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting. R. Džeba.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . 331.. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.. Beograd. Dujmović. Werner Verlag.: Površinski sistemi nosača.-333.: Performance of Thin Steel Compression Fanges. [2] [3] [4] [10] Androić. Stahlbau 59(1990).Part 1-3: General rules . [14] Schwarze.richtlinie Stahlbau. . B. I. 1948.: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . G. K. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama. Institut građevinarstva Hrvatske. 257. K. Zagreb. Der Stahlbau 49 (1980). C. nalazi se na strani sigurnosti. IA projektiranje. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. U. Građevinska knjiga. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom.: Beispiele nach EC3. 1999. D. Kech. Dujmović. Androić. S.: Metalne konstrukcije 3. Građevinar 29 (1977) 4.-123.. 73 (1998) Nr. Luttich.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs. Die Bautechnik 47(1970).8. 1965. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. Kao što je već napomenuto.-335. im Hochbau [9] Schwarze. 325.. 711-718 . B. Dusseldorf. Beograd. [5] [6] [7] [8] Baehre. D.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben.. O. Juni 1987. Schardt. B. Girkmann. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative. Androić na osnovi izraza (d). H. B. I. B.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka. 1998. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. October 1997. Ovaj zaključak donesen je D. 116. Strehl. G.Juli/August [15] Šimić. Androić. H.Trapezprofilen nach DIN 18807. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. I. Džeba.: Teorija elastične stabilnosti.Biege . Dujmović.: Metalne konstrukcije I. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. R.beansporuchnug. Zagreb..: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau . Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering. Bauingenieur Bd. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures . Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. Naučna knjiga. DIN 18807.S. Steinhardt. magistarski rad. J. 225..10. Stahlbau 59 (1990). 1996. Timošenko.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti. Huck. . LITERATURA [1] Winter. Einsfeld. [11] Androić. 7/8 . D... dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3.und Normalkraft . Teile 1 und 3. K. Šimić. D. European Committee for Standardization..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful