P. 1
GRADJANSKO PRAVO- SKRIPTA

GRADJANSKO PRAVO- SKRIPTA

|Views: 3,713|Likes:
Published by Almir Tahirbegovic

More info:

Published by: Almir Tahirbegovic on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

GRAĐANSKO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
I - UVOD
1. POJAM GRAĐANSKOG PRAVA GraĎansko pravo u objektivnom smislu je grana privatnog prava koja kao skup pravnih pravila ureĎuje one imovinske odnose u koje ljudi ulaze povodom stvari, činidbi ili imovine. 2. NAZIV Naziv graĎansko pravo potiče iz rimskog prava kao prijevod latinskog ius civile. MeĎutim, staro rimsko ius civile i moderno graĎansko pravo su pojmovi različ itog sadržaja. Težište naziva graĎansko pravo je na subjektima pravnih odnosa, a ne na sadržaju samih odnosa. Prema tome, jedino graĎansko pravo može u svom nazivu obuhvatiti istovremeno odreĎeni krug imovinskih, pa i neimovinskih odnosa. Naziv privatno pravo direktno je povezan sa podjelom cjelokupnog prava na javno (ius publicum) i privatno (ius privatum), koju je izvršio već Ulpijan. Javno pravo je ono koje se odnosi na položaj države, a privatno ono koje se tiče koristi pojedinaca. Bitno je istaći da je graĎansko pravo bilo uvijek svrstavano ne samo u privatno pravo, već je jedno vrijeme bilo i njegov sinonim. Ali kad je započeo proces sadržajnog raslojavanja, ostao je jedan skup pravnih pravila koje se u teoriji nazivalo opće privatno pravo ili opće graĎansko pravo. U privatno pravo danas, osim graĎanskog prava, spadaju i trgovačko pravo, autorsko pravo, pravo vrijednosnih papira, pravo osiguranja i dr. Naziv imovinsko pravo neposredno asocira na sadržaj tog prava i prirodu odnosa koje ureĎuje. Ono ureĎuje uglavnom imovinsku zaštitu neimovinske sfere čovjeka. 3. NAČELA GRAĐANSKOG PRAVA Posebno karakteristična su 4 načela graĎanskog prava: 15. Načelo dispozitivnosti. Načelo dispozitivnosti znači da graĎanskopravni odnos nastaje, mijenja se i prestaje prvenstveno voljom stranaka. Na području obveznog prava ovo načelo manifestuje se kao sloboda ugovaranja. Sloboda ugovaranja podrazumijeva slobodu svakog učesnika u prometu da se odluči da li će ući u obvezni odnos ili ne, slobodu izbora vrste ugovornog odnosa, te slobodu utvrĎivanja oblika i sadržaja ugovornog odnosa. Svaki pravni poredak utvrĎuje opće granice slobode ugovaranja koje stranke ne smiju prekoračiti. U stvarnom pravu načelo dispozitivnosti manifestuje se u slobodnom korištenju i raspolaganju stvarima i pravima koja imamo na stvarima. U nasljednom pravu načelo dispozitivnosti izražava se u slobodi oporučnog raspolaganja. 17. Ravnopravnost stranaka. Položaj stranaka u graĎanskopravnom odnosu je koordiniran. Nema subordinacije koja je karakteristična za upravno pravo. 21. Imovinska sankcija. Sankcija je štetna posljedica koja pogaĎa onoga ko se ne drži nareĎenja ili zabrane izražene u pravnoj normi. Sankcija je takoĎer posljedica koja stiže onoga ko ne izvrši obavezu koju je preuzeo stupanjem u graĎanskopravni odnos. Sankcije su u graĎanskom pravu bile u početku lične (dužničko ropstvo). 24. Prometnost prava. Pri prometnosti se misli na promet subjektivnih graĎanskih prava. Subjektivno graĎansko pravo je ovlaštenje koje nastaje za učesnika konkretnog graĎanskopravnog odnosa na osnovu normi graĎanskog prava u objektivnom smislu. Mogućnost prometa subjektivnih imovinskih prava postoji jedino u graĎanskom pravu, uz odreĎene izuzetke koji se nazivaju strogo osobna

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
građanska prava, a koja se ne mogu dobrovoljnim sporazumom prenositi sa jedne osobe na drugu. (npr.roditeljsko pravo) 4. SISTEM GRAĐANSKOG PRAVA Poznata su 2 modela u izgradnji sistema graĎanskog prava: institucijski i pandektni. Institucijski sistem potiče iz rimskog prava. Gaj u Institucijama kaže da se svo pravo odnosi na osobe (personae), imovinu (res – stvari) i tužbe (actiones). Ovaj trodijelni sistem pokazao se neodgovarajućim za graĎansko pravo. Pandektni sistem razvijen je u njemačkoj pravnoj teoriji i primijenjen u njemačkom GraĎanskom zakoniku iz 1896.godine. Sastoji se od 5 dijelova: opć i dio, obvezno pravo, stvarno pravo, porodično pravo i nasljedno pravo. U savremenoj nauci prednost se daje pandektnom sistemu. Opći dio graĎanskog prava sadrži skup pravila i načela koja su zajednička svim dijelovima graĎanskog prava; Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju odnosi izmeĎu ljudi s obzirom na stvari. Obvezno pravo je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju oni društveni odnosi u kojima je jedna stranka (vjerovnik) ovlaštena da od druge stranke (dužnik) traži izvršenje neke činidbe, a ona je dužna tu činidbu izvršiti. Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe (ostavitelja) ureĎuje podjela njene imovine na druge osobe (nasljednike). 5. ODNOS GRAĐANSKOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA GraĎansko pravo – trgovačko pravo. Postoje 2 varijante ovog odnosa: Dualistička varijanta sastoji se u potpunom odvajanju trgovačkog od graĎanskog prava. Monistička varijanta zadržava jedinstvenost graĎanskog prava za sve vrste subjekata i pravnih poslova, sa eventualnim odstupanjima za privrednopravne subjekte i poslove. GraĎansko pravo – porodično pravo. IzmeĎu graĎanskog i porodičnog prava postoje sličnosti i razlike, kako u prirodi odnosa, tako i u metodama ureĎivanja tih odnosa. Sličnost u pogledu odnosa postoji u dijelu imovinskih odnosa u braku i porodici. Priroda ostalih odnosa je meĎusobno potpuno različ ita. U porodičnom pravu ureĎuju se lični odnosi, a imovinski odnosi su podreĎeni ostvarenju ličnih prava. Metodološka sličnost je u načelu dispozitivnosti (dobrovoljnosti) zasnivanja odnosa i načelu ravnopravnosti subjekata, a razlike su neprometnost porodičnih subjektivnih prava i odsustvo imovinske sankcije u porodičnom pravu. GraĎansko pravo – radno pravo. Radno pravo je prije osamostaljenja u zasebnu granu prava bilo sastavni dio graĎanskog prava. Osnovni instrument radnog odnosa je bio ugovor o službi (locatio conductio operarum). GraĎansko pravo – upravno pravo. Metode, odnosno načela upravnog prava suprotni su onima graĎanskog prava. Umjesto ravnopravnosti i koordinacije meĎu strankama, u upravnom pravu važi načelo subordinacije, umjesto načela prometnosti načelo neprometnosti i delegacije nadležnosti, umjesto imovinske sankcije preovladava lična sankcija. U upravnom pravu preovladavaju kogentne, a u graĎanskom dispozitivne norme. GraĎansko pravo – meĎunarodno privatno pravo. MeĎunarodno privatno pravo ureĎuje posebnu vrstu imovinskih odnosa, a to su imovinski odnosi sa tzv.meĎunarodnim obilježjem. Npr.ugovor o prodaji

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

političkog i ekonomskog sistema odreĎene društvene zajednice. PROPISI Propis sadrži napisano pravno pravilo. a kasniji podiže granicu na 21 godinu. Ustavi sadrže relativno mali broj odredaba graĎanskog prava. već zato što ureĎuje privatnopravne odnose sa meĎunarodnim obilježjima. Zakon je najčešći i najuobičajeniji pravni izvor. Norma je autonomna. MeĎu propisima postoji rang koji odreĎuje njihov meĎusobni odnos.IZVORI GRAĐANSKOG PRAVA 1.COM . U nauci o izvorima poznata je podjela na državne i društvene izvore prava. Za naše graĎansko pravo karakteristično je da ono nije u cjelini ureĎeno novim zakonima. Naziv “meĎunarodno” to pravo nije dobilo zato što je zaista meĎunarodno. Zabrana retroaktivnosti za zakonodavca važi relativno jer može odrediti da pojedine odredbe djeluju unatrag. Za društveni izvor ili tzv. POJAM I VRSTE PRAVNIH IZVORA Izvori prava su različiti oblici u kojima se javljaju pravna pravila. Zakoni. sudska praksa i pravna nauka. Taj zadatak rješava meĎunarodno privatno pravo pomoću tzv. Najznačajniji propisi su ustav i zakon. Propis je i svaki podzakonski akt. II . U svim modernim pravnim porecima postoji zabrana retroaktivnog djelovanja propisa. ako je raniji propis odreĎivao da se poslovna sposobnost stiče sa 18 godina. Postavlja se pitanje koje će nacionalno graĎansko pravo biti primijenjeno u konkretnom slučaju. Osnovni oblik u kome se javlja pravno pravilo iz tog izvora je propis. ali ne mogu uticati na posljedice koje su takve situacije već proizvele. 2. ali svaki propis ne mora biti zakon. MeĎutim. Ono je unutrašnje pravo države. opće pravno pravilo. zbog sporne prirode stečenih prava Roubier je postavio novu.WWW.BH-PRAVNICI. Za državni izvor je karakteristično da je formalni tvorac prava ustavom odreĎeni zakonodavni organ. posebno zakon. dok bi po modernoj teoriji 4 WWW. Ustavom se ureĎuju temelji pravnog. Za sudiju je zabrana retroaktivnosti apsolutna. Pod zakonom se podrazumijeva akt donesen od strane zakonodavnog tijela na ustavom propisani način.COM zaključe 2 državljanina različitih zemalja na teritoriji treće države. U pravnoj nauci postoje 2 teorije koje pokušavaju objasniti zabranu povratnog djelovanja propisa.BH-PRAVNICI. odnosno stvaralac norme nije istovremeno i adresat. ali one imaju prvorazredan značaj. a koji sadrži apstraktno. Svaki zakon je propis.kolizijskih pravila.autonomno pravo karakteristični su samonormiranje meĎusobnih odnosa i akcija članova odreĎenih asocijacija. odnosno oni koji stvaraju normu u načelu su i njeni adresati. Retroaktivnost propisa. pravni običaji.modernu teoriju prema kojoj treba razlikovati neposredno djelovanje od retroaktivnog djelovanja pravnih propisa. Norma je heteromna. propisi ne mogu djelovati retroaktivno ako bi time vrijeĎali stečena prava pravnih subjekata. Npr. tzv. osobe koje u trenutku stupanja propisa na snagu imaju 20 godina bi po klasičnoj teoriji stečenih prava ostajali poslovno sposobni i dalje. Zakoni neposredno zahvataju pravne situacije koje su u toku. Prema teoriji stečenih prava. Izvori graĎanskog prava su propisi.

tj. Sudska praksa je indirektan izvor prava jer kod nas sudska odluka nema karakter presedana. materijalni društveni odnos. 5 WWW. već odluka višeg suda djeluje na niži sud samo snagom svoje uvjerljivosti. Pravni običaji su izvor našeg graĎanskog prava Na području obveznih odnosa primjenjuju se tzv. POJAM I POSTANAK GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA GraĎanskopravni odnos je društveni odnos koji je ureĎen pravnim pravilima graĎanskog prava. Pravni običaji su supsidijarni pravni izvor. a zakonski im je propis svojom normom direktno ili indirektno dao pravni karakter.WWW. ali se sudija u konkretnom slučaju ne može pozvati na neko naučno djelo kao na zakon.trgovački običaji.uvjerenje da se radi o općeobaveznom pravilu ponašanja. ali bi pravni poslovi koje su zaključili nakon navršene 18. U suprotnom.godine bili i dalje valjani. Zbirke sudskih odluka nemaju karakter zakona. 3.BH-PRAVNICI. Nastaju kao proizvod ponavljanja i ujednačavanja poslovne prakse učesnika u pravnom prometu. Time se stvara mogućnost prinudnog ostvarivanja prava i obaveza subjekata u takvim odnosima. III . 3. Materijalni društveni odnos postaje graĎanskopravnim odnosom u trenutku kada ga graĎansko pravo prizna i uredi. Pravni običaji su subordinirani zakonskom pravu jer važe samo onda ako ih zakon priznaje. Iz navedenog slijede 2 osnovne karakteristike pravnih običaja: 2. Pretvaranjem faktičkih društvenoekonomskih odnosa u graĎanskopravne odnose omogućava se privredno kretanje. Pravni običaj kao izvor prava mora sadržavati 2 elementa: c) materijalni. stalna i jednolična.COM . radi se o posebnim uzansama. Ako su kodificirani nazivaju se uzansama. PRAVNI OBIČAJI Pravni običaji su pravila ponašanja koja su se formirala u društvenoj zajednici na osnovu nekog ponavljanjem utvrĎenog shvatanja. 5.GRAĐANSKOPRAVNI ODNOS 1. 2. PRAVNA NAUKA Pravna nauka je takoĎer samo indirektan izvor prava. Ako se primjenjuju na promet svih vrsta robe nazivaju se općim uzansama. Ona djeluje na sud samo snagom svoje uvjerljivosti. U prvom redu se javlja kao faktički. d) psihološki (opinio iuris sive necessitatis). SUDSKA PRAKSA Sudskom praksom kao izvorom prava naziva se donošenje više saglasnih presuda od strane istog suda o istom pravnom pitanju na osnovu kojih se formira općeobavezna pravna norma. te zbirke sudskih odluka djeluju pozitivno na ujednačavanje sudske prakse. u obzir dolaze samo ako odreĎeni odnos nije u cjelini normiran propisom. koji pokazuje da je društvena praksa koja se manifestuje kao vršenje ili nevršenje odreĎenih radnji dovoljno česta.BH-PRAVNICI. a pravni običaj nije protivan načelima na kojima se zasniva pravni poredak odreĎene zajednice. 4. tj.COM izgubili poslovnu sposobnost.

3. prestanak ili promjenu subjektivnih prava. Dijele se na dozvoljene (pravne radnje) i nedozvoljene (delikti). Dakle. Pretpostavka je pravna činjenica koja je zaista kao činjenica realno nastala u stvarnosti. dok u običnom govoru izraz pretpostavka koristimo kada nismo sigurni da li se nešto dogodilo ili ne. pretpostavke za oporučno nasljeĎivanje su: smrt ostavitelja. a u vezi s tim postanak. živi nasljednici u trenutku smrti ostavitelja. PRAVNE ČINJENICE Pravne činjenice su činjenice za koje pravo veže postanak.COM IzmeĎu društveno-ekonomskih odnosa sa jedne i graĎanskih prava sa druge strane. oporuka u korist odreĎenog nasljednika. Prema tome. 6 WWW. protek vremena itd). Prirodni dogaĎaji postaju pravne činjenice kada pravo za njih veže pravne učinke. promjena ili prestanak graĎanskopravnog odnosa. promijenio se ili prestao određeni građanskopravni odnos. sposobnost nasljednika za nasljeĎivanje. Delikti su nedozvoljene ili protupravne ljudske radnje. To je očitovanje volje stranaka usmjereno na postizanje dozvoljenih pravnih učinaka. postoji uzajamno djelovanje. promjenu ili prestanak pravnog odnosa. Npr.roĎenje. Npr. subjektivna prava uvijek proizilaze iz jedne pretpostavke. pravne činjenice se mogu javljati kao pretpostavka. a graĎansko pravo tim odnosima daje pravnu karakteristiku.ako je neko zaista umro. VRSTE PRAVNIH ČINJENICA S OBZIROM NA FUNKCIJU S obzirom na funkciju. U graĎanskom pravu radi se o graĎanskim deliktima. Pravna osnova iz koje nastaje subjektivno pravo odreĎenog nasljednika na nasljedstvo oč igledno je postojanje oporuke u njegovu korist. MeĎu pravnim radnjama najvažniji je pravni posao. 4. Takvi dogaĎaji nazivaju se i pravnim dogaĎajima (npr. svaka pravna osnova je pretpostavka. VRSTE PRAVNIH ČINJENICA S OBZIROM NA POSTANAK Po ovom kriteriju pravne činjenice se dijele u 2 osnovne vrste: prirodni dogaĎaji i ljudske radnje. tada je ta pravna činjenica pretpostavka za otvaranje nasljedstva. Da bi se ta pretpostavka za koju je povezano subjektivno graĎansko pravo razlikovala od svih ostalih koje su potrebne za postanak odnosa. Društveni odnosi daju graĎanskom pravu sadržaj. Ljudske radnje su manifestacije ljudske volje za koje su vezani pravni učinci.WWW. pravna osnova. za razliku od krivičnih. Pravna osnova je ona bitna pretpostavka za koju se veže postanak. ona se naziva pravnom osnovom. Naime. Pravne činjenice se dijele s obzirom na postanak i s obzirom na funkciju u normiranju samog graĎanskopravnog odnosa.COM . Delikt je protupravna radnja uz koju norme građanskog prava i mimo volje počinioca vežu nastanak odnosa odgovornosti za štetu. Takvi učinci su postanak. imovina. smrt. 5. presumpcija i fikcija.BH-PRAVNICI. a potrebna je da bi nastao. u graĎanskopravnoj terminologiji se pod pretpostavkom podrazumijeva činjenica koja se sigurno dogodila i čije postojanje se uvijek može dokazati.BH-PRAVNICI. ali svaka pretpostavka nije pravna osnova. promjena ili prestanak subjektivnih građanskih prava.

SUBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA POJAM PRAVNOG SUBJEKTA Pravni subjekt je nosilac prava i obaveza.BH-PRAVNICI. ali se svojstava ne može sama odreći. A. Osim pravne presumpcije koja se uvijek može oboriti dokazom. Dok se za poslovnu sposobnost traži pravno relevantna volja pravnog subjekta.WWW. Takva činjenica zove se pravna presumpcija (praesumptio iuris). Kod nasciturusa se služimo fikcijom “onaj ko će se roditi uzima se kao da je već roĎen”. Fikcija mora ići u korist nasciturusa. POSTANAK I PRESTANAK FIZIČKE OSOBE Fizička (prirodna) osoba je živ čovjek kao subjekt prava. FIZIČKA OSOBA POJAM. Čovjek postaje pravnim subjektom samo onda ako mu to pravni poredak priznaje (robovlasništvo je sistem u kome nisu svi ljudi bili pravni subjekti). 3. Pravni subjekt može biti fizička osoba i pravna osoba. već samo ona za koju propis to dozvoli. Ponekad se ukazuje potreba da se neroĎenom djetetu sačuvaju neka prava.poznavanje stanja u zemljišnim knjigama). Dijete se zaista mora roditi živo. Za pravni subjekt često se koristi izraz osoba (lice). a protivdokaz uopće nije dozvoljen (npr. Deliktna sposobnost (uračunljivost) je svojstvo pravnog subjekta da bude odgovoran za svoja protivpravna djelanja. promijeniti se ili prestati neki pravni odnos.COM Presumpcija je pravna činjenica koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže suprotno. U suprotnom otpadaju sve pravne posljedice fikcije. 7 WWW.neoboriva presumpcija koja se naziva pravna presumpcija i o pravu (praesumptio iuris et de iure). Ona je osnovno svojstvo pravnog subjekta. Poslovna sposobnost je svojstvo da se vlastitim očitovanjima volje stiču prava i obaveze. PRAVNA.COM . a pravna osoba bi prestala postojati).BH-PRAVNICI. Pravna i poslovna sposobnost nisu ni prava ni dužnosti. ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati. Dijete u majčinoj utrobi u pravu se naziva nasciturus. Fikcija je pravna činjenica za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće ni dogoditi. postoji i tzv. Zbog toga i poslovno nesposobne osobe mogu biti deliktno sposobne. IV . ali ne mora imati i jednak stepen poslovne sposobnosti. Fizička osoba postaje roĎenjem. Kao presumpcija se može tretirati samo ona pravna činjenica koju je propis odredio. Razlika je u tome što se osoba može odreći svojih subjektivnih prava. I za fikciju važi načelo da se ne može fingirati svaka pravna činjenica. POSLOVNA I DELIKTNA SPOSOBNOST Pravna sposobnost je svojstvo biti nosilac prava i obaveza. Svaki pravni subjekt mora imati pravnu sposobnost. Ako bi se nekom pravnom subjektu oduzela pravna sposobnost. on bi prestao biti pravnim subjektom (čovjek bi sa pravnog gledišta postao stvar. Pri tome se mora voditi računa o slijedećem: 2. za deliktnu sposobnost traži se odreĎeni stepen svijesti (mogućnost samoopredjeljenja). Neoboriva presumpcija znači da se neka činjenica smatra po propisu kao dokazana. već svojstva.

Taj pravac. a usljed zakonom odreĎenih razloga. Teorija fikcije. koji kolektiv više psihologizira. Tu se samo zamišlja da persona postoji. kao i čovjek. pravo se služi presumpcijom smrti koja se u našem pravu pojavljuje u vidu proglašenja nestale osobe umrlom.godinom života. OSNOVNE PRAVNE TEORIJE O PRAVNOJ OSOBI 5. ali će iznimno biti ako se dokaže da je pri činjenju graĎanskog delikta bio sposoban za rasuĎivanje. Osobe koje su navršile 18 godina nazivamo punoljetnim (izuzetak su stariji maloljetnici koji su zaključili brak). Pravni poslovi koje sklopi osoba sa ograničenom poslovnom sposobnošću važe tek onda kada ih odobri zakonski zastupnik te osobe. i) Ograničena ili djelomična poslovna sposobnost. Deliktna sposobnost nastupa sa navršenom 14. a dijelom na germanskom i drugim običajnim pravima evropskog kontinenta. Maloljetnik koji je navršio 14 godina potpuno je deliktno sposoban ako je duševno zdrav.godinom života. U slučaju da se ne zna da li je osoba čije pravne odnose treba razriješiti živa ili mrtva. društvene tvorevine nisu personae. m) Potpuna poslovna nesposobnost. Potvrdne teorije c) Organska teorija ljudski kolektiv smatra stvarno postojećom kolektivnom osobom. 6. veže se uz Zitelmann-a.BH-PRAVNICI. B. 8 WWW. Duševno zdravlje se presumira. PRAVNA (JURISTIČKA OSOBA) Pravna osoba je društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao pravnu sposobnost. Teorija fikcije danas se naziva klasičnom teorijom. već to za njih čine njihovi zakonski zastupnici. koja je živi organizam. Smrt znači i prestanak pravne sposobnosti fizičke osobe. dakle fingira se subjekt kojeg Heise prvi u literaturi naziva jurističkom osobom. jer su sve ostale teorije nastale kao plod kritičkih osvrta na tu teoriju. Dakle. Kod nas su potpuno poslovno nesposobni maloljetnici mlaĎi od 15 godina i punoljetne osobe koje su sudskom odlukom potpuno lišene poslovne sposobnosti. c) Puna ili potpuna poslovna sposobnost stiče se po našem pravu sa navršenom 18. te poslovna nesposobnost. POSLOVNA I DELIKTNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE Poslovna sposobnost fizičke osobe ima 3 stepena: puna i ograničena poslovna sposobnost. jer nisu bića koja imaju vlastitu volju. Osobe koje su potpuno nesposobne ne mogu uopće same sklapati pravne poslove. Maloljetnik izmeĎu 7 i 14 godina života nije deliktno sposoban. Prema ovoj teoriji. Pravni posao koji sklapa osoba ograničene poslovne sposobnosti zove se šepavi pravni posao (negotium claudicans). Punoljetna osoba može sama sklapati pravne poslove.COM Fizička osoba prestaje smrću.COM . Teoriju fikcije su preko Savigny-a prihvatili pandekisti. Historijski korijeni pravne konstrukcije pravne osobe nalaze se u srednjevjekovnim pravnim shvatanjima koja su dijelom zasnovana na rimskom i kanonskom pravu.BH-PRAVNICI. ovom presumpcijom prezumira se i prestanak pravne sposobnosti fizičke osobe.WWW.

Sticanje pravne sposobnosti (subjektiviteta). Brinz je postavio teoriju o “namjenskoj imovini”.BH-PRAVNICI. da treba priznati sva prava pravnoj osobi. već da mogu pripadati i za nešto. Umjesto pravne osobe. 16. Predstavnici tih teza su Duguit i Kelsen. pravna ustanova je društvena organizacija u kojoj pojedinci spontano organiziraju kolektiv radi ostvarenja odreĎene ideje. čiji je autor Hauriou. 9 WWW. To su imovinske mase bez subjekta. čiji je autor Ihering smatra da stvarni subjekti prava kao pravnih osoba jesu korisnici kojima je imovina namijenjena. te da bi je trebalo zamijeniti pozitivnim pojmom kolektivnog vlasništva koje realno postoji ispod maske koja se naziva pravnom osobom. ali sa odreĎenim ciljem. h) Druge odrične teorije obuhvataju autore koji negiraju postojanje subjektivnih prava uopće. odnosno da je potpuno nepotrebna. Subjektivitet fizičkih i pravnih osoba je jedinstven. Krupan nedostatak joj je što je poistovijetila organizam i organizaciju. čaki preko zakonskog teksta. došao je na ideju da pravna osoba ne postoji. Obzirom da je i teoretski neodrživo učenje o postojanju subjektivnih prava bez subjekta.BH-PRAVNICI. ako su takva prava potrebna za realizaciju kolektivnog interesa. smatra se da Brinz nije ništa doprinio nauci o pravnoj osobi.WWW. Kolektiv postaje ustanova i automatski stiče pravnu sposobnost čim postigne takav stepen koncepcije i organizacije na kome postaje svjestan svojih zadataka i ciljeva. 8. Teorija ne može pružiti pravni kriterij koji sigurno odvaja organizacije koje jesu pravne osobe od onih koje to nisu. e) Teorija ustanove ili institucije. POSTANAK PRAVNE OSOBE U nauci se smatra da su potrebne najmanje 3 pretpostavke da bi se neka društvena tvorevina mogla pojaviti kao pravni subjekt: 2. Organizacija mora imati zasebnu imovinu. f) Teorija destinatora. u konstrukciji im ne treba ni pravna osoba. 4. Iheringu je nedostajalo precizno razlikovanje izmeĎu vlasništva u ekonomskom i pravnom smislu. d) Teorija pravne realnosti prihvaćena je i razraĎena od strane francuske civilističke doktrine. Teorija realne egzistencije može se postaviti ako se kao rezultat općih napora nauke. Po ovoj teoriji. Moguća su 3 praktična rješenja pitanja sticanja pravnog subjektiviteta. supstrat osobnosti može biti odreĎeni skup pojedinaca ili odreĎena imovinska masa i tada je pravni subjekt pravna osoba.COM . Njen autor. Brinz je počeo učiti da prava ne pripadaju samo nekome. Supstrat osobnosti može biti živo ljudsko tijelo i u tom slučaju se pravni subjekt javlja kao fizička osoba. 3. Odrične teorije e) Teorija namjenske imovine. legislative i prakse pokuša izvući ono zajedničko. Brinz je bio uvjeren da mogu postojati subjektivna prava bez subjekta.COM Osnovna zasluga organske teorije je u tome što je upozorila na realnu egzistenciju pravnih osoba. prema vanjskom svijetu mora predstavljati organizacijsko jedinstvo. Društvena tvorevina mora imati trajnu i čvrstu organizaciju. Budući da njima ne treba nikakav pravni subjekt. francuski teoretičar Planiol. U prvom slučaju radi se o korporaciji. a u drugom o zavodu ili zakladi. Ova teorija pravne ili tehničke realnosti naglašava 2 osnovna načela: da treba priznati postojanje pravne osobe čak i u slučaju zakonske šutnje. MeĎutim. uvijek kada se kolektivni interes organizovano izrazi. g) Teorija kolektivnog vlasništva. odvojenu od imovine članova.

DELIKTNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Priznanje poslovne sposobnosti pravne osobe polazna je osnova i za priznavanje njene deliktne sposobnosti. Statut ili ugovor o osnivanju nužno sadrži i unutrašnju organizaciju pravne osobe.statička volja pravne osobe. Tijelo ili organ je fizička osoba ili skup fizičkih osoba preko kojih pravna osoba izražava svoju vollju. za pravnu ne. MeĎutim. VRSTE PRAVNIH OSOBA 10 WWW.COM .COM Po sistemu slobodnog udruživanja.BH-PRAVNICI. Statut. Ako se traži krivica. dolazimo do slijedećih zaključaka: Kod fizičke osobe pravna i poslovna sposobnost ne nastaju istovremeno. Navedene pretpostavke su kumulativno postavljene.BH-PRAVNICI. meĎutim ona nema konstitutivni karakter. Postoji odgovornost gdje se traži krivica. Po sistemu koncesije. kao i odgovornost za štetu bez krivice. mora predvidjeti i članska prava. Za fizičku osobu ne postoji stepenovanje pravne sposobnosti. odnosno ugovor. a pravna osoba u okviru onoga što joj je odreĎeno statutom pravne osobe. Taj akt daje se po diskrecionoj ocjeni i naziva se odobrenjem. PRAVNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Pravna sposobnost fizičke osobe šira je od pravne sposobnosti pravne osobe. Zato statut pravne osobe mora predvidjeti organe pravne osobe. pravna osoba nastaje organiziranjem. Nadležnom državnom organu mora se podnijeti prijava. postoje propisi po kojima se zasniva odgovornost i u takvom slučaju. Za fizičku osobu je karakteristično stepenovanje poslovne sposobnosti.akt koji donosi dekan fakulteta nije njegov osobni akt. U statutu je izražena tzv. Ako je organ pravne osobe fizička osoba. Radnja organa pravne osobe u okvirima statuta smatra se radnjom same pravne osobe (npr. Stoga pravna osoba postaje poslovno sposobna preko svojih organa. koje je karakteristično za pravne osobe. krivica pravne osobe prosuĎivaće se po krivici njenih organa. Buduć i da je u statutu izražena volja pravne osobe. Za fizičku osobu se kaže da ima opću pravnu sposobnost. nadležni organ mora izvršiti registraciju u slučaju da su ispunjene zakonske pretpostavke. POSLOVNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Pravna osoba svoju dinamičku volju izražava preko svojih organa. a često i snagu pravnih propisa. odnosno odreĎena prava korisnika. Po sistemu normativnog akta društvena tvorevina dobiva pravnu sposobnost na 2 načina: direktnim propisom kojim se osniva tačno odreĎena pravna osoba ili odreĎivanjem pretpostavki koje neka organizacija mora ispuniti da bi postala pravna osoba. on uvijek ima oblik. Ako je organ pravne osobe kolektivan. Tu se odreĎuje cilj.WWW. odnosno svrha pravne osobe. Kod pravne je suprotan slučaj. za krivicu se traži uračunljivost. organizacija dobiva pravni subjektivitet posebnim aktom upravnog organa. Isto važi i za ugovor o osnivanju pravne osobe. Fizička osoba djeluje u okviru onoga što nije zabranjeno. a za pravnu osobu da ima posebnu pravnu sposobnost. već akt fakulteta). Ako sa stanovišta pravne i poslovne sposobnosti usporedimo fizičku i pravnu osobu. a time i obim pravne sposobnosti. što se vidi iz statuta. kao i odredbe o imovinskoj podlozi pravne osobe. Pravna sposobnost stiče se tek registracijom.

odnosno DPZ i radne organizacije. Težište u supstratu pravne osobnosti je na skupu fizičkih osoba. njena pravna sposobnost nije zbir pravnih sposobnosti njenih članova. jer čim bi ta djelatnost prešla odreĎenu granicu.godine sve pravne osobe bile su podijeljene na društvene i graĎanske pravne osobe. Kod podjele pravnih osoba na javne i privatne. jer je redovna pojava da konkretna pravna osoba predstavlja kombinaciju osnovnih tipova. U takvom slučaju se pravna osoba razvrstava prema elementima koji u njoj preovladavaju.1988. Samoupravne interesne zajednice. supstratu i organizacijskim oblicima društvenih pravnih osoba. U ovom periodu došlo je do značajnih promjena u definiciji. finansiranje.BH-PRAVNICI.WWW. političko teritorijalne jedinice. Najvažnije društvene pravne osobe tog perioda su država. javna preduzeća itd. Sve ostale pravne osobe spadale bi u pravne osobe privatnog prava. DPO. Za korporaciju je karakteristično da se njen identitet ne mijenja promjenom članova.COM . ali je dominantni element supstrata njene pravne osobnosti upravo sama imovinska masa.BH-PRAVNICI. mada korporacija ima svoju imovinu koja je različita od imovine članova. DPZ i društvene organizacije. Temeljni oblik organizacije društvenih pravnih osoba su bile Organizacije udruženog rada (OOUR.supstratu pravne osobnosti. U ovom periodu bile su marginalnog značaja i tretirane su kao relikt prošlosti. U graĎanske pravne osobe ubrajane su vjerske organizacije. U periodu do 1971. te udruženja graĎana. SOUR). Društvena pravna osoba definirana je kao ona društvena tvorevina koja svoje ciljeve može ostvariti samo angažovanjem sredstava u društvenom vlasništvu. Tipične korporacije su dioničarska društva. javna ovlaštenja i sl. GraĎanske pravne osobe su društvene tvorevine č ija je ekonomska osnova u graĎanskom vlasništvu. 1971. Period 1971. Zaklada je za određenu svrhu namijenjena imovinska masa kojoj je pravnim poretkom priznata poslovna sposobnost. Kada su u pitanju vrste pravnih osoba u našem pravu. Društvena pravna osoba definirana je kao pravni subjekt čija je ekonomska baza isključivo u društvenom vlasništvu. u pravne osobe javnog prava ubrajaju se država. a u privatne one koje slijede privatne ciljeve i interese. U pravilu se nisu mogle baviti privrednom djelatnošću.godine. Zakladom upravljaju fizičke osobe. u javne se svrstavaju one koje ostvaruju javne ciljeve i interese.godine i period nakon 1988. Prema tim kriterijima. mogu se razlikovati 3 perioda: do 1971. Ove pravne osobe nisu mogle biti nosioci prava vlasništva. Kako je korporacija samostalan pravni subjekt. Zaklada se osniva aktom državne vlasti ili pravnim poslom koji poduzima bilo fizička ili pravna osoba. RO. različite zaklade ili zadužbine. automatski bi njihova imovina postala društvenom.-1988. Korporacija je organizirani kolektiv fizičkih osoba koji je samostalan pravni subjekt različit od pojedinaca koji su članovi korporacije. Ustav SFRJ iz 1974.godine. Normativnu osnovu čine Ustavni amandmani iz 1971. Zbog toga član neke korporacije može stupati u graĎanskopravne odnose sa svojom korporacijom. U praksi je vrlo teško odrediti da li neka pravna osoba spada u korporaciju ili zakladu.COM Postoje 4 osnovne vrste pravnih osoba: pravne osobe javnog prava i pravne osobe privatnog prava. jedinice lokalne samouprave i uprave.godine i Zakon o udruženom radu iz 1976. Kao dopunski kriterij po kome se pravne osobe mogu smatrati pravnim osobama javnog prava navode se osnivanje.godine je period oživotvorenja koncepcije udruženog rada. Bile su nosioci prava korištenja i prava raspolaganja kao novih stvarnih prava. 11 WWW. upravljanje i kontrola od strane države. Podjela pravnih osoba na korporacije i zaklade vrši se prema tzv. te korporacije i zaklade.

Zadružno poduzeće. tj. koje posluje sredstvima u privatnom vlasništvu.vlasništvu fizičkih osoba i graĎanskih pravnih osoba.godine počinje radikalnim promjenama u društveno-ekonomskom i pravnom poretku. V . smanjenjem broja članova ispod odreĎenog broja koji je npr. zadružnom i vlasništvu fizičkih lica. PRESTANAK PRAVNE OSOBE Pravna osoba prestaje nestankom jedne od 3 prethodno spomenute pretpostavke (organizacijsko jedinstvo. Pravna osoba nad kojom se provodi stečaj prestaje postojati danom upisa u sudski registar rješenja o zaključenju stečajnog postupka. Pojam “pravna moć” podrazumijeva ovlaštenje priznato od strane pravnog poretka na osnovu kojeg pojedinac smije djelovati. koje posluje sredstvima u društvenom.COM . Prema ovoj teoriji. pravnim poretkom priznata vlast ili gospodstvo. Normativna podloga data je amandmanima na Ustav SFRJ i Zakonom o poduzećima (ZOP) iz 1988. 2. odnosno pravna moć u svrhu zadovoljenja njegovih potreba. postizanjem cilja zbog kojeg je osnovana. koje posluje sredstvima u zadružnom vlasništvu. Imovinskopravni odnosi takve pravne osobe rješavaju se u postupku likvidacije. koje posluje sredstvima u društvenom vlasništvu. POJAM SUBJEKTIVNOG GRAĐANSKOG PRAVA Najpoznatiji pokušaji definiranja subjektivnog prava su: Teorija volje njemačkog pravnika Windscheida. ZOP razlikuje 4 tipa poduzeća: 2. prema kojoj je subjektivno pravo pravnim poretkom zagarantovana moć volje. sticanje pravne sposobnosti). Privatno poduzeće.GRAĐANSKO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU 1. je najprihvaćenija. Mješovito poduzeće. prema kojoj u subjektivnom pravu treba vidjeti pravno zaštićen interes.predviĎen statutom pravne osobe. 5.WWW. pravna osoba može prestati: propisom ili aktom državne vlasti (zabranom).BH-PRAVNICI. Voljno-interesna teorija. nestankom imetka pravne osobe. Iheringova teorija interesa. Društveno poduzeće.COM Period nakon 1988. Interes je uvijek neka korist ili dobro u najširem smislu riječi. 3. 4.godine. Osim toga. Temeljni organizacijski oblik pravne osobe u ekonomiji sada je poduzeće. odnosno dobiti. koja predstavlja sintezu prethodnih. Na bazi ovih gledišta može se dati slijedeća definicija: Subjektivno graĎansko pravo su ovlaštenja koja pravnom subjektu u odreĎenom graĎanskopravnom odnosu priznaju norme objektivnog graĎanskog prava. imovina.BH-PRAVNICI. odlukom članova koji čine pravnu osobu. stečajem. RAZLIKA IZMEĐU PRAVA U SUBJEKTIVNOM I OBJEKTIVNOM SMISLU 12 WWW. subjektivno pravo definira se kao pravnim poretkom pojedincu dodijeljena moć volje. koje se definira kao pravna osoba koaj obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dohotka.

a da subjektivno pravo i dalje ostane. Istovremeno. 4. zahtjev daje mogućnost da se subjektivno pravo prisilno ostvari. u ovlaštenjima otkrivamo interese i to prvenstveno materijalne interese subjekta. Kada ovlaštenja posmatramo sa stanovišta cilja. Smisao ovlaštenja jeste u njihovom cilju. preko subjektivnih graĎanskih prava izražavamo i faktički odnos koji postoji izmeĎu subjekta i objekta u pravnom odnosu.BH-PRAVNICI.pravo vlasništva u subjektivnom smislu maksimalan skup ovlaštenja koje pripadaju jednom subjektu u pogledu odreĎene stvari. Apsolutna su ona koja djeluju prema svima (erga omnes). Ako ponašanje obveznika ne odgovara zahtjevu ovlaštenika. Osim toga. ta veza se izražava putem ovlaštenja. Tako je npr. npr. korištenje i raspolaganje.BH-PRAVNICI. Npr. 6.COM GraĎansko pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojima se ureĎuju odreĎeni društveni odnosi. jer se može postaviti i u obliku prigovora. U subjektivnom smislu. 5. Interes. Ovlaštenjem se pravno izražava ekonomsko prisvajanje pojedinih svojstava stvari unutar graĎanskopravnog odnosa. 13 WWW. usus fructus i habitatio. Subjektivnom graĎanskom pravu jednog subjekta odgovara obaveza drugog subjekta. Najveći broj subjektivnih graĎanskih prava je prenosiv. zathjev nije identičan sa subjektivnim pravom. VRSTE PRAVA U SUBJEKTIVNOM SMISLU Apsolutna i relativna. Relativna subjektivna graĎanska prava su ona koja djeluju izmeĎu tačno odreĎenih stranaka (inter partes). objektivno pravo kao skup apstraktnih pravnih pravila nema neki pravni subjekt koji bi bio njegov nosilac. Najtipičnija vlasnička ovlaštenja su posjedovanje. ZAHTJEV Zahtjev je objektivnim pravom zagarantovana mogućnost da se od drugoga traži činjenje ili propuštanje koje istovremeno znači ostvarivanje našeg subjektivnog prava. nema subjektivnih prava bez pravnog subjekta.obvezna prava. već je samo njegov pratilac. upotreba. osobne služnosti – usus. U tom slučaju zahtjev dobiva oblik tužbe ili prigovora. veza izmeĎu subjekta i objekta graĎanskopravnog odnosa izražava se pripadanjem objekta subjektu. Neprenosiva se nazivaju i strogo osobna (lična) graĎanska prava. pravo vlasništva u subjektivnom smislu prati zahtjev usmjeren protiv svih. 5. npr. Zahtjev može zastarjeti. Sa stanovišta objekta. Nasuprot tome. FUNKCIJA SUBJEKTIVNIH GRAĐANSKIH PRAVA Putem subjektivnih prava izražavamo meĎusobni odnos pravnih subjekata u odreĎenom graĎanskopravnom odnosu. SADRŢAJ SUBJEKTIVNOG GRAĐANSKOG PRAVA Pripadanje i ovlaštenje. to je skup ovlaštenja koje norma objektivnog prava priznaje subjektima u odreĎenom graĎanskopravnom odnosu. da vlasnika niko samovoljno i protivpravno ne ometa u obavljanju njegovih vlasničkih ovlaštenja. Prenosiva su ona koja se mogu neograničeno prenositi sa jednih na druge pravne subjekte.pravo vlasništva i druga stvarna prava. zahtjev nije identičan ni sa tužbom.COM . Dakle. npr. Vlasnik može sa svojom stvari raditi sve osim onoga što je propisima zabranjeno. Dakle. Sa stanovišta subjekta. Prenosiva i neprenosiva.WWW.

pravo izbora kod alternativnih obaveza). otkaz ugovora. Roba je pokretna stvar. Osim termina “preobražajno pravo” koriste se i nazivi “potestativno pravo” i “pravna moć”. A. STVARI 1.OBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA Objekti graĎanskopravnog odnosa su stvari. Kao sporedna prava najčešće se javljaju založno pravo. prenos ili prestanak zavisi od postojanja nekog drugog subjektivnog prava. Pod preobražajnim pravom podrazumijeva se ovlaštenje pravnog subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje. Po ovom kriteriju stvari se dijele na: Stvari u prometu (res in commercio) su stvari na kojima postoji neograničena mogućnost sticanja prava vlasništva. i svih drugih imovinskih prava. 2. parkovi itd).BH-PRAVNICI. okupacija itd). PODJELA STVARI Stvari se prema različitim kriterijima mogu podijeliti u različite grupe. opoziv punomoć i. Prema učincima koje izazivaju.COM . preobražajna prava se mogu podijeliti na: preobraţajna prava nastanka graĎanskopravnog odnosa (npr. eksplozivi. na plodove itd. a) Podjela stvari po kriteriju prometnosti Prometna sposobnost stvari je sposobnost stvari da se pojave kao objekti subjektivnih prava i kao objekti pravnih poslova.prihvat ponude. Stvari ograničene u prometu su stvari čiji se promet ograničava iz odreĎenih društvenih. VI . političkih i drugih razloga (npr. preobraţajna prava promjene graĎanskopravnog odnosa (npr. POJAM STVARI Pod stvarima u pravnom smislu podrazumijevaju se materijalni dijelovi prirode koji se mogu čulima primijetiti. oružje. pravo na ugovornu kaznu. koji su prostorno ograničeni i koji postoje u sadašnjosti ili za njih postoje pretpostavke da će doista nastati u budućnosti. Preobražajna prava. pravo pobijanja ugovora itd). Stvari izvan prometa (res extra commercium) su stvari koje uopće ne mogu biti objekti imovinskih prava niti pravnih poslova (npr. preobraţajna prava prestanka graĎanskopravnog odnosa (npr.BH-PRAVNICI. činidbe i imovina povodom kojih pravni subjekti stupaju u odnose.WWW. pravo na ugovorenu kamatu. ekonomskih. Preobražajna prava mogu nastati na osnovu zakona ili ugovora.COM Glavna i sporedna. Stvar u prometu nije identičan pojam sa robom. U pravilu su vezana za prekluzivni rok (prestaju ako se ne ostvare u tom roku). Poznato je da se zemlja ne smatra robom. a stvar u prometu može biti i nekretnina. opojne droge. 14 WWW. na troškove.lijekovi. otrovi itd). promijeni ili okonča građanskopravni odnos sa drugim subjektom bez njegovog pristanka.javni putevi. Sporedno (akcesorno) pravo je pravo čiji nastanak.

npr. Ovo razlikovanje značajno je kod stvarnih prava na tuĎoj stvari. Pokretne su stvari koje se mogu premještati u prostoru a da se pri tome ne uništi njihova bit. Značaj ove podjele prvenstveno se ogleda u činjenici da za pokretne i nepokretne stvari postoje različiti pravni režimi u pogledu sticanja vlasništva i ostalih stvarnih prava. Po ovom kriteriju nekretnine su prvenstveno zemljišta i sve ono što je sa zemljištem trajno povezano.BH-PRAVNICI. Ukoliko je species propala krivicom dužnika. što ne važi za pokretne stvari. Označavaju se i terminom species (npr. Zamjenjive su stvari koje se u prometu odreĎuju po vrsti. Tu spadaju npr. broju. Kod odreĎivanja da li je odreĎena stvar potrošna ili ne. u slučaju propasti stvari.roĎendanska torta je potrošna. ali nezamjenjiva stvar. odnosno da se time ne promijeni njihova dosadašnja struktura.COM . Kod pitanja da li se u konkretnom slučaju radi o zamjenjivoj ili nezamjenjivoj stvari nije uvijek odlučan kriterij prirodne kvalitete. na uzusfruktus mogu se dati samo nepotrošne stvari. instalacije. Nezamjenjive su stvari koje se u pravnom prometu pojavljuju prema svojim strogo odreĎenim individualiziranim osobinama. vino. Potrošne i nepotrošne stvari (res consumptibiles – res non consumptibiles). bilo mehanički ili organski (zgrade. Obrnuto. niti im se vidljivo smanjuje supstanca. šećer. Dijelovi i dalje treba da ispunjavaju jednaku ekonomsko-socijalnu funkciju kao cjelina. što znači da je vlasnik nekretnine odredio da odreĎena pokretna stvar trajno služi ekonomskoj svrsi te nekretnine.brašno. pertinencija se smatra nekretninom ako služi njenim ekonomskim svrhama.igla). Potrošne su stvari koje se jednokratnom upotrebom uništavaju ili im se vidljivo smanji supstanca. Djeljive stvari su npr. a da se pri tome ne umanji njihova vrijednost. Pertinencija je nekretnina po namjeni.zemljišta. Potrošne stvari su obično i zamjenjive. obveza načelno ne prestaje propašću stvari. kola itd na jednom poljoprivrednom dobru smatrajuse nekretninama kao i samo dobro. ne odlučuje samo objektivni kriterij već često i volja stranaka: one mogu potrošnu stvar tretirati kao nepotrošnu. usjevi itd). odreĎena stvar se smatra nekretninom zato što je tako odreĎeno propisom. Npr. ali ne mora uvijek biti tako. kriterija pertinencije i kriterija posebnih ciljeva. Založno pravo na nekretninama je hipoteka i razlikuje se od založnog prava na pokretnim stvarima koje se zove ručni zalog (pignus). rodu. mjeri itd. cement itd. obveza prestaje u slučaju propasti stvari bez krivice dužnika.odreĎena umjetnička slika). već se uzima u obzir i volja stranaka. Zamjenjive stvari zovu se i generične (genus=rod). Ako je objekat činidbe odreĎen kao genus. Značaj ove podjele posebno dolazi do izražaja u obveznom pravu. obveza se pretvara u odgovornost za štetu. Nekretnine i stvarna prava na njima se upisuju u gruntovnicu. Kriterij prirodne kvalitete. Na pitanje da li je odreĎena stvar nekretnina odgovara se pomoću kriterija prirodne kvalitete. Po ovom kriteriju. Kod nezamjenjivih stvari. Pravno djeljive su stvari koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova. Kriterij posebnih ciljeva. Po ovom kriteriju. traktor. zamjenjive stvari mogu istovremeno biti i nepotrošne (npr. plug. Kriterij pertinencije.WWW.COM b) Podjela stvari po kriteriju prirodnih osobina Pokretne i nepokretne stvari (res mobiles – res immobiles). Nepotrošne su stvari koje se ne uništavaju prvom normalnom upotrebom. Ova 15 WWW. Zamjenjive i nezamjenjive stvari (res fungibiles – res non fungibiles). odnosno ne promijeni struktura. Npr.BH-PRAVNICI. Nepokretne stvari su one koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru a da im se time ne uništi bit. jer genus ne propada (genus non perit). Pravni režim za brodove i avione vrlo je sličan onome za nepokretne stvari (upisivanje u registre slične zemljišnim knjigama i stvarnih prava na njima). Djeljive i nedjeljive stvari (res divisibiles – res non divisibiles).

armaturna šipka u betonskom stubu). vlasnik pertinencijom može uč initi samo stvar koja se u prometu normalno shvata kao pertinencija (objektivni element).kod podjele nedjeljive stvari stvar se proda pa se njena cijena podijeli). Zato npr.COM klasifikacija posebno je značajna kod suvlasništva i obveza sa više vjerovnika i više dužnika. Ona je samostalna. Nedjeljive su stvari čijom bi se podjelom uništila njihova bit ili im se nesrazmjerno umanjila vrijednost (npr.WWW. U vezi sa postankom i opstankom pertinencije bitni su subjektivni i objektivni element. ali zadržavaju fizičko postojanje.kamen. Plodovi (fructus). Ako se želi da pertinencija ne bude obuhvaćena pravnim poslom. Pertinencija trajno služi svrsi glavne stvari (npr. a da pri tome ne postane njen sastavni dio. životinja itd). pri tome ne umanjujući vrijednost same plodonosne stvari. to se mora izričito naznačiti. koji odreĎuje da jedna stvar bude pertinencija druge (subjektivni element). Gubitak samostalnosti sastoji se u tome da se sastavni dio ne može odvojiti. dijamant itd). Značaj klasifikacije stvari na djeljive i nedjeljive posebno je izražen kod razvrgavanja suvlasničke zajednice. biljka. na način da upotrijebljeni dijelovi ne gube svoju prethodnu fizičku egzistenciju. To su prinosi koji se javljaju redovno i periodično. tj.točak posuĎen vlasniku auta ne postaje njegovo vlasništvo). 2. 3. c) Odnos izmeĎu pojedinih stvari Jednostavne stvari su one koje po običnom shvatanju čine jedinstvo (npr.BH-PRAVNICI. Značaj pertinencije je u tome što ona slijedi pravnu sudbinu glavne stvari (accessorium sequitur principale). ali sporedna stvar. S obzirom na način postanka.točak na automobilu). geometrijska podjela (karakteristična za zemljište koje se linijama dijeli na više parcela) civilna podjela (podjela po vrijednosti. a da se time cijela stvar ne uništi (npr. Ovakva sastavljena stvar pravno se smatra cjelinom i zbog toga nisu moguća posebna imovinska prava na pojedinim sastavnim dijelovima. Karakteristike pertinencije su: 1. nož kojim trenutno otvaramo pismo nije pertinencija tog pisma.BH-PRAVNICI.COM . d) Sastavljena stvar sa samostalnim dijelovima je stvar kod kojih sastavni dijelovi pored fizičkog postojanja zadržavaju i odreĎenu samostalnost (npr. Ovdje spadaju stvari kod kojih sastavni dijelovi gube raniju samostalnost. Kod pretvaranja neke stvari u pertinenciju odlučujuću ulogu ima volja vlasnika glavne i sporedne stvari. a odreĎeni su da se odvoje od same stvari. Nedjeljivim se smatraju i djeljive stvari čija podjela je propisom zabranjena. Pripadak ili pertinencija je sporedna stvar koja je odreĎena da tajno služi ekonomskoj svrsi neke glavne stvari. plodovi se dijele u 3 kategorije: 16 WWW. Razlikuju se 2 kategorije sastavljenih stvari: c) Sastavljena stvar sa nesamostalnim dijelovima. MeĎutim.živa životinja.ključ i brava). Plodovi su proizvodi koji na odreĎeni način nastaju od neke stvari. Sastavljene stvari su one koje nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu. Postoje 3 načina podjele stvari: fizička podjela (mehaničkim putem). Na pojedinim sastavnim dijelovima ovakve stvari moguća su zasebna prava koja nisu identična sa pravom na cijeloj stvari (npr.

U okviru ukupnosti stvari treba spomenuti posebnu kategoriju koju nazivamo komplementarne stvari. Tu se kod procjene uzima u 17 WWW. Industrijske plodove ne treba poistovjećivati sa industrijskim proizvodima – robom. Civilni plodovi dijele se na dospjele i nedospjele.zajamnina. isporučilac uopće nije izvršio obavezu. Afekciona cijena (pretium affectionis). f) Civilni plodovi (fructus civiles) su plodovi (prihodi) koje se od stvari dobivaju posredstvom nekog pravnog odnosa (npr. par cipela. Pod afekcionom cijenom podrazumijeva se posebna subjektivna vrijednost stvari koja nije procjenjiva objektivnim mjerilima. Procjenjivost je mogućnost da se stvari svedu na svoj novčani ekvivalent. e) Industrijski plodovi su plodovi koje stvar daje uz učešće ljudskog rada i prirode (npr. zakupnina. samonikla trava itd). To je skup fizički samostalnih stvari koje predstavljaju takvu cjelinu u kojoj nedostatak jedne stvari onemogućava normalnu upotrebu cjeline (npr. Fructus pendentes (viseći plodovi) su plodovi koji još nisu odvojeni od plodonosne stvari. Važnost razlikovanja komplementarnih stvari ispoljava se u slučaju obveza na predaju stvari. fructus non consumpti (nepotrošeni) i fructus percipiendi (zanemareni plodovi). Pod redovnom cijenom stvari. već su to samo pojedine stvari unutar skupine. ako naručimo 100 pari cipela a dobijemo 200 lijevih cipela. 3. 3. a to nije učinjeno. u graĎanskom pravu se razlikuju 3 vrste cijena: 2. gruda zemlje itd). Zanemareni plodovi su oni koje je trebalo ubrati. isporučilac je obavezu izvršio nepotpuno. Isto važi za savjesnog posjednika. ako naručimo biblioteku od 200 knjiga. Fructus consumpti (potrošeni). Npr.COM . 4. Ukupnost (skupina) stvari (universitas rerum). S obzirom na procjenjivost stvari. Vlasništvo civilnih plodova stiče se dosjelošću i percepcijom. biblioteka itd).WWW. karte za igranje itd). MeĎutim. Pod ukupnošću stvari podrazumijeva se skup fizički samostalnih i meĎusobno ravnopravnih stvari koje su ujedinjene zajedničkom ekonomskom svrhom i u prometu se javljaju pod zajedničkim nazivom (npr. Ovo razlikovanje značajno je kod vraćanja plodonosne stvari vlasniku.BH-PRAVNICI. Redovna cijena (pretium ordinarium). Neprocjenjive stvari (res inaestimabiles) su onekoje se ne mogu svesti na novčani ekvivalent (npr. Fructus separati (odvojeni plodovi) su plodovi odvojeni od plodonosne stvari koji su time postali samostalne stvari. podrazumijeva se njena normalna prometna vrijednost. 5. procjenjive stvari (res aestimabiles) su one čija se vrijednost može izraziti novčanim ekvivalentom.pramen kose. Važno je u pravu razlikovati odvojene i ubrane plodove. kamate itd). Shodno tome. roj pčela. Vanredna cijena (pretium extraordinarium) je subjektivna vrijednost stvari koja je ipak procjenjiva objektivnim mjerilima. Vlasnik stiče vlasništvo plodova već samom separacijom. Fructus percepti (ubrani plodovi) su ne samo odvojeni od plodonosne stvari.BH-PRAVNICI. Objekat pravnog odnosa nije skupina stvari kao cjelina. k) Novac i procjenjivost stvari Cijena je vrijednost stvari izražena u novčanom obliku.stado ovaca. Prirodni i industrijski plodovi mogu se podijeliti na: 2. Slijede pravnu sudbinu plodonosne stvari.COM d) Prirodni plodovi (fructus naturales) su organski proizvodi koje stvar daje bez umanjenja svoje supstance i bez učešća ljudskog rada (npr. već su i pobrani.šah. uzufruktuara i zakupca dok ostali vlasništvo stiču tek percepcijom. 4.plod plemenite voćke). a dobijemo samo 100.divlje voće. koja se često naziva i tržišnom cijenom. Kod procjene se uzimaju u obzir posebne okolnosti korisnika stvari.

prvobitna nemogućnost činidbe. prisilnim propisima niti moralu društva. Ako je prvobitno moguća činidba postala nemoguća bez krivice dužnika. B. odnosno kod naknade štete. Činidba je odreĎena kada je u svim pojedinostima tačno označena. nego facere (činjenje). 3. Subjektivna nemogućnost činidbe znači da je činidba nemoguća samo za odreĎeni subjekat. (npr. POJAM ČINIDBE Činidba ili predmet obaveze je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na osnovu obaveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku. Pokreti automata smatraju se radnjom njegovog vlasnika. nije činidba na dare.BH-PRAVNICI. MeĎu odredive činidbe spadaju alternativne. 2. Danas se novčana činidba ne smatra činidbom dadvanja zamjenjivih stvari. MeĎutim. Činidba mora imati imovinski karakter. individualizirana. Obaveza ne konvalidira ako je prvobitna nemogućnost činidbe naknadno otpala. Činidba mora biti pravno dozvoljena. dati i predati nisu pravno isti pojmovi. 5. Imovinski karakter činidbe znači da se njeno ispunjenje direktno ili indirektno očituje u promjeni imovinske mase jedne ili obiju stranaka. Činidba je odrediva kada u samom postanku obaveze nije tačno odreĎena.detencije ili posjeda. Činidba mora biti odreĎena ili barem odrediva.COM . Djelovanje koje potiče od elementarne sile. Dok je stvar objekat stvarnopravnih odnosa. ali pravni posao sadrži podatke pomoću kojih se ona može odrediti ili su stranke ostavile trećoj osobi da je odredi. ne smije se protiviti načelima društvenog ureĎenja.WWW. 18 WWW. fakultativne i generičke činidbe. 4. činidba je objekat obaveznopravnih odnosa. Subjektivna nemogućnost ne ukida obavezu. U suprotnom slučaju pretvara se u odgovornost za štetu. To je tzv. KARAKTERISTIKE ČINIDBE Da bi se neka radnja ili propuštanje smatralo činidbom. SADRŢAJ ČINIDBE Sadržaj činidbe može se svesti na 4 tipična klasična izraza: n) Davanje (dare) je činidba davanja stvari.COM obzir samo vrijednost koju odreĎena stvar ima za odreĎeni subjekat bez obzira na njenu prometnu vrijednost ili vezu sa drugim subjektima.BH-PRAVNICI. već je pod odreĎenim pretpostavkama pretvara u odgovornost za štetu. mora imati slijedeće pravne karakteristike: 3. Činidba mora biti objektivno moguća. 7. životinje ili automata nije činidba. Pod tim se podrazumijeva da je dužnik vjerovniku obavezan pribaviti vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo na stvari. već činidbom vrijednosti. Ove vrste cijena posebno dolaze do izražaja kod odgovornosti za štetu. Obaveza ne nastaje ako je činidba u trenutku sklapanja pravnog posla bila objektivno nemoguća. ČINIDBA ILI PREDMET OBAVEZE 1. Činidba mora biti ljudska radnja. 6. obaveza se gasi. Kod činidbe davanja objekat činidbe je uvijek stvar.plaćanje novčane svote u iznosu od 50 KM). Č inidba čiji sadržaj nije prenos nekog stvarnog prava već npr.

5. MeĎutim. To istovremeno znači da ima obaveza koje uopće niti kao teret ne ulaze u imovinu.WWW. Pod ovim pojmom podrazumijeva se činidba rada. Po tom shvatanju bi se dugovi mogli smatrati sastavnim negativnim elementom imovine. obaveze nisu samostalan dio imovine. Takav predznak može imati samo onaj dio imovine koji se može svesti na novčani ekvivalent. 4.okopati vinograd) ili rezultat rada (npr. C. sat kao materijalna stvar nije dio imovine. VIŠEZNAČNOST POJMA IMOVINE Pojam imovine ima nekoliko značenja: ekonomsko. a na rezultatu rada ugovori o djelu. ali se ne smije identificirati sa pravnim pojmom. U imovinskim pravima nalazimo uvijek ekonomski interes ovlaštenika koji je izražen na odreĎeni način. i obaveza. Objekat na koji se odnose subjektivna graĎanska prava redovno se može izraziti i u novčanom ekvivalentu. Objekt ove činidbe može biti funkcija rada (npr. Trpjeti se može samo tuĎa radnja. MeĎutim. što omogućava promet subjektivnih graĎanskih prava. koje prestavljaju pasivu.ako smo susjedu dozvolili prelazak preko našeg zemljišta. ali ta prava moraju imati imovinski karakter. To bi značilo da subjekat koji ima samo dugove ima negativnu imovinu. Uvijek se pod propuštanjem podrazumijeva propuštanje vlastite radnje. q) Trpljenje (pati) je nesprečavanje tuĎe radnje koju bismo bili ovlašteni spriječiti da nismo u obveznom odnosu. a time izraziti na kontu potraživanja odnosno dugovanja. 3. IMOVINA KAO EKONOMSKA KATEGORIJA Imovina u ekonomskom smislu je skup dobara koja pripadaju odreĎenom subjektu. IMOVINA KAO KNJIGOVODSTVENA KATEGORIJA Imovina kao knjigovodstvena kategorija se sastoji od prava. dakle direktno na dijelove imovinske mase. sat je ušao u imovinu u obliku prava vlasništva koje pomenuti subjekt ima na njemu. već su one teret na pojedinim subjektivnim graĎanskim pravima. pravno i knjigovodstveno. Po modernom shvatanju. obaveza da u odreĎeno doba dana neću svirati klavir kao objekat ima činidbu propuštanja (nečinjenja). imovina kao pravni pojam nije ni pozitivna ni negativna. već dio imovinske mase nekog subjekta. Npr. Pod propuštanjem se podrazumijeva neizvršavanje odreĎenih radnji od strane obveznika koje bi on inače mogao obavljati da nije u obaveznom odnosu.BH-PRAVNICI. Npr.BH-PRAVNICI.COM o) Činjenje (facere). Bitno je napomenuti da u imovinu ulaze i ona subjektivna imovinska prava koja se ne odnose direktno na stvari. IMOVINA KAO PRAVNA KATEGORIJA Imovina kao pravna kategorija je skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nosiocem.COM . FUNKCIJE IMOVINE 19 WWW.naslikati portret). p) Propuštanje (non facere – nečinjenje). (npr. 2. IMOVINA 1. objekat naše obaveze je činidba trpljenja). Na funkciji rada zasnivaju se ugovori u službi. Dakle. Knjigovodstveni pojam imovine ima svoj smisao. koja predstavljaju aktivu. pravo vlasništva na tom satu je dio imovine tog subjekta. Pravni pojam imovine treba razlikovati od pojma imovinske mase ili imetka.

Upravo zbog te funkcije imovina se može pojaviti kao objekat graĎanskopravnih odnosa. a da uprkos tome sa pravnog gledišta njegova imovina ostaje ista. a slobodnom voljom se odreĎuje i njegov sadržaj) 3. već i poslovi za gotovo (npr.realna kupoprodaja). MeĎutim. meĎu kojima su najvažniji postanak. 6. Zato npr. donošenje presude i sl. MeĎutim. U takvim ugovorima je do maksimuma izraženo načelo stranačke dispozitivnosti ili načelo autonomije (slobodnom voljom nastaje sam odnos. jer pravno samo dužnikova imovina može vjerovniku služiti kao jamstvo za namirenje potraživanja. Kada bi se to dozvolilo. promjena ili prestanak nekog graĎanskopravnog odnosa. MeĎutim.WWW. bez obzira na promjene pojedinih njenih dijelova (ulazak i izlazak dijelova iz imovine). 20 WWW.COM Pojavu garantne funkcije imovine uvjetovao je prelaz sa osobnih na imovinske sankcije. pravni poredak dozvoljava da se unutar jedinstvene imovine razlikuju pojedini fondovi koji služe postizanju posebnih ciljeva.COM . kao i poslovi raspolaganja (npr. vjerovnik nikada ne bi znao iz koje se imovinske grupe može i smije namiriti. nisu pravni poslovi.BH-PRAVNICI. pa za svaku od tih grupa zasnovati poseban pravni režim. POJAM PRAVNOG POSLA Pravni posao je očitovanje volje stranaka usmjereno na postizanje dozvoljenih pravnih učinaka. ne dirajući time u osnovne funkcije imovine. Takvim ugovorima se zasnivaju obaveze i protivobaveze. 2. vjerovnikovo pravo da se namiri iz imovine dužnika ne može ić i tako daleko da se od dužnika stvori subjekat bez imovine. Jamstvena funkcija – Imovina dužnika pruža jamstvo vjerovniku za namirenje njegovog potraživanja. na područ ju obaveznog prava ne postoje samo obaveznopravni ugovori.cesija). VII . Bitno je napomenuti da načelo stranačke ravnopravnosti ne dozvoljava da se kod pravnog posla jedna strana prema drugoj odnosi kao vlast. takvi fondovi se ne osnivaju samovoljno. Promjene nisu pravno prouzrokovale postanak neke druge imovine. Pravni posao je širi pojam od ugovora. Olakšanje prometa – Pomoću imovine omogućava se da prava i obaveze jednog subjekta kao cjelina cirkulišu u prometu. Svaki ugovor je pravni posao. već je njihovo postojanje predviĎeno propisom. KARAKTERISTIKE IMOVINE Jedinstvenost ili jedinstvo imovine znači da pravni subjekt može imati samo jednu imovinu. MeĎutim. ona postaje pravno upotrebljiva tek kada se izrazi pomoću imovine. Obaveznopravni ugovori imaju 3 bitne karakteristike: 1.PRAVNI POSLOVI 1.BH-PRAVNICI. Nosilac može neprestano mijenjati sastav imovine: jedn prava može sticati a druga gubiti. ali svaki pravni posao nije ugovor.izdavanje upravnog akta. Identitet imovine znači da ona pravno ostaje jednaka samoj sebi. Obaveznopravni ugovori nastaju prihvatom ponude. Nosilac imovine ne može svoju imovinu samovoljno razdijeliti u pojedine grupe. Imovinska masa je materijalna podloga imovine. Identitet imovine omogućava njenom nosiocu aktivno učešće u prometu. Me Ďutim.

ELEMENTI SADRŢAJA PRAVNOG POSLA Razlikuju se 3 grupe elemenata (sastojaka) koji ulaze u sadržaj pravnog posla i to: 1. 2. ali automatski i svi drugi učinci koje pravni poredak veže za takav pravni posao. Dakle. pri sklapanju pravnog posla nastaje učinak koje su stranke htjele postići. VRSTE PRAVNIH POSLOVA Pravni poslovi kojima se ustalio sadržaj i pravnotehnički naziv u teoriji se nazivaju imenovanim (nominatnim) ili tipičnim pravnim poslovima. Kod pravnih poslova inter vivos učinak nastupa još za života stranaka. tako da će učinci nastupiti bez obzira na volju stranaka. stranke žele postići odreĎeni učinak. 3. Ostali pravni poslovi su inominatni ili atipični pravni poslovi. Dvostrani pravni poslovi (ugovori) nastaju saglasnim očitovanjem volje dviju stranaka.posudba). Kod apstraktnih pravnih poslova kauza je nevidljiva. To su dvostrani pravni poslovi kod kojih se jedna strana obavezuje drugoj na odreĎenu činidbu (npr. h) Pravni poslovi me Ďu ţivima (inter vivos) i pravni poslovi za slučaj smrti (mortis causa). odreĎene učinke za odreĎena očitovanja volje veže sam pravni poredak. Pod izrazom neformalni pravni posao po pravilu se danas podrazumijeva pravni posao sklopljen u usmenom obliku. najam itd).kod kupoprodajnog ugovora bitni elementi su predmet i 21 WWW. bez obzira da li je znao za takav učinak kupoprodaje. Pravni učinak koji stranke žele postići odreĎenim pravnim poslom mora biti dozvoljen. dvostranoobavezni ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je svaka strana istovremeno i vjerovnik i dužnik (npr.naplatni pravni posao je i zamjena). kupoprodaja. s) Kauzalni i apstraktni pravni poslovi. prilikom realne kupoprodaje prodavač na sebe preuzima odgovornost za mane prodate stvari. pravne poslove možemo podijeliti na slijedeće skupine: d) Jednostrani i dvostrani pravni poslovi. Obavezni ugovori dijele se na 2 velike grupe: jednostranoobavezni ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je jedna strana samo vjerovnik. Bitni elementi pravnog posla (essentialia negotii) su oni elementi koji predstavljaju nužni minimum za egzistenciju nekog pravnog posla. Zbog toga delikt nije pravni posao. Nije važno da li se protučinidba daje u novcu ili ne (npr. m) Naplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni) pravni poslovi.testament). a kod poslova mortis causa učinak nastupa nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao.kupoprodaja). ekonomski cilj. MeĎu ugovorima su najvažniji obavezni (obligacijski) ugovori. MeĎutim. Ovisno od kriterija. Npr. iz kupoprodaje kao tipičnog kauzalnog pravnog posla zaključujemo da se tim poslom želi postići prenos vlasništva na prodatoj stvari.zajam. svrha ili kauza tog pravnog posla vidljiva je već iz samog pravnog posla.darovanje).BH-PRAVNICI.COM Kada sklapaju odreĎeni pravni posao. Formalni su oni pravni poslovi za koje je oblik odreĎen bilo propisom ili po odredbi stranaka. Kod kauzalnih pravnih poslova. Kod besplatnih pravnih poslova ne traži se protučinidba (npr. a druga samo dužnik (npr.BH-PRAVNICI. t) Formalni i neformalni pravni poslovi. delikt izaziva postanak graĎanskopravnog odnosa odgovornosti za štetu mada za postanak tod odnosa nije mjerodavna volja delinkventa. Npr. Npr. Iz samog apstraktnog pravnog posla ne možemo zaključiti svrhu njegovog sklapanja. Jednostrani nastaju očitovanjem volje samo jedne strane (npr. da bi se zauzvrat dobila kupoprodajna cijena.COM . MeĎutim.WWW. Naplatni su pravni poslovi kod kojih se za činidbu traži protučinidba.

Prirodni elementi (naturalia negotii) su elementi koji se u pravnom poslu podrazumijevaju jer proizilaze iz same prirode odreĎenog pravnog posla. rok i namet. Takvi su slijedeći uvjeti: b) Nuţni uvjet je onaj kod koga je uvjetovana okolnost buduća. meĎutim bez njih pravni posao može postojati. Kada bi se uvjet odreĎivao propisom u smislu da se mora dodati pravnom poslu. za razliku od subjektivno bitnih. Dakle. k) Potestativan je uvjet kod koga je ispunjenje uvjetovane okolnosti ovisno o volji uvjetno ovlaštenog. karakteristično je da je to odredba koju pravnom poslu mogu dodati samo stranke. ako stranke ne žele da oni važe u pravnom poslu moraju ih izričito isključiti.COM . pa tek kasnije postao 22 WWW. UVJET (CONDICIO) Uvjet je uzgredna odredba pravnog posla predstavljena u budućoj i neizvjesnoj okolnosti od koje po volji stranaka zavisi učinak pravnog posla. tj. 3. ali ne i neizvjesna (npr. ali je trajanje učinka zavisno od ispunjenja uvjeta. odnosno ispunjenje je izvan volje ovlaštenika (ovisi o nekom prirodnom dogaĎaju ili djelanju neke treće osobe). Negativan je uvjet koji traži da se nešto ne dogodi. odnosno ispunjenje uvjeta sastoji se u djelanju ili propuštanju uvjetno ovlaštenog. Pravi uvjet je uvijek buduća i neizvjesna okolnost. Bitni elementi odreĎeni su strogim propisom i zato se nazivaju objektivno bitnim.WWW. radi se o nepravom uvjetu. Ako se uvjet ispuni. Ako se izjalovi do učinka pravnog posla uopće neće ni doći. ako NN umre). TakoĎer se odreĎuju propisom. prirodni elementi važe po sili zakona. MeĎutim. 2.BH-PRAVNICI. Primjer: otac ostavlja sinu imovinu pod uvjetom da se sin oženi. (npr. d) Nemogući uvjet je onaj koji se ne može ostvariti ni fizički niti pravno. Ukoliko se ispuni rezolutivni uvjet. MeĎu najtipičnije spadaju uvjet. 4. učinak pravnog posla nastaje. 5. m) Mikstni ili mješoviti je uvjet čije ispunjenje ovisi istovremeno o volji uvjetno ovlaštenog i o slučaju. Ako je uvjet u trenutku sklapanja posla bio moguć. Tim nastupom se mijenja dosadašnje stanje. U suprotnom. i) j) Afirmativan je uvjet koji traži da se nešto dogodi. da ne nastupi buduća i neizvjesna okolnost. Negativni uvjet je ispunjen tek onda kad je sigurno da uvjetovana okolnost neće nastupiti. Strankama je ostavljeno na volju da u sadržaj pravnog posla unesu ili ne unesu prirodne elemente. neovisno od volje stranaka. Uzgredni elementi (accidentalia negotii) su elementi koji važe samo ako ih stranke izričito ugovore. Ako nedostaje jedan od tih elemenata. da doĎe do nastupa buduće i neizvjesne okolnosti. radi se o pretpostavci potrebnoj za postanak nekog pravnog odnosa. odnosno onih za koje se stranke dogovore da se imaju smatrati bitnima. takva odredba ne bi bila uvjet već pretpostavka.odgovornost prodavača za mane prodate stvari). tj. (Primjer: ako sutra otputuješ…) l) Kazualni uvjet je uvjet čije ispunjenje ovisi o slučaju. Ovdje je važan trenutak sklapanja pravnog posla. učinak pravnog posla prestaje. obzirom da su prirodni sastojci odreĎeni propisom. VRSTE UVJETA Najtipičnije vrste uvjeta su slijedeće: g) Suspenzivni (odgodni) uvjet odgaĎa učinak pravnog posla do vremena dok se uvjet ne ispuni ili ne izjalovi. Dakle. h) Rezolutivni (raskidni) uvjet je takav uvjet kod kojeg pravni posao nastaje odmah.BH-PRAVNICI.COM cijena. c) Pravni uvjet (condicio iuris) je okolnost predviĎena samim pravnim propis ima.

COM nemoguć.”) slični su suspenzivnim uvjetima jer se učinak pravnog posla odgaĎa.BH-PRAVNICI. npr. f) Nemoralan je uvjet koji je protivan moralu društva. Završni rokovi (npr. To znači da će sva raspolaganja prestati važiti u trenutku ispunjenja uvjeta.2001.01.COM . ako uvjetno ovlašteni umre u vrijeme pendencije.WWW. Uvjet je odlučen ako je ispunjen (condicio existit) ili ako se izjalovio.2001.kada je sigurno da se više neće ispuniti (conditio deficit). MeĎutim. djelovanje u vrijeme pendencije suprotno je djelovanju suspenzivnog uvjeta. Dodavanje uvjeta takvim poslovima proizvodi nevaljanost poslova ili se ex lege smatra da takvi uvjeti nisu ni dodani.”do 01. u ovom periodu ne nastaju pravni učinci. To su u suštini pravni poslovi s čijom prirodom je nespojiva neizvjesnost koju uvjet unosi u pravni posao. DJELOVANJE UVJETA Djelovanje uvjeta prati se kroz 2 vremenska razdoblja: Vrijeme pendencije počinje sklapanjem pravnog posla i traje dok se uvjet ne ispuni. odnosno izjalovi. Ako bi zbog raspolaganja uvjetno opterećenog u vrijeme pendencije došlo do oštećenja stvari.učinak nastaje tek od određenog vremena ili pak traje do određenog vremena. MeĎutim. Bitno je napomenuti da ima pravnih poslova koji ne trpe uvjete. Ako je pravni posao sklopljen pod rezolutivnim uvjetom.2002…”) slični su rezolutivnim uvjetima jer učinak pravnog posla prestaje istekom roka. njegovi nasljednici ne stupaju na njegovo mjesto. e) Nedopušteni uvjet je uvjet koji je protivan ustavom utvrĎenim načelima društvenog ureĎenja ili prisilnim propisima. Učinci pravnog posla nastupaju odmah i traju dok traje vrijeme pendencije.01. Ovaj element poslužio je kao osnova za klasifikaciju rokova na jednostavne (proste) i složene. 6. kada uvjet “visi” (condicio pendet). Takav uvjet je istovremeno i nedopušten. Sva raspolaganja uvjetno opterećenog sa stvari u vrijeme pendencije su pravno valjana. tj.10. Ako je pravni posao sklopljen pod suspenzivnim uvjetom.. “od 01. To je važno jer postojanje nemogućeg uvjeta u trenutku sklapanja pravnog posla može izazvati ništavnost samog posla. Razlika izmeĎu roka i uvjeta je u tome što rok ne sadrži element neizvjesnosti. Nedopušteni i nemoralni uvjeti su po djelovanju izjednačeni sa nemogućim uvjetima. OdreĎeni su kalendarski (dies certus an. tj. Najvažnija obaveza sastoji se u tome da uvjetno opterećeni ne smije poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do osujećenja uvjeta. uvjetno opterećeni ima i za vrijeme pendencije neke obaveze. Jednostavni rokovi su oni rokovi kod kojih nema neizvjesnosti.BH-PRAVNICI. smatra se da se uvjet izjalovio. 23 WWW. certus quando). To je vrijeme neizvjesnosti. ROK (DIES) Rok je uzgredna odredba pravnog posla kojom se učinak pravnog posla čini ovisnim o protoku vremena. Početni rokovi (npr. U takvom slučaju.. uvjetno opterećeni odgovara za štetu koja je nastala njegovom krivicom. tj. Pozicija uvjetno ovlaštenog prelazi i na njegove nasljednike. 7. kao dan za koji je sigurno da će se dogoditi i kad će se dogoditi.01. ali su izvršena pod uvjetom. to pravilo ne važi doslovno kod pravnih poslova mortis causa koji su sklopljeni pod suspenzivnim uvjetom. koje proizilaze iz postojećeg pravnog stanja. Iz navedene definicije proizilazi klasifikacija na početne (dies a quo) i završne (dies ad quam) rokove. Ispunjenje uvjeta.

roĎendan” – ne zna se da li će ga NN doživjeti. incertus quando – rok koji će se sigurno dogoditi. modus nije protučinidba. spada u indirektna očitovanja volje. odnosno da upotrijebljeni znaci budu razumljivi bar u onom krugu u kome se daje očitovanje pomoću znakova.COM . Neispunjenje modusa djeluje kao nastup rezolutivnog uvjeta. Danas se zbog razvoja daktiloskopije umjesto rukoznaka upotrebljava otisak prsta. Kod ovog očitovanja volje traži se upotreba općenito poznatih i razumljivih znakova. složeni rokovi mogu biti odreĎeni na nekoliko nač ina: dies certus an. Pisano očitovanje volje. Paraf se. 10. Da bi bio punovažan. (npr: ”kada završiš fakultet”) 8. Kao oblik očitovanja volje imaju ograničenu upotrebu jer se njima može dati pristanak. dies incertus an. OBLIK OČITOVANJA VOLJE Pod oblikom očitovanja volje podrazumijevaju se različiti oblici i različite mogućnosti kojima unutrašnja volja subjekta dolazi do vanjske manifestacije. te vrstu pisma i jezika na kome se izražavalo. ali ako se dogodi zna se kada će to biti (npr: “na NN-ov 26.WWW. Pisano očitovanje ne mora biti vlastoručno napisano ali mora biti vlastoručno potpisano. MeĎutim. faksimil nije dovoljan kao potpis. Faksimil je mehanički otisak vlastoručnog potpisa. incertus quando – rok za koji je neizvjesno i hoće li se dogoditi i kada će se dogoditi. dies incertus an. Rukoznak je ranije korišten od strane nepismenih ljudi. Bitno je napomenuti da se ugovori graĎanskog prava ne potpisuju parafom. odnosno drugog organa. bez obzira na materijal na kome je pisano. Klasični oblici očitovanja volje su: Usmeno očitovanje volje. Potpis se stavlja na kraju ili ispod teksta. Modus u pravilu predstavlja odreĎeno smanjenje onoga što je sticatelj dobio na osnovu besplatnog pravnog posla. Redovno se sastoji od imena i prezimena.BH-PRAVNICI. Po pravilu. Pod usmenim očitovanjem podrazumijeva se očitovanje pomoću žive izgovorene riječi (viva vox). Ako primatelj ne ispuni nametnutu obavezu moguća su 2 rješenja: davalac ga može tužiti na ispunjenje modusa ili zbog neispunjenja modusa zatražiti natrag ono što je primatelju dato. Sastoji se u tome da se iz odreĎenog ponašanja očitovatelja može sigurno zaključiti 24 WWW. rukoznak mora biti ovjeren od 2 svjedoka ili od suda. Pod pisanim očitovanjem volje podrazumijeva se očitovanje dato pomoću pisanih riječi (scriptura).COM Složeni rokovi su oni koji u sebi sadrže element neizvjesnosti (dies incertus pro conditione habetur = neizvjestan rok smatra se uvjetom). Modus se može dodati isključivo besplatnim pravnim poslovima. Očitovanje volje znacima. certus quando – rok za koji je neizvjesno da li će se dogoditi. takoĎer vrlo često susreće.BH-PRAVNICI. Ovisno o kombinaciji u kojoj se može naći element neizvjesnosti. ali ako ga doživi datum je poznat). ali ne i ponuda nekog pravnog posla. ali nije izvjesno kada (npr: “kada NN umre”). kao skraćeni oblik vlastoručnog potpisa. NAMET (MODUS)) ili nalog Namet je uzgredna odredba pravnog posla dodana besplatnom pravnom poslu kojom se sticatelju nameće izvršenje neke dužnosti. Očitovanje volje konkludentnim radnjama. za razliku od prethodno nabrojanih. sredstvo kojim se pisalo.

U teoriji se zagovara i treći izuzetak.COM . Neformalni pravni poslovi su oni za koje se ne traži unaprijed odreĎeni oblik. po samom zakonu ili po sporazumu stranaka. Ponekad se za punovažnost pravnog posla zahtijeva učešće organa vlasti. još uvijek postoje neki pravni poslovi (posebno poslovi mortis causa) koji se moraju sklopiti pred svjedocima. ili da svaka strana potpiše primjerak isprave namijenjen drugoj strani. Ako je potpisano više primjeraka. Osoba koja je izvršila odreĎene konkludentne radnje. a ne želi da se one shvate kao očitovanje volje. mora reagovati izrič itim odbijanjem.darovanje).COM (concludere) da je posrednim putem htio izraziti odreĎenu volju. Šutnja ponuĎenog po pravilu ne znači prihvatanje ponude. 10. Šutnja. mora takvu mogućnost izričito isključiti (izjavom). a to je primjerak koji su stranke potpisale. Posao je formalan ako se za njega. Takva izjava zove se protestatio. MeĎutim. nijemi koji ne znaju pisati ili osobe koje ne znaju službeni sudski jezik. Postoje 2 izuzetka: 3.BH-PRAVNICI. Učešće organa državne vlasti kao oblik pravnih poslova. Kada je ponuĎeni u stalnoj poslovnoj vezi sa ponuĎačem u pogledu odreĎene robe. mjerodavan je onaj koji su stranke odredile da služi kao izvornik. Za sklapanje ugovora dovoljno je da obje strane potpišu jednu ispravu. onda se u vezi sa ostalim dokazima i utvrĎenim okolnostima prosuĎuje koji je primjerak mjerodavan. unapr ijed traži odreĎeni oblik. bilo nakon već načinjene pisane isprave o pravnom poslu. Dakle. kao i osobe kod kojih izvršenje takvih naloga spada u poslovnu djelatnost (advokati. Osobe koje su se ponudile da izvršavaju naloge druge osobe za obavljanje odreĎenih poslova. Pravni posao sklopljen pred svjedocima. ako konkretnu ponudu ne želi prihvatiti. U suprotnom se smatra da je prihvatio ponudu. Tipičan primjer je pisana oporuka pred svjedocima. Uži pojam od protestatio je reservatio. znakova ili konkludentnih radnji.BH-PRAVNICI. 4. prema kome bi se šutnja mogla smatrati prihvatanjem ponude ako bi se ponuda odnosila na ugovor u isključivu korist ponuĎenog (npr. posrednici i sl) dužne su izvršiti dobivene naloge ukoliko ih nisu odbile odmah nakon prijema. protestatio je izričito očitovanje volje kojim se odreĎena osoba unaprijed osigurava od pogrešnog shvatanja njenih postupaka. Ovakav oblik često se traži za pravne poslove koje sklapaju slijepi i gluhi koji ne znaju čitati. Sklopljen je u trenutku kada ga stranke potpišu. Tipični oblici učešća organa državne vlasti kod pravnih poslova su: Oblik pravnih poslova sklopljenih pred nadležnim organom. Učešće svjedoka kod sklapanja pravnih poslova se danas po pravilu ne traži. Ako stranke nisu ništa odredile. To je izjava kojom se stranka ograĎuje od toga da se neki njen čin shvati kao napuštanje prava. Ako se pojedini primjerci ne slažu. Najčešći su oni koji se zaključuju u obliku sudskog zapisnika. mjerodavan je izvornik. Pored 25 WWW. bilo pri samom aktu sklapanja pravnog posla. Pisani pravni posao treba biti sastavljen u najmanje onoliko primjeraka koliko ima stranaka. Srednjevjekovno pravilo “qui tacit consentire videtur” (ko šuti smatra se da odobrava) ne važi. Pisani oblik pravnog posla postoji kada su očitovanja volje stranaka data pomoću pisanih riječi. Najčešći oblici pravnih poslova su: Usmeni oblik pravnog posla – Kada su očitovanja volje stranaka data živom riječju ili kombinacijom izgovorenih riječi. špediteri. OBLIK PRAVNIH POSLOVA Pod oblikom pravnih poslova podrazumijevaju se samo oni oblici očitovanja volje u kojima se može izraziti potpuni sadržaj pravnog posla.WWW. Zbog toga treba pojmovno razlikovati oblik očitovanja volje od oblika pravnih poslova.

Nevaljani pravni poslovi mogu biti ništavi ili pobojni. a sud o njoj vodi računa po službenoj dužnosti (ex officio). dozvoljena. tj. POJAM I KARAKTERISTIKE NIŠTAVIH PRAVNIH POSLOVA Ništavi su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne učinke koje bi. utuživosti.COM . 5. Kad se kasnijim usmenim dodacima smanjuju ili olakšavaju obaveze neke ugovorne strane. Pravna i poslovna sposobnost subjekata. Forma pravnog posla (ponekad). RAZLOZI NIŠTAVOSTI 26 WWW. dozvoljene su izmjene i dopune neformalnim (usmenim) sporazumom bez obzira o kojim elementima ugovora se radi. 4. Usmeni dodaci pisanom ugovoru. Ciljevi i smisao oblika pravnih poslova. trebali proizvesti. ukoliko je to predviĎeno propisom. a oblik je propisan isključivo u interesu ugovornih strana. Oblik se najčešće traži radi valjanosti. Dozvoljena osnova. 11. Ništavost nastupa ex lege. Ako bi naknadno otpao uzrok ništavosti. S njima se postupa kao da nisu ni zaključeni.BH-PRAVNICI. Kad se usmena dopuna odnosi na sporedne tačke o kojima u formalnom ugovoru nije ništa rečeno. razlozima koji ih uzrokuju. pa potvrĎena izjava ima istu važnost kao i javna isprava sastavljena na sudu. Ovjera potpisa ne znači da se time potvrĎuje autentičnost sadržaja (teksta) isprave. 2. Moguća. 4. Valjano i saglasno očitovanje volje. osim u nekim iznimnim slučajevima predviĎenim zakonom. Ako je oblik ugovora propisan zakonom. Ovjeravanjem potpisa potvrĎuje se da potpis na nekoj ispravi potiče od odreĎene osobe. Potvrđivanje (ovjeravanje. Ukoliko je oblik ugovora odreĎen voljom stranaka. pravilo je da i sve kasnije izmjene i dopune ugovora moraju biti u istom obliku. Nazivaju se i apsolutno ništavim pravnim poslovima. Ovjeravanje potpisa vrše organi državne uprave. Postoje 2 izuzetka od tog pravila. A.od trenutka zaključenja pravnog posla. dokazivanja i upisa u javni registar. javni bilježnici i ovlaštene osobe u trgovačkom društvu.BH-PRAVNICI. da su valjani. a to nije protivno cilju radi kojeg je oblik propisan. odreĎena ili odrediva činidba. Važno je napomenuti da stranke ne mogu svojom nagodbom otkloniti ništavost ugovora koje su zaključile. 2. Ovjeravanje potpisa. Ovdje sudija ovjerava sam sadržaj isprave. Razlike su u njihovim karakteristikama. solemnizacija) isprava je ovjeravanje privatnih isprava da im se da značaj javnih isprava.COM ovog oblika. NIŠTAVOST 1.WWW. roku isticanja i posljedicama koje izazivaju. pravni posao može biti sklopljen i u obliku zapisnika pred organom općinske uprave. VALJANOST I NEVALJANOST PRAVNIH POSLOVA Pretpostavke valjanosti pravnog posla su: 1. ustanovi ili nekoj drugoj pravnoj osobi. Ništavost nastaje ex tunc. takav pravni posao ne bi konvalidirao. krugu osoba koje su ovlaštene da ih ističu. 3. prema kojima će kasnije usmene dopune forma lnom ugovoru biti pravno valjane: 3.

Svi oblici nevaljanog očitovanja obuhvaćeni su širim pojmom koji se naziva mane volje. Izuzetak su maloljetnici sa navršenih 15 godina života koji su stupili u radni odnos. ali je ne može izvršiti osoba koja se na to obavezala. Posao sklopljen u šali može biti valjan ako jedna od ugovornih strana opravdano shvati posao ozbiljnim. Nesporazum može biti o prirodi ugovora koji se sklapa. kao važeće će se uzeti ono što je očitovano. Svjestan nesklad izmeĎu volje i očitovanja postoji u slučajevima kada stranka namjerno očituje nešto što u stvari neće. Simulacija. šale. izazivaju nevaljanost pravnih poslova. neodreĎenost odnosno neodredivost činidbe. Relativna simulacija je sklapanje prividnog pravnog posla da bi se njime prikrio neki drugi posao. obaveza prestaje. Može biti apsolutna i relativna. Mentalna rezervacija je svjestan nesklad između volje i očitovanja kad jedna strana prilikom sklapanja pravnog posla svjesno očituje kao svoju volju nešto što ona u stvari neće.COM Razlozi ništavosti su: poslovna nesposobnost stranaka. Simulirani posao je ništav. o osnovi. Dakle. Subjektivna nemogućnost činidbe izaziva samo odgovornost dužnika za neispunjenje preuzete obaveze. Naknadna nemogućnost ne izaziva ništavost posla. Nemogućnost. nesporazum i prevara. Dakle. Tipični slučajevi ovog nesklada su zabluda. prevare trećeg lica ili u neku drugu svrhu. To su slučajevi školskog primjera.COM . Subjektivno nemoguća je činidba koja se u stvari može izvršiti. nedozvoljenost. Nesporazum (dissensus). Nevaljanost i nesaglasnost očitovanja volje. a druga strana za to ne zna. Apsolutna simulacija se sastoji u sklapanju fiktivnog pravnog posla radi izbjegavanja propisa. U okviru pojma nedopuštenosti razlikuju se 27 WWW. Prividni posao naziva se simuliranim. Oni mogu sklapati pravne poslove u okviru raspolaganja svojom zaradom. nepostojanje ili nedozvoljenost osnove. ukoliko je ta saglasnost predviĎena statutom ili ugovorom pravne osobe. a disimulirani valjan pod uvjetom da su za to ispunjene sve potrebne pretpostavke. osim mentalne rezervacije. neznanje. neodre Ďenost ili neodredivost činidbe Nemogućnost činidbe je razlog ništavosti pravnog posla ako je činidba bila objektivno nemoguća u vrijeme zaključenja posla (impossibilium nulla obligatio est). nemogućnost. a uistinu ne žele nikakav pravni posao. simulacije. Poslovna nesposobnost stranaka. kod apsolutne simulacije stranke sklapaju pravni posao. 3. Pod simulacijom se podrazumijeva prividno sklapanje pravnih poslova.BH-PRAVNICI. Ne proizvodi pravne učinke. Sve nabrojane mane volje. Ništavost pravnih poslova uzrokuju slijedeće mane volje: 1. U suprotnom. ili o predmetu obveze (činidbi). Školski primjer i šala. pod manama volje podrazumijevaju se slučajevi nesaglasnosti između volje i očitovanja. prijetnje i mentalne rezervacije. Ništav će biti i pravni posao koji zastupnik pravne osobe zaključi bez saglasnosti odreĎenog organa u pravnoj osobi.BH-PRAVNICI. Takav ugovor se u teoriji naziva i nepostojećim. a prikriveni disimuliranim poslom. Dužnik će u tom slučaju odgovarati za štetu ako je nemogućnost nastupila njegovom krivicom. 2. te ponekad nedostatak potrebne forme. U ovakvim slučajevima iz potrebe zaštite interesa trećih lica i sigurnosti pravnog prometa. prisilnim propisima i moralu društva. Nesvjestan nesklad postoji u slučajevima kada stranka nesvjesno očituje ono što u stvari ne želi. Nesklad može biti svjestan i nesvjestan.WWW. nedopuštenost. nevaljanost i nesaglasnost očitovanja volje. Pravni posao takvog sadržaja je ništav. Ništavi su pravni poslovi koje zaključe osobe mlaĎe od 18 godina i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti. Nedopuštenost činidbe postoji ako je ona protivna načelima društvenog ureĎenja. Pod objektivnom nemogućnošću se misli na radnju koju niko ne može izvršiti.

kod pravnih poslova općenito. 28 WWW. moraju se razlikovati 3 elementa: 1. U svom objektivnom vidu kauza je tipizirana. To nije objektivizirana svrha. pravna osnova. Ako je ugovor ništav zbog toga što je po svom sadržaju ili cilju protivan prisilnim propisima sud može odbiti zahtjev nesavjesne strane. ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor sklopljen. a odredba nije bila ni uvjet ugovora.COM . POSLJEDICE NIŠTAVOSTI 5. Kauza je pravno izražena ekonomska svrha koja se objektivno ostvaruje izvršenjem ugovornih obaveza. Zabranjeni su pravni poslovi protivni zakonskim normama. a to je strana koja je u vrijeme sklapanja pravnog posla znala ili morala znati za navedene razloge ništavosti. 10. mora se dati odgovarajuća naknada u novcu prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. odnosno uvijek jednaka za odreĎeni ugovor. odnosno kao glavni cilj ili svrha obveznog ugovora (causa finalis). U našoj teoriji preovladavaju objektivna gledišta o osnovi. nemoralni su protivni moralnim normama odreĎene društvene zajednice. ukoliko je odrediva. ili se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju (npr. Kod dvostranoobaveznih ugovora osnova obaveze jedne strane je protuobaveza druge strane. Forma se za valjanost pravnog posla traži samo u izuzetnim slučajevima: ako zakon to izričito propisuje. Obaveza restitucije (restitutio in integrum). animus donandi). osnova ili subjektivna svrha ugovora. tj. Zelenaški ugovor je u suštini vrsta nemoralnog ugovora. Na objektivni pojam kauze nadovvezuje se subjektivni element – dozvoljena osnova. 3.izvršena je neka usluga). već najjača. OdreĎena je strogim propisom (ius strictum). Oduzimanje predmeta činidbe u korist općine može biti dosuĎeno pod istim pretpostavkama pod kojima sud može odbiti zahtjev nesavjesne strane za restitucijom. Neodređenost ili neodredivost činidbe. Osnova se definira kao pravni cilj kome stranke teže i koji je isti kod iste vrste ugovora.BH-PRAVNICI. najneposrednija pobuda koja usmjerava ugovaratelja da zaklj uči ugovor i preuzme obavezu. MeĎutim. DJELOMIČNA NIŠTAVOST Ništavost neke odredbe ne povlači ništavost cijelog ugovora u slučaju kada ugovor može opstati bez te ništave odredbe. NeodreĎena činidba neće izazvati ništavost. Zelenaškim se smatra ugovor u kome neko za sebe (ili nekog trećeg) ugovori korist koja je u očiglednom nesrazmjeru sa onim što je on drugom dao ili učinio ili se obavezao dati ili učiniti. Nepostojanje i nedozvoljenost osnove. Dakle.WWW. odnosno mora postojati. 2. Kod realnih ugovora osnova je predaja stvari.BH-PRAVNICI. a kod besplatnih ugovora osnova je namjera da se drugom učini neka usluga ili korist (intentio liberalis. a posebno kod ugovora. ali se kod apstraktnih pravnih poslova ne naznačava izričito. kauza se ne može prezumirati. Ako povrat nije moguć.COM zabranjeni. povrat u prijašnje stanje je osnovna dužnost ugovornih strana u slučaju ništavosti ugovora. U tom slučaju sud odreĎuje da stranka općini u kojoj ima boravište preda sve što je stekla po osnovu zabranjenog pravnog posla. Subjektivna svrha ne mora biti naznačena izričito. Mora postojati u svakom ugovoru. ostvarivanjem subjektivnih obaveznih prava. te ako su se stranke sporazumjele da forma bude uvjet valjanosti. Ništavost pravnog posla izaziva neodrediva činidba. što znači da se može dokazati. kojima je svojstvena identifikacija osnove sa kauzom. kauza ili objektivna svrha ugovora. Nedostatak potrebne forme . nemoralni i zelenaški pravni poslovi.

dok se zabluda o činjenicama uvažava. Razlikuje se prijetnja kao tzv. B. ako zakonski zastupnik odobri ugovor prije isteka roka. od kojih prvenstveno javni tužilac i pravobranilac.WWW. Pobojnost ne nastupa ex lege. O prijetnji kao razlogu pobojnosti govori se kada jedna strana. već na zahtjev strane u čijem interesu je pobojnost ustanovljena. Posljedice poništenja nastupaju ex tunc. ali pod pretpostavkama: 2. Sud ne pazi na pobojnost po službenoj dužnosti. predočavanjem nekog zla izazove opravdani strah druge strane. pravo na odustanak se gasi. Svaka zainteresirana osoba može se pozivati na ništavost. Vrijeme isticanja nije ograničeno. Pravo odustajanja od ugovora vezano je rokom od 30 dana od dana saznanja za pomenute činjenice. MeĎutim. RAZLOZI POBOJNOSTI Ograničena poslovna sposobnost je razlog pobojnosti samo u slučaju kada ograničeno sposobna osoba zaključi pravni posao bez odobrenja zakonskog zastupnika. Suugovaratelj ima pravo odustati od ugovora pod uvjetom da nije znao da ta osoba nema punu poslovnu sposobnost. ali se mogu poništiti u predviđenom roku i iz propisima predviđenih razloga. Da je prijetnja bila nedozvoljena. Zabluda (error) je pogrešna predodžba o nekoj okolnosti. Strana koja je zaključila pravni posao pod prijetnjom ima pravo tražiti poništenje. Da je prijetnja postojala u vrijeme zaključenja posla. suugovaratelj ima pravo pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni o ugovoru. zabluda u motivu (error in motivo) itd.BH-PRAVNICI. zabluda o činjenicama (error facti). Zabluda u pravu se po pravilu ne uvažava. Dužnost naknade štete ne postoji ako se dokaže da je strana koja trpi štetu znala ili morala znati za postojanje uzroka ništavosti. dakle ugovorne strane i treća lica. 4. tzv. Da je prijetnja izazvala opravdan strah koji je u uzročnoj vezi sa sklapanjem posla čije se poništenje traži. ili treća osoba. a pravo na isticanje ništavosti se ne gasi. kao ni zabluda u motivu. Ako protekne rok za njihovo poništenje.COM 11. Zakonom se prezumira da je zakonski zastupnik odbio dati odobrenje ako se ne izjasni u roku od 30 dana od dana poziva. Mane volje koje izazivaju pobojnost pravnog posla su prijetnja.querella nullitatis. pobojni pravni poslovi konvalidiraju. Zabluda spada u oblike nesvjesnog nesklada izmeĎu volje i oč itovanja. zabluda i prevara. Mora se podići tužba na pobijanje. 3. a takvo odobrenje ne uslijedi ni kasnije. U načelu je zabluda relevantna za valjanost posla ako se odnosi na njegove sastavne elemente. što znači od dana zaključenja. Pravnoposlovna i zabluda u motivu su 2 29 WWW. Odgovornost za štetu pada na onu stranu koja je skrivila sklapanje ništavog pravnog posla. Zabluda koja se odnosi na elemente ili sastojke pravnog posla može se nazvati pravnoposlovnom zabludom. psihička prisila (vis compulsiva) i fizička sila (vis absoluta) koaj podrazumijeva izvršavanje akta nasilja nad nekom osobom u trenutku očitovanja i radi iznuĎivanja očitovanja volje. zbog čega ona zaključi određeni pravni posao. POBOJNOST Pobojni (relativno ništavi) pravni poslovi proizvode pravne učinke.BH-PRAVNICI. Očitovanje iznuĎeno prijetnjom predstavlja oblik svjesnog nesklada izmeĎu volje i oč itovanja. a iznimno i na motive koji su bili odlučni za preuzimanje obaveze.COM . ili ako ga je ograničeno sposobni prevario da ima odobrenje svog zakonskog zastupnika. Osim odustajanja. Razlikuje se više vrsta zablude: zabluda o pravu (error iuris).

ne bi ni sklopila ugovor. Poslovna zabluda u uţem smislu. podrazumijeva da se redovno uvažava ono što je očitovano. Prema općeusvojenom modernom konceptu zablude. okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri stranaka smatraju odlučujućim. 3. Zabluda u motivu sklapanja pravnog posla po pravilu ne izaziva nevaljanost.COM različite vrste zablude. Teorija očitovanja. U privrednim obaveznim odnosima zahtijeva se pažnja dobrog privrednika. a strana koja je u zabludi inače ne bi sklopila posao takvog sadržaja.BH-PRAVNICI. mora biti bitna i neskrivljena. koje zastupaju Savigny i Zitelmann. mada je razlika meĎu njima vrlo teško ustanovljiva. Bitnom se po ZOO smatra zabluda samo onda ako se odnosi na: 2. bitna svojstva predmeta – misli se na predmet koji je objekat činidbe davanja. a ne ono što se očitovalo. Prema klasičnom shvatanju. Smatra se da ovaj kriterij nije dovoljno precizan. Izuzetak postoji u slučaju besplatnog pravnog posla i ako je zabluda bitna. osobu sa kojom se sklapa pravni posao. Teorija volje.WWW. Centralni problem kod odreĎivanja bitnosti zablude jeste kriterij njenog razlikovanja od nebitne. a naravno ni sadržaj tog akta. Danas je ova teorija uglavnom napuštena. ali nije htjela sadržaj koji je tim aktom izjavila. odnosno da je stranka znala činjenicu za koju je bila u zabludi. Po njoj bi pravnoposlovna zabluda uvijek uzrokovala nevaljanost pravnog posla. Zabluda u očitovanju postoji kada stranka izjavi nešto što ne odgovara njenoj pravoj volji. tj. Kada je u pitanju odnos izmeĎu volje i očitovanja u smislu pravnih učinaka. 4. Zabluda je neskrivljena ako je stranka u zabludi prilikom sklapanja posla postupila sa pažnjom koja se zahtijeva u prometu. uopće se ne postavlja pitanje da li je onaj ko je u zabludi mogao izbjeći zabludu da je upotrijebio običnu pažnju. 8. pravni posao zaključen u zabludi bio bi valjan. a u ostalim pažnja dobrog domaćina. Prema ovoj teoriji. Učinak zablude Uz pretpostavku da je bitna i neskrivljena. U ovom slučaju ne postoji direktni nesvjestan nesklad izmeĎu volje i očitovanja. razlikuju se 3 teorije: 4. pobudu koja je bila odlučna za preuzimanje obaveze. 6. Bitnost zablude.COM . koja važi na području stvarnog i obveznog prava. zabluda izaziva pobojnost pravnog posla. već je volja stvorena i očitovana zato što je stranka bila u zabludi u pogledu jednog elementa pravnog posla. Neskrivljenost zablude. Pravnoposlovna zabluda može se podijeliti na 2 vrste: 7. prema kojoj je bitno ono što se htjelo. Bitna zabluda je ona bez koje se posao uopće ne bi zaključio. Samo u slučaju spora se ispituje i pod odreĎenim pretpostavkama 30 WWW. prema kojoj je važno ono što se očitovalo. Neki autori smatraju da postoje 2 vrste zabluda u očitovanju: u jednom slučaju stranka nije htjela ni sam akt koji predstavlja njeno očitovanje. Tvrdi se da pravo pobijanja posla postoji čak i u slučaju grube nepažnje. 5.ako je bila odlučujuća za preuzimanje obaveze. Teorija povjerenja. kriterij razlikovanja je subjektivni (psihološki). 5. Da bi zabluda bila uzrokom pobojnosti pravnog posla. Ovo se isključivo odnosi na besplatne pravne poslove. Pretežno se prihvata u nasljednom pravu. U njemačkoj teoriji se smatra da uopće nije bitno da li je zabluda skrivljena ili ne. Izuzetak je slučaj kada je druga ugovorna strana spremna izvršiti ugovor kao da zablude nije ni bilo. ako se sklapa s obzirom na tu osobu (error in persona). U drugom slučaju stranka je htjela sam akt očitovanja.BH-PRAVNICI.

ima pravo pobijati radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. mogućnost raskida ugovora ili pobojnost ugovora.BH-PRAVNICI. bez obzira na krivicu stranke u zabludi. te rok za podizanje tužbe. Do pobijanja može doći ako su se uz opće. mogu biti ništavost ugovora.BH-PRAVNICI.COM uvažava ono što se htjelo. Namjeru čine znanje i volja. tako i pasivnim držanjem (svjesnim propuštanjem da se druga strana upozori na zabludu).WWW. Ako dužnik zna da će svojim raspolaganjem štetiti vjerovniku. a koja će se paulijana upotrijebiti u konkretnom slučaju. Načelo jednake vrijednosti činidbi (davanja. Može se učiniti kako aktivnim ponašanjem. Dolozna paulijanska tužba (actio Pauliana dolosa). Potraživanje se smatra dospjelim od trenutka kad je vjerovnik ovlašten zahtijevati njegovo ispunjenje.namjere ili nepažnje dužnika). čije pobijanje zaista omogućava namirenje njegovog potraživanja. Tužba kojom se pobija radnja dužnika na štetu vjerovnika naziva se Paulijanska tužba (actio Pauliana). Vjerovnik može imati pravni interes pobijati samo onu radnju. bitno je da zbog nje dužnik postaje insolventan. 31 WWW. Posljedice narušavanja načela ekvivalentnosti činidbi. Radi se o običnoj nepažnji (culpa levis). To je slučaj kad dužnik nije postupio sa pažnjom koja se u prometu zahtijeva.namjera dužnika da poduzetom radnjom ošteti vjerovnika. Naknadno saznanje ne škodi (malae fides superveniens non nocet). Tužba se podiže u roku od godine dana od poduzimanja. Svaki vjerovnik čije potraživanje je dospjelo za isplatu. Neznanje kao oblik nesvjesnog nesklada izmeĎu volje i očitovanja ima iste učinke kao i zabluda. zavisno od intenziteta narušavanja. odnosno propuštanja radnje. a sa ciljem sklapanja pravnog posla. pretpostavke dolozne paulijane su: da je protivniku pobijanja bio poznat dužnikov dolus. pa takvo raspolaganje uistinu i poduzme. Dakle. Smisao načela je da se osigura maksimalna ekvivalentnost vrijednosti činidbe i protučinidbe. kod zablude će se uvažiti prava volja stranke ukoliko se dokaže da je zabluda bitna i neskrivljena. Kulpozna paulijanska tužba (actio Pauliana culposa) podiže se kad dužnik nije znao. Razlikuju se 4 vrste paulijanske tužbe: 3. Pretpostavke za uspješno pobijanje su dospjelost vjerovnikovog potraživanja i pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika. odnosno ako zbog njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikovog potraživanja. Prevara postoji kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane. pri čemu se ne traži bitnost zablude. Ostale pretpostavke su iste kao i kod dolozne paulijane. Stranka koja je prevarom navedena na zaključenje pravnog posla ima pravo zatražiti njegovo poništenje i naknadu štete. da se radi o naplatnom pravnom poslu ili naplatnom raspolaganju. Pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika. druga ugovorna strana ima pravo tražiti naknadu pretrpljene štete.COM . Povreda načela jednake vrijednosti činidbi. 9. Znanje mora postojati u trenutku poduzimanja radnje. ostvario je oba elementa namjere. Ako zbog zablude doĎe do poništenja ugovora. ali je mogao znati da preduzetim raspolaganjem šteti vjerovniku. Za pravnu radnju koja se pobija. To je tzv. Posebna pretpostavka za ovu tužbu je consilium fraudis. odnosno pravni posao. odreĎene subjektivne okolnosti na strani dužnika ili protivnika pobijanja. tj. te instituta prekomjernog oštećenja. ili je održava u zabludi.pobijanje izvan stečaja. zavisi prvenstveno od mogućnosti dokazivanja posebnih pretpostavki (tj. Osim consilium fraudis-a. ispunile i posebne pretpostavke koje se tiču vrste pravnog posla koja se pobija. odnosno da odstupanja ne prelaze zakonom ustanovljenu mjeru. prestacija) je jedno od osnovnih načela obveznog prava.

Kod pobojnosti stranke svojim sporazumom mogu odnose restitucije drugačije odrediti. Mora se raditi o krvnim srodnicima u pravoj liniji. Vjerovnik ovdje dokazuje samo besplatnost raspolaganja. Posljedice nastupaju ex tunc. ili o srodnicima po tazbini do 4. Singularni sukcesori te osobe (osobe kojima je pravnim poslom prenesena odreĎena korist). Svi rokovi su prekluzivni. Univerzalni sukcesori te osobe (nasljednici ili npr. Od pobijanja su isključeni uobičajeni pokloni. Npr.stepena pobočne linije.da se ispunjeno ne vraća do trenutka poništenja. Ostale pretpostavke porodične pauliane su naplatan pravni posao i rok podizanja od 3 godine. Osoba sa kojom je zaključen pravni posao. npr. a najkasnije 3 godine od dana sklapanja pravnog posla (objektivni rok). odricanje od nasljedstva itd). tužba se može podići bez obzira da li je sukcesor znao da se pravni posao može pobijati. pod uslovom da nije znao ni morao znati za postojanje uzroka pobojnosti. Rok za zahtjev je 1 godina od saznanja za razlog pobojnosti (subjektivni rok).BH-PRAVNICI.nova pravna osoba nastala spajanjem postojećih) 5. Za osobu koja je bez potrebnog odobrenja sklopila pravni posao za vrijeme svoje ograničene poslovne sposobnosti. bez obzira što strana u zabludi nije kriva za svaoju zabludu. Prezumira se da je bračnom drugu odnosno srodnicima bilo poznato da se raspolaganjem nanosi šteta vjerovniku. 24. 32 WWW. ili do 4.stepena. Porodična paulijanska tužba (actio Pauliana familiaria) predviĎena je za slučaj kad dužnik zaključi pravni posao ili poduzme raspolaganje u korist svog bračnog druga ili srodnika. Presumpcija je oboriva. to su stranke u poslu. 8. od zaključenja pravnog posla. tj. Pasivno legitimirani kod paulijanskih tužbi su: 3. Ugovaratelj na čijoj strani je uzrok pobojnosti odgovara suugovaratelju za štetu.COM . Rok podnošenja kvazipaulijane je 3 godine.BH-PRAVNICI. rok je 3 mjeseca od dana sticanja potpune poslovne sposobnosti. Odgovornost postoji i u nekim slučajevima kada ugovaratelj na čijoj je strani uzrok pobojnosti nije kriv za pobojnost ugovora. odnosno osoba u čiju korist je radnja poduzeta. TakoĎe se može tražiti povrat onoga što je namjerno uništeno ili otuĎeno.ugovor o darovanju. Razlika u odnosu na restituciju kod ništavih poslova je u tome što kod pobojnih nije predviĎena mogućnost oduzimanja datog ili primljenog u korist općine. beskamatni zajam. ako su srazmjerni materijalnim mogućnostima dužnika. U tom slučaju suugovaratelj može tražiti vraćanje samo onog dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini te osobe ili je upotrijebljen u njenu korist. POSLJEDICE PONIŠTENJA Posljedice poništenja su restitucija i odgovornost za štetu. 4. Ako je korist prenesena besplatnim pravnim poslom.WWW. a na štetu vjerovnika. Tuženi može izbjeći pobijanje ako ispuni dužnikovu obavezu prema vjerovniku. Kvazipaulijanska tužba namijenjena je za pobijanje besplatnih pravnih poslova i besplatnih raspolaganja u korist trećeg lica (npr. kod zablude druga savjesna strana ima pravo tražiti naknadu štete. a iznimno i neke treće osobe. znali da se nanosi šteta vjerovniku. pa po njihovom isteku prestaje pravo na zahtjev za poništenje. KO I U KOJEM ROKU MOŢE TRAŢITI POBOJNOST PRAVNOG POSLA Načelno. jer se neoborivo prezumira da su dužnik i osoba u čiju korist je raspolaganje učinjeno. Izuzetak od potpune restitucije predviĎen je u slučaju da pravni posao bude poništen zbog ograničene poslovne sposobnosti. nagradni pokloni i pokloni iz zahvalnosti. Od stranaka poništenje može tražiti ona u čijem interesu je pobojnost ustanovljena.COM 17.

Mogućnost konvalidacije izuzetno zavisi i od volje druge strane.WWW. slučaj kada nevaljan pravni posao naknadno postane valjan. Originarno ili izvorno sticanje prava znači da sticatelj ne izvodi svoje pravo iz prava prethodnika. Pobojni pravni poslovi u načelu mogu konvalidirati. Stranka u čijem interesu je pobojnost ustanovljena odlučuje da li će se koristiti pravom poništenja posla ili ne. VIII – STICANJE I GUBITAK PRAVA A. Posao koji je pobojan zbog ograničene poslovne sposobnosti stranke. konvalidiraće i u slučaju naknadnog odobrenja takvog posla od strane zakonskog zastupnika ili od same stranke koja je u meĎuvremenu stekla punu poslovnu sposobnost. tj. pravni posao će konvalidirati. KONVALIDACIJA Konvalidacija je osnaženje nevaljanih pravnih poslova. da oštećeni istakne zahtjev da se njegova obaveza smanji na pravičan iznos. Postoje 2 vrste sukcesija: univerzalna i singularna. Univerzalna sukcesija je prelaz svih prava (i obaveza) od 33 WWW. meĎu strankama će važiti taj drugi pravni posao ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su stranke željele postići i ako se može smatrati da bi one sklopile taj drugi posao da su znale za ništavost sklopljenog posla. Izuzeci su u slijedećim slučajevima: Zabranjeni pravni poslovi će konvalidirati ako se ispune 2 pretpostavke: 2. 4. Takvo pretvaranje ništavog u valjani pravni posao naziva se konverzija. Ovdje do izražaja dolazi princip nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet – niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što ga sam ima.BH-PRAVNICI. Subjekt od koga se pravo stiče naziva se pravni prethodnik ili auctor.kod zablude ako je suugovaratelj strane u zabludi spreman izvršiti ugovor kao da zablude nije bilo. Postoje 2 vrste derivativnog sticanja prava: translativno i konstitutivno sticanje. 5. da sud udovolji tom zahtjevu. KONVERZIJA Kad ništav pravni posao zadovoljava pretpostavke valjanosti nekog drugog pravnog posla. Može biti originarno i derivativno. Translativno sticanje je derivativno sticanje kod kojeg auktor svoje pravo u cijelom obimu prenosi na sukcesora.COM . Konverzijom se načelno spasavaju pravni poslovi koje stranke zaključe zbog nedovoljnog poznavanja pretpostavki valjanosti. da je posao izvršen. da je zabrana manjeg značenja 3. Zelenaški pravni posao će konvalidirati ako se ispune 3 pretpostavke: 3. Ako se odrekne tog prava. STICANJE PRAVA Sticanje prava je spajanje subjektivnih prava sa nekim subjektom. ili u zakonskom roku ne podigne tužbu na poništenje.BH-PRAVNICI. Derivativno sticanje prava postoji kada sticatelj svoje pravo temelji na pravu prethodnika.COM C. Ništavi pravni poslovi u načelu ne mogu konvalidirati. da takav zahtjev podnese u roku od 5 godina od sklapanja posla. npr. Translativno sticanje se u teoriji naziva i pravnim nasljeĎivanjem ili sukcesijom. D. a udovoljiće mu ako je to moguće. a onaj koji stiče pravo naziva se pravni nasljednik ili successor.

Pravnim poslom se ne može odrediti ni da zastarijevanje neće teći za neko vrijeme. (suprotan institut je dosjelost). MeĎutim. GUBITAK PRAVA Gubitak prava je odvajanje subjektivnog graĎanskog prava od njegovog nosioca. To je zakonski rok nakon kojeg se pravo više ne može ostvariti prinudnim putem. Konstitutivno sticanje je derivativno sticanje kod kojeg prethodnik na osnovu svog dosadašnjeg prava za sticatelja osniva novo pravo. Bitno je naglasiti da su objekt zastare samo imovinska prava.BH-PRAVNICI. a proteklo vrijeme se ne uračunava. vodu. tj.COM . niti mogu ugovorom produžiti niti skratiti vrijeme zastare koje je odreĎeno propisom. U takvim slučajevima zastara može samo ponovo započeti. Opći zastarni rok je 5 godina (po ZOO). Prekluzivni rok je strogi zakonski rok unutar kojeg stranka mora poduzeti odreĎene radnje. u suprotnom prestaje samo subjektivno pravo. Apsolutni gubitak prava ili prestanak prava je slučaj kada jedan subjekt gubi odreĎeno pravo.COM prethodnog na novi subjekt. Singularna sukcesija je prelaz pojedinačnog prava (ili obaveze) sa prethodnog na novi subjekt. zastaruju nakon 10 godina. potrtaživanje zakupnine i naknade štete. 34 WWW. Istek zakonom odreĎenog vremena – zastarnog roka ili roka zastare. zastara se nastavlja.WWW. Prekid zastare je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći. plin. odnosno nagodbom pred nadležnim organom. TakoĎer se nije dozvoljeno odreći zastare prije nego što protekne vrijeme predviĎeno za zastaru. Zastarni rok započinje prvog dana iza dospjelosti. Može biti relativan i apsolutan. a ne samo pravo na zahtjev.BH-PRAVNICI. grijanje. Bitno je razlikovati zastarni od prekluzivnog roka. Zastoj zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne može započeti ili zbog kojih već započeta zastara prestaje teći. Npr. pravo vlasništva nikad ne zastarijeva. kao i sudskom nagodbom. B. kao i potraživanja za PTT usluge. Relativan gubitak prava postoji u slučaju kad jedan subjekt gubi odreĎeno subjektivno pravo. a da ga niko istovremeno ne stiče. ZASTARA PRAVA (PRAESCRIPTIO) Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme. Kad te okolnosti otpadnu. održavanje čistoće i dimnjačarske usluge. (npr. vlasnik nekretnine osnuje služnost u korist susjedovog zemljišta). 2. Pretpostavke zastare su: 1. uračunava se vrijeme proteklo prije zastoja. Nepodizanje tužbe. tako dugo dok te okolnosti ne otpadnu. a drugi subjekt istovremeno to pravo stiče. Potraživanja utvrĎena pravosnažnom sudskom odlukom ili odlukom nadležnog organa. Stranke se ne mogu putem ugovora niti unaprijed odreći zastare. Rok od 3 godine važi npr. Kod zastare se redovno radi o zastarijevanju zahtjeva. Posebni rokovi su 3 godine i 1 godina. ali pravo služnosti može zastariti zbog nevršenja (non usu). Rok od 1 godine predviĎen je za potraživanja za domaćinstvima isporučenu električnu energiju. a mnogo rjeĎe o zastari (gašenju) samog subjektivnog prava. zatim RTV pretplatu. ima srazmjerno malo subjektivnih graĎanskih prava koja zastarijevaju zbog nevršenja.za meĎusobna potraživanja pravnih lica nastala iz ugovora o prometu robe i usluga.

COM . Nastupom zastare u pravilu prestaje pravo zahtjeva na ispunjenje obaveze. Bitno je napomenuti da sud ne vodi računa o zastari po službenoj dužnosti. ne prestaje obaveza. već pravo zahtjeva na njeno prinudno izvršenje.WWW. Ukoliko tuženi ne istakne prigovor zastare. sud će postupiti sa tužbom ne obazirući se na zastaru. odnosno zastarjelo pravo se ne može ostvariti putem suda.COM Učinak zastare. 35 WWW.BH-PRAVNICI. Dakle.BH-PRAVNICI. Obaveza se od utužive pretvorila u neutuživu (naturalnu) obavezu. već isključivo na prigovor tužene strane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->