Малолетничка делинквенција

Из Википедије, слободне енциклопедије Скочи на: навигација, претрага Малолетничка делинквенција је преступничко понашање специфично за популацију малолетника. У ужем, строго правном смислу, сви видови понашања младих, старијих од 14, а млађих од 21 годину који, према закону, спадају у кривична дела. Сви облици делинквентног понашања младих могу се сврстати у четири категорије: радње деструктивно уперене против интегритета других личности, радње деструктивно уперене против власништва и материјалних добара других, радње повлачења и радње самоуништења. Постоји и подела која у облике делинквенције укључује: преступе кривично-

Делинквент
Из Википедије, слободне енциклопедије Скочи на: навигација, претрага Делинквент је у ширем смислу особа која испољава антисоцијална понашања којима крши моралне, прекршајне и кривично-правне норме. У психолошком смислу, некада значи делинквентну личност која има одређена и специфична психо-социјална својства (нпр. психопатија, агресивност, емоционална незрелост, снижена интелигенција итд.) која узрокују девијантна понашања. У кривично-правном смислу – особа која је извршилац кривичних дела. Појам се најчешће везује за малолетнике који врше прекршаје и кривична дела. Делинквенција је у општем смислу укупност људских понашања којима се угрожавају основне друштвене норме и вредности. У ужем и најчешће коришћеном смислу, под делинквенцијом се подразумевају различити облици девијантног и некомформистичког понашања деце и малолетника којима се крше неке од друштвених моралних, прекршајних и кривичних норми. Најчешћи облици малолетничке делинквенције су асоцијална понашања, различити облици прекршаја, имовински деликти и деликти против живота и тела. На ова понашања постоје специфични институционализовани превентивно заштитни, породично правни и процесно кривични видови друштвеног реаговања који се разликују од друштвеног реаговања на преступничка понашања одраслих.

Ovim su obuhvaćena najraznovrsnija maloletnička ponašanja: autostopiranje. "nepristojno ponašanje". Ponekad treću kategoriju mogu da čine tzv. Kao svevideći advokat naroda. U okviru ove kategorije. psovanje. bežanje iz škole. trebalo bi da paze i vode računa o ljudima koji im veruju. danas je nemoguće ne videti. dakle. ali i razvijene svesti o svojim postupcima kao i odgovornostima za iste. ne libe se objavljivanja zločina među maloletnicima.2010 Mediji. Prvi znaci devijantnog ponašanja primećuju se još u ranom pubertetu i zato. dalje se razlikuju druge dve kategorije: mlađi maloletnici (od 14 do 16 godina) i stariji maloletnici (od 16 do 18 godina). Međutim. Starosne granice se razlikuju u pojedinim zemljama. a ne vidimo korov u našim "staklenim baštama". samo ako znate gde bi trebalo da gledate i ako želite da vidite. ali i novinari kao neizostavni deo medija pretstavljaju "oči i uši" javnosti.. kriminala i krvi. psiholog Postavljeno: 06. mogao bi poprimiti ogromne razmere. na sadržaj njihovih misli i u krajnjem slučaju na njihova kriminalna dela prezentovanjem sadržaja koja su prepuni zločina. Iako se može reći da se do sada ovaj problem mladih nije primećivao. Sredstva masovnih komunikacija. Ove okolnosti pružaju . narkomanija i dr.. da je granica početnog perioda adolescentnog razvoja znatno snižena. ali u Srbiji pod maloletnicima se podrazumevaju lica od 14 do 18 godina. Mentalni sklop i delikvencija Maloletnici se od odraslih razlikuju po stepenu intelektualne i emocionalne zrelosti. ali i prostitucija. u nekim zemljama (među kojima je i Srbija) pod maloletničkom delinkvencijom podrazumevaju se sva ona ponašanja za koja bi punoletna lica krivično odgovarala. To su. odnosno lica od 18 do 21 godine života.01. Ukoliko se na vreme taj uticaj ne primeti i ne spreči. zabrinjavajuće je koliko rano se počinju ispoljavati kriminogeni uticaji društva na ponašanje mladih. bekstvo od kuće). društva koje toliko želimo da zaštitimo. maloletničku delinkvenciju ne čine samo prekršajna dela kažnjiva zakonom već i ona dela koja kod punoletnih osoba nisu kažnjiva (npr. iako upoznati sa činjenicom da velikoj meri utiču na razvijanje svesti maloletnika. Strahujemo od "globalnog zagrevanja". mlađi punoletnici. i to nam ukazuje da su maloletna lica manje odgovorna u društvenom i moralnom smislu. Delikvencija kap socijalni problem Maloletnička delinkvencija je zaista postala jedan od ključnih problema našeg društva. Kada se radi o široj definiciji. Po užoj definiciji. Kada je u pitanju zakonsko određenje maloletničke delinkvencije. u neprestanoj trci za senzacionalizmom. uzimajući u obzir. krivična ponašanja lica određenog starosnog doba. razlikuju se uža i šira definicija. Problem maloletničke delinkvencije je problem društva.Uticaj medija na maloletničku delikvenciju u Srbiji Autor: Jelena Ristevski..

mlade osobe su istovremeno u velikoj meri podložne uticajima koje njihov razvoj i ponašanje mogu usmeriti ka nedruštvenom (asocijalnom) i protivdruštvenom (antisocijalnom) ponašanju. Jedine mere koje se prema njima mogu primenjivati su mere socijalne zaštite. to su lica od 16 do 18 godina starosti. Takođe. nedostaci i neuspesi u školskom obrazovanju. samoprecenjivanje. negativan uticaj vršnjaka. Vrste krivičnih sankcija koje se primenjuju za maloletne delinkvente Vaspitni nalog može se primeniti prema maloletnom učiniocu krivičnog dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. a izuzetno može se primeniti i kazna maloletničkog zatvora (za teška krivična dela). uključujući dela i prekršaje. Na razvoj ličnosti maloletnih lica. od 14 do 16 godine starosti. Međutim. sredstva masovne komunikacije sa negativnim sadržajima. na sledeći način: · deca do 14 godina starosti se smatraju krivično neodgovornim. kada punoletno lice u vreme suđenja nije navršilo 21 godinu života. kazna maloletničkog zatvora. kulturna zaostalost i kultuni primitivizam idr. odnosno uzročni. faktori mogu se podeliti na: · faktore koji su vezani za ličnost · faktore socijalne sredine Pod ličnim faktorima podrazumevaju se: niži nivo inteligencije u odnosu na ostalu (nedelinkventsku) omladinu i to se ispoljava kroz loš uspeh u obrazovanju. prema njima se mogu primenjivati i izricati samo vaspitne mere. a primenjuje ga nadležni javni tužilac za maloletnike ili sudija za maloletnike. prema njima se mogu izricati i primenjivati vaspitne mere. psihopatske crte ličnosti kao što su agresivnost. neadekvatno korišćenje slobodnog vremena. · mlađi maloletnici. kao i emocionalna nestabilnost idr. Krivično . nedostatak osećaja odgovornosti. usvajanje kulturnih i moralnih vrednosti i socijalizaciju. te mu sud može izreći neku od krivičnih sankcija koje se primenjuju prema maloletnicima (vaspitne mere.velike mogućnosti za vaspitanje. mere bezbednosti) . utiču mnogi subjektivni i objektivni faktori. Ovi etiološki. upravo zbog nedovoljne razvijenosti ličnosti. egocentričnost. prema njima se ne mogu izricati niti primenjivati krivične sankcije. Karakteristike ličnosti maloletnih prestupnika nisu uzrok njihovog delinkventnog ponašanja. tako da se prema njima ne može pokrenuti niti voditi krivični postupak. · stariji maloletnici. U faktore socijalne sredine spadaju: loši odnosi u porodici. osećaj inferiornosti. Kao vrste sankcija prema maloletnicima navode se . nesposobnost prihvatanja drugih. to su slučajevi.pravni sistem naše zemlje klasifikuje maloletne učinioce krivičnih dela i prekršaja. Mlađa punoletna lica. od 18 do 21 godine starosti. odnosno njihovo sazrevanje i socijalizaciju. Zato postoje velike razlike u ponašanju pojedinaca istog uzrasta. ali mogu biti preduslov za reagovanje u negativnom smislu.

optuženo 2726. Starost ustvari predstavlja poslednju fazu u psihološkom i biološkom razvoju čoveka. Na osnovu toga može se zaključiti da su maloletna lica manje odgovorna od odraslih u društvenom i moralnom smislu. Maloletna lica se od odraslih razlikuju po stepenu intelektualne i emocionalne zrelosti i po razvijenosti svesti kako bi shvatali svoje postupke. jer tendencije rasta kriminaliteta među mladima u našem društvu vidljive su i zastrašujuće. od 2000 do 2004 godine. kojima su izrečene vaspitne mere ili kazna maloletničkog zatvora. Prema izvodima iz Republičkog zavoda za statistiku.još i. ali i isto tako bili sposobni da preuzmu odgovornost za njih. Naravno. Od ukupnog broja prijavljenih. dok je zabeleženo 15884 krivičnih prijava protiv maloletnih delinkvenata. uz izrečene mere upozorenja i usmeravanja ne mogu se istovremeno izreći i mere bezbednosti kao što su npr. Međutim. teške krađe. razbojničke krađe i razbojništvo. staratelja. silovanje. prijavljeno je 1104 lica. Maloletniku se zbog učinjenog dela mogu izreći samostalno mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. zrelog doba i poznijih godina sve do duboke starosti. Kazna maloletničkog zatvora može se izreći u trajanju od 6 meseci do 5 godina. Od ukupnog broja maloletnih prestupnika. c) zavodske mere. u Srbiji je osuđeno 11057 maloletnih lica. Zastrašujući podatak je što je broj dece koja ubijaju u porastu i što se može očekivati da se već koliko sutra iz te kategorije mladih regrutuju kriminalci. ukoliko je za počinjeno delo propisana kazna zatvora od dvadeset godina ili teža. Samo tokom 2004 godine. optuženo je 1112. preko mladosti. Maloletnička delinkvencija u Srbiji od 2000 do 2004 godine Čovekov "hod kroz vreme" podrazumeva prolaženje kroz različita starosna doba. Međutim. Ovo su "teške" činjenice. a osuđeno je 793 maloletnika (257 mlađih maloletnika i 536 starijih maloletnika). kao nagrade za učinak u minulim godinama. 465 osoba su ženskog pola. a optuženo je 15724 maloletnika. mogu se izreći i mere bezbednosti. . moramo navesti i podatak da je 1133 prijava povučeno jer prekršioci nisu imali ni 14 godina. Od najranijeg detinjstva. maloletnički zatvor i mere bezbednosti. teške telesne povrede. taj "opravdani" nedostatak odgovornosti ne sme i ne može biti razlog za opravdavanje krivičnih dela. prijavljeno je 3120 maloletnih lica. dok je osuđeno 1983 lica (688 mlađih maloletnika i 1295 starijih maloletnika). Poražavajuća činjenica je što u našem društvu više ne caruje drugarstvo. već kriminal. vaspitne mere. počinjenih od strane maloletnika. kako je to rekao Branko "Kockica". Postoje uslovi za primenu kazne: Prema maloletnim učiniocima krivičnog dela. Vaspitne mere: a) mere upozorenja i usmeravanja: b) mere pojačanog nadzora(od strane roditelja. ili u drugoj porodici). optuženih i osuđenih maloletnika za teška krivična dela u koja spadaju: ubistvo i ubistvo na mah. obavezno lečenje alkoholičara i narkomanskih zavisnika.

trilera i čitanje krimi – romana. Gledanje vestern filmova. mediji imaju etičku i moralnu odgovornost prema svojoj publici. bar kad je u pitanju lišenost mladih vaspitne brige. Upravo iz tog razloga. medijski sadržaj se treba preispitati. pedagozi i drugi naučnici i danas diskutuju. u svojoj igri koriste pravo oružje. Tako dolazimo do zaključka da. televizija je tek sekundarni činilac u razvoju kriminalističke svesti kod maloletnika. ma kakva ona bila i ma kojoj starosnoj grupi pripadala. jer kao što je već navedeno. Nemali je broj slučajeva nastanka bandi sa imenima i radnjama koja su istovetna sa imenima i radnjama pomenutih filmova.Šta je to što pokreće mlade ljude i vodi ih u zločin? Iako polazimo od toga da se glavni uzroci moraju tražiti u porodici. jer predstavlja izuzetno složen problem o kojem mnogi psiholozi. pored porodice sa patološkim problemima. tako i iz bogatih. Nije isključeno ni razbojničko ponašanje kako bi se ostvario željeni cilj. . oni su videli.literature. došlo se do saznanja o uticajima koje masovna kultura ima na maloletničku delinkvenciju i učinjen je pokušaj da se objasne bar neka pitanja vezana za taj gorući problem u društvu i iznesu negativni uticaji koje masovna kultura ima na omladinu. povlači za sobom pljačkanje sopstvene ili pordice iz susedstva. Istraživanjima koja su vršena kao priprema za ovaj rad. negoli deca iz sredine sa manjom stopom kriminaliteta. rastrojena porodica ili pak genetičke predispozicije. ne možemo okretati glavu od činjenice da su i društvo i država odgovorni za razvoj i porast maloletničke delinkvencije. U siromašnim porodicama problem je što roditelji nemaju vremena da vode računa o svojoj deci. Slična je situacija i u bogatim porodicama. pojedine scene ostaju u njihovoj podsvesti. Naučno je dokazano da deca koja žive u sredinama (područjima) sa izraženom stopom nasilja. deca provode dosta vremena u gledanju televizijskih programa. Ta ista deca. izaziva u mladima potrebu oponašanja junaka iz filmova i romana. zasluge medija se ne mogu iskjučiti niti zanemariti. Oni potiču kako iz siromašnih porodica. želeli mi to ili ne. veliki uticaj na kriminalnu svest kod dece ima i neorganizovana sredina. Teška ekonomska i finansijska situacija i nemaština glavni su uzroci vaspitne zapuštenosti ove dece. te uvek ima povređenih i ranjenih. Naravno. Izlišno je govoriti da je ova problematika samo približno dotaknuta. Međutim. brinući o tome kako će preživeti sutra. više i češće potpadaju pod negativne uticaje kriminalističkih filmova i šund. Takođe. onoga što se nekada zvalo šund. sociolozi. Primarni mogu biti dezorganizovana. tako da. Njihovo opravdanje za takve postupke jeste da se to isto desilo na filmu. Nabavljanje kostima i opreme koje bi im poslužilo za što verniju kopiju filma. Psihološki profil maloletnih delinkvenata je različit.

Ovo se ne treba smatrati krađom sve dok dete ne bude dovljno staro da razume da uzimanje nečega. Iako nauče da je krađa loša. nije dobro. da li je njihov sin ili kćer "maloletni delikvent. Ako roditelj dođe kući sa kancelarijskim materijalom.03. Pre toga dete ne može razumno shvatiti tuđa građanska prava i treba mu pomoći u učenju sa razumevanjem tog ograničenja. Deca mogu da kradu i zbog straha od zavisnosti. Ako roditelji preduzmu odgovarajuće mere. U onim slučajevima kada krađom dete izkazuje bes ili pokušava da se sveti svojim roditeljima. ili da bi poklonila nešto porodici i prijateljima ili da bi bili prihvaćeni od drugih. deca kradu da bi pokazala prijateljima da su hrabra. ne želeći da budu zavisna od bilo koga. starija deca i tinejdžeri kradu iz različitih razloga Mladi mogu da kradu da bi se izjednačili. Roditelji trebaju aktivno da uče svoju decu o tome šta znači biti vlasnik nečega i kakvi su odnosi sa drugima su poželjni.Deca koja kradu Autor: mr sci dr Miodrag Stanković Postavljeno: 10.2007 Kada dete ili tinejdžer kradu. Ponekada. Ukradeni predmet može da postane zamena za ljubav ili pažnju." Za svako dete je normalno da uzme nešto šta mu privlači pažnju. odnosno. To je znak da roditelji trebaju da se potrude da pokažu detetu da je važan član porodice. uzimaju šta im je potrebno. oni trebaju da se razmisle da li dete krade iz potrebe da privuče njihovu pažnju. uobičajeno je da su roditelji zabrinuti. To je obično između 3 i 5 godina. Roditelji su bazični modeli po kojim deca uče. u većini slučajeva krađa prestaje. Najčešće pitanje koje postavljaju sebi je. ako brat ili sesta dobijaju više poklona. što pripada drugoj osobi. predviđanje budućeg lošeg ponašanja. olovkama ili priborom sa posla ili se hvališe oko greške prodavačice iz prodavnice u računu. lekcije o poštenju će biti veoma teške za dete da ih razume. ili da govore da sada posmatraju dete kao lopova i lošu osobu Uvere dete da je ovakvo ponašanje potpuno neprihvatljivo u porodičnoj tradiciji i zajednici . Pogotovo sa odrastanjem deteta. dečji psihijatar preporučuje • • • • • Da se uvere da dete ne profitira od krađe Kažu detetu da je krađa loša Pomognu mlađima da plate ili vrate ukradeni predmet Izbegavaju prekoravanje. Roditeljima koji su saznali da njihovo dete krade.

zato moram sam da uzimam. roditelji ne trebaju ponovo da komentarišu slučaj. dečji psihijatar će proceniti razlog koji leži ispod potrebe deteta da krade i razviti plan tretmana. psiholog . To će detetu pomoći da bez krivice započne ili nastavi sa dobrim ponašanjem. dr Miodrag Stanković. U tretmanu deteta koje krade učestalo. Mogu govoriti "Ne daju mi ono što mi treba. Deca koja učestalo kradu mogu takođe da imaju problem poverenja u druge ljude i formiranja bliskih veza. 2003 Priredili: Mr sci. dečji psihijatar Ivan Topalović. nego se osećati krivim. Porodično savetovanje ima za cilj da pomogne porodici da podrži dete u procesu promene u osobu koja ne krade i razvija se bez zastoja ili defomacija. krađa može da bude znak mnogo ozbiljnijih problema u detetovom emotivnom razvoju ili problema u porodici. Child Development Institute.Kada dete plati ili vrati ukradenu robu. Ako su krađe učestale ili su udružene sa drugim simptomima ili problemima u ponašanju." Procena od strane dečjeg psihijatra bila bi od koristi takvoj deci. Takva dece će radije okriviti ponašanje drugih. Važni delovi tretmana podrazumevaju pomoć detetu da nauči da ostvaruje veze i poverenje.

pa sama činjenica da je adolescent anatomski i fiziološki zreo ne govori neminovno o njegovoj psihološkoj zrelosti. S obzirom na neka lična obeležja i psihičke osobenosti pojedinca. U takvim društvima. može se govoriti o pogodnijim uslovima i određenim tendencijama ka kriminalnom ponašanju. u nastojanju da time sebi obezbede što bolje prilagođavanje. Protivurečnosti savremenog trenutka nalažu da se mladi što duže školuju. sekundarne i tercijarne prevencije u oblasti maloletničke delinkvencije. stanje maloletničke delinkvencije kod nas. savremenim uslovima. koje predstavljaju relativno stabilnu organizaciju motivacionih sklonosti individue. obogaćena emocijama vezanim za ljubav i tek probuđenu polnost. anatomsko-fiziološka i polna zrelost podudarale su se sa psihološkom i socijalnom zrelošću. Činioci okoline. koja proizilazi iz interakcije bioloških poriva i socijalne i fizičke okoline. dragocenim rezultatima istraživanja sprovedenih na ovoj populaciji. a posebno ne o njegovoj socijalnoj zrelosti i ekonomskoj samostalnosti.inteligencijom. Emocionalna stabilnost se postupno stiče. posebna se pažnja.2007 Često postavljano pitanje da li je kriminalna ličnost specifičan biopsihički entitet. veka.Ličnost maloletnih delikvenata Autor: prof dr Bojana Dimitrijević Postavljeno: 27. kulturnih činilaca i sticaja okolnosti. pa time adolescencija traje sve duže a samostalnost se ostvaruje sve kasnije. rezultiralo je mnoštvom istraživanja na tu temu. U okvirima relativno jednostavne organizacije društva. što je povezano sa potrebom za privlačenjem pažnje . i kao takva predstavlja značajan faktor i u oblikovanju ličnosti mladih. zasnovanih na brojnim. i sposobnost za obavljanje što više poslova.u dalekoj prošlosti. Život mladih u savremenom društvu je neizmerno složeniji. Pojam adolescencije kao razdoblja u psihičkom razvoju čoveka nastao je u savremenom društvu. postalo je alarmantno. koja ispoljava svoje delovanje u svim oblicima čovekovog ponašanja. Mnoga istraživanja potkrepila su dokaze o povezanosti ili uslovljenosti takvog ponašanja i osobina kao što su emocionalna stabilnost.04. Neprihvatljivo društveno ponašanje U objašnjavanju fenomena asocijalnog. frustraciona tolerancija. u primitivnijim društvima. mladi čovek je tada preuzimao i prava odraslih. ne mogu u potpunosti objasniti ovakve oblike ponašanja. adolescentni period označavao je kraj detinjstva i ulazak u svet odraslih. osim socijalnih. Posebno u zadnjoj deceniji 20. upornost i drugih osobina ličnosti u užem smislu. Ta ocena je povezana i sa nepodeljenom procenom o lošem globalnom stanju društva. Predstavljena su i druga teorijska gledišta i istraživanja koja potkrepljuju dokaze o povezanosti ili uslovljenosti asocijalnog i antisocijalnog ponašanja i osobina ličnosti. Preuzimajući dužnosti. Sve ovo nalaže više napora u oblasti primarne. Veliki broj ovih istraživanja bavio se jednom od osnovnih dimenzija ličnosti . antisocijalnog i delinkventnog ponašanja. koje se uopšteno naziva društveno neprihvatljivim. poklanja osobinama ličnosti. to je bilo realnije nego u našim. koje kao najznačajnije često ističu zastupnici nekih socioloških teorijskih orijentacija. Sticanje emocionalne stabilnosti Adolescentima se nameće rešavanje mnogih životnih zadatka i postihnuća u različitim područjima.

Olport navodi da je osnovno pitanje mladih: "Ko sam ja?" Neprestano teže da ih tretiraju kao odrasle. što kao posledicu može imati otežano postizanje uspeha. Ponekada to mogu biti i grupe sa devijantnim ponašanjem. pa grupa postaje zamena za porodicu. Kako se opšti društveni uslovi života stalno menjaju. Većina maloletnika ima još uvek neizgrađen odnos prema sebi. mladi se uključuju u društvo. već još više otažava svoju adaptaciju. Sanjarenje se često bira kao jedino moguće rešenje kada su svesni svojih teškoća i nemogućnosti da se sa njima suoče i da ih reše.suprotnog pola i ponašanjima koja do toga dovode. gubi se individualnost. što se obično dešava u manje kontrolisanim uslovima. škola i druge ustanove za mlade. nastoje da se ističu. kao i sa nastavnicima. često se ne može dovoljno voditu briga o pojedincu. a sadržaj njihovog grupisanja postaje kriminalno ponašanje. pa zahteve grupe koju prepoznaju kao sebi blisku često nadređuju zahtevima roditelja. To je posebno prisutno kada porodica. U takvim masovnim akcijama. Izgubljenu ili nedotajuću porodičnu komunikaciju zamenjuju onom u grupi. a njihova humanizacija i socijalizacija bitno su oštećeni. za njih nisu privlačne. Kriminalne grupe U kriminalne grupe se povezuju mladi ljudi koji imaju neke psihološke ili društvene probleme. time ne olakšava. Oni imaju potrebu za udruživanjem. Grupacija maloletnika koja sebe precenjuje. Nastojeći da se što više mladih uključi u pojedine aktivnosti namenjene mladima. Formiranje slike mladih o sebi Način na koji se formira slika o sebi i drugima može trajnije uticati na ispoljavanje ličnosti adolescenta. U ovom periodu oblikuju se i moralna gledišta i shvatanja mladih. iako su za time silno žudeli. ne mogavši da uskladi idealnu i realnu sliku sebe. Njihova povezanost zasniva se na prihvatanju istih gledišta i vrednosti koje grupa podržava. Prisutna je nesigurnost u ličnosti mladih. postojeći društveni poremećaji će u većoj ili . Upravo ovokav doživljaj može predstavljati teren na kriminalne oblike ponašanja. Gubi se svrha njihovih nastojanja da se uključe u društvo i njegove tokove. ali i sa svojim prijateljima. Njihove stavove o sebi mogli bismo grupisati u tri celine: • • • Oni koji prema sebi pokazuju negativan stav izražavaju nepoverenje u svoje sposobnosti i vrednosti. mladi se uključuju u različite vidove društvenog života. ili im ono bar predstavlja način da se oslobode teskobe. mladi sve više gube lični kontakt i prisnu povezanost sa roditeljima. vezana za status i egzistenciju. Počinje da se razvija i vlastita individualnost. a istovremeno su posebno osetljivi po pitanju ugleda i časti. U procesu traganja za svojim identitetom. a u okviru tog procesa odvija se i unutrašnje menjanje i proces sazrevanja mladih. kroz proces masovnog sprovođenja tih aktivnosti. nedostatak samopoštovanja. kao i druge elemente koji odlikuju život odraslih. iz čega takođe proističu neuspesi u rešavanju razvojnih i životnih problema. što nosi zbunjenost i konfuziju vezanu za lične potencijale i mogućnosti. napetosti i izbegnu sukobe. budu zapaženi i originalni. Nekada se u ponašanju mladih ne razvijaju viši moralni ciljevi. U savremenim uslovima. U vezi sa tim može doći do alijenacije. pa se uprkos druženju stvara doživljaj usamljenosti.

rezultiralo je mnoštvom istraživanja na tu temu. čija dinamika pruža velike mogućnosti za vaspitne uticaje i usmeravanje procesa socijalizacija. koincidira sa vrhuncem uspona kriminaliteta. kao još nepotpuno formirane ličnosti. odnosno neke osobine njihove ličnosti koje su izvan njihove kontrole. rezultati pokazuju da se intelektualni nivo razlikuje u zavisnosti od tipa kriminalnog dela. Takođe. na primer. Proces prerastanja mladića u zrelu ličnost povezan je sa nizom biopsihičkih promena. imaju znatno umanjenu pravnu i moralnu odgovornost. Iz ovog istraživanje se vidi da su delinkventni dominantno tražili razloge za svoje ponašanje i svojim osobinama i postupcima. i kao takva predstavlja značajan faktor i u oblikovanju ličnosti mladih. U ukupnoj masi prijavljenih dela. čine da je upravo ovaj segment društva upravo onaj koji društvene promene najsnažnije doživljava. S obzirom na neka lična obeležja i psihičke osobenosti pojedinca. Prestupnik ili ne? Često postavljano pitanje da li ima razlike u ličnosti prestupnika i onih koji to nisu. već je samo 14. oni čine 27% a u relativno malom procentu učestvuju u masi prijavljenih dela protiv opšte sigurnosti. koji se konzumira u vreme izvršenja dela. Kao najbitniji navedeni razlog je druženje sa asocijalnim ili antisocijanim osobama iz njihove okoline (40. Istovremeno nesrazmerno izloženi pritisku negativnih političkih i kulturnih tendencija. Najmanja je važnost data vezi između bolesti i delinkventnog ponašanja. Za svoje ponašanje. koja ispoljava svoje delovanje u svim oblicima čovekovog ponašanja. osobe nižih intelektualnih sposobnosti češće su saučesnici i ostavljaju za sobom više tragova prilikom izvršenja krivičnog dela. dok krivična dela vrše intelektualno jači pojedinci.2%). profesionalnim uspehom i kvalitetnim organizovanjem slobodnog vremena. Iz redova onih koji su izrazito nezadovoljni mogućnostima ostvarenja ovih cileva regrutuju se oni koji na ovakve okolnosti reaguju socijalno devijantnim i kriminalnim oblicima ponašanja. Sami delinkventi su davali odgovore o uzrocima njihovog delikventnog ponašanja. odnosno da li kriminalna ličnost ima specifičan biopsihički sklop. Po nalazima Burta. Veliki broj ovih istraživanja bavio se jednom od osnovnih dimenzija ličnosti inteligencijom. U ovoj fazi razvojma. dok osobe viših intelektualnih potencijala obavljaju organizatorske funkcije u kriminalnim aktivnostima. Doba najveće fizičke snage.manjoj meri uticati i na uslove života. mladi ljudi su prijemčivi za uticaje koji njen uticaj mogu usmeriti kako u pozitivnot. podložni su krizama koje samo dodatno kontaminiraju ionako težku i kompleksnu razvojnu sliku ovog životnog perioda. Silovanja. može se govoriti o pogodnijim uslovima i određenim tendencijama ka kriminalnom ponašanju. Kao značajan faktor izdvojen je i alkohol (31. odgovarajućim materijalnim položajem. adolescencija. Na populaciji maloletnih delikvenata. Donekle iznenađuje podatak da ispitanici roditeljima i neadekvatnom vaspitanju nisu pridali poseban značaj. koji oni najoštrije doživljavaju. tako i u asocijalnom ili antisocijalnom smeru. češće čine intelektualno zaostalije osobe. a mnogo manje da su sebe doživeli kao pasivni derivat nesrećnih životnih okolnosti. maloletnici učestvuju sa 11-16%. Neke od osnovnih vrednosti koje adolescenti sebi postavljaju odnose se na potrebu za privatnošću. Od svih prijavljenih dela protiv imovine. Nesklad i raskorak između ličnih interesa i mogućnosti.3% ispitanika to navelo kao razlog njihovog neprilagođenog ponašanja. Neka svojstva . samosvojnošću. ličnost i ponašanje mladih. kriminalne aktivnosti nekih osoba slabije inteligencije uslovljene su njihovom nemogućnošću da shvate nedozvoljenost nekih postupaka i nedoličnost pobuda koje ih na to navode. Oko jedne četvrtine ispitanika smatralo je da odgovornu ulogu u njihovom delinkventnom ponašanju ima njihova »narav«.7%).

Alarmantno stanje delikvencije Posebno u zadnjoj deceniji 20. Kriminalna dela sve više vrše mladi. . veka. Potrebno je. Verovatno zato stariji delinkventi. Iako su se ranije počinioci krivičnih dela protiv imovine regrutovale iz socijalno i ekonomski nižih slojeva. kod kojih tretman prevaspitavanja nije uspeo. nestalni oblici delinkventne i asocijalne aktivnosti. kao posebno efikasna pokazala se specifična vaspitna mera sprovedena kroz dobrovoljan. stanje maloletničke delinkvencije kod nas. što podrazumeva primarnu. pokazuju pretežno iste oblike ponašanja. i u našoj sredini uraditi više i konkretnije. već raznovrsnim strukturama verovatno odgovaraju raznovrsni oblici asocijalnog ili antisocijalnog ponašanja. ili u strukturu koja je u formiranju. društveno koristan rad maloletnih izvršilaca krivičnih dela. sve je više mladih koji ova dela vrše a potiču iz dobrostojećih i imućnih porodica. Kod maloletnih osoba javljaju se različiti. Lišavanje slobode maloletnika koristi se kao poslednje sredstvo vaspitnog uticaja. Ta ocena je povezana i sa nepodeljenom procenom o lošem globalnom stanju društva. raznovrsni oblici delikventnog ponašanja ne razvijaju se na terenu bilo koje strukture ličnosti. postalo je alarmantno. U mnogim evropskim zemljama. Drugim rečima.ličnosti su takva da se na njih lako »primi« kriminalno ponašanje. a njihovo ponašanje je sve brutalnije. dragocenim rezultatima istraživanja sprovedenih na ovoj populaciji. stabilnu strukturu. što ponašanju maloletnika daje izvesnu specifičnost u odnosu na ponašanje punoletnih osoba. često u grupama. sekundarnu i tercijarnu prevenciju u oblasti maloletničke delinkvencije zasnovanu na mnogobrojnim. Ličnost prihvata one oblike ponašanja koji se najlakše uklapaju u njenu već formiranu.

Djeca mlađa od 14 godina ne mogu kazneno odgovarati niti se protiv . U delinkventa je izrazit deficit moralne svijesti. Hewitt i L. pedagoški. vršenje kaznenih djela. socio-patološkog i kriminalnog ponašanja (s izuzetkom ubojstva). 1996. ličnosti i osobne slobode te protiv društvenih običaja. skitnja). nego.). devijantno ponašanje.socijalizirano delikventno ponašanje (krađa u skupini. iritabilnost) (prema. kao što su: krađa. zločinstvo) obično se rabi kad je riječ o odraslima. Zasigurno je jedan od najuočljivijih segmenata i najtežih oblika poremećena ponašanja mladih osoba. . izostajanje iz škole. Pojam kriminalitet (lat.agresivno asocijalno ponašanje (okrutnost. prenaglašena prisutnost nasilnosti. Takav društveno neprihvatljiv i devijantan način ponašanja i činjenje kaznenih djela naš pravosudni sustav označava terminom maloljetnička delikvencija.inhibirano ponašanje (stidljivost. To su kaznena djela. osim skitnje i laži. Grudenu. Postoji mnogo različitih vrsta i tipova delikventnog ponašanja L. destruktivnosti i patoloških poriva. E.PONAŠANJE MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA Pojam delikvencije (tal. stvaranje nereda. siledžijstva. antisocijalnog. u parovima ili u manjim skupinama. drskosti. Delikventne radnje mogu biti izvedene individualno (pojedinačno). krađa i vožnja automobila i motora. nerijetko u svoje redove vješto uvlače i druge mlade osobe. krimen kaznena aktivnost. asocijalnosti. činiti kaznena djela) obuhvaća teže oblike asocijalnog.pogriješiti. medicinski i težak općedruštveni problem. huliganstva. ozbiljan obiteljski. delinque . namjerno izazivanje šteta i požara. a delikvencija kad je riječ o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Delikventne aktivnosti mogu biti usmjerene protiv imovine i vlasništva. koji. itd. pravni. huliganstvo. Pojedinci povremeno čine kaznena djela pa ih nazivano recidivistima (povratnicima).KTUALNE TEME . pljačka. delikti i zločini. Delikventne skupine vrlo su opasne jer djeluju poput neke epidemije. izazivanje). opasna i složena socijalno-patološka pojava. razbojstvo. prijestupništva. ekonomski i sociološki. . protiv tijela. apatija. prijestupništvo. vrlo delikatan ne samo kriminološki. a osim činjenja kaznenih djela. a drugi to vrlo često rade pa za njih kažemo da su multirecidivisti (višestruki povratnici). Jenkins svrstali su ih u tri velike skupine: . jednako tako. podliježu kaznenoj odgovornosti. To je protudruštveni oblik ponašanja. a osobu koja to čini maloljetnim delikventom. R.

zabavu. Hurlock kaže: Način na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snažno utječe na vrijednost i kvalitetu njegova ponašanja. zdravu rekreaciju i racionalno korištenje slobodnog vremena. a nisu navršile 18 godina života. zdravim i konstruktivnim aktivnostima najbolja je prevencija prijestupništva. glazbu. pretežito učenicima osnovnih i srednjih škola. Osuđena je osoba maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojemu je izrečena sankcija . Mladima se treba više baviti. a dosada njihov najjači uzročnik. No. a nisu napunile 16 godina života. maksimalno ih okupirati pa neće imati potrebu upuštati se u činjenje kaznenih djela. organiziranijim i angažiranijim prevencijskim djelovanjem kroz aktivnosti i rad s tom dobnom kategorijom. Njihovo se ponašanje ispravlja isključivo odgojnim metodama i pedagoškim postupcima u obitelji. prostor i mogućnosti za šport.jedini put do uspjeha Analize statističkih pokazatelja ozbiljno upozoravaju i imperativno nameću zadatak i potrebu većeg nadzora i skrbi za djecu i mladež. poglavito u obiteljima i školama. koja su. Za prevenciju poremećaja i usvajanje etičkih normi potrebna je moralna praksa koja se doživljava jedino u zdravim sredinama. odvjetništvo i sudovi za maloljetnike ustaljenom praksom provode represivne mjere i učinkovito obavljaju svoje zadaće. Prevencija . vrtića.njih podnosi kaznena prijava. Poznata je izreka: Čovjek koji počini grešku i ne . Njima se mogu izreći odgojne i popravne mjere. shodno zakonskim propisima. mora grešku ispraviti. a njihovo se društveno neprihvatljivo. Ako čovjek pogriješi.maloljetnički zatvor ili neka druga odgojnopopravna mjera propisana zakonom. Njima valja ponuditi zanimljive i atraktivne sadržaje. Elizabeth B. Za njih su odgovorni roditelji. uz uvjete predviđene Zakonom. Maloljetni počinitelji prekršaja osobe su koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale 14. i maloljetnički zatvor. osigurati im dobre uvjete. Maloljetnički počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja tog djela navršile 14. kako je riječ o mladima. preodgoja. kazneno neodgovorna. a nisu navršile 18 godina života. delikvencije. na svakodnevnim primjerima moralnog djelovanja svih članova obitelji. protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen sudskom odlukom kojom se obustavlja postupak ili im je izrečena zaštitna mjera. Organi MUP-a. igru. osmišljenijim. prijestupničko i delikventno ponašanje može suzbijati i sprečavati isključivo odgojnim i popravnim mjerama iz nadležnosti organa starateljstva ili ustanova izobrazbe. škole i okružja.nameće se imperativan i opravdan zahtjev za intenzivnijim. a u posebno teškoj situaciji. devijacija. Okupiranost mladih dobro osmišljenim. školi i dječjim domovima. resocijalizacije i rehabilitacije . a da i ne spominjemo djecu počinitelje kaznenih djela. Stariji maloljetnici počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale 16. zanimljivim. Izriču im se odgojne i popravne mjere.

Jučerašnja greška danas i zauvijek nam mora biti učitelj.kod koje se zamjećuje kršenje društveno-etičkih normi. škole i društvo u cijelosti morali bi voditi stalnu skrb. Elizabet B. predškolske ustanove. resocijalizacije i rehabilitacije . poglavito ako dođu pod utjecaj odraslih kriminalnih osoba. korektivne i kurativne mjere te mjere preodgoja. Delikvencija je velika opasnost od koje se društvo štiti svim snagama. zakonom. Roditelji. izučiti "zanat" i za koje će "raditi".daju zadovoljavajuće rezultate. a ne samo kad se uoče smetnje i poremećen psihosocijalni razvitak djeteta. zabavi. da rana detekcija (otkrivanje). čini drugu grešku. sudom za maloljetnike. Ne poduzmu li se pravovremene i učinkovite preventivne. Zato i kažemo da je sprega maloljetnih delikvenata s odraslim kriminalcima najopasniji oblik kriminaliteta. policijom. a iskustvo nas uči. njihovo sprječavanje i onemogućavanje da djecu i mladež uvlače i uvode u kriminalne aktivnosti. provodu i avanturizmu. Praksa pokazuje. različitim užicima. Lažnim obećanjima o lagodnom životu. OPASNA DRUŠTVENA POJAVA Način na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snažno utječe na vrijednost i kvalitetu njegova ponašanja. Hurlock . pedagoškim i odgojno-popravnim sredstvima. kod kojih će se "specijalizirati".ispravi ju. dijagnosticiranje poremećaja. odgojno djelovati i provoditi prevenciju od najranijeg djetinjstva.ti će mladi ljudi jednoga dana postati pravim kriminalcima. nemilosrdno ih zlorabe i iskorištavaju. inkliniranje delikvencije i činjenju prijestupa . odrasli kriminalci vješto uvlače lakovjerne maloljetnike u svoj gnusni i prljav posao. odvjetništvom. sustavno znalačko i organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera s djecom . Zadaća je policije otkrivanje tih kriminalnih osoba.

1996. jednako tako.inhibirano ponašanje (stidljivost.pogriješiti. huliganstvo. vršenje kaznenih djela. uz uvjete predviđene Zakonom. destruktivnosti i patoloških poriva. Osuđena je osoba maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojemu je izrečena sankcija - . zločinstvo) obično se rabi kad je riječ o odraslima. Pojedinci povremeno čine kaznena djela pa ih nazivano recidivistima (povratnicima). . i maloljetnički zatvor. itd. Za njih su odgovorni roditelji. stvaranje nereda. Jenkins svrstali su ih u tri velike skupine: . apatija. protiv tijela. osim skitnje i laži. ličnosti i osobne slobode te protiv društvenih običaja. devijantno ponašanje. Zasigurno je jedan od najuočljivijih segmenata i najtežih oblika poremećena ponašanja mladih osoba. a drugi to vrlo često rade pa za njih kažemo da su multirecidivisti (višestruki povratnici). školi i dječjim domovima. U delinkventa je izrazit deficit moralne svijesti. prenaglašena prisutnost nasilnosti. skitnja). antisocijalnog. Maloljetnički počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja tog djela navršile 14. R. huliganstva. Grudenu. Izriču im se odgojne i popravne mjere. podliježu kaznenoj odgovornosti. delikti i zločini. namjerno izazivanje šteta i požara. činiti kaznena djela) obuhvaća teže oblike asocijalnog. razbojstvo. nego. Hewitt i L. a osim činjenja kaznenih djela.socijalizirano delikventno ponašanje (krađa u skupini. izostajanje iz škole. a osobu koja to čini maloljetnim delikventom. a nisu navršile 18 godina života. kao što su: krađa. nerijetko u svoje redove vješto uvlače i druge mlade osobe. Postoji mnogo različitih vrsta i tipova delikventnog ponašanja L. To su kaznena djela. u parovima ili u manjim skupinama.kaznena aktivnost. Stariji maloljetnici počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale 16. socio-patološkog i kriminalnog ponašanja (s izuzetkom ubojstva). ekonomski i sociološki. protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen sudskom odlukom kojom se obustavlja postupak ili im je izrečena zaštitna mjera. pedagoški. prijestupništva. medicinski i težak općedruštveni problem. vrlo delikatan ne samo kriminološki. krađa i vožnja automobila i motora. Njima se mogu izreći odgojne i popravne mjere. Delikventne skupine vrlo su opasne jer djeluju poput neke epidemije. drskosti. ozbiljan obiteljski. a delikvencija kad je riječ o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. E. pravni. pljačka. delinque . izazivanje).). a nisu navršile 18 godina života. a nisu napunile 16 godina života. a u posebno teškoj situaciji. prijestupništvo. Pojam kriminalitet (lat. Počinitelji kaznenih djela . iritabilnost) (prema. Takav društveno neprihvatljiv i devijantan način ponašanja i činjenje kaznenih djela naš pravosudni sustav označava terminom maloljetnička delikvencija. opasna i složena socijalno-patološka pojava. asocijalnosti. Delikventne aktivnosti mogu biti usmjerene protiv imovine i vlasništva. Delikventne radnje mogu biti izvedene individualno (pojedinačno). Maloljetni počinitelji prekršaja osobe su koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale 14. To je protudruštveni oblik ponašanja. krimen . Njihovo se ponašanje ispravlja isključivo odgojnim metodama i pedagoškim postupcima u obitelji. siledžijstva. koji.poduzimanje odgojnih mjera i sankcija Djeca mlađa od 14 godina ne mogu kazneno odgovarati niti se protiv njih podnosi kaznena prijava.Pojam delikvencije (tal.agresivno asocijalno ponašanje (okrutnost. .

a 1999. sami žive 7. prema 24 u 1999. Izvanbračne djece je 52. S oba roditelja živi 523 djece. U 2000. I kod mlađih su maloljetnika posebne obveze gotovo udvostručene.) brojnije su za 36 (2000. od čega su 42 djevojčice. s rodbinom živi 28. bilo je 37 presuda za teške i 6 za lakše tjelesne ozljede. što je za 40 više nego u 1999. a 2000. U 1999. . U 2000. U 2000. kod djevojčica (8:9) za jednu. a djevojkama za 3. s 39 na 21 slučaj. i približno šest puta više nego u 1998. godinu.maloljetnički zatvor ili neka druga odgojno-popravna mjera propisana zakonom. posebne obveze (128). od kada se ta mjera primjenjuje. (509 prema 432). pojačana briga i nadzor. god. U Hrvatskoj je 1999. od čega 2 djevojkama. god. Na maloljetnički zatvor odnose se 22 presude. a drugih 13. 36 protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa i 45 za ostala kaznena djela. U 2000. Sankcije za ostala kaznena djela u 2000. a petnaestogodišnjakinje pet kaznenih sankcija više (8 prema 13). bile su 53 sankcije. Djevojke sa 16 godina imale su 4 osude manje (10 prema 14). odnosno teških je 11 manje. pojačanu brigu i nadzor (160) te pojačanu brigu i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi (5). što je povećanje za 50. od toga 5 djevojkama. s majkom 168. a lakših 7 više. odnosno jedna više. izrečene su 53 sankcije za kaznena djela protiv života i tijela. a 2000. u 2000. god. a 12 za druga kaznena djela. dok su druge odgojne mjere smanjene. a 325 to su učinili individualno. Kod djevojaka je taj odnos 21 prema 16. što je dvostruko više nego za prethodne dvije godine. što je ukupno smanjenje za 4. takvih bilo 39. a kod maloljetnica (10 prema 7) za 3 u odnosu na 1999. što je za 16 manje nego godinu dana ranije (59). Sa 16 godina sankcionirano je 209 prema 197 maloljetnika i maloljetnica. Izrečeno je 409 odgojnih mjera. 9.. a godinu ranije 359. Ukupan je broj sankcija izrečenih starijim maloljetnicima (16-18 god. bio je ranije osuđivan 21 maloljetnik. imale su osobe sa 17 godina (225 prema 185 u 1999. U odnosu na 1999. Kazneno djelo u sudioništvu počinila su 462 maloljetnika. Za 77 je povećan broj sankcija za kaznena djela protiv imovine u 2000. dok je u 1999. sa 14 jednu manje (6 prema 5). Značajno je smanjen broj recidivista. Druge odgojne mjere (ukor. što je porast za pet sankcija. Najdrastičnije povećanje delikventnog ponašanja. a u 2000. u odnosu na 1999. godini. od kojih 13 za istovrsna. veće su (216 prema 195) za 21. odnosno 11 više nego u 1999. a sa 14 godina 153 prema 135. i to za istovrsna 27. a 8 za druga kaznena djela. (434:384). Mlađim su maloljetnicima ukupno izrečene 353 odgojne mjere prema 313. prema tome i izrečenih osuda bilo je kod 17-godišnjaka. Izrečeno je 128 posebnih obveza. To je ukupno povećanje za 90 sankcija. što je dokaz učinkovitosti poduzetih mjera i sankcija. s ocem 45. ukupno 57 sankcija. a djevojčicama smanjenje za jednu. godine 254). U njih su udvostručene sankcije (9 prema 18).) u 2000. Najveći porast osuda (40) u 2000. odgojne zavode i posebne odgojne ustanove upućeno je 38 maloljetnika i maloljetnica. godini sankcije za krađe i sitne krađe (97:94) brojnije su za 3. a u 2000. god. veći za 50 nego u 1999. bilo ih je 290. 8 presuda. s 15 ih je bilo 200 prema 180. Ostale mjere na istoj su razini ili su smanjene. Recidivizam je značajno smanjen (za 18). teške krađe (287 prema 274) za 13. Starijim je maloljetnicima (17:7) izrečeno dva i pol puta više mjera upućivanja u odgojni zavod nego u 1999. je izrečeno 90 odgojnih mjera više. prvih je bilo 26. god. od toga 41 djevojčice. Pojačana briga i nadzor za četvrtinu su brojniji u odnosu na prethodnu godinu. 135 protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.). a 16 ih je smješteno u odgojne ustanove i ustanove socijalne skrbi. a kod tinejdžerki (18 prema 20) manje za dvije. bilo ih je 9. i to 50 starijim i 40 mlađim maloljetnicima. U odgojne ustanove. U odgojne ustanove upučeno ih je 43. Ostale odgojne mjere odnose se na sudski ukor (57). Protiv života i tijela izrečeno je 1999. Broj sankcija protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa smanjen je za 4. čak 13. za počinjena kaznena djela osuđeno 697 maloljetnika.. 787. 9 protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (od toga pet su počinili učenici). 509 protiv imovine. Za ubojstvo i ubojstvo na mah izrečeno je 1999. a u 1999. upućivanje u odgojni centar za odgoj (21).

inkliniranje delikvencije i činjenju prijestupa . provodu i avanturizmu. No. glazbu. Praksa pokazuje. na svakodnevnim primjerima moralnog djelovanja svih članova obitelji. Organi MUP-a. Njima valja ponuditi zanimljive i atraktivne sadržaje. a da i ne spominjemo djecu počinitelje kaznenih djela. korektivne i kurativne mjere te mjere preodgoja. poglavito u obiteljima i školama. zdravim i konstruktivnim aktivnostima najbolja je prevencija prijestupništva. osigurati im dobre uvjete. Zato i kažemo da je sprega maloljetnih delikvenata s odraslim kriminalcima najopasniji oblik kriminaliteta. ali ne na prijavljene niti one koji su počinili prekršaje.nameće se imperativan i opravdan zahtjev za intenzivnijim. kod kojih će se "specijalizirati". sustavno znalačko i organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera s djecom . čini drugu grešku. resocijalizacije i rehabilitacije . zdravu rekreaciju i racionalno korištenje slobodnog vremena. preodgoja. Lažnim obećanjima o lagodnom životu. shodno zakonskim propisima. vrtića. prijestupničko i delikventno ponašanje može suzbijati i sprečavati isključivo odgojnim i popravnim mjerama iz nadležnosti organa starateljstva ili ustanova izobrazbe. a ne samo kad se uoče smetnje i poremećen psihosocijalni razvitak djeteta. odvjetništvo i sudovi za maloljetnike ustaljenom praksom provode represivne mjere i učinkovito obavljaju svoje zadaće. igru. Ako čovjek pogriješi. škole i društvo u cijelosti morali bi voditi stalnu skrb. pretežito učenicima osnovnih i srednjih škola. i društvena opasnost od delikvenata i počinitelja kaznenih djela je veća. odrasli kriminalci vješto uvlače lakovjerne maloljetnike u svoj gnusni i prljav posao. Elizabeth B. Mladima se treba više baviti. škole i okružja. a dosada njihov najjači uzročnik. kazneno neodgovorna.ti će mladi ljudi jednoga dana postati pravim kriminalcima. Roditelji. a njihovo se društveno neprihvatljivo.kod koje se zamjećuje kršenje društvenoetičkih normi. izučiti "zanat" i za koje će "raditi". da rana detekcija (otkrivanje). Treba računati i s "tamnom brojkom" koja je najveća. Okupiranost mladih dobro osmišljenim. odgojno djelovati i provoditi prevenciju od najranijeg djetinjstva. predškolske ustanove. Zadaća je policije otkrivanje tih kriminalnih osoba. zabavi. ra<ličitim užicima. organiziranijim i angažiranijim prevencijskim djelovanjem kroz aktivnosti i rad s tom dobnom kategorijom. prostor i mogućnosti za šport. nemilosrdno ih zlorabe i iskorištavaju. kako je riječ o mladima. Sukladno tomu. koja su.Među njima je čak 576 učenika. Ne poduzmu li se pravovremene i učinkovite preventivne. Hurlock kaže: Način na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snažno utječe na vrijednost i kvalitetu njegova ponašanja. delikvencije. Jučerašnja greška danas i zauvijek nam mora biti učitelj. njihovo sprječavanje i . Konfučije kaže: Čovjek koji počini grešku i ne ispravi ju. mora grešku ispraviti. resocijalizacije i rehabilitacije .daju zadovoljavajuće rezultate. devijacija. Analize statističkih pokazatelja ozbiljno upozoravaju i imperativno nameću zadatak i potrebu većeg nadzora i skrbi za djecu i mladež. Za prevenciju poremećaja i usvajanje etičkih normi potrebna je moralna praksa koja se doživljava jedino u zdravim sredinama. maksimalno ih okupirati pa neće imati potrebu upuštati se u činjenje kaznenih djela. zanimljivim. a iskustvo nas uči. poglavito ako dođu pod utjecaj odraslih kriminalnih osoba. dijagnosticiranje poremećaja. osmišljenijim. To pokazuje da udruženi maloljetnici čine više kaznenih djela i da im je potrebno pokloniti više pozornosti i stručnog tretmana. Prevencija jedini put do uspjeha Navedeni pokazatelji odnose se samo na osuđene maloljetnike. zabavu.

Mr. odvjetništvom.onemogućavanje da djecu i mladež uvlače i uvode u kriminalne aktivnosti. sc. zakonom. Delikvencija je velika opasnost od koje se društvo štiti svim snagama. Ivica Stanić . sudom za maloljetnike. policijom. pedagoškim i odgojnopopravnim sredstvima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful