A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

ljubavni jadi. lula ČIRAK -. rjeđe zlatne. puls. ĆESAR -. 70. ĆIVOT -. posao (trgovački) 92. ČADOR -.gusle.vidi BULBUL BUNJIŠTE -. 87.briga. BUKARA -. dobitak.žila (arterija i vena). 82. niz 117.osjećati D 102. prostirač 96. 104. nesvijest. krčag. 118.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78.čvrsto sukno Ć 90.nakit u obliku perjanice. korist. 72. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -. 105.cijev lule. 109. zarada. 84. voljeni DILJKA -. 108.trgovina.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -.67.dakle.dragi. redom C 75. 111.vrsta sove BUMBUL . pometnja BUTUM -. . ĆUPRIJA -.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže.spas. 69. greda DIZE -. pričvršćen na kalpaku ČEMER -. zao duh DENJIZ .slavuj BULJINA -. 112.đavo. 74. 80. 110.most 100. 114. sve skupa.nevjernik DIN -.knjiga 97. ĆEMANE -. DAŽD -. vjenčani dar ČIBUK -. ĆUMEZ -.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama.tužba DAŽDA. 88. 83. žalost. balvan.željezo. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -.šakal ČALMA -. CITRA -.burence.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -.kokošinjac 99. DAGARA -. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -. 81.red.vrsta male puške DIMIJE -.more DERT -.kraljevski povez oko glave.turban. ĆEPENAK -.daj. a donje spušta i podboči. saruk.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98. poremećaj. platneni ovoj oko glave ČARA -.najveće islamsko svetište u Meki 91.jedini 76.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101.đubrište BURILO -. 68. CIGLI -. 120.vrtoglavica. 115.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -. 116.stup. violina 93. ĆAR -. te se na njemu izlaže roba 94. tepih.svijećnjak ČOHA -.vjera. bačvica BURURET -. vjeroispovjest DIREK -.sud za piće. pehar. 85. 113. 73. 119. što bi rekli DEMIR -. izlaz ČARDAK -. 107.car 95. ĆURAK -. 89. bilo DAV -.čitav. tuga.limena posuda sa staklom. 86. ĆUTJETI -. 71. vrag.sag. bol.kiša DEDER -. 79. vrč BULBUL -. ĆILIM -. ĆABA -. 103.šator ČAGALJ -. CVANCIKA -. de DEMEK -.žičani instrument 77. 106.jad ČERGAŠ -. sav. kruna DILBER -. ĆITAB -. srebrne.

138. 162. kijamet ELEGIJA -.dušo moja DŽANFEZ -. ĐAKONIJA -. zlotvor DUNJAH -.svijet. 156.vrata DŽ 133. na poklon. DŽABA -.krvnik DŽENET -.gatanje. 140.grijeh. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji. 168. 169.dakle EVANĐELJE -. 142.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -. prepredenjak DŽAN -.duša.cesta. 153.poslastica ĐAURSKI -. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika. 144. neka vrsta balkona DOMAJA -. ELAMET -. 134. krivica E 157. kršćanski ĐENUTI -.oluja.vidi DUNJALUK DUNJALUK -. 146. 155.ružina vodica ĐUNAH -. niska ĐERĐEF -.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -. DOGANA -.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. draguljima DŽELAT -. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. 166.prodavnica.ormar u zidu DOVA -. god. 129. 159.nesposoban FARISEJ -licemjer. 150. 127. 135. nered Đ 145.zid DVERI -. časopis DŽUBA -. 151. 130. 164.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -. 124. 148. trgovac konjima. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. 143.piljarica FILDŽAN -.bosiljak FILA -. bižuterija ĐOGAT -. 152. 165. lanac o vratu. 154.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -. 122.zabava. vračanje FALJASTI -. uvedena je u Turskoj 1826. katkada ukrašene sedefom. 132.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. život DŽANUM -. 131. 128. 136. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163. 158.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -. postojbina DUĆAN -. čovječanstvo DUVAK -. badava. 126.ogrlica.cirkuski akrobata na konjima.na dar. 167.ruža ĐUL BEHAR -. 149.spletka -u Maroku gdje .konj bijele dlake ĐUGUM -. nevrijeme.desiti ĐERDAN -. 141. 147. za vodu ĐUL -.vidi: JEVANĐELJE F 161. 125.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -.neprijatelj.novine.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida.nevjernički. FALE -.vrsta puške.veo DUVAR -.veliki sud (vrč). 123.domovina.121.naušnica. besplatno DŽADA -.raj DŽERIDA -. put DŽAMBAS -. trgovina DUŠMAN -. mećava. prenemagalo. veselje. 137. 139. 160.

dobit. 192. šipak. 188.grba GURABIJA -.prokletstvo.sreća.dobro.oprostiti HALKA -. 196. zločinac. naduven HASUL -.drago. 211. 222. masla.vrsta psa HUĆUM -.bio razapet Isus Hrist GONDŽE -.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -.stijene GREŠA -. milo. 223. 175. tjedan HERUVIM -.ljubičasto-crvena boja GRIVNA -.spreman HEFTA -. 205. uspjeh IGUMAN -. osuda HUDO -. GIG -. korist HAJĐIĐI -. 194. vjeroučitelj. 216. 171.razbojnik. 183. grehota HARAMIJA -.put GREDE -. đinđuva GUKA -.bašta GRANAT -. i to na drvetu ili na platnu.ugursuz.aždaja. 219. 178. navala 195. kradljivac HARZUS -. . zavidljivac HATLIJA -. 201. 199. HABER -.konjanik HAZUR -. 174.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -.doskočiti nekome HALA. korist HASUM -. I 221.novost HADŽI -.zvekir.anđeo HODŽA -. ALA -. 212.vreća HARAM -. 213. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. profesor u medresi. vrsta južnog voća GRED -. 218. dobrota.čopor.životinja HAK -. 187. lijepo GRADINA -. sreća. 173. 184.sedmica. rulja.grba HRNJAGA -. kovni kolut na vratima HAMAL -. 190. 182.nosač HAMAM -.vrsta svilene tkanine HARAR -.islamski hodočasnik koji je bio u Meki. 197.kolačići od meda.dobrotvor HAJVAN -. 206.oholi HORDA -. 198.brežuljak kod Jerusalema gdje je . neorganizirana skupina HRBAT -. 214. 215.javno kupatilo HANDŽAR -. 181. vjerski obrazovana osoba HOKANJE -. 185.gomila HRT -.jadno HUDŽUD -. 203. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -. 172. mogranj.presuda. 179.vikanje HOLI -. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -. 204. lupež ništarija HASITI SE -. 220.suparnik. 202. 200. 209. 224. 180.brus GNJAT -. 208.napad.muslimanski duhovnik.starac IKONA -. IBRIK -.biti drzak. 177.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. 189.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -.nar. 191. 193.kiselo grožđe GRIMIZ -.zakoračaj GREDA -. 210. 217. 176. 207. za razliku od slika na zidu 225.članak na nogama GOLGOTA -.po hrišćanskoj predaji .naušnica. zmaj HALALITI -.bakren sud sužen prema vrhu.G 170.ogrlica GRMLJENICA -.

insan. 234. KAMELIJA -.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima. 233.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća.redovnik.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268. KALUĐER -. KANATI -. zadovoljan 262.lažni (hodžin) zapis JARA -. spreman. 236. 244. nevjernik ISKATI -.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -. 227. zakon 269.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -.kamen 272. KALFA -.ružiti. 238. 239. KAL -. 246.dio biblije: Novi zavjet . kada su obojica prinjeli žrtvu bogu.blato 265.vjera. 230. 254.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275. KATARKA -. KAIL -. koriti 280.samt.vedro 259. KADIFA -. J 240. 242. 256.vrsta vrbe IZBA -.iznenada IZUN -. K 258.pomoćnik majstora 267. KALHANSKI -.drveni prozori. KAM -.krletka .preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -.siroče.sitan srebrn novac. 248. baršun. KADIJA -. trač časopis JALAN-ZAPIS -. zakon. fresaka IKONOSTAS -.tražiti. KAJIN -.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve. ubio brata Abela.Juda koji je izdao Hrista. u kojoj gori žižak u ulju 276. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -. maloljetnik JEVANĐELJE -. grile 274. KAURI -. velur 260. kaciga 270. KAPIDŽIK -. KATAKOMBE -. po zanimanju stočar. KALPAK -. KARAR -. 250.vaga 277.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -.štit.sasvim JENĐA -. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264. KABAO -. monah 271. čovjek ILUMA -. učenju 257. KAVAZ -. 241.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -. KATRAN -.pokrivač za krevet 247.vrućina JARAN -. izdajica.strano.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -.udubina u zidu. obično viseća.gotov.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -.jarbol 282. pitati ISLAM -.posudica od raznobojnog stakla. 253. 229.crna smola od uglja 283.nauka. polica ili postolje. novac uopšte JAŠMAK -. nerazgovjetno JACIJA -.prava mjera nečemu 279. 237. 249.noćna molitva JAGLUK -. KANTAR -. 252. 235.pločnik od neravnog kamenja 266. KARATI -. mala soba IZMIRNA -.sudija 261. 251. od koje se pravi čaj 273. JABANA -.hebrejski prosvećenik. znanje IMAM -.nevjernik 284. islam ISKARIOT -.dugi krivi nož poput sablje JATAK -.lažne novine. ostava. pliš. KANDILO -. KALDRMA -. 243. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263. odobrenje 231.drug JASPRA -.muslimanski svećenik IMAN -.226. zemljoradnika. KAJFA -.koliba. 232.kapa od krzna.lijen JEČERMA -. KANDELABR -.ovlaštenje.mala vrata 278. KALKAN -. 228. 245. 255.

lud MAJDAN -.vrsta slatkiša od brašna. kolibica LUČ -. 299.služba božja.vrsta svile. bodež (s obje strane oštar).ljiljan KRIVITI -. 332.naziv nekih posebno znamenitih manastira.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -. 334. morski rukavac LISKA -. snaga KUK -. močvarni zaliv. 323. 309. 302.namjestiti.mala puška okovana srebrom LENGER -.hor LIKTOR -. LJELJO -. 312. glavni manastir LAZILA -. 333.bič KOKETA -.sakat KMET -. napraviti KUTNJE -. kama KIVOT -.buktinja LUKA -.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -. spremište. gradska četvrt MAHNIT -. kraj Svijeta.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi.kućica. dućan. žižak. 301. 292. idol KUMRA -.moć sila. 297. stijena KUMAŠ -. 338.zemljište pored rijeke LUNA -.zaobljeni planinski vrh. saten KUMIR -. 335. besposličar. 327.svjetiljka LANTEŠA -. 314.kupola KUBURA -. fenjer LAVRA -. 310. noseći svežanj prutova LIMAN -. 296. 328. 300. 316.vrč.vrpca KRASNA -. 306. 289.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike. 329. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -.skele LEDENICA -. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. budak KRIN -. 311. 322. glavica KINDŽAL -. pehar KOPARAN -. atlas. KAZAMAT -. 288. 304. 337.klepetaljka KLJAST -.sijalica LATERNA -. razgovara i pije LOPITI -. Sudnji Dan KIKU -. 295. 325.skladište.vikati KRLETKA -. 317. oraha ili badema LONDŽA -. 313. 308. 326.rudnik .figurativno: sloj M 341.ptica gugutka. 336. šećera. ali i samica u zatvoru KIJAMET -.vidi KUR'AN KORDUN -. 294.sveta knjiga muslimana KURISATI -.mala puška KUHVET -.zaliv. 330.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -.revolver LOKUM -. 342. 315. 344.kramp. LAKAJ -.mangup. 286.namiguša. cipelar KUR'AN -.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje. pijuk. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -.zatvor.svjetiljka. 319.dio grada. 291. 287.obućar.kavez KRMANOŠ -.jedra (djevojka) KUBE -. 303.sidro LIKA -.285. 321. 324.mjesec LJ 339. 343.široki kavkaski nož. krčag. 290.nevrijeme.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -. 293.veliki kamen.ogrlica KONDIR -. 305. 307. stovarište MAHALA -. 320.kućno L 318. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -. odgovara katoličkoj misi LIVOR -.kormilar KRŠNA -.pištolj KUBURLIJA -. prodavnica.liptiti LOŽA -. 340.sluga LAMPADA -. 331. MAGAZA -. 298.

rozga. 364.krčma. 367.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -.boginja drugog reda. 349.vlaga. 391. gostionica MEHLEM.bojno polje. 357.posuda za žeravicu MARIJAŠ -.grob MRKOV -.ljubičica MEMLA -. 353.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385. NARGILA -.klasje OSTRUGA -.stoka MATATI -. sjekirica na dugom dršku. zasun.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -. klipan MLAKA -. 363.mast za rane.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -. 365. NIMFA -. 374.naprava za osiguranje vrata od provale.vrućina OREADA -. 366.kajati se. borba MEJTEF -. 356.odjeća ODŽAK -.misliti MOGILA -. 402. 352. 361. 351.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -. izvještačen 388. riječne.silan vjetar OSANA -. a koža samo iznad prstiju.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. 397.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. NERON -. 398. 371. NANULA -. NAZLI -.bara. 354. 346. vijeku nove ere 390. dragost MINARET -.345. 377.rov.starješina mahale MUNARA -.zoološki vrt MERAK -.porez 383. NASIJAT -. 375. NAMET -. MELEM -. morske itd. 378...dimnjak OGAR -.radnik 389. sandala na kojoj je odozdo drvo. dijelile su se na šumske. nagovor. 399.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -. 395. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382. 393. sjaj.grob MILJE -.dobrota. koketan.osnovna islamska škola MEKA -. opkop od zemlje METENISATI -. lokva MNIJETI -. opomena 386.varati. gorske.pozdrav: spasi! . MEGDAN -. 400. poštovanje koje nekoga okružuje. NEIMAR -. NAFORA -. činiti pokoru MEZAR -.koral METEIZ -.blagoslovena MIZDRAKA -. 347. dvoboj. nimfe su predstavljale različite prirodne sile. slava.snopovi 387.savjet. 394. 348. 369. 403.drvena obuća. gorska vila OREOL -. strast. 376. šanac. 362. pa i sam boj.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -.od: hosana . 360. lijek MEJDAN. 396. 355.planinska nimfa. 359. NADŽAK -.konj mrke boje MUFTIJA -. 358. ženske papuče 384. ODEŽDA -.ubojna sjekira. trulež.želja. reza MANGALA -. mokrina MENAŽERIJA -. 372.najviše islamsko vijeće MEHANA -.sitan novac MARVA -.gizdav. 401. 368. zavitlavati MATROZ -.kupina. aureola ORKAN -. zadovoljstvo MERDŽAN -. 350.lovački pas OKA -.mornar MEDINA -.najvažniji islamski grad MELEKŠA -.islamski učeni prvak MUJEZIN -.rimski car u 1.svijetli krug. NIZAM -.u starogrčkoj mitologiji . MANDAL -.drvena rešetka na prozoru N 380.spadalo. NAVILJCI -.onaj koji se samo isjeđava po kafanama .mjera za težinu (1. 379. 373. 370. poduporanj OTUR EFENDUM -.

441. PORTAL -. SARUK -. 443. gvozdena šipka na vratima 428.pobratim 416. zibelin. PRISOJ -. SELAM -. 440.lug 410. SABAH -.proljeće 423. neuredan 409. PLANDOVATI -. SABUR -.nesređen.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450.sveštenička haljina. PEŠ -.pjevati 418. raspoložen RAHATLUK -. RAHAT -. SALEPČINICA -. SALEP. PAŠA -. PRAM -.loš glas (o nekome) 417. PUTIR -.poslanik Muhamed. SEIRITI -. udobnost RASA -.dugme 433. SAČ -. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi. POVOR -. SAMUR -.voljan RIZA -.lug 429. PERIŠAN -.pašaluka 406.narod 434.prženo 427.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu.rob. cekin.velika vrata 420. 442. PERVAZ -.prednji dio haljine. POJATI -. SALEBDŽIJA. PORFIRA -.razmatrati 461. jutro 448.mreža 425. skut kaputa 413. PSALAM -. SEKA -.vrsta gomolja koji . 445. 439. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja.biva 454.rodno RUBAC -.purpur.sredstvo za pranje veša 424.strpljenje 449.pramen. pletenica 408. PENDŽER -. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414.zabuna. SALEBDŽIJA -.prozor 407. kmet 457.upravnik velike pokrajine .oštra strmen. 437.monaška haljina RAZBOJ -. nehotična greška 460.metež.poljana RUSVAJ -. osvit. gužva RUŠPIJA -. SEBAR -.bog gromovnik starih Slavena 411. PUK -. vrag. zlatnik S 447. PERUN -. POBRO -.đavo. mantija ROTKO -.pješčani sprud 462.zadovoljan.zora. PRAMALJEĆE -. SATANA -. 446.pozdrav .kuhan u vodi . čalma 455. SEF -. PRIGANO -. 444. sobolj 453. bezbrižnost. POGAN-AVAZ -.oprema za konja 435.ljenčariti. PERČIN -.brzi konj 405. PARIP -.odmor. SEĆIJA -.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -. PROROK -.pramen 422.ograda 412.mletački dukat.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist.šal. grimiz 419. PUCA -. PUSAT -. težak.vrsta lasice.poširoka. PILAT -. SANKIM -. PRETIO -. SAHAT -.džepna maramica RUDINA -.ugojen 426. osnivač islama 430. PRATLJAČA -. 438. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458.unutrašnja strana ljušture školjke 459. PREĐA -. zao duh 456.P 404. PERIVOJ -.zasovnica od drveta ili gvožđa. PRTINA -. hvalospjev 432. SALEBDŽINICA -. zrdav. PRIJEVOR -. SEDEF -.salepčijina prodavnica 452.rasčišćen put kroz snijeg 431. odmarati 415. vrh brda 421.zanosna pobožna pjesma.prodavač salepa.sat 451.

udariti ŠIPAK -. 471.dobit. 500.ulica SOMUN -. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -. 483.maćuhica.stanica. 484.vrat ŠILJTE -. 478. 466. 509. ŠIĆARITI -. 493. 506.mirta. 488. uspješno trgovati ŠIJA -.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja.tamnica TAVNO -. 479.sumrak SUŽANJ -.uzrujanost. 510. 513. kolodvor ŠTITI -. 516.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -.čempres SIMVOL -. 525. SERDŽADA -. 485. kamenjar ŠKROB -.izlet TERZIJAN -.Istambul STIJEG -. 523.463.stepenice SKIPTRA -. 503.dozrijevati SOFRA -.Sirija ŠARKIJA -. 470. 481. 526.kružiti ŠIĆAR -.široke turske hlače. 504.simbol SINDŽIR -.malen jastuk. 515. 468.trzalo za tamburu TILSUM -.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.ljubavna čežnja. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -.niski stol SIRAK -. 469.sjaji SKALE -. ljubavni zanos SEVLIJA -. TABOR -. 511.zastava STOPANICA -.stol. 514. trpeza. 518.vrsta tkanine SULTAN -.siromah SIRJAK -. 486. 498.vijeka) SURE -. 527. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. 524. 496. 464.svježe TEFERIČ -. 522.pećina SRKLET -. 490. 487. sinija SOKAK -.umoriti se SUTON -. 473. 474. korist. 489.logor TALUMITI -.vježbati TALJIGATI -.lepinja. 482.srebro STAMBOL -. naročito suknene ŠAMA -. 505.domaćica.lanac SINIJA -.klizati TAMJAN -.tamno TAZE -. nervoza SRMA -. 475. 502. 528. amajlija .vodoskok ŠEFIDA -. 501. 512.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -.rob Š 494.onemoćali SMIRNA -. 472.katolkinja ŠTACIJA -. ŠAJKA -.znak vladarske časti i vlasti SKOT -. 507.životinja SMAGLI -. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -.krov ŠLJUKA -.štaka ŠLJEME -.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -.čitati T 519.škrap. 467. 491.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -. 508. dobitak. 492.veliki grad ŠESTARITI -. gazdarica STRUKA -. 497.čamac ŠALVARE -. zarađivati.vrsta jela ŠLJAKA -.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. 480. 517.magarac SJAKTI -. 520. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -. 476.talisman.siromah SIVAC -. 477. 499.koristiti se.nar ŠKOLJ -. 465.prvi susjed ŠEHER -. 521. 495.pobjeći ŠOBOTATI -.ostrvo ŠKRKA -.

uzvišenje VODIERA -. 533.amajlija ZEFIR -.gigant. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. kvar ZIPKA -. 561. ZACIPLJENO -. 543. 530. 553. 573. 546. udavati 559. teror Ž 577. 565. 540. HURMAŠICE -.konj crne boje Z 563.malj.šteta. 560.obrve VELENAC -.dronjci TRS -.baklja ZULUM -. 569.suh čovjek VERGL -. 558.lupež ništarija UKUISATI -. toljaga TRABUNITI -. 539.topli blagi vjetar. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541. 550. TIMOR -. 564. 534. sigurnosti VESTALKA -.vasiona. priličiti ULEMA -.šumoriti TRALJE -. kućne sloge. 537. 555. 532. mali buzdovan. krš TIRANIN -.okovi VESTA -.pokajanje TOKA -. krupa TURBAN -. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral.šarenica. 536.uzalud ZAMANDALITI -.saruk. 570.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE. 571.suci .vladar koji vlada nasilnički TITAN -. 552.zaključati ZAPIS -. 535.529.snažan TUČA -. gubitak.crn VRANAC -.starorimska boginja domaćeg ognjišta. 549.nasilje. 545.vrsta rane šljive ZIJAN -. UBAVO -. bogami.dolikovati. korist VALAH -.lijepo UGAR -. okrutnost.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -.zaljubljeno ZAHODNO -.futrola za brus VRAN -. 568. 556.Svećenica boginje Veste. 575.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -. čalma. gorostas TOBE -.dobitak. 538.neobrađena njiva UGURSUZ -. 578. 576. zaista VASELJENA -. 554.ukras (sprijeda) na konju. 547. 531. čestitosti. 572.kameniti vrh. tiranija.čokot TRSNAT -.kolijevka ZORAN -.grad.sudbina V 548. 567. ŽEZLO -. 574.konj sive boje ZEMBILJA -.vrsta slatkiša USUD -.znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -. 562. lahor ZELENKO -. VAJ -.silan ZUBLJA -. palica. nepravda.tako mi Boga. 542. 557. 544. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -. 566. 551. svemir VEĐE -.zalazeće ZAMAN -. ćilim VEREM -.vapaj VAJDA -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful