UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

27 sudjelujuća je širina bef = 1. na slici 1. 711-718 . s globalnim faktorom sigurnosti. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku. Dakle. Dakle. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti.27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. ali na reduciranom poprečnom presjeku. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. koja utječe na njegovu krutost. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. još uvijek. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3. 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. provodi se prema teoriji elastičnosti. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi.27. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. za takve konstrukcijske elemente. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti. nema redukcije poprečnog presjeka . 712 D. Prema tome. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). B.9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. Šimić. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. Androić Slika 1. Pri proračunu progiba.

otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili..5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka. Pri proračunu progiba. 713 . od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi). Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta.6 ⋅ λ p bef 1 = 1. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.51 + 0.3 M d Vd za 0. radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1... σ i (i = 2.naprezanje na tlačnom rubu presjeka. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka.27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone.5 . Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0. Šimić. B.).5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2.D. promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0. dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja. n − 1) .95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1.3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0. Androić gdje je (5) E σefd . sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 .0 Vd (20) gdje je: M .moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V .otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd .5 − 0. Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1. λ p1 = 0. 711-718 V ≤ 1. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem..76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.3 Md Vd M V + ≤ 1. Poprečna sila u hrptu (slika 2. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md .

Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom.673.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.673. Šimić. što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl .18 ρ = (1 − )⋅ λ p . Rd = gdje je: (30b) λ p .3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D. Kao posmična otpornost hrpta VW.1.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb. Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy . ser dane izrazom (26). red > 0.koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4.čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW .kut nagiba hrpta prema pojasu γMo . a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1.ser = λ p σ com. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 .673. red = λ p Za σ com.1. γ M1 (29) Wef . Part 1.Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1.1 = 0.7.22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1. red λ p . ρ = 1.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1. red ≤ 0. b) Ako je σ com.Ed. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p . Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 . λ p − λ p .0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv .22 1 ali ρ ≤ 1. ρ = 1.1.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1. a) Ako je σ com. red 0.ser fy (26) gdje je σcom.granica popuštanja k .red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p.parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.6 ϕ .ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef . Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c. Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef . 711-718 714 . Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom. n = 1. ρ = (1 − 0.0 (25b) + 0. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p .3. Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p.Ed .Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka. • za λ p ≤ 0. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p .5 ⋅ sef . 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3.673.052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja.Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.1 (28) • za λ p > 0. B. red λ p − 0.

uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc.25 m (slika 3.rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3. B. Šimić. prikazan je na slici 9. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine. Ispitivanje trapeznog LIMA 1. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj.). 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C .Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje . oznake T 39/250/0. oznaka LIM 2 (slika 4. Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 . Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm.progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c . za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju.Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. Dijagram opterećenje – Slika 7.D.). a za lim 2 prikazan je na slici 8. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3.deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj.). b) pozitivni položaj Slika 8.) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti. Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9.Rd . Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje .Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W .). Dijagram opterećenje .Rd . Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2.35 kN/m2. Slika 4. oznaka LIM 1. Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5..7: Č 0.147. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6. Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku). Slika 6.je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw. Rd Vsd ≤1 VW .

29 10.. prema DIN-u 18807. Tablica 1.20 1. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14.96 0.05 = 1. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem. B.54 11. Šimić. Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6. prema kriterijima čvrstoće. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja. slika 12.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11.29 17. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj. 711-718 .29 5.02 1.96 17. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5. dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807.37 1. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2. slika 13.08 1. Tablica 2. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2.20 3.29 5. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3.35.17 Slika 10. tj. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju.27/9. D.0 kN/m2.32 14. Eurokodu 3 i pokusu.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11.49 9.).).56 9. Za opterećenje q = 1. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku).22 Negativni položaj LIM 1 5.78 17.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10.45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim. Međutim. dobiveni za puni presjek. Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku. Maksimalni progib u prvome polju q = 2.50 14. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku. proizlazi da bi. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2). djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu.02 5.0 kN/m2. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala. U tablici 1.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1).64 15. Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom.37 1.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2.44 9.

Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS). Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. Šimić.1. Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1. tako da je 1.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti.5 i γM = 1. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja. γQ = 1.7. Međutim. B.65 ⋅ QK < 1. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1.0 ⋅ GK+ 1. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti.0. γQ = 1. dobiva se: 1. dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka.0. b) za progib (GSU) Slika 14. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti.1 ⋅ Gk + 1. 711-718 (b) .0.35.485 ⋅ GK + 1. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS). Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti.D.5 ⋅ 1.35 ⋅ 1. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu.3. b) za progib (GSU) Slika 13.0 ⋅ QK < 1.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.485 ⋅ Gk + 1. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1. 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza. γM = 1.

Teile 1 und 3. B.Wirkungsweise und Berechnung.-267.: Površinski sistemi nosača.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting.232. nalazi se na strani sigurnosti. Strehl.und Normalkraft . U.richtlinie Stahlbau.Biege . Timošenko.-123. I. [13] Džeba.. Građevinar 29 (1977) 4.: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . 1996. Einsfeld.. [14] Schwarze. dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3. European Committee for Standardization. Luttich.. Schardt. J.-333. Građevinska knjiga. R. LITERATURA [1] Winter. 325. I. Die Bautechnik 47(1970). K. Džeba. Girkmann. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. 116. K. 73 (1998) Nr. IA projektiranje. Stahlbau 59(1990). G..: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama.: Performance of Thin Steel Compression Fanges.Part 1-3: General rules . Beograd. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative. 225. Džeba.: Metalne konstrukcije 3.-335. Zagreb. Huck. R..: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . C. Der Stahlbau 49 (1980)..S. 1948.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka.. Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering. 331.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben.. D. [11] Androić.: Metalne konstrukcije I.. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. Androić na osnovi izraza (d). Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. October 1997. im Hochbau [9] Schwarze. 7/8 . Stahlbau 59 (1990). Dujmović. Naučna knjiga. [2] [3] [4] [10] Androić. Kao što je već napomenuto. Kech.: Teorija elastične stabilnosti. 711-718 .8. DIN 18807. Institut građevinarstva Hrvatske. Dusseldorf. 1994. Beograd. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. I. Androić. H.Juli/August [15] Šimić. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. Šimić. 257. .Trapezprofilen nach DIN 18807..: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau . Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. Androić. 1952. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures . S. Zagreb. B. O. Werner Verlag. 1998. D. D. Bauingenieur Bd. Steinhardt. magistarski rad. D. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. H. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom.10. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. K. Ovaj zaključak donesen je D. Juni 1987. .: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs. G. B. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti. 1999. 1965. Dujmović. [5] [6] [7] [8] Baehre. B. B.beansporuchnug.: Beispiele nach EC3. Dujmović.. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci.