P. 1
Radioaktivnost

Radioaktivnost

|Views: 1,665|Likes:
Published by Marko Polic

More info:

Published by: Marko Polic on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Radioaktivnost

Docent dr Mara Aleksić Aleksić

RADIOAKTIVNOST je proces pretvaranja nestabilnog elementa u stabilan emisijom radioaktivnog zračenja
Odigrava se u jezgru atoma
(Raderford (Rutherford) i Sodi (Soddi)

1

Jezgro atoma

A Z

X

Atomsko jezgro (NUKLID) se sastoji od protona (p) i neutrona (n) -nukleoni Redni broj (Z) - Broj protona u jezgru. Jednak je broju elektrona (e) u omotaču omotač Maseni broj (A) - zbir protona i neutrona u jezgru. Izotopi (grčki: izos-isto, topos-mesto) - isti redni, a različiti maseni broj. (grč izostoposrazlič Iste hemijske, a različite nuklearne osobine (osim izotopa vodonika). različ Izotopi mgu biti stabilni i nestabilni - radionuklidi stabilni Najveći broj elemenata predstavlja smešu izotopa Laki elementi i oni sa velikim rednim brojem Najveć smeš (teški elementi) imaju relativno mali broj izotopa, dok elementi iz sredine periodnog sistema mogu (teš imati i po deset izotopa u smeši. smeš Jezgra koja podležu radioaktivnom raspadu – radioizotopi i to podlež jezgra sa velikim rednim (Z>83) i masenim brojem (A>140) i (A>140) jezgra koja imaju veći broj neutrona od protona već Stabilna jezgra imaju isti broj (paran) protona i neutrona. Veliku stabilnost imaju jezgra u kojima je broj protona ili broj neutrona jednak brojevima 2, 8, 20, 28, 50 i 82- magični brojevi 82- magič

Radioaktivni raspad:
Nije hemijska reakcija. Nije hemijska reakcija. Promene se dešavaju uz oslobañanje ogromne količine energije ( MeV). deš količ Teku spontano i na njih se ne može uticati. mož uticati. Jezgro koje se raspada naziva se roditeljsko jezgro, a stabilno jezgro roditeljsko jezgro, koje nastaje posle raspada jezgro potomak. potoma

Vrste radioaktivnosti:
PRIRODNA RADIOAKTIVNOST VEŠTAČKA RADIOAKTIVNOST

2

Elektronski. beta plus raspad 3. beta minus raspad 2.Prirodna radioaktivnost Bekerel (1896) uranova ruda deluje na forografsku ploču i ploč fluorescira Marija i Pjer Kiri u uranovoj rudi pehblendi pronašli pronaš polonijum i radijum (zračenje 4x jače od (zrač jač očekivanog u odnosu na poznati sardžaj sardž urana) Vrste radioaktivnog raspada: Alfa raspad Beta raspad 1. Elektronski zahvat Gama raspad Unutrašnja konverzija Spontana fisija 3 . Pozitronski.

dvostruko naelektrisano jezgro helijuma Korpuskularne prirode Jezgro potomak je pomereno za dva mesta ulevo u periodnom sistemu u odnosu na jezgro roditelja Redni broj umanjen za 2 Maseni broj umanjen za 4 241 95 4 Am→ 237 Np + 2 α 93 4 .Alfa raspad A Z A 4 X → Z −4 Y + 2 α −2 α .

neutrino Korpuskularno zračenje zrač Jezgro potomak je pomereno za jedno mesto ulevo u periodnom sistemu Redni broj umanjen za 1 Maseni broj nepromenjen 5 .pozitron se oslobaña iz unutrašnjosti jezgra unutraš ν . Pozitronski. beta minus raspad: 1 0 1 0 n→ 1 p + − 1 e + ν A Z X → Z +A Y + β − + ν 1 3 1 H → 23He + β − + ν Neutron nestabilnog jezgra prelazi u proton β. beta + raspad 1 1 0 1 p → 0 n + +1 e + ν A Z X → Z −A Y + β + + ν 1 11 6 C →11B + β + +ν 5 Proton nestabilnog jezgra prelazi u neutron β+ .antineutrino Korpuskularno zračenje zrač Jezgro potomak je pomereno za jedno mesto udesno u periodnom sistemu Redni broj uvećan za 1 uveć Maseni broj nepromenjen Beta raspad 2.elektron izbačen iz izbač unutrašnjosti jezgra unutraš ν .Beta raspad 1. Elektronski..

Beta raspad 3. Elektronski zahvat 1 1 p + e→ n + ν 0 −1 1 0 A Z X Ez z −AY + ν → 1 7 4 Be Ez 3 Li + ν → 7 nestabilno jezgro "uvlači“ elektron iz "uvlač atomskih orbitala (K-ljuske). Zahvaćen Zahvać elektron interaguje sa protonom.pri čemu nastaje neutron Korpuskularno zračenje zrač Jezgro potomak je pomereno za jedno mesto ulevo u periodnom sistemu (kao β+ raspad) ) Redni broj umanjen za 1 Maseni broj nepromenjen Gama raspad (elektromagnetno zračenje) A Z X → X +γ m A Z Nije pravi raspad – jezgro trpi samo energetsku promenu Elektromagnetno zračenje zrač – fotoni malih talasnih dužina (λ<10-10m) λ<10 duž (λ< Redni i maseni broj ostaju nepromenjeni Nastalo jezgro sa smanjenim sadržajem sadrž energije Prati alfa i beta raspad 12 5 12 6 3 2 He m → 23He + γ B→12 C * + e − + ν 6 C*→12 C + γ 6 6 .

Unutrašnja konverzija (x zračenje) Prati gama zračenje zrač Ekscitirano jezgro može preneti energiju mož na elektron koji se nalazi na nekoj od unutrašnjih orbitala unutraš Ekscitirani elektron iz unutrašnje orbitale unutraš napušta atom. napuš Na njegovo mesto dolazi drugi elektron Javlja se x zračenje zrač 7 .

..208 Pb 82 235 90 Prirodni radioaktivni nizovi (serije....... porodice) (serije.....208 Pb 82 8 ................ Uranov niz 238 92 U .............207 Pb 82 Th.... ......207 Pb 82 Gas Torijumov niz 232 90 Th........... torijum 235 Radioaktivni niz: Sukcesivni radioaktivni raspadi do stabilnog produkta 3 Prirodna radioaktivna niza 238 92 235 92 U ...............206 Pb 82 U .Spontana fisija Velika teška jezgra se teš spontano raspadaju na dva ili više manjih viš Posledica velikog broja protona u jezgru Uran 238 i 235....... 206 Pb 82 Aktinijumov niz 235 92 U .........

Izazvana fisija: neutron kao projektil 9 .

u tkivu nekoliko mikrometara Prodornost mala zaustavlja ih list papira. zbog Domet: svoje male mase lako skreću sa skreć pravolinijske putanje – krivudave putanje Prodornost: mala ne može se mož precizno izmeriti – max nekoliko metara u vazduhu. Zaustavlja ih aluminijumska ili plastična ploča plastič ploč Jonizaciona sposobnost beta zračenja 1000 puta manja nego kod zrač alfa čestica 10 .Domet i prodornost alfa zraka Domet alfa zraka: 2-8 cm u vazduhu. koža Brzina c/15 – c/20 Veoma opasno zračenje jer jonizuje zrač sredinu kroz koju prolazi Domet i prodornost beta zraka Brzina: približava se brzini svetlosti c približ Domet: i pored velike brzine.

Domet i prodornost gama zraka • • • • Kreću se brzinom svetlosti Najveći domet . a najveć najmanja kod γ-zračenja zrač (10000:100:1) Prodornost: 11 .do 1 km Prodornost: zaustavlja ih olovni blok Jionizaciona sposobnost .mala Poreñenje efekata zračenja Brzina prostiranja radioaktivnog zračenja: zrač enja: α-zraci: dvadesetim delom zraci: (1/20) brzine svetlosti β-zraci: približno brzini zraci: približ svetlosti γ-zraci: brzinom svetlosti zraci: Jonizaciona sposobnost: najveća kod α-zraka.

broj radioaktivnih atoma koji se nisu raspali posle vremena t λ .Brzina radioaktivnog raspada nije hemijska reakcija ali se odvija po mehanizamu reakcije prvog reda υ = − dc = k 1 ⋅ c dt υ = − dN = λ ⋅ N dt N .konstanta 12 .

Srednji život (τ) recipročna vrednost konstante Srednji (τ reciproč radioaktivnog raspada: 1 N λ = ln 0 t N τ= 1 λ 3. Karakteristike radionuklida 1.5 milijardi godina T1/2 aktinon = 3.693 λ T1/2 uran = 4. Vreme poluraspada (T1/2) vreme potrebno da se Vreme polovina početnog broja radioaktivnih jezgara raspadne poč T1 / 2 = 0.ukupan broj radioaktivnih atoma Zakon radioaktivnog raspada: Broj radioaktivnih atoma u uzorku eksponencijalno opada sa vremenom. Konstanta radioaktivnog raspada (λ) Konstanta (λ Koliko će se atoma od ukupnog broja radioaktivnog elementa raspasti u jedinici vremena: N0 ukupan broj radioaktivnih atoma N broj jezgara koja se nisu raspala nakon vremena t 2.Brzina radioaktivnog raspada υ = − dN = λ ⋅ N dt dN N ∫ N = −λ ⋅ ∫ dt → ln N 0 = −λt N0 0 N t N = N 0 ⋅e − λt Zakon radioaktivnog raspada: raspada: Brzina radioaktivnog raspada srazmerna je broju prisutnih radioaktivnih atoma N0 .9 sekundi 13 .

7x1010 Bq (37 milijardi .mera biloškog efekta 14 .Aktivnost i jedinice za aktivnost radioaktivnog zračenja Broj radioaktivnih (A) jezgara koja se raspadnu u jedinici vremena SI jedinica: Bekerel (Beckerel) Bq = 1 raspad/s Beckerel) Nesistemska jedinica: Kiri Kiri (Curie) Curie) 1Ci = 3.7x1010Bq 1 rad=10-2 Gy 1 rem =10-2 Sv Sievert.biliona) A= dN = λ⋅N dt Doze zračenja Ekspoziciona Röentgen (R) Apsorbovana Rad (Radiation Absorbed Dose) i Gray (Gy) Ekvivalentna Rem (Röentgen Equivqlent Man) i Sievert (Sv) Jedinica Curie (Ci) Rad Rem SI jedinica Becquerel (Bq) Gray (Gy) Sievert (Sv) Pretvaranje 1Ci=3.

najmanje γ fotoni ) stvaraju se jonski parovi. scintilacioni brojači (broje brojač bljeskove) 15 . Pobuñeni Pobuñeni atomi višak energije odaju u viš vidu svetlosne ili toplotne energije Jonizacija (najviše alfa (najviš zraci. β čestice i γ fotoni intereaguju sa atomima ili molekulima sredine kroz koju prolaze Ekscitacija (pobuñivanje atoma sredine). čestica gubi energiju i zaustavlja se Merenje radioaktivnog zračenja Ne možemo da prepoznamo čulima mož Zasniva se na efektima koje radioaktivno zračenje izaziva u interakciji sa materijom zrač Različiti instrumenti: Gajger-Milerov brojač Različ instrumenti: Gajgerbrojač (jonizacija).Interakcija radioktivnog zračenja sa materijom Naelektrisane α.

p ) 17 O 8 X + 4 He→ Az++31Y + 1 p 2 1 Čedvik (1932) bombardovao alfa zracima berilijum Jezgro meta Čestica proizvod 9 4 Be+ He→ C + n 4 2 12 6 1 0 9 4 Be(α . Gas je bombardovan α česticama Od N2 je stvoren O2 Prva nuklearna reakcija 14 7 A z N(α. n)12C 6 Jezgro proizvod Čestica projektil Otkriće neutrona.mogućnost bombardovanja drugih atoma Otkrić neutrona.moguć (često naelektrisano jezgro odbija alfa čestice) 238 92 0 U + 01n→ 239 U → 239 Np + −1 e 92 93 16 .Veštačka radioaktivnost 1919 eksperiment Radeforda u Vilsonovoj komori.

) (CoP- 17 .Veštački radioizotopi.. b)Y Projektili: Projektili: naelektrisane čestice (protoni. P-32.. I-131 kod kancera tireoideje. . deuteroni.(95%) dijagnosticke od toga tehnecijum-99m (80%) tehnecijumTerapijske svrhe (Co-60 . α-čestice) nenaelektrisane (neutroni) elektromagnetno zračenje (γ zraci) zrač zraci) Najčešće: neutroni (jezgro ih ne odbija) Najč odbija) Radioizotopi u medicini Primena u dijagnosticke svrhe .u nuklearnim reakcijama Nastaju u nuklearnim reakcijama od stabilnih izotopa prisutnih u prirodi Interakcijama izmeñu: Interakcijama izmeñu: čestice i jezgra fotona i jezgra X +a =Y +b±Q dva jezgra X ( a.

• “tracer” .ilo dalje krvarenje Zaključak: Pored dijagnoze.33 MeV.27 godina 60Co se raspada beta radioaktivnim raspadom do stabilnog izotopa nikl-60 59 27 1 60 Co+ 0 n→ 27 Co Tokom raspada emituje se elektron energije 315 keV I gama zrake energija 1.u teleterapiji različitih tipova kancera. oš Slika u sredini: normalna perfuzija (normalan protok krvi) kada se perfuzioni agens ECD obeleži 99m Th obelež Slika desno: delovi mozga označeni žutom bojom označavaju hipoksično tkivo označ označ hipoksič (tkivo koje nije dovoljno ishranjeno kiseonikom) unutar oštećene oblasti. Radioizotopi u medicini Cobalt.svetla boja pokazuje oštenja mozga. fizički ili biološki procesi Sterilizacija: medicinskog materijala i instrumenata Industrijska radiologoja: detektuje defekte u metalima COBALT-60 TELETHERAPY OF INTRA-ORAL CANCER 18 . oš Leva slika NMR imiging .17 i 1. dobijene Zaključ informacije korisne su neurologu kod izbora terapije i prognoze toka oporavka. Donji red: pacijent je imao hemoragični hemoragič moždani udar (izliv krvi u mozak) koji se mož ne sme lečiti antikoagulansimakako bi se leč spre. 1 gram 60Co pokazuje aktivnost od oko 50 Ci. Gornji red: pacijent imao ishemični ishemič moždani udar (neishranjen krvlju) i mož terapija je sa antikoagulansima kako bi se uspostavio normalan protok krvi.unese se u telo pacijenta i mogu se pratiti • hemijski.60 (60Co) je radioaktivni izotop kobalta sa vremenom poluraspada od 5. š teć o Delovi tkiva koji se mogu oporaviti predstavljaju razliku izmeñu osvetljenog dela NMR imiging slika (levo) i žutim okvirenih oblasti na desnim slikama. Terapija: • spoljašnji izvor zračenja .Ispitivanja sa dva pacijenta posle infarkta koji je oštetio desnu stranu mozga.

Because of the importance of carbon in biological rocesses C-14 is also useful as a tracer in research “ Transurani Nalaze se posle urana u periodnom sistemu Prilikom bombardovanja urana-238 sporim urananeutronima. “Vial of urea labeled with 50 microcuries of carbon-14. prvi transuranski neptunijum. •Hemijske osobine ubačenog radioaktivnog elementa se pri tome značajno ne menjaju. koji uz uranemisiju beta zraka prelazi u neptunijum. urana“zahvati" neutron i prelazi u zahvati" izotop uran-239. • U tu svrhu se naročito koristi radioaktivni ugljenik. prati se sudbina obeleženog jedinjenja. razni biohemijski procesi u biljkama. jezgro urana-238 neutronima. 238 92 0 U + 01n→ 239 U → 239 Np + −1 e 92 93 19 . životinjama i ljudima. C-14. •Merenjem intenziteta zračenja. Na taj način mogu se pratiti npr.Radioaktivno obeležavanje •Radioaktivno obeležavanje predstavlja inkorporaciju (ubacivanje) nekog radioaktivnog izotopa u ispitivano jedinjenje •Ubačeno jedinjenje tada podleže radioaktivnim raspadima emituje nastale čestice i energiju i tako postaje "vidljivo“ za instrumente kojima se meri radioaktivnost. element. C-14 is a weak beta emitter that is best known for its role in carbon dating. brzina i mehanizam hemijske reakcije. element.

dr Vesna Kuntić 20 .Odrediti proizvod nuklearne reakcije 7 3 4 X Li + 2 He → Y ? + n X=10 Y=5 7 3 4 Li + 2 He→10 B + 01n 5 LITERATURA SKRIPA RADIOAKTIVNOST Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->