P. 1
1

1

|Views: 92|Likes:
Published by 2much4any1

More info:

Published by: 2much4any1 on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2011

pdf

text

original

UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Šimić. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. Dakle.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku.27. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. Pri proračunu progiba. 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. s globalnim faktorom sigurnosti. koja utječe na njegovu krutost. Prema tome. B. Dakle. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. za takve konstrukcijske elemente.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1.9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. na slici 1.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p .27 sudjelujuća je širina bef = 1.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. provodi se prema teoriji elastičnosti. još uvijek. 711-718 . Androić Slika 1. ali na reduciranom poprečnom presjeku. 712 D. nema redukcije poprečnog presjeka . posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti.

D.6 ⋅ λ p bef 1 = 1.).5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili. Poprečna sila u hrptu (slika 2.3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem.0 Vd (20) gdje je: M . 711-718 V ≤ 1.. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . 713 . radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1.. Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja.5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka.3 M d Vd za 0. sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0.je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem. Pri proračunu progiba..95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1. Šimić. λ p1 = 0.5 .5 − 0. Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile.naprezanje na tlačnom rubu presjeka.3 Md Vd M V + ≤ 1. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1. B.51 + 0.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2.76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.. σ i (i = 2.3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0. promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md . n − 1) . sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira. Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1.27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone. Androić gdje je (5) E σefd .otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd . dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka. od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi).

Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef .Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. Kao posmična otpornost hrpta VW.Ed . Šimić. red = λ p Za σ com. red λ p − 0. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p . • za λ p ≤ 0. Part 1. ρ = (1 − 0. ρ = 1. Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 .granica popuštanja k .3.7.673. a) Ako je σ com.0 (25b) + 0.1. Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1.moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 . Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy .18 ρ = (1 − )⋅ λ p . n = 1. a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c. Rd = gdje je: (30b) λ p .5 ⋅ sef . ρ = 1.ser = λ p σ com.1. Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom. 711-718 714 .parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef .Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb.1. red λ p . red 0. što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3. Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom. ser dane izrazom (26).Ed.673.kut nagiba hrpta prema pojasu γMo .052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja.3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D.koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4. red > 0.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p . λ p − λ p .ser fy (26) gdje je σcom.6 ϕ .čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW .Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.22 1 ali ρ ≤ 1. B. red ≤ 0. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p . b) Ako je σ com.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1.1 = 0. Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl .parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1. γ M1 (29) Wef .ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti.673.0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv .1 (28) • za λ p > 0.673.

147.). i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c . oznaka LIM 1. Ispitivanje trapeznog LIMA 1. za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6.25 m (slika 3. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj. Dijagram opterećenje . Slika 4. Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje . prikazan je na slici 9. Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2.) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti.Rd . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 .D. Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj. Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c.rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3.je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw.). b) pozitivni položaj Slika 8. Slika 6.. Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku). Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm. Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . Šimić.).Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W . oznaka LIM 2 (slika 4.progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7.).Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje .Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. Rd Vsd ≤1 VW . Dijagram opterećenje – Slika 7. uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc.35 kN/m2. a za lim 2 prikazan je na slici 8. 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine.Rd . B. Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3. oznake T 39/250/0. Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5.7: Č 0.

dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807. proizlazi da bi.49 9.05 = 1.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11. prema DIN-u 18807. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2.22 Negativni položaj LIM 1 5. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2. Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. Maksimalni progib u prvome polju q = 2. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3. Za opterećenje q = 1.96 17. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim. Tablica 2. Šimić.. Tablica 1. tj. 711-718 . D.37 1. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2).29 5.02 1.20 1. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2.29 5. U tablici 1.). određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).54 11.78 17.50 14. Eurokodu 3 i pokusu.08 1. prema kriterijima čvrstoće. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku).44 9. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja.0 kN/m2.56 9.29 17. Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11.29 10.32 14. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14.17 Slika 10. slika 13.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12. B.0 kN/m2.37 1. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj. Međutim.45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11.). Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1). dobiveni za puni presjek. Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku. slika 12. djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu.02 5.27/9.35. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju.20 3. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem.64 15.96 0.

Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti.0 ⋅ QK < 1.35.1.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka.0. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12.65 ⋅ QK < 1.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.D. Međutim. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja.485 ⋅ Gk + 1.0. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti. 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1.7.0 ⋅ GK+ 1.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS).0. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti.3. tako da je 1. γM = 1.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti.1 ⋅ Gk + 1.5 ⋅ 1. γQ = 1. γQ = 1. dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1. b) za progib (GSU) Slika 13. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu.5 i γM = 1. Šimić. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1. b) za progib (GSU) Slika 14. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS). 711-718 (b) . Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu. dobiva se: 1.35 ⋅ 1. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza. Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti.485 ⋅ GK + 1. B.

331. Androić na osnovi izraza (d). D. im Hochbau [9] Schwarze. Beograd.-335. [5] [6] [7] [8] Baehre.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka.: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau .: Metalne konstrukcije I.. Einsfeld. . LITERATURA [1] Winter. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. B. Luttich.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti. D. 1952.-123.8.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs.Wirkungsweise und Berechnung. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative. 1994. Zagreb.232. Ovaj zaključak donesen je D. Androić.Part 1-3: General rules .: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 .: Performance of Thin Steel Compression Fanges. Strehl. Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering.. B. I. Der Stahlbau 49 (1980). 1999. Zagreb. 1996. Dujmović. J.. Juni 1987.10.: Metalne konstrukcije 3. K. Beograd. Građevinar 29 (1977) 4. Institut građevinarstva Hrvatske. [13] Džeba.. Girkmann. S. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures . IA projektiranje.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . Die Bautechnik 47(1970). Huck. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. 7/8 . October 1997. 711-718 .: Teorija elastične stabilnosti. R. H. G. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile.und Normalkraft . Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. H. 1948. [2] [3] [4] [10] Androić. 325.-333. Dujmović. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom. B.S. Kao što je već napomenuto.Trapezprofilen nach DIN 18807. Dujmović. Džeba. 257. Timošenko.. O. 225. Džeba. D.. [11] Androić.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben. Schardt. 116. Šimić. B. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3. Stahlbau 59 (1990). 1965.: Beispiele nach EC3.. Steinhardt. G. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci. Bauingenieur Bd.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama. Teile 1 und 3. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. C. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. European Committee for Standardization. Stahlbau 59(1990). R. Kech. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten.. K.beansporuchnug. 73 (1998) Nr. K. U.. Dusseldorf. nalazi se na strani sigurnosti. B.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting. I. Werner Verlag. [14] Schwarze..-267.richtlinie Stahlbau. 1998. Naučna knjiga. D.Juli/August [15] Šimić. Građevinska knjiga. . I. DIN 18807.: Površinski sistemi nosača. Androić. Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. magistarski rad. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12..Biege .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->