A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

sav. 112.kraljevski povez oko glave.žila (arterija i vena). ĆABA -. rjeđe zlatne. 120. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -. ČADOR -.vrsta male puške DIMIJE -. nesvijest.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98. vrag. te se na njemu izlaže roba 94. što bi rekli DEMIR -. 116. pehar. ĆESAR -. ĆUMEZ -. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -.red. puls. 83. tepih. krčag.svijećnjak ČOHA -. a donje spušta i podboči. BUKARA -. izlaz ČARDAK -. 70. zao duh DENJIZ . 107. 80. greda DIZE -. bol. CVANCIKA -. ĆAR -. 85.stup. 79. 89. 71. 111. kruna DILBER -.dakle.đubrište BURILO -. posao (trgovački) 92. vjenčani dar ČIBUK -.dragi. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -. 113. bilo DAV -.67.šator ČAGALJ -. CITRA -. 105.daj. 110.najveće islamsko svetište u Meki 91. 109.trgovina. DAGARA -.čvrsto sukno Ć 90.željezo.slavuj BULJINA -. de DEMEK -. tuga. pometnja BUTUM -. dobitak.vjera. 69. ĆURAK -.car 95. korist.osjećati D 102.cijev lule. violina 93.jad ČERGAŠ -. 72.nakit u obliku perjanice. vjeroispovjest DIREK -.limena posuda sa staklom. 108.čitav. 86. niz 117.šakal ČALMA -. 114.most 100.sag. DAŽD -. 119. 81. ĆEPENAK -. ĆITAB -. 104.žičani instrument 77.sud za piće. balvan.đavo. srebrne. bačvica BURURET -. 84.vrsta sove BUMBUL . ljubavni jadi.burence. 73. ĆUPRIJA -. ĆIVOT -. redom C 75.nevjernik DIN -. CIGLI -. sve skupa. lula ČIRAK -.vrtoglavica.kiša DEDER -. ĆUTJETI -.turban. zarada.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -. 88. 68. ĆILIM -. voljeni DILJKA -. prostirač 96. saruk.briga.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -.knjiga 97.kokošinjac 99.vidi BULBUL BUNJIŠTE -. poremećaj. platneni ovoj oko glave ČARA -.jedini 76. . 82. 74. 115.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama.spas.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101. 106. 118. pričvršćen na kalpaku ČEMER -. 87. vrč BULBUL -.more DERT -. 103. žalost. ĆEMANE -.gusle.tužba DAŽDA.

ĐAKONIJA -.zabava. vračanje FALJASTI -.nesposoban FARISEJ -licemjer. lanac o vratu. trgovac konjima. 143. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163.veliki sud (vrč). kijamet ELEGIJA -.grijeh.gatanje. krivica E 157. 141.vidi: JEVANĐELJE F 161.veo DUVAR -.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -.ruža ĐUL BEHAR -. 149. život DŽANUM -. 153. kršćanski ĐENUTI -. 139. 168. 131. besplatno DŽADA -.svijet. trgovina DUŠMAN -.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -. 154. 129. 159.raj DŽERIDA -. postojbina DUĆAN -. 125. put DŽAMBAS -. niska ĐERĐEF -. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika.poslastica ĐAURSKI -. ELAMET -. 160. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. katkada ukrašene sedefom. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. 123. bižuterija ĐOGAT -.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. draguljima DŽELAT -. 156.vidi DUNJALUK DUNJALUK -.121.duša.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -. 128. neka vrsta balkona DOMAJA -.zid DVERI -. 155. DOGANA -.ružina vodica ĐUNAH -. 127. 151. 148.ogrlica. veselje. 166. zlotvor DUNJAH -.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida. 167. 146. FALE -. mećava. za vodu ĐUL -.nevjernički. 158.novine.cesta. 165. 164. 126. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.konj bijele dlake ĐUGUM -.vrsta puške. 147.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -. 138.dušo moja DŽANFEZ -. 134. uvedena je u Turskoj 1826. 132.naušnica. god. prepredenjak DŽAN -.desiti ĐERDAN -. 150.domovina.dakle EVANĐELJE -. DŽABA -.cirkuski akrobata na konjima.ormar u zidu DOVA -. badava. 122. 144. 137. na poklon. 169. 140.krvnik DŽENET -. nered Đ 145. 142.spletka -u Maroku gdje . 124. 130. časopis DŽUBA -.vrata DŽ 133.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. nevrijeme. 135. 136.na dar.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -. prenemagalo.oluja. čovječanstvo DUVAK -.prodavnica.piljarica FILDŽAN -. 152.bosiljak FILA -.neprijatelj. 162.

193.gomila HRT -. korist HAJĐIĐI -. 222.sreća. IBRIK -. 181. šipak. 192.oholi HORDA -. neorganizirana skupina HRBAT -.brus GNJAT -.vreća HARAM -.grba HRNJAGA -. osuda HUDO -.zakoračaj GREDA -. 199.zvekir. đinđuva GUKA -. 182. 187.islamski hodočasnik koji je bio u Meki. milo. 175.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -. 213. 216. 209. 203.put GREDE -. lijepo GRADINA -.dobro. zmaj HALALITI -. 224. 217.čopor.kolačići od meda.kiselo grožđe GRIMIZ -.aždaja. zavidljivac HATLIJA -.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -. masla. I 221. zločinac. HABER -. 204.doskočiti nekome HALA. 177.naušnica.ljubičasto-crvena boja GRIVNA -. 223. 215. 198. . ALA -. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186.nosač HAMAM -. tjedan HERUVIM -.jadno HUDŽUD -.novost HADŽI -.ogrlica GRMLJENICA -.G 170. 211.spreman HEFTA -.po hrišćanskoj predaji .biti drzak.presuda. 190. 189. 188. vrsta južnog voća GRED -.anđeo HODŽA -. 180.bašta GRANAT -.dobit. GIG -. i to na drvetu ili na platnu.konjanik HAZUR -.vrsta psa HUĆUM -. 173. vjeroučitelj.starac IKONA -. 185. kovni kolut na vratima HAMAL -.napad.bakren sud sužen prema vrhu. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -.ugursuz. 194.bio razapet Isus Hrist GONDŽE -. vjerski obrazovana osoba HOKANJE -. 191.oprostiti HALKA -. mogranj. 212.sedmica.drago. 200.muslimanski duhovnik. 179. korist HASUM -.vikanje HOLI -. 197. 202.suparnik.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -. lupež ništarija HASITI SE -. 208. navala 195. 174.javno kupatilo HANDŽAR -. grehota HARAMIJA -.članak na nogama GOLGOTA -.dobrotvor HAJVAN -.stijene GREŠA -. 214. sreća. uspjeh IGUMAN -. dobrota.životinja HAK -. 171. 210. 196.brežuljak kod Jerusalema gdje je .slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. naduven HASUL -. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. 206. 184.nar.vrsta svilene tkanine HARAR -. 183. 172. 205. za razliku od slika na zidu 225.razbojnik. 176. 219. 201. kradljivac HARZUS -. 178.prokletstvo. profesor u medresi. rulja. 220.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -.grba GURABIJA -. 207. 218.

256. mala soba IZMIRNA -. zakon 269. KAVAZ -.nauka. KANATI -.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -. učenju 257. 248. KARAR -.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća. 238. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263.sitan srebrn novac. 253.vedro 259.lijen JEČERMA -. velur 260. KAURI -. monah 271. KABAO -. polica ili postolje. nevjernik ISKATI -. 250. 252. KANDILO -.vjera.prava mjera nečemu 279. KALKAN -.dugi krivi nož poput sablje JATAK -.lažni (hodžin) zapis JARA -. zakon.gotov. KALPAK -.kamen 272.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -. 249. čovjek ILUMA -. KARATI -. 234. zadovoljan 262. 246. KAJFA -. KAL -.štit. trač časopis JALAN-ZAPIS -.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve.blato 265. koriti 280.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima.tražiti. K 258.Juda koji je izdao Hrista. od koje se pravi čaj 273.pomoćnik majstora 267.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -. KAPIDŽIK -.redovnik.nevjernik 284. J 240.muslimanski svećenik IMAN -.vaga 277. KALFA -.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -. zemljoradnika.hebrejski prosvećenik.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275. 255.pločnik od neravnog kamenja 266. 232. 235. ubio brata Abela. 233.noćna molitva JAGLUK -.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. izdajica.koliba. KATRAN -. 254. 237. novac uopšte JAŠMAK -.siroče.lažne novine. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -. nerazgovjetno JACIJA -. KANDELABR -. KALUĐER -. KAM -.preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -. 239.mala vrata 278. 243.posudica od raznobojnog stakla. KATAKOMBE -. 251. 227. islam ISKARIOT -. KAIL -.insan. JABANA -.drug JASPRA -.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -. pitati ISLAM -. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264.drveni prozori.kapa od krzna.dio biblije: Novi zavjet . 244. KADIJA -. grile 274. 228.samt.vrućina JARAN -.sudija 261. spreman. obično viseća.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -. 236.iznenada IZUN -.crna smola od uglja 283. odobrenje 231. u kojoj gori žižak u ulju 276. 229. kaciga 270.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -.ružiti. KAMELIJA -. ostava. KADIFA -. KALDRMA -. KAJIN -. KALHANSKI -.ovlaštenje. fresaka IKONOSTAS -. 241. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu. KANTAR -.krletka . baršun. KATARKA -.strano. 242. 230. maloljetnik JEVANĐELJE -. po zanimanju stočar. 245.226.jarbol 282.pokrivač za krevet 247.vrsta vrbe IZBA -. pliš.sasvim JENĐA -. znanje IMAM -.udubina u zidu.

kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -.buktinja LUKA -. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -. 331. krčag. 327.naziv nekih posebno znamenitih manastira. 323. 287.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike. 291. 305. prodavnica. 317. idol KUMRA -. kolibica LUČ -.kramp. spremište. cipelar KUR'AN -.figurativno: sloj M 341. 334. 313. gradska četvrt MAHNIT -. 335.kućica. 312.sluga LAMPADA -. 337.služba božja.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -.klepetaljka KLJAST -. 298. glavica KINDŽAL -.285. 324.revolver LOKUM -. oraha ili badema LONDŽA -.skele LEDENICA -.obućar. 328. 286. LJELJO -. stovarište MAHALA -. 308. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -. ali i samica u zatvoru KIJAMET -. pehar KOPARAN -.svjetiljka. napraviti KUTNJE -. bodež (s obje strane oštar). 306.hor LIKTOR -.moć sila. 302. noseći svežanj prutova LIMAN -.mala puška KUHVET -. 330. saten KUMIR -. fenjer LAVRA -.jedra (djevojka) KUBE -. atlas.liptiti LOŽA -.zatvor. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. razgovara i pije LOPITI -. kraj Svijeta. budak KRIN -. šećera. 288. 344. 316.vrpca KRASNA -.ogrlica KONDIR -. besposličar. 340. 343. 325. 314. 300. stijena KUMAŠ -. 290.ljiljan KRIVITI -.sijalica LATERNA -. kama KIVOT -. 326. odgovara katoličkoj misi LIVOR -. KAZAMAT -.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -.svjetiljka LANTEŠA -.zaobljeni planinski vrh.sidro LIKA -.nevrijeme.kavez KRMANOŠ -.kupola KUBURA -. LAKAJ -. Sudnji Dan KIKU -.rudnik . 289. 333.skladište. močvarni zaliv.zemljište pored rijeke LUNA -. 332. 329. 292.namjestiti.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi. 319.kormilar KRŠNA -.mangup. glavni manastir LAZILA -. 342.vrč. 309.vrsta svile. 322.pištolj KUBURLIJA -.zaliv.sveta knjiga muslimana KURISATI -.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje.veliki kamen. 294.bič KOKETA -. 303. 311.široki kavkaski nož.lud MAJDAN -. MAGAZA -.vrsta slatkiša od brašna.ptica gugutka.kućno L 318. 293.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -.mala puška okovana srebrom LENGER -.namiguša.dio grada. morski rukavac LISKA -. pijuk. 304. 321. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -. 320.sakat KMET -. dućan. 295. 297. 336.vikati KRLETKA -. 301. 307.mjesec LJ 339. snaga KUK -. žižak. 296. 299. 338. 315.vidi KUR'AN KORDUN -. 310.

svijetli krug. NAZLI -. 364. NERON -. 347. 374.pozdrav: spasi! . 398.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385.kajati se. 358.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -. 369.silan vjetar OSANA -.kupina.stoka MATATI -. 400. 366. opomena 386.porez 383.starješina mahale MUNARA -. 394. NARGILA -. dragost MINARET -.osnovna islamska škola MEKA -.grob MRKOV -.dimnjak OGAR -. 359. 354. lokva MNIJETI -. NEIMAR -.vrućina OREADA -. NANULA -. NADŽAK -.najviše islamsko vijeće MEHANA -. 395. 349.grob MILJE -.mast za rane. 363.drvena rešetka na prozoru N 380. dijelile su se na šumske. ženske papuče 384. 399. poštovanje koje nekoga okružuje. izvještačen 388. aureola ORKAN -.bara. borba MEJTEF -.dobrota. 402. NAVILJCI -. strast. morske itd.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -. trulež. NAMET -.mjera za težinu (1. 361. mokrina MENAŽERIJA -. 348. rozga.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -.spadalo.ljubičica MEMLA -. 346. 376. 379. nagovor. gostionica MEHLEM. MANDAL -. 365..odjeća ODŽAK -.konj mrke boje MUFTIJA -.drvena obuća.misliti MOGILA -.od: hosana . reza MANGALA -..vlaga. 360. 393. 367.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -. sjekirica na dugom dršku. 351.bojno polje. 350. nimfe su predstavljale različite prirodne sile. 356. NIMFA -.rov.gizdav.islamski učeni prvak MUJEZIN -. riječne.snopovi 387. NIZAM -.radnik 389.345.varati.klasje OSTRUGA -. 403. 397.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. 370. 373.želja.zoološki vrt MERAK -. 401. 353. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381. lijek MEJDAN. šanac. MELEM -. zavitlavati MATROZ -. 352.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. NAFORA -.sitan novac MARVA -. slava. MEGDAN -. 368.blagoslovena MIZDRAKA -. 377. koketan. 378. vijeku nove ere 390. gorske. sjaj. gorska vila OREOL -. 362.krčma.naprava za osiguranje vrata od provale.lovački pas OKA -.mornar MEDINA -.u starogrčkoj mitologiji . 396. ODEŽDA -.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. a koža samo iznad prstiju. pa i sam boj.savjet. NASIJAT -.ubojna sjekira.onaj koji se samo isjeđava po kafanama . 357.planinska nimfa. 372. dvoboj. poduporanj OTUR EFENDUM -. činiti pokoru MEZAR -. zasun. 371. 391.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -.rimski car u 1. zadovoljstvo MERDŽAN -. klipan MLAKA -. sandala na kojoj je odozdo drvo. opkop od zemlje METENISATI -.koral METEIZ -. 355. 375.boginja drugog reda.posuda za žeravicu MARIJAŠ -.

on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414.strpljenje 449.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436. kmet 457.pramen.zadovoljan. SEKA -. PRATLJAČA -. zlatnik S 447.poljana RUSVAJ -.vrsta lasice. PARIP -. SEBAR -.ograda 412. SEIRITI -.prženo 427. PERIVOJ -. PUK -.pobratim 416. skut kaputa 413.bog gromovnik starih Slavena 411. vrag. bezbrižnost. SALEBDŽIJA -. PAŠA -.velika vrata 420. POVOR -.unutrašnja strana ljušture školjke 459. POGAN-AVAZ -. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja.zabuna.P 404. PREĐA -.odmor.đavo. gužva RUŠPIJA -. SEF -. PENDŽER -.pozdrav .prodavač salepa. SALEBDŽIJA.brzi konj 405.salepčijina prodavnica 452. PRAM -. 440.vrsta gomolja koji .pjevati 418.upravnik velike pokrajine .monaška haljina RAZBOJ -. osnivač islama 430.dugme 433.prozor 407. PRTINA -.nesređen. SAMUR -. pletenica 408.prednji dio haljine. SAHAT -. 443.zasovnica od drveta ili gvožđa.biva 454.purpur. 439.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -.razmatrati 461. PRETIO -. grimiz 419. PERIŠAN -. POBRO -.oštra strmen. SARUK -.ugojen 426. SAČ -. SEDEF -. PEŠ -.rodno RUBAC -. sobolj 453. PERČIN -. SELAM -.zanosna pobožna pjesma. SATANA -. zrdav.kuhan u vodi .mletački dukat. SALEP. čalma 455. PUCA -. SALEPČINICA -. 442. zibelin.poširoka.pješčani sprud 462.džepna maramica RUDINA -. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458.sredstvo za pranje veša 424. 438. SABUR -.šal.sveštenička haljina. raspoložen RAHATLUK -. PERVAZ -. gvozdena šipka na vratima 428. PRIJEVOR -.lug 410. PILAT -.lug 429. PRIGANO -.proljeće 423. PRISOJ -. PRAMALJEĆE -.voljan RIZA -. mantija ROTKO -. PSALAM -. SALEBDŽINICA -. neuredan 409. odmarati 415.poslanik Muhamed.rasčišćen put kroz snijeg 431.narod 434. jutro 448. zao duh 456.mreža 425. RAHAT -. 444. SANKIM -. PROROK -. POJATI -. hvalospjev 432. 437. nehotična greška 460.oprema za konja 435. PLANDOVATI -. PUSAT -.pramen 422. PUTIR -.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist. PORFIRA -. PORTAL -. osvit.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi.metež.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu. 441. udobnost RASA -.pašaluka 406. SABAH -. cekin.ljenčariti.sat 451. SEĆIJA -. PERUN -. 445.zora.rob.loš glas (o nekome) 417. težak. vrh brda 421. 446.

471.Istambul STIJEG -. ŠIĆARITI -. 505.onemoćali SMIRNA -.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -.vrsta jela ŠLJAKA -.vijeka) SURE -. 501.stepenice SKIPTRA -.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -. 468. 521.ljubavna čežnja. 470.katolkinja ŠTACIJA -.tamnica TAVNO -. 524.životinja SMAGLI -.sumrak SUŽANJ -.siromah SIVAC -. 526. 488.niski stol SIRAK -.domaćica. 497. 498. 475.dobit. kamenjar ŠKROB -. ŠAJKA -. 511. 515.Sirija ŠARKIJA -. SERDŽADA -. 480.rob Š 494. 517. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -. zarađivati.463. 483.stol. 490.umoriti se SUTON -.ostrvo ŠKRKA -.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -. 512.logor TALUMITI -. 464. 523.udariti ŠIPAK -.magarac SJAKTI -.maćuhica. 500.vodoskok ŠEFIDA -.trzalo za tamburu TILSUM -. sinija SOKAK -.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -. 503. 487.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -.dozrijevati SOFRA -.malen jastuk.tamno TAZE -. gazdarica STRUKA -. 518. 491.lepinja. 485. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -. 486. 472.vrat ŠILJTE -. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -. 477. 484. 525.svježe TEFERIČ -. 504.izlet TERZIJAN -.veliki grad ŠESTARITI -. amajlija . 495. 509.lanac SINIJA -. 528. naročito suknene ŠAMA -. 467.čempres SIMVOL -.vrsta tkanine SULTAN -. 502.zastava STOPANICA -.pobjeći ŠOBOTATI -.klizati TAMJAN -.čamac ŠALVARE -. 492. 478. 473.prvi susjed ŠEHER -. 527.siromah SIRJAK -. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja.široke turske hlače. ljubavni zanos SEVLIJA -. TABOR -. 514. nervoza SRMA -. 507.krov ŠLJUKA -.srebro STAMBOL -.štaka ŠLJEME -. 510.simbol SINDŽIR -. 481. 466. 496. 476. korist.ulica SOMUN -. 489.znak vladarske časti i vlasti SKOT -. trpeza.koristiti se.stanica.sjaji SKALE -. 513. 493. 479. 520. 465.nar ŠKOLJ -. 516.kružiti ŠIĆAR -.čitati T 519.škrap.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.pećina SRKLET -. 474. 482. kolodvor ŠTITI -.uzrujanost. 508. dobitak. uspješno trgovati ŠIJA -. 499.mirta. 506. 469.vježbati TALJIGATI -. 522.talisman.

znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -. 573. ŽEZLO -.neobrađena njiva UGURSUZ -. okrutnost. priličiti ULEMA -. 545. 534.snažan TUČA -.529.suh čovjek VERGL -.ukras (sprijeda) na konju. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. zaista VASELJENA -.vapaj VAJDA -. 567.uzalud ZAMANDALITI -. kvar ZIPKA -.futrola za brus VRAN -.sudbina V 548.starorimska boginja domaćeg ognjišta. 546. 557.pokajanje TOKA -. čestitosti. 542. 549.zaljubljeno ZAHODNO -. sigurnosti VESTALKA -. kućne sloge. 532. 547. 551.zalazeće ZAMAN -.amajlija ZEFIR -. 544.lupež ništarija UKUISATI -.zaključati ZAPIS -. nepravda.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -. 571.konj crne boje Z 563. 531.vasiona. 535. 561. 575. gorostas TOBE -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -.silan ZUBLJA -. ZACIPLJENO -.vrsta rane šljive ZIJAN -. 578.konj sive boje ZEMBILJA -. bogami. 566. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -. HURMAŠICE -. lahor ZELENKO -.grad. teror Ž 577. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541.čokot TRSNAT -.nasilje. krš TIRANIN -. 550. korist VALAH -. 574.lijepo UGAR -. gubitak. 572. 539. toljaga TRABUNITI -. tiranija. 565.šteta. 570.uzvišenje VODIERA -. palica. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral.obrve VELENAC -. 553.baklja ZULUM -.šumoriti TRALJE -. 562. 560.vrsta slatkiša USUD -. VAJ -. svemir VEĐE -. 564. 576. mali buzdovan.okovi VESTA -. 568. TIMOR -. 552. 540. 555. ćilim VEREM -. 543.dobitak. čalma. 530. 533.kolijevka ZORAN -. 538.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE.kameniti vrh. 554. UBAVO -. 556.saruk. krupa TURBAN -. 569.dronjci TRS -.gigant. 536. udavati 559.suci . 558.tako mi Boga.Svećenica boginje Veste.crn VRANAC -. 537.šarenica.malj.dolikovati.topli blagi vjetar.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful