to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest. prosudite sami koje su vam bolne to ke . Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. Tada tu vodu mozete popiti. a sve vi e njihova ljepota. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. Na alost. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe. kao amulete i predmete za divinaciju. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak. lije enje.za srce i cirkulaciju ametista. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. vjerojatno vam je potreban.odli an za kosu i ko u . Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. a i itala tu a iskustva. Ako niste u takvoj mogu nosti. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. Kao nakit.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. niti da njemu voda teti.

aluminij Galenit .bakar Diopsid .bakar Meteorit .nikal Hidenit .olovo Garnierit .sumpor Magnetit .aluminij Kunzit . bakar Amazonit .sumpor Realgar .cink.aluminij Iolit .aluminij Kianit . sumpor Atacamit .eljezo u velikim koli inama Malahit . ispoliran Angelit . pogledate prvo njihov kemijski sastav.bakar Aurikalcit .aluminij Mjese ev kamen .barij Pirit .olovo . pare.bakar Cinnabar . molibden Kalcantit .aluminij Lapis Lazuli .iva Kobaltokalcit . koristiti obra en. Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit . arsen Rodokrosit .olovo.sumpor.mo e sadr avati bakterije. kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .bakar Koralj .bakar.mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan .aluminij Labradorit .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .bakar Cerrusite .bakar i sumpor Krizokola .sumpor.otrovna pra ina.bakar Eliat kamen .bakar Dioptaz .bakar Jantar .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.kobalt Konikalcit .mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .bakar Kalcopirit .aluminij Garnet (granat) .bakar Smaragd . arsen Moldavit .cink i bakar Azurit .

bakar Vandanit . ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. Kombiniranjem krivih kristala.olovo Variscit . Hematit je tako er popularan. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. cink Stibnit . kao npr Hematit i Selenit . Ametist je vrlo popularan kristal.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: . Kada kristal u e u na e energetsko polje.olovo Turmalin.i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata. Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih.mo e sadr avati aluminij. Ostavite kristal sa . tetimo sebi. Odre eni kristali. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne.aluminij Spinel .aluminij Safir . ali i nezdrave.Rubin . Ako elite biti sigurni. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. nikada sam. ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas. on ga mjenja.osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom. lubenica . Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost. mogu biti izvrsni. Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme. ista i kristala .aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno.aluminij Tirkiz .

energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. znati ete o istiti i kristal. kao obli kamen ili u obliku valjka. Ovako se kristal i napuni. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. On aktivira sve nivoe svijesti. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap. Ako znate o istiti auru. Naj e e se koristi u lije enju tumora. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. . -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. . Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. titi od podzemnih zra enja. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. Sadr i istu i sna nu energiju. najbolje ju je izbejgavati. Razbija energetske blokade. epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje..i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. kroni nih upala. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. naj e e kori tenim za lije enje. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. Opal. eliksire i masa e kristalima.

akru.htm .peacefulmind. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www. Ovaj kamen je za Razumijevaje. povezat e vas s va im neurozama. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www.rs/ Dekameron(Beograd): http://www. poma e otvaranju Tre eg oka (6. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite. Edukativni linkovi: http://www.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www. On iznosi stvari na povr inu.co. na 6. to ne mora uvijek biti ugodno. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju.hr/ http://rainbowcrystal. Kada se polo i na elo. akre) i grlene akre. Visoko Vodstvo.html http://www.dekameron. Ako ga nosite oko vrata.com/crystal/crystala. pokazuje put k Prosvjetljenju. Ja a svjesnost. Puni se energijom Mjeseca.novaarka.com/stones. Tamniji primjerci se vi e cijene. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin. duboko plave boje.svetkristala.nebeski-dar. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju.nebeski-dar. intuiciju. kao i me u kristaloterapeutima. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale.

krizopras. ametist. krizopras. heliotrop.com/2010/02/odrzavanje-kristala. dimni kvarc. gorski kristal. malahit.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www.webs.bijeli ahat.blogspot. oniks Anemija: broncit. magnetit. tigrovo oko Bolovi: ametist. aventurin Alergije: aventurin. azurit. biser. turmalin kvarc.magicus. oniks Artritis: ametist.com/kristali. hematit. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. ahat. krizokola. oniks. malahit.malahit Bubrezi: heliotrop. fluorit. rubin. jaspis. septarian .php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat. kalcedon. turmalin.htm http://okristalima. ru i asti kvarc. prazem Alkoholizam: ametist. mahovinasti ahat.http://namariasdemonicrealm.info/hr/magicus/tekst. rubin. jantar. granat. opsidijan. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin. lapis lazuli. granat. emerald. hematit. ad. krizokola. karneol.

topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. topaz Herpes: aventurin. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. tirkiz. ametist. amonit. krizopras. kalcit. krizopras. aventurin. dijamant Hemeroidi : ahat. granat Imunitet: ametist. hema tit. rutil kvarc. emerald. kalcit. mokait. ad Crijeva: mahovinasti ahat. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. opsidijan mahahonij. epidot. krizokola. aventurin. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. suze apa a. granat. fluorit. kalcedon. ad. beril. topaz Glavobolje/migrene: ametist.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. azurit. dolomit. citrin. lapis lazuli. hematit. mjese ev kamen. zeleni fluorit. magnetit. labradorit. unakit. rubin. malahit. rodohrozit. turmalin crni . turmalin kvarc. tigrovo oko. sun ev kamen. dimni kvarc. rutil kvarc. koralj Giht: turmalin crni.

turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. jantar. rutil kvarc. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. granat. ru i asti kvarc. opsidijan snije ni. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. akvamarin Ko a: azurit. malahit. septarian Krvarenja: ahat. krizopras. granat. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. celestit. ametist. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. jantar. jaspis. ru i asti kvarc. dijamant. pirit Leukemija: heliotrop. dolomit. peridot Kosa: okamenjeno drvo. hematit. dimni kvarc. sodalit . lapis lazuli (bolne menstruacije). smaragd. unakit. krizopras. ocean jaspis Nesanica:ametist. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. granat. rutil kvarc. gorski kristal. opal. gorski kristal. kalcit.Impotencija:ahat. tanzanit Krv: aventurin. hematit. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. sardoniks. gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. citrin. labradorit. granat. karneol. topaz Kolitis: emerald. kalcit. jaspis. opsidijan. topaz. okamenjeno drvo.

sod alit. ahat. apatit. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. rodonit. opal anden. lapis lazuli Prehlada: amazonit. tigrovo oko Proljev: beril. tirkiz Plodnost: krizopras. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. ru i asti kvarc. mjese ev kamen. plavi kalcit. magnetit Promuklost: heliotrop. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. sardoniks. citrin. unakit. ad. granat. ametist. peridot. kalcedon Prostata: goldston. celestit. akvamarin. oniks Porod/trudno a: krizokola.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. jaspis. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. unakit. rutil kvarc. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . ametist. sokolovo oko.

ru i asti kvarc Sluh: celestit. turmalin Upala grla: rodonit. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. akvamarin. kalcedon Slezena: jantar. lapis lazuli Sklerodermija: beril. opal. aventurin titnja a: plavi kalcit. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. kalcit. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. kalcit. azurit. krizokola. emerald. safir. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. hematit. opsidijan mahagonij. karneol. granat. granat. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. magnezit e erna bolest: citrin. zeleni fluorit. sardoniks. dijamant. rodonit. goldston. dijamant. sodalit Upale: akvamarin . lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . heliotrop. akvamarin. hematit. fluorit. howlit. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. okamenjeno drvo. dimni kvarc. apatit.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. tigrovo oko. hematit. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit. opal anden. sodalit. gorski kristal.

tirkiz Zubi i desni: ahat. jaspis.ivcani sustav: botswana ahat. jaspis. tigrovo oko utica : citrin. zeleni fluorit. sodalit. apatit. amazonit. ametrin. magnezit. beril. mjese ev kamen. kalcedon. howlit u /kamenci: karneol. amazonit. azurit. ad . gorski kristal lijezde: sardoniks. jantar. lapis lazuli. malahit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful