Josip Kekez: Usmena književnost Teorija usmenoknjiževnih oblika POJMOVNO ODREĐENJE Usmena književnost je najstariji i najdugotrajniji oblik umjetničkog

stvaranja jezičnim medijem. Usmena književnost jezična je umjetnička tvorevina nastala usmenim načinom u prošlosti poznatija kao narodna književnost. Stara je onoliko koliko i sam čovjek, a pojedine nacionalne književnosti onoliko koliko i svijest o nacionalnom identitetu. POETIČKI SUODNOS USMENE I PISANE KNJIŽEVNOSTI Različitost ambijenata i vremenskih perioda uvjetovali su tematsku i stilsku nepodudarnost s pisanom književnošću, usmeni način izražavanja drugačije komponira književni tekst od pisanog. U svakom narodu postoji književnost koja se prema poetičkim svojstvima dijeli u dva povijesna toka i u dvije stilske samosvojnosti. Obje književnosti pripadaju istom narodu i ostvarene su istim jezikom, ali se razlikuju stilski. Ne postoji kvalitativna razlika među dvjema književnostima, niti je usmena bolja od pisane, niti je pisana bolja od usmene (1. romantizam, 2. danas) ZAJEDNIČKO – sve ono što ih čini književnostima, čine ukupnost ljudskog, duhovnog, kulturološkog, etnološkog i antropološkog znanja i zbir su pojedinačnih ostvaraja, ista je i vrsta i vrijednost podataka. RAZLIČITO – izbor faktičnih motivsko-tematskih i izražajnih podataka, što znači da su iz iste vrste, jedna izabrala jedne, a druga se opredijelila za druge sume podataka te je svaka od njih provela svoju organizaciju teksta. POVIJESNI SUODNOS USMENE I PISANE KNJIŽEVNOSTI 3 faze tog odnosa: 1) AGRAFIJSKA – postoji isključivo usmena književnost, traje kroz cijelo agrafijsko razdoblje do pojave pisma 2) USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST s prevladavanjem usmene, a traje od početka pismenosti do 2. svjetskog rata 3) USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST s prevladavanjem pisane književnosti, traje od 2. svjetskog rata do danas, stvaralački i izvedbeni kontekst brže se mijenjao negoli kroz čitavo prošlo tisućljeće Pisana je književnost od samih početaka tvorena usmenoknjiževnim podacima. Utok jedne književnosti u drugu tekao je samo od usmene prema pisanoj. Jedino je iznimka sve dugovjekovlje gdje je taj proces bio obosmjeran. A razlozi za takav inferioran proces su: a) KRONOLOŠKI – usmena književnost uvijek je tradicija pisanoj b) SOCIOLOŠKO-KOMUNIKACIJSKI – pisana književnost teže je dopirala do agrafijskih ruralnih sredina negoli usmena te je bliža i poznatija, ali medijevalna epoha teži slušnoj percepciji obje književnosti – te dok se one auditivno-performacijski približuju i interferencija je obostrana c) POETIČKI – poetičko-estetički sustav bio je već izgrađen i rezultirao je brojnim vrijednostima Proces prepletanja poetike usmenog i pisanog: 1

U 19. Usmena književnost dio europskog književnog i kulturnog kruga. tečno kako ih izgovori kazivač. mijenjati ili popravljati „nego ih valja bilježiti onako kako izviru iz ustiuh naroda“. – prvi prikazao dvojicu narodnih pjevača. st. srednjovjekovni literarni oikotipovi: OIKOTIP – srodan tip s obzirom na sinkroniju ARHETIP – praoblik u odnosu na srodne oblike u dijakroniji KONCEPCIJE POVIJESTI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI: 1) samosvojna povijest hrvatske književnosti 2) povijesno opisivanje usmene književnosti u sklopu pisane književnosti otvaranjem posebnog poglavlja ili na samom početku povijesna toka ili na prijelomu 18. Pomoćne discipline znanosti o književnosti: 1) etnologija – usmena književnost dio narodnih obreda i običaja 2) kulturologija 3) antropologija 4) historiografija – povijesna utemeljenost usmenoknjiževnih primjera 2 . 3) ne registrira dijakronijske zakonitosti i poetičke osobitosti usmene književnosti U sadašnjosti usmena književnost nema onaj društveni status ni snagu opticajnosti koju uživa pisana književnost. Odcjep usmene književnosti dolazi u vrijeme Kombolove povijesti i od tada se ona sve više komunikacijski povlači i sve više jača svijest o vrijednostima pisane književnosti. narodne pjesme treba bilježiti i predočiti vjerno. st. ovisan je o znanstvenom i društvenom statusu dviju književnosti. mediteranski.a) komentiranjem i sakupljanjem b) cjelovito inkorporiranim primjerima c) govorenjem na narodnu odnosno nasljedovanjem jezika i stila usmenoknjiževnog stvaralaštva i novim osmišljavanjem njegovih motiva i tema Hektorović 16. a među njima i Vuk Karadžić. ona je predmet izučavanja znanosti o književnosti. Usmena književnost je činilac prijelaza starocrkvenoslavenskog na narodni jezik. S. Historiografski odnos prema gradivu doživljava promjene. kao i ostali europski. NAZIVI I PRISUPI Usmena književnost kao i pisana. i 19. a od tada dolazi do dezintegracije – usmenoj književnosti namijenjeno je jedno ili nijedno poglavlje. u doba konstituiranja znanosti povjesničari proučavaju sva 3 filološka područja. pripada filologiji kao znanstvenoj disciplini. Vraz 19. Ova dva stava nazivamo HEKTOROVIĆ-VRAZOV ZAKON koje je imao oštrih protivnika. st. Povijest književnosti dio je znanosti o književnosti pa ističemo književnopovijesnu osnovicu i objektivnost za individualno interpretiranje književnog toka. st. – „u Kolu“ – pri bilježenju se ne smije ništa preinačavati.

pristup djelu s više aspekata. Ponovno je došla u pisanu književnost. pa do naroda i tako bi kružio dalje. • • VISOKA NENARODNA UMJETNOST NISKA NARODNA UMJETNOST – svaki član zajednice može se osjećati autorom jer je utjecaj kolektiva jak. SELJAČKA – krajem 19.“ Iz ovoga proizlazi da je jedino izvedbom problem dostojan proučavanja. Zdeslav Dukat – prvi u nas koji je posumnjao u Jakobsonovo i Bogatyrevo tumačenje književnosti.5) sociologija – društvena utemeljenost usmenoknjiževnih primjera 6) psihologija – unutrašnja stanja likova i njihovih postupaka 7) muzikologija 8) lingvistika PLURALIZAM METODA – kompleksnost usmenoknjiževnog čina. Roman Jakobson i shema langue-parole. folklorno djelo postoji izvan pojedinih osoba. M. pojedinačna realizacija u ukupnosti tog sustava. pa će u naše dane tzv. kolektivno sankcionirani jezični sustav. langue – jezik. USMENA – kaže kako nastaje književno djelo. NAZIVI NARODNA – najpoznatiji naziv. lore – znanje) – kolektivno narodno znanje. A. izvodio. reproducirao. Članak „Folklor kao naročit oblik stvaranja“ Romana Jakobsona i Pjetra Bogatyreva razlikuje usmenu od pisane književnosti prema kriteriju postojanja folklora. Arnold Hauser – suvremeni sociolog književnosti. apriorna prirodna pojava koja prethodi individualnom stvaralaštvu. 3 . kao što stvaraoci parole postupaju s langue. Za njega je usmena književnost nastala u obrazovanim krugovima. 1846. pamtio i prenosio. stvarao ju je narod i s koljena na koljeno prenosio ju novim generacijama koje su ju postupno usavršavale. komunikacijski pristup ne zanima što je ili kako nastaje književno djelo nego kako djelo traje. u doba organiziranih seljačkih pokreta. pa je potonula u narod koji ju je prihvatio. Reljkovića). TRADICIONALNA – dijakronijsko-opozicijska oznaka pisanoj.16. podloga živoj tradiciji. prvi upotrijebio William Thomas. FOLKLOR – (folk – narod. Michael de Montaigne – koji je utemeljio esej. potekao je iz puka. parole – govor. pratio ju neprihvatljiv stav da je tradicija prošlost minornija od suvremenosti. neofolkloristika poistovjetiti izvedbu i djelo. „narodna poezija“. Izdavači ju oživljuju kićenim individualnim stvaralaštvom. st. prvi je upotrijebio ovaj naziv kolektivistička koncepcija PUČKA – živi u manje civiliziranoj ruralnoj sredini kao prirodna i ne toliko individualna kreativna pojava. mi znamo tko je autor. Autorska književnosti. a namijenjena je puku (npr. st. postoji potencijalno i kompleks je određenih normi i poticaja. Satir. oslonili su se na de Saussureovu shemu langue-parole: „Poput langue.

Definirajući folklor u društvenom kontekstu – folklor je društveno ograničen na malu grupu i specifičnost mu je to što jedinke pojedine male grupe u pojedinim okolnostima međusobno izravno komuniciraju. faktura sadržaja. Poslovica je najsitniji književni oblik te je redovito postavljena na dno vrijednosne i evolutivno-žanrovske ljestvice. likovni. posebno u suodnosu prema pisanoj komunikaciji. oblikovanje. Hijerarhija oblika kao problema odnosi se na cijelu usmenu književnost. U želji da se potvrdi kako epika nije zaostajala u razvoju. Fridrich Wolf – smatra da Homer nikada nije ni postojao.“ Folklor treba promatrati u izvedbenom-performacijskom procesu. pripovijeda. a s vremenom su iz jedinstvenosti postepenom raščlambom proistekle pojedine umjetnosti.„Folklor je umjetnička komunikacija u malim grupama. nego ono što se da pratiti u procesu trajanja. „Prologomena ad Homerum“. odnosi se na estetsku obavijest. ne treba razdvajati kazivača od onoga što kazuje. a pod prirodnom komunikacijom spontani kontakt izvođača i slušateljstva. Distribucija oblika – gdje dopire jedan oblik ne mora i drugi. govori. plesni folklor – što joj predstavlja stanovite teškoće. 1795. nemaju pouku i zaostale su u razvoju.NEOFOLKLORISTIKA – ne zanima ju geneza. Kiril Čistov – za njega je komunikacija u maloj grupi prirodna komunikacija. ona registrira činjenicu EPSKA PJESMA – opisuje ono što se moglo dogoditi. Pod folklorom podrazumijeva samo njegov verbalni dio. poetički sustav. Ne postoji djelo već njegova izvedba. HOMERSKO PITANJE I USMENOST Problem suodnosa epske pjesme i historije Aristotel je najbolje prikazao tumačenje ovo suodnosa: HISTORIJA – opisuje ono što se uistinu dogodilo. jezično izražajna svojstva 3) KONTEKST – društveni uvjeti u kojima se realizira usmenoknjiževni tekst Dan Ben-Amos . zanima ga samo estetska obavijest koja proizlazi iz dotičnog načina komuniciranja. 4 . pjeva. posebice na poslovice i estetsku poeziju. Sinkretizam – prvo je postojala jedinstvenost i neraščlanjenost umjetnosti. glazbeni. Nepotpune poslovice su kraće i nedorečene. kao ukupnost narodnog znanja u koja ulaze verbalni. Ona narodno stvaralaštvo vidi kao kolektivni kreativni čin. ono što se kazuje. ali opisuje ono što je tipično Homersko pitanje – prisutno je još u Aristotelovoj „Poetici“. st. Spajanjem u veće cjeline oblikovane su umjetne epopeje (duga poema povijesnog ili mitološkog sadržaja). ona može poći od činjenice i stvarnih društvenih odnosa. Hijerarhija oblika prema kompleksnosti strukture. Gradivo se dijeli na potpune (prave) i nepotpune (neprave) poslovice. razvilo se u zasebnu znanstvenu disciplinu. došlo je do spajanja tematskih istovjetnih ili srodnih epskih pjesama. a ne ono što je statično. Alan Dundes razlikuje folklor od neofolklora trima komponentama: 1) TEKST – ono što je sadržaj. mikrostrukture (sitni i najsitniji oblici) estetski su manje značajni od makrostrukture. izriče 2) TEKSTURA – faktura stila. a ne hijerarhiju. a od kraja 18.

prvotni primjer i smatra ga se praoblikom (arhetipom) i zatim se prati njegov navodni migracijski put vertikalno (historijski) i horizontalno (geografski). Tim cjelinama spojenima u jedinstveni ep moglo se dodati i druge anonimne pjesme. Njome se iskazuje situacija ili detalj radnje ponavljan u mnogim pjesmama. ANALITICI – pojedinačne pjesme. 2. Tako su dospijevali u narod koji ih je prilagođavao i prenosio dalje. performacije. prapjesme koje je anonimni redaktor ili više redaktora naknadno spojilo u cjelinu. Nazivaju se i teoretičarima pjesama (npr. je li pojedinac mogao stvoriti tako kompleksno djelo kao što je Ilijada i Odiseja. a odnosi se na postanje i trajanje epskih oblika. oblikovanja i trajanje.Homerologija – znanost koja se bavi pitanjem je li Homer uopće postojao. ona je kompozicijski postupak svakog načina izražavanja. Kravar i Zdeslav Dukat. Hrv. GEOGRAFSKO-HISTORIJSKA METODA FINSKE ŠKOLE → ime dobila prema osnivačima Fincima – Kaarleu Krohnu i Anttiju Aarneu. Kako je moguće oblikovati. inventarizirali. UNITARCI – jedinstvenost epova i autentičnost autora. Pripovjedne srodnosti svodi na 5 . Najpoznatiji i najcjelovitiji indeks motiva sastavio je Amerikanac Stith Thompson. Ilijada se sastoji od 18 prapjesama). Tako su došli do pojma epskih formula – temeljna jedinica za oblikovanje epske poezije. PARRY I LORD → htjeli su utvrditi kako se pamte epske pjesme i što čini složeni proces memoriranja. KOMPARATIVNA TEORIJA – ovom metodom pokušavalo se objasniti svaku srodnost tvrdnjom da podudarnosti nastaju u povijesnom procesu međusobnog preuzimanja pa se tragalo za zajedničkim vrelom. Nakon što je klasificirano gradivo prema sižeima biva primijenjena geografsko-historijska metoda te se pronalazi najstariji. → Glavičić. onu su nastojali prikupiti što veći broj međunarodno poznatih pripovijedaka. Temeljna pitanja Homerologije:  Jesu li epovi i epopeje nastali kao cjeline u kolektivnom ili pojedinačnom stvaralačkom postupku?  Jesu li epovi jedinstveni ili su zbroj autonomnih epskih pjesama naknadno povezanih u jedinstvenu cjelinu?  Je li kraći oblik razvojno prethodio dužem? Smjerovi u homerologiji: 1. katalogizirali i komparirali te su sastavili niz kataloga u kojim se pripovijetke grupiraju prema tematskom i motivskom indeksu. Ova metoda objašnjava zajednička svojstva pripovijedaka međusobnim preuzimanjem. MIGRACIJSKA TEORIJA – srodnost poslovica i pripovijedaka raznih naroda tumači se migracijski – koje istovjetnost objašnjavaju seljenjem i preuzimanjem primjera među pojedinim kulturama. Postavljeno je još u staroj Grčkoj. pamtiti i reproducirati tako velike epopeje?! Epsko pitanje – pitanje autorstva. MEDIJEVALNA KONCEPCIJA – koncepcija o feudalnom podrijetlu epske poezije koja je nastala srednjovjekovnim dvorcima i oko njih te su postojale profesionalne pjevačke družine i dvorski pjevači koji su epsku poeziju oblikovali i pridonosili njezinoj popularnosti i opticajnosti. Jezična fiksacija u opsegu jednog ili nekoliko stilova. Takvo sakupljeno gradivo su sistematizirali.

st. J. st. st. Nije fiksna niti određena za dulje vrijeme. Usmenoknjiževni oblici DRAMSKO STVARALAŠTVO Nevjerica u postojanju usmenoknjiževne drame postojala je jer se smatralo kako se narod nije mogao scenski izraziti zbog svoje neukosti i materijalne oskudnosti. 6) Pokladne igre: Lastovo. – „Narodno glumovanje“ – prva samostalna studija o dramskom stvaralaštvu – folklor je prirodna pojava. Informiraju o svemu što je prisutno u izvedbi. „Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu“ – prepoznavanje dramske igre – kada se jedan ili više igrača pred publikom ponašao kao da je netko drugi 11) Laza Kostić.) – trebaju sakupljati gradivo 10) Antun Radić. a glumci istupaju iz publike. a drugi razlog je što su dramski primjeri bili zapleteni obredima i običajima u kojima su se izvodili. T. a najčešće je u kući. scenskim svojstvima običaja i obreda. u dvorištu. narodnoj povijesti i usmenoj književnosti (19. 1) Predaja o izvođenju Vinodolskog mesopusta prije Vinodolskog zakonika iz 1288. Nalaze se na uvodnim mjestima ili su interpolirane u tekst. Lozica ETNOTEATROLOGIJA – vrsta teatrologije koja se bavi folklornim kazalištem. običajima. Scena – jednostavna. Hvar. Nikola Bonifačić Rožin. Hranjec. 6 • • • .zajedničko vrelo. Čubelić. maskiranje – koliko je nužno za isticanje karaktera uloge. Pag i Rijeka 7) Lovrić u djelu „Bilješke o putu po Dalmaciji opata Fortisa“ među Morlacima se izvodi svadbena dramska igra „Kadija“ i „Paljenje slame pod kumom“ 8) Slovenski etnograf i povjesničar u 17. 1893. pa tek onda mlada 9) Ivan Kukuljević Sakcinski u časopisu „Arhiv za povjestnicu Jugoslavensku“ pitanja ljubiteljima narodne starine o narodnim obredima. kazališnim aspektima folklora uopće. na otvorenim prostorima. navodnim dramama. svadbama ili trgovima – pozornica se organizira ad hoc – posebno za stanovitu prigodu. Publika – postavljena je amfiteatralno. st. Janez Valvasor u Istri bilježi svadbenu dramsku igru „Traženje prepelice“ – pred svatove se najprije izvodi neka prerušena starica. Čimbenici scenskog izraza: • Didaskalije – prisutne su u zabilježenu gradivu i ne razlikuju se od onih u pisanoj dramskoj književnosti. Kostimografija – osiromašena. 2) Drame Marina Držića 3) Mavro Vetranović „Posvetilište Abrahamovo“ – narodno glumovanje u zagorskom ambijentu 4) 13. tumači ih monogenetski. Njemu je suprotstavljen poligenetski pristup (međunarodno utvrđene srodnosti mogle su nastajati međusobno neovisno). Trogir – oko uskrsnih dana „pravili su kraljeve i igrali se oružjem“ 5) Korčulanska drama s crnim i bijelim kraljem koji se uz bojni ples bore za lijepu robinju – 2 rukopisna opisa iz 18. S. pred kućom. bez raskoši. teatar umjetnosti: contradictio in adjecto 12) Istraživači u 20. vjerovanjima. st. 1897.

ovisno o njegovim improvizacijskim mogućnostima. krinke (prekrivaju oči). spaljivanje lutke Mesopustove (Mesopust. verbalne i kineziološke reakcije. PODJELA PREMA SCENSKOJ PROVEDBI – KRITERIJ SCENSKOG IZRAZA. Bogatstvo je vidljivo i u karnevalskoj igri Ćoroje. Gašpar i Melko. prostorna improvizacija pozornica ili na otvorenom (Gašpar i Melko. Vila i Turica iz Dubrovnika. Fašnik). Poklad. ljudi i lascivni prizovi (Djed i Baka. Vila i Turica (Dubrovnik). prepelice. Sve uloge igraju muškarci zbog patrijarhalnog morala. Postupno poistovjećivanje s ulogom bit će ostvareno jedino u monodrami (usmenoknjiževnoj). Tekst – njegova tematika klišeizirana je ustaljenim dramskim tokom. Kolo od Buzović (Krk). unutar njega izvode se samostalne dramske igre: Ćoroje. nego vješti improvizatori sposobni udovoljiti scenskom trenutku. d) Dramske igre u vezi s pojedinim zvanjima e) Društveno-povijesne dramske igre – Moreška. obuhvaćaju drevno provjeravanje intelektualne i fizičke sposobnosti. ali se taj sadržaj u ovom teatarskom tipu ostvaruje lutkom kao scenskim rekvizitom. nagubnice. 3. Izvođač iza zastora drži lutku u ruci i izvodi dramsku igru. Likovi životinja. Lutka u rasponu dva nekrštena štapa i njihov oblikovni raspon kreće se od antropomorfnosti do zoomorfnosti. najrasprostranjenija – izvodi se na prvom dijelu svadbe je Traženje ovce. Turčin i bula. Tipovi maski: obrazine (cijelo lice). Hajduk. Adžija. dosjetljivosti. hedonističke ljudske sklonosti. • • KLASIFIKACIJA DRAME: a) Svadbene dramske igre – teatralne strukture. c) Momačke dramske igre – pripadaju im inicijacijsko-obredne igre. TEATAR LUTAKA – sadržajno nosi sve osobine teatra sjena. satiričnog ili srodnog sadržaja. Cica Maca). poroci svih vrsta. Osnovni misao izvedbe Mesopusta – mračni. demonski. dramskim htijenjem i fiksnom scenskom fakturom pa glumac tekst realizira drugim riječima i u drugom opsegu. Štef i Bara. 2.• • Tema – komičnog. sjenu ostvaruje upaljena svijeća iza pozadine. jarebice. Izbjegava se realizam kostimiranja. dramske igre izvode se na određenim dijelovima svadbenog ceremonijala. a tekst ne uče napamet. odvažnosti i sposobnosti improvizacije. Glumci – nisu profesionalci. Karneval. 7 . Redatelj – nije potvrđen. poluobrazine (gornji dio lica). ljudski sadržaji. TEATAR SJENA – osnovni izraz je sjena – nosilac i tumač dramske igre provodi se bacanjem sjene na bijelo okrečeni zid. Ivica i Marica). Nenad iz Brnja b) Pokladne i karnevalske – teatrabilne strukture. TKO JE NOSITELJ SCENSKOG ZBIVANJA: 1. krabulje. ali i raznolika. Bemberovo brijanje (Josipdol). Obuvanje magarca. a potencira grotesknost uloge. TEATRA MISLI – temeljni scenski izraz je maska koja može biti jednostavna. pokreta sjena – likovi ostvaruju se pokretima prstiju ruku u kojima mogu stajati pojedini scenski rekviziti.

ali nema zapisa. nekonvencionalne metafore i rečenični obrat. One 8 . nemoral. Sadrži sintagmatske i sintaktičke formule. karakterističan je ditirampski ton. izvodi ju jedna osoba sklona oponašanju tipičnih prizora iz života ruralne sredine gdje ona mijenja boju glasa. rimi i ritmu kao i za oblikovnu osnovicu dječjem pjesništvu. Primjer nabrajanja i nizanja muzičkih čvorova i pojedine cjeline od 1 do 9 ili od 1 do 10 pri čemu se svakom daljnjem segmentu dodaju prethodni pa se ostvaruje kulminacija ritmičnosti i uvježbavaju sposobnosti memoriranja. izriču želju najčešće kućedomaćin mladencima. pomladak. 4) Brzalice – u ostvarivanju muzičnosti i akustičnosti treba ih ubrzani izgovarati. pijanstvo. Više vrsta: dramske igre (više glumaca). Izvan toga ona nema nikakav drugi sadržaj. Funkcija im je učvršćivanje koncentracije. laž. izgovara sadržaje koji imaju prikladnu izvedbenu teatralnu formu. krštenja. slikovite poredbe. blagostanje. Najuže je genetski povezan s fundamentalnim psihičkim ljudskim ustrojstvom u iskonskom suodnosu dobra i zla. Stilizacija teksta je takva da se od njega očekuje da nakon izgovorenog zaklinjanja bolesnik ozdravi. Najviše ih ima u zbirci „Divlje oko“ Jure Kaštelana. Usmenoknjiževni retorički tekst nekoga u nešto uvjerava ili uvježbava umijeće govorenja ili govorna tvorevina svoju estetiku gradi samo na asemantičkim svojstvima jezika. USMENO KNJIŽEVNA RETORIKA Retoričke osobine: umijeće uvjeravanja i umijeće govorenja (nemaju lirskih. Pri izgovoru potrebno je ulagati retorički napor kako bi se savladale izgovorene prepreke. ili 10. stupanj ritmičnosti brojalica se suprotnim redoslijedom vraća istom linijom svom početku. a osnovni uvjet izvedbe je snaga uvjeravanja. epskih niti dramskih osobina). FOLKLORNO KAZALIŠTE – događa se kada neki lik ili skupina likova istupa ili glumi pred javnošću ili na nekom prostoru. godišnjih blagdana. Basme su pretkršćanskog poslanja. Jezične i ritmičke prepreke moguće je savladati ubrzanim izgovorom. memoriranje i čistoća izgovora. cjelovitim stihom – osmercem i desetercem. Iz funkcije proizlazi da su kratke – ne razrađuju fabulu nego uvjeravaju. glazbu i pjevanje). Rugalice su češće od hvala i u uvjetovanim primjerima izruguju se ljudske slabosti svih vrsta: lijenost. Hvala slabije uvjerava nekoga u nešto jer je ona uvijek samohvala. 2) Basma ili zaklinjanje – takav retorički oblik koji pretendira na to da mu moć uvjeravanja bude tolika da čovjeka štiti ili oslobađa od bolesti svih vrsta. a protiv zlih demona. GLUMAC – nositelj ukupnog scenskog događanja. imućnost. a ritam se postiže rimom. mentalitet. duhova i bolesti se basmalo za zdravlje. lagarije. Onome kome se upućuje želi se zdravlje. 3) Brojalice – nabraja zvukovne elemente te na taj način ostvaruje ritmičko-akustičkomuzički ugođaj. Basma je jedna vrsta narodne magijske medicine u kojoj je lijek pjesnička riječ. a tvoreni su prema stvaralačkim zakonitostima usmene književnosti.4. Brojalice su poslužile kao vrelo versifikaciji. muzičko-scenske igre (glumci izvode scensku radnju uz ples. imendana. 5) Rugalice i hvale – sadrže komponentu uvjeravanja nekoga u nešto. a najviše protiv more i uroka. kostimografiju). monodrama (brojne izvedbe. izvode s povodom svatova. pokrete. Bez kontaktnosti kazivača i recipijenta se ne izvode jer bi bile nefunkcionalne. Najljepši primjer je Zapis Varaždinskog profesora Matije Valjavca „Kaj sem zaslužil“. Kada dosegne vrhunac 9. 1) Zdravica – naziv prisutan od davnine. Posebnu podskupinu rugaličkog gradiva tvore tzv.

Poslovica se kao termin ustalila u 19. unutarnjom i vanjskom rimom. stilski se intenzivira metonimijom. POSLOVICE I ZAGONETKE nadigravanja POSLOVICA – najkraći oblik u usmenoknjiževnom sustavu koju suvremena znanost terminološki svrstava u najjednostavnije ili najsitnije oblike odnosno minijature ili mikrostrukture. poredbe (Bleji kao tele u šarena vrata. mnoštvo ih je u Bibliji. a bosanski franjevci u 17.“ b) Etnološko semantičko polje: „Bolje da nestane sela. i dospijeva iz ruskog jezika. 2) Poslovice – anegdote i pričice – malo ih je jer govore o konkretnom događaju koji ne postaje poslovično iskustvo pa kad događaj padne u zaborav. aliteracijom.). a samo Salomonova zbirka sastoji se od 600. dijalog (Tko ti je izvadio oko? Brat! Zato je tako duboko. st. nego retoričkog usmenoknjiževnim gradivom. a namjena pragmatska. nego običaja. ih imenuju priričje. pokrivanju svakodnevnije životne pojavnosti. 5) Kletve. godišnjim dobima. historijsko semantičko polje: „Glagoljaš-budalaš. Prisutna je u raznim kulturama svijeta.) 9 . a to je i starohrvatski naziv za poslovicu. Stil karakterističan za poslovicu nazivamo paremiakus. osjećaja.“ c) Filozofsko semantičko polje: „Zašto čovjek živi kad umrijet mora. Cjelovita je jer se sastoji od rečenice (sintaktički) i apstrahira životno iskustvo u poantu. zakletve.). Osnova im je utilitarna.). padne i opticajnost poslovice (Jedne gaće u trojice braće. braku. onomatopejom i pučkom etimologijom. ribarstvu. i 18. ljubavi. 4) Paremiologizmi tvore frazeologizme (Tjerati vodu na svoj mlin.“ e) Sociološko semantičko polje: „Vele ribe male jidu. VRSTE PAREMIOLOŠKOG GRADIVA: 1) Izreke – asociraju na stvaran događaj.nisu u funkciji retoričkog uvjeravanja.).) 3) Poslovice – pitalice – kompozicijsko-stilsko sredstvo. predodžaba i uspostavljanje poante. Poantira narativni obnovljivani doživljaj. metafore (Zubato sunce.“ Poslovica je precizna slikovita izreka koja uopćava i tipizira razne životne pojavnosti.“ d) Političko semantičko polje: „U koga vlast. Formom su kraće (S konja na magarca. majci. Te poslovice izriču istine o šumarstvu. religiji. Poslovice su često objavljivane i tumačene prema tematskom kriteriju pa su tako ulazile i u brojnu stručnu izvanknjiževnu literaturu. st. 6) Blagoslovi (Nek ti je na sreću. proklinjanja – kletva još na Bašćanskoj ploči i stećcima. Karakterizira ju izražavanje misli. Izriču ono što je nemoguće. Paremiologija je znanstvena disciplina koja se bavi pitanjima vezanima za poslovice. u toga i gospodstvo. Prema semantičkim poljima dijele se na: a) Historijske poslovice.). sinegdohom. Poslovica se oblikuje metaforom. zaključak ili komentar i izriče ga izravno (semantički). današnji naziv je izreka.

10 . moć zapažanja. mlada se dočekuje u novom domu). „ča je to“. st. Motivsko tematsko svojstvo usmenoknjiževne lirike – izriče puni životni realizam. prevodi Hasanaginicu na talijanski Goethe Herder – unosi Hasanaginicu u Volkslieder • • • • LADARICE – vrsta lirskih pjesama.ZAGONETKE Poznata je u najstarijim kulturama. Zagonetke osvježuju duh. Balade i romance – manje pjesničke pripovijesti. Trajanje lirske poezije dugo je koliko i ljudska svijest. ali i biti u stihovima. Fran Krsto Frankopan iz naziva „Zganke za vrime kratiti. Računske zagonetke – odgonetljaj ne može biti broj. pa do groba – tužbalice). nego deskriptivno dešifriranje zagonetljaja. lirske ljubavne pjesme (velik broj. Pjevaju se tako da se u svakoj kitici 3 puta ponavlja ime „Lado“. pjesme pjevane na svadbama (mlada se oprašta od roditelja i odlazi. Mogu imati minijaturni prozni oblik. Izvedbeno su vezane uz posebne prigode. Juraj Šišgorić Zbornik Nikše Ranjine – najstariji pjesnički zapis u slavenskom svijetu. 1507. a intenzitet trajanja i vrijednost gradiva potvrđuju: • • 15. a bliske su im: pjesme uz pojedine godišnje radove (tematika poslanička). izvedbom nisu vezane za nikakve prigode). zbog čega se nazivaju i daštalicama. odgonetnuti zagonetku znači dešifrirati metaforu ili interpretirati pjesmu. ali se tematski ne mogu klasificirati. Hektorović „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ Alberto Fortis 1774. Karakterizira ih metaforički način izražavanja. Prema unutrašnjim svojstvima i kontekstu izvedbe drži ih za prapostojbinske. Zagonetke pitalice – sastoje se od upita i neočekivanog odgovora. dio svakodnevnog života. Danas se dijeli na epsku (narativno oblikovanje) i lirsku (izravno fiksira čuvstva i refleksije. ona prati čovjeka od kolijevke – uspavanke.“ Binarne strukture – sastoje se od zagonetljaja i odgonetljaja. Menčetića) 1566. minijature pa do onih s razvijenom naracijom pa tako od lirskih postaju lirsko-epskim oblikom. uspavanke i tužbalice (romanske pjesme. Bilježi ih Ivan Kukuljević Sakcinski. jačaju znatiželju. Paradoksalan odgovor skrivaju u igri riječima ili u prenesenim značenjima. LIRSKA POEZIJA Dugo se dijelila na junačku (izvodi se uz gusle i opjeva junačka djela) i žensku (nosilac čuvstvenosti i izvode ju žene). izvode se na hodočašćima). prilagođeni su jezik i kompozicija. „a što mi ti da što“ ili „da što mi ti da što“. a pri uspostavljanju kontakta zagonetača i odgonetača primjenjuju se ustaljene spone: „što je to“. Kompariranje i zamjena slika u zagonetkama se ne provodi samo prema sličnosti nego i prema suprotnosti. razvijaju apstraktno mišljenje. Sudjeluje u inicijacijskom obredu ispitivanja fizičke i intelektualne sposobnosti mladeži. dubrovački plemić u svoj zbornik napisao poeziju svojih suvremenika (Držića.

Ekspozicija ili uvodni dio u epskim pjesmama je invokacija ili slavenska antiteza – karakteristična za slavensku epiku. 1700. opisi likova. a takav odgovor može biti: sinkroni (dijalog se vodi za vrijeme borbe) ili retrospektivan (dijalog se odvija nakon boja). konja. a Kačić je prvi pisac preko kojeg je svijet doznao za našu usmenu poeziju. Kr. – 4. Najpoznatiji su: Babilon „Ep o Gilgamešu“. Kr. a epska objektivnost uvjetuje i njezinu tehniku oblikovanja. Epska pjesma polazi od povijesnih i društvenih zbivanja koje transponira u umjetničku istinu.) i „Ramajana“ (4. epskim epizodama i retardacijom – usporavanjem priče. a kod svakog naroda razvio se poseban tip epskog pjevanja. Andija Kačić Miošić „Razgovori ugodni naroda slovinskog“ – djelo je primljeno u narodu kao usmenoknjiževna epska pjesma. Epska opširnost – epsko zbivanje razgranato digresijama. sporednim scenama i likovima. prijeti se. po. ali i prvi hrvatski pjesnik preko kojeg su pjesme ušle u jednu svjetsku zbirku – preko Alberta Fortisa u Herderov „Volkslieder“. Epska scena – oblikuje se eksplikativno-dijaloški – s vidljivog mjesta promatra se borba. st. st. pr. Paralelizam – čest postupak oblikovanja – ponavljanjem tekstovnih segmenata. neupućeni traži od upućenog informacije što se događa na bojištu. 18. st. g. st. vrijeđa) te licem u lice (izgovaranje uvredljivih riječi prije obračuna). a pismom se predlaže mjesto borbe. st. Epska poezija kulminaciju doživljava u 19. Kr. postavljaju se nemogući uvjeti. – 2. junaka i ženske ljepote. pr. 11 . pazeći da ne iznevjeri potencijalnost zbivanja. Kr. Epska objektivnost – epska pjesma ne može se zamisliti bez fabule i likova koje preuzima iz društvene stvarnosti transformacijom. Indija „Mahabharata“ (4. Kr. kada je izdignuta na razinu kulta i kada će postati normativni i individualni književni jezik. st. odvija se dvojako: pismom (jedan protivnik poziva drugoga na dvoboj.) Njemačka „Pjesma o Nibelunzima“. 1200. Epski dijalog – borba riječima.EPSKA POEZIJA Epska pjesma u svih naroda je drevnog podrijetla. po. g. pr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful