..

"VRLICKI HRVATI;
ODGOVARAJU
piscu

v

X.

"VRLlXE U BORBl"
lIapisao i uredio

' Y.
--

U SPLITU
Tiskom "Narodne Tiskare" 1898.

Digitized by

Coog Ie

Nazad malo mjeseei turena je u sviet »V rlika u borbi «, pan £let pun uvrieda katoliekoj vjeri, hrvatskoj narodnosti i postenijim i uglednijim gradjanim. Pisceva je nakana sastaviti hvalospjev v. Kulisicu i preporueiti ga obrani visoke vlasti, njekim Hrvatim, .pobuditi sasaljenje eieloga srbstva nad tim zivucim mucenikom, s jedne strane, a s druge prikazati eielom hrvatstvu, da hrvatska stranka u V rliei nema drugih pristasa do popa i fratara i njekoliko neharnih propaliea. Pisae panfleta biljezi poeetak smutnje od god. 1894, na sv. Spasa. Prenosi svjedocbe Kulisevieevih dobroeinstva pojedinim Hrvatim .. On zalazi u najdelikatnija pitanja postenja i ljudskog znaeaja, On sudi fratra na oltaru i u drustvu. U ob6e grdi, psuje sve, sto je hrvatsko i katolicko. Posluzio se je uredovnim spisim obCinskim i privatnim pismim Kulisevieevih prijatelja. Napunio je knjigu dopisa u » Srbskom Glasu«, tusaba i osvada, predstavaka i razprava. On se je napokom poslusio pismim, koja je dobio od bivsega postira .srbina. On je sve ulofio da dokase, sto je odredio, sve izostavio, sto je proti njemu, Godine 1895, u Vrlici bili su dvoji izbori, obcinski i politicki. Hrvatska stranka podlegla je u obojim, Hrvati BU hili zadovoljni sto BU imali ve6inu naroda uza se, niesu htjeli po listovima traziti polomljen~erja. Mirovali su i ako BU svakdano radillza doDro-n~roda. D~r-Vale Tomic napao je

Digitized by

Coog Ie

vrlicke

Hrvate,

cali SU. Srbim

Oni BU pustali nek se prostota zabavlja, munije-blfo---(losta(Ivofeg-sTavoaobita·~liiesn- bi:li

z'aaoVoi]ni hrvatskim mukom na napadaje njihova i D.ra Vale, obnze ih grcka ohoIost 0 kojoj Kaci6 pjeva : Ah, moj Bo7.e1 goleme zaIosti tezke ti su grcke oholosti ! POZV<1SC ill opet na megdan sa bezstidnim panfletom »V rlika u borbi «, Evo.odgovora vrlickih Hrva~ DokazivHlll -llistorijolll U ruei, da su Grci preoteli ga preveli na grcku vjeru,

katolieki
da su

hrvatski

narod

i na situ
pocam od

ovi odmetnici

god. 1699 zanovetali katolicim, da su za mletadke vlade oni ist] bili, koji su i dallas, da su za franeeske "lade bili zakleti neprijatelji sjedinjenja darje katolieke crkve, sa. Hrvatskom i za to prim ili za LlZza to im zasnovan seminar, da su u izprave koje

svoru vjerskom
Od

fanatizmu ubili elva sveeeuiku. god. 1842 poeimljem redati upisane

dokazuju, da je te godine pocela smutnja sa straue sliedbenika greke vjere. Pripoviedam do god. 1862 0 svedjemim smutnjam izmedju grka i katolika. God. 18ti2 pretrgavam pripoviedanje i prihvacam poviest unije u Vrlici. Od go(l~ 1863 do 1883 u Vrlici je bjesnila borb!1 izmedju dviju porodica, Kulisiceve grcke, Novakoviceve katolicke. God. 1883 poeimlje politieka borba, Od tada su na popristu Hrvati i

Srbi, Dotadanji
rodnost, plsane

vjerom Grci, prihvatise srbsku politiku i naU prvol11 dielu, bez osvrcati se na »Vrliku u borbi«, sgode do dana danasnjega, objektivno iznosec

pripoviedarn

.

. sve lZpl'Uve.

U drugom dielu prenosim odgovore pojedinacn uapadnutih II ))Vrliki u borbi«. Begovi6, Plazonici, Malic, Kotaras, Barbiri, odgovaraju svojim podpisom i dokazuju da Btl zlolmo napadnuti. U treeem doznati istinu, dielu uzporedjivam, da Htioeu bude lasnje

Hrvati su napadnuti, s toga im nece nitko zamjeriti da se Iirane, Pri glavi i otca p0 glavi. N ami je doslo do glave,

Digitized by

Coog Ie

do postenja fl~.:_.On obilovati

i znacaja,

moramo

se braniti. Ipak,' nastojao sam,

.da ~~l~panem u p~lllanjkan~L
je obilovao dokazim.

k?j~_p~!g_Qvmim.-l)rsao-Cll_pa_~~~ ~:i~~i~l1bezstidnim izrazim, a ja eu i

Posliedak ove knjige biti ee, an ee Kulisic pozvati, dobar dio vrliekih Hrvata, na obtuzenieku klupu, Tn je slabocu u vise navrataku pokazao, On napadue, izgrdi, ozloglasi i mi sve pustamo, Doeiru, kad Hrvati dokazim u rnci, pobiju ga i pokazu 111U sto ee mesti izpred svoje knee, utece se pod skut pa ragl'a fa. Vitezki je na megdan izaei i na njem ostati, a nezaklanjati se za tudji stit. Viteze Jozo Kulisieu, pozvao si Hrvate na megdan, stoj na cilju, nemoj bjezati, oruzjem, kojim si ih napao, brani se, U tebe ima dosta rieei, de ih siplji, Hrvati ee se opet braniti, Oni ne zovu nikoga II pomoc, vee svoj posteni obraz, sto ee tebi dokturi? Postena covjeka nemoze nitko ocrniti, ako se on sam nezaglibi, ::ito je tebi potreba da te sud belli paragrafi Hrvutski narode I V rlici, Hrvati

I

r

I

n

crste?

se bore

proti

oti-

lw!cim, koji su nas objegli pak sad hoce da zaniecu i nas onstanak. Jozo Kulisie nas je zakleti dusmanin, koji je pomoeju kumstva, srksku stranku, prijateljstva i svoga polosaja znao podignuti gdje joj koriena nije bilo. Mi smo ga kraju

dotjerali, izbrojcni su lllU dani,. s toga, u smrtnoj trzavici .:napao nas je ko turcin s koca. On zove sve i svakoga u a mi zovemo tebe, junaeki. hrvatski narode, vladamo bukovacke junake i da uzpostavimo hrvatsku
P01110C,

da sazastavu

na dostojno

mjesto, odklen

su ju izdajice

uklonili.

Y.

Digitized by

Coog Ie

mnogo vecim razlogom. a da se mladji narastaj iIi opije pradjedovskom slavom.000 dusa. kako cemo u suvremenim izpravam viditi. sva posada i narod u tvrdjavi zatvoren. l\faIo godina kasnje pokazase se _u __Y~Jl1_ ahu Grci U s _m ovoj krajini. da g. godisnjim zadusnieam spominjati se onih. negol je mueenicka smrt nasih prndjedova . ali ne u tolikom broju. Od toga je u nas narod dOS~LO pridjevak ltrlcac. 1715. za svoju slobodu ginuli U ovoj okolici. ili. Sto hi za Vrlicane castnije bilo do. V rlicka Krajina broji Pueanstva oko 11. vrlicki katolici imali hi se sjeeati onih. vee tu nalazimo katolickoga zupnika i njegovo pueanstvo. slavi se poraz srpstva na Kosovu. Od g. jer BU ih tako zvali sve vlasti.) onda. da su katolici. kada se. 169G. da se okupi i obodri na osvetu pravedne krvi. u tvrdja vi vrliekoj nenadje se niti jedan grk (Ja eu Ih ovako svedjer zvati. koji su poginuli za krst castni i slobodu zlatnu? Spominje se uspomena Zrinskog i Frankopana. na milost i nemilost Tureinu predade. nahodimo danasnje grcke porodice r Digitized by Coog Ie .. Svi ovi bili su pod Sinjom sasjeceni. a druga polovina grcko iztocnoj. pa za Iasnje izgovoriti g se je pretvorio u It i odtale hrkae. 1730. Kako se je izmiesalo i tako podieliIo to nam poviest nezna kazati. i tako iz narastaja u narastaj prenositi castnu uspomenu. we nitko drugi. I f I. i 1 G90. koji su za nje izginuli. pa i sami sehe tako su nazi va li. doklen god Tureina ne odalecise. Polovica pripada vjeroizpoviesti katoliekoj.. To potiee od grk == grkae. Znamo. Opazamo ih jos g. SIavi se mnogo neznatnijih povjestniekih dogadjaja.

kaz«. j. prigrli obred latinski. Garjaku. N a 28/3. Maovicam i Vrlici. a dopustom istoga biskupa. Jezevieu i Vinalieu. uoblastiv me presv. Docim u proslom vieku nalazimo cak Iranjevca rodom iz Otisiea. 1744. Antun Kadeic nadbiskup splitski. POdOSOjll. svojom slobodnom voljom i preko dobrovoljno. u kojim se kaze : Izpovjedam i svjedoeim ja doli podpisani zupnik vrlieki. od 5/1. Istim· oblikom pisano je 0 prelazu Save Petkoviea Markova na 10/7. po nadahnucu bozjem. prije poduciv je i 1 Digitized by Coog Ie . Andrijom Cigom i J mom Zeravicom. Prosto je poviriti u matice vjeneanih rimokatolieke zUfle u V rlici. prigrli obred rimski i to preko dobrovoljno. pravom gorljivoseu odrece se razkolniekih zabluda. koje bi protivno dokazale. i prep. Tako smjesceuo greko i katolicko pucanstvo. po nadahnucu bozjem.pueanstvo ostade u selima Kievu. Kukru i Vrlici u preteznoj su vecini. Malo drugcijim oblikom. a ja s~m je odriesio pred svjedocim g. uoblascenjem presv. Kukru. u proslom vieku zivilo je skladno. spomenuti fra Luka primio je Martu Petkoviea Pavlovu 11a 20/11. Vara se tko tvrdi. vee se vidi iz registara. u Maovicam. da Margarita keer Mihovila Cvitkovca obreda grckoga. Ovo nije bio osamljeni slucaj. Podosojn. Koljane. i prepost. Fra Luka Maroevie parok. gdje se nahode zapisniei. da su greko iztocnjaci u proslom vieku. 1746. i gorljivo se odrece razkolniekih zabluda. Civljane. na 6/11. a ja sam ju odriesio pred propisan iln svjedoeim 1. pred istim svjedocima.8 . 1898. j. uprav U onim selim gdje danas stanuju. 1747. Jovana Backovica. [)2. n prisutnosti g. zupnik fra Franjo Testa kaziva.. Tako g. 1746. Kosorim. 1747. bez natruhe greke. prolazili za unijate. barem u ovoj krajini. Cetina. svojom slobodnom voljom. Kosorim. Fra l\Iihovil Plavcic parok. Jes je mali broj obitola grckih raztrkanih po selima. Jednakim nacinom. da je jednu iz razkola primio. gdje su danas Grci izkljucivo iIi ·preteznom veeinom. 6/11. gdje danas jednog katolika nema. katolieke hrvatske. KatoIieko . da su u V rlici tri cetcrtine djece neerbske i nepraooslaimc t. Barem do danas : nedopiru izprave. sela eu. da Marta udoviea p. da danasnji Grci i onda su taki bili. «Srbski Glas» br._ Pacifika Bizza arcibiskupa spIitskoga. Otisic.: Svjedoeim ja podpisani parok. Andrije Cige i Mihovila Matkovica.

niesu poznati izvori. 0 Mariji kceri p. Nista nemanje pravedni Duzdul obdariva kulugjere velikim imanjem. Nista to nije smetalo. bili smo progonjeni. Grge Marica svojom dobrorn voljom svesrdno. N evjerujem. pred svjedoeim Mihatom Klepicem. Dapaee. Mletacka vlada. I vanom V ukicem. Doeim. 1749. franjevee. da 0<1 iste Grci niesu bili progonjeni kao takovi. a to ne s katoliekoga vidika. vee sa svojih politickih eiljeva. kakvim neobdarival za republiku zasluzne. Fra Frano Testa parole Na novo je slueaj g. Naprotiv. nenalazi se traga kakvu vjerskom progonstvu proti Grcim. Nije dosta reei. koji su malo godina prije. mnogo veeim negoli franjevce. Rade Baekovica. Zaslugorn franjevaca pade veei dio zagorske Dalmacije u mletacke ruke. Poznata je svakomu. mletacka mrznja proti pari i nacelima katolickim. da su Grci bili na danasnjem vjerskom stanovistu. da time _ za uviek izbrise franjevaeke zasluge i slavno ime onih ljudi. da prevratni dull svega se zaboravi i nemilim udareem osine katolicku crkvu u Dalmaciji. cla svi njezini podlozniei budu katolici. u koje je hila upala Stoja keer p. Franom . U vrliekoj krajini. da . vee valja dokazati. da je bilo ikakva grckog popa iIi kalugjem. i 30/11. koji su se za vise vjekova borili za svetu vjeru i svoj mili nnrod. 16/7. Simom V ueemilovicem. svi su dokazi proti tomu. koja je dobro znala. UprHV zagorske Dalmacije.Iakeljicem. sve potvrdjujuc sveeanom . obdariva grcki kalugjerski samostan sa ogromnim posjedim. Na 4/11. Takvo postupanje republikc jusno nam dokaziva. Ivanom ZenH'icoml Nikolom Zidarom. da je u polovini proslog vieka ista republika obustavila n franjevackoj redodrzavi. na 8/1. tko je u poviest zavirio. Ako tvrdim. 17Gl. i 8/9.zukletvom in facie ecclesiae. na 20/11.izpitav 0 katoliekim dogmarna izrece izpovjest "jere i odreku :" razkolnistva. pak k tomu nado- Digitized by Coog Ie .nije republika zelila. iz kojih bi se Hto aliena moglo dokazati za Grkc. 17G2. 1750. oblacenje mladih fratara. da Grci niesu sjedinjeni sa Katolickorn erkvom. . kao i to. svojom krvlju zasvjedocili viernost prama republiki. vee mozda iz kakvih drugih uzrokn. u tim poduzecim poviest Ham neprien. u proslom vieku. niposto nemislim dopustiti da se iz toga zakljuei na narodnostno pitanje. Tako slueajevi sliede g.

svedjer bi prohodili izaslanici da . f'~. s toga se fratri opet tuze. Na to im livanski kajmakan sudi : P08tO su od davnih vremena oprosceni slavnimi odlukami od harnca i drugih danjaka. a da se moze tko okititi muceniekim viencem . da podlozi sve kr8cane od Bosne na svoj rit. H. pomoeu turskih vlasti. 10 i' ". .« Ovo nije nista pomagalo. i naslova progonstva. God. Ovaj je zulum trajao sve do godine Digitized by Coog Ie . prama carevim naredbam. :!"~~. da mogu od svih svojih podloznika harao izgoniti. bez razlike vjeroizpovjesti i obreda. Sto hi se dogodilo ? Da su izazlanici patrijarovi sve krMane. Njima su hili franjevci i ovim podlozni narod. povieda »kako izadje Pucara i donese carey fermau.·.. 1662. U tu svrhu. kojim htijusc podloziti pod svoju vlast fratre i sve krseane . da se nebi nitko osudio s nase strane niti od metropolita i vladika proti visokim odrebam njih mueiti. ko i svaki drugi. kako u cielom turskorn ClU'stvn tako i u vrliekoj krajini. 1548 fratri bosanski i dalmatinski. tuze se. na koju je spadala i Vrlika. Jajnicka kronaka na god. Ne samo da su od njih harac trazili.4tt~-~:~·~·~\·-·.. vladika dodje velikom opravolll._. Valja podnositi za pravieu.. da ih silom podvrgnu svojoj vlasti i i obredu. Poznato je.. Razbojnici su progonjeni. osobito visovaeki gvardijan. komu je i vrlieka zupa podlozna. G.:_. da su. dati i razloge progonstva. drzali svojim podloznicim. Vriedno je dokazati. pregledavsi slavne izjave u ruku im. opet. i POIllOCU Alipase Hem~kera ueini krscanom veliki zulum . } ~. oliti pod svoj greki jaram. naredjivam. izgubise mnoge jaspre. ali se dize malo i veliko i Turci ga potjerase. vec su neprestano kusali. Ove nemile sgode opisa ot. Tako je hilo po svoj Bosni i uzduz sve turske Dalmacije. Grci progonili katolike.61. da ih Grci harace. ipak nitko tomu nije dao znaka. ali svoju slobodu dobise i II vjeri se ukriepise«. izgone danjke. a ova]. Lastric u pomenutom djelu Epitome . it kadija nastajuee godiue opet sudi Tako se tuzi gvardijan Karina skradinskom sudu. oprasea katolieki puk od nameta i grckih haraca.~ . ali krscani hodase u Carigrad. I ako dokazim zalazim u starija doba. kako su greki patrijarhe kupovali kod sultana patrijarsejsku stolieu. 91. Za to bi im sultan davao vlast. ipak za nasu stvar stoji.

nije mogao silovati.P) N ego i ovo veselje nebilo dugotrajno. niti moliti. Tada se crkve katolicke otvorise i puk odalmu od nepravednog pritiskae. N e smjedose se pokazati na . kad je napokom svrsena pravda potroskom sa strane katolika 0<1 1300 zlatnih cekina. nego na sveeenike njegovog grckoga zakona. Rp. U tom pismu biskup jadikuje ') LaStric ibid. dokaza mu tvrdimi razlozi i prvasnjimi fermani. Digitized by Coog Ie . lipnja. kad je drugi pasa zamienio Cedina. mogla se je nekako pravdati. upravljene cesarevu poklisaru u Carigrad. Frano Svimirovic. Nikole iz Olova god. svetu misu govoriti i svetotajstva dieliti. Pas a uvazi razloge i dokaze i izdade odsudu tumaeedu earevu odluku. u njih se nije smjelo sluziti. budue 0<1 njih neodvisni. a misle li ostati zupnici. Lastrid. to potvrdjiva i ot. koja se ne odnasase na katolike. Ovu naredbu sarajevski mitropolit prikaza Cedinpasi. da onaj ferman Pacare nemogose se odnositi. da je Paeara htio podloziti krscane na svoj rit. a franovce. pecki patrijar grckoga zakona dobi od kapije ferman aliti naredbu. oliti pod grcki jaram. Fojnieku kronaka pisana u blizini vremena i mjesta kaze. odrZao je ipak neku naklonost naprama prvasnjem grckome zakonu.javu. kao osobitomu pokrovitelju katolika u turskom carstvu. da mu svi sveeenici krseanski imaju biti podlozni i poslusni pod prietnju pedepse. na 24. ali je s poreza preslo na vjeru. nego preobuceni kradomice moradose se provlaeiti kroz katolicka sela i po gorah i dubravah sviet okupljati. da se moraju iznova rediti grckim. koji i ako se je bio potureio. 1661. 2) Compendio Storico. a ot. da mu se pokore. On odlucno naredi kadijam i drugim zapoviednikom neka tocno vrse visoke naredbe.1) Dok je stvar stala na . !l2. obredom od njihovih vladika. Vinjalie tocno opisiva ovu cielu sgodu. koji dosavsi u Bosnu. tel' najprvo zabranise franovcim vrsenje sluzbe bozje latinskim jezikom i obredom. U drzavnom arkivu u Sibellikll nalazi se prepis prosnje bosanskoga biskupa fra.11 j 760. 1679. Crkve samostanske bijahu zatvorene. Franovci se nadjose u velikih mukah. porezih. »God. dokle na tuzbu redovnika bijase iz Rima poslan kao apostolski poslanik ot. nego na same grcke sliedbenike.

8tO. Kroz to vrieme. zivo prosimo pomoc i pokroviteljstvo vase preuzvisenosti.. quam Turcos 1p808. Ot. Svakoga mjeseca salju svoje vladike ovud po Bosni i okolnih sandzacih. 120. dokle ova neharna razpra dovrsi. 2) Ovaki polozaj . idiantur. et quulem. osobito sad. Lastrie : » . » • . Bosnen. da . da se zaprieei lukavo tumaeenje. quo n08 suac Jur£sdictioni s 8ubJiciant« . IV.. da nam ove nesgode od Turaka dolaze. ') IllyI'. koji svetogrdno izgone od svojih grekih sliedbe. koje bi vriedilo da u fermanu budu pomenute. ::\to potjeeu od grckih patrijara. kojim se znaju vjesto posluziti. koji ce mu ovu prosnju pridati. Njihov patrijar u Carigradu Iasno je dobivao od cara povlastice. . za punih 200 godina. lW8 imfeeiiore» hosies toleramus. tel' zaklinje. 87. tolikimi kavazi. . katolici nisu mogli vjeneavati svoje zupljane nit mrtve pokopavati bez dozvole vladike i paroka hriManskoga. ') Ot. Nebi nam toliko zao bilo. Nusupuun. 91--92. koga se ovjerovljeni prepis nahodi izmedju ostalih u arkivu samostana Visovea. . Poklisar dostize trazeni hatiserif izdan u Edreni na sredini mjeseca zilkade 1082. bio je u Bosni i turskoj Dalmaciji. tel' se tim tumaei. « Pomiuje mu cetri osobite toeke. i nas katolike narinu. vee su nam gorkije. carevim i vezirovim pismom. dokle pomenuta razpra nije svrsila. i preporueiva dva redovnika. da na svoJ obred pritegnu katolike. Bakula I Martirii iqid.. dok crkve katolieke i samostani veeekrat bijahn paljeni i ruseni. da nam dostignete pomenuti hatiserif . si zabili u giavu. kada vidimo njihovu razkolnicku silu. Digitized by Coog Ie . da mu ga davamo. da mn se jednom dostigne oprost. niti njegovim vladikam.12 na neprestano progonstvo i napastovanje sa strane grckih vladika. enim nobis non in. Saer. . da ce nas skueiti pod svoj harae. Lastrid Epit. kao i ostali njegovi sliedbenici: Ali i ako progonjeni i nagonjeni katolici nisu nikad podlozni .bili njegovome haraeu. Ali i ovaj imade vriednosti prvasnjih. veli. kako pomenusmo goa. 1) U prvasnja vremena. . 17GO._ nika. njihove se mogle bolje uzdrzati. svedjernim napol'om grekih sliedbenika. koji su. N a ovaj nemili pretisak i na druge zasjede ostro se izrazi va u Farlatu uceni ot.

od nasilja i lukavosti grcke. da su braea zajedno bila. da zaprieci skrajno progonstvo proti fratrima. Kako i bi? kad su braes nasa iste hrvatske narodnosti. raztrgalo greko nasilje i lukavost. samo ih je zavodilo. Od polovine proslog vieka. da se dotadanji vjerom zvani Grci. a upala u eampre mletaekoga lava. iste vjere i zakona! N emozemo doznati. odklen ovoliki Grei u nasoj zagorskoj Dalmaciji? Eto. uhoditi krMane sveg turskog cars tva. niti dallas niesu prosta. 'za uvjeke k sebi ih privezali. kad su to nekoc bila nasa braca. Danasnji starci greke vjere. da su franjevci eeeto na kolcima skapali. zaziviju srbske vjere. jednim se krstom krstila. Ako se k tomu pridoda. kako je progonila one dicne fratre. danas ne samo da niesu katoliei. Trasimo kako je ovaj narod nami slican u obieajim i nosnji ? Kako nece biti. Pitamo vi~e puta. ali nam poviest ne pokazuje nijednog cina. kako hi greki vukodlaci uvukli se u zapustena razhjegia stada i pomocu velikog upliva u Carigradu. kako su se ovako izmiesali. To nije pomoglo. S toga svecenici grckog obreda a narodnosti srbske. presao na grcku vjeru. u Austriju nemoze zaviriti nijedan svecenik za duhovnu sluzbu iz druge Digitized by Coog Ie . istog roda i plemena. nalazi se po koji trag. zasto to nasa braca. jednu vjeru vjerovala. Po duhu jozefinskih zakona. Stari hadet grckog svecenstva. 'istim hrvatskim jezikom govorila. nije rado trpjela inovjeraca. iIi da im sluzbu zapriece. da je dobar clio naseg katoliekog pueanstva. koji bi odisao izrazitim progonstvom proti njih. vee se odrekose i svoje hrvatske narodnosti ? Doznati eemo tekom pripovjedanja Medjuto je Dalmacija bila oslobodjena od turskoga jarma. Mletaeku vlada zvala se je katolickom. sliedili su zalaziti u Dalmaciju. jos se neznadu odreei hrvatskog jezika. nebi se nista cudili. Taka prehodenja iz jedne drzave u drugu. nije se mogao prekinuti za mletaekog vladanja. Nije li ovo oeevidni dokaz. koji BU bili katoliei. Spomeuuo sam. da niesu mogli novih crkava graditi niti starih popravljati. koji su svojom krvljn komad po komad Dalmacije Tureinu otimali i vedrom Duzdi darovali. Katolici saeuvase svoju hrvatsku narodnost. koji su se do jueer ponosili svojim hrvatskim jezikom." 13 l da franovce ili odaleee. iste krvi. lahko se moze dokueiti. a to uije smjela niti mogla. Greka vjera od n3S· ih je odalecila.

N aravno je. Sto je zlo. s toga opet zalaze.14 drzave.inadi dolazkom kojekakvih popova i kalugjera grckih iz tudjih vladanja. Drzava ce nagraditi Dragonieke kalugjere svoje podanike i ako su razkolnici.. kako katolickim svetcim posti 1 1 - Digitized by Coog Ie _J . kako idje na zavjet u katolieke bogomolje. Taj je duh vladao i u mletackoj drzavi. Grci su naueili svoje sliedbenike. da dolaze u Dalmaciju. Poznato je koliko je razkolnika mletacka vlada serdarim imenovala. jedan slucaj upuciva nas na mnoge. slozi.. a ne da progoni mletaeke podanike grcke vjeroizpovjesti. da grde i mrze sve sto je katolie. da je narod medju sobom skladno zivio. koJi 8U d1·u. da se po izdanih naredbah odstrane iz pokrajine grcki popi i kalugjeri. to je lahko naueiti a tesko zaboraviti. Radi toga naredjiva. koga. Historical' i suvremeni pisac otac Vinjalic kaze ovo: »Narod obaju obreda zivio je u Dalmaciji u najboljem miru i. a samo dolaze iz dalekih strana kao prosjaci i skitanei «. Odtole smutnje i zavade. odkud zavade i zadirkivanja sa pogibli zalostnih posliedica . Malo godina kasnje negoli je sva Dalmacija podpala pod Mletke. Serdar Bozo Miljkovie bijase pobratim i prijatelj serdara Stanka Mitrovica i njihove krajine slozne kao braca . ali one smutljivce. sto je imao drugog paroka i stu su se Grci sa tri prsta krstili. Tko pozna narod grcke vjere u zagorskoj Dalmaciji i vide kako casti sve 8to je katoliekoga. Onaj isti zakon. niti narodnost.. pa on bio poslan od svetoga otca Pape. da je i danas. varaju i nastoje otimati. koji je upravljen za katolike. veljace 1750: s uzroka razlikosti obreda veee krat se dogadjaju nerniri i . da nebune naroda. jer tudji podaniei. da nezadirkuju i nestavljaju nemira i inada. a u vjeri ta je razIika bila.qoga vladanja. uvriedi zakonsku cut serdara Boze i njegove krajine«. radi toga drzavna zabrana izlazi. odaleciva. zabranjiva skitaneinam grckim. Ovi su mislili. ali kad godine 1693 postade serdarom njegov brat Ilija on zapoce ludom porugom zadirkivati u vjerozakonske obrede katolika. jer nije ga razlikovao niti jezik. Opako grcko sjeme nije moglo ostati poduseno. sto budue veekrat ponavljao. poeelo je klicu probijati jos u pocetku mletaeke vladavine. s toga i naredjiva generalni providur mletaeki na 27. da odaleei grcke smutljivce. gdje je ovo bila jeduoe turska zemlja.

sto nevidi onih milosti. Frane prvog rimskog. jer su njihovi stari hili katolici. jednoc su hili katoliei. sto su bili privrzeni kuei austrijskoj. dobro dolaze ova razrnatranja. za hator grcke kalugjerske vjere. da ovi danasnji sliedbenici grcke vjere.! I 15 i moli se. da su greki svecenici silom oteli narod. neka se vrati u njezin narueaj. Nemoguee je izkorenuti ono. da pogledamo na franeusko doba i da ocrtam tu prelaznu maglovitu dohu. vidili smo. koje Bog dieli u katolickoj crkvi. a sada anstrijskog cesara. od kud u Grcim taki osjecaji ? Jedino odtale. 1815. Digitized by Coog Ie . Zu nus je dosta to. da danasnji njihovi osjeeaji prama katolieko] vjeri dokazivaju. tada i sada. sto je vjekovim zasadjeno. koje su njihove otce u raj vodile. za vladanja dobrog i slavnog. zupe n Vrlici: »Poeimlje zupska uprava otca Karla Radosa po drugi put. katoliekom sveceniku mise placa. Ovako stoji napisano na jednoj stranici matica rimokat. koje ce nam kazati. vladavinu punn obecanja i praznih nada. jer u njima nahodi do oceviduosti dokazano. Politiearu takodjer. Mnogo vise. Neka ne niece svoje hrvatske narodnosti. vjeri ne nalazi utjehe srdcu svomu.». koji se priznajemo i Hrvatima. koji se danas zove hriseanski. neka se sjeti cije je majke sin. god. Kako je bilo pod mletaekom vladom. da svrne svu pomlju na cinjenice. slicdbenika [ramcuzkih. pomoe trazi od njegove molitve. koliko su katolici uzivali pod francuskom vladom. 29/1«. Na drugom mjestu opet isto ponavlja i nadostavlja -«radi progonstva. Navesti eu ipak dvie pismene izprave. ko sve to vidi pita. Ako ova knjiga upane u ruke koga tako zvanog »Srbina «. a za to posve malo ima uspomena. Kad bi pisao za cielu Dalmaciju. sto u grckoj . od potrehe je. dragovoljno ce ga zagrliti. s toga nemoze da se kamenom bad na one svetinje. ona je ljubezniva. Tko hi htjco pisati filozofiju historije grekoga razkola u Dalmaciji. da su oni jednoe hili katolici. drugi bi posao bio. ali je moja zadaca sam a V rlika. Ostajalo hi nam. koga su Dalmatinci od Franeuza podnieli godine 180n. poslie svoga povratka iz progonstva radi nasilja francuzkog. koje su podnieli privrzenici kuci austrijskoj od okrutnih. To bi nas na dugo povuklo i izvan cilja izvelo. kao i mi.

koji prcskaee s mletaeke vladavine na austrijsku i ne spominjue zlatna doba gl·cke. od kojih su dva musketana. za sjedinjenje s Hrvatskom.• Tos od tih doba svom slobodom uhode po Dalmaeiji greki kalugjeri srbske uarodnosti. naime. dala ih Greim i biskupije im ustanoviIa. Od francuzkog doba pocimlju Grci silno glavu podizati. iz _Vrlike bjezi '( Niesu li to rnogli biti oni isti danasnji protivnici sjediujenja s IIrvatskom? Onda ih je vodila politika casovite prividne koristi vjerske.16 ~to su nasi zupnici od vlade bili progonJcm. da je njima s Francuzim bilo dobro. tako i podredjenom pueanstvu. dva samostana zaplieni. da dalmatinski Grci niesu bili ratilo franeuzke politike proti sveobcem pokretu. jer su primili novaca za seminar. Da bude vrhunac progonstva. Mozda do melle nedopriese izvori. Ako itko. da niesu za jos 8tO primili? Kako onda tako i dan as. Svakako. koji bi. pod eestito vladajueom habsburskom dinastijom. naravno.· ne nadjc se grrki pop nit kalugjcri. Kuko je bilo zupnicirn. Hrvatski sinovi su trazili sjedinjenje R Hrvatskom. jer se njima iz katoliekih tondova rade erkve. Za to je sest fratara na smrt osudjeno. da je vlada ueinila Greim? Znade se. sve dalje bjezati od katolieke crkve . Hocemo li ~to slicna traziti. . koji su to "okrntni sliedbenici [rancuzlci" u vrlieko] krajini. uz ostale rodoljube. i tko nam moze zaniekati. kojim bi se moglo protivno dokazati. biskupsku stolicu. vodili franjevci. Vodja toga pokreta bio je fratar Dorotic.- Digitized by Coog Ie . a fratar Milosevic sinjsku krajinu okupio. kao fratar I vankovie Bukovicu i Kotare. Franjevci su trazili sjedinjenje sa Hrvatskom. Od tada grcka vjera preuzimlje srbski naziv. koga su. da budu ratilo vladino u progonstvu proti katoliekom sveeenstvu i narodnoj hrvatskoj politici. jer je tako francuzka vlada htjela. Moze se nagadjati iz uskrsne poslanice VIa dike Milasa. da je francuzka vlada otela katolieke crkve. jer su bili ratilo proti svojoj braei. crkvo u Dalmaciju. iz naroda za narod. da gone Francuza. Zusto sve ovo navadjam ? Neka dobar kritiear moze nagadjati. a da slavodobitna zagrle hrvatskog generala Rukavinu. radi kojih katolieki zupnik. uzdrze seminarija. francuzka vlada obustavi oblaeenje mladib fratara. seminarije zasnovala na drzavni trosak. to su franjevci hili. zato su oni opet proti narodnoj hrvatskoj politici u interesu svoje vjere.

jer Cll ob ovoj tocki u osobitom dielu govoriti. Kad ove dvie toeke predjem. ali kad nekaznena' prodje smrt kanonika Stupinskoga i popa Petra Krieke. Take je preinake pretrpio narod Hrvatski uslied zulnma i lukavosti grcke. da Grci niesu imali prl'lva da uzivaju. koje bi nam kazivale sto se je u ovoj krajini dogadjalo od godine 1815-1842. Svi su znakovi. da drugeije bude i u V rlici. da je to erkva i groblje cetinskih zupana. Tada BU bila zlatna hajducka doba i od tada poeimlje prava smutnja izmedju katoliekog i grckog pueanstva. na koju su spadali samostani Knina. Otimati. Po izgonu Turaka. Visovea i Klisa. Spasa u V relu Cetine iz srednjeg je vieka. posladila im otimacina katoliekih crkava. koji je bio najglavniji cetinske kustodije.ee se sve tekom pripoviedanja viditi. koji se odnose na pitanje unije. Vjerski odnosaji u Austriji bili su prama jozefinskim zakonima.-: 17 Ta nasa braes. Bivalo je zanovetanja jos po izgonu Turaka iz Dalmacije. Njeki ju drze crkvom franjevaekog samostana. a manje nagadjanja. Katolicka crkva trpjela je.. za mletacko doba lukavi susjedi. da je to katolieka crkva od davnine. Svi se slasu. 1818 i god. da nije moglo biti velikog mira izmedju katolika i Grka. Karina. Francuzka je protjerana. vee nema uspomena pismenih. malo se pokunjili. njihovu biesu nije bilo kraja. 1842. s toga im Austrija nesladi. Skradina. za vrieme tursko nasi progonitelji. Preei cu sada preko dogadjaja sbivsih se god. prije turskih vremena bili su katoliei. Bili su se zaustuknuli za mletaeke vlade i pokraeeni im prsti. Za prvih godina austrijskog vladanja. a kralju hrvatskom Dalmacija je vrata otvorila. za vremena franeuzkog. Crkva sv. to je Greim bio zanat za vremena turskog. ali ih na zlo naueise Francuzi. drsim da nije bilo moguee. 1832. istina ce biti jasnija. Zasto ? To. s toga drzim. Drugi nagadjaju. ali je mletaeka vlada svemu stala na put. Bto bude vise suvremenih izprava. za vladanja francuzkog vladini mezimci i ratilo proti hrvatskoj politici. a danas taj narod. Kako je bivalo u cieloj Dalmaciji. od njekoliko godina svojata ime srbsko. u okolisu 2 l Digitized by Coog Ie . Ali oni su se privikli neogranieenoj slobodi. Mnogo je petljanija bilo u ovoj krajini od god.

non trarnettendo alcuu impedimento a qualunque operatione. naueni otimacini. Fran.r Pavissich ordinato a non permettere. n. assoluto.o la chiesa intitolata San Salvatore di Rito Latino posta nel luogo detto V rill 0 od -Cetir]{\ del territ.e dell' Ecc. nz malieu katolika. Izvadjeni prepis prenosim na izvorniku. 6 altri seguaci di q uel Rito. Videei fraujevei ' karno knee Grci. i Digitized by Coog Ie . Kod Visokog Namjestnistva t1'1 vladina odluka i sada obstoji. nadjose se stanovniei greke v]E'l'e.ue nella Chiesa snd. () facessero detti padri. da je to starina franjevaca visovaekih.re di 4 Ott. Provveditore Generals in Dalrnazia ed Albania.med. carte 108. no pretender veruna giurisdit. Grei.1' K r Dol£ino nostro Preces. ali Be Grci tomu opriese. stali su preotimati katolicirn spomenutu crkvu sv.rio eli Verlica. 1699. Tomu se je mletaeka vIada oprla jos god. To je bilo god. et agli ord. e quieto il possesso alli preaccen. stvar otisla pred sud i ovaj je osudio. Spa sa.ti Religiosi di Vissovaz. () in altro modo migliorarla. il che repugnando alla publica volonta. libro III.rno in rissoluta rnaniera a tutti li Vescovi.ta Carica.mi Padri rapputato. a fratrim dopusta da jurnogu popravljati ko svoju. Padri eli Visovaz de Minori Osser.mo 8. pretendano di haverne ingerenza. za vrierne tursko. Comett. Essendo di antieo possesso dei RR. che alcuni Callogeri et altri profesori dello stesso Rito Greco.to la stabiliscano Ie ·1 i .a di S.a. odredise popraviti i pokriti crkvu. et impedire Ia fabrica gia prineipiata da detti Padri per coprire la Chiesa sud. Salvatore. Noi Alvise J\Ioncenigo per la Serenissima Repubbliea eli Venezia.e de . ed ai tutti li Morlachi. zabranjiva grckim vlsdikam i kalugjerim svako uplieanje u crkvu.ni gin disposti da q. e Calogeri Greci.ti di S.18 V rela Cetine. ma lasciar anzi che a 101'0 piacirn. 1696. che non ardiscano sotto alcun' imagina bile pretesto ingerirsi. fncon lett.e 1696 dirette a quel Gov. .o Ad ogui modo ci viene hora p. che queli eli Rito-Greco ne disturbassero il possesso med. rna lasciarne libero. che per coprirla.

re di Verlicca a far da ogni uno prestare al p. obavljali su tamo svetu sluzbu. Nije bilo kud kamo. da je s toga. . sa hrvatskom trobojnieom j u sriedi uvezenom Gospom Rozaricom. In quorume. mogle hi nadoci zalostne posljediee. Tanto esseguirano tutti in pena della pub. od nekada. jur obstojeea . 19 lJIaggio 1897. mogla prouzrokovati zalostnih posljedica. ed a salute dell' anime de fedeli.. valjalo je prekrsaj i poremecenje javnog mira platiti tamuicom. R. dSl je za to Jozip Milkovie bio utamnieen I Bto MUller - Direttore. proti zabrane mjestne obeine . jer radi napetosti dvaju vjerozakona. za blagosoviti one grobove i polja. to su zloporabom i usilno stavili u djelo g.· Nalazi se u jednom rukopisu od g. Zara 4 Maggia . Zara. Ova glasi ovako: »Pisano na 12 srpnja 1842. I fL 1 I I Conforme all' originale esistente nell' Archive degli atti antiehi di questa 1.a Indignat. 8to nije bilo do sada.ne. I tako sami katolici.nte pontuale rassegnata obedienza. gdjekoji parok toga obreda. 1696. da je grcki parok hotio uvesti obicaj. Digitized by Coog Ie . restando il Gov. to obrsi ove godine greko nesjedinjenni parok J ozip Milkovie. ako se niesu htjeli pokoriti predtecnim naredbam. 1854. Luogoteneza. pokusao uvesti taku novotariju. .r Direzione degli Uffiei d' ordine Luogotenziale su Grei htjeli imati g. . Da se u buduee nebi olmovile slicue zloporabe. Spasa. razvalinam erkve sv.1699 . Za to imam pri ruci nepobitnu izpravu od iste godine. Tada je bila katolieka obeina. 1842. koji nije obstojao.napetost dvaju vjerozakona. . s toga su Grei prezirali takvu vlast sa takvim obiljezjem.19 nella miglior susstitenza a gloria di Dio. Neobstoji nijedan spis niti predaja. da bi Grei nesjedinjeni u proslo doha imali ikakova prava ili obicaja odilaziti na svetkovinu U zasasea Gospodinova k . koja je bila ustuknuta po mjestnim vlastima. toliko vise. Dall' ir.« Ovde nam kaziva suvremena izprava. niti se ijedan stanovnik ove varosi spominje. Ali da je.

ako ne izvojste iz prava. Koliki je razmak izmedju Viklefa. a da u europejskoj uredjenoj drzavi valja cuvati svoje a kaniti se tugjega imanja? N e. s toga im puska opet neupali. U historiji. Spasa. Tko pripovieda. Baricevie IVHn p. hoee da se uguraju u Cetinu k Sv. Ali 11 Austriji otimaeina lllJe uzakonjena. kako tko hoce. Za to sam i spomenuo okolnost. g. 1842. vee oni g. Spasa. potaknuti od svog paroka Cirila Zezelja. Tko je bio kolovodja svega ovoga. a s drugog kraja s katolieim preotimanje kroz 8V. Ovo sam zabiljezio. ipak su protkati jednom niti. 1842. strana 48. ali se nije dolazilo do pravih okrsaja. se na istu stvar po sto puta navratiti. sto su priecili katolicim g. da ove iste godine bi pokopan. drugda radi zastup- i Digitized by Coog Ie . da su stare zadjevice i vjerske prepirke zapocele u svem svom plamenu g. Prvo je bila vjerska. barem svake desete godine prokliavalo. vee stopro g. kadgod kroz nacelnistvo. njeld dogadjaji -vesu se jedan s drugim i ako su razmakli za 100 godina. 1842. K. da ih se nemofe razdieliti! Mnogo vise. oui. borba. lovo doznajern iz izprave od 12 prosinea 1854.r I ( f~ I 20 J eli na tom svrsilo. 1842. da je posijano sjeme. zupe u Vrlici. opet ostaje ime. Spasa. Sada oni kusaju. stogod se je nastojalo buniti radi sv. u groblje sv. da su mogli otimati za turske vla de. da uprav oko te godine u Vrliki dodje Kulisieeva obitol. br. znadu . to je vrlicanim suvisne spominjati. groblje da obzidju. jesu Ii se Grei uglavili. sada politicka. na 3 listopada 1ti53. Okrenuli mi naslov borbi. 1853. 1699. Spasu Opet C. 1850-1858. Godine 1854 hoee da poprave crkvu. Poeimlje smutnja g. 1842 u V rIiei je dosta mirno. Biti ce slucaj. Mihe iz Cetine. Jest. jer ee doei prepirka 0 pravu ukopa. Grei ne miruju. Tako je npisano u knjigam mrtvih rimo kat. u upisnicim od g. da do g. Za to su silni novae potrosili i izazvali povjerenstvo. Samo je potrebno zabiljeziti. ako uzmem u obzir. da predusretne nerede. tuzbe i osvade radi unijaeenja. Husa i Lutera. vee je od potrebe oznaciti svrhu. Vriedno je spomenuti. Kotarski Sud strogo zabranjiva i stavlja potrebite mjere. nadahnitelje i okolnosti. nije mu dosta kazati dogadjaj. 61.

a da su se tome Cetinjani oprli. meni "I . Borba je dakle poeela sa doIazkom vrli6ke vladajuee kuce. Vidili smo. da vlasti brane prava katolicka. naime. 1859. zupnik i katolieko erkovinarstvo tuze se sudu. 1856. zabranjuju ukop svojoj seljauki. listopada. da su poslali u Cetinu 50 tovara klaka. sto su u sred cice zime. da bude stavljen u rupu na groblje. Ove iste godine. taj zna. tko je ikad kusao odeiepiti koga od ukopista. 1853. pak sam naveo slueaj. da ju pokopaju u obitolski grob. Cudnovata slucaja! Doznajemo iz izprave od g. Tko poznaje. na 12. da se pred svietom mueenicim grade. Njezini su htjeli. Digitized by Coog Ie . Sto niesu nigda. daleko od svojih otaea u Kievu morali ukopati Mariju. «koji je bio poeetnik nereda. studenoga umrla je Marija Baricevie. nigda se uije mogla nakana staviti u djelo. Vukovic jebio otvoreni pocetnik. a to Greim uprav dobro dolazi. ali to za Grke nista nevriedi. . Tko je pozvao poglavara. Bpasa. jer se tome Grei opiru. na 3. nedadu da bude ukopana u katoliekom groblju u obitolski grob. bio je u pohodu splitski poglavar Buratti. to ovog puta. u katoliekom groblju. ali je drugi puhao iza njegovih ledja. koliko su pretrpjeli biedni Barieeviei. s giavarstva Milu V ukovica. uz crkvu Bv. 16. koji se sbio». borba. Taj je kiak i danas tarn 0. Istina [e.. popraviti katolicku starinsku crkvu. na groblje. ostati 6e uvijek.r ! 21 . pak im moze biti. od nista ueinili liepo stanje. proti katoliekom paeanstvu i katoliekim svetinjam. 12851. gdje naeelnik. Mihe g. da je bio pokopan Barieevie Ivan p. Dva su moguenika u V rlici sa kamatam. kako Ii dojedan zeli opoeivati uza svoje pradjedove. svibnja. gdje su njegovi ukopani i ako je novo grobije ljepse. skida . na 6. G. 1859. Cetinjani predyodjeni od giavara Mile Vukoviea i causa Spire V ukoviea.: koje je katolicko vlastnistvo. Poglavar Buratti svojom odlukom br. vise uri hoda. kolika je Ijubav naseg tezaka prama svojim mrtvim.nika i sve to neka se zove kako se hoce. i glavom otisao u Cetinu. turati napried svog paroka i seoske glayare greke vjere. da sve vlasti priznaju katolicim pravo. prosinca 1859. da na lieu mjesta sudi 0 prieporu. preko krsa.

svakako nije poglavar od obiesti dolazio. medjuto neka stranke svoja prava traze sudbenim putem. na grohlje. da se jedni i drugi ukopavaju. i namjestnietvenoj od 21. 519. dok nedodje oruzana sila sudbenom odlukom hr. dok je nastupila grcka vladavina u Vrlici. a da su se Grci uvukli proti svakom pravu. Njegova je posliednja volja hila da bude ukopan u grohlju katoliekom kod S\'. a medjutim vidili smo. Tako je Audrija Lelas katolik.sam nasao da je tvrdjeno. Ali tako ne sude zakoni. studenoga 1856. 1696. pak na jednom ziuuli : «ovdje smo mi u veeini. protive se. 1861. nije nigda prieeila Greim pokopavati svoje mrtce. Spa sa. Ovo je odluceno na 6/5 1859. Oni su se u tudje usuljali. 11 austrijskoj drzavi. Ipak ovo nije smetalo. nasiljem. doisto nehi mogla katolicka stops tamo stupiti. 17774. moralo 8 je prietiti otimacinom. da se silom ne mogu krnjiti nicija pro \'0. a da sami katolici obdrzavaju sluzbu hoziju. Poglavar Buratti sgodno se vadi iz skripca. . da Vukovie bude opet imenovan glavar~m. Koliko sam god uspomena prebrao. da je 0 hjegovu dolazku mogao zavisiti obci mir ove krajine. umri Andrija Lelas. da katolici i Grci sluze se ko i dosada. Ni dvie godine neprodjose. gdje je jur malo katolika bilo i ako su katolicka prava hila ~ticena ad visokih vlasti jos od g. hr. da mu se ko grckom mueeniku dade za- voo 3 dovoljstina. hr. Ipak katolicka miroljubivost. kad se je sklonuo u pohod u Cetinu. Spasa g. s toga Grci nedostizu sto traze. da je grohlje kod sv. s toga osudjiva glavnra Vukovica. Spasa katolicko vlsetnistvo. od 27/4 1861. t. Daj ti uglavi usijanost greku. 011 sudi pl'ama ministerijalnoj odluci od 16.lpol. Buratti je hio dosljedan. N ema dvojbe. Digitized by Coog Ie . 17703. svagdje . Oni nedadu pokopa. t1 0kruzju sela Cetine.22 nije poznato iz izprava. ukopan kod sv.-~4668.. se je moralo njesto teska iza hrda vaIjati. Da Grei imadu 'samo jedan dokaz svoga izkljudivoga pray!\. rujna 1857. j. kako sn se Grci podlozili odluci samih pet mjeseci kasnje u pokopu Marije Barieevica. ovo je nase». za to je potrehito bilo tako sjajno povjerenstvo.

. jer je Kurobasa odgojio osvetnika. koje su rasle ko dvie vite jele. sam 'stao cvieliti i naricati. B. sviet se podigao da vidi. . . . Z . svak poeiva osim P. imao je dvi rodjene setre. jurve je proglasio da mu on krade blago. On ima jedinog . B . ceIjade jauknu: zasto me ubi? srusi se preko ovaca. . uz prilicno tezacko stanje. Njemu je bilo sve isto te upalio u covjeka. Ona je krivim okom gledala svoje zave. oglasio se.osvetiti bez suda i pravde. to se nesmije pred javnost iznieti. Sasvim tim Cetinjani blagosivlju cas... . i -usmrtise. .na je zena od V ukovica.. . Dokle je doprla divljacnost ove dvojice. jedne noei dok djevojkc spavale. jer i ako su oni opaki.. da mu iz tora blago propada. zovem citaoca da mu kazem kakvih ljudi ima u Cetini. Svaki cas je predala. jednu nozem zakla. . subastenika sirotu sinovca. . ... . da ee se udati.. Dati eu kratku crtieu iz suvremenog zivota..vog seljanina. koji ee krv otcevu . po tom _ odsjevnuti Ce u svim bojam prosli dogadjaji. Ozenjell. / Digitized by Coog Ie . N a koga 'c-e sumnju baciti do na svoga sinovca? N oc je mrkla. Sestre se odredile udati. a drugoj sjekirom smrska glavu. ipak je T zloca nadkriljivala pojam 0 zloei. liepo je prolazio.P.. . M. . pasi uzIajali. poginuo. Ova opaka zella. da. Otae ih nije razlikovao u oporuci. sto je? Tada P.23 . .. Sasvim da je zivio medju svojim slikam. i tako da ee bastina njezinoj djeci umanjiti se. puska sinu. kad je T . Samo se je onda prevario kad je ubio Kurobasu s.. kune ruku i pusku. sasta vi. Zvonari se uskakaIi. On se nije niti hrauio vee kradenim mesom. . BU troje djeee. 1862. . po tom ih je isla jednaka bastina ko i brata B . Prije negoli pripovjedim uzastnl dogodjaj iz g. . ipak njegova smionost i krvopijinska cud svakoga je plasila pa i najvece ubojice. Na glasu je bio T . Nju je samu sud osudio. stQ li su ucinili od mrtva T . ali ljudi jos krivaca nahode. .. ko lupez i razbojnik.. da je mislio da je vuk a ne sinovac. Sinovac hoda po toru. Svaka za se stab pripravljati prciju. sve je 'tiho i mirno.. J pridivkom G zajedno sa bratom A . . iIi u pticu. doeekase T . a razumnije biti ono sto en kazivati. Mrsnja i pohlepa za imanjem toliko "su ju zasliepile. jos je ziva u Kopru.

Uze kamen od vese negol 50 kl. osndjen 6.. p: T .. godina za guljaeinu u Lukovaei. Tnte je doeekao Petropoljane i Prominjane.. . da su oha kod kuee ubijena. i njim nemilo udari Oetnika . pak ga nozem tsko -ra. . . Cetnik je opoeivao u hladn kod svoje kuee. a on htio . trazio je prigodu da mu seosveti. Besir je hio na glasu trgovac. Ubojiee jos niesu odkrivene. htjelo se je tute drustva istog uzgoja. trazio je sgodu da ubije Zrilu i nigdje bolje sgod~ do Lukovace.... .. . Svakako nije od srea suza prolivena za n]lma. P. . ko da niesu mogli znati. i P. nemoguc 'zivjeti od znluma N.. M . kad su u jntro nasli covjeka objesena mrtva. prohtjelo mu se trgovaekih tnrskih nova ca. niti su njegove umrle oci otvorile se. u svom selu krasti. ga je na nozu ostao mrtav. Nigda sgodnije prigode paklenoj nakani. da.. jer ga do malo uhvate i utamnice. Grozan je prizor bio u vrlickim tamnicam.. Ali su lopovi medjn sobom slosni oni se odati neee za nikakvu cienu.... pak ih drugovi donieli kuei.. L.na nj navalise. . M . iN. Kad je prodao trgovinu i vracao se u Bosnu.. i proglasili.... Osohito ako se uzme u obzir. J.. . r dva losa' ubise Milosa. iste krvi. . ... ... . To je bio B. Onaj komu je Cetnik hio natrunio. N . da je tesko lupefu gorem od sebe ukrasti. sto su po javnom mnenju oba poginula u tudjem toru.24 Dva V . . s jedinog razloga. da su kod knee ubijeni od nepoznatih zlikovaea. . niti ee se iznaci.. Digitized by Coog Ie J .. : 0.. nise. Dohro je ako iz Lukovaea probije na javnost i deseti slueaj.. .. M. Beeir se prevali s konja. ali se nije usladio i nauzivao. Naravno jE1 cL'1 on to sam nije mogao ueiniti. iz koga se vee nije probudio. koji namah mrtav ostade. . K .. Lukovaea na glasu je sa svojih sgoda za rasbojnistvo i lupestinu. u N uglasiei kod Segine knee puce puska a.. ga je ogulio. da vide svietlo hieloga dana. je u rukam . . Doeim im sesada zamjera velika nepromisljenost.predusresti zasluzenu kaznu : ohjesio se.. B.. Njemn nije bilo dosta zivjeti mukom oblianjih sela.. ali mu to hio posliednji opoeitak.. poginila suo Kaze se....

S. Doklen ga je tako nemilostno mlatila. oko vrata vide se parotine i modrice.. Napokom joj udovolji.. Mati i kci. N ebi ni to dosta opakoj zeni. u vrelu vidi novce. da je ona kueu zapalila namjerom. odbijajuc na ugrijanost zenske maste. Smrt dolazi kad se najmanje nadas. jedna drugu za kose drse. nemos ga pripoznati. koji mu je smetao da obeim imanjem nerazpolaze po volji. Pak nesluZi javljati mu se . vee udri kamenjem u sdvojnosti viseeega muza. pobjese i ostavi viseea muza. Kad su dosli povrh vrela.. Covjek se razgleda. do cas i pojata uza nju. Njesto kroz vatru skoei vana. da joj mus izgori a. Kad nam je govor o· . daj da jos jedan .. Stric je star i slab.zenam. hotio se izpriprostiti svoga striea. da. da nije starac niti daha povratiti mogao. Vrelo Vukaniea duboko je jezero. visoka litica. opaljen jauce. Ova je osudjena 6. Kad je sa. Muz izkoeio ziv a zena staIa bjezati.' da podju zajedno potrasiti svoju sreeu. Tada je svakom jasno bilo. Jedne noci planu jedna kuca. Dvie ljesine po Cetini plivaju. da se bude mogla udati za onoga skim je jur opako zivjela.. nozem u srce tako ga pogodi.. da je u vrelu Vukaniea zakopano nebrojeno blago. dok se liepo nad ponorom neuhvati za jedan mali grm.. suvise mati se zubim drsi 0 vratu c. Mnz joj je oklevao za vise dana.. Daj da se vidi tko je. a Zena ga tako turi. Kasno se sjetio varki svoje opake zene. sinovcem sam u kuei spavao. god. opazi da niko prolazi. Skoei narod da trne. nee€ se moei oteti mladu i jaku eovjeku. 25 • Digitized by Coog Ie . Da se nebi doznalo. da to nije bila klapnja vec opaka zasjeda njezina i njezinog ljubovnika. N esluzi za to \ vele misliti. Oko vrela gola je i . pak se dovuee do njega i udri po rukam nebili malaksao i nepovratno sunovratio u ponor.kad ce ga pogubiti.. Poslie ga nieki izvadise 11apola ziva. zeljan strieeve krvi...pridivkom S.slueaj pripovjedimo. tako je zaletila i stara striea. U jutro kaziva svomu musu svoju klapnju i moli ga. strpa mrtva strica u vrecu i odnese ga i baci u Cetinu. Jednojse zeni obnoe klapi. zena stade tvrditi. koje riga obilnu vodu.. da se nesretan eovjek strmoglavi i niz liticu zavalja.

Knezevie Mile. 'ko 8to je Cetina. ova su naobrazena celjad vidila u Splitu. Svukuda je trazili. drzali ih ko rodjenu bracu pripustili da se kopaju u groblje. Jeli smutnja. Kulerie Bilobrk Marko p. Laze. daklen.. 0 njoj se znade. Grci na to niesu imali pravn. kad bi nas zupnik blagosivao polje. Kurobasa Spiro p. Zelenovic Ribar Ante p. dok je treei dan nenadjose da na povrsini vodemrtva pliva. Knezevic Mile p. J. a da je bila svoje sviesti. pretvoriti . 8 mjeseci. Knezevie Ticie Ilia p. Marka. ') Za kradju su osudjeni. toga HeIDa na daleko.. u nase lb'lllU.:. najposliednji put proti O. Godine 1862. Tako su isli od pantivjeka. N a taj dan svi Cetinjani obieavali su ustegnuti se svake radje i svetkovati zajedno s nami. misu. O. i njegova mati B. N e samo vee neeemo kazati koji je oL(oi. je odastao 4 godine a B.to je i crkva. katolici na Spasovo i~li su procesijom iz Vrlike u Cetinu. Nijedno selo nije tako na glasu radi buna i smutnja. s toga necerna niti mi. Jur ih ima dosta po tamnicam. oni bi se svi Digitized by Coog Ie . Zadru i popostali na putu povise godina. Milas fetal' S pi r in. dolazila je procesija katolieka. da nije bila postena zivljenja." 26 svoje kceri. pak i danas sliedi. ko . Cetnik Spiro Lazin. G. hotili sn se njeki iztaknuti n uvriedi N. . Marka. . Proti katolicim dizali su se <Iva puta. V. ali da say narod uprav je zgrezao u buntovanju.glas svega sela. Sud nije rekao svoje. Da Cetina nebi izostala sa najpokvarenijim grad 0111. Kurobasa Jovan p. Oni se na ustanak dizn listom. Bari~ie Simo Nikolin. Velieanstva. ~to eemo zar tamniee . Svega se je svasta nagadjalo i navadjalo za uzrok smrti. N a Spasovo. G. Irna i na drugima mjestim zloce. svi BU zajedno. D08li bi slusati sv. Vucak Lazo Mitro v. sto su pokrali Trkulju. . Marunu. jedan put proti zandarmal'iji koji su branili pruva Kosova. P. za to je bio osudjen tri mjeseca. ko i svake godinc.vPenn. Picie Jovan. Todora. koje je katolicko. C. Milas Petal'.. B. Vidilo se je ocevidno da je jedria drugu htjela utopiti. jedne veeeri omrkla a nije svanula. Marka. Njih su katolici pnstali u svoju kucu.. Koja 'je krivlja to se zna sarno na sudu bozjemu. Gavran Mitar p.. 1\1. Laze.

na blagoslov polja i sluzenje sluzbe bQzje u razva. niti je znao Zit kakve neprijateljske osnove. Digitized by Coog Ie . 8tQ ees vidjeti? Grci sa svojim parohom O. Poslie objeda P? obieaju sami zandari zapoeimali bi niksanat se. Kako svake godine tako i god. OVQlikQ pripoviedaju oni. a njegovi parohijani otisli sami u Cetinu. koji se spominju dobro ovog nesretnog dogadjaja. 1862. Spomenute g. Ali za naknadu i zadovoljstvo Cetinjana. nas izgone iz nase kuee. Spasa. razorusnse zandare i povezase. pak s vremenom sebi izjednaeili. Nas sviet iznenadjen. da oni. Sva se sluzba buzja mirno obredila. linam SV. ali ih je bilo dosta razbijenih. Nas se narod nije nieemu nadao. koji je u sred groblja preotetog od raz. osobito oni. otimaju nam nasa prava. Radi koga nastala je prepirka izmedju grka i .: g.sknpili ib. koji su bili bez oruzja. Trebalo je naei uzrok smutnje. redar Kink utekao na Kijevo bez oruzja. razbjeglo se malo i veliko. kamenje leti ko krupa.og.) u vrelo Cetinje. da kasu. N usi okrenuli niksanati se n hrast. vlastnici nedopustaju. Prama 'starQdavuQm obieaju hodosmo procesioualno na UzasaMe GQsPQdinQvQna 29.Zadar. (1862. Nenadno sgrnu sve selo PQd VQdstvom svoga glavara Marks _Milasa uz poklik Ignjata Preocanina. Namjestnikom je tada bio glasoviti Lazo Mamula. koje smo primili u svoju kucu. Sipa QIQVQ preko polja. Tako postade. Namjestnistveno Presjednistvo . Sada eu pripustati suvremenim izprayam. »C.oljubstv. BQg dade. doeikaju gorim izmedju kuca. Ciji je naputak i nagovor bio. kako je stvar stala i tko je pocetnik svih nereda. On se vratio u Vrliku. niksanalo se niz jednu njivu. Kad je Greka procesija dosla na vrh smanjina briega. Lukijan i nehtjeo napried. k. kolnih grka. Nije bilo mrtvih glava. okrenuli na drugu stranu.odine prosla je katolieka proeesija iz Vrlike. nedadu ni rtamo. to nam sada poznato nije. svojom procesijom uputili se u Cetinu. svibnja t. predomislio se O.om primali blagoslov. da njekoliko nasih uredi se i okupi i tim jednom prokreise put do Vrlike. politicks vlast okrenula je ledja pravn i obieaju katoliekom. nu kod sveg njegova zauzimanja dvadeset i sest Cetinjana bilo je osudjeno.27 . ni tamo. Lukijanom Milkovieem.

u slicnim okolnostima.narocito poslati da zametnu kavgu. poznat radi svoga zalostnoga ponasanja jos od g. Njegova mrsnja naprama katolicizmu toliko se je tim pomnosala. grci. 16/7. mjesto da mu slusi ustukom i primjerom za u buduce. radi eega bio je odaleeen od ove parokije. da vee nema mjere.u Cetini. a ta procesija. razkoluicki parok Lukijan Milkovic. Njegovo uzpostavljenje. a na zueudjenje svihu. S toga ministarstvo bogostovja i nastave. Glavni poticatelj svega dogadjaja jest. da zajedno sa seoskom rondom tamo hode.28 katolika. ovaj biesni neprijatelj katolicanstva. nebude taknut s nijedne straue dosadanji obstojeei obicaj. U tuzhi na ministra Schmerlinga cita se: »Grcki parok Lukijan Milkovic. uzjogunilo ga je vise negoli prije. Kad smo se vraeali. vidi ga se uzpostavljena kao paroka. nenadno.) koji prama svomu polozaju. po obicaju seoskog pueanstvs. Istodobno ugledni g. sa svoje novotarije. br. za cas se . sticen je od onoga. zapoee niksananje. Takim razpolosenjem stvari.«. Isti sudac tamo hode. sudac Benvenuti. Sve je prietilo smutnjom. da posjed katolika toli grka razkolnih pokopavati mrce u grobju.ntisa. 185~. da ovaj potieatelj opisanih nereda i porusitelj obeega mira. da grci. 17703. na nas goloruke. naredi c. nije za nas otajstvo. Digitized by Coog Ie . . imao bi se sasvim drugeije vladati . sve je islo u redu.. napadose dva ciela sela grGka. do sama dva ranjena. bio je odredio ono isto jutro proeesijonalno poei u Vrilo Cetine sa svojim grcirn. Poslie podne za zabavu. N ebesim je zahvaliti. dolaziti procesijom i obavljati sluzbu bozju. k. da uzdrfi javni mir ired. Tomu je dokaz naroeito zametnuta smutnja . uzprotivise se. Svima je mnogo zao. zalldarmariji. tute . velikom mukom u bjegu nadjosmo spas. 1859. tako i zandermariju. Preuzvisenosti ! Nije nista iznova. . (K. privremeno je providilo.. kao 8tO se tice obicaja sa strane katolika. sa kamenjem i puskam. Radi nistovnih i krivih izlika. K. svaki politieki pokret ogrnu vjerskim plastom. ali zahvaljujuc sudeevim naredbam i okretnoj zandarmariji. sa naklonitom odlukom 16/11. 1862. da nebi nikakve zrtve. Kako nas. koju do malo razoruzase a mi svi u najveeem neredu razagnani. bila bi izazvala grozne posliedice ..

kojim je pocetak bio na 29. ipak cienim da ~e pokazat. Spasa. N u doeim bi se za sjenom paroka Milkoviea i jos gdjekoga (K. naime. a tako mrznja i progonstvo proti katolicim« . Od g.. sto je ovdje glupije pucanstvo njegove zupe i 8to je sticen 0<1 dvaju bogatijih grekih posjednika. jer glavni grcki bogatas promjenjiva kabanicu. da istodobno katolicim slnzi za ukopiste. vjeraka uzrujanost medju Greim svedjer ce rasti. da su Grci uzrokom svih smutnja. stupa medju izobrazene ljude i s toga vee ne smije hodati u starirn opancim. Jur g. _kako su starei i ugledniji katoliei 0 tom sastavili spis na sudu za moei s grcim ugovarati. a taj nugao. da se Greim pusti u Cetini kod sv. prikazane iz krvniekih ruku nevine zrtve. zelirno da svrnete pomlju. Say taj posao da je bio uzaludan. Ovim dogadjajem zavrsiva se dvadeset godina neprekidne smutnje izmedju Grka i Katolika. na na_13 anasnji politicki zivot malo zasjeca pid tanje unijaeenja u V rlici. m. Milkovic. koje vjere bio». zupnik katolicki javlja svomu biskupu. V rlika i Drnis bili su pozoristem. da nije istina ono sto Kulisie govori: «brat je mio. radi svoje politicks nesmotrenosti. Lukijan. bio je Milkovic odaleeen od ove zupe. gdje su. i T. pokazati ee nam. na --zrtveniku vjerske nesnosljivosti. sto su nepobitne isprave do ocevidnosti dokazale. K. da su grcki paroci kolovodje. sve kroz sv. Spasa. postaje njeko prividno primirje. da je obrazlozio katolieko pueanstvo. Ovo ponavljamo sa ogorCenosti. N etreba da ponavljam. dao je osobitih znakova. 1862. da znadu uplesti vjersku mrsnju proti katolicim. Kaziva.) koji njegovo misljenje diele. U Drnisu. rnogli obnoviti zalostne posliedice. sve ukopiste izim erkve i sarno jednog nugla kud ce se crkvi doei. da eu ustrpljivog eitaoca obznaniti 0 neeuvenim stvarima u prosvietljenom svietu. kakvi su ljudi one dobe bili. '" Digitized by Coog Ie . da bi bilo najbolje. (K. R. fanatiear je kakva nerna erkva grcka. o. 1859. da su ovi sticeni dvama grckim bogatasima. gdje je parokom bio. ali ovdje mu je pozornica obilatija za njegove teznje. K. Spis br.) koji irn naslon daje. Tako. Dok on ovdje bude. a s ovim pokretorn.rI- 29 da osobitirn zanosom prate svaki pokret u Srbiji i Crnojgori. 117. Uzdam se. a jos niesu krivoi kaznjeni.

sloge i bratske ljubavi. Anti J ukieu zelju i namjeru. ali protivniei jedinstva. upali na njega iz puske i zrnom ga usmrti. upotrebise sva sredstva da sjedinjenje prepriece. Ante. leturgiju u crkvi sv. da nije od Boga. polosise vjerno ispoviedanje katoliekog jedinstva u ruke biskupa Pavla Miosica u prisutnosti mnogih sveeenika i odlienih gradjana. Bordinu.. Ot. i pokle se ukriepise u nauku katolieke istine. na 31. Otae J ukic to.dojavi svomu biskupu u Sibeniku presv. sieenja 1833. da u nedjelju rece sv. pop Petal' Kricka i pop Marko Busovie izjavise nadzupniku Drnisa ot. u kojih veei dio zupljana nasliedovase svoje pastire i s njima pristade na katolieko sjedinjenje. dali i u varosih Drnisa i V rlike razlieite obitoli pridruzise se katolickomu jedinstvu i najljepse se nade zacimahu. pl'vo nego je u onoj zllpi erkva naciujena. odlazio u Drnis.L. da bi presli na katglicko sjedinjenje. da ujedinjeni budemo. Oni se u svoje zupe povratise. posla ih u spljetsko sjemenise. tim se moze koja casovita zapreka postaviti. Baljkah i Vrlici. da ne uspjevaju. hajdemo napried ! Otac Stipan Zlatovic u poviesti Franjevaea drzave presv. 1831. a jer je njegova volja. Vladalae Lilienberg srdceno se bijase odazvao i vladinom pripomoei pomogao. J ukie bijase stozerom ovoga spasonosnoga pokreta. hriscanski zupniei Krieaka i Baljaka u Petrovupolju. a kad vidise. koji. da bi ostala mjesta na jedinstvo presla i mil' i ljubav zavladaomedju jednokrvnom bracom. ona mose znati. tako i mnoga puta nadjose razbojnika. mi mu se krepko i stanovito nadamo. kad poslase razbojnike i iz busije ubise kanonika ucitelja i ranise gradskog zapovjednika i sudea Getalda .» Dovde povjestriicar Digitized by Coog Ie . u Sibeniku. da odrZi svoje vjernike.30 N egubimo vrieme. Kad se koja sliedba takvim apostolatom slusi. ali ne moze bosjoj voljiodoljeti. da budu poueeni u razlikah izmedju obiju crkava . poeluzise se onim prvo upotrebljenim pod episkopom Kraljevieem za istu stvar . i kad je srdceni pop Petal' Krieka. po njegovom nastojanju ne sarno u spomenutih selih.God. koji zasjede kod Jasenja. Otkupitelja pise : . pokle se osvjedoei 0 stavnosti njihove odluke. da se nacine zupne erkve i kuce za sjedinjene u Kriekah.

bez mita i nasilja dobar dio sliedbenika grcke vjere entio je pravo unutarnje poticalo. da se zavadjena braes sloze. sto se pise o rasirivanju krMallstva prvih vjekova. Po ovom cinll vladika bi irnao biti vjerodostojniji. Poslanici: «Ujedinjenim silama slozilc se sve protiv pra. doeim vladika daleko zasegao u skrajna sredstva. Taj apostol ljubavi i sklada bio je zupnikorn prije u Drnisu pak u Vrlici. tamnice.voslavne crkve u Dalmaeiji. u svemn castan. ne mogu se osloniti na njegovo kazivanje bez dokaza. Pravog pocetnika tog pokreta ne biljezi nam nijedna uspomena. Ovaj stavlja svu snagu u siromasnog. tadanji rirnokatol. da -ako itko pokusa pounijatiti ga. kad je mnostvo naroda grcke vjere htjelo da se pounijati. U ovoj krajini nije se CUO drugi glas vee: «pounijatimo se !» Niti sami niesu znali pravog cilja kamo idu. Pravoslavni sibenieki Srbi ubili su kanonika Stupinskoga i ranili sudca Getalda. da razmisljaju 0 svorn spasenju. Naravno. ali dotle. Ob ovom pitariju pise vladika Mila~ u Vaskrsnoj . Ovako pisu s jedne strane fratar. s vremenorn ee se· znati. On bez icije pomoci. njeko vrhunaravno zvanje za sjedinjenje. U V rlici njega nije bilo. on nije pisao historieku raspravn. zupnik. .31·· Zlatovic. prolivena za slobodno ispoviedanje katolickog nauka. lIfito. sve je upotrebljavano bilo da se odbije pravoslavni narod od vjere svoje ida se pounijati.stado na ustrajnost u svojoj vjeri i poueiti ga. nek mi preosvesteni oprosti. fratra zupnika drniskog. U crkvi sv. kad se bude moglo doci do kakvih presidijalnih spisa. za koja su posegli «pravoslavni sibenicki Srbi dobro poznatim eiuom». vee sarno ono. vee je hotio obodriti svoje .» . pl"ijetnJe. Bez vodje. nikakovih sredstava na raspolozenje do nepredobitue snage evangjelske besjede. ali kao povjestniear Zlatovic me obrazlosiva. da posegue za ista sredstva. Krv popa Petra Kricke. Fratar Jukie nastojao je. on nije imao. I vee Digitized by Coog Ie . bez rnita iIi kakova drugog ncdopusteuog sredstva sjedinio je mllogu zaslu bracu s katoliekom erkvom. Kolika je to istina. crkvom. koja nisu mogla biti na raspolozenje sanio Visokoj Vladi. Petra (blizu V dike) vidjalo bi se vise stotina grka u jednoj misli. s druge vladika. pozvala je llllloge. pl'ije't'ara. Fra Andrija Buric. osobito u Petrovorn polju i Vrliekoj krajini. da se sjedine skatol.

Ovakovi pak. Ljudi koji se spo. koji su po svojoj savjesti prelazili na uniju. da nisam na prvi pogled opazio. Kako danas tako su i onda grci osvadjali izrnisljotinama koliko one. crkvenog·jedinstva slusili su se najnizim sredstvima. koji su prelazili. u koliko se vidi. ne tnogu podnieti kritike ozbiljna covjeka. ne istinom. Dru_gom zgodom za istu stvar bili su kasujeni Broeeta Spiro i dva V ujnovica. koje su prionile uz uniju. S toga je say pokret malaksao kroz kratko vrieme. Rieei. Taku tuzbu upravio je na najvise mjesto grcki vladika iz Sibenika dne 18. da se je raeunalo oko 800 dusa. . proti grkokatoliekom svecenstvu u Dalmaeiji. veljaee 1836. inace. da narod odvrate.minju ovih okolnosti. svomu vikaru u Kricke: «Primio sam od visokog gospodina kneza Mitrovskog tusbu . da [e' itko i jedan novcie primio iIi da se je ikakvorn prievarom itko poslusio. da koga pounijate. Tako n. toliko sve katolicko svecenstvo svedjer na ustima mita. Doeim prvi popis. Veliku bi uslugu ueinio historiji unije preosvjasteni vladika Milas. njeki Buraein iz Susnjara stao psovati Papu i sve sto je sveto katolicima i unijatima. pak niti igdje ista upisana. . ne biljezi vee 160 dusa. Vlada je pozvala na opravdanje krizevaekog biskupa Gavru Smieiklasa. kazivaju mi. da koga prisili na uniju.S2 ali nije imao vjerske revnosti fra Ante Jl1kica. prijeoare. Pomljivo sam trazio po spisima. prijetnje. sto ih predbaciva preosvesteui. . ali ne u svrhu. . Tamnice su slufile. Tuzen. kad bi one rieci «mila. niti najstariji ljudi ista 0 tom znadu. neprijatelji . sastavljen poslie same tri godine. Stvar bi me mnogo smutila. da narod privede na uniju. ne govori istine. Kad je narod htio prieei na uniju. ne moze ih vee uajpokvareniji stvor izrigati. tam nice. vee straseu i mrznjom proti Digitized by Coog Ie . prijeoare. nego da psovaoce katoliekih svetinja kazne. p. pr-ijetnje i tam-nice» podkriepio bar jednim nepobitnim dokazom. bez da su einom dokazali. koje je taj prostak izrekao. ozujka 1836. da dokazi. oa koje se oslanja spomenuta tuzba. dali ima ikakva znaka onim osvadam. bio je po obstojeeim zakonima kaznjen. A sto je bilo za takove vee tamnica? Ali ona nije sluzila. vee jedino da smutljivci puste u miru one. . Ovaj pise dne 26. Nitko mi nezna kazati. neka mi oprosti..

Smieiklas je obasao. On je. bez da je igda odkrio namjeru preci na obred 3 . ako im drugcije ne mozete doci u susret. koji su miloseu Bozjom prigrlili vjeru katolicku. radi prelaza njekoliko obitelji. da prosvietljeni i oni budu mogli uei u stado Hristovo. sarno ga predusreee prama tuzbama viadike Divkoviea. da ne bi posegli sto do sada nisu. dn uno sto vjeruje.« Ovom poukom vladali su se katolicki svecenici u primanju grka na uniju. da. izdade dnevom 21 kolovoza previsnju odluku. ~to sam opazio kad sam bio u Dalmaeiji. Nitko pametan i dusevan nece pomisliti. ali apostolsku nasu kriepost nece slomiti. Ne shJzi. vidio i obistinio se. da se ljudi privode vjeri ne silom vee naukom i obrazlozenjem. da Vam ja govorim. Velicanstvu. da napnete oko podueavanja pueaustva.:. niti ce nas u apostolskom djelovanju. da mora vjerovati? Osobito Vas svjetujem i molim. Po tom c-e oni. da ujegovo svecenstvo pravilno postupa. Tko ee koga usilovati. ne kakvim pritiskom. a od ovih ee svjetlo istine druge razkolnike obasjati. htio stvoriti evropsko pitanje. braeo pred raga 1 koji mi pomazete u Gospodinu u pokrajini Dalmaciji. niti obecanjem vremenitih dobara iii kakovim drugim neslobodnim sredstvom. pozvani. ne nasilno. molim Vas i oeinski opominjem. za kakvirn nedopustenim sredstvom. Usljed predstavke presvietloga vladike Divkoviea o pitanju obracenja grka nesjedinjenih. podloznih Njeg. Sluzite se.viedi.33 katoliekoj vjeri potkriepljuju svoje tuzbe. poglavarstvu zadarskom. u njoj postojani ostati. koja odredjuje: »da se mora ispitati sa svom toenoseu bez pristranosti i odlueiti po zakonu vrhu utoka. na koje smo . kako ste se god do sad pohvalno ponasali. najmanje zaprieeiti. ili uno sto ne vjeruje. ne vjeruje. Divkoviceva tuzba napuniia je Zadar i Bee. da se je i jedan oglusio onakovom savjetu i zapo. kr. ..to bi koji grk nesjedinjeni prikazao. a vi barem iskrenim i pametnim svjetovanjem priskoeite u njihovim potrebama i tako nastojt€ njihovu ljnbav i pouzdanje pridobiti. i opreznim eini. S toga namjestnik Lilienberg daje stroge naredbe c. pred oeima Vam je bogoslovni nauk. da se privedu na katolicku vjeru. To jedino. tako i odsada pravom krseanskom ljubavlju postupajte prama razkolnoj braci . kuo da hi se ga htjelo obduziti na sjedinjenje.

sto su sami cinili. . nonnisi cum periculo vitce illam douucm ·ing1·edi possim. Ut adeo . 1832. »Aleksa Sman]a pounijatio se je god. takodjer Prepostovani Ordinarijat greko sjedinjeni. koju je ocienio vladika Smieiklas. Velika je drzkost sumnjati. 1835. . pred svjedocima Don Dulikravieem. ko sto su mnoge propale posljednjih godina.34 unijatski.Zadar 16 rujna 1835. takodjer obznanjiva okruzna Poglavarstva i preko njih podredjene vlasti . ova povjest. serdarom Supukom i Antom Poleti. Lilienberg. sveeenstva i Vis.i 0 tom god. obznanjiva. vee nadahnuee bozje i slobodna volja naroda. niti tamnice«. gdje se je unijatima vrsila Digitized by Coog Ie J . u Vrlici poeelo se mislit.1833. srpnja 1835. Sto se mora zakljueiti ? Da tu nije bilo »n·iti mita. a tomu su se prot. da je goloruki i siromasni fratar Jukie god. .ivili razbojnickim sredstvima u· poznatom cinu . niti prijevare. da uzme na znanje i toeno obsluzenje Previsnju naredbu . ko i ostale Ordinarijate Zadra. Petra. Ako nije unisteua izprava na vrliekoj obeini.in posierum. sto sami vrse i rade.ubojstva kanonika Stupinekoga i popa Kricke. a samo je vladika Divkovie htio zaglusiti sviet s neistinit. On je vjerno bio privrzen srdcem i dusom uniji. koji imenuje sluge kalugjera Kovaceviea i kase da od njihova uasilja nesmije dvoriti u bolesti jednog unijatu. Dubrovnika i Kotora. tuze katolieko svecenstvo. da onake odluke nisu bile u djelo stavljene. okruznom Poglavarstvu u Zadru.Slavnom c. niti p1"ijetnje. pokrenuo pitanje unije. 1833. vidimo onako stroge naredbe.. tako da je cesto pristupao na 8V. Za naredbu carsku i vladike krizevaokog znali su grci. Znamo. netemeljite i zlobno izmisljene. da ne moze poduieti kritike ozbiljna covjeka. sakramente. Za to drzim. Spljeta. Vladi je nalozeno sa dvorskom odlukom 29/8 br. i za njeko vrieme u sv. koji je trazio svome srdcu utjehu i dusi spasenje. a vee god. 1835. « Ovake su odluke davale svietovne i duhovne vlasti na alarmantnu tuzbu vladike Divkovica. da su tuzbe ·i jadikovke danasnjih grkoistoenjaka na postupanje katol..im tuzbama i prisiti drugom ono. Vlade neosnovane. s toga je oni zlorabe i onim. To nam potvrdjuje jedno vjencanje iz god. Giaxich. kr. i 36. nalazi se od 7. . 22579/2370. Da je tako svjedoci unijatski zupllik Poturieie.

« Nema nigdje spomena. Da je i danas to ueinio Kovacevic. dn Aleksn k sebi privuee . a kalugjer :prevaren ostao u nadi. da akcija pokazujuca oeiti proselitizam. tuzbe podizati i graditi se mucenicima. tamnice radjaju oel grka nnijate. Dodje k svome zupniku. Tomu su svjedoci svi zupljani. da ce ga tim sto se je pred njim vjencao. a gaze katolicke propise zenidhenog prava. Ovako Sll sliedili tusbama i tim htjeli pokriti svoj rad. znao je. a kamo Ii onda. da upise napovjed.« Kako nam kazuju spisi iz god. pJ'ijetnje. da se moze vjencati. a ta je od 30/12. jer je vise godina ostao kao parok II Vrlici. 1835. da mila. podje na vjencanje kalugjeru«. navodi konkretne slucaje i pisac istoga tuzi se na svietovnu vlat. Ipak valjalo je vikati tuziti se sve do cara. ili ce pogaziti zapovied svoje erkve. da je kalugjer Kovacevic bio kaznjen iIi ustuknut u svom zanatu. . Taj spis upravljen zllpniku banjevaekom u Kotarima glasi: Prams odluci Visokog Predsjednictva . 4/10 1841. . Osobitojse znao okoristiti mjesovitim zenidbama. kad su boljim duhom katolickim disali zakoni gradjanski. udostojalo se je Njeg. da zaustukne drzovitog kalugjera. a spreala i Cvietina braca. Toliko je istina. iii izgubiti ljubljenu djevojku. Medjuto Aleksa se zaljubio u Cvietu Gjurgjevica grcko nesjedinjenu. Grcima je bilo dosta. da svojim tuzakanjem opet prouzrokovase Previsnju naredbu. kalugjer Kovacevic sluzio se uedopustenim sredstvima proti ono malo unijata. . Aleksa dvostrukom bolesti boluje. koji proti »bosjoj i kraljevskim naredbam« nagovara na vjerolomstvo jos kolebajuce unijate. Spis od 2/10. 1841. nikako. »Aleksa je svoju krivnju izpravio. vec kalugjer da vjenca. iste god. 1339. sasvim zakonim protivan. 1841. Al kad doslo vrieme vjeneanja. Ne bilo u njemu snnge. prekrsio bi obstojece propise. neda djevojei dopusta. br. Velieanstvo carsko kraljsko apostolsko na 25/9. prevariti i u svoje vjernike upisati.35 leturgija »obavljao je bezsvake place dusnost sakrestana«. da napasti odoli. kako se je opazilo u njekim paroeim g1'ck1>rn ne8jedinj~niln imadu se namah Digitized by Coog Ie . prijeoare. kojoj je kazni morao podleci ? To je Kovaeevieu prosto proslo. da je on u Cvietu strastveno zaljubljen . Stavlj« im pred oci smiesne i prostaeke razloge. kalugjer Nicefor Kovacevic obletio. odnosno ua sjedinjenje vjeroizpovjedi gl'cke u ovoj pokrajini.

kud bi imala proei procesija na Tjelovo. tad bi moguee. po izgledu Katarina rueke i tad vladajueeg Nikolaje I. Lahko se je dornisliti. tad su okrenuli u k1evetanja i tim izazivali nista manje nego inkvisiciju proti svakom onom. K sebi privukao dva zupnika. Coog Ie' .« Po ovom se vidi. a1 kad niesu mog1i uspjeti dozvoljenim i postenim naeinom.~~ '. Tadanji zakoni Btl prieeili radju u blizini katoliekog mjesta. modi proti ovom ista kazati? Dok oni svoju kazu. Katolieko svecenstvo podupirulo je tu misao dozvoljenim sredstvima pod strogim nadzorom drzavnih zakona i carskih odluka. au Vrlici nasao dobro tIo. Medjuto god. ' 36 podvrci -ink m:z'ic iii i prama njima postupati zaslusenorn strogoscu. oni se ne pokoravaju. ba::3 na Tjelovo. Krivei po zaslnzi. Digitized by ' 27 b. U Vrlici je i pop Spiro Margetic. sto je .M:argetic ueinio. a da gl'ci zagrakeu proti njemu. Kristovu. 000' isto. d~ su se oni sluzili nedozvoljenim sredstvima. zelio je zalutalu bracu vidjeti u jedinstvu vjere. od kojih je jedan poginuo kao mucenik za spasenje svog naroda. n njoj stanujuci grci bili zadovoljini. ja zakljucujem. Po uagovoru Margetica. pocese trubiti u sviet. Vladika Divkovie i druzina opirali se uniji. prljeoare. dosuo je za zllpnik:l u Vrliku fra Ante Jukic. drngi grci ueinili i cine i ~ " " ". da pitanje unije ovako stoji: Fratar Jl1ki6. Kad bi Austrija. ugusivala svaki katolicki napredak progonstvom t tamnicama. Hoee Ii igda ova kim dokazima. 1840.. al kad Austrija ne htjede stvoriti za unijste Sibirije. Ita sve kraje oko yrlike grci stali raditi. vodjen Duhom Krstovim. Dosta ga je bilo vidjeti. da je milost bozja bila potakla mnogo grkoistoene paroke. nepri jatelji ljubavi bratske. Pokret sjedinjenja odjeknuo cielom Dahnacijom. a tamnice su sluzile za grdne psovaoce katoliekih svetinju. razbojniekim napadajima ua slobodu savjesti svoje brace. Doeim vidismo. da se ulazu mila. koji bi 0 uniji i mislio. ali tuzba izazvase nista manje nego strasilo »inkoizicije« proti njima radi toga. pl'ijetnjel: tamnlce proti njima. bili Btl odsugjeni. Po naredbi obcine. osobito onuda. kad bile velike svetkovine. sto su i. arambasa ronde Skrbic zabranjaje raditi. '. vee navale na rondu i mnoge ranise. da svoj narod privedu u ovcarnicu.

jer je popustljiv . Tuzi paroka kao vjerskog fanatieara . da je vulkanieke pameti .Jnkie. 1'ako je usliedila duznost mjestnim vlastima. pak navadja. katolieke sveeauosti. Kako nam svjedoei toliko i toliko tllzaka prikazanih od ovoga Rindikata u vise navrata. i citiru odlnku Vis. »Glavni pobuuitelj i po(\efnik svakog nereda jest onaj latinski parok fra Ante . 1845. arambasu. Kako u svakoj drugoj prigodi. jer njegovi panduri robe i postaju kao zloeinci . Po prastarom obicaju ovoga okruzja bijase zabranjeno grcim uesjedinjenim. 1838. HtO sam ih doznao iz sigurna izvora. u susjedstvu javnog prolaza i na pomolj istog varosa. na sud u Sinj izrieito naglasnjuci . Posto je dakle stavljena u djelo ta naredba. Vlade od god. na veliki ~kandal katolika. da bdije. da su progonjeni i da BU ~rtve katolickog fanatizma. broj 767. jer je neodlucan i ne stoji u mjestu. koji bi u prkos Previsnjoj odluci. paroka. iztrg- Digitized by Coog Ie . nacelnika. da pohvataju one. flu im zabrani poljskn radju. usljed cesa je inorao ovomjestni Sindik narediti svojim pandurima. radi ce:3a bijase osudjeno 15 ljudi grko nesjedinjenog obreda za slican pre·kr~aj osudom c. koji n svom nerazlozitom vjerskom fanatizmu. 18B8. kako je aram basa ~krbic razaslao po grckim Selima svoje pandure. Sud se je postarao da dozna istinu. stoga pita u obcinskog upraviteljistva razjasnjenje. pauduri su obasli obliznja polja oko varosa. da ne imadu obavljati poljsku ili koju drugu radju u poglavitije blagdane katolieke. » Prepisom priposlanoga cast mi je saopeiti sliedece obaviesti. obavljali razlicite poljske radje. Kad su vidili panduri slicne nepristojnosti. da paze. koje u cjelini prenosimo. od koga je J1 Drnisu kao parok dao znakova i 0<1 kgga jOH ne zna odstupiti. da u bliznjim selim katolicke zupske crkve ovoga varosa nebi se radilo. smatrali su pristojnim zaustaviti i otjerati ih s radje. serdara. cia grei mogu raditi nil. robili i u zatvor sastavljali sve po nagovoru rimokat. da ne bi grci nesjedinjeni _ prekrsili tu zabranu . i da se potpuno udjeIotvori ovaj obicaj od strune grka nesjedinjenih. tako isto pazilo se je i na minuli blagdan Tjelovo. kr. a osobito V elestovanom Sudu. 1840. Margetie Halje tuzbe dne 24/5. <In 8U ih panduri tukli. kotarskog Suda u Sinju dne 24/7. obeinskog tajnika. osobito god.37 tuzl se..

Simo Trivie sa svojom brneom. Dosliedno njegovu nesmotrenom i protipolitickom govorenju pred vise osoba obojega obreda. koje niesu imale drugi cilj. kao poticatelj puekih buna i vjerskih smutnja. na sto 'bi ~indikat onog istog dana povratio svakom svoj alat. Yee da budu izvrsene previsnje nareclbe.koji je u vise zgoda ocrnio svoj svecenicki znacaj sa cinim. kacl je bio zaplienjeu alat iz rukn prekrsitelja. poticateljem buna. da bude odalecen parok Margeti6 iz ove varosi. kad su bile izdane. Parok Margetie IJ svom utoku pokazao se je klevetnikom. koji ga kocl suda predstavljaju sumljiva ponasanja u iztragi koja je proti njemu otvorena. da medjn njima nastane napetost sa nesretnim posliedicam. da ga pitaju za razlog zasto ih je lazno obznanio s oltara u proslu nedjelju uoblastivsi ih. yee ih je proeerao kamenjem i tada je ranjen "jedan pandur. covjekom smutljivim. da nije pristoj no ni cas 0 njem se zabaviti pobijajue izvaljene klevete u lazljivom utoku sa svakoga gledista u dojednom dielu. a to je dosta da bnde odbacen njegov lazljivi utok. ne samo da je zaniekao i op1'o se.« i slienim izrazim nedostojnim jednog sveeenika. . da mu je sve pros to zajedno sa tako zvanim Krstom Kulisieem Digitized by Coog Ie J . da kad su panduri htjeli zaplieniti alat. koji kacl su otisli u istoj okolnosti k njemu. Na taj uaein prolazi stvar a ne kako lazno kaziva u netemeljnom utoku ovaj parok Margetie. da mogu obradjivati polje na Tjelovo a Margetie na tu nji~ovu zaIbu. Tada su bili krivci uabseni i odpraceni slavnom Sudu. radi cesa on cieni.38 nuvsi im iz ruku alat. cla m~ ja zapoviedam i da hoeu. kojim su radili. urueiv ga ovomjestnom Sindikatu. radi eesa neobhodno je potrebito. s cega pisuei drzi. mnogo vise 8tO mu je cilj unistiti ovdje sretno zapoeetu uniju. da bi se tako osvjedoeio isti 0 prekrsaju sa strane grka nesjedinjeuih. ko 8tO je uprav bio u okolnosti. da budu kaznjeni. uzgurito i prietee reee im: »hajdete mjestnom Sindaku i recite mu. odlueiv serdarija tusiti ih. Ovdje je P9trehito za biljeziti. kao osoba veoma pogibeljna. poradja bojazan. docim je on brezobrazno kudio odluke cbstojecih vlasti. i kao takov ima se drzati. ko sto je i ueinila politickoj vlasti. na sto malo pazi Margetic. da yam bude slobodno raditi i da yam se povrati odneseni alat.

ne. trazi se. Unijatski svecenici imali su za punih 30 godina ciglih 200 for. da prelazim na greku nesjedinjenu vjeru. koj nema vee 200 for. pomnozano je 11a 500 for. preuzetnost greku. nije mogao prieei na drugu vjeroispoviest prije nego bi se prijavio pred dvama svjedocima svornu zupnikn. do. za uzdrzati sebe i obitelj '? Prosto je zaviriti u arkiv grko katol. Sve to' zakon zabranjuje. Vrlika 20. J uki6. Moze Ii se Rto uboznijega pomisliti od unijatskog popa. Cristoforo Culissich testimonio alla croce. Za sto baca Margetie ..na tovare zlata. godisnje place. nit je vidio toga. da je obeina uzela na se odgovorriost i da u to pitanje nije ulazio ot. 1880. ne mareci sto je tuzba njegova u svakom dielu lBzljiva. ne moae se vjencati bez dozvole zupnika druge stranke. a ipak sve to prekoracuju sveeenici grcke vjere bez ikakve kazne. 39 osobom pogibeljnom sluzeci se nedopustenim sredstvim. 97 molbom da ova bude prosliedjena visoj vlasti na razmatranje i da se odmah sa svom snagom svemu providi. Izovoga odgovara razabirem. pak 6e se stioc uvjeriti iz stotina molbe- Digitized by Coog Ie . pak za 40 dana dolazio na katekizam i nakon toga ponovno izjavio. Sud pita unijatskog zupnika.krivnju na . Takih svjedoeaba ima na hrpe. I to je bivalo onda. kasnije 300 for. br. u mjesovitim zenidbama ne smije akatolik vjeneati katolika. Kad se govori 0 sredstvima unijacenja obicno se misli . U OYO doba poviruju svjedoebe pod oblikom: -Ia N. kat! Sll u Bee letile tuzbe proti preotimanju s katolicke straue. 0 kom se pita. s toga ga tuzi i potvara.I' . mj.Iukica u tolikoj mjeri? Jer se boji i osjena njegova. da prelazi. nebili sa praznim i laznim obeeanjim odvratio one koji su jur pravim zvanjem zakleli unijatstvo. PI'. Suvise jadaju se unijatski zupnici na. a istom poslije god. N . Doeim je u stvari sasvim protivno. na drugu vjeru. Ovliko na odgovor njihovom cllstnom od 10. dali je rdoticnik redovito pohadjao katekizam. al mi ne htjede dati svjedoebe. Lipnja 1845 sindak Ivan Novakovie. kako kaze opeina . da katolik pohadja za 40 dana vjeronauk . katolik koga mu drago obreda. Ovaj odgovara . U ovo je vrieme bio zakon. prikazao sum se unijatskom zupnikn i izjavio mu. . zupe u Vrliei. kasu : zakon zabranjuje ikoga obracati nedopustenim sredstvima.

pametan. Smrtnu odluku vee su mi jedan dan prije moji dusmani bili potpisali. Savu Gjurica i Nikolu Primeticu govoreci. Imala mi je odsudna smrtna ura odbiti. dneva 21. a zupnik s obitelju skapava u nevolji '? N a kom temelju onda pise preosvjesteni vladika Milas »mita. da se zele vratiti natrag na grkonesjedinjeni vjerozakon. a sto mi nije smrtna ura odhila i odzvonila . i sto mi tamni i ledeni grob evo danas kosti moje ne pokriva i u svom groznom narucaju ne drzi. Prepustam pripoviedanje izpravi od god. i najposlije Bozanskoj providnosti.? Cekat en odgovor njegov i njemu slienih. U V rlici ga nije bilo u poeetku unije. Kroz to vrieme jedan covo napredovao je u bogatstvu i pameti i -svagdano postajao to v(>re strasilo svojis sumjescana. ali strastven . 21. sto nisam htvom smrti postao. Postovano Episkopsko N amjestnictvo ! »Dne l1. da se vjernici kupuju novcem. ali kad je on dosao u V rliku borbu je zauzela drugi oblik. koja nije dopustila. br. koja mi granice pravedne moje u onaj cas razjarenosti. kao sto se u mojoj kuei zbio . navesti en zalostni slucaj. da ne govori istine. prekoraeiti nije dala. u kom su biednom stanju bili unijatski Digitized by Coog Ie . On je dobro upamtio. mojoj upitoj izobrazenosti.40 zupnici. da se ova kuca vjecnim a zajedno i sramotnim zigom prolivene Ijudske krvi zigosa. Jeli moguce pomisliti. Da se pako ova stvar bolje razjasni. I doha 8U takova bila. po kojem imao sam ja hiti od uzburkanih valova i talasa progutan. Niesam odredio nit jedne rieei napisati mimo suvremene izprave. sto so je dogodilo »U poznatom cinn u 8ibeniku« i tko je ubio popa Petra.na hujdueku. ali prenagao. jedino ima se pripisati mojoj ustrpljivosti.og ovoga mjeseca poslje podne dosao je Krste Knlisie i Tane Ristovic u moju parokijalnu kucu i doveli su sa sobom prije dobro napojena a morebiti i jos dobro podmiceua moja 13 iz Maovica parochiana Iliju Gjuriea. a dotle zabiljezimo. s kojom su se moji 'dusmani bili naumili sluziti za mene lakse ziyotom rastaviti i tako me groznoj smrti i vjecnom grobn moci predati. s toga neeu o njem govorit. posten . 1849.og ovoga mjeseca bio je za me dan mrskoga okusavanja i napastovanja. kojim kada nica. Bio je junacina. naime l1. 8 toga se je vecom slobodom razvijala. svibnja.

dok mi se pomenuti naputak posalje. da je to carska patenta iliti carski dekret. Potlam kako bi se ova gadna i sramotna komedija u mojoj kuci dogotovila. ipak kao svaki drngi covjek slaboei . u. da su od gr. sjedinjenu crkvu i vjerozakon. nagovarao je onde nazocne da se zdruze i dogovore. koje BU oni za svjedoke doveli. Zatim opomenio sam ga jos nekoliko puta na liepi naein iIi da se postenije vlada iIi da mi iz kuce izlazi. da se u mojoj kuei postenije vlada i da ne vice. moci . za koju su goYorili. i budue da sam vidio. sve ove stvari. zatim ruzili su i grdili isto Preuzviseno Vladanje. Ovo videci izidje Ilija Gjuric a za tim svi os tali na d VOl' iz moje kuce. kao sto opaki eoyjek obicaje ciniti. ako hi se ja -uztezao njima pomenntn svjedoebu izdati. opomenio. zatim tin zvanje. sjedinjene vjere slobodni . 1'a ovo sam ja Iliju Gjuriea. da ee im nju uciniti Krste Kulisie i Tune Ristovic. nu ja mu se iz rukn iztrgnem. da uije ovo moja kuea. ruzili gr. da me se nece nikako s dobra proei. u zdvojenju i u pogibelji vlastitog mog zivota nalazim. drzovito zahtjevanje svjedocbe. poslati na ovdjesnju Preturu za pomoc prositi. dostojanstvo i svetost svesteniekog stalisa po koji nacin ne okaljam. raztumacio. a da razjarenost sve vise raste i da se ja u smetnji. Krste Kulisic i Tane Ristovie poveli 8U ova moja3 parochiana u butign. koje je dalo OYU crkvu ovdje sazidati i najposlie. odgovorio mi jc pomenuti Ilija Gjurie melle za nopostena covjeka nazivajue. prinuzden sam velju bio moga momka . akoprem svecenik. krivo i naopako. ne pofalim.podvrzen. da prodru u moju erkvu. da poskidaju sve Ikone i da ih prenesu iz sv. da nemam vrhu toga niti od svjetske niti od duhovne moje oblasti jos nikakova naputka. da su se slucile. Nato nastade krika i vika. Trojice u sv. na to mene . psovanje i ruzenje. ee Digitized by Coog Ie .. za da u ovakovom napastovanju i zdvojenju. kako bi im bio Krste Kulisie sve ovo lazljivo. da se ustrpe jos do malo vremena. izvadili BU jednu pisauu kartu.pomenuti Ilija Gjurie za prsa pograbi. n protivuom pako slueaju. svakojaka lazljiva data iz te su karte navadjali. koji je najvise vike poeinio.41 bi ja bio odgovorio. Nikolu (iz unijatske u grkoistocnu crkvu). guvernatura Lilienberga. najvecma su grdili i ruzili pok. prinuzden sam najposlje bio. zato da ih molim.

1
42 svjedoci posvjedoeiti. I potlam.: kako bi bio Krste Kulisi6 ovim mojim trim paroehianima, ornrazie crkvu, kojoj prinadlezu, zatim vjerozakon i mene istoga kao njihovog svestenika ......... (Ispustam njekoliko redaka, kojih mi ne dopusta pristojnost ovdje nnvesti.) i ovu je stvar toliko ljudi slusalo i gledalo. I kao sto mi ljudi pripoviedaju, Krste Kulisie na dan dva prije prizivao je moje parochiane potajno k sebi, njih nagovarao 1300 je najvise mogao na svako zlo, odvraeao od vjerozakona; vjerozakon sto je najgrnje mogao ruzio i grdio, kazivao je od koga je postao i najposlie ucini plan, da ljude, prije nego k meni dogju, razjari i napoji dobro vinom kao 8tO je to ueinio, za da su bolje spremni ureeeno zlo izvesti pak da poemu vikati, ruziti i psovati i da eu se ja tako morebiti uspaliti, pak da ell poceti ja vise oni vise i U onoj smetnji, da ce me tako najlakse bez svakog odgovora moei zivotom raztaviti ; du ee po ti naein svi ostali moji parochiani ne imajuci vise svog vlastitog svestenika s njima zajedno preci na gr. nesjedinjeni vjerozakon i du ce ovako postupajue » Uniji« ovdje posljednja ura za uviek odbiti i nasera zivlju smrtni udarac zadan biti. Radi ovih dakle svagdasnjih napastovanja, progona,. nepravda i zuluma pod kojim evo od prosaste godine mjeseea ozujka pak sve do danas kao rob u tezkimverigam pod samosiljem nekojih V rlieana izdisem i gorko evilim, a bez svake pomoci utoka i zadovoljstine do sada, Razcviljenim sreem i suznim ocima obracam se na Vase Episkopsko N amjestnietvo moleci, da potrazite, 13to se brze moze kod Preuzvisenoga Vladanja u Zadru liek i pomoe proti ovom svagdasujem sve to vise rastucem zlu; sebienom i opakom zulumearenju uznemiritelja i bundzije Krste Kulisica i da se ovaj prevratni i pogibeljni covjek ne samo obcemu dobru, nego dobru i pojedinih ljudi udalji i po zakonu ostro pedipsa, za da u protivnom slucaju pokraj ovolike razjarenosti srdaca citavi potoei prolivene nevine covjecanske krvi danas sutra ovdje po V rlici ne budu teci, jer je bolje, da se jedan nemirni i opaki covjek udalji i pedipsa, nego da na stotine nevinih smrt proguta. Ako bi Preuzviseno Vladanje sve one sluzbene 1 nesluzbene tusbe proti Krsti Kuli13icu ueinjene koje se u ,!

Digitized by

Coog Ie

43 SIavnom Cirkulu splitskom nalaze _" uvasi, doisto ee ostre korake poprimiti i 0811'(' naredbe u pogled njegovog bezakonitog postupanja dati izvrsiti, a' ovdjesnje ce ziteljstvo Preuzvisenomu Vladanju porad povraeenog i zeljno dugo oeekivanog mira i blagostanja svesrdno blagodariti i blagosivljati radi neumorne ocinske brige, koja mu na sreu lezi.« _ Pop Mar k o Stanie U z umne darove, mislim, da ee presvj, vladika Milas i druzina imati toliko sposobnosti spoznanja istine, te priznati, da je ovo ))prtetnJa«, koja se izvrsila na unijatskom sveeeniku, a nit sjene slicnosti ne bi mogli naci, eim hi dokazali te strasne prietnje sa strane katolieke, Uzdam se, da stioc ne ee drzati suvisnim, ako priopeim dopis iz god. 1857. »Slavnom Staresinstvu Obeine Vrlieke!« »Podpisani usudjuje se uetivo umoliti slav. Staresinstvo gore imenovane Obcine, da bi mu izvolilo priopeiti jedan prepis iliti copiu one naredbe, koju je isto starensinstvo usljed dobivenog naloga od S1. c. kr. Preture predalo prie nekoliko dana Krsti Kulisieu poradi onog djubra, koje je blizu grcko-katolicke zupne crkve nagomilao. IT Vdiei.14, travnja 1~57. Andrija Labos.« Unijatska. crkva u Vrlici nalazi se uz kueu Kulisiea, rastavlja ih prolaz od 4 metra. sirine. Onaj koji toliko mrzi uniju, izmisljao je, kako da ju unisti. Kazivao mi je jedan koji je vidio vlastorucno pismo Krste Kulisica, sto ga je pisao njekom proti, a glasilo je, poput Dioklecijanova novea. »izbrisano je ime krMansko«, »utamanio sam unijate«. Ali liepa erkvena. zgrada kazivala je, da obstojc unijati, s toga je valjalo njn poniziti i ogaditi gomilamadjubra oko nje. Da se ne povracam drugi put, napomenut cu, da BU kroz punih 40 godina u napred istim naeinom postupali bastenici i nasljedniei. Prostor oko. erkve nije bio drugo vee javni zahod. Da se je u Turskoj nalazila, onake se nepodobstine i necistoca ne bi bile oko nje zbivale. Sve se to dogadjalo za vladanja i naeelnikovanja Jose Kulisica sina Krstina. Mrznja na unijatsku crkvu bila je preca, nego isti zdrav-

Digitized by

Coog Ie

44
stveni obziri i cistoea mjesta, Sve tuzbe svih zupnika niesu nista pomogle, a za slatke llspomene poglavara Hkari<:a, niti hiskupa Drobobeczkog. . N ere biti suvisno, ako .i ovo na vedem : »Prosuo se glas, da se Krstan Hkrho nije iz svoje 'slobodn~ volje na onaj pogubni kornk odvnzio, nego <In je na to nago/'m'en i jioilmicen, kao sto i dan danasnji Parok gr. nesjed. vjeroispovijedanja .moje parokiane na svako vjerolomstvo nagovara

i miti.« U Vrlici
2i3.ozujka

1859.

JOB ~ll jedan spis navesti, koji nam' 'odkriti 1l0VU licnost u borbi proti uniji. N a zalost bio je katolik i to od onih katolika, koji su mnogo Ktetniji llego isti otvoreni neprijatelji. N e bih navodio ovog spisa, da ta licnost nema srodnosti s danasnjim ljudima neprijateljim katolicke vjere. Antun Kalinic katolik uz grka Krstu Kulisiea bori se proti uniji. A danas Ivo Bressan uz Jozu Kulisica podpisan srbin-katolik, vodi rat proti svemu, 8tO je katolicirn sveto. Prepustam spisu iz god. 1854. neka pripovieda, H1.o je tada b i 10.
)' U ovoj obcoj nevolji naslo se je II podrueju ovdjasnje c. k. Preture opakih ljudi, koji upotriebivsi ovu gladnu godinn, moje duhovno stado, koje se, odbaeivsi zlosretnu schismu, k pravoj jedino spascvnoj katoliekoj crkvi povratilo, darovim iz narucja katolicke ,crkve istrgavaju i na prelaz u razkolnictvo marne. Izmedju ovih bundzija i podkopuoca oMeg crkvenog i drzavnog blagostanja i mira, koji svakomu na srdcu lezati ima, nalazi se i Antun Kalinie, 0 kojemu 26. veljaec 1. g. razumio sam iz usta Nikole 8krhe, da ga. je isti Kaliuic nagovarao neka otidje k 0\'djesnjem grko - nesjedinjenom paroku Zezelu, koji jedva ceka, da k njernu dodje. N u bU<111C jc isti Kalinic barem po imenu katolik, nevjerojatno mi Be <-inilo, da hi on na toliko zalutati i drugom za podlo omzje slusiti mogao u bogumrzkom i protiza konitom nagovaranju i mamljenju ljudi od jedino spasonosne crkve, kojoji SHm prinadlezi, ~ok nije k rneni dosla moja parokianka Ivanica zena Jovana Skrbica i 0 podlosti i protizakonitom postupanju istog Kaliniea posve me

ce

A. La 11 os

wc

Digitized by

Coog Ie

_J

45 u vjerila, Ista nai me _I vanica pripoviedala 1111 je, da je po svom poslu bila 25. t. mj. kod pomenutog Kalini6a, koji ju je tom prigodom na prelaz u gr. nesjedinjeni zakon nagovarao ; i ako ga poslusa i sa svojom djecom predje, da 6e joj dati .dvije kvarte kukuruza. Molim s1. c. k. Preturu, da bi istu moju tuzbu uvaziti .i s A. Kalinicem, koji je proti tolikim uaroeitim earskim zakonom uagovaranjem i podrnicivanjem ljude na prelaz mamiti usudjuje, kao s bundzijom, podkopaocem obceg mira i gaziteljem . carskih zakoua postupati blagoizvoli. U Vrlici 28. ozujka 1854. A.. La b o s Unijatski pop Latkovi6 izvjescuje svoj duhovni Stol dne 2G. rujna 1871. »Moram javiti zalostnu viest, da se.je moj parokian Petal' Hkrbi6 s materom si Ivanicom, staricom od 60 godina Unije odmetnuo i 11 sehismu pao. UZl'ok njegovom odmetnistvu nije drugi, nego da su ga bO,qati i reuni 8ckismatici sa soojim. kalugjerom podplatili uprav u onaj cas, kad se je htio ozeniti, « To je bilo n doba otca naeelnika, jednog mu sina tajnika a drugog zakupnika ferala ; onda kad se 11 Zadru pripoviedalo 0 snosljivosti i .uaklonosti grckoj, dapace 0 njekom njihovom zanosu za sve sto je katolieko, kad su »gradiii« katolicima crkvu, a medjuto im - krali duse »mitom«. Ociti i jasni dokaz za istinitost toga potvrdjuju sliedeei spisi. . C. Kr. Kot. Predstojnikn u Sinj »Stovanim dopisom od 27 '10. t. g. br. 3414. Vase je Blagorodje upravilo na me zahtiev, da ueinim slozne opazke u svom Upisniku glede Petra Skrbica p. Ivana, koji se je 25/9. t, g. kod c. kr. Predstojnistva prikazao tom namjerom, da ostavjla vjeru grcko-sjedinjenu, a <Itt se pridruzuje izpovjedunju grcko-istocnomll. Docim sam se ja zakona medjuvjerskoga od 25. svibnja 1868. strogo drzao, te reeenoga Petra Hkrbi6a usled hvaljenoga dopisa iz obcine grcko-sjediujene posve izkljueio ; bio sam uprav iznenadjen, kad je isti dne 10,'11. t, g. u prisutnosti dvaju svjedoka izrazio zelju, da se zeli opet povratiti u -crkvu, u kojoj se rodio i krst primio. Da nepovriedim

Digitized by

Coog Ie

C. medjuvj. 7. sto se protivi §.i uzrok njegova prije mjesec dana nepromisljeno ueinjena koraka. a vee pokazuje zelju. . Da je pako ovaj glas dosta vjergjatan. i 20 siecnja 1872. nu ako pristupi. ali prema nj ego voj izjavi primljenoj na zapisnik dne 25. 810 se spomenuti Petal' Skrbie na ognjistu svoje nove sreee jos ni ogI'ijao nije. Upravljam s toga na yase Blagorodje smjerni zahtiev. kao jedinu u tom obziru najnovijim zakonom ovlastenu. veljae 1872. . Ja ravno neznam. ali bi mu posljedice mogle biti od velika zamasaja. sto naredjuje konfesionalni zakon od god. Jovana iz Garjaka . j. uputio sam istoga Petra Skrbica na onaj put i naein. kr. kot. kr. M.46 drzavnog zakona. »Prama onom. da Petar Skrbic p. da se povrati u crkvu. neeeli Petar Skrbic pred c. jer glas je obceniti po Vrliei. kr . vlast stupiti s namjerom i zeljom. zakona od 25/5. 1868. koja su mu dali bogati i revni schiematici. rujna 1871. obznanjujem ugledni zupski Ured. Latkovie Da potvrdim istinitost Latkovieeva izvjesca podkriepljujem ga Poglaverstvenirn dopisom br. Sin j 12. 1868. da biste od spomenutoga Skrbiea ako bi on pokazao zelju povratiti se u svoju staru crkvu shodnim nacinom uztrasili formalnn izjavu . t. u kojoj se rodio i odgojio. koji je rodjen u vjeri grcko sjedinjenoj. da je samo easovito odstupio. da se tim sredeioom vjenea. da se opet povrati u crkvu. ispoviedajuci. •i I I I I Digitized by Coog Ie J . na c. da je petal' Skrbic od protivnika katol. vlast.« : U V rli c i 11. kot. opet se' je prikazao ovom okruznom Uredu i izjavio je. da ima sredetoa za vjencanje. Ovo priopeivajue istodobno saljem krstnicu Skrbie{wu.se je prije mjesee dana od svoje crkve odmetnuo 'to j. studenoga 1871. odlueio je prieci iz vjere greko-sjedinjeue II grekonesjedinjenu. kojim. crkve zaveden. u kojoj je i bio. pol. da obratite pozornost svoju na ovaj dogodjaj. hoeeli.: kot. a da se vjenea. moze se i odatlezakljueiti. moram Vase Blagorodje zamoliti. 540. koji sam po sebi nije od tolike znamenitosti. da ce se povratiti u vjeru greko sjedinjenu. Poglavar For t i s « Valjalo se dakle Skrbicu odreei svoje vjere.

g. Kada to uije pomoglo. osim da su se acta za vise brojeva obogatila. dobio je sliedece riesenje : Broj 128/res. naslo je. radi kojih mu je zaniekano drzavljanstvo. cast mi je saobeiti l\f. kolovoza t. reeenu molbenicu. za to je trebalo znpnicima obustaviti plaeu. 0 tom su najbolji svjedok mnogobrojni spisi i dopisi prijasnjih dusobriznika vrliekih . Postovanom.47 Jos eu samo dva redka prinieti iz pisma popa Latkovica. da nije austrijski drzavljanin. da se porusi unijatska crkva. najprvo je zaniekala placu nnijatskom zupniku pod izlikom. . no uspjeha ne imadose uprav nikakova. Na visokom mjestn bi odredjeno. To je pisano prije 30 godina i njekim duhom prorocanskim predvidja propast unije. Sveeeniku Iliji Malicu u Vrliku Na riesenje odnosne Vase molbenice dneva 18. da se unisti unija u Dalmaciji. svibnja t. pustila ih na milost i nernilost vladajuee kuee u Vrlici. s kojom ste trazili osjegur. koji kazu. 1870. da neuvazi. Takovo je stanje. evo je i za ovaj slucaj : Digitized by Coog Ie . da je u pocetku Vlada stitila unijate proti grckom progonstvu i napadajima._ Sin j dne 22. N amjestniekog Sa vjetnika u povjerenstvu Tndorin Kad biskup Drohobeczki nije htio odaleciti popa Malica dok se istragom ne dokaze temeljitost osvada. tad je trebalo porusiti odavno zapustene crkve. a napokon za ngoditi istoj. N amjestnictvo kao iz stovanog odpisa 19. al oko god.. takov je odnosaj Unije prama uesjedinjenim bio prije.« N e moze se zaniekati. takov je i danas. kolovoza 1894 Za C. »Ali ako je i bilo. na nju se protivnici katolicke vjere nikad osvrtali nisu. K. Svedjer sam pisao po ispravama. Broj 2736/pr. niti se osvreu. M. da je Visoka Vlada podpomagala uniju. Prenosim na odgovor onima. Kad je pako dotieui zupnik molio austr. po -zelji stanovitih ljudi bi odredjeno. drzavljanstvo. koji iskreno opisiva raspolozenje Visoke Vlade prama Uniji. P. g. K.anje Austrijskog <Idavljanstva . da Visoko C. ako jos i sada ima kakove zastite od strane drzavnih oblasti.

kad bi je jedan imao izvrsiti stao hi u zatvoru 101 godinu. kao takovo konstatirano po drza mom strukovnjaku. kad je podlegao. travnja t. tko hi ziveo od njihove preuzetnosti ? Medjuto katolici u dogovoru s politiekom vlasti te iste godine greim odstupaju veei clio ukopista. eventualno i zupljana.Zupnik sazivlje glavare i starce. C. 67. pokle se na drazbi prodade razoreno gradi YO. podigao je na njezino dostojanstvo. u svezi sa §. da kroz zabasni rok od mjesec dana recena sgrada pogibeljna na pogledu jayne osobne sigurnosti bude oborena. K. da to dade izvrsiti 0 trosku Crkovinarstva u PIVOlll redu. 0\'0 bi C.a da budu slavodobitni ostali grci ko katolici. Kr. sto je ostalo uraditi biskupu Drohobeczkom ? Zar pristati i podpisati opake namjere ? N e ! Zapustenu i na pola porusenu liepu crkvu. ovo C. L. veljaee 1886. 48.) naredjuje Tom Crkovinarstvu da se pobrine. trazi utjehe kod srbskog svieta. a oruzaje se ua novi bratoubilacki rat. g. Da budu katolici tako ponizeni bili.48 »Broj 4517. Crkovinarstvu Greko u sjedinjene Crkve ' Vrliku Obzirom na lose i pogibeljno stanje tamosnje Greko sjedinjene crkve. Br. da sluz! prvom komsiji za StaIu. Sin j 4. sto bi bilo koristno za Digitized by Coog lei _. uzprkos obrani visoko polozenih osoba. . Tolika je bila osuda. grdi. da kad bi taj rok uzalud minuo. koji bi se trosak podmirio upravnim putem. Kotarsko Poglavarstvo bilo pri mora no. gradjemog pravilnika za kraljevinu Dalmaciju od 15. jer mrsnja na uniju ne da mirovati Srbinu. 1862~ kadno. Kotarski Poglavar e Sk a r i 6« Poslije svega ovoga. 26 Cetinjanja hilo je osudjeno. J I . kaziva im. zadovoljavaju se sa jednim nuglom i sa razvalinom crkvenom a ostalo neka bude vlastnistvo grcko. (P. vee nigda nebi bili glave podigli. Kotarsko Poglavarstvo na posluh stovanog Narnjestnistveiiog naloga 13. te na temelju §. Broj 8284. lipnja 1895. koja je bila odredjena. Pakao. Ostavio sam niz mog pripoviedanja 0 Cetini god. opomenom. pravica je pobjedila.. Z. K. osvadja. sumnjiei.

sgrnuse u V rliku oblozeni teskim oruzjem. ali ovi hoee sve. jer ih je tako preokrenuo njihov parok. vjerskog znaeaja. Ova imena poviest nase borbe valja da crnim slovim zabiljesi. To je trubilo i javljalo u Vrlici. s toga da nemoze i6i. da im je uzalud boriti se proti zakonu. da se pogodba podpise. grcki paroh. Dok se . ali grci ne popustaju u borbi. neee diela. 18{)3. Dotle su 4 I I Digitized by Coog Ie . jer da oni nepodupriese smutnjn i danas mozda nebi bilo nikakove razpre. da u nj grci ne ulaze«. Kad je vidio Lukijan Milkovie. da se groblje dieli. Grci su vidili u toliko navrata. ipak nepopustaju. oko osam sati. dva Milkoviea i pop Spiro Margeti6. glasoviti zastupnik aneksionista Krste Kulisi« i Ristovic. Ne smiedu stupiti u groblje Bv.ja«. a ostalo darivaju grclma. Godine 1861. a i danas su. koji su svedjer. Katolici od svoga traze jedan nugao. ali grci ne mogll bez smutnje. zabranjiva im se nositi oruzje. dopusta se grcima i6i u Cetinu i blagosivati polje. Katolici niesu smetali da se grci pokopavaju. evo sto pripovjeda suvremena isprava: »Sada grci navode nistavne razloge. Pozvat je od sudca parok i ugledniji grci. Jesu li se barem opametili onako teskom pedipsom? God.49 jednom povratiti mir ovoj krajini. da zajedno sa zandarmarijom hode u Cetinu i obkoli groblje i zaprieei. ali sada ovi priece svaki posjed katolicim.je prije 0 tom govorilo. Oni sutra dan u jutro. sto se je dogodilo. Spasa. stnutn. Do ove dobe borba je . 2. ali tezaci za zabranu niesu znali. Grci preotimlju BV. predomisli se i s oltara naviesti. Katolici brane svoje. grci nepristaju jurisati na Sv. poeimlje ustavno zivljenje. sto je? Telar vice 1. N aredjiva se vojnickoj posadi. sviet leti da euje. Svi pristaju ne bili jednom prestala smutnja. proti katolicim. Ova se izprava nahodi kod splitskog poglavarstva. u oci grekoga Spasova. da ga tesko boli. a od svestenika Ni6ifor Kovacevic. 1863. 4. 3. Spasa. pocetn·ic'i svih. trublja trubi. neka se steele za dogodine. zakon stiti pravo vlasnistva. vlastnicim. grci su bili spravni. Zandarmarija do jednog razoruza. Kad bi se podielili nebi vise bilo uzroka smutnji. jer je takva bila namjestnistvena naredba. -_ Od godine 1696 pa eto do god. Bpasa. napadaju na uniju i unijate. Iz ovoga se razabire neiskreno postupanje grcko. ali kad se dodje. a na to katolici ne pristaju. Od svjetovnjaka istice se Krsto Klllisic.

dajte. steceno imanje steklo je dosta prijateIja. Sve biti dobro islo. Mise. Pak pitanje 0 uniji doslo je kraju. Medjuto Krsto podigao hrvatsku trobojnicu i bez razlike vjere okupio oko sebe veeinu. odkako je u nasoj ubogoj ali nama miloj. Krstom Kulisicem oko god. Nesto zrelija . starijem sinu. pak je drukeije udesivao svoje postupanje. Muealo i Kalinie. Tako se dogodilo.50 bili katolici za naeelnike. arhimandrite. Novakovici poveli se za autonomasim. Ova horha vrti se ponajvise oko naseg narodnga jezika. Tako su zgode htjele. pripustao zakupstinu fenjera. 1867. Uz DOD 1\1ihu. ~imo po Vrlici prizize fenjere. Znamenita je sjednica iz god. svi u jednoj misli : sjedinimo se sa Hrvatskom ! Drugo druztvo dalo je Krsti i drugu pamet. od kojih se jedan autonomaskim a drugi narodnim nazivlje. Dalmaciji nastalo nesporazumljenje i ogorcena borha medju dva partita.doba umirili su njegovu naglu cud. 1865. bogastvo je pokrilo maglovitu proslost. Radi toga V rlieka krajina izmijeni bolestnog Aljinovica sa. katolici. a narod tako voli. da nazad N ovakoviei krenuli. sto ees da govorim?! Krste je bio junacina. izabran je iz Vrlike Krste Kulisic. vas je Jozo tajnik i blagajnik. tako i Muealo. popi. stavite za kumaru! Liepn je uspomenu ostavio. u saruku i klobuku. da je Krsto svoga sina imao za tajnika i blagajnika a Simi. vi ste nacelnik. »Po proeitanju zapisnika progovori nacelnik ovako: Evo tece uprav sedma godina. Na drugom en rnjestu stogod potanje 0 njemu kazati. sto je prema zelji Narnjestnika Filipoviea potjerao ueitelja Tocilja. kako da neobljubi sve sto je katoliekoga? Krste se kuci drugcije vracao negolbi iz Vrlike otisao. Sa katolicim ratovati nije bilo koristno. U torn su kolu bili grci. u kojoj Krste nazivlje svoj jezik hrvatskim. ali sve nije bilo poeudno. jer nije znao hrvatski predavati. Sve je to uzeo u obzir. U prvim biranjim za zastupnikc. Autonomaski partit iz svih petnih ce Digitized by Coog Ie . Kroz to je Jozo podrastao a stari Brta ostario. siorn Maru. Svakom je poznato. neka bude sve u vasim rukama. skoncao ga je. Sjednica 21 Novembra 1867. ali en sada ga gledati ko politickog covjeka. U vieeu rece jedan viecnik : Sior Krsto. da je on odma stupio u narodno kolo. Suvise.

Procitavsi presvj. jer i Njegova Preuzvisenost. a sto je jos najvise. Ovo upraviteljstvo izvrsice samo svojii duznost. akoprem za nj james elva bivsa ob6inska Digitized by Coog Ie . Ovo upraviteljstvo nije htjelo. ako Bog da. lijepimi glasovi u nasu se sredinu povratiti. da razbije mreze. Jer Njegova Preuzvisenost odma se bio zauzeo za sve Hto smjera na boljak nasega naroda. sto zasjeca u sve struke javnoga zivota. kojim govori velika veeina naroda dalmatinskoga. koje se bijahu proti narodnom jezikn razapele. javnu upravu. Gosp. buduei niknuo iz sredine naroda. te se je i ovo prije nekoliko -uedjelja.51 iila nastoji. ako pozove gospodu opeinare. zaputi se za njima u priestolni grad. Barunu Filipovieu. da podje tragom svojih vrlih sestrica. pa se i nije prevario.jezik. Ali autonomaski partit zavidnirn je okom pratio ovaj napredak te je svakom prilikom gledao. Moja Gospodo! Za velike zasluge koje je stekao i jos stice sadanji carski namjestnik za hroaiski jezik i narod u Dalmaciji od HO opcina poslalo ih je 56 zahvalnicu Njegovoj Preuzvisenosti. da se bori za najvecu svetinju za Syoj hrvatskl .· kako bi nasemu jeziku svako pravo oduzeo i u skoli i u sudu i na svakom mjestu i gdje se radi 0 dobru nasega naroda. carski namjestnik. u sudstvo i u drugu. Kad je Njegovo Veli(~anstvo nas premilostivi kralj imenovalo preuzvisenog Gosp. ali im losa bijase sreca. ustao [e. koja ce se evo sada proststi. Filipovica upraviteljem nase Dalmacije. nazirao je narodni partit u toj previsnjoj odluci zoru ljepse buduenosti. da bude zadnje u domoljublju i domoljubnom priznanju domoljubnih eina. i jer poznaje potrebe njegove. I on ee. da se na. drugih narodnih opcina i ovo je odpremilo posiljku priznanja i zahvalnost~ carskome namjestniku Preuzv. N"acelnik posiljku ustanu se svikolici usklikom: Zivio car! Zivio njegov Namjestnik ! Doeim njeki pobijaju vjerodostojnost objelodanjenog obcinskog zapisnika. gosp. Ali narodni partit. da njegovu Preuzvisenost omrazi i pred narodom i pred istim sjajnim Priestoljem. on je ovu svoju brigu posvetio uvedenju hrvatskog jezika u skole.~ hrvatski jezik kani uvesti u skole i u sudstvo. i odma pohrlise nametnici nasega naroda uBec da osujete namjere Njegove Preuzvisenosti . da pristanu i odobre posiljku. Take se je istom bilo proeulo.

« Ovo prinosim za potvrdu moje tvrdnje. iz godine 1868. L. svibnja 1868. biela i modra. Dapace kako en malo nize reei. Pop unijatski nije pisao. Mncalo i tadasnji zupuik bili proti aueksiji. Drugeije nemogu prostiti ona poeetna slova J. bojama. .« N. br. na posljednjem dopisu.0 da od dvaju jezika . Antu pisan ? Kaziva dopis.52 prisjednika i dva pisara. Sto ce te dienijega. 1868. hrvatska a ne srbska) trobojna zastaoo. koja je citala samo sto su dopisi sina Joze kazivali. zupnik nije pisao. L. K. Rime-kat. licom na sv. Zakljueeno je naime 1. 'virjase. »Od prijateljske rnke dobio sam taj zakljueak te mi je drago da yam ga mogu diljem priobciti. katolieko i grcko] a malo dalje varosa doeeka ga liepa kita hrabrih Cetinjana pred kojom se narodna (t. br. 82 donosi ovaj dopis : »J. sto zakljueak sjedniee. j.zilo. ervena. j.° da u ueioni hrvatski jezik nastavnim oli ueevnim mora biti. Krenuse preda nj u kocijama naeelnik (Krste Kulisic] sa svoja cetiri prisjednika. od god. jer po pismu· Krstinu (i ako netocno} eienjen je neznalieom. Daklen Jozo dopisnik. jer je poznato da je u Vrlici bio jedan od riedkih franjevaea. K. 2. proti udarcu takih protivnika zaklonio se je pod obranu narodne stranke. da se drsi kao uzgredni predmet.. Danas doeekasmo novog namjestnika vito 'Vagnera. na kojoj »vieenici stvorise u pogledu jezika takav zakljucak koji ce opcini i njezinu nacelniku (Krsti Kulisicu) na slavu a drugim sestricam 'na izgled sluziti. njima dobro poznatog. Sva je prilika da je njegov sin Jozo dopisnik obaju dopisa. jer su mrzili sve ono Hto je od. jos nekoliko cinovnika i svestenstvo (t. drsim da je Krste nzrokom sto sn N ovakoviei.hrvatskog i talijanskog . da je bila ova sjedniea na 28. Krste dolll. Krste je pametan bio. neznam kako ce zaniekati dopis u N. talijanski pako i to samo za sada. koji oko 11 sati jutrom sa strane prispje. da je sjedniea pod predsjednistvom Krstinim zakljueila »da naukovni Digitized by Coog Ie . koji su bili proti aneksiji. da je Krsto Kulisie bio kako rodom tako i osjeeajem Hrvat. da se zahvali Filipovieu sto je uveden »nas mili hrvatski jezik«. 51. Prozori na svim kucama nareseni bjehu ponajvise narodnim. sto dopisnik kaze.u u ucioni prvenstvo pripada hrvatskomu. kotarski kapetan.

24 nouembre 1872 Se mi prendo In disgustosa opera di occuparmi eli voi e un po anche del vostro figIio Simeone detto Isaechetto.53 jezik ima biti hrvatski e . Vodili se izbori proti Krsti Kulisieu i Krste podlegao narodnoj volji. da se je pred Cetinjanim i pred Krstom hrvatska trobojnica vijala«. rna per essere fedele alla promessa che gia vi ho fatta . che coi talenti. izlazi na javnost otvoreno pismo Petra Novakoviea proti Krsti Kulisicu. Ristovie sve proti Krsti. Jednoj smrti sto uzroka. ostavljajue . 8to se je dogodilo da se ciela krajina na jednom proti Krsti digla? Kalugjer Bogovac. Ali je Krsto covjek na starinsku uzgojen nije mogao pojmiti zasto zenska skola. Njeki govorili da je od kapi. Sve se je predomislilo sve se pokajalo. treci da je crka pod utiskom ·obtuzbe. 1867. koju du mu je bio izazvao Petal' N ovakovi6. No vakoviei . eseguita la quale. kako 0 svakoj tako i 0 njegovoj smrti. (Le t t e r a ap e r ta) Al Signor CRISTOFORO KULISSICH . pop Stojsaljevic. da je Krstin jezik hrvatski i da se pred njim vije hrvatska trobojnica. kad se je u koeiji za Vrliku uputio. za drugo nejameim. 1872. la pubbIica opinione potra . Hto je Krsti sve u rnke dalo. Radi toga zatvara zensku skolu i ueiteljicu Lozie salje iz Vrlike god.Novakovicu svu odgovornost. Jedino. God. e• Digitized by Coog Ie . drugi od otrova. e non gia per rispondere ai vostri attaechi triviali e villani. Vjekoslav Klaid dokaziva da su Kulisici Hrvati iz Bribira a ovdje je. Mjesto njega izabran je Tane Ristovie. podesta di Verlieca e deputato alla Dieta Provinciale Vel'licca. da se poznadu odnosaji obitoli Kulisieeve i Novakoviceve. Kulisiei i N ovakoviei tada 8U bili zakleti neprijatelji. 10 faccio a malincuore. ali narod nece preuzetnosti i samovolje. N ece bit bilo nikakve zloporabe.misurare Ia giusta distanza che passa fra me e voi. S toga nije zaeudno. prenieti cu na izvorniku cieIo pismo. predaja da su bili katoliei pak presli na grcku vjeru u jednoj gladnoj godini. Znam da je umrao. Kroz to je nagla smrt Krstupokosila na sinjskoj pIokati. . sto se stvari pricalo. che mostra promette di superarvi.

introdotta si nascostamente dietro il bancone prese una dose. Schizzi s t o r ic i Cristoforo Kulisich q. Ia mai abbastanza compianta mia Gi'lilia. . 14. La capacita a questi atti I' avranno probabilmente quelli che si recarono pieni di speranza ad una partita di caccia nella loealita di Risov Kamen e che fecero ritorno con una preda quasi insignifieante. rna falalmente l' ottomano Ii precedette di due ore nel cammmo e il contratto resto un pio desiderio. E peccato che il Na1'odni List non sia letto quasi da nessuno per poter convincersi co' propri occhi che voi siete un essere capace di cercare nel cuore di un padre la fibra pili dilicata e possibile per' immergervi in quella il ferro assassino. che quel veleno era preparato per voi. Chi sa immaginare cotali orrori e farne uno strumento di vendetta contro il padre sulla tomba della figlia.J . . .54 L' attacco che voi mi fate nel n. mi era rivolto a Trieste onde conseguire un rimedio. degno galantuomo. per concludere un eontratto di sorte. E quei tali che avuta contezza dell' aquisto fatto in Sebenico dal defunto Teodoro Kulisich di una forte partita eli catrame da un suddito ottomano. Ma voi. 10 apposto dove con pili frequenza i topi accedevano. e poche ore dopo trove la morte. ten taste di far credere a qualche gonzo. la calunnia. Pur troppo 10 ottenni! 11 mio giovane. \ Digitized by Coog Ie . potra essere un podesta di Verlieca ed un rappresentante del popolo come 10 siete voi.o 85 del Na1'odni List e tID' ·allusione alla morte crudele onde fn colpita l' unica mia figliuola. si recano a Susgnar di Gariak nella casadi Petal' Burracin. rna che Dio Signore volle punirmi col permettere che il detto veleno fosse trauguggiato da mia figlia. e si fli 'in quel fatale incontro che la mia bambina. rna per ogni uomo di cuore sotto questi nomi rispettabili si nasconde un (matricolato) . ove col di lui fratello Savva scambiarono qualche drappo nonche una berretta e di tutta furia si recarono HI confine . . II fatto cui alludete dunque e il seguente : Allo scopo di distruggere una quantita di topi che daneggiavano le merci del mio negozio. preparato il veleno. invertiste la parte e servendovi della vostra prediletta arma. .m Paolo detto Gajan giungeva a Verlice circa 28 anni addietro portando seco l'importo di f.

e gli riusei a farsi eleggere a deputato . E dire che presto questi becchini animaleschi saran no auche i nostri giudici di pace!! Come poi il sig. Ebbe bisogno di ricreare 10 spirito e si dedico al giuoco. passivo in quanto non produce cho vino guasto. di un fondo vignato. giuoeo adunque e bene e passionatamente e bestemmio meglio. Vanitoso perche ignorante. per Dio! che il barba Misse non sia in carica. come 10 vuole almeno la cronaea del caruovale '<Ii Sehenico. colle solite minaccie ed intimidazioni e promesse riiisci di farsi nominare podesta. che e il simpatico Simo. 10 proverebbe I' asserzione di un natnralista mio amico. seppe col terrore e colle minaccie imporsi a quella classe ehe to pur troppo inconscia del proprio voto. che potrebbe dare un voto di fiducia ad una amministrazione cost provvida cost onesta! sopratutto cost amica della luee! Vedete che geni! gli altri non sanno eavur oro da nulla ed essi inventarono il modo di stillarlo fin dalla luee! Che queste eariehe fruttino. e di una easa elie per la sua forma potrebbe essere denominata barracca. I' impresa dell' illuminazione notturna con online in via assoluta al consocio signor Sole di aceendere i fanali dopo l' ora di notte e di smorzarli al tocco delle dieci. e con una filosofia tutta sua otteunc 'di far nominare un proprio figlio a segretario a spese del comune e riusci ancora di far accordare all' altro. Approfittaudo delle nostre interne discordie. I primi esperimenti furono l' usura merce la quale formo una piceola sostanza che si compone di terreni sterili e staccati. ne fortuna. Culissich adem pia alla carica ill deputato 10 provano i classici spropositi in cui incorse ogni Digitized by COOS I e . rna quasi sempre con isfortuua.. il quale osservo che molte specie di animali volatili e quadrupedi muojono specialmente sotto Ie sante feste e come prima di morire si fan portare nelle case di certi podesta e segretari onde da questi ricevere 0110rata sepoltura. Peceato. lila visto che quella carica non gli fruttava quel tanto ch' egli spernva. Si dedico al commercio rna non ebbe ne eredito. commise ogni sorta di spropositi e in poco tempo alle sue azioni commerciali il barometro segnava rihbasso. Questa e una economia lodevole sotto tutti rapporti e nel consuntivo alla rubbriea spese gli verrs fatta onorevole menzione.

. Antonio. che coi tempi umidi riesce impraticabile. Traseurato dagli avversari. di strade.questa orfana innocente PHO paragonarsi a un villaggio. in pili incontri gli manco In fiducia dei propri amici politici. offrono in oggi in grazia all'inerzia del signor podesta Kulissich di se miserando . di miglioramenti in genere e di pubblica sieurezza. lion trovo davvero in nessuna altra parte del mondo un pili facile e commodo impiego.J . Se quindi tutte le funzioni di quella carica consistono a dire spropositi quando parla.spettaeolo.56 qual volta gli saltc in testa di farsi sentire nella sala di S. e che vi ha un popolo che per tre volt€ elegge lui a suo legislatore in nome del buon senso!!! Vanitoso pili che mai nei eaffc. 'In quanto poi all' arte di scrivere egli abbisogua d'altrui anche per una lettera. rna non abbiamo scuole. fangose e poco sicure . pretendono che basti a fare Ie leggi um. po di buon senso l ! E dire che se un papucciajo pretendesse di far papucce col buon senso tutto il mondo riderebbe.Le sue strade interne sono pessime. ma io gli provero che nulla in questa riguardo fli da lui opera to. di Scarlievo. i quali ultimi nella Citaoniza di Zara fecero un baecano del diavolo quando seppero che il signor Kulissich pretendeva di essere mandato a Vienna. Abbiamo il Scarlievo. In via d'incidente aceenero soltanto alla strada da Kossore. abbiamo danni maliziosi. a quella di Podosoe che per riguardi di pubblici sicurezza dovrebbe essere intardetta. 0 ad alzarsi e sedersi come un Ianciullo al cenno del maestro. La borgata. per le strade e per le piazze vi parla di scuole. nooelle al tratto di strada che da Vukovica Most mette al convento dei benemeriti Monaci di Dragovi6 e al cui Superiore tanto benemerito e stimato. incendi e furti. il podesta signor Kulissich avea promesso pili volte il riattamento di quel tratto di strada.causa il proletariato che senza arte 0 Digitized by Coog Ie . di boschi.' non abbiamo bosehi e non abbiamo nemmeno una strada e quelle poche che agli egregi podesta signori Giovanni Muzzalo e Stefano Aglinovieh era rinscito di aprire e far riattare. . essendo egli uno di que' nostri legislatori che non avendo nulla stndiato ne imparato.

sarebbe cosa. beve e giuoea per benino in quelle osterie che in barba alle rimostranze fatte all' Autorita politica di Sign funzionano abusivamente mentre perriguardi verso il podesta signor Kulissich l' Autorita politica di Sign ad . non cessa di proferire le pili schiffose bestemmie e COS! via via. ne io potremmo tollerare atti ill prepotenza da parte del padre podesta. 0 0 0 0 . ne dal signor Michele Zeraviza conosciuto general mente per uomo d' onore. La ragione sta in cio che ne il signor Ristovich. ne il signor Zeraviza. A quest' ora pero sarebbero stati belli che saldati dal competente Giudizio di stampa.onta di ripetute istanze e telegrammi non trova giusto di dar ancora evasione alla domanda diretta ana predetta Autoriti. da poco e che i conti nostri non possono saldarsi tutti in una sol volta. questa peri) non e la sola ragione per la quale non viene frequentata la citaoniza ne da me. godenti il privileggio di pagare uno solo il mensile abbonamento . i lettamai con tutte le possibili immondizie si tollerano sulla pubblica via. oil canagliume indiseiplinato abborda il passeggiere. Digitized by Coog Ie . Mi dira il signor podesta Kulissieh che cio e fuori di proposito e ch'io piutosto dovea purgarmi delle taccie da lui mandate al mio indirizzo in quello scritto che da ancora il tanfo da taverna. Gli diro prima di tutto che il purgarmene quando merita sse la pena. Sappia il lettore che il Vizich lavora con miei capitali! La polizia e del tutto abbandonata. Mentite poi eoll' asserire che io sono mal visto in paese.mestiere mangia. ne dal negoziante signor Ristovich. Dedicate esclusivamente ai miei affari che non sono poehi. tutti anelli della stessa catena. del figlio segretario edell' altro figlio imprenditore. qualora per compossionc verso la mia famiglia il coccodrillo non avesse receduto dall' accusa. i canali laterali vi danno l' aspetto e la puzza della fogna. eertamente poco tempo potrei impiegare nei passatempi . onesto per tutti meno che per voi. dall' onesto borghegiano Giuseppe Vizich e colle quali chiese permesso di aprire betola. dappoiohe io conduco quel sistema di vita ehe non puo ehe procurarmi la stima dei galantuomini e un eredito sempre maggiore.

Vi sorprendete che dal nulla io abbia potuto fare anche tanto: Voi l' Homo delle sorprese. V oi .58 8i pianti una societa con tutte le regole. All' epoea della scadenza l' infelice V ulletieh Antich. 82 un fondo del valore di fior. e l' evidenza colla quale sono tenuti i miei registri potrebbe in ogni momento provare l' erroneita dei vostri calcoli. coll' esclusione di soggetti vanitosi e provocatori cit' io pel primo sottoscrivero quel tanto ehe -voi negoziante e possidente non sareste al easo di sacrificare pel maggior deeoro di questa porera n08tr~ patria . 27. U 1 t e l' i 0 r i s chi z z i s tori c i. per cui il conscienzioso Podesta e deputato. Mate Antich Vulletich dava ad ipoteca al signor Kristoforo Kulisieh podesta e deputato un pezzo di terreno verso esborso di fior. che giusta giudiziale perizia da me chiesta quel fondo fli valutato a fior. 10 impeti pel' cessazione di eontratto e restituzione del terreno. e per circa 10 anni gli contribuiva a titolo di censo quarte 4 di formentone all' anno. lila bensi anche quelle dei capi uffizio che 10 preeedettero e che gli successero. V oi cite a merito dei disgraziati tempi siete riuscito a farvi nominare Podesta e deputato . 200. E inesatto poi il valore di fior. HO e sopra questo capitale gli contribuiva per 12 anni quarto 96 di formentone in ragione di quarte Ball' anno. Illustrazioni e pratiche sull' usura. sempre puntuale nella eorrisponsione di censi si trovo nell' imposibilita di restituirgli il capita le. 24 e in assicurazione facevasi dare un fondo del valore di fior. lakov Bozinovich ipotecava al sullodato Podesta e deputato per fior. La corrisponsione annua a titolo di eenso era di quarte 4. 100. V oi delle cui gesta erano piene non solo le presidiali del fli amministratore signor Tvarko. Dopo tutto non mi pare che il percepito censo sia eosl-usuratico come i maligni 10 pretendono. Digitized by Coog Ie . di formentone. corrisponsione che ha durato 1T> anni.. Lo stesso Podesta e deputato prestava a Ive Bozinovich fior. 40000 da voi attribuito alla mia sostanza.

a titolo di censo gli chiesero ma indarno la restituzione della scrittura di vendita colla grazia di ricupero. In un anno in cui fallirono i raccolti del formentone Boso Ivetieh si trovo nell' impossibilita eli eorrispondergli Ie 20 quarte di grano a titolo di censo. questa casa il povero Ivetieh l' avrebbe perduta qualora il eli lui flglio Nicolo. gliene consegno invece 12 e per le rimanenti quarte 8 gli pago fior. 500. 20 in ragione di fior. ritornato in patria. 52. 11 Barich per 15 anni consecntivi gli contribui a titolo di censo quarte 120 di formentone quindi quarte 8 all' anno. 2:50 Ia quarta. non si fosse data la premura di ricuperarla. e consegnatogli il capitale di fior. Zvitko Misich assoggetava al suddetto Podesta e deputato per l' importo di fior. e mossi a compassions. gli ipotecava per l' importo di fior. c. sarebbe discreto. 100 In propria casa di abitazione del valore eli almeno fior. A completare questo tratto di vera filantropia.59 Barich Martin riceveva dal sempre lodsto podesta e deputato signor Kulissich a . 5? un fondo del valore di fior. ossia quelle 12 quarte furono dal compare vendute a fior.vuote e senza due righette di quietauza se ne andarono. mentre quel formentone. Digitized by Coog Ie . quarte 7. 100. Boso I vetich uomo onesto e compare di battesimo di tutti i figli del nostro benemerito podestit e deputato. All' I vetieh come eompare 110n pretese per ranni 8 pili di quarte 160 di formertone in ragione di quarte 20 all' anno a titolo di censo . merita che il lettore mi segua con attenzione. le ridette quarte 8 dan no la somma eli fiorini 68 per cui il censo del 68% verso un compare. 120 e per 16 anni continui ebbe a consegnargli quarte 120 di formentone in ragione di quarte 7 all' anno a titolo di censo. si recarono presso il disinteressato creditore. 50 e in assicurazione del capitale gli assoggetava un terreno pel quale oggi la minore offerta ascende a fior.prestito la somma di fior. nel giorno 20 ottobre a. aggiunti i fiorini 20 ritirati. I' ! Marco Misich e Jure Grizegl innoriditi della sussistenza eli UI1 fatto clio 10 si potrebbe carratterizzare per brutale. e colle mani . di formentone. 4 che formano fiorini 4R.

rna l' infelice in oggi e tenuto a sostenere causa per rilascio del fondo ipotecato. 150 all' aquistaute signor Knlissich. 38 un fondo del valore di crescenti fior. dal debitore puntualmente corrisposte. Morto il povero Svirac il creditors appropriatosi del fondo suddetto. Non deve essere dimenticato come il eontratto di vendita fosse stato concluso dopo che l' aquistante venne a conoscenza del tenore precise della relati va sentenza in terza istanza favorevole in tutti capi del contesto ai signori Radnich. Mate Svirac ipotecava al medesimo signor Podesta e deputato per fior. 150. egli corrispose per anni 15 quarte 90 eli formentone a titolo di censo in ragione di quarte 6 all' an no. Morti i predetti Slavich il signor Kulissieh si approprio dei predetti fondi. ne vendette una meta al di lui figlio Martino e l' altra meta a Dane Cicvarich per I' importo di fior. Ignorando il signor Radnich il tenore di detta sentenza III buona fede vendeva il quoto in discorso per l' importo di fior. Rinnovato il contratto per altri 6 anni fil patuito il censo di quarte 6 all' anno. Ora vi ricordero. I' aquisto da voi £atto dal signor Antonio Radnieh del suo decimo quoto dei beni di Kottussa. Gl' infelici vogliono essere raecomandati alla pieta e giustizia del competente Giudizio pupillare. 160~ sostenendo agli eredi interessati. che morto il padre 101'0 erano decaduti dal diritto della ricompera. i poveri orfani perehe inesperti e minorenni si trovano nell' impossibilita di rivendicarli. magnifico signor podesta.60 Jure e 'Petal' Slavich ebbero ad ipotecare a questa tenero compare due terreni arrativi ed un un prativo per la somma di fior. Digitized by Coog Ie . 200: e consegnava al proprio creditore per 10 anni consecutivi quarte 80 formentone in ragione di quarte 8 all' anno. pei quali gli offro fior. 400 cassa pronta . 6 segala e 6 orzo. Andrea Barich ipotecava al sempre benemerito Podesta e deputato per l' importo pi fior. 72 e per nove anni a titolo di censo gii corrisposero annualrnente quarte 6 formentone. 60 un fondo del valore approssimativo di fior.

200 l' altra eontro tutti i Radnich Supporto per 10 anni sopra i fior. 200 di spese delle su ricordate liti che forfior. 150 porto di Collo stesso suo quoto mi vendette anhe le dominicali a lui spetanti. »11 signor Antonio Radnich. 148 del" vendi tore Per decimo quoto a me spetante pelle domenicali che i Radnich ritirarono dai coloni per • circa 10 anni dopo finita la causa a fior. 200 mio diritto domando l' ultime di soli ----_ fior. il quale ultimo dirigeva al signor Giovanni Radnich la memoria che ad onore e gloria del suo estensore signor Kulissich qui fedelmente trascrivo. 1540 Sebenico Ii 19 febbraio 1871 Cristofaro Kuiieeich. all' anno almeno Spese ch' io dovetti sostenere nelle due lunghe cause.~. 50 fior. una contro Antonio Radnich e fior. 150 quale prezzo di aquisto e sopra i fior. Ie quali al finire dellaquestione che i Radnich dovettero sostenere contro i coloni importano dietro liquidazione a favore fior. 148 di dominicali liquidati dai Radnich coi coloni al finire della questione le quali 2 somme forma no fior. mi vendette il decimo quoto a lui spettante dei campi 75 di terra esistenti in Kottussa di Verlicca per l' imfior. 500. 168 mano fior. 500 di dominrcali ritirate dai Radnich dopo la questione e sopra i fior. 174 la totale di fior 298 al 6% per 10 anni Supporto sopra fior. Come si vede per deffinire ogni vertenza all' amichevole col signor Giovanni Radnich si accontentava il buon uomo della tenue somma di fior. 1540! Digitized by Coog Ie . questi iniziava pratiche di aecomodamento col signor Kulissieh. I 61 Giunto il tranello a conoscenza dell' egregio signor Giovanni Radnich fratello al venditore. 700 al 6()/0 per soli 4 anni per definire ogni cosa e per recedere da ogm fior.

perche prima mai esisteva presso i negozianti : potrei seherzare sul ringraziamento da Digitized by Coog Ie .la presentazione di un atto di arresto contro il Vostro nipote Giovanni alIa pretura di Sebenico instando perche siano spediti aIle varie autorita gli atti pell' immediato suo arresto. il quale alla presenza di testimoni degni di fede si lagno del Vostro delicato procedere. Belgrado e 1: due mille zecchini. A Nicolo Plazonich Vostro Zajmenich vendeste un pezzo di terreno denominate Luka per l' importo di fior.provarvi con attestazioni _stragiuiziali che l' usura. Potrei ricordarvi eerte anonime a danno dell' egregia famiglia Ristovich e le quali la borgata pretende siano state da Voi inspirate e dai vostrifigli elaborate. potrei eitarvi la parte fatta da Voi e dal Vostro figlio Simo verso l' egregio Avvocato d. a Verlicea data dalla vostra venuta. potrei domandarvi perche vi rifiutaste costantemente di produrre la resa di conto chiestavi dal signor Giorgio Boscovieh sui frutti da Voi percetti pel periodo di 30 anni dai beni che teneste in amministrazione e che appartengono alla di Lui moglie e vostra figliastra: . avute a Knin informazioni sui conto del signor Ristovich • ben diverse da quelle da Voi offerte alla predetta casa. Matteo Lauter che.r Dimitrovich. potrei . 800 da Lui puntualmente esborsativi. potrei citarvi molti fatti da voi commessi a danno de' Vostri nipoti di Sebenico nonchi. ma an cora non vi siete determinate ad estendere il relativo eontratto eli vendita e da uomo onesto non vi eredeste in oLbligo di rilasciargli annaloga rieevuta pel' I' importo esborsatovi dal detto Plazonich. potrei citarvi la parte da V oi fatta contro il signor Ristovich col denigrarlo presso la casa dei signori nipoti di Giovanni Stalitz di Trieste. Potrei rieordarvi In cireostanza in cui vi siete espresso che dareste una generosa mancia a quel tale che vi portasse l' annunzio della morte del defunto mio genitore. potrei citarvi Jouo Skobla. -senza toceare Verlicca ritorno a Trieste rassicurando la casa che le vostre informazioni non erano che parto di vendetta. la quale allarmata delle atroci Vostre accuse mandava in Dalmazija il proprio rapresentante sig.62 A maggior vostra lode vi citaro alcuni fatti che 'hanno connessione colla vostra condotta.

completare il grandidso qnadro. jer je bio nacelnikom.vigneto eli problematica rendita. za svaku malenkost upotrebljavao bi redarstveni zakon prod N ovakovi6u.• 63 Voi . a sve se je to pravo iii krivo. In fine vi sarebbero molte altre belle cose da annoverare per. eoju i dmge predmete iz dueana porobljene za globu.diretto -nel Nazionale a questi abitanti nell' occasions delle nozze del vostro Simo. prodotto principale del . jos prosloga vieka dosli su ovdje s Braea. Tesko je bilo Krsti stati pod disiplinom N ovakovica. N ovakovi6 bogatas. Da nije ona : figulus figulnm odit ? U Vrlici je starija obitol Novakovieeva. Pietro Novakovich Ali se je Krste zajmio. Po svoj prilici stari griesi a nova pokora Novakovi6im. ima i novaca za potrosit. bio je takodjer za nacelnika. a tute je bio prst Novakovicev. neznam.ritorno aIle rispettive case lagnandosi di non aver nemeno assaggiata la guasta vinaecia. Ma sull' eterne pagine Cadde la stanea man. toliki nemiri radi pokopa. pak je htjeo da i oni kusaju tezinu obcinske vlasti. Krste je u mladosti vragometan bio i vise puta tuzen sudbenoj i politiekoj vlasti. N ovakovic je srusio Krstu. Pravi uzrok tomu nezna se. Rube Novakovi6 brat Petrov. Mnogo prije Kulisica oni su bili zapasali liepo stanje. spetto di un corteo funebre. nel mentre quel ringraziamento ridicolo quanto mai. 1 u. Koliko smo puta gledali na drazbi N ovakoviea konje. pripisivalo Krsti. N ane N ovakovi6 bio je nacelnikom. alle quali i fatti non corrisposero inquantoche it pajo di dozzine di cenciosi fatti venire da villaggi per quella solenne eircostauza feee . Taj pritisak Krstin izazvao je ob6e nezadovoljstvo. Svakako mozemo uztvrditi. kad su u Cetini bill. ima duznika ko i Krste. kad je Mara pecivom kruha prehranjivala obitol. da nije Digitized by Coog Ie . le quali del resto davano l' a-. uprav onda kad je N ane onako opisivao Krstu i popa Margeti6a. non poteva venire preso al 'serio che da quel solo cittadino di Verlieea che vi prese parte. Il grandioso apparato consisteva in parole. Ta onda kad je Krste zametnuo trgovinn su for.

ipak znamo i mozemo ih opravdati. Kako rekoh sluzio za Bozic misnik da hode na Maovice. I ako sasaljivamo prve borbe. Posljednjih godina. navesti cu jedan slucaj. Ovaj odgovara. nedadu Latkovieu sluziti. sve pomoenicke posle obavljao je unijatski pop. koji ce dokazati. jer nezna nista. da nije bilo te podpore. kako sve. Hranilovica. Ona velika vjerskaborba pretvorila Be U Kulisica Novakaviea borbu. 1871. tako bi otisao na Bozic reei liturgiju na Maovice. to je bilo dosta sramotno. da nije strepio od N ovakoviea. Pripustav mnoge stvari. po kojim su morali propasti. da Nikoliea nemoze dobiti. Vidili smo. ali za takmu dviju obitola. austrijanska stavili take uvjete franjeveim.pop . 1853. u svim borbam proti katolieim. sve su bile osobnosti. eto ti na obcinu maovicana. 1842. Bila je daklen nestasica svecenstva. radi toga franjevacka ar~ava nije mogla dati drugog fratra za Vrliku. a sad gledamo dva takmaea. Hoce zupnik da dodje na Maovice da rece misu. rimokat. da nije mrzio Krste. da Digitized by Coog Ie J . seljaci zatvaraju crkvu. nalazim da je fratar dolazio u susret ekonorniekoj nevolji popa unijatskoga. zupa ostala je 8 jednim svecenikom radi uzroka. 1867. u pitanju unije koliko se je Kulisie uplieao. 300 godisnje place.1zobila? Njekoliko dana pred Bozic. da je Krste Kuli~ic ucestvovao od god. da hoee unijatskog popa Nikoliea a da nece Latkoviea. da na Maovieam obavi sluzbn bozju. tko se je nadao da ce je biti ove godine. Eto zalosti. Jos od god. da je Krste ostao u starim opaneim. kad su mi kazivali. Jur sam naveo izpravu od god. ali bura prevrce :koeiju na vrh Zrnca i fratar Pensa vraea se u Sinj. kako nebi mogli izlaziti kraju. za Bozic trebao je zupniku rimokat. Brzojavlja po fratra. Ja drzim da nebi N ovakovie nigda uz autonomase pristajao. Prvo smo gledali dvi misli. God. jedan sveeenik. a tada je \bio nacelnikoll1. Nigda kroz to nikakove zanoveti. manje bi se Krste uvirao pod skute narodne stranke. . Za taj trud. a oni da hoee fratra.64 bilo nacelne 'borbe. e pa dobro. Nije mi lagao. V uk dlaku promjenjiva ali cudi nikada. Hto su vlade mletaeka. Idju i paroku. jer u ta doba nije imao vee for. saljn seljani paroku. francuzka.Milos Nikolic i udov ca pok. da se eiela krajina na megdan izazivlje.

od Kulisica moga osobnoga neprijutelja. Bili stioe doznao. pogrebi. Ovoliko se u Vrlici sgadjalo. neprostim i nedicnirn nap(lI'OJn Kllli. mam pomocnika. za Ruskoga Cara Aleksandra II. tko brzojavlja po vise stotina rieei. crkveni obredi svedjer na sriedi bili i da su Rimokatolicki zupniei imali svedjer posla sa grcIm. a sada ta lisica pretvara se ko duga za svoje neeiste namire. a od drugoga njegova uliziee radi nizkih svrha. Svu odgovornost stavljam suvremenim spisim. za da neprime unijatskog popa. 5 • Digitized by Coog Ie . popom Mrkicom i drugim uglednijim katolicim. ko sto je njegov uzor za Rusiju ? On se tuzi.5iccviJn«. zato zelim da se svrne pomlja. da niesu hili nagovoreui od grka Kulisica«. tko sastavlja tuzbc. Radja je dogotovljcna pod naeelnistvom njegova . tko nije dao redoviuu »nek dodje k meni ja cu se zato misliti«.»Dosta je spomenuti zulostnll smrt Kulinicevu. odkle sva ta gungula'? Tko prima na zapisnik. Krsto je bio tiesni prijatelj sa don Mihorn. 0<1 Kulisica koji je svedjer bio zakleti neprijatelj nase svete vjere. tko sazivlje seljane? kazati ce suvremene izprave. po svim uredovnim spisim.Iavlja tezacirn. pa nije bilo bune do 21. U Zadru zauzimao se je za gradnju katolieke crkve. -. da je 11 zupi velika buna sto ne~. U drugoj izpravi stoji: »8ve je to uredio i npravio preuzetni grk Kulisic«. godina da ova zupa nema pomocnika. u saboru. no. da dodju glavari i starci i stavljaju krize proti zupniku i to im prieti pod kaznu svrgnllca. da je u V rlici cviece cvalo.~ kad je KuliHic zaeeo da zavede njekoliko smutljivaca u Maovicam. Prosinca 1867. -. »Tusba podpisana na ime obcine od glasovitog Krste Kulisiea i od njegova pristase. Sada Halje cause po selim naredjujuc. Iura 14. da oni pripovjedaju Hto je bilo nazad godina. koji 0<1 toliko godina neizpovjedjen ipak bi nkopan u sveto mjesto.»Nebi seljani nigc1a na taj korak dosli. a. Misli danasnji narastaj. Sto se on stavlja u nase katolieke stvari? Zar bi htjeo biti gospodar i despota svega. . .sina Joze.65 ~e ga usmrtiti ako dodje. da su vjeneanja. on je zapoceo i dokoneao pitanje. u Been preko Ljnbise preporucivao je stvar i. i Milana Srbskoga.

da je Petal' Novakovie srusio Kulisica Krstn. dodija je bio zulurn. Tako je znao u kuei mirno a u svietu prij atelj ski postupati. 20. jer su oni jedn.000 osim kupljenih kapa.Odbor za dieljene novaca sastajao je iz cetri clana Jozo Kulit:iic. Bogovac i Dr. Tane je svrsio svoje tri godine i bez ikakve borbe prlpus tao naeelnistvo . Njega je nasliedio Tane Ristovie bivsi sluga Krste Kulisiea. obikao narodu i narod njemu. osvjetlao je lice u izborim u Sinju god. Za zupnika katolickog. Dvie engleskinje sasiplju for. da je Tane nosio kozu u Siuj. nesto se je naobrazio i ako ne koliko je mogla podnieti njegova prirodjena darovitost. Hrvat uz Hrvata. s toga sa svih strana sgreu se novci u Kulisiceve ruke. Suman uz KuliHica ko dva brata. sto je moglo pomutiti mir ? Jozo je zatekao ustanak u Bosni. Tune Ristovic. On je prijateljevao sa svim prvacim hrvatskim. nasao hrvatskog junaka fra Ivana Sumana. da je fratar Ljnbie kao obeinski vie6nik bio najvruei zagovoratelj te greke crkve u Bukovici. . koji. Skradinu i Benkovcu. Nije primio oteeve goropadnosti. Gori sam rekao. Sto zar nije za naeelnikovanja katoliekih naeelnika u Kninu. . Jozo /je bio gorljivi Hrvat kakvi niesu danas vrlieki »otaebenici«.aki prama katoliekoj crkvi. Znao je narod. kao nacelnik. sa vidjenijirn crkovnjacim. Ipak nigda Daparu nepade 11a pamet upisati u svoje zasluge : duznost izvrsenu. Njegovo prijateljevanje steklo mu je pouzdanja u pokrajini. biljaca i druge odjeee. ipak se je sve zaboravilo za izbaviti se Krste. vruskih i srbskih. On je vrsio sarno duznost.Krstinu sinu Jozi Kulisicu.Silvestar 0. nijedna greka crkva sagradjena? Nat:ia Vrliekn rnogla bi se okrenuti u onoj grekoj kod Benkovca sagradjenoj za naeelnikovanja Daparova i eestito vladajueeg Frane Josipa 1. 1870.66 Potrebito je dobro opredieliti dobu suvremenih vladaru vrliekih. Dapaee znam. a narodne su isle nit sva jedra. v Digitized by Coog Ie . Jozo nije zadirkivao u vjerske stvari. a ovaj je poslie godinu dana na sinjskoj plokati mnrao. Ipak narod i je volio njemu nego Krsti. • Jozo je imao sve sposobnostida nacelnikuje u Vrlici. ko malo tko. J ednn samu nemogu razumjeti.' koji je iz Like dosao u kOZUHU bielim ga6am.

tko 0 medu radi L prste lize . ali nije oprezllo i pametno zapostaviti katolike mjeseane i njihovog zupnika. kako suputi radjeni i popravljeni. vee se malo tko zeni od svoje vjere. Ljudi su zlobni.. Tako nalazim u Br.. vidiK fratra za riseanskim sprovodom i kaludjera za katolickim. Moze biti da bude bio tko drugi u odboru. i za to nema Il1U prigovora? Doisto drzim. pa nit njihov zupnik i ako tiesni prijatelj Jozin. sto se U odboru nevidi niti jedan vrlieki katolik. L. da sviet nema temelju sumljati. nesmie se nit reci. Doisto tko poznaje Jozin znaoaj nemoze vjerovati ono sto se govori. Za nje je bolje. ali za Kulisiea nije pohvalno. niesu se nasli u odborn. fratar i kaludjer skladuju. N. da bi se sa tolikim hiljadam bilo bolje upravilo nego je put u cetinsku_ spiln t. jedan drugomu na boziene svetce blngosivlju knee.ljubav svoga druga. katolik riscanicu a riseanin katolikinju vjeneaje i [edna i druga odrice _se svoje "jere za . Pripustam da je bilo sve posteno. dapaee da je bio z1'tva krscanske Ijubavi. 1878. dusa i tielo fra Andrija Copic. Koji bi Digitized by Coog Ie . jer im se radi toga nemoze nista prigovoriti. a grcki vladika ulazi pod Baldakinom u katolieku. Pa 8to bi bilo da se izvi'si ona. Petar Novakovic nece da zaboravi Krstino progonstvo. a np1'avu tolikih novaca dati ljudim jedne boje. iIi mozda. ako kapu to je od ustanka. kazu to je od ustanka. Sve je zamuklo borba je pres tala. L. Katoli(~ki Biskup pohadja grcku crkvu. Zvoua uzajamno slave i krizi se inovjernim crkvam klanjaju. Rekoh. nebi se za vinograd u Podosoju put sagradio. j. sto se nemoze dokazati. 1.r I 67 Kazimir Mandjer. ako u Sime vide biljac. svojim krsnim cetinjanim. od god. kad nebih opazio tu manjkavost. ua Bogojavljenje uzajimlju cirijake i palme.. 1878. nemogu razumjeti zasto prijatelj Suman nokat i meso. kako je to sve n redu teklo. u dva broja pripovieda. Okolnost je znamenita.. I ja bih dragovoljno pohvalio. jer se radi 0 velikoj svoti novaca. koja se nemoze nikako opravdati. ali je svakako tomu kriv neoprezni Jozin ekskluzivizam. Sve je bilo u skladu samo je jedna obitol protiv Kulisieu. iz god. To je uzrok da se dalo u sumnju malo i veliko da se K\lli8ie nije okoristio tim ogromnim noveem. _ N.

Svakom je bilo svoje. a njegove je plodove brao Jozo. s Digitized by Coog Ie . . ipak su se nasli duhom ujedinjeni. bila je zlokobna za narodnu stranku. ali sa okolnosti neizbjezive. narod je uz Kulisiea. na preuzetnost greku n obee ? Nit jedne vruee besjede. Evo ~to N. Nije mira pripoviedao nit fratar nit kaludjer. niesu nista zrtvovali ni grci nit katoliei. To je uzrok skladu i ljubavi. a da nehi Dragovie pohodio t VrIika je zemlja mira i_ sklada. prvi prisjednik bio je katolik. a . cia 1I1U niesu nit njegovi prijatelji ovoliko rekli. Propade al ne junaekim megdanom. iz godine 1879. a tako grci po grekim. vee izdajstvom crnih Srha Obrovackih i Kistanjskih. Brankoviei Bog vas ubio! Ali ob ovoj pobjedi ko sto i 0 crnom izdajstvu Obro- . naime. _ !II l. Br. da sn se duhovi umiriIi i kako u vrieme borbe proti turcinu say krscanIuk nalazio se je na okupu. tako je i u Vrlici sve se zaboravilo starih zavada. ali nije hvajde. Ja drzim. ko Ribka uz pusku. Ovo izbornistvo malne ci~to narodno propade. pise: »Izbornistvo Zadar-Benkovac Halje u Bee autonomasa Dr.Iozo ko stvoren za nacelnika. Komu je igda palo na pamet u nj dirati ? Sam je Novakovie pokusao. hrvatska trobojnica na obeini vijala. ne oko Joze KuIisica. ~- .Godina 1879. Ipak katoliei znaIi su sve zaboraviti za visn svrhu.. Unijatski popzna posljeduju volju gospodje Mart. L. Vjere su se uzajamno castile. sto bih se ja nadimao i napuhivao uzvisenu gIavu Jozinu? ta mogla hi mn pukuuti. jezik hrvatski U obcini vladao. da uniatski skot izkorene i crkvu im porusi.68 katolieki biskup u Vrlici bio. 53. Katolieki znpniei znadu Hto je bilo. vara se ako on to sebi pripisiva. Ustanak u Bosni i Bosanski bjegunci u Vrlici mnogo su pomogli. Uzivao je i nije dopustao da ga i~ta uznemiruje II lIjegoyom raju. Po svim katolickim selim katolici su glavari i poljari. izvanjski neprijatelj ugusio je domacu borbu. Jozo pristao uz krvutsku politikn. . Gusta va Ivaniea. a osvetljivi duh okrenuo proti nekrstu. U obeem zanosu oslobodjenja brace' izpod tnrskog jarma. ipak nista se toga nesjeca. Sto je Jozo ueinio da se zaboravi na zulum njegova otca. pak je svak bio miran i zadovoIjan. On se je nasao ko bubreg a lojn. .. ·• .

neka nas narod dobro npamti svoje odmetnike svoJc kukaviee. L. Digitized by Coog Ie . on je taki zaneseni Hrvat.« Br. osobito bognmrskim ponasanjem Vladimira Simien viteza od Vukobrankovica. »Milns i Vojnovic.« od god. ali nemoze zanieknti brzojav u »N. . L. br. pri dolazku Njegova Velicanstvn cara i kralja sve svoje prozol'c i say jablan pred kucom okitio hrvatskim . »Kako da.vackih i Kistanjskih biraea progovorit cemo obsirnije drugi put.. pokunjenim u ernu zemlju za vojskom nebrojenom i nepreglednom Milosa -. ern njim obraz ! Svak znatizeljno pita kako se je nasao Jozo Kulii§ie u takvim kusnjam ? Jozo je uzivao mil'. trohojnicam. da je god. koje dozi vi u Obroveu i Kistanjim. osim Brankoviea Obrovackih i Kistaujskih jadna njim majka stupaju ponosno vjeneem pobjede u rnci '?« »Devet izbornistva a osam pobjeda! OSa:l~1 pobjeda a jedno izdajstvo koje stvara osam sto pobjeda! Sacica Brankoviea sa zigosanim celom. br. »N. 03. on doslovce ovnko brzojavlja : »Izkljucenje zove se crno neoprardioa Lzdajstro proti kojemu sva Dalmucija imalu bi prosvjedovati.-Iozip Kuli~ie naeelnik «. proslih dana niesu se stidili uzpirivati i vjerozukonske strasti po kotaru Benkovaekom da dizn hajku proti predlozeniku narodne st. 54. 53. I ovi ee izbori ostati doisto spomenuti i radi svestrane neeuvene pobjede. a on mn odgovara brzojavnom : »niesam pohlepan za crljeuim pojasom «. zanesenjnka bizantinea MilaAa i kukavice podle arhimandrite KovacevicH. ern njim obraz«.ranke da diele jednokrvnu bracu i da razdor svestrano siju«. koji do jednoga. da i on stupi k srbskom pokretu. on neoe da znade za bnkovaeke Srbe. Profesor Milas pise mu. Mozda ovuj hrzojav zaniece posto se moje kazivanje oslanja na kazivanje njegova prijatelja Copies. 187!). »Cmo izdajstvo biraea Obrovackih i Kistanjskih svuda po Dalmaeiji privuklo je na se zasluzeni prezir«. koju narod obdrza i radi smrdljivog al usviestnog izdajstva. U domacim viestim. nepohitimo nn susret vrlim biraeim svih vanjskih obeina. 1875.junaka! To je divni prizor !« _.

000. ostavio bi bio vjekovitu uspomenu u ovoj krajini. »koja je meni korist od toga ?« Ja Joze Kulisica. Jozo moze racunati. nigda mu dosta slave. Pak on zna kako narod dise. Dotle bosanski bjegunci sve pojeli. da bude dozivotni vrlieki naeelnik i narodni hrvatski zastupnik. nedohitan jo ko srbsko nebo. on nece da se odrece svog »milog hrvatskog jezika«. zatvorila slavu njegovn. Velicanstva. te ' godine umrao. Jozo se je kitio hrvatskim perjem. po svoju sreeu. 70 Taki je bio Jozip Kulisic god. Nezasitno je srdce ljudsko. Ako ga Hrvati nemogu imenovati ministrom a to harem prisjednikom zem~ljHkog Odbora. katolieke crkve i svoga hrvatskoga znaeaja. Da bnde Jozo. Tko zna 8to je Jozo sanjao karl je bukovaeke izbore nazvao crnisn neopraudinim. 1879._ . 20. hrvatskom trobojnicom i milim hrvatskim jezikom. Ali to je malo Jozi. ako je ovaki moj poeetak kamo moram doprinieti do zrelih godina? Ako sam ovoliko zasluzie u tri godine. On je znao odmah u pocetku na kakvo obcinsko pitanje odgovoriti. on nece da kalja onu zastavu. Jozo je tada bio mlad covjek i racunav. puti preko Maovica i do cetinske pecine popravljeni. izdajsi1)O''n? Mozd« je saujao na listnicu ministra hrvatskoga ? Hrvatska stranka nije mu mogla dati drugo. on je pute popravio. CUO Nigdn od svog djetinstva nije nikoga u vrliekoj krajini da je nazi van svoj jezik srbskim i sam svedjer je u ustima imao. 1879. katotieka crkva sagradjena. ali nije oholosti i slavohlepja. znam samo da je godina 1879. _Sto bi htjeli ti Hrvati. samo da moze kavu piti blizu guvematnrn. Do svrhe god.. on je imao tn srecu da Zit njegova nacclnikovnnja dogradi vee Digitized by Coog Ie . _ do vinograda na novo sagradjen. »ruzumije li hrvatski '?« Kad se Jozina pametokrenula. da ih Jozo Kulisic mukte sluzi bez ikakve izvanredne nagrade? Zbilja govorec. botlen je bio covjek i eastim gao Napast je bila velika. niesu imali prama njemu duzuog obzira. kojom je okitio svoju kueu za dolazka N. on je iz svoje ruke podielio for. koju je nosio pred Wagnera. ali ju on junaeki predobiva. sto me ceka poslie trideset godina? On se j<: stresao oteeve goropadnosti. to neznam. da je tri godine slavno zivio i to na racun ustanka..

iztj ern ti .dosada kitio hrvatskom trobojnieom. kaludjer ko i fratar. Jozi nije ostajalo vee korakom koraeiti i eto ga u morn vasionog srbstva. iz kule srbske napa dati katolieanstvo. najprije uz vjeru srpsku. Zato razporedjiva. jer smo znali ciji je sin. za Jozu su cetri godine teske dusevne borbe. u kojn se je lukavo uvnkao. obecaju ga ubrojiti medju srbske svetitelje. hriscaninu metanisati i su tri prsta krstiti se. pa nikakvu nagrade. a mi hi se s njim ponosili. Tko se je igda na nepovratak rastajao svojom rodjenom majkom. ponoeio svojim milim hrvatskim jezikom. Drniski rodoljubi niesu zalili priegora a. ne Kto nam je on drag igda bio. Hrvati Hesmetaju Turcinu Hrvatu klanjati. Poliodi. 1879.71 He KatoIlcka crkva. danas bi sve mirno bilo. ko Mo im je mila latinica. pak i uz narodnost. 1883. jer tako hcee kaludjeri. dopisivanja. jer tko nezna Kto je crkva i peci se klanja. eto zgode.· tako i tada htjelo se mahom bez priprave i uredbe jedno Digitized by Coog Ie . kamol nece samouka Jozu! Jurve su svi pravoslavni pristali uz srbstvo. Sve je u Vrliei bilo spravno. on je bukovaeke izbore nazvao crnim izdajstvom. Jur je U obitoli naucio 0<1 Krate i gospodje Mare sve mrziti . Narodna stranka lllJC vjerovala -Iozinim brzojavim niti njegovini medenim rieeim. Kako nmogo puta. obeeanja i sve eim mo~e bizantinstvo razpolagati.iz kule. Hrvatim je mila liturgjija ko i misa. naprlo je da Jozu Kulisida iztrgne iz uarueaja majke Hrvatske. Od god. mnoge je pametnije glave hrvatske izludila srpska politika.Iozu . okruniti neumrlom slavom.:'to je kutolickog. zasto Jozo bjezi od sV<. vee da budd tada zadovoljeno njegovo slavohleplje. a da se za ljubav pravoslavlja odreee hrvatskog imena i hrvatske politike. Nitko namah nepostaje opak. opet u Vrlici! K cesmi i od cesme kuci ! Kako je ovaj sviet neharan. kako ee oknpiti vrlieke Hrvate. Hrvatim je sveta cirilica. do 1883. da se Vrlika povrati hrvatskom znaeaju. da Jozinu izdajstvu vrati zao za sramotu. falio je vodja. pomalo se kvas podize. Sa srbskog neba pisma mu lete. takom velikanu i dobrotvoru covicanstva! Mi ga sazaljivamo . Jozo bi se ko i . vec je u svom sustanku odredila god. taj moze znati kako je tezko iztrgnuti Be iz njezina zagrljaja.ljemajke Hrvatske? N eeudim se nista.

javit cu. Jovo Metlicic i Sava Bjelanovie. ali u isto doba se groze i priete. Pri izborim zastupao je politieku vlast gospodiu Brcic. lipnja. tekueega u Vrliku savjetnik Barbieri. pozivi nisu odaslati imajucim pravo na glasovanje izborno u zupam Vrlike i Kieva. da se odrsi na vlasti. Ignjatije Bakotie i mnogi drugi. a da katolicim nitko nit besjede neprogovori. U tu svrhu jurve stigose na 27. tako su nas uvjeravali Krste i Jozo. Sinoc bio je sastanak u Kninu na koji prisustvovase. oni ce nam vierno kazati sto je tada bilo: »Izpod Dinare. a drugi me nepreteee.« obilazi sela ikonom. to su se uzdali. koliko pravilnik iz'borni zahtijeva. melee i kumee seljane da glasuju za bratiju. 30. nije znao odoljeti drzovitosti i lnkavosti nacelnika Kulisiea. U ovoj naHO] nesretnoj vrliekoj obcini strasna agitacija vlada od strane srbsko-autonomaske eda proturi svoje Brankovice. nesluzi vee. kako mi knz~l. kojim su kaludjeri : prodoeili-propast pravoslavlja ako nebudu s Kulisieem. da S11 kalndjeri razpalili vjersku borbu. pozor Hrvati. 42. Dakle vidite kakva kukavna kortesacija vlada nesretnim Kninom i Vrlikom. 1883. Hrvatstvo. uzprkos vee javnom nepouzdanju vecine naroda. te tute opremise kod poznatog J oze Kulisica kratke posjete. Druqo. Jucer se obavise izbori ovdi takom usilnosti. L. urednik »kaludjerskog klapala«. br. imeuice biraea nisu bile izlozene za proglasenje. L. savjetnik Marko Petranovie . kakve je prosto eilliti u samom pasaluku Kulisa. hajdmo uzesti sto je nase! Niesu narodnjaci racunali. Netom 0 istom stogodj saznam. U ime hrvatstva lahko je bilo llozvati kntolike. velika je zlatna riec. jos neki tel' neki Hrvati. Kandidata pojavilo se je mnostvo. agent Jovo Metlicie. od god. a pozurise se sutra dan put Knina. koji je sva sredstva ulofio. ali premda miran i posten. izuzam mali n Digitized by Coog Ie . kao da niposto nismo u zemlji ustavnoj. Nista bolje sto prinieti dva dopisa iz N. ali je vjera uspjesuije sredstvo. svibnja. Medjuto. Proo. Sava Bjelanovic . ali nije moglo i Kosovo zaostati. Takve su priprave za izbore ueinjene.72 biraliste oteti. izmedju ostalih : zloglasni Bajamonti. dosada je V rlik:a sa svom krajinom bila hrvatska. ali ne hriseane. toliko vremena. jer neki J oko l\1iovic Petrov iz Drnisa. Do vidjenja !« »Vrlika 5. dobro poznat eitateljem »N.

kakvu ce on dati svjedoehu na ove tusbe. kad odnesose listu. Kul. ja eu svoju duznost vrsiti. Dodje Jozo Rezi6 i glasova. Dakako to nebi popitivao lead bi pristupile osobe njegove stranke.anjc. kome. molec. Mi Digitized by Coog Ie . se opre. a naeelnik Kulisie zaviee kao mahn it: neprimam glasa. Po selim katoliekim trkom proletio strazar' obeinski vieuc: u prvi petak na izbore eete! Ovo je novi naeiu kojim se izbori urieu. pitajne uzrok sbog koga otimlje mu glasov. ~ valjda jer nije imao dovoljne snage oruznicke. a ovi ga odvede pred komesara. prisutnim oruznicim potnzi se. da odbije svaku nezakonitost primjecujue zupnik Milos komesaru.i se naimenuje. jer nase nisu pustali u dvoranu. ali ostadose til zgoljni privrzenici srbende Kulisica. Eto kako hriscani ovde dobise. a kad ga zateee zupnik Vuicie gdje to ueini Ivanu ValizieH. proti cemu su prosvjedovali zupnici Milos i Vuicic. llego nacelnik video da nemoze pravit take nerede zavika: signor eommisario.j. koji su nase turkali i odbijali kad hi pristupali da glasuju.73 broj. potuzi se svom zupuiku Milosu. Cekamo da vidimo .ii:i nacelnik popitivao hi strazara obCinskoga. odvrati mu pasa Kulisie. koj. komu je izpoviedio svu stvar. Sluzbeuici obeinski pak prama dvorani glasovanja uvodili su u sohu nase i promenjivali liste. Kako stvar hode nezImino. posto on novajlija. ovorec. I istom tada vladin komesar nemogue dalje trpiti nerede izpravio se i rece : to gospodo nevalja. se non la manda fuori i parrochi io sospendo Ie elezioni! Potla toga vee nas ni jedan nije smio zaviriti u dvoranu. koji je to trpio. Evala mudrom Jozi! Odbor hrvatski sastavljen odeetiri osobe prikazao se je pismeno komesaru. koje su odpravljene I na zemaljski Odbor. Rczie hrkato okrenn se. tin. Nije se eudit Kulisevoj usilnosti. Jer hoeu. g Ali kad bi koji pristupio na glasovanje imenicom hrvatskih ljudi. da je to potrebito. A strazar je znao kako odgovoriti svom gospodaru. to nije pravo l Ali ipak vee nijedan glas kasnje nije primljen. nepoznaje licno ljude. ali ovi mjesto Kulisa ugrabise Ivana Valizi6a i privedose ga pred komesara.izbornom. jeli ta. dok se ne namirise na Milu Plazoni6a. Cujte jos ovu. Komesaru se je einilo to SUViSIlO. Ali koja korist? Zatim Simo Kulisie stade promienji vat liste. da lUU dopusti prisustvovati radu . vee je cndit se vladinom povjereniku.

Iozo. Njegova miroljubivost zasluzila mu je da gnVisoka Vlada bruni ko svoje cedo. njeki su se zadovoljavali . pocimlje vpoliticka borba u Vrlici. platit ee za banovac travarine tri! A uz sve te prietnje. do 1862. Njeki su se varali njegovim obeeanjim. kako otac njegov tako ion. Do -vidjenja [« _ Sad zn~mo kako je: u Vrlici hilo. 1888. Nek se uzto nasi Hrvati u Vrlici svieste i nek sada uvide Hto je kadar ueiniti licumjerae . a sad cujmo kako misli organ narodne stranke. o povratku nema vee govora.• Iozo j~ zagazio u srhsko more sve do vrata. kog oni na svoja pleca podigose dajue mu vlast u ruke. U vjek mu je na ustim. Od 1863.. Tko bi se bio igda nadao '? Ott god. Plazonie je stari kum i prijatelj. Od 1842. S Begovi6em odrastao. do slaoodobica hrvatskoga l1'aja{ ce poliH)%a borba . sve ce to Jozo svojim bizantinstvom preokrenuti. . i dokazu Ii se sve one strusne nezakonitosti. Velika je njegova zadae». jer je tada Begovic bio preokrenuo svoje stanje uapried. da se je zakon vrsio pri izhornom cinu: i da delija KuliKie nije onako zvierski postupao. pobjeda bi hila nasa. . A sad pitamo: mogu Ii se proglasit zakoniti ovaki izbori? Nadamo se da ce ih sabor unistiti.4 zovemo carskog povjerenika svjedoka za sve ove pomeuute cine. novi sabor imat unistiti Vrlieke izbore. Prvom njegovom sinn· nebi za kuma vee drugorn. do 1883. Znam da je Jozo Kulisic prevrnuo srdcem i pameeu i uletio u srbski . U otvorenim dopisim »N. a od god. Sve potihano.Osim -toga slusbn Obcinska javno je prietila tezacim : koji dodje u fratarski obor. Lahko je bilo posrbiti Kulisicevu obitelj. ali je tesko eielu hrvatsku krajinu srbstvom okusiti. »brat je mio koje vjere bio«.tabor. borba je dviju ohitola Kulisiea i Novako- ce viea. Doli nedostojni !« Sad smo na cistaen. da] da se sto bolje kumstvo pri- • Digitized by Coog Ie .« urednistvo odgovara u Drnis : »Stalni smo da 6e te tamo bit sretuiji nego u Vrliei. L. Milanu. Ali uzdajte se u pravieu.8to je debar broj katolika bio n vieeu i upraviteljstvu. jer ovakih grdnih nasilnosti nije se nikad vidjelo. dapaee toliko je znao njeke zasliepiti dn su ga ubrajali u otajne sliedbenike hrvatske politike. neprekidna je vjerska borba. 1883. Teske je pred svietom i u sred biola dana pljuvati na ono sto se je do jueer obozavalo.

a kad bi se 0 Hrvatu radilo. Da nebi tko pomislio da Knli~ic od svog trosi. ni prebijene pare. Na oei dusa bozja.000. jer je u njima vidio osvetnike pogazenog Hrvatstva. Jaruziua je to kud je V rlieanim prolaz za brze na Cesmu. Jedini koji je daleko stao Petal' N ovakovie.rado pravio molbeuice. Gdje ce BC graditi? Gdje ljepse ~to prama katolickoj crkvi ? tu je sredina V dike. Ali je tute Kulisieevo zemlji~te. u cetvorni metar. pak jednog na sveueilistu. r Digitized by Coog Ie . Bojao se je njegova sina Draga. 5000 samo da nzgoji srbima I vetiea. ali sada teku stvari -. hoee se novaea. Svak moze razumjeti KtO radi covjek kad mu se pamet prevrlle. velika je krajina. ali BU to sve prazne besjede. Deset je godina proslo Jozina nacelnikovauja a nit noveica pristedjeno. osobito je poticao I veska Plazoviea proti Dragu. ali s drugog on je ulozio sve Mo moze lukavost bizantinska igda pomisliti. Opet velju. vee je stara obitolska mrzuja medju njima. 2000 five potrebito zemljiste. od hrvatskih nomen da nzgoji jednog odmetnika. bio bi otajni nmet. vee od ob6inskog t.redovito. nece zapasti for. Jozo jednog po jednoga uplivnijeg Hrvata lovio na tanku meku. ali ne privrzenika. Nasem Jozi tiesna je Muealova kuca i ako nije skup najam od for. Lagan je Jozo bio za svaki posao. Gdje je mogao J ozo nije ga ~tedio. Begovie mn je bio prijatelj. Mucalo je dobrieinu nIle od nJega pogibelji. nista llemanje daj svezi i snjim prijateljstvo. Novakovie je bogatas. nesta radje. N estalo novaca. Begovi6 ima tri sina u srednjim ~kolalll.tvrdi. zagusiva hrvatstvo. ali je on mrzio Begovi6evu djecu. 22. 300 na godinu. ali proti njima Kulisie trosi do for. j. Dok je trajalo ono forinti 20.000 bilo radje. bilo i dobroeinstva. pripovjeda srbstvo. nema se Cim Jozo slaviti. on je. bit 6e i sliedbenika. on ce dati za for. Hto je to '? ta u Beeu zapada po for. uduzit ee se Jozo na ime obeino for. On. zrtvovat ce se Jozo za ljubav svoje krajinc. S jednog kraja tako je Kuli~ic radio. ne iz nacela politiekog. pisao preporuena pisma. ima mnostvo duznika. NiKta zato. s toga Kulisie od njega nepreda. jer po vjestackom sudu taman se toliko hoce. Znao hi napraviti najljepsu molbell ieu a privatno dostaviti najcrniju obaviest. Nesmeta. s toga je nastojao da ga njegovi suvremenici preziru. Bye za steei upliva medju Hrvatim.

slabo sagradjena. neka Rozariea euya zaloge u ~ufitu 1l0VOgDoma. tako je biedni Jozo opet moran svih for. Liepo se je tada poljepsalo mjesto.. do 50 godina.. God. 1880. koja vodi Ijekovitoj Cesmi. ali 1II0mei malo vise opreza kad govorite ! Doznali katolici za grcko framasunske numjere i sprcali <In Jozi oei izvade. Jest gn zapalo truda i muke. Radi toga Ivo Brcsun. sagradjen most preko jaruge 11a Kulisicev dolac.otvora obcinskog Doma. BYe li je u Vrliei bilo moguee! Ova mala obeina zadusila se za for. Ato je to ua ovliku obeinu ? Suvise. ~to ce mo uplatiti i kamata Rto ce mo . naravno njegovim znunjem. ova je sgrada tako . svak Zit se. yec ueizkorenjiva. 22. Kulisic se je liepo -. mi necemo imati nit Doma niti vise stotina hiljada forinta. 1210.odbyGoogle .izgubiti na upluceni novae. u Vrlici se otvara obeinski dom.. da joj nitko neproriee 20 godina zivota.i2 "l. naravno trosi Vrlika za svoje poliepsanje. kaze. a noveem srdce i pamet. nit S njim vonjao. Prvo SIllO piacali for.Kulisieeva. 300 a sada for. zid od avlije sazidjan. tizim ce svrsiti nspomena . pozajmila je for. docekao je prije svoje smrti spomenik mara i umar Nije ga nitko zulio dok je novclq dielio. kad ce eiela Da]macija slaviti velikana Jozu KuliHica. daklem deset godina poslie bnkovskog izdajstva.000. ali ce doci dan .000 izplative u 50 godina su godisnjih 51. po njem zasadjeua. 8to u to ulazi Kuli~ic '? Viecaodlucilo.0()O iz svoje ruke potrositi ! T eto opet njemu slave. zamjerke nije. da se na njegovn sgradu stavljn kutolieko obiljezje. kakvog Vrlika uije upamtila... daj da se slavlje slavi. Nista za to. ziv je poernio na suncu se pekue.:. Kroz to se je morale prinieti staro pokucstvo u novu sgradu. To je najam for.Q J I . 22. 22. Ima obcina novaca. SYe dobro. a drugom nije bilo stalo.76 200 cetvomi metal" kamol neee u V rliei zapasti jaruga. Tesko je to bilo za pravoslavnog Srbina Jozn KuliHica. ako se uzme da po sudu vjestaka. Eh <In hi Bog dao ! Ali se otrovna bil jka. podzidjana Kulisiceva jaruga. zemaljski Odbor potvrdio. Prijatelj Begovie nije zavirivao.9. D. Daklen.. Nistn za to. Nit luka jeo. 1210. Obeinski Dom zidjan je pod nadzorom arhitetonienim i ekonomicnim Jozinim. izmedju ostalog i obcinski grh »Gospa Rozarica «.

Vrlika ima potrehu od svega. Jozin pobratim. Napokom je zalostlla trublja svima navjescivala. U svoje rnke uzeo sukno i noziee. u hrvatskom ta born u pokrajini Kuli~i6 osvojio srce i pamet. 0<1 cisto hrvatske 'krajine 8tO nemoze uciniti jedan odmetnik.Ioze Kulisica. Kud se god okrenes na svakom nuglu Jozino kumce. ali mogu iziskivati od njegove uprave ZIt dvadeset godina llmogo dobra. Kad recem. kroji kako hoee. Lukavost je Jozina nadhitila svu hrvatsku snagu: suvise svu pokrajina obasiplje Kulisiea necuvenim hvalum. da niti za jednu dlaku sva krajina ni je napredovala.77 izvukao i kroz jednu noe popravio osteceni grb i na dan slavlja stavio ga na celo obeine. mogao je po izgledu obcine sinjske. ucinjen je nazad vi~e od 60 godina. kad se na polozaju nadje! Htara je poslovica. a niesu znali jedni i drugi. kad su slavlje vidili. da je mum u . Kako cia uvozi i izvozi. svemoguci Kuli~ic sve je posrbio. ko ona radisna obeina. Kuli~i6 je nenadkriljivi nacelnik. Dobro bi bilo da pregledamo. toga samo moze izvesti. cinilo im se da to Vrlika sluvi. obce je rnnenje. novih puteva kreiti ? V rlicaninu je blize za 30 kilometara preko Lemesa negol preko Knina k mom. To je potrebiti put. da pozna njezine potrebe i da joj pmma svojim snagam pomogne ? Znade se kakvo je stanje svih obeina bilo do ustavnog doba. kad mora preko Knina k moru ? Docim. barem popravljati to potrebito obcilo i ako neee. I Rto je najgore.o je Jozo ueinio dobra ovoj krajiui. opisivam Vrlieku krajinn. stari zn~ac ili dusnik jo~ njegova otea Krste. s toga netreba da jn. Onaj ~to vodi do Drnisa. Onaj do Umista hio je davno gotov i samo do Cetine popravljen novcim za bjegunce god. u tu meku uhvatili Btl se i mnoge licnosti iz pokrajine. Kako je to postepeno i brzo i~lo. koji ceMe neobadje svoju krajinu. lS7!)'" Dobar dio GI'HOVa Digitized by Coog Ie . Ht. gori je poturica od turcina. dosta sum se blago izrazio. Ali taj put nije od koristi KuIi~i6u. Najprvo cemo puteve. Koji je to naeelnik. Keen traziti da ucini svojom oteevinom. da to Jozi sluzi da podigne u Vrlici svoj padajuci ugled. Na~i su dobrieine. osim vune i mesa. jer je to najkruce opeilo sa morem. Vrlika je za hrvatstvo propala.

ali !'lto je korist. jer su rivine do kuea doprle. neradi 0 hrvatstvu. da bi se s malim troskom mogao put napraviti i tomu siromasnom selu doei .O Kulisic. a nemas nikoga da se za te stara i da ti pornase ! Katolieko selo Maovice jOH do malo mora seliti. tada ce se sjetiti. zapustao ih je J01. Podosoje selo uz V rliku. liepse je po Zadrn. kada je on to obasao ? Dapaee jeli igda zavirio u njeka sela? Nije viteski hodao po selim. tako jedni i drugi propadose. taki je polosaj njihova sela. lcoJa jc koriet tebi od toga? Ja sam sve izbrojio sto je god ueinio. Ali taj put ne vodi vinogradu. sto Be nebi zauzeo za krajinu s kojom se ti kiti. mnogo hi se toga imalo Digitized by Coog Ie . Ja nebih mogao drugo reei. tri put odlueeno da ce se uredjivati. Ostali putevi. koja raznosi najbolje zemlje. ali jok! nije pri!'le jos niesu kievljani propali. da bi starija vlast imala razpueiti jedan dio sela. Krci6e. Sto da kazem 0 uredjenju bujica ? Ah. kad ga svega zasu przinu sa Strazina i talco ce i to selo ua skoneanje doci. moj biedni narode. a neka sirotinja u V rlici cvieli. Sto cn brojiti? Mi puta !nemHlI10 vee ono sto je za Francuza naeinjeno sa popravkoin nil. Gornjim Maovicam voda odnese. Tizim bi V rlika postala liepim iprometnim trzi?:!tem.78 i Livanjskog polja jedva bi doeekali da podju raditi put preko Privije na Umista. ima take vododerine. vee da je vrlieka krajina sama vododerina. zadusise ponore. Lemesa na more. kako se nitko za te ne misli ! Vode ti razadrise briegove. Jezevic je selo preko Cetine. ali ja znam da je OtiHi6 hl'iH6ansko. covjece bozji. pak ni tuputa nema.u susret. a bio je duzan uciniti za ovu zapustanu krajinn. pak da nam preko Vrlike. N eka mi pravo kaze Jozo. Njeki govore. jer je to katolicko selo.onje potopi i zadusi. Kad Be budu zrtve oplakivale. . i ako v su obstojali. Tko da im pomogne do Boga? Kievo selo kutolieko ima jednu vododerinu. '? Koja jc koriei meni od toga? Nesretni. jer oni puta nemadu. nece. pieskom ti zasuse tvoje plodne ora nice. oni imadu Iivada u Vrlickom i cetinjskom polju. Izpod Garjaka ubavo je i plodno polje. a d. potopise tvoja polju. Ja. Docim.:. broji oko 600 dusa. Tu ovde se. Oni moraju sve na sebi i na konjim pritrati.

neda mu je trgovae brez for. neuk pohlepan za zemljom i milo mu se rastati sa otoevinom stiska se n plecih. pravedan. Ovu zemlju uzeti pak jc dati obradjivati duzniku kao kmetu. a kroz to Kalinie J ozi u naglosti pokazao sudbena vrata. Podmirio je sve. a zemlja je moja. nista ne osta sveta. nepodmitljiv. for. Nije dosta. Tako opet nastupi trgovacko carstvo nad nevoljnim Digitized by Coog Ie .tamo da oni stave krize proti najvisem tezackolll dobrotvorn. 20 da digne djavla s glave. 1. Ova dicna zadruga zasjela je na knjigu duznika Krste Kulisi6a. tomeljito sam odgovorio. 20 i suvise polovinu sa svoje zemlje.« kakvu nagodbu. ukutrili. neumoljiv stavi se da na kraj stune kamatiekoj nezasitnosti. . U V rlici je harlet trgovaeki.. Duzniku je dodijalo placati kamate i sa svoje zemlje davati polovicu. vee narodne pijavice okupise silesiju tezaka pod drugim vidom. pa eto nek bude tako. ko sto je bio. 60. Osvada za osvadom. 100. vee kasimo ~togod 0 zadrugi »braca Kulisie«. svake je godine davao kamate ima vee kakovih 15 godina . satira za satirom. Pita nazad nagodbu i da vjerovniku ustupi zemlju . pak nek nosi vrag i zemlju i tebe ! Ti si meni duzan for. Bee pun je najpodlijih tuzaba proti uzoritom sudcu Kalinicu. Ostavimo na stranu Jozu nacelnika. Vriednost je zemlje oko for. Split. Za nasu nesrecu Kalini6 je bio usilovan pitati premjestaj. Pita primnieu. Ako hoees~ ja eu ti zemlju prodati. 20 i kamate za 15 godina. Presta li njeki trgovei utjerivati dugove. 1854.togod popustali od starog zanata? Kad kazem niti jednog slova.79 kazati. koju je vjerovniku zalosio. a promisljali kako d!1 uklone Kalinica. prodade stogod blaga i nosi vjerovniku for. Tezak glup. Tuzba led sa 8tOtinama kriza. stavimo. ova je davno za me ostala. jer za njim stoji ono strasilo iz god. Zar su dicni sinovi onakoga otca. 20 i za to nasloniti se na zemlju. a . Ti mi vrati for. koliko pitas ? for. dise for. Naveo sam otvoreno pismo Petra Novakovica u kom on kaziva kako je steeeno Kulisieevo imanje. Da se je to gdjegod drugo dogadjalo bilo bi drugih posljediea.:. Sudae Kalinie opazio je te i drugo posle njekih trgovaea. kroz to dnznik daje 20% na ono for. uzajmiti. l' evoljan tezak hode u drugog trgovca goreg od prvoga. Zadar. 60 i plati uepostenom trgoveu svoju vlastitu zemlju. 20 i eto si mi izplatio. kakvu zemlju ? Ti si zalozio zemlju.

Kako on kaziva. znas li da su one podvornice bila tvoja oteevina. a' janjei nedoresli. . Koliko neukih tezaka i dunas vjeruje. . da ja na kogn eiljam.vo je.a kuea gdje svrne to blago bozije. N evoljni narode. prsut. . ako su oni mudri i znadu gospodski ziviti. godine 1894'~ H karuo 0110 19 junjaca Jezeviekih godine 189:3 'r Misle oni u Zadru. . tree znaK komu? N eboj se ja eu se zato misliti.. Zanimivo je slusati naseg tezaka kad pripovjeda. Sve biljezi s kamena na kamen. a Hto bi korist Jezevicanim i OtiManirn? Ujede li vuk magare ? D najgom doba godine zapada popis vojnika. . . tko je tvoj pravi prijatelj ? JOB eu pripovjediti nesto. . bekinice predate. Sela se koljn kroz medjase. I danas se mogn u Y rlici take repe za rodakve prodavati. Bogu i vami! Godinu dana valja pohadjat gospodara i sjecati. Kako taj kaziva. jer tezak slusa vise svoje krvopije. inace bi hilo prijateljirn svakog dara izobila. 'I'ezuku je tesko rastati se sa jedincem. naravno.80 tezakom. doklen je i kune se svim na svietu. da ~ je kamata koju si ti od tvojih zulja plaeao vrlickim kamatnicim sazidala ove biele vrlieke kule. nije u ljudstvu doci praznih ruku. doklem su medjasi ujegovog sela. ta znas li. . I pra. negoli dobrotvore. . prsuti pojedeni. . putom mnogo propane. vise mu se vjeruje i bolji porez donose. Cestit. N ek niko nemisli. kako je ukraden i stotinu drugih okolnosti . Ako slueaj izadje da nije mnloga zapalo u vojsku. da smo mi hleke i da neznamo svoga kraja. (?!) kako ces '? Svaka kuca po janje. Ta evo IIIoj sin bio ko jela. Janjci su poklati. pa mi ga nezapade. Bog pa on i sto sliedi .ie advokatn. a tko nema janjeta. ! Biti ce gospodaru. nitko ga neizvadi vee on. U Vrlici lukavi ljudi znadu tezaka tako obladati. da mu je onaj en Digitized by Coog Ie . druge gubese otralo. jer su tada knee prazlle. da je onako. prsuti izjedeni. tako i sve selo i Hto bolje laze. na obeeanje. Boze ueuvaj ! Samo pitati kamo zamakose ona (Iva tovara prsuta s Otisiea. samo . Da. Ali najprvo valja za se dobit onog covjeka. da podpise istu svoju osudu. nedopre sve onom za koga je kupljeno i oni koji gone na konjima valja da se omrse. gdje je desenj. a sada su trgovacki begluci? Kad ees pozuati. za st. sto se u sred hielog' dana sbiva.

000 sitne marve. za nista se nezna. Ako se pri tomu dogodi. 22. lahko ee umesti i upropastiti bastiuu. na njemu nema travke (i Digitized by Coog Ie . jer ce stioci sumljati da satire pisem. da kads sin ubastini bogatu oteevinu. Osobito ako hoce da se pokazu dobroeiniteljem. jer nije znao euvati oteevine. dobroeinstva. smio bih pozvati prvog raeunara. do malo pane u siromastvo.81 izvadio sina iz vojniee! 'Tizini se cini veliki kapital. da taj posteni darezljivi dobrotvor svojih prijatelja. a posjeduje do 120. Kako je tesko razumjeti! Kad se prsutim oblozi obraz. tomu i tomu odnieti poziv za glolm. da ga kao siromaha nazivlju ludjakom. a sada lugar opravdava. Proracun je for. Sto eemo od lugarije pripovjedati? Sami jedan slueaj. Mi opazamo redovito da bogatiji tezaci globe neplacaju u noveu vee prsutirn i janjeim onom tko moze osloboditi. Velika je bastina vrlicka krajina. jer znamo da postenjakovici prve su razpikuee. u pametnim rukarn mogla hi se takmiti sa prvim obcinam. kud idjes ? K vragn u Bracev dolae. prijateljstva i drugih naslova. U Ijudskom aivotu dogadja se. Sa svim tim on je bio i ostao posten. da se nece naci jedna namirnica. doeim. kako tko misli.000. to je mucno opredieliti. uz postenje hoce se i pameti. Nepregledno je Snhopolje Kievsko i Jezevicko. ja en se zakleti. ja cn vjerovati da sve ono sto se ntjera preko poreznog ureda i drugih vlasti. To stoji izloseno za 14 dana da svak pregledava. 22. da je on pravedan. potroseno je for. nemoze se tako igrat. nigda dosta. tako smo na cistu. svi njegovi od djetinstva prijatelji i drugovi njegovih mana oko njega oblete da se okoriste "i obieajno se dogodi. a tko ga je tuzio ? Lugar. J a eu vjerovati da su svi uredovni brojevi u redu n nasoj obeini. da onaj koji dieli nije to stekao svojim znanjem. Lugar kaze. Jedanaest je hiljada dusa. Pitam puliciju. Ja znam da je taj ostao opravdan. potroseno je sve i sve nknjizeno. ovo je krvava povjest ovog zapustenog naroda. Ali u upravi jednog imanja uz postenje hoce se i pamet. da pregleda sve racune i znam da hi nasao novcie u novcie.000. Kojoj vrsti upravitelja spada Jozo Kulisic.. samo tom razlikom. Nasi hriegovi redovito se zovu Golobrdo. a" sve pod ime umanitarnosti. nase ravniee Snhopolje. koja tocno neodgovara. Za dobrn upravu. N ecu dalje.

On se nije postarao da Suhopolja pretvori u plodne ravnice. obeinski posjedi deseterostruko nadmasuju privatne imovine. on je sagradio obeinski DO'm. niti Golobrda da brez stete i globa zasumi. U Vrlici otvorom Obcinskoga Doma. On se nije postarao. Ani na istom Kosovu. Kase se. niti oni koji su od njega stvorili kumira. Ali ja trazim da nprem prstora i pokazem svietu. zasto ? Da u hrvatskoj uskrisuju srbsko Kosovo. ima mnogo slapova prikladnih da budu npotrebljeni za koristne proizvode. Kosovo od V rlieke krajine dieli planiua Kozjak. Liepa kita krsnih Cetinjana nasla se je na Kosovu.82 niti ista zelena. koju je preosvesteni hotio nazvati Joakin i Ana za takmu katolickoj sv. ' N ezna sviet sto je . pute do Cetine i preko Maoviea novcem odredjenim za bjegunce. niti da Paskopolje od vode oslobodi. God. da slabu vrstu marve zamieni boljom. Digitized by Coog Ie . nije trazio nacina da tezaka poduei stecInji i pametnu gospodarenju. ali je za to dobio izvanjsku podporu. Ko u svoj zagorskoj Dalmaeiji. Ali ona dusi pitomo Paskopolje. vee veliki srbski politik. Cetina sa svojim pritocim plodna je rieka. tamo je sajarn. Ilije. 22. On nije nigda obasao i vidio njeke diele svoje obeine. Popravio je Cesmu. On je naeelnik da zabiljesi sto utjera. 1878. On je znao i katolike povesti na Kosovo. Ja mu ne nieeen da nije popravio jos god.000. 1889 Jozo je u Vrlici riedkim slavljem otvorio Obeinski dom. da se dive srpskom slavljn. hajdmo da vidimo sto ee tamo biti. tamo ee vladika svetiti erkvu sv.je i izdaje. kojom upravlja. 'ali je zato uduzio for. TO' je sve lukavo opremano. koliko bi bilo rada n tukom imanjn ! Ali Jozi Kulisicu najmanje brige daje. On je nista drugo. Te iste godine otvorena je crkva Lazarica rra Kninskom Kosovu. eto je proslo 20 godina. sto je ueinio koristi svojom stecInjom i pametnom upravom ? Toga mi neee znati kazati niti on. Nuse je podneblje prihladno za voce.Jozo. Pametnu gospodaru. Jozo je mnoge bezazlene ljude bizantinskom Iukavoscn znao privezati uz srbsku stozinu. tako i ovdje. na glasu je Maovieka kruska. koje bi moglo hraniti svu krajinu. koji je sve svoje sposobnosti stavio na bankn srbske propagande.

Mladjarija je odmah u poeetku svatila svoju zadacu a stariji. pravoslavnog srbstva.:. sto nam pokaziva grb i zastava. Nije nam bilo dosta narodne stete. kod knee i u svietu zastupana je krajina srbskim predstavnicim. kad su se nasli okruzeni u okovim srbstva. sbaciti ga sa stoliee. kad je vidio da to uije po duhu naroda. a sada. niesu htjeli tim se koristiti. doskocit. 1889. kud kuei Jozino kumstvo. pobratimstvo iprijateljevanje. jer stari ljudi niesu razumljeli niti vjerovali. stao miriti duhove »Slogo1n«. Mladjarija je ustrpljiva bila. srbstvo nevalja. Vidio je Jozo dok je kabanicu promjenio. Stariji uzgojeni na srbskoj lukavstini htjeli sute iste godine okoristiti se bukovackim izgledom. Uprav tad a nasi su rukom opipali. Odprije u Vrlici sve je imalo Katolieki i hrvatski znaea]. Tada. pod upravom vriednog unijatskog papa Nikole Segedija. ustauovljiva sa potvrdjenim pravilim drustxo »Sloqu»: Pa nije bizantinac ! Docepao se naeelnieke stolice i zastupnistva. Okretan. __ V rlicka mladost okupila se je i u hrvatskom duhu uzgajala JOB od god. da Jozo nezna pomisliti srbske politike. sjetise se kud ih Jozo vodi stopro god. ali Hrvati u vjek znacajni. Sgoda je hila pa. ali. Vatra je pod pepelom stala. da se nesto iza brda valja. kad je Jozo stupio u ustrojeni srbski klub. brez pravoslavne vjere. jer su tada bezazleni Ijudi uvidili kamo smjera srbska politika. da ih je Jozo preko nodi u Srbe pretvorio. 1883. mladost je V rlicka ustrojila pjevacko druztvo. ali niesn uspjeli. hotili su Jozu jos napokoru cekati ili u skrajnjem slucaju otvoritim junackim megdanom. Godine 1883 Hrvati su POkUKUli borbu proti Jozi Kuli. znala je da na mladjem sviet ostaje i da ee doci vrieme kad ce slobodno moei se boriti proti novo posijanom srbstvu. jer se neodazvase kumovi i prijatelji od djetinstva. jer toga imena nigda necnse iz njegovih usta. vee su nas htjeli i pred svietom osramotiti. Htjeli su doka- I' Digitized by Coog Ie . i dobra volja u vrliekim biraeim.83 Za Vrliku to je bio sretan dan. Tada sn se mnogim oei otvorile. uvjek 'kasniji. njima je bio Iazae koji im je kazivao da je Jozo srbinom postao. Jer bez pravoslavlja. na koju su ga podigle krvatske ruke. a sada ima sve srbski znaca] osim jos grba i zastave.i6u predstavuiku srbske politike u V rliei.

1. oni su duzni svagdje stati visoko na braniku svojih svetinja. Primaju se razlieite novine ali one preko praga unutra neulaze. a sve da se nebi porusila »Sloga«. da je Vrlika srbska. Tomn lle~a nikakva biljega. nista zato. jer je tu »Sloqa«. dusu u se. jer je tute » Sloqa«. Vrlika je odlueila da budu birani za sabor najveci neprijatelji hrvatstva. Mladost pjeva hrvatske pjesme. . Fratar je u Slogi. Pop Fratar i Sudac valja da muce i ako ih Kulisic ostrom kandzijom siba.« ? 1 I I I NielcanJe poitenja. duzni su zaprieeiti po moguenosti sve sto je na stetu onoga sto zastupaju. Sve se jedan na drugoga sgleda. da oni mogubiti cija god lutka. koji u saboru kazu. Vatra je pod pepelom. nista za to vrlicki Hrvati valja du muce. dok OIl na nadleznom mjestn radi kako da porusi njegovu crkvu i na njezinu mjestu sagradi konjusnieu. I kad su svi vrlieki Hrvati poceli se micati. Kad sukakvi politicki dogovori on je slozio u »Slogi« sve one. pak on poteze svoje vierne Srbe na stranu i stvara zakljueke proti Hrvatstvu. zanovieta radi popravka crkve. da Ii ce ga prepoznati koje je' boje. valja na vratim da ostave svoju dusu i srdce. U to druztvo upali su i cinovnici. jer je tute »Sloga «.' a da pamet svedu na tudju koloteeinu. valja da ju na vratima razhlade i da zaborave sto su. On je unutra strpao unijatskog popa. Drnis i Promina na ime pruvice pitaju samo jednog zastupnika.se nebi pomsila »Sloqa«. 8to je ta blazena vrlieka »Sloqo. a to sve u ime »Sloqe». U toj » Slogi« sve se zove nask» ali nije bilo nista nasega. znacaja. da. rodnosii. na kojoj je napisano »Sloga«. Sudac je u Slogi dok Jozo knpi krize da ga nkloni. Sve vre i kipi. opojena je duhom hrvatskim. koje zagovarajn hrvatska prava. ZOV'l na noge vrlicke Hrvate i u ime njihova postenja. jer je na njoj napisano »~loga«. ali nitko nesmie stapom lupiti po zlatnoj posudi. koji bi mu mogli ista smetati. Bivalo ih je razlicita misljenja. koji se blatom nabacnju i na samo ime hrvatsko. ali unutra nesmiedu uci svojom glavom. daj da ih Jozo poklopi medenom besjedom »Sloga« Pravila su potvrdjena drustvo okupljeno. saojeeti. a1i kad udje u nesretnu dvoranu. koja prieti rusevinam.'J°ere.morala i na- Digitized by Coog Ie . pitaju ih zasto glasnju za srbske zastupnike? Radi Kulisiceve » Sloqe«. Sveeenici su elanovi.84 zati da V rlieki Hrvati nemadu svoje sviesti narodne. dok Kulisie zapreda.

a kamoli primati. srbstvo je to vise pritiskalo. On je na ruku zupniku. dobroeinitelj ob6inskim novcem. propast drustva.tsku. To je bilo upamtimo god. Tko je porusio »Sloqu. Jozo pita riee da prosvjeduje. znanac. vidili katolika u iztoenom obliku. kako se moze na6i tako okrutno srdce i porusiti tu zlatnu »Sloqu«? Daklen za ljubav briskule i kumstva. Kuli~ie je miroljubiva osoba. Tamo u Zadru taj novae ko zlatan prolazi. srbin katolik. ali De Hrva. a predvidjalo se je da mora biti. Zapodrto pitanje kaste i mjeseana. neparnetno dotuda i dovuda. ne u sastanku drustvenom. niti domovinske rodoljubne novine nemogu se zagovarati. 1891. Te iste godine 0 pokladim bio ples i jedna nepromisljenost usilova einovnike da svi izstupe iz drustva. Izdajstvo. Tko ti brani ljubiti Domoviuu '( Ali ne II upravi obeinskoj. ve6ina hrvatska za predsjednika sudea Kaliniea. tko 6e se usuditi daporusi »Sloqu«? • Godine 1891 sjedniea je u Slogi za izbor upraviteljstva. Bresan duga nosa. jer su u njegovim riecim. Ljubi domovinu. bio predsjednikom. Simo se protivi primanju Crvene Hrvatske. valja pogaziti najsvetijn duznost. niti zanosnom pjesmom. 8tO se moze od Joze ve6e traziti ? »Kad je Visokoj VIadi osjegurao svojom rieeju » Slogu« a Biskupim svojim bizantinstvom vjerskn susretljivost. nesmiede se to izkazati brats kim razgovorom. Tako raztrgano opazalo se je da kre6e svomu skoncanju. uvrieda. tamo je sastanak i briskula.kum. Toga dana izabra. Kroz to se Jozo sve to vise izkazivao srbinom. zabave i lazljivog prijateljstva. kad 6e biti. ali je to dobro doslo pomirljivom Jozi da einovnike izstisne iz »Sloge«. svagdje mn je na ustim :> Slog a «. on u upraviteljstvu trpi do sebe katolike. Sabol' odliega tuzbom proti dienom rodoljnbu i dusevnom einovniku • Digitized by Coog Ie . jer to zabranjiva riee »Sloqa«. ne u saboru pokrajinskom.om nigdje i nikada. Ta katolieki Biskupi ponosili su se njegovim prijateljstvom. ostajalo je pitanje. dakle. Tamo je . hrvatstvo se to veema iztiealo. Dotle je Ivo Bresan. ljubav prama Domovini. Slobodno ti se izkazivati svagdje prevejanim Srbinom ali Hrvat. jer nije upraviteljstvo srbsko.«? Odgovorit 6e zdravo misljenje.r-- S5 bali su bili duzni Hrvati podrsavati taku slogu? Kako ne.

u koju su nasi Ijudi bili ulovljeni godine 1892. Tko se je usudio zamjeriti strahovitom covjeku? JOB nije bilo u Vrliei politieke odvaznosti. Jurimo napried. Godina 1889 pokazala. Ima J ozo svojih sluga. koja ee svrsiti kad se zvani Srbi povrate u tabor. Mnogi su se na nj ogledali. je Hrvatim kamo Srbi idju.86 Karabaieu. Eto tada Hrvati hili su boljeg srdca negoli on. Nasao se covo koji je Jozu na N. Tu su mnogi podpisani. da su dallas uz J ozu. Ali je bio porazen. ljuba» pl'iznanje i postouanie pram Jozi. da se vidi BtO'je Jozo. cinili su mnoge da podpisu ono. nitko se nije osudjivao rat naviestiti svemogucem Jozi. izaei i: oprovrei neoborive tvrdnje N. Maretiea prama J ozi. iz kojega su istupili. 1892 a Jgotovo nalgzimo se razeiepani. mogao je sa podpisom. unisten. Godina 1883 pokazala je Jozi i cieloj pokrajini. Stupica. placnu otrali su suze. a ti podpisi traeeni su za vise dana. prenio bi one clallkc iz N. jer tada niesu imali neoqranicenu. za knmstvo nehtjedose ga zapustati. koji ce obletiti neizkusne ljude i izmamiti im podpis na pouzdanicu Jozi. jer se primice odlucna bitka. s toga se okupljaju i roee proti Srbim. Da nije 'radi troska. ko sto je obicavao.viteljstva »810ge« pokazao se je zivot hrvatske stranke. Jozo je jak. Lista. s toga trasi podpise i svjedocbe. Svak ee razumjeti kako je' bilo lahko izmamiti podpis od neiskusnih ljudi u ime kumstva i starog prijateljstva. neznam. Oni su . dok se je jednog po jednog ulovilo. dok je on ulovljen. Ta on je nezavisan covjek. 1891 u izboru upra. sarno nenalazim Boze Milkoviea i Drage N ovakoviea. koji Jozi prieti. u drugim sgodam. God. Nuzgredno budi receno. L. oeepusao kako valja i prstom pokazao vrliekim Hrvatim sto je i tko je Jozo: Jos je u Vrlici sve neodlucno. L. t.bili lieni noprijatelji Jozini. J er da bude se on eutio snaznim pobiti ono 8tO je pisano u N. Koliko ga postuju i ljube. sto niesu u srdcu cutili. nebi ga njegovi trasili obraniti praznim rieeim jedne izjave. da su Hrvati 'zivi i da nece tako lahko pustati se Srbim. hrvatska stranka neuredjena. Cudnovati obziri fra K. svi su bili gotovi. JOB smo u god. porazena podigli su. jos niesu bili potrgani konei kumstva. Casoviti nesporazum 0 pokladim pokazao je da JOBniesu zreli ti mladi ljudi i da im obzorje neidje mimo Kalauzu. jos vecma je pokazala slaboeu J ozinu. Digitized by Coogle .

I I r· 87 Godine 1893 <iva se znamenita dogadjaja u pokrajini sbivaju. Na Vrlici same je pisano bilo »Sloga«. Malica. Prepao se Jozo i svojim viernim slugam Trojanovieu i Pavasovicu kaze~ ako nam Hrvati otimlju Dubrovnik i Kuin. kako hrvatstvo danomice gine. za njima se posukali svi nezavisni Hrvati. Hrvati niesu mogli trpjeti preuzetnosti srbske. u Kninu. Nastupio ga je Fra Jozo Kitarevie. Maretic prvi je koji proti tomu ustaje.Hrvati otvoraju Prvi Hrvatski Muzej u hrvatskoj priestolniei. . Nije htjeo da mu se kaze. Razmahali se perjaniei Jozini i udri po hrvatstvu. Fra Krste je vidio jednu i drugu stranu. necuti se snaznim da ga od propasti odvrati. VidioJozo da nije salni posao. s toga se je zaklonio u svoj obiteljski mil'. sto ce biti od mene u hrvatskoj _ rlici? V Ko dva lava na javnost usrnuse ti mladi ljudi. ubrojio se u c}anove Kulisiceve »Sloqc«. da su neizkusni vrlieki Hrvati podpisali pouzdanicu Jozi. Sto ima prieeiti Jozu. pita n staresina drugn zupu i dobiva ju. . s njim je i pop Malic. moli fra Krstu da on posreduje i da se mil' uzpostavi. Toga puta nije bilo tuko. Kroz to je srbska Digitized by Coog Ie .On je pametan i uvidjavan . Hrvatstvo tih sveeanosti. da napanu hrvatstvo Dubrovnika. ali to je bio dusevni rat. nede da se sukobi sa vrlickim mogucnicim. da pogrde uspomenu hrvatskih starina. e da se njegovi tako neodluee na rat? Stopro je godina. Smutnja je bila. Svi se u »Slogu« povratili izim popa. Fra K. koji je vidio da sve vre. On vidi da njegov narod strada. a da ce on svojim slugam reci. ko po praznu guvnu. (Vidi Mo Plazonie o tom pripovjeda). sad on moze sto hoee. Hrvat je dusom. da zaniecu Hrvatim njihova pjesnika. ali su zabrinuti i muce. neee da im se rece da su prvi podadrli smutnju. Hrvati podizu spomenik hrvatskompjesniku u hrvatskom Dnbrovniku. dana. doprlo je do »Srbske« Vrlike. Fra Krste je otisao i ostavio liepu uspomenu skrajne miroljubivosti. jer su sva srdca smuceno gledala. a oni u ime »Sloge« moraju mueati. Tako je i bilo. da je bacio vatru u V rlikn. Ali nemir »Sloge« jos im se namece. niesn mogli robovati a jos manje pnstati da sva krajina 1'0bnje a da nije prosto zapjevati hrvatsku pjesmu. Ovaj kipom mali covllijak ali dubom gorostas. ali za njim hrvatska politika nije zaplakala. ali nije za borbu. da umuknu.

Ali kazu. piliea. dapace kad sve sravni. ako se ista prodade toga dana itkornu katoliku. koje eesto spada u isti dan kad i katolicirn. Idju najuplivniji katolici u svojih starih znanaca pitati. Po obieaju nitko _ nije nosio nista sobom. nigda nije dao najmanjeg povoda ikakvn nesporazumu: Tako se je islo napried do spasovdana god. koji su drugih godina obicavali svecano se priobuci i doci k erkvi. katolici nebi ostupili od svoga prava i obranili biga do zadnje kapi krvi. koji svojim nemarom pripustase. Tizim je hotio dovesti n sukob i dotjerati na pokolj nesretni narod. N a Spasovo sgrnulo svieta izvanredno. -Kitarevic je pohadjao »Slogu«. nit do. Doisto svakoga su priekora zaslusili svi oni. dotjeraju na prodaju blaga. da je dan prije bio Pavasovie u Cetini. N arednistvo. Pavasovie i Trojanovic sve uslove mira gaziJi su svojim srbstvom. pak uvidio sto je bila vrlieka krajina od kad dopiru do nas upisane . Jer doisto. niti su trazili. tada je pokusao sve zaprieke staviti da katolici tamo nepristupe. da. Medjuto po dogovoru i naredbi seoskog glavara nema toga nista. J . jer glavar zabranio pod prietnjom globe i zatvora. svaku pazio. . drva i drugih stvari za taj dan.88 misao u Vrlici slobodnije izjavljivana. sama zenskadija kod knee place. B riManill tezak iz Cetine nije smio -- Digitized by Coog Ie . da tamo nece biti nikakva nereda. Slav. Ali nemirni duh Pavasoviea htio je sreeu pokusati da i riscani tute se okupe i ovrse sluzbu na Spasovo. Riseani toga prava niti su imali. uspomene. Nacelnik Kulisic zupniku je zajameio. da jim sto prodadu. ali nigdje ni jednog muskiea. se dodje do ovakog stanja stvari.· Kad Pavasovieu kod vlasti u tom nije uspjelo. Na nepobitnirn dokazim pripovjedio sam kako od najstarijih vremena sami katolici imadu pra~lO na Spasovo pohoditi groblje i crkvu Sv. . Za to je doznao zupnik katolieki i obznanio Prip. Spasa. naci se u najvecoj neprilici.000 katolika. bili. mora opaziti malodusnost njihovu. riMani. jer je toga dana tute mali pazar na koji seljani Cetine. mora se cuditi ustrpljenju Katolika i Hrvata. . sto nesmie dati ista. 1894. izvrsio otajne naredbe i uredio sve tako kako ce sntra dan preko 2. Tko je pomljivo pratio mbje pripovjedanje. Poglavarstvo u vrlieku Ob6inu.

vee Indo zaspg'Hlse. Hrvati svetcano priznadose. pak svi u crkvu da izmole rozarje iGor-pine Litanije. da Gospi u ruke prikazn BVOjU molbu pravdi bozjoj. Dvie hiljade dusa nema cim da se zalozi na cemu da spravi objed. opazilo se je iz svega da ce do malo konaeni razdor buknuti. Maretie tiesui prijatelj Kulisieev ovako mu je pisao : »odkad je dosao Trojanovic. da su i katolici i pokazase Kulisicu i njegovim slngam: nedumo bastine. Taj dan se je zasnovala Hrvatska Citnonicn. koji 'se je nasao daleko od svoga sela i mjesta n rukam neprijateljskim. s I Ob ovom je pitaniu mnogo pisano i sliepcim dokazano. svi su stali zagovarati. vee ~to se je bojao da nebudu popaljen. Nije bilo druge. Osim nj ega . ne. koji praTo na grcku izduli su nas n vjeri. dosao je . Sada kad Srbim nebi dosta politieke preuzetnosti. ali S11 jos bili jaki konci kumstva. svi poginuti stope neodstupiti. nastao je razdor i moralo se svak sebi ko i u ostaloj Dalmaciji«. da se njima pretrgne svaki odnosaj. tako su odgovorile sve domacice. u kojih se dolazilo pitati. dn je odavna vatra pod pepelom stala. Hto se je bojao budalaste prietnje. Tnte je naj vruei zagovaratelj slobode bio Bozo Milkovie Bajo. Povratise se iz Cetine procesioualno. n narodnosti. fra K.r so tRta dati niti prodati. koji s kaludjerom u slogi piri mrznju vjersku. u toj sgodi odlueila se je borba za svoju nezavisnost. da su katolici i Hrvati bili siti srbstva. To je bila neeuvena neprilika za toliki narod. da ih pomoze II pravednoui poduzecu za svoja prava vjerska i nurodna. Malo poslie toga. Istina je. i za vjerskim svetinjmn. Kad je narod vidio na ~to su riRcani dosli. ipak kazati svojim znancim katolicim za di vljaeke naredbe i prietnje. dn su Grci uzrok razdoru. sada hoee da nam prisvajaju vjerske svetinje i 0 glavi nam rade. koji za svoje interese od njekoliko vremena priliepio se uz Kuli~ica. ko Rto jasno izbija iz mog kazivanja. koji je vrcao iz ociju i uajznpnstenijeg katolika fra Jozo Kitarcvic mao je ublaziti duhovnom utjehom. Sveti gnjev. gotovo da skapa od glada i umora. valjalo je trkati i kolima i na konjim n Vrlikn dvie ure dalecine da donesu potrebito i priprave tom narodu objed. Digitized by Coog Ie .

bijase i zupanija Cetina. a bolje od toga nadmoeno pncanstvo katolicke vjeroispovjesti. Zidar i ostali zasnovase H. Glasovima Vrlike zadnjihgodina odasiljana 8U tri srbska zastupnika u pokrajinski saber. V rlike :mnogobrojne srusene crkve i starinska groblja za davniju dobu svjedoee hrvatstvo Vrlike. koje se sa svojim milim hrvatskim imenom i porieklom ponosi. a V rlika dok postade strategicnom tvrdjavom tudjinskih tesnja. a to ustrojenjem »Hrvatske Citaoniee«. moralno je istanealo. a za noviju to isto potvrdjuje obcinski grb B. Riedkom lukavoscu pojedinih narodnih dusmana postepeno se je zatiralo u ovornu pueanstvu svako hrvatsko cnstvo. Sokolie. probudjuje hrvatsk'll eamosoiest: N u zaliboze hrvatstvo u V rliekoj krajini i materialno i . da se srbsko-hrvatska razmjeriea u Dalmaeiji ublazi. Gospe Rozariee. Za to promieateljni Odbor najvecim pouzdanjem obraea se Vasemu Digitized b: Coog Ie . Plazonie. N ovakovie. Prozora. Milko\. Begovic. nigdje tako zle posljedice nepokazase se za hrvatsku sam osviest. sto je god. treba Vrliku 9pet povratiti hrvatskoj misli. N eopisivom . sielo istoimene Zllpe hrvatske. I vo Bresan i Ignjat Franie iz Sinja t..brzinom Kitarevie. 1879 prigodom takozvanog Bukuvackoga izdajstva nastao. Citaonicu uz ovaj proglas : P.ic. koji opet svakom prigodom radise protiva pravima hrvatskoga naroda. Tamo ostadose katolici srbi t. Ovoj citaonici glavni je eilj da promise narodni odqoj. N. da bi se odmah po svojim snagam takova citaonica mogla ustrojiti. sluga srbski. j. Da se dalje odnarodjivanje ove krajine zaustav. Kalafatie.no Tada je Kitarevic izstupio iz »Sloge« a s njim i ostaH Katolici Hrvati. koje Hrvati zasnovase u Dalmaciji u prvomu doseljenju. ko sto na hrvatskomu pucanstvu V rlicke krajine. Velestovani Gospodine! Izmedju zupanij~. Dogan. U slid zlokobnoga razdora izmedj jednokrvnog naroda u dvije vjere razdieljena. i za dugo obdrzati. j. U ovoj zupaniji a u neposrednoj blizini Cetin-grada od velike davnine obstoji varos V rlika. Starohrvatske tvrdjave Glavasa. istodobno bila je ljaga na sjajnom lieu hrvatskoga naroda u Dalmaeiji.

kako bi na . sto ga je pisao odboru: »Slavni Odbore !« »Na moju veliku zalost radi _ vee od nekog vremena . G. dn hi blagoizvoljelo stupiti ko clan utemeljitelj sa jednobrocnim doprinosorn od fior. Budi mi dozvoljeno priopeiti samo list veleue. nije mi moguce odazvati se Vasem bratskom pozivu. U takovoj nadi neka V. U vazili V. s molbom da izvolite primiti ovu malu prilozenu noveanu svotu za druftvene potrebe. 30. Iliji popn Malicu. G. muzara. Digitized by Coog Ie . Promicateljni Odbor. gosp. DURom biti ell s Vama i s najveeim odusevljenjem i osobitim zanimanjem pratit eu razvoj Vai-iegrodoljubnog zavoda. U 4 sata u jntro navieseiva se otvor svecanosti pncnjavom.f ! 91 Gospodstvu. _' Svaki pako rnilodar najveCorn zahvalnoseu se prima. U 61/2 sati u jutro odlazi Promicateljni Odbor pred »Hrvatsku glazbu« Kninsku lIZ puenjavu muzara.poremeeena mi zdravlja. sto ste me se sjetili. molbom. G. Odbor se ie svojski zanzeo.taj. ko najsjajnija pobjeda za svetu hrvatsku stvar.« S odlienim stovanjem Vas Spljet. blagoizvoli primiti jos i izraz najdnbljeg stovanja. da sama pomisao ustrojenja Hrvatske Citaonice n V rlici znaei ko najljepsi program. 5. da potpomognu i sudjeluju otvoru »Hrvatske citaonice«. i ovornu domoviriskomu glasu veledusno odazvati. Ovaj poziv nasao je odziva kod svih Hrvata bez razlike stranaka. Svibnja 1894. dan bio otvor eitaonice. Prinosi salju se prec. Uzto liepa Vam hvala. Vrlika. II. Krivo je misljenje da su samo pravasi bili pozvani. dne 20. lipnja 1894. U tn svrhu posalje na pregled obcinskom upraviteljstvu sliedeei program: I. Jedni i drugi takmili su se. Borciea. g. Lovro Borcic. iIi da se narodnjaci niesu odazvali pozivn. da sve dogotovi do 5: srpnja. tad nedvojbeno je da ee se V.

VI. V. Poglavarstva bijase potvrdjen pravilnik » Hrvatske Citaonice« u V rlici. istoga Tom sl.rojenje. U 10 sati otvor »Hrvat. U 10 sati pri otvoru »Hrvatske Citaonice« pncnjava muzara. XI. U 101/2 sati drustvena sjednica sa sliedeeim duevim redom : 1. za vrieme istoga pucaju muzari. koja traje do svrsetka sjednice. POHtOje pornenuti pravilnik bio potvrdjen od nadlezne oblasti. 6039. Br. . U 111/4 blagoslov drustvenog barjaka uz govor i pncanje muzara.92 . lipnja 1894. 3.lipnja 1894.« Kako je viteski postupao Knli~ic. k. c. Novakovica.. Sv toga je Promicateljni Odbor htio svecano otvoriti »Hrvat. . 13340. Citaonicu« n Vrlici a to dnevom 5. Br. Citaonice« sa govorom. 02B7. Odbora Upraviteljstvu. IX. U 7 sati glazba ulazi u varos pozdravljena pueaujem muzara. U 4 sata poslije podne Odbor za sveeanost sa glazbom prati goste do »Hrvatske Citaollice«. Br. Slavno c. Poglavarstvo ! Poeitanom odlukom 14.'v. kroz koje vrieme pncaju muzari. k. N amjestnistva saopcenorn Promicateljnom Odboru na ruke Drag. - Digitized by Coog Ie . III. a to sa cienjenom odlukom 18. Poglavurstvu podueskom de pres. IV. 1894. U 8 sati pri dolaskn gostiju pucaju muzari. VITI. U 71/2 sati polazi Promicateljni Odbor s glazbom pred goste do kuee Marasove. srpnja t. Kot. g. kr. U 7 sati poslije podne Odbor za svecanost s Upraviteljstvom prati goste do knee Marasove.. 24. Eventualni__predlozi . Imenovanje Upraviteljstva. Kot. Predaja uprave od Promicat. te ih prati do »Hrvatske Citaonice«. Vi80k. 2.6. kot. te se u tu svrhu bijase sastavio Odbor za svecanost. U 12 drustveni objed u zupskorn oboru sa gostima . c. XII. VII. Tog Slavnog c. x.. koji je saobCio ust. k. najbolje ce kazati sliedeei utok.

1555/1 336. g.r i 93 Pomenuti Odbor za sveeanost otvorenja »Hrvat. Citaonice« prikazao je program svecanosti otvorenja s doticnom molbom Uglednom obCinskom Upraviteljstvu u Vrlici u svrhu. Da se uvidi grdesija. gdje bi isti imao sliediti kao i gdje bi se doticni govor imao drzati bio je naznaeio u podnesku 25/ 1894. koje posvema preinacuje program sveeanosti. Poslie prenavedenih ucinjenih koraka u smislu zakona. dostatno je iztaknuti. Br. koji je izdao odluku 23. obe. upravljenim obcinskom Upraviteljstvu u Vrlici. nacelnik vrlicki odlukom 27. koji hi se imao drzati tom prigodom. nn Odbor bijase pristao na tocke odobrene odlukom prilozenom pod B. upravljenom ngled. . Citaonice«. Utok koga potkriepljnju sliedecim razlozima : Prije svega s formalnog gledista ima se opaziti.) trazio njeka razjasnjenja od Odbora. dapaee iskljucuje glavnu tocku iste . naeeluiku obcine vrlieke. koja ta~av postupak karakterizuje. da svih sest obcinskih prisjednika bili sn protivni odlukam pod B i C. 1894. da se ima dozvoliti obavljenje svecanoati na temelju programa po sveeanostnom Odboru sastavljenog. ali glede blagoslova zastave te mjesta. Br. dapace su bili u sve i posve skloni. (prilog A. 'Citaonice« kao i na javnoj nlici. Odbor se je u istinu nadao. nego da ce biti predan jednom clanu na vratima »Hrvat. ali takovo ogranicenje. nu usprkos takovog oeitovanja sa strane sestorice Digitized by Coog Ie l L . odakle 6e i sliediti odnosni govor. g. nu tako se zaliboze nije dogodilo. jerbo se je inace svidjelo gosp. . (prilog B. k Br. da napadnute odluke izdano su od samog nacelnika te od njega samog Stl i podpisane. lipnja t. da nece blagoslov zastave sliediti pod otvorenim nebom. lipnja t. g. lipnja t. Upraviteljstvu u Vrliei.) kojom se je dobrano osakatio po Odboru prikazani program sveoanosti i postavio ogranieenje glede blagoslova barjaka i doticnog govoni. g.da ce njegova molba biti uslisana u svim toekama. 1555. 16·22 (prilog C) zabranjnje drzanje govora s vrata »Hrvat. koja su mu u istiriu bila od istog podana s podneskom 22. na sto je opeinski naeelnik ~ odlukom 21. da isto obaviesti. Saavim tim obc. lipnja t.

Zasto ? Signa temporum. 8tO se vidi u odlukama pod B i C? Nista drugo. Oblasti: Promotrimo napadnute odluke s meritornog gledista. opeinskog Pravilnika. jerbo je ne samo nepravedan. vee jednostavno na znanje i vladanje. Opaza se. koji se ne trsi. Nadalje caste se utoenici upozoriti na odluenu okolnost. da bi n istinu opcim. . da upitni program nije bio prikazan uglednom obeinskom Upraviteljstvu vrliekom na toboznje odobrenje iii odbaeenje.. Predpostavljeno ali nepripusteno. da su vecim dielom naju- . obc. gosp. Digitized by Coog Ie . doli sic volo. Nasuprot. on se postavlja tutorom i njekim ustavnim povjerenikom pod krinkom zakona. sto utoenici zahtievaju i stalno ocekuju od poznate pravienosti Te sl. u slicnim slucajevima nije vlastno ni pozvano. docim pomenute odluke pod B i C izdane su na ime nacelnika i po njemu samom podpisane. Upraviteljstvo i nadlezno bilo. sic [ubeo gosp. koja ne trazi 'razloga ni obrazlozenja. sto se porice. dostatne bi bile istaknute formalne manjkavosti. U pra viteljstvu vrliekom odnosne podneske. buduc nadleznost u tim pitanjima pripada politiekoj oblasti. Oblasti za unistenje pritusenih odluka. . jer u njima ne odsieva drugo vee . te ce istaknuti. naeelniku. nacelnik Kulisi6 mimoisao je sve . koji bi morao biti dobro poznat gos. Upraviteljstvo . zakonske ustanove. da odobri ili zabaci program obdrZavati se imajueih svecanosti. Takov nezakoniti postupak ne moze se s nijednog gledista opravdati. da je sveeanostni Odbor prikazivao ugl. da obrazlozi svoje odluke. . Xu nsprkos toga utoeniei 6e se obazrieti i na tn strann nazocnog spora. G08. vee jednostavno izdaje zabrane bez navoda ikakvog razloga. koje na koncu konca snosi jednako s njim suodgovornost za sve spise i poslove obCinske. . Upraviteljstva imale bi biti na opravdanim razlozima temeljene.r Dn su opravdane u toj strani napadnute odluke ne moze biti ni govora.. da budu cvrstom podlogom Toj slav. Kada ne bi obstojao nijedan -drugi ineritorni prigovor. jer ope.. . nacelnika Kum~i6a. nego i u oeito] opreei s ustanovom §. ali tada odnosne odluke ope.. 56.94 obcinskih prisjednika. Kulisi6 mimoilazi obCinsko Upraviteljstvo.

« utoenici izticu. Treba uvaziti. Oitaonice« uzbudjuje cije vrlo osjetljive zivce. koj se ima traziti jedino u gospodina obeinskoga naeelnika. N apokon utoenici izticu.95 \ glednije obitelji varosa V rlike clanovi » Hrvat._ da yprama svojim prilikama dostojno proslave otvor »Hrvat. izradjenom po svecauostnom Odborn t. Citaonice« u Vrlici mirno i zakonu suglasno. stoga je najprikladnije mjesto ulica pred Doganovom kueom. da su sve pripreme za doticnu sveeanost preduzete i nnzdni potrosci ueinjeni. u kojoj _se nalaze takodjer prostorije »Hrvat. Sto se tice stavke sadrzane u napadnutoj odluci pod B. da u varosu V rlici ne . dok se krecu II granicama zakona. da Ta s1. sto irn se nemoze uskratiti. vee je njihova svrha. Toliko je trebalo istaknuti. da sa strane pucanstva varosa V rlike ne moze biti prigovora obdrzavanju svecanosti onakove. kao sto su vee sada pokazali poduzevsi korake zakonom zahtievane. Nu ako otvor »Hrvat. u kom varosu ima sarno 6 obitelji pravoslavnih. u kojima bi se mogao obaviti blagoslov zastave i okupiti se svi clanovi eitaonice i ostali uzvanici. jerbo u slicnim prigodama u svim ostalim mjestima pokrajine bilo je to dopusteno. iskaze i izgrede. okrnueem najglavnije toeke programa sveeanosti. j. Oitaonice«. Obla- r l Digitized by Coog Ie .imade zgodnih prostorija.' koja. da ne moze biti nikakove bojazni za bilo kakvo narusenje mira i reda sa strane" pueanstva. to utoenici ipak ciene. samo da im se obdrzavanje svecanosti onemoguei. a sada se jedino uskracuje u Vrlici bez ikakvog opravdanog razloga. te im se u najzadnjem casu bacaju klipovi sa strane obcinskog naeelnika. da oni ne imadu na umu bilo kakve prestupke. da ne moze biti nikakovim opravdanim razlogom za iskalenje te na necuven i nezakonit nacin ebezuspjesiti i preprieeiti obdrzavanje sveeanosti na naein. Da tome ne moze biti protivnost _ od strane Oblasti. nu utocnici se uzdaju u pravicnost i nepristranost Te 81. Citaonice«. kao 8tO je onaj u napadnutim odlukam.' kako je bila ustanovljena u programu. poeimlje : »Za svaki prestupak j t. d. podpisani sn cv1'sto osvjedoeeni. Prezirna je nakana obe. Oblast uvidi. nacelnika u ovom pitanju.

II.. Poglavarstvo blagoizvoli napadnute odluke pod B. kot. da To s1. X.06 sti . Poslije svih zanoveti sliedio je otvor »Hrvutske Citaonice«. i IX. Do hiljadu dusa za glavarom Markom Cicvarirem. predsjednik Odbora za svecanost i ostali clunovi istog. dostavljaju prepis istoga Tom HI. >. a nije sve ni na srbsku. kot. IV. da ne bi obeina vrlieka zakasnila dostaviti odnosni utok sa spisima . Za svaki prestupak ovako ustunovljenog i odobrenog programa ostaje odgovoran gOgp. e. Iz Knina se uputilo 25 kola i kocija punih otmenije gospode hrvatske sa hrvatskom glasbom. V.. » 1~ Tocke VII. ua Sto u jednakim prilikama budno pazi svako ugledno druztvo. e. » « H » »XII. kr. Kuinjani imali su ~to viditi. kr. Za Odbor : I van Kalafati6 Ilija Malic. Zabranjuje se pucnjava nmzura na toekam : I. » » 8 »VI. Dozvoljava se puenjava muzara na Karauli i to: pri toeki III. koje ne hi moglo prouzrociti nereda. da pri svecanosti drzanje ueestnika bude takovo. Poglavarstva. spadaju nadleznosti » » » Digitized by Coog Ie L . Odobrava se raspored i program svecanosti HZ sliedece ogranieenje. . obe. i C. kao protuzakonite unistiti i obdraavanjem svecanosti na temelju prilozenog progruma dozvoliti te dotiene odluke cim prije po mogncnosti utoenicima dostaviti s obzirom 11a kratkoeu vremena. velikim tamburaskim sborom i pjevackim druztvom. kot. . koji na konju jUHi i zastavu nosi.s vrueom molborn.. . stupa ponosito u Vrliku. i XI. uredjena vojska sve dva i d va sa hrvatskom trobojnicom uputila se. •. kr.. Poglavarstvu n bojazni. program!l metaka 8 POll politicke Vlasti e. Takog slavlja riedko gdje viditi. VIII. Nije izaslo na hrvatsku. kad su na Kievo dosli. stoga docim prikazuju nuzocni utok ng1. Upraviteljstvu u Vrliei. Slavni Odbor paziti ce. kako se moze razabrati iz poglavarstvenog odgovora preko obcine : » . koje ostaje do sveeanosti«.

.. ..) 8 ::l .!( ... ...!( 0 :.....!( . E: ~ ....=... ee '" '" C'J I- '" ~ ~ '" <:=> <:=> ~ 10 c..!( 1l '" :.!( Q.::2 >- E '" '" ~ '" ..) .. '0 ~ .1-0 ~ ~ >1-0 0 .!( 0 +" 00 N 0..: 0 Q:l ::l >....~ A ~ ....: 1-0 .....Ll~ '7~H.. nasli mo .r 97 Kninjani i Kievljani kad su u Vrliku stupili.. ·S c...: '" '" A '" '" --~ 00 00 ::l ~ 00 c..l nrPln·iln Vrlikll se U ... ~ c ~ 00 c..: ~ c.) ~ ::l ~ lC 0 C'] ~ 0 . ...!( c..Q.. e0 ·S 0 ·S c...: i:< . ...: ~ ::l 'a>-s 00 I'- ~ 10 '" '" A <:=> I'- 00 ~ C'1 C'1 A A " Digitized by Coog Ie .....l'ru-l!l Hlli!l.. > s:: c...!( ::l . H ~ ::l ~ c...~ . ~ . ~ >- ::l ~ N .hl1:'J...!( .n~nllloO' BU n!J.) .....: ~ ::l ~ >~ 00 0 Q.: ..... 00 s:: c.. s:: c . ~ ~ ...... > .~ >(Ij H ~ .. L- --0 I'- ~ c ~ E ~ Q . ..... ~ ..!( '" Q3 '" '" 8 '" S ..!( Q. .....

-'-' Digitized by Coog Ie .

llego se jos usudjuju bacati se blatom na njezinu hrvateku proslost.gdje je. gdje bani Subici i Nelepici. svoje dicne starine neodrieete .000 ljndi sve pirno obucenih. ko da se je slegJa sva eareva vojska. Kada recem. Glasovim ove krajine .dusi hrvatskog naroda.r I' 97 Kninjani i Kievljani kad su u Vrliku stupili. gdje slavni knez Domaldo. koje yam vaKi otci neoskvrnjene sacuvase.vrbcam okicenih. zastupnik Juraj Biankini govorio je iz duse . malo sam kazao. iza duga spavanja. gdje se jednom ponosno sirila dnevna hrvatska zupanija eetinska . Pri takom svecanom ulazu tako su gruhali muzari i puske. kako je ova slavna krajina. Iz erkve podjosmo u Hrvatsku Citaonieu. samo da bi njim i prividno moglo poe za rukom izopaeiti v 7 Digitized by Coog Ie . a yam je na veliku diku. odbijajue kroz vjekove Franke i Magjare. na obranu starih. da i vi znate cieniti i da hocete da spasite hrvatske amanete. po svjedocanstvu vriednog pevjestnicara Smiciklasa. bila srcika hrvatskoga drzavnoga zivota . pod upravolll o. vrlo je zazorno. u novijem nasem ustavnom pokretu. Barbica.od nekoliko godina dolaze u sabor dalmatinski. i glavnim oporistem tudjinskih. protuhrvatskih teznja u Dalmaciji. pa . niecu ne sarno hrvatstvo Dalrnacije. Turke i Talijanee !« U istinu. Hrvoja i jos mnogi drugi hrvatski vojvode. da se ni vi. koju glagoljski : odpjevahu Kninski pjev~ci. Ijudi. J er otvor ove citaonice znaei.sramota nad svim sramotam ! . strasno stramputiee krenula. Tatare. da je bilo preko 2. 'lirvatskih praviea . u ovom kraju. nasli su se u moru mnogobrojnog naroda. Dok se je narod okupio zapoeela je sluzba bosja. i svako otaebenieko srdce evili. da se i vi. budite na novi zivot. . Izmedju ostalog rece : »Hrvati kraljine Vrlieke ! Utemeljenje Hrvatske Citaonice U ovom divnom kraju. Hiljade zastava prekrilo Vrliku. trobojne vrbce na dojednom.i rotiti se proti hrvatskom narodu sa najkivnijim dusmanima i hrvatstva i svega slavenstva. razmisljajuc. obavise cudesa junastva. Po obavljenom izboru upraviteljstva.. velc. kako je postala plienom dusmana hrvatskih. koji fenomenaluom injoraneijom i bezocnoscn.vrlo je utjesljiv dogadjaj ne sarno za svako otacbenieko srce. nego i za eielo hrvatsvo.

Jurceniea. Od starine junacki megdane ! U tebi su sielni junaci. Mihaliea i Cnbreti6a! Vi. vi nemozete. Cetinjani mladi vitezovi! Zanosna besjeda svijetskog govornika u narodu odusevljenu. da se svi cvrsto prihvatite za jedan ~tap. Vi potomci plemenitog hrvatskog koljena Cubranica. te navratit joj djevieanski narod hrvatski na grozno samoubojstvo«. uarnetnut joj neprirodnoj misli i teznja. Vjesti fotograf Inchiost1'i snimio je dvie slike te svecanosti.Kako inn svecanost. bila je plodonosna. 'Trumbie i Radicie. koji junacka imena svojih predja. koji napucise ovu krajinu! Vi. prepredena lukavost i glnpo zanesenjastvo. gnjezdo sokolovo. N epregledno je mnostvo koje se vidi u uh va6enoj slici pred crkvom. proslavljena u narodnoj pjesmi. V rlicki Hrvati ostadose vierni.. tako i razpored za objed upravio je nigda dosta oplakani zupnik fra Jozo Kitarovi6. Stotine brzojava stiglo je onaj dan. da otvorite ovaj hram pueke pros vjete. Za objedom su udarale tamburice i glazba svirala. na Ol1U od starine ponosnll krajinu navukose crna sinovska neharnost. dostojni potomci cetinski junaka! . Klarica. Vladaniea. dr. pod sjellicam. nemilim udesom. Po objedu hodosmo na Cesmu gdje je narod kolo igrao i tamburiee udarale. Svietlo yam za to lice pred citavim hrvatstvom i pred bielim svietom! Slavs nam. Kad su Knjinjani posli kuei i ostali narod razidje se nosed u srcu vruce utiske hrvatske slave u V rliei. da se okupite pod slavni hrvutski barjak. sa svih krajeva prostrane hrvatske domovine. Objed je bio u fratarskoj avliji. koljenovici slavnih Berislavic». neka zubljorn narodnog odgoja i hrvatske samosviesti razpl'Hi guste tmine. pozdravio je svoju otacbinu nadahnutom pjesmom. Vrlicki pjesnik Tugomir cetinski. ni nesmite vee da trpite! S toga danas listom ustajete. Hrvati krajine vrlicke ! Toliku sramotu vi necete. 98 starinski hrvutski znacaj ove l1a~e zemlje. Govorili S~l Biankini. Mukaeica. o Digitized by Coog Ie . koje. koja 0 ovoj krasnoj nasoj Vrliei uzhitno veli: V rliko.

zandari izvjeMuju kako im gospodar _kaze. ali nam se je einilo da je nas say sviet. kamo Ji ce st. veselju i zabavi nije bilo kraja ni konea. Tada se je moglo rukom opipati koje custvo u Vrliei vlada. kad pjevaju.. Svak ce razumjeti. jer je tamo sve u buntovanju. da je uzaludan posao. pomisljao si da si u kakvom gradu. a ne u maloj i siromasnoj V rlici. Pravedno je sudjeno.r~ljivo slusati gdje na svim nuglim u svoj slobodi odjekuje »Zivila Hrvatska«. »Zivila Hrvatska !« Imali sfno zlatali redare. da bi srbskog gajdasa dragovoljnije slusao. Dok su zupnici u »Slogi« bili. negoli Zajcovu operu. Iz toga je svak mogao naueiti. nase veselje bila je Jozina zaJost.. iz Zadra zahtjev za zahtjevom. Ova pjesma.. ali to nije zaustavljalo hrvatskog zanosa. koji su svaki nas korak pazili i koji bi bajonetom dragovoljno gria nam zacepili. dotle su svetci. njega je Jozo preko ucitelja Nikoliea saZaljivao i pozivao u »Slogu« i dotle je bio Digitized by Coog Ie .franjevaekom Provincialu splitskom i krizevaekom Biskupu. Silno se je taj uzklik -pomnozao i nasa brda pomagala su da budu slozna grla bratska. Siromasni srno bili onda kao i danas. Ispred Citaonice. smo bili slobodni i jer smo predvidjali da bi s vremenom mogli stresti nesnosljivi srbski Jaram. Pop Malic za godinu dana prije otvora Citaoniee nije pohadjao »Slogu«. J ozo i njegove sInge od jada su biesnili. da se kroz mjesee dana ti buntovnici zupniei ukione i opet . jer. dok iz »SIoge« izadjose. u Zadru su se zamislilili i u neodluenosti bili da za V rliku proglase obsadno stanje. Nigda se coyjek nebi. svako zio na njima. Dok smo se uri nevino veselili.pjesma srbska srdea parala. PresidiaIi lete . nadao da moze cieli Zadar biti na raspolozenje jednog strastvenog covjeka. On sastavlja tuzbe i dostavija presidiumu. kad su se Hrvati nasli slobodni u svojoj kuci. nasa . trud od toliko godina dase .Vrlika iznarodi. jer je hrvatska. da je hrvatska pjesma sve zacinjala. Citaonica je svedjer bila puna. opazili smo. nas zanos pobunilo Inn mozdane. 'Tada BU vrlicani poznali sto je zivot. da je posve uznemirivala rniroljuhivog Jozu Kulisica.i opet i deset puta opet.99 Poslie tolikog robstva u srbskoj »Slogi«. ko u vrsaju. revne zandare. jer je njegova snosljivost tolika hila.. jos onda kad su svi Vrlicani bili clanovi »Sloge«.

dosta I je bilo Joze. ' Kulisicevi prijatelji. Nije trebalo . Kulisie se nije mogao drugomnaJ<1ativee odmazdi. G. Nepomogose sve tuzbe Kulisieeve da se suzbije hrvatski pokret. a onda Danilov red kad mu dodje dozvola. Ovi su ljudi mislili. to ce biti sve pitanje etikete. cuo sam. s toga ne mogu da se snadju. on izazivlje tuenjavu mirnijeh gradjana i daje svjedocanstvo. NiMa zato. da Jozo nije u redn smislio. on ju risa na vrata Biliea kuee i silom hoce da otvori. Fratar Kitarovie bio je dusa Citaonice i istodobno znao hi dati naeina zanosu mladjarije. koju od Joze. da su stara vremena. ali nije dobivena dozvola za nositi Nikole Crnogorskog odlikovanje. Takim postupanjem -Iozinim i njegovih sluga nije bilo oeekivati nikakva dobra. Nu. on nije prisustvovao nikakvu izkazu. da je prije toga bio postigao Danilov red. »zivila srbska Vrlika«. Cilli mi se. }odjena i uzgojena u Vrlici. Otvor »H. opeinskog prisjednika Begovica. kad su nacelnlci stape da vali i svojim osvadam mirne ljude za pedepsu u vojnicu slali. . Sto nije mogla zandarmarija. jer je CUO da se tute pjevaju hrvatske pjesme. Dobiven je krst za zasluge. ~a je pogibeljan za javni mil'. da je morao odmah staviti odlikovanje svoga vladara. a njegova ga drzava nenagradjiva! 8ve je uredjeno. postizu mu previsnje priznanje njegovih_ zasluga. Naueili se samovoljnom vladanju. On uliearski napada svoga. nemoze se traziti. Malic nije bio n Cetini kod Spa'soya. to je bokeski junak Trojanovie mislio postignuti. dok se neotvori »Hrvatska CitRonieR« i dok on u nju nestupi kao clan. on pise dopise na 8. ipak iz Zadra pisu. on· sve to radi zastitom i naputkom svoga gospodara. a tu istu svjedoebu sam redar na sud predao. i Hrvate obasiplje srbskim cviecem. da nami pokazu tko je Kulisie.100 nurm Malic. Citaonice« Digitized by Coog Ie . staresinu. da je redar za 14 dana od udarca zaprieeen u radji. psuje grdi Hrvatstvo i kao biesan vice. nije prisa stavljati ovo odlikovanje. red Frane -Iosipa 1.da drugi ucka Hrvate. Jozo ce jednim troskom oba odlikovanja proslaviti. kako nezavisni gradjani hoee da se okoriste ustavom. Nekako u ovom poslu. on usree u skup Hrvata. Trojanovica i kaludjera. Kako da Crnagora odlikuje zasluznog anstrijskog podanika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful