to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

sve manje se promovira njihov terapeutski u inak.odli an za kosu i ko u . Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. a i itala tu a iskustva. vjerojatno vam je potreban. Ako niste u takvoj mogu nosti. Na alost. Kao nakit. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca.za srce i cirkulaciju ametista. a sve vi e njihova ljepota. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. Tada tu vodu mozete popiti. lije enje. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. kao amulete i predmete za divinaciju. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. niti da njemu voda teti. U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. prosudite sami koje su vam bolne to ke .

bakar Cinnabar .mo e sadr avati bakterije.bakar Meteorit .bakar Koralj .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit .aluminij Iolit .aluminij Garnet (granat) .olovo .mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit . pare.aluminij Labradorit .aluminij Galenit .bakar Kalcopirit .bakar Eliat kamen .barij Pirit .bakar Aurikalcit .sumpor.bakar Diopsid . arsen Rodokrosit .aluminij Kunzit .cink.nikal Hidenit .kobalt Konikalcit .bakar.bakar i sumpor Krizokola . ispoliran Angelit . kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .aluminij Kianit .bakar Cerrusite . Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .aluminij Mjese ev kamen .sumpor Realgar .sumpor Magnetit . pogledate prvo njihov kemijski sastav.olovo Garnierit .otrovna pra ina.bakar Smaragd .aluminij Lapis Lazuli .cink i bakar Azurit .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.bakar Dioptaz .sumpor.mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan .iva Kobaltokalcit .bakar Jantar .eljezo u velikim koli inama Malahit . sumpor Atacamit . bakar Amazonit . koristiti obra en. molibden Kalcantit . arsen Moldavit .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .olovo.

bakar Vandanit .olovo Variscit . U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut.aluminij Spinel . lubenica . ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost. cink Stibnit .osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. Kombiniranjem krivih kristala. ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. tetimo sebi. ali i nezdrave. Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. Ako elite biti sigurni.mo e sadr avati aluminij.olovo Turmalin. Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih.i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata. uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: .aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno. Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme. ista i kristala .aluminij Tirkiz . Hematit je tako er popularan. Ametist je vrlo popularan kristal.Rubin . Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. mogu biti izvrsni. Ostavite kristal sa . kao npr Hematit i Selenit . on ga mjenja.aluminij Safir . ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. Odre eni kristali. Kada kristal u e u na e energetsko polje. nikada sam.

najbolje ju je izbejgavati.i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. naj e e kori tenim za lije enje. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. On aktivira sve nivoe svijesti. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. kroni nih upala. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom.. energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. . Ako znate o istiti auru. eliksire i masa e kristalima. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. Razbija energetske blokade. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. Naj e e se koristi u lije enju tumora. kao obli kamen ili u obliku valjka. Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. . epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. Ovako se kristal i napuni. titi od podzemnih zra enja. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap. znati ete o istiti i kristal. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. Sadr i istu i sna nu energiju. Opal.

Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin.novaarka. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite. intuiciju.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima. Kada se polo i na elo.nebeski-dar.svetkristala.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju.co. Ovaj kamen je za Razumijevaje. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www.hr/ http://rainbowcrystal.htm . to ne mora uvijek biti ugodno.peacefulmind. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. poma e otvaranju Tre eg oka (6.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www. pokazuje put k Prosvjetljenju. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. Tamniji primjerci se vi e cijene.html http://www.dekameron.com/stones. Visoko Vodstvo. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja. na 6. Ja a svjesnost. On iznosi stvari na povr inu. kao i me u kristaloterapeutima. duboko plave boje. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne. Puni se energijom Mjeseca. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo. akru. Edukativni linkovi: http://www.rs/ Dekameron(Beograd): http://www. povezat e vas s va im neurozama.com/crystal/crystala. akre) i grlene akre. Ako ga nosite oko vrata.nebeski-dar. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www.

granat.info/hr/magicus/tekst. ametist. kalcedon.malahit Bubrezi: heliotrop. jaspis.com/kristali. dimni kvarc.webs. malahit. jantar. krizokola. rubin.http://namariasdemonicrealm. oniks. tigrovo oko Bolovi: ametist. lapis lazuli. ru i asti kvarc.com/2010/02/odrzavanje-kristala. mahovinasti ahat. heliotrop. fluorit. krizopras. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin. ahat.magicus. malahit.php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat. krizopras. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. emerald. azurit. oniks Artritis: ametist.blogspot. turmalin. hematit. opsidijan. prazem Alkoholizam: ametist. magnetit. turmalin kvarc. ad. granat. krizokola. aventurin Alergije: aventurin. karneol. oniks Anemija: broncit. gorski kristal.bijeli ahat. rubin.htm http://okristalima. biser. hematit.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www. septarian .

fluorit. ametist. granat Imunitet: ametist. mjese ev kamen. suze apa a. beril. koralj Giht: turmalin crni. magnetit. emerald. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. turmalin kvarc. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. zeleni fluorit. dolomit. azurit. tigrovo oko. granat. sun ev kamen. kalcedon. tirkiz. ad Crijeva: mahovinasti ahat. rodohrozit. rubin. krizokola. epidot. dimni kvarc. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. aventurin. turmalin crni . kalcit. malahit. hema tit. kalcit. rutil kvarc. aventurin. ad. krizopras. opsidijan mahahonij. topaz Glavobolje/migrene: ametist. rutil kvarc. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. amonit.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. hematit. mokait. topaz Herpes: aventurin. citrin. lapis lazuli. labradorit. dijamant Hemeroidi : ahat. unakit. krizopras.

ametist. topaz Kolitis: emerald. jaspis. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. granat. opal. peridot Kosa: okamenjeno drvo. gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. kalcit. lapis lazuli (bolne menstruacije). dijamant. septarian Krvarenja: ahat. ocean jaspis Nesanica:ametist. granat. topaz. opsidijan snije ni. opsidijan. smaragd. rutil kvarc. jantar. celestit.Impotencija:ahat. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. krizopras. gorski kristal. dolomit. karneol. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. labradorit. jantar. malahit. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. hematit. rutil kvarc. dimni kvarc. sardoniks. tanzanit Krv: aventurin. krizopras. sodalit . malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. citrin. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. unakit. gorski kristal. jaspis. pirit Leukemija: heliotrop. granat. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. ru i asti kvarc. ru i asti kvarc. granat. akvamarin Ko a: azurit. okamenjeno drvo. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. kalcit. hematit.

kalcedon Prostata: goldston. unakit. plavi kalcit. sod alit. sokolovo oko. mjese ev kamen. lapis lazuli Prehlada: amazonit. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. akvamarin. tirkiz Plodnost: krizopras. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . peridot. rodonit. oniks Porod/trudno a: krizokola. sardoniks. ametist. ru i asti kvarc. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. tigrovo oko Proljev: beril. ametist. rutil kvarc. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. unakit. magnetit Promuklost: heliotrop. apatit. jaspis. ahat. ad.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. celestit. granat. opal anden. citrin.

goldston. dijamant. granat. krizokola. ru i asti kvarc Sluh: celestit. sardoniks. okamenjeno drvo. aventurin titnja a: plavi kalcit. akvamarin. azurit. zeleni fluorit. lapis lazuli Sklerodermija: beril. magnezit e erna bolest: citrin. hematit. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. gorski kristal. tigrovo oko. opal. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. opal anden. heliotrop. granat. sodalit. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. kalcit. lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . safir. kalcedon Slezena: jantar. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. dimni kvarc. dijamant. fluorit. karneol. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. howlit. emerald. rodonit. hematit. opsidijan mahagonij. apatit. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. kalcit. akvamarin. hematit. sodalit Upale: akvamarin . turmalin Upala grla: rodonit. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit.

jaspis. ametrin. amazonit. magnezit. howlit u /kamenci: karneol. mjese ev kamen. malahit. azurit. kalcedon. gorski kristal lijezde: sardoniks. beril.ivcani sustav: botswana ahat. lapis lazuli. tirkiz Zubi i desni: ahat. jantar. amazonit. zeleni fluorit. ad . apatit. tigrovo oko utica : citrin. sodalit. jaspis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful