LANA JUR^EVI

]
Sarajevo
pamtim po
smijehu
BRANKO \URI] \URO
’Nedim’
je pjesma
za merak
Mo`e li u BiH biti ukinuta valutna klauzula pri davanju kredita zIzvla~enje novca od gra|ana i
ugro`avanje standarda zMora se uklju~iti i Centralna banka BiH, ka`e dr. Duljko Hasi}
Na{ nogometa{ odigrao prvi me~ s Man~ester sitijem
N
akon {to je Ma|ars-
ka zbog ogromnog ra-
sta {vicarskog franka
(CHF) ukinula valu-
tnu klauzulu, a sve glasnije ta-
kve zahtjeve isti~u i u susjednoj
Hrvatskoj, gdje bi se u cijelu
pri~u mogao uklju~iti i tamo-
{nji Ustavni sud, name}e se pi-
tanje da li bi istim putem treba-
la krenuti i BiH.
Dramati~an rast „{vicarca“
posljednjih mjeseci bukvalno je
zavio u crno hiljade Bosanaca i
Hercegovaca. 3. strana
Panika zbog rasta {vicarskog franka
Podjela: Nezadovoljni zbog ira~kog duga
RADNICI ’PRETISA’
SPREMNI ZA
NOVI [TRAJK
Nesre}a: Na putu kod Bosanskog Novog
DJEVOJKA POGINULA
U UNI[TENOM ’FIATU’
D`ekin debi iz snova
8âIl 88l0|Iâ
ë|ĝl | 00 10 f08I0|
D`eko je namjestio jedan gol i pru`io odli~nu partiju u pobjedi Man~ester sitija (Foto: AFP)
49. strana
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z nedjelja, 16. 1. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5522 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Engleska
INTERVJU Rade [erbed`ija za „Avaz“ INTERVJU Rade [erbed`ija za „Avaz“
Nikad
me nisu
pozvali
na SFF
Nikad
me nisu
pozvali
na SFF
JAJCE
Potraga za
Mirelom
jo{ traje
P
a
n
o
r
a
m
a
P
a
n
o
r
a
m
a
mpa
1
4
.

s
t
r
a
n
a
1
3
.

s
t
r
.
2. strana
Panorama
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Lo{e vijesti iz bolnice u
Italiji: Prestalo kucati srce
jo{ jedne biha}ke princeze
- Sramota je {to se na donacije putem
telefona uzima porez. Svi smo spre-
mni pomo}i na ovaj na~in, jer mnogi nisu u mogu}nosti da-
ti vi{e. Ali, poma`u}i ljudima koji se nalaze u te{kim situ-
acijama, punimo d`epove lopova. Ima li neko da stane ukr-
aj ovome? Donacije ne smiju biti oporezivane. Kakvi smo
mi to ljudi? Kakva smo mi to dr`ava? (ajsa ajsa)
PORTAL - komentar dana
CIK: Izbori ko{taju 65.000 maraka
U osam op}ina u BiH
Danas prijevremeni
izbori za na~elnike
Pravo glasa ima ukupno 145.226 bira~a
Prijevremeni izbori za
na~elnike op}ina Biha}, Sr-
bac, Od`ak/Vukosavlje, Srebr-
enik, Kalesija/Osmaci, [ekov-
i}i, Ora{je/Donji @abar i Vo-
go{}a bit }e odr`ani danas.
Centralna izborna komisi-
ja (CIK) BiH raspisala je pr-
ijevremene izbore u op}inama
[ekovi}i i Kalesija/Osmaci
zbog opoziva na~elnika, a u
op}inama Biha}, Srbac,
Od`ak/Vukosavlje, Srebre-
nik, Ora{je/Donji @abar i Vo-
go{}a nakon prestanka ma-
ndata na~elnika koji su preu-
zeli mandate osvojene na
op}im izborima 2010. godine.
Na prijevremenim izbor-
ima u~estvuje 25 kandidata.
Kandidati za na~elnika
Biha}a su Rabija Malko~
(SDU BiH), Emd`ad Gali-
ja{evi} (SDA), Albin Musli}
(SDPBiH) i Amsal Ibrahi-
mpa{i} (SBB BiH), za na~elni-
ka Srpca @ivko Mikuli}
(SNSD) i Drago ]iri} (SDS),
za na~elnika Od`aka/Vukosa-
vlja Borislav Raki} (SNSD) i
Elvir Had`iomerovi} (SDA),
za na~elnika op}ine Ora-
{je/Donji @abar Stevo Stevi}
(SNSD), Savo Jovi~i} (nezav-
isni kandidat) i @eljko Marja-
novi} (SDS).
Kandidati za na~elnika Sr-
ebrenika su Ibrahim Bajrakta-
revi} (nezavisni kandidat),
Mehmed Bajrektarevi} (SDA),
Sanel Buljuba{i} (SDP) i No-
valija Ibrahimovi} (SBB BiH),
za na~elnika Kalesije/Osmaka
Branislav Bo{kovi} (SNSD),
Mirzet Ali} (SDA), Kajo
^abri} (nezavisni kandidat) i
Ljubo Petrovi} (SDS), za
na~elnika [ekovi}a Momir
Risti} (SNSD) i @eljko Risti}
(SDS) i za na~elnika Vogo{}e
Edin Smaji} (SDA), Re{ad
D`indo (SDP), D`enan Red`o
(SBB BiH) i Senada Kasuma-
gi} (Na{a stranka).
Pravo glasa na prijevre-
menim izborima u ovih
osam op}ina ima ukupno
145.226 bira~a.
Procijenjeno je da }e pr-
ijevremeni izbori ko{tati oko
65.000 KM, a u skladu sa za-
konom, finansiraju ih op}ine
iz svojih bud`eta.
Izborna {utnja po~ela je
ju~er i traje do zatvaranja bi-
ra~kih mjesta.
Povodom 15. ja-
nuara, Svjetskog dana
vjerskih sloboda, mi-
nistar za ljudska pra-
va i izbjeglice BiH Sa-
fet Halilovi} uputio
je ju~er ~estitku pogla-
varima vjerskih zaje-
dnica u BiH i svim
vjerskim slu`benici-
ma u BiH.
- Svjetski dan vje-
rskih sloboda prilika je za
podsje}anje na milione lju-
di koji su stradali zbog svo-
jih vjerskih uvjere-
nja, ali i onih koji su
stradali jer nisu ima-
li vjerska uvjerenja. U
multietni~koj Bosni
i Hercegovini promo-
viranje tolerancije,
kao sna`nog upori{ta
prevladavanja nacio-
nalne, vjerske i svih
drugih vidova netrpe-
ljivosti, nema alter-
nativu - naveo je, izme|u
ostalog, ministar Halilovi},
prenosi Fena.
Halilovi}:
Sna`no
upori{te
FEDERACIJA BiH Nezadovoljstvo zbog podjele ira~kog duga
Zakinuti radnici ’Pretisa’
ve} spremni za {trajk
Odricali smo se pla}a da bismo sa~uvali firmu, nadaju}i se po{tenoj raspodjeli, ka`u radnici
Vlada Federacije BiH
uplatila je prije Nove godine
ne{to manje od 30 miliona
maraka ira~kog duga za uve-
zivanje nagomilanog neu-
pla}enog sta`a radnicima
devet preduze}a namjenske
industrije.
Izuzetno o{te}eni
No, radnici nekih od tih
preduze}a, kao {to je vo-
go{}anski „Pretis“, tvrde da su
izuzetno o{te}eni. Njima je,
odnosno Zavodu PIO/MIO,
za uvezivanje radnog sta`a
odlukom Vlade FBiH dodije-
ljeno 3,6 miliona KM.
- Zaradi-
li smo na-
jvi{e para, a
me|u onima
smo koji su
dobili na-
jmanje. Za-
kinuti smo
kao siro~ad.
Na{i radnici
od 1990. do
1992. nisu primali pla}e, ve}
neke bonove, odricali smo se
i tih pla}a i svega da bismo
sa~uvali firmu, nadaju}i se
tom ira~kom dugu i po{tenoj
raspodjeli.
Jedino nam je upla}en
radni sta` od 2000. godine.
Ogor~eni smo, duguju nam
deset pla}a i toplih obroka,
nije nam upla}ivano zdra-
vstveno osiguranje, ne mo-
`emo ovjeriti knji`ice - kazao
nam je Ibrahim Hrvat, pre-
dsjednik Sindikata „Pretisa“,
prenose}i nezadovoljstvo ra-
dnika.
Zvani~na informacija
Rekao nam je da su ra-
dnici tog preduze}a samo
usmeno obavije{teni da su
sredstva upla}ena, ali da
zvani~nu informaciju, s
ta~nim periodom za koji im
je uvezan sta`, tek o~ekuju.
Prema odluci Vlade, sta` tr-
eba biti uvezan zaklju~no sa
30. septembrom 2010. godi-
ne.
- Na~in raspodjele ra-
zo~arao je radnike „Pretisa“.
Evo, ponovo najavljujemo
{trajk, tra`imo da nam se
izmire obaveze, ne interesira
nas odakle. Za 20. januar za-
kazan je sastanak Sindikata i
Vlade u tehni~kom mandatu,
pa }emo sa~ekati, vidjeti {ta
}e biti. Mi smo ve} spremni,
proveli smo zakonsku proce-
duru i svaki sat mo`emo stu-
piti u {trajk - kazao nam je
Hrvat. B. TURKOVI]
S jednog od ranijih {trajkova u „Pretisu“ (Foto: Arhiv „Avaza“)
U preduze}u „Zrak“, ko-
je je dobilo najvi{e novca za
uvezivanje sta`a radnika, za-
dovoljni su podjelom ira~kog
duga.
- Zaklju~no s devetim
mjesecom 2010. uvezan nam
je sta` koji nije upla}ivan od
1992. Imamo nekih posli}a, si-
tuacija ide nabolje - kazao
nam je Mirsad Ademovi}, pr-
edsjednik Sindikata „Zraka“.
U „Zraku“ zadovoljni
X4.584.229 . . . . . . . . . . .Binas Bugojno
X4.938.200 . . . . . . . . . . .BNT Novi Travnik
X3.601.880 . . . . . . . . . . .Pretis Vogo{}a
X491.045 . . . . . . . . . . . . .Tehni~ki remontni zavod Had`i}i
X3.423.061 . . . . . . . . . . .Unis Pretis Sarajevo-Vogo{}a
X5.462.318 . . . . . . . . . . .Igman Konjic
X6.088.459 . . . . . . . . . . .Zrak Sarajevo
X1.000.000 . . . . . . . . . . .PS Vitezit Vitez
X68.691 . . . . . . . . . . . . . .Ginex Gora`de
Koliko je ko dobio (u KM)
BiH u sve lo{ijoj finansijskoj situaciji
Ni dr`ava nema novca za poplavljene
Ne mo`e se rije{iti ni pitanje sanacije klizi{ta u Bogati}ima z O~ekuje se deficit u bud`etu
Da je bilo pitanje trenu-
tka kada }e se zastoj u formi-
ranju vlasti, a time i neusva-
janje bud`eta za 2011. godi-
nu, reflektirati na ukupno
stanje u BiH, najbolje po-
tvr|uje nemogu}nost dr`ave
da finansijski pomogne po-
dru~ja koja su nastradala u
poplavama, ali i da rije{i pr-
oblem klizi{ta u Bogati}ima
kod Trnova.
Vije}e ministara BiH, na-
ime, umjesto da na sjednici
donese odluku o sanaciji kli-
zi{ta u Bogati}ima, tek je za-
du`ilo ministarstva finansija
i sigurnosti da rije{e ovaj pr-
oblem. Osim toga, zbog nega-
tivnog izvje{taja Ministar-
stva finansija dr`ava trenutno
nije u stanju izdvojiti novac za
pomo} poplavljenim po-
dru~jima, pa je zadu`ila Mi-
nistarstvo za ljudska prava i
Fond za povratak da poku{aju
rije{iti ovaj problem.
- Podru~je Bogati}a nala-
zi se na me|uentitetskoj li-
niji, pa je ulogu koordinato-
ra u rje{avanju ovog proble-
ma preuzelo Ministarstvo
bezbjednosti i Ministarstvo
finansija BiH. Oni trebaju
napraviti draft (nacrt, op.
a.) odluke, koji }e Vije}e
ministara usvojiti - kazao je
predsjedavaju}i Vije}a mini-
stara BiH Nikola [piri}.
Da je finansijsko stanje u
dr`avi izuzetno te{ko, potvr-
dila je i informacija koju je
iznio [piri}, da se u naredna
tri mjeseca zbog odluke o pr-
ivremenom finansiranju
mo`e o~ekivati deficit u
bud`etu. S. R.
Hrvat: Kao
siro~ad
Poplave nanijele ogromnu {tetu stanovni{tvu
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Tolerancija u BiH
nema alternativu
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011.
3
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija@avaz.ba)
Glineni
golubovi
Koliko bh. zvani~nici zaista {tite interese svoje
dr`ave i svojih gra|ana, najbolje znaju Ilija
Juri{i}, Ejup Gani} i Jasmin Rendi}
Slu~aj Tihomira Purde, koji je uhap{en po nalogu Srbije zbog
navodnih ratnih zlo~ina u Vukovaru, najilustrativniji je primjer ko-
liko je hrvatska diplomatija jaka i koliko Hrvatska dr`i do svojih
gra|ana i branilaca.
Urgentna intervencija najvi{eg vrha Hrvatske i telefonski razgo-
vor hrvatske premijerke Jadranke Kosor i srbijanskog predsjednika
Borisa Tadi}a rezultirali su sastankom resornih ministara te dvije
zemlje, i to u Zagrebu, nakon ~ega je izvjesno da }e to da li je Purda
zaista kr{io pravila rata rje{avati Zagreb, a ne Beograd, kao {to je
izvjesna i razmjena spiskova optu`enih za ratne zlo~ine.
Kada povu~emo paralelu ovog sa slu~ajem nesretnog Ilije Ju-
ri{i}a, koji je nevin godinama truhnuo u srbijanskom kazamatu, i
agonijom mladog Tuzlaka Jasmina Rendi}a, koji je skoro osam mje-
seci pritvoren u Sremskoj Mitrovici, iako ne postoje dokazi da je
u~inio ono {to mu se stavlja na teret, jasno je, prije svega, koliko Sr-
bija ozbiljno shvata dr`avu BiH i njene zvani~nike.
Srbija je kolonijalisti~ki odnos prema BiH pokazala i u slu~aju
Ejupa Gani}a, koji je uhap{en na njen zahtjev samo nekoliko dana
nakon {to su Srbija i BiH potpisale dva ugovora koja podrazumije-
vaju procesuiranje optu`enih u mati~noj dr`avi.
S druge strane, bh. zvani~nici potvrdili su koliko zaista {tite
interese svoje dr`ave i svojih gra|ana, a to najbolje znaju upravo Ju-
ri{i}, Gani} i Rendi}. To na{e beskrupulozne {upljeglavce ne
spre~ava da se, kada Srbija zarad svojih interesa i politi~ke trgovine
popusti (slu~aj Juri{i}) ili izgubi pravnu bitku (slu~aj Gani}), kite
lovorikama i la`u bh. javnost da su upravo oni zaslu`ni za to.
Zbog podani~kog odnosa na{ih zvani~nika, koji, uz to, sami ne
cijene dr`avu koju predstavljaju, Srbija, ali i ostale zemlje, BiH }e
smatrati virtuelnom zemljom, odnosno incidentnom ~injenicom na
mapi svijeta, koju treba eliminirati, a bh. gra|ani bit }e glineni go-
lubovi i potencijalni stanari srbijanskih kazamata.
A snaga dr`ave mjeri se i time koliko ona {titi svoje gra|ane.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Nakon {to je Ma|arska zbog
ogromnog rasta {vicarskog franka
(CHF) ukinula valutnu klauzulu,
a sve glasnije takve zahtjeve isti~u
i u susjednoj Hrvatskoj, gdje bi se
u cijelu pri~u mogao uklju~iti i
tamo{nji Ustavni sud, name}e se
pitanje da li bi istim putem treba-
la krenuti i BiH.
Dramati~no stanje
Dramati~an rast „{vicarca“ po-
sljednjih mjeseci, ~ak vi{e od 20
posto, bukvalno je zavio u crno hi-
ljade Bosanaca i Hercegovaca koji
su svoje kredite vezali uz tu valutu.
Pogotovo se to odnosi na korisnike
stambenih kredita vezanih uz fra-
nak. [tavi{e, pojedini gra|ani ba-
nkama duguju vi{e nego na
po~etku otplate. Hiljade na{ih ze-
mljaka `ale se da im rate kredita
vrtoglavo rastu
i do nekoli-
ko stotina
maraka!
Tako je u pojedinim slu~ajevi-
ma rata stambenog kredita sa 450
KM porasla na 600, dok je gla-
vnica kredita ve}a za nevjerova-
tnih 7.000 KM. Dio na{ih
ekonomskih stru~nja-
ka stoga smatra da
valutnu klauzulu tr-
eba ukinuti, jer se u
BiH zara|uje u ko-
nvertibilnim mar-
kama, pa se i kredi-
ti moraju odobrava-
ti u doma}oj valuti.
Ombudsmen za za{titu
potro{a~a u BiH Dragan Do-
ko smatra da je sporna valu-
tna klauzula u dr`avi u ko-
joj je referentna konvertibi-
lna marka. ^injenica je,
ka`e, da su ovakvi krediti
uzimani kada su bili
povoljni, ali gra|ani
moraju biti maksimalno za{ti-
}eni.
- Ukazivao sam na ovaj pro-
blem. Ljudi su stvarno do{li u si-
tuaciju da pla}aju ~ak do 30 posto
ve}u ratu nego ranije. To je neza-
vidna situacija, jer prihode pri-
maju u doma}oj valuti. U „{vic-
arcima“ je iznos rate isti, ali kada
se to prera~una u doma}u valutu,
jasno je da je u pitanju ogroman
rast. Ako se u BiH sve pla}a u ma-
rkama, ne bi trebala biti refere-
ntna nijedna druga valuta.
Krediti su dogovoreni ovdje, a
ne u [vicarskoj. Sla`em se s ocje-
nama da bi ukidanje valutne kla-
uzule i{lo u pravcu za{tite gr-
a|ana. Dr`ava ovaj problem mora
regulirati zakonima i drugim pro-
pisima kako se to ne bi ponavljalo
- ka`e Doko, dodaju}i da se ra-
stom {vicarskog franka od
gra|ana BiH izvla~i novac i
ugro`ava njihov standard.
[iroka analiza
Ekonomski ekspert Vanjs-
kotrgovinske komore (VTK) dr.
Duljko Hasi} tvrdi da bi trebalo
napraviti {iroku analizu i pri-
kupiti podatke o krediti-
ma vezanim uz
{vicarski franak
u BiH.
- Shodno
tome, agencije
za bankarstvo u
oba na{a entite-
ta trebale bi ra-
zmotriti ideju
o ukidanju va-
lutne klauzule.
Problem je u
tome {to ne po-
stoji regulator-
na agencija na
dr`avnom nivou u oblasti bankar-
stva, koja bi ove stvari kontrolirala i
davala svoj sud. Sada je mali mane-
varski prostor Federalne agencije
za bankarstvo. U ovo bi se trebala
uklju~iti i Centralna banka BiH.
Svakako da sve ovo ne treba prepu-
stiti slu~aju. Morale bi se aktivirati
nadle`ne institucije - zaklju~uje
Hasi}. F. VELE
Direktor Agencije za bankar-
stvo FBiH Zlatko Bar{ ka`e za
„Avaz“ da je iznos kredita u BiH
koji su vezani uz {vicarski franak
tako mali da je nepotrebno ra-
zmi{ljati o ukidanju valutne kla-
uzule kao {to je to ura|eno u
Ma|arskoj, a o ~emu se razmi{lja
u na{em zapadnom susjedstvu.
- Normalno, ljudima koji su
uzeli te kredite izgledalo je da
}e im krediti biti jeftiniji, ali
malo su skuplje pro{li. To siste-
mski nije nikakav problem.
Budu}i da je konvertibilna
marka vezana uz euro, u nas
nema potrebe za takvim interve-
ncijama - smatra Bar{.
Bar{: Skuplje pro{li
53 milijarde CHF - Poljaci
36 milijardi CHF - Ma|ari
7 milijardi CHF - Hrvati
Ko je pozajmio
najvi{e
Bar{: Nema potrebe za
takvim intervencijama
Doko: Sporna
valutna klauzula
Hasi}:
Pokrenuti
institucije
ISTRA@UJEMO Panika zbog rasta {vicarskog franka
Doko: Rate kredita
rastu i do 30 posto!
Rast „{vicarca“ u crno zavio hiljade gra|ana z Izvla~enje novca i ugro`avanje
standarda z Hasi}: Mora se uklju~iti i Centralna banka BiH
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 4
Imamovi} i Mun u Tuzli: King je simbol pomirenja
Ameri~ki ambasador u
BiH Patrik Mun (Patrick Mo-
on) posjetio je ju~er Tuzlu i za-
jedno s na~elnikom ove
op}ine Jasminom Imamo-
vi}em polo`io cvije}e na bistu
Martina Lutera Kinga
(Luther), nobelovca i jednog
od najve}ih boraca za ljudska
prava u historiji ~ovje~anstva.
Povod Munove posjete Tuzli
bio je ameri~ki nacionalni pr-
aznik, 15. januar, Dan ro|enja
Martina Lutera Kinga.
- Martin Luter King je
heroj ameri~kog naroda, ali
i simbol za ljude {irom svi-
jeta. Ljudska prava i osigu-
ranje jednakosti za sve je
ono ~emu je posvetio `ivot.
Kao simbol pomirenja, vje-
rujem da su i ljudima u BiH
zna~ajni njegovi lik i djelo.
Njegova bista u Tuzli poka-
zuje da gra|ani Amerike i
BiH vjeruju u iste stvari, jer
zajedno radimo na po{tiva-
nju ljudskih prava - kazao je
ambasador Mun.
Zna~aj borbe Martina Lu-
tera Kinga itekako je aktue-
lan i danas, a za `ivota je
ulo`io veliku li~nu `rtvu za
~ovje~anstvo. Zahvaljuju}i
tome, SAD su do`ivjele pro-
mjenu i definitivno rije{ile di-
leme u vezi sa segregacijom.
- Mnogo toga je uradio,
ali taj posao ni u SAD ~ak jo{
nije zavr{en. Drago nam je
kada se ljudi okupljaju oko
istih koncepata na kojima je
on radio. Mnogo toga jo{
treba uraditi na pobolj{anju
ljudskih prava i na pomire-
nju me|u ljudima, posebno
na podru~ju BiH - dodao je
Mun. A. MUSLIMOVI]
Ambasador Mun boravio u Tuzli
Po~ast Martinu
Luteru Kingu
Gra|ani Amerike i BiH vjeruju u iste stvari,
kazao ameri~ki ambasador
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Martin Luter King sma-
tra se inicijatorom i vo|om
borbe za ljudska prava ame-
ri~kih crnaca tokom {ezde-
setih godina pro{log sto-
lje}a. Bio je jedan od vo|a
Mar{a na Va{ington 1963.,
kada je izrekao svoj govor „I
Have a Dream“, koji je
slu{alo 250.000 ljudi.
Protivio se ratu u Vije-
tnamu, a njegov tada{nji
govor ujedinio je crnce i za-
po~eo pokret za njihova
gra|anska prava. Ubijen je
4. aprila 1968. hicem iz
snajpera na balkonu hote-
lske sobe u Memfisu.
Vo|a Mar{a na Va{ington
Ambasador Ma|arske u
BiH Laslo Tot (Laszlo Toth)
izjavio je da je stabilnost u
regionu od velikog zna~aja za
njegovu zemlju i da se na nju
najbolje mo`e utjecati ako se
balkanskim dr`avama po-
mogne da postanu dio euro-
atlantske strukture.
- Ma|arska BiH smatra
svojim po~asnim susjedom i
bitnim privrednim partner-
om, zato je i u na{em inter-
esu da pomognemo privredni
oporavak u BiH - rekao je
ambasador Tot, ~ija je ze-
mlja 1. januara ove godine pr-
euzela predsjedavanje Evro-
pskom unijom, prenosi Srna.
On je za medije u RS do-
dao da }e se Ma|arska u
idu}ih pola godine potru-
diti da ubrza privredni razvoj
BiH, poja~a privrednu sara-
dnju i pokrene nove „tvining
programe“.
Kao prioritet u BiH ista-
kao je formiranje vlasti na
dr`avnom nivou, {to je pre-
duvjet za BiH da zapo~ne
reformske promjene koje su
neophodne na putu ka euro-
atlantskim integracijama. Tot: Bitni partneri
Ma|arski ambasador Laslo Tot
Prioritet je stabilnost regiona
VIRUS Pandemijska gripa uzima maha
U Sarajevu jo{ 11 oboljelih
Rezultati za ostale briseve bit }e poznati sutra z U RS sedam novoinficiranih
Sarajlija koji se ve} dani-
ma bori za `ivot na Interni-
sti~koj terapiji KCUS-a, a
koji je uz hroni~nu bolest za-
ra`en i virusom H1N1, i da-
lje je u te{kom stanju bez
zna~ajnih promjena parame-
tara, saznajemo u KCUS-u.
Broj potvr|enih
Biljana Jandri}, portpar-
ol ove zdravstvene ustanove,
ju~er nam nije mogla sa-
op}iti podatke o novoinfici-
ranim osobama. Pojasnila
je da }e nalazi biti poznati
sutra, nakon {to Mikrobio-
logija obavi analize svih pr-
istiglih briseva. Bolesnici
su i ju~er dolazili na Infekti-
vnu kliniku KCUS-a, tako
da se broj oboljelih i od se-
zonske gripe i od one izazva-
ne virusom H1N1 nastavlja
pove}avati.
Od 30 nalaza analizira-
nih u petak na sarajevskoj
Mikrobiologiji, za 11 njih je
utvr|eno da su pozitivni
na H1N1. Svi zara`eni su iz
Sarajeva. S ovim nalazima
broj potvr|enih infekcija
u KS pove}ao se na 26, ali
ih vjerovatno ima vi{e, jer
se svi oboljeli ne {alju na te-
stiranje. Na lije~enju je do
sada zadr`ano tridesetak
pacijenata.
U RS je prijavljeno jo{ se-
dam novozara`enih virusom
H1N1, saop}eno je ju~er iz
Instituta za za{titu zdravlja
RS.
Pod kontrolom
Ljekari i dalje tvrde da je
situacija pod kontrolom i
da mogu odgovoriti svim
zahtjevima. I ju~er su savje-
tovali da se hroni~ni bolesni-
ci, trudnice, porodilje i dje-
ca koja ve} boluju od neke
bolesti, s pojavom simptoma
gripe jave ljekarima, dok
zdrave osobe ovu gripu mo-
gu prele`ati kao i sezonsku.
Savjet je da se „tamiflu“
ne koristi sve dok ga ljekari
ne propi{u. E. Ha. - B. S.
Infektivna klinika u Sarajevu: Novi bolesnici stalno pristi`u
Direktor Op}e bolnice
„Prim. dr. Abdulah Naka{„
Bakir Naka{ potvrdio je u
subotu za Fenu da se ovoj
bolnici, u pro{li ponedjeljak,
javio potpredsjednik FBiH
Mirsad Kebo, kojem je ko-
nstatiran infektivni sindr-
om te uzet bris za analizu.
Uzorak je poslan u Insti-
tut za mikrobiologiju KCUS-
a te je, nakon testiranja, po-
tvr|en virus H1N1.
- S obzirom na to da je
stanje pacijenta zadovolja-
vaju}e, upu}en je na ku}no
lije~enje koje uklju~uje sta-
ndardne terapije „tamiflu-
om“ i ostalim medikame-
ntima koji se koriste u sta-
ndarnoj proceduri tretiranja
H1N1 - pojasnio je Naka{.
Kebo se, potvrdio je za
Fenu portparol Ureda po-
tpredsjednika FBiH Mirza
Sulejmanovi}, osje}a do-
bro i u stalnom je kontaktu
s nadle`nim ljekarom.
Kebo le`i kod ku}e, osje}a se dobro
Kebo: U kontaktu s ljekarom
Na lije~enju 42 osobe u RS
U KC-u Banja Luka zbrinuto je 30 pacijenta. U bo-
lnici Kasindo registrirano je troje novooboljelih, a na li-
je~enju se nalazi osam osoba. Ina~e, u RS se na lije~enju
nalaze 42 oboljele osobe.
Jandri}: Mikrobiolo{ka analiza
Zbog magle i smanjene vidljivosti
Aviosaobra}aj s Me|una-
rodnog aerodroma Sarajevo
posljednjih dana odvija se
ote`ano zbog guste magle.
Zbog toga su ju~er ujutro
otkazani letovi za Be~, Zagr-
eb i Beograd, jer avioni s
ovih destinacija nisu stigli u
Sarajevo u petak nave~er.
- Ve} u poslijepodne-
vnim satima aviosabra}aj se
normalizirao. Uprkos gustoj
magli, imali smo letove za
Cirih, Minhen i Be~ - kazao
nam je de`urni dispe~er Sa-
rajevskog aerodroma.
Tako|er, iz „BH Airli-
nesa“ potvrdili su nam da je
avion koji je poletio iz Ista-
nbula u petak, a trebao sletje-
ti na Sarajevski aerodrom,
preusmjeren u Mostar, a pu-
tnici su autobusima preveze-
ni do Sarajeva. F. K.
Otkazivani letovi sa
Sarajevskog aerodroma
U subotu ujutro nije bilo letova
za Be~, Zagreb i Beograd
Sarajevski aerodrom: Saobra}aj normaliziran ju~er poslije podne
pogledi
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 5
Posljednjih dana o~i po-
la dr`ave pripremale su se za
subotu i 16 sati. ^ak je i dr`-
avna televizija odlu~ila otku-
piti prava ba{ te utakmice,
one izme|u Man~ester siti-
ja i Vulverhemptona.
Po bh. gradovima, selima,
zaseocima spremala se meza,
malo sira, {pek, tu i tamo po-
koja koljenica, ko je za {ta
imao novca...
Neko je utakmicu `elio
gledati sam, u miru, neko u
kafani da mo`e fino proko-
mentirati. Uglavnom, ono
ljudi {to nije gledalo skoro pa
historijski me~ engleske Pr-
emijer lige, ili su `ene (ne
isklju~ivo) ili su `itelji nekih
drugih entiteta.
Edin D`eko, u skladu s
najavama trenera Roberta
Man~inija (Mancini), zaigrao
je od prve minute nakon {to
je za 27 miliona funti pre{ao
iz Volfsburga. Time je razga-
lio srca mnogih u BiH i {ire,
razuvjerio skeptike koji su
mu davali makar „pola sata“.
I ne samo to, kao i u debi-
ju za Volfsburg kada je upisao
asistenciju, isto je u~inio i u
dresu Sitija. Namjestio je gol
Jaji Tureu (Yaya Toure). Ako
se po tome uzme, blistava bu-
du}nost ~eka ga i na Istle-
ndsu. A. ^.
Li~nost dana Edin D`eko
Debi na Istlendsu
Utakmicu Man~ester sitija gledalo je
ogroman broj navija~a i u BiH
D`eko: Za 27 miliona funti pre{ao iz Volfsburga (Foto: AFP)
INTERVJU Ivan Barbali}, predsjedavaju}i Vije}a sigurnosti UN-a
Niko ne potcjenjuje
Bosnu i Hercegovinu
Dr`ava profilirala stavove o velikom broj me|unarodnih pitanja z Ovo je pozitivna
pri~a za na{u dr`avu, ka`e ambasador
Razgovarao:
Tarik Lazovi}
Predsjedavanje Vije}em
sigurnosti Ujedinjenih nar-
oda (UN) pomo}i }e BiH da
izgradi svoju me|unarodnu
ulogu, izjavio je u intervjuu
za „Dnevni avaz“ Ivan Bar-
bali}, ambasador Bosne i
Hercegovine pri UN-u u
Njujorku.
Barbali} je od po~etka
godine na ~elu Vije}a sigur-
nosti UN-a, kao predstavnik
na{e dr`ave, koja je do{la na
red da rukovodi ovim tije-
lom. Barbali} isti~e da je
Misija potpuno spremna za
posao, koji mo`e koristiti
cijeloj dr`avi.
Klju~ za bravu
† Ho}e li i kakve koristi
dr`ava BiH imati od pre-
dsjedavanja Vije}em sigur-
nosti UN-a?
- Predsjedavanje je dio
~lanstva u Vije}u sigurnosti
Ujedinjenih naroda. BiH,
kao ~lanica, dobiva mnogo,
mogu}nost da bude partner
u jednom forumu u kojem se
donose najdelikatnije odlu-
ke o me|unarodnom miru i
sigurnosti. Kroz ovaj dvogo-
di{nji proces na{a dr`ava
pokazuje da mo`e biti ravno-
pravni partner svijetu. Kao
predsjedavaju}a, mo`e jo{
dublje profilirati svoju pozi-
ciju i koordinirati napore
15 zemalja. Kada poka`emo
da smo sposobni obavljati tu
funkciju, to je jedan od
klju~eva za bravu evropskih
integracija ili za Sjevernoa-
tlantski savez (NATO).
†Kako komentirate deba-
tu izme|u MVP-a i Pre-
dsjedni{tva BiH o tome ko
treba predsjedavati, amba-
sador ili ministar?
- Ne postoji pravilo. Ne-
ke zemlje rade na nivou
ambasadora, a neke ministra.
Na{a vlada je u tranziciji i
mislim da je ovo logi~an iz-
bor, a ne bilo kakva bruka.
U~inili smo sve da debata o
temi izgradnje institucija i
mira nakon konflikta, koju
organiziramo 21. januara u
Njujorku, bude odr`ana na
pravi na~in. Pripremamo pr-
edsjedni~ku izjavu, kao zva-
ni~ni dokument Vije}a sigu-
rnosti. Dobili smo potvrdu
da }e generalni sekretar Ban
Ki-mun biti jedan od uvo-
dni~ara. Imamo za sada po-
zitivne reakcije.
Uspostavljen sistem
† Je li Vam Predsjedni-
{tvo BiH uputilo posebne
sugestije ili zahtjeve u vezi
s predsjedavanjem?
- Mi imamo sistem koji
funkcionira ve} neko vrije-
me. Izgradili smo ga tokom
ove godine ~lanstva, ali je taj
sistem djelovao i ranije. Po-
stoje ljudi i tijela koji mogu
u 24 sata donijeti va`ne odlu-
ke, i mi smo s njima u konta-
ktu. To je uhodan sistem u
kojem se stalno konsultuje-
mo i potvr|ujemo stavove.
Smatram da je to dobitak za
budu}nost, jer smo kao ze-
mlja uspjeli profilirati stavo-
ve o brojnim pitanjima u
svijetu, o ~emu ih do sada ni-
smo imali.
† Ima li potcjenjivanja
uloge BiH u Vije}u sigur-
nosti, s obzirom na to da je
rije~ o zemlji koja, na-
jbla`e re~eno, ima proble-
me u funkcioniranju, a sa-
da je na ~elu najva`nijeg
me|unarodnog tijela?
- Ne, nikada. Mi ovdje
nastupamo kao ravnopra-
vna ~lanica i tako nas i svi
prihvataju. Ovo je dugo-
ro~no pozitivna stvar za BiH,
ovo je pozitivna pri~a.
Mo`emo dobiti, a ne izgubi-
ti ni{ta. Nije ni{ta neobi~no
da imamo ovu poziciju, a da
imamo vladu u tehni~kom
mandatu. Stalno nepotre-
bno gradimo neku negativnu
sliku o sebi.
Iako je u oktobru 2010.
godine imenovana za amba-
sadora u Misiji BiH pri
NATO-u u Briselu, Lidija
Kora} iz porodi~nih razloga
odustala je od ovog mjesta,
prenose „Nezavisne novine“.
To zna~i da }e BiH skoro
godinu biti bez ~elnog ~ov-
jeka u diplomatskoj misiji
na{e dr`ave u Briselu.
Nikoli Radovanovi}u, na-
ime, mandat je istekao u
avgustu pro{le godine, a za
imenovanje novog ambasa-
dora trebat }e jo{ najmanje
pola godine. F. K. Kora}: Imenovana u oktobru
† Palestina bi mogla po-
novo do}i u fokus, ako
zatra`i novu rezoluciju
protiv Izraela. Kakav }e
stav BiH zauzeti u tom
slu~aju?
- Tu postoje jasne proce-
dure. Mi smo tu da osigur-
amo konsultacije me|u
~lanicama i to }emo u~ini-
ti. Kako }e se sve odvijati,
zavisi od dr`ava ~lanica Vi-
je}a. BiH tu ima vrlo jasan
nacionalni stav o Bliskom
istoku. Kada je rije~ o izgr-
adnji naselja na Zapadnoj
obali, na{i stavovi ne razli-
kuju se od onih koje zastu-
pa ve}ina u me|unarodnoj
zajednici i tako }emo se i da-
lje odnositi.
Imamo jasne stavove o Palestini
Misija BiH pri NATO-u u Briselu
Lidija Kora} odustala od
mjesta bh. ambasadora?
Za imenovanje novog ambasadora trebat
}e jo{ najmanje pola godine
Barbali}: Postali smo partner u me|unarodnom miru i sigurnosti (Foto: Webpublicapress UN)
mozaik
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 6
[ta drugi pi{u
Sretna porodica Ban
Djevoj~ici Nataliji Ioni
Ban (Natalya Ionna Bunn)
o~ito se `urilo te je iznenadi-
la majku rodiv{i se u liftu bo-
lnice „Norfold and Norwich“
u Velikoj Britaniji. Suzi Ban
(Suzy, 29) oti{la je u bolnicu
jer je pro{la termin poro|aja
za 11 dana, a vozio ju je supr-
ug D`ejson (Jason, 40).
- Vozili smo se u automo-
bilu na parking bolnice i osje-
tila sam kako bih svakog tre-
na mogla roditi. Doktorica i
medicinska sestra ~ekale su me
na ulazu bolnice s invalidskim
kolicima, a ~im sam u{la u li-
ft, rodila sam - rekla je Suzi.
Doktorica je na vrijeme
reagirala, pa je Suzi rodila
zdravu djevoj~icu.
Bebi se `urilo
Britanka se porodila
u liftu bolnice
Najve}a TV zvijezda u
Velikoj Britaniji posljednjih
nekoliko dana je pas Harvi
(Harvey), koji je glumio u
reklami za Centar za napu{te-
ne `ivotinje. Do sada je ve} pr-
ikupio 10.000 fanova na Face-
booku, a kandidiran je i za na-
jsmje{niju reklamu godine.
Harvi u reklami „mami“
jedan par da ga udomi tako da
im je klikom na daljinski upr-
avlja~ pustio kratki video o to-
me {ta sve zna raditi. Prikazao
je da zna peglati, kuhati, vozi-
ti djecu u {kolu, kositi vrt i
obavljati ostale ku}anske po-
slove. Sve to kako bi na{ao to-
pli dom. Kako bio pokazao da
je spreman na sve, kraj sebe
ima ~ak i mali kofer u kojem
je spremio sve stvari za put.
Reklamu je osmislila agenci-
ja „Thinkbox“.
Harvi postao TV zvijezda
Neobi~na kampanja
Pas u zamjenu za dom
obavlja ku}anske poslove
Grupa nau~nika iz Brita-
nskog kraljevskog dru{tva
zalo`ila se za osnivanje inte-
rnacionalnog tijela za po-
slove s vanzemaljskim civi-
lizacijama. Nezadovoljni sa-
radnjom svjetskih vlada, pr-
of. D`on Zarnecki (John) i
dr. Martin Dominik u uvo-
dnom dijelu dokumenta ko-
ji je pripremio BKD pi{u da
se „nedostatak saradnje mo`e
nadomjestiti formiranjem
internacionalnog okvira isti-
nskim globalnim naporima,
kojima }e rukovoditi tijelo
koje je me|unarodno poli-
ti~ki legitimno“.
Oni predla`u da UN
osnuje poseban komitet, ko-
ji bi bio nadle`an u slu~aju da
nas kontaktiraju vanzema-
ljaci - ne{to poput naciona-
lnih ministarstava za vanjske
poslove, ali sa svemirom.
Inicijativa nau~nika
Formirati tijelo za komunikaciju
s vanzemaljcima
ZIMA Turisti~ki radnici `eljno o~ekuju padavine
Koliko snijega, toliko para
Ljudi se pakuju i odlaze s planina zato {to nemaju uvjete za skijanje
Nepovoljne vremenske
prilike i nedostatak snijega
na planinama u {pici sezone
i ove godine, kao i pretho-
dnih, zadaju glavobolje tur-
isti~kim radnicima koji go-
stima u januaru, kada najvi{e
turista koristi godi{nje
odmore, nisu u mogu}nosti
pru`iti adekvatne uvjete za
skijanje.
Manje turista
Nihad Kori}, predsje-
dnik Turisti~ke zajednice
Srednjobosanskog kantona,
kazao nam je da na Vla{i}u,
jednom od najpopularnijih
bh. skijali{ta, ima mnogo
manje turista nego {to su pla-
nirali.
- Ljudi se pakuju i odla-
ze, {to je i razumljivo jer ne-
ma snijega - kazao nam je
Kori}, obja{njavaju}i da }e
naredne sezone ovaj pro-
blem rije{iti stvaranjem uvje-
ta za skijanje na vi{im po-
dru~jima planine, gdje ima
vi{e snijega.
Propast sezone
Branko Koroman, dire-
ktor Olimpijskog centra Ja-
horina, ka`e da na ovoj oli-
mpijskoj ljepotici vje{ta~kim
snijegom ipak nekako uspi-
jevaju organizirati skijanje
na nekoliko staza.
- I ove godine uskra}eni
smo za prirodne snje`ne
padavine u periodu kada
trebamo ostvarivati najve}i
prihod. Popunjenost ka-
paciteta direktno je uslo-
vljena koli~inom padavina,
a konkretno u hotelu
„Bistrica“, kojim gazdu-
jemo, popunjenost je
izme|u 30 i 40 posto - ka-
zao nam je Koroman, na-
daju}i se da }e snijeg naja-
vljen za idu}u sedmicu po-
praviti stanje.
Uprkos lo{im vreme-
nskim uvjetima, Enes Ari-
fhod`i}, direktor Turisti~ke
zajednice Federacije BiH,
ka`e da se ne mo`e govoriti
o propasti sezone.
- Ima jo{ vremena da se
sve popravi. Ovakvih situa-
cija bilo je i prethodnih go-
dina, ali smo uspijevali ko-
mpenzirati situaciju u kasni-
jim periodima. Ne treba dr-
amatizovati - kazao je Ari-
fhod`i}. B. TURKOVI]
Jahorina: Skijanje na vje{ta~kom snijegu
Prilagoditi
ponudu
Na adresu BZK „Preporod“ Bratunac
Iako je poznato da ve}ina
NVO u svojim uredima ne
posjeduju TV prijemnike,
na adresu BZK „Preporod“
Bratunac do{lo je rje{enje o
izvr{enju od Osnovnog suda
Srebrenica o naplati RTV ta-
kse, zatezne kamate i tro{ko-
va izvr{nog postupka koje
odre|uje Sud.
- Ne znaju}i osnovne ~in-
jenice, a prethodno bez bilo
kakve opomene i uvida na li-
cu mjesta o postojanju TV
prijemnika, Osnovni sud iz-
dao je rje{enje o naplati RTV
takse kancelariji BZK „Pre-
porod“, a op}e je poznato da
ne posjedujemo TV preda-
jnik ve} biblioteku - ka`e pr-
edsjednik „Preporoda“ Elvir
Hod`i}.
On je istakao da kao za-
pljenu Sudu mogu ponuditi
doniranu literaturu iz svje-
tske knji`evnosti, a u svrhu
kamate ponudit }e im neko-
liko u~eni~kih lektira. I. R.
Hod`i}: Dat }emo im knjige
Sudsko rje{enje o izvr{enju
Iako nemaju TV prijemnik, stiglo
im rje{enje o pla}anju takse
Rade bez odobrenja Ministarstva
Inspekcija provjerava dje~ije igraonice
Jedan broj objekata u
Republici Srpskoj u koji-
ma se odvija djelatnost
„igraonica“ za djecu ra-
dio je bez odobrenja Mini-
starstva prosvjete i kultu-
re za rad pred{kolske usta-
nove.
Takvo stanje utvrdila je
entitetska prosvjetna
inspekcija koja je po pre-
poruci Ombudsmena za
djecu RS obavila krontole,
prenosi Fena.
Nelegalne igraonice
obavezne su u ostavljenom
roku pribaviti rje{enje za
rad, u protivnom }e im bi-
ti onemogu}eno obavljanje
ove djelatnosti. Inspekcija
}e nastaviti s pregledom
svih objekata u RS u koji-
ma se odvija ova djelatno-
st.
- Vje{ta~kim osnje`ava-
njem treba se uraditi koli-
ko se mo`e. Trajanje zi-
mske sezone od maksima-
lno dva mjeseca je limiti-
raju}e. Turisti~ki radnici
na planinama trebaju pri-
lagoditi svoju ponudu te
kapacitete popuniti osta-
lim sadr`ajima i tokom
ostalih deset mjeseci - re-
kao nam je Arifhod`i}.
mozaik
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011.
7
Jovan Krkobabi}
^esto mi prigovaraju da
sam u pregovorima tvrd
- Meni se ~esto prigovara da sam u prego-
vorima tvrd ili, kako to neki ka`u, „surovo re-
alan“. I ovog puta pozdravljam realne stavo-
ve zasnovane na ~injenicama, jer jedino tako
mo`emo do kraja razumjeti na{u stvarnost, ne-
ovisno o tome da li se to nekome svi|a ili ne.
(Srbijanski politi~ar za „Ve~ernje novosti“)
Petar ^obankovi}
Ne}e biti eksplozije
cijena hrane
- Uvjeren sam da ne}e do}i do eksplozi-
je pove}anja maloprodajnih cijena prehra-
mbenih proizvoda u Hrvatskoj. Do}i }e do
korekcije cijena, ali to nije toliko alarmantno
kako se `eli posljednjih dana prikazati.
(Hrvatski ministar poljoprivrede u „Novom listu“)
Katja Ku{ec
Bitno je da novinar
zna svoj posao
- Vrhunski lije~nik postaje se nakon 60. go-
dine, a novinar sazrije tek kada izbrusi svoj ta-
lent. Dijamantni status stekne se s godinama
i suludo je da se novinarske ku}e odri~u novi-
nara samo zato {to su navr{ili pedesetu. Bitno
je da novinar zna svoj posao. (Novinarka za „Jutarnji list“)
Ana Sofrenovi}
[to sam vi{e radila,
Holivud me manje privla~io
- [to sam vi{e radila i {to sam vi{e shva-
tala kako je Holivud sam sebi velika rekla-
ma, sve vi{e sam sebe vidjela u nekim dru-
gim svarima. Jednom kada sam svoje
osje}anje neodu{evljenosti Holivudom po-
dijelila s djevojkom koja je za tu produkci-
ju, rekla mi je: „Pa upravo zato }e{ vjerovatno i uspjeti u nje-
mu!“
(Glumica za „Vijesti“)
Krkobabi}:
Na{a
stvarnost
^obankovi}:
Samo korekcije
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 16. 1. 2011.
16. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -1
0
C do 8
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 7
0
C do 15
0
C
17. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 9
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 9
0
C do 15
0
C
18. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 6
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 8
0
C do 15
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
8
TUZLA
10
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
NEDJELJA
GORA@DE
10
PONEDJELJAK UTORAK
8
13
10
BR^KO
Grad Sarajevo 16. 1. 2011.
Izlazak 07.17 Izlazak 13.06
Zalazak 16.35 Zalazak 4.06
Biometeorolo{ka prognoza relativno je povoljna. Najugodnije }e biti u He-
rcegovini i Krajini, dok bi u unutra{njosti du`e zadr`avanje magle i naobla-
ke prije podne mogli uzrokovati slabije pote{ko}e meteoropatima i hro-
ni~nim bolesnicima. Drugi dio dana trebao bi prote}i uz ljep{u op}u sliku
u cijeloj zemlji.
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
15
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
13
BANJA
LUKA
Ku{ec: Godine
nisu va`ne
13
10
Sofrenovi}:
Velika reklama
U centralnoj i isto~noj
Bosni, prije podne, pre-
ovladavat }e obla~no vrije-
me, a u ostalim podru~jima
sun~ano uz malu do umjere-
nu obla~nost. Tokom poslije-
podneva u cijeloj zemlji o~eku-
ju se du`a sun~ana razdoblja. Po
kotlinama i uz rije~ne tokove bit
}e magle i sumaglice.
Umjereno
obla~no
VRIJEME
DANAS
KRE[EVO Okupljanje na brdu Ina~
Planinari na mjestu
pogibije D`emala Bijedi}a
Bijedi} je 18. januara 1977. godine tragi~no izgubio `ivot u avionskoj nesre}i
zajedno sa suprugom Razijom i jo{ {est ~lanova posade
Na brdu Ina~ iznad
Kre{eva ju~er se okupilo ne-
koliko stotina po{tovalaca
lika i djela bh. velikana i
dr`avnika D`emala Bijedi}a
kako bi mu odali po~ast uo~i
34. godi{njice pogibije.
Bijedi} je 18. januara
1977. tragi~no izgubio `ivot
u avionskoj nesre}i zajedno
sa suprugom Razijom i jo{
{est ~lanova posade. Bio je
dugogodi{nji visoki funkci-
oner u BiH, a obavljao je i
du`nost predsjednika Save-
znog izvr{nog vije}a, odno-
sno vlade SFR Jugoslavije.
Kao i ranije, i ove godine
u organizaciji Planinarskog
dru{tva „Vranica“ iz Fojni-
ce organiziran je memorija-
lni uspon na mjesto pogibi-
je D`emala Bijedi}a. Bili su
tu planinari, lovci, izvi|a~i,
gra|ani iz Had`i}a, Zabr|a,
Viteza, Visokog, Mostara,
Konjica, Tar~ina, Fojnice,
Kre{eva, Kiseljaka, Konjica,
Dusine...
^lanovi PD „Vranica“
polo`ili su vijenac i cvije}e
pored spomen-plo~e na brdu
Ina~. H. ^UKLE
Na brdu Ina~ sreli smo
68-godi{njeg Rasima Neradi-
na iz Crni~kog Kamenika,
koji se tu u blizini na{ao i da-
leke 1977. godine, u vrijeme
kada se desila nesre}a.
- Nai{ao sam s posla iz
Kre{eva, bio je veliki snijeg,
magla i vijavica, skoro ni{ta se
nije vidjelo. U jutarnjim satima
ispod In~a ~uo sam jaki zvuk
avionskog motora. Ne{to iza to-
ga ~uo se jak udar. Pro{ao sam
ku}i i ~ujem u Bjelovi}ima da
je avion udario u vrh In~a. Po-
licija je sve blokirala i nije se
moglo pri}i mjestu nesre}e.
Oni koji su prilazili bli`e, ka`u
da je prizor bio jeziv - ispri~ao
nam je Neradin.
Prizor je bio jeziv
Veliki broj planinara okupio se oko spomen-plo~e na brdu Ina~ (Foto: H. ^ukle)
Prijete li nam najve}a poskupljenja
Rekordne cijene bra{na
Kilograma ove namirnice u manjem entitetu ko{ta 0,80 KM, a u FBiH 0,73 KM
Kilogram bra{na u RS
dostigao je svoj maksimum i
ko{tat }e 0,80 KM bez PDV-
a, potvrdio je za „Dnevni
avaz“ predsjednik Udru`enja
pekara RS Sa{a Trivi}.
On je kazao da }e to biti
i najvi{a cijena bra{na u RS
i da }e Udru`enje pekara u
skladu s tim formirati nove
cijene hljeba i pekarskih pr-
oizvoda, koje }e tako|er obo-
riti sve rekorde.
U Udru`enju mlinara RS
navode da }e cijena p{enice
u Ma|arskoj, odakle RS uvo-
zi ovu `itaricu, narednih da-
na dosti}i i rekordnih 300
eura po toni.
Bra{no je posljednjih de-
setak dana u RS ve} posku-
pjelo sa 0,42 na 0,75 feninga,
bez PDV-a.
Iz Udru`enja pekarskih
obrtnika FBiH isti~u da peka-
ri u ve}em entitetu trenutno
kilogram bra{na pla}aju 0,73
KM bez PDV-a i da svakog
dana o~ekuju pove}anje cijena.
- Za sada ne}emo po-
ve}avati cijene hljeba i peka-
rskih proizvoda, ali pratit
}emo kretanje cijena bra{na
i u skladu s tim pekari }e fo-
rmirati cijene. No, bojimo se
da bi uskoro moglo do}i do
nesta{ice p{enice na svje-
tskom tr`i{tu, jer su Rusija i
Moldavija ve} zabranile izvoz
- kazao nam je Sead \ipa, pr-
edsjednik Udru`enja.
U Federalnom ministar-
stvu trgovine isti~u da je, pr-
ema njihovim podacima, ci-
jena p{enice stabilna ve} ne-
koliko dana.
- Prema najnovijim po-
dacima, tona p{enice na be-
rzi u Budimpe{ti ko{ta 441
KM, a u ^ikagu 436. To je-
su vi{e cijene nego na sa-
mom po~etku godine, ali
smatramo da nema razloga
za paniku, jer iz prakse zna-
mo da slijedi veliki pad cije-
na. U februaru i martu
obi~no su cijene p{enice na-
jni`e i tada treba stvarati za-
lihe - navode u Ministar-
stvu. V. S. - M. A.
Cijene bra{na dostigle maksimum
Berza 29. 10. 29. 11. 13. 12. 21. 12. 28. 12. 10. 1.
Budimpe{ta 407 424 435 441 450 441
^ikago 344 368 351 400 425 436
Cijene p{enice (u KM)
Neradin: Vra}ao se s posla
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 8
Brzo - kratko
Beatifikacija pet ~asnih sestara iz BiH
Papa Benedikt XVI potpisao dekret
Papa Benedikt XVI pokrenuo je postupak beatifikacije
pet ~asnih sestara iz BiH koje su zbog svoje vjere ubijene
1941. godine, saop}eno je iz Vatikana.
Papa Benedikt potpisao je dekret kojim se priznaje
mu~eni{tvo pet ~asnih sestara koje su ubijene „zbog
mr`nje prema vjeri“ u decembru 1941. godine u BiH.
Pet `ena su Marija \ulija (Kata Ivani{evi}), Marija Berna-
deta (Terezija Banja), Marija Kricina (\uzepa Bojanc), Ma-
rija Antonija (\uzepa Fabjan) i Marija Berhmana (Karoli-
na Ana Lejdeniks), navodi se u saop}enju, prenosi Srna.
Hrvatska stranka prava BiH
Osuda napada na povratnike
Hrvatska stranka prava (HSP) BiH oglasila se pri-
op}enjem za javnost u kojem osu|uje u~estale napade na
imovinu hrvatskih povratnika u RS, prenosi Fena.
U saop}enju se navodi da je na prostoru koji danas zauzima
Republika Srpska nekada `ivjelo oko 220.000 Hrvata i da su
danas Hrvati s tih prostora skoro potpuno biolo{ki izbrisani.
OO HDZ-a 1990 [iroki Brijeg
Odba~eni navodi Stjepana Kre{i}a
Op}inski odbor (OO)
HDZ-a 1990 [iroki Brijeg
oglasio se saop}enjem za
javnost u kojem odbacuje
navode Stjepana Kre{i}a
izre~ene u jednoj TV emi-
siji 14. januara o stanju u
HDZ-u 1990 u [irokom
Brijegu, prenosi Fena.
U priop}enju se navodi da
je Kre{i} kazao da OO [iro-
ki Brijeg ne podr`ava spor-
azum HDZ-a 1990 i HDZ-a
BiH, kao ni politiku koju
sada vodi HDZ 1990.
Petar \oki}, novi ministar u manjem entitetu
RS treba biti socijalno pravednija
Novoizabrani ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite
Republike Srpske Petar \oki} rekao je da }e vlast, na pri-
ncipu da RS bude socijalno pravednija, nastojati da kreira
politiku i donosi zakone
kojima }e to istinski i po-
tvrditi.
On je ocijenio da je oblast
bora~ke i invalidske za{ti-
te, rada i radnih odnosa
va`no podru~je politi~kog
djelovanja u RS, prenosi
Srna.
- Tu se prelama mno{tvo
razli~itih interesa i potreba
gra|ana i uvjeren sam da
}e sve institucije RS, kao i
mi u ministarstvima u nar-
ednim godinama, uspjeti
da svu energiju koju imamo usmjerimo u razvoj i ja~anje
RS, da afirmi{emo i probudimo uspavanu solidarnost -
rekao je \oki} novinarima u Bijeljini.
Nikola [piri} za beogradske „Ve~ernje novosti“
O~ekujem da SNSD, SDP, SDA,
dva HDZ-a i SDS formiraju vlast
Uprava „@eljezare“ Zeni-
ca priprema tu`bu protiv
„Arcelor Mittala“ Zenica
zbog kra|e desetina hiljada
tona sirovine s lagera unutar
nekada zajedni~kog kruga.
U „@eljezari“ tvrde da su
Indijci kupili pogone, opre-
mu, ali ne i sirovine koje su
se tu zatekle.
Zaposjeli skladi{te
- Kupoprodajni ugovor
izme|u Vlade FBiH i „Mit-
tala“ nije obuhvatio sirovine
i materijal, koji su u vla-
sni{tvu „@eljezare“. U skla-
di{tu investicijske opreme
bilo je oko pet hiljada tona,
u skladi{tu koksa 4.700, va-
trostalnog materijala oko
2.500 tona, a u skladi{tu ru-
de oko 167.000 tona. „Mit-
tal“ ve} mjesecima koristi
nelegalno te resurse, prejudi-
ciraju}i kona~nu odluku o
raspodjeli sirovine - upozo-
rava direktor „@eljezare“ Ze-
nica Safet Berbi}.
Prema saznanjima na-
dle`nih u „@eljezari“, ve} je
potro{eno oko 70.000 tona
rude, a po~elo je kori{tenje i
zaliha koksa.
- Bio sam na licu mjesta
i razo~aran sam, jer su zapo-
sjeli na{e skladi{te i koriste
ga u tehnolo{kom procesu
aglomeracije i visoke pe}i.
Poslovodstvo „Mittala“ ko-
risti neke zakone koji su
nama strani, a moraju se
pona{ati po zakonima koji
vrijede u na{oj dr`avi. Me-
ni je veoma `ao {to su pote-
gnuli za tako nepopular-
nom mjerom da, ne konsu-
ltiraju}i nas, uzurpiraju
imovinu, neosnovano se bo-
gate - ka`e Berbi}, doda-
ju}i da je tu`ba protiv „Mit-
tala“ u pripremi.
Vlada {uti
Predsjednik Sindikata
„@eljezare“ Semir Taslaman
ka`e da je postojala namjera
da zaostale pla}e radnika,
doprinosi i krediti „@el-
jezare“ Zenica budu namir-
eni prodajom tih sirovina.
- Vlada FBiH se ne
uklju~uje, kao {to se nije ni
do sada uklju~ivala u rje{ava-
nje problema „@eljezare“ Ze-
nica i njenih radnika - ka`e
Taslaman i isti~e da radnici
ne}e dugo ~ekati.
A. D@ONLI]
Predsjedavaju}i Vije}a
ministara BiH Nikola [piri}
izjavio je da bi novo Vije}e
ministara moglo biti formi-
rano po~etkom marta, ako bi
politi~ki lideri ovih dana
postigli dogovor o ve}ini u
Parlamentu BiH.
- Nije dobro {to vlast jo{
nije formirana, ali tu treba
imati razumijevanja, zbog
slo`enog ustavnog ure|enja
zemlje i izborne procedure.
Klju~ni problemi su `elja
SDP-a BiH da bude gospo-
dar politi~ke situacije u ze-
mlji i komplikovani odnosi
Bo{njaka i Hrvata u Federa-
ciji BiH. U cijeloj ovoj pri~i,
Republika Srpska i SNSD
zajedno sa SDS-om poja-
vljuju se kao stabilizuju}i
faktori - rekao je [piri} za be-
ogradske „Ve~ernje novosti“,
prenosi Srna.
Prema njegovim rije~ima,
o~igledno je da SDP BiH
svjesno produbljuje krizu
kako bi imao osnova da po-
zove me|unarodnu zajedni-
cu da utje~e na proces formi-
ranja vlasti, {to bi uru{ilo kr-
edibilitet zemlje.
- Najstabilnija vlast na
nivou BiH bila bi ako bi je
formirala {ira koalicija. [to
{ira koalicija, to je ~vr{}i
dogovor. Bojim se da oni
koji ne `ele {iru koaliciju, ne
`ele ni da razgovaraju - rekao
je [piri}.
Na pitanje da li je mogu}a
koalicija SNSD - SDS - SDP
BiH - SDA - HDZ BiH i
HDZ 1990, [piri} je odgovo-
rio da je sve realno, ako se na
vrijeme postigne dogovor, i
dodao da }e se svi morati vr-
atiti na po~etne pozicije.
- RS nema pravo da pri-
stane na bilo kakve diktate.
Nije dobro ostaviti ni SDP ni
SDA izvan vlasti. Mislim
da }e na kraju do}i do {ire
koalicije i da }e se to {to zo-
vu programska ipak pretvo-
riti u matemati~ku koaliciju
- kazao je [piri}.
[piri}: Klju~ni problemi
„Mittal“ i „@eljezara“: Kupoprodajni ugovor ne obuhvata sirovine
- @ao nam je zbog navo-
da koje ste nam predo~ili.
Izgleda da je do{lo do ne-
kog nesporazuma. Kompa-
nija „Arcelor Mittal“ Zeni-
ca u postupku je otklanja-
nja svih nedoumica koje
postoje kod „@eljezare“
Zenica u ovom slu~aju - ka-
zala je u odgovoru na upit
o tvrdnjama iz „@eljezare“
Dijana Bo`i}-Srdanovi},
portparol „Arcelor Mitta-
la“.
Bo`i}-Srdanovi}: @alimo
zbog nesporazuma
SPOROVI Na pomolu novi skandal i tu`ba protiv Indijaca
’Arcelor Mittal’ mjesecima
potkrada ’@eljezaru’ Zenica
Ve} potro{eno oko 70.000 tona rude, a koriste se i zalihe koksa
Berbi}: Razo~aran sam
Taslaman: Radnici ne}e ~ekati
Papa Benedikt: Pokrenuo postupak
Kre{i}: Demantirane tvrdnje
\oki}: Razli~iti interesi
Podsticaji za poljoprivredu
XMinistarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivre-
de Republike Srpske tek treba izraditi pravilnik o uvje-
tima i na~inu ostvarivanja nov~anih podsticaja za ra-
zvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu.
U narednom periodu, najavili su, odr`at }e sastanke s
korisnicima podsticajnih sredstava za poljoprivredu.
Ovogodi{nji bud`et Ministarstva poljoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede RS za subvencije i podr{ku
poljoprivredi iznosi 60 miliona i manji je za 20 miliona
maraka od pro{logodi{njeg, {to je izazvalo nezadovo-
ljstvo ratara, prenosi Fena.
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 9
PREVARE Sva odgovornost poku{ava se prebaciti na SCT
Vlada FBiH glavni krivac za
bruku s tunelom Vijenac
Posao dat firmi koja je ve} bila pred propa{}u z Imali smo mogu}nost
da za{titimo svoje interese, ka`e na{ sagovornik
Afera zvana SCT po~ela
se rasplitati, pa je svima po-
stalo jasno ono na {ta „Avaz“
ukazuje ve} godinu, a to je da
ova kompanija odlazi u ste~aj
i da ne mo`e realizirati dva
velika projekta na koridoru
5C u BiH - tunel Vijenec i
prvu dionicu sarajevske za-
obilaznice, ukupne vrijedno-
sti oko 220 miliona maraka.
Velika dugovanja
Federalne vlasti ovih da-
na ~ine sve da sa sebe skinu
odgovornost za ovaj pro-
ma{aj, poku{avaju}i krivicu
svaliti na slovensku kompa-
niju. Stoga treba podsjetiti
na nekoliko detalja.
Slovenci su posao na sa-
rajevskoj zaobilaznici dobi-
li 2007., a krajem 2009.
po~ele su pristizati infor-
macije da je firma u proble-
mima, da nema novca za za-
vr{etak radova i nabavku
materijala, te da duguje no-
vac na{im kompanijama ko-
je rade kao podizvo|a~i na
ovom projektu itd.
Stanje je iz dana u dan bi-
valo sve gore, pa je Federa-
lna vlada, pod pritiskom ja-
vnosti, 8. marta donijela za-
klju~ak da kompanije koje
ve} realiziraju projekte u
na{oj zemlji, a ne izmiruju
redovno obaveze prema po-
dizvo|a~ima, „ne}e mo}i bi-
ti odabrane na bilo kojem
budu}em tenderu“.
Minimalni zahtjevi
Kr{e}i vlastiti zaklju~ak,
te uprkos silnim upozorenji-
ma javnosti da je slovenska
firma pred kolapsom, feder-
alne vlasti 23. juna potpisa-
le su ugovor sa SCT-om o
izgradnji najve}eg infrastru-
kturnog projekta u BiH, tu-
nela Vijenac.
Svoj postupak opravdali su
~injenicom da SCT formalno
ispunjava sve uvjete Evro-
pske banke za obnovu i razvoj
(EBRD), koja je finansijer pr-
ojekta, te da nemaju osnova da
odbace njegovu ponudu. No,
sagovornik „Avaza“, dobro
upu}en u ovaj posao, ka`e da
su pravila EBRD-a samo pa-
ravan iza kojeg se na{i poli-
ti~ari poku{avaju sakriti.
- EBRD je propisao samo
minimalne uvjete koji se mo-
raju zadovoljiti kako bi za{ti-
tio svoje interese. To ne zna~i
da na{i zakoni ne va`e prili-
kom realizacije tih projeka-
ta, izuzev Zakona o javnim
nabavkama BiH. Mi smo,
dakle, u ovom slu~aju imali
puno pravo i mogu}nosti da
za{titimo vlastite interese,
ali to nismo u~inili - ka`e na{
sagovornik. G. MRKI]
Kako smo objavili,
po~etak izgradnje tunela
Vijenac kasnit }e najma-
nje godinu. Za to vrijeme
Federacija }e EBRD-u go-
di{nje pla}ati oko pola mi-
liona maraka penala na ne-
povu~ena sredstva.
Penali pola miliona KM
Sa{i Lipovacu (41) iz Bo-
sanske Gradi{ke Vrhovni
sud Republike Srpske potvr-
dio je raniju presudu od de-
set godina zatvora zbog ra-
tnog zlo~ina nad Bo{njacima
iz gradi{kog sela Liskovac u
avgustu 1993., prenosi Fena.
On je progla{en krivim
da je u no}i sa 1. na 2. avgu-
st 1993. zajedno sa Savom
Veljki}em i @eljkom Jo-
vi}em, koji su u bijegu, i @.
S., koji je poginuo 2001. go-
dine, te sa jo{ „dvije nepo-
znate osobe“ do{ao u
bo{nja~ko selo Liskovac,
gdje su na stravi~an na~in
ubili troje ~lanova porodice
Rizvanovi}, ranili tada
~etverogodi{nju M. R te u
vi{e navrata silovali tada
dvadesetogodi{nju S. R.
Nakon ovog zlo~ina, na-
vodi se u optu`nici, Lipovac
je sa @eljkom Jovi}em i @. S.
i jo{ dvojicom ubio Eminu
Turan i njenog sina Almaza. Bosanska Gradi{ka: Zlo~ini u selu Liskovac
Potvr|ena presuda za ratni zlo~in
Sa{i Lipovcu deset godina zatvora
Tunel Vijenac: Nova bruka federalne vlasti
Nekoliko bolesnika s
Onkologije KCUS-a obra-
tilo se na{oj redakciji tvr-
de}i da su njihovi `ivoti
ugro`eni zato {to ve} du`e
od mjesec nema lijekova za
hemoterapije.
Prema njihovoj tvrdnji,
izme|u ostalog, nedostaju
i supstance za terapiju
`enama oboljelim od raka
dojke.
Neprijatne scene
Ta~nost ove informaci-
je za „Dnevni avaz“ je po-
tvrdio dr. Semir Be{lija s
Onkologije tvrde}i da ne-
dostaje najmanje sedam li-
jekova za oboljele od kar-
cinoma.
- Mjesec i po je takva si-
tuacija. Poku{avamo je pr-
emostiti tamo gdje
mo`emo kombiniranjem
drugih lijekova. Za ostale
pacijente ~ekamo na lijeko-
ve. Slali smo dopise Fondu
solidarnosti FBiH da se
{to prije rije{i problem.
Naru~ujemo zalihe za dva
mjeseca, a za{to nam lije-
kovi nisu do{li na vrijeme,
zaista ne znam - ka`e dr.
Be{lija.
Prema njegovim ri-
je~ima, te{ko je pacijenti-
ma objasniti da problem
nije nastao zbog osoblja
klinike ili KCUS-a.
- De{avaju se i neprija-
tne scene, a sve to emoti-
vno utje~e na nas. Nara-
vno, te{ko je i pacijentima.
@alosno je da dolaze u ova-
kvu situaciju. Svi trebamo
poduzeti mjere da se rije{e
ovi problemi. Imamo do-
bru kliniku i dobre ljeka-
re, a padamo u o~ima lju-
di zbog lijekova. Sramotno
je da se to de{ava u 21. sto-
lje}u - isti~e Be{lija.
Kasni isporuka
Direktorica Zavoda
zdravstvenog osiguranja i
reosiguranja FBiH Novka
Agi} kazala nam je da su
neki od lijekova isporu~eni
klinikama.
- Poslali smo dopise
svim distributerima koji
nisu u predvi|enom roku
isporu~ili narud`be. Neki
su se javili, tako da o~eku-
jemo da rije{e ovu situaci-
ju. Ostali dobavlja~i obavi-
jestili su nas da probleme
imaju proizvo|a~i, jer ne-
maju zaliha. ^inimo sve da
brzo rije{imo problem -
ka`e Agi}. E. HALA]
Nesta{ica lijekova na Onkologiji
Ugro`eni oboljeli
od karcinoma
Ve} mjesec i po nema najmanje sedam
vrsta lijekova za terapije, ka`e dr. Be{lija
Stanje je
ozbiljno
- Stanje je zaista
ozbiljno. Kod ovakvih
bolesti bilo kakva pauza,
prekid terapije ili ne-
kvalitetno lije~enje ne-
minovno vode do lo{ih
rezultata - isti~e Be{lija.
Be{lija: Sramotno i `alosno Agi}: Problem sa zalihama
Op}inska or-
ganizacija SDP-
a BiH Br~ko Di-
strikta oglasila
se saop}enjem za
javnost povod-
om ju~era{njeg
ostavljanja ru~ne
bombe u ulici
prof. Murata ef.
Sinanagi}a u
Br~kom, koja je
tu i uni{tena, pr-
enosi Fena.
- OO SDP-a
BiH najo{trije
osu|uje ovakve
neodgovorne postupke pojedi-
naca, koji ugro`avaju sigurno-
st svih gra|ana, te o~ekujemo
brzu i efikasnu reakciju na-
dle`nih institucija, a prije sve-
ga policije i pravosu|a Br~ko
Distrikta - ka`e se u priop}enju
br~anskog SDP-a.
Br~ko: Uznemirenost zbog bombe
Op}inski odbor SDP-a Br~ko
Osuda ugro`avanja sigurnosti
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Fuad Karaha-
san.
Datum i mjesto ro|enja: 24.
decembar 1956., Sarajevo.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlastiti
dom: Vlastiti dom.
Bra~no stanje: Sretno o`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Datum ro|enja k}erke.
Koji automobil vozite: Baraku
„seat tdi“.
Kako se odmarate: Najbolje uz
ro{tilj i dobro dru{tvo.
Omiljeni muzi~ar: Svi oni ~ija
me muzika oraspolo`i.
Volite li kuhati: Da.
Najdra`a knjiga: „Legenda o
Ali-pa{i“.
Omiljeni pisac: Agata Kristi
(Agatha Christie).
Umjetnik kojeg cijenite: Ima
ih vi{e.
Za koji klub navijate: Za repr-
ezentaciju BiH.
Koga biste poveli na pusti
otok: Suprugu, da se ~estito
odmorimo.
Jeste li ljubomorni: Da.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: O~i i
osmijeh.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Zavisti od vrste, ali u princi-
pu - ne.
Bavite li se sportom: Skijanje
i plivanje.
Omiljena hrana i pi}e: Riba s
gradela i crno vino.
Ko se brine o Va{em imid`u:
K}erka.
Volite li i}i u {oping: Ne.
Jeste li sujevjerni: Ponekad.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: Ne
~ini drugima ono {to ne bi vo-
lio da neko tebi u~ini.
Va{ najbolji prijatelj je: Hva-
la Bogu, imam ih vi{e.
Pratite li politi~ku situaciju:
Da.
Da imate 15 minuta vlasti,
{ta biste prvo uradili: Poku{ao
bih upaliti svjetlo ({to }e re}i -
vi{e socijalne pravde).
Biste li u~estvovali u {ouu re-
alnosti: Ne. N. G.
Fuad Karahasan
Klub poznatih
Karahasan: Voli kuhati
TRPIMO I
GLEDAMO - Ko-
liko }emo vi{e tr-
pjeti i gledati kako
nam djeca umiru
zato {to njihovi ro-
ditelji nemaju no-
vca za lije~enje?
Umrla je jo{ jedna
biha}ka princeza
zato {to nije imala
novca, a za na{e
politi~are ima kada
se oni razbole. Sra-
motno! Arman,
Br~ko
SVE NA POLICE
- Nema toga da 50
posto doma}ih pr-
oizvoda mora biti
na na{im polica-
ma! Sve {to se pro-
izvodi u ovoj ze-
mlji, ima da se
na|e u trgovina-
ma! Jasno i nedvo-
smisleno!
ZABORAVILI
NAJVA@NIJE -
^itam kako dolaze
Kosor i Josipovi} u
BiH da razgovaraju
s na{im „politi~ari-
ma“ u vezi s poli-
ti~kom situacijom.
Samo su zaboravili
da povedu Dodika
i Tadi}a, ali - na-
jva`nije - zaboravi-
li su da ovo vi{e ni-
je 1992. kada su di-
jelile na{u zemlju
te dvije nama „pri-
jateljske“ dr`ave!
Ljuti Kraji{nici
@ARKO IZ
^APLJINE - Na
TV-u sam vidio
@arka Pavlovi}a,
dopresjednika
HSP-a BiH. Taj
@arko bio je islje-
dnik SIS-a u
^apljini, gdje je on
li~no pu{tao i za-
tvarao Bo{njake, a
sada vidim da do-
govara koaliciju s
Lagumd`ijom.
Svaka ~ast SDP-u s
kim stvara vlast.
Pozdrav od biv{eg
@arkovog logora{a!
STALNO
UKRUG - Neke
stranke ve} godi-
nama opstaju za-
hvaljuju}i glasu
bo{nja~kih penzio-
nera. Ovi ih upor-
no la`u i varaju, a
opet na kraju gla-
saju za njih. Onda
~etiri godine psuju
i galame na te stra-
nke, a kada do|u
izbori i kada pita{
penzionera za koga
}e glasati, on ka`e:
„Pa, za ove na{e.“ I
tako sve ukrug.
SMS
SKANDALOZNO SDA iskoristila otpu{tene vojnike
Obe}ana im penzija, a
nisu dobili ni marku!
Slu`ili dr`avi, a danas nemaju {ta jesti z Bit }e velikih problema s isplatom
penzija otpu{tenim vojnicima, ka`e Kasumovi}
Vojnici koji su pro{le godine
otpu{teni iz slu`be u Oru`anim
snagama (OS) BiH ve} mjesecima
nemaju nikakvih primanja od
dr`ave.
Iako im je prema izmjenama
Zakona o slu`bi u OSBiH koje je
usvojio Parlament BiH dato pra-
vo na prijevremeno penzionisa-
nje, niko od njih jo{ nije dobio
rje{enje od Federalnog zavoda
PIO.
Bra{no na veresiju
Je li u pitanju klasi~na prevara
u re`iji dosada{njih vlasti, koje su
obe}ale vi{e nego {to mogu ispuni-
ti, trebalo bi se znati vrlo brzo. No,
ako se uzme u obzir da je SDA bi-
la predlaga~ ovih izmjena, a da je
ministar odbrane BiH Selmo Ciko-
ti}, koji dolazi iz te stranke, bio pr-
otiv njih tvrde}i da za to nema no-
vca, kristalno je jasno da je stranka
Sulejmana Tihi}a samo iskoristila
nesretne vojnike.
- Izgleda da smo prevareni! Po-
jedini pripadnici OSBiH koji su iz
slu`be iza{li prije godinu nemaju
{ta jesti, bra{no di`u na veresiju, a
djecu ispisuju iz {kole zbog nemo-
gu}nosti daljnjeg {kolovanja - ka`e
se u pismu jednog od biv{ih pripa-
dnika OSBiH koje je stiglo u na{u
redakciju.
Direktor Federalnog zavoda
PIO Zijad Krnji} potvrdio je za
na{ list da niko od vojnika koji su
otpu{teni pro{le godine jo{ nije
dobio rje{enje o penzionisanju.
Razlog tome, kako nam je rekao,
jeste ~injenica da dr`avnim
bud`etom za 2010. godinu nije
predvi|en novac za ove ljude. Re-
kao nam je i da je prije nekoliko
dana s predstavnicima Ministar-
stva odbrane BiH odr`an sasta-
nak kako bi se poku{alo na}i
rje{enje za ovaj problem te da bi
se uskoro trebali susresti i s pr-
edstavnicima Ministarstva fina-
nsija BiH.
Problem za dr`avu
A u Ministarstvu finansija tvr-
de da novca za otpu{tene vojnike
u ovom trenutku nema i da }e to
godinama predstavljati sve ve}i pr-
oblem za dr`avu. Zamjenik mini-
stra Fuad Kasumovi} rekao da
novac za to mora biti osiguran i da
}e vojnicima, zbog odluke o privr-
emenom finansiranju, sredstva
najvjerovatnije biti ispla}ena retr-
oaktivno.
Ministar Cikoti} kazao je za
„Avaz“ da njegovo ministarstvo
~ini sve kako bi se osiguralo pro-
vo|enje usvojenog zakona.
S. RO@AJAC - E. HUREMOVI]
OSBiH: Prevareni vojnici tra`e svoja prava i ispunjenje obe}anja (Foto: Arhiv „Avaza“)
- Ne `elimo davati nikakva
la`na obe}anja. Zakon je usvojio
Parlament BiH i obaveza je insti-
tucija da ga provedu. O~eku-
jem da ne}emo morati ~ekati
formiranje nove vlasti, ve} da }e
Vije}e ministara BiH u te-
hni~kom mandatu donijeti potr-
ebne odluke kako bi se obezbi-
jedila sredstva za ove penzije -
kazao je Cikoti}.
Cikoti}: Zakon
mora biti proveden
Cikoti}: Bez la`nih obe}anja
Krnji}: Zavod jo{ nije izdao nijedno
rje{enje
Na pusti otok
sa suprugom
Li~ni profil direktora firme „K-ing“
panorama
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 11
POSJETE Jedan dan sa pripadnicima DGS-a na prelazu Bosanski Brod
U prosjeku bude pet miliona
prelazaka svake godine
Najfrekveniji grani~ni prijelaz u na{oj zemlji z Putnici uglavnom pozdravljaju ukidanje viza
Poslije ukidanja viza za
gra|ane BiH na najfrekveni-
jem grani~nom prijelazu u
na{oj zemlji u Bosanskom
Brodu veoma je `ivo. U`ur-
bano se radi, a neprekidna je
komunikacija s kolegama iz
Hrvatske s druge strane Sa-
ve. Doma}in nam je bio sa-
mostalni inspektor Milan
Jeli}, komandir Jedinice gr-
ani~ne policije na ovom gr-
ani~nom prijelazu.
- Iz minute u minutu pr-
atimo stanje i koordiniramo
s kolegama s druge strane ri-
jeke. Ovo je, poslije Macelja
i Bregane, najfrekventniji
grani~ni prijelaz i u Republi-
ci Hrvatskoj. U prosjeku pet
miliona prelazaka bilje`imo
ovdje svake godine, ali ve}ih
problem nikada nije bilo.
Moglo bi se jo{ mnogo por-
aditi na boljoj opremljenosti,
ali uvijek se mo`e raditi na
pobolj{anju-ka`e Jeli}.
I sami smo uo~ili ve}i br-
oj prelazaka. Putnici ugla-
vnom pozdravljaju ukida-
nje viza i poru~uju bh.
gra|anima da je potrebno sa-
mo po{tovati pravila u EU.
- Ja nisam bio pod viznim
re`imom i ovo, li~no za me-
ne, ne zna~i mnogo, ali sam
sretan zbog gra|ana BiH ko-
ji sada bez ograni~enja mogu
putovati Evropom. Dragi
Bosanci, samo po{tujte pra-
vila i dobro do{li u EU-po-
ru~uje Danijel Semerot iz
Diseldorfa koji nastavlja put
ka Sarajevu. M. ^ABRI]
Grani~ni prijelaz u Bosanskom Brodu
U 2009. zabilje`en je pre-
lazak 1.760.000 motornih vo-
zila od ~ega 20.059 autobusa.
Za devet mjeseci protekle
godine zabilje`en je prelazak
4.800.000 osoba i oko 1,5 mi-
liona vozila. Taj broj }e, ka-
da se sravne ra~uni do kraja
pro{le godine, zbog ukidanja
viza biti drasti~no uve}an.
Drasti~no pove}anje
2008. g.
6.160.000 osoba
2009. g.
5.764.000 osoba
Prelasci u
statistici
U Kantonalnoj bolnici u
Gora`du u petak je, nakon
duge i te{ke bolesti, premi-
nuo D`emal Omerba{i}, du-
gogodi{nji predsjednik
Med`lisa IZ Ustikolina. Ovu
du`nost obavljao je od sredi-
ne 90-ih godina, a nakon
rata sa saradnicima u
Med`lisu, stanovnicima
Ustikoline i imamima iz pe-
pela je podigao Turhan
Emin-begovu u Usti-
kolini i d`amiju u Ja-
buci, izgradio mekte-
be u Mr|eli}ima i Bo-
rovni}ima, imamske
stanove i ostalu imovi-
nu IZ.
- Izgubili smo
uglednog ~ovjeka, ko-
ji je mnogo doprinio
u izgradnji d`emata i
Med`lisa u Ustikoli-
ni. Posljednje godine
svoga `ivota ugla-
vnom je proveo u bo-
lnicama i u postelji -
kazao je Izudin ef.
Perjan, v.d. glavnog
imama MIZ Ustikoli-
na.
Oni koji ga po-
znaju ka`u da se
D`emal za preselje-
nje na drugi svijet
pripremao ve} dva mjeseca,
otkako je ostao bez sina jedi-
nca Dine, koji je preminuo u
37. godini `ivota.
Omerba{i} }e u Ustikoli-
ni ostati upam}en i kao ista-
knuti sportski radnik. Nje-
gov brat [evko zagreba~ki je
muftija. D`enaza }e se oba-
viti danas na mezarju ispred
Turhan Emin-begove d`a-
mije. Al.B.
Omerba{i}:
Ostao bez
sina jedinca
U Ustikolini preminuo D`emal Omerba{i}
Zaslu`an za obnovu poru{enih d`amija
Povodom ru{enja dva
ni{ana u prnjavorskom me-
zariju, {to se dogodilo u pe-
riodu od Nove godine pa
do 6. januara, predstavnici
Me|ureligijskog vije}a BiH,
te SPC i Gr~kokatoli~ke cr-
kve, kao i predstavnici op{ti-
nske vlasti najo{trije su osu-
dili ovaj vandalski ~in.
- Jedan od na~ina da se
suprostavimo ovakvim ne-
djelima jeste da vjerske zaje-
dnice podr`e jedni druge, da
zajedno dignu glas protiv
vandalskih napada poput
ovoga koji se dogodio u pr-
njavorskom mezarju -rekao
je Emir Kova~evi}, izvr{ni
sekratar Me|ureligijskog vi-
je}a BiH.
Prnjavorski namjesnik
SPC Du{ko Drini} i Petar
Sitnik protujerej Grkokato-
li~ke (tzv. Ukrajinske cr-
kve) osudili su ovaj vanda-
lski ~in i uputli apel rodite-
ljima da vi{e porade na va-
spitanju svoje djece. I Sre}ko
Auli}, zamjenik na~elnika
op{tine Prnjavor najo{trije je
osudio ru{enje ni{ana u pr-
njavorskog mezarju. D. ^.
U posljednjih desetak
godina u prnjavorskom
mezarju poru{eno je vi{e
od 50 ni{ana, od kojih su
neki stari i vi{e od 200 go-
dina.
- Kao i prethodne
slu~ajeve skrnavljenja me-
zarja i ovaj je MIZ u Prnja-
voru prijavio policiji. U
slu~aju ru{enja 27 ni{ana,
oskrnavljenih prije pet go-
dina, po~inioci su pro-
na|eni i ka`njeni, ali, koli-
ko znam, ostali nisu -rekao
je Fikret ]elenka, glavni
imam MIZ Prnjavor.
Po~inioci
prona|eni
Jeli}: Nema
ve}ih
problema
Semerot:
Dobro do{li
u EU
^lanovi Me|ureligijskog vije}a BiH na mezarju u Prnjavoru
Predstavnici MRV BiH u Prnjavoru
Osuda skrnavljenja ni{ana
Jelena Savi} pokazuje svoje rukotvorine
Hobi profesorice geografije iz Zvornika
Suveniri od drveta sa etno motivima
Profesorica geografije u zvorni~koj Gimnaziji Jelena Sa-
vi} u slobodno vrijeme pravi razne suvenire od drveta,
prepu{taju}i ma{ti i vje{tini na volju, a inspiracija su joj
naj~e{}e etno i pravoslavni motivi. Velika joj je pomo}
suprug Mile, stolar po zanimanju, koji sije~e i oblikuje
komade drveta, a Jelena ih ukra{ava.
- Po~ela sam od ikona sa likovima svetaca, pa onda kako
su navirale ideje i inspiracija, radila sam i druge ukrasne,
ali i korisne predmete, poput drvenih kutija za nakit ili
neke druge sitnice u etno stilu - pri~a Jelena koja na pita-
nje kakve veze ima geografija sa suvenirima obja{njava da
na njenim crte`ima i ostalim rukotvorinama dominiraju
etno i motivi iz zavi~aja, iz seoskog `ivota.
Planira raditi i licitarska srca ukra{ena ogledalcima i
{arama, pljoske razli~itih dimenzija, fontane... M. M.
Udru`enja koja ne zara|uju ni{ta
-Travnik je izuzetno lijep gr-
ad, ali me zabrinjava kad vi-
dim kako stanovni{tvo malo
vodi brige o za{titi okoline.
Prije svega mislim na bacanje
sme}a u La{vu koja je, i po-
red ~estih akcija ~i{}enja, pr-
ljava. Formiran je veliki br-
oj sportskih, humanitarnih,
bora~kih i sli~nih udru`enja
koja ne zara|uju ni{ta, ve} su
samo oslonjeni na dobijanje
sredstava iz bud`eta.
I nezaposlenost mladih je
problem. Sa druge strane,
drago mi je da se obnavlja srednjovjekovna tvr|ava, da je
biv{i dom JNA pretvoren u Bosanski kulturni centar, te
da NK Travnik nastupa u Premijer ligi BiH - ka`e Ni-
had Dervi{i}, konobar. S. P.
[ta mi se (ne)svi|a u Travniku
Nihad Dervi{i}, konobar
Zvorni~ki funkcioneri davali novac za paketi}e
Nisu svi bili {iroke ruke
U povodu bo`i}nih i novogodi{njih praznika mladi soci-
jaldemokrati Zvornika pokrenuli su akciju prikupljanja
priloga od funkcionera i ~lanova svoje partije, kako bi ku-
pili paketi}e i obradovali najsiroma{nije mali{ane i poro-
dice sa ~etvero i vi{e djece. Odziv op{tinskih funkcionera
te narodnih poslanika SNSD-a sa podru~ja Zvornika, kao
i odbornika i ostalih ~lanova ove partije, bio je solidan, pa
je sakupljeno dovoljno novca za 150 paketi}a.
Me|utim, neki ba{ i nisu bili {iroke ruke, pa je jedan
„vje~iti“ narodni poslanik dao prilog ~iji ih je mizeran iznos
neprijatno iznenadio i vi{e bi odgovarao jednom {kolarcu,
nego poslaniku. Sre}om, bilo je i onih drugih, galantnijih.
- Paketi}i su izmamili osmijeh na lica na{ih najmla|ih
~lanova. Roditelji te djece jedva sastavljaju kraj s krajem -
ka`e Valentina Babi}, predsjednica Udru`enja porodica
sa ~etvero i vi{e djece „Na{i an|eli“.
Dio paketi}a mladi socijaldemokati su uru~ili malim bo-
lesnicima u Op{toj bolnici. M. M.
Me|unarodne prijevozni~ke dozvole u LK
Predaja aplikacija do 27. januara
Prema informaciji Ministar-
stva privrede Livanjakog ka-
ntona, svi prijevoznici koji
`ele u~estvovati u dodjeli je-
dnokratnih me|unarodnih
dozvola za 2011. godinu
du`ni su se prijaviti najkasni-
je do 27. januara, do kada mo-
raju izmiriti porezne obaveze
i prilo`iti dokaz uz prijavu sa
datumom 30. juni 2010. godi-
ne, ili novijim. U Sektoru za
saobra}aj Ministarstva mogu
dobiti detaljnija uputstva za u~estvovanje u raspodjeli do-
zvola, a svi koji ne prilo`e potrebnu dokumentaciju i ne pr-
ijave se do navedenog roka gube pravo na dozvole. A. K.
Prijevoznici moraju izmiriti
porezne obaveze
tuzlanski kanton
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 12
Pobjedni~ka ekipa „D`indo“ iz Doborovaca
Bo`i}ni malonogometni turnir u Srebreniku
Avdo Huseinovi} najbolji igra~ i strijelac
U organizaciji NK „Frankopan“ iz [pionice, u Sportskoj
dvorani u Srebreniku odr`an je tradicionalni Bo`i}ni tur-
nir u malom nogometu, na kojem je nastupilo 19 ekipa s
podru~ja Tuzlanskog i Posavskog kantona, te iz Distrikta
Br~ko. Prvo mjesto osvojio je „D`indo“ iz Doborovaca
kod Gra~anice, na drugom mjestu je „Posavina-108“ iz
Distrikta Br~ko, dok je tre}u poziciju izborio „Jahi} co-
mpany“ iz Srebrenika.
Epitet najboljeg igra~a i strijelca turnira sa osam posti-
gnutih pogodaka ponio je Avdo Huseinovi} iz pobje-
dni~ke ekipe, dok je nagrada za fer-plej pripala Ned`adu
Hod`i}u iz ekipe „Luka-safibro“. Najboljim ekipama
uru~ene su diplome, pehari i nov~ane nagrade u iznosu od
830, 350 i 150 KM, a prigodne nagrade i diplome dobili su
i najuspje{niji pojedinci. O. M.
Predaja terena: Uklonjene mine na 20.831 kvadratu
Demineri kanadske organizacije „Cidic“ zavr{ili su
~i{}enje 20.831 kvadratnog metra rizi~ne povr{ine u rejo-
nu Skipovca Donjeg, ta~nije u {umi Gu{ta, deset kilome-
tara sjeverno od Gra~anice. Odmah poslije rata ovo je bila
rizi~na povr{ina, ali niko nije mogao ni pretpostaviti da }e
ba{ ovdje 2003. godine od zaostale mine `ivot izgubiti Ve-
jsil Husi} te 2005. godine E{ref Muharemovi}, obojica iz
susjednog sela Male{i}i.
Zbog toga je BH MAC {umu Gu{ta uzeo kao prioritet i na
njoj su odra|ena dva projekta, jedan pro{le jeseni i jedan
ovih dana. Demineri su u superviziji BH MAC-a dio {ume
predali predstavnicima Civilne za{tite Gra~anica, a vlasni-
ci parcela i {ume zahvalili su deminerima {to }e od sada
svoje zemlji{te mo}i koristiti bezbjedno. H. ^.
Izlo`ba u tuzlanskom Domu mladih
Polaznici Fotoradionice
izlo`ili umjetni~ke fotografije
U Galeriji Doma
mladih u Tuzli otvo-
rena je izlo`ba
umjetni~kih fotogr-
afija svr{enih pola-
znika Fotoradionice
„Jesen 2010“.
Izlo`eno je 30 foto-
grafija autora Ade-
mira Burgi}a, Emi-
ne Kaduni} i Lesje
Baru{i}, kojima su
ujedno dodijeljene
diplome o uspje{no zavr{enom te~aju fotografije „Jesen
2010“, javlja portal tuzlarije.net.
Fotoradionice vodi Faruk Ibrahimovi}, majstor i instru-
ktor umjetni~ke fotografije. Cilj je okupiti i zainteresirati
mlade ljude za umjetni~ku i digitalnu fotografiju.
- Od 2008. godine djelujemo u okviru JU Dom mladih Tu-
zla i ovo je peta po redu izlo`ba. Fotoradionicu „Jesen
2010“ poha|ao je mali broj polaznika, a njih ukupno troje
ju je uspje{no zavr{ilo. Svaki od kandidata predstavio se sa
po deset radova koji nisu mnogo obra|ivani u foto{opu -
istakao je Ibrahimovi}.
Izlo`ba }e biti otvorena do 31. januara.
Ibrahimovi} sa uspje{nim
polaznicima te~aja
Kako bi se vjernicima olak{ao prilaz dovi{tu na brdu Rati{
Asfaltiranje i preostalih 1.250 metara puta
Formiranjem Inicijati-
vnog odbora, Med`lis IZ Sr-
ebrenik zapo~eo je pripreme
za rekonstrukciju i moderni-
zaciju puta prema dovi{tu na
vrhu brda Rati{, na trome|i
op}ina Srebrenik, Gra~anica
i Lukavac. Rije~ je o dioni-
ci puta od naselja Seona do
jedne od najvi{ih kota brda
Rati{ na nadmorskoj visini
od 624 metra, u du`ini od
1.250 metara.
Predra~unska vrijedno-
st projekta je 110.000 mara-
ka, a sredstva }e, kako je
planirano, osigurati Op}ina,
d`emati s podru~ja MIZ Sr-
ebrenik i donatori. Radovi bi
trebali startati s po~etkom
gra|evinske sezone, a dioni-
ca bi trebala biti asfaltirana
do 6. maja, kada na pozna-
tom dovi{tu zapo~inje orga-
niziranje tromjese~nog ci-
klusa dova.
- Lokalitet Rati{a predsta-
vlja jedino dovi{te u BiH na
kojem se svake godine od 6.
maja do 2. avgusta u kontinu-
itetu svake sedmice odr`ava-
ju dove. Zbog toga je i pokr-
enuta inicijativa za asfaltira-
nje posljednje dionice puta,
kako bi se brojnim vjernicima
iz Srebrenika i okoline
olak{ao pristup do dovi{ta -
kazao nam je Mevludin ef. Jo-
ldi}, predsjednik MIZ Srebr-
enik. O. M.
S pro{logodi{nje zavr{ne dove na Rati{u
U autobazi tuzlanske fi-
rme „Gradski i prigradski sa-
obra}aj“ ju~er je uprili~eno
sve~ano pu{tanje u rad 30 au-
tobusa, koje je ova firma ne-
davno nabavila iz Holandi-
je, s ciljem pobolj{anja uslu-
ga javnog prijevoza u gradu
soli. Rije~ je o autobusima
proizvo|a~a „Daf “, pro-
sje~ne starosti sedam godina,
koje je tuzlanski GIPS platio
dva i po miliona maraka.
Skupo odr`avanje
-U{li smo u investicioni
ciklus sa 30 nabavljenih au-
tobusa, koji }e znatno pobo-
lj{ati stanje na{eg voznog
parka. Rije~ je o visokosigu-
rnim, udobnim i ekolo{kim
autobusima, koji putnicima
i voza~ima pru`aju maksi-
malnu udobnost -kazao je
Mla|an Lazi}, direktor
GIPS-a Tuzla.
Nabavkom novih auto-
busa menad`ment GIPS-a
odlu~io je dvadesetak dotra-
jalih neuslovnih autobusa
povu}i iz upotrebe.
- @elimo isklju~iti vozne
jedinice koje su visoki po-
tro{a~i goriva i dosta skupi
za odr`avanje. I dalje su u fu-
nkciji, ali nam predstavljaju
finansijsko optere}enje.
Ukupan vozni park, sa ovih
30, sada nam je oko 130 au-
tobusa-kazao je Lazi}.
Sve~ani defile
Nakon pu{tanja u promet
novonabavljenih autobusa,
ju~er je u Tuzli, ve} tradici-
onalno, obilje`en i Me|una-
rodni dan voza~a i autome-
hani~ara, a centralna mani-
festacija krenula je upravo iz
GIPS-ove autobaze.
Sve~ani defile vozila je iz
autobaze GIPS-a obi{ao obje
saobra}ajnice u Tuzli, te se pr-
eko Br~anske Malte vratio na
mjesto polaska. Vi{e desetina
autobusa i kamiona u~estvova-
lo je u defileu, a osim autobu-
sa GIPS-a, bila su tu i vozila Pr-
ofesionalne vatrogasne briga-
de, Slu`be hitne medicinske
pomo}i, te ostalih privrednih
subjekata i privatnih prijevo-
znika. A. MUSLIMOVI]
- Dan voza~a i automeha-
ni~ara je za sve nas iz ove br-
an{e poseban dan, koji prosla-
vljamo uz `elje da svaki idu}i
bude uspje{niji na poslovnom
i ostalim planovima. Ovaj
dan ne gubi svoju dra`, i po-
red sve te`ih uslova za `ivot.
Ko je nau~io slavi ga, ko nije
i ne}e -ka`e Enes Srabovi},
poslovo|a na odr`avanju mo-
tornih vozila u GIPS-u
Ko je nau~io i slavi
Lazi}:Maksimalna udobnost
Tuzlanski GIPS mo`e se
pohvaliti prili~no o~uvanim
i mla|im voznim parkom, ka-
da se u obzir uzme prosje~na
starost autobusa javnih prije-
voznika na podru~ju FBiH.
Prosje~na starost autobusa u
FBiH, kako je re~eno na
ju~era{njoj sve~anosti, iznosi
ne{to vi{e od 19 godina.
„Punoljetan“ vozni park
Presijecanje vrpce
TUZLA Obilje`en Dan voza~a i automehani~ara
GIPS u rad
pustio 30
autobusa iz Holandije
Deminiranje u Skipovcu Donjem u Gra~anici
Od mina o~i{}en dio {ume Gu{ta
„Holan|ani“ u
sve~anom
defileu
tuzlanskim ulicama
F
o
t
o
:

A
.

B
a
j
r
i
}

B
l
i
c
k
o
)
Prosje~na starost sedam godina, a ko{tali dva i po miliona maraka zBolji javni prijevoz u gradu soli
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 13
Tanja Star~evi} (17) iz
Bosanskog Novog smrtno je
stradala u saobra}ajnoj ne-
sre}i koja se dogodila ju~er
deset minuta nakon pono}i
na magistralnom putu Bosa-
nski Novi - Bosanska Otoka,
u mjestu Tje{njak.
Djevojka se, kako sazna-
jemo u tu`ila{tvu, nalazila u
automobilu „fiat stilo“, lju-
bljanskih registarskih ozna-
ka, koji se nakon slijetnja s
ceste i prevrtanja zaustavio
na krovu na sredini `el-
jezni~ke pruge Biha} - Bosa-
nski Novi.
Zaka~io bankinu
Ostali putnici „fiata“,
voza~ Nedjeljka Zori} (35) iz
Bosanskog Novog, Dalibo-
rka Zori} (34) iz Bosanskog
Novog, Igor Tali} (42) iz
Banje Luke i Matej Progar
(23) iz Ljubljane, zadobili su
samo lak{e povrede i ogre-
botine i pu{teni su na ku}no
lije~enje.
Mirjana Miodragovi}
Basrak, de`urna tu`iteljica
iz Prijedora, ju~er je kazala
da je „fiat“ i{ao prema Bo-
sanskoj Otoci.
Na mjestu nesre}e za-
te~eni su tragovi koji ukazu-
ju na to da je mogu}i uzrok
udesa neprilago|ena brzina.
U jednom trenutku vo-
za~ „fiata“ to~kovima je za-
ka~io bankinu puta, pre{ao
na lijevu stranu kolovoza,
potom se vratio na svoju
traku, ponovo dohvatio ba-
nkinu i nakon toga sletio s
ceste u omanju provaliju,
duboku nekoliko metara.
Ostao na pruzi
- Tokom slijetanja, auto-
mobil se prevrnuo u zraku i
na krovu zaustavio na sredi-
ni `eljezni~ke pruge na kojoj
je u to vrijeme saobra}ao i br-
zi voz koji se, na svu sre}u, us-
pio zaustaviti - kazala je Mi-
odragovi}-Basrak i dodala da
je voza~ „fiata“ alkotestiran.
Prema nezvani~nim sa-
znanjima, nesretna djevojka
koja je zbog povreda glave
podlegla na licu mjesta, sje-
dila je u sredini na zadnjem
sjedi{tu potpuno uni{tenog
„fiata“. Saznajemo da je vo-
za~ „fiata“ pretrpio veliki
{ok, jer je navodno i u por-
odi~nim vezama s nastrada-
lom. M. ZGONJANIN
Smrskani „fiat“ odvezen u policiju radi vje{ta~enja (Foto: D. Stojni})
U haremu Jakub-pa{ine
d`amije u ulici Maguda u
sarajevskom naselju Alifa-
kovac preksino} oko 22.50
sati nepoznata osoba je akti-
virala eksplozivnu napravu,
a povrije|enih osoba nije
bilo.
Stanovnike ove starogra-
dske ulice probudila je stra-
hovita eksplozija od koje je
o{te}ena fasada obli`nje ku}e
u vlasni{tvu N. E. Na mjestu
gdje je ba~ena za sada nepo-
znata opasna naprava ostao
je manji krater.
Po~inilac ovog krivi~nog
djela jo{ nije poznat, a poli-
cija traga za njim. Uvi|aj, ko-
jim je rukovodio kantonalni
tu`ilac, prekinut je preksino}
zbog velike magle i smanje-
ne vidljivosti, ali je zavr{en
ju~er ujutro. Ad. A. Na mjestu eksplozije ostao manji krater (Foto: S. Saletovi})
NESRE]A Na magistralnom putu kod Bosanskog Novog
Djevojka poginula
u uni{tenom „fiatu“
Tanja Star~evi} (17) iz Bosanskog Novog nastradala na licu mjesta
z Ostali putnici automobila koji je sletio s ceste zadobili lak{e povrede
Sarajevsko naselje Alifakovac
Eksplozivna naprava
ba~ena u harem d`amije
Trojica mladi}a
napala policijsku
patrolu
XU masovnoj tu~i koja
se desila ju~er u dva sa-
ta poslije pono}i ispred
diskoteke „Valentino“ u
Bosanskom [amcu de-
blji kraj izvukla je poli-
cijska patrola koja je
do{la na intervenciju.
Na policajce iz Bosa-
nskog [amca nasrnula
su trojica obijesnih mla-
di}a. Prvi je na policiju
nasrnuo G. G. (30) iz
Obudovca. Kada su ga
policajci savladali i uha-
psili, napad je izvr{io i
V. A. (26) , a potom i M.
K. (21), obojica iz Bosa-
nskog [amca.
Sva trojica su uhap{ena i
saslu{ana u policiji, na-
kon ~ega }e protiv njih
Okru`nom tu`ila{tvu
Doboj biti podnesen izv-
je{taj o krivi~nom djelu
napada na slu`benu oso-
bu u vr{enju slu`bene
radnje. H. ^.
Iz gara`e ukrao ma{ine i alat
XNepoznata osoba preksino} je u zeni~koj ulici ZA-
VNOBiH-a provalila u gara`u vlasni{tvo A. M. iz Zeni-
ce. Provalnik je nakon premeta~ine ukrao aparat za var-
enje, ~etiri brusilice, agregat i drugi sitni alat.
Privo|enje Hela}a u Tu`ila{tvo
Op}inski sud u Gora`du
osudio je Bahrudina Hela}a
Gicu na tri mjeseca zatvora
zbog krivi~nog djela izaziva-
nja narodnosne, rasne i vjer-
ske mr`nje, razdora ili netrpe-
ljivosti. S obzirom na to da je
proces u ovom predmetu
okon~an, a svjedoci saslu{ani,
te da je pritvor predlo`en
zbog mogu}nosti utjecaja na
svjedoke, Hela} }e biti pu{ten
iz pritvora. - Nismo zadovo-
ljni izre~enom presudom i po
prijemu akta `alit }emo se, jer
je minimalna kazna za ovo kr-
ivi~no djelo godina zatvora -
kazao nam je glavni kantona-
lni tu`ilac Mirsad Bilajac.
On je dodao da se protiv
Hela}a jo{ vode postupci
zbog krivi~nih djela paljevi-
ne, lihvarstva i nasilni~kog
pona{anja. Al. B.
Op}inski sud Gora`de
Bahrudin Hela} osu|en
na tri mjeseca zatvora
Policijskoj stanici Srebr-
enik ju~er se obratio A. I. iz
Fale{i}a kod Srebrenika da
bi prijavio da su prethodne
no}i nepoznate osobe ukra-
le njegov „golf 2“.
Iako je vozilo bilo parki-
rano u dvori{tu u blizini
vlasnikove ku}e, lopovi su
neopa`eno otvorili vrata na
vozilu, pokrenuli motor i
pobjegli. Kako ka`u u Ope-
rativnom centru MUP-a Tu-
zlanskog kantona, o svemu je
obavije{ten de`urni kantona-
lni tu`ilac, a uvi|aj su obavi-
li pripadnici Odjela krimina-
listi~ke policije PS Srebre-
nik, koji tragaju za kradlji-
vcima. O. M.
Fale{i}i kod Srebrenika
Iz dvori{ta ukrali „golf 2“
Radnici ora{kog „Komu-
nalca“ ju~er su u samom ce-
ntru Ora{ja prona{li
odba~enu minobaca~ku gra-
natu.
O pronalasku opasnog
ubojnog sredstva obavijestili
su policajce, a iz Kantonalnog
MUP-a re~eno nam je da ni-
je postojala opasnost od deto-
nacije. Minobaca~ku granatu,
kalibra 60 milimetara, radni-
ci su prona{li u krugu biv{e
zelene pijace koja je zatvore-
na prije nekoliko godina.
- Granata nije bila ispalje-
na, a naknadno }emo utvrdi-
ti da li na sebi ima upalja~.
Smatramo da je na pro-
na|enoj lokaciji koja se nala-
zi sa stra`njih strana Ureda za
odbranu i zgrade Policijske
uprave Ora{je, odba~ena rani-
je - ka`u iz MUP-a.Prona|enu
granatu preuzeo je slu`benik
MUP-a zadu`en za nao-
ru`anje i ona }e biti naknadno
uni{tena. Ta. B.
Granatu preuzeo slu`benik MUP-a
U centru Ora{ja
Komunalci prona{li
minobaca~ku granatu
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 14
Ro|aci se posva|ali
U doma}instvima ro|aka
Ostoje (70) i Nikole (73) Ba-
njca u selu Vojskova kod
Bosanske Dubice policija je
prona{la ve}u koli~inu
oru`ja i municije, re~eno je
Srni u Centru javne bezbje-
dnosti Banja Luka.
U njihovim ku}ama i pr-
ate}im objektima ju~er su pr-
ona|eni automatska pu{ka
M-70, poluautomatska pu{ka
kalibra 7,62 milimetra, pu{ka
M-48, osam ru~nih bombi,
670 metaka kalibra 7,9 mili-
metara i vi{e komada muni-
cije razli~itog kalibra.
Kod Ostoje je, osim
oru`ja, prona|ena i jedna
polutka mesa divlja~i koja
potje~e iz nezakonitog lova.
Pretrese njihovih imanja
policija je obavila po naredbi
Osnovnog suda Prijedor pre-
kju~er oko deset sati. Ro|aci su
privedeni i nakon kriminali-
sti~ke obrade pu{teni, a protiv
njih }e tu`ila{tvu biti podne-
seni izvje{taji za nedozvoljenu
proizvodnju i promet oru`ja.
Akcija je uslijedila na-
kon {to su se ro|aci po-
sva|ali pa jedan drugoga pr-
ijavili policiji.
Vojskova kod Bosanske Dubice
Otkriven arsenal oru`ja
Pripadnici Jedinice gra-
ni~ne policije Trebinje pri-
likom ulaska u Bosnu i He-
rcegovinu na grani~nom pr-
ijelazu Zupci uhapsili su
dr`avljanina Crne Gore K.
M. (58) iz Kotora.
Grani~nom kontrolom
ustanovljeno je da je za K.
M. raspisana me|unarodna
Interpolova potjernica zbog
neovla{tene proizvodnje i
trgovine drogom, po kri-
vi~nom zakonu [panije.
Osummnji~eni se nalazio u
„mercedesu“ crnogorskih re-
gistarskih oznaka. O do-
ga|aju su obavije{teni tu`ilac
Tu`ila{tva BiH i sudija Su-
da BiH.
Grani~ni prijelaz Zupci
Crnogorac uhap{en po
Interpolovoj potjernici
Uhap{en
po potrazi
XSarajevski policajci pre-
kju~er su uhapsili K. H.
(32) iz Jablanice na osno-
vu potrage Op}inskog su-
da u Sarajevu. Uhap{eni
je zadr`an u MUP-u Ka-
ntona Sarajevo, odakle su
ga preuzeli sudski polica-
jci.
Provalio u crkveni
dom kulture
XNepoznata osoba pre-
kju~er je provalila u prosto-
rije crkvenog doma kulture
koji se nalazi u ulici Magi-
strala na Ilid`i. Provalnik
nije ni{ta ukrao iz doma. O
svemu je obavije{ten ka-
ntonalni tu`ilac, a policija
traga za provalnikom.
Optu`ena Olga Popovi}
(49) i Darko Popovi} (21),
dr`avljani Republike Srbije,
sklopili su sporazum o pri-
znanju krivice s tu`iocem.
Olga je saglasna da joj Sud
BiH izrekne bezuvjetnu ka-
znu zatvora u trajanju od
sedam mjeseci, a Darko je
pristao na osam mjeseci.
Popovi}i su optu`eni da
su kao pripadnici grupe za or-
ganizirani kriminal, s njima
poznatim drugim osobama,
od po~etka 2008. do 15. jula
2009. godine, u namjeri pri-
bavljanja imovinske koristi,
organizirano prebacivala
dr`avljane iz Albanije i s Ko-
sova na teritoriju Srbije, BiH,
Hrvatske i Slovenije, a potom
u zemlje zapadne Evrope.
Sporazumi o priznanju
krivice proslije|eni su Sudu
BiH, saop}ilo je Dr`avno
tu`ila{tvo. Sud BiH: Dostavljene nagodbe
Sud Bosne i Hercegovine
Krijum~ari ljudi sklopili
sporazum o kaznama
Haviza Durakovi} (50) iz
Sapne polila je benzinom, a
nakon toga i zapalila svog
dvije godine starijeg supru-
ga Begana, nanijev{i mu ta-
ko te{ke povrede zbog kojih
je smje{ten na lije~enje u
Univerzitetsko-klini~ki ce-
ntar Tuzla.
Ovaj incident dogodio se
u petak u popodnevnim sa-
tima, nakon `estoke sva|e u
porodi~noj ku}i Durako-
vi}a, u naselju Kobili}i u Sa-
pni. Kako saznajemo, Havi-
za Durakovi} ve} du`e vri-
jeme ima problema s menta-
lnim zdravljem, a nakon
incidenta smje{tena je na
Kliniku za psihijatriju
UKC-a Tuzla.
- Povrije|eni je nakon
incidenta smje{ten na UKC
Tuzla, a iako se ljekari nisu
izjasnili o stepenu povreda,
vjerovatno se radi o te{kim
opekotinama. Spaljenu od-
je}u o{te}enoga vje{ta~it }e
stru~njaci, a naknadno }emo
ispitati i njegovu suprugu, jer
se radi o psihi~ki bolesnoj
osobi. Bit }e vje{ta~eno i nje-
no mentalno stanje, nakon
~ega }emo donijeti odluku o
daljnjem postupku u ovom
slu~aju - kazao je Hajrudin
Mujanovi}, de`urni tu`ilac
Tu`ila{tva TK.
On je potvrdio da }e
biti predlo`eno odre|iva-
nje pritvora Havizi Dura-
kovi} zbog poku{aja ubi-
stva supruga. Haviza je i sa-
ma zadobila opekotine. Tr-
agediju mnogo ve}ih ra-
zmjera sprije~io je njihov
sin D. D., koji je ugasio
plamen na ocu.
Uvi|aj na mjestu do-
ga|aja obavio je tu`ilac Mu-
janovi} zajedno sa slu`beni-
cima Odjela kriminalisti~ke
policije Policijske uprave
Kalesija. A. Mu.
SAPNA Vatrena bra~na sva|a u naselju Kobili}i
Benzinom polila
supruga i zapalila ga
Began Durakovi} (52) s te{kim opekotinama smje{ten u UKC Tuzla
z Sin ugasio plamen z Haviza (50) preba~ena na Psihijatriju
UKC Tuzla: I `ena zadobila opekotine
^lanovi Rafting kluba „Jajce“ u potrazi za Mirelom Lizalo
Pretra`eno 17 kilometara
nizvodno od vodopada
U dva ~amca bezuspje{no pretra`ili sva dostupna mjesta na rijeci Vrbas
U nastavku potrage za
Mirelom Lizalo (21), koja je
7. januara sko~ila s vodopa-
da u Jajcu, ju~er su u~estvo-
vali ~lanovi jaja~kog Vatro-
gasnog dru{tva i dvije posa-
de Rafting kluba „Jajce“.
Ronioci nisu iza{li na teren
zbog lo{ih uvjeta koji vlada-
ju na rijeci Vrbas.
U ju~era{njoj akciji pre-
tra`eno je oko 17 kilometara
Vrbasa, nizvodno od vodopa-
da Plive, {to je do sada najve}a
pretra`ena du`ina od kada
je Mirela sko~ila s vodopada.
Velid Hrnji}, vo|a prve
posade, kazao nam je da su
~lanovi Rafting kluba „Jajce“
u~inili sve {to je u njihovoj
mo}i i da su detaljno pre-
tra`ili njima dostupna mje-
sta. Hrnji} je izrazio `aljen-
je {to ju~era{nja potraga ni-
je dala rezultate.
Mumin Keljali}, vo|a
druge posade i predsjednik
Rafting kluba „Jajce“, nagla-
sio je da }e ovo udru`enje i
naredne sedmice nastaviti s
davanjem bezrezervne po-
dr{ke u nastojanju da se tije-
lo Mirele Lizalo prona|e.
Prvu posadu ~inili su Ve-
lid Hrnji}, Adnan Biti}, Sa-
lko Duranovi}, Edin Ceri} i
Muhamed [poro, a u dru-
gom rafting ~amcu bili su
Mumin Keljali}, Emir Ra-
mi}, Enes Hajder i Sabahu-
din Lizalovi}. Svi oni dobr-
ovoljno su po izrazito nepo-
voljnim vremenskim uvjeti-
ma krenuli u potragu za svo-
jom sugra|ankom.
Prema informacijama iz
PU Jajce, potraga za tijelom
Mirele Lizalo bit }e nasta-
vljena u ponedjeljak, kada }e
se uklju~iti i ronila~ki timo-
vi FMUP-a i Jedinice za po-
dr{ku ZDK. S. BEHARI]
Potraga po izrazito nepovoljnom vremenu (Foto: S. Behari})
Hrnji}: Odlu~ni da nastave
biznis
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 15
Berzanski barometar za 15. 1. 2011. godine
Euro/dolar 1,338
0,18%

Nafta 98,45 po barelu
0,0% =
Zlato 1.360,50 $ po unci
1,91%
Na ovosedmi~nom trgova-
nju na Sarajevskoj berzi ostva-
ren je promet od 1.771.330,26
KM. U sklopu 320 transakci-
ja ukupno je prometovan
525.361 vrijednosni papir.
U ovom periodu minima-
lno jedna trgovina obavljena
je sa 36 emitenata. Od toga je
13 emitenata ostvarilo porast
vrijednosti zvani~nog slu`be-
nog kursa, dok je pad vrije-
dnosti zabilje`ilo njih osam.
Na kotaciji kompanija tr-
govalo se u iznosu od
57.287,97 KM, od ~ega je na-
jve}i promet ostvaren dioni-
cama emitenta Sarajevo-osi-
guranje, u iznosu od
30.915,63 KM.
U segmentu kotacije fo-
ndova trgovalo se za
345.433,19 KM, od ~ega je
najve}i promet ostvaren di-
onicama emitenta ZIF Her-
bos fond Mostar, u iznosu od
138.722,83 KM.
Obavljena je trgovina
obveznicama ratnih po-
tra`ivanja Federacije BiH i
obveznicama stare devizne
{tednje Federacije BiH, uku-
pne vrijednosti u iznosu od
220.012,98 KM.
Na primarnom slobo-
dnom tr`i{tu trgovalo se u
iznosu od 989.804,92 KM,
od ~ega je najve}i promet
ostvaren dionicama emitenta
Elektroprivreda BiH, u izno-
su od 676.181,21 KM.
Na sekundarnom slobo-
dnom tr`i{tu trgovalo se za
154.185,90 KM, od ~ega je
najve}i promet ostvaren di-
onicama emitenta BOR ba-
nka Sarajevo, u iznosu od
117.220 KM.
Vrijednost indeksa

BIFX 4,64% 1.579,06
SASX-10 3,52% 1.009,83
SASX-30 1,82% 954,19

Sarajevska berza: Porast kod 13 emitenata
PROIZVODNJA Savremenom tehnologijom do boljih rezultata
Nastavak ulaganja u
bijeljinsku [e}eranu
Lani prera|eno 60.000 tona {e}erne repe i proizvedeno 4.000 tona {e}era
U drugoj polovini janua-
ra po~et }e ugovaranje pro-
izvodnje {e}erne repe na
5.000 hektara zemlji{ta u
Semberiji i Posavini, a za po-
trebe bijeljinske [e}erane,
potvr|eno je u rukovodstvu
ove fabrike, koja je pro{le go-
dine po~ela s radom nakon
17 godina mirovanja.
Poja~ana kampanja
Zahvaljuju}i strate{kom
partneru, banjalu~kom Agr-
okopu, fabrika je lani mode-
rnizirana, anga`irano je 350
radnika i prera|eno 60.000
tona {e}erne repe, {to je da-
leko manje od planiranih
150.000 tona, te je proizvede-
no 4.000 tona {e}era.
Najve}i dio prera|ene si-
rovine dopremljen je iz Hr-
vatske i Srbije. Uz poja~anu
kampanju ugovaranja sje-
tve, za ovu godinu planirano
je ulaganje od deset miliona
eura u nastavak moderni-
zacije fabrike.
- Najve}i dio sirovina
uvezli smo iz susjednih
dr`ava, a manji dio je s po-
dru~ja Semberije i Posavine.
Planiramo nastaviti ulaganje
u [e}eranu kako bismo savr-
emenom tehnologijom posti-
gli jo{ bolje rezultate - ka`e
Ljubo Mr|en, direktor Agr-
okopa, te dodaje da nije upi-
tan kvalitet ni plasman
{e}era, ~ija cijena raste na
svjetskim berzama.
^uveni semberski poljo-
privredni proizvo|a~ i far-
mer Ljubo Maleti} iz Ko-
j~inovca pored Bijeljine tvr-
di da se proizvodnja {e}erne
repe isplati.
Ki{ovito prolje}e
- Pro{le godine {e}ernom
repom sam zasijao oko tri
hektara, ali zbog ka{njenja
ugovaranja sjetve i ki{ovitog
prolje}a, tek oko desetog
maja - ka`e Maleti} i isti~e da
je zadovoljan prinosom i za-
radom. E. MUSLI
[e}erana u Bijeljini: Fabrika modernizirana (Foto: G. Bobi})
- Sjetva {e}erne repe poka-
zala se unosnijom od proizvo-
dnje, jer je rije~ o ugovorenoj
proizvodnji, osiguranom re-
promaterijalu i sigurnom pla-
smanu, {to nije slu~aj sa p{eni-
com, kukuruzom i drugim
`itaricama - tvrdi Maleti}.
Ugovorena proizvodnja
Mr|en: Neupitan kvalitet
British Petroleum (BP) i
najve}a ruska naftna kompa-
nija Rosneft potpisali su spo-
razum o zajedni~kom podu-
hvatu u eksploataciji pote-
ncijalno ogromnih zaliha
nafte i plina u ruskoj oblasti
Arktika.
Dvije kompanije u pe-
tak su postigle dogovor da }e
razmjenjivati iskustva i u
eksploataciji tri podru~ja po-
znata kao EPNZ 1, 2 i 3, ko-
ja pokrivaju 125.000 kvadr-
atnih kilometara u Karskom
moru, izvijestio je BBC.
Ugovorom je predvi|eno
i da Rosneft preuzme pet po-
sto dionica BP-a, u vrijedno-
sti od oko 7,8 milijardi dola-
ra, dok bi BP preuzeo oko 9,5
posto dionica Rosnefta.
Zalihe nafte i plina u toj ar-
kti~koj oblasti procjenjuju se
na milijarde barela, a proizvo-
dnja bi mogla dosti}i nivo
kao u najboljim danima nala-
zi{ta u Sjevernom moru.
Rosnjeft preuzima pet posto akcija BP-a
Cijene zlata mogle bi pr-
ema{iti 1.600 dolara za finu
uncu krajem ove ili po~etkom
2012. godine, pod utjecajem
visoke investicione tra`nje,
prognozirala je ugledna ko-
nsalting kompanija GFMS.
U prekju~era{njem po-
slovanju na berzama zlato je
prodavano po cijeni vi{oj od
1.370 dolara za finu uncu
(31,1 gram), a na histori-
jskom maksimumu od
1.430,95 dolara cijene su bi-
le 7. decembra pro{le godine,
prenosi Reuters.
Zlato je 2010. godine po-
skupjelo za 30 posto, ali je
pro{le sedmice zabilje`en
najve}i pad za sedam mjese-
ci, s obzirom na to da su
investitori odlu~ili fiksirati
zaradu, nakon pobolj{anja
makroekonomske statistike.
Prognoze ugledne kompanije GFMS
Cijene zlata prema{it }e
1.600 dolara za finu uncu
Rekordne cijene bile 7. decembra
Trgovanje 1.771.330 KM
Obavljeno 320
transakcija
Na kotaciji kompanija ove sedmice trgovalo
se u iznosu od 57.287 KM
Euro je od ju~er jedino sr-
edstvo pla}anja u Estoniji,
koja je zajedni~ku evropsku
valutu uvela 1. januara, a esto-
nska kruna izlazi iz opticaja.
Prema izvje{tajima Evro-
pske komisije (EK), prelazak
na euro se, zahvaljuju}i do-
brim pripremama, odvija
bez problema u prvoj biv{oj
sovjetskoj republici koja ko-
risti euro, prenosi Tanjug.
Gra|ani Estonije do kra-
ja juna }e mo}i po zva-
ni~nom kursu od 15,6466
kruna za euro zamijeniti pr-
eostale krune, a potom }e do
kraja 2011. to mo}i u~initi u
ograni~enoj mre`i banaka, a
od 2012. samo u Centralnoj
banci Estonije.
Kompanije }e do kraja ju-
na 2011. morati cijene istica-
ti i u eurima i u krunama. Pr-
ema podacima Evropske ko-
misije, za prelazak Estonije
na euro potrebno je 194 mi-
liona nov~i}a i 45 miliona
nov~anica.
Potrebno 45 miliona nov~anica
Kruna vi{e nije u opticaju
Euro jedino sredstvo
pla}anja u Estoniji
Eksploatacija nafte i plina na Arktiku
Zajedni~ki poduhvat
BP-a i Rosnefta
globus
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 16
U Zagrebu se ju~er, na
centralnom Trgu bana Jo-
sipa Jela~i}a, na jednosa-
tnom protestu hrvatskih
veterana okupilo ne{to vi{e
od 1.000 osoba, koje su
tra`ile da se „zaustavi pro-
gon hrvatskih branilaca“.
Skup je pod motom „Stop
progonu hrvatskih branila-
ca“ organizirao Inicijati-
vni odbor branilaca.
Uz povike „Izdaja“, kao
i brojnim transparentima s
uvredljivim porukama, na
skupu je izra`eno nezado-
voljstvo politikom Vlade
Hrvatske, od koje je za-
tra`eno da javno objelo-
dani ugovor ministara pr-
avde Hrvatske i Srbije
Dra`ena Bo{njakovi}a i
Sne`ane Malovi}.
Predstavnik Odbora
Boris Prebeg pozvao je
gra|ane da im se priklju~e
kako bi obilje`ili godi{nji-
cu priznanja Hrvatske te su
predsjedniku dr`ave, pre-
mijerki i saborskim posla-
nicima poru~ili da su im
upravo oni omogu}ili udo-
bne fotelje i visoke pla}e.
- Inicijativa najvi{e
osu|uje pona{anje predsta-
vnika hrvatske vlasti u ve-
zi s u~estalim protivpra-
vnim progonom hrvatskih
branilaca. Hap{enje Veljka
Mari}a i Tihomira Purde,
koji su bili logora{i u sr-
pskim koncentracionim lo-
gorima, nevi|eni je cini-
zam i brutalni napad na hr-
vatski pravni poredak - po-
ru~io je Prebeg te je dodao
da je cilj ove inicijative
„da svi ratni hrvatski vete-
rani budu na slobodi i sve
dok se to ne dogodi, bit }e
sli~nih akcija, od kojih je
ovo prva“.
Protest na Trgu bana Jela~i}a
Zaustaviti progon
hrvatskih branilaca
Zagreb: Branioci nezadovoljni politikom Vlade (Foto: Index.hr)
@alba biv{eg hrvatskog
premijera Ive Sanadera vi{em
sudu u Lincu bit }e, najvjer-
ovatnije, odbijena, tvrdi be~ki
dnevnik „Prese“ dodaju}i da
on ne}e biti pu{ten na slobo-
du do izru~enja.
Na osnovu me|unarodne
potjernice, koju su izdale hr-
vatske vlasti, Sanader je 10.
decembra uhap{en u Austri-
ji. Po hap{enju, Sanader se
izjasnio da ne `eli da bude br-
zo izru~en svojoj domovini.
- Polazim od toga da }e
vi{i sud u Lincu odbiti Sana-
derovu `albu na odluku o pr-
itvoru pred ekstradiciju -
rekla je za be~ki list {ef dr`-
avnog tu`ila{tva u Salcbur-
gu Kristina Halupski.
Na osnovu optu`be koju
su podigle hrvatske vlasti
za krivi~na djela za koja je
predvi|ena zatvorska kazna
do 15 godina, nezamislivo je
da Austrija ne podr`i Hrva-
tsku i pusti Sanadera na slo-
bodu. Halupski o~ekuje od-
luku vi{ek suda u Lincu za
deset do 14 dana.
Nakon optu`bi „Amnesty Internationala“
Vladimir [eks negirao da
je umije{an u ratne zlo~ine
Potpredsjednik Hrva-
tskog sabora Vladimir [eks
negirao je ocjene „Amnesty
Internationala“ (AI) da je
kao komandant kriznog
{taba u Slavoniji umije{an u
ratne zlo~ine. Nakon izjava
direktorice AI-ja za Evropu
i centralnu Aziju Nikol Da-
kvort (Nicola Duckworth),
[eks je samoinicijativno dao
izjavu dr`avnom tu`ila{tvu.
- La` je da sam u to vrije-
me bio u poziciji komandova-
nja u Osijeku - rekao je [eks
za Dnevnik 3 Hrvatske tele-
vizije dodav{i da se protiv nje-
ga ne vodi nikakva istraga, ne
zato {to je pod za{titom viso-
ke funkcije nego zato {to ne-
ma „nikakvih osnova i doka-
za da se istraga pokrene“.
Prema [eksovim rije~ima,
izvje{taj AI-ja napravljen je
neprofesionalno i protivno
pravilima te organizacije.
Sanader: Ne `eli u domovinu
Tunis: Tenkovi raspore|eni po gradu (Foto: AFP)
TUNIS Nakon {to je vlada pala, a predsjednik napustio zemlju
Bande plja~kaju ku}e i prodavnice
Ustavno vije}e saop}ilo je ju~er da je, prema ustavu, {ef parlamenta Fued Mebaza
privremeni {ef dr`ave, a ne premijer, kako je to prvobitno bilo saop}eno
Dan nakon {to su nemi-
ri u Tunisu odnijeli novih 13
`rtava, a predsjednik napu-
stio zemlju, zra~ni prostor je
otvoren, ali je situacija u pr-
ijestonici i dalje napeta, jer
su se tokom no}i s petka na
subotu ~uli pucnji, a ulicama
su krstarile bande, koje su
plja~kale i palile prodavnice
i ku}e, pa ~ak i glavnu `el-
jezni~ku stanicu.
Televizija „Al Jazeera“
javila je da je ju~er jedna oso-
ba ubijena na periferiji gra-
da, dok ruska agencija Itar-
tass navodi da je sa svitanjem
postalo jasno koliki su ra-
zmjeri prekju~era{njih nemi-
ra i plja~ki i vandalskog po-
na{anja tokom no}i.
Na centralnom gradskom
trgu, koji je prekju~er bio
popri{te naj`e{}ih sukoba,
ju~er su raspore|eni tenkovi
i d`ipovi, a u centru grada au-
tomobilima je zabranjen pr-
olazak. Uprkos prisustvu ve-
likog broja policajaca i vojni-
ka, plja~ke se nastavljaju.
Gra|ani se u vi{e dijelova gr-
ada sami organiziraju kako bi
sa~uvali imovinu i porodice.
Ustavno vije}e u Tunisu
saop}ilo je ju~er da je poslije
odlaska predsjednika Bena
Alija iz zemlje, prema ustavu,
predsjednik parlamenta Fued
Mebaza privremeni {ef dr`ave,
a ne premijer, kako je to prvo-
bitno bilo saop}eno. Ustav
predvi|a da novi predsje-
dni~ki izbori budu odr`ani u
roku od 60 dana, saop}ilo je
vije}e, koje je najvi{i pravni or-
gan za ustavna pitanja.
Najmanje 42 osobe pogi-
nule su ju~er u po`aru koji
je izbio u zatvoru u prioba-
lnom tuniskom gradu Mo-
nastiru, saop}io je mrtvozo-
rnik Tarek Mgirbi. On je re-
kao da su u mrtva~nicu do-
nesena 42 tijela. Prema nje-
govim rije~ima, `rtve su ili
izgorjele ili su se ugu{ile od
dima. Mgirbi je dodao da ne
zna {ta je bio uzrok po`ara.
U po`aru veliki broj mrtvih
Smrtonosni stampedo u Indiji
Poginulo vi{e od 100 osoba
Vi{e od 100 osoba poginu-
lo je ju~er, a najmanje jo{ 45 ih
je povrije|eno na jugu Indije
u panici koja je nastala posli-
je autobuske nesre}e za vrije-
me jedne vjerske proslave,
prenijeli su indijski mediji
najnoviji bilans `rtava.
Nesre}a se dogodila u
planinskoj oblasti indijske
dr`ave Kerala za vrijeme
hodo~a{}a u hram Sabarima-
la, javila je indijska televizi-
ja NDTV ne navode}i druge
detalje. Hinduisti~ki hram u
Kerali godi{nje posjeti sko-
ro ~etiri miliona ljudi.
- Do sada smo otkrili 102
tijela. Na{ spasila~i rad je
skoro sazvr{en - izjavio je je-
dan lokalni policijski zva-
ni~nik, prenosi BBC.
Osuje}en teroristi~ki napad
^etiri osobe koje su uha-
p{ene u ~etvrtak u Atini, pl-
anirale su da ovog vikenda
izvr{e teroristi~ki napad u
Gr~koj, saop}ila je ju~er
gr~ka policija. Na jednom od
tri laptopa zaplijenjena u
ku}i osumnji~enih, pro-
na|eno je saop}enje u kojem
po~inioci preuzimaju odgo-
vornost za teroristi~ki akt
koji je trebao biti izvr{en pr-
ije su|enja pripadnicima an-
arhisti~ke organizacije Za-
vjera vatrenih }elija, koje
po~inje sutra.
Policija je objavila da je u
ku}i osumnji~enih prona{la i
oru`je i municiju, prenio je
AP. ^etvero osumnji~enih te-
rorista, koji imaju izme|u 21
i 23 godine, u pritvoru je zbog
podmetanja po`ara u Solunu
u oktobru pro{le godine.
U Atini je uhap{ena i je-
dna 27-godi{nja Njemica ko-
ja je povezana s ovim slu~a-
jem. Indija: Veliki broj stradalih (Foto: AFP)
Atina: Prona|eni oru`je i municija
Prema saznanjima austrijskih medija
Sanader ostaje u pritvoru
Pravovremena akcija gr~ke policije
globus
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 17
Marina le Pen
novi predsjednik
PARIZ - Francuski
ektsremnodesni~arski
Nacionalni front izabrao
je za novog lidera Mari-
nu le Pen (Marine),
k}erku osniva~a i dosa-
da{njeg predsjednika
stranke @an-Marija le
Pena (Jean-Marie).
^lanovi partije ju~er su
tajnim glasanjem na ko-
ngresu partije u gradu
Turu, s dvotre}inskom
ve}inom, izabrali Mari-
nu le Pen (42).
Najmanje 30
ljudi uhap{eno
ISTANBUL - Turska
policija uhapsila je na-
jmanje 30 ljudi osu-
mnji~enih za povezanost
s islamskom ekstremi-
sti~kom grupom, izvije-
stili su ju~er lokalni me-
diji. Akcija je provedena
poslije izvje{taja da je pr-
ije nekoliko dana pobje-
gla nekolicina ektremista
koji su bili progla{eni
krivima, ali su uvjetno
pu{teni iz pritvora na
slobodu dok im sud ne
izrekne kaznu.
[vercovali 1,5
tona kokaina
BUKURE[T - Rumu-
nska policija uhapsila je
dvojicu gra|ana za koje
se sumnja da su pripa-
dnici kolumbijskog kar-
tela koji se bavio kri-
jum~arenjem narkotika
iz Latinske Amerike u
zapadnu Evropu. U
tu`ila{tvu tvrde da su
dvojica uhap{enih rumu-
nski dr`avljani i da su
pripadali mre`i krimina-
laca koji su radili na tra-
nsportu 1,5 tona kokaina
iz Ekvadora do Rumuni-
je i drugih zemalja u za-
padnoj Evropi.
Pad podr{ke za
ulazak u EU
BEOGRAD - Ekono-
mska kriza koja je pogo-
dila Srbiju i zemlje Evro-
pske unije, svijest da
Unija nije idealno bora-
vi{te nego da i sama ima
problema, kao i nezado-
voljstvo gra|ana onim
{to su dr`avni organi Sr-
bije uradili na putu ka
Evropi, razlozi su pada
podr{ke ulasku zemlje u
EU, ocijenili su ju~er
stru~njaci.
Ukratko
@an-Mari i Marina le Pen
Rezultati izvje{taja UN-ovog tribunala
Hamnei: O{tre optu`be
Tribunal Ujedinjenih na-
roda koji istra`uje ubistvo
biv{eg libanskog premijera
Rafika Haririja, optu`it }e ir-
anskog duhovnog vo|u, ajato-
laha Alija Hamneija da je to
naredio, objavio je ju~er ame-
ri~ki internet-portal News-
max. U izvje{taju je precizira-
no da je ubistvo isplanirala Re-
volucionarna garda u saradnji
s libanskim Hezbolahom, pr-
enijeli su izraelski mediji.
Ovo je objavljeno samo
nekoliko dana poslije pada
vlade nacionalnog jedinstva
u Bejrutu nakon ostavki mi-
nistara iz {iitskog Hezbola-
ha i savezni~kih partija zbog
saradnje s tribunalom premi-
jera Saada Haririja, sina ubi-
jenog Rafika Haririja.
Saad Hariri, koji je posli-
je pada vlade postao vr{ilac
du`nosti premijera, vratio
se u petak u Bejrut nakon po-
sjete Sjedinjenim Ame-
ri~kim Dr`ava, gdje ga je
zatekla vijest o padu vlade, te
je izjavio da je dijalog jedini
na~in da se iza|e iz politi~ke
krize.
Hamnei naredio
ubistvo Haririja?
Najnovija istra`ivanja po-
kazuju da je neprijateljsko ra-
spolo`enje prema muslima-
nima u Njema~koj u porastu,
objavio je Radio Deutsche
Welle navode}i da su napadi
na d`amije samo vrh ledenog
brijega i da muslimani u
svakodnevnom `ivotu sve
vi{e osje}aju diskriminaciju.
Kako navodi Radio DW,
Institut za otvoreno dru{tvo iz
Londona proveo je u 11 evr-
opskih gradova studiju „Kod
ku}e u Evropi“, u okviru ko-
je su u Berlinu ispitivani mu-
slimani iz multikulturalnog
naselja Krojcberg. Prema ri-
je~ima senatorke za socija-
lna pitanja Karole Blum (Ca-
role), oni se ne ose}aju ravno-
pravnim gra|anima dru{tva.
- Iz istra`ivanja proizlazi da
je 79 posto anketiranih musli-
mana u Krojcbergu do`ivjelo
vi{estruku diskriminaciju. Re-
ligija je ~esto povod za napa-
de. Ima i diskriminacije pre-
ma muslimankama, stru~nja-
ci tu govore o znatno mra~ni-
jim brojkama - kazala je Blum.
Poseban problem diskri-
minacije imaju `ene koje
nose marame. One ~esto na-
ilaze na rezerviranost i odbi-
janje.
Muslimani sve vi{e diskriminirani
Njema~ka: Raste neprijateljsko raspolo`enje prema muslimanima
POHVALE Barak Obama uputio pismo biv{em premijeru
Ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack) uka-
zao je na to da je Crna Gora
pod rukovodstvom biv{eg
premijera Mila \ukanovi}a
mirnim putem ostvarila ne-
zavisnost te da bi gra|ani te
zemlje trebali biti ponosni
na njegove uspjehe.
U pismu koje je Obama
uputio \ukanovi}u posre-
dstvom Ambasade Sjedinje-
nih Ameri~kih Dr`ava u Po-
dgorici, on je biv{em crnogo-
rskom premijeru zahvalio
na ulozi u ja~anju prijate-
ljstva izme|u SAD i Crne
Gore za vrijeme svog manda-
ta, javlja Tanjug.
- Odajem priznanje
va{em vodstvu u slu`bi svo-
je zemlje. Vodili ste Crnu
Goru u veoma burnom per-
iodu, a va{a zemlja je izbje-
gla najte`e izazove koji su
nastali raspadom Jugoslavi-
je. Distanciraju}i svoju ze-
mlju od politike nacionali-
zma, pomogli ste da trasira
pozitivan kurs, koji je o~uvao
multietni~ki karakter Crne
Gore - naveo je Obama, sa-
op}ila je vladaju}a Demokr-
atska partija socijalista, pre-
nijeli su podgori~ki mediji.
Obama je poru~io da je Cr-
na Gora pod \ukanovi}evim
rukovodstvom mirnim pu-
tem ostvarila nezavisnost i, ka-
ko je naveo, ponovo iza{la na
scenu kao dinami~na demokr-
atska zemlja na putu ka punoj
integraciji u Evropu i NATO.
- Vi i svi gra|ani Crne Go-
re trebate biti ponosni na
svoje uspjehe - naveo je
Obama.
On je u pismu
poru~io da SAD
ostaju posve}ene
saradnji s
\ukanovi}evim
nasljednikom,
ostalim izabra-
nim liderima i
narodom Crne
Gore u daljnjem
razvoju koji se teme-
lji na tim posti-
gnu}ima.
Crna Gora mo`e biti ponosna
na \ukanovi}eve uspjehe
Distanciraju}i svoju zemlju od politike nacionalizma, pomogli ste da trasira pozitivan kurs, koji
je o~uvao njen multietni~ki karakter, naveo je ameri~ki predsjednik
\ukanovi}u je pismo
uputio i zamjenik dr`avnog
sekretara SAD D`ejms Sta-
jnberg (James Steinberg),
koji mu je ~estitao na „dugoj
impresivnoj javnoj slu`bi“
ukazuju}i na to da je njego-
va „karijera izuzetna“.
Izuzetna karijera
Prema najnovijim istra`ivanjima u Njema~koj
\ukanovi}:
Vodio dr`avu
u burnom
periodu
Obama:
Pohvale
na ra~un
Crne Gore
kiosk
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 18
SUDBINE Po{tenje se ipak isplati
Vratila nov~anik sa 250 eura
pa dobila 15.000 na bingu
Dan izvla~enja, 31. decembar pro{le godine, porodica Milev dugo }e pamtiti
Nezaposlena novinarka iz
Dimitrovgrada Albena Milev
pravi je primjer da se po{tenje
ipak isplati. Albena je u novo-
godi{njem izvla~enju binga
dobila nagradu od 1,6 milio-
na dinara ili 15.000 eura, na-
kon {to je vlasnici kioska na
kojem je kupila listi}e vrati-
la izgubljeni nov~anik sa 250
eura. Nevjerovatna pri~a
po~ela je nekoliko dana prije
novogodi{nje ve~eri.
- Te ve~eri suprug i ja smo
{etali gradom. Na plo~niku
smo prona{li nov~anik sa 250
eura. Nijednog trenutka nismo
razmi{ljali da zadr`imo no-
vac, jer znamo kako se danas
`ivi i da je to mnogo novca za
ve}inu doma}instava u Dimi-
trovgradu. Odmah smo u
nov~aniku poku{ali prona}i
neki dokument ili broj telefo-
na, kako bismo vlasniku javi-
li da je nov~anik prona|en. Ni-
kakvih dokumenata, me|utim,
u nov~aniku nije bilo, pa smo
pozvali policiju i predali im
nov~anik - rekla je Albena.
Policija je ubrzo pro-
na{la vlasnicu i vratila joj
nov~anik.
- Mi smo ih pozvali da pr-
ovjerimo da li je sve uredu. Svr-
atila sam zatim do prodavnice
u kojoj radi `ena ~ija je k}erka
izgubila novac. Vidjela sam da
tu prodaju i bingo listi}e pa
sam rije{ila nakon dvije godi-
ne neigranja bilo kakvih igara
na sre}u oku{ati sre}u. U znak
zahvalnosti prodava~ica me
~astila jednim listi}em, a ja sam
kupila jo{ dva - ka`e Milev.
Dan izvla~enja, 31. dece-
mbar pro{le godine, porodi-
ca Milev dugo }e pamtiti.
- Gledali smo izvla~enje
i do{li su do posljednjeg br-
oja. Bio je to broj 13, ja sam
ga zaokru`ila, a prethodno
sam imala sve ostale brojeve.
Zaokru`ila sam 13 i prvo
pomislila da je u pitanju ne-
ka prevara, jer brojeva na li-
sti}u vi{e nije bilo. Zao-
kru`ila sam sve, a binga ni-
je bilo. U tom trenutku obja-
vljeno je da je bingo izvu~en
i da je nagradu dobio listi} s
kontrolnim brojem koji je
bio ba{ na jednom od na{ih
listi}a. Nismo mogli vjerova-
ti - pri~a Milev.
Milev: Nije dvojila treba li vratiti nov~anik
Par {okirao porodicu, ali nije odustao od ljubavi
Profesor ostavio suprugu i
o`enio se 18-godi{njom u~enicom
D`esikinu vezu s profesorom otkrili su 2008. nakon {to se jednog dana nije vratila ku}i iz {kole
Penzionisani profesor eti-
ke iz Velike Britanije Klajv
Ri~ards (Clive Richards, 52)
nedavno se o`enio ~etvrti
put, i to svojom biv{om u~eni-
com D`esikom Anderson
(Jessica, 18). Ri~ards je otac
dvoje djece, a vezu sa D`esi-
kom po~eo je prije dvije godi-
ne, kada je ona imala 16.
U to vrijeme on je bio jo{
u braku sa svojom tre}om
suprugom, a D`esikini rodi-
telji bili su prestravljeni {to
im je k}erka u romanti~noj
vezi s mu{karcem koji ima
dovoljno godina da joj bude
djed. Bez obzira na sve, par
se vjen~ao.
- Istina je, u braku smo.
Zapravo, u braku smo ve}
godinama, ali to se ne ti~e ni-
koga nego samo nas dvoje -
rekao je Ri~ards.
D`esikinu vezu s profeso-
rom otkrili su 2008. godine
nakon {to se jednog dana ni-
je vratila ku}i iz {kole. Svo-
joj majci Frensis Hi~ens
(Frances Hichens, 41) posla-
la je e-mail u kojem je napi-
sala da se zaljubila te se pr-
eselila svom biv{em profeso-
ru, koji `ivi u istom gradi}u
gdje i oni. Biv{a Ri~ardsova
supruga D`ulija (Julia, 40)
odselila se iz ku}e samo tri
dana prije nego {to se djevo-
jka uselila.
D`esikina majka bila je u
{oku zbog veze, a sve je pri-
javila i policiji. No, policija
ju je obavijestila da je prije
godinu Klajv dao ostavku te
nije po~inio zlo~in.
Ri~ards i Anderson: Nisu se obazirali na pri~e
U Kanadi, ta~nije u provinciji Brita-
nska Kolumbija, koja je popularna turi-
sti~ka destinacija, nepoznate osobe izvele
su vrlo bizaran poduhvat i obojile rijeku
Goldstrim u fluorescentno zelenu boju.
Za{to je rijeka zelena bilo je miste-
rija sve dok testovi nisu otkrili da se ra-
di o fluorescinu, koji nije {tetan po lju-
dsko zdravlje.
Iako se ovo desilo prije tri sedmice,
po~inioci jo{ nisu prona|eni. Rijeka je
bila obojena tek nekoliko sati, a boja ni-
je {kodila ribama, jer nije toksi~na.
Tajson Elder (Tyson Aldder), koji
je bio na izletu u blizini zelene rijeke,
snimio je taj zaista nesvakida{nji pri-
zor, a video objavio na stranici YouTu-
be. Do sada ga je pogledalo vi{e od
800.000 ljudi.
Bizaran eksperiment u Kanadi
Vandali obojili rijeku Goldstrim u zeleno
Boja nije {tetna po zdravlje i okoli{
U P R O D A J I S U
Specijaliteti
za prave
gurmane
z
Kako pripremiti meso
zeca, srne, fazana...
Vo}e na
trpezi
z
Kivi u
kola~ima
kiosk
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 19
PRAVDA Japanac nevin robijao ~ak 17 godina
Sugaju sud nagradio sa
880.000 eura od{tete
Sugaja je uhap{en 1991. zbog sumnje da je u igraonici oteo ~etverogodi{nju
djevoj~icu ~ije je tijelo prona|eno u obli`njoj rijeci
Sud u Japanu dodijelio je
92 miliona jena (880.000 eu-
ra), najve}u mogu}u nakna-
du, 64-godi{njem mu{karcu
koji je u zatvoru proveo 17
godina nakon {to je pogre{no
osu|en za ubistvo djeteta.
To{ikazu Sugaja osu|en
je za ubistvo dijelom i zbog
DNK nalaza za koji je kasni-
je utvr|eno da je neta~an.
Sugaja je tako dobio nakna-
du za vrijeme provedeno u
zatvoru, {to je najve}a na-
knada dodijeljena za takav
slu~aj u japanskom pravo-
su|u.
- Danas je zatvoreno je-
dno poglavlje. Ali, inspe-
ktori i tu`ioci koji su me
ispitivali jo{ se nisu izvinili.
^ekam da to u~ine. Za mene
zastara ne postoji i `elim da
pravi po~inilac bude
uhva}en - kazao je Sugaja,
biv{i voza~ autobusa kojim je
prevozio djecu u vrti}.
Sugaja je uhap{en u dece-
mbru 1991. zbog sumnje da
je u dje~ijoj igraonici oteo
~etverogodi{nju djevoj~icu
~ije je tijelo prona|eno u
obli`njoj rijeci. Na do`ivo-
tnu kaznu zatvora osu|en je
1993., jer su, prema po~et-
nom istra`ivanju, na donjem
rublju djevoj~ice prona{li
Sugajin DNK, {to se kasni-
je pokazalo neta~nim.
Oslobo|en je 2009. na-
kon ponovnih genetskih te-
stova koje je sud zatra`io
2008. godine. Sugaja: Zatvoreno jedno poglavlje
Umjetni~ki projekt za fakultet
Par se vjen~ao kako bi se
narugao braku kao instituciji
Mlado`enja je homoseksualac, a Nora i Pol ne namjeravaju konzumirati svoj brak
Homoseksualac i njegova
prijateljica vjen~ali su se ne-
davno zbog projekta koji su
radili za jedan ispit na faku-
ltetu, a nakon toga primili su
brojne kritike, jer su mnogi
to shvatili kao ruganje insti-
tuciji braka.
Nora Batenberg-Kartrajt
(Battenberg-Cartwright, 21) i
Pol Kartrajt (Paul Cartwright,
20) istakli su da je njihova za-
jednica iskrenija nego bilo
koji drugi brak zato {to jedno
drugome mogu priznati ako
se vi|aju s drugim ljudima.
Par ina~e studira umje-
tnost na Univerzitetu u
Vor~esteru u Velikoj Britani-
ji, a priznali su da ne namje-
ravaju konzumirati svoj brak.
- Vjen~ali smo se kako bi-
smo bili u umjetni~koj zaje-
dnici. Zbli`ili smo se u umje-
tnosti. Na{ brak je iskren, a
i dalje izlazimo s drugim
ljudima - istakla je Nora.
Dodala je da }e vjerova-
tno kraj njihovog braka
zna~iti i kraj njihove umje-
tni~ke karijere. Ka`e da se
ona i Pol vole, ali na dru-
ga~iji na~in.
Stiven Grin (Stephen Gr-
een), predsjednik organiza-
cije koja predstavlja kr{}ane,
istakao je da brak nije stude-
nski projekt ve} zajednica za
cijeli `ivot. Naglasio je da se
par ovim gestom „narugao“
instituciji braka.
Pol i Nora: Iskreni jedno prema drugome
Prvi kineski hotel kapsu-
la bit }e otvoren u [angaju za
putnike koji `ele jeftino no}iti,
a nisu klaustrofobi~ni. Japan
je bio prva zemlja koja je otvo-
rila hotele kapsule. Oni ima-
ju toliko male sobe da se u nji-
ma mo`e samo spavati. Ovi
hoteli u Japanu bili su nami-
jenjeni radnicima koji rade do-
kasna ili onima koji previ{e
popiju pa ostanu preno}iti.
Hotel kapsula „Xitai“ na-
lazi se nedaleko od {angajske
`eljezni~ke stanice i ima uku-
pno 68 kreveta. [angajske ka-
psule u ovom hotelu uvezene
su iz Japana, a svaka od njih
opremljena je priklju~kom za
struju, satom, svjetlom, televi-
zorom i be`i~nim internetom.
Visine i {irine su 1,1 metar,
a du`ina je 2,2 metra. Za sada je
hotel samo za mu{karce, a cije-
na za deset sati boravka je 68 ju-
ana ili 10,24 dolara, dok za 24 sa-
ta treba izdvojiti 13,26 dolara. Vrlo mali prostor
Japanski izum i u Kini
Umjesto hotelske sobe iznajmljuju kapsule
Prvi bh. edukativni
magazin za roditelje u
novom broju donosi
Na{ natje~aj:
Ko su male
zvijezde
januara
Sve o povi{enoj
temperaturi kod djece
Mali vodi~ za
kupovinu cipela
Prvi bebin jelovnik
Kako TV utje~e na djecu
Tre}i krajnik zna
zadavati probleme
14 trikova za trudnice
Kada i kako rezati noktice
Prvi simptomi alergije
vide se na ko`i
Udarac u glavu tra`i
oprez, a ne paniku
Sve o povi{enoj
temperaturi kod djece
Prvi bebin jelovnik
Tre}i krajnik zna
zadavati probleme
Kada i kako rezati noktice
Udarac u glavu tra`i
oprez, a ne paniku
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba
ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU
1.
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 02. KOLO TV BINGA
ODR@ANO DANA 14.01.2011.godine
GARANTOVANI JACK POT ZA 03. KOLO TV BINGA 300.000,00 KM
DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.902,30 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.058,00 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 10.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,30 KM
1. ZASTUPNIK : 00370 JAJCE
0320094 034-3289589-53
2. ZASTUPNIK : 00387 VELIKA
KLADU[A
0350623 034-0634082-98
3. ZASTUPNIK : 00722 TRAVNIK
0330028 034-0183377-67
4. ZASTUPNIK : 00112 VARE[
0260033 034-0063075-31
5. ZASTUPNIK : 00726 TUZLA
0350353 033-0093744-21
1. 13.290,00 KM
5. 2.660,00 KM
2. 7.980,00 KM
6. 1.000,00 KM
3. 5.320,00 KM
7. 1.000,00 KM
4. 3.990,00 KM
8. 1.000,00 KM
1. ZASTUPNIK : 00051 FOJNICA
0250013 034-1723930-01 . . . .1.000,00 KM
2. ZASTUPNIK : 00151 TUZLA
0250955 034-0786237-91 . . . .6.920,00 KM
3. ZASTUPNIK : 00419 BREZA
0240180 034-0923175-61 . . . .4.610,00 KM
4. ZASTUPNIK : 00772 ZAVIDOVI]I
0240465 034-1304334-41 . . .13.840,00 KM
5. ZASTUPNIK : 00145 ZENICA
0241432 034-1505020-39 23.060,00 KM
ZASTUPNIK : 00003
0320141 034-1316752-75 1x2RED
ZASTUPNIK : 00069
0350105 034-1681973-32 1x2RED
ZASTUPNIK : 00087
0350006 034-1742728-42 1x2RED
ZASTUPNIK : 00108
0330008 034-1107931-96 1x2RED
ZASTUPNIK : 00132
0310370 034-0617835-04 1x2RED
0340292 034-0488497-18 1x2RED
ZASTUPNIK : 00147
0320761 034-1565387-51 1x2RED
ZASTUPNIK : 00148
0340022 033-0421742-32 1x2RED
ZASTUPNIK : 00155
0310075 033-3852376-17 1x2RED
ZASTUPNIK : 00180
0260124 034-1182904-20 1x2RED
ZASTUPNIK : 00194
0330209 034-0192315-93 1x2RED
ZASTUPNIK : 00201
0320027 034-0812450-18 1x2RED
ZASTUPNIK : 00225
0310156 034-0722392-57 1x2RED
ZASTUPNIK : 00231
0350207 034-1256903-68 1x2RED
ZASTUPNIK : 00236
0350093 034-1790161-46 1x2RED
ZASTUPNIK : 00254
0340056 034-2668141-07 1x2RED
ZASTUPNIK : 00257
0320090 034-1079417-57 1x2RED
ZASTUPNIK : 00301
0350226 034-1634100-79 1x2RED
ZASTUPNIK : 00311
0320114 034-0739672-76 1x2RED
ZASTUPNIK : 00316
0350074 034-0280251-50 1x2RED
ZASTUPNIK : 00328
0350025 034-3002110-08 1x2RED
ZASTUPNIK : 00337
0350041 033-0336211-69 1x2RED
ZASTUPNIK : 00348
0320052 034-2849306-16 1x2RED
ZASTUPNIK : 00360
0330302 034-3289769-35 1x2RED
ZASTUPNIK : 00443
0310032 034-0770861-01 1x2RED
ZASTUPNIK : 00574
0350262 034-0651341-18 1x2RED
ZASTUPNIK : 00614
0350394 034-3079037-92 1x2RED
ZASTUPNIK : 00653
0310156 034-0102565-81 1x2RED
ZASTUPNIK : 00668
0320546 034-3381457-24 1x2RED
ZASTUPNIK : 00729
0350130 034-0798894-91 1x2RED
SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena
poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )
BINGO 33 (JACK-POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN
BINGO 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN
BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA
BINGO IZVU^EN NA 38. BROJU
DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS)
U 02. KOLA
NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST
(SMS) IZ 01. KOLA
1. ZASTUPNIK : 00393 SANSKI MOST
0350026 034-2750666-71
2. ZASTUPNIK : 00236 DONJI VAKUF
0350250 034-1790140-93
3. ZASTUPNIK : 00150 ZENICA
0340116 034-0897032-54
4. ZASTUPNIK : 00028 SARAJEVO
0350068 034-0928168-59
DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 02. KOLU
JACK POT ZA 02. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148.628,20 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394.348,50 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236.609,10 KM
FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.902,30 KM
PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.902,30 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.741,40 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64.263,20 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.800,00 KM
KONA^AN IZVJE[TAJ 1. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 07.01.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM
PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 1. KOLO
TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),
BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.823,60 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611,80 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 10.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80 KM
JACK POT ZA 1. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.647,20 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327.157,50 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196.294,50 KM
FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.823,60 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.823,60 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.694,20 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.053,10 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.900,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 1. KOLO TV BINGA JE 14.02.2011.GODINE
KONA^AN IZVJE[TAJ 1. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 07.01.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM
PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 1. KOLO IGRE BINGO PLUS :
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
U 1. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.624,50 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.974,70 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 7.548,74 + J.P. 24.424,08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.972,82 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.425,96 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA
FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.887,20 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871,00 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 13.744 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 1. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 14.02.2011.GODINE
3 8 5 3 3 3
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,00 KM
DOBITAKA IMA 1
BINGO PLUS 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .4.489,30 KM
DOBITAKA IMA 1
BINGO PLUS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .1.224,40 KM
DOBITAKA IMA 11
BINGO PLUS 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,20 KM
DOBITAKA IMA 160
BINGO PLUS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
DOBITAKA IMA 1.634
BINGO PLUS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM
DOBITAKA IMA 16.529
DOBITAK BINGO PLUS 6 (JACK-POT)
GRA^ANICA
ZASTUPNIK : 00315
0320394 034-0385333-83 1x6
DOBITAK BINGO PLUS 5
ZASTUPNIK : 00312
0340413 034-1485333-51 1x5
U 02. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.319,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.791,40 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 8.978,58 + JP 31.972,82 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.951,40 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.812,82 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 03. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
ZASTUPNIK : 00147
0320697 034-1565333-94 1x4
ZASTUPNIK : 00155
0350854 033-1745333-53 1x4
ZASTUPNIK : 00162
0310265 034-1875333-66 1x4
ZASTUPNIK : 00180
0340093 034-0895333-31 1x4
0350775 034-2655333-14 1x4
ZASTUPNIK : 00621
0320045 034-0045333-60 1x4
ZASTUPNIK : 00624
0310167 034-0755333-94 1x4
ZASTUPNIK : 00638
0340542 034-0845333-85 1x4
ZASTUPNIK : 00750
0340043 034-2665333-61 1x4
ZASTUPNIK : 00756
0340039 034-0655333-56 1x4
ZASTUPNIK : 00810
0350003 034-1415333-00 1x4
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.01.2011.godine
51
2.
79
3.
39
4.
17
5.
63
6.
55
7.
27
8.
74
9.
75
10.
83
11.
53
12.
25
13.
02
14.
11
15.
26
16.
62
17.
42
18.
47
19.
76
20.
16
21.
35
22.
67
23.
45
24.
34
25.
60
26.
73
27.
68
28.
72
29.
10
30.
56
31. 28 32. 78 33. 22 34. 61 35. 23 36. 81
37. 09 38. 89
DOBICI BINGO PLUS 4
20 Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 02. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 14.01.2011.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS
L U T R I J A B i H
S A R A J E V O
15.01. 2011.godine
L U T R I J A B i H
S A R A J E V O
15.01. 2011.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
DOBITAK BINGO 37+
T U Z L A
ZASTUPNIK : 00668
0340326 034-3381804-32 1xB37+
kultura
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 21
„Biber~e iz Geta“ u Srebrenici
X„Biber~e iz Geta“, film srebre-
ni~kog umjetnika Ljubi{e Milo-
vanovi}a, koji govori o `ivotu
djece na Kosovu i Metohiji, pre-
mijerno je prikazan u Srebrenici
u rok kafeu „Marllboro“. U pita-
nju je pri~a o mladim ljudima iz
[trpca koji se samostalno bore za
organiziranje kulturnog `ivota u
gradu u kojem `ive. Film je pre-
mijerno prikazan i na Kosovu i Metohiji, a organi-
zirana je i izlo`ba fotografija autora Ljubi{e Milo-
vanovi}a, javlja Fena.
Izvedba „Narodnog poslanika“
XU Narodnom pozori{tu RS u
Banjoj Luci 18. januara bit }e
izvedena predstava „Narodni po-
slanik“ Branislava Nu{i}a, a u
re`iji Nikole Pejakovi}a. Bit }e to
jubilarna 50. izvedba „Narodnog
poslanika“. Ovo je jedna od naji-
zvo|enijih i najuspje{nijih pre-
dstava ove ku}e, ali i svih teatar-
skih ku}a u BiH. Glavne uloge
tuma~e @eljko Stjepanovi}, Ni-
kolina \or|evi}, @eljko Erki} i
Boris [avija.
Minimarket SFF-a
XMinimarket, nova platforma
Sarajevo Film Festivala kreirana
za promociju i distribuciju kra-
tkih filmova, pokrenut je u okviru
pro{logodi{njeg izdanja Festivala.
U svom predstoje}em izdanju Mi-
nimarket }e nastojati da predstavi
profesionalce aktivne u internaci-
onalnoj prodaji i distribuciji kra-
tkih filmova. Minimarket tim su-
srest }e se na festivalima u Roter-
damu, Klermon-Feranu i Berlinu
s klju~nim „sales agentima“.
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
FESTIVALI „Sarajevska zima“ po~inje 7. februara
Jedan od najve}ih
praznika umjetnosti
U okviru likovnog programa bit }e predstavljena 21 izlo`ba, ka`e Ibrahim Spahi}
Otvaranje Me|unaro-
dnog festivala „Sarajevska
zima“ 2011. godine jedan je
od najve}ih praznika umje-
tnosti u na{oj zemlji, regiji i
Evropi, saop}eno je na
ju~era{njoj pres-konferenci-
ji odr`anoj u Umjetni~koj
galeriji BiH.
Svjetski jubileji
Tom prilikom zatvorena
je i retrospektivna izlo`ba
„Uzvi{eno u senci“, umjetni-
ka Koste Bogdanovi}a, te
najavljen likovni program
27. izdanja Festivala ~iji je
ovogodi{nji moto „Art of
Love“ (Umjetnost ljubavi).
- Ceremonija otvaranja
„Sarajevske zime“, ~iji je
ovogodi{nji po~asni gost
Ma|arska, bit }e izuzetan
doga|aj. Planirana je za 7. fe-
bruar i bit }e prire|ena na
potezu od At mejdana, pre-
ko Ba{~ar{ije, Mori}a hana,
ulicom Ferhadija, ispred Ka-
tedrale i Markala, Vje~ne
vatre, Titovom ulicom, ispr-
ed velikog gradskog parka do
Skenderije i Narodnog pozo-
ri{ta Sarajevo - kazao je dir-
ektor Festivala Ibrahim Spa-
hi}.
Dodao je da }e Festival
biti odr`an u znaku velikih
svjetskih jubileja kompozito-
ra Franca Lista (Franz Li-
szt), Gustava Mahlera i pisa-
ca Andri}a, Milo{a (Milosz),
Ujevi}a i Hajama.
Dobitnice nagrada
- Imat }emo zasigurno
21 izlo`bu vrijednu pa`nje.
One }e biti zanimljive svaka
na svoj na~in, jer je uklju~en
~itav spektar umjetnika i
umjetnosti. Izdvojio bih
izlo`be „Andri} diploma-
ta“, „Art in Dialogue“, kao i
izlo`bu skulptura „Ratni-
ci“. Festival ima tri simbola.
Prvi je otvaranje Festivala,
vizuelni identitet i izlo`be,
drugi „Eko-oko“, a tre}i si-
mbol je „Veliko vinsko bu-
re“ - zaklju~uje Spahi}.
Pres-konferenciji prisu-
stvovale su i umjetnica Mi-
la Melank-Mikanovi}, dobi-
tnica prve nagrade za plakat
posve}en temi Festivala, te
studentica Akademije liko-
vnih umjetnosti u Sarajevu
Nina Ma{i}, ~iji je rad izabr-
an za vizuelni identitet 4.
me|unarodnog festivala eko-
lo{kog filma „Eko-oko“, ko-
ji }e biti odr`an od 5. do 10.
marta. M. ^USTOVI]
S pres-konferencije: Bogat sadr`aj ovogodi{njeg festivala
(
F
o
t
o
:

S
.

S
a
l
e
t
o
v
i
}
)
- Sretna sam {to je ba{
moj rad izabran za vizuelni
identitet. Poku{ala sam po-
bje}i od banalizacije, pa sam
se vratila ne~em dubljem, sa-
mom po~etku, a to su te
olovke koje pi{u srcem - ka-
zala je Melank-Mikanovi}.
Ni Nina Ma{i} nije kr-
ila zadovoljstvo zbog pri-
znanja za svoj rad. Kazala je
da se nije nadala nagradi, a
cilj joj je bio da napravi
ne{to jednostavno.
Vizuelni identitet
U Muzeju grada Zenice
preksino} je prire|en umje-
tni~ki performans ~lanova
Dru{tva za promociju kultur-
nog stvarala{tva „Marinelli
Landor and Zlaja“ (MLAZ).
Zeni~koj publici predstavili su
se ~lanovi Dru{tva iz Po~itelja.
Izlo`ba slika i skulptura
„Mlazovi vremena“ pri-
re|ena u Muzeju grada Ze-
nice prva je kolektivna
izlo`ba ove umjetni~ke gru-
pe izvan Po~itelja, a bit }e
postavljena do 14. februara.
- Svoje radove izla`e 21
~lan MLAZ-a. Rije~ je o ra-
zli~itim tematikama i mater-
ijalima i tehnikama, tako da
je svako ponudio ne{to svoje.
Krenuli smo od Po~itelja, sa-
da smo u Zenici, a vidjet
}emo gdje }emo nakon ove
izlo`be - kazao je ~lan MLAZ-
a Bojan Stoj~i}. A. D`. Umjetni~ki performans na otvaranju izlo`be (Foto: J. Had`i})
U Muzeju grada Zenice
Kolektivna izlo`ba „Mlazovi vremena“
U hotelu „Evropa“
Prvi „Industry
Show“
Sarajevo Film Festival i
„Advantage Austria“ orga-
nizirat }e prvi sajam proi-
zvoda i usluga za profesio-
nalce u audiovizuelnom se-
ktoru pod nazivom „Indus-
try Show“.
U~esnici }e se mo}i upo-
znati s najnovijom opremom
za snimanje, postoje}im fi-
lmskim studijima u regiji
koji nude i postprodukci-
jske usluge, filmskim lokaci-
jama i producentima. Ta-
ko|er }e se mo}i uvezati s
kolegama kroz dru`enja na
brojnim prijemima i zabava-
ma koje su prate}i dio festi-
valske atmosfere SFF-a.
„Industry Show“ bit }e
odr`an od 27. do 30. jula u
hotelu „Evropa“. M. ^u.
Odr`ana prva ~ita}a proba
Produkcijski tim Bosa-
nskog narodnog pozori{ta
Zenica po~eo je s radom na
drami „Spa{eni“, koja pre-
dstavlja jedno od na-
jzna~ajnijih djela evropske
dramaturgije 20. stolje}a i
vjerovatno najpoznatije dje-
lo Edvarda Bonda (Edward).
Predstava }e premijerno
biti izvedena 22. i 23. marta
na Velikoj sceni BNP-a Ze-
nica. Re`ira je Jovica Pavi} iz
Beograda, koji je, izme|u
ostalog, osamdesetih godina
pro{log stolje}a re`irao i ku-
ltnu predstavu BNP-a „Otac
na slu`benom putu“.
Scenograf predstave je
Todor Lalicki, dramaturg
Hasan D`afi}, a u ovoj soci-
jalnoj drami glume Nusmir
Muharemovi}, D`enana
D`ani}, Robert Krajinovi},
Predrag Jokanovi}, Irina Do-
bnik, Adis Mehanovi}, Sa{a
Hand`i}, Miroljub Mijatovi}
i Selma Mehanovi}. A. D`.
Pripreme za predstavu „Spa{eni“
Premijera 22. marta u Zenici
U Gradskoj galeriji „Col-
legium artisticum“ u Saraje-
vu preksino} je otvorena sa-
mostalna izlo`ba „Svjedo~enje
ljepote“, ~lanice Udru`enja li-
kovnih umjetnika BiH Meli-
he Tepari}.
Izlo`eno je 18 slika - akr-
ilika na platnu, velikih i ma-
lih formata, nekoliko kaligr-
afskih konstrukcija ra|enih
na drvetu te model kaligra-
fskog labirinta od stakla.
Izlo`ba }e biti otvorena do
kraja ovog mjeseca.
- Kaligrafija je ta koja
me nadahnjuje u mom stva-
rala{tvu. Iako je ta umjetno-
st poznata kao krasnopis,
ona je zapravo ne{to vi{e od
toga, kao okean bez dna, jer
svakim istra`ivanjem mo`e
se nau~iti ne{to novo - kaza-
la je Tepari}. M. ^u.
Predstavljeni radovi
Melihe Tepari}
Tepari}: Nadahnu}e u kaligrafiji (Foto: J. Brutus)
Galerija „Collegium artisticum“
sveznadar
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 22
VREMEPLOV
X
16. januar 2011.
1778. - Francuska priznala nezavisnost
SAD tokom Ameri~kog rata za nezavi-
snost od britanske kolonijalne uprave
(1775-83). U februaru te godine u Parizu
je potpisan Sporazum o savezu u tom ra-
tu, a hiljade dobrovoljaca krenule su da
pomognu Amerikancima, me|u kojima
i Lafajet (Lafayette), Sen Simon (Saint
Simon), Ko{}u{ko (Kosciuszko).
1945. - Pobjedom savezni~kih snaga
pod komandom generala Bernarda
Montgomerija (Bernard Montgomery)
i Omara Bredlija (Omar Bradley),
okon~ana njema~ka ofanziva u Ardeni-
ma, u Belgiji. Nijemci su u toj operaciji
izgubili oko 220.000 vojnika (oko
110.000 zarobljih), savezni~ke snage
oko 77.000 (oko 21.000 zarobljenih).
1969. - Sovjetski kosmonauti u svemir-
skim brodovima „Sojuz 4“ Vladimir
[atalov i „Sojuz 5“ Boris Voljanov, Ale-
ksej Jelisejev i Jevgenij Krunov prvi put
u historiji spojili dvije letjelice s lju-
dskom posadom u orbiti oko Zemlje.
1979. - [ah Irana Reza Pahlavi napustio ze-
mlju pod pritiskom sljedbenika ajatolaha
Homeinija, koji su potom preuzeli vlast.
1987. - [ef Komunisti~ke partije Kine
Hu Jaobang podnio ostavku, prihva-
tiv{i krivicu za politi~ke gre{ke koje su
izazvale studentske nemire. Funkciju
generalnog sekretara Partije preuzeo je
D`ao Cijang.
1991. - SAD i zapadni saveznici po~eli
su u Zaljevskom ratu operaciju „Pusti-
njska oluja“ masovnim zra~nim udari-
ma po vojnim i industrijskim ciljevima
u Iraku i Kuvajtu, 19 sati poslije isteka
ultimatuma UN-a Bagdadu.
2002. - Vije}e sigurnosti UN-a jednogla-
sno usvojilo sankcije protiv teroristi~ke
mre`e El- Kaida saudijskog disidenta
Osame bin Ladena i ostataka talibana u
Afganistanu i van te zemlje. Dokument
od svih zemalja zahtijeva da nametnu pu-
tni~ki i oru`ani embargo ostacima taliba-
na, El-Kaidi i svima koji ih podr`avaju,
„kako bi iskorijenili njihovu mre`u“.
2002. - Stupila na snagu Uredba o zabr-
ani transporta nafte i naftnih pre-
ra|evina kroz Hrvatsku cestovnim pu-
tem, {to je izazvalo veliko negodovanje
nadle`nih ministarstva, „nafta{a“ i pre-
voznika u Sloveniji i u BiH.
2006. - Amerikanac koji je dezertirao iz
redova marinaca tokom rata u Vijetna-
mu uhap{en u Teksasu (Texas) nakon
36 godina bjekstva.
D O G O D I L O S E
1957. - Umro italijanski dirigent Ar-
turo Toskanini (Toscanini), jedan od
najzna~ajnijih u 20. stolje}u.
1969. - U centru Praga ~e{ki student
Jan Palah (Palach) izvr{io samoubi-
stvo spaljivanjem u znak protesta
zbog okupacije ^ehoslova~ke koju su,
prema nalogu Sovjetskog saveza,
izvr{ile ~lanice Var{avskog ugovora u
avgustu 1968. godine.
1998. - U eksploziji metana u rudniku
„Soko“ u ^itluku kod Sokobanje (Sr-
bija) poginulo 29 rudara.
U M R L I
1749. - Ro|en italijanski pisac Vitorio
Alfijeri (Vittorio Alfieri).
R O \ E N I
†Supruga ima iza sebe tri ope-
rativna zahvata lije~enja mali-
gnog procesa {titne `lijezde te te-
rapiju lije~enja radioaktivnim
jodom. Dijagnoza - Status Post
Thyreoidectomiam totalis Pro-
pter Ca Papillare Gl. Thyreoi-
deae p.T3AnxNOcs1.AM V;
Status Post Radiotherapiam
Cum J-131 Hypothyreosis Post
Op. Na medicinskom vje{ta~en-
ju zdravstvenog stanja od 4.
avgusta 2010. dobila je ocjenu i
mi{ljenje gdje je utvr|eno
o{te}enje organizma u visini sto
posto. Kakva prava ima supru-
ga po pitanju penzionisanja?
Na birou je redovno prijavljena
od 1998. Ima 19 mjeseci radnog
sta`a, ka`e ~itatelj iz Sarajeva.
Odredbom ~lana 52. Za-
kona o PIO, propisano je da
osiguranik kod koga je utv-
r|ena prva kategorija invali-
dnosti stje~e pravo na invali-
dsku penziju ako je invali-
dnost prouzrokovana povre-
dom van rada ili bole{}u, pod
uvjetom da je prije nastanka
invalidnosti imao navr{en
penzijski sta` koji mu pokri-
va najmanje tre}inu razdo-
blja od navr{enih najmanje
20 godina `ivota do dana na-
stanka invalidnosti - radni
vijek.
To zna~i da bi va{a supruga
mogla ostvariti pravo na invali-
dsku penziju potrebno je da je je-
dna tre}ina njenog radnog vijeka
pokrivena sta`om. Me|utim, ka-
ko vi u pitanju niste naveli datum
i godinu ro|enja supruge, nismo
u mogu}nosti utvrditi njen radni
vijek, kao ni ~injenicu da li je je-
dna tre}ina njenog radnog vijeka
pokrivena sta`om {to je uvjet za
invalidsku penziju.
†Imam 60 godina `ivota. Pe-
nzionisan sam sa 35 godina
sta`a i 55 starosti. Sada imam
40 godina sta`a, od ~ega godi-
nu i po rada u Srbiji. Da li
mogu ostvariti punu penziju u
Federaciji nakon {to je potpi-
san sporazum sa Srbijom, pi-
ta ~itatelj iz Sarajeva.
U skladu sa odredbom
~lana 16. Sporazuma izme|u
BiH i biv{e SRJ o socijalnom
osiguranju, sta` ostvaren u je-
dnoj i drugoj dr`avi ugovorni-
ci sabira se radi ispunjenja
uvjeta za stjecanje prava na pe-
nziju.
Ako vi sa sta`om koji ste
ostvarili u Srbiji imate 40 go-
dina penzijskog sta`a, onda
ispunjavate uvjete propisane
odredbom ~lana 30. Zakona o
penzijskom i invalidskom osi-
guranju FBiH za ostvarivanje
prava na starosnu penziju.
Me|utim, prilikom odre|iva-
nja visine starosne penzije,
odredit }e vam se srazmjeran
dio penzije samo prema sta`u
koji ste ostvarili u BiH, a za
dio sta`a koji ste ostvarili u Sr-
biji dobit }ete dio penzije iz te
dr`ave.
Federalni zavod PIO
Invalidsko primanje Puna penzija
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba
† Da li kandida uzrokuje
paronihiju, pita V. O. iz Sa-
rajeva.
Paronihija je upala oko-
lnog tkiva nokta. U po~et-
nom stadiju ovog oboljenja
vidi se sjajni i glatki otok, a
boja okolnog tkiva nokta je
tamnocrvena. Kada se priti-
sne na to upaljeno tkivo
mo`e se istisnuti i kap gnoja.
Promjene su gotovo uvi-
jek bolne, a ako oboljenje po-
traje te ako nije adekvatno li-
je~eno, tj. ako je pre{lo u hro-
ni~nu fazu, mo`e do}i i do
promjena na ~itavom noktu
{to se manifestira njegovim
zadebljanjem, rubnim gubi-
tkom boje i mrvljenjem.
Naj~e{}e se radi o paroni-
hiji uzrokovanoj kandidom,
a uz nju se ve}inom razvije i
upala nokta (onihomikoza).
ORDINACIJA
Dr. Katarina Dujmovi},
dermatovenerolog
Kupon za odgovore
Upala okolnog
tkiva nokta

1920. - U SAD stupila na snagu prohi-
bicija, zakonska zabrana proizvodnje i
prodaje alkohola.
Specijalisti~ka
dermatovenerolo{ka
ordinacija
Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo
Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05
e-mail: kdujmovic@yahoo.com
Ako se uzima u malim
koli~inama, ~okolada
mo`e smanjiti rizik od
sr~anog udara, jer sma-
njuje mogu}nost da se
krvne plo~ice zgru{aju i
blokiraju krvne sudove.
Ovo otkri}e rezultat je
istra`iva~kog rada grupe
ameri~kih nau~nika koji
su utvrdili da ~okolada,
isto kao aspirin, poma`e
u prevenciji kardiova-
skularnih bolesti.
Me|utim, konzumiranje
velikih koli~ina mli-
je~ne ~okolade, koja sa-
dr`i dosta {e}era i mlije-
ka, mo`e dovesti do go-
jaznosti, pa je prepo-
ru~ljivo dnevno uzeti
dvije kockice tamne
~okolade s visokim sa-
dr`ajem kakaa.
Zdravo i ukusno
^okolada lijek za srce
Stru~njaci su otkrili ce-
ntar u mozgu koji upravlja
na{om savjesti i po{tenjem.
Dio u podru~ju prednjeg
ili ~eonog re`nja mozga, koji
nazivamo prefrontalni kor-
teks, prema provedenim is-
tra`ivanjima ima posebno
~vrstu vezu s obuzdavanjem
sebi~nih nagona.
Eksperimetni provedeni
putem dru{tvenih igara koje
se baziraju na po{tenju sui-
gra~a pokazali su da ispitani-
ci kojima je „centar za pra-
vdu“ privremeno onesposo-
bljen na sve na~ine poku{ava-
ju prevariti suigra~e kako bi
izvukli vlastitu korist.
Nau~nici su ispitanicima
elektri~nim impulsima one-
sposobili odre|ene centre u
mozgu i tako privremeno
stvorili ljude bez imalo os-
je}aja i morala za potrebe dr-
ugih suigra~a. Igra~i su radi-
li sve {to je u njihovoj mo}i
da izvuku materijalnu dobit,
svjesni svog nepo{tenja, ali
si nisu mogli pomo}i.
Obuzdavanje
sebi~nih nagona
ISTRA@IVANJE Proveden eksperiment s igra~ima
Ljudsko po{tenje
zapisano u mozgu
Dio mozga ima posebno ~vrstu vezu s
obuzdavanjem sebi~nih nagona
Umjerene koli~ine
111.000­po­sje­ti­la­ca­u­“Avaz­Twi­st­To­we­ru”!­l Re­po­r­ta`a:­Ba­ze­l
Ra­ de­[erbed`ija­
Ve­li­ka­{teta­u~inje­na­je­
fi­lmu­An|eli­ne­\oli­i­Bo­sni
Ale­ksa­ndra­Ra­do­vi}
K}er­ ka­mi­se­smi­je
kad­pje­ vam­
Ve­ li­ki­hit­“Bombaj­
{tampe”
Ko­pr­o­ ga­nja­
“Nedima”­
Gr­a­mo­pho­ne­dzi­e
Dje­vo­jka­mi­je
na­pr­a­ vi­la­hit­
Pr­vo­
ti­je­lo­
Hr­va­tske
La­ska­va­ti­tu­la­
za­pje­va~icu­
La­nu­Jur~evi}­
Dnevni avaz
nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
24
INTERVJU
Top-tema u medijima {irom regiona
posljednjih dana nije ni politika ni
ekonomija nego - nova romansa
Severine Vu~kovi}. Iako pri~a o to-
me kako se hrvatska pjeva~ica na
prvi pogled zaljubila u srbijanskog
biznismena Milana Popovi}a po-
dsje}a na jeftine ljubavne romane,
listovi u susjednim zemljama upo-
rno se nadme}u u otkrivanju no-
vih „ekskluzivnih“ informacija.
Tako smo imali priliku saznati da je
Seve dobila prsten od 30.000 eura,
da }e se sretni par vjen~ati u Las Ve-
gasu, da Milan ima privatni avion i vilu
u Majamiju... Ako ni{ta drugo, sve to
mo`e poslu`iti kao dobra zabava. Na kraju ostaje dilema, po ~emu
znamo Seve? Po njenim pjesmama ili po ljubavnim avanturama?
Biznismen, prsten i Severina
Vu~kovi}: Nova ljubav
zove se Milan
Rade
[erbed`ija
zro|en je 27. jula
1946. godine u Buni}u
kod Korenice.
zU braku s Lenkom
Udovi~ki ima k}erke
Ninu, Milicu Almu, Va-
nju, a iz prvog braka
Luciju te sina Danila.
zSnimio je vi{e od
100 filmova i TV serija.
z^uvena je njegova
izjava: „Dobri su redite-
lji jednako dobri svu-
gdje na svijetu, a glu-
mci se prepoznaju ve}
pri prvom pogledu.“
Crni talas
†Najdra`i film u kojem
ste igrali?
- To su svi filmovi @ike
Pavlovi}a u kojima sam
sudjelovao. Radio sam
interesantne stvari kod
Rajka Grli}a, Zorana Ta-
di}a, Bore Dra{kovi}a...
†Zna~i, dra`i su Vam
oni iz jugoslavenske ki-
nematografije nego iz
holivudske.
- Da, na neki na~in.
Mo`da i zbog toga {to
sam tada igrao glavne
uloge. Mada ih i sada
igram u nekim filmovi-
ma. Ali, kada sam radio
glavne uloge u na{im fi-
lmovima, to je bila
sna`na umjetni~ka kine-
matografija, prepozna-
tljiva u svijetu. To je bilo
vrijeme jugoslavenskog
crnog talasa. Savr{eni
filmovi. Kao {to su da-
nas rumunski interesa-
ntni ili kao {to su neko
vrijeme bili ma|arski. A
naravno da mi je vrlo
va`an, mo`da i na-
jva`niji za karijeru, film
„Before The Rain“ Mil~e
Man~evskog.
MOJ CD PLAYER
AMIR KARAHASANOVI]
Gluma~ka legenda Rade [erbed`ija
M
O
J

S
T
A
V

O
.
.
.
Razgovarala:
Larisa SARAJLI]-
RAMOVI]
Z
a Radeta [erbed`iju do-
voljno je re}i - gigant. Na
ovim prostorima bio je
gluma~ka zvijezda u petoj de-
ceniji `ivota kada je devede-
setih godina oti{ao u Ameriku
- i uspio. Pokazao je da se u
Holivud ne mora do}i u ranoj
mladosti, s nabildanim troku-
tom, ve} je kvalitetom osigur-
ao sebi uloge u ostvarenjima
kao {to su „Svetac“,
„Nemogu}a misija“, „CSI: Ma-
jami“, „Snatch“, „Tihi Amerika-
nac“... Ulogom u prvom i dru-
gom nastavku „Harija Potera“
samo je potvrdio svoju izuze-
tnu holivudsku reputaciju.
I nakon svega toga, 65-go-
di{nji Rade odlu~io je da se
vrati na ove prostore. Na pri-
jelazu izme|u dvije godine s
~uvenim gitaristom, Tuzla-
kom Miroslavom Tadi}em
objavio je album „Ponekad
dolazim, ponekad odlazim“ i
odr`ali su nekoliko sjajnih ko-
ncerata. U petak je oti{ao u
Berlin na snimanje filma
„Year of the Snake“ reditelja
Denisa Genzela (Dennis Ga-
nsel), a dan prije nego {to je
iz Zagreba poletio za Nje-
ma~ku [erbed`ija je dao inte-
rvju za „Dnevni avaz“. Veoma
otvoreno govorio je o de{ava-
njima u Budimpe{ti na setu fi-
lma An|eline \oli (Angeline
Jolie), karijeri, Sarajevu i dru-
gim zanimljivim temama.
Velika ljubav
†Na prijelazu izme|u dvije
godine objavili ste album
sa Miroslavom Tadi}em,
nastupali ste zajedno. Da-
kle, imata vremena za svoju
veliku ljubav - muziku?
- Moram. Kada sam to
po~eo, onda moram nasta-
viti.
†Imali ste divne koncerte
po Hrvatskoj i Srbiji. Imate
li i BiH u planu?
- Nisam dugo bio u Saraje-
vu. Ne znam kako je to ispa-
lo da nisam ba{ u Sarajevu
imao koncert sa Mirosla-
vom. Ba{ smo `eljeli do}i
do Bosne, ali se za ovu tur-
neju nije mogao prona}i do-
bar prostor. Prije ljeta napr-
avit }emo jednu turneju tako
da }emo Sarajevo poku{ati
ubaciti kao jednu od va`nih
ta~aka.
†U`ivate na tim koncer-
tima.
- Da, to ve} dugo radim. Ima
Nikad me
SFF, vjero
Nikad me
SFF, vjero
Uvijek sam Sarajevo i podr`avao
i, ako ho}ete, na neki na~in i
branio z Velika je {teta
po~injena i filmu An|eline \oli
i Bosni. Niko nema pravo da na
osnovu glasina zaklju~uje bilo
{ta o nekom umjetni~kom
djelu dok ga ne vidi
[erbed`ija:
Fantasti~ni glumac
kojem je muzika
velika ljubav
1. „I Put a Spell on
You“ - Joe Cocker
2. „We Weren’t Born
To Follow“
- „Jon Bon Jovi“
3. „Here I Go Again“ -
„Whitesnake“
4. „Zarjavele Trobente“
- „Kongres“
5. „Proud Mary“
- Tina Turner
L. K.
U FOKUSU
†Danisu
Tanovi}u
- On je fa-
ntasti~an
reditelj.
Ba{ fa-
ntasti~an.
Divno je
{to ga
imate.
An|elina je, prije
svega, toliko
plemenita `ena da
joj ne pada na
pamet da radi bilo
kakav politi~ki
pamflet za bilo koju
stranu
Dvadeset{estogodi{nja
pjeva~ica Lana Jur~evi},
koja se na estradnoj sceni
Hrvatske pojavila 2003.
godine, postala je ozbiljna
konkurencija tamo{njim
zvijezdama s A-liste.
Ta~an broj nastupa u
pro{loj godini ni sama ne
mo`e sa sigurno{}u potvr-
diti. Lana se i na ljestvici
najaseksepilnijih pjeva~ica
nalazi u samom vrhu - ~ak
i ispred Severine i Nikoline
Pi{ek. Prema istra`ivanju
koje je proveo tportal.hr od
ukupno 17.000 glasova,
za najseksepilniju Hrvaticu
u 2010. godini ~ak 11.000
pripalo je Lani.
- Nikada nisam imala pro-
blem s tu|im uspjehom i
drago mi je vidjeti da se
trud isplati. Oni s kojima
sam sada rame uz rame,
pjeva~i su koje sam
odmalena slu{ala i zato ih
ne mogu posmatrati kao
konkurenciju. Od njih jo{
mogu samo u~iti. [to se
ti~e priznanja za izgled,
moram priznati da je u me-
ni, koliko god ja djelovala
samouvjereno, izazvao sr-
ame`ljivost. Naravno da
mi imponira, ali tako ne{to
najvi{e volim ~uti kada
sam sama i kada nema ni-
koga da prati moju reakci-
ju. Uglavnom ostanem za-
prepa{tena i sama se za-
pitam „pa kako“ - govori
Jur~evi}, koja u Zagrebu
studira `urnalistiku.
Koncertni kalendar najatra-
ktivnije pjeva~ice u Hrva-
tskoj gusto je popunjen, a
ove godine mo`emo o~eki-
vati i njen nastup u BiH.
- Ka`u da je Hrvatska malo
tr`i{te. Mo`da i jeste, ali ka-
da mnogo radite, lako vam
se mo`e desiti da ostanete
bez daha. Ipak, po`elite da
se pro{irite i na bine na koji-
ma niste bili. Posljednjih go-
dina mnogo sam nastupala
u Sloveniji, [vicarskoj i Nje-
ma~koj, a ove bih voljela
do}i u Bosnu i Hercegovinu
- dodaje Lana.
Na videoservisu YouTube
nedavno je objavljen sni-
mak na kojem Lanin fan iz
Kine na hrvatskom jeziku
pjeva „Volim biti zaljublje-
na“.
Godine su neva`ne
- Kada sam vidjela sni-
mak, nisam mogla vjero-
vati. Zahvalila mu na svom
slu`benom Facebook Fan
clubu i tako smo usposta-
vili kontakt - ka`e pje-
va~ica, koja nastoji da bu-
de u stalnom kontaktu s
fanovima putem interneta,
uklju~uju}i i vlastiti blog.
Upravo se pro{le sedmice
Jur~evi} na svom blogu
raspisala o ljubavi. U vezi
je s dvadesetogodi{njim
Fabijanom Mari}em.
- To koliko neko ima godi-
na kod mene ne igra veli-
ku ulogu. Va`ni su stavo-
vi, inteligencija, potezi...
Uostalom, izme|u nas
dvoje razlika je tek neko-
liko godina. Volim kada
mi je `ivot ispunjen dobr-
om energijom, pozitivnim
i interesantnim ljudima. I
sama sam sretna kada je
neko takav u mojoj blizini
- iskrena je pjeva~ica.
Klju~ od garderobe
Lana je dugogodi{nja pri-
jateljica Luke Ni`eti}a, je-
dnog od najpo`eljnijih
mu{karaca u regionu. Pr-
ije nekoliko godina snimili
su duet „Prava ljubav“.
Svaki susret s njim, tvrdi
Lana, prilika je da se sjeti
nezaboravnih momenata
koji je ve`u za Sarajevo.
- Luka je moj veliki prijatelj
i zaista, svaki put kada se
vidimo, prisje}amo se
na{eg zajedni~kog gosto-
vanja na jednoj saraje-
vskoj televiziji kada smo
se toliko smijali da smo
zakasnili u emisiju, a us-
put smo uspjeli i izgubiti
klju~ od garderobe - doda-
je Jur~evi}.
A. ISLAMAGI]
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
25
Plesna {kola
Jur~evi} se prije nekoliko godina rado odazvala po-
zivu HRT-a za u~e{}e u {ouu „Ples sa zvijezdama“,
u kojem je sa svojim partnerom Hrvojem Kra{evcem
stigla do finala.
- [ou mi je dao vjetar u le|a i donio nekoliko velikih
projekata i kampanja. Osim toga, ples je moja druga
ljubav. Izgledam ovako kako izgledam upravo za-
hvaljuju}i tome. Volim plesati, to je lijek za du{u i tije-
lo i zato sam u Zagrebu otvorila plesnu {kolu „La’
Studio“ - isti~e Jur~evi}.
Zaprepa{tena
komplimentima
Nikada nisam imala problem s tu|im uspjehom
z Sarajevo pamtim po smijehu i dobroj zabavi
Lana Jur~evi}, najseksepilnija pjeva~ica u Hrvatskoj
to svoju dramaturgiju i pre-
poznatljivost. Ovo je ve}
druga plo~a koju sam na-
pravio sa Miroslavom. On
je veliki umjetnik i veliko je
u`ivanje raditi s njim. Osim
toga, za novu plo~u napra-
vio sam „New Cinema Ba-
nd“, sastavljen od vrhu-
nskih ameri~kih muzi~ara.
Me|u njima je i Roj Estra-
da (Roy), kultni ameri~ki
basist. On je primio Frenka
Zapu u bend. Zatim senza-
cionalni bubnjar Kris Gar-
sija (Garcia) i jo{ nekoliko
vrhunskih muzi~ara. I ovog
puta nisam ni ja mogao da
se izvla~im, morao sam
veoma ozbiljno da se pripr-
emim.
†Uskoro u Rijeci po-
kre}ete studij glume. Ka-
kvi su Vam planovi za
Ameriku?
- Nisam skroz raskrstio s
Amerikom. Razmi{ljam o
tome i da se vratimo. Ali,
za sada smo odlu~ili da
do|emo u Rijeku zbog ra-
znih razloga. Jedan od njih
su na{a djeca, jer bismo
`eljeli da uhvate ~vr{}e ko-
rijene na{eg jezika i me-
ntaliteta, da mi ne postanu
Amerikanke. S druge stra-
ne je taj Master, studij koji
otvaramo Lenka (Radeto-
va supruga, op. a.) i ja od
ove jeseni.
†Malo neobi~no, ljudi
obi~no `ele oti}i s ovih pr-
ostora, a Vi se kre}ete u
suprotnom smjeru. Niste
razo~arani onim {to ste
zatekli?
- Ne. Rijeka je bo`anstve-
na. To je fantasti~an grad,
svi smo odu{evljeni, i Le-
nka, i djeca, i ja. Rijeka je
pravi evropski grad. Oda-
vno.
†Da se dotaknemo filma
An|eline \oli. Dok je traja-
lo snimanje u Budimpe{ti
vjerujem da ste bili u toku
da se ovdje digla velika
bura zbog scenarija, zabr-
ana snimanja u Sarajevu
pa je to povu~eno...
- Naravno da su te informa-
cije stizale u Budimpe{tu.
Mislim da je velika {teta
po~injena i filmu i Bosni. Ve-
lika {teta. U~injena je glupo-
st. Nevi|ena. Prije svega,
mislim da niko nema prava
da na osnovu glasina za-
klju~uje bilo {ta o nekom
umjetni~kom djelu dok ga
ne vidi. Kad ga vidi, ako se
stvarno radi o ne~emu {to
je neprikladno za neki nar-
od ili neke ljude, onda se
mo`e govoriti ~ak i o tome
da se zabrani uvoz takvog
filma u neku zemlju. Da ne
ka`em da nema apsolutno
nikakve veze s mozgom
ovo {to su pisali o ~emu se
radi u filmu. To je potpuno
pogre{na stvar.
Radi se o izvanrednom
scenariju, pravoj ljudskoj
drami, koja ima skoro dodi-
re s anti~kom tragedijom,
dosti`e takvu jednu ~isto}u.
Radi se o zaista izuzetnom
scenariju. An|elina je to
bo`anstveno radila. Ona je,
prije svega, toliko plemeni-
ta da joj ne pada na pamet
da radi bilo kakav politi~ki
pamflet za bilo koju stranu.
Ona je sve savr{eno pripre-
mila i mislim da }e napraviti
veoma lijep film. Mislim da
}e se u filmu ~ak osjetiti da
nedostaje vi{e Sarajeva,
prepoznatljivih kadrova...
Ali, kada su se takve stvari
pojavile, ona sebe nije `el-
jela dovesti u poziciju da
dolazi u Sarajevo, da, {ta ja
znam, o~ekuje neke demo-
nstracije ili ne znam {ta...
Ponavljam, velika je {teta
u~injena filmu i Bosni.
Stvar ukusa
†Je li se sve to osjetilo
na setu u Budimpe{ti?
- Naravno da se osjetilo.
Prije svega, radi se o pro-
mjeni. Oni su 16 dana tre-
bali snimati u Bosni. I radi
se o promjeni scenarija,
objekata. To su velike stva-
ri. Za neke stvari koje su
prona{li i koje bi sigurno
imale fantasti~ne efekte da
su u Bosni snimane, morali
su na}i kompromis. I sigur-
no je da }e to {tetiti filmu.
Nadam se, ipak, da ne}e
bitno poremetiti sklad tog
lijepog scenarija.
†Jeste li u kontaku s fi-
lmad`ijama iz BiH?
- Nisam. Posljednji put ra-
dio sam s Ahmedom Ima-
movi}em „Go West“. I to je
sve. Nisam u kontaktu ni s
filmad`ijama niti sa Saraje-
vo Film Festivalom.
†I kada smo ranije razgo-
varali, pri spomenu SFF-a,
ne znam jesam li u pravu,
osjetila sam neki prizvuk u
Va{em glasu... Ne pozivaju
Vas, niste nikada bili na
SFF-u. Postoji li neki ne-
sporazum na relaciji
izme|u Vas i ljudi iz SFF-a?
- Ne, nema nikakvog nespo-
razuma sa moje strane. Sa-
mo je ~injenica da nisam bio
na SFF-u, ali to je stvar uku-
sa ljudi koji vode SFF, koga
}e pozvati ili ~ije }e filmove
zvati ili koga }e pozvati u
goste. Ne zamjeram ja to
ni{ta, to je stvar ukusa.
†Sigurno je da ste daleko
ispred mnogih koji su
pro{li crvenim tepihom u
Sarajevu, zato sam i pitala
{ta je posrijedi?
- Nije ni{ta, ali tako se, je-
dnostavno, dogodilo. Vjer-
ovatno iz nehata.
Rije~i prijatelja
†Nepozvani iz nehata?!
Ali, zato sigurno imate s
drugih strana poziva iz Sa-
rajeva. Imate i mnogo pri-
jatelja.
- Vezan sam uz Sarajevo,
imam toliko prijatelja. Tu
sam i bio, na neki na~in
sam uvijek Sarajevo i po-
dr`avao i, ako ho}ete, na
neki na~in i branio. U sva-
kom slu~aju, navijao sam
za taj grad. Nikad ne}u za-
boraviti svog pokojnog prija-
telja Da~u (Davorin Popo-
vi}, op. a.)... Jo{ rat nije bio
zavr{en, Vanesa Redgrejv
(Vanessa Redgrave) i ja po-
zvali smo Kemu (Monteno,
op. a.) i Da~u u @enevu,
gdje je bila podr{ka Saraje-
vu. Imali smo koncert i ko-
nferenciju. Oni su do{li spe-
cijalim avionom i za dva da-
na se vratili u Sarajevo.
Do{li su pod uvjetom da
odmah budu vra}eni u oku-
pirano Sarajevo. I onda je
Da~o meni rekao jednu
re~enicu: „Zna{ {ta, sad }e
se zavr{iti rat i mnogi }e do-
laziti u Sarajevo, a ja bih vo-
lio da ti bude{ prvi.“
†Dosta projekata, djeca,
unu~ad, a godine, kako
mogu primijetiti, Vas ne
optere}uju. Puni ste pozi-
tivne energije. [ta je Va{
recept?
- Evo, sad me je malo sa-
stavio neki bronhitis, ali mi-
slim da }e to pro}i. Bio sam
na skijanju na Kranjskoj Go-
ri, bilo je u`asno hladno, mi-
nus 15, tako da me je to
malo prekinulo. Ina~e, {ta je
moj recept? Ne znam. Malo
genetski, vjerovatno. Otac
mi ima 97 godina i jo{ je ne-
vi|en ~ovjek. Izgleda kao
da ima 70. Ne vjerujem da
}u ja to do`ivjeti.
†Aza{to ne biste?
- Ja sam se mnogo tro{io.
†Vjerovatno ste u`ivali i
nije bilo previ{e stresa.
- Zato, neka ode ovih 30
godina...
nisu pozvali na
vatno iz nehata
nisu pozvali na
vatno iz nehata
†Pjeru
@alici
- Jao, gle-
dao sam
„Kod
amid`e Idr-
iza“. Divan
film. Ne-
mam rije~i.
Zana Marjanovi} je brilijantna
†Na setu An|elininog filma bili ste s dosta mladih
glumaca iz BiH. Ko Vam se, sa zanatske strane, po-
sebno dojmio?
- Svi su glumci super, ali mislim da je Zana Marjano-
vi}, s kojom sam imao nekoliko scena, brilijantna,
veoma interesantna. Izvanredna je mlada glumica.
Jur~evi}: Kolegice
s A-liste nisu mi
konkurencija
Priznanje za
izgled kod
mene je
izazvalo
srame`ljivost
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
26 31
’Nedim’ za merak
Pjesma je nastala prije nekoliko godina iz nekog internog zezanja
zAn|elini se najvi{e svidjela „Evo jedne {to se svira na pla`i“
Branko \uri} \uro, hari-
zmati~ni i originalni mu-
zi~ar, reditelj i glumac, s
ostalim ~lanovima „Bom-
baj {tampe“ okupiran je
posljednjih sedmica pro-
mocijom albuma „Neka DJ
odma’ dole CJ“. Pjesma
„Nedim“ postala je veliki
hit u Bosni i Hercegovini,
a sigurno je da }e nakon
promocija u Zagrebu i Lju-
bljani postati veoma
slu{ana u cijelom regionu.
Ina~e, \uro je ovu pjesmu
posvetio kolegi iz grupe
Nedimu Babovi}u.
Beskrajno smije{na
- Pjesma je nastala prije
nekoliko godina iz nekog
internog zezanja, a svoj
kona~ni oblik dobila je sa-
da na na{em novom albu-
mu. Kad sam je napisao,
jedva sam ~ekao da je po-
ka`em Nedi i vidim njego-
vu reakciju. Bila mu je be-
skrajno smije{na i odmah
sam znao da imamo hit.
Ina~e, Nedino ime se na
ovom CD-u pojavljuje ne-
koliko puta. Osim u
na{em novom hitu, Nedim
se spominje i u pjesmi
„Palim se na guranje“ -
govori Branko \uri} \uro.
I ostali ~lanovi grupe
odli~no su reagirali na pje-
smu „Nedim“ i, kako ka`e
\uro, nisu bili ljubomorni na
basistu sarajevske grupe.
- Pa svima u bendu je ta
pjesma jedna od najdra`ih
na plo~i. U`ivamo kada je
izvodimo na koncertima, jer
je ba{ onako vesela i mer-
ak namje svirati - nastavlja
lider „Bombaj {tampe“.
Suludi kadrovi
Snimanje spota za pjesmu
„Nedim“ \uro }e uvijek
pamtiti, jer su sami ~lanovi
benda bili u ulozi kamer-
mana.
- Svi ti kadrovi koji su sni-
mljeni na taj na~in izgle-
daju suludo. Oprema koju
sam donio iz Slovenije,
te{ka je dvadesetak kilo-
grama i bilo je stvarno
te{ko tr~ati po gradu sa
svom tom „skalamerijom“
na sebi. Ipak, kada sam
vidio spot, bilo mi je jasno
da se ulo`eni trud isplatio.
Trudit }emo se da spot vi-
di {to vi{e ljudi i da svira-
mo svugdje gdje budemo
imali uvjete za koncert -
ka`e popularni \uro.
Otkriva da je An|elina \oli
(Angelina Jolie), u ~ijem je
prvjencu „Untitled Love
Story“ glumio, imala priliku
da me|u prvima ~uje nove
pjesme „Bombaj {tampe“.
- Najvi{e joj se svidjela
pjesma „Evo jedne {to se
svira na pla`i“. Molila me
je za prijevode nekoliko
pjesama i dao sam joj ih.
Toliko joj se dopala
„Pla`a“ da me je nagovori-
la da u jednoj sceni u filmu
sjedim s gitarom i pje-
vu{im upravo tu pjesmu -
isti~e na{ glumac i mu-
zi~ar. D. ZEBA
HITOVI Branko \uri} \uro o velikom uspjehu nove pjesme
Nema vremena za ~itanje
Branko \uri} nedavno je od svog agenta dobio sce-
narije za nove filmove, ali kako ka`e, nije imao vre-
mena ni da ih pro~ita.
- Sada je muzika na prvom mjestu. Malo vi{e sam se
posvetio bendu. Stvarno u`ivamo u svirci i nadam se
da }emo ih imati {to vi{e - ka`e lider „Bombaj
{tampe“.
Branko \uri} \uro i Nedim
Babovi} na snimanju spota
Iako su za Novu godinu svirali u Sara-
jevu, \uro ka`e da su ve} imali pozive
za nove koncerte.
- Ne mo`emo ba{ svakog mjeseca ima-
ti svirku u Sarajevu. Najradije sviramo u
svom gradu, ali sada su na redu Zagr-
eb, Ljubljana, a onda planiramo Beogr-
ad, Mostar. Mislim da prije ljeta ne}emo
svirati u Sarajevu. Ali, nikad se ne zna -
s osmijehom ka`e \uro.
Najradije sviramo u svom gradu
PJEVA^ICE Aleksandra Radovi} nakon povratka na scenu
K}erka se smije
kada joj pjevam
A
leksandra Radovi} provela
je drugu polovinu 2010. go-
dine daleko od scene. Imala
je vi{e nego dobar razlog za po-
vla~enje s estrade - 25. juna
pro{le godine rodila je k}erku Ni-
nu, ali je nedavno novim singlom
„U inat pro{losti“ najavila povratak
pod svjetla reflektora. Tako|er,
zajedno sa Majom Sarihod`i}, Ni-
nom Badri} i Karolinovom
Go~evom snimila je i numeru
„Moj je `ivot moja pjesma“ u sklo-
pu humanitarne kampanje za po-
dizanje svijesti o karcinomu grli}a
materice.
Otpjevano iz srca
- Velika mi je ~ast {to sam dio to-
ga i mislim da bi svakoj pjeva~ici
bila ~ast da u~estvuje na ovako
plemenitom projektu s ekipom
sjajnih kolegica i muzi~ara iz regi-
ona. Smatram da se o ovoj opa-
koj bolesti jo{ malo govori u me-
dijima, a da zaslu`uje ogromnu
pa`nju.
Nadam se da }e se na{e drage
dame koje se, na`alost, bore s
ovom bole{}u, ohrabriti i barem
malo snage prona}i u na{im no-
tama i stihovima, koji su otpjevani
iz srca. Ako ova pjesma natjera
djevojke i `ene na redovan pre-
gled ili im probudi svijest, zna~i
da smo uspjele - ka`e Radovi}.
Uskoro }e poznata srbijanska
pjeva~ica zajedno s kolegicama
iz ovog humanitarnog projekta
imati koncert u Sarajevu, a u gla-
vnom gradu BiH odr`at }e i sa-
mostalni nastup 22. januara.
- U Bosni i Hercegovini se uvijek
dobro provedem. Publika je sja-
jna, imam mnogo fanova tamo.
Radujem se publici u „Coloseu-
mu“ 22. januara. Jo{ nemam u
planu veliki solisti~ki koncert u
va{oj zemlji, {to ne zna~i da ga
ne}e biti. Ali, za sada ne mogu
ni{ta obe}ati - govori pjeva~ica.
Maj~instvo je, isti~e, najvi{e dopr-
inijelo da zapostavi karijeru i u
potpunosti se posveti privatnom
`ivotu.
- Postala sam mek{a, tolerantnija
i mirnija. @ivot mi se nije toliko pr-
omijenio koliko jesu prioriteti. I
naravno da sve {to me je ranije
sekiralo i brinulo, sada djeluje po-
tpuno smije{no i neva`no. U tre-
nucima kada dobijete dijete, na-
jva`nije je samo ono i sve {to je u
vezi s njim. Nina je po prirodi ve-
dra, ali je jo{ mala da bih izdvojila
neke njene karakterne crte. Sta-
lno se smije i to me veoma radu-
je. Smije se i kada joj pjevam -
govori Aleksandra.
Zadiranje u privatnost
Ne krije da je ~esto na meti srbi-
janskih listova, koji su punili stra-
nice pri~ama o njenom raskidu s
Ninim ocem, biznismenom Ale-
ksandrom Zeremskim. Podvla~i
kako, ipak, ima svoj na~in borbe
s pritiskom medija.
- Trudim se da ne do|e do pretje-
ranog zadiranja u privatnost iako
znam da je normalno da ljudi uvi-
jek `ele da saznaju {to vi{e o ne-
koj javnoj li~nosti pa i o meni. Mi-
slim da moja publika zna sve {to
bi voljela da zna. Ipak,
jedan dio svog `ivota
uspijevam sa~uvati
za sebe, jer je to potr-
ebno svakom ~ov-
jeku pa i meni - za-
klju~uje Radovi}.
H. PROLI]
Jedan dio svog `ivota
uspijevam da
sa~uvam za sebe,
jer je to potrebno
svakom ~ovjeku
pa i meni
Singlovi i spotovi
- Novi singl „U inat pro{losti“
uradila sam s poznatim beogr-
adskim disk-d`okejima „Beat-
shakersima“. Reakcije publike
su super iako je to prava klu-
pska, brza i dinami~na pjesma.
Rano je jo{ govoriti o novom
albumu, jer se „@ar-ptica“ jo{
dobro slu{a, a tek je pro{lo go-
dinu i po od kada je CD obja-
vljen. No, zato }u u ovoj godini
snimiti jo{ singlova i spotova -
ka`e Radovi}.
Velika mi je ~ast
{to sam dio
projekta „Moj je
`ivot moja
pjesma“ z U BiH
se uvijek dobro
provedem z @ivot
mi se nije toliko
promijenio koliko
jesu prioriteti
[kole pjevanja
Uporedo s karijerom
Aleksandra se bavi i
svojim{kolama pjeva-
nja u NovomSadu i Be-
ogradu. Isti~e kako je
veoma zadovoljna re-
zultatima predavanja.
- Iz moj {kole je iza{lo
dosta mladih talentira-
nih pjeva~a. Neki od
njih su ve} poznati pr-
ate}i vokali i nastupaju
na koncertima pop
pjeva~a u Srbiji. Mno-
go je njih u~estvovalo
na festivalima. Uvijek
se iznova obradujem
kada vidim kako mladi
u Beogradu i Novom
Sadu pokazuju intere-
siranje za pop pjeva-
nje - govori Radovi}.
Radovi}:
Maj~instvo
me je u~inilo
mek{om
Novi rekordi najvi{e zgrade na Balkanu
111.000
111.000 111.000
posjetilaca u
’Avaz Twist Toweru’!
Unutra{njost zgrade je
svojevrsna atrakcija, a
posjeta impozantnom
vidikovcu na visini od 150
metara prava je avantura
O
d avgusta do decembra pro{le go-
dine posje}enost najljep{e zgrade
na Balkanu „Avaz Twist Towera“
prema{ila je cifru od 111.000, {to je po-
datak koji je uvr{tava me|u najpo-
sje}enije gra|evine u Sarajevu.
„Avaz Twist Tower“ jedna je od najspe-
ktakularnijih gra|evina u Evropi i najvi{i
objekt na Balkanu, {to svojim perfektnim
izgledom i visinom iznad 175 metara i
dokazuje. Simbol grada Sarajeva impre-
sionira savr{enim skladom i arhitekturom
s obzirom na divljenje brojnih posjetilaca.
Unutra{njost zgrade je svojevrsna atra-
kcija, a posjeta impozantnom vidikovcu
na visini od 150 metara prava je avantu-
ra. Vidikovcu i „Caffeu 35“, nakon {to je-
dnom do`ive taj nezaboravni ugo|aj po-
gleda koji zaustavlja dah te zbog pristu-
pa~nih cijena, ljubaznog i profesiona-
lnog osoblja, vrhunske usluge, raznovr-
snog menija, gosti se vrlo rado i ~esto
vra}aju.
„Avaz Twist Tower“ s bogatom ponudom
unikat je bh. prijestonice, a ~injenica da
je uvr{ten me|u deset najljep{ih gra|evi-
na na svijetu, prema izboru specijalne
komisije kompanije „Schuco“, ne samo
da potvr|uje nego i garantira njegovu ve-
li~anstvenost. S. M.
„Avaz Twist Tower“:
Jedna od najspektakularnijih
gra|evina u Evropi
I reprezentativci
Senijad Ibri~i}, Sanel
Jahi}, Sejad Salihovi},
Edin D`eko i Miralem
Pjani} u`ivali su u
pogledu s vidikovca
KOJE IMA
GOLEMA
PRSA
MU[KO
IME
AMERI^KI
PISAC
DIO
[AKE
TAMNI DIO
DANA
O[AMUTITI,
U^INITI
OMAMLJE-
NIM
LJEPOTICA
NA SLICI
NAPRAVA
ZA TKANJE,
RAZBOJ
PREIMU]-
STVO
RAZLOM-
LJENI
BROJ
TRO[NA
KU]ICA
GRUPA
NARODA U
GANI I
OBALI
SLONOVA^E
FRANCUSKI
SINEAST
LUJ
PO[ALICA
ARTILJE-
RIJSKO
ORU\E
BELGIJSKI
FUDBALER
ENCO
STROJEVI
(tal.)
OBIM
ITALIJANS.
RIJEKA U
KALABRIJI
SPORTSKA
MAJICA
PILE,
@AGE
PRISTA[A
DUALIZMA
OBAVITI
SPECIJALI-
ZACIJU
MALA
SRNA
TELUR
RIJEKA U
RUSIJI
ENGLESKI
POLITI^AR
E[DAUN
SARAJEVSKI
POZORI[NI
FESTIVAL
PLU]NA
BOLEST
RE@ISER
SAVIN
NAVALA,
NAPAD
MUZI^AR
BREGOVI]
CELZIJUS
POKRET
RUKOM
ONAJ KO
GATA, ^A-
ROBNJAK
ELEKTRON
GRADSKA
CESTA
FRANCUSKI
PISAC
VIKTOR
GORJE U
TURSKOJ
LJUBAVNIK
(tal.)
DRVENA
NAPRAVA
U KOJU SE
PRE@U
VOLOVI
L.E.
USUTI
U [TO
KOZA^KI
POGLAVICE
VRSTA
KAMENOG
UGLJENA
GLUMICA
TARNER
ALEKSAN-
DAR
ODMILJA
RU[ITI
IRIDIJ
^OVJEK
VELIKOG
NOSA
VRSTA,
TIP
FILM
KOSTE
GAVRASA
ZABRANJE-
NA TEMA
MU[KO IME
TEMPO
RIVE
OPONA[A-
TELJ
ZADNJI
DIO TIJELA
U NEKIH
@IVOTINJA
VODENA
@IVOTINJA
PRIJE-
VREMEN
[ARENA
PAPIGA
AKTINIJ
DIKENSOV
JUNAK
TVIST
TITAN
KORALJNI
GREBENI
URAN
OTPOR-
NOST
NA
ZARAZNE
BOLESTI
344
16. 1.
2011.
STRAH,
TREMA,
BOJAZAN
(`arg.)
FUDBALER
NA SLICI
VELIKA
VITI^ASTA
ZAGRADA
NA^IN
PONA[ANJA
VATRA,
PLAMEN
(pjesn.)
DIO
TIJELA
PJE[AK
U [AHU
TO JEST,
DAKLE
SVJETLO NA
AUTOMO-
BILU
MALA
OM^A
LOVAC UZ
POMO]
SOKOLA
EPSKI
PJESNIK
MU@ KOJI
OBAVLJA
KU]NE
POSLOVE
(`arg.)
TRST
”ORGANIZ.
AMERI^KIH
DR@AVA”
”EXCEPT AS
NOTED”
LJUBAVNA
PJESMA
JESENJI
MJESEC
POJASI,
REMENOVI,
KAI[EVI
NULA
MOM^AD,
TIM
BISTA,
STATUA
KOJI NE
GOVORI
SPORTSKA
IGRA S
KONJIMA
SKUP
OSOBA
KRATKA
ANEGDOTA
LAGANA
TKANINA
LITAR
PASTIR
NATRIJ
PRIREDBA
SVAKE
GODINE
UZVIK
IZNENA-
\ENJA
ITALIJA
VRSTA
MORSKOG
RAKA (mn.)
TENISER
AGASI
OTROVNA
ZMIJA
PREOSTALI
DIO
ZNANOST,
SCIJEN-
CIJA
BACITI DO
NEKE
TA^KE
JEDINICA
ZA MJE-
RENJE
SILE
TOVAR,
MAGARAC
DIREK
FUDBALER
NA SLICI
JEDAN
RODITELJ
KARLOVAC
ITALIJA
MALI RT,
RTI]
NAJSTARIJI
PRIJEVOD
BIBLIJE NA
LATINSKI
JEZIK
MAGARE]I
GLAS
OZNAKA
TEMPA U
MUZICI
CINI^NI
POSTUPAK
TRGOVCI
IKONAMA
KRTI^IJA
LEGLA
SOBICA NA
BRODU
KALIJ
^UVENI
POTONULI
BROD
VRSTA
POVR]A
LUKA U
IZRAELU
FILIPINSKA
DR@AVNICA
KORASON
FUD. STR.
OSIM
NA[ STARIJI
FUDBALER
JOSIP
MINUTA
(skr.)
NOSILAC
NASLJEDNIH
OSOBINA
PIJANIST
POGORELI]
PRODAV-
NICA,
DU]AN
GLUMICA
TARNER
NI[TICA
^IST
GORNJI
ZRAK
OBIM
STRU^NJACI
U ASTRO-
NOMIJI
GLASATI
SE POPUT
MA^KE
GR^KA
ABECEDA
SREMSKA
MITROVICA
NARAN^AS-
TO MASTILO
NEBESKO
PLAVETNILO
REOMIR
@ENSKO
IME
FUDBALER
NA SLICI
SPRAVA,
NAPRAVA
BAL POD
MASKAMA,
MASKEN-
BAL
VRSTA
DRAGULJA
TIPI^NI
PREDSTAV-
NIK
ONAJ KO
SISA MAJKU
U.F.
EVRO-
AZIJSKA
ZEMLJA
FR. PISAC
PJER
VRSTA
GRIJALICE
KOSTELOV
PARTNER
IZ FILMOVA
DOGA\AJ
SA^UVAN
PREDAJOM
VENECIJA
LINIJA KOJA
SPAJA
DVIJE
TA^KE
KRU@NICE
DIKENSOV
JUNAK
TVIST
ODLOMAK
TEKSTA
UTVR\ENI
PRAVAC
PUTA
(tal.)
KUBANSKI
DR@AVNIK
FIDEL
OBLI^JE,
FIGURA
TIHI
GOVOR
BATINA,
PRUT
SITNI
INDIJSKI
NOV^I]
PESNICA
(pjesn.)
BOKSER
JOSIPOVI]
REOMIR
KALIJ
NA TAJ
NA^IN
EKSPLO-
ZIVNOST
CIJEV,
RORA
(njem.)
AMERI^KA
GLUMICA
D@ENIFER
MALA
ZASTAVA
ENGLESKI
PJEVA^
D@ON
UHRANJENO
PRASE
PLESA^ICA
BURLESKE
FON TIS
SMRZNUTA
ROSA
RIJE^I
UPU]ENE
BO@AN-
STVU
HEMIJSKI
ELEMENT
FUDBALER
NA SLICI
SLAVNI
GR^KI
FILOZOF
SEKUNDA
STOJANKA
ODMILJA
AMERI^KI
MUZI^AR
ITALIJA
DOMA]A
@IVOTINJA
MA^
JAPANSKIH
NIND@I
GLUMICA
TARNER
RADIJ
VELIKA
RIBARSKA
MRE@A
GORNJI
DIO KU]E
LITAR
HEMIJSKI
SPOJ
PJEVA^ICA
RUPEL
OSIJEK
CELZIJUS
STICATI
ZNANJE
VELIKI
SJEVERNI
GALEB
OLOVO
VRSTA
@ITARICE
GOZBA,
ZABAVA
PLIVA^KI
KLUB
DIO
STOPALA
KRST
BRAZILSKI FUDBALERI U SKANDINAVKAMA
Vodoravno:
- AB
- ADANA
- AER
- AFA
- ALM
- AMORAL
- AN
- APOKOPE
- AREST
- ARIJETA
- A[OVI
- BADRI]
- ]AMKA
- GERIN
- HIPIK
- I[KARIOT
- IKONAR
- ISIL
- JAHA
- JAME
- KEN
- KEVIN
- KLUPE
- LJIGAVAC
- MARAT
- MASKOTA
- MILAN
- MLAKE
- MRAV
- NA
- NAIVCI
- NIMALO
- O NIL
- O]ORAVITI
- OBALA
- OBRUB
- OKAT
- OKSA
- OLUJA
- OMOT
- OPAL
- OTIRATI
- OZI
- POLIPI
- PRAZAN
- PZ
- RASA
- RITE
- ROG
- ROLA
- SAPI
- SEADA
- SINOPSISI
- SR
- SRKALO
- SRP
- STEGA
- STRINA
- [ILI]
- TAKT
- TRST
- ULAZAK
- UR
- UTKA
- VA
- VILIS
- VOZ
- ZAGRADA
Uspravno:
- A]O
- AKCENAT
- AKIM
- ALAVA
- ALIMA
- ANIL
- ARA
- AREKA
- ATACI
- ATLAS
- AVAZ
- BAR
- BILTENI
- BRIGIT
- DAM
- EKA
- EL
- EPOHA
- EROS
- GAUS
- IG
- ITAKA
- IVAK
- JURITI
- KA[A
- KM
- KRAMP
- KRKAVINA
- KRP
- LOVITI
- LOZA
- MIRNES AJANOVI]
- MISKAL
- MLAZ
- NIKO
- NISKOP
- NITAR
- NUTO
- OBOLI
- OCILO
- OD
- OJADITI
- OKRUZI
- OPEL
- OTAN
- PO
- PO
- PORA
- PSI
- RASNA
- REPREZENTIRATI
- RI
- RO
- SAV
- SEGAL
- SKELARI
- SMARAGDI
- SPAS
- TABAK
- UMAK
- UNTER
- USTO
- ZUBI
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane
abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati
imena i prezimena li~nosti sa slika.
POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
R J E [ E N J A :
s t r . 1 . P R E D N O S T , R A Z L O M A K , S T R A ] A R A , A K A N , M A L , T O P , [ I F O , O , A M A T O , D U A L I S T , S R N K A , T E , P E D I , M E S , E S , N A S R T , C , G E S T , E , I G O , T A U R , J A R A M , L E , A T A M A N I ,
L A N A , A C A , I R , N O S A N , Z , T A B U , T , I M I T A T O R , R E P , R I B A , A R A R A , A C , T I A T O L I , I M U N I T E T s t r . 2 . P L A M , R U K A , P I O N , A S L I , F A R , O A D , S E P T E M B A R , O P A S A ^ I , O , K I P , N I J E M ,
O K U P , C A K A , L , ^ O B A N I N , A N A L E , O P S , R A R O Z I , A A , , P O N D , O S A O , S T U B , K A K A , O T A C , K A , I , K R T I ^ N J A C I , K , T I T A N I K , A K A , A K I N O , B U K A L , M I N , I P , M A G A Z A , N U L A , E T A R ,
A S T R O N O M I , M A S K A R A D A , A L M A Z , T I P , U F , R U S I J A , K A L O R I F E R , A B O T , S A G A , T E T I V A , O T , I T I N E R A R , L I K , [ I B A , A N A S , P E S T , A J , R , T A K O , P R A Z E O D I M , R O N A L D I N J O , A R I S T O -
T E L , S , S T O J A , I , K A T A N A , K T , A L O V , K R O V , V I N I L , A N J A , O S , C , S K U A , T U ^ , P I R , P E T A , K R I @ s t r . 3 . [ O N K O N E R I , O B R U B , E M I R B U K O V I C A , S R , M A S K O T A , O T I R A T I , S R K A L O ,
O P A L , R O G , A [ O V I , A P O K O P E , I , S A P I , S T E G A , O K A T , U R , N I M A L O , M R A V , L J I G A V A C , R O L A , A B , A F A , A R I J E T A , O Z I , K , U T K A , U L A Z A K , L , O K S A , G E R I N , T R S T , V A , B A D R I ] ,
K L U P E , I [ K A R I O T , P R A Z A N , ] A M K A , S I N O P S I S I , M A K S I M U M P A U E R , R , A L E K G I N I S , M L A K E , R I T E , S T R I N A , S R P , I S I L , K E N , I K O N A R , J A H A , A R E S T , J A M E , A M O R A L , S E A D A , P Z ,
[ I L I ] , Z A G R A D A , E , A L M , O L U J A , M I L A N , R A S A , O B A L A , T A K T , A N , K E V I N , N A I V C I , P O L I P I , O N I L , A E R , O , O M O T , V I L I S , N A , V O Z , H I P I K , M A R A T , A D A N A , O ] O R A V I T I ,
P
laninari jaja~kog
kluba „Prijatelji prir-
ode“, njih 24, pre-
dvo|eni predsjednikom
kluba Sakibom Klikom,
organizirali su izlet na
Goricu (1.267 metara).
Pohod su zapo~eli iz Ba-
vnica pa uz [edinac i Lo-
kvu do vrha, do kojeg su
stigli za ~etiri sata lagane
i ugodne planinske {etnje
kroz {umu da bi sa sa-
mog vrha u`ivali u prekr-
asnom pogledu na ja-
ja~ku okolicu.
Godi{njica postojanja
U`ivaju}i u krajoliku, po to-
plom vremenu i sa malo
snijega za ovo doba godi-
ne, spustili su se do plani-
narskog doma, koji je ovog
puta bio zaklju~an, ali to
nije omelo raspolo`enje i
dru`enje planinara.
Ovih dana planiraju kre-
nuti na Hendek i [ibenicu
kako bi na taj na~in obi-
lje`ili godi{njicu postoja-
nja i aktivnog djelovanja.
Nakon osnivanja u dece-
mbru 2009. godine,
mnogi su, ka`e Kliko, s
nevjericom gledali u njih
i sumnjali da }e ne{to
zna~ajno u~initi, ali su i
najve}e skeptike jaja~ki
„Prijatelji prirode“ ubrzo
razuvjerili ure|ivanjem
izleti{ta Hendek, koje je
do tada, kao i kanjon
istoimenog potoka, vi{e
podsje}alo na smetlji{te.
Planinarska ku}ica
Na Hendeku su napravili i
planinarsku ku}icu, uredili i
markirali prvu speleolo{ku
{etnicu u BiH na Dnolu~koj
planini, otkrili nova vrela i
ponore, neke {pilje okolnih
planina, ledenjake i kra{ki
fenomen Jasle te do svih
trasirali staze, ure|ivali sta-
zu do srednjovjekovnog
Komotina, markirali puteve
i postavili obavje{tajne ta-
ble prema Kiku, Humu, Ho-
beru, Vitorogu...
Za samo jednu godinu po-
stojanja pohodili su i neke
regionalne te brojne bh. vr-
hove, me|u kojima i one
vi{e od 2.000 metara.
A. KAMBER
VIKEND
30
Pohodili Goricu, na redu
su Hendek i Sibenica
U~esnici izleta krenuli su iz Bavnica pa uz [edinac i Lokvu do vrha, do
kojeg su stigli za ~etiri sata lagane i ugodne {etnje kroz {umu
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
Aktivnosti jaja~kih „Prijatelja prirode“
Plivsko jezero
kao na dlanu
Vrijeme je bilo
idealno za uspon
Pogled s vrha na
okolicu Jajca
Izradili majice, kape,
zastave, ambleme...
„Prijatelji prirode“ uradili su dosta i na omasovljava-
nju i osposobljavanju generacijski, stru~no i spolno
{arolikog ~lanstva, izradili su majice, kape, zastave,
ambleme... povezali se sa sli~nim dru{tvima u BiH i
susjednim zemljama, s Dru{tvom za za{titu histori-
jskog i prirodnog naslije|a BiH, organizirali fotoi-
zlo`be o prirodnim ljepotama i svojim aktivnostima,
uradili eko-kalendar, koji }e, nadaju se, biti sve sa-
dr`ajniji, jer je u ovom dru{tvu ve} postalo uobi~aje-
no da im se, {to vi{e rade, sve vi{e radi.
LOV I RIBOLOV
Nermin Rahimi} upecao
{tuku od ~etiri kilograma
Prava ribarska sre}a
poslu`ila je Nermina
Rahimi}a, ~lana Spo-
rtskoribolovnog
dru{tva „Banovi}i“.
Rahimi} je ovih dana
iz jezera Bre{tica u
Banovi}ima izvukao
veoma borbenu
{tuku, te{ku ~etiri ki-
lograma.
Nakon desetominu-
tne borbe riba se
na{la na suhom.
Bio je ovo prvi krupni
ulov ribe iz jezera
Bre{tica u ovoj godini.
- [tuka nastanjuje i teku}e i stoja}e vode tako da nije
veliko iznena|enje {to se zaka~ila za udicu. Iskreno, ni-
sam o~ekivao da }u ba{ tu vrstu upecati, ali je ovo do-
kaz da se u ribolovu nikad ni{ta ne mo`e predvidjeti -
ka`e Rahimi} te nagla{ava da se {tuka peca na `ive ri-
bice, hljeb i varalice. I. B.
Majstori za plotice
i kljenove
Za Azrudina i Hasana [ahinovi}a te Jakupa Gad`una
iz Modrinja kod Kaknja njihove kolege ka`u da su isti-
nski zaljubljenici u rijeku Bosnu. ^esto mogu biti
vi|eni na njenim obalama kako u`ivaju u pecanju.
I ovih dana zatekli smo ih u Modrinju. Hladno vrijeme i
snijeg nisu ih omeli da u`ivaju u ribolovu, a za nagra-
du, skoro svaki zaba~aj {tapa u rijeku rezultirao je po
jednom upecanom ribom.
Za kratko vrijeme u ~uvarici se na{lo dvadesetak
{kobalja, plotice i kljena. I. B.
Prazne ~uvarice za ribare
u Hercegovini
Po {kobalja na Bosnu
Jasmin [ehagi}, zaljubljenicima u ribarski {tap dobro
poznati ribo~uvar iz Kaknja, poziva sve ljubitelje ovog
hobija i prirode da do|u na rijeku Bosnu u Donji Ka-
kanj i Modrinje, jer je na tim lokalitetima zimovnik
{kobalja pa riba dobro „radi“.
- Rijetki su oni koji se ku}i vra}aju praznog ruksaka -
ka`e [ehagi} te nagla{ava da dnevna dozvola za pe-
canje na ovoj rijeci ko{ta 10 KM. I. B.
Ususret takmi~enju
u lovu mladice
U organizaciji Sportskoribolovnog dru{tva „Halil
Sofra`ija“ iz Ustikoline, u subotu, 29. januara, na
obalama rijeke Drine bit }e odr`an Osmi internacio-
nalni kup u lovu mladice.
Na ovom tradicionalnom takmi~enju u~estvovat }e
vi{e od 100 mladi~ara iz Ustikoline, Fo~e, Saraje-
va, Gora`da, Vi{egrada, Isto~nog Sarajeva, Zeni-
ce, Breze, Visokog, Biha}a te iz Slovenije i Srbije.
Bit }e to prilika da mladi~ari pred sami kraj sezone
pecanja ove vrste ribe jo{ jednom isprobaju svoje
mamce u lovu „kraljice na{ih voda“.
- Pripreme teku prema planu takmi~enja. Drina je
bogata mladicom pa se nadamo da }e biti ulova.
Pozivamo sve ljubitelje prirode i sportskog ribolova
da do|u na obale Drine u Ustikolinu i uveli~aju ovaj
doga|aj - ka`e Sulejman Dreca, generalni sekretar
SRD „Halil Sofrad`ija“. I. B.
Rahimi}
pokazuje
ulov
Gu{o i Numi}: Bez ulova
Azrudin
[ahinovi} i
Gad`un: Hladno
vrijeme ih
nije omelo
Brojni ribari pecali su ovih dana na Dre`nici te u zalje-
vu Bijela, kao i na vodama kojima gazduju ribari iz
^apljine.
Iako su se na potezu od Jablanice do ^apljine mogle
vidjeti desetine grupa ribara, zanimljivo je da se niko
od njih nije pohvalio ulovom.
Sarajlije Ramiz Gu{o i Ra{id Numi} pecali su cijeli dan u
Hutovom blatu, ali su ~uvarice ostale prazne. I . B.
[ehagi}: Riba
dobro „radi“
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
26 31
’Nedim’ za merak
Pjesma je nastala prije nekoliko godina iz nekog internog zezanja
zAn|elini se najvi{e svidjela „Evo jedne {to se svira na pla`i“
Branko \uri} \uro, hari-
zmati~ni i originalni mu-
zi~ar, reditelj i glumac, s
ostalim ~lanovima „Bom-
baj {tampe“ okupiran je
posljednjih sedmica pro-
mocijom albuma „Neka DJ
odma’ dole CJ“. Pjesma
„Nedim“ postala je veliki
hit u Bosni i Hercegovini,
a sigurno je da }e nakon
promocija u Zagrebu i Lju-
bljani postati veoma
slu{ana u cijelom regionu.
Ina~e, \uro je ovu pjesmu
posvetio kolegi iz grupe
Nedimu Babovi}u.
Beskrajno smije{na
- Pjesma je nastala prije
nekoliko godina iz nekog
internog zezanja, a svoj
kona~ni oblik dobila je sa-
da na na{em novom albu-
mu. Kad sam je napisao,
jedva sam ~ekao da je po-
ka`em Nedi i vidim njego-
vu reakciju. Bila mu je be-
skrajno smije{na i odmah
sam znao da imamo hit.
Ina~e, Nedino ime se na
ovom CD-u pojavljuje ne-
koliko puta. Osim u
na{em novom hitu, Nedim
se spominje i u pjesmi
„Palim se na guranje“ -
govori Branko \uri} \uro.
I ostali ~lanovi grupe
odli~no su reagirali na pje-
smu „Nedim“ i, kako ka`e
\uro, nisu bili ljubomorni na
basistu sarajevske grupe.
- Pa svima u bendu je ta
pjesma jedna od najdra`ih
na plo~i. U`ivamo kada je
izvodimo na koncertima, jer
je ba{ onako vesela i mer-
ak namje svirati - nastavlja
lider „Bombaj {tampe“.
Suludi kadrovi
Snimanje spota za pjesmu
„Nedim“ \uro }e uvijek
pamtiti, jer su sami ~lanovi
benda bili u ulozi kamer-
mana.
- Svi ti kadrovi koji su sni-
mljeni na taj na~in izgle-
daju suludo. Oprema koju
sam donio iz Slovenije,
te{ka je dvadesetak kilo-
grama i bilo je stvarno
te{ko tr~ati po gradu sa
svom tom „skalamerijom“
na sebi. Ipak, kada sam
vidio spot, bilo mi je jasno
da se ulo`eni trud isplatio.
Trudit }emo se da spot vi-
di {to vi{e ljudi i da svira-
mo svugdje gdje budemo
imali uvjete za koncert -
ka`e popularni \uro.
Otkriva da je An|elina \oli
(Angelina Jolie), u ~ijem je
prvjencu „Untitled Love
Story“ glumio, imala priliku
da me|u prvima ~uje nove
pjesme „Bombaj {tampe“.
- Najvi{e joj se svidjela
pjesma „Evo jedne {to se
svira na pla`i“. Molila me
je za prijevode nekoliko
pjesama i dao sam joj ih.
Toliko joj se dopala
„Pla`a“ da me je nagovori-
la da u jednoj sceni u filmu
sjedim s gitarom i pje-
vu{im upravo tu pjesmu -
isti~e na{ glumac i mu-
zi~ar. D. ZEBA
HITOVI Branko \uri} \uro o velikom uspjehu nove pjesme
Nema vremena za ~itanje
Branko \uri} nedavno je od svog agenta dobio sce-
narije za nove filmove, ali kako ka`e, nije imao vre-
mena ni da ih pro~ita.
- Sada je muzika na prvom mjestu. Malo vi{e sam se
posvetio bendu. Stvarno u`ivamo u svirci i nadam se
da }emo ih imati {to vi{e - ka`e lider „Bombaj
{tampe“.
Branko \uri} \uro i Nedim
Babovi} na snimanju spota
Iako su za Novu godinu svirali u Sara-
jevu, \uro ka`e da su ve} imali pozive
za nove koncerte.
- Ne mo`emo ba{ svakog mjeseca ima-
ti svirku u Sarajevu. Najradije sviramo u
svom gradu, ali sada su na redu Zagr-
eb, Ljubljana, a onda planiramo Beogr-
ad, Mostar. Mislim da prije ljeta ne}emo
svirati u Sarajevu. Ali, nikad se ne zna -
s osmijehom ka`e \uro.
Najradije sviramo u svom gradu
PJEVA^ICE Aleksandra Radovi} nakon povratka na scenu
K}erka se smije
kada joj pjevam
A
leksandra Radovi} provela
je drugu polovinu 2010. go-
dine daleko od scene. Imala
je vi{e nego dobar razlog za po-
vla~enje s estrade - 25. juna
pro{le godine rodila je k}erku Ni-
nu, ali je nedavno novim singlom
„U inat pro{losti“ najavila povratak
pod svjetla reflektora. Tako|er,
zajedno sa Majom Sarihod`i}, Ni-
nom Badri} i Karolinovom
Go~evom snimila je i numeru
„Moj je `ivot moja pjesma“ u sklo-
pu humanitarne kampanje za po-
dizanje svijesti o karcinomu grli}a
materice.
Otpjevano iz srca
- Velika mi je ~ast {to sam dio to-
ga i mislim da bi svakoj pjeva~ici
bila ~ast da u~estvuje na ovako
plemenitom projektu s ekipom
sjajnih kolegica i muzi~ara iz regi-
ona. Smatram da se o ovoj opa-
koj bolesti jo{ malo govori u me-
dijima, a da zaslu`uje ogromnu
pa`nju.
Nadam se da }e se na{e drage
dame koje se, na`alost, bore s
ovom bole{}u, ohrabriti i barem
malo snage prona}i u na{im no-
tama i stihovima, koji su otpjevani
iz srca. Ako ova pjesma natjera
djevojke i `ene na redovan pre-
gled ili im probudi svijest, zna~i
da smo uspjele - ka`e Radovi}.
Uskoro }e poznata srbijanska
pjeva~ica zajedno s kolegicama
iz ovog humanitarnog projekta
imati koncert u Sarajevu, a u gla-
vnom gradu BiH odr`at }e i sa-
mostalni nastup 22. januara.
- U Bosni i Hercegovini se uvijek
dobro provedem. Publika je sja-
jna, imam mnogo fanova tamo.
Radujem se publici u „Coloseu-
mu“ 22. januara. Jo{ nemam u
planu veliki solisti~ki koncert u
va{oj zemlji, {to ne zna~i da ga
ne}e biti. Ali, za sada ne mogu
ni{ta obe}ati - govori pjeva~ica.
Maj~instvo je, isti~e, najvi{e dopr-
inijelo da zapostavi karijeru i u
potpunosti se posveti privatnom
`ivotu.
- Postala sam mek{a, tolerantnija
i mirnija. @ivot mi se nije toliko pr-
omijenio koliko jesu prioriteti. I
naravno da sve {to me je ranije
sekiralo i brinulo, sada djeluje po-
tpuno smije{no i neva`no. U tre-
nucima kada dobijete dijete, na-
jva`nije je samo ono i sve {to je u
vezi s njim. Nina je po prirodi ve-
dra, ali je jo{ mala da bih izdvojila
neke njene karakterne crte. Sta-
lno se smije i to me veoma radu-
je. Smije se i kada joj pjevam -
govori Aleksandra.
Zadiranje u privatnost
Ne krije da je ~esto na meti srbi-
janskih listova, koji su punili stra-
nice pri~ama o njenom raskidu s
Ninim ocem, biznismenom Ale-
ksandrom Zeremskim. Podvla~i
kako, ipak, ima svoj na~in borbe
s pritiskom medija.
- Trudim se da ne do|e do pretje-
ranog zadiranja u privatnost iako
znam da je normalno da ljudi uvi-
jek `ele da saznaju {to vi{e o ne-
koj javnoj li~nosti pa i o meni. Mi-
slim da moja publika zna sve {to
bi voljela da zna. Ipak,
jedan dio svog `ivota
uspijevam sa~uvati
za sebe, jer je to potr-
ebno svakom ~ov-
jeku pa i meni - za-
klju~uje Radovi}.
H. PROLI]
Jedan dio svog `ivota
uspijevam da
sa~uvam za sebe,
jer je to potrebno
svakom ~ovjeku
pa i meni
Singlovi i spotovi
- Novi singl „U inat pro{losti“
uradila sam s poznatim beogr-
adskim disk-d`okejima „Beat-
shakersima“. Reakcije publike
su super iako je to prava klu-
pska, brza i dinami~na pjesma.
Rano je jo{ govoriti o novom
albumu, jer se „@ar-ptica“ jo{
dobro slu{a, a tek je pro{lo go-
dinu i po od kada je CD obja-
vljen. No, zato }u u ovoj godini
snimiti jo{ singlova i spotova -
ka`e Radovi}.
Velika mi je ~ast
{to sam dio
projekta „Moj je
`ivot moja
pjesma“ z U BiH
se uvijek dobro
provedem z @ivot
mi se nije toliko
promijenio koliko
jesu prioriteti
[kole pjevanja
Uporedo s karijerom
Aleksandra se bavi i
svojim{kolama pjeva-
nja u NovomSadu i Be-
ogradu. Isti~e kako je
veoma zadovoljna re-
zultatima predavanja.
- Iz moj {kole je iza{lo
dosta mladih talentira-
nih pjeva~a. Neki od
njih su ve} poznati pr-
ate}i vokali i nastupaju
na koncertima pop
pjeva~a u Srbiji. Mno-
go je njih u~estvovalo
na festivalima. Uvijek
se iznova obradujem
kada vidim kako mladi
u Beogradu i Novom
Sadu pokazuju intere-
siranje za pop pjeva-
nje - govori Radovi}.
Radovi}:
Maj~instvo
me je u~inilo
mek{om
Novi rekordi najvi{e zgrade na Balkanu
111.000
111.000 111.000
posjetilaca u
’Avaz Twist Toweru’!
Unutra{njost zgrade je
svojevrsna atrakcija, a
posjeta impozantnom
vidikovcu na visini od 150
metara prava je avantura
O
d avgusta do decembra pro{le go-
dine posje}enost najljep{e zgrade
na Balkanu „Avaz Twist Towera“
prema{ila je cifru od 111.000, {to je po-
datak koji je uvr{tava me|u najpo-
sje}enije gra|evine u Sarajevu.
„Avaz Twist Tower“ jedna je od najspe-
ktakularnijih gra|evina u Evropi i najvi{i
objekt na Balkanu, {to svojim perfektnim
izgledom i visinom iznad 175 metara i
dokazuje. Simbol grada Sarajeva impre-
sionira savr{enim skladom i arhitekturom
s obzirom na divljenje brojnih posjetilaca.
Unutra{njost zgrade je svojevrsna atra-
kcija, a posjeta impozantnom vidikovcu
na visini od 150 metara prava je avantu-
ra. Vidikovcu i „Caffeu 35“, nakon {to je-
dnom do`ive taj nezaboravni ugo|aj po-
gleda koji zaustavlja dah te zbog pristu-
pa~nih cijena, ljubaznog i profesiona-
lnog osoblja, vrhunske usluge, raznovr-
snog menija, gosti se vrlo rado i ~esto
vra}aju.
„Avaz Twist Tower“ s bogatom ponudom
unikat je bh. prijestonice, a ~injenica da
je uvr{ten me|u deset najljep{ih gra|evi-
na na svijetu, prema izboru specijalne
komisije kompanije „Schuco“, ne samo
da potvr|uje nego i garantira njegovu ve-
li~anstvenost. S. M.
„Avaz Twist Tower“:
Jedna od najspektakularnijih
gra|evina u Evropi
I reprezentativci
Senijad Ibri~i}, Sanel
Jahi}, Sejad Salihovi},
Edin D`eko i Miralem
Pjani} u`ivali su u
pogledu s vidikovca
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
32
MUZI^ARI
Marko Mili}evi} Gramophonedzie, dobitnik MTV-jeve nagrade
Nakon {to je potpisala ugovor sa „Metropola mediom“
Aleksandra Kova~evi} potpisala je
ugovor sa slovenskom modnom
agencijom „Metropola media“.
Na{a ljepotica isti~e da je zadovo-
ljna uvjetima koje su joj ponudili.
- Ve} sada sam dobila dosta
kvalitetnih poslova i vjerujem
da }e saradnja biti dugotrajna.
Na prijedlog ~elnika moje nove
agencije, prihvatila sam da
u~estvujem na bh. izboru Miss
planete Zemlje. U finalnom ta-
kmi~enju u na{oj zemlji
u~estvovat }e 12 djevojaka, a
ime pobjednice bit }e poznato
u maju - ka`e Aleksandra, koja
je i ranije u~estvovala na neko-
liko izbora ljepote. D. Z. Kova~evi}: Saradnja na duge staze
Pop lista
Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . .
Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i prezime . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
KUPON
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kupo-
nom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Ci-
jena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pje-
va~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba
navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.
Rok i alter lista
Folk lista
Halid Be{li}
„Tambura{i“
[erif Konjevi}
„Tragovi sje}anja“
Enes Begovi}
„Nije mi ko tebi“
„Sarr e Roma“
„Imao sam deset `ena“
„Mostar Sevdah Reunion“
i Halid Be{li}
„Dvore gradi Komadina Mujo“
Haris D`inovi}
„Mu{tuluk“
Hanka Paldum
„Mojoj majci“
Adnan Jakupovi}
„Mostar“
Osman Had`i}
„Dugme s kaputa“
Semir Ceri} Koke
„Za njen ro|endan“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
„Bombaj {tampa“
„Nedim“
„Dubioza kolektiv“
„Walter“
Edo Maajka
„Fotelja“
Elvir Lakovi} Laka
„Stvorenje“
Darko Rundek
„Para ljude vara“
„Van Gogh“
„Kiselina“
Darko Rundek Trio
„Plavi avion“
Elemental
„Priroda i dru{tvo“
„Elektri~ni orgazam“
„Nema{ nikom ni{ta da da{„
„Neverne bebe“
„Uzmi boje“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
@eljko Joksimovi}
„Do|i sutra“
Dino Merlin
„Individualizam“
Zdravko ^oli}
„Poplava“
Eldin Huseinbegovi}
„Kaldrma“
„Parni valjak“
„Sanjam“
Maya Sar, Nina Badri}
i Karolina Go~eva
„Moj je `ivot moja pjesma“
Kaliopi
„Ti“
„Crvena jabuka“
„[ampanjski poljubac“
Gibonni
„@e|am“
Armin Muzaferija
„Vulkani“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pop prijedlog
Berin Buturovi}
„Gdje tvoje srce stalo je“
Rok i alter prijedlog
„Validna Legitimacija“
„Braco“
Folk prijedlog
Nihad Alibegovi}
„Blago meni“
Svoj najve}i hit napravio
sam na nagovor djevojke
Najbolji bend na ovim prostorima je „Dubioza kolektiv“. Totalni su carevi
z Nastup pred 60.000 ljudi u Brazilu
M
arko Mili}evi}, alijas Gra-
mophonedzie, za relati-
vno kratko vrijeme
pro{ao je put od klupskog DJ-a
do statusa me|unarodne zvije-
zde. Muzikom se profesionalno
po~eo baviti 2000. godine, ali
njegov nevjerovatni uspon
po~inje deceniju poslije, nakon
{to je objavio hit „Why Don’t
You“, koji je ~ak dospio na prvo
mjesto liste „UK Dance Chart“
britanskog BBC-ja.
Najva`nija podr{ka
Danas beogradski muzi~ar ure-
dno puni dvorane {irom svijeta,
njegove numere vrte se na evro-
pskim radiostanicama, a osvojio
je i presti`no priznanje MTV Be-
st Adria Act za najboljeg regio-
nalnog izvo|a~a. Uskoro }e po
drugi put nastupiti u BiH. Nakon
pro{logodi{njeg performansa
na „GetExitedu“ u Biha}u, Gra-
mophonedzie }e 22. januara
odr`ati svirku u klubu „The Ba-
sement“ u Sarajevu. Za „Dnevni
avaz“ govori o uspjehu, MTV-je-
voj nagradi, bh. muzi~arima...
† Kako biste ocijenili ono {to
ste ostvarili u 2010. godini?
- To je, profesionalno, bila naju-
spje{nija godina za mene. Do-
sta uzbu|enja, novih iskustava,
de{avale su mi se stvari o koji-
ma sam, kao producent i DJ,
posljednjih godina samo mogao
sanjati.
† Hit „Why Dont You“ osvojio
je svjetske top-liste. Odakle
Vam inspiracija za to djelo? Je-
ste li o~ekivali takav uspjeh?
- Inspiracija je, zapravo, do{la
od moje djevojke Tamare, kojoj
je originalna pjesma, koju
izvode Pegi Li (Peggy Lee) i
Beni Gudman (Benny Goo-
dman) jedna od omiljenih iz
perioda ~etrdesetih godi-
na. Ona je `eljela da ~uje
tu pjesmu u novoj izvedbi. Tako
sam pjesmu, prakti~no, uradio
zbog djevojke i uspjeh
uop}e nisam o~eki-
vao. Sve se desilo
samo od sebe, pr-
osto nevjerova-
tno.
† Vjerova-
tno, onda, ni-
ste ni o~ekivali
MTV-jevu nagradu
za najboljeg regiona-
lnog izvo|a~a?
- Nagrada mi je izuzetno draga,
jer je, najiskrenije, zaista nisam
o~ekivao. Nisam se previ{e
upu{tao u utrku za glasanje pa
sam mislio da
od toga ni{ta
ne}e ni biti. Kada
sam je osvojio, ni-
sam vjerovao i bila mi
je jo{ dra`a, jer sam tek
tada shvatio da sam ura-
dio ne{to ozbiljno i u regi-
onu i da imam podr{ku „kod
ku}e“, {to je najva`nije u
ovom poslu.
†Koje bh. muzi~are cijenite?
- Vi imate zaista odli~ne mu-
zi~are. Svi|a mi se Laka, kao i
Edo Maajka, ali je trenutno, pre-
ma mom mi{ljenju, najbolji bend
na ovim prostorima „Dubioza
kolektiv“. Zapanjili su me svo-
jom energijom i kako zvu~e. To-
talni su carevi.
† Imali ste priliku susresti se
sa svjetskim zvijezdama kao
{to su Tom Novi (Novy) i Bob
Sinkler (Sinclair). Ko je od njih
na Vas ostavio poseban do-
jam?
- Zapravo, svi su ostavili pose-
ban utisak, jer morate da budete
stvarno veliki profesionalac da
biste se dugo zadr`ali u vrhu. I u
ovoj posljednjoj godini, od kada
sam i ja nekako u toj igri, shvatio
sam koliko je to te{ko i, moram
re}i, nevjerovatno izdr`ati 10-15
godina ovaj tempo `ivljenja i ra-
da. Svaka im ~ast!
Odli~na zabava
†Koji biste nastup izdvojili?
- Ove godine ne mogu da izdvo-
jim nijedan posebno, jer sam
imao tu sre}u da, gdje god
idem, to bude prvi put i za mene
i za publiku tako da je svuda bila
odli~na atmosfera i zabava.
Ono {to je meni mo`da egzo-
ti~no je, definitivno, bio Brazil i
nastup pred 60.000 ljudi na nji-
hovom sambodromu.
† S obzirom na ~esta putova-
nja i posao kojim se bavite,
uspijevate li odvojiti dovoljno
vremena za privatni `ivot i dje-
vojku?
- Trudimo se zajedno koliko
god mo`emo da prona|emo i
iskoristimo slobodno vrijeme
za sebe, {to je te{ko ove
godine. Ovo je trenutak u
karijeri koji ne smijem da
propustim. Oboje to znamo
tako da se prilago|avamo
situaciji. H. PROLI]
Plus i minus
†[ta smatrate najve}im plusom, a {ta najve}im minusom svog
posla?
- Najve}i plus su putovanja i upoznavanje novih ljudi i kultura,
kao i njihovo uveseljavanje. Nevjerovatan je osje}aj kada
odete negdje hiljadama kilometara daleko i tamo se osje}ate
prihva}eno kao i kod ku}e. Minus bi bio taj da prijatelje i ro-
dbinu rijetko sti`em da vi|am, kao i sam proces putovanja,
koji je ~esto vrlo naporan.
Gramophonedzie:
Naredne
sedmice
u BiH
U 2010.
de{avale su mi
se stvari o kojima
sam, kao
producent i DJ,
posljednjih godina
samo mogao
sanjati
Aleksandra Kova~evi}
ponovo na izboru ljepote
Dnevni avaz, nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011.
33
Zdravko ^oli} zimuje s
porodicom na Zlatiboru.
Popularni pjeva~ odma-
ra se sa suprugom Sa-
ndrom i k}erkama Un-
om i Larom na planini i
puni baterije za nasta-
vak turneje „Kad pogle-
da{ me preko ramena“,
koja je po~ela 31. jula
pro{le godine velikim
koncertom na saraje-
vskom stadionu
Ko{evo. ^oli je `ao {to
na Zlatiboru nema vi{e
snijega, ali kako ka`e,
nekako uspijeva da se
sanka s k}erkama.
Lepa Brena po~ela je
prije nekoliko dana da
snima pjesme za svoj
novi album, koji bi se na
tr`i{tu trebao pojaviti u
aprilu. Ppovratni~kim
albumom „U|i slobo-
dno“ prije tri godine Br-
ena je odu{evila svoje
fanove tako da }e imati
te`ak zadatak da na-
dma{i uspjeh poslje-
dnjeg CD-a. [pekulira
se da bi se kao autori
njenih pjesama mogli
pojaviti Goran Brego-
vi}, Dino Merlin, Kemal
Monteno i @eljko Joksi-
movi}.
Edo Maajka, najpopu-
larniji reper na Balkanu,
proveo je novogodi{nje
praznike u Tel Avivu,
gdje `ivi njegova za-
ru~nica Lilah. Edo }e u
Izraelu biti do 21. janu-
ara, kada planira povra-
tak u Zagreb, a potom
po~inje s nastupima.
Rekao nam je da }e u
februaru navratiti do
Sarajeva, ali ne poslo-
vno nego privatno, da
obi|e prijatelje.
Berin Buturovi} sni-
mio je spot za pjesmu
„Gdje tvoje srce stalo
je“, s kojom je pobijedio
na 5. BH radijsko-tele-
vizijskom festivalu. Mla-
di pjeva~ uveliko pripre-
ma i prvi ve}i nastup u
glavnom gradu BiH.
Naime, on }e u februa-
ru sa svojim bendom
imati svirku u klubu
„Cinemas“. D. Z.
CAFFE PANORAMA
^ola s porodicom
zimuje na Zlatiboru
Edo Maajka u Tel Avivu kod
zaru~nice Lilah do 21. januara
Zdravko ^oli}, pjeva~
Lepa Brena, pjeva~ica
Berin Buturovi}, pjeva~
[vicarski grad tik uz Francusku i Njema~ku
Ko bi rek’o da je Bazel luka
Ima pribli`no 200.000 stanovnika, najvi{e je Nijemaca z Mesd`id smje{ten u
nekada{njoj kasarni, danas je jedno od sredi{ta kulturnih doga|aja u gradu
K
ad se spomene
[vicarska, vjerova-
tno su prva asocija-
cija kod 99 posto ljudi -
snje`ne Alpe. Druga aso-
cijacija mogla bi biti
~okolada „milka“ ili kakav
veoma ukusni sir pun ru-
pa. Zavisi od toga je li se
vi{e voli slatko ili slano.
U slu~aju da se ljudima spo-
mene tre}i grad po veli~ini u
ovoj dr`avi - a to je Bazel -
sigurno je da nikome ne bi
prva asocijacija bila da je to
veliki lu~ki grad. Jer, lo-
gi~no, luka u dr`avi snje`nih
Alpa vi{e je kakva scena iz
nau~nofantasti~nih filmova
nego zaklju~ak temeljen na
zdravom razumu. A, eto,
Bazel jeste grad s prili~no
velikom lukom, koja [vic-
arsku povezuje sa Sjever-
nim morem.
„Ne“ minaretima
Naravno, rije~ je o rije~noj
luci. Zahvaljuju}i luci iz-
gra|enoj na Rajni, ljudi i ro-
ba iz Bazela mogu izravno
u holandski Roterdam, gdje
Rajna zavr{ava svoj put
dug 1.230 kilometara prola-
ze}i - pored [vicarske gdje
izvire - kroz Lihten{tajn, Au-
striju, Njema~ku, Francusku
i Holandiju, gdje se ulijeva u
Sjeverno more.
Ahistorija kazuje sljede}e:
Prva naselja na dana{njem
prostoru koje se naziva Ba-
zel, naseljavali su Kelti. Ni
dana{nju (pomalo iritira-
ju}e) mirnu [vicarsku nisu
kroz historiju zaobi{la turbu-
lentna vremena. Tako je i
Bazel `ivio i ratove i mire-
nja, i sva|e katolika i prote-
stanata, i bio centar miro-
vnih pregovora Francuza i
Nijemaca, i mjesto u kojem
danas u Evropi mo`ete ~uti
najvi{e razli~itih jezika koji
se govore u svijetu.
Prema posljednjim slu`be-
nim podacima, Bazel danas
ima pribli`no 200.000 sta-
novnika. Od tog broja, na-
jvi{e je Nijemaca te je i
slu`beni jezik njema~ki. Ali,
vjerska {arolikost je pose-
bno zanimljiva. Protestana-
ta ima oko 27 posto, rimo-
katolika oko 25 posto, mu-
slimana oko sedam posto,
a Jevreja je tek oko jedan
posto.
Ali, Jevreji su, ma gdje da
`ive, posebno vezani upra-
vo za Bazel. Jer, netom po
okon~anju Drugog svje-
tskog rata u bazelskom ho-
telu „Tri kralja“ dogovoreno
je oformljivanje Izraela.
Muslimani, pak, kako u cije-
loj [vicarskoj, tako i u Ba-
zelu, nemaju pravo da gra-
de d`amije. „Ne“ minareti-
ma kazano je na ne tako
davno odr`anom refere-
ndumu u ovoj dr`avi. Ali,
muslimani imaju pravo na
mesd`ide. Samo u Bazelu
postoji ih tridesetak. Jedan
od njih smje{ten je u biv{oj
kasarni, a danas je jedno
od sredi{ta kulturnih do-
ga|aja u gradu. Mesd`id se
nalazi u tzv. Malom Bazelu.
Aupravo tu, na desnoj
obali Rajne, nalazi se veli-
ko bogatstvo globalizaci-
je. Tu `ive Makedonci, Ta-
jlan|ani, Turci, ljudi s Ce-
jlona, Latinoamerikanci,
Albanci, Indone`ani, a ne
manjka ni Srba, Hrvata,
Bo{njaka, Japanaca, Ki-
nezi su nezaobilazni...
Bosanski burek
I tu kupuju ljudi iz tzv. Veli-
kog Bazela, u kojem ma-
hom `ive [vicarci. I nema
{ta im nije ponu|eno: tur-
ski ajran, rije~ni tajlandski
rakovi, australske ribe gr-
abljivice, hrvatska „Po-
dravka“, bosanski burek,
latinoameri~ki ~ili, kafa iz
Dominikanske Republike.
Zapravo, mo`e se kupiti
haman sve {to insanu pa-
dne na pamet.
Uprkos posljedicama glo-
balizacije i njenoj dobroj
strani, [vicarci su, ipak,
ostali vjerni barem dijelu
svojih stoljetnih obi~aja.
Tako je, naprimjer, s
do~ekom Nove godine.
Ljudi ro|eni u Bazelu i {vic-
arskih korijena nema
{anse da ne do~ekaju no-
vo ljeto ispred Katedrale.
Ona, ina~e, dominira Ba-
zelom. Po~ela se graditi u
11. stolje}u, a izgra|ena je
taman pred pojavu prote-
stantizma u 16. stolje}u.
Naravno, gradnju su za-
po~eli rimokatolici, a danas
je Katedrala protestantska.
Njena dva zvonika se non-
stop renoviraju. Stolje}ima.
Jedne godine renovira se
zvonik Svetog Georga, a
idu}e Svetog Martina.
(Tekst i fotografije:
Husein ORAHOVAC)
Hotel „Tri kralja“: Tu je dogovoreno oformljivanje Izraela Mali Bazel: [arolikost nacija i jezika
Mesd`id je okupljali{te brojnih muslimana
Katedrala dominira
gradom
Gradski aerodrom u
Francuskoj
Zdrav razum vo|en pragmatizmom ~uda ~ini. Tako bi
se mogla okvalificirati i gradnja aerodroma u Bazelu.
Naime, grad je stije{njen izme|u njema~ke i francuske
granice. Zbog toga je bilo najpogodnije aerodrom Ba-
zel izgraditi na teritoriji Francuske. Pa se to i dogodilo.
Francuska je dala [vicarskoj „komadi~ak“ teritorije da
izgradi aerodrom za Bazel i put koji se tretira kao ekste-
ritorija. Francuzi nemaju {tete, [vicarci imaju koristi.
Dobar primjer dobre saradnje susjednih dr`ava.
Tramvajem
od granice
do granice
Koliko je Bazel blizu Francu-
ske i Njema~ke, mo`da na-
jbolje ilustrira tramvajska lini-
ja broj {est. Naime, „{estica“
u Bazelu povezuje gradski
kraj s krajem. Neka vrsta sa-
rajevske „trojke“. Razlika
izme|u sarajevske „trojke“ i bazelske „{estice“ je u tome
{to na{a „trojka“ ne doti~e granice susjednih zemalja, a
„{estica“ u Bazelu vozi od francuske granice preko centra
grada sve do njema~ke granice.
REPORTA@A
Edo Maajka, reper
34 Nedjelja 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 035631 07 Mal
Mostar, 16. 12. 2010. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar
TU@ENI: Smiljana ]ori} ul. Kralja Tomislava br. 41. Mostar
TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuje se tu`ena platiti tu`itelju, za potro{enu el. energiju, za vrijeme od 01. 04. 2001.
god. do 01. 07. 2005. god. iznos od 748,85 KM, sa zakonskim zateznim kamatama od dana
podno{enja tu`be, pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|en-
ju suda, a sve u roku od 30 dana.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na
tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji
pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI
ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprutnu stranu - tu`ite-
lja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a pose-
bno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih
punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RA-
ZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zanivate svoje na-
vode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2
ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a F BiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 000414 07 Mal
Kiseljak, 20. 12. 2010. godine
TU@ITELJ: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR, Kneza Branimi-
ra bb MOSTAR TU@ENIK: ZLATKO ILI], Brnjaci bb Kiseljak
RADI: ISPLATE DUGA V.SP. 117,30 KM
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudija Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske
telekomunikacije doo Mostar, Kneza Branimira bb, protiv tu`enika Zlatko Ili} Brnjaci bb
Kiseljak, radi isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom po-
stupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku
TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 17. 07. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika
Zlatko Ili} Brnjaci bb Kiseljak, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu
kojom }e obvezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 117,13 KM sa
zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a obveze do isplate, kako slijedi:
- na iznos od 77,52 KM po~ev od 15. 08. 2006. god. pa do isplate
- na iznos od 25,56 KM po~ev od 15. 09. 2006. god. pa do isplate
- na iznos od 14,05 KM po~ev od 15. 10. 2006. god. pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a F BiH
tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 da-
na od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama F BiH i na oglasnoj plo~i su-
da, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~l. 334. ZPP-a F BiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a F BiH).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti proti-
vtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a F BiH).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e
donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dosta-
vlja se i ovjeren prijevod istih.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 001697 04 Mal
Kiseljak, 20. 12. 2010. godine
TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar
TU@ENIK: NERMINA DURI], Kiseljak, Gomionica bb
RADI: ISPLATE DUGA V.SP. 176,45 KM
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“
Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika Nermine Duri} iz
Kiseljaka, Gomionica, radi isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o pa-
rni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Nermini Duri}.
TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 15. 02. 2005. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Ner-
mine Duri} iz Kiseljaka, Gomionica, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu
kojom }e obavezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 176,45 KM sa za-
konskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a obveze do isplate, kako slijedi:
- na iznos od 2,20 KM po~ev od 17. 02. 2002. god. pa do isplate
- na iznos od 58,86 KM po~ev od 17. 06. 2002. god. pa do isplate
- na iznos od 81,64 KM po~ev od 17. 07. 2002. god. pa do isplate
- na iznos od 33,75 KM po~ev od 17. 08. 2002. god. pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a F BiH
tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 da-
na od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama F BiH i na oglasnoj plo~i su-
da, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~l. 334. ZPP-a F BiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a F BiH).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH).
Tu`enik mo`e u ogovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti proti-
vtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a F BiH).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tnaja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e
donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dosta-
vlja se i ovjeren prijevod istih.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
sveznadar
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011.
1. TA^NO
Afganistan „raskr{}e
Centralne Azije“
Afganistan
je zbog svog
strate{kog
polo`aja do-
bio nadi-
mak „rask-
r{}e Centra-
lne Azije“,
ali ga je
zbog nepri-
stupa~nog
planinskog
terena bilo
te{ko osvojiti i nad njim zadr`ati vlast.
Zbog toga je Afganistan dobio i nadimak
„Groblje carstava“, a kroz historiju su nji-
me vladali - obi~no kra}e vrijeme - Perzi-
jsko Carstvo, Aleksandar Veliki i D`ingis
Kan.
Afganistan je svoje ime dobio 1746.
godine kada je uspostavljena koliko-toli-
ko centralizirana doma}a vlast. U 19. sto-
lje}u se Afganistan relativno uspje{no
odupro poku{ajima Velike Britanije da
ga pokori, iako je formalno morao prepu-
stiti suverenitet Britancima.
2. TA^NO
Eufemizam je bla`i izraz
umjesto o~ekivanog
Eufemizam
se kao izraz
~esto sre}e,
ali se ne
mo`e re}i
da nije pre-
cizno od-
re|en. Eu-
femizam je
bla`i izraz
od onoga
koji bi se u
datoj situa-
ciji dao upotrijebiti, bla`i izraz koji se
koristi umjesto drugih izraza koji oz-
na~avaju ne{to nepristojno, neugo-
dno, ru`no ili opasno.
Eufemizmi su kada se ka`e oti}i
umjesto umrijeti, duga i te{ka bolest
umjesto raka, korekcija cijena umjesto
poskupljenja i sli~ni izrazi.
3. NETA^NO
Tanagra figure -
popularne i falsificirane
Ne mo`e se
re}i da nije
poznato iz
kojeg vre-
menskog
razdoblja
potje~u ta-
nagra figu-
re. Te male
figure, mo-
glo bi se re-
}i figurice,
potje~u pr-
ete`no iz
tre}eg stolje}a prije nove ere. Nazva-
ne su po mjestu u Beotiji, Gr~ka, u
kojem su prona|ene. Statuete, ve}in-
om dobro odjevenih mladih `ena u
stoje}em ili sjede}em polo`aju, pra-
vljene su u kalupima i prvobitno su
bile prekrivene bijelim premazom, a
potom bojene.
Poslije njihovog otkri}a u 19. sto-
lje}u postale su izuzetno popularne i
~esto su veoma vjerno falsificirane.
1.
Afganistan je zbog svog stra-
te{kog polo`aja dobio nadimak
„raskr{}e Centralne Azije“?
2.
Eufemizam se kao izraz ~esto
sre}e, ali nije precizno odre|en?
3.
Nije poznato iz kojeg vremenskog
razdoblja poti~u tanagra figure?
Ta~no
Neta~no
35
Za tijesto je potrebno: 7 jaja,
3 ka{ike {e}era, 14 ka{ika gri-
za, 3 ka{ike bra{na. Za agdu:
1 kg {e}era, 1 l vode, limuno-
va kora, sok od pola limuna.
Na~in pripreme:
1. Umutiti jaja i {e}er, pa po-
stepeno ka{ikom umije{ati
griz i bra{no.
2. Smjesu sipati u podmazan
pleh i pe}i na umjerenoj te-
mperaturi.
3. Kada je pe~eno, izvaditi iz
rerne i ostaviti da se ohladi.
4. Za agdu skuhati {e}er i vo-
du, dodati koru i sok od li-
muna.
5. Kada agda prokuha, kuhati
je jo{ pet-{est minuta.
6. Ohla|en kola~ isje}i na ko-
cke ili rombove i preliti vre-
lom agdom.
Brzi vikend kola~
Pripremite koh
Prija{nja istra`ivanja
pokazala su da pore-
me}aj kompulsivne
kupovine zahvata
izme|u dva i deset po-
sto populacije, a smatralo
se kako su ~ak 90 posto
„ovisnika“ `ene.
Me|utim, nau~nici ugle-
dnog ameri~kog Univerzi-
teta Stanford ispitali su 2.513
odraslih osoba, od kojih je {est
posto `ena te 5,5 posto mu{kara-
ca priznalo da su kompulsivni
kupci.
Osim toga, otkrili su da su takve
osobe uglavnom mladi s pro-
sje~nom godi{njom zaradom.
- Kompulsivna kupovina mo`e dovesti do ozbiljnih psiho-
lo{kih, finansijskih i porodi~nih problema, poput depresije, du-
govanja ili razvoda. Na`alost, ljudi ne shvataju obim epidemije
koja zahvata bolesnike - obja{njava Lorin Koran (Lorrin), pro-
fesorica psihijatrije i voditeljica novog istra`ivanja.
S druge strane, neformalna anketa jednog njujor{kog trgo-
va~kog centra pokazala je da i mu{karci i `ene smatraju ljep{i
spol zalu|eniji {opingom.
DOKAZANO Zanimljivo istra`ivanje iz Kanade
Seks `enu ~ini
sretnom i privla~nom
Ispitanice su ispunjavale upitnike u kojima su odgovarale na pitanja o orgazmu,
seksualnoj `elji i osje}aju svoje li~ne seksualne privla~nosti
Seksualna aktivnost kod `ena pove}ava nivo
hormona testosterona koji kod njih poja~ava se-
ksualnu `elju i mogu}nost do`ivljavanja orgazma.
Nau~nici s kanadskog Univerziteta Sajmon Fre-
jzer prvi su otkrili da se kod mu{karaca i `ena ni-
voi hormona mogu mijenjati ovisno o tome koliko
~esto u`ivaju u seksu.
Hormon testosteron ina~e se povezuje uz razvi-
janje i odr`avanje mu{kih spolnih osobina, ali je
prisutan i kod `ena. Istra`iva~i su ispitali kako 49
`ena reagira na grljenje, ljubljenje i sam seksualni
~in. Pritom su mjerili njihov nivo testosterona pri-
je i poslije tih aktivnosti. Poslije se odnosilo na vr-
ijeme odmah nakon seksa te idu}e jutro.
Ispitanice su i ispunjavale upitnike u kojima su
odgovarale na pitanja o orgazmu, seksualnoj `elji i os-
je}aju svoje li~ne seksualne privla~nosti. Najvi{i nivoi
testosterona izmjereni su neposredno prije i nakon
ljubljenja te seksa. [to je bila ve}a prisutnost testoste-
rona, to je bilo ~e{}e do`ivljavanje orgazama i `ena je
sebe vi{e do`ivljavala seksualno privla~nom. Ispitivane reakcije `ena
PLJESAK
(mn.)
PRISTU-
PANJE
UNAPRIJED
(lat.)
RADIJ TONA
VELIKA
VODENA
POVR[INA
NOVA
UMJET-
NOST
(franc.)
N.U.
STARO-
SLAVENSKO
SLOVO
PUMPA
RASKO[NI
STANOVI
CELZIJUS
@ALBA
VI[EM
SUDU
STRAH
(`arg.)
ONAJ KO SE
BRINE ZA
OPREMU
PRIKRI-
VANJA
[EKSPI-
ROV
KRALJ
[VICARSKI
FUD. SUDI-
JA MEJER
ZIMSKI
SPORT
EKONOMS.
PROPAG.
PROGRAM
^ASAK,
TRENUTAK
POMAGA^
E.K.
TURSKI
PLEMI]
RIJEKA
KOJA
UTI^E
DIO PLUGA,
RALO (mn.)
AMERICIJ
MEKSI^KA
GLUMICA
NA SLICI
ITALIJA
”INTERNAT.
PRESSE
INSTITUTE”
PRODUKTI
EMANACIJE
AVIZA, SLOGA, PILA,
KTITOR, ELEKTRI^ARI,
TS, OLIVA, DO, AMON-
AL, NEON, LILI KOLINS,
ATAKA, [NITA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2406
Prodaja
zProdajem Pe`o 407 kupe jedini
u BiH, 2006. god., 108.000 km,
motor 2.7 HDI, tip top opre-
mljen, cijena 33.000 KM, ev. za-
mjena. Tel. 066 719 741, 061 224
104. 643-1tt
z Aluminijske 4 felge trineske,
175/70/13. Tel. 061 548 447.
zAskona auto, registr. 15. 2. 2011. i
Jugo 45, za dijelove. Tel. 061 177 532.
zAudi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno
19.000 KM. Tel. 061 531 130.
z Audi jaje, dizel, 87. god., 3600
KM. Tel. 061 818 173
zAuto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel.
061 149 190.
zAuto radar detektori Cobra i Whi-
steer, xenon kompleti i navigacije za au-
tomobile, garancija 1 god. Tel. 066 271
815.
zAutomobil „Fiat“, bordo boje, 1989.
god., motor 1.4, reg. u augustu 2010. Ci-
jena 2.000 KM. Tel. 062 622 484.
z Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom.
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317.
z Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005.
god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063
506 303.
zCitroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek re-
gistrovan i Ford fokus 2.0 benzinac,
2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e
zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324.
zDijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di-
jelove. Tel. 062 279 743.
z \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel,
4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, re-
gistrovan, o~uvan. Povoljno. Tel. 061
490 570.
z D`ip landrover frileneder, 98.
god., full, dizel. Tel. 061 512 636
zFiat Punto 1.2, benz. 12/2003., no-
vi model, full oprema, uvoz Njema~ka.
Tel. 061 244 181, Sarajevo.
zFiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5
vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo,
bord kompjuter, daljinsko, 110.000
km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061
214 813.
zFiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, ne-
registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061
904 736.
zFord Fiesta, 1300 benzinac, 1985. g.,
dosta o~uvan. Tel. 612-351 i 061 323 977.
zFord Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata,
god. 2003. Tel. 061 842 201.
zGolf 2, 1.3, bordo boje, reg. do ma-
ja. Tel. 063 812 871.
zGolf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek reg-
istrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282
zGolf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek reg-
istrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800
KM. Tel. 061 255 806
z Golf IV, SDI, 98. god., tek reg-
istrovan, 8300 KM, mo`e zamjena.
Tel. 062 437 178
zGolf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove pr-
ednje gume, reg. do 9. 2011. god., u
odli~nom stanju. Tel. 061 566 689.
zJetta benzin, 1982. god., registrova-
na, prvi vlasnik, cijena 1.500 KM. Tel.
061 165 170.
z Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vo-
zilo. Tel. 062 857 130.
zKia Rio RS limuzina, metalik siva,
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u
odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes.
2011. Tel. 061 156 309.
zLancia Musa, 2006., ful oprema, au-
tomatik, 12.000, mo`e zamjena. Tel. 061
143 036.
z Mazda 323, crvena, 1987. god., 55
KS, reg. do kraja 2011. god., u odli~nom
stanju, 190.000 km, 2.300 KM. Tel. 033
619-752.
zMerc. Gener 126 tip, 5 klase, 2 bos.
sa ugra|enim dizel motorom, 3.000 ku-
bika. Tel. 062 843 850.
zMercedes 190 dizel, 85. god., i me-
rcedes Gen~er ugr. motor dizel. Tel. 062
843 850.
z Mercedes 190 dizel, automatik,
1988., stanje odli~no, 6.000 KM, sive
boje. Tel. 061 500 037.
zMercedes E 220 CDI, avantgard, au-
tomt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a,
xenoni, al. felge, nove gume, servisna
knjiga. Tel. 066 364 848.
zMotor za Mazdu 626, dizel 2.0, go-
di{te 1996. Tel. 061 989 296.
zOpel Astra sedan, 2008. god., prva
ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel.
061 145 740, 062 072 013.
zOpel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva,
3 vrata, full oprema, registrovan, 1
vlasnik, 100.000 pre{la, knjiga vozila, ci-
jena 7.400 KM. Tel. 061 835 565.
zOpel Kadet 1.6 benz., registrovan,
2 vrata, povoljno. Tel. 033 693 550,
Ilid`a.
zOpel-kadet suza, 1.3, 1988. god., re-
gistrovan do 4. 1. 2011., cijena 1.500
KM. Tel. 062 183 913.
zPasat karavan 2.06, 2003. god., tek
registrovan, extra oprema, fabri~ko
stanje, 12.800 KM, mogu}a zamjena.
Tel. 061 161 355.
zPe`o 106, god. proiz. 1997., zelena
metalik, daljin. zaklj. {iber, {ifra za pa-
ljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084.
zPe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi,
3 vrata, full oprema, pla}eni carina i
PDV, 76.000 pre{ao, kao nov, cijena do
registracije 8.100 KM. Tel. 061 835 565.
zPe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4
vrata, ful oprema, pla}eni carina i
PDV, 92.000 pre{ao, extra stanje, cije-
na do registr. 7.700 KM. Tel. 061 158
202.
z Prodaja i ugradnja alnasera, alter-
natora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365
193.
zProdajem Golf 3 1996. dizel, 4 vr-
ata, reg. 25. 11. 2011., mo`e zamjena za
4 Golfa. Tel. 061 241 776.
zProdajem i ugra|ujem za sva auta
ogledala za retrovizore, povoljno! Tel.
061 382 478.
zProdajem i ugra|ujem za sva auta
ogledala za retrovizore, povoljno. Tel.
061 529 970.
z Prodajem audi A4, s-line, quatro,
dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315
zProdajem za Golfa alnaser, altena-
tor 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i mo-
nta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176.
zRegistracija vozila, penzionerima i
bud`etskim korisnicima Kantona Sa-
rajevo na 3 rate. Tel. 062 316 911.
zRenault Clio 1.6, 2002. god., full opr-
ema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgu-
sta 2011., u odli~nom stanju, 8.900
KM. Tel. 061 373 530.
zRenault Megane, 2006 god., 5 vra-
ta, sivi matalik, 1,5 DCI ful opre-
ma.Tel. 062 615 888.
zRenault Megane, 2007 god., 2 vra-
ta, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena
12750 KM. Tel. 062 418 999.
zRenault Megane, 2007 god., 2 vra-
ta, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062
418 999.
zReno 11, registrovan, stanje dobro,
boja metalik, cijena po dogovoru. Tel.
061 143 519.
zReno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god.,
full oprema, extra stanje, registrovan,
mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370.
zReno Senik 2001. god., tek registr.,
metalik, klima, alarm, daljinsko, ga-
ra`iran. Tel. 061 138 071.
zReno Twingo 1.2 B, 2003. god., cr-
veni sa dosta opreme, pla}eni carina i
PDV, 110.000 pre{ao, cijena do registr.,
5.700 KM. Tel. 062 548 408.
zSeat Ibiza 1.4 16 V, model. 2007., si-
vi, 3 vrata, full oprema, registrovan, ku-
pljen i servisiran u ASA auto, 105.000
pre{la, cijena 10.500 KM. Tel. 061 158
202.
z „Toyota Auris“, god. proiz. 2007.,
T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Ci-
jena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336.
z Ugradnja alarma i sistema protiv
kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061
365 193.
zVolvo S-80, 2.5 dizel, 2000. god. Tel.
063 435 601.
zVrata za {kodu Fabiu (zadnja lije-
va), 250 KM. Tel. 061 709 956.
zVr{im dijagnostiku za Opel vozila.
Mogu} dolazak na adresu, 20 KM.
Tel. 061 092 699.
zVW Buba 1.9 TDI, 2000. god., no-
vi model, ful oprema, 12.500 KM.
Mo`e u ra~un jeftinije vozilo. Tel. 061
338 836.
zZa Pasat el. motor za podizanje sta-
kla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260
598.
Kupovina
zKupujem dobro o~uvanu i registr-
ovanu [kodu Feliciju, Opel Korsu,
Reno Klio, do 10. god. starosti. Tel. 061
551 317.
zKupujem havarisana vozila: Pasat
karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504
190.
z Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
zKupujem havarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441.
zVr{imo otkup havarisanih i rablje-
nih vozila. Tel. 061 716 013.
zKupujem sve vrste vozila: strane ta-
ble, havarisana, neispravna. Tel. 061 820
000.
zOtkupljujem ispravna vozila na bh.
tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod
tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061
315 798.
Izdavanje
z Izdajem poslovni prostor u
Kranj~evi}evoj - Centar, pogodan
za sve namjene, 45 m2, 8 m izlog,
frekventna lokacija. Tel. 062 127
417. 659-1tt
zAerodrom. naselje, pos. prostor 40
m2, za agencije, predstavni{tva, kance-
larije, sa papirima. Tel. 061 857 012.
z Al. Polje B-faza, Nerkeza Smaila-
gi}a, zaposlenim iz Federacije, soba sa
grijanjem, 120 KM. Tel. 062 467 823.
z Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
z Apartman na Vla{i}u, blizu starta
`i~are. Tel. 061 210 650.
zApartmansko preno}i{te iznad Ka-
tedrale, parking, kablovska, 20 KM po
osobi. Tel. 061 339 647.
zBlizu @eljezni~ke stanice sobe, TV
kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.
z Cazinska, izdajem prazan stan na
spratu, priv. ku}a, sve odvojeno. Tel. 033
654-662.
zCentar - Papagajka, nudim no}enje
u luksuzno opremljenim apartmanima.
Tel. 061 724 725.
zCentar, trosoban stan u Sarajevu, ko-
mpletno namje{ten, na du`i period, zva-
ti iza 16 h. Tel. 062 692 777.
z^. Vila, namje{ten stan 54 m2, ce-
ntralno. Tel. 061 080 197.
zDobrinja 5, izdajem pos. prostor 65
m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006.
zDobrinja, izdajem extra opremljen
stan. Tel. 062 666 893.
zDva pos. prostora 50 i 40 m2, pogo-
dno za sve namjene. Tel. 061 130 366.
zDvosoban namje{ten stan, D. Ma-
lta. Tel. 033 521-566.
zGrbavica 1, izdajem gara`u ispod tr-
anzita. Tel. 063 639 213.
z Grbavica, dvosoban namje{ten
stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213.
zHrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. na-
mje{ten stan. Tel. 061 912 764.
zHrasno, sobe za no}enje i kra}i bo-
ravak. Tel. 062 100 285.
zIzajem namje{ten (ili nenamje{ten)
sprat ku}e, ul. Vidovci br. 40, Gladno
Polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747.
zIzdaje se gara`a, Stari Grad - Medr-
ese. Tel. 061 085 782.
zIzdajem dvokrevetnu sobu djevo-
jkama na Otoci, kupatilo zasebno.
Tel. 524-588.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033
663-468, 061 254 038.
zIzdajem dvosoban stan 60 m2, Ae-
rodromsko naselje, polunamje{ten. Tel.
066/634-794.
zIzdajem dvosoban stan u strogom
centru. Tel. 063 209 057, 033 201-477.
zIzdajem gara`u u [opingu-Grbavica,
vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912 565.
zIzdajem gara`u, Kemal Begova. Tel.
061 421 514.
zIzdajem ili prodajem radnju na Si-
ranu. Tel. 062 917 009.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Ve-
le{i}i. Tel. 033/442-131.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973.
zIzdajem jednosoban stan samcima
i bra~nom paru bez djece. Tel. 033/464-
614.
zIzdajem ku}u na Mejta{u, 120 m2,
sa 200 m2 vrta, strancima - sre|ena, ne-
namje{tena. Tel. 061 156 262.
zIzdajem namje{ten ili prazan jedno-
soban stan sa grijanjem, ul. Gornja Br-
eka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159.
z Izdajem namje{ten jednosoban
stan, poseban ulaz, grijanje, kablo-
vska, D. Vele{i}i. Tel. 061 200 327.
zIzdajem namje{ten stan Alipa{ino
Polje A-faza. Tel. 062 961 144.
z Izdajem namje{ten stan na spratu
u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel.
653-628, D. Pofali}i
zIzdajem namje{ten stan u B. Poto-
ku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzla-
nska 41. Tel. 062 347 301.
zIzdajem namje{ten stan u ul. Alifa-
kovac kod Vije}nice u Sarajevu, pose-
ban ulaz. Tel. 062 682 185.
zIzdajem namje{ten tros. stan, Zagr-
eba~ka, centralno grijanje, kablovska,
blindo vrata, internet. Tel. 061 067
859.
z Izdajem namje{tenu garsonjeru u
ku}i, poseban ulaz, Ko{evsko brdo. Tel.
033/222-908.
zIzdajem namje{tenu sobu sa grija-
njem djevojci ili `eni koja radi, Lu`ani.
Tel. 033 623-149, 061 929 553.
zIzdajem p. prostor 240 m2 za sve na-
mjene sa parkingom uz glavnu cestu,
Saraj polje. Tel. 061 545 358.
zIzdajem poslovne prostore za razne
namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156
262.
zIzdajem poslovni prostor Ciglane,
15 m2, 100 EUR-a mjese~no. Tel. 033
214-384.
z Izdajem potpuno namje{ten
~etverosoban sprat ku}e, novogradnja,
na Stupu. Tel. 063 676 069.
zIzdajem prostor za kancelariju u no-
voj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706.
zIzdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija,
sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM.
Tel. 061 192 073.
zIzdajem sobu blizu Katedrale, `en-
skoj osobi, udobnost, mir, kablovska,
internet. Tel. 033 225-747, 063 947
075.
zIzdajem dvosoban stan na Vracama
kod policijske akademije, pogodan za
tri zaposlene djevojke, studentice ili oz-
biljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587
200
zIzdajem manji stan u privatnoj ku}i
na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237
814
zIzdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet
namje{ten, strancima i zaposlenim
osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567.
zIzdajem stan 75 m2 na [ipu, centr-
alno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel.
061 144 845.
zIzdajem trosoban, komforan, ada-
ptiran stan, 75 m2, Kolodvorska 13.
Mob. 061 145 829.
z Izdajem trosoban, namje{ten stan
u privatnoj ku}i na tranzitu - Vraca. Tel.
061 188 892.
zIzdajem uhodan frizerski salon. Tel.
061 157 740.
z Izdajem prazan sprat ku}e na Se-
dreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel.
061 578 476
zIzdajem-prodajem pos. prostor 40
m2 na Dobrinji, II sa svim priklju~ci-
ma, papiri uredni. Tel. 062 718 737.
zJednokrevetna namje{tena soba, ku-
hinja, kupatilo, u strogom centru. Tel.
445-306.
zNamje{ten dvos. stan strancima u
priv. ku}i, centralno grijanje, pos. ulaz.
Tel. 061 812 524.
zPos. prostor 25 m2 na Ilid`i. Tel. 061
260 598.
zPos. prostor 80 m2, voda, struja, te-
lefon, plin, sve zasebno. Tel. 061 265
588, 033 235-117.
zPos. prostor na [ipu 16 m2. Tel. 061
539 532.
zPos. protor 30 m2+magacin, pogo-
dno za trgovinu. Tel. 063 152 399.
z Pos. skladi{nog prostora 100 m2 i
150 m2 stamb. prostora u Doglodima.
Tel. 061 561 132.
zSobe za preno}i{te i dnevni boravak,
TV, kupatilo. Tel. 062 644 055.
z Sokolovi} Kolonija, izdajem na-
mje{ten trosoban stan, centralno grija-
nje. Tel. 061 234 012, 061 709 135.
z Stan namje{ten jednosoban u Vo-
go{}i (studenticama). Tel. 061 724 574.
zStudenticama dvokrev. soba, centr.
grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, pr-
iklju~ak na internet. Tel. 061 378 867.
zTros. prazan dvoiposoban i trosoban
namje{ten. Tel. 061 460 150.
zTrosoban namje{ten stan 64 m2, ^.
Vila-Otoka. Tel. 066 359 832.
zU priv. ku}i dvos. namje{ten stan sa-
mcima, centralno grijanje, pos. ulaz. Tel.
061 812 524.
z U strogom centru Heco-pijace,
izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za
ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel.
061 249 249, 061 531 130.
zZenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne banke,
urede, predstavni{tva, apoteke, zubne,
salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekr-
etnine.ba
Prodaja
z Prodajem povoljno garsonjeru
u Ned`ari}ima, novogradnja,
odmah useljiv. Tel. 061 351 465.
462-1Nd`
z Prodajem dvosoban stan 55
m2, Dobrinja, I kat, c.g. Tel. 066
488 818. 507-1Nd`
z Prodajem stan, centar Ciglane,
trosoban 73 m2, dva balkona, je-
dan zatvoreni i jedan otvoreni,
ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel.
061 435 894. 595-1tt
z Prodajem gara`u 18 m2 u Ju-
ki}evoj ulici, preko puta Bosnali-
jeka, stambena zgrada, sa el. ener-
gijom. Cijena 11.000 KM. Tel.
066 719 741, 061 224 104.
609-1tt
z Prodajem/iznajmljujem odl-
i~no uhodanu stomatolo{ku ordi-
naciju sa inventarom (TV, stolice,
potro{ni materijal). Cijena 15.000
KM. Kontakt: 062 435 009.
660-1tt
z33 m2 + balkon, Adema Bu~e, no-
vija gradnja. Tel. 061 247 777.
zAl. Polje A-faza, 70 m2 TMP, 1. spr-
at. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
zBiha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice
1, prodaja ili zamjena za manji u Sar-
ajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448.
zBlagovac III, ku}a sa oku}nicom i
gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
z Boks na pijaci Ciglane, adaptiran,
odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191
659.
zBos. Krupa, naselje Donje Kr~ane,
8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, ci-
jena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.
z Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel.
061 156 886.
zBreka, trosoban 80 m2, I sprat, ko-
mpletno adaptiran, sa dosta nove opr-
eme. Tel. 061 106 424.
z Breza, sredi{te grada, pos. prostor
229 m2, delux, renoviran, vl. 1/1. Slike
na: www.telma-slo.com Tel. 061 140
071.
zCentar, prodajem pos. prostor 157
m2, prizemlje, parking, pogodno za sve
namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419.
zCentar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem
stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
zCentar-Dalmatinska, stan 121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
zCiglane Donje - prodajem 3-soban
stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000
KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256.
zD. Ciglane, ul. Alipa{ina, tros. sa ve-
likim balkonom, II sprat (od IV),
245.000 KM. Tel. 062 068 901.
z D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena
ku}a sa tri stana i 700 m2 zemlji{ta. Tel.
061 260 598.
zDobrinja C-5, I sprat, dvosoban, pli-
nsko grijanje. Tel. 061 144 162.
zDobrinja I, FBiH, stan 87 m2, tro-
iposoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141
072.
zDobrinja, dvoipos. 65 m2, sa dva ba-
lkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065.
zDonja Vogo{}a, 720 m2 zemlji{ta sa
svim prate}im objektima i svom infr-
astrukturom. Tel. 061 510 669.
z Donja Vogo{}a, ku}a sa svim pre-
te}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta.
Tel. 061 510 669.
z Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon
sa pogledom na Gru{ku luku. Tel.
00385 20 418-192.
z Dvos. stan 71 m2, sprat IX, Ali-
pa{ino Trg ZAVNOBiH-a, 9 sp. Tel. 061
147 194.
zDvos. stan ili zamjena za manji uz
nadoplatu, Ned`ari}i, 6 sp, A. Babi}a.
Tel. 061 285 246.
zEnvera [ehovi}a, stan 61 m2, II spr-
at, plus 2 balkona. Tel. 065 581 363.
z Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz
rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033
665-419.
zFojnica-[~itovo polje, ku}a p+s+p
sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jefti-
no. Tel. 061 260 598.
z Grbavica, lux. stna 72 m2, IV sp.,
kvalitetno, kompletno adaptiran sa
novim stvarima, 190.000 KM. Tel. 061
269 835.
zGrbavica, prodajem ili mijenjam 3-
soban stan 74 m2. Tel. 061 080 257.
zGrbavica, troiposoban stan (renovi-
ran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061
964 797.
zHad`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m,
p+s+p, dvije gara`e, oku}nica 618
m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319,
521-187.
z Hitno i vrlo povoljno prodajem
ku}u sa oku}nicom 1.500 m2 oku}ni-
ce, novogradnja, svi priklju~ci, Ahato-
vi}i-Djevoja~ke vode. Tel. 601 207 921.
zIlid`a, ku}a kod stare op{tine sa 482
m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice.
Tel. 065 877 065.
zIlid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan
17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice
150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563.
zIlid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri-
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. pr-
ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061
226 007.
zIsto~no Sarajevo, Lukavica, pos. pr-
ostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, je-
ftino. Tel. 065 877 065.
z Konjic (kod @eljezni~ke stanice),
ku}a sa dvije gara`e i oku}nicom. Tel.
062/99 22 52.
zKo{. Brdo, kod Avazovog tornja, je-
dnos. kompletno adapt. stan prize-
mlje, 65.000 KM. Tel. 062 068 901.
zKo{. brdo, modernu ku}u u nizu sa
ure|enim vrtom. Tel. 062 381 294.
zKu}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za
stan. Tel. 062 165 566.
zKu}a sa oku}nicom, papiri 171, ci-
jena po dogovoru, D. Hotonj-Vogo{}a.
Tel. 033 481-775, 061 517 490.
zMojmilo, prodajem zemlju sa pogle-
dom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061
817 960.
zNed`ari}i, novogradnja, garsonje-
ra 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061
504 425.
zNed`ari}i, novogradnja, stan delux
sa klimom, 50 i 60 m2. Ekstra povoljno.
Tel. 061 072 815.
zOrebi}, prodajem apartman 27 m2,
u cijenu mo`e u}i PVC stolarija za re-
storan, cijena 33.000 EUR-a. Tel. 00385
20 713 793.
z Otoka, dvosoban 55 m2, 5 sp., ex-
tra lokacija. Tel. 061 493 323.
z Otoka, kvalitetan dvos. stan sa
odli~nim centr. grijanjem, 1/1 ili mije-
njam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065
463 156 od 11-22 h.
zOtoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem
ili mijenjam za garsonjeru i razliku no-
vca. Tel. 062 422 290.
zPofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. pr-
ostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel.
062 227 122.
zPovoljno prodajem garsonjeru u ce-
ntru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna
za poslovni prostor, zvati poslije 17 h.
Tel. 062 006 319, 033 621-119.
zProdaja stanova: 53 m2, 72 m2, 26
m2, 106 m2, 117 m2, 154 m2, 80 m2, 68
m2, 34 m2, 75 m2. Tel. 061 460 150.
zProdaje se ku}a na Bistriku pov. 250
m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10
minuta hoda. Prelijep pogled na grad.
Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa
odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze
2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papi-
ri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno
renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110.
z Prodajem 600 m2, zapo~etu ku}u
8x9, papiri uredni. Tel. 033 451-309.
zProdajem dulum zemlje u Osjeku,
vlasni{tvo 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel.
061 540 015.
zProdajem dvosoban stan 55 m2, spr.
I, novogradnja, cij. 2.400 KM po 1 m2.
Tel. 061 540 015.
zProdajem dvosoban stan 66 m2, spr-
at 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919
544.
z Prodajem dvosoban stan u Hra-
snom, 50 m2, blindirana vrata, tri lifta,
dva balkona, pogled na panoramu Sa-
rajeva - isto~na strana, fiksno 100.000
KM. Tel. 033 649-629.
zProdajem farmu koka sa dva obje-
kta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve
na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009,
062 114 903, Struge-^apljina.
zProdajem ili mijenjam stan-pos. pr-
ostor 83 m2, u centru Sarajevo, vis. pr-
izemlje. Tel. 061 485 898.
zProdajem jednoiposoban adaptiran
44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta.
Tel. 033 206-046, 066 763 588.
z Prodajem jednoiposoban stan na
Grbavici. Tel. 061 202 497.
zProdajem jednosoban stan 47 m2,
Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900
EUR-a. Tel. 454-579.
zProdajem jednosoban stan od 40 m2
- M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543.
zProdajem ku}u Blagovac. Tel. 061
032 503.
z Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije.
Tel. 061 336 726.
zProdajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179
zProdajem novu radnju na Dobrin-
ji, 31m2. Tel. 061 324 040
zProdajem ku}u prizemlje, sprat, po-
tkrovlje, gara`u, 800 m2 vo}njaka, Se-
mizovac. Tel. 033 655-398.
zProdajem ku}u sa oku}nicom, do-
kumentacija uredna. Tel. 061 219 853.
zProdajem ku}u! Ve}a - novija gra-
dnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061
160 068.
z Prodajem kvalitetan stamb.-posl.
objekat uz magistralu kod Had`i}a, po
cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531
130, 061 249 249.
zProdajem novu ku}u u Sarajevu, na-
selje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, sva-
ki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica po-
vr{ine 1.000 metara kvadratnih
ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve
uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813.
zProdajem poslovni prostor 1/1, 10
m2, kod Katedrale blizu Muzi~ke
{kole. Tel. 066 963 554, 066 376 667.
z Prodajem poslovni prostor u Vo-
go{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno,
225.000 KM. Tel. 061 489 542.
z Prodajem povoljno garsonjeru u
Ned`ari}ima, nova gradnja, odmah
useljiva. Tel. 061 351 465.
zProdajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel.
062 724 003.
zProdajem stan 56 m2 u centru gr-
ada, Ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279.
zProdajem stan 66 m2 + 6 m2 tera-
se, Trg djece Dobrinje, 98.000 KM. Tel.
061 906 566.
z Prodajem stan na Mejta{u 88 m2,
extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000
KM. Tel. 061 156 262.
zProdajem stan u Novom Sarajevu,
36 Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
86 m2, austrougarska gradnja, sre|en,
190.000 KM. Tel. 061 489 542.
zProdajem stan, Semira Fra{te 18, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 213 711.
zProdajem zidanu gara`u 1/1, papi-
ri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel.
033 214-469.
zProdajem/mijenjam manju ku}u u
centru Trebinja za odgovaraju}i stan u
centru Sarajeva. Tel. 062 467 237.
z Prodajem-izdajem posl. objekat
1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asva-
ltiranim parkingom, uz magistralni put
Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili
vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor
u Sarajevu. Tel. 061 249 249.
zProdajem-izdajem poslovni prostor
70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H.
Polovine br. 5. Tel. 061 911 324.
zRakovica [amin gaj, dunum ipo ze-
mlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565.
z Rakovica, [. Gaj, parcela 1.250
m2, sun~ana strana, voda. Tel. 062
068 901.
zStan 53 m2, cijena 1.050 KM/m2,
Had`i}i. Tel. 061 156 823.
zStan 60 m2, gara`a 15 m2, Hrasno,
Trg heroja. Tel. 061 047 960.
zStan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp.
Tel. 543-146.
z Stan 70 m2, ul. Grada Kalgarija,
Dobrinja 3. Tel. 065 462 264.
z Stari Grad, devastirana ku}a, 330
m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853.
zStup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslo-
vnim prostorom od 80 m2 i stanom iz-
nad, autopraonica i parking. Ulaz sa gla-
vne ceste. Sve renovirano, sve komu-
nalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062
735 608.
z Trg me|. prijateljstva stan 65 m2,
Al. Polje, A faza. Tel. 033 460-064.
zU Rakovici blizu d`amije prodajem
ku}u novogradnja, dva dun. zemlje,
55.000 EUR-a. Tel. 062 008 231.
zUseljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2,
kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamje-
na za Trebinje. Tel. 061 301 772.
zVogo{}a, prodajem poslovni prostor
38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183.
z Vraca, A. Smajlovi}a, troiposo-
ban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje,
velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061
165 294, zvati od 17-19 h.
zVratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
zZemlja sa objektima, 3.700 Luka-
vica kod pijace. Tel. 033 647-462, 061
047 960.
zZemlji{te u La|anici-Glavati~evo,
prodajem. Tel. 062 902 584.
zZemlju u ogradi i zapo~eti objekat,
Tvorni~ka, do br. 9. Tel. 061 177 815.
zZemlju u Vi{egradu Kustur polje,
pored puta, 12.800 m2. Tel. 033 673-752.
Potra`nja
z Hitno! Dva uzorna studenta
tra`e stan u blizini [umarskog fa-
kulteta! Tel. 061 546 906.
616-1tt
zPotrebno vi{e manjih stanova, pr-
aznih i namje{tenih za izdavanje (Agen-
cija). Tel. 061 031 330.
zStrancu potreban manji stan do 60
m2 u zgradi za izdavanje na du`i per-
iod (Agencija). Tel. 061 522 190.
zKupujem stan do 50 m2, na relaci-
ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel.
061 237 344.
zKupujem stan u Kranj~evi}evoj, ili
bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 061
484 068, 033 221-121.
z Hitno kupujem manji stan u Sar-
ajevu. Tel. 061 540 015.
z Kupujem stan u Sarajevu manje
kvadrature. Tel. 033 214-944.
z Agenciji za nekretnine potrebno
vi{e stanova za prodaju i najam. Tel. 063
919 544.
zKupujem stan u Sarajevu, u cijenu
dajem auto plus doplata. Tel. 061 540
015.
zHitno kupujem manji stan od Ske-
nderije do Ba{~ar{ije, u ra~un dajem au-
to uz doplatu. Tel. 061 338 433.
zKupujem stan u Kranj~evi}evoj ili
bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033
221-121, 061 484 068.
zAgenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.
z Tra`im cimera nepu{a~a u na-
mje{tenom 2-sobnom stanu. Tel. 066
336 200.
zHitno kupujem manji stan od Ske-
nderije do Ba{~ar{ije, u ra~un dajem au-
to uz doplatu. Tel. 061 338 433.
z Kupujem, unajmljujem gara`u-
poslovni prostor za parkiranje |ipa. Tel.
062 451 553.
Zamjena
z Mijenjam ku}u u Zvorniku za
stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817
960.
zMijenjam dvosoban stan u Bos. Gr-
adi{ci (66 m2, renoviran, u centru gr-
ada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921.
z Alipa{ino polje C-faza, mijenjam
1,5-soban stan 47 m2, za manji uz na-
knadu. Tel. 062 525 786.
zDobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan
dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti
ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel.
061 220 179.
zMijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za
manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom
Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918.
zVla{i}, nova 2 apartmana na ski sta-
zi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel.
061 483 448.
zMojmilo, dvoiposoban, I sprat, ce-
ntralno, za sli~an oko II gimnazije uz
dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761
424.
z Hrasnica, mijenjam stan 53 m2
(suteren), plinsko cent. grijanje, za
manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel.
061 867 880, 033 514-170.
zMijenjam dvosoban stan 53 m2, za
ve}i do 75 m2. Tel. 061 212 063.
z VELIKA AKCIJA!!! U proda-
ji su bukova cijepana drva 65
KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, or-
ah 150 KM. (Kreka) drveni 80
KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi
briketi 180 KM. Isporuka isti
dan. Tel. 061 247 186, 061 785
535.
16629-1Nd`
zSuha i sirova bukova i grabova,
40 do 60 KM. Ugalj Kreka 75
KM. Kameni (kocka i orah) 150
KM. Bukov briket 180 KM. Ju-
ka. Tel. 061 025 311. 330-1Nd`
z „RASPRODAJA OGRIJEVA“!
Bukova drva (cijepana, }utci).
Ugalj Banovi}i (kocka, orah).
Ugalj Kreka. Drva u vre}ama 4
KM. Prijevoz obezbije|en. Tel.
061 670 068. 388-1Nd`
z AKCIJA!!! Prodaja kamenog
uglja Banovi}i, Breza, kocka orah
i to sve na vagu, ta~na mjera. Dr-
veni Kreka uz mogu}nost dosta-
ve isti dan. Po`eljno va{e prisu-
stvo pri vaganju istog. Tel. 063
544 343. 457-1Nd`
z „Ku}e snova“ - katalog projekata
najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena
18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323,
062 180 957.
z Prodajem vlastite }urke, patke,
guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili
osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim
na adresu. Tel. 061 925 691.
zTuristi~ki vodi~ „100 turisti~kih de-
stinacija BiH“. Mob. 061 757 925.
zPo~iteljski sirup za jetru, hepatitis,
esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel.
033/646-912.
zSvje`a ljekovita jaja prepelica hra-
njenih prirodnom hranom bez konce-
ntrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dosta-
va. Tel. 061 504 425.
zDoma}e baklave, extra kvalitet, za
sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel.
061 206 345.
z Plasti~nu kadu sa postoljem za
kupanje bebe, 30 KM. Tel. 061 594 627.
zMediven ~arape za vene, `enske, du-
ge i kratke, original, povoljno. Tel. 061
052 033.
zVuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25
KM. Tel. 210-736.
zProdajem mali plastenik, ul. Vido-
vci br. 40, Gladno polje - Ilid`a. Tel. 065
594 022, 440-747.
zProdajem solarij stoje}i. Tel. 061 209
876.
zHarmonika vrata „Marley“, proda-
ja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65
KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
zPovoljno ma{ine za: {ivanje krzna
marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke
„Singer“. Tel. 035 204-328.
z Knjige sa svim uputstvima o pre-
pariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel.
035 204-328.
zProdajem ura|enu, ali iz opravda-
nih razloga nebranjenu doktorsku di-
sertaciju. Tel. 061 942 222.
zRashladni ormari, vitrine, vage, sta-
la`e, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001.
z Plinsku pe} na zid, pivsku amba-
la`u, polovan crijep i vrata, sve po do-
govoru. Tel. 061 143 519.
zOfset ma{inu B2 Roland. Tel. 033
238-504.
z Sve vrste rezane gra|e, lamperije,
brodski pod. Tel. 065 689 523.
zNajpovoljnija prodaja i ugradnja ha-
rmonika vrata, svih modela i dimenzi-
ja. Tel. 061 512 294.
z Kombinovani fri`ider, 70 KM.
Tel. 062 972 512.
zSony PL-2 sa ugra|enim ~ipom +
d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571, Sa-
rajevo.
zViolo ~elo novo 3/4 sa gudalom, sa-
nduk ^iko za igra~ke skoro novo, 3 or-
mara dvokrl. i 1 uski stakleni. Tel. 033
956-055, 061 828 709.
zFri`ider u odli~nom stanju, ispra-
van, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290.
z Sliku Milene [otre, 40x60 cm,
ulje, 500 KM. Tel. 061 709 593.
z Sliku Petra Tje{i}a, 21x26 cm,
ulje, 900 KM. Tel. 061 709 593.
zKomodu iz dva dijela i dvosjed na
razvla~enje, skoro novo, zvati oko 16 h.
Tel. 677-016.
z Pelene za odrasle br. 3, paket 20
kom. - 15 KM. Tel. 033 612-776.
zRashladni pult, rashladnu komoru,
rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox.
Tel. 061 156 309.
z Prodajem komplet posteljinu od
ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cije-
na po dogovoru. Tel. 033/651-641.
z Povoljno u odli~nom stanju LG
fri`ider i dva vunena }ilima. Mob.
061 398 128.
zUlje na prirodnoj bazi, lije~i reumu,
i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033
463-306, 061 149 388.
z Ve}u koli~inu nove garderobe i
obu}e, uvoz Njema~ka i ne{to polo-
vnog,kvalitet, jeftino. Tel. 062 270 366.
zRegal-piramida iz 5 dijelova, cije-
na 350 KM. Tel. 062 681 161.
z[iv. ma{inu no`nu Bagat, prodajem.
Tel. 061 272 743, 065 631 342.
zVideo „Orion“ sa daljinskim proda-
jem. Tel. 061 272 743, 065 631 342.
zKomoda hrast, cijena 350 KM. Tel.
061 250 763.
zEl. pe} za pizze i pite. Tel. 061 138
561.
zMlin motor trofazni, 1,1 KW kame-
novi vodenice 0 600 mm, ekonomi~an.
Tel. 062 068 922.
zMobitel Nokia N95, siva, obi~na,
220 KM. Tel. 062 877 535.
zProdajem pe} na lo` ulje Buderus
ekonomik 2000, 25 KW. Tel. 062 706
780, Visoko.
zNov „Kosmodisk“, 60 KM. Tel. 033
615-054.
zVeliku kolekciju etno eksponata, pr-
imjerno za dekoraciju ili etno selo. Tel.
063 847 659.
z@ensku kratku bundu, jagnje}e kr-
zno, kragna od nerca. Tel. 545-409.
z]ilim sarajevske }ilimare, vel. 4x3,
70 posto vuna. Tel. 545-409.
z Jaknu mond oblo`ena perjem,
mo`e i za `ene i mu{karce. Tel. 545-409.
zKvarcnu grijalicu novu sa regula-
torom, 13 reda grija~a, ve}a grijalica.
Tel. 545-409.
z TV Samsung stereo dig. sa dva
zvu~nika, ve}i, malo kori{ten. Tel.
545-409.
zKvarcnu novu grijalicu sa 3 reda gr-
ija~a i regulatorom, 200 KM. Tel. 545-
409.
z Trosjed i fotelju prodajem. Tel.
450-940.
zSto za radnu povr{inu, 150 KM. Tel.
450-940.
z Prodajem 50 zna~ki, 15 KM. Tel.
450-940.
z TV stalak, 150 KM. Tel. 450-940.
zLe`aj na podizanje za posteljinu sa
le|nim jastucima, 1 okrugli, Standard.
Tel. 545-409.
zMa{ine za hemijsko ~i{}enje i ku}u
sa ba{tom. Tel. 062 165 566.
z Mobitel LG KS 365, kao nov, ne-
ma ogrebotine, 110 KM. Tel. 061 709
956.
zPlinsku bocu - 35 KM. Tel. 033 612-
776.
zServis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 19593-1tt
z „KIRBY“ - Dubinsko usisava-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi-
rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
16630-1Nd`
z „HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM, i na-
mje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
298-1Nd`
zInstrukcije iz hemije, studentima i
u~enicima, dolazim na adresu. Tel.
615-901.
zProfesorica hemije daje instrukci-
je iz hemije studentima i u~enicima.
Tel. 062 331 174.
zProresorica hemije daje instrukci-
je. Tel. 667-880.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
zVodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno,
~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.
zDajem ~asove iz matematike i sta-
tike |acima i studentima, uspje{no. Tel.
033 526-945.
zUspje{no i povoljno tokom cijele go-
dine dajem instrukcije iz matematike.
Tel. 220-173.
zDajem instrukcije iz matematike za
sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231.
zInstrukcije iz matematike i engle-
skog, za osnovce. Tel. 062 877 704.
z Engleski, njema~ki, instrukcije,
prevodi, diplomski, referati, seminar-
ski, disertacije (profesorica). Tel. 063
947 405, Sarajevo.
zLije~im vanjske i unutarnje hemo-
roide. Tel. 061 533 146.
zKombi prevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, povoljno, obez.
radna snaga. Tel. 062 139 453.
zVr{im prijevoz putnika udobnim i
klimatiziranim kombijem T-4 VW.
Tel. 061 800 191.
zPovoljno, vanjske roletne, alumini-
jske `aluzine, trakaste zavjese i harmo-
nika vrata. Tel. 061 214 303.
zDajem instrukcije srednjo{kolcima
i studentima hemije. Tel. 061 177 405.
z Iskusni vodoinstalater radio bi
u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-
988, 066 255 504.
zZidari radi: adaptacije, obrada sto-
larije, keramiku, prezide i osve vrste
maltera. Tel. 062 688 766.
zProfesionalno izvodimo molerske,
vodoinstalaterske i kerami~arske rado-
ve. Tel. 062 713 921.
zProfesionalno snimanje i monta`a
svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava,
presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a
na DVD. Tel. 061 440 935.
z Vr{imo servisiranje i ba`darenje
svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel.
061 188 903.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo sa 100% garanci-
jom. Tel. 033 234-805.
zBravarski radovi, dolazim na adr-
esu. Tel. 061 233 078.
z Presnimavanje sa video kaseta na
DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
zInstrukcije engleski, njema~ki i pr-
evod. Tel. 061 339 306.
zDajem instrukcije matematike i fi-
zike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453,
061 914 014.
zPostavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
zMolerski radovi uz potpunu za{ti-
tu lijepljivim trakama i podnim najlo-
nima. Tel. 061 606 441.
zMoler radi molersko farbarske ra-
dove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 419 501.
zRigips majstor, radim povoljno i br-
zo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.
zRigips majstor, potkrovlja, pregra-
de, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732.
z Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
Tel. 061 549 242.
zServis ra~unara „Majo“, instalaci-
ja windowsa, internet konekcija, anti-
virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir-
usa, hardwerski i softverski problemi,
itd. Tel. 061 243 611.
zKirby dubinsko usisavanje i pranje
}ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na-
jkvalitetnijim kirbijevim {amponima.
Tel. 062 118 202.
z Namje{tam strunu, `eludac, li-
je~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel.
061 504 986.
zPostavljanje, bru{enje svih vrsta pa-
rketa, laminata, podova, uz garanciju.
Tel. 062 921 100.
zVr{im sve stolarske usluge, popra-
vak starog, izrada novog. Tel. 208-435,
061 905 734.
z Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga dolazim na adresu. Tel. 061
609 947.
zRigips majstor, radim sve od rigi-
psa. Tel. 061 504 338.
zKerami~ar postavlja sve vrste ker-
amike. Tel. 061 182 097.
zKerami~ar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
zMolerske usluge uredno i kvalite-
tno. Tel. 062 127 525.
z Mol. farb. usluge. Tel. 062 823
902.
zTapetar-dekorater presvla~i povo-
ljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel.
033 718-405, 061 156 728.
z Molersko farbarske usluge. Tel.
061 926 333.
zIzvodimo sve vrste gra|evinsko-za-
natskih radova sa garancijom. Tel. 061
740 127.
zBravar - izra|ujem i montiram sve
od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel.
061 709 382.
zZidarsko tesarski radovi, adaptaci-
ja i gradnja. Tel. 062 434 929.
zServis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
ugih ku}anskih aparata, dolazak bespla-
tan. Tel. 061 551 035.
z Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo
preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-
791.
zLektori{em i korigujem sve vrste te-
kstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel.
033/658-707, 062 165 429.
zKerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061
202 713.
z Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje zu-
bnih proteza, radimo vikendom. Tel.
061 141 544, 033 677-845.
zPopravljam sve vrste fri`idera, ra-
shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
zPovoljno dajem instrukcije iz ma-
tematike i informatike. Tel. 061 358 339.
zMoler-majstor, kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
zPrekucavam na ra~unaru sve teksto-
ve. Tel. 061 520 972.
z Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena baglama.
Tel. 062 944 952.
zKombi prevoz putnika 1+8 i seli-
dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
zPeremo }ilime rainbow ma{inom u
va{em stanu, ili ru~no u praonici sa do-
stavom na adresu: Tel. 061 202 630,
033/673-284.
zPovoljan prijevoz putni~kim koli-
ma, automobilom, more, planine, ba-
nje. Tel. 063 943 445.
zVodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve
uz garanciju. Tel. 061 497 622.
zProfesor daje instrukcije iz francu-
skog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel.
033 526-521.
zInstruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
KM. Tel. 061 157 991.
zInstruiram |ake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM.
Tel. 033 621-976.
z Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
zRainbow-generalke, tepisi, kao i ta-
pacirani namje{taj, dugogodi{nje isku-
stvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285,
061 311 276, 033 666-275.
zAdaptacija stanova i ku}a, postavlja-
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.
Tel. 061 510 373.
zKombijem prevozim kabastu robu.
Tel. 061 204 061.
z Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
zRainbow dubinsko usisavanje tepi-
ha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel.
061 916 272.
zStaklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842
343.
zProfesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 522-016.
zPrevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
zVr{imo servis i monta`u rashladne
i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061
438 689.
zStolar kvalitetno vr{i stolarsko-la-
kirerske poslove, dolazim na adresu.
Tel. 062 332 702.
zMatematika - instrukcije, profesor
sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
z Ve}a grupa majstora radi stiropor
fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270
729.
z[ivanje trajnih autopresvlaka za sva
vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga
neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90.
zVKV kre~enje stanova, pouzdano
i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel.
062 921 864.
zKombi prevozom vr{im selidbe, pr-
ijevoz putnika, odvoz {uta, cijena po-
voljna. Tel. 061 817 424.
zBravar, povoljno radi sve bravarske
usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
zStolar-tapetar, povoljno radi popr-
avke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606
651, 066 620-342.
zVKV moler - radi molersko-farba-
rske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.
z Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
z Prevoz putnika na sve destinacije
u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062
606 611.
z Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
zBravar radi ograde, kapije, gelende-
re ulazna i gara`na vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
zElektri~ar: el. instalacije, automa-
tski osig., indikatori za banju, el. bojler,
el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435.
zMolerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
zPopravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
z Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje-
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
zPrevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-990.
z Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel.
061 620 057.
z Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet kone-
kcija, antivirusna za{tita, dolazak na
ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
zInstrukcije iz matematike, fizike, i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
zVr{im selidbe modernim kombijem
sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel.
061 227 189.
zKV vodoinstalater radi sve vrste ra-
dova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel.
061 349 294.
zVr{im prevoz robe, ljudi i stvari, ra-
dna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.
zExtra povoljno! Kombi prevoz i se-
lidbe. Tel. 061 147 361.
zElektri~ar VKV za ku}ne el. insta-
lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907.
zVr{im selidbe i sve vrste prevoza ko-
mbijem, povoljno. Tel. 061 165 009.
zMolerski radovi. Tel. 061 579 971.
zPrevoz robe, selidbe kombijem, po-
voljno, radna snaga po dogovoru. Tel.
061 513 948.
zCentral. grijanje, plin. instalacije, za-
mjena konvektora itd., radimo kvalite-
tno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061
500 037.
zPovoljno i kvalitetno radim grija-
nje, mijenjam konvektore radijatorima
i ostale popravke - povoljno. Tel. 033
800-514, 061 922 476.
zRadim centralno grijanje i prepra-
vke grijanja. Tel. 062 316 826.
z Centralno grijanje, vodoinstalaci-
je, popravka i monta`a povoljno i kva-
litetno. Tel. 061 105 425.
zPrevoz putnika luksuznim merce-
desovim kombijem na sve destinacije.
Tel. 061 862 323.
zProfesor matematike sa iskustvom da-
je instrukcije |acima i studentima tokom
godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301.
zMolersko farbarski radovi, gletova-
nje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel.
061 262 895.
zRadim povoljno sve molersko-far-
barske radove, uklju~uju}i i stolariju.
Tel. 061 397 187.
zAdaptacija stanova i ku}a, postavlja-
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.
Tel. 061 510 373.
zVr{im prevoz putnika sa klimatizi-
ranim kombi vozilom, {irom BiH i da-
lje. Tel. 061 222 310.
zProfesorica instruira matematiku,
fiziku i hemiju sve {kole i prvu godi-
nu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033
235-141, 061 188 451.
zIskusna profesorica daje instrukci-
je iz engleskog i arapskog jezika. Tel.
033 611-023.
zRigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
zNudimo detektivske usluge, kore-
ktno, diskrecija zagarantovana. Tel.
062 378 818.
z Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el. uslu-
ge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
zInstruiram matematiku uspje{no.
Tel. 061 841 439.
zVr{im prijevoz putnika po BiH i na
more. Tel. 061 434 374.
zVodoinstalater obavlja sve vrste vo-
doinstalaterskih usluga, opravke, ada-
ptacije. Tel. 061 696 133.
zKompletnu adaptaciju, moleraj, ri-
gips, prezide, keramiku, laminat. Tel.
062 226 904.
z Iscjeljenje duhovnim putem po
o~enju Brune Groninga, medicinski do-
kazivo. Tel. 062 256 376.
zKvalitet i garancija, sve vrste bra-
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522
901.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
zLije~im mo`dane udare i druge bo-
lesti. Tel. 033 616-211.
z Vodoinstalater sa dugogodi{njim
iskustvom vr{i popravku, monta`u i
pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061
348 717 i 033 535 659.
zVodoinstalaterski i kerami~arski ra-
dovi, centralno grijanje, uz garanciju i
povoljno. Tel. 061 182 737.
zKerami~arski radovi uz garanciju
kvaliteta. Tel. 061 083 369.
z Radim sa |acima Me|unarodne
{kole Sarajevo, po nastavnom planu na
engleskom kao i konverzaciju, informa-
tiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo.
z KV vodoinstalater, de`urni 24 h.
Tel. 061 861 635.
zOzbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vo-
doinstalater, itd. Tel. 061 269 385.
z Sudski tuma~ za njem., engl., ho-
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel.
061 108 144.
zStolar - izrada i monta`a kuhinja,
ameri~kih plakara, enterijera, stepeni-
ca. Tel. 061 512 663.
zParket, {ipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo. Postavljamo sve goto-
ve parkete i laminate. Tel. 062 828 306.
zSuperefikasno uni{tavamo `ohare,
moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{va-
be, mi{eve... Tel. 061 928 535.
z Rainbow sistem ~i{}enja u va{em
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
zInstrukcije iz matematike uspje{no
i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
zPopravljam sve vrste fri`idera i ra-
shladne tehnike uz besplatan dola-
zak. Tel. 061 156 825.
z Prevoz putnika u svim pravcima,
Dnevni avaz nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. 37
z „ZA SUPER SEX + NA-
JBR@I EFEKAT + ZA SUPER
BIZNIS (VPC 4 KM). VIA-
GRA + CIALIS + LEVITRA
+ BILJNA = HIT + PODE-
SNA I ZA BOLESNE! TEL.
061 807 485.“ 376-1TT
prema moru, kombi Hyundai H1. Tel.
061 210 832.
zAutoprevoznik kamionom-grajfe-
rom i mini bagerom 5 T, sve vrste isko-
pa i prevoza. Tel. 061 100 268.
z Staklar radi sve vrste stolarskih
usluga. Tel. 061 609 947.
zMini bagerom radimo ono {to ve-
liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219
946.
zPrevoz za sve destinacije putni~kim
kombijem, profesionalni voza~, po-
voljno. Tel. 062 713 956.
zVr{im sve usluge molerskih rado-
va, gletovanje, laminat, kvalitetno i po-
voljno.Tel. 061 377 054
z Radim kataloge, reklame, kalen-
dare, profesionalno, povoljno i kvalitet-
no. Tel. 062 877 535.
z Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.
z Organizujem izlete u prirodu Ig-
man, Bjela{nica, Jahorina, udobnim
Mercedes kombijem. Tel. 033 235-
199.
z Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
z Serviser rashladne tehnike, popr-
avljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne
vitrine, komore. Tel. 061 143 019.
z Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa vlasti-
tim prevozom. Tel. 062 423 123.
zKamionom povoljno prevozim sve
vrste gra|evinskog materijala, pije-
ska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.
z Kombijem ve}im najpovoljnije u
gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. Tel.
062 423 123.
zInstrukcije iz matematike i engle-
skog, dolazak na adesu. Tel. 062 006
352.
zMatematiku i fiziku instruira dipl.
ing. elektrotehnike. Tel. 061 571 361.
z Moler sa velikim radnim isku-
stvom izvodi sve moler.-farb. radove,
brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345.
zVr{im prevoz putnika sa luksuznim
autom. Tel. 061 712 652.
zKu}na dostava DVD filmova i se-
rija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h.
Tel. 063 191 701, Sarajevo.
zVoda, keramika, centralno grijanje,
zidane kade, uz garanciju i povoljno.
Tel. 061 182 737.
zPostavljamo parket, {ipod, brusimo
bezpra{inskom ma{inom i lakiramo.
Tel. 061 431 810.
z Kompletna adaptacija stana. Tel.
062 316 911.
zElektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062
316 911.
zIskusan prof. (simult. prev.), prevo-
di na engleski stru~nu literaturu i te-
hni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757
808.
zNjema~ki jezik - instrukcije i pre-
vod, kucanje radova na ra~unaru. Tel.
523-998, 061 863 559.
zPunim i popravljam fri`idere i za-
mrziva~e. Tel. 061 150 572.
zPovoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbi, odvoz kabastog otpada.
Tel. 061 170 886, 033 472-954.
z„Tepser“ s.o.d., savremenim ma{ina-
ma ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), iti-
sone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033
200-003, 061 524 461.
zElektri~ar vr{i sve vrste popravki el.
instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}an-
skih aparata. Tel. 063 233 526.
z Povoljno ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, laminat,
rigips, keramika. Tel. 061 565 834.
z Povoljno popravljam ve{ ma{ine,
{porete, bojlere, ugradnja indikatora,
automatskih osigura~a. Tel. 061 563
910.
zPopravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
z Prevozim putnike, selidbe, teret i
ostalo, kombijem i autobusom. Tel. 061
268 155.
zKombi prevoz i selidbe. Tel. 066 533
339, 061 890 067.
zEngleski jezik - instrukcije i prije-
voz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501
210.
zRadim kerami~arske, zidarske, ka-
meno-klesarske radove. Tel. 063 557
115, 033/457-000.
zPravim sve vrste stepenica, kuhinje,
plakare i namje{taj, od drveta. Kvali-
tetno. Tel. 063 121 265.
zVla`i vam krov, gara`a, experet za
hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396,
061 098 579.
zProfesor instruira matematiku sve
uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
zKerami~ki radovi od 8 KM, lami-
nat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povo-
ljno. Tel. 062 422 040.
zAntivirusna za{tita ra~unara, insta-
lacija windowsa, ~i{}enje kompjut. vi-
rusa, internet konekcija. Tel. 061 243
611.
zProfesorica daje instrukcije iz fizi-
ke, srednjo{kocima za popravni. Tel.
061 227 439.
zRenoviranje stamb. prostora mole-
rski elektro, vodoinst., kerami~arski i
stolarski radovi. Tel. 061 357 201.
zInstrukcije iz engl., njema~kog i ru-
skog jezika. Tel. 061 803 042.
zRadimo moleraj, edel putz, rigips,
keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel.
062 183 209.
z Nastavnica engleskog jezika daje
instrukcije u~enicima osnovnih {kola.
Tel. 033 642-704.
zIzvodimo sve vrste gra|evinskih ra-
dova sa garancijom. Tel. 061 740 127.
zPovoljno i kvalitetno ~istim stano-
ve i poslovne prostore. Tel. 062 401 619.
z Elektri~arske usluge, automatski
osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojle-
ri, instalacije. Tel. 062 180 021.
zVoza~-instruktor vr{i ekstra obuku.
Tel. 061 338 085.
zMajstor za sitne ku}ne opravke. Tel.
061 552 417.
z VKV soboslikar li~ilac izvodi sve
vrste molersko farbarskih radova kva-
litetno. Tel. 061 564 941.
z Grupa profesionalaca vr{i komp.
adaptaciju stanova, posl. prostora, br-
zo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061
965 054.
z Peremo sve vrste }ilima, itisona,
mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po
}ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732.
z Dipl. ing. hemije daje instrukcije
osnovcima i priprema za prijemni.
Tel. 061 836 625.
zKV vodoinstalater vr{i opravku sta-
re vodoinstalacije, radim nanovo banje,
uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562
531.
zVr{im prevoz robe, selidbe, kombi-
jem, obezbije|ena radna snaga uz do-
govor. Tel. 063 872 529.
zVr{im usluge prevoza putnika i ro-
be. Tel. 061 367 103.
zMoler-majstor kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
zVKV moler radi sve vrste mol. ra-
dova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214
519.
zProf. daje instrukcije iz fizike za po-
pravni i srednjo{kolcima, dolazim na
adresu. Tel. 061 227 739.
zZidar, gradimo ku}e od temelja do
krova. Tel. 234-890.
zPostavljanje, bru{enje svih vrsta pa-
rketa, laminata, {ipoda, uz garanciju.
Tel. 062 921 100.
zUnutra{nja termoizolacija, stiropol
i moleraj. Tel. 061 544 449.
z Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el.
{tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}en-
jem, el. instalacija. Tel. 061 803 042.
zUsmjeravanje analognih i dig. sat.
i zemaljskih TV i radio antena, mo-
nta`a i servis. Tel. 061 803 042.
z Profesorica violine daje ~asove
po~etnicima i u~enicima ni`e muz.
{kole. Tel. 061 145 887.
zVr{im sve vrste molerskih radova
(kre~enje, gletovanje, farbanje stolari-
je, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i.
z VKV elektri~ar - popravljam sve
ku}anske aparate i radim sve vrste ele-
ktroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i.
zKerami~arski radovi i kameni mo-
zaik. Tel. 062 117 905.
zMolersko-farbarski, elektroinstala-
terski itd. radovi, povoljno, kvalitetno.
Tel. 061 310 141.
zRadim zidarske, kerami~ke radove,
oblaganje kamena. Tel. 063 557 115.
zMolersko-farbarski, stiropor, rigi-
ps, i ostali radovi povoljno, kvalitetno.
Tel. 062 911 078.
z Kre~im stanove uredno i jeftino.
Tel. 062 672 723, 061 515 483.
z Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
nta`a namje{taja, posavljam laminat od
3 KM/m2. Tel. 061 267 648.
zMoleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1
KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506
865.
zMonta`a i ugradnja svih vrsta ka-
menih radova, keramike, renoviranje
stanova. Tel. 062 843 850.
zMoler. Tel. 061 867 007.
z Instrukcije iz engleskog jezika za
osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917
391.
zMolersko farbarski radovi u boja-
ma, valjcima i ostalo, kvalitet, garanci-
ja. Tel. 033 631-315, 061 502 031.
zLaminat ugra|ujem profesionalno.
Tel. 066 873 588.
zKerami~ar - ugra|uje sve vrste ke-
rami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel.
062 909 460.
zMercedes kombijem organizujem
putovanja i prijevoz grupa na izlete, se-
minare. Tel. 061 366 684.
zZidarski radovi, adaptacija, gradnja.
Tel. 062 536 204.
zPovoljno i kvalitetno radim grija-
nje, mijenjam konvektore radijatorima
i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061
922 476.
zRainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061
274 144.
z Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609
947.
zServiser rashl. tehnike popravljam
fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitri-
ne, komore. Tel. 061 143 019.
zVr{im prevoz robe, stvari, selidbe,
povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t,
na svim destinacijama sa i bez radni-
ka. Tel. 061 811 115.
zVodoinst. vr{i opravke i adaptaci-
je kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel.
061 233 517.
zVKV bravar radi ugradnju brava,
PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramo-
va, povoljno. Tel. 061 507 683.
z Stolar, opravka, izrada i monta`a
kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, po-
stavljanje laminata, lamperije i podo-
va. Tel. 061 502 739.
zElektroinstalaterski radovi te opr-
avka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542.
zMoler VKV radi mol. farb. poslo-
ve, povoljno. Tel. 061 507 683.
zIskusna prof. engleskog, njema~kog
i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel.
061 702 873, 033 200-616.
z Instrukcije iz hemije, studentima
i u~enicima, dolazim na adresu. Tel.
615-901.
zRadim sve vrste limarsko gra|. ra-
dova. Tel. 062 151 468.
z Kiroprakti~ar-fizioterapeut
uspje{no lije~i oboljelu ki~mu,
uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus pa-
tiju, diskus hermiju, spondilozu,
oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172
516, 033 227-182.
zVa{ majstor rje{ava sve va{e elektro
kvarove u va{em stanu, opravka teh.
ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411.
zIzvodim sve vrste radova u gra|evi-
ni, sitne i krupne, zamjena prozora, vr-
ata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835.
zPomo} u u~enju djeci od 7-9 godi-
na, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926
361.
z Zidar - izvodim zanatske radove:
malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel.
062 941 894.
z Vr{im ugradnju svih vrsta parke-
ta sa bru{enjem i lakiranjem, lamina-
ta, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033
659-573.
z Vr{imo presvla~enje i popravku
svih vrsta namje{taja uz garanciju.
Tel. 061 210 832, 033 459-539.
zKvalitetno i povoljno uni{tavamo
`ohare i druge insekte uz garanciju. Tel.
063 503 408.
zInstalacija sistema, programa, anti-
virusna za{tita, prekucavanje tekstova,
ugradnja novih komponenti. Tel. 062
204 541.
zKnauf - ugradnja rigipsa i amstro-
nga. Tel. 061 531 888.
zTermofasade - rigips, {panski zido-
vi, molraj, veoma povoljno uz garanci-
ju. Tel. 061 270 971.
zKombi prevoz, selidbe, dovoz ma-
terijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94
05.
z Radim rigips, zidove, stropove,
obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904
895, 062 672 562.
zVe}a ekipa majstora radi stiropor fa-
sade sa na{im ili va{im materijalom. Po-
sjedujemo svoje skele. Tako|e radimo
od temelja do krova. Tel. 061 270 729,
062 216 268.
Ponuda-potra`nja
z TRATTORIA SMS - Vogo{}a,
potreban pic majstor sa isku-
stvom na kru{noj pe}i. Info. tel.
063 792 000. 492-1tt
z Potrebne dvije konobarice i
dva dostavlja~a. Tel. 062 213 788.
645-1tt
z Pobolj{ajte ili zapo~nite posao
bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i
320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.
zZaposlenje i useljenje {irom svije-
ta, bro{ura „Informator“, na na{em je-
ziku. Tel. 032 244-417.
zProizvodnja eteri~nih ulja, mirisa,
parfema, raznih proizvoda. Bro{ura
„Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417.
zPotreban posao SSS, trgovac, voza~,
KS. Tel. 061 566 579.
zItalijanskom restoranu u Sarajevu
potreban konobar sa poznavanjem
engleskog jezika.Tel. 061 895 308.
zTra`im posao za obezbje|enje, po-
rtir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od
MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431.
z Tra`im partnera za ugostiteljski
objekat u centru grada, ili ustupam ugo-
vor za isti. Tel. 061 171 399.
z Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na
ra~unaru, poznavanje engleskog i {pan-
skog, tra`i posao. Tel. 061 381 802.
z^uvala bih dijete u svom stanu na
Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel.
642-458.
zRestoranu potrebne 2 kuharice. Tel.
061 247 166, zvati do 16 h.
zUgostiteljskom objektu na Mosta-
rskom raskr{}u, potrebna djevojka za
rad u sali. Tel. 062 747 156.
zPeremo sve vrste }ilima, itisona, te-
piha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dola-
zimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062
213 732.
zArhitekta vr{i stru~ni nadzor nad
izvo|enjem grra|. zanatskih radova.
Tel. 061 566 482.
z Potreban mehani~ar sa radnim
iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan
servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033
789-365, 061 135 657.
zPotrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada minimalno
30% + kreditiranje + stimulacija. Tel.
033 644-178, 061 225 424.
zEngleski instrukcije, poslovna ko-
respondencija, prevodi. Tel. 062 381
987.
zFrizerskom salonu potreban frizer
za `ene i mu{karce. Tel. 033 469-415.
zOzbiljna `ena sa iskustvom bi nje-
govala stariju osobu, i odr`avala do-
ma}instvo. Tel. 062 226 588.
zOzbiljna `ena ~istila bi stanove, po-
slovne prostore, molim ozbiljne ponu-
de. Tel. 062 422 290.
zInstrukcije iz matematike i engle-
skog, dolazak na adresu. Tel. 062 006
352.
zStolar, kuhinje puno drvo, plakari,
stepenice, ostalo. Tel. 061 827 806.
zProfesorica daje kvalitetne instru-
kcije iz matematike za osnovce i sre-
dnjo{kolce. Tel. 063 750 032.
z^istim brzo i kvalitetno stambene
i posl. prostore. Tel. 061 516 910.
z Certificirani ra~unovo|a, povo-
ljno vodi pos. knjige za sve vrste pre-
duze}a, radnji, udru`enja. Tel. 061 150
368.
zKombi prevoz raznih stvari do 1 to-
ne, vrlo povoljno. Tel. 061 183 368.
z Pravnik pru`a pravne savjete i
usluge (molbe, prigovori, `albe, tu`be,
odgovori na tu`be, ugovori). Tel. 063
190 722.
zRegistrirate firmu (doo, dd, sur, str)
i trebate pravnu pomo}, javite se. Tel.
063 190 722.
zIskoristite akciju bespl. u~lanjenja
za rad, zarada 30 posto+poklon+sti-
mulacija. Tel. 061 622 304.
zPovoljno dajem instrukcije iz engle-
skog ili bosanskog za strance. Tel. 061
313 126.
zVKV vodoinst. svjetskog iskustva,
radi povoljno i uredno. Tel. 062 183 306.
z Prekucavam sve vrste tekstova,
mo`e i prevod-engl., vrlo povoljno. Tel.
061 312 126.
z Radio bi sve poslove, a imam vo-
za~ku B kat. Tel. 062 416 400.
z Stolar, postavljam laminat, {ipod,
ugra|ujem, popravljam stolariju. Tel.
033 537-519.
zPresvla~im kau}e i sve opravke, do-
lazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062
522 986.
zDodatna zarada u svojoj ku}i, zva-
ti od 16-20 h. Tel. 061 702 893.
zFirma nudi usluge ~i{}enja priv. sta-
nova (5 KM/h) i pos. prostora. Tel. 033
450-271, 061 180 166.
zUklju~ite se u Oriflejm kozmetiku,
izgledajte dobro i zaradite novac,
`enske osobe starije od 18 godina. Tel.
061 188 488, 033 611-067.
zDubinsko pranje }ilima, namje{ta-
ja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-
720.
z^asovi engl. jezika za osnovce i sr-
ednjo{kolce, uspje{no i povoljno. Tel.
066 917 391.
zProf. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova,
pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel.
061 144 899.
z^istim i odr`avam urednim va{ sta-
mb. prostor brzo, kvalitetno, peda-
ntno. Tel. 062 760 012.
zDajem instrukcije iz matematike i
fizike, hemije. Tel. 033 514-560, 062 256
213.
zLanac frizerskih salona „Madonna“
tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi
jako povoljni. Tel. 061 181 424
zTra`im posao, el. zavariva~ CO2 ili
ne{to drugo. Tel. 033 454-066, 062 536
073.
zFriz. salonu za `ene i mu{karce, po-
trebna u~enica, redovna ili vanredna.
Tel. 061 244 181, Sarajevo.
zObuka za {ivanje autopresvlaka uz
naknadu za otvaranje zanatske radnje.
Tel. 061 215 658.
z Kurs ~e{kog jezika za po~etnike.
Dolazak na adresu. Tel. 063 366
047.
zInstrukcije iz engleskog i prevodi,
S. Grad, dolazim na adresu. Tel. 061 706
242.
z Engleski i njema~ki uspje{no, 5
KM/~as, dolazak na adresu. Tel. 303
471-297, 062 916 729.
zIzvodim gra|. radove u zavr{nim fa-
zama kamen, keramika, maltanje. Tel.
062 843 850.
zMonta`a i ugradnja mermer i gra-
nit, stepeni{ta i svih profila, ugradnja
kerami~. plo~ica. Tel. 062 843 850.
zAgencija tra`i mla|e djevojke do 30.
god., sprema~ice, za spremanje stano-
va, dobra zarada. Tel. 066 655 435.
z^uvala bih dijete na du`i period, od
2 god., u svom stanu. Tel. 061 578 169.
z Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
zKupujem umjetni~ke slike, filate-
liju, stari nakit, satove zidne, d`epne,
ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033
456-505, 061 214 405.
zKupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
z Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
965 126.
zKupujem lomljeno i zubarsko zla-
to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 337 593.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, dionice, ispla-
ta odmah. Tel. 061 517 897.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, isplata odmah
u FBiH i RS. Tel. 063 351 572.
z Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah.
Tel. 062 358 344.
zKupujem zlato, dolazim na adresu,
isplata odmah. Tel. 062 378 818.
zKupujem dionice, devizne {tednje
i ratne od{tete, isplata odmah. Tel.
065 027 864.
zKupujem obveznice, ratne od{tete
i devizne {tednje, isplata odma. Tel. 061
271 935.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice i certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 192 036.
z Kupujem norve{ku gusanu pe}
Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM.
Tel. 061 400 190.
zKupujem gramofonske plo~e, str-
ani i ex YU rock, blues, jazz. Tel. 061
244 290.
zKupujem staru po{tu (dopisnice, pi-
sma i dr. razglednice do 1950. Tel. 061
224 825.
zKupujem srebro-lom., nov~i}e, fi-
gure, filigran, stari nakit. Tel. 061 139
767.
zMedalje, ordenje, vojne zna~ke, uka-
ze i stare plakate kupujem. Tel. 061 139
767.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
38 Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz nedjelja 16. januar/sije~anj 2011. 39
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD MOSTAR
Broj: 58 0 Mal 032873 07 Mal
Mostar, 19. 08. 2008. godine
OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 08. 06. 2008. godine tu`itelj JP Elektroprivreda HZ Her-
ceg Bosne d.d. Mostar po zz direktoru Vladi Mari}u, Ul. Blajbur{kih `rtava bb Mostar je
podnio tu`bu protiv tu`enog Ne|o Markota, Ul. Cim - Crkvine bb Mostar potra`uju}i od
istog za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 01. 01. 2004. godine do 31. 05. 2007.
godine iznos od 1.911,63 KM sa zakonskim zateznim kamatama po stopi iz ~l. 277 ZOO i
to od dana podno{enja tu`be do kona~ne isplate za naknadu tro{kova parni~nog postupka,
sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud
shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dne-
vnih novina Dnevni avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni
odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Ne|o Markota, na oba-
vezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni
odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 454.
st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno i
istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezme, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiho-
vih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu
(npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP BiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti ra-
zloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i
dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134.
st. 2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svje-
doka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolno-
sti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Pr-
esudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st.
4 F BiH).
Stru~ni suradnik
Branka Krtali}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 154786 07 I
Sarajevo, 07. 01. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu
tra`ioca izvr{enja MIRSADA MU[ANOVI]A,
koju zastupa Rasim Radovovi}, advokat iz Sara-
jeva, protiv izvr{enika RA[ID [EBO, ul. Azize
[a}irbegovi} br. 90. Sarajevo radi izvr{enja, na
osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom po-
stupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom
postupku, objavljuje
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 154786 07 I od 06. 10. 2010. godine
Na osnovu pravomo}ne i izvr{ne presude Op}in-
skog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 054307 05 od
29. 01. 2010. godine, radi naplate nov~anog po-
tra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu
od 13.300,00 KM, sa zakonskom zateznom ka-
matom u skladu sa Zakonom o visini stope zate-
zne kamate po~ev od 09. 05. 2005. godine pa do
isplate, i tro{kova parni~nog postupka u iznosu
od 2.970,28 KM, odre|uje se izvr{enje prema
izvr{eniku, pljenidbom 1/3 nov~anih sredstava
koje izvr{enik prima putem Federalnog zavoda
za MIO/PIO, Filijala Sarajevo, mati~ni broj
izvr{enika: 1066175250 i prenosom zapljenjenog
potra`ivanja na transakcijski ra~un tra`ioca
izvr{enja, odnosno na ra~un punomo}nika
tra`ioca izvr{enja, sve do potpunog namirenja
potra`ivanja tra`ioca izvr{enja.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu
od 842,40 KM.
SUDIJA
Alisa Numi} s.r.
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izja-
viti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od da-
na prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud
i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika sma-
tra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od da-
na objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 I 020159 10 I
@ivinice, 09. 12. 2010. godine
Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari
tra`itelja izvr{enja MKO EKI Sarajevo, Ured ka-
ncelarija u @ivinicama, zastupan po punomo}ni-
ku Salkanovi} Zurijeti, advokatu iz @ivinica, pr-
otiv izvr{enika Kadri} OIsmana iz @ivinica,
Bi{inska bb, Beganovi} Muhameda iz \ur|evika
193, op}ina @ivinice i Muji} Hamdije iz Nevr-
en~e bb, op}ina @ivinice, radi naplate nov~anog
potra`ivanja, v.sp. 6.737,20 KM, objavljuje
Rje{enje o izvr{enju
na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice se-
rijski broj AF2762641, koja je dospjela dana 05.
04. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja
radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od
6.737,20 KM do potpunog namirenja, te tro{ko-
va izvr{nog postupka u iznosu od 510,00 KM,
OBAVEZUJU SE izvr{enici da namire navedene
iznose tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od da-
na dostavljenog rje{enja.
Ukoliko izvr{enici ne namire navedene
iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE
izvr{enje protiv izvr{enika pljenidbom do 1/2
penzije koju prvo izvr{enik Kadri} Osman iz
@ivinica i drugoizvr{enik Beganovi} Hamdija
ostvaruju kod FZ PIO/MIO, KAS Tuzla, popi-
som, procjenom i prodajom pokretnih stvari
tre}eizvr{enika Muji} Hamdije, te uplatom
iznosa dobijenog prodajom i namirenjem
tra`itelja izvr{enja.
Izvr{enicima se zabranjuje raspolaganje za-
plijenjenim pokretninama, te se isti upozoravaju
na krivi~nopravne posljedice postupanja proti-
vno navedenoj zabrani.
Protiv ovog rje{enja izvr{enici imaju pravo
prigovora u roku od 8 dana od dana dostavlja-
nja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmenje 2
primjerka.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim no-
vnama.
SUDIJA
Senka Hasi} Ibrahimovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 I 019382 10 I
@ivinice, 10. 12. 2010. godine
Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari
tra`itelja izvr{enja MKF EKI Tuzla, zastupan po
punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle, pr-
otiv izvr{enika Konki} Merke iz [eri}a, op}ina
@ivinice, radi naplate nov~anog potra`ivanja,
v.sp. 6.430,82 KM, objavljuje
Rje{enje o izvr{enju
na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu vjerodostojne isprave Ugovora o
kreditu br. 0830300094 od 31. 10. 2008. godine i
mjenice bez protesta serijski br. AF2744602, po
prijedlogu tra`ioca izvr{enja radi naplate
nov~anog potra`ivanja u iznosu od 6.430,82 KM
do potpunog namirenja, OBAVEZUJE SE
izvr{enik da namiri navedeni iznos tra`ioca
izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljenog
rje{enja.
Ukoliko izvr{enik ne namiri navedeni iznos
u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje
protiv izvr{enika Konki} Merke iz [ari}a, op}ina
@ivinice pljenidbom do 1/2 penzije koju ostvaru-
je kod Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar, Ka-
ntonalna administrativna slu`ba Tuzla, mati~ni
broj ~eka penzije 1016628986 i namirenjem
tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom.
Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje zaplije-
njenim pokretninama, te se isti upozorava na kr-
ivi~nopravne posljedice postupanja protivno na-
vedenoj zabrani.
Protiv ovog rje{enja izvr{enik ima pravo pri-
govora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Pr-
igovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 pri-
mjerka.
Dostava se smatra izvr{enom protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim
novinama.
SUDIJA
Senka Hasi} Ibrahimovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
BROJ: 032-0-Mals-09-000-179
Tuzla, 18. 08. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Softi} Pa{i kao sudiji pojedincu, rje{avaju}i u pravnoj tu`ioca D.D. BH
Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla, protiv tu`enog OS Sistem transport company DOO Srebrenik, ulica
Vahida Ibri}a bb, radi duga vsp. 424,80 KM donio je van ro~i{ta 18. 08. 2010. godine
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni D.D. BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla da tu`iocu D.D. BH Telecom Sarajevo
Direkcija Tuzla isplati iznos od 424,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to
- na iznos od 113,05 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 109,85 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 125,50 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 38,30 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 38,30 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate
kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 170,00 KM a sve u roku od 15 dana od dana prijema
pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
SUDIJA
SOFTI] PA[A
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povr-
at u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje ako
je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od
dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje (~l. 329. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 040980 08 Mal
Mostar, 20. 12. 2010. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari
tu`itelja Jp Hrvatske Telekomunikacije D.D. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u, pro-
tiv tu`enika Andrija Vidovi}, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o par-
ni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), bu-
du}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Dana 20. 03. 2008. godine tu`itelj Jp Hrvatske Telekomunikacije D.D. Mostar Direkcija
Za Pokretnu Mre`u je podnio tu`bu protiv tu`enika Andrija Vidovi} radi isplate. Tu`bom
tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati na isplatu iznosa od 1.815,77 KM
sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 480,87 KM po~ev od 15. 08. 2007. godi-
ne pa do isplate, na iznos od 868,02 KM po~ev od 15. 09. 2007. godine pa do isplate, na
iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev
od 15. 11. 2007. godine pa do isplate na iznos od 23,40 KM po~ev od 23,40 KM po~ev od 15.
12. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do
isplate i na iznos od 373,28 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na ogla-
snoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u ro-
ku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime odno-
sno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka i njihovih za-
konskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis
podnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti pro-
tutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io do-
no{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome ro-
ku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja),
osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i
protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Prilog uplatnica
Stru~ni suradnik
Minja Belovi} ^uljak
Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 40
TU@NO SJE]ANJE
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi brat i dajd`a
MUSTAFA (SULEJMAN) OMAZI]
4. 1. 1937 - 7. 12. 2010.
Tuga i bol u srcima je sve ve}a. Nismo te mogli sa~uvati od smrti i te{ko je opisati tugu, prazninu i sje}anje na tebe koje boli. Ponosni
smo na tvoju dobrotu, plemenitost, ljubav i po`rtvovanost koju si svima nesebi~no davao. Sje}anje i ljubav na tebe ostat }e vje~na.
Neka ti je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoja sestra Abida, zet Dragan i sestri}i Braco i Beba 48-1tz
MIRSADA ZE^EVI], ro|. HAD@IMEHMEDAGI]
16. 1. 2007 - 16. 1. 2011.
Bila si i osta}e{ dio nas, na{ ponos, na{a snaga i zvijezda vodilja...
El-Fatiha
Tvoji: suprug Kemal, k}erke Meliha i Velida, unuci Lamija i Denijal,
brat Mustafa i zet Haris
542-1tt
SJE]ANJE
Dana 16. januara 2011. navr{ava se 40 dana od ukopa na{eg
MUSTAFE (SULEJMANA) OMAZI]A
4. 1. 1937 - 7. 12. 2010.
Drugovi: Akif, Alija, Hamdo, Jusuf, Kemal, Omer, Orhan, Sakib, Salko, Sejfudin,
[eval i Zejnil
49-1tz
SJE]ANJE
na na{u jedinu i voljenu
BILJANA MIHALJEVI], ro|. LOVRI]
16. januara 2008. god. - 16. januara 2011. god.
HVALA TI ZA SVE!!!
Po~ivaj u miru Bo`ijem i neka Te an|eli ~uvaju.
S ljubavlju,
Tvoji: Zoran, Ines i Morena N
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{eg radnog kolege
DERVI[A [ABARED@OVI], ro|. LI^INA
S po{tovanjem,
Kolektiv firme Drvopromet d.o.o.
N
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e voljene
majke, nane, pranane, punice i svekrve
DERVI[E (SUD@UKE) TOSUNOVI]
Hvala ti za sve lijepe trenutke provedene s tobom, na ljubavi i pa`nji
kojom si nas nesebi~no obasipala.
Neka te dragi Allah d`.{. nagradi najljep{im d`enetskim ba{~ama i
podari vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti 16. 1. 2011. godine u 14.00 sati u ulici Bistrik brijeg br. 3.
594-1tt
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se godina od kad nije sa nama na{ dragi
sin, suprug, otac i brat
SEAD (RAMIZ) SKEJOVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Uz
svaku pomisao na tebe iz oka potekne suza. Dani pa i godina pro|e, a
tuga i praznina vje~no ostaju u na{im srcima. S ljubavlju i po{tova-
njem, ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoja majka Remza, supruga Nerma, sin Arman, sestra Senija (Sena), zet Nermin,
sestri~na Ajsela, punac Halil i punica Munira
Tevhid }e se prou~iti istog dana 16. 1. 2011. u 13.00 ~asova u ku}i Nurudina Gacki}a br. 2.
550-1tt
[esnaestog januara 2011. godine navr{ava se godina dana od kako je
preminula na{a voljena
EMINA DRAKULI], ro|. HRUSTANOVI]
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
Imala si veliko srce i puno ljubavi za sve nas. Bila si nam oslonac i
podr{ka u `ivotu. Neka Te u nebeskim ti{inama prati na{a beskrajna ljubav
ja~a od vremena i zaborava.
Sestra Zlata i sestri} Senad sa porodicom 600-1tt
EMINA DRAKULI], ro|. HRUSTANOVI]
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
Draga Mama,
Pro{la je ve} godina dana da nisi sa nama.
Kada si oti{la ostavila si neizmjernu prazninu svima koji su Te
voljeli i poznavali. Ipak znaj da Tvoja dobrota i pa`nja zauvijek `ive
u na{im srcima i da nas Tvoja ljubav i osmijeh prate svaki dan.
Uz vje~no sje}anje Tvoji voljeni
unuka Mia, snaha Anita i sin Vedran
600-1tt
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{e sestre
SMILJE KULJANIN
1934 - 2011.
Ti si bila dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam nedostajati i biti na{a
najljep{a uspomena.
Bila si na{ stub, na{ ponos, sre}a i snaga - koja nas je nosila kroz `ivote zato te
nikada ne}emo zaboraviti.
Tvoji bra}a i sestre: Ranko, Dragan, Marica, Nada, Ksenija, Velinka i Mladenka 444-1nd`
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret
voljenog supruga, oca, svekra i dede
SMAJO (HRUSTEM) VIDRAK
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati u srcu nositi i nikad
te ne}emo zaboraviti.
Tvoji: supruga Razija, sin Sabahudin, snaha Sabina, unuk Tarik i unuka Senida sa
porodicom
Tevhid }e se prou~iti 16. 1. 2011 (nedjelja) u 13.00 sati u ku}i rahmetlije Vele{i}i 30.
636-1tt
Dnevni avaz nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. 41
POSLJEDNJI SELAM
velikom ~ovjeku i prijatelju
D@EMALU (had`i DERVA) OMERBA[I]U
Molimo Allaha d`.{. da mu podari d`enet.
Senad [ahinpa{i} sa suprugom Mirsadom, sinom Nedimom i k}erkom Lejlom
N
POSLJEDNJI SELAM
D@EMALU (had`i DERVA) OMERBA[I]U
Neka mu dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Nedim [ahinpa{i} i uposlenici firme [ BOOK D.O.O. SARAJEVO
N
POSLJEDNJI SELAM
mom prijatelju
D@EMALU (DERVA) OMERBA[I]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ga obasja d`enetskom svjetlo{}u.
Muhamed - Hamo Granov sa poorodicom
N
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ilo se godinu dana od kada je na ahiret preselila na{a dra-
ga majka, punica, svekrva i nana
had`ihanuma SUBHIJA DIZDAREVI],
ro|. KEV^IJA
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
Mi, tvoji najmiliji, uvijek }emo te se rado sje}ati po neizmjernoj dobroti i plemenitosti.
Obavje{tavamo prijatelje i kom{ije da }e se povodom godi{njice preseljenja prou~iti
mu{ki tevhid 16. 1. 2011. iza jacija namaza u ku}i u ulici Mustafe Dovad`ije 11a.
Porodica Dizdarevi} 613-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dobrom ~ovjeku i prijatelju
D@EMALU OMERBA[I]U
Porodica Pe}ar
615-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em ocu, svekru i dedi
D@EMALU (MEHE) BE]AREVI]
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet jer si to zaslu`io.
Tvoji: sin Adnan, snaha Arijana i unuk Fe|a
652-1tt
Navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg oca, punca i dede
AHMED (MUJO) OBRADOVI]
9. 1. 2011 - 16. 1. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Ne postoji utje-
ha i zaborav samo beskrajna praznina i sje}anje na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}eri Azemina i Nermina, zetovi Sadik i Memsud, unu~ad
Harun i Aylin
Tevhid }e se prou~iti danas 16. 1. 2011. u 12.30 sati u Dobrinjskoj d`amiji u Mahali.
614-1nd`
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se godina od kada nas je
napustila na{a draga
BISERA (IBRE) [OGOLJ,
ro|. ISAKOVI]
Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju
spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoji: sinovi Enes i Mirsad i snaha Sabina
664-1tt
Dana 13. 1. 2011. godine preminuo je na{
BRANKO FI[ER
Legendo, oti{ao si tiho, kako si i
`ivio!
Uvijek }e mo te voljeti, jer voljeni
`ive u na{im srcima vje~no!
Tvoji: brat Stanimir, brati}i Predrag i Danijel, snahe
Aida i Nermina, djeca Irma, Dalila, Mario i Teo
663-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na
SVETOZARA (TOME)
VUJOVI]A
16. 1. 1993 - 16. 1. 2011.
Sre}u, {to si ba{ ti bio na{ otac i supr-
ug i {to si nas u~inio najsretnijim i
najponosnijim osobama na svijetu, prije 18 godina zami-
jenila je tuga i prazno}a jer smo ostali bez tebe, ali tvoja
dobrota je protkana u nama i dok mi `ivimo `ivje}e{ i ti
sa nama.
Tvoji najvoljeniji 658-1tt
Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 42
Pro{la je tu`na godina
SEAD SKEJOVI] FLEKA
Vje~no ~e{ `ivjeti u na{im srcima
Tvoji: Paja, Azra, Alem i Arman
668-1tt
Dana 16. 1. 2011. godine
navr{ava se sedam tu`nih
dana otkako je preselio na
ahiret na{ dedo
SMAJO (HRUSTEM)
VIDRAK
Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
d`enet i da u`iva{ u
d`ennetskim ljepotama.
Zet Hod`i} Alen, unuka
Senida, praunuka Amina.
665-1tt
TU@NO SJE]ANJE
SLIJEP^EVI]
MIRJANA
Uvijek }e{ od mene biti
voljena i nikad
nezaboravljena
Tvoja Slobodanka Babi}
sa porodicom
627-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom suprugu, ocu i dedi
KASIM (OMER) D@AFI]
ro|. 1945
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
Supruga Hafiza, sin Mahir i k}erka Mahira sa porodicama
PTT
Pro{la je tu`na godina otkako nisu sa nama
NED@AD ^OLI] GERA SEAD SKEJOVI] FLEKA
Neka vam Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet
Porodica: Kari{ik i firma Paja TAXI d.o.o
669-1tt
Dana 16. 1. 2011. godine na-
vr{ava se 8 tu`nih godina od
smrti na{eg dragog oca, dede i
svekra
BESIM (MEHO)
BABI]
@ivot nestaje u trenutku, a lju-
bav i sje}anje ostaje dok `ive
oni koji te vole. Neka ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoji: sinovi Jasmin, Nermin,
unuci Alen i Ervin i snaha
Alma
638-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
MUNIRA
DELALI], ro|
JAMAKOVI]
16. 1. 2001. - 16. 1. 2011
DERVO
DELALI]
19. 5. 1989 - 16. 1. 2011
Po dobru }emo vas pamtiti, s ljubavlju spominjati u
srcima nositi i nikad vas ne}emo zaboraviti.
Va{i najmiliji: Izet, Sadeta, Sead, Sabahudin-Traca
625-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
starom mladi~aru
D@EMALU
OMERBA[I]U
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj
du{i, a tvojoj familiji sa-
bur.
Od ribara SDR-a „Halil
Sofrad`ija“ Ustikolina
31-1go
POSLJEDNJI SELAM
igra~u, ~lanu uprave
D@EMALU
OMERBA[I]U
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet, a tvojim uku}anima
sabur.
Od igra~a i uprave Nogo-
metnog kluba „Kolina“ iz
Ustikoline
31-1go
POSLJEDNJI SELAM
D@EMALU
OMERBA[I]U
S tugom i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na
tvoj dragi lik. Neka ti
Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Udru`enje demobilisanih
boraca op}ine Fo~a - Usti-
kolina
PTT
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
D@EMALU
(DERVO)
OMERBA[I]U
U srcu }emo te nositi, s ljuba-
vlju i po{tovanjem spominjati,
a nikada zaboraviti.
Neka te Uzvi{eni Allah d`.{.
obraduje d`enetom i obasja
svojim rahmetom.
K}erka Melika, zet Ferid,
unuke Nejra i Selma Ra{ido-
vi} 28-1go
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se
40 dana kako je preselila na
ahiret na{a draga
EMINA
RADMILOVI],
ro|. KUDI]
Neka joj dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: suprug Vehid, sin Elve-
din, k}er Edina
Tevhid }e se prou~iti 16. 1.
2011. u nedjelju, poslije podne
namaza u d`amiji Bulbulistan
u Brije{}u. 649-1tt
SJE]ANJE
MUHAMED
JUSOVI]
AN^E
1993 - 2011.
Zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima i na{em
sje}anju.
Tvoji: Mirsad, Igbala i
Anela Jusovi} 644-1tt
SJE]ANJE
DRAGINJA
(MILO[) ZVJEROV
16. 1. 2003 - 16. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na te-
be.
Tvoji najmiliji: k}i Mili-
ca, zet Adis, unu~ad Ami-
na i Benjamin
561-1nd`
SJE]ANJE
na dragog sina,
brata i dajd`u
SALEM (JUSUF)
^AU[EVI]
16. 1. 2007 - 16. 1. 2011.
EL-FATIHA
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet i vje~iti rahmet tvo-
joj plemenitoj du{i.
Tvoji: otac Jusuf, sestre Emi-
na i Vahida, zet Izet, sestri~na
Larisa sa porodicom 579-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
D@EMALU
OMERBA[I]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve
d`enetske ljepote.
Porodica Termiz: Hiba, Amir, Aida, Vedad, Samir, Selma
603-1nd`
Dnevni avaz nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. 43
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se {est tu`nih godina od kako
je tragi~no nastradao na{ Ljubi{a
JANJI] LJUBI[A -
[KULJA
Neka sje}anja ostanu vje~na na tebe i tvoj osmjeh pun
po{tovanja i ljubavi.
Porodica Janji}
578-1nd`
Dana 16. 1. navr{ava se godina dana od preseljenja na
ahiret na{e drage mame i nane
RAZIJE TAFRO,
ro|. BE[LIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Sin Mirsad i unuka Azra
568-1nd`
SJE]ANJE
HIKMET - HIKO PINTOL
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im mislima.
Ena, Ines, Zlata i Sulo Kadragi}
577-1nd`
Dana 16. 1. 2011. se navr{avaju dvije godine od kako nije
sa nama na{a draga majka
SADETA
SALIHEFENDI],
ro|. SIJER^I]
Sje}anja na tebe su divna i uvijek
nam iznova ispunjavaju srca
~udesnom ljepotom i zahvalno{}u.
Umjesto sebi~ne tuge, nastavlja da sija sunce tvoje
nesebi~ne ljubavi.
Volimo te vje~nom ljubavlju
Tvoji: Mirza, Zlata, Esad, Ilma i Alen 560-1d`
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina od kad nije sa
nama na{ dragi
ENVER VELETOVAC
Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to
nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav i vje~no sje}anje
na tebe.
Uvijek }e Te voljet Tvoji: Ermin, Dado, Mirsada i Sanela
552-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na{a najdra`a
NINA KOVA^EVI],
ro|. ZEKOVI]
16. 1. 2006 - 16. 1. 2011.
S neizmjernom ljubavlju,
Suprug Goran, sin Gorjan, roditelji Selima i ]amil,
svekrva Ferida, sestra Merima, zet Bega, sestri} Ali
567-1nd`
SJE]ANJE
HIKMET - HIKO PINTOL
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
„^UJE[ STARI...“
PRO\E GODINA NEVJERICE I
NEZABORAVA.
TUGA NEIZMJERNA.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Sen~i i Adnan 607-1tt
Dana 16. 1. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od
kada je na ahiret preselio na{ dragi
VEHID IMAMOVI]
Sve mo`e da izblijedi, ali sje}anje
na tebe nikada. Hvala ti {to si bio
najbolji suprug, otac, punac. Hvala
ti za svu ljubav i pa`nju koju si
pru`ao svima nama.
Neka ti je vje~ni rahmet du{i.
Zauvijek o`alo{}eni: supruga Azemira, k}erka Elma, sin
Elmir i zet Mehmed
630-1tt
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se
punih devet godina od prerane smrti
mog sina jedinca
NEDIMA (NED@AD)
RED@EPOVI]A
@ivot nestaje u trenutku. Od tog tre-
nutka nastaju uspomene. Bol nije u
suzama i rije~ima, bol je u na{im srci-
ma, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen.
Tvoj tajo NENO i D@ENETA
556-1bd`
TU@NO SJE]ANJE
DINKO GLAVOTA
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
U nedjelju, 16. 1. 2011. posjeti}emo
njegov grob i polo`iti cvije}e.
Sa ljubavlju i ponosom
Supruga Elvira i brat Ton~o
596-1tt
SJE]ANJE
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od
kako nije sa nama na{a draga majka
GOND@A DIZDAREVI],
ro|. HAD@IBEGOVI]
Hvala ti na velikoj ljubavi koju si
nam davala i koja nas jo{ uvijek prati.
Tvoji: Munirka, Ajla, Adnan
i Fe|a Papovi}
650-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom zetu
D@EMAL (DERVO)
OMERBA[I]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.
Tvoje {ure: Enes i Taib s porodicama
29-1go
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se
6 tu`nih mjeseci od kada nisi
sa mnom
ELVIR (IBRAHIM)
OPRA[I]
@ivote moj, imati tebe za su-
pruga bila je prava privilegija i
bogatstvo, boli me svaka seku-
nda bez tebe, a utjeha ne po-
stoji. @ivote moj, moj `ivot je
tu`an, ku}a bez tebe prazna, a
ljubav prema tebi vje~na.
Molim Allaha d`.{. da ti poda-
ri lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja spruga Refika
536-1tt
Dana 16. 1. 2011. navr{ava
se 7 tu`nih godina od ka-
da nisi sa nama
ZURIJETA
(SALKO) OPRA[I]
Iako je pro{ao ovako dug
period od tvoje smrti, tvoj
lik ostaje nezaboravljen i
nepre`aljen. Tvoja dobro-
ta ostaje u nama, a na{a
bol za tobom u na{im sr-
cima.
Tvoj suprug Ibrahim, sin
Nermin i snaha Refika
536-1tt
Dana 16. 1. 2011. navr{ava se
6 tu`ni mjeseci od kada nisi sa
nama
ELVIRA
(IBRAHIM)
OPRA[I]
Tu`an je ovaj dan koji nas po-
dsje}a na vje~ni rastanak s to-
bom. U na{im srcima je ostala
velika ljubav, a u du{i bol i tu-
ga koju vrijeme nikad ne}e
izlije~iti. Ima ne{to u dobrim
ljudima, a oni su jaki i poslije
smrti ostave trag koji se nikad
ne mo`e preboljeti.
Tvoj otac Ibrahim
i brat Nermin
536-1tt
SJE]ANJE
na dragog
FUADA FEJZI]A
S ljubavlju i ponosom
~uvam uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja tetka Fatima
Mutap~i}
504-1tt
Dana 15. 1. 2011. navr{ilo se 18 godina od kako zlo~inci
ubi{e na{e drage
AZRA LA^EVI], ro|.
TELIBE]IROVI]
15. 1. 1993 - 15. 1. 2011.
ASIM
LA^EVI]
15. 1. 1993 - 15. 1. 2011.
S ljubavlju i tugom,
Sestra Mirsada Avdi} sa porodicom
647-1tt
SJE]ANJE
na na{e
drage
LAGUMD@IJA
[AHIN
16. 1. 1963.
[AHSENA, ro|.
[AHINPA[I]
21. 3. 1981.
Sa po{tovanjem,
Porodica
482-1tt
Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 44
POSLJEDNJI SELAM
predsjedniku Med`lisa IZ Ustikolina
D@EMALU OMERBA[I]U
Molimo Allaha d`.{. da mu se smiluje, da mu njegov rad ubroji u dobra djela i nagradi
ga najve}om nagradom - D`ennetom.
Med`lis Islamske zajednice Ustikolina
29-1go
SJE]ANJE
na
SMILJKU KULJANIN
2010 - 2011.
Draga na{a Mama,
vrijeme koje prolazi ne bri{e sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost.
Ostaje{ vje~no voljena od tvojih najmilijih
Ranke i Olivere sa porodicama 65-1mo
POSLJEDNJI SELAM
voljenom
MUHIDIN
(]AMIL) LINDOV
Praznina koju si ostavio
ne mo`e se ni~im ispuniti.
Tetak Hasan, tetka Zineta,
teti} Mirza i teti~na Me-
ldiana Mulaosmanovi}
605-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom
MUHIDIN
(]AMILA)
LINDOV
Neka ti Allah podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet
tvojoj du{i.
Tetak Hamdo, tetka Be-
hka, teti}i Adnan i Faris
Bostand`ija
605-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom
MUHIDIN
(]AMILA)
LINDOV
Neka Ti Allah d`.{. podari
d`enet a roditeljima sabur.
Nena Fatima i dedo had`i
Fehim Krupalija
605-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom
MUHIDIN
(]AMILA)
LINDOV
1996 - 2011.
Molimo Allaha da Ti podari
lijepi d`enet.
Dajd`a Memsud, dajd`inica
Nermina, dajd`i~na Belma i
tvoj Bakir - Bake Krupalija
605-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
voljenom
MUHIDIN
(]AMILA)
LINDOV
Neka Ti dragi Allah poda-
ri d`enetske ljepote.
Dajd`a Uzeir, dajd`inica
Remza, Adisa i Armin
Krupalija
605-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom
MUHIDIN
(]AMILA)
LINDOV
1996 - 2011.
Rano si oti{ao a vje~no
}emo Te pamtiti.
Dajd`a Vahid, dajd`inica
Senija, dajd`i~na Selma i
tvoj Tarik - Tare Krupalija
605-1nd`
POSLJEDNJI
POZDRAV
MUHIDINU
LINDOVU
Kom{ije iz ulaza ORB 13
608-1nd`
POSLJEDNJI
SELAM
sinu na{ih prijatelja
MUKIJU
Od Sejada Had`i}a sa
porodicom
609-1nd`
POSLJEDNJI
SELAM
MUHIDINU -
MUKIJU
LINDOVU
Muradif, Dina, Edin i
Emir
608-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
velikom prijatelju i kom{iji
D@EMALU OMERBA[I]U
S velikim po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati, po dobru spomi-
njati i zauvijek ~uvati uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Suad Ba{i} - Ba{a sa porodicom
33-1go
POSLJEDNJI SELAM
na{em malom kom{iji
MUKIJU
Benjo, @eljka i Nedim
608-1nd`
SJE]ANJE
na sina i brata {ehida
FUAD (FADIL) FEJZI]
{ehid
16. 1. 1993 - 16. 1. 2011.
Tu`an je ovaj datum jer podsje}a na
trenutke tuge, kad si zauvijek
oti{ao od nas. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i mislima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: otac Fadil i majka Fazila i sestra Belma
sa porodicom
604-1nd`
SJE]ANJE
HIKMET PINTOL
- HIKO
Godina! A kao da smo
ju~er pili kafu...!
Brate! ... fali{ brate!
]ako
657-1tt
POSLJEDNJI
SELAM
mom dragom
{uri i dajd`i
AGAN (BEGAN)
MUSI]
Od: Izet, Bahra i Vildan
Bjelica i Fehim Me{i}
661-1tt
Dana 16. 1. 2011. navr{ava
se 7 dana od kako je pre-
selio na ahiret moj otac
AHMED (MUJE)
OBRADOVI]
9. 1. 2011 - 16. 1. 2011.
Tuga za tobom nije u ri-
je~ima nego u srcima, po-
stoji{ i traje{ kroz na-
jljep{e uspomene koje s
bolom podsje}aju na sve
ono {to je izgubljeno tvo-
jim odlaskom.
Neka ti Allah podari sve
d`enetske ljepote na
onom svijetu.
Tvoji: Muamer, Hatid`a,
Azemina, Nermina,
Harun i Aylin
617-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
MUHAMED
JUSOVI]
AN^E
1993 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu i
sje}anje na tebe.
Hvala ti za sve.
Tvoji: supruga Nerma, sin
Jasmin, k}i Indira, zet
Ernes, unuka Una
651-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em pajdi
AGANU MUSI]U
Abid Izmirli} s porodicom
626-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
i kom{iji
AGANU MUSI]U
Fadil Budnjo s porodicom
626-1nd`
Danas je sedam dana od smrti moje
majke, punice i nane
ZEJFA SVRAKA -
HASE^I]
1938 - 2011
iz Starog Rudog
Neka ti je vje~ni rahmet i hvala za sve trenutke koje si
nam dala i uljep{ala na{ `ivot.
Tvoja k}erka Suba{i} Ekrema, zet E{ref, unuke Minela i
Azra
622-1nd`
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana od
smrti moje supruge
ZEJFA SVRAKA -
HASE^I]
1938 - 2011
iz Starog Rudog
Neka ti Allah d`. {. podari ljepote
d`enetske i rahmet njenoj du{i.
Vje~no o`alo{}en tvoj suprug Murat Svraka
623-1nd`
Danas je sedam dana otkako je prestalo
da kuca srce moje majke, svekrve, nane i
pranane
ZEJFE SVRAKA -
HASE^I]
1938 - 2011
iz Starog Rudog
Tu`ni smo {to nisi s nama a ponosni {to
smo te imali, budi}emo se u mislima s tobom, jer }e nas svako
novo jutro podsje}ati na tebe majko. Hvala ti za sve {to si u~inila
za nas.
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Hvala majko.
Tvoj sin Ibrahim, snaha D`evida, unuke Elma i Elda, zet Sanel i
praunuka Lejla 621-1nd`
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se
sedam dana od smrti moje majke, nane i
pranane
ZEJFE SVRAKA
- HASE^I]
1938 - 2011
iz Starog Rudog
Hvala majko za sve trenutke koje smo
proveli s tobom, za svu pa`nju koju si nam poklanjala i kada nam
je bilo najte`e bila si uz nas. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote
d`enetske i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka E{efa Suba{i}, unuke Emina i Nermina, zetovi
Sabahudin i Haris i praunuka Amila
624-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em prijatelju
MUHIDINU (]AMILA)
LINDOV
Od raje iz Gra~anice:
Murata, Sena, Senida
Nusreta, Samira i Tuceta
616-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
JOVI STOJANOVI]U
Bio si dobar kom{ija, dobar radni kolega i takvog }emo
te se sje}ati.
Ramiza i Safet Kla~ar sa djecom
662-1tt
Dnevni avaz nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. 45
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em u~eniku
MUHIDINU LINDOV
Kolektiv osnovne {kole „Skender Kulenovi}“
N
POSLJEDNJI SELAM
MUHIDINU
LINDOV
Muki,
Te{ko je prona}i rije~i, jer
je tuga prevelika.
Tetka zna da }e{ biti na-
jljep{i pupoljak u d`enne-
tskoj ba{~i. Neka te dragi
Allah nagradi d`ennetom.
Tetka Fatima, tetak Me{a,
Nadira, Indira i Hamza
634-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MUHIDINU LINDOV
Najdra`i na{ Muki,
Kada bismo opisali radost dok nam dola-
ze gosti, to bi bilo kad nam Ti dolazi{...
Previ{e dragosti i smijeha bi u{lo u na{u
ku}i, jo{ dok otvara{ vrata i ulazi{ nam,
jer si bio oli~enje dje~ije radosti. Uvijek
si bio na{a mala maza... Sve se odigralo
tako brzo, da jo{ nismo ni svjesni da Ti
nisi tu... Za{to Ti, na{ najljep{i dje~a~e? Za{to nam ode? Kako?
Kako Ti...? Ne znamo odgovore, samo previ{e nedostaje{ i ovo sve
previ{e boli. Valjda Allah bira sebi najdra`e... Zato molimo dra-
gog Allah da te nagradi najljep{im d`ennetskim ljepotama za du-
njalik koji si pro`ivio, jer si bio hrabar.
Znaj da mi ~uvamo onaj Tvoj stidni, dragi osmijeh, najljep{e pla-
ve oke i plavu kosu, ~uvamo u na{im srcima. Hvala Ti za svaki
osmijeh!
Tvoji: ad`o Mujo, strina Fazila, Dalila i Amar, te nana Fata
635-1nd`
Dana 16. 1. 2011. godine navr{avaju se 3 godine otkako je preselila na ahiret
HANKIJA (ISLAM) ]EHAJA, ro|. [AHINOVI]
Bez obzira na vrijeme koje prolazi, ti ostaje{ i `ivi{ u na{im srcima i
mislima. Neka ti Allah d`. {. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Djeca
628-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog zeta
ELDIN - EDO BEGI]
16. 7. 2010 - 16. 1. 2011.
Dragi Edo,
veliku prazninu koju osje}amo poku{avamo popuniti dragim uspomenama na tebe.
S ljubavlju tvoji Hasagi}i: Behija, Muharem, Sunita i Dado PTT
POSLJEDNJI SELAM
MUHIDINU LINDOV
Dragi na{ Muki,
Bio si toliko drago bi}e i previ{e smo ti se
radovali tokom svih na{ih susreta... Pamti-
mo samo najljep{i lik sa najljep{im i najiskr-
enijim osmijehom. Do`ivio si samo treptaj
`ivota, ali si zato beskrajno bio voljen, iako
si nam prerano oti{ao. Molimo uzvi{enog
Gospodara da ti podari samo najljep{e
d`ennetske ljepote, a ti, najdra`i na{, nastavi sada `ivjeti svoj dru-
gi treptaj `ivota.
Uvijek }emo te spominjati s ljubavlju.
Tvoja rodica Alma i tetke Zina i Samka 632-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em bratu
MUHIDINU LINDOV
Bebo mala,
Ne, ti nisi oti{ao! Samo si preselio na drugi
svijet, Allahovom voljom. Samo On i zna
za{to... Ne postoji utjeha, ni zaborav, samo
beskrajna praznina, ogromna tuga i sje}anje na tebe. Bol i prazni-
nu ubla`avamo prelijepim uspomenama koje si nam ostavio...
Dok mi `ivimo, ti }e{ rasti i `ivjeti s nama, jer ti si na{ mali brat,
na{a mala beba. Volimo te previ{e!
Molimo Milostivog Allaha da ti podari najljep{e mjesto u d`enne-
tu, a tamo }emo se in{allah sresti, opet }emo te grliti i ljubiti...
Tvoje sestre: Merima i Emina 633-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
bratu, na{ih prijateljica
MUHIDIN
(]AMIL) LINDOV
Ni vrijeme koje je pro{lo
ni vrijeme koje }e do}i
ne}e u~initi da te zabora-
vimo.
Lejla, Anel, Anela,
D`ejlana i Adis
636-1nd`
Nedjelja, 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 46
Sa velikim bolom i tugom obavje{tava-
mo rodbinu i
prijatelje da je na{ dragi otac
NE\ELJKO (MILANA)
\OKI]
dipl. ing. ma{.
ro|. 5. 8. 1934.
preminuo dana 15. 1. 2011. godine na-
kon kra}e i te{ke bolesti.
O@ALO[]ENI: sinovi Bora i Goran te porodice \oki}, Pandure-
vi}, Gracanin, Lemez i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Sahrana milog nam pokojnika obavit }e se dana 16. 1. 2011. go-
dine u 14.00 sati na porodi~nom groblju Radava. 655-1tt
Rodbini, prijateljima i kom{ijama javljamo tu`nu vijest da je na{
dragi
D@EMAL (MEHO) BE]AREVI]
preselio na airet u srijedu, 12. januara 2011. godine, u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. januara 2011. godine u
13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Samir i Adnan, k}erka Sanela, brat Hazim,
snahe Dragana i Arijana, brati}i Ermin i Edin, unu~ad, prijatelji,
kom{ije i pacijenti Doma za starije osobe u Ned`ariima. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga majka, baka i prabaka
MOLJEVI] (SIMO) PANTELIJA - DIKA
preminula 15. 1. 2011. godine u 81. godini.
Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 1. 2011. godine u 13.30 sati na gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Branka, Gordana i Anka, unu~ad Darko, Sanela,
Dario, Mirela, Boris i Maja, praunu~ad Nina i Armin, zetovi @eljko, Muha-
rem, Vjekoslav i Almir, snaha Maja, te porodice Moljevi}, Zeljko, Jamako-
vi}, [abared`ovi}, Bajrovi}, Vukovi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
MUHIDIN (]AMIL)
LINDOV
Preselio na ahiret u petak, 14. 1. 2011. godi-
ne u 15. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 16. 1. 2011.
godine u 14.30 sati (poslije ikindije namaza)
na mezarju Gra~anica - Trnovo.
O@ALO[]ENI: otac ]amil, majka Ramka,
sestre Merima i Emina, amid`a Mujo, strina
Fazila, amid`i} Amar i amid`i~na Dalila, nane Fata i Fatima, dedo
Fehim, daid`e Uzeir, Memsud i Vahid, dajd`inice Remza, Nermina i
Senija, dajd`i~ne Adisa, Belma, Selma, dajd`i}i Armin, Tarik i Bakir,
tetke Fatima, Zineta, Behka, tetci Mehmed, Hasan i Hamdo, teti~ne
Nadira, Indira, Meldiana, teti}i Hamza, Mirza, Adnan i Faris, rodice
Zineta, Kimeta, Alma, Suada, Alma i Behija, te porodice Lindov, Kr-
upalija, Tarahija, Mulaosmanovi}, Bostand`ija, Kurtovi}, Spahi}, Ne-
zirovi}, Brki}, Rami}, Had`i}, Mehmedika, Duri}, Ma{i}, Babaji},
[ukur, Zolj, Durmo, Bota, Mizdrak, Torlak, Panjeta, Vuk, Omerbego-
vi}, Ba~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u mesd`idu
Gra~anica - Trnovo.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture u Hra-
snici sa polaskom u 12.30 sati, sa usputnim stajanjem: Ilid`a,
Ned`ari}i, Dobrinja i Kijevo.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
RAMIZA (OSMAN)
JANJO[, ro|. ZEC
preselila na ahiret 21. 12. 2010. go-
dine u 78. godini u Njema~koj.
D`enaza je obavljena u utorak, 28.
12. 2010. godine u 14.00 sati u Nje-
ma~koj u gradu Augsburgu.
O@ALO[]ENI: sinovi Meho i Hamdo, k}erka Amira,
snaha Zakira, zetovi Hasib i Senad, sestre Bahrija, Ifeta i
Sabaheta, unu~ad Adnan, Muhidin i Wanessa, prije Sa-
mija i Sanja i prijatelj Safet, prija Hidajeta, prijatelj Ni-
jaz, sestri}i i sestri~ne, te porodice Janjo{, Zec, Jusi},
Horvat, Kljuno, Berberovi}, Lju{a, Hasanagi} i ostala
rodbina.
Termin za tevhid - ~etrdeset dana bi}e naknadno obja-
vljen.
Ku}a `alosti: ul. Had`ijamakova br. 38 i Alije Nametka
br. 70. 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
AI[A ZUKI], ro|. SAKI]
preselila na ahiret dana 13. 1. 2011. godine u 60. godini.
D`enaza polazi ispred d`amije - Had`i}i, a ukopat }e se na me-
zarju Kopi{anj, dana 16. 1. 2011. (nedjelja) u 14.15 sati (poslije
ikindije namaza).
O@ALO[]ENI: suprug Salko, sin Edin, k}erke Edina i Indira, brat Bibo,
sestra Muniba, brati} Ekrem, sestri} Sejo, brati~ne \evahira i Muniba,
sestri~na Rabija, te porodice Zuki}, Saki}, Terzi}, Omer~ehaji}, Halilovi},
Nuhanovi}, Rama, Habibija, Brkovi} kao i osala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Brezova~ka br. 65.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!
610-1nd`
... Za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
D@EMAL (DERVO)
OMERBA[I]
preselio na ahiret u petak, 14. 1.2011. go-
dine u 63. godini.
D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 16. 1.
2011. godine u 12.00 sati ispred Turhan
Eminbegove d`amije u Ustikolini, a uko-
pat }e se na mezarju Prizren - Ustikolina.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.00
sati u d`amiji u Ustikolini.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: supruga Tifija, k}erka Melika, brat [evko, se-
stre Halima i Fatima, snaha Indira, unu~ad Hamza, Nejra, Selma
i Sara, zet Ferid, te porodice Omerba{i}, Imamovi}, Brajlovi},
Ra{idovi}, Borovi}, Aganovi}, Termiz, [ahinpa{i}, Cviko, Gra-
nov, ^engi}, Had`ovi}, Buljuba{i}, Tataragi}, Uzunovi}, Reko,
Ba{i}, Hod`i}, Had`i}, Gogalija, Mujagi}, Travar, Osmankovi},
Pe{tek, Salihovi}, Smailhod`i}, Hafizovi}, Odoba{i}, Softi}, Ho-
do, Deljo, Omerovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije. 29-1go
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
AJI[A DELI], ro|. KOS
exhumacija
tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 1. januara 1992. godine, u 72.
godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. januara 2011. godine u 13.00 sati na gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Esad i Ismet, k}erke Ha{a i Ismeta, zet Omer, snaha Selma,
unuke Azira, Samira sa porodicom, Ismir, Almir sa porodicom, Kenan i Vildan sa po-
rodicom, te porodice Deli}, Komarica, Alispahi}, Poli} i ostala rodbina, prijatelji i
kom{ije. nr 019618-B
Dana 16. 1. 2011. navr{avaju se 22 godine od smrti
MASAL (MITAR) MILIJA
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
602-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
KASIM (OMER) D@AFI]
preselio na ahiret u subotu, 15. 1. 2011. u 66. godini.
D`enaza polazi u nedjelju, 16. 1. 2011. poslije ikindije namaza
(14.16) ispred mekteba u Dvoru, a klanjat }e se na mezarju u Gi-
nju, gdje }e se i ukopati.
Prijevoz autobusom obezbije|en u 13.15 sati sa Sebilja.
Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindije namaza u Rosulja~koj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Hafiza, sin Mahir, k}erka Mahira, unu~ad Mirza, Lamija i
Ajla, brat Rasim, sestre Nura i [emsa, zet Faruk, nevjeste Selma, Ai{a, Munira i Fati-
ma, dajd`a Vejsil, dajd`inica Bisera, tetka D`uma, {ure Avdo, Osman i Hamdo, svasti-
ke Fata, Rabija i Hajrija, bad`e Asim i Muhamed, zet Muhamed, te porodice D`afi},
Gani}, Had`imejli}, ^abaravdi}, Ferhatbegovi}, [ehi}, Alihod`i}, ^utura, Leme{,
Adilovi}, Zuki}, Balta, Jakupovi}, Dedi}, Golub, [urkovi}, Jusufbegovi}, ^engi},
Ajanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
PTT
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AGAN (BEGANA) MUSI]
preselio na ahiret dana 14. 1. 2011. u 67.
godini.
D`enaza }e se klanjati ispred Centralne
d`amije u S. Koloniji dana 16. 1. 2011. u
14.30 sati (poslije ikindije namaza), a
ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i -
Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHME-
TEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sin Armin, k}erke Arminka i Ar-
nela, snaha Elvira, unu~ad Alen, Haris i D`ejna, sestra Hafa, ze-
tovi Ifet i Fehim, {ure Hamdo, Mustafa i Sulejman sa porodica-
ma, svastike Almasa, Zila i Ziba sa porodicama, sestri}i, se-
stri~ne, brati}i sa porodicama te porodice Musi}, Bijelonja,
Had`i}, [a~i}, Adilovi}, Bjelica, Hod`i}, Tvrtkovi}, Ajkuni}, Kr-
ilo, [ehovi}, Me{i}, Ba{i}, Budnjo, Katana, Bajramovi}, Pintol,
Ibri~i}, Izmirli}, Vra`alica, Ja{ar, Ke~evi}, Bundo, Lakovi}, kao i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i rahmetlije, ulica Avde
Karabegovi}a 19. u 14.30 sati - S. Kolonija. 626-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
JADRANKO (JOSIPA)
FERENC
Porodica Mahmutovi}
672-1tt
oglasi
Dnevni avaz nedjelja 16. januar/sije~anj 2011. 47
dostavljeno
(~l. 182. st. 1. ZPP-a)
Sudija
Mediha Bo{kailo
Sudija
Mediha Bo{kailo
(~l. 182. st. 1. ZPP-a)
OD SUTRA U PRODAJI
OGLAS
OGLAS
48 Nedjelja 16. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 49
Riberi se ponovo povrijedio (Foto: AP)
Pobjedom nad Bajerom u
Leverkuzenu s 3:1 Borusija
iz Dortmunda pove}ala je
svoju prednost na vrhu tabe-
le njema~ke Bundeslige na
13 bodova, koliko ima vi{e
od drugoplasiranog Majnca.
Bajern je u Volfsburgu
vodio s 1:0 i propustio veli-
ki broj {ansi, uklju~uju}i i
penal, a onda je u samom fi-
ni{u doma}a ekipa izje-
dna~ila.
Vi{e od izgubljenih bodo-
va Bavarce je potresla nova
povreda Bilala Riberija
(Ribery), koji je u 25. minu-
ti morao napustiti teren zbog
udarca u koljeno. Arjen Ro-
ben (Robben) u{ao je u igru
nakon vi{emjese~ne pauze.
Obje ekipe proma{ile su pe-
nale, Filip Lam (Philipp La-
hm) za Bajern, a Grafite za
Volfsburg.
Verder je golom Torstena
Fringsa u drugoj minuti su-
dijskog produ`etka savladao
Hofenhajm. Vedad Ibi{evi}
igrao je za goste do 88. minu-
te, kada ga je zamijenio Josip
[imuni}.
Rezultati 18. kola: Bajer
- Borusija (D) 1:3 (Kisling 80
- Groskrojc 49, 53, Gece 55),
Volfsburg - Bajern 1:1 (Rit-
er 86 - Miler 7), [tutgart -
Majnc 1:0 (Harnik 79), Ver-
der - Hofenhajm 2:1 (Pizaro
36, Frings 90+2 - Vuk~evi}
87), Nirnberg - Borusija (M)
0:1 (Noj{tedter 8), St. Pauli
- Frajburg 2:2 (Ebers 13,
Asamoa 68 - Sise 61, 75),
[alke - Hamburg. Danas igr-
aju: Ajntraht - Hanover
(15.30 sati), Kajzerslautern -
Keln (17.30).
Nastavljeno takmi~enje u Bundesligi
Borusija (D) pove}ala
prednost na vrhu tabele
Bajern remizirao s Volfsburgom,
Hofenhajm pora`en u Bremenu
NJEMA^KA
1. Borusija (D) 18 15 1 2 42:11 46
2. Majnc 18 11 0 7 30:20 33
3. Bajer 18 9 6 3 36:28 33
4. Hanover 17 10 1 6 25:27 31
5. Bajern 18 8 6 4 32:21 30
6. Frajburg 18 9 2 7 27:27 29
7. Ajntraht 17 8 2 7 24:21 26
8. Hofenhajm 18 6 7 5 33:24 25
9. Hamburger 17 7 3 7 27:28 24
10. [alke 17 6 4 7 25:24 22
11. Nirnberg 18 6 4 8 22:29 22
12. Verder 18 6 4 8 25:36 22
13. K’lautern 17 6 3 8 27:27 21
14. Volfsburg 18 4 8 6 25:26 20
15. St. Pauli 18 5 3 10 18:32 18
16. [tutgart 18 4 3 11 33:35 15
17. Keln 17 4 3 10 18:33 15
18. Borusija (M) 18 3 4 11 27:47 13
Tabela
15 - Papis Sise
(Frajburg)
14 - Teofanis Gekas
(Ajntraht)
12 - Mario Gomez
(Bajern)
11 - Sr|an Laki}
(Kajzerslautern)
Lista strijelaca
Aston vila anga`irala je
ju~er reprezentativca Kame-
runa i dosada{njeg saigra~a
na{eg Miralema Pjani}a u
Lionu - @ana Makuna (Jean
Makoun). On je potpisao tr-
oipogodi{nji ugovor, a Lion
je zaradio {est miliona funti
obe{te}enja. Jedina po-
te{ko}a na njegovom putu ka
prvom timu bit }e ~injenica
da jo{ nije dobio radnu do-
zvolu za igranje u Velikoj Br-
itaniji.
- Drago mi je {to sam na-
pokon do{ao u Aston vilu, jer
su pregovori trajali veoma
dugo. Jedva ~ekam da
istr~im na teren u novom dr-
esu - rekao je Makun, koji ni-
je previ{e zabrinut {to se
njegov novi klub nalazi na
tek 18. poziciji prvenstvene
tabele.
On je u Lionu proveo
dvije godine postigav{i za
to vrijeme samo jedan gol,
Real Madridu u Ligi prvaka
pro{le sezone.
Na meti Aston vile je i ka-
piten reprezentacije BiH Emir
Spahi} iz Monpeljea. (A. ^.)
Makun: Postigao samo jedan
gol za Lion u dvije godine
Nakon dugih pregovora s Lionom
Aston vila anga`irala Makuna
Fudbalski reprezentati-
vac Bosne i Hercegovine Ha-
ris Medunjanin bio je strije-
lac pogotka u pobjedi (3:1)
Makabija na gostovanju kod
Bnei Sakhina u okviru 18. ko-
la izraelskog prvenstva.
Medunjanin je na~eo
mre`u protivnika u 40. mi-
nuti. (A. Dr.)
Haris Medunjanin
strijelac za Makabi
Medunjanin: Na~eo mre`u Bnei Sakhina
„Dijamant“ je zasjao ve}
u premijeri! U prvom nastu-
pu za Man~ester siti Edin
D`eko odigrao je kompletan
me~ pru`iv{i dobru igru,
upisav{i i prvu asistenciju za
„Gra|ane“, koji }e, zahvalju-
ju}i ju~era{njoj doma}oj po-
bjedi (4:3) nad Volverhe-
mptonom, ako ni{ta drugo,
barem 24 sata biti lider
engleske fudbalske Premijer
lige (Man~ester junajted da-
nas gostuje Totenhemu).
Iako iza sebe ima tek ne-
koliko treninga s ekipom,
bh. reprezentativac se ve} u
debiju odli~no sna{ao, kao da
je na Otoku ve} godinama.
Na{ as posebno se istakao u
drugom poluvremenu, a {ta
sve zna s loptom, najbolje je
pokazao u 54. minuti.
Nakon {to je dobio loptu
od kapitena, Argentinca Ka-
rlosa Teveza (Carlos), D`eko
je s lako}om majstorski pr-
edriblao jednog odbrambe-
nog igra~a Volverhemptona
i onda, poput najboljih ve-
znjaka, uposlio reprezentati-
vca Obale Slonova~e Jaju
Turea (Yaya Toure), kojem je
bilo lako zatresti mre`u.
D`eko je odigrao ko-
mpletan me~, a dobru {ansu
imao je u 66. minuti. [utirao
je sa 16-17 metara, lopta je
zaka~ila Francuza Ronalda,
promijenila smjer i svega
nekoliko centimetara pro{la
pored desne stative gostiju.
I drugi bh. reprezentati-
vac na Otoku bio je uspje{an.
Asmir Begovi} je i ju~er sta-
jao na golu Stouka, koji je na
svom terenu savladao Bolton
(2:0). (A. Dr.)
Rezultati i strijelci 23.
kola: Man~ester siti - Volve-
rhempton 4:3 (Kolo Ture
40, Tevez 49,66, Jaja Ture 54
- Milija{ 12, Dojl 68 penal,
Zubar 86), Stouk - Bolton
2:0 (Higinbotam 37, Eteri-
ngton 63 penal), ^elzi -
Blekburn 2:0 (Ivanovi} 57,
Anelka 76), Vest Bromvi~ -
Blekpul 3:2 (Odemvinge
37,87, Morison 52 - Von
11, Tejlor-Fle~er 80), Vi-
gan - Fulem 1:1 (Rodaljega
57 - D`onson 86), Vest Hem
- Arsenal (sino}).
Danas: Birmingem -
Aston vila (13 sati), Sande-
rlend - Njukasl (13), Live-
rpul - Everton (15.05), To-
tenhem - Man~ester juna-
jted (17.10).
Rezultati i strijelci
D`eko u zra~nom duelu sa Stirmenom (Volverhempton): Uspje{an na premijeri (Foto: Reuters)
ENGLESKA Na{ as upisao prvi nastup za Man~ester siti
D`eko debitirao pobjedom
„Dijamant“ odigrao
dobar me~ asistirav{i
za tre}i gol trenutnog
lidera prvenstva
1. M.siti 23 13 6 4 37:19 45
2. M. junajted 20 12 8 0 43:19 44
3. Arsenal 21 12 4 5 42:22 40
4. ^elzi 22 11 5 6 38:19 38
5. Totenhem 21 10 6 5 31:25 36
6. Sanderlend 22 8 9 5 25:22 33
7. Bolton 23 7 9 7 34:31 30
8. Stouk 22 9 3 10 28:26 30
9. Njukasl 21 8 4 9 34:31 28
10. Blekpul 21 8 4 9 31:36 28
11. Blekburn 23 8 4 11 29:37 28
12. Everton 21 5 10 6 23:25 25
13. Liverpul 21 7 4 10 25:29 25
14. V. Bromvi~ 22 7 4 11 29:41 25
15. Fulem 22 4 11 7 23:25 23
16. Birmingem 20 4 10 6 20:25 22
17. Vigan 22 4 10 8 19:34 22
18. V’hempton 22 6 3 13 24:38 21
19. Aston vila 21 5 6 10 23:38 21
20. Vest Hem 22 4 8 10 22:38 20
Tabela
D`eko i Tevez: Bosanac i Argentinac udarni tandem Sitija (Foto: AP)
Lista
strijelaca
14 - Karlos Tevez
(Man~ester siti),
Dimitar Berbatov
(Man~ester
junajted)
11 - Endi Kerol
(Njukasl)
9 - Samir Nasri
(Arsenal)...
Dobar nastup bh. reprezentativca
Italijanski stru~njak na
klupi Sitija Roberto Man-
~ini (Mancini) o nastupu
bh. igra~a rekao je:
- D`eko je igrao veoma
dobro s obzirom na to da mu
je ovo prva utakmica s ovim
timom, pogotovo ako se zna
da je s nama tek sedmicu. Bit
}e jo{ bolji dok se navikne na
ekipu, a i saigra~i na njega.
D`eko je bio zadovo-
ljan ju~era{njim debijem.
- Sve je druga~ije u odno-
su na Njema~ku, po~ev{i od
na~ina igre pa do odbrane.
Igra se dosta ~vr{}e. Igrali
smo dosta dobro posljednjih
petnaestak minuta prvog
poluvremena i ve}i dio u
nastavku. U fini{u smo pri-
mili dva gola, ali je najva`ni-
je da smo osvojili tri boda.
Odu{evljen sam prijemom
navija~a - rekao je „Dija-
mant“ za portal BBC-ja.
Man~ini prezadovoljan D`ekom
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 50
Radovi} trener Sutjeske
Novi {ef stru~nog {taba FK Sutjeska iz Fo~e je Dra-
gan Radovi}, koji je vodio ovaj klub tokom sezone
2006/2007, a jesenas je bio za kormilom Drine HE iz
Vi{egrada.
Dosada{nji trener Momo Stani} preuzeo je poziciju spor-
tskog direktora. Jesenji dio sezone u Prvoj ligi Republike
Srpske Sutjeska je zavr{ila na devetom mjestu. E. A.
Prijedorski Rudar mo-
gao bi ove zime ostati bez
dvojice stopera. Marko Je-
vti} je, naime, otputovao u
Gruziju, gdje }e u narednih
sedam dana odigrati dvije
probne utakmice za Dinamo
iz Tbilisija i, ukoliko zado-
volji, potpisat }e dvogodi{nji
ugovor.
S druge strane, povreme-
ni kapiten Dragoslav Staki},
nakon {to mu je istekao ugo-
vor s Rudarom, nije dogovo-
rio nastavak saradnje nego
je odabrao da otputuje u Ka-
zahstan na probu u [ahtjor.
Do{la su dvojica novih
igra~a. Rije~ je o Ademiru
Mu{edinovi}u iz Kraji{nika
(Velika Kladu{a) i Miodragu
Bursa}u (Novi Sad). V. V.
Odlaze stoperi Rudara
Jevti} na probi u Gruziji,
Staki} u Kazahstanu
S okupljanja: 33 fudbalera na prozivci
Treneru Slavije Draga-
nu Bjelici ju~er su se na pr-
ozivci u klupskim prostor-
ijama javila 33 fudbalera.
Opravdano su izostali Zor-
an Kokot, koji je na probi u
jednom azerbejd`anskom
klubu, te Bojan Jamina,
koji se oporavlja od opera-
cije koljena.
Od igra~a koji su jesenas
nastupali za Slaviju, nema
Nemanje Milenkovi}a i Ni-
kole A{}eri}a, a kada je rije~
o novajlijama, okupljanju su
prisustvovali vezni igra~
Enes Brni~anin, koji je do sa-
da nastupao za Omladinac iz
Mionice, te stoper Herce-
govca iz Bile}e Dejan
D`ud`a.
Iz juniorskog pogona pr-
vom timu su priklju~ena {es-
torica mladih igra~a,
uklju~uju}i i golmana Nema-
nju Kulinu. G. I.
Fudbaleri Slavije po~eli pripreme
Kokot tra`i anga`man
u Azerbejd`anu
Jamina se oporavlja od operacije koljena
z Priklju~ena {estorica juniora
Golmani: Ratko Dujko-
vi}, Stefan Tomovi}, Du{an
Remi} i Nemanja Kulina;
Igra~i: Bojan Regoje,
Predrag Papaz, Ivan Sta-
nkovi}, Dino Begi}, Goran
Popovi}, \or|e Lackano-
vi}, Ognjen [ehovac, Sa{a
Radovanovi}, Goran Si-
mi}, Miljan Radonja, Ogn-
jen Todorovi}, Nemanja
[e{lija, Marko Peri{i}, No-
vo Papaz, Nedim
Ogle~evac, Nemanja Pu-
{ara, Dejan Ra{evi}, Bran-
ko [e{lija, novajlije Enes
Brni~anin i Dejan D`ud`a
te iz omladinskog pogona:
Dejan \ogo, Stefan Te-
{anovi}, Damir Be{irevi},
Aleksandar i Marko Mi~i}.
Opravdano su odsustvo-
vali Zoran Kokot i Bojan
Jamina.
Igra~ki kadar
VELE@ „Ro|eni“ odigrali prvu pripremnu utakmicu
Vladavi} bi se vratio na
pola sezone, ali se @ilina pita
Slovaci bi ga radije prodali u Ju`nu Koreju z Dobili Lokomotivu s 5:0
Fudbaleri Vele`a su na-
kon deset dana priprema
odigrali i prvu utakmicu pr-
otiv mostarskog ~lana Dru-
ge lige Jug, ekipe Lokomo-
tive, koju su dobili s 5:0.
Trener Milorad Mitovi}
koristio je usluge 23 igra~a. U
prvom dijelu na teren je po-
slao postavu s igra~ima koji su
u prvom dijelu sezone imali
manju minuta`u i s onima ko-
ji su stigli u pauzi, poput go-
lmana Senedina O{trakovi}a
(Zvijezda) i Ermina Gad`e
(^elik). U nastavku je igrala
iskusnija postava.
U odnosu na prozivku,
velikih promjena u igra~kom
kadru nema. Biv{i igra~i Ve-
le`a su [efko Oki} i Eldar
Hasanovi}, koji su od 16 go-
lova u jesenjem dijelu sezo-
ne postigli polovinu. Nova
imena za sada su povratnici
Emir Had`i|ulbi}, Goran
Stoki} i O{trakovi} te Gad`o.
Tako|er, pojavila se mo-
gu}nost povratka Admira Vla-
davi}a. Nezvani~no, on je spr-
eman da pomogne mati~nom
klubu kao posu|eni igra~, ali
sve zavisi od toga ho}e li ga
@ilina pustiti. Slovaci bi ga,
navodno, najradije prodali u
Ju`nu Koreju. F. I.
Vladavi} svojevremeno u
dresu Vele`a
Stadion Bjelopoljca u Mosta-
ru. Gledalaca: 50. Sudija: Ne-
dim Selimoti} (Mostar). Stri-
jelci: 1:0 - Durakovi} (4), 2:0
- ]emalovi} (26), 3:0 - Zolj
(50), 4:0 - Velagi} (63), 5:0 -
Demi} (77).
VELE@: O{trakovi}, Mahi-
ni}, Kazazi}, Kadri}, Stu-
pac, Mahmutovi}, Mari},
Gad`o, Brkovi}, Durakovi},
]emalovi}. Drugo poluvrije-
me: Had`i|ulbi}, Iveti}, Ka-
jtaz, Zaimovi}, Stoki}, Ja-
zvin, Kodro, Demi}, Zolj,
[kalji}, Velagi}, Balali}. Tre-
ner: Milorad Mitrovi}.
LOKOMOTIVA: Hero, So-
ldin, Huma~ki}, Husanovi},
Gosto, A. ]ori}, Husni}, Zo-
lj, E. ]ori}, Be{o, J. ]ori}. Jo{
su igrali: Malohod`i}, Razi},
]emalovi}, Fejzi}, Elezovi}.
Trener: Mustafa Taslid`a.
Vele` - Lokomotiva 5:0
Rudar ostao bez golgetera
Remeti} napustio Kakanj
Igor Remeti} (34), jesenas
prva {pica Rudara, napustio
je redove kakanjskog prvoli-
ga{a. ^elnici kluba nisu pr-
ihvatili njegove uvjete za
nastavak saradnje pa je isku-
sni napada~ nakon ~etiri
odra|ena treninga spakovao
kofere i oti{ao u rodni Mo-
star.
- @ao mi je, jer sam u
Kaknju bio izvanredno pr-
imljen. Rudaru `elim da
izbori opstanak, a ja }u ka-
rijeru nastaviti u jednom od
biv{ih klubova - kazao je
Igor Remeti}, koji je u Ru-
dar do{ao iz ^apljine, a ra-
nije je nastupao za Vele` i
Branitelj.
Osim Remeti}a, Rudar
se odrekao beka Besima
Krd`ali}a i Ermina Poturka,
dok su golman Selim Fejzi}
i stoper Kemal [abi} presta-
li s aktivnim igranjem.
Prinove su povratnici go-
lman Elbis [abi} (Iskra), Ar-
min Topalovi} (Mladost) i
Almir Koljenovi} (Crna Go-
ra) te poja~anja iz Srbije Pe-
tar Matovi}, Neboj{a Pavlovi}
i Zdravko Trivkovi}. M. Ko.
Remeti}: Nije se dogovorio
s upravom
Bolonji oduzeta
jo{ dva boda
Disciplinska komi-
sija italijanske lige odu-
zela je Bolonji dva boda,
jer klub nije isplatio
pla}e igra~ima. Bolonja
sada ima 22 boda i s de-
setog mjesta Serije A pa-
la je na 15.
Komisija je suspendirala
predsjednika Bolonje
Ser|a Porkeda (Sergio
Porcedo) na pola godine,
a izvr{nog direktora Si-
lvina Marasa (Marras) na
dva mjeseca i 20 dana.
Bolonja je ve} drugi
put u sezoni izgubila bo-
dove. Prvi put joj je bod
oduzet zbog nepla}anja
poreza. (M. T.)
Predsjednik Evropske
klupske asocijacije (ECA) i
prvi ~ovjek minhenskog Ba-
jerna Karl-Hajnc Rumenige
(Karl-Heinz Rummenigge)
izjavio je da }e u narednom
periodu tra`iti od Me|una-
rodne fudbalske federacije
(FIFA) da promijeni kale-
ndar takmi~enja i smanji br-
oj reprezentativnih utakmi-
ca tokom godine.
- @elimo da zaustavimo
tendenciju da iz godine u go-
dinu fudbaleri moraju igra-
ti sve vi{e me~eva za svoje na-
cionalne selekcije. Niko osim
klubova ne pla}a fudbalere i
logi~no je da oni `ele promje-
nu kalendara takmi~enja - re-
kao je Rumenige u ime na-
jboljih evropskih klubova.
Govore}i o pro{lose-
dmi~nom prijedlogu pre-
dsjednika FIFA-e Sepa Bla-
tera (Blatter) da se u nare-
dnom periodu moraju sma-
njiti nacionalne lige, Rume-
nige je istakao da on ima su-
protnu ideju - da se dr`avni
timovi rje|e okupljaju.
U 2011. FIFA je rezervi-
rala 13 termina za reprezenta-
tivne akcije, deset za ta-
kmi~arske okr{aje i jo{ tri za
prijateljske. Klubovi su
du`ni da puste igra~e na
okupljanja nacionalnih sele-
kcija za Azijski kup, Gold
kup u Sjedinjenim Ame-
ri~kim Dr`avama i za Kopa
Ameriku u Argentini.(A. ^.)
Evropska klupska asocijacija apelira na FIFA-u
Klubovi tra`e da se smanji
broj reprezentativnih me~eva
Bajer Leverkuzen
anga`irao je talentiranog
mladog reprezentativca
Njema~ke Karima Belara-
bija (Bellarabi) iz nje-
ma~kog tre}eliga{a Ajntra-
hta Braun{vajga.
- On je ogroman talent, ko-
jeg mo`emo oprezno podi}i
na svjetski nivo - rekao je
sportski direktor Bajera Ru-
di Feler (Voller). (Z. [.)
Belarabi u Leverkuzenu
^elik testira dvojicu francuskih igra~a
Na probi nogometa{i iz Malija
Prema najavi trenera
Abdulaha Ibrakovi}a, pripre-
mama zeni~kog kluba danas bi
se trebao priklju~iti Adis
]ulov iz Olimpica, s kojim su
ve} prije nekoliko dana oba-
vljeni pregovori.
Tako|er, poslije podne bi
trebala sti}i i dvojica crnopu-
tih nogometa{a iz francuskog
Obervilijera, u~esnika ~etvrtog
ranga takmi~enja u ovoj zemlji.
Radi se o 24-godi{njem de-
snom beku porijeklom iz Ma-
lija Hamidu Sauneri i veznom
igra~u Muadu Ifguisu (20).
- Testirat }emo ih pa }emo
vidjeti bi li mogli biti po-
ja~anja za nas. ]ulov se treba
priklju~iti, a u toku naredne
sedmice i Emir Had`i} - ka`e
Ibrakovi}.
U trena`nom procesu su i
kapiten Eldin Adilovi}, koji
nije potpisao za korejski Ga-
ngvong, te Darijo Puri}, koji
se nije dogovorio s Istrom
1961. V. B.
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 51
Simon dobio Troickog u finalu Sidneja
XFrancuz @il Simon (Gilles) savladao je Srbijanca Vi-
ktora Troickog sa 7:5, 7:6 u finalu teniskog turnira u
Sidneju.
Dvadeset{estogodi{nji Simon, svojevremeno {esti igra~
svijeta, gubio je u drugom setu s 0:3, ali se vratio do
taj-brejka, koji je dobio sa 7:4 za svoj osmi ATP naslov.
U no}i s ne-
djelje na pone-
djeljak po~inje
prvi teniski gren
slem turnir ove
sezone Australi-
an Open, a na-
kon nekoliko
egzi bi ci oni h
me~eva, o~eku-
je se nastavak ri-
valstva prvog re-
keta svijeta Rafa-
ela Nadala i
[vicarca Ro`era
Federera (Roger).
Nadal }e
otvoriti takmi~enje susretom
protiv Brazilca Danijela, dok
}e prva nositeljica Karolina
Voznjacki (Caroline Woznia-
cki) prvi test imati protiv
@izele Dulko (Gisela).
Najzanimljiviji parovi 1.
kola:
MU[KARCI: Rafael
Nadal ([panija, 1) - Markos
Danijel (Brazil), Luka{ La-
cko (Slova~ka) - Ro`er Fede-
rer ([vicarska, 2), Marsel
Granoljers ([panija) - Novak
\okovi} (Srbija, 3), Viktor
Troicki (Srbija, 29) - Dimi-
trij Tursunov (Rusija), Ivo
Karlovi} (Hrvatska) - Ivan
Dodig (Hrvatska), David
Nalbandijan (Argentina, 27)
- Lejton Hjuit (Australija)...
@ENE: Karolina Voznja-
cki (Danska, 1) - @izela Du-
lko (Argentina), Venus Vili-
jams (SAD, 4) - Sara Erani
(Italija), Jelena Jankovi} (Sr-
bija, 7) - Alja Kudravceva
(Rusija), Dinara Safina
(Rusija) - Kim Klajsters
(Belgija, 3)... (A. ^.)
Voznjacki: Prva nositeljica u `enskoj
konkurenciji
Po~inje Australian Open
Voznjacki otvara protiv Dulko,
Nadal s Brazilcem Danijelom
Pa{ali} (Bosna) {utira preko Kuzmi}a (^elik) (Foto: S. Jordamovi})
Mala dvorana KSC Ske-
nderija u Sarajevu. Gledalaca
500. Sudije: Aco Okuka
(Kiseljak), Dragan Nenadi}
(Fojnica), Dejan Kne`evi} (I.
Sarajevo). Rezultat: Bosna
ASA BH Telecom - ^elik
81:65 (24:13, 28:19, 12:21,
17:12).
BOSNA ASA BH TELE-
COM: Radi} 1, Buza, Hot, Ba-
tina 14, \urasovi} 11, Zimi}
13, ^amd`i} 7, Demi}, Rahi-
mi} 16, Kru{lin 6, Muji},
Pa{ali} 13. Trener: Dejan Pa-
re`anin.
^ELIK: Maksimovi} 5,
Opa~ak 14, Milekovi} 9, Ja-
hi} 7, Dedi} 2, Begagi} 5, Pe-
zer, Rizvi} 10, Avdi}, Ku-
zmi} 13, Merdanovi}, Jezi-
ld`i}. Trener: Ivica Mari}.
Ko{arka{i Bosne ASA BH
Telecoma po drugi put su
ove sezone savladali ^elik i
{estom pobjedom zaredom
nakon 16. kola Prvenstva
BiH u~vrstili prvo mjesto s
omjerom od 13-2.
U redovima „Studenata“
prednja~ili su centri D`enan
Rahimi} (16 poena) i Emir Zi-
mi} (13 poena, 7 skokova).
Marko Batina dodao je 14
poena, a Muhamed Pa{ali}
13 uz {est asistencija. Bo`o
\urasovi} zabilje`io je 11 po-
ena i devet skokova.
Kod Zeni~ana, najefika-
sniji je bio Ivan Opa~ak (14).
Ognjen Kuzmi} imao je 13
poena i 11 skokova. E. J.
Prvenstvo BiH za ko{arka{e
„Studenti“ nastavili seriju
Bosna po drugi put u sezoni savladala ^elik
@eljko Obradovi}
preuzima Crnu Goru
Trofejni evropski ko{a-
rka{ki trener @eljko Obr-
adovi} preuzet }e du`no-
st selektora reprezentaci-
je Crne Gore uo~i Evro-
pskog prvenstva u Litva-
niji, prenose mediji iz Po-
dgorice.
Trener gr~kog prvaka
Panatinaikosa navodno je
na sastanku u Atini dogo-
vorio detalje ugovora s ~el-
nicima crnogorske federa-
cije. Srbijanski stru~njak je
sedam puta osvajao Euro-
ligu.
Krilni ko{arka{ Igokee ^edomir Vitkovac,
ina~e biv{i igra~ Crvene zvezde, isti~e da je da-
na{nja utakmica (19 sati) izuzetno va`na za oba
tima, a o~ekuje da se njegova ekipa vrati s dva
boda iz Beograda u 17. kolu NLB lige.
- U slu~aju poraza, Zvezda bi ostala pri-
kovana za dno tabele sa minimalnim izgle-
dima da i naredne sezone igra ovo ta-
kmi~enje. Sigurno }e biti pod pritiskom, {to
je na{a velika {ansa. Drugom gostuju}om po-
bjedom zadr`ali bismo mjesto u sredini ta-
bele - rekao je Vitkovac.
Igokea je ja~a za oporavljenog centra
@arka Rako~evi}a, a osvje`enje za bh. vice-
prvaka je i dolazak beka Milorada [utulovi}a
iz slovenske Union Olimpije. Z. V. Rako~evi}: Vra}a se u ekipu
Pripreme rukometa{a Bosne Preventa
Edhem Sir}o igra~ i trener
Goran Lasica oti{ao, vra}a se Aid Selimovi}
Po~etak priprema ruko-
meta{a Bosne Preventa za
nastavak sezone u Premijer
ligi BiH obilje`ila je nova pr-
omjena trenera.
Nakon {to je oti{ao Ale-
ksandar Savi}, posljednje
dvije utakmice prvog dijela
sezone vodio je Mirza Ha-
nd`i}, a u proljetnom dijelu
sezone trener }e biti Edhem
Sir}o. On }e i dalje igrati, {to
zna~i da }e u narednom pe-
riodu obavljati dvostruku
funkciju:
- Nemamo pretjerano ve-
lika o~ekivanja od ove polu-
sezone. Cilj je ostati u sredi-
ni tabele i poku{ati konsoli-
dirati finansijsku situaciju.
Kompletne pripreme oba-
vit }emo u Visokom zbog
te{ke finansijske situacije.
Ne}e mi biti veliki pro-
blem obavljati dva posla isto-
vremeno, jer imam potrebno
iskustvo i dobro poznajem
svoje igra~e - rekao je Sir}o.
Kada je rije~ o igra~kom
kadru, Bosna }e, najvjerova-
tnije, ostati bez Gorana La-
sice, koji se nije pojavio na
prozivci, ali }e na prolje}e bi-
ti ja~a za povratnika iz Slo-
venije Aida Selimovi}a.
D. B. Sir}o: Cilj je sredina tabele
Bh. viceprvak gostuje Zvezdi
Igokea tra`i bodove u Beogradu
RUKOMET Senzacija u drugom kolu Svjetskog prvenstva
Japan {okirao Austriju
Ma|arska savladala Norve{ku, [ve|ani lako protiv Slova~ke
U mo`da najzanimljivi-
joj dosada{njoj utakmici
na Svjetskom prvenstvu za
rukometa{e u [vedskoj se-
lekcija Ma|arske je u okvi-
ru 2. kola grupe B savlada-
la Norve{ku s 26:23 te se ta-
ko iskupila za poraz od
Islanda. Ma|ari su gubili
skoro tokom ~itavog susr-
eta, ali su u posljednjih
nekoliko minuta uspjeli
nadoknaditi gubitak i pre-
okrenuti rezultat.
Ova pobjeda veoma im
je bitna s obzirom na to da
je Norve{ka bila u krugu fa-
vorita za prolazak u drugi
krug. To }e im, vjerova-
tno, po}i za rukom, ali }e u
drugoj fazi imati bodovni
zaostatak.
Japanci su priredili se-
nzaciju poraziv{i Austri-
jance, dok je [vedska lako
do{la do bodova protiv Slo-
va~ke.
Iako se nakon premije-
rne utakmice na turniru i
solidnog otpora protiv do-
ma}ina [vedske o~ekivao
bolji nastup ^ilea protiv
Ju`ne Koreje, ju`noame-
ri~ku selekciju potopila je
azijska. Poslije solidnog
prvog poluvremena ^ilean-
ci su u drugom potpuno za-
kazali, a Koreja je napuni-
la mre`u do vrha.
Rezultati 2. kola: Grupa
B: Ma|arska - Norve{ka
26:23, Japan - Austrija
33:30, Brazil - Island (si-
no}). Poredak: Ma|arska,
Norve{ka, Japan, Austrija i
Island po 2, Brazil 0. Grupa
D: ^ile - Ju`na Koreja
22:37, Slova~ka - [vedska
22:38, Argentina - Poljska
(sino}). Poredak: [vedska 4,
Ju`na Koreja 3, Poljska 2,
Argentina 1, ^ile i Slova~ka
bez bodova. A. ^.
Golman Slova~ke Stohl brani udarac Karlsona ([vedska) (Foto: Reuters)
Grupa A
Bahrein - Njema~ka (16.15)
Tunis - [panija (17.30)
Egipat - Francuska (18.45)
Grupa C
Australija - Srbija (18.15)
Al`ir - Hrvatska (20)
Rumunija - Danska (20.15)
Dana{nji program
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 52
1
Larisa Ceri}
(d`udo)
2
Edin D`eko
(fudbal)
3
Damir D`umhur
(tenis)
4
Adnan Manko
(sjede}a odbojka)
5
Nermin Potur
(karate)
6
Merima Softi}
(karate)
7
Danijel [ari}
(rukomet)
8
Mirza Teletovi}
(ko{arka)
Lista kandidata
Uz ~lanove ocjenjiva~kog
suda, i na{i ~itaoci imaju
priliku da kreiraju ishod
izbora Sportske li~nosti BiH
u 2010. godini.
Glasati mo`ete SMS-om
na broj 091/310-107. Poruka
treba da sadr`i klju~nu rije~
AVAZ, zatim razmak pa re-
dni broj kandidata za kojeg
glasate (kao na fotografiji u
prilogu).
Cijena poruke je 0,35
KM + PDV.
Glasanjem za svog ka-
ndidata imate mogu}nost
da dobijete dnevni poklon-
bon za kupovinu sportske
opreme u vrijednosti od 150
KM u prodavnicama ko-
mpanije „Sport Life“.
Poklon za petak, 14. janu-
ar, dobila je penzionerka iz Sa-
rajeva Sofija Vijatek. Ona je
glasala za Adnana Manku.
U sutra{njem broju
„Dnevnog avaza“ objavit
}emo ko je dobio poklon za
subotu, 15. januar.
Za sve dodatne informa-
cije mo`ete se obratiti na
telefon broj 033/281-418.
SMS {aljite na broj
091/310-107
Umjesto X upi{ite redni broj
kandidata (npr. ako `elite
glasati za Larisu Ceri}: AVAZ 1)
Izbor ~italaca
Penzionerka Sofija
Vijatek glasala za
Manku i dobila poklon
Svakog dana darujemo bon za kupovinu
sportske opreme u vrijednosti od 150 KM
Nakon mnogo dilema,
pet bodova odlu~io sam da-
ti teniseru Damiru D`umhu-
ru, evropskom prvaku za
igra~e do 18 godina u [vic-
arskoj i osvaja~u bronzane
medalje na Olimpijskim igr-
ama mladih u Singapuru.
To je rekao Muhamed
Vare{anovi}, trener Pli-
va~kog kluba Bosna iz Sara-
jeva, koji je ~lan na{eg ocje-
njiva~kog suda.
- Prisustvovao sam njego-
vom me~u u borbi za bronza-
nu medalju u Singapuru.
Impresivan je bio u tom du-
elu i zaslu`eno je zauzeo
tre}e mjesto. D`umhur je
trebao biti prvi da je bilo vi{e
sre}e - pojasnio je Vare{ano-
vi}.
^etiri boda dodijelio je
nogometa{u Edinu D`eku, a
tri je zaslu`ila Larisa Ceri}.
- D`eko je pro{le godine
konstantno davao golove za
BiH i Volfsburg i zaslu`io je
da bude drugi, dok je Lari-
sa Ceri} odu{evila sve nastu-
pima u d`udu, u kojem je do-
stojno predstavljala Bosnu i
Hercegovinu - ka`e Vare{an-
ovi}.
Dvojku je dodijelio ko{a-
rka{u Mirzi Teletovi}u, a je-
dan bod pripao je Adnanu
Manki.
- Teletovi} je s Kahom
Laboralom stigao do titule
prvaka [panije. S druge str-
ane, Manko nas sa svojim
zlatnim odbojka{ima nikada
nije iznevjerio - zaklju~io je
Vare{anovi}. A. S.
Damir D`umhur . . . . . .5
Edin D`eko . . . . . . . . . .4
Larisa Ceri} . . . . . . . . . .3
Mirza Teletovi} . . . . . . .2
Adnan Manko . . . . . . . .1
D`eko . . . . . . . . . . . . .95
Ceri} . . . . . . . . . . . . . . .68
D`umhur . . . . . . . . . . .65
Teletovi} . . . . . . . . . . .59
[ari} . . . . . . . . . . . . . . .40
Manko . . . . . . . . . . . . .40
Softi} . . . . . . . . . . . . . .27
Potur . . . . . . . . . . . . . .26
Moj izbor
Poredak
IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2010.
Ra|a: [ari}ev gest je
nesvakida{nji za BiH
U vrijeme kada se na{i sportisti odlu~uju za neke druge dr`ave, rukometa{
Barcelone prihvatio je da brani za na{u zemlju
- Biramo li sportsku
li~nost ili najboljeg sporti-
stu? - pitao je Vojislav Ra|a
i nastavio:
- Jasno mi je da najbolji
sportist treba biti onaj ~iji se
rezultati najvi{e isti~u, ali u
ovom slu~aju, treba uzeti u
obzir i druge kvalitete.
Pa je tako na{ rukometni
selektor pet bodova dodijelio
Danijelu [ari}u.
- Osim njegovih spor-
tskih rezultata, [ari} se iska-
zao, jer je u vrijeme kada se
na{i sportisti odlu~uju za
neke druge dr`ave, prihvatio
da brani za na{u zemlju. To
je dalekose`no veliki gest, na
samo za rukomet nego za na{
sport u cjelini. Kada jedan
takav vrhunski sportista iza-
bere BiH, to mo`e biti pri-
mjer i drugima - smatra
Ra|a.
[to se ti~e ostalih sporti-
sta iz njegovog izbora, uvr-
stio ih je, jer su ponajvi{e pr-
omovirali bh. sport na na-
jvi{em nivou.
- D`eko u 2010., recimo,
nije napravio rezultate ni
pribli`ne kao godinu ranije,
ali je i njegov nedavni tra-
nsfer u Man~ester siti poka-
zao o kakvom se sportisti ra-
di. Dovoljno je dobar da bu-
de tema svjetskih medija.
A. ^.
[ari} u dresu reprezentacije: Veliki gest
D`umhurova bronza ima zlatni sjaj
Impresionirao me je u Singapuru, zaslu`eno je zauzeo tre}e mjesto, ka`e Vare{anovi}
D`umhur: Evropski juniorski prvak
Mirza Ba{i} zaustavljen
je u polufinalu ITF Futures
turnira u Glazgovu ([kots-
ka), pora`en je od drugog no-
sioca Aleksandera Sidore-
nka iz Francuske s 3:6, 3:6.
Mladi bh. teniser osigu-
rao je novih 8 bodova, koje
}e mu donijeti najbolji ra-
nking u karijeri - oko 500.
mjesta na ATP listi. Ba{i} }e
ostati u Glazgovu i naredne
sedmice te u~estvovati na
jo{ jednom Futuresu.
Tomislav Brki} je na Fu-
turesu u Antaliji (Turska) sti-
gao do 2. kola, gdje je pora`en
od prvog nosioca, Ma|ara
Atile Bala{a (Attila Balasz).
Franjo Raspudi} je kroz kva-
lifikacije stigao do 1. kola
Futuresa u [viberdingenu
(Njema~ka), izgubio je od se-
dmog nosioca, doma}eg teni-
sera Gere Kre~mera (Kretsc-
hmer). (Z. [.)
Ba{i}: Poraz od Sidorenka
Danijel [ari} . . . . . . . . .5
Edin D`eko . . . . . . . . . .4
Mirza Teletovi} . . . . . . .3
Damir D`umhur . . . . . .2
Larisa Ceri} . . . . . . . . . .1
Moj izbor
Ra|a: D`eki ~etiri boda
Vare{anovi}: Bodrio D`umhura
Muhamed Vare{anovi}, trener Pliva~kog kluba Bosna
Teniski ITF Futures turniri
Ba{i} zaustavljen u
polufinalu Glazgova
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
16. januar/sije~anj 2011. 53
Vijest u brojci
Ofsajd
Udrih zbog `enidbe
otkazao Maljkovi}u
Beno Udrih, ~lan NBA kluba Sakrame-
nto kingsa, ne `eli igrati za Sloveniju
na EP u ko{arci, u augustu u Litvaniji.
- @enim se i ne}u imati vremena. Deset
godina ~ekam promjene u reprezentaciji,
a nije se dogodilo ni{ta. Znam da je
Bo`idar Maljkovi} dobar trener, ali sam
poslije {est godina odustao. Stalno se vo-
di neka politika, kojom vi{e ne `elim da
se optere}ujem - rekao je Udrih.
Sekunda rekla-
mnog prostora za
vrijeme TV prije-
nosa najve}eg doga|aja u ame-
ri~kom sportu, finala fudbalske
NFL lige („Super Bowl“) ko{tat
}e pribli`no 100.000 dolara.
Procjenjuje se da }e TV ku}a
„Fox“, koja }e 6. februara prenositi
„Super Bowl“, za reklamni spot od
30 sekundi napla}ivati izme|u 2,8 i
tri miliona dolara.
Izjava dana
- @oze Murinjo
(Jose Mourinho) je
neodgojen i
neobrazovan. ^injenica
da nosi d`empere od
ka{mira ne ~ini ga
gospodinom.
(Legenda njema~kog
fudbala Franc
Bekenbauer o
izboru aktuelnog trenera
Reala za najboljeg u
2010. godini)
Foto dana
100.000
Frojnd: S petog na prvo mjesto (Foto: AFP)
Nijemac Severin Frojnd
(Freund) pobjednik je ta-
kmi~enja Svjetskog kupa u
skija{kim skokovima u japa-
nskom Saporu. Frojnd je
najve}i uspjeh u karijeri, s
obzirom na to da mu je ovo
prvi trijumf, postigao uku-
pnim skorom od 249,6 bodo-
va, odnosno skokovima od
124 i 129 metara.
Nijemac, koji je bio peti
nakon prve serije, u finalu je
nadma{io Austrijanca Toma-
sa Morgen{terna (Thomas
Morgenstern). Poljak Adam
Mali{ (Malysz), vode}i na-
kon prve serije, zavr{io je na
tre}em mjestu.
U Saporu se danas odr`-
ava jo{ jedno takmi~enje.
(A. ^.)
Svjetski kup u skija{kim skokovima
Frojnd u Saporu do prvog mjesta
Drugi bio Morgen{tern, tre}i Mali{
Otkazan `enski
veleslalom
Veleslalom za skija{ice, koji je ju~er trebao biti vo`en
u Mariboru, prekinut je i otkazan zbog visoke tempera-
ture na sjeveru Slovenije.
Temperatura na Pohorju tokom vo`nje iznosila je oko 15
Celzijevih stepeni, usljed ~ega se snijeg na stazi po~eo topiti.
Prije nego {to je donesena odluka o otkazivanju, nastupilo je
25 takmi~arki, a u vodstvu se nalazila aktuelna olimpijska po-
bjednica u veleslalomu, Njemica Viktorija Rebensburg.
Za danas od 9.30 sati u Mariboru je predvi|en slalom.
(A. ^.) Pohorje: Snijeg na stazi se po~eo topiti (Foto: AP)
SKIJANJE Vo`en mu{ki spust u ~uvenom Vengenu
Austrijanac pobijedio
[vicarce
Austrijanac pobijedio
[vicarce
Krol na stazi Lauberhorn: Prvi
trijumf Austrijanca u Vengenu
nakon {est godina (Foto: AP)
Los An|eles
lejkersi savladali
su Nju D`ersi ne-
tse (100:88) za se-
dmi uzastopni tr-
ijumf u samo 11
dana i najdu`i po-
bjedni~ki niz od
svih NBA ekipa u
ovom momentu.
Aktuelne prvake
predvodili su Ko-
bi Brajant (Kobe
Bryant) s 27 poena i Pau
Gasol s 20.
Centar Bruk Lopez
(Brook) imao je 35 ko{eva
kod „Mre`ica“, koje su po-
ra`ene deveti put u poslje-
dnjih deset utakmica. Do-
skora{nji bek Lejkersa, Slove-
nac Sa{a Vuja~i} dodao je 17.
Rezultati: Indijana - ^ik-
ago 86:99, Filadelfija - Mi-
lvoki 95:94, Toronto - Detr-
oit 95:101, Boston - [arlot
99:94, Njujork - Sakramento
83:93, San Antonio - Dalas
101:89, Hjuston - Nju Orle-
ans 105:110 (produ`etak),
Juta - Klivlend 121:99, Go-
lden stejt - LA klipers
122:112, LA lejkers - Nju
D`ersi 100:88, Feniks - Po-
rtland 115:111. (E. J.)
Zra~ni duel Gasola (Lejkers) i Vuja~i}a (Nets)
Lejkersi u sjajnoj formi
Sedmi trijumf u 11 dana
1. Severin Frojnd (Njema~ka)
249,6 (124,0/129,0)
2. Tomas Morgen{tern (Austrija)
248,2 (124,5/124,5)
3. Adam Mali{ (Poljska)
240,5 (132,5/118,0)
4. Andreas Kofler (Austrija)
230,0 (125,5/114,5)
5. Mihael Urman (Njema~ka)
223,4 (131,0/111,0)
Rezultati
Svjetski kup
1. Tomas Morgen{tern (Austrija) 1.163
2. Simon Aman ([vicarska) 721
3. Andreas Kofler (Austrija) 671
4. Adam Mali{ (Poljska) 650
5. Mati Hautamaki (Finska) 495
Zbog visoke temperature u Mariboru
Austrijanac Klaus Krol
(Kroel) pobjednik je ~etvr-
tog spusta u okviru ovose-
zonskog Svjetskog kupa,
koji je ju~er odr`an u Ve-
ngenu.
Krol (30) je na stazi La-
uberhorn donio svojoj ze-
mlji prvi trijumf u ~uvenom
{vicarskom skija{kom ce-
ntru poslije {est godina, i to
nadma{iv{i dvojicu do-
ma}ih takmi~ara.
S vremenom od 2:31,28,
plasirao se ispred Didijea
Ku{ea (Didier Cuche) i Ka-
rla Janke (Carlo), aktue-
lnog osvaja~a Svjetskog ku-
pa.
Do tre}eg trijumfa u kar-
ijeri Krol je do{ao zahvalju-
ju}oj vo`nji u ranoj fazi utr-
ke, kada je na najbolji mogu}i
na~in iskoristio odli~ne uvje-
te na stazi. Prije njega, vo-
dstvo je dr`ao Slovenac Andr-
ej Jerman, koji je na kraju bio
~etvrti. Hrvat Ivica Kosteli}
je 12. pozicijom zadr`ao vo-
dstvo u generalnom plasma-
nu.
Spust u Vengenu obi-
lje`ila su i odustajanja, prvo
je [ve|anin Patrik Jerbin
(Patrick Jearbyn) izletio sa
staze i uletio u za{titnu ogr-
adu, dok je Nijemac [tefan
Kepler (Stephan Keppler)
prevezen u bolnicu poslije
te{kog pada.
Skija{ki vikend u Ve-
ngenu zavr{ava se danas, za
kada je zakazan slalom.
(A. ^.)
Krol prvi ispred Ku{ea i Janke z Kosteli}
zadr`ao vodstvo u generalnom poretku
Poredak u spustu
1. Mihael Valhofer 269
2. Silvan Curbrigen 250
3. Klaus Krol 190
4. Didije Ku{e 179
5. Romed Bauman 146
Generalni poredak
1. Ivica Kosteli} 626
2. Aksel Svindal 511
3. Silvan Curbrigen 459
4. Mihael Valhofer 433
5. Didije Ku{e 423
Svjetski kup
1. Klaus Krol (Austrija) 2:31,28
2. Didije Ku{e ([vicarska) 2:31,42
3. Karlo Janka ([vicarska) 2:31,67
4. Andrej Jerman (Slovenija) 2:31,72
5. Verner Hil (Italija) 2:32,53
6. Romed Bauman (Austrija) 2:32,56
7. Kristof Inerhofer (Italija) 2:32,66
8. Bodi Miler (SAD) 2:32,71
9. Mario [ajber (Austrija) 2:32,98
10. Hans Olson ([vedska) 2:33,04
Rezultati
Tradicionalna borba hrva~a na otvorenom privukla je
veliku pa`nju u predgra|u sudanskog glavnog grada
SATELITSKI TV PROGRAM
NEDJELJA 16. 1. 2011.
BHT1
07.10 Divljina Rusije, strana doku-
mentarna serija, 7/7, r.
08.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade
08.10 Be Ha Te bebe
08.15 Ozie Boo, animirana serija
08.20 Debate o debatama
09.15 BHT vijesti
09.25 Maribor: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Slalom (`), 1.
utrka, prijenos
10.15 Wengen: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Slalom (m), 1.
utrka, prijenos
11.10 Duhovni mostovi, emisija o re-
ligiji
12.00 BHT vijesti
12.10 Maribor: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Slalom (`), 2.
utrka, prijenos
13.10 Wengen: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Slalom (m), 2.
utrka, prijenos
14.10 Biti lijep: Stav i modni aseso-
ari, strana dokumentarna seri-
ja, 5/8
15.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana
serija, 5/14, r.
16.00 BHT vijesti
16.10 Festival cirkusa,
revijalni program
16.25 Smanji Gas!,
emisija o saobra}aju
16.55 Ko{arka: NLB liga: [iroki TT
Kabeli - Hemofarm STADA,
prijenos
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Retrovizor, muzi~ki program
20.05 Tale, doma}a igrana serija, 2/8
20.55 Kod ku}e je najbolje, show
22.15 BHT vijesti
22.30 Global, emisija o zbivanjima u
svijetu
23.00 BHT sport
23.15 Obalska stra`a, igrana serija,
30/61
00.00 Ko{arka: Prvenstvo BiH: Slo-
boda - Zrinjski, snimak
01.35 Kod ku}e je najbolje, show, r.
02.50 Pregled programa za
ponedjeljak
FTV
08.00 Vijesti
08.05 Ulicama moga grada: Isak
Samokovlija, dokumentarni pr-
ogram
09.00 ZIZ
Crvene kapice
Mala princeza
Od lutaka do osna`enja
Kako to
Tomica i prijatelji [kola za
vampire
Medo Rupert Pingu
[oni i njegovo stado
11.30 Sedmica, magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama, program za
agrar
12.45 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 1. epizoda
13.30 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 32. epizoda
14.15 Mali lete}i medvjedi}i, crtana
serija
14.40 Sledge, ameri~ki igrani film
16.10 Vijesti
16.20 U svijetu ljubavi,
ameri~ki igrani film
17.55 Anti~ki Rim: Neron,
strani dokumentarni program,
2. epizoda
17.50 Dnevnik,
najava
18.50 Crvene kapice,
crtana serija
19.15 Tomica i prijatelji,
crtana serija
19.20 [oni i njegovo stado
19.30 Dnevnik 2
20.10 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, 1. epizoda
20.50 Ko to tamo peva,
jugoslovenski igrani film
22.25 Paralele,
vanjskopoliti~ki magazin
22.55 Dnevnik 3
23.15 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 1. epizoda
23.55 Beverly Hills 90210,
igrana serija, 32. epizoda
00.35 Koncert Ibrica Jusi},
1. dio
01.35 Pregled programa
za ponedjeljak
OBN
08.20 Nimboli,
crtani film
08.35 Ironman,
crtani film
08.55 Oggy i @ohari,
crtani film
09.15 Johny Test,
crtani film
09.35 Metajets,
crtani film
09.55 Nimboli,
crtani film
10.10 ^uvari planeta,
dokumentarni
program
11.00 Na{a mala klinika,
humoristi~na
serija
11.50 Nemojte {ta
zamjeriti mit Fadil
und Dario,
humoristi~na emisija
12.20 Dejana Show
„Od `iranata do siromaha!“
13.10 Lonci i poklopci,
kulinarski show
14.05 Gümüº,
turska telenovela
15.15 Gümüº,
turska telenovela
16.25 Gümüº,
turska telenovela
17.35 Gümüº,
turska telenovela
18.45 Gümüº,
turska telenovela
18.55 OBN Info
19.05 Gümüº,
turska
telenovela-nastavak
20.00 Ispovijedi
opasnog uma,
film
21.40 Arhiv srca, Gost:
Jano{ Mesaro{
22.35 Nemojte {ta
zamjeriti mit
Fadil und Dario,
humoristi~na emisija
23.10 Ludi odmor, film
00.40 Ispovijedi
opasnog uma,
film
HAYAT TV
07.00 Moj dom
07.30 Fifi,
crtani film,
55. i 56. epizoda
08.00 Hlapi}eve
nove zgode,
crtani film,
7. epizoda
08.25 Hlapi}eve nove
zgode, crtani film,
9. epizoda
08.50 Graditelj Bob,
crtani film,
23. epizoda
09.00 Iron kid,
crtani film, 8. epizoda
09.30 Talent time,
dje~iji show
program
10.30 Iron kid,
crtani film, 9. epizoda
11.00 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski
TV show,
32., 33. i 34.
epizoda, r.
11.58 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Sav{ena igra,
igrani film
14.30 1001 no},
igrana serija,
115., 116., 117.,
118., 119. i 120.
epizoda
17.58 Vremenska
prognoza
18.00 Glam Blam,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7,
informativna
emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorolo{ka prognoza
19.31 Sport
19.40 Nema vi{e. Zeko rek’o,
informativni program
20.10 Stubovi Zemlje,
igrana serija,
3. dio
22.10 Sabljarka, igrani film
00.00 Sport centar
00.05 Igrani film
PINK BH
08.00 Svi
psi
idu
u raj 2,
film
09.25 Grand
hitovi
10.00 Zamijenjene
na ro|enju 2,
film
12.00 Info
top
12.10 Gold
express
14.00 Info top
14.10 Ple{i
sa mnom,
film
16.00 Info
top
16.10 Nemogu}a
misija
17.00 Sve za
ljubav
18.30 Info top
18.45 Birajte
svoj
hit,
narodna
19.00 Paparazzo
potjera
20.00 Dvor,
ulazak
23.00 Jecaji
Sunca,
film
01.00 Ponovo
mrtav,
film
22.30 GLOBAL 19.30 DNEVNIK 13.10 LONCI I POKLOPCI 20.10 STUBOVI ZEMLJE 17.00 SVE ZA LJUBAV
RTS
17.00 Rockovnik
17.25 Medijska
mre`a srpske
dijaspore
17.55 Splet doma}ih
hitova zaba-
vne muzike
18.27 Sasvim priro-
dno
19.00 Slagalica
19.30 Dnevnik
20.05 Moj ro|ak sa
sela, tv serija
21.05 Balkanskom
ulicom
Eurosport
14.00 Kros-kantri
skijanje
15.15 Bijatlon,
S.KUP Ruhpo-
lding
15.55 Zimski sporto-
vi
16.00 Snuker
18.00 Ski skokovi,
S.KUP Saporo
19.00 Bijatlon
19.30 Bijatlon,
S.KUP Ruhpo-
lding
20.00 Snuker
Eurosport 2
15.30 Fudbal, Ajntr-
aht Frankfurt -
Hannover 96
17.30 Fudbal, Kajze-
rslautern - FC
Koln
19.30 Fudbal
20.30 Vijesti
21.00 Fudbal, Peru -
Argentina - Ur-
ugvaj
23.00 Tenis, Grand
Slam Turnir
Australija
Open
Sportklub
17.10 U`ivo: Premier
League. Totte-
nham - Ma-
nchester United
19.00 U`ivo: Portu-
galska liga.
Porto - Naval
21.00 Golovi Premi-
er League
21.15 NBA Live
21.30 U`ivo: NBA.
LA Clippers -
LA Lakers
00.00 U`ivo: NHL.
Minnesota -
Vancouver
National G.
17.00 Istrage zrako-
plovnih ne-
sre}a
18.00 Istrage zrako-
plovnih ne-
sre}a
19.00 Poznati
svemir
20.00 ^opor
21.00 ^opor
22.00 Istra`ivanje
planeta
Zemlja
23.00 ^opor
MTV Adria
17.50 3 From 1
18.00 Doma}ica
19.40 Just
See MTV
20.30 MTV Take
Over
Gotan
Project
21.00 Reno 911
21.20 Chapelle
Show
21.50 South Park
22.20 South Park
22.40 Jersey
Shore 2
RTL
15.45 Rahova
{kola
ugostiteljstva
16.45 Seljak
tra`i
`enu
17.45 Exclusiv
18.45 RTL
aktuelnosti
19.05 Oprosti mi
20.15 Film
23.10 Spiegel TV
PRO 7
15.40 Film
17.10 Futurama
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Galileo
20.15 Film
22.00 Film
17.10 TOTTENHAM - MANCHESTER U. 23.00 TENIS 18.10 SIMPSONOVI 23.10 SPIEGEL TV
14.00 KROS-KANTRI SKIJANJE
16.55
NLB liga:
[iroki TT
Kabeli -
Hemofarm
STADA
KO[ARKA, BHT1
20.55
Kod ku}e
je najbolje
U ovonedjeljnom izdanju {oua
govori}emo o fenomenu mu-
zi~kih tema koje su obilje`ile fi-
lmove i serije. Gotovo da je ne-
zamislivo sjetiti se neke poznate
serije ili filma a da za njih ne
ve`emo i neku dragu melodiju.
O ovoj zanimljivoj temi govori
jedan od najpoznatijih autora fi-
lmske muzike Zoran Simjanovi}
te re`iser Pjer @alica.
MUZI^KI [OU, BHT1
TV Alfa
07.00 Dje~iji program
08.11 Muzika
09.00 Crtani filmovi
09.15 Jukebox
10.00 Ja sam tvoja sudbina, indi-
jska serija, r.
(Vijesti u 10.30)
11.00 Igrani film - repriza
12.30 Vijesti
13.45 Autovizija
14.30 Vijesti
14.35 Muzika i EPP
15.30 Vijesti
15.35 Muzika i EPP
16.30 Vijesti
16.45 Klub Ekspres, repriza
17.15 Jukebox
17.40 Na tragu prirode
18.15 Criss Angel, zabavna emi-
sija
18.40 Centralna informativna
emisija
19.10 Jukebox
19.25 Liberti
20.00 „Gljiva show“ zabavna
emisija - repriza
21.40 Za svaku bolest trava raste
22.15 Muzika i EPP
23.00 Centralna informativna
emisija repriza
00.00 Jukebox
TV OSM
14.05 TV vremeplov
14.10 Muzi~ki predah
14.30 Love calculator
15.35 Teleshop Zodex
16.00 Vikend caffe
17.05 Vikend caffe
17.50 Vikend caffe
18.30 Nedjelja - inf. emisija
18.55 Vremenska prognoza
19.05 SMS oglasi
19.30 Game Zone
19.35 Portal
20.00 U potrazi
21.00 VIP
22.30 Film
TV Visoko
14.00 TV strane
17.00 Turizam plus r.
17.50 Film: Rijetke ptice (r)
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.55 Ekologija i zdrav `ivot
21.35 Igrani film: Kaktus
23.00 Na{a realnost
TV KISS
17.10 Teri Parchain Hoon, serija
8/212, r.
17.50 Kuhinje 3/32
18.20 Tjednik, info magazin, r.
19.30 HRT Dnevnik
20.00 Adventure Rakela, putopi-
sna r. 3- nepal
20.40 Reporta`a
21.00 Teri Parchhain Hoon, serija
9/212
21.35 Film, Kraljica otoka (12)
23.15 Izvidnica
TV Gora`de
18.00 Turizam plus
18.30 Poljoprivredne teme, r.
19.00 Sedmica
19.30 Snimak rukometne utakmi-
ce
21.00 Klinika, igrana serija
22.00 Retrovizor, informativno-
dokumentarni program
21.30 Igrani film
TV Kakanj
18.00 Svakodnevnica
19.00 Denis napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Info IC
20.25 Svi vole Rejmonda, serija
21.10 Izgubljena pro{lost, film
23.00 Vijesti TV sahar
TV Zenica
18.00 Autoshop
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Dokumentarni program: Bi-
ografije, r.
19.50 Obavje{tenja
20.00 Selu u pohode
21.00 Igrani film
22.30 Tu`na
sje}anja
TV USK
16.30 Nedjeljom zajedno - Zaba-
vno - revjialni program
18.30 Bajke iz cijelog svijeta
19.00 Dnevnik 1 TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.00 TIME OUT
Program za mlade
21.00 PRIJEVREMENI IZBORI ZA
NA^ELNIKA OP]INE BI-
HA]
Specijalna emisija
22.00 Plan B
Program za mlade
22.30 Vijesti
22.35 Nedjeljom zajedno r.
Pregled dprograma
TV Cazin
Program TV OBN
TV Bugojno
14.00 1001 no}, igrana serija, r.
115, 116, 117, 118, 119,
120. epizoda
15.30 Ovo mi je {kola - dje~ija
emisija
16.30 Crno bijeli svijet - omladi-
nska emisija
17.00 Sedmi~ni informator r.
17.25 Auto shop r.
18.05 Na{a realnost
19.40 Nema vi{e Zeko reko - info-
rmativni program
20.10 Stubovi zemlje 3 - igrani fi-
lm
22.10 Sabljark - igrani film
HIT
15.00 Hit nedjeljom
- (nedeljno
popodne)
18.20 Film
20.10 Dobro ti ve~e
21.00 Pri~am ti pri~u
22.00 Iza scene
23.30 Slike u oku
00.05 Talk show
01.00 Film
02.00 Dobro ti ve~e r.
03.00 Hit nedjeljom - (nedjeljno
popodne) r.
BN
12.00 BN music
13.15 Bez maske
14.00 Preljubnici
15.00 Nedeljno popodne
19.30 Monitor
20.05 Preljubnici
21.00 Pazi mogu}e je
21.30 Nijesmo mi od ju~e
22.20 Doma}i film: Otac na
slu`benom putu
TV HEMA
14.42 Zastava BiH
14.48 TOP SHOP
15.00 Turizam plus
16.00 Tv Zehra, magazin za `enu i
porodicu
17.00 Igrani film
18.42 Turska muzika, zavoljene
turske pop pjesme
20.00 Reporta`a, r.
21.00 Religija u slu`bi `ivota, reli-
gijski program, r.
22.00 Pregled sedmice, informa-
tivni program
17.00 ROCKOVNIK 20.00 ^OPOR 21.20 CHAPELLE SHOW
Tokom iscrpljuju}eg putova-
nja u Mordor, gdje u vulkanu
namjeravaju uni{titi glasoviti
~arobni prsten kojeg se `eli
do~epati gospodar tame Saur-
on koji poku{ava zavladati
Me|uzemljem, dobrodu{ni
hobiti Frodo Bagins i njegov
prijatelj Samvajz Gamge shva-
taju da je njihov saputnik Go-
lum la`ljiv i vrlo pohlepan
stvor.
Uloge: Elaja Vud, Jan Meke-
len, Vigo Mortensen
Reditelj: Piter D`ekson
FILM, HRT 2
21.55
Gospodar
prstenova:
Povratak kralja
NEDJELJA 16. 1. 2011.
RTRS
08.15 Snop,
emisija za
poljoprivrednike
Mala tv
09.00 Nodi,
crtana serija (45./100)
09.12 Medo Rupert,
crtana serija
(45. i 46./52)
09.33 Tomica i prijatelji,
crtana serija
(46./100)
09.38 RTRS preporu~uje
09.40 Moja {pijunska porodica,
serija (26./26)
10.05 Mrak film
- film
11.30 Kvizolog
(iza kamera)
12.00 Dnevnik 1
12.20 Ognji{ta - mladikovina
- dokumentarni
program
12.45 Sviraj ne{to narodno
13.15 Moj biznis, repriza
14.00 Miris ki{e na Balkanu,
serija (5./14)
14.50 Ranjeni orao, serija (13./17)
15.50 Kiki Lesendri} Live - muzi~ki
program
16.10 Robin Hud, serija (12./13)
16.59 Pregled programa
17.00 Vijesti
17.10 [iz, zabavni program
18.40 Gastronomad
19.00 Humanost na djelu
19.30 Dnevnik 2
20.02 Sport
20.10 Zauvijek mlad
(Smrtonosni lijek)
- serija (4./28)
20.45 Povratak otpisanih
- film
22.10 Peru{anje bi i pro|e - doku-
mentarni program
22.45 Dnevnik 3
23.10 Sportski pregled
23.45 Zelena, zelena trava, serija
(13./28)
00.15 Povratak otpisanih - film
01.45 Robin Hud - serija (12./13)
02.35 Dnevnik 2
03.05 [iz
HRT 1
08.00 Prijatelji
09.00 Nora Fora, TV igra za djecu*
09.40 Crtani film*
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.05 Vrijeme danas
10.06 HAK - Promet info
10.10 [erif u New Yorku 1, mini-seri-
ja (2/3)*
11.20 Jelovnici izgubljenog vreme-
na: Jela oto~nih vala (R)
11.40 manjinski MOZAIK: Za{to vo-
lim Istru?
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom
12.16 TV kalendar (R)
12.31 Plodovi zemlje
13.23 Split: More
13.53 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
14.00 Nedjeljom u dva
15.05 Mir i dobro
15.40 Vijesti
15.45 Vrijeme sutra
15.46 HAK - Promet info
15.50 Bijeli o~njak 2, ameri~ki film*
17.40 Globalno sijelo
18.15 Lijepom na{om: Veliko Tro-
jstvo (2/2)
19.15 LOTO 6/45
19.20 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 1 protiv 100, kviz*
21.05 Stipe u gostima 3, TV serija
(18/20)
21.40 Infekcija, hrvatski film (12)*
23.20 Vijesti
23.35 Vijesti iz kulture
23.45 Ciklus europskog filma:
Su|enje Ivani Orleanskoj, fra-
ncuski film*
00.50 [erif u New Yorku 1, serija
(2/3) (R)*
02.00 Skica za portret
02.20 Reporteri: Dr`ava na kau~u! (R)*
HRT 2
06.40 Eroica - Simfonijski orkestar
Hrvatske radiotelevizije pod
ravnanjem Pavla De{palja
07.35 Zlatna kinoteka: Doba swinga,
ameri~ki film*
09.20 Maribor: Svjetski skija{ki kup
- slalom (@), prijenos 1.
vo`nje
10.05 Wengen: Svjetski skija{ki kup
- slalom (M), prijenos
1. vo`nje*
10.50 Portret Crkve i mjesta
11.00 @dala: Misa, prijenos (nije kod.
na sat.)
12.00 Biblija
12.10 Maribor: Svjetski skija{ki kup
- slalom (@), prijenos 2.
vo`nje
12.50 Cocco Bill, crtani film
13.05 Wengen: Svjetski skija{ki kup
- slalom (M), prijenos 2.
vo`nje*
14.05 Filipove bebe, emisija pod po-
kroviteljstvom*
14.35 [ima Jovanovac - 45 godina
umjetni~kog rada
16.05 e-Hrvatska, emisija pod pokro-
viteljstvom
16.40 Olimp - sportska emisija
16.55 Ko{arka, NLB liga: Cedevita -
Partizan, prijenos*
18.40 Olimp - sportska emisija
19.30 Svjetsko prvenstvo u rukome-
tu (M) - emisija*
19.50 Svjetsko prvenstvo u rukometu
(M): Hrvatska - Al`ir, prijenos*
21.30 Svjetsko prvenstvo u rukome-
tu (M) - emisija*
21.55 Gospodar prstenova: Povra-
tak kralja, ameri~ko-novozela-
ndski film*
No}ni glazbeni program: Hit
dana (R)
01.13 No}ni glazbeni program: Gla-
zbeni spotovi
No}ni glazbeni program: Hit
dana (R)
No}ni glazbeni program: Par-
ni valjak i gosti, snimka ko-
ncerta
No}ni glazbeni program: 8.
memorijal S.B. \oser 1995.
(1.dio)
Nova TV
08.35 Brza
blagajna,
serija (6/8)
09.05 Peppa,
crtana
serija (5-6/26)
09.25 Timmy Time,
crtana
serija (36/52)
09.40 Winx,
crtana
serija (36/52)
10.10 Chuggington,
crtana
serija (38/52)
10.25 Ben 10: Alien Force,
crtana serija (16/20)
10.50 Automotiv,
auto-moto magazin
11.20 Novac,
business magazin
11.50 Televizijska
posla,
serija (16/22)
12.20 Frikovi,
serija (5/165)
13.20 U sedmom nebu,
serija (9/23)
14.20 Slu~ajni junak,
igrani film R
16.30 Robin Hood:
Princ lopova,
igrani film R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Robin Hood:
Princ lopova,
igrani film
- nastavak
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Nad lipom 35,
humoristi~no-glazbeni
show
21.00 Miris love,
igrani film (12)*
22.50 Red carpet,
showbiz magazin (15)*
00.10 Grijeh,
igrani film (12)* R
01.50 Opaki igra~i,
igrani film (12)* R
03.40 Red carpet , showbiz
magazin(15)* R
04.50 Kraj programa
21.05 STIPE U GOSTIMA 3 14.05 FILIPOVE BEBE
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Napetost popu{ta. Sve vi{e osje}ate
bliskost i razumijevanje kada ste u dru{tvu vo-
ljene osobe.
Posao: Trenutno vas vi{e privla~i ono {to nije vezano za
posao, ali niste se ulijeniti. Radite puno, rezultati su tu.
Zdravlje: Ne podnosite probdjevenu no}...
Ljubav: Da li je pred vama prolazna avantura ili
emotivnija veza, ovisi o vama. Ne potiskujte
osje}anja.
Posao: Vanjske prilike ne idu vam na ruku. To
vas mo`e demotivirati. Mogu}a je i netrpeljivost sa kole-
gama.
Zdravlje: Ni{ta ozbiljno.
Ljubav: Sve je manje napetosti, a sve vi{e
smijeha i dobrog raspolo`enja, uz osobu koju
beskrajno volite.
Posao: Najve}i uspjeh imate ako se bavite „velikim“ po-
slovima. A, najbolje poslove sklapate uz „velike“ rije~i.
Zdravlje: Izuzetno ste otporni.
Ljubav: Osje}ate potrebu za ravnote`om u
odnosu sa partnerom. To }e vam i uspjeti, jer
znate {ta `elite.
Posao: Ostaje vam dovoljno vremena i za posao. Nasta-
vlja se povoljno razdoblje. Nagla{ena je i va{a odlu~nost.
Zdravlje: Sklonost prehladi.
Ljubav: Upoznat }ete zanimljive ljude. Imate
{ansu da se u jednu osobu zaljubite i ostvarite
stabilnu vezu.
Posao: Ako ste zapali u finansijsku krizu, izne-
nadit }e vas honorar ili novac od dragih ljudi iz daleka.
Zdravlje: [etnja bi vas preporodila.
Ljubav: Sanjate o bajkovitoj avanturi. To }e br-
zo prestati, jer }e vas partner ponovo osvojiti i
ispuniti vam misli.
Posao: Timski rad vas nimalo ne odu{evljava.
Pogotovo, {to va{ ritam rijetko ko mo`e da slijedi.
Zdravlje: Jedite laganiju hranu.
Ljubav: Sami sebi mo`ete zatvoriti put prema
sre}i. Sredite svoje `elje, napravite reda u
emocijama.
Posao: Postoje male prepreke ka ostvarenju
va{ih planova. Vi ste pro~istili svoje `elje i razradili taktiku.
Zdravlje: Vi{e se odmarajte.
Ljubav: Ako vam je istinski stalo do partnera i
veze, iza|ite iz zatvorenog kruga. Poka`ite lju-
bav.
Posao: I dalje vas sitni problemi ili vanjski
uvjeti brinu i oduzimaju motivaciju i polet. Nemojte se po-
vla~iti.
Zdravlje: Brinite o prehrani bogatoj vitaminima.
Ljubav: Pokazujete sklonost stabilnoj i ~vrstoj
vezi. Mogu}e je da mislite ~ak i o trajnijem ve-
zivanju, braku...
Posao: Motivirani ste za rad. Dolaze prvi dobri rezultate ra-
nijeg zalaganja i materijalna satisfakcija.
Zdravlje:Mo`ete biti zadovoljni.
Ljubav: Osje}ate se usamljeno, ~ak ako ste
vezani sponama stalne veze. Ne pretjerujte,
iza|ite negdje.
Posao: Ovo je manje napet dan, tako da se
mo`ete posvetiti i poslu. Odnosi sa kolegama se popra-
vljaju.
Zdravlje: Provjerite krvnu sliku.
Ljubav: Dolaze dinami~nija zbivanja. To je do-
bro, jer za vas je sve bolje od toga da se ne
doga|a - ni{ta.
Posao: Htjeli biste mnogo toga u~initi u kratkom roku. Ka-
da vam to ne mo`e uspjeti, postajete nervozni
Zdravlje: Prolazne stoma~ne tegobe.
Ljubav: @elite da se primirite, povu~ete, osami-
te. Dovoljan je pogled voljene osobe da vas tr-
gne iz monotonije.
Posao: Mo`ete sklopiti ili zavr{iti unosan posao.
Jedini je uvjet da sve te~e prema va{oj inicijativi i idejama.
Zdravlje: I sami se brinite za sebe.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika
Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
DTP: Damir Hasanovi}
Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel:
036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e
Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK:
@itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni
centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
22.50 RED CARPET 16.10 ROBIN HUD
21.40
Nakon {to pretrpi sr~ani
udar, mladoj trudnici je ne-
ophodna transplantacija
srca. No, dolazi do kompli-
kacija sa porodicom dona-
tora, a Endi se utrkuje s vr-
emenom ne bi li spasio
njen `ivot i `ivot njenog ne-
ro|enog djeteta.
23.00
Gost ovosedmi~ne emisije je Ja-
no{ Mesaro{, svjetski poznat i pri-
znat slikar. Slikarsku karijeru je za-
po~eo u bolnici, u koritu u kome je
bio nakon lomljenja ki~me. Ro|en
je u Vojvodini, u Be~eju, a njegov
brat Mihalj je igrao fudbal u „Parti-
zanu“. Kada je Mihalj karijeru na-
stavio u tuzlanskoj „Slobodi“, po-
veo je i svog mla|eg brata Jano{a,
koji je tako|e igrao fudbal.
TOK - [OU,
OBN
FILM, PINK BH
Veteran elitnih ameri~kih marinaca,
poru~nik Voters dobija zadatak da
iz dubine neprijateljske teritorije, u
ratom pogo|enoj Africi, spasi do-
ktorku Kendriks koja vodi bolnicu u
izbjegli~kom kampu. Kada sa svo-
jom jedinicom dospije do prelijepe
doktorke, ona odbija da krene sa
njima ukoliko ne povedu i izbjeglice
o kojima se ona stara.
Uloge: Brus Vilis, Monika Belu~i,
Kol Hauser
Reditelj: Antoan Fukua
Jecaji Sunca
Ispovijedi
opasnog uma
Bolnica Three
Rivers
12.45
SERIJA, FTV
Arhiv srca
Mlad, pun energije, usredsri-
je|en na karijeru u rastu}oj
TV-industriji, ^ak Beris-a vr-
buju za operativca CIA-e. Dok
Beris postaje dinami~ni TV-pr-
oducent stvaraju}i popularnu
zabavnu emisiju „Tek o`enje-
ni“, i kao voditelj zabavne emi-
sije „Gong {ou“, uporedo,
no}u ubija za vladu SAD-a.
Uloge: Dik Klark, Sem Rokvel,
D`ord` Kluni
Reditelj: D`ord` Kluni
20.00
FILM, OBN
LJUDI I DOGA\AJI
Pirati operiraju Indijskim okeanom
Pirati oteli
teretni brod
SEUL - Somalski pirati oteli
su ju~er ju`nokorejski teretni
brod s 21 ~lanom posade, sa-
op}ila je ju`nokorejska dr`av-
na agencija Yonhap pozivaju}i
se na diplomatski izvor. Pirati
su u Indijskom okeanu oteli
brod od 10.000 tona. U posadi
broda je osam Ju`nokorejaca i
13 osoba drugih nacionalnosti,
navedeno je u saop}enju, pre-
nosi AFP.
BERLIN - Njema~ke vlasti za-
branile su ju~er prodaju jaja,
`ivinskog i svinjskog mesa s jo{
934 farme, za koje se naknadno
ispostavilo da su koristile sto~nu
hranu zaga|enu toksi~nim dio-
ksinom.
Njema~ka ministrica poljoprivr-
ede Ilze Ajgner (Ilse Aigner) sa-
op}ila je da su vlasti savezne
dr`ave Donja Saksonija otkrile
da je proizvo|a~ za koga se su-
mnja da je distribuirao hranu za
stoku zaga|enu dioksinom, pri-
krio podatke o isporukama na jo{
934 doma}e farme, prenio je AP.
Ajgner je od vlasti u ovoj dr`avi
zatra`ila da privede odgovorne
za propust u kontroli poslovanja
tog proizvo|a~a sto~ne hrane.
VA[INGTON - Ameri~ki pre-
dsjednik Barak Obama (Bara-
ck), Bil (Bill) i Hilari Klinton
(Hillary Clinton), biv{i glavni
sekretar Ujedinjenih naroda
Kofi Anan (Annan), strani dr`-
avnici i diplomati, ~lanovi por-
odice, prijatelji i kolege oprosti-
li su se u petak od velikana ame-
ri~ke diplomatije Ri~arda Ho-
lbruka (Richard Holbrooke).
Komemorativnom skupu u Ke-
nedi centru prisustvovali su i
pakistanski predsjednik Asif
Ali Zardari, gruzijski predsje-
dnik Mihail Saka{vili te 20 mi-
nistara vanjskih poslova i 125
diplomatskih du`nosnika. Oba-
ma je rekao da je Holbruk vodio
„izvanredan `ivot slu`e}i svojoj
zemlji sve do zadnjih trenuta-
ka“. Za njegovu diplomatsku
karijeru rekao je da predstavlja
hroniku ameri~ke vanjske poli-
tike i primjer ameri~kog vo-
dstva u svijetu.
Wikipedia pokrenuta na vi{e jezika
Proslavljen deseti
ro|endan Wikipedije
PRAG - U povodu obilje`avanja
desetog ro|endana internet-enci-
klopedije Wikipedije, ju~er su se
okupili entuzijasti na svim konti-
nentima kako bi joj odali po~ast,
javio je Radio Slobodna Evropa.
Besplatnu, danas vi{ejezi~ku enci-
klopediju 15. januara 2001. godine
osnovao je Amerikanac D`imi Ve-
jls (Jimmy Wales) u `elji da ubrza
njenu prethodnicu Nupediju, ~iji
su okviri bili prestrogi, jer se od
saradnika tra`ilo da imaju doktor-
at iz podru~ja o kojem pi{u, a ~lan-
ci su morali pro}i nekoliko faza
provjera.
Iskosa
„Jugu“ nazvao
gomilom |ubreta
NJUJORK - Prodajem gomilu
|ubreta pod nazivom „jugo“. Di-
zajnirao ga je retardirani in`injer,
a sklopila grupa pijanih radnika.
Ovako glasi po~etak oglasa za pr-
odaju „juge“ na poznatoj ame-
ri~koj internet-stranici za male
oglase. Vlasnik navodi da njegov
automobil ima performanse koje
odgovaraju karakteristikama ko-
lica za samoposlugu od 99 centi.
Isti~e da je konzerva „koka-kole“
izdr`ljivija od ovog vozila.
Hrana u Njema~koj zaga|ena dioksinom
Zabranjena hrana s 934 farme
LOS AN\ELES - Iako su svi lu-
di za grudima zanosne Keli Bruk
(Kelly Brook), ona je kazala da
uop}e ne misli da su one toliko
privla~ne. Prelijepa glumica koja
rado pozira fotografima u seksi
pozama, voli pokazivati svoje atr-
ibute i na njih je veoma ponosna,
ali ka`e da je i sama svjesna da ni-
je savr{ena.
- To su moje grudi i lijepe su. Ni-
su umjetne. Nisu ba{ superstabi-
lne. To je, vjerovatno, malo ra-
zo~aranje. Kada skinem majicu i
grudnjak, one se objese - izjavila
je glumica.
Keli je otkrila kako je previ{e
„gadljiva“ da bi se ikada odlu~ila
na estetski zahvat.
- Ne bih nikada i{la na operaciju
kako bih podigla grudi. Kako sam
~ula, morali bi mi maknuti brada-
vice dok to rade, a za to sam pre-
vi{e gadljiva - ka`e Keli te dodaje
kako je ljubomorna na Holi Beri
(Halle Berry) i An|elinu \oli (An-
gelina Jolie) zbog njihovih grudi,
koje smatra savr{enima.
Obama i Klintonovi: Holbruk slu`io svojoj zemlji (Foto: AFP)
Opro{taj od Ri~arda Holbruka
Iako su svi ludi za zanosnim tijelom ameri~ke glumice
BRUKNEZADOVOLJNAGRUDIMA
Keli priznala da je ljubomorna na Holi Beri i An|elinu \oli
Bruk: Ne `eli i}i na operaciju
TOP VIJESTI