to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

Kao nakit. prosudite sami koje su vam bolne to ke . kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. a sve vi e njihova ljepota. Na alost. kao amulete i predmete za divinaciju. vjerojatno vam je potreban. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. lije enje. Tada tu vodu mozete popiti. niti da njemu voda teti.odli an za kosu i ko u . Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. a i itala tu a iskustva. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest.za srce i cirkulaciju ametista.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. Ako niste u takvoj mogu nosti.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente.

mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .cink. arsen Moldavit .bakar Koralj . bakar Amazonit . molibden Kalcantit .kobalt Konikalcit . kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .barij Pirit .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit .bakar.aluminij Galenit .sumpor Magnetit .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.iva Kobaltokalcit .bakar Kalcopirit .bakar Diopsid .aluminij Iolit . pare.mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan .bakar Meteorit .olovo.bakar Cinnabar .sumpor. arsen Rodokrosit .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .sumpor.aluminij Lapis Lazuli .olovo Garnierit .olovo .aluminij Kunzit .bakar i sumpor Krizokola .mo e sadr avati bakterije.sumpor Realgar .otrovna pra ina.aluminij Labradorit .bakar Jantar .nikal Hidenit .eljezo u velikim koli inama Malahit .bakar Cerrusite .bakar Eliat kamen .aluminij Mjese ev kamen . Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit . sumpor Atacamit .aluminij Garnet (granat) . koristiti obra en.cink i bakar Azurit .bakar Aurikalcit .bakar Dioptaz . pogledate prvo njihov kemijski sastav.aluminij Kianit .bakar Smaragd . ispoliran Angelit .

aluminij Tirkiz . uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: . Ostavite kristal sa . ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas. on ga mjenja.aluminij Safir .i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata.aluminij Spinel . ali i nezdrave. Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale.osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom. Odre eni kristali. Kada kristal u e u na e energetsko polje. kao npr Hematit i Selenit . Hematit je tako er popularan. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. Ako elite biti sigurni. Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. tetimo sebi.aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno. Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih. Kombiniranjem krivih kristala. cink Stibnit . nikada sam. ista i kristala . mogu biti izvrsni. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost.bakar Vandanit .olovo Turmalin. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. Ametist je vrlo popularan kristal. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne.olovo Variscit . lubenica .mo e sadr avati aluminij.Rubin .

Vrlo ga esto koriste i za energetski tap.i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. kao obli kamen ili u obliku valjka. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. . eliksire i masa e kristalima. Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. Naj e e se koristi u lije enju tumora. On aktivira sve nivoe svijesti. Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje. znati ete o istiti i kristal. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja.. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. najbolje ju je izbejgavati. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. Ovako se kristal i napuni. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. Ako znate o istiti auru. kroni nih upala. energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. titi od podzemnih zra enja. . Razbija energetske blokade. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. naj e e kori tenim za lije enje. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. Opal. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. Sadr i istu i sna nu energiju. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi.

poma e u meditaciji i mentalnom razvoju. Visoko Vodstvo. Tamniji primjerci se vi e cijene.svetkristala.nebeski-dar. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. to ne mora uvijek biti ugodno. na 6. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja.novaarka. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne. Puni se energijom Mjeseca.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www. pokazuje put k Prosvjetljenju. Ako ga nosite oko vrata.htm . Ovaj kamen je za Razumijevaje. akru. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite. Kada se polo i na elo. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www. kao i me u kristaloterapeutima.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima.rs/ Dekameron(Beograd): http://www.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo.com/crystal/crystala. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti.peacefulmind.dekameron. On iznosi stvari na povr inu.co. poma e otvaranju Tre eg oka (6. akre) i grlene akre.hr/ http://rainbowcrystal.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima. povezat e vas s va im neurozama. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin.html http://www. Ja a svjesnost. Edukativni linkovi: http://www.nebeski-dar. duboko plave boje. intuiciju.com/stones.

krizokola. krizopras. krizopras. septarian . oniks Anemija: broncit. hematit. jaspis. ahat. granat. emerald. karneol.php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. heliotrop. prazem Alkoholizam: ametist. krizokola. oniks.htm http://okristalima.bijeli ahat. rubin.malahit Bubrezi: heliotrop. turmalin. ametist. ru i asti kvarc. ad. oniks Artritis: ametist. turmalin kvarc. magnetit. malahit. mahovinasti ahat. aventurin Alergije: aventurin. opsidijan. granat.magicus. kalcedon.http://namariasdemonicrealm. fluorit.com/kristali.com/2010/02/odrzavanje-kristala. lapis lazuli. azurit.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www. biser. malahit.blogspot. rubin. hematit. tigrovo oko Bolovi: ametist. gorski kristal. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin. jantar. dimni kvarc.info/hr/magicus/tekst.webs.

kalcedon. kalcit. opsidijan mahahonij. suze apa a. granat. citrin. amonit. ad Crijeva: mahovinasti ahat. unakit. topaz Glavobolje/migrene: ametist. azurit. tigrovo oko. krizokola. mjese ev kamen. hema tit. dijamant Hemeroidi : ahat. hematit. ametist. turmalin kvarc. labradorit. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. tirkiz. epidot. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. ad. rutil kvarc. fluorit.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. rodohrozit. krizopras. emerald. turmalin crni . zeleni fluorit. beril. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. lapis lazuli. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. aventurin. sun ev kamen. aventurin. dolomit. magnetit. granat Imunitet: ametist. malahit. rutil kvarc. dimni kvarc. topaz Herpes: aventurin. mokait. krizopras. rubin. kalcit. koralj Giht: turmalin crni.

jantar. kalcit. okamenjeno drvo. dimni kvarc. malahit. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. akvamarin Ko a: azurit. dijamant. krizopras. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. labradorit. gorski kristal. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. hematit. smaragd. sardoniks. ru i asti kvarc. opal. jaspis. gorski kristal. dolomit. granat. rutil kvarc. celestit. tanzanit Krv: aventurin. septarian Krvarenja: ahat. sodalit . lapis lazuli (bolne menstruacije). granat. hematit. topaz Kolitis: emerald. ocean jaspis Nesanica:ametist. pirit Leukemija: heliotrop. opsidijan snije ni. gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. rutil kvarc. jaspis. opsidijan. unakit. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. ru i asti kvarc. granat. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. citrin. peridot Kosa: okamenjeno drvo. krizopras. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. ametist. topaz.Impotencija:ahat. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. granat. jantar. kalcit. karneol.

tirkiz Plodnost: krizopras. sardoniks. ru i asti kvarc. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. lapis lazuli Prehlada: amazonit. ahat. sod alit. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. peridot. jaspis. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad .Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. celestit. oniks Porod/trudno a: krizokola. kalcedon Prostata: goldston. sokolovo oko. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. rutil kvarc. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. akvamarin. granat. apatit. unakit. rodonit. citrin. plavi kalcit. opal anden. magnetit Promuklost: heliotrop. tigrovo oko Proljev: beril. mjese ev kamen. unakit. ad. ametist. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. ametist.

emerald. sodalit Upale: akvamarin . dimni kvarc. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. opal. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. aventurin titnja a: plavi kalcit. lapis lazuli Sklerodermija: beril. kalcedon Slezena: jantar. goldston. turmalin Upala grla: rodonit. ru i asti kvarc Sluh: celestit. granat. akvamarin. opsidijan mahagonij. hematit. magnezit e erna bolest: citrin. safir. azurit. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. sodalit. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. heliotrop. hematit. dijamant. sardoniks. kalcit. lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . gorski kristal. rodonit. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit. okamenjeno drvo. tigrovo oko. dijamant. krizokola. fluorit. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. hematit. zeleni fluorit. akvamarin. granat. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. karneol. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. apatit. kalcit. opal anden. howlit.

tirkiz Zubi i desni: ahat. ametrin. mjese ev kamen. jaspis. howlit u /kamenci: karneol.ivcani sustav: botswana ahat. azurit. beril. apatit. kalcedon. jaspis. amazonit. jantar. ad . gorski kristal lijezde: sardoniks. lapis lazuli. amazonit. tigrovo oko utica : citrin. malahit. sodalit. zeleni fluorit. magnezit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful