P. 1
1

1

|Views: 92|Likes:
Published by 2much4any1

More info:

Published by: 2much4any1 on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2011

pdf

text

original

UDK 624.075.4:69-009.

182

Primljeno 10. 4. 2000.

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Diana Šimić, Boris Androić
Ključne riječi tanki lim, sudjelujuća širina, djelotvorni presjek, DIN 18807, Eurokod 3, granična stanja, faktori sigurnosti Key words thin steel sheet, participating width, effective cross section, DIN 18807, Eurocode 3, limit state, safety factors Mots clés tôle mince, largeur participante, section effective, DIN 18807, Euro code 3, états aux limites, coefficients de sécurité D. Šimić, B. Androić Izvorni znanstveni rad

Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Razmotreni su postupci proračuna trapezno oblikovanog poprečnog presjeka tankog lima prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3. Promatra se djelotvorni umjesto bruto presjeka. Izračunane vrijednosti otpornosti poprečnog presjeka uspoređene su s vrijednostima otpornosti presjeka dobivenim laboratorijskim ispitivanjima na trapeznim limovima domaćeg proizvođača. Komentirani su dokazi sigurnosti u postupku s parcijalnim faktorima sigurnosti (EC3) i s globalnim faktorom sigurnosti (DIN 18807). D. Šimić, B. Androić Original scientific paper

Design of thin-walled trapezoidal profiles exposed to bending action
Procedures for designing trapezoidally shaped cross-sections of thin steel sheets according to DIN 18807 and Eurocode 3, are analyzed. The effective cross section is considered instead of the gross cross section. Calculated values of cross-sectional resistance are compared with cross-sectional resistance values obtained by laboratory testing of trapezoidal sheets produced by a domestic manufacturer. Safety checks involving partial safety factors (EC3) and global safety factor (DIN 18807) are commented on. D. Šimić, B. Androić Ouvrage scientifique original

Calcul des profilés trapézoïdes à paroi mince exposés à la flexion
L’article étudie les procédés de calcul de la section transversale d’une tôle mince en forme de trapèze selon DIN 18807 et l’Euro code 3. On observe la section effective au lieu de la section brute. Les valeurs calculées de la résistance de la section en travers ont été comparées aux valeurs de la résistance de la section obtenues par des essais en laboratoire des tôles trapézoïdes d’un producteur local. On commente les preuves de la sécurité dans le procédé reprenant les coefficients de sécurité partiels (EC3) et avec les coefficients de sécurité globaux (DIN 18807).

Schlüsselworte: dünnes Blech, mitwirkende Breite, effektiver Querschnitt, DIN 18807, Eurocode 3, Grenzzustände, Sicherheitsbeiwerte

D. Šimić, B. Androić

Wissenschaftlicher Originalbeitrag

Berechnung von dünnwandigen Trapezprofilen bei Biegebelastung
Erwägt werden Berechnungsverfahren für aus dünnem Blech trapezförmig gestaltete Querschnitte nach DIN 18807 und Eurocode 3. Man betrachtet den effektiven anstatt des Bruttoquerschnitts. Die berechneten Widerstandsfähigkeitswerte des Querschnitts sind mit den im Labor gewonnenen Werten für Trapezbleche einheimischer Hersteller verglichen. Man kommentiert die Sicherheitsbeweise nach dem Verfahren der partialen Sicherheitsbeiwerte (EC3) und dem globalen Sicherheitsbeiwert (DIN 18807).

Autori: Mr sc. Diana Šimić, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Kačićeva 26

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12, 711-718

711

Tehničke norme DIN 18807 i Eurokod 3 propisuju postupak dokaza sigurnosti tankostijenih limova pod djelovanjem poprečnog opterećenja. sposobnost nosivosti i način otkazivanja. sudjelujuća širina djelotvornog presjeka određuje se sljedećim postupkom. na slici 1. Moguća računska raspodjela naprezanja u poprečnom presjeku lima: a) lim bez međuukrućenja b) lim s međuukrućenjima Ako je λ p > 1. Ovi vitki elementi u tlaku se lokalno izbočuju. 711-718 . Androić Slika 1. 2 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema DIN-u 18807 Radi objašnjenja postupka proračuna otpornosti poprečnog presjeka na savijanje.Tankostijeni trapezni profili 1 Uvod Razmatra se konstrukcijski element izveden iz trapeznog lima koji je izložen djelovanju poprečnog. Neki dijelovi izmiču funkciji nošenja većim ili manjim izbočivanjem tankog lima u zoni pritiska.27 sudjelujuća je širina  2· ⌡− ¸ befd = 1. U radu se razmatra samo otpornost konstrukcijskog elementa opterećenog na savijanje domaćeg proizvođača. Dakle. nema redukcije poprečnog presjeka . Šimić. Prema tome. Nakon dostizanja određenog intenziteta djelovanja ne sudjeluje više čitav presjek u preuzimanju tog djelovanja. To znači da se sve geometrijske i strukturalne nesavršenosti te nepouzdanosti djelovanja obuhvaćaju jedinstvenim faktorom sigurnosti. s globalnim faktorom sigurnosti.27 sudjelujuća je širina bef = 1. laboratorijskim ispitivanjima istražuje se otpornost trapeznih limova našeg proizvođača radi utvrđivanja primjenjivosti europskih norma iz aspekta utjecaja neizbježnih nesavršenosti kao posljedica domaće proizvodnje. ali na reduciranom poprečnom presjeku. Dakle. Eurokod 3 temelji postupak dokaza sigurnosti s parcijalnim faktorima sigurnosti. Osobitost ovakvog konstrukcijskog elementa je vrlo velika lokalna vitkost elemenata poprečnog presjeka. B. još uvijek. radi se o poprečnom presjeku koji pripada u klasi 4. koja utječe na njegovu krutost. prikazana je računska raspodjela naprezanja u presjeku.42 1 )⋅ λp λp (1) λp = bp t βs E (2) βs - je granica popuštanja b p . posebnim faktorima sigurnosti pokrivaju se utjecaji djelovanja i otpornosti. Budući da su ovi konstrukcijski elementi vrlo osjetljivi na spomenute nesavršenosti. Ako je relativna vitkost ploče λp ≤ 1. 712 D. Proračun unutarnjih sila na usvojenom statičkom sustavu. DIN 18807 zasniva postupak dokaza sigurnosti. Pri tome se razlikuje djelotvorni poprečni presjek za proračun krajnjega graničnog stanja (KGS) i djelotvorni poprečni presjek za proračun graničnog stanja uporabivosti (GSU).9 ⋅ b p ⋅ (1 − gdje je 0. Pri proračunu progiba. ravnomjerno raspodijeljenog opterećenja. provodi se prema teoriji elastičnosti.27 ⋅ b p ⋅ λpd 3 ¹ ≤ bp (3) Ako je λ p1 < λ pd ≤ λ p sudjelujuća je širina bef − bef 1 ⋅ (λ pd − λ p1 ) befd = bef 1 + λ p − λ p1 (4) GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. mehanizam nosivosti tankostijenog profila očituje se pojavom lokalnog izbočivanja ravnoga neukrućenog dijela poprečnog presjeka u tlaku.je širina ravnog elementa poprečnog presjeka u tlaku. Otpornost poprečnog presjeka na savijanje određuje se prema izrazima kako slijedi. Također se i otpornost ovih elemenata računa prema teoriji elastičnosti. za takve konstrukcijske elemente. Ako je λ pd ≤ λ p1 ≤ 1. poprečnih presjeka u skladu s klasifikacijom presjeka prema Eurokodu 3.27.

76 ⋅ t ⋅ sefi = (1.3 Md Vd M V + ≤ 1..27 ⋅ b p ⋅ λ p1( − 3 ) 2 (6) Ovisno o broju međuukrućenja u području tlačne zone. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.D. Androić gdje je (5) E σefd .95 ⋅ t ⋅ sefid = sefi ⋅ sef 1d sef 1 sef 1d sef 1 E σ 1d (10) (11) (12) M V + ≤ 1.6 ⋅ λ p bef 1 = 1. 713 . promatra se interakcija momenta savijanja i poprečne sile prema uvjetu : sef 1d = 0. radi jednostavnosti može se uzeti da je σ efd = β s / 1.otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje Vd .5 Tankostijeni trapezni profili Otpornost poprečnog presjeka trapeznog lima na savijanje dobije se iz uvjeta Aef λ pd = bp t ⋅ σ efd ∫ σ ⋅ dA = 0 Aef (13) (14) M d = ∫ σ ⋅ z ⋅ dA U izrazima (13) i (14) Aef je površina djelotvornoga poprečnog presjeka. Šimić.poprečna sila pomnožena s globalnim faktorom sigurnosti γ Md . 711-718 V ≤ 1.je uz pretpostavku linearne raspodjele naprezanja. radi jednostavnosti može se uzeti σ 1d = β s / 1.5 E Pri djelovanju poprečne sile pretpostavlja se da poprečnu silu preuzima hrbat trapeznog lima Slika 2.5 ⋅ sef 1 gdje je M <1 Md i za poprečnu silu (16) σ 1 .5 − 0. Dokaz nosivosti za čisto savijanje sefn = 1..3 < (19) gdje je σ 1d maksimalno rubno naprezanje pod uporabnim opterećenjem.3 M d Vd u sljedećim granicama (18) sefnd = sefn ⋅ M V = 1 za ≤ 0. λ p1 = 0. Poprečna sila u hrptu (slika 2. Pri proračunu progiba.3 M d Vd za 0.naprezanje na tlačnom rubu presjeka..otpornost poprečnog presjeka hrpta trapeznog lima izloženog poprečnoj sili. sudjelujuće širine hrpta određuju se prema sljedećim izrazima: V <1 Vd (17) Kod istodobnog djelovanja momenta savijanja i poprečne sile. Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka na savijanje. n − 1) . sudjelujuće širine hrpta određene su sljedećim izrazima : sef 1 = 0. B. GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. σ i (i = 2.moment savijanja pomnožen s globalnim faktorom sigurnosti γ V . sudjelujuća površina međuukrućenja u pojasu i hrptu reducira se ovisno o kritičnoj normalnoj sili međuukrućenja.5 . dotično rubno naprezanje promatranog dijela područja.). Pri proračunu otpornosti poprečnog presjeka. Redukcija sudjelujuće površine međuukrućenja računski se uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. od tlačnog ruba presjeka navode se sudjelujuće širine hrpta sef1 do sefn (sefn je izravno iznad neutralne osi). Maksimalna poprečna sila koju može preuzeti hrbat trapeznog lima određena je izrazom σ1 σi ) ⋅ sef 1 σ1 (7) (8) (9) Vd = τ d ⋅ sw ⋅ t ⋅ sin ϕ (15) gdje je τ d dopušteno posmično naprezanje ovisno o relativnoj vitkosti hrpta.0 Vd (20) gdje je: M .je tlačno naprezanje u pojasu pod uporabnim opterećenjem..51 + 0.

ser fy (26) gdje je σcom.ser = λ p σ com.čvrstoća na posmik s izbočavanjem koja ovisi o relativnoj vitkosti hrpta hW . Part 1.5 ⋅ sef .0 (nema redukcije poprečnog presjeka ) Za fbv . red λ p . Kao posmična otpornost hrpta VW.22 1 ali ρ ≤ 1. 3 Djelotvorni poprečni presjek trapeznog lima prema Eurokodu 3 Prema Eurokodu 3. • za λ p ≤ 0. Računska je otpornost poprečnog presjeka na savijanje (23) M c. 711-718 714 .ser najveće tlačno naprezanje u pojasu pod opterećenjem graničnog stanja uporabivosti.6 ϕ . Ed f y / γ M1 (24) (25a) V pl . Pri primjeni izraza (25) umjesto reducirane vitkosti ploče λ p.Rd uzima se manja veličina od posmične otpornosti izbočivanja Vb.1 (28) • za λ p > 0.7.Ed .76 ⋅ t ⋅ fy E γ M 1 ⋅ σ com.kut nagiba hrpta prema pojasu γMo .22 1 )⋅ λp λp (22b) gdje je vitkost ploče λp = fy σ cr ≡ bp t 12(1 −ν 2 ) f y π ⋅E ⋅k 2 ≅ 1. što se računski uzima u obzir redukcijom debljine lima na području sudjelujuće širine međuukrućenja. Faktor redukcije ρ u izrazu (21) temelji se na najvećem tlačnom naprezanju σcom.3.Tankostijeni trapezni profili Dokaz sigurnosti s obzirom na uporabivost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. ρ = (1 − 0.1.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka uvjetovan čvrstoćom i iznosi γMo = 1. ρ = 1.673.granica popuštanja k . B. Za proračun progiba sudjelujuća površina međuukrućenja se ne reducira.0 (25b) + 0. Ed < fy γ M1 uvodi se reducirana vitkost γM1 . b) Ako je σ com.673. n = 1. γ M1 (29) Wef . Šimić.moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka γM1 . ρ = 1.red uvodi se vitkost ploče u graničnom stanju uporabivosti bef = ρ ⋅ b p (21) λ p. Ed (27) γ M1 (22a) gdje je σcom. red = λ p Za σ com.Ed.673. a dokaz sigurnosti s obzirom na otpornost provodi se za globalni faktor sigurnosti γ = 1. Rd = gdje je: f y ⋅Wef fy . a) Ako je σ com. Androić Za granično stanje uporabivosti uvodi se vitkost ploče λ p .koeficijent izbočivanja i u ovom je slučaju k = 4. red ≤ 0.visina hrpta između središnjih linija pojaseva λ p .1 = 0. ser dane izrazom (26). red λ p − 0.1.0 (nema redukcije poprečnog presjeka) sef . red 0.parcijalni faktor sigurnosti za otpornost poprečnog presjeka na nestabilnost i u ovom je slučaju γM1 = 1.673.1. Rd = gdje je: (30b) λ p . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. Ed = Sudjelujuća širina hrpta u tlaku određena je sljedećim izrazima sef .Ed u dotičnom elementu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.052 bp t fy E ⋅k Sudjelujuća površina međuukrućenja reducira se ovisno o elastičnom kritičnom naprezanju međuukrućenja. Rd = hw f ⋅ t ⋅ bv sin ϕ γ M1 fy 1 hw ⋅t ⋅ ⋅ sin ϕ 3 γ Mo (30a) umjesto vitkosti ploče ploče λp i plastične posmične otpornosti λ p .Ed naprezanje u tlačnom pojasu kad je dostignuta otpornost poprečnog presjeka.18 ρ = (1 − )⋅ λ p . λ p − λ p . red > 0.3 sudjelujuća širina tlačnog pojasa određena je izrazom D.parcijalni faktor sigurnosti na nestabilnost i iznosi γM1 = 1.

25 m (slika 3. Nakon visine vodostaja od 15 cm izvršeno je potpuno rasterećenje (slika 6. Šimić.je računska posmična otpornost hrpta određena izrazom (30) 4 Ispitivanje na savijanje ploča trapeznih limova U laboratoriju Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispitane su na savijanje dvije ploče trapeznih limova od proizvođača Jedinstvo iz Krapine.Rd .) i zatim se je trapezni lim ponovno postupno opterećivao s porastom razine vode od 5 cm do otkazivanja nosivosti.).Rd . oznake T 39/250/0.profil širine 50 mm i visine 30 mm koji je u poprečnom smjeru pričvršćen na trapezni lim. Dijagram opterećenje progib do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Slika 9. oznaka LIM 2 (slika 4.). za tri karakteristična mjerna mjesta u presjeku I-I u prvom polju. oznaka LIM 1. Za svaku fazu opterećenja i rasterećenja mjereni su vertikalni pomaci i deformacije trapeznog lima u karakterističnim presjecima uz unutarnji ležaj. prikazan je na slici 9.7: Č 0. b) pozitivni položaj Slika 8. Otkazivanje nosivosti je nastalo 715 . uzorak (lijevo) i mjerni instrumenti Msd Vsd su računske vrijednosti momenta savijanja i poprečne sile (karakterstične vrijednosti pomnožene s odgovarajućim faktorima sigurnosti) u promatranom presjeku Mc.rasterećenje) nosivosti LIMA 1 Slika 3. a za lim 2 prikazan je na slici 8. Dijagram opterećenjeprogib deformacija do otkazivanja nosivosti LIMA 2 Iznad ležajeva trapezni su limovi oslonjeni na C . GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.Dijagram opterećenje progib za LIM 2 progib do otkazivanja (opterećenje . Ispitivanje je provedeno za dva položaja trapeznih limova: negativni položaj (širi pojas u tlaku).D..Rd 2 · ¸ ≤1 ¸ ¹ 2 (33) Slika 5.). Rd (31) (32)  M sd ⌡ ⌡M  c . Rd Vsd ≤1 VW .Rd ·  Vsd ¸ +⌡ ¸ ⌡V ¹  W . Androić Za promatrani poprečni presjek moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Tankostijeni trapezni profili M sd ≤1 M c.progib do otkazivanja nosivosti LIM-a 1 prikazan je na slici 7. Položaj trapeznih limova pri ispitivanju: a) negativni položaj. Dijagram opterećenje . Slika 6.). Shema opterećenja i karakteristični presjeci Dijagram opterećenje . Trapezni je lim opterećivan postupno s porastom razine vode od 5 cm.147. Ploče trapeznih limova ispitane su kao kontinuirani nosač preko tri polja raspona  = 2.je računska otpornost presjeka na savijanje određena izrazom (29) Vw.deformacije do otkazivanja nosivosti LIM-a 2. u prvom i unutarnjem polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja (slika 3. Na površini trapeznog lima napravljen je bazen za vodu (slika 5. B. Slika 4.35 kN/m2. Ispitivanje trapeznog LIMA 1. 711-718 Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 1 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja pri opterećenju q = 2. Dijagram opterećenje – Slika 7. i pozitivni položaj (uži pojas u tlaku).

Međutim. D. a zatim zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka uz unutarnji ležaj pri opterećenju q = 3.50 14.29 5. proizlazi da bi. otkazivanje nosivosti trapeznog lima trebalo nastupiti zbog otkazivanja nosivosti presjeka uz unutarnji ležaj.17 Slika 10. Kod pozitivnog položaja trapeznog lima (LIM 2) širi se pojas trapeznog lima nalazi u tlaku nad ležajem s kojem je čvrsto pričvršćen i koji ga time čini stabilnijim.96 0. Djelotvorni poprečni presjek prema Eurokodu 3 za proračun progiba prikazan je na slici 14.0 kN/m2 Ief [cm4/m] Progib [mm] Puni presjek Pozitivni položaj Negativni položaj LIM 2 LIM 1 DIN EC3 Pokus DIN EC3 Pokus 11. Šimić. tj.20 3.22 Negativni položaj LIM 1 5.95 EC3 Pokus DIN EC3 Pokus Slika 11.78 17. i za negativni položaj (širi pojas u tlaku). otkazivanje nosivosti obaju ispitanih trapeznih limova nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka na mjestu maksimalnog momenta savijanja u prvome polju.96 17.05 = 1. Dobivenu razliku u veličini graničnog opterećenja trapeznih limova može se tumačiti činjenicom.. da se pri negativnom položaju trapeznog lima (LIM 1) širi pojas trapeznog lima nalazi u tlaku na mjestu maksimalnog momenta savijanja u polju. Iz navedenog proizlazi da glavnu ulogu u nosivosti trapeznih limova ima stabilnost pojasa trapeznog lima u tlaku. a prema kriterijima čvrstoće trebali bi biti jednaki u granicama točnosti mjerenja i homogenosti materijala.32 14. Tablica 2. Trapezni LIM 2 u prvom polju nakon ispitivanja Iz odnosa ekstremnih vrijednosti momenata savijanja u polju i na ležaju. a koje je nastalo pojavom izbočivanja pojasa trapeznog lima u tlaku.37 1. slika 12.08 1.5 kN/m2 odnos progiba u prvom polju iznosi 12. Tablica 1. navedeni su podaci o maksimalnom progibu u prvome polju za opterećenje od 2.29 17. 5 Rasprava Za navedeni trapezni lim. određen je djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj (uži pojas u tlaku). Pozitivni položaj LIM 2 DIN 5. Nakon izbočivanja tlačnog pojasa u polju došlo je do izbočivanja hrpta nad unutarnjim ležajem.44 9. Androić nično opterećenje trapeznog lima za pozitivni položaj (LIM 2) 28% veće nego za negativni položaj (LIM 1).56 9. Za negativni položaj trapeznog lima (LIM 1) dobiveni su veći progibi nego za pozitivni položaj (LIM 2).).35. djelotvorni presjek prema DIN-u 18807 i Eurokodu 3 i dobiveni u pokusu. prema DIN-u 18807. slika 13.20 1. Maksimalni progib u prvome polju q = 2. U tablici 1.54 11.37 1.49 9.).Otkazivanje nosivosti navedenih poprečnih presjeka nastalo je zbog izbočivanja pojasa u tlaku (slika 11. 711-718 . Otpornost presjeka na čisto savijanje Puni presjek Wef [cm3/m’] MT=σT⋅Wef [kNm/m] 6. Trapezni LIM 1 nakon ispitivanja Otkazivanje nosivosti trapeznog LIM-a 2 nastalo je zbog otkazivanja nosivosti poprečnog presjeka u prvome polju na mjestu maksimalnog momenta savijanja.02 5.02 1. B.29 10.64 15. Iz usporedbe graničnog opterećenja trapeznih limova za pozitivni položaj (LIM 2) i negativni položaj (LIM 1) proizlazi da je gra716 U tablici 2. Eurokodu 3 i pokusu.29 5. progib LIM-a 1 je 35% veći od progiba LIM-a 2.45 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.0 kN/m2.27/9.0 kN/m2. Za opterećenje q = 1. dobiveni za puni presjek. dana je usporedba dobivenih rezultata o otpornosti poprečnog presjeka na savijanje prema DIN-u 18807. prema kriterijima čvrstoće.Tankostijeni trapezni profili zbog izbočivanja tlačnog pojasa navedenoga poprečnog presjeka (slika 10.

0 ⋅ QK < 1.3 ⋅ (GK + QK) (e) Polazeći od jednakih djelotvornih poprečnih presjeka. 711-718 (b) . Ovaj zaključak temelji se na determinističkom pristupu. Šimić. 717 RK γM Za krajnje granično stanje: γG = 1. iz izraza (c) i (e) proizlazi da se proračun trapeznih limova prema DIN-u 18807 u odnosu na Eurokod 3 nalazi na strani sigurnosti.3.65 ⋅ QK ≤ RK (c) Ako se izraz (c) usporedi s računskom akcijom dobivenu konceptom globalnog faktora sigurnosti. dobiva se: 1. b) za negativni položaj Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima u pokusu.35. b) za progib (GSU) Slika 14. dok se kod Eurokoda 3 primjenjuje koncept s parcijalnim faktorima sigurnosti.1 ⋅ QK ≤ RK GRAĐEVINAR 52 (2000) 12. gdje se uzima da je globalni faktor γ = 1. Djelotvorni poprečni presjek za negativni položaj: a) za otpornost (KGS). dobiva se : γ G GK + γ QQK ≤ (a) 1. B. Radi mogućnosti usporedbe ovih dvaju postupaka dokaza sigurnosti provodi se sljedeća analiza.485 ⋅ GK + 1.0.65 ⋅ QK < 1. Dokaz sigurnosti izražen s parcijalnim faktorima sigurnosti i karakterističnim veličinama ima opći oblik ili 1.7.35 ⋅ 1.485 ⋅ Gk + 1. Međutim. valja napomenuti da je za potpuniju ocjenu potrebno izvršiti veći broj ispitivanja.5 ⋅ 1.D. b) za progib (GSU) Slika 13. Djelotvorni poprečni presjek za proračun progiba (GSU) a) za pozitivni položaj.1. a globalni je faktor sigurnosti γ = 1.0. γQ = 1.0. Androić Tankostijeni trapezni profili Slika 12. Poznavajući statističke podatke baznih varijabla i na strani djelovanja i na strani otpornosti.0 ⋅ GK+ 1. Dokaz sigurnosti prema DIN 18807 provodi se s globalnim faktorom sigurnosti.5 i γM = 1. Djelotvorni poprečni presjek za pozitivni položaj: a) za otpornost (KGS).1 ⋅ Gk + 1. tako da je 1. γM = 1. γQ = 1.7 (GK + QK) (d) Za granično stanje uporabivosti parcijalni su faktori sigurnosti: γG = 1. može se zaključiti dobro podudaranje dobivenih rezultata za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti.

D. B. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. može se zaključiti relativno dobro podudaranje dobivenih rezultata.. European Committee for Standardization. Stahlbau 59(1990). Građevinska knjiga.: Trapezblechscheiben im Stahlhochbau . I. 711-718 . Schardt.. Juni 1987. 1998. K. im Hochbau [9] Schwarze. Androić. Der Stahlbau 49 (1980). Stahlbau 59 (1990). C. S. . D. Werner Verlag.Trapezprofilen nach DIN 18807.. Zaključuje se da se europske norme mogu rabiti za trapezne limove proizvedene i u Hrvatskoj.: Tankostijeni profilirani čelični limovi kao nosivi elementi u metalnim konstrukcijama.: Zur Berechnung der aufnehmbaren Normalkraft von Stahl . 1948. D. B. R. Džeba. R. Huck. IA projektiranje. U. . dokaz sigurnosti trapeznih limova s globalnim faktorom sigurnosti prema DIN-u 18 807 u odnosu prema proračunu trapeznih limova s parcijalnim faktorom sigurnosti prema Eurokodu 3.: Stand der Theorie zur Bemessung von Trapezblechscheiben.: Bemessung von Stahltrapezprofilen nach DIN 18807 unter Beachtung der Anpassungs.S. nalazi se na strani sigurnosti. K. 73 (1998) Nr. Džeba.-267. October 1997.. Zagreb.Part 1-3: General rules . objektivniji izričaj o usporedbi moguć je samo probabilističkom analizom. Institut građevinarstva Hrvatske. G.10. Androić..-333. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. LITERATURA [1] Winter.. I. 331. K. 7/8 .beansporuchnug. Usporedbom dobivenih teorijskih vrijednosti s vrijednostima dobivenim u dva ispitivanja na trapeznim limovima domaćeg proizvođača.: Sigurnost tankostijenih profila trapeznog poprečnog presjeka. Einsfeld.Wirkungsweise und Berechnung.und Normalkraft . Šimić. [14] Schwarze. Teil 1-3: Trapezprofile Sthaltrapezprofile. Kao što je već napomenuto. Polazeći od toga da su izračunani djelotvorni presjeci jednaki. B. Girkmann. J. H.: Teorija elastične stabilnosti.: Performance of Thin Steel Compression Fanges. 1996.Biege . Građevinar 29 (1977) 4. Dusseldorf. Strehl. Dujmović. Preliminary Publication Third Congress of International Association for Bridge and Structural Engineering. [11] Androić. [2] [3] [4] [10] Androić.Juli/August [15] Šimić..: Metalne konstrukcije I. DIN 18807. Naučna knjiga. H. Timošenko. Ovo znači da su nesavršenosti proizvodnje i materijala domaćih prozvođača slični onima unutar Europske zajednice. Na taj način bi izričaj o usporedbi ovih dvaju norma bio objektivniji. Androić na osnovi izraza (d).Supplementary rules for cold formed thin gange memebers and sheeting.. 1965.-123. [12] Eurocode 3: Design of steel Structures .. Dobiveni rezultati istraživanja pokazali su da trapezni limovi domaće proizvodnje ispunjavaju zahtjeve europske regulative.Tankostijeni trapezni profili moglo bi se usporediti oba koncepta probabilističkom ocjenom o ostvarenoj razini sigurnosti. Beograd. 1952. Bauingenieur Bd.: Površinski sistemi nosača. Die Bautechnik 47(1970). 1994.-335. Luttich. 718 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12.232. 116. 325. [5] [6] [7] [8] Baehre. 257. Dujmović. Ovaj zaključak donesen je D.. dok se za granično stanje uporabivosti djelotvorni poprečni presjeci neznatno razlikuju. B. 1999. Steinhardt.richtlinie Stahlbau. 6 Zaključak Prema DIN-u 18 807 i Eurokodu 3 za krajnje granično stanje dobiveni su jednaki djelotvorni poprečni presjeci. Teile 1 und 3.: Bemessung von Stahl-trapezprofilen nach DIN 18807 . Kech. 225. [13] Džeba. Dujmović.: Metalne konstrukcije 3.. D.8. Beograd. magistarski rad. G. B. O. I.: Beispiele nach EC3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->