A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

nevjernik DIN -. violina 93. kruna DILBER -.svijećnjak ČOHA -.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -. 70. 82. tuga. DAGARA -.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama. 110. 113. 119. ljubavni jadi. niz 117. sve skupa. greda DIZE -. 83.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže. krčag. srebrne. 111.vrsta male puške DIMIJE -.vrtoglavica.sag. korist.vidi BULBUL BUNJIŠTE -.vrsta sove BUMBUL . ĆEPENAK -.daj.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101. sav. 116. 84.čvrsto sukno Ć 90. ĆUTJETI -. 79.vjera. izlaz ČARDAK -. ĆABA -. vrč BULBUL -.dakle. 107. pehar. ĆIVOT -. 72. 73. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -. 86. CIGLI -.67. CITRA -. ĆURAK -. 105. 112. ĆEMANE -. 87.čitav. ĆESAR -. zao duh DENJIZ .more DERT -.kokošinjac 99. posao (trgovački) 92. 104. poremećaj.stup. redom C 75. balvan. vrag.dragi.burence.gusle. 88. CVANCIKA -.šator ČAGALJ -. lula ČIRAK -.osjećati D 102. saruk. de DEMEK -.car 95.najveće islamsko svetište u Meki 91. pričvršćen na kalpaku ČEMER -.turban. nesvijest. 85. bol. 115. ĆUMEZ -.briga. 109. platneni ovoj oko glave ČARA -. 114. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -. vjeroispovjest DIREK -. 106. BUKARA -. ĆAR -.trgovina. 120. dobitak.tužba DAŽDA. 71.nakit u obliku perjanice.šakal ČALMA -. . željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -. pometnja BUTUM -. DAŽD -.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -. 103.kraljevski povez oko glave. bačvica BURURET -. 69.knjiga 97. a donje spušta i podboči.jedini 76. žalost.limena posuda sa staklom.žila (arterija i vena).kiša DEDER -.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -. voljeni DILJKA -.sud za piće. 81.jad ČERGAŠ -. te se na njemu izlaže roba 94.željezo.spas. 80. zarada.red. bilo DAV -.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78. ČADOR -. rjeđe zlatne. 74. prostirač 96. puls.žičani instrument 77.đubrište BURILO -. tepih.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -. 68.most 100. 89.đavo. što bi rekli DEMIR -. ĆILIM -.slavuj BULJINA -. 118. ĆITAB -.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98. ĆUPRIJA -. 108. vjenčani dar ČIBUK -.cijev lule.

167. 158.vidi: JEVANĐELJE F 161.krvnik DŽENET -. 160.ružina vodica ĐUNAH -.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -. ĐAKONIJA -.prodavnica. 168.cirkuski akrobata na konjima.ormar u zidu DOVA -. prenemagalo.desiti ĐERDAN -.ogrlica. niska ĐERĐEF -.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -.ruža ĐUL BEHAR -. na poklon.veo DUVAR -. 169. 142. postojbina DUĆAN -.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. krivica E 157. besplatno DŽADA -. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. 125. ELAMET -. 152. trgovac konjima. život DŽANUM -.121. 138. 134. 165.veliki sud (vrč). 151. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163.domovina. 136.neprijatelj. 154.vrata DŽ 133. kijamet ELEGIJA -.zabava. FALE -. katkada ukrašene sedefom. 141.spletka -u Maroku gdje .raj DŽERIDA -. 129. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.zid DVERI -. 127. nevrijeme. 128. uvedena je u Turskoj 1826. 137. 166. 159. lanac o vratu. 131.dušo moja DŽANFEZ -. god. 149. 148.nesposoban FARISEJ -licemjer. DŽABA -. čovječanstvo DUVAK -.konj bijele dlake ĐUGUM -.poslastica ĐAURSKI -.bosiljak FILA -.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -.grijeh. badava.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -.naušnica.oluja. časopis DŽUBA -. 146. draguljima DŽELAT -. neka vrsta balkona DOMAJA -.gatanje. prepredenjak DŽAN -.novine.cesta. 147.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. za vodu ĐUL -.vrsta puške.svijet. zlotvor DUNJAH -. 132. 153.na dar. bižuterija ĐOGAT -. 162. nered Đ 145.vidi DUNJALUK DUNJALUK -. 135. vračanje FALJASTI -. 126. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -. put DŽAMBAS -.dakle EVANĐELJE -. 144. 123. trgovina DUŠMAN -. veselje.nevjernički. 150. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. DOGANA -. 164. 140. 122.piljarica FILDŽAN -. 143. 139. 156. kršćanski ĐENUTI -. 130.duša. 124. 155.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -. mećava.

180.vikanje HOLI -. šipak. GIG -.oprostiti HALKA -.anđeo HODŽA -. sreća.suparnik. zavidljivac HATLIJA -.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -. 203. 216.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -.članak na nogama GOLGOTA -. 202.islamski hodočasnik koji je bio u Meki. lijepo GRADINA -. 205. grehota HARAMIJA -.konjanik HAZUR -. neorganizirana skupina HRBAT -.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -. 189.ugursuz. 207. za razliku od slika na zidu 225. 193. 211.oholi HORDA -. 172.drago. 190.starac IKONA -. 182.javno kupatilo HANDŽAR -.sreća.brežuljak kod Jerusalema gdje je .bio razapet Isus Hrist GONDŽE -. 188.vrsta psa HUĆUM -. 176.bašta GRANAT -. 224. navala 195.put GREDE -.prokletstvo. dobrota. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. vjerski obrazovana osoba HOKANJE -.bakren sud sužen prema vrhu. lupež ništarija HASITI SE -. zmaj HALALITI -. 214. 219. 171.grba HRNJAGA -. 178.grba GURABIJA -. 208.dobit.po hrišćanskoj predaji .ljubičasto-crvena boja GRIVNA -.spreman HEFTA -. 204.razbojnik.nar. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -.muslimanski duhovnik.vreća HARAM -. I 221. 184. 174. 179. masla.ogrlica GRMLJENICA -. 181. rulja. 206. 222. 194. 199. đinđuva GUKA -. 217. vjeroučitelj. IBRIK -. profesor u medresi.dobrotvor HAJVAN -. . osuda HUDO -. mogranj. milo.doskočiti nekome HALA. 213.kolačići od meda.presuda. 212. vrsta južnog voća GRED -.vrsta svilene tkanine HARAR -.gomila HRT -. ALA -. uspjeh IGUMAN -.biti drzak. 192. 201.novost HADŽI -. 187. HABER -. 223.zvekir.sedmica.stijene GREŠA -. kovni kolut na vratima HAMAL -. 215.zakoračaj GREDA -.dobro. 209.kiselo grožđe GRIMIZ -. korist HAJĐIĐI -. 218.čopor. 185. 173.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. 200. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186. 197. i to na drvetu ili na platnu. 196. kradljivac HARZUS -.naušnica. 177.napad.brus GNJAT -. korist HASUM -. 183. 220.aždaja.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -. naduven HASUL -.životinja HAK -. 210. tjedan HERUVIM -.G 170.jadno HUDŽUD -. 191. zločinac.nosač HAMAM -. 198. 175.

insan. ostava. 251. 241.nauka. po zanimanju stočar. KANDILO -.strano. 246.nevjernik 284.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -. u kojoj gori žižak u ulju 276. 242. KADIFA -.prava mjera nečemu 279.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -. učenju 257. 248. obično viseća. zadovoljan 262. 230.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -.pokrivač za krevet 247.sitan srebrn novac.Juda koji je izdao Hrista. 228. nevjernik ISKATI -. KAJIN -. KABAO -. 252.sasvim JENĐA -.dugi krivi nož poput sablje JATAK -.hebrejski prosvećenik. JABANA -.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima. KATARKA -.iznenada IZUN -. kaciga 270.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća. 239. 256. 243.pomoćnik majstora 267. grile 274. trač časopis JALAN-ZAPIS -.crna smola od uglja 283. velur 260.lažne novine. 232.udubina u zidu. pliš. KAMELIJA -.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -. KAJFA -. izdajica. islam ISKARIOT -.vaga 277. 236. pitati ISLAM -. KANDELABR -.štit. novac uopšte JAŠMAK -.noćna molitva JAGLUK -.blato 265.posudica od raznobojnog stakla. KANTAR -.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve. 254. KAVAZ -.drveni prozori. zakon 269. odobrenje 231. baršun.gotov.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. KAL -.kamen 272. 237.vjera.ružiti.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -. nerazgovjetno JACIJA -.koliba. 255. koriti 280. KAPIDŽIK -. 227. polica ili postolje. znanje IMAM -. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264.lažni (hodžin) zapis JARA -.krletka . fresaka IKONOSTAS -.mala vrata 278.muslimanski svećenik IMAN -. KAURI -. 245. KALDRMA -.drug JASPRA -. zemljoradnika. KALKAN -. J 240. 244. KATRAN -. KALHANSKI -.vedro 259. 250.vrućina JARAN -. KARATI -. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -.lijen JEČERMA -. KALFA -. KARAR -.tražiti. KADIJA -.preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -. 233. mala soba IZMIRNA -. 229. KAM -. KANATI -. 253. čovjek ILUMA -.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -. monah 271.samt.pločnik od neravnog kamenja 266.vrsta vrbe IZBA -.ovlaštenje. KALUĐER -. 235.kapa od krzna.dio biblije: Novi zavjet . KATAKOMBE -. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263.226. K 258. 249. spreman. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275. od koje se pravi čaj 273. KALPAK -. zakon.siroče.jarbol 282. KAIL -.redovnik. ubio brata Abela. maloljetnik JEVANĐELJE -. 238. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu.sudija 261. 234.

snaga KUK -. 343.ptica gugutka.klepetaljka KLJAST -. oraha ili badema LONDŽA -. 322.mjesec LJ 339. 331.vidi KUR'AN KORDUN -. bodež (s obje strane oštar). saten KUMIR -. kolibica LUČ -. glavni manastir LAZILA -. 309. 306. gradska četvrt MAHNIT -. 301.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -. LJELJO -.liptiti LOŽA -.vrč. 316. morski rukavac LISKA -. atlas. 334. 300. KAZAMAT -. 291.kupola KUBURA -.široki kavkaski nož. prodavnica. pijuk.kormilar KRŠNA -. 344. besposličar.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje. 312. MAGAZA -. 328.sidro LIKA -. 335.pištolj KUBURLIJA -.zemljište pored rijeke LUNA -. 299. 298.kućno L 318.figurativno: sloj M 341. 330.zaliv.moć sila.vrsta svile. 317. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -.jedra (djevojka) KUBE -.vikati KRLETKA -. 321. cipelar KUR'AN -. 319.sijalica LATERNA -.namjestiti.namiguša.vrsta slatkiša od brašna.dio grada. 292. kama KIVOT -.nevrijeme.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -. pehar KOPARAN -.kramp. 315. 337. glavica KINDŽAL -. 310.mangup. budak KRIN -.kućica. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -.vrpca KRASNA -. 340.skele LEDENICA -. 338. Sudnji Dan KIKU -. 336.svjetiljka. fenjer LAVRA -. 286. 307. 333. 296. 289. 323. LAKAJ -.revolver LOKUM -. žižak.285. 297. 311.kavez KRMANOŠ -. 326.skladište. šećera.naziv nekih posebno znamenitih manastira.služba božja. 294. ali i samica u zatvoru KIJAMET -. 295. 325.sveta knjiga muslimana KURISATI -. noseći svežanj prutova LIMAN -.sakat KMET -. 332.rudnik .mala puška KUHVET -.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike. 304.buktinja LUKA -. krčag. stovarište MAHALA -. 305. 303. 302. stijena KUMAŠ -.mala puška okovana srebrom LENGER -.bič KOKETA -. kraj Svijeta. 320. 290. odgovara katoličkoj misi LIVOR -.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -. 293.obućar.svjetiljka LANTEŠA -. spremište. napraviti KUTNJE -. 342. 327. močvarni zaliv. 324. 308.ljiljan KRIVITI -. 288.zaobljeni planinski vrh.sluga LAMPADA -. 314. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -.ogrlica KONDIR -.zatvor.hor LIKTOR -. dućan. 287. idol KUMRA -.veliki kamen. razgovara i pije LOPITI -. 313.lud MAJDAN -. 329.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi.

blagoslovena MIZDRAKA -. poštovanje koje nekoga okružuje. opkop od zemlje METENISATI -.osnovna islamska škola MEKA -.porez 383. a koža samo iznad prstiju. 377.lovački pas OKA -.drvena obuća. gorska vila OREOL -.vrućina OREADA -. 400. 356. 366. ODEŽDA -.ljubičica MEMLA -. rozga. pa i sam boj. klipan MLAKA -.koral METEIZ -. 370.kajati se. 357. dijelile su se na šumske.posuda za žeravicu MARIJAŠ -.spadalo..dud (drvo i plod) MUŠEBAK -.stoka MATATI -. 372.sitan novac MARVA -.rov.gizdav. aureola ORKAN -. 367. riječne. 359. reza MANGALA -. NARGILA -. 403.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. NANULA -.klasje OSTRUGA -. NIMFA -.svijetli krug. činiti pokoru MEZAR -. 351.zoološki vrt MERAK -. ženske papuče 384.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -.drvena rešetka na prozoru N 380.konj mrke boje MUFTIJA -.bojno polje. 353. vijeku nove ere 390. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381. šanac. slava. 402.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385. dvoboj. NAFORA -. NAZLI -. 374. 362. sjekirica na dugom dršku.boginja drugog reda.mornar MEDINA -. 352. 395.savjet. sandala na kojoj je odozdo drvo. izvještačen 388.grob MRKOV -.najviše islamsko vijeće MEHANA -.ubojna sjekira. sjaj.mjera za težinu (1. NAMET -.starješina mahale MUNARA -. MELEM -.silan vjetar OSANA -. nagovor. 391. 346. 401. 396. 379.radnik 389. 354.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -. strast.dimnjak OGAR -.želja. trulež.onaj koji se samo isjeđava po kafanama . 393. 349. 348.kupina. 397.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -.u starogrčkoj mitologiji . 399. zavitlavati MATROZ -.rimski car u 1.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -.naprava za osiguranje vrata od provale.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382. 398. lokva MNIJETI -. 363.snopovi 387.dobrota.islamski učeni prvak MUJEZIN -.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. 369. 350. 355. 365. koketan. NADŽAK -. zasun. 368. 376. MEGDAN -. poduporanj OTUR EFENDUM -.. nimfe su predstavljale različite prirodne sile. dragost MINARET -. mokrina MENAŽERIJA -.mast za rane.vlaga. 394.planinska nimfa. NERON -. opomena 386. NASIJAT -. lijek MEJDAN. 347. NEIMAR -.varati.odjeća ODŽAK -. 361. 364.345.pozdrav: spasi! . 371. 360. zadovoljstvo MERDŽAN -. NIZAM -. gostionica MEHLEM.grob MILJE -.krčma. 373.misliti MOGILA -. 378. 375.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. MANDAL -.bara. morske itd. NAVILJCI -. borba MEJTEF -. 358.od: hosana . gorske.

sat 451.pozdrav . zao duh 456. SEBAR -.zanosna pobožna pjesma. jutro 448.pramen. PRAM -.oštra strmen. 439.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436.rodno RUBAC -.pašaluka 406.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist. PREĐA -. PRISOJ -. PRIJEVOR -. cekin.prodavač salepa.razmatrati 461.poširoka.zora. osvit. PUK -. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja. PERIŠAN -. PERVAZ -.rasčišćen put kroz snijeg 431.metež.zadovoljan. PSALAM -.pješčani sprud 462. PRIGANO -.P 404. PRETIO -. kmet 457. PORTAL -.džepna maramica RUDINA -.voljan RIZA -. PARIP -. PEŠ -.purpur. PERČIN -. vrag.sveštenička haljina.monaška haljina RAZBOJ -. hvalospjev 432. 440. 437. PRAMALJEĆE -.prženo 427.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu.ljenčariti. POBRO -.lug 429.dugme 433.unutrašnja strana ljušture školjke 459. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414.nesređen. SAMUR -. bezbrižnost. SEDEF -.prednji dio haljine. SALEBDŽIJA.mletački dukat. 438.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -. SELAM -. zrdav. PERUN -. težak. SEĆIJA -. PLANDOVATI -.mreža 425. zibelin. PRATLJAČA -. SALEBDŽINICA -.oprema za konja 435.vrsta gomolja koji . POJATI -. nehotična greška 460.zabuna. POGAN-AVAZ -.pobratim 416.sredstvo za pranje veša 424. SABAH -. SARUK -.prozor 407. gužva RUŠPIJA -. skut kaputa 413. PROROK -. PERIVOJ -. PORFIRA -.narod 434. SEIRITI -. SALEBDŽIJA -. neuredan 409.rob. POVOR -.biva 454.šal. PRTINA -.ograda 412. osnivač islama 430.pjevati 418. 443.ugojen 426. grimiz 419. 446. udobnost RASA -. sobolj 453.đavo. pletenica 408.upravnik velike pokrajine . ili tanko platno savijeno oko kape na glavi. mantija ROTKO -. SEKA -.odmor.salepčijina prodavnica 452. RAHAT -. PUSAT -. PENDŽER -. PUTIR -.proljeće 423. 441. odmarati 415. 442. SANKIM -.bog gromovnik starih Slavena 411. SALEP. zlatnik S 447. 444. raspoložen RAHATLUK -. SEF -. čalma 455. vrh brda 421. PAŠA -. 445.vrsta lasice.kuhan u vodi . SATANA -.velika vrata 420.pramen 422.zasovnica od drveta ili gvožđa. SABUR -.loš glas (o nekome) 417. SAČ -. SALEPČINICA -.poljana RUSVAJ -.lug 410. gvozdena šipka na vratima 428.strpljenje 449. PUCA -.poslanik Muhamed. PILAT -. SAHAT -. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458.brzi konj 405.

488.kružiti ŠIĆAR -. 475.izlet TERZIJAN -. 511.stepenice SKIPTRA -. ljubavni zanos SEVLIJA -. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. 527. 526. 490. 474. 516. 517.dozrijevati SOFRA -.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. 470.čempres SIMVOL -.prvi susjed ŠEHER -. 504.pećina SRKLET -. nervoza SRMA -.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -. 493.ostrvo ŠKRKA -. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -. 509. 515.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -.onemoćali SMIRNA -.sumrak SUŽANJ -. 467.klizati TAMJAN -.sjaji SKALE -.vijeka) SURE -. 472. 528.ljubavna čežnja. 483.siromah SIRJAK -.nar ŠKOLJ -. 486. 500.čamac ŠALVARE -.široke turske hlače.katolkinja ŠTACIJA -. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -. ŠIĆARITI -.štaka ŠLJEME -.stol. 503. 473. sinija SOKAK -. 476.malen jastuk. 481. 464. 521. 506.rob Š 494. 505.Sirija ŠARKIJA -.krov ŠLJUKA -. amajlija . 491.lanac SINIJA -.domaćica. gazdarica STRUKA -. 510.zastava STOPANICA -. 492.vježbati TALJIGATI -. 513. 498.logor TALUMITI -.maćuhica. naročito suknene ŠAMA -.pobjeći ŠOBOTATI -. trpeza. 525.mirta.lepinja. 477.vrat ŠILJTE -.škrap. 485. 487.Istambul STIJEG -. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -.magarac SJAKTI -.stanica. 480. 471. 502.ulica SOMUN -. 482. 484. 499.simbol SINDŽIR -. 478. ŠAJKA -. kolodvor ŠTITI -. 508. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -.umoriti se SUTON -. dobitak.vodoskok ŠEFIDA -. zarađivati.životinja SMAGLI -. 501. 469. 497. 524. 520.vrsta tkanine SULTAN -.čitati T 519.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -. 522. 496. 466. 514. 518. 495.talisman. SERDŽADA -.veliki grad ŠESTARITI -. uspješno trgovati ŠIJA -. 512. 479.uzrujanost. 523. korist.niski stol SIRAK -. 468.znak vladarske časti i vlasti SKOT -.koristiti se.dobit.trzalo za tamburu TILSUM -.svježe TEFERIČ -. 465.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja.tamno TAZE -. 489.tamnica TAVNO -. 507.463.vrsta jela ŠLJAKA -. kamenjar ŠKROB -.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.siromah SIVAC -. TABOR -.srebro STAMBOL -.udariti ŠIPAK -.

kameniti vrh. 558. 542. 535.vrsta slatkiša USUD -. palica.dobitak.uzvišenje VODIERA -. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541. zaista VASELJENA -.snažan TUČA -. kvar ZIPKA -. gorostas TOBE -.uzalud ZAMANDALITI -.konj crne boje Z 563. 573.suci . 571.tako mi Boga. 534. ZACIPLJENO -.saruk. teror Ž 577. 565.gigant.sudbina V 548. ćilim VEREM -.obrve VELENAC -. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral. 560. čestitosti.dolikovati. 530. 556.lijepo UGAR -. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. 566. 552.zaljubljeno ZAHODNO -. 532.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -.grad. 569. 568.nasilje.ukras (sprijeda) na konju.malj. tiranija.futrola za brus VRAN -. bogami. svemir VEĐE -. 537.čokot TRSNAT -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -. 557. čalma. 555. 551.amajlija ZEFIR -. ŽEZLO -. UBAVO -. nepravda.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE.topli blagi vjetar. 564. 578.Svećenica boginje Veste.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -.šteta. 575. 544.pokajanje TOKA -.starorimska boginja domaćeg ognjišta. 550.zaključati ZAPIS -. HURMAŠICE -.vrsta rane šljive ZIJAN -.znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -.vapaj VAJDA -.zalazeće ZAMAN -. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -. 572. kućne sloge.suh čovjek VERGL -. VAJ -. 546. 531. 553.neobrađena njiva UGURSUZ -.silan ZUBLJA -.529. 562. krupa TURBAN -.vasiona. 576.šumoriti TRALJE -. 536. 533. gubitak.kolijevka ZORAN -. 543.baklja ZULUM -. krš TIRANIN -.konj sive boje ZEMBILJA -. 561. okrutnost.šarenica.crn VRANAC -. 539. sigurnosti VESTALKA -. 545. TIMOR -. lahor ZELENKO -. 540. toljaga TRABUNITI -. 549. udavati 559. 547.lupež ništarija UKUISATI -. 574. korist VALAH -. 570. 554. 567.okovi VESTA -.dronjci TRS -. priličiti ULEMA -. mali buzdovan. 538.