P. 1
bio-odgovori

bio-odgovori

|Views: 1,734|Likes:
Published by ivasim

More info:

Published by: ivasim on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

1. Što proučavaju grane biologije : filogenija, evolucija, sistematika, ekologija?

Filogenija: proučava promjene oblika kroz koje prolaze organizmi tijekom cijeloga svojeg razvoja na Zemlji, i razvitak tipova, klasa, rodova, porodica, redova i vrsta. Evolucija: proučava razvoj od jednostavnih organizama prema sloţenijima. Dijelimo je na evoluciju svemira, evoluciju zemlje, biološku evoluciju i kulturu evolucije. Sistematika: je naučna disciplina koja proučava organizme sa gledišta njihove oličnosti i razvitka, i koja ih rasporeĎuje po grupama, sistemskim kategorijama (vrsta, rod, porodica, razred, klasa, tip). Slične vrste čine rodove, slični rodovi porodice, ... Ekologija: biološka disciplina koja proučava odnose i utjecaje organizama meĎusobni i prema okolišu, te okoliša prema organizmima. 2. Funkcionalne i strukturalne osobine ţivoga? Osobine ţivih bića (“organizama”) i ţivotni procesi koji se u njima odvijaju: • red - skladan raspored molekula • izmjena tvari – organizam iz okoline prima različite spojeve (u vidu hrane, vode i plinova) koji u njegovu tijelu prolaze kroz niz biokemijskih reakcija i pretvaraju se u komponente ţivog tijela – procesi metabolizma odn. transformacije materije i energije. • Usporedo se zbivaju i obrnuti procesi - razlaganje i oslobaĎanje u sebi sadrţane energije, a nepotrebni se produkti izbacuju iz tijela  organizam je otvoren sustav koji je stalno i neraskidivo povezan s vanjskom okolinom. • iritabilnost (podraţljivost) – odgovor na uvjete u okolišu • homeostaza – regulacijski mehanizam koji odrţava unutrašnju dinamičku ravnoteţu • razmnoţavanje – organizmi stvaraju sebi slične potomke; biogeneza - omne vivum ex vivo • rast i razvoj – naslijeĎeni programi u obliku DNA usmjeravaju rast i razvoj stvarajući organizam koji je karakterističan za svoju vrstu (ontogenetska promjenljivost) • evolucijska adaptacija (prilagoĎenost) – ţivot se razvija kao rezultat interakcije izmeĎu organizama i njihovog okoliša. Jedna od posljedica evolucije je adaptacija organizama na okoliš i način ţivota (filogenetska promjenljivost). • starenje i smrt • individualnost 3. Hijerarhija u organizaciji ţive tvari i ţivotnih sustava? Atomi–molekule–makromolekule–organeli–stanica–tkivo–organ–organski sustav–organizampopulacija-ţivotna zajednica-ekosistem 4. Razdoblja u kemijskoj evoluciji na Zemlji? Nastanak svemira prije 18 milijardi godina,nastanak Zemlje (prije 4,6 milijarde godina) Kemijska evolucija – proces postanka sve sloţenijih atoma i molekula • Uţarena kugla prvobitne Zemlje početno se sastojala od slobodnih atoma(najviše vodika), a kako se nastavila okretati, dolazilo je do stvaranja atoma sve većih atomskih masa. Teţi atomi (Fe) nagomilali su se bliţe središtu Zemlje, atomi srednje teţine (Si,Al) izgradili su omotač oko jezgre, a lakši (vodik,kisik,dušik,ugljik) su se nalazili najviše u vanjskom omotaču. Zemlja se postupno hladila i iz slobodnih atoma ta 4 elementa nastale su molekule sloţenijih spojeva: H2O, NH3 i CH4 – Oparinov model prvobitne atmosfere. Millerov model Zemljine atmosfere (od plinova koji se i danas javljaju prilikom vulkanske aktivnosti): H2O, CO2, CO, N, H2S, H2 HCN (cijanovodik). • nastanak jednostavnih ORGANSKIH MOLEKULA - monomera (aminokiseline, purinske i pirimidinske dušične baze, monosaharidi, glicerin, masne kiseline) • kemijska evolucija nastanka polimera (polipeptidi, polinukleotidi, polisaharidi, lipidi) uz prirodne izvore energije: sunčevo zračenje (vidljivi dio spektra, UV i X zrake), električno praţnjenje,toplina… (pokus Millera 1953. sa smjesom amonijaka, metana, vode i vodika – abiotička sinteza organskih tvari) Kad se otopina monomera kapne na vruću glinu ili pijesak, voda ispari, monomeri ostanu koncentrirani na podlozi polimerizacija (električki nabijene čestice i u hladnoj glini privlače monomere, a metalni ioni iz gline, cink i ţeljezo, kataliziraju polimerizaciju)

RNA razvoj samoreprodukcije meĎusobno djelovanje mol. formiranje stanicama sličnih oblika – koacervata i mikrosfera u prvobitnom “bujonu (prajuhi)” – mješavini soli i organskih molekula Aleksandar Ivanovič Oparin – pod odreĎenim uvjetima koloidi molekula pokazuju tendenciju rasta u kompleksne jedinice zvane koacervati. Svaka je takva kapljica nakupina makromolekula stabilizirana hidrofobičnim interakcijama i okruţena slojem vode. Koacervatne kapljice promjera su od 1 do 100 mikrometara. Lat. coacervare - zajedno zdruţiti Oparin u pokusu pomiješao proteine, nukleinske kis. i polisaharide • Fox – protenoidne mikrosfere – kapljice koje se formiraju spontano kad se vruća vodena otopina polipeptida ohladi. Mikrosfere su stabilnije od koacervatnih kapljica, zadrţavaju oblik nekoliko tjedana. Promjera su od 1.4 do oko 2.5 mikrometara. Značajke stanice vanjska ovojnica individualnost, otvoren sustav, selektivna apsorpcija, protoselekcija, protokompeticija koordinirane aktivnosti unutar mikrosfera STANICA • Ključno: DNA (replikator, organizira biokemijsku aktivnost) i membrana (omeĎuje reaktivni prostor). Stanica osigurava: -zaštitu od vanjskih utjecaja – odrţava krhkom DNA lancu stabilne uvjete u promjenljivom, ponekad agresivnom okolišu. -ograničeni prostor za biokemijske reakcije – vaţno za biološku kompleksnost; nema kraĎe enzima i parazitizama. Unutar stanice enzimi koje je kodirala DNA ostaju blizu same DNA koja izravno uţiva prednosti enzima koje je sama kodirala – pozitivne mutacije (po nekima glavna pokretačka snaga evolucije) odmah će dati prednost u prirodnoj selekciji. 5. Razdoblja u biološkoj evoluciji na Zemlji? -započela pojavom prvih organizama na Zemlji -ključni dogaĎaji: -prije 3,8 mlrd – PRVI ŢIVOT (anaerobi, heterotrofi-predatori,paraziti,saprofiti) -prije 3,5 mlrd – AUTOTROFI (kemoautotrofi) -prije 2,8 mlrd – FOTOSINTEZA, FOTOAUTOTROFI - prije 2 mlrd - tolerancija prema kisiku, 1% -prije 1,6 – 2,1 mlrd – EUKARIOTI, postanak organela - teorija serijske endosimbioze, aerobno disanje - 1 – 2 % kisika -prije 670 mil MNOGOSTANIČNI organizmi (prekambrij,paleozoik) – 7% -prije 550 mil – ţivotinje s ČVRSTIM EGZOSKELETOM (paleozoik) – 10-12% -prije 400-200 mil – VELIKE BILJKE I ŢIVOTINJE (mezozoik) -20%, ozonski omotač -prije 65 mil – kraj dominacije GMAZOVA (kenozoik) 6. Promjene koncentracije kisika tijekom povijesti Zemlje? prvi ţivot – prije 3.8 milijardi godina: anaerobi; heterotrofi: ţderači (predatori), paraziti, saprofiti autotrofi – prije 3.5 milijardi godina - kemoautotrofi (? slični metanskim bakterijama koje koriste CO2, H2, H2S kao supstrat za dobivanje energije) fotosinteza - prije 2.8 milijardi godina fotoautotrofi (otpuštanje O2 u more i atmosferu  pomor mnogih vrsta) tolerancija prema kisiku - prije 2 milijarde god. (u atmosferi bilo oko 1% današnje koncentracije O2) eukarioti - prije 1.6-2.1 milijardi godina postanak organela - teorija serijske endosimbioze; aerobno disanje; 1-2% današnje koncentracije O2 mnogostanični organizmi - prije 670 milijuna godina (prekambrij - paleozoik); 7% današnje konc. O2 velike biljke i ţivotinje – prije 400 do 200 milijuna godina (mezozoik); 20% današnje konc. O2, formiran ozonski omotač ţivotinje s čvrstim egzoskeletom – prije 550 milijuna godina (paleozoik); 10-12% današnje konc. O2 kraj dominacije gmazova - prije 65 milijuna godina  sadašnjost (kenozoik)

• •

Endoplazmatski retikulum – niz razgranatih kanalića sastavljenih od staničnih membrana koja se pruţa kroz citoplazmu. plazmidi (mali prstenasti lanci DNA u ektoplazmi). mezosomi (nabori membrane koji u sebi imaju emime disanja). odvija se anaerobni dio staničnog disanja i tvari ATP-a Golgijevo tijelo – GT – sastoji se od niza plosnatih. ovojnica (kapsula. Građa eukariotske stanice? Eukariotska stanica je stanica koja ima organiziranu jezgru i ostale organele. Modrozelene alge. genetski materijal (nukleoid) im nije obavijen jezgrinom membranom. 8. heterotrofne i autotrofne. difuzija (molekule se kreću iz više koncentracije u niţu do izjednačenja). graĎen od bjelančevina (cijevčice. povezuje jezgrinu membranu sa staničnom. izgraĎena od bjelančevina i lipida. vodena koloidna otopina u dva stanja gel i sol Citoskelet – daje oblik stanici. saprofiti (uzimaju odmrlu organsku tvar) – autotrofi – 3.7. To su jednostanični organizmi. oplodnji. Građa prokariotske stanice? • veličina od 0. ribosome (sluţe za sintezu bjelančevina). područje nakupljanja i doraĎivanja tvari Lizosomi – tvorbe obavljene jednostrukom membranom pune različitih vrsta enzima. polisaharidi bjelančevinski kompleks). Mogu biti aerobne ( upotrebljavaju kisik u izmjeni tvari) i anaerobne (hranu razgraĎuju bez kisika). Razmnoţavaju se nespolno. tj.8 milijardi godina (razvijali su se bez O2 – uzimali su organske tvari) prvi ţivot (anaerobni) – heterotrofi – prema načinu kako uzimaju organske tvari (ţderači (predatori). bič trepetiljke za kretanje). poliribosomi (mnogo ribosoma koji su meĎusobno povezani) Mitohondriji – obavijeni vanjskom i unutarnjom membranom. Postoje dvije vrste biljna i ţivotinjska. imaju vlastitu DNA. moţe sadrţavati jednu ili više jezgrica . starenju Centriol – nalaze se u većini ţivotinjskih stanica i stanicama nekih niţih biljaka. U sebi sadrţe: nukleotid (genetski materijal. Ribosomi – mijesto sinteza bjelančevina. vlakna) Jezgra – upravljački centar stanice. bakterije. paraziti (organske tvari iz ili sa nekog organizma). a poneke spolno izmjenom gena konjugacijom.2 do 10 um • nemaju organele • uvijek jednostanični Prokarioti nemaju pravu jezgru. rasporeĎeni na zrnatoj ER. ali sudjeluju u metamorfozi. DNA je prstenasta oblika). organeli smješteni jedan iznad drugog. Razlikovanje prvih organizama po načinu ishrane? – prije 3. a izmeĎu nabora nalazi se osnovni polutekući sadrţaj (matriks).5 milijardi godina – iz organske tvari kemijskim putem stvorili su organsku tvar. Stanična membrana – polupropusna. ne sudjeluju u razgradnji makromolekula. glatkih ili ovalnih šupljih membrana. 9. uloga im je stvaranje diobnog vretena iz kretanja kromosoma Citoplazma – prozirni dio ţive stanice u kojoj se nalazi jezgra. osmoza (kretanje otapala kroz polupropusnu membranu do izjednačenja). stanična membrana. Fotoautotrofni (fotosintetski) organizmi mogu iz anorganskih tvari primljenih iz okoliša stvarati organske spojeve koristeći se svjetlosnom energijom.

matričnica (matrix – osnovna supstanca u mitohondriju u kojoj se nalazi jedan ili više prstenastih molekula DNA – sadrţi enzime koji kataliziraju ciklus limunske kiseline). Plastidi – samo u biljnim stanicama. mRNA odlazi u citoplazmu i veţe se za površinu ribosoma. Ne troši se kisik niti se oslobaĎa CO2 b) Ciklus limunske kiseline (krebsov ciklus) – u mitohondriju – isključivo u anaerobnim uvijetima. Građa kromosoma? Kromosomi – tjelešca u jezgri. Molekula proteina je sloţene graĎe i zato razlikujemo 4 stupnja strukture – primarnu. skupina reakcije neovisne o svjetlu – reakcije tame 12. Nasljedna uputa ostvaruje se putem sinteze bjelančevina. dišni lanac). tercijarnu i kvartarnu. pirimidinske – timin i citosin).. Kromosom je graĎen od kromatida. imaju vlastiti DNA. U obliku kromosoma nasljedna se tvar tijekom stanične diobe rasporeĎuje po stanici. unutarnja (propada mitohondrijima)}. nosioci gena (DNA). Lanci izgraĎeni od tri dijela (šećer. 13. nalaze se i prstenaste molekule DNA Fotosinteza . limunska kiselina. . H dolazi na NADP koji ga predaje sustavu citokroma – postepen prilazak niz gradijent energije – oslobaĎanje ATP-a i spajanje H i O.10. fosfatna kiselina). skupina svjetlosne reakcije (reakcije svjetla) – izvor energije (ATP) i vodika (NADPH2) II. Sinteza proteina? Proteini odreĎuju tijek kemijskih pretvorbi u stanicama. u kojoj se sintetiziraju škrob i mast. Odvija se u dvije faze: transkripcija i translacija. 11. otezanju mišića. obuhvaća niz od deset reakcija tijekom kojih se od molekule glukoze dobiva dvije molekule pirogroţĎane kiseline i 2 mol ATP-a. Nastaju 32 mol ATP-a. Građa jezgre i DNA? Jezgra – unutar nje nalazi se nukleoplazma i kromatin Ovojnica – od vanjske i unutarnje membrane (dvosloj lipida) Pore – omogućuju promet čestica izmeĎu jezgre i citoplazme Kromatin – splet DNA i bjelančevina u jezgri eukariota DNA – Deoksiribonukleinska kiselina – formira svostruke sastavljene od dva polinukleotida lanca koji se drţe zajedno s vodikovim vezama izmeĎu parova baza. a) Glikoliza (anaerobna respiracija) – dogaĎa se u citoplazmi. Sastavljeni su od DNA i bjelančevina (komatin). proteini su prirodne makromolekule koje se sastoje od jednog ili više polipeptidnih lanaca. 14. biološlim procesima.6 CO2 + 12 H2O + E  C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O I. osnovna jedinica kromatina je nukleosom koji je zavijena dvostruka zavojnica oko 8 histonskih molekula. IzgraĎuje gene (prijenos nasljednih svojstava. Mitohondriji i aerobna respiracija? Obavijeni ovojnicom {vanjska (pripada citoplazmi).graĎeni su od dvije kromatide. biosinteza bjelančevina). Prepisivanjem od matričnih polumolekula DNA nastaje mRNA-kodon. sekundarnu. kromo i leukoplasti. tRNA iz citoplazme donosi na ribosom slobodne molekule (aminokiselina – ANTIKODON). no ne dovoljn o za ţivot van stanice.. Glavni su graĎevni materijal organizma i sudjeluju u reguliranju metabolizma – prijenosu kisika. Plastidi i fotosinteza? Proplastid – izdašni oblik plastida iz kojeg se mogu razviti kloro. Kloroplasti – u zelenim djelovima biljke Filakoridi – membranski sustav u unutrašnjosti Stroma – osnovna tvar u kojoj se nalaze tilakoridi. organska baza. Kodon + antikodon su komplementarni – ribosom posreduje prepoznavanju. Tijek ciklusa je reguliran trenutačnom potrebom stanice za energijom a reguliran je aktivnošću enzima koji kataliziraju reakcije. Završetak razgraĎuju glukoze c) Transportni lanac elektrona – u mitohondriju – sustav prenositelja elektrona (citokromi). Baze (purinske – aderin i granin. stanično disanje (glikoliza.

oogeneza – 1 jajna stanica i 3 polocite koje propadaju .profaza I – dolazi do konjugacije ili sparivanja homogenih kromosoma.plazmogamija – dolazi do spajanja dviju jedinki bez istodobno spajanja jezgara II.ameba – jezgra se podijeli onoliko puta koliko će biti potomaka a potom i cijela stanica .spore . mnogostanične ţivotinje: Pupanje – često nastaju kolonije (kad se pupovi ne odvoje) . oblikuje se diobeno vreteno.pupanje – podjela jezgre. Nespolno razmnoţavanje jednostaničnih i mnogostaničnih ţivotinja? Nastaju genetički identične jedinke – klonovi I. iz majke nastaju više jedinki .stanica majka dijeli se na dvije genetski identične stanice (kćeri) .metafaza I – spareni kromosomi (bivalenti) se smjeste u sredinu diobenog vretena .fragmentacija – neki kolutićavci (gujavice. najjednostavniji oblik nespolnog razmnoţavanja .stvaranje spora II.konjugacija – spolni način razmnoţavanja papučice – 2 papučice sljube se pomoću staničnih usta . tetrade – bivalenti koji se sastoje od 4 kromatine. Metafaza – najviši stupanj saţimanja – kromosomi u ekvatorijalnoj ravnini Anafaza – odvojene sestrinske kromatide putuju na polove Telofaza – oko kromosoma se oblikuje jezgrina ovojnica.telofaza I – formiranje dvaju novih jezgrenih ovojnica. jednostanične ţivotinje: . mnogostanične ţivotinje: . mejotička dioba: .spuţve – unutarnje pupanje .spolno – gamete nastaju mejozom . (Mitoza je stanična dioba pri kojoj iz jedne nastaju dvije stanice genetički identične ishodišnoj) Profaza – kromosomi se pojavljuju kao tanke niti kromatina. morski crv) – otkidanje dijela tijela .metogeneza – pravilna izmjena spolne i nespolne generacije (polip – meduza) . dijeli se citoplazma Interfaza – stanica obavlja svoju funkciju i priprema se za diobu 16. povećanje gustoće populacije 18.spermatogeneza – 4 spermija 17. Mitoza? Dioba tjelesnih stanica tijekom koje se udvostručena nasljedna tvar pravilno razdjeli na stanice (kćeri a potom i cijela stanica). mejotička dioba: (slično mitozi) .partenogeneza – gameta jednog spola razvija se u novi individum bez spajanja s gametom .bit nespolnog razmnoţavanja – nastanak brojnog potomstva. jednostanične ţivotinje: . Spolno razmnoţavanje jednostaničnih i mnogostaničnih ţivotinja? I. .mnogostruko dijeljenje (multiplo) iz jedne jedinke. uvrta ili izvrta citoplazme i stijenke . nastaju tetrade i dolazi do crossing overa (izmjena djelova homolognih kromosoma).15.kopulacija – jedinke roditelja spajaju se u jedinku kćer – tome prethodi mejotična dioba jezgre . binarno).jednostavno dijeljenje (dvojno. dijeli se citoplazma – nastaju dvije stanice II.anafaza I – odvajaju se tetrade pa kromosomi putuju vretenom do polova . Mejoza? Mejoza – dioba spolnih stanica I.gametogamija –(proces stvaranja gameta) – tipičn način razmnoţavanja . razgraĎuje se jezgrina ovojnica.

vodozemci. sjemenjače (gametofit ograničen na samo nekoliko stanica. hidra) .izolecitalna/homolecitalna (ljuska) – malo ţutanjka. kopljaća. ali je rasporeĎen po cijelom jajetu. ptice. ţumanjak (rezervna tvar). razlikuju se po sadrţaju (jadranski brančić) . jednostanične: . proteina. u jezgri jezgrica.izmjena generacija gametofosila i sporofita .telocitalna – velika količina rezervnih tvari. Veličina jajeta ovisi o količini hranjivih tvari u njemu: jaja kopnenih ţivotinja razmjerno su veća od onih morskih ţivotinja jer osim organskih moraju sadrţavati i mineralne tvari kojih nema dovoljno u okolišu. anteridij 20. modrozelene alge – spore .19. vrat (izmjena tvari). jezgra i citoplazma potisnute prema jednom polu (ribe.vegetativno – otkidanjem dijela biljke SPOLNO: I.vegetativno (bičaši) – diobom na dva jednaka dijela II.centrolicitna – tanki sloj citoplazme na površini obavija čitav ţumanjak.gametogamija – gamete nastaju u arhegoniji. oplodnja. Unutar jajeta – citoplazma s jezgrom. Nešto citoplazme nalazi se u sredini. 21.neprezentativni oblici jajnih stanica: . .gamete (spermiji.heteromorfna izmjena – sporofit i gametofit (različito razvijeni). jajna stanica) – kremenjašice II. Jaja svih ţivotinja – citoplazma – gusta tvar sastavljena od lipida. Građa jajne stanice i spermija. lipoproteina i masnih kapljica. Evolucija izmjene generacija u biljaka? .stvaranje spora (mogu biti pokretne i stanične) – kremenjašice – jedna stanica (kćer postaje toliko mala da prelazi u sporu). mekušci) .spermij Sve mnogostanične ţivotinje – muške gamete graĎene u obliku spermija (siromašan citoplazmom) Tipičan oblik spermija: glava (aktiviranje i prijenos DNA). jednostanične: . a naploidna se postupno reducirala . rep (kretanje) Akrosom – sloj koji probija folikulnu stanicu uz pomoć akrozina (enzima u njemu) Jezgra – nasljedna uputa Mitohondrij – stvaranje energije Bič – za pokretanje . papratnjače (jače razvijen sporofit). gmazovi.jajna stanica – znatno veća od sjemenika zbog znatne količine rezervnih tvari koje sadrţe.spore (papratnjače) . jezgra je u sredini ili na jednom polu (člankonošci) . građa blastule i gastrule? .tijekom evolucije disploidna (sporofitna) generacija je postojala sve izraţenija. mnogostanične: .izomorfna izmjena generacija – sporofit i gametofit su jednako razvijeni. Spolno i nespolno razmnoţavanje biljaka? NESPOLNO: I. mnogostanične: . jezgra je u sredini (sisavci (neki). bodljikaši.

22. a usta se naknadno otvaraju na drugom mjestu..građa blastule i gastrule Nakon otprilike 10-tog dijeljenja pri brazdanju jajeta dobiva se oblik dudova ploda.Oplodnja Spajanje jezgara spolnih stanica muţjaka i ţenke u jajnoj se stanici (prva trećina jajovoda) sjedinjuje kromosomska garnitura oba partnera.unutarnja šupljina – arhenteron ili parcijalno s otvorom tj. . Zigota – oploĎena jajna stanica.endoderm – crijevni epitet.monohibridno intermedijalno .graĎa: ektoderm (vanjski sloj stanice).monohibridno kriţanje – pratimo jedno svojstvo . viviparne ţivotinje ţive mlade. . . sluznica. blastopor. kod dugousta ili denterostomija (dio malokolutičavaca i svi svitkovci) od dijela prausta nastaje analni otvor.monohibridno s dominacijom G F1 G F2 3:1 AA Aa Aa AA x Aa x Aa aa Aa Aa Aa . gušteraća. . pa se na vegetativnom polu vraćaju u unutrašnjost – proces gastrulacije – nastaje dvoslojna gastrula. blastoderm – jednoslojna stijenka koju blastomere šire oko blastocela. Do tog stupnja razvoj se odvijao u omotaču (mnogostanične ţivotinje nakon toga napuštaju jajni omotač). šupljina unutar morule postaje sve veća (stadija blasture). mišići. Monohibridno i dihibridno razmnoţavanje? . Ovoviparne – iz jajeta se razvija mlado čim ţenka izleţe jaje. Kod najvećeg djela ţivotinja od prausta nastaju prava usta. vezivno tkivo.ektoderm – epiderm koţe s koţnim ţlijezdama i raznim tvorevinama očna leća. Mnogostanični organizmi nastaju miotičkim djelovanjem jajne stanice. krvne ţile i stanice. Djelom se broj stanica i dalje povećava.blastura: Blastocel – šuplina unutar blastule. .mezoderm – svitak. ţivčane i osjetilne stanice. . epotel celoma. endoderm (unutrašnji sloj stanice). Kad se mezoderm razvije potpuno istisne blastoced a unutar mezoderma nastaje sekundarna šupljina (celom) .... Oplodnja moţe biti unutarnja (kopnene ţivotinje) i vanjska (ţivotinje u vodi – zametak se razvija izvan majčina tijela) Oviparne ţivotinje legu jaja. Daljnjim povećavanjem broja stanica. . Kasnije izmeĎu dva sloja nastaje mezoderm. glatki i poprečno prugasti. ulaţenje većeg broja u jaje sprečavaju fizikalno-kemijske promjene na površinskom sloju jajeta (zadebljanje). Uzroci varijabilnosti potomaka kod spolnog načina razmnoţavanja? a) zbog kromosomskih razlika – pri nastanku spolnih stanica (tijekom mejoze – crossin over) b) zbog miješanja gena / kriţanjem (hibridizacija) c) zbog pogrešaka na kromosomima ali zbog kemijskih promjena sa samim genima (mutacije) d) zbog neposrednog utjecaja okoliša na organizam 23.protostomične ţivotinje (svi bezkraljeţnjaci osim nekih malokolutičavaca). potaknuta je na djelovanje. jetra. U jaje ulazi samo jedan spermij.

homozigoti bez dominacije G F1 G F2 a1a1 a1a2 x x a2a2 a1a2 a1a2 a1a2 a1a2a1a2 a1a1 a1a2 a2a1a2a2 .. indet. svi su potomci F1 generacije meĎusobno jednaki (Aa Aa Aa Aa Aa) Zakon neovisnog raspada gena u F2 generaciji – aleli u zigoti se ne spajaju.dihibridno kriţanje – prate se dva svojstva GGRR  GR GR x ggrr  gr gr GR gr gR Gr 9:3:3:1 GR GGRR GgRR GgRR gGRr Gr GGRr GgRr GgRr Ggrr gR GgRR ggRR ggRR ggRr Gr Ggrr ggRr ggRr ggrr 24. Sve osobine vrste zapisane su u genima. Švedski prirodoslovac Carl Linné popisao je više od 4000 tada poznatih ţivotinjskih vrsta i dao im internacionalna. Za vrstu koja je slična nekoj drugoj vrsti: Pecten cf. koji je vrstu prvi put opisao. porodica. veliko početno slovo). zatim ime vrste (pridjev. moţe se i kod ljudi na osnovi Mendelovih zakona postaviti predvidivost potomaka odreĎenih roditelja i vjerojatnost javljanja odreĎenog fenotipa ili genotipa koji se moţe izkazati meĎu djecom. od kojih samo jedan moţe biti predstavljen u svojoj gameti. . ili otisak mekog tkiva Carstvo – regnum Stablo – phylum Koljeno –cladus Razred – classis Red – ordo Porodica – familia Rod – genus Vrsta – species Podvrsta – subspecies . elegans. Za vrstu koja je srodna nekoj drugoj vrsti: Chlamys aff.kad se jednom uspostavi genetička kontrola odreĎene osobine. Zakon jednoličnosti ili uniformiranosti u F1 generaciji – kriţaju li se homozigotni roditelji. (Pecten sp. – više njih Vrstu u biologiji čine jedinke koje se mogu meĎusobno razmnoţavati i dati plodno potomstvo. Metode određivanja srodstvenih odnosa? a) AB0 – sustav krvnih grupa b) humani kariotip – kromosomska osobna karta c) citoplazmatski genetski sustav – citoplazmatsko nasljeĎivanje pod utjecajem DNA organela d) nasljeĎivanje po Mendelu .) 2. samo se mozaično kombiniraju. 25. Kratice u imenu vrste . te na kraju ime autora. Kad ne moţemo odrediti vrstu: Pecten sp. ssp.koriste se u nekoliko slučajeva: 1. a najčešće ima sačuvan samo skelet. podporodica 26. U imenu vrste sadrţano je na prvom mjestu ime roda (imeniva. jacobeus 3. Binominalna nomenklatura i hijerarhija taksonomskih kategorija? 1758. Paleontolog vrstu odreĎuje prema vanjskom izgledu. Nezavisno nasljeĎivanje pojedinih svojstava.prefiksi – super – kategorije iznad prvobitnih. meĎusobnim kriţanjem jedinki F1 generacije nastaju potomci s različitim svojstvima u omjeru 3:1 gledajući fenotip jedinki. u omjeru 1:2:1 gledajući genotip jedinki. Zakon razdvajanja svojstva F2 generacije po stalnim brojčanim odnosima. malim početnim slovom). latinizirana imena. sub – kategorije ispod prvobitnih OdreĎeni taksomi: nadporodica. Mendelovi zakoni nasljeđivanja? Zakon razdvajanja – svojstva nekog organizma odreĎena su parovima elemenata.

populacija.hibridne zone – kontaktne zone izmeĎu fenotipski različitih dijelova. daju plodno potomstvo. Mutacije? Promjene genotipa: Morfološke ili biokemijske promjene na nasljednim tvarima u stanici. vrste koje je teško razdvojiti na temelju morfoloških značajki. koja nastanjuje geografski dio areala vrsta. moţe dovesti do novih vrsta .sestrinske vrste – sibiling species. dem.) .evolucijski koncept vrste: a) Simpson ('51) – evolucijska vrsta – razvojni niz populacije od pretka do potomka. .alopatrički areali – meĎusobno se ne dodiruju jer ih razdvaja neka zemljopisna barijera (rijeke. ali ţive na istom prostoru – skup jedinki iste vrste .27. vremenski i prostorno blisko povezanih jedinki (prisutan meĎusoban rasplod). Izolacijski mehanizmi koji sprečavaju interspecijsko kriţanje? Reprodukcijski izoliraju jednu vrstu od drugih. mehanizmi prije parenja: a) izolacija staništa (populacija na različitim staništima. sezonska) b) socijalna varijabilnost c) ekološka varijabilnost Genetička varijabilnost: a) spolni dimorfizam b) različite reproduktivne generacije (izmjena generacija kao kod ţarnjaka – polip. obično su uske .DEM – skupina genetički sličnih. pripada istom rodu 28. hibridne zone. a taksonomski se razlikuje od drugih populacija te vrste . koji se razvio odvojeno od drugih nizova sa svojom evolucijskom ulogom i vlastitim smjerovima . Vaţne – mutacije spolnih stanica (prenose se na potomstvo).simpatrički areali – područja rasprostranjenja jedne vrste koja se meĎusobno preklapaju ili dodiruju. Biološki i evolucijski koncept vrste.podvrsta (subspecies) – skupina fenotipski sličnih populacija jedne vrste. rezultiraju funkcionalnim i strikturnim promjenama fenotipa. graĎa kromosoma. a dijele opći genepod (sveukupnost gena neke populacije koja postoji u odreĎeno vrijeme). ne susreću se) b) vremenska izolacija (susreću se ili cvatu u različito vrijeme) c) ekološka izolacija (izmeĎu muţjaka i ţenke je slaba ili nikakva seksualna privlačnost) Parenje: a) mehanička izolacija (različita graĎa spolnih organa) b) neprivlačnost (mortalitet gameta) Mehanizmi koji djeluju nakon oplodnje: a) hibridna inferiornost (mortalitet zigote. broj kromosoma obzirom na postanak – spontane i inducirane mutacije u jezgri .populacija – ograničen skup genetičkih nejednakih jedinki neke vrste. koje ne potječu od istih roditelja. planine i sl. vrste blizanci. alopatrički i simpatrički areali. Vaţni u evoluciji. podvrsta. Varijabilnost u populaciji (negenetička i genetička varijabilnost)? Negenetička varijabilnost: a) varijabilnost jedinke u vremenu (starisna. vrsta specijacije gdje se populacije nalaze na istom prostoru ali su reproduktivno izolirane . meduza) c) uobičajena genetička varijabilnost 30. sestrinske veze? . Vrste mutacija: mutacije gena. nepravilan i nepotpun razvitak jajeta) b) hibridna sterilnost c) neuspješnost hibrida 29.biološki koncept vrste: a) Mayr ('69) – vrsta je skupina populacije na istom arealu koje se meĎusobno stvarno ili potencijalno rasploĎuju i koje su reproduktivno izolirane od drugih takvih skupina b) Dobzhansky ('51) – vrstu treba shvatiti kao širu reproduktivnu zajednicu koja uključuje najveći broj jedinki koje se mogu meĎusobno rasploĎivati.

Pokretačke sile evolucije? Glavni uzroci koji pridonose promjenama frekvencije gena: a) mutacije – mehanizmi biološkog nasljeĎivanja djeluje tako da nakon nekog vremena nastane nasljedna ravnoteţa.uvjetna – utjecaj čovjeka . Dolazi do nastanka novog proteina pri sintezi Kromosomske – velike kromosomske aberacije (kidanje kromosoma. selekcija – ovisi hoće li neka jedinka preţivjeti u okolišu ili ne . tj.alopatrijska (geografska) specijacija – ne miješaju se jer ih razdvaja neka zemljopisna barijera .spolna – Darwin – snaţnije i ljepše lakše pronalazepartnera i prenose svoje gene i produljuju svoju vrstu c) genetska snaga tj.DNA – najmanje – promjene parova baza (genetska mutacija). izumiranje) 32.prirodna – opstaju samo najjači i najizdrţljiviji . nema kontakta meĎu populacijama 33. ako su čimbenici okoliša stalni b) prirodni odabir tj. iz nekih razloga se gen moţe odrţati ili izgubiti d) ekstinkcija (istrebljenje. Za nastanak ţivota adaptivnom radijacijom potrebna su dva uvjeta: 1) postojanje prazne ili nedovoljno okupirane adaptivne zone. jednog mogućeg neiskorištenog načina ţivota u ekosustavu 2) postojanje jedne vrste ili jednog dijela njezine populacije koja je u prethodnoj evoluciji dostigla takav razvoj genotipa za razvoj takvih svojstava i načina ţivota da moţe okupirati praznu adaptivnu zonu Aromorfoza ili megaevolucija: Nastaje kad doĎe do velikih promjena u cijelokupnom tjelesnom ustroju struktura i funkcija . učestalost gena se moţe mijenjati suprotno pravilima selekcije tj. Specijacije? Proces nastajanja novih vrsta: a) filetička ili sukcesivna specijacija – kod vrsta kod kojih populacije nisu prostorno odvojene. krivo spajanje dijelova) a) pozitivne mutacije – produljuju ţivotnu sposobnost neke vrste b) neutralne mutacije – ne utječu na duljinu ţivotnog vijeka c) negativne mutacije – mutacija koja se dogaĎa na genu koji kontrolira bitne metaboličke procese i uočljiva je na fenotipu – srpasta anemija Mikromutacije – male mutacije koje su teško zapaţljive u fenotipu Letama mutacija – izaziva smrt organizma Subletame mutacije – izazivaju slabiju sposobnost stvaranja zdravog potomstva Adaptivna mutacija – selektivna vrijednost – jedinke sa subletamom mutacijom koje u nekoj fazi ţivota završavaju smrću Uvjetno letane mutacije – nastaju ako nedostaje gen za sintezu nekog ţivotu vaţnog proteina (inzulin – šećerna bolest) Povratne mutacije – mutacije koje su se popravile pa je od njih ponovno nastao divlji tip Samatske mutacije – mutacije na tijelesnim stanicama 31.srimpatrijska specijacija – na istom staništu bez izolacije. Makroevolucija (transspecifična evolucija)? Postanak većih skupina iznad razine vrste: Adaptivna radijacija: Proces nastanka viših sistematskih skupina teće postepeno divergentnim prilagoĎavanjem. moţe kod pojedinih jedinki mutacijom i nekombinacijom gena doći do promjene koje se daljnjim razmnoţavanjem prošire na sve jedinke vrste b) divergentna specijacija – u početku su novonastale vrste još uvijek genetički otvorene ili su reproduktivno izolirane a) apotiktična specijacija – divergencija organizama s nespolnim načinom razmnoţavanja stvaraju izogenetičko potomstvo (klon) b) hibridna specijacija – dolazi do kriţanja dviju vrsta na granici dodira areala njihovih populacija c) polipoidna specijacija – zbog pogreške u mejozi ne doĎe do stvaranja neploidne gamete nego ona otane 2n i kad se spoji s drugom 3n (poliploidija – brzi nastanak nove vrste koja se podvrgava prirodnoj selekciji) d) biparentalna specijacija – samo organizmi koji se razmnoţavaju spolno . drift – vrijedi u malim populacijama.

razmnoţavaju se isključivo nespolno. sluznjače 39. Tijelo simetričnih ţivotinja moţemo podijeliti s jednom ili više ravnina na 2 ili više zrcalno simetrična dijela. kremenjašice Jednostavne gljive: algašice. Biradijalno (disimetrično) simetrične ţivotinje: Rebraši. Jednostavne biljke: bičaši (zeleni. Protisti su jednostavni eukariotski organizmi čije stanice imaju jezgru i organele. hrane se heterotrofno. dijeli tijelo na trbušni (ventralni) i leĎni (dorzalni) dio Medijalna – prolazi točno kroz sredimu ţivotinje i stoji okomito na vodoravnu ravninu Radijalno (zrakasto) simetrične ţivotinje: Sjedilačke (sesilne) ţivotinje. Razmnoţavaju se nespolno Prokarioti su: bakterije (bacteria). pripadaju bakterije. modrozelene alge. Opće obiljeţja i raspodjela Procariota (Monera)? Carstvo obuhvaća prokariotske organizme čije stanice nemaju formiranu jezgru i organele. zelenosmeĎi). Simetrije ţivotinja? Obziron na simetriju ţivotinje mogu biti simetrične i asimetrične. svjetleči. Obzirom na prehranu oni autotrofni i heterotrofni. Opća obiljeţja i raspodjela protista? Pripadaju carstvu eukariota. konvergentna i divergentna evolucija? Paralelna – dvije vrste sa zajedničkim pretkom razvijaju se neovisno jedna od druge ali u sličnim uvjetima Konvergentna – (dupin – morski pas) dolazi do sličnosti u graĎi i funkcionalnom ustroju organizama različitih sistematskih skupina zbog sličnog načina ţivota Divergentna – nastajanje nove populacije i novih vrsta od zajedničkog pretka 35. kromosome u DNA 37.34. Više od 90% ţivotinja je simetrično Bilateralno (dvobočno) simetrične ţivotinje: Imaju jednu ravninu simetrije. pojedini stručnjaci vide sličnost s kolonijalnim bičašima . Teorije o postanku Metazoa? Dvije osnovne teorije: a) kolonijalna teorija – u postojanju spermija s bičevima kod većine ţivotinja. Tijelo bilateralno simetrične ţivotinje – tri ravnine okomite jedna na drugu Transverzalna – prolazi od dorzalne prema ventralnoj strani i dijeli tijelo na prednji i straţnji dio Horizontalna – usporedna s podlogom i ide prema straţnjem dijelu ţivotinje. beskonačno ravnina 36. dvije ravnine Sferično simetrične ţivotinje: Planktonske ţivotinje kuglastog oblik. mikroplazme – jednostanični organizmi 38. mikroplazme Eukarioti – stanice imaju jezgru i organele. Paralelna. zamišljena os koja prolazi od baze do usta – glavna (središnja) os Zvjezdače. a razmnoţavaju se spolno i nespolno. Hrane se heterotrofno. dva zrcalno jednaka dijela. kao i tjelesnih stanica s bičevima kod niţih višestaničnih ţivotinja. direktnom apsorpcijom gotovih organskih tvari ili autotrofno (fotosintezom). Izraţena polarnost – dio tjela gdje je glava jasno se razlikuje od straţnjeg dijela Često su kolutičasto ili metamerno graĎene – isti organi pojavljuju se duţ uzduţne tjelesne osi. modrozelene alge (cyanobacteria). Sistematka raspodjela ţivog svijeta? nadcarstvo: prokarioti eukarioti (encaryota) carstvo: monere protisti (protista) gljive (fungi) biljke (vegetabilia) ţivotinje (animalia) Prokarioti – nemaju jezgru.

dugački su. simetrija tijela je četverozraćna Koralji – glavna karakteristika – gastrovaskularna šupljina im je pregraĎena sa 6 ili 8 pregrada (heksacoralia i oktacoralia). Građa i raspodjela Ameria? Ameria (bezkolutičavci) – ţivotinje nekolutićava tijela a) plošnjaci (platodes) – bilateralno simetrične ţivotinje spljoštene s leĎne i trbušne strane. U unutrašnjosti ţarnjaka nalazi se gastrovaskularna šupljina koju ograĎuju hranidbene ili gastrodermalne stanice. a suprotna (aboralna) strana pričvršćena je za dno. Oko usta nalaze se lovke koje sluţe za hvatanje hrane. 40. Virnjaci ţive slobodno u moru i slatkim vodama. glavonošci (cephalopoda) 42. koralji (anthozoa) c) mekušci (mollusca) – ţive na kopnu.b) plazmodijalna teorija – mnogostanični organizmi razvili su se od višejezgrenih praţivotinja kakve su trepetljikaši. Tijelo im izgraĎuju tri sloja: epiderm. Metilj – nametnici – tokom ţivota zadrţavaju se u probavnom sustavu domadora. prekriveni trepetljikavim epidermom. prednji dio tijela nosi ticala i oči. lovke vise na rubovima zvona Obrubnjaci – najpoznatije su hidre. reţnjaci (scyphozoa). školjkaši (bivalvia). Tako nastaje jedinstvena masa citoplazme s mnogo jezgara. kopnenim vodama i u moru: puţevi (gastropoda). a gornja površina je aboralna strana. tijelo im je prekriveno kultikulom b) ţarnjaci (cnidaria) uglavnom morske ţivotinje kojima pripadaju – obrubnjaci (hydrozoa). osobito domaćih ţivotinja. ramenonošci. ţive kao polipi ili meduze Reţnjaci – imaju samo meduze. Ţive u zadrugama i razmnoţavaju se nespolno (pupanjem) Meduze su slične zvonima (kišobranima) . a tijelo je ostalo nepromjenjeno. Preci su se kretali puzanjem ili plivanjem po dnu. Polip ima valjkasto tijelo s usnim otvorom okruţenim lovkama. archaesyatha 2) Eumetazoa: a) Ameria (bezkolutičavci): ţarnjaci. tijelo im je zrakasto ili radijalno simetrično. mezogleja i gastroderm. Njihov skelet moţe biti cjelovit ili sastavljen iz sitnih vapnenih tjelešaca – sklerodermita. bodljikaši. Trakavice – unutrašnji nametnici. Opća obiljeţja i raspodjela Cnidaria (ţarnjaci)? Preteţno morske ţivotinje. usna strana nalazi se u unutrašnjosti zvona. tako da je jedna strana tijela uvijek bila blizu podloge zbog čega su tijekom evolucije nastale leĎna i trbušna strana. Neki koralji na površini izlučuju skelet od kalcij-karbonata . u epidermu se nalaze ţarne stanice koje sadrţe ţarnice ili kride. gastrovaskularna šupljina moţe biti cjelovita ili pregraĎena Razlikujemo dva oblika tijela: sjedilački polip i slobodno plivajući meduza. dvospolci. Misli se da su se jezgre u tijelu praţivotinje podjelile više puta. polusvitkovci Chordata (svitkovci) – Vertebrata – kraljeţnjaci 41. mekušci b) Polymeria (mnogokolutičavci): kolutičavci i člankonošci c) Oligomeria (malokolutičavci): mahovnjaci. Usta se otvaraju u probavnu (gastrovaskularna) šupljinu. Ţive u probavilu kraljeţnjaka. Filogenetsko stablo ţivotinja? Carstvo Animalia: Avertebrata (bezkraljeţnjaci): 1) Parazoa: spuţve.

tijelo je podjeljeno na glavu. oplodnja – vanjska i unutarnja Školjkaši (Bivalvia) Vodeni organizmi.. S leĎne strane ispod ljuski spušta se plašt prema trbušnoj strani. maločetinaši. straţnjoškrţnjaci.nema ureĎenosti i stalnosti broja umnoţenih dijelova (svaka struktura se javlja u drugom broju) Razred Polyplacophora(MNOGOLJUŠTURAŠI)-ljuska sastavljena od 8 pločica (anteriorna. prohodno probavilo i razvoj sekundarne tjelesne šupljine (celom). sifo -proostrakum (produţetak fragmakona u obliku tankog lista s leĎne strane) -rostrum -razvojem cijevi za odvodnju vode iz plaštane šupljine poboljšano strujanje vode preko škrga i mogućnost kontrole smjera ispuštanja vode iz pl. stonoge. Imaju djelomično zatvoren optok. Imaju ljestvičast ţivčani sustav. pa su organi smješteni iznad glave. vodene su ţivotinje. š. ravno crijevo i analni otvor. optjecajni sustav je otvoren. Na tijelu se mogu razlučiti glava. plašt izlučuje višeslojnu ljušturu koja je dvodjelna. Razdvojena su spola.43. produljeno i sa strane stisnuto. Imaju mekano tijelo bez unutarnjeg skeleta. U vodi dišu škrgama a na kopnu izmjenom plinova na plaštenoj šupljini. ligament Razred Cephalopoda(GLAVONOŠCI) -vanjska ljuštura(fragmakon)-septe. probavni sustav im čine usta. Puţevi (Gastropoda) Tijekom evolucije došlo je do torzije (zakretanje). 2) člankonošci (Arthropoda) – klještari. Nemaju unutarnji skelet već vanjsku ljušturu koja sluţi kao zaštita i potporni organ. razdvojena su spola Glavonošci (Cephalopoda) Imaju 8-10 krakova na glavi oko usta. Opticajni sustav je zatvoren. uzduţnjaci. brava. pijavice Tijelo se sastoji od niza kolutića koji su odvojeni pregradama. prsa i zadak. utrobna vreća i vapnena ljuštura s plaštom. rakovi. u kopnenim vodama i moru. Ljuske su spojene na leĎnoj strani ligamentima. Dišu trahejama. medijalne i posteriorna p. ţdrijelo. Komparativni pregled građe ljušture u mekušaca? Razred Monoplacophora(JEDNOLJUŠTURAŠI). Noge raščlanjene u članke. dišu škrgama 44. Morski – razdvojena spola i razvijaju se preko ličinke. Kolutiči su se spojili. bilateralno simetrične ţivotinje podjeljene na glavu i trup. Dijelimo ih na: 1) kolutičavce (Annelida) – mnogočetinaši. Jednospolci i dvospolci.jednodjelna ljuštura slična priljepku -polimerizacija (umnoţeni organi koji se ponavljaju uzduţ tijela) . mišići glatki i poprečno prugasti. stopalo. kopneni – dvospolci i razvijaju se ravno iz jajeta.bilateralno simetrični s rudimentarnom glavom  kućica poput tuljka. Dišu škrgama i koţom.) Razred Scaphopoda(KOPONOŠCI). tijelo je bilateralno simetrično. Osnovne karakteristike građe Polymeria i njihova raspodjela? Glavne karakteristike su bilateralna simetrija.linije prirasta. Opća obiljeţja i raspodjela Mollusca (mekušci)? Ţive na kopnu. otvorena na oba kraja  cjevasto stopalo  oko usta busen krakova (kaptakuli) Razred Gastropoda(PUŢEVI) -prednjoškrţnjaci. legu jaja iz kojih izlaze mladi . kukci Imaju vanjski skelet koji moraju presvlačiti zbog rasta. Koţu izgraĎuje jednoslojni epiderm koja izgraĎuju kotikulu.plućnjaci Razred Bivalvia(ŠKOLJKAŠI) -vrh(umbo). -zatvaranjem komorica ljušture i ispumpavanjem vode mogu kontrolirati plutanje -Nautilidi 45.

predstopalo 47. Građa tjelesnih privjesaka u Annelida. Teorije o postanku svitkovaca? a) svitkovci su se razvili od slobodno pokretnih oblika koji su rovali po dnu (ţiroglavci) b) razvili su se iz predaka pteroškrţnjaka od slobodno plivajućih ličinki 50. egzopodit Glava – jedan par ticala Prsa – egzopodit. Vanjski izgled i unutrašnja građa Enteropneusta i njihov filogenetski poloţaj? Enteropneusta (Ţinoglavci) . skelet je u obliku čahure s pravilno rasporeĎenim kalcitnim pločicama. stopalo.slobodnobodljikaši – jeţinci – peterozrakasta simetrija. Predak malokolutićavaca prešao je na sjedilački ili polusjedilački način ţivota. tri para nogu. Dvospolci. tri para usnih organa (6 kolutića) Prsa – jedan ili dva para krila. noge su sastavljene od 6 dijelova: kuk. Za izlučivanje imaju dva para nefridija. Razmnoţavaju se spolno. 5 pari nogu za hodanje Zadak – neuropodij.polusvitkovci Imaju oblo crvoliko tijelo podjeljeno na tri dijela. Mišići su poseban oblik poprečno prugastih mišića. a iz jajeta nastaje ličinka zvana tornarija Filogenetski poloţaj – zbog leĎne ţivčane vrpce zovu se i polusvitkovci 49. 5 pari nogu za plivanje c) Insecta (kukci) Glava – jedan par ticala. noţni prstenak. Tijelo prekriveno plaštom (tunikom). endopodit. Mahovnjaci Mikroskopski sitne ţivotinje koje ţive kolonijski Ramenonošci Morske ţivotinje s lofoforom. endopodit. zaštičene dvjema ljušturama. Svitkoglavci (Cephalochordata) 51. Ţivčani sustav čini cjevasti konop smješten iznad svitka. Opća obiljeţja i raspodjela svitkovaca? Kolutićavost se kod svitkovaca gubi. Svitak (ehorda dorsalis) pruţa se ispod ţivčanog sustava a iznad crijeva Škrţne pukotine – nalaze se na prednjem dijelu probavila. postojanje ţivčanog sustava s leĎne strane trupa. Plaštenjaci (Tunicata) – samostalne sjedilačke ţivotinje ili ţive u zadrugama. Potporni sustav je svitak koji se proteţe cijelim tijelom. Metastomije – kolutić na kojem su usta Parapodij – notopodij (leĎna granica) i neuropodij (trbušna granica) b) Crustacea (rakovi) Tri osnovna dijela noge – protopodit. Oko usnog otvora ima 12-20 pari usnih pipala. Optjecajni je sustav otvoren. par sastavljenih očiju. gnjat. Vanjski izgled i unutrašnja građa Cephalochordata? Imaju produljeno zašiljeno tijelo koje je bočno stisnuto. Većina je prirasla za podlogu stapkom Bodljikaši Morske ţivotinje koje najčešće pokazuju peterozrakastu simetriju: . Crustacea i Insecta? a) Annelida (kolutičavci) Prostomij ili akron – mali produţetak na glavi koji se nalazi leĎno i ispod usta Peristomij ili usni kolutić – s trbušne strane ima usta i na njemu obično nedostaju potpuno razvijene parapodije. većina kolutića prešla iz dvobočne u zrakastu simetriju. Optjecajni sustav je otvoren. Prednji dio čini glavicu ili prosomu. Hranu filtriraju . zmijaće. primjećuje se samo na pojedinim dijelovima tijela. trpovi 48. Glavica se pri dnu suţuje u vrat oko kojeg je ogrlica na koju se nastavlja dugački trup. zvjezdaće. svitak prisutan samo u stadiju ličinke. Tijelo je prekriveno epidermom koji izlučuje sluz.stapčari – imaju maleno čaškasto tijelo s pet krakova pričvršćenih za drugu stapku .46. bedro. Opća obiljeţja i raspodjela Oligomeria? Oligomeria (malokolutićavci) – u promatranju tijela ne primjećuje se kolutićavost. Smanjio se broj kolutića.

čvrstoću i zaštitu tijela Kosti su grupirane u tri skupine: kosti glave. Razvoj optjecajnog sustava u kraljeţnjaka . specijalizacija osjetilnih organa. Opća obiljeţja i raspodjela riba vodeni čeljustousti kraljeţnjaci (ishrana hvatanjem i ţvakanjem plijena → aktivni predatori) koţa pokrivena ljuskama. Pri dnu pousmine stvaraju se nove stanice koje potiskuju prema površini stare i one sve više oroţnjavaju.). razvoj ţivčanog sustava i sustava za izlućivanje. kapilara i vena . prsni (12-15).razvijen je i limfni sustav .. postizanje toplokrvnosti. 56. jednjak. dlake.zatvoreni optok krvi s dobro razvijenim srcem.hemoglobin kao krvni pigment nalazi se u eritrocitima 59. Razmnoţavaju se spolno – razdvojena su spola. a samo kod sisavaca završava samostalno (anus) karakteristične ţlijezde su jetra i gušterača 57. Optjecajni sustav odvija se pomoću arterija i vena. Zubi i tipovi zubala u kraljeţnjaka 58.. lubanja i kraljeţnica potpuno razvijene . mirisne. 53. Osobine koje su kraljeţnjacima omogučile osvajanje adaptivnih zona na kopnu? Razvoj optjecajnog sustava. Građa dišnog sustava kraljeţnjaka  tipična oznaka svitkovaca . oplečja i kukovlja. ţdrijelo. zubićima i kod nekih koštanim pločicama kostur hrskavičan ili koštan. znojne. trupa i udova 55. u koţi se nalaze i različite ţlijezde: sluzne. Razvoj čeljusti i probavnih organa. kostiju udova Potporni sustav daje oblik. lubanje. Razvoj pluća i prilagodba za atmosferski zrak. Građa spolnog sustava i razmnoţavanje kraljeţnjaka 61. Građa probavnog sustava u kraljeţnjaka probavna cijev proteţe se od početka tijela do kraja trupa i podijeljena je u usta.prisusustvo unutrašnjih škrga.. ţeludac i crijevo završetak probavila obično je u kloaki..ektodermalno) 60. 52.kroz škrţno crijevo. barem u embrionalnoj fazi razvija  nastaju preobrazbom prednjeg (ţdrijelnog) probavila (kod beskralješnjaka škrge nastaju kao izbočine koţe . Građa potpornog sustava kraljeţnjaka? Razlikujemo dvije vrste kostura – vanjski i unutarnji Vanjski kostur – izgraĎuju ga dijelovi nastali od različitih slojeva koţe Unutarnji skelet – sastavljen os svitka – kraljeţnice s rebrima... Građa koţnog sustava kraljeţnjaka? Tijelo kraljeţnjaka prekriva više slojeva koje tvore višeslojni epitel zvan pousmina (epidermis). Građa kraljeţnice? Kraljeţnica je sastavljena od metamerno poredanih kralješaka Amficelni – dvočaškasti – ribe Procelni – prednječaškasti – gmazovi Opistocelni – straţnječaškasti – vodozemci Platicelni – ravnokaškasti – sisavci Heterocelni – raznočaškasti – ptice Kod sisavaca – vratni (7). Tako na površini polusmine nastaju mnoge roţnate tvorevine (perje. Dišu pomoću škrţnih pukotina. rogovi. uzdizanje tijela od tla i hodanje. 54.. Ispod pousmine je usmina (korium).. te sustavom arterija. Razvoj osjeta mirisa i koţe.

beznošci 63. srce je vensko parna osjetila uglavnom dobro razvijena parne peraje: prsne i trbušne. sluţi i za disanje razvoj srednjeg uha Osobine riba u ličinačkom stadiju ţivi isključivo u slatkoj vodi kreće se uz pomoć mišića u repu i neparnim perajama ima vanjske škrge ima bočnu prugu -bezrepci.bitno su teţe od vode → jaka heterocerkalna repna peraja koja omogućuje “penjanje” → plosnate.amficelni (dvočaškasti) kralješci – nisu zglobno povezani. homocerkalna repna peraja. vodenjaci … Prilagodbe na kopneni način ţivota dobro razvijeni udovi disanje plućima višeslojna koţa s mnogobrojnim koţnim ţlijezdama. Opća obiljeţja i raspodjela gmazova  premosnici.homologan plućima -zrakoperke -dio peraje koji je presvučen koţom i viri iz tijela sastavljen od zrakasto poredanih šipčica -štitonoše -cjelokoste . bez roţnatih ljuski. periodični rast → zone prirasta škrge prekrivene škrţnim poklopcem (operculum) većina ima plivaći mjehur (hidrostatski organ) . 2 dorzalne peraje – stabilizatori protiv uzduţne rotacije  koţa prekrivena plakoidnim ljuskama (zubićima)  škrţne pukotine otvaraju se pojedinačno na površini tijela  kostur graĎen od hrskavice  savršeniji ţivčani sustav i razmnoţavanje u odnosu na koštunjače Razred: koštunjače tijelo vretenasto. kad ostanu na suhom. To se dešavalo u devonu kada je vladala suha klima i kada su mnoge bare povremeno presušile. dišu plućima 62. repna i podrepna Razred: Elasmobranchiomorphi -hrskavičnjače. ostaci svitka disanje škrgama. hidrodinamičnog oblika kostur djelomično ili potpuno okoštao parne peraje postavljene usporedno s tijelom.osnovni dijelovi njihovih parnih peraja odgovaraju kostima udova kopnenih kraljeţnjaka -dvodihalice -plivaći mjehur se razvio u pluća koja povremeno preuzimaju funkciju disanja -dišu škrgama. vodoravne prsne peraje koje sprječavaju tonjenje (“ribe plosnatih peraja”).) ţabe. osim pokrovne i zaštitne funkcije. krokodili.prave koštunjače -nosnoprolaznice -nosne šupljine su se otvorile nutarnjim nosnim otvorima u ţdrijelnu šupljinu  slobodan nosni put prema plućima -resoperke. Opća obiljeţja i raspodjela vodozemaca -razvili se od Tetrapoda(prvi-Labyrinthodonta koji su mogli ispuzati na obalu slatkovodnih bara u kojima su ţivjeli i udisati zrak uz pomoć primitivnih pluća. pojavio se prvi tetrapod. kornjače.ljuskaši(gušteri i zmije)  pravi kopneni kraljeţnjaci  tijelo prekriveno roţnatim ljuskama  sprječava isparavanje tjelesnih tekućina . Kada su noge resoperki ojačale.repaši. neparne peraje: leĎna. bočno spljošteno. jedna ili više dorzalnih i jedna podrepna neparna peraja elasmoidne (koštane) ljuske (cikloidne i ktenoidne) poredane poput crijepova. ali u sušnom razdoblju.

slabo razvijeni greben &. gušteri. vjerojatno. Prilagodbe za smanjenje teţine:  gubitak nekih kostiju  šuplje pneumatizirane kosti  reduciran rep  gubitak zubiju  gubitak mokraćnog mjehura  česta defekacija . Uloga tih otvora je vjerojatno vezana uz rad i snagu mišića čeljusti. amnion – vrećasta tvorba ispunjena tekućinom  štiti zametak i smanjuje mehaničke povrede 2.  mala krila ali snaţni mišići nogu Nadred novočeljuske (grebenke) .prilagoĎene za let Redovi: vrapčarke ili pjevice. sokolovke. nandu. zubi Podrazred Neornithes . gušteri i zmije -najveći razvoj-mezozoik Raspodjela gmazova djelomično se temelji na prisutnosti ili odsutnosti temporalnih otvora (veliki otvori sa strane na lubanji). s mnogo rezervne tvari i zaštitnom ljuskom. alantois – prokrvljen kapilarama  izmjena plinova i odvodnja produkata tvarne izmjene 3. 64. Synapsidni tip = gmazovi slični sisavcima i sisavci Anapsidni tip = izumrli Cotylosauri (kotlolubanjci) & kornjače Diapsidni tip = Rhynchocephalia. a s tim u vezi povećanja zagriza. razvoj isključivo na kopnu  tijekom zametnog razvoja 3 zaštitne zametne opne: 1. kivikalci itd. slabo razvijeni letni mišići 3. krokodili. dugi rep i zube kljun bez zuba hrana se omekša u volji i mrvi u mišićnom ţelucu razvoj zračnih vrećica za disanje i za sprječavanje gubitka topline pneumatizirane kosti snaţna prsna kost četverodjelno srce i toplokrvnost -razvijeni oblici pojedinačnog i zadruţnog ponašanja Podrazred Archaeornithes . nojevi. vjerojatno iz malih bipedalnih gmazova zadrţane osobine gmazova: suha koţa bez ţlijezda. kornjače. seroza obavija zametak i ţumanjak  premosnici. razmnoţavanje jajima. visok stupanj odijeljivanja venske od arterijske krvi. Opća obiljeţja i raspodjela ptica najmlaĎa skupina kraljeţnjaka . nisu toplokrvni zbog male dišne površine i malog broja eritrocita  jaja velika. roţnato perje. diapsidna lubanja & jedan condylus occipitalis izgubile neke osobine gmazova: npr.razvoj u mezozoiku. zmije (i ptice) Euryapsid tip = izumrli plesiosauri. ljuske i pandţe na nogama. pune kosti 2. šuplje kosti. pingvinke itd.novoptice +Nadred Odontognathae  mnoge osobine modernih ptica (npr. kratak rep)  imale zube Nadred staročeljuske (bezgrebenke) Redovi: kazuari.praptice Rodovi: Archaeopteryx & Archaeornis 1.

rizoide. Opća obiljeţja i raspodjela sisavaca Osnovna obilježja sisavaca: 1.65. 1.kritosjemenjače) Razred: Dicotyledones (dvosupnice) Razred: Monocotyledones (jednosupnice) 67.zvijeri. Opća obiljeţja i raspodjela Phytophyta (Alge) Neformalna skupina akvatičkih.netopiri 66. mliječne ţlijezde 2. obliku i rasporedu kvrţica: sekodontni.golosjemenjače)  Koljeno (odjeljak): Conipherophyta (četinjače)  Koljeno (odjeljak): Cycadophyta (cikasi)  Koljeno (odjeljak): Ginkgophyta  Koljeno (odjeljak): Gnetophyta Sjemenke unutar ploda (Angiospermae .majmuni. bunodontni. Thalophyta (steljnjače) – stara sistematska kategorija koja je uključivala bakterije. Podrazred jednootvori • sisavci koji nesu jaja 2. lofodontni i selenodontni 9. jedostaničnih ili mnogostaničnih Protoctista. karnivorno. kauloid i filoide)  nemaju kutikulu  nemaju mnogostanične gametangije ni zametke . omnivorno 10. oblici zuba prema veličini. mišićna dijafragma 6.perajari. herbivorno. udovi ispod tijela 5.glodavci. toplokrvnost 11. bezjezgreni eritrociti 12. mliječni i trajni zubi 8.kukcojedi. pravi sisavci) • zametak se razvija u maternici za čiju stjenku je vezan posteljicom (plodvom. tri kosti srednjeg uha 4. preteţno fotosintetskih. stabljiku i list (mogu imati tzv. dobro razvijen cerebralni korteks -Razvoj sisavaca krajem paleozoika od zvjerogmazova. Filogenetsko stablo biljaka Raspodjela biljaka: 1. različite vrste zubala: insektivorno. bikonkavni. dlaka 3. Vaskularne biljke (s provodnim ţilama) s dominantnom generacijom sporofita Biljke bez sjemenki (papratnjače)  Koljeno (odjeljak): Psilophyta (psilofiti)  Koljeno (odjeljak): Lycophyta (crvotočine)  Koljeno (odjeljak): Sphaenophyta (preslice)  Koljeno (odjeljak): Pterophyta (prave paprati) Biljke sa sjemenkama (sjemenjače) Biljke s golim sjemenkama (Gymnospermae . ţlijezde znojnice 7.kitovi. rodentno. Podrazred– placentalni sisavci (plodvaši. placentom) • slonovi. Nevaskularne biljke s dominantnom generacijom gametofita  Koljeno (odjeljak): Bryophyta (mahovine) 2. Podrazred tobolčari • raĎaju ţive mlade koji su mali i nerazvijeni  otpuţu u majčin tobolac i pripiju se uz majčinu mlječnu bradavicu dok ne ojačaju 3. alge i gljive  nemaju korijen.

Ekonomska vaţnost: oko 500 vrsta algi direktno je vezano uz čovjeka bilo kroz proizvode kao što su agar-agar. Oblici talusa u alga -jednostanične – bičevi. -višestanične s krupnom.vlaţno tlo -Charales(paroţine)-u mirnim kopnenim vodama muljevitog dna. vrlo brojne u hladnim oceanima -smeĎe-hladna. ţelatina. u toplim tropskim oceanima. bilo kroz prehranu i kozmetiku.morski nanoplankton.u planktonu mora (posebno u tropskim morima). Raprostranjivanje algi u biosferi -nastanjuju dno kao bentos ili lebde u vodi kao plankton -mora.Fosilno poznate od jure. koraljni grebeni -kokolitopforide-u planktonu.dva biča. filoid).slatke vode. a na vrhu nosi pršljenasto rasporeĎene jednostavne ili razgranate ogranke u kojima je po 1 gametangij.prekriveni njeţnim pločicama od SiO2 ili od CaCO3 (zlatno-ţute). bentoske. kremena ljuštura -višestanične – kuglaste -zelene – bičaste . karoten itd. diferenciranom steljom (rizoid. različite skupine imaju još dodatne pigmente  Sastavu rezervnih tvari (za pohranjivanje energije)  GraĎi stanične stijenke  Broju i poloţaju bičeva Euglenophyta – zeleni bičaši Dinoflagellata – svjetleći bičaši Chrysphyta – zlatnoţute alge Phaeophyta – smeĎe alge Chlorophyta – zelene alge Rhodophyta – crvene alge Značaj u ekosustavima: na pigmentirane alge (zajedno s cijanobakterijama) otpada pribliţno 40 % globalne fotosinteze (fiksacija ugljika i produkcija kisika) i blizu 100 % primarne produkcije u morskim sustavima. kauloid. ali i u moru i vlaţnom tlu -kremenjašice-mora i slatke vode.rijetke u brakičnim vodama -Euglenophyta-u slatkim vodama -zelene-primarno slatke vode.imaju skelet od kremenih prutića Coccolithophoridae -Stanica pokrivena kalcitnim pločicama – kokolitima.prekriveni celuloznim pločicama impregniranim silikatima(svj) .umjerena mora -crvene-većinom morske.tropske vode 70. Opća obiljeţja alga iz skupine Chrysophyceae (zlatno-ţute) Jednostanični Većinom 2 biča Prekriveni njeţnim pločicama od SiO2 ili od CaCO3 Fotopigmenti  ţuta ili zlatno ţuta boja Značajan udio u morskom nanoplanktonu (ţive u i slatkim vodama) Ponekad se u tu skupinu svrstavaju i kremenjašice Silicoflagellatae -pojedinačne stanice s 1 ili 2 biča.Raspodjela algi se temelji na:  sastavu fotopigmenata – osim osnovnog klorofila a i ţutih i narančastih karotenoida. 68. 69. kalcitnim pločicama-kokolitima (kokolitoforide).stelja se sastoji od "stabalca" (jedne produţene stanice). koja je učvršćena za podlogu ograncima rizoidima.stvaraju vapnenačke sedimente .oceani.

Osobine koje su biljkama omogućile osvajanje adaptivnih zona na kopnu  Heteromorfna izmjena generacija  Razvoj sporofita i redukcija gametofita koji je oplodnjom jače vezan za vodu  Sporofit: -Opskrba vodom – korijenje (ţivotinje se kreću i traţe vodu uz pomoć razvijenih osjetila i ţivčanog sustava) -razvoj ţila za provoĎenje vode i mineralnih tvari (ksilem). a). za 10 oC (sisavci imaju ţlijezde znojnice).(Diatomales) – alge kremenjašice. 73.paroţine 72. neke i u vlaţnom tlu Najbrojnija skupina Porodica Dasycladaceae . Charales . u karbonu. vrlo brojne u hladnim oceanima Osnovni primarni producenti u vodenim biotopima  nakon uginuća sedimentacija ljuštura Centricae • Radijalna simetrija. diatomeje Stanična stijenka graĎena od dvodijelne ljušture . • Preteţno su morski planktonski oblici Penatae • Bilateralna simetrija • Strukture najčešće poredane perasto • Uglavnom bentoske • Kreću se klizanjem po podlozi uz pomoć sekreta koji izlazi kroz središnju pukotinu – rafu 71. zimi – dormancija i odbacivanje lišća (da se spriječi isušivanje) (ţivotinje mogu migrirati) -Potporno tkivo za učvršćivanje (lignin) – omogućen rast -Grananje – povećavanje površine biljke -Listovi – povećanje površine za asimilaciju  Gametofit: -Mnogostanični gametangiji. recentnih preko 12 000 vrsta. Opća obiljeţja i raspodjela Pteridophyta (prave paprati) razvoj u devonu. te asimilata (floem) -Prevencija od isušivanja – voštana kutikula (kopneni kraljeţnjaci u epitelnim stanicama imaju keratin) -Puči za izmjenu plinova (ne mogu preko kutikule!) i evaporaciju (kod visokih temperatura mogu smanjiti temp.list -podzemna stabljika-podanak. mas.stabljika. rezervne tvari i stanična stijenka (celuloza) jednaki su kao i kod biljaka velika raznolikost .poput petrijevke ili kutije s poklopcem  radijalna ili bilateralna simetrija ljušture U ljušturu uloţen silicijev dioksid (kremena ljuštura) Ljuštura skulpturirana Fotopigmenti  ţuta ili smeĎa boja Mora i slatke vode. najviše u tropima veliki listovi ispod kojih su nakupine sporangija (“sori”) za oplodnju potrebna voda (pokretni spermiji) -smatramo ih pravim stablašicama-korijen. ljušture okrugle ili trokutasto zaobljene • strukture poredane radijalno ili koncentrično.od jednostaničnih do mnogostaničnih Mnogostanične ne grade tkiva – razlika u odnosu na biljke Raznoliki oblici talusa Većina su bičaste ili proizvode bičaste stanice tijekom ţivotnog ciklusa Primarno nastanjuju slatke vode iako ima mnogo morskih oblika. Opća obiljeţja alga iz skupine Chlorophyceae (zelene alge) Pigmenti (preteţno chl. veliki listovi . svaki gametangij ima zaštitni sloj sterilnih stanica -Iz oploĎene jajne stanice razvija se mnogostanični embrio unutar ţenskog gametangija.

vrat. Najčešće tvrdih igličastih listova koji su u pravilu vazdazeleni. Pretpostavlja se da su se razvile paralelno s mahovinama od još nepoznatih algi.prašnik – 2 prašnice. čempres. 76. spolno gametama -iz spore se klijanjem razvije protalij.  Od plodnice u zrelosti nastaje plod.a s donje strane 2 peludnice -ţenski – cvjetovi skupljeni u cvatove koji nose zavojito poredane pokrovne ljuske u kojima su 2 sjemena zametka -sjemene ljuske prilikom pretvaranja cvata u česšer narastu i otvrdnu 77.visoka stabla ili grmmovi . Bor. Građa cvijeta u golosjemenjača -muški i ţenski cvjetovi -muški – pri dnu imaju nekoliko ljuskavih listića. Opća obiljeţja i raspodjela Coniferophytina (četinjače) .  Ocvjeće – ovoj listova koji štite prašnike i tučak. Opća obiljeţja i raspodjela Magnoliophytina (kritosjemenjače)  Sjemeni zameci uvijek zatvoreni u plodnici. rasprostranjeni uglavnom sjevernom hemisferom. -rasijavanje sjemenki uz pomoć ţivotinja i vjetra -jednosupnice i dvosupnice 78. cvjetište .tučak – njuška. Filogenetski poloţaj papratnjača -nije posve sigurno od kojih su se primitivnih oblika razvile.-vaskularne biljke-razvijen provodni sustav -nespolno sporama. iznad njih zavojito poredani prašnici -prašnik ima kratak. drţak -muški spolni organ . formiranje sjemenke čini jasan prijelaz k sjemenjačama. Građa cvijeta u Magnoliophytina -lapovi  čaška ocvjeće -latice  vjenčić -cvjetna os.. ginko.. Čine prijelaznu tičku za sve više biljke. 75. ljuskasti drţak i prema gore savijen vrh. tisa. plodnica -ţenski spolni organ .malo talusno tijelo pričvršćeno za zemlju rizoidima koji nose anteridie i arhegonije 74.  Plodnica nastaje savijanjem i sraštavanjem rubova plodnih listova (megasporofila).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->