P. 1
Kristali

Kristali

|Views: 887|Likes:

More info:

Published by: Ana Marija Von Frikovski on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. prosudite sami koje su vam bolne to ke . U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. a i itala tu a iskustva. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. Kao nakit. vjerojatno vam je potreban.odli an za kosu i ko u . lije enje. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. Na alost. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. Ako niste u takvoj mogu nosti. kao amulete i predmete za divinaciju. Tada tu vodu mozete popiti. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira.za srce i cirkulaciju ametista. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente. a sve vi e njihova ljepota.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak. niti da njemu voda teti. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala.

sumpor Magnetit .olovo .sumpor. molibden Kalcantit .otrovna pra ina.olovo Garnierit .olovo.mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan .bakar Kalcopirit . pare.mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.cink.aluminij Galenit . Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .bakar Smaragd . koristiti obra en.sumpor.aluminij Lapis Lazuli .bakar Cinnabar .bakar Koralj .bakar Meteorit .aluminij Kunzit .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .bakar Eliat kamen . arsen Moldavit . arsen Rodokrosit . bakar Amazonit .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit .aluminij Labradorit .iva Kobaltokalcit .aluminij Garnet (granat) .eljezo u velikim koli inama Malahit .barij Pirit . ispoliran Angelit .bakar Diopsid .bakar Dioptaz .bakar i sumpor Krizokola .bakar Cerrusite .bakar Aurikalcit .nikal Hidenit .aluminij Iolit . kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .kobalt Konikalcit . pogledate prvo njihov kemijski sastav.aluminij Kianit .aluminij Mjese ev kamen .mo e sadr avati bakterije.bakar. sumpor Atacamit .cink i bakar Azurit .bakar Jantar .sumpor Realgar .

aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno.aluminij Safir . kao npr Hematit i Selenit . Hematit je tako er popularan. Kombiniranjem krivih kristala. cink Stibnit . ista i kristala . tetimo sebi. mogu biti izvrsni. Kada kristal u e u na e energetsko polje.Rubin .i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata. Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih.olovo Turmalin. ali i nezdrave. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost.aluminij Spinel . on ga mjenja. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en.olovo Variscit . Odre eni kristali. lubenica .mo e sadr avati aluminij. Ako elite biti sigurni. nikada sam. Ametist je vrlo popularan kristal. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme.aluminij Tirkiz . Ostavite kristal sa . Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: . ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas.bakar Vandanit .osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom.

Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje. kroni nih upala. energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. Razbija energetske blokade. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. . Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. Sadr i istu i sna nu energiju. Opal. Ako znate o istiti auru. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. znati ete o istiti i kristal.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. eliksire i masa e kristalima. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. titi od podzemnih zra enja. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati.. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. Ovako se kristal i napuni. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. najbolje ju je izbejgavati. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. On aktivira sve nivoe svijesti. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. naj e e kori tenim za lije enje. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. . Naj e e se koristi u lije enju tumora.i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. kao obli kamen ili u obliku valjka.

dekameron. Ovaj kamen je za Razumijevaje. Puni se energijom Mjeseca. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre.novaarka.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin.peacefulmind. povezat e vas s va im neurozama. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne. na 6. intuiciju. poma e otvaranju Tre eg oka (6.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www.rs/ Dekameron(Beograd): http://www. Ako ga nosite oko vrata. Ja a svjesnost.com/stones. akru. pokazuje put k Prosvjetljenju. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju. Tamniji primjerci se vi e cijene.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www. On iznosi stvari na povr inu. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja.co.nebeski-dar. Kada se polo i na elo. akre) i grlene akre. Edukativni linkovi: http://www.hr/ http://rainbowcrystal. kao i me u kristaloterapeutima. to ne mora uvijek biti ugodno. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite. duboko plave boje.nebeski-dar.htm .svetkristala.html http://www.com/crystal/crystala. Visoko Vodstvo.

malahit.blogspot. aventurin Alergije: aventurin. septarian .com/2010/02/odrzavanje-kristala. heliotrop. magnetit. mahovinasti ahat.htm http://okristalima.webs. krizopras. malahit.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www.magicus. fluorit. opsidijan. krizokola. prazem Alkoholizam: ametist. dimni kvarc. biser. ametist. jantar. tigrovo oko Bolovi: ametist. oniks Artritis: ametist. oniks Anemija: broncit. azurit. granat. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin. rubin.info/hr/magicus/tekst. oniks.http://namariasdemonicrealm. karneol. emerald. rubin.malahit Bubrezi: heliotrop. ru i asti kvarc.bijeli ahat. granat. kalcedon.php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat. turmalin kvarc.com/kristali. krizopras. lapis lazuli. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. krizokola. ahat. gorski kristal. jaspis. ad. hematit. hematit. turmalin.

citrin. azurit. rutil kvarc. hematit. mjese ev kamen. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. emerald.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. suze apa a. lapis lazuli. kalcit. turmalin kvarc. ad. ad Crijeva: mahovinasti ahat. rodohrozit. amonit. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. kalcedon. krizopras. rutil kvarc. ametist. mokait. tigrovo oko. dijamant Hemeroidi : ahat. zeleni fluorit. malahit. hema tit. dolomit. aventurin. unakit. magnetit. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. dimni kvarc. krizopras. topaz Herpes: aventurin. sun ev kamen. tirkiz. aventurin. krizokola. granat. fluorit. opsidijan mahahonij. turmalin crni . koralj Giht: turmalin crni. kalcit. granat Imunitet: ametist. topaz Glavobolje/migrene: ametist. rubin. epidot. beril. labradorit.

pirit Leukemija: heliotrop. dimni kvarc. hematit. tanzanit Krv: aventurin. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. rutil kvarc. granat. topaz Kolitis: emerald. dijamant. krizopras. smaragd. celestit. labradorit. ametist. rutil kvarc. ru i asti kvarc. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. gorski kristal Laringitis: lapis lazuli.Impotencija:ahat. unakit. jaspis. dolomit. hematit. jantar. granat. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. gorski kristal. gorski kristal. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. krizopras. citrin. sardoniks. ru i asti kvarc. peridot Kosa: okamenjeno drvo. kalcit. opal. septarian Krvarenja: ahat. kalcit. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. lapis lazuli (bolne menstruacije). topaz. karneol. akvamarin Ko a: azurit. sodalit . malahit. granat. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. granat. jantar. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. opsidijan. jaspis. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. okamenjeno drvo. ocean jaspis Nesanica:ametist. opsidijan snije ni.

sod alit. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. oniks Porod/trudno a: krizokola. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. sardoniks. opal anden. celestit. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. ahat. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. magnetit Promuklost: heliotrop.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. mjese ev kamen. akvamarin. tirkiz Plodnost: krizopras. ru i asti kvarc. ad. granat. jaspis. peridot. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . kalcedon Prostata: goldston. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. tigrovo oko Proljev: beril. rodonit. apatit. unakit. sokolovo oko. ametist. ametist. lapis lazuli Prehlada: amazonit. plavi kalcit. citrin. rutil kvarc. unakit.

ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. heliotrop. lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . sodalit Upale: akvamarin . lapis lazuli Sklerodermija: beril. safir. opal. granat. okamenjeno drvo. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. howlit. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. krizokola. hematit. akvamarin. granat. fluorit. kalcedon Slezena: jantar. magnezit e erna bolest: citrin. azurit. gorski kristal. emerald. sardoniks. sodalit. kalcit. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. dijamant.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. zeleni fluorit. hematit. dijamant. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. goldston. turmalin Upala grla: rodonit. opal anden. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. hematit. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit. tigrovo oko. ru i asti kvarc Sluh: celestit. kalcit. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. rodonit. aventurin titnja a: plavi kalcit. opsidijan mahagonij. akvamarin. apatit. karneol. dimni kvarc. oniks Slomljene kosti: botswana ahat.

amazonit. tirkiz Zubi i desni: ahat. sodalit. mjese ev kamen. kalcedon. beril. jantar. lapis lazuli. tigrovo oko utica : citrin. azurit. ad . jaspis. jaspis. ametrin.ivcani sustav: botswana ahat. apatit. howlit u /kamenci: karneol. zeleni fluorit. gorski kristal lijezde: sardoniks. malahit. magnezit. amazonit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->