PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

GRAĐANSKO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
I - UVOD
1. POJAM GRAĐANSKOG PRAVA GraĎansko pravo u objektivnom smislu je grana privatnog prava koja kao skup pravnih pravila ureĎuje one imovinske odnose u koje ljudi ulaze povodom stvari, činidbi ili imovine. 2. NAZIV Naziv graĎansko pravo potiče iz rimskog prava kao prijevod latinskog ius civile. MeĎutim, staro rimsko ius civile i moderno graĎansko pravo su pojmovi različ itog sadržaja. Težište naziva graĎansko pravo je na subjektima pravnih odnosa, a ne na sadržaju samih odnosa. Prema tome, jedino graĎansko pravo može u svom nazivu obuhvatiti istovremeno odreĎeni krug imovinskih, pa i neimovinskih odnosa. Naziv privatno pravo direktno je povezan sa podjelom cjelokupnog prava na javno (ius publicum) i privatno (ius privatum), koju je izvršio već Ulpijan. Javno pravo je ono koje se odnosi na položaj države, a privatno ono koje se tiče koristi pojedinaca. Bitno je istaći da je graĎansko pravo bilo uvijek svrstavano ne samo u privatno pravo, već je jedno vrijeme bilo i njegov sinonim. Ali kad je započeo proces sadržajnog raslojavanja, ostao je jedan skup pravnih pravila koje se u teoriji nazivalo opće privatno pravo ili opće graĎansko pravo. U privatno pravo danas, osim graĎanskog prava, spadaju i trgovačko pravo, autorsko pravo, pravo vrijednosnih papira, pravo osiguranja i dr. Naziv imovinsko pravo neposredno asocira na sadržaj tog prava i prirodu odnosa koje ureĎuje. Ono ureĎuje uglavnom imovinsku zaštitu neimovinske sfere čovjeka. 3. NAČELA GRAĐANSKOG PRAVA Posebno karakteristična su 4 načela graĎanskog prava: 15. Načelo dispozitivnosti. Načelo dispozitivnosti znači da graĎanskopravni odnos nastaje, mijenja se i prestaje prvenstveno voljom stranaka. Na području obveznog prava ovo načelo manifestuje se kao sloboda ugovaranja. Sloboda ugovaranja podrazumijeva slobodu svakog učesnika u prometu da se odluči da li će ući u obvezni odnos ili ne, slobodu izbora vrste ugovornog odnosa, te slobodu utvrĎivanja oblika i sadržaja ugovornog odnosa. Svaki pravni poredak utvrĎuje opće granice slobode ugovaranja koje stranke ne smiju prekoračiti. U stvarnom pravu načelo dispozitivnosti manifestuje se u slobodnom korištenju i raspolaganju stvarima i pravima koja imamo na stvarima. U nasljednom pravu načelo dispozitivnosti izražava se u slobodi oporučnog raspolaganja. 17. Ravnopravnost stranaka. Položaj stranaka u graĎanskopravnom odnosu je koordiniran. Nema subordinacije koja je karakteristična za upravno pravo. 21. Imovinska sankcija. Sankcija je štetna posljedica koja pogaĎa onoga ko se ne drži nareĎenja ili zabrane izražene u pravnoj normi. Sankcija je takoĎer posljedica koja stiže onoga ko ne izvrši obavezu koju je preuzeo stupanjem u graĎanskopravni odnos. Sankcije su u graĎanskom pravu bile u početku lične (dužničko ropstvo). 24. Prometnost prava. Pri prometnosti se misli na promet subjektivnih graĎanskih prava. Subjektivno graĎansko pravo je ovlaštenje koje nastaje za učesnika konkretnog graĎanskopravnog odnosa na osnovu normi graĎanskog prava u objektivnom smislu. Mogućnost prometa subjektivnih imovinskih prava postoji jedino u graĎanskom pravu, uz odreĎene izuzetke koji se nazivaju strogo osobna

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
građanska prava, a koja se ne mogu dobrovoljnim sporazumom prenositi sa jedne osobe na drugu. (npr.roditeljsko pravo) 4. SISTEM GRAĐANSKOG PRAVA Poznata su 2 modela u izgradnji sistema graĎanskog prava: institucijski i pandektni. Institucijski sistem potiče iz rimskog prava. Gaj u Institucijama kaže da se svo pravo odnosi na osobe (personae), imovinu (res – stvari) i tužbe (actiones). Ovaj trodijelni sistem pokazao se neodgovarajućim za graĎansko pravo. Pandektni sistem razvijen je u njemačkoj pravnoj teoriji i primijenjen u njemačkom GraĎanskom zakoniku iz 1896.godine. Sastoji se od 5 dijelova: opć i dio, obvezno pravo, stvarno pravo, porodično pravo i nasljedno pravo. U savremenoj nauci prednost se daje pandektnom sistemu. Opći dio graĎanskog prava sadrži skup pravila i načela koja su zajednička svim dijelovima graĎanskog prava; Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju odnosi izmeĎu ljudi s obzirom na stvari. Obvezno pravo je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju oni društveni odnosi u kojima je jedna stranka (vjerovnik) ovlaštena da od druge stranke (dužnik) traži izvršenje neke činidbe, a ona je dužna tu činidbu izvršiti. Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe (ostavitelja) ureĎuje podjela njene imovine na druge osobe (nasljednike). 5. ODNOS GRAĐANSKOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA GraĎansko pravo – trgovačko pravo. Postoje 2 varijante ovog odnosa: Dualistička varijanta sastoji se u potpunom odvajanju trgovačkog od graĎanskog prava. Monistička varijanta zadržava jedinstvenost graĎanskog prava za sve vrste subjekata i pravnih poslova, sa eventualnim odstupanjima za privrednopravne subjekte i poslove. GraĎansko pravo – porodično pravo. IzmeĎu graĎanskog i porodičnog prava postoje sličnosti i razlike, kako u prirodi odnosa, tako i u metodama ureĎivanja tih odnosa. Sličnost u pogledu odnosa postoji u dijelu imovinskih odnosa u braku i porodici. Priroda ostalih odnosa je meĎusobno potpuno različ ita. U porodičnom pravu ureĎuju se lični odnosi, a imovinski odnosi su podreĎeni ostvarenju ličnih prava. Metodološka sličnost je u načelu dispozitivnosti (dobrovoljnosti) zasnivanja odnosa i načelu ravnopravnosti subjekata, a razlike su neprometnost porodičnih subjektivnih prava i odsustvo imovinske sankcije u porodičnom pravu. GraĎansko pravo – radno pravo. Radno pravo je prije osamostaljenja u zasebnu granu prava bilo sastavni dio graĎanskog prava. Osnovni instrument radnog odnosa je bio ugovor o službi (locatio conductio operarum). GraĎansko pravo – upravno pravo. Metode, odnosno načela upravnog prava suprotni su onima graĎanskog prava. Umjesto ravnopravnosti i koordinacije meĎu strankama, u upravnom pravu važi načelo subordinacije, umjesto načela prometnosti načelo neprometnosti i delegacije nadležnosti, umjesto imovinske sankcije preovladava lična sankcija. U upravnom pravu preovladavaju kogentne, a u graĎanskom dispozitivne norme. GraĎansko pravo – meĎunarodno privatno pravo. MeĎunarodno privatno pravo ureĎuje posebnu vrstu imovinskih odnosa, a to su imovinski odnosi sa tzv.meĎunarodnim obilježjem. Npr.ugovor o prodaji

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Najznačajniji propisi su ustav i zakon. Retroaktivnost propisa. odnosno oni koji stvaraju normu u načelu su i njeni adresati.modernu teoriju prema kojoj treba razlikovati neposredno djelovanje od retroaktivnog djelovanja pravnih propisa.COM zaključe 2 državljanina različitih zemalja na teritoriji treće države. sudska praksa i pravna nauka.kolizijskih pravila. Postavlja se pitanje koje će nacionalno graĎansko pravo biti primijenjeno u konkretnom slučaju. Svaki zakon je propis. Norma je heteromna. osobe koje u trenutku stupanja propisa na snagu imaju 20 godina bi po klasičnoj teoriji stečenih prava ostajali poslovno sposobni i dalje. Propis je i svaki podzakonski akt. ali one imaju prvorazredan značaj. Prema teoriji stečenih prava. ali ne mogu uticati na posljedice koje su takve situacije već proizvele. zbog sporne prirode stečenih prava Roubier je postavio novu.IZVORI GRAĐANSKOG PRAVA 1. pravni običaji. Npr. II . MeĎutim. Izvori graĎanskog prava su propisi. ako je raniji propis odreĎivao da se poslovna sposobnost stiče sa 18 godina. Osnovni oblik u kome se javlja pravno pravilo iz tog izvora je propis. U svim modernim pravnim porecima postoji zabrana retroaktivnog djelovanja propisa. PROPISI Propis sadrži napisano pravno pravilo. političkog i ekonomskog sistema odreĎene društvene zajednice. tzv. Za naše graĎansko pravo karakteristično je da ono nije u cjelini ureĎeno novim zakonima. U nauci o izvorima poznata je podjela na državne i društvene izvore prava. 2. Ono je unutrašnje pravo države. Zakoni. a kasniji podiže granicu na 21 godinu. Naziv “meĎunarodno” to pravo nije dobilo zato što je zaista meĎunarodno. Zakoni neposredno zahvataju pravne situacije koje su u toku.WWW.autonomno pravo karakteristični su samonormiranje meĎusobnih odnosa i akcija članova odreĎenih asocijacija. Taj zadatak rješava meĎunarodno privatno pravo pomoću tzv. dok bi po modernoj teoriji 4 WWW. Za državni izvor je karakteristično da je formalni tvorac prava ustavom odreĎeni zakonodavni organ.COM . ali svaki propis ne mora biti zakon. Za sudiju je zabrana retroaktivnosti apsolutna. Za društveni izvor ili tzv. Ustavom se ureĎuju temelji pravnog.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. a koji sadrži apstraktno. već zato što ureĎuje privatnopravne odnose sa meĎunarodnim obilježjima. odnosno stvaralac norme nije istovremeno i adresat. posebno zakon. propisi ne mogu djelovati retroaktivno ako bi time vrijeĎali stečena prava pravnih subjekata. Ustavi sadrže relativno mali broj odredaba graĎanskog prava. Pod zakonom se podrazumijeva akt donesen od strane zakonodavnog tijela na ustavom propisani način. Zabrana retroaktivnosti za zakonodavca važi relativno jer može odrediti da pojedine odredbe djeluju unatrag. MeĎu propisima postoji rang koji odreĎuje njihov meĎusobni odnos. U pravnoj nauci postoje 2 teorije koje pokušavaju objasniti zabranu povratnog djelovanja propisa. Norma je autonomna. POJAM I VRSTE PRAVNIH IZVORA Izvori prava su različiti oblici u kojima se javljaju pravna pravila. Zakon je najčešći i najuobičajeniji pravni izvor. opće pravno pravilo.

COM izgubili poslovnu sposobnost. Zbirke sudskih odluka nemaju karakter zakona. materijalni društveni odnos.godine bili i dalje valjani. 5. 4. Nastaju kao proizvod ponavljanja i ujednačavanja poslovne prakse učesnika u pravnom prometu. ali se sudija u konkretnom slučaju ne može pozvati na neko naučno djelo kao na zakon. Pravni običaji su izvor našeg graĎanskog prava Na području obveznih odnosa primjenjuju se tzv. Ona djeluje na sud samo snagom svoje uvjerljivosti. Iz navedenog slijede 2 osnovne karakteristike pravnih običaja: 2.GRAĐANSKOPRAVNI ODNOS 1. U prvom redu se javlja kao faktički. Pretvaranjem faktičkih društvenoekonomskih odnosa u graĎanskopravne odnose omogućava se privredno kretanje. već odluka višeg suda djeluje na niži sud samo snagom svoje uvjerljivosti. tj. SUDSKA PRAKSA Sudskom praksom kao izvorom prava naziva se donošenje više saglasnih presuda od strane istog suda o istom pravnom pitanju na osnovu kojih se formira općeobavezna pravna norma.BH-PRAVNICI.COM . u obzir dolaze samo ako odreĎeni odnos nije u cjelini normiran propisom. koji pokazuje da je društvena praksa koja se manifestuje kao vršenje ili nevršenje odreĎenih radnji dovoljno česta. Pravni običaji su supsidijarni pravni izvor. stalna i jednolična. Sudska praksa je indirektan izvor prava jer kod nas sudska odluka nema karakter presedana. POJAM I POSTANAK GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA GraĎanskopravni odnos je društveni odnos koji je ureĎen pravnim pravilima graĎanskog prava. Time se stvara mogućnost prinudnog ostvarivanja prava i obaveza subjekata u takvim odnosima. Ako se primjenjuju na promet svih vrsta robe nazivaju se općim uzansama. a zakonski im je propis svojom normom direktno ili indirektno dao pravni karakter. Pravni običaj kao izvor prava mora sadržavati 2 elementa: c) materijalni. 5 WWW.BH-PRAVNICI. U suprotnom.uvjerenje da se radi o općeobaveznom pravilu ponašanja. te zbirke sudskih odluka djeluju pozitivno na ujednačavanje sudske prakse. III . Ako su kodificirani nazivaju se uzansama. d) psihološki (opinio iuris sive necessitatis). PRAVNA NAUKA Pravna nauka je takoĎer samo indirektan izvor prava.WWW. 3. 2. radi se o posebnim uzansama. Pravni običaji su subordinirani zakonskom pravu jer važe samo onda ako ih zakon priznaje. 3. Materijalni društveni odnos postaje graĎanskopravnim odnosom u trenutku kada ga graĎansko pravo prizna i uredi. tj.trgovački običaji. PRAVNI OBIČAJI Pravni običaji su pravila ponašanja koja su se formirala u društvenoj zajednici na osnovu nekog ponavljanjem utvrĎenog shvatanja. a pravni običaj nije protivan načelima na kojima se zasniva pravni poredak odreĎene zajednice. ali bi pravni poslovi koje su zaključili nakon navršene 18.

6 WWW. Ljudske radnje su manifestacije ljudske volje za koje su vezani pravni učinci. Delikti su nedozvoljene ili protupravne ljudske radnje. postoji uzajamno djelovanje. Dakle. pravne činjenice se mogu javljati kao pretpostavka. oporuka u korist odreĎenog nasljednika.BH-PRAVNICI. promijenio se ili prestao određeni građanskopravni odnos. MeĎu pravnim radnjama najvažniji je pravni posao. promjena ili prestanak subjektivnih građanskih prava. dok u običnom govoru izraz pretpostavka koristimo kada nismo sigurni da li se nešto dogodilo ili ne.ako je neko zaista umro. 5. presumpcija i fikcija. Prema tome. Npr. ona se naziva pravnom osnovom. a potrebna je da bi nastao. ali svaka pretpostavka nije pravna osnova. To je očitovanje volje stranaka usmjereno na postizanje dozvoljenih pravnih učinaka. promjenu ili prestanak pravnog odnosa.COM . protek vremena itd). Pretpostavka je pravna činjenica koja je zaista kao činjenica realno nastala u stvarnosti. Društveni odnosi daju graĎanskom pravu sadržaj. Pravne činjenice se dijele s obzirom na postanak i s obzirom na funkciju u normiranju samog graĎanskopravnog odnosa. Naime. sposobnost nasljednika za nasljeĎivanje. a graĎansko pravo tim odnosima daje pravnu karakteristiku. pretpostavke za oporučno nasljeĎivanje su: smrt ostavitelja. Takvi dogaĎaji nazivaju se i pravnim dogaĎajima (npr. za razliku od krivičnih. tada je ta pravna činjenica pretpostavka za otvaranje nasljedstva.COM IzmeĎu društveno-ekonomskih odnosa sa jedne i graĎanskih prava sa druge strane. VRSTE PRAVNIH ČINJENICA S OBZIROM NA POSTANAK Po ovom kriteriju pravne činjenice se dijele u 2 osnovne vrste: prirodni dogaĎaji i ljudske radnje.BH-PRAVNICI. Prirodni dogaĎaji postaju pravne činjenice kada pravo za njih veže pravne učinke. Pravna osnova iz koje nastaje subjektivno pravo odreĎenog nasljednika na nasljedstvo oč igledno je postojanje oporuke u njegovu korist. a u vezi s tim postanak. 4. pravna osnova. prestanak ili promjenu subjektivnih prava. subjektivna prava uvijek proizilaze iz jedne pretpostavke. imovina. živi nasljednici u trenutku smrti ostavitelja.WWW. Npr. Da bi se ta pretpostavka za koju je povezano subjektivno graĎansko pravo razlikovala od svih ostalih koje su potrebne za postanak odnosa. Pravna osnova je ona bitna pretpostavka za koju se veže postanak. u graĎanskopravnoj terminologiji se pod pretpostavkom podrazumijeva činjenica koja se sigurno dogodila i čije postojanje se uvijek može dokazati. VRSTE PRAVNIH ČINJENICA S OBZIROM NA FUNKCIJU S obzirom na funkciju.roĎenje. Dijele se na dozvoljene (pravne radnje) i nedozvoljene (delikti). promjena ili prestanak graĎanskopravnog odnosa. 3. Delikt je protupravna radnja uz koju norme građanskog prava i mimo volje počinioca vežu nastanak odnosa odgovornosti za štetu. smrt. svaka pravna osnova je pretpostavka. PRAVNE ČINJENICE Pravne činjenice su činjenice za koje pravo veže postanak. Takvi učinci su postanak. U graĎanskom pravu radi se o graĎanskim deliktima.

već svojstva. Osim pravne presumpcije koja se uvijek može oboriti dokazom. Fizička osoba postaje roĎenjem.COM . a pravna osoba bi prestala postojati). Pravna i poslovna sposobnost nisu ni prava ni dužnosti.BH-PRAVNICI. FIZIČKA OSOBA POJAM. Takva činjenica zove se pravna presumpcija (praesumptio iuris). U suprotnom otpadaju sve pravne posljedice fikcije. Ako bi se nekom pravnom subjektu oduzela pravna sposobnost. 7 WWW. Deliktna sposobnost (uračunljivost) je svojstvo pravnog subjekta da bude odgovoran za svoja protivpravna djelanja. Čovjek postaje pravnim subjektom samo onda ako mu to pravni poredak priznaje (robovlasništvo je sistem u kome nisu svi ljudi bili pravni subjekti).WWW. ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati. I za fikciju važi načelo da se ne može fingirati svaka pravna činjenica. ali ne mora imati i jednak stepen poslovne sposobnosti. Dijete se zaista mora roditi živo. Dok se za poslovnu sposobnost traži pravno relevantna volja pravnog subjekta. za deliktnu sposobnost traži se odreĎeni stepen svijesti (mogućnost samoopredjeljenja). a protivdokaz uopće nije dozvoljen (npr. postoji i tzv. Ponekad se ukazuje potreba da se neroĎenom djetetu sačuvaju neka prava. PRAVNA. POSLOVNA I DELIKTNA SPOSOBNOST Pravna sposobnost je svojstvo biti nosilac prava i obaveza. Svaki pravni subjekt mora imati pravnu sposobnost. 3. Kod nasciturusa se služimo fikcijom “onaj ko će se roditi uzima se kao da je već roĎen”.neoboriva presumpcija koja se naziva pravna presumpcija i o pravu (praesumptio iuris et de iure). Fikcija je pravna činjenica za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće ni dogoditi.poznavanje stanja u zemljišnim knjigama). Ona je osnovno svojstvo pravnog subjekta. već samo ona za koju propis to dozvoli.SUBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA POJAM PRAVNOG SUBJEKTA Pravni subjekt je nosilac prava i obaveza. Pri tome se mora voditi računa o slijedećem: 2. Fikcija mora ići u korist nasciturusa.BH-PRAVNICI. Pravni subjekt može biti fizička osoba i pravna osoba. Dijete u majčinoj utrobi u pravu se naziva nasciturus. Kao presumpcija se može tretirati samo ona pravna činjenica koju je propis odredio. POSTANAK I PRESTANAK FIZIČKE OSOBE Fizička (prirodna) osoba je živ čovjek kao subjekt prava. on bi prestao biti pravnim subjektom (čovjek bi sa pravnog gledišta postao stvar. A.COM Presumpcija je pravna činjenica koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže suprotno. promijeniti se ili prestati neki pravni odnos. Poslovna sposobnost je svojstvo da se vlastitim očitovanjima volje stiču prava i obaveze. ali se svojstava ne može sama odreći. Razlika je u tome što se osoba može odreći svojih subjektivnih prava. Za pravni subjekt često se koristi izraz osoba (lice). Zbog toga i poslovno nesposobne osobe mogu biti deliktno sposobne. Neoboriva presumpcija znači da se neka činjenica smatra po propisu kao dokazana. IV .

m) Potpuna poslovna nesposobnost. jer nisu bića koja imaju vlastitu volju. Smrt znači i prestanak pravne sposobnosti fizičke osobe. Maloljetnik izmeĎu 7 i 14 godina života nije deliktno sposoban. ali će iznimno biti ako se dokaže da je pri činjenju graĎanskog delikta bio sposoban za rasuĎivanje. Pravni poslovi koje sklopi osoba sa ograničenom poslovnom sposobnošću važe tek onda kada ih odobri zakonski zastupnik te osobe. dakle fingira se subjekt kojeg Heise prvi u literaturi naziva jurističkom osobom. Historijski korijeni pravne konstrukcije pravne osobe nalaze se u srednjevjekovnim pravnim shvatanjima koja su dijelom zasnovana na rimskom i kanonskom pravu. koji kolektiv više psihologizira. Teoriju fikcije su preko Savigny-a prihvatili pandekisti. Tu se samo zamišlja da persona postoji. već to za njih čine njihovi zakonski zastupnici. Duševno zdravlje se presumira. OSNOVNE PRAVNE TEORIJE O PRAVNOJ OSOBI 5. Taj pravac. Prema ovoj teoriji. Osobe koje su potpuno nesposobne ne mogu uopće same sklapati pravne poslove. Maloljetnik koji je navršio 14 godina potpuno je deliktno sposoban ako je duševno zdrav.godinom života. Teorija fikcije danas se naziva klasičnom teorijom. i) Ograničena ili djelomična poslovna sposobnost. koja je živi organizam. jer su sve ostale teorije nastale kao plod kritičkih osvrta na tu teoriju.godinom života. POSLOVNA I DELIKTNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE Poslovna sposobnost fizičke osobe ima 3 stepena: puna i ograničena poslovna sposobnost.BH-PRAVNICI.WWW. kao i čovjek. Potvrdne teorije c) Organska teorija ljudski kolektiv smatra stvarno postojećom kolektivnom osobom. Kod nas su potpuno poslovno nesposobni maloljetnici mlaĎi od 15 godina i punoljetne osobe koje su sudskom odlukom potpuno lišene poslovne sposobnosti. pravo se služi presumpcijom smrti koja se u našem pravu pojavljuje u vidu proglašenja nestale osobe umrlom. Deliktna sposobnost nastupa sa navršenom 14. U slučaju da se ne zna da li je osoba čije pravne odnose treba razriješiti živa ili mrtva. Teorija fikcije.BH-PRAVNICI. Osobe koje su navršile 18 godina nazivamo punoljetnim (izuzetak su stariji maloljetnici koji su zaključili brak). a usljed zakonom odreĎenih razloga. B. 6. c) Puna ili potpuna poslovna sposobnost stiče se po našem pravu sa navršenom 18. Dakle. Pravni posao koji sklapa osoba ograničene poslovne sposobnosti zove se šepavi pravni posao (negotium claudicans).COM . te poslovna nesposobnost. 8 WWW. a dijelom na germanskom i drugim običajnim pravima evropskog kontinenta. Punoljetna osoba može sama sklapati pravne poslove. društvene tvorevine nisu personae.COM Fizička osoba prestaje smrću. ovom presumpcijom prezumira se i prestanak pravne sposobnosti fizičke osobe. veže se uz Zitelmann-a. PRAVNA (JURISTIČKA OSOBA) Pravna osoba je društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao pravnu sposobnost.

došao je na ideju da pravna osoba ne postoji. 4. Društvena tvorevina mora imati trajnu i čvrstu organizaciju. Teorija ne može pružiti pravni kriterij koji sigurno odvaja organizacije koje jesu pravne osobe od onih koje to nisu. Kolektiv postaje ustanova i automatski stiče pravnu sposobnost čim postigne takav stepen koncepcije i organizacije na kome postaje svjestan svojih zadataka i ciljeva. Umjesto pravne osobe. g) Teorija kolektivnog vlasništva. Brinz je počeo učiti da prava ne pripadaju samo nekome. MeĎutim. 9 WWW. POSTANAK PRAVNE OSOBE U nauci se smatra da su potrebne najmanje 3 pretpostavke da bi se neka društvena tvorevina mogla pojaviti kao pravni subjekt: 2.WWW. Supstrat osobnosti može biti živo ljudsko tijelo i u tom slučaju se pravni subjekt javlja kao fizička osoba. Njen autor. Teorija realne egzistencije može se postaviti ako se kao rezultat općih napora nauke. a u drugom o zavodu ili zakladi.COM Osnovna zasluga organske teorije je u tome što je upozorila na realnu egzistenciju pravnih osoba. Budući da njima ne treba nikakav pravni subjekt. francuski teoretičar Planiol. Organizacija mora imati zasebnu imovinu. u konstrukciji im ne treba ni pravna osoba.BH-PRAVNICI. čiji je autor Ihering smatra da stvarni subjekti prava kao pravnih osoba jesu korisnici kojima je imovina namijenjena. odvojenu od imovine članova. čaki preko zakonskog teksta. 3. odnosno da je potpuno nepotrebna. Po ovoj teoriji. d) Teorija pravne realnosti prihvaćena je i razraĎena od strane francuske civilističke doktrine. pravna ustanova je društvena organizacija u kojoj pojedinci spontano organiziraju kolektiv radi ostvarenja odreĎene ideje. 16. Sticanje pravne sposobnosti (subjektiviteta). To su imovinske mase bez subjekta. da treba priznati sva prava pravnoj osobi.COM . 8. Brinz je postavio teoriju o “namjenskoj imovini”. e) Teorija ustanove ili institucije. supstrat osobnosti može biti odreĎeni skup pojedinaca ili odreĎena imovinska masa i tada je pravni subjekt pravna osoba. U prvom slučaju radi se o korporaciji. Brinz je bio uvjeren da mogu postojati subjektivna prava bez subjekta. Obzirom da je i teoretski neodrživo učenje o postojanju subjektivnih prava bez subjekta. h) Druge odrične teorije obuhvataju autore koji negiraju postojanje subjektivnih prava uopće. ali sa odreĎenim ciljem. već da mogu pripadati i za nešto. f) Teorija destinatora.BH-PRAVNICI. prema vanjskom svijetu mora predstavljati organizacijsko jedinstvo. Moguća su 3 praktična rješenja pitanja sticanja pravnog subjektiviteta. te da bi je trebalo zamijeniti pozitivnim pojmom kolektivnog vlasništva koje realno postoji ispod maske koja se naziva pravnom osobom. Ova teorija pravne ili tehničke realnosti naglašava 2 osnovna načela: da treba priznati postojanje pravne osobe čak i u slučaju zakonske šutnje. ako su takva prava potrebna za realizaciju kolektivnog interesa. Subjektivitet fizičkih i pravnih osoba je jedinstven. Iheringu je nedostajalo precizno razlikovanje izmeĎu vlasništva u ekonomskom i pravnom smislu. Krupan nedostatak joj je što je poistovijetila organizam i organizaciju. Odrične teorije e) Teorija namjenske imovine. uvijek kada se kolektivni interes organizovano izrazi. smatra se da Brinz nije ništa doprinio nauci o pravnoj osobi. legislative i prakse pokuša izvući ono zajedničko. Predstavnici tih teza su Duguit i Kelsen. čiji je autor Hauriou.

akt koji donosi dekan fakulteta nije njegov osobni akt. PRAVNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Pravna sposobnost fizičke osobe šira je od pravne sposobnosti pravne osobe. Za fizičku osobu je karakteristično stepenovanje poslovne sposobnosti. Za fizičku osobu ne postoji stepenovanje pravne sposobnosti. Radnja organa pravne osobe u okvirima statuta smatra se radnjom same pravne osobe (npr. što se vidi iz statuta. a za pravnu osobu da ima posebnu pravnu sposobnost. kao i odgovornost za štetu bez krivice. U statutu je izražena tzv. on uvijek ima oblik. Isto važi i za ugovor o osnivanju pravne osobe. Navedene pretpostavke su kumulativno postavljene.WWW. odnosno odreĎena prava korisnika. VRSTE PRAVNIH OSOBA 10 WWW.BH-PRAVNICI. nadležni organ mora izvršiti registraciju u slučaju da su ispunjene zakonske pretpostavke.BH-PRAVNICI. koje je karakteristično za pravne osobe. a time i obim pravne sposobnosti. MeĎutim. Fizička osoba djeluje u okviru onoga što nije zabranjeno. Pravna sposobnost stiče se tek registracijom. mora predvidjeti i članska prava. Buduć i da je u statutu izražena volja pravne osobe. Tu se odreĎuje cilj.COM .statička volja pravne osobe. za krivicu se traži uračunljivost. odnosno svrha pravne osobe. Po sistemu normativnog akta društvena tvorevina dobiva pravnu sposobnost na 2 načina: direktnim propisom kojim se osniva tačno odreĎena pravna osoba ili odreĎivanjem pretpostavki koje neka organizacija mora ispuniti da bi postala pravna osoba. Kod pravne je suprotan slučaj. Stoga pravna osoba postaje poslovno sposobna preko svojih organa. Taj akt daje se po diskrecionoj ocjeni i naziva se odobrenjem. Ako sa stanovišta pravne i poslovne sposobnosti usporedimo fizičku i pravnu osobu. krivica pravne osobe prosuĎivaće se po krivici njenih organa. Zato statut pravne osobe mora predvidjeti organe pravne osobe. Po sistemu koncesije. organizacija dobiva pravni subjektivitet posebnim aktom upravnog organa. Za fizičku osobu se kaže da ima opću pravnu sposobnost. Nadležnom državnom organu mora se podnijeti prijava. za pravnu ne. a pravna osoba u okviru onoga što joj je odreĎeno statutom pravne osobe. dolazimo do slijedećih zaključaka: Kod fizičke osobe pravna i poslovna sposobnost ne nastaju istovremeno. Tijelo ili organ je fizička osoba ili skup fizičkih osoba preko kojih pravna osoba izražava svoju vollju. Statut ili ugovor o osnivanju nužno sadrži i unutrašnju organizaciju pravne osobe. postoje propisi po kojima se zasniva odgovornost i u takvom slučaju. Postoji odgovornost gdje se traži krivica. Ako se traži krivica. kao i odredbe o imovinskoj podlozi pravne osobe. POSLOVNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Pravna osoba svoju dinamičku volju izražava preko svojih organa. odnosno ugovor.COM Po sistemu slobodnog udruživanja. već akt fakulteta). a često i snagu pravnih propisa. Statut. DELIKTNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Priznanje poslovne sposobnosti pravne osobe polazna je osnova i za priznavanje njene deliktne sposobnosti. pravna osoba nastaje organiziranjem. meĎutim ona nema konstitutivni karakter. Ako je organ pravne osobe kolektivan. Ako je organ pravne osobe fizička osoba.

Podjela pravnih osoba na korporacije i zaklade vrši se prema tzv. DPZ i društvene organizacije. Kod podjele pravnih osoba na javne i privatne. SOUR). Normativnu osnovu čine Ustavni amandmani iz 1971. Za korporaciju je karakteristično da se njen identitet ne mijenja promjenom članova. mogu se razlikovati 3 perioda: do 1971. u javne se svrstavaju one koje ostvaruju javne ciljeve i interese. U periodu do 1971.godine je period oživotvorenja koncepcije udruženog rada.COM . a u privatne one koje slijede privatne ciljeve i interese. Sve ostale pravne osobe spadale bi u pravne osobe privatnog prava. Korporacija je organizirani kolektiv fizičkih osoba koji je samostalan pravni subjekt različit od pojedinaca koji su članovi korporacije. Težište u supstratu pravne osobnosti je na skupu fizičkih osoba. supstratu i organizacijskim oblicima društvenih pravnih osoba. Kada su u pitanju vrste pravnih osoba u našem pravu.godine. U praksi je vrlo teško odrediti da li neka pravna osoba spada u korporaciju ili zakladu. GraĎanske pravne osobe su društvene tvorevine č ija je ekonomska osnova u graĎanskom vlasništvu. jer čim bi ta djelatnost prešla odreĎenu granicu. jer je redovna pojava da konkretna pravna osoba predstavlja kombinaciju osnovnih tipova. ali je dominantni element supstrata njene pravne osobnosti upravo sama imovinska masa. te korporacije i zaklade. Ustav SFRJ iz 1974. Najvažnije društvene pravne osobe tog perioda su država. jedinice lokalne samouprave i uprave.godine i period nakon 1988. upravljanje i kontrola od strane države. Zaklada je za određenu svrhu namijenjena imovinska masa kojoj je pravnim poretkom priznata poslovna sposobnost. 11 WWW.godine i Zakon o udruženom radu iz 1976. mada korporacija ima svoju imovinu koja je različita od imovine članova. odnosno DPZ i radne organizacije. Period 1971. Prema tim kriterijima. različite zaklade ili zadužbine. U pravilu se nisu mogle baviti privrednom djelatnošću. Ove pravne osobe nisu mogle biti nosioci prava vlasništva. Društvena pravna osoba definirana je kao ona društvena tvorevina koja svoje ciljeve može ostvariti samo angažovanjem sredstava u društvenom vlasništvu. te udruženja graĎana. DPO. automatski bi njihova imovina postala društvenom. Samoupravne interesne zajednice. Kako je korporacija samostalan pravni subjekt. Zaklada se osniva aktom državne vlasti ili pravnim poslom koji poduzima bilo fizička ili pravna osoba. Tipične korporacije su dioničarska društva.COM Postoje 4 osnovne vrste pravnih osoba: pravne osobe javnog prava i pravne osobe privatnog prava. Bile su nosioci prava korištenja i prava raspolaganja kao novih stvarnih prava. javna ovlaštenja i sl. Društvena pravna osoba definirana je kao pravni subjekt čija je ekonomska baza isključivo u društvenom vlasništvu.WWW. Zbog toga član neke korporacije može stupati u graĎanskopravne odnose sa svojom korporacijom. javna preduzeća itd. RO.BH-PRAVNICI.godine. U takvom slučaju se pravna osoba razvrstava prema elementima koji u njoj preovladavaju. Temeljni oblik organizacije društvenih pravnih osoba su bile Organizacije udruženog rada (OOUR. političko teritorijalne jedinice.BH-PRAVNICI. U graĎanske pravne osobe ubrajane su vjerske organizacije. njena pravna sposobnost nije zbir pravnih sposobnosti njenih članova.-1988. Kao dopunski kriterij po kome se pravne osobe mogu smatrati pravnim osobama javnog prava navode se osnivanje. u pravne osobe javnog prava ubrajaju se država. 1971. Zakladom upravljaju fizičke osobe.1988. U ovom periodu bile su marginalnog značaja i tretirane su kao relikt prošlosti. finansiranje.supstratu pravne osobnosti.godine sve pravne osobe bile su podijeljene na društvene i graĎanske pravne osobe. U ovom periodu došlo je do značajnih promjena u definiciji.

POJAM SUBJEKTIVNOG GRAĐANSKOG PRAVA Najpoznatiji pokušaji definiranja subjektivnog prava su: Teorija volje njemačkog pravnika Windscheida. 3. Zadružno poduzeće. Imovinskopravni odnosi takve pravne osobe rješavaju se u postupku likvidacije. sticanje pravne sposobnosti). zadružnom i vlasništvu fizičkih lica. 2. ZOP razlikuje 4 tipa poduzeća: 2. stečajem. Prema ovoj teoriji. Temeljni organizacijski oblik pravne osobe u ekonomiji sada je poduzeće. Društveno poduzeće.godine počinje radikalnim promjenama u društveno-ekonomskom i pravnom poretku. Voljno-interesna teorija. koje se definira kao pravna osoba koaj obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dohotka. smanjenjem broja članova ispod odreĎenog broja koji je npr. koja predstavlja sintezu prethodnih. postizanjem cilja zbog kojeg je osnovana.predviĎen statutom pravne osobe.COM Period nakon 1988. PRESTANAK PRAVNE OSOBE Pravna osoba prestaje nestankom jedne od 3 prethodno spomenute pretpostavke (organizacijsko jedinstvo.BH-PRAVNICI. Interes je uvijek neka korist ili dobro u najširem smislu riječi. koje posluje sredstvima u društvenom. tj. subjektivno pravo definira se kao pravnim poretkom pojedincu dodijeljena moć volje. Normativna podloga data je amandmanima na Ustav SFRJ i Zakonom o poduzećima (ZOP) iz 1988.GRAĐANSKO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU 1. Mješovito poduzeće.godine. Osim toga. Privatno poduzeće. RAZLIKA IZMEĐU PRAVA U SUBJEKTIVNOM I OBJEKTIVNOM SMISLU 12 WWW.vlasništvu fizičkih osoba i graĎanskih pravnih osoba. pravna osoba može prestati: propisom ili aktom državne vlasti (zabranom). prema kojoj je subjektivno pravo pravnim poretkom zagarantovana moć volje. odlukom članova koji čine pravnu osobu. koje posluje sredstvima u zadružnom vlasništvu. koje posluje sredstvima u privatnom vlasništvu. Pravna osoba nad kojom se provodi stečaj prestaje postojati danom upisa u sudski registar rješenja o zaključenju stečajnog postupka. nestankom imetka pravne osobe. 4.WWW. odnosno dobiti. Pojam “pravna moć” podrazumijeva ovlaštenje priznato od strane pravnog poretka na osnovu kojeg pojedinac smije djelovati. V . Iheringova teorija interesa. imovina. 5. koje posluje sredstvima u društvenom vlasništvu.COM . prema kojoj u subjektivnom pravu treba vidjeti pravno zaštićen interes. odnosno pravna moć u svrhu zadovoljenja njegovih potreba. Na bazi ovih gledišta može se dati slijedeća definicija: Subjektivno graĎansko pravo su ovlaštenja koja pravnom subjektu u odreĎenom graĎanskopravnom odnosu priznaju norme objektivnog graĎanskog prava. pravnim poretkom priznata vlast ili gospodstvo. je najprihvaćenija.BH-PRAVNICI.

BH-PRAVNICI. SADRŢAJ SUBJEKTIVNOG GRAĐANSKOG PRAVA Pripadanje i ovlaštenje. Relativna subjektivna graĎanska prava su ona koja djeluju izmeĎu tačno odreĎenih stranaka (inter partes). Smisao ovlaštenja jeste u njihovom cilju. već je samo njegov pratilac. to je skup ovlaštenja koje norma objektivnog prava priznaje subjektima u odreĎenom graĎanskopravnom odnosu. usus fructus i habitatio. U subjektivnom smislu. Nasuprot tome. upotreba. Neprenosiva se nazivaju i strogo osobna (lična) graĎanska prava.COM GraĎansko pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju odreĎeni društveni odnosi. Subjektivnom graĎanskom pravu jednog subjekta odgovara obaveza drugog subjekta. ZAHTJEV Zahtjev je objektivnim pravom zagarantovana mogućnost da se od drugoga traži činjenje ili propuštanje koje istovremeno znači ostvarivanje našeg subjektivnog prava. Prenosiva i neprenosiva. osobne služnosti – usus.pravo vlasništva u subjektivnom smislu maksimalan skup ovlaštenja koje pripadaju jednom subjektu u pogledu odreĎene stvari. Npr.obvezna prava. FUNKCIJA SUBJEKTIVNIH GRAĐANSKIH PRAVA Putem subjektivnih prava izražavamo meĎusobni odnos pravnih subjekata u odreĎenom graĎanskopravnom odnosu. Kada ovlaštenja posmatramo sa stanovišta cilja. a da subjektivno pravo i dalje ostane. veza izmeĎu subjekta i objekta graĎanskopravnog odnosa izražava se pripadanjem objekta subjektu. nema subjektivnih prava bez pravnog subjekta. zahtjev daje mogućnost da se subjektivno pravo prisilno ostvari. ta veza se izražava putem ovlaštenja. Najtipičnija vlasnička ovlaštenja su posjedovanje. Ako ponašanje obveznika ne odgovara zahtjevu ovlaštenika. Prenosiva su ona koja se mogu neograničeno prenositi sa jednih na druge pravne subjekte. Apsolutna su ona koja djeluju prema svima (erga omnes). da vlasnika niko samovoljno i protivpravno ne ometa u obavljanju njegovih vlasničkih ovlaštenja. Zahtjev može zastarjeti. Sa stanovišta subjekta. Dakle. korištenje i raspolaganje. preko subjektivnih graĎanskih prava izražavamo i faktički odnos koji postoji izmeĎu subjekta i objekta u pravnom odnosu. Istovremeno. objektivno pravo kao skup apstraktnih pravnih pravila nema neki pravni subjekt koji bi bio njegov nosilac.pravo vlasništva i druga stvarna prava. Najveći broj subjektivnih graĎanskih prava je prenosiv. npr. Sa stanovišta objekta. Vlasnik može sa svojom stvari raditi sve osim onoga što je propisima zabranjeno. 5. 6. 5. pravo vlasništva u subjektivnom smislu prati zahtjev usmjeren protiv svih. zahtjev nije identičan ni sa tužbom. jer se može postaviti i u obliku prigovora. 13 WWW. Ovlaštenjem se pravno izražava ekonomsko prisvajanje pojedinih svojstava stvari unutar graĎanskopravnog odnosa. Interes. u ovlaštenjima otkrivamo interese i to prvenstveno materijalne interese subjekta. npr. VRSTE PRAVA U SUBJEKTIVNOM SMISLU Apsolutna i relativna. npr.WWW. Tako je npr. U tom slučaju zahtjev dobiva oblik tužbe ili prigovora. zathjev nije identičan sa subjektivnim pravom. 4.COM . Osim toga. Dakle.BH-PRAVNICI.

okupacija itd). opoziv punomoć i.OBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA Objekti graĎanskopravnog odnosa su stvari. otrovi itd). 14 WWW. pravo pobijanja ugovora itd). opojne droge. Roba je pokretna stvar. Stvar u prometu nije identičan pojam sa robom. POJAM STVARI Pod stvarima u pravnom smislu podrazumijevaju se materijalni dijelovi prirode koji se mogu čulima primijetiti. Stvari ograničene u prometu su stvari čiji se promet ograničava iz odreĎenih društvenih. političkih i drugih razloga (npr. Sporedno (akcesorno) pravo je pravo čiji nastanak. parkovi itd). ekonomskih. A. Poznato je da se zemlja ne smatra robom. preobražajna prava se mogu podijeliti na: preobraţajna prava nastanka graĎanskopravnog odnosa (npr.BH-PRAVNICI. Kao sporedna prava najčešće se javljaju založno pravo. na troškove. PODJELA STVARI Stvari se prema različitim kriterijima mogu podijeliti u različite grupe. STVARI 1. U pravilu su vezana za prekluzivni rok (prestaju ako se ne ostvare u tom roku). pravo na ugovorenu kamatu. eksplozivi. Prema učincima koje izazivaju. činidbe i imovina povodom kojih pravni subjekti stupaju u odnose. na plodove itd. promijeni ili okonča građanskopravni odnos sa drugim subjektom bez njegovog pristanka. 2. VI . a) Podjela stvari po kriteriju prometnosti Prometna sposobnost stvari je sposobnost stvari da se pojave kao objekti subjektivnih prava i kao objekti pravnih poslova. Stvari izvan prometa (res extra commercium) su stvari koje uopće ne mogu biti objekti imovinskih prava niti pravnih poslova (npr.COM Glavna i sporedna. Preobražajna prava mogu nastati na osnovu zakona ili ugovora. prenos ili prestanak zavisi od postojanja nekog drugog subjektivnog prava. Osim termina “preobražajno pravo” koriste se i nazivi “potestativno pravo” i “pravna moć”.lijekovi. preobraţajna prava promjene graĎanskopravnog odnosa (npr. a stvar u prometu može biti i nekretnina. Preobražajna prava.pravo izbora kod alternativnih obaveza).COM . preobraţajna prava prestanka graĎanskopravnog odnosa (npr. pravo na ugovornu kaznu.prihvat ponude.WWW. i svih drugih imovinskih prava. otkaz ugovora.javni putevi. Po ovom kriteriju stvari se dijele na: Stvari u prometu (res in commercio) su stvari na kojima postoji neograničena mogućnost sticanja prava vlasništva.BH-PRAVNICI. koji su prostorno ograničeni i koji postoje u sadašnjosti ili za njih postoje pretpostavke da će doista nastati u budućnosti. oružje. Pod preobražajnim pravom podrazumijeva se ovlaštenje pravnog subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje.

Npr. već se uzima u obzir i volja stranaka. šećer. obveza načelno ne prestaje propašću stvari. traktor. Zamjenjive stvari zovu se i generične (genus=rod). Ako je objekat činidbe odreĎen kao genus. Po ovom kriteriju. na uzusfruktus mogu se dati samo nepotrošne stvari. Nekretnine i stvarna prava na njima se upisuju u gruntovnicu. instalacije. kriterija pertinencije i kriterija posebnih ciljeva. Založno pravo na nekretninama je hipoteka i razlikuje se od založnog prava na pokretnim stvarima koje se zove ručni zalog (pignus). npr. Pertinencija je nekretnina po namjeni. a da se pri tome ne umanji njihova vrijednost. Značaj ove podjele posebno dolazi do izražaja u obveznom pravu. Nezamjenjive su stvari koje se u pravnom prometu pojavljuju prema svojim strogo odreĎenim individualiziranim osobinama. Pravno djeljive su stvari koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova. ne odlučuje samo objektivni kriterij već često i volja stranaka: one mogu potrošnu stvar tretirati kao nepotrošnu. Kod nezamjenjivih stvari. Na pitanje da li je odreĎena stvar nekretnina odgovara se pomoću kriterija prirodne kvalitete. obveza se pretvara u odgovornost za štetu. što ne važi za pokretne stvari. što znači da je vlasnik nekretnine odredio da odreĎena pokretna stvar trajno služi ekonomskoj svrsi te nekretnine. Potrošne su stvari koje se jednokratnom upotrebom uništavaju ili im se vidljivo smanji supstanca. Kod odreĎivanja da li je odreĎena stvar potrošna ili ne. Značaj ove podjele prvenstveno se ogleda u činjenici da za pokretne i nepokretne stvari postoje različiti pravni režimi u pogledu sticanja vlasništva i ostalih stvarnih prava. Kriterij posebnih ciljeva. Zamjenjive su stvari koje se u prometu odreĎuju po vrsti. niti im se vidljivo smanjuje supstanca. Po ovom kriteriju. Ukoliko je species propala krivicom dužnika. plug.igla).roĎendanska torta je potrošna. usjevi itd). u slučaju propasti stvari. obveza prestaje u slučaju propasti stvari bez krivice dužnika.WWW. broju. vino. rodu. Obrnuto. odnosno ne promijeni struktura. Djeljive i nedjeljive stvari (res divisibiles – res non divisibiles). Po ovom kriteriju nekretnine su prvenstveno zemljišta i sve ono što je sa zemljištem trajno povezano. cement itd. kola itd na jednom poljoprivrednom dobru smatrajuse nekretninama kao i samo dobro. Npr. Nepokretne stvari su one koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru a da im se time ne uništi bit. jer genus ne propada (genus non perit). Kriterij prirodne kvalitete. ali nezamjenjiva stvar. Dijelovi i dalje treba da ispunjavaju jednaku ekonomsko-socijalnu funkciju kao cjelina.odreĎena umjetnička slika). Potrošne i nepotrošne stvari (res consumptibiles – res non consumptibiles). Potrošne stvari su obično i zamjenjive. ali ne mora uvijek biti tako. Označavaju se i terminom species (npr. odnosno da se time ne promijeni njihova dosadašnja struktura. Ovo razlikovanje značajno je kod stvarnih prava na tuĎoj stvari. Kod pitanja da li se u konkretnom slučaju radi o zamjenjivoj ili nezamjenjivoj stvari nije uvijek odlučan kriterij prirodne kvalitete. zamjenjive stvari mogu istovremeno biti i nepotrošne (npr.brašno. bilo mehanički ili organski (zgrade.BH-PRAVNICI.zemljišta. Pravni režim za brodove i avione vrlo je sličan onome za nepokretne stvari (upisivanje u registre slične zemljišnim knjigama i stvarnih prava na njima).BH-PRAVNICI. Djeljive stvari su npr. Tu spadaju npr. Ova 15 WWW. pertinencija se smatra nekretninom ako služi njenim ekonomskim svrhama.COM b) Podjela stvari po kriteriju prirodnih osobina Pokretne i nepokretne stvari (res mobiles – res immobiles). odreĎena stvar se smatra nekretninom zato što je tako odreĎeno propisom.COM . mjeri itd. Pokretne su stvari koje se mogu premještati u prostoru a da se pri tome ne uništi njihova bit. Nepotrošne su stvari koje se ne uništavaju prvom normalnom upotrebom. Kriterij pertinencije. Zamjenjive i nezamjenjive stvari (res fungibiles – res non fungibiles).

biljka. Ona je samostalna. Kod pretvaranja neke stvari u pertinenciju odlučujuću ulogu ima volja vlasnika glavne i sporedne stvari. Nedjeljivim se smatraju i djeljive stvari čija podjela je propisom zabranjena. to se mora izričito naznačiti. 3. S obzirom na način postanka. ali sporedna stvar. Pripadak ili pertinencija je sporedna stvar koja je odreĎena da tajno služi ekonomskoj svrsi neke glavne stvari.COM klasifikacija posebno je značajna kod suvlasništva i obveza sa više vjerovnika i više dužnika.kod podjele nedjeljive stvari stvar se proda pa se njena cijena podijeli).točak na automobilu).točak posuĎen vlasniku auta ne postaje njegovo vlasništvo). c) Odnos izmeĎu pojedinih stvari Jednostavne stvari su one koje po običnom shvatanju čine jedinstvo (npr. Nedjeljive su stvari čijom bi se podjelom uništila njihova bit ili im se nesrazmjerno umanjila vrijednost (npr. pri tome ne umanjujući vrijednost same plodonosne stvari. MeĎutim. Ako se želi da pertinencija ne bude obuhvaćena pravnim poslom. Plodovi su proizvodi koji na odreĎeni način nastaju od neke stvari. a da se time cijela stvar ne uništi (npr. dijamant itd). tj.živa životinja. Pertinencija trajno služi svrsi glavne stvari (npr. Razlikuju se 2 kategorije sastavljenih stvari: c) Sastavljena stvar sa nesamostalnim dijelovima. d) Sastavljena stvar sa samostalnim dijelovima je stvar kod kojih sastavni dijelovi pored fizičkog postojanja zadržavaju i odreĎenu samostalnost (npr. Sastavljene stvari su one koje nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu.COM .armaturna šipka u betonskom stubu). Gubitak samostalnosti sastoji se u tome da se sastavni dio ne može odvojiti.BH-PRAVNICI. na način da upotrijebljeni dijelovi ne gube svoju prethodnu fizičku egzistenciju. Plodovi (fructus). životinja itd). plodovi se dijele u 3 kategorije: 16 WWW. Ovdje spadaju stvari kod kojih sastavni dijelovi gube raniju samostalnost. U vezi sa postankom i opstankom pertinencije bitni su subjektivni i objektivni element. geometrijska podjela (karakteristična za zemljište koje se linijama dijeli na više parcela) civilna podjela (podjela po vrijednosti. koji odreĎuje da jedna stvar bude pertinencija druge (subjektivni element). To su prinosi koji se javljaju redovno i periodično. ali zadržavaju fizičko postojanje.ključ i brava). a da pri tome ne postane njen sastavni dio. Značaj klasifikacije stvari na djeljive i nedjeljive posebno je izražen kod razvrgavanja suvlasničke zajednice. Značaj pertinencije je u tome što ona slijedi pravnu sudbinu glavne stvari (accessorium sequitur principale). nož kojim trenutno otvaramo pismo nije pertinencija tog pisma. Ovakva sastavljena stvar pravno se smatra cjelinom i zbog toga nisu moguća posebna imovinska prava na pojedinim sastavnim dijelovima. Zato npr.kamen. Postoje 3 načina podjele stvari: fizička podjela (mehaničkim putem). vlasnik pertinencijom može uč initi samo stvar koja se u prometu normalno shvata kao pertinencija (objektivni element). Karakteristike pertinencije su: 1.BH-PRAVNICI. Na pojedinim sastavnim dijelovima ovakve stvari moguća su zasebna prava koja nisu identična sa pravom na cijeloj stvari (npr.WWW. a odreĎeni su da se odvoje od same stvari. 2.

Redovna cijena (pretium ordinarium). Civilni plodovi dijele se na dospjele i nedospjele.COM d) Prirodni plodovi (fructus naturales) su organski proizvodi koje stvar daje bez umanjenja svoje supstance i bez učešća ljudskog rada (npr. Fructus pendentes (viseći plodovi) su plodovi koji još nisu odvojeni od plodonosne stvari. Ukupnost (skupina) stvari (universitas rerum). Fructus percepti (ubrani plodovi) su ne samo odvojeni od plodonosne stvari. 4. procjenjive stvari (res aestimabiles) su one čija se vrijednost može izraziti novčanim ekvivalentom. Vlasnik stiče vlasništvo plodova već samom separacijom. uzufruktuara i zakupca dok ostali vlasništvo stiču tek percepcijom.COM . Fructus separati (odvojeni plodovi) su plodovi odvojeni od plodonosne stvari koji su time postali samostalne stvari.divlje voće. isporučilac uopće nije izvršio obavezu. k) Novac i procjenjivost stvari Cijena je vrijednost stvari izražena u novčanom obliku. roj pčela. Slijede pravnu sudbinu plodonosne stvari.BH-PRAVNICI. ako naručimo biblioteku od 200 knjiga. fructus non consumpti (nepotrošeni) i fructus percipiendi (zanemareni plodovi). a dobijemo samo 100. gruda zemlje itd). zakupnina. f) Civilni plodovi (fructus civiles) su plodovi (prihodi) koje se od stvari dobivaju posredstvom nekog pravnog odnosa (npr. biblioteka itd). Npr. e) Industrijski plodovi su plodovi koje stvar daje uz učešće ljudskog rada i prirode (npr. isporučilac je obavezu izvršio nepotpuno. a to nije učinjeno. Zanemareni plodovi su oni koje je trebalo ubrati. Shodno tome. Prirodni i industrijski plodovi mogu se podijeliti na: 2. karte za igranje itd). Tu se kod procjene uzima u 17 WWW. koja se često naziva i tržišnom cijenom.šah. Industrijske plodove ne treba poistovjećivati sa industrijskim proizvodima – robom. Važno je u pravu razlikovati odvojene i ubrane plodove. kamate itd). 3. Objekat pravnog odnosa nije skupina stvari kao cjelina.pramen kose. To je skup fizički samostalnih stvari koje predstavljaju takvu cjelinu u kojoj nedostatak jedne stvari onemogućava normalnu upotrebu cjeline (npr.BH-PRAVNICI. već su i pobrani. Fructus consumpti (potrošeni). u graĎanskom pravu se razlikuju 3 vrste cijena: 2. MeĎutim. Pod ukupnošću stvari podrazumijeva se skup fizički samostalnih i meĎusobno ravnopravnih stvari koje su ujedinjene zajedničkom ekonomskom svrhom i u prometu se javljaju pod zajedničkim nazivom (npr.zajamnina. 5. Isto važi za savjesnog posjednika. već su to samo pojedine stvari unutar skupine. par cipela. Kod procjene se uzimaju u obzir posebne okolnosti korisnika stvari. Važnost razlikovanja komplementarnih stvari ispoljava se u slučaju obveza na predaju stvari. samonikla trava itd). Procjenjivost je mogućnost da se stvari svedu na svoj novčani ekvivalent.plod plemenite voćke). Neprocjenjive stvari (res inaestimabiles) su onekoje se ne mogu svesti na novčani ekvivalent (npr. 3. ako naručimo 100 pari cipela a dobijemo 200 lijevih cipela. Pod afekcionom cijenom podrazumijeva se posebna subjektivna vrijednost stvari koja nije procjenjiva objektivnim mjerilima.WWW. podrazumijeva se njena normalna prometna vrijednost. Afekciona cijena (pretium affectionis). S obzirom na procjenjivost stvari.stado ovaca. Vlasništvo civilnih plodova stiče se dosjelošću i percepcijom. Ovo razlikovanje značajno je kod vraćanja plodonosne stvari vlasniku. Vanredna cijena (pretium extraordinarium) je subjektivna vrijednost stvari koja je ipak procjenjiva objektivnim mjerilima. U okviru ukupnosti stvari treba spomenuti posebnu kategoriju koju nazivamo komplementarne stvari. 4. Pod redovnom cijenom stvari.

Pokreti automata smatraju se radnjom njegovog vlasnika.prvobitna nemogućnost činidbe. MeĎu odredive činidbe spadaju alternativne. već je pod odreĎenim pretpostavkama pretvara u odgovornost za štetu. Subjektivna nemogućnost činidbe znači da je činidba nemoguća samo za odreĎeni subjekat. Obaveza ne konvalidira ako je prvobitna nemogućnost činidbe naknadno otpala.BH-PRAVNICI. mora imati slijedeće pravne karakteristike: 3. odnosno kod naknade štete. MeĎutim. Ove vrste cijena posebno dolaze do izražaja kod odgovornosti za štetu. prisilnim propisima niti moralu društva. Č inidba čiji sadržaj nije prenos nekog stvarnog prava već npr. 3. 6.BH-PRAVNICI. Pod tim se podrazumijeva da je dužnik vjerovniku obavezan pribaviti vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo na stvari. obaveza se gasi.COM . Djelovanje koje potiče od elementarne sile. 4. Danas se novčana činidba ne smatra činidbom dadvanja zamjenjivih stvari. ali pravni posao sadrži podatke pomoću kojih se ona može odrediti ili su stranke ostavile trećoj osobi da je odredi. ČINIDBA ILI PREDMET OBAVEZE 1. individualizirana. fakultativne i generičke činidbe. 7. Dok je stvar objekat stvarnopravnih odnosa. To je tzv. Činidba mora biti pravno dozvoljena. Ako je prvobitno moguća činidba postala nemoguća bez krivice dužnika. nego facere (činjenje). B. nije činidba na dare. U suprotnom slučaju pretvara se u odgovornost za štetu. ne smije se protiviti načelima društvenog ureĎenja. (npr. POJAM ČINIDBE Činidba ili predmet obaveze je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na osnovu obaveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku. SADRŢAJ ČINIDBE Sadržaj činidbe može se svesti na 4 tipična klasična izraza: n) Davanje (dare) je činidba davanja stvari. 18 WWW. životinje ili automata nije činidba. dati i predati nisu pravno isti pojmovi. Činidba mora biti ljudska radnja.COM obzir samo vrijednost koju odreĎena stvar ima za odreĎeni subjekat bez obzira na njenu prometnu vrijednost ili vezu sa drugim subjektima.detencije ili posjeda. Činidba mora biti odreĎena ili barem odrediva. Činidba je odrediva kada u samom postanku obaveze nije tačno odreĎena. Imovinski karakter činidbe znači da se njeno ispunjenje direktno ili indirektno očituje u promjeni imovinske mase jedne ili obiju stranaka. Činidba mora biti objektivno moguća.WWW. činidba je objekat obaveznopravnih odnosa. Kod činidbe davanja objekat činidbe je uvijek stvar. KARAKTERISTIKE ČINIDBE Da bi se neka radnja ili propuštanje smatralo činidbom. Činidba je odreĎena kada je u svim pojedinostima tačno označena. već činidbom vrijednosti. Obaveza ne nastaje ako je činidba u trenutku sklapanja pravnog posla bila objektivno nemoguća. 2.plaćanje novčane svote u iznosu od 50 KM). Subjektivna nemogućnost ne ukida obavezu. 5. Činidba mora imati imovinski karakter.

koje prestavljaju pasivu. q) Trpljenje (pati) je nesprečavanje tuĎe radnje koju bismo bili ovlašteni spriječiti da nismo u obveznom odnosu. IMOVINA KAO KNJIGOVODSTVENA KATEGORIJA Imovina kao knjigovodstvena kategorija se sastoji od prava. već su one teret na pojedinim subjektivnim graĎanskim pravima. Uvijek se pod propuštanjem podrazumijeva propuštanje vlastite radnje. a na rezultatu rada ugovori o djelu. IMOVINA 1. i obaveza. ali se ne smije identificirati sa pravnim pojmom. p) Propuštanje (non facere – nečinjenje). MeĎutim. sat kao materijalna stvar nije dio imovine. IMOVINA KAO EKONOMSKA KATEGORIJA Imovina u ekonomskom smislu je skup dobara koja pripadaju odreĎenom subjektu. Bitno je napomenuti da u imovinu ulaze i ona subjektivna imovinska prava koja se ne odnose direktno na stvari. Pravni pojam imovine treba razlikovati od pojma imovinske mase ili imetka. 4. C. Pod ovim pojmom podrazumijeva se činidba rada.COM o) Činjenje (facere).WWW. Pod propuštanjem se podrazumijeva neizvršavanje odreĎenih radnji od strane obveznika koje bi on inače mogao obavljati da nije u obaveznom odnosu. Po modernom shvatanju. 3. 2. MeĎutim.COM . ali ta prava moraju imati imovinski karakter. imovina kao pravni pojam nije ni pozitivna ni negativna. Npr. Takav predznak može imati samo onaj dio imovine koji se može svesti na novčani ekvivalent. dakle direktno na dijelove imovinske mase. sat je ušao u imovinu u obliku prava vlasništva koje pomenuti subjekt ima na njemu. obaveze nisu samostalan dio imovine.ako smo susjedu dozvolili prelazak preko našeg zemljišta. Npr. 5. obaveza da u odreĎeno doba dana neću svirati klavir kao objekat ima činidbu propuštanja (nečinjenja).BH-PRAVNICI. objekat naše obaveze je činidba trpljenja). pravo vlasništva na tom satu je dio imovine tog subjekta. Po tom shvatanju bi se dugovi mogli smatrati sastavnim negativnim elementom imovine. što omogućava promet subjektivnih graĎanskih prava. U imovinskim pravima nalazimo uvijek ekonomski interes ovlaštenika koji je izražen na odreĎeni način. pravno i knjigovodstveno. To bi značilo da subjekat koji ima samo dugove ima negativnu imovinu.naslikati portret). koja predstavljaju aktivu.BH-PRAVNICI. FUNKCIJE IMOVINE 19 WWW. Objekat na koji se odnose subjektivna graĎanska prava redovno se može izraziti i u novčanom ekvivalentu. Objekt ove činidbe može biti funkcija rada (npr. Dakle. (npr. Trpjeti se može samo tuĎa radnja. To istovremeno znači da ima obaveza koje uopće niti kao teret ne ulaze u imovinu. IMOVINA KAO PRAVNA KATEGORIJA Imovina kao pravna kategorija je skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nosiocem. već dio imovinske mase nekog subjekta. a time izraziti na kontu potraživanja odnosno dugovanja. Na funkciji rada zasnivaju se ugovori u službi. Knjigovodstveni pojam imovine ima svoj smisao.okopati vinograd) ili rezultat rada (npr. VIŠEZNAČNOST POJMA IMOVINE Pojam imovine ima nekoliko značenja: ekonomsko.

MeĎutim. Pravni posao je širi pojam od ugovora. 6. Identitet imovine omogućava njenom nosiocu aktivno učešće u prometu. nisu pravni poslovi. Identitet imovine znači da ona pravno ostaje jednaka samoj sebi. kao i poslovi raspolaganja (npr. takvi fondovi se ne osnivaju samovoljno.realna kupoprodaja). već je njihovo postojanje predviĎeno propisom. MeĎutim. Obaveznopravni ugovori nastaju prihvatom ponude. promjena ili prestanak nekog graĎanskopravnog odnosa. Nosilac može neprestano mijenjati sastav imovine: jedn prava može sticati a druga gubiti. Svaki ugovor je pravni posao. jer pravno samo dužnikova imovina može vjerovniku služiti kao jamstvo za namirenje potraživanja. Takvim ugovorima se zasnivaju obaveze i protivobaveze.cesija). ona postaje pravno upotrebljiva tek kada se izrazi pomoću imovine. a da uprkos tome sa pravnog gledišta njegova imovina ostaje ista. pravni poredak dozvoljava da se unutar jedinstvene imovine razlikuju pojedini fondovi koji služe postizanju posebnih ciljeva. Me Ďutim. Kada bi se to dozvolilo. vjerovnik nikada ne bi znao iz koje se imovinske grupe može i smije namiriti. Zato npr. 2. Promjene nisu pravno prouzrokovale postanak neke druge imovine. Obaveznopravni ugovori imaju 3 bitne karakteristike: 1. U takvim ugovorima je do maksimuma izraženo načelo stranačke dispozitivnosti ili načelo autonomije (slobodnom voljom nastaje sam odnos. Olakšanje prometa – Pomoću imovine omogućava se da prava i obaveze jednog subjekta kao cjelina cirkulišu u prometu. Upravo zbog te funkcije imovina se može pojaviti kao objekat graĎanskopravnih odnosa. bez obzira na promjene pojedinih njenih dijelova (ulazak i izlazak dijelova iz imovine).PRAVNI POSLOVI 1.BH-PRAVNICI. pa za svaku od tih grupa zasnovati poseban pravni režim. na područ ju obaveznog prava ne postoje samo obaveznopravni ugovori. donošenje presude i sl. već i poslovi za gotovo (npr. meĎu kojima su najvažniji postanak. POJAM PRAVNOG POSLA Pravni posao je očitovanje volje stranaka usmjereno na postizanje dozvoljenih pravnih učinaka.WWW. ne dirajući time u osnovne funkcije imovine.COM . 20 WWW. Jamstvena funkcija – Imovina dužnika pruža jamstvo vjerovniku za namirenje njegovog potraživanja. ali svaki pravni posao nije ugovor. vjerovnikovo pravo da se namiri iz imovine dužnika ne može ić i tako daleko da se od dužnika stvori subjekat bez imovine. VII . MeĎutim. a slobodnom voljom se odreĎuje i njegov sadržaj) 3. Imovinska masa je materijalna podloga imovine. Nosilac imovine ne može svoju imovinu samovoljno razdijeliti u pojedine grupe. KARAKTERISTIKE IMOVINE Jedinstvenost ili jedinstvo imovine znači da pravni subjekt može imati samo jednu imovinu.BH-PRAVNICI. MeĎutim.COM Pojavu garantne funkcije imovine uvjetovao je prelaz sa osobnih na imovinske sankcije. Bitno je napomenuti da načelo stranačke ravnopravnosti ne dozvoljava da se kod pravnog posla jedna strana prema drugoj odnosi kao vlast.izdavanje upravnog akta.

darovanje). da bi se zauzvrat dobila kupoprodajna cijena. pri sklapanju pravnog posla nastaje učinak koje su stranke htjele postići.kupoprodaja). Zbog toga delikt nije pravni posao. 3. Nije važno da li se protučinidba daje u novcu ili ne (npr. delikt izaziva postanak graĎanskopravnog odnosa odgovornosti za štetu mada za postanak tod odnosa nije mjerodavna volja delinkventa. VRSTE PRAVNIH POSLOVA Pravni poslovi kojima se ustalio sadržaj i pravnotehnički naziv u teoriji se nazivaju imenovanim (nominatnim) ili tipičnim pravnim poslovima. Naplatni su pravni poslovi kod kojih se za činidbu traži protučinidba. Dvostrani pravni poslovi (ugovori) nastaju saglasnim očitovanjem volje dviju stranaka. s) Kauzalni i apstraktni pravni poslovi. Dakle. odreĎene učinke za odreĎena očitovanja volje veže sam pravni poredak.testament). Jednostrani nastaju očitovanjem volje samo jedne strane (npr. Iz samog apstraktnog pravnog posla ne možemo zaključiti svrhu njegovog sklapanja.zajam.COM Kada sklapaju odreĎeni pravni posao. prilikom realne kupoprodaje prodavač na sebe preuzima odgovornost za mane prodate stvari. Kod apstraktnih pravnih poslova kauza je nevidljiva. kupoprodaja. a druga samo dužnik (npr.posudba). Npr.WWW. najam itd). h) Pravni poslovi me Ďu ţivima (inter vivos) i pravni poslovi za slučaj smrti (mortis causa).BH-PRAVNICI. Npr. Kod kauzalnih pravnih poslova. Kod besplatnih pravnih poslova ne traži se protučinidba (npr. ali automatski i svi drugi učinci koje pravni poredak veže za takav pravni posao. MeĎutim. a kod poslova mortis causa učinak nastupa nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao. pravne poslove možemo podijeliti na slijedeće skupine: d) Jednostrani i dvostrani pravni poslovi.BH-PRAVNICI. Pod izrazom neformalni pravni posao po pravilu se danas podrazumijeva pravni posao sklopljen u usmenom obliku. dvostranoobavezni ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je svaka strana istovremeno i vjerovnik i dužnik (npr. ELEMENTI SADRŢAJA PRAVNOG POSLA Razlikuju se 3 grupe elemenata (sastojaka) koji ulaze u sadržaj pravnog posla i to: 1. To su dvostrani pravni poslovi kod kojih se jedna strana obavezuje drugoj na odreĎenu činidbu (npr.kod kupoprodajnog ugovora bitni elementi su predmet i 21 WWW. ekonomski cilj. bez obzira da li je znao za takav učinak kupoprodaje. t) Formalni i neformalni pravni poslovi. m) Naplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni) pravni poslovi. 2. Ostali pravni poslovi su inominatni ili atipični pravni poslovi. Kod pravnih poslova inter vivos učinak nastupa još za života stranaka.naplatni pravni posao je i zamjena). stranke žele postići odreĎeni učinak. Bitni elementi pravnog posla (essentialia negotii) su oni elementi koji predstavljaju nužni minimum za egzistenciju nekog pravnog posla. iz kupoprodaje kao tipičnog kauzalnog pravnog posla zaključujemo da se tim poslom želi postići prenos vlasništva na prodatoj stvari. Ovisno od kriterija. tako da će učinci nastupiti bez obzira na volju stranaka. svrha ili kauza tog pravnog posla vidljiva je već iz samog pravnog posla. Obavezni ugovori dijele se na 2 velike grupe: jednostranoobavezni ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je jedna strana samo vjerovnik.COM . Pravni učinak koji stranke žele postići odreĎenim pravnim poslom mora biti dozvoljen. MeĎutim. MeĎu ugovorima su najvažniji obavezni (obligacijski) ugovori. Npr. Formalni su oni pravni poslovi za koje je oblik odreĎen bilo propisom ili po odredbi stranaka.

neovisno od volje stranaka. prirodni elementi važe po sili zakona. ako stranke ne žele da oni važe u pravnom poslu moraju ih izričito isključiti. da doĎe do nastupa buduće i neizvjesne okolnosti. odnosno ispunjenje uvjeta sastoji se u djelanju ili propuštanju uvjetno ovlaštenog. 5. ako NN umre). meĎutim bez njih pravni posao može postojati. Ovdje je važan trenutak sklapanja pravnog posla. Ako je uvjet u trenutku sklapanja posla bio moguć. 2. h) Rezolutivni (raskidni) uvjet je takav uvjet kod kojeg pravni posao nastaje odmah. Primjer: otac ostavlja sinu imovinu pod uvjetom da se sin oženi. ali ne i neizvjesna (npr. Pravi uvjet je uvijek buduća i neizvjesna okolnost. rok i namet.odgovornost prodavača za mane prodate stvari). učinak pravnog posla prestaje.COM . 4.WWW. Ako se izjalovi do učinka pravnog posla uopće neće ni doći. odnosno ispunjenje je izvan volje ovlaštenika (ovisi o nekom prirodnom dogaĎaju ili djelanju neke treće osobe). U suprotnom. Tim nastupom se mijenja dosadašnje stanje. VRSTE UVJETA Najtipičnije vrste uvjeta su slijedeće: g) Suspenzivni (odgodni) uvjet odgaĎa učinak pravnog posla do vremena dok se uvjet ne ispuni ili ne izjalovi. Ukoliko se ispuni rezolutivni uvjet. Dakle. Prirodni elementi (naturalia negotii) su elementi koji se u pravnom poslu podrazumijevaju jer proizilaze iz same prirode odreĎenog pravnog posla. Kada bi se uvjet odreĎivao propisom u smislu da se mora dodati pravnom poslu. radi se o pretpostavci potrebnoj za postanak nekog pravnog odnosa. Dakle. UVJET (CONDICIO) Uvjet je uzgredna odredba pravnog posla predstavljena u budućoj i neizvjesnoj okolnosti od koje po volji stranaka zavisi učinak pravnog posla. takva odredba ne bi bila uvjet već pretpostavka. d) Nemogući uvjet je onaj koji se ne može ostvariti ni fizički niti pravno. ali je trajanje učinka zavisno od ispunjenja uvjeta. c) Pravni uvjet (condicio iuris) je okolnost predviĎena samim pravnim propis ima. tj. pa tek kasnije postao 22 WWW. (Primjer: ako sutra otputuješ…) l) Kazualni uvjet je uvjet čije ispunjenje ovisi o slučaju. Ako se uvjet ispuni. za razliku od subjektivno bitnih. Ako nedostaje jedan od tih elemenata. k) Potestativan je uvjet kod koga je ispunjenje uvjetovane okolnosti ovisno o volji uvjetno ovlaštenog. MeĎu najtipičnije spadaju uvjet. m) Mikstni ili mješoviti je uvjet čije ispunjenje ovisi istovremeno o volji uvjetno ovlaštenog i o slučaju. (npr. učinak pravnog posla nastaje. radi se o nepravom uvjetu. 3. Negativni uvjet je ispunjen tek onda kad je sigurno da uvjetovana okolnost neće nastupiti. obzirom da su prirodni sastojci odreĎeni propisom. karakteristično je da je to odredba koju pravnom poslu mogu dodati samo stranke.BH-PRAVNICI. Uzgredni elementi (accidentalia negotii) su elementi koji važe samo ako ih stranke izričito ugovore. tj. MeĎutim.COM cijena. Strankama je ostavljeno na volju da u sadržaj pravnog posla unesu ili ne unesu prirodne elemente. i) j) Afirmativan je uvjet koji traži da se nešto dogodi. odnosno onih za koje se stranke dogovore da se imaju smatrati bitnima. TakoĎer se odreĎuju propisom. Negativan je uvjet koji traži da se nešto ne dogodi. da ne nastupi buduća i neizvjesna okolnost. Takvi su slijedeći uvjeti: b) Nuţni uvjet je onaj kod koga je uvjetovana okolnost buduća.BH-PRAVNICI. Bitni elementi odreĎeni su strogim propisom i zato se nazivaju objektivno bitnim.

”) slični su suspenzivnim uvjetima jer se učinak pravnog posla odgaĎa.BH-PRAVNICI. tj. Ako je pravni posao sklopljen pod rezolutivnim uvjetom. Pozicija uvjetno ovlaštenog prelazi i na njegove nasljednike. OdreĎeni su kalendarski (dies certus an. U takvom slučaju. MeĎutim. 7. uvjetno opterećeni ima i za vrijeme pendencije neke obaveze.10. To je vrijeme neizvjesnosti. u ovom periodu ne nastaju pravni učinci.”do 01. To je važno jer postojanje nemogućeg uvjeta u trenutku sklapanja pravnog posla može izazvati ništavnost samog posla. Početni rokovi (npr. uvjetno opterećeni odgovara za štetu koja je nastala njegovom krivicom.2001. npr.učinak nastaje tek od određenog vremena ili pak traje do određenog vremena.WWW. tj. Završni rokovi (npr.2001. ROK (DIES) Rok je uzgredna odredba pravnog posla kojom se učinak pravnog posla čini ovisnim o protoku vremena. Bitno je napomenuti da ima pravnih poslova koji ne trpe uvjete. e) Nedopušteni uvjet je uvjet koji je protivan ustavom utvrĎenim načelima društvenog ureĎenja ili prisilnim propisima. To znači da će sva raspolaganja prestati važiti u trenutku ispunjenja uvjeta. certus quando). Učinci pravnog posla nastupaju odmah i traju dok traje vrijeme pendencije. koje proizilaze iz postojećeg pravnog stanja. Takav uvjet je istovremeno i nedopušten. odnosno izjalovi.01. tj. DJELOVANJE UVJETA Djelovanje uvjeta prati se kroz 2 vremenska razdoblja: Vrijeme pendencije počinje sklapanjem pravnog posla i traje dok se uvjet ne ispuni. 6. Ako bi zbog raspolaganja uvjetno opterećenog u vrijeme pendencije došlo do oštećenja stvari. Dodavanje uvjeta takvim poslovima proizvodi nevaljanost poslova ili se ex lege smatra da takvi uvjeti nisu ni dodani.. Sva raspolaganja uvjetno opterećenog sa stvari u vrijeme pendencije su pravno valjana. kada uvjet “visi” (condicio pendet). Najvažnija obaveza sastoji se u tome da uvjetno opterećeni ne smije poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do osujećenja uvjeta. Ispunjenje uvjeta. Jednostavni rokovi su oni rokovi kod kojih nema neizvjesnosti. Razlika izmeĎu roka i uvjeta je u tome što rok ne sadrži element neizvjesnosti. Ovaj element poslužio je kao osnova za klasifikaciju rokova na jednostavne (proste) i složene. kao dan za koji je sigurno da će se dogoditi i kad će se dogoditi. MeĎutim.01. 23 WWW.COM nemoguć. To su u suštini pravni poslovi s čijom prirodom je nespojiva neizvjesnost koju uvjet unosi u pravni posao. djelovanje u vrijeme pendencije suprotno je djelovanju suspenzivnog uvjeta. ako uvjetno ovlašteni umre u vrijeme pendencije. smatra se da se uvjet izjalovio. ali su izvršena pod uvjetom..COM .kada je sigurno da se više neće ispuniti (conditio deficit). to pravilo ne važi doslovno kod pravnih poslova mortis causa koji su sklopljeni pod suspenzivnim uvjetom.01.BH-PRAVNICI. f) Nemoralan je uvjet koji je protivan moralu društva. njegovi nasljednici ne stupaju na njegovo mjesto. Nedopušteni i nemoralni uvjeti su po djelovanju izjednačeni sa nemogućim uvjetima. Uvjet je odlučen ako je ispunjen (condicio existit) ili ako se izjalovio. Iz navedene definicije proizilazi klasifikacija na početne (dies a quo) i završne (dies ad quam) rokove. Ako je pravni posao sklopljen pod suspenzivnim uvjetom. “od 01.2002…”) slični su rezolutivnim uvjetima jer učinak pravnog posla prestaje istekom roka.

COM Složeni rokovi su oni koji u sebi sadrže element neizvjesnosti (dies incertus pro conditione habetur = neizvjestan rok smatra se uvjetom). za razliku od prethodno nabrojanih. takoĎer vrlo često susreće. Očitovanje volje konkludentnim radnjama. Ako primatelj ne ispuni nametnutu obavezu moguća su 2 rješenja: davalac ga može tužiti na ispunjenje modusa ili zbog neispunjenja modusa zatražiti natrag ono što je primatelju dato. kao skraćeni oblik vlastoručnog potpisa. OBLIK OČITOVANJA VOLJE Pod oblikom očitovanja volje podrazumijevaju se različiti oblici i različite mogućnosti kojima unutrašnja volja subjekta dolazi do vanjske manifestacije. (npr: ”kada završiš fakultet”) 8. NAMET (MODUS)) ili nalog Namet je uzgredna odredba pravnog posla dodana besplatnom pravnom poslu kojom se sticatelju nameće izvršenje neke dužnosti. Bitno je napomenuti da se ugovori graĎanskog prava ne potpisuju parafom. Očitovanje volje znacima. incertus quando – rok koji će se sigurno dogoditi. Da bi bio punovažan. ali ako ga doživi datum je poznat). Pod usmenim očitovanjem podrazumijeva se očitovanje pomoću žive izgovorene riječi (viva vox). Paraf se. složeni rokovi mogu biti odreĎeni na nekoliko nač ina: dies certus an. sredstvo kojim se pisalo.BH-PRAVNICI. Ovisno o kombinaciji u kojoj se može naći element neizvjesnosti. Sastoji se u tome da se iz odreĎenog ponašanja očitovatelja može sigurno zaključiti 24 WWW. Potpis se stavlja na kraju ili ispod teksta. spada u indirektna očitovanja volje. certus quando – rok za koji je neizvjesno da li će se dogoditi. odnosno drugog organa. rukoznak mora biti ovjeren od 2 svjedoka ili od suda. Neispunjenje modusa djeluje kao nastup rezolutivnog uvjeta. ali ako se dogodi zna se kada će to biti (npr: “na NN-ov 26. dies incertus an. Modus se može dodati isključivo besplatnim pravnim poslovima. 10. Pod pisanim očitovanjem volje podrazumijeva se očitovanje dato pomoću pisanih riječi (scriptura). Klasični oblici očitovanja volje su: Usmeno očitovanje volje. Redovno se sastoji od imena i prezimena.roĎendan” – ne zna se da li će ga NN doživjeti. te vrstu pisma i jezika na kome se izražavalo. Kod ovog očitovanja volje traži se upotreba općenito poznatih i razumljivih znakova. Pisano očitovanje ne mora biti vlastoručno napisano ali mora biti vlastoručno potpisano. Po pravilu. Faksimil je mehanički otisak vlastoručnog potpisa. faksimil nije dovoljan kao potpis. odnosno da upotrijebljeni znaci budu razumljivi bar u onom krugu u kome se daje očitovanje pomoću znakova.COM .BH-PRAVNICI. bez obzira na materijal na kome je pisano. MeĎutim. Pisano očitovanje volje. Rukoznak je ranije korišten od strane nepismenih ljudi. modus nije protučinidba. incertus quando – rok za koji je neizvjesno i hoće li se dogoditi i kada će se dogoditi. ali ne i ponuda nekog pravnog posla. ali nije izvjesno kada (npr: “kada NN umre”). Kao oblik očitovanja volje imaju ograničenu upotrebu jer se njima može dati pristanak. Danas se zbog razvoja daktiloskopije umjesto rukoznaka upotrebljava otisak prsta. dies incertus an.WWW. Modus u pravilu predstavlja odreĎeno smanjenje onoga što je sticatelj dobio na osnovu besplatnog pravnog posla.

MeĎutim. bilo nakon već načinjene pisane isprave o pravnom poslu.WWW. Ponekad se za punovažnost pravnog posla zahtijeva učešće organa vlasti. špediteri. Uži pojam od protestatio je reservatio. mora takvu mogućnost izričito isključiti (izjavom). ako konkretnu ponudu ne želi prihvatiti. Pravni posao sklopljen pred svjedocima. Pisani pravni posao treba biti sastavljen u najmanje onoliko primjeraka koliko ima stranaka. Šutnja. Za sklapanje ugovora dovoljno je da obje strane potpišu jednu ispravu.COM (concludere) da je posrednim putem htio izraziti odreĎenu volju. protestatio je izričito očitovanje volje kojim se odreĎena osoba unaprijed osigurava od pogrešnog shvatanja njenih postupaka. kao i osobe kod kojih izvršenje takvih naloga spada u poslovnu djelatnost (advokati. mjerodavan je izvornik. Neformalni pravni poslovi su oni za koje se ne traži unaprijed odreĎeni oblik. Šutnja ponuĎenog po pravilu ne znači prihvatanje ponude.COM .BH-PRAVNICI. Najčešći oblici pravnih poslova su: Usmeni oblik pravnog posla – Kada su očitovanja volje stranaka data živom riječju ili kombinacijom izgovorenih riječi. 4. Osoba koja je izvršila odreĎene konkludentne radnje. Pored 25 WWW. nijemi koji ne znaju pisati ili osobe koje ne znaju službeni sudski jezik. Sklopljen je u trenutku kada ga stranke potpišu. Postoje 2 izuzetka: 3. a ne želi da se one shvate kao očitovanje volje. po samom zakonu ili po sporazumu stranaka. još uvijek postoje neki pravni poslovi (posebno poslovi mortis causa) koji se moraju sklopiti pred svjedocima. Učešće svjedoka kod sklapanja pravnih poslova se danas po pravilu ne traži. znakova ili konkludentnih radnji. Ovakav oblik često se traži za pravne poslove koje sklapaju slijepi i gluhi koji ne znaju čitati. ili da svaka strana potpiše primjerak isprave namijenjen drugoj strani. Najčešći su oni koji se zaključuju u obliku sudskog zapisnika. Ako se pojedini primjerci ne slažu. Srednjevjekovno pravilo “qui tacit consentire videtur” (ko šuti smatra se da odobrava) ne važi.darovanje). onda se u vezi sa ostalim dokazima i utvrĎenim okolnostima prosuĎuje koji je primjerak mjerodavan. Takva izjava zove se protestatio.BH-PRAVNICI. prema kome bi se šutnja mogla smatrati prihvatanjem ponude ako bi se ponuda odnosila na ugovor u isključivu korist ponuĎenog (npr. Osobe koje su se ponudile da izvršavaju naloge druge osobe za obavljanje odreĎenih poslova. mjerodavan je onaj koji su stranke odredile da služi kao izvornik. Tipični oblici učešća organa državne vlasti kod pravnih poslova su: Oblik pravnih poslova sklopljenih pred nadležnim organom. Učešće organa državne vlasti kao oblik pravnih poslova. U suprotnom se smatra da je prihvatio ponudu. Ako stranke nisu ništa odredile. posrednici i sl) dužne su izvršiti dobivene naloge ukoliko ih nisu odbile odmah nakon prijema. Posao je formalan ako se za njega. 10. Dakle. unapr ijed traži odreĎeni oblik. Zbog toga treba pojmovno razlikovati oblik očitovanja volje od oblika pravnih poslova. U teoriji se zagovara i treći izuzetak. To je izjava kojom se stranka ograĎuje od toga da se neki njen čin shvati kao napuštanje prava. OBLIK PRAVNIH POSLOVA Pod oblikom pravnih poslova podrazumijevaju se samo oni oblici očitovanja volje u kojima se može izraziti potpuni sadržaj pravnog posla. Tipičan primjer je pisana oporuka pred svjedocima. mora reagovati izrič itim odbijanjem. bilo pri samom aktu sklapanja pravnog posla. Ako je potpisano više primjeraka. Kada je ponuĎeni u stalnoj poslovnoj vezi sa ponuĎačem u pogledu odreĎene robe. Pisani oblik pravnog posla postoji kada su očitovanja volje stranaka data pomoću pisanih riječi. a to je primjerak koji su stranke potpisale.

Ovjeravanje potpisa vrše organi državne uprave. Važno je napomenuti da stranke ne mogu svojom nagodbom otkloniti ništavost ugovora koje su zaključile. solemnizacija) isprava je ovjeravanje privatnih isprava da im se da značaj javnih isprava. Kad se usmena dopuna odnosi na sporedne tačke o kojima u formalnom ugovoru nije ništa rečeno. Valjano i saglasno očitovanje volje. Razlike su u njihovim karakteristikama. prema kojima će kasnije usmene dopune forma lnom ugovoru biti pravno valjane: 3. osim u nekim iznimnim slučajevima predviĎenim zakonom. Moguća. ukoliko je to predviĎeno propisom. RAZLOZI NIŠTAVOSTI 26 WWW. POJAM I KARAKTERISTIKE NIŠTAVIH PRAVNIH POSLOVA Ništavi su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne učinke koje bi. pa potvrĎena izjava ima istu važnost kao i javna isprava sastavljena na sudu.od trenutka zaključenja pravnog posla. S njima se postupa kao da nisu ni zaključeni. NIŠTAVOST 1.BH-PRAVNICI. a sud o njoj vodi računa po službenoj dužnosti (ex officio). 4. A. razlozima koji ih uzrokuju. trebali proizvesti. javni bilježnici i ovlaštene osobe u trgovačkom društvu. Ukoliko je oblik ugovora odreĎen voljom stranaka. krugu osoba koje su ovlaštene da ih ističu. dokazivanja i upisa u javni registar. da su valjani. Kad se kasnijim usmenim dodacima smanjuju ili olakšavaju obaveze neke ugovorne strane. Ovjera potpisa ne znači da se time potvrĎuje autentičnost sadržaja (teksta) isprave. Ovjeravanje potpisa. Pravna i poslovna sposobnost subjekata.WWW. pravni posao može biti sklopljen i u obliku zapisnika pred organom općinske uprave. 5. Nazivaju se i apsolutno ništavim pravnim poslovima. Ovdje sudija ovjerava sam sadržaj isprave. 11. dozvoljene su izmjene i dopune neformalnim (usmenim) sporazumom bez obzira o kojim elementima ugovora se radi. Ako bi naknadno otpao uzrok ništavosti. 2. roku isticanja i posljedicama koje izazivaju. tj. Nevaljani pravni poslovi mogu biti ništavi ili pobojni. Ovjeravanjem potpisa potvrĎuje se da potpis na nekoj ispravi potiče od odreĎene osobe. Postoje 2 izuzetka od tog pravila. ustanovi ili nekoj drugoj pravnoj osobi.BH-PRAVNICI. Ako je oblik ugovora propisan zakonom. a oblik je propisan isključivo u interesu ugovornih strana. 4.COM . takav pravni posao ne bi konvalidirao. a to nije protivno cilju radi kojeg je oblik propisan. odreĎena ili odrediva činidba. Oblik se najčešće traži radi valjanosti. 3. pravilo je da i sve kasnije izmjene i dopune ugovora moraju biti u istom obliku. VALJANOST I NEVALJANOST PRAVNIH POSLOVA Pretpostavke valjanosti pravnog posla su: 1. utuživosti. dozvoljena. Ništavost nastaje ex tunc. Potvrđivanje (ovjeravanje. Ništavost nastupa ex lege.COM ovog oblika. Dozvoljena osnova. Ciljevi i smisao oblika pravnih poslova. Usmeni dodaci pisanom ugovoru. Forma pravnog posla (ponekad). 2.

Nevaljanost i nesaglasnost očitovanja volje. kod apsolutne simulacije stranke sklapaju pravni posao. Posao sklopljen u šali može biti valjan ako jedna od ugovornih strana opravdano shvati posao ozbiljnim. Naknadna nemogućnost ne izaziva ništavost posla. nevaljanost i nesaglasnost očitovanja volje. ukoliko je ta saglasnost predviĎena statutom ili ugovorom pravne osobe.BH-PRAVNICI. Može biti apsolutna i relativna. obaveza prestaje. Nedopuštenost činidbe postoji ako je ona protivna načelima društvenog ureĎenja. Nesvjestan nesklad postoji u slučajevima kada stranka nesvjesno očituje ono što u stvari ne želi. Nemogućnost. a prikriveni disimuliranim poslom. nesporazum i prevara. neodreĎenost odnosno neodredivost činidbe. a disimulirani valjan pod uvjetom da su za to ispunjene sve potrebne pretpostavke. Mentalna rezervacija je svjestan nesklad između volje i očitovanja kad jedna strana prilikom sklapanja pravnog posla svjesno očituje kao svoju volju nešto što ona u stvari neće. prevare trećeg lica ili u neku drugu svrhu. Tipični slučajevi ovog nesklada su zabluda. Subjektivna nemogućnost činidbe izaziva samo odgovornost dužnika za neispunjenje preuzete obaveze. U suprotnom. neznanje. Simulacija. nemogućnost. To su slučajevi školskog primjera. Pravni posao takvog sadržaja je ništav. Nesklad može biti svjestan i nesvjestan.WWW. Relativna simulacija je sklapanje prividnog pravnog posla da bi se njime prikrio neki drugi posao. Oni mogu sklapati pravne poslove u okviru raspolaganja svojom zaradom. ali je ne može izvršiti osoba koja se na to obavezala. a druga strana za to ne zna. pod manama volje podrazumijevaju se slučajevi nesaglasnosti između volje i očitovanja. simulacije. izazivaju nevaljanost pravnih poslova. Subjektivno nemoguća je činidba koja se u stvari može izvršiti. prijetnje i mentalne rezervacije. nepostojanje ili nedozvoljenost osnove. kao važeće će se uzeti ono što je očitovano. Prividni posao naziva se simuliranim. nedozvoljenost. Školski primjer i šala. Takav ugovor se u teoriji naziva i nepostojećim.COM Razlozi ništavosti su: poslovna nesposobnost stranaka. nedopuštenost. Apsolutna simulacija se sastoji u sklapanju fiktivnog pravnog posla radi izbjegavanja propisa. Sve nabrojane mane volje. 3. Ništav će biti i pravni posao koji zastupnik pravne osobe zaključi bez saglasnosti odreĎenog organa u pravnoj osobi. a uistinu ne žele nikakav pravni posao. Nesporazum može biti o prirodi ugovora koji se sklapa.COM . Dakle. U okviru pojma nedopuštenosti razlikuju se 27 WWW. Pod objektivnom nemogućnošću se misli na radnju koju niko ne može izvršiti. Ništavost pravnih poslova uzrokuju slijedeće mane volje: 1. šale. Ništavi su pravni poslovi koje zaključe osobe mlaĎe od 18 godina i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti. Dužnik će u tom slučaju odgovarati za štetu ako je nemogućnost nastupila njegovom krivicom. Dakle. Nesporazum (dissensus). o osnovi. osim mentalne rezervacije. Pod simulacijom se podrazumijeva prividno sklapanje pravnih poslova. Poslovna nesposobnost stranaka. 2. prisilnim propisima i moralu društva. neodre Ďenost ili neodredivost činidbe Nemogućnost činidbe je razlog ništavosti pravnog posla ako je činidba bila objektivno nemoguća u vrijeme zaključenja posla (impossibilium nulla obligatio est). te ponekad nedostatak potrebne forme. Ne proizvodi pravne učinke. ili o predmetu obveze (činidbi). U ovakvim slučajevima iz potrebe zaštite interesa trećih lica i sigurnosti pravnog prometa. Svi oblici nevaljanog očitovanja obuhvaćeni su širim pojmom koji se naziva mane volje. Simulirani posao je ništav. Izuzetak su maloljetnici sa navršenih 15 godina života koji su stupili u radni odnos.BH-PRAVNICI. Svjestan nesklad izmeĎu volje i očitovanja postoji u slučajevima kada stranka namjerno očituje nešto što u stvari neće.

Kauza je pravno izražena ekonomska svrha koja se objektivno ostvaruje izvršenjem ugovornih obaveza. Dakle. Na objektivni pojam kauze nadovvezuje se subjektivni element – dozvoljena osnova. Neodređenost ili neodredivost činidbe. POSLJEDICE NIŠTAVOSTI 5. Forma se za valjanost pravnog posla traži samo u izuzetnim slučajevima: ako zakon to izričito propisuje. odnosno uvijek jednaka za odreĎeni ugovor. kauza se ne može prezumirati. 10. Nepostojanje i nedozvoljenost osnove. Mora postojati u svakom ugovoru. Zelenaškim se smatra ugovor u kome neko za sebe (ili nekog trećeg) ugovori korist koja je u očiglednom nesrazmjeru sa onim što je on drugom dao ili učinio ili se obavezao dati ili učiniti. najneposrednija pobuda koja usmjerava ugovaratelja da zaklj uči ugovor i preuzme obavezu. ukoliko je odrediva. 28 WWW. te ako su se stranke sporazumjele da forma bude uvjet valjanosti. kauza ili objektivna svrha ugovora. Ako je ugovor ništav zbog toga što je po svom sadržaju ili cilju protivan prisilnim propisima sud može odbiti zahtjev nesavjesne strane.izvršena je neka usluga). MeĎutim. a kod besplatnih ugovora osnova je namjera da se drugom učini neka usluga ili korist (intentio liberalis.WWW. Obaveza restitucije (restitutio in integrum).COM . animus donandi). Zabranjeni su pravni poslovi protivni zakonskim normama. U svom objektivnom vidu kauza je tipizirana. 2. OdreĎena je strogim propisom (ius strictum). Kod realnih ugovora osnova je predaja stvari. U tom slučaju sud odreĎuje da stranka općini u kojoj ima boravište preda sve što je stekla po osnovu zabranjenog pravnog posla. ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor sklopljen. NeodreĎena činidba neće izazvati ništavost. a to je strana koja je u vrijeme sklapanja pravnog posla znala ili morala znati za navedene razloge ništavosti. ili se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju (npr. U našoj teoriji preovladavaju objektivna gledišta o osnovi. Ništavost pravnog posla izaziva neodrediva činidba. nemoralni su protivni moralnim normama odreĎene društvene zajednice. Nedostatak potrebne forme . DJELOMIČNA NIŠTAVOST Ništavost neke odredbe ne povlači ništavost cijelog ugovora u slučaju kada ugovor može opstati bez te ništave odredbe. Kod dvostranoobaveznih ugovora osnova obaveze jedne strane je protuobaveza druge strane. kojima je svojstvena identifikacija osnove sa kauzom. osnova ili subjektivna svrha ugovora. Ako povrat nije moguć. mora se dati odgovarajuća naknada u novcu prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. Oduzimanje predmeta činidbe u korist općine može biti dosuĎeno pod istim pretpostavkama pod kojima sud može odbiti zahtjev nesavjesne strane za restitucijom. Zelenaški ugovor je u suštini vrsta nemoralnog ugovora. kod pravnih poslova općenito. a posebno kod ugovora.COM zabranjeni. Subjektivna svrha ne mora biti naznačena izričito.BH-PRAVNICI. a odredba nije bila ni uvjet ugovora. Osnova se definira kao pravni cilj kome stranke teže i koji je isti kod iste vrste ugovora. ostvarivanjem subjektivnih obaveznih prava. što znači da se može dokazati.BH-PRAVNICI. već najjača. nemoralni i zelenaški pravni poslovi. povrat u prijašnje stanje je osnovna dužnost ugovornih strana u slučaju ništavosti ugovora. odnosno mora postojati. 3. To nije objektivizirana svrha. pravna osnova. ali se kod apstraktnih pravnih poslova ne naznačava izričito. odnosno kao glavni cilj ili svrha obveznog ugovora (causa finalis). tj. moraju se razlikovati 3 elementa: 1.

RAZLOZI POBOJNOSTI Ograničena poslovna sposobnost je razlog pobojnosti samo u slučaju kada ograničeno sposobna osoba zaključi pravni posao bez odobrenja zakonskog zastupnika. što znači od dana zaključenja. a iznimno i na motive koji su bili odlučni za preuzimanje obaveze. Zabluda (error) je pogrešna predodžba o nekoj okolnosti. Zabluda u pravu se po pravilu ne uvažava. Zabluda spada u oblike nesvjesnog nesklada izmeĎu volje i oč itovanja. Ako protekne rok za njihovo poništenje. Razlikuje se prijetnja kao tzv. predočavanjem nekog zla izazove opravdani strah druge strane. Očitovanje iznuĎeno prijetnjom predstavlja oblik svjesnog nesklada izmeĎu volje i oč itovanja. suugovaratelj ima pravo pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni o ugovoru. O prijetnji kao razlogu pobojnosti govori se kada jedna strana. a pravo na isticanje ništavosti se ne gasi. zabluda i prevara. dok se zabluda o činjenicama uvažava. pobojni pravni poslovi konvalidiraju. B. Mora se podići tužba na pobijanje. Razlikuje se više vrsta zablude: zabluda o pravu (error iuris). U načelu je zabluda relevantna za valjanost posla ako se odnosi na njegove sastavne elemente. tzv. Dužnost naknade štete ne postoji ako se dokaže da je strana koja trpi štetu znala ili morala znati za postojanje uzroka ništavosti. POBOJNOST Pobojni (relativno ništavi) pravni poslovi proizvode pravne učinke. ili treća osoba. od kojih prvenstveno javni tužilac i pravobranilac. Da je prijetnja bila nedozvoljena. Suugovaratelj ima pravo odustati od ugovora pod uvjetom da nije znao da ta osoba nema punu poslovnu sposobnost. kao ni zabluda u motivu.BH-PRAVNICI. Pravo odustajanja od ugovora vezano je rokom od 30 dana od dana saznanja za pomenute činjenice. Pravnoposlovna i zabluda u motivu su 2 29 WWW. ali pod pretpostavkama: 2. Mane volje koje izazivaju pobojnost pravnog posla su prijetnja. Zabluda koja se odnosi na elemente ili sastojke pravnog posla može se nazvati pravnoposlovnom zabludom. ali se mogu poništiti u predviđenom roku i iz propisima predviđenih razloga. Da je prijetnja izazvala opravdan strah koji je u uzročnoj vezi sa sklapanjem posla čije se poništenje traži. MeĎutim. Vrijeme isticanja nije ograničeno.WWW. zbog čega ona zaključi određeni pravni posao. Sud ne pazi na pobojnost po službenoj dužnosti. Osim odustajanja. zabluda o činjenicama (error facti). ili ako ga je ograničeno sposobni prevario da ima odobrenje svog zakonskog zastupnika. Zakonom se prezumira da je zakonski zastupnik odbio dati odobrenje ako se ne izjasni u roku od 30 dana od dana poziva. 3. Strana koja je zaključila pravni posao pod prijetnjom ima pravo tražiti poništenje. psihička prisila (vis compulsiva) i fizička sila (vis absoluta) koaj podrazumijeva izvršavanje akta nasilja nad nekom osobom u trenutku očitovanja i radi iznuĎivanja očitovanja volje. Da je prijetnja postojala u vrijeme zaključenja posla. zabluda u motivu (error in motivo) itd. pravo na odustanak se gasi.COM 11. Odgovornost za štetu pada na onu stranu koja je skrivila sklapanje ništavog pravnog posla. već na zahtjev strane u čijem interesu je pobojnost ustanovljena.COM . Posljedice poništenja nastupaju ex tunc. a takvo odobrenje ne uslijedi ni kasnije. Pobojnost ne nastupa ex lege. ako zakonski zastupnik odobri ugovor prije isteka roka. dakle ugovorne strane i treća lica.BH-PRAVNICI. 4.querella nullitatis. Svaka zainteresirana osoba može se pozivati na ništavost.

koja važi na području stvarnog i obveznog prava.BH-PRAVNICI. koje zastupaju Savigny i Zitelmann. Ovo se isključivo odnosi na besplatne pravne poslove. Kada je u pitanju odnos izmeĎu volje i očitovanja u smislu pravnih učinaka.WWW. 4. Pretežno se prihvata u nasljednom pravu. mora biti bitna i neskrivljena. Teorija volje. prema kojoj je bitno ono što se htjelo. Samo u slučaju spora se ispituje i pod odreĎenim pretpostavkama 30 WWW. pravni posao zaključen u zabludi bio bi valjan. U privrednim obaveznim odnosima zahtijeva se pažnja dobrog privrednika. Prema klasičnom shvatanju. tj. okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri stranaka smatraju odlučujućim. U drugom slučaju stranka je htjela sam akt očitovanja.COM . U njemačkoj teoriji se smatra da uopće nije bitno da li je zabluda skrivljena ili ne. zabluda izaziva pobojnost pravnog posla.COM različite vrste zablude. Prema ovoj teoriji. Smatra se da ovaj kriterij nije dovoljno precizan.ako je bila odlučujuća za preuzimanje obaveze. 5. ne bi ni sklopila ugovor. Da bi zabluda bila uzrokom pobojnosti pravnog posla. Pravnoposlovna zabluda može se podijeliti na 2 vrste: 7. razlikuju se 3 teorije: 4. podrazumijeva da se redovno uvažava ono što je očitovano. Po njoj bi pravnoposlovna zabluda uvijek uzrokovala nevaljanost pravnog posla. Centralni problem kod odreĎivanja bitnosti zablude jeste kriterij njenog razlikovanja od nebitne. 5. Zabluda u očitovanju postoji kada stranka izjavi nešto što ne odgovara njenoj pravoj volji. Teorija povjerenja. Učinak zablude Uz pretpostavku da je bitna i neskrivljena. Prema općeusvojenom modernom konceptu zablude. Poslovna zabluda u uţem smislu. osobu sa kojom se sklapa pravni posao. 8. uopće se ne postavlja pitanje da li je onaj ko je u zabludi mogao izbjeći zabludu da je upotrijebio običnu pažnju. Zabluda je neskrivljena ako je stranka u zabludi prilikom sklapanja posla postupila sa pažnjom koja se zahtijeva u prometu. Danas je ova teorija uglavnom napuštena. odnosno da je stranka znala činjenicu za koju je bila u zabludi. Bitnom se po ZOO smatra zabluda samo onda ako se odnosi na: 2. mada je razlika meĎu njima vrlo teško ustanovljiva. Bitnost zablude. bitna svojstva predmeta – misli se na predmet koji je objekat činidbe davanja. Izuzetak je slučaj kada je druga ugovorna strana spremna izvršiti ugovor kao da zablude nije ni bilo. ali nije htjela sadržaj koji je tim aktom izjavila. Neskrivljenost zablude. Neki autori smatraju da postoje 2 vrste zabluda u očitovanju: u jednom slučaju stranka nije htjela ni sam akt koji predstavlja njeno očitovanje. već je volja stvorena i očitovana zato što je stranka bila u zabludi u pogledu jednog elementa pravnog posla. pobudu koja je bila odlučna za preuzimanje obaveze. kriterij razlikovanja je subjektivni (psihološki). prema kojoj je važno ono što se očitovalo. U ovom slučaju ne postoji direktni nesvjestan nesklad izmeĎu volje i očitovanja. a strana koja je u zabludi inače ne bi sklopila posao takvog sadržaja. Bitna zabluda je ona bez koje se posao uopće ne bi zaključio. 6. a ne ono što se očitovalo. ako se sklapa s obzirom na tu osobu (error in persona). Tvrdi se da pravo pobijanja posla postoji čak i u slučaju grube nepažnje. a naravno ni sadržaj tog akta. a u ostalim pažnja dobrog domaćina. 3.BH-PRAVNICI. Teorija očitovanja. Izuzetak postoji u slučaju besplatnog pravnog posla i ako je zabluda bitna. Zabluda u motivu sklapanja pravnog posla po pravilu ne izaziva nevaljanost.

bez obzira na krivicu stranke u zabludi. odnosno propuštanja radnje. Ako zbog zablude doĎe do poništenja ugovora. Radi se o običnoj nepažnji (culpa levis). prestacija) je jedno od osnovnih načela obveznog prava. da se radi o naplatnom pravnom poslu ili naplatnom raspolaganju.BH-PRAVNICI. Potraživanje se smatra dospjelim od trenutka kad je vjerovnik ovlašten zahtijevati njegovo ispunjenje. To je tzv. pa takvo raspolaganje uistinu i poduzme. te instituta prekomjernog oštećenja. a sa ciljem sklapanja pravnog posla. ima pravo pobijati radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika.COM uvažava ono što se htjelo. Stranka koja je prevarom navedena na zaključenje pravnog posla ima pravo zatražiti njegovo poništenje i naknadu štete. pri čemu se ne traži bitnost zablude. ali je mogao znati da preduzetim raspolaganjem šteti vjerovniku. Vjerovnik može imati pravni interes pobijati samo onu radnju.namjera dužnika da poduzetom radnjom ošteti vjerovnika.WWW. Kulpozna paulijanska tužba (actio Pauliana culposa) podiže se kad dužnik nije znao. tj. Dolozna paulijanska tužba (actio Pauliana dolosa). Znanje mora postojati u trenutku poduzimanja radnje. tako i pasivnim držanjem (svjesnim propuštanjem da se druga strana upozori na zabludu). zavisi prvenstveno od mogućnosti dokazivanja posebnih pretpostavki (tj. Neznanje kao oblik nesvjesnog nesklada izmeĎu volje i očitovanja ima iste učinke kao i zabluda. mogu biti ništavost ugovora. Povreda načela jednake vrijednosti činidbi. Svaki vjerovnik čije potraživanje je dospjelo za isplatu.namjere ili nepažnje dužnika). Načelo jednake vrijednosti činidbi (davanja. To je slučaj kad dužnik nije postupio sa pažnjom koja se u prometu zahtijeva. Naknadno saznanje ne škodi (malae fides superveniens non nocet). 31 WWW. pretpostavke dolozne paulijane su: da je protivniku pobijanja bio poznat dužnikov dolus. Tužba kojom se pobija radnja dužnika na štetu vjerovnika naziva se Paulijanska tužba (actio Pauliana). Može se učiniti kako aktivnim ponašanjem. Razlikuju se 4 vrste paulijanske tužbe: 3. Posebna pretpostavka za ovu tužbu je consilium fraudis. bitno je da zbog nje dužnik postaje insolventan. druga ugovorna strana ima pravo tražiti naknadu pretrpljene štete. Tužba se podiže u roku od godine dana od poduzimanja. ostvario je oba elementa namjere. te rok za podizanje tužbe. odnosno ako zbog njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikovog potraživanja. Ostale pretpostavke su iste kao i kod dolozne paulijane. a koja će se paulijana upotrijebiti u konkretnom slučaju. odreĎene subjektivne okolnosti na strani dužnika ili protivnika pobijanja. čije pobijanje zaista omogućava namirenje njegovog potraživanja. odnosno da odstupanja ne prelaze zakonom ustanovljenu mjeru. zavisno od intenziteta narušavanja. Posljedice narušavanja načela ekvivalentnosti činidbi.BH-PRAVNICI. Pretpostavke za uspješno pobijanje su dospjelost vjerovnikovog potraživanja i pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika. Prevara postoji kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane. kod zablude će se uvažiti prava volja stranke ukoliko se dokaže da je zabluda bitna i neskrivljena. Osim consilium fraudis-a. Pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.COM . 9. Smisao načela je da se osigura maksimalna ekvivalentnost vrijednosti činidbe i protučinidbe. Dakle.pobijanje izvan stečaja. Do pobijanja može doći ako su se uz opće. Ako dužnik zna da će svojim raspolaganjem štetiti vjerovniku. Namjeru čine znanje i volja. ispunile i posebne pretpostavke koje se tiču vrste pravnog posla koja se pobija. ili je održava u zabludi. mogućnost raskida ugovora ili pobojnost ugovora. odnosno pravni posao. Za pravnu radnju koja se pobija.

Kod pobojnosti stranke svojim sporazumom mogu odnose restitucije drugačije odrediti. Singularni sukcesori te osobe (osobe kojima je pravnim poslom prenesena odreĎena korist).da se ispunjeno ne vraća do trenutka poništenja. Odgovornost postoji i u nekim slučajevima kada ugovaratelj na čijoj je strani uzrok pobojnosti nije kriv za pobojnost ugovora. Tuženi može izbjeći pobijanje ako ispuni dužnikovu obavezu prema vjerovniku.WWW.stepena. Ostale pretpostavke porodične pauliane su naplatan pravni posao i rok podizanja od 3 godine.nova pravna osoba nastala spajanjem postojećih) 5. nagradni pokloni i pokloni iz zahvalnosti.stepena pobočne linije. kod zablude druga savjesna strana ima pravo tražiti naknadu štete. 8. Mora se raditi o krvnim srodnicima u pravoj liniji. pod uslovom da nije znao ni morao znati za postojanje uzroka pobojnosti. Od stranaka poništenje može tražiti ona u čijem interesu je pobojnost ustanovljena. Razlika u odnosu na restituciju kod ništavih poslova je u tome što kod pobojnih nije predviĎena mogućnost oduzimanja datog ili primljenog u korist općine. Pasivno legitimirani kod paulijanskih tužbi su: 3. U tom slučaju suugovaratelj može tražiti vraćanje samo onog dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini te osobe ili je upotrijebljen u njenu korist. bez obzira što strana u zabludi nije kriva za svaoju zabludu. Ugovaratelj na čijoj strani je uzrok pobojnosti odgovara suugovaratelju za štetu. a najkasnije 3 godine od dana sklapanja pravnog posla (objektivni rok).BH-PRAVNICI. ili do 4. znali da se nanosi šteta vjerovniku. TakoĎe se može tražiti povrat onoga što je namjerno uništeno ili otuĎeno. tužba se može podići bez obzira da li je sukcesor znao da se pravni posao može pobijati. KO I U KOJEM ROKU MOŢE TRAŢITI POBOJNOST PRAVNOG POSLA Načelno.ugovor o darovanju. a na štetu vjerovnika. Prezumira se da je bračnom drugu odnosno srodnicima bilo poznato da se raspolaganjem nanosi šteta vjerovniku. ako su srazmjerni materijalnim mogućnostima dužnika. Kvazipaulijanska tužba namijenjena je za pobijanje besplatnih pravnih poslova i besplatnih raspolaganja u korist trećeg lica (npr. POSLJEDICE PONIŠTENJA Posljedice poništenja su restitucija i odgovornost za štetu. 4. Npr. od zaključenja pravnog posla. pa po njihovom isteku prestaje pravo na zahtjev za poništenje. jer se neoborivo prezumira da su dužnik i osoba u čiju korist je raspolaganje učinjeno. tj. beskamatni zajam.COM . a iznimno i neke treće osobe. npr. Od pobijanja su isključeni uobičajeni pokloni. Vjerovnik ovdje dokazuje samo besplatnost raspolaganja. Svi rokovi su prekluzivni. 32 WWW. Za osobu koja je bez potrebnog odobrenja sklopila pravni posao za vrijeme svoje ograničene poslovne sposobnosti. Ako je korist prenesena besplatnim pravnim poslom. Posljedice nastupaju ex tunc. odricanje od nasljedstva itd). ili o srodnicima po tazbini do 4. Presumpcija je oboriva. Porodična paulijanska tužba (actio Pauliana familiaria) predviĎena je za slučaj kad dužnik zaključi pravni posao ili poduzme raspolaganje u korist svog bračnog druga ili srodnika. Osoba sa kojom je zaključen pravni posao. Izuzetak od potpune restitucije predviĎen je u slučaju da pravni posao bude poništen zbog ograničene poslovne sposobnosti. odnosno osoba u čiju korist je radnja poduzeta. Rok podnošenja kvazipaulijane je 3 godine. to su stranke u poslu.COM 17. Univerzalni sukcesori te osobe (nasljednici ili npr.BH-PRAVNICI. rok je 3 mjeseca od dana sticanja potpune poslovne sposobnosti. 24. Rok za zahtjev je 1 godina od saznanja za razlog pobojnosti (subjektivni rok).

kod zablude ako je suugovaratelj strane u zabludi spreman izvršiti ugovor kao da zablude nije bilo. ili u zakonskom roku ne podigne tužbu na poništenje. Konverzijom se načelno spasavaju pravni poslovi koje stranke zaključe zbog nedovoljnog poznavanja pretpostavki valjanosti. da oštećeni istakne zahtjev da se njegova obaveza smanji na pravičan iznos. Translativno sticanje je derivativno sticanje kod kojeg auktor svoje pravo u cijelom obimu prenosi na sukcesora. Ništavi pravni poslovi u načelu ne mogu konvalidirati. Translativno sticanje se u teoriji naziva i pravnim nasljeĎivanjem ili sukcesijom. Ovdje do izražaja dolazi princip nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet – niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što ga sam ima. tj. Univerzalna sukcesija je prelaz svih prava (i obaveza) od 33 WWW. 4.WWW. Derivativno sticanje prava postoji kada sticatelj svoje pravo temelji na pravu prethodnika. KONVALIDACIJA Konvalidacija je osnaženje nevaljanih pravnih poslova. Postoje 2 vrste sukcesija: univerzalna i singularna. konvalidiraće i u slučaju naknadnog odobrenja takvog posla od strane zakonskog zastupnika ili od same stranke koja je u meĎuvremenu stekla punu poslovnu sposobnost. STICANJE PRAVA Sticanje prava je spajanje subjektivnih prava sa nekim subjektom. Izuzeci su u slijedećim slučajevima: Zabranjeni pravni poslovi će konvalidirati ako se ispune 2 pretpostavke: 2.BH-PRAVNICI. slučaj kada nevaljan pravni posao naknadno postane valjan. Posao koji je pobojan zbog ograničene poslovne sposobnosti stranke. a onaj koji stiče pravo naziva se pravni nasljednik ili successor. KONVERZIJA Kad ništav pravni posao zadovoljava pretpostavke valjanosti nekog drugog pravnog posla. 5. npr. Postoje 2 vrste derivativnog sticanja prava: translativno i konstitutivno sticanje. Subjekt od koga se pravo stiče naziva se pravni prethodnik ili auctor. Takvo pretvaranje ništavog u valjani pravni posao naziva se konverzija. da takav zahtjev podnese u roku od 5 godina od sklapanja posla. da sud udovolji tom zahtjevu. Mogućnost konvalidacije izuzetno zavisi i od volje druge strane. Originarno ili izvorno sticanje prava znači da sticatelj ne izvodi svoje pravo iz prava prethodnika.BH-PRAVNICI. Može biti originarno i derivativno. meĎu strankama će važiti taj drugi pravni posao ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su stranke željele postići i ako se može smatrati da bi one sklopile taj drugi posao da su znale za ništavost sklopljenog posla.COM . Stranka u čijem interesu je pobojnost ustanovljena odlučuje da li će se koristiti pravom poništenja posla ili ne.COM C. da je posao izvršen. Zelenaški pravni posao će konvalidirati ako se ispune 3 pretpostavke: 3. Pobojni pravni poslovi u načelu mogu konvalidirati. pravni posao će konvalidirati. a udovoljiće mu ako je to moguće. Ako se odrekne tog prava. D. VIII – STICANJE I GUBITAK PRAVA A. da je zabrana manjeg značenja 3.

Prekluzivni rok je strogi zakonski rok unutar kojeg stranka mora poduzeti odreĎene radnje. a da ga niko istovremeno ne stiče. (suprotan institut je dosjelost). Kad te okolnosti otpadnu. kao i potraživanja za PTT usluge. Stranke se ne mogu putem ugovora niti unaprijed odreći zastare. Pravnim poslom se ne može odrediti ni da zastarijevanje neće teći za neko vrijeme. u suprotnom prestaje samo subjektivno pravo. pravo vlasništva nikad ne zastarijeva. kao i sudskom nagodbom.COM prethodnog na novi subjekt. ali pravo služnosti može zastariti zbog nevršenja (non usu). Potraživanja utvrĎena pravosnažnom sudskom odlukom ili odlukom nadležnog organa.za meĎusobna potraživanja pravnih lica nastala iz ugovora o prometu robe i usluga. grijanje. Relativan gubitak prava postoji u slučaju kad jedan subjekt gubi odreĎeno subjektivno pravo. vlasnik nekretnine osnuje služnost u korist susjedovog zemljišta). tj. Rok od 1 godine predviĎen je za potraživanja za domaćinstvima isporučenu električnu energiju.COM . B. Apsolutni gubitak prava ili prestanak prava je slučaj kada jedan subjekt gubi odreĎeno pravo. Rok od 3 godine važi npr. Npr. GUBITAK PRAVA Gubitak prava je odvajanje subjektivnog graĎanskog prava od njegovog nosioca. ZASTARA PRAVA (PRAESCRIPTIO) Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme. a ne samo pravo na zahtjev. Opći zastarni rok je 5 godina (po ZOO). zastara se nastavlja. (npr. Posebni rokovi su 3 godine i 1 godina. potrtaživanje zakupnine i naknade štete. tako dugo dok te okolnosti ne otpadnu.BH-PRAVNICI. Konstitutivno sticanje je derivativno sticanje kod kojeg prethodnik na osnovu svog dosadašnjeg prava za sticatelja osniva novo pravo. 34 WWW. TakoĎer se nije dozvoljeno odreći zastare prije nego što protekne vrijeme predviĎeno za zastaru. MeĎutim. niti mogu ugovorom produžiti niti skratiti vrijeme zastare koje je odreĎeno propisom. Istek zakonom odreĎenog vremena – zastarnog roka ili roka zastare. uračunava se vrijeme proteklo prije zastoja. Pretpostavke zastare su: 1. odnosno nagodbom pred nadležnim organom. a drugi subjekt istovremeno to pravo stiče. Kod zastare se redovno radi o zastarijevanju zahtjeva. Zastarni rok započinje prvog dana iza dospjelosti. Singularna sukcesija je prelaz pojedinačnog prava (ili obaveze) sa prethodnog na novi subjekt. 2. Bitno je naglasiti da su objekt zastare samo imovinska prava. U takvim slučajevima zastara može samo ponovo započeti. To je zakonski rok nakon kojeg se pravo više ne može ostvariti prinudnim putem. ima srazmjerno malo subjektivnih graĎanskih prava koja zastarijevaju zbog nevršenja. Prekid zastare je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći. vodu.BH-PRAVNICI.WWW. plin. zatim RTV pretplatu. Bitno je razlikovati zastarni od prekluzivnog roka. održavanje čistoće i dimnjačarske usluge. Nepodizanje tužbe. Može biti relativan i apsolutan. a mnogo rjeĎe o zastari (gašenju) samog subjektivnog prava. a proteklo vrijeme se ne uračunava. zastaruju nakon 10 godina. Zastoj zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne može započeti ili zbog kojih već započeta zastara prestaje teći.

Nastupom zastare u pravilu prestaje pravo zahtjeva na ispunjenje obaveze. sud će postupiti sa tužbom ne obazirući se na zastaru. Dakle.COM . ne prestaje obaveza. odnosno zastarjelo pravo se ne može ostvariti putem suda. već isključivo na prigovor tužene strane.COM Učinak zastare.BH-PRAVNICI. 35 WWW.BH-PRAVNICI. Ukoliko tuženi ne istakne prigovor zastare. Obaveza se od utužive pretvorila u neutuživu (naturalnu) obavezu. već pravo zahtjeva na njeno prinudno izvršenje. Bitno je napomenuti da sud ne vodi računa o zastari po službenoj dužnosti.WWW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful