OPŠTI POJMOVI IZ RADIOTERAPIJE UVOD I ISTORIJSKI PREGLED

1895 - Wilhelm Konrad Rontgen profesor fizike iz Wurzburgu otkriva novu, nepoznatu vrstu zraka koje je nazvao x-zraci. Kasnije su ove zrake u njegovu čast nazvane rendgenske zrake. Njihova posebna svojstva da djeluju na fotografsku ploču i da penetriraju kroz tkiva ubrzo je zapaženo da ovi zraci imaju i biološki efekat koji prvi opisuje Stevens 1896. godine, tj. da destruktivno djeluju na tkiva. 1896. god. bečki ljekar Leopold Freund, dermatolog, bio je prvi koji se poslužio rendgenskim zrakama u odstranjenju dlaka sa jednog nevusa. Iste godine drugi ljekar, Despeignes, koristi x-zrake u liječenju karcinoma želuca kod jednog pacijenta. 1899. god., švedski ljekari Sjogren i Stenbeck su prvi put uspješno izliječili rak kože xzracima. Medutim, otkrića su se nastavljala jedno za drugim i tako je 1896. godine francuski fizičar Henri Becquerel (1852-1908) otkrio nove zrake koje su takođe imale posebna svojstva. Ovo zračenje su emitovali uranijumski spojevi. 1897. god. E. Rutherford je uspio da odvoji dvije vrste zračenja iz uranijumskih spojeva. Odvojio je beta i alfa-zrake. 1898. bračni par Marie Sklodowska-Curie i Pierre Curie, su. god. objavili otkriće polonijuma, a nešto kasnije, iste godine, i otkriće radijuma. Utvrdilo se da je to elemenat sličan po hemijskim osobinama barijumu, atomske težine 226 i rednog broja 88. Radijum, kao prirodno radioaktivan elemenat, emituje tri vrste zraka: gama, alfa i beta. Radioterapija je ranije imala širu primjenu, tj. koristila se u liječenju mnogobrojnih bolesti. Koristila se u liječenju nespecifičnih upalnih procesa mekih ttdva, kao i koštanog tkiva. Na ovaj način su tretirani različiti upalni procesi kože, krvnih sudova, mišića, pojedinih organa i slično. Nakon pojave antibiotika radioteraprja gubi svoj značaj. Imala je značajan udio u liječenju gljivičnih kožnih bolesti, kod favusa, mikrosporija i trihofitija. Favus je ranije bio jako rasprostranjen u našoj zemlji. To je gljivica koja se naseljava u korijenu dlake, razara ga, a posljedica je opadanje kose. Terapija se sprovodila na taj način što je kosa morala zračenjem prvo biti odstranjena da bi lijek uopšte dospio do korijena dlake. Otkrićem antimikotika ova vrsta terapije zračenjem je prestala. Zatim se radioterapija koristila u liječenju degenerativnih i deformirajućih oboljenja zglobova, u liječenju pojedinih bolesti centralnog nervnog sistema, kao i kod urodenih i stečenih hydrocephalusa i niza drugih bolesti. Danas se radioterapija koristi pretežno u liječenju malignih tumora gdje zauzima vrlo značajno mjesto. 50% oboljelih od raka liječe se radioterapijom. Pored malignih tumora, radioterapija se koristi danas za liječenje određenih semimalignih i nekih benignih tumora (heamangiomi, lymphangiomi i slično). Može se sa uspjehom primjenjivati kod pojedinih oboljenja zglobova (periathritis humeroscapularis i slično).

1

BIOLOŠKI EFEKTI ZRAČENJA
Zračenje prolaskom kroz materiju, bez obzira da li se radi o živoj ili mrtvoj materiji, izaziva efekat jonizacije. Dio zračne energije koji biva apsorbovan u materiji troši se na izbacivanje elektrona iz atoma i stvaranje jonskih parova. U neživoj materiji proces jonizacije ne ostavlja nikakve posljedice. Međutim, jonizacija u tkivu izaziva duboke biološke promjene, koje nastupaju ubrzo poslije ozračivanja. Ako se jonizirajuće zračenje primjenjuje u većim dozama, uzrokuje smrt ćelije i odumiranje tkiva. Ova osobina x-zraka ili bilo kojeg drugog jonizirajućeg zračenja koristi se u liječenju malignih tumora. Poznato je da jonizirajuće zraćenje, nakon apsorpcije u materiji, izaziva čitav niz jonizacija koje u živim sistemima izazivaju biohemijske promjene. Danas se smatra da jonizirajuće zračenje u materiji može djelovati na dva načina: a) indirektno djelovanje jonizirajućeg zračenja, b) teorija direktnog pogotka jonizirajućim zracima. TEORIJA INDIREKTNOG DJELOVANJA JONIZUJUĆEG ZRACENJA Djelovanjem jonizujućeg zračenja iz molekule vode se izbija jedan elektron koji odmah reaguje sa drugom molekulom vode i nastaje drugi jonski par. H2O → H2O+ + eH2O + e- → H2OKao nestabilne molekule oni odmah disociraju na H2O+→ H+ + OH H2O-→ H + OHOd normalnih jona nastaje voda ali su H i Oh jako nestabilne i veoma reaktivne molekule koje stvaraju slobodne radikale HO2 i H2O2. Ovo stvaranje radikala u tkivu traje veoma kratko a u daljem toku ključnu ulogu igraju slobodni radikali koji djeluju prije svega na –SH enzimske grupe Pri čemu nastaju disulfidne grupe i tako i denaturacija proteina i depolimerizacija visokomolekularnih jedinjenja. TEORIJA DIREKTNOG POGOTKA JONIZIRAJUCIM ZRACIMA Po ovoj teoriji, jedna ćelijska struktura može biti oštećena jedino ako je direktno pogodena jonizirajućom česticom. Djelovanje zračenja na bilo kojem nivou DNK ima odgovarajuće posljedice. Direktnim djelovanjem na DNK može doći do oštećenja pirimidinskih baza koje su osjetljivije od purinskih, a to dovodi do cijepanja jednog ili oba lanca DNK; rezultat toga su vidljivi lomovi na hromosomima (iste promjene na purinskim i pirimidinskim bazama mogu nastati i kao posljedica indirektnog djelovanja zračenja u vodenoj sredini) Kao rezultat oštećenja DNK u fazi auto reduplikacije su mutacije, a u fazi transkripcije stvaranje funkcionalno insuficijentnih proteina i enzima. Ovi, opet, dovode do devitalizacije ćelije, njenog ubrzanog starenja, kao i do kancerizacije. Prema mjestu nastanka, mutacije se unutar ćelije dijele na genske, hromozomske i plazmatske. Dok se prema vrsti ćelije u kojima se ove promjene odvijaju dijele na: a) germinalne ili nasljedne, koje se prenose na potomstvo, a nastaju djelovanjem zračenja na spolne ćelije, ovisno o jačini doze i broju mutacija po genima, posljedice zračenja mogu biti različite: kompletna sterilnost, spontani pobačaj, mrtvorodeni plodovi ili brza srnrt živorođenih plodova. b) somatske promjene, koje se odvijaju u somatskim ćelijama, prenose se na ćelijski klon, nastao diobom matične ćelije, ali se ne prenose na potomstvo. Somatske mutacije nastaju u vidu devitalizacije, ubrzanog starenja i kancerizacije ćelije.

2

Utvrđeno je, na primjer, da radiolozi deset puta češće obolijevaju od karcinoma kože i leukemije nego ostali ljekari. Međutim, pojava da izvjesna oštećenja koja nastaju na DNK u toku zračenja prolaze bez posljedica ukazuje na činjenicu da postoje izvjesni mehanizmi koji su u stanju da isprave greške nastale u građi DNK. Najnovija istraživanja ukazuju da u svim živim ćelijama postoje multiencimski sistemi koji ispravljaju pojedina oštećenja i nazvani su »reparatorni sistemi«. Eksperimentalno je utvrđeno da je ćelija najosjetljivija u doba mitoze. Ukoliko se analiziraju sve faze diobe ćelije, eksperimenti pokazuju da je ona najosjetljivija u profazi. OSJETLJIVOST POJEDINIH CELIJA 1 TKIVA NA JONIZIRAJUČE ZRACENJE Bergonie-Tribondeauov zakon koji kaže da je neko tkivo radiosenzibilnije, ukoliko je njegova aktivnost veća, a ćelije su manje diferencirane u pogledu morfologije i funkcije. Pojedini spoljni faktori mogu utjecati na radiosenzibilnost tkiva. - tjelesna temperatura - ukoliko je ona povišena, time postaju i tkiva radiosenzibilnija. zbog povišenog metabolizma, a hemijski procesi su time ubrzani - količina kisika u tkivima - Ukoliko je sadržaj kisika u tkivu veći, to su intenzivniji i hemijski procesi, Na osnovu morfoloških promjena koje su praćene na ćelijama nakon zračenja, sve ćelije, kao i tkiva mogu se podijeliti u tri grupe: a) izrazito osjetljive b) srednje osjetljive c) slabije osjetljive Najosjetljivija ćelija u čovječijem tijelu je limfocit; zapravo, njegova matična ćelija limfoblast za koga je dovoljna doza od 25 C/kg pa da izazove početna oštećenja, dok je za nervnu ćeliju potrebna doza od 1 000 do 4 000 C/kg da bi nastala oštećenja. PROMJENE U KRVNOJ SLICI Najosjetljiviji organi na zračenje su krvotvorni organi, a to su koštana srž, slezena, limfne žlijezde i timus. Kontrola krvne slike kod medicinskog osoblja vrši se najmanje jedanput godišnje, a kod pacijenata koji se zrače svakih 6-7 dana, a nekada i češće. Prve promjene se primjećuju u bijeloj krvnoj lozi, tj. počinje ukupan broj leukocita da se smanjuje, a u diferencijalnoj krvnoj slici procentualno najviše od zračenja stradaju limfociti. Promjene se očituju u perifernoj krvnoj slici; međutim, na zračenje nisu osjetljivi zreli eritrociti koji su već u perifernoj krvi, nego njihove matične ćelije. To se isto odnosi i na ostale krvne elemente, leukocite i trombocite. Promjene koje nastaju u krvnoj slici su ovisne od: a) ukupne doze zračenja, b) volumena ozračnog tkiva c) količine ozračenih krvotvornih organa, što znači da prilikom zračenja ne moraju uvijek u zračno polje biti uključeni svi RADIJACIONA BOLEST Radijaciona bolest se javlja kod osoba koje su, slučajno, ili namjerno, izložene jonizirajućem zraćenju po čitavoj površini tijela. U mirnodopskim prilikama to su incidenti koji mogu nastati prilikom rada na nuklearnim reaktorima, u ratnim prilikama prilikom eksplozija nuklearnog oružja ili u radioterapiji ako se doza zračenja rasporedi na čitavu površinu čovječijeg tijela tako da su svi organi istovremeno ozračeni. U tom momentu biće

3

jer ne ugrožavaju život bolesnika. Smrt nastupa najčešće krajem prve ili krajem treće nedjelje. kao što smo naglasili. Radijaciona bolest se javlja u momentu kada osoba prima na čitavu površinu tijela dozu od 200 . Danas. . U akutnom stanju bolesti bolesnik umire zbog ireparabilnog oštećenja krvotvornih organa. radijacioni sindrom dobijaju samo bolesnici koji se namjerno zrače. mogu ostati oštećenja na somatskim ćelijama. a ne samo na zametnim. gadenje.Promjene koje nastaju u krvnoj slici mogu se donekle korigovati transfuzijama krvi. kao i do oštećenja ovarija i testisa. Međutim. ali zbog doze zračenja koju je primio. Ranije se dešavalo da određene osobe prime veću dozu zračenja ili iz nepažnje ili iz neznanja (hirurzi koji su koristili x-zrake).nekoliko sati nakon ozračivanja bolesnik se osjeća umornim. spontanim krvarenjem iz desni. sa povišenom temperaturom. RADIJACIONI SINDROM (rendgenski katar) Radijacioni sindrom ili rendgenska intoksikacija se javlja kod bolesnika koji se namjerno zrače radi malignih tumora. tako da te ćelije ranije stare. Terapija akutne radijacione bolesti je simptomatska. Simptomi koji prate ovaj sindrom su nesvjestica. gadenje. zavisno od doze zračenja koju je čovjek primio.800 C/kg. Smatra se da se radijacioni sindrom javlja usljed intoksikacije organizma raspadnim produktima bjelančevina koje se oslobađaju iz uništenih ili oštećenih kako tumorskih tako i normalnih ćelija. Radijacioni sindrom zavisi od nekoliko faktora: 4 . . prima velike doze antibiotika širokog spektra.U drugoj nedjelji naglo počinje da opada broj svih krvnih elemenata tako da bolesnik postaje anemičan. . pospanim. Naglo se smanjuje. a tada bolesnik obolijeva od radijacione bolesti. broj leukocita. Ukoliko je doza bila do 400 C/kg postoji šansa da 50% ozračene poulacije preživi.izloženi zračenju svi krvotvorni organi koji su osjetljivi na zračenje i ravnomjerno ozračeni. sepse.Unutar prve nedjelje nakon ozračenja promjene u krvnoj slici postaju očite. te povrede nisu interesantne u tom momentu. i to naročito broj limfocita. gubi apetit i slično. velikog gubitka minerala preko probave i slično. ima krvave prolive. glavobolja i slično. sterilitet i kod žena i kod muškaraca. ali ukoliko je doza bila od 600 C/kg do 700 C/kg smrt nastupa kod čitave populacije Akutna radijaciona bolest . umoran. prelazi u hronični stadijum bolesti kada se manifestuju oštećenja koštane srži. U toku radijacione bolesti dolazi do oštećenja i korijena dlake sa epicijom. muka. gubitak apetita. pa se daju hranjive infuzije .bolesnik ne može uzimati hranu per os zbog jakog oštećenja sluznice tankog crijeva. a kod težih slučajeva javlja se uporno povraćanje. .može se pokušati i transplantacijom koštane srži Hronična radijaciona bolest Ukoliko bolesnik preživi akntnu fazu bolesti. prvo. . gubitak tečnosti i minerala usljed proliva se koriguje infuzijama. ima mučninu. a isto tako devitaliziraju se i kanceriziraju. dolazi do postepenog pada broja eritrocita i trombocita.Mora se izolovati od spoljne sredine u aseptičnu sredinu. Nekada radijacioni sindrom može biti tako izražen kod ovih bolesnika da se terapija zračenjem mora prekinuti.

u sredini zračenog polja. pa se tek iza toga mogu uočiti promjene. ali se te reakcije mogu smatrati normalnim. Danas se za mjerenje doze koristi fizička jedinica. koža je ta koja prima najveće doze iz sljedećih razloga:  koža je najbliža izvoru zračenja. volumena tkiva koje je bilo obuhvaćeno zračenjem. Uvijek postoji jedan interval. tj.  Kvalitet x-zraka isto tako utiče da li će koža biti oštećena. ovakva biološka jedinica nije mogla zadovoljiti. zračeno polje vlaži usljed eksudacije tkivne tečnosti sa rubova. Ako se i primjenjuju tolerantne doze. ako se koristi zračenje xzracima. Radilo se o čisto subjektivnom prosudivanju kožnih promjena. kao i iz sredine zračnog polja počinje epitelizacija.prekoračuje granicu tolerancije kože. jer tada dolazi do velike apsorpcije u nivou kože. Penetrantni rendgenski zraci manje oštećuju kožu nego ako se koristi snop x-zraka velikih talasnih dužina. Postoji čitav niz spoljnih faktora koji utiču na toleranciju kože prilikom x-zraračenja:  Velična doze . bez trajnih oštećenja. koja se završava u toku 6 nedjelja.  kožu pogađaju zraci koji još nisu oslabljeni prolaskom kroz tkivo. Ukoliko se prekorači granica tolerancije kože. a to je 1 r. 5 . radionekroze. Tako je uveden pojam »eritemna doza«.- konstitucije bolesnika (osobe koje su iscrpljene i nervozne češće) regije koja se zrači (najosjetljiviji dio je gornja polovina trbuha. jer uz pravilnu njegu nakon zračenja one iščezavaju bez posljedica. Pojava eritema na koži nakon prolaska x-zraka ne nastupa odmah. jer nije bila tačna. može se cčekivati nekroza. lojnih i znojnih žlijezda. koji podižu epitel i on se ljušti u sitnim krpicama. Promjene koje nastaju na koži teku sljedećim redom ako se primjenjuju veće doze: Rani eritem Pravi eritem kože Stadijum deskvamacije Stadijum serozne eksudacije Stadijum reepitelizacije (6-8 sati) nakon zračenja 6-7 dana 9-14 dana blago crvenilo kože koje poslije 2-4 dana nestaje. jer se u tom dijelu nalazi veliki broj limfatičnih organa koji su jako osjetljivi na zračenje) veličine doze koja se primjenjuje. Prilikom liječenja malignih tumora koji leže u većim dubinama. tzv. Nekroza nastupa nakon intenzivnog eritema. kao i od kvaliteta zraka PROMJENE NA KOŽI U TOKU RENDGENSKOG ZRACENJA Na samom početku radioterapije nije postojala mogućnost da se primijenjena doza izrazi u egzaktnim fizičkim jedinicama. obično u vidu ulkusa čije je dno prekriveno žućkastozelenkastim masama. i ima tamnocrvenu boju pojavljuju sitni mjehurići ispunjeni bistrom tečnošću. krajem treće nedelje U zračenom polju koža ostaje bez dlaka. Doze ne smiju biti veće od tolerancije kože. period latencije. snop mekih zraka. a liječenje je dugotrajno i često bezuspješno. To je bila ona količina x-zračenja koja je na koži pacijenta uzrokovala promjene u smislu pravog eritema. dolazi do teških opekotina. koža reaguje. Međutim. jer u tom slučaju dolazi do radionekroze i zato se u radioterapiji primjenjuju one doze x-zračenja koje prouzrokuju prolazne promjene na koži. postaje radi toga suha. stanjena i sa izraženom pigmentacijom.  koža prima relativno najveći procenat mekih zraka (rasipni zraci iz filtera i sa zidova tubusa). Radionekroza je praćena jakim bolovima.

reakcije na koži će biti velike. .meduloblastom cerebeluma.embrionalni tumori (Wilmova).karcinom usne šupljine i . . . Većina tumora može biti uništena zračenjem a da se pri tome sačuva zdravo okolno tkivo.hipernefrom. . embrionalne ćelije) biće jako osjetljivi na zračenje. a samim tim i diobe ćelija kod malignih tumora su mnogo brži nego kod zdravih tkiva. . . .karcinom grlića materice. zatim trupa. liposarkomi).metastaze karcinoma Radiorezistentni . .karcinom jetre.tumori štitne žlijezde. Ukoliko je tumor građen od ćelija koje su manje osjetljive od ćellja normalnog tkiva.karcinom ezofagusa.maligni melanom. . Tumorskim dozama. .limfogranulomatoza . . . . reakcija na koži će biti blaža.karcinom larinksa . Ako se uzme u obzir da su tumorske ćelije još aktivnije nego ćelije retikuloendotelnog sistema. . . Na ovoj činjenici se zasniva čitava radioterapija malignih tumora. Rast. . . Ograničeno osjetljivi . u stanju smo da uništimo maligne ćelije. . kolona i rektuma). ako se ta ista doza raspodijeli u dvije ili tri seanse.Tolerancija kože se naglo smanjuje ukoliko se koriste velika polja zračenja. sarkomi glatke muskulature.karcinom vagine.limfofolikularne retikuloze.karcinom uretre. Ćelije koje su jako aktivne i nalaze se u neprestanom rastu osjetIjivije su nego one koje su inaktivne.ovarijalni tumori. .retikulosarkom.Ako se koža ozrači u jednoj seansi većom dozom.tumori mozga. to će njihovi tumori biti najsenzibilniji. jer se koža oporavlja iz okolnog zdravog tkiva. potkoljenice i podlaktice. Međutim.   Veličina zračenog polja .karcinom pluća.disgermioni testisa i ovarija. natkoljenice i nadlaktice. Vremenski period u kojem se doza primila . Kvalitet kože koja se zrači . Prema osjetljivosti na zračenje.karcinom srednjeg uha. TUMORI KOJI DOLAZE U OBZIR ZA ZRAČENJE Tumori koji polaze iz najosjetljivijih tkiva (lirnforetikuloendotelni sistem. DEJSTVO JONIZIRAJUCEG ZRAČENJA NA TUMORSKE ĆELIJE Sve ono što je rečeno za normalne ćelije odnosi se i na tumorske.adenokarcinomi probavnog trakta (želuca. tada takvi tumori ne mogu biti uspješno liječeni radioterapijom. 6 .karcinom dojke. . a najosjetljivije su kože šake i stopala. tumori mezenhimalnog porijekla koji polaze iz potpornih tkiva su radiorezistentni. fibrosarkomi. što je sasvim shvatljivo. žučnih puteva i pankreasa. jer i njihova matična tkiva spadaju u grupu slabo osjetljivih na zračenje.karcinom anusa. sve maligne tumore možemo da klasificiramo u tri grupe: Osjetljivi . Kože pazušne jame i prepone spadaju već u grupu osjetljivijih. .limfosarkom. spolne ćelije. .karcinom prostate. .karcinom farinksa. . hondrosarkomi. Ali. koje normalne ćelije još uvijek tolerišu.karcinorn bronha.sarkomi potpornih tkiva (osteosarkomi. intestinuma.Najveću otpornost ima koža glave i vrata.karcinom kože i usana. hronične limfatične i mijeloične leukemije.

a uz to su još radiosenzibilni. kao i čitav niz hroničnih i degenerativnih bolesti koje mogu da komplikuju sprovođenje radioterapije.Potrebno je tačno utvrditi stepen lokalnog razvitka tumora.  Klinički stadijum bolesti . starost. Danas se stadijumi određuju prema TNM sistemu. Na osnovu tih podataka određuje se klinički stadijum bolesti. Misonidazol se pokazao kao najefikasniji. Najpoznatiji zasada radioprotektor je WR2 721 Lokalna hipertermije .  Opšte stanje bolesnika . zatim neadekvatnoj ishrani. kao ni postojanja udaljenih metastaza.RADIOSENZITORI.hipertermija povećava osjetIjivost tumorskih ćelija na iradijaciju. stanje krvne slike. brigama i slično.da bi se poboljšala oksigenacija malignih ćelija.uhranjenost bolesnika.  Socijalne i ekonomske prilike . Zatim treba utvrditi eventualno postojanje metastaza u regionalnim limfnim žlijezdama. Najidealniji tumori za zračenje su oni koji su u 1 stadijumu bolesti. lokalno uznapredovalih primarnih tumora. a primarni tumor je strogo lokaliziran i ne prelazi promjer veći od 5 centimetara. Radiosenzitori – hemijska sredstva koja bi trebala selektivno da senzitiraju hipoksične tumorske ćelije (koje su radiorezistentne) ali bez efekta na oksigenaciju normalnih ćelija. U hipertermiji se koriste mikrovalovi i radiofrekvence (od 50 do 1 000 MHz) sa temperaturom od 41 do 45°C u trajanju od 30 do 40 minuta. tj.Tumore koji leže na površini lakše je i uspješnije liječiti nego one koji su lokalizirani na unutrašnje organe. Ovaj stadijum označavamo kao T1N0M0 = 1 stadijum. njegovu veličinu. RADIOPROTEKTORI I HIPERTERMIJA     Hiperbarične komore . stepen infiltracije i fiksacije sa vitalnim strukturama.u terapiji malignih tumora . Radioprotektori . Lokalna hipertermija ima primjenu kod radiorezistetnih tumora (maligni melanom. fibrosarcom.   7 . To znači da li će biti izložen iscrpljujućim i teškim poslovima. tumorskih recidiva nakon pune tumorske doze zračenja).sredstva koja bi mogla zaštititi sva normalna tkiva od jonizirajućeg zračenja. kao i postojanje hematogenih metastaza u ostalim organima. 1 stadijum bolesti znači da nema metastaza u limfnim žlijezdama. odnos prema okolnom tkivu. INDIKACIJE ZA ZRAČENJE Faktori koji se uzimaju u obzir prilikom planiranja radioterapije su: Radioosjetljivost tumora Lokalizacija tumora .Nakon završetka radioterapije vrlo je važno u kakvim će se socijalno ekonomskim uslovima bolesnik naći kod svoje kuće.

*veća voltaža – manja talasna dužina. mora se na bakarni filter dodati i aluminijum debIjine 1 mm. veća penetrantnost. 8 .  Površinska (60 do 120 kV). U dubokoj rendgenskoj terapiji moraju se koristiti filteri gradeni od elemenata većih atomskih težina. tj. koji apsorbuje karakteristične zrake bakra. od najmekših do najtvrđih. odnosno sa najvećim i najmanjim talasnim dužinama. KLASIČNA ILI KONVENCIONALNA RENDGENOTERAPIJA Odgovarajući zahtjevima položaja i veličine tumora. tj. To su metalne ploče od aluminijuma. Oni su. manje je mekih zraka Posebne karakteristike rendgenskog zračenja Snop x-zraka koji se formira u rendgenskim cijevima nije homogen bez obzira što je napon konstantan. U površinskoj terapiji koriste se filteri građeni od aluminijuma čija je atomska težma 27.  Duboka (180 do 300 kV). jer su x-zraci velikih talasnih dužina.  supervoltažnu terapiju. U praksi su se pokazali najpogodmjim bakar i cink ali oni imaju i jedan nedostatak u tome što i sami filteri daju svoje karakteristično. rendgenska terapija se dijeli na sljedeće terapije:  Superpovršinska (10 do 60 kV). rasipno zračenje.5 mm. – tumori koji leže u površinskim slojevima kože. nego će biti apsorbovani u površinskim slojevima kože. Na osnovu veličine tumora i njegovog položaja aparati u radioterapiji su podijeljeni na:  klasičnu ili konvencionalnu rendgensku terapiju. distanca 5cm. Tumori koji su lokalizlrani u dubljim slojevima kože ili u potkožnom tkivu. Distanca zračenja iznosi od 30 do 50 cm. distanca 30-50cm. Na taj način rendgenski snop se može homogenizirati. Da bi se ovo izbjeglo. jer to odgovara ovoj vrsti terapije gdje napon ide do 120 kV. Na ovom tipu aparata mogu se zračiti tumori kože i sluznica malih površina i bez duboke infiltracije tumora.PODJELA RADIOTERAPIJE Cilj zračenja je da sve tumorske ćelije budu obuhvaćene i ravnomjerno ozračene a da pri tome zdravo tkivo bude zahvaćeno i oštećeno što je moguće manje. distanca 20cm – tumori koji prodiru u dubinu kože do 2 cm. U heterogenom snopu x-zraka uvijek postoji čitav spektar talasnih dužina. meki i ne mogu prodirati u dubinu tkiva. veličine tumora. U određivanju fokusno-kožne distance i veličine polja u rendgenskoj terapiji koriste se tubusi. *veća distanca – može biti zračeno veće polje. cinka i bakra koje se stavljaju na samom izlazu x-zraka iz rendgenske cijevi. Karakteristični zraci bakra su velikih talasnih dužina i oni dovode do oštećenja kože. a zadatak im je da otklone nepoželjne x-zrake velikih talasnih dužina. građeni od drveta koje je sa unutrašnje strane obloženo tankim olovnim lamelama debljine 1. u rendgenskoj terapiji obavezno se koriste filteri. Da bi se to izbjeglo. Zbog toga su se razvile različite metode zračenja koje izabiramo zavisno od lokalizacije.  fokalnu terapiju (radijum i izotopi). Ovi filteri imaju sposobnost da apsorbuju rendgenske zrake velikih talasnih dužina.  Srednje duboka (120 do 150 kV).

Radijum emituje tri vrste zraka: Alfa-zraci koji su pozitivno naelektrisane čestice.aparati u kojima je izvor zračenja prirodni ili vještački radioizotop Akceleratori Koriste se na dva načina: .Brzim elektronima može se bombardovati meta od teškog metala. Obično debljina zidova iznosi od 20 do 40 cm. rednog broja 88. Energija zračenja u akceleratorirna ide do 20 MeVa Aparati za telekobaltterapiju Aparata sa izvorima zračenja od vještačkih radioaktivnih izotopa koji emituju gama-zrake velike energije. Jezgra helijumovog atoma koja se sastoji od dva protona i dva neutrona. Ili se za zračenje koristi direktno snop elektrona . Izvor zračenja se sastoji od više pločica. Specifični aktivitet kod Co60 može biti 10 Ci/g == 6.SUPERVOLTAŽNA TERAPIJA Aparati koji emituju zračenje sa više od 1000kV. a kao rezultat toga dolazi do emisije ultrapenetrantnih x-zraka ili . sličan je barijumu. To je tzv. o izvor zračenja smješten je u središnjem dijelu glave aparata. koji irna poluživot 5.snop brzih elektrona se može koristiti direktno za zračenje pojedinih tumora. Radijum Krajem 1898. Sastoji se iz . o Na donjoj strani metalnog oklopa nalazi se otvor sa kolimatorom koji se otvara pomoću elektromagneta i kroz njega prolazi snop gamazraka. . Građena je od masivnog metalnog cilindra ili kugle čiji se zidovi sastoje od olova i tungstena.komandni sto.dodatni uređaji FOKALNA TERAPIJA (BRAHITERAPIJA) Brahiterapija je radioterapija sa vrlokratkom distancom (ispod 5 cm) a izvor se: uvode u sam tumor (intersticijalni tretman)  prislanjaju uz tumor  vrlo blizu površine tumora (endokavitarni tretman – ginekologija)  U fokalnoj terapiji koristi se radijum i vještački radioaktivni elementi.aparati koji imaju akcelerator elektrona. kada kod udara elektrona u anodu nastaju ultratvrdi rentgen zraci. Curie. Kao najprikladniji se pokazao Co60.Glave aparata koja služi kao nosač za radioaktivni izvor. Radijum se ubraja u grupu teških elemenata. Aparate za supervoltažnu teraprju možemo podijeliti u dvije grupe: . Radijum elemenat atomske težine 226.24 godine. Ispod kolimatora nalazi se o uređaj u vidu dijafragnie za odredivanje veličine i forme zračenog polja.na koji se položi bolesnik. o Debljina zidova glave ovisi od apsorpcione moći upotrijebljenog metala i od količine radioaktiviteta u izvoru. elektronska terapija koja nalazi sve širu primjenu u rnodernoj radioterapiji. . . Konstrukcija telekobaltuređaja je vrlo jednostavna.Sto . Po hemijskim svojstvima. zrnaca ili vertikalno postavljenih žica koje su smještene u kapsulu od aluminijuma ili tungstena oblika cilindra. Prouzrokuju jaku jonizaciju u vazduhu.66 X 1012 Bq/g. brzo gube kinetičku 9 .

Kada se plastična masa modelira. naročito neutronima u nuklearnom reaktoru. na nju se pričvršćuju izvori zračenja. dojke i dr. Ova vrsta aplikacije se uglavnom primjenjuje u liječenju raka grlića i tijela materice. otkrivena je vještačka radioaktivnost. potreban bi bio napon od oko 3 000 kV. Kod ove vrste terapije koriste se radijumske tube koje se pričvršćuju na aplikatore od plastičnih masa.1 mm epitelnog tkiva u stanju je da ih potpuno apsorbuje. Za kliničku upotrebu radijum se pakuje u hermetički zatvorene tube ili igle koje su napravIjene od platine. Površinska radijum terapija koristi se u liječenju raka kože.vrijeme potrebno da se polovina radioaktivnih atoma izluči iz nekog organa ili organizma.). a kod izvjesnog broja izotopa uz beta-zračenje pojavljuje se i vrlo prodorno gama zračenje.vrijeme koje je potrebno da se polovina atoma izvjesnog radioaktivnog elementa dezintegriše. Kroz čvrstu materiju jedva mogu da se probriju. Alfa čestice se upotrebljavaju za zračenje u fokalnoj radijumterapiji. rak kože. Beta-zraci su brzi elektroni. Gama-zraci su elektromagnotski talasi iste prirode kao i x-zraci samo kraćih talasnih dužina i veće prodornosti. Početna brzina izbacivanja iz atoma radijuma kreće se od 14 000 do 26 000 km/s. fokusi. 10 . Bombardovanjem atoimsikiih jezgra pojedinih elemenata nuklearnim česticama. Platinska pločica od 0.energiju i zbog toga imaju maksimalan domet u vazduhu. tako da se postigne što je moguće veća homogenost zračenja.0 cm. Tačno se mora izračunati koliko vremena će trajati zračenje. mulaže. Primjećeno je da i poslije prestanka bombardovanja nuklearnim česticama aluminijum odaje zračenje za koje je kasnije utvrđeno da su to pozitroni. Da bi se dobila ista brzina elektrona u katodnoj cijevi. nosne šupljine. Ova vrsta terapije se primjenjuje za liječenje raka jezika. npr. donje usne. samo mnogo većih brzina i prodornosti. FIZIČKO VRIJEME POLURASPADA . Intersticijalna radijum terapija radijumske igle koje se direktno ubadaju u tumorsko tkivo. rektuma. svega 2. Ova smjesa ima tu prednost da se lako razmekšava u toploj vodi i modelira prema dijelovima tijela koje želimo zračiti. Razmak između radijumskih fokusa i kože određuje debljina ploče od plastične mase na koju se montiraju radijumski izvori. Izotopi spontano odaju betazračenje u vidu brzih negativnih ili pozitivnih elektrona.7 do 8. jednjaka. a debljina njihovih zidova iznosi od 0. Ovako pripremIjene mulaže sa fokusima prislanjaju se i fiksiraju na površinu tumora.5 mm debljine potpuno ih apsorbuje. Vještački radioaktivni elementi Do 1934. ali se može primjenjivati i na drugim dijelovima tijela koji su pristupačni (kao npr. Platinska pločica od 0.5 do 0. Koristi se u obliku nego radijum-sulfat (RaS04) koji je netopiv u vodi. ili period za koji se jačina zračenja smanji na polovinu. tako 0. Distance se kreću od 0. vagine itd.5 do 2. BIOLOŠKI POLURASPAD ILI POLUŽIVOT . Intrakavitarna radijum terapija koristi radijumske tube ili igle smještene u aplikatore raznih oblika i veličina koji se uvode u prirodne tjelesne šupljine ili šupljine organa.5 centimetara. prema reljefu dorzuma šake pacijenta.2 mm. iste prirode kao katodni zraci. danas je moguće da se na vještački način proizvedu radioaktivni izotopi. Domet betazraka u vazduhu iznosi do 6. Oni su izložili listić aluminijuma zračenju alfaz-racima polonijuma. zlata ili srebra. tzv.5 metara. Koriste se u fokalnoj radijum-terapiji za zračenje nekih sasvim površinskih lezija na sluznicama i koži. Energija gamazraka radijuma odgovara energiji x-zraka od 2100 kV. To znači da je aluminijum pod dejstvom alfazraka postao privremeno radioaktivan. Šire se u prostoru brzinom sunčeve svjetlosti.5 mm debljine apsorbuje oko 7°/o gamazraka.

palijativni efekat. a prosječni domet je nešto preko 1 mm. obično u lokalnoj anesteziji. jod.69 dana. Kod karcinoma grlića materice koristi se koloidno zlato koje se ubrizgava direktno u parametrijume. zlato. Implantacija se vrši pod sterilnim uslovima. u vidu zrna ili igala. direktno se implantiraju u tumor. Pošto 90-95% radiobiološkog efekta zavisi u ovorn slučaju od betazračenja. Intersticijalna aplikacija Kod ove metode liječenja radloaktivni izotopi se apliciraju na dva načina: a) Radioaktivni koloidi . Ova terapija se sprovodi na isti način kao i površinska 11 . najveću primjenu u modernoj radioterapiji našli su radioaktivni kobalt. jer tumor zahvata veliku površinu sluznice. Najširu primjenu našla su metalna zrna od radioaktivnog zlata. Vrijeme poluraspada zlata iznosi 2. fosfor. čisti rastvori se ne mogu aplicirati direktno u šupljine organa. Na taj način može se tretirati i karcinom prostate. Maksimalni domet beta zraka u tkivu ili vodi je 3. Ova tehnika zračenja se primjenjuje kod papilomatoznih karcinoma mokraćne bešike. Radioaktivno zlato je beta i gamaemiter sa poluživotom od 2. Zrna radioaktivnog zlata se ravnomjerno raspoređuju po tumoru i trajno ostaju u tkivu.za izračunavanje doze zračenja u pojedinim organima a on se dobija kombinacijom biološkog i fizičkog vremena poluraspada. Pakuju se u posebne aplikatore i unose u vaginu. Izotopi služe kao obiIježivači pomoću kojih se mogu pratiti mnogobrojni biohemijski procesi u organizmu. kao i nekih benignih tumora mogu se koristiti gama ili betaemiteri. Površinska ili kontaktna terapija Za liječenje malignih tumora na površini kože i sluznica. Intenzitet zračenja padne poslije 18 dana na jedan posto od početnog intenziteta. NAČIN TERAPIJE IZOTOPIMA Izotopi se mogu primjenjivati u terapijske svrhe na sljedeće načine: Intrakavitarna aplikacija radioaktivnih koloida Kod pleuralnih i peritonealnih metastaza malignih tumora sa stvaranjem eksudata može se koristiti radioaktivno koloidno zlato (Au198) i radioaktivni hromni fosfat. kao i radijum mogu i kobalt (Co60) i cezijum (Cs137) u čvrstom stanju. Intrakavitarna aplikacija metalnih radioaktivnih izvora Za liječenje malignih tumora grlića i tijela materice.putem injekcije unose u sam tumor. tantal. Koloidno zlato se aplicira direktno u pleuralnu ili peritonealnu šupljinu. zatim se plastični balon smotan u obliku tankog cilmdra uvodi kroz uretru u mokraćni mjehur i ispuni sa oko 150 cm3 radioaktivnog rastvora Co60. Zbog toga se rastvori stavljaju prvo u specijalne balone sa tankim zidovima od plastičnog materijala. Hg198. ne može se očekivati uništenje tumorskih čvorića na seroznim opnama čiji je prečnik veći od nekoliko milimetara. b) Izotopi u čvrstom stanju. Intrakavitarna aplikacija radioaktivnih rastvora Rastvori soli radioaktivnih elemenata. pa se tek onda unose u šupljine organa. pomoću posebnih instrumenata u obliku pištolja. Prije terapije mokraćni mjehur se mora isprazniti.EFEKTIVNI PERIOD POLURASPAD . s tim što se prije toga mora izvršiti odstranjivanje tečnosti. cervikalni kanal i cavum uterusa. Uvođenjem izotopa u radioterapiju otvorene su nove mogućnosti liječenja malignih tumora. a svojom dezintegracijom prelazi u živu. Izvori zračenja su pripremljeni u obliku zrnaca ili u obliku žice.7 dana. Apliciranje radioaktivnih koloida kod malignih izljeva ima samo privremeni.8 mm. jer postoji opasnost da se brzo resorbiraju. cezijum i stroncijum. Međutim. Zbog svojih fizičkih osobina.

. Beta-emiteri su se pokazali posebno prikladni za liječenje promjena koje su zahvatile samo površne slojeve kože ili sluznice. koji završavaju u dva vaginalna ovoida i jednu intrauterinu sondu (tubu). Prednost ove tehnike je da je osoblje. Da bi se hazard od zračenja smanjio.visokim intenzitetom. Za površinsku betaterapiju koristi se stroncijum (Sr90) koji je isključivo betaemiter. kao izvori zračenja se u ovoj tehnici često koriste iridijum (Ir192) i cezijum (Cz137). Stoga bolesnice mogu biti zračene u anesteziji ili sedirane. Pored Co60. Preko komandnog stola koji je smješten izvan prostorije za zračenje izvori Co60 se automatski uvlače i izvlače iz bolesnice. kod ginekološkog karcinoma karcinoma rektuma. bez obzira na intenzitet zračenja. Prvo su usavršene mašine za »afterloading« tehnike kod ginekološkog kancera. Afterloading tehnika je našla primjenu ne samo kod ginekološkog karcinoma nego i kod karcinoma drugih lokalizacija. malignih tumora mozga. Sam aparat se sastoji od skladišta (kontejnera) u kome su pohranjeni izvori Co60. Koriste se u oftalmologiji za zračenje nekih patoloških promjena na očnom bulbusu. U toku zračenja u prostoriju ne može niko ući i na taj način je osoblje zaštićeno. Intrakavitarna afterloading metoda Jedna od prvih i najpoznatijih mašina za »afterloading« tehniku visokog intenziteta je »Cathetron« sa izvorima Co60 koja omogućava da se vrijeme zračenja svede na minute. karcinoma prostate. a tretman se sprovodi u prostoriji koja je kompletno osigurana od zračenja. Pošto je intenzitet zračenja bio nizak. karcinoma donje usne i mnogih drugih lokalizacija tumora. AFTERLOADING TERAPIJA Korišćenjem radijuma u fokalnoj terapiji veliki broj osoblja i bolesnika bio je izložen nepotrebnom zračenju. to je vrijeme zračenja trajalo od 48 do 150 sati i bilo je obično podijeljeno u dvije ili više terapijskih frakcija. koji automatski budu vođeni (kroz fleksibilne kablove) u nehrđajuće čelične katetere. »remote afterloading« tehnike sa: . Intersticijelna afterloading metoda Intersticijalna radioterapija se može koristiti kod sljedećih tumorskih lokalizacija: karcinoma dojke sa limfonodima u aksili.niskim. razvile su se tzv.srednjim i .radijumterapija. maksimalno zaštićeno od iradijacije. - - 12 . a kasnije i za ostale tumorske lokalizacije.

Ova metoda se zasniva na razlici osjetljivosti i brzini oporavljanja između zdravih i tumorskih ćelija. METODA FRAKCIONIRANOG ZRAČENJA Kod tumora koji su velikog volumena. ukupna doza se dijeli na više frakcija koje se primjenjuju u dužem vremenskom periodu. tj. jer letalnu tumorsku dozu možemo primijeniti u jednoj seansi ako je površina mala. Tako npr. a poznato je da se normalno tkivo brže oporavlja. Ukupna doza primjenjuje u mnogo dužem vremenskom periodu bez prekidanja. Jonizirajuće zračenje manje oštećuje normalne ćelije od tumorskih.METODE ZRAČENJA Bez obzira o kojoj vrsti jonizirajućeg zračenja se radi. u radioterapiji se koriste sljedeće metode zračenja: METODA JEDNOKRATNOG ZRACENJA Ako se želi primijeniti manja doza zračenja ili je polje zračenja malo da se jednim zračenjem može sterilisati tumor. Mali broj tumora je pogodan za ovu metodu zračenja. 13 . METODA KONTINUIRANOG ZRAČENJA Ova metoda zračenja primjenjuje se jedino u radijum-terapiji i terapiji sa vještačkim radioaklivnmi izotopima. a da ne dođe radionekroze. radijumski fokusi koji se unose u šupljine pojedinih organa ostaju u njima odredeno vrijeme. a smješteni su duboko u organima. od 24 sata do 7 dana. Ova metoda se najčešće koristi u kontaktnoj rendgenskoj terapiji za zračenje raka kože kada tumor u promjeru nije veći od 2 cm.

Ipak. kao i jedinice za mjerenje doze su u suštini uvijek predstavljale stepen dejstva zračenja. Odnos između stare i nove jedinice je: 1 R = 2.58 X 104 C/kg. Jedinica za jačinu apsorbovane doze je Gy/s. oznake Gy). EKSPOZICIONA DOZA Pojam doze ili doza do danas je ostao vezan za x ili gama-zračenje. U radioterapiji za zračenje pojedinih tumora potrebno je znati koliko treba dati 1 C/kg da bi se dobila terapijska doza propisana u Gy ako se pri tome prolazi kroz tkiva različitih gustoća. Kažemo da je apsorbovana doza 1 Gy ukoliko se u masi od 1 kg neke materije apsorbuje energija zračenja od 1 džula. Takva doza koja se svodi na jedan dan i jednu frakciju naziva se nominalna standardna doza. Jedinica za mjerenje ove veličine je C/kg/s. NOMINALNA STANDARDNA DOZA Jedna te ista apsorbovana doza u nekoj tački biološkog tkiva može izazvati različite biološke efekte ako se vremenski različito primjenjuje. Tabele obično daju broj mgh (miligramsati) radijuma. uvodi se jačina apsorbovane doze i mjeri se u Gy/s. Danas se smatra da je to fizikalna karakteristika x i gama-zračenja. 1 mgh je produkt broja mg radijuma i vremena tretmana u satima potrebnih za 1 000 rad-a u raznim situacijama. koja pokazuje njegovu jonizacionu sposobnost u vazduhu. Uvođenje ovih veličina ima svoje opravdanje. a naročito u radiologiji nije svejedno da li će čovjek primiti letalnu dozu za jedan dan ili za više godina.jačina doze ili. Analogno za apsorbovanu dozu. što je zapravo i bio odraz tadašnjeeg stepena razvoja fizike. Ovo je razlog što se danas u jednačinu za dozu unose faktori kao što su broj frakcija i broj dana. JEDINICE DOZE U BRAHITERAPIJI (sa radijumom) Ovdje se najčešće služimo već gotovim dozimetrijskirn sistemom koji se većinom odnosi na dvodimenzionalan (mulaže i plan implantati) i trodimenzionalan (volumni implantati) raspored radioaktivnih izvora. Jedinica za apsorbovanu dozu je grej (Grey. kako se nekada zvala. 14 . 1 C/kg je ekspoziciona doza jonizirajućeg zračenja koja u masi vazduha od 1 kg stvara jone istog znaka sa ukupnim naelektrisanjem od 1 kulona. 1Gy = 1 j/kg (džul/kg). brzine doze (doserate). Jedinica za jačinu ekspozicione doze je C/kg/s APSORBOVANA DOZA Pri prolasku kroz materiju jonizujuće zračenje joj predaje dio energije. to se nominalna standardna doza razlikuje za turnorske ćelije od zdravih ćelija. pojam doze. Pošto tumorske ćelije ne podliježu homeostazi. zbog čega je njihov radiobiološki odgovor neovisan o vremenu.OSNOVNI POJMOVI IZ DOZIMETRIJE POJAM DOZE Nekada je pojam doze predstavIjao količinu x i gamazraka koja proizvede neku jonizaciju vazduha. a može se čuti i kao »ekspoziciona doza« ili »izlaganje zračenju«. JAČINA DOZE Uvodi i vremenski faktora za dozu . Jedinica za mjerenje ekspozicione doze je 1 C/kg.

Mjera »brzine raspadanja atornskog jezgra« ili dezintegracija jezgra zove se radioaktivnost. 1 Bq predstavlja radioaktivnost izvora u kome se izvrši jedan raspad radioaktivnog jezgra u 1 sekundi.25 RmCi-1h-1 po cm) i toga izotopa mg = ekvivalent radijuma = radioaktivnost izotopa (mCi) =K(izotopa) / 8. Nova jedinica za mjerenje radiaktivnosti je Bq.25 JEDINICE AKTIVITETA Alfa. beta i gamazraci javljaju kao produkti raspada atomskih jezgara.Ako je u upotrebi neki drugi vještački radioaktivni izotop. onda se količina toga izotopa pretvori u miligramekvivalent radijuma na osnovu faktora K za radijum: (8. 15 .

Odnos stare 1 nove jedinice je: 16 .anoda. jer se nalaze u električnom polju. svojim efektima stvara »šupljine« (pojam iz fizike čvrstog stanja) i elektrone koji se na specifičan način transportuju do obloga poluprovodničkog brojača predajući svoje naelektrisanje čija je daljnja procedura slična gasnim detektorima. biološki i toplotni. Naknadnim djelovanjem »razvijača« i »fiksira« latentna slika se pretvara u crne tragove na mjestu gdje je zračenje djelovalo.58 • 104 C/kg. Detektori se obično prave za pojedine vrste zračenja na koje su osjetljivi. 1 Bq predstavlja aktivnost izvora u kome se izvrši jedan raspad radioaktivnog jezgra u 1 sekundi. U principu. Odnos između stare i nove jedinice je: 1 R == 2. U jednom zatvorenom cilindru. Apsorbovana doza Nova jedinica za apsorbovanu dozu je grej /Gray/. Elektromagnetno zračenje koje prođe kroz fotografsku emulziju. 1 C/kg je ekspoziciona doza jonizirajućeg zračenja koja u masi vazduha od 1 kg stvara jone istog znaka sa ukupnim naelektrisanjem od 1 kulona. kada se ovaj brojač nađe u polju zračenja. Jedinica za jačinu apsorbovane doze je Gy/s. te se njihova deekscitacija vrši u oblasti vidljivog dijela spektra. Daćemo kratak osvrt na principe rada nekih detektora. NOVE JEDINICE SI SISTEMA Ekspoziciona doza Umjesto rendgena /R/ sada se upotrebljava jedinica kulon po kilogramu. POLUPROVODNICKI DETEKTOR Kada zračenje prolazi kroz neki poluprovodnik. nalazi se gas. proporcionalno intenzitetu zračenja na osnovu čega se može dobiti kvantitativan odgovor. tada kvanti zračenja vrše jonizaciju gasa čija posljedica je stvaranje jonskih parova koji putuju prema pripadajućim elektrodama. oni mogu biti električni u vidu impulsa. optički (kao određeni tragovi). koji predstavlja katodu kroz čiju osu prolazi tanka žica . Što se tiče informacija koje saopštavaju u prisustvu zračenja. SCINTILACIONI BROJAC Ovdje se koriste osobine atoma pojedinih neorganskih kristala koji izloženi zračenju bivaju ekscitovani. GAJGERMILEROV BROJAČ Ovaj brojač spada u grupu gasnih brojača sa električnim impulsima. Aktivnost radioaktivnog izvora Nova jedinica za aktivnost radioaktivnog izvora je bekerel /Becquerel/.DETEKTORI ZRAČENJA Instrument koji na neki način može da informiše o prisustvu zračenja zove se detektor. oznake Gy: 1 Gy = 1 J/kg (džul/kg). Kažemo da je apsorbovana doza 1 Gy ukoliko se u masi od 1 kg neke supstance apsorbuje energija zračenja od 1 džula. Zacrnjenje je. djeluje na nju razlažući AgBr do izvjesnog stepena čime se stvara latentna slika. oznaka Bq. na izvjestan način. zbog toga se i zove scintilacioni brojač. FOTOGRAFSKA EMULZIJA Optički indikator prolaska zračenja. oznaka C/kg.

Koristi se u oblasti zaštite od zračenja. Uveden je zato što dejstvo jonizujućeg zračenja na biološki materijal ne zavisi samo od apsorbirane energije po jedinici mase nego i od vrste zračenja.7 * 1010 Bq Doza u radiološkoj zaštiti (ekvivalentna doza) Umjesto rema uvedena je nova jedinica za ekvivalentnu dozu sivert (sievert). Sivert je dimenzionalno jednak J/kg. Stara jedinica je bila «rem» a nova je sivert i u odnosu je 1 rem = 10-2Sv 17 . Da bi se ovaj faktor procjenio uvodi se ova ekvivalentna doza zračenja a definiše se kao produkt apsorbovane doze u grejima i odgovarajućeg modifikacionog faktora.1 Ci = 3. načina ozračivanja. oznaka Sv.

a M. Razvrstavanje prema stadijumima bolesti Razvrstavanje prema TNM sistemu omogućava mnogo tačnije opisivanje stvarne rasprostranjenosti bolesti. . a prema sljedećim grupama: . Ukoliko se limfni čvorovi ne mogu klinički dokazati. TIS označava preinvazivni rak ili »carcinoma in situ«. da li su palpabilni. da su prisutne u pojedinim organima (jetra. dok su limfogene i hematogene metastaze prisutne. pipanju i mjerenju.T označava primarni tumor. Ti postupci se mogu razvrstati u tri grupe: 1. Često se dešava da limfne čvorove ne možemo napipati. endoskopije). Na osnovu anatomske lokalizacije malignih tumora dosada je dat prijedlog za TNM klasifikaciju kod 26 tumorskih lokalizacija. Klinčki stadijumi bolesti se obilježavaju brojevima I. egzulcerisani i sl. ali ih zato možemo prikazati limfografijom.ženski polni organi. II. pluća. III i IV. T1. arteriografija i dr. je lakše klasificirati nego tumore smještene u unutrašnje organe (želuda.N područne limfne čvorove.dojka. npr. PRIMARNI TUMOR (T) Stepen rasprostranjenosti primarnog tumora vrši se putem slova T koje dobija brojeve. CT ili endoskopijom. Tako slovo N dobija brojeve od 0 do 2 (N0. Oznake se daju pri prvom kliničkom pregledu na osnovu svih ranije opisanih pretraga i kasnije se mogu korigovati. jajnik). nakon operacije ili autopsije. Oznake TNM sistema imaju sljedeće značenje: . Obavezni postupci koje treba koristiti za utvrđivanje rasprostranjenosti tumora (klinički pregled.. . Dodatni postupci koji se primjenjuju ovisno o tumorskoj lokalizaciji (konizacija kod grlića materice). Postupci koje treba preporučiti.TNM KLASIFIKACIJA MALIGNIH TUMORA Za svaku tumorsku lokalizaciju vrše se posebni postupci TNM klasificiranja. tumor T1. ali se mogu vršiti samo u nekim ustanovama (limfografija.M udaljene metastaze. snimanje. Tako npr. . N1. T3 i T4. . Tumore koji su pristupačni promatranju. Oznake u brojevima mogu ići do broja 4. N2). mozak.probavni trakt. N0. Kod ovih lokalizacija je potrebno dodati posebne postupke TNM sistema. bubreg. PODRUCNI LIMFNI ČVOROVI (N) Slovo N označava stanje regionalnih limfnih čvorova. T2.). pokretni. . Određenje TNM kategorije možemo razvrstavati u razne kliničke stadijume. tj. 18 . T0 znači da primarni tumor nije klinički otkriven. 3. tako npr. M0 znači da je u I kliničkom stadijumu bolesti. kosti) ili izvan područnih limfnih čvorova. označavaju se Nx (NxNx+. 2. jednostavno rtg.glava i vrat. Slovo T sa brojevima daje informacije o lokalnom ponašanju primarnog tumora. UDALJENE METASTAZE (M) M0 znači da se udaljene metastaze ne mogu klinički dokazati.).

urogenitalni trakt i muški polni organi.primarni tumor TIS .Adenocarcinoma koji nastaje od lojnih i znojnih žlijezda je rijedak. Način širenja.Carcinoma mixtum (basospinocellulare).endofitični. U području glave i vrata se javIjaju i ostale vrste malignih tumora. Međutim. Pojedine grupe tumora još nisu obuhvaćene TNM klasifikacijom. Karcinom kože se učestalije javlja nakon 60 godina starosti. Ljudi sa svijetlim očima.ostale tumorske lokalizacije. 2. .Najčešći tip karcinoma kože je: . 3. . na koži se mogu javiti i sekundarni maligni tumori (metastaze) različitih vrsta malignoma (pluća.. usne. MALIGNI TUMORI GLAVE I VRATA Najčešći tumori u području glave i vrata su karcinomi sa sljedećim lokalizacijama: koža. jezik. maksilarni sinus. dojka i dr. a to su: 1. ali sa većom sklonosti za metastaziranje u regionalne limfne žlijezde i ostale organe. kao Hodgkin i NonHodgkin limfoml. maligni limfomi.). površinski ili egzofitičan. dok se ostali maligni tumori rjeđe javIjaju. mezenhimalni tumori i drugi. . MALIGNI TUMORI KOŽE U kliničkoj praksi najčešći primarni maligni tumori kože su karcinomi. zatirn maligni melanom. Klasifikacija. To . hrskavica.tumor ispod 2 cm.egzofitični.Basaliomi su karakteristični po usporenom rastu i vrlo rijetkom metastaziranju.ulcerozni (ulcus rodens). i to češće kod muškarca nego kod žene. Karcinomi kože se rjeđe javljaju kod Ijudi crne rase. Dez obzira na usporeni rast. . puti i kosom češće obolijevaju nego oni sa tamnom puti. Smatra se jednim od najčešćih karcinoma kod ljudi bijele rase.pigmentni. tumori centralnog nervnog sistema. . 19 . Klinički oblik spinalioma je: . Karcinom kože Etiologija i epidemiologija. farinks. .keloidni (basalioma sclerodermiforme). – Podneblje u kome pacijent živi. .Carcinoma baseocellulare (basalioma). 4. . ali rjeđe nego karcinomi. nosna šupljina i štitnjača. . tumori mekih tkiva i dr. maligni melanom. kost).Carcinoma planocellulare (spinalioma). obje vrst. larings. . zanimanje.nema primarnog tumora. TNM klasifikacija T . Spinaliomi su isto tumori sa usporenim rastom. Učestalost karcinoma kože ovisi o bezbroj etioloških faktora. su važni faktori u nastajanju karcinoma. Klinički oblik basalioma je: . rasa i dr.preinvazivni rak (carcinoma in situ).površni ili saperficijalni (planum et cicatricans). Opisane su metastaze basalioma u limfne žlijezde.e karcinoma kože dovode lokalno do razaranja usljed infiltrativnog rasta (meka tkiva. usna šupljina.čvorasti (basalioma nodulare). Ti . . a izuzetno rijetko u plućima i kostima.

Ukoliko je lezija mala.limfni čvorovi fiksirani. Karcinomi koji se javljaju na opekotinama ili na već zračenim površinama imaju lošiju prognozu. Terapija. Prognoza.limfni čvorovi palpabilni kontralateralno.egzofitični. U prosjeku procenat izlječenja iznosi 95%. jer su jako agresivni Karcinom usana Etiologija i epidemiologija. •'niši će). Karcinom donje usne se najčešće javlja kod muškaraca od 40 do 60 godina starosti. Dijagnostika.limfni čvorovi homolateralno palpabilni. Uglavnom se razlikuju tri makroskopska tipa karcinoma: . N . Kao i kod karcinoma kože postoje različiti etiološki faktori koji utiču na pojavu ovoga karcinoma (sunce. Donja usna je češće zahvaćena nego gornja. Obavezno se mora uzeti uzorak za biopsiju. Tumorske metastaze se šire u submaksilarne limfne čvorove iste strane. Tumori gornje usne metastaziraju u limfonode gornje vratne regije. jer je pristupačan i dijagnoza se postavlja biopsijoni. preaurikularne limfne čvorove. N1 .područni limfni čvorovi No . hirurškim zahvatom. Ta . Nacin širenja. Izbor zračne terapije zavisi od veličine.tumor promjera do 5 cm sa minimalnim prodiranjem u dermis. Uspjeh terapije zavisi od stadijuma bolesti. procenat izlječenja se smanjuje. Karcinom kože se može liječiti zračenjem. neophodno ju je odstraniti skupa sa dijelom normalne kože. T< .verukozni. Danas postoje mogućnosti liječenja x-zracima.ulcerozni i . TNM klasifikacija 20 .limfni čvorovi nisu palpabilni.tumor zahvata ostale struk ture (hrskavicu. M . .udaljene metastaze Mo . brzim elektronima i vještačkim radiaktivnim elementima. Planocelularni karcinom donje usne obično počinje sa vrlo sitnim lezijama ili u obliku ulceracije koja je prekrivena krastom ili u obliku mjehurića iz kojega se kasnije razvila ulceracija. Mi . N2 . Karcinom kože ima dobru prognozu s obzirom da se vrlo jednostavno i brzo može dijagnosticirati. N:! . koja je bolje zaštićena. kao i u submaksilarne. debljine i lokalizacije lezije. ozljede). Karcinom kože se lako otkriva. Karcinomi lokalizirani u srednjoj trećini donje usne metastaziraju u submentalne limfne čvorove.nema dokaza udaljenih metastaza. Ukoliko su zahvaćene regionalne limfne žlijezde.T2 . Uspjesi liječenja kod svih vrsta terapija su podjednaki. duvački instrumenti.tumor veći od 5 cm ili sa dubokim prodlranjem u der mis. citostaticima i kemoterapijom. kost. Najčešći primarni maliiigin'i tumor usana je plainocelullarni karcinom.udaljene metastaze ukljuČujući i limfne čvorove iznad regije primarnog tumora ili satelitni čvorovi udaIjeni preko 5 cm od granice primarnog tumora. kontralateralne metastaze su rjeđe. pušenje. jer mnoge benigne lezije na koži mogu biti slične karcinomu.

Mogućnost traume kao etiološkog faktora je kontroverzna. Ts . N1 . U radioterapiji se koristi implantacija radioaktivnih izvora. Ta . Od tih formi najčešće se javljaju (u 80 do 85% slučajeva) lentigomaligni melanom. Uočeno je da pojedine familije imaju visoku incidencu. Incidenca malignog melanoma je u čitavom svijetu u porastu i češći je sada nego Hodgkinova bolest i primarm tumori mozga. vrat i dorzum šake). a potvrduje se biopsijom koja se niora vršiti dovoljno duboko.mobilni kontralateralni ili bilateralni limfni čvorovi. Dijagnoza se postavIja inspekcijom i palpacijom. Kod bijele rase.tumor zahvata kost. Kao uzrok navodi se sunčanje.nema dokaza udaljenih metastaza.lentigomaligna melanoma) je tip koji se razvija od melanotičnih pjega na koži. tj. Klasifikacija. Nastaje na eksponiranim dijelovima kože (lice. površan ili egzofitičan. L e n t i g o m a 1 i g ni melanom (LMM . N . hormoni. Prihvaćena je klasifikacija 11 različitih formi ekstraokularnog melanoma koji se javljaju kod Ijudi.preinvazivni rak (carcinoma in situ). Javlja se kod starijih osoba iznad 70 godina starosti i čini 10% od svih malignih melanoma.tumor do 2 cm u prečniku. Maligni melanom Etiologija i epidemiologija. Zavisno u kom stadijumu bolesti se turnor nalazi. ali ukoliko su prisutne unilateralne metastaze.nema dokaza primarnog tumora. Superficijalnošireći m e1 a n o m (SSM . Terapija.superficial spreading melanoma) je najčešća 21 .tumor veći od 2 cm ill koji duboko infiltrira okolinu neovisno o njegovoj veličmi. radioterapijom ili hirurškim zahvatom. U SAD na 100 000 stanovnika dolazi 9 novih slučajeva. ultraIjubičasti dio sunčeve svjetlosti s>e smatra kao važan faktor u nastajanju malignog melanoma. Predisponirajući faktori su pigmentarni nevusi na koži. zatiir rendgenterapija i elektroni kod većih lezija. neurohormonalni poremećaji 1 dr. tj. liječenje može biti sprovedeno hirurškom ili radioterapijom. lako je etiologija nepoznata. T4 .tumor sa najvećim promjerom do 2 cm sa minimalnom infiltracijom u dubini. N3 .udaljene metastaze Mo .područni limfni cvorovi No . Tumor počinje u vidu tamnosmeđe lezije promjera obično od 3 do 4 crn sa ravnom površinom. Prognoza.limfni čvorovi neopipljivi. Ti . kod osoba sa izrazito svljetlom puti maligni melanom je češci nego kod onih tamnije puti i drugih rasa. Pojedini pacijenti navode u svojim anamnezama nedavnu svježu traumu ili hronične traume (npr. Dijagnostika. Kod Ti i Ta procenat izlječenja ide preko 90'°/o. Karcinom donje usn< ima dobru prognozu ukoliko je us tanovljen tačan stadijum bolesti sprovedena odgovarajuća terapija.limfni cvorovi nepomični. superfici jalnošireći melanom i nodularni maligni melanorn.T . U Australiji postoji najveća incidenca malignih melanoma. pojas). procenat izIječenja se naglo smanjuje na 55%. Mi . dok u Australiji 17 svake godine.postoje udaljene metastaze. M . Očiti porast je evidentiran i u Kanadi.primarni tumor TIS . To . način odijevanja i rekreacija (sportska). Kod Bantucrnaca postoji veća incidenca melanoma kod onih koji hodaju bosi nego kod onih koji nose cipele.mpbilni homolateralni limf ni čvorovi' N2 . I i n stadijum bolesti se sa istim uspjehom liječi. dok drugi ne navode.

Tumor obično ima dva pravca širenja: radijalni i vertikalni.tumor veličine od 2 do 5 cm ili sa minimalnim prožimanjem dermisa. P'dđj edin'afko su ra'sipo'ređem na šalke 1 stopala. lako su melano" rni rijetki kod crne rase. M . u 19% u oku. neovisno o veličini sa pratećim čvorovima do 5 cm od primarnog tumora. Mi . a oijne 2 do 3 procenta. gljivice i slično. koje su veće od 2 cm. Da li inciziona biopsija pogoršava prognozu bole.udaljene metastaze Mo . N . a ostalo na sluznicama. Dijagnostika.turnor promjera 5 cm ili sa dubokom infiltracijom dermisa.'iti nije dokazano. tako da se zahvati i subkutano tkivo. bez pratećih satelitnih čvorova.forma kožnog melanoma i javlja se u 70% svih slučajeva. 1 kod 22 . vrata i trupa.područni limfni čvorovi No . ali može biti i amelanotičan.tumor promjera do 2 cm. Oba pola su jednako zastupljena. Dijagnoza se postavlja biopsijom.limfni čvorovi su neopip Ijivi. sasvim površan ili egzofiti" čan. karakterišu ih različite nijanse boja. Ti . preko smeđe. crvene do bijele boje. Nacin širenja. Rjeđe forme malignog melanoma se javljaju volarno i subufngval'n'o.nepomični limfni čvorovi. jer su poznati slučajevi spontane regresije. crne.postoje udaljene metastaze uključujući limfne čvorove izvan područja primarnog tumora ili satelite udaljene 5 cm od ivice primarnog tumora.pomični istostrani limfni čvorovi. Ta .pomični limfni čvorovi ko ntralateralno ili obostrano. ova subungvalna forma je zastupljena kod njih od 15 do 20 procenata. N1 . SSM i LMM forme mogu imati prolongirani tok bolesti od nekoliko godina. čak i više. jer se na taj način može dobiti »microstaging«. N2 . Lezije su bolje ograničene u odnosu na LMM formu. godine starosti. dvije trećine metastaza se javlja u limfnirn čvorovima. Vrhunac učestalosti je oko 50. Ta . Dužina rasta je usporena i često se pogrešno dijagnosticira kao hematom.nema dokaza udaljenih metastaza. TNM klasifikacija T . Najveća učestalost je oko 50. Tokom ridijalne faze tumor se širi iznad ili ispod bazalne membrane. Kod malignog melanoma oka metastaze su obično hematogene. U incijalnom stadijumu bolesti rijetko se javIjaju metastaze. Cešći je kod muškaraca nego kod žena u predjelu glave. nema pratećih čvorova. Kod oba pola je isto zastupljen na koži leda. Nodularna forma ima tipičnu tamnoplavu ili crnu boju. Kod lezija na licu. U 80% slučajeva maligni melanom je lokaliziran na koži. Kliničko ponašanje malignog melanoma je nekada nepredvidivo. N3 . Ova metoda se preferira. može se tolerisati i inciziona biopsija. Ukoliko se tumor ne liječi. Karakteristika ovoga tumora je da ne raste intradermalno. od svjetlosmeđe. i to hirurškim odstranjivanjem čitave lezije (resekcija). a kod žena je češći na donjim ekstremitetirna. neovisno o veličini. U početku rasta jedva se mogu palpirati. ali je uočeno da se ipak najčešće javlja na trupu muškarca. Maligni melanom stvara satelitne tumore i metastazira limfogeno i hematogeno. Anamneza traje od nekoliko mjeseci do dvije godine. dok ne dode do invazije tumora. godine starosti.nema primarnog tumora. od jedne do 5 godina. Nodularni maligni melan o m (NMM .nodular malignant melanoma) čini od 10 do 15% svih formi. nego postoji rapidna invazija vertikalno u dermis. i to subungvalno na palčevima šake i stopala. a rast irn može biti jako prolongiran. Pri određivanju područnih limfnih čvorova tijelo je podijeljeno horizontalno u visini pupka.primarni tumor To .

jetre. . zatim kod osoba koje rade u industriji namještaja i rafineriji nikla.5% svih malignih tumora kod čovjeka.kemoterapija. U određivanju kliničkog stadijuma bolesti koriste se sljcdeće raspoložive pretrage: . . . Mogućnosti liječenja malignog melanoma su sljedeće: .maligni limfomi. koji imaju sklonost širenja u orbitu i kranijum.ultrazvuk. U području maksilarnog sinusa javljaju se različite vrste malignih tumora: . U etiologiji se često pominje smrkanje duhana. Za to je najboIji primjer Australija gdje je najveća incidenca malignog melanoma. Uspjeh terapije 1 preživljavanja zavise od zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva. .anamneza i status (opšti i lokalni).radioterapija. Pošto se maligni melanom tradicionalno ubraja u radiorezistentne tumore. Kemoterapija se koristi kod uznapredovalih stadijuma bolesti iako do sada nije sa sigurnošću utvrđeno da je njen efekat visok. . Vršo se pokušaji sa BCG i BCG sa vakcinom tumorskih ćelija. Tumor kasno metastazira u cervikalne i submaksilarne limfne čvorove. kao i od budnosti Ijekara. .plazmocitom. jer ima tendenciju difuznog širenja. TNM klasifikacija 23 . inhalacija radioaktivnih materija. Treba imati u vidu da se u 4 do 5% slučajeva maligni melanom javlja multiplo. Medutim. Imunoterapija kod malignih melanoma se još nalazi u fazi ispitivanja. Nekad je vrlo teško odrediti iz koje etaže tumor polazi.mezenhimalni tumori (sarkomi). . Iz gornje etaže metastaza se mogu evidentirati u preaurikularnim limfnim čvorovima. najčešći tumor je planocelularni karcinom koji čini 0. Nacin širenja.maligni melanom. a samo izuzetno dolazi do pojave udaljenih metastaza.imunoterapija. .incizione biopsije se mora ići u zdravo tkivo da bi se dobio »microstaging«. Najefikasnija terapija u liječenju primarnog tumora je hirurška resekcija. koja teoretski ide od medijalnog ugla oka do angulusa mandibule. Prognoza.termografija (primarnog tumora i sekundarnih depozita). . Lokalizacija karcinoma u maksilarnom sinusu je podijeljena u dvije grupe u odnosu na Ohngrenovu liniju. ispod ove ravni imaju bolju prognozu od onih u gornjoj etaži. MALIGNI TUMORI MAKSILARNOG SINUSA Etiologija i epidemiologija.neuroblastom i dr.hirurgija. i limfnih čvorova).karcinom. . Karcinorn je u području maksilarnog sinusa zastupljen u skoro 3/4 slučajeva u odnosu na ostale malignome. . kostiju. . tj. to se ova vrsta terapije koristi kao palijativna. Nakon postavljanJa patohistološke dijagnoze mora se izvršiti kompletan fizikalni pregled radi utvrđivanja lokalnih 1 udaljenih metastaza i određivanja stadijuma bolesti. Tuniori koji polaze iz donje etaže. Terapija. Vrhunac učestalosti karcinoma maksilarnog sinusa je izmedu 60 i 70 godina starosti i češće se javlja kod muškaraca nego kod žena.laboratorijske pretrage. Regionalna limfadenektomija je indicirana ukoliko su metastaze prisutne. ali smrtnost nije visoka.rendgenske (pregled pluća. a što nije sigurno dokazano. koja zahvata dublje slojeve radi određivanja histološke klasifikacije.

anteriorne etmoidalne ćelije ili pterigoidni mišić. Klasifikacija. 24 . T2 . MALIGNI TUMORI NAZOFARINKSA Epidemiologija i etiologija.T . tumori donje etaže imaju boIju prognozu i procenat petogodišnjeg preživljavanja iznosi od 45 do 55°/o. koja se namještaju pod posebnim uslovima sa klinastim filterima. sfenoidni sinus. otok. i to: . Odnos je 2:1. a to su lokalna bol. orbitu.tumor ne može biti procijenjen. U početku je rast tumora asimptomatičan i tek sa povećanjem i širenjem tumora dolazi do prvih simptoma. karcinomi. Javlja se češće kod muškaraca nego kod žena. Zavisno u kom pravcu se tumor širi. Prilikom radikalnog zračenja tumorska doza mora biti od 6 000 do 6 500 cGy. anteriorno i lateralno. tako se i simptomi bolesti pojaćavaju. Ovaj procenat je sličan i kod kineskog stanovništva koje se iselilo u druge krajeve svijeta. Ta . Simptomi bolesti i dijagnostika. Veličina polja se određuje prema ekstenziji tumora i obično se koriste dva polja. Kod inoperabilnih slučajeva se koristi samo radioterapija. To . ispadanje gornjih molarnih zuba. Incidenca karcinoma epifarinksa je veća kod bijele nego crne rase u SAD. Etiologija malignih tumora nazofarinksa nije poznata. Stepen proširenosti tumora se može dobiti standardnim rendgenskim snimcima i tomografijom. 0 ranoj dijagnostici tumora se ne može govoriti jer se kod neegzulceriranih tumora histološka verifikacija dobija tek prilikom operacije (ex ternpore). kao i kod ostalih tumora respiratornih puteva. Nazofaringealni tumori se javljaju u ranijem životnorn dobu nego ostali karcinomi glave i vrata.tumor se nalazi u antralnoj mukozi (donja etaža). . nazofarinks.nema dokaza primarnog tumora. Tokorn zadnje dvije dekade u liječenju se najčešće primjenjujiu i hirurški zahvat i radioterapija. Za zračenje se koriste transkutana supervolta/. trizmus. mogu se dobiti iscrpne informacije o proširenosti tumora.tumor invadira kožu obraza. U području nazofarinksa najčešće se javljaju: 1. a nisu rijetkost ni u dječijem dobu. infiltracije kože lica i sl. zatim kompjuteriziranom tomografijorn. .8^/0 svih lokalizacija raka. Radijacioni tretman može biti radikalan ili palijativan. glavobolja.primarni tumor Tx . posteriorne etmoidalne ćelije. ali se sumnja na nikotin. Prognoza. T4 . egzulceracije nepca. Na rak epifarinksa otpada oko 0.3 do 0. Zatim se navodi virusna etiologija (povećan titar antitijalna EpsteinBarr virusa).karcinom koji može biti difuzno infiltriran sa limfocitima (lymphoepithelioma). na primjer. Posebno visoka incidenca ovoga tumora je u južnom dijelu Kine gdje karcinom epifarinksa čini 50°/o svih malignoma. dolazi do protruzije bulbusa. pterigoidnu kost ili bazu lobanje.masivni tumor koji vrši invaziju na kribriformnu kost. što je važno u pravljenju plana radioterapije.na terapija (telekobalt i elektroni) i fo kalni izvori. Kao što je ranije naglašeno. Terapija.transitional cell carcinoma. Ti . Procenat petogodišnjeg preživljavanja je teško dati jer je procjenjivanje stepena uznapredovalosti tumora kod ove lokalizacije jako teško.planocelularni karcinom manje ili više izdiferenciran do anaplastičnog.tumor se nalazi u sluznici gornje etaže bez invazije koštane strukture ili se nalazi u donjoj etaži sa destrukcijom medijalnog ili inferiornog koštanog zida. sužavanje nosnog hodnika sa sukrvičavim iscjetkom. Zahvaljujući CTu. Intrakavitarna fokalna terapija se može koristiti nakon hirurških zahvata za ozračivanje čitave sluznice kavuma (kobaltnim perlama). P'rlmijećena je učesta'lost nazoifaringealnog karcinoma u pojedinim familijama. dok kod gornje od 30 do 40°/o. jer se radi o planocelularnom karcinomu.

Hornerov sindrom i dr.udaljene metastaze Mo . Ulcerativni oblik sa krova epifarinksa često raste prema srednjoj cerebralnoj fosi i dovodi do kompresije II. maligni melanom. N2 .nema dokaza udaljenih metastaza. Smetnje koje pacijentu stvara primarni tumor su klasificirane u nekoliko grupa: nazalne. jednostrano ili obostrano. rinoskopijom. sarkomi. strablzam.2. Infiltrativni oblik ima usporeniji rast. V i VI kranijalnog živca.tumor se širi u nazalnu šup Ijinu ili orofarinks. krvavljenje iz nosa. otežano disanje.ulcerativni. N3 . vi. Udaljene metastaze se rijetko javljaju. Simptomi bolesti i dijagnostika. IV. a ukoliko se pojave. jaki neuralgični bolovi. Makroskopski tumor ima sljedeće oblike: . Egzofitična forma obično ispunjava nazofaringealnu šupljinu i potiskuje meko nepce prema dolje. U radiološkoj dijagnostici se koriste standardni snimci i tomografski u različitim 25 . . oftalmoneurološke i metastaze na vratu. N1 .nepomični limfni čvorovi.područni limfni cvorovi No . Iz epifarinksa tumor ima mogućnosti širenja u različite pravce.carcinoma in situ. T4 .pomični limfni čvorovi na suprotnoj strani ili obostra no. Primarni tumor često ide asimptomatično i prvi znak bolesti su povećani limfonodi na vratu.vegetativni. a da se primarni tumor još ne manifestuje. NajČešći simptomi su: nazalni govor. idu na pluća. zapaženo je da pojedine makroskopske forme imaju određene tendencije u rastu. Nacin širenja. 3. Mi .tumor zahvata obje strane. koja se često radi »naslijepo« jer primarni tumor nije uočen. amauroza. maksilarnom sinusu i orbiti što dovodi do egzoftalmusa. otološke. M . jetru ili kosti. Ta . diplopije. Vrlo rano metastazira u limfne čvorove vrata tako da je adenopatija često prvi simptom bolesti.tumor ograničen na jednu stranu epifarinksa ili tumor nije vidljiv (pozitivna jedino biopsija).postoje udaljene metastaze. N .tumor invadira bazu lobanje ili kranijalne nerve. nagluhost. ili jed no i drugo.li'mfini čvo'rovi neoipipilij'ivl. međutim. TNM .klasifikacija T . Rast tumora se dalje nastavlja premahoanama.infiltrativni. . rendgenskim pregledima i biopsijom. Dijagnoza se postavlja palpacijom. Ti .pomični istostrani limfni čvorovi. III.primarni tumor TIS . T2 .

Radijaciona mijelopatija cervikalne kičme i moždanog stabla takođe se mogu javifci. Sekundarno zračenje može imati efekta jedlno ako interval između prvog i drugog zračenja iznosi nekoliko godina. Tumori koji polaze sa glasnica su visoko izdiferencirani. Vrhunac incidence laringealnog karcinoma je od 60 do 65 godina starosti. Kao etiološki faktori se smatraju pušenje i alkohol. za razliku od onih koji polaze iz hipofarinksa. Prema statistici. temporalnog režnja mozga i hipofize. koji su slabo diferencirani.posteriorni dio nazalnih šupljina. Ispitivanje pokazuje da postoji izrazita korelacija između strastvenih pušača i raka grkljana.pterigoidna fosa. MALIGNI TUMORI LARINKSA Epidemiologija i etiologija. Prognoza bolesti kod karcmoma epifarinksa zavisi od proširenosti primarnog tumora. Procenat petogodišnjeg preživljavanja iznosi u prosjeku manje od 15°/o kod svih stadijuma bolesti. U području larinksa se u 95°/o slučajeva sreće planocelularni karcinom.posteriorni etmoidni sinus.5 do 8 nedjelja na primarni tumor i cervikalne limfonode. Zatim se koristi kompjuterizirana tomografija koja pruža informacije ne samo za koštane strukture nego i za meke dijelove tijela. hondrosarkomi. kao i cervikalnih limfonoda bilateralno danas se smatra terapijom izbora.sfenoidni sinus. u SAD se svake godine registruje oko 9 500 novih slučajeva sa . U zračno polje moraju biti uključeni: . Zatim se mogu javiti sarkomi. Laringofaringealni karcinom čini oko 2 do 3°/o svih karcinoma. Porast incidence je uočena u industrijskim oblastima svijeta. javljaju se određene kliničke sekvele. Tumorski recidiv ili rezidium tumora se teško liječi. Na nepalpabilne limfonode se aplicira 4 500 do 5 000 cGy u 5 nedjelja. . Isto tako postoji korelacija između karcinoma larinksa i herpes visusa. . problemi sa zubima. Pokušaji se vrše sa intersticijalnom terapijom primarnog tumora (fokalni izvori zračenja Ir 192). i to: fibrosarkomi. preporučuje se radikalna »neck disection^ ako je primarni tumor dobro reagovao na zračenje. otitis medija.projekcijama sa kontrastom ili bez kontrasta. . Za eksternalno zračenje se koristi supervoltažna terapija. trizmus. Ukoliko se palpabilne mase na vratu ne povuku unutar dva do tri mjeseca nakon iradijacije. . Zatim. Tumorska doza se kreće od 6 500 do 7 000 cGy u 6. dok su ostale regije podjednako zastupljene i kod muškaraca i kod žena. od metastaza i histološke građe. Adenokarcinomi larinksa su rijetki.cijeli epifarinks.mrtnošću od 3 200. Karcinom epifarinksa se zrači visokim dozama i velikim poljima Tako da posljedice zračenja mogu biti za bolesnika vrlo neprijatne. Terapija. Karcinomi postkrikoidne regije su jedino predominantni kod že" na. retrofaringealnih limfonoda. Planocelularni karcinom larinksa ima obično dvije makroskopske forme: 26 . Kod alkoholičara je najčešća lokalizacija supraglotis i hipofarinks. Adjuvantna kemoterapija i imunoterapija se još nalaze u eksperimentalnoj fazi kod karcinoma epifarinksa.kaverozni sinus. Javlja se sušenje usta. Zahvaćenost cervikalnih limfnih čvorova takođe smanjuje procenat petogodišnjeg preživljavanja. Tumori sa intrakranijalnom ekstenzijom imaju najlošiju prognozu. slabljenje sluha. Iradijacija sa uključivanjem primarnog tumora. 1 to: akceleratori (fotoni i elektroni) i Lelekobaltterapija. .cervikalni limfonodi. Cešće je zastupljen kod muškaraca nego kod žena i na 100 090 stanovnika dolazi 8 muškaraca i žena. rabdomiosarkomi i hemangiosarkomi. . usljed zračenja dijela hipotalamusa. Klasifikacija.

ili na ventriculus laringis ili na lažne glasnice.tumor zahvata jednu glas nicu. .supraglotis. dok su metastaze u kostima. T2 . Dobro diferencirani karcinomi obično imaju egzofitični oblik.. T2 .tumor je ograničen na grkIjan. Nacin širenja. tumori endolarinksa pokazuju manju sklonost limfogenom metastaziranju nego tumon hipofarinksa. a širi se na glasnice bez njihova ukočenja.tumor ograničen na supra glotičko područje.tumor se izravno širi oko grkljana.subglotis. smanjuje njegovu gibIjivost ili razara tkiva ili na drugi način prodire u dubinu.ulcerativnu. Glotičko područje TIS . posebno za: . do ventrikularnih nabo ra ili ventrikulus laringis uz očuvanu ili smanjenu gi bljivost. valekule ili korijena jezika. Ti . normalna gibljivost očuvana. TNM klasifikacija TNM klasifikacija karcinoma larinksa data je prema mjestu nastajanja tumora. to pokazuje sve veću sklonost limfogenom metastaziranju. tzv.preimvazivim ralk. a slabo diferencirani ulcerativni.tumor zahvata epiglotis i širi se u ventrikulus laringls ili na lažne glasnice. tj.tumor se širi u supraglotič ko ili sublogičko područje. a ukoliko je tumor slabije diferenciran.primarni tumor Supraglotičko područje TIS . tj. Inače. tj. Tia . 27 .glotis. Tg .tumor epiglotisa ili ventriculus laringis ili lažne glasnice. T< . jetri i mozgu rjeđe.tumor ograničen na grkljasku površinu epiglotisa ili na ariepiglotički nabor. učvršćivanjem jedne ili obiju glasnica. Ts . tzv. . caroi noma m situ. carci noma in situ.egzofitičnu i .tumor zahvata obje glasni ce. Tib . Ti . Tib .preinvazivni rak. T <. Tia . Interval od otkrića primarnog tumora i pojave metastaza može biti jako dug. do sinusa piriformisa ili postkrikoidnog područja. Visoko diferencirani karcinomi imaju manju sklonost metastaziranju. normalna gib Ijivost očuvana.tumor je ograničen na grk Ijan. Udaljene metastaze u medijastinumu i plućima se srnatraju kod karcinoma larinksa najčešćim.tumor ograničen u glotič kom području.

podrucni limfni čvorovi No .limfni čvorovi za koje se pretpostavlja da nisu zahva ćeni tumorom. Tib . 28 .T4 . u postkrikoidno područje ill dušnik ili kožu.limfni čvorovi za koje se smatra da nisu zahvaćeni tu morom.pomični istostrani limfni čvorovi. Mi . Ng . tj.tumor je ograničen na grk Ijan i smanjuje gibljivost jedne il' obiju glasnica. tj u hrskavicu ili postkrikoidno područje ili kožu.nepomični limfni čvorovi.nema dokaza udaljenih me tastaza.limfni čvorovi su neopiplji vi. normalna gibljivost očuvana. tzv.tumor se širi van grkljana. T4 .tumor zahvata subglotičko područje i rasprostire se u jednu ili obje glasnice. M .tumor se širi u obje strane subglotičkog područja i ne zahvata donje površine gla snica. Ti . Nib .tumor se proširio i van grk Ijana. Ts . Ngb .tumor ograničen na subglo tičko područje.limfni čvorovi za koje se pretpostavlja da su zahvaće ni tumorom.tumor ograničen na jednu stranu subglotičkog područ ja i ne zahvata donju povr šinu glasnica. Ni . N3 .pomični limfni čvorovi na suprotnoj strani tijela ili obostrano. carci noma in situ. N .preinvazivni rak. N&i . Tg . Nia .postoje udaljene metastaze. Subgloticko područje TIS . Tia .udaljene metastaze Mo .limfni čvorovi za koje se smatra da su zahvaćeni tu morom.

ženskih genitalnih organa i različitih vrsta sarkoma. Primarni maligni tumori CNS mogu se danas tretirati: 29 . Evaluacija bolesnika sa sumnjom da se radi o malignom tumoru CNS počinje iscrpnom anamnezom i opštim statusom bolesnika.radioterapija.Simptomi bolesti i dijagnostika. Međutim. štitne žlijezde. Vrhunac učestalosti ovih tumora je u dječijem dobu od 5 do 15 godina života. Etiologija malignih tumora CNS nije poznata. cerebralna angiografija i izotopska dijagnostika. što se koristi za pravljenje radijacionog plana terapije. Najčešća lokalizacija kod odraslih je veliki mozak. melanoma. Učestalost primarnih malignih tumora mozga je relativno mala i iznosi od 1. Terapija. Bol u uhu je karakterističan simptom karcinoma hipofarinksa i supraglotisa oboljele strane. Disfagije se javljaju kod tumora lokalizovanih u području postkrikoida i inferiornog hipofarinksa. hipernefroma. Savremene metode su CT mozga. Elektroencefalografija (EEG) je isto korisna metoda. a TNM klasifikacija ovih tumora još nije završena. Kod muškaraca se češće javljaju nego kod žena. i to najčešće telekobaltom. Od rendgenskih pregleda značajno mjesto ima tomografija i kontrastna laringografija koje daju informacije o rasprostranjenosti tumora. a kod odraslih od 30 do 45 godina. brzim elektronima ili fotonima. U po dručju centralnog nervnog sisterna javljaju se primarni i sekundarni ili metastatski turnori. 0 mogućnosti povezivanja ovih tumora sa hereditarnom komponentom ostaje još uvijek diskutabilna. posebno u detdkciiji oisalnih i ikarti'lagliinoiz'mh lezija. dojke. dosadašnja ispitivanja pokazuju da iradijacija može biti etiloški faktor kod djece koja su bila zračena ili onih koji su preživjeli eksploziju atomske bombe. Dijagnoza se postavlja inspekcijom i palpacijom larinksa sa limfnim čvorovima vrata. MALIGNI TUMORI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA Epidemiologija i etiologija. . a kod djece mali mozak i moždano stablo. Pojava glioma se povezuje sa imunodeficitarnim statusom. Primjenjuje se metoda frakcioniranog zračenja od 6 000 do 7 500 cGy u 5 do 8 nedjelja zavisno od veličine malignog tumora. njegove lokalizacije u larinksu i zahvaćenosti limfnih čvorova. Metastatski tumori mozga najčešće se javljaju kod karcinoma bronha. Širenjem tumora u okolna tkiva i pojavom limfogenih metastaza izgledi za izlječenje se naglo smanjuju. koja može biti slabije ili jače izražena. Radijaciona terapija danas se vrši supervoltažnom terapijom. Patohistološka potvrda se može jedino dobiti prilikom hirurškog zahvata ili eksplorativnih kraniotomija.hirurgija. Prognoza je cMisna o staidiiju'mu bolesti. Dispnoja sa stridorom se obično javlja kod uznapredovalog karcinoma područja glotisa i infraglotisa. Postoje izvještaji o učestalosti tumora CNS u pojedinim familijama. Najbolju prognozu imaju tumori glasnih žica (Ti) gdje petogodišnje preživljavanje iznosi od 90 do 95%. Dijagnostika. Terapija. Patohistološka klasifikacija tumora CNS je data u svim udžbenicima patološke anatomije. U početku bolesti tumor se razvija asimptomatično.5 do 2. Mogućnosti liječenja karcinoma larinksa su: . gastrointestinalnog trakta. Mogućnosti rendgenske dijagnostike malignih tumora mozga su danas neuporedivo veće u odnosu na raniji period.0°/o svih primarnih tumora. a kasnije najčešći sirnptom bolesti je promuklost. Tehnika kserografije se isto može koristiti u dijagnostici tumora larinksa. Zatim dolazi biopsija tumora sa indirektnom i direktnom laringoskopijom.

Prosjek preživljavanja iznosi oko 6 mjeseci nakon zračenja. .bazofilni (osjetljivi). Faktori koji utiču na prognozu kod malignih tumora CNS su uključeni u određivanje stadijuma bolesti i TNM klasifikacije. invazije u područje ventrikula na suprotnu hemisferu preko medijalne linije ili ekstenzija na SLIprotnu stranu preko tentorijuma cerebeluma. Svi tumori CNS nisu podjednako osjetljivi na jonizirajuće zračenje.. metastazirajući: . od dobro diferenciranih do slabo. Tumori rezistentni na zracenje: . hipernefrom koji ima sklonost stvaranja solitarnih metastaza. Primijećeno je da remisija brže nastupa i duže traje ukoliko je data veća doza u kraćem vremenskom intervalu.maligni pleksuspapilomi. Prognoza. 4 000 cGy u tri nedjelje ili 4 000 cGy u 4 nedjelje ukoliko se zrači cio mozak. ne metastazirajući: . strana. 3 000 cGy u dvije nedjelje. .meningeom osjetljiv na zračenje.telekobalt.kemoterapijom.ependimoblastom.radioterapijom.hromofobni (neosjetljivi). Tumorske doze kod moždanih metastaza iznose od 2 000 cGy u jsdnoj nedjelji.spongioblastom. . . kao npr.astroblastom.neuroepiteliom. Metastatski tumori koji ^e javljaju u CNS čine od 12 do 14°/o i mogu biti multipli ili solitarni. stepen diferenciranosti malignih ćelija.ependimom. . a frontalni korteks koji je najrezistentniji može tolerisati 6 000 do 7 000 cGy u 7 nedjelja. Poboljšanje je uočeno kod 2/3 slučajeva. Isto tako sva područja CNS nisu podjednako rezistentna na zraćenja. U radioterapiji se koriste supervoltažna i fokalna terapija. .imunoterapijom.glioblastom. Tumori osjetljivi na zračenje.astrocitom. . . .hirurškim zahvatom.meduloblastom. anatomska lokalizacija tumora. . U fokalnoj terapiji se koriste izotopi u vidu intersticijalne terapije sa dobrim uspjehom. Hipofizarni adenomi: .akceleratori (fotoni i brzi elektroni). motorni korteks 6 000 cGy u toku 6 nedjelja. Tumori osjetljivi na zracenje. . U razmatranje su uzeti u obzir: tip malignog tumora.oezinofilni (jako osjetljivi). 30 . .pineoblastom. . .oligodendrogliom. Kod iradijacije se uključuje veliki volumen zdravog moždanog tkiva u polja zračenja i zato treba Imati na umu da je moždano stablo najosjetIjivije i toleriše 4 500 cGy u 5 nedjelja.hemangioblastom. Tumori osjetljivi na zračenje: . Izvori zračenja u supervoltažnoj terapiji su: . .meningeom neosjetljiv na zračenje. . ali se još razmatraju.

karcinomi.carcinoid. Tg . TNM klasifikacija T . Najčešće obolijevaju osobe od 50 do 60 godina. radioaktivne rude) i dr. a muškarci su znatno češće pogođeni nego žene (10:1).miješani tumori.sarkomi.mikrocelularni. . kao: zagađenost zraka u velikim gradovima. Način širenja. rekurens.tumor zahvata glavni bronh ili više režnjeva.podrucni limfni čvorovi Nx . radiološki i endcskopski je dokazano povećanje limfnih čvorova u grudnom košu. dijafragmu.makrocelularni.tumor ograničen na lobarm bronh ili na jedan režanj. No .kombinacija planocelularnog i adenokarcinoma. mozak.mesotheliom. Hematogeno karcinom bronha najčešće metastazira u jetru. . Kroz dijafragmu tumor se može proširiti u paraaortalne i periezofagealne limfne čvorove.klinički. radioloških ili endoskopskih dokaza pove ćanja limfnih čvorova u gru dnom košu. Tumor se zatim širi limfogeno u medijastinalne i peritrahealne limfne čvorove. Bronhijalni karcinom se u početku lokalno širi. Na 100 000 stanovnika se očekuje od 40 do 70 novlh slučajeva godišnje. Finska). U pojedinim zemIjama rak pluća je vodeći uzrok smrti (Austrija. . a u terminalnom stadijumu bolesti metastaze se mogu nsći prak" tično u svim organima. Ti . Pušenje se smatra jednim od najvažnijih etioloških faktora.adenokarcinomi. Ni . ne mogu se zanemariti drugi faktori. U području pluća se najčešće javljaju: . perikard.primarni tumor To . M . N . T4 .nema dokaza primarnog tu mora.planocelularni. zanimanja (prerada azbesta. . Incidenca karcinoma pluća je u porastu kod oba pola. Klasifikacija. jer postoji izrazita korelacija između broja popušenih cigareta dnevno i incidence karcinoma. Međutim. .maligni melanom.MALIGNI TUMORI PLUČA Epidemiologija i etiologija. Nizozemska.nema dokaza udaljenih ir'e 31 .udaljene metastaze Mo . . kosti. . submukozno uzduž bronha.tumor ograničen na segmen talni bronh ili na segment režnja.nema kliničkih. torakalni zid. Ta . . Kasnije može zahvatiti visceralnu pleuru.tumor se širi izvan pluća.limfni čvorovi u grudnom košu se ne mogu utvrditi. Najčešći tip karcinoma je: . . simpatikus i druge strukture.

perikardijalnog izliva.diseminirane intravaskularne koagulacije.kašlja. .polimiositis.promuklosti.dispnoje.hemoptizije.anoreksija. . ginekomastija.acanthosis nigricans.dermatomiositis. .spinocerebelarne degeneraciJe. 6. . PTH (paratiroidni hormon). Simptomi bolesti i dijagnostika.karcinomske neuropatije. prostaglandin. kofjl nam pc'mažu da tačno u?fcvrdimo lokalizaciju primarnog tumora (radi uzimanja biopsije) i otkrijemo sekundarne tumorske depozite. .tromboflebitis. . 3. . Neurološke smetnje . . Opšti simptomi .kompresije pleksusbrahijalisa. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. hiperkalcemije (PTH.bola u grudima. Koštane promjene . ACTH. kao i ostale udaljene metastaze. Karcinom pluća ima vrlo bogatu simptomatologiju izazvanu primarnim tumorom i kasnije njegovim metastazama. 4.marantikendokarditis. . . Koriste se sljedeće dijagnostieke pretrage: 32 .sklerodermija. . Vaskularne promjene . .pleuralni izliv sa malignim ćelijama ili vratni limfni ćvo rovi. Endokrine promjene ADH sekrecije (antidiuretik.gubitak tjelesne težine. hormon). 2. Karcinom bronha.slabost. aktiviranje faktora osteokla sta).promjena opšteg stanja. Mi . . .kompresije vene kave superior.temperatura. posebno mikrocelularni. . . Kožne promjene . . 5. Dok je tumor lokalizovan dovodi do: .kortikocerebelarne degeneracije. može se smatrati sistemom bolesti i stvara bezbroj promjena: 1. . MSH (melanocitni stimulirajući hormon).tastaza. .hipertrofične osteoartropatije. pregleda bolesnika (slatusa) i velikog broja ostalih pregledia.karcinomske miopatije.

Tehnike zračenja se prilagođavaju lokalizaciji i veličini primarnog tumora i regionalnih metastaza. . Procenat mortaliteta se nije znatno izmijenio bez obzira na napredak medicine. Karcinom pluća rnože se danas liječiti: . Etiologija karcinoma dojke nije poznata. Prognoza.rendgenske pretrage. . Incidenca u Evropi se kreće od 35 do 80 novih slučajeva godišnje na 100 000 žena.endoskopije (bronhoskopija. smanjuje širenje u regionalne limfne čvorove i operativni ožiljak i smanjuje broj posthirurških recidiva. ali se sumnja na bezbroj faktora koji mogu dovesti do pojave ove bolesti.palijativan. a 34 000 žena umire godišnje od raka dojke.funkcionalno ispitivanje pluća. u vremenskom intervalu od 3 do 5 nedjelja. jodino se može učiniti dosta u prevenciji ovoga tumora. povećava resektibilnost tumora. Bolesnici koji su bili liječni samo zračenjem i citostaticima umiru u 90.. Preciperativno zračerrje ima svrhu da spriječi visoku incidencu lokalnog širenja tumora.kemoterapijom. Samo od 15 do 20°/o se tumor odstranjuje radikalno ili palijativno. Poznata jo učestalost karcinoma dojke u pojedinim porodicama i nasljednost po ženskoj linijl (majka. Inoperabilnost ovih bolesnika je 75°/o. . Radijacioni tretman se sprovodi fotonima. spriječiti pušenje od najranije mladosti. Terapija. ali je zato incidenca karcinoma dojke porasla. . Ne rnože se za sada očekivati da će u skoroj budućnosti procenat petogodišnjeg prezivljavanja oboljelih od karcinoma plu6a biti veći. svake godine se evidentira oko 90 000 novih slučajeva. . U našoj zemlji se incidenca kreće od 30 do 40 slučajeva na 100 000 žena. Kod žena koje .4 puta češće ugroženo nego kod kontrolnih grupa. Tumorska doza kod radikalnog zračenja se kreće od 5 500 do 6 000 cGy. kosti). telekobaltom i fokalnim izvorima (120 topima). brzim elektronima. obezbijediti zaštitu na ugroženim radnim mjestima i dr. Prema statistici SAD. Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena. jer rana dijagnostika nije jednostavna.operacijom. socijalni i hormonalni.su imale karcinom dojke bilateralno žensko potomstvo je 5.biopsija (primarnog lumora. psihološki. . Krajnji ishod liječenja karcinoma pluća je loš. . MALIGNI TUMORI DOJKE Epidemiologija i etiologija. Treba zaštititi čovjekovu sredinu od zagadenja vazduha. a koji su bili radikalno operisani mogu da žive duže. Kod žena sa bilateralnim karcinomom u premenopauzalnom dobu po'ornstvo je 8.citologija.''/o slučajeva u prvoj godini. Možda je procenat preživljavanja porastao. .imunoterapijom. a kod 5 do lO^/o se ostaje samo na eksplorativnoj torakotomiji.eksplorativna torakotomija. kćerka ili sestra).radikalan ili . Najčešće se kao ^aktori pominju: genetski. To znači da od ukupnog broja registrovanih malignih tumora kod žena 13 do 25 procenata otpada na rak dojke. .laboratorijske biohemijske pretrage.8 puta ugroženije od pojave 33 . zavisno od volumena zračenog polja. medij astinoskopij a). Zatim se zračenje može koristiti preoperativno i postoperativno. limfnih čvorova.ultrazvuk. Radijacioni tretman može biti: .radioterapijom. . zato najveći broj bolesnika dolazi na liječenje u vrlo uznapredovalom gtadijumu bolesti. U životnoj dobi od 35 do 54 godine starosti karcinom dojke je vodeći uzrok smrtnosti žena. pa je mortalitet ostao isti. a kod ostalih 250/) vrši se torakotomija.

karcinosarkom). prodiranja kroz kožu. Estrogeni koji se daju da bi smanjili menopauzalne poteškoće mogu povcćati incidencu raka. Ti . kolodni ili mucinozni. Rani graviditet i kastracija iz bilo kog razloga smanjuju incidencu raka dojke. liposarkom. osteosarkom. nije dokazano da dojenje stvara zaštitu. N . medularni. Duktalni karcinomi: infiltrativni (ca solidum. Tg .karcinoma. ali nije fiksiran za prsni mišić. Infiltrativni karcinom se već otpočetka bolesti širi u svim smjerovima prema podlozi i koži. Infiltrativni karcinomi Pagetova bolest sa infiltrativnim karcinomom. Opaženo je da nerotkinje češće obolijevaju. 34 . ne može se danas smatrati kao pravilo. adenoid cistis. pa u krvotok. adeno ca. Način širenja. onda nije iznenađujuće da se i pored radikalnih hirurških zahvata i postoperativne iradijacije ne može povećati procenat preživljavanja. Dojka kao organ najčešće obolijeva od karcinoma. prvo u limfne čvorove. javljaju: sarkomi (fibrosarkom. pored karcinoma. U područjn dojke se. tj. ca scirrhosum). Lobularni infiltrativni karcino'm. Hormonalni poremećaji imaju veliki uticaj na pojavu karcinoma dojke.bez znakova tumora dojke. ulcerira i vezan je za prsni mišić. maligni melanomi. Tg .pomični aksilarni limfni čvorovi. uvlačenja mamile. Ukoliko se karcinom dojke shvati kao sistemna bolest. samo rjeđe. Karcinom dojke ima svoj specifični način lokalnog rasta i širenja. Intraduktalni karcinom in situ. Ni . Eli se mogu javiti i druge vrste malignih tumora.područni limfni čvorovi No . Klasifikacija. karcinomi i sarkomi raznih lokalizacija). limfedema usljed blokade limfnih sudova kože (simptom /kore narandže«).primarni tumor To . inflamacije. Ranije mišljenje da se karcinom širi postepeno. međutim. Histopatološka klasifikacija (UICC 1 977) Neinfiltrativni karcinorm Pagetova bolest sa intraduktalnim karcinomom. U većini slučajeva karcinom dojke se javlja kao sistemna bolest već u vrijeme postavljanja dijagnoze. Karcinom dojke se može manifestovati kao metastatski proces bez evidencije primarnog tumora.tumor promjera od 5 do 10 cm infiltrira. koji se naziva upalni oblik raka (javlja se često u toku trudnoće). TNM klasifikacija T . papilarni.tumor manji od 2 cm i nije fiksiran. dok kasne menopauze povećavaju incidencu. Tokom vremena prodire do zida grudnog koša za koji se fiksira. Lobularni karcinom in situ. ali prožima kožu i fiksiran je za torakalni zid. zatim dolazi do fiksacije za kožu.nema povećanih limfnih čvorova. T4 . jer tumorske ćelije mogu proći bez zastoja barijeru limfnih čvorova i prodrijeti u krvotok. comedo.tumor od 2 do 5 cm fiksiran je za kožu.tumor bilo koje veličine. a kasnije dolazi do njegove diseminacije limfnim i hematogenim putem. zatim metastatski tumori (maligni limfomi. a potomstvo žena sa bilateralnim karcinomom u postmenopauzi je 4 puta više ugroženo.

.imunoterapija.hormonalni receptori. Mi . Terapija. . tomografija medijastinuma. .istostrani aksilarni limfni čvorovi fiksirani. nego do otekline koja je bezbolna. promjene u boji kože. kao i kontralateralne limfne čvorove. CT jetre.CT (kompjuterizovana tomografija). Zatim slijede pretrage za obradu primarnog tumora: .scintigrafija jetre. ultrazvuk.kemoterapija. jer se često na biopsiju mora nadovezati i radikalan hirurški zahvat (biopsija ex tempore).kserografija. Sistematska terapija kod uznapredovalih stadijuma.mamografija.ehografija (ultrazvuk). sekrecija iz bradavice (krvav sekret). razlike u veličini dojki. pojavu satelita na koži. .CT mozga. Inspekcija i palpacija vrše se po određenom redoslijedu da bi se dobilo što više podataka o primarnom tumoru i regionalnim limfnim čvorovima u aksili. Kasnije tumor dovodi do promjena koje i same bolesnice uočavaju. ulceracije. N3 . Biopsija kao najvažnija potvrda o tumoru obično se vrši nakon posebne pripreme bolesnica.udaljene metastaze Mo .postoje udaljene metastaze uključujući infiltraciju kože izvan područja dojke.rendgenski snimak svih pljosnatih kostiju.hormonalna terapija. .rendgenski snimak pluća.galaktografija. Simptomi bolesti i dijagnostika. kao što je bol. 35 . . deformacija na dojci. . . a to su: uvlačenje bradavice. odnosno udaljenih metastaza je: . .termografija. Početni simptomi bolesti su vrlo oskudni.kontrastna limfografija gornjih ekstremiteta.citologija. Kod tako uznapredovalih tumora može se pojaviti i bol.hirurški zahvat. supraklavikularnoj i infraklavikularnoj loži.laboratorijske pretrage. oba plućna krila i CT. edem kože. edema ruke i povećanje limfnih čvorova u pazuhu. M . . . . . što se može dopuniti tomografijom. Za otkrivanje udaljenih metastaza koriste se sljedeće pretrage: .radioterapija. .nema dokaza udaljenih metastaza. jer tumor ne dovodi do nekih određenih subjektivnih poteškoća. . Obrada bolesnice počinje anamnezom i kliničkim pregledom. Zdravstveno prosvjećivanje je važan faktor u otkrivanju tumora. povišena ternperatura i sL.biopsija. Rana dijagnostika karcinoma dojke može biti jedina garancija poboljšanja rezultata liječenja. . CT i scintigrafijom kosti. Nerijetko tumor se otkriva slučajno prilikom fizikalnog pregleda ili sistemskog pregleda mamografijom. Lokalna terapija karci noma dojke je: .Ng .istostrani supraklavikularni ili infraklavikularni limfo nodi ili edem ruke.

iznosio je 56°/o. tako sa TD od 7 000 cGy mogu se imati pod kontrolom 90% limfogenih metastaza u aksili promjera od 2. Kod bijele rase obolijeva oko 25 do 30 žena na 100 000 žena. Intralesiono davanje BCG u zajednici sa kemoterapijom ili hormonalnom terapijorn izgleda da se može vršiti samo kod selektiranih bolesnica kada se pojavi recidiv na zidu grudnog koša. Karci nom grlića materice se najčešće javlja između 40. koristi i kemoterapija. Imunoterapija je još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Pad mortaliteta cervikalnog karcinoma je rezultat napretka tehnike iradijacije.5 do 3 cm. Kod II. vagini. god. žene sa velikim brojem porodaja i pobačaja. vrlo rijetko. kulminaciju dostiže od 46. . korišćenja supervoltažne terapije. Procenat petogodišnjeg preživljavanja •je iznosio od 1940. prema statistikama u SAD. rani seksualni život. ali se može javiti i ranije. 47%. godine starosti. infraklavikularno i retrosternalno. mortalitet je opao sa 19 na 9 slučajeva godišnje na 100 000 žena. III i IV stadijuma bolcsti se. tumorska doza mora biti proporcionalna volumenu tumora i diferenciranosti tumorskih ćelija.sarkomi (leiomyosarcoma ute ri). Procenat preživljavanja je proporcionalan TNM kliničkoj klasifikaciji. kemo i hormonalnom terapijom iznosi oko 50 do 60% Prognoza. a kod Jevreja svega 3 žene. na jajovodima). Tumorska doza se kreće od 7 000 do 8 500 cGy. Kao etiološki faktori navode se rana udaja. tumorska doza mora biti veća nego kod postoperativnog zračenja. pored iradijacije. do 1949. kod crne rase oko 50. fotonima i brzim elektronima ili lokalno izotopima (intersticijalna terapija).ma. i 60. Najbolju prognozu imaju bolesnice sa Ti i Ta bez limfogenih rnetastaza i petogodišnje preživljavanje je u preko 80°/o slučajeva. Kod postoperativne iradijacije obuhvata se hemitoraks operisane strane sa limfonodima u aksili. Veliki uticaj na ukupni procenat preživljavanja ima rana dijagnostika cervikalnog karcinoma.sekundarni tumori (koji metastaziraju u ove organe). Tumorska doza se kreće od 4 500 do 5 500 cGy. Oko 71% svih malignoma ženskih genitalnih organa čini karcinom cerviksa.Radioterapija se može koristiti preoperativno ili postoperativno. kao i kasnije. radiološkom. .maligni melanom. rani graviditet. Da bi se postigla lokalna kontrola bolesti. mnogobrojni seksualni partneri i venerične bolesti (infekcija sa virus simplex.karcinomi (najčešće lokalizovani na grliću materice. zatim kao radikalna ili palijativna iradijacija. do 1969. a manje je proporcionalan patohistološkom tipu tumora. do 48. supraklavikularno. KARCINOM GRLICA MATERICE Epidemiologija i etiologija. Limfonodi aksile iinaju važnu ulogu u prognozi bolesti. malirn i velikim labijama i. godine. Zatim češće obolijevaju žene sa lošim socijalnoekonomskim uslovima života. usavršavanja tehnike hirurških zahvata. a od 1965. da li su bili zahvaćeni tumorom ili ne MALIGNI TUMORI ZENSKOG GENITALNOG TRAKTA Najučestaliji maligni tumori LI području ženskih genitalnih organa su: . Ranom detekcijom se otkrivaju slučajevi sa displazijom ili karcinomom in situ kod kojih postoji veliki rizik da se razvije invazivni karcinom. Ukoliko je zračenje jedini način liječenja primarnog tumora. tip II). . . 36 .disgerminom. .koriokarcinom. Tokom zadnjih 30 godina. jajnic'. Ukupno petogodišnje preživljavanje svih bolesnica liječenih kombinovanom hirurškom. Učestalost karcinoma cerviksa nije kod svih naroda svijeta ujednačena. tj. zatim na tijelu materice. Karcinom dojke se zrači eksternalno sa TCT.

jetru i kosti. Nacin širenja.tumor koji se širi izvan karlice ili infiltrira mukozu mokraćne bešike ili rektuma.karcinom koji se širi izvan cerviksa.preinvazivni tumor.egzofitični. tj. Mi . ali ne infiltrira parametrijume.regionalne limfne žlijezde promijenjene na limfografiji. U području cerviksa uterusa se javlja karcinom u 98% slučajeva.karcinom infiltrira parametrijume. Planocelularni karcinom je zastupljen u 95% slučajeva.karcinom prelazi na vaginu. . T4 .nema promjena u regional nim limfnim čvorovima na limfografiji. Ni .karcinoin koji dopire do do nje trećine vagine ili do zida karlice.podrucni limfni čvorovi Nx . Kod uznapredovalih slučajeva tumor urasta u mokraćnu bešiku.prisutne udaljene metastaze uključivši žlijezde iznad bifuT'ka'ciij e zajedmčke ili.carcinoma in situ ili preinvazivni karcinom.primarni tumor To . rektum. a samo u 2% se javljaju sarkomi. Hematogeno tumor najčešće metastazira u pluća. ali ne doseže do zi da karlice ili karcinom koji ne zahvata donju trećinu va gine. ali ne doseže do zida karlice. Ti . a adenokarcinom u 5% slučajeva. TNM klasifikacija T . IIb . donju trećinu vagine i parametrijume. ali ne doseže zidove karlice niti donju trećinu vagine.karcinom se proširio do karličnog zida ili na donju trećinu vagine.na zidu karlice se pipa nepo mična masa sa slobodnim pro storom između te mase i tu mora. . tzv.karcinom prelazi granice cerviksa. N .jacne arterije.udaljene metastaze Mo . koji tada budu zahvaćeni sve do kosti. No . car cinom in situ. a kasnije u udaljene limfonode. Makroskopski tumor ima sljedeće oblike: .karcinom ograničen na cerviks. 37 . Stadijum II .nije moguće procijeniti za hvaćenost limfnih čvorova. Stadijum IIa . sa cerviksa prelazi na parametrijume. Stadijum III .ulcerativni. Stadijum 1 . U ranim stadijima bolesti karcinom ima sklonost limfogenom metastaziranju u regionalne limfne žlijezde.karcinom koji je ograničen na cerviks. U praksi se još uvijek često koristi stari način stepenovanja cervikalnog karcinoma u stadijume bolesti: Stadijum 0 .nema dokaza udaljenih metastaza.endofitični (sa infiltracijom ispod površine sluznice). M .Klasifikacija. gornje dvije trećine vagine i na korpus uterusa. Karcinom cerviksa se najčešće širi perkontinuitatem. N2 . Tg . Tg .

radioterapijom. bubrega i jetre). Dijagnostika karcinoma cerviksa počinje anamnezom i fizikalnim pregledom. koriste se eksternalni izvori (transkutano zračenje) sa telekobaltom i akceleratorima (fotoni i elektroni). Neuredna vaginalna krvavljenja se mogu javiti spontano ili u toku polnog odnosa. ali. povraćanja.laboratorijskim pretragama.intrakavitarno i . . Da bi se tumorska doza dopunila.citostaticima.5 cm od cervikalnog kanala. javljaju se bolovi u leđima i nogama. Invazivni karcinom grlića materice se liječi: . od 3 do 3. . iscjedak postaje smrdljiv. Liječenje karcinoma cerviksa citostaticima je za sada bez uspjeha. Za intrakavitarno zračenje se ranije koristio radijum kao prirodni radioaktivni elemenat. poremećaji u mokrenju i stolici. . Zatim mogu nastati fistule. . Tehnike transkutanog zračenja (eksternalnog) su različite s obzirom da postoje različiti izvori zračenja. postoje noviji izvještaji koji ohrabruju da se mogu postići uspjesi sa citostaticima i imunoterapijom.radikalnim operativnim zahvatom.endoskopije (rektoskopija i cistoskopija). Polja zračenja. gubitka tjelesne težine. Terapija. koje dovodi do anemije.biopsijom.eksplorativna laparotomija. pomiješan je sa komadićima tkiva. . snimak pluća i.eksternalno.Stadijum IV . adneksa. eventualno. 38 . . snimanje svih pljosnatih kostiju). Bolesnice sa preinvazivnim karcinomom su bez simptoma bolesti i dijagnoza se jedino može postaviti na osnovu razmaza po Papanicolaou.rendgenskim pretragama (limfografija. parametrijume i regionalni limfni čvorovi. zbog niza opasnosti. CT abdomena. Sa napredovanjem bolesti simptomi postaju sve žešći. iridijum Ir192) u posebnoj tehnici zračenja koja se naziva »after loading » terapija (brahiterapija). Radikalnim hirurškim zahvatom se nastoji odstraniti uterus. . irigografija. u principu. . gađenja na meso.konizacijom.kombinacijom hirurške i radiološke terapije. povišene tjelesne temperature. uremije i može doći do ileusa. krvavljenja su sve obilnija.frakcioniranom kiretažom. mučnine.karcinom se proširio na mokraćnu bešiku ili rektum ili je stvorio udaIjene metastaze. Dolazi do opšte slabosti. koje često daje sliku produžene menstruacije. pasaža crijeva. urografija. . . kaheksije. . cezijum Cs137. tj. međutim. Smrt obično nastupa usljed obilnog vaginalnog krvavljenja. Simptomi bolesti i dijagnostika. Bolesnice sa invazivnim karcinomom imaju obično krvavljenje.ultrazvuk (pregled limfonoda. zatim usljed sekundarnih infekcija dolazi do sepse i uremije kao posljedice stenoze uretera. sve se manje upotrebljava u praksi. anoreksije. Doza zračenja sa kvadratom udaljenosti naglo opada i zato lateralni dijelovi male karlice neće biti dovoljno ozračeni (limfni putevi i limfni čvorovi). Danas se koriste radioaktivni vještački izotopi (kobalt Co60. gornja trećina vagine. oštećenja bubrega radi stenoze uretera. morajn obuhvatiti sve limfne puteve i ćvorove u koje metastazira cervikalni karcinom. scintigrafija. . Radioaktivni izvori u vidu fokusa emituju gamazračenje različitih energija i unose se u vaginu i uterus. Intrakavitarno zračenje predstavIja osnovnu terapiju za primarni tumcir 11 nijegoiviu bližu okoiL'mu. a nastavlja se: .citologijom (vaginalni razmaz).kolposkopijom. Radioterapija se sprovodi na dva načina: .

dijafragmu). N .podrucni limfni cvorovi No . Klasifikacija.karcinom se širi izvan kar lice ili zahvata mokraćnu bešiku ili rektum. Adenokarcinom korpusa uterusa lokalno urasta u zid materice.Prognoza bolesti ovisi o mnogim faktorima. Karcinom endometrijuma postaje sve češći. vene cave inferior i ingvinalne limfonode. vaginu.raspoloživim dijagnostičkim sredstvima su utvrđene promjene na karličnim limfnim čvorovima ispod bifurkacije arterije ilijake komunis.karcinom se širi izvan ute rusa i može zahvatiti vagi nu. Ni . Preostalih 5% otpada na ostale maligne tumore.šupljina uterusa je poveća na. T4 . aorte.karcinom ograničen na korpus uterusa. i to najčešće na sarkome. a u IV stadijumu taj procenat pada na 5 do 10%. a ukoliko se jave.nema dokaza udaljenih meta staza. zahvataju najčešće pluća. maligni tumor ženskih genitalnih organa i zauzima treće mjesto po učestalosti kod žena USA. Ts . M . Rak tijela materice je u porastu i u pojedinim zemljama je češći od raka grlića materice ili se razlika znatno smanjila. Hematogene metastaze se rjeđe javljaju. Karcinom endometrija se obično javlja u dobi iznad 50 godina starosti. Limfogene metastaze se mogu pojaviti i u ovarijumu preko limfnih puteva koji prolaze kroz mezosalpinks i mezovarijum. Najcešći maligni tumor koji se javlja na tijelu materice je adenokarcinom i on čini oko 95% svih malignih tumora.preinvazivni karcinom (car cinoma in situ). Dalje se rnože širiti na rnokraćni mjehur.raspoloživim dijagnostičkim sredstvima se ne mogu dokazati promjene u područnim limfnim čvorovima. Tg .primarni tumor To . MALIGNI TUMORI TIJELA MATERICE Epidemiologija i etiologija. kod gojaznih osoba i nerotkinja. Petogodišnje preživljavanje pacijenata u 1 stadijumu iznosi oko 75 do 80°/o. ali ostaje unutar karlice. Postoji evidentna razlika u preživljavanju pacijenata 1 i IV stadijuma bolesti. TNM klasifikacija TIS . ali najznačajniji je stepen uznapredovalosti bolesti. 39 . Tia .karcinom zahvata cerviks uterusa. Ng . Tib .šupljina uterusa nije pove ćana.udaljene metastaze Mo .raspoloživim dijagnostičkim sredstvima utvrđene su promjene na limfnim čvorovima iznad bifurkacije arterije ilijake komunis. jetru i kosti. miometrijum. Ti . cerviks. parametrijume i rektum. a zatim probija serozu i zahvata peritonealnu šupljinu sa omenturnom i serozu drugih organa (jetru. Nacin širenja. Endometrijalm karcinom metastazira u lirnfne čvorove koji leže oko arterija i vena ilijaka.

laboratorijske pretrage. parametrijume i limfne čvorove može izazvati različite smetnje u vidu vaginalnog krvavljenja. Ispitivanja su pokazala da 50% bolesnica sa dubokom infiltracijom miometrija imaju aficirane pelvične limfonode.kemoterapijom. Kod tumora sa dubokom invazijom na zid materice 5 godina preživljava 60% bolesnica. aksilarno i palpacijom abdomena). . Javljaju se dizurične smetnje i krv u mokraći. Petogodišnje preživljavanje je proporcionalno invaziji tumora. Radioterapija se vrši endokavitarnim i eksternalnim zračenjem (teleterapija). . Debljina infiltracije zida materice je najbolji indikator za limfogeno širenje tumora.citologija (vaginalni razmaz). supraklavikularno. snimak pluća. Simptomi bolesti i dijagnostika.Mi .rendgenske pretrage (i. Kod endometralnog karcinoma se primjenjuju posebni fokalni izvori. . jer svaki ima svoj relativni značaj. bolova. limfografija. Pojava limfogenih metastaza je češća kod slabo diferenciranih formi. jer se moraju ozračiti ravnomjerno svi dijelovi kavuma uterusa (fundus i rogovi). Simptomi kod endometrijalnog karcinoma nastupaju relativno kasno. . dok kod uznapredovalog stadijuma bolesti simptomi postaju sve žešći. . stepenu diferenciranosti ćelija i starosti bolesnice.hormonalno. Dalje širenje na vaginu. Zatim se vrši palpacija svih opipljivih limfnih čvorova (ingvinalno. Prognoza ovisi o stadijumu bolesti.ultrazvuk (jetre. debljini infiltracije zida materice. ukoliko tumor zahvati mokraćnu bešiku. MALIGNI TUMORI JAJNIKA 40 . Najznačajnija je procjena zahvaćenosti limfnih čvorova. Endometralni karcinom se može liječiti: . a sa neinvazivnim ili superpovršnim lezijama 80 do 85% preživljava 5 godina. a to se ne može vršiti izvorima koji se koriste kod cervikalnog karcinoma. Kemoterapija se primjenjuju kod lokalne progresije bolesti i udaljenih metastaza. urografija. CT abdomena).iradijacijom. Terapija. Svaki prognostički faktor mora biti posebno procijenjen neovisno jedan od drugoga. kiretaža (cervikalnog kanala i korpusa uterusa). Pregled počinje inspekcijom vagine u spekulima i bimanuelnim ginekološkim pregledom.cistoskopija. smrdljivog iscjetka i sl. tj. Hirurško liječenje daje za sada najbolje rezultate.operativno.biopsija. Iza toga se nastavljaju sljedeće pretrage: . . bubrega i lim fonoda).rektoskopija. Kod 1 stadijuma bolesti stepen diferencijacije tumorskih ćelija je odlučujući u prognozi bolesti. zahvaćenosti limfnih čvorova. krv u stolici i obliteracija debelog crijeva. . javlja se hidronefroza. histerosalpingografija. pasaža crijeva. kao i kod invazije miometrijuma. v. Prvi simptom bolesti je krvavljenje. irigografija. zavisno na koji okolni organ tumor prelazi. a pošto se radi o starijim osobama koje su u menopauzi. Zbog stenoze uretera. .postoje udaljene metastaze uključivši i ingvinalne limf ne čvorove. . Zatim se koriste sintetski gestageni sa uspjehom kod oko 25 do 40% slučajeva. to se one ranije javljaju Ijekaru nego mlađe žene kod kojih krvavljenje liči na poremećene i produžene menstrualne cikluse.

infekcije. kao i vrijeme trajanja ovog procesa je nepoznat. kao i peritonealnom implantacijom. . Najpoznatiji tumori germinalnih ćelija su: dysgerminom. formiranja cističnih šupIjina). U početku bolesti tumor vrlo usporeno raste. Tg . godine. Peritoneum može biti zahvaćen irnplantacijom tumorskih ćelija ili širenjem kroz subserozne limfne sudove.tumori germinalnih ćelija. T . sa ili bez istovremene diseminacije po peritoneumu. Lokalno tumor najčešće prelazi na ovarijalne tube. TNM klasifikacija Mora postojati patohistološka potvrda o tumoru. Klasifikacija tumora jajnika je izvršena na osnovu porijekla tumorskih ćelija: . simptomi su slabo izraženi ili kompletno nedostaju dugo vremena. Način širenja.tumor zahvata jedan jajnik koji je pomičan prema oko lini. endodermal sinus tumor. teratoma i horiokarcinom.tumor zahvata oba jajnika koji su pokretni prema oko lini. nego gastrointestinalne smetnje. a u 30 do 40% slučajeva aksilarne i ingvinalne.germinalni epitel (tumori epitelnog porijekla).gonadna stroma (tumori ovarijalne strome). Udaljene metastaze nastaju limfnim ili hematogenim putem. Javlja se u skoro 60% slučajeva u menopauzi. Maligni tumori se mogu razviti iz normalnih elemenata ovarija ili iz benignih tumora. a oko 20% maligni i mogu se razviti iz svih elemenata od kojih je građen ovarij. degeneracije. Najčešći maligni tumor na jajnicima je karcinom i čini oko 5% svih malignih tumora kod žene. Bez obzira na jako kompleksnu klasifikaciju tumora ovarija. ali prije konačnog liječenja. Transportovanjem tumorskih ćelija kroz jajovode u uterus. Povećana incidenca malignih tumora ovarija mora upozoravati i Ijekara opšte prakse da ovi malignomi obično nemaju simptome ginekoloških tumora. 41 . Uzrok nastanka ovarijalnog karcinoma je nepoznat. Oko 75% bolesnica umrlih od karcinoma ovarija imale su metastaze u paraortalnim limfnim čvorovima. Tumori se razvijaju obično na jednom ovariju. Komplikacije se javljaju usljed promjena na primarnom tumoru (rupture.Epidemiologija i etiologija. Put limfatičkog širenja. krvavljenja. nekroze. Spada u grupu najmalignijih tumora i smrtnost je približno jednaka smrtnosti kod oboljelih od cervikalnog karcinoma. inkarceracije. Metastatski tumori nisu rijetki na jajnicima.primarni tumor Ti . zatim limfogeno i hematogeno. . torzije. a vrhunac učestalosti je između 65. Primijećeno je da je karcinom ovarija u porastu. ipak jedan broj tumora nije mogao biti obuhvaćen. Autopsija umrlih pokazuje da se u 50% slučajeva otkrivaju medijastinalne i supraklavikularne metastaze. i to kod tumora dojki. Tumor se najčešće otkriva kada već dođe do udaljenih metastaza ili invazije tumora na okolne organe. Regionalni su paraortalni limfni čvorovi. Stepen uznapredovalosti se određuje kliničkim pretragama i operativnim nalazom. i 69. tanko i debelo crijevo. pluća i gastrointestinalnog trakta. iako je ovaj tumor rjeđi. a nerijetko i u oba. uterus. endocerviks i vaginu citološki se tada mogu otkriti maligne ćelije u vaginalnom razmazu. disurije i dr. kao i od ektopičnih tkiva koja su prebačena u ovarij u toku embrionalnog razvoja ili kasnije. Karcinom ovarija se širi lokalno ekstenzijom na okolne organe. Javlja se najčešće nakon 40 godina starosti. Oko 80% ovarijalnih tumora su benigni.

TD se kreće oko 5 500 cGy. .implantacija ili postojanje drugih metastaza. T4 . Ukoliko se simptomi i jave rano.radioterapije.rendgenske pretrage (CT abdomena. Liječenje malignih tumora ovarija se danas vrši putem: . preoperativno ili kod inoperabilnih slučajeva.bimanuelnim ginekološkim pregledom i pregledom sa spekulima.tumor zahvata i ostale ana tomske strukture.paraortalni limfni čvorovi nisu promijenjeni. ali ne i paraor talne).kuldoskopija i laparoskopija. Kemoterapija se može primjenjivati nakon operacije. . . urografija.patohistološko stupnjevanje Gi .laboratorijske pretrage (posebno hormonski status). . jer se može primijeniti u vidu radikalnog ili palijativnog zračenja. oni su obično nekarakteristični za turnore genitalnog trakta i mogu se podijeliti na lokalne. Ga . irigografija. v. N .operacije.anamneze i opšteg statusa.izvan abdomena i pelvisa (uključivši retroperitonealne limfonode. Simptomi bolesti su u početku ili slabo izraženi ili su kompletno odsutni.sistemske kemoterapije. Da li će bolesnica biti operisana. Mia . Terapija. scintigrafija bubrega. MI .tumor visokog stupnja maligniteta. Kod inoperabilnih tumora vrši se eksplorativna laparotomija da bi se dobila patohistološka verifikacija tumora i tačno utvrdila njegova rasprostranjenost. .eksplorativna laparotomija (uzimanje biopsije). Ni . Mic .paraortalni limfni čvorovi su promijenjeni.tumor niskog stupnja maligniteta.područni limfni cvorovi No . M .ultrazvuk. .Tg .citologijom (aspiraciona citološka dijagnostika. limfografija. snimak pluća. jetre.nema dokaza udaljenih me tastaza.unutar abdomena (u perito nealnoj šupljini).u maloj karlici. Dijagnoza se postavlja na osnovu: . kostiju). . 42 . Mib . zavisi od stepena uznapredovalosti tumora. Radioterapija ima značaja kod svih stadijuma bolesti. udaljene i opće. tumorske ćelije u vaginalnom razmazu). . Zračna polja moraju biti relativno velika da pokriju cijelu karlicu i jedan dio abdomena. .tumor zahvata matericu ili jajovode. izazvane lučenjem hormona. pasaža crijeva. Simptomi bolesti i dijagnostika. i. Rane dijagnostike kod malignih tumora ovarija nema. G .udaljene metastaze Mo .

Međutim. ukoliko se uspjelo što više odstraniti. U prognozi bolesti diferencijacija tumorskih ćelija je važnija od tipa ćelija. pankreatične i (paraaortalne. MALIGNI TUMORI PROBAVNOG TRAKTA U području digestivnog trakta mogu se javiti maligni tumori različitog porijekla. srednje trećine u medijastinalne i nekada u subdijafragmalne limfne čvorove. Na prognozu bolesti ima uticaja resekcija tumora. u grudnom košu i &bdomenu. endometroidnog. pleuru i perikard. karcinomi. sarkomi su u odnosu na karcinome jednjaka rjsđi maligni tumori. tj. Karcinomi gornje trećine jednjaka metastaziraju limfogeno u anteriorne jugularne i supraklavikularne limfne čvorove. Njihova najčešća lokalizacija je na: želucu. mnogobrome studije pokazuju da pušenje mje etiološki važan faktor. Cesto tumor direktno prelazi na traheju. .vegetativnu formu. pretople i sl. zatim zahvata rekurens. aortu. različita oštećenja jednjaka nastala obično u djetinjstvu. lako je način širenja kod seroznog. kao i sve hronične iritacije koje mogu nastati uživanjem jako začinjene hrane. S obzirom da jednjak nema seroze. pa se tumor okvalifikuje da je u nižem stadijumu. Regionalni limfni čvorovi n:ilaze se na vratu. Nacin širenja. Jednjak ima jako razvijenu limfatičnu mrežu u submukozi i radi toga dolazi do jako hrze diseminacije tumora. zatim na jednjaku. Javlja se nakon 50 godina starosti u oko 90°/o slučajeva i češći je kod muškaraca. Slična je situacija i u Japanu (46 slučajeva karcinoma jednjaka na 100 000 stanovnika preko 35 godina starosti). Karcinomi se razvijaju iz mnogoslojnog pločastog epitala. pankreasu i jetri. to dolazi do brzog širenja tumora u medijastinal" ne anatomske strukture. Klasifikacija. gastrićne.Ovarijalni maligni tumori se mogu zračiti eksternalno (supervoltažna terapija) ili intrakavitarno (fokalna terapija) ukoliko postoji diseminacija tumora po peritoneumu. Karcinom jednjaka. svijetlih ćelija i nediferenciranog karcinoma isti. karotidu. U području jednjaka se mogu javifci karcinomi i sarkomi. MALIGNI TUMORI JEDNJAKA Epidemiologija i ctiologija. ipak mucinozne 1 endometroidne varijacije imaju boIju prognozu (ranije se otkrivaju). Rasprostranjenost karcinoma jednjaka nije ista u svim dijelovima svijeta. žučnim vodovima.infiltrativnu. NajČešća lokaHzacija je u području fizioloških suženja jednjaka. najučestaliji su ipak epitelni tumori. Pušenje i alkohol su se dugi niz godina smatrali kao eUološki važni faktori u nastajanju karcinoma jednjaka. Tako je stanovništvo u Kini. međutim. Međutim. Prognoza. zavisno o 43 . pluća i kosti. kao kod svih cjevastih organa. lijevi glavni bronh i stvaraju se fistule. može imati: . a iz donje trećine u celijačne. TNM klasifikacija Stepen uznapredovalosti bolesti može se utvrditi kliničkim. Presudni značaj u prognozi bolesti ima stepen proširenosti tumora. tj. dok su adenokarcinomi jako rijetki. Najčešći maligni tumor na jednjaku je karcinom. Skotskoj. koji čini oko 2°/o svih karcinoma. prognoza je bolja. mucinoznog. Predisponirajući faktor je PlummenVinson sindrom. kolonu sa rektumom. Hematogena diseminacija je najčešća u jetru. Skandinavskim zemljama i Južnoj Africi češće zahvaćeno ovom bolešću. Cesto u procjeni stadijuma bolesti dolazi do grešaka. Tumorski restovi manji od 2 cm reaguju bolje na kemo i radioterapiju nego velike tumorske mase. endoskopskim i radiološkim pregledima. Obično se koristi radioaktivno koloidno zlato (Au198).ulceroznu i .

dio jednjaka u abdomenu. N3 .nema dokaza udaljenih metastaza. Dijagnostika karcinoma jednjaka počinje uzimanjem anamneze i sfcatusa. Napredovanjem tumora javljaju se drugi simptomi boiesti. CT rnedijastinuma. ovaj simptom se relativno kasno javlja. Za utvrđivanje limfogenih i udaIjenih metastaza vrše se . Terapija. Simptomi bolesti i dijagnostika.ja. Tg . kada tumor već suzi lumen jednjaka. Određena su tri područja na jednjaku: . Citologija ima manji značaj.tumor ograničen na jedno područje. . malaksalost. fetor.primarni tumor Ti . eksplorativne torakotomije i laporatomije.kemoterapijom. Na žalost. . Disfagija je obično bez bolova. Nemoguće je razgraničiti cvorove u prsnom košu i trbušnoj supljim. 44 . . polako napreduje i manifestuje se naročito prilikom uzimanja čvrste hrane.limfni čvorovi nisu opipljivi.hirurški.radioterapijom.tumor zahvata više podruz.pomični istostrani limfni čvo rovi.abdominalni dio. kašalj kao znak zahvaćenosti traheje ili glavnog lijevog bronha (fistule).nepomični limfni čvorovi. N3 . a zatim rendgenskim pregledom gdje se u 90% slučajeva postavlja tačna dijagnoza.područni limfni cvorovi a) vratni dio jednjaka.vratni dio. a to je najvažniji razlog vrlo loše prognoze bolesti.turnor ograničen na jedno područje. tomografija. bronhografija. T4 . krvarenje.srednja trećina u grudnom košu. ne remeti peristaltiku i gibljivost jednjaka. pluća i jetre). . anemija.endoskopija (medijastinoskopiJa). Sljedeća važna dijagnostika je ezofagoskopija. limfografija. kao: gubitak tjelesne težine.pomični limfni čvorovi na suprotnoj strani ili obostrano. kao znak lezije rekurensa.ili NX +. ali remeti peristaltiku i gibljivost organa. promuklost. jer se tim putem može dobiti uzorak za patohistološku verifikaciju tumora.postoje udaljene metastaze. No . . .imunoterapijom. .^ljedeći pregledi: .ultrazvuk (jetra). . Prvi simptom bolesti je disfagija. Karcinom jednjaka danas se može liječiti na sljedeći način: .tumor se rasprostire u okolne anatomske strukture. Ni . . pa se primjenjuje oznaka NX . ali se uzimanjem sekreta mogu otkriti tumorske ćelije. N . M .rendgenske pretrage (sniniak pluća.dio jednjaka u grudnom košu. T . Ts . Mi .regiji jednjaka.udaljene metastaze Mo .

pokazuje varijacije vezane za geografsko područje.polipoidnu (u 10% slučajeva). Klasifikacija. Kemoterapija nije još dovoljno testirana kod ove vrste karcinoma. Radioterapija se isto primjenjuje palijativno ili radikalno. anaplastičnih.per kontinuitatem (prelazi na lig.superficijalnu (oko 5'Vo slucajeva). ali ipak se najčešće javlja u području antruma i pilorusa. zatim preoperativno ili postoperativno ili kao samostalna terapija. Primarni tumor može imati različite forme. Karcinom želuca se širi: . Najčešći maligni tumor želuca je adenokarcinom. nasljeđe i pol. Grupa 1. Difuzni karcinom. Za sada ostaje kao najboIja kombinacija liječenja zraćenje i hirurgija. Način širenja. pankreas. Ulcerativni karcinom. Zbog toga je karcinom želuca najinteresantniji maligni tumor za ispitivanje etioloških faktora i sredine u kojima nastaje. . Parcijalno ulcerirani karcinom sa bedemom i parcijalnim difuznim širenjern. . Zbog toga je u zemljama koje su jako ugrožene od gastroezofagealnih karcinoma predložen program rane detekcije tumora putem endoskopije i citologije. 'll^/o tijelo želuca i T^/o kardija. jetru. Zeludac je veliki šuplji organ tako da tumor može doseći ogromne dimenzije. inaligni limfomi Hodgkin i non Hodgkin. gastrokolikum. Predisponirajućim faktorom se smatra perniciozna anemija i atrofični gastritis. Ostale regije su zahvaćene sljedećim redoslijedom: 18° /o mala krivina. Osim karcinoma. Solitarni polip. Rezultati liječenja samo hirurškim putem ili samo radijacijom su vrlo loši zbog lokalnih recidiva i zato se preporučuje kombinacija radioterapije i hirurgije. Cileu i Skandinavskim zemljama. MALIGNI TUMORI ŽELUCA Epidemiologija i etiologija Najčešći maligni tumor u području želuca je karcinom. opet. i to: . Klasifikacija je izvršena po Broderu i ima važan prognostički značaj. vino od riže). a u sjevernim zemljama sa velikim konzumiranjem dimljenog lososa i pastrmke. subpilorične. U zadnjim dekadama karcinom želuca postaje predommantan u Japanu. U ovoj klasifikaciji najlošiju prognozu ima četvrta grupa difnznog karcinoma.ulceroznu (oko 75<)/o slučajeva). koji. Grupa 3. a da ne bude otkriven. Karcinom može biti otkriven na bilo kom dijelu želuca. Grupa 4.odgovara kod bolesnika sa uznapredovalim karcinomom jednjaka u odnosu na bolesnike koji su imali druge uznapredovale karcinome. dok su ostali rjeđi. a od toga 60°/o otpada na limfosarkom.difuznu (lO^/o slučajeva). mali broj bolesnika u momentu otkrivanja bolesti može biti radikalno operisan jer je tumor obično jako uznapredovao. Vršeni su pokušaji sa imunoterapijom i uočeno je da postoji suspresija imuno .Hirurški tretman može biti palijativan ili radikalan. međutnn. oštro ograničen. Zatim je izvršena klasifikacija primarnog tumora prema Bormanu. Jedan broj autora smatra da je povećana incidenca raka želuca u Japanu možda povezana sa načinom ishrane (vreo pirinač. Ostali maligni tumori želuca se rjede javljaju i čine od 1 do b'Vo svih malignoma želuca. na želucu se javIjaju i mezenhimalni tumorl. Diferencijacija adenokarcinoma rnože jako varirati . Prognoza bolesti je obično loša radi kasnog otkrivanja tumora. a samo 3% se javlja na velikoj krivini. omentum. rasu. . kolon).od dobro diferenciranih tumorskih ćelija do izrazito nedefirenciranih. ali sa bedemom oštrih rubova. 45 . celijačne i paraaortalne limfonode). bez ulceracije. .limfogeno (u gastrične. Grupa 2.

ovarije . uključujući muskularis propriu. .tumor difuzno zahvata citav zid bez izrazite granice (ukIjučujući linitis plastica). CT.simptomi ulcus karcinoma (sindrom peptičkog ulcusa). Tipičan nalaz za karcinorn želuca je Virchowljeva žlijezda u 'supraklavikularnoj loži lijevo. . . . Rani simptomi bolesti su vrlo oskudni.anamneza i opšti status. U 30°/o slučajeva hepatalne metastaze su prisutne u momentu operacije. Tg . mučnina. N . irigografija. T . Ovaj podatak uključuje sve nalaze dobijene fizikalnim pregledom.hematogeno (u jetru. a mogu se nalaziti na obje krivine želuca. radiološkim. podrigivanje.nespecifični simptomi (anoreksija.nije određen stupanj prolaza kroz želudačni zid. žgaravica.udaljene metastaze MO . opšta slabost i sl. pasaža crijeva. tj. pluća.rendgenske pretrage (gastroduodenum. M . kosti. Mi .nisu određeni područni limf ni čvorovi (tj. Današnje mogućnosti dijagnostike raka želuca su: . endoskopskim i citološkim pregledima.). nadutost. povraćanje.tumor probija serozu sa ili bez širenja u okolne strukture. u koju tumorske ćelije dospijevaju putem duktus toracikusa. Tg . Potrebno je napraviti eksplorativnu laparotomiju ako želimo klasificirati rak ograničen na želudac. radiološki i operativno dokazane udaljene metastaze. umaranje.tumor ograničen na sluznicu. nije učimena laparotomija). mozak). ali ne probija serozu. uključivši i udaljene limfne čvorove. disfagija.konstitucionalni simptomi (gubitak tjelesne težine. Ni . epigastrični bolovi. zatim nalaze koji su dobijeni hirurškom eksploracijom i patohlstološkom studijom materijala koji je dobijen operacijom. limfografija i dr.nema metastaza u područmm limfnim čvorovima. Simptomi bolesti i dijagnostika.područni limfni čvorovi No . 46 .). hematemeza i sl. Kod uznapredovalog stadijuma bolesti simptomi se mogu razvrstati u tri grupe: .transperitonealno.primarni tumor Ti . Područni limfni čvorovi su oko želuca (perigastrični).metastaze u perigastrićnim limfnim čvorovima oko že luca u neposrednoj blizini tu mora. seže do seroze.nema udaljenih metastaza. patohistološkom analizorn uzorka tkiva ili kliničkim pregledom kod uznapredovalog stadijuma bolesti.. ali bez direktnog neprekidnog rasprostiranja primarnog tumora. T4 .tumor zahvata sluznicu 1 submukozu.metastaze u perigastričnim limfnim čvorovima oko že luca u neposrednoj blizini primarnog tumora. TNM klasifikacija Stepen proširenosti bolesti može se ustanoviti prilikom operativnog pregleda trbušne šupljine.Krukenbergov tumor). Tx .). .implantacijom (u peritoneum. da li je bliže kardiji ili pilorusu. N2 . Nx .klinički. Simptomatologija ovisi o lokaciji primarnog tumora.

maligni melanom koji se . . Stepen d^ ferenciranosti tumora. Smatra se. limfaticna vaskularna. Epidemiološki podaci pokazuju da se kolorektalni karcinom češće javlja u razvijenim zemljama svijeta nego u nerazvijenim. Terapija. duhana i alkohola ili bilo koje bolesti debelog crijeva. . mali procenat bolesnika preživljava 5 godina. tj. . Prognoza. godine starosti. u određenom procentu. unazad 20 godina ništa poboljšali. ukoliko nije resektibilan. Invazija limfnih žlijezda ima naravno. godine starosti. Klasifikacija.endoskopija sa biopsijom. jer se bolest otkriva u jako uznapredovalom stadijumu. do 45. .nože javiti u rektumu. Radiološke pretrage se koriste u otkrivanju primarnog tumora. rana detekcija koja je u Japanu pokušana s obzirom na veliki broj oboljelih. posebno u industrijskim centrima. razmatran je u mnogim centrima svi' jeta. . U području debelog crijeva obično se javljuju sljedeći maligni tumori: . MALIGNI TUMORI KOLOREKTALNOG PODRUCJA Epidemiologija i etiologija.kemoterapija. Efekat radioterapije na pnmarni tumor.. . Nije utvrđena uzročna veza izmedu opstipacije. i za žene i za muškarce preko 40.non Hodgkin i Hodgkin maligni limfomi. Incidenca karcinoma debelog crijeva počinje signifikantno da raste od 40. pivo. na žalost.lejomiosarkom koji se mnogo rjeđe javlja. perineuralna infiltrac^ Ja. Predlaže se prevencija. Adenokarcinom vanra što se tiče stepena difprenciranosti tumorskih ćelija od visokog srednjeg i niskog stepena. godine. osim hroničnog kolitisa i familijarne polipoze. . da je faktor rizika obično porodičan. Ohrabrujući su i rani rezultati vezani za imunoterapiju u kombinaciji sa citostaticima. prije 40. postoji bezbroj spoljnih faktora na l:oje se sumnja da bi mogli dovesti do raka debelog crijeva (prekomjerno uzimanje šećera. kao i na njegove metastaze. ukoliko se karcinom kolona javi ranije. Celularni imunitet ima izgleda utiraia na prognozu bolesti kod karcinoma kolona. Za sada je prognoza karcinoma želuca vrlo loša. Međutim. godine i dostiže vrhunac oko 75.eksofilijativna citologija. masti. a isto tako i u detekciji njegovih limfoge" nih i hematogenih metastaza (CT. . azbest). Faktor rizika je izgleda isti. limfografija). Pokušaji se vrše i sa imunoterapijom i postoje izvještaji da su grupe bolesnika koje su primale BCG u kombinaciji sa 5FU imale duže vrijeme preživljavanja. Današnje mogućnosti liječenja raka želuca su sljedeće: . isto važan prognostički znacaj. Reakcija u limfnim žlljezdama se isto razmatra kao prognostički znak: Kod bolesnika gdje je došlo do parakortikalne imunoblaste prollferaci]e sa sinus histiciotozom petogodisnie preživljavanje je bolje.eksplorativna laparotomija. . na primarni tumor.karcinoid koji se može javiti v svim dijelovima kolona.hirurgija. Histološki se najčešće pojavljuje adenokarcinom u 98^/o slučajeva dok su u 2»/o slučajeva zastuplieni planocelularni karcinom. karcinoid i maligni limfomi.imunoterapija. kao i prisutnost inflamatornos procesa imaju važan prognostički znaca]. 47 . virusne infekcije. .radioterapija. Kemoterapija se primjenjuje kao mono ili polikemoterapija i ima efekta.lul'trazvu'k imia anaičaja u oit'krivanju metastaza (jetra i limfonodi). Rezultati hirurgije nisu se. . Postoje izvještaji da se kod uznapredovalih karcinoma može postići uspjeh neutronskim zračenjem ili kombinacijom neutrona i kemoterapije.biohemijske pretrage (CEA karcinoembrionalni antigen).karcinom koji je najčešći tumor.

M . mora postojati patohistološka potvrda bolesti.rak prožima serozu ili se ras prostire u okolinu.ulcerovegetativnu i . mokraćnih bešika. .adenokarcinom visoko dife renciran.rak prožima i mišićni sloj i seže u subserozu. P .rak prožima samo sluznicu: Pg . Zatim se tumor širi limfnim putem u regionalne limfne čvorove.Način širenja. N . Debelo criJevo je podijeljeno u četiri područja. zavisi na kojem se mjestu debelog crijeva nalazi primarni tumor. d) sigmoidni dio debelog crijeva.vegetativnu. Mi . c) fleksura lijevo i silazni dio kolona do ruba karlice. dodajemo znak -. . Patohistološka klasifikaclja se preporučuje ako je uzet operativni uzorak.primarni tumor . Rak debelog crijeva ima jako usporen rast i smatra se da je potrebno oko šest stotina dana da bi se tumor udvostručio. 48 . uterus. dodajemo znak +). tumor sa sluznice prelazi u sumbukozu i kasnije dopire do seroze.udaljene metastaze Mo . kosti i mozak. uključivši pelveorektalni '^poj.kaitegorije nisu određene. TNM klasifikacija Klasifikacija vrijedi samo za karcinom debelog crijeva.patohistološko stupnjevanje Gi .anaplastični karcinom. Gs . PS . Područni limfni čvorovi yu sub • dijafragmalni i intraabdomrialni.infiltrativnu formu. primjenjuje se oznaka Nx da bi se omogućilo dodavanje patohistoloških oznaka Nx . nastaje int'iltracija u susjedne organe (vijuge crijeva. b) poprečno debelo crijevo (bez obiju fleksura). T . G . ako su limfni čvorovi prožeti malignim ćelijama.postoje udaljene metastaze.adenokarcinom sa razlićitim stupnjevima diferencijacije.patohistološke kategorije (od ređuju se nakon operacije) PI . Lokalno. Rektum (zadnje crijevo) Prema TNM klasifikaciji.nema dokaza udaljenih metastaza.budući da nije moguće ograničiti limfne čvorove u trbušnoj šupljini. Razlikujemo dva dijela rektuma: a) intraperitonealni dio rektuma. Postoji mogućnost transplantacije u slobodnu peritonealnu šupIjinu tumorskih ćelija. Gs . Hematogeno rak kolona najčešće metastazira u jetru.ulceroznu. uzlazni dio i desnu fleksuru). a tumor pripada onom dijelu gdje se nalazi njegov glavni dio: a) desni dio debelog crijeva (obuhvata slijepo crijevo. crvuljak.područni limfni cvorovi Nx . P< . Karcinom nastaje iz epitela sluznice i ima makroskopski sljedeće forme: .i Nx + (ako se histološki dokaže da limfni čvorovi nisu prožeti malignim ćelijama. Ukoliko dođe do prodora turnora kroz serozu.rak prožima i submukozu i mišićni sloj. Koje će grupe limfnih žlijezda biti zahvaćene. pluća. peritoneum i druge organe).

eksplorativna laparotomija. tenezmi i sl. Terapija. . ali se ne širi u okolne anatomske strukture. jetre. P4 . T . ali je rektum slobodan. Tg . Mogućnosti liječenja kolorektalnog karcinoma su: 49 .adenokarcinom sa raznim ste penima diferencijacije.biopsija i citologija.utrazvuk (jetra i retroperitonealm limfonodi). Ga .tumor zahvata trećinu ili manji dio dužine ili opsega rektuma i ne prožima nišićni sloj.rendgenske pretrage (klasični pregledi sa barijumom.nema dokaza udaljenih metastaza. . vaginu.rak prožima mišićni sloj ili se širi u subserozu. gubitak na težini. Simptomi bolesti i dijagnostika.tumor zahvata okolne anatomske strukture. Ts .anaplastični karcinom.kolonoskopija i rektoskopija. Rani simptomi karcinoma rektuma su vrlo oskudni zbog njegove širine.udaljene metastaze Mo . limfografija. iscrpIjenost. p . pa se primjenjuje oznaka Nx da se omogući dodavanje patohistoloških oznaka . krvavljenje. Desni kolon je širi što omogućava nesmetani rast tumora dugo vremena bez simptoma. Simptomi su vezani i za lokaciju tumora u kolonu. .patohistološko stupnjevanje Gi . . Najčešći simptomi su: umor. Lumen lijevog kolona je nešto uži tako da i manji tumori inogu dovesti do opstrukcije.ili + (NX ±). digitalni pregled).postoje udaljene metastaze. . Početni simptomi bolesti su vrlo neodređeni i blagi.podrucni limfni čvorovi Nx .rak prožima submukozu.rak prožima serozu ili i okol no tkivo na drugoj strani.tumor zahvata više od trećine. stvaranja vanjskih fistula. jer je rast tumora jako usporen. Gs . . rektuma.b) retroperitonealni dio rektuma. Pa . . M . karcinoembrionski antigen CEA). tanko crijevo i slobodnu peritonealnu šupljinu).primarni tumor Ti .laboratorijske pretrage (standardni pregledi. proliv. T4 .adenokarcinom visoko dife renciran.nije moguće ograničiti limfne čvorove u trbušnoj šupljini. angiografrja.fizikalni pregled (opšti status. Dijagnostika karcinoma kolona se vrši na sljedeći način: . Komplikacije koje mogu nastati usljed rasta tumora su: perforacija u susjedne organe (mokraćnu bešiku. anemija.tumor zahvata više od polovine dužine ili opsega rektuma ili uvjetuje nepomicnost. Patohistološka klasifikacija se pre poručuje za hirurški uzet uzorak tki va. želudac.rak prožima samo sluznicu rektuma. zatvor.anamneza. ali ne i mišićni sloj. ali manje od polovine dužine ili opsega rektuma ili prožisaa mišićni sloj. PS . invaginacije i dr. N . G . formiranje apscesa. retropentonealmh limfonoda).patohistološke kategorije (od ređuju se poslije operacije) PI . CT primarnog tumora. Mi .

perineurinalna infiltracija su važni podaci za prognozu bolesti.. Izraelu. zatim kao radikalna i palijativna terapija. Africi i Južnoj Americi.veličine primarne lezije. Biološke osobine ovoga tumora su malo poznate. akceleratori i neutronske mašine). bubreg. a dostiže vrhunac uc'estalosti između 60. a otkriva se obično kao uzgredni obdukcioni nalaz. Prognoza bolesti kod kolorektalnog karcinoma zavisi od niza ifaktora: . testis i penis. Rasprostranjenost karcinoma prostate u pojedinim zemljama svijeta nije ista. a nekada jako izražena.kemoterapija. godine starosti imali okultni karcinom prostate. vaskularna. ispod vezivne kapsule. godina starosti. nekad jako usporena. i 70. . odakle se širi kroz parenhim i invadira kapsulu.radioterapija. Karcinom prostate se javlja poslije 50. . Egzogeni faktori koji bi uticali na pojavu karcinoma prostate nisu poznati. zatim ekternalna radioterapija kod uznapredovalih &tadijuma bolesti. Širi se dalje limfatično u limfne čvorove karlice.lokalizacije primarnog tumora (desna polovina kolona ima bolju prognozu od lijeve polovine). Dinamika rasta karcinoma prostate je različita.imunoblastne proliferacije u limfnim čvorovima. a češći je kod americkih Crnaca. Hematogeno nastaju metastaze u kostima.načina rasta tumora (infiltrativna forma ima lošiju prognozu od ostalih formi). Isto tako nije utvrđena uzročna veza između karcinoma prostate i adenoma kao benigne lezije. Rak prostate pocinje svoj rast najčešće u stražnjem režnju žlijezde. MALIGNI TUMORI URINARNOG TRAKTA 1 MUSKIH POLNIH ORGANA Najčešće lokalizacije malignih tumora na ovome traktu su: prostata.diferencijacije tumora. a kasnije se javljaju metastaze u limfnim čvorovima paraaortalne i medijastinalne regije. godine starosti. jer je ponašanje tumora jako varijabilno i nepredvidivo. Tako postoji oblik tumora koji brzo raste i metastazira. a za eksternalnu supervoltažne mašine (TCT. . kao i limfatična. Svojim rastom tumor u početku ne ugrožava uretru i bolesnik je bez subjektivnih smetm'i. Autopsijom je dokazano da su 40% muškaraca koji su umrli preko 70.imunoterapija. Pretpostavlja se da testosteron ima uticaja na razvoj karcinoma prostate. Kod mlađih muškaraca mogu se u prostati javiti i sarkomi koji se razvijaju iz vezivnih ili mišićnih vlakana. Najčešći maligni tumor prostate je karcinom koji može imati izgled visoko diferenciranog tkiva ili može biti potpuno anaplastičan. Kao izvori zračenja za kontaktnu i implantacionu terapiju koriste se izotopi. uretru i vrat mokraćne bešike). Agresivnost tumora je vrlo različita. U radioterapiji se primjenjuje kontaktna i intersticijalna terapija za zračenje primarnog tumora rektuma i analne regije u ramin stadijumima bolesti. U komparaciji sa tumorskim lokalizacijama u drugim dijelovima probavnog trakta bolesnici sa kolorektalnim karcinomom žive u prosjeku najduže. Kod kastriranih osoba karcinomi se rijetko javljaju. .hirurški zahvati. TNM klasifikacija 50 . tako je ovaj tumor rjeđi u Japanu. . mokraćna bešika. KARCINOM PROSTATE Epidemiologija i etiologija. dok drugi oblik ima usporen rast i ostaje u okvirima svog početnog sjedišta. Klasifikacija. tako da latentni period može biti prolongiran kao i »tumour doubling times«. . . Probijajući kapsulu tumor nastavlja rast u periprostatično tkivo i okolne strukture (vezikule seminales. Radioterapija se može primijeniti pre i postoperativno. Aziji. jetri i plućima. Nacin širenja.

snimak pluća i tomografija medijastinuma.nepokretni opipljivi limfni čvorovi u trbušnoj šupljini. scintigrafija kostiju. danas se radioterapij a sve više koristi.hormonalna i . . Kod uznapredovalih tumora lokalno se počinju javljati simptomi različitog intenziteta u vidu učestalog mokrenja sa pečenjem. Tg .rendgenski pregledi (limfografija.hirurški zahvati. No .fizikalni pregled (digitalni rektalni pregled). Intersticijalna terapija se koristi za zračenje primarnog tumora.tumor zahvata polovinu ili veći dio prostate. Mia .slučajni nalaz u operativnom uzorku. primjenjuje se oznaka Nx. a otkriva se slučajno rektalnim digitalnim pregledom.radioterapija.tumor se rasprostire izvan prostate.kemoterapija. krv u spermi i sl.područni limfni čvorovi su promijenjeni pri limfografiji.podrucni limfni čvorovi Nx . Simptomi bolesti i dijagnostika. CT pregledi primarnog tumora.ili Nx +. Ni . što omogućava eventualno dodavanje patohistoloških oznaka Nx .endoskopija (cistoskopija).laboratorij (nivo kisele i alkalne fosfataze i dr. T4 . v. jer su njene mogućnosti veće. smanjen mlaz urina.utrazvuk (pregled jetre i limfnih čvorova). N . i. snimci svih pljosnatih kostiju. Terapija. . ali prouzrokuje povećanje ili deformaciju žlijezde.nema promjena u područnim limfnim čvorovima. Tumori se zrače izotopima (intersticijalna ili implantaciona terapija) i supervoltažna terapija (eksternalna). Mi . Cesto su simptomi primarnog tumora slabo izraženi. . jetri ili plućima. Ti . . limfnim čvorovima.tumor je ograničen na prostatu.nema dokaza udaljenih me tastaza. Hirurški zahvati su bili meToda izbora liječenja karcinoma prostate. . U dijagnostici se vrše sljedeći pregledi: . Mn.tumor zahvata manje od po lovine prostate i okružen je opipljivo normalnom žlijez dom.postoje udaljene metastaze.biopsija i citologija. a supervoltažna 51 .ako nije moguće utvrditi područne limfne čvorove. ali ne prouzrokuje povećanje ili deforma ciju prostate Ts . Maligni tumor koji je ograničen na prostatu ne dovodi do nikakvih simptoma. međutim.Dijagnoza mora biti potvrđena citološki ili patohistološki.metastaze samo u kostima. T r primarni tumor t Tx .). Karcinom prostate se li ječi na sljedeće načine: . jetre i limfnih čvorova). . arografija. ali su zato prisutni simptomi metastaza u kostima. . ureterocistografija.druge metastaze sa ili bez metastaze u kostima. Ng . M . početak mokrenja može da kasni.udaljene metastaze Mo . .

koji je zastupIjen u 90 do 95% slučajeva.pri bimanuelnoj palpaciji slobodno je pokretna masa primarnog tumora. specifični karcinogen ostaje često neidentifikovan.fiksiran tumor ili njegova invazija u okolne strukture. tj. Muškarci češće obolijevaju od žena. MALIGNI TUMORI MOKRAĆNE BESIKE Epidemiologija i etiologija. koji je zastupljen samo u 2 do 3% slučajeva. Klasifikacija. medutim. Najčešći tip karcinoma je: . Planocelularni i adenokarcinomi obično idu u zajednici sa »transitional cell« karcinomom. T^ . To . kao npr. Radioterapija se primjenjuje za kurativno ili palijativno liječenje. Rak mokraćnog mjehura je u porastu u visoko industrijaliziranim područjima.je vrlo rijetko.3°/o) ili tumori koji po~ laze iz alantoisa.primarni tumor TIS . Tg .tumor prožima mišićni sloj i nakon resekcije egzofitičnog dijela i dalje perzistira induracija u zidu bešike.preinvazivni rak (carcinoma in situ). UdaIjene metastaze se javljaju najčešće u plućima. u štamparijama). uterus ili vaginu. T4a . rektum. a biopsija pokazuje prožimanje površnih slojeva mišića. Najčešći maligni tumori mokraćne bešike su karcinomi koji polaze iz prelaznog epitela. TNM klasifikacija T . godine starosti.nema dokaza primarnog tumora. glutei inferiores.adenokarcinom. prisustvo limfogenih metastaza. Tipično je za karcinom mokraćne bešike da počinje kao karcinoma »in situ« i dalje se razvija u vidu papilarne ili infiltrativne forme. karcinom prelaznih ćelija može metastazirati u udaljene organe bez metastaza u regionalnim limfnim cvorovima. Zatim se kao predisponirajući fiktori smatraju metabolički produkti triptofana. ali bez dokaza prožimainja mil'šićnog slc'ja. a vrlo rijetko se javljaju mezenhimal ni tumori (0. tumor prožima subepitelijalno vezivno tkivo. istovremeno tumor raste i u širinu. Međutim. .planocelularni. jetri i kostima.za zračenje primarnog tumora i njegovih metastaza. do 80. Prognoza bolesti zavisi od stepena diferenciranosti tumora. Visoko diferencirani karcinomi se javljaju u svim životnim dobima. tkanina. kafe i duhana. Međutim. Primarne filtracione regije čine limfonodi vesikales. cirkumferentno kroz zid vezike urinarije. koji je zastupljen u 5 do 10% slučajeva. vaginu. peritoneum. dok je kod slabo diferenciranih karcinoma veće. Ti . Dobru prognozu imaju stariji bolesnici u ranom stadijumu bolesti. i to od 50. Način širenja. sacrales i obturatorii.tumor infiltrira prostatu. Dalje se tumor može širiti u okolne organe. parametrijum. Rizik je dva do tri puta veći kod gradskog stanovništva nego kod seoskog. a isto tako postoji korelacija između stepena diferenciranosti i metastaza. Limfonodi oko ilijake eksterne i komunes čine sekundarne filtracione regije kod ma~ lignih tumora mokraćne bešike. Sizostomijaza se smatra uzrokom češće pojave karcinoma mokraćne bešike kod stanovništva Egipta. prostatu i dno karlice. Kod radnika pojedinih industrija je uočena povećana incidenca karcinoma mokraćne bešike (u industriji kože. gume. Ispitivanja pokazuju da se tumori niskog stepena diferencijacije javljaju najčešće u šestoj i sedmoj dekadi života. .bimanuelni nalaz neodređen. Stadijum bolesti ima direktan uticaj na dužinu preživljavanja. T4 . 52 . i to kod visoko diferenciranih formi. Rak mokraćnog mjehura obično raste ili intravezikalno ili prodire kroz zid vezike u perivezikalno tkivo. U 1 stadijumu kod diferenciranih karcinoma limfogeno metastaziranje .transitional cell.

Zbog relativno dobre pristupačnosti tumora. Anaplastični infiltrativni karcinomi prouzrokuju češće dizurične smetnje nego papilarni koji sporije rastu. N . i to: . kao i ostali dopunski pregledi prema potrebi). do prostatitisa i uretritisa.T4b .nema promjena na limfnim čvorovima pri limfografiji. .udaljene metastaze Mo . posebno kod muškaraca. kostiju. Ni . .postoje udaljene metastaze uključivši limfne čvorove iznad račvišta zajedničkih ilijačnih arterija i u paraaortalnim limfnim čvorovima. Niži stadijumi bolesti se liječe prvenstveno hirurškim putem. Za utvrđivanje stepena proširenosti primarnog tumora.TCT (kobalt6»).rendgenski pregledi (limfografija.anamneza i opšti status. . Kod brahiterapije se koriste različiti izvori zračenja (kobalt. koji često prati maligni tumor mokraćne bešike. . CT primarnog tumora. Kasnije se javljaju simptomi od udaljenih metastaza. radiorenografija. može biti jako neprijatan i bolan. Sljedeći simptom kod uznapredovalog tumora je iritacija sa tenezmima. proširenost lokalnog nalaza i prisustvo udaljenih metastaza u vrijeme postavljanja dijagnoze su ipak najvažniji faktori za prognozu bolesti. odnosno detekciju najugroženije popu" lacije. Cistttis. kao i udaljenih koriste se sljedeći pregledi: . iridijum) u vidu intersticijalne terapije ili se koriste rastvori (kobalthlorida) za intrakavitarnu terapiju.područni limfni čvorovi promijenjeni pri limfografiji.akceleratori (fotoni i elektroni).područni limfni čvorovi No . tj. . v. zatim kao palijativna ili radikalna. Simptomi bolesti i dijagnostika.tumor je fiksiran za pelvični zid ili zid abdomena. M . rizičnih grupa.radioterapija. Kod transkutanog zračenja se primjenjuje doza od 6 000 do 7 000 cGy u trajanju od 6 do 7 nedjelja. zatim često dolazi do infekcije.radioterapija i kemoterapija. jetre i limfonoda. Bimanuelni pregled pod anestezijom je neophodan radi određivanja stepena uznapredovalosti tumora. Radioterapija se primjenjuje pretoperativno ili postoperativno. Prognoza bolesti ovisi od dva faktora: stadijuma bolesti i diferenciranosti tumora. 53 .ultrazvuk (pregled jetre i limfonoda). Uzimanje biopsije je jako važan momenat u dijagnosticiranju jer se time određuje dubina tumorskog prodiranja kroz zid mokraćnog mjehura. urografija. snimak pluća. Kod transkutane terapije ili teleterapije se koristi: .cistoskopija i biopsija. . Definitivna dijagnoza se postavlja cistoskopijom. cistografija.laboratorijske analize (citoanaliza urina i ostale). odnosno proliferacije i tipa ćelija.fizikalni pregled (bimanuelni pod anastezijom). Za budućnost u prevenciji karcinoma mokraćne bešike je najvažnije identifikovati karcinogene supstance i sprovesti masovni »screening«. . snimak pljosnatih kostiju. Uznapredovali stadijumi bolesti se obično tretiraju radioterapijom.nema dokaza udaljenih metastaza.hirurgija i radioterapija. Hematurija je vodeći simptom kod 70% bolesnika sa karcinomom rnokraćne bešike. limfogenih rnetastaza. i. može se primijeniti brahi i teleterapija. Mi . scintigrafija jetre. pelvična angiografija. . Terapija karcinoma mokraćne bešike zavisi od stepena uznapredovalosti tumora. Međutim.

Citoanaliza urina je danas još uvijek neadekvatna; međutim, u budućnosti ova analiza bi trebala biti efikasnija, brza, jeftina i rutinska pretraga. MALIGNI TUMORI BUBREGA Epidemiologija i etiologija. Karci nom je najčešći maligni tumor koji sc javlja na bubregu i čini 3°/o u odnosu na sve ostale rnaligne tumore čovjeka. Obično se javlja nakon pete, pa do sedme decenije ^ivota, vrlo rijetko kod mlađih; međutim, može se javiti i u dječijoj dobi i ranoj mladosti. Učestalost tumora je veća u urbanim sredinama. Kod muškaraca je češći nego kod ?:ena i uočene su familijarne predispoztje. Pojedine bolesti, kao HippelLindau i policistični bubreg, mogu, izgleda, isto biti predisponirajući faktori u nastajanju renalnog adenokarcinorna. Mnogobrojni etiološki agensi su identifikovani kod životinja, ali nisu mogli biti potvrđeni kod čovjeka. Endemska nefropatija se amatra predisponirajućirn faktorom za nas tanak papiloma sluznice pijelona i čašica. Poremećaj hormonske aktivnosti i višak estrogena mogu biti podloga za razvoj karcinoma bubrežnog parenhima. Klasifikacija. Najčešći maligni tumo'nl ikoji se jarv^jaij'u. u predjeliu bubrežnog parenhima, kaliksa i pijelona su: - adenokarcinom (Grawitzov iumor, hipernefrom), - papilarni karcinom prelaznog epitela (pijelon i kaliksi), - sarkomi (rabdomiosarkom), - nefroblastom ili adenosarkom (Wilmsov tumor). Renalni karcinom se klasificira prema stadijumu bolesti, histološkom tipu i stepenu diferenciranosti. Hipernefrom čmi 80% malignih tumora bubrega. Ponekad se javlja istodobno u oba bubrega. Nefroblastom je maligni tumor dječje dobi koji se može javiti od rođenja do 10. godine života. Način širenja. Karcinom bubrega kao najčešći maligni tumor se širi kroz bubrežno tkivo, tako da u krajnjoj razvojnoj fazi zauzima kompletno bubrežni parenhim u očuvanoi fibroznoj kapsuli. Primarni tumor doseže nekada veličinu dječije glave. Tumor kasnije infiltrira hilus i prodire u pijelon, zatim može doći do infiltracije renalne vene i vene kave inferior. Širenje tumora se dalje odvija limfnim i krvnim putem. Limfogene metastaze odlaze u renalne i suprarenalne limfonode, a dalje u lumbalne limfonode. Međutim, limfni sistem bubrega komunicira sa okolnim organima i limfonodima koji leže periuretralno, zatim sa suprarenalnim žlijezdama, jetrom, žučnom kesicom, glavom, tijelom i repom pankreasa i sigmom, zavisno na kojoj strani se tumor nalazi. Hematogenim putem karcinom najčešće metastazira u pluća, kosti i mozak. TNM klasifikacija T - priinarni tumor To - nema dokaza primarnog tumora; Ti - nema povećanja bubrega - urografija pokazuje posve male nepravilnosti kaliksa; Tg - bubreg je povećan uz održanu pokretljivost ili urografija pokazuje gruba izobličenja (kaliksa, pomak uretera); Ts - bubreg je povećan, ograničeno pokretljiv, ali nije potpuno učvršćen ili urografija pokazuje izobličenje bubrežne karlice ili postoje znaci pritiska na krvne sudove (npr. varikokele); T4 - bubreg je povećan i potpuno učvršćen. N - područni limfni čvorovi Nx - ako je nemoguće utvrditi područne limfne čvorove, primjenjuje se oznaka Nx, što omogućuje dodavanje patohistoloških oznaka Nx- ili Nx +. M - udaljene metastaze Mo - nema udaljenih metastaza;

54

Mi - postoje udaljene metastaze; Mia - pojedinačne metastaze; Mib - multiple metastaze. Simptomi bolesti i dijagnostika. Simptomi bolesti kod renalnog karcinoma su bol u slabinama, hematurija, prisustvo abdominalnih masa nastalih ili od primarnog tumora ili metastaza, gubitak tjelesne težine i anemija. Primarni tumor se često otkriva slučajno, kao i njegove metastaze. Temperatura i iznenadna pojava varikokela mogu biti jed'ini simptomi bolesti. Paraneoplastični sindrom može biti udružen sa renalnim karcinomom, kao npr. hiperkalcemija, produkcija hormona sličnog paratiroidnom hormonu, eritropoetinu slične supstance čiji je mehanizam nepoznat. Eritrocitoza se javlja u 3% slučajeva kod okultnog karcinoma bubrega. U 15 do 40% slučajeva javlja se hipertenzija, kao posljedica povišenog perifernog nivoa renina, posebno kod bolesnika sa uznapredovalirn stadijumom bolesti ili anaplastičnim tumorom. Nakon nefrektomije nivo plazmarenina se snižava i zato mnogi autori preporučuju nivo renina kao markere za otkrivanje okultnih tumorskih lezija. Povišena sedimentacija se javlja često i smatra se lošim prognostičkim znakoni. Disfunkcija jetre, bez prisustva metastaza u njoj javlja se u 40% bolesnika sa renalnim karcinomom, a praćena je obicno hepatomegalijom, povišenom alkalnom fosfatazom, produženim protrobinskim vremenom ili povišenim serumskim hepatoglobinom. Hepatomegalija i disfunkcija jetre može se vratiti na normalnu nakon nefrektornije. Određivanje stadijuma bolesti se temelji na: - anamnezi i opštem statusu, - laboratorijskim nalazima (SE, KS, pregled urina i ostalo), - citološkom pregledu urina, - rendgenskom pregledu (i. v. urografija, nefrotomografija, renalna angiografija, kavografija, scintigrafija bubrega, radiorenografija, limfografija, snimak pluća, CT primarnog tumora, jetre i retroperitonealnih limfonoda), - perkutanoj aspiracionoj biopsiji, - ultrazvuk (jetre, limfonoda retroperitonealno, bubrega), - operativnoj eksploataciji (sa biopsijom). Terapija. Današnje mogućnosti liječenja su: - operativni zahvat (nefrektomija), - radioterapija, - hormonalna terapija, - kemoterapija, - imunoterapija, - interventna radiologija. Radioterapija se primjenjuje kao: - postoperativna ili - za izračivanje metastatskih lezija. Radijacija se sprovodi sa TD od 5 000 do 6 000 cGy u 4 do 6 nedjelja. Kod Wilmsovog tumora TD zavisi od starosti djeteta i kreće se od 2 000 do 3 000 cGy u 3 do 4 nedjelje. Prognoza. Renalni karcinom je tumor nepredvidiv u svom ponašanju i zabilježene su spontane regresije metastaza kada se ukloni primarni tumor. Zatim se primarni tumor može neuobičajeno ponašati, tj. ostaje godinama lokalizovan, a slično se ponašaju i njegove metastaze. Prognoza bolesti ovisi od invazivnosti primarnog tumora, lokalnih i udaljenih metastaza. Ukoliko se pojave metastaze, preživljavanje zavisi od proširenosti bolesti i vremenskog intervala od nefrektomije i pojave metastaza. Ukoliko se metastaze pojave dvije ili više godina nakon nefrektomije, 55% pacijena'la preživljava godinu dana, a 22% preživljava 5 godina od momenta utvrđivanja metastaza, prema zapažanjima pojedinih autora.

55

Spontane regresije se javljaju u manje od 1% slučajeva; međutim, regresije ne moraju biti permanentne, nego samo tranzitne. Najbolju prognozu imaju bolesnici sa visoko diferenciranim tipom ćelija i promjerom primarnog tumora do 7 cm bez invazije krvnih sudova. Prognoza kod Wilmovog tumora je znatno poboljšana zahvaljujući kemoterapiji. MALIGNI TUMORI TESTISA Epidemiologija i etiologija. Maligni tumori testisa su relativno rijetKi tumori koji čine aproksimativno oko 1% svih malignih tumora kod muškaraca. Najčešće se javljaju između 29. i 35. godine života. Međutim, mogu se javiti, praktično, u svakoj životnoj dobi, kod novorođenćadi, ali i u dubokoj starosti. Seminom je najčešći histološki tip teskukularnih germinalnih neoplazmi i čisti seminomi čine oko 47,7%, a miješani oko 13,2% slučajeva. Prosječna starost pacijenata je oko 37 godina kod seminoma. U toku života postoje tri kritična perioda kada se maligni tumori testisa javljaju. U dječijoj dobi su najčešći histološki tipovi: embrionalni karcinom i »yolk sac« (žumančane vreće) tumor. Seminomi se u toj životnoj dobi praktično ne javljaju. Kod mladih osoba mogu se javiti sve varijacije germinalnih tumora, dok kod osoba preko 50 godina starosti semiom je najčešći tip germinalnih tumora. Incidenca tumora testisa je 2,1 na 100 000 muškaraca godišnje (USA). Međutim, incidenca nije ista na svim geografskim širinama svijeta. U Danskoj je zabilježena incidenca 6.3 na 100 000 stanovnika. Kod bolesnika sa kriptorhizmom incidenca je veća nego kod osoba sa normalnim descenzusom testisa. DaIje se kao etiološki faktori spominju trauma, atrofija testisa (mumpsorchitis), familijarna predispozicija i radijacija. Klasifikacija. Najčešći maligni tumori testisa su: Limfogeno i hematogeno žirenje je kod tumora testisa jako izraženo. Teratomi imaju sklonost limfogenom i hematogenorn širenju, dok horiokarcinomi vrlo brzo prodiru u krvotok sa metastazama u udaljene organe. Seminom najčešće limfogeno metastazira u lumbalne limfonode, a rjeđe i u ilijakalne. 1. Germmaljm tumo'ri (čiine 90 od 97% slučajeva), dijele se na seminome i neseminomske tumore testisa, - seminomi čine 37 do 61% svih malignih tumora testisa, - neseminomski tumori: a) embrionalni karcinomtumor građen od primitivnih polimorfnih, slabo diferenciranih ćelija i javIja se od 20. do 30. godine starosti; medutim, može se javlti i u djetinjstvu, b) teratom je tumor različitog stepena diferenciranosti gdje najizrazitije dolazi do izražaja pluripotentnost njegovih ćelija, c) horikarcinom je najmaligniji tumor testisa koji izlučuje gonadotropine, kao posteljica, u velikoj količini. 2. Negerminalni tumor - tumor Leydigovih intersticijalnih ćelija koji je obično benigan. 3. Metastatski tumori testisa. Način širenja. Lokalno širenje testikularnih tumora je otežano zbog jake fibrozne kapsule tako da rijetko dolazi do prodiranja u okolinu (epididimis i skrotum). Kod četvrtine bolesnika se javljaju metastaze u lijevoj supraklaviku larnoj loži. Hematogene metastaze se najčešće javljaju u plućima, jetri i kostima. Seminom ima najveću sklonost koštanom metastaziranju u odnosu na ostale germinalne tumore. TNM klasifikacija T - primarni tumor To - nema dokaza primarnog tu mora; Ti - tumor zahvata manje od po

56

nema dokaza udaljenih me tastaza.područni limfni čvorovi Nx .postoje udaljene metastaze uključivši limfne čvorove iz nad dijafragme (izvan trbuš ne šupljine). .područni lirnfni čvorovi pro mijenjeni pri limfografiji. 57 .nema promjena u područnim limfnim čvorovima pri lim fografiji. urografija.anamneza i klinički pregled (opšti i lokalni status).tumor je ograničen na testis.CT abdomena (jetre. ali ne prouzro kuje povećanje ili izobličenje testisa. v. ali uzrokuje povećanje ili izobličenje testisa.laboratorijske pretrage (tumorski markeri: alfafetoproteini i humani horiogonadotropin alfa i beta). retroperitonealnih limfonoda). prim jenjuje se Nx.i. . Bol se javlja u oko 18°/o slučajeva.ako nije moguće utvrditi pod ručne limfne čvorove. Mi .bipedalna kontrastna limfografiJa. T4a . Bolovi često mogu biti prouzrokovani metastazama u limfnim čvorovima lumbalne regije. .ili Nx + . M . N . Zato se svaki otok testisa koji ne reaguje na antibiotsku terapiju mora podvrgnuti daljnjem ispitivanju. . .snimak pluća sa tomografijom medijastinuma i pluća. T4b . . Ni .tumor zahvata ostale struk ture. TS . U anamnezi bolesnici često spominju nedavnu traumu koja je prouzrokovala otok.nepokretni opipljivi limfni čvorovi u trbušnoj šupljini.tumor zahvata polovinu ili ve ći dio testisa.lovine testisa i okružen je opipljivo normalnom žlijez dom. Tg .skalenusbiopsija. Simptomi bolesti i dijagnostika.ultrazvuk (jetre i retroperitonealnih limfonoda). bubrega. T4 . što omogućava dodavanje Nx. kostiju). Za određivanje stepena proširenosti bolesti obavljaju se sljedeći pregledi: . . Ng .tumor zahvata ostale struk ture.orhiektomija.izotopska dijagnostika (jetre. . N() . Većina bolesnika se žali na uvećanje testisa bez bolova ili na težinu u skrotumu.udaljene metastaze M« .tumor zahvata epididimis. .

Cešće se javIja kod muškaraca nego kod žena.limfadenektomijom.orhiektomijom. Dugo vremena se razmatrala kontagioznost ove bolesti.kemoterapijom. Seminomi. u uvećanom limfonodu ili tek kada budu mnogobrojni limfonodi različitih područja zahvaćeni. Tumorske doze se kreću od 2 500 do 3 000 cGy u periodu od 3 do 4 nedjelje. myeloma i nekih nemalignih bolesti (thymoma. . mucosis. međutim. Klasifikacija. međutim. i od stepena uznapredovalosti bolesti. i 40. infektivne mononukleoze i rubeola). melanoma. prema svom kliničkom toku i histološkom izgledu. Prognoza bolesti ovisi o vrsti malignog procesa. Način širenja. ali se može javiti i u ranijoj i kasnijoj životnoj dobi. da li je seminomski ili neseminomski tip tumora. Pretpostavljalo se da je uzrok tuberkuloza. U oko 90% slučajeva bolest počinje u površnim limfnim čvorovima. danas uvođenjem kemoterapije i limfadenektomije procenat preživljavanja 1 i II stadijuma bolesti neseminoma se kreće oko 90^/0. fungoides. ostali subtipovi mogu evoluirati iz jednog tipa u drugi. etiološki faktor nije definisan.non Hodgkinovi limfomi. međutim. Izuzev nodularne skleroze. godine starosti.Hodgkinov limfom i .Terapija malignih tumora testisa zavisi od stadijuma bolesti. Danas postoji bitna razlika u načinu tretiranja seminoma i neseminomskih tumora testisa. a u dječijoj dobi u 85°/o slučajeva obolijevaju dječaci. Etiologija Hodgkinove bolesti je nepoznata. Hodgkinova bolest danas se subklasificira na sljedeće kategorije: . kao izrazito radiosenzitivni. . zrače se postoperativno na velikim poljima koja obuhvataju ilijakalne i lumbalnu regiju. Dugo vremena se ova bolest smatrala netumorskom. HODGKINOVA BOLEST (HODGKINOV LIMFOM) Epidemiologija i etiologija. Posebno pacijenti sa limfocitnom predominacijom mogu kasnije pokazivati znake miješanog tipa ili limfocitarne deplecije.limfocitna deplecija. Kategorizacija ima važan klinički i prognostički značaj. Neseminomski tumori testisa se uglavnom tretiraju: . MALIGNI LIMFOMI Maligni limfomi se dijele na dvije velike grupe: . Kemoterapija koja se primjenjuje kod neseminomskih tumora u zadnjih 10 godina je dovela do temeljnih promjena u načinu liječenja. u prvi plan terapije dolazi odstranjivanje primarnog tumora (orhiektomija) kod svih bolesnika zbog histološke verifikacije tumora. je slična zaraznoj bolesti. Nasuprot kontagioznosti. Hodg kinova bolest. U novije vrijeme se razmatra imunogeni karakter ove bolesti. i to u 60 do SO^/o su 58 . Hodgkinova bolest može biti dijagnosticirana u vidu mikrolezije. Dosada su bolju prognozu imali seminomi kao radioosetljivi tumori.nodularna skleroza. . fokalno.limfocitna predominacija (hiperplazija). navode se činjenice da Ijekari ne obolijevaju češće od ostale populacije iste životne dobi i sličnih socijalno -ekonomskih uslova. bakterijska ili virusna infekcija. Seminomi su izrazito radioosjetIjivi tumori u odnosu na neseminome. premda su ove ćelije zapažene i kod pojedinih karcinoma (bronha i dojke). .miješana ćelijska hiperplazija. Hodgkinov maligni lirnfom je karakterističan po prisustvu »ReedSternberg« orijaških ćelija u histološkom supstratu. Hodgkinova bolest čini 1% svih malignih tumora kod čovjeka i javIja se između 15. . Nije jasno zašto nodularna skleroza ne pokazuje takve evolutivne promjene.

to se obično dešava za vrijeme progresije bolesti. Jetra obično nije zahvaćena kod normalnih nalaza slezene. Zahvaćenost dojke. ali se pretpostavlja da nastaje djelovanjem imunokompleksna ili je oštećenje izazvano ovisnim timuslimfocitima. Pluća i pleura su obično istovremeno zahvaćene medijastinalnim i hilarnim limfonodima. v. Metastaze mogu biti osteolitične. medutim. Slezena je zahvaćena u 30°/o slučajeva. Bolesnici sa nižim stadijumima bolesti ili limfocitarnom predominacijom rjeđe imaju aficiranu koštanu srž. Afekcija koštane srži se javlja u 6 do 14% slučajeva. čiji se mehanizam nastajanja ne zna. Bolest obično počinje fokalno i širi se limfogenim putem. Pleuralni izljevi su češće posljedica centralne obstrukcije limfnih sudova nego direktne afekcije pleure (metastaze).25°/o slučajeva. Cesto dolazi do direktnog širenja na pluća iz aficiranih hilarnih limfonoda. osteoplastične ili miješane. Retroperitonealni limfonodi su često aficirani. Iradijaciono oštećenje koronarnih arterija i panaortitis su isto zabilježeni kod ove bolesti. od 1 do 35%. a ako se jave. Afekcija ostalih endokrinih žlijezda je izrazito rijetka pojava. Primarno ekstranodularno bolest se javlja u svega 0. Može doći do afunkcije bubrega usljed obstrukcije uretera.zahvaćeni cervikalni limfonodi. Uvećana slezena je u tri četvrtine slučajeva zahvaćena tumorskim procesom. i to obično sa cervikalnim limfonodima. Pojedine grupe limfnih žlijezda su vrlo rijetko zahvaćene (mezenterijalne manje od 1%). Genitourinarni trakt je rijetko zahvaćen. i često ide asimptomatično. Zatim se može javiti nefrotični sindrom usljed obstrukcije vene kave inferior ili »lipoidnefroze«. Cerebralne i meningealne metastaze su vrlo rijetke kod Hodgkinove bolesti. Gastrointestinalni trakt je u 8% slučajeva zahvaćen. Radijaciona oštećenja su takođe primijećena sa hipotireidizmom kao posljedicom zračenja. Jetrene metastaze mogu biti difuzne ili fokalne. napredovanjem bolesti taj se procenat penje na 80°/o. Radi toga kod bolesnika koji imaju lokaliziranu Hodgkinovu bolest uvijek se rnora izvršiti detaljni pregled da bi se isključile sumnje da postoje ekstranodularne lezije. Određivanje stadijuma bolesti bolest je ograničena na jednu regiju limfonoda ili postoji samo jedna ekstranodularna lokalizacija (organ ili mjesto) IE. ali u određivanju stadijuma bolesti moraju se predvidjeti svi pregledi ovoga trakta. međutim. Disfunkcija gonada je obično posljedica kemoterapije ili radioterapije. Pojava koštanih metastaza jako varira. Međutim. i. ali vrlo rijetko. Sindrom vene kave superior se isto može javiti u toku Hodgkinove bolesti. Zatim se posebno mora isključiti ili uključiti sumnja da postoji afekcija slezene. kože i mekih dijelova nije uobičajeno. posebno kod novodijagnosticiranih bolesnika. Direktno ekstranodularno širenje na okolinu je poznata činjenica. neki autori smatraju da se hematogeno širenje kod pojedinih bolesnika može javiti jako rano. urografija se predviđa iz drugih razloga. dok kod palpabilnih nalaza na slezeni jetra može biti zahvaćena u skoro 50°/o slučajeva. Stadijum 1 zahvaćene su dvije ili više regija limfonoda supra ili infradijafragmalno ili je lokalizirana 59 . Perikardijalni izljev se javlja kao posljedica radioterapije. prilikom autopsije taj se procenat penje na dvije trećine. razlog ovoj pojavi se ne zna. Jetra je kod novootkrivenih slučajeva aficirana u 5 do 8% slučajeva. pogotovu ukoliko bolesnik ima simptome. Tonzile sa Waldeyerovim prstenom su aficirane u l°/o slučajeva. javlja se kod uznapredovalih slučajeva i ima lošu prognozu. Stitna žlijezda može biti zahvaćena primarno ili metastazama. Pulmonalno širenje ide limfnim putem dok se hematogena diseminacija javlja rjeđe. kao i ekstranodularno hematogeno širenje. a slezena se smatra zadnjom instancom prije hematogene diseminacije.

anemiju i svrab po koži. trombociti. tomografija medijastinuma i pluća. slezena i retroperitonealni limfonodi).ultrazvuk (limfonodi retroperitonealno. . CT pluća i medijastinuma. . intravenozna urografija. gubitak apetita. a prema potrebi i gornjih. jetra.laboratorijski pregledi (KS.rendgenski pregledi.adekvatna hirurška biopsija.gubitak tjelesne težine i . debelog i tankog crijeva). bubrezi). Simptomi bolesti zavise umorske lokalizacije. Radi jasnije klasifikacije IV stadijuma. difuzna ili diseminirana zahvaćenost jednog ili više ekstralimfatičnih organa ili tkiva sa ili bez afekcije limfonoda. zahvaćenost regija limfonoda na obje strane dijafragme. Temperatura obično traje jednu do dvije nedjelje. fibrinogen i dr. CT CNS prema potrebi. a zatim se nakon pauze od dvije nedjelje ponovo javIja. AB neobjašnjiv gubitak tjelesne težine (10% ukupne tjelesne težine unutar 6 mjeseci) i ili neobjašnjiva temperatura iznad 38°C. serumalkalna fosfataza. bolesnik može imati opštu slabost. scintigrafija kosti.fizikalni pregled bolesnika (opšti i lokalni status). afekcijom slezene IIIg ili oba IIlEs. Simptomi bolesti i dijagnostika. Svaku tumorsku lokalizaciju mogu pratiti sistemski simptomi: . kavografija. što može biti praćeno lokaliziranom afekcijom ekstralimfatičnog organa Stadijum III ili mjesta IIIE. limfografija donjih ekstremiteta. . SE. pregled probavnih organa (želuca. preporučene su sljedeće oznake: Stadijum IV Sistemski simptomi bez simptoma. željezo.). snimak svih pljosnatih kostiju. Povišena temperatura se javlja u 30 do 50% bolesnika i često ima undulirajući karakter (PELEBSTEIN). 60 . .zahvaćenost nekog ekstranodularnog organa ili mjesta jedne ili više regija limfonoda na istoj strani dijafragme Stadijum II HE. Međutim. . Ukoliko se radi o nodalnoj lokalizaciji. Pored navedenih simptoma. bolesnik može biti dugo vremena bez simptoma. Preporuka za proceduru »STAGING« je: . PA i postranični snimak pluća. CT abdomena (jetra. ispitivanje renalne funkcije. kao što smo naglasili.temperatura sa noćnim znojenjem. ukoliko bolest počne u retroperitonealnim ili medijastinalnim limfonodima. scintigrafija jetre i slezene. i ili noćno znojenje.anamneza bolesti. hepatogram. bolest najčešće počinje u limfonodima vrata i bolesnik lako uoči ove promjene. bakar u serumu.

. . limfedema poslije mastektomije i hroničnih kongenitalnih limfedema.stadijum IB. a infradijafragmentalnih »obrnuto slovo Y«. U svakoj ćeliji mekih tkiva može doći do dediferencijacije (masnog. stadijuma i prisustva B simptoma. Dodatna radioterapija se primjenjuje kod stadijuma 111^ i IV nakon kemoterapije na područjima gdje nije postignut potpun efekat sa citostaticima. . biopsija jetre).iradijaciji. a rjede na glavi i vratu. ali je uočeno da su najučestaliji u dječijoj dobi i u starosnoj grupi od 45 do 50 godina.. Na svaku regiju se primjenjuje doza od 3 000 cGy.fibrosarkom.nediferencirani sarkomi. MALIGNI TUMORI OSTEOMUSKULARNOG SISTEMA MALIGNI TUMORI MEKIH TKIVA Epidemiologija i etiologija. mišićnog. biopsija ilijakalnih kostiju obostrano. . Mogu se javiti u svakoj životnoj dobi. . i to na velikim poljima koja obuhvataju sve regije limfonoda supradijafragmalno ili infradijafragmalno uz zaštitu okolnih anatomskih struktura. Može se kod Recklinghausenove bolesti u 10 do 12% slučajeva iz postojećih neurofibroma razvi'til neurc'frbrosar'kom. Najčešći maligni tumori mekih tkiva su: .sinovijalni sarkom. zatim po'stoje izvještaji o nastajanju malignih tumora na mjestu ožiljaka nakon iradijacije.stadijum 11^. . .stadijum HA. biopsija retroperitonealnih limfonoda sa različitih mjesta. Incidenca je jednaka i kod muškaraca i žena. Predisponirajući faktori nisu poznati. i to najčešće u području glave i vrata. Današnja terapija Hodgkinove bolesti je vidno poboljšana tako da je preživljavanje u svim stadijumima bolesti znatno produženo. Današnja terapija Hodgkinove bolesti sastoji se u: . Teraprja.kemoterapiji. Zračenje se provodi supervoltažnom terapijom.stadijum IIIA. retroperitoneuma. 61 . vezivnog. Prerna dosadašnjim zapažanjima. Radioterapija se primjenjuje u sljedećim stadijumima bolesti: . Radikalna tehnika zračenja (po Kaplanu) supradijafragmalnih polja naziva se »mantle«. ovi tumori se razvijaju de novo. Klasifikacija. . Prognoza. opekotina.rabdomiosarkom. dok se kod mladih osoba češće javljaju u području ekstremiteta.lejomiosarkom. ostaje još uvijek jedan odreden broj bolesnika koji imaju lošu prognozu zavisno od mnogobrojnih faktora. Maligm tumori mekih tkiva čine oko 1% svih malignih tumora. . histološkog tipa tumora. što gotovo isključuje pojavu recidiva u zračenom području. . . Međutim. Mišljenja su jako kontroverzna da li treba provoditi intenzivnu radio -terapiju kod bolesnika sa stadijumima bolesti IIIB i IV ili se ovdje preporučuje samo kemoterapija. . Kod djece se najčešće javlja rabdomiosarkom ili nediferencirane forme sarkoma.liposarkom.imunoterapiji. a ne dediferencijacijom od nekih pređašnjih lezija.stanging laparotomija (spenektomija.neurofibrosarkom.stadijum IA. peritoneoskopija može biti alternativa.

termografija oboljelog ekstremiteta. TNM klasifikacrja T . Sklonost limfnog širenja je slabo izražena kod ovih tumora. i to u pluća (u 80°/o slučajeva). izuzev rabdomiosarkoma i sinovijalnog sarkoma (u 10 do 15°/o slučajeva). Kasnije se lokalno pojavljuju ogromne tumorske mase koje izazivaju destrukciju okolnih anatomskih struktura. Nacin Širenja.rendgenski pregledi: snimak pluća u PA i profilnoj projekciji.fotografija lokalnog statusa. međutim. limfedem. eventualno CT mozga. . Postoperativna radioterapija je indicirana sa TD od 5000 do 6500 cGy sa eksternalnim zračenjem i najčešće se koristi TCT ili akceleratori (fotoni ili neutroni). . M . predviđa se kompletno odstranjivanje tumora.fizikalni pregled (opšti i lokalni status).histološki su verificirane me tastaze u limfonodima. CT toraksa (prema potrebi). CT ekstremimiteta. Radioterapija se može prirmjeniti kao samostalni vid terapije.primarni tumor nepoznat. a u 20°/o slučajeva tumori metastaziraju u jetru.dobro diferenciran. Ts . ako je moguće.histološki nisu verificirane metastaze u limfonodima. Tumorska diferencijacija Gi . limfne i krvne sudove. Današnje mogućnosti terapije malignih tumora mekih dijelova su: .biopsija kao najvažnija pretraga se vrši na kraju kliničkog ispitivanja i.područni limfni čvorovi No . . Najčešći simptomi su: bol. staza i parestezija. Radioterapija se bazira na hipotezi da će mikroskopske tumorske lezije koje su ostale nakon radikalnog hirurškog zahvata reagovati bez obzira što je ova grupa tumora rezistentna 62 .slabo diferenciran. dvofazna angiografija za~ hvaćene regije.Primami tumor To .anamneza. Terapija. Tg . snimak kostiju oboIjelog ekstremiteta.udaljene metastaze.udaljene metastaze Mo .nervnog tkiva i krvnih sudova). Ni . pojava lokalnog recidiva je česta (80 do 85% slučajeva).ultrazvuk (jetre). intervenfcna radiologija (embolozacija krvnog suda ukoliko postoji hipervaskularizacija tumora). Ga . Klinička obrada bolesnika: . kosti. tomografija medijastinuma i obaju plućnih krila. Ovi simptomi su izazvani kompresijom i direktnom invazijom tumora na nerve. . Hematogeno širenje je jako izraženo. . .srednje diferenciran.tumor infiltrira kosti. CT jetre. G. . Sarkomi obično rastu polagano u ranim stadijima bolesti i tada su bez simptoma. pluća i jetre. . Mi . N . Dijagnostika.tumor manji od 5 cm.hirurška. meke dijelove i centralni nervni sistem.tumor 5 cm ili veći u prorn jeru.radioterapija. . izotopska ispitivanja skeleta.kemoterapija. velike krvne sudove ili nerve.nema udaljenih metastaza. Ti . U tom stadijumu bolesti pojavIjuju se simptomi.( .laboratorijska ispitivanja.

što bi se ^ventualno moglo smatrati da je trauma bila inicijalni faktor u abnormalnoj reparaciji tkiva iz kojeg rezultira osteosarkom. Mg .jukstakortikalni osteosarkomi se dijele na: parostalne. Distalna trećina femura je ipak najčešća lokalizacija. TNM klasifikacija T . Metastazira u lokalne limfne čvorove.na zračenje. . Vrlo često metastaze se javIjaju subpleuralno na plućima. . Lokalno može doseći velike razmjere. dok II stadijum ima šanse od 60°/o.tumor lokaliziran u kost. Zatim na prognozu bolesti ima veliki uticaj tačna histološka klasifikacija tumora. Visoke doze zračenja na tumorsko ležište mogu biti jako efektne. Osteosarkom ima tendenciju progresivnog lokalnog rasta sa širenjem u okolna meka tkiva. godine i u periodu od 45. periostalne. Ni .centralni osteosarkom. Osteosarkom pokazuje izraziti rast u pubertetu.bez opipljivih lokalnih ili udaljenih limfnih čvorova.primarni tumor To .opipljivi lokalni i udaljeni limfni čvorovi. do 50. Nacin širenja. maligne ćelije produciraju osteoid. Ti . može se javiti u bilo kojoj kosti. Tumori koji se javljaju u kasnijoj životnoj dobi povezuju se sa Pagetovom bolešću.tumor lokaliziran u kosti. kos teks istanjen i probijen. Ts . Klasifikacija.bez tumora u kosti. i to najčešće 11 plućima. Osteosarkom je klasificiran u 3 osnovna tipa: . Najčešća lokalizacija osteosarkoma su metafize dugih cjevastih kostiju.područni limfni čvorovi No . u periodu od 10. zatim dolazi gornja trećina tibije i humerusa. što dovodi do spontanog pneumo i hematotoraksa. DaIje je utvrdeno da velike doze iradijacije mogu dovesti do pojave osteosarkoma. 1 stadijum bolesti ima desetogodišnje preživljavanje u 80 do 90°/o slučajeva.bez udaljenih metastaza.i. OSTEOSARKOM Epidemiologija i etiologija. Simptomi bolesti i dijagnostika.telangiektatični sarkom je izrazito rijedak. Mi . međutim. Trauma se vrlo često pominje u anamnezi ove bolesti.tumor lokaliziran u kostl. Do sada se jedino Pagetova bolest smatra premalignom lezijom.metastaze u istoj ili susjednoj kosti. Prvi simptomi bolesti su obično bol i otok oboljelog 63 . Etiologija osteosarkoma je nepoznata. kor teks istanjen. Tg . Oko 80°/o lokalizacija se nalazi u ovim regijama. medutim. pojedini faktori se ipak razmatraju kao mogući. Javlja se najčešće u dvije životne dobi. godine. Osteosarkom je relativno rijedak tumor koji se češće javlja kod muškaraca nego žena (omjer je 2:1). pos toji patološki problem. Najveći broj bolesnika bude zahvaćen udaIjenim metastazama. Prognoza zavisi od stadijuma bolesti.udaljene metastaze. Ne postoje klinički sigurni dokazi o hormonalnoj ovisnosti ili da postoje hormonski receptori.udaljene metastaze M() . zah vaćena su susjedna meka tki va. N . Kod bolesnika sa Pagetovom bolešću osteosarkom se može razviti u 9 do 10% slučajeva. do 20. hematogeno ili rjede rnože se širiti uzduž velikih nerava. ali nije probiJen. M .

dok se kod telangiektatičnih javlja u 30% slučajeva. . biopsija je najvažnija faza dijagnostike »ex tempore. Da li treba primjenjivati radioterapiju kod osteosarkoma. Patološka fraktura se dosta rijetko javlja kod centralnih osteosarkoma.CT pluća.radikalna.psihosocijalni problemi. .hirurško liječenje.palijativna.imunoterapija. Prognoza bolesti kod osteosarkoma je još uvijek loša. Pošto najveći broj bolesnika urmre od pulmonalnih metastaza. . . Ukoliko se želi napraviti inciziona biopsija. pluća. Radikalne tumorske doze se koriste i kod bolesnika koji već imaju plućne metastaze. . medijastinuma i jetre.sindrom bola. .snimak kostiju oboljelog ekstremiteta.snimak pluća sa tomografijom medijastinuma i oba plućna krila. koji mogu trajati nedjeljama i mjesecima.depresija koštane srži. .kemoterapija. Koristi se aspiraciona biopsija. Mnogi autori smatraju da visoke tumorske doze koje se kreću od 8 000 do 10 000 cGy mogu dovesti do destrukcije malignih ćelija. izotopska ispitivanja skeleta. mora se prije toga izvršiti evaluacija bolesti. dvofazna angiografija zahvaćene regije kod tumora karlice. tj. KOMPLIKACIJE IZAZVANE MALIGNIM PROCESOM ILI LIJEČENJEM Najčešće komplikacije koje može izazvati primarni tumor.. termografija primarnog tumora. preporučuje se inciziona biopsija. . DEPRESIJA KOSTANE SR2I 64 . .tomografija kostiju zahvaćene regije. . . pijelografija (kod tumora karlice). međutim. Današnje mogućnosti liječenja osteosarkoma su: .ekstremiteta. .kompresija pojedinih organa. i. odrediti stepen uznapre dovalosti bolesti sljedećim pregledima: .fizički defekti (fizikalna rehabilitacija). ultrazvuk (jetre i limfonoda). . jetre. njegove metastaze ili modaliteti liječenja su: .'amputacija). . v.paraneoplastični sindrom. i hiruro' može nastaviti u istom operativnom aktu definitivno zbrinjavanje tumora.anamneza.radioterapija. misljerpa su danas neujednačena. Povišene vrijednosti alkalne fosfataze se javIjaju u 50% slučajeva.fizikalni pregled (opšti i lokalni status). Definitivna dijagnoza zahtijeva biopsiju tumora. interventna radiologija nkoliko angiografija pokaže izraženu hipervaskularnost tumora. Dosadašnja iskustva su pokazala da pojedini citostatici imaju efekta (doxorubicin i visoke doze methotrexata) na metastaze osteosarkoma i da je neophodno nastaviti sa kemoterapijom nakon odstranjenja primarnog tumora. .laboratorijska ispitivanja. to su vršeni pokušaji zračenja cijelih pluća dozom od 1 500 do 2 000 cGy neposredno nakon radikalnih hirurških zahvata ili amputacije noge. Radijaciona terapija se može primijeniti kao: . preoperativna . Terapija. cistografija. Veće doze nisu se mogle koristiti zbog plućne intolerancije na zračenje.

iFho" dište mogu biti: koža. . Septikemije se javljaju obično kod pacijenata koji imaju rnanje od 500 mm3 neutrofila (75°/o slučajeva).Staphylococcus aureus. Posljedica reducirane ili kompletne afunkcije koštane srži su mfekcije.krvavljenja. Urinarni trakt je često ishodište septikemije kod solidnih tumora i malignih limfoma. Kod skoro 1/3 bolesnika sa granulocitopenijom i temperaturom nalazi se glji" 65 . . što se obično smatra rani znak trombocitopenije). U većini slučajeva maligni tumori se mogu smatrati sistemnom bolesti. ipak su bakterijske infekcije najčešće. . posebno citostatici koji ne djeluju &elektivno. lako virusne i gljivične infekcije vrlo često prate kemoterapiju.Candida abbicans.nekroze. Pad broja leukocita i trombocita je obično brz. nego i primarnog tumora. Slična je situacija i sa padom limfocita (ispod 1 000 mm3). Petehijalna krvarenja se mogu javiti na donjim ekstremitetima ili na mukoznim membranama (nepcu. Granulocitopenija je. Primjena kemo< terapije je praćena smanjenjem broja leukocita. Oboljeli od malignih tamora češće podliježu infekcijama. Osim toga.proteusi. . Radioterapija prouzrokuje depresiju svih krvnih elemenata oštećenjem njihovih matičnih ćelija i zbog toga može biti prolongirana ili permanentna. međutim. uretera). jer innogobrojni organi bivaju zahvaćeni metastazama koje u njima izazivaju kompresije. anemija ostaje (perzistira) duže.anemije.granulocitopenija. . dok je pad eritrocita polaganiji. Najbolji primjer su oboIjeli od plućnog karcinoma i sa smanjenim brojem neutrofila koji redovno dobijaju infekcije.Escherichia coli.oštećene barijere kože i mukoza. Krvareći karcinomi želuca ili. Karcinom dojke i karcmom prostate su tipični primjeri ostećenja koštane srži metastazarna. najvažniji predisponirajući "aktor za infekcije kod oboljelih od malignih tumora. nego dovode do oštećenja zdrave koštane srži.obstrukcije (npr. Zbog toga radioterapija i kemoterapija bivaju limitirane. Pulmonalne i intraabdominalne infekcije su praćene visokim rnortalitetom. Gramnegativne bakterije su uzrok najčešćih i najtežih infekcija kod malignih tumora. dok je bolest još lokalizovana. Dijagnoza se postavlja aspiracionom punkcijom i biopsijom. kao i stepena infekcije kod oboljellh. Kemoterapija je takođe uzrok depresije koštane srži. smanjen broj leukocita i trombocita u perifernoj krvi je prolazna pojava. u koju maligni tumori vrlo često metastaziraju. kolona mogu biti uzrok teških anemija.Pseudomonas aeruginosa. nagao. . Na isti način biva oštećena i koštana srž. Pored infekcija gramnegativniin bakterijama. a razlozi su slijedeći: . jer i one dovode do oštećenja koštane srži. . Najčešći uzročnici su: .depresija imune funkcije. primijećeno je da raste incidenca gljivičnih septikemija. Hronične anemije ne moraju biti posljedica razornog djelovanja metastaza. . kao i epifarinks. posebno kod onih koji imaju granulocitopeniju. .Depresija koštane srži dovodi do: .klebsiele. .infekcije i . Postoji direktan odnos između cirkulirajućih neutrofila i incidence. međutim. trombocita i eritrocita. Kao posljedica trombocitopenije javljaju se spontana ili produžena krvarenja. obstrukcije ili poremećaje cirkulacije. Bujanjem tumorskih metastaza koštana srž bude zamijenjena tumorskim tkivom. perianalna i rektalna regija. kao hematopoetski organ.

. nego da se radi o reaktiviranju postojeće infekcije koja je. Herpes je najčešća infekcija kod oboljelih od malignih tumora. Varicella zoster virus infekcija se javlja kod malignih tumora.da 11 je bol unilateralan ili bilateralan.radioterapijorn. Metastaze solidnih tumora dovode do kompresije vene kave superior u oko 7% slučajeva.sistemsku i . KOMPRESIJA POJEDINIH ORGANA Najčešće komplikacije izazvane kompresijom su: . PARANEOPLASTIČNI SINDROMI U toku maligne bolesti dolazi do različitih sindroma i simptoma. jer je zid vene tanak.utvrditi neuralni put (radi prekida bola). Prilikom pojave bola potrebno je analizirati: . .da li je bol lokalan ili difuzan.pleuralni izljev. . a ne leukopemjom. . Histoplazmoza i kokcidioidomikoza se sreću kod oboljelih od malignih tumora i smatra se da dolazi do reaktivacije već postojeće latentne infekcije. ali bez tumorskih ćelija. .hipokalcemija. Prognoza bolesnika sa sindromom vene kave superior zavisi od histološkog tipa turnora.hiperkalcemija. vjerovatno. . povezana sa imunitetom. Maligna obstrukcija limfnih i krvnih sudova u medijastinumu i plućima može dovesti do smanjene reapsorpcije pleuralne tečnosti. i to posebno često kod lezija na desnoj strani (4:1). smatra se da povećana incidenca virusnih infekcija nije u korelaciji ?a oštećenjem koštane srži. jer je to znak ekstenzivnog medijastinalnog širenja tumora.lokalnu.regionalnu terapiju. sa povišenim nivoom proteina. Terapija bola se usmjerava na: . U sistemskoj terapiji bola se koriste: 66 . Kandida je najčešći uzrok infekta kod oboIjelih od malignih tumora.neuromuskularni sindrom i dr. . Drugi razlog pleuralnog izljeva je perikardijalni izIjev i sindrom vene kave superior. koji isto dovede do povećanja pritiska u parijetalnoj pleuri.ekscizijom i dekompresijom (palijativna resekcija i laminektomija). .vična infekcija. Slično mišljenje postoji i za ostale virusne infekcije da su posljedica imunosupresije bez korelacije sa depresijom koštane srži. Sindrom vene kave se najčešće javlja kod karcinoma bronha ili metastatskih promjena u limfonodirna medijastinuma. Lokalna terapija bola se vrši: .sindrom vene kave superior. dok se kod karcinoma bronha javlja u 75°/o slučajeva.imobilizacijom. Medutim. Kod malignih limfoma rjeđe dolazi do kompresije (u 15% slučajeva). jer pleura nije direktno infiltrirana. . .da li je bol u jednoj regiji ili u više. odnosno leukopenijom. Kod karcinoma bronha preživljavanje iznosi od tri do pet mjeseci. SINDROM BOLA Kod oboljelih od malignih tumora javlja se često bol kao posljedica djelovanja sarnog tumora ili nodaliteta liječenja. posebno kod oboljelih od hemoblastoza. Tuberkuloza se javlja češće kod imunosupresivnih bolesnika bez korelacije sa leukopenijom. a venozni pritisak nizak. a kod skoro polovine bolesnika koji umiru od bakterijske infekcije postoji i gljivična.ACHT sindrom (adrenokortlkotropni hormon). kao što su: . Toksoplazmoza se češće javlja kod bolesnika koji su primali kemoterapiju neovisno od leukopenije.

tj.antitumorska sredstva.uha. . . Njegova okolina (porodica i medicinsko osoblje) obično postavlja pitanje: »Kako se sada ophoditi i razgovarati sa bolesnikom?« Sredina u kojoj bolesnik živi i liječi mora se prilagođavati individualno. .njegove porodice i . . nervnih pleksusa. Posebnu pažnju treba posvetiti bolesnicima nakon hirurških zahvata sljedećih tumorskih lokalizacija: . međutim.denervacijom (hemijskim ili hirurškim putem): perifernih nerava. .endokrina terapija. Psihosocijalna anamneza oboljelih se usmjerava u smislu ispitivanja: .mekog i tvrdog nepca. . . . Zadnjih 30 godina stav se u tom pogledu znatno izmijenio i današnji trend u onkologiji je što otvorenije razgovarati sa bolesnikom. zavisno od njegove ličnosti. talamusa. prema svakom bolesniku posebno. Rehabilitacija se obično vrši nakon kompletne terapije.osobe koja ima rak. Regionalna terapija bola se vrsi: . to se ne odnosi samo na pacijenta. Radi toga je potrebna analiza interpersonalnih odnosa: . Proteze se najčešće koriste nakon liječenja sljedećih tumorskih lokalizacija: .tumori maksile. medule spinalis. FIZIKALNA REHABILITACIJA Pojedine terapije malignih tumora dovode do velikih fizičkih defekata.akupunkturom.orbite.analgetici. dok drugi ne žele nikakve informacije o svojoj bolesti. nervnih puteva.enterostomalna terapija nakon kolostomije. jer mnogobrojne studije u tom pravcu pokazuju da je broj samoubistava vrlo 67 .fizikalna terapija limfedema nakon mastektomija. . frontalnog režnja. razočarenja koje je bolesnik doživio i . . Postoje različite preporuke.mandibule. . Potrebno je vrijeme da se bolesnik adaptira na saznanje da ima maligni tumor i da nastavi da živi sa tumorom.terapija govora nakon laringek tomije. Da li bolesniku treba saopštiti da ima maligni proces? To je pitanje koje se stalno postavlja u onkologiji. međutim.kako je reagovao na informaciju da ima rak.kranijuma.fizikalna terapija nakon amputa" cije. . PSIHOSOCIJALNI PROBLEMI Oboljeli od malignih tumora doživljavaju krize praćene različitim manifestacijama.. jer pojedini pacijenti žele da znaju od eega boluju.psihoterapija i hipnoza. tako da je rehabilitacija neophodna. Nakon pojedinih operativnih zahvata moraju se koristiti proteze da bi se korigovali defekti. Preporučuje se da se rehabilitacija provodi u specijalizovanim ustanovarna sa medicinskim kadrom koji je obučen da radi sa ovom vrstom bolesnika. . kod pojedinih slučajeva se preporučuje i u preterapijskoj fazi. nego i na čitavu njegovu okolinu (socijalni matrix).zdravstvenog osoblja.nosa. .stresa.

odnosno supruga) prema njemu u toku bolesti. 68 . U momentu saznanja da neka osoba ima maligni tumor javljaju se psihosocijalni problemi i u njegovoj najužoj porodici. kako u psihoemocionalnom tako i u ekonomskom smislu.mali kod oboljelih od malignih tumora. Ordinirajući Ijekari moraju se dogovoriti sa supružnikom u vezi sa njegovanjem bolesnika. koji se mogu psihički dekompenzirati saznanjem da imaju rak. Posebnu pažnju treba obratiti na psihijatrijske bolesnike. Od vitalnog je značaja za bolesnika odnos supružnika (supruge. jer će on ili ona biti najvažniji u stvaranju maksimalnog komfora za bolesnika. zatim na alkoholičare i narkomane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful