to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

niti da njemu voda teti. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente. a i itala tu a iskustva. kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. a sve vi e njihova ljepota. prosudite sami koje su vam bolne to ke . Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. Kao nakit.za srce i cirkulaciju ametista. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. Ako niste u takvoj mogu nosti. Na alost. Tada tu vodu mozete popiti. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. lije enje. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti.odli an za kosu i ko u . U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca. Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe. kao amulete i predmete za divinaciju. vjerojatno vam je potreban.

olovo .bakar Eliat kamen .otrovna pra ina.bakar.aluminij Iolit .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.kobalt Konikalcit .olovo Garnierit .sumpor Realgar .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .bakar Diopsid .bakar i sumpor Krizokola . molibden Kalcantit . kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .aluminij Galenit . arsen Moldavit . pare.cink.bakar Dioptaz .aluminij Garnet (granat) . Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .bakar Koralj .bakar Meteorit .bakar Smaragd .sumpor.mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan . ispoliran Angelit .mo e sadr avati bakterije.nikal Hidenit .bakar Cerrusite .bakar Jantar . pogledate prvo njihov kemijski sastav.olovo.aluminij Lapis Lazuli .eljezo u velikim koli inama Malahit .aluminij Kunzit .cink i bakar Azurit . arsen Rodokrosit .bakar Cinnabar .sumpor.aluminij Labradorit .mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .barij Pirit .aluminij Mjese ev kamen .bakar Kalcopirit .iva Kobaltokalcit . sumpor Atacamit .bakar Aurikalcit .sumpor Magnetit .aluminij Kianit . koristiti obra en. bakar Amazonit .

ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas.bakar Vandanit . Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih. kao npr Hematit i Selenit . ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. Hematit je tako er popularan. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut. Odre eni kristali.aluminij Tirkiz . tetimo sebi. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. ali i nezdrave. Kada kristal u e u na e energetsko polje. nikada sam. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost. ista i kristala . lubenica .olovo Variscit .i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. Ostavite kristal sa . Kombiniranjem krivih kristala.aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno. Ako elite biti sigurni. Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme.aluminij Spinel .Rubin .aluminij Safir .i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. mogu biti izvrsni. Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. cink Stibnit .mo e sadr avati aluminij. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne. Ametist je vrlo popularan kristal. on ga mjenja.osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom.olovo Turmalin. uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: .

Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. Razbija energetske blokade. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. . jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. On aktivira sve nivoe svijesti. najbolje ju je izbejgavati. Naj e e se koristi u lije enju tumora. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. naj e e kori tenim za lije enje. titi od podzemnih zra enja.i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. znati ete o istiti i kristal. -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. Ako znate o istiti auru. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. kao obli kamen ili u obliku valjka. eliksire i masa e kristalima. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. kroni nih upala. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. Opal. epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. . Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja.. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. Sadr i istu i sna nu energiju. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. Ovako se kristal i napuni.

dekameron. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju. Ako ga nosite oko vrata. pokazuje put k Prosvjetljenju. On iznosi stvari na povr inu. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. Edukativni linkovi: http://www.hr/ http://rainbowcrystal.peacefulmind. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju.nebeski-dar. kao i me u kristaloterapeutima.htm .hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www. povezat e vas s va im neurozama. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www.nebeski-dar. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja. akru. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre.rs/ Dekameron(Beograd): http://www.co. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin. intuiciju.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima. Kada se polo i na elo. Puni se energijom Mjeseca. akre) i grlene akre. Ovaj kamen je za Razumijevaje.com/crystal/crystala.html http://www.svetkristala. Tamniji primjerci se vi e cijene. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite.novaarka. duboko plave boje. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo. poma e otvaranju Tre eg oka (6. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. to ne mora uvijek biti ugodno.com/stones. Ja a svjesnost. Visoko Vodstvo. na 6.

septarian . fluorit.info/hr/magicus/tekst. turmalin. prazem Alkoholizam: ametist. mahovinasti ahat. krizokola.webs. kalcedon. hematit. biser. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin. rubin. jaspis. heliotrop.bijeli ahat. oniks. tigrovo oko Bolovi: ametist.http://namariasdemonicrealm. ad. emerald. oniks Anemija: broncit. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. aventurin Alergije: aventurin. granat. krizokola.com/2010/02/odrzavanje-kristala. ru i asti kvarc. opsidijan. hematit. malahit.php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat.blogspot. oniks Artritis: ametist. turmalin kvarc.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www. granat. azurit. gorski kristal. malahit.htm http://okristalima. karneol. krizopras. lapis lazuli.com/kristali. rubin. jantar. dimni kvarc.malahit Bubrezi: heliotrop. krizopras. ahat. magnetit.magicus. ametist.

tigrovo oko. kalcit. rubin. aventurin. turmalin kvarc. aventurin. hema tit. citrin. suze apa a. kalcedon. granat Imunitet: ametist. lapis lazuli. rodohrozit. ad. mokait. dimni kvarc. zeleni fluorit. granat. magnetit. krizopras. krizopras. beril. amonit. sun ev kamen. ametist. emerald. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. topaz Herpes: aventurin. kalcit. malahit. azurit. rutil kvarc. hematit. topaz Glavobolje/migrene: ametist. opsidijan mahahonij. krizokola. dijamant Hemeroidi : ahat.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. turmalin crni . dolomit. mjese ev kamen. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. koralj Giht: turmalin crni. fluorit. unakit. epidot. rutil kvarc. ad Crijeva: mahovinasti ahat. tirkiz. labradorit. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat.

tigrovo oko Jajnici: heliotrop. opsidijan. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. dimni kvarc. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. jaspis. okamenjeno drvo. peridot Kosa: okamenjeno drvo. topaz Kolitis: emerald. dijamant. sodalit . sardoniks. granat. karneol. labradorit.Impotencija:ahat. krizopras. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. kalcit. citrin. granat. opal. ocean jaspis Nesanica:ametist. gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. tanzanit Krv: aventurin. dolomit. smaragd. malahit. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. opsidijan snije ni. topaz. jaspis. hematit. rutil kvarc. lapis lazuli (bolne menstruacije). gorski kristal. gorski kristal. granat. jantar. pirit Leukemija: heliotrop. krizopras. hematit. akvamarin Ko a: azurit. rutil kvarc. granat. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. celestit. ametist. septarian Krvarenja: ahat. kalcit. jantar. unakit. ru i asti kvarc. ru i asti kvarc. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol.

sardoniks. citrin. tigrovo oko Proljev: beril. rutil kvarc. ametist. unakit. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. ametist. lapis lazuli Prehlada: amazonit. peridot. plavi kalcit. unakit. jaspis. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. granat. opal anden. ahat. oniks Porod/trudno a: krizokola. sokolovo oko. magnetit Promuklost: heliotrop. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. mjese ev kamen. apatit. akvamarin. kalcedon Prostata: goldston. sod alit. ru i asti kvarc. rodonit. tirkiz Plodnost: krizopras. celestit. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . ad.

kalcedon Slezena: jantar. magnezit e erna bolest: citrin. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. kalcit. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. fluorit. kalcit. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. aventurin titnja a: plavi kalcit. granat. granat. goldston. safir. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. tigrovo oko. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. hematit. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. akvamarin. gorski kristal. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. hematit. opsidijan mahagonij. opal. karneol. howlit. heliotrop. emerald. sodalit. sodalit Upale: akvamarin . lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . azurit. hematit. dijamant. dimni kvarc. rodonit. apatit. ru i asti kvarc Sluh: celestit. sardoniks. turmalin Upala grla: rodonit. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. lapis lazuli Sklerodermija: beril. opal anden. krizokola. okamenjeno drvo. dijamant. zeleni fluorit. akvamarin.

sodalit. jantar. azurit. mjese ev kamen. kalcedon. apatit. amazonit. malahit. ametrin. jaspis. tigrovo oko utica : citrin. tirkiz Zubi i desni: ahat. lapis lazuli. magnezit. amazonit. ad . jaspis.ivcani sustav: botswana ahat. zeleni fluorit. beril. gorski kristal lijezde: sardoniks. howlit u /kamenci: karneol.