sjeme p r o b u d e n ] o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

zivot u pobjedi

apostol DAMIR ~nCKO ALIC

B " · "Cudim se da

o Z I a ~~~g:l:t~oij b~~ praved nost~Ud!~~a~rjS~~

voj milosti, da prijedete na drugo "evanaelje". Toga drugog zbil]o nema! Ima samo nekih ljudi koji vas zbunjuju i koji zele izvrnuti Kristovo Evondel]e. Ali, ako bi yam tko - bili to mi, bio ondeo s neba - navijestio Evondel]e protivno onom koje smo yam navijestili, neka je proklet! Ponavljam one sto smo upravo rekli: ako yam zbil]o tko novjescu]e Evondel]e protivno onom koje ste primili, neka je proklet!" (Galacanima 7 :6-9)

U Novom [e rovjetu tesko p",006 tako izravnu i snofnu izjavu. Pavao se svom snagom (s pravom) okomio na propovjednike drugacijeg "evanaelja". Okomio se na ljude koji su ncvlescivo!i evondelje druqcci]e od onoga koje su Isus i prvi apostoli navijestili ljudirno u svijetu.

Mnogi ljudi nisu ni svjesni kako postoje rozlicito "evanaelja" koja se propovijedaju u raznim religioznim organizacijama i koja se razlikuju od izvornog Evondel]o. Ta druga "evanaelja" nisu Bozje poruke, vee plodovi Ijudskog iii demonskog mudrovanja. Slijediti takvo "evanaelje" znaci dovesti sebe pod prokletstvo i vjecnu kaznu. Na zalost, ima ljudi koji su skloni prihvoccn]u takvih "evanaelja". Pavao nam pise 0 tome u 2. Korinconlrno 11 :4: "Jer ako zbilja bilo tko dode i navjescuje yam drugoga Isusa, a ne onoga kojega smo mi propovijedali, iii ako primate drugoga Duha, a ne onoga kojega ste prim iii, drugo Evanaelje, a ne one koje

ste prim iii, vi to lijepo strpljivo' podnosite".

Kako razlikovati provo i krivo evanaelje? Kako izbjeci prokletstvo i vjecnu kaznu? Postoji nekoliko stvari koje odvajaju Kristovu Radosnu vijest od ostalih "evanaelja". Prvo, sto trebamo znati, jest to da je istinska Radosna vijest Evanaelje Kristove milosti [Gclcconirno 1 :6). Ono nam novjescu]e opravdanje i vjecni zivot u Kristovoj milosti.

Druga "evanaelja" novjescuju opravdanje i vjecni zivot na temelju lzvrsovon]o nekih djela (propisa, zakona) iii pripadnosti nekoj religioznoj organizaciji.

Evondelie milosti Kristove nam porucu]e: "Vjeruj u Isusa po ces primiti spasenje!" (Djela apostolska 16:31). Evondel]e, koje se temelji na vrsenju djela, poruco]e: "Vrsi obrede i pravila svoje religiozne organizacije pa ees rnofdo biti spcsen."

"Evanaelja djela" ne nijecu nufno da

Apostol Damir Sicko Alic:

BOZJA PRAVEDNOST RAZUMIJEVANJE ISTINE

Zeljka Rupeic:

DUH, DUSA I TlJELO

• • • • • • • • • • • • •

Tamara Vranic:

KRVNISAVEZ

• • • • • • • • • • • • •

Svjedocanstva:

REIKIJELAZ SADA NAVIJAM ZA ISUSA

Zanimljivosti:

VlJESTI IZ VARAZDINA IZVJESTAJ IZ OSIJEKA JESTE LI ZNALI? NAJAVA KNJIGE

je Biblija Rijec Bozja niti osporavaju istinu 0 djelu koje je Isus ucinio umrijevsi za nose grijehe, ali ana uvijek Bibliji dodaju i nekakve "amandmane", "priloge" i "dodatke", a Isusovom djelu otkupljenja pridodaju Ijudska i religiozna djela.

Prim jere takvoga dodavanja nalazimo i u povijesti Bozjeg naroda Izraela. Njima je Bog dao svoju Rijec - Zakon. U zelji do objasne, odnosno sccuvo]u turnccen]e RijeCi, Izraelci su poceli pisati svoju predaju

(tradiciju). U n]o]

su blliefi!i svoje viden]e znocenjo Bozje RijeCi te obicoje koje su njegovali u vezi s pojedinim zapovijedima i blagdanima. Kako je vrijeme protjecalo, tako su se sve vise

drZali te predaje,

a sve manje zapovijedi Bozjih. Zbog toga ih Isus kori govoreCi im: "Azasto vi krsite Boz;u zapovi;ed zbog svo;e preda;e?" (Matej 15:3) i tvrdi kako su ti ljudl svojom predajom ukinuli zapovijedi Bozje (Matej 15:6).

Kao posljedica toga 500 godina nakon Krista nastao je Talmud kojeg su rabini doli Izraelcima. Talmud sadrZava turnccen]o Petoknjifjo (prvih pet knjiga Biblije). CitajuCi go, dobivamo utisak kako to turnocen]o i objcsnjenio polemiziraju s krsconlrno u zelji do im dokofu ispravnost rabinskih stojolisto.

Isti model nalazimo u Rlmckotolicko] i Pravoslavnoj crkvi, kao i rnedu Jehovinim svjedocima, Mormonima te u mnogim drugim organizacijama. Ni jedna od njih nije odbacila ni Bibliju niti Isusa, ali su sve i Bibliji i Isusu nesto pridodale.

Rlmokotollcko crkva je dodala kanone, ucen]o svojih ucitel]o i predaju. Jehovini su svjedoci dodali Kulu strnforc i svoje sluzbeno ucenie, a mormoni Mormonovu knjigu. Sve su to "amandmani", "prilozi" i "dodaci" Bozjoj Rijeci i djelu.

Ti "amandmani" i "dodaci" ne bi bili problernoflcni, kada se ne bi protivili napisanoj Rijeci Bozjoj. Ne bi predstavljali nikakav problem kada ne bi ponistovoli biblijsku poruku i praksu uspostavljajuCi svo]e vlastite peruke i prakse. Zbog takvih postupaka Ijudska ucenja i rijeci postaju, u oclrno nekih

ljudi, vazniji od Bozje Rijeci.

Pornocu kanona i denominacijskih ucen]o uspostavlja se neka druga pravednost i nekakva drugaCija milost.

Bozia pravednost

Istinsko nom Evondel]e otkriva Bozju pravednost i milost. Pavao nom 0 tome govori u Poslanici Rimljanima:

u Krista opravdava (Rimljanima 10:9,10). Kada povjerujemo kako je Isus umro zbog nosih grijeha i uskrsnuo zbog naseg opravdanja, te Go svojim zivotima priznajemo za Gospodina (Vlasnika), Bog nom udjeljuje dar svoje pravednosti.

Biblija nom govori: " ... i svi su opravdoni darom n;egove milosti, otkupl;en;em u Kristu Isusu. N;ega ;e Bog izlozio do svojom krvi bude Pomiriliste po v;eri, do uCini ocitom svo;u pravednost - ;er

Na zalost, ljudi se vee tisucljecirno zele opravdati pred Bogom izvrsovojuci pravedna i religiozna djela. Ne shvocoju kako ta djela, premda su neka od njih dobra, nisu dovoljno ucinkovito (dobra) kako bi nas ucinilo potpuno pravednima.

"Uistinu, ;0 se ne stidim Evanc1el;a, ;er ;e one silo Boz;a za spasen;e svakomu v;erniku, kako, u prvom redu, Zidovu tako Grku. Jer u n;emu se oCitu;e pravednost Boz;a, iz viere u vietu, kao sto sto;i pisano: 'Pravednik ce ziv;eti od viete" (Rimljanima 1: 16,17).

Kao sto vidimo, u Evondelju se oCituje pravednost Bozja, one osobna, ljudsko iii ana koja se povezuje s pripodnoscu nekoj religiji.

No zalost, ljudi se vee tisucljecirno zele opravdati pred Bogom izvrsovojuci proved no i religiozna djela. Ne shvoco]u kako to djela, premda su neka od njih dobra, nisu dovoljno uCinkovita (dobra) kako bi nos uclnllo potpuno pravednima.

GovoreCi 0 tomu, Pavao nom pise o svojim sunarodnjacima i njihovoj revnosti za Boga, ali zokljucuie: "Ne pozna;uCi Boz;e pravednosti i nasto;eCi ustanoviti svoju vlastitu, nisu se podvrgli Boz;o; pravednosti. Jer Krist ;e svrha i svrsetak zakona da se opravda svatko tko v;eru;e" (Rimljanima 10:3,4). Mnogi ljudi, poput Pavlovih sunarodnjaka, ne poznaju Bozju pravednost te nastoje ustanoviti svoju vlastitu. Neki to cine zbog iskrene zelje do ugode Bogu, dakle - s dobrom nakanom. No, to nije dovoljno. Ti ljudi u svojim zivotima i savjesti mogu otkriti svjedoccnstvo 0 nedostacima tih nastojanja i te njihove, "vlastite" pravednosti.

Pismo nom govori kako nos vjera

;e ostavio nekazn;ene prosle gri;ehe u vri;eme Boz;e strpl;ivosti - da uCini ocitom svoiu pravednost u sadasn;e vri;eme i da dokaze da ie pravedan i da opravdava onoga ko;i v;eru;e u Isusa" (Rimljanima 3:24-26).

Isus je svojom zrtvom no krifu postao Pomiriliste pred koje poziva Bog sve ljude kako bi se pomirili s Njim. Kada ponizno i s vjerom pristupimo Kristu, Otac nos po Njegovoj krvi otkupljuje od noslh grijeha. Ti grijesi postaju dio proslosti, a Bozja pravednost postaje dio nose sodosnjosti, Oni, koji primaju Njegovu pravednost, postaju svjesni kako je imaju. To im svjedocl Duh Sveti i promjene koje Bozja pravednost uzrokuje. Zbog toga se u zivotima istinskih vjernika oCituje obrccenje, odnosno preobrazba koju pravednost Boz]o cini u njima. Obroceno osoba gubi zelju za laganjem, krcdorn i postupcima suprotnim Bozjoj pravednosti. Dopustimo Ii toj pravednosti do djeluje u nama, ana ce potpuno preobraziti nose zivote. Zbog nepravednosti u Ijudskim zivotima vlada one sto donosi smrt. No, kada osoba primi "izobilje milosti i dar pravednosti", ana pocinle vladati snagom zivota u Kristu Isusu (Rimljanima 5: 17). Ocitovcn]e Bozje pravednosti u krsconinu dokazuje Bozju pravednost u odnosu no spasenje i vjecni zivot. Vjernik biva sposen zahvaljujuCi Bogu i nikome drugom!

BuduCi do je stvorio covjeka so

sposobnoscu cinjenja grijeha, Bog mu je osigurao moqucnost oprostenjo grijeha. Svaki covjek dobiva novu priliku no temelju jednostavne vjere i poniznosti. Time Bog pokazuje svoju pravednost koja je ujedno i Njegova slava.

Grijesi protiv Bofie pravednosti

Propovijedati neku drugaciju pravednost znocl ciniti grijeh. A taj se grijeh sastoji u sljedecern:

1. PropovijedajuCi drugaCiju

pravednost, ljudi kradu Bozju slavu. Mozda se pitas: "Kako?" T ako sto zasluge za opravdanje i spasenje pripisuju ljudsko] sposobnosti iii sposobnostima neke religije, a ne Bozjoj sposobnosti. No, Pismo nom govori nesto sasvim drugo: "Do, mi/oseu ste spaseni - po vjeri. To ne do/azi od vas, to je dar Bozji! To ne do/azi od dje/a, do se tko ne bi hva/isao" (Efezanima 2:8,9).

2. PropovijedajuCi drugaciju

pravednost, ljudl kradu dokaz Bozje pravednosti. Uciti kako covjek mofe postiCi potpunu pravednost no neki drugi naCin (osim primanja Bozje

pravednosti) znaci tvrditi kako nos je On prepustio nama samima. A to bi znocilo do Bog nema ni suosjecon]o ni milosti. Znocilo bi do nos je stvorio so sposobnoscu do cinimo grijeh, ali bez rnoqucnosf primanja oprosten]o i opravdanja.

3. PropovijedajuCi druqocl]u

pravednost, ljudi obezvrjeduju Kristovu zrtvu i djelo. Ako nos Krist, utjelovljeni Sin Bozji, nije mogao spasiti, a mi sami sebe spasiti rnoferno, i to cinjenjem proved nih i religioznih djela, onda smo mocni]i od Njega. Ako nos Isusova zrtva i smrt nisu mogle opravdati, vee nos opravdavaju nasa dobra i religiozna djela, onda je Bog Otac neobicno okrutna osoba. Isus Mu se molio, trozeci do Go "kalez" boli i smrti rnirnoide, a Otac Go nije uslisco.

Dragi citatelju, zelio bih te upitati jesi li primio Kristovo iii neko "drugo evondelje", Nostojls li sam sebe spasiti i opravdati iii shvcccs kako je Bog taj koji nos spcsovo i opravdava? Jesi Ii se predao Bogu s potpunim pouzdanjem iii djelujes no temelju svoje snage?

Ako jos nisi predao sebe Bogu te po vjeri primio Krista i Njegovu pravednost, onda to soda ucini! Odustani

od uspostavljanja vlastite pravednosti i primi opravdanje po vjeri u sovrsenstvo

Isusove zrtve. Postani pravedan vjerom u Bozju Ijubav, milost, pravednost i slavu. Ne pokusovc] umanjiti vrijednost Kristove zrtve i ne kradi slavu Bozju! Ne ponosi se sobom. Neka tvoj ponos bude u Bogu.

Recimo, stoga, s vjerom, zajedno so svim vjernicima:

"Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po nosern Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni no nadu u slavu Bozju" (Rimljanima 5: 1,2).

Vise 0 ovoj temi mozete proCitati u knjigama Damira Sicka Alica "Bitka za pravednost" i "Za tebe u Kristu".

3

Duh covjeka

Bog je stvarajuti svijet i ziva bico no njemu stvorio covjeka no svoju sliku. Bog je Duh, stoga je i covjek duh. Covjek je vjecan, jer su duhovna bico vjecna.

Bog je stvorio covjeka no svoju sliku.

Dao mu je prirodu kakvu On ima. Bog je ljubov. On je svet, pravedan, vjeran i dobar i covjeka je stvorio takvim. Bog je stvorio covjeka do go slavi te do razgovara i druf se 5 Njim, do budu prijatelji. Medutim, dao mu je i slobodnu volju. Znao je do ce davao kusof covjeka do soqrijesi, te go je zbog toga unaprijed upozorio do to ne ucini.

Kad je davao dosco kusof covjeka, on je pocinio grijeh i dogodila se tragedija. Grijeh je usee u njegovo srce i onecistlo go. Covjek je duhovno umro. To zncci do je izgubio Bozju narav u sebi i svoje zojednistvo 5 Boqorn. Njegova je narav postala gresna. U ljudsko srce usia je sebicnost, mrZnja, psovka, zavist i razni drugi grijesi.

Grijeh je odvojio, te odvaja i donas covjeka od Boga. Bog je u svojoj Ijubavi premo covjeku poslao Spasitel-

ja do go iskupi od grijeha i njegovih posljedica i vrati nazad k Njemu. Isus je dosoo, umro za nos i uskrsnuo i no taj naCin otvorio put covjeku nazad k Bogu. Omogutio je covjeku do bude nanovo roden - do njegov duh po novno ofivi.

Isus je rekao: "Zaista, zaista, kazem ti, tko se odozgo ne rodi (nanovo ne rodi), taj ne mofe vidjeti kraljevstva Bozjega" (Ivan 3:3).

Problem so covjekom je taj sto je on duhovno mrtav. Po zrtvi Isusa Krista Ijudski duh rnofe biti nanovo roden - ofivjef ponovno poprlmjevsi Bozju narav i usavsi u zojednlstvo 5 Bogom. Jedino kroz novo roden]e rnoferno dod k Bogu i istinski go upoznati.

Dusa covjeka

Biblija govori 0 duhu i dusi kao 0

dva rozllcito pojma.

Dusu cine tvoje misli, osjeco]i i 510- bodna volja.

Dok si blo nesposen, tvoje misli su bile isprazne, tvoj um zcrnrocen i blo si daleko od Bozjeg zivota.

Kada si nanovo roden, tvoj duh je nanovo roden, on postaje potpuno nov, no tvoja duso - tvoj nccln rozmisljon]o, tvoje odluke i osjecc]i nisu potpuno novi. Ti ih od tog trenutka tek trebos pocef mijenjati i obnavljati u skladu 5 Bozjom Rijecju.

"Zaklinjem vas, broco, milosraem Bozjim do prinesete sebe kao zrtvu zivu, svetu i ugodnu Bogu - kao svoje duhovno bogostovlje. Nemojte se prilagoaavati ovomu svijetu! Naprotiv, preoblicavajte se obnovom svoga uma do mognete uocavati sto je volja Bozja: sto je dobro, ugadna i sovrseno!" (Rimljanima 12: 1,2).

U tvojim mislima i nakon obrocen]o jos

v

Covjek je duh,

dusu, a zivi u tijelu.

rma

uvijek postoje stavovi koji su od ovoga svijeta, a ne od Boga. T voji se osjecoji u nekim stvarima protive Bozjem zakonu, a niti sve svoje odluke ne donosis u skladu s Bozjom voljom. Sto trebos uCiniti? T rebos mijenjati svoju dusu u skladu s Bozjom Rijecju.

Citojucl Bibliju, primajuCi Bozju Rijec, mijenjaj svoj nocin rozrnisljon]o i priloqodovo] ga Bozjem. Kada tvoji osjeco]i izcdu iz poslusnosf Bogu, dovedi ih u podlofnostl Donosi svoje odluke u skladu s Bozjom Rijecjul

Zbog toga sto um nije obnovljen preko noel, on i cijela duso su podrucje naiiacih napada sotone i najjacih borbi. dovoo u misli nanovo rodenih krscono ubacuje sumnju, zeleCi da oni otpadnu od Boga iii da im ukrade neki blagoslov. Sumnji se, kada dode, odmah suprotstavil

Nemoj prilcqodovof svoj nccin rozrnlsljonjo svjetovnom, vee Bozjem. Ako su veCini ljudl psovke, ogovaranja, pusen]e i bludnost normalni, krsccnlrno nisu. Nisi se duzon u ovim i slicnirn stvarima prilcqodcvotl noclnu rozmisljcn]c koji ima svijet.

Kada je Ivan Krstitelj propovijedao: "Obratite sel", to je znaCilo: "PO_ kajte se - rozrnisljcjte na druqoci]l nccin, promijenite svoje misli, pozollte na grijesima koje ste ucinili i promijenite svoje ponoson]e." To znoci obnavljati svoj um i priloqodovcti svoje misli Bozjim standardima.

Pazi cime ti se duso bavi - cime ti se bave misli i osjecoji, kakve odluke donosis. Ne daj da ovaj svijet notclof smece u tvoje misli. Biraj koje ees filmove gledati, sto ees citati, ne sudjeluj u ispraznim razgovorima ljudi niti u ogovaranjima. Tvoj um nije kanta za srnece u koju ce svijet ubacivati sto zeli.

Za svaku vecu odluku u zivotu trofl Bozju volju, nemoj sam donositi odluke.

Clto] Bozju Rijec, sluso] je u crkvi, primaj je na sve naCine i dopusti joj da te mijenjal

Tijelo covjeka

Boga ne zanima samo tvoje duhovno stanje, vee i fizicko. Isus je velik dio svoje slufbe proveo iscjeljujuCi ljude od bolesti. Isus je na krifu ponio nose bolesti i slabosti i Njegove su nas rane iscijelile (Izaija 53:5). Ukoliko si napad nut bolescu iii neirncstlnorn, dodi hrabro pred Boga i trazi od Njega ispunjenje svojih potreba, jer ce ti ih On dragovoljno ispuniti.

Posto ti je Bog dao zdravlje, ti ga nemoj razarati pusenjem, alkoholom, drogom, niti na neki drugi nccin, jer je to grijeh koji unistovo tvoje tijelo. Bog te zeli i rnoze osloboditi od tih ovis-

nosti, potrebna je samo tvoja cvrsta odluka.

Biblija tokoder govori da ce svi sposeni jednog dana dobiti uskrslo tijelo, koje nije podlozno bolesti niti smrti.

Osim pojma tijela kao naseg fizickog preblvollsto, Biblija govori i 0 tijelu kao tjelesnosti. Poslanica Goloconlrno 5: 19-21,24 kaze: "Poznata su djela tijela. To su: bludnost, neclstoco, rospustenost, idolopoklonstvo, vroccn]e, neprijateljstva, svcdo, ljubomornost, srdzbo, sebicnosti, razdori, stroncoren]c, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slicno, na koja vas unaprijed upozoravam, kako sam i prije upozorio: oni koji cine takva djela nece bostiniti kraljevstva Bozjega. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i pofudcrnc."

Tijelo je skupina poriva u nama koji zele postiCi samozadovoljstvo bez obzira na koji nacin i koje su posljedice. Tijelo je dio tebe koji se odbija pokoriti Bogu. Zbog toga a posto I Pavao uCi da te prohtjeve trebamo razapeti ukoliko zelimo slijediti Krista. Trebamo donijeti odluku da u nosern zivotu vlada duh, a ne tijelo.

Apostol Pavao jasno upozorava da oni koji cine djela tijela nece ucl u Bozje kraI jevstvo. Zncci da nas nasa tjelesnost rnofe kostoti spasenja. Ne samo to, vee djelo tijela nanose Ijagu i sramotu Tijelu Kristovom. Nedopustivo je da se nanovo rodeni krsconin napije, drogira, psuje, bludnici, cini preljub, ljencori, laze, sije razdor i mrZnju. To ne samo da unistovo njega, vee i blati svjedoconstvo krscono pred svijetom. Bog zahtijeva pokajanje od grijeha, te da s tim stvarima zauvijek rasCistimo. Bog zahtijeva od nas svetost, tj. Cistoeu i pomoCi ce nam da zivimo u njoj.

Ljudi u svijetu nastoje naCi svoje zadovoljstvo u tjelesnim stvarima. No, u njima ga nikada nece naCi. Covjek je duhovno bice i pravo zadovoljstvo moze doci samo iz duha, kada covlek upozna Isusa Krista i kada ga slijedi.

5

svjedoccnstvo ••••••••••

Zavern se Jelica (24 god.). Odrastala sam i odgajana u rirnokotolicko] tradiciji. Od malih nogu isla sam na nedjeljne mise, krsteno sam, primila prvu svetu pricest, krizmu i to je bio redoslijed onoga sto je trebalo "obaviti" prema tradicionalnom nauku.

Moje su molitve Bogu bile prazne i jednosmjerne. U takvom nccinu zivota Bog je bio netko zaista dalek i nerazumljiv, no ipak sam u trenucima kada bih iskreno srcem zavapila prema Njemu osjetila Bozje prisustvo i nekako znala da mi On zeli pornoci. Zeljela sam stalnu Bozju prisutnost u svom zivotu i Njegovu blizinu ali nisam znala kako to ostvariti. Kako je vrijeme prolazilo praznina u meni je sve vise rasla i to me je odvelo u potragu za "neCim", a da i sama nisam znala sto bi to "nesto" trebalo biti. Bila mi je potrebna unutarnja snaga, trebala sam nesto stvarno iz cega crpiti snagu. Bila sam slaba i trebala sam pornoc u svome nutarnjem bicu, Trebala sam nesto da me iznutra ispuni i podigne moj zivot.

T ako sam se okrenula alternativnoj medicini koja nudi duhovne dofivljo]e, Bavila sam se alternativnom duhovnom metodom reiki i prakticirala je dvije godine. Kroz to vrijeme zovrsilo sam prvi stupanj ovog duhovnog ucenja. To mi je donijelo odredeno zadovoljstvo i ispunjenje, no uvijek je postojao neki slijedeci stupanj duhovnog razvoja do kojeg je trebalo doci, Svaki puta kada

6

• ••••••• 'V

REIKI JE

I

bih savladala neki zadani stupanj za koji sam mislila da je posljednji, ustanovila bih da postoji jos jedan kojeg je potrebno svladati. Uvijek jos jedan stupanj, uvijek jos dublja frustracija. Izgledalo je bez kraja dok nisam ncslo Isusa. Bolje da kofern, On je nosoo mene. Siava Ti Isuse!

Jednom prilikom susrela sam se sa ljudirno koji su mi tako zivo govorili 0 Isusu i 0 zivotu koji postoji u Njemu. Pitali su me zatim, zelim li ja primiti Isusa u svoje srce i upoznati Ga osobno. Ovo je za mene bilo uvredljivo! Zosto bih ja trebala prihvatiti Isusa kad je On dio moje tradicije i netko o kome sam slusclo od dana svoga djetinjstva?

Ipak, u sebi sam znala da ne poznajem lsuso: samo sam znala 0 Njemu. Prepoznala sam svoju potrebu da upoznam Onoga 0 kome sam slusolo i nakon kratke molitve predanja Isusu vellconstvenl Duh Sveti

ispunio je svaki atom mojega bico. Po prvi puta u svom zivotu u potpunosti sam dofivjelo Boga. On je bio ziv u meni! Istina je usia u moj zivot. Dugo sam se odupirala kada su mi govorili da je reiki kriva duhovnost, no sada mi je to postalo u trenutku jasno. Kao da je moj um postao slobodan da vidi pravu stvarnost i jedinu pravu istinu za kojom sam tragala. Sada sam tu Istinu susrela u Isusu. U meni nije bilo ni trunka sumnje. Cijelo je moje bice bilo uronjeno u Istinu, sve je odjednom postalo jasno.

Cijeli moj zivot se promijenio. Sada poznajem svoga Stvoritelja i svrhu koju imam na ovom svijetu. Moj zivot sada ima smisao. U Isusu sam noslo puninu koju sam cijelog zivota

trczilc, neopisivu radost i iznad svega Ijubav. Sada sam potpuna, nema vise stupnjeva koje moram proci da dotaknem "nedosrifno". Punina je sada tu, u meni. Sada zivim svaki dan sa Isusom. Bezuvjetna ljubov za kojom sam tragala sada je dio mene. Ja sam nova osoba i sa slqurnoscu znam da sam Bozje dijete. Nanovo sam rodeno u Kristu, mome Spasitelju. Moj Nebeski Otac je ziv i brine 0 meni. Za mene je dao svoga Sine.

Hvala ti Oce sto si bio strpljiv i nikad nisi odustao od mene.

Hvala Ti sto me volis.

Jelica

Vijesti iz Varazdina

Zanimljivi krscanski seminari

Krscanski centar "Rijec Zivota", Vcrofdin prosloq mjeseca te pocetkorn ovog, organizirao je niz korisnih seminara. Tako je 9. ofujko

u 19:00 soti i 10. ofujko u 18:00 odrfnn seminar 0 broku i vezomo. Odrfoo go je brocnl par Zeljko i Igor Strejcek koji su iz svog bogotog iskustva govorili 0 rostu njihove zojednicke ljubovi i odgoju njihovo petero djece. Krojem mjeseco, u subotu 31. ofujko 2007. gostujuCi govornik bio je pastor Brian Moomey iz Amerike.

U subotu 7. trovnjo gost KC "Rijec Zivoto" bio je dr. John Polis, tokoder iz Amerike.

Obo govorniko poucovcli su 0 koristimo primjene biblijskih principo u svokodnevnom zivotu. Seminori su se odrfovoli u prostoru Centro u Sojmlsno] 12.

Dvadesetcetvorica podronjenih

hodu so Bogom.

zonlrnljlvosf

Sretan prvi rodendanl

Vorozdlnskl ogronok Krsconskog centro Rijec Zivoto ovih dono proslovio je svoj prvi rodendon. Godino je dono otprilike potrebno novorodenccdi do nouci somostolno hodoti i govoriti. Novorodenirn je vjernicimo ( op.o. toj se izroz u protestontskim zojednicomo robi zo one koji su prihvotili Isuso Krista koo svog spositeljo i gospodoro), njih pedesetok, tokoder bio potrebon odredeni period do bi se izgrodili u duhu, a donas su zivi primjer koko snofno molitvo i zdrovo rijec mijenjo ljudske zivote.

Njihova su svledoconsfvo rozllclfn, potresne zivotne price koje su ih ipok dovele no mjesto izvoro utjehe i node. Svi oni priznoju koko im je uprovo upoznovonje Bogo kroz sluzbe Krsconskog centro Rijec Zivoto u zivot donijelo temeljite promjene i priliku zo novi pocetok.

Dvodeset i cetvero vjerniko Krsconskog centro Rijec Zivoto, Vorofdln svoju odluku do slijede Krista jovno su potvrdili 3. veljoce 2007. krstenjem u Vcrofdinskim toplicomo u hotelu Minerva. KrStenje je obovljeno no noCin koko su to izvorno cinili krsconi prvih stoljeco, sto znccl do su bili krsteni sarno odrosli vjernici, no temelju svoje vlostite odluke i vjere, potpunim uronjonjem u vodu. Zo sve njih to je uistinu bio velik i rodoston don, tim vise sto su bill svjesni do je to tek jedon od prvih pobjedonosnih koroko u njihovom

A u tom sozrijevonju i duhovnom rostu vjernicimo po maze njihov voditelj Donijel Fistrek cije nodohnute propovijedi i molitve zo iscjeljenje iz tjedno u tjedon privlcce veCi broj vjerniko. Donijelove propovijedi poprocene su snofnlrn

o c i t o v o nj e rn

Duho Svetogo

koji krsconstvu

vrcco onoj izvorni zor i dinomicnost kokov je imolo prvo crkvo. Kodo ljudi dodu u doticoj so Onim koji jest oduvijek te cije je djelovonje uvijek svjefe, izvorno i izozovno, spontono se zoIjube u Njego.

Znomo koko izgledoju zoljubljeni. Sretni su i ispunjeni bez obziro no okolnosti i izozove koji su pred njimo. Prico 0 djelovonju ove zojednice u protekloj godini, prije svego je price 0 Ijubovi i strosti onih koji su nokon dugo vremeno pronosli Onogo kogo su toko dugo trozili te o prenosenju te rodosne, ljubovne price drugim ljudirno. Cini se do [e osobito mlodim Vcrcfdincimo bas to i bilo potrebno. Zoljubili su se u Isuso koji je uspio ispuniti tu prozninu i unutornje nezodovoljstvo koje je bilo snofnn pokretcc njihove potroge.

Koko je sve vise mlodih, po uzoru no Krsconski centor Rijec Zivoto u Zogrebu i Vorofdincl su pocell orgoniziroti omlodinske sostonke koko bi se rnedusobno jos snofnije povezoli i ohrobrivoli jedni druge u duhovnom rostu. T okoder, to je dobra priliko do i svoje prijotelje pozovu no ugodno druzen]e koje bi im moglo promijeniti zivote. Svi oni koji ceznu zo tokvom promjenom u svome zivotu dobrodosll su no redovite slufbe Krsconskog centro Rijec zivoto, subotom od 18 soti, Sojrnisnc 12. Tokoder, srijedom popodne i subotom ujutro no Vcrozdinsko] televiziji mozete protiti emisiju Rijec Zivoto, opostolo Domiro Sicko Alice Cije snofne propovijedi iz tjedno u tjedon oplemenjuju ljudske zivote.

(Anita & Luko)

riiiiDiievanielSTI

I ti si se, poput mnogih drugih lludl, vieroiatno u

v

zivotu upitao: .Sto [e istinar' Ako si i nisi post-

avio to pitanle, vieroiatno si se nasao situndii u kolo] si se pitao: .Jko [e ovdie u pravu?"

R azmisljajuCi 0 rnnostvu rozllcitih religija, mnogi si ljudi postavljaju to pitanje. To se zapitao i Poncije pilat suocivsi se s Gospodinom Isusom Kristom.

,,'Oakle, ti si kralj?' up ita go Pilat. '00- bro velis - odgovori mu Isus - ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato dosao no svijet do svjedoCim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine slusa moj g/as.' '5to je istina?' upita go Pilat. I kad to rece, ponovo iziae k Zidovima te im izjavi: 'Ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje'" (Ivan 18:37,38).

Premda vidimo kako je postavio to pitanje, nismo sigurni je li Poncije Pilat zaista zelio saznati sto je Istina. Vjerojatno je podsvjesno znao kako bi go spoznaja Istine suocilo s odlukama koje bi potpuno promijenile smjer njegovog zivota. To je razlog zbog kojeg

rio, nije istina s malim ,,i". Grcko rijec, koju su prevoditelji preveli kao istina, je aletheia, a odnosi se no temeljnu Istinu - no stvarnost, drugaciju od vanjskog izgleda. Aletheia oznccovo Istinu, a ne sjenu stvarnosti.

To rijec tokoder oznocovo Istinu kao suprotnost lofnorn svjedoccnstvu (Key Word Study Bible, str. 1685/1686). Isus nom u navedenom stihu govori kako je svrha Njegova roden]o i utjelovljenja bila - sviedocenje za Istinu.

Sto je to Istina 0 kojoj nom On svjedoci? Gospodin nom to otkriva u svojoj molitvi, gdje se upotrebljava to ista rijec.

On, naime, u Ivanu 17: 17 moli Oca u vezi so svojim ucenicirno, govoreCi:

"Posveti ih istinomi tvoja je rijec istina."

Premo Njegovom svjedoconstvu Boz]o

Suoteni s dvama ruzlldtim svjedocanstvima glede nekog pitanja, pravi su se vjernici uvijek priklanjali Bozjoj Rijeci. Nju su smatrali Putem kojim treba iii.

neki liudi ne zele otkriti ni priznati istinu. Istina, 0 ko]o] je Is us ovdje govo-

8

nije proizvoljan pojam.

Zamislite do se nalazite u restoranu s obitelji. Petero vas je i imate 1000 kuna gotovine kod sebe. No temelju cijena, navedenih u jelovniku, izrocunote kako ce vas rucok kostof otprilike 700 kuna. Stoga naruCite i pojedete ukusan objed te provedete ugodno poslijepodne s obitelji. Nakon toga zotroflte rccun i konobar yam go donose. I imate sto vidjeti! Racun iznosi 1100 kuna. Ponovno uzimate jelovnik i lzrccunote koliko kosto one sto ste pojeli. Opet dobivate iznos od sedamstotinjak kuna. No, konobar inzistira no svom izrocunu. Bila bi to vrlo neugodna situacija, no pitanje je tko je u pravu.

Kada ne bi postojale moternotlcke zakonitosti, svi bi pozeljeli biti konobari iii trgovci te proizvoljno odredivof cijene u svakoj pojedinoj situaciji, ovisno 0 svojim potrebama i zeljama.

Siguran sam kako se takvo proizvoljno donosen]e odluka ne bi svidjelo gostima i rnusterljorno takvih konobara i trgovaca. No zalost, kada je rijec o Istini, ljudi vole proizvoljnost. No taj nccin "mogu" biti u pravu i kada nisu u pravu. Zbog proizvoljnosti svatko ima svoju istinu. No, to nije one sto Bog zeli. Dovsi nom svoju napisanu Rijec, On je zelio ukloniti proizvoljnost. Stoga, ako ustrajavamo u proizvoljnom odredivon]u Istine, mi zivimo u grijehu.

Isus nom jasno govori: "Bozja je Rijec

Istina." Time potvrduje starozavjetni

je Rijec Istina i Istina je Boz]c Rijec. navod koji glasi: "Zakon (je) Tvoj

Kao sto vidimo, Istina za Gospodina sama Istina."

I starozavjetni i novozavjetni vjernici vjerovali su kako je Boz]o Rijec Istina. Vjerovali su do je Bozje svjedoccnstvo vjerodostojno, a Njegovi sudovi ispravni. Znali su do Bog najbolje "vidi" stvarnost. Zbog toga su Bozju Rijec smatrali svojom vodiljom i mjerilom u utvrdivonju onoga sto je ispravno. Suocenl 5 dvama rozlicltirn svjedoccnstvimc glede nekog pitanja, pravi su se vjernici uvijek priklanjali Bozjoj Rijeci. Nju su smatrali Putem kojim treba ici. Zbog toga psalmist i ponavlja izjavu iz 2. Samuelove 22:31, govoreCi:

"Sovrseni su puti Gospodnji, i rijec je Bozjo ognjem kusono" (Psalam 18:31).

BuduCi do su znali kako Bozja Rijec nije tek tako objavljena kao Bozja Rijec,

zopovijedom niti sto od togo oduzimljite; vrsite zopovijedi Johve, Bogo svogo, sto vorn ih dojem" (Ponovljeni zakon 4:2).

Bog nos pozivo do oblikujemo svoje doktrine premo biblijskom tekstu, 0 ne do biblijski tekst "oblikujemo" premo svojim doktrinomo.

pravi su vjernici nastojali socuvof Dodati iii oduzeti nesto Svetome Pismu

njenu izvornost. Stoga su opominjali znaCi smatrati sebe mudrijim od Boga.

ljude i nalagali im do Bozjoj RijeCi Osobe, koje to cine, pridaju vecu

nista ne dodaju niti ne oduzimaju. vofnost sebi, nego Bogu. A oni, koji

Tako nos Bog vee po Mojsiju opomin- drZe svjedoccnstvo takvih osoba, sma-

[e: "Niti sto nododojite onome sto vom traju te osobe vrjednijima od Boga.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"U dobi od petnaest godina zovrsio sam u bolesnicko] postelji. Petorica su lijecnika zokljuclll do cu umrijeti. Rekli su kako ne postoji ni najmanja nada do mi se stanje poboljsc. Bili su sigurni do necu prefivieti ... "

KENNETH E. HAGIN

NE PROPUSTITE PROCITATII

Bog je Bog cudesa JUCER, DANAS I ZAUVIJEKI

Norucite no tel: 01 2911 942

"Svoko je Bozjo rijec prokusono, stit onimo koji se u nj uzdoju. Ne dodaji nisto njegovim rijeCimo, do te ne prekori i ne smatra lazljivim" (Izreke 30:5,6).

Dodaju Ii ljudi nesto Rijeci Boz]o], to rnofe promijeniti njen smisao. No taj nacin mogu zavesti druge ljude no krivi put. A ako i nakon Bozjega ukora ustraju u takvom dodavanju, tada postaju lozljivci,

No posljednjoj stranici Biblije, u njenim zovrsnim stihovima Gospodin nos opominje: ,,Jo svakomu koji cuje proroconske rijeCi ove knjige izjavljujem: 'Tko ovom sto nododa, Bog ce mu dodoti z/o opisono u ovoj knjizi; a ako sto oduzme od rijeCi ove prorocke knjige, Bog ce mu oduzeti njegov dio no stablo zivoto i no Sveti grad, opisone u ovoj knjizi"' (Otkrivenje 22: 18,19).

Doista je ludo dodati nesto Bozjoj RijeCi. A oholo je oduzeti ista od nje. Na zalost, ljudl to cesto cine te na taj nacin stvaraju ucen]o i prakse koje nisu u skladu so cjelokupnim uceniem Svetoga Pismo. Neki u svom nauku svjesno izostavljaju dijelove Pismo iii dodaju stihovima pojedine rijeci kako bi opravdali ucenje svojih crkava. Tako su, vjerujem, u Rupcicevom prijevodu Novoga zavjeta, u Bibliji u izdanju Krseanske scdosnjosf

(tzv., "zagrebacki prijevod"), rijeci iz Mateja 1 :25 i Mateja 16: 18 namjerno poqresno prevedene kako bi se opravdalo rimokotolicko ucenje, Tokoder vjerujem kako je 37. stih 8. poglavlja Djela apostolskih namjerno izostavljen u navednom prijevodu.

(c) Izvorni Sarieev prijevod Djela 8:37, stiha u kojem Filip odgovara no Etiopljaninovo pitanje: "Sto mi brani do budem krsten?" (Djela apostolska 8:36), glasi: "Filip rece: 'Ako vieruies od svego srco, mofe to biti.' On reee: 'Vieruiem do ie Isus Krist Sin 80z;;'."

Podredivanje Ijudskoj rijeci i ucenju, umjesto Bozjoj Rijeci i biblijskom ucenju, nije nista drugo do li idolopoklonstvo.

Kada sam nedavno pregledao novo U Rupcicevorn je prijevodu taj stih

izdanje Sarieevog prijevoda, bio sam izbocenl

duboko rozoccrnn. No zalost, i taj Niposto ne bih zelio biti u kof onih

je prijevod indoktriniran

no istim mjestima kao i Rupclcev. To je sramotno zbog toga sto to vise nije izvorni Sarieev prijevod. Naime, izvorni uradak - Sarieev prijevod Biblije tiskan je 1942. Prevoditelj u njemu nije izbacio navedene stihove, vee ih je preveo i - ostavio u biblijskom tekstu. TiskajuCi novo izdanje toga prijevoda, netko si je uzeo za provo iz toga prijevoda izbaciti i izmijeniti dijelove Svetoga Pismo! Evo nekih primjera:

(a) Izvorni Sarieev prijevod Mateja 1 :25 glasi: ,,Ali ie ne spoznode, dok ne rodi sino svoiego, prvoroaenco. I

Izvrtanje Bozje Rijeci te dodavanje i oduzimanje od RijeCi vode u idolopoklonstvo, a one je smrtni grijeh (Otkrivenje 21 :8). Ljudi, koji se nalaze u idolopoklonstvu, odlaze u muku i bol ognjenoga jezera. Jako je opasno slijediti i vjerovati u ucen]o ljudi koji su svojim djelovanjem stvorili ucenja protivna biblijskom nauku.

Podredivonje ljudsko] rijeci i uceniu, umjesto Bozjoj Rijeci i biblijskom ucen]u, nije nista drugo do Ii idolopoklonstvo.

Propovijedanje Istine je propovijedanje Radosne vijesti [Kolosonirno 1 :5). Propovijedati ono, sto nije Radosna

vi jest, znaci propovijedati neistinu. Ostanimo vjerni Isusovoj RijeCi i ranoapostolskoj predaji (Novom zavjetu). Ostanimo vjerni Svetom Pismu, a time samom Bogu!

dade mu ime Isus."

Rupcicev, pak, prijevod glasi: "I ono, a do se niie s niom sostoo, rodi sino, komu on nodienu ime Isus."

(b) Izvorni Sarieev prijevod Mateja 16: 18 glasi: "I io tebi kozem: 'T! si Petor, i no tom komenu sogradit cu Crkvu svoiu, i vrato pokleno nece ie nodvlodoti. "

Rupcicev prijevod toga stiha glasi: ,,A io tebi kozem: Ti si Petor - Stiieno, i no toi stiieni sogradit cu Crkvu svoiu, i Vrato poklo nece ie nodvlodoti."

koji prevode Bibliju no nocln koji odgovora njihovim doktrinama.

Bog nos poziva do oblikujemo svoje doktrine premo biblijskom tekstu, a ne do biblijski tekst "oblikujemo" premo svojim doktrinama. So strchopostovcnjem sam se prisjetio Isusovih opomena:

"Stogo, tko god prekrsi i iednu od ovih i noimon;;h zopoviiedi i nouei druge do toko rade, bit ce noimonii u kralievstvu nebeskom; dok ce onoi ko;; ih bude vrsio i noueovoo biti velik u kralievstvu nebeskom" (Matej 5: 19).

Neka nos te opomene vode u zivot koji donosi nagradu, a ne kaznu.

Vise 0 ovoj terni rnoiete procitati u knjizi Darnira Sitka Alita "Biblija".

11

Kada Ijudi cuju izraz "krvni savez", obicno najprije pomisle no krvne zrtve i cud ne obrede u nekim nar-

odima iii sektama.

bezboznirn oda-

No, kle prinosenje krvnih zrfava zapravo potjece? Ima Ii Bog isto s tim?

Bozja Rijec, Bib-

lija, puna je

.

oprso

krvnih

prinosen]o zrfava. Ona nam govori 0 Boziem odnosu s covjekom, utemeljenom na krvnoj zrtvi i na vjerovanju u ono sto ta zrtva ostvaruje. Takav se odnos nazi-

va savez.

bOg u zivotu ljudi djeluje na temelju saveza. Savez je posebna vrsta odnosa u kojoj dvije (iii vise) strana predaju sebe

jedna drugoj te postaju partneri.

Rijec savez podrazumijeva savezivanje u jednu cjelinu.

Ta je rijec u zapadnom svijetu izgubila svoj pravi smisao. Narodi, koje suvremeno drustvo smatra "primitivnima", daleko bolje shvoco]u savezne odnose.

Stvorivsl covjeka, Bog je 5 njim razvio odnos koji se temeljio na savezu. Starozavjetna hebrejska rijec za savez je rijec berit, a znaCi zarezivanje. Biblija govori 0 tome kako su ljudi u stara vremena sklapali saveze. Tada bi zarezivali zivotinje, usmrtivali ih i prolijevali njihovu krv.

Grcko rijec za savez je rijec testamentum, a upotrebljavala se za oznccovon]e posljednje volje i oporuke, odnosno testamenta. U latinskom prijevodu Biblije nailazimo na rijec foedus koja znaci: ugovor, savez, sporazum i obeccn]e. Foedus oznocovo spajanje u jednu cjelinu. Savez je sve to: i zavjet, i ugovor, i oporuka, i uvjet, i sporazum, i obecon]e i partnerstvo.

Biblijske eeremonije sklapanja saveza cesto su bile poprccene izgovaranjem pozitivnih obecon]o, ali i prokletstava nod onima koji to obecon]o prekrse, kao i nad njihovim potomcima.

Ljudi su oduvijek sklapali saveze zbog tri vofno razloga: zostite, poslovnih interesa i - Ijubavi.

Biblija je zapis 0 savezu izmedu Boga i covjeka. Bog zeli biti partner ljudi, kako blh ih stitio, pomagao im i iskazivao im ljubov.

Savez daje jed nom partneru provo da djeluje u zivotu drugog partnera.

Biblijski savez podrazumijeva sjedinjavanje u cjelinu u kojoj partneri predaju jedan drugome svoje zivote.

Prekrasan primjer saveza je bracni odnos. Biblija nam govori da ce covjek « ... ostaviti oea i maiku te prionuti uz zenu svoiu, i bit ce oni sarno ;edno tije/o» (Ef 5:31). Muskarae i zena u brocnorn savezu postaju jedno - partneri, koji rode no ostvarenju zojednickih ciljeva. Bog je zelio do brak rnuskcrco i zene bude doflvotnl odnos.

Povijesni nom podaei otkrivaju kako su ljudi (plemena, narodi) najcesce sklapali saveze na sljedeti nocln: dva bi posrednika jedan drugom zarezali kofu, pustili krv do potece te spojili svoje ruke tame gdje su bile te rane. Tako bi dos!o do mijeson]o njihovih krv. Krv jedne osobe usia bi u krvotok druge i obratno. Na taj bi nacin dva covjeka sklopili savez u ime svojih obitelji, plemena iii naroda.

To se praksa temelji na biblijskoj istini. Levitski zakonik 17: 11 govori kako je zivot zivoga bico u krvi. MijesajuCi svoju krv, savezni bi partneri slrnbollckl izjavili kako rnljeso]u svoje zivote. Drugim rijeCima, predaju svoje zivote jedan drugome.

Bog zeli biti u savezu so svakom 050- bom jer Mu to daje pravo djelovanja u zivotu te osobe. U Osoba ulazi u savez 5 Bogom kada povjeruje u Isuso i ispovijedi Ga kao Gospodara u svom zivotu.

Stvorivsi Adamo, Bog ga je blagoslovio silnim dobrima. Adam i Eva bill

su pravedni, sveti i sretni. Imali su blisko zojednistvo sa Stvoriteljem.

Bog im je predao planetu zemlju kako bi njome upravljali. Dao im je vlast nad zemljom i svime sto je bilo na njoj. ,,I rece Bog: 'NaCinimo covjeka na svoju sliku, sebi slicna, da bude gospodor ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlj; - i svim gmizavcima sto puze po zemlji!"' (Postanak 1 :26). Uspostavio je s njima savezni odnos, utemeljen na obeconjirno blagoslova i prokletstava. Dao im je svoje zapovijedi. Dok su ih lzvrsovoli, bili su pravedni i imali su sretan i vjecon zivot na zemlji.

Bog je tokoder covjeku rekao: "Sa svakoga stabla u vtiu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla do nisi jeo! U onaj dan u koji s njega

Jednoga je dana dovoo prisoo Evi u obliciu zmije. Lagao [o] je, potoknuvsi je da odbaci poslusnost Bogu i iskofe poslusnost njemu, sotoni. Eva je izvrsilo ono, na sto ju je dovco nagovarao - kusolo je ploda sa zabranjenog stabla. Pokorivsi se dovlu, Adam i Eva su mu predali vlast nad sobom. I ne sarno nad sobom, nego i nad svime sto je bilo pod njihovom vloscu - nad cijelom zemljom i svim ljudirno koji su se kao djeca tek trebali roditi od njih. Savezni odnos izrnedu Boga i covjeka bio je raskinut. <<AI oni su kao Adam prekrsili (raskinuli) savez i ondje mene iznevjerili» Hosea 6:7, KJV.

Covjek je sagrijesio i sjedinio se s grijehom, sa zlom. Postao je zao i gresan, a dovoo je postao "bog ovoga svijeta" (2. Kor 4:4).

sili zivotinje kao zamjenske zrtve za svoje grijehe. Time su pokazivali kako prihvocoju taj jedini, bozonski nacin postizanja pravednosti pred Bogom. Svaki je covjek postizao pravednost pred Bogom vjerujuCi u to, da drugo bice, bez Ijage i mane, prima kaznu umjesto njega. Krv nevine zivotinje pokrivala je grijeh covjeka. Zbog toga je Bog mogao djelovati u korist ljudi bez kofnjovon]o njihovih grijeha srnrcu. Mogao je biti u odnosu s njirna - u Savezu - i djelovati kao njihov partner.

«I bez prolijevanja krvi nema oprostenja» (Hebrejima 9:22).

U Starom je zavjetu (Starom savezu) krv zivotinja pokrivala grijehe ljudl. Kada je doslo punina vremena, Bog je poslao svog Sina Isusa koji je uzeo

na sebe

Biblija je zapis 0 savezu izmedu Boga i covjeka. Bog zeli biti partner Ijudi, kako bih ih sfitio, pomagao im i iskazivao im Ijubav.

okusis, zacijelo ces umrijeti!" (Postanak 1: 16,17). To je blo jedan od uvjeta za funkcioniranje saveza.

Covjek je imao pravo upravljati zemljorn, ufivof u zdravlju i vjecno zivjeti u zojednistvu sa Stvoriteljem. Imao je obvezu rozrnnofovof se i vladati zemljorn. Bilo mu je zabranjeno jesti sa stabla spoznaje dobra i zla.

Bog se obvezao da ce blagoslivljof covjeka plodnoscu, autoritetom i vjecnim zivotom. Savez Mu je davao pravo da djeluje na zemlji kao covjekov partner.

Prije nego li poCinio grijeh, Adam je poznavao sarno dobro. Nije znao za zlo - nikada se nije susreo sa zlom niti ga je mogao razumjeti. Bio je pravedan i svet. Bio je dobar i sve, sto je bilo pod njegovom vloscu bilo je dobro. Covjek je bio dragovoljno sa-ve-zan, sjedinjen s Bogom. U ljudskoj je nutrini bila bozonsko priroda - pravednost i svetost.

Bog suvereno upravlja cijelim svemirom, ali nikada nije zelio sam vladati na zemlji. Zelio je biti covjekov partner u upravljanju zemljom. No, Adam i Eva su sagrijesili te raskinuli savez i partnerski odnos s Bogom. Grijeh i smrt usli su u njih i poceli se prenositi na svakog covjeka koji se potekao od njih (Rimljanima 5: 12). Svaka beba, koja se redo u ovaj svijet, ima u sebi gresnu prirodu te kad-tad pocne Ciniti grijehe. A plcco za grijeh je smrt (RimIjanima 6:23).

U Bibliji pise da je zivot zivoga bico u krvi (Levitski zakonik 1 7: 11 ).

Zbog svoje silne ljubovi prema covjeku, Bog je usmrtio jednu zivotinju (iii vise njih) i njenom okrvavljenom koforn prekrio Adama i Evu. Bila je to prva krvna zrtva. Zivot zivotinje bio je predan u zamjenu za zivot covjeka koji [e trebao i fizicki umrijeti zbog svoga grijeha. Njena je krv prekrila grijeh covjeka.

Od tada pa nadalje, ljudi su prino-

sve grijehe, bolesti i prokletstva svakoga covjeka. Otac je na krlfu kaznio te grijehe u Isusu. Isus se pojavio da 1I ••• jednim jedinim prinosom unisti grijeh" (Hebrejima 9). On [e IIJaganjac Bozji koji uzima grijehe svijeta" (Ivan 1 :29).

On je sovrseno Janje Bozje. Otac je u Isusu dao covjecanstvu novi, bolji Savez, utemeljen na krvi Sino Bozjega. Isusova krv unistava grijehe onih koji vjeruju u Njega.

Bog poziva sve ljude da prihvate NjegOY savez i udu u partnerski odnos s Njim. U tom savezu postoji bozonsko zostito i vjecni zivot. Osoba, koja ga prihvati, biva novorodeno i postaje novo stvorenje. PoCinje vladati, rcdoti rod i zivjeti onako kako Bog zeli. A Bog tada pocin]e sirif svoje Kraljevstvo po toj osobi i na taj nccin blagoslivljati rnnostvo ljudl.

Tamara Vranic

13

zonimljivosti

• • •

• • •

tromjesecju 2007. go dine Krscanski Cen-

tar "Rijec Zivota", Osijek zivi dosta smirenijim ritmom nego u proslom tromjesecjukadanas je, podsjecam, posjetilo dosta domacih i stranih sluzbenika, sto je sve bilo okrunjeno sa vrlo uspjesnom Godisnjom konferencijom odrzanom krajem studenoga (prosle godine). Dosta je mirnije, sto ne znaci da lj encarimo i prekrizenih ruku cekamo drugi Isusov dol-

'V

IZVJESTAJ

IZ OSIJEKA

• • • • • • • • • • • • • • • • •

- "ptiCica" - mala Darija! Neka je blagoslovljena i neka bude silna Bozja zena!

Kao nas "natprirodni" prirast, treba navesti da je u Crkvu pocelo dolaziti nekoliko novih ljudl rozlicitih dobnih skupina. Meau njima su najbrojniji stariji tinejdzerl (17/18 godina), od kojih su dvojica vrlo aktivni clanovi hrvatske BMX i "skate" scene. Jedan tako vozi bicikl BMX, a drugi vozi "skate" (posebno oblikovanu dasku sa cetiri kotoco), praveCi kojekakve akrobacije tim "prometalima", na, naravno, posebno uredenim poligonima (sigurno ne pred bolnicom iii policijskom postajom!). Neka im Bog da puno mudrosti i zostlf ih u tim ekstremnim sportovima! Mladim

azak! krsconirnc stvarno treba puno mu-

To sto nismo organizirali neke drosti da svoju rnlodenccku energiju

seminare i imali gostujuCih propovjed- i Bogom-dane talente koriste Bogu

nika, nije negativno utjecalo na rast i razvoj nose mjesne Crkve! Kao svaka zdrava Crkva, imali smo i prirodan i "natprirodan" prirast!

Kao nas prirodni prirast, radosno vas obovjescujerno da je u "obiteljskom gnijezdu" nase pastorske obitel]i T utlc 20. veljoce jedan novi

na slavu, ne unistovojuci pritom svoja tijela - hramove Duha Svetoga! Jos je nesto slmpoficno u vezi ove dvojice noslh "ekstremoso" - jedan od njih je imenjak, a drugi prezimenjak autoru ovoga clanka! Cool!

Nije da smo samo rasli, nego smo se i razvijali! Kako? Na mnoge

"ptic" ugledao svjetlo dana! Tocni]e nccine, ali ce ovdje biti izdvojeno to

da u novije vrijeme (zadnjih nekoliko mjeseci, pocevsi jos od prosle godine) nekoliko prokusonih clanova Crkve (uglavnom iz storjesinstvc) redovito propovijeda, odnosno poucovo na slufborno srijedom, uz pastore, koji redovito propovijedaju nedjeljom. Zaista je vellconstveno vidjeti na djelu ocitovone Bozje darove za koje nismo cesto puta niti znali da ih nasa brcco i sestre posjeduju! Nek' je slava Gospodaru zetve i ncjvecern Pastiru ncsih duso, a vama pozdrav od Crkve iz Osijeka!

• • •

Sada navijam za Isusa!

K ao dijete svake

sam nedjelje

slusoo utak-

mice na radiju, a cesto i price starijih 0 Hajduku iz davnih vremena, kada se jos igralo "za gust", po nos, za Split. Te su me price opciniovcle. Zavolio sam nogomet, Hajduk i Hrvatsku do mjere koja se tesko moze opisati rijecirnc.

Rat, a potom i studij u Americi to su jos vise potencirali. Sada kad pogledam unatrag bio je to, kao i svaka druga ovisnost, zapravo bijeg od stvarnosti u neki "bolji svijet". Nikada sluzbeno nisam pripadao T orcidi, jer sam se uvijek distancirao od novijoco kojima je vofnije bilo biti viden, biti glasan,

svjedoccnstvo

nego do Hajduk pobjedi. Moje je navijanje imalo samo jednu svrhu, pomoci Hajduku i Hrvatskoj do dodu do pobjede. Meautim, blo sam Torcida svaki put no sjeveru Poljuda, jer masa i navijanje je uvijek postajalo jedno tijelo. Sve tvoje je tada prestajalo, a postojalo je samo jedno grlo, samo jedan glas i samo jedan ell]. RazmisljajuCi soda, uistinu ja nisam bio ja kada bi navijao skupa 5 drugima, ja sam tada bio novijocko skupina. 0 Hajduku i reprezentaciji sam rczrnisljoo doslovce svaki dan. Bila je to zapravo molo religiia, a usput receno svaka novijccko skupina priziva i Bozju intervenciju kada klubu krene lose. T orcida no primjer zna pjevati: ,,0 Isuse, no nebesu, daj pomozi, bijelom dresu, bijelom dresu, bijeloj boji, o] Isuse, mi smo tvoji!" Pjevao sam to iz svega grla, najcesce u zadnjim minutama utakmice i najcesce bez ucinko.

Novijoco je oko mene doista bilo svakakvih. Oni sto nisu ni osnovne skole zovrsi!i bivali bi kolovode studentima no faksu. Velika veCina je bile zaposlena, ali unotoc tome, mnogi su "klosarili," i gotovo uvijek opsjedali hotele 5 igraCima, trozeci od njih novac. Ako smo i bill u hotelu, onda bi jedan uzeo sobu, a drugih pet uslo besplatno. No stadionu su transparenti i salovi bivali bi poput drZavnih zastava, po cak i oruz]o u ratu navijanja.

Rat i nacionalizam su bile dvije okosnice naseg navijanja koje je najcesce ponlfovolo suprotnu stranu i zovrscvolo nasiljem premo njima i redarima. lako sam bio zaposlen i uspjescn u svome poslu, nogometna groznica me drZala po citav tjedan, a vikendima bi kulminiralo u urnebesnom navijanju, provodima i litrama jeftinoga pica. Za novijcco je uvijek postojao kod casti, i ja sam bio svjedokom do je to bio najsvetiji kod. Meautim isto tako sam video i kako bi se taj kod gazio. Mnogo ljudi vjeruje

do jako puno njih trofl naCin do ventilira nasilje i agresivnost. To je dije- 10m istina, jer nasilje je jako prisutno u navijanju. Ja vjerujem do jako puno njih trazi pripadnost, i bijeg iz stvarnosti za koju misle do ne pripadaju iii do nije pravedna, a tek kada su zajedno smatraju se jacima od zakona, sto onda dovodi do nasilja.

Svojim sam naCinom zivota zadao mnoge nevolje svojoj obitelji. Znao sam se buditi no mjestima no kojima nisam znao kako sam dospio, prefivio sam mnoge pijanke, automobilske nerece, tuce, cak i par boravaka u pritvoru. Slika moga uhicen]o u Sloveniji i dan donas se objavi uz natpise 0 divljanjima ncvijcco, a Maltu do i ne spominjem. T ek pokoji dobronamjeran prijatelj me znao ukoriti iii prizivati pameti, a rnedu njima se isticao Kristijan, kolega 5 posla, koji je znao reci do me sam Bog cuva.T 0 sam doista i sam osjecoo. Ipak i dalje svaki ponedjeljak bih nakon iscrpljujuceq vikenda vezao kravatu i uredno radio svoj posao. Bio je to pravi "dvostruki zivot" povezan jedino mojim prepriccvcnjirno vikend doqodovstino kolegama kojima sam blo jako zabavan i "poseban". Imao sam svoju publiku i repertoar. Preuvelicovoo sam price, cinio ih zanimljivijima i tako postao jako popularan. Unotoc svemu tome osjecoo sam se prazan. Niti buka stadiona, a niti sva tcpson]o po ramenu nisu mogla zatomiti moje vapaje za istinskim ispunjenjem.

Godinama me Kristijan nagovarao do podem 5 njim u crkvu, a do ce on zauzvrat poci no utakmicu so mnom. Godinama bi se ja samo nasmijao, odgurnuo go rijeclrnq, iii rukom. Sma-

trao sam se katolikom, a on je bio tek neki "sektos". Pred Bozic, bill su to moji posljednji doni u uredu u Zagrebu, jer posao me vodio u Ljubljanu, a Kristijan me je jos jednom upitao "hoces li doci u subotu u crkvu?" Bio sam pijan i alkohola i zadovoljstva sto idem no novu radnu poziciju, po sam pristao. U subotu me Kristijan docekoo no pragu svoga doma u pcpuccrnc i umjesto u crkvu uveo u stan gdje se okupljao njihov molitveni tim. Bio sam Ijut i rozocorcn, no on me posjeo izrnedu sebe i nose kolegice koja se obratila koji mjesec ranije. Bijes me prolazio dok sam slusoo njihovu

pjesmu, smijeh.

molitve, Narednih

dana dofivio sam napade od Zloga, ali i izbavljenje od Boga. Povjerovao sam u Isusa i doisto sve cemu sam se nekada rugao soda mi je post- 010 dragocjeno. Zivot mi se sasvim promjenio, osjecc] punine, radosti i to do sam voljen od Oca ispunja me svakim danom sve vise. Isprazne zabave i price to nisu mogli.

Nogomet? Za mene su soda najnormalniji navijaci oni koji pogledaju utakmicu no tv-u i no koje ishod ne utjece toliko, vee mogu u dobrom rospolofenju provesti ostatak veceri. Takvih zapravo i nije malo, ali takve nitko ne zove novljocirno.

Ako vec netko ima potrebu za navijanjem i slavljem, neka bogove nogometa zamijeni Stvoriteljem, jer pismo ne kaze bez veze:

IIHvalit CU te svim srcem svojim, pred bogovima pievat cu ti hva/e"

(Psalam 138: 1)

Ivan

15

Rio<!u!o- .......

110 'o',iII, I!!'CON p~m.u

pod~

BOllA

S'LA' v A·'

"_ ". ",' I

~, ~itm e~ nom "-'I", dlr.p,tlyW CQ~OI.

~~~

I!t<C, .!aij;t ~¥lIll:!~ If:!J'IIGk b.b..l~

o:;(~rjlJ ~'"

Dr. Paul Costa

12.- 15.04.2007. od 18h

Radujemo se sto Vas imamo priliku pozvati na seminar pod nazivom Boz]o slava, na kojem ce nam slufiti dr. Paul Costa.

Dr. Costa snofno djeluje u bozcnskirn darovima na podruqu PROROCANSTYA, ISCJEUENJA I CUDESA. Na njegovim se sluzborno uvijek mogu vidjeti brojna ozdravljen]o i prorocki nocin slufen]o.

Informacije na 01 2911 942 www.rijeczivota.hr

Barabara Yoder 21.-.28.05.2007. / snofno i priznata sluzbenicc, sluf u crkvama i konferencijama diljem svijeta, apostol, sluf i u prorockorn daru / www.shekinahchurch.com

David Youngren 8.-10.6.07./ snofon sluzbenlk, prvi put u Hrvatskoj, sluf na velikim evangelizacijama diljem svijeta / www.davidyoungren.org

K.C. RIJEC ZIVOTA, ZAGREB posto: p.p. 205

10040 Zagreb - Dubrava adresa: Zitnjak bb, Zagreb telefon: 01 2911 942, 6119 734 e-posto: rijec-zivota@zg.t-com.hr www.rijeczivota.hr

UREDNISTVO

Izdavac Krscanski center "Rijec Zivota", Zagreb. Glavni i odgovorni urednik Damir Sicko Alic.GrafiCka obrada Morana Buneta. Suradnici Damir Sicko Alic, Dudi Mostarac, Tamara Vranic, Boris Havel, Tomislav Vidakovic, Igor Buneta. Tisak Dizajn studio "Ringeis", Zagreb.

Prijava izdavanja ove liskovine upisana je u ministarstvu kulture - Seldor iniormiranja pod brojem 1022. Casopis "Karizma" - sjeme probudenja, zivot u pobjedi - osloboden je placanja poreza na pro met.

"KARIZMA" JE BESPlATAN CASOPIS, stoga mozete na adresu naSeg uredniStva poslati vase podatke (puno ime i adresu) i podatke vasih prijatelja za kOje znate da bi bili zainteresirani citatelji.

Tiskanje casopisa financira sa iz dobrovoljnih priloga. Ukoliko zelite svojim prilozima pripomoCi njegovom izlazenju, molimo vas da svoj dobrovoljni prilog posaljete postonskom uputnicom na adresu uredniStva.

Adresa urednistva je: KC "Rijec Zivoto" (za Karizmu), p.p. 205, 10040 Zagreb - Dubrava, tel. 01 2911 942.

BUREAU DE POSTE 10000 ZAGREB CROATIE

IMPRIME

POSTARINA PLACENAU POSTANSKOM UREDU 10000

TISKANICA