P. 1
STVARNO PRAVO

STVARNO PRAVO

|Views: 749|Likes:
Published by jadedragonfly

More info:

Published by: jadedragonfly on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

www.pravokutnik.

net

STVARNO PRAVO 1. UVOD U STVARNO PRAVO Stvarno pravo u objektivnom smislu, ili kraće - stvarno pravo, je skup pravnih pravila građanskoga prava koja uređuju neposredno, za svakoga mjerodavno pripadanje stvari osobama. Subjektivna stvarna prava su ona građanska i to imovinska prava koja svoje nositelje ovlašćuju da određene stvari imaju u svojoj neposrednoj privatnoj vlasti - potpunoj ili ograničenoj, a svim drugim građanskopravnim subjektima zabranjuju da ih u izvršavanju te vlasti samovlasno smetaju. Zbog suprotstavljenosti privatnoga i javnoga, vrlo izraženoj upravo u stvarnopravnim odnosima, područje djelovanja stvarnopravnoga uređenja u svakom pojedinom pravnom poretku ovisit će uvijek o tome koliko mu prostora ostavlja javnopravni u pravilu upravnopravni režim. Pregled razvoja stvarnog prava Stvarno pravo na području Europe nastalo je na tekovinama rimskoga prava. Potom se oplemenjen idejama prirodnopravne škole, odatle razvio cijeli sustav pravnih normi - tzv. opće pravo (pandektarno pravo) koje se primjenjivalo na gotovo cijelom području kontinentalne Europe. To tzv. opće pravo neposredan je prethodnik i svojevrstan temelj suvremenoga građanskoga prava u pravnim poretcima kontinentalno-europskoga pravnoga kruga. Razvoj stvarnopravnoga uređenja obilježen je temeljnim pitanjem - kako pravedno urediti pripadanje stvari osobama. Pripadne li stvar jednome, uskraćena je drugima. Rješenja koja daju prednost privatnome u odnosu na opće nazivaju se individualističkima, liberalističkima, a rješenja koja prednost daju javnom, državnom ili društvenom interesu nazivaju se kolektivističkima. Između ta dva suprotstavljena shvaćanja traje neprekidna borba. I jedan i drugi koncept imao je značajne predstavnike i među znanstvenicima, poglavito filozofima. Tako je individualističko shvaćanje bilo zastupljeno u Aristotela, Lockea, Kanta, Hegela, Fichtea. Kolektivistička shvaćanja bila su zastupljena u djelima Platona, Sv. Ambrosiusa (socijalna etika ranoga kršćanstva), Marxa, Engelsa, Lenjina. Nastankom SSSR-a iz kontinentalno-europskoga pravnoga kruga izdvojio se novi krug - socijalistički pravni krug. U državama čiji su se pravni poretci uključili u socijalistički pravni krug razvila su se tzv. socijalistička stvarna prava. Nestankom socijalizma i države koje su pripadale tom krugu prilagođavaju svoje pravne sustave kontinentalnoeuropskom pravnom krugu koji je pretežno individualistički određen iako je i u njima naglašena socijalna nota nakon II. svjetskoga rata. Integracije koje se događaju u Europi možda će rezultirati i pravnim ujednačavanjem na području građanskoga prava. Naime, Europski je parlament još 1989. donio rezoluciju kojom je pozvao na izradu Europskoga građanskoga zakonika. Hrvatsko stvarno pravo uključilo se u kontinentalnoeuropski pravni krug uvođenjem austrijskoga GZ, koji je u hrvatskom pravu važio kao hrvatski zakon (OGZ). Od 1945. godine hrvatsko je pravo sve više ulazilo u krug socijalističkih prava. U tom je razdoblju ono bilo obilježeno kolektivističkim gledanjem na vlasništvo, dualizmom općih uređenja pripadanja stvari (društvenim i privatnim), pogodovanjem društvenoga vlasništva na štetu privatnoga, nejednakošću pravnih subjekata i njihovih prava, razbijanjem pravnoga jedinstva nekretnine, brojnim posebnim pravnim uređenjima osobito za nekretnine (poljoprivredno zemljište, stanovi, poslovni prostori), zakržljalošću općih instituta stvarnoga prava (založno pravo, zaštita povjerenja u zemljišne knjige). Od donošenja Ustava Republike Hrvatske 1990. teče proces reintegracije hrvatskoga pravnoga poretka u kontinentalno-europski pravni krug. Na području stvarnoga prava značajno je donošenje Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996.) i Zakona o zemljišnim knjigama (1996.) koji su stupili na snagu 1. siječnja 1997. Prema spomenutim propisima vlasništvo je koncipirano individualistički, uklonjen je dualizam vlasništva, ukinuta je fragmentacija vlasništva (prije se definiralo kroz ovlaštenja posjedovanja, korištenja i raspolaganja), uspostavljeno je pravno jedinstvo nekretnine (načelo superficies solo cedit), stvarnopravnim je institutima dana takva normativna struktura da mogu imati puni sadržaj, afirmirano je založno pravo, zemljišne knjige i smanjena je potreba za posebnim pravnim uređenjima za pojedine vrste stvari.

I u našem stvarnopravnom poretku postoji opće stvarnopravno uređenje i posebna pravna uređenja. Posebna stvarnopravna uređenja ili režimi postoje u nas za pomorsko dobro i brodove, za vode, za rudno blago, za poljoprivredno zemljište, za šume, za arhivsko gradivo itd. Posebna stvarnopravna uređenja imaju u odnosu na opće uređenje prednost. ZV uspostavlja opće uređenje pripadanja stvari osobama, a primjenjuju se i na pripadanje stvari koje su podvrgnute i nekom posebnom pravnom uređenju ako ne postoji suprotnost. NAČELA STVARNOPRAVNOGA UREĐENJA Načela stvarnopravnog uređenja su: • Načelo privatnopravne vlasti na stvari • Načelo zatvorenog broja vrsta stvarnih prava • Načelo određenosti • Načelo publiciteta A. Načelo privatnopravne vlasti na stvari

⇒ Naziva se još i apsolutnost stvarnoga prava. Ovo načelo daje privatnopravnim (građanskopravnim)

subjektima neposrednu, za svakoga mjerodavnu (apsolutno djelujuću), razmjerno trajnu pravu vlast na stvari.

⇒ Privatnopravna vlast na stvari je ona koju pravno izjednačeni pravni subjekti imaju u međusobnim odnosima,

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

na temelju svojih subjektivnih građanskih prava. Republika Hrvatska i druge pravne osobe javnoga prava koje su nositelji prava vlasništva imaju kao vlasnici u pravnim odnosima jednak položaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije što drugo određeno. Koliko će pravne vlasti glede neke stvari doista proizlaziti iz subjektivnoga stvarnoga prava na nekoj stvari za onoga tko je nositelj toga prava, ovisit će ne samo o ovlastima, nego i o eventualnim ograničenjima. Pravna vlast koju glede stvari imaju nositelji stvarnih prava razmjerno je trajne naravi. U našem suvremenom pravnom poretku vrijedi načelno nezastarivosti stvarnih prava (iznimka su služnosti). Nositelj stvarnoga prava ima neposrednu pravnu vlast na stvari što međutim ne znači da on svoju vlast ne bi mogao izvršavati i posredno. On može drugoj osobi prepustiti izvršavanje čina vlasti glede stvari. Pravna vlast koja pripada subjektima stvarnih prava djeluje apsolutno (erga omnes, contra omnes). Svako subjektivno stvarno pravo djeluje apsolutno. Ono ovlašćuje svoga nositelja da ima glede neke stvari neposrednu pravnu vlast koju je svatko dužan poštovati, što znači da se svatko treba suzdržavati od svega čime bi bespravno povrijedio pravnu vlast nositelja stvarnoga prava. To apsolutno djelovanje je tzv. negativna strana svakoga subjektivnoga prava.

B. Načelo zatvorenoga broja vrsta stvarnih prava Ovo načelo podrazumijeva: a) ograničenje vrsta (tipova) stvarnih prava, b) ograničenje sadržaja svake vrste stvarnih prava, c) nedjeljivost sadržaja svakoga pojedinoga stvarnoga prava. Ograničenje vrsta stvarnoga prava znači da u pravnom poretku postoje samo one vrste stvarnih prava koje su predviđene zakonom (zatvoreni broj vrsta stvarnih prava, numerus clausus). To je karakteristično za kontinentalnoeuropske pravne poretke. U tim poretcima, a također i u hrvatskom stvarnom pravu postoje sljedeća stvarna prava: • pravo vlasništva (daje pojmovno bezgraničnu pravnu vlast na stvari) i još četiri ograničena stvarna prava, a to su, • pravo služnosti, • pravo iz stvarnoga tereta, • pravo građenja i • založno pravo. Ograničena stvarna prava dijele se na: a) ograničena stvarna prava koja ovlašćuju na uporabu odnosno korištenje stvari (pravo služnosti, stvarni tereti, pravo građenja) i b) ograničena stvarna prava koja ovlašćuju na osiguranje i namirenje iz neke stvari (založno pravo). Page 2

ZV je propisao sadržaj svakoga stvarnoga prava striktnim normama što znači da je određen pojam i bitni sadržaj svakoga stvarnoga prava dok je ipak glede nebitnih pojedinosti ostavljena mogućnost da sudionici sami odrede podrobnije sadržaj svakoga pojedinoga stvarnoga prava. Sadržaj svakoga stvarnoga prava je nedjeljiv što znači da se ne može dijeliti po ovlaštenjima između više nositelja istoga prava. To primjerice znači da ako postoji više suvlasnika iste stvari svi imaju sve ovlasti, a ne da jedan ima ovlast korištenja, drugi raspolaganja itd. U srednjovjekovnim pravnim uređenjima bilo je drukčije pa je postojalo tzv. vrhovno i koristovno vlasništvo što je značilo podjelu sadržaja prava vlasništva po ovlastima koje su različite ovisno o nositelju jednoga te istoga prava. Ako se stvarna prava dijele to ne može biti po ovlastima već samo po obujmu (npr. kod suvlasništva). C. Načelo određenosti Svako stvarno pravo može postojati jedino: a) glede točno određenoga pojedinačnoga objekta i b) s točno određenim sadržajem. Stvar dakle treba biti pojedinačna, samostalna, odnosno individualizirana (species). D. Načelo publiciteta Da na stvari postoje nečija subjektivna stvarna prava treba biti vanjski vidljivo. S obzirom da su stvarna prava apsolutna i djeluju prema svima potrebno je da svima zainteresiranima bude objavljeno (publicirano) da glede određene stvari postoji nečije stvarno pravo što omogućuje da se poštuju tuđa prava. Postojanje stvarnih prava na nekretninama objavljuje se njihovim upisivanjem u zemljišnu knjigu. Za pojedine vrste pokretnina uspostavljaju se također javni upisnici (upisnik brodova, upisnik zrakoplova) koji igraju sličnu ulogu kao i zemljišne knjige glede nekretnina. Zaštita povjerenja je nužno povezana s načelom publiciteta. Za onoga tko bi vjerovao da je stanje koje je vidio u zemljišnoj knjizi točno, a ono se razlikuje od slike koju je on dobio uvidom u te knjige postoji zaštita. No ne štiti se svačije povjerenje u prometu već samo ona osoba koja je postupala u dobroj vjeri, tj. pošteno (savjesno). A pošteno je postupala ona osoba koja nije znala da je pravno stanje drukčije nego što je izgledalo prema posjedu ili prema upisima u zemljišne knjige, a i to jedino ako se njezino neznanje ne može pripisati njezinoj nedovoljnoj pažljivosti. Postoji predmnjeva da je svaka osoba poštena, a tko tvrdi suprotno treba to dokazati. PRAVNI IZVORI STVARNOGA PRAVA

⇒ Zakon je glavni izvor stvarnih prava u državama kontinentalne Europe, dok nasuprot tome u pravnim

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

poretcima anglo-američkoga pravnoga kruga dominira sudska praksa kao izvor prava (case law). Razvitkom međunarodnih odnosa sve češće izvor prava postaju i odredbe međunarodnih ugovora (međunarodnih konvencija). Od hrvatskih propisa treba spomenuti Ustav Republike Hrvatske (1990., 1997.) koji je zajamčio pravo vlasništva, dakako socijalno vezanoga, podvrgnutoga ograničenjima pa i mogućnosti oduzimanja u općem interesu. Sve je to u skladu sa suvremenom pravnom doktrinom i praksom u državama kontinentalne Europe. Od zakona treba spomenuti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996.) kao temeljni izvor našega općega stvarnopravnoga uređenja. Značajni su još Zakon o zemljišnim knjigama (1996.), Ovršni zakon (1996.), Stečajni zakon (1996.). Osim ovih zakona treba spomenuti i one koji sadrže posebna pravna uređenja za određene vrste stvari kao što su Pomorski zakonik (1994.), Zakon o rudarstvu (1994.), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (1994.), Zakon o šumama (1990., izmjene 1991. i 1993.), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (1997.). Neki podzakonski propisi imaju snagu zakona, a riječ je o uredbama sa zakonskom snagom predsjednika RH i nekim uredbama Vlade RH. Zastupnički dom Sabora ovlašćivao je Vladu RH na donošenje uredbi sa zakonskom snagom, pa je ona donijela, između ostaloga, i takve uredbe kojima je djelovala na neke stvarnopravne odnose (uredbe kojima je postavila neke zabrane raspolaganja nekretninama). Glede međunarodnih ugovora koje je bila sklopila, ili im je pristupila bivša SFRJ u doba dok se Hrvatska još nalazila u njezinom sastavu, postavljeno je generalno pravilo da “međunarodni ugovori koje je sklopila i

Page 3

Prvi protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima daje u članku 1. njegovo djelovanje u ljudskom društvu te otkriti cilj svakog pojedinog pravnog instituta. Ona nastoji istražiti fenomen prava uopće. ali ne isključivo u takvim sporovima ako su glede pokretnina: 1. Moguće ih je primijeniti glede onih pitanja kod kojih sam zakon upućuje na primjenu običaja. ako su stranke valjano ugovorile nadležnost hrvatskoga suda. obvezatna opća pravna shvaćanja. ali i propise zemljišnoknjižnoga prava iako se. Temeljno je kolizijsko pravilo za stvarnopravne odnose da njih uređuje pravo one države gdje se nalazi predmet toga odnosa (lex rei sitae). ⇒ Danas pravna znanost nije više niti dopunski izvor prava niti neposredni izvor. Ipak makar kolizijska pravila upućivala na primjenu nekoga stranoga stvarnoga pravo ono se ipak neće primijeniti: • ako bi primjena toga stranoga prava bila suprotna našem pravnom poretku ili • ako je nastupio uzvrat (renvoi) tj. a osobito sudskih odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse. ako nije drukčije propisano. ako sporna nekretnina leži na području RH. jamstvo vlasništva. 2. zapravo jamstvo svih imovinskih građanskih prava. trodioba vlasti na zakonodavnu. N. godine. nov. sudsku i izvršnu podrazumijeva vezanost sudova zakonima kako bi se onemogućila samovolja sudaca i primijenjena je u cijeloj kontinentalnoj Europi. Običajno pravo ne igra ulogu značajnijega izvora u našem suvremenom stvarnom pravu. na primjer. To je primjerice odredba ZV-a prema kojoj je “svaki vlasnik dužan s desne strane od svojega glavnoga ulaza. Page 4 . Glavni izvor općih kolizijskih pravila u nas je Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (1991. Naime. posredstvom drugih pravnih izvora. ⇒ Nakon stupanja na snagu ZV i ZZK nema više potrebe za primjenom pravnih pravila bivšega prava. Na temelju odredaba Zakona o sudovima (1994. ako tuženik ima na području RH prebivalište. nego ona može samo predlagati. 31/1991. sporove o ograničenim stvarnim pravima na nekretninama. djelovanje ostalih sredstava na ujednačavanje sudske prakse. niti je drugi mjesni običaj”. a darovni ugovor prema OGZ-u.kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske. kolizijske norme stranoga prava upućuju na primjenu hrvatskoga prava. gledano s puta.). prihvaćena na sjednici sudskoga odjela suda drugoga stupnja. RAZGRANIČENJE DOMAĆEGA OD STRANOGA STVARNOGA PRAVA Postavlja se pitanje razgraničenja različitih stvarnopravnih uređenja u slučajevima koji imaju vezu s pravima više država (slučajevi s tzv.). ⇒ Ona ne raspolaže nikakvom vlašću. To znači da je hrvatsko stvarno pravo mjerodavno za pravne odnose čiji se predmet nalazi na području Hrvatske bez obzira da li se radi o nekretnini ili pokretnoj stvari. na temelju odredaba međunarodnoga prava o sukcesiji država glede ugovora” (točka III. Ona može djelovati posredno.) ujednačavanju sudske prakse služe: 1. ograditi svoj prostor i razdvojiti ga od susjedovoga prostora. Hrvatski sud je nadležan. ali s druge strane postoji snažna vezanost uz zakon. ⇒ Pravna znanost bila je dopunski izvor stvarnopravnih normi. prihvaćena na općoj sjednici Vrhovnoga suda RH 3. kao i za sporove o smetanju posjeda na nekretninama. Sudovi su dobili samostalnost od izvršne vlasti. opća stajališta koja su utvrđena na općoj sjednici Vrhovnoga suda RH radi osiguravanja jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana te jednakosti svih pred zakonom na području RH. Sudska praksa u nas nije izravan izvor građanskoga prava. Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH. To ne vrijedi jedino za stvari koje su u prijevozu jer je za njih mjerodavno pravo koje vrijedi na njihovom odredištu. međunarodnim elementom). Tu se prije svega misli na OGZ. postupanje u izvanparničnom postupku još uvijek ravna prema pravnim pravilima iz bivšega Zakona o sudskom vanparničnom postupku iz 1934. tzv. uključujući i sva stvarna prava. obvezatna pravna shvaćanja. odnosno sjedište. Hrvatski sud je isključivo nadležan za sporove o pravu vlasništva na nekretninama. a po praksi Europskoga suda ovo se jamstvo odnosi i na prava još nekih vrsta koja prelaze okvire imovinskih prava. i 4. 2.

Sposobnost biti nositeljem određene vrste tih prava 3. 2. ako je spor glede broda ili zrakoplova upisanoga u upisnik koji se vodi na području RH ili 4. ⇒ Isto stvarno pravo može pripadati dvojici ili više nositelja. To znači da svaka fizička osoba i pravna osoba. Page 5 . Po Ustavu strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. niti na ograničena stvarna prava. Sposobnost uopće biti nositeljem ikakvih građanskih subjektivnih prava 2. ⇒ Razlikujemo nekoliko razina pravne sposobnosti: 1. više vlasnika zajedno) glede određene stvari koja je predmet tog odnosa. ⇒ U svakom stvarnopravnom odnosu sudjeluje s jedne strane osoba koja je nositelj nekog subjektivnog prava (vlasnik. ⇒ Vrlo je značajno načelo jednake i pune pravne sposobnosti svih subjekata građanskog prava. Sposobnost biti nositeljem takvog subjektivnog prava na objektu određene vrste. Nemoguća je ikakva vlast na stvari. spor je o smetanju posjeda počinjenom na području RH. ako se radi o sporu o imovinskim odnosima bračnih drugova čija se imovina nalazi u RH ili 5. ako nema stvari . Središnja točka svakoga stvarnopravnoga odnosa je njegov predmet . STVARNOPRAVNI ODNOS Elementi svakoga stvarnopravnoga odnosa su: • osobe. ⇒ Nositelj svakog ograničenog stvarnog prava na nekoj stvari nalazi se u: • Stvarnopravnom odnosu s njezinim vlasnikom • U stvarnopravnom odnosu s nositeljima drugih stvarnih prava na istoj stvari i • Sa svim trećim osobama ⇒ Nositelj nekog stvarnog prava je osoba koja je stekla to stvarno pravo glede nekog predmeta i ono joj nije prestalo. ali njihova stvarna prava mogu biti ograničena Ustavom I međinarodnim ugovorima. ⇒ Nositelji mogu biti pravne i fizičke osobe i moraju biti sposobne za to. suvlasnik. a jedino zakon može odrediti iznimke od tog načela“! ⇒ Ograničenja koja za strane osobe postavlja zakon glede prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske ne mogu se na odgovarajući način primijeniti na pravo vlasništva pokretnih stvari.3. i fizičkih i pravnih osoba. • predmet tog odnosa i • subjektivno stvarno pravo. pravo građenja itd. a na drugoj strani sve ostale osobe. pravo služnosti. Da je to pravo podijeljeno na alikvotne dijelove. ⇒ Pritom je vlasnik u aktualnom stvarnopravnom odnosu samo sa osobama koje imaju neka svoja ograničena stvarna prava na njegovoj stvari (pr.stvar.) – on je zbog njihovih ograničenja stvarnih prava dužan nešto trpjeti ili propuštati. ⇒ Prema Ustavu RH „svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva i svih vrsta ograničenih stvarnih prava. pa da svakom nositelju pripada neki dio takav podijeljenog prava 3. može biti nositeljem svih vrsta građanskih prava. zajedničko pravo 2. Postoji mogućnost da stvarno pravo bude nekim rokom ili uvjetom ograničeni tako da taj rok ili uvjet djeluje prema svakome. a to znači da su strane osobe u načelu izjednačene s domaćim državljanima.nema bezobjektnih stvarnih prava. Stvarnopravni odnos nastaje kada osoba (jedna ili više njih) stekne subjektivno stvarno pravo glede neke stvari. pa da tako ograničeno pravo bude preneseno nekoj osobi. Njihovo nepodijeljeno. ⇒ Načelno im pravo može pripadati tako da je ono: 1.

Sporno je međutim da li odvojeni dijelovi ljudskoga tijela mogu biti objektima stvarnih prava. U XIX. ali se neke netjelesne entitete tretira kao da su stvari. To se je međutim pokazalo pogrešnim jer i na nekim netjelesnim entitetima može postojati onakva vlast kakvu daju subjektivna stvarna prava svojim nositeljima. imenu ili dr. samo ako može na neki način služiti ljudima. bestjelesne stvari za to nisu sposobne jer nemaju tjelesnu egzistenciju. da je različita od ljudi. sve drugo za što se uzima (fingira) kao da su stvari. obujmom itd. To nipošto ne znači da stvar koja pripada nekom rodu. Pitanje je sporno. koje su skladu s doktrinom tjelesnosti definira kao tjelesne dijelove prirode. Tzv. Stvari koje su za ljude beskorisne nisu sposobne biti objekti stvarnih prava. Ad. Sposobnost biti predmetom stvarnih prava – prometnost Sposobnost stvari da bude predmet stvarnih prava je pravilo. dok Nesposobnost postoji ako stvar ne zadovoljava: • naravni kriterij i • pravni kriterij postavljen za tu sposobnost. Ad. 2. da je pojedinačno određena. i XX.PREDMET STVARNIH PRAVA ⇒ Predmet u stvarnom pravu igra bitnu ulogu.. 1. stvari. koja se. ne može biti predmetom stvarnih prava. ali i 2. količinski. Po toj doktrini samo tjelesne stvari mogu biti objekti subjektivnih stvarnih prava. ona stvar koja je jednaka jedino sebi samoj. Tako su npr. nekretnine relativno nesposobne da budu predmetom tzv. Page 6 . Dakle. Stvarno pravo slijedi svoj objekt u prostoru i vremenu Ranije se razlikovalo tjelesne i netjelesne stvari. mjestom gdje se nalazi) razlikuje od svih ostalih stvari barem onoliko koliko je najnužnije da bi ju se u običnom životu (u pravnom prometu) smatralo zasebnim entitetom. načelno su sve stvari sposobne da budu objektom stvarnih prava. Ad. doktrina tjelesnih stvari. međutim postoje i stvari koje su ograničene u prometu iz različitih razloga. bez obzira na to što može služiti ljudima. stoljeću postavljena je tzv. Nema bezpredmetnih stvari. dakle. kaže se da je izvan prometa (res extra commercium). po svojim svojstvima (izgledu. Predmet stvarnih prava može biti svaka stvar (tjelesni dio prirode). odgovor se redovito izbjegava i upućuje se na osobna (neimovinska) prava. Naravni kriterij sposobnosti Naravni kriterij sposobnosti stvari razumijeva da stvar nije prikladna za predmet stvarnih prava ako ne zadovoljava sljedeće zahtjeve: 1. Za stvar koja nema sposobnost biti objektom stvarnih prava. ali ipak te stvari moraju biti na neki način određene (npr. 2.) ili nekim okolnostima koje su izvan nje (npr.da je stvar u prometu (res in commercium). Naše suvremeno stvarno pravo odnosno ZV određuje da predmet stvarnih prava mogu biti: 1. jer su samo one sposobne da ih se podvrgne onakvoj vlasti kakvu daju stvarna prava svojim nositeljima. nesposobne su jedino one stvari kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu. ručnoga zaloga. jer je zakonom izjednačeno sa stvarima Nema dakle netjelesnih stvari. ali ne i takva koja nije za to sposobna. prava građenja i skoro svih vrsta služnosti. ⇒ Objekti stvarnih prava su stvari. a da se ne utvrdi na određeni način). Čovjek u suvremenim pravnim sustavima nije prikladan za objekt stvarnih prava. a za onu koja bi mogla biti objektom tih prava . 3. Tako je rimsko pravo pod netjelesnim stvarima (res incorporales) smatralo obvezna prava (tražbine). a pokretnine su nesposobne da budu objekti stvarnih tereta. Stvar je prikladna za predmet stvarnih prava. da je prikladna za služenje ljudima i 3. Pojedinačno je određena stvar te stoga može biti zasebnim predmetom stvarnih prava. nasljedno pravo i pravo služnosti. ne može se reći kupujem od tebe pšenicu i stječem na njoj stvarno pravo vlasništva. vrsti itd.

Ad d) Pripadak (pertinencija) neke stvari je pokretna stvar. Razlika je u tome što su neki dijelovi odvojivi (nebitni). Ad b) Prirast neke stvari je ono što joj je izvana pridošlo i razmjerno se trajno s njom tako sjedinilo da je postalo dijelom te stvari. Ad a) Ponekad se pravi razlika između jednostavnih i sastavljenih stvari. U slučaju prirasta pokretnine nekretnini glavnom se stvari uvijek smatra nekretnina. Prirast postoji ako rastavljanje nije moguće faktički (jer je ono što je priraslo postalo bitnim dijelom glavne stvari). Page 7 . Na odvojivim dijelovima može postojati neko posebno pravo treće osobe različito od prava na cijeloj stvari (npr. Da li će i koliko oduzeti nekoj vrsti stvari sposobnost da pripadaju pojedincima. Pripadnosti stvari su njezini dijelovi. • prirast stvari. Pokretnina je pojedinačno određena stvar koju se može premještati s jednoga mjesta na drugo. Onaj tko ima pravo vlasništva ili koje drugo stvarno pravo na plodonosnoj stvari. ovisit će o pravnopolitičkim razlozima kojima se neki pravni poredak rukovodi. Razvoj znanosti. gospodarski (jer bi iziskivalo nerazmjerno velike troškove) ili pravno (jer nije dopušteno). Dok je jedna stvar pripadak druge ona dijeli pravnu sudbinu glavne stvari. POJEDINAČNA STVAR I NJEZINE PRIPADNOSTI Predmet stvarnoga prava je pojedinačna stvar: 1. • neodvojeni plodovi i • pripatci (pertinencije). nekretnina 3. a drugi neodvojivi (bitni). a izvanbrodski motor je vlasništvo druge osobe jer je on nje posuđen). čamac je u vlasništvu jedne osobe. neodvojeni plodovi. a da joj se ne povrijedi bit.Pravni kriterij sposobnosti stvari ⇒ da bi stvar bila sposobna za predmet stvarnih prava ona mora zadovoljiti i pravni kriterij. Pripadak nije fizički dio glavne stvari. tehnike i tehnologije uzrokuje povećanje naravne mogućosti da pojedinci uspostavljaju svoju vlast i glede nečega što ranije nije bilo prikladno biti objektom stvarnih prava. Pripadnosti pokretnine su: • dijelovi stvari. Ad c) Plodovi su dijelovi matične stvari dok god se od nje ne odvoje. koju je njezin vlasnik namijenio da kao sporedna trajno služi svrsi neke druge stvari kao glavne. Odvajanjem od matične stvari nastaje plod kao samostalna pokretna stvar. bez obzira što su te stvari bile za to prikladne. Prirast dijeli pravnu sudbinu stvari. ⇒ Pravni poredak također može zakonskim normama pojedinim vrstama stvari oduzeti sposobnost da pripadaju pojedincima. fizički samostalna. prirast i pripatci. pokretnina ili 2. ima ga i na svakom njezinom neodvojenom plodu. ONA STVAR KOJA NA TEMELJU ZAKONA NIJE SPOSOBNA PRIPADATI POJEDINCIMA. NESPOSOBNA JE BITI OBJEKTOM PRAVA VLASNIŠTVA I OGRANIČENIH STVARNIH PRAVA. U sumnji da li je nešto pokretnina ili nekretnina smatra se da je pokretnina. bez obzira na to što možda zadovoljava naravni kriterij za to. ali ga je zakon pravno izjednačio sa stvarima. ali jedino ako prema shvaćanju u prometu ona može biti pripatkom te druge stvari. te ako stoji u takvom prostornom odnosu s glavnom stvari koji odgovara toj namjeni. Idealni dijelovi stvari nisu njezini dijelovi poput tjelesnih već se smatraju posebnim stvarima. S fizikalnoga je stajališta svaka stvar sastavljena od dijelova. Predmet stvarnog prava može biti i entitet koji nije stvar.

ali za to mora biti pojedinačno određena da se razlikuje od svog ostalog zemljišta.. a sastoji se od: a) Zemljišne čestice b) Svih pripadnosti te zemljišne čestice ⇒ Granica do koje se proteže onaj dio zemljine kore koji je pojedina nekretnina (zemljište). Pojedina nekretnina sastoji se od: • pojedinačno određene zemljišne čestice (zemljine kore. dakle JEDNA NEKRETNINA. Uspostava pravnog jedinstva nekretnine Uspostava pravnog jedinstva nekretnine tražila je dvoje: 1. ⇒ Pojedinačne zemljišne čestice koje se geometrijski označavaju i određuju su katastarske čestice... ⇒ Svako zemljišno tijelo je jedan jedini objekt prava. Bitno obilježje pokretnine je njezina premjestivost. Vlasnik može svoju volju očitovati u bilo kojem obliku!!!! Pokretnina je pojedinačno određena stvar koju se može premještati s jednog mjesta na drugo. površina tla.Da bi vlasnikova stvar postala pripatkom neke druge stvari ona: a) treba biti prikladna da služi svrsi te druge stvari b) treba biti dovedena u takav prostorni odnos s glavnom stvari koji odgovara toj namjeni c) treba prema shvaćanju u životu moći biti pripatkom te stvari kao glavne d) treba još i da je vlasnik svojom voljom namijenio svoju stvar tome da razmjerno trajno služi svrsi određene druge stvari kao glavne. ⇒ Zemljoknjižno tijelo je zemljišna čestica upisana u zemljišnu knjigu. a u slučaju da nije tako . ukoliko zgrada koja je u privatnom vlasništvu nalazi se na zemljištu koje je u društvenom vlasništvu. NAČELO JEDINSTVENOSTI NEKRETNINE (SUPERFICIES SOLO CEDIT) Kod nekretnina je temeljno načelo jedinstvenosti nekretnine (superficies solo cedit) po kome nekretninu čini zemljište sa svime što je s njim trajno spojeno. Zemljina čestica je dio površine zemljine kore koji je geometrijski određen i koji ima specifičnu oznaku čime se razlikuje od svog ostaloga zemljišta (katastarska oznaka). Nekretnina je zemljina čestica i njezine pripadnosti (sve ono što je sa zemljinom česticom trajno spojeno na ili ispod njezine površine. odn više zemljišnih čestica upisanih u zemljišnoknjižni uložak. ⇒ Svaka pojedina nekretnina je pojedinačno određena katastarskom česticom. ⇒ Prikazuju se u katastarskom operatu. terena) • svih pripadnosti te zemljišne čestice (sve što je s njom trajno spojeno. naziva se međom. tla. Uspostavu pravnog jedinstva zemljišta i zgrade 2. npr. ⇒ Kada su zemljišne čestice kao katastarske čestice upisane u zemljišnu knjigu. Uspostavu pravnog jedinstva nekretnine i njezinih funkcionalno samostalnih dijelova Uspostava pravnog jedinstva zemljišta i zgrade ⇒ ZV je odredio da zemljište i sve što je s njim trajno spojeno treba biti jedinstveni objekt. ⇒ Katastarska čestica je najsitnija jedinica za pojedinačno određenje svake nekretnine. Uspostava pravnog jedinstva nekretnine i njezinih funkcionalno samostalnih dijelova Page 8 . Kao samostalne nekretnine tretiraju se idealni dijelovi nekretnina. Srednjovjekovni pravni poretci kao ni pravni poretci socijalističkoga pravnoga kruga nisu priznavali načelo jedinstvenosti nekretnine. na površini i ispod nje) ⇒ Zemljišna čestica je bitni dio svake nekretnine kao predmeta stvarnih prava. a da joj se ne povrijedi bit. objedinio ih je tako da je na temelju zakona vlasnik zgrade postao vlasnikom i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Nekretnina je stvar koju se ne može premještati s jednoga mjesta na drugo bez povrede njezine biti. ⇒ Tomu služi geometrijska metoda kojom se određuje oblik. pravo građenja. odn za katastarsko područje na moru. one su predmet stvarnih prava kao zemljoknjižna tijela.

sve dok se od zemlje ne odvoje. određeno je da od dana stupanja na snagu ZV pravni poslovi koji su suprotni načelu jedinstvenosti nekretnine ne proizvode pravne učinke. a omogućava razmjerno samostalno izvršavanje vlasništva na posebnim dijelovima. Za entitete koji su zakonom izjednačeni sa stvarima uzima se (fingira) da su i oni stvari pa ih se u pravnom pogledu tretira kao stvari. Suzbijanje povreda načela jedinstvenosti nekretnine ⇒ Da pravnim poslovima stranaka ne bi bilo narušavano načelo jedinstvenosti nekretnine. koje su tzv. ⇒ Postavljeno je prema ZV pravilo da se mogu odredbe propisa koji su na snazi. Pripadnosti nekretnine Pripadnosti nekretnine su: • njezini dijelovi. zemlja i sve upotrebljive stvari koje zemlja rađa na svojoj površini dijelovi su nekretnine. Prema ZV sa stvarima su u pravnom pogledu izjednačene: 1. zatim ni zgrade i dr. Ad d) Tako se pripatkom poslovne zgrade npr. vjetar. Na temelju koncesije osnovane na zakonu.unutarnji prirast nekretnine. ⇒ Od cijele nekretnine mogu biti pravno odvojene zgrade i druge građevine koje su trajno izgrađene na zemljištu: 1. Ad b) Što god pridođe izvana i trajno se spoji s nekretninom prirast je nekretnine. Page 9 . ali su vlasništvo neke druge osobe. Na temelju stvarnog prava koje svojeg nositelja ovlašćuje da na tom tuđem zemljištu ima u svojem vlasništvu zgradu ili drugu građevinu. a različito uređuju pripadanje zgrada od pripadanja zemljišta. Ad a) Ne smatraju se dijelovima nekretnine zgrade i sl. Ad c) Trava. industrijska postrojenja). Uspostava iznimki od načela jedinstvenosti nekretnine ⇒ Zakon otvara vlasnicima nekretnina neke mogućnosti da od pojedine svoje nekretnine pravno odvoje njezine dijelove. sjeme za daljnju proizvodnju itd. • njezini plodovi dok nisu odvojeni i • njezini pripatci. gdje oni postaju samostalne stvari u vlasništvu druge osobe. dok ona ovlašćuje da se na tuđem zemljištu ima zgradu ili drugu građevinu ⇒ Od cijele nekretnine mogu biti pravno odvojeni strojevi i slični uređaji koji su s njom fizički spojeni (pr. sve prirodne snage ako su podložne ljudskoj vlasti (npr. strojevi i slični uređaji koji su s nekretninom trajno spojeni. Bilo da se to zbilo djelovanjem ljudi. samostalne stvari. a poljoprivrednoga zemljišta strojevi za obradu zemlje. snaga morskih valova). smatraju strojevi i slični uređaji. Odvajanjem postaju plodovi. kako bi oni mogli biti u vlasništvu drugih osoba. ako ih od nekretnine odvaja pravo građenja. Entiteti koji su zakonom pravno izjednačeni sa stvarima Zakonom mogu neke vrste prava biti u pravnom pogledu izjednačene sa stvarima. drveće. ili: a) Pravo građenja ili b) Prava stvarne služnosti koja ovlašćuje imati dio zgrade ili naprave na poslužnoj nekretnini 2. odn vanjski prirast nekretnine. • njezin prirast. koje su povezane sa zemljištem samo radi neke prolazne namjene (privremeno). kojem je izvršavanje suvlasničkih ovlasti koncentrirano na određeni dio zgrade. više sile itd.⇒ Etažni vlasnik je dobio status suvlasnika cijele nekretnine. tumačiti I primjenjivati samo u skladu s načelom jedinstvenosti nekretnine. ima npr. Takva konstrukcija osigurava pravno jedinstvo nekretnine. stoka za daljnju poljoprivrednu proizvodnju. ali je svakoj ugovornoj strani u čiju je korist bio takav ugovor sklopljen dano pravno da zahtjeva pravednu izmjenu ugovora kojom bi se taj nedostatak uklonio.

izjednačeni sa stvarima. te se na njih na odgovarajući način primjenjuju ona pravila koja su postavljena za plodove stvari. Plodovi stvari Plod je u pravnom smislu ona korist koju se u obliku prinosa dobiva od stvari. ako na posebnom pravnom temelju ne pripadaju kome drugome. nego time što se tu stvar upotrebljava. Pod pravni pojam ploda potpadaju: • Neposredni plodovi • Posredni plodovi Neposredni plodovi neke stvari su: • Prinosi koje ta stvar daje naravnim putem • Prinosi koje ta stvar daje posredstvom nečijeg rada • Sve drugo što nisu prinosi stvari. Prednosti od uporabe stvari Prednosti od uporabe stvari su koristi koje daje stvar. dakle prisvajanje ploda. ⇒ Subjektivno pravo može davati i neposredne i posredne plodove. treba ga i dokazati. najamnina. 5. ⇒ One su korist za onog tko tu stvar rabi. a da ona I dalje ostane potpuna. uporabe automobila za vožnju i dr. od uporabe kuće za stanovanje. ⇒ Koristi od uporabe prava tretiraju se jednako kao i koristi od uporabe stvari. ⇒ Riječ je o koristi koja se ima od uporabe stvari. 4. Prednosti od uporabe prava ⇒ Koristi od uporabe nekog prava pripadaju onome čije je to pravo. Odvajanje neposrednog ploda stvari zbiva se činom fizičkog odvajanja od matične stvari. osim ako to pravo nije ograničeno. SUBJEKTIVNA STVARNA PRAVA ⇒ Subjektivna stvarna prava su posebna vrsta građanskih imovinskih prava. npr. najamnine. neka subjektivna prava mogu biti objektom služnosti plodouživanja (prava koja daju plodove i druge koristi. a drugoj bi osobi moglo pripadati samo ako je ona na nekom posebnom pravnom temelju bila ovlaštena na uporabu tog prava. a koje stvar daje s obzirom na svoju namjenu Posredni plodovi (civilni plodovi) su prinosi koje stvar daje posredstvom nekog pravnog odnosa glede nje kao što je to npr. Plodovi prava ⇒ Plodovi subjektivnih prava pravno su izjednačeni s plodovima stvari. 3. ⇒ Prednosti od uporabe mogu ali i ne moraju biti neposredno imovinske. zakupnina I sl. Koristi od stvari i drugih predmeta stvarnih prava ⇒ Koristi su plodovi neke stvari ili prava. Općenito uzevši zakon bi mogao i druge bestjelesne entitete izjednačiti sa stvarima. Tko se na postojanje takva pravnoga temelja poziva. idealni dijelovi stvari. ⇒ Pravo na sve koristi stvari ima vlasnik stvari. kamate). ne time što se od nje odvajaju plodovi. neka mogu biti predmetom založnoga prava (imovinska prava koja su prikladna da vjerovnik iz njih namiri svoju tražbinu). a to su alikvotno određeni dijelovi prava vlasništva. ⇒ Koristi pripadaju onome kome pripada i stvar ili pravo koje ih donosi. bio to prirodni događaj ili ljudska radnja. Neposredni predmet im je stvar Page 10 . Ubiranje je čin uzimanja ploda za sebe ili koga drugoga. a i druge prednosti koje donosi uporaba neke stvari ili prava. pravo građenja se tretira kao da je zemljište.2. zakupnine. prinosi subjektivnoga prava tretiraju se kao plodovi (npr. IV. ⇒ Imaju 3 karakteristike: 1.

ali u postojećem pravnom poretku ne ulaze u krug zatvorenog broja stvarnih prava. nego na temelju svog prava osniva za stjecatelja novo pravo. Opće pretpostavke stjecanja: • Sposobnost predmeta • Sposobnost stjecatelja • Da postoji odgovarajući pravni temelj stjecanja Osnivanje prava je nastanak subjektivnog stvarnog prava koje do tada nije postojalo. a) Translativno stjecanje je takvo izvedeno stjecanje kod kojega prednik svoje dosadašnje pravo u cijelom njegovom sadržaju i obujmu prenosi na novog stjecatelja. nego ga stječe na osnovi drugih pravnih činjenica za koje objektivno građansko pravo veže stjecanje subjektivnih prava. vlasnik nekretnine osnuje služnost u korist susjedove oranice. Otuđenje je prelaženje postojećih prava bilo: a) kao pojedinačno prelaženje prava na singularnog sukcesora. Svako pojedino stvarno pravo pripada nekoj od zakonom određenih vrsta i ima onakav sadržaj koji je zakonom propisan za tu vrstu stvarnih prava. nasljeđivanje za slučaj smrti.⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2. Page 11 . Svako stvarno pravo u subjektivnom smislu je građansko pravo. Pr. IZVEDENO stjecanje prava postoji onda kad stjecatelj svoje pravo temelji na pravu prednika odnosno izvodi iz prava prednika. Djeluju apsolutno. O OPĆIM DOBRIMA. Sadržaj svakog pojedinog subjektivnog stvarnog prava čine one OVLASTI što ih pravni poredak daje nositeljima te vrste stvarnog prava glede predmeta njihova prava. 1) Sveopća ili univerzalna sukcesija znači prijelaz svih prava i obveza od dosadašnjeg subjekta na novi subjekt. Svako subjektivno pravo sastoji se od jedne ili više ovlasti. Pretvorba prava na stvarima je pojava da ona prava koja su postojala na stvarima u bivšem pravnom poretku. Zove se još i pravnim nasljeđivanjem ili sukcesijom (može biti univerzalna i singularna). pr. U trenutku smrti ostavitelja sva njegova imovinska prava i obveze prelaze na nasljednika JEDNIM AKTOM! 2) Singularna sukcesija znači da novi subjekt (stjecatelj) od dosadašnjeg subjekta (prednika) stječe samo pojedinačno pravo. Susjed je stekao služnost puta konstitutivno jer to pravo do tada nije postojalo na vlasnikovoj nekretnini. Onaj od kojeg se pravo stječe naziva se auctor ili pravni prednik. Pr. *vidi kasnije kod stjecanja prava vlasništva!!!! V. b) Konstitutivno stjecanje je takvo izvedeno stjecanje kod kojeg prednik ne prenosi na stjecatelja čitavo svoje pravo. bilo b) kao prelaženje imovinske cjenilne na univerzalnog sukcesora. a onaj koji pravo stječe naziva se pravni sljednik ili successor. Stjecatelj ne može steći više prava nego što ga je imao njegov prednik. guam ipse haberet!“. nego služe zajedničkim potrebama svih ljudi. Stjecanje Može biti: • Izvorno • Izvedeno IZVORNO stjecanje prava znači da stjecatelj svoje pravo ne izvodi iz prava prednika. uključujući i ovlast da svakog trećeg isključi od neovlaštenih zadiranja u tu stvar. mijenjaju po sili zakona svoj sadržaj. „Nemo plus iuris ad alium transferre potest. Privatna pravna vlast koju svojem nositelju daje svako takvo pravo glede svojeg predmeta je neposredna 3. pravo vlasništva jedne stvari. JAVNIM DOBRIMA I DOBRIMA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU OPĆA DOBRA Opća dobra (res communes omnium) su stvari koje nisu sposobne biti objekti ničijih stvarnih prava. i to imovinsko pravo koje svojem nositelju daje potpunu ili djelomičnu neposrednu privatnu pravnu vlast na nekoj stvari sposobnoj da bude objektom takvog prava.

).⇒ Opća dobra nisu sposobna biti predmetom ičijih stvarnih prava.) ⇒ Opća dobra ne mogu kao cjelina biti u vlasti nijednoga građanskopravnoga subjekta. ako zakonom nije što drugo određeno. luke. To je slučaj sa zrakom u zemljinoj atmosferi kao cjelini. morskoj obali kao cjelini. npr. za izgradnju marina) pod pretpostavkama određenim zakonom. b) javna dobra u javnoj uporabi (te stvari su namijenjene za neposredno izvršavanje prava i dužnosti Republike Hrvatske. Prema tome kakva im je namjena određena razlikuju se: a) javna dobra u općoj uporabi (njima se može svatko služiti na način koji određuje tijelo ili ustanova kojoj je ta stvar dana na upravljanje. ⇒ Javna dobra su u vlasništvu Republike Hrvatske. ali svakome može služiti za njegove potrebe. na kojima će vlasničke ovlasti izvršavati tijelo nadležno za određivanje namjene. prometovati zrakom itd. auto cesta). npr. jedinica lokalne samouprave (gradovi. državna poljoprivredna zemljišta. ⇒ Stvar je opće dobro kada zbog svojih naravnih osobina nije prikladna da bude u vlasti bilo koje fizičke ili pravne osobe pojedinačno. ali na njima je moguća javna vlast (u ulozi suverena. One su zasebne nekretnine dok traje koncesija što znači da se na njima za to vrijeme mogu imati stvarna prava. njemačkom modelu nastoji se javna dobra koliko je god moguće podvrći jednakom stvarnopravnom uređenju kao i sve druge stvari. npr. ⇒ Stvar je opće dobro i kada to nije posljedica njezinih prirodnih osobina već joj zakonske norme uskraćuju sposobnost da bude predmetom stvarnoga prava (res extra commercium). Po ZV Republika Hrvatska ima dužnost da vodi brigu i upravlja općim dobrima. zgrade Sabora.. rijekama. pa tako zadovoljavati svačije interese i potrebe. gradske ulice. šume. one ne postaju odmah dijelom općega dobra. ploviti morem. parkovi. ⇒ U nas je prihvaćen njemački model tako da su javna dobra objekt stvarnih prava. S prestankom koncesije na općem dobru ne mogu postojati nikakva subjektivna stvarna prava tako da te nekretnine gube svoju samostalnost i postaju dijelovi općega dobra. općine). JAVNA DOBRA Javna dobra (res publicae) je naziv za sve ono što je u imovini države ili drugih javnopravnih subjekata. Takve stvari mogu biti samo na uporabi svih. a RH i druge pravne osobe javnoga prava koje su nositelji prava vlasništva. ⇒ Nitko ne može imati opće dobro kao cjelinu u privatnom vlasništvu. Njega čine: • unutrašnje morske vode • teritorijalno more • njihovo dno • podzemlje • dio kopna koji je po svojoj prirodi namjenjen općoj upotrebi (morska obala. te ustanova. DOBRA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Page 12 . Vlade. a prema tzv. ranije stvari u društvenom vlasništvu. francuskom modelu javna dobra se u načelu izuzimaju iz djelovanja stvarnopravnoga uređenja i stavljaju pod poseban javnopravni režim. financijskoj imovini države. škola itd. a ne vlasnika) koja vodi brigu o takvim dobrima i njima upravlja. a čisti prihod od tih stvari dio je državnoga proračuna). može na određeno vrijeme i naplatno dati pojedinoj osobi koncesiju za neku posebnu uporabu i korištenje općega dobra (npr.) Posebna. voda u rijeci je opće dobro. državnih sveučilišta. c) javna dobra koja nisu namijenjena ni za opću ni za javnu uporabu (te se stvari nalaze u tzv. fakulteta. osobito važna vrsta općih dobara je pomorsko dobro. ali uzeta u posudu može biti u nečijoj pravnoj vlasti). jedinica područne samouprave (županije). ⇒ Izgrade li se na temelju koncesije kakve zgrade ili druge građevine na općem dobru. ⇒ Subjekt koji neposredno vodi brigu i upravlja nekim dobrima. imaju kao vlasnici u pravnim odnosima jednak položaj kao i privatni vlasnici. ⇒ Prema tzv. a time niti stvarnopravnih odnosa. jezerima i moru kao cjelini. a to je Republika Hrvatska. njezinih tijela i ustanova. a i svima za opće potrebe. no to nipošto ne znači da netko ne bi mogao imati u vlasništvu stvari nastale izdvajanjem dijelova općega dobra (npr.. loviti ribu. ⇒ Redovito se glede općih dobara određene vrste uspostavlja zakonom neko posebno upravnopravno uređenje kojim se regulira način na koji mogu pojedinci za sebe rabiti i koristiti opća dobra (uzimati vodu iz rijeka. npr.

povijesnoga. a tek podredno opća pravila stvarnoga prava. Međutim. Zato je nastala i teorija kontinuiteta po kojoj razlog pravne zaštite posjeda leži u svačijem interesu da se održi kontinuitet odnosa u kojima ljudi žive. već izvan njega. Ove dvije teorije se međusobno ne isključuju već nadopunjuju tako da ih suvremena pravna doktrina tako i prihvaća. drugi dijelovi prirode. a ne činjenica. doduše nešto slabija od ostalih. Tko dira u posjed dira u posjednikovu volju. Glavni pravni izvori posjeda su: • ZV.Neki dijelovi prirode proglašeni su za dobra od osobitoga interesa za RH pa zato uživaju njezinu osobitu zaštitu. nekretnine i stvari od osobitoga kulturnoga. šume. Objektivistička (germanska jer je prvi puta istaknuta u Njemačkom GZ iz 1896. gospodarskoga i ekološkoga značenja. Za ta će se dobra primjenjivati prije svega norme toga posebnoga uređenja. Postavljeno je u teoriji pitanje zašto pravni poredak pruža zaštitu posjedu pa i onda kada on i nije u skladu s pravom. Posjed se tradicionalno smatralo činjenicom. vode. ali njemu pravni poredak ne pruža zaštitu zbog njega samoga nego u želji da zaštiti vlasnika. Uz to ustavna norma omogućuje da se zakonom proglasi da su dobra od interesa za RH i zemljište. Prevagnula su shvaćanja izražena u relativnim teorijama. ⇒ Dobra od interesa za RH proglašena neposredno ustavnom normom su more. opća dobra. POSJED POJAM POSJEDA Posjed je pravno relevantna faktična vlast koju neka osoba ima u društvu glede određene stvari. ali socijalnom i pravno relevantnom koja izaziva određene pravne učinke. ⇒ Sama činjenica da je neka stvar proglašena dobrom od općega interesa ne oduzima joj sposobnost da i dalje bude objektom stvarnih prava kao i bilo koja druga stvar. • Relativne teorije traže razloge pravne zaštite posjeda ne u samom posjedu. Može se štititi i posjed koji nije utemeljen na pravu. a zanemaruje pojedinačne. švicarskom). To su prije svega: 1.preuzet 1991. OGZ je prihvatio subjektivističku konstrukciju posjeda koja je u suvremenom austrijskom pravu dosta relativizirana i približila se objektivističkom shvaćanju. Subjektivistička koncepcija (romanska) oslonjena na idealističku filozofiju (ponajviše Immanuela Kanta) smatra da je posjed spoj tijela i duha (corpusa i animusa).) smatra posjed samo faktičnom vlasti na stvari (animus se ne traži). Objektivističku koncepciju prihvaća i naše suvremeno pravo. Posjed i zemljišne knjige 3. Hrvatski naziv potječe od latinskoga possessio (posjed). štiti se taj kontinuitet. Ipak zakonodavac ako to želi može postaviti određena ograničenja glede stjecanja stvarnih prava na dobrima od općega interesa. zračni prostor. To je shvaćanje došlo do izražaja i u OGZ-u gdje je posjed shvaćen kao vrsta stvarnoga prava. stvari koje su predmet prava vlasništva. Suvremena pravna doktrina smatra posjed činjenicom. ali mogu biti i 2. Ovoj je teoriji prigovoreno da previše ističe opće interese. pod utjecajem učenja Heinricha Hahna počelo je prevladavati shvaćanje da je posjed ipak subjektivno pravo. ⇒ Glede dobara od interesa za RH uspostavljaju se posebna pravna uređenja koja su u pravilu javnopravne prirode. • Apsolutne teorije pokušavaju pronaći razloge za pravnu zaštitu posjeda u samom posjedu. Postoje dva shvaćanja ili koncepcije o pojmu posjeda. rudno blago i druga prirodna bogatstva. a ne stvarnim pravom. pa pravni poredak treba pružiti zaštitu. • Zakon o parničnom postupku . Vladajuća je postala teorija mira koja izražava shvaćanje da pravna zaštita posjeda u prvom redu služi zaštiti javnoga reda i mira. Štiteći svačiji posjed od samovoljnih zahvata. O tome postoje apsolutne i relativne teorije. biljni i životinjski svijet. morska obala i otoci. (glede zaštite posjeda) i Page 13 . dakle zaštiti općega interesa da se faktična stanja ne mijenjaju samovlasno. Prihvaćena je u većini suvremenih pravnih poredaka (njemačkom.

a da pritom nije ni u čijem posrednom posjedu. Predmet posjedovanja su stvari i prava stvarnih služnosti. Je li čin kojeg je netko poduzeo glede određene stvari njezin posjedovni čin na toj stvari. ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ tjelesno držanje stvari u vlasti osobe. Neposredan posjednik ostvaruje svoj posjed posjednovnim činima. NEPOSREDAN POSJED stvari Tko ima neposredan posjed? Neposredan posjed je onaj što ga posjednik ima glede određene stvari time što na njoj neposredno i vanjski vidljivo izvršava svoju faktičnu vlast osobno ili posredstvom pomoćnika u posjedovanju. Ali posjed se može i stupnjevati pa će se u takvom slučaju sastojati od: • neposrednoga posjeda te • jednoga ili više posrednih posjeda. dok obrnuto nije moguće. Onaj koji čini nešto a da to ne želi ne izvršava nikakvu vlast. prema shvaćanjima koja u društvu postoje o tome čime se ostvaruje faktična vlast na takvoj stvari. Posjednikom se smatra i osoba koja svoju faktičnu vlast ima glede dijela neke stvari. premda taj dio ne bi mogao biti samostalnim predmetom stvarnih prava (poput sobe ili druge prostorije u stanu).• Ovršni zakon -1996. • razmjerna trajnost. Page 14 .pomoćnika u posjedovanju. a s druge strane sve ostale osobe. Građa posjeda može biti jedinstvena te je u tom slučaju posjed samo neposredan. Dovoljna je prirodna volja. Svaki posjedovni čin koji neka osoba izvrši neposredno na stvari. kao ni pravo uopće. To može biti bilo koja fizička i pravna osoba. Predmet stvarnih prava može biti samo cijela nekretnina dok predmet odvojenoga posjedovanja može biti sve što je prikladno za nečiju faktičnu vlast. ili putem pomoćnika u posredovanju. Takav dio ne bi mogao biti samostalni predmet vlasništva ili kojega drugoga stvarnoga prava. ⇒ S jedne strane se nalazi posjednik. ali može biti predmet posjeda jer posjed uopće nije stvarno pravo. Posjednik je osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari. ⇒ Za neposredan posjed stvari je karakteristično neposredno osobno. Mjerodavan je dakle. socijalno relevantnu faktičku vlast u pogledu određenog objekta. ako je vanjski vidljiv i takvog sadržaja da ga se u društvu može prepoznati kao ostvarenje faktične vlasti te osobe na toj stvari – posjednovni je čin njezin. Kada je posjed stupnjevan razlikuje se samostalan od nesamostalnoga posjeda. prosuđuje se objektivno. Posjed stvari Predmet posjedovanja su u prvom redu stvari i to postojeće. sadržaj volje. Stvar može biti u nečijem neposrednom posjedu. dovoljno je da ima pravnu sposobnost dok se poslovna ne traži. GRAĐA POSJEDOVNOGA ODNOSA ⇒ Svaki posjed je socijalni odnos u kojem posjednik ima relativno trajnu. • mogućnost isključenja tuđih zahvata i • dostupnost stvari posjedniku. Nije moguć posjed buduće stvari. Posjed stvari karakterizira: • vanjska vidljivost. Neposredni posjednik u pravilu izvršava osobno faktičnu vlast na stvari. Izvršavanje vlasti implicira voljno postupanje. (glede prisilnoga ostvarenja sudske zaštite). ali je može izvršavati i pomoću druge osobe .

Za postojanje posrednog posjeda je potrebno dvoje: • Posredujući posjed • Posredujući odnos Posredujući posjed je onaj neposredan posjed posredstvom kojeg posredni posjednik posreduje. Ako dođe do spora. Naziva se još uporabni posjed. ne izvršava time ničiju tuđu “višu”. višoj faktičnoj vlasti toga drugoga posrednoga posjednika. Tada se posredstvom vlasti neposrednoga posjednika stvar nalazi i u posrednoj.najmoprimac . Page 15 . pomoćnika u posredovanju. kao čuvar) Da bi odnos neposrednog posjednika s drugom osobom u pogledu određene stvari bio posredujući odnos. ako između njega i neposrednog posjednika postoji posredujući odnos. zakupodavac . Pomoćnik se pokorava posjednikovim nalozima izvršavajući time isključivo njegovu (posjednikovu) faktičnu vlast na stvari. Tko je neposredni posjednik. nego isključivo tuđu faktičnu vlast. založni vjerovnik. Zbog toga ne može neposredan posjed biti samostalan. član je njegova domaćinstva itd. Pomoćnik u posjedovanju može biti svaka osoba koja se s posjednikom stvari nalazi u radnom ili sličnom odnosu. potrebno je da njihov odnos ima 2 nerazdvojne komponente: • Prva je OVLAST ILI OBVEZA neposrednog posjednika da stvar posjeduje privremeno • Druga komponenta je zahtjev posrednog posjednika neposrednome neka mu taj preda stvar u neposredan posjed nakon što prestane biti ovlašten ili obvezan posjedovati je. a tko posredni posjednik? Najčešće se kao neposredni posjednik (u slučaju kada postoji i posredni posjed) javlja plodouživatelj.Pomoćnik u posjedovanju je osoba koja neposredno poduzima one čine kojima se izvršava faktična vlast na stvari. Kod posrednoga posjeda ako postoji više stupnjeva. samostalan je jedino posjed onoga stupnja koji je najudaljeniji od neposrednoga posjeda. tj. zakupnik. a posredni posjednik najčešće je vlasnik stvari. ⇒ Neposredni posjednik može izvršavati posjedovne čine posredstvom druge osobe. posudovnik.podnajmoprimac). kao posudovnik. SAMOSTALAN I NESAMOSTALAN POSJED Samostalan posjed postoji ako posjednik izvršavajući svoju faktičnu vlast. smatrat će ga se neposrednim posjednikom. posrednu vlast. Višestruko stupnjevani posjed stvari Moguće je i višestruko stupnjevanje posjeda iste stvari. S obzirom da ne izvršava svoju nego tuđu faktičnu vlast pomoćnik nije posjednik tako da i ovdje postoji neposredni posjed od strane posjednika koji se samo izvršava preko pomoćnika. Naziva se još vlasnički posjed.zakupnik . POSREDAN POSJED stvari Posredni posjed stvari postoji ako neposredni posjednik izvršavajući svoju faktičnu vlast ujedno izvršava i vlast za drugoga. dok se ne utvrdi da je onaj tko je neposredno izvršavao čine faktične vlasti pritom bio samo tuđi pomoćnik u posjedovanju. Posredujući odnos je odnos neposrednog i posrednog posjednika u kojem neposredni posjednik stvar posjeduje kao netko tko ju je: a) Ovlašten posjedovati kroz neko vrijeme (pr.podzakupnik. najmoprimac. čuvar. U temelju će uvijek biti nečiji neposredan posjed stvari. ali koja time ne izvršava nikakvu svoju. Nesamostalan posjed postoji kada posjednik posjeduje stvar priznajući višu vlast posrednoga posjednika. kad god postoji i posredan posjed. a na njemu će biti izgrađena ljestvica višestruko stupnjevanoga posjeda (npr. plodouživatelj) b) Ili ju je obvezan kroz neko vrijeme posjedovati (pr. najmodavac .

efektivnoj vlasti na stvari. Običan suposjed postoji kada svaki od suposjednika može izvršavati suposjed nezavisno od ostalih suposjednika (npr. kada na istom stupnju posjedovanja stvar posjeduje više osoba. ali se ona može otvoriti samo ako se otključa sa svim ključevima). Idealan posjed može biti posjed stvari ili prava. proglasivši je posjednikom. ⇒ Svi suposjednici imaju istodobno isti posjed stvari na istom stupnju posjedovanja. svaki od njih samostalno se služi stubama. Page 16 . a da se pritom ta njezina vlast ne sastoji u kakvoj neposrednoj fizičkoj.kao da u korist druge postoji pravo služosti.svaki od posjednika ima ključ od blagajne. ali je u praksi izjednačen s posjedom stvari. ⇒ Među suposjednicima nije posjed nikad podijeljen po kvotama. Posjed prava Posjed prava stvarne služnosti znači faktično izvršavanje sadržaja stvarne služnosti glede neke nekretnine. Sadržaj posjeda prava različito ovisno o afiramtivnoj ili negitivnoj stvarnoj služnosti • afiramtivne stvarne služnosti. Idealni posjed nije posjed u pravom smislu riječi. nasljedničkog posjeda. pri čemu je faktična vlast svakog suposjednika ograničena faktičnom vlašću ostalih suposjednika. što kod stupnjevanoga posjeda znači. • negativne stvarne služnosti izvršava time što onaj čija je poslužna nekretnina.izvršava sadržaj afirmativne služnosti kao da mu pripada to pravo služnosti u korist svoje nekretnine kao povlasne. IDEALNI POSJED Idealan posjed je naziv za od pravnog poretka priznatu privatnu i za svakoga relevantnu vlast koju osoba ima u pogledu nekog predmeta kao da je taj predmet njezin. premda ona stvar još faktično ne posjeduje. 2. ⇒ Neposredan običan suposjed je npr. Posjed prava je relativno trajna faktična vlast posjednika jedne nekretnine kao povlasne. ⇒ Pritom faktična vlast ostalih posjednika konkurira s njegovom. posjed zajedničkoga dvorišta). Zajednički suposjed postoji kada ni jedan od suposjednika ne može izvršavati suposjed nezavisno od ostalih nego samo u zajednici s ostalima (primjer je suključarstvo . Suposjed postoji kada isti posjed ima više osoba. kod zakupa zakupodavac ima samostalan posjed. ⇒ Posredan zajednički suposjed stvari postoji ako suposjednici imaju prema neposrednome zahtjev na izručenje stvari kao vjerovnici nedjeljive obveze.sadržaj afirmativnih služnosti -izvršava posjednik jedne nekretnine. ⇒ Ovo iznad je primjer neposrednog zajedničkog suposjeda.dok su na svim ostalim stupnjevima posjedovanja te stvari nesamostalni posjedi (npr. ⇒ Nema suposjeda između neposednog i posrednog posjednika iste stvari.ako na tuđoj nekretnini kao poslužnoj.propušta u korist povlsne nekretnine nešto što bi inače čini. a druga kao posredni posjednik). ⇒ Postoji običan posredan suposjed ako posredni suposjednici imaju prema neposrednome zahtjev na izručenje stvari kao solidarni vjerovnici.neposredan suposjed stanara glede zajedničkog dijela zgrade. Javlja se u obliku: 1. ⇒ Za svaki se posjed predmnijeva da je samostalan. niti se na nju oslanja. posjeda ošasne ostavine (dok jedinica lokalne samouprave ne poduzme odgovarajuće posjedovne čine). a ni suposjeda između osoba koje istu stvar posredno posjeduju na različitim stupnjevima posjedovanja.a posjednik druge nekretnine to trpi. koja se sastoji u faktičnom izvršavanju sadržaja prava stvarnih služnosti glede neke tuđe nekretnine kao poslužne. dizalom praonicom rublja i sl. POSJED I SUPOSJED Individualni posjed (samoposjed) postoji kada na jednom stupnju posjedovanja stvar posjeduje samo jedna osoba (jedna kao neposredni. nego je naziv za prema svakome djelujuću privatnu vlast glede neke stvari koju ima neka osoba kroz to što joj je javna vlast svojom odlukom ili neposredno zakonom “predala stvar u posjed”. a zakupnik i podzakupnik nesamostalan posjed). To je jedini oblik posjedovanja prava u nas.

poslovođa bez naloga). STJECANJE POSJEDA STVARI Jednostrani vanjski vidljiv čin uspostavljanja faktične vlasti može biti: A) čin uzeća stvari. bilo neposrednoga bilo posrednoga. To se najčešće dešava kad je pravo pogrešno upisano u korist neke osobe pa je to također svojevrstan idealni posjed. Izvedeno stjecanje može biti translativno i konstitutivno. Nasljednik neće postupiti samovlasno samo pod pretpostavkom da je doista ostaviteljev nasljednik. ali naravno nije ovlašten dirati u ostale posjede iste stvari ili prava. Nasljednički posjed Nasljednički posjed je od pravnog poretka priznata privatna i za svakoga relevantna vlast koju ostaviteljev nasljednik ima glede svih ostaviteljevih posjeda. STJECANJE POSJEDA Što znate o stjecanju posjeda? Posjed je stečen ako i kada je činom stjecanja zaista nastalo glede stvari stanje koje ima sve osobine posjeda stvari odnosno prava. u neposredan posjed (npr.uzimanje. očitovanje volje (pravni posao). da nije posjedovanje prepušteno izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine i da posjedovanjem ne zadire u tuđi posjed. koja u trenutku stjecanja nije ni u čijem posjedu. Ako nasljednički posjed smeta osoba koja za sebe ne tvrdi da je nasljednik tada se može primijeniti posjedovna zaštita. Tabularni posjed ne dovodi do tabularne dosjelosti ma koliko dugo trajao. Tzv. tabularni posjed (knjižni) je činjenica da je u zemljišnim knjigama pravo vlasništva nekretnine ili neko drugo pravo upisano u korist određene osobe. no ako smetanje vrši osoba koja sebe smatra ostaviteljevim nasljednikom tada se jedino u redovitom parničnom postupku to pitanje može riješiti. ili ako je bila. uzimanje stvari rukom). Nasljednički posjed je pravni položaj koji glede svih ostaviteljevih posjeda ima njegov nasljednik time što ga zakon proglašava za posjednika umjesto ostavitelja. Čin izvedenoga stjecanja (derivativnoga) posjeda je uvijek dvostrani čin dotadašnjega posjednika i stjecatelja kojim se uspostavlja stjecateljeva faktična vlast tako što ju dotadašnji posjednik predaje stjecatelju. kada je sud svojim zaključkom predao posjed kupcu. oduzimanje posjeda ili dvostran . Onaj tko je ostaviteljev nasljednik u načelu je ovlašten da odmah započne i faktično posjedovati ono što je posjedovao ostavitelj.tradicija) i 2. a oduzima ista takva vlast dotadašnjem posjedniku. uspostavio je svoju vlast neovisno ili usprkos tom tuđem posjedu. neki vanjski vidljivi tjelesni čin (može biti jednostran . a taj je prima. Posjed je stečen izvorno (originarno) ako je stjecatelj jednostranim činom uspostavio svoju faktičnu vlast glede neke stvari koja u tom času nije bila ni u čijem posjedu. Oduzeće stvari se obavlja jednostranim činom kojim se uspostavlja faktična vlast stjecatelja. Čin stjecanja posjeda redovito je: 1. Izvorno stjecanje posjeda oduzećem stvari od dotadašnjega posjednika je samovlasno i nije dozvoljeno. ili B) čin oduzeća stvari. Jednostrano stjecanje posjeda može se izvršiti i posredstvom zastupnikovoga uzeća i oduzeća stvari. Page 17 . Koja je razlika između uzeća i oduzeća? Izvorno se posjed stječe činom uzeća (aprehenzija) stvari.3. posjeda nekretnine na temelju rješenja o dosudi. Stjecatelj može posjed steći: • vlastitim činom stjecanja ili • činom neke druge osobe ako ta osoba zastupa stjecatelja po njegovoj volji (ugovornik zastupnik) ili po zakonu (zakonski zastupnik.

Predaja (primopredaja. pošto je dobio dozvolu da uzme stvar u posjed. • To nije traditio longa manu posjed se prenosio samim tim što dotadašnji posjednik. s voljom prvoga da preda i drugoga da primi posjed stvari. želeći prenijeti svoj posjed stvari na drugu osobu. na taj način uzuar stječe plodove tuđe stvari. predano je time u posjed onog tko posjeduje taj sandučić. Navedeni primjeri nalik su na tzv. uspostavjajući time svoju faktičnu vlast glede te stvari (čime se kod nje nastavlja faktična vlast dotadašnjeg posjednik) • Predaja putem uzimanja stvari uz dozvolu (npr. • Akoje zastupnik radio za stjecatelja – stjecatelj je stekao posjed stvari već time što je stvar primio njegov zastupnik u posjed. tovarni list je sredstvo posjedovanja stvari predane na prijevoz i navedene u tovarnom listu. stjecanje u posjed stvari koju se kupuje u samoposluzi). Tako da dotadašnji posjednik. ili 2. koji se sastoji od toga što dotadašnji posjednik fizički predaje. • Ako je zastupnik radio za onoga koji predaje stvar. založnoga prava). nego mu je ona predana u posjed tako što je s njegovom voljom dovedena u njegovu faktičnu vlast. zaista to i uradi. pokazavši stjecatelju nekretninu. a ona je iz njegovih ruku primi u svoje. Npr. tad se zapravo zbivaju dva čina predaje – prvo predavatelj predaje stvar zastupniku. tad će stjecatelj steći posjed te stvarai tek ako i kad primi stvar u posjed od predavateljevog zastupnika. tradicija) je dvostrani čin koji poduzimaju dotadašnji posjednik i stjecatelj posjeda. • Predaja putem dovođenja stvari u krug stjecateljeve faktične vlasti. Predaja posjeda stvari je u mnogim slučajevima ona točka u kojoj obvezni odnosi prerastaju u stvarnopravne. Načelo je da se stvar predaje u neposredan posjed tjelesnom predajom. Predaja stvari. očitovanjem volje. ključa). a koji je čin izvršen kada se stjecatelj s voljom prenositelja nađe u položaju da izvršava faktičnu vlast glede stvari. Tjelesna predaja posjeda putem zastupnika (npr. a potom zastupnik predaje stjecatelju. tako se stječe posjed stvari u trgovini sa samoposluživanjem. ili iz automata. • Posjed je tradiran tek kad stjecatelj. ključ je sredstvo posjedovanja onoga što je njime • zaključano. • Isti učinak kao i perdaja stvari stjecatelju iz ruke u ruku imat će i to da je stjecatelj uzeo stvar u svoj posjed uzdozvolu njezinog dotadašnjeg posjednika.Osim jednostranoga stjecanja posjeda moguće je i stjecanje posjeda dvostranim činom . stjecanje plodova na temelju osobne služnosti uporabe.predajom. nego time što ju je zaista uzeo na temelju dozvole. Posjed stvari može se predati i posredstvom neke druge osobe – zastupnika kod predaje (tradicije). • U svim tim slučajevima prenesen je neposredan posjed na stjecatelja. Stvar se u posjed stjecatelja predaje: 1. pismo koje je ubačeno u sandučić za primanje pošte. Nekada dok se na posjed nije gledalo kao na puku činjenicu faktične vlasti na stvari smatralo se da se posjed stvari može prenijeti predajom simbola posjedovanja (npr. Tjelesna predaja ili predaja u užem smislu je dvostrani voljni čin. a u posredan očitovanjem volje. tjelesnom predajom. Kao predaja u ruke primatelja • Predaja stvari putem predaje sredstva posjedovanja (npr. Npr. uspostaviviši glede nje svoju vlast. skladišnica je sredstvo posjedovanja robe koja je predana na uskladištenje i navedena u skladišnici). a i založni vjerovnik stječe na taj način plodove pokretne stvari koja mu je dana u zalog. a stjecatelj prima stvar u posjed. simboličku tradiciju koja je nezamisliva u suvremenim pravnim poretcima koji na posjed gledaju kao na faktičnu vlast na stvari. Javlja se u više oblika: • Prava predaja (traditio vera) zbiva se doslovnim uručenjem stvari stjecatelju u ruke. • Ako se čin predaje posjeda izvrši putem zastupnika kod predaje. tretirat će se i slučajevi u kojima stjecatlej nije primio stvar baš doslovno u ruke. jer je redovito predaja posjeda stvari jedna od pretpostavaka za stjecanje stvarnih prava (prava vlasništva. URUČI TOJ OSOBI odnosnu stvar. očitovao svoju volju da mu je predaje u posjed. Page 18 . ali ne već time što je on dobio dozvolu da uzme stvar. preko prijevoznika).

Page 19 . profesionalni ili ne) – stjecatelj će u načelu steći posjed te stvari tek ako i kada je primi od prijevoznika (bilo osobno. ali drukčije nego do tada njegov je posjed postao niži u odnosu na posredan posjed koji je stekao stjecatelj. kao ostavoprimatelj. nesamostalni posjednik postaje samostalnim posjednikom. Da takvo vanjski nevidljivo prenošenje posjeda ne bi štetilo trećim osobama. To će se pravo osnovati za stjecatelja ako on i dotadašnji posjednik stvari svojim dvostranim očitovanjem volje uspostave takav međusobni odnos u kojem će stjecatelj imati pravo od dotadašnjeg posjednika zahtjevati predaju stvari. posjed afirmativne stvarne služnosti osniva se jednostranim činom kojim se samovlasno izvrši na nekretnini u tuđem posjedu nešto što posjednik te druge nekretnine ne bi trebao trpjeti. Stjecanje posjeda prava može se izvršiti i dvostranim činom. Uspostave li takav odnos dotadašnji će posjednik nastaviti posjedovati stvar. prijevoznik u pravilu radi za onog koji stvar šalje. pri čemu taj prednik ostaje i dalje u posjedu stvari. Primjer: prodaja stvari koja je posuđena pri čemu kupac stječe pravo da zahtijeva od posudovnika predaju stvari u neposredan posjed. u sporazumu s posjednikom nekretnine koja bi time postala poslužna.• • • Za prijevoznika se ne presumira da je zastupnik primatelja. Dotadašnji posjednik posjeduje i dalje. ili inače znaju za nju. Kada se posjed stječe pukim očitovanjem volje prenositelja i stjecatelja posjeda tada ga se stječe činom koji nije vanjski vidljiv. Tako dvostranim očitovanjem volje kojim se za stjecatelja osniva pravo da od dotadašnjeg osjednika zahtijeva predaju stvari stjecatelj stječe posredan posjed te stvari iz posjeda svojeg prednika. Njegov je posjed postao niži u odnosu na posredan posjed koji je stekao stjecatelj. Stoga u slučaju kad predavatelj šalje stvar primatelju posredstvom osobe koja stvar prevozi (prijevoznik. Obavlja se pravnim poslom (cesija. • • Osnivanje prava na predaju stvari (constitutum possessorium). postavljeno je pravilo da će predaja posjeda koja je izvršena samim očitovanjem volje djelovati prema trećima samo ako su o njoj obaviješteni. Tjelesna predaja u ovom slučaju nije potrebna jer stjecatelj već izvršava akte faktične vlasti na stvari (primjeri: pomoćnik u posjedovanju pretvara se u neposrednoga posjednika. bilo po svojem ugovornom ili zakonskom zastupniku). asignacija) između stjecatelja i dosadašnjega posrednoga posjednika kojim mu ovaj prenosi svoje pravo što ga ima u pravnom odnosu s neposrednim posjednikom. a taj to ipak otrpi. zakupnik. prijenos ugovora. ali drukčije nego do tada. Posjed negativne stvarne služnosti osniva se jednostranim činom stjecanja kojim je posjednik jedne nekretnine u korist te svoje nekretnine samovlasno zabranio posjedniku druge nekretnine da na svojoj nekretnini čini nešto što bi taj inače mogao činiti. ali je zadrži u posjedu npr. STJECANJE POSJEDA PRAVA Može se ostvariti jednostranim činom. ali se konstrukcija posjeda promijenila. najmoprimac. PRENOŠENJE PRAVA zahtjevati predaju stvari je čin prenošenja postojećeg posrednog posjeda na drugu osobu očitovanjem volje dotadašnjeg posrednog posjednika i stjecatelja kojim prvi prenosi na drugog svoje pravo zahtijevati od posredujućeg posjednika da taj preda stvar nakon što mu prestane ovlaštenje ili dužnost posjedovati je. Primjer: netko proda stvar. Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju. ako je predavatelj stvar predao prijevozniku koji je pritom radio za račun stjecatelja – stvar je predana stjecatelju u psojed već samim time što ju je primio prijevoznik. Jedino . taj stječe neposredan posjed samo ako je već u položaju da izvršava svoju vlast glede stvari. Stjecanje posjeda očitovanjem volje Predaja očitovanjem volje zbiva se činom dvostranoga očitovanja volje dotadašnjega posjednika da predaje faktičnu vlast glede stvari stjecatelju i stjecateljevoga očitovanja volje da je prima. Stjecanje posjeda očitovanjem volje javlja se u sljedećim oblicima: • Predaja kratkom rukom (traditio brevi manu) je čin predaje neposrednoga posjeda osobi koja se već nalazi u položaju da izvršava akte faktične vlasti glede stvari. Prenošenje prava zahtijevati predaju stvari (cessio vindicationis). a ne za onog koji je prima. npr. Ovdje dotadašnji posjednik posjeduje i dalje. posjednik koji je stvar posjedovao na nižem stupnju sada će je posjedovati na višem stupnju).

to neće štetiti njegovoj zakonitosti. Posjed je nepošten ako je posjednik prigodom stjecanja znao da mu ne pripada pravo na posjed ili je tada s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da mu pripada pravo na posjed. KAKVOĆA POSJEDA Kako posjed dijelimo s obzirom na kakvoću? Objektivne značajke posjeda o čemu ovisi i njegova kakvoća su: a) zakonitost i b) istinitost. Neistinit (viciozan) je posjed koji je stečen silom. Posjednik čiji je posjed oduzet ima pravo na zaštitu. pravo zakupa. pravo najma. Ako posjed ispunjava sve 3 kvalitete. ⇒ Pod silom se razumijeva fizička sila i prijetnja. založno pravo na pokretnini. Zakonit i nezakonit posjed Kad je posjed zakonit ili nezakonit? Zakonit je onaj posjed koji ima valjani pravni temelj toga posjedovanja. ⇒ Poštenje je subjektivna značajka posjeda pa ona nikada ne prelazi s prednika na sljednika u posjedovanju poštenje se uvijek prosuđuje s obzirom na onoga tko je posjednik. krađom ili na bilo koji drugi potajni način. Posjed je stečen potajno ako je stečen prijevarom. ni potajno (clam). premda je i dalje neistinit. a to njegovo neznanje je ispričivo.TRAJANJE POSJEDA I NJEGOVA KAKVOĆA NAČELO TRAJNOSTI ⇒ Posjed nije trenutačno nego relativno trajno stanje. Načelo trajnosti posjeda čini da posjedniku ne prestaje posjed. ni zlouporabom povjerenja (praecario modo). najmoprimac nakon isteka ugovora o najmu ne želi vratiti stvar). Nezakonit je onaj posjed koji uopće nema nikakav pravni temelj ili mu temelj nije valjan. pravo plodouživanja. c) Subjektivna značajka posjeda je poštenje. istinit i pošten naziva se publicijanski posjed (po publicijanskoj tužbi koju može uložiti posjednik kao da je vlasnik). To znači da prednik može biti nepošten Page 20 . postao je to miran posjed. Istinit i neistinit posjed Kad je posjed istinit ili neistinit? Istinit posjed je onaj koji nije stečen na protupravan način. niti mu se prekida posjedovanje samim time što je on kroz duže ili kraće vrijeme propuštao ili je bio spriječen izvršavati posjedovne čine. ⇒ Posjed je nezakonit ako uopće nema pravni temelj te ako mu je pravni temelj ništetan pravni posao. Pošten i nepošten posjed Posjed je pošten (possessio bone fidei. potajno ili zlouporabom povjerenja. savjestan posjed) ako posjednik ne zna da mu ne pripada pravo na posjed. pravo posudbe i dr. Posjed traje od trenutka stjecanja pa sve dok ne nastupi okolnost koja ga okončava. Također posjed neke osobe ne prestaje činjenicom da joj ga je neka druga osoba oduzela. ⇒ Neistinit posjed nije miran jer je tuđi posjed samovlasno oduzet. uzukapioni posjed (jer se može reodvitom dosjelošću pretvoriti u pravo) ili kvalificirani posjed (po činjenici da je takav posjed kvalificiran za spomenutu tužbu i za dosjelost). Ako se pravo na posjedovnu zaštitu ne iskoristi u određenom roku tada se neistinit posjed umirio. kako se naziva? Posjed koji ima sve tri pozitivne osobine što znači da je istodobno zakonit. ali ju je onda samovlasno pretvorio iz neposjeda u posjed (npr. dakle koji nije nastao silom (vis). Posjed može i naknadno postati nepošten ako posjednik sazna da mu ne pripada pravo na posjed. Ako mu je pravni temelj pobojan posao. ⇒ Na posjedovanje stvari ovlašćuje pravo vlasništva. ⇒ Pod stjecanjem posjeda zlouporabom povjerenja (na izmoljen način) smatraju se svi oni načini stjecanja posjeda u kojima je stjecatelj već imao neku poziciju glede tuđe stvari. dok mu ne bude poništen taj posao.

ali ona još uvijek vrijedi barem ako se radi o pokretninama. ⇒ Zemljišne knjige doduše kada je riječ o nekretninama sve više preuzimaju publicitetnu funkciju od posjeda.tko tvrdi da je nečiji posjed nepošten treba to dokazati. i onda je stjecanje posjeda redovita pretpostavka stjecanja stvarnoga prava. Na ovoj se funkciji grade važni pravni učinci kao što su mogućnost da se stekne pravo i od prividnoga vlasnika. čak i onom koji je samo privid prava. pravni poretci moraju otkloniti ili barem znatno ublažiti opasnosti koje u pravnom prometu prijete od pogrešne slike koju bi o pravu mogao dati posjed. ⇒ Pravni učinci koji slijede iz publicitetne funkcije posjeda su da je moguće steći stvar i od posjednika koji nije nositelj prava na stvar i da posjednik odgovara umjesto vlasnika za štetu od opasne stvari koju posjeduje. odnosno ako nije znao za prednikovo nepoštenje. Posredni posjedi redovito nisu vanjski vidljivi. Kontinuitetna funkcija posjeda Page 21 . ⇒ Postoji i posebna predmnjeva posjednikova vlasništva s ofenzivnim djelovanjem kod tzv. To je neizbježna posljedica povjeravanja publicitetne funkcije posjedu. istinit i pošten). kao i na to da će se od neposrednoga posjednika moći saznati je li mu posjed samostalan ili nesamostalan. a isto tako ni posjedi prava. pa je stjecanje stvarnih prava (vlasništva i drugih) moguće samo ako stjecatelj stekne posjed na predmetu stvarnoga prava koje se stječe . Činjenica da posjednik izvršava faktičnu vlast na stvari ne samo za sebe nego za drugoga kao višega posjednika ne mora svakome biti poznata. Publicitetna funkcija posjeda ⇒ Svojom vanjskom vidljivošću posjed daje publicitet subjektivnim pravima na stvari. Ova je predmnjeva obrambene naravi jer oslobađa tuženika dužnosti da dokazuje svoje pravo posjeda te daje pogodniji procesni položaj u vlasničkoj parnici. ⇒ Postoji i predmnjeva vlasništva. ⇒ Da bi održali povjerenje u posjed kao sliku subjektivnih prava. To je prihvaćeno ne samo u našem pravu već i u njemačkom. PREDMNJEVE O POSJEDU • Predmnjeva da je pošten • Da je samostalan • Predmnjeva vlasništva ⇒ Postulat je svih građanskopravnih uređenja da se za svaki posjed predmnjeva da je pošten sve dok se ne dokaže suprotno. I predmnjeva samostalnosti je oboriva. Čak i kada se stvarno pravo stječe originarno. PRAVNI UČINCI POSJEDA Akvizitivna funkcija posjeda Zahvaljujući tome što je posjedu povjerena akvizitivna funkcija. Teret dokaza je na protivničkoj strani . ako ju je pošteno stekao u svoj posjed. U pravilu se bez stjecanja posjeda ne može steći pravo vlasništva na pokretninama jer je potrebna tradicija ili predaja posjeda. dakle nije potrebna tradicija. ali svojstvo vanjske vidljivosti ima u pravilu samo neposredni posjed. austrijskom.posjednik no to neće štetiti sljedniku ako je on sam pošten posjednik. i zaštita posjednika koji vraća stvar njezinom vlasniku. Javlja se u obliku opće predmnjeve posjednikova vlasništva pokretnine po kojoj se predmnjeva da je samostalni posjednik pokretne stvari vlasnik te stvari. Pravni poretci stoga pružaju zaštitu posjedu.stjecatelj stvarnoga prava ujedno je odmah i posjednik. Nasuprot tome u francuskom pravu stjecanje stvarnih prava zbiva se samim sklapanjem ugovora. švicarskom i dr. ⇒ Publicitetna funkcija posjeda oslanja se na vanjsku vidljivost neposrednoga posjeda. ⇒ Za svakoga se posjednika također predmnijeva da samostalno posjeduje dok se ne dokaže suprotno. publicijanskoga posjednika stvari čiji je posjed kvalificiran (istodobno zakonit. Radi se o oborivoj predmnjevi.

Rok se prekida kada ranije posjedovno stanje bude ponovno uspostavljeno silom (samopomoć) ili milom. u slučaju nužne obrane. Trajanje prava na zaštitu posjeda ograničeno je subjektivnim rokom od 30 dana od kada je posjednik saznao za smetanje i tko je posjed smetao te objektivnim rokom od jedne godine od smetanja. Kome pripada pravo na zaštitu posjeda? Pravo na zaštitu posjeda nastaje za posjednika samovlasnim smetanjem njegovoga posjeda. Teži se što manjim potresima nastalim samovlasnim činima. Neophodno je da ti odnosi budu što stabilniji. krajnje nužde. Posjed je smetan ako je: • oduzet ili • uznemiren. nevraćanjem posuđene stvari). ona ga brani ili ako ga je izgubila. posljednji i miran. i kod prava zadržanja-retencije tuđe pokretne stvari) ili odlukom koju je sud ili drugo tijelo vlasti (npr. Čin smetanja posjeda je čin neke osobe kojim se dotadašnjem posjedniku oduzima posjed ili ga se uznemirava u posjedovanju. hitnost i provizornost (nije dozvoljeno raspravljanje pravnih pitanja). Što znate o zaštiti posjeda? Pravo na zaštitu posjeda je specifično subjektivno pravo posjednika koje smetanjem njegovog posjeda nastaje za njega na temelju zakona. da se održava njihov kontinuitet. deložacija. bez obzira je li i kada je posjednik saznao za smetanje. Čin smetanja može biti poduzet osobno ili preko zastupnika. Posjed je oduzet ako je potpuno prestala faktična vlast dotadašnjega posjednika. Ne štiti se tzv. To je svakako voljni čin. SAMOPOMOĆ Samopomoć je prirodna reakcija osobe čije je pravo napadnuto. idealni posjed. ili putem samopomoći ili putem suda. pristanak posjednika. Page 22 . Pravo na zaštitu posjeda nastaje samo ako postoji nečiji čin smetanja i ako je taj čin samovlastan. kako ne bi trpjeli interesi koji se zadovoljavaju njima. ZAŠTITA POSJEDA od smetanja Nitko nema pravo samovlasnoga smetanja posjeda. tj. Miran je svaki posjed osim neistinitoga (određeno vrijeme i u odnosu na određenu osobu. pljenidba. pokušava ga vratiti. Načelno se štiti svaki posjed koji je faktičan. Specifičnost je sudske zaštite posjeda njegova sumarnost. dozvolu. Od načela da se štiti samo faktični posjed iznimka je napravljena u odnosu na nasljednički posjed koji je vrsta idealnoga posjeda.Za svako su društvo posebno važni socijalni odnosi glede stvari. ili kada posjednik podnese sudu tužbu zbog smetanja posjeda. Funkciju održavanja kontinuiteta i stabilnosti socijalnih odnosa glede stvari izvršava posjed kroz svoje pravne učinke koji se pokazuju preko: • zaštite posjeda od smetanja i • mogućnosti da se putem dosjelosti dugotrajan posjed pretvori u subjektivno stvarno pravo. rekvizicija) donijelo na temelju zakona koji dopušta odnosni zahvat u tuđi posjed. Čin smetanja poduzet je samovlasno ako onaj koji ga je poduzeo nema za to ovlaštenje. Čin smetanja posjeda može biti učinjen ne samo činjenjem već i nečinjenjem (npr. ovlašćujući ga da štiti svoj posjed od tog smetanja. niti je na to ovlašten neposredno zakonom (npr. odnosno dok ne istekne rok za zaštitu jer je tada i takav posjed miran iako je još uvijek neistinit). Pravo na zaštitu posjednik može ostvariti: • putem suda u posebnom postupku zbog smetanja posjeda ili • putem samopomoći.

ali i pomoćnik u posjedovanju koji je samovlasno svoju ulogu pretvorio u posjed. austrijskoga i švicarskoga dopušta samopomoć iako je mnogi pravni poretci isključuju. pa time smanjivalo njegovu hitnost. Postupak je sumaran i hitan. • da za zaštitu posjeda ne bude primijenjena sila veće jakosti nego li je primjerena okolnostima (ni posljedice ne trebaju prelaziti granicu onoga što je nužno da se zaštiti posjed). Naše pravo poput njemačkoga. Putem samopomoći može se poslužiti i pomoćnik u posjedovanju. Pasivno je legitimirana osoba koja je samovlasno smetala tuđi posjed uznemirivši ga ili oduzevši. javnoga ili sličnoga interesa. a ako mu pripada – 2. a s druge strane ugrožava javni mir i red. To može biti bilo koja treća osoba. Sporedni zahtjev se može sastojati u naknadi parničnih troškova. Rok za samopomoć je 30 dana od saznanja za čin smetanja i počinitelja. Samopomoć je dopuštena samo ako se kumulativno ispune tri pretpostavke: • neposredna opasnost jer je čin smetanja u tijeku ili je već dovršen. određivanju kratkoga paricijskoga roka itd. Da ne bi opterećivalo postupak za smetanje posjeda.Samopomoći se predbacuje da nije dovoljno učinkovita jer zakazuje protiv jačega. b) o pravnom temelju posjeda. • samopomoć je nužna jer bi sudska pomoć stigla prekasno (okolnosti ne omogućuju da posjednik traži sudsku zaštitu). ali i posredni posjednik (neposredni i u odnosu na posrednoga. Aktivno su legitimirani i suposjednici i nasljednici. nego će samo biti uspostavljeno stanje kakvo je bilo prije smetanja. na koji će se način ostvariti to pravo. Zaštita koju sud pruža posjedniku u ovom postupku ograničena je samo na pitanje je li posjed postojao i bio samovlasno smetan. Pasivno je legitimiran onaj koji je osobno izvršio smetanje posjeda (možda i po tuđem nalogu) kao i onaj koji je izdao nalog za smetanje. Aktivno je legitimiran na podnošenje posjedovne tužbe posljednji. određivanju privremene mjere. Pomoćnik u posjedovanju nije aktivno legitimiran za pokretanje postupka zbog smetanja posjeda. a ofenzivna ponovno uspostavljanje oduzetoga posjeda. To može biti neposredni. zatim osoba koja već posjeduje isti objekt na istom ili drugom stupnju. Page 23 . SUDSKA ZAŠTITA POSJEDA Postupak zbog smetanja posjeda uređen je Zakonom o parničnom postupku. Tužbeni zahtjev sastoji se od tri elementa: • od zahtjeva da se utvrdi čin smetanja tužiteljevoga posjeda. Defenzivna samopomoć je obrana postojećega posjeda. ono u tom postupku neće biti riješeno. posredni u odnosu na neposrednoga također osim ako bi trebalo raspravljati o njihovom pravnom odnosu-tada ostaje samo redoviti sudski postupak). Time je zapravo provizorna jer ako je pitanje kome pripada pravo na posjed sporno. faktični i mirni posjednik stvari ili prava čiji je posjed samovlasno smetan. dakako sve pod prijetnjom ovrhe ne bude li tuženik to sam u određenom roku dobrovoljno izvršio. a najduže godinu dana od počinjenoga smetanja. ima li tužitelj pravo na zaštitu svojega posjeda putem suda. c) o poštenju posjednika i d) o korisnosti čina smetanja sa stajališta društvenoga. Predmet raspravljanja je samo: 1. • da se tuženome naredi uspostava ranijega posjedovnoga stanja te • da se zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće. zakon zabranjuje da se u tom postupku raspravlja i odlučuje o: a) pravu na posjed.

Rok za sudsku zaštitu iznosi 30 dana od saznanja za smetanje i počinitelja. a najdulje jednu godinu od čina smetanja. a ne zastaran tako da njegovim istekom prestaje za posjednika pravo na zaštitu posjeda od smetanja. Izreka rješenja kojim je usvojen tužbeni zahtjev ima tri glavna dijela: 1. Oduzeće stvari znači prestanak posjeda ako neka osoba jednostranim činom oduzme stvar posjedniku. Zahtjev za zaštitu zakonitosti se može podnijeti. Rok je prekluzivan. Propast i gubitak stvari (uzrok propasti može biti prirodni događaj ili ljudska radnja. ima li tužitelj posjed kakav se štiti. Page 24 . zabrana takvoga ili sličnoga čina smetanja ubuduće.nju će uvijek rješavati viši sud. suspenzivna je. ali nije prestao postojati. Rok za podnošenje žalbe je svega 8 dana. 2. U apsolutni prestanak posjeda prava ubraja se: 1. No dotadašnji posjed prestaje samo ako ga posjednik ne zaštiti putem samopomoći ili sudskom zaštitom jer ako posjed bude ponovno uspostavljen zaštitom smatra se kao da posjed nije ni bio prekinut. Nemogućnost izvršavanja prava (propast poslužne nekretnine). • Posjed je relativno prestao ako je prestao dotadašnjem posjedniku. Posjed stvari je relativno prestao ako dođe do: 1. U rješenju sud određuje rok za dobrovoljno izvršenje onoga što je naredio (paricijski rok) prema okolnostima pojedinoga slučaja. 2. predaje posjeda drugoj osobi ili 2. skrivljena ili neskrivljena). U postupcima zbog smetanja posjeda nije dopuštena revizija. Privremena mjera može biti donijeta na određeno vrijeme. PRESTANAK POSJEDA Posjed je prestao kada je dotadašnjem posjedniku prestala faktična vlast koja je bila sadržaj njegovoga posjeda. nije li uspostavljanje prijašnjega posjedovnoga stanja faktično nemoguće ili nedopušteno. U postupcima zbog smetanja posjeda žalba je uvijek devolutivan pravni lijek . Štoviše može odrediti da rješenje treba izvršiti odmah. Od izvanrednih pravnih lijekova stranke mogu koristiti ponavljanje pravomoćno završenoga postupka. nego je prešao na neku drugu osobu. naredba tuženiku da uspostavi prijašnje posjedovno stanje i 3. 2. Svakako će biti ukinuta ako tužbeni zahtjev bude pravomoćno odbijen. Napuštanje (derelikcija) posjeda stvari je faktičan čin suprotan činu uzimanja stvari u posjed koji također mora proistjecati iz volje posjednika koja ne mora biti očitovana izričito. je li tuženik uznemirio ili oduzeo taj posjed. Relativni prestanak zapravo i nije prestanak nego samo jedan od aspekata prelaženja posjeda s jedne na drugu osobu. utvrđivanje posjeda i čina smetanja. • Posjed je apsolutno prestao ako je uopće prestao postojati (ne samo dotadašnjem posjedniku). 3. Sud će odrediti privremenu mjeru (po Ovršnom zakonu) ako je vjerojatno da postoji pravo na zaštitu posjeda i ako je vjerojatna opasnost da bi se ostvarenje zahtjeva moglo spriječiti ili znatno otežati ili je vjerojatno da postoji potreba za odnosnom mjerom da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete. 3. do nasljeđivanja posjeda. U apsolutni prestanak posjeda stvari ubraja se: 1. pa ga može odrediti u kraćem trajanju od inače propisanih 15 dana. nije li istekom prekluzivnih rokova tužitelju prestalo pravo na sudsku zaštitu i 4. U sporovima zbog smetanja posjeda sud odluku donosi u obliku rješenja. ukinuta na zahtjev tuženika ako se promijene okolnosti. Ona u pravilu odlaže izvršenje rješenja. Tuženik smije stavljati prigovore koji se odnose na sljedeća pitanja: 1. Kroz cijelo vrijeme dok teče postupak mogu se određivati privremene mjere.

rumunjskom i nekim drugim pravima. izgrađenosti. Svaka je katastarska čestica označena posebnim brojem katastarske čestice i nazivom katastarske općine u kojoj leži. prihvaćen je u talijanskom. Postoji više različitih sustava javnih knjiga u koje se upisuju nekretnine i stvarna prava na njima. Sloveniji i dr. 3. Page 25 . španjolskom. Podaci iz katastra zemljišta namijenjeni su gospodarskim. Poljskoj.2. Drugi je Title Registration sustav (Torrensov sustav) koji se temelji na neposrednom upisivanju u javne knjige. nizozemskom. nasljeđivanjem posjeda prava. OPĆENITO O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Zemljišnoknjižno pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila koja uređuju upisivanje nekretnina i prava na njima u zemljišne knjige. Oduzeće posjeda prava (netko oduzme posjed. Osim u francuskom. Publiciranje stvarnih prava na nekretninama upisivanjem u posebne javne knjige započelo je u srednjem vijeku i zadržalo se do danas. Torrensov sustav primijenjen je djelomično u Velikoj Britaniji i Australiji. ZEMLJIŠNE KNJIGE Stvarna prava na nekretninama da bi djelovala prema svima moraju biti publicirana na način koji svima omogućuje da za njih saznaju. može obuhvaćati i više mjesta ili da pojedino mjesto bude razdijeljeno u više katastarskih općina. a ne ostvari se zaštita od smetanja posjeda prava). upravnim. Publicitet se po ovom sustavu ostvaruje polaganjem isprava o raspolaganju pravima na nekretninama u javne knjige. Mađarskoj. Prvi je Deeds Registration sustav (deed .. U pojedinim federalnim državama SAD primijenjen je ili jedan ili drugi sustav. Katastarska čestica (parcela) je osnovna jedinica katastra zemljišta koja se definira kao dio zemljišta koji se iskorišćuje na isti način i pripada istom korisniku. Do relativnoga prestanka posjeda prava stvarne služnosti dolazi: 1. katastarskoga prihoda i korisnika. a ostali podaci se upisuju u posebne popise. Švicarskoj. No. 4. Katastar zemljišta je javna evidencija o zemljištima koja sadrži podatke o zemljištima glede njihova položaja. Ovaj je sustav osim u Republici Hrvatskoj prihvaćen i u Njemačkoj.isprava. dokument) koji se temelji na polaganju isprava u javnu knjigu. portugalskom. Slovačkoj. a mijenjan je kasnije više puta). prelaskom posjeda na drugu osobu i 2. U zapadnoeuropskim sustavima koji su usvojili konsenzualno stjecanje stvarnih prava razvio se sustav transkripcija i inskripcija koji je nastao u francuskom pravu. te neposrednom upisivanju nekretnina i stvarnih prava na njima u zemljišne (gruntovne) knjige. U Hrvatskoj su zemljišne knjige uvedene od polovice 19. Gubitak posjeda povlasne nekretnine (prestane li posjed povlasne nekretnine apsolutno. Zasniva se na tradicijskom načelu stjecanja stvarnih prava. belgijskom. površine. načina iskorištavanja. Pitanje katastra uređuje Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta (1974. Najpoznatiji i za nas najznačajniji je zemljišnoknjižni sustav. Austriji. proizvodne sposobnosti. Češkoj. U pravnim poretcima angloameričkoga pravnoga kruga razvila su se dva sustava publiciranja stvarnih prava na nekretninama. zajedno s njim prestat će i posjedi prava u njezinu korist). pravnim. 4. izradi prostornih planova i dr. Odreknuće od posjeda prava (to je očitovanje volje dotadašnjega posjednika prava stvarne služnosti da neće više izvršavati sadržaj odnosne stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini). U pravilu obuhvaća jedno naseljeno mjesto. poreznim. osnivanju zemljišnih knjiga. Položaj i oblik svake katastarske čestice i objekta koji se na njoj nalazi grafički su prikazani na katastarskim planovima. Katastarska općina je osnovna teritorijalna jedinica za koju se izrađuje katastar zemljišta. oblika. statističkim i drugim potrebama. stoljeća. utvrđivanju katastarskoga prihoda. KATASTAR Od svih javnih evidencija koje se vode o nekretninama najveću važnost za zemljišne knjige ima katastar zemljišta.

Štiteći povjerenje u pravnom prometu nekretnina zemljišne knjige osiguravaju potrebnu pravnu sigurnost. te druge činjenice važne za pravni promet nekretnina. Iz toga proizlazi i najvažnija funkcija zemljišnih knjiga . NAČELA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOGA UREĐENJA Načela zemljoknjižnog uređenja su: • načelo stvarnosti • načelo upisa • načelo knjižnog prednika • načelo javnosti • načelo povjerenja • načelo privole • načelo zakonitosti • načelo prvenstva • načelo potpunosti • načelo određenosti • načelo pregledno Page 26 . Zemljišne knjige vodi zemljišnoknjižni odjel (gruntovnica) osnovan pri općinskom sudu i to za nekretnine koje se nalaze na području za koje je taj sud mjesno nadležan.zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina. Na katastarskoj se izmjeri zemljišta temelji osnivanje. Za upisivanje u zemljišnu knjigu odlučna je pojedinačna nekretnina i ona je središte pravnoga interesa. osim ako za neke vrste nekretnina nije što posebno određeno. EOP-zemljišna knjiga). • ZV i • Zemljišnoknjižni poslovnik (1997.Ta pravila dijele se na materijalno zemljišnoknjižno pravo i postupovno zemljišnoknjižno pravo koja u nas čine cjelinu i uređena su istim propisima. Razlike su jedino tehničke prirode. Zemljišne se knjige temelje na podacima katastarske izmjere. sveske zemljišnih knjiga (ručno vođena zemljišna knjiga) ili 2. ručnim upisivanjem zemljišnoknjižnih podataka u uvezane tomove. a sve ostale odredbe tiču se i jednoga i drugoga načina vođenja zemljišnih knjiga. pohranjivanjem zemljišnoknjižnih podataka u bazu zemljišnih podataka pomoću elektroničke obrade podataka (zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka. Zemljišne knjige vode se po sustavu realnih folija. obnavljanje i dopunjavanje zemljišnih knjiga. Zemljišne se knjige mogu voditi na dva načina: 1.) Što su to zemljišne knjige? Zemljišne knjige su javne knjige koje se vode o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. druga prava za koja je to zakonom određeno. Što je predmet upisa u ZK? U zemljišne knjige upisuju se sve nekretnine. Glavni pravni izvori zemljišnoknjižnoga prava u nas su: • ZZK. Prava koja su pošteni stjecatelji stekli pouzdajući se u točnost zemljišnih knjiga neće se moći osporavati. Zemljišnim knjigama osigurava se apsolutno djelovanje stvarnih prava na nekretninama.

1. pravo građenja i stvarnoga tereta). ograničavaju ili ukidaju na temelju pravnoga posla upis u zemljišnu knjigu jedna je od materijalnopravnih pretpostavki derivativnoga stjecanja. založno pravo. stvarna prava na njima i druga prava i činjenice za koje je to zakonom određeno. Tada je stjecatelj stvarnoga prava ovlašten ishoditi upis stečenoga prava u glavnu knjigu. ali i neka obvezna prava kao pravo nazadkupa. konstituiranja određenoga prava (načelo upisa u apsolutnom smislu). ako nasljednik otuđi pravo koje je s nasljednika prešlo na njega. Predmet upisa u zemljišne knjige su nekretnine. ispisi. prenose. Iznimke od pravila da je upis moguć samo ako je pravo stečeno od knjižnoga prednika su: 1. Upis obveznih prava u zemljišnu knjigu također je deklaratornoga značenja. zakonom ili nasljeđivanjem upis u zemljišnu knjigu samo je deklaratornoga. ⇒ U zemljišnu se knjigu upisuju sva stvarna prava (vlasništvo. 3. služnosti. a na istinitost provedba nevaljanih upisa. 5. ⇒ Nasuprot tome. Upis u zemljišnu knjigu je modus stjecanja. Načelo povjerenja ⇒ Načelom povjerenja štite se poštene treće osobe koje su postupale s povjerenjem u potpunost i istinitost zemljšnoknjižnoga stanja u slučajevima kad se zemljišnoknjižno stanje razlikuje od stvarnoga pravnoga stanja nekretnina. kad je do stjecanja. Može se ostvariti osobno ili preko zastupnika. Osim toga upisuju se i osobni odnosi nositelja knjižnih prava te pravne činjenice važne za pravni promet nekretnina. jer je njihov sadržaj svima dostupan. Ovo načelo djeluje u pozitivnom smjeru kao načelo povjerenja u istinitost i u negativnom smjeru kao načelo povjerenja u potpunost. prijenos i prestanak knjižnih prava. ako posljednji stjecatelj dokaže ispravama podobnim za upis neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnoga prednika do sebe i 2. drugoga tijela. Načelo upisa ⇒ Ovim je načelom određeno kako upis djeluje na stjecanje. ograničavanja ili prestanka stvarnoga prava došlo na temelju odluke suda. Načelo stvarnosti ⇒ Ovo načelo određuje što je predmet upisa u zemljišne knjige. . ⇒ Načelo javnosti znači i to da zemljšne knjige. Kod EOP-zemljišne knjige uvid se ostvaruje izdavanjem ispisa iz baze zemljišnih podataka umjesto izdavanja izvatka. Na nepotpunost zemljišnih knjiga može utjecati neupisivanje stvarnopravnih promjena. neposrednim uvidom ili preko izvatka. izvatci i prijepisi uživaju javnu vjeru glede potpunosti i istinitosti. ⇒ Glede poznavanja zemljišnoknjižnoga stanja vrijedi neoboriva predmnjeva tako da se nitko ne može pozivati da mu nije bilo poznato ili nije moglo biti poznato stanje u zemljišnim knjigama. 4. Načelo javnosti ⇒ Načelo javnosti znači da su zemljišne knjige javne. najma. 2. prvokupa. valjanosti svoga sadržaja i imaju dokaznu snagu javnih isprava (načelo javnosti u materijalnom smislu). Nekretnine koje nisu sposobne biti objektom stvarnih prava u pravilu se ne upisuju u zemljišnu knjigu (npr. ⇒ Postoji potpuna sloboda uvida u zemljišne knjige za što nije potrebno dokazati pravni interes. Kad se stvarna prava stječu. zakupa i koncesije. publicitetnoga značenja (načelo upisa u relativnom smislu). opća dobra osim ako je na njima osnovana koncesija). Načelo knjižnoga prednika ⇒ Po načelu knjižnoga prednika upisi u zemljišnu knjigu dopušteni su samo protiv osobe koja je u času podnošenja prijedloga za upis već upisana u zemljišnoj knjizi kao nositelj knjižnoga prava (knjižni prednik) glede koga se upis zahtijeva. a uvid u njih svima slobodan (načelo javnosti u formalnom smislu). promjenu. stjecatelju će se dopustiti upis prava neposredno iza ostavitelja.

Tada se pravo koje je bilo iza njega odmah pomiče unaprijed. ukidanje ili prenošenje prava na drugu osobu. Osoba koja stječe pravo već podnošenjem prijedloga za upis dala je svoju privolu. SASTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA . Upisi moraju biti potpuno određeni glede pojedine nekretnine i glede vrste upisa. temeljem pravnoga posla. Načelo zakonitosti Načelo zakonitosti određuje da je zemljišnoknjižni sud dužan po službenoj dužnosti ispitati postoje li sve zakonske pretpostavke za upis u zemljišne knjige. Prvenstveni red upisa u zemljišnu knjigu utvrđuje se prema času u kojem je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis.izričitoj i strogo formalnoj izjavi kojom se pristaje na ograničavanje. Druga je mogućnost da nositelji knjižnih prava sporazumno. Načelo privole ⇒ Načelo privole (konsenza) određuje da se upisi u zemjišne knjige mogu provoditi samo uz obostranu privolu osobe koja upisom stječe pravo i osobe čije se pravo ograničava. boljem mjestu u redu prvenstva. 7. promijene prvenstveni red. Glede nepotpunoga upisa djeluje neoboriva predmnjeva da je zemljišnoknjižno stanje potpuno. odnosno da ono što je upisano u zemljišnoj knjizi postoji. Pošteni stjecatelj ako je postupao u dobroj vjeri i upisao svoje pravo u zemljišnu knjigu na temelju valjane pravne osnove bit će zaštićen glede stjecanja knjižnoga prava. ⇒ Do promjene prvenstvenoga reda može doći samim brisanjem prava koje je bilo na ranijem. Zemljišnoknjižni sud treba provjeriti: a) postoje li zapreke upisu. odnosno da sadržaj upisa bude potpuno određen. ⇒ Ranije podnesen prijedlog za upis ima ranije. d) imaju li isprave oblik koji se zahtijeva. c) proizlazi li utemeljenost upisa iz sadržaja podnesenih isprava. U zemljišne knjige treba upisivati sve podatke o nekretninama i pravima na njima koji su važni za pravno stanje nekretnina mjerodavno za pravni promet nekretnina. Ako je zemljišnoknjižnom sudu istodobno stiglo više prijedloga za upis. 6. Načelo preglednosti ⇒ Načelo preglednosti određuje da zemljišne knjige moraju biti uređene tako da se iz njih može lako i brzo saznati cjelokupno pravno stanje upisanih nekretnina. opterećivanje.⇒ Glede neistinitoga upisa vrijedi neoboriva predmnjeva da je stanje valjano. prenosi na drugoga ili ukida. Načelo određenosti ⇒ Načelo određenosti (specijaliteta) zahtijeva da svaki upis u zemljišne knjige bude samostalna i potpuno određena pravna cjelina. b) da li su osobe protiv kojih se zahtijeva upis sposobne raspolagati predmetom upisa. Načelo potpunosti ⇒ U skladu s načelom potpunosti zemljišne knjige pružaju prikaz cjelokupnoga stanja glede određene nekretnine. Osoba čije se pravo ograničava ili prestaje svoj pristanak za upis daje u klauzuli intabulandi . 11. Radi se o ustupu ili cesiji prvenstvenoga reda. bolje mjesto u prvenstvenom redu od prijedloga koji je podnesen kasnije (prior tempore potior iure). ⇒ Pravni učinci načela povjerenja isti su neovisno o tome radi li se o načelu povjerenja u istinitost ili o načelu povjerenja u potpunost. 9. Načelo prvenstva ⇒ Načelo prvenstva (prioriteta) uređuje pravne učinke upisa prema drugim upisima ovisno o vremenskom redoslijedu kojim su upisi provedeni. To se ostvaruje podjelom zemljišne knjige na dijelove i tzv. istinito. upisana prava imat će isti prvenstveni red. 8. 10. sustavom dvoknjiženja (u glavnoj knjizi i zbirci isprava).

ali samo na prijedlog osobe koja na tome ima pravni interes (pr. posjedovnice (popisni list. kultura. te glede njih ne postoje razlike u ograničenjima vlasništva. nisu različito opterećene. Glavna knjiga Glavna knjiga je dio zemljišne knjige u koji se upisuju nekretnine i promjene na nekretninama te stvarna prava na nekretninama i promjene tih prava. Za razliku od ručno vođene zemljišne knjige kod koje se ručno upisuju podaci. Upisuju se i ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut. podaci o vlasniku nekretnine. naziv zemljišta. pravo stvarnoga tereta u korist toga zemljišnoknjižnoga tijela). U vlastovnicu se upisuje vlasništvo tj. Može se upisati i opće dobro. Od čega se sastoji glavna knjiga? ≡ Glavna se knjiga sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. ima koncesiju na općem dobru). Koje su dijelovi uloška? Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od tri dijela: 1. površina. Zemljišnoknjižni uložak je dio glavne knjige u koji se upisuje jedno zemljišnoknjižno tijelo i sve promjene na njemu. a uz svaku se zemljišnu knjigu vode pomoćni popisi i katastarski planovi. 2. ali samo na prijedlog osobe koja na tome ima pravni interes (npr. ⇒ U glavnu knjigu se upisuju sva zemljišta jedne katastarske općine. pobliže identifikacijske oznake za zgrade. vlastovnice (vlasnički list. Od stvarnih prava se upisuju samo ona koja postoje u korist zemljišnoknjižnoga tijela (pravo služnosti u korist povlasnoga dobra. Katastarska čestica za koju se želi uspostaviti drukčiji pravni status mora se izdvojiti u zasebno zemljišnoknjižno tijelo. ima koncesiju na općem dobru). . Katastarske čestice koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo smatraju se zajedno jednom pojedinačnom nekretninom te u pravnom prometu imaju istu pravnu sudbinu (npr. ⇒ U glavnu knjigu može se upisati i opće dobro. U zemljišnoknjižni se uložak upisuje samo jedno zemljišnoknjižno tijelo. ⇒ Zemljoknjižni se upisi provode samo u glavnoj knjizi. knjižna prava koja se odnose na to zemljišnoknjižno tijelo i promjene tih prava te druga prava i činjenice. može se prodati samo kao cjelina ili kao idealni dio). teretovnice (teretni list. list A). jer se u njih upisuju nekretnine i prava na nekretninama i ono što je u njima upisano mjerodavno je za pravni promet nekretnina. Glavna knjiga je najvažniji dio zemljišne knjige. kod EOP-zemljišne knjige upisi se pohranjuju u bazu zemljišnih podataka što ima značenje upisa. Što se upisuje u posjedovnicu? U posjedovnicu se upisuju svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnoga tijela odnosno sva zemljišta te katastarski podaci o njima kao što su oznaka. Zemljišnoknjižno tijelo je jedna ili više katastarskih čestica (zemljišta) koje se nalaze u istoj katastarskoj općini i koje u pravnom prometu imaju isti pravni položaj jer pripadaju istom vlasniku. list B) i 3.Od čega se sastoji ZK? Što čini jednu ZK? Zemljišna knjiga se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava. Tako postoji popis upisa i popis izbrisanih upisa. list C). Glavna knjiga i zbirka isprava smatraju se zemljišnom knjigom u užem smislu. Za svaku se katastarsku općinu vodi posebna glavna knjiga.

ulaganjem zemljoknjižnih rješenja u posebnu knjigu i to po njihovim rednim brojevima. zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine. Postoji popis zemljišta i osobni pomoćni popisi (vlasnika i nositelja prava građenja). Zbirka katastarskih planova ⇒ Katastarski planovi su geodetski prikaz i nacrt zemljišta u jednoj katastarskoj općini i služe radi lakšega snalaženja u podacima o položaju.U teretovnicu se upisuju stvarna i druga prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo kao što su založno pravo (hipoteka). Isprava mora biti sastavljena u propisanom obliku. stvarni tereti. Oni služe za lakše snalaženje u podacima o položaju. osobne i stvarne služnosti. pravo građenja. ne smije imati očitih nedostataka koji dovode u sumnju njezinu vjerodostojnost. Pomoćni popisi ⇒ Pomoćni popisi omogućavaju lakše i brže pronalaženje podataka upisanih u glavnoj knjizi. Postupovne pretpostavke upisa su: • stavljanje zahtjeva za upis. Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja ⇒ Vodi se za EOP-zemljišnu knjigu i to uz odgovarajuću primjenu pravila za vođenje zbirke isprava. Služi objašnjavanju upisa provedenih u glavnoj knjizi. UPISI U ZEMLJIŠNE KNJIGE Materijalne pretpostavke upisa su knjižni prednik (osoba koja je već upisana kao nositelj knjižnoga prava) i tabularna isprava. Vodi se ručno. Vrste upisa u zemljišnu knjigu su: • uknjižba. Rješenja se uvezuju u sveske. Tabularna isprava može biti javna ili privatna. obliku i površini zemljišta. Ona se vodi zajednički za sve glavne knjige koje se vode kod jednog zemljoknjižnog suda i to UVIJEK RUČNO neovisno o tom vodi li se zemljišna knjiga ručno ili s pomoću EOP. Što je to zbirka isprava? Zbirka isprava Zajedno sa glavnom knjigom čini zemljišnu knjigu u užem smislu. Poduložak je sastavni dio zemljišnoknjižnoga uloška koji se otvara za idealni dio određenoga suvlasnika i u koji se provode upisi koji se odnose na taj idealni dio. Što se u nju ulaže? ≡ U zbirku isprava se po brojevima pod kojima su provedeni upisi u glavnu knjigu ulažu izvornici ili ovjerovljeni prijepisi isprava na temelju kojih su zahtjevani i dopušteni upisi. • podnošenje isprava. • dozvola suda. • provedba upisa i • pravomoćnost. Sastoji se od isprava na temelju kojih su provedeni upisi u glavnu knjigu. u njoj mora biti jasno naznačen pravni temelj. koncesije. u njoj moraju biti navedene osobe protiv kojih se upis zahtijeva te mjesto i datum sastavljanja. • predbilježba i . obvezna prava. obliku i površini zemljišta. Prijepisi se uvezuju u sveske. Nakon što se otvori poduložak svi se upisi glede suvlasničkoga dijela za koji je otvoren provode samo u podulošku.

istinitost potpisa osobe čije se pravo prenosi. Pravni učinci uknjižbe sastoje se u bezuvjetnom i konačnom stjecanju. knjižni prednik nije izričito pristao na upis (nedostaje klauzula intabulandi). mijenja ili ograničava (pozitivna uknjižba). predbilježba se opravdava pravomoćnom presudom donesenom u parničnom postupku pokrenutom radi opravdanja predbilježbe. prijenosu. zabilježba spora. ograničenju ili prestanku knjižnih prava. ograničuje ili ukida nije ovjerena na propisan način. pravomoćna ostavinska rješenja. Uknjižba Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu. 1. klauzula intabulandi dana je uvjetno ili oročeno. Kad se predbilježba naknadno opravda. možda u ispravi nije navedena točna oznaka zemljišta ili prava kojega se upis zahtijeva. Osnovni smisao zabilježbe je da se njome evidentiraju određene pravnorelevantne činjenice ili osnuju određeni pravni učinci koji se odnose na subjekte knjižnih prava. U drugu skupinu spadaju ovršna sudska odluka. Ona se ne mora ni na koji način naknadno opravdati. 2. ograničuju ili prestaju pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojem budu naknadno opravdana. 3. prednik nije voljan izdati ispravu kojom bi se opravdala predbilježba. zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Zabilježba Zabilježba je upis kojim se u zemljišnim knjigama čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da se upisuju u zemljišne knjige ili kojim se osnivaju određeni pravni učinci kad je to zakonom predviđeno. rješenja u upravnim postupcima (npr. zabilježba prvenstvenoga reda. Moguće je da se upis traži i na temelju isprave koja još nije postala ovršna pa je to onda razlog za predbilježbu. Zabilježbom osobnih odnosa upisuje se da je nositelj knjižnoga prava maloljetan. Tako npr. ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja. međutim. Uknjižba se naziva ekstabulacijom kad njome knjižna prava prestaju (negativna uknjižba). prenose. 4. sudske odluke o dosudi nekretnina prodanih na prisilnoj prodaji. Koje činjenice se generalno upisuju u ZK? Pravne činjenice koje mogu biti predmetom upisa zabilježbom su: 1. stvarno se pravo smatra stečenim već od časa kad je sudu bio podnesen prijedlog za njegov upis u zemljišnu knjigu. Predmet predbilježbe isti je kao i predmet uknjižbe. Kad. prenose. a to su sva stvarna prava kao i ona obvezna prava koja se upisuju u zemljišne knjige. . istinitost potpisa opunomoćenika nije propisno ovjerena itd. da mu je oduzeta poslovna sposobnost. Izostane li opravdanje predbilježbe ona će se izbrisati na zahtjev nositelja knjižnoga prava. 3. 2. Predbilježba Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu. da je nad pravnom osobom otvoren stečajni postupak.• zabilježba. zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe. Isprave kojima se može provesti uknjižba mogu biti privatne i javne isprave o pravnim poslovima koje su sastavili javni bilježnik ili nadležno tijelo i one čine jednu skupinu. Uknjižba se naziva intabulacijom kad se knjižno pravo stječe. o izvlaštenju). Tabularna isprava na temelju koje se može dopustiti predbilježba ne mora udovoljavati svim pretpostavkama valjanosti tabularne isprave za uknjižbu.

Njima se daje vanjska slika pravnoga stanja nekretnine. PRAVNI UČINCI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU Akvizitivna funkcija upisa znači da je upis stvarnoga prava u korist stjecatelja konstitutivan za stjecanje toga prava na temelju pravnoga posla. 3. zemljišnoknjižno stanje mora biti neistinito ili nepotpuno. zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja. Zaštita povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina razumijeva da u korist upisanoga pravnoga prednika poštenoga stjecatelja postoji knjižno pravo upravo s onim sadržajem. Zaštita koja se u takvim slučajevima pruža poštenom stjecatelju sastoji se u tome da se stjecanje poštenoga stjecatelja neće moći osporavati. Dakle. Ta je predmnjeva u odnosu na poštenoga stjecatelja neoboriva pa se ne može pobijati nikakvim dokaznim sredstvima. Prijedlog se može podnijeti u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik kod zemljišnoknjižnoga suda. 4.5. stjecatelj je pošten jer nije znao niti je imao dovoljno razloga posumnjati u to da zemljišnoknjižno stanje nije potpuno ili istinito. njima se publicira sve ono što je mjerodavno za pravno stanje nekretnine u pravnom prometu. njegova je funkcija jednaka kao što je predaja pokretne stvari u posjed. redom prvenstva kako je ono upisano u zemljišnoj knjizi premda se upis razlikuje od izvanknjižnoga sadržaja. osobnih odnosa i pravnih činjenica važnih za pravni promet nekretnina provodi se u posebnom zemljišnoknjižnom postupku. pošteni stjecatelj pravo mora steći na temelju pravnoga posla. Rokovi u kojima se protiv poštenoga stjecatelja može s uspjehom podnijeti tužba za brisanje prednikova upisa različiti su i ovise o tome da li je osobi čije je knjižno pravo povrijeđeno nevaljanom uknjižbom bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika ili ne. te u roku od 60 dana od isteka toga roka podnijeti protiv poštenoga stjecatelja tužbu za brisanje. Ako je nositelju prava čije je pravo povrijeđeno nevaljanom uknjižbom bilo dostavljeno rješenje o toj uknjižbi on mora u roku za žalbu zahtijevati zabilježbu da je uknjižba sporna. a o žalbama odlučuje nadležni županijski sud. Zaštita povjerenja u potpunost zemljišnih knjiga u odnosu na poštenoga stjecatelja koji se pouzdao u potpunost podataka u zemljišnoj knjizi. u korist poštenoga stjecatelja mora se provesti upis stjecanja knjižnoga prava. znači da mu se neće moći suprotstaviti neupisana knjižna prava i pravne činjenice i osobni odnosi koji su izvanknjižno postojali. su: 1. opsegom. Ovaj postupak provode općinski sudovi. premda je upis proveden u korist njegovoga pravnoga prednika bio nevaljan. Ako oštećenom nositelju knjižnoga prava nije bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika. Prijedlog mora biti jasan vezan uz pravo koje se želi upisati i moraju mu biti priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se upis zahtijeva. Upisi u zemljišnu knjigu imaju i publicitetnu funkciju. OSNOVNO O ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU ⇒ Upis knjižnih prava. . 2. neovisno da li se radi o povjerenju u istinitost ili u potpunost zemljišnih knjiga. opsega ili prvenstvenoga reda toga prava. zabilježba odbijanja ovrhe itd. V. ⇒ Postupak se pokreće na prijedlog stranaka ili nadležnoga tijela. protiv poštenoga stjecatelja tužba za brisanje može se s uspjehom podnijeti ako nisu protekle tri godine otkad je zatražena uknjižba u korist prednika. Pretpostavke za zaštitu povjerenja. 6.

Tužba za brisanje predstavlja sudsku zaštitu knjižnih prava kada je nositelju tih prava ono povrijeđeno nevaljanom uknjižbom. . Na temelju rješenja obavlja se upis u zemljišne knjige. Rokovi su već spomenuti i iznose u slučaju ako je nositelju knjižnoga prava dostavljeno rješenje o uknjižbi. 60 dana nakon isteka roka za žalbu koju se obavezno mora podnijeti.⇒ Sud odlučuje o prijedlogu rješenjem o upisu. Ako nije bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi rok je tri godine od kada je proveden nevaljani upis. ⇒ Protiv rješenja donesenih u zemljišnoknjižnom postupku dopuštena je žalba kao redoviti pravni lijek. Njime će narediti ili odbiti prijedlog za upis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->