UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

Androić Slika 1. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. 712 D.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog.27 sudjelujuća je širina bef = 1. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU). Prema tome. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. nema redukcije poprečnog presjeka .9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. B.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. za takve konstrukcijske elemente. 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. Pri proračunu progiba. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku. Dakle. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku. Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. 711-718 . U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. Šimić. posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . s globalnim faktorom sigurnosti. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. koja utječe na njegovu krutost. ali na reduciranom poprečnom presjeku. provodi se prema teoriji elastičnosti.27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. na slici 1. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4. još uvijek. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi. Dakle.27.

Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.5 − 0. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2.3 Md Vd M V + ≤ 1. B. n − 1) .5 .3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem. σ i (i = 2. od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi).otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili.76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira. Pri proračunu progiba. promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0.51 + 0. Šimić. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12...27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone.naprezanje na tlačnom rubu presjeka. sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0. Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . λ p1 = 0. 713 . Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd . radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1. Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md ..).95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1.0 Vd (20) gdje je: M .3 M d Vd za 0..je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1.3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0. Androić gdje je (5) E σefd . dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja. Poprečna sila u hrptu (slika 2. 711-718 V ≤ 1. sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja.D.5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka.6 ⋅ λ p bef 1 = 1.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 .

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl .7. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3.parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.0 (25b) + 0.22 1 ali ρ ≤ 1. Kao posmična otpornost hrpta VW. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p . b) Ako je σ com.1 = 0.Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka. a) Ako je σ com. red ≤ 0. red λ p . Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p. red > 0.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1. n = 1.red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef .22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1.18 ρ = (1 − )⋅ λ p .moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 .673. λ p − λ p . Part 1. a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1.koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4.3.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb.673. red λ p − 0. B. red = λ p Za σ com.0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv . Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p .ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti. Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy .052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja.1. Rd = gdje je: (30b) λ p .1. Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom. Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef . ρ = (1 − 0. ρ = 1.granica popuštanja k .Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. γ M1 (29) Wef .Ed. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.673. ρ = 1.čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW . Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c.Ed .6 ϕ . • za λ p ≤ 0. ser dane izrazom (26).1.ser fy (26) gdje je σcom.3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D.ser = λ p σ com.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1. red 0. što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja.76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.kut nagiba hrpta prema pojasu γMo . Šimić. Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 . 711-718 714 . Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom.5 ⋅ sef .673.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p .1 (28) • za λ p > 0.

progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7.Rd .. oznake T 39/250/0. Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2.Rd . Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5.D. Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj.). oznaka LIM 2 (slika 4.). Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . Slika 4. Dijagram opterećenje . Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 .).) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti.7: Č 0. Ispitivanje trapeznog LIMA 1. Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj.147. Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3. oznaka LIM 1. Dijagram opterećenje – Slika 7.Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5. uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc. 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2. prikazan je na slici 9.Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W .35 kN/m2. B. Slika 6. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6.Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje .deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Šimić. Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c . Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku). b) pozitivni položaj Slika 8.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine. a za lim 2 prikazan je na slici 8.25 m (slika 3.). za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju. Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm. Rd Vsd ≤1 VW .je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw. Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje .

20 3.05 = 1. dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807. Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku.02 1.49 9.45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.37 1.29 10.35. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2.. slika 12. Za opterećenje q = 1.0 kN/m2.22 Negativni položaj LIM 1 5. 711-718 . djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu.96 0.29 5.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11.).27/9.08 1. prema kriterijima čvrstoće. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju. tj. Tablica 1. proizlazi da bi. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2. Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju.96 17.29 17. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14.50 14. B. dobiveni za puni presjek.0 kN/m2.29 5.64 15.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10. Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5.17 Slika 10. Tablica 2.37 1. slika 13. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja. Eurokodu 3 i pokusu. U tablici 1. D.).32 14.Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11. Šimić.56 9.78 17.44 9. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1). Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2. Maksimalni progib u prvome polju q = 2. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2). Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). prema DIN-u 18807.54 11. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11.20 1. Međutim. otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju.02 5. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku). a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim.

može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti. Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1. Šimić. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti.D. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti. Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj. dobiva se: 1.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza.0 ⋅ QK < 1.35.65 ⋅ QK < 1. Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu. γQ = 1. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS).1 ⋅ Gk + 1. dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1.7. Međutim. b) za progib (GSU) Slika 14.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1.35 ⋅ 1.0 ⋅ GK+ 1. 711-718 (b) . B. Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti. tako da je 1. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja.5 ⋅ 1. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12.485 ⋅ GK + 1. 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1. b) za progib (GSU) Slika 13.0.0. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1.1.0. γQ = 1.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1.3. γM = 1. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS).5 i γM = 1.485 ⋅ Gk + 1.

Beograd. G. Luttich.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . Bauingenieur Bd. LITERATURA [1] Winter. 7/8 . Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj. 1965.: Metalne konstrukcije I. magistarski rad. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. 73 (1998) Nr. Schardt.: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . D. H. K. Kech. B. O. [2] [3] [4] [10] Androić.-335.Juli/August [15] Šimić. 1999. Stahlbau 59 (1990).Trapezprofilen nach DIN 18807. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Teile 1 und 3. [5] [6] [7] [8] Baehre. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 1996. I.Part 1-3: General rules . R. R. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata. Dujmović. Džeba. Juni 1987. Džeba..: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau .: Performance of Thin Steel Compression Fanges. [14] Schwarze.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben. [13] Džeba. Steinhardt. IA projektiranje. 257.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka.8. Timošenko. Androić. . Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. nalazi se na strani sigurnosti.Wirkungsweise und Berechnung.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama. Dusseldorf. I.-123. Kao što je već napomenuto... 1948.richtlinie Stahlbau.10. J. Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering. European Committee for Standardization.. D. im Hochbau [9] Schwarze. G. .: Teorija elastične stabilnosti.beansporuchnug. Werner Verlag. 325. Zagreb. 1994. Strehl. Građevinar 29 (1977) 4. K. Androić na osnovi izraza (d). 331. Građevinska knjiga.. Einsfeld. October 1997. 1998. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice.: Beispiele nach EC3. Beograd. D. 225. B. Ovaj zaključak donesen je D. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures . B. objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. DIN 18807.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs. Androić.Biege . 711-718 . K. B. Zagreb..Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti.: Metalne konstrukcije 3. Girkmann. Der Stahlbau 49 (1980). Die Bautechnik 47(1970). B. [11] Androić.232.-267.. 116. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. 1952.. I.S. S. Stahlbau 59(1990). Huck. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative. Institut građevinarstva Hrvatske. Šimić. Dujmović. Dujmović.. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji.: Površinski sistemi nosača.und Normalkraft . C.-333.Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting. U. dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3. H. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. Naučna knjiga... D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful