P. 1
Danijel Dragojević - Zvjezdarnica

Danijel Dragojević - Zvjezdarnica

|Views: 1,512|Likes:
Published by nenad2316

More info:

Published by: nenad2316 on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

Sections

I. KOLO

Z. Mrkonji6, II. Pejakovid, n. Skuncs
NASA LIUBAVNICA'I'I,NPNJA
Antologija hrvatskih pjcsumu u prozi

Gordana BcniC:'l'ltA(i MOlll.l I i

Lilijana DomiC: Pl,n l'ONOV'l'lfOKt,'l'

Tonko Marocvi6: SONI il'Nn S'l'ltt,KA

Tondi Pctru.sov Mttrr,rvid: .lolt I'J llol .Nl('l

Pavao Pavlidid: PITOLAZNA SOIIA

Kruno Quicn: S'l'll IOVI NA S'l'AlflNSKt,

Andriana $kuncu: KOIUJIiN Zll) Ktllt.lA

Antun Soljan: Plr,osl,o NlisvllsltNo vl(l,ll!Mltr

Anka Zagu: GUnll, lrosN^ Ztvcf ttUtl

II. KOLO

Netla Mirancla lllulcviCr Pl,l,S NA PliPlil,t,

Dubravko l)cloni: lll,tjl () SVJl{l'l,o

Branirnir Donat: ZIlll.lSKl .,nl)l

Danijol Dragojcvi4: ZV.l I ZI)AltNl('A

DraZcn Katunarid: CltKVA, tJt,l('l\. Z(X)l I)$Kl
VRT
Krelimir Kosi6: NAKOVANJ

Sanja lowcnlid: SKI{I,lilNli'l'KANlNlt

Nikola Milidcvid: P.ll iSMl i lZ'lISlNl l

Milan Mili5i6: l]U iPl iltl iN.l I i

Larko Paitt AUIfn
Mile StojiC: l-lBltlil() ZA SVll{Al,t, I

STIIOJNICU

'Nakladnidkiproiekt: Verbum croaticum

Glavni urednik: ANTE SELAK

Iliblioteke

Kairos

UdZbenici i prirutnici Interpretacije i ogledi

J P.,,nit,vi Izlori

Antologije

Bibliotel

Urednici

ZVOMMIR MRKONJIE
HRVOJE PEJAKOVIc
ANDRIANA SKUNCA
ANITA $tflc $nrina urednica)

Grafifku urednica
SAI{.IA BABIC

l

EL

N

A

D

DRAGOJEVIC

Al)EZDARNICA

IIRVATS KA

svEuCtrtSN,r

NAKLADA

Zagreb,1994.

O llrvatska sveuiili5na naklada, Zagreb, t994.

Nacionalna i weudili5na biblioteka, Zagreb
CIP - Katalogizacija u publikaciji

886.2-1

DRAGOJEVIC, Danijel
7-vlezdarnica/ Danijel Dragojevii. - Zagreb: Hrvatska weudilisna naklada,
1gg4. - L44 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kairos; kolo 2) (Nakladnidki projekt
Vcrbum croaticum)

Stihovi.

ISBN 953-169-034-0

940607065

#,$0N

Jutarnji trg

u velikoj su neprilici.
Ni ja njih ne zovem, samo otvaram
usta i ispu5tam laZan glas.
i"'Kada je ona pokraj mene
: ljubazan sam s njima,
,'. "*ao na nekoj svedanosti.
A ako kriknem nehotiino?
Ne, ne6u. Dobro sam odjeven,
,,, rqam novca za Eolidleilu; gcwoiim tiho,-
stavtjam toike i zareze gdje treba.
Jatam pametan, Eitam knjige,
puno knjiga. Sve je u redu.
Dode li mi da se izvaljam Po zemlji
samo iu je pogledati, Pogladiti
joj kosu, nasmijati se,
i neiu to uEiniti.
Ljubav odrLava oblik, zna se.
eitav svijet, tu mislim i na
njezine prijatelje mrave,
bit 6e zadovoljan sa mnom-
Bit 6e to zasigurno jo5 jedan
relativno sretan dan.

196i -198i.

ODLAZAK U PARK

U meni se ljulja kao za nevremena.
Moram se prikupiti- Svakako se moram
prikupiti. Ona ima dva velika oka
koja me tri godine prije nisu
gledala. BoZe moj, gleda me!
Istina je, ja sam njezin otac,
drZim je za ruku i kredem s njom
prema parku. Ako me Pitd ne5to
znam Sto 1ukazati, sve 5to se
pojavljuje susreo sam ve6 mnogo puta.
Zram Sto traii od ovog jutra,
od ulice, parka, od mene koji je
dfiimza ruku i njezin sam otac.
Moram sve drZati u ravnoteZi.
Ne smijem se zabuniti.
Moram pokazati da vjerujem
u ulicu, dobru prijateljicu svaEega.
Svaka swar je na svome mjestu
koje je njeno mjesto. I ja sam
s oblikom koji je moj oblik,
moje znanje, vlasni5tvo, uvjerenje.
Nisam madka, nisam nesretan
ili kaktus. Koga poznam toga
pozdravljam, druge ne.
Ne smijem glavu zariti u dlanove.
Tada mi u glavi Sumi ki5a
ili svijetom trde samo miSevi.
Dignut 6u glavu. Mogla bi oPaziti
kako se u meni ljulja rodenje,
ditava Kordula. Mogla bi oPaziti
da nemam imena. Ako me iele z.tati
Bog, ljudi, Zivotinje, stvari

I

ii
ll

l

I

Ne smijem higratisveta3tvo i kraljevanje,
prigodu i rizik. NeSto se zbiva Sto sam
8"tuo i nisam dgkp, Sto sam vidio i.nisam
vidio: ritam pronliene stvara oko predmeta
i tijela prazninu;u njoj su oni radosni,
kao da su nevi{ljivi-

11

GRAD

BojaZljiv je sveti Vlaho s gradom u ruci.
Ja Dubrovnik odmah stavljam na glavu,
kao krunu. Gore, na mojoj glavi, hodaju
zlatari, Gunduli6 i ja u svako doba.
Na Stradunu je mnoSwo svijeta, 6uju se
diope, tuku zelenci, netko pjeva.

Da ne dode do zbrke, bistra sam pogleda,
odmjerene namjere i kretnje,
redenica koju govorim mirna je.
Moram biti paZljiv, duvati grad na svojoj glavil
Ako nesmotreno zatresem glavom potres ie L520,
ako budno mislim vru6ina je, uzdasi.
Ne, ne smijem poludjeti, ni naglo oglupaviti.
Samo mala nepaZnja, bijes, osjeiaj vaZnosti
i vei sudar, poi.ari i nevolje swda po gradu.

. Ovo ljeto velike vreve, bude li sreCe,
imogloUibitivjqib.alz.tfi p,,,,,,,,,,,,,,,,,.p,p.aqf

nppti,
nakon toliko smrvljenih stoljeCa i dana
grad i ja mogli bismo napokon odahnuti.
Velika, stara osveta (osveta sunca sjeni,
kamena koraku, akcije misli, novca jutru,
tijela tijelu, rijedi rijelima) mogla bi,
ako niSta drugo, biti nadzirana.

S krunom od grada na glavi red je da kaZem
zbogom govorljivosti i svakoj teljiza
uniStenjem. Otvorena su vrata od Pila
i vrata od Ploda, do5ao je autobus iz Lapada,
brodovi su na pudini, svjetlost je na svakoj
sWari: da li je ona taj tajni znak?

L0

DANCE

Gledam s Graca (nagnut nad provaliju,
neprestano nagnut) ono Sto se stere
ispred mene. Gledano se razmje5ta,
oko ne5to skriva, oko ne5to otkriva,
jedno oko lovi drugo oko mijenjajuii
centar i granicu. Prostor se, kada
je ve6 tu, Zeli domisliti,'zatvoriti.
S lijeve strane je groblje, odavno
zatravu i gu5terice, s desne Zenski
samostan (mlada dasna upravo kupi
osu5eno rublje) i da bi do5ao do mora
i u5ao medu kupade pogled se spu5ta
izmedu ivaie na sundanom kantaru
jedno i drugo, ali samo trenutak
i bez ishoda, jer prije negoli sam
se sna5ao ispred svega je krenula
pudina, more je samo na podetku more,
kasnije pouzdano nadin da se njime
krene i sve zaboravi. Mnogo prije
bijele linije u daljini, mrtvi su
vee blaLeni, dasnama su usli5ane molitve,
a kupad koji je skodio u more nije
viSe poielio da se pojavi na povr5ini.
Obilno se nebo, silno se wjetlo
spustilo medu mrtve, Zive, stabla
i raslinje s porukom sWaranja
i posljednjeg dana u istom trenutku.
Glavne strane svijeta dogovorile su se
da izgybe-osobine i da tako ujednadene
i mirne ne kaZu niSta o svojoj tajni.
Ne, nidega nije bilo. Prije nego Sto
sam se snaSao sve Sto sam vidio vratilo
se negdje. Kada budem jednom oti5ao
nikada to neiu mo6i nazvati uspomenom.

UIGRAVANTE

\
Znam taj po{oZaj glave iz. kojeg se gledaju
gornji dijelovi zgrada Sto ih stanovnici
grada nii i volje za putovanjem, ditav dan u Ilici
dtilem glaw. To je zaista ne5to drugo od
poznatoga oku: tako se valjda postaje ptica
selica. Noge odjednom ne prate glavu, gube
sigurnost. Svijet se vrti od upada neba.

Na podetku sam iznenaden Sto mi je jezik
poznat, ali ako pozornije slu5am vidim da
sam se prevario. Znam rijedi ali ne i smisao,
ne i ditave redenice. Nisam naudio a vei
zaboravljam. Ako mi se netko obrati, Sto
iu reii? Ne, ne znam dija je ono konjanidka
figura, nepoznata su mi imena iz naziva ulica.

Nesiguran sam na >>zebri<.. Moje cipele udaraju
meni nepoznatim zvukom. Smije5na historija.
U dijoj sam zemlji? Neki dudni ljudi izlaze iz
ku6a, ulaze u ku6e. Svi ne5to nose u rukama,
kao da su oni to Sto drZe. I diSu. eituro
vrijeme diSu. Oti5ao sam sjetiti se i zaboraviti.
Je li to ovdje? Ali ni tamo nisam bio koliko sam
mogao biti vodoravan, okomit, glasan i raznobojan.
Nisam.

12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->