UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja.27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti.27. 712 D. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1. Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. Dakle. na slici 1. koja utječe na njegovu krutost. Pri proračunu progiba. s globalnim faktorom sigurnosti. provodi se prema teoriji elastičnosti. još uvijek. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). ali na reduciranom poprečnom presjeku. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. B.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku. Prema tome. posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. Androić Slika 1. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4.9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. 711-718 . Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. za takve konstrukcijske elemente. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. nema redukcije poprečnog presjeka . Šimić. Dakle. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1.27 sudjelujuća je širina bef = 1. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska.

0 Vd (20) gdje je: M . dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja. sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0. Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta.6 ⋅ λ p bef 1 = 1. n − 1) .D.5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka. radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1.3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0. Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili.3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem.naprezanje na tlačnom rubu presjeka.). λ p1 = 0.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka..3 Md Vd M V + ≤ 1.51 + 0. Šimić.3 M d Vd za 0. 713 . sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja.95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1. od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi). Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja..27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 .je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.. Pri proračunu progiba.5 − 0.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md ..5 . Poprečna sila u hrptu (slika 2. σ i (i = 2. Androić gdje je (5) E σefd . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile. B. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd . 711-718 V ≤ 1. promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2.76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.

6 ϕ . 711-718 714 .visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p .ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti. Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef .052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja.22 1 ali ρ ≤ 1. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira. Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl .3.673. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p .0 (25b) + 0.22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1. a) Ako je σ com. red λ p .1 = 0.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1. ρ = 1. red 0. Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c.Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef . red > 0. γ M1 (29) Wef . ser dane izrazom (26).parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1. • za λ p ≤ 0.Ed.Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 .Ed .7. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3.koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4. b) Ako je σ com. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p . B.red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Šimić.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb.ser fy (26) gdje je σcom.granica popuštanja k .673. Part 1.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.kut nagiba hrpta prema pojasu γMo .Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka. red ≤ 0.18 ρ = (1 − )⋅ λ p . Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy .673.5 ⋅ sef . red = λ p Za σ com.3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D. Kao posmična otpornost hrpta VW.ser = λ p σ com.čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW . što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. n = 1. red λ p − 0. Rd = gdje je: (30b) λ p .1. Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 .parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.1. Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p. λ p − λ p . Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom. Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom. a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. ρ = 1.0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv .1.673. ρ = (1 − 0.1 (28) • za λ p > 0.

25 m (slika 3. oznake T 39/250/0. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6. oznaka LIM 2 (slika 4. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2. b) pozitivni položaj Slika 8.je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw. prikazan je na slici 9.). Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku). za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju. a za lim 2 prikazan je na slici 8.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine.Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5.7: Č 0. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c .Rd . u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3..Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje . oznaka LIM 1. i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).D. Ispitivanje trapeznog LIMA 1.) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti.35 kN/m2. Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 .progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7.deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje .147. Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj. Dijagram opterećenje . Šimić. Rd Vsd ≤1 VW . Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2.).).rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3. uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc.Rd . Slika 6. Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm.Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W . Dijagram opterećenje – Slika 7.). B. Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c. Slika 4.

37 1. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala.02 1. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).96 0.64 15. 711-718 . Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. dobiveni za puni presjek.49 9. Za opterećenje q = 1. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14. U tablici 1.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12.54 11.37 1. Šimić.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1).). slika 12.29 17. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3. tj.32 14. Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku).20 1. Međutim. proizlazi da bi.. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim.02 5. Eurokodu 3 i pokusu. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2.35. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11. prema DIN-u 18807. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5. B. Tablica 2.29 5.45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem.22 Negativni položaj LIM 1 5. Tablica 1.50 14.44 9.20 3. slika 13.0 kN/m2.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11. prema kriterijima čvrstoće. Maksimalni progib u prvome polju q = 2.17 Slika 10.0 kN/m2.08 1. D.27/9.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj.29 5. djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu.05 = 1. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2).78 17. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom.56 9.96 17. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2. Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6.29 10. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku. dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807.).

Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12.5 i γM = 1. 711-718 (b) . Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti.0 ⋅ QK < 1. γQ = 1.485 ⋅ GK + 1. γQ = 1. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS).1. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS).3.D.7. dobiva se: 1. Međutim.1 ⋅ Gk + 1. 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1. Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja.0. γM = 1. Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka.0. b) za progib (GSU) Slika 13.35.35 ⋅ 1.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1. tako da je 1.5 ⋅ 1. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti.65 ⋅ QK < 1. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti.0 ⋅ GK+ 1. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti. B. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza.485 ⋅ Gk + 1. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu. b) za progib (GSU) Slika 14.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.0. Šimić. dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1.

-335. D.: Teorija elastične stabilnosti.. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Građevinska knjiga.beansporuchnug. 225. J. G.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben.und Normalkraft . 1999. 7/8 . Beograd. Strehl.: Površinski sistemi nosača. Kech.-267.Biege . B.Part 1-3: General rules . Die Bautechnik 47(1970). 331.: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . [13] Džeba.: Metalne konstrukcije I. [11] Androić.: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau . K. B. nalazi se na strani sigurnosti. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures .: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka.232. B. D. Bauingenieur Bd... R. H.S. Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. Androić na osnovi izraza (d). Dujmović. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. 116.10. D. 711-718 .. H. Androić. Dujmović. C. Luttich.Wirkungsweise und Berechnung. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. D. Šimić.. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom. I. Institut građevinarstva Hrvatske. U.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . Kao što je već napomenuto. IA projektiranje. Steinhardt.. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative. Der Stahlbau 49 (1980). Stahlbau 59 (1990). Dusseldorf. [14] Schwarze. LITERATURA [1] Winter. 257. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci. Zagreb. K. 73 (1998) Nr. Huck. Einsfeld. 1998. dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3.Juli/August [15] Šimić. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača.. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. DIN 18807. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs. 1965... Ovaj zaključak donesen je D.-123.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama. Werner Verlag. [2] [3] [4] [10] Androić. Schardt. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. O. European Committee for Standardization. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering. Naučna knjiga. Androić. I. Dujmović. G. S. 1948.richtlinie Stahlbau. 1952.: Metalne konstrukcije 3. Juni 1987. im Hochbau [9] Schwarze. Džeba. 325. magistarski rad. Građevinar 29 (1977) 4.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting. Džeba. October 1997. 1996. .8. R. Zagreb. B.Trapezprofilen nach DIN 18807. I. [5] [6] [7] [8] Baehre.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti.. B. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. Girkmann. .: Beispiele nach EC3. 1994. Beograd.: Performance of Thin Steel Compression Fanges. Teile 1 und 3. K..-333. Stahlbau 59(1990). Timošenko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful