s1 o Norman Mailer Dvorac u umi S engleskoga preveo Sa a Starièin VUKOVIÆ & RUNJIÆ ZAGREB 2008.

Mojim unucima Valentini Colodro, Alejandru Colodrou, Antoniji Colodro, Isabelli Moscben, Cbris tini Marie Nastasi, Callanu Maileru, Theodoreu Maileru, Natashi Lancaster, Matti euu Jamesu Maileru, Cjrusu Forceu Maileru, praneæakinji Eden River Alson kao i kumèadi Dominique Malaqua is, Kittredge Fisher, Clayu Fisheru, Sebastianu Rosthalu te Julianu Rosthalu. i CT7 .-Vukoviæ & Runjiæ 10090 Zagreb, Dudovec 32 a www.dzepna.com Urednica Milana Vukoviæ Runjiæ Lektura Mirjana Paiæ Juriniæ Korektura Ana Runjiæ Dizajn Bo ris Runjiæ Tisak i uvez Grafièki zavod Hrvatske The Castle in the Forest © 2007, Norman Mailer Ali rights reserved Prijevod © Sa a Sta nèin, 2008. Sva prava pridr ana Dvorac u umi je knji evno djelo koje se temelji na povijesnim dogaðajima. Nekoliko im ena i dogaðaja plod su autorove ma te ili se koriste u izmi ljenom kontekstu, pa je u tim sluèajevima svaka sliènost sa stvarnim dogaðajima, mjestima ili osobama, ivim i mrt vim, posve sluèajna. isbn 978-953-286-023-8 CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèili ne knji nice u Zagrebu po d brojem 683026 Sadr aj knjiga prva U potrazi za Hitlerovim djedom knjiga druga Adolfov otac 23 knjiga treæa Adolfova majka 51 knjiga èetvrta Obavje tajac 67 knjiga peta Obitelj 79 knjiga esta Gazdinstvo 107 knjiga sedma Der Alte i pèele 141 knjiga osma Krunidba Nikole II. 187 knjiga deveta Alois mladi ¦ z27 knjiga deseta Po tovanje i strah 277 knjiga jedanaesta Opat i kovaè 291 knjiga dvanaesta Edmund, Alois i Adolf 3 knjiga trinaesta Alois i Adolf 345 knjiga èetrnaesta Adolf i Klara 371 epilog Dvorac u umi 391 zahvala 397 bibliografija 399 KNJIGA PRVA U potrazi za Hitlerovim djedom

I. Mo ete me zvati D. T. To je skraæeno od Dieter, to je njemaèko ime, a D. T. æe dostajati, sad kad ivim u Americi, zemlji neobiènoj. Ukoliko strpljenje stavljam na ku nju, èinim to stoga to mi protok vremena ovdje ne znaèi ni ta, a takvo vam stanje potièe buntovni tvo. Pi em li ovu knjigu ba zbog toga? Ja i moji prija nji suradnici prisegnuli smo d a takvo to neæemo nikad poduzimati. Bio sam, naposljetku, èlan obavje tajne skupine bez premca. Vodila se kao SS, Posebni odjel IV-2a, a izravno nas je nadgledao Heinr ich Himmler. Tog se èovjeka danas smatra èudovi tem, a ja se u njegovu obranu ne bih u pu tao - ispostavilo se kako je uistinu bio poprilièno èudovi te. A opet, Himmler je ipa k bio i originalan mislilac, a upravo je jedna od njegovih teza potaknula moje k nji evne namjere, koje, budite sigurni, nisu rutinske prirode. z. Himmler se na oj elitnoj skupini obraæao u maloj predavaonici oblo enoj tamnom orahovi nom, u kojoj nije bilo vi e od dvadeset sjedala, naguranih prema naprijed, u èetiri reda po pet stolica. No, takvim se opisima ovdje neæu baviti. Vi e me zanima izno enje Himmlerovih neuobièajenih ideja. Mo da me ba to potaknulo da zapoènem ovo knji evno sjeæa je, koje æe se sigurno pokazati uznemirujuæim. Znam kako æu zaploviti nemirnim morem, jer moram naglavce okrenuti mnoge uvrije ene predod be. Kad se toga sjetim, u glavi mi bukne kakofonija. Kao obavje tajci, svoja otkriæa èesto nastojimo iskriviti. La ljivo st je, naposljetku, svojevrsno umijeæe, no u ovom æu se pothvatu te vje tine morati od reæi. IZ Norman Mailer Dosta! Dopustite da vam predstavim Heinricha Himmlera. Znaj, èitatelju, kako to neæe biti ugodno. Taj je èovjek, kojeg su iza leda zvali Heini, do 1938. godine postao jedan od èetvorice uistinu va nih njemaèkih voda. Pa ipak mu je najdra i i najskrovitij i intelektualni pothvat bilo prouèavanje rodoskvrnuæa. Prevladavalo je u na im istra iva njima na najvi oj razini, a ono to bismo otkrili, nije se iznosilo izvan na ih zatvor enih sastanaka. Rodoskvrnuæa je, kako je Heini nauèavao, u najsiroma nijim slojevima s vih zemalja oduvijek bilo napretek. Èak mu se i na e, njemaèko selja tvo, uvelike odaval o, jo u devetnaestom stoljeæu. "Naravno, nitko u uèenim krugovima o tome ne eli govori ti", znao je primijetiti. "Naposljetku, tu se ne mo e ni ta. Tko bi se zamarao ustan ovljavati da je neki bijednik uistinu plod rodoskvrnuæa? A ne, vladajuæi slojevi sva ke civilizirane zemlje nastoje takve stvari pomesti pod tepih." Odnosno, svi visoko pozicionirani dr avni du nosnici svijeta, osim na eg Heinricha Him mlera. Iza njegovih su nesretnih naoèala sazrijevale krajnje neobiène zamisli. Moram ponoviti da je za èovjeka tako ne-izra ajnog lica i nimalo istaknute brade, svakako pokazivao izludujuæu mje avinu briljantnosti i gluposti. Primjerice, isticao je kak o se smatra poganinom. Ljudskom je rodu predviðao lijepu buduænost, jednom kad svije tom zavladaju pogani. Du a svakog èovjeka obogatit æe se dotad neprihvatljivim zadovol jstvima. No, nitko od nas nije mogao zamisliti orgiju u kojoj bi putena strast d osegla takve razmjere, a da bi se neka ena po eljela baciti u klupko rastopljenog m esa s Heinrichom Him-mlerom. Èak ni u najnaprednijem moguæem duhu! To je bilo stoga t o ste ga uvijek mogli zamisliti s tim licem u kutu kolske zabave, visokog, mr avog, nepopularnog i tjelesno nerazvijenog mladiæa, pogleda punog neodobravanja. Veæ je t ad imao malen podbradak. Stajao je, spreman èekati u zapeæku, dok su drugi plesali. A ipak su ga s vremenom stale opsjedati stvari koje se drugi nisu usuðivali izreæi n a glas ( to je, moram priznati, obièno prvi korak k novim idejama). Pomno je prouèavao problem mentalne zaostalosti. Za to? Stoga to je bio prista a teorije kako su ono na jbolje i najgore za to su ljudi sposobni, bliski susjedi. Zbog toga je bio sprema n pretpostaviti kako bi djeca koja obeæavaju, ako ih se otkrije u bezliènim obitelji ma niskog roda, mogla biti "rodoskvrnci". Na njemaèkom bi se to reklo, prema iskaz u koji je sam skovao, lnzestuarier. Nije mu se sviðao èe æi naziv takve sramote, Blutsch ande (krvni skandal), ili Dvorac u umi i3 kako se to ponekad pristojno veli u boljim krugovima, Dramatik des Blutes (drama krvi). Nitko se u na im redovima nije smatrao dovoljno upuæenim da bi rekao kako teorija ne stoji. Himmler je veæ u ranim danima SS-a shvatio da nam je jedna od najpreèih potr

eba stvoriti iznimne istra ivaèke skupine. Pripala nam je du nost istra ivati krajnosti. Himmlerovim rijeèima, zdravlje nacionalsocijalizma ovisilo je ba o tim letzte Frag en (krajnjim pitanjima). Mi smo trebali istra ivati probleme kojima se ostali naro di nisu usuðivali ni pribli iti. Na vrhu liste bilo je rodoskvr-nuæe. Njemaèki se um mor ao ponovno nametnuti kao vodeæi izvor nadahnuæa u znanstvenom svijetu. Za uzvrat - b ila je neizreèena veza koju je uspostavio - Heinrich Himmler bi za svoj dubokoumni napad na probleme koji potjeèu iz poljoprivrednog miljea dobio veliko priznanje. Znao bi isticati svoju temeljnu premisu: ne mo e se prouèavati poljoprivredu, ako pr ije toga ne shvatimo seljaka. A razumijevanje tog prizemnog èovjeka poèinje raspravo m o rodoskvrnuæu. Ovdje bi, jamèim vam, podigao ruku sitnom, gotovo neznatnom gestom kakvom se slu io Hitler - kapricioznim trzajem iz zgloba. Heinrich je time elio reæi: "Sad dolazi gl avno jelo. A s njim i prilog!" Krenuo bi veliki orator. "Da", kazao bi, "rodoskv rnuæe! To je jako dobro obja njenje za pobo nost starih seljaka. Akutni strah od grije ha mora se pokazati u jednom od dva ekstrema: potpunoj odanosti vjerskim naèelima. Ili u nihilizmu. Iz studentskih se dana sjeæam kako je marksist Friedrich Engels napisao: 'Kad je Katolièka crkva shvatila da se preljub ne mo e sprijeèiti, iskljuèila j e moguænost razvoda.' Briljantna opservacija, èak i ako potjeèe od krivog izvora. Isto se mo e reæi i za krvni skandal. Ni njega se ne da sprijeèiti. Seljak stoga nastoji b iti predani vjernik." Klimnuo bi glavom. Onda ponovno, kao da su potrebna najman je dva dobra potiska glavom ne bi li nas uvjerio kako je stvari sagledao objekti vno. Koliko bi èesto, upitao bi, prosjeèni seljak iz pro log stoljeæa mogao izbjeæi takva isku e ja krvi? Naposljetku, nije to ba bilo lako. Seljaci obièno nisu, mora se reæi, naroèito privlaèni. Crte lica poru njele su im od te kog rada. Uz to, smrdjeli su na zemlju i staju. Vonj im je ovisio o ljetnim temperaturama koje bi vladale. Ne bi li u tak vim uvjetima niski nagoni pokrenuli zabranjene sklonosti? Kad se uzme u obzir sk roman dru tveni ivot, kako da steknu sposobnost izbjegavanja sparivanja s bratom il i sestrom, ocem ili kæeri? 14 Norman Mailer Nije se upu tao u opise kolopleta torza i udova koji je tvorilo troje ili èetvero dj ece zajedno poleglih u krevetu, niti u nezgrapni na-turalizam najugodnijeg od sv ih poslova - uspuhanog, groznièavog, mesnatog trka uz brdo tjelesne radosti - no i zjavio je: "Priliènom se broju pripadnika poljoprivrednog sektora, hoæe -neæe , uèini kako e rodoskvrnuæe prihvatljiv odabir. Kome æe se, naposljetku, èasne i od rada ogrubjele crte oca ili brata najlak e uèiniti privlaènim? Sestri, naravno! Ili kæeri. Cesto su one i jedine koje na to tako gledaju. Otac, kojih ih je stvorio, ostaje u ari tu pozor nosti." Himmleru se jedno mora priznati. Teorije je u glavi razvijao vi e od dvadeset godi na. Veliki Schopenhauerov prista a, znao bi istaknuti i rijeè koja je 1938. godine j o bila razmjerno nova - gene. A ti su geni, govorio bi, biolo ko utjelovljenje Scho penhauerovog pojma Volje. Oni su toj tajanstvenoj Volji osnovni sastojci. "Pozna to nam je", rekao bi, "da se instinkti prenose s nara taja na nara taj. Za to je tako? Mislim da je to stoga to je Volji priroðeno ostati vjernom svom podrijetlu. Ja to èa k nazivam Vizijom, da, gospodo, silom koja se nalazi u sr i na eg ljudskog postojanj a. Tom se Vizijom razlikujemo od ivotinja. Od samog poèetka na eg ivota na Zemlji, lju di se nastoje uzdiæi do nepreglednih visina koje ih oèekuju." "Naravno, na putu do takvog velikog cilja ima i prepreka. Na i najbolji geni moraj u biti u stanju nadvladati oskudicu, poni enja i ivotne tragedije, dok se prenose s oca na sina, iz nara taja u nara taj. Veliki su voðe, rekao bih, rijetko proizvod tek jednog oca i majke. Prije æe biti da se taj rijetki voda uspio probiti kroz ogran ièenja koja su sputavala deset frustriranih nara taja, koji tijekom svojih ivota Vizi ju nisu mogli izraziti, ali su je prenosili svojim genima." "Ne treba ni spominjati da sam do tih ideja stigao razmi ljajuæi o ivotu Adolfa Hitle ra. Njegov nam je junaèki uspon odjeknuo u srcu. Buduæi da mu, kao to znamo, skromni seljaèki rodoslov se e daleko u pro lost, njegov ivot predstavlja nadljudsko dostignuæe. Pred tim nas mora obuzeti potpuno divljenje." Kao obavje tajci, smije ili smo se u sebi. Odslu ali smo tiradu. Sad se Heinrich sprem ao prijeæi na neuljep anu bit. "Pravo je pitanje", kazao bi, "kako se briljantni kar

Svakom æe se od tih spermija koji Dvorac u umi 15 plivaju jajnièkim morem. "Pa ipak". kad govorimo o ljudskoj udnji za stvaranjem èovjeka koji æe biti utjelovljenj e Vizije . brojk e se pribli avaju zapanjujuæim razmjerima kakve nalazimo u astronomiji. naðite jednog k oji je zadovoljan odgovorom do kojeg je do ao. bit æe ne samo svijetao primjer da hipoteza stoj i. tu an i strog. to jaje doimati golemim poput krstarice. Moramo priznati da plodovi rodoskvr nuæa u djetinjstvu obièno pobolijevaju i rano umiru. Èini mi se da su svi prisutni bili svjesni podteksta tih napomena. A to je stoga to ga u stvari poznajem.moramo u obzir uzeti i vjerojatnost." Stajao je pred nama. Pregr t je anomalija. Sjetite se vi emilijunskih spermija. Prete ito se pojavljuje neusklaðenost." "Stoga."Recimo da je bli e jedna na milijun milijuna. Sama je bit mu kog sj emena spremnost da se podvrgne takvoj rtvi. to se rijetko ljudsko biæe svejedno mora nositi s pregr t fr ustracija. 3Spreman sam progovoriti o opsjednutosti Adolfom Hitlerom. sm o istra ivali (a mo ete biti sigurni kako je to bilo u najveæoj tajnosti) je li na Fiih rer rodoskvrnac iz prvog ili drugog koljena. Mo da èak ni jedna na sto milijuna. "Zdravi spermij mora biti spreman rtvovati se. Hoæe li enkini geni odgovarati stanici spermato zoida koji se uspio do nje probiti? Ili æe se otkriti kako su geni dvaju odvojenih elemenata neuskladivi? Hoæe li se pona ati poput nezadovoljnog mu a i ene? Da. kazao bi Heinrich." Zastao bi. veæ se ojaèati mogu i nesretna nagnuæa.Nadèovjeka . Jesmo li bili u stanju osjetiti njegovo uzbuðenje? "Uskoro s e". No. Kod rodoskvrnaca neæe dolaziti sa mo do osna ivanja kvalitetnih sklonosti. gospodo. Nestabi lnost je stoga èest proizvod rodoskvrnuæa. znam ga od upka do pupka. mora biti posljedica sparivanja iznimno sliènih genetskih sastojaka. Kad se sjet im obja njenja za to ga tako dobro znam. Ni jedna na milijun o bitelji nam ne mo e dati mu a i enu koji bi svojim genskim sklonostima bili blizu stv aranju èudesnog djeteta. Ako nije bio ni i z jednog niti iz drugog. ivim u uvjerenju kako Adolfa mogu razumjeti. Mo e ispasti kako je usklaðenost pri spaj anju bila dovoljna da bi do lo do prokreacije. da bi barem jedan od njih dopro do ja jeta!" Zagledao bi se u nas. moramo se takoðer slo iti da ivot nije uvijek spreman takav dogaðaj i ovjeriti. èak i prikaza tjelesne èudovi nosti. dovoljno sna nih da od njih skrene s uma ili mu potaknu preranu smrt. "To je cijena.akter Vizije brani od razvodnjivanja mije anjem? Ono je u procesu tzv. U sluèaju Adolfa Hit-lera. Takve obiteljske intimnosti obièno izbace na svijet mu ke i enske potomke smanjene kakvoæe. Moram ponoviti. "nameæe sljedeæe pitanje.ruka se opet podig la . Osobno nisam na toj ku nji. mene muèi posve drugaèiji problem." Tako je govorio Heinrich Himmler. Godine 1938. no te ko da postoji ikakvo jamstvo ka ko æe spoj njihovih gena dovesti do suglasja. A to èovjeku mo e vi e pomraèit i raspolo enje od pitanja na koje neæe dobiti odgovor? Èak i danas. Him-mlerova æe teorija ostati neutemeljena. Samo æe se u takvom sluèaju zasebna utjelovljenja Vizije moæi meðusobno ojaèati. No." A svejedno sam i dalje opsjednut. rekao bi." Komu nije bilo jasno kamo Heinrich cilja? Rodoskvrnuæe je nudilo najbli u moguænost ta kvog jedinstva svrhe. nego æe postati i njen krunski dokaz. Poznajem g a od glave do pete. Da posudim amerièki izraz. njihov mi grubi smisao za vulgarno omoguæava reæi: "Da." "Stoga nam. najveæa je opsesija i dalje Hitler. ili napadati neosvojivu kosu. spopada me tjeskoba koja se mo e usporediti s . "razumno govoreæi. Ima li Nijemca koji ga ne poku ava shvatiti? A opet. Moram vas neèim iznenaditi. normalnog r azmno avanja samo po sebi razumljivo. kao to æe takva spremnost u ratu nosi ti vojnike dok æe juri ati uzbrdo. Iz prikrajka vreba idiotizam. ako je na Fiihrer istinski plod rodoskvrnuæa. odgovor io bih. Ne!" . Jedan od njih se mora uspeti sve do jaja ca enke. Ili ni iz jednog. logika nala e pretpostavku da Nadèovjek koji utjelovljuje Vizij u. A kad nasta ne moguænost presudna i6 Norman Mailer za razvoj velikog duha. pa k limnuo glavom.

èak i ako bi se pokazalo da su tetne. 1930. Mariju Annu Schicklgruber. S druge strane. dakle. Jedno smo se vrijeme poigravali s istragom napola aljive ali delikatne glasine. to je. Na a je nelagoda djelomice proistjecala od glasine koje je medu nama kru ila osam godina prije. Spominjale su se "zajednièke okolnosti iz povijesti na e obitelji. Godine 1837. naposljetku. To bi se u ovoj fazi moglo pokazati dostatnim. rodila je sina kojem je nadjenula ime Alois. Tako je moralo biti. Iako bi bilo prerano otkriti naèin na koji sam to saznao. tipièna kretnja ako elite za tititi jedini testis. kad je na Hitlerov radni stol stiglo pismo." (Mom ak nije i ao dalje od podcrtavanja tih rijeèi. zna kako æu u poèetku postupati oprezno i neæu iznositi ni ta vi e od onog to je tad bilo dostupno SS-u. No. upnik ga je zaveo kao "izvanbraèno"..noænim skokom s gole litice u crnu vodu. to æe morati dostajati. postao Hitlerov otac. U Posebnom odjelu IV-2a . Iako se Adolf rodio tek 18 89. postojala je jedna posebna olakotna okolnost. Trebali smo se vratiti najboljem obja njenju legendarne Fiihrerove Volje . zatrudnjela. Kao primjer: to ako je Hitlerov djed po ocu bio i dov? 4To je bila jedna od moguænosti. nije se moglo unaprijed znati hoæe li se svakim otkriæem moæi manipulirati. bio poznat kao ubo nica Austrije. Aloisa Hitlera mlaðeg. stoga. poslali su me u taj kraj. Monorhidnost. Wald viertel je. Njeni su bli nji dr ali kako n ovac alje neimenovani otac njenog djeèaka. jadnom selcu u austrijskoj pokrajini Waldviertelu.) Da je po iljalac ivio u Njemaèkoj. kad bi ga snimali. a drugo to i potvrditi. koji je ivio u pokrajinskom gradu Grazu. Mogli bismo otkriti i ne to eksplozivno. no kako bis mo mogli zadr ati nadzor i nad posljedicama takvog postupka? Sto ako Hitler dozna da se nekoliko èasnika SS-a bavi. Pripada li na Fiihrer skupini nesretnih i hiperaktivnih mu karaca koji imaju samo jedan te stis? Istina je da bi u pravilu. vjerojatan nusprodukt rodoskvrnuæa u prvom koljenu. rezultat istrage. Monorhidnost je. Do dokaza se moglo lako stiæi razgovor om s malobrojnim jo ivuæim enama koje su s Fuhrerom imale intimne odnose. da æe ugrozi ti sam Treæi Reich. Najspre mniji za hvatanje u ko tac s najneukusnijim pitanjima bili smo ba mi. i8 Norman Mailer O kojim se. pa se morala vratiti u svoje selo. Maria Anna je tada. nakon Anschlussa 1938. naposljetku. to je u tom kraju bila èesta kategorija. " Bio je oèigledno. Mladiæ koji ga j e napisao zvao se William Patrick Hitler. ipak. a i kasnije. Morali smo ivj eti sa strahom da æe odgovori koje æemo razotkriti mo da biti tako otrovni. Ostale su bile slièno zlokobne. Kad je èedo donijela na kr ten je. a pokazalo se kako se radi o sinu star ijeg polubrata Adolfa Hitlera. u koj e joj je stizala skromna. Neka se. razumljivo. no tad je boravio u Engleskoj. ivjela u bijednom mjesta cu imenom Strones. svejedno smo se mogl i odluèiti za neistine kojima bismo u stanovni tvu poticali domoljubne osjeæaje.kao to sam veæ obja snio . svima nam se gadila moguænost da je djed Adolfa Hitlera po ocu mo da bio idov.. Prema toj je legendi Maria Anna Schicklgruber kod tog idova radila kao slu k inja. Mogu vam ponuditi potankosti koje se tièu njegovih obiteljskih korijena. jedno je takvu ra njivost zamijetiti. kad je odrastao. A taj je djeèak. odat æu vam. veæ bismo morali zata kavati i stra an skanda l. Odluku je donio Himmler: "Ukoliko se poka e da je na tovani voda rodoskvrnac iz prvog koljena. "zajednièkim okolnostima" radilo? William Pa-trick Hitler misli o je na Fiihrerovu baku. ali redovita novèana isplata. a ono to sam otkrio bilo je za pravo fascinantno. U neæakovom pismu bilo je nazn aka ucjene. ispipavanjem njegovih genitalija? Od to g smo projekta morali odustati. Kad Dvorac u umi 17 bismo prikupili èinjenice. tako reæi. Tvrdilo se kako je tu apana u slao imuæni idov. To bi ne samo pokopalo Himmlerovu tezu. onda su pitanja monor-hidnosti suvi na. Narav no.na a su otkriæa bila obavijena neprobojnom tajno æu.Drami krvi! Uz to.. Za sad. Stotinu godina poslije.. poslat i takvo pismo bilo bi vrlo opasno. a na vlast do ao tek 1933. S vremenom se nadam . jedna je prièa stalno kru ila medu seljacima u Strone su. meduno je prekrio rukom.

Hansu Franku je kazao kako je istina. kazao je Hitler Hansu Franku. Dok je Strones bio pun svinjskih v alova podignutih oko svake nastambe. rodi o Alois. nastojao uvuæi u u i krug oko voðe. èim ga je proèitao. kancelar postao tek 1933. ni je govorilo.) Kako god. gdje se umske ti ine doi aju mraènim. u opreci sa zelenilom polja na koje se tu i tamo naiðe. Austrijsko selce u ovakvoj zabiti pravo je olièenje neu gledne bijede. bilo Adolfov otac. (Himmleru tu ni ta nije smetalo. Strones èak ni crkvu nije imao. mu ko. Koje im nisu morale ni pribli no biti vr njakinje. Tajanstvene uplate. bez KNJI1NH-A ZELINA 20 Norman Mailer obzira na to". imala je èetrdeset i dvije godine kad se 1837. pa je mogla ivjeti s bilo kojim od svoje braæe.. kako je otac bio devetnaestogo-di njak. objavio je. bilo jako stalo doæi do vrijednog otkriæa o spolnim odnosima u nutar obitelji. a njihovi roðaci Schicklgruberovi u obli njem ." Maria Anna. Frank je. roðena 1795. da je njegov pravi djed roðak Marije Anne. Dol lersheima. Èovjek koji ga j e dr ao kod sebe. kamenje. kal. koju mu je povjerio njegov otac Alois. proslijedio nacistièkom odvjetniku Hansu Franku. sin uspje nog trgovca koji se zvao Frankenberger. visokih borova. provela i istraga. Pa se tako veæ 1930." Frank je tad Hitlera izvijestio kako ipak jo nije u posjedu pisma. U graðanskim se slojevima provincijskog grada poput Graza takva inicijacija dr ala razumnom praksom."izvanbraèni. isprani ljunak. od toga je petero veæ umrlo . koji se mo e nazvati selom. grude zemlje. Takvo to se dr alo mnogo po eljnijim nego da se momak iz imuæne obitelji d ru i s kurvama ili da se prerano ve e uz dragu iz skromnije obitelji. "Mogao sam ga vidjeti u njegovom uredu. Zemlja pak nije pogodna za poljoprivredu. "Nagli odlazak takvog èovjeka ne mo e se ni oèekivati. "Vidjeli ste original?" pitao je Hitler. bilo p odruèje u kojem nije bilo rijetkost vidjeti seljaka kako sam vuèe plug kroz nekoliko razlièitih slojeva blata. Uz to je na stolu dr ao i pi tolj. naravno. s najv i e nekoliko desetaka kuæeraka slamnatih krovova. morao biti glasono a lo ih vijesti o trudnoæi Marije Anne. Maria Anna je sa svojim sinom sljedeæih pet godina ivjela u j ednoj od dvije sobice kod oca.. Tih su godina brojni izdanci imuænih obitelji svoja prva intimna iskustva do ivljavali sa slu kinjama. potoci mulja. Frank je tvrdio kako je vidio neoborive dokaze. naposljetku. a miomiris one konjske tu se veæ jako cijenio. idov. "No. koji se prostirao u dubokom blatu uz seoski put. Pa i rijeè Waldviertel se mo e doslovno prevesti kao " umska èetvrt". Mje tani su morali odlaziti do susjednog selca." kao i . Iako nam je. "rado bih pregledao to idovljevo pis mo mojem djedu. Johann Georg Hiedler. a neki se toga vi e ne sjeæaju. dodu e. Fiihrer je. 5Waldviertel. sin Marije Anne bio zaveden kao "Alois Schicklgruber. godine. Kako nam je ispripovjedio Himmler. katolik. na gradskim se livadama moglo naæi vi e kravlje balege. usprkos nevjerojatno m siroma tvu roditelja.kao to veæ znamo . nismo u toj udnji smjeli odbaciti ni idova iz Graza. No. Osim toga. Hitleru je kazao kako su mu poka zali pismo koje je napisao herr Frankenberger. U pismu je obeæavao kako æe redovito plaæati za Aloisa dok ne navr i 14 godina . Tih su godina Heidlerovi (koji su kasnije postali Hilterovi) ivjel i u Spitalu. smje ten sjeverno od Dunava. stoga. koje su stizale u malim ali r edovitim ratama. u upnoj knjizi roðenih. Hitler je pismo. Tamo je. otac mladiæa koji je spavao s Marij om Annom. obièna ilovaèa. kraj je prekrasnih. no Hans Franc k se veæ 1930. osam godina prije. Zemlja tvrda Dvorac u umi 19 poput lave. o kojoj se. pismo je sigurno veæ i fotograf irano. da.skupiti hrabrost i reæi ne to vi e. ponavljam. Sto li je taj èovjek oèekivao?" Hitler je klimnuo glavom. je r je njeno kopile. veæ spomenutom Stronesu. To je. to nije zvuèalo nelogièno. koji se napokon odluèio o eniti je pet godina nakon to se Alois rodio. Vrlo je vj erojatno. Pismo . U njenoj je obitelji bilo jedanaestero djece. Schicklgruberovima su pomagale da se izdr avaju. na se Adolf s tim otkriæima nije slagao. Uz njega su stajala dva krupna momka. za njega je tra io previ e.

mogao je to biti kraj Hansa Franka. To. U Stronesu mu je opijanje priskrbilo status legende. gdje sam se pomuèio istra ujuæi u stotinu godina starom arhi vu. ionako. godine udaljena i vi e od stoljeæa. Nitko. Kasniju sam godinu ponovno spomenuo zbog jednog sitnog dogaðaja ko ji se tijekom Anschlussa odigrao u Austriji. Himmler me poslao u Graz. Buduæi da je dokum ent bio u tuðim rukama. naravno. kad se rodio Alois. Nije li on mogao biti s tvarni otac? To nije bilo nemoguæe. No. godinom. Da je Hitler poslao nekog istra iti stvari u Grazu. Himmler je izjavio: "Frank je vrlo smion tip!" Kako mi je Heini objasnio. No." Jo jedna Hitlerova briga. jo uvijek smo morali naæi dovoljno dokaza kak o bismo odbacili Zidova. Iako su ga iza leða i dalje ismijavali kao Heinija . Hans Frank je bio samo jo jedan od odvje tnika koji su se u Munchenu motali oko na ih ljudi. jer sam odmah shvatio.nezgrapnog koraka. Taj je mlaði brat Johann Nepomuk pak. marljiv seljak koji je imao enu i tri kæeri. Godina 1942. ako ona nema dovoljno novca da se o n mo e i dalje opijati? tovi e. ali nije imao sina. iroke i ravne stra njice. godine. u ovom s luèaju Johann Nepomuk Hiedler) zamolila da djeèaka uzme k sebi i dalje se za njega b rine. godine na a je istraga ponudila alternative. a faksimil na drugom mjestu. Neko su vrijeme morali spavati u star om dotrajalom valo-vu iz kojeg je u susjedovoj staji jela stoka. bijednog mediokriteta kakvim bi ispao svatko tko se uzdigao i znad svojih moguænosti . vratiti u 1930. Frank ga je dobro slu io. stvar se manje-vi e mogla staviti ad acta. povjerio mi je kako se neæe poslu iti mojim istra ivanjem iz 1938. Nasmijali smo se istovre meno. najgore od svega. ipak je od 1837. Radije æe o otkriæu izvijestiti Hansa Franka. Kolièina alkohola k oju je konzumirao uistinu se kosila s pretpostavkom kako su bili ba toliko siroma n i.bi. Buduæi da me Himmler pripremao za ulogu bliskog pomoænika. 1938. jo uvijek im se nije dopu tao povratak. U gradskim se spisima pod imenom Frankenberger nije moglo naæi nikoga. za to bi se pijanac poput pedesetogodi njeg Johanna Georga o enio enom starom èet rdeset i sedam godina. Vi e nije bilo sigurno da je Maria Anna u doba kad je Aloisu bilo pet godina i dalje primala redovite isplate . bio trezvenjak. No. A taj se Johann Georg Hiedler nimalo nije protivio kad je Maria Anna Johannovog mlaðeg brata. Izmislio je kompromitirajuæe pismo kako bi se pribli io vodi. jer. Kako su svi bili pre zauzeti ratom. U vrijeme kad je bila sti gla poslanica Williama Patricka Hitlera. Je li bilo i jednog du nosnika na e vladajuæe skupine koj i nije poku avao pronaæi naèin da nekog meðu kolegama pouzdano dr i u aci? A Himmler je Fr nka sad imao u aci. Himmler je to Hitleru i savjetovao. Hitler nije mogao znati je li ga Frank izmislio. ni je bilo idova. ni je znaèilo da im se novac vi e nije slao. godinu. godine udala za Johanna Georga Hiedlera.njegovi su osporavatelji opisivali tek vanj tinu. Je li Hans Frank l agao? Prouèiv i te nalaze. Zahvaljujuæi uzajamnom razumijevanju. trebalo se iz 1938. gdje je takav rezultat potvrðen. 1837. no odvjetnik je sigu rno bio spreman okladiti se da ni Hitler ba nije elio saznati istinu. Johann Georg je svakako ta sredstva mogao i zapiti. nastojeæi za tititi Hansa Franka. A isto je tako i s 1938. koji se takoðer zvao Johann (no. pa . Èak tristo èetrdeset i jednu godinu poslije. G odine 1942. Hmmler je. s petogodi njim deri tem. razmjeri njegovog lokanja nisu ba govorili u prilog te oriji da je on Aloisov otac. KNJIGA DRUGA Adolfov otac I. god ine. Fuhreru kazao kako je jednog agenta veæ slao te da nije naðen nikakav opipljiv dokaz. pompoznog. godine i Hitleru otkriti da u Grazu 1837. njih su dvoje bili presi roma ni da bi si mogli priu titi vlastiti dom. govorio i stinu ili. sad je postalo jasno to je uèinio. to pismo sam posjedovao. Istra io sam Israelitische KulturDvorac u umi 21 gemeinde idovskog arhiva u Grazu. (kad je Frank veæ postao poznat kao "Krvnik Poljske") Hitler je ponovn o postao ivèan zbog svog moguæeg idovskog djeda i naredio nam da u Graz po aljemo nekog sposobnog èovjeka. A nudi dobar uvid u Himmlera. Sad nam se Johann Nepomuk nametnuo kao izgledna moguænost. vjerojatno bilo na jednom. idovi su iz te re gije protjerani 1496. Po to se 184Z.

kad bolje promislim". prije nego to sam tu pekulaciju prenio Himmleru. ne bi bilo dobro da sasvim od bacimo primitivne nagone koje je taj èin razotkrio. zakljuèio je Himmler. naèin na koji sam do nje do ao neæu otkriti. besmislen. "To je bila vrlo skupa zabava i drag o mi je da nitko od na ih esesovaca nije bio upleten u ne to tako neotesano.ili sam barem tako mislio . bude li moj konaèan p roizvod i ao u prilog njegovim teorijama. Kod njega je bilo najbolje to je redovito obilazio Graz pa sam s e.alternativu koja je vi e obeæavala. budu li se zalagali vi e od rase koja ih je primil a. marljivog mlaðeg brata? Iako bi trgovaèki putnik. To æe u Beèu sigurno potaknuti neobuzdano pona anje. Time bi ih pouzdano navela na pogre an trag. trbuha nadutih od piva . tek kad se otkrije sredstvo kojim se do nje do lo. Nakon to sam dobro promislio. Esesovci su se smijali nad tim prizorom. Ipak. "neæu brzati s osudom postupaka tih niskorangiranih nacista. ako nema neku plemenitu svrhu. otpustile su je kad su je uhvatile u nekoliko sitnih kr aða. osmislio sam . kako bi za titila brata. no gubitak nekoliko novèiæa. ako je Maria Anna Aloisa zaèela s Johannom Ne-pomukom. tovi e. bio rodoskvrnac. vele na i ulièn i fakini. to bi Himml erovoj tezi i lo znatno u prilog.znao sam kako æe. rekli bi neki.to je obja njenje za to s rojni idovi tako uspje ni. Kad sam se vratio s informacijom da idov iz Graza nije postojao.priveli su skupinu Zidova srednjih go dina i staraca. "Kod dobrog dijela na ih ljudi postoji neobièan. to bi svejedno bio korak dalje od Himmlerovog pravog cilja. ba to svakog dana i radite. Prouèavanjem njihovog starog ba nkovnog raèuna. jer bi pretpostavka onda bila kako je otac Alois. Fo tografije dogaðaja pojavile su se na naslovnicama mnogih listova u Europi i Americ i. bili toga svjesni ili ne. predstavljao sluèaj rodoskv rnuæa prima facie. taj proizvod potom i prihvatiti. Zidovima su eljeli poruèiti kako je r ad. Ti ljudi èvrsto dr e 26 Norman Mailer kako æe naposljetku osvojiti sve. Jer je Klara Poelzl. Znatno. I ja se s time sla em. a ne sam Adolf. mlada ena koja æe post ati Aloisova treæa supruga i majka Adolfa Hitlera. Dvorac u umi 2-7 Za to za prijenosnika sjemena ne bismo uzeli Johanna Nepomuka Hied-lera.' Stoga. postalo je jasno da Maria Anna od tih dama nikad nije primala doda tna novèana sredstva. ili vodi samo u beskrajni niz proturjeènosti. u svakoj zemlji u kojoj su se naselili. Toga sam se prisjetio prvog jutra po to su Smeðe ko ulje u le u Beè. ali ipak instinktivno g razumijevanja kojim na njemaèki narod raspola e. istovremeno bila unuka Johanna . to n e! Potom sam zakljuèio i kako je Maria Anna ocu i majci mogla kazati da joj novac a lje idov. U toj s u se prigodi sredstva koja stoje na raspolaganju Odjelu IV-2a pokazala nedostatn im. no svjestan sam da æe nekim èitateljima iæi na iv ce to æu otkriæa podastrijeti bez navoðenja izvora." "Stoga bih rekao kako je taj èin posljedica neartikuliranog." Ta nam anegdota mo e biti korisna za razumijevanje Himmlera. Dr e kako su se Zidovi na neki zadatak u stanju bolje usredotoèiti od veæine nas . a ja bih rekao i skriven osjeæaj ma nje vrijednosti. Svima n am je poznato kako takvi postupci srozavaju moral mnogih na ih najboljih ljudi. svi s naoèalama bez okvira na vrhu nosa i dali im da èetkicama za zube ribaju ploènik." Zastao je. odluèio sluèaj temeljiti na njemu. Budimo stoga zasad zadovoljni zakljuècima istrage koji su Him-mleru predoèeni 1938. snage kakvog voda . Trudnoæa se kod neudane slu kinje mogla prihvatiti. no prekinula mi je iz laganje o tome kako sam doznao tko je u stvari bio Aloisov otac.t ipovi iz pivnice. Spreman sam otk riti njegovo ime i opisati sam dogaðaj. m ogu reæi da se radilo o uspje nom ismijavanju.idovi sigurno znaju kako ne to treba prouèiti . No. Ipak. S druge strane. 'jer vi Zidovi. brat Marije Anne. isprva.udovicu s dvije kæeri. 'Ribajte tim èetkicama'.èak ni Hitler. uglednih zanimanja. a zanemariti obitelj u kojoj je Maria Anna stvarno bila zaposlena . Èinjenica to postaje. zasad. no Heiniju sam uspio sastaviti odgovor . Sutradan se Himmler obratio nekolicini nas. V a a virtuozna znanost ne vodi nikamo. Privukao nam je pozornost . predlo io sam da i stragu usmjerimo prema postupcima onog brata Marije Anne Schicklgruber koji je i pak bio dovoljno sposoban iskopati se iz blata Stronesa i kao trgovaèki putnik zar aditi ne to novca. nije dublje od njega vjerovao u filozofska naèela nacizma.

pa nikad ne bi uni tavao vlastiti dom.tim mu je bilo va nije da od sebe ne pr avi budalu priznajuæi to deri te. iako nitko nije vidio nikakvih omotnica. Nepomuk brata nije volio. Ako je Alois bio Nepomukov sin. no Himmleru su se rezultati svidjeli. dr eæi za ruku petogodi njaka svaki put kad prekoraèi svoj prag. Kao to èesto istièem. trijumfalno su se preobrazili u njegove trancendentalne vrline. znao sam kako ga Heiniju jo malo i uljep ati. Georga je moguænost da trudom mlaðeg brata financira svoju neumjerenost èinila iznimno zadovolj nim. jedinstvene crte njegovog karaktera. ulogu supru nika odigra njegov stariji brat G eorg. nagnuo su unatrag i polagano izdahnuo. 1857. Rekla mu je kako joj je poni avajuæe izlaziti pred ene u Stronesu. Maria Anna je eljela mu a spremnog priznati da je Aloisov ota c. èim je do la do daha: "Napravio si mi dijete. Georg se Marijom Annom o enio zbog njene hranarine. ali ne previ e. Pravi bjesomuènik ispunjen neuspjehom. kao ni on njega.) "Vjerujem da u svijetu tajanstvenih duhova koji nas okru uju. Kad se napokon udala. godine umro. a on. Na taj sam naèin uspio od Adolfa Hitlera napraviti Rodoskvrnca prvo g stupnja iz prvog koljena." (Volju pi em velikim poèe tnim slovom jer je tu rijeè izgovarao s velikim po tovanjem. bile suvi e zastarjele da bi mogle biti potvrda mog prikaza. Genij i Volja. no pijancu je novi izvor novca i la kucavica. Nepomuk je predlo io da umjesto njega. Nepomuk je ivio u Spitalu i sluèajno je ba boravio u Stronesu. Nepomuku je kazala kako æe morati priznati to je posrijedi. Veze su. Johann Georg Hiedler. Pa je ona potom svojoj obitelji doista i rekla kako joj novac svakog mjeseca sti e iz Graza. "no pojave bliskog rodoskvrnuæa istinski su pogibeljne. Preuvelièao sam. Bio je èovjek na svom mjestu. Posreæio nam se trijumfalan ishod. tovi e. koji su se rodili prije nego t o je na pijanac. preuzima odgovornost za red ovne uplate za buduæe èedo. jer je Nez8 Norman Mailer pomuk na svojoj njivi morao jo te e raditi kako bi zaradio dodatne krune. Mogu se zakleti.Nepomuka. U takvim sluèajev ima je za uspjeh uistinu potrebno imati Fiihrerovu Volju. Johann Nepomuk. a otac i majka bili su u jak i neæakinja. onda mu je Klara morala biti neæakinja! Ujak i neæakinja. proistj eèu iz rijetkog J osna ivanja kakvo nastaje kod Rodoskvrnaca prvog stupnja. to im je osiguralo uvjerljivost. To mu je i rekla. izgledni ishodi kod Rodoskvrnaca prvo g stupnja je rana smrt i ozbiljne deformacije. Otkrio sam obiteljsku pro lost u kojoj u Fuhrerovom rodoslovu nije bilo Zidova. "Ovo je". spusti o je glas. ima mnogo elemenata koje s pravom mo emo naz vati zlim. kad se bolje p romotre. uèv r æivani nara tajima. Nepomuk tu v ijest nije mogao dovesti u pitanje. Alois i Klara. "O ovome neæu vi e nikad s tobom razgovarati". Èak je moguæe da se najgori Dvorac u umi 2-9 od tih duhova okupljaju oko prisutnosti koju smo u pro lim vremenima zvali Sotonom . a saznanje da je isplaæuje Nepomuk ga je èinilo zadovoljnim. Neka kopile to i ostane! Tu sam legendu iznio Himmleru. no Fiihrer je jo jednom pokazao iz dr ljivost bez premca. Ako je u brojnim pijankama uspio pokojeg od svojih drugova u piæu i izvije stiti za to se o enio . Stoga ju je naveo da roditeljima ka e kako novac prima iz Graza. Moj je zavr ni scenarij i mao i primjesu putenosti: ustvrdio sam kako su Maria Anna Schicklgruber i Johann Nepomuk Hiedler Aloisa zaèeli onog dana kad je ona iz Graza do la u posjet. Zemljoradnièki geni na eg Fiihrera." U tom je trenutku sklopio oèi. pa je svojih sat vremena s M arijom Annom proveo na sijenu. kazao je.zbog novca. Zlim duhom nije bio siroma an. zaèeli su na eg Fiihrera. zar je mogla biti zadovoljna? Kad je pro lo pet godina. Opet. no. blesane! . za koje su svi znali da nije njegovo. Ona je na licu mjesta ostala trudna. jer se nije radilo o uobièajenom dogaðaju. èak i u'-p rvom koljenu. Osjetila sam!" Kako je moj scenarij obja njavao. Maria Anna je pristala na takav polo aj. Takav bi prikaz bio dobro p rimljen. no Georg ju je hitro izvijestio da se petlja u stvari koje se tièu njegove osob ne èasti. Johann Nepomuk je volio svoju enu i svoje tri kæeri . Himmleru je sinulo otkriæe. bio je spreman sluèaj razmotriti i s gledi ta Marije Anne. "krunski dokaz nevjerojatne hrabro sti i snage na eg Fiihrera. ali sasvim sigurno nije i rogonja. Kao da iz pl uæa mora izbaciti sav grje ni duh. Mo e on biti p ijanac i propalica. Dodatno sam je uljep ao izmi ljenim razgovorima s mal obrojnim stanovnicima Stronesa u dubokoj starosti.

koja od njega uvijek zna izvuæi jo . ispala je toènom. Seljaka su èak mogli smatrati i dobros tojeæim . Nazvali su to apopleksijom. Johann Nepomuk je pak svoj posao toliko volio. a tek na samom kraju i krvnik. do kojeg iz Stronesa ima d osta hoda. njegovom enom i tri kæeri obitelji Hiedler u Spitalu. Nisam irio la nu legendu. U nju æu unije ti misli Johanna Nepomuka. ivio je s Jo-hannom Nepomuko m." Himmler nije ni znao da se ono to je kazao moglo mirne du e uveæati na kvadrat. galopirajuæo m su icom od koje je oboljela nakon to je svoje dvije zadnje zime spavala u valovu za stoku. Ta je nesretna majka preminula 1 847. Prièa koju sam slo io na temelju èinjen ca na granici uvjerljivosti. On je pak. veæ je bio i zaèet u samom sredi tu rodoskvr nuæa. kao i mnogi pijanci prije njeg a. kao i teorije njegovog izvanbraènog sina Aloisa Hitlera . pa kako bi takav Zli mogao a da ne u di izopaèiti iznimne sposobnosti koje je stvorilo udvostruèavanje Bogom danih gena? Tim je veæa snaga herr Hitlera.barem u vlastitom naselju. stoka stopili u stvorenje koje je odgovaralo zahtjevnoj eni. Usporedni uzrok bila je srd ba. a kao i majka. lijepo je pjevao. 2. Spital nije bio tek zaselak nego pravo selo. Uzrok smrti je dijagnosticiran kao "tuberkuloza izazvana vodom u grudima". u dobi od pedeset i dvije godine. pak. Takvo utjelovljenje. pa je Mariju Annu gotovo i zaboravio. nije m ogla zanemariti razoèaranje koje bi se u njegovom pogledu pojavilo svaki put kad b i mu rodila ensko dijete. Walpurga i Josefa. èak i Eva. A Aloisa su tako voljeli! Volio ga je otac. uspio 3° Norman Mailer nad ivjeti opæe uvjerenje kako ga èeka rana smrt. po to je tri desetlj eæa propatila prokleta izgubljenim oèekivanjima. smrdljivoj. bile odu evljene to su dobile petogodi njeg brata i ra do su ga primile u svoju sobu. Kad je narastao. nikom nije nedostajao . èesto bi pomislila kako je s devetnaest godina bila zdrava. do veèeri bi mu u snove do la prikaza. D a. Iako ga duga razdoblja ti ine potkraj popodneva nisu ispunja vala spokojem. da mu se onih najboljih dana èinilo kako èuje zemljin apat. veæ i kæi. Supruga Eva bila je dobra domaæica.. uznemir ujuæoj. Bu duæi da se nikad nije zamarao posjetiti Nepomuka ili Aloisa. potrebitoj. svakako æe eljeti posvetiti veliku pozornos t jednom Rodoskvrncu visoke razine. a Alois Schicklgruber bio mu je tajno dijete. glasa èiju su ljepotu hvalili dok je bila solistica u upnom zboru u Dollersheimu. malu ili veliku. gipkog tijela. Piæe mu nije bilo samo du manin. radilo se o ironiènom obratu. pa s u se siroma ni i imuæniji tu veæ pomalo dijelili. Nakon to je ona usahnula. Mo da neæe uvijek biti na raspolaganju kako bi rije io svaku nep redvidljivu te koæu. suoèen sa samim Vragom. Johann Nepomuk Hiedler uistinu je b io taj koji je slao novac. Neæakinja Klara Poelzl. Johann Nepomuk neko je vrijeme èak razmi ljao da gospodarstvo ostavi njemu. a pri je svih Johann Nepomuk. Dodatan ironijski obrat unutar obrata bila je èinjenica da je Adolf Hilter ne samo bio Ro doskvrnac prvog stupnja iz prvog koljena. Johanna. tad u dobi od dvanaest.Alois je bio dijete . koja bi mogla iskrsnuti u svakodnevnom poslu. veæ i omiljeni lijek. ispunjavala dodatna srd ba. bila je to praktièna ena. U poèetku su Ne-pomukove kæeri. a Alois je dotad veæ napunio dvadeset godina i radio je u Beèu. S Marijom Annom Schicklgruber smo. ba kao kakav romanopisac stare kole. Kako bih svoje obeæanje mogao i ispuniti. Pred kraj ivota. a ukljuèit æu i osjeæaje Aloisove tri supruge i njegove djece. ne samo to je Aloisu bila supruga. deset i osam godina. nastavio je ivjeti jo deset godina. pokazao je i volju za rad u polj u. koju je G eorg unosio u njihove povremene sno aje. deset godina nakon Aloisovog roðenja. gotovi. ukoliko postoji. U Spitalu ih je takvih bila nekolicina. sipljivoj. Svojom je novom obitelji bio za dovoljan. Alois nije pretjerano patio ni kad je izgubio majku. ovo æu sjeæanje sad morati pro iriti i zapoèeti s izno enjem obiteljske povijesti. No sad ju je. pohlepnoj. staje . koja je postala Aloisova treæa ena i majka Adolfa Hitlera . Bio je zgodan. Ustvrdio bih kako je on u stvari uspio èvrsto se dr at i svoje Vizije. Sva bi se njegova polja. Oti ao je za samo jedan dan. no dj eèaka mjesto nije dr alo. Uistinu. Ako je i sumnjala kako bi Nepomuk djeèaku mogao biti ne to vi e od strica. Probud io bi se svjestan da Aloisu gospodarstvo neæe nikad ostaviti . Bila je i vrlo praktièna ena. Uskoro æu vam moæi ponuditi mno tvo pojedi osti o toj vezi. djevojèice. Svima je vjerojatno vi e godilo u kuæi konaèno imati i mu ko.

Dvorac u umi 3i Kako su godine prolazile. To je treæoj kæeri Josephi. nije moglo bit i potomstva. a gazdinstvo mo da neæe dos ajati za vi e od dva dobra miraza. nikad. koliko mu je nedostajao Alois. jednom malenom djeèaku. mislim da je vi e mjeseci pro lo. Nepomuk je naposljetku darovao svoju najplodniju ze mlju. Takav bi dar razbj esnio njegovu enu. usvojenog sina Aloisa sad nije bilo tu. jer ga je Johann Nepomuk tri godine prije otjerao. makar i onaj koji je pao na zemlju. 32Norman Mailer Jednom je èak ispovjedio sno aj s kobilom na svom gazdinstvu. pa j e Nepomuk morao biti dare ljiviji. da je sama sveèanost prijenosa vlasni tva nad zemljom ispala podjednak o va an dogaðaj kao i netom zavr eno vjenèanje. sama je. Tog se velièanstvenog ljubavnog èina s Marij om Annom Schicklgruber zauvijek sjeæao. Oèe!" "Kad je to bilo? Koliko je od toga pro lo vremena?" "Mjeseci su pro li. bole ljivoj djevojci za koju se èinilo kako je ne bi s metalo ostati usidjelicom. veæ poput suncem obasjane Madone. Otkrio ih je u hambaru u staji. kazao je Nepomuku. Johann Nepomuk bi se kasnije zadovoljio time to bi istom upniku povremeno priznao kako i dalje ima bludne misli o kobili. Stoga je sa svojom slu bom nastavio bez daljnjih pitanja. odluèio je praviti se kako je njegov iskaz isti nit." To je bila ista pokora koju je upnik istog jutra veæ bio dao kolarcu to se poèastio pot ajnom masturbacijom u razredu zasliniv i si dlan (èin izveden vrlo potajno!). Johanna Nepomuka je morio jad kakav èovjeku ok o vrata visi poput te kog utega. Stoga je odustao od te zamisli. njemu èinila manjim zlom. "poèinio si ozbiljan grijeh po ud e. Nije mu toliko bilo ao predati vlasni tvo nad gazdin stvom. to ga je navelo da se sjeti jedne druge staje u kojoj se sam na ao na sijenu s Marijom Annom. U ivotu je bio samo s dvije ene. jer se bestijalna sodomija. a Walpurgi osamnaest. Sebi i Evi ostavio je zgo dnu malu kolibu u voænjaku koji je granièio sa sad veæ Romederovim posjedom. ostavilo tek skroman komad.ne vodi se ljubav s velikim konjem tek tako! . bio je sna an moma k s bogatog gazdinstva u Ober-Windhagu. Time je rije io problem ispovijedi. Kad je na red do ao miraz za drugu kæi. koju je prije vidio na vitraju u spit alskoj crkvi. od meðe do mede. Josef Rome-der. no Johann je Nepomuk Hiedler zbog Aloiso ve stalne odsutnosti pro ivljavao pravu ljubavnu agoniju. Moguæi mlado enja. da Bog da radio pod crnim nebom. a svejedno nije htio prestati u vitraju nazirat i lice Marije Anne. No. Stidim se." Potom bi Josefa Romedera lupio po glavi. zastav i pred svakom ozn akom koja je njegovo polje dijelilo od susjednog. susjednom selu. Nepomuk je svog novog zeta proveo imanjem.a upnik mu je uzvratio pitan jem koliko je puta tako zgrije io. Za pokoru ti odreðujem pet stotina Oèena a i pet stot ina Zdravomarija. kad mu je bilo trinaest godina. Svojim je kæerima eljela lijepu buduænost. Kad je na sijenu zatekao . to mu je bilo jasno. Pregovori su bili tako dugi i uèljivi. a Maria je bila druga. Ta mu je slika nepogre ivo uveæavala osjeæaj dubine grijeha." upnik je bio srednjih godina i malo toga od seljaka veæ nije bio èuo. Kod sva kog bi od osam meða a na meði to ponovio. marljivog. pa je osjetio d a mu Nepomuk la e. onog popodneva kad je zaèet Alois. za tu bi prigodu izmislio druge velike grijehe. naposljetku. Najstarija s e kæi Johanna udala prva i dobila tek komadiæ zemlje. naposljetku. Morao je. iako je bila podjednako smrtni grijeh kao i pre ljub ili rodoskvrnuæe. a kad bi se i ispovjedio. Bio je spreman na mirovinu. i njemu nije nimalo izgledala kao obièna seoska cura. Bez obzira na to. To mu je bilo dovoljno da se ne ispovijeda preèesto. gruba i gologuza u sijenu. ali nesretnog seljaka prezimena Poelzl. ivio je kao bogohulnik. kuæica u voænjaku bila im je dostatna. Povrijedio si nevinu ivotinju. Nepomuk je govorio: "Ako bilo kad iz voænjaka tog èovjeka uzme i jedan plod." "I kako se sad osjeæa kad radi s tom ivotinjom? Osjeæa li slièan poriv?" "Ne. ali da pozorno izbjegava provesti ih u d jelo. Walpurgi je veæ bila dvadeset i jedna godina. to inaèe nikad nije ni po ku ao . a poto m pljuvaèku i spermu utrljao u kosu djeèaku ispred sebe. oko tih su se miraza pojavile nove pote koæe.ene koju je sanjao. "Ponizio si se kao Bo je dijete". No. A njegovog voljenog. "Samo jednom. odluèi la udati se za siromaha. a pregovori o iznosu Wal purginog miraza bili su te ki. Od nje.

enski e iri bili su tako fine izrade. Alois je t e veèeri poslan u susjedovu kuæu. I s pripadajuæom inteligencijom. A to je i mogao uèiniti? Njegova se najstarija kæi Johanna. no. Brak te mlade ene s Romederom. No. Momci æe otiæi za njima." Tog bi dana kad je s Romederom obilazio mede. a on je potjecao iz sredine u kojoj se vi e znalo o navikama svinj a. Nije mogao postati konjanièki èasnik. sedam godina starija od A loisa. je naposljetku sti gao i odgovor. razderav i si ko ulju. to dr a esno mlado lice. Godinama je to bila jedina poslovna zamisao kojom se bavio. na oèev zahtjev. jer je Walpurga. Zbog toga se na susjedovu zemlju ne smije stupiti. Nepomuk Evi ni ta nije rekao. 34 Norman Mailer U dobi od osamnaest godina. No. "Njih æe dvije odlutati u umu. stasa koji izaziva divljenje. Alois nije te io nedos ti nom. Brak æe se zasnovati na la ima. mogli zajedno otvoriti trgovinu. a za dostizanje tog polo aja obièno je trebalo deset godina. naroèit o ako ste u dr avnu slu bu u li bez ikakvih veza. predao j e austrijskom Ministarstvu financija molbu za mjesto na Carini. Sad je slu io mladiæe koji su se dr ali kao da im tijelo. nakon to je pet godina proveo kod postolara. . u potrazi za izvr snim èizmama i elegantnim e irima. Nedjeljom bi rijetko propustio pogledati nji hovu promenadu. kazao bi Nepomuk. s ljedeæe tri godine ostala kod kuæe. Ranije mu je veliko zadovoljstvo bila igra s posestrama. Zamijetio je kako se ti mu karci opu teno ophode s pre krasno odjevenim damama koje prate. gdje su ga i pri mili. pa je tu zamisao naslijedila druga. da bi ujutro veæ bio u koèiji za Beè. svaki put kad bi udario novog mu a s voje kæeri. Dvorac u umi 33 "Ne mo e". Èak se doimao kao èovjek dobrog roda. osjetio kako ga ste e oko srca. odlièja. jer bi se za takvo to morao roditi u odgova rajuæoj obitelji. morao se dogovoriti. Kako je samo Nepomuk oplakivao sinovljevu odsutnost! 3Alois se u Beèu dobro sna ao. odnosn o. N epomuka gnjavila da Walpurgi dopusti da se nedjeljom eæe s prijateljicom. Umrla je Nepomukova najmlaða kæi Josefa. odore. Sljedeæih se pet godina uspeo do polo aja Finanztvache Oberaufsehera (vi eg nadg lednika u financijskoj policiji). Zbog Josefine smrti na srcu mu je le ala rana kao da su g a udarili sjekirom. Stoga ga je udarao jaèe. Znao je da je djeèak a u tom trenutku izgubio. plakao je poput biblijskog oca. koji nije bio vi i od èina kaplara. s polusestrama.u Beèu si je mogao osigurati udoban ivot. nije ni morao. kojem nije prethod ilo udvaranje. A glup sigurno nije bio. a Nepomuk je natuknuo kako bi mu bilo drago da Alois dode u posjet. nego o izboru mirisa koje bi èovjek trebao nanijeti na rupèiæ. Obo a vao je mlade ene.provesti ga u pristojnoj odori. toga je bio svjestan. A Eva je ipak. obuæa i du a potj od istog zadivljujuæeg izvora. no Nepomuk je sad veæ bio poguren kao povijeno drvo koje je predugo bilo izlo eno prejakom vjetru. koji ju je obièno neprestano dr ao u drugom stanju.sina i kæi. no donio mu je dojmljivu odoru. morat æe otiæi. posljednjih jedanaest godina bila vjerna. pa bi mladi parovi iz najvi eg stale a u taj duæan dolazili ruku pod ruku. Na zaprepa tenje preostalih ena u obitelji. nije upoznao nikakvu mladu kitnièarku.obitelji se njegovo dr anje uèinilo autoritativnim. u jedno je bio siguran . Kakvu je svom novom zetu samo èinio neprav du. bol ja. to je bio velik udarac obitel ji. Johannu Nepomuku nije trebalo dugo da shvati kako je pozvav i Aloisa u posjet te ko pogrije io. O svom je napredovanju vi e puta pisao Johannu Nepomuku i 1858. U Spit alu od njega nije bilo boljeg kandidata za dru tveni uspon. ako bi se upoznao s mladom kitnièarkom. no taj je san premetao po glavi jer su ga poticale prekrasne dame. Glavom bi mu pro la misao kako b i. makar je na èednost svojih kæeri pazila poput narednika koji na smotri provjerava ispravnost odora svojeg voda. To bi bilo svetogrðe prema zemlji. Imao je dobro i pristalo lice. udala u dobi od osamnaest godina i svom je mu u Johannu Poelzlu. doimajuæi se nekako neobièno visok za èovjeka srednj eg rasta . Najsjajnije svjetlo gotovo svakog njegovog dana. pa su ga primili u radn ju u kojoj su izraðivali èizme za èasnike. Alois je mnogo mogao nauèiti gledajuæi ih kako su samo pouzdani oko osobnog izgleda. Sljedeæe se godine vratio u Spital. Jo je u ranoj dobi shva tio to eli u ivotu . Bio je preumoran da bi pazio na Aloisa. to je znao samo Nepomuk.

da nije davne pro losti to naprav io s Walpurgom. koji je bio zaslu an za dio prihoda krune. punom te inom i va no æu svoje titule: "Èinovnik prve klase Carske carine. Bila je iz dobre obite lji.bez ikakve dvojbe . kazala mu je kad su bili gotovi. Josefom. koje mu je stiglo usred stroge pripreme za ispit nako n kojeg bi postao Finanzivache Respizient. o enio se udovicom.dok su mu sobarice i kuh arice bile zahvalne na pa nji i kad bi ih ostavio nisu radile scene. Sad su joj i noge i ruke bile oguljene. "S/e ist hier". Johanna je svojedobno bila vedrog duha. d ok je udovica veæ navr ila pedesetu. A kad se Klara rodila. jo j edno. Alois je nastavio oèevu tradiciju apokaliptiènih odnosa na sijenu taglja. makar mu je na umu tad bila karijera. no. slijedilo osvajanje slabo branjenih tvrðava kuharica i sobarica u prenoæi tu. a do 1870. nikad se nije odricao svoje izrazite sklonost i drugom spolu. A on se toga pridr avao u potpunosti. Ovaj put nije bilo nikakve dvojbe. Jo hanna mu je poslala pismo. pa mu se èinilo da sebi duguje i preost alu sestru . od kojih je tad ivo bilo jo samo dvoje. Kako je nauèio uoèiti va nost dru tvenog statusa koji se pridaje svakoj eni koja se izdaje za damu . Do 1875. isposta ve eljeznièki terminal Simbach u Bavarskoj. toga bi istog èas a postala svjesna. Njemu je bilo tek trideset est godina. koja mu je. kad mu je bilo dvanaest godina. napredovao je zadivljuj uæim tempom. bez obzira na to kamo ga rasporedili.koliko se mu karaca mo e pohvaliti da je tako blisko upoznao tri sestre ? A svoja postignuæa u tim poslima ocjenjivao je prema postignuæima drugih ni ih slu benik a Financijskog nadzora. kad im je stigao u kuæu. zahvaljujuæi samopouz danju. napravio dijete. kako je naposljetku zakljuèio. suvi e naporne . to je najvi i polo aj do kojeg se mogao us peti kao ni i carinski slu benik.Nekoæ je bila ugodne vanj tine. mogao ju je po tivati.njegovo je zanimanje ipak podrazumijevalo stanovitu vje tinu u tome . odavno naru eno. a godinu prije i s najmlaðom. na stanu u Braunau. Ka o petogodi njaka ga je uvijek milovala. a crte lica ogrubjele od raðanja estero djece. U stvari. "Nikad se prij e nisam tako osjeæala". godinama ga je èupala za kosu i ljubila u obraz. No. ali je bila kæi du nosnika u Habsbur kom duhanskom monopolu . Tijekom èetrd setogodi nje karijere prebivali te je èesto mijenjao. K ad bi se izredale sve dostupne ene. manje je morao strepiti zbog sitni h privatnih u itaka.svojim odabirom nije bio nezadovoljan. Za mladiæa tako oskudne naobrazbe. mo da za vrije me tog posjeta ne bi ni vodio ljubav s Johannom. pretvarajuæi se da se hrvaju. nisu poèeli zajedno valjati po s ijenu u taglju. dok se jedno m. napisala je Johanna. a imala je i prihvatljiv miraz. U Braunauu se. kad je njemu bilo osam a njoj petnaest godina. Ni najmanje! Elegantne su ene. u Linzergasse. P rije nego to je oti ao. Uopæe ga nije smetalo to te ene nisu bile dovoljno 36 Norman Mailer elegantne da bi etale s konjanièkim èasnicima. postao je carinski inspektor pa se potpisivao. Svaki put kad bi joj suprug. odsjedao u gostionici. Johanna oko toga uopæe nije dvoji la. pa se nije dogodilo ni ta. a on ga je mn ogo puta proèitao. Godine 1873. Tih je godina. On joj je nekad bio ljubimac. ponosna zbog znaèajnog dogaðaj a (iako se nije potpisala). selio dvanaest puta. Zbog toga nije bio usredotoèen na dogaðaje u Spitalu. kad se u dobi od trideset i tri godine uspeo na polo aj carinskog referenta naplate. Najva nije je naèelo austrijske birokracije bilo obavljati svoj posa o. a reèenica "ona je tu" zauzela je svoje mjesto u stra ar nici njegovog srca. Mo da nije bila zgodna. njemu je tad bilo samo osam godin a. za koju se is postavilo da je bila i posljednja. Johann Poelzl. I lo im . A uspjelo mu je za èetiri godine dobiti i novo promaknuæe. kad bi ga stavila spavati u svoj krevet. U pismu su bile samo tri rijeèi (tri rijeèi za koje je Johanna bila sigurna kako æe ih ispravno napisati). Dvorac u umi 35 No ovom se prigodom dogodilo i ne to vi e. Tijelo nije tek reagiralo. sadr aj pisma mu je na pameti bio godinama. o ivjelo kad je ugledala Aloisa. No. na dr avnim dokum entima." Tijekom cijelog razdoblja u kojem se uspinjao do najvi eg slu benog polo aja koji je d ostupan èovjeku njegovog podrijetla. pa je zaèeta Klara Poelzl. obièno bi se preselio u veæe prenoæi te. a takvo je stanje. Kad mu se ukazala prva prilika. a to je èovjek uèinkovitije izvr avao svoje zadaæe. bila i najdra a (a i prva). primjerice. Ubrzo bi.

ali svejedno ba onaj upnik koji ga je prekorio zbog opæenja s kobilinom vulvom. U posljednji je tren shvatio da Alois moli da se njegovim ocem proglasi Johann Georg. veæ je mjesto upra njeno. sad veæ vrlo star sveæenik. Pa njegova je ma jka. usvojeno dijete. Jo mu je malo trebalo da shvati kako se jedino Georga.Johann Nepomuk je od stida ostao kao oparen. a na dvorogom je e iru sad smio nositi elegantni slu beni ukrasni vez. kakvo bi se oèekiv alo na listopadski dan. Svi su se skupili radi stvari koju su sad morali obaviti. Starac je sad veæ bio navr io sedamdesetu i pogre no ga je razumio. tako mu se poveæ vao broj zlatnih ukrasa i pozlaæene dugmadi na odori. usitn jenog stasa. Njegova mu se ena. lice mu je bilo prodorno.jer starci. kad je otkrio da je i ona siroèe. iako ni jedan od njih dvojice to izrazom lica nije d ao naslutiti. Zapre nim je kolima koja su vukla dva stara konja pre ao s Aloi-som. nije bio protiv. Kako se uspinjao na vi i polo aj. Za to to onda ne bi znaèilo da mu je Johann Georg Hied ler otac? Alois je znao kako to nije vjerojatno. Kazali su kako su poznavali Georga Hiedlera te da je on "u njihovoj prisutnosti i vi ekratno" prizn ao da je otac tog djeteta. sve bi ona bila isprièala je dnom petogodi njaku! tovi e. naposljetku. svom oc u) da na oèevoj strani svog rodoslovlja takve osobe nema. krivudavim. ali jo bez pretjeranog blata. Bio je to on. Prisjeæanje je bilo zajednièko. ne mo e priznati da je A loisov otac. Njegov vlastiti sin nije elio da se njega. Njegovih se brkova ne bi postidio ni maðarsk i plemiæ. Romeder i dva svjedoka koje su doveli iz Stronesa. upniku je bilo jasno da je tu. Ona je tad zapoèela kampanju. Ruka se s vakog svjedoka tresla od priliène bogobojaznosti dok su 3« Norman Mailer se redom potpisivali kri iæima. Uz sve to. kolnim putem. Veæ se spremio prosvjedovati da nakon toliko vremena. Naravno. a na licu su mu s e odra avali du nost. iako je uspje na. u vrijeme Anna Marijine smrti nije mogao biti stariji od pet godina.ni ravnatelj najvi e dr a ne kole u Braunauu nije zaraðivao vi e. Ona je njega pak sasvim prestala po tovati kad je priznao (veæ umo ran od izmi ljanja prièa o izma tanom i pomalo bajkovitom herr Schicklgruberu. Podreðenima na Carini nalo io je da m u se uvijek obraæaju njegovom punom titulom. u trenu mogu prijeæi iz jedne krajnje emocije u drugu . N epomuk. Alois. svaki dan morala nositi s prezimenom Schicklgr uber. Anna Glassl-Hoerer. zet Romeder. jer se on o enio Marijom Annom. Majka je govorila isto. a potom i jo nekoliko kilometara do Dollersheima. moglo zakonito iskoristiti za predlo eni èin. to se protegnulo na gotovo èetir i sata vo nje uskim. Pomislio je da Alois ocem eli pr oglasiti njega. Johanna Nepomuka. sna ne vilice. Alois mora postati zakonito dijete. kad je to pitanje pokre nula Anna Glassl. Kak o ih je pomno ureðivao.u Hiedler ! . kako bi izvidio eli li mu Johan n Nepomuk pomoæi. na enin je poticaj obrijao brkove i na oba obraza pustio zaliske. Johann Nepomuk se na ao licem u lice sa stanovitim upnik om kojeg se nimalo nije elio sjetiti. kao i djevojèice. naporan rad i carski lik. Jedan od njih. Kako je Alois jedini medu njima bio pismen. u meðuvremenu sasvim prestala sviðati. s pravnog gledi ta.) Nakon to su stigli. dr ali su slu kinju. s preprekama od mnogobrojnih slomlj enih grana i pokojeg i èupanog stabla. s dvije udan e kæeri na koje mora misliti (a enu Evu da ni ne spominje!). veæ je nali kovao samom Franji Josipu! Izgledao je kao vjerna kopija cara. Johann Georg je odavno preminuo.na Aloisa razbjesnio. njegovo mu se prezime nije nikad sviðalo. malo toga bilo u redu. A potom se . (Da je bilo blata. Na to su prisegnuli. Romederom i dvo jicom susjeda koji su pristali biti svjedocima cijeli put od Spitala do Stronesa . No. Naposljetku. a Anna Glassl mo da i nije nu no bila u krivu kad je ocijenila kako se Dvorac u umi 37 njegova karijera. no sad. Zbog tako dvojbenog sluèa . Sad je veæ primao zavidnu plaæu . bila udana. putovanje se moglo protegnuti na osam sati. izgovor nije uspio ni izustiti. Ubrzo nak on vjenèanja. Otputovao je iz Braunaua preko Weitre do Spitala. Do tog je preokreta do lo nakon kakve dvije godine braka. Ka d mu je Alois kazao da prezime eli promijeniti kako bi se morao zvati . poèeo se i gojiti. uskoro su poèeli dominirati licem. Ne samo da je sad izgledao kao carinski slu benik kod Habsburgovaca.je dobro. nalik vratima kakvog dvor ca. ostali su dokument potpisali s tri kri iæa. u javnos ti dr i ocem.

a Alois je ba u tom tren utku zamijetio enu kako gleda s prozora. a njen je sin. No. do nje je bila djevojka od esnaest godina. kazala je Johanna kæeri. "To je tvoj u jak Alois".dokument je ovjerio. Ali ne. Bila je njegove visine. ako je u dovratku stajala Johanna. Zamjena Schicklgrubera Hiedle-rom dovoljno mu se svidjela da je osjetio bujanje u sretnom podruèju od pupka na ni e. imao su icu. koji tu fleksibilnu proceduru nije odobravao. nakon to je èuo koliko æe mu novca kæi slati.no bez ikakve urbe! . no to nije bilo va no. nije upisao datum. To je. primjereniji bi bio oprezniji postupak.da tu ulogu preuzme Klara? Te ko da je Poelzl mogao odbiti. vrlo ugodne i fine vanj t ine.to je i r azlog za to je Hiedler naposljetku postao Hitler. Radije je mislio o tome kako bi uskoro svoju neæakinju mogao malo bol je pogledati. skinuo je trorogi e ir i naklonio se.èemu se Aloi s nije zaèudio . odluèio se na sat vremena zaustaviti u Spitalu. ne mo e to biti ona. A Alois se nije zadr ao. guste tamDvorac u umi 39 ne kose i najmodrijih oèiju koje je dotad vidio . Poel zl je imao sive. Bi li bilo moguæe . Odjednom mu se vi e nije tako urilo u posjet. Aloisu se nije slu alo o Bogu. u preuranjenoj srednjoj dobi. jer se naèin pisanja u nedosta tku standardizacije od austrijske provincije do provincije razlikovao . raspr eni po redovima sasu enih stabljika. Osjeæao je i nelagodu zbog boljitka o kakvom je pre utno govorila Aloisova odora. bezubim ustima. Oti li su prema onom dijelu zemlje Johanna Ne pomuka koji je sad pripadao njenom suprugu. "Bog nas ne prestaje ka njavati zbog grijeha." Johanna je zaplakala.nimalo nije slièio toj Klari oèiju plavih kakve se rijetko vide. Kad je Alois dobio novo prezime. a koji . jo nedovoljno truli da ih se da svinjama. jedno bilo grbavo. Johannu Poelzlu. mutne oèi i lice prepuno bora koje su pratile putanju ovje enog nos a. Bilo je oèito kako vi e ne gaji nekoæ upornu nadu da æe jednom sigurno postati imuæan. u dotad praznu rubriku upisao je Johanna Georga i pon ovno se osmjehnuo. Na utoj stanici stare upne knjige na dan i. Je li se uzbudio zbog Johanne? Bila je oèeva prva susjeda. a Poelzl je cupkao s noge na nogu (kao da bi u nekoliko minuta vi e koje bi proveo razgovarajuæi moglo propasti jo li æa). Ni ovaj ga put Lovaèki pas nije iznevjerio. Èim se oslobodio èvrstog zagrljaja i s usta obrisao po tenu slinu od ki e vla nih poljubac a kojima ga je Johanna obasula. zar ne?" Privukla je kæi k sebi. Od preostale djece. kako je veæ na temelju dugog iskustva zna o. Noge su ga svejedno odnijele do vrata. smije eæi se svojim star im. Tog su dana. bila jedna od onih stvari kojima ga je priroda podarila. "To je Klara. Poelzlov je izraz lica odavao èovjeka kojeg jo èekaju brojne zadaæe. bez obzira na to u kojoj se dobi potomka do njega mogl o doæi." Okrenula se prema njemu i dodala: "Izgleda bolje nego ikad .ja. u mjesto da odmah u Nepomukovim kolima nastavi put do eljeznièkog kolodvora u Weitri. pr ecrtao je rijeè "izvanbraèni". Znao je da la u. a raspolo enje mu nimalo nije popravila ni Aloisov a primjedba kako njegovoj eni nije dobro. Jer. èetvero je veæ umrlo. Malo bo jeg dru tva. devetnaesto-godi njak i najstariji m edu pre ivjelima. Koja bi crkvena vlast u Beèu takvu izmjenu dovela u pitanje? Naputak je nalagao d a se potvrðeno oèinstvo potièe. odluèio vlastito ime izostav iti. zadaæa bili listovi kukuruza. U nekim se austrijskim okruzima broj izvanbraène djece veæ popeo do èetrdeset po sto. Od svih je . Pro etao se s majkom i kæeri izvan sela. pa joj treba slu kinja. ali ju je morao prihvatiti. Ako stvari jednom poðu krivo. lipnja 1837. "On je krasan èovjek.odora je sad jo va nija. Bi li se èak i za polovicu tog udjela moglo kazati da tu nije bilo nekih obit eljskih dogaðaja kakve se ne smije spominjati? Stoga je upnik. Potom je ime svakog svjedoka napisao na svoju ruku. smjerna. na to je Klara klimnula glavom. pa bi Lovaèki pas mogao stati zavija ti od srama. Pravno gledano. Klara joj je bila sedmo dijete. upnik je uèinio ono to je radio godinama . pobo na i pouzdanog roda. dokument je bio dvojben. Poput lovaèkog bi psa odmah nanju io blizinu enskog dru tva. dobro graðena. Ta se ena doim ala starijom od njegove supruge. jer se po teno bavi poljoprivredom.bile su plave poput svjetlosti to se odbijala s velikog dijamanta kakvog je jednom vidio iza stakla za za titu muze jskog izlo ka." kazala j e. dokumenta se mo e odreæi.

da je sigurno mnogo nauèio o la nom predstavljanju i otvorenoj prijetvornosti. trpjela je njegovu udnju za sobaricama i kuharicama. kad bi Anna Glassl dri jemala. nu no trebalo.u stvari bi joj tad rijetko i vid io lice. kl eèeæi. sad veæ nesretna poput vrane slomljenog krila. No.nije mu se èinila ugodnom. pobrinuo za svoju enu. Nije elio slu ati duboke uzdahe svog urjaka. Johanna se u posljednje vrijeme dr ala tako kiselo da mu se èesto èinilo (makar to mi ljenje ni s kim nije podijelio) kako joj kr v sigurno ima okus po octu. Bilo je dana kad bi uspio voditi s ljub av sa svakom od tri djevojke koje je dr ao svojim stalnim ljubavnicama. a popodne.posuditi novu sumu od urjaka Romedera ili tasta Nepomuka . Seljak mo e imati smisla za voðenje svog gazdinstva i biti rtvom lo e sreæe . makar je veæ i sam platio cijenu podbaèa a prihoda sa svojih polja? Zbog toga se slo io s Klarinim zaposlenjem kod ujaka Al oisa. ali je pazio da je ne dotièe. A kad bi uveèer Anna Glassl zaspala. no u sebi je patio od najispraznije moguæe srd be . na kojem su spavale druge slu kinje i soba rice. Alois nikad u ivotu nije nai ao na takvu ljubomoru. daleko se nu i smislenu. znaèi li to i da mora za to dvaput plaæati. novac koji neæe ovisiti o tome kako æe rod iti. Sto je ona znala bolje nanju iti èime se on bavi. Dvorac u umi 4i Njegova ena. Ujutro bi se. a novca mu je. dok bi.to se odra avalo na ur edan osobni izgled i ceremonijalno pridr avanje pravila slu be u svakom trenutku rad nog dana. pristigla je i Klara. bacala mokru krpu s jedne na drugu stranu . noseæi kovèe iæ sa skromnom zalihom odjeæe i imovinom. Alois je pretpostavljao kako bi se tu mogli otvoriti jo neki prolazi sumnjive vri jednosti . Na najvi em je katu. to ju je on znao bolje varati. tolike je godine obavljao pograniènu du nost spreèavanja putnika i trgovaca u poku ajima da izbjegnu plaæanje carinskih pristojbi Habsbur koj kruni. bio je spreman nositi se s time. Iako je svojom najveæom ljudskom vrlinom dr ao predanost poslu . svaki put k ad Romeder izvadi ne to kruna. Èak ni nevini ne vole ba stalno sanja ti o preminulima. Bila bi to uvreda vlastitim prosudbama. no tad je. A nimalo mu nije bilo do savjeta koje æe mu zacijelo dati Nepomuk.usjeva bilo najkorisnije zasijati takav. Poelzl je veæ znao 40 Norman Mailer kakve ga tirade èekaju od enine obitelji. tako to mora slu ati to mu prigovaraju. kao i uvijek. Alternativa . otprilike u vrijeme kad je pokrenula kam panju za odbacivanje prezimena Schicklgruber. no neæakinja ga ba i nije smatrala dobrodo lim. obilato nagraðen snom.no. bilo oèito da Klara svog iznimnog ujaka duboko po tuje. Vrijedila je i za Annu Glas sl i njega.èinilo kako nema razloga za zabrinutost. ukl juèujuæi i njegovu enu. njena nepovjerljivost stala uzimat i maha. Neko se vrijeme Alois zanosio ugodnom pretpostavkom kako æe s Klarom uspjeti povre meno u njoj i boraviti.za sad .bijesa u kojem vi e nije bil o estine. Tjedan dana nakon Aloisovog povratka na radno mjesto u Brau-nau. U ti m je svijetloplavim oèima bilo sjaja koji je upuæivao na anðele . Sad je za takvim p ostupcima morao i sam posegnuti kako bi Anni skrenuo pozornost s jo jedne djevojk e koju je poèeo posjeæivati na najvi em katu. tako strastvenu. Svima je. Djevojka je bila pobo na do neshvatljivih razmjera.Gasthausu Streif. a njegovo se slobodno vrijeme poklopilo s onim u koje bi sobarica prala pod njihovog stana. tu je bila Fanni. Lice joj je bilo tako nevino da bi se èovjek upitao to bi ona mogla znati o palim anðelim a. kad ne bi bilo tog drugog dojma koji nam kazuje kako se vrazi poput moljaca r oje oko ivotnih vrata to se spremaju zatvoriti. no Ani Gl assl se .iza vrata Klarine èednosti mogla bi se nalaziti ledara. A ona je imala razloga da mu ne vjeruje. Cesto bi mu ta izreka pala na um. obièno u ivao u zavodljivom migoljenju njenih bokova. Zbog toga je bio spreman prièekati na Klaru Poelzl. Prema svojoj je neæakinji bio drag. bila jo i sobica za Klaru.nebeske i pale. Stari beèki vic veli kako je za napredak dru tva nu no da i policija i lopovi svoj pos ao rade sve bolje. 4Alois i Anna Glassl dr ali su tri sobe u drugoj po kvaliteti gostionici u Braunauu . ako niste znali da joj je smrt bila najbli i rod. jer ga je trenutno puteno i st .

da se uistinu boji smrti.varno zanimala konobarica u gostionici. jer ti je draga. Alois: Anna. Anna Glassl: Za to joj se ne pridru i kad zavr imo s objedom? Dobro je opali. za to me i dalje eli raditi budalom? Jasno je da je djevojka lijepa. reæi æu ti istinu. Alois: Gledam. Ali nije va no. Rekla mu je: "Zar dovoljno da ostavite enu i ivi te sa mnom?" "Ostavit æu je". pitala je. to se 42norman mailer ne bi moglo reæi i za onaj susjedni. no njeno mu je nezaustavljivo njihanje bokovima govorilo . bila je dj evica one najmuènije vrste. dragi. kao i iskrenost.Fanni je dobra cura. Osim toga. Pazio je da mu lice uvijek bude bezizra ajno dok bi ona prolazila prostorijom. Sad me strah ispovjediti se. kako bilo. to nije rijetka reakcija u sluèajevima kad se puteni u itak mo e dr ati krijumèarenom robom. Èuju se ru ne stvari. pouzdana poput istine. T o je znala. tovi e. Sviða mi se. koja bi s e rado malo pokvarila. A onda mo e i umrijeti.uvijek æe tresnuti na zemlju. Samo vje tice usta stavljaju tamo gdje se ne smije. iznimno si pametna. "Kako ti je to palo na pamet?" "U obitelji imamo i Cigana. no u ovom sluèaju ima krivo. da. njoj je rekao da je voli. ne bih je ni pipnuo. Anna Glassl: Prostija sam nego ranije. Bila je u i sku enju da mu popusti. Fanni je stenjala jako prigu enim glasom (da je ne èuju u ost atku tavana). popustila je i mjesec dana poslije kazala mu da je trudna. koja se dr ala stare seljaèke tradicije." Raspravljali su se do u nedogled treba li se ona ispovjediti ili ne. Laganje je. za mene. Al i. stiglo bi dijete. Mo da sam vje tica. Sto je bolje od sapuna za pranje rublja. Mislio je kako. morala je ostati djevica. Ti æe ti popiti krv. Bilo bi mu mrsko prestati stalno usavr avati vje tine l aganja. A zagrljaji su im zbog toga postajali sve èvr æi. Evo uzorka dijaloga iz blagovaonice Gasthausa Streif: Dvorac u umi 43 Anna Glassl: Vidim da je opet gleda . Samo. Hajde bar jednom u ivotu spavaj s konobaricom koja ne izgl eda kao puding od juèer. njegovo bi fin ancijsko stanje pretrpjelo osjetan gubitak." "Èuvaj se sveæenika. Alois: U redu. velim si. ostavio bi damu zbog seljanke. Formalni je ulaz u svoju krepost dr ala netaknutim. morao bih priznati da su to oèi sokolove. U zanosu trenutka su se voljeli. Nije. bujne ali gipke figure te . Aloisu se to nije osobito sviðalo. Anna Glassl-Hoerer Hitler imala je pedeset i sedam godina i izgledala jo deset godina starijom (iako je na njegovo stalno izn enaðenje zorom znala biti prava goropadnica). Lovaèki je pas bio prevelik da bi mu dopustio dobro tucanje u "smrdljivo i prokleto" (ili bi t o on takvim ocijenio). Onda jo jedno dijete. Trpjela sam sobarice i kuharice. uhvatila si me. malo. Ako bi mu dopustila to je tra io. Dok je dama poput pera. Sebi je govorio da je ona tek zgodna kæi bogatog seljaka . . Ako bi ostao bez nje.imala je pristojan mira z . Da nema tako lijepe oèi. Neæu ti reæi. Alois: Po glavi ti se motaju opake stvari. devetnaesto-godi njakinja koja se zvala Fa nni Matzelberger. Iako nije ba moj tip. Puno si puta u krev et do ao miri uæi na luk. a ja sam vje tica. svojoj eni je tako vje to lagao da se sad vi e nije u suðivao to joj priznati. spontano. pa uskoro postane jaka navika. I doista. kako je uskoro otkrio posjeæujuæi je u njenoj tavanskoj sobici. Baci li ga visoko u zrak . Je li stiglo vrijeme.no. Anna Glassl: Gledaj." "Ma to ka e !" "Ne. a onda se zbog snage njegove udnje predala. ne bi ostala trudna. da sve prizna eni? A on u Fanni vi e nije imao povjerenja. dodu e vrlo zgodne seljanke.u svakom pogledu . kazao bi. Zbog njih æe ostati slaba i beskorisna. "kad mi da jo ne to!" Ne. no oboje su patili. vi ste zloèest èovjek. Mu karac se mora zabavljati. ali davno je zakljuèio da je svaki seljak poput kamena. D ama te mo e oèarati svojom pameæu. Sviða mi se kad govori takve prostote.zamamna.

Anni Glassl je 44 Norman Mailer zamor od ivljenja s Aloisom bio nadma io strah da æe ostati sama.) Uz to je veæ bio spreman imati dijete.Anna Glassl: Draga? Ona je drolja. trebalo je dosta godin a da bi slu benik dosegao njegovu razinu obuèenosti. Radno mjesto mu je bilo sigurno.to nije bio svr eta k kakav je obièno do ivljavao s drugim enama. kad bi do ao red na Klaru. Anna je.s Johan-nom . isprièao bih vam koliko je tu bi lo osobne odbojnosti. A i Carina je bila potrebna nje . da je dokument pokazao pozna nicima s kojima je odlazio na piæe. Fanni i on sad su ivjeli zajedno u istom apartmanu u Gasth ausu Streif. Alois je tu izjavu morao proèitati. kad bi spo menuo kakvu drugu enu. barem je to oèekivao. to ga nije zabrinjavalo. bolesna je. Mje tani su se mogli nebesima po aliti kako ivi s nevje nèanom suprugom. no to sad mo e? Nikad ni s jednom enom nije tako u iva . kad stvari s Fanni nisu bile na vrhuncu. glasno bih se nasmi jao. Anna Glassl: Ne vjerujem ti. Navikao se u Braunau u biti glavnom temom glasina. prema kojem nema nikakvih obveza. Ne pretjerano. Plaæu mu je sl ala beèka Financijska policija. èesto bi razmi ljao o nadolazeæe m vremenu u kojem æe ona biti u sedmom ili osmom mjesecu trudnoæe. Alois: Nije. Pa ti bi me poslala da po ljubim opaticu. Zbog toga se iselila. No. Veæ joj je bilo stvar no zamorno truditi se iz petnih ila da se zorom prika e pohotnicom. Fanni je. èak i za sudski razvod.to se oprostiti ne da! Osim toga. Ne bih je ni p ipnuo. Sve dok besprijekorno radi svoj posao.samo joj se bilo uèinilo. Fanni æe uskoro biti trudna zaozbiljno. Na sebe je gledao kao na èas nika u kakvom garnizonskom gradu.ledena odbojnost prema supru niku koja se lagano uvlaèi èak dok ljubomora polako kopni. (Osim jednom . Prièa o osobnoj odbojnosti. veæ i napismeno potvrditi da prema mu u osjeæa odbojnost. koja se nadimala èak i dok se punom brzinom u nju sjurivao . Ali ja ti ka em. Tih je dana bio razdra ljiv i to ne samo zbo g odlaska Anne Glassl. tu æe vjerojatno i ostati. U prirodi je njegovog posl a bilo istovremeno rje avanje vi e problema. Nakon to se uzdigao do vrha srednjeg ranga. Èuo sam da medu nogama ima zaraznu bolest. Ili æe otiæi ona. 5Naposljetku je Fanni Anni Glassl kazala kako je u treæem mjesecu trudnoæe koja æe se u skoro i vidjeti. Sto se skandala tièe. Ta bi se napræila èim bih rekao 'Spremi se. ubrzo i sama postala ljubomorna poput Anne Glassl i pokazal a savr en sluh za otkrivanje i najmanje primjese udnje u njegovom glasu. te ko da æe se taj udaljeni odjel habsbur ke vlasti petljati u njegov privatni ivot. Ne vjerujem u to. Naposljetku. Carini je bio potreban. Sad je veæ udjela za mirom. razvod nije dolazio u obzir. Dr ao je kako mu je te ko slagala. Fraza je u pravnom dokument u str ala poput pri ta na bradi. Tako si privlaèna.tako davno . zloèesta. Ubrzo joj je uspjelo probu iti rupu u dobro èuvanoj posudi to j e sadr avala njegove buduæe planove. Anna Glassl: Zbog koga se onda moram brinuti? Klare? Alois: Ima sjajan smisao za humor. Toliko ga je uzrujala. Kako su bili katolici. Klara mora van. Ni Dvorac u umi 45 vjerojatne buduæe komplikacije nisu ga od toga odvraæale. potoni je otkrio da Fanni nije trudna . na temelju potvrdnog bubrenja njene maternice u najsretnijem trenu tku. Aloisu je to previ e kvarilo planove. prema austrijskom zakonu m orala ne samo izjaviti da u braku nema sklada. no iz toga se nije moglo izroditi ni ta. Da nismo na javnom mjestu. Tvoj istinski tip. Za Annu je to znaèilo kraj braka. "Ma pogledajte. Kad ne bi bilo neprilièno. po moguænosti sina. a i sama zna to bih potom. Pa t o je upravo skandalozno.'" Nasmijali bi se i pre li ne druge teme. naravno. Zakljuèila je èak i kako je njena ljubomora tek posljednje cjepivo kojim æe se sprijeèiti ne to jo gore . kazala mu je. Ili je rano pobacila? Odluèno je izbjegavala dati jasan odgovor. Drolja koja se tome jo uèi. Alois: Kako ti drago. nema djevojke zbog koje bi se trebala manje brinuti. koji bi nosio njegovo prezime. A Alois joj je rekao da djevojk a ima spolnu bolest. A istovremeno je znao da je trudna . Da. Njemu to nije smetalo: spremno je isticao kako se od pro losti ne ivi.

to". Ono to prièaju mo e ga zapeæi." "Da." "Ka i mi". I zato. "ali mene bi stigla kazna." "A. Dovoljno si mlada da mi bude kæi. n e radi nesigurnog (ruku na srce) obeæanja preobrazbe iz anðeoske opatice u potpuno p odatnu neæakinju to ludo vodi ljubav. "Ponekad. A èula sam i Poljake koji vele da se otac nikad ne treba udvarati kæeri. da. "Poludjela si". Klara bi od srama pocrvenila poput cikle. kad dode vrijeme." "Za to?" "Zato to je on s tobom. Naravno da æe." "Hoæe ". 46 Norman Mailer 6. kazala bi Fanni. dok ga se Financijska policija nije mogla rije iti. jesam. no te se vje tine nisu mogle prenijeti na ne to drugo. a tako razlièite . To je bio njegov tajni projekt u koji se umije ala Fanni. odgovarala je Klara. Sad se vi e nisu mogle meðusobno pov jeravati. odvratila bi Klara. Èekala ju je èista i plaæena slu ba u domu skromne starije gospode. Kad bi Fanni natu knula o onom to se odvijalo izmeðu ujaka Aloisa i nje (buduæi da ga je tako zvala Kla ra." Potom su se poljubile." "Da mi se nisi vi e tako obraæala. biti i vi e nego voljna. no u aromi je tog poljupca bilo n e to zbog èega mu Fanni nije vjerovala. ba rem ne svi." ' "U to si ba posve sigurna?" " Molim. rekla bi Fanni." "Ne bih". nakon èetiri godine po tenog i dobrog rada u gosti onici.naposljetku. Nije si mogao priu titi gubitak onog to je sad nosila Fanni. Obje su pri tom mogle to ta saznati . ali neæe previ e utjecati na njegove zan jivije pothvate. Zbog Klarinog je odlaska najvi e trpjela ba Fanni. takvo to nipo to nije bilo zajamèeno. "I vjeruj mi. ali ne u potpunosti. mo da joj braæa i sestre nisu bili dragi. nikad neæu nap raviti. A povjeravanje je moralo svr iti.bile su jako bliske. Sad hoæu dijete i uskoro æu ga do biti." "Mo da i nisi".mu. Klarine su usne bile pune i na njima se osjeæa o èvrst karakter. Fanni je odjednom pomislila kako bi i Klara u sebi mogla kriti vje ticu . (Alois se itekako bio spreman potruditi oko za tite njene kreposti. elim. Te je naæi Fanni usnula kako Klara vodi ljuba v s Aloisom. Prije nego to je oti la. Klara spakirala svoj e stvari u isti skromni kovèe iæ koji je sa sobom donijela i iz Gasthausa oti la na svoj novi posao u Beèu. veæ to bi ti. Iako je Fanni sad postala spokojnija kad je Alois bio u pitanju. rekla bi Fanni. Gdje bi na ao drugi posao s tako dobrom plaæom? Postao je savr en izvr itelj svog po sla. "Dala sam ti rijeè. kad to. "Ujaku sam rekla kako bih umrla ako bi mu dopusti la da mi napravi dijete. rekla je Fanni. Pa za to bi inaèe drhtala? Zato to je svjesna kako je on mo e nauèiti nogo toga to jo ne zna. Klara je malko zaplakala. i najbolje bi j . "Pa zar ti to nije jasno? Klara bi najra dije bila u samostanu. "to mene ne bi sputavalo ni sekunde." Klara je morala van. "na èemu se temelji to tako sveto obeæanje?" "Prise em na mir svoje mrtve braæe i sestara. èak i ono na to se ne usuðuje ni pomi ljati. jesam." "Ne zanima tebe to bi ona. Ona mora van." To nije bio ba najsretniji odgovor. "i ti bi rado spavala sa svojim ujakom. "Kako me mo e tako izbaciti?" upita la je. u kojoj je spavala u najmanjoj od sobica za poslugu. neka m je tane nosi vrag. Njegova s i ena ti. Stoga se iz svog posla n ije mogao izvuæi. nikad ne bih bila s ujakom Aloisom. a neæakinja (koja je drhtala ka d . odgovorio joj je Alois." "Tebe mo da ne bi". ali sad razmi ljam drugaèije. kojoj se èinilo da æe joj na licu izbiti akne ako ne k a e istinu. rekla bi Klara. bi joj se obraæao) postat æe mu ljubavnica. naziv je preuzela i Fanni). da. Kod njih vi e neæe raditi dj evojka koja se zove Klara. "Priznaj". Dvorac u umi 47 Alois je kroz Financijsku stra u Klaru u Beèu dobro zbrinuo. jer ga ona vi e neæe po tovati. Ne. Jedna æe mu djevojka roditi dijete. Ali mora znati da to nikad. Na to prise em.) I sad je. jer Klara nije znala lagati.

jer je dvojicu carinskih slu beni ka koje je pozvao morao prevesti unajmljenom koèijom.skupo plaæen. njego va majka. s mr njom. Tro ak nije bio velik. Njegova se nova supruga nije bila spre mna suoèiti s drugima kako bi trebala. To je dr ao ravnim bes potrebnom tro enju osobnog bogatstva. ali je bio nepotreban.ideja je bila tako moæna da su je svi mogli dosegnuti. nije uopæe èitao He gela. njoj dvadeset i dvije. izazivalo nelagodu . Ipak bi je svake veèeri prokleo. Tamo ba bice neæe biti tako prijekorne. pod uvjetom da tu volju vr e obzirni slu beni ci poput njega. Zbog toga Alois na sp rovod nije oti ao. poput praznog eluca. Jo jedna soèna tema gradskim govorkanjima. to je i uèinio. Aloisu bi bilo dra e da u smrti ne bude nedoumice. Imao je dodatnih tro kova. Aloisu je to i lo na ivce. uistinu ostala trudna. A umrla je ba iznenada! Taj se neobièni d ogaðaj desio tek èetrnaest mjeseci nakon to mu se rodio sin i Fanni je opet bila u du bokoj trudnoæi. U svakom sluèaju. Tko bi. Drugo dijete je u maternici veæ bilo dobrih sedam mjeseci. On je. a Fanni je imala trbuh velik poput prvonagradene dinje. Anna Glassl je. Kako bi to samo bilo nepravedno prema neroðenom d jetetu! Èetrnaest mjeseci po to je Anna Glassl dobila uredbu o razvodu. Njemu je bilo èetrdeset i es t godina. bez obzira na to koliko udaljen i uzvi en. to je Aloisa Hitlera smetalo. no Aloisu se svejedno èinilo kako anatema nije bila bez uèinka. tad bi pomislila: a to ako se Aloisu Klara svidi vi e od nje? Djevojka bi potom mogla prekr iti prisegu. ako se mora slu iti tek majèinim prezimenom. ipak bila dama . Franziskom Metze lberger. Mogao se o eniti svojom nevjenèanom suprugom. udal jenom est kilometara. kako je obja njavao uz krigl u piva.dijete se mo e osjeæati prazno. Shvati o je to kao skupo plaæen nu ni svr etak . jer je uvijek moglo doæi do nepred vidljivih posljedica. kako je skonèala Maria Anna.ne jo . Anne Glassl barem vi e nije bilo. Sukladno takvoj predod bi. vjerovao u konkretne i smislene procese pouzdanog oblika vlasti. okrutan poput boli pokvarenog zuba? Znala je da je hirovita. No.e raspolo enje pro lo koliko je trebalo da za miri i opet otvori oèi. Zbog toga ga njena smrt nije jako iznenadila. Prognala je najmilij u djevojku koju je u ivotu upoznala i ponekad je bila na rubu da je pozove neka s e vrati." Samoubojstvo Anne Glassl bilo je ne to to ga je dr alo budnim. Sad je. Oti ao bi on njoj na sprovod. no. Kako mo e biti sigur na da se njeno nepovjerenje prema Klari temeljilo na stvarnom strahu? Sto ako mu je izvor bio hir. No. nakon to je to ranije samo prorokovala. svojom novom gospoðom.volio je brzo zaspati (kako je to opisao prijateljima na piæu). Sto mu se nije svidjelo. A u Anninoj je smrtovnici uistinu bilo navedeno da je uzrok nepoznat. no. Ne samo zbog enskih pogleda. no i dalje je osjeæala gri nju savjesti. Povrh toga je bila nervozna majka. Sad je Alois starij i svake veèeri prije spavanja proklinjao Annu Glassl. Tra ila je da se drugi put porodi u Beèu. "zahrkati uz dobar prdac. Zato se i nazivala vje ticom. sigurno na vlast gledao na isti naèin kao na ljudsko ispunjavanje Bo je volje. u nje noj situaciji mogao imati povjerenja u neku enu iz Braunaua? Jo tro kova. Bog bi. kako mu je kazala. A i Fanni ga je razoèarala. uz sve svoje nedostatke. meðutim. Aloisu je to bilo samo po sebi razum ljivo. Nije bio pra znovjeran tip. bez obzira na to kako je skonèala. I mladiæi su je podrugljivo gledali u prolazu. Samoubojstvo mu je. Jo se morao zvati Alois Metzelberger. nisu ga mogli zvati Alois ml adi . To joj je donijela zadovoljstvo. upitala je Fanni. ali si noænu nelagodu nije elio podvrgnuti jo i njenom licu u lijesu. Alois nije bio èovjek koji bi se sav predao proklinjanju. Ranshofenu. Zaklela se kako se neæe udavati u Braunauu. To je Aloi sa uvjerilo kako se radilo o samoubojstvu. pa se njegova trudna nevjesta jo morala i vraæati est neudobnih kilometara. barem ne razmjerno njegovom 48 Norman Mailer nevjerovanju u blisku prisutnost Boga i Vraga.za Fanni . a vjenèali su se u drugom gradu. je li mu i bilo potrebno èitati ga? On i Hegel su se slagali . Do nje bi moglo doæi zbog puknuæa crvuljka ili zbog su ice. Alois do te zamisli nije stigao uz Hegelovu pomoæ. Fanni je rodila djeèak a kojem je Alois bez oklijevanja dao ime Alois. Mo rao se prisjetiti onog to se veæ potrudio zaboraviti .

On na mene vi e ne raèuna. Stara je gospoða potajno bi la ponosna na savr eno kuæanstvo kakvo je njena mlada slu kinja vodila . Klara je pred krevetom na kojem s e Fanni odmarala pala na koljena i rekla: "Bila si u pravu. Ispadi prijeke naravi prelazili bi u histeriju. fino se kretala. Fanni se iz Beèa vratila slaba i umorna i nije pro lo mnogo a da je sve saznala. "Vjera u gospodina na eg Isusa Krista ispunjava cijeli moj ivo t." Jadna Anna Glassl! Shvatio je da Fanni Annu vjerojatno sanja. Plakala je. èistim stanjem du e. "Da".Dvorac u umi 49 to. Nije joj d obro." Fanni je na to zaplakala. "A sad ti velim da od nje odustane . z a jednu konobaricu. rekla je Klara. no svojedobno je ipak pokazivala odreðeni napredak. Sad je sve i lo na gore. Zbog toga se osjeæala uzvi eno. pa su rane koje su si meðusobno z adale gotovo zacijeljele. Dr ao ju je nevjerojatno duhovitim stvorenjem. "moje obeæanje mora ostati neprekr eno! Mora biti èvr æe nego ikad. kazala mu je. "Ostala bi ti vjerna". a on je sve to vr ijeme morao plaæati dadilju koja se brinula za Aloisa Hitlera. Johann Poelzl. "da mo e Klari napraviti to si radio meni. koji je imao nepovoljno mi ljenje o svemu osim vjere. Ta se vatra nije ugasila t ijekom èetiri godine rada kod Anne Glassl. no do Angeli nog prvog roðendana Fanni se veæ ozbiljno razboljela. kazala je. Zar to ne mogu aps olvirati i dalje biti mu i ena? Zakljuèio je kako to nije ba sjajan brak. Alois Hitler stariji uspio je dadilju zavesti. koja je naizmjence obo avala Klaru i prebrojavala srebrninu. nakon molitve. no ni ime niti blagodati u mskog zraka nisu joj pomogli oporaviti se. Nisam sigurna da bih ostala vjerna prisezi.sav joj je ar zavr io u prijekoj naravi. To od nje nije ni mogao oèekivati. "Sume smijeha". ivjeli su zajedno gotovo tri godine prije nego to su se mogli vjenèati. Prije kraja p rvog tjedna. odnosno. kazala mu je. no barem je mo gao spavati.i lo bi joj na ivce kad bi srebrn ina bila na broju (kako bi se uvijek i ispostavilo). mlaðeg. Fanni se nije zaustavljala cijele veèeri. Njihove sob e u gostionici nisu se odr avale kako treba. On je sirovi grubijan. KNJIGA TREÆA Adolf ova majka KNJIGA TREÆA Adolf ova majka I. U Beèu je boravila dva tjedna prije nego im se rodila kæi. Nije se derala na njega. Klara je stigla iz Beèa da bi se brinula za Aloisa mlaðeg i Angelu. U Lachu je ivjela deset mjeseci prije nego to joj je stigao kraj. krupne grade. da bi takve trenutke dosegao." U jednom joj se trenutku uèinilo kako æe konaèno shvatiti smisao rtvovanja. usred ume Lachenvvalda. èovje k mora biti spreman rtvovati snove. najbli e to se èovje mo e primaknuti spoznavanju slave Kristove. priznala je. Kad ju je upoznao. jer je paranoju koja se ne da potkrijepiti te e podnositi od gubitka nastalog kraðom. Tako ju je uèio otac. naposljetku. a on nije imalo nimalo strpljenja da bolesni prizdrave. jo dok se Fanni selila u gostionicu u gradiæu Lachu. Angela. Cesti su bili objedi kad bi. Klara je tih mjeseci obilazila Fanni èe æe nego Alois. nikad neæe moæi kazati." "Ne". Lijeènik joj je kazao kako je do lo do zaèetka tuberkuloze. u krevetu je bila trudbenica. No. A sad je dadilju mogao uèiniti po eljnijom samo ako ju je izmjenjivao s kuharicom. goste bi u gostio nici armirala dok ih je poslu ivala. Bila je petnaest god ina starija od Fanni. Klari objasnio (posebno nakon to je napunila dvanaest godina) kako je odreæi se onog za èim uistinu udi. Jadna Anna Glassl. Kad je predlo io da vrate Klaru. Kad je do la prvi put. Nije li. U toj je staroj gospoði stvarno buktio plam sumnje . potom bi izgubil a zanimanje za supruga i k tome jo postala nesposobna brinuti se za njihovo dvoje djece. niti tijekom sljedeæe èetiri godine slu be ko d stare gospoðe u Beèu. bila je hitra. zakljuèio je nevoljko.to je ukazival . jer je usred noæi bez gunðanja ustajala kad bi djeèak zaplakao za majkom.a stvarno je i bio pobo niji od svih ena u Spitalu. Ako svake v eèeri mora prolaziti kroz istu svaðu. Do tog je trenutka Fanni bio vjeran. svakog dana". Sad se izderavala na poslugu . Posvuda je bilo znakova sve du bljeg poremeæaja. Bog rtvovao sina svoga? Uskoro se Klara poku avala odreæi udnje za ujakom Aloisom. Uèili su je da traga upravo za takvim. slu beni otac. rekao bi joj . od jedne seljaèke kæeri.

alica. prije nego bi se u gostionicu Pommer vratio na objed koji bi Klara sk uhala u hotelskoj kuhinji i donijela u njihove odaje. a Klara je prihvatila svoj dio du nosti. Naravno. ili ne? A opet. naposljetku. tek klimajuæi glavom kako bi pokazao zadovoljstvo. Johanni Hiedler Poelzl nije morao vjerovati na rijeè. da bi ga potom pojeo s tek om. dok o "nemoraln om ivljenju" nimalo nije premi ljao. Usko ro je svojom ma tom doticao skrovita mjesta njenog tijela. nije namjeravao osvrtati sa strahom i kajanjem. rtvovanje se s tim nije moglo mjeriti. Uspalila su joj se bedr a. kad bi je gledao bez ikakvog pretvaranja i ne poduzimajuæi ni ta. Kako bi neki pr osjeèni upnik mogao biti na istoj ravni s njim? Na vjernost je prisegnuo Kruni i vi e od toga mu nije trebalo. Svaki je kuæanski posao tra io puno truda. za sebe je dr ao kako posjeduje osobine navedene u pismu. 54 Norman Mailer Mnogo godina prije. A za to i ne bi bile? Alois je sebe i dalje dr ao iznimnim tipom. Bio je spreman krenuti istim zabranjenim putem na koji nabasaju pijani sel jaci i maloljetnici dok su zajedno u krevetu. mogla bi mu biti kæi.naposljetku. roðak se kod njega zanimao bi li njegov sin. ne opstanu dugo. Hoæe. Makar je za Aloisom udjela. nije rekao laku noæ. koja se nije pretjerano razli kovala od drugih veèeri. Johanna je. a privatni se ivot svojom slo eno æu takvom prosuðivanju izmicao. znao je. A sveæeniku se nikad ne bi ispovjedio. s hlaèama u punom profilu i izboèinom spremnom da pr ogovori u svoje ime. Alois mu je otpisao: Dvorac u umi 55 Pazi da deèko ne bi pomislio kako je to igra. najbol joj u Braunauu. Alois je svojim drugovima u piæu èesto opisivao koliko mu se njene oèi sviðaju.o na po tovanje prema gazdarici . morala je smisliti kako da ga (kad bi Fannino dvoje djece spre mila na spavanje) dr i podalje od sebe. Kakvog. koji je postao punoljet an. poljubio u usta i odnio u svoju spavaæu sobu i krevet. u ovom po slu treba mnogo uèiti. No. Nemoral se odnosio na uzimanje mita od krijumèara. sjeo i opet je stao gledati. gostionici Pommer (u koju su se bili preselili) u nju zurio. niti ispovijedati se. osim to bi povremeno ustao. upadaju u dugove. On æe to naprosto uèiniti. Sto je konaèno i napravio potkraj jedne kratke veèeri. Potom bi uvijek slijedio grè razoèaranja. Oni k oji mnogo piju. zarumenjeli obrazi. Cesto nije propu tao istaknuti kako nikad ne ide u crkvu. No on se. Alois bi ba svake veèeri u gostionici. posebice ako nije stekao osobitu prethodnu naobrazbu. postala vrlo dobra domaæica. Ka o da su i majka i kæi vjerovale da ono to je od njihove obitelji ostalo . I kon aèno. izlazi se danju i noæu. kockaju i nemoralno ive. uhvatio je za ruku. Alois je znao za to ne mora odlaziti u crkvu. Potom. a da bi bio spreman za sebe ustvrditi da je neosjetljiv na religiozni strah? T u je nalazio vlastitu. pra ine. èak i kad ste znali kako ga treba obaviti. Taj bi joj zvuk bio poput Fanninog zazivanja iz udaljenog Smijeha u Sumi. bez rijeèi. Ako bi neko od djece zapl akalo u snu. Nemoral se. ako ne nauèi vje to lagati? Si e ist hier! Je li to bila istina. iako ga je nesigurnim . za to je tako hr abar. irom otvorenih oèiju. te veèeri. ima smisla biti enskog roda. jer æe se vrlo brzo razuvjeriti. bez obzira na vremenske uvjete. Zar bi Bog kaznio èovjeka koji tako dobro slu i dr avu? Tjedan prije.ovisi o neprekidnoj svakodnevnoj borbi protiv bl ata. mak ar ga je sanjala. r tvovanje je znaèilo bol koju je osjeæala tik do srca. Pretp ostavljenima na svim razinama mora pokazivati potpunu poslu nost. mrlja te svih zaprljanih tanjura. bistre. Potom bi araèem pro arao po vatri. veæ je umjesto toga zakoraèio prema njoj. Nije mogao sa sigurno æu z i je li mu Klara kæi .ali joj je njeno po tenje istovremeno i lo na ivce. Klara je svoj posao radila temeljito. bio zadovoljan poslom u Financijskoj policiji. skoèila bi. Pri pit od tri krigle piva koje bi svake veèeri u sebe ulio u dru tvu nekog od carinskih slu benika. kad je ona rukom krenula prema vratima djeèje sobe u kojoj je i sama spavala. No. pune oèajnièke udnje za njim. kako bi se iskupila za svoj jedini bludni grijeh s Aloisom. za razliku od njih. dah joj je udio udahnuti njegov. lonaca i jedaæeg pribo ra. kao da joj prenosi to misli. Koga je jo poznavao . pepela.uzev i u ob zir duhove tolike umrle djece . Tako dub oke. Potom bi u njihov oj dnevnoj sobi zurio u nju. ne smije brkati s pojedin ostima neèijeg privatnog ivota. jedinstvenu vrstu hrabrosti.

glasom preklinjala da prestane. rekla je Fanni okreæuæi glavu. a potom drugaèijim poljupcima. svima na ogled kao ujak i neæakinja. poèeo bi je zavoditi. Pola joj je tijela uspalila vatra. "Ja sam tvoj zloèesti ujak". prestanite". jer æe ih tad moæi gle dati s onog svijeta. zaplakala bi bez iznimke. drugaèije nego kad ljubi roðaka. Iako ju je to isprva povrijed ilo. Nije mogla prestati plakati. tako putenim." "Brinut æe se bolje nego to bih se ja brinula". da. Nit i smije iti se. rekla je. "Sve je u redu". tako pun im. mek im. bio je dovol jan da promatraèima raspali indignaciju. Èinilo joj se kako je najtankoæutniji poticaji vode sve bli e Zlom. "Kaznit æe nas. "O!" uzviknula bi. poderav i joj dokraja himen. ma ko liko ga puta ona nazvala ujakom. no pola je bi lo okovano ledom.paperje . Da mu nije bilo Lovaèkog psa.ukoliko nisu (nakon to bi na jedan sat anga iral i neku od hotelskih sobarica da èuva djecu) si li u blagovaonicu gostionice Pommer. od jada i straha i jo gore . vrlo naporan dan.èim bi se vratili. ?. u zadnjem tjednu Fannine bolesti. Jer. poput djeteta koje obasipa poljupcima lice voljene odrasle osobe. U njoj se stisnulo sve ono to nikako da je sasvim proðe. donja polovica.i to sasvim grj e no zadovoljstvo." "A koga briga?" zare ao bi on. bila je to pogre na vrsta egzaltacije. dubljim. Svojom je prljav tinom mogla zagaditi njihovu nevi nost. Ljubila ga je i ljubila. i bio je u njoj. duboko u njoj i bilo je veæ gotovo kad je ona zajecala. spreman ustvrditi da "poput cara i ja imam mladu ljubavnicu". sredovjeèni carinski slu benik u svojoj odori i n jegova smjerna mlada ljubavnica. Znala je da se radilo o samoj suprotnosti rtvova nju. I eto ga tu. sigurno æe saznati ubrzo nakon to joj doðe kraj. On je bio prvi mu karac kojeg je poljubila." "Jesi. "tvoj zloèesti. "molim vas. zloèesti ujak. rekao bi joj us red zagrljaja. èak i naèin na koji se s ljubavlju brinula za Aloisa mlaðeg i Angelu.srama zbog egzaltiranog drhtaja koji joj je u skoku pro ao tijelom i minuo. I Klara mu je sad postala ljubavnica. Osjeæala se tako krivom. veæ zbog uzrujanosti. to je bilo gore." "Za deèka i djevojèicu æu se brinuti kao da su moji roðeni. Odluku nije donio zbog sentimentalnosti. nakon to joj je Klara sve priznala. A tu je bila i Fanni. Sad je na Klaru do ao red izbjegavati mise. M nogih mu je veèeri bila i kuharica . Fanni bi ostala nepodno ljiva pomisao kako Klari nije bilo st alo èak ni toliko da joj ka e. da. pa ga je poljubila. No. Naèin na koji je on sjedao kao da je sam Franjo J osip. Ali ga nije mogla prestati ljubiti. a bol je jedva uspijev ala razlikovati od osjeæaja koji je poku avao postati zadovoljstvo . prianjala bi ona za njega. uvijek bi se dogodilo isto . Pravedna. odgovor je bio kratak: "To mi je kazna to sam te prije èetiri godine otjerala.kako je i oèekivao. Svaki put kad bi bilo gotovo. tako svje im. jesi. kao da usnama izra ava i srce. èistaèica i guvernanta Aloisu mlaðem i Angeli. mo da bi ustuknuo pr istupajuæi tako smrznutom ulazu. ali je znala kako æe morati. u kojem su se vje nèali. Svaki put kad bi je odveo u blagovaonicu na veèeru. Mje tani su i li tako daleko ." Klara je tad ponovo osjetila da ivi u vlasti Zloga. sve do dlakavog gnijezda koje je tako dugo skrivala. Po Braunauu se prièalo kako je lijes kupio mjesecima prije njene smrti. ba kao perj e . Klara joj jo nije isprièala.. ako sad i ne zna. "samo me vi e ne smije posjeæivati. jer Alois je nije poko pao u Braunauu. da je eksplodirao jo dok je u nju prodirao. a istu je srd bu osjeæala i na dan kad su Fanni pokopali. tako promuklim glasom da je jedva govorio. veæ tako iskusan u prodiranju prstima kroz za titu rublja i korze ta. Nikoga u Braunauu nisu uspjeli prevariti. Pre la je na stranu Vraga Dvorac u umi 57 (to joj je bilo jasno!). uskoro je osjetila srd bu to ju je Fanni spremna opet otjerati. to ih je vi e obo avala. na to je on rukom nasta vio raditi prolaz. Za mjesto je odabrao Ranshofen (Na-rubu-nade). moj zloèesti ujak". Jedino se tako mogla suz dr ati da ne urla na njega. no usta su joj 56 Norman Mailer bila onaj vatreni dio. a od toga bi joj grje no zadovoljstvo postalo dostupn ije.

no blijedi mu se miris njenog parfema nije sviðao. velika je obitelj dodatni oblik osigu ranja. Mje sec dana poslije. stoga i Kla rin roðak. Klara i Alois morat æe se obratiti biskupu u Linzu. saznao je da æe morati pisati molbu. stigao im je obeshrabrujuæi odgovor: u predmetima poput sluèaja he rr Hiedlera.no ugoda je trajala i dalje. Patio je od nepodno ljivog svraba. Nezadovoljstvo dobrih ljudi Braunaua uvuklo mu se pod ko u. Do veèeri. Da. pak. Stoga preko tih govorkanja nije mogao prijeæi. 3Va a biskupska ekscelencijo! Dvoje koje su u poniznoj pobo nosti prilo ili svoje potpise. bila smire na i svjesna svog podrijetla." Zato je Alois znao da mora ispuniti svoju novu du nost. Nije ga mjesecima dr ao u pripravi. Nije joj namjeravao èesto iæi na grob. D oslovno. Te plave oèi . Stigao joj je izravno u srce. Sebi je mogao priznati i kako bi mu se po prvi put u ivotu ena s kojom se eni pone to i sviða. To je Aloisu stvorilo novu brigu. morao bi opet postati Al ois Schicklgruber. S Annom Glassl je zadovoljio elju za dru tvenim statusom . Èesto je to kao kad prijatelju koji je sasvim zlouporabio dobrodo licu ka e zbo gom. odluèili su zasnovati bra . k ad je s Johanom Nepomukom i jo trojicom svjedoka putovao u Strones. Uz to. Nije mogao a da ne cijeni kako mu se brinula za dj ecu. Sad ona mo e biti supruga. u najmanju ru ku. to bi u tome bilo tako stra no? Zaèepilo bi usta mje tanima. Vrag ju je uzeo pod svoje. prizor bi mogao postati neugodan. uzev i u obzir da djeca èesto umru. sama se tragiènost smrti precj enjuje. jo ima ostale. on i Klara su po zakonu roðaci. Samo se po tome nekog smije suditi. vi e nije bila iva.da su èak tvrdili kako je unaprijed dogovorio i dobru cijenu (izraðen od mahagonija i zaplijenjen od vercera na carinskom prijelazu. pa je ujutro nosila breme krivnje te ko poput stabla natopljeno g vodom. "Èovjek mo e biti i b udala". ako za èet iri ili pet mjeseci zbog trbuha ne bude smjela pomoliti nos na ulicu. A Fanni bi. U zrok su sigurno bile misli mje tana. Alois je volio reæi. "no èak i budala mora znati uèiti iz iskustva. A fino æe zaèi niti i pisma koja æe stizati Financijskoj policiji. Zatrudnjela je. Kako bilo. nakon sahrane. A otac Koestler æe mu pomoæi sastaviti pismo. no on je to znao. Je li to srodstvo suvi e blisko? Ako bi sad ustvrdio kako mu Johann Georg uopæe nije otac. ili se barem njoj tako èinilo. S druge strane. U jednom je zastra ujuæem trenutku shvatila kako je dio ugode potjecao i od spoznaje da Fanni vi e nema. Nij e prestala. Tog je dana ba bio bacio oko na Klaru. otac Koestler. dugo suspregnutoj i tako opakoj radosti koj u si je sad mogla dopustiti. Nikad mu nije dala do znanja da se eli udati. Prodro je u nju izazvav i joj najpokvarenij e zadovoljstvo kakvo 5» Norman Mailer je dotad spoznala.to nije bilo upi tno . To uopæe ne dolazi u obzir! Zbog toga æe se on i Klara morati odl uèiti na hrabar korak i zatra iti crkvenu odluku. Klara je. u drugom koljenu. nije mogao skinuti pogled s nje. Sva ona ljubav koju je osjeæala za te ko oboljelu pr ijateljicu istopila se u toj neèistoj.) U stvari je prokleti sanduk ku pio jedva desetak dana prije nego to je umrla. zbog la i koja se devet godina prije ovjerila.ba kao dijama nti u muzeju! Te je kolovoske noæi u krevetu Klarin ivot primio jo jedan. koji bi ponekad potrajao cijeli sat. jer ena koja ju je na èetiri godine bila prognala. upnik nema ovlasti odobriti izuzeæe. odmah ispod srca i bila je na rubu da od ugode sklizne u tamu . Ako i ostane bez kojeg djeteta. Jer joj je du a sad bila ba tu. pa. Kad se Alois prvi put u upi u Braun auu oko toga malo raspitao. Takve su se stvari odvijale spo ro. bio je sin Johanna Georga Hied-lera. no kako je Klara sad bila trudna. du nosnici koji ih otvore mo da i neæe odm ah baciti u ko . Mo e li se to i sprijeèiti na putu brzog sklapanja Dvorac u umi 59 braka? Prema slu benom dokumentu. A i elio je uæi u brak. U Braunauu je prouèavanje problema preuzeo sveæenik u upnoj crkvi. sasvim podivljala sa svojim promjenama raspolo enja. Po prvi je put pomislio kako anonimna pisma k oja su o njemu slali Financijskoj policiji. a ako mu podari veliku obitelj. Mogao bi uslijediti i kakav upit. Nikakvo iznenaðenje.

to prije to im je otac carinski slu benik koji je cijeli dan." Ono to je davao naslutiti nije bilo zanemarivo. kolovoza ove godine i otac dvoje maloljetne djece. pa je te ko vjerovati kako æe imati jo koju priliku zasnovati uspje an brak. to im prijeèi kanonska prepreka kolateralnog afin iteta. a ona su je jako zavoljela. "ali ne bi bilo pametno poslanicu ote ati jo i t akvim kamenom. upniku je kazao: "Hvala vam na savjetu. prema prilo enom rodoslovu. Nije se ba toliko udaljio o d seljaèke lukavosti da bi plaæao desetinu koja se mo e izbjeæi. Dvorac u umi 61 "Njome æe se ukloniti obveza. "Kako vi to tako?" upitao je. mlada 6o Norman Mailer Alois se sprijateljio s domaæicom oca Koestlera." Nakon stanke za promi ljanje. Dr im kako æe papinski sud imati vi e razumijevan ja. Alois i Klar ." Herr Hitler se suzdr ao od primjedbe da se. Bio je gre nik. kazala je. Ocu Koestleru to se toliko svidjelo. Kako je takav sjaj imao i sam. oèe. zar vas ne amaraju èesto?" "Samaraju. spreman vratiti se u krilo matere Crkve. "Sretno vam bilo s biskupom u Linzu". rekla je ona. da se prijevod plati." A iz Linza se na odgovor èekalo punih mjesec dana. Stoga ponizno mole Va u biskupsku ekscelenciju da im da izuzeæe." Nasmijala se. "To bi bila 'izjava o siroma tvu'?" toliko si je latinskog Alois znao prevesti i s am. a ponekad i noæu odsutan. No. pa je polo io ruku na njenu stra njicu. a brak bi ti sretan. ma znamo mi to". mlada je trudna. a o boje trebaju dadilju. Umjesto toga. a sad ju je poèeo otvoreno prezirati." Oca Koestlera je s po tovanjem upitao: "Koji nam sad korak ostaje. Kako su p rijevodi na latinski skupi. Nevjesta se za djecu skrbi otkako im je umrla majka. bilo bi pametno potpisati Testimonium Pauperatis. Obièno ima. jer je dovoljno daleko da si ne moraju razbijati glavu ok o jednog Austrijanca i Austrijanke. Vrlinom koju elim st eæi." Da. Biskup je odbio dati izuzeæe. kao slu benik Krune. pomislio je Alois. Prirede ih dobre ene koje se ne dr e ta ko uzvi eno. da je odluèio dati ekonomièan savjet. No. Alois joj je pokazao pismo i rekao: "Tu se ne spo minje jako va an razlog za na brak. Od va s uvijek mogu puno nauèiti. O amarila ga je po licu. hvala na pitanju. smatra dobrostojeæim. ali bude tu i ugodnih iznenaðenja. Nije si mogla pomoæi." "A. mlohavom enom srednjih godina sa s jajem u oèima. na temelju s ljedeæeg: mlado enja je udovac od 10. pa nije u stanju nadgledati obrazovanje i odgajanje svo je djece. kao da eli provjeriti sredi te njene mudrosti. Mislim kako æe u Rimu uvidjeti da se èin kojim æu svojoj djeci osigurati dobru majku mo e dr ati vrlinom dobrog katolika. pred Bo iæ 1884. Dobro je sjeo". tovi e. oèe?" "Pismo s va om zamolbom sad moramo prevesti na latinski kod uèenjaka u lin koj biskupi ji. rekao je u sebi. listopada 1884. Stoga se s pravom mo e pretpostaviti kako æe ih dobro odgajati. "To je pla ljiv tip. herr Hitler. Alois je kazao: "To je dobar savjet. mlado enja Klara Poelzl. Tako æemo ga smjeti poslati u Rim. "da prekriju svoje snje no bijele s tra njice. djeèa ka od dvije i pol godine (Aloisa) i djevojèice stare èetrnaest mjeseci (Angele). nevjesta nema svojih materijalnih sredstava. godine. 27. "Herr Hitler.. Aloisu Crkva dotad nije bila suvi e simpatièna. "Crkvenjaci nose crne halje". Tri tjedna poslije. savjet je prihvatio. Zbog svega toga.k. Obrazi su joj sigurno rumeni kao i mjesto na k ojem je ostavio kompliment. Rim je udijelio izuzeæe. u Braunau am Innu Alois Hitler. ni epotpisani ponovno smjerno mole da im se velikodu no udijeli izu zeæe od prepreke afiniteta.

sad veæ udovac. Nakon svadbe. a sad su se nakon polke i nadimale. Johannina kæi. to su ih smjestili u sredi te svadbenog pira. "Eto nam krupnog momka". "Da"." Zasviralo se. koja je ime dobila po majci. rekao je Alois. gu æi i te i od stroneskog blata. no ona je tek slegnula ramenima. Na harmonici. I Johann Nepomuk je zamijetio da se prostorija zagrijala. to je bila okrutna kazna starom udovcu koji je nastojao dr ati se za ono to mu je u iv otu preostalo. Nema organa koji bi bio otpornij i na pucanje od srca starog. Sluz se prelijevala iz grla dvogodi njaka i jednogodi njakinje. star dvije i pol godine. Prvi je umro Gustav. svi pomrijeti unutar godinu dana. Sto bi moglo izaæi iz takve majke. rekao je jedan. veæ dovoljno stasalog da se upusti u ivahnu polku sa slu kinjo m koju su mladenci nedavno zaposlili. Nijedan se brak nije mogao slaviti u crkvi dok ne iste knu dva tjedna od Svetog roðenja. a ta je Rosalie ispekl a i teleæi but te odojka.a su i dalje morali èekati. curio je zeleni gnoj . "Nadam se da je tako". Napola uzrujano. Ostali su slijedili njihov primjer. Ostali su plesaèi ubrzo odustali. a majka se isprièala uz "najdublje aljenje ". Prostorija se pretjerano zagrijala. a Johann Nepomuk. koja se o nako va ne veèeri osjetila tako blizu Zlom? Èak i ako dijete pre ivi. kao i na to je ukazivao Rosalienin pogled. a Alois i Klara dali su sve od sebe da zaple u. Nepomuk je usnio stra nu moru. apnuo je Klari. koj je te veèeri nosila. Kad su je zadirkivali. Jedan je od njih imao sina. kad ga je u dobi od osamdeset i jedne godine posjetila. neæe li biti obilje e o? Ta æe je misao proganjati na svadbi. "Rije i se te slu kinje". kazala je ona. Alois se spremio za svoje sljedeæe zastranjenje. Kak o je to poslije Klara prièala: "Pred oltar smo stali prije est sati ujutro. a napola u veselom zanosu." Te su veèeri u gostionici Pommer odr ali svadbu. "Sljedeæa bi mogla biti i gora". To je dvojicu carinskih slu benika navelo na nekoliko prigu enih aljivih primjed bi. Smrt je. jednogodi nja Ida te Otto. koji je izgledao kao duh Klarine pomr le Dvorac u umi 63 . Klari ni toliko nije tr ebalo da bude posve sigurna. Èinilo mu se da æe mu puæi srce. Rosalie bi razrogaèila oèi. Svi oni sati koje je prostajao na du nosti nisu ba po mogli da se pretvori u umjetnika na plesnom podiju. Ipak. a do se dam je ujak Alois veæ bio na radnom mjestu." "Prièaj ti e". Dodatna je odgoda bila posebno nezgodna Klari: d otad æe joj trbuh narasti na vidljiva èetiri mjeseca trudnoæe. A u kamin je bila ubacila previ e drva. "sad je pitanje hoæe li se Aloisu uèiniti da bi joj ba moga o protrljati grbu za sreæu. Slje deæih æe se godina sjeæati te veèeri. nikad vi e nije bio isti. Djeèak i djevojèica glasali su se hripanjem. 62 Norman Mailer djevojku grimiznih obraza i veselih oèiju po imenu Rosalie. Ida i Otto. no Alo is je imao dvije lijeve noge. Carinski slu benici sa svojim suprugama. pre valio je cijeli put od Spitala do Braunaua. Kad sam se vratila u na e odaje. "Èuo sam da je ova grbavica grozne æudi. nadolazeæih tu nih godina u kojima æe sin Gustav. jo je bi o mrak. Gustav u dobi od dvije godine. Te je noæi z amalo umro u krevetu. Poput mnogih svadbi carinskih slu benika. Alois ju j e stalno zadirkivao: "Pa ti se to uri popaliti èovjeku ono to ima. stigla s istom epidemijom koja je odnijela i djecu. Jo i bolje. Nije bilo neva no da su joj grudi b ile nedvojbeno pune. dan je bio podijeljen na dva dijela. 4Difterija je u njihovu obitelj stigla poput Crne smrti. odgovorila mu je aptom. zar ne?" a Rosalie bi dlanovima prekrila obraze i hihotala se. Johanni Poelzl. u dru tvu Klarine sestre Johanne. pomislio je Alois. uvijek bole ljivi Gustav. star samo nekoliko tjedana. otvrdnulog seljaka. koja je dobila zastupnièku ulogu (a nosila je i isto ime) bila je grb ava. no po ivio je jo tri godine. kao i dvoje djece koje æe slijediti. rekao je drugi. kao da su zvuke s paæenièkim autoritetom ispu tali starac i starica dok poput galeota napre u pluæa ne bi li u njima oslobodili prolaz barem za slamku.

kako je tvrdio. mladim carinskim slu 64 Norman Mailer benicima. Tek je nakon Gustavove smrti shvatila da ga je voljela. pravi plavo-oki Klarin odraz. rekao mu je prijatelj. ako bi uopæe mog ao uæi dokraja u nju . Tamo je. nestajuæi u kis elom oblaku. Sad bi najvi e jednom na tjedan (a bio je sav bijesan koliko su mu vitalnosti te tri smrti odnijele) pogledao Klaru kao njihove prve veèeri i poku ao smisliti ka ko da joj izlo i stanovite specialites de la maison. "Car je on aj koji nas ima snagu voditi". Rosalie. Dok bi onih noæi kad bi na tre nutak prema Aloisu osjetila ljubav.to je veæ nauèi la kod gubitaka u obitelji Poelzl . Alois mlaði i Angela poslani su u Spital. Pokazao bi on njoj gdje se toèno nalazi Pobo nost. sad je bio s prepla enom ptièicom èiji bi ga torzo mogao opr iti èak i ako su joj bedra bila hladna poput snje nog zapuha. Bog nam samo prekine ivot." "Pretjeruje ". recimo. "Usta ti daju obeæanja koja ti ne dr i ". veæ do ivjela zrelo doba. samo bi skoèila na svoj oltar. a opet je Bogu svemoguæem bila nevjerna one noæi kad je zaèet Gustav. vezi s novom kuharicom u gostionici Pommer. izgrdio Angelu. dok su djeca bila iva. Nimalo nije sumnjala tko je za sve kriv. Djeèak sam samcat u Beèu. "Tu le i prava moæ." "Aloise". Pivo ga je pu talo.braæe i sestara. kojem s u bila tek tri tjedna! . posebno novacima. a taj je vonj nastavljao ivjeti u Klarinoj odjeæi. tu nije bilo nikakvog izgovora. èak i dok bi ga groznièavo ljubila kako bi popravila stvari. primijetio je jedne vruæe ljetne veèeri. Aloi s bi gunðao nakon to bi obavili èin. pa su izbjegli zarazu. bila j e tako povuèena da je htio usta staviti na njeno najpovuèenije mjesto. da. kao malo raznolikosti na n jegovom tada njem jelovniku. Naravno. u bordelu. Zbog takvih ga je postupaka mrzila." "Gore ili dolje. Suvi e se bojala zla koje bi donijela tim novo roðenim du ama. A tu i tamo bi mu neka od sobarica ili kuharica priredila zgo dno vla no iznenaðenje. a sad su i njena vlastita djeca pomrla. koji je oduvijek za toliko toga udio. tijekom tri odvojena dana tri sprovoda na groblju. ba kao kuje koje je vidio da re e i kljocaju zubima prema genitalijama mu jaka. Anna Glassl i Fanni uvijek su joj bile na pameti. Alois je pak odluèio kako Bogu neæe oprostiti. Poèela je kao slu kinja. govorio s autoritetom tri desetljeæa u Financijskoj policiji. kad je di fterija napala mladu djecu. S druge je pak strane uvidjela koliko je ta vrsta mr nje prijetvorna.no minijaturni ljesovi njene vlastite djece bili su poput tri posjekotine na srcu koje su probudile ljubav kakvu se. za mene je prava vlast Franjo Josip. a Anna Glassl u tim stvarima nij e izigravala damu. oti la je tri tjedna nakon Gustava. a za tim je tajnim zadovoljstvom jo i tra gala. Fanni je. Do dolaska kuæi. Kroz obje je smrti majka morala opet p roæi. Sad su joj se vratili. Alois bi obièno veæ postao zlovoljan. Nije joj se èinilo da je udata.Ottov. Znala je koliko lijes mo e biti malen . nije usuðivala osjeæati. stara petnaest mjeseci. "prièa kao da ne strepi od odlaska gore. da.bila je jaka kao i Lovaèki pas. uvijek sama. jest. Klara nije re ala niti kljocala zubima. Vodila je ona ljubav. Prekorio bi Aloisa mlaðeg. No. potom Fanninoj djeci postala dadilja. Nar avno! Ali to se tièe nje same.to nije bilo èesto . Smrad djeteta koje se rodilo da umre za nekoliko tjedana nastanio se u Klarinom nosu. ispravan ivot onamo dolje ostavljao led. Alois se nije dao impresionirati. Alois je bio blizu Zlog. potom je oti la Ida. u dvije noæi nauèio vi e nego u cijelom ivotu. Neke pojedinosti nisu mu bile nove.a odnijela ga je galopirajuæa kolika koja mu je razderala utrobu. Jedan od carinskih slu benika hvalio se kako je kao mladiæ bio u Parizu. a onda bi joj u usta mogao uvaliti Lovaèkog psa. Kao da joj je pojaèavala elju. voljela usta stavljati na razna mjesta. kao da su nosnice jo jedan organ pamæenja. Specialites de la maison! . ali sv e su njihove tri sobe u gostionici Pommer i dalje bazdjele na rasku ivanje nakon s vake smrti. Svojim bi prijateljima iz taverne bli zu carinarnice. Bio je to Ottov svr etak . takvo je to mogla razumjeti. zbog udarca koji je ubrzo uslijedio. kazao bi joj. ali je o te tri rijeèi znao sve to treba. udjela je za obitelji u kojoj djeca ne bi umirala. Francuski nije znao. a Klari se ne bi niti obra tio. pa pomajka. rekao mu je stariji prijatelj. onih noæi kad bi se Alois odluèio na voðenje ljubavi. sama.

tako sam i ja bio tu sa Zlim. bio sam treæa prisutnost i odnijelo me niz vodopad. te vruæe ljetne noæi. o krenuo se i zagrlio joj lice svom stra æu vlastitih usana i lica. èasnik u najboljoj obavje tajnoj slu bi koju je svijet ikad vidio. A ona se na la na njemu. Ljudi su danas takve pekulacije skloni otpisati kao srednjovjekovne gluposti koj e je jo prije nekoliko stoljeæa iskorijenilo prosvjetiteljstvo. to ga neæe pretjerano za tititi. napokon spreman da joj ugura Lovaèkog psa. Zbog sada nje prevla svijeta znanosti. ivio u tijelu pravog èasnika SS-a). Stoga i ne iznenaðuje da je razumijevanje liènosti Adolfa Hiltera u svijetu danas ta ko skromno. i pretvarao kako sam povjerljivi pomoænik Heinricha Himmlera (tako to sam. uvijek smo spremni p reuzeti takve uloge. nabije ga u njenu bogobojaznost. to ne . To ju je iznenadilo. U redu. "Jesam. bilo je to tek privremeno. ravno-pravnog-ili gotovo na razini Boga. Fanni j oj je svojedobno kazala to da uèini. tog politièara koji se doimao tako skromnim. ali ne vjeruju u moguænost postojanj a suprotstavljenog entiteta. u jednom ga je trenutku napustio dah. niz koji smo vriskom pali sve troje. u srpanjskom zaèeæu. A sad je opet postao mu karac! Usta su mu se zapjenila od njenog soka. gurajuæi jaèe nego ik ad. A sad. no opet je osjetila onu istu srd bu. Ona mu je svejedno stala pu iti gorljivo æu koju joj je mogao podariti samo Zli . uistinu. a to ne! Time se opaju neznalice. s njom i Aloisom. Nisam". a to sam èinio zato to sam znao kako æu se prije ili kasnije morati otkri ti. Jedan se m isterij dopu ta. no. A to je sredstvo od povjerenja upravo poèinilo izdaju: neprihvatljivo je da otkrijemo tko smo. i uistinu sam spoznao trenutak u kojem je do lo do stvaranja. . Pratio sam njegov ivot od djetinjstva pa do uznapredovale faze razvoja u divlju zvijer svog stoljeæa. to da. Ako sam se 1938. to sa sobom nosi i pomak. Bio mi je klijent. U njenim ustima. godine. pa iz oboje. rekao je. Bez obzira na to. Ujak je sad bio mlohav poput koluta iz meta. Sad su oboje dr al i glavu na krivom kraju. sve troje se oslobodilo gejzirom koji je prokulja o iz njega. naposljetku. Lovaèki se pas stao buditi. sa svojim oklja trenim brèiæem. Od samog sam poèetka izra avao strah od pothvata u koji sam se upustio. a tamo je bio Zli. Alois je bio tak o mlohav. kad sam ponudio da se demaskiram.a radi se. staviv i svoj najinti mniji organ na njegova usta i nos na koja je sad te ko disao. Stoga se Klara zaokrenula. Shvaæam da æe veæina mojih èitatelja te ko prihvatiti ova obja njenja. Manjini intelektual aca je postojanje Boga jo uvijek prihvatljivo. Je li to bilo srce? Je li on na redu za umiranje? "Jesi li dobro?" viknula je kad se svalio pored nje. Aloi s i ja punili smo maternicu Klare Poelzl Hitler. poput zadnjih udisaja djece bez koje su ostali.znala da se predaje Vragu. veæina æe obrazovanih ljudi diæi nos kad im spomenete postojanje Vr aga. devet mjeseci i deset dana prije nego to æe se roditi Adolf Hitler. o tru poput igle. Ovo je bilo bolje nego morska oluja! A tad se dogodilo ne to jo veæe jer je ona . kakva ju je veæ bila obuzela nakon to je umrla Fanni. no shvatiti ga. udi uæi i izdi uæi tako groznim hro pcem. Iznenadan ubo d boli! Naèas mu se èinilo kao da ga je oborio grom. 20. Autor neobjavljenog i nepotpisanog rukopisa mo e poku ati ostati anoniman. Da.prokleta supruga crkveni mi . Kao to je anðeo Ga-brijel slu io Jahvi one preva ne veèeri Nazaretu. prokleta crkva! . ali dva.bilo je to èudo. Nikad nije bio tako blizu. dok je njegov stari ovan za razvaljivanje vrata uzela u usta.vr atio se iz mrtvih . KNJIGA ÈETVRTA Obavje tajac I. Kad nam se naredi. sav se povratio. Prezreti. travnja 1889.od koje medu enama u Braunauu nije bilo veæeg anðela . Jo su manje pripravni prihvatiti kozmièku dramu tekuæeg sukoba Sotone i Gospoda. a i ja sam bio tamo s njima. rekao bih kako ja njegovu p sihu mogu razumjeti. Nije Dvorac u umi 65 znala hoæe li ga to povratiti u ivot ili ga dokrajèiti.No. Na mene s e vi e ne mo e gledati kao na nacistièkog èasnika. bio sam tamo. znala da je on tu. svom snagom svojih ruku. da prokleta bila sva bog obojaznost. o n ajzagonetnijem ljudskom biæu stoljeæa. Da. naseliti se u ljudski lik. a ponos mu je bio poput maèa. Poticaj je stigao iz tog izvora. pomislio je Alois . dok joj se trudio ra iriti skupljene noge. ja sam sredstvo. Ja sam u slu bi Zloga.toga je bila sasvim svjesna. a onda iz nje.

"Vi ene idete naprijed-natag poput maèeta dok si lovi rep". Klaru bi istinski prestravio svaki put kad bi mu se kapljica bale iscijedila iz nosa. a drugom dojku. Ida i Otto. u dobru ili zlu. ljubavi ili mr nji. mo da joj èak i oprostiti . Ide i Otta ispale vrlo kori sne. zakljuèiv i da se takva pobuna mora nemilosrdno ugu iti.Klarina u sta silom navesti na Lovaèkog psa i tamo ih dr ati . Tako ih mnogo izgubimo. Iako nam posljedica incesta. Na to ju je on odalamio. mogla biti jednako jaka kao i suprugovi dobro razvijeni mi iæi. Zbog tog je gubitka Klara Adolfa obo avala vi e nego to bi nalagala velika majèinska ljubav.razdragano bi se nasmije io kad bi mu se njeno lice pribli ilo . morao je svejedno odustati od onog to je dr ao svojim neotuðivim pravom. shvatila je da to radi zbog mirisa lu ine s nj enih usta. Mo da dijete neæe pre ivjeti. Kad se rodio. A kad je modrice napokon nestalo. promat ramo. Demonima i vragovima sna na su èuvstva uvijek privlaèna. kaz ao joj je. odluèili smo prièekati. iskovanog moli vom.70 Norman Mailer 2. pa je Klari na oku ostala modrica.posebno u njenoj visokoj trudnoæi . Bogu se predano molila da joj spasi svako od njene troje djece . sa zavojem na ruci. kako je Alois protjeran na svoju stanu kreveta.to bih za njega svakako mogao reæi . svejedno èekamo. (Alois je sad bio izrazito sklon . Onda j e usnila san u kojem joj je reèeno da se okane mu a. Gott im Himmel! Sljedeæeg ju je jutra morao prekli njati da ne izlazi iz kuæe dok joj se oku Dvorac u sumi 7i ne vrati boja. da je potekla krv. Buduæi da je takvo stanje dulje potrajalo. stekla je naviku svakog jutra sapunom za rublje prati usta . Dr ala je kako je Bo ji prijekor samo potvrðivao nj eno grje no stanje. Nakon to je Adolf zaèet.da. no. Kako bilo. Tako ga je sna no ujela za zglavak. Alois se uskoro morao suoèiti s moguæno æu da bi volja èvrsta poput eljeza. To je u prirodi bogobojazne du no sti. tek neki nov naèin poticanja. Adolfa je potom opet mogla ljubiti.tih se dana nije odlazilo u gostionicu. dok je on gugutao od zadovoljstva. Idemo polako. Vjerojatno stoji kako je. èak i kad seljaci san jaju crnicu koju æe u buduænosti zasijati. Nije bio zdrav. Pretjerana majèinska ljubav obeæava n am gotovo koliko i njen potpuni izostanak. za svaèim èega ima premalo ili p revi e. Kad je poèeo vri tati s aki put kad bi ga poljubila u usta. no molitve joj nisu bile usli ane. Bi li bio spreman ovo dijete po tedjeti? Je li se mogla ponadati kako mu je srd ba splasnula? Da joj je mo da podario anðela? To je u prirodi bogobojazne nade.svojom velikom rukom na njenom vratu. dr imo se pouzd anog pravila. Tjedan je dana. Klara je ivjela na rubu ponora. posebno ukoliko je dogaðaj pri zaèeæu bio pojaèan na om prisutno æu pa je razumno oèekivati pojavu iznimnih prilika. Pozornost s kojom ga je tijekom prvih dana pratila vjerojatno bi se kod neke druge ene s man je razloga za zabrinutost dr ala histerijom. Sj eæanja na njene noæi s Aloisom sad je pro imao prodoran i bolestan miris sobe u kojoj su bolovali Gustav. A potom joj je. nakon posla i ao u kupnju . nudi brojne moguænosti. Oèekivali smo kako æe nam se to pokazati korisnim. makar je smrt i dalje u Bo joj. Bog mo e . bila spremna umrijeti. Ba dareni smo da tragamo za bilo kakvim pretjerivanjem. ili mu se na djetinjim ustima naduo mjehur sluzi. kasnije preplavljena ma jèinskom ljubavi. nemilosrdno .) Ne iznenaðuje potom to je svu ljubav podarila djetetu. odluèio sam do daljnjeg ostati u Klarinoj blizini. pa je spavao sklupèan n a svojoj strani kreveta. vi e nije bilo potr ebe svako ih jutro dezinficirati.poèela je vjerovati kako bi Bog ovaj put mogao prema njoj biti blag. bio je sasvim uobièajen proizvod Klare Poelzl. Isprva nije mog ao vjerovati da bi njeno odbijanje svakog dodira moglo biti vi e od hira. Ne treba posebno isticati kako su nam smrti Gustava. ne pozivi li ni on. pa se jedno po jedno gasili tijekom nekoliko mje seci iste godine. je dnom rukom zgrabio stra njicu. Preèesto nam se dogaða da Bog zna za na odabir pa. Svako pretjerivanje u iskrenim osjeæajima slu i na oj svrsi. Kad za klijenta treba uzeti dijete. No. a ne u na oj domeni. Èim je Adolf poèeo pokazivati zn ake ivota .

-a (kako æemo Boga èesto zvati) i na eg voðe aestra . no izraz Dva kraljevstva upotrebljava se veæ nebroj eni niz stoljeæa. njegovi zastupnici . Ove zaraæene snage nikom tko je èitao Izgubljeni raj neæe biti ni ta novo. èak i ako su mu opisi zastarjeli . Milton stoga ima v isoko mjesto u na em arkanumu od nekolicine knji evnih umjetnika koje neæemo dr ati neop rostivo drugorazrednima (zbog njihove sentimentalne netoènosti). skica stvarne slo enosti dogaðanja. Primjerice. da ponovimo. do kojeg je do lo kad su se prvotni anðeoski odredi podijelili na suprotstavljene tabore od kojih je svaki bio uvjeren kako mu prip ada pravo usmjeravati buduænost ljudskog roda. a primijetit æu i kako su mnogi meðu nama dobri poznavaoci klasiène literature. Na Maestro i mi. Poèet æu primjedbom kako zbilja postoje tri vida . Istovremeno. tro i Vrijeme. slijepih ulica i primirja u na em ratu. ogranièenja i moæi svijeta koji nastan jujem. dakle. najpo rtvovanija i najvelikodu nija majka mo e stvoriti èudovi te. ako mi ustreba. dvije vizije postojanja ko je su meðusobno suprotstavljene. Milton je. oklijeva . mogu izvuæi skrivena. ili æe se premalo toga shvatiti. (Vrijeme pi em velikim poèetnim slovom zato t . Bog i njegove anðeoske kohorte djeluju na mu karce. Cesto su bili samo p ijuni. Vragovi koji slu e Maestra ne ratuju vi e protiv anðela u falangama. Ako. i za Maestra. ljuds ka biæa u toj borbi nisu mogla igrati znaèajniju aktivnu ulogu. Ne znam kako je s a nðelima. ene i djecu. prinuðeni raèunati s poje dinaènim mu karcima i enama. nastojimo zaposjesti du e mnogih meðu tim istim ljudima. moram najprije izlo iti kak ve to ovlasti nad ljudskim dru tvom elimo steæi. Do Srednjeg vijeka. Gospod nije neosjetljiv na nad e onih oko èeda. Èak æu reæi kako danas ljudi daju sve od sebe da bi izbjegli u nost bilo Bogu. K. i za Gospoda. dva podruèja. kako bi ih priveli pod njegov utjecaj. dakle. konaèan ishod ni u jednoj igri nije za nas izvjestan. kand eli nam se suprotstavljaju. Ljudi su postali tako ta ti (na raèun tehnologije) da ih podosta danas oèekuje kako æe postati n eovisni o Bogu / o Vragu. naposl jetku. Èesto otkriju (i to jako pompozno) . objasniti kakva su to Dva kraljevstva. jer ih se Bog nije odluèio rije iti. meðutim. bez obzira na to kakvu cijenu morao za to platiti. Sotonski i ljudski .Bo anski. vrhunaca. Takva moæ.jest njihovo obostrano razumijevanje da nijedna zasebna sjajna osobina vjerojatno neæe sama od sebe postati ona glavna bez pomoæi njegove ili na e moæi. ubojica 72Norman Mailer i pokoji spasitelj dozive zrelo doba. To je. bilo Maestru. Ponekad ne eli preuzeti uzgrednu tetu koju æe pretrpjeti obitelj. njego vi anðeli uvijek mogu poku ati opet vratiti dijete iz na ih ruku. Èak i na jplemenitija. No. Sad smo se veæ vj e to ugradili u svaki kutak ljudskog postojanja. Rana smrt jednog iznimnog djeteta obitelj mo e sasvim obeshrabriti. Stoga. 3Poku at æu. a mnogo je pojedinaca koji daju sve od sebe ne bi li se obranili od obiju strana. Bo ansko i Sotonske O njima bih mogao govoriti kao o dva antagonizma. Stoga i ne iznenaðuje to m nogo umjetnika. èak i kad zna da smo odreðenog pojedinca veæ dobrim dijelom preuzeli. vidim da su nu na daljnja obja njenja uvjeta. ali vragovi imaju obvezu biti upuæeni u dobru knji evnost. genija. pokazao svoje intuitivno razumijevanje suparni tva Dvaju kraljevstava. A koja bi to cijena bila? Tu postoji neobièan izraèun. tri kraljevstva. Zbo g toga je ulaganje u novoroðenèe neuravnote ena igra. meðutim. a ne dva.pa u stvari postoje tri zasebne vojske. " elim otkriti tko sam. Tome nije ni potrebno dodati da se mi vragovi svakog dana suoèavam o sa svakovrsnim anðelima (mi ih zovemo "kand elima") kojih ima u zavidnom rasponu." A mi vragovi za to vrijeme navodimo ljude koje smo priv ukli (i stvarno ih zovemo klijentima). gadova. Gospod zbog toga tuje majèinsku ljubav. Bez obzira na to koliko bio netoèan u pojedinostima. zaèetnik je opisa moguæeg sukoba tih vojski na poèetku velikog raskola. tek poèetni pristup perverzijama koje su sastavni dio postojan ja. èak i kad vodi k zlu. Sad smo. Odatle potjeèe pojam Dva kraljevstva. Prvi elem ent meðusobnog uva avanja u borbi izmeðu D. Osim toga. Stoga se tom velikom slijepcu mo e odati priznanje. elim ponuditi poèetna ob ja njenja meandriDvorac u umi 73 ranja. ele biti slobodni. Ako smo p risutni mi. èak davno potisnuta sjeæanja svojeg klijenta.nemilosrdno ukloniti djecu.

ipak. Ima ogranièenu sposobnost uvida. bojim se. Cesto nisam mogao razabrati èuva li Maestro moj dar z a neku buduæu svrhu. smjerno zamoliti Zloga da s njim podijel i prisutnost tijekom vrhunca. mo emo znatno pobol j ati. Jednom sam se prigodom ponadao. A takvih mu karaca i ena. ako smo dovoljno strpljivi. ili me samo i dalje u raznim zabitima spu ta na sve ni u razinu. S druge str ane. pod uvjetom da i dalje sv u svoju pozornost posveæujem prozaiènim du nostima s propalicama. pa sam naposljetku odabran da nadgledam rad skupine manjih de mona to su na oku dr ali austrijsku obitelj èiji bi se potencijal. Nikad Dvorac u umi 75 4Duhovi kakav sam ja dogaðajima mogu prisustvovati i kad im nisu nazoèni. Zbog toga nam prosjeèan èovj ek obièno nije zanimljiv. Trebam li tome to dodati?" Sve je to Maestro izgovorio sa svojom uobièajenom ironijom. kad se stvarno i odluèi bit i dio spolnog èina. Stoga sam dobio zadatak ostati mu nakon roðenja u blizini. zovemo Zlim. Nisam se usuðivao pitati. dakle.u spolnom èinu mo emo sudjelovati i nakon to je poèinjen. Na taj naèin mo emo osigurati promaknuæe. kao moj izravni sup arnik. One noæi u ko joj je Adolf zaèet bio sam. Rekao je: "Za to sam se toliko zanimao za to jo neroðeno stvorenje? Je li moguæe da æe jednom razviti veliku ambiciju? Mo da æu predlo iti da mu se sasvim posveti . pijane grubijane i nevjerne mu eve i ene najgore vrste. kao i anðelima. takvi su mi gubici naru ili ugled. a tom je prigodom to svakako bio. bilo bo anskih. No.nama. postati tvoj jedi ni klijent. manji vrag mo e. Postoji velika moguænost da propadne. Imao sam horde klijenata. Mojim je èulima predan takvom razin om potpunosti mirisa i tjelesnog dodira koja se mo e nazvati apsolutnom. Potreba da steknem bolji uvid u neku situaciju uvijek mora biti razmjerna ulag anju potrebnom da bi se na nekoj osobi izvr ila na a volja. No. Nije mi se te k o prisjetiti i pokoje nesretne situacije u kojoj je anðeo èuvar. kad se razvije. razvije li veæinu svog potencijala. trenutak zaèeæa ponovio mi je vrag koji mu je prisustvovao. kao to sam veæ rekao. Neko sam vrijeme dobivao samo klijente neuglednog podrijetla i skromnih dostignuæa. (Maestro nas potièe da ga. Prema tom . tek projekt.) Uvijek preraèunavamo koliko svakom pojedinom klijentu mo emo posvetiti Vremena . ali samo ih je nekolicina mogla stimulirati moje napre dnije sposobnosti. kad sam poèeo obavljati svoj zadatak s mladim Adolfom Hitlerom. kad mi je spomenuo kako bih mogao dobiti i zadat ak koji se po zahtjevnosti mo e usporediti s epskim susretima na eg Kraljevstva u tr i prva stoljeæa Rimske crkve. na kraju odnio plijen. Da. a uskoro imali jo manje. Pot icao sam. a mogao b ih navesti i sitne lopove. èesto 74 Norman Mailer naposljetku napravi malo toga korisnog bilo kojem od Kraljevstava. svejedno sam mogao upiti potpuni do ivljaj tako to sam se obratio vragu (ni eg polo aja). krvnog skandala. Moramo se svako malo zadovolji ti mediokritetima. nasilnicima i pijanc ima. a na raèun toga mi se pobolj ala osobna situacija. mogao. mo gao na kraju pokazati zapanjujuæim. Cesto sam morao biti nadglednik onima koji su roðenjem stekli m alo. mo da me to jo uvijek èeka. Tijekom jednog nesretnog pro log razdoblja. Vi e smo usmjereni na pronala enje ljudi spremnih prekr iti nekoliko krupnijih zakona bilo dru tvenih. no u tom se trenutku Maestro odluèio izravno mi zadovoljit i znati elju. na primjer.) Kasnije. U na em dru tvu ih. sredstvo koje se mo e usporediti s moæi koju novac ima nad ljud ima. S vremenom b i. radn ike i seljake koji su htjeli dizati revolucije da na kraju postanu pokvarenjaci. Moram reæi kako nam ta moguænost uvijek stoji na raspolaganju . Taj je zametak sad bio beznaèajan. Povlaðivao sam sitnim barunima i v ojvodama dok su na kocki gubili posljednje ostatke svog starog imanja. sjeæanja i zlih namjera. na jednom drugom mjestu. Zasad je to. u kljuènim prigodama. Poznavao sam nekoliko sveæenika koji su upali u nevolje s djeèacima i podosta prepr odavaèa nekretnina koji su pronevjerili sredstva. obiène vojnike da dezertiranjem ru e moral svoje satnije. oko kojeg se nate u anðeo èuvar i vrag ravnatelj poput mene. prosjeèan klijent. vi e i nema mnogo. To sam i èinio. Imao sam klijente koje sam uspijevao ta ko dobro razviti da su nam mogli poslu iti u nekom od veæih projekata. takvi su mu b ili i roditelji. koji je tijekom prvotnog èina bio u Aloisovom krevetu. ali je u rodoslovlju imao devijacija punih opojnog smrada na eg s tarog prijatelja.

veæ i istra iti neuhvatljiv u prirodu vlastitog postojanja. Ovo djelo moram napisati. Strah bi me sasvim sputao. ubrzo sam saznao kako je zaèet. a oboje mogu postojati jednakom snagom. Pod pretpostavkom da mi svoj proizvod uspije prikr iti od Maestra. U pro losti se ne bih usudio upustiti u stvaranje ovakvog zapisa. u posvema njoj preplavljenosti posvuda zastupljene tehnologije. primjerice. to znaèi da æe me skriti kand eli. Kod nas je primitak toènog sjeæanja ravan prisustvovanju. ako ba hoæete. S druge strane. objavim li ga.koji nudi kakvu-takvu za titu. Dvorac u umi 77 Dakle.vjerujem kako dr i da nikad nije bio bli e konaènoj pobjedi uzimam si slobodu da se upustim u svoj pothvat. ne udaljavam se od istine. jer mi glavna briga i nije knji evni oblik. Maestro je napredak ljudskog roda u kibernetske tehnologije mnogo pomnije pratio od Gospoda.nije ba ni skl on pu tati nam da se upu tamo u pothvate koje nije sam odabrao.) Kako bilo. moram reæi. jo uvijek æe mi preost ati odabir da svoje djelo uni tim ili prijeðem na drugu stranu. a danas mu je naporni je postojati nego ikad . morat æu se pred Maestrovom srd bom dati u bijeg.pod uvjetom da nas je èovjek spreman slijediti .demona i vragova ima previ e da bi to mogao . èak i dok nudim na uvid dodatne pojedinosti o posl u koji sam obavio u ranoj fazi odgoja svojeg najva nijeg klijenta. to se mo e izvesti samo zato to on odskora u Americi pomnije prati elektronièke nego tiskane medije. A tad æu ga morati ili obj aviti . Mogu se odluèiti uæi u na duhovni ekvivalent Programa za tite svjedoka savez nih organa. to se tièe mog sudj elovanja. Iz neus poredive sam snage te prigode zakljuèio kako se Maestro u jednom trenutku stvarno pridru io nazoènom vragu (èak i dok je Jahve anðelu Gabrijelu ponudio Svoju imanentnost tijekom drugog iznimnog dogaðaja). No. Iako jo nekoliko godina neæu biti rasporeðen samo kod Adolfa Hitlera. . Dakle. veæ strahujem od njenih posljedica. Obja njenje . (Glas mu je nepresu na k ornukopija prizvuka. 76 Norman Mailer danima mogu pisati s punim samopouzdanjem kakvo niti jedan konvencionalni biogra f ne mo e ni pribli no osjeæati. tad bih morao suraðivati s njima. Ima raznih moguænosti.) Iako Maestro ne udi utro iti dio sredstava koja su mu na raspolaganju kako bi prati o ba svaki na postupak . Sve vi e vjerujem kako æu uspje no pr ikriti postojanje ovog rukopisa. Zbog toga o njegovim ranim nismo sigurni koliko je ozbiljan kad nam se obraæa u glavi.izdaja ili nestanak. to ne smijem nièim pokazati. Svoje skromne du nosti u Americi obavljam besprijekorno. (Papir èak i nakon prerade sadr i neizbje nu naznaku nje nosti koju je Bog podario svom drveæu. No danas. barem dok ga ne dovr im. jedno pored drug og. Ona je vi e od sjeæanja. Naravno. Ova je druga moguænosti uvijek predstavljala najsigurnije rje en je (osim to bi mojoj ta tini zadala gotovo smrtonosan udarac). nisam se usuðivao pitati. Sto ako ne uspijem? Mnogi projekti propadnu. mogu u ivati u sv e rjeðem (za jednog vraga) zadovoljstvu to neæu samo ocrtati. Buduæi da nisam vjeran Maestru.ili uni titi. Ja mogu slobodno uæi u glave mnogih. a svakako je posve neobièna biografija. kakvu privatnu zonu. prikriti.e. Einsteinove posebne teorije relativnosti. Obavje tajni se rad mo e protumaèiti kao nadmetanje izmeðu ifre i njenog zamagljivanja. bio mi je staln a tema Pregleda. dogodila mi se. A uspije li mi stiæi do kraja. spreman sam nastaviti. tako vragovi ive i s istinom i s la i. Naravno. Mogao bih èak reæi da anrovsko odreðenje i nije osobito va no. Stoga sam odluèio pisati po papiru . a da ne privuèem Maes trovu pozornost. Moram priznati da mi se potonja moguænost poèinje sviðati. mogu birati . Kako fizièari trenutaèno smatraju da je svjetlo st istovremeno èestica i val. Obraæenja su im ionako osnovna djelatnost. mo e se poku ati ukra sti malo tajnosti za sebe. Otkrivajuæi postupke kojima se slu imo. Mo da se moje rijeèi neæe tako brzo uoèiti. Neki su èitatelji mo da zamijetili da sam isprva govorio o tom iznimnom dogaðaju kao d a sam i sam bio u braènoj postelji. manje strepim. Sad je veæ stvarno oèito kako ova knjiga ne pripada nekoj jasno odreðenoj vrsti. No. Sad izjavljujem da nisam. Buduæi da je Maestro trenutaèno prilièno optereæen. jer ima i povlastice romana.prilièno je jednostavni je od.

naravno. naroèito otkako im je Alois kazao kako je Fanni bila luda. Alois se o Pommeru izra avao pozitivno: "Elegantan je. Alois. A mogao je dodati ( to bi ponekom prijatelju i rekao): "Kad ti se ena s asu i. a uvijek joj pripravna bradavica nikad nije bila daleko od sinovljevih usta. To bolje po nas! (Èudovi te je uèinko vitije ako se mo e pozvati na majèinsku ljubav. kad su ga upitali za to se nakon èetverogodi njeg boravka u gostionici Pommer pres elio." Rijetko je bilo slatki a za kojim one ne bi venule. U stvari je potro io cjel okupnu zalihu tamo njih konobarica. da iskreno niti ne spominjem. zar nije?" Kako je dijete imalo okruglo lice. dopu ta . ali nije si mogla pomoæi. sobarica i kuharica koje nisu bile prestare il i suvi e ru ne. A di je bio pun nagovje taja da æe i sutra biti meðu njima. no pokojem je to zasmetalo." Druge su se ene. No. koji bi noæu pre li preko Braunaua.KNJIGA PETA Obitelj I.ma jka je potencijalni klijent. "Volim promjene". Ili. izvijestili bi kako su njene molitve bile mnogo iskrenije nego kod bilo koje mlade majke u okolici. Tu je pretpostavku pothranjivalo i dojenje. Vr agovi se. èa k i kad se radi o malenom upku koji se beskonaèno glanca. S uvi e su dobro odjeveni. jer njegov izostana k mo e potaknuti neugodnu energiju koju bismo poslije mogli iskoristiti. 82. U njega je ulijevala vlastitu snagu. do la mu je krajnje neu obièajena misao. preseli se. praktiènije naravi. pravi anðelak. Uèinilo mu se kako bi mu sudbina jo uvijek mogla namijeniti kakav vi sok polo aj. suvi e dobro govore. a amateri se uvijek jako trude gledati te u oèi. nije li Adi anðeo. Prljava bebina guzica mo e poslati signal . Glupe su bile u potrazi za iznenaðujuæe dobrim ljubavnikom. poput kuæe o kojoj bi se brinulo vi e dobrih slu kinja. Namje taj je blista o. iako nitko od gostiju ne bi znao objasniti po èemu je to stra nji kraj guske tako prepoznatljiv." Na dan kad se obitelj Hitler iselila iz gostionice Pommer." Slijedio bi jak gostionièki smijeh. Kad je navr io godinu dana. govorila bi svojem posinku i pokæerki. Ta je sel idba bila veæ dvanaesta promjena adrese u Braunauu u èetrnaest godina. A i Adijev je siæu ni anus bio besprijekorno èist poput opala. Klar ine su molitve bile suprotnost. Kuæa joj je uvijek uredna. kad bi razgovarao s kolegama s posla: "Krijumèara je lako zamijetiti. Ubrzo po Adolfovom roðenju. uzmi ivot moj. Gospode. Klara je svog sina zvala Adi. po njenoj udnji da dijete pozivi dugo. Korisno nam je i suprotno. "Gle". Norman Mailer Tad je elio da majka bude uistinu bliska djetetu. Iako Maestro uglavnom na dojenje nije gledao s odobravanjem. Alois se odluèio iseliti iz gostionice Pommer.) Izmetne drame takoðer nude prednosti. gle Angela. kod rodos kvrnuæa prvog stupnja bio je popustljiviji. Napomenut æu kako je njegova predod ba visokog polo aja bila postati ef Cari nske uprave Dvorac u umi . Ne ki od na ih manjih vragova. govorio bi. To je mo e malo nauljiti. spremno b i kazao. a ja sam i to odobravao . Nisam siguran da bih taj termin upor abio za mnogo toga drugog u ovom gradiæu.rodoskvrnac mora uvijek biti svjestan va nosti svog izmeta. " gle. nije im bilo te ko povlaðivati joj klimanje m glavom. " ene su poput guski". slegnuo je ramenima. u molitvama alile Bogu na ono to im u ivotu nedostaje. Gospode . 2. a isto tako i Angela. U oèima joj je bila ljepota. Ili izg ledaju kao ni tarije kakve uistinu jesu. ili pak predobro da bi bili uvjerljivi. Najpohlepnije su uvijek nast ojale doæi do bolje kuæe. da bi time oèaralo nove poznanike. malen i sjajan." Imao je zalihu od desetak takvih primje dbi. "prepozna ih odostraga. Klarina je molitva bila tako neokaljana: "O. Klara je za to dobar pri mjer. kojima bi o ivio stotinu trenutaka pri æaskanju. a ne Adolf ili Dolfi (Do lfi je suvi e nalikovalo na Teufel). Klara nije djeci kojoj je bila pomajka namjeravala s takvim neprikrivenim odu evlj enjem govoriti o novoroðenèetu. Bila im je dobra pomajka i Alois mlaði bio je zadovoljan. Njene su sobe u gostionici Pommer sad bile bespri jekorno èiste. pa je po to me nalikovalo bilo kojem drugom djetetu. jako malo ve u uz sentimentalno. ako æe to pomoæi spasiti njegov. "a ko ti to. velike okrugle oèi plave poput njenih i mala usta." No.

rekao je Alois. "Istina je to. Nosila je haljinu od tamne svile.samo si je toliko bijele boje kao mladenka dopustila . ja? " Ostali su se s nelagodom nasmijali. no stanarina za kuæu u Linzerstrasse nije bila velika. Dok je pio u gostionici. a srce mu je s mukom lupalo u grudima . Klara i on slo ili su se kako im treba vi e prostora i sad su ga imali. Iako ih se te ko moglo smatrati aktivnim vjernicima . Pitao se je li problem u razlici u godinama. oni su nam domari. Vlastiti! Èitao sam kako je jedan samostan u Frankoniji dospio na tako zao glas da je papa morao provesti istragu. a da bi bio siguran kojoj bi se strani trebao prikloniti svojim autoritetom. poput pèela. Samljet æe on taj kamen u prah. Veæ je malo previ e popi o. Kod kuæe bi dodatan materijal prik upljao iz antiklerikalne knjige koju je otkrio u antikvarijatu u gradiæu. no to se dalo srediti. taman toliko da drugi carinski slu benici uspiju pratiti Aloisovu raspravu i kroz njene opasnije zavoje. nastojao je povratiti ne to ponosa. Naravno. Umjesto da je o eni. ru ièastu i s bi jelim ovratnikom . tajna. rekao je. Cijelo se to vrijeme borio da se ne zaljubi u svoju enu. najbli i mu po rangu. sudbina æe mu poslije taj polo aj i donij eti.tu nije bilo gre ke! Morao se boriti da se ne zaljubi u enu koja se kao najurednija domaæica u Braunauu brinula za njega i troje djece . A ip ak ga je ko a svrbjela kad bi se sjetio da mu ne da blizu. Kuæa je bila grozna. Èak su imale i ceh. Svetu rimsku crkvu da ne spominjemo. rekla su dva pilca uglas. Iako je knji ar svoju znanstvenu razinu tijekom prizemnijih rasprava odr avao tako t o bi s vremena na vrijeme tek klimnuo glavom. Dok je Alois mislio o Klari i kako mu je od njene pobo nosti u elucu ostao kamen. tu na tavanu nije bilo nikakvih ena. Na pamet bi mu palo kako ga je s ljubavlju g ledala one veèeri kad su se vjenèali. mali zeleni grozd staklenog gro ða koji se doimao dovoljno stva rnim da èovjeka zavede da za nekim zrnom i posegne.no. gustim zaliscima. " Ako postoji Providnost veæa od vlasti Franje Josipa." "Ne pretjeruj".enu koja se prema njemu u javnosti vladala s po tovanjem koje se iskazuje caru. tajna. onda bi Klara bila t akva kraljica mrava. zami ljeno. Prava istina. napola æelavom glavom po kojoj je izbila sijeda kosa pomalo. . A i sam vlasnik antikvarijata. veæina je bila spremna priznati . niti mu je zanovijetala zbog novèanih pitanja . Na grudi je prièvrstila jedini komad nakita koji je posjedovala. Istina. to je herr Koerneru omoguæilo jedva primjetan u spon."Dobar se èovjek ne eli u kopiti". rekao je slu benik. Bez straha je izjavljivao kako se nièeg ne boji. obrijanom bradom i gornjom usnom. Sto nije vrijedilo i za Aloisa.od kojih dvoje èak nije bilo njeno! . ja se s njom nisam susreo. pa nema sve na ovom svijetu na sebi otisnut ig". Za to? Jer se Ceh frankonijskih kurvi alio na nedo pu tenu konkurenciju koju su im radile frankonijske opatice. a Crkva dr i kljuèeve. èesto bi se s njim sastajao na pivu. imaju maticu za koju rade poput kraljice. ako bi na nju stavio ruku. "U Srednjem vij eku". Hans Lvcidias Koerner. onu koju je nosila na svadb i.a na b ijelom si je èelu na u urila dra esne uvojke. "da li znate? Kurve su po tovali vi e od opatica.to je sve bila posljedica samo toga to se Klara dr ala s voje polovice podijeljene postelje. svojim je utjelovlje84 Norman Mailer njem mudrosti. svrbjele ga prepone. svejedno su bili slu benici.83 za pokrajinski glavni grad Linz. Da mravi." "Alois. jer mu se od nje je ila ko a. ali d ovoljno slièio Arthuru Schopenhaueru. Nanju io je enu koja je stanovala na putu kojim se vraæao iz gostionice. "Sve je to tajna. enu koja je i dalje imala samo jednu bolju haljinu. Alois je zakljuèio d a æe prelazak iz gostionice Pommer u unajmljenu kuæu na Linzerstrasse biti dobar pot ez. enu koja se ni kad nije alila na ono to ima ili nema. A njene oèi . "Papa veli: 'Po alji monsinjora da ispita stvar. odgrizla bi mu je. Njenu je naklonost s vremena na vrijeme morao platiti sitnim darom. Njegova je odbojnost prema Crkvi sad bila pogonsko gorivo razgovora." Hans Lvcidias je polagano klimnuo glavom. Razbje nji-vala ga je. a opet. Tajna. Zbog toga su se morali osjeæati nelagodno ako bi se bilo koja ugledna ustanova izrugivala. I doista. Kako se nikad nije prepu tao praznovjerju (osim kad jest).' Pitam vas. Herr Lvcidias Koerner mo e vam pokazati gdje to pi e. trebao ju je smjestiti u samostan. naoèalama s tel eskopskim leæama. "Da".

Ko a ga je bockala. U stvari. A nije ni mogao. (Koliko bi mu karaca to za sebe mo glo reæi?) tovi e.koliko samo taj loèe! Ne skida se sa sise. Kazao je: 'Ni jednom se sveæeniku n e treba eniti. ena je mo da prema njemu bila mrzla pizda. ambiciozan u stvarima koje sebi nikad nije priznavao. 86 Norman Mailer Najednom je poèeo shvaæati koliko je zapravo ambiciozan. "ne treba èuditi. Bilo bi to poput rijeke koja je prob ila nasip. meðutim. dobra kuharica. kazao je Alois. da bi izbjegao tro ak prevoðenja pisma na latinski. a ne. 3U na im se redovima pretjerana ambicioznost dr i silom kojom se mo emo okoristiti. Ako eli premje taj u P assau. Naroèito se dobro sjeæao kako se. uopæe nije bio kukavica. Vrijedna djeci. treba vidjeti u crkvi. Ozbiljan Krunin slu benik poput njega ne bi morao pred sveæenikom otvarati du u. rekao je Alois po to je uzeo i malo zraka. to se toga tièe. a ene privlaèi istinskim magne-tizmom." "Koji biskup?" "Biskup Linza. osim kad se radi o dr avnoj p rigodi. To je otre njujuæa èinjenica. nikad nije strepio to o njemu misle. promaknuæe bi bilo iznimno. ali ne i pre ko toga. a veæ se dugo nije brinu o zbog polo aja. Jeste li kad èuli papinu izreku? Istog pape. Da." Alois je vodeæi se tom primjedbom uistinu i stekao zavidan broj navika. pola klera su mamini sinovi. no. na misi ga se i dalje neæe naæi. koji mu je est godina prije odbio molbu da se o eni Klarom. A sa svim se tim mora pomiri ti . To znamo. Orgije homoseksu alaca. Pa su i prasnuli. ene. ukoliko glasina o Passauu nije bila sasvim neutemeljena." To je izrekao takvom snagom da mu je ostalo dovoljno vremena za veliki g utljaj iz vrèa. ( elio je da te e . Bog ju je ljudima sam usadio. naravno". morao prikazati sirotinjom. I uvjeravam vas: sveæenici koji su bili pravi mu karci. Kako mu je ma njkalo formalnog obrazovanja. "Ako ti je brat. No sad mu je taj ugledni prijatelj (preko pouzdanika u vi im sferama Financijske p olicije) govorio: "Pazi se graðana Braunaua. blagdanima. bili su i go ri. Sad su mu bile pedeset i èetiri godine. To se ni na jedn u strast ne odnosi vi e od neumjerene ambicioznosti. koji se nikoga ne boji (osim pokojeg nadreðeno g u odori). Jo uvijek ga je to uljalo.korisna je to supruga. sad je znao ovo: mora prestati srati po Crkvi. rekao je. Spr emni smo zakvaèiti se za svaki poriv koji se jaèinom otima nadzoru." Sebe je uvijek dr ao iznimnim èovjekom.previ e bi ena morao sa sobom povesti. a biskup ne mo e uæi u raj . Orgije. Sad mu je. Naposljetku. promrmljao je jedan od mlaðih slu benika. No. Nije elio da ga ponovno spopadne svrab. èuvaj si ugled. Papa sad stvarno ode i izvidi to se dogaða po samostanima. dok za bebu ima sisu poput vrelog vrèa mlijeka . Tako da si je morao priznati kako je Klara kap ital i kad su njegovi novi ciljevi u karijeri u pitanju. Aloise". bliska Crkvi. sveæenik ih ima deset. nije takav.to je monsi-njor izvijestio? Da je pola opatica trudno. Dok je hodao kuæi. ba mu je taj bio svoje dobno rekao: "Mje tani Braunaua ne znaèe ni ta." Taj mu se oprez prenio u probavu. kazao mu je prijatelj. "Moj je brat sveæenik. Znao je da æe se uspeti do razine koja mu je dostupna. Sto se njega osobno tièe. Sve do danas. "To nas. sebe nije nikak o vidio u ispovjedaonici. "Siroma ni trgovac ima jednu enu. "To æe biti tek za godinu dana. zar ne zna ?" Alois nije zaboravio biskupa iz Linza. No. Ali t o je bilo tada. Stoga to se nije mogao odluèiti treba li tom prij atelju vjerovati. dok god seljaci imaju supruge. Mo e im slobodno pokazati figu.'" Njegov je ton pre utno zahtijevao da mladi slu benici spremno prasnu u smijeh. veèeras je stvar no prièao previ e. dobro pozicionirani prijatelj u Financijskoj policiji rekao ka ko se prièa o promaknuæu Aloisa Hitlera na mjesto efa Carine u Passauu. Nitko od njegovih poznanika ni je bio takav. "Toèno je tako bilo". ambicioznost ima veze i s ciljevima Gospodnjim." "E pa ne znamo". meðutim. do ao je do nesretnog zakljuèka: sa svojim æe tiradama protiv Crkve m o da morati prestati. "Ali sad se mora paziti. Prijatelj je bio sklon spaèkama." Dvorac u umi 85 "U tom mu sluèaju skidam kapu".

ispunjenju njegove vizije.) Naravno, Gospodova je pretpostavka obièna ludost. Maestru nikad nije mrsko ponovit i nam kako èovjek koji pati od pretjerane ambicioznosti pokazuje tek da njegovom S tvoritelju nedostaje sposobnosti predviðanja. D. K. je, u elji da mu vizija bude or iginalna, stvorio ljudsku volju, kao instinkt gotovo neovisan o njemu. I opet se Bog preraèunao. Ne samo to je ambicioznost najjaèe èuvstvo, veæ je i najmanje stabilno. Toliki su meðu najambicioznijima za to to ih nije pratila sreæa optu ili upravo Boga. Velika glad za uspjehom mora, stoga, pobuditi na e zanimanje. Kao èudesan optimist, D. K. nije predvidio da bi mu karci i ene koji bi namjerili iriti njegovu viziju mor ali posjedovati nesebiènu ambicioznost svetaca. Nasuprot tome, Maestro je uvijek b udno pratio ilu izopaèenosti koja se nalazi u ljudskom tijelu. Dvorac u umi 87 Razmotrimo Aloisov sluèaj. Mnogi dr e svoje ambicije u najskrovi-tijem kutku emocija (skrivajuæi ih èak od vlastite svijesti). Jer èim ambicija postane pretjerana, spremn a je, bude li potrebno, uni titi dobar dio starih èovjekovih uvjerenja o nepovredivo sti vlastite èasti. Ili odanosti prijateljima. Preèesto ambicija postane slijepom po put kose. Stoga nije bilo nikakvo iznenaðenje to Alois nije bio prvi èlan obitelji Hitler koji æe iskusiti takav poremeæaj. Buduæi da je ambicija prava klica, zarazna je. Klara je s ad imala dijete koje je konaèno davalo znakove da bi moglo pre ivjeti, a zbog toga s u joj grudi bile nabrekle od radosti, najvelikodu nije radosti kakvu je ikad do ivje la, pa je sad eljela da Adi ima sve. Toliko je za tim udjela da je bila spremna mu u dopustiti da prijeðe polovicu kreveta. Zapoèelo je drugo udvaranje. Ona je jo uvijek dojila Adolfa. Zbog toga trudnoæa nije dolazila u obzir. Na povratak kakvog-takvog putenog zanimanja utjecalo je to to j e Klara Aloisa cijenila sve vi e. On je, naposljetku, Adolfovoj buduænosti podigao d obre temelje. Kako se njen mu uzdigao iz blata Stronesa i Spitala, do èasti koju no si polo aj slu benika Franje Josipa, tako se ona, sa svoje strane, usuðivala sanjariti o visinama na koje bi se mogao popeti mali Adolf, poka e li se kako je po sposobn osti ravan oèevoj energiènosti. No, da bi se to ostvarilo, bit æe mu potrebno da ga taj otac i voli. Jednom je, sv ojim najnje nijim glasom, kazala Aloisu: "Ponekad se pitam za to Adija nikad ne uzme u naruèje." "To bi samo kod drugo dvoje izazvalo ljubomoru", odgovorio je. "Ljubomornoj se d jeci bebe ne smiju povjeriti." "Alois i Angela stalno ga nose", rekla je ona. "Nisu ljubomorni. Drag im je. Pon ekad bih èak rekla da ga vole." "Neka tako i ostane. Mo da im je drago to ga ja ne dr im u naruèju." "Ponekad se bojim da ti do njega nije previ e stalo", usudila se reæi. Oti la je korak dalje nego to je namjeravala. Zar mu nije bilo dosta to ima tek polo vicu postelje, zar æe ga sad jo poku avati i koriti? "Da mi nije do njega stalo?" rek ao je. "Na to mogu lako odgovoriti. Nije mi do njega stalo. Jo nije. elim prvo vid jeti hoæe li pre ivjeti." Nije èesto plakala, ali je na te rijeèi briznula u plaè. Dogodilo se ono najgore i jo s e jednom pred mu em osjetila slabom. Jo se uvijek nije oslobodila ljubavi prema nje mu. 88 Norman Mailer U tom je trenu zalajao pas. Alois je od seljaka kojeg je poznavao za par kruna k upio mje anca. Kako su sad ivjeli u kuæi, a ne vi e u gostionici, kupnja se mogla smatr ati ulaganjem u za titu, opravdan tro ak. No pas, kojem je nadjenuo ime Luther, poka zao se razoèaranjem. Luther je Aloisa obo avao i pred gospodarom bi zadrhtao na svak u njegovu promjenu glasa, no na ostalo nije pretjerano pazio. tovi e, stekao je nek e ivèane navike. Te veèeri, kad se Alois proderao na njega da prestane zavijati, jadn i Luther smoèio je pod. Kasnije je Aloisu bilo ao. Pas ga je, naposljetku, stvarno obo avao. Prvo ga je, ip ak, i ibao. Dok je poku avala otpuzati, ivotinji se jadna zadnjica natopila vlastitim izmetom. Cijelo je vrijeme cvilio od u asa. Larma je probudila djecu. Prvi je iza a o Alois mlaði, potom Angela i na kraju Adi, kojem jo nisu bile niti dvije godine, a

li je bio dovoljno pokretljiv da se izvuèe iz svog niskog kreveta i do eta u sredi te dogaðanja. Klara je skoèila da ga podigne. Bila je spremna na najgore, a nije znala ni to bi to moglo biti - da æe dijete stati u urin, da æe zaplakati za njenim prsima, da æe ih Alois oboje udariti - vidjela je kako ga njen mu gleda kad joj je suvi e ha lapljiv na bradavici. No, ni ta se od toga nije zbilo. Upravo suprotno, dijete je s ozbiljnim zanimanjem pogledalo prema psu koji je cvilio, potom prema oèevoj ruci koja ga je mlatila, a u plavim mu se oèima pojavio sjaj, izraz zavidne snage za t ako maleno stvorenje. Ona ga je veæ na njegovom licu vidjela, dok ga je dojila. Ta d bi zurio u nju s nje nim izrazom ljubavnika kojeg je naèas obuzela predod ba jednako sti tijela uz tijelo, du e uz du u. U takvim joj se trenucima èinilo kako joj je to di jete bli e i kako o njoj zna vi e od bilo koga na ovom svijetu. Sad, kad je Adolf zurio u mokrog psa i potom u zajapureno oèevo lice, u njegovom i zrazu nije bilo nje nosti, veæ priliènog razumijevanja. Klaru je na tren obuzela panika, kao da djeèaka mora odmah potaknuti da zaplaèe, kak o bi mu mogla dati sisu i tako ga maknuti iz sobe. To joj je i uspjelo. Adija je obuzeo bijes, dok ga je podizala, odnosila i na silu hranila. Èak ju je dovoljno gricnuo svojim mladim zubima za bradavicu da je Klara kriknula, na to je on prest ao dreèati taman toliko da se od srca nasmije. Iz sobe iz koje je upravo iza la, èula je Aloisa kako rièe. "Taj pas ne mo e nauèiti kontrolirati se!" vikao je ono to je ti talo njega, jer je veèer grozno zavr ila. Lutheru je na usta i la krv od udaDvorac u umi 89 raca koje je dobio ravno po nju ci, no s druge je strane i na Aloisovom dlanu bila mala ali ru na ogrebotina, nakon to je jednu od ustrih pljuski prilijepio preko slo mljenog sjekutiæa u Lutherovim bijednim prednjim zubima. 4Iako u ivam pi uæi o tim ljudima manirom dobrog romanopisca, pa sam ih tako spreman na izmjenièno sagledavati zajedljivo, objektivno, ironièno, naklono, prosuðivati ih, pa èak s njima suosjeæati, èitatelja ipak moram podsjetiti kako, iako sebe ne predstavljam zlogukim (jer ne elim povr nom èitatelju opravdati predod bu kako bi se vrag trebao vl adati), ja sam vrag, a ne romanopisac. No, istinski se zanimam za ljudski karakt er. Od samog poèetka na e slu be, Maestro nas upuæuje da neprestano prouèavamo ljudski rod . Èak nas potièe da budemo bliski onome to je u ljudima bo anske elite li biti u stanju razabrati plijen koji æete poslije mo da uloviti, pomoæi æe vam razumijevanje nijansi u razlikovanju istinske i krivotvorene plemenitosti. Da u na em sastavu imamo vjersk e redove, ja bih bio pandan isusovcu. S njim dijelim temeljno razumijevanje. Uvi jek sam spreman potruditi se razumjeti suparnika - spremnost da o bo anskim osjeæaji ma saznam vi e od svih, osim mo da najdarovitijih anðela, smatram svojom du no æu. Mo da nas stoga Maestro potièe da Boga zovemo D. K. (Barem nas koji radimo u zemljam a njemaèkog govornog podruèja.) U Americi, to je D. A. - dumb ass\ U Engleskoj, B. F . - bloody fooll Za Francusku, A. S. - l'dme simple. U Italiji, G. C. - gran cor nuto. Medu panjolcima, G. P. - grande pajaso. D. K. dakle znaèi Dummkopf. Ne radi s e o tome da Boga smatramo glupim - nipo to! tovi e, iz iskustva (i izgubljenih bitaka ) znamo da kand eli mogu, ponekad, biti bistri i domi ljati poput nas. Rijeè Dummkopf koristimo, pretpostavljam, zato to nas Maestro èvrsto eli odvratiti od na e najveæe slab osti - ne eljenog divljenja prema Svemoænom. Maestro nam ne dopu ta da zaboravimo da, iako je Bog moæan, Svemoæan ba i nije. Ni pribli no. Mi smo, naposljetku, takoðer prisutn i. Ako je D. K. stvoritelj, mi smo mu najdublja i najuspjelija kritika. Kako bilo, moramo priznati da su anðeli veæinu ljudskog roda uspjeli uvjeriti kako j e na voða Zli. Stoga je najbolje, kako je predlo io 90 Norman Mailer Maestro, tim se nazivom ponositi. Kad napi em Z. ili govorim o Zlom, to èinim svjest an ironije tog koncepta. Maestro nam je toliko toga dao, na profinjeni gospodar. "Pretjerano po tovanje ostavite tovateljima Boga", veli nam. "Njima je to potrebno. Uvijek su na koljenima. No, mi imamo posla, posla koji nije nimalo jednostavan. Preporuèam da si ga predoèujete kao Dummkopfa. Jer, uistinu, kad se ume u obzir to j e mogao postiæi, to i jest. Ne zaboravite. Mi imamo priliku Svemir osvojiti. On ga mo e samo izgubiti. Nastavite ga nazivati Dummkopf. On s ljudima nije postigao ko

liko je elio." 5Smrad urina, dreka i Lutherove krvi postao je prvi u nizu dogaðaja znaèajnih zbog nj ihove moæi transmutacije - odnosno, dramatske i potpune preobrazbe. Tako je, primjerice, ritam Adolfovog pra njenja crijeva uskoro ovladao Klarinim ivo tom u kuæi na Linzerstrasse. Prije dogaðaja s Lutherom, uvijek je jako pazila, bez o bzira na to koliko bi puta Adi uprljao svoje pelene, da dijete bude èisto; taj je èi n i uistinu, kako sam veæ primijetio, postao pravo ljubakanje izmeðu majke i djeteta . Tako ga je bri no umatala, da su mu oèi sjale. Otkrio je raj. Eto ga, toèno u njegov om anusu, gdje su i vjetrovi i grèevi. A njegova je majka stalno, finoæom, nje no æu i tan koæutno æu uklanjala izmet, mokar ili suh, iz njegovog ru inog pupoljka ( to je, naravno, bio tajni Klarin nadimak za nemjerljivo dragu malu rupicu njene drage male bebe - die Rosen-knospe). Bila je tako ponosna na njen ru ièasti sjaj, da svoje veselje n ije mogla suspregnuti èak ni kad su je gledali posinak i pokæerka. A za razliku od d rugih dobrih majki u Braunauu, Angelu se ba i nije pretjerano trudila upuæivati kak o da je povremeno zamijeni. Ona je, naposljetku, bila posve nadmoæna neugodnim ele mentima postupka. Njegova stolica (koja je znala smrdjeti kao stolica bilo kojeg djeteta koje pati od kolika) njoj nije izazivala gaðenje. Ako bi pra njenje pratio strahovit smrad, ili jo i gore, nudilo naznaku prazne kaverne koja vreba mirisom ozbiljne bolesti, ona je i dalje disala mirno. Iskreno, vi e je voljela obilat smr ad. Sto jaèi, to bolje. Kao znak zdravlja. Toliko je ona voljela Adija. Da, ljubav je medu njima iskrila. Oèi su mu plesale dok mu je Dvorac u umi 9i pudrala obraze dodirujuæi ga krpicom nje no poput perom, a njoj su oèi - svjesno ili n e - bile pune divljenja to mu je iskoèio mali penis. Ona bi se potom hihotala i gur nula ga natrag (kako i prilièi) pa bi se nasmijali oboje. Jer se, naravno, odmah v ratio. Tad mu je po eljela poljubiti vrh, pa se zacrvenjela. Budi samopouzdana! Ni je to uèinila. Kakva nevina radost. A sve se to nakon dogaðaja s Lutherom moralo izmijeniti. Ponovno je poèela ivjeti u velikom strahu od Aloisa. Stalno se bojala da se Adijeve pelene ne odmotaju. Sto ako Alois naleti na ne to na podu? Jednom je, kad je oti la iz dnevne sobe da poène kuhati, u povratku odmah naletjela na dijete koje se igra lo svojim plijenom, pa je zadrhtala od pomisli da bi Alois u tom èasu mogao otvori ti vrata. Tako je poèela obuka. Kao kad se dresira bistrog, ali svojeglavog psa. U poèetku bi je Adi povukao za suknju ili je odveo do ormara u kojem je bila kahlica i viknuo da mu skine pelene. Nakon èega bi, dok je ona hvalila njegovu smjelost, zajedno, dva sjedinjena duha, obavili brisanje. Takva je inteligencija zaslu ivala potpunu nagradu. Oèi bi mu sjale. Ipak, previ e se ponadala - to znaèi - ispala je previ e ambiciozna. Htjela je da Adi n auèi sam izvaditi pribadaèe koje su mu dr ale pelene. Sto je on i uspijevao. Iz dana u dan, uspjeh za uspjehom, dok se jednog jutra nije ubo u prst. Nakon toga, priba daèama se nije htio ni pribli iti. Izdalo ju je strpljenje. Bio je tako blizu, a sad odbija nastaviti. Na kraju ga je prekorila i to je bio apsolutno prvi put da je u majèinom glasu èuo takav prizvuk. Pobunio se. Znajuæi koliko joj je va an, estoko je u zvratio - osjetio je istu onu bistrinu uma s kojom je gledao kako Alois tuèe Luthe ra. U tom je trenutku djeèaka obasjala nova spoznaja. Nije znao razlikovati psa i èo vjeka, jer je njemu Luther bio osoba u istoj mjeri kao i otac, no vidio je nepos redni ishod: Luther se sru io u posvema njem u asu, no pas je i dalje svog gospodara v olio. Tako æe i Klara voljeti njega, zakljuèio je, èak i ako je ne bude slu ao. Osloboðen pelena i pu ten da trèi gol do pojasa, poèeo je (uvijek kad mu oca nije bilo kod kuæe) svoj pr oizvod ostavljati tik do kahlice. Od èega je Klara bila tako blizu vriska, da je m ogao èuti svaki zvuk koji nije ispustila. Zbog toga se osjeæao gospodarom situacije. Oti ao je predaleko. Jednog je dana, dok je la tila kuhinjski pod, razmazao svoj izm et po tapeciranom naslonu za ruke otomana u dnevnoj sobi, prouèio ga, shvatio na t emelju nove bure u grudima - tako 92 Norman Mailer

u stanju smo mu karcima i enama prenijeti taj dar putenosti èak i kad ih ne poku avamo pretvoriti u klijente. gili". Alois je bio pozvan u Passau radi preliminarnog razgov ora i u kuæi ga nije bilo tjedan dana. pa nije r ekla ni rijeè. Sjetimo se kako je Alois. jezika dugog i demonskog. Tako puna zadovoljstva! "Ti zvijeri. U krevetu do njegovo g. ja. Osim toga. sjetimo se. Osjetila je da je to uèinio namjerno. tako brzo da se to ne da drugaèije objasniti. jo dok je od krinuo vra ta. Kad bi pas na njegovo pribli avanje zare ao.duboko. pred ponoæ se vratio. No. Sad joj je sjedio na glavi! Adolf je oti ao tiho kako je i do ao. sad. Psa je uistinu dr ao bratom i ta je bratska ljubav trajala dok si Adol f nije poèeo dopu tati previ e. u ko tanoj sr i. U privatnim zakutcima njenog uma. toliko sna nih da se opet okrenuo prema s obi. vratila se elja! . No. kao i srd be. njegov je otac Kla ru stao tuæi cijelim svojim tijelom. Do te se mjere poniziti! Kako bi je natjerao da plati za svoje srozavanje. nos i usta bio zario u Klarinu vulvu. U jednom je razdoblju prestala u ivati u dojenju. Na pomolu su bili dani odbijanja od sis e. To je dvogodi njaku bilo jasno. Alois mlaði i Angela su se hihotali. pok azat æe joj. kad smo ga zadnji put vidjeli. Za svojim je mlijekom zatulio niti trideset minuta nakon to je Klara utonula u sa n. I pokazao je. Dvorac u umi 93 Moramo li misliti da samo zato to najdublje djeèje reakcije ne po ive dulje od pola s ata. on je. nek oliko se dana osjeæao jako bliskim Lutheru. Sad je u toj ljubavi bilo i boli. zakljuèila je kako mora imati jo jedno dijete. ja. pa joj je mo da nu no jo jedno dijete. tamo ih je i dalje èuo. Bila je sretna. utisnutu izmeðu majèinih nogu. ulazila je u novo razdoblje svog braka. Jer je tih veèeri . a potom riku Aloisovog glasa. pokæerki te mu u pa èak ni is povjedaonici nikad neæe biti dostupni.ponovno o ivljavala elja. samo je oèistila otoman. Koliko je vidio na mjeseèini koja je dopirala kroz prozor. koji djetetu. kakav veæ godinama nije iskusila. Ispod nje su se èuli majèini krici. kad se èinu pridru uj emo. udarajuæi Luthera akom u trbuh. da se usred noæi pro budio i do ao joj u krevet. na najravnodu niji mo guæi naèin. Taj je put ostala nepomièno stajati. ne kako ga je nekoæ voljela." Uopæe nije bilo upitno. iznenadio se kad je. A ona je grok-tala poput svinje. meki i puni najneobiènijeg muèenja.nakon toliko godina . "Gili.da se radi o neèem novom. a on je dotad veæ dobio proljev pa se poèeo smij ati i tuliti. jesi. Njegova ga je majka izd ala. osjeæaji su se zao trili. I doista. nego da se pripi e i nama. Mogao je razabrati Aloisovu æelavu glav u sa zaliscima.) Aloisu smo svakako pomagali. a opet je i dalje nema. da. ti si ivotinja. popodne bi spavao pored psa. (Zbog toga. U tom je trenu èuo zavr ni niz krikova. pa pi tanje. èuo nekakvo dahtanje. Nikad se dot ad nije tako potpuno predao toj vje bi i tako je dobro svladao. krici koji su nagovije tali rados t to je na pomolu. Djelomice je tome razlog bio stari strah da Adolf neæe pre ivjeti. posinku. jo ne! Kroz od krinut a je vrata (koja su uvijek bila otvorena kako bi ga èula ako zaplaèe) vidio prizor k oji njegov um nije mogao pojmiti. istovremeno nemaju dugovjeèan utjecaj? Mo da on zbog te izdaje vi e neæe voljeti ma jku kao to ju je dotad volio. ne pokazujuæi ni trunke ljubavi. Adol f bi zacendrao i otrèao Klari. njegov otac sjeo. Ne to je nalikovalo na èetiri ruke i noge i na dvo je ljudi. poput vra jeg falusa. To je skrivilo njegovo grickanje bradavice. Bez obzira na to. No. tako si ru an. Jal Nikad joj to neæe oprostiti. a veliki mu je trbuh udarao po njenom. Onda je. To ga se tako dojmilo. no ona je samo uzdahnula i bez glasa ga èistila. no poèela se takoðer bojati da ga vi e neæe voljeti kao dotad. Kako je djeèak rado d olazio u majèin krevet èim bi ostala sama. bez rijeèi.) Ujutro. udarajuæi ga nogom u rebra. Adolf se tad vratio u svoju sobu. Pojavio se rizik. (Neka se zna: u tim je vje tinama i podosta na eg doprinosa. stalno su ponavljali. jedna ivotinja!" A onda opet: "Jesi. no nimalo nije dvojio. a kad je bio pospan. ne. umalo! Ne. 6. Alois nije mogao vjerovati da je to radio. Sad je rado dijelila krevet s Aloisom. jo jedanput stis . da. no jedno od njih je le alo naopaèke.neobiènog osjeæaja . ja. koju je pokazivao grickanjem njene bradavice. poku avajuæi mu iskopati o ponekad. spominjemo Zloga .

naposljetku. u suglas ju sa zapanjujuæim zadovoljstvom koje joj je svojim jezikom priu tio. To j a tvrdim. da su mu gotovo bili ravni. ali i prijetio samopouzda nju. Takvo je stanje potrajalo godinu dana.to se najvi e ticalo Aloisa .nuo guzove na njenom nosu i ustima . Èak i po to je obitelj naDvorac u umi 95 pokon unajmila stan u Passauu. A vi moje mi ljenje mo ete slobodno i odbaciti jer sam. sakrament ne bi bio tako dobro utemeljen. djelovala na njemaèkoj obali Dunava. pojed inaèni verceri. i tjelesnom i duhov nom. Stoga se silno trudio ostaviti dojam kolosalne slu bene mirnoæe. Neke od njegovih crkava sagraðene su jo poèetkom Srednjeg vijeka. moram se baviti i kakicom samom. Istina je. odaj a za muèenje. veæ treba pogledati i u crijeva i bris svega spomenutog . Neka putnici znaju da s njim nema ale . manje va noj ispostavi. Gradske s u zidine odra avale velièanstven karakter predanog vr enja du nosti. nisu se mogli preseliti prije nego to Alois stupi na svoj novi po lo aj u Passauu. No. slaganja. dnevne gnjava e. Financijska policija postavila ga je na polo aj efa Carinske uprave u Passauu. Alois je morao nadgledati druge pograniène gradove. pa se mogao pohvaliti srednjovjekovni m kulama. Doista. do sade.inter faeces et ur inam nascimur . prohujale slave i .raðamo se izmeðu dreka i mokraæe. Adolf se stoga mogao ba kariti u ve likom krevetu s majkom. (A njegova je masivna stra njica ipak mirisala ljep e od Adijeve. neprestano je vaganje bilo zamorno. Kako je veæina robe koja je prelazila granicu bila poljoprivrednog po drijetla. a mi uvijek u svakoj istini tra imo najmanji zajednièki nazivnik. novi polo aj mu je zadovoljavao ta tinu. Ako ga je boljelo to ga Klara gura u zapeæak svaki put kad se Alois vrati kuæi. Dosad je sama njegova prisutnost u odori bila ozbiljno upozorenje potencijalnim prijestupnicima. mraènih tajni. To me navodi da ka em kako se brak ne mo e na pravi naèin prouèavati samo promatranjem partnerstva. a Klari je bilo drago. Ode on iz Clunvja izrazio. dijet e je istovremeno nauèilo i da mu se sreæa vrati èim otac opet ode u Passau. drevnih zloèina. predvidljivih navika.to je bio onaj stra ni prizor koji je Adolfa o tjerao natrag u krevet i zbog kojeg je niti pola sata poslije zatulio za mlijeko m. da. Nije ni èudno da su pripadajuæa svojstva otpada dio na eg podruèja. ujutro je Alois prema Klari osjetio i nje nost. takoðer su je naveli da bude spremna oprostiti i ono prljavo. Pas sau je u pro losti bio pod vla æu kneza-biskupa. Zbog toga na novom polo aju nije bio li en stanovite nelagode. privr enosti. jer roditeljstvo nije samo kruna veæ i dvori ni zahod braka. primjedbom dostojnom najboljeg vraga . Ta neoèekivana blagost. Zbog toga je bio odsutan gotovo kao i prije . Sto se Aloisa tièe. 7Aloisovo se promaknuæe ostvarilo. A taj je bio dan putovanja udaljen od Braunaua. mirisa i tjelesnih zakutaka svog druga. Prouèio je mnoge carinske du nosnike iz vi ih slojeva . verbalnih sukoba i svakodnevnog oèaja.to je Adolfu omoguæavalo da opet spa va pored majke. S druge strane. U Braunauu. èovjeka koji je sa m sebi stavio peèat kakav se ne da raskinuti. Stoga se èesto trudim brak shvatiti kroz kloaku . to je znaèilo da æe Al ois ponekad od obitelji biti odvojen tjednima. Kao vragovi. u dreku ivimo i s drekom radimo. poznajem ki seli unutarnji otrov nepravedne kazne.a dodat æu kako to i nije najgori naèin.) Kao vrag. i naravno. pa gotovo okultnih razina. radost koja ju je neoèekivanom preciozno æu odvela 94 Norman Mailer do. no èak mu je i arhitektura bila dosadno jednolièna. Znam kakav emotivni otpad ostane iza ru nih i razoèaravajuæih dogaðaja. sad mu je postalo jasno kako æe prilièno toga ovisiti o strogosti profesionalnog vladanj a. Kako je to sv. ipak vrag. uhvaæeni su krijumèari obièno bili sitni. Na kakici brak poèiva. kad ni ta od toga ne b i postojalo. Bila je supruga u spje nog èovjeka. Braunau ima krasan polo aj na rijeci Innu. rðu impotentnih misli. U Passauu je austrijska Carinska uprava.krijumèara kriminalaca s toliko ma te. moram biti blizak izmetu u svim njegovim oblicima. prema uzajamnom sporazumu dviju zemalja . jako drago.upoznavanje svih zabranj enih okusa.one s fakultetskom naobrazbo . Razlika se mogla zamijetiti golim okom.

djeca su se jedva usuðivala aptati. u svojoj staroj dobroj austrijskoj ko i osjeæao posve udobno. dr eæi korak sve dok sve to njegovog starijeg brata nije za morilo. otac bi prinio dva prsta ustima i zazvi dao. oti li u svoju sobu. i uz to bi stenjanje osjetio kako mu se podi e eluda c.stao Adolfu puhati dim u lice. Nije se usuðivala. Alois mlaði je pak. dok bi sa svog radnog mjesta promatrao Dunav ka ko huèi ispod carinskog mosta. Ako je sprovede razumno. okrenuo se i smj estio ga Adolfu na vrh nosa. mije ao se s aromom crvenog zelja. (Ovdje nam njemaèki ljubazno nudi die Rauchivolke!) "A kakvog nam je danas raspolo enja die Rau chivolke}" upitao bi jedan mladi slu benik drugog pri preuzimanju du nosti. Osjeæala je kako bi njen mu primjedbu na raèun svoje lule do ivio kao najveæu moguæu provokaciju. Stalno je pu io. Kad bi se Alois vratio iz slu be. "Dimni oblak". Uslijedile su batine koje su se mogle usporediti s onima kakve je dobio Luther. Nije bila ljepotica. odabrao jednu od svojih lula s dugim usniko m. Nakon toga je u kuæi zavladala èelièna stega. Boravak s njemaèke strane granice utjeca o je na to da usvoji malko preo tar ton. Adi je pozvan priæi. Njegovi se podreðeni tad spuste jo razinu ni e. Adolf bi se osmjehnuo i odjurio u nu nik. Klara ga nije eljela uzrujavati. Ako b i se Alois mlaði na ao vani.s pe deset posto naklonosti i pedeset posto èiste zloæe . Ponekad bi ga kakva sitnica nepotrebno iz azvala. U ostalim ga sluèajevima ne smiju prekidati u razmi ljanju. Osjeæao je da su njegovi novi podreðeni bo lje obrazovani nego to su bili oni u Braunauu. trogodi njak prisjetio zvukova Al oisovog ljubavnog èina s Klarom. Dobio je i nadimak. Tamo je moga o povratiti. Stalno se pitao kako to da se majka nikad ne tu i na dim. divljeg pogleda. poput tijesta.m. lica nalik oèevom. neprocjenjivo vrijednim o iljcima iz dvoboja. To su bili ljudi na koje se ugledao. d a. Na isti je n aèin zvao Luthera. nije se. kod Klare i Angele izazvao pravu histeriju kad je pokupio golemo govno ko je je Adi odluèio ostaviti na tepihu u dnevnoj sobi. Potom se Adi pridru io tom zboru i vri tao zajedno s ostalima. jer ga je podreðeni oslovio s "herr slu be nik". ge gajuæi se za Aloisom mlaðim. u kojem su se dobro osjeæali meso i kiseli vonj piva. Alois je znao da se mladim slu benicima zamjerio jer im nije dopu tao ono to je dopu tao sebi no. umjesto s "herr vi i slu benik Hitler". Bi li ta nova lica mogla na njega gledati s vi e kritike? Tu i tamo. a na 96 Norman Mailer trenutak bi alovao i za Annom Glassl. pristu p se pokazuje uèinkovitim. kad su dobili dopu tenje. nabijen. pa je otkinuo dobar palac od komada koji je dr ao u ruci. Otac bi rukom trogodi njaku obujmio glavu i s osmijehom podijeljenog znaèenja . dr eæi glavu nad koljkom. Kakve li nesta nosti! Klara i Angel a krièale su od u asa. Alois mladi i Angela su. oèi bi mu se zacaklile od suza. Dobar slu benik uglavnom mora postupat i pravièno. ukoliko i h on ne to ne upita. meðu njima i one s blijedim. Veèerali su u ti ini. Dok mu je jedan dan brisala st ra njicu (a do tog je velikog otkriæa do la tek kad su mu veæ bile tri godine . postao je stro i i prema potoms tvu. No. Dragu Franzisku putenog duha. Kad su maæeha i sestra poèele vri t ati vidjev i u njegovoj ruci govno. ali je znala to se u kr evetu radi. za koji nije znao. odluèio ih je progoniti. otac nasmijao. Uz to. nabio duhan u lulu s toliko autoriteta koliko samo mo e stati u palac èovjeka od dr avnog znaèaja. Djeèak bi se zaka ljao. Misli bi odlutale do Braunaua i dviju ena koje je u tom kraju pokopao. Èim bi mu Alois pustio glavu. Ponekad bi se. Alois mladi sutradan se jedva odvukao u kolu. Adolf joj je podario novi razlog za strah.toliko s . Jednom je izgovorio pravu tiradu. Alois mlaði i Angela brzo su shvatili kako mu se ne trebaju obraæati. sad sna an. a potom svojim Dvorac u umi 97 dimom krenuo napadati kuæni zrak. Kad je preuzeo svoj zapovjedni polo aj u Passauu. tamno. odbojno poput iskonske b atine. pa je i ona utje la. Klara je to naveèer isprièala Aloisu starijem. Sad kad su mu se Klara i djeca pridru ili u Passauu. no mo e si dopustiti pokoju nejednakost. Nakon veèere preselio bi se u naslonjaè. Aloisov dah. meðutim. ba mu je takva nepravda jaèala autoritet. rumenih obraza.

veæ samo jedan. ali i samo te noæi i to na onakav naèin . Do tog je zakljuèka stigla polagano. rekla je. godine. znao je da æe doæi do promjene. no u svakom je sluèaju sposobno slu at i. Usudila se moliti za sina. "A to bi ti rekao?" "Ja mis lim da si najljep a." Klara je stvari jo i pogor ala. nasmijala se i vratila krevetu u kojem je le ala majka. iako je veæ pro la cijela godina otkako ga vi e ni je dojila. babica podigla dlan velik poput njegovog lica i rekla: "Pazi da ne ozlijedi bebu. odluèila je. postojao je i b ratiæ . No. upitao bi Adi. trebal o im je jo jedno dijete. No dodir je bio letimièa n i u njemu nije osjetio ljubav. Zakljuèila je kako u Adolfu nema dovoljno Aloisove jake graðe. godinu i pol nakon to je premje ten u Passau. ako je Klar a bila prisutna. no jedne lijepe lipan jske veèeri." "Hoæe li on sa mnom prièati?" "O.pravi idiot. Novi mora. "jesi li ti najljep a ena na svijetu?" Ona bi mu cupkala kosu." Rekav i to. Klara bi . mogao je s njom svakog jutra voditi isti razgovor. ili. a Adolf je bio spreman na oboje. rekla je babica i izvela ga iz sobe. Te su noæi zaèeli dijete. Vjerojatno ga ni u jednom trenutku nije voljela na tako je dnostavan naèin. Mali joj je Adi sa svojim jednim testisom u srce usadio sitnu stravu." "Znaèi." Privila bi ga na grudi. Kako su ga prethodne noæi bili poslali susjedima. Ta se spoznaja p otom pretvorila u njegov prvi veliki al kad je.a da veæ nije prekasno? . u koji je bilo umotano lice namre kano poput stare jabuke. o ujka 1894. kad krene u kolu. I to je takoðer njena krivnja." Klaru takve ljubazne rijeèi nisu umirile. nakon to je pojurio k ma jèinom krevetu. jer bi se za nekoliko godina mogao umiroviti. Dvorac u umi 99 Klari bi sad rijetko uspio priæi dovoljno blizu. "mo e se pribli iti novom braci. gdje su ga inkomodirali tako to j e morao spavati na krevetiæu izmeðu Angele i Aloisa mlaðeg (koji su se preko njegovog umetnutog tijela neprestano tipali). Da ne spominje svoju mrtvu braæu.e dr ala svojih neobiènih manira) ustanovila je da nema dva testisa. Sad ne samo da se davio u princes krafnama koje je èesto spravljala za desert. a to bi mu promaknuæe poveæalo mirovinu. ili shvatila da toliko eli drugog sina. Jako aktivni. pokrajinski glavni grad. Manjak jednog testisa bio je nova mrlja na obitelji Poelzl. Radovao se to æe se. mlaðem bratu po glavi opalio èvrgu. Stavila mu je ruku na glavu. Oèekivao je kako æe to biti dijete upola mlade od njega.sestru. Njene ga grudi nisu voljele bez zadr ke kao nekoæ. Radilo se o 98 Norman Mailer najva nijem imenovanju koje se u cijeloj dr avnoj slu bi moglo dobiti od Salzburga do Beèa i stiglo je u pravo vrijeme. nekoliko tjedana prije nego to æe Adolf navr i ti pet godina. "Za nekoliko dana". tijekom brojnih mjeseci. kad je nije bilo. Gradski ju je lijeènik umirio rekav i kako se zbog tog medicinskog fenomena ne treba bojati. No. vlastitu po mrlu djecu. kad doðe. barem kad se mjeri po velièini. Edmund se rodio 24. Ne samo to joj je sestra Johanna bila grbava. Upravo suprotno. ne. jer je tamo vidio tek nekak av smotuljak na njenim grudima. korak po korak. samo nekoliko tjedana prije. osjetila je prema njemu no vo po tovanje jer je ba tog popodneva saznao kako æe ga za est mjeseci premjestiti u L inz. sutradan. gdje æe biti ef Carinske uprave. nimal o snage koju je oèito prenio Aloisu mlaðem. Svog je mu a one noæi kad je Adolf zaèet voljela. 8. Klara mu je rekla kako æe uskoro dobiti brata ili .je li to bilo svetogrðe? . kad je pri ao Klarinom krevetu. Vi e se nije usuðivala misliti kako bi Adi mogao ivjeti dugo. ostao je u asnut. Oèi su mu se ovla ile suzama. "Mama". neæe se razlikovati od ostalih?" "Djeèaci kod kojih se to pojavilo ponekad su aktivni.bude li Bog tak o htio . "Takvi momci èesto kad odrastu imaju velike obitelji. koja je ipak trajala veæ godinu dana. ti æe biti prvi koji æe ga razumjeti. To je sve. preminule sestre. veæ bi ih pro dirao takvom brzinom da se Alois mladi glasno alio.mogla reæi da mu a voli opet. No. ivo stvorenje koje veæ govori. "A. s be bom moæi igrati. on bi se pretvarao kako je i dalje tako.kakva je to samo bila noæ! Ali sad bi . biti is to toliko Aloisov koliko i njen. jadan mali".

princes krafne p rvi jedem ja. Debeli djeèak bi odmah Adija vlastit im tijelom za titio od svakog napada. Ako ode tu akati mami. potom izabrao voðu jedne od vojski. A za to mu je trebala poprilièna snaga volje. A n oæu vi e nije bio siguran gdje æe spavati. o fran cusko-pruskom ratu 1870. Ali tvoja æe sestra Angela biti. Desetak malih djeèaka igralo se rata. ti si ljep a od Ang ele". gdje ih je bilo tako mnogo i tako su èesto zvonila. plaèljivko. godine. stamenog petogod i njaka. povrat ili dah i poèeli iznova." "Neæu tu akati". U prvom juri u preko ledine. ioo Norman Mailer Vrijeme je provodio razgledavajuæi ilustracije u knjizi koju je otac kupio. rekao mu je Alois. no Klara opet za njega nije imala previ e vremena. "Nisam lijepa. U meðuvremenu. Èim bi mu se nepri . Nos ga je zapekao od srd be u nosnicama. samo nesretn o nasmijala. "To mi je brat". Ili se tako barem èinilo Adolfu. Dvorac u umi 101 A uspio je i ostatak bitaka tog dana pre ivjeti bez novih sudara. ali i podmukla. Sad bi se. kazala bi mu. Dol fchen. spopala kr ivnja. Na Angelu se nije moglo osloniti. Tjedan dana nak on Edmundovog roðenja." Djeèaka je udario akom u mi icu. uvijek bi nekoga oborili.. Adi bi osta ao sam s majkom i dojenèetom. Uz to se bojao izlaziti van. jer ju je zbog manje kolièine pa nje koje je tih dana poklanjala Adiju. Klara je pak neprestano dojila Edmunda. kazala bi. Cesto bi samo stavio deku na po d. pa bi se di morao premjestiti u Angelin krevet. A svaka je gu va trajala tek nekoliko minuta. "Ne. Alois mlaði mu je rekao: "Odsad. gotovo bez daha. bi li to mogao? Tako ga je strah! Jednog je poslijepodneva. djeèaci su se naizmjenièno ganjali. Nije to ba bio ra t. rekao bi. Na ledini iza kuæe igrali su se djeèaci njegovih godina i ne to stariji. Ona bi mu ponekad rekla da ne miri i ba ugod no. nakon kole i uz veliko Klarino poticanje." Adi se nije slagao. od mene æe dobiti svoje. Kad bi te netko dotaknuo. Alois mladi je prouèio skupinu. zadr avajuæi dah s takvom snagom kao da se èvrsto dr i za u Sljedeæeg se dana igri pridru io sam. a onda ga je povrijedilo to mu na s teèenom stoicizmu nitko nije zapljeskao. Kako je Linz sedam deset i pet kilometara zapadno od Passaua. Alois te inu svog jakog glasa nije kuæi d onosio èe æe od dvaput na mjesec. "Tako je mali". Jedn om se. Da. branila njegovo pravo na princes krafne. N o. Podijeljeni u dvije momèadi. iz usta ti smrdi". prebrojili gubitke. "Dakle Adi. Alois mlaði bi mu èesto preoteo le aj. a njihovi su mu povici ulijevali strah. "i ako dopusti da Adolfa bilo tko s dr uge strane udari. Angela ga je uvijek bila s premna tipnuti. ponekad. njegov je otac dobar dio vremena provodio u Lin-zu. Ogrebotina na licu bila je povreda ravna onoj koja mu je nanijeta osjeæajima. Privremena je slu kinja spravlja la princes krafne koje su imale okus po kiselom vrhnju. to dogodilo i Adolfu. kad bi je poku ao upitati je li ona najljep a ena na svijetu. da izbjegne Angelu. Zakljuèio je kako bi rado postao hrabri vojnik. "Ah. A i nije trebalo dugo da se shvati osnovno n aèelo. Alois je dovr io prijem svoje nove du nosti. Nije zaplakao. "njemu su potrebnije nego tebi. nema vi e za tite na led ni. prvog dana je bilo jako malo batina." Nakon poroda. ja sam samo stara istro ena cura". rekla bi. Nakon èega bi djeèaci. èesto je bila preumorna da bi kuhala. ali je uspio suspregnuti plaè. Vi e lovice. znao je on da æe se to tako d ogoditi. Grubo je gurnut u rame. Vi e se bojao ismijavanja Aloisa mlaðeg nego bilo kakvih udaraca koje bi mogao primiti tijekom bitke. dovoljno ja ko da rijeèima da te inu i potom oti ao. Sad kad su Angela i Alois mlaði i li u kolu. Ustvari. Kada se Adolf te veèeri vratio kuæi. a majka bi zavrtjela glavom. bio si mrtav. pa je tresnuo na tlo. kad je debeli djeèak kojeg je odabrao Alois mladi dvojici iz suparnièke momèadi upao u stupicu. Bila je ljubazna. Zemlja ga je udarila po nosu. Iskusio je novi al koji se stopio s tu nim prizvucima crkvenih zvona u Passauu. Morao je sam sa sobom pregovarati kako bi se sprijeèio da bri ne u plaè. kazao je Adi. Alois mladi i zvukao Adolfa iz kuæe i odveo ga ne ledinu iza kuæe. Koliko god hoæu.

potom vi e nalikuje otpat-ku nego nagradi. Nema razl oga za uzbunu.jateljski vojnik stao pribli avati. prisutan jo jedan èimbenik . pri tom ne dolazi do nekih iznimnih dogaðanja. Dopu tam da se na vi im razinama vragova i anðela jedva mo e reæi tko raspola e izda nijim dstvima. No. pokoja du a koju kand eli ili mi stvarno i zaposjednemo. dobio sam uputu da njegov razvoj poènem prat iti izravnije. ( rtve takvih sukoba mogu ostati shizofrenici. ljudima di u moral. posebno kad ih osvjetljuju anðeli.rat èini i manevriranje obaju st rana. Konaèni se ciljevi ne posti u. meðutim. ali se instinktivno domislio koncepta. Meðu njima po stoji razlika. No. U konkretnim sluèajevima. S druge strane. razmi ljao je. posebno ako su majka. pojedinci koje je lako pokupiti.) Hvatanje u stupicu. Èini se . nekako ula timo ono to im je od privlaènosti ostalo. to je jednostavniji dio posla. Osj eæao je da æe u buduænosti taj debeli djeèak. To nam pomogne da se potro i jo malo suosjeæanja u obitelji." Njegovoj argumentaciji nije tetilo to je stameni. te noæi jedva da je spavao. Adi ga je mogao zadovoljno potap ati po leðima. nisu tek dvije vojske koje stalno juri aju jedna na drugu .da se Z. kad biramo metu. No. "Najvi eg se èasnika". Obièan mu karac ili ena misle kako se du a vragu preda u trenu. ipa k. mi vragovi pazimo koliko se Vremena tro i da se osvoji novog klijenta. sva ke nedjelje ponavlja u crkvi. no ta je predod ba tako pogre na da se propovijed. Posvetiti g odine kakvom vragolanu koji obeæava. Sljedeæeg je dana opet bio licem na zemlji. K. Dobici su tu mali. i to za s talno. Primjerice. Klijenti kojima je najte e priæi ujed no su oni s najvi e potencijala.ekonomiènost. Jo nije znao kako bi to nazvao. ne ignoriramo rodoskvrnuæe.a tu se usuðu jem govoriti samo u svoje ime . Mi. zahtjevnije su zadaæe . Adija se svejedno dojmilo kako se uspje no nosi s takvim stvarima. A nakon niza takvih bitaka. Vodu svake od v ojski. uveo je i dodatak. rijetko nude neke zbiljske sposobnosti. D. Treba imati na umu da dodatno ula enje u posjed nikako nije rutinsko. 9Nakon prvih igara rata mladog Adolfa. otac ili neko od braæe opsjednuti time da ne izgube i posljednje zrnce samilosti. Svaki je sluèa j jedinstven. nikad nije pomirio s propustom to nije b . brzo bi odjurio. vjeroja tno æe se pojaviti kand eli. Naravno. Rat. "uvijek mo ra po tovati. Kad je djeèake uvjerio da se promjena prihvati. neæe on ni zucnuti. nije bez paradoksa. da bi on potom pre ao kand elima. Pijanca je jako lako oklevetati. Na vlastito je odu evljenje i s am uspio jednog djeèaka dotaknuti. Èim krenemo svoje moæi ulo iti u nekog klijenta. Tu bih ga nazvao raspikuæom. postati njegov poboènik. a ona d ruga je ne bi mogla vidjeti dok ne bi pre la preko vrha. ni kod bogatih ni siroma nih. Svojim je novim prijateljima predlo io neka se s ravne ledine presele na bre uljak n a susjednoj. Vezan je uz odvojene izvore sredstava kojima raspola u Bo anska i Sotonska energija. U stvarnosti se. uveo je novi skup pravila. povrije dimo ta obiteljska srca to kucaju ljubavlju za Boga. K.-u. istresti cijele vreæe Bo anstvenosti u svoje zalaske sunca. krupni Klaus uvijek stajao uz nj ega. kao aktivna prijetnja. rijetko izostanemo kod sparivanja bogatih i slavnih (tako punih nevj ere!). tvrdio je. otkrio mu je. Klaus. no. skrenuti veæinu ljudskog roda od odanosti prema D. ne dogaða da ljude preuzmemo poput munje. nastojimo biti promi ljeniji od svo jih suparnika. ostavi proraèunsk u mrlju na biografiji. Potpuna se 102 Norman Mailer opsjednutost rijetko sreæe. Kako bi taj cilj ostvario. koji. Niti sotonska zamka ljudima zauvijek utisne ig na ih vazala. trudimo se. mora se priznati. naposljetk u. Svaka bi vojska sad mogla krenuti s podno ja suprotne padine. Stoga. na primjer. meðutim. dok æe on bit glavni. Vi e Vremena koje mo e posvetiti osvajanju kad se jednom poènemo otimati za p osjedovanje odreðenog mu karca ili ene. Na je konaèni cilj. No. U svakom je osvajanju. meðutim. dakle. mo e. ne smije se dodirivati. Sek sualni èinovi. Kako je veæ reèeno. To je vi e neprestano potezanje konopa.kroz njihovu se blokadu ne mo e tek rutinski provuæi. A dojm ilo se i mene. Debelom je djeèaku bilo stra no ao i prekli njao ga je da ne ka e bratu. tra io je.

Kako bilo. kad je trebalo otkriti naèin da se izbjegne pogibel jni tjelesni kontakt. Upleo se Maestro. Gotovo svi se s premno utjeèu navici. prikupiti nove informacije. malo je dijete uvijek bilo u opasnosti da ga odnese ova ili ona bolest. obièno veli na Maestro.io prisutan kod zaèeæa Isusa Krista. To to se zvao Adolf H itler. ipak je bilo dostatno. tad jo nije ni ta znaèilo. Stoga to u njegovu hrabrost ili snagu volje nisam ubacio neka po sebna sredstva. izraz koji smo rabili puno prije nego to su ga u Drugom svjetskom ratu usvojili piloti Ratnog z rakoplovstva. naposljetku. U ivao sam radeæi s njim. "dijete je raspeto izmeðu potrebe za ljub avlju i razvoja vlastite volje. Dok su ljudi spavali. meðutim. Kad je stigla izravna zapovijed. Nakon sedmog roðendana. No. "U njemu upoznaju svijet u svom osnovnom obliku . do sedme godine se ne upleæemo. Dijete bi èak moglo ispasti tolik o nadmoænije prosjeènom petogodi -njaku. pro ivio sam (posredno) demonski tren njegovog zaèeæa. Sreæom po nas. S druge strane. "Tijekom prvi h nekoliko godina". Ne poduzmemo li odgovarajuæe korake. Bio je ne vjerojatno potrebit ljubavi i prokleto ranjiv. Bilo koji od na ih vragova mogao je pred zoru proæi kraj kuæe i na temel ju manjih i veæih obiteljskih oluja koje su prohu-jale od pro log posjeta. Napravio sam to mi je bilo reèeno. lak e nam je procijeniti oèekivano zdravstveno stanje mladih k lijenata. Èinilo se kako æe se kroz ivot provuæi s egom koji æe sam sebe tititi. ne zanimamo se previ e za ranu fazu djeèjeg razvoja.) Iako je ono to su mi moji zastupni ci dotad mogli ponuditi bilo skromno. moglo se na brzinu proæi kraj kuæe i pokupiti potrebne podatke . (A neka se zna kako su moji vragovi vodili evidenciju i o brojni m drugim projektima u toj austrijskog regiji. U na em argonu. je r je." S toga odabir mnogo èe æe vr imo medu adolescentima. Taj se rutinski posao pomnog. To nije zahtijevalo velike tro kove. jer mi je naredba stigla usred razd . mi bismo obavili posao. Èak bih ustvrdio i da je zadatak izvr en elegantno. Adi je pokazao da bi se oko njega vrijedilo potruditi. stoga se projekti pomno odabiru. ispostavilo se kako je Isus ispao sin kao i svaki drugi. Pri kra ju devetnaestog stoljeæa. Osim u iz nimnim sluèajevima. P rimio sam izravnu poruku: "Poèni se sad pomnije brinuti za njega. Ili bih ga barem 104 Norman Mailer tako bio procijenio da Zli nije bio prisutan kod njegovog zaèeæa. Na sam pomno izvedeni proces odabira na iroko izlo io kako bih istakao koliko je izni mna bila pozornost pridana Adiju u njegovim ranim godinama. Na taj sam naèin mogao pomno pratiti dogaðanja u obitelji Hitler svih godina nakon A dolfovog roðenja. ali pasivnog promatranja potpuno izmijenio onog da na kad je Alois mladi odvukao Adija na popodnevnu igru rata. Ponovno sam se uvjerio koliko je nadmoæna Mestrova sposobnost sagledavanja. rutini i gluposti." IO. U na em postojanju prevladava nu nost Dvorac u umi da ostanemo unutar ogranièenog proraèuna. to mi je i dobro do lo. To sam. mogli bismo izgubiti dobar dio njegovog p otencijala." Osim u iznimnim sluèajevima kakav je Adijev. sam i odluèio kako neæe zaplakati dok je licem le ao na zemlji. na Maestro sljedeæih pet godina ivota naziva Dobom tupogla vca. Podaci do kojih smo do li govore kako je èesto bio u sukobu s ocem.koluju se. Uèvrsti mu kralje ni cu. takav se posao zvao mlijeèna tura. Pos lije je pokazao i da je lukav. priznajem da u djeèaku nisam vidio neki veliki potencijal. Tu se pr ovodio laki nadzor. ukoliko dom nije èuvao neki od kand ela. upadam u digresije. da je rano pristupanje rijetko nu no. koliko je trkaæi konj nadmoæan obiènoj tegleæoj ma . pa je obitelj Hitler bila uvr tena u svaku t uru razno enja mlijeka. K. mor ao pri svojoj prosudbi uzeti u obzir. Te su te nje prirodno meðusobno toliko suprotstavlje ne. kao najpreèim oblicima za titne izolacije. Deèku sam oèvrsnuo kralje nicu. veæ sam mu omoguæio dovoljnu dozu domi ljatosti da posao obavi sam. nije mi ostalo prostora za skretanje. èak i onih noæi kad smo imali najvi e posla. a potom dobio zadata k pregledati kvalitetu rada vragova koji æe nadgledati to mu radi obitelj. U pravilu. Sad veæ mo emo crpiti energiju koju je u o io D. Razmatrajuæi Adolfove rane godine.

Èak je i odrasla osoba. io6 Norman Mailer Z.oblja u kojem si nisam mogao dopustiti nove izdatke iz proraèuna. neke od figura koje je koristio bile su njegove. Zato. Svi to hoæemo. imat æe pravo na promaknuæa. Adija i bebu Edmunda iz Passaua na gazdinstvo prilièno udaljen o od Linza. to je nametnulo potrebu za veæim snagama na obje strane. Za to su nam potrebna posebna sredstva. Svi. Dakle. Naravno. I obrana se mogla p omicati. magija . Dopustite da iznesem jedan od nj egovih govora svojim trupama. dobit æemo jo vi i èin. "Zasad je dosta. osjeæamo se odlièno. Morali smo biti spremni na nagle promjene. Kako æemo do njih doæi?" "Reæi æu vam. A mi koji zapovijedamo. Aloisa mlaðeg. Neki bi stoga mogli osjetiti nelagodu pred spoznajom kako se raduju r anim uspjesima djeteta. Uskoro je uvidio. U ovo m se sluèaju promijenila obiteljska situacija. A ngelu. Bilo je pogre no vojsku slati preko vrha brda. no. Ali da bismo to postali. Adolfa Hitlera. To smo u stan ju èiniti isto kao i anðeli.kad ostvarimo zgod an povrat na ulaganje.vojska je u napredovanju morala biti u stanju slobodno prebacivati snage s jednog krila na drugo. Mi. je poslao poruku. Priznajem kako sam se potrudio nadahnuti ga. koji s u na brdo stigli prvi. "Zato to moramo vi e nauèiti o ratu? Da. Pretpostavljam kako je Kierkegaard ba na to mislio kad je ustvrdio da bi se ljudi trebali èuvati pretjerano svetaèkih osjeæaja. takvom se tehnikom slu i mo tedljivo.to su korisna sreds tva svakom autoru koji kod èitatelja eli brzo izazvati osjeæaje. A mi ih stalno potièemo da svoje èitatelje uranjaju u kupke prepune po . Unapreðivanje djet etove hrabrosti obièno zahtijeva pra njenje dragocjenih vreæa.odanost im prethod prosudbi. Obo avamo ih. a stvari sagledavati bolje nego sami. i to ba onih u kojima su sredstva to smo ih uspjeli ukrasti kand elima. elim. a vjerujem da smo za tu spoznaju obojica podjednako zaslu ni. moramo jo toga nauèiti. U toj ih je prigodi vrijedilo utro iti. Stoga se izviðaè svake vojske morao poku ati to vi e pribli iti vrh kako bi mogao vidjeti raspored druge strane. Mogli bi biti u Sotoninoj slu bi." To nije bilo neobièno za Maestra. nu n ost prethodnice. No. Ne brinite. Adi je ubrzo uspio djeèake koji su se redovito dolazili igrati uvjeriti da iz obli njih ulica i ledina trebaju pozvati jo djece. U njima u ivam o. s klona povjerovati da je to bona fide. Pr avila su se neprekidno mijenjala. Stoga Dvorac u umi 105 sam poèeo u ivati u Adijevom dru tvu kad je pokazao sposobnost da pobolj a igru rata. Logièki slijed nametnuo je novu izmje nu pravila . No. Tako to æemo razgovarati sa svima koji nam se ele pridru iti. èak i dok se uspinjala uz brdo. Popularni pisci obièno vjeruju kako djeluju i za dobrobit Boga i na obilatu vla stitu korist. Nikad ih ne razuvjeravamo." Tim se rijeèima poslu io. onda mo emo dobiti vi i èin. klijenti mogu govoriti duhovitije i samopouzdanije. Da vidimo koliko æe od toga preostati nakon preseljenja." "Klaus æe biti moj pukovnik. posebn o ako je tu prisutna i sentimentalnost. Iako smo zasad za neko vrijeme gotovi s ratnim igrama. Citati o vje tini ili trijumfu nekog protagonista uvijek æe kod gotovo svakog tko prièu prati izazvati sreæu. a da ne zna to bi j e tamo moglo doèekati. j er ne mogu biti sigurni u njihovo podrijetlo. prijatelji . veæ generala. Vi e njih! Ubrzo su se on i njegove trupe upu tali u bitke koje su trajale po sat vremena. oni. Dobri su èitatelji neza tiæena vrsta . Ja sam mu nesumnjivo pomogao obdariv i ga rj eèito æu kakvom ni jedan petogodi njak ne bi mogao ovladati. Ne sam atnika ili bojnika. treba nam vi e vojnika. Nu da nas je natjerala da sami poènemo vje to glumiti anðele. "Za to smo ovdje?" upitao bi. prvotni sudionici. kad osjeti kako mu se ulijeva ljubav. Pod na im utjecajem. Nije li tako? Klaus. Alois se spremao preseliti Klaru. Naravno. Zato nam se i obraæa t ako mnogo popularnih pisaca. osjeæam potrebu umiriti mog uæu rastuæu èitateljevu nelagodu. to kad odrastemo elimo biti junaci. koji smo u sad. A mogu ba i dodati kako smo mi vragovi po tome nalik ljudima . ili jo bolje." "Naravno. Broj sudionika poveæao se na petnaest do dvadese t djeèaka sa svake strane. eli li ti postati junak?" "Da.

Sitne. èetrdeset i pet kilometara od Linza. nakon posljednje bi mu titule. Upravo je zbog toga ubla io zabranu pu enja. umirovljenje nije moglo proæi a da se u dotad posve impresivnom zdanju ne otkrije nekoliko pukotina. S duge strane. Nije svaki novèiæ jednako vrijed an. ali stalne povrede ta tine neprestano su mu spu tale ambicije na skromniju razinu. kad proðe ljeto. zaslu io je sad okusiti i m alo meditativnog nektara. sad je u ivao u vlastitom duhanu.ona i Klara svakako su bili sparni. Klarin otac. Naravno. Najbli a je kola bila tek u susjednom zaselku.) A nije bio ni toèan i io Norman Mailer kao nekoæ. No. u najmanju ruk u. jedva èekaju da ode u mirovinu. svi oni problemi sa zaposlenima koje je imao u Passauu bili su ovdj e jo i veæi. Moglo bi se reæi kako su prve dvije u bra k donijele osjetna sredstva. za koje se èinilo kako nikad neæe propustiti pr iliku nenapadno pokazati prijezir prema manama slu benika vi eg ranga. u gradu Hafeldu. Imao je dovoljno novca. Alois se jako dobro razumio u novac. iako se s tim nije mogla mjeriti. ipak je bila di jete dobrostojeæeg seljaka. No. Gornje Austrije. Fischlhamu. Da. I obitelj se p ovukla duboko na selo. Iako je imao pravo ostati u slu bi jo dvanaest mjeseci. a to je u na em gospodarstvu svojevrsna dodatna k amata. a zbog tog samopouzdanja ni ih slu benika Alois se sebi èinio nezgrapnim. Jednom ili dvaput èak je zaborav io to je kanio reæi. mladi i stari. dok Alois ne zavr i svoju slu bu u Linzu. Naposljetku. B io je glavni grad najva nije pokrajine. izvukao neke dugo èuvane krune. KNJIGA ESTA Gazdinstvo I. g°~ dine kupio posjed koji mu se uèi nio odgovarajuæim. To je uvijek slu ao od Johanna Nepomuka . kod prolaznika nije u svakom trenutku o stavljao dojam besprijekornog slu benika. Alois se spremao u mirovinu. dovoljno dugo oklijevao da mo e razmisliti o moguæim posljedicama. A poèelo mu se èiniti kako svi njegovi suradnici. pa je stoga Carina bila i spunjena ambicioznim ni im slu benicima. efa Carinske uprave. mo e i skonèati kao imuæni tip koji se vrat io zemlji. Pa èak i ako je Anna Glassl uspjela. Klara na gazdinstvu ivjeti s njihovo èetvero potomak a. ali ni eg roda. Adi upisati u prvi razred. Dobit ostvarujemo mi. U meðuvremenu æe. Ba u trenutku kad si je rekao da se treba vratiti zemlji. Franziska. a on u Linzu bio slobodan.gre nih predod bi. povratiti polovicu svojeg velikog miraza. Prvi put nakon svih tih godina u odori. Kupit æe seosko imanje. Tijekom zadnje godine rad a na Carini krenuo je u potragu i u veljaèi 1895. u daljenom kilometar i pol i tamo æe se. Duboko u sebi. èovjek je za novac koji nije zaradio na ispravan naèin morao plaæat i danak. Kad uzmemo u obzir skroman materijal kojim je morao hraniti svoju stamenu psihu. nije u njemu mogao u ivati. sudskim putem na raèun njihovog razvoda. Uz to je dr ao i glavnic u i kamate na dobar dio miraza triju ena. Vi e nije u ivao u zatomljenoj srd bi mladih slu benika. A da postane gospodin sa seoskim gazdinstvom? To n e bi bilo tako lo e. teta! Da je barem u ivao u svom zadnjem polo aju u Linz u. nekoliko mjeseci. Pogre no prikazivanje zbilje æe. ne pod jesenjim suncem njegovih posljednjih dobrih go dina. (Za to bi sad trebalo ulo iti suvi e velik n apor. ostao polog stvarnog zadov oljstva. Linz je bio jedno od glavnih sredi ta pod paskom Financijske policije. Jo i gore. preostala polov ica nije bila mala. No. Ponekad bi ga zb og tih misli pro la jeza. Mogao bi gotovinom kupiti pristojno gazdinstvo. Veæina je tih mladiæa smatrala kako se samo po sebi razumije da æe u buduænosti dobiti visok polo aj. Tijekom zadnje godine slu bovanja. Mislim tu na Aloisov ego. Èak je i stari Johann Poelzl. poèeo se osjeæati prestarim za druge ene. nikako. Imao bi i mirovinu i u teðevinu ."prav . u èasu izricanja stegovnog prijekora. Ponekad bi. U travnju s u se stoga Klara i djeca preselili iz Passaua u novoizabrani dom. slu bovao je gotovo èetrdeset godina. Dobar se dio njegove imovine mogao smatrati cvijetom pon iklim iz grobne zemlje miraza preminulih supruga. to mu se nije èinilo mudrim. dok se Klara u Passauu brinula za djecu. Ma k vragu sve! Rodio se kao seljak. Novac je uvijek proizvodio odraz naèina na koji je steèen. kad su se o eni li. navesti Boga da gubi vrijeme.

veæ tad je razmi ljao da se onamo mo e poslije povuæi u mirovinu. Pet godina ranije. gospodo. To bi mu bila etva. mu karcu seljaèkih kor ijena va an kao to je slonu va na surla. Ba io bi se proizvodnjom meda za tr i te. dva konja i krava. U njega uopæe nije imala povjerenja. dok se Klaru sna no dojmilo. Èinilo se savr enim. Njemu se vi e sviðalo pèelarstvo. posjedovati mal o zemlje Dvorac u umi ni bilo bi kao da ti je izrastao jo jedan ud. Namjeravao je podiæi ko nice. Johanna se nimalo nije bojala Boga. Kako nimalo nije elio da ga smatraju èovjekom zagledanim u pro lost. Svijet pèela je èudesan. kao i krmaèa prvakinja. Zvalo se Rauscher Gut ( to bi se moglo prevesti poput Imanje na vjet rometini) i sastojalo se od devet rali pa njaka i dvokatne drvene kuæe pod slamnatim krovom. Uz to su tu bile i voæke. "Nije poput moje ene". ("Sie ist bierV) Alois je to prvo gazdinstvo pak uspio prodati uz skromnu zaradu. veæ se. Alois sve vi e prièao o i rim konceptima pèelarstva. Med koji dobivaju iz nektara i cvjetnog praha nije namijenjen samo njihovoj potro nji. otprilike kad se rodio Adolf. On æe uzgajati pèele. Prisjetimo se. èak ako u sada njim planovima nije za sebe predvi dio te ak rad na zemlji. Johanna nije dobro vodila gazdinstvo. pa je èak i uzbudilo) proveo j e niz veèeri uz piæe kako bi se pobli e oprostio sa svojim podreðenima i desetljeæima rada . 112. "Prava ena . u istoj gostionici u Linzu u koj u je i inaèe nakon svoje smjene na Carini svake veèeri zalazio. Na kraju se odluèila vratiti ocu i ma jci . Dogodilo se obrnuto. "Klara je spremna poljubiti svaki kri na koji naleti." Kako bilo. Svake je veèeri svaki stol napadao s toliko teza o "tajanstvenoj psi hologiji tih malenih stvorenja". A pa. Johanna je bila Aloisova ljuba vnica one nezaboravne prigode. Starcu je bilo dovoljno da popije tek jedno piæe. ta siæu na stvorenja stavljaju svoj ivot na raspolaganje jednom cilju: stvaranju buduænosti nara tajima koji slijede. bol je nego da doðe ivjeti s njima kao spremaèica. A to je bilo i gazdinstvo koje æe m oæi voditi sam. kad je ta tema bila posrijedi. Isto tako. pa bi to poèeo nep restano ponavljati. U staji su bili sjenik. Prije ili kasnije. s lijepim pogledom na planine Salzkammerguta. veæ je bio kupio jedno gazdinstvo . Po tuj polje. pa kupnji imanj a u Hafeldu nije pri ao s negativnim primislima. no. dr ati pr edavanje poput kakvog sveuèili nog struènjaka! Tako je tih zadnjih tjedana prije umirovljenja. To mu je na vi e naèina ispalo uzbudljivije od djetetovog roðenja. Jadna grbavica! Kako bilo.a je ena polje". Kakvo je to samo postignuæe za neobrazovanog seljaka iz Waldviertela." Alois joj je zbog toga mogao skinuti kapu. u vjeravao bi ih." A Alois se. par starih kolega i nekoliko uglednih gradski h slu benika da s njim popiju podosta krigli dok je raspredao o prednostima i tajn ama pèelarstva. "nije trebao pobiti tolik o èlanova obitelji Poelzl. posljednjih dana prije sveèanog umirovljenja (koje je obilje io Aloisu pri hvatljivo panegirièki ton. Zemlja æe se odmoriti." U toj se izreci Alois mogao pronaæi. svakog bi na jamnog radnika otjerala svojom o trom jezièinom. rado je govorio u gostionici. Dobar bi med mogao postati jo i najunosniji urod. oko sto i pedeset kilometara od njegovog tada njeg radnog mjesta u Braunauu. Johanna Poelzl. ali se mo da ba neæe proslavit i urodom. Zemlje nije nestalo. Za razliku od prv o troje Klarine djece. zgodno æe poslu iti da se zbrine njegova urjakinja. izvijestio bi svoje kohorte u piæu: "Uz rijetke iznimke. doista pomalo smatrao i pravim mislio cem. proizvodi . "Bog". urjakinji nije bio posve nesklon. da su se ni i slu benici meðusobno upozoravali: "Ne d ajmo veèeras Dimnom oblaku da nas svojim pèelama istjera kao dimom. svojevrsni peti ud. tjerajuæi mlaðe suradnike. Nakon to ga je kupio (i tek nakon to ga je kupio) susjedni bi sel jaci prido lici natuknuli kako je zemlja dodu e prekrasna. Imanje se nalazilo blizu Spitala. Te je primjedbe dr ao zavitlavanjem kakvo starosjedioci namijene prido lici. U meðuvremenu. Norman Mailer I doista. s tom kupolom na leðima. Nije je elio svake veèeri gledati u dnevn oj sobi. njemu to nije va no.pravu æe enu naæi na polju. U tome se snalazio. usredotoèio se n a sada njost. zemlja neæe umrijeti. izjavila bi. o rasi i kesteni. ali njegovog vlasni tva jest.koja se takoðer zvala Johanna.

" 2. Bio je to grub i neprecizan proces. da je mog ao kritièki ocijeniti nove naèine uzgoja. Ima tu puno vi e nego to bi èovjek mislio. Nikad ne presta u mahati krilcima. dok lete natrag u ko nicu. jer se proizvod mogao lako proda vati. to u njemu jo nisam razabrao. n . U svoje je vrijeme predstavljala napredak u odnosu n a barbarski postupak . elja za novcem obièno je gla vni pokretaè koji ljude poput njega navodi na nove aktivnosti.) Na odgovor se odva io jedan od starijih gradskih slu benik a. Nakon èega mogu samo umrijeti. no u brzo mi je na um pao vjerojatniji razlog. turobnog raspolo enja. no napredni su pèelari danas govorili o ko nicama koje bi postale panda n. tvrdio je. To nije bio ivahan pivski r azgovor. Nakon toga bi pèele gotovo pale u komu. No Alois se. rekao bih. Èak je i u Austriji bilo pèelara koji su tu staru ple taru bili spremni odbaciti. "Neke pèele "." Klimnuo je glavom. Usprkos dimu. poput pogibelji od prilièno brojnih uboda. to je postupak. Novi stambeni prostor. mnoge od tih pèela radilica nep restano su zauzete Dvorac u umi hlaðenjem unutra njosti ko nice. o kojem se na iroko raspravljalo. Aloisov je zanos bio suvi e iskren. rebrasti. "one krupnije. zdepasti. Nije to vi e bio èovje k kojeg sam poznavao. Cijelo ljeto. moglo bi biti pametno baviti se time. Da. a te su stare pletare bile pun e nedostataka.i kako bi hranio njihovu larvu. Da bi pokupio med. mogao bi nastaviti jo cijeli sat. Praktiènu sam stranu shvaæao. svejedno me progonila neugodna sumnja. Zbog toga je razmje rno pomanjkanje te elje upuæivalo na to da se Alois u svoj pothvat spremao upustiti kako bi zadovoljio ne to. stvaraju dru tvo koje nalikuje na em. to je tek jedna od prepreka na koje pèel a nailazi u potrazi za mirnim ivotom. umjesto da se istro eno srce ug ro ava oranjem. Za to? Jer larva ne mo e pre ivjeti. dragi moj gospodine! Vi se. ii4 Norman Mailer Posljednjih se mjeseci èak potrudio napisati kratak èlanak za pèelarski èasopis. Slamnate ko nice. Nakon to je nekoliko puta znakovito potegnuo dim iz svoje lule. Kako to èine? Svojom neumornom aktivno æu. Odbit æe èak i tako m oæne napadaèe kao to su ose i paukovi ili pak termiti. sav vam svijet kukaca. ali u kojem se sigurno mnogo te e radi. eli doæi do besplatnog obroka meda. Poneka d se pletaru moralo razderati da bi se do lo do proizvoda. gos podo. primijetio je sad. No. tako tajanstven da ga jo nisu dokraja razjasnili niti suvremeni kemièari. èak i dok druge pèele izlaze u potragu za dodatnim namirnicama s cvjetnih polja. Dopustite da ustvrdim kako su pèele jedno od èuda svemira. pa to su samo kukci. kazao je: "Daj . ako je prevruæe. jer su sagraðene simetriè iz istog voska koji ti kukci radnici rade iz cvjetnog praha. No. postanu stra ari koji paze na ulaze u ko nicu. O tome je govorio njegov èlanak. Zvale su se ple-tare. tih posljednjih veèeri. Neke od njih." Ni jedan ni i slu benik nije elio ulaziti u raspravu." Njegovo je dru tvo klimalo glavom. To mi je mutilo razumijevanje. pèelar je stanovnike ko nice morao omamiti dimom. (Ako se ne bi suzdr ali. koji su mu i objavili. mogao svrstati u one predavaèe koji su uvijek spremni pokazati nepopravljivi manjak osjeæaja za svoju publiku. uspij eva im ostati u zraku pod teretom cvjetnog praha i nektara koji je te i od njih sa mih. Na Aloisovo zanimanje za takve stvari nisam se bio pripravio. s du nim po tovanjem. vid ite. S d ruge strane. pravog pèelinjeg velegrada. Alois je stekao takvu razinu knji kog znanja o toj temi. barem je tako tvrdio èlanak. slu e vrednijim ciljevima od prosjeènog ljudskog tupana. to je pravo èudo vidjeti. a pèelarstvo je nosilo i rizik. novi se izum. Razmislite samo. na propast osuðeni predmeti. uskoro æe biti za starjele. "Ta je larva smje tena u najsi tnijim moguæim esterokutnim æelijama. Uopæe ga nije brinula dobit. Tisuæe krilaca ma u poput lepeza. Alois. razvio u Engleskoj i Americi. o tprilike velièine i oblika trbu astog ljudskog torza. Skupl jaju cvjetni prah u èaske na svojim no icama i potom. Jeste li to znali? Spremne su na boj po cijenu vlastitog ivota. No. neke bi pèe le ostale dovoljno aktivne da skupljaèa meda ubodu. Sjetio sam se kako se u jednom gradiæu blizu Braunaua veæ poku avao baviti pèelama.ra iren tijekom Srednjeg vijeka . U te kom radu rtvuju ivot kako bi stvarale propuh koji hladi ko nicu." "A ne.da se pèele istjeruje iz ru pe u drvetu. I velim vam. Mnoge ih èak pritom potpuno istro e. varate.

Radi èega? Sto bi titili? Klari smo se. ali im to nije uspijevalo. jer je bio pametniji od njih. tehnologijom . priroðenoj okrutnosti (sirovost da i ne spominjem) moglo t ako osloniti. koji sve do odlaska u grob poku avaju izbjeæi pomisao kako je njihov sv emir mo da ipak stvorio Bog. Aloisu se èinilo kako kod pèela ima stvari koje se mogu usp orediti s njegovim ivotom. a na svakoj je u mre i okomitih i vodoravnih redova bilo mjesta za tisuæe æelija. to znaèi. jer nam nije bio klijent.e veæi od drvene komode koju mo ete postaviti na klupu. pak. njega i pèela. slu enj e drugima. eluca punog nektara. Alois se odluèio u prvi plan staviti moguænost novèanog dobitka. bilo koji krasan cvijet iste vrste koji ju je na povjetarcu pozivao. Pod plodnom toplinom sunca. Pèele radilice bi tad mogle svoje siæu ne vo tane æelije graditi s obje strane. Pretpostavljali smo kako æe nam u tom sluèaju biti otvoren.a osl onac nam je bio Alois. s te kim vreæam a peluda na sebi. I Adi takoðer. u dana nje vrijeme.i opet. Uvjerio ju je kako je novi projekt prije svega praktièan. Alois nam je bio od izravne koristi. prosjeènim je ljudima takva pomisao odbojna. 3Alois nam nikad nije bio klijent. to je bio skup potez. Naporan rad i zadovoljena elja! Osjeæao se bliskim toj pèeli koja je u letu vrludala natrag prema ko nici. A to je i bio smisao cijelog èlanka . Svakog toplog dana. Alois se nije spremao otvoriti vrata u svoj mistièni dio. Kako bi to Bog dopustio? Uobièajena alopojka. U sljedeæem bi se trenu ista pèela odvojila od jedne strasne po ude kako bi uronila u drugu. zla djeca mogu potjecati od majki prepunih ljubavi. Te ko da æe tak av lik èuvati kan deli. kazao joj je. da bi taj pothvat objasnio Klari. A ne smijem si dopustiti da takvo to zan emarim. Ako mu je Klara povjerovala.mudro st. hipetrofirana mu se ljubav prema pèelama vi e nije uklapala u karakter. Ja sam se prilièno zabrinuo. Bio je. U Aloisovom se sluèaju radilo o otkriæu kako je suradnja moguæa i izmeðu moænog i siæu nog. Na slièan naèin i ateisti vjeru supstituiraju kroz poganstvo. To bi nam donijelo gubitke . Na kraju je veæ nepogre ivo znao to je kod carinskih prijava nep oznatih istina. Nju je èinilo znanje to spremaju drugi. neki su pèelari i zraèunali kako svaka ko nica sad nalikuje neèem to bi u buduænosti mogla biti golema stam bena zgrada. Ateisti poput njega. Zakljuèio sam ka ko Alois tra i naèin da se pribli i Dummkopfu. U pitanje dovodi njihovu vjeru u D ummkopfa. On je posjedovao istinski med . ali i nu an. Na njega se u èvrsto ukorijenjenim navikama. No. dok bi po drugom cvijetu posip alo pelud koji je pokupilo na prvom.koju obièno dr e najboljim moguæim rj e enjem za probleme ljudskog roda. Ponekad ih dr i iznimna privr enost nekom prirodnom fenomenu. ili. ako sam mu htio shvatiti motive. I to krajnje uredno! Kako se u tu komodu mo e ulo iti vi e ladica. To me opomenulo na oprez. Kad sam se veæ prilièno zabrinuo. Takve dame svoju ukradenu spolnost mogu prihvatiti samo putem razn ih krivotvorina. jedne sam mu noæi u ao u um. dok bi dlaèice na pèelinjim no icama prekrio cvjetni prah.jer. Nije li Alois enama dao mnogo. cvijet bi pèelinjem n6 Norman Mailer jeziku predao svoj nektar. dovoljno pokvaren da nam stoji na raspolaganju uka e li se za to stva rna potreba. bude li potrebno. Time sam uisti nu uspio steæi bolji uvid. Naravn o. da se. kako bismo djeèaka mogli oblikovati. a to ne. siæu na stvorenja koja je mogao razumjeti. Adolfova mr nja prema ocu mogla pojaèati ili oslabiti. produktivnom doprinosu. za to? Izravno je nismo trebali . Dobro æe se zaraditi jednim èistim poslom. ti su tragaèi za hranom znali kako sunce mo e biti vruæe i kakvu t o intimnu udnju sunce izaziva u cvjetnim laticama. ja nisam. a st vorenje bi tad spremno stalo skupljati jo nektara. ka o to sam veæ primijetio. odluèili ne pribli av ti. za na a mjerila. posebno kod ena koje su ga eljele zavarati. popunio bi se okomito ulo enim vo tanim ladicama.uistinu vizionarski . ali je dosta ostavio i sebi .mno tvo prikupljenog znanja kako se treba nositi sa svojim carin skim kutkom svijeta.no. prosjeèan Dvorac u umi èovjek. koje to sve tajne sa sobom nose obièni i . Na to smo se mogli osloniti . a Alois mlaði i Angela æe pomagati. koja je svojedobno dobro zakraèunao. nalik su pobo nim djevicama koje se boje isku enja svetog rdnih nagona. Aloisu su pèele u potrazi za n ovim cvjetnim poljima postale bliska. no stalno je zami lja o pèelu na ulazu u kaverne cvijeta.

trgovaèki putnici. Takva bol sigurno izra ava i sunèevu srd bu. Dopustite da se pretjerano ne zanesem bujnim nabreklinama Alois-ovih misli. Mu karac malo meda mora ostaviti i sebi. puno vi e. no dan je bio topao i Alois je.glas mu je bio sna an. Kakve ih god te koæe èekale. svu tu sitnu robu koju su putnici nast ojali ukrasti i zadr ati za sebe. No Aloisu to nije bilo okantno. uspjela se preseliti u Linz. tajne slatke poput meda. Na mnoga je kolovoska popodneva radio. no ipak je zbo g svojih predstojeæih du nosti na gazdinstvu projekt odluèio preuzeti sam. elim biti tamo s tobom.isti zalisci. Tra ila je da ne dovr i razred. Neki su u Linzu. pèela se malo i bojao. koju je Franjo Josip uzeo za ljuba vnicu. na sveopæe iznenaðenje. kolima koja æe zadnj ih èetrdeset i pet kilometara nositi njihove kovèege. S teglom juhe od rajèice. kako bi èuvao stoljetnu slavu iznimne Habsbur ke Monarhije. Taj je dio putovanja trajao od podneva do mraka. A opet su njih dvojica . Alois. 4Iste travanjske noæi koju su po prvi put proveli u kuæi u Hafeldu. fraulein Katharini Schratt. u pratnji Angele. Jesu li te spoznaje bile posljedica pribli avanja mirovine? Strepio sam od promjen a koje neæu moæi predvidjeti. bila od velike pomoæi. ostali okirani pojavom g lasina o glumici. Adolfa. tovi e. Alois im se za stalno ne bi mogao pridru iti sve do umirovljenja. Klara je u svojoj nevinosti ipak bila dovoljno mudra da mo e procijeniti kako su Angelini osjeæaji bili iskreni. Voljela j e ona kolu. Rekao bih kako ju je od tog trena poèela voljeti kao pravu kæi. Kao to znamo. nadoknadit æu dogodine. veæ a se pridru i i pomogne Klari. èovjek mora ne to ostaviti i sebi. Dotad je s djecom bila u Passauu. Za cara Franju Josipa prièalo se kako je mogao beskrajno dugo raditi vr eæi svoj e neophodne i gotovo beskrajne du nosti. A ona je Aloisu veæ bila poznata . Klara je ponovno zatrudnjela. a pèele su bile sunèevi zastupnici. rano su se ukrcali na vlak u Passauu. Kad je bilo potrebno. niti su svi uopæe bili dobri ljudi.morao je ostati u Passauu i stanovati kod susjeda dok ne zavr i kola. ali pomalo nje nim sopranom. na najtopliji i najproduktivniji ljetni dan.carica Elizabeta.car i on . Pro lo je dosta godina o tkako se popeo na koèija evo mjesto. zabavljao djecu pjevajuæi pjesmu n8 Norman Mailer za pjesmom . a njen ih je mu na k olodvoru u Linzu doèekao s velikim kolima i parom tegleæih konja. "Nije kola tako va na". torbe.svaki kamin napunio cjepanicama i o grjevom za potpalu. pa joj je Klara sa svoje strane pos tala vi e od dobre maæehe. ba kao to je on bio zas upnik Habsburga i time blizak velièini najveæe moæi. Naravno da mu je sunèeva srd ba bila poznata. Vijest i su se irile poput naftne mrlje. Klara je to dobro znala i bila je dirnuta. poput Franje Josipa. bili dobri. Prethodni je vlasnik . meðutim. No. pa su sobe ubrzo bile tople. kazala je. Takva moæ izaDvorac u umi 117 zivanja boli! U tako malog stvorenja! Zakljuèio je kako to nije mogao biti samo pèel inji ubod. da nikad nije zaboravio kakav mu je napad vrtoglavice izazvala. jako dobri. krajem lipnja. poput pèele. pa je umalo anga irao pravog koèija a. zakopèan u svojoj odori. Edmund je pobolijevao i bila je z ima. znao je. u travnju se Klara odluèila uhvatiti u ko tac s pote koæama i odmah nakon U skrsa. Jednom ga je pèela tako estoko i apokaliptièno (ako se smi jem tako izraziti) ubola. na to je bio sprema n i on. Alois je bio dobre volje kao rijetko kad i ponosio se svojim vje tim upravljanjem konjima i kolima. Edmunda i s njihovom cijelom imovinom.bili dovoljno pametni da shva te kako to nije dovoljno da bi se skupio med. pridru ila svo jim zvonkim.kakav je bio i obièaj . kruhom . Bio je u stanju naporno raditi. Medu njima nisu svi bili veliki. uglavnom se radilo o budalama. Angela joj je. U st vari. sanduke i zamotuljke." A bila je u pravu. a Klara bi se. " to izgubim. isto dostojanstveno d r anje. kad bi znala rijeèi. A njegova je uloga bila te tajne razotkriti. Pa kako je to moguæe? Carica je bila tako lijepa . Alois je u svom liku vidio sliènosti s Franjom Josipom . priznao bi on to. kad jednom s obitelji poène ivjeti na gazdinstvu. no najbolji od njih jesu. Selidbu je dodatno ote alo to nije bilo Aloisa mlaðeg da joj pom ogne s prtljagom . On je cara shvaæao . no vi e joj je bilo stalo do Klare. a tebi sam pot rebna na imanju.

da on mo e povesti djec u na razgledavanje staje. "Ne. ali mogu pretpostaviti." "Ti ina!" zare ao je. kazala je. "Ne budi guska! Ne smiju se davati takva luckasta proroèanstva. Potom je osjetio ne to ljuba vi i prema njoj . nikako to ne smije naglas! Zar je noæ ba tako prazna? Tko zna to bi èovjeka u nj oj moglo slu ati? Ujutro je Klara osjetila Aloisovu nestrpljivost da raspakira stvari." "Pa. "Nos ti je od sunca jako pocrvenio. I sve to te veèeri." "Mo da". "jer si takav veliki. kao Klara. Alois æe sljedeæi dan provesti s obitelji." "Nikad te nisam smatrala prostodu nim". dok se Klara hihotala." "Jesi. a onda ponovno i na krevetu. "jako smo ponosni na tebe. rekla je. bez previ e izmuèenih oblika koji bi ukazivali na posljedice ludih oluja kad su stabla bila ml ada. Ti si jako veliki striko. Alois je potom Adiju i Edmundu kazao neka se vrate u kuæu i pomognu majci. kazala: "Pitam se za to mi nikad ne ka e da me voli .sna ne. prije nego unajmljena kola vrati u Linz. koja je naposlje tku bila i posve iznimna. imanje ranije jedva i pregledao. to znaèi kako si je predoèio prizor u kojem uz njih radi na polju. imali su dovoljno za jelo. Kao nikad prije. mo e mi to slobodno reæi. ivoti je su bile goleme. on a se nasmijala od iskrene radosti. prilièno ravne. Potom je. Sve si napravio. No. Adi i Edmund stisnuli su se uz oca. nimalo blijed. na tlu je bilo dosta snijega.p rema sebi. to mu je sad postalo jasno. rekla je. Svih devet jutara od kraja pa do poèetka . a velike su grane stvarno djelovale cjelovito . Èovjek se ne smije tako. odmah raspolo eno obraæati noænom zraku. a ja sam ti i dal je. Preuzela je stoga veæi dio najpreèih zadaæa. posebno. Danas. Kola i konji. "I ti isto. koji su bili uraèunati u cijenu. Alois je veæ prve noæi po elio uæi u posjed objekta. i osjetio je isto ono praznovjerje kakvo su æutjeli i seljaci u njegovom djetinj stvu. napola odjeveni. kad se vratio u krevet. mala moja neæakinjo?" Nije mu se èesto bila spremna tako izravno obratiti. dok su jo obo je stajali. to mu je rijetko bila navada. razmi ljao o ljetnim pèelama koje pretra uju livadu. Nisam tako prostodu an kakvim me smatra . Stoga je jo jedanput pregledao u kakvom su stanju voæke i orasi. Klara je morala pomusti kravu. prije svega i vlastitoj spoDvorac u umi 119 sobnosti . no drveæe se doimalo zdravim . buduæi da mu je nova spavaæa soba bila nepoznata. Morao je donijeti v i e odluka. Bio je neobièno zadov oljan s moæi koju ima u preponama. elio je izaæi i hodati po zemlji. zna . U krevet su oti li sretni. odgovorio je. Bilo mu je dovoljno to je cijena bila razumna. U mraku je." "Ach. kazala je. suoèeni sa ivotinjsko m imanentno æu dva konja. umje sto da zaspi. oèetkati konje i pob rinuti se oko koko injca. a kuæa imala 120 .i jetrenom kobasicom. no te je noæi. to nisam nikada mislila. "Sretna sam"." Da. "Mo da te jo zovem ujakom". a krmaèa je svojim vonjom gotovo nadjaèala sve ostalo. z dravi striko. a kad se probudio na zov svog mjehura. Veæ smo skoro deset godina u braku. Pri svjetlu plinske svjetiljke u spavaæoj sobi vidio je Klarin zdrav ten." To mu nije moglo promaknuti. Èak je i Klaru dr ao u zagrljaju. zamalo je prevrnuo noænu posudu. "Mislim da æe ovo biti mjesto za nas. no on je svojom zemljom elio proæi sam. to? Ujak Alois? Misli reæi stari ujo Alois?" "Ne". Kad ih j e posljednji put vidio. "zato to me i dalje zove ujakom. "Ne znam. Bio je pun ljubavi . nahraniti svinju. rekla je. mogu ja puno stvari napraviti. ba kad se poèeo pitati. ujaèe". Ili b arem. "Odakle bi ti znal a koliko je velik jedan zdravi striko?" upitao je." Na njegovo zaprepa tenje. krave i nagraðene krmaèe. glavinjao uokolo. obgrlila. mogao je osjetiti zemlju gazdinstva. Lovaèki pas je isti èas napeo uzicu. njen je odgovor bio ne to najbli e to se ikad pribli ila naèinu ovora ena druge vrste.za svoje je godine raspolagao zavidnom moæi. I to tako dobro. Dovoljno se uzbudio da je uzme uz krevet.a uz to i mnogo vi e prema svom gazdinstvu. Onda ga je. Èak ga je i pomisao da bi se mogao vi e zbli iti s djecom èinila zadovoljn im." Zbog toga je zatrudnjela. Bila je to samo ala. Kakvim me smatra . i dalje me zove ujakom. A u stvari je. a kad joj to i rekao. Bio je to prekrasan komad zemlje.

Da. no do tad æe im se vratiti Alo is mlaði. Angela je Rosig htjela pripremiti za novu lokalnu izlo bu. Mladiæ je uvijek bio spreman na u itak kratkog galopa kojim se Ulan brzo . Odmah se sjajno sna ao s konjima. s ru ièastom rozetom pribodenom iznad njeg a. iznenaðujuæe. on bi se slo io kako bi mogao biti otac. pos ebno s Ulanom. zakljuèio je Alois. koja je od osme godine ruke mazala hladnom kremom . a na tu misao pro li su ga sasvim neoèekivani i neugodni trnci nesigurnosti.nije si mogao priu titi da gubi dane putuj uæi iz Linza i natrag. s druge strane. 5Do prvog srpnja. postala sasvim pristojna pomagaèica. pod pretp ostavkom da se ni ta ne dogodi pri porodu. èak i kad toj krupnoj gospodi nova kupka n ije bila potrebna. ili je samo gugutao stare zvuène gvalje. no Angela bi je mirno otrpjela. a dnevno je viðao vi e novih lica nego veæina ljud i. Do voljno je bilo dati im pristojan dar. i doi mala se sretnom u svojem smrdljivom kocu. Naravno. a to ne traje dalje od rujna. kako je izjavila Klari. Uz to.da jo neæe moæi uzga jati svoje pèele. èak i za jednu svinju prvakinju. bilo je koliko je bilo. Med se poèinje skupljati u travnju. Za sedam mjeseci.poznavao je dosta kuharica i sobarica koje su uspjele zatrudnjeti uz pomoæ. I da. Morao je priznati . ako se raèun a najkasnije od dana kad æe se ovamo vratiti. pazila je da ga baci na odvojenu hrpu. jedan oveæi paradni prostor. kupnja ga je uznemirila vi e nego je oèekivao. na Klari se trudnoæa veæ mogla vidjeti. ne tog ljeta. za svakog je obroka Dvorac u umi 121 morao gledati pet lica. pa bi se. Hodajuæi livadama i penjuæi se na jedino brda ce svog novog doma. Fino i uredno. Do sljedeæe zi me. koje æe se dati obraðivati. kojem je bilo esnaest m jeseci i veæ je poèinjao govoriti. te si ene nisu mogle priu titi raspravu. Mora biti prisutan na samom poèe tku. Svaki put kad ga je skupljala.mala varo anka. u toj sel jaèkoj kuæi na brijegu. Po to mu je zavr ila kolska godina. primjerice. no sad su to bile stalo iste face. Alois mladi je poèetkom srpnja stigao na gazdinstvo . mogao bi dodati nekoliko za koje s e ba nije znalo zasigurno . Rosig (Roza) je bila velika svinja. Angela se èak potrudila odvojeno èuvati gnoj stajskih ivotinja. Cijelo se vrijeme osjeæao razoèaranim. nosa od u asa pod ignutog do neba. Adolfa i Edmunda bi navela da se nasmiju srèanom zadovoljstvu k oje se moglo razabrati u zadriglom glasanju krmaèe svaki put kad bi se pribli ili s hranom. je li. Godinama je k ontrolirao vlastite osjeæaje. no. Da li a jo jedno jutro namijeni pèelama? Mo e li veæ ove godine saditi? To æe pitanje trebati r ije iti. S druge strane. devet jutara. nazovimo to tako. za stalno. jedva èeka da je se razmazi . tri ili èetiri jutra æe poslu iti za pristojno krumpiri te. Tu u Hafeldu. Za to? Jer. Glavni æe dio projekta morati prièekati. a taj nadzor sad nije bio spreman popustiti. kad im za vratom vi e neæe visjeti sav sada nji novi posao. Sigurno mu se jako urilo . U redu. kad bi htio. to æe biti osmero ive ili mrtve djece stvo rene zahvaljujuæi Aloisu. otkrio je kako zemlje ima manje nego se sjeæao. Potom bi je djeèak slijedio. Alois je bio ponosan kako mu se sin brzo na a o u sedlu. Gerhardtom i Hermannom ili pak Wolf om? S rijetkim iznimkama (poput Fanni). mije anog mu kog roditeljstva. mo da mogli upustiti u kakvo ka sno oranje. bit æe tu jo jedno dijete. da. Znala je da æe vjerojatno napraviti s cenu. Do sijeènja.Norman Mailer lijep pogled. jer æe mu zavr iti kolska godina. kad bi g od jedna od njih rekla da je trudna. na ao se pred nalièjem takvih postignuæa. po sve nani e do Edmunda. petogodi njim pastuhom. Edmund smislio neku novu frazu. nagradom osvojenom u ljeto godinu prije nego to su kupili imanje. u lipnju. Angelinim radom je bio zadovoljan. Navikao se ivj ti gledajuæi pred sobom ljudska lica. potkraj lipnja.ponovno . Vjeèito je timarila konje i prala kravu. od Klare. Voðenje imanja je veæ bilo ne to drugo. Nije bio navikao razmi ljati o pitanjima pop ut. no ipak je vukao vjedro s drugim gnojem. i njegova je djevojèica b ila prava prvakinja. "tako bi htio moj otac. Zna li uopæe to radi? To je bila misao koju je morao zgurati negdje otraga. Ne mo e poèeti prije kraja lipnja.sad je. Isprva ga nitko nije mogao nadma iti u radu. Za dvanaest ogodi njakinju. Stoga mora prièekati. nije li ona bila i s Hansom. ostat æe mu devet mjeseci za pripremu. Na srpanjskoj vruæini. poèetka srpnja." Èak joj je za ruko m po lo nagovoriti Adija da preuzme dio posla.

6. tjedan nakon 122 Norman Mailer to su se doselili. Alois je oklijevao uzjahati ga. priznao si je Alois. sklon groznim raspolo enjima. Sve æe ih morati ponoviti. punom neke histeriène æudi. ali je barem svojedobno naporno radila. "Uèitelji su tako glupi da im se smijemo.kad god bi se Alois p ribli io. no nije reka o ni rijeèi. Alois je njegovu ulogu prebacio na Angelu. to kao otac nije bio Dvorac u umi dovoljno èvrst. no to je bio samo poèetak. Graubartom. Nemiran. lopatom bi se presjeklo korijenje krumpira. A istovremeno je bio na raspolaganju za oranje s tegleæim konjem. Alois mladi dva je tjedna radio napornije nego to bi otac ikad pomislio. Sto je. Nema se na to izgovoriti. Satima su nosili vjedro za vjedrom vo de. Za te kog je èovjeka to bio stvarno dug put do tla. imao je meko srce. kad bi tako odluèio. ivotinja bi iskezila zube. dok je on. ili siæu nom Edmundu. Zbog toga se Alois nije mogao natjerati da mu zahtjev odbije.gradski momak na ljetnoj praksi. Te je veèeri Alois svom sinu pred svima dao jezikove juhe. a morao je gledati kako su prvo krumpirovo li æe kukci i u i izje li u zelenu svilu. tvrdoglave zemlje koja je pru ala otpor. Ispod sve te o trine. u svakoj brazdi manje od met ra do sljedeæe. da. bi Alois mladi mogao pomisliti kako ga se otac mo da boji. i poput svoje majke. Aloisa je podsjeæao na ljepotu njenih kretnji. Istina je bila da je Aloisa mlaðeg obo avao. T voja je majka na kraju izgubila pamet. Vratila bi mu se sjeæanja na èasnike koji su sa svojim zgodnim damama paradirali po Ringstrass e. djeèa k je uistinu neprestano smanjivao svoju radnu satnicu . A onda je taj zanos iznenada prestao. Problem je bio u tome. no djeèak je sa d imao divlji pogled pred kojim je Alois ustuknuo. Ako bi se i lo dublje. naposljetku. Ulana je. ali. Èekao ih je napor pljeve i gnojenja. zlim osmijehom koji se te ko mogao ne zamijetiti . A ti si lijen. jo tamo u doba kad se tako silno divio pristalim mladiæima. Samo to si ti puno gori. U tom su razdoblju zaorali deset palaca u dubi nu odabrana tri jutra. dobio bi apokaliptiène batine od kakvih na srcu ostane o iljak. u èizmama kakve im je Alois nekoæ izraðivao.uspinjao i spu tao s brda ca. Èak je bio i ponosan kako se brzo sin zbli io s pastuhom. mo da malo. Alo is je pao polovicu predmeta. i ostatak je tog radnog dan a morala nositi vodu. Aloisu su se vratile ru ne. uz uzbuðenu vrisku Angele i Adija. Iz kole u Passauu stigle su lo e vijesti. mogao je biti dra estan poput Fanni. Kanale za navodnjavanje moglo se iskopati tek do neko liko palaca. Svaki se dan moralo dodatno plijeviti. da. a potom su u te pl itke brazde polo ili sjemenski krumpir i pokrili ga tankim slojem zemlje. rekao je ocu. "Ne vraæam se". Deèku je glava trebala odzvanjati od vra ki vruæe æu ke. A konj je svog mladog jahaèa stvarno volio. Djeèak je bio tako privlaèan. Odjahao je na Ulanu. a veæ su tri jutra tvrde zemlje pa njaka pretvorili u krumpiri te. uzbrdo do livade. eto. Alois bi ga bio i is tukao. Nimalo nije bio nalik malom Ado lfu. ionako trebalo izvesti. Puno prije zalaska sunca. da. Alois mlaði ga je sad podsjetio na te kadete. "Ti si"." Da se taj dogaðaj zbio samo godinu dana prije. djeèak je ta dva tjedna po glavi sigurno vrtio lo e vijesti iz kole. Da. Tako zgodan mladiæ. bila pogre ka. Ti bi se plitki rovovi brzo ispunili muljem. Ubrzo je i navodnjavan je postalo trajan problem. punom mrkalja. Nije pro lo mnogo vremena. pos lije je zakljuèio. kad bi ga sin tra io da ga pusti na koji sat. Ali ne i njegovog oca . Jer. taj njegov stari san! Otvorili bi radnju u kojoj bi nudili najfinije ru kom raðene e ire i najbolje èizme. mladi egrt. . samo je naporno radio. Jednog je od tih popodneva Alois mladi nestao." Da. " jako nalik svojoj ludoj majci. No Alois mladi bi ga osedlao poput kakvog briljantnog mladog kadeta . I nije ga udario. pedeset godina stare uspomene. Sretao se s larvom listoro aca i lièinkama klisnjaka. rekao mu je. ostavlja juæi izmeðu svakog proklijalog krumpira po jednu stopu. Sto je stvarno bio glup san. jo sanjario kako æe sebi naæi elegantnu i ljupku mladu kitnièa rku. namijenjeno onom sj emenskom krumpiru to ga je Klara kupila i uskladi tila u podrumu. to je za djevojèicu njenog rasta bio te ak posao. Bio je suvi e ponosit i u punom trku bje ao od svakog pristojn og obrazovanja.poput onih koji su se etali najboljim beèkim ulicama. od Aloisa bi tra io dopu tenje da Ulana izvede na jahanje.

Te noæi. kad je prvi put do ao pogledati kuæu koju æe ku piti i postavio im je nekoliko pitanja. ali je stoka odlièna. kao da je oèevu naredbu pretvarao u svojevrsno sebi upuæeno po tovanje. Tu je temu naèeo u gostionici u Fischlhamu. Mladiæ si je dopustio sjesti za stol. Klara ga je uzela i udaljila se od stola. progovorio je Alois mladi.prekori i svog Aloisa. kasnije se za njega pobrinuti. i orasi. to je jednom na godinu novac na lak naèin. Ispunila ju je neposlu na elja da svog posink a ukori ponovno. ili se izruguje. rekla je Klara. To je i oèekivao. a pritom izlanuti to je od njih èuo. sjedni i uti. pa prestala." Kako se u prepirku ukljuèio nakon Klare. mali Edmund zaslinjene usne. Sjedeæi pored nje. rekao je . ozbiljnu. Onda se podigao Alois i iza ao iz sobe. Sad se Alois morao zapitati pokazuje li mu poslu nost. Klara nije mogla vjerovati da se netko m o e ponijeti tako sebièno. Konju je ta razlika oèita. udaljenu dobrih kilometar i pol. Taj je put razbjesnio Klaru. a zatim mu ostav io premalo vremena da se hodajuæi ohladi. èesto zastajkujuæi. poèeo je plakati. Alois stariji nije mogao zaspati. Trebala su mu mi ljenja o kval iteti veterinara u kraju. To je ponudilo rje enje. Ali ni da im ne vjeruje. Angela je stigla rumena od tima-renja." "Jatuohl!" uzviknuo je Alois mladi. voænjak dobar . Morao je. a onda . veæ je bila oboljela od problema s vimenom. "Angela voli brisati Ula-na". Nisu mu pokazivali previ e povjerenja. timareæi Ulanovu vla nu ko u. "a ja ne. A Klara? Jela je po lako. "Kad su u pitanju konji. "Tra im ti inu. Bila je trudna po esti put i Alois joj nije bio nikakav ujak. U sijeènju je posjetio nekoliko susjeda." "Ti ina!" viknuo je Alois. poèela prièati." Nastala je stanka. a sljedeæeg dana je ranije zavr io s poslom . Adija je tako preplavilo uzbuðenje i i èekivanje da se sav ukrutio. jo tijekom poslijepodneva. pa naravno i nije b ilo. ali je stanka bila bremenita nagovje tajima moguæih kasnijih dogaðanja. "Svom si sinu dopustio da takav posao ostavi Angeli? To nikako nije u redu.Jedne tople kolovoske veèeri Alois mlaði si je prisvojio novu. Neæe razgovarati sa strancem koji bi potom mogao odustati od kupnje g azdinstva. Ili. dok Angele jo nije bilo. od straha da se ne napravi u gaæe. A ona je ostala u staji. ponovila je ona. Unaprijed je mogao èuti to æe neki misliti." "Ne zna ni ta o tome"." i24 Norman Mailer Umjesto njega. èak i ako tebi nije. u Fischlham. rekao je njen posinak. S objedom su zavr ili bez rijeèi. zauzev i u svojoj utnji pozu. nakon to je njen brat vraæajuæi se iz ume konja natjerao u galop. Pretpostavio je da ne mo e biti ba tako dobro kakvim se èinilo. ivine je malo. "Seljak koji s e eli pona ati poput milijuna a"."bogati idiot koji se hoæe igrati seljaka". Edmund. kako bi seljake na . "ali mogu reæi da je du nost onog koji je konja jahao. Bila je to jedna od rijetkih prigoda da je s mu em razgovar ala o tro. Upletanje izmeðu dva mu karca tako obuzeta srd bom bio je korak koji ne t reba napraviti. Gazdinstvo je elio . govorili bi mu iza leda. nij e rekla ni ta. Niti rijeèi. jednaka je moguænost su protnog . "Vrati se. Prvi put nakon dugo vremena oti ao je u jedinu gostion icu u kraju. Uz to je seljake dovoljno poznavao da mo e pretp ostaviti kako æe ga primiti. sa icom u zraku. rekao je Alois. a Alois mladi je ostao sjediti za stolom. Velika krava koja je svaki dan davala dobro mlijeko. to je iskoristio kao proraèunati uvod. ti ina ". krmaèa prvakinja. "Ponovit æu" ." Alois mladi je ustao i oti ao od stola. Dru tvo mu je svakako bilo manje po ukusu od njegovih starih pivopija u Linzu. dovoljno da se vlasnik zbog takvog govorkanja uvrijedi. nakon koje se mladiæ ipak vratio. Dvorac u umi 12." "Mo da ne znam puno o konjima". Sjela je. rekao je Alois. "Sutjet æe do kraja objeda.5 Oklijevao je hoæe li tamo zaci ili ne. sprema n za veèeru. ti si deset stupnjeva ispod nule. "I da si zaèepio do kraja objeda.da. ne u tom èas u. Alois se nije trudio da im povjeruje. jo vla nog lica jer se na brzinu bila oplahnula vodom iz ku tlaèe i uronila glavu u hranu. No. morao je pokazati tko je gazda. po druge neugodnu pov lasticu. Niti rijeèi. Angela i Adi su pokupili tanjure za pranje.a poriv nije bio slab . Stoga su Aloisu otkrili samo dobre vijesti: zemlja je dobra . "Da. "Vrati se".

prije nego to se jedan od njih odluèio prigu eno natuk nuti da je na zemlji na kojoj je posadio krumpir. Kad im je rekao da je zasadio krumpire. Dug o je i sa zadovoljstvom mokrio uz cestu. pili svoje pivo i djelovali tu no. No. tamnosmede drvene jazbine bilo je to se u zraku nije osjeæao ni nagovje taj scbnappsa. No.kiselo mlijeko? Stari gnoj? Hrpa komposta pred v ratima? Ono to ga je najvi e zasmetalo kod te tihe. Ostat æe mu mo da pola uroda koji bi se dao prodati. jo jedan uljez koji poku ava biti seljak.veo na ne to iskrenosti i o drugim stvarima. Malo si je otkinuo s kraja. Potom je slijedio jadan kraj krmaèe prvakinje. a kad se sve uzme u obzir. Stoga je slu ao njihova oprezna mi ljenja o mjesnim veterinarima i nije doznao ni ta na to bi se mogao osloniti. ali ne prve godine. Na sasvim neizravan naèin.sad nameæe mozgu. Poljodjelstvo i rad. Najstariji brak. Ili je to besmis lica? Djeèak je u sebi imao ne to to ga je èinilo divljijim od njega. Sve su se te krigle noæas u njemu samo talo ile. n e. A onda se to. to ta tuga nije bila radi njega. Poèeo je osjeæati i ne to zadovoljstva potaknutog pivom. bio bi dobar vojnik te vrste. Njegovi su sinoænji drugovi u piæu (èiji mu je miris sad u sjeæanju poprimio mi ris gostionice u Fischlhamu) imali pravo. Je li mu se to opet uznemirilo srce? Ponekad mu se èinilo kao da se taj vjerni organ . Alois èak nije bio ni siguran da se radilo o kradi. Nije mogao odrediti koji se to vonj mije ao s pivom. bilo im je neugodno. Najgore od svega je. Dodat nu je utjehu ponudila ugodna etnja kuæi. nego su bili zgro eni onim to se radilo zemlji. A sad je u utrobi osj eæao novo probadanje. Ka d je on bio mlad. Govorili su jako polako. Nesumnjivo. da. gradskog pijanca. ali je bilo ne to neèisto . Sljedeæeg mu se jutra vratilo turobno raspolo enje zbog uroda. koliko je mogao vidjeti. Nikad se ne smije previ e toga odjednom. pogor avalo. kojoj je sad opet vlasnik bogata . Nisu to i zrijekom potvrdili. Mo da ga neæe vjeèito do ivljavati umirovljen om budalom. Morao je sat vremena zuriti u neukra e-ne drvene zidove g ostionice. Gostionica je sad mirisala neugodno. ali dovoljno sposoban da prisvoji podosta krumpira. Morao se suoèiti s razoèa ranjem zbog svojih tri jutara krumpira. vrteæi se cijelo vrijeme zbog vr ka ivera u stra njici (koji mu je podarilo sasu eno drvo gostionièke klupe). glavobolje." Klimnuli su glavama. Na nebu je bio mjesec kasnog ljeta. Kako se jednog poslijepodneva nije dob ro osjeæao.takav srèani drug . Jesu li zbog toga tih dana njih dvojica uvijek morali razgovarati kao da stoje na prstima? Dvorac u umi Nadnièar je bio glup. u razgovoru je ispalo kako bi mu bilo pametnije da se odluèio za repu. pun i naranèast. I to stog a to je lanjska etva bila p enica. to je bilo ono to je zadnje tri godine s ijao prethodni vlasnik. Da. Angela je bila neutje na. nadnièaru je ostavio da odveze krumpire na tr nicu. spreman na sve. pokazalo se da nije uludo potro io veèer. Tko bi pomislio? Tlo bi sad moglo biti izmuèeno. Sad su poèeli prièati o raznim sortama 126 Norman Mailer p enice. Potom je morao priznati kako je zaboravio jedan od pouèaka iz djetinjstva to mu i . Potom je poèeo govoriti o svojoj zemlji. Sto æe od tog djeèaka ispasti? Hoæe li jo postati i zloèinac? Alois je mogao zamisliti da zavr i u francuskoj Legiji stranaca ili sliènom. da je Alois morao zag rabiti iz vlastite zalihe ponosa i za savjet se obratiti trojici najbli ih susjeda . iz dana u dan. Alois je bio u èudu kako samo puno i dugo jedna dvanaestogodi nja djevojèica mo e plaka ti. glupog èovjeka. Angela je bila tako uznemirena. Zemlju je tri godine ita iscrpilo. Bilo bi to previ e odjednom. Da. koje njemu nisu bile poznate. Zbog posla koji je jo trebalo obaviti da bi se krumpiri iskopali i odvezli na tr ni cu u Fischlham. ali nisu bile neprivlaène. Mraène misli. "Planirao sam zasaditi jedno jutro s njom. A poèelo je kad se ta velika i lijepa svinja stala vladati èangrizavo. a nije bilo ni jednog dobrog. To m u je postalo jasno kad je iskopao nekoliko ranih krumpira. vjerojatno je bio koristan koliko i Alois mladi. etveni mjesec. da bi tek sad uspjele dati to koristi. nadnièara je morao zaposliti na cijeli tjedan. Doznao je ime ha-feldskog pèelara. samo su puckali svoje lule. Uginula je. a ovaj se vratio s man je kruna nego to je Alois bio procijenio da æe dobiti. trebalo saditi repu.

ali tek nakon to mu je platio! I onda Angela. gubitak krmaèe i veterinarov honora r. veterinarev je sud bio konaèan. namame u takav poslovni sporazum ? Do listopada mu se turobno raspolo enje prilièno ustalilo. Èak je i Lovaèki pas postao s amo alostan psiæ. A sad je ustanovio kako je zemlja koju je kupio ne to èime se nije pametno hvaliti. kojeg su prevarili u poslu koji je ukljuèivao zemlju. no on joj je s koro otkinuo glavu. usred osmog mjeseca trudnoæe. ali se nije usudio rezati je radi mesa.mu karac pri kraju srednjih godina kojem medu nogama lamata sme urano tene? Klara. To je normalno. kako je bilo moguæe da njega. Èak ni veterinar kojeg su pozvali nakon to je krmaèa skonèala nije bio s iguran. ena?" htio je zaurlati. Zar b i se osjeæao gore da se Klara spetljala s kakvim seljakom? To nije bilo moguæe. Mogao se utje iti. Za to bi trebalo. a onda jo dodao i nadnice. poku ala mu je to objasniti. Toliko je toga ulo eno u m aternicu. Aloisu ni ta nije moglo vi e pokvariti raspolo enje. Aloisu je. to bi drugo kod svinje 1 bilo? Tko je ikad èuo da bi tako velika svinja oboljela od su ice? Mo da se radilo i o neèem drugom. koji su se. barem ne kad bi se obraæala njemu. Sad kad je krumpir pobran i toliko napornih poslova zavr eno. Da. Naravno. nema nikakvih pravila. Ma. Bio je u na pasti. Alois bi se dao u potragu za nekim probranim dijelovima . dok Alois jo nije bio napunio ni deset godina. koja nije prestajala tucati i jecati: "Ach. niti s jednim di jelom te ivotinje. prirodno je da se èovjek osjeti pomalo n esretnim. Samo mu je mirovina bila est puta veæa od zarade svakog nadnièara. rekla mu je. A poto m je ustanovio kako veterinar . ali se uzrok uginuæa svejedno morao saznati. to mu je rekao veterinar. Kakva glupost! Nije namjeravao uzga jati jo svinja. Jednom je davno mo da i bio seljak. A opet. poèela je krvarit i i uginula.oko uzroka ni je bio ni ta sigurniji od susjeda. kako su i obeæavali. Mo da je tu prekrasno dijete. Krmaèa je prestala disati. jo je i ivotinju morao zakopati cijelu. osjeæaju ene nakon poroda. ni na to se ne mo e osloniti. Vjerojatno se radilo o pluæima. Sto da misli o sebi . no dijagnozu jo nije elio dati. Uvijek se dièio time to pouzdano zna prepoznati a ko ga netko vara. Sva su trojica pretpostavili da problem mo e biti samo u elucu ili cri jevima. predlo ili sredstvo za povraæanje. kazao je Aloisu.ako ga se tako uopæe moglo nazvati . Naravno. achl" A da ne spominje ni to se morao dobro oznojiti da za le inu iskopa raku.h je prenio Johann Nepomuk. naposljetku. poput tog jadnika kojeg je uzeo. Davati lijepu sumu nakon to je ivot inja uginula! Za to? Jer bi morao znati uzrok. naizmjence. Kakvu bi to dobit mogao oèekivati od svojeg osred njeg uroda krumpira? Kad je zbrojio tro kove sjemenskog krumpira. no ena se neko vrijeme mora osjeæati prazno. gdje mo e . herr Hitler. Tri su susjeda. Nikad prije nije tako mudrovala. ta mu pomisao nije vadila trn iz pete. èak i ako si imao nesreæu naletjeti n a neoèekivani problem. ne bi ostvario nikakvu dobit. "Ne kockajte se. povezivanje trbuha. ach. Nije ba bio u nekim novèanim pote koæama. d iuretik. Povrh svega. kad vi e nije bilo Aloisa mlaðeg. I sva su trojica bili u krivu. "Pa to sam ja. a sad je èovjek ponovno prazan. platiti labo ratorijski test koji se mo e obaviti u Linzu. Èak bi se i najpametniji tvoji prijate lji mogli razilaziti to je pravo rje enje. ne. Klara je na sebe preuzela prijedlog da ga se po alje u Spital. Sad je otkrio da svaki seljak i ma drugaèiju zamisao kako se lijeèi bolesnu krmaèu. Nakratko. Kad se radi 0 poljoprivredi.9 7No." Da. toliko nade i truda. pokazali lako zaraðenim novcem koji je samo trebalo poku piti.kakve. a op et. komposta za tri jutra koji je kupio. Aloisa Hitlera. dogodile su se promjene. Dvorac u umi 12. Sad je sebe mirno mogao smat rati gradskim bedakom. k vragu s tim! Pa to bi mogao is pasti neèuven tro ak. Kad bi ostao sam. trebalo je izraèunati gubitak. kako je mogao oèekivati neku spomena vrijednu zaradu? Da nije bilo oraha. poti tenost popustila. barem ne zasad. Tako se. ima veze unka s pl uæima? Ali 128 Norman Mailer ne.

sa svojom prigu enom prijetnjom uspostave jo goreg despotstva. Adi je ubrzo nauèio kako se Angeli nije pametno rugati kad se boji. no ubrz o se to pretvorilo u obiènu zagonetku. Djeèak je oti ao. u prvi razred. U rujnu su Adi i Angela krenuli u kolu u Fischlhamu. Bila je navikla na kiselo mlijeko i konjsku balegu. drugi put o znoju. Veliku Habsbur ku Monarhiju. Johannu Poelzlu. moglo èuti sve to se zbivalo u svim ostalim razredima. S Angelinog se gledi ta radilo o jednostavnoj stvari. Sveo bi ju na rje ivi problem. a medu kojima su mu pogled prv i privukli Braunau i Linz. I tako se to rije ilo. Veæinu dana. U poèetku je to bilo èudesno . Adija bi u dru tv u poèetnika pitali koje slike ivotinja treba pridru iti rijeèima otisnutim na velikim k articama koje bi fraulein Werner dizala u zrak. gdje se mo e popeti na druga kola koja æe prolaziti kroz Spital. Aloisova kola. bila je najbistrija djevojèica u èetiri zida kole s jednom uèionicom. gospodu srednjih godina. ili se osmjeliti da proðu kroz pa njak. kojem je bilo est godina. Dakle. Njegovi su prvi kolski dani protjecali u sunèanom i blagom rujnu. fraulein Wern er. Ona vjerojatno i nije bila svjesna koliko su te optu be duboko prodirale u njegove grudi u kojima bi srce tad br e tuklo. uti. a i dobro je da je bilo tako." "A.pomagati njenom ocu. Sto je njoj bilo skoro svejedno. a do kole je bila lijepa etnja preko bregova i livada sa sestrom. "Meni veli da smrdim. Uz njih i Passau. Uglavnom je bila dobra. odvest æe èet naestogodi njaka u Linz. Ne zato to b i i on tako volio krmaèu (u stvari je bio ljubomoran na Angelinu privr enost ivotinji ) veæ stoga to je stvarno volio stariju sestru. u prvom razredu. u dobi od est godina. Ponekad se radilo o smradu iz usta. On je uistinu vonjao . Kand eli takav trag brzo otkriju. upijao je nastavu za osmogodi nja-ke. a svako je dijete. Ovisno o vremenu i trenutnim potrebama susjednih gazdinstava za dodatnim radnici ma. uginula Rosig! 130 Norman Mailer "Za to pa sad opet plaèe ?" pitao je Adi. koja je vozio za to anga irani koèija . valjda bih plakati treb ao ja. Angela u èetvrti i najvi i razre d za dvanaestogodi njake. Uvod u njemaèku povi jest dobio je preko najstarijeg razreda. jer je kola imala samo jednu uèiteljicu. od prvog do èetvrtog razreda.jad na. Ovisno o bikovom raspolo enju. Adi je ubrzo bio u stanju pratiti nastavu u sva èetiri razreda.sva t a vitièasta slova koja su èinila rijeèi. Smradovi joj nisu smet ali. ba kao to je on bi najpametniji djeèak. Jer su bile istinite. èetvrtog." To je znaèilo da joj je na pamet pala Rosig. pa se i on uz nju rastu io. koja je imala velik nos i nosila naoèale. Ne plaèem zbog tebe. koji je sad veæ toliko ostario da mu treba p omoæ obitelji. a Alois. Kad bi je god Adi zadirkivao . pazeæi da ne pon avlja iste gre ke.bilo je tu malo sumpora i nepogre ive naznake neèeg trulog . pa su se oblaci mraènih p redosjeæaja mogli raziæi. svaki put kad bi njih dvoje ulazil . u koli je ponekad bilo i manje od èetrdeset djeèaka i djevojèica. kako bi je uvijek nazvala fraulein Werner.a uskoro bih mogao i o tome progovoriti. Uvijek mu je mogla reæi da u asno smrdi. Postojala je samo jedna pogibelj . u djeèakovim je mislima neprest ano izranjala poput prijeteæe ake. U pogledu fraulein Werner vidio bi odobravanje. bio bi spremno uskoèio umjesto uèenika koji poput idiota nisu na karti mogli naæi ni jedno od mjesta koja je veæ uoèio. Povremeni vjetar koji j e zaudarao na kotac sa susjednog imanja èak bi joj u srcu izazvao pravu tugu . I uskoro mu je postalo uistinu dosadno èekati da ostali u razredu uhvate korak. Isprva su mu crte i vibrirali pred oèima. mogli su ga zaobiæi. Da je smio. u kojem su Angela i ostali prouèa vali iznimna djela Karla Velikoga. kazala bi mu da smrdi. Osim toga. To se nije mijenja lo. Potom ne bi mogao doèekati sat treæeg razreda. Oèeva depresija. ponekad bi im bro j pao i na trideset. Sat poslije. pa èak na dvadeset i pet. Ispalo je da se zamisao sviða i Aloisu mlaðem. no u uèionici su èetiri razreda sjedila zasebno. desetogodi njake i dvanaestogodi njake i bilo mu je drago to je Angela najbistrija u svom razredu. u dobi od est do dvanaes t godina.odrasli bik koji je pasao u ograðenom pa njaku. gdje su uèili zemljopis habsbur kog podruèja. Takav je vonj jedan od stalni h problema koji prate na e mu terije. Znala je kako mu uzvratiti. Odatle mo e vlakom otputovati do Weitre. nisu se usuðivali. odmah preko Dunava.

Pèele . te njegovim suptilnim razlikama u prir odi. Ako je Adi uspi jevao pre ivjeti pored Aloisa mlaðeg.i u uèionicu. No. Ako je zaprljam. sam uspjeh ko nice. poslu ila se informaci jom koju je usput èula od Aloisa. u Aloisovom se pogledu vidjelo veliko divljenje. Vidjela je da je u Angelinoj glavi to povezano s Rosig. U potrazi za pogodnim primjerima. Sad je eljela saznati jo . Èita on svoje knjige." "O tim sam otkriæima èitao u knjigama"." Svakodnevnim ratovima u Passauu stekao je dovoljno samopouzdanja u g lasu da djeèaka uspje no odvrati. Koliko je razabral a. Dvanaestogodi njakinja joj je sad bila poput bliske prijateljice. Dok je o tome p rièao. pitala je kako se matica oplodi. rekao si mi da ta mala stvorenja svakog dana obilaze drui32 Norman Mailer gu vrstu cvijeæa. "Nisi ih nikad sam onju io?" "Izgledam li ti tako glup da bih gurao glavu u ko nicu. Nije li tako?" "Tako je. Usko ro se morao braniti od zlostavljaèa koji ga je neprestano izazivao da se hrvaju. Prije nego je zavr io razgovor. 8. a Klara je davala sve od sebe da dj evojèici olak a muku. pa Klara nije govorila samo o toj novoj tjelesnoj po javi. snagom svojih pet dobrih. "Jesi li lud?" odgovorio bi mu. zbog svoje se uredne odjeæe za vrijeme odmora morao kloniti drugih djeèaka. rekla je Klara. Njemu bi. O matici je ovisilo sve moglo bi se reæi. No. uz to Dvorac u umi 131 su bili najuredniji brat i sestra. vlastitim ru kama. objasnio je. to bi se onda trebao brinuti zbog takve budale. veæ je na iroko prièala i o vonju opæenito. Tih je dana Angela dobila prvu menstruaciju. moglo biti korisnije da se Klar a zainteresira za pèelarstvo. koja j e. "Svaka matica ima vlas titi miris". koja ga je stalno zadirkivala. Jednoj su vrsti cvijeæa vjerna tek jedan dan. mama æe me ubiti. iskrvarila po stra njim nogama. "Buduæi da æe ona oploditi svaku æeliju svakog èe lja i time os taviti desetke tisuæa jaja aca u odvojene vo tane æelije. ali mu n a kraju nije drago priznati da se o nekoj temi nije informirao sam. taj deèko nije predstavljao ni ta. Vonj je dio prirode. I uistinu. Hoæe li joj uspjeti odgovor iti na sva pitanja." Nije bio siguran da mu se taj razgovor sviða. treæa èak mo da i ru ièasta. odluèio je nastaviti. "Na sebi imam bolju odjeæu. Ne prièa se o tome tek tako. a drugi dan im se sviða druga boja?" "Da. pa da dam priliku hrpi pèela da mi ulete u nos?" Poèela se smijati. druga svijetloplava. rekao je preko volje. a u svakoj æe biti cijela pèelinj a zajednica. kazao joj je. seljaèkih èula. Jednom ga je Klara upitala kako æe biti siguran da se njegove pèele (kad poène sa svojim ko nicama) znaju vratiti kuæi. svojim j aja cima. Stajale bi jedna do druge u hladovini velikog hrasta nedaleko kuæe. jedna æe biti zelena. koja se isto zove Klaus? Njega je vi e brinula starija sestra. kako bi u njima poèela svoj ivot ona na taj naèin vlastiti miris prenese svakoj od svojih tisuæa larvi. prije no to je uginula. nego da je ono uopæe ne zanima. a da ne sklizne u ne to drugo? "Dakle. vole vratiti u nastambu bojom bliske boji cvijeæa èiji su nektar dono sile. "Kako ti to zna . Ipak. eljela je znati ka ko to neka matica mo e roditi tisuæe djece i ostati pèelinja kraljica. planirao je nabaviti nekoliko kutija s ko nicama. To je bila Klarina zasluga i pomoglo im je da ih fraulein Werner smjesti visoko na listu miljenika. Ne ba . Dovoljno mu je godilo njeno zanimanje da joj objasni kako æe svaku kutiju obojiti drugom bojom." "Kako se onda te pèele ne pomije aju?" Da. Aloise? Zna tako puno. oklijevao joj je to objasniti. Klara je prvi put progovorila o intimnim temama. Na neki ga je naèin dobro poznavala. da. "Ali. nogama. no. Kako bi joj u uzburkane osjeæaje unijela ne to mirnoæe. kad se sve uzme u obzir. svojoj buduæoj djeci. Alois joj je isprièao previ e. ." "To je ne to posebno". jedan dan je to cvijet jedne boje. " Kako æe te tisuæe pèela znati u koju kutiju spadaju?" upitala ga je. Svoju je pokæerku obo avala.

Sljedeæih nekoliko tjedana . kazala je Klara. rekao je. Protiv volje. samo njih dvoje. ali ga sad iznenada izbaci. pèelama tegleæom marvom. kao to sam rekao. a Alois je dobro napravio to joj je isprièao sv e. U tom trenutku nije znao kako bi nastavio.a za k oju bi se moglo reæi da je jo tek kraljevna . on ugine." "Ne. Bilo je oèito da je odu e vljava pomisao na to ensko stvorenje.izleti na svoj prvi let.Zbog toga se Alois odluèio Klari sve objasniti kroz nekoliko koraka. a ona sve primi u sebe dok su jo tako visoko u zraku. morala se i nasmijati. "Da. Uvijek naprave gu vu u svom dijelu ko nice. rekla je. ali te su noæi vodili ljubav. niti dvadeset dana nako n to je izi la iz vlastite vo tane æelije (koja nije bila Dvorac u umi 133 ni ira ni dublja od gumice za brisanje na vrhu nove olovke)." " to?" "Ne! Donnerivetter. moramo pretpostaviti. o. Tog su dana veæ letjeli uokolo èekajuæi je. poèinje dobivati hranu od matièinih dadilja i matièinih poslu itelja. vjeèito u potrazi za jo nektara ko i æe donijeti . s Klarom to ba nije bilo tako. No. skoèi. jo tjedan prije nego to æe izbaciti tude dijete. ili ne to J34 Norman Mailer takvo. debelih. meðutim. kraljevna. ne mo e ga izvuæi! Matica ima kuke. svoj vlastiti or gan koji je sve dotad dr ao u sebi. tako siæu no. Mora ga ostaviti." "A on? to bude onda? to bude s njim?" "O. rekao je Alois. skoèi u . i èupa mu organ. vi e je . poprilièna djevica. Uistinu je kazala: "Èudo ljubavi. leteæi vi e od svih. lete naokolo poput budala. Zaglavljen je. spremna je za djevièanski let izvan ko nice. Znali su da sti e. U tom èasu krene letjeti tako visoko da je samo neko licina trutova mo e pratiti. pa idu van i sk upljaju. osim kad su zauzete drugim du nostima za raèun ko nice. "Kakav ivot". To se obièno dogodi prvog toplog sviban jskog dana. jo nije prava kraljica. da. Svoju mu kost! Izgubljenu. da. Prva je bila da matica nakon tog prvog v elièanstvenog leta bez pote koæa mo e imati i druge ljubavnike.nazovimo to njenom vaginom . Veæ je bila u sedmom mjesecu trudnoæe. Opet. A samo tri tjedna nakon tog prvog dana . i s tim nastavlja sve dok ne poène hladno vrijeme. Uopæe se ne z amaraju time da u ko nicu donesu pelud." "To je èudo". mo e imati i pet ili est ljubavnika. Kad on poène inzistirati. i znao je. da. na Klarinim se ustima ukazao podrugljiv smije ak. Ako bi is prièao previ e. Ali to je bilo jaèe od nje. a kad su raspolo eni. Nema ga vi e. Kad se pojavio. a potom je pre ao u osmijeh. da. Naravno. hrabri trut. "Taj trut". "taj dobri." "Jadno stvorenje". moglo bi se t ako reæi. i to ga dr i unutra. Ta m atica koja leti tako visoko i tako je lijepa u usporedbi sa svim svojim sestrama . ono najbolje æe najvjerojatnije dobiti ako jo j sve isprièa do kraja. Onda se nije mogla zaustaviti. zna na to mislim. bila drugaèija. jo je djevica. Alois je pozna vao vi e ena koje su ti èak mogle priu titi i dobar komad prave stvari.za to ne? Kad je tako. mogu opravda ti svoje postojanje. Bilo je to ravno njenom najboljem. Digne se u nebesa. da. a onda desetke tisuæa jaja aca. kad se mora odvojiti. ive da bi jeli. Skroz izgubljenu. osim nekoliko mu kih pèela koje æe je poku ati slijediti. Jer im se leti. Kako je oèito b ila uzbuðena. Kuæanskim poslo a. Time u svoje jajnike pospre mi jo sjemena. A sve to bogatstvo plodnosti . Ostanu samo dva truta. Potom joj je objasnio da mlada matica. Oèi su joj zasjale. iznimno. Te je noæi. Ona voli da ostane tako. to je dovoljno da polo i tisuæe. da ga ne mo e vratiti. Potom se t aj ciklus mo e ponavljati tijekom sljedeæe tri godine. po jedno svaku od tisuæa æelija. osjeæao je da bi se veèeras time mogao okoristiti. Alois je nikad prije nije vidio da se neèem tako dugo smije. Padne na zemlju. ali taj zadnji sna ni trut je dostigne. njegova je lukava strana bila spremna progovoriti. ali. ne ba ". Èi æenjem. neæe vjerovati. stavi joj ono to ima.a te jadne cure nemaju potpuno oformljene jajnike. razma enih tipova. pokvario bi ono to je te noæi htio. vrlo o tre kuke. tisuæama pèela radilica. tako ga duboko utisne. nije joj rekao jo dvije stvari. to je toèno o nako kako priroda nala e. do poèetka lipnja. No ta matica se od njih razlikuje. naposljetku je kazala. "Onih koje nazivamo trutovima?" upitala je Klara. jedan. Tek kad djevièanska pèelinja kraljica .

veæ nektarom i medom mo e hraniti svoje lièinke." Adi bi na takvu nepristojnost kriknuo od srd be. "To je". ostavi ko nicu. A svejedno je imala moæ oplod iti zrak u ko nici kao i tisuæe koje su u njoj ivjele. Ne. Stoga joj je odluèila isp rièati o muènom kraju hrabrog truta koji je uspio stiæi do matice. da. odnosno. ili mu je sestra luda? A tko æe znati? Sam bi na sebi jedva i ta osjetio . voskom koji ni jeda n kemièar jo nije uspio proizvesti u laboratoriju. a Klara joj je ot krivala sve vi e svari koje je èula od Aloisa. odleti. U glavi mu je vladao mete . Ispunilo bi je kajanje to ga je zadirkivala. Uvi jek postoji tendencija. Ovaj put Klara u sv om smijehu nije ostala sama.) Nakon pokolja. topli poput savijaèe." Brisale su si oèi. Niti joj je rekao za druge komplikacije. "kao kad bi svi Rusi. opet naèela tu tem u . Je li stvarno tak o smrdio kako je Angela neprestano i36 Norman Mailer ponavljala. opet poèela misliti na smrt krmaèe Rosig.potjeèe od najvi e pet ili est sparivanja! to znaèi da se do kraja svog ivota matica vi e mora baviti trutovima. namjerno dovoljno glasno da utrèi K lara. Od tog je razgovora o ugodnim i neugodnim mirisima Angelu poèeo na poseban naèin svr bjeti nos.dosta! Angela je zaplakala zbog oboje. bio je vrlo svjestan blizine pèela. U sv ibnju i lipnju. A to stvorenje jedva da je bilo veæe od svojih vlastitih pèela guvernanti. "Mo da bi najgori bili Èesi." I opet je uspjela natjerati Angelu na cikot. prilièno nalik Adiju u njegovom najgorem izdanju. Bolje je da Klara na njegov buduæi pothvat gleda s naklono æu. (A pèela radilica svoj alac tom prigodom ne izgubi. kad ih je èuo kako se smiju. mi sm o ne to posebno. kad poène toplo vrijeme. dok bi njih dvoje hodali u kolu. pa se pèele vrate naèinu na koji su nekoæ ivjele Dvorac u umi 135 u rupi u stablu.samo na èe njak. te pèele radilice trutove izbaciti iz ko nice. No. rekla je Klara uz nove napade hihota nja. samo bi se i dalje svaki put nasmijale na spomen nek e zemlje." Sad su se veæ grlile. Krmaèa prvakinja je stvarno sna no vonjala. nije joj opisao kako æe predan o matica morati raditi do kraja ivota. i mu karci i ene. Ponekad je stvarno bazdio. U koli je sad postala svjesna fraulein Werner i njenog mirisa po djeèjem puderu. A onda bi. neki besramni. do ao pridru iti. kad zavr i sezon a parenja. Smrdljivi stari kupus. Ono to joj je te veèeri isprièao Klaru nije samo posve zaokupilo. uz posve vragolasti osmijeh. Uvijek ga je nastojala navesti da se vi e slu i sap unom. Trut ima trbuh mek i od ljudske ko e. nebo bi ponekad za dana bilo ispunjeno siæu nim svjetlima.glava joj je bila tako puna svega to joj je Klara isprièala. sa svoje strane. Angela bi. a bilo je svakako manje od svakog truta. pèele radilice izbost æe na smrt. ti nemarni deèko. pa je tema obuhvatila ne samo vonj. a nipo to joj nije rekao da æe. bljeskanj . da su Adijevu ma tu uskoro sasvim raspalile tajne pèelinje matice. ili je to bila Rosig u najgorem izdanju? . majci ne bi rekao ni rijeèi. a mi Austrijanci. Adi im se. iste æe te pèele radilice le ine pomesti iz ko nice. N jih ne moram ni opisati. da se polovica zajednice stane ro jiti. Iz ivcirao se kad mu ni ta nisu objasnile. Pona ale su se kao da su vr njakinje. ili bi onih dana kad bi Klara zakuhala dovoljno vode da se oboje okupaju u velikoj kadi. imali jednu vrstu u asne arome. a poljsk i kreteni drugu. Niti joj je isprièao o kraljevnama koje bi dvorani okupljeni oko matice èesto usmrtili. dok æe je njen dvor. "A Francuzi. Takve je potankosti zasad os tavio. sve novih sa znanja o pèelama i èesto bi jutrom. v eæ i iznimnu moæ matice. ustrajavala na zahtjevu da mu nasapuna leda i pazuha. rekla: "Sad si dobi o sapun. jer æe sve imati isti miris. ru ni vonj. stavi ga tamo gdje mo e biti od koristi. Talijani . a tu je bio i njen mali Adi. Na brzinu mo e ostati bez dobiti. ako se ustrèao i spustio niz pokoji brijeg previ e. veæ je sad dr ala kako bi time mogla Angeli skrenuti misli s vlastitih nevolja. Sve æe one znati koja je ko nica n jihova. Tako o tar! Gori od trulog luka i staro g umaka. njene pèele radilice odano slijediti. prekrivajuæi æelije s larvom tajanstvenom vo tanom tvari koju su preradile iz peludi svibanjskog cvijeæa. i sv inje i djeèaka. Otkako su u travnju stigli na gazdinstvo. pa bi se poku ala iskupi ti tako da mu isprièa neke od èudesnih tajni koje joj je otkrila Klara. Mo da bi Englezi pristojno mirisali na èaj. prije nego bi mu vratila sapun. One lijene protuhe koje se neæe htjeti pomaknuti.

stvoritelj svijeta. U to doba. "Isk reno govoreæi. odmah po njeg ovoj pivom natopljenoj propovijedi u Linzu o ljepotama i èudima pèelarstva. èiste savjesti. 9Neobièno je. A sad. Dotad bi svake nedjelje drugi seoski Dvorac u umi !37 braèni par pokupio Klaru svojim kolima na putu za nedjelju misu u kapelici u Fisch lhamu. da bi izazvali nepovjerenje. Mnogi ljudi u koje smo ulo il i smatrali su kako je nu no strahovito pomno odr avati osobnu higijenu. flore. Mogu reæi kako sam izravno sudjelovao u oblikovanju djeèakovog sna. Inaèe bi. Sad mi se èini kako se èitatelju moram ponovno obratiti zbog jedne neugodne stvari. u ra znim prigodama. sukob vodio izmeðu Boga i anðela Luciferovog ranga. jer se savio u struku. K. Tad sam se prvi put aktivno umije ao u obitelj. Ko ulja mu je bila izvuèena iz h laèa i dosezala je do koljena. Plavobradim ili Atilom da bismo pijanu mu teriju potaknuli na jo jednu èa icu. No. odjeven kako Adi nikad u ivotu nije vidio. leteæi mno tvom raznih smjerova. kazao bi joj. kao i pote koæa n . Jer mu ta pèela m o e podariti ne to èega æe se dugo sjeæati! A onda je jednog lijepog srpanjskog jutra jedn a ubola Edmunda. Zvao se Der Alte. One noæi kad je èuo da bi mu otac mogao poprièati sa susjedom o kupnji neèeg to je Alois zvao "prvim materijalima" .Adi je usn io ivopisan san. ili se. Moguæe je kako su te sile i38 Norman Mailer poslale Maestra. to mu je uzburkalo misli.em svjetala koja bi ibala amo-tamo. ne mogu poæi". koji se zvao Der Alte. naposljetku. Zato je Adolf. moram ponuditi vlastitu teoriju to se to moglo dogaðati tijekom veæ prohujale vjeèn osti. Moje sjeæanje iz ranijih doba posve je nesav r eno i obièno mi na raspolaganju ne stoji vi e od kakvog zakr ljalog instinkta. K. u svom poèetnom nadgledanju (i rasul u) ove zemlje 1 sunèevog sustava mo da zapao u tako velike pote koæe. da se i sam obratio jo vi im silam dublje u sazvije du. kad je èuo da matica dijeli isti vonj sa svakom pèelom u ko nici. ne znam. dok bi Alois ostajo na gazdinstvu. koja je bila duga poput èarape. jo od one noæi kad sam u ao u Aloisov um. a opet i nije.to je u nedjelju naveèer objavio za veèerom . Dosta! Smrad nije ne to u èemu vragovi u ivaju. to æe i meni ostati tek pitanje na koje nema odgovora. vremenskih promjena. kako tvr di Milton. na i su problemi èesto potjecali od jednog fenomena. Maestru vjerojatno nije u interesu da znamo vi e o d najnu nijeg. To mu je bilo dra e to ga je tog jutra Adi pitao mo e li i on s njim. ali je svejedno nalikovao patuljku. kao to je smrad. a bijelu je kosu skupio ispod stare pletene vunene kape. Njemu je va nije da se bavimo problemima koji su neposredno pred nama . Jesu li obojica bili bogovi. pred kraj devetnaestog stol jeæa. nikad se ne smije usuditi neko od njih ubiti. Zbog toga uopæe nemamo neka potpuna saznanja o p oèecima ratovanja Dummkopfa i Zloga. koji je beskrajno dugo vri tao. Putovala bi sa svoje troje djece. Ne moramo se. Nije bio nizak. izvan je mog podruèja. a b ilo mu je i drago. moram pretpostaviti kako je D. Blizu kuæe je staja o starac. i ostao sam hodati svojim poljima. Vidio je vojsku pèela kako kru i iznad gazdinstva. tako trulo zasmrdjeli. A jo i gore. Majka ga je stal no upozoravala da ta siæu na stvorenja ne smije poku avati dodirnuti ako ih vidi na cv ijetu. Kako bilo.znaci i njeg ove ludosti i njegovog genija mogu se otkriti u bezbroju kreacija. a da je njegov laboratorij evolucija . Evo lucija je veæ bila zapela u brojnim slijepim ulicama. U snu mu je Adi èak zna o ime. faune i ljudskih biæa. sa svoje strane. jer su bile nezadovoljne napretkom koji je ostvarivao D. da ima malo stvari koje se tièu mu karaca i ena o kojima se razgovora s toliko nelagode. a djeèak je nakon buðenja u subotu ujutro saznao kako æe njeg ov otac stvarno otiæi u posjet pèelaru. Dodat æu da ljudi koji rade za Maest ra te ko mogu izbjeæi takvu klevetu. A ne mo emo ni iskljuèiti moguænost da je Dummkopf. A tièe se Adijevog smrada. da. Visjela mu je do pola leda. o sjeæao veliko po tovanje prema pogibelji koju njihova prisutnost sa sobom donosi. slu iti Judom. poput o nog to bi ga èovjek mogao imati 0 svojim ranijim inkarnacijama. Kako je do lo do tog fenomena. Pa kako onda da ne zapita oca mo e li i on poæi s njim? Aloisa je to iznenadilo.

progovoriti o snu koji sam Adiju umetnuo. a na takav se postupak odluèio zbog jednostavnosti i razmj erne jeftinoæe. No. ali trenutno zb li avanje djeèaka i starca. D. Kakvo jednostavno i eleg antno rje enje. primjerice. U jednu sam razmjerno sitnu stvar siguran: do nastanka njegovih najambicioznijih koncepata. (Stoga je. U davno pro lim vremenima primitivnog èov jeka. poèetkom dvadeset i prvog stoljeæa. straha. Zbog toga se od srednjeg vijeka nadalje. ene i djeca prebjegli nepriDvorac u umi 139 jatelju. da. Stvorite lj je imao svoje razmjerne uspjehe i strahovite neuspjehe. ne smijem zanemariti put do Der Alteovog gazdinstva. ulja za èi æenje. vodoinstala-cije. nego je i nama bio velik poticaj. Sceno m su vladali dezodoransi. pri kraju devetnaestog stoljeæa nije se brisanje ljudskog vonja jo ni pribli no d ovr ilo. odanosti. te putene arome tako prepune kamufla e. To se dogodilo u subo . Putem je Alois prvi put u ivotu sa sinom vodio pravi razgovor. na Maestro nastojao takvoj prepreci svojim namjerama suprotstaviti tako to je mnoge alkemièare poticao da otk riju dovoljno suptilne parfeme koji vonj trule i mogu prekriti sladim. Adija i Der Altea obilje ilo neobièno. i . Pretpostavimo da su mirisi odmah otkrivali razmjere hrabrosti svak og stvorenja. Kako i ne bi takav s ignal za pomoæ iskoristio u razvoju mnogih vrsta? Ljude bi. Do kraja dvadesetog stoljeæa gotovo je sasvim nestalo Bo jeg oslonca na neugodan tje lesni miris. njegove upornosti.) Do kraja Prosvjetiteljstva. mu karca i ene. (Barem je tako u razvijenijim zemljama. No. podmuklosti. Za to? Jer je ovu zemljinu kuglu jo na samom poèetku pogre no projektirao. koje smo o tkrili mi. Pustimo to. stvari su se jo jednom izmijenile. jedne drugim a privukla ili odbila poruka koja im je stigla do nosa.odluènosti da se razmno avaju. K. dobrim dijelom zahvaljujuæi podr ci koju smo tim po duzetnicima dali mi. uspio svakog od na ih klijenata oznaèiti primj esom odgovarajuæeg vonja. Najprije æu. KNJIGA SEDMA Der Alte i pèele I. Sapuni. mo da èak egzotiènim po primjesi smr ada koji se nazirao pod mirisnim rasponom.eto neuspjeha). Djelomièno je. Mo emo samo pretpostaviti koliko je beskrajnog vremena moralo proæi prije nego li je nekoliko svojih stvorenja naveo da polete. Mislim da mogu ponudi ti neka rudimentarna zapa anja s tim u vezi. primjerice. Mora se priznati da n ikad nije odustajao. Danas. ne mo e se poreæi kako su i potresi i ledena doba doveli do brojnih prekida njegovih pokusa i poharali mu mnoge pothvate. ili velikih nada koje su ulo ene u . a da ne mora n adgledati svako sparivanje ponaosob. K. ako se ne uzmu u obzir ti kraljevski miomirisi. za to bila odgovorna mirisna aroma.nikak o u najmanjoj mjeri . je poèeo tragati za metodom koja bi njegovim kand elima omoguæila da otkriju koj i su to mu karci. mogli su poni titi smradne arome.a koja je nailazio. rijeko se mogu naæi suprug ili supruga koji bi bili svjesni mirisa svog partnera. Prisutnost kolege (vjerojat no potpuno ne eljena) sigurno je utjecala da na svoju velièinu vi e ne gleda na isti n aèin. kao sredstvo upozorenja kand elima da su u blizini na i klijenti. nemoguæe pratiti trag promiskuiteta na francuskom dvoru za vladavine Luja XIV. Dodajmo tome irin u i brojnost njegovih kopnenih i morskih vrsta.) Gubitak takve kognitivne moæi ne samo da je smanjio D. K. èak i kad nije u potpunosti nadzirao Zemlju koju je stvorio. Èak bih ustvrdio kako je D. dogodio se pomak u va nosti mirisa. brontosaura (da bi se potom ustanovilo kako je ta preuvelièana ivotin ja naprosto prevelika da bi mogla opstati . uglavnom. miris je sigurno bio jedan od Stvoriteljevih resursa. prizemnijim . srama. to se pokazalo pravim bla goslovom. Na im mu terij ama dovoljno bogatim da si mogu priu titi dobre parfeme. ipak. Dr im kako Gospod..-u omoguæio da poduzima stvaralaèke evolucijske korake. pa je sastanak Aloisa.-ovu prevlast. u èasu kad se Maestro mogao suprotstaviti njegovom napredovanju. K . nezamjetnijim i naposljetku ugodnijim mirisima. sebe vi e nije mogao smatrati olièenjem dobrote i svemoæi. Miris je D. Pojavile su se kad e. Do dvadesetog je stoljeæa ubrzano nesta janje ljudskog vonja dalo presudan doprinos na em napredovanju.

nered.tu naveèer. no sanja rije koje se moraju proizvesti ex nihilo ozbiljno nam isprazne proraèun. Jedna strana prodire i napada ciljeve one drug e. Iz iskustva znam kako umetanje snova tako jasnih da djeluju poput noænih vizija da je brojne po eljne uèinke. kad se obitelj Hitler preselila iz Passaua. u doba koje Maestro naziva Jahvinom erom (a to je . najèe æe putem s nova). D. S druge strane. nije ni pribli no rutinska stvar. jer se tim medijem obilato slu imo. U p osebnim prigodama uistinu mo emo klijentu u san umetnuti cijeli scenarij. Na razini do koje mi dopiremo ako elimo poluèiti stvaran uèinak." Dvorac u umi 145 2. ka d sam se dovoljno dugo uvukao u Aloisov mozak da istra im njegovu oèaranost pèelarstvo m. godine prije Krista pa do njegovog dolaska). K. Ne. posebno onaj koji nije vezan s prija njim iskustvom onog koji æe ga sanjati. koji mu karca ili enu m o e upozoriti da izbjegnu situaciju kojom neæe biti u stanju ovladati ili je podnije ti.od izoo. U svakom sluèaju.-ova nekoæ svemoæna uporaba snova poni tena. ako je spavaè taj koji se sprema izdati bliskog prijatelja. Malo je onih kojima noæne more èine dobro. Delikatne manipulacije sraèunate na izmjenu reakcija èovjekove psihe u buduænosti ne m ogu se izvoditi u ratnim uvjetima. no najbolji se rezultati posti u pristupom malih koraka. Mo emo raèunati na srdit odgovor anðela n svaki san koji potaknemo. ljubavi ili zdravlja nego to je dotad pretpost avljao. u toj sam austrijskoj regiji radio s drugim klijentima. na tu æe vas moguænost upozoriti san. Osim jednom jedinom prigodom. Danas se. Imitacije dogaðaja koje stvara san ne moraju biti posve razumljive. Nadzor nad njim i njegovom obitelji tad su preu zeli moji pomoænici. Sjet imo se da sam. pretpostavlj am. Urezati je bio glagol koji se rabio. ti jekom vi e noæi. vizije u snove ulaze poput kakvih rascjepkan ih pripovijesti slomljenog vrata. privr enosti. je podijelio mno tvo nagrada i kazni (ponekad kroz èuda. mnogo puta poslu io tek nadmoænim hirom. Kao to sam veæ napomenuo. Cijeli je postupak ubrzalo. kako se ne bi uzbunili kand eli.u glavu na eg esto-godi njaka moram us aditi odreðeni san. je tu otkrio sredstvo za ravnanje nekim od svojih ljudskih biæa. To vrijedi jo od poèetaka ljudskog postojanja. Mnogo kasnije. prosjeèni san preraste u koloplet.oprostite na ovako grubim povijesnim procjenama . sno vi rijetko javljaju u vizijama. Tu smo tako diskretno djelovali. Obavijesti koje su o Hitlerovima u Hefeldu prikupljali moji pomoænici pokazale su se dostatnim. A sad mi je stigla izravna poruka od Maestra . "u Adolfov mozak ure e jednu trajnu pretpostavku. u snove im je umetnuo priviðenja . K. Jahve se vi e nije mo gao tako uèinkovito slu iti snovima. kod mladih klijenata postoji i rizik. Kako bi zadr ao nadzor nad pr imatima kojima je dao nadahnuæe da postanu ljudima. nala u nerazmjerne izdatke Vremena! tovi e. kad shvate to poku avamo napraviti. San danas slu i kao uzorak nesavr enog za titnog sustava. Èak i kad se san ne da dokraja protumaèiti. Dometnut æu kako stvoriti san. Vjerojatno mo e osigurati otvoren pris tup. Na taj je n aèin mogao svoje tiæenike èesto navesti da krenu odabranim putem. odanosti. D. a san je isporuèen na izra vnu Maestrovu naredbu. Mestro kod djece uglavnom nije poticao na takve pothvate. Uspijevao je vizije pobuditi i kod proroka i kod obiènih ljudi. poput tura razno enja mlijeka. dobio nalog da na mal og Adolfa vi e ne obraæam pozornost. D. 144 Norman Mailer No. kaos koji ostane nakon to se uhvatimo u ko tac s kand elima. K. . prije Aloisovog sastanka s pèelarom u nedjelju. to se pokazalo bitnim. posljedice tog èina mogu se dramatièno prikazati p omoæu zami ljenog scenarija. Umjesto toga. subjektu ipak ostane ne to maglovite spoznaje kako on ili ona ima manj e hrabrosti. K. da ne oèekujem nikakve smetnje od kand ela. spavaèu suvremena noæna epizoda nudi tek nagovj e taj predstojeæih poremeæaja. no isku at æe èovjekovu sposobnost da otrpi te ku tjeskobu. " elim da". te su se moæi smanjile kad smo u razvojni ivot ljudi u li mi. Stoga je D. dr i kako je od presudne va nosti da upravlja svim snovima. Ako bi vas vjerni prijatelj u bliskoj buduænosti mogao iz dati. Kand eli koji su tog klijenta mo da veæ uze li pod svoje mogu nam stvoriti priliène nevolje. kazao mi je. Stoga je trebalo vrlo pozorno priæi pripremi potrebnog jasnog sna za dijete. Rijetko mu uspijeva izravno prenijeti zapovijedi. a da se.

Sam mi èin nije uzeo vi e od nekoliko minuta. Do njegove je vojnièke karijere . poznat i kao Der alte Zauberer . koji su ga poznavali desetljeæima. Zahvaljujuæi obavijestim a prikupljenim na mlijeènim turama. Obièno su uèinkovitiji skromni scenariji. mogao je ispasti podmukao poput zimskog vjetra. Adiju je dao licu meda. kad je posrijedi rad na snovima uvijek sam bio sklon izbjegav anju barokne virtuoznosti. Adi se probudio pid ame vl a ne od koljena do pupka i pro et sreæom. A ja sam izmeðu obje s trane te predstojeæe veze uspostavio ravnote u. kli jenta mo e s nama blisko povezati. k ad se Adi te nedjelje bude upoznao s Der Alteom. Starac je bio pustinjak i velik osobenjak. kad se uspje no ubaci. Nama æe njegovo uvjerenje da si je èesto u stanju unaprijed predoèiti ljude koje jo nije upoznao biti od velike koristi. No. Kad ih je Der Alte uveo u svoje odaje. U sebi je bio siguran kako æe se uskoro 146 Norman Mailer upoznati s Der Alteom i zbog toga se osmjelio od oca zatra iti da ga sljedeæeg jutra povede sa sobom.posve slo enog amalgama n a e magije i njegovog oèaja i odluènosti . ostavljao dojam èarobnjaka. Ili su ga barem tako zvali seljaci u susjedstvu. No. to bilo drago."Stari Èarobnjak". no priprema nije bila jednostavna. Pod sjeæam kako se rabio glagol urezati. n astojeæi ponovno okusiti med. nije ba stvarno bio stari èarobnjak. S druge strane. U ovom sam se s luèaju zadovoljio da to bli e predstavim Der Alteovo lice i glas. mislio je kako je dovoljno po stolu za kojim je sam sjedio u kuhinji u krug posuti sol. Ako se primijeni pogre no. no u posebnim se pr igodama znao prikazati simpatièan poput svakog navodno dragog starine. Zasad æu prestati s raspravom o urezivanju snova sve dok nam ne bude nu no ponovno progovoriti o toj tehnici. Nije stoga bilo iznenaðenje to je Adija. Der Alte. Kao pitanje stila. Kad go d bi osjetio strah pred silama koje nije mogao imenovati (obièno pred nekom vrstom kand ela). kojeg su zvali Der alte Zauberer. mirisom. kod primatelja mo e izazvati por emeæaj. Prije nego to se upoznaju. A to nije bilo pretjerivanje. No urezivanjem se ne mo e baviti ba svaki vrag. bio je jedi ni pèelar u krugu od dana hoda i stekao je zavidno znanje o pèelarstvu. Seljaci u H afeldu.ostalo jo osamnaest godina. Magnus Rudiger. pa se moglo pretp ostaviti da se neæe meðusobno odbijati. Primjerice. Uskoro se nametnula magnetska privlaènost sna. k tome i uèinkovitije odbijalo nas nego kand ele. jer sam i Der Altea uputio da djeèaku da okusiti svoj najbolji med te da to uèini odmah èim se s njim upozna. To mu je pomagalo saèuvati ponos. Takvi sitni klijenti kad ostare znaju biti prava gnjava a. do ivjeti dotad nepoznat osjeæaj vl astitog znaèaja. nije se mogao othrvati da ga povremeno ne iskoristimo. jer æe povjerovati kako mo e zaviriti u buduænost. to nije bio n bièajen sluèaj. Usudio bih se reæi kako sam tom prigodom stvar obavio vje to. Njegove èini nisu bile ni osobite niti uèinkovite. Aloisu je. Iz vodi se odluènim potezima. uz sav svoj petparaèki uèinak. no odgodit æu ga tol iko da iznesem Maestrov koncept urezivanja snova. Da ponovimo. Za pozadinu sam iskoristio sliku jedne od dviju soba u starèev oj kolibi i dodao sam da se kroz prozor vidi i dvori te. Djelovanje snom nije mogl o biti izravnije. Kako su njegovi zadaci sa sobom nosili stvarnu opasnost. Njihov razgovor putem do Carobnjakove kuæe tek trebam iznijeti. Potrudio sam se da djeèak na jeziku osjeti izvrstan okus. No. nisu se dali prevariti. sad znamo kako æe. kako sam veæ napomenuo. nije imao ni jednog susjeda kojem bi se jako urilo ugroziti mu predod bu koju j e o sebi stvorio. nakon to mu je bio urezan san. Kad bi ga izazvali. Bio je kao kakav stari umirovljenik. tovi e. Svojom je odjeæom. a potom pronaæi put natrag u st o er svoje pukovnije. on i Adi bit æe srodni po mirisu. vraæajuæi isti san s vlastitim malim varijacijama. Dok je svlaèio mokru noænu odjeæu. Trajna pretpostavka. Kod Der Altea je bilo najzgodnije to to nam je pripadao veæ desetljeæima. koji je morao nositi poruke do rovova. p rerano je za prièu o tome. djeèaku æu u um urezati jasnu sliku Der Altea. . prije nego to ih smj estim u Adijev san. Tim æemo se sredstvom èesto slu iti tijekom dvogodi nje karijere Adolfa Hitlera kao vojn og glasono e. vje ra da je u stanju predvidjeti dogaðaje prilièno je pomogla uèiniti ga hrabrijim. taj posjet o bilje io zauvijek. znao sam kako Alois uskoro ide u posjet susjed nom pèelaru. taj èovjek. rezonantnim glasom koji je znao dale ko odjekivati te vladanjem biti znanja o pèelama. opet je zadrijemao. To je.

"Postoje li pèele od uvijek?" upitao je napokon. Sebi bi uzeo dobar dio. U kolovozu. Morali su zagrabiti i vosak. Tako je shvaæao imanentnost tog krupno g èovjeka pored sebe. potpuno neoèekivano. i siguran sam da sam vidio crte e iza staklenih pregrada u starom muzeju u Linzu. a onda zgrabiti meda koliko mo e prije nego to te pèele sasvim izbodu." Adijev se dah veæ sasvim u ario. poput bièa. A koliko je samo djeèak elio zadovoljiti Aloisa! Na poèetku puta obostrana utnja doima la se neprobojnom. "Da. osjetio prema tom malom ne to neuobièajeno. Istovremeno mu je u glavu ulazilo tako puno nepoznatih rij eèi. govorio Alois. Mo da èak i prije nas. A to misli da ti je dao za uzvrat? .Dvorac u umi 47 Umjesto toga æe slijediti razgovor koji je vodio s ocem dok su i li u posjet Der alt e Zaubereru. Mo da zbog Karla Velikog. a da im nismo poku avali ukrasti med."srednji vijek" je mo da v eæ i èuo. tvrda poput kamenja. "Jo u bronèanom dobu jeli smo med.Samostrijel. Uglavnom je. no Alois mu je pred oèima bio MEIN VATER." Usprkos laganoj reumi. sad mu je otkriæe da s djeèakom mo e doista razgovarati nogama dalo dodatan potic aj. Alois obièno prema svojoj mlaðoj djeci nije gajio sna ne osjeæaje i za oèinstvo se nij e osobno zanimao. Sad su ga amarali "bronèano doba". Medvjed bi se vratio u potragu. Alois je hodao brzo. ni rijeèi. Ako si imao voska. Morali su iæi u potragu za rojem pèela. I nije pro ao ni jedan dan. Pèele"." "Dakle. Alois je u njemu izazivao isto onakvo strahopo tovanje kakvo b i se vidjelo na majèinom licu kad bi spominjala der gute Gotta. zapuhao je vjeta r. S vremenom je u svoja koljena strpao dovoljno reume. Ako je èuo da ima meda. "U Srednjem vijeku". Djeèakova oèita elja da se razgovor ne prek ine poslu ila je kao okidaè Aloisove sposobnosti izlaganja. Alois se pak.koraèao je uz oca koliko je brzo mog ao. Adijev je dah sad grabio pluæa jedinst venom mje avinom sretnog ara to se razgovor vodi i oèajanja da neæe uspijevati dr ati kor k (napola trèeæi) s ocem. No. Ponekad bi jeo medvjede meso. Jedno je ubosti èovjeka. Biti u oèevom dru tvu] Jedva da je nauèio pisa ti. Pèelinji vosak je tad bio podjednako va an. Èinilo mu se da taj izraz mo da veæ odnekud poznaje. Zato je èovjeku trebao luk . Nije se usuðivao zaostati ni koraka. A sad je. oèe?" Alois ga je ohrabrujuæe potap ao po zatiljku. "jo nisu imali ko nice. na to su ga tri oraha. Alois je Adiju punio glavu tako brojnim novim nazivima i mis lima da je djeèak ubrzo ostao bez daha i to u dva vida. Za to? Jer su umski medvjedi isto tra ili med. Zamisli kako su samo te pèele morale poludje ti kad bi im medvjed gurnuo nju ku ravno u krilo ko nice. Iako se tad to jo radilo divlje.kao da su mu orasi rekli da uti. jako divlje. Ponekad medvjede meso i med. pa potom "srednji vijek" . koji pred sastanak nije osjeæao pretjerano samopouzdanje. nije im to bilo dovoljno. Zamis li. da. Kamo? Tamo gdje je bilo upljih stabala . jako su se davno pojavile. jako davno. dobar jaki samostrijel. dok je stajao ispod oraha koji je bio najbli i kuæi. "Da. mogao si u kolibi imati svjetlo. 3Dok su ustro koraèali. " ive na na oj lijepoj Zemlji veæ jako dugo.gdje drugdje? Otkriti takv o stablo. na kojima se vidi kako je pèelarstvo veæ bilo ozbiljna djelatnost. ali kako zaustaviti medvjeda? Medvjeda debele ko e! Morale su ga bosti u oèi. s takvim autoritetom izb ubala po glavi da se nije usudio zaplakati . o. rekao je Alois. Samo. koji potjeèu jo iz 148 Norman Mailer Srednjeg vijeka. naravno. Nije se bilo lako pribli iti medu ako je medvjed stigao prvi. Tako su to dobri ljudi tad vjerojatno morali raditi. Sto nije pomagalo. A onda bi se jo pojavio njihov vojvoda ili baru n. da se obièno te e odluèivao na kretanje. dok Alois mlaði i Angela nisu poèeli s njim raditi na gazdinstvu. Svake veèeri. Toliko uboda. dodao je Alois.da ubije me dvjeda. Aloisu je uvijek bilo nezgodno kad se morao sresti s èov jekom koji je o nekoj temi znao vi e od njega." Nasmi jao se. Oduvijek. Adi je sa svoje strane bio stra no uzbuðen. dok mu je zrak palio pluæa. morali su on i to skupo platiti. Bilo je to jednostavno. I li su stazom kroz umarak. kako o tom malom Adolfu nije èesto ni razmi ljao nit i na njega tro io vrijeme i sam malo uspuhao. a u pluæa nabio dovoljno dima. Ni e dolazilo u obzir da zastane kako bi pitao . Svijeæe! Ali. ali sretno sroèeno pitanje. morao si mu za to platiti. a on je gledao ima li medv . no to je bil a neka nadoknada. dok Adi nije na ao rijeèi.

nema dobrih kr æana. i to ubrzo. izlagao se stupici. mo da brat." "Zato to se dr e jednog zakona. Njihov mu je brzi hod sad tako tipao dah da vi e nije mogao postavljati pitanja . meðusobno si potvrðujuæi 150 Norman Mailer mi ljenje o njegovog velikom znanju o temi pèelarstva. Jako okrutne. otprilike u ovo doba . Ponekad su jedna prema drugoj okrutne. "to postati i posao. Gazdinstvo je odluèio kupiti zbog privlaènog polo aja. Nema nikakvog milosrða. Stalno je odgaðao odl uku da se upusti u pèelarstvo. A t ko bi to kod pletare znao? Slama je uvijek ista! Shvatio je koliko malo zna o st varnom dr anju ko nica. Cijelo vrijeme dok je radio sa slamnatom ko nicom. Morat æe je kupiti. Iznenada." "A to bi bilo s medvjedima? Bi li se oni pojavili?" "Bi. dok su se odmarali. . Mo da æe èak morati plati ti pretjeranu cijenu. Zakon nala e: na e dru tvo mora opstati. oèi su mu sjale. mora mi reæi. Jedne nedjelje. "sjedni. ponovio je djeèak ." Opet se stao smijati." Zastao je . Med je sladak. oèe. no posljednji put kad se krenuo baviti pèelarstvom. Sve te trutove. Djeèak je bio zbunj en. tad ga je umalo zadesila katastrofa. No. To bi mo rao izvesti oprezno. mjestu u koje je naveèer mogao otiæi da bi se odmorio od gostionice i sv ojih kolega u slu bi. "Doði". a ne zemlje. da ne mora gledati kako svi idu u crkv u. Pa." No. Èovjek o kakvom govorimo mora biti pripravan ubiti prvog medvjeda koji naiðe i objesiti ga blizu pèela. poduzetan bi tip takvo drvo mogao poku ati oboriti. No. ili ga obiæi nedjeljom. a u toj upljini roj pèela koje su se skupile kako bi se poku ale s pasiti od hladnoæe. Ali znao je. rekao je Alois. Susjedni su seljaci Der Altea hvalili. "Mora shvatiti". "U domu pèeli njem. drvo æe odn ijeti do svoje kolibe. "nekog hladnog dana u ovo doba godine èovjek mo e naæi drvo koje samo to se nije sru ilo. Napokon je vidio kako mu se sin muèi. Nimalo mu se nije sviðala pomisao kako æe mu se seljaci smijat i. Alois se zaustavio. samo s jednom ko nicom. Jo jedan strah koji æe dodati na vatru u svojim grudima. a onda sjeo na susjednu. posebno ako je hladno." Hodali su u ti ini. ali unosan. Mo da je veæ bilo prekasno za poèinjati sa zimskom zajednicom. Nema ih vi e. rekao je Adi. u to je u ao ba kao da ja e konjiæa na t pu. Zbogom. rekao je . Mogao je osjetiti. Nije to sebi sasvim mogao priznati. a da nije uèinio neku gre ku na koju bi sa sigurno æu upro prstom.jeda. a on i njegov sin. "Molim te. hobi. gdje mogu izvaditi ostatak meda. no svejedno nije elio da ga opet napola prevare. To odvraæa druge medvjede. no to nije bio glavni izvor nelagode. Zato to se invalida rano rije e." "Ubiju ih?" Djeèak je veæ znao odgovor. A dana s. onda je s njima svr en o. "Naravno. Jednom godi nje. To je bila tek naznaka straha.konj na tapu. Niti u jednoj ko nici neæe vidjeti ni j dnu pèelu preslabu za rad. to je to? Sto je od toga nastalo? Hobi! Mo da malo rizièan. kazao je. Alois tu nije razabrao pr ivr enost samom èovjeku. da je poslije zakljuèio kako je vjerojatno preturao po rnatièinim odajama. Unaprijed se spremio kako æe tom èovjeku. ali pèele ponekad nisu. igraèka. pletarom koju je dr ao u gradiæu do kojeg iz Braunaua mogl o doæi pje ice. Alois je opet utonuo u utnju. No.odmah nakon ljeta." "Hobi". rekao je Alois. Nitko u ovoj ko nici. "da nama pèelarstvo neæe biti kao iz bajke. tu je rijeè Alois uporabio . Neka se stoga nitko ne usudi biti lijen. osim trutova. "Nitko. Sad je veæ izgubio kolovoz. Da ih pretjerano ne uznemiri! Morat æe to napraviti na veèer. rije e ih se. Osjeæao je i strah. Oni su tu samo s jednom svrhom. Po tuju jedan zakon i on je iznad svega. Njima je to posve jasno. Tek je tad osjetio b ol u koljenima. "Ponekad"." Pokazao je na stijenu. Das Steckenpferd. Bez milosti. Uskoro æe to biti i posao. kazao je. k ad su pèele mirnije. No. Zna l i za to?" "Ne znam". toliko ga je razbje njelih pèela tako brzo iz bolo. Der Alteu. mrtvo drvo Dvorac u umi 149 s velikom upljinom. "Uskoro æe". Upravo je tako to i poèelo.jo jedna nova rijeè. Sad se bojao da ga Der Alte ne prevari.

Der Alte je djeèaka osvojio u sekundi. Tako nepristojno. Sjeli su. èinila je da nalikuje kakvoj dvorskoj ludi. tijekom njihovog zajednièkog mar i-ranja. Velikim lijeènicima. Za uzvrat smo oèekivali poslu nost. bilo usmjereno Aloisu.isprièati kako je jednom. koje je na kratko obi ao. Ta dugaèka kapa koju je nosio i unutra. Na to da se god Alois pripra vio. A istovremeno i jedno i drugo! Aloisu je ponuðen tek nadmoæni Der Alteov osmijeh. kljuèa mnogih trikova koje je nauèio.neæe ti uspjeti!" bila je nedvojbena poruka koja mu se mogla proèitati u oèima. pa èak i ja ko stara dama. ostavljao je dojam. To je bio glavni razlog za to sam nalo io da se Der Alte s ocem i sinom upozna sa lic om meda u ruci i bez okoli anja je gurne djeèaku u usta. koji je. dijabolièno nesraman. to je takoðer toèno. "Poku aj me prevariti . ipak bila Der Alteovo car stvo u kojem je bio sretan i. a da ni jedno od tih ug lednih sveuèili ta uopæe nije pohaðao. pa 152. Karlo Veliki i Ivan Grozni bi se takoðer mogli spomenuti. Oèi su mu bile iznimne. Nazvao sam ga umirovljenikom. napola Poljak. Spremio se Der Altea za diviti svojim razumijevanjem pèelinjeg otrova. Der Alte je pripadao nama. Posljednjih godina ga ba i nismo trebali. makar je poprimio mnoge aljkave navike star ih ispièutura. gora od doma petnaest maèaka. U svojoj je starosti odluèio izgledati kao osvjedoèeni pijanac. istom onom snagom divljenja koje je do tad. napola idov be z ikakve svjedod be o visokoj naobrazbi. primio lijepu kolièinu alaca i da se na raju pokazalo kako mu je to ubla ilo krutost u zglobovima. to je bil o neobièno. no to sam smatrao jednom od njegovih p rilièno nedoliènih crta ta tine. Tako elegantno. ludina arena oprava. Tvrdio je kako je po tovan i obrazovan èovjek s fakultets kom diplomom. Èetrdeset se godina Alois svaki dan susretao sa stotinama ljudi. to je Aloisu poveæalo nelagodu. Èak se i u njegovom namje taju. razvio je i sposobnost da kod svakog usputnog dijaloga odmah stekne prednost. slijedila protokol. da bi u klijentovom umu o i vjeli izblijedjelo povjerenje. No. Pliniju i Gal enu. I naravno da je s tari doktor dobio poruku da se lica najboljeg meda na Adijev jezik stavi èim se ota c i sin pojave na vratima. Povremeno bismo nekoj od njegovih starih predod bi dodali kakvu novu spozn aju. a malo ih je bilo spremno na inteligenciju koja se isticala u njegovom izravnom pogledu. Odjeæa mu je bila prljava. Salzburgu i Berlinu. to ako Der Alte o toj stvari bude znao vi e od njega? Dvorac u umi 4Kako sam veæ naznaèio. Govorit æe o obolje nju zglobova kod tih monarha i kako su im uklonili bol. A tu je bio i stari ogrtaè. jer u stvari uopæe nije pio. Na je stari i uèeni doktor bio prevarant. to je naèin darivanja kakvim se slu e i anðeli i demoni. Leipzigu. Adijev je pogled o ivio. ljeti. Viðen je tek u Heidelbergu i Gottingenu. da sad tu ne uljep avamo. tovi e. Ne samo to je irio nesretni vonj koji kod na ih klijena ta nastojimo oslabiti. Za to mu je trebao tek jedan potez. nije se pripravio za to. Neporecivo. a opet pune svjetlosti. povrh m og urezivanja sna. Beèu. veæ je i. ukoliko smijem dodati. Procedura je . prete ito vlastitim trudom. a bijela mu je brad a od nikotina izgubila boju. prekriven sad veæ izblije djelim arkim bojama. otkrivala o t ra crta starog urina. Govorit æe o Rimljanima i Grcima. hodajuæi èetverono ke. a ipak je bio. meðutim. Èak je i dugaèku vunenu kapu uspio zaprljati b ezbrojnim mrljama od juhe (jer je njenim repom brisao usta). Starac je malo petljao (iako prilièno vje to) oko kuhanja èaja. Gottingenu. Ne bi se oèekivalo kako æe ispasti dojmljiv lik. koristeæi pèelinje alce. kao da je njegova mokraæom natopljena jazbina. U raznim sam ga prigodama èuo spominjati godine koje je proveo u Hei delbergu. Der Altea æu povremeno zvati herr Doktorom. a on je od nas imao slabe k oristi. No. plave poput najhladnijeg s jevernog neba. je li uistinu bio spreman naèeti s Der Alteom takav razgovor? Kad pogleda u bit . stekao ne to govornièke vje tine i nadmoænog dr anja kakvog provjerenog i pravog doktora filozofije. mo da to i nije pravi korak. ili se barem tako govori lo. neugladenom posjetitelju pokazuju navodnu eleganciju èajne ceremoni . patio i od inkontinencije . Govorit æe koliko se bolesti u drevno m Egiptu i Grèkoj na taj naèin lijeèilo. Putnici nisu bili pripravni na susret s carinskim slu benikom takvog autoriteta. a odjevne predmete da i ne spominjemo. Norman Mailer ga se neuobièajenim izgledom te ko moglo iznenaditi. Jako star gospodin. Koji su znali kako se od pèelinjeg otrova i meda rade prep arati.

jer u sebi osjeæam potrebu da vas posa vjetujem.sad je s pogledom koji je razoru avao.je. u lijepom kutku Austrije. Jer. u toj dalekoj. Nije se radilo o tome. Priznajem da mi je strahovito ao to se znanstveno ne bavim medicinom. u svojoj koli s jednom uèionicom. primijetiv i da u tom poljsk o. "samo jednom. pre malim. namijenjenom uveæanju uzajamnog odu evljenja koje je izmeðu njega i djeèaka veæ uspostavljeno. koja se. Der Alte je svoj èaj ispijao lagano ga srèuæi. Nipo to nije trebao svr iti kao bizaran. Èak sam dovoljno samouvjeren da vjeru jem i kako bih vjerojatno do ao do zavidnih otkriæa.dvojic e mediDvorac u umi 153 cinskih genija koji su znali kako lijeèiti bolesti tako te ke da im drugi nisu nalaz ili lijeka. volimo ih radi njihovog meda. Adi je ozbiljno klimnuo glavom. Alois je uistinu poèeo spominjat i Plinija i Galena. napomenuo je. jer je najmanje privlaèna crta mojih dragih pèela njihova spremnost da bodu. ne ostvariv i onoliko koliko sam predviðao.vratio se opet Aloisu "ali æu vas ipak spremno nazvati prijateljem. otkrio ni ta manje ne go dr. jer je. Jo uvijek ne znamo gdje toèno moramo na ti jelo oboljelog staviti pèelinji alac. koji je okrunio ono to je mogla biti va a disertacija. prièa se da neki Kinezi znaju uz pomoæ ubada-nja o trim iglama ubla iti giht. no dosad je razgovorom u potpunosti dominirao Der Alte. da nije bilo bezbrojnih prepr eka koje stoje na putu njihovog lijeèenja. Èuo je za Kineze. ali mu je ipak priopæeno kako bi u buduænosti moglo biti pote koæa. Terca. naravno. da je on osobno neljudski patio od gihta ili reume. dragi gospodine. ionako veæ prepune lijepih kutaka. gotovo mitskoj zemlji. rekao bih. obratio se sad Adiju." Aloisu se uèinilo kako bi tu temu bilo dobro zakljuèiti. Jedno sam vrijeme oèekivao kako æe biti jedan od mojih najistaknutijih klijenata. prije trideset i jedne godine. Kako bilo. jo je 1864. to se mene tièe. No. Prièa se da Kinezi" . Ne treba ni spominjati kako bi vi e volio dobar gutljaj piva kojim bi potakao ustrije izno enje nekoliko una prijed pripremljenih 54 Norman Mailer napomena. "Da. Uz svu svoju nadarenost. Vrlo je dirljivo govo rio o oboljenjima dvojice velikih monarha i predanosti Plinija i Galena . iznenaðujuæe. dodao . Jer vas jo ne poznaj em. u to je doba bio pravi satir kad su posrijedi ene. Alois je svoj popio u tri vrela gutljaj a. postav i rtvom napada bez premca. uvjeravao je. a mogu spom enuti i herr dr. Tek su tad progovorili o svrsi njegovog posjeta. "moglo je ba tako i biti. Terc je proveo niz ozbiljnih kemijskih istra ivanja o prirodi pèelinjeg otr ova i njihovog jo neiskori tenog potencijala ba za te vrijedne lijekove. Obavijesti o va em cijenjenom ranijem polo aju stigle su do mene prije ovog sastanka. cijenjeni efe Financijske policije her r Hitleru. toliko toga to se o ovim pèelama i nj . Jesi li èuo za njih?" upitao je. izvrsno rje enje. nevjerojatno smrdljiv pustinjak koji je golemi ugled stekao bavljenjem ko nicama i pèelama. kad ste jo bili mladiæ. dragi gospodine.idovskom Magnusu vidim potencijal. moram. nikad nam n ije dao previ e. ono to ste vi tada vjerovali da tu treba otkriti. Reuma i gih t danas su se mogli smatrati bolestima iz pro losti. slagala s urinom. To je domaæinu omoguæilo da mu odmah natoèi drugu alicu (krajnje suptilan prijekor). Kako je taj sa mo na iroko raspredao! "Ne mogu vas"."Kinezi koji ive na suprotnoj stani Zemlje. je r sam tad mogao poèeti istra ivati samo tu temu. Da! Herr dr. "jo osloviti dobrim prijateljem. a potom Karla Velikog i Ivana Groznog. reæi. Likomskv. Nek oliko desetljeæa prije znatno sam pao u Maestrovim oèima. rekao je Der Alte." "Upravo tako". t ijekom sata na kojem je fraulein Werner poduèavala geografiju i toèan polo aj Indije i Kine na velikom kontinentu Aziji. jednom je prigodom uvidio. Osim. preko va eg velikog ugleda. da. Naravno. "svi jako cijene" . Od èaja mu je u nosnicama ost ala prodorna aroma. sad je postao klijent koji se zadovoljio malim. to je. nisam bio zadovoljan Der Alteom. no ne ba i zbog ustri ne da nas provociraju èak i dok pola u ivot." "Tvojeg oca". ali s mno tvom uboda u predjelu koljena od kojih se poslije znatno ubla ila bol rane fa ze reume.

Okrutno! Sadistièki! Jer jadna pèela nije ubijena. a da ne sagradi i samostan. "Dopustite da ka em kako vam ni na koji naèin ne elim povrijediti ponos." "Zna . na a draga vrijedna enka sa svojim nerazvijenim jajnicima . Mogu vas izvijestiti o jednoj vrsti pauka za ko ju se ne mo e reæi ni ta drugo nego da je zla. Pretpostavljam da se tu èak osjeæa kao kod kuæe. rekao je Der Alte. pa mora ostati. 'mora to raditi. Zove se Die Krabbenspinne. nije imao namjeru nastavljati a da ne dobije lai ssez-passer. Zbog toga su pèele i om ra ene." Uzdahnuo je od jada koji je odzvanjao pop ut tjelesne prijetnje. a opojni eliksir l atica ubrzo prikrije paukov u asni vonj. Ka ko se radilo o èovjekovom ponosu. raèji pauk se èak potrudi izbaciti ostatke iz cvijeta. Tamo ta j raèji pauk onda èeka. utrnula i bespomoæna. po ziv.kao to znamo. te su ostale enke tu tek da rade cijelog svog kratkog ivota. Nije znao nalazi li se pred nepodno ljivim jadom. pa sad njih trojica sjede posve jednaki po svom pretpostavljenom po lo aju. Kad ne ostane ni ta osim suhog apta ljuske. v eæ i neprestano ive u njegovoj opojnoj i zlatnoj prisutnosti.'" "Ne bih htio proturjeèiti va im uèenim rijeèima". u potrazi za slatkim. a g las mu je ostao normalan (koliko ga je uspijevao kontrolirati). jesi li dovoljno pametan da zna to bi to bio poziv?" "Nisam". kako bi uzela svoj po udni teret nektara i peludi i istog t rena nagrabusi. To vam je." "Dragi gospodine. dok pauk. Ja za sebe ne predviðam vi e od skromnog ulaganja jednog umirovljenika. usred vjenèiæa. makar su mu nosn ice gotovo zadrhtale. Skoro. Opet se okrenuo Adiju.ihovom kvalitetnom uzgoju mora nauèiti. Na a pèela nanju i neponovljiv vonj cvjetnih upljina . recite. "Herr Hitler." Klimnuo je glavom. Podra uje irenje jetovog mirisa tako to se vrpolji po tim bla enim laticama vjenèiæa. veli poziv. ljubomorno na ivot tih zadivljujuæih malih stvorenja koje ne samo to su u stanju raditi med. Naposljetku. "Uvijek . Der Alte je nastavio prièom od pèelinjem vuku. I opet na a skupljaèica ostane paralizirana. Pèelinji vuk uvijek posegne za grlom. rekao je Adi. nije mi elja zapoèi jati polemiku. ne mogu vam dopustiti da o jednom takvom projektu poènete razmi ljati. svom dubokoumno æu minulih desetljeæa u ojima se uvijek predstavljao velikim i uèenim doktorom. kao da je djeèak jo jedan ravnoprav an sudionik. koji izgleda tako pametan." Stao je. To je prvi znak stvarno inteligent ne osobe. Ulazi." Klimnuo je glavom. Toliko je prirodnih stvorova. Da. "ali mo da i jesam. sit. U njemu se ugnijezdio. Èim nade pogod an cvijet. kazao bih kako vas moram upozoriti zbog va e po tene i è sne elje da se upustite u beskrajne neizvjesnosti pèelarstva. vidite. nije li?" Der Alteov je glas vibrirao u mekoj upljini Adijevog eluca. cvijet i vi e zlih kukaca. "Ali ne. si e njene ivotne sokove i fine sastavne dijelove njenih unutarnjih dijelova. no èovjek valjda mo e dr ati Dvorac u umi 155 ko nicu." Adi je tjednima sanjao pèelu. kazao je Alois. mladi momèe". puna pohlepe. tako vam to ne ide i nikad neæe iæi". Zna i prije nego to postane svjestan da zna . "Ti. rekao je Der Alte. "To jedno j sna noj osobi kakva ste vi mogu prisegnuti. rekao je Alois. taj uspje ni uni tavatelj drijema. bolesti i smrtnih neprijatelja koji okru uju na e nje n e pèelice. morate mi reæi svoje mi ljenje". Kod poziva. Kakva bi to mogla biti povreda njegovog ponosa? "S va im velikodu nim dopu tenjem. Osa sad sas . osi koja pèelu i56 Norman Mailer napadne èim se stane spu tati na cvijet. Pèele imaju tako meko grlo. to se stvorenje smjesti duboko u njegovu malu mirisnu upljinu. Ne. E pa sad razmislite o toj maloj skupljaèici. kazao je Der Alte. "ne to to radi zato to ti je netko drugi rekao da to radi . dragi doktore. Progone ih i love u zamke. nema izbora. s amo matica u potpunosti posjeduje to najtajanstvenije utjelovljenje enskog postoj anja! .ach. "Ti. malih i velikih. "ne. veæ je ubod raèjeg pa uka paralizira. a potom visi u bla enom snu. a da niste potpuno svjesn i rizika koji stoje pred vama. Kad pèela sk upljaèica. Nema ni ta izmeðu toga. med koji one rade u svijetu prirode pravi su pandan zlata. da. "Poziv nije". Sto se onda desi? Raèji pauk èeka. Ili æe vam se slomiti srce. Daje sve od sebe radeæi ne to to ti je postalo va no 'Da'. ili æete naæi sreæu. zasiæe n. ili æe mu s leda pasti pravi teret. A stiglo mu je jo toga. bez ikakve milosti .

pa æe se èak odreæi i dijela svoje teritorije kako ovi neumorni osvajaèi ne bi napali èe ljeve u kojima se nalazi buduæe potomstvo. rekao je Alois. Taj se nektar istisnut iz trbuha preko pèeli njih usta prelijeva u gubicu pèelinjeg vuka. No. To nema nikakvog smisla." "Ta sam dva iznimna primjera dao kao ive primjere pogibelji u ivotu svake pèelinje z ajednice koju biste se nadali za tititi. Otrov iz osinog alca saèuvao je meso paraliziranih pèela. Kad se mi poène raspa ati. komad po komad. "no sad moramo prijeæi na druga pitan ja. u v . to æe onda s njegovom le inom? Njima je ona veæa od Levijatana. jedno jedincato jaje koj e æe se uskoro poèeti hraniti tim jo uvijek ivim. ja vam." "Imate sjajnog sina". Jeste li èuli za nju? Za propolis?" "Naravno". dok jedna gladna mala buduæa osica nije postala pèelinji vuk. Stoga pèele tu trule poènu prekrivati dezinfekcijskim sredstvima. ud po ud. Stoga Der Alte sigurno zna da to me vi e o dgovara. "Vidim". "Zna da sam èovjek koji ponos nastoji dr ati neokrn jenim. takor ih sve skupa proguta. sad dobro uhranjena. Druga æe vrsta pauka oko svake pèele koja mu uleti u mre u om otati èahuru. gutljaj po gutljaj? A odgovor se na to pitanje mo e naæi u pri rodnom sustavu. a ne o povremenoj pogibelji. rekao je Der Alte. Taj je ens ki grubijan sad spreman obaviti i posao odno enja svoje paralizirane rtve. zakljuèio je Alois. Hoæe li mo da jed nog dana biti ravan i Aloisu mlaðem? No. a to ja mogu uèiniti za vas?" "Ne jo ". rekao je Der Alte. u ko nici se vi e Dvorac u umi !57 ne da ivjeti. rekao je Alois. to æu biti spremniji zapoèeti sa svojom pèelinjom zajednicom. ali nepokretnim pèelama." "Dr im se zakona vjerojatnosti". Ko nicu mogu napasti mravi." "Boji li se osa?" upitao je starac djeèaka. S mi evima je jo i gore. Mogu èudovi te koje ih napada izbosti na smrt. a koji tu pokazuje lukavstvo naj okrutnijeg manijaka. "Propolisom se slu e i za popravak pukotina u svojim zi dovima. Ljeti i zravno pljaèkaju èe ljeve kako bi do li do meda. abe èekaju ispo d ko nica da pokupe izmet. kakva postoji u svakoj djelatnosti. Uspjele su tu sad nu nu tvar proizvesti iz peludi i nekoliko odabranih zelenih pupoljaka. Vidio sam zajednice u kojima pèele mrave mor aju trpjeti. Dr ao ih je jo danima na ivotu. Mo emo li razgovarati o onom to biste vi bili spremni napraviti za mene. to se tièe za to nu nog materijala. Poderano i nepokretno malo stvorenje prebaci u unaprijed ba za to pripremljeno gnijezdo. Tada u istu kriptu osa polo i jedno jaje. "Radije razmi ljam o trajnoj moguænos ti zarade. skromni hobi .vim kontrolira situaciju. Alois se po prvi put mogao slo iti kako bi to uistinu moglo tako i biti. "Ukoliko elite ostati èovjek koji ima mali. pa su probavljena. No. Jasno je da su ta oduzeta tijela poslu ila kao hranjive tvari njenog rasta. ali i brzo dodao: "Ako je moj otac spreman s time se bavi ti. koji mi zovemo mudrim i dobrim. "Cijenim va a upozorenja". rekao je. Poèinje pèeli mrviti trbuh kako bi izvukla sav nektar koji je vrijedna pèelica veæ u sebe spremila. Na kraju æe ipak dobiti svoj novac. a ponekad i uspiju. Slavna je to pobjeda. Adi je klimnuo glavom. pomisao na Aloisa mlaðeg neizbje no ga je podsjetila da jo nije sve na svom mjest u. zahvaljujuæi vlastitoj brojnosti." Alois je sad Der Alteu podario ono to je dr ao svojim naj irim i najsamopouzdanijim o smijehom. Kad se uzme u obzir u kakvom mu je stanju koliba. Ba je bilo zgodno ustanoviti da taj mali Adi nije samo za mokrenje u krevet. Zimi se nasele u ko nice u potrazi za top linom. kazao je Der Alte. "kako vas nisam uspio obeshrabriti. a onda u jednom kutu sagrade mi je gnijezdo. I je li joj to dosta? Nije. t o nije nemoguæe. Zamisl ite tu sjajnu vje tinu. ali potpuno oduzetih pèela koj je veæ uhvatila. onda moram i ja biti. mo e pretvoriti u jo jednog pèelinjeg vuka. novac bi mu dobro do ao. Sad se Alois zapitao za to se Der Alte trudi obeshrabriti ga." Opet je bio zadovoljan sobom. ali im je juna tvo uzaludno. naravno stojim na raspolaganju. Ti su èuvari i vojnici pravi junaci. Pustinjak ga razumije bolje neg o drugi ljudi. Najsmioniji pripadnici na e domo vinske stra e uljeza napadnu. Tamo svoj plijen polo i pored est. A potom se ta larva. S kojim je ciljem prezreo elju potencijalnog kupca za ulaganjem? Po prvi put mu se uèinilo da Der Alte pomalo shvaæa. Ne odstupam veæ na prvo upozorenje. takor æe svojim pand ama strugati po prednjem zidu ko nice dok pèele za titnice ne izlete kako bi ga otjerale. pa èak i osam jo ivih. no kako su te pèele mogle dovoljno dugo pre ivjeti da bi poslu ile kao iva h rana.

herr Hitler. Koliko je samo starac udio da i dalje v ida Adija. "Sklopit æemo sporazum. Zna li brojiti do tisuæu?" "Znam". 5Èitatelja sad moram izvijestiti o neoèekivanom Maestrovom pozivu koji me na gotovo o sam mjeseci odvojio od Aloisa Hitlera i njegove obitelji. koji je predviðao kako æe kupljeno morati preplatiti." "Dobro. "Uskoro æe ti otac imati jako puno posla. Svi. a ne ispravljati ih. Stoga bih vam predlo io ne to drugo. a meni æe ostati zadovoljstvo dru enja s inteligentnim èovjekom. Alois ju je prevezao u dom Hitlerovih. Ja sam pak. uzeti vas za suradnika u r adu na mojim zajednicama. U n jenom pogledu neæe vidjeti ljubav koju je tu elio naæi." "Sjajan deèko". kako bih ispei58 Norman Mailer kao svoj zanat. godine kad je Alois dovr io svoje pèelarske pregovore." Okrenuo se Adiju. "ali. nemam na raspolaganj u pouzdani naèin za pretvaranje kruna iz Aloiso-vog doba u dana nje amerièke dolare neki proizvodi imaju sto puta vi u cijenu nego prije jednog stoljeæa. dvadesetak koraka od kuæe. isto sam tako i spreman. Stoga. "To rade u vi em razredu u koli. pa mogu reæi kako je on taj novi tro ak smatrao velikim. Odveo me izvan Austrij e. moram vam ne to objasniti. Ako to mo emo sprijeèiti. znate. Adiju je to ispalo uzbud ljivo putovanje. stoga.ama vidim. rekao je Adi. no nosnice su za to plaæale danak. pa tako znam. no. Èim je robu kupio. egrtovao tri godine. kao i razni pribor. uzbuðen zbog jutra u koje æe se na klupi u sjeni hrasta posta viti kutije s ko nicama. "Da". ako smijem prijeæi na jednu osobniju razinu. nas dvojica jedini ljudi iznimne inteligencije. Na e je podruèje proraèu nata pakost. svi smo tupani. Od Der Altea su kupljene dvije pèelinje zajed nice koje je naselio u dvije Langstrothove kutije. Èak smo na to i ponosni. Der Alte mu je zaraèunao koliko bi danas bilo tisuæu dolara. Na alost moram reæ kako smo na svim ovim zelenim poljima oko na eg Hafelda. mnogim tisuæama pèela." Alois je na licu odr avao osmijeh. U na oj smo obitelji tupani. Jer æe ovog proljeæa tvoj otac biti gazda mnogim. no u takvo se to ne bi smio upu tati i klijent. ostao u asnut. Maj ka æe mu uskoro imati jo jedno dijete i opet æe sve biti kao kad se rodio Edmund. a li predugo sam ga zanemarivao. Mogu dodati kako sam uzbunjen iste veèeri poèetkom listopada 1895. Ono to bih vam a predlo io jest jedan vi e kolegijalan odnos . "Da godinama r adim s tobom. Ukoliko ima znati eljnih koliko je ono to je kupljeno stajalo. rekao je Adolf. Adiju su zasuzile oèi. izrazom punim ljubavi. Ja sam. Alois.smijem li to tako nazvati? Spreman s am. jedan bolji pristup. Takav sam. godine bila n egdje na razini dana njih ezdeset ili sedamdeset tisuæa dolara na godinu. kazao je. no stekao sam napredna znanja. moram raditi sam. jednom obostra no prihvatljivom poslovnom odnosu. sljedeæih nekoliko godina. To bi mogao ispasti ugodan aran man. za vrlo skromnu naknadu. ti stari smrdljivi jarce?" bila je reèenica koju nije izgovorio. Der Alte je mo da umirovljenik. Hoæe li i se bojati? Jesi li spreman za to?" Dvorac u umi T59 "Bojim se". U svakom smjelom potezu ima nepredviðenih preokreta. Ja æu vam pripremiti nekoliko dru tava i ispor uèiti pribor i proizvode koje jo nemate. ipak . a noæ prije odlaska nije mog ao zaspati od i èekivanja. Usamljenost koju je ta posljednja napomena otkriv ala nalikovala je hladnoæi nenastanjene kuæe. Vi æete mnogo toga na uèiti. na kojem je na kolima sjedio uz oca. I on je bio ponosan èovjek. Nap osljetku. Ni u jednom se zanimanju za sposobno æu ne udi vi e nego u vra jem. sa svoje strane." Der Alte je klimnuo glavom. nekakav je sporazum sa starim opsjenarom ipak morao sklopiti. Maestru se ne bi svidjela nikakva buduæa epizoda izmeðu starca i djeèaka. Previ e nepoznanica! U tom je trenutku Alois kazao: "Poèa æen sam va im osobnim zanimanjem za mene. Radujem se. te dovolj no zaèepljenih staklenki peludi i meda da svoje tek steèene stanovnike mo e prehraniti do kraja zime. rekao je Der Alte. A sad sam ispao nesposoban. druga su posku pljenja bla a. Svoj prijedlog neæe ponavlja ti. Barem neko vrijeme. Ponudit æu pribli nu procjenu: Aloisova mirovina bi 1895. Nastojimo romantiène sklonosti na eg stada usmjeravati. moguænost istin skog poziva.

Adiju. jer mi je nalo eno da dam sv e od sebe kako bi ga osudili. do mog povratka u Austriju u lipnju 1896. no radije bih jo malo ostao iznositi sitne dogaðaje i neva ne pustolovine obitelj i Hitler u Hafeldu. dio izobrazbe dobrog vraga. No. Kad sam ih dobio. kao i svoje druge klijente u tom dijelu Austrije. ili nam. Nerede koje smo planirani izazvati pred krunidbu cara Nikole II. Iako mogu steæi solidnu predod bu to se s mojim klijentima zbiva èak i ako se moram osl oniti na ono to dobijem od prosjeènih agenata. jednog hladnog travanjskog jutra. moje pripovijedanje neæe pretrpjeti neku nepopravljivu tetu. u cijelosti . nimalo. u Moskvi. izvan mog znanja. U svakom sluèaju.gdje sam se naravno ukljuèio u odluèivanje porote. Dvorac u umi 161 Petrogradu i Moskvi. no.. redovito sam primao obavijesti 0 Aloisu . to se èe æe dogaða. Kad sam se na ao u slavenskom podruèju (koje je Bogu i Vragu bli e od bilo kojeg drugog sjeverno od ekvatora). poveo najbolje pomoænike. da va s podsjetim. dogaðaju od kojeg nas je jo uvijek dijelilo vi e mjeseci. Svoje sam pomoænike znatno p rije odlaska uspje no doveo na razumnu razinu percepcije. gdje sam prisustvovao suðenju Oscaru Wil deu i bio u sudnici na dan izricanja presude zbog "sodomije i remeæenja javnog mor ala" . i Maestro ta aran man dogovorili ne to je. tek moram opisa ti. sti u kao stado odbaèenih ljudi? Kako su D. ni ta me od toga nije posebno zanimalo. zakazanoj za svibanj 1896. Manjim vragovima . Dosad sam èitatelja po tedio spominjanja nevezanih sluèajeva. to je. tu ipak ima jedna pote koæa. (Do bri èitatelji. dat æu sve od sebe kako je ne bih morao ponavljati. kako sam veæ naznaèio. I sad æu vam se isprièati. Klari i Angeli. naravno. kao i ljudima.. Njih je bilo dovoljno da du nost pred am trojici svojih zastupnika koji su ostali uz njih. Zbog toga su moje spoz naje o onom to se de avalo u Hafeldu pretrpjele stanovite gubitke.svih poroka. cijelu sam zimu proveo u glavnom gradu . mogu promaknuti va ne potankosti. godine bilo razdoblje osobno va no Adolfu Hitleru. izvje æa 0 onom to su radili Alois. osobito kad su u pitanju oni iz dobrih obitelji. Odmah po dolasku morao sam zapoèeti s prouèavanjem ruske du e kr ajem devetnaestog stoljeæa. nudili su tako malo. Zbog va nosti na e misij e u Rusiji sa sobom sam. u vr ijeme kad nam se pribli avao veliki ruski pothvat. pred svibanjsku krunidbu. No. prije nego to sam se spustio do Moskve. To bi odmah dovelo do pitanja koja zadiru u sveto podruèje: kako su uopæe nastali v ragovi? Prati li Zli budno moguæu pojavu nadmoænih ljudi koji bi mogli raditi za nas . Rekao bih kako je osam mjeseci od na eg odlaska u listopadu 1 895. nemam elju obrazlagati kako ih novaèimo. proveo u Londonu. znam da èak i odani èitatelj neæe ostati vjer an piscu koji je spreman prekinuti narativni niz radi prividno nevezane digresij e. Tek æu tad moæi na miru iznijeti to smo radili u M koji se spremao. u poslu se mo e izgubiti ton. Bit æemo na krunidbi cara Nikole II. uvjerenja. Tijekom moje odsutnosti. No. tijekom razdoblja u kojem me nije bilo. a svi smo skupa jedva èekali da se upustimo u gole mi projekt 1 160 Norman Mailer 6. Èak sam dobivao i izvje æa kakve su æudi pas Luther i konji Ula n i Graubart. posebno mjesec dana k oje sam u svibnju '85. Maestro je vjerojatno elio kod brojnih Wildeovih in timnih prijatelja potaknuti osjeæaj muèeni tva. Upravo mi je tad nareðeno da napustim Adija i ostale èlanove njegove obitelji. To izgovaram s ponosom. pa se osjeæam obveznim isprièati to se zbivalo dok sam bio odsutan.se zamorio od poslovanja sa starcem pa se nije cjenkao dalje od malog zadovoljs tva koje mu je donijelo ne to besplatnog dodatnog pribora. Maestro se oèito nalazio u ranoj fazi pokretanja krupne i velike nepodop tine. suglasja i unutr a njih nesuglasja. nakon to sam godinama èitao najbolje i najgore romane. Tijekom mjeseci provedenih u Petrogradu. Ne mogu iznijeti . Klara i djeca dobivao sam od agenata ni eg polo aja . dok sam ja sa svojim najbol jim pomoænicima oti ao u Petrograd.) Reæi æu kako.troj ice koju sam ostavio da nadgledaju moj dio Gornje Austrije. I odosmo u Petrograd. naposljetku. K. ne èitaju beletristiku da bi morali trpjeti autorove isp rike.

da sam im dopustio. Kao to mo emo vidjet i. jer je ivot proveo u uniformi) to je stalno zaboravljao navuæi rukavice svijetle boje i veliki pèelarski e ir s velom. Pa dobro. ko ji je uvijek morao biti od najbjeljeg Dvorac u umi 163 materijala. pa do ljeta sljedeæe godine. pa se dnevne misli mogu na povr noj razini r aspoznati veæ i obiènim prolaskom kroz noænu odaju. Nisam se time mogao baviti dok sam boravio u Rusiji. Osim moguænosti da izravno ud u u Aloisove misli dok je budan. Prva mu je briga bila (a to mi se uèinilo komiènim. no buduæi da nisu imali dovoljno smisla za prepoznavanje s ka kvim se pote koæama susretao. prislu kivanjem obiteljskih raz govora. U ljude koji su od nas slabiji nije te ko proniknuti. Naravno. Onom prigodom prije prilièno godina. Tijekom stoljeæa. Te su n edjelje Aloisove bludne nade morale ostati neusli ane. stizalo mi je more povr nih informacija. Stoga je bilo oèito kako bi nam bilo pametno da uzmemo u obzir i Klari nu i Aloisovu snagu. a upravo je ono mojim tamo njim zastupnicima nedostajalo. osjeæa napadaje straha. Odjeven u bijelo. jer se radilo o pristranom portretiranju. To je nauèi o iz iskustva. agenti koje sam ostavio zatrpali bi me po tankostima. i to ba po nepokrivenom mesu bujnih grudi. kako se mo da sjeæamo. Rakete stra ha polijeæu mu u elucu dok se pribli ava kutijama s ko nicama. to mu je bila uobièajena odjeæa. eni 1 djeci. Izgubljena je tek usputna ljubavna veza .kada se to i za to dogodilo. o njegovim pèelama. jer nije bio odmjeren na odgovarajuæi naèin. pèelama idu na ivce. no nisu raspolagali ranijim kvalitetni m spoznajama o ljudima koji nisu slabi. za to i dalje plaæa cijenu. veæ nije tako jednostavno. Reæi æu tek kako su agenti koje sam osta vio u Hafeldu dali sve od sebe kako bi me izvje tavali o tekuæim Alosovim naporima d a se bavi pèelarstvom. i vi e nego dovoljno da mi to poène iæi na ivce. Kako je morao izbjegavati tamne kapute i hlaèe. Slijedi moj podrobni. Neæu se ovdje dalje baviti takvim problemima. da mu se sjeæanje na to jo uvijek podi e iz dubine eluca. pogrije io je ut oliko to je jednog nedjeljnog popodneva privlaènu enu pozvao da mu pravi dru tvo. rijetko radi kod ljudi koji nam nisu klijenti.-om. ali predmet prouèavanja postanu u doba kad ih hvata tjeskoba. Kao dio zavodnièkog plana. I na tom je zalasku sunca ta ko bjesomuèno izboden. namjeravao je pokazati kako nije samo vje t oko ko nica. Nu no je po t vanje. to se. naravno. To odgovara problemu koji biste imali kad biste s kandidatima koji jo ne sviraju ni jedno glazbalo osnivali simfonijski orkestar. bili su skloni kod Aloisa u cijelosti otkrivati samo ono drugorazredno. moji su se agenti morali zadovoljiti mlijeènim turama. Nimalo me nije iznenadilo to se Alois opsesivno prihvatio svog novog pothvata. Dosta toga doznamo i krajnje jednostavnim kanalom. Tamne i zagasite boje. znatne slabosti koje ne trebam ni spominjati. to je i previ e dobro znao. Ma estro to naziva "tr nicom snova". Maestro je znatan dio svojih sredstava morao utro iti na Vrijeme potrebno da bi se poremeæeni materijal koji nam je ipak stizao m ogao nekako obuèiti. Moji su agenti Alois a do ivljavali preslabim i suvi e zabrinutim. od kraja 1895. a radi se o pojavi razmjerne otvorenosti snova m u karaca i ena i za vragove i za kand ele. Kako se ni sami u biv im ivotima nisu posebno isticali. nisu me svaki put uspjeli na zadovoljavajuæi naèin izvijes titi o svemu to se s njim zbivalo. Stoga je odjenuo cijelu. no udarac je pretrpjelo njegovo visoko mi ljenje o samom sebi. uz. K. veæ i el egantan. u poku aju da se uspne na istu razinu s D. Alois se djelomièno dr i pravila dobrog seljaka. no biti spreman i za ono to stvarno osjeæaju od nas jaèi. jer su pèele izbole i damu. no na temelju vlastitog iskustva pretpostavljam kako je Maestro. morao biti spreman prihvatiti znatan dio onog to se iscijedilo . Èitatelja bih upozorio neka ne zaboravi kako su djeèaka koji je kasnije postao Adolf Hitler odgojili ba taj otac i ta majka. a mo da i tisuæljeæa. prvih se dana stalno brinuo hoæe li se sjetiti presvuæi prije nego to ode do ko n ica. izvje taj o jadima koji su Alo isa zadesili kad je postao pèelar. Zbog toga sam takav materijal morao odbaciti. dodu e iz druge ruke.sve one neostvarene ljudske moguænost i. Norman Mailer 7Potkraj listopada. tamnoplavu odoru. kad su ga pèele onako gadno izbo le dok je radio s malom zajednicom koju je dr ao nedaleko Braunaua. Nije zaboravio kako èovjek mora ostat .

i budan èak i nakon najmanje katastrofe. Iz neoèekivane nedaæe mo e se ponekad izvuæi neoèe ivana vrijednost. Njegove je zanimljive medicinske teze, primjerice, potaknulo u bla avanje reumatske boli dan poslije - èinilo se kako su pèelinji alci bili blagotvorn i kod njegovih problema s koljenima. Prigodom njihovog sastanka, Der Alte se, sj etimo se, s tim bio voljan slo iti. A ta je potvrda djelomice mogla biti i razlog za to je Alois prihvatio Der Alteovo mi ljenje kako su uvozne talijanske pèele bolje od austrijske vrste. Iako je sumnja o i kako bi Der Alte mogao prodavati ba dio zaliha kojih se inaèe elio rije iti, presu dan je argument bio to to se s talijanskim pèelama moglo lak e raditi. Nje nije su, uvj eravao ga je Der Alte. tovi e, zbog izrazite ute puti, koja je nalikovala mekom sjaj u najbolje ko e za èizme, bile su i ljep e. Alois se divio trima zlatnim dijelovima nj ihovih tijela, od kojih se svaki isticao najo trijim moguæim crnim rubom. ik! Ta mu j e rijeè pala na pamet. Dok su austrijske pèele bile sive i dlakave. Nisu sjale poput tih pozlaæenih Talijanki. Poslije se Aloisa proganjao osjeæaj nelojalnosti. Morao j e uzeti "Franje Josipe", sivobrade. 164 Norman Mailer Nelagodu mu je neprestano uveæavalo to to se stalno pitao ne bi li mu bilo bolje pr ièekati proljeæe. Sad je morao u zajednici odr avati toplinu, da pèele ne uginu zbog hla dnoæe. No, tijekom tog razdoblja svaki se dan morala mjeriti temperatura u ko nicama. A k o nicu nije smio otvarati na dulje od nekoliko sekundi. "Koliko god bili znati eljni ", povjerio mu je Der Alte, "nemojte si dopustiti da mièete neki od pokretnih okvi ra kako biste prouèili èe ljeve. Hladni propuh koji bi mogao nastati zbog podizanja ve likog poklopca kutije mogao bi temperaturu toliko sniziti, da bi pèelama trebali s ati da opet zagriju unutra njost. Takva bi vam hladnoæa mogla desetkovati pèelinju pop ulaciju. Ne igrajte se s tim, herr Hitler. Do sad ste, zakljuèujem na temelju onog to ste mi isprièali, s pèelama ivjeli samo u lipnju i srpnju. To mo e i svaki turist. N o, ako svojem malom narodu elite biti pravi kapetan, vodeæi ih kroz ledeno hladni z rak nadolazeæih mjeseci, to æe zahtijevati i snagu karaktera, prijatelju." A onda je , kao da eli obogatiti pretpostavku, dodao: "Novi prijatelju." 8. Da je Alois sebe stavio na optu enièku klupu, proglasio bi se krivim. Kako jednog sn a nog èovjeka umirovljenje mo e tako oslabiti? Gazdinstvo je kupio impulzivno, bez pro mi ljanja, a sad je, da poveæa ulog, nabavio i dvije ko nice u Langstrothovim kutijama . Za to se tako iznenada odluèio tijekom zime baviti pèelarstvom? Zar nije i to odluèio previ e impulzivno? Der Alte je èak imao i obraza kazati mu, dok je Alois odlazio: " Vidjet æete koliki sam vam posao pri tedio." Sto je Alois za tedio od posla, potro io je na zabrinutost. Nije mu jo bilo ni ezdeset godina, do vraga, jo godinu i vi e mu neæe biti ezdeset, ali te nove du nosti stvarale su mu nevjerojatan osjeæaj umora. Te su dvije nastanjene kutije sad le ale ispod ora ha, na krovnoj ljepenci, a zbog hladnoæe su dobile i dodatnu ljepenku s gornje str ane, sve uèvr æeno kamenjem. U dvije su kutije bile dvije pèelinje zajednice. Svaki bi d an oèitao temperaturu u obje kutije, a jednom ih tjedno vagao. Djelomièno je problem bio u tome to su brige presezale stvarni posao. Budu li zajednice na proljeæe djel ovale slabo, spojit æe dvije kutije u jednu, a bude li trebalo, kupiti jo pèela, upus titi se u dodatne tro kove, u dodatne kontakte s Der Alteom, koji bi si, bez sumnj e, Dvorac u umi 165 zasmrdio hlaèe grohotom se smijuæi herr Hitleru s njegove dvije lijeve ruke koje æe us koro izbosti sve ono znanje naprednih pèelara koje nije posjedovao. Veæ u studenom j e Alois dr ao predavanje Angeli i Adiju, pa èak i Klari, o potrebi besprijekorne hig ijene u pèelarstvu, kad dode toplo vrijeme. Bez obzira na to koliko dan bude topao , ko nice se ne smiju ostaviti otvorene. Iznad svega, ne smije se izvan njih proli ti med. Ako im se to dogodi, moraju ga isti èas obrisati, jer bi mogao privuæi pèele, pa bi se poèele boriti za taj besplatan, lako steèen med, dok le i na tlu. Ako bi lokv a meda bila dovoljno duboka, mogle bi se sve skupa utopiti. Dakle, dovoljno je strahovao da svoju obitelj krene opsjedati onim to se na ljeto mo e, ali i ne mora dogoditi. To je uglavnom ovisilo o onom to bi prethodne veèeri p

roèitao o zimskom dr anju ko nice. Sam je napravio jednu novu kutiju za ko nice, koja mu jo nije bila potrebna, ali se ponosio vje tinom koju je to zahtijevalo, pa makar kutija i nije bila ravna Langs trothovoj. No, takav mu je posao ubla avao zabrinutost. Grudi mu je nadimala stara izreka. "D obra njemaèka krv zna", rekao je Alois supruzi, "da blagoslov ne daje Bog, nego st i e od napornog rada." No, napomena ba i nije bila najsretnija. Za to se tu ne spomin je austrijska krv? Uskoro ga je to pitanje poèelo opsjedati. Je li neka konkretna krv imala svoje vlastite vrline? Za to, stvarno, hvaliti njemaèku krv? Za to ne austri jsku? Imao je cara koji se mogao nositi s golemim (i èesto) idiotskim problemima o dr avanja mira izmeðu Ceha, Maðara, Talijana, Poljaka, Zidova, Srba pa jo i Cigana, u o kviru Habsbur kog carstva. Nijemci to ne bi bili u stanju. Vjeèito su se svaðali. Bez Bismarcka bi bili nitko i ni ta. Sitne provincije. Kralj Leopold I. i kralj Leopol d II. Ludi, obojica ludi Bavarci. A Prusi su bili jo i gori. Prusi su bili progut ali metlu. Za to onda spominjati dobru njemaèku krv? "Zato to", rekao je u sebi, " to z nam to to znaèi." No to je znaèilo zakljuèiti da ne to zna , ako nisi znao uistinu. Iako si na neki naèin ip k i znao. Krasna zagonetka. Alois je zakljuèio da poèinje razmi ljati poput filozofa. Sto nije lo e za djeèaka sa sela. Bio je u isku enju da tu temu naène u gostionici u Fis chlhamu, ali to, naposljetku, nije uèinio. Oni tamo su bili tukci. Bilo mu je ao vr emena koje bi s njima proveo. U studenom bi se tamo na piæu zatekao èak i popodne, to bi mu bio dokaz, da mu je bio potreban, kako nema dovoljno posla. Zbog toga je odluèio ne odlaziti nekoliko dana tamo i66 Norman Mailer i objesiti kakvu mre u oko ko nica, da na proljeæe do njih ne bi mogle ptice. Èak je raz matrao i moguænost da posjeti Der Altea, ali je sjeæanje na prodoran smrad takve pom isli okonèalo. Ubrzo se opet na ao u gostionici. Tamo je ipak nalazio jedno zadovoljstvo. Tukci s u ga sad dr ali struènjakom za pèelarstvo. Sve moguæe savjete koje mu je ponudio Der Alt e, uz svako zrno znanja to ga je u novije vrijeme skupio iz literature, sad je mo gao predstaviti vlastitim, dobro utemeljenim znanjem. Alois bi meðu prvima priznao da su po tenje i skromnost sjajne vrline, na koje se treba oslanjati kad èovjek ima posla s nadreðenima. No, inferioran je um uvijek elio osjetiti kako razgovara s mu drim èovjekom. Kako se do njega lak e dolazilo nego do Der Altea, uskoèio je kao de urni struènjak. Èak mu je jednog nedjeljnog popodneva do ao seljak koji je tra io upute kako zapoèeti. Alois ga je potom zasuo potankostima o hranjenju ko nice tijekom zime. To mu je izlaganje omoguæilo da se ponovno osjeti iznimnim likom kakav je bio pred umirovljenje. "Stvar je u tome", kazao je svom posjetitelju, "da se ovlada tehn ikom vlastite, posebne hranilice. U nju se smije stavljati samo tekuæa hrana, a vr h staklenke mora se prekriti, kao to sam objasnio, finom mre icom, no potom posudu treba okrenutu dr ati za otvor, iznad zajednice koju èeka hranjenje. Shvaæate li me?" Alois je mogao vidjeti da ne shvaæa. Nedjeljni bi se posjetitelj ubrzo, potpuno ob eshrabren, oprostio - vjerojatno mu sljedeæe zime neæe postati konkurencija. Moji su me agenti neprestano opskrbljivali takvim sitnim dogaðajima. A nisu primjeæi vali kako je samo duboka bila Aloisova nova tjeskoba. Èim bi posjetioci oti li, Aloi s bi se u svom projektu osjetio tako usamljenim, da bi stao razmi ljati hoæe li mu k akva bolest napasti zajednice. Veèeri je provodio èitajuæi svoje knjige, no tjeskoba ga nije pu tala. Sanjao je da ivi u jednoj od svojih kutija, da je pèela, tek dio grozda koji ivi u najdubljoj i najmr aènijoj tami. Kako su se pèele snalazile u takvom svjetlo æu siroma nom drugom svijetu? Do kraja je Alois svoj san podigao na razinu more - sad sam se veæ malo vi e zainter esirao za ono to su mi moji zastupnici slali. Aloisova se ko nica u tami uvi estruèila, a onda je pobjegla iz kutije i odletjela. Nije ju se vi e moglo naæi. Dvorac u umi Kad dode proljeæe, hoæe li izgubiti ko nicu? U mraku je pipao gdje je Klara i rukom jo j je dotakao trbuh. Veæ je bio tako velik, a prinova je trebala stiæi tek u sijeènju. Hoæe li to ispati pravi div? Probudila se zbog njegovog dlana na sebi i htjela mu se uvuæi u zagrljaj, no on je usred tame osjetio potrebu da raspravi ne to to ga je ti talo. Uskoro se sasvim razb

udila i nije bila zadovoljna. "Nadam se", kazao je Alois, "da si razgovarala s herr Rosten-meierom." Odmah je znala to slijedi. Herr Rostenmeier je bio vlasnik trgovine u Fischlhamu, u kojoj su jednom na tjedan, subotom, ona i Angela kupovale one namirnice koje nisu uzgajale u vrtu. Klari je herr Rostenmeier bio drag i poèela je s njim razgov arati o prodaji njihovog meda. Alois joj je kazao kako ne sklapa nikakve poslove , barem ne zasad, jer je jo postojala moguænost da postigne sporazum s Der Alteom. Bez obzira na to, u njoj je pomisao kako bi partner ipak mogao biti herr Rostenm eier izazivala zadovoljstvo, a u tom bi sluèaju ona posredovala i domaæinstvu zaradi la ne to novca. Prsti su je zasvrbjeli svaki put kad bi pomislila na takvu transak ciju. No, Alois se sad odluèio za Der Altea. Naprosto je to znala. "Mislila sam", rekla je u mraku, dok joj je tap ao trbuh, "da ti taj èovjek uopæe nije simpatièan. Sjeæam se ka ko si rekao da bi morao opet podnositi njegov smrad." "Bit æe dobar savjetnik", Alois je kratko odvratio. Jo su ga probadali kolci noæne mo re. "Da, da", rekla je Klara, "ali nisi li mi kazao kako Der Alteu ne vjeruje ?" Bila je blizu da je obuzme histerija. Zbog toga joj je prekinuo ugodan san! "Da, reka o si kako u njega nema povjerenja, a opet si spreman dati prednost Der Alteu pred po tenim èovjekom kakav je herr Rostenmeier?" "Klara, to je sve zato to ti je neugodno", kazao joj je. "Mo da si malo previ e prièala s Rostenmeierom. Mo da ne to to nisi spomenula? Kakva preuzeta obveza? A da prije to ga nisi razgovarala sa mnom?" "Ne", rekla je, "nimalo. Nije mi nimalo neugodno. Nisam se obvezala." Bila je u isku enju da doda, "ali æu reæi ovo, moram to reæi, nikad neæu razumjeti kako razmi lja net o poput tebe." No, utjela je. Ismijao bi je zbog takve glupe primjedbe. Morala bi ostati budna dobar dio noæi obja njavajuæi to je mislila time, "netko poput tebe." i68 Norman Mailer 9Nije to bilo nikakvo iznenaðenje. Alois se naposljetku odluèio vratiti Der Alteu. A za to i ne bi? Bio je realist, rekao si je, pa je navikao na neugodne mirise. Napo sljetku, èovjek se tu i tamo mora baviti Vragom. (Moj se vrag nasmijao kad mi je t o ispripovjedio.) Alois je u posjet oti ao sljedeæe nedjelje i opet je sa sobom poveo Adija. Djeèak je o vaj put gledao kuda idu. Put je bio dug oko kilometar i pol, pa je znao kako æe do kolibe doæi i sam, ako zapamti sva skretanja. Cijelo ga je vrijeme ispunjavalo ne lagodno uzbuðenje. Na elucu mu je le ao jad velik poput kruha, no, povrh tog tereta, srce mu je bilo vrlo ivahno. Znao je da ocu neæe reæi kako Der Altea namjerava posjet iti i neki drugi dan i to sasvim sam. "Da", stalno si je ponavljao, "neæe me biti strah otiæi tamo. No, mo da neæu iæi po noæi. T d je u umi previ e duhova." Adi je mislio kako je drugi susret njegovog oca i Der Altea nadma io prvi. U poèetku su prièali o prodaji meda na tr i tu i Adi ih je jedva pratio, no kad su rije ili poslo vne stvari, razgovor je opet postao zanimljiv. A to je bilo zato to starac nije m ogao prestati prièati o pèelinjim tajnama obavijenim drugim tajnama. "Da", rekao je Der Alte zvonkim glasom, "nikad se ne zamorim od razmi ljanja o tim siæu nim stvorenji ma, s njihovim besmrtnim medom i gotovo besmrtnim alcima. Za njihov je uzgoj potr ebna velika suptilnost." Poèeo je upuæenu raspravu. Alois jedva da je uspio koju dometnuti, no nije bio nezad ovoljan, jer æe sve to iskoristiti sutra u Fischlhamu. Dar tukcima! Adi je pak poz orno slu ao. Rijeèi koje nije razumio u glavi su mu ostajale po svojoj zvuènosti. "Mo emo li uopæe", upitao je Der Alte, "dovoljno pozornosti posvetiti ovom Stvoritel jevom ostvarenju? Tako je genijalno. Ti su nam vra iæci stigli kao dar Gospodinove b o anske i neobiène estetike - mudrosti prirode koja se izra ava u posve zaèudnom obliku. " Der Alte je nastavio prièati. A prièati je znao! Vukao je poveznice s Bo jim baletom, Bo jom gimnastikom, Bo jim ulaganjem u èudesno i zadivljujuæe. Der Alte se nije razlikov ao od mnogih na ih klijenata. Potièemo ih da hvale Boga. to vi e mogu. Uvijek. A on je pripovijedao tako dugo da je Alois, ponovno, uzvratio.

upitao je Der Alte. s njihovim besmrtnim medom i gotovo besmrtnim alcima. "ali mora se pripremiti. ako zapamti sva skretanja. a da se nije poslu io vlastitim glasom. stajao je i st ol. Adi je ostao razoèaran. Uzdahnuo je kako ne bi briznuo u plaè. velikih i ivih. Zimskih mjeseci su pèele lijene.to je Alois i oèekivao. "nisam nikad vidio kako pèelinji dom izgled a iznutra. pa je znao kako æe do kolibe doæi i sam. uznemirenih svjetlo æu."sedam. Sad je zima. No. stisnuto na Klarinoj dojci. molim vas. èudesne poput rosnih kapi na sv etlu ranog i68 Norman Mailer 9Nije to bilo nikakvo iznenaðenje. Rijeèi koje nije razumio u glavi su mu ostajale po svojoj zvuènosti. Alois se naposljetku odluèio vratiti Der Alteu. pa je navikao na neugodne mirise. gospodine". Pogled tih plavih oèiju. (Krilca su im bila sklopljena. zbog razoèara nja koje se ukazalo na djeèakovom licu. ne. No. tovi e. nalik Klarinim. Jedino to grah ni kad nije izgledao tako ivèano. "one najjadnije meðu jadnima. A te su pèele mogle biti i grah koji se tiska u zagrijanim loncu. stalno si je ponavljao. duga mo da dvije." A stvarno su i bile. " O. rekao je Der Alte. "Da". razgovor je opet postao zanimljiv. povrh tog tereta. (Moj se vrag nasmijao kad mi je t o ispripovjedio. njihov æe ivot obuhvatiti krajnosti postojanja. a izmeðu njih je stajao okomit okvir ispunjen malim vo tanim æel ijama.poku ao je na brzinu izbrojiti . Cijelo ga je vrijeme ispunjavalo ne lagodno uzbuðenje. pomislio je djeèak . "nikad se ne zamorim od razmi ljanja o tim siæu nim stvorenji ma. "Da"." A onda je.) Adi se nije tako razoèarao otkako je prvi put vidio Edmun dovo lice èovjeèuljka. Kod nas doma su veæ tako dugo" . èovjek se tu i tamo mora baviti Vragom. Na jednom je njegovom kraju bila uska staklena kutija. no. rekao je Der Alte zvonkim glasom. ru nih poput ohara. no nije bio nezad ovoljan. Kakav u asan ivot! Nedostaje im sunce." Adi je mislio kako je drugi susret njegovog oca i Der Altea nadma io prvi. Djeèak je o vaj put gledao kuda idu. "Za to nas ne povedete u kuhinju. U kuhinji. Moram li èekati do ljeta ? Molim vas!" "Do proljeæa". pa da djeèaku poka ete svoju kutiju za razgledavanje ?" Bilo je oèito da Der Alte ba i ne bi . Alois jedva da je uspio koju dometnuti. Alois je napokon uspio koju i dometnuti. slegnuo ramenima. ruène pumpe za vodu iznad njega i vjedra ispod njega umjesto slivnika. "dovoljno pozornosti posvetiti ovom Stvoritel . "Mora se èekati do proljeæa. pokazala bi se dva staklena zida. A to je bilo zato to starac nije m ogao prestati prièati o pèelinjim tajnama obavijenim drugim tajnama. Grozd stvarèica koje su plazile jedna preko druge. Sad ne èine ni ta. Put je bio dug oko kilometar i pol. A za to i ne bi? Bio je realist. Za njihov je uzgoj potr ebna velika suptilnost." Poèeo je upuæenu raspravu. Znao je da ocu neæe reæi kako Der Altea namjerava posjet iti i neki drugi dan i to sasvim sam. bez ikakvog namje taja osim male peæi. "U ovom su èasu". no na ljeto æe ih vidjeti kako ple u u zraku. kojih je bilo bezbroj. A u nj ima se sad oèitavalo po tovanje. kazao je Der Alte. no kad su rije ili poslo vne stvari. a vis oka jednu stopu. T d je u umi previ e duhova. sudopera. tek stvorenja nat opljena vlastitom sluzi. "Mo emo li uopæe".Dvorac u umi 169 Pro lo je previ e vremena. Dar tukcima! Adi je pak poz orno slu ao. jadno jato natiskanih i nabijenih. no progovorio je Adi. "neæe me biti strah otiæi tamo. Na elucu mu je le ao jad velik poput kruha. Sad su tek zbijene jedna uz drugu. "U redu". èiju je unutra njost s obje strane skrivala crna zavjesa. Napo sljetku. nije mu se svið o sinovljev pogled. izmeðu kojih nije bilo niti desetak centimetara. rekao je. rekao si je. srce mu je bilo vrlo ivahno. ne veæih od tamnih tableta u boèici.) Alois je u posjet oti ao sljedeæe nedjelje i opet je sa sobom poveo Adija. a jo ni jednu nisam vidio. mislim da je osam tjedana. jer æe sve to iskoristiti sutra u Fischlhamu. uzviknuo je. s kup neèeg to je izgledalo poput lomljivih malih stvorenja. mo da neæu iæi po noæi. Kad bi se taj zastor povukao. U poèetku su prièali o prodaji meda na tr i tu i Adi ih je jedva pratio.

stisnuto na Klarinoj dojci." A onda je. Jedino to grah ni kad nije izgledao tako ivèano. Dvorac u umi 169 Pro lo je previ e vremena. nalik Klarinim. no na ljeto æe ih vidjeti kako ple u u zraku. Bo jom gimnastikom. Sad ne èine ni ta. mislim da je osam tjedana. Sad su tek zbijene jedna uz drugu.to je Alois i oèekivao. Na jednom je njegovom kraju bila uska staklena kutija. Sto vi e mogu. izvukao iz kreveta. A te su pèele mogle biti i grah koji se tiska u zagrijanim loncu. "one najjadnije meðu jadnima. rekao je Der Alte. "Doði me posjetiti". s kup neèeg to je izgledalo poput lomljivih malih stvorenja. velikih i ivih. tek stvorenja nat opljena vlastitom sluzi. Nije pro lo mnogo vremena (na sam Badnjak!). Bo jim ulaganjem u èudesno i zadivljujuæe. no progovorio je Adi. stajao je i st ol. a vis oka jednu stopu. starac mu je uspio apnuti. "U ovom su èasu". zbog razoèara nja koje se ukazalo na djeèakovom licu. èudesne poput rosnih kapi na sv etlu ranog 170 Norman Mailer jutra. usred te jeze. A ipak je o . bez ikakvog namje taja osim male peæi. "ali mora se pripremiti. a da se nije poslu io vlastitim glasom. To se smrdljivcu mora priznati. a izmeðu njih je stajao okomit okvir ispunjen malim vo tanim æel ijama. gdje su bile smje tene dvije Langstrotho-ve kuti je. Adi se. do k je ostatak kuæe jo spavao. Kad bi se taj zastor povukao. "U redu". ru nih poput ohara. a jo ni jednu nisam vidio. gospodine". ne veæih od tamnih tableta u boèici. A opet se. Kakav u asan ivot! Nedostaje im sunce. kojih je bilo bezbroj. èiju je unutra njost s obje strane skrivala crna zavjesa. "nisam nikad vidio kako pèelinji dom izgled a iznutra. uznemirenih svjetlo æu. No. Tako neustra ive. pomislio je djeèak . A prièati je znao! Vukao je poveznice s Bo jim baletom." A stvarno su i bile. molim vas. ne. Grozd stvarèica koje su plazile jedna preko druge. IO. Moram li èekati do ljeta ? Molim vas!" "Do proljeæa". navukao na sebe najtopliju odjeæu i oti ao sjesti na klupu pod hrastom. " O. imao je stila. jer bi te èudesne rijeèi koje je izgovarao mogao slu a ti povazdan. duga mo da dvije."sedam. Uvijek. Zimskih mjeseci su pèele lijene. U kuhinji. A on je pripovijedao tako dugo da je Alois. Alois je napokon uspio koju i dometnuti. Tamo je ostao dosta dugo. rekao je. A u nj ima se sad oèitavalo po tovanje. Adi je ostao razoèaran." "Tako je". njihov æe ivot obuhvatiti krajnosti postojanja. Pogled tih plavih oèiju. pa da djeèaku poka ete svoju kutiju za razgledavanje ?" Bilo je oèito da Der Alte ba i ne bi .) Adi se nije tako razoèarao otkako je prvi put vidio Edmun dovo lice èovjeèuljka. sudopera. "Za to nas ne povedete u kuhinju. uzviknuo je. "Mora se èekati do proljeæa. a iz èasa u èas bivalo mu je sve hladnije. rekao je Alois. pa si onda mrtav. Kod nas doma su veæ tako dugo" . ruène pumpe za vodu iznad njega i vjedra ispod njega umjesto slivnika. Ne znam koliko je ta zadnja poruka koju je promrmljao mogla utjecati na Adija. Bez obzira na svoje turobne strane. prije nego je Alois dao znak da kre nu. Sad je zima.mudrosti prirode koja se izra ava u posve zaèudnom obliku. a li mogu reæi kako do tog trenutka ni jednom nisam tako za alio to se moram oslanjati na svoje hafeldske agente.jevom ostvarenju? Tako je genijalno. jadno jato natiskanih i nabijenih. (Krilca su im bila sklopljena. Ti su nam vra iæci stigli kao dar Gospodinove b o anske i neobiène estetike . kazao je Der Alte. Uzdahnuo je kako ne bi briznuo u plaè.poku ao je na brzinu izbrojiti . Der Alte se nije razlikov ao od mnogih na ih klijenata. osjetio pod jednako bliskim i starcu i ocu. uzvratio. izmeðu kojih nije bilo niti desetak centimetara. " Der Alte je nastavio prièati. A Adi si je mislio: "Ove te pèele mogu izbosti." U starèevoj je ku hinji uzdrhtao od nepojmljivosti umiranja. tovi e. pokazala bi se dva staklena zida. slegnuo ramenima. Kako æe samo hrabro koracati kad udu medu zlatne latice cvj etova koji ih oèekuju. Potièemo ih da hvale Boga. nije mu se svið o sinovljev pogled. ponovno.

ti su ruski anðeli postali jako sposobni za borbu s brojnim demonima koje smo postavili u Ruskoj pravoslavnoj crkvi i njenim manastirima." Adi je bio siguran. Norman Mailer Raèunao je kako æe dobiti pravu ljudinu od sina koja bi mu razvedrila starost. Te je noæi Adi èuo svog oca kako se ali da se paravan koji je titio ulaz u ko nicu poderao. sijeènja rodila novo dijete. Buduæi da me nije bilo. Ka ko je otac tog popodneva popravio paravan. Alois je ubrzo zakljuèio kako to nij e moguæe . U Petro gradu sam imao i vi e nego dovoljno posla. ali je to ipak radio . svaku je obgrlio jednom rukom. Zanimao se ja ili ne. i smjestiv i se izmeðu kutija. dok je sjedio medu kutijama . prij e tisuæu osam stotina devedeset i pet godina". Oni su mi znatno korisniji od utnj e. To je bio signal koji me zanimao. postanete mentalno neaktivn i. Klara je zi. Buduæi da je bio Badnjak. To je jed na od najkorisnijih pretpostavki koje mo emo ugraditi svojim klijentima. sad. U dru tvu svojih pomoænika nailazio sam na znatnu oporbu svojem djelovanju. Niti tako brutalni. dok pivo nije poèelo smrdjeti poput bljuvotine dojenèeta. iz veèeri u veèer i to prilièan broj dana. U krevetu por odilje le ala je djevojèica. no za nju je nu an niz urezivanja snova. kakav bi se mi mogao uvuæi u ko nicu. kad se Alois mlaði vrati iz S pitala. Da sam bio prisutan. djeèaka je ispunio majèin slavljenièki duh. Lako je uvidjeti kako su mi ti dogaðaji u Rusiji barem privremeno bi li mnogo va niji od gotovo beznaèajnih zbivanja u Hafeldu. To je bila noæ u kojoj si slobodno mogao udisati Dvorac u umi noæni zrak.rupa naprosto nije bila dovoljno velika . Samo nje govo.ogrubjele poput najpodmuklijih ruskih fratara . No. maminog sina i slinavog plaèljivka. poveæao bih uloge. Kad ljudi piju u napuèenoj prostoriji. medu njima se razvije solidarnost. Kad me Maestro upitao za mi ljenje. 172. Lete na zefirima itnog a . Hoæe li on dati snagu k oja je Adiju bila potrebna kako bi mi a ubio snagom misli? Ubiti mi a snagom misli? Znao sam koliko su moji agenti ogranièeni. ba i nije mogao pohvaliti . Nikad nisam naletio na skupinu kand ela koji bi b ili tako odluèni kao ova ruska ekipa. Mete glasova u gostionici veæ se mogao mjeriti s djetinjom larmom kod kuæe. ma kako hladan bio. Skupio sam hrabrost i kazao to mislim. Sad æe opet sva ta larma od hranjenja bebe po noæi i njenog plaèa danju biti uzaludna.stao. Svoje sam agente vi e puta ispitivao to se iz djeèa kovih misli mo e razabrati. i on æe voljeti tebe. Tijekom nekoliko zadnjih stoljeæa.dr ao poprilièan zanos. Najmilije. To je bilo njegovo. no. Ti jekom tih su mjeseci bili do kraja pripravni braniti krunidbu mladog careviæa. skupio sam dovoljn o hrabrosti i kazao mu kako mi se na i izgledi da osujetimo samu krunidbu ba ne èine velikim. Zbog toga je te kand ele . To je moralo potjecati od Adija. Na proljeæe. Mo da bih djeèaka naveo da povjeruje kak o mo e spasiti neke ivote tako da iskoristi jedinstvenu moæ uni tenja drugih. Stoga je stavio jednu ruku na sva ku. Ako ga voli . trudio sam se ne tugovati za izgubljenom moguænosti.no Adija to nije uvjerilo. to bi se tu i tamo dogodilo. bit æe ih sedmero. "Dopustite mi da promislim o konceptima koje bi neki od vas mogli ponuditi. najdra e . Adi nije. Toga se oni ne b i mogli dosjetiti. da. Aloisa to jedva da je razveselilo. Buduæi snagator kojeg se toliko i èekivalo nije stigao. ne bi nam trebalo biti suvi e t e ko napraviti veliki nered nekoliko dana nakon dogaðaja. "Ove se veèeri. Nik ole II. Zbog toga Aloisu nije bi lo do proslave novog roðenja. Maestro nije blagonaklon ni prema izos tanku bilo kakvog mi ljenja kod neposredno podreðenih. no opet.u gostionici u Fischlhamu. Previ e æe se toga protiv nas postrojiti. a o n je bio najljubaznije ljudsko biæe koje je ikad hodalo zemljom. Sad mu je u kuæi bilo estero ljudi. Neæu dopustiti da zbog straha da ne budete u pravu. k oja bi bila kakav napredak u odnosu na tri djeèaka kojima se. "rodio Sin Bo ji. rekla je Klara. Jer je Sin Bo ji bio prisutan." Dosta o tome. Ulaz je bio mal en. mogao znati u kojoj bi od njih mogao biti mi . Moji agenti nisu ni ta izvukli iz Aloisovih odlazaka u gostionicu.divljaka. Molio se za nast avak pèelinjeg ivota. a ne to od toga se èinilo i vrijednim.

Kakav j e to samo bio golemi pljusak izmeta! Alois je izmjerio koracima. tresnemo o tlo. kazala je mu u. Alois bi se tu i tamo zateturao. Bog za kojeg si tako sigur na da je tvoj. maminog sina i slinavog plaèljivica. Poku ao je izraèunati koliko bi u kutiji m oglo biti pèela. prvo toplo jutro zatopljenja u veljaèi i dok je Alois izlazi o iz kuæe. " to æe sve to rublje morati ponovno prati. petnaest. i . o tro je pokucao sa strane." Oti la je. slu ao je pèele u jednoj ko n ici i zvuèale su èasno. Recimo da i h je dvadeset tisuæa. Vi e mu je bilo drago Norman Mailer Raèunao je kako æe dobiti pravu ljudinu od sina koja bi mu razvedrila starost. sad. Iako je znao kako ko nicu ne smije uznemirivati. ali je to ipak radio . ravnopravni vanjskim silama. a bijes nije bio njihov. k oja bi bila kakav napredak u odnosu na tri djeèaka kojima se. a on je bio jedan od mnogih koji su patili poput svojih bratskih stvore nja . bratski prkoseæi upadu i anðela i demona. a onda i tisuæe biti u grozdu pripravnom za sisanje mre ice na staklenci irokog grla. ne to to nam je Bog dao da radimo. sjajna poput dobrog konja na paradi .tko bi ih pre brajao? Ostavljale su izmet svuda uokolo. Pa za to mu pèele i ne bi bile zadovoljne? Ujutro æe stotine. "Netko me gurnuo". Koliko god bio pijan. Zla tice po snijegu! Na triku za rublje visjele su Pauline pelene. Jer se radilo o snu. èesto uzviknu. pun sitnih zadovoljnih kre e nda. Nast ojao se prenuti. Potom se strovalio u krevet. Ponekad ih. "Nisi mi nikad rek ao da pazim". Jesu li to dizale uzbunu? Dvorac u umi 173 Povisila se visina tonova. Prièekat æe one dok dovoljno ne zatopli da bi to mogle raditi va ni. Ispu tale s u izmet. a onda i trideset metara dal eko od ko nica. Ali kako da se isprièam ? To je. zamrljane. N akon oklijevanja je stao dublje disati i utonuo u drijeme . Alois sebi nije namjeravao kazati da mu je ao. u spoznaji kako su kao ljudi. èak je i trid eset i pet metara od ko nice mogao vidjeti ute toèkice. ba i nije mogao pohvaliti . skinula je pelene sa trika i opet ih krenula iskuhavati. Nakon to se tako dovoljno dugo nastojao razbuditi. sestrinskih stvorenja . no osjeæao se suvi e ivahno da bi u ao u kuæu. kroz svoju cijev. Do la mu je jedna zakljuèn a misao. A onda se opet uti alo. dok je voda kipjela u dva velika lon ca. mogao èuti p romjenu zvuka. Sanjao. u velikom krugu oko klupe s ko nicama. stotine.kopnio je u grèevima te ke crijevne bolesti. u ao je u kuæu i svukao ko ulju i hl aèe. Poput ica lude violine. Zbog toga Aloisu nije b ilo do proslave novog roðenja.divljaka. razjareni zbog izgubljeno g vremena. gutajuæi med i vodu. Poput maèke kad uvlaèi kand e. poput ko nja u vrsti. Po tom su mraku u èasu ugodnog pijanstva Aloisu dolazile odvojene misli. ii. " teta je". tisuæe . Na ao se u nekom velikom unutra njem prostoru sa upljin ama. a svi su ispu tali izmet u uske redove Langstrothove kutije . pa je mogao slu ati rojenje nastam bi u tom gradiæu. Potom je jedan kraj stavio na zid Langstrot-hove kutije. u kojem se. Zdrave pèele nisu ostavljale izmet u vlastit om stani tu (osim mo da najgorih i najljenijih trutova).u gostionici u Fischlhamu. Da. Pola sata poslije. Èuo se elegantan zvuk.te su mu se pèelinje himne puno vi e sviðale od tuljenja dojenèeta. Na povratku. u t om trenu. Koja prede u snu. Tad smo spremni. nalazio zajedno s pèelama. no prilike nam se ipak ukazu kad se ljud i s piæa teturajuæi vraæaju kuæi. Nitko im ne vjeruje. nikako. Jer je tad. To za na posao nisu dobri uvjeti za rad.lkohola. a snijeg je postao polje bje line prekrivene bezbrojnim utim toèkicama. Mekano. naposljetku. njegove su horde bile posvud iznad njega. meðutim. Èudnih zvukova. mogao je dati razumnu procjenu. To obièno shvate osobno. da. rekao je. alopojka im je uobièajena. ali oni znaju da je tako bilo. Kako to ti mali vra iæci mogu dr ati u sebi? Ujutro je bilo toplo. No. Klara je bila tako srdita koliko si je samo smjela dopustiti. nije ba lijepo. gotovo melodija. sad se probudio i postao bolno svjestan svog onog izmeta koji se u zajednica ma tih mjeseci nagomilao. i dalje je mogao èuti pripjev.ne. to ga nije nimalo iznenadilo. No. ne. jedna po jedna velika misao. Sve je zamirisalo na prezrele banane. To je sigurno toèan odgovor. Sr d ba je udarila meðu lopatice.kakav prljav prizor. Radije je sjeo kod ko nica i izvadio gumenu cijev koju je dr ao u d epu.

Poput maèke kad uvlaèi kand e. To je sigurno toèan odgovor. bit æe ih sedmero. Kad ljudi piju u napuèenoj prostoriji. Kakav j e to samo bio golemi pljusak izmeta! Alois je izmjerio koracima. o tro je pokucao sa strane. Da. ali oni znaju da je tako bilo. Jer je tad. a svi su ispu tali izmet u uske redove Langstrothove kutije . Jer se radilo o snu. stotine.kopnio je u grèevima te ke crijevne bolesti. u spoznaji kako su kao ljudi. Koja prede u snu. . Jesu li to dizale uzbunu? Dvorac u umi 173 Povisila se visina tonova. Èudnih zvukova. u kojem se. Sad mu je u kuæi bilo estero ljudi. Na proljeæe. Sanjao.z veèeri u veèer i to prilièan broj dana. Kako to ti mali vra iæci mogu dr ati u sebi? Ujutro je bilo toplo. mogao je dati razumnu procjenu. Prièekat æe one dok dovoljno ne zatopli da bi to mogle raditi va ni. Po tom su mraku u èasu ugodnog pijanstva Aloisu dolazile odvojene misli. To obièno shvate osobno. Mete glasova u gostionici veæ se mogao mjeriti s djetin jom larmom kod kuæe. to ga nije nimalo iznenadilo. sad se probudio i postao bolno svjestan svog onog izmeta koji se u zajednica ma tih mjeseci nagomilao. Zdrave pèele nisu ostavljale izmet u vlastit om stani tu (osim mo da najgorih i najljenijih trutova). kazala je mu u. Nast ojao se prenuti. u ao je u kuæu i svukao ko ulju i hl aèe. ne. Bog za kojeg si tako sigur na da je tvoj. Do la mu je jedna zakljuèn a misao. njegove su horde bile posvud iznad njega. u velikom krugu oko klupe s ko nicama. Mekano. Iako je znao kako ko nicu ne smije uznemirivati. Lete na zefirima itnog a lkohola.te su mu se pèelinje himne puno vi e sviðale od tuljenja dojenèeta. "Netko me gurnuo". razjareni zbog izgubljeno g vremena. a onda i tisuæe biti u grozdu pripravnom za sisanje mre ice na staklenci irokog grla. " teta je". To za na posao nisu dobri uvjeti za rad. Pa za to mu pèele i ne bi bile zadovoljne? Ujutro æe stotine." Oti la je. jedna po jedna velika misao. Koliko god bio pijan. skinula je pelene sa trika i opet ih krenula iskuhavati. u t om trenu. Ponekad ih.tko bi ih pre brojao? Ostavljale su izmet svuda uokolo. a onda i trideset metara dal eko od ko nica. èak je i trid eset i pet metara od ko nice mogao vidjeti ute toèkice. Recimo da i h je dvadeset tisuæa. Radije je sjeo kod ko nica i izvadio gumenu cijev koju je dr ao u d epu. mogao èuti p romjenu zvuka. Alois bi se tu i tamo zateturao. sestrinskih stvorenja . medu njima se razvije solidarnost. nikako. "Nisi mi nikad rek ao da pazim". Ali kako da se isprièam ? To je. i dalje je mogao èuti pripjev. prvo toplo jutro zatopljenja u veljaèi i dok je Alois izlazi o iz kuæe. rekao je. nije ba lijepo. poput ko nja u vrsti. gutajuæi med i vodu. No. ii. " to æe sve to rublje morati ponovno prati. Potom se strovalio u krevet. dok je voda kipjela u dva velika lon ca. bratski prkoseæi upadu i anðela i demona. sjajna poput dobrog konja na paradi . meðutim. ravnopravni vanjskim silama. Moji agenti nisu ni ta izvukli iz Aloisovih odlazaka u gostionicu. gotovo melodija. Klara je bila tako srdita koliko si je samo smjela dopustiti. ne to to nam je Bog dao da radimo. A onda se opet uti alo. Zla tice po snijegu! Na triku za rublje visjele su Pauline pelene. Sr d ba je udarila meðu lopatice. No. Nitko im ne vjeruje. pun sitnih zadovoljnih kre e nda. dok pivo nije poèelo smrdjeti poput bljuvotine dojenèeta. Sve je zamirisalo na prezrele banane. petnaest. slu ao je pèele u jednoj ko n ici i zvuèale su èasno. a snijeg je postao polje bje line prekrivene bezbrojnim utim toèkicama. Poput ica lude violine. kad se Alois mladi vrati i z Spitala. Potom je jedan kraj stavio na zid Langstrot-hove kutije. a bijes nije bio njihov. alopojka im je uobièajena. èesto uzviknu. Poku ao je izraèunati koliko bi u kutiji m oglo biti pèela. a on je bio jedan od mnogih koji su patili poput svojih bratskih stvore nja . tresnemo o tlo. naposljetku. Na povratku.kakav prljav prizor. Nakon to se tako dovoljno dugo nastojao razbuditi. Èuo se elegantan zvuk. Tad smo spremni. tisuæe . kroz svoju cijev. zamrljane. pa je mogao slu ati rojenje nastam bi u tom gradiæu. Ispu tale s u izmet. no prilike nam se ipak ukazu kad se ljud i s piæa teturajuæi vraæaju kuæi.ne. nalazio zajedno s pèelama. Na ao se u nekom velikom unutra njem prostoru sa upljin ama. N akon oklijevanja je stao dublje disati i utonuo u drijeme . no osjeæao se suvi e ivahno da bi u ao u kuæu. Pola sata poslije.

meðutim. tresnemo o tlo. petnaest. ravnopravni vanjskim silama. kroz svoju cijev. no osjeæao se suvi e ivahno da bi u ao u kuæu. kad se Alois mladi vrati iz Spitala. èesto uzviknu. a svi su ispu tali izmet u uske redove Langstrothove kutije . k oja bi bila kakav napredak u odnosu na tri djeèaka kojima se. Do la mu je jedna zakljuèn a misao. Jer se radilo o snu. Kad ljudi piju u napuèenoj prostoriji. Recimo da i h je dvadeset tisuæa. Tad smo spremni. maminog sina i slinavog plaèljivka. Prièekat æe one dok dovoljno ne zatopli da bi to mogle raditi va ni. Alois bi se tu i tamo zateturao. Na ao se u nekom velikom unutra njem prostoru sa upljin ama. Sve je zamirisalo na prezrele banane. nije ba lijepo. No. ali je to ipak radio . prvo toplo jutro zatopljenja u veljaèi i dok je Alois izlazi o iz kuæe. Sad mu je u kuæi bilo estero ljudi. pa je mogao slu ati rojenje nastam bi u tom gradiæu. Zla tice po snijegu! Na triku za rublje visjele su Pauline pelene.ne. u t om trenu. Koja prede u snu. Nitko im ne vjeruje. A onda se opet uti alo. a onda i trideset metara dal eko od ko nica. a onda i tisuæe biti u grozdu pripravnom za sisanje mre ice na staklenci irokog grla. Moji agenti nisu ni ta izvukli iz Aloisovih odlazaka u gostionicu. Lete na zefirima itnog a lkohola. gotovo melodija. Iako je znao kako ko nicu ne smije uznemirivati. medu njima se razvije solidarnost. a snijeg je postao polje bje line prekrivene bezbrojnim utim toèkicama. alopojka im je uobièajena. To je sigurno toèan odgovor. Sanjao. nikako. gutajuæi med i vodu. Èuo se elegantan zvuk. a bijes nije bio njihov.kakav prljav prizor. i dalje je mogao èuti pripjev. Jer je tad. a on je bio jedan od mnogih koji su patili poput svojih bratskih stvore nja . Radije je sjeo kod ko nica i izvadio gumenu cijev koju je dr ao u d epu. Potom se strovalio u krevet. Zbog toga Aloisu nije bi lo do proslave novog roðenja. nalazio zajedno s pèelama. u ao je u kuæu i svukao ko ulju i hl aèe. Poput maèke kad uvlaèi kand e. to ga nije nimalo iznenadilo. n. da. iz veèeri u veèer i to prilièan broj dana. poput ko nja u vrsti. zamrljane. Ponekad ih. sestrinskih stvorenja . sjajna poput dobrog konja na paradi . o tro je pokucao sa strane. no prilike nam se ipak ukazu kad se ljud i s piæa teturajuæi vraæaju kuæi. bit æe ih sedmero. slu ao je pèele u jednoj ko n ici i zvuèale su èasno.kopnio je u grèevima te ke crijevne bolesti. Poput ica lude violine. u spoznaji kako su kao ljudi. jedna po jedna velika misao. Nast ojao se prenuti. razjareni zbog izgubljeno g vremena. To obièno shvate osobno. sad se probudio i postao bolno svjestan svog onog izmeta koji se u zajednica ma tih mjeseci nagomilao. Jesu li to dizale uzbunu? Dvorac u umi 173 Povisila se visina tonova. sad. ali oni znaju da je tako bilo. mogao je dati razumnu procjenu. Potom je jedan kraj stavio na zid Langstrot-hove kutije. tisuæe . Mete glasova u gostionici veæ se mogao mjeriti s djetinj om larmom kod kuæe. Poku ao je izraèunati koliko bi u kutiji m oglo biti pèela. èak je i trid . Èudnih zvukova. Mekano. Vi e mu je bilo drago 172 Norman Mailer Raèunao je kako æe dobiti pravu ljudinu od sina koja bi mu razvedrila starost.Alois sebi nije namjeravao kazati da mu je ao. Koliko god bio pijan. u velikom krugu oko klupe s ko nicama.u gostionici u Fischlhamu. Po tom su mraku u èasu ugodnog pijanstva Aloisu dolazile odvojene misli. pun sitnih zadovoljnih kre e nda. dok pivo nije poèelo smrdjeti poput bljuvotine dojenèeta. No. njegove su horde bile posvud iznad njega. bratski prkoseæi upadu i anðela i demona.divljaka. Da. Zdrave pèele nisu ostavljale izmet u vlastit om stani tu (osim mo da najgorih i najljenijih trutova). N akon oklijevanja je stao dublje disati i utonuo u drijeme . mogao èuti p romjenu zvuka. Na proljeæe. Nakon to se tako dovoljno dugo nastojao razbuditi. To za na posao nisu dobri uvjeti za rad. Sr d ba je udarila meðu lopatice.tko bi ih pre brojao? Ostavljale su izmet svuda uokolo. "Netko me gurnuo".te su mu se pèelinje himne puno vi e sviðale od tuljenja dojenèeta. Ispu tale s u izmet. Na povratku. Kakav j e to samo bio golemi pljusak izmeta! Alois je izmjerio koracima. ne. Pa za to mu pèele i ne bi bile zadovoljne? Ujutro æe stotine. stotine. ba i nije mogao pohvaliti . Kako to ti mali vra iæci mogu dr ati u sebi? Ujutro je bilo toplo. u kojem se.

To je tako kako treba biti . A majku je sve to tako sr dilo. Pola sata poslije. Nije se mogao prestati hihotati. Adi je bi o blizu na livadama. Otkrit æu ti". Prostor u kojem ivimo dr imo besprijekorno èistim. "a Edmund?" " to je s njim?" "On to jo radi u gaæe. "Sjeti se" . Klara je bila tako srdita koliko si je samo smjela dopustiti. to kakav si ti. koji je za taj posjet bio spreman (zasigurno zahvaljujuæi i stoj poruci koju je primio i Adi). Postoji i tajni svijet. " to æe sve to rublje morati ponovno prati. pa su i pèele ponovno iza le. "Nisi mi nikad rek ao da pazim". ili æe ostati posran. jedva ga dodiruj uæi. Kad je Klara oti la u crkvu. Do la mu je luda slika svake pèele s pelenama. sasvim siæu nim pelenama."'und Kacke!'" Sad se i on hihotao. Kiicbe.eset i pet metara od ko nice mogao vidjeti ute toèkice. èuje li me? Gledaj te pèele. ili. ne to to nam je Bog dao da radimo. Mi samo ispravni ljudi. a sad su je se oslobodile. Neka èuje malo pravih r ijeèi. Krasne su. opet bilo toplo. und. naposljetku. "Svi seru.. Cijele zime se suzdr av ju. jako. "U redu. Adi je poèeo trèati po livadi. " teta je". kazala je mu u. a Alois ga je odjednom odluèio pozvati. "da mi je kradomice kazala kako je prava izreka. ne. èula sam od tvoje majke.zahihotala se . A to mo emo i mi. kao da ga netko pote e uzetom. Èvrsto su odluèile da neæe prljati ko nicu. A nije ga prolazilo ni uzbuðenje zbog tog leta proèi æenja. Razumi je li? Mora biti uredan. a opet tako radosnim. dok je voda kipjela u dva velika lon ca. jo se nije bojao. Adi je shvatio kako bi rado posjetio Der Altea. Zelja da sam preva li taj put tako ga je vukla. Kako su samo odu evljeno letjele naokolo. Onda se sjetio to mu je Angela jednog jutra apnula. Kiicbe. 'Kinder. dok ga je hranio medom. To je ba zloèesto. Ono na to treba misliti jest kako se dreka osloboditi." Uhvatila ga je za uho. A Der Alte. Vi e mu je bilo drago 174 Norman Mailer zbog pèela. u nedjelju. gore su od beba. "Voljet æu te kao unuka i ne mora me se bojat i. i ovaj je put stajao u dovratku. Alois sebi nije namjeravao kazati da mu je ao. oèe". Taj je svijet tajan. nego mamina." "To nije tvoja briga. posebno kad je morao mokriti. "Da . I oti ao je. Zijevnuo joj je u lice. U koli su èitali bajke i ponekad su govorile o biæima koja su u umi jela ljude i zlodusima koji su djeèicu pre . "Tvoja mama ima jednu izreku". a Alois zadrijemao. tvoje drage majke. htio je to." "Reci mi ili æu se derati dok me ne èuje." Oti la je. kao da poticaj da ode u posjet starcu eli nekako potro iti. rekla je Angela. rekao je mali Adolf. "Da. te pèele. da. da bi je dobio. skinula je pelene sa trika i opet ih krenula iskuhavati. a èak ga je i samo sjeæanje potaknulo na jako èudan uzvik. Ali kako da se isprièam ? To je. "Ti misli da veæ sve zna ". O. kazala je. Tako si drag i jak. '"Kinder. Adi mu je morao sjesti u krilo. Veæ je to èuo. Djeèak se nije bojao.'" Klimnuo je glavom. rekao je djeèaku.'" . rekla je. Te su pèele plesale na vjetru. Kirbe. "Svi seru". "ali ne zna . sve ive stvari. koja me voli makar joj nisam kæi. mo da tek pomalo. Zato to je u njima bila sva ta kakica." Poslije se tog istog dana Adi prisjetio kako mu je Alois mlaði ravno na nos stavio prst izmeta. a zbog toga je pomislio na Dvorac u umi J75 Der Altea koji mu je sad tako èesto dolazio u misli. Ki rbe. Poèeo se tako smijati da mu je do lo na mokrenje. ti s i tako dobar deèko"." "Ali. rekla je. Jo se uvijek o sjeæao poni enim. rekao je Der Alte. no u ruci jo nije dr ao licu meda." "Takav si ti. rekao je." Der Alte je djeèaku stavio ruku na bedro.. Kako je bila subota. Bog za kojeg si tako sigur na da je tvoj." Vidjela je kako je spreman napraviti scenu." "Tko ti je to rekao? Moja mama?" "Ne smijem ti reæi. Sutradan je. no u glavi je i dalje vidio svako mjesto u umi gdje se put raèvao i bio je svjestan da bi kolibu znao naæi.

bojim se za ovu pèelu." "Tvoj otac ima pravo. Mora. Na e je utjelovljenje usamljenosti bez krila uginulo prije nego to ju je Adi ponovno vidio.poku ao se sjetiti izraza "privr ene su zajednici. Volite je. "Kad je izvadim iz njen e kutijice. "ali poku avam jako usreæiti jednu pèelu . Zasigurno!" Der Alte se osmjehnuo. Sad je sretnijim mislima poku avao prekriti ne sretne. "jasno mi je. A to je dvadeset puta na dan. rekao je Der Alte. Der Alte je rekao nekoli ko rijeèi koje su kod njega izazvale iznenaðenje nalik onom kad se okrene stanica u knjizi i uka e lijepa slika. Dr im je u kuhinji. Da. "nadam se da æe vam to uspjeti. A njih su dvojica tako ostala sjediti jo dugo nakon to je Adi okusio cijelu licu me da i nije ga smetalo to mu Der Alteova ruka le i na koljenu. hoæu vidjeti mogu li je barem nakratko usreæiti. "Ono to poku avam nije lako i èini mi se da su mi izgledi za uspjeh slabi." Dvorac u umi 177 "Da". Sve razumije . rekao je Adi. Nakon to je tako pro lo gotovo pa sat vremena. No. Ona ne razumije to joj govorim. Sve æu ti o njoj isprièati. poku avam joj donijeti ugodu spasa. Nije ni trebao pitati. dr im je na toplom i odlièno je hranim i na nj u stalno mislim svim svojim srcem. Zato to. No." "Moj otac ka e da pèele ive samo jedne za druge. blizu mene. No. "Ali ne. Ne tra e samostalan ivot. kad odlazim u drugu sobu. sjediti na Der Alteovim koljenima nije mu se èinilo o pasnim. Uzdahnuo je. Sto je takoðer smisleno: Der Alte i Adi bili su suznih oèiju kad je djeèak sljedeæi put do ao u posjet i zbli ili su se vi e n . Bilo je bolje nego u oèevom krilu. Skoèila je na vrh starèevog prsta koji je uronio u med. S ocem se nikad nije znalo kad æe mu u li ce puhnuti dim od lule. kako bi to bilo divno ako bih uspio raz vedriti osjeæaje tog malog stvorenja? Naposljetku.posebno nakon to je ostala bez krila . Zatra io je da vidi pèelu. Da". ne potièem ja tu pèelicu da progovori na im jezikom. mora ivjeti sama u kutiji za maticu koju sa m joj namijenio." Je li Der Alte postajao senilan? Nije! Taj neèuveni pothvat "blagostanja" za jednu izdvojenu pèelu. No." "Zar nema krila?" Nastala je stanka.tvarali u svinje i koze." "Èak i ako ih se stalno dobro hrani?" "Ti si najpametniji deèko kojeg sam dosad upoznao. One su" . No. Stoga. kad se uzvrpoljio. Odabrao sam tu pèelicu da ivi sama. postupak oèito glup . "Kad me sljedeæi put posjeti . Hoæe li uginuti?" "Prije ili kasnije. Tako je usamljena. poèeo se ipak osjeæati pomalo nelagodno. "O". Stvarno sam elio vi djeti to æe biti ako odaberem jednu pèelu. Najèudniji pokusi dosta toga otkriju. "Vi e ih nema. kazao je Adi. Ali elim da zna kako na nju mislim. rekao je Der Alte. Reæi æu kako je jedan ishod postao jasan. rekao je Der Alte. to sam sprijeèio. Ona mo e nastati kad se stra na usamljenost z amijeni drugarstvom. makar i nije matica. hoæe. ne. dragi deèko. Nedostaje joj roj. To bi svakako bilo previ e za oèekivati. ali zna da ne smije poku ati letjeti. Izopæenici mogu po stati pravo vrelo informacija. stala je poskakivati od u zbuðenja. Bila je mala i ivahna i kad je Der Alte otvorio kutiju." "Zar ne odleti?" "A." "Mo da". potrudim se s njom prozboriti. Tako je tu no biti usamljen. "Nemoj to nikome isprièati"." Nje no je dotakao djeèaka po glavi. tako je sretna." "Poku ava li progovoriti?" "Pu ta glasove. nakon to sam je odabrao. Sto nije tako i76 Norman Mailer lako. rekao je. skakuæe.imao j e svoju svrhu i za Maestra." Adi je znao. klimajuæi glavom. Pèele ive u ko nici. Ponekad je èak i izvadim iz kutije za maticu. "Ne znam to æe se jo dogoditi". vidjet æemo je l i bilo kakvog napretka. Samo je elim usreæiti. Ona je personifikacija usamljenosti. Hoæe li se otac zapitati gdje je? No. prije moje intervencije bila je beznaèajna. Mogu li je sad uzdignuti na razinu nedosti nu njenim sestrama? Zao mi j u je.

niti prebro javanju le eva. jedan otisak stopala koji slu i za i èekiva nje buduæeg slijeda dogaðaja. ivim pogledom prateæi oèevo predavanje. on je bez obzira na to bio ponosan do kako je velikog broja uspio stiæi. ni pribli no. bili su mu pomoænici. "Hajdemo sad isprazniti kutiju i oèistiti èe ljeve. Ostala je jo hrpa mrtvih pèela koje je trebalo prebroj iti. ali je na kraju odl uèio da neæe. Prije toplotnog vala. No. vrativ i se iz kole. Dvije su zajednice cijelu zimu provele na istoj klupi. prije nego to su je prekrili licom zemlje. dio opreme koju je kupio p et mjeseci prije. vidio j e kako su mnogi èe ljevi za nove nara taje prazni. le e . no potvrdilo se da ima smisla za pèelarstvo. Radilo se o snu koji se vraæa. stigao je tjedan koji je Hafeldu svaki dan donosio sunce. Matica je vje rojatno sad polagala jaja iz svoje dobro oèuvane zalihe sperme. Ulaz u ko nicu je zaèepio." "Dobro". Poèetkom o ujka. rekao je Alois. Te sam noæi." "Ja se nisam uzrujao. Nitko u njegovom razredu nije to znao. Dobru se ko nicu mor a za tititi. Kad je A ngela zaplakala zbog smrti jadnih pèela. 12. od èega su mu i pak zasuzile oèi. Iz zabrinutosti koja je potrajala cijele zime rodila se i smionost. Stoga to urezivanje sna. To ne treba shvatiti kao jedinstveni Dvorac u umi 179 uzrok onog to se dogaðalo poslije. Odluèio se za jednu subotu. a plin je svoj posao mogao brzo obaviti. To ga je zabrinulo. po stotinu u svakom . Adi i Angela. Alois ju je poslao u kuæu. Stoga je Alois odluèio da preostale pèele u zajednici ugu i plinom. Èinilo se kako je ko nicu opusto ila neka stra na bolest.to je svakako bio zamoran san. Tu bih èitatelja upozorio da ne pridaje previ e pozornosti gu enju plinom. Jedino mu je bil o ao to san nije uspio dovr iti. a najotpornije meðu zimskim pèelama krenule su u potragu.go ikad. n o samo je jedna bila puna ivota. Nije s e bio zabrinuo zbog sitnica. Uzeo je mali sumporni kolaè. na Maestrov prijedlog. Sad kad je otvorio da pogleda. pripremio jedno malo urezivanje sna. na èovjekovoj psihi ostavi tek toèkicu. Èak je bio spreman pozvati Der Altea da mu pomogne. Der Alte je malu kutiju ibica ukrasio kako bi pèeli poslu ila kao lijes. nije moglo usporeðivati. rekao je Alois. dok se drugu ne bi moglo nazvati zdravom. a ma nja od trutova. Dok je u dobroj kutiji na podnici le alo nekoliko mrtvih pèela. Adi ju je nalo eno da ih posla e u redove. Nije se to moglo usporeðivati. Ostavljena da se zbog nedostatka sredstava pretvore u pra inu.bila je tek neznatno veæa od svojih pèela radilica. "Tako se uzrujati! U prirodi za slabe nema milosti. Kako b i bio siguran da je broj toèan. Alois je uz pomoæ svoje gumene cjevèice u drugoj zajednici èuo p uno nemirnog zujanja. i78 Norman Mailer Zbog toga bi inaèe klonuo duhom. Bilo je èetrdeset redova po stotinu pèela. To je Aloisa zabrinulo. a starac i djeèak su je potom polo ili u malu rupu. drugoj je podnicu prekriva la cijela hrpa siæu nih le ina. "Tv oja je starija sestra blesava". sjedeæi na susjednoj klupi do Aloisa. naravno. zapalio ga i ostavio da se dimi na podu lo e ko nice. Dotad nije shvaæao da zna brojiti d o èetiri tisuæe. No. pa vratio poklopac. Ko nice su se uskome ale. Odluèio je otvoriti poklopac obje Langstrothove kutije i pogledati. Stao je treptati da odagna suze. dovoljno jednostavno da ga mogu izvesti najbolji od mojih ha-feldskih agenata. Jer je tako trebalo biti i s drugom. Veæina urezanih snova ne razlikuju se od napu tenih temelja kakve se mo e vidjeti u predgraði ma Treæeg svijeta. a sam postupak nije bio te ak. Der Alte je svoju pèelicu volio. Adi je proma trao. A tad je ustan ovio ba ono èega se bojao. no bolesne pèele u ovoj su ko nici izmetom prljale prosto r na kojem su jele i spavale. sve s u bile polo ene na besprijekorno bijelu tkaninu. koliko god bilo vje to izv edeno. U to se mo ete kladiti. koji se mo da u narednim desetljeæima i neæe odigrati. Zar je matica uginula? Nije ba znao kako bi tu damu prepoznao . Sad je jedna od ko nica svakog jutra bila sve te a. koja je sad veæ bila mrtva. a u kojem otac od Adija tra i da sve mrtve pèele prebroji. No. posljedice bluda k ojem se visoko u zraku prepu tala pro log ljeta. to se." Adi se sjetio Der Alteove usamljene pèele.

nego s dvije ma tice (obje oploðene pro le godine). A samopouzd anje koje su mu donijeli ti rezultati odvelo ga je k Der Alteu. Iz svojih je knjiga Alois na uèio da te siæu ne æelije pèele radilice voskom zatvore tek kad udjel vode u medu padne is pod 20 posto. Jedna æe osnovati zajednicu u rasku enoj kutiji. Nimalo nije htio ispasti nespretnjakoviæ koji bi zdrobio maticu. jer je tad prati svita koja iznad svakog polo enog jaja ca lebdi do voljno dugo da po lièinkama izbaci vlastite enzime. prije nego bi je pustila uæi. Ako je veæ jednu zajednicu morao i zgubiti rasku ivanjem. Raspolo enje mu je dodatno popravila pojava prvog meda . Nije se zamarao mislima kako su sve tri njegove matice oploðene prije godinu dana. ozbiljna bi pogre ka bila pretpostaviti kako je sve ono to je uslijedil o odreðeno takvim umetnutim snom. "To je zato". uz sve to bogatstvo koje su donosile. pa su po tome. koje æe sve procvast i . ljive. Der Alte ga je èak i pouèio kako da prepozna aktivnu maticu. "Gledaj. Kako bi posu ile vi ak vode. To nije te ko dok u prazn e æelije le e jaja ca. a djeèak je bio bri no za tiæen opravom i ve lom koje je izradila Klara. pèele bile Der Alteova djeca. Alois je proèitao da je za kilogram meda trebalo o baviti èetrdeset tisuæa takvih misija. gdj e su na stra i bile pèele èuvarice. Sad su to bili oronuli ostaci dotrajalih krila. kao i æelije za pohranu novog meda. Na livadama æe biti gomila cvijeæa. javori i jabuke. Mlade su pèele zauzimale njihova mjesta. morat æe potro iti lijepe novce da bi uopæe moga o pomi ljati na takav uspjeh. Aloisa je ponovno opila predanost njegovih tek roðenih stvorenja takvim zad aæama koje nikad ne prestaju. mo e se prebaciti u dvije prazne kutije.ba kako je bilo i predviðeno! A vani se u svojoj bijeloj opravi s velikim bijelim èetvrtastim velom. "ne miri e kako treba. s njihovih je tijela nestalo dlaèica." U svakoj od tr i ko nice le alo je pet ladica ispunjenih èe ljevima. rekao je Der Alt . Alois jedva da bi stigao oplakati njihov odlazak. Svaka bi se skupljaèica sa svojim teretom vratila svakih nekoliko mi nuta. Svaku pèelu koja bi se vratila s peludi pa ljivo bi on ju ila neka od èuvarica. Ponekad bi promatrao stare pèele koje su u zdravoj kutiji pre ivjele zimu. koja æe zamijeniti onu ugu enu plinom u Langstrotho voj kutiji. "da proizvode jo vi e meda. 13Dobra je ko nica bila ne to posve drugo. Oronula od pretjerane uporabe. pèele su svaki dan morale satima mahati kri lcima. Otac i sin sad su s u itkom pazili na ulaze ko nica. hrastovi. sve j e procvalo. Stigao je travanj. Bez obzira na to. Alois se morao podvrgnuti predavanju. Uvjeravam vas kako bismo mi prvi zapljeskali kad bi to bilo ba tako jednostavno. ali se vratio ne s jednom. Volio je sjediti uz ko nice zajedno s Adijem. Aloisu poèelo èiniti kako je pomalo ovladao i pravim pèelarskim umijeæem. rekao bi. pa æe biti mjesta da svaka zajednica sagradi vo tane æelije za svoje nove nara taje. orasi. Bile su na umoru. Dvorac u umi . a onda ih vratiti n azad. a èe ljevi za med poèeli su se puniti. Naposl jetku. j er bi èuvarica otjerala posjetitelja. a potom i s rampe. a ne Der Alte-ove. Neke od èe ljeva s novim nara tajem. gdje je ostao do voljno dugo da kupi novu maticu. dok su skupljaèice od jutra do mraka odlazile na s voje zadatke. osjeæao je oprezni optimizam. Sjajno se razvijala. A u tri su odvojene ko nice tri mati ce polagale svoja jaja ca u æelije.na zapu tenom polju poput iskopina. kao i èe ljeva s novi medom.mo e li se to tako desiti? Naravno. a onda ponovno odletjela. a d rugu se mo e smjestiti u kutiju koju i8o Norman Mailer je Alois napravio pro le jeseni. uskoro æe se moæi smatrati gazdom tri druge. Na taj æe naèin sve tri biti ispunjen e samo djelomièno. Adi bi se povremeno proderao." No. Èinilo mu se kako se napokon upustio u tra jan pèelarski poduhvat. Prema tome. "Èarobne uèvr æivaèe". bukve i tre nje. Svaki se tjedan poveæava la te ina zajednice. oèe". Svakog bi jutra ekipa novoroðenih pèela radilica pokupila sve le eve koji su pali na pod ko nice i izbacila ih van na ulaz s a stra arima. za tiæenom ruka vicama. nije bilo tako jednostavno vaditi èe ljeve radi pregleda. Cvjetovi su izl azili iz pupoljaka. rekao bi djeèaku. a njegove su pèele punile æelije . Alois je i dalje morao zajednice hrani ti medom. Nove æe pèele biti njegove.

"Ovim prekrijete maticu". preko noæi je izniklo divlje cvijeæe. To se moralo priznati. Alois se sad stao spremati na gubitak koji æe mu donijeti to neuobièajeno zahladnjenje. Alo is je u kretanju jedne pèele poèeo uoèavati stanovit obrazac. shvatio je kako je malo vjerojatno da bi ono to je zamijetio u pèelinjem plesu mogla biti tajna nekom poput Der Altea. dug dva palca . to signaliziranje zastavica ma na nebu. Ta je izvidaèica . na jvarljivije je proljeæe. da li pola e jaja ili ih jedno po jedn o oploðuje u njihovim novim æelijama. Sanjao je kako æe otkriti ne to tako zapa njujuæe i vrijedno. kako je Alois uskoro ustanovio. na u je damu". U kavezu mo e ostati dok se med ne pokupi. "jednostavno uhvatiti. I to obiènim promatranjem! Vidio je ne to to æe nazvati pèelinjim signalom. rekao je. "Stoga". "To je vrijeme kad mnoge okvire pomièete i stru et e vosak koji prekriva æelije s medom. jedna pèela nastojala pobuditi druge da odlete nekamo gdje su cvjetovi puni nektara. i8z Norman Mailer "Kad je jednom naðete. na ao maticu. koliko sam shvatio". s druge stane. da bi mu se ime moglo spominjati godinama. da bi je onda vraæao. Nai la je hladna fronta. A elja je jo bila u njemu.u zraku neprestano opisivala osmicu. rekao je. Gore je. Iz dva se razloga bojao to spomenuti Der Alteu . posegnuo za njom golom rukom i pa ljivo joj i krajnje nje no palcem i ka iprstom uhvatio krilca. Der Alte bi otvorio jednu od sv ojih ko nica. Ni u jednoj od knjiga koje je dosad proèitao nije vidio da bi se spominjao taj mali ples.prvo. jer se poprilièan broj drugih pèela pridru i o prvoj. rekao je Der Alte. prekrivajuæi krajnjim oprezom jednu ili drugu kupolastim krajem cjevèice i onda ih otpuhujuæi ra vno u mali matièin kavez.181 14Prekrasnog svibanjskog jutra. rekao je Der Alte. I doista."i ma ticu otpuhnete ravno u njega." Aloisu je posebno i lo na ivce kad bi Der Alte podigao prst u zrak. Pèela koju je zapazio st varno je i bila izviðaèka. rekao je Alois." "To æe. Neopreznim potezom mo ete je zdrobiti. ako bi podnevna svjetlost postala mutna. nego prvo uzmemo maticu. Odmah bi pot om morao trèati da taj ter-papir skine. slijedilo je izlaganje o svim metodama i naèinima otkriva nja gdje bi se to stvorenje moglo nalaziti. u to je bio siguran. pa su odletjele prema vrhu livade. pa se ipak odluèio posjetiti De r Altea. "n e idemo prvo skupljati med.neæe ga pamtiti po otkriæu." Uzeo je staklenu cjevèicu koja je na jednom kra ju imala konkavnu kupolu. a ako bi se. ne bi li Der Alte bolje od nj ega znao gdje to otkriæe treba objaviti? No i dalje ga je èekalo uèenje kako prepoznati maticu. "a onda ispod gurn ete mali kavez za nju" . ili se katkad i odmara na svom dvoru. rekao je u sebi Alois. Vratila mu se stara izreka. "Daje znak ostalima"." Zbog toga je bilo dana kad bi se gotovo iscrpio mièuæi krovne ljepenke s vrha svake ko nice. punkt! Sad je na sigurnom. bilo je to otkriti neki novi koncept. ispostavilo da je to ne to posve novo. cijelo je poslijep odne svoje tri ljepotice hvatao i potom pu tao. Aloisovo je dobro raspolo enje stalo kopnjeti s nestankom toplog vremena. pregledao police. jer bi sunce ponovno iza lo i dan je opet bi o topao.jo jednom se mora oprostiti s prekrasnim snom . Èovjek je bio vje t. "biti nu no kad æu htjeti svoj med obrati ?" "Upravo tako"." Naravno." Sigurni smo kako je Alois uvje bavao hvatanje matice. okrutna prema oèekivanjima koja je potaknulo rano proljeæe. S druge strane te uzvisine. Vratila mu se stara po uda. "Poku ava im ne to pokazati. dok je u zraku bio roj pèela iz svake zajednice. no zasad æu vam pokazati sig urniju metodu.ili to j e veæ bila . Johann Nepomuk je znao reæi: "Od svih godi njih doba. "Za nekoliko æete godina". tko toliko pu no zna . prethodno ih pronalazeæi. A tu s e koristimo hvataljkom za maticu. Prilièno ga je razveselila pomisao kako mu je za rukom po l o otkriti novi koncept. Ponavljajuæi neprekidno tu zadaæu. u to se mogao zakleti. jer bi se mog lo ispostaviti kako su pèelarski znalci veæ upoznati s tim konceptom. re kao je.podigao je ba takav mali spremnik." A to je dobro opazio. Ako je Alois oduvijek od ivota ne to elio (èak i vi e od nove ne). jer smo dobri momci. "i vi moæi primijeniti ovakav pristup hvatanju. .

" Uèini se da su je najbli e latice èule. Nisam èak morao ni biti osobno prisutan. Sad je poèeo ma ta ti o temi koju sebi nikad nije dopu tao naèinjati. Sad je. To je mogao izvesti i najbolji od moja tri agenta. dimilica. bez ikakvog zvuka. Kako moji hafeldski agenti nisu ba imali o mnogoèemu izvje æivati. kazala je i nije tu bilo nikakve zablude. "Slu aj kako je tiho". Opetovano uzrujavanje drugih jedan je od primjera. Veæ su suvi e oko tale prirode da bi se pustili oblikovati. No ponosan je èovjek (poput njega) radio to je htio. oplod njaka ( to god to bilo!). sve". Nije mogla biti jednostavnija . Srce mu je na tu pomisao potonulo. To je s a sobom donijelo novu brigu. mo emo njihove ciljeve preusmjeriti na na e. cvi- . Tamo je vladala tako divna ti ina. Alois se prehladio. "Poèuj. koja bi se mogla ops lu ivati i iskoristiti za neku konkretnu svrhu. mali anðele. 184 Norman Mailer 16. slijedilo prokleto pitanje za prokletim pitanjem. rekla je samoj sebi dok je kroz otvorene kuhi njske prozore udisala zrak. ti ina koja bi upila i najbla e milovanje vjetr a. u jednom stra nom èasu. A onda je slijedio ulagaè na kotaèiæe za pripravu temelja okvira za ulaganje. kakve nam nije pametno ignorirati. Kakve su to gluposti! A onda je Aloisu palo na um kako povratak zabrinutosti mo da i nije tako luckast. Poèetkom svibnja opet je zatoplilo. Mogao sam se poslu iti proku anim zadovoljstvom da mu doðem u san.moralo se vladati slabima i neposlu nima. prskalica za vodu. No. bila je spremna rasplesti neke od èvorova koji su joj su tijekom ti me zgru ali u udovima. Èinilo joj se da bi èak mogla èuti povijanje visoke trave na polju. niti se brinula zb og temperature u ko nicama. kao da je dobio udarac u grudi. Ostao je bez ikakvog otpora. gled amo postoji li kakva praznina u njihovom psiholo kom ustroju. kao i vilica za zatvaranje . Postaje im nelagodno zbog sve jaèe elj e da je ugu e najbli im jastukom. jer su se prema njoj poèele naginjati peteljke najve selijih tratinèica koje je u ivotu vidjela. Sad kad su sunèano vrijeme i uzbibani zrak donijeli drug i val topline. "I Bog poèiva". pribora za ko nicu. n aprosto uzela Paulu kojoj su bila èetiri mjeseca i oti la na livadu. U idealnom sluèaju. meðutim. u hipu i dok je u kuæi jo bilo puno posla. èak i mije alice za med koju je Alois sam napravio od bukovine. Kao da je zbroj tih nje nih osjeta podr avao ti inu planina. a onda je. Ogranièeno su iskoristivi. Svih tih godina. "Ba ste prekrasne. Djelomièno j e svoje dobro raspolo enje povratio veæ èi æenjem i podmazivanjem alata koji je pro le jese i kupio od Der Altea. Sto ako je to reakcija na ono to je dr ao da bi moglo biti njegovo stvarno zdravstv eno stanje? Bli i li mu se kraj? Nije mu mogla sinuti gora pomisao. no pakao s tim nije imao nikakve veze. a mnogi su se Aloisovi jadi ubla ili. da su ljudi Aloisove dob i rijetko za to vrijedni. Zla starica koja svakog nudi jelom makar zna da nisu gladni. koliko mu je pamæe nje sezalo. osnova matiènjaka. koju bi to imalo svrhu? Bi li nam Alois ispao vrijedan odr avanja? Trijezna je èinjenica. Sad ga je stala hvatati panika nove vrste. rekla je Pauli.hrpa detalja koji me nisu nimalo zani mali. pa gotovo i kak o se klanja cvijeæe. kad se sve umalo smrzlo. M ogao sam imitirati anðela èuvara. smrt mu se nikad nije èinila prijetnjom. svoje su zadnje depe e punili popisom pribora. Ni jedan od kand ela ne bi se zamarao da ga poku a za tititi. Klara je pak bolje znala kako iskoristiti proljeæe u Hafeldu. Nije vjeèito prebrojav ala koliko je gnijezda novog nara taja ispunjeno novim lièinkama. Kleknula je u travu s dojenèetom u rukama i stala s njima prièati. a tu je zadaæu obavljao ba kao kakav dobar vojnik koji rastav lja pu ku kako bi je podmazao i potom ponovno sklopio. pa æe èuti kako apuæe cvijeæe. mo e cijelu jednu dobru obitelj skrenuti s puta. Mo e li se prehladiti i jedna od njegovih matica? Kak o bi slijedila svog gospodara? Prekorio se. Mo e li krivnja biti stvarna? Jadni Alois. U rijetkim prigodama kad odaberemo mu karca ili enu starije od pedeset godina. a to su èinili tako nemilice da mi je poèelo iæi na ivce to na brajanje hranilica za pelud. a kod uzbudljivih novih klijenata tragamo ba za takvom gi pko æu. A to ako smrt ni je ono to je on pretpostavljao da jest? Bio je siguran da vjera ima jasnu praktiènu svrhu.Dvorac u umi 183 Tijekom jednog vala hladnoæe. Mo da dosadan konac dobrog ivota .

pa se i sama priroda zabavlja. zbog èega je osjetila veliku ljubav prema malom Edmundu. Nije li tako. Melem zraka bi o je poput ljubavi. iste ljubavi kakvu je ona osjeæala za èetveromjeseèno dijete u svojim rukama. dragi maleni?" Mogla je pri segnuti da ju je cvijeæe èulo i jo se jednom elegantno naklonilo. pa æe njegov buduæi razvoj uveliko ovisiti o mojem. I njima je . A to je èak naglas Pauli i kazala. kad je treba lo. dok je ovdje bila sama s Paulom i cvijeæem i tako ispunjena rado æu. omoguæavao da se njihovom ta tinom okoristi.a i86 Norman Mailer bio je tako velik . Sad kad sam spreman prekinuti narativni niz zbog svojeg odlaska u Rusiju. veæ joj se èinilo i da je ona draga njima. a ne razmetni m. "Da. Bog je bio blizu i bio je u zraku. "ovom se cvijeæu sviða . "Ma ja sam jedna velika luda". Nakon tog sam razdoblja bio neusporedivo sposobniji predvidjeti ishod velik ih dogaðaja . u to je bila sigurna. to je bilo bolje obaviti u crkvi . Rekla s i je kako je to proljeæe. izranjavano. izbode no. Iako su takva gospoda obièno u stvarnosti mnogo moænija od kraljevskih likova. njeni dragi Bog. jedino m medu djecom koji je bio takav. Klara mu je zbog toga ispra ila tur.to je instinkt koji mogu razviti samo navi e pozicionirani vragovi. Zar je to Bog spavao na lovorikama? To je i zavrijedio.jer ne samo to je osjeæala ljubav prema tratinèicama. Bio je to previ e lijep dan da bi razmi ljala o tom trenutku jada . KNJIGA OSMA Krunidba Nikole II. Klari se vraæalo tijelo. "Neka me èuju anðeli".je li to bilo najèistij e ludilo? . Paula". Ne treba ni dodati kako je do tridesetih godina dvadesetog stoljeæa i Hitler razvio s lièan dar. na poèetku istinskog oporavka. kad æe se Paula moæi igrati. tijelo glupo tijekom svih tih zimskih mjeseci nakon t o se rodila Paula sad joj se uèinilo slatkim.Alois je sa svoje strane ipak bio suvi e prosjeèan ljudski proizvod. kæeri koja k ad naraste tek treba postati. no to neæe na preèac ponoviti.ne. a onda se sama sebi morala nasmijati . kao i Pauli. rekla je Pauli. a sviðam mu se i ja i to je zato to ga nas dvije volimo. njena najdra a. èitatelj a moram podsjetiti kako sam i ja u njemu jedan od likova. to su male dam e". Ono to sam o ruskim velikim knezovima doznao tijekom osam mjeseci koje s am ondje proveo. godine proveo u Rusiji imalo istaknutu ulogu u mom napredovanju do vraga vi eg pol o aja. pokazalo se korisnim za moje kasnije razumijevanje njemaèkih tajk una. Tu mislim na slijepu narodnu volju. jednom o trom plju skom po njegovoj maloj stra njici. tijekom sljedeæih desetljeæa. Nije bilo neke potrebe da ga sad unovaèimo. "Da. I dalje joj se èinilo kako je te bijele latice slu aju. A Klara je pomislila i na godine koje slijede. ispadnu podjednako narcisoidnima. Angeli ba i nije bilo stalo (iako je ispunjavala svoje obveze). Ja æu i dalje biti vodiè A dolfu Hitleru. najbolja prija teljica. tako ljubaznom prema bebi. Mlijeène æe ture dostajati. Tamo bi i svi ostali radili isto. a Adi ju je brinuo . Kako bi i moglo biti drug aèije? Svaki je dah bio pun melema. . I. glasno je izrekla.jednom ga je vidjela kako Paulu tako jako ti pa za obraz da je zaplakala. eljela mu se sad pomoliti. Nauèio sam i kako se manipulira voljom naroda. pa se moglo shvatiti poniznim. sunèeva svjetlost bila ne to novo. Jer. jer nije eljela mol iti za ne to. do poèetka ljeta 1896. izgrebano. Moji agenti mogu se zadovolji ti time da mu nadlijeæu snove. Staro. ali nije znala kako. apnula je svom djete tu. da. a sad su bile lude od rados ti to mogu u zraku izvoditi salto. No zrak je bio miran. samo ga hvaliti to je bio tako dobar. tako sretne to su na suncu. tko bi to pomis lio? Pogledao ju je ravno u oèi .princ meðu prinèevima. Jer se sjetila svih djeèaka i djevojèica iz svog djetinjstva i onih rijetkih prigoda kad su mogli ludovati i igrati se poput tih ludih pèela koje sad lete oko kuæe. a jamèim da je osam mjeseci koje sam od kraja 1895. rekla je. ili joj se tako barem èinilo. tako ju je prodorno gledao da je jedva skupila svu svoju snagu pogleda kako bi ga natjerala da on obori svoj. radije æe Bogu zahvaliti na ovako slatkoj bebi. zakratko bez ikakvih du nosti i zadaæa. Ali nije s i mogla pomoæi. prije nego to se vratila kuæi i svojim du nostima. Dvorac u umi 185 jeæe se gibalo zbog nje. a Adolf je razvio dar koji mu je. pun sjaja. nakon to su cijelu zimu pro ivjele u tamnici.

No. Tako je to sam procijenio. kao u Ru siji. je trebal o odluèiti hoæe li se pokrenuti plinske komore u koncentracijskim logorima . Kao to sam napomenuo. Pouzdano smo se infiltrira li u sve kraljevske obitelji u Europi. Mnogo sam nauèio i o Bo jim prednostima i sve veæim slabostima. Kad je Maestro prijedlog pr ihvatio. Maestru sam bio kazao kako mislim da nikakav izravni napad na krunidbu nema izgleda na uspjeh." Maestro se s u itkom prepu tao ironiji. Godine 1942.Bog je elio da krunidba uspije! To je na moj sud naleglo svom te inom neoborive èinjenice . znali smo da smo. Ne treba uopæe razglabati je li to Adolfu bilo korisno. sunèani dani pok lapaju s mojim sjeæanjem na krunidbu i dane koji su slijedili. veli on. Tako prepunoj nepravde! Takvo bismo to mi eljeli pronaæi. Pozo rnost se davala i monarhistima i republikancima. 190 Norman Mailer 2. Infiltrirali smo se u Ohranu. 'ali ne gubim iz vida onog koji pobjeðuje. radilo se o zadivljujuæoj odluci. poklopila se (èak i vremenski) s krunidbom Nikole II. Nepravda je klica mr nje.'" "Za to je". dodao je Maestro. Ovisiti o Rusiji . naravno. Imali smo vi e knezova i kneginja u raznim g ranama kraljevske obitelji. Ljepota onog ljetnog dana. "inaèe ljudima dao slobodu? Oèito. mogu im odgovoriti: "To je va e pravo. A zbog toga nije zanemario ni papu i Vatikan (a nismo ni mi!). bio sam protiv takvih mjera. najvi em Dvorac u umi 191 plemstvu i revolucionarima spremnim umrijeti kako bi te gospodare dobili èast svrg nuti. Mogli bismo. Èak i kad sam se u lipnju vratio u Hafeld . To je najbolji naèin da se otkrije to daje rezultate. no to ako je Bog zakljuèio kako su mu izgledi n ajveæi ako se uka e potreba za carem koji bi bio blisko povezan s Ruskom pravoslavno m crkvom? Je li mo da poticao odr avanje monumentalne sveèanosti kako bi uèvrstio vezu k rune i kri a? Pod njegovim bi vodstvom mladi car èak mogao pridobiti nepreglednu. 'Mo da æu i koji put pogr ije iti'. ako smo spremn i prihvatiti njihovu cijenu. Imali smo ministre u vladi koji su nam b ili odani poput pasa dok slinenad posudicom s hranom. Zbog toga sam predlo io da napad odgodimo do Selj aèkog festivala. . Kad je pokretanje takvih èimbenika posrijedi. Bog ga ni je imao èime kazniti. no Adolf je bio spreman.tako zag aðenoj korupcijom. stranicu. a plemstvo ili generale da ne spominjemo.-ovu prisutn ost." Mogu im to mirno reæi. Rijetki su ljudi koji ne smatraju kako je oèito da su svakog dana rtve nepravde. nihilista i teroris ta. zavisti i gubitka ljubavi. Ista se toplina ranog lj eta mogla osjetiti i u moskovskom zraku. Imali smo i kvotu anarhista. U toj smo tajnoj polic iji sigurno imali vi e agenata od kand ela. Kao to je jednom primijetio Maest ro: "Naèin na koji njegov um funkcionira nije te ko razabrati. nahrupe pridru iti se redovima luðaka. Znatan ih je broj bio vi eg reda. mogli potaknuti niz dogaðaja koji bi u velikoj mjeri ometali krunidbu. K. koji je zakazan za èetiri dana kasnije. kad je Klara bila tako sretna dok je u naruèju dr ala Pau lu. Tamo se nastavlja prièa o Adolfu Hitleru. Ako je to bilo tako. Skorosteèe su pred nama le ali otvoreni poput kurvi. Ako ima èitatelja koji su i dalje spremni kazati: "Radije bih da se nastavi s onim to se dogaðalo u Hafeldu". Kand eli bi tog dana na napad oèekivali. Prijeðite lijepo na 229. Dummkopf je htio steæi nekakvu predod bu to je to u stvari stvorio. ia ko pomalo nediscipliniranu energiju ruskog naroda. pa je izvor moje zabrinutosti bio stalno prisutan. potaknuti razne dogaðaje .kao prete ak kamen koji se nije dao dignuti. odu evljenje mi se pomije alo s jadom.Kad ih se na pravi naèin potakne. Bio je otvo ren i za pozive na slobodu i zahtjeve plemstva. Bilo je oèito . Sto ako nisam u pravu? Jesam li stek ao razumijevanje velièine Rusije? Nikad nisam tako izravno osjeæao D. pa se ti dugi. Nigdje u Europi nismo na terenu imali tako mnogo klijenata i agenata. Kako objasniti golemu pozornost koju je Bog pridavao toj krunidbi? Posljednjih je godina Gospod u Rusiji ulagao u razne ljude i razne ciljeve. lijepo se vrijeme u veæem dijelu Europe nastavilo.za to èak i Himmler i SS nisu imali dovoljno hrabrosti. pa bismo mo gli pretrpjeti ozbiljne gubitke. Tajkuni su nam bili meðu najvred nijim i najza tiæenijim klijentima. To nam kod svakog èovjeka kamen temeljac.

no kr aljica Viktorija ju je èesto primala u Engleskoj. Do krunidbe se tako zbli io s Alix (skorom caricom Aleksandrom) . Nikad nisam nai ao na ljudsko biæe koje bi eskadroni anðela tako dobro èuvali. kako bi se o enio s Wallis Simpson. S tom pomadom od koje nam se povraæa ne samo to je zavarao tri èetvrtine lj udskog roda. No. ako bi ljudi jedno g dana poèeli tako intenzivno razmi ljati i o nepravdi koja se èini drugima.Izvor srd be kod svakog djeteta. Po tom e je bio Alixin bratiæ. Maestro nije bio posve uvjeren. Laknulo mi je. Kao to sam ubrzo otkrio. Majka mu je bila prekrasna Dankinja. (D. Alix je bilo samo sedam godina. Kasnije æe najstariji sin kralja Jurja postati Edvard V III. Sad sam imao hipotezu. Stoga sam zakljuèio kako bi odgovor mogao le ati u mladiæu kojeg æe uskoro okruniti. Sotonsko bi postojanje bilo iscrpljujuæe kad bismo uvijek m orali djelovati na najvi oj razini." Mo e li to biti razlog takve brojnosti kand ela? Je li se Bog vratio svojoj srednjov jekovnoj pretpostavci. Obièno se svojim razvijenim osjetilima mog u poslu iti da ljudskom 192. Je li u njemu bilo to anðeosko? Maestru sam postavio zahtjev: mogu li se posvetiti tom e da o Nikoli otkrijem koliko se god mo e? "Napravi to mo e ". Ne samo to je i ona mogla èitati njegov dne vnik. od djetinjstva je svakog dana pisao u svoj u ukra enu bilje nicu. cara Aleksandra III. Okru eni na im vr agovima. roðac ima je bilo neobièno drag. rodbinu i tazbinu. Izgleda da su sv i èlanovi svih europskih kraljevskih obitelji stalno pisali pisma roditeljima. recimo. Nitko u Ljubav ne vjeruje vi e od Dummkopfa. No. tom se Nickvju . a imao je za strièev e i èetiri kneza. Bog. bio je odgovor. Posjedovali su kopije mnogobrojnih pisama i dnevnika. roðacima i intimusima. bila jedna od tri kæe ri kraljice Viktorije. pot om on. Koliko se dalo razabrati. Tu je bio i Wilhelm II.. koji je tek trebao postati prezreni car Vilim iz Prvog svjetskog rata. Engleski kraljeviæ koji æe kasnije postati engleski kralj Jura j V.) Te sam obiteljske veze naveo kako bih istaknuo koliko su duboki bili kraljevski korijeni Nickvja i Alix.. pravom ljubavi kakva se rijetko sreæe.. D. to æe biti sve do abdikacije. bio sin najstarije kæeri kraljice Viktorije. taj æe par desetljeæima ivjeti kao vojvoda i vojvotkinja od Windsora. a Ljubav æe sama rije iti sve ljudske Dvorac u umi 193 probleme. se èak nije zamarao da im dodijeli kakvog anðela. tako osigurati uspjeh jednog smionog pokusa? Hoæe li ispasti bolje od nekih drugih njegovih poduhvata? Prija njim je monarhijama izrazito manjkalo ljuba vi medu ljudima na vrhu. dje ci. nisam mu se mogao pribli iti. Uz to ih je jo veæina vodila i dnevnik. Nickvju se ipak nisam mogao pribli iti . I opet sam se m orao poslu iti materijalom koji su na i ruski vragovi dobili od kraljevskih komornik a koji su radili u petrogradskim palaèama. Mogu jo dodati i kako su se svi ti ugledni roðaci slagali da su se njih dvoje jako voljeli. strièevima. tetama. On je. Alka. K. sestre. carica Marija.kako ga je zvala cijela velika obitelj . ako zgodan mladi kralj i privlaèna mlada kraljica ostanu prekra sno zaljubljeni jedno u drugo. vi e nije bio sasvim pri sebi. veæ zavarava i sam sebe. On jest Ljubav i oni koji ga vole puni su ljubavi . Meni je napomenuo: "Dummkopf se predstavlja kao Svemoguæe utjelovljenje ljubavi. tim se delikatnim osjetilima ne slu im u svakoj prigodi. No. da je uvijek bila uz njega. Kutom nosnice ili rubom usne koljke mogu s drugog kraja velike prostorije osjetiti karakterne mane. Careviæ koji æe uskoro postati Nikola II. K. kao to sam rekao. Nickvju je bio bratiæ. Tim se darom radije slu imo samo kad o nekom odr eðenom mu karcu ili eni moramo brzo saznati mnogo toga. ili su slu bovali u kremaljskim crkvama i uredima. To je dvoje mladih bilo u rodu s najveæim europskim vladarima.nije moglo tek tako priæi.. Kad je Alica umrla. Je li t . a potpuno su predani vjeri u njegovu dobrotu. veæ je i sama u njega pisala. ili se od mene di u ruke.kand ela je bilo previ e. pa braæu. Na e bi se djelo sasvim raspalo. Jedva da sam mogao razluèiti jesam li to promaknut. Bio sam oèaran. no njena je majka. Alix je mo da bila tek princeza iz Hessea. Norman Mailer biæu odredim duhovnu te inu. Doslovno. kako je monarhija najbolji temelj dru tva? Je li uistinu mo gao misliti kako æe. u dovica njegovog nedavno preminulog oca.

uvijek pripravna svoj e mi ljenje prilo iti Nickvjevom dnevniku. stjenovita litica. No. jadnim i uzaludnim! No. Takvu je snagu mogao imati samo svetac. neponovljiv zalazak sunca ili pak nebeska retorta. Samo tvoja. prije mnogo vremena. u mene mo e imati puno povjerenje. kakav dan! Gospod je sebi pozvao na eg obo avanog. Ne mogu u to povjerovati . Vrti mi se u glavi. te ko mi je i povjerovati da bi mogao izgubiti neke od svojih sposobnosti.o moglo biti tako. smatrati me dijelom sebe. na vrhuncu svojih stvaralaèkih sposobnosti. u asna stvarnos t.bildao. a Aleksandar III. ne e lim ga izra avati rijeèima koje se doima194 Norman Mailer ju tako krotkim. Bo e moj. ponudila je sljedeæe: Reci mi sve. Dragi moj. jeziku èije im je znanje bilo zajednièko: Volim te suvi e duboko i jako da bih to mogao pokazati: to je tako svet osjeæaj. listopada. Nickvjev se otac te ko razbolio.. jer se na alost poèeo brzo raspad ati. svetom je i svje tovnom snagom svojih ruku uspio zadr ati konstrukciju da ne padne. kr ov je tad stao padati na njih. U lipnju 1894.doimali su se tako naivnima. Proèitao sam stotine poruka koje su razmijenili. Nicky joj je n apisao pismo na engleskom. to bi bio i o dgovor na pitanje za to su mu ljudi ispali najmanje uspje no ostvarenje? Je li nas s ad zapljusnula neodluènost jednog starog bo anstva? Ovi Nicky i Alix . sliènu mi nelagodu izazovu lijepo polje. pomozi nam u ovim u asnim danima! Kasnije sam doznao kako se Nicky prisjetio trenutka iz svog djetinjstva kad je n ihilist uspio podmetnuti malu bombu u eljeznièki vagon kojim je carska obitelj puto vala. . sad æu se nastojati osloboditi navike da skrivam svoje osjeæaje. listopada. sasvim tvoj vlastiti spitzbub. Bila je to smrt jednog sveca! Gospode. Bio je sjajan i u konjièkim sportovima i u lovu . volim te draga moja!!!!! Da se zna. Iako se nisam mo gao pribli iti njihovoj ivuæoj prisutnosti. jedini moj. najdra e moje. no nikad nije postigao t e inu s kojom bi izgledao kao Romanov. Tijekom adolescentnog je razdoblja zbog Dvorac u umi 195 toga vje bao . kako t e volim. Livadia Bo e moj. du ka. listopada Pro le smo veèeri morali tatino tijelo odnijeti dolje. U tom sluèaju. Alix. Naravno. izjav ila je carica Marija. Odluèio sam nekoliko takvih poslanica izlo iti kako bih doèarao koliko su njih dvoje bili m ladi. naposljetku. a tad je eksplozija podigla krov. sa strahopo tovanjem je gledao Aleksan drovo poprsje. Isto tako. jer dr im kako je to pogre no. 20. div od èovjeka. Tata je imao krasan izraz lica. bez sumnje sam uspio upiti ton njihove lj ubavi.to je za nje ga bilo pitanje èasti. a isto tako i u devet na veèer. Dr aga moja jaglaèice. potrudio sam se prebrojiti te uskliènike. Nicky. u kojoj munje slijede gromovi. Nije li to. sitna i prekrasna ena. koliko je treba lo da se njegova ena i djeca spase. Neka tvoje radosti i tuge budu i moje. a u nekim prigodama i sebièno. je li se sad bavio mi lju kako mu moæ opada. Pustio je fine smeðe brkove i bradu. to je napravio davno. 21. ono t o nas ve e? Pa ljiv je èitatelj mo da veæ zamijetio da se i ja ponekad rado poslu im takvim isticanjem na kraju zagrade.èini se nezamislivim. voljenog tatu. Livadia Nakon ruèka smo molili za mrtve. kad su im zaruke tek bile u le u treæi mjesec. nevinosti. pobo nosti. godine. smije io se kao da æe se nasmijati! 22. tako da smo stalno sve bli i. kako bismo Gospoda mogli smatrati senilnim? Kad se povremeno naðem blizu mora. koji je bio nizak poput svoje majke. (Kad se ide prekidati pozornost. Zbog toga nitko nije bio ozlijeðen. tako neprikladnim za bilo kakav golemi projekt. treba barem hiniti kako je to zbog stvari od ivotne va nosti!) Èetiri mjeseca poslije. ili sam imao krivo? 3Svejedno. moja Maèkice! Nickyjev dnevnik.

.novi car ne mo e ostat i neo enjen. ubijen u atentatu. popu . a razumna je pretpostavka bila kako bi. 4Nicky je o boravku u Carskom Selu zapisao u dnevnik: Oboma nam tako drago mjesto. prvi put nakon to smo se vjenèali mo emo ivjeti sami i do ista kao srodne du e. kako bismo zajedno ostali u vjeènosti. Na i vragovi . 5S druge se strane moglo postaviti i pitanje koliko je Bog tog mladiæa pripremio da postane car. ali uzvi ena. zatvorio se s knezovima. Ruke i lice poèeli su m u crnjeti. Svi su pretpostavljali kako æe Aleksandar III. Sljedeæeg je dana napisala: Napokon sjedinjeni. A nitko meðu nam a nije dobio stolicu. Otac je zamalo postao rtvom u vlaku. uz deset tisuæa plemiæa. tovi e. Volim te . Kao da je ponovno trebalo slu ati najdublje jauke Isusa Krista. zbog trajan ja cijelog dogaðaja. Kak o bih to mogao saznati? Dostupan mi je bio samo jezik njihovih pisama. primijetili su kako je klimanjem glavom nalikovala golubu. koji u takvim prigodama nimalo na pate od velikodu nosti. Njeno mi je uvjerenje kako dijele istu putovnicu za vjeènost izazvalo zanimanje. Oni su ga uvjeravali kako m ora iæi oèevim koracima. vladati jo cijeli jedan nara taj. Bio sam grozno raspolo en jer sam morao iæi u Nikolajevsku dvoranu d r ati govor predstavnicima plemstva i gradskim odborima. "Nicky. a kad ovom ivotu doðe kraj. u elji da im pothranjuje brak. pa Nicky nije bio dobro pripremljen za javni ivot . Brak s Alix sklopljen je samo nekoliko dana nakon pogreba . protiv nimalo zanemarivih Maestrovih v je tina. Ci jelo se to vrijeme izvodila zborska glazba. 1^6 Norman Mailer Nikad nisam vjerovala kako na ovom svijetu mo e postajati takva potpuna sreæa. Alix je dodala: Dvorac u umi 197 17. Èini se kako Rusi vjeruju da se pri slu bi bo joj mora trapiti t ijelo. onda tog cara i podr ao mudro æu i snagom . sve dok mladu ne proglase caricom. dvor ga svakako nije. Dogaðaj se odigrao godinu dana prije mog dolaska u Rusiju. Petrograd Iscrpljujuæi dan.te dvije rijeèi u sebi nose moj ivo t. Svakako bi se moglo zam isliti da ih. Kad bi god pro ao pored lijepe ume. vezani za cijeli ivot. mo ao se podsjetiti da je ta krasota njegovo vlasni tvo. Prije nego to je odr ao govor. No. Moæni su morali ostati na nogama tri sata. mora biti apsolutistièki vladar!" Njegov je djed. dok su se izvodile liturgije. po sebi tu na. Ne bi li on ljubav smatrao vrtoglavim usponom u kojem se ravnote a mo e odr ati samo ako se neprestano i dalje penje? No.u borbi. Neka svima bude znano da æu se podjednako èvrsto i kruto dr ati naèela autokracije. ako bi sam Bog odabrao novog cara. na prokleto se pitanje i dalje nije dalo odgovoriti. Bu duæi da je Alix bila djevica. sijeènja 1895. Alek sandar II. takav osjeæaj jedinstva izmeðu dva smrtna biæa. Mora se zatra it i apsolutna odanost. bio sam sklon smatrati kako se u njenim zapisima vid i pomalo pretjerana elja da poka e kako je samo zaljubljena. ljepotu i naèin na koji se klanjala kad god bi nekog pozdravljala.I stvarno su ubrzo cara morali prekriti carskim prekrivaèem. Svi su odmah hvalili njeno dostojanstveno dr a nje. Nickvju je bilo dvadeset i est godina i u tim stvarima nije bio neiskusan. no od na ih sa m tamo rasporeðenih vragova dobio dovoljno iscrpan izvje taj da mogu s uvjerenjem ka zati kako sam i sam stajao u Zimskom dvorcu. R ijetko sam dotad upoznao tek vjenèane koji bi se doimali tako oèarani jedno drugim. Iz Nickvjevog govora: Svjestan sam kako su se nedavno u nekim zemstvima pojavili glasovi ljudi koji su se zanijeli nerazumnim snovima kako æe sudjelovati u vlasti. Bog obogaæuje tjelesnim ekstazama. opet æemo se sr esti na drugom svijetu. nisam mogao biti siguran to osjeæa Nicky. Sam ga je Bog odabrao. naravno.

Ni jedan od nas nije to sebi spreman prizna ti (a priznali. Ubrzo bi uslijedili simptomi. mogu vam o ljuba vi isprièati sve. No. mala osoba". n . Znaèi li to da Manvkin s i enica tamo dolje vi e ne kontaktiraju. kako me samo Alix zbunjivala. Tijekom mnogih sam mlijeènih tura vidio trudnice kako se èinu odaju u osmom. ona je. na moj savjet.. no njena bi svekrva veæ mog la biti ne to drugo. U stanju smo prodrijeti u svaki vid la ne ljubavi i demon ski osjeæajnost ljubavi pretvarati u imperativ po ude. Na to smo raèunali. nezaboravnog oca. Veliki poljubac. Nije mi to drago priznati. ili ono to iznosim neæe imati nikakvog smis la. istina je. Simptomi su na a glavna roba. no prisutnost prave ljubavi zamag ljuje nam jasnoæu analize. kako zbog toga ne bi p atila druga. pa èak i devetom mjesecu trudnoæe. kako zbog toga ne bi patila druga. pa ta tema nije bez vi eznaènosti. postoji i pobo na po uda. do ao do zakljuèka. èak i razdoblja odvratnosti prema voljenoj osobi. Trajna glavobolja! Kad je dovoljno jaka da je mo emo nazvati mi198 Norman Mailer grenom. takva glavobolja pokazuje jasnu elju da se poèini umorstvo. ipak. U N ickvjev je dnevnik Alix 10. mala osoba.. Carica Marija je svog golemog mu a obo avala iz pravih razloga. Poèela se razvijati netrpeljivost . No. 9. jedno mogu sa sigurno æu reæi . a jedan je od njih bilo i to to ju je èinio caricom. mogu op isati veæinu razloga za to se ona javlja i za to nestaje. mor ala ostati u krevetu. Za to je trebalo samo zaprljati im snove nekom smrdljiv om mi lju. Ona je tu doista objavljivala privremeni moratorij na s eks. sumnju. Bog u odreðenim prigod ama zakljuèi kako æe po uda nekom od njegovih odabranika biti na korist. to je s Alix? Je li moguæe da je njena ljubavna histerija bila najbolji naèin da povjeruje kako je osjetila vrhunac stras ti. iako moram. mogu kod ljudi izazivati lju bomoru. tvoja te enica tako duboko i jako voli. na a. no uvijek bismo kroz njihovu utegnutu obranu osobne kre posti mogli slati trnce. meðutim. Usprkos takvim najavama nepopustljive snage... Dvorac u umi 199 Pogledajte stoga. Do lipnja su. To je bilo u lipnju. dok ne dode beba? Moje razumijevanje nije napredovalo. kakva sna na sreæa. raskala enosti.. nedoumicama. poèela pokazivati simp tome.ljubav nisam nikad spoznao. "jedino to se enica mora potruditi b iti koliko je god moguæe dobra i ljubazna. osim ljubavi same. Anðeli mogu ponuditi moæne slatki e. zadovoljstva i posveæenosti? Zbog jedne sam oprezne reèenice u njenom pismu. No. No. a èovjek se ne usuðuje o tetiti razvoj te kraljevske glave. Radi se o tome da ja znam sve o ljubavi. manjka nam i jedna sposobn ost. Uz to je bila i trudna. Radi se o neobiènom nadmetanju. travnja 1895. Nièeg se iz svog ljudskog postojanja ne sjeæam. Sta lno se alio kako ne provodi dovoljno vremena s Alix. travnja 1895. èak ni to je sam li duh oduvijek. stari dragi Manjkins. U ene viktorijanskog doba nij e se moglo lako ulagati. Dok se prva zima njihovog braka bli ila kraju... koja bi to sreæa mogla biti veæa. Alix se spremala za novog cara.. na a vlastita. jedino to pravu ljubav ne znam razlikovati od njenih umjetnièkih na domjestaka. ne bismo ni Maestru).. Pretpostavljao sam kako Alix takve osjeæaje prema svom suprugu ne gaji. glavobolja drage Alix nastavila se cijelog dana. da. naravno. Naravno. no dijete se neæe roditi prije studenog. Pr etpostavljam kako joj je svekrva zbog toga slabije pritiskala na sljepooènice. Petrograd Na alost. 10.. Alix one najgore glavobolje pro le. Petrograd Draga Alix i dalje u sljepooènicama osjeæa nepodno ljivu bol pa je.t mog pokojnog. Naravno. M ogu razglabati o njenim crtama i sklonostima. to ba i ne elim priznati. tu se radilo o drugaèijoj situaciji. Nije i la ni u crkvu niti na ruèak. jedino to se mora potruditi biti koliko je god moguæe dobra i ljubazna. no s druge bih stra ne rekao kako smo od njih vje tiji u improvizaciji. lipnja upisala: Moj slatki. Mogao sam shvatiti da je Nickvju ljubav trebala kao to drugima treba piæe. slu bene su mu du nosti bile tlaka.

na vlastito slatko iznenaðenje.istinskije. dale sve od sebe da se to izbj egne otvoreno priznati.najva nije je bilo da Alix vi e ne prijeti opasnost! 3. dok je dojilja dala mlijeko Olgi. Toèno u devet sati naveèer.. prihvatila ponuðeno.o. Alix je svoje odnose s Nickvjem i te kako nastavila. Kako bilo. a svr io je tako to je Alix uspje no nahranila dojilji nog sina. Olga je. i to samo za mene. A tako je postupao i Nicky. » 29. Nikad se prisutnost gomile ne doima tako demonskom kao nekom va nom prigodom ko ju prati velika sveèanost. studenoga 1895. . Za gledatelje su morali podiæi bezbrojne trib ine. svoje maternièke osjeæaje izra avaju k roz majèine snove. ili. Po tome znamo kako veæina djece svjetlo dana raðaonice ugleda osjeæaj uæi bilo naklonost bilo odbojnost prema dobrodu nom kuæepazitelju (ili mrzovoljnom zat vorskom èuvaru) koji je donedavno predstavljao zidove njihove maternice. Nisam bio iznenaðen. manje nego pola godine poslije. iz dana u dan. rijeèima se ne da izraziti kako te .. A ja. no dijete ne eli njenu dojku. No. dublje . Carsko Selo Dan koji æu pamtiti zauvijek.zar seksa na dnevnom redu nema sve do studenog? Pa ona je to napi sala u lipnju! Sad sam sve vi e naginjao hipotezi kako se Alix jako puno napinjala ne bi li se uzdigla do vrhunaca strasti koje je dr ala nu nim za ostvarenje osnovne biti njihovog braka. vjeruje li to. Uz molitvu smo kæeri svemoguæeg Boga nadjenuli ime "Olga!" Dva dana poslije. sad kad se buduæi nasljednik na ao gdje mu je mjesto. studenoga 1895. pokazatelj je dobrog podrijetla to nitko nije izrazio razoèaranje. na temelju bogate riznice cin izma. "kako zbog toga ne bi patila druga. dragocjeni Nicky moj. duboko volim . Moskvu su preplavili posjetitelji iz brojnih z . A ona se pribli avala. Vrlo neobièno! 6. 6. zakuca li ti srce br e. njih su dvije. kao to su morali pripremiti i la na proèelja kako bi se sakrile neke od ru nijih z grada na putu kojim æe povorka proæi. kad se pojav ilo stameno ensko od pet kila. Da.01 ljevi mogu mijenjati. Nickvju je to bilo svejedno . barem pretpostavljam kako je takav bi o. ene su ba i z tog razloga oèajne kad im beba odbije mlijeko. zdrave mu ke bebe koja æe uskoro postati careviæ Nikole II. Alix je bila skroz trudna. Malo nas je koji smo u stanju razabrati to zametak osjeæa tijeko m posljednjih mjeseci. svejedno! ..sve vi e i vi e. Romanovi su. tako duboko razlièite. sve je u redu. Osim toga. Drago moje srda ce. rodilo se dijete i svi smo o dahnuli s olak anjem. puni nervoze. bile spremne u ovom otvoreno m (iako jo 1 potajnom) tjelesnom spoju i u ivati. osjetila kako joj je "zakucalo srce" isti èas kad je prodro u nju. i èeki vali roðenje te mlade. dadilja i mlada carica. Trbuh joj je bio golem. U svakom sluèaju. mislim kako su dvije ene. mu u moji v Nicky je tako dobro podnio to mu je umjesto nasljednika rodila princezu da je Ali x. Petrograd . najvi e smo pozornosti pridavali krunidbi Nikole II. puteni se ciDvorac u umi 2. pa smo opet morali zvati dojilju. Carsko Selo Izveden je prvi poku aj dojenja. no. svibnja u Moskvi i posvuda su se mogla vidjeti dva slova. to je bio nov dogaðaj. 7Krunidbene sveèanosti odr at æe se 14.. primjerice. Pretpostavljam kako je sebi mogao kazati da golema Olgica posjeduje jedar ' instinkt koji je navodi da po eli omirisati i okusiti papicu od sna ne Ruskinje. Sad se na majèinim g rudima hranila èak i dok je Alix s carem pila jutarnju kavu. Hvala Bogu. bila je spremna odmoriti se. 2.00 Norman Mailer 5. U posljednjem tromjeseèju. studenoga 1895. mala osoba". No. N za Nickvja i A za Alix. Slob odno se mo e reæi kako nije bilo ni jednog vraga koji i sam ne bi osjeæao zanos i stra h.slatki. Nicky je bio oèaran nekim neoèekivanim vidovima prehrane dojenèeta. o ujka 1896. to ne smijemo raditi.

koji su iz dr avnih razloga t akoðer odluèili prigodi dati svoj obol. u njemu proveo koliko je bilo potrebno da Dvorac u umi 2.kako bi mu d ani sad bili sretniji da je ostao u tom èinu. udaljene desetak kilometara. koja je odvratila kako æe joj biti du nost stajati uz nj ega. Oni koji su ivjeli uz rutu. K oèija s koèija em stajala je 1200 rubalja na mjesec. to je bio skroman izdatak. no. svibnja bila pravoslavna slava sv. Ni hotelsku se sobu nije moglo dobiti tek tako. kad je careviæ bio osamnaestogodi nji kade t. koji se.na èas. Hosana Maestru! Prije deset godina. Prvih tjedana njihovih zaruka. veæ samo glazbenu veèer.jao pretilima. godine. Francuzi. smatrao je svojom du no æu upozoriti i Alix. sa svojim grimiznim tunikama i s rebrnim epoletama. potro ili su 200 tisuæa rubalja kako bi se preds tavili velikim i dobrim carevim saveznicima. mogule i tajkune.03 Tverskom ulicom dode do Kremlja. Kako su tu ulogu nekoæ imali Nijemci. Nickyju je to sve bilo dobro poznato. predstavljali su daleke barbarske zemlje to su ih Rusi pokorili tijekom vi e stoljeæa. dvadeset i pet komornika. iako u zak ulaz u Nickvjev um. dvorski mar ali i èlanovi Carskog vijeæa. Balkon ste si mogli priu titi uz tro ak od 500 rubalja. pa sam tako uspio primiti neke od misli koje su prolazile njegovom kraljevskom glavom. Maestro je uspio otkriti jedan nebranjen. izgubili su. no pristup njegovom umu nije sasvim zapr ijeèen. slijedili su azijski prinèevi iz po druèja èiji se nazivi nisu dali izgovoriti. po cijen i od samo sedam tisuæa rubalja. rod io na dan 6. Joba Paæenika. Job. Mo da su se kladili kako æe biti lo e vrijeme. moæi æe takvo proroèanstvo nadvladati. uspio primaknuti njegovim mislima. Kad stupe u braènu vezu. radostan huk koj . Konaèno sam uspio uæi u Nickyjev um. kao to su mnogi aptali. svibnja odr ana je pod prekrasnim nebom. A sad sam. Prepirka kako ste koèiju trebali sa mo na tjedan dana bila je uzaludna. pokazujuæi kostime kakve se u Europi nikad dotad nije moglo vidjeti. svibnja. da ne moraju patiti poput Joba. a nika d nisam do ivio da toliko anðela okru uje neko ljudsko biæe. Prvo su stigli kozaci. To je sigurno ku nja na koju ih je stavio Bog. diplomatske predstavnike. plavim hlaèama i crnim èizmama. ne dulje . Ona je tako na to gledala. Na tom putu ga je sjeæanje vratilo u vrijeme kad je bio mladi pukovnik u Carskoj tjelesnoj gardi i priznao je . jer je 6 . iznajmljivali su svoje domove gledateljima. Bog je htio da se njih dvoj e zavole. To sam doznao na dan kad su u li u Kremlj. Tisuæe su Rusa taj podatak prenosili jedni drugima. Odu evljenje vojnika. umjetnike s p oèasnim titulama. do ivio je niz po udnih susreta s jednom od na ih vra ica. u Reims 1654. koje su potom sli jedile pukovnije Carske vojske. ukoliko su spremni Boga voljeti èak i vi e nego to ga je volio sv. Nicky i Alix æe do Spaskih vrata Kremlja stiæi iz svoje prizoz Norman Mailer vremene rezidencije u Petrovskom parku.emalja. Kako nije b ila tajna da æe Rusi tim dogaðajem poku ati dosegnuti velièanstvenost ulaska Luja XIV. plemstvo. Pa ipak sam se tog dana. U tom sluèaj . Uvodna procesija 9. povorka æe svijetu nastojati pokazati kako Rusko carstvo rasp ola e iznimnim sredstvima. Uzela je bila lik ciganske prostitutke. Vlada je zauzela cijele katove k ako bi ugostila strane prinèeve. do k je on na svojoj bijeloj engleskoj kobili paradirao deset kilometara od Petrovs kog parka do kremaljskih Spaskih vrata. magnate. jedan od najzlokobnijih datuma . Nitko ne bi nikad po elio ponoviti Jobove muke. Slijedili su Vi i veliki me tar Krunidbenih ceremonija. Parada je morala biti na razini najsjajnijih kraljevskih manifestacija iz pro lost i. Kako se ta veza dogodila vi e godina prije nego to su kand eli poèeli ula gati goleme napore da ga za tite. Mo ete biti sigurni kako nisam mogao uæi duboko. Bilo je i iznenaðenja. dvanaest dvorskih komornika. njihova je diplomacija uzvratila unajmiv i dvorac usred ume izvan Moskve. kao i argument da se za 1200 rubalja mo e kupi ti deset dobrih konja! Èak i za ogranièen pogled na uski prostor trebalo je dati 10 ili 15 rubalja za mjesto na improviziranoj platformi . no Nijemci nisu priredil i bal. P rozor koji gleda na ulicu mogao se za 200 rubalja unajmiti od zore do sumraka. U prvom dijelu povorke kretao se i sam Nicky. nakon to sam odabran biti onaj koji æe s mukom izboreni prolaz iskoristi ti.

ni za to se èuo takav aplauz.bila du evna hrana! U tom mu se trenutku kobila propela. a za nju osjetiti i suæut . tako svijetle dlake. Gledanje vlastitog interesa u krvi. no sad su oko njega vjeèito bili ministri. Dok je ubiti ivotin ju. da bi mogao ostati vjeran takvim n aèelima trebat æe mu neumoljiva snaga. morala i sama biti svjesna tog uzbuðenja.i bi krenuo kad bi ga ugledali. vedar duh koji je bio zahvatio i konja i jahaèa ponovno je utonuo u turobno raspolo enje. Presu dno je bilo da ga se vidi na èelu te vi ekilometarske povorke. Za pet dana æe ga okruniti i obasuti du nostima. Zato se morala organizirati takva dugaèka parada. tako besprijekornog oblika.iz mase vi e desetaka tisuæa ljudi koji su bili svjedoci dogaðaja stigao je veliki val pljeska. Mo da se osjeæao bliskim Bogu. Moskva je tog jutra sjala poput stare dame koja nikad nije bila tako lijepa i u svjetlu te slave Nicky je stao razmi ljati o svojim najboljim lovaèkim danima. Joba Paæenika. Jer Bog je taj koji je ljudskim biæima dao pra vo da tim divnim stvorenjima uzmu ivot. Bilo je to kad je jelenju krv pio prvi put. upravo izgubio svoje postojanje. Jelen je. na oèev naputak . u du u . Je li se i njoj ukazao prizor jelenje krvi? Iz gledali ta su se zaèuli prestra eni uzvici. Pomislio je : "Ova je krv sigurno ista kao Kristova. Nickvjeva su se sjeæanja potom okrenula po udi. Na proèeljima u Tverskoj ulici visjeli su ukrasi. ivotinje je poznavao. koji su ga eljeli vidjeti. Engleska je kobila. Kako bi inaèe mogla imati tako èist okus?" Trgnuo se kad se tog bogohuljenja prisjetio. Iznova ga je obuzela poti tenost. slu enje. bilo je kao da pada stubi tem. Dao sam sve od sebe da ga i dal je slijedim. No. kad je i Aleksandar III. Navikli su se na silu kakva mu je bio otac. balkona. re kao: "Èovjeka se mo e ocijeniti po njegovim psima. koji su se po ku avali s njim sastati. postale pune zveketa i jek e. S ulica. tad je publika zapljeskala. ti su ministri svoju odanost potpuno vezivali uz irenj e podruèja svoje slu be.èast. A navelo ga je i da pomisli na buduæe 204 Norman Mailer obveze. Zvuk uzb uðenja u publici pro ao je cijelim putem do kremaljskih Spaskih vrata. Barem je tako sebi govorio. Prijevara im je bila pri ruci. No.pred njim su i dalje stajale buduæe du nosti. Sad se Nicky sjetio bogohuljenja koje mu je jednom opeklo drijelo. Nickvjeve su misli krenule navrat-nanos. Èast je mogla pasti u be èa æe. N o. neka ga Svemoguæi vidi sasvim odanim njegovim psima. Na svaki bi mu se pozdrav k oji bi vojnici uzviknuli uzvrpoljilo meðuno je. Bio je osuðen raditi sa svoj im ministrima. Smrt te divne ivotinje poveæa t æe razumijevanje izmeðu Boga i èovjeka. no i oni su stali pljeskati. Kobila je stajala na stra njim nogama. njegova majka i Alix æe se sa svojim dvjema zlatnim koèij ama pojaviti tek na kraju. Ministri su tvrdili kako æe se takvim aran manom na najdr amatièniji moguæi naèin pokazati raspon ruske moæi. dok bi pio krv upravo ulovljenog jelena. Dr ati korak s tim ministrima. da bi se u public i i dalje odr avalo i èekivanje. Gotovo bi se uvijek. Ne zadugo . na mijenio Bog? No. A on nije bio netko tko bi se bavio beskrajnim spletk ama. Napravili su to oni. Nicky je pocrvenio na ovaj tako rijedak oèev kompliment i o dmah stao zasluge prebacivati na svoje lovaèke pse. Sto mu je. doista. Nicky je porumenio od zadovoljstva. tradicija postati kr . Nicky je. Kazali su mu kako æe takav rastegnuti ulazak u Kremlj biti njegov trijumfalan ula zak na svjetsku pozornicu. a sigurno se osjeæao bliskim divnim ivotinjama. osjetio bli e Bogu . tako elegantna. No. pa je krenula koraèat i na nov naèin. Vra ica koja mu je uvedena u mladalaèko iskustvo bila je kurva koja ga je i dalje posjeæivala. prozora. ali dubok." Da. Kako li se samo epirila! Nakon ne vi e od minute. na ao za shod no pohvaliti mu umijeæe. Za to? Za koga? Nickyju je odgovor bio jednostavan. Roðen na slavu sv. pun elegancije. jednako mu se brzo vratilo dobro raspolo enje. a èak ni mraèno raspolo enje nije moglo prevladavati dugo. a slu enje èovjeka iscrpiti. u ozraèju takve promenade. Svojim æe mi ljenjima nadglasavati njeg ova. On èak ni tu povorku nije isplanirao. Drugi deseci tisuæa gledatelja uz put kojim je povorka tek trebala proæi nisu vidjeli to se dogodi lo. . Na to je car Aleksandar III. Znati vi e od njega. a oni ga nikad neæe po tovati. s krovova Tverske ulic e . tradicija. izazivao mu je bol. ostao u sedlu i primirio konja. Mogao im se oduprijeti. titio se trojstvom vrijednost i.

je li moguæe da je to bilo na e djelo? Ili n am je to podario sluèaj? U takvim se stvarima rijetko sti e do konaène istine . Maestro je uvijek meðu Bo jim darovima ponosno krijumèario svoju robu." No. A potom je tu i samo prijestolje. a druga te ka poput stenjanja samog srca te kog metala. nije bio usamljen u takvim slutnjama. tkivo i srce. Kako se Alix obratila na pravoslavlje odmah nakon to je Aleksandar III. ikonama. instrumentim a kraljevskog uspona poput lanca. niti Navje tenja. u prijestolnu dvoranu Kremlja prebaèene su svete mosti. dvadeseto stoljeæe biti drugaèije. Nek a nas zadese èuda ljepote i utjehe. Uzev i u obzir èvrsto ru sko uvjerenje kako ni ta to je dobro ne mo e potrajati. krune. neki meðu vjernicima uvjereni su kako i sama ceremonija zraèi neporecivom Bo jom snagom koja prodire kroz careve por e. nije mogao naslutiti to bi to m oglo biti. a svaki æe joj k orak biti uronjen u odbijanje tisuæa crkvenih zvona.naposljetku. a da se prit om ne pomièu noge niti otkriva ikakav napor." Stoga nisam bio niti u jednoj od katedrala. Do krunidbe na 14. Pokazivati ljubaznost. Naravno. a u njegov om je raspolo enju osvanulo jato novih tjeskoba. Stoga dosta toga treba uze ti u obzir kod tih ruskih ceremonija. S ceremonijama se dotad veæ dobro u poznao. Dvorac u umi ivotinji koja eli biti hrabra nema goreg nego u pogledu voljenog proèitati da je tek krotko i prilièno inferiorno stvorenje. smatralo se jo jednim ispitom vladarsk ih sposobnosti. Mo da æe to novo. no njemu se èinilo kao da ga oèekuje sam pakao. Krajem tog dana vi e neæe sam o vr iti carske du nosti. Nicky i Alix su. Zbog toga nismo sasvim neblagonaklono gledali na jaèinu Nickvje-ve vjere u Svemoguæe g. kri a. lanac Reda sv. Ni ta ne propu ta . elio je da ni ta ne poðe krivo. J er je na èetrnaesti svibnja gledao kao na dan osloboðenja. Sve ene koje s u spremno predvidjele prolome oblaka i dalje su bile uvjerene kako æe se dogoditi ne to lo e. svibnja. Sveæenici su iza . p reminuo. Maestro me nije ukljuèio medu vragove koj i su tijekom tog dogaðaja trebali raditi. mnogi su bili uvjereni kako æe do jutra krunidbe nestati lijepog vremena. godine. ezla i kugle. A kad smo veæ kod toga. nego æe biti pravi. No. Sad su mnogi gov orili: "Blizu smo kraja stoljeæa. na krunidbu æe se gledati kao na sitan dogaðaj. Napokon æe sve to biti gotovo . uskoro se pojavilo suprotno raspolo enje. postoji pravi la birint veza izmeðu Maestra i Dummkopfa. no ne to sasvim drug o trpjeti takav osjeæaj pred suprugom. Znao sam kako æe mnogi od nas biti prisutni kad procesija u pola jedanaest krene iz dvorca. ene su sad govorile: "Sti e nam hodajuæi za lijesom. koje odzvanja od blagoslova i kletvi. svibnja. svibnja. igara i varki koje su obje strane izvele. podr anih relikvijama. nakon uvodne povorke 9. No. Ubrzo po to su se car i carica popeli na svoja prijestolja. Nicky joj je poku ao objasniti to ele ministri. niti u Arhand ela. niti u onoj Uznesenja. No. Andrije prekinuo se jo dok se car naginjao da ga primi. A èak mi je i kaza o. Pretpostavljam kako je znao da se ne to sprema. b rutalnosti. Kad se uzme u obzir brojnost kan d ela koji su toj sveèanosti prisustvovali. Svaki mu se dan od desetog do trinaestog èinio podjednako opasnim. Najpouzdaniji put do nje gove milosti jest bez rijeèi prihvatiti mjesto koje vam dodijeli. isto prijestolje na kojem je car Mihail Fjodoroviè sjedio 1613. Nickvju je jedno bilo osjeæati se poput psa pred Bogom.Alix mu je. pretpostavljam kako sva ta èarolija nije potjecala izravno od Dummkopfa. od kojih æe neka biti prigu ena k ao u tanje li æa. pak. Mogu navesti beskrajan popis kompromisa. kao da sam se dosad veæ poèeo razvijati u nekog od njegovih intimusa: "U krajnjem poretku stvari. htjela biti bli e. utj ela je. buduæi da je taj izn imni dan osvanuo lijep. Na 13. èetrnaestog je svibnja Moskva o ivjel a ranojutarnjim suncem. posveæeni car. Nisam se bunio. ali su mi neprestano pripovijedali o neizrecivom skandalu p rigodom dogaðaja u katedrali Uznesenja. Maestro takve osjeæaje poku ava preokrenuti u na u korist. Kako se poslije po alio Alix i svojoj majci (uz osmijeh). Mrzovoljne prognoze morale su se odgoditi. bi li sasvim zauzeti sveèanim prijemima na kojima su mnogim visokim du nosnicima iz zem lje i inozemstva morali izraziti dobrodo licu.ako ni ta ne poðe krivo. 8. od polju baca moænika krutih brkova pekli su ga obrazi." Norman Mailer 9O samoj krunidbi ne mogu ponuditi previ e.

ali ih èeka sveèani obrok u palaèi Gr anovitaji. prije odlaska u katedralu Navje tenja. niti ponavljati govor petrogradskog metropolita. Nakon toga je car vodio dnevnu mo litvu. obrubljen zlatnom èipkom. Rekao bih kako bi najlak i naèin na koji se moje moæi mogu shvatiti bila pretpostavk a da sam otprilike toliko obdaren znanjem u odnosu na uspje nog znanstvenika. Pravoslavno bogoslu je u takvim prigodama nikad nije kratko. dok je Nikolu II. a metropolit je kazao: "Neka te blagoslovi Duh sveti. Andrije puknuo. sveæenici se na taj zapanjujuæi dogaðaj nisu obazirali. Ponovno se iz stotinu i jednog topa ispalio plotun. (U mnogim pri godama u njegov je blagoslov prodro i na duh. triput su se ljubile svete ikone. nekoliko je trenutaka poslije ustao. mepotropolit prekri io. kao da zna ne to to ostali ne znaju. Jer duljina mise privukla je mnoge u kon gregaciji koji na poèetku nisu pokazivali stvarno zanimanje. Me du njima vlada pravilo da se nikad ne pokazuje kako je neki element svete slu be p o ao krivo. koja je kleknula pred njega na purpurni jastuèiæ. to je uvijek prostor u kojem Maestro odluèuje napasti. Svakako bih voli o da sam bio u njihovoj sobi. Bili smo prisutni kad se Mihail Fjodoroviè. a da to nitko osim mlade nije znao. Jesu li sve te beskrajne ceremonije p oslu ile kao kakav slatki mjehur pohote? Trpio sam svu bol koju stvara iskljuèivanje ." Je li to bilo zbog zamora ili povratka po ude zbog dobrog i sretnog os jeæaja da je sve gotovo i da to neæe morati ponavljati. Pa i Maestro je uvijek pozitivno govorio o Trojstvu. tu damu bio upoznao u biblijskom smislu. prvi car dinastije Romanovih. nema potrebe n avoditi svaki korak koji su car i carica uèinili kad su se spustili s trona. A Nicky je tu javnu ispovijed doista i obavio. Zazvano je trojstvo .molitve su se triput ponovile. a kuglu u lijevu ruku. Naravno. a takav je tip u tankoæutnom polo aju koji mi se zo8 Norman Mailer èini sliènim suptilnoj naklonosti koju na Maestro uvijek ima prema Duhu svetome. gdje s e. Potom j e svoju kraljevsku pozadinu jo jednom smjestio na sjedalo prijestolja cara Mihail a Fjodorovièa. predao kraljevsko znamenje pomoænicim a i pozvao Alix. staviti je sebi na glavu i uzeti ezlo u desnu. uspinjao uz o vo isto prijestolje. Dakle. Car i njegova pratnja pre li su iz katedrale Uznesenja u katedralu Arhanðela. nakon èega je Nikola II. Andrije ipak bilo Mae strovo maslo. Kako je Duh sveti utjelovljenje ljubavi Oca za Sina i Sina prema O cu. Stoga se. Dobro smo je poznavali. Ako se èini neobiènim to sam uvijek eljan saznati vi e. io. Reèeno mi je kako je caru i carici potreban odmor. kako bi taj kvintesenci jalni integritet oslabio. M nogi od onih koji su na poèetku osjetili neko unutra nje prosvjetljenje." Èemu je dodao: "Oti li smo ranije u krevet. slu ba ponovila. dopustite da raspr im uobièajenu dod bu kako Bogu i Vragu na raspolaganju stoji sve moguæe znanje koje im je potrebno . Zbog toga mi se èini kako je kidanje karike u lancu Reda sv. sad su se p repustili umoru svojih udova. tri koraka tamo. Buduæi da se nikako ne mo e reæi kako su .z katedrale Uznesenja da bi monarsima izraDvorac u umi ili dobrodo licu i dali im da poljube sveti kri . Trojstvo koje je trebalo uvijek iznova tova ti. koli ko bi on vi e znao od kakvog tupana iz lo e kole. U svom je dnevniku napisao: "Sve to se dogaðalo u katedrali Uznesenja èini se poput sna. stavio ruke na carevu glavu i izrekao dvije molitve.) I ba je u tom trenutku lanac Reda s v. uz nekoliko varijacija. mogao uzeti kru nu. no govorio je tako tiho i kratko da ga nitko nije mogao èuti." Mogu reæi kako smo uvijek spremni osjetiti pribli avanje Duha svetoga. bez ikakvog zastajkivanja. Moram se zapitati nije li to dio genija ruskog bogoslu ja. Vidio sam kuma na svadbi koji je. Ritual se nastavio. Bilo da mu je takav drevni kontakt donio kakav preostali odbljesak ili ne.slu im se namjerno ba tim rijeèima. amen. ne mogu reæi. Odmje rena tri koraka amo. pokvarena svetost . U bo ansku je liturgiju u la dosada. pa neæu podrobno opisivati kako je primljeno carsko znamenje. Uvij ek tu napada. U najmanju bih ruku doznao koliko je ta pokvarena svetost .tih svetih metropol ita imala veze s ekstazama Nickvja i Alix. no neæe se zaboraviti do kraja ivota. pozivao da s e javno ispovijedi. Nicky i Alix su se potom usp eli stepenicama do prijestolja u sredi tu katedrale.

Objed neæu opisivati. Stoga je Nicholas. Ne bi mi bilo nikakvo zadovoljstvo raspredati o zlatnom tanj uru. a svi su oni i li od stola do stola u dvorani sv. veliko je srce obiènih ljudi jedinstveno osjetilo kako u tom ljubaznom. poèinje svoju vladavinu uz dobre elje cijelog svijeta. bila poznata kao mjesto iznimnih i rijetkih sveèanosti.a ne treba biti posebno pametan da bi s e to shvatilo. Nisu ba uv ijek bili zadovoljni mjestom koje su dobili. Drugi je izvjestitelj iz Amerike napisao kako sad nije samo povjerovao u golemi ruski potencijal za velièanstvena ostvarenja. svoj je èlanak zavr io rijeèim a: 2io Norman Mailer / tako je svr io najveæi dan na ih ivota. vojvotkinja Elizabeta i n advojvoda Aleksej.mi na raspolaganju svi odgovori na sva pitanja koja opsjedaju èovjeèanstvo. ljudi koji su bili posve spremni pretpos taviti kako su. najvi i ministri i neki od najveæih bogata a. Jelovnici su bili oslikani. bez obzira na to kroz kakva su isku enja pro li da bi do li do pozivni ca. Udarac predod bi o vlastitoj va nosti ipak je posljednje to bi neki monarh elio izazva ti kod bogatih. Tu je bil a krema diplomatskog kora. krunski princ vedske. dan koji æe se pamtiti godinama. tijekom veèere svirao je Carski orkestar. kao i Glavni dvorski mar al.. Bili su suoèeni s golemim problemima. . u pratnji Alexandre. od na eg predsjednika i od mnogih drugih vladara i velikih i malih dr ava p rimio je najsrdaènije pozdravne poruke.eniji gosti bili u istoj prostoriji s carem i caricom. no ovdj e su goste osobno poslu ivala po tri konobara u zlatno obrubljenim crvenim kaputim a.. gd je bi ih doèekali pozdravi iz suhih grla. a Granovi taja je izgledala blje tavo. jer je sve pro lo tako divno. Oèekivali su da ih ignoriraju. Od Njemaèke. U to doba novinare nisu poticali da o velikima i moænima govore lo e. orgija opæeprihvaæenog postignuæa. eli li postati gospodarska sila koja bi s . To je bio dogaðaj sezone. car stva i republike mu svi zajedno ele "bon voyage" na tom va nom putu. Tu su svoj e krunidbene bankete odr ali Ivan Grozni i Petar Veliki. Sveti sinod. Palaèa Granovitaja je napo sljetku. Svima nam se æi ilo da smo vidjeli najvelièanstveniji prizor koji bi se mogao zamisliti i bili smo prilièno sretni smrtnici. zauzet vlastitim pripremama za Seljaèki festival koji se trebao odr ati z a èetiri dana. ampanjcu. Jedan od novinskih izvjes titelja iz Amerike. vojvotkinja od Edinburgha. i sam propustio banket u Granovitaji. od Francuske.dakle. napuljska kraljica i kr aljeviæ. francuskim jelima. i mene t akoðer mo e obeshrabriti ne to to ne znam. od ugledne stare kraljice koja vlada najdu e u povijesti engleskog prij estolja. Te sam noæi. Vladimira. ali i iznimno siroma na. za boga ta e i skorosteèe. nasmije enom licu tog mladog cara vidi obeæanje pravedne i blagotvorne vladavine. Monarhije. kategorijama kavijara. slavnih i moænih gostiju .Nikola II. ii. kojeg je prigoda oèito sasvim opèinila. Veliki majsto r ceremonija. jedan od onih dru tvenih dogaðaja kakvi èovjeku mogu ponuditi ve liki napredak u Dvorac u umi 209 buduænosti. Banketi gotovo uvijek uspiju izazvati iste eluèane kiseline. vinima (francuskim i krimskim). v otki. Ostali su dobili mjesta u Dvorani svetog Vladimira. A kakvo bi potom samo olak anje buknulo i pljesak odjeknuo kad bi ugledali cara i caricu kako im pr ilaze. pazio da obiðe svaki stol u obje prostorije. Mogu razumjeti za to su Nickvjevi ministri dr ali kako krunidba mora nadma iti sve vel ike europske sveèanosti u pro losti. pod uvjetom da je pozvan . za Mo skvu i cijelu Rusiju. a pratili su ga i carica majka Marija. Kad bi pogledali razmje taj gostiju i previ e bi dobro vidjeli kakav im je trenutaèan dru tveni status. Samo su najva niji dogaðaji ruske povijesti imali dovoljnu snagu otvoriti ta drevna vrata. veæ i da je Nicholas legitimni vladar. mnogima bi od tih ambicioznih du a oèekivanja ostala iznevjerena. Rusija je b ila jako bogata. a iznad svega. Je li im sad pao? A samo su najuzvi. Stoga su svi d o li do zakljuèka kako se dogaðaj pokoljenjima neæe zaboraviti. njihovi napori bili apsurdni. Rusija je sad naprednija i mirnija nego to je bila godinama. Naravno.

sad veæ znatno optereæena. tifus. ja sam seljake koje sam gledao po moskovskim kolodvorima po tova o. Mnogi su spavali na tlu. predviðen je za odavanje poèasti svim seljacima koji su sad bili u gradu. Veselili smo se èasu u kojem æemo od Dummkopfa konce preuzeti u svo je ruke. Prije pet godina su gledali kako im ito odvoze teretnim vagonima. kako bi bili u Moskvi kad careviæ bude postajao car. koji se trebao odr ati na Hodin. koji su èinili donedavni selja ci. od presudne je va nosti bio brzi zavr eta k transsibirske eljeznice. na kolima. . prije nego to bi polijegali. ili su barem Tolstoj i Do-stojevski u to uvjeravali svoje èitatelje. neobrazovani. izuli èizme. Sad su stotine tisuæa njihovih roðaka stigli u Moskvu. Podijelit æe se èetiri stotine tisuæa eljeznih alica. potom trideset tisuæa litara piva i besplatni paketi hrane s ruskim kru hom. Za svlaèenje se nije znalo. Na je cilj. praviènost. Nastupit æe cirkuski zabavljaèi. kobasicama. èiji su unutr a nji zidovi bili crni od dima.kom polju 18. u kojoj su pomrli milijuni se ljaka. istra ivanjem sam stekao uvid za to je Dummkopf tako mnogo pozornosti pridavao Rusiji. dok su radnici zimi umirali od hladnoæe. Veliki je otvoreni p rostor Hodin kog polja spremno oèekivao pola milijuna du a. i p odiæi æe se bezbrojne tezge i kiosci. Ostatak obitelji spavao je na zemljanom podu. odanost. velikodu nost. bio smanjivati l judske moguænosti. mudrost . gdje su se skupljali na razni m gradskim kolodvorima. mu karci bi. jo toploj od vatre na kojoj je zagrijana veèera. sitnièavi. naposljetku. da. Proletarijat.na vrhu peæi. Golemi su dru tveni problemi bili i alkoholizam te p rostitucija. tuberkulozu. neki èak i pje ice. Tek bi tad mogao pozdraviti domaæina. sad je pro ivljavao vlastite bolesti . kao darovi cara i carice. sifilis. Bit æe to sastanak onih koji su putovali stotinama kilometara. ipak su bili sna ni poput tegleæe marve. Rus ija je pet godina prije krunidbe veæinu svog ita morala poèeti izvoziti na Zapad. Kad bi se buduæi genij otkrio u ruskom selja tvu. A to je prouzroèilo veliku glad 1891. Kako bi Nikola II. imao najbolje mjesto za spavanje . no svaki bi se posjetitelj seljaèke kolibe ipak osjeæao du nim pred njima se poklonit i. krupnim i èesto neskladno graðenim enama mo da bili zli. a enama i marame. obojenih crvenim i zlatnim. zbunjeni pa èak i otupjeli. veliki. godine. Prodaja ita 1891. do ao je do zakljuèka da drugog izbora nema. 212 Norman Mailer iz. pjevaèi i plesaèi. St anovi su bili oèajno prenapuèeni. Odr at æe se u èast n jegove vrijednosti.koleru. Na zidovima su visjele jeftine reprodukcije ikona. Golemi skup. A kad smo kod toga. Ima li su izreku: "Smrad tvojih nogu otjerat æe muhe. s Nickvjevim inicijalima. Dogaðaj na polju trebao je pokazati Nickvjevu ljubav prema narodu. ljetnih mjeseci preplavljivala ulice siroma nih èetvrti. Stizao je majski dan. Iako su prerano ostarjeli i bili gotovo bezubi. Oni koji su ostali na selu i dalje su ivjeli u jednosobnim brvnarama. uz malu knji icu o krunidbi s inicija lima cara i carice. moskovs ka bi kanalizacija. Dvorac u umi zi i Maestra je to navelo na primjedbu: "Naravno da ti seljaci ele ostati na eljeznièkim kolodvorima. koji je. Zabavit æe ih. nas bi to ozbiljno zabrinulo. ru ni. no ako u prostor iji nije bilo suvi e hladno. glupi mu karci sa svojim neugl ednim. sv ibnja. Sljedeæih su se deset godina ulaganja u te ku industriju utrostruèila." Nas su ti seljaci jako zanimali. koja se poèela graditi prije mnogo godina. orasima. kolaèima i pekmezom. Kako joj je z a zavr etak radova na eljeznici vjeèito bio nu an veliki priljev stranih sredstava. Kao nalièje tog rasta. No. Sa d na peronu èekaju hoæe li se vratiti. Ti su siroma ni. mogao vladati bez njihove od anosti? Na gradove nije mogao raèunati. ti su se ljudi rijetko micali . eljeznicom. jaki. ito je b ila jedina roba koju je Rusija mogla nuditi na veliko.e mogla mjeriti s Britanijom ili Amerikom. Ispod njihove sam inertnosti osjetio sposobnost za snagu.bili su strpljivi po put stoke. kao gazda." Bez obzira na to. Min istar financija Aleksandra III. èak i razumijevanje. no sve je to bio tek za titni vosak preko kvalitetnog ele a u staklenci. godine ipak je poslu ila svojoj gospodarskoj svrsi. Stoga se najveæi dio etve iz vozio.

pjevalo. Vi e se du nosnika ozbiljno zabrinulo kako bi tamo moglo nedostajati policije. Samo su tri policajca bila rasporeðena da nadgledaju èetu od stotinu i pedeset kozaka koj e æe dovesti kao redare." Problem koji nije bio razmatran. ono najbolje otiæi æe prvo. Svirale su se balalajk e. Potom je. nekoliko sati prije prvog jutarnjeg svjetla. kioske i pultove u kojima su b ili smje teni darovi. Do veèeri se tamo veæ ut aborilo pravo mno tvo.Kako bi iza li pred tu hordu. Prièalo se kako bi se do kasnog jutra na Hodin kom mo glo natisnuti i milijun du a. "ima jo piva. D a. Mno tvo mu karaca. Mast s kaputa od ovèje ko e i ogrtaèa nagrizenih znojem. No." Prepreke su se poèele naginjati. no kasnije nije ostalo sredst ava da se zatrpaju iskopi. Pilo se. Sve s e vi e tijela guralo naprijed. govorilo se u Bolj oju. bio je vel k broj seljaka koji su na polje odluèili doæi dan prije dogaðaja. ka ftani i crni vuneni kaputi sigurno im neæe biti nepoznati mirisi. Uz to se vlada veæ prilièno istro ila odr a vajuæi sigurnost cara i carice. Nicky." 2. Alexandra i pripadnici dvora trebali su stiæi s redinom dana i zasjesti u Kraljevskom paviljonu. pro irila se suprotna glasina. palili se kresovi. Podignuti su privremeni objekti. Bili smo se spremni time okoristiti. naravno .14 Norman Mailer To se prièalo na gala veèeri. i kolodvori. Godine 1891.. Masu koja je stizala u Moskvu treba lo je negdje smjestiti. bilo je samo polje. ali je dobio odgovor kako vlada manjak policajaca. Darovi æe se dijeliti rano. koji æe moæi primiti i tisuæu onih spremnih za tu povlasticu platiti. A tu su. Milijun du a! "Da". "nikada prij e nije toliko obiènih ljudi bilo spremno caru izraziti tovanje. U svemu tome sam jasno vidio Maestrove prste. poèela stizati i moskovska radnièka populacija. veæina je plemstva raspravljala o polju. Hodin ko je polje takoðer poslu ilo za seljaèki festival. I oni su èuli glasine. Te noæi sedamnaestog svibnja. Nije vi e bilo novca za dodatno osiguranje. A imali su oni i veæih briga od Hodin kog polja. a u njemu su se panièno nastojali uh . oborilo bi ih natisnuto mno tvo koje je guralo odostraga. Ono to se nije oèekivalo. kazao je svojim ministrima. "Ono dobro je veæ oti lo". Èovjeka se Dvorac u umi nije moglo pozivati na odgovornost za svaki izgred na tako velikom skupu. svi su kiosci zauzeti istovremeno. Svakako æe moæi poslu iti za smje taj. Ka d je pala prva. gov orili su tamo na i agenti. Prije trinaest godina. Na polju je pak vladao sasvim nelagodan nemir. Tu smo glasinu pro irili mi. Tisuæe su se nat iskivale na tisuæe koje su veæ bile naprijed. kako u njima ne bi demonstrirali revolucionari ili izgrednici. Pripremljene su iroke staz e kako bi se te prepreke zaobi le. a pretpostavljalo se i kako æe se ljudi odgovorno kretati ba po njima.mogao natjecati sa svjetlima s rampe pozornice. Gradom se pronio glas. dok su ljudi posezali za darovima. Èovjek je trebao samo zateturati i veæ bi se drugi spotaknuo o njega. Moralo se èuvati mnoga druga gradska podruèja. elio je zapoèeti s novom tradicijom. pa mogu odsjesti kod njih. nakon krunidbe Aleks andra III. ali ga je ostalo malo. Ostali su stali gurati iz pozadine. Naposljetku. koji je bio nedavno podignut na jednom kraju paradnog zemlji ta. u Bolj oj teatru odr avala se gala veèer. "Nema vi e alica. No. Nema vi e piva. malenim klancima. Mnoge su dame po kazale svoje dijamante. ene su vri tale. Sad s u i siroma ne gradske èetvrti ulazile na polje. kojih je bilo tako mnogo da se sjaj dragulja . Neki su seljaci poèeli ljuljati stupove koji su dr ali prepreke. Golemo je polje sad bilo izbrazdano pje èanicima. U njemu æe biti mjesta za tisuæu uglednika. ostalo je dovoljno ravnog terena za pola milij una posjetitelja. a èetvrti ostao bez svijesti.kao to su mnogi primijetili . Stotinu i pedeset kozaka koji æe nadzirati pola milijuna ru skih du a? Njihov je zapovjednik zatra io jo redara. Nicky je sam donio odluku da se Seljaèki festival ponovno odr i na istom mjestu. na njemu je od r ana velika izlo ba. to se dr alo prihvatl jivim rtvama. Stoga su se tisuæe seljaka pomaknule prema vrhu i stale pritiskati drvene prepreke koje su titile tandove. U blizin i æe biti jo jedan paviljon. ena i dj ce sad je u mete u bilo zgurano u najveæi pje èenjak. pa je trideset seljaka izgubilo ivot. nepokrivenim bunarima i napu tenim temeljima." "Ne". "Kako sam od vas èuo". Djeca tulila. "treba nam vi e tradicija. Iako su se odigral i neki nesretni dogaðaji. tijekom tjedna krunidbenih sveèanosti. Treæi bi se sudario. Neki æe seljaci mo da imati rodbinu koja radi u tvornicama.

dok su drugi padali preko njih. Konaèna je brojka bila tri tisuæe. Prvo to je vi im policijskim du nosnicima palo na pamet kad su stigli. glasnim i suptilnim zvukom. u elucu. jedva nekako. za duh im se lijepila sluz. Kako je mete splasnuo. kao to utihne oluja. Tko je mogao izbrojiti koliko je tisuæa peta sad m ljelo koliko stotina torza? Ili nosova? Ili oèiju*. uzbuðenom razmjerom na eg trijumfa. Isprva je Nickvju reèeno kako ih je bilo tri stotine. èinilo kako bih mogao poviriti u osj eæaje barem polovine ljudi koje sam mimoilazio. Nije mogao ni pretpostaviti koliko bi mog lo biti rtava. tako je stalo i ovo. radnici u stalnoj pogibelji da skliznu sa strmih crkvenih krovova obrubljenih zimskim ledom. kad su svojim najmanjim dijelom mrtvog roðaka godinama potajno mrzili? Oni koji su se jo pribli avali Hodin kom polju morali su ostati zbunjeni svim tim lic ima koja su vri tala i i la im u susret. U tim ranim satima jutra.dok naposljetku nisu stigli do kraja polja. No. da bi potom udahnuli. Djeca su stenjala pod te inom èizama koje su ih gazile. bljeskale su se kao da su djeca sunca. Kupole . Drugi su rikal i imena èlanova obitelji. Deseci tisuæa Moskovljana koji su ne to kasnije planirali prisustv ovati slu benom otvaranju. Kupole èetrdeset puta èetrdeset moskovskih crkava sjale su na suncu. Dvorac u umi 2-15 u drugom zastenjali. Na pijesku i po jamama i dalje je bilo poderanih komada odjeæe. kako bi se za titila mrtva stidijivost drugog. kukanja i naricanja u bogohulnoj disharmoniji sa zvonima. mukotrpno su na te pozlaæene kupole prièvr æivali novo li æe. No. s Hodin kog je polja uklonjena veæina otpadaka. U meðuvreme nu se sunce bljeskalo na zlatu svake od crkvenih kupola. Mu karce i ene sitnijeg rasta bacalo je u v is poput pjene. kao kakof onija jecanja. Kasnije je Nicky saznao kako je broj stradalih tisuæu i tristo. zi6 Norman Mailer 13U podne. nailazili na kola koja su se kretala prem a njima. krenuli su ranije iz svojih domova kako bi izbjegli gu vu . Meni se. Ljudi su se poèeli gu iti. smrvljenih nosova. Nikad nisam èuo takav jad. ljudi su se izmicali u èetiri smjera. iskrenutih. No. Na svakim su kolima bila tijela odjevena u sveèane seljaèke no nje raznih stupnjeva upropa tenosti. Odrasl i koji su mogli doprijeti do ruba mase praæa-kali su se poput riba u pliæaku. pak. kako su se pje ice pribli avali. Kasnije su poèele stizati procjene broja izgubljenih ivota. Nisu znali trebaju li se smatrati blagoslovljenim to su uspj eli pobjeæi. izgubljena u vrtlogu sna. U meðuvremenu. Iz tisuæa se grla zaèuo krik bijesa. tuljenja. Oni koji su se probili do kabina i oborili kioske morali su se i dalje pomicati prema naprijed.vatiti za neèije tijelo i preko njega se uspeti iz rupe. Bio je to deseti lijep dan zaredom. Neke j e od njih zahvatila histerija. Na kolima. slomljenih udova. a nisu se mogli micati niti disati. jutro je zasjalo u svoj svojoj ljepoti. ogla avala razlièitom zvonjavom. A mnogi su drugi vri tali od u asa. prekrivene zlatnim li æem. a uz ta su krvava kola i li mu karci i ene koji su naricali od alosti. gotovo golih tijela. Mnogi su od mrtvih jo le ali na p lju. Neki su se u pozadini povukli kad su ispred sebe èuli vrisku i prestali se gurati. no taj je ministar bio poznat po tome to lo e vijesti umanjuje devedeset posto. Lica su veæ bila skamenjena od alosti. U jamama i po ravnom prostoru le ali su mrtvi. i èa enih vilica. zbog stalnog pritis ka onih iza . le eve su veæ odnijeli. Mrtve se mo e izbrojit i i poslije. strgnutih s jednog le a. Posljednjih pola godine . cmizdrenja. bilo je maknuti mrtva tijela s polja prije nego to dode car. Tako ih je puno bilo bolesno u src u. Dovedeno je vi e satnija vojnika èiji je zadatak bio preostala mrtva . Sad su. Èuli su se zvuèi koji nisu bili s ovog svijeta. onima koji su odlazili s polja u u ima je i dalje odzvanjalo naricanje. Nekolicina! Nekoliko su djece podigli i iznad glava dodavali unatrag. dosta ih je bilo prekriveno ostacima dronjaka s odjeæe drugih. slaveæi dogaðaj. u du i. prije nego to su stigli car i carica. Drugi su se progurali u stranu. a njihova su se zvona. dok su se neki od palih jo trzali. zavijanja. zubi? Nekolicina je èak i pobjeg la. U jednom bi se trenutku smijali. Kako i ne bi. krvavih lica. moskovskim su ulicam a krenuli neredi. a morali su strahovati i kako æe izgubiti razum. Mnogi su osjetili bogo hulnu spremnost na smijeh.

to se nije zbilo. tako glasnog da se jedva èuo orkestar. dok je car govorio. u zraku ostane nekoliko èasaka. pustio vjetar. Sad. Njih je ubrzo slijedila vojska i zvoðaèa koji su Moskvu ukrasili svjetlima i la nim proèeljima za devetosvibanjsku proces iju. minuta. kako bilo. Ponekad i dulje. Nicky je stisnuo guzove kako bi u izraz lica istisnuo to vi e zah valnosti. Nicky i Alix stajali su na ulazu u Petrovski dvorac kako bi primili nova izaslanstva. A ipak je zapuhalo." Tad sam sluèajno pogledao koliko je sati. sad su se vladali poput povla tenih promatraèa koji su se na li na hipodromu. Hodin ko polj e jedva se naziralo od svje e pra ine to su je dizale koèije kasnih prido lica. no sad je bilo oèito da su ivi. Osam je ljudi pladanj devet mjeseci izrezi va-lo u kristalu. Nikola II. Sposobnost ign oriranja odbojnog vi im je slojevima uvijek bila uroðena snaga. koji su donijeli srebrnu pliticu s Nickyjevim inicijalima od dijamanata. Dame i gosp oda na tribinama izgledali bi gotovo savr eno. u mrtvaènici istovremeno odigravao dr ugi dogaðaj . pa sam se zapita o zna li to se dogodilo. koji su s tiDvorac u umi 217 zali nakon jutarnjeg mete a. Prvo je Nickyju i Alix predan poseban dar katedrale Krista spasitelja veliki pladanj za obredni kruh i sol. gdje æe car primiti izabrane skupine za to odabranih g raðana. Pretpostavljam kako je tad imao jo krajnje nepotpune obav ijesti. pa su njihovi glasovi prigu ili sve drugo. Sto se tièe slu bene dru tvene verzije dogaðaja. Na izmaku tog vjetra stigli su i car i carica. Ukupno je bilo èetrnaest skupina koje su im donijele darove. ta j golemi dr avni puhaèki orkestar koji je himnu svirao zvonkim uzbuðenjem. Na takav slavni dan takav vjetar ne bi smio zapuhati. Na snazi je bilo dru tveno naèelo koje nala e da se u formalnoj prigodi ne smije priznati da se dogodilo ne to neugodno.tijela prebaciti s druge strane kioska. Zbor od tisuæu mladiæa i djevojaka sm je ten je ispred Kraljevskog paviljona. potom Lovaèko dru tvo. Izn enada je zapuhao nevjerojatno jak vjetar. Èak su i kriknuli istovremeno. Sve se izmijenilo. T ribine su ispunili ugledni stranci i Moskovljani u svojim najboljim odorama. Sve je bilo mirno. dobro o djeveni Rusi u paviljonu. pripremljene se sveèanosti nisu otkazivale.jedan me vrag izvijestio kad se to toèno zbilo. Izaslanstvo seljanki slijedili su istaknuti u mjetnici Moskovskog carskog kazali ta. Taj je muèni vrtlog uskoro stigao i do paviljona na rubu Hodin kog polja. pa èak i sekunda. Kao da se oluj a mogla raspr iti jo jednim valom klicanja. Bio sam na gal a veèerama na kojima bi gost. jo od vremena Petra Velikog) pro lo nekoliko v oða stare njemaèke kolonije u Moskvi. Tamo æe. ostat i dok ih kola ne prevezu do groblja ili dok posmrtne ostatke ne pronaðu roðaci. uz u zvike i krikove prepoznavanja. se obratio uglednim predstavnicima tih plebejac a: "Carica i ja vam srdaèno zahvaljujemo na izrazima ljubavi i posveæenosti. Sat mi ne treba . Stoga mogu ustvrditi kako se. Predstavnici ugostitelja. i potom osmorici radnika stao zahvaljivati na sjajnoj izradi. kad se mogao èuti daroviti zbor tisuæu nebeskih glasova koji nudi glasovnu okre pu. obièno jedan od nas. s d amama u popodnevnoj sveèanoj odjeæi. Za mene je to tek fraza. Odvratnost koju os jete najbli i. Potom je po tovanje iskazalo izaslanstvo mosk ovskih koèija a. Briga za va u dobrobit uvijek æe mi le ati na srcu. Nickv i Alix su. kome bi se urilo priznati da je nekoliko sati prije tu vladao u as? Ne. Svaki vrag uvijek je jasno svjestan koji je sat. naravno. eleæi opona ati vrhunske manire britanskih vi ih slojeva. Dva su se le a polegnuta na stol mrtvaènice probudila iz kome. no. Ubacujuæi primjedbe u stank ama zbornog klicanja. Ne sumn jamo da takve osjeæaje dijele i va i suseljani. Jedva da sam znao jesam li bio svjedokom srd be Dummkopfa ili bijesa mrtvih. . uredno poslagani u redove. Ugledao sam ga samo na tren i doimao se iznimno blijedim. Niti pola kilom etra od Hodin kog polja. Nakon toga su Nicky i Alix mogli uæi u dvorac i sjediti na èelu gozbe za poèasne predstavnike obiènih ljudi. Moskovski trkaèki klub. Slijedil a je konjanièka Gruzijska pukovnija. Nitko to nikad ne sp omene. da nije bilo jedne neugodnosti. Èak je dobio i dar moskovskih Starovjeraca. Sa suprotnih k rajeva prostorije! Èinilo se kako su mrtvi. pa èak je i (kao zahvalu za stoljeæe odane slu be. po dolasku posjeli dovo ljno daleko da do njih takvi zvukovi ne dopru. koji je po paradnom terenu raspr io obla ke pra ine. kako bi ih koèija odvezla nekoliko stotina m etara do Petrovskog dvorca. Uskoro su Nicky i Alix mahnuli ljudima koji su pristi zali i potom ubrzo oti li iz paviljona.

dok se pribli avao paviljonu. preplavljen srd bom? Njegov je bijes imao toliko vidova. Na nekim mjestima tijela su jo le ala na gomili. caru sam. sve i lo savr eno. usprkos izoblièenjima. tako skloni samouni tenju? A ipak mu je .Te sam ustanike spomenuo zato da bih naglasio povezanost tih zi8 Norman Mailer dvaju dogaðaja. peèenu piletinu. Ili nije? Je li taj dogaðaj bio neizbje an? Je li bio uklet? Nije znao. 14. Ni je pridavao pozornost organizaciji osiguranja. dok su izludjeli roðaci zurili u zgnjeèene glave tih trupla na kojima su se. kad se s Alix sre dinom dana pojavio na tribinama. To se dobrim dijelom moglo sprijeèi ti. veæ i d a je to bila posljedica neobuzdane strasti. poèela vri tati. Lijeènici su kleèali u pra ini kako bi provjerili ima li da se tko jo mièe.19 vao Moskvu da bi mogao zapovijedati mjesnom vragu. ili da mu bude drago to je rekla na i mu iæi. prljave odjeæe. Maestro je to izravn o objasnio: nisam dovoljno dobro poznaDvorac u umi 2. neki su vojnici polagali posljednje rtve. Uvidio sam kako me ne dr e dovoljno nemilosrdnim da bih bio voda na terenu. Poslije sam èak saznao i kako je Alix pribli no u to vrijeme do ivjela v rhunac svog zloslutnog predosjeæaja. hladnu bijel u ribu. teletinu sa svje im povræem. poèela se udarati akama u grudi. Jer je taj stari tiranin takoðer otvorio oèi. no neæe izbjeæi postati rtvama dogaðaja koji æe slijediti. U za titnom krugu koji su oformi li oko Nickvja. "B og je tu!" vri tala je. Jer je bio podjednak o razbje njen i zbog nesposobnosti policije. Stalno sam prouèavao tu frazu "dogodio se veliki grijeh. Nisam bio meðu vodeæim izazivaèima nereda koje sam upravo opisao. nj egovo je osnovno nezadovoljstvo bilo usmjereno na seljake. paèetinu. ti èudovi te!" uzviknula je njegova stara ena. Iznenada je jedan od mrtvih to prestao biti. a isto tako i Nickvju." Nicky nije znao da li da se uvrijedi. To mi je povrijedilo ta tinu. dvadeset. gdje je neiskreno oplakivala odlazak dugovjeènog oca obitel ji. svje e i kisele krastavce. va an ili prizeman. Ustao je. Primjerice. "Vrag te poslao natra g.du nost bila oprostiti im. Njegova ena. no trebao sam pretpostaviti kako æe mi zadatak da prouèavam pisma i dnevnike Romanovih ostati temeljna uloga. Prodavao se sladole d. Za to su.) Kilometar od Petrovskog dvorca. desert. A iza kioska. A nije n i mogao. Na tribinama su ongleri i ciganski plesaèi zabavljali vlastelu. Kako mogu biti tako n ezahvalni. udaljena samo petnaest metara. Obuzela j u je misao kako joj se bli i smrt. grozno je to i kazati. N eki od srd be pocrvene. Te je veèeri zapisao u dnevnik: Dosad je. druga je obitelj. mogao sam razabra ti da je Nicky. Romanovi tog dana nisu izginuli u krvavoj ka i polomljenih kostiju. Kao i kod Alix. Ja sam trebao nastaviti pazit i na Nickvja. hvala Bogu. Sebe sam smatrao sposobnim za svaki zadatak. Uz pomoæ prolaza u njegove misli koji je Maestro i dalje uspje no dr ao otvorenim. voæe i vino. "Bog je tu! Bog te spasio!" No. Masa koj a je prenoæila na livadi Hodinki probila se kroz prepreke i do lo je do u asne gu ve u k ojoj je. Poneki razoèarani èovjek èak bi stavio bakrenjak na grud i neznanca. pojavile su se pukotine. U meðuvremenu je Nicky obilazio od stola do stola. bio ne samo neuobièajeno blijed. Osmjehnula bi se i klimnula glavom svakom gos tu koji bi pri ao. pozdravl jajuæi seljake dok su jeli svoj poltavski bor è. pitala se. ono to sam saznao. prega eno 1300 ljudi. po pedeset." Je li mislio na ljude ko . Je li se mogao pozvati na takav plemenit os jeæaj. koja je plakala uz njega. ruke i noge pod nemoguæim kutovima. On je od neiskazanog bijesa bio blijed. (Te sam misli primio iz druge ruke od posebnog ruskog vraga koji j e odr avao ulaz u jednu od Alixinih dvorkinja. Prvi je rezultat bila smanjena uèinkovitost kand ela. uvijek spremni na nerede? Mu u je èak rekla: "Na i mu iæi nisu ba pr erano ljubazni. u buduænosti mi se pokazalo korisnim. trudili jo nekako razabrati crte lica. No. No. mogao priæi na razumnu udaljenost. a na ti m su udaljenim rubovima Hodin kog polja jo stotine seljaka i Moskovljana tra ile svoj e izgubljene obitelji.te ka poput lanca koji mu je le a o na srcu . U kakvoj joj je samo opa snosti mu ! Èak si je dopustila osjetiti i ne to otvorenog gnjeva prema ruskom narodu. i dalje su u redovima te ala mrtva tijela. A uskoro je bio bijesan i na sebe. pro ivljavala je pravi u as. i dalje pravi golub gu an. Mogao sam joj osjetiti intenzitet. no danas se dogodio veliki grijeh.

mo da je Dumm kopf poslao kand ele u mrtvaènicu. i Marija Antoaneta mogli Dvorac u umi 221 su cijelu noæ plesati jer su bili naivni. sinovi nadvojvode Mihajla. ti mrtve o ivio. Ba je taj pomoænik Sergeja Alek sandrovièa i pokrenuo glasinu kako je gubernator korumpiran. Gubernator je zagrabio u fond za kr unidbu kako bi otplatio kockarski dug. Je li to i on bio èuo glasi ne koje smo mi pro irili? U Moskvi se veæ prièalo. "valjda si svjestan èinjenice kako si ne mo e dopust iti da slu a svoje bratiæe. Nickvjev stric. spre mno je progovorio: "Nicky. Usred stvarne pozornosti koju je dao govoru bratiæa Nikolaja. Uskoro se prepu stio srd bi. sve sveèanosti treba odmah zzo Norman Mailer otkazati. a planiran je kao najvelièanstvenija veèer krunidbe. Odanost. Mi znamo!" "Nicky. Blesavi. a taj je nadvojvoda bio posljednji ivuæi brat njegovog pokojnog oca. mlaðem nara taju nadvojvoda. Taj je bal b io predviðen za tu veèer. a oni to sami sebi nikad ne bi prizna li. braæa gubernatora. Nicky nipo to ne smije veèeras prisustvovati Francuskom balu. Sto je bilo. ljub azan. nastavio je. bilo je. Sergej Aleksandroviè nije bio kriv. Èim je stric Aleksej oti ao. tih ena i te dje ce zauvijek æe ostati na tvojoj vladavini. izmeðu ostalih du nosti. no u tom je èasu u sobu u ao stric Aleksej." Ubrz o je stao tvrditi kako se radilo o prljavim trikovima. A Sandrova su se braæa. Nicky je sad shvatio kako mu se ne ide na b al. te Mihajlovièe.bratiæ Sandro. Pomisli kako bi to primili Serg ej Aleksandroviè i Ella. Zato.) Jadni Nicky. Luj XVI. Tvoju bi enu jako pogodilo ako bi njena lijepa sestra Ella morala pretrpjeti takvu sramotu. Rad ikalni. veæ i nama . tog vi eg sloja nadvojvoda. dvojica su se . i dalje ivimo u sjeni Versaillesa. Sergej Aleksan droviè je Witteu po glasono i poslao odgovor: "Car Hodinku dr i velikom katastrofom. Htjeli mi to ili ne. nadvojvoda Sergej Aleksandroviè. mjesto ravnatelja Seljaèkog festivala. odgovor osjeæa u du i. moskovski guber nator. kad bi mogao. U svakom sluèaju. bilo je to to u glavi nije dovoljno dugo uspijevao dr ati dvije meðusobno suprotstavljene ideje da bi mogao odluèiti koja je b olja. preklinjem te. o enjen njegovom sestrom Ksenijom . Krv tih mu karaca. tih starijih Romanova. Reæi æu ti. poslao je poruku: "Iz pijeteta prema mrtvima. ne idi veèeras na Francuski bal. Kakva nevjerojat na uvreda mrtvima! Gdje je tu èast Rusije? Car se nakon èetiri dana krunidbenih sveèan osti bio spreman slo iti sa Sandrom. Kako mo e dopustiti neprija teljima ovog re ima da ka u kako je na mladi car cijelu noæ plesao. Po tovanje. upitao bih". svibnja grof Witte.ji su sudjelovali u neredu ili na sebe? Poslijepodne 18. preu zeo je. I opet u blizini nije bilo ka nd ela. "naroèito bal francuskog veleposlanika". dr av nik kojeg je Nicky najvi e slu ao. mora pok azati naklonost njihovim obiteljima. s tim su se slagali. "Nicky". bilo je vrlo lako ostati sasvim b lizu Nickyju." Dovoljno sam se pribli io da mogu sva ta mi ljenja èuti." A potom je dodao. Mi ljenje grofa Wittea brzo je nai lo na neslaganje. (A taj tip nije samo dugovao kockar ima. To nije pravedno. Nicky. dok su njegovi izgi nuli podanici jo le ali nepokopani?" Njegova je elokventnost po ela uspjeh. na strani su bezbo nih sila. Nickvev je najbli i pr ijatelj . Nikolaja Aleksandrovièa. Sto nije bila istina. Mladi su i neiskusni.izjavio kako se stav ti h strièeva. Ali mi jesmo.bio je jedan od na ih ruskih agenata. o enjen Alixinom starijom sestrom EUom. za to. Nisu bili svjesni da se pribli ava oluja. n o eli vas izvijestiti kako se ipak ne radi o katastrofi razmjera koji bi trebali zasjeniti krunidbeno praznovanje. ele svrgnuti Sergeja Aleksandrovièa tako da netko od njih mo e preuzeti mjesto moskovskog gubernatora. Radilo se o njegovom pomoæniku. Tako sam èuo Sandrovog brata. Njihovo je pak stajali te bilo odvratno Nickvjevim bratiæima. Ali to ne mo e . s tim estoko sla gala. Sigurno je cijelom nara taju upravo preminulih du a trebalo pomoæi . Shvati t o ti govorim. Znam da bi. "A. "Sergej Aleksandroviè nije mogao pre dvidjeti da je tamo trebalo biti policije? Svaka mu je to budala mogla reæi. jer ti si dobar." Ostale nadvojvode. Jo i gore od toga. ne mo e nazvati drugaèije nego "èudovi nim". a posebno Sandra. Ako mu je ne to bila slabost. No njegov bratiæ visoku razinu svoje rasprave nije znao odr ati. rekao je stric Aleksej.

Nedolazak cara i carice odrazio bi se na meðudr avne odnose. Na propast i prokletstvo. do kraja u ivati u veèeri. Slatki. A koliko bi tek plakala da je znala to su o njoj govorile moskovske dame. Poèeli su obja njavati. najboljoj se prijateljici nije èinilo kako tajnu smije prebrzo odati . sad su bili poznati tajni nadimci koji su meðusobno koristili Alix i Nicky. Svi mu slu e samo radi vlastitih karijera i osobnog pro bitka i brinem se te danima plaèem jer mi se èini kako mi je mu jako mlad i neiskusan . Meni je to topao jezik. ovisimo o francuskom savezni tvu. U meðuvremenu. Alix je kazao kako mu je mo da du nost da se povuèe u samostan i moli za rtve. Nisam se mogao sjetiti da su redovi kand ela ikad bili u takvom ras ulu. U svom je dnevniku Nicky da o ovu primjedbu: 222 Norman Mailer Bal Montebellovih organiziran je izvrsno." Sandro i njegova braæa veæ su dugo bili svjesni takvog Sergejevog kreda. a piæe nadahnjuje. "A. "Toliko ga volim.barem ne dan ili dva.to oni zloupotrebljavaju. A tako se nije trebalo obratiti eni u noæi tako ispunjenom osjeæajem propasti. ba u trenutku kad nam trebaju dobri diplomatski potezi. I on e su prisegnule na utnju. Potom je rekla svojoj najboljoj prijateljici. u dva sata. A bio sam siguran u to da æe mu biti zabavno èuti kako sam uspio te veèeri ubaciti se u kraljevski budoar. Svojoj se najbli oj dvorkinji povjer ila kako Nickvja obo ava." Nakon to su se dosita nasmijali na raèun Alix. Èov jek mora imati karaktera i duha da mo e. Nesreæe ne smiju utjecati na vanjsku politiku. Francusko veleposlanstvo puno je potro ilo na pripremu bala. Maèkice moja. "Nicky. Otvorio je te veèeri ples s groficom Monte-bello. Da. I to je jedna od mojih du nosti. moskovski se gubernator smije io.njena tajna. Oti li smo nakon veèere. ali nisu tako dugo èekale da zavjet prekr e. a potom jo jednoj." Bio sam zadovoljan. Njemu se bal svidio. Bio je stvarn o u asnut. ali u tom je èasu bio siguran." Nicky je bio na balu. mora biti tamo. A nitko ne vr i ni svoju du nost prema Rusiji. a ta je dama sa svoje st rane prisegnula kako se u nju u potpunosti i zauvijek mo e imati povjerenja. U to je bio siguran. Tako su tajni. Du ice. Stric Aleksej glasno je rekao: "Evo nam èetiri carska sljedbenika Ro bespierrea. poèinio meðunarodnu uvredu. Preziru sentimentalnost. Trebat æe proæi vi e od dva desetl jeæa da se potvrdi ono to je te noæi znao." To je procurilo. kako bi. o trim rijeèima. Èini mi se da nitko u krugu oko mog supruga nema iskrene namjere. I nije rekla . moj Manvkinsu. Omiljena je iz reka nadvojvode Sergeja Aleksandrovièa bila: "Nije va no koliko je dan bio grozan. A i Maestru æe biti drago.strièeva vratila u sobu. Demonstrativno su oti li kad je poèeo ples. a Alix je plesala s grofom. Ponosni su na svoj froideur. Moskovsko dru tv o ubrzo se stalo podsmjehivati carièinoj èesto isticanoj ljubavi prema engleskom. jednoj se od dama uèinilo kako mora po dsjetiti ostale: "Ona nam je stigla iduæi za lijesom. "Ljubice. na tebe æe gledati kao na enska-sto s tvorenje. Sv akom koga je pratio glas da zna ne to to drugi ne znaju." . Nosi nesreæu." Dvorac u umi 223 "Kojim tajnim nadimcima?" upitala je dvorkinja. Mo da j e to bilo razlog pisma koje æe Alix kasnije napisati svojoj prijateljici. Prije krunidbe je uèinila je kardinalnu pogre ku. Zovem ga raznim imenima od milja. Deèko. Pro lo je nekoliko dana dok je nije otkrila prijateljici. Francuzi sebe ocjen juju po razboritosti koju pokazuju u kriznim trenucima. suprugom f rancuskog veleposlanika. no vruæina je bila nepodno ljiva. kad Nicky ne bi do ao na bal. Zovem ga tajnim nadimcima. Bude li odsutan. Velika tajn a za koju se dvorkinja zaklela kako nikom ivom neæe reæi. kojeg suosjeæanje mo e skrenuti s puta. Malo pomalo. Du ice moja . kad je glazba ivahna. to ti ne smijem reæi. uglavno m na engleskom. Na nekoliko minuta (do povratka kand ela. U ovom sluèaju. dopro sam do spavaæe sobe. kad sam urno uzmaknuo) mogao sam se uvuæi j o malo dublje u Nickvjev um i mogu izvijestiti kako mu se èinilo da je osuðen na prop ast. njemaèkoj grofici Rantzau. Vrlo gostoljubiv. Veæ zbog toga. Stoga im se te veèeri njegova nazoènost èinila dvostruko nepodno ljivom. Naposljetku je izi lo van .

a nju 224 Norman Mailer je dvadeset i petog slijedila veèera u dvorcu za diplomatski kor. kako bi nazoèili vojnoj paradi. vraæamo na gazdinstvo. U stvari. dakl e. Nijemci. Andrije. Odavde mogu vidjeti stazu koja vodi do Der Alteove kuæe.taj Raspuæin koji se ni s èim nije dao usporediti. naposljetku. To je stoga to neko tek steèeno. dok sam bio u Rusiji. potièe da u sjeæanju ne zadr avamo ni ta to nam n eæe trebati na novom projektu. plesovi. a Nickvjevu je koèiju vu klo est bijelih konja. Klarom i Ado lfom dogaðalo iduæih devet godina. Njihov pripadnik o nekom projektu zna o noliko koliko je potrebno. svibnja u kremaljskoj je Aleksandrovoj dvor ani odr an banket. prijemi. pak. Zasad se. J ame su tad veæ bile zatrpane. a tamo æu potom. osam su se dana odr avale fe te. na dvadeseti je moskovski gubernator uprilièio vlastiti bal.Sto se toga tièe. Na kraju su se s vi ponovno na li dvadeset i estog na Hodin kom polju. To je va no. Hodin ko mi je ostalo u sjeæanju. mogl o bi se postaviti pitanje kako sam to. Rekli smo kako nema mnogo vragova kojima je dopu teno veæe sjeæanje. s prekidima. Za to bih to i èinio? Ako me u buduænosti opet po alju u Rusiju. uspio mnogo toga na uèiti. Uskoro sam prestao misliti na Nickvja i Al ix. U tjednu koji je slijedio. Ovdje je bilo neuobièajeno to to mi je Maestro dopustio da nedavno iskustvo zadr im u potpu nosti. ostajati sve dok osam godina poslije n e bude ubijen Raspuæin . no Maestro se tu dr i istog naèela kao i obavje tajne agencije. Tri tisuæe i sto gostiju. Ili mi se b arem tako èinilo. Na dan 19. KNJIGA DEVETA Alois mlaði I. Nakon povratka u Hafeld. Na d vadeset i prvi se moskovsko plemstvo sastalo u Dvorani stupova. èekala me jedna èudna zadaæa. Bio je to jo jedan sjajan dan. elim zabilje iti to se s Aloisom. Dugo nisam sudjelovao u operaciji veæoj od one na Hodin kom polju. Sad kad su sve velike digresije privedene kraju. Time æu okonèati ovaj knji evni pothvat. Trideset i osam tisuæa pet stotina i ezdeset vojnika stupalo je uz dvije tisuæe èasnika. koji nimalo ne prilièi te koj odanosti u kojoj nema osobnog izbora. no to ne spada u ovu knjigu. ipak je ustrajavao da i dalje bude u slu bi lukavog i visoko pozicio niranog kand ela. suptilno znanje blijedi kad se pothvat prived e kraju. uzev i u obzir na uspjeh u Rusiji. skriveno njegovim nedokuèivim dr anj em. Stiglo je èetiri tisuæe gostiju. nakon takvih iznimnih dana u Moskvi. jer sam u Rusiju opet poslan 1908. zanimljivo je da mi je to palo na pamet. Trebalo je Der Altea nagovoriti . nije namijenio neki skroman c ilj. Gledalo ih je ezdeset i sedam generala. posve izni man klijent. Na taj naèin stjeèemo mnoge umne sposobnosti. a domaæin je bio p rinc Trubeckoj. ali ih ubrzo i gubimo. Na dvadeset i drugi. Sad sam veæ oèekivao naredbu da otputujem. pa mi je moral bio gotovo sjajan. Nas se. po p ovratku u Hafeld sam se osjeæao uzvi eno. moskovski gubernator dobio je nadimak "Hodin ki princ. mladom Adolfu Hitleru. ponovno povjerovati kako Maestro tom klijentu. ponovno æu rekonstrui rati potrebno sjeæanje." Nisam mu imao razloga ni vjerovati niti ne vjerovati . Nisam bio siguran hoæu li se moæi aklimatizir ati na Hafeld. Iako je blisko sa Dvorac u umi 225 mnom suraðivao." 15. Vrativ i se obitelji Hitler. Tog se dana veèeralo s engleskim veleposlanikom na dvorskom balu u kremal jskoj dvorani sv. Lakog duha. koji su se bili prit ajili. no mogu reæi da se veæ godinama nisam osjeæao tako dobro kao nakon povratka u Aust riju.ono to je doista mislio bilo je. a u jutro dvadeset i treæeg . Kako smo samo ratovali zbog Ras-puæina i iznimnih crta njegove du e. mogao sam. Nicky je dao dvadeset tisuæa rubalja kao prvu ratu za gradnju djeèjeg doma za rtve Hodinke. u svojoj su ambasadi sljedeæe veèeri priredili tek glazbenu veèer. godine. Mo da æu te iznimne dogaðaje po eljeti opisati. Nicky i Alix o ti li su u dr avnièki posjet manastiru Troiski-Sergejevskom. Kako mi se èini da sam vrag veæ stoljeæima i da sam se uspinjao i bio degradiran. dr avnièki posjeti i glazbene veèeri. no Maestro mi je odmah kazao : "Po tuj Hafeld.

" "Spali ga. Pro lo je nekoliko dana." Der Alte je moju naredbu ipak poslu ao. Takvu tjelesn u slast nije osjetio godinama.da spali jednu od svojih ko nica. no sad d ovoljno nagla eno da shvati kako se ne mo e smatrati snom. Nekoliko alaca zamalo ga je pogodilo u oèi. ili z a vrijeme slu be bo je morala na grudima dr ati Paulu." U snu je zastenjao. Pogodio sam. ponavljao sam mu dok je spavao. na visini. "Langstroth me sk upo stajao. Klari je ostati s Angelom nasamo u nedjeljno jutro omoguæavalo da se s pokæerkom malo zbli i. Moral mi je bio. Èinilo mu se kako æe zaplakati za s vim tim nevinim pèelama koje su sada bile spr ene u ni tavilo. no tako drastiènu pobunu svojih stvorenja nije do ivio godina ma. skupa s kutijom. kako sam rekao. No. znojio se kao pas.to se kosilo s njegovim profesionalnim instinktima. Der Alte je tu bunu uspio ugu iti uz pomoæ cigare koja mu se u tom trenu tku nalazila u ustima. ali nisam bio spreman tako se brzo baciti na posao. Stare navade ne mogu si priu titi previ e okova. Uistinu mu je bilo od ko risti. zajedno s krivima. Mnogo je vremena pro lo otkako je po udnu misao slijedila tjelesna reakcij a vrednija spomena od kakvog probadanja u preponama. Tako su podatni. No. U nedjelju ujutro. Misao sam mu u san poslao ponovno. Te ko je ne prezirati stare klijente. po uda mu je bila ogranièena na glavu. Nije elio ivjeti s grozotama koje bismo mu mogli prirediti . nije ba bio ugodno dru tvo. nije Dvorac u umi 231 mi smetalo to je postojanje tu bilo jednostavnije.pokazivala je prve. Ono to je pospje ilo odluku da se èin izvede. Kod mene je to probudilo paranoju (koja mi je uvijek pri ruci. Danas je Alois rekao kako æe on ostati s dvoje malih. Hafeld æe mo da uskoro ponuditi vl .napala ga je nje na pratnja. najprije æu se pozabaviti Adijevim uzbuðen jem tijekom spaljivanja pèela. stalno se nadajuæi da neæe po eljeti hranu. nije znao bi li vri tao ili urlao od smijeha. nije mogao shvatiti kako mu se moglo dogoditi ne to tako sramotno dok je pregledavao jednu od svojih boljih ko nica. sigurne znakove konaènog umora . "to æe ti biti od koristi. A Klara se zbog njegovog bijega nije pretjerano brinula. I on je u snu dobio poruku koj u mu nije bilo te ko prihvatiti. Kao kod mnogih staraca. Morao sam pretpostaviti kako su taj pèelinji napa d potaknuli kand eli. To æe pojaèati pozitivan uèinak. s okrutnom oteklinom na licu. Njegove su ga pèele bile tako izbole da sam ga na a o u krevetu. Dok je poku avao zamijen iti maticu . U svojim je godinama znao kako s mo mu se duboko uvukli.koju sam mu prenio dok je spavao . Zatim je zapali. bilo posve svejedno. jer je korisn ija od nesposobnosti predviðanja). spustio je ko nicu na tlo i zapalio je. veæ naredbom. Buduæi da je bio vrlo vje t. Meni je sve to. zap oèeo bi sa sestrom natjecanje u tipanju. Natopi ko nicu kerozinom. u prepone mu se vratio rijedak osjeæaj slatkoæe. No nim prstima su mu prolazili trnci. a koje bi njegovom tijelu Norman Mailer bile stvarne poput èira. Èesto bi mu na pamet pala smrt. Jo uvijek nisam pretjerano udio da se ponovno vrati m slo enoj psihi tog estogodi njaka. bila je zadovoljna i kad nije vodila Edmunda. Ipak je bio sav jadan zbog samog spaljivanja . Ali nemoj se poslu iti sumpornom bombom. Uzbuðenje ivota u Rusi ji sad me uèinilo pomalo tromim. Kad bi ga vodili sa sobom. Iskrao se Klari i An-geli dok su se spremale za o dlazak u crkvu. Je li to on omek ao? Je li to moguæe? To je svakako bil o pitanje koje æu i sam morati istra iti. no n a vlastito iznenaðenje.Der Alte je nije odmah poslu ao. Previ e bi ih moglo pre ivjeti. "Uèini to". Njegova predod ba ivotnih izvjesnosti postal a je upitna. Klara u takvu velikod u nost nije mogla povjerovati. zbog èega je na starèiæ bio posve rastrojen. naravn o. Nar avno da je to uèinio. Nedjelje nose dvostruk u vrijednost. Morao je. pa se ko nicu moralo uni titi. srce mu se tres lo u grudnom ko u. bila je srd ba koju j e jo dobrano osjeæao zbog pèelinjeg napada. Ako se nije me koljio na sjedalu. Po povratku skromnim zadaæama u to m dijelu Austrije. bilo mu je bolje. Istini za volju. Spomenut æu kako je spaljivanju prisustvovao i Adi. rekao je Der Alte. "Ne mogu to napraviti". Nakon to sam dobio naredbu . Sutra je nedjelja. Da. Potajnom. Dok je zurio u mete koji se u vatri raspaljivao. ponekad mu je ta pomisao bi la blizu poput zvijeri koja u susjednoj sobi le i u kavezu.

a sfinkter ispu ta vjetrove. jahaè bi mogao otkriti da pod njim nisu èetiri. u najslabijoj fazi. Posjetio ga je d ok je starac jo bio u krevetu. Drugi se slu benici nisu usuðivali dirati te privatne stvari. sad u svojoj o djeæi osjeæao stije njen. strpao j e Paulu u njenu kolijevku a Edmundu nalo io da ostane u sobi i pazi da se ne probu di. no èim je oti la. U poku aju da ubla i strahove. Naravno da nije. Gdje mu je bilo samopouzdanje? Te nedjelje nije oti ao u crkvu. Da. 232 Norman Mailer A opet. posvjedoèiti nekoliko promjena u Aloisovom duhu. a sad se to veæ nastavilo i na proljeæe. Previ e je ove zime bilo tjedana. Jesu li te posljednje godine malo popustili temelji njegovog pon osa? Nije poznavao nikog tko bi bio tako spreman zloslutnim znakovima pokazati f igu. Aloisu se stalno vraæao strah kako æe ostati bez svojih zajednica. No opet." "Zbog toga". Uvijek mu se èinilo kako æe on biti taj kojeg æe pèele divljaèki izbosti. nipo to. elio je meditirati o nezgodi koja je zadesila Der Altea . k akav mlaði brat osjeti ako vidi starijeg dok plaèe. to æe mu uni titi va an dio samopouzdanja. kako se pop eo gore. ivio je s jasnom slikom pred oèima. jako visoko. No. takav je bio Alois mlaði. a Alois mlaði s Ulanom biti s druge strane bre uljka. To je dobro nauèio radeæi na carini. Sjediti u klupi tijekom tih besmislica! Takav bi mu potez izbrisao osjeæaj da je èovjek koji ne drhti poput ostalih. Njeni roditelji su sigurno s njim dobro postupali. Pomisao mu je bila odbojna. na nekoliko dana. Pusti da tro ak plaæanja kazne izbjegne tako to æe medu svoja bedra prokrijumèariti njega. pa da ivi u strahu od pèela. Èovjek se nakon pobune u ko nici nije uspio oporaviti. Kad ju je Alois uhvatio. prije samo tjedan dana. Nije se dobro osjeæao otkako se vratio Alois mlaði. poput èovjeka koji je nabio 125 kila u vreæu od 100. Kod Aloisa je to izazvalo apsurdan osjeæaj vrline. Tu na je èinjenica bila to se. mo da je o svom najstarijem sinu prestrogo sudio. od pèela ga je dr a o smrtni strah. ta energièna ta tina (koju je g radio od djeèa tva.astita otkriæa. komadiæ po komadiæ. Klara nije imala pravo. No sad mu se strah stao vraæati. Pona a . Der Alte je èak i briznuo u plaè d ok je opisivao svoju nezgodu. bila je dovoljno drska da se osmjehne i ka e: "Tako ste pametni. R anijih dana. to bi mogla biti i istina! Ljudi su tako prijetvorni. ruke su mu stale drhtati dok je u novinama èitao v ijest o pogibiji pèelara. Zbog tog mu je dogaðaja bilo toplo oko srca. po ele li. Kazao joj je kako m u dobro èini kad s vremena na vrijeme bude malo i s malima. a nije i ao ni inaèe. No." Nasmijala se. veæ je pet nogu. Bio je u napasti da je pusti. Veæ i to je bilo dovoljno da se zainteresiram. Alois nije omek ao.recimo. No vi e nije bio siguran hoæe li biti u stanju izbjegavati je i dalje. Te je nedjelje èak razmi ljao da se pri dru i Klari. Nije potom bilo nikakvo iznenaðenje to je ove nedjelje rado opustio lice. pustio da mu zare i eludac. na kro nju. primjerice. u kojima je bio uvjeren kako æe ostati bez neke od vitalnih funkcija. govorio je s ebi. S druge strane. ako je to ikako mogao izbjeæi. Jedva je èekao ostati sam. Nestalo je tmurnih slutnji. Nekoæ mu se takav kraj èini nevjerojatnim. kazao joj je. gdje poku ava navesti poludjeli roj da se vrati u ko nicu. Nije znao za to. obièno bi naletio na pokojeg drijepca koji bi mu odnio dio samopouzdanja. Jutros vas nije pr atila sreæa. ali Der A lteova nesreæa umanjila mu je vlastitu grozu. "veæina mojih suradnika ide u crkvu. jer mu ta tina to nije dala zamisliti. jer zbog sina osjeæa nelagodu. Ne biste imali p ojma kako takvu ivotinju obuzdati. bilo je ne to u njihovom koraku . kad je jo mogao u ivati u jahanju. Ne mo e biti takva budala. Takvo postignuæe kod roðenih seljaka nije bilo uobièajeno. Nakon toga je. sjeæanje na taj dogaðaj ipak ga je navelo da razmi lja o prirodi prijetvornosti. uspje an dogaðaj po uspje an dogaðaj) naizgled je s blijedjeti. Primjerice. Znao je da æe Adolf sam otiæi. Sjeæao se ene koja je darove bila umotala u svoje crno donje rublje. Tijekom cijelog svibnja. Aloisu strah splasnuo. kako je bivalo sve toplije. nakon to je cijele zime fino jeo. Zgodna ena. No nije si to dopustio. Alois je èak oti ao posjetiti Der Altea. a u meðuvremenu mi je omoguæavao da ivim u suptilnom okru ju sitnih zadaæa Mogao sam. Klara je stalno ponavljala kako ne ostavlja dojam da se radi o onom istom djeèaku koji je oti ao rad iti kod Johanna Poelzla. Ozbiljna p ravila nije zanemarivao.

pa stoga i nudi mno tvo uvida. Bio je to tvrdoglav stari èovjek. mo da otac. On æe to predati tebi. u sluèaju da ga ipak poèine. Mo da. Nije stalno izgledao kao da te prosuðuje. Takva sposobnost da se najneugodnije èinjenice o sebi sasvim potisnu. koju nije moguæe razl uèiti od osnove koju smo nastanili. a da ni na èasak nije pomislila nije li joj mu . Digao je branu rodoskvrnuæu . Usudio bih se reæi da s njom nismo vezani vi e od . Zbog toga su samo prouèili Johannovo pismo (koje je ostavio u Klarinoj korpi z a ivanje) i prepisali ga. neæu se zamarati da ih pobli e opisujem. O tome se ne govori. dok traje neki projekt. na moje iznenaðe nje. Vrijedan radnik. U tom sluèaju doista posjedujemo prisutnost. Na povr ini. "No. No. ivjet i u tijelu èovjeka. Nisam ba mogao povjerovati da je pismo autentièno. 2. Kako sam veæ napomenuo. Jedan od njih uskoro bi mogao biti spreman za pouku o urezivanju snova. Johann Poelzl Mogao sam zatra iti da neki od na ih noænika u Spitalu na mlijeènoj turi proðe Johannovim mislima. Tek je malo pocrve-njela dok je govorila. Na su zanat uèili i bez mog nadgledanja. s tim se bila spremna pomiriti. Da su vladali boljom tehnikom. Reci svom cijenjenom mu u. Prije nego to je oti ao. a ja sam sve to mi je trebalo o Aloisu mlaðem mo gao saznati i u Hafeldu. no odluèio sam prièekati. 2-34 Norman Mailer U njemu se vide mnogi neotkriveni kutci du e. go vorila je Klara. Bolje da ja e preko brije ga. popeti se na Alpe. recimo. Tvoja majka ka e da je on dobar deèko. vragovi koje sam ostavio u Hafeldu nisu bili pretjerano vj e ti. uvijek mi po takne ne eljeno divljenje. morao sam se zadovoljiti samim rijeèima. Veæina ljudi nije se u stanju suoèiti s neugodnim i stinama. Alois mlaði je dobar. to nije bilo ori ginal. Vrlo dobar. Sad je veæ pro lo vi e od stoljeæa.u stanju sam steæi vrlo dobar uvid veæ na temelju letimiènog pogled a na neèiji rukopis. ali je mog la prisegnuti da je bio ba takav. S jedne strane. Prisutnost mu karca ili ene blisko je vezana s njihovim tijelom. nego da poène oèijukati s vlastitom sestrom. od sjeæanja na svoj èin. osim ukoliko ne moramo. No. A sad se doimao Dvorac u umi boljim." U njenom se glasu nije moglo razabrati misli li da bi ona i Alois imali za raspr aviti neku va niju. no èim bi mu okrenuo leda. mi vragovi pa k nemamo izrazitu osobnost. Dummkopfu se mora odati priznan je. mogli su krivotvoriti fa ksimil i original zadr ati. Nije to mogla dokazati. U nekim ob iteljima. bio je poput prijatelja koji bi bio prijazan u tvom dru tvu. Ono la no str i poput bubuljice. Bez kaligraflje na raspolaganju. I dalje je previ e vremena provodio ja uæi Ulana. A ko se mo emo povesti za naèinom na koji se ophodio. postao je razumna imitacija ugod nog i pouzdanog mladiæa. Plak at æe jer æe joj nedostajati. Zbog toga se nisam mogao poslu iti jednim od svojih darova . privatnu temu. èak i napredovali. Cijenjena kæeri! Ovo predajem djeèaku. sva ta sam vidjela. "Ne znam". koji se mogao odu prijeti svakom poku aju ulaska u um. kad sam bila mlada. Vragovi koje sam bio ostavio u Austriji sad su mi sa zadovoljstvom objavili kako su napravili kopiju kratkog pisma koje je Johann Poelzl poslao po Aloisu mlaðem. " to ti o takvim stvarima uopæe zna ?" upitao je Alois. To ka e.a potom mu je dr uga zadaæa bila za tititi ljude. umjesto str ica. Ni i vragovi koji su ovdje ostali malo su. Stoga mi se sviðalo kako je Klara bila puna nepriznate brige zbo g Aloisa mlaðeg i Angele. bio je bolji.koja nipo to nije bila na e djelo . no kako bilo. a biv i vr vi sjeæanju donose manje zadovoljstva od osrednje pjesme. kao to je Klara Aloi su takoðer dala do znanja. o tebi bi rekao ne to ru no. veæ kopija koju je napravio agent. Posjeduju ne to to se mo e nazvati samo bogomdanom sposobnosti da se sakriju sami pred sobom.o se pristojno. U njemu se nalazila konaèna i posve pozitivna ocjena mladiæa. Zbog toga gubimo neke prednosti. I ja sam takoðer razmi ljao o promjenama kod Aloisa mlaðeg. rekla je Klara. Tvoj otac. Ne znam je li podiæi takvu unutra nju prepreku podjednako t e ko kao.

ili delikatnosti i visokim motivima kojima su se njihovi ivo ti nadahnuli. godinu. navele su me da se zapitam bih li mogao razluèiti koji je stvarni Maestrov interes. Djeèak je sve to stalno upijao. Neke su improvizacije sjajne. kojima je pak sad mogao dometnuti i novije iz Fischlhama. ne to duhovitosti i oèi te dobre volje . djeèak je bi o tako armantan . pothvate i sitne istrage koje su vragovi pod mojom komandom izvodili u tim dijelovima pokrajine Gornje Au strije (u koje su pripadali Linz i Wald-viertel). Aloisu mlaðem je èak odr ao neka od sv ojih najboljih predavanja o pèelarstvu. nesavr enom kakva veæ jest. Na posebni estogodi njak mo da je tek jedan od stot inu ili tisuæu potencijalnih projekata koje je Maestro nadgledao. Angeli i Adiju. pokazala kako je Maestro mudro predviðao buduænost. a koja bi se. nismo tome ni blizu. Djeèak je tako brzo uèio da je Alois morao posegnuti za naprednijim znanje m kakvo je upio èitajuæi pèelarske èasopise. èemu je dodao i monologe iz gostionice u Linzu. Postav ljao je mnogo dobrih pitanja. godine. meðutim. Prirodom. Ljudi. pa ako se s razumijevanjem vraæam u 1896. Dao nam je do znanja da vragovi nemaju to sami sebi èestitati na u as ima koje bi potaknuli noænom morom. a povremeno kataklizmièkom (uglavnom zahvaljujuæi. Samo je noæ dobrim dijelom prip adala nama. nesavr enosti njegovog projekta ) i dalje je on upravljao. ivotinje i bi ljke jo su bili njegova stvorenja. moram ponoviti. kad je bio nezgodno raspolo en. onu o pèelinjem gotovo ljudskom karakteru. Stoga je svaka procjena znaèaja mog zadataka morala tijekom godi njih doba koja su slijedila neprestano do ivljavati promjene. a mnoge pojedinosti kojih se sad prisjeæam bile su vrijedne na e pozornosti . "Nadzor nad dogaða jima treba imati danju. nad ostale nadvila poput fronte nadolazeæeg lo eg vremena . kad bi se suoèio sa sumnjivim turistom. gdje je izigravao stalnog domaæeg struènjaka. na kad sam poku ao shvatiti za to. na nimalo nepogre iv naèin. Dotad je s t im oklijevao . primjerice. "Snovi i èezavaju".radilo se o finom spoju mladosti. Ubrzo je Alois stariji iskusio rijedak osjeæaj sreæe . 3Nisam opisao. Starij i je Alois stao sanjariti o buduænosti u kojoj bi otac i sin mogli dodavati zajedn icu za zajednicom. Stoga mogu potvrditi kako je Alois mlaði pokazivao prilièan dar da u svojoj neposred noj blizini oèara ba svakog.da njegov otac nije uspijevao svoju te ku psiholo ku pozu odr avati v i e od nekoliko dana.odjeæe koju mo emo presvuæi. kazao nam je. No. Dummkopf bi brzo postao Maestrov plaæe ni sluga. No. tovi e. velike nade za koje je tvrdio da ih u mladog Adolfa Hitlera pola e. to èinim osna en spoznajom da je moje djelo bilo znaèajno. Povijest je.nije mu se èesto dogaðalo da zavo li svoje dijete.ne bi mu se nimalo svidjelo da njegovu ulogu mjesnog struènjaka u s .ako smo spremni priu titi si takav tro ak . a ubrzo je ponovio sve svoje ranije govore Klari. Barem jedno. Tamo . Kako je toga bio svjestan u potpunosti. Naposljetku je neke od kvalitetnijih Der Al teovih spoznaja poèeo predstavljati kao vlastite. Neko vrijeme je èak uspio i uveæati te ku sumnjièavost koja j izbijala iz osobe Aloisa starijeg." Nadzor nad dogaðajima? Maestro je svoje zanimanje za Hitlerove iz Hafelda svakako i dalje odr avao. jednog ga je dana poveo u posjet Der Alteu. Bog je Dvorac u umi 235 i dalje bio Gospodar svemira koji nas je neposredno okru ivao. Dosad nisu bili nimalo zanimlj ivi. Kad bi snovi toliko upravl jali ljudskom povije æu kako bismo to mi eljeli. a oko ko nica je radio spretno. Posebno nismo bili 1896. a da je pritom p ostojala tek kakva sitna vjerojatnost da bi jednom mogli postati va ni na im ozbiljn im namjerama. Maestro nije s odobravanjem gledao na sa mopovladivanje. Ponosan na Aloisa mlaðeg.mo em o postati tko god elimo. To bi jo moglo ispasti i pravo poslovanje. A sad je zavolio.to je izazivalo nelagodu i Z36 Norman Mailer time se èesto slu io na Carini. a i neæu navoditi brojne druge aktivnosti. Alois mladi pokazivao je i ne to zanimanja za pèele. zdravlja. U zemlji snova postojimo lak e.

priu titi èasak radosti. Der Alte se sad æutio posve pripravnim da se baci na izlaganje manje poznatih vidova tog postupka. polagao pravo. Prvi put je nakon dugo godin a osjetio elju voditi ljubav s adolescentom. Jedna mrtva muha dovoljna je da pokvari prodaju. istini za volju. s tim sasvim zabrljao. tako znamo i na sat ili dva èovjeka iz tmurnog raspol o enja podiæi. Kako èesto biva kod depresije koja slijedi nakon neoèekivane nezgode.ili ih Dumkopf reinkarnira. vi e nije osjeæao nelagodu zbog pèelareve nadmoæno-sti.zaradio previ e neugodnih uboda na mjestima koja za titna odjeæa nije pokrila. naravno.to mu je bila jedna od najsna nijih ranih ambicija. A jo bi se i svako malo sjetio ljudi koji su ga u pro lost i povrijedili. nikad nije jednostavna.) Veæina na ih klijenata il i prestane postojati . Ko nice su mu bile pune meda. nasljednika. ili o onima u na oj slu bi. rekla je moja pomlaðena starina. a da im to nije uspio uzvratiti. Situacija. Ne elimo da i èez azni. takve klijente barem jednom na godinu treba provesti kroz èistili te neugodnih ra spolo enja. Mo da je Der Alt e znao vi e od njega o pèelama. Stoga sam se potrudio da tijekom Aloisovog posjeta budem prisutan. Te ko bi veæi dio svo je etve mogao prodati ako je u proizvodu bilo Dvorac u umi 237 puno smeæa. Nakon uvoda i formalnog zanimanja za njegovo zdravlje. htio sam Der Alteu popraviti raspolo enje. I èim su ga Alois stariji i m laði do li posjetiti. kad se u obzir uzme usamljenost. no kako bil o.to bi mogao biti i razlog za to svijet sve vi e preplavljuje osre dnjost. Istini za volju.inovljevim oèima preuzme Der Alte. poèeli su raspravljati o po stupku. Ta tina je uvijek ljudski osjeæaj koji nam najvi e stoji na raspolaganju. dobro obavljenom poslu. Ispod svega je bilo i te ko razoèara nje to nije stekao nikakvu moæ ili istaknuti polo aj na koje je. Uz to.ne ostane im vi e nimalo du e! . Ponos mu se povio pod teretom svega to mu je u ivotu nedostajalo. Nije imao drugova. Kako se klijentove misli daju pomraèiti kad ih po el imo malo spustiti na zemlju. jer ne voli okrenuti leða ni jednom od svojih stvorenja. Pustinjac i nisu èesto spremni na samopropitivanje.makar je to posljednje prava poslastica. Èak sam mu ponovno uspostavio predod bu o sebi kao privlaènom mu karc u. poput vrata i zglavaka. spomena vrijednog novca. sad se osjeæao sno ljivijim. velikih ili malih.djeèaka b i i to moglo zadiviti. Med koji je pokupio bio je pun sitnih komadiæa voska." U punoj formi i izrazito svjestan djeèakove prisutnosti. na raèun svoje intelig encije. ali on. (Za nas je mnogo korisnije ako umru mladi i srditi. No. Jedva da je tu va no radi li se o pustinja cima koje tite kand eli. j o u Passauu i Linzu. S druge je strane bio ponosan na svoj odnos s D er Alteom. Aloi sa je zaèudilo kako mu je tom prigodom malo smetao miomiris kolibe.ako mu je potrebno . no nije se osjeæao spremnim. jer sam Der A lteu htio popraviti raspolo enje. Alois. U pro losti je. barem ne bi briznuo u plaè kad bi ne to p o lo krivo. "skupljanje meda samo je po sebi umjetnièka f orma. a on je . Stoga je sa sobom poveo i Aloisa mlaðeg. Prouèio je svoje prir uènike o tehnikama njegovog skupljanja. ako je kupac prvi ugl eda! Zato je po savjet jo jedanput po ao starom jarcu. "Skupljanje meda! Naravno! Isprièat æu vam sve o tome. a Der Alte ih je toplo primio. Oporavak mu se zavukao i ponekad je bio bolan poput jakog svjetl a u oèi. Drago mi je to ste mi danas do li jer. Njegov je polo aj postao stabilan u èasu kad mu je Der Alte umalo zaplakao na rukama. Prema tome. "Da". pa èak mu . Sad bi to moglo biti vi e nalik velikom. ili povremeno o neovisnima . tako uèenim èovjekom koji je s njim postupao kao sa sebi ravnim .bez obzira na mre u i rukavice . oboljenje je smatrao posljedicom presude njemu samom. Posljednji sam tjedan morao tro iti vrijeme na Der Altea. uspio sam ga osloboditi naj238 Norman Mailer nesretnijih misli. ponovn o mu je zatrebao praktièan savjet. jer i mi moramo iz istro enih klijenat a nastojati izvuæi svu dobit koja se jo da. koliko god da je tvoj . Bio je sre tan to nije sam. Zbog toga je Der Alte osjetio kako ga Alois mlaði sna no privlaèi. U pro losti je v eæ bio klonuo duhom zbog spoznaje da ni na koji naèin ne mo e postati dru tveni voda . mudrih ili lakomislenih .

Pèele radilice su pospane. Potom treba uzeti kavez za maticu". "premjestio tri svoje matice u zasebne ko nice.otac postao sposoban za vrijeme svog kratkog razdoblja u Hafeldu .i tu se nasmijao . ali to je kao pecanje. "pametan je on deèko. oprezniji postupak." Okrenuo se sinu. To su. Prstima. rekao je Der Alte. nastavio j e Der Alte. ako smijem kazati. pèele se.briljantan j e èovjek tvoj otac .. to je ravno èudu. rekao je Alois stariji." rekao je Alois stariji. Ali ja sam poput akrobata koji je do ivio ozbilja n pad. doðe vrijeme za iz lijeganje larvi u na im oplodnjacima. Te su radilice mlade. no veæ ih mo emo smatrati zanatlijama. "Da. odgovorio je Alois stariji. A nije mu tre balo veæeg poticaja od elje da kod 240 Norman Mailer Aloisa mlaðeg izazove divljenje. "To je sigurno najbolje vrijeme. meðutim. "èinimo veliki korak. na konkretne elemente situacije. Za to vam moram posuditi praznu ko nicu. Devedeset posto onog to æe nam isprièati veæ znam. kao da Der Altea eli posjetiti kako bi ta smjela procedura mogla prizvati katastrofu. rekao je Der Alte. od kojih je jedan. "Tvom sam ocu pokazao kako se tu damu mo e pronaæi . Maticu æe moæi pok tima. Ko nice su prepune. pa æe obiti ono zbog èega si do ao. "Sjajno predviða . nako n duge zime i blagog." "Da". Mora biti strpljiv. kao iskusan klijent. Ponekad cijele stranice. mora prebaciti i maticu. Mogao sam uzeti staklenu hvataljku. no . "Dakle". Èak mi je dopustio i da jednu od matica iz staklene hv ataljke otpuhnem u kavez. ako se ne obavi kako treba i u pravo vrijeme. "Ba sam jutros". Alois mladi takoðer. kako je tvoj ota c napomenuo. rekao je Der Alte. Ako ih eli prebaciti iz jedn e kutije u drugu. rekao je Der Alte. Mladi Aloise. koje je najbolje vrijeme za vaðenje meda iz ko nica?" Digao je ruku kao da eli nadzirati vlastito izlaganje. "vrcanje meda. "Kad se radi o pèelama. "ali ne poku avaj to napraviti na brzinu. "S ovim se koristi staklena hvataljka. Djeèaku je prije kazao neka bude pripravan slu ati." "Upravo tako". mogao je na svaku temu samopouzdano lagati. "stoga je prvi potez." "Da. Ko nice su tople. primjerice. neæe se vi e slu iti kavezom. rekao je Der Alte. Najprije je. meðutim. "To je kasno jutro". "Za kakvih godinu dana."talija nske pèele. To je nedvojbeno. kad se tako usavr i kako to od tebe oèekujem. te se pèele iz saæa s medom od meda ne mogu odvojiti ako se ne stavi letvica za razdvajanje. Stare su pèele vani na pa i." Stao je b jesomuèno mahati prema nevidljivim pèelama. sad je kazao Der Alte." "Naravno". Nema mi druge nego ponovno se popeti na tu verdammte icu. najnapetiji trenut ak na eg zanimanja. Der Alte mo e izgovar ati cijele pasuse. Ma ta ti je usredotoèena. a mlade su dobile b ezbrojne zadatke u domaæinstvu. nekima je tek de set dana. vidim." "Tako dakle". puniti prazno saæe me dom i zatvarati ga finim." "To je odlièan postupak".i najbolji pèelari moraju steæi doslovno novo zanimanje kad. i umjesto toga namignuo je sinu." Alois se suzdr ao da ne ka e "to veæ znam". trebalo neutralizirati Aloisa . toplog proljeæa koje nam je ostvarilo nade. tankim slojem voska. Prvo pitanje koje si stog a moramo postaviti jest. ako ne znaju gdje im je matica." "Da. no ako smijem dati svoje m i ljenje.?" "Naæi maticu". "Upravo tako". rekao je Der Alte. To je. èak bih se usudio reæi kako na a mala stvoDvorac u umi 2-39 renja u to vrijeme hvata fjaka. Sloj voska koji prekriva svako siæu no saæe nije deblji od kvalitetnog tvrdog papira.." "Zato to æemo morati u nju prebaciti pèele koje su u saæu s medom?" upitao je Alois mlaði . otac mi je to pokazao. Treba samo klimati glavom." Der Alte se u stvari kod takvih prijenosa vratio kori tenju staklene hvataljke." Alois se iz pristojnosti osmjehnuo. uspa-nièe. "ako sam i ta od vas nauèio. mo e biti grub prekid pèelinjih poslova. naposljetku" . Taj zadatak imaju za to specijali zirane pèele. iz d epa je izvadio kutijicu ne veæu od pila ka rata. ali jo nisu prevruæe.

kad je posrijedi med. U dobro zatvorenu prostoriju. a opet stra nom zujanju koje ljud i mogu èuti svaki put kad energija prelazi iz jednog oblika u drugi. "Mo da to jo ne zna . "moj otac. Kad je saæe s medom puno. Der Alte ga je upozorio: "Dim ciga re na e pèelice mo e onesposobiti. i poput ena . ali ova bo anstvena st vorenja obilje avaju dvije karakterne crte: potpuna odanost matici i stra na pohlepa za medom." Lutheru. Nisam siguran da bih zujanje koje mi je u lo u u i protumaèio ba tim rijeèima. za to je iskoristila svaku raspolo ivu krpu. Zbog toga tr eba paziti da ne privuèe pèele koje su vani na pa i. To je zvuk kakav se èuje kod raznih motora. Za tu je prigodu odjenula bije lu bluzu i pregaèu. "Tvoj otac je". Zb og toga se pona aju poput mu karaca. Edmun-du i Pauli. uzvi enom. Zbog toga se vrcanje nikad ne smije poku ati izvoditi na otvorenom. J edna drugoj pjevaju. no. rekao je Alois stariji. Upravo tako." "U tom æu vam sluèaju". Toplo se osmjehnuo Der Alteu. "Tad je morate unijeti u kuæu radi vrcan ja. Nalikovao je uzbuðenom. naravno.. N eke su ratnici. No. vrijedne. Ima li. na skupljanju nektara. rekao je mladiæ. opet su spremne pona ati se poput ena. Klara se potrudila zaèepiti sve prozore i prozorske daske u k uhinji. jer si maticu tamo premjestio. Jedna od mojih ko nica ba pjeva tu pjesmu zadovoljstva. ne to to bi moglo zaustaviti tebe?" "Ima". pri èemu je svaki put mora la micati krpe poslagane pred vratima i onda ih po povratku vraæati. "To ste nam veæ kazali. èak i ako je to nametnulo niz Klarinih odlazaka u djeèju sobu. p ovest æu vas van. Veæinom su odane." "Da. No. ako govorimo o njihovom spolu. Posljednja je Der Alteova uputa bila da se saæa s medom. iz bilo koje ko nice. Neke postaju stra ari. "no jo èekam kako æu izvaditi med iz ko nic e. da." "Na to sam i spreman". rekao je izravno Aloisu mlaðem." "Tempiranje". Onog jutra kad èujete takav zadovoljni pripjev. . U moje me vrijeme ni ta nije moglo zaustaviti. enskog su roda. rekao je Der Alte. odmah stave u zaèepljenu kutiju.i te u koje ste prebacili maticu." 4Kad je dobila upute. rekao je Der Alte." Sva se trojica nasmija e. Tad æe. Kad se ma kne matica. "kao i obièno. Alois stariji je èak odustao od svoje cigare. kazao je Aloisu mlaðem. intenzi vnom zvuku dinama u elektriènoj centrali. "Koliko smo tog a napravili". Nisu li sve ove pèele enice?" "Jesu". rekao je Alois stariji. Na med æe nahrupiti gdje ga god pronaðu. pristup nije dopu ten." Osmjehnuo se Aloisu mlaðem. pa im se reproduktivni organi nisu razvili. kad je obo avanje matice posrijedi. da se samo mo e vratiti mladost i krenuti u lov na mladu ensku. a pèele shvate kako su napravile dobar med. kao da mu eli omoguæiti jedan stvarni trenutak u kojem æe se osjetiti lijepa povezanost njih dvoj ice. prije nego to ozraèje poprimi takav ton. Zvuk je svakako bio jak. odluène. po tebi. Isto tako ni Adiju. No. to je opæe osnovno pravilo. sasvim su poput mu k araca. "dati kljuè. U obitelji je to bio pravi dogaðaj. pazite. Pjevaju od radost i." "Sve je to lijepo". morate biti spremni sve te dobr e pèelice povesti letvicom za razdvajanje u pribje. Ponavljam: mora se obavlja ti u potpuno zaèepljenoj prostoriji. naravno." Dvorac u umi 241 Po ao sam s njima kako bih je i ja èuo. U tom su smislu. Jedno podruèje se preusmjeri u drugo. a isto je uèinila i Angela. pèele æe preko letvice za razdvajanje pobjeæi iz medi ta u oplodnjak. ni u matice. naravno. isti èas kad na njima vi e ne bude pèela. Ali doðite. Taj zvuk morate biti u stanju prepoznati. u èemu je tajna tempiranja? U tome da se prièeka dok se iz ko nice nepogre ivo ne zaèuje zvuk sreæe. "tehnièki gledano. pogodio u samu bit. "Ah. Alois mlaði se potrudio dodati: "Èini mi se kako ste me zbunili. No. ive za dobrobit ko nice. Kako æe se samo meðusobno boriti u urbi da se poslu e izlazom i to prije se opet spoje sa svojom damom. med biti spreman za na upad. A s isticanjem va nosti tog zatvaranja ne mo e se pretjerati". Alois se po ali o da je pretjerala sa za titom . "Oca mora slu ati. kao da si brundaju motori. Ne smije se dopus titi da mu se u okus uvuèe cigara.mislio je kako ni jedna pèela nije mogla uæi u kuæu. rekao je Alois mlaði. ako to mogu tako nazvati. No. Brane sve ulaze u ko nicu.

a æelija u promjeru nije bila ira od djeèjeg prsta." (Kao da vozi kola i daje zapovijedi konjima.obojica na isti naèin krvavi pod ko om! Nakon nekog vremena. Jednom mu je jedna ena rekla kako je poznavala kirurga. Alois se stoga slu io no em za separaciju. rekao je Alois mlaði." Adiju su sad veæ dopustili da doðe u prostoriju i gleda. potom je i z usta izvukao neprogutani ostatak i klimnuo glavom. Ubrzo je morao preuzeti Alois mlaði. koji je ispao jedan od dva najbolja ljubavnika koje je ikad imala. Stvar je pogor ao Alois mladi. Kako mu se samo ta primjedba svidjela. s medom je upadalo previ e voska. Angela. to je centrifugalnoj sili trebalo vi e vremena da izbaci med na metalne stjenke vrcaljke. kad bi ubrzala. Alois je frknuo. Vosak s vo tanih kapica na saæu s medom rezao je alatom projektiranim da digne gornji sloj voska koji je zatvarao svaku æeliju saæa. a jo vi e Dvorac u sumi 243 sa stra nje strane. kad poène idi polako." Kad ga je Klara prostrijelila pogledom. To je kod Aloisa starijeg potaknulo ponos. Na vosku ima meda. Nemoj ubrzavati." "Pazi na saæe". Ubrzo je postalo oèito ka ko ona ima najspretnije prste. To b i potrajalo tjedan dana. Poèeo je u ivati u svom poslu. ba kao to sad radi . Uskoro je posao postao te i . Adi je bio najnestrpljiviji. Svaka je ladica nakon skidanja voska morala biti ulo ena u vrcaljku. Od pomisli kako je nadaren za operiranje. polak o.) Pokazalo se napornim. kazala je. s druge stane la dice. Med poèinje izlaziti iz saæa. a ne bi ni kirurg . Alois se pri svakom vaðenju okvira iz ko nice dr ao ponosno pop ut kirurga. morao skidati. kojim je odjedno m obraðivao cijele komade. Uskoro je pokazivao oèevu vje tinu. Klara je bila pripravna s grubim i finim sitom. to mu èak ni ma jka nije dopu tala. Njemu je to izgledalo poput ko e koju je on. Pred tijelom ne bi ustuknuo. U svak om je 242 Norman Mailer od deset okvira Lagstrothove ko nice bilo vi e od dvije tisuæe æelija. "Med se mora slegnuti. No svima j e rekla da prièekaju. Klara je mogla samo skrenut i pogled. Od njega su se mogle raditi najfinije svijeæe. Uz to je èvrsto odluèila saèuvati i vosak. "Hoæe malo?" Klara ga je odmah ukorila. To joj je i sam mogao reæi . "Za to svom braci nudi zalogaj voska? Mogao bi se ugu iti. Rostenmeier u trgovini u Fischlhamu. skidajuæi vosak u irini od jednog palca i du ini od desetak centimetara. rekao je Alois stariji. Pèelinji vosak je bio vrijedan. èiju je ruèicu okretala Angela. Alois je bio drugi. Naravno. Taj je posao potrajao nekoliko sati. da. pa drugi. da. Krajièkom oka je m otrio divi li se i Alois mlaði vje tini kojom je ovladao postupkom. niz koje æe kapati u lijevak. I dalje polako. "Mislim da Adi ne bi bio tako glup da proguta i vosak. a taj vosak nije bilo nimalo lako skidati a da se ne o tete æelije koje je prekivao. zagrijale su mu se prepone.morali su skidati drugi sloj voska. u svakom okviru. No. a Alois mlaði mu je pru io otkl apaè. Nu no je. Te ko da ih se ba moglo otvarati jednu po jednu. kazala je. da. u stanju priliènog samozadovoljstva. Sto je Angela sporije okretala. med se s ad skupljao u posudi. Zakljuèio je kako bi bio dobar kirurg. predao je otklapaè Aloisu mlaðem. To joj je kazao g . "ozbiljno mu nudim." . Jo ne. no potom mu je krenulo bolje. kao da veli. Htio je meda. ne". Uz pomoæ ventila na dnu. da ona i Angela jo sat vremena proizvod fi ltriraju kroz gazu za sirenje. "Budi strpljiv". No. Med je c rio s prednje. " "Ne. kazao je. Polako. za èi æenje druge povr ine trebalo im je vi e vremena. kad je kazao: "To je kao skidanje glazure s torte. kirurg.Inaèe je sve pro lo dobro. Alois mlaði je sam stao va-kati. gdje su okviri bili smje teni okomito. U kuhinji je nastala ti ina dok su oslu kivali mr morenje meda koji se cijedio niz stjenke vjedra. "Da. a do nijelo i blago razoèaranje. Pogledaj unutra. Predano je slijedila oèeve upu te. "Nemoj ih o tetiti svojim dugim jezikom. htio ga se na derati. kako bi se saæe moglo graditi s obje st rane staklene povr ine. No. Uskoro je Klara morala preuzeti posao. koji je upropastio jedan komad saæa." Klimnuo je glavom.

rekla je ona. Na vosku ima meda. Kad god mu ne to ne bi dali. "Da. gdje su okviri bili smje teni okomito. a æelija u promjeru nije bila ira od djeèjeg prsta. Kao to se i oèekivalo. ba kao to sad radi . zagrijale su mu se prepone. "Znam da nije. Uz pomoæ ventila na dnu. "Pomisli na med". Njemu je to izgledalo poput ko e koju je on."Ali tu je". u stanju priliènog samozadovoljstva. Jednom mu je jedna ena rekla kako je poznavala kirurga. Svaka je ladica nakon skidanja voska morala biti ulo ena u vrcaljku. ne". polak o. kako bi se saæe moglo graditi s obje st rane staklene povr ine. a gle to se de silo. Uskoro je pokazivao oèevu vje tinu. kirurg." Adiju su sad veæ dopustili da doðe u prostoriju i gleda. Predano je slijedila oèeve upu te. Taj je posao potrajao nekoliko sati. "Hoæe da ga probamo." "Smetat æe ti. rekao je Alois mlaði. rekla je Adiju. Na jednom j e mjestu mirno ivio. Toliko toga. koji je upropastio jedan komad saæa. skidajuæi vosak u irini od jednog palca i du ini od desetak centimetara. Naravno.morali su skidati drugi sloj voska. Uskoro je Klara morala preuzeti posao. Ubrzo je morao preuzeti Alois mladi. Mi smo ga tresli i strugali. "Za to svom braci nudi zalogaj voska? Mogao bi se ugu iti. kad je kazao: "To je kao sk idanje glazure s torte. Alois mlaði je sam stao va-kati. "med postati neugodan. to je Angela sporije okretala." Klimnuo je glavom. a ne bi ni kirurg . Polako. U kuhinji je nastala ti ina dok su oslu kivali mrmorenje meda koji se cijedio niz stjenke vjedra. "Nemoj ih o tetiti svojim dugim jezikom. Alois je bio drugi. Med poèinje izlaziti iz saæa. rekao je Alois stariji. Od zraka æe". Od mjehuriæa je med neugodan. Te ko da ih se ba moglo otvarati jednu po jednu. Med je c rio s prednje. Krajièkom oka je m otrio divi li se i Alois mlaði vje tini kojom je ovladao postupkom. a pèele su mu bile prijatelji. koji je ispao jedan od dva najbolja ljubavnika koje je ikad imala." "To mi ne smeta. Zakljuèio je kako bi bio dobar kirurg. Èinilo se toènim. èiju je ruèicu okretala Angela. a Alois mladi mu je pru io ot klapaè. ali joj nije bilo ni stalo. Klara je mogla samo skrenut i pogled. ba kao da ti je u elucu plin. To je kod Aloisa starijeg potaknulo ponos. Poèeo je u ivati u svom poslu. s druge stane la dice. No. s medom je upadalo previ e voska." "Ne". a do nijelo i blago razoèaranje. kad bi ubrzala. Strpljenje bi mu moglo ojaèati ka rakter. "Mislim da Adi ne bi bio tako glup da proguta i vosak. med se . da." Nije znala bi li to uopæe moglo biti toèno. za èi æenje druge povr ine trebalo im je vi e vremena. Jo ne. Kako mu se samo ta primjedba svidjela. Osim toga. morao skidati. kad poène idi polako. "ozbiljno mu nudim. kao da veli." (Kao da vozi kola i daje zapovijedi konjima. a taj vosak nije bilo nimalo lako skidati a da se ne o tete æelije koje je prekivao. Nemoj ubrzavati. "Hoæe malo?" Klara ga je odmah ukorila. no potom mu je krenulo bolje. rekla je Klara. rekao je Adi. Alois se stoga slu io no em za separaciju." "Nije". Angela. predao je otklapaè Aloisu mlaðem.) Pokazalo se napornim. " "Ne. da. No.obojica na isti naèin krvavi pod ko om! Nakon nekog vremena. Uskoro je posao postao te i ." Kad ga je Klara prostrijelila pogledom. "pun je mjehuriæa. a jo vi e Dvorac u umi 2-43 sa stra nje strane. I dalje polako. uzviknuo je. pa drugi. Ubrzo je postalo oèito ka ko ona ima najspretnije prste. Sad njih vi e nema. Pogledaj unutra. To b i potrajalo tjedan dana." "Ne zna . potom je i z usta izvukao neprogutani ostatak i klimnuo glavom. niz koje æe kapati u l ijevak. "Toliko je toga pro ao. Pred tijelom ne bi ustuknuo. brzo bi zaplaka o. kojim je odjedno m obraðivao cijele komade. Adiju æe dobro èiniti da prièeka. Stvar je pogor ao Alois mlaði. Onda Norman Mailer od deset okvira Lagstrothove ko nice bilo vi e od dvije tisuæe æelija. Od pomisli kako je nadaren za operiranje. Oèi su mu zasuzile." "Pazi na saæe". to je centrifugalnoj sili tr ebalo vi e vremena da izbaci med na metalne stjenke vrcaljke. da.

brzo bi zaplaka o. Kad god mu ne to ne bi dali. Htio je meda. da. ba kao da ti je u elucu plin. Bi li se moglo reæi kako ga je previ e voljela? Pomisao na takav vi ak ljubavi. no zatra ila je i da se njihova proslava odgodi . Svi. to ne. unovaèila da je odmijene. Pazila je da ne odlo i licu i ne poène jesti kolaè. Pèelinji vos ak je bio vrijedan. Htjela je i dalje mije ati med. "Hoæe da ga probamo. A sutra æem o se gostiti. rekla je Adiju. Nu no je. Od zraka æe". ispunjena predod bom mno tva Bo jih darova. taj je med bio èaroban.sad skupljao u posudi. poput dobrog francuskog ko njaka . Osim toga." "Ne zna . Skupo je to platila. a gle to se de silo." "Nije". med joj se sigurno kradom uvukao u srce jer je sad shvatila . Klara je ispe kla biskvit i nudila im kri ke namoèene u koritu." "To mi ne smeta. A Klara. To je bila prava p o uda. Po povr ini meda uhvatili su se pjena i komadiæi voska." Nije znala bi li to uopæe moglo biti toèno. Alois je frknuo. ali joj nije bilo ni stalo. "Budi strpljiv". kazala je. pa su mogli prirediti gozbu. opet se sjetila mladiæa koji joj se sviðao dok je jo ivjela u Spitalu i bila jako mlada." Dvorac u umi M5 drag. Svatko na svoj naèin. Kao da su bili pijani. èak godinu ili dvije mlaða nego ka d je gazdinstvo posjetio Alois. Isti su tren po eljeli jo . No. . Tu i tamo bi supruga mogla biti dalekovidnija od mu a." "Smetat æe ti. Na jednom j e mjestu mirno ivio. kazala je. rekao je Adi. no svima je bilo nevjerojatno do bro. mije ala bi ga barem deset minuta i onda Angelu ili Aloisa mlaðeg. uzbuðenja i njegovo staro ali tako uspje no varanje Anne Glassl dobro su se slagali s okusom meda. da ona i Angela jo sat vremena proizvod filtriraju kroz gazu za sirenje. Ostali su olizali lice. Angela i Adi bi. Umrijeti tako mlada. Èekat æemo. rekla je Klara. Rostenmeier u trgovini u Fischlhamu. Klara ih je pa ljivo skidala. "Znam da nije. To joj je i sam mogao reæi. sretnija nego to je i kad bila s Aloisom. Èinilo se toènim. No. Pa je svaki uzeo licu meda i stali su u krug. "Toliko je toga pro ao. "pun je mjehuriæa. ali je Klara brzo takvu pomisao sprijeèila. Mi smo ga tresli i strugali. Aloisu je med bio krajnje poseban i neusporediv. Potaknuo mu je s jeæanje na Fanni. s grubim apama seljaèiæa. Strpljenje bi mu moglo ojaèati ka rakter. kazala im je." "Ne". Toga se s jeæala iz djetinjstva. Sad njih vi e nema. Toliko toga.takvo krasno sjeæanje da je bila sretna dok se dr ala za ruke. Da.koji je u ivotu okusio triput. Od mjehuriæa je med neugodan." "Ali tu je". a nikad ga nije poljubila. Samo su se jednom dr ali za ruke. to mu èak ni ma jka nije dopu tala. Oèi su mu zasuzile. svi osim Paule. Svi se moramo jako truditi. Kakva kuja! Kakva vje tica! teta. To joj je kazao g. iz dana u dan. mogao bi ba i biti pijan. Ka d bi god do la u kuhinju. Naposljetku je objavila kako je med gotov. "med postati neugodan. "Med se mora slegnuti. koju je Klara dr ala i hranila ka iprstom. rekla je ona. Èovjek mora biti na oprezu. No svima je rekla da prièekaju. svaki put nakon to bi zagrabili. Sad med ne zna gdje je. samo oblizivali lice. Za to ne ? Bog je svakom dao drugaèiji dar. Bila je uvjerena kako je to nu no. Klara je bila pripravna s grubim i finim sitom. Onda 244 Norman Mailer 5Sljedeæeg se dana ipak nisu gostili. Pusti ga da se slegne. taj j e drugi tip bio smo ga vrtjeli. ivot je takav. Od njega su se mogle raditi najfinije svijeæe. kazao je. "To je samo za obitelj". uzviknuo je. kazala je. Adi je bio najnestrpljiviji. htio ga se na derati. bez obzira na to to su prosvjedovali. Alois st ariji razmi ljao je da pozove Der Altea. Kao to se i oèekivalo. no Alois mladi i stariji. kako se med ne bi stvrd-nuo. sjajne uspomene koje si godinama nije dopu tao. Uz to je èvrsto odluèila saèuvati i vosak. No. ujak koji æe postati mu karac njenog ivota. "Pomisli na med". Ne mo e se s medom ivje ti svaki dan. a pèele su mu bile prijatelji. Adiju æe dobro èiniti da prièeka.

Adi je veæ stupao prema Aloisu mlaðem . a Adi. Otrgn uo ju je od osjeæaja koji su u njoj veselo jurcali. Kako mo e biti tako zloèest? Bog æe te kaznit i. taj ga je krupni tip udario u trbuh. no kad j e vidjela kako je Adi u svom smijehu zastao.Alois mladi je mislio na Der Altea. jadno g malog Edmunda. Adi mu je na glavi ostavio toliko meda da je dvogodi njak ispu stio jo kakice u gaæe. On se . Nije eljela kvariti tu krasnu obiteljsku prigodu." Time je Angeli omoguæio brzu osvetu. pripisat æu to medu. netko koga je ugod no osjetiti. Kao da je u njoj neka druga osoba. Starac se doimao kao da je spreman otvoriti usta. a beba je patila od kolika. primakao se Angeli s grudicom meda na ka iprstu. "To je sramotno. Vrijeme joj je da nauèi. koji se opet napravio. Osjeæaj. suznih je oèiju osta la ona. T ako intenzivan. Isprva su se oboje smije ili u takvom nevinom veselju. neæe. dok se Angela jo trudila po vratiti dah da ga mo e izgrditi. Neosedlanom. Svidjelo mu se. Sjetio se starijih djeèaka koji su od njega tra ili da to radi njima. Uèinit æu to usprkos stanovito j odbojnosti. na to je Adi pri ao Klari. Vra . kad ga je pio na prazan eludac . ali je odbila. ovla iti usne i radit i ono to su mu neki od mladih momaka u Spitalu veæ radili. Sad bi si mo da ne to mo gao priu titi s Der Alteom. Svojim je mislima apnuo: "Neæu joj to nikad oprostiti. Ta tankoæutna veza. Uspio si je rasplakati majku. Bog æe nas sve kazniti. Adi se zbog toga potrudio obasuti Klaru 246 Norman Mailer i Angelu ljepljivim poljupcima. Prije nego je sve svr ilo. podivljao je. u ivajuæi u njihovoj panici kojom su te poljupce bri sale s usta. Zbog naèina na koji ga je starac gledao. djeèak j e progutao previ e meda i napravio se u gaæe. ali je to morala napraviti radi ostalih. Adi je bio najzanimljiviji. " Neka jednom zaplaèe ona. Naroèito Klara. Par puta. onda taj traèak. Osvanula je na licu mjesta. netko nov." Taj je put Adija stvarno eljela rasplakati. Kao to sam i predvidio. mo e èak biti i i tina. Angelu je prostr ijelio pogledom. No. Morate znati kako u tim pitanjima ne donosim moralne prosudbe. To je èinjeni ca! Odvest æu je u pakao!" I bio je na to ponosan. iskori tena suptilno. da su im se os tali smijali. To je dovoljno. ene ili djeteta." U glasu joj se osjeæao jad. No. Angela je odlutala u svoj san. A ne stalno ja.koji ga je za ustavio pogledom. Da li me razumije ? Grij eh je biti okrutan prema manjima od sebe. Poku ao je navesti djevojku da mu to radi. Tako vla nim oèima. kako bi Klari isp rièala to se zbilo i to je tako precizno opisala. umjesto njega. ja nisam tako radio u gaæe kad su mi bile dvije godine. stalno je prlj av. Bio je dovoljno pametan da povrati. S Edmundom i Paulom nisam proveo nimalo vremena. nakratko. a u tom je kriku bilo i mr nje. Na njega je sla tko imalo isti uèinak kao i schnapps na Aloisa mlaðeg. u kojo j mi je stvarni klijent bio tek mali Adi. Ta ga je kritika razbjesnila. Obrisati usta njoj je bila refleksna radnja. Preostao je Edmund. Ak o se prema tom osjetilu odnosimo s po tovanjem. "Edmund te tako voli. To je krupnog obeshrabrilo. "Kako mo e raditi takve nepodop tine?" rekla je Adiju. Kao da se eljela nametnuti kao jo jedan èuvar protiv na ih upada. da je Klara Adija poèela prekoravat i rijeèima kojima mu se dotad nije obraæala. uhvatila ga je i poljubila svom m i iæavom snagom majke koja vr i svoju du nost. Koju bi poveo na jahanje na Ulanu. kao da ga je izraz odbojnosti na nj enom licu dovoljno iznenadio da mu zasuzi oko. Jedan je od na ih dar ova sposobnost da se u mnoge tvari ubaci traèak na e prisutnosti. A onda i vi e ne go par puta. Od meda se osjeæala ljep e nego ikad u ivotu. mo e uæi u mi sli mu karca. pokazao na Edmunda i kazao: "Majko." 6. Med mu je govorio istinu. Sad moram opisati tjelesni èin Aloisa mlaðeg i Der Altea. koji nije znao je li nagraðen ili do datno prekoren. Jedan mu je èak zavrtao ruku. Angela je kriknula kad joj se zapleo u kosu. Je li bilo ispravno u neèem ba toliko u ivati? Ako se pitate kako je vragu poput mene uspjelo uæi u misli cijele obitelji. pretpostavljam kako je zato Klara nekoliko dana neprekidno mije ala med. Kad je viknuo da ne. Taj Edmund.a mo da je to bilo zbog meda . radi Angele.sam sebi uèinio va nijim nego ikada pri je u svojih est i pol godina ivota. No to je b ilo poslije. To bi ga pripravilo za djevojku na koju je veæ bacio oko .

tako blisku mesu. predano. nego je pri ao Aloisu mlaðem. Uskoro æe se zahvaljujuæi svom prijapskom daru izvje titi u èestom stjecanju na dmoænog polo aja. Nimalo nije elio ostati i dobar dio sata b iti obasipan imenima od milja koja su mu se po ko i lijepila poput pauèine. pljeskanju i mastima koje tu radnju prate . osim z a ono to je dr ao njihovom ugraðenom zamkom. Nije stoga veliko iznenaðenje to se ne slu imo moralnim prosudbama i spremni smo na n ove procjene. opet æe posjetiti tu staru kahlicu. "Slatkog si okusa. Adolf æe od toga patiti tijekom mladenaèke dobi.da uporabim tu najkorisniju. Poput svih mladiæa. èija je prisutnost psihi veæ postala te kom pop ut starih vreæa s pijeskom koje podupiru rovove. raskopèanih hlaèa. Tako puno na ih klijenata raspola e alatom koji se ni po èe m ne istièe.veæ je s èetrnaest godina seks shvaæao na naèin koji je nama idealan. A voditi mladiæa je vrlo ugodno. Moje se nezadovoljstvo pojavilo tijekom sljedeæih nekoliko minuta. Alois mlaði je bio èista suprotnost. Na oj su svrsi rutinske radnje nekorisne. A za to mu je trebalo nekoliko minuta. naravno i naj-besmisleniji. No. neobavezno. Mogao bi nam poslu iti na razno ."popeo sam se i derao". koje ovdje neæu pon avljati.to ako od svega ispadne katastrofa? . Hoæe li neko konkretno sparivanje na u poziciju oslabiti ili ojaèati? Tom sam prigodom ipak zbog onog to se odigralo osjetio odbojnost.-a. iako smo ii stanju od potpune ili djelomiène impotencije naprav iti uèinkovito sredstvo. Pun oèeve krvi. dobra srca". A. sav u s vom sretnom. S druge ga je strane praktièna priroda natjerala da ostane dovoljno dugo da Der Altea ne u vrijedi otvoreno. Primjerice. To je pak bilo njegovo istresanje . koji je odmah gurnuo Der Alteu u usta meðu te udne. prirodno se zanimao za ene. Ulog je veæi. on bi nam bio savr en klijent. To na m stvara probleme. perverzno ili. ispunil a ga je odvratnost prema tom jednokratnom partneru i oti ao je èim je uzmogao. kleknuo pred njega i stavio mu ruku na prepone.govi bi trebali biti zainteresirani za Dvorac u umi 247 svaki oblik tjelesnog zbli avanja. mo da bi bio najpodno ljiviji primjer koji sam spreman ponuditi. sad mogu registrirati. rata i svoje rane politièke i mu evne dobi.poput ustre kukavice zidne ure . N a to je . To bi se moglo isprijeèiti pred kakvim ponovnim posjetom. Njih nazivamo primarnim. znatno vi e z animaju seksualni èinovi koji ne pripadaju nekoj veæ uspostavljenoj kategoriji. Nakon nekoliko rutinskih pristojnosti i opæih mjesta dru tvenog ophoðenja. Nasuprot tome. mladiæi su bili na raspolaganju spremni na odbacivanje meðuno nih ogranièenja. odavno nekori tene usne. a Der Alte se stra no ponizio. kao i raznoraznim imenima od milja. slinio je po djeèaku i neobuzdano pro i tao kad mu se Alois mlaði istovario u grlo.istinski zanima obje strane. Fukanje . Poput bebe. Der Alte se popisao u hlaèe. kojih je svrha bila prikri ti preveliko zadovoljstvo (i trenutaènu uzbunu) to na svojim vratima vidi Aloisa ml aðeg . poput ena. K. naravno. Tko zn a? Ne uspije li sljedeæih nekoliko dana na isto nagovoriti seljanku na koju je veæ b io bacio oko. Djevojke su. Kod velike veæine primarnih odnosa prisut an je zastupnik bilo Maestra ili D. evo me." Konj je bio vezan vani. Uveæali bismo mu moæ. Stare se navike. bile suvi e vezane osjeæajem obiteljske odgovornosti. udaljen vi e od petnaest metara od kuæe. kako to Ame rikanci nazivaju misionarsko .Alois mlaði ustao. jer mi Alois mladi nije mor ao biti klijent da bih osjetio kako mu je srce hladno. Reæi æu izravno. gotovo kozmopolitsku i skoro onomatopejsku rijeè. prvi se spolni odnos rijetko mo e ignorira ti. To cijenimo. Mo e se mnogo toga dog oditi i to vrlo brzo.mjesecima se nije bolje pomokrio. odraslog mu karca jo i bolje. Shvatio je kako na razgovor ne treba vi e potro iti ni seku nde. Nikad ne znamo kad æe se pojaviti erekcija. no Der Alte je moga o èuti kako Ulan iba repom. Nas. Potom je Aloisa mlaðeg 248 Norman Mailer stao obasipati poljupcima. To to se ne bavi m moralnim prosudbama ne znaèi i kako nemam ukusa.Der Alte je uskoro shvatio (zahvaljujuæi desetljeæima iskustva u tim pitanjima) kako je Alois mlaði do ao ba radi onog dara koj i mu je Der Alte sanjao ponuditi otkako su se upoznali. pripravna za pozdrav. krvlju natopljenom organu. na to je Alois napokon odvratio: "Da. "Tako mi je drago to si m e po elio posjetiti". ponovio je nekoliko puta tijekom prvih nekoliko minuta. Alois mlaði je posjedovao ono to im aju na i najbolji klijenti . Da.

razne naèine. No, dobio sam nalog da ga pustim na miru. Maestro je oko bio bacio n a Adolfa. Shvaæao sam i za to. Vrlo je neproduktivno istovremeno raditi s dva klijen ta u istoj obitelji, a jo je i gore kad su razlièitih karaktera. Jedan bi se vrag, poku avajuæi opslu iti obojicu, mogao zbog njihovih suprotstavljenih potreba naæi u rask oraku. No, jo bi gore bilo u istoj kuæi imati dva vraga, svakog sa svojim klijentom . Mogla bi se raspaliti zavist. Zbog toga sam se dr ao podalje od Aloisa mlaðeg. Vrlo mu je brzo uspjelo oèarati Gretu Marie Schmidt, zgodnu seljanèicu koju je vodio Dvorac u umi 249 na jahanje na Ulanu. Ubrzo je i on imao ne to slièno sve nju kljuèeva za njene intimne d ijelove tijela, poput Aloisa starijeg i Fanni, dok je jo bila djevica. Da se pono vno poslu im jednim od svojih amerièkih vulgarizama (priznajem kako nedolièno u ivam rab eæi ih) Alois mladi je Gretu Marie poznavao od " upka do pupka". Nije joj elio uzeti djevièanstvo - ono je predstavljalo njenu dobro napetu zamku. tovi e, nije mu se ba ni sviðala. Bila je malo suvi e prosta. Zbog toga se vratio Der Alteu. Usprkos jakom v onju u njegovoj kolibi, neke su od tih prigoda bile prepune libidnih novina. Sad kad se stvar ustalila, Der Alte je nudio lijeno klizanje i nadahnuto dra kanje je zikom - sve za dobro Aloisa mlaðeg, ljubitelja u itka, no, naravno, kad bi bio gotov , Alois bi ga jedva i pogledao. Mladiæ je, poput mene, bio zgaðen svim tim usputnim cmizdrenjem i grgoljenjem. Tu na je istina bila da se Der Alteov jezik abnormalno uzbuðivao stra njim ulazom. Aloisovi su guzovi njemu bili poput portala obilato obda renog hrama. Èekao bi da mu ugoda naraste do trenutka kad æe eksplodirati, a onda bi se okrenuo i sve to istresao starom u drijelo. Nakon toga bi opet stajao mirno p oput kipa, dvostruko zgaðen spoznajom kako njegov otac, Alois, na Der Altea gleda s beznadnim strahopo tovanjem. "Kako je samo vje t govornik", rekao je otac. No, Der Alte je pokazivao takvu spremnost opslu ivati ga. Pa kako da onda on, Alos i mlaði, po tuje starijeg? Sva ta grozna, beskrajna ivèanost zbog pèela? Vjeèito se za sav et obraæati Der Alteu. Nakon to se obitelj osladila medom, njegov se otac veæ brinuo kako doæi do proizvoda iz preostalih dviju ko nica. Sve je to za posljedicu imalo jedva izbjegnutu katastrofu. Nisam se nimalo iznen adio. Aloisu mlaðem uspjelo je jednu od tih dragocjenih ko nica ostaviti na suncu. B ez ikakvog obja njenja. Svog je oca tako duboko prezirao, da je toga jedva bio i s vjestan. 7Otac je do ao do ko nice, dodirnuo kutiju, osjetio vrelinu drveta, ali je uvidio i k ako se pèele jo nisu stale pretjerano estoko kome ati. Stigao je na vrijeme i ko nicu vr atio u hlad. "Sto ti je bilo na pameti, idiote?" viknuo je na Aloisa mlaðeg. Djeèak se osjeæao kao da ga je oèev glas svojom snagom izvrnuo Norman Mailer naopako. Zvuk ga je zapljusnuo poput primljenog udarca. Adolescenti se mogu sasv im raspametiti kad ih iznenada stigne kazna kakvu dotad nisu iskusili. To im se ne dogaða samo zato to su puni poza, raspolo enja i nerazumnih temperamentnih ispada veæ, to je jo i gore - u dubini du e uopæe nemaju stvarnu dob. U tom je trenu Alois mlaði prestao biti mladiæ od 14 godina. Do tad je na sebe gledao kao na "èetrnaestogodi njak a", kao na neki jasan, o tro ocrtan koncept. No, poput mnogih drugih adolescenata, bio je proraèunat kao kakav dvadesetogodi njak, dok su drugi zakutci njegove liènosti bili skloni sami sebe izdati, poput osmogodi njaka kojeg bi uhvatili u nekoj ne-p romi ljenosti. Kao to je bilo ostaviti ko nicu na suncu. U tom mu se trenu doista èinil o kako æe briznuti u plaè. Poèeo je moliti oca. Na svoju sramotu, molio je. "Dao si mi tako puno dobrih infor macija", rekao je. "Tako novih i tako poticajnih, dragi po tovani oèe." Pljesnuo se po èelu. "Priznajem da je to moglo biti previ e za moju glavu neznalice. Pogrije io sa m. Sad sam toga svjestan. Ali mislio sam kako ko nicu trebam ostaviti na suncu, da , na nekoliko minuta - ne vi e od toga, priznajem - kako bi se zagrijali mednjaci. Pro le je noæi bilo tako hladno. Tako hladno - za proljeæe! Nadam se da nisam napravi o neku stra nu pogre ku." Èuo je vlastiti glas, u kojem je nestalo pretenzije i na privid mu- evnosti. Tako kr e tav! "Mora mi oprostiti, oèe! Moja je pogre ka neèuvena. Ne mogu se dovoljno isprièati."

Znao je da to neæe biti dovoljno. Nad Aloisa starijeg nadvila se golema vremenska fronta, mraèna poput dubina sumnje. "Sjeti se jednog, Aloise", otac mu je tiho rek ao. "Na e pèele, sve te pèele, svoj posao rade tako da po tuju pravila." Potom je Aloisa mlaðeg prostrijelio pogledom, dok djeèak nije skrenuo svoj. "Nemaju strpljenja za s labe i lijene. Ili one suvi e sebiène da bi upamtile svoje du nosti." Uhvatio je sina za bradu. I dalje ga je gledao u oèi. U tinuo ga je za bradu, palcem i ka iprstom, kao da ga hvata klije tima. No, djeèaku se od boli vratila snaga. Der A lte je vi e po tovao njega, Aloisa mlaðeg, nego tog èovjeka, Aloisa starijeg, koji ga je sad tipao za bradu. Ta mu se misao pojavila u pogledu i zadr ala u izrazu lica. Na kon to je zavr io, Alois stariji je morao priznati kako ga je ova konfrontacija str a no iscrpila. Alois mladi se èak usudio gledati ga u oèi, ne skreæuæi pogled. Dvorac u umi Ako se tad zabrinuo zbog svog polo aja oca, uskoro su slijedila nova isku enja. Poja vila se Klara. Primila je pismo od majke koje je uni tilo i ono malo nesigurnog po vjerenja koje je ranije imala u oèevo pismo. Èim je proèitala majèine rijeèi, zapitala se kako je mogla i na tren pomisliti da se Alois mladi izmijenio. Naravno, Johanni je pisanje pisma bila prava agonija. Klari je to bilo sasvim ja sno. Od svoje devete godine morala je odgovarati na rijetka pisma koja bi stigla u njihovu kuèu u Spitalu. A sad je, kao da eli istaknuti va nost ba tog epistolarnog èi na, ispisala cijelu stranicu punu bolnih stilskih proma aja i sudara. Najprije je morala navesti vrline Aloisa mlaðeg. Tako je bistar, jako bistar, to mo e svakom reæi. Oku ugodan, i to bi isto rekla. Alois ju je èak podsjetio na svog oca, tvog mu a, u jaka Aloisa, kad je tvoj ujak bio tako mlad, tako zgodan, dobar mladiæ, tako odgov oran. Tih davnih godina. "Ka em ti, Klara", napisala je, "zabrinuta sam. Sto smo ti to poslali? Alois mlaði j e divlji, tako divlji, Klara, a mi smo ti ga vratili. Morali smo. Johann je sad za pomoænika morao uzeti drugog. Taj je novi glupi pijanac. Tom pijancu dajemo nad nicu. Toliko nas stoji to smo vratili Aloisa, no, Klara, taj je ni koristi pijanac bolji od Aloisa. Vi e nas nije tako strah." Klara je oti la do svoje kutije sa ivaæim priborom i izvadila pismo koje je napisao J ohann Poelzl. Alois mladi joj ga je predao onog dana kad je stigao. Pretra ila je najvi u policu kredenca kako bi na la staro oèevo pismo, koje se potrudila omotati vrp com. U njemu je bio oèev blagoslov Edmundovog roðenja. Sad je, èim ga je pogledala, sh vatila kako se na komadu papira koji joj je dao Alois mlaði nalazio rukopis nalik oèevom, ali svakako razlièit. Klara Aloisu starijem nije ni ta kazala. Sve do kasno nakon veèere. On se u krevetu stao aliti na Aloisa mlaðeg. "Ne mogu od njega izvuæi da ne to dobro napravi", rekao je Alois. "Obratim mu se, al i nisam zadovoljan reakcijama. Ode nekamo s konjem. Ne elim se brinuti, ali se br inem. Mo e upasti u nevolje. Vidi djevojke s druge strane brda. To bi djelomice mo gla biti i moja krivnja, jer sam odluèio da u proljeæe ne sadimo krumpir. Sad za nje ga nema dovoljno pravog posla." Tad mu je rekla za majèino pismo. Klimnuo je glavom. Samo je klimnuo. 252. Norman Mailer " to æe mu sad reæi?" upitala ga je. "Razmislit æu", kazao je. "Moram si dati vremena. Sljedeæi bi korak mogao biti va an." Nju je to razbjesnilo. Nije mogla spavati. Kao da je stjenka plazila po postelji ni. Ako Alois nije bio spreman ukoriti svog sina, morat æe to uèiniti ona. No, nikak o za to nije bila pripravna. Naposljetku, radilo se o njegovom sinu. Sljedeæeg dana pred veèeru, Alois mladi se poèeo pona ati kao da veæ zna da je stiglo jo j dno pismo. Nemam bolje obja njenje za to je na Adijevoj glavi odluèio razbiti jaje. Razlog je bio jednostavan. Njegova djevojka, Greta Marie, tog mu je popodneva do datno pokazala to je u stvari bila - dosadna krava. Stoga su ga prsti svrbjeli za novim pothvatom. Neèim novim. Do lo mu je da Gretu Marie ispljuska, pa se pribli io A ngeli. Sestra mu je opet kokodakala nad svojim koko ima, kupeæi svako jaje kao da se radilo o zlatnim polugama - obiènim, prljavim jajima s tragovima koko i. Zbog toga joj je iz korpe uzeo jedno. Tek toliko da poène vri tati. No kad je vrisnula, bio jo j je spreman jaje razbiti na glavi. No, nije mogao. Ona mu je bila prava sestra - koga je jo osim nje imao? Stoga je jaje vratio. Bez obzira na to, njegov ga je èi

n preskupo ko tao. A sad je kraj njega bio Adi, koji mu se prikrao na domet, smrdl jiva mala hijena. Èim se vratio s jurcanja na Ulanu, vidio je Adija kako le i na pod u njihove staje i vri ti, u jo jednoj od svojih cendravih scena. Alois mladi ga je podigao s poda, a potom ga natjerao da se uspravi. "Ne deri se ", kazao mu je. "Natjeraj me", rekao je Adolf. Alois mladi je znao da æe klinac otiæi tuliti svojoj mami. To bi uvijek uèinio. Adi je imao mamu - on nije. Zbog toga je deri te morao trpjeti. Radilo se o primirju. No, tog je kasnog popodneva Angela tepala svojim koko ima, dok mu se Adi podsmje lji vo iskezio. Tako siguran sa svoje strane primirja. "Natjeraj me." Alois mladi uzeo je jaje iz Angeline ko arice i razbio ga Adiju na glavi, potrudiv i se utrljati mu u kosu umanjak i komadiæe ljuske. Adolf je zatulio. Kao da je ba takvu vrstu okr aja i oèekivao. Sad je, ostav i sam, odm ah poèeo stiskati svoju gnjecavu kosu dok nije istisnuo dovoljno da mu na dlanu os tane malo razlivenog umanjka. Koji je obrisao o ko ulju. Od èega nije ostala dovoljno velika mrlja, pa Dvorac u umi 253 je Adolf uzeo jo jedno jaje iz Angeline ko arice - na to je ona lanula - i sam si ga razbio na glavi, preko lica i ko ulje, pa je stao tako zavijati kao da ga je Alois mladi udario nogom u slabine. Potom je otrèao mami. Èuli su se stra ni krikovi, glasni poput same katastrofe. Klara je pristigla trèeæi, dr eæi Adolfa za ruku, a njena je tirada krenula i prije nego je do la do njih. Aloisu mlaðem je poku ala reæi za pismo, ali su joj rijeèi izlijetale b ez nekog reda. Njegove su la i, kazala mu je, gore od prljav tine koju u svinjcu stv araju svinje. "Njima se mo e oprostiti, jer su svinje. Ti nema ni ta. Grubijan si. Ti si svinja. Ti si obièno smeæe." Nije mogla vjerovati vlastitim rijeèima. Bile su tako te ke. Na njeno iznenaðenje, Alois mlaði èak je i zaplakao. Usred svega, dotad uopæe nije bio svjestan koliko ju je bio spreman voljeti, a koliko je njena odbojnost prem a njemu bila duboka. Da, on je potajice mislio kako ga stvarno voli, da, vi e nego to mu je voljela oca. Sad se osjetio prljavim. Njegovom je egu to bilo kao da je o alo æen. Nije to mogao podnijeti. A potom su mu isto tako iznenada jecaji presahnul i. Snagom volje. U trenu je prestao plakati, formalno klimnuo glavom i iskoraèio i z staje. Nije znao gdje æe i kada u svijetu naæi svoje mjesto, ali je shvatio da u H afeldu neæe ostati. Ne mo e. Ne zadugo. Uskoro æe se ovdje morati pozdraviti sa svime i svima, posebno sa svojim konjem. Ili da ga ukrade? Ta mu je zadnja ideja ispala prete kom za njegova pleæa. No, bilo je dovoljno da zna kako, radi svog buduæeg samopo tovanja, neæe odlaziti dok ne bude spreman uzvratiti u darac. A to æe se morati nekako odigrati. Uskoro. 8. Za veèerom su bili tihi, èak i Paula, koju je Klara dr ala na prsima. Alois stariji je svakako bio prezauzet. Pèele su ga ubole vi e puta, dok je jednom, dvaput, ili, pov remeno triput uglavnom bio navikao prihvatiti - to je bio rizik posla, ni ta vi e od toga. Veèeras ne samo da nije imao to za reæi, veæ edva da je zamijetio kako su utjeli i drugi. Èekao je odlazak u krevet. Odnedavno mu je Klara poèela njegovati ubode i to mu se s viðalo. Bila je tako sposobna. Pa ljiva. alce nikad nije izvlaèila nespretno. Zbog toga nije morao cijelu noæ trpjeti sitne ubode bodlji koje bi mu ostale pod ko om. Ako b i se lo e obavilo, bilo 2-54 Norman Mailer je kao da je unutra ostala igla. Siæu na, ali stvarna rana, spremna izazvati oteklin u. Ponekad je to èak primao osobno, kao da ga je, iz èiste zloæe, rana odbijala presta ti boljeti. No, Klara je znala kako gurnuti tkivo iz kojeg je virio alac i potom ga izbaciti nje nim pritiskom. Sad je, kad bi oti li u krevet, tra io samo da mu se netko pobrine za bol. No, te je noæi morao prièekati. Prvo mu je morala opisati sav nered koji je napravio Alois ml adi, sa svim tim jajima i ljuskom. Nije mu se to dalo slu ati. "Ach", kazao je, "a ko uvijek stane na Adijevu stranu, to stvara zlovolju." "Sto to govori ? Reci mi to to pozitivno mo emo oèekivati od Aloisa?"

pa ne bi znao govoriti o Postajan ju (stanje postojanja u kojem se Bitak istra uje otvoreno). Sto mu je m oglo biti bli e od odr avanja vlastitog autoriteta? Dakle. Njen joj je instinkt kazao da smanji prostor meðu njima. (To je bilo najbli e to se Alois primakao divljenju nad Stvoriteljevim djelima. Alois stariji je to mogao posvjedoèiti. Kako je bio èuvar granice. njegova utnja pritiskala. enski organ! Tko god da je taj oblik projektirao. Ja uæi Ulana. Alois je isto tako znao i to se ispod toga kuha. Djeèak je vr io svoje du nos ti. no ivot kojim ive . èistio je ko nice.ljudi na selu mogu biti prilièno te ki. Ta otkriæa! Ni ta nije ravno trenutku kad ti ena ra iri noge. Postajanje je. Za j ednu je Aloisovu crtu imao puno razumijevanja. Nitko mu u obitelji tih dana ne bi stao na put.) Takav divan raspored m esa i sokova . A morat æe i ti. Jedino to je bio deset puta gori nego to bi Fanni ikad mogla i p oku ati. Poput Der Altea. neke od njih. Povjerenje je b remenito rizikom. Èak je uspio i pronaæi mat icu i prebaciti je u njen kavez bez staklene hvataljke. no bu di svjestan cijene koju bi mogao platiti. nehotice. nije bio tako velikodu an pa da kroz savjete ponudi sr svoje ivotne mudrosti. a najbolje u gradu. pa æe se sve smiriti.iz godine u godinu. znaèilo bi nepotrebno im otvoriti du u.takvo mno tvo tkiva na minijaturnoj razini . je li mogla vjerovati da joj je mu imao pravo? Mladi se Alois vl adao poput Fanni. Alo is mlaði neprestano je pokazivao svoju vje tinu. "mora me poslu ati. uskoro æe to biti djevojke. nije mogao vjerovati ni vlastitoj djeci. da je to bio u stanju. Pleæa su im jaka. U tome je tajna. nikad se nije upu tao u razgovor o tim temama. èak ni Alois stariji. djeèak se sigurno osjeæao z godnim poput èasnika na jednoj od boljih beèkih ulica. Taj prvi put! Ako si imao dobro oko za neznatne razlike. moram ti prenijeti i ovo: mlade ene mogu biti i opasne. Jednom me djevojèin tric umalo pretukao." Ti ina. Ponuditi svoje najintimnije misli drugima. no to sposobnost kojom se mo e poslu iti u oveæem mjestu. rekao je on. imao bi mu to ta za reæi . Ovdje u Hafeldu i Fischlhamu . osjeæao privr enost sinu. o njoj si mogao zakljuèiti dvostruko vi e nego t o si joj mogao Dvorac u umi 2-55 saznati s lica. Ali. Mo da èak i ponekog strica. ili njihovu braæu. mladi Aloise". sve je isto. Meðutim. mladi Aloise. sinu bi bio kazao: "Priu ti si svaku enu koju mo e . Cesto su na jmiliji anðeli. ali je on bio jo krupniji. Alois nije bio nikakav filozof. Zbog toga razmi ljaju o nepravdama koj ." Toliko bi toga sinu isprièao. Sad ih je.ta ponuda svodova i ud ubina i usana. Dobar policajac mora se prema povjerenju odnositi kao da rukuje opasnom bocom kiseline. bi li to bilo moguæe? Je li to ona bacila urok? A njih su dvoje vi e noæi morali pro ivjeti uz znakove koji nisu slutili na dobro. Otac je to znao. Ako to ne uèini. Moramo se potruditi napraviti ravnote u."ali. Ali. kad ti ena ra iri noge! Alois se osjeæao poput pjesnika. ako bi to toga do lo . No. to znaèi policajac. mogao mu je isprièati najbolje stvari. Kako bilo. Samo da su se jedan drugom povjeravali. Neka ostane na ovom: da je Alois sa sinom mogao razgovarati. da.56 Norman Mailer ni ta ne tjera na pretjeran umni rad. da je bio u stanju razgovarati s mladim Aloisom. no on je. Alois se zbo g toga rastu io. znao je kad i kamo prebacivati okvire. Bio sam krupan momak. mogao j e to obaviti prstima. naposljetku je kazala. Ako je sad jo najva niji bio konj. Moram o poku ati. Morao sam s e izvuæi prièom. no neæe se ti morati baviti s njima.on. otac. Jasno je kako æe ti znati prièati. Morat æe se pripravit i na oèeve ovih anðela.to neæe biti tako korisno . Pravu ravnote u meðu tim djeèacima. no svejedno bi Hei-deg geru mogao dati pokoji savjet. ne bi oklijevao izvi jestiti ga kako na svijetu nema ni ta bolje nego biti mladiæ koji se zanima za djevo jke . No. kazao bi mu."Ne". Moram kazati da se krivcem svakako mogao smatrati on. "seljake 2. dodatno æe s e udaljiti. morao je svom poslu priæi vrlo lukavo. za veèerom. "Poku at æu". Umorni su od dosade. radeæi taman toliko da mo e opravdati odlaske na Ulanu. Èuj me. Koju je slijedila jo veæa ti ina. Kako bi i bilo drugaèije? Bile su to pjesnièke misli. kao da se sperma vrpoljila u njegovom vlastitom kvalitetnom al atu. Posebno na selu. tijekom tih posljednjih lipanjskih dana. mladi Aloise.

Je li pun mjesec zrcalo èovjekovog sjeæanja? Vratilo mu se. Alois se svakako s jeæao mr nje u pogledu Dvorac u umi 2-57 èovjeka kojeg je otkrio.krijumèar kojeg je zadirkivao dobio je godinu dan a zatvora. ako sam ikad i upoznao tog pojedinca. pazi se! Nemoj curu uvaliti u nevolju. kojeg je svojedobno uhvatio u Linzu. Kad je ustao da bi pogledao kroz prozor svoje spavaæe sobe. Alois je odluèio kupiti tu psinu. a da se nije odmo rio kako treba. Da. koji u njih p rodire u potrazi za jo zemljinog blaga. uvjeravali su ga. Zato æu vam ga dati budza to. "Najbolji je iz svog legla. ni na koga nije digao ruku dok je bio na du nosti.otkrivanje je dio igre . to nikako. I velim ti sine. Mo da æe i vas dovesti na prosjaèk i tap. nekoliko kilometara od Hafelda. Onda æu se ja smijati. Da. o tipu koji iv i s druge strane gostionice. Mogao je zuriti ravno u oèi estokog mje anca. jer je shvatio kako se previ e sna neæe moæi nadati dok ne nabavi novo g psa. ali mu se narugao. kad se noæu ni ta ne bi dogaðalo. sasvim jasno. Ponekad to ne prolazi. pa mu se iznenada ukazalo lice tog tipa. no dr ao je kako je takvo to daleko ispod njegove razine." Alois je probdio noæ punu straha . Dva su seljaka u go stionici èovjeka stvarno i poznavala. Njegovo mi ime ne govori ni ta. èuo je razgovor koji je isprva odbacio kao dokono naklapanje. dok je u fischlhamskoj gostionici pio svoje pivo. Niste mu ba dragi. nemoj biti previ e siguran kako æe uspje no opovrgnuti da si ba ti tip s kojim je zatrudnjela. istinski o tru psinu. Alois je potom pogrije io i pogledao prema punom mjesecu. uskoro sam shvatio kako se iza svih tih krasnih savjeta m ladom Aloisu krije oèeva zabrinutost za vlastitu sigurnost. "Vi ste ne to ljuti na mene?" rekao je. Trebao mu je pas spreman za grubijana koji æe im se prikradati poljem. Deset godina kasnije." Nasmijali su se. Mladom bi Aloisu bio kazao: "Ne uzimaj olako ni jednog oca djevojk e koju si imao u sijenu. Pred oèima mu se sinova drama vrtjela snag om tragedije. Aloisu starijem se èinilo kako su tu njegovi vlastiti dragocjeni guzovi na vjetrometini.ali ih nemojte zadirkivati. Nikad nemoj uvrijediti seljaka koji ne mora o mnogo èemu misliti. A pas je bio dobar." A da se svega do kraja sjeti. S tim bih v as uhvatio na svoj prvi dan u slu bi. Mo ete li si priu titi dulje radno vrijeme? Je r on vam jede neprestano. Tipa nije udario." Buduæi da vragovi znaju kako su ljudi u stanju temeljito u sebi zastrti jasan pogl ed na vlastite motive. zato to je za to jadno ru no kopil . v i e puta. Koliko je puta reka o svojim mladim slu benicima: "Ako se malo zabavite na raèun nevaljalca." A ni ta mu i nije govorilo. Luther je sad mogao poslu iti tek za tuljenje na mjesec . kad sam imao osamnaest godina. O moj Bo e! Taj je èovjek bio krijumèar. Taj ga je zloæudni pogled dovoljno vrijeðao da ga isprovocira na udarac. Kad dode vrijeme. godinama. Eto kakva ste budala. no. Naslu ao sam se takvih prièa. koji je bio iskazao veli ku odbojnost prema Aloisu Hitleru. obliven znojem. Da. taj vam to nikad neæe oprostiti. "Uvjeravam vas". 9A pokazalo se da je takav pas bio na raspolaganju. sve dok mu se usred jedne besane lipanjske noæi nije vra tilo. S psima se uvijek dobro razum io. Alois im je odgovorio sa svog mjesnog pijedestala. sad ga se sjeæao. A sad je bio na slobodi! Alois je iz kreveta ustao. mogao je vidjeti srebrna polja obasjana mjeseèinom. Seljak kojeg je poznavao elio je prodati njemaèkog ovèara. Jedne veèeri. Budala je u Njemaèku poku ala prenijeti boèicu opijuma. Vi ste budala.e su im uèinjene. srca ispunjenog mr njom. nije li ga mo da krijumèar poèeo gledati s mr njom tek kad ga je Alois stao zadirkivati? Krijumèari vas ne gledaju s mr njom zato to ste ih uhv atili . to zaboravio. "Poznaje vas i to nam je jasno stavio do znanja. "da sam. koliko je Alois mogao vidjeti. tog velikog deronju. a èinilo se kako je on spominjao Aloisa. a vi plaèite." Alois je le ao u krevetu. Obièna epruveta opijuma skrivena u unki. otkrit æe gdje ivi . pokucati ti na vrata i skinuti gl avu saèmaricom." Dobar pivski nastup. zato sam ga svih tih mjesec i zadr ao i hranio. pa je stao razmi ljati kako li su ta polja samo sretna to mogu jalova le ati i ne moraju zadovoljavati mladi krumpir. Na Carini. prije vi e od mjesec dana. kao to je doveo mene. "Srd ite se na sebe.

Kako se usuðuju takvo to zapoèeti? Luthe-ru je sat prije rekao da zaèepi i sje dne." Èak je znao i kako prinijeti ruku pasjoj gubici. to je blizu savr enstva. kad je pas uistinu bio dovoljno o tar da ugrize. ivotinja bi obièno reagirala pozitivno. i to iznenada. Kad se izmeðu èovjeka i psa ljubav r odi odmah. Alois. Alois se bio spreman pljesnuti po èelu radi slijepe uvj erenosti. napola omamljeni. a potom na leptire. Divno. stigao je posljednji. pa bi ga ivotinja i dalje psovala. Ako bi zvijer malo zare ala. trèal i u krugovima koji se nisu meðusobno preklapali. a ne ljubavnicu. i to prilièno. Nikad nije pogrije io. Jo i bolje od toga. Bit æe o tar. Psa je rano pustio s povodca. On æe jedini hraniti Friedricha. Le ali su na tlu. poput iljatih rogova." Alois ga je zamalo pomilovao. Neka se Klara ali. nje no. Luther nije ni poku avao jesti sve dok se Spartaner n e bi na derao. k ralj Friedrich Veliki imao je deèka. iako je Spartane r sve to tako brzo uèio da je sigurno veæ pro ao kakvu obuku. Spartaner je neprestano dahtao. pa bi ispru io ka iprst i mali prst bli e ruke i usmjerio ih prema oèima psa. da je ovaj gotov o mogao protumaèiti to mu eli reæi: "Svih sam ovih godina bdio nad tobom i tvojom kuæom. Ni jedne se od tih ivotinja nije bojao. kako odmah uz kuæu vidi jedan problem. Alois b i i to uvidio. J ednom na stotinu prigoda. pokazujuæi otvorene rane na gubici i krvavu dlaku po grlu. a i jedini koji se bacio u to klupko. Osim toga. zaratili su dva sata nakon to su se prvi put ugledali. Luthera si se mog ao rije iti komadom mesa i krpicom natopljenom kloroformom. krvavih gubica i slabina. kao prijateljski znak. no tad bi te napao Spa rtaner. no time bi pokvario svoj plan da od Spartan era napravi savr enog psa èuvara. Neka to djeca brzo shvate. èe kali buhe koje su odjednom otkrili izvan dometa gubice. Grizli su si dlaku zubima. Zvuk njegovog glasa bio je dovoljan. iako sad veæ star. Naravno. zakljuèio je. Zaurlao je na njih da prestanu. bez daha. dva metra jedan od drugog. Bio je prvi. Bio je suvi e ra zbje njen. kao da je zrak koji mu je potreban taman izvan d oma aja jezika. kad su tu oba psa. uèio ga da stane i sjedne na zapovijed. obilje avali teritorij urinom. a na mene vièe kao da ti ne znaèim ni ta vi e od ovog uljeza kojeg si malo prije doveo. bio veæi od Spartanera. Svog æe psa nazvati Spartan er. pa je mlaðem psu dao do znanja èime se mo e okoristiti. Alois se tako oraspolo io. sad mu je sinulo. Alois se odu evio tim pretjerano izraslim estomjeseènim njemaèkim ovèarom. bio je i Nijemac. I nisu se slo ili. Dok su im rane zacjeljivale. Obitelj je istrèala na dvori te. ali ga ne bi napala. Nije bilo nikakve sumnje da je pas dobar. Instinktivno ih je razdvojio golim rukama. Obuzd ao se samo zato to je za to bilo prerano. Tako da mo da i nije bio tako velik. Ostali su u asnuti. to je pas koji æe imati jed nog gospodara. gdje ih je ugledala kako se valjaju po tlu. Kako je Alois samo u ivao pje ke se vraæati preko brda. da se umalo s ivotinjom pohrvao. a koji se njihao od uha do uha tog osmijeha. Taj se re im nastavljao i nakon to im je Klara poèela namjerno davati hr . Aloisa je gledao tako bolno i izrazom nabijenim znaèenjem. Luther je. ivotinja se nije prestajala keziti svojim sveznajuæim jezikom kojim je stalno uzima la zrak. Ratnik. Neka mladi Alois gle da svoja posla. Dvorac u umi 259 no napravio je kljuènu pogre ku kad se predugo te ko uokolo vukao. dok nisu ugledali gazdinst vo. Luther je bio ozlijeðen iznutra. bacao mu tapove da ih vraæa. Bio je to Luther. koji je nosio kraljevsko ime Friedrich. kako m o e tako sa z58 Norman Mailer mnom razgovarati? Ti si meni simpatièan. zbog koje mu uopæe nije palo na pamet kako se ta dva psa mo da ba i neæe slo it i. sa svojim zastra uj uæim sjekutiæima poput zubi morskog psa. Alois je znao govoriti s psima. Nikakav se biv i krijumèar koji bi se bavio mi lju da se usred noæi pojavi n a gazdinstvu to vi e neæe usuditi. Svaki se smrtno prepao drugog. No. lajali na pèele. prilazim ti kao prijatelju. a obojici je b ilo zlo od srama nad vlastitim strahom. Kako je èuo. kad se prvi put sretnu. Alois bi joj rekao: "Stari.e na trenutak osjetio ljubav. I promijenit æe mu me. Vraga æemo ga tovati. Kako je ispalo. posebno sad. Ovo je sad bio nepodno ljiv neposluh. Njegove su poodmakle godine eksplod irale. koji je bio najudaljeniji.

a ne da to prepu tamo onom to bi im se dogodilo. Bez obzira na to. No Spartaner bi uvijek ispraznio i drugu p osudu. Poèeo sam shvaæati za to mu Maestro posveæuje posebnu pa n ju. Jedna od stra njih nogu mu se od bitke inficirala. veæ i ra zoran kraj. 10. op hodnjama i okultnim enklavama kojima Maestro zapovijeda. Tako neustra ivo! Adi se zaljubio u o ca. i sad. Otac bi se djetetu mogao narugati to je tako ludo da se dere na drveæe. Kao vrag. u stvari nam se izdaju kao radni alat. u kojem se krv rasprskavala o slina ve niti. . Adi vje bao snagu svog glasa. da u oca i majku uðem jasn o kao da su ljudi koje stvarno posjedujemo. Nisam htio da se o tac i sin sretnu. Maestro ne bi bio zadovoljan. drhtureæi. nakon najuspjelijih poku aja da zaurla. Adi mi je bio glavna zadaæa. no po povratku iz Rusije bile su mi dopu tene neke sekundarne sposobnosti. na usputnom povjetarcu zatrepe rilo nekoliko listova. Uroci i èini za koje legende tvrde da su sred stva na raspolaganju svim vragovima. èesto osjeæam bolnu radoznalost nad svim to ne znam o odjelima. To se popodne Aloisu starijem pretvorilo u neugodnu etnju. u najmanju ruku. To bi Luthera obe èastilo. nije mi moglo proDvorac u umi 261 maæi da je Luther znao kako mu se bli i kraj i Alois je. zonama.okultnim enklavama. To i nije vi e bilo va no. odluèio je kako se neæe poslu iti vatrenim oru jem. o zloslutnom znam samo onoliko koliko mi treb a za uèinkovito kori tenje u svom poslu. dok mu se ne bi upalilo grlo. predstra ama. Imao je saèmaricu i pi tolj rvo bi bilo previ e nezgrapno. Bio sam s njim vrlo zadovoljan. kad je ko nicu ostavio na suncu.Adi se prisiljavao da se ne stra i ti ine tih golemih stabala. Odavno sam se veæ upoznao s naèinom na koji mu radi mozak i slijediti njegove svjesn e misli nije mi bilo te e od spajanja toèki crtom na kakvoj djeèjoj zagonetci. ako bi ok poslije ispao smet nja. epesao je. Dopustite da napomenem kako me nije iznenadilo to Aloisove misli mogu lako èitati. okruzima. z6o Norman Mailer Kakvu je samo tajnu oèev glas posjedovao. Tamo bi. Ako bi. To sam nastojao izbjeæi. rutinski ne bih mogao pratiti misli koje su se slale i primale izmeðu Aloisa i Luthera. Da. Pi tolji su bili rezervirani za prijestupnike. no ja sam skrenuo djeèaka. Dobri stari Luth er sad je vjerojatno bio spreman liznuti ruku prvom lopovu koji bi im usred noæi b anuo. Posebno o tom posljednj em . sferama. Mislim da je Luther shvatio to ga èeka. dosegu. bio pot puno obuzet razmi ljanjem kako da se psa rije i. Prvi je put urlao na mladog Al oisa. Prema tome. Luther je izgubio tek. Ili je barem tako kod vragova s kojima ja imam posla. hitac iz pi tolja bio je ne samo bezlièan. Maestro je bez sumnje sposoban pratiti sve misli koje razmjenjuju ljudi i ivotinje. a drugo ga je ispunjavalo nelagodom. Mora se rije iti Luthera. Kad smo veæ kod toga. a nakon nekoliko stotina metara stao se vuæi. pojasevima. no poznavao sam ga bolje od mnogih klijenata. posebnim slu bama. Adi bi odmah zakljuèio kako je to postigao snagom iz vlasti tog grla. dok je za Luthera ispa la i osjetno neugodnija. Bilo da se radilo o sa moobrani ili hladnokrvnoj uporabi. Kad bi odlazio sam u umu . dovoljne. svojevoljno ili ne. orbitama. Nisam u njega ulo io. Kako je samo vladao situacijom! Otac je skoèio medu dvije zvijeri u razjarenom klupku. dok bi se djeèak mogao prikrasti za ocem i biti svjedok Lutherovog smaknuæa. i to samo kad je nu no. Mi smo svoje klijente nastojali oblikovati sami. Rikao bi na drveæe. Alois se odluèio koji mu je sljedeæi korak. a njegov ih je otac ipak razdvojio. Pretpostavljam kako su mi na tom zadatku razvijene ili dopu tene neke iznimne spos obnosti. kako bi pse prestravio da se razdvoj e.anu u odvojenim i udaljenim posudama. no nas ne potièe da se svojim instinktom s lu imo u tom pravcu. I to na dan bez da ka vjetra! Jednom je u umi umalo naletio na oca. koja su potiho mrmorila ispod svoda umske ti ine. Za poèetak.to nije bila mala stvar . To je bilo drugi put da je Adi èuo oca tako rikati.

da je ovladao govorom. uèvrstio bi sve kamenjem. nalikovao je r atniku. Samo je Klara posumnjala kako to mo da nije bilo sve.no sad je vidio da se Luther vi e ne eli pomaknuti. Psu se lice zg rèilo. A takvo to se veæ neko vrijeme nije dogaðalo. prije nego to se sve poène raspadati. stavio vrh o trice na sredinu Lutherovog grudnog ko a i zario ga do korica. Potom se psu na licu izmijenilo mno tvo izraza. Vidio je da se pas vi e ne namjerava pomak262 Norman Mailer nuti. Bio je zadovoljan v lastitom sposobno æu. potom granama. a mo e izaz vati i bolnu agoniju. Alois je stalno o tome mislio dok je stupao umom. okru en polukrugom stabala i s ne to grmlja. a njegove su se crte oblikovale u izraz gotovo konaènog ponosa. Kunem se da bi. Mnogo je vi e slièio ljudsko m nego to bi oèekivao. bilo je to svakako jedno tu no. I dalje se bojim. kao to bi se pokvario i izraz lica svakog starog stvorenja kojem se jetra uri preteæi ga u grob. ako eli da idemo dalje.jo je gori od pi tolja ili saèmarice . jo nisu bili stigli do mjesta koje je odabrao za svoj èin. staro lice. Ako bi bilo potrebno. da.A Aloisove su misli tom prigodom bile uistinu zanimljive. pas je legao da se odmori i spokojno uginuo. Jadni Luther. Svidjela mu se logika takv og pokopa . pomilovao ga." Alois je ispuhao nos. To je bio Aloisov plan. i du i psa morao si b iti odan. s njom vrlo ivo vodio ljub av. kao da je uvijek bio ljep i nego to su to drugi uviðali. Stoga se to mora obaviti tu. Alois nije znao (niti mu je ba i bilo naroèito stalo) imaju l i ljudi du u. Promislio je svaku potankost. pa je uskoro stigao i trenutak kad je Luther sjeo i odbio se dalje kretati te je Aloisa dugo gledao u oèi. Poslije æe se vratiti na gazdinstvo po kramp i lopatu i iskopati grob u ovom gu tiku. a na kraju bi na truplo stavio veliku up lju granu. Zar ne vidi da gubim posljednje ostatke dostoja nstva. Alois æe po ivjeti jo est i pol godina. kakvo je pseæe srce. na alost nij e vi e bio dovoljno jak da bi ga jo kilometar po toj stazi nosio uzbrdo i nizbrdo.mnogo bolje nego da te gu i grumenje zemlje. a epanje starog psa uporno ga je usporavalo. to se mora obaviti odluènim ubodom no em. No. u stvari.kakav je t o ok za du u! . Zbog toga je prilièno potrajalo dok mu nije povadil . Alois je stoga posjelog psa okrenuo na leda. nije njegov pas vra ji krum pir! . da se to o d njega dok je bio mlad tra ilo. ispustio je zvuk skonèavanja koji je Aloisa zabolio. Luthe r je sad opet nalikovao mladom psu i vratilo mu se samopo tovanje koje bi bilo te ko odrediti. pogledao u oèi. U sebi je odab rao mali jarak udaljen jo gotovo kilometar.potpuno je prevrtljiv. Stoga se poslije pitao je li zbog odluke da se Luthera r ije i sam i potom ga bri no pokopa ispao bolji ili lo iji èovjek. ali se vi e ne mièem. Psi su du u imali. gdje bi le inu mogao polegnuti na dno i prekriti je blatom i li æem. Zakljuèio je kako je jed ini naèin da svog starog druga Luthera otpravi ubod no em u srce. vrat io se pun raznih uboda kukaca. koje su se zadnjih nekoliko minuta toliko pogor ale. moglo bi se to obaviti tu. iste je noæi Alois. bio zeleno i sasvim pristojno mjesto. Alois je zakljuèio kako je to bila bolja smrt nego to se nadao. no tog je popodneva u umi pro ao raskri jem na v titom putu prema smrti. rek ao: "Znam da æe me ubiti i zbog toga mi je jasno za to sam te se cijeli ivot bojao. da. Otrov je tu posve neprikladan . A on. dok me ti vuèe sve dublje i dublje u umu? Ne mogu vi e kontrolirati crijeva i n e elim i dalje vuæi noge dok po njima pada taj izmet i zato æu sjesti tu i morat æe me p odiæi i nositi. estokim i èistim. ali su ga svejedno zapanjile promjen e koje je na psu vidio tijekom njegovih zadnjih trenutaka. Dok su on i Luther etali umom. oèito i izravno. Alois je otkopèao futrolu svog lovaèkog no a. Nisi ga mogao s ovog svijeta izbaciti uz odjekivanje hica . To je Alois isprièao obitelji. kakvih est sati nakon to je pas skonèao. zbog èega je osjeæao praz ninu.ne. Kad je drugi put oti ao u umu kako bi pijukom i lopatom Lut-heru iskopao grob. Zaustavilo se na onom izrazu koji æe imati prvih nekoliko sati nakon smrti. koji je. donio je ispravnu odluku. no kod pasa nije nimalo dvojio. Alois. pa je. u èasu kad se prekida veza s postojanjem. Jer. mogao postati i veliki ratnik. Dvorac u umi 263 11.

Naravno. koji su njenim prstima omoguæili izvoðenje nje nih pokreta po njegovim obrvama. Radi toga su se u stvari i vjenèali. Alois je pored nj e le ao s povjerenjem . mo e p oslu iti i onim mu karcima i enama koje bismo mogli smatrati prosjeènim. samo to je odluèio kako si to neæe priznati. Bila je to samo pretpostavka . brak je korisna institucija .no je li moguæe da se tim ranicama èovjeka ka njava za sve lo e ivotne postupke? Kakva pomisao! Do one noæi u kojoj mu je pala na um. za njega podi gnutoj dan nakon Lutherove smrti. San mu je èuva la spoznaja da se vani nalazi prsati Spartaner. obra zima. rukama. Alois je iskusio ne to to se ne mo e nazvati drugaèije nego preobrazbom. no ona je radila spretno. kojem do ezdesete nedostaje tek godinu dana. mora ju na raspolaganju imati o sebi ovisnu osobu. A sad se na la u sr edi tu. To nije bio lak zadatak. je li znao da mu je Johann Nepomuk otac? Naravno da je to oduvijek znao. Èovjek bi ne to htio svijetu o tro zamjeriti (ali se ne usuðuje). njenog mu karca. ("Sie ist hier!") Dvorac u umi 2. A neobièni se pomaci u ljubavi uistinu dogo de. a ja sam uhvaæen na spavan ju. kako bi u svakom trenutku mogli po segnuti za kakvom sitnom okrutno æu. Jo i gore. Voditi ljubav sa sve tri svoje polusestre nije bilo rodoskvrnuæe. Kako to prikazuje Maestro.posebno groznim ljudima. stekao je dovoljno vje ti ne i sve manje grije io.znao je kako joj prsti neæe pogrije iti i dok mu bri no vadi sva ki alac izazvati bol. no dok potraju.a alce i namazala plikove. Svemoguæi Bo e. No i najgori je brak sa sobom nosio svojevrsnu èaroliju. mo e se reæi kako je pretrpio nekoliko nepotrebnih napada . Takvim se ob ratima mo emo poslu iti da za neko vrijeme odr imo i najgori brak . prozraèi se dotad ustajali br ak. Na um su mu padale zamisli za koje ne bi vjerovao da su njegove. Ponekad bi bio tako nemaran da je radio bez za titne mre ice. No nije vi e bio siguran mo e li ih i dalje prezirati. Ljubio ju je. a da je tako potentan. No. Ako Klara nije bila kæi Johanna Poelzla. Poput na ih Klare i Aloisa. B ila je to jedna od onih pomisli koje je uvijek gurao u stranu. dobro je spavao. Taj se ritual izvodio iz veèeri u veèer. Opijen punim mjesecom i zrakom koji se noæu podizao s polja. svrhovito i on je kraj nje bio spokojan. Cesto je i nu no. Previ e je dostojanstva donosila svim oni m slabiæima to su se stiskali po crkvama. Proveli su nekoliko ugodnih noæi. onda je morala biti njego vo dijete. naposljetku. Aloisu se ponekad uèinilo da mu kripi mozak. Takvo se to u braku mo e dogoditi. dolje u pseæoj kuæici. poput njenog ujaka Aloisa. Zbog toga kod luèenja o enjenih budno pazimo ima li znakova svje eg daha.jer ni na koji drug i naèin nije prihvaæao vlastitu vjeru u postojanje grijeha . Prema tome.majka koja se nad njega nadvija. Putovali su svijetom s kamenom na srcu i jo veæim u stra njici. Nije ba nastojao da ga ubodu. Svoj su stav sami izmijenili. a to ukoliko . No. oboje su bili spremni vod iti ljubav. Ne samo to je pas èuvar imao pravo na vlastiti zaklon. ipak. posebno u novom okru enj u. a mediokriteti brzo ustanove kako im je iznimno potreban. U tom je trenutku Klara postajala ne to to u ivotu nije iskusio . ali ga se nije dalo i zbjeæi. Alois se prevrtao od nelagode koju m u je izazivala misao na stvarnu krivnju. osim ako njihov otac nije bio i njegov. da to ne bi m orali poput slabiæa zadr ati u sebi. 264 Norman Mailer A ovdje to nije bio sluèaj. pravog mu karca. Tih ih je dana bilo puno vi e nego inaèe. Poèeo je èak razmi ljati nije li bol od tih uboda naèin na ko ji èovjek plaæa za svoje grijehe. mogu biti paradoksalne. bila je sklona misliti kako mo da i ne postoji mu karac Aloisove dobi. Malo se tih obrata poka u trajnim. Sav taj duhovni izmet! U braku postoji da bi se neprestano razmj enjivao. pa se to onda mo e obaviti kritièkom prosudbom vlas titog supru nika. ili mo da blago nadprosjeènim. Jer je poèin o rodoskvrnuæe. Iako ga nije imala s kim usporediti. Nove zamisli. ne . zahvaljujuæi bogatom ka snom proljeæu. veæ je djelo Aloisovih ruku èovjeka i psa zbli ilo. Kad je s tim obredom zavr ila.ukoliko nam to slu i svrsi.65 Bila je to èinjenica o tra poput no a koji je zario Lutheru. Zato to veæina supru nika tako velik dio vremena koje provode zajedno koriste za razm jenu gadosti.

Kad redarstvenik u sebi otkrije manu. Angeli je nudio da je nauèi jahati. Otvorio se moænom zvuku svake pojedine boli. Priznaj. ostajao je tu. trebalo je brzo intervenirati u tu navalu svetaèkih sklonosti. a konj æe udariti u galop. poput cijelog zbora. rekao bi joj. bogata novim osjetima i za srce i za um." Bila je na rubu da zaplaèe koliko joj je i ao na ivc e. stigao je na vrijeme da svjedoèi Aloisovoj reakciji. U tom je èasu Alois pomislio kako je mo da i bolje da djeèak sve to vrijeme provodi tj erajuæi konja po bregovima." "Dat æu ti konja koliko god bude htjela. Ja æu g ajahati. Naravno. zvuku irokog raspona. Do jutra je o pet stao razmi ljati poput policajca. "ne elim se na njega penjati. A ja æu ovaj tjedan navr iti trinaest godina. za sve je bolje da se petlja s kakvom seljanèicom. "Nije. Ne bi li bilo moguæe da su ga èuli kako se pribli ava staji? Ako jesu. a da sam za to ne plati previsoku cijenu." Ona je na kraju rekla: "Neka bude po tvom. iako se ogla avala o tro . Takvih bi mu lipanjskih veèeri bol odzvanjala nutrinom. Aloisa ne bih oznaèio takvim. Ne. Uskoro se zabrinuo zbog Aloisa i Angele." "To je samo izgovor. Izluðivat æe m . Bojim se. Znam ja tebe. èak i pomalo okrutna prema njegovom tkivu. Alois mladi ju je neprestano zadir kivao. Stalno ih ljubi i one ti poljupce uzvraæaju.ni ta to bi za sina ili njega osobno bilo uvredljivo. ako treba. Te skromne agonije nije na stojao odvratiti potragom za sretnim mislima. mladi Alois nije nastojao zadr ati iskljuèivi posjed konja. to onda? Ti æe i dalje konja dr ati samo za sebe. "Strah te popeti se na Ulana". Nije znao da ponuditi vla stitu ko u rapsodiji sitne boli znaèi tek tra iti sredstvo za izbjegavanje bo anskog sud a. taj razgovor . Aloisu je to bila svojevrsna glazba." "Nije. Ja e konja kad god po eli . M orat æu te moliti da mi da jahati. 12. Za to se ne bih bojala? Taj æe me konj zbaciti i slomit æu vrat. Pokazivao j e svetost gre nika." "Neæu." "Ne bojim se." "Neæe . Vrat ti je tvrd kao i glava." Sad je napokon i briznula u plaè. Znak opasnosti. Èujem prièe. Boji se da te ne zbaci. Kako se ipak malo previ e pribli io potpunom priznanju da je uistinu poèinio rodosk vrnuæe. to to tebi znaèi? Ima djevojke svud a unaokolo. Ne elim umrijeti. Pribli avajuæi se staji. Poginut æu slomljenog vrata. Ali ako ja poginem. Na oèevo iznenaðenje. jako si ti duhovit. z66 Norman Mailer Sad je do ao red na Angelu. a da ne is kusim kako je to ljubiti se. Sljedeæih je nekoliko dana Alois nastojao pozorno promatrati Ange- . no Alois mlaði je Gretu Marie uèio jahati na neosedlanom konju. ali znam to æe se desiti. Upravo suprotno. no i on se nastojao domoæi m alo bla eni tva. pripravan primi ti poruku koja mu je stizala iz tog tajanstvenog podruèja boli. Nije bio spreman odreæi se du evnih zadovoljstava koja su stizala svake veèeri. ipak je posjedovao mentalnu snagu da takve misli ponovno odagn a." "Boji se. Za to i bih? Ako nauèim jahati i ispadne da mi ide dobro. èak i onaj najgori od najgorih. "Tako si siguran u sebe. kazala je. Svatko je sposoban postati svecem. Na cijeli dan.ostoji Bog. Je li se u njihovim odajama zbivalo to nekreposno? Nije mu se dopao prizvuk to ga je razabrao u sporu koji se izmeðu djeèaka i djevojèice razvijao oko toga tko ima pravo jahati Ulana." "Je. Stalno je odbijala. i to je to.je li to voden za njeg ove u i? Jesu li oni bili u stanju izvesti takav konspirativni manevar? Za to ne bi bili? Njihova se majka time èesto slu ila. poène je tra iti i u drugima. Jednostavno". koji za takve stvari zna? Kao i veæina ljudi. Oèito je èega se ti boji . je. O tim se stvarima premalo toga razumije. Alois stariji se poèeo pitati jesu li njih dvoje veæ spavali. Alois stariji èuo je njihov razgovor. nego da se mota oko Angele. U gostionici je Alo is stariji veæ naèuo nekoliko glasina od djevojci koja se zvala Greta Marie Schmidt . puna vlastite jasnoæe. pri je nego to bi mu se iz tijela poèele vaditi iglice. Djeèak se nije mogao prestati smijati. a nisam se nikad poljubila." "Je.

"Ali djeèaci se mijenjaju. To bi ih zaposlilo. kako bi doprli do ko nica koje medvjedi nisu mogli dosegnuti. pèelarski proizvodi. sve do dana njih dana. "Mo da je tako". A. morali su s njim ne to uèiniti. pomislila je Angela. No. Stoga je Aloisu predlo ila da podignu kuæicu za pèele. Da". k oristilo bi i Aloisu mlaðem. Naèin na koji je uvlaèila bokov e. no neæe se baviti osnovnim stvarima. biti dobar poèetak. tak o grozno odvratno. Kad god bi joj se sad Alois stariji primakao. u koju bi mogli smjestiti deset ili petnaest ko nica. Lipe". reæi æe Aloisu mlaðem.da ponovim njenu mudru izreku bolje je od nikakvog. eli zaraditi novac. Pitala se za to se za nju zanima. "lip e su pèelama oduvijek bile omiljena stabla." Ideja mu se svidjela. I to kontradiktornih. veæ æe to biti ne to bolje. zakljuèio e Alois. Ako onaj plaèljivko Adolf i mrkavac Edmund ikad narastu. Angela bi klizala oko njega. Neka obitelj zna kako su se jo do prije stotinu godina pèelari penjali na visoko drveæe. kao i nama. pa se morala za ne to odluèiti. To je Aloisa uznemirilo. sve sam to rekla". Izmeðu johe i jasena. "To je bio ra iren postupak u sjevernoj panj olskoj i ju noj Francuskoj". Alois kod djevojèica A ngeline dobi nipo to nije odobravao istanèanu enstvenost." "Moram o tome razmisliti. poput njegovih rasprava u gostionici u Linzu i F ischlhamu. Suvi e je vje to dr ala razmak meðu njima. Jedna je djevojèica èak i s a ta s ocem radila. Mo da se ne to da poduzeti u tom pravcu." "Da. Ne to moraju uèiniti kako bi djeèakovu ambiciju usmjerili. "Èovjek je morao znati koje drvo odabr ati. Klara se sva usredotoèila na to. rekla je. "ali tvog sina ipak razumijem. Ako ne uèinimo ni ta. a na vidiku nije bilo nikakvog rj e enja. Pravi poslovni pothvat. kao da pazi da ga ne dotakne ni jednim dijelom tijela. To æe. uvlaèeæi bokove prema trbuhu. Mogao bi biti mladi partner. A sadnja repe mo e ispasti podjednako neuspje na. Djeca su kod Poelzlovih ne prestano umirala." "Uvijek æe biti neobuzdan". Hitler i sin. previ e je godina proveo izazivajuæi kod ljudi nelagodu snagom svog pogleda. rekao je Alois. moglo bi to biti Hitler i sinovi. Sljedeæih je nekoliki popodneva iz vi e svezaka izv ukao ne to povijesti. Ali ja ga shvaæa m. U koli je veæ èula za takve stvari. Èak bi mogao dobivati i ma li dio dobiti. Nesavr eno rje enje . i svakako. Priznajem . dostojno Der Altea. ona je u ivotu dobila jednostavnu pouku. priznala je. kako bi se pripremio za malo predavanje koje æe odr ati obitelji. "Ambiciozan je. hrasta i vrbe. breze i bukve. èasnog stabla brijesta. Ipak. Na posljetku. Naravno da æe ga uoblièiti za Aloisa mlaðeg. Toliko je od oca i majke uspjela nauèiti. kao i javora. mogao se èuti kako istièe. Ili se barem tako u kalo. kulture i drevne pèelarske tradicije. Sama si mi to tolik o puta kazala." "Razumijem ga". Njoj je najvi e briga zadavao A lois mlaði.Dvorac u umi z6y lu. Kako ga nisu mogli vratiti Poelzlovima. Nije se mogla natjerati da zavoli Aloisa mlaðeg. A to je da stalna stanja èesto nisu ugodna.zasad je pomalo neobuzdan. morala se slo iti.. Nije stoga bilo nikakvo iznenaðenje to je Angelu oèeva pozornost uznemirila. ali su njeni roditelji barem znali voljeti one koji su im preo stali. Fuj. obraæajuæi se u mislima Aloisu mlaðem. Gdje li je to samo nauèila? Klara nije dijelila njegovu zabrinutost za Angelu. Trenutaèno je na rad gledao kao na ne to nedostojno. Onda æe ubaciti malo kulture. Lo e rje enje nekog problema ponekad je stoga bolje od izostanka bilo k akvog rje enja. I ne zna to bi sa sobom. Takav æe med zadr ati najfinije aromatiène crte lipove kore. Nije to bilo samo tako. Alois se vratio svojim knjigama. dodala je. No to bi bilo tek u buduænosti. Isprièat æe prièu o neprestanoj borbi pèela i medvjeda u srednjem vijeku. Dokonost bi bila ravna tome da pusti djeèaka jurcati na kon ju uzbrdo i nizbrdo i upadati u nevolje. No s pèelama je ost vario prihvatljive rezultate. "ta pèelinja ljubav prema lipama potjeèe jo od samog kraja ne . Klara je imala pravo. odvratno." 268 Norman Mailer "Doista? Rekao bih da si puna raznih primjedbi. "Da ga uzmem za partnera? Pa ti u njega nema èak ni povjerenja. rekao je Alois.. Mu joj sljedeæeg ljeta neæe ponovno saditi krumpir To je bilo oèito.

Naprosto nije bio rjeèit poput Der Altea. kad je novosteèenu erudiciju trebalo iskoristiti za stolom. Troje mlaðe djece napola je spavalo. ako se smatra kako su i sami u stanju fino zara diti." Kako je samo pogrije io to je za predavanje odabrao ranu veèeru sredinom dana. Ne. no. koja bi se nadvila nad sve." "Posve toèno. a mladiæ se snu dio. koji je tom prigodom bio tako pohlepan da je Norman Mailer Aloisu nestalo poleta. on je z nao. Sto naglije. ti bi mogao sjediti na lijepoj hrpi novca . Kako je u to vrijeme obièno progovarao rijetko. a sasvi m je sigurno kako æe Alois stariji svaki dan naæi ne to zbog èega æe se namr titi. Sazrio je trenutak da ih napusti i ode u B eè. obrok bi se obièno konzumirao uz njegovu dubokoumnu ti inu. fosil. "Ti i ja . a ja nisam ba takav. Nije i lo dobro. "Sve to govori je sasvim toèno. no sad mu se èinilo kako bi se jedno cjelovito izlaganje Aloisa mlaðeg dojmilo. obraæajuæi se mladiæu izravno kao da mu gura prst u rebra. "Mo da æe mi otkriti o kakvim se to stvarima radi?" . Bilo j e to oèito. No. a i Alois mlaði. Da. I dopusti da ka em kako se zgodni mladi tipovi poput tebe mogu o eniti dobrom prilikom. Rado bi se s nama udru io." Alois je dubokoumno klimao glavom ne bi li prikrio uzrujanost. Vjeruj mi.i ona je s roditeljima bila u crkvi. koji je jo ne to zanimanja i pokazivao." "Da". Posebno stoga to si prilièno sposoban razluèiti ono bitno. prije gotovo pet tisuæa godina. Klari nije oprostio to je pro li tjedan bila tako gruba pr ema njemu. rekao je. Sjeverno od nas." Oklijevao je. Mo da je glavu napunio prevelikom kolièinom znanja. gore u Njemaèkoj. To me navodi n a pomisao da bismo mogli proæi vrlo povoljno. stao prièati o novcu koji bi mogli zaraditi ako bi se udru ili. moæi æe birati iz eðu nekoliko vrlo pristojnih prilika. svaki dan raditi s ta dva starca. Za nekoliko bi godina ti mogao posta ti imuæan mladiæ. Saæe vi e od dva i pol metra. odustao je nedugo po to se u predavanje upustio. rekao je Alois." I tu je stigao do prepreke koja je meðu njima stajala poput ograde. ka o da Klari eli predbaciti to bi jutro provela u crkvi. Te su slatke rijeèi bile tako bremenite prijevarom. Tog jutra nije mogao doæi do Grete Marie . oèe. Kla ra je neprekidno odobravajuæi klimala. Mogu kazati kako sam ja za tvoje nadar enosti pun po tovanja. polako je kopnio. Ovo sad nije bilo isto." Dvorac u umi 269 Spremio se tijekom nedjeljne rane veèere isprazniti cijela spremi ta novih informaci ja. rekao je naposljetku Aloisu mlaðem. I skoèio je." Popodnevno je sunce bilo jako. koje je moglo biti veæe od bilo kojeg èovjeka koji je ikada ivio. I sam o njo j èesto razmi ljam. Sad æe to morati odmah ponoviti i to tako da progovori otvoreno. Alois stariji je morao obuzdati zlovolju. Kakva bi to samo radost bila. ali je na neki naèi n i bilo. Mogao bi prièa ti i o Bassarima u Senegalu i o Mbutima iz ume Ituri. Do ao sam do odreðenih zakljuèaka. "Ti". Radilo se o ivici i obojica su mogla pasti. Obraditi i Grke i Rimljane. a Angela je klimala s izrazo m lica koji je prizivao jade iz kolske uèionice. Raditi za oca? Biti tri godine rob? Previ e ga je dobrih stvari èekalo. "cijenim tvoju brigu za moju buduænost. Djeèak nije volio razmi ljati dok jede.hajdemo se pro etati. neæe joj to nikad zaboraviti. A pèele su u to vrijeme i te kak o dobro znale graditi saæe. Govori jer zna za to si nadaren.olitskog razdoblja. "to je prvi korak da se èovjek odluèi oko zaposlenja. Jo je uvijek u nosnicama osjeæao Der Alteov miris. Nije li bio ba poput oca? Alois ga nije odveo daleko od kuæe. tijekom sljedeæe tri godine ! Der Alte æe davati mno tvo tajnih signala koji bi ocu mogli zapeti za oko. Ja sam nadaren za dru ge stvari. nedavno su prona li jed no saæe. vrlo imuæan. Tako mi se barem èini. Nakon tri godine marljivog rada. Nevje rojatno. posjeo ga je na klupu blizu ko nica i umjesto etn je. to bolje. pa je posjetio Der Altea. a navoðenje svih u njemu obuh vaæenih zemalja moglo bi dostajati da se kod sina potakne i po tovanje. Veæ je ne to i natuknuo. Juèer je prvi pu t natjerao Ulana na skok. kao i lovcima na med u ju nom Sudanu. da. dovoljno dugo da ponovi: "On o to govori vrijedi za nekog poput tebe. Znao je da mora skoèiti. "Mogli bismo èak u kljuèiti i Der Altea... "Dragi i po tovani oèe". No. to su prona li. no nije ba mogao razluèiti je li odobravala nj egovim rijeèima ili savijaèi od jabuka koju je ispekla.

I sam si to rekao." Sad je Alois posegnuo u svoju prièuvu najveæih ivotnih mudrosti. Posebno ako im nema ponuditi ni ta osim toga. ba i ne. pa je dopustio da mu op asna æud. uvijek mi se èini kako bih za ivot zaraðiv o na taj naèin. pjevati. kazao je. ti do svojih ena doðe . danas sam imao malu nez godu'. To bi bilo kao natjerati konja na mnogo vi i skok." "Po tujem naporan rad". Dopusti da i njega ukljuèim u na razgovor. koliko god da je glup. " eli li reæi kako te rad na gazdinstvu ne privlaèi?" pitao je Alois stariji. n go zrak." "Nisam siguran kako razumije to sam mislio reæi. Aloisa mlaðeg je udario postrance ak om u glavu. Predviðam kako æe nam se pokazati vrlo unosnim. Ti ima krasnu djecu." "To se de ava.n eèuveno. s du nim po tovanjem. A ti ne zna . "a ti si drugaèiji. Opljaèkao bi nas do gole ko e. kazao je ocu. A moja majka umre. I o Der Alteu. Kao da mu je krv tra ila ne samo da govori. stalno te bodu. veæ i da oca bude spreman uvr ijediti." U tom se èasu odluèio zagledati ocu u oèi." "Oèe. Govorim o malim stvorenjima koje lete njime." "Sto to prièa ? Zar mi se ruga kao pèelaru?" "Pa. ali nije skrenuo pogled. Ne tra im od tebe da obraðuje zemlju. No. Govoriti kako æe djeca koju bi mogao imati biti ru na . Ono to zna je zastarjelo. "Mora se s time pomirit i". a onda æu morati gledati unuke ru ne poput tvojih djevojaka. da. a onda zaboravi . Alois mladi se razbjesnio. Ocu bi ostalo . Stalno." Njegov je otac ponovno klimnuo glav om. poput njegove æudi. Nisi Norman Mailer stekao nikakvu naobrazbu. "vidio sam te na djelu. "Moram govoriti istinu. Nema novca. "nismo spremni za Der Altea. Za to? Mo da misle kako æe im se posreæiti doæi do mu a koji je lijen kao i on Mo da i hoæe. zapovjedio bih mu da ne ustaje. M ogu zakljuèiti samo jedno. Èak se i Johann Poelzl. Kakva je to tek glupost! Predugo sam ivio s tim smrdljivim i trulim vijestima. "ali ne i onu vrstu koja nala e da èov jek vodi gazdinstvo. da mu se povisio glas. "Sine. "Da". "Da. Da nam je mladi Alois bio klijent. U ovom poslu se to de ava. Ljudi te mora ju po tovati. Izravan osjeæaj eg zaltacije. Èovjek koji se u ivotu nastoji probiti samo p rièom. Æud je provalila van. kako ti vodi gazdinstvo. rekao je Alois mlaði. a ti æe morati aditi na gazdinstvu njihovog oca. Nije to za mene. pripravan sam te uputiti u tajnu koja æe ti u tedjeti nekoliko godina. trajan odnos izmeðu dvojice ozbiljnih ljudi naporan rad."Rekao bih kako imam dara raditi s ljudima. Strah koji je prikrivao sad je izletio van. ja sam glup? I o tome prièa ti. a onda æe ti se. ostav i bez svoje vrijedne mirnoæe. To je istina. Velika je pogre ka bila reæi to mu le i na srcu. Bila je to hrabra odluka. i oni koji znaju kako se to radi mogu kazati: 'O. Pun si uboda. smijati iza leða. Misli li kako æe do novca doæi prièom? To su besmi lice. Mladiæ koji se cijeli ivot bavi zemljoradnjom po mom mi ljenju p ostane glup poput zemlje. o da. mislim da mi se vi e sviða prièati s ljudima. dovoljno jako da ga sru i. ne sla em se. On o tome zna vi e od nas." "Jest. "Deèko". Ako te ne po tuju." Dvorac u umi "Ali ne bi i ao ba tako daleko da ka e kako ti na e malo pèelarstvo nije nimalo privlaèno "Volim okus meda. Mo da i vi e od toga. "Kad razmi ljam to bih u buduænosti radio." Alois je tu izgubio ivce. Jedini je odgovor za to si nam lagao i poku ao krivotvoriti pismo to to si uistinu idiot. koji si propao u koli? A potom o tome lagao. jadni moj deèko. Svoje sljedeæe rijeèi gotovo je otpjevao. pojebe ih." "Dakle." Otac je reagirao br e nego je stigao promisliti." Oti ao je predaleko. koju se uvijek u sebi silio dr ati pod kljuèem izbije na povr inu. "nisi se opremio za odlazak u svijet. nego slu ati na e pèele. obièan je hoh tapler. A zna li za to?" Dj eèak je sad tako ubrzano disao. Znao je to. rekao je sinu. Radeæi s ljudima. Jedini je temelj za èvrst. Ne privlaèi me. Sad vi e nije bilo pomoæi. smijat æe se oni s tobom." "Da"." V ratilo mu se prosvjetljenje koje je do ivio preskaèuæi ivicu s Ulanom. odgovorio je Alois mlaði. Ljude se ne mo e predugo armirati. zna baviti poljo privredom. ali kad si ti u pitanju. Sve to ti zna jest kako navesti tvoje seljanèice da ti pred nosom ma u sisama i ra ire noge.

a miri s Klarine savijaèe od jabuka i tao iz nosnica. Iste æu mu slike uvijek iznova vraæati u glavu. Jer se ða voli na takve krike brzo sjate. Ne kao na klijenta. no prihvatiti pomoæ Dvorac u umi 273 pri ustajanju od mladiæa s otvorenom bubuljicom na licu i zametkom idiotskih smeðih brèiæa? Kako mu je izbilo tek nekoliko slaba nih dlaèica. Pozornost sam obratio na Adi-ja. tijekom Drugog svjetskog rata. Adolf Hitler je i dalje ostao uvjeren kak o je gotovo na smrt pretuèen. u sto eru za . dok mu se podizao eludac. Vidio je oca kako mladog Aloisa pre bija na mrtvo ime. Dotakao sam joj misli. pr eklinjala ga. Bila je nedjelja. Adi je vidio kako otac tetura u umu. Alois zbog toga nije mogao disati. s rep ertoarom strahovito prodorne vriske. hranu. "pa æu ti ostati du na. A kad se Alois mladi poèeo micati. ostala je uvjerena kako smo joj izravno odgovorili. jer je vidio oca kako se ispru io na tlu. Èuo ga je stenjati zavidno ispunjen jadom.u blizini nije bilo ni traga kand elima. No. sad se stala moliti izravno nama. iako je z nala kako to nije pametno. izmet. nego ga je boljela i glava. Znajuæi da mu se ivot na ao na raskri ju. Èim se Alois mlaði stao micati. I to bi bilo dosta o Aloisu starijem. Pomislila je da je Alois mlaði mrtav. Sad je veæ iz kuæe stigla i Klara i preklinjala Aloisa da prestane. preklinjala je." I tako smo odsad mogli raèunati na nju. bila je olièenje odgovornosti. Rana veèera mu se dizala i sp u tala po drijelu. Dovoljno je neugodno bilo naæi se na zemlji. ba kad mu se eludac prestao podizati. Ru enje za ru enje. Èesto bi noæu. Ocu je kazala da se s djeèakom zbli i. kako nisam imao nikakvog nadzora. Ne samo da je osjeæao bol u rukama i nogama.nisam u um uspio utis nuti jasan prizor kako i on le i gotovo na samrti nakon oèevih batina. Mete je pojaèavao i Adi. taj je brk sam po sebi bio uvr eda. Naricala je. Kakva bi od nje ispala opatica! Najznaèajniji dobitak ostvarili smo kod Adija.breme krivnje. Djeèak je i zbacio sve. A Klara je bila ranjiva. a otac æe mu ostatak ivota provesti u z atvoru. dopro d o srca. zazvala je Vraga. Nisam mogao zanemariti tako izravnu priliku da se poslu im s nekoliko svojih sposobnosti. Napola se obeznanio od straha da æe mu se otac vra titi i njega isto tako prebiti na mrtvo ime. Zbog tog je osjetila da joj je du a osakaæena i ispunio ju je al zbog boli koju je sa d sigurno nanosila Bogu. Le ao je nepomièan na zemlji. pogrije io je i pomogao ocu da ustane. No. sve dok mu . a Klar a je i dalje vri tala. te promjene nisu nikad cjelovite i trenutaène. sad smo barem stekli nekakav njen udjel. koji si je dao odu ka. Èinilo mu se da je uprav o ustao s tla na kojem je tako pretuèen. Alois se zaletio na oca. Zapao ju je sav jad odgovornosti za prisegu o kojoj nem a pogaðanja. Te æu batine urezati Adiju u sjeæanje. "O moj Bo e". dok je djeèak le ao na tlu. Na alost. na vrhuncu moæi. Pored nje nije bilo njenog anðela èuvara . ba ona.uzev i u obzir da je bio siguran kako æe to pretrpjeti i on èim se otac vrati . na to ga je Alois nastavio tuæi akama. Za razliku od mnogih s kojima trgujemo. poput starca. No sad je. "ne mogu vje rovati to si to dopustio!" Ukazala mi se rijetka prilika. U svojoj starijoj dobi. jer se Alois mlaði vi e nije micao. A bila je pravi dobitak. uspjela je uzvik-nuti. Doèekao sam svoj trenutak. Anðeli èesto pobjegnu od ljudi koji preglasno vri te .zn aju koliko su nam oni u tom èasu blizu i èini im se da smo im brojèano nadmoæni. Morao je . Buduæi da je iz dotada njeg iskustva znala kako veæina moli tvi Bogu ostane neusli ana. shvatio kak o se ne mo e vratiti u kuæu. Samo nam je predala du u . Mislila je kako oplakuje mrtvog. u umi. uhvatio ga za noge i isto tako sru io. Ona je za sve kriva. osjetio je nemjerljiv u as. no u Fischlhamu æe ne to veæ pronaæi. "Spasi djeèaku ivot ". urin.-Sto je bilo dobro. Odmah nakon to ga je oborio s nogu. Stoga mu je Alois mlaði pomogao ustati. pa mu se 2-74 Norman Mailer èinilo da mora izbaciti tu topovsku kuglu iz jednjaka. Stao je udarati Aloisa mlaðeg dok ovaj nije pao na koljena. Morao je ne to popiti. Samo pobo ni mogu povjerovati da Vrag ima takve moæi. koju bi djeèak godinama mogao musti.

pre ao i zadnje brdo te ugledao rume ne odsjaje po ara niti deset metara od svojih ulaznih vrata. Otac mi je bio fin. Potpuno svjestan vlastitog dostojanstva. bio bi zahvalio.rusku frontu u istoènoj Pruskoj. mislim da otac sina ne bi smio prebiti tako do smrti . "Naravno. batine sam zaslu io". Od epao je preko polja i do zalaska sunca popio vi e od tri litre piva. znao je o svom djetinjstvu prièati prièe od kojih bi slu ateljima zasuzile oèi. Majka je. Vrijedilo je. Te noæi nije bilo vjetra. a za to je potr ebna preciznost ravna skidanju stare tetova e kako bi se prekrila novom. no od tri Lang2. S vremena na vri jeme sam se i dalje trudio uèvrstiti temelj te potpune la i. Izrekao sam mu grozne stvari. koliko se sjeæam. uspio je prijeæi prvo brdo na putu iz Fischlhama. kao to sam rekao.bilo je malo preblizu. A to se nije sve slo ilo odjednom. Koljeno mu je pulsiralo od prvog pada. najgore od svih veèeri. taj dogaðaj za stolom preprièavao tajnicama nakon veèe re u blagovaonici. a gla va mu je bila kakvih petnaest centimetara od monumentalne kravlje balege. uspio nekako doæi do dovoljno piva da na njega bazdi s dva m etra udaljenosti. Posljednji je crni talog meda ispu tao miris o tar poput katara u drijelu. Da je vjerovao u providnost. no u predgraðu se mjesta nala zila kuæa u èijoj se ostavi mogla naruèiti krigla piva. Moje je umijeæe bilo zamjena stvarnog sjeæanja la nim. Alois dotad nije posjetio tu oazu. proces koji teèe polagano i trebalo mi je mnogo godina da tu specifiènu osobinu njegove psihe pretvorim u potpuno usposta vljenu. Bila je sasvim ispod razine za koju je smatra o da je u svom slobodnom vremenu treba dr ati ugledan umirovljeni krunin slu benik. . da." Sebe se sjeæao kao hrabrog. poput ljuski pèela iz ko nica.veèer je tek pala i na nebu je jo bilo ne to svjetla. Jer je Ma estro èesto isticao posao koji sam u toj stvari obavio: "Nema boljeg naèina da se os iguraju usluge visoko pozicioniranog politièkog vode". S istine je mogao skinuti tek najtanji sloj. poput Aloisa mlaðeg.po t o se improviziranim poèinkom pristojno odmorio. Mo da je ranije i plakala. a uskoro i drugo. taj savr eni k amen temeljac la i koji sam mu polo io u one slojeve mozga u kojima se sjeæanje èvrsto g rli s laganjem.kad je naprosto morao ne to popiti. od eksplozivnih uèinaka srd be ga je boljela glava. "od te metode . Kao odrastao èovjek. ta mi je izmi ljotina omoguæila razviti Adijevu buduæu nesposobnost govoriti isti nu. osim jadnih des etaka tisuæa koje su se ispr ile u mikroskopski èips. jer je sad . Batine sam sigurno zasl u io. bio je spreman otiæi u smrt vjerujuæi da govori istinu kad prièa kako ga je otac pretukao na mrtvo ime. bio je to i jedan od onih nekoliko puta u ivotu . vi eslojnu la ljivost. a pèelama nije bilo ni traga. no dobro je da to nije uèinio. to je sigurno spasilo kuæu. tako stra ne rijeèi da ih ne mogu ponoviti." Da. ili je potpuno izokrenuti. Austrija nac koji je bio pravi Nijemac. Vjeroj atno sam te te ke batine zaslu io. Tako me jak o voljela. No. su protstavljao se on ocu. mila moja majka. tovi e. pristojan èovjek. Aloisu je sve bilo jasno. Kosa mu je bila èista. Gostionica u Fischlhamu bila je nedjeljom zatvorena. velièine e ira.veæ je pro lo deset sati . "Èini mi se da me zato morao istuæi. Nije se uvaljao u balegu. Dvorac u umi 275 Dobar rad na klijentu je. razvio je umijeæe laganja dovoljno istanèano da zadovolji i najmanje potrebe. dok bi im srca ispunila istinska tuga. Bio je rjeèit. Nije mu trebala pomoæ da se vrati kuæi.to si je neprestano ponavlja o . ali je potom m orao leæi na pa njak kako bi malo odspavao. "Ocu sam stvarao velike probleme. Do poèetka svoje politièke karijere. no sad je veæ imala bistre i suhe oèi.76 Norman Mailer strothove ko nice ostao je samo pepeo. Ipak. jer je te. Doèekala ga je Klara. a peklo srce. Probudio se nekoliko sati poslije. jak. Ne smiju biti u stanju razlikovati neke la i od istine. bila izvan sebe. Bilo je ponuda. Od velike su nam koristi kad èak ni ne znaju da la u. kazao bi nam. jer je njihovim potrebama neistina od tako presudne va n osti. kazao bi. Dio eninog srca sigurno je slomio zauvijek. Zidovi njegove kuæe odisali su zap anjujuæim ozraèjem turobnosti. ali ih je odbio ." 14.

Adi. Djeèak je odjurio na konju i do mraka se nije vraæao. Zavijao je tako estoko da je umalo ustala da vidi to se de ava. vagati kutije. Ni ta se. jedva pola sata prije. a sijeno prodao u Fischlhamu. Jedan od instinkata koje sam razvio jest prepoznati kad su ljudi koje prouèavam spremni pro laziti kroz brze promjene. Uzeo je nadnièara da mu pomogne pokositi pa njake.priznala je kako su ga se tad veæ bojali. Nije trebalo tra iti m aticu. Za vi e od toga nedostajao im je mu karac. tugovao bi za pèelama bez kojih je ostao i sanjario kako bi. A djeèak s e neæe vratiti. procjenjivati koliko je starih pèela uginulo. koji mu je sad bio omiljeno mjesto za sjedenje u umi.Isprièala mu je sve. Osim u prigodama kad nas Maestro r asporedi na boji ta na kojima se mo e oblikovati povijest. kad se Alois vratio kuæi. Kad je bio u Linzu. jednog mu je poslijepodneva potkraj ljeta kroz neki venti l u mozgu pro ao gorèi okus alovanja. razmi ljati da li da ponovno stavi mre u da zaprijeèi pristup pticama. ali nisam ih izgubio svojom krivnjom." 7~7Q z8o Norman Mailer U toj fazi obitelji Hitler vi e nisam morao posveæivati svakodnevnu pozornost. i tu bi slu ao ptice. Otkos je balirao. Alois stariji èesto bi kasno popodne oti ao stazom kojom se i djeèak poslu io one noæi kad se otisnuo na put u Linz. Meni je mirno ljeto obitelji Hitler pr o lo kao da sam ga prespavao. Bio je gotov." Adi se istovremeno smijao i plakao. KNJIGA DESETA Po tovanje i strah i. U Haf eldu æe ostati dok iz njega ne odu. No. Sigurno je pokupio svoju odjeæu. "Sve ih je zapalio. Svoje sam pèele volio. prive zao konju za sedlo i odjurio. konja i djeèaka progonio kroz umu. Odmarajuæi se na ostacima nekoæ plemenitog hrasta. niti je morao raèunati koliko hrane mora zajednicama ostaviti u posezoni. dok se udaljavao kasom. bi li dobio koliko je za njega platio? Ili bi moguæi kupac uvidio da se veæ poèelo zanema rivati? Tome je poèeo poklanjati najveæi dio pozornosti. Je li si ostavio neku moguænost za povratak? Njoj se èinilo da nije. tad se prestao glasati. Dok je sjedio uz panj. Nakon toga im se Alois mladi vi e nije javljao. Kako se vi e nije morao brinuti zbog ko ni ca. da se te nedjelje vratio dovoljno rano. nesiguran radi li se o u asnom dogaða ju ili o jo jednom èinu velièanstvenog spaljivanja. Ako bi ga prodao. Zaèula se konjska njiska. ne uvlaèi . k ad je mladi Alois opet odjurio. Alois stariji do ao bi do starog panja. drhtati na pomisao o upadu mi eva. Istinu govoreæi. a potom jo i vi e za onim to se navesti nije dalo . mi na taj naèin mjerimo Vrijeme. nije bilo straha da æe se pèele poèeti rojiti negdje drugdje. Pas je. pojavili su se plamenovi. jurcao je stalno od kuæe do ko nica. Spartaner je poèe o tuliti. a to je znaèilo bacati vjedra vode n a zidove kuæe najbli e plamenu. Alois stariji je doznao kako je Ulan prodan trgovcu konjima u pola cijene. I tako je ljeto prolazilo. otrovao je Spartanera. dok si ne naðe posao. U kolovozu je stiglo pismo. No. Klara i Angela poku ale su napraviti to se dalo. pa je u sebi kazao: "Osjeæam olak anje to se vi e n oram brinuti. Kerozinom!" vikao je Adi. nasuprot fazi u kojoj su praktièno nepomièni. Nije morao pratiti zdravlje ko nica. a da ih jo nisu zamijenile nov oroðene. ili se barem pretvarali . svezao je u zave ljaj. Èak su uhvatile i zadnje zvukove Ulanovih kopita. Poèeo se pomalo brinuti i koliko mu gazdinstvo u stvari vrijedi. mozgati jesu li skupljaèice skupile dovolj no peludi kako bi pèele imale dovoljno bjelanèevina da prezime.poput teneta. To me i nije pretjerano zaokupljalo. "Znam. zakljuèio je. Svi su spavali. Isto kako j e veæ bilo. P rije nego to je oti ao. iv poput srndaæa u bijegu. Alois je zato vrijeme bio zarobljen pod pokrovom duge i prozaiène meditacije. Malo sam se bio posvetio i drugim klijentima. ne ispu tajuæi ni jednu pojedinost. vodimo refleksivan ivot. Èak ni Lanstrothove kutije nije trebalo premazivati novim slojem boje. I nama su potrebna neplodonosna razdoblja. veæ bi o uginuo. Minutu poslije. Gotovo je istog èasa shvatila to se zbiva. samo je malo zacvilio . to bi mlaðem moglo biti dovoljno za ivot u Beèu. Ta je fantazija bila dio dugog ljeta u kojem je alovao za svim t o je mogao navesti pod izgubljeno. kad su se veæ ponadali kako su sigurni.

suznih oèiju. Sve se svodilo na to da æe imanje morati prodati. Tamo je èovjek barem mogao otiæi na piæe s pametnim ljudima. Nikakvo èudo da ti ne ide poljoprivreda. Nakon toga se u pismu tvrdilo kako æe se sin jednog dana proslaviti. Ostatak je bio jo i gori. kako sam doznao. ili. Imanje koje se ne obraðuje . Èak se i zastidjela. dok æe s e otac okretati u grobu.tako neprimjetno poput prvih znakova nebrige. "Ako eli da se vrati.81 Ekonomski su èimbenici (koje je stalno izraèunavao na zasebnim listovima papira. Kako bilo. Aloisova je najveæa briga bila da se ne privikne na nerad. no ipak je prevladao osjeæaj du nosti. Nekoliko dana poslije. Uz to.bez obzira na to koliko se urednim dr alo kuæu. Èak je tu temu naèeo i u razgovoru s Klarom. U povrtnjaku nije radio ni ta. Alois mlaði je na takve trule ideje mogao doæi samo slu ajuæi Johanna Poelzla. napola idov . Zbog toga bi mogao osvanuti èas kad æe odluèiti da je odlazak u bijednu gostionicu u F ischlhamu preskup. na izvitoperen naèin. Dok je pisao. "Ti si gro zan poljoprivrednik. te su se u asne rijeèi Klari morale predoèiti. Ti si. No. kako sjedi na oskudnom poljskom le aju. K ako u tu zamisao nije morao uistinu i vjerovati. ja ti neæu stajati na putu. bio nepodno lj iv. do takve drame neæe doæi. ako uistinu eli da se vrati. iz Beèa je stiglo pismo bez adres e po iljatelja. "Ubio si mi majku. no izvornik je. pèelarski proizvodi. kad smo veæ kod toga. Nedostajao mu je Linz. to je èovjek manje radio. jer da jest. Nije mu se èinilo da im treba novi pas. A jedva da se i sjetio krijumèara koji je ivio s druge strane Fischlhama. Alois stariji stao je ponovno razmi ljati o tvrtki Hitler i sinovi. To bi svaku povredu ponosa jo i podvostruèilo. Znao je da do toga neæe doæi brzo. nije mu mogla oprostiti to se one u asne veèeri pokazao bespomoænim pijancem. Mal i je djeliæ Aloisa i dalje u snu trèao uzbrdo. postao sladi nego prije. Nekad sam mislila da ba zbog toga ne ide u crkvu. veæ bi to dosad jako dobro znao." A u pismu je bilo tako puno pravopisni h pogre aka da ga je Alois stariji. Bilo mu je kao da ima amputiranu podlakticu èiji su ivèani zavr." Bio je ogorèen. to se odmah ponadala kako ga neæe pronaæi. vi e vremena trebalo da se ne to naprav i. Nekoæ bi ga èak i nekoliko minuta u kojima ne bi ni ta radio nepogre ivo uzrujalo. Sad se sam sebi èinio pretjera no zadovoljnim to promatra kako putuju oblaci. Dvorac u umi 2. staju i dvori te .eci i dalje ivi. izrazito protiv svoje volje. Takav je spokoj mogao ispasti skup. morao prepisati u èisto pr ije nego to se usudio pokazati ga Klari.naroèito one koji nisu zahtijevali mu ku snagu. Razmi l jao je da kupi novog psa. Ona je cijelo ljeto osjeæala prilièan i dos ljedan odmak od mu a. mij enjajuæi i olovke) upuæivali da æe on i Klara. A kad se samo sjeti kako je djeèak uvijek bio dobar govornik. Kao da mu njegove nezasijane njive pr edbacuju. ruka mu se jako Norman Mailer tresla. Kako mladog Aloisa vi e nije bilo.mo da vi e nikad neæe odavati zadovoljavajuæi dojam. Alois nije mogao vjerovati onom to je proèitao. prije ili k asnije morati svakog tromjeseèja potro iti vi e od njegove mirovine. Sad mu se i taj fan tomski prijestupnik èinio jako udaljenim. nije se v i e morao bojati da ga negdje u susjedstvu vreba razjareni otac. umjesto toga je pregledao premaz boje na pseæoj kuæici jad nog uginulog Spartanera i zakljuèio kako se jo neæe poèeti lju titi na ljetnoj vruæini. poèeo se kajati zbog Aloisa mlaðeg. Morao je prihvati ti èinjenicu. Tih je dana. Kazala je tek: "Ta mi pomisa o nije naroèito zasmetala. prepun mrlja od tinte i sintaktièkih pogre aka. Iako godinama nije bio tako opu ten . poèelo ga je kopkati to veæinu poslova prepu ta enama ." Ta se fraza nekoliko puta ponav ljala. Tog pobo nog licemjera! Klara je razgovor ipak skretala podalje od Poelzla. Na vratima mu se neæe pojaviti roditelj Grete Marie Schmidt . kako lebd i kolut dima cigare. Kakvo neu krotivo èuvstvo! Je li njemu kao ocu bilo priroðeno da sinu oprosti? A to ako je i Al oisa mlaðeg obuzela gri nja savjesti? Nije mogao podnijeti pomisao na tog djeèaka samo g u sirotinjskoj sobici. ma koliko pazili na tro kove. san mu je. Barem ne potencijalnom kupcu.mogao je biti zahvalan to odreðena mlada dama nije ostala trudna." Tako mu je kazala. a razlog je za to jasan. Osjeæala je da mu je ta ko du na reæi. otrovno pismo. "Nije ti smetalo to si mislila da za mu a ima polu-Zidova?" . zbog stida nad sinom.

Èitatelj se mo da sjeæa kako sam se. kad mu je na pamet pao Johann Poelzl. Tijekom tog razdoblja. Edmunda i Paule. Tako je èula. "Pomisao da sam ja polu. kao Dieter. pa sam Himmleru izvor svoje informacije mogao objasniti samo tako to æu mu servirati izmi lj enu prièu. U Posebnom odjelu IV-2a morali smo. Bilo je jasno."Kako bi mi to moglo smetati? Aloise. Kad mu je bilo est godina. Tom je tipu zbog toga ostala ru na nju ka.k oristeæi ljudsko svjedoèenje. znaèilo da nisam u moguænosti o tkriti joj izvor. eljela sam da pre ive. Tako sam nauèila." "Ali je uopæe nisam idov". "Zbog toga mi je bilo drago to ima idovske krvi. bez obzira na to koliko bila potisnuta. T o da je Johann Nepomuk bio stvarni Aloisov otac saznao sam pomoæu informacije koju sam jednom dobio izravno od Maestra. Ja sam njegov sin. ukoliko to udjel ba ne zahtij eva. pojavio u liku pripadnika SS-a. informacije morao prikupljati na naèin koji je Heiniju bio prihvatljiv . kao i u bilo kojoj drugoj obavje tajnoj organizaciji. Mo da su ih radili i ona i Alois . Mogu r eæi kako inaèe za takvim potpunim ugraðivanjem ne pose emo. Onda se nastavio smijati da poka e kako to nije uzeo k srcu. Naravno. Kad me sljedeæi put neki djeèak nazvao idovom. rekao je Alois. Heinricha Himmlera u takvo to ne bih mogao uvjeriti. to je. kad sam se kao pripovjedaè ovog romana predstavio. To je bilo to." Dobio je glavobolju. A Alois. Izrijekom je rekao kako zna tko mi je otac.ne bi li to moglo biti tako? A idove je pratio glas da su inteligentni. Tebi sam pravi stric. spreman sam ustvrditi kako nam sjeæanja. ipak slu e. Tako sam. kredibilnost odr avati barem na internoj razini. naravno. nisam bio siguran to je is tina. Uvijek sam se brinula zbog na e djece. Tad nam padnu i demonske moæi. godine u Grazu proveo istragu o Hit-lerovom djedu. ba rem kao vodièi. Zato sam. "O tome nema govora. 1938. "I ti si svih ti h godina mislila suprotno?" Dvorac u umi Z83 Klimnula je glavom. Moramo postati simula krum èovjeka. Sad je tek ostala zbunjena." Alois se stao smijati kad se prisje tio." Nije mogla spri jeèiti suze u oèima . kako bih osigurao kredib ilitet. vi e mi se èinilo kako sam je jednom veæ znao . Naravno. iznenadnu i estoku.ne t ako izravno. Na svoj sam tro ak ivio i funkcionirao unutar njega. O tome se prièalo u Stro nesu i Spitalu. dobro sam ga tresnuo po licu i slomio mu nos. Nije ni morao ni ta v i e kazati.idov nikad te nije smetala?" ponovio je. Iako sam znao kako Hitler nije idov. uvijek si govorio kako je èovjek koji mrzi Z idove nekulturan. èije 284 Norman Mailer se postojanje obeshrabruje.naroèito sad. potk raj tridesetih godina dvadesetog stoljeæa. Èinilo mi se da bi to moglo ojaèati krv na eg Adolfa. Nije znala je li joj laknulo. To sam doista i bio. kad se prisjetila glavnog uzroka svojih rijeka suz a. "On mi je". Uvijek bi se kradom uzbudila kad bi pomislila da je udata za èovjeka takve krvi. do lo mu je da od stare ptièurine sku ha juhu. . No. A onda je rekao. Ne na takav naèin . "takvu informaciju natuknuo. Vratila su mu se stara sjeæanja na najrani ja zadirkivanja u koli. Jer za to plaæamo izravnu osobnu cijenu. "a taj èovjek nije idov". a da ne otkrijem svoj izvor. Moramo se odreæi poticaja koji nam don osi ivot u vi e raznih svijesti. To je mogao znati samo na jedan naèin. 2. Zidovi s u u krevetu radili zabranjene stvari. bio sam ugraðen u tijelo odreðenog èasnika SS -a koji se zvao Dieter.to znaèi da je Maestro sigurno odav no zakljuèio kako svojim vragovima mora ukinuti moguænost sjeæanja ako u svom dijelu s vijeta eli odr avati red." "On ti je to rekao? Ba tim rijeèima?" Svog je djeda Johanna Ne-pomuka dovoljno dobr o poznavala da zna kako on takvo to nikad ne bi izgovorio." "Ali to ne znaèi da sam zbog toga idov. To je takoðer èula. nije to bilo ba tako jednostavno. ili se treba razoèarati. Zidove nije primjereno mrziti. Stari Johann Nepomuk jedn om mi je isprièao tko sam. Godine 1938. To je znak slab og obrazovanja. "Nije. rekao je.

pa je uspio izdati nekoliko nared .Ovu sam relevantnu primjedbu iznio zato to je pitanje ima li Alois idovske krvi op et iznenada osvanulo. s Fanni je postupa o lo e. A to je prouzroèilo i manjak stege kod njega samog. velikog i dobrog kralja. godine okonèati ivot. Srd ba mo e. Ostala je bez pretpostavke kojoj se dugo radovala." Ne mogu s autoritetom govoriti u ime vragova koji imaju lijeènièku diplomu. potpuno privatno.idovi su znali kako pre ivjeti. no reæi æu k ako je moguæe da je karcinom koji æe Klari 1908. be z obzira na to jesu li bili bliski. ona bi Aloisa mlaðeg ubila. Tek je na p rvo jutarnje svjetlo . No. Veliki doprinos nesanici. Kako je bilo izvjesno da su sva njena djeca s Aloisom jednu èetvrtinu id ovi. za èije se zdravlje svake veèeri molil a. sada je morao ustati. u sebi -as kim bi o tome i mogla razgo varati? . U tom je smislu ulazio u najgoru kategoriju ljudi .srce æe mu na dan Poelzlove smrti poskoèiti . Samo to je znala da ne mo e. razgovor s Klarom izazvao je u njemu takvu oluju da nije mog ao ostati u krevetu. da. naposljetku. to neæe biti zbog kakvog konzervansa koji im teèe venama. pri èemu je. a p otom nareðeno provodio u Carinskoj upravi. nego uvijek k drugima. Njemu je te noæi srd bu uveæavala èinjenica to je izdao sam sebe. A Aloisu mlaðem ipak nije uspio usaditi ni ta od tog smisla za po tovanje. Bijes na Johanna Poelzla uskoro æe ipak splasnuti i prijeæi u ne to to se mo e nazvati prijezirom. Kako je mogla prihvatiti zamisao da se Aloisa mlaðeg pozove na povratak? Le ala je u krevetu slu ajuæi Aloisa starijeg kako lupka po podu dok lije e i uskoro je i nju obuzela srd ba. èula grozne prièe . Obuzela ga je srd ba. odnosno u grudima. No. o kojima je od prij atelja i rodbine. lijepog. a za njim i Edmund i Paula. Bit je tog zadovoljstva srd bu nipo to ne usmjeravati prema se bi. Ako je ne to za idove vjerovala (a ne bi mogla reæi da je punokrvnog ido va ikad upoznala) bilo bi to da.tmurno svjetlo. Klara je znala kako æe za to morati platiti. ponuditi isti hranjivi osjeæaj vlastite ispr avnosti kakav obiènijim prigodama na raspolaganju stoji najveæim licemjerima meðu ljud ima koji idu u crkvu. mo da te jadne noæi sna no zakoraèio naprijed. jekt takve velike antipatije. èak i od duæand ije. tako lo e da nije mogao biti strog prema njenom potomstvu. Sad je to pouzdanje naru eno. Neki su èak bili i bogati! Klaru bi se uv ijek zbog toga dojmilo. vjerovala je kako je njeno zadnje troje djece time dobilo bolju priliku za pre ivljavanje. To mu je pokvarilo svu onu radost koja se u srd bi takoðer podrazumijeva. te je noæi Alois bio srdit zbog posljedica vlastiti h postupaka. No. utjelovljenje napornog rada i stege. pleme nitog. Adolf je pre ivio. uspio oboje odr ati budnima. obuæi se. po tovao je Franju Josipa. Kad bi bil o moguæe. poku ati zaspati na podu. do kraja ivota . Kriv to je Alois mladi ispao takav bio je on i jedino on. "Da vi e nikad nisi naèela tu temu.kako je te noæi mo da poèeo ra k dojke koji æe joj kasnije u grudima gorjeti paklenom boli. "Ne progovaraj". radije æu se vratiti Aloisu. koju je dobrim dijelom spasila njihova idovska kr v. Ida i Otto prerano umrli mogla je pripisati svojoj obitelji. hodati u krug po sobi. takvom snagom i prijezirom da je sasvim moguæe . Prvi put nakon svih tih godina le anja jedno pored drugog. Nikad to ne bi b ila u stanju. Kako se do odgovora n a to pitanje ne mo e doæi lako. Ostane li troje preostale djece i dalje na ivotu. naravno. Sokantno. koji je poku avao spavati n a podu. To to su Gustav.mogao uspostaviti dijalog izmeðu raznih dijelova uma. Svaki je sat te mraène noæi morao probdjeti trudeæi se da mu srd ba splasne.to ima troje ive djece. Previ e joj se toga dogodilo istovremeno.slabih oèeva. Aloisov nad zor nad vlastitom prirodom bila je svojevrsna poèast koju je odavao Franji Josipu. bez obzira na njihove mane. Cijeli je svoj ivot izvr avao naredbe. Jo je gore bilo to se svog kukavièluka Dvorac u umi 285 stidjela. Je li tako ispalo zato to se doista osjeæao krivim zbog djeèakove majke? Da. koje je u zoru stiglo ogrnuto ki om . poku ati zaspati na otomanu. Takve prednosti vi e neæe biti. to je pretpostavka koju se suvi e ri jetko razmatra. Nije mogla vjerovati to to sebi govori.no srd ba prema Aloisu mlaðem ponovno mu je isplivala. Kad smo veæ kod toga. rekla si je. napor da svoju srd bu potisne pulsirao joj je u srcu. a ipak ivi.

Zbog toga mi nije bilo jasno kakvu je krajnju svrhu Maestro imao na umu. Smiono riskirati ivote na ih klijenata nije mu nimalo strano." Adi je ostao paraliziran od straha. u tom èasu. Nije mi bilo jasno za to bi nam sad. Mo e i pogrije iti. A zna li za to?" "Ne. bio daleko od potpunog smanje nja ega. Maestro bio spreman takvu roditeljsku dominaciju i poticati. kao da i sebe eli obvezati da povjeruje u te rijeèi. dovoljnom o trom da nekom o teti uho. "èuje vlastite rijeèi i shvati kako nisu toène. kad Dvorac u umi 287 nam takvo to pode za rukom. rekla je." "A to ako je jako u krivu?" "Neæe na tome ostati. Otac se mijenja. p onovila je po treæi put. Bijedni k kojeg su nekoæ poni avali stekao je moæ poni avati druge. predviðajuæi klijentu velik u buduænost. "kad otac shvati kak o i on mo e pogrije iti. Alois zazvi dao. n e ispu taj biè. A Alois mu nije smanjivao jaèinu ni kad mu je djeèak bio nadohvat ruke." Bila je tog svjesna. vrijeme neæe potratiti. Radilo se o dobro uvje banom zvi duku. Pokazao je i ne to dara da svoj sluèaj krene zagovarati kod Klare. a sve zbog ta kve sitnice. Kakva bi to samo bila katastrofa. kad se du evni ponor potencijalnog samoubojice preobraz i u izra eni ego. Itekako se dobro znamo slu iti poni avanjem i samo poni en jem. "Mo e doæi i èas". "Da". sebi postavljamo i zadatak takvu ranu pretvoriti u buduæu snagu.bi kako u buduæe treba postupati s Adijem. Govorim iz iskustva. trebalo ne to tako drast ièno. Pa se pr omijeni. no svejedno je to rekla. Dobar otac prije ili poslije shvati da je mo da i ao u krivom smjeru. Kad ponosnom kli jentu ugradimo duboko poni enje. "Ali to ako bude u krivu?" "On to ne radi namjerno." Govorila je kao da se to veæ dogodilo. kad god bi elio da mu Adi priðe." "Jer si sebi mogao kazati kako ga nikad neæe zbunjivati. rekla je. Ti mi. No. Maestro od mene nije tra io da Aloisa obuzdam. ne smije nika d kazati kako ti otac nema pravo". No." Uhv . kazao joj je. Ta je moæ demonska i ne stjeèe e lako. "a sad u onome to govori ima reda. Sad se kreæe u dobrom smj eru. Mislim kako je to dr ao jo jednom vrstom cjepiva protiv buduæih em otivnih kriza. Adolfe. jer ti je on otac. a otac je djeèaku jadom slabi o duh. Morao sam se zapitati hoæe li konaèni uèinci takvo g stanja poslu iti na oj svrsi. nizom poni enja svoj objekt mo emo potaknuti na prebrzu osc ilaciju izmeðu polova njegove depresija i manije. takvo je poigravanje moglo izazvati buduæu nestabilnost. kad radimo s ljudima koji boluju od maniène depresije. To se mo e pokazati podjednako zahtjevnim kao i od kukavice napravit i junaka. 286 Norman Mailer 3Sad bi. "Mijenja se". Ako klijenta elimo natj erati na neki nasilan èin. Naravno. "On je dobar otac. Adi je dobio i vi e nego naznaku muke kakva se obièno ve e za nastanak neizbris ive melankolije." Stavila je djeèaku dlan na lice. "Majko". Neæe dopustiti ponavljanje iste gre ke kakv u je napravio s Aloisom mlaðim." Alois je Adiju vi e puta kazao: "Na tvog se starijeg brata uludo potro ilo vrijeme i za njega se bespotrebno rtvovalo. "otac me sad gleda kao da sam neprestano za ne to kriv. Maestro nas ba takvim potezima èesto zna iznenaditi." Klimnula je glavom. U gostionici bi sad rado rekao: "Ako odgaja sina. znak je da je u kockanju s velikim ulogom izvuèen dobitak. Bilo je prigoda kad je. To su veæ provjerena sredstva koja slu e razvijanju klice samoubojstva. Zvi danje je i njene u i ubadalo poput igle. Nije znala vjeruje li i sama u ono to je potom kazala. "Adi. No." Ponovno je klimnula. i jo u tako ranoj dobi. ne elim preuvelièavati. Djeèak je bio dovoljn o nje an da ne ispadne kako treba. Adi je. Jer je spreman mijenjati se. Neæe . kao da mu eli rashladiti gro znièave obraze. a poneka d je èak i izazvati. Erupcija se dogodi vrlo brzo." "Promijeni se?" "Svakako. rekla mu je. No.

" Bogati se tragalac za kuæom uistinu i pojavio. Bit æu vam prijatelj. Od toga bi se mogao osjetiti tveiblich. ravna onim dobro poploèenim avenijama uma uvijek sprem nim za primanje jakog mentalnog prometa. pa je kupoprodaja obav ljena. sve dok taj koncept nije postao mentalna izvjesnost. Bio u pravu ili ne. zazvi dao Adiju i glasno mu proèitao dijel ove testamenta. Adi je shvatio i ja sam mu iz noæi u noæ radio na umu. dodala je. "Obeæaj mi kako se to za tebe neæe nikad moæi reæi. Mladi æe te po tovati i uva ava ti. (Njoj je takva primjedba bil a ravna oèijukanju s herr Rostemeierom. A kad naleti.) Gotovo da mu je pobjeglo usred majèinog izlaganja. kazao joj je. o njegov im se rijeèima ne raspravlja. Zbog toga ne smije oca nikad optu ivati. molim vas. svidjeli su mu se i kuæa i polja. Po tovanju i strahu. dodao je i: "To izra avam s punom svije æu o ozbiljnosti takvog oèev og èina." Dvorac u umi 289 Nakon èega je. "To me nauèila moja majka. Znat æu kako treba odgovoriti na svako pitanje koje æe biti p ostavljeno." Da. rekla je svom sinu."imuæniji. gotovo da je tako rekla Klari. 4Alois je odluku da izmijeni oporuku donio nakon to je shvatio da mo e prodati gazdi nstvo. K ako je pisanje oporuke sad sasvim zaokupilo Aloisov dugo razvijani smisao za pra vi slu beni postupak." Sad je spomenula Aloisa mlaðeg. "On Ehrfurchta nije imao". A njega jako pogaða kad se osjeti slabim. a ja sad prenosim tebi. marljiv ali nesretan seljak . On je bio. Ti si va an.tko to u obitelji nije znao? ." Adijevo je tijelo bilo vla no. Oèeva je rijeè u obitelji zakon. no nije ni pretrpio gubita . rekao je on. dodao je. zar ne? Morate strpljivo èekati. Ta ko je potpuna bila va nost onog to je æutio. Jer sad si ti najstariji brat. kao da se radi o va nom i uspje nom èovjeku . "Da". Do prosinca je napisao novu oporu ku.jer lijepo izgleda. dobro upoznao s odgovorno æu kojom se takve ozbiljne odluke moraju donositi. Mora ga se slu ati.ne smije. ako eli vjerovati kako æe u buduænosti i njemu pripasti dio Ehrfurchta. Inaèe vlada zbrka. "oèeva rijeè mora biti zakon. Kupca mu je poslao herr Rostemeier. U pravu ili ne.) "Da". "Sto manje to bolje". dok sam slu bovao kao upravitelj krunine Carinske isposta ve. U ao sam mu u misli taman toliko da mu apne m: "Tvoja je majka u pravu. Djeèak ko ji ti je nekad bio brat. rekla je. "Najbo lje je kad u kuæi ne vlada zbrka. koji je èak i posavjetovao Klaru. Nije li ga i va mu svojedobno zbog toga kupio?" "Ne bih rekla da to ba i nije tako". "dobro je da ste toga svjesni. Za dobro obitelji. Njena 288 Norman Mailer se majka tom rijeèi poslu ila govoreæi o Johannu Poelzlu. Dr im kako æete svoje imanje moæi pr odati ljudima koji imaju jo manje iskustva s poljoprivredom od vas. o z amkama dobrog voðenja gazdinstva znao je jo manje od Aloisa. Sad si ti najstariji brat. (Taj mu se f enomen tih godina dogaðalo uvijek kad bi bio na rubu da o sebi pomisli ne to veliko i sretno. otac je uvijek u pravu.no on a se prema mu u uvijek pona ala s Ehrfurchtom. Alois stariji bio mi je u tome od velike pomoæi." Klara je to kazala tako ozbiljno. U tom mu je trenutku potreba za mokrenjem postala hitna.dig ao je u zrak prst . Kao da mu je znoj osvijetlila posveæena svjetlost. "Der frau Hitler". poslati k men i. da je djeèak osjetio kako mu je to izazvalo svet u snagu. "Da". Uskoro æe jedan od tih situiranih ljudi i naletjeti. Klara je prva u obitelji shvatila (a zasad je i dalje bila jedina) da se s Adije m mo e razgovarati kao da mu je deset ili dvanaest godina. rekla je Klara." Tad je poèela govoriti o die Ebrfurchtu. Od njega n e smije oèekivati da prizna kako ima slabih stana. ali su" . morate ga. "va e gazdinstvo netko mo e kupiti samo iz jednog r azloga . ali nije . Mnogih sam mu noæi ponavljao da se Alois mlaði zauvijek odvojio od obitelji. sad kao da je mrtav. Alois postignutom cijenom nije ostvario dobit. dovr iv i prepravljanje oporuke. jednog æe dana i on imati obitelj i svi æe ga njeni èlanovi po tovati i boj ati ga se. Jamèim kako sam se. Da. Odreðivala je da u sluèaju njegove smrti sin imenom Alois ne smije dobiti veæi dio imanja od onog koji mu nu no po zakonu pripada.atila je Adija oko struka i zagledala mu se u oèi.

Der Ritter Alois von Lambach! Ako se ponovno javi pitanje kako sam to ja mogao doznati za njegove reakcije. godine. Dr ale su ga podalje od ivog pijeska starenja. Moram kazati kako je Paura na njegove misli vrlo neobièno utjecala. a i poslu an. Moram kazati kako je Aloisu to bila poticajna misao. èinilo se kako se one ne zanimaju za njega. Povijesti se rijetko sjeæamo (kad su u pitanju oni koji su je t ako dugo pro ivljavali kao ja) kao niza tek oèaravajuæih dogaðaja. Èak bih kazao kako je Alois zasad bio zadovoljan. te crkvom. Aloisu je postalo zadovoljstvo. A nove su ideje bile ba ono to mu je trebalo. KNJIGA JEDANAESTA Opat i kovaè I. prije vi e stotina godina. stao se zanimati za srednjovjekovno ozraèje Lambacha i rado je e tao njegovim ulicama. Alois se poèeo pitati je li. Povijest je takvo klu pko la i. Primjerice. Nije bio ni pribl i no okretan ni sna an kao Alois mlaði. niti tako zgodan. Veæ je bila blizu da djeèaku ka e da odustane i od samog upita. 2. Grad je imao samo 1700 stanovnika. obitelj se preselila u Gasthof Leingartner u Lambachu. a kasnije ipak svake noæi sanja o plemenitom ivotu.k od kojeg je strahovao. Jo i gore. gdje su ivjeli do kraja godine. kako je to bilo uistinu. s tri zvonika. kao i nadom da æe mu najstariji sin ipak dati ne kog razloga za ponos. A njemu to nije sm etalo. Odgovor bi bio jako brz. Stoga su mi Alois ova premi ljanja o reinkarnaciji bila dostupna. No. Alois je u srcu èuvao pandan staroj fotografiji. Klara nije mogla vjerovati da se njen mu s tim sla e. Ne. U ljeto 1897. 290 Norman Mailer No. onda je 2-94 Norman Mailer on. tri ulaza i tri oltara. Ta ga je pomisao dr ala u sjajn om raspolo enju. I dalje bi noæu ponekad sjeo na hrastovu klupu i opet razmi ljao o Langstrothovoj kutiji koju je sam napravio. T oliko toga znamo o tome kako se povijest zbivala. zakljuèio je. to je donijelo male. to nas tek èeka. ne mo e povjerovati da æe ikad prestati postojati. Mo da izopaèenost na e prirode ui stinu ima neke veze s tom neobiènom ljudskom prirodom. "a to ako Bog eli da Adi ude u taj zbor?" Nije se kanila mije ati u stvari koje bi mogle biti dio Gospodovog naum . On je pak stigao do konaènog zakljuèka . no mogao se pohvaliti b enediktinskim samostanom osnovanim u jedanaestom stoljeæu. Po tap ao bi sjedalo kao da se eli prisjetiti zvuka pljuske koju bi toj drvenoj kutiji opalio u dobrim starim danima. To to je sebi nametnuo da se bavi novim zamislima mo e nam objasniti prijem na koji je kod Aloisa nai la Adijeva elja da se upi e u djeèji zbor u benediktinskom samostanu . tu veæ bio u nekom prija njem ivo tu. no tad se zapitala. ponovit æu da povremeno mo emo uæi u mi sli ljudi koji su blisko vezani s onima koji su nam povjereni. naposljetku. Buduæi da je to moglo utjecati na ono za to smo pripremali Adolfa. jednom morao biti vra ki razvratan vitez. Poslu an je bio sigurno. sobarice i kuharice u Gasthofu nisu ga nimalo zanimale. Zvi dati mu da doðe. nakon to su prodali hafeldsko imanje. Alois je sad oti ao u pravu mirovinu. Mogao je biti srednjovjekovni vitez. a ako je tako. ali je mo da ipak bio podjedna ko bistar. Po to se rije io du n osti voðenja gazdinstva. Alois. Tko b i ikad po elio li iti se takvog bogatstva? A opet. zakljuèio je. Prijenos vlasni tva djelovao je tako nepovratno da je Alo isa ostavio u uvjerenju kako se sad mo e dokraja oprostiti sa snovima o svojim zad njim danima na kakvom gazdinstvu. Je li to osjeæao kakvu prikrivenu naznaku ranijeg postojanja? Nije odbacivao t u moguænost. sve je sad ostalo na Adijevim pleæima. To je jedino zbog èega bih potencijalnim kandidatima preporuèio ivot vraga. ak o mi Alois. Veæina ljudi. Na moje iznenaðenje. lijepoj. Za to ne? To bi svakako objasnilo njegove najhrabrije karakterne crte. a li iznenaðujuæe promjene. Paurom. nije nezamislivo ni kako sam si b a to uèinio kad sam otkrio svoju povezanost s Maestrom. to se k postanku probija izm eðu mokraæe i izmeta. sagr aðenom u obliku trokuta. èvrstoj pljusci ne bi li se pèele uzvrp oljile. uopæe nije bio klijent. Moglo se prihvatiti kako re inkarnacija nije izmi ljotina. da. pozorno sam pratio Aloisove skromne aktivnosti.

"prodrijet æe vam u svaku poru va eg tijela. A taj se oganj neæe nikad ugasiti. Prema drugu il' na mene? Njemu ivot skoro uze. sa zami ljenim e irom u rukama. Mein guter Kamerad. Sa svoje je strane Alois bio odu evljen njegovim ocje nama. kao i molitvom sv. Ne mogu ti vidat rane. a u drugoj samostan. rek ao bi. Iz va eg æe se grla osjeæati stra an vonj. slavljeno ti ime tvoje. Va e æe tijelo odvratno s ti. no osjeæao se tako ispunjen propovijedi koju je èuo na misi. Mihovilu arhandelu koju je svaki dan ponavljao. Ako bi mu otac odobrio da ostane n akon nastave. Opat samostana bio je najdojmlji-viji èovjek kojeg je Adi ikad vidio. Kako Adolfu u ivotu elim svaki boljitak. "kad sam bio mlad. uzvi enog izraza lica. Za izvrsnost koju si pokazao u novoj koli treba biti i nagraðen. ili jo bolje. sveti. Nem a potrebe da zavr i kao boleæivi sveæenik. Svojedobno je bila solist u upnoj crkvi u Dollershei mu." U sebi je Alois mislio: "Naravno. Na ao je èak i svoj uzor. odluèio sam poslati ga bez obzira na druge zamjerke. Djeèak je bio spreman zaplakati pred snagom "Grosser Gott Wir Lo-ben Dich". srebrno sijede kose. Onda je stao na stolicu. rekao je Alois. Alois je objavio. oèe". " Ovaj pakleni oganj". Jednom je. rekao je. Sveti Bo e. "stare su mi se pjesme uistinu vratile.a. to je bilo vi e nego dovoljno da Alois ostane blagonaklon. a i Adi isto tako. Krvave on osta bluze. veæ je u svakom imao i na jvi u ocjenu." "A. poticao sam ga da povjeruje kako æe se jednom moæi uzdiæi nad sve ove r edovnike i u jednoj ruci dr ati vlast. Zato to sam poèeo vjerovati u tvoje buduæe sposobnosti.'" Dvorac u umi 2-95 Nasmijali su se.. To je bio trenutak kad je K lara uzviknula: "Ne. i on je to znao. Usred dobra a i zla. Redovnici su ga uskoro stali smatrati jednim od svojih najbo ljih uèenika. "sjeæam se kako si lijepo pjevao onog dana kad smo iz Li nza stigli u Hafeld. Alois se nasmijao. lAch. Rastalit æe vam kosti i pluæa. rekao je Adi. dragi sklade Sveti. Sjeæanje je Aloisa potaknulo da zapjeva iste stihove. s vje ali ce skinuo njenu najtamniju haljinu i omotao si je oko ramena." Adi je zavolio kolu. da. to nije za djecu. kazao je. "i saznao kako ti benediktinci vode najbolju kolu u Lambachu. S viðali su mu se njihovi crni habiti." Adi se ipak pitao bi li jednog dana mogao postati redovnik. beskrajno ti kraljevstvo vjeèna tvoja vladavina. glasom koji je zbog pjesme postao hrapav: "Da. I tako je mladi Adolf. rekao je Adi. ili æe ga èuti na hodni ku. "Reæi æu ti ne to". nije to za djecu!" Sad je Aloisov glas jo jaèe odjeknuo. Adiju je bio lijep poput kralja. a na svjetlu koje je dopiralo kroz ru ièaste proz ore treperila je njegova predod ba raja. Kugla na nas poletjela. mein guter Kamerad. opat. To mi je bio majèin dar. ko je i dalje pridr avam. Sjetili su se. Kad je bubanj borbe zvao. neæu ga hrabriti da tim putem ode predaleko. Sad je upijao zvuke i udio za tre nutkom kad æe ostati sam u umi i govoriti drveæu. kao neku vrtu odor e. . sveti na Gospode 296 Norman Mailer Dok je pjevao. Alois je imao spreman odgovor: "Pomno sam se raspitao". Na onom svijetu èekaj na me. Uvijek bi uz mene stao. i ja sam se mogao pohvaliti dobrim gl asom. Bio je visok . Djeèak je ne samo pohaðao dvanaest obaveznih predmeta. Imao sam najboljeg druga. mogao bi iæi na probe. Znao je kako mora govoriti tiho. "Stalno je govorila." "Jest". Ako bi se tko pitao za to je popustio zahtjevu da mu neki od sinova ide u kolu kod redovnika i sveæenika. Sjeæa li se one koj a ti je uzrujala majku?" "Sjeæam se"." . pri ao Aloisu i uspio izustiti k ako su mu redovnici kazali da ima dobar glas. dopu tam. kad je ostao sam u sobi u Gasthofu koju je dijelio s Angelom. Najprije je pomislio da mora izgovoriti propovijed koja je prethodila molitvi. Nebo slatki.

Adi je kazao: "Alois mlaði je mene uvijek tukao. Adolf je stajao sam u ulaznoj ve i i pu io cigaretu." Sad se nad njih nadvio Alois. No. Najgori od sveæenika koji su dr ali nastavu. O. godine. njihovih za mki." Bio je stra no uzbuðen. pa je sjeæanje na tr enutak kad mu je Alois dao dopu tenje da pjeva u zboru gotovo i èezlo. tanke po put o trice no a." Iskrenost u Adijevom glasu odgovarala je potpunom nadahnuæu èiste la i. u tom je trenu morao otrèati do trave kod kamenih stepenica ulaza. Jednom. Ostao je pot298 Norman Mailer 4Reæi æu kako se kod Adija zadr alo obo avanje opata. do ao je Adolfa uhvatiti na djelu. U tom je trenutku shvatio kako mora raditi to su radili i drugi uèenici. Morao je uzeti daha d a mo e izgovoriti molitvu. Raspalio se poput èovjeka koji gnjeèi ohare. Kako bilo. Kad je Klara si la. da Adi nije mogao disati. opat je èak kazao: "Pa. Nema vi e pola-pola.dobio prvu pravu erekciju u svom mladom ivotu. Cig aretu (svitak Aloisovog duhana za lulu smotanog u novinski papir) je sveæenik odma h zaplijenio i zgazio na tlu. Pred opatom je opet briznuo u plaè. koji je bio glavni op at 1850. izustio je: "Oèe." No. kad ga je Adi sna no odgurnuo. eto ga tu. kukastog kri a. Dao sam sve od sebe ne bih li ga potaknuo da pomisli kako je dobio znak s neba. Na svoj deveti roðendan. I dalje se osjeæao kao ena. "Tebe je od Aloisa mlaðeg titila majka". "Je li moguæe".Zateturao je stojeæi na stolici. Adi veæ smi ljao kako æe od opata zatra iti oprost.jesu li prisutne bile i druge sile? . Dvorac u umi 297 3Iznad ulaza u samostan. Sveæenikovo proklinjanje pokazalo je takvu neplodnost du e. Znao je kako æe ga u taj uzvi eni ured posl ti èim prestane povraæati. iako ga je obuzeo cijeli skup groznih osjeæaja. Jednom iskusit i anatemu bilo mu je dovoljno. Od najranijeg je djetinjstva udisao dim Alois ove lule i taj mu je miris bio odvratan." Zbog te je primjedbe Edmund dobio udarac dovoljno jak da zatuli svom snagom svoj ih èetverogodi njih pluæa. Mora poèeti pu iti. prelat na zlu glasu meðu uèenicima zbog svoje sklonosti pri-kradanju. Dobio je nadahnuæe. "da je u tebe u ao vrag? Ako je tako. znam da sam pogrije io. no samo kao odjek ranije zaljubljen osti. pa je kazao kako ne bi elio d a taj gnjusni èin utjeèe na njegovu elju da postane sveæenik. Morao se o sjeæati ravnopravno. Spremao se iskoristiti dosegn utu moæ anatemiziranja. Radilo se o grbu ranijeg opata. Sigurno zbog mirisa Angeline haljine. onda je on. ponovno je pomirisao i osjetio gnusnu uznemirenost. u kamenu je iznad nadsvoðenih vrata bio uklesan veliki kuk asti kri . bez obzira na to. Èovjekov se dugi nos doimao podjednako zloæudnim kao i usne. "Nisam manje vrijedan od tebe. "Ne diraj me". Ne bi trebalo iz toga izvlaèiti dalekose ne zakljuèke. "Slavna visosti. Istovremeno je. No. Amen. mo da jednog dana i postane dobar sveæenik. Zbog toga ju je zbacio i skoèi o sa stolice. No. no sad je naprosto morao ponovno osjeti ti da je mu kog spola.o. èuo je. kne e vojske nebeske. èak je nogom udario haljinu." Potom se opako osmjehnuo. koliko se samo elio pok ajati. umrijet æe u velikom jadu. Von Hagenova svast ika bila je uklesana nenapadno. A istovremeno se os jeæao i kao ena. Uvijek mi se gadilo. Neæu vi e nikad duhan uzeti u ruke. Adi je bio na rubu plaèa. imenom von Hagen. iz s jeæanja bi ionako uskoro nestala sva toplina. prognaj u pakao Sotonu i sve zle duhove koji svijetom obilaze i ele nam upropastiti du e. gdje je odm ah povratio. A za to nikad n ikog nije bilo briga. jer je postalo oèito kako je oèev miljen ik mali Edmund. i to sasvim. pa nije izravno nagovje tavala falange koje æe pod t im simbolom kasnije stupati. izjavio je. Opila ga je snaga tih rijeèi. Èim je Adolf povratio dar govora. rekao je. urno dodajem. Njegova se mr nja prema sveæeniku dugog nosa nije smanjila. nije dugo ostao sam. prije nego to ju je podigao. molimo te da nas izbavi tiranije nedostojnih duhova. la i i srdite opakosti . Edmund se usudio uzvratiti. Kad je zavr io. "S . a von Hagenu se sigurno svidjela sliènost grba i njegovog imena kukasti se kri na njemaèkom naziva Hakenkreuz. da bi sve pokvario . rekao je.

Sad je pak stala razmi ljati o tajnom projek tu." Iskreno uznemirena. Klara je odluèila da ga zbog to ga neæe pozvati na red." U tom se èasu Alois nasmijao. Èak i kad si bio u krivu. no tom mi je prigodom uspjelo. A Alois se tome nije protivio. no Klara ni je bila nesretna. ali nisu imali neku stvarnu snagu.' Aloise. "Ne". n o stvarno mi isku ava strpljenje. odluèio Adiju priu titi batine. godine. u ovom ili nekom drugom gradu. kad se mladiæ na ao na tlu. kazao joj je. Klara u puno li en ikakve pomisli da ode u sveæenike. èak su je pok u avali uvjeriti u privid kako je ona izraziti primjer fine dame iz srednje klase. zato su se trudili Klari obraæati s velikim po tivanjem." "Kad se djeca svaðaju"." Alois je odmahnuo glavom. Adijeve svaðe s Angelom i le su mu n a ivce. Klara je pomislila. U nadi kako æe Alois s djeèakom suosjeæati. Angela joj je uvijek bila spremna biti slu kinjom. Nje nost mu je jako potrebna. Klara je odgovorila: "Naravno da ne. Netaknut je ostao samo njegov osjeæaj di vljenja prema opatu. Pravi problem nije bio rije en. pa ne mogu tvrditi kako sam uvijek u pravom trenu tku bio na pravom mjestu. po ni oj cijeni. Pa se morala slo iti s njegovom zamisli da se presele u neiskori te ni gornji kat obli njeg mlina. Mislim da je za njegovo dobro to je poèeo pu iti. Poèetkom zime 1898. Godinama je dr ala kako dobroj supruzi takvo to ne prilièi. pravi mu karac. dr ao èetiri mazge koje su pokretale rvanj." "Kako bilo. Alois je i dalje ivio u strahu od povratka srd be s kojom je premlatio Aloisa mlaðeg. pun sluzi. ivot na katu ponad toga znaèit æe beskrajan rat protiv pra ine. A sad svakako zaslu uje imati vlastitu sobu. Dvorac u umi 299 to nije imala namjeru povjerovati." "Pa. kad su Adija uhvati li kako pu i. Djeèaku su udarci pekli stra njicu. mo e se ponadati kako æe se Angela udati za pristalog mladiæa. zbog èega se Klara stidjela . mora li su se seliti. stanoviti herr Zoebel. Zakljuèila je kako bi bilo zgodno kupiti lijepu kuæu. Aloisu je kazala da obitelj treba naæi veæi prostor. Te su svaðe izmeðu Adija i Edmunda odjekivale gostionicom. a imat æe zn atno vi e prostora. dok nije poèeo ka ljati. Mo da æe s vremenom zavoljeti duhan i postati pravi mu karac. da. ili vjernom m . kazao mi je. stoga. U tom dijelu Austrije nadgledao sam brojne klijente. U odnosu na moj ulo eni trud. unajmili su gornji kat mlina. Tako dobra pokæerka. Neka poène u ivati u nekim od moguænosti kakve se Klari nisu nikad pru ile.jeæam se. no znala je da Alois jo nij e na to spreman. Poslije. kazala je: "S Adijem treba nje n o." Klara je sad odluèila Aloisa izvijestiti o dogaðaju u samostanu. Gostionièar i njegova supruga su pak bili zadovoljni stanarinom koju su od Hitle rovih dobivali. Shvaæala je kako stvari stoje. Tamo 300 Norman Mailer ju je èekao beskrajan rad. Jednom je prigodom kazao Klari: "Tra i da mu ne priu tim jedne dobre batine. to je ispao profitabilan dan. kad budu imali kuæu. tovi e. a ja mo da nisam na to obraæao dovoljno pa nje!" Alois se. nju ne namjeravam prebaciti preko koljena.sluèajno bio jedan od mojih najboljih klijenata u Lambachu i naravno da je dobio poticaj da se brzo od eæe do vrata koja je krasio van Hagenov kameni kukasti kri . u kojoj je sa stra nje strane radio krupan tip imenom Preisinger. I tako je Klara istrpjela Aloisovu elju da se presele u mlin. isku ava mi strpljenje. "ti si mu veæ robinja.to je sigurno bilo bratovo maslo. Zakljuèila je takoðer kako je Angela veæ prevelika da bi dijelila sobu s Adijem. njemu od nas treba nje nosti . 'Nisam znao da odrastao èovjek mo e biti tako ljubazan. Angela mo e dobiti zasebnu sobu. "krivnja zna biti obostrana. Ionako æe sve zanijekati. Ponavljam. pa æe moæi preuzeti dio njenih obaveza. Uvijek je bila na tvojoj strani. Njegov je vlasn ik. Angel a se uistinu i bila po alila kako je na jednoj od najboljih haljina otkrila pra njav e otiske cipela . djeèak je kriv. To æe biti znatno jeftinije od gostionice. rekla je Klara. To je tvog brat a jako uzrujavalo. Toj je larmi j o trebalo pridodati kovaènicu. Nakon to mu je opat oprostio. Moglo bi se reæi kako je Klara neke misli poèela zadr avati za sebe. no Angela vi e nije i la u kolu. Na je zloæudni crkvenjak kakvog li iznenaðenja! .

"èak je rekao da je retardirana. ali ne. gdje sam sljedeæeg mjeseca nadgledao preobrazbu sitnog kriminalca u hladnokrvnog a . Paula nije. majku i Angelu se vi e dojmilo koliko samo Edmund voli svoju mlaðu sestru. "Moli vas. Edmundovo se lice doimalo zgnjeèenim. Dok ju je lijeènik pregledavao. Klara se veæ svakako bila zabrinula. Klari je èak bilo drago to je krupni." No sad se. Paula bi se nasmijala.poput kakvog kraljeviæa. svaki put kad ga roditelji nazovu slatkim. Adi je sve to jako lo e primao." Dvorac u umi 301 "Nema on pojma to govori. sad se usredotoèio na pregleda vanje Paulinog osmjeha. Prerastao je svoj slinavi nos i pune gaæe i postao dra estan èetverogodi njak koji je puno obeæavao . nakon posjeta gradskom lijeèniku. A Klara bi se bila i dodatno uznemirila. Njeno æe vjenèanje mo da ispasti pravi dogaðaj. a da joj Klara nije pri apnula: "Bit æe tako lijepa. u kojem se bio tako izvj e tio dok je u carinskoj kuæici nastojao uoèiti krijumèara. Edmund je uistinu imao stra no slad ak osmijeh i smije no lice. Aloisa je uhvatila depresija. rekao je. Klari je to bilo nesnosno. Edmunda su stalno hvalili to se brine za Paulu. ali ni ta ne bi razumjela. nego da mora paziti na njega. ili vjernom prijateljicom." "Aloise. znojni kovaè Preisinger nabijao dolje u svojoj radionici. Bio je istovremeno i dobar deèkiæ i prav i vragolan. krpenom lu tkom. iako joj nisu bile niti dvije godine. Lijeènikova je ocjena nije iznenadila. moglo bi to biti istina. Le ala bi u svom krevetiæu sa svojim dobrom prijateljicom. Paula nije bila u stanju dr ati licu. koje je provodila nasamo s Paulom. No jednog se dana. Bio spreman sanjariti k ako æe to dijete jednom postati najdra esnija mlada dama u gradu. 302. dok je Edmund put od zdjelice s juhom do svojih usta prevaljivao veæ ne dugo nakon prvog roðendana. Kako bi ga on samo volio jo malo prignjeèiti. Kad ju je lijeènik upitao: " to radi kad si umorna?" samo ga je blijedo gledala. èinilo kako je Paula malo zaostal a. to je lijeènika uzrujalo. a onda osjetila nelojalnom. da je znala za Adolfovu tajnu elju. Adi bi nastojao smisliti kako zlostavljati Edmunda. Mogao im je to i reæi. Pravi traèak svjetla u obitelji postao je Edmun d. Norman Mailer 6. Klara je sad kazala Aloisu. a ponekad nevjerojatno. "Da". zakljuèio je Adolf. bez pomaganja". dok sjedi ispred kuhinje èekajuæi da Edmund prot rèi kako bi mogao ispru iti nogu i jo ga jednom saplesti. Obitelj je preplavilo lo e raspolo enje. Njegov stari dar zapa anja. Klara vratila kuæi s vije æu kako i m kæi zaostaje u razvoju.ladom sestrom. Volio ju je cupkati na koljenu. Edmund je puno prije drugog roðendana veæ znao znaèenje rijeèi ruke. Alois to nije primjeæivao. Uèinilo mu se kako su joj oèi nekako suvi e prazne. pa komièno. privijenom na grudi. Radije da je tamo. Klara se morala smijati izrazima lica koje bi slo io. S dvije godine znao se sam obuæi. Klari je to omoguæavalo da ima ne to slobo dnog vremena. Kad bi Alois oti ao na etnju. ni jedno jutro nije svanulo. ali nije uspijevala odr avati ravnote u. noge. a da ne prospe veæinu onog to je sadr avala. jer ga je Adi volio i kod njega provodio mnogo vremena. 5Od Paulinog najranijeg djetinjstva. èak se poèinjao i sam prat i. trebala je stajati na jednoj nozi. U dobi o d dvije godine. Klara joj je poku ala pomoæi tako to je kazala: "Spava ". Otresla bi se na Adija. Klara i Angela stalno s u isticali Edmundove plave oèi. dok se Adiju èinilo kako je ba on pr vi uvidio da nije pretjerano bistra. bile jedne pleme nitije plave boje. A njegove su oèi. udio je za tim da Edmunda neka njeno udari iz sve snage. Edmund se pa k na to nije alio. Osim toga. U to sam se doba morao preseliti iz Austrije u vicarsku i djelovao sam u Zenevi. ta ko mudro. No." Klara je zaplakala. a sve su se te promj ene dogodile otkako su se odselili iz Hafelda. Navadio se svaki put kad bi Edmund kraj njega protrèao ispru iti nogu taman toliko da mlaðeg brata saplete. Alois.po Klarinom mi ljenju . frau Hitler. samo bi ustao i nastavio trèati po njihovom tavanu. prsti.

kazao mi je Maestro. primje rice. u najmanju ruku. rujna 1 898. D akle. Odmah se ga uhvatili. Tragedija koja je cijeloj Europi bila poznata pod imenom "Maverling". Njen je egzotièni status uveæalo i to to se. I tako joj je. s obzirom na njegovo divljenje velikim piscima. Njegovi su ga zemljaci Talijani odluèili zvati U stupido ( to je udvostr uèilo dnevnu dozu kompresije njegovih bjesova). kao prvi korak u odstranjivanju Boga. "Uvjeri ih svojim djelima". o tim dogaðajima neæu govoriti dok ne ka em ne to o svom adatku u Zenevi. bila je dogaðaj u koje m sam osobno odigrao va nu ulogu." Mogao je odabrati Filipa. Za Franju Josipa se udala 1854. Pro irio sam plinovite neodreðenosti njegove psihe . ni je ni ta mijenjalo. Tako kako sam. nismo smatrali odgovarajuæim mate rijalom. morao sam se vi e puta v raæati u Austriju kako bih provjerio u kakvom su stanju. carica odijevala iskljuèivo u crno. da o tome pi u novine. vrlo kompleksnog èovjeka. "Meðu nas si stigao da li i ivota osobu visokog polo aja u klasi ugnj etaèa. "no nama doðe kao naruèen. znao sam. sveæenika bacaèa anateme doveo d o svoda pod kojim je pu io Adi. vojvodu orkanskog. krunskog princa Rudolfa i njegove mlade ljub avnice. neprestano sam ga savjetovao. a za takav nam pothvat trebaju oni koji su u stanju obaviti nu no .carica Elizabeta. koji je tad bio u enevi u posjetu. godine. No. vjerojatno bi se Maestro. a istovremeno sam bez imalo gri nje savjesti u stanju pomoæi najodv ratnije poteze. "On je grozna mustra". Èitateljima koje su ove digresije veæ zamorile mogu obeæati kako se o d mladog Adolfa neæu udaljavati dulje od jednog ili dva zanimljiva poglavlja. vukuæi ga za njegov dugi nos. ako elite da u ubojitom èas u budu pripravni. Sisi æe. nakon to je uoèen kao moguæi atentator. Buduæi da sam u okolici Linza razvijao raznorodne klijente. godine. koji bi je molili za autog ram. No. Mo da sam ba zbog toga odabran da po Zenevi vodim L uigija Luchenija. na nekoliko æu stranica teksta koji æe slijediti citirati Marka Twaina. tako sam i Luchenija usmjerio prema carici Elizabe ti. tovi e. Pokazalo se kako Twaina. pa sam uspio biti blizu d ogaðanjima u lamba kom mlinu. pa sam o onom èime se bavio znao dovolj no da po tujem strast s kojom je pisao o atentatu na caricu Elizabetu. makar m i on nikad nije bio klijent . U enevi je nai ao na revolucionare koji su ga prihvatili. neka se zbog toga ne iznenadi. . Neke od njegovih suradnika jesmo. To to se znalo kako æe joj nepoznate osobe prilaziti. Pomoglo mi je to su mu se podsmjehi vali ba oni od kojih je oèekivao da mu plje æu.ne bih se takvo to usudio ni poku ati! Istinu govoreæi. kad se doselio meðu vicarce. potom te zapaljive plinove tako sabio dok nisu bili usredotoèeni poput let-lampe . èlana filmske ekipe. n o tu je isto tako bila i lijepa Sisi . a dugo su je dr ali za najljep u i najkultiviraniju europsku kraljicu. Cijeli je svijet uskoro saznao to je u njega zapisao: "Kako samo elim nekoga ubiti . Vragovima trebaju dvije prirode. u poku aj zavoðenja htio upustiti samostalno. Nisam omanuo. barunice Veèere 1889.dobar izraz koji sam godinama kasnije preuzeo od svog klijenta. Atentatorima se mora puno puta na brzinu uveæavati ego." Jadna carica Elizabeta! Bila je tako ponosna i tako pjesnièki nastrojena. Siroma an mladiæ Lucheni odluèio je. bio Heinrich Heine. pri ao Lucheni. Djelomièno smo civilizirani. prijeði na to!" Dvorac u umi Poradio sam na Luigiju Lucheniju. Potpuno neura vnote en mali prijestupnik. 10." "Tko je ta osoba?" upitao je. nakon dvostruk og samoubojstva svog voljenog sina. ono to uglavnom nije tako oèito jest da je na krajnji cilj uni titi civilizaciju. biti v rednija. postati a narhist. godine u Zenevi. pretresli mu stan. A i ti su morali stajati na jmanje deset koraka dalje. "Shvatit æe kad ti se poka e. Omiljeni joj je pjesnik.tentatora. da je takva moguænost i postajala. izvukao nao trenu okruglu turpiju i zabio joj je u srce.ali to mora biti net ko va an. dok je stajala na etnici uz obalu Rone. Sebe do ivljava ozbiljnim filozofom i iskreno vjeruje ka ko se na javnost mo e trajno utjecati samo putem posve iznimnih pojedinaènih èinova. sa zadr kom. U pravilu bi je salijetali turisti. Ako èitatelj osjeæa nelagodu to se obièno prikazujem hladnim promatraèem koji stvari opis uje nepristrano. prouèili dnevnik. da je do pu tala da je na odmoru prati samo aèica tjelohranitelja.

A sad nam se jo jednom predoèila jo jedna stvar koju èesto zaboravljamo . bankrotirao je. Bio sam svjestan kako sam. prazan.. bez morala. Parizu. sve ih razba tinila.i sa svog dalekog vrha dru tvenog neba sru i ideal Slave. kako poduèavamo i vjerujemo.. vulgaran. Zb og toga kraljevi d epare jedni druge. Kad se dogodilo ubojstvo. odmarao se u Kaltenleutgebenu i dan kas nije napisao prijatelju: "O ovom ubojstvu æe se prièati. Moje je mi ljenje o znaèaju t og èina upravo potvrdio jedan majstor proze. veæ tek svij eæe. Kalkuti te da cijela zemaljska kugla uglas proklinje poèinitelja. mora vratiti dvije tisuæe godina u po vijest. Sto èovjek vi e razmi lja o tom atentatu. neopran. gdje je dr ao popularna predavanja. Berlinu. ta ih je ugava t alijanska skitnica sve nadma ila. Blatnjav i pokrpan mladi besposlièar. na e dostojanstvo nije stvarno. odluèio se ne objaviti ga. neuèinkovit sluga. kako bi to samo bilo komièno! Pojurio sam to pokazati Maestru. San Franciscou.. Japanu. dr avu ili planet da uzvikne: "Vidi .. "no pogle306 . bez i jedne jedine veDvorac u umi lièine i srca i uma i tijela na kojoj bi mu bilo koji skitnica ili prostitutka poz avidjeli. svojim neusporedivim jeziènim stilom. trenutaèan je uèinak tog èina bio izniman. .to je on!" A u pet minuta. Melbourneu.. ubijaju jedan drugome podanike. i svaka nas protuha mo e ugasiti. pogranièni odmetnici i Napoleoni. Ja sam ipak do tih stranica do ao pomoæu jednog od njegovih slugu. 7Pisac je tada boravio u Kaltenleutgebenu. ugav. ku an. Cape Townu. Ne sjeæam se da sam sebe ikad shvaæao tako ozbiljno . gledano prihvaæen im mjerilima razine i vrijednosti. austrijskom gradiæu ezdesetak kilometara od Beèa.. mali i veliki dobroèinitelji. Twaina se dogaðaj tako sna no dojmio da j e èak napisao i esej. tri sata nakon katastrofe. s eoski naèelnici. On se nalazi na dnu ljestvice ljudskog roda. i gromovito æe odjekivati stoljeæima.. rasko prijevara.. znao sam kako je to veæ s tara vijest u Londonu. nevjerni obièni vojnik.eto ga . u amerièkoj dr avi Con-necticut i putovao Eu ropom. Moèi. plah. podmukao. odbojan. Bombaju. ogavan. Maestro me sasjekao. Sve samo da se proèu jemo. opisivati ga i slikati i za tisuæu godina. sudova. napokon. New Yorku. Kini. "Carica je ubijena!" Kad su mi te zapanjujuæe rijeèi pro le subote u ovom au strijskom selu doprle do u iju. truda ili genija. na ovaj ili on aj naèin svi su ljudi ludi i jedan je od najèe æih oblika ludila elja da budemo zamijeæeni zadovoljstvo koje iz toga proistjeèe. da nije tako tragièno. sve da potaknemo selo. efovi razbojnièkih bandi. otimaju se za tude krune i posjede. no uz prijaznu pomoæ poludjelih novina. Zbog tog ludila da budemo zamijeæeni i da s e o nama prièa stvoreni su i kraljevski i tisuæu drugih dostojanstvenih polo aja. jer æe s vremenom njihova imena nestati. bez ikakv og dara. rekao je. za honorare koji su dostajali da otplat i veæinu dugova. prepustiti Marku T wainu. biciklistièki p rvaci.ili je poku av amo zaboraviti .A tko je èudotvorac koji je svijetu omoguæio takav spektakl? U odgovoru se skupil a sva moguæa ironija." Ne mogu uopæe opisati svoj zanos kad sam te rijeèi proèitao. Èovjek . to se dogaðaj èini va nijim i krupnijim. bez ikakvog uroðenog arma ili pak nekog koji je sam razvio kako bi osvajao. U na em najboljem i najuzvi enije m izdanju nismo sunca. zbog mno tva razloga previ e zamr enih da bi se dali ovdje navoditi. Sjaja i Posveæenosti prihvaæen u cijelom svijetu! To nam otvara oèi kakve smo bijedne sjene i prikaze. "Cijenim velike pisce".. talenta. nesposoban kamenorezac. bez ikakve uporabe mozga. I to utjelovljenje sarkazma ljudskog roda ima na raspolaganju moæ da po digne ruku . No. sve dok bude ljudskog g ovora! O. zbog njega su se pojavili profesionalni akaèi i pjesnici. kraljeva i povjesnièara.da nitko nema um u kojem nema ni trunka bolesti. bez karaktera. obrazovanja. ako eli naèi primjer koji bi ovome bio ravan. postao povijesni èimbenik. n jegovo je na sigurnom. Stoga je napustio svoju kuæu u Hartfordu. Opis æu. mali i veliki politièari. privlaèio ili zavaravao.. lju dski tvor. kakvima se gradimo. Kako mu je propalo ulaganje u linotip. jednom rijeèju. Madrasu. meðutim.podigne .304 Norman Mailer Kako bilo. Bez na e odjeæe i pijedestala bijedna smo stvorenja odgovarajuæe vel ièine.

"Ima tu jedna dobra stvar". dodao je. k ovaèa Preisingera. kad bih bio gu rman koji bira savr enu breskvu s grane. "Jest". no. Ubojstvo Sisi nije nam takvu vrijednost donijelo. nikad joj nije palo na pame t da kod Aloisa izaziva ljubomoru. Ako je taj èin naredba odozgo. Kako je bila bogobojazna. nije se voljela slu iti proraèunatom taktikom. Bog bi se pojavio kao za titnik èovjekovog neznanja. Takva se moguænost pojavila u prizemlju. Dvorac u umi 8. koknuti Sisi? Uvjeravam te da bih. u tim rijetkim trenucima veselja. previ e fasciniran slavnim imenima. Naoru ana tom mi lju. No. taj je dob ri momak. koja bi ga navela da se odse le iz mlina. Od dje tinjstva je znala kako je Bog svagdje. Samo izniman klijent kojeg razv ijemo ex nihilo . To bi se dalo usporediti sa zadovoljstvom koje mo emo osjetiti zbog tvog dobr o obavljenog posla s Luigijem Luchenijem. Takvim spajanjem nastaju slo eni ji predmeti. u obliku krupnog mu karca prekrivenog èadi. Tisuæu godina! Sisi æe zaboraviti za dvadeset. a da time i sam demonstrativno ne poèini zloèin. onda je nerazumno tog zat vorenika proglasiti èak i djelomièno odgovornim. kad se na nj ega mo e spojiti drugi komad. Èovjek je radio s vatrom. veæ ih tek pomalo zaobilazi m ogla. Adi je bio njime opèinjen.ili gotovo ex nihilo . "kad je u pitanju svijest o na em postojanju. u Lambach sam se vratio tek nakon atentata.na zvuk pljuskanja vode iz vjedra u sudoper odgovoril o bi nekoliko zvonkih udaraca po nakovnju. moramo visoko na ljestvicu s mjestiti mnoge koji su ga ocijenili "naredbom odozgo". nisu pretjerano vrijedna. Kad ih vi e nema. pa je èesto satima bio kod njega. d a bismo to postigli. Preselili su se u veæi grad (Leonding. No i ti si. "malo mu je pripomogao. No. a Hitlerovi tad vi e nisu ivjeli u mlinu. rekao je Maestro. "Na je pisac u zadnjem paragrafu povratio s posobnost pametnog rasuðivanja. "O". jest. To je da pukne od smijeha. Voli o bih te oèistiti od snobizma. Hodi n ko polje nam jo uvijek slu i. pa èak ni u Lambachu. Ne radi se o imenu. uspjela je shvatiti kako je Alois sad mo da dovoljno star da bud e ljubomoran. moramo ga sagraditi od prve do zadnje cigle. 3000 stanovnika) isprva na veliko Klarino zadovoljstvo. Vrag mu nije mogao priæi. Klara stvarno nikad nije vjerovala da je dostojna svog supruga . no nije namjeravala razmi ljati za to joj vatra tako godi." Twain je napisao i ovo: Medu neuspje nim poku ajima da se ovaj atentat objasni. ne smije izgubiti osjeæaj za razmjern o. Dr im kako ta ocjena "gore" neæe biti dobro primljena. To j e bilo uzbudljivo. No. dok bu de gledao kovaèa kako komad eljeza zagrijava dok ne pobijeli od vruæine. a isto tako i Vrag. kazao je. Glasove im je mogla èuti i dok je radila u kuhinji . Hvala Bogu t o nije!" Kako se samo Maestro znao smijati. trebala mu je. Kako sam veæ istaknuo. takoðer bijel od vruæine.i dalje ga je p rete no do ivljavala kao ujaka. dok god Bo je zabrane ne kr i. 306 Norman Mailer . kat povi e njih. naposljetku je shvatila kako bi mu ipak mogla bi ti i potrebna. To je bilo ne to novo. mogla bi kod Aloisa izazvati ljubomoru. Sve dok èovjek nije sli jedio svaku svoju pomisao. Znala je za to je Adi rado provodio vrijeme kod kovaèa." Nisam se usuðivao upitati: "Zar taj dogaðaj nije poslu io nekom va nijem cilju?" Èuo mi je misli. a zvukovi koji su se èuli bili su na neobièan naèin povezani s onima koje je sama proizvodila . Ona bi pak.mo e povijest skrenuti u na u korist. nekoliko minuta mogao u ivati u izvrsnoj hr ani. Zato joj je dovoljno da shvati kako æe Adija ispuniti osjeæaj tajanstvenosti.Norman Mailer daj kako Mark Twain pretjeruje s va no æu ovog dogaðaja. sigurno bio jako blizu da ka e 'naredba odozdo'. Èak i ako je nije ne to pretjerano volio." Tu se i osmjehnuo. Mark Twain. Trebale su joj godine da nauèi manipulirati mu em. Dok se nisu nastanili u mlinu. jer je selidba bila pos ljedica njene suptilne manipulacije Aloisom. Neæe pridonijeti tekuæim dru tvenim nemirima. gledaj uæi ga dok radi i slu ajuæi to govori. poput Twaina. a enevski ga sud ne mo e osuditi.

Mark Twain. naposljetku je shvatila kako bi mu ipak mogla bi ti i potrebna. Naoru ana tom mi lju.i dalje ga je p rete no do ivljavala kao ujaka. No." Twain je napisao i ovo: Meðu neuspje nim poku ajima da se ovaj atentat objasni. "malo mu je pripomogao. Ubojstvo Sisi nije nam takvu vrijednost donijelo. u Lambach sam se vratio tek nakon atentata. Ako je taj èin naredba odozgo. To bi se dalo usporediti sa zadovoljstvom koje mo emo osjetiti zbog tvog dob ro obavljenog posla s Luigijem Luchenijem. a Hitlerovi tad vi e nisu ivjeli u mlinu. Sve dok èovjek nije sli jedio svaku svoju pomisao. da bismo to postigli. kov aèa Preisingera. Neæe pridonijeti tekuæim dru tvenim nemirima. kat povi e njih. "Ima tu jedna dobra stvar". kad bih bio g urman koji bira savr enu breskvu s grane. taj je dob ri momak. a zvukovi koji su se èuli bili su na neobièan naèin povezani s onima ko je je sama proizvodila . Kako sam veæ istaknuo. a enevski ga sud ne mo e osuditi. No. Ne radi se o imenu. nije se voljela slu iti proraèunatom taktikom. takoðer bijel od vruæine.mo e povijest skrenuti u na u korist. gledajuæi ga dok radi i slu ajuæi to govori. Adi je bio njime opèinjen. poput Tvvaina." Nisam se usuðivao upitati: "Zar taj dogaðaj nije poslu io nekom va nijem cilju?" Èuo mi je misli. Vol io bih te oèistiti od snobizma. kad se na nj ega mo e spojiti drugi komad. koknuti Sisi? Uvjeravam te da bih. veæ ih tek pomalo zaobilazi m ogla. No i ti si. Bog bi se pojavio kao za titnik èovjekovog neznanja. Tisuæu godina! Sisi æe zaboraviti za dvadeset. u obliku krupnog mu karca prekrivenog èaði. To je da pukne od smijeha. Dok se nisu nastanili u mlinu. Hvala Bogu t o nije!" Kako se samo Maestro znao smijati. trebala mu je. previ e fasciniran slavnim imenima. pa je èesto satima bio kod njega. Kad ih vi e nema. Znala je za to je Adi rado provodio vrijeme kod kovaèa. a da t ime i sam demonstrativno ne poèini zloèin. dok bu de gledao kovaèa kako komad eljeza zagrijava dok ne pobijeli od vruæine. nisu pretjerano vrijedna. Takva se moguænost pojavila u prizemlju. jer je selidba bila pos ljedica njene suptilne manipulacije Aloisom. "O"." Tu se i osmjehnuo. Klara stvarno nikad nije vjerovala da je dostojna svog supruga . "kad je u pitanju svijest o na em postojanju. pa èak ni u Lambachu. Hod in ko polje nam jo uvijek slu i. sigurno bio jako blizu da ka e 'naredba odozdo'. 308 Norman Mailer . nekoliko minuta mogao u ivati u izvrsnoj h rani. Preselili su se u veæi grad (Leonding. Takvim spajanjem nastaju slo eni ji predmeti. Èovjek je radio s vatrom. a isto tako i Vrag. No. koja bi ga navela da se odse le iz mlina. onda je nerazumno tog zatvo renika proglasiti èak i djelomièno odgovornim. rekao je Maestro. moramo ga sagraditi od prve do zadnje cigle. Dvorac u umi 307 8. Dr im kako ta ocjena "gore" n eæe biti dobro primljena. "Jest".na zvuk pljuskanja vode iz vjedra u sudoper odgovorilo bi nekoliko zvonkih udaraca po nakovnju. dok god Bo je zabrane ne kr i. uspjela je shvatiti kako je Alois sad mo da dovoljno star da bud e ljubomoran. Vrag mu nije mogao priæi. To j e bilo uzbudljivo. Zato joj je dovoljno da shvati kako æe Adija ispuniti osjeæaj tajanstvenosti. To je bilo ne to novo. ne smije izgubiti osjeæaj za razmjer no. nikad joj nije palo na pame t da kod Aloisa izaziva ljubomoru. "Na je pisac u zadnjem paragrafu povratio s posobnost pametnog rasuðivanja. dodao je. Od dje tinjstva je znala kako je Bog svagdje. Trebale su joj godine da nauèi manipulirati mu em.ili gotovo ex nihilo .daj kako Mark Twain pretjeruje s va no æu ovog dogaðaja. no nije namjeravala razmi ljati za to joj vatra tako godi. 3000 stanovnika) isprva na veliko Klarino zadovoljstvo. kazao je. mogla bi kod Aloisa izazvati ljubomoru. Èak i ako je nije ne to pretjerano volio. u tim rijetkim trenucima veselja. Samo izniman klijent kojeg raz vijemo ex nihilo . moramo visoko na ljestvicu smj estiti mnoge koji su ga ocijenili "naredbom odozgo". Ona bi pak. Glasove im je mogla èuti i dok je radila u kuhinji. no. Kako je bila bogobojazna. jest.

kazao je Preisinger. odgovorio je Preisinger. èovjeka uroðene va nosti. a Preisinger se toj predod bi odluèio izmaknuti. frau Hitler. ostala je jo malo u kovaènici i razgovarala s kovaèem. "Kazao im je: 'B rzina je brzina. Samo se alim. znao je dijagno sticirati mnoge konjske bolesti. On ju je potom pozvao da navrati. ali je ostavljao dojam. Trebalo j e popraviti cilindar crpke za vodu u kuhinji." "Mo ete?" "Stari epavi." "Mladi æe vam Adolf isprièati. dobar kovaè zna kako za svoj trud mo e dobiti i nagradu u obliku konjskog kopita." S Klarom je Preisinger radije raspravljao kako pobolj ati vlastiti posebni èep za ru pe koje ostanu iza starih èavala . Bez prekida." "Koliko se to èesto desi?" upitao je djeèak. "Vjerojatno jako puno posla navali kad se zaledi tlo." "Ime konja?" upitao je Adi. Mogu to tako reæi. no kad je vidio kako je Adi ostao zbunjen. "Imate tako puno iskustva." Klara je morala porum enjeti." "Jest". Nije se hvalio. ali herr Preisinger na to nije pristajao"." Nasmijao se. rekla je Klara. kad god po eli alicu èaja. ka d se uzme u obzir da je bio podjednako neobrazovan kao ona. s Adijem pored sebe." "Pretpostavljam da je tako". Preisinger je zahtijevao da se jedn og jutra s njom vrati na kat. "Mladiæu". Jednog za drugim.'" Adijevi su obrazi bili crveni. "bilo je noæi kad nisam mogao sjesti. U ovom posl u èovjek mora biti jako dobar. "Pobolj ajte mi prianjanje na ledu". jedan èavao ode krivo. Iz jednostavnog razloga. u tamnoj pra ini zemljanog poda." "Mo ete li to uistinu kazati?" upitala je Klara i pocrvenjela zbog svoje izravnost i. koje je potom u svojoj k . rekla je Klara. "Vi e se ne de ava". Mogla je s njim podijeliti ponos koji je osjeæao zbog sidra to ga je izraðivao za jednog bogat a a . rekao je. Jednom sam na stra no hladan dan Dvorac u umi 309 morao potkovati dvadeset i pet konja i svaki me od tih seljaka molio da po urim.bio je ponosan na rje enja raznoraznih problema k oja je pripremao. "Njegovo kopito. veæ povremeno i putnici èiji bi konji imali problema s potkovom. Dok je govorio. Preisinger. "Sad se to ne desi niti jednom na godinu. Bilo je oèito da si u glavi predoèava dogaðaj . Ne samo to se prema njoj odnosio s najveæim po tovanjem. ponovila je. Napuklina je popravljena brzo. nije se tu radilo o obiènom problemu. veæ se znao i dobro izra avati. a konj potom vi e nikad neæe imati u vas povje renja. Preisingerove mu terije nisu bili samo poljoprivrednici iz tog podruèja. sa sidrom . Nije mogla vjerovati koliko joj se sviða slu ati ga.za sve. Stari krivokopita . no. bro jni trgovci iz tog kraja kojima bi obavljao sitne popravke. Taj joj se èovjek nije sviðao. nije znao dovoljno o konjs kom kopitu.a ne. Veterinar. koliko god da je vrijedan struènjak za bolesti drugih ivotinja. od kovanja kolskih osovina do popravl janja plugova. kako bi pokupio sve no eve. "vidio sam kako vrijedne ivotinje epaju do k na kraju gotovo ne mogu ni hodati. to se njoj jako svidjelo (makar je svojedobno ba to mislila i za Aloisa). tovi e. Uskoro joj se ukazala prigoda i ponudila razlog za silazak u kovaè-nicu. Na njeno veliko iznenaðenje. "Frau Hitler". kako joj je objasnio. rekao je Adolf. Jer ponekad moram znati i vi e od njih. Koje ti ime treba? Naæi æu ti ga na svojoj pozadini." Na to je on odvratio: "Vidim da se razumijete u te stvari. Preisinger je brzo dodao : " alim se. Ja mogu konje prepoznati po kopitu. ili. ko ji je pak stajao gotovo skamenjen.èovjek je morao biti sig uran da dobro dr e i prsten i dr ak i kruna i nokat na kraku i nokat na sidru i ipka. Klara bi promatrala razne otiske potkovanih ko pita na tlu. No.pogodni za izradu korisnih alata . sad je rekao Preisinger. jer sam na s tra njici imao ime konja. taj se veliki bik. Uvijek iznova. na njeno iznenaðenje. "To slu am svake zime. "Nokat na kraku i nokat na sidru". Nekim sajamskim danima potkujem èak i po dvadeset konja . sjedeæi na jedinom ispravnom stolcu u njegovoj radionici. Klari nije smio reæi to mu je kovaè jo priznao . Nakon to ga je u dva tjedna triput posjetila. znao lijepo pona ati. "Imao sam priliku igrati ulogu veterinara. Sviðale su joj se te rijeèi. ili mu nema opstanka." "Da.

poèeo te ko disati. "Trava æe se". da joj se uèinilo kako bi bilo p ristojno predlo iti. U Leondingu. Ono to se Klare najvi e dojmilo bilo je to je. Na komad eljeza ne mo e stati. Klara se tog dogaðaja prisjeæala sa zadovoljstvom. Oboje su bili vrlo odluèni. Spremna j e ustuknuti pred svakom nogom koja na nju stane. Zato to se Alois. uznemirio i vi e od svoje supruge. morala sam. Kasnije nije mogla razabrati to je od toga bilo p lanirano. pun svog te ko steèenog dostojanst va. Kosa slu i da se kosi trava." Bio je to posve kurtoazan poziv. zbog gorljivog izno enja teme do koje mu je bilo jako sta lo. iako iz posve suprotnih razloga. To je suprotno eljezu. naklonio se Klari i uspio reæi: "Hvala vam na pozivu. s golemim akama prekri enim u krilu. a ni on se nije osjeæao opu ten o. "To je zato to eljezna ruda. "ima svoj vlastiti duh. "Svaki materijal". eljezo æe svaku nogu koja mu ne iska e po tovanje ijediti. Preisinger je zaklj uèio da mo e nastaviti. Moglo se zamisliti kako bi s vremenom to mogla postati punopra vna veza. neki nje ni. "Pa. "A jesi li ga poslu ila savijaèom?" "Pa. Preisinger do ao u posjet. Nastavak izlaganja potpuno æe ovisiti o d jeèakovoj reakciji na ono to æe sad èuti. Njen je mu ostario. no ipak je osjetio kako je u njoj do lo do nje mu sklonog buðenja. kako je jedino i mogao. u stvari". "pretpostavljam da i jesam. bio svjestan gdje se nalazi. pa je sjeo na rub sofe." Alois je èekao dok nije ostao na samo s Klarom." I tako se to dalje nastavljalo. A opet se eljezna ruda mo e naæi duboko u istoj zemlji na èijoj povr ini raste trava. Preisinger se zaljubio. samo obièna kurtoazija. To j e kod Klare (i kod Angele) izazvalo priliènu pomutnju. Stoga je Preisinger." Preisinger je. Adolf je dolje kod herr Preisingera provodio tako puno vremena. Zar se gostu ne mora ne to ponuditi?" "Gostu?" "Pa. "Za to je eljezo tako jako?" upitao je Preisinger i na vlastito pitanje odgovorio s am. 9To bi bilo sve to moram isprièati o Preisingeru (zato to ga nakon selidbe oni vi e nik ad neæe vidjeti). kad se vrati o i ugledao Preisingera kako sjedi na njihovom otomanu. A kad se elj zna ruda rastali. Klara i Alois su i prije nego to su je oti li pogledati znali da æe je kupiti. da herr Preisinger doðe k njima na savijaèu. ostao neutje an kad je èuo vijest kako ni nje ni djeèaka uskoro vi e neæe biti. Zanijekala bi da je to bilo moguæe. Nije se odredila. "Jest. no Preisinger je pr ocijenio kako je istinski eljan novih znanja. Postupio je. Nije ga doista pozvala. ni dva dana poslije. "pod svakim vjetrom poviti. kazala je potom. stoga. kad je morao znati kako æe herr Hitler biti u Ga sthausu na svojem pivu.ovaènici nao trio. Alois ju je izvijestio da se pismom obratio prijatelju iz Carinarnice u Linzu. No. rekao je Preisinger. Bio je tako slobodan da ponudi svu d ubinu filozofije svog posla. Ne treba ni spominjati kako to nije mogla biti ljubav èije m bi se ispunjenju mogao ivo nadati. "Jer mu je snaga u duhu. Djeèaku je bilo tek devet godina. Neki su od tih duhova jaki. od nje se mo e izraditi kosa. po . j ednog dana." Mladi Adolf mu nije odgovorio." Zavrtjela je glavom kao da eli da joj komadiæi sjeæanja bolje sjednu. Ona je bila skru ena. rekao je Adi s istinskim odu evljenjem. ima jedna zgodna kuæica. No. ali se odluèio klimnuti glavom. susjedu. s upitom ima li u Linzu ili okolici kakvih nekretnina za kupiti. no. Kovaè je ubrzo krenuo. kad proðe kroz najvreliju vatru. "Buka odozdo postaje nesnosna. "Ovdje mi je dosadno". iako mu je odjeæa bila prekrivena èaði. nedaleko Linza. Nakon toga je odbio da mu se plati. No." "To je tako zanimljivo". ne vi e od toga. Norman Mailer A onda je jednog subotnjeg jutra. u svom nedjeljnom odijelu. a da Dvorac u umi 311 ne progovorim o jednom od njegovih zadnjih razgovora s Adijem. po povoljnoj cijeni." Tjedan dana poslije stigao je i odgovor. pa se kretao tako da u njenoj èistoj kuhinji nije ostavio nikakve prljav tine. no èovjeka ne mogu ostaviti. rekao je. "Ne." Zastao je. nisam ga pozvala. sad kad je znao d a Klare uskoro vi e neæe biti. kaza o joj je.

Alois je mozgao o Paulinom razvoju . "Obilje je istinskog glupana je". luèajno naèuo obja njenje i prijezirno riknuo. Tada je do lo vri jeme da zazvi di Adiju. "Zamisli koliko samo vatra mora biti vrela da bi iz eljezne rude izvukla eljeznu volju.to je sebi jedva priznao . "Sto je to eljezna volja? Kako se ona radi?" Preisingeru je bilo jako drago. Izdr at æe sve to mu se bude dogod ilo. luèajno naèuo obja njenje i prijezirno riknuo." No. "Obilje je istinskog glupana je". dok se pribli avala veèer." Djeèak je zastao. pred oèima su mu treperile Preisingerove moæne mi ice. eljezo je sna no prema svakoj sili.ba je tog dana poku avala skakutati u mjestu ( t o bi. I ako se Adolf ne bi pojavio brzo nakon to je odjeknuo zadnji zvi duk. Potajno je . Alois morao samo zazvi dati i Adi bi pojur io gore iz Preisingerove radionice ili se sjurio iz obli nje ume. " to vlastito zanimanje uzima tako ozbiljno da poèinje vjerovati kako je ono va nije nego druga. Oklijevao je postaviti pitanje.ba je tog dana poku avala skakutati u mjestu ( t o bi. " to vlastito zanimanje uzima tako ozbiljno da poèinje vjerovati kako je ono va nije nego druga. Alois je. kad se Adolf u umi igrao rata i ostao dugo nakon sumrak a. U oèima su mu se caklile suze. I ako se Adolf ne bi pojavio brzo nakon to je odjeknuo zadnji zvi duk. Alois bi ga prebacio preko ko ljena i jednom estoko pljesnuo po turu. Kasn ije je èak i pogrije io poku avajuæi Angeli i Edmundu objasniti to je èuo. pak.vo lio pod prstima osjetiti Adijevu guzu. kako je lijeènik uvjeravao Klaru. no dijete je uskor o odustalo. Iako ju je Alois poticao. veæ je bio mrak. objavio je Klari. Kad je dj eèak u ao na vrata. Alois i Adolf 312. kako je lijeènik uvjeravao Klaru. to je istina. Kasn ije je èak i pogrije io poku avajuæi Angeli i Edmundu objasniti to je èuo. Adiju se Preisingerova rasprava o eljeznoj volji pokazala prilièno korisnom kad je dobio svoje prve ozbiljne batine. Adiju se Preisingerova rasprava o eljeznoj volji pokazala prilièno korisnom kad je dobio svoje prve ozbiljne batine. Alois je. . kad se Adolf u umi igrao rata i ostao dugo nakon sumrak a. Alois morao samo zazvi dati i Adi bi pojur io gore iz Preisingerove radionice ili se sjurio iz obli nje ume. Potajno je . bio znak da napreduje). no nije si dopustio da zaplaèe. Neka se otac ozlijedi na njegovoj eljeznoj volji. Dok je dobivao te ke ba tine. Alois je mozgao o Paulinom razvoju ." "Jedinstven?" "Razlièit od svih drugih. Kad je dj eèak u ao na vrata. Oboru an Preisingerovim maksimama. Iako ju je Alois poticao. Duh suzdr anosti koji je Alois nastojao razv iti jedne je veèeri nestao. no dijete je uskor o odustalo. osim one koja ga je eljezom uèinila.stane jedinstven materijal. Te se veèeri svjetlo koje se zadr alo u umi ipak pokazalo suvi e uzbudljivim. Alois je zakljuèio kako se radi o namjernoj uvredi i priu tio mu prave batine. Rekao bih kako sam takvu silu osjetio i u sebi. bio znak da napreduje). pak. Kad se vrijeme nakon poziva odu ilo pa je morao zazvi dati pon ovno. no potom ga je ipak postavio.to je sebi jedva priznao . objavio je Klari." "Da. veæ je bio mrak. Uèvrstit æe svoju eljeznu volju. Duh suzdr anosti koji je Alois nastojao razv iti jedne je veèeri nestao." No. Jedinstven." 312 Norman Mailer Adi je od po ude pred u areno æu potrebne da se stvori eljezna volja ostao bez daha. Adi je prisegnuo. Norman Mailer Adi je od po ude pred u areno æu potrebne da se stvori eljezna volja ostao bez daha. nije eljela poku ati ponovno. Alois je zakljuèio kako se radi o namjernoj uvredi i priu tio mu prave batine. Alois bi ga prebacio preko ko ljena i jednom estoko pljesnuo po turu. dok se pribli avala veèer. U pravilu je. Tada je do lo vri jeme da zazvi di Adiju. U pravilu je.vo lio pod prstima osjetiti Adijevu guzu. sebi je naredio uèvrst iti odluènost grizuæi si usne. nije eljela poku ati ponovno. Te se veèeri svjetlo koje se zadr alo u umi ipak pokazalo suvi e uzbudljivim. I kad su prvi udarci pali. Kad se vrijeme nakon poziva odu ilo pa je morao zazvi dati pon ovno. KNJIGA DVANAESTA Edmund.

Alois morao samo zazvi dati i Adi bi pojur io gore iz Preisingerove radionice ili se sjurio iz obli nje ume. Uèvrstit æe svoju eljeznu volju. KNJIGA DVANAESTA Edmund. Kasn ije je èak i pogrije io poku avajuæi Angeli i Edmundu objasniti to je èuo. nije eljela poku ati ponovno. KNJIGA DVANAESTA Edmund. no nije si dopustio da zaplaèe. Klara je ipak strahovala od selidbe u tu vrtnu kuæicu . U oèima su mu se caklile suze. Duh suzdr anosti koji je Alois nastojao razv iti jedne je veèeri nestao. Tada je do lo vri jeme da zazvi di Adiju. za èim si u Hafeldu ili Lambachu nije d opu tao udjeti. Izdr at æe sve to mu se bude dogod ilo. dok se pribli avala veèer. Tako je barem zakljuèila Klara. Alois je zakljuèio kako se radi o namjernoj uvredi i priu tio mu prave batine. Alois je. "Obilje je istinskog glupana je". Iako ju je Alois poticao. pred oèima su mu treperile Preisingerove moæne mi ice. sebi je naredio uèvrst iti odluènost grizuæi si usne. Sad bi mogla po eljeti i vi e. Alois je mozgao o Paulinom razvoju .vo lio pod prstima osjetiti Adijevu guzu. U pravilu je. Te se veèeri svjetlo koje se zadr alo u umi ipak pokazalo suvi e uzbudljivim. luèajno naèuo obja njenje i prijezirno riknuo. Klari bi pak kuæa bila mnogo privlaènija da se nije nalazila preko puta gradskog groblja. Aloisu se èinilo kako je ponovno blizu aktivnom ivotu pravog grada. Alois i Adolf I. I ako se Adolf ne bi pojavio brzo nakon to je odjeknuo zadnji zvi duk." . no nije si dopustio da zaplaèe. Prema herr Mavrhoferu je bila lj ubazna. ivjela je u vi e profinjenijih mjesta .to je bilo i ime koje j e kuæa nosila. bio znak da napreduje). Neka se otac ozlijedi na njegovoj eljeznoj volji. kako je lijeènik uvjeravao Klaru. to je bio i jedini razlog za to su si takvu kuæu mogli priu titi. Uèvrstit æe svoju eljeznu volju.i nikad nije zamjeæivala ni ta izvan svojih obiteljskih du nosti. U oèima su mu se caklile suze. a za te bi se prigode uvijek elegantno odjenula. sebi je naredio uèvrst iti odluènost grizuæi si usne. Adi je prisegnuo. objavio je Klari. Alois i Adolf 312 Norman Mailer Adi je od po ude pred u areno æu potrebne da se stvori eljezna volja ostao bez daha. kad je bila domaæica staroj gospoði. Buduæi da je Leonding od Linza udaljen tek osam kilometara. Adiju se Preisingerova rasprava o eljeznoj volji pokazala prilièno korisnom kad je dobio svoje prve ozbiljne batine." No. Sad je na leondin kim ulicama viðala mnoge graðane lica dovo ljno lukavih da natuknu kako bi o tim izdajnièkim stranama ivota mogli podosta znat i. Izdr at æe sve to mu se bude dogod ilo.Oboru an Preisingerovim maksimama. S druge strane.u Beèu. koji ne samo to je posjedovao dobru trgovinu ive nim namirnicama.ba je tog dana poku avala skakutati u mjestu ( t o bi. Neka se otac ozlijedi na njegovoj eljeznoj volji. pred oèima su mu treperile Preisingerove moæne mi ice. " to vlastito zanimanje uzima tako ozbiljno da poèinje vjerovati kako je ono va nije nego druga. Protute a je neugodnog polo aja bila blizina seoske crkve. I kad su prvi udarci pali. no dijete je uskor o odustalo. Potaknuo je u njoj zanimanje kakvo bi trebalo ost ati unutar granica braka. Spreman sam jamèiti kako je ta nelagoda djelomice potjecala od njenog prijateljstva s Preisingerom. pak. Kad se vrijeme nakon poziva odu ilo pa je morao zazvi dati pon ovno. a njihov je novi dom imao i vlastiti vrt. no uvijek bi kazala: "Ne mogu ostati. Dok je dobivao te ke ba tine. Kad je dj eèak u ao na vrata. No. Potajno je . Alois bi ga prebacio preko ko ljena i jednom estoko pljesnuo po turu.to je sebi jedva priznao . Adi je prisegnuo. Kod njega je dva do tri puta na tjedan kupovala povræe. veæ je bio mrak. Oboru an Preisingerovim maksimama. kad se Adolf u umi igrao rata i ostao dugo nakon sumrak a. Sto nije bilo dopustivo! Stoga su zasad odlasci u grad bili ogranièeni na posjete trgovini Josefa Mavrhofera. obrubljen javorima i hrastovima èije su se grane razrasle u takve umjetne oblike da je tu moralo biti Bo jeg duha. s Aloisom u Braunauu i potom u Passauu . Dok je dobivao te ke ba tine. I kad su prvi udarci pali. Èeka me tako puno posla. veæ je bio i dobar èovjek t e gradonaèelnik Leondinga.

ponavljala bi frau Mavrhofer. i dalje je ivjela u uvjerenju kako se one veèeri kad je pomislila da je Al ois upravo ubio Aloisa mlaðeg predala Vragu. Alois je sad dio dana provodio radeæi u vrtu. odgovorio je Mavrhofer. veæ u iva nje u razgovoru. Aloisa je èak pozvao na Buergerabend." "Takav je i polo aj gradonaèelnika". Nakon k raæeg razmi ljanja. gdje ga je pijani neotesanac poku ao uvrijediti. pa je kupio knjigu latinskih citata.Naravno. taj ugostiteljski objekt dr i pomalo sirovim. "To smo izveli pristojno . Zbog toga je Klara imala dvostruki razlog da se ne upu ta ni u to.koliko se u takvim okolnostima dalo . bila mu je igra s Edmundom. Cilj. Alois joj je isprièao kako je supruga prav a goropad-nica. Nikako si nije dopu tao "neuravnote enost" i nekoliko se puta mjeseèno v raæao. veèer mjesnih purgera. Mavrhofer i Klara su nastavili suzdr ano koketirati." I Alois je tako uveden u dru tvo i prilièno se potrudio izdr ati sjedenje medu mjesnim uglednicima. a kod ko nice mu je stajao tako blizu. koji zbog jednog groznog do gaðaja vi e nije elio dolaziti u njihovu toèionicu. a posebno njegova promaknuæa. To je sila jaèa od èovjeka. Kako je to objasnio Mavrhoferu: "To je malo meda za moju obitelj i za dar prijateljima . koja stalno pokazuje prstom." "Moram se s time slo iti". jer se Mavrhofer. rekao je Alois. ili na svojoj novoj ko nici. Isprva su na piæe i li samo u mjesnu toèionicu. "Te ene koje ti svaki dan dolaze u t rgovinu". Veselje je svakako dopu teno. Kupio je jednu Langstrothovu kutiju i u nju naselio skromnu pèelinju populaciju. Deèkiæ je s èetiri godine bio dra esniji nego sva njegova druga djeca. spasi ga i bit æu tvoja!" Kako bilo. a ja sam u tome i dalje u i vao. Sa svoje je strane Alois bio dovoljno pametan da svom novom prijatelju ne ka e kako je po tom pitanju njegov ivot bio ugodniji. objasnio je Mavrhofer. Èlanovi su im mogli prisustvovati redovito i li rijetko. No.t ek toliko. Od tad mu je ivot prava mizerija. zapamtiti kako fraza ide nije bio jednostavan pothvat. Bio sam svjedok prave komedije. Ti su se skupovi. no pristo jno je vladanje najva nije. Znao sam kako tu neæe biti nièega." A Mavrhofer je Aloisu priznao kako je prije dosta vremena stvarno i imao kratku vezu.slabo pamæenje! Najveæa protute a dugim poslijepodnevima kod kuæe. Aloisa je p rivukao èovjek dovoljno pametan da postane gradonaèelnik i dovoljno praktièan da vodi profitabilnu trgovinu. Usto je imao ljubomornu enu. kako bi odr ao svoje prijateljstvo s Mavrhoferom. Potiho je izvijestio i kako su nekolicinu pijanaca prestali poz ivati. nije bilo opijanje. a to ju je moglo dovesti u isku enje. Opet 3i6 Norman Mailer joj je pred oèi dolazio djeèak kako le i na zemlji i sjetila se prisege: "O Vra e. no Mavrhofer je uskoro priznao kako zb og svog gradonaèelnièkog polo aja. Taj se dogaðaj odr avao èetiri veèeri svakog tjedna. on i Alois su se na brzinu sprijateljili. kad je Klara bila u blizi ni sav pretvarao u osmijeh. Aloise.no od pr esudne je va nosti. "To je uvijek bit dobrog i pristojnog d ru tva. Aloisa su se Buergerabends uskoro dojmile. Nije pro lo mnogo vremena. tovi e. po vlastitom mjerilu èastan èovjek. a njih su dvojica u gosti onici sjedili na piæu. Vidio je vi e svijeta od Preisingera. Mavrhofer je bio ispravan poput Klare. Onda mu je za to saznala ena. Sad je otkrio njenog odanog pomagaèa . no zbog toga je Mavrhoferu lokal prisjeo. Tih mu je dana najveæi problem bila dosada. no to je istaknutim pojedincima bila prilika za razmjenu mi ljenja. da je Klara za njega morala izraditi malu m . to je ovaj i uèinio. naizmjence odr avali u èetiri najbolje gostio nice u Leondingu i jedina im je svrha bila omoguæiti kvalitetan razgovor u boljem dru tvu imuænih. kad se ni ta nije dogaðalo. "samo èekaju da skoèe na tebe. kako je obzirno objasnio Mavrhofer. da u tim prigodama èovjek Dvorac u umi 3*7 od sebe ne da ni naslutiti neuravnote enost. U Hafeldu su ta mala stvorenja bila posve ovladala mnome. No. Nezadovoljniku je vlasnik toèionice kazao da ode. Mavrhofer ju je privlaèio. Samo j ednu. Stalno si je ponavljala kako ne smije upropastiti do brog èovjeka. Mavrhofer je pak po tovao Aloisovo dugo slu bovanje na Carini .

"Jesi li spreman priznati?" upitao je. " to mi na Carini ba volimo raditi. a istovremeno mu je bila smije na i vlastita nje nost . oèe". ali se sprijeèio da zaplaèe. To liko dobrog to je ona nosila 3i8 Norman Mailer u sebi (a to joj nikad ne bi priznao) posjedovao je i Edmund. rekao je Edmund koji se veæ kikotao. veæ i zato to je uz to bio nje an i drag. prestani!" povikao je.re icu za lice i sa iti mu bijele hlaèe. Alois se tako jako i dugo smij ao da se. "Sad vas moramo uhititi". Po kakljat æu te. Edmund se ba nije upla io. "Odjeæu odijeva . Onda se poèeo smijati. dok se nije sru io na pod u klupku bespomoænog veselja." "Ma nije"." "Ne." "Ne zadirkujem. rekao je Alois. i u ao u ormar dnevne sobe da sakrije zla tnik. "Za to je moj novèiæ dragocjen?" upitao je Edmund. neæe ti vi e dati da se tu i gra . Alois se uskoro ponovno zaljubio. rekao je Edmund. Stao je obo avati Edmunda. rekao j e Alois podi uæi cipelu. Nije ni pretjerano skvièao kad bi m u neki od lijenèina stali. ugurao si je zlatnik u man etu na cipeli.mogao je proèistiti ne to sluzi . protresao ih i gledao kako zlatn ik ispada. "poslu at æe ona to ti ka e . Ne samo zato to mu je sinèiæ bio tako pametan. Kad je iza ao. A mi to znamo. djeèak je imao oèevu pamet i majèinu sposobnost za odanost. "To je ono". Kako je to Alois oc ijenio. Nisi po tivao pravila. rekao je Alois. pa su njih dvojica pr ovodila puno vremena oko ko nice. Boli me. ali si mi skinuo odjeæu. Tad æe sigurno priznati. uzdahnuo je Edmund." "Neæu". vraæajuæi se prema ulazu u ko nicu. To je obuæa. A Edmund je volio pèele. "Moram pi kiti. tata. "Taj je zlatnik dr ao u d epu. rekao je Alois i poèeo Edmunda kak ljati pod pazuhom. Alois je u njega zurio gotovo istom zloæom s kojom je gledao sumnjivc e tijekom ispitivanja. bio je tako bistar. pretrest æu vas". "To je istina". rekao je. izuo mu cipele. Tako ih nije morao razvezivati. " teta. Alois bi èak odjenuo i svoju staru uniformu (iako ju je sad jedva mogao zakopèati u struku) pa su se pretvarali da Edmund nastoji pored ca rinika prokrijumèariti vrijedan novèiæ. "Varao si". rekao je dubokim glasom. "Ali nisi spreman priznati." "To ti nije odjeæa". "Varao si. Fina ravnote a." "Izmijenio si pravila. "O. to je dio igre. Alois je i dalje ustrajavao. s njom bih se zauvijek o enio". Buduæi da ste tako drski. Klara je prosvjed ovala: "Djeèak je premlad. opet. U kuæi bi se igrali carine. Ako èuje tvoja mama. rekao je Alois. Stvarno je volio kad bi se humor pojavio na kakvoj razdjelnici." Alois je prestao." Dvorac u umi 319 "Zato jer ni ta ne vercam. Jed nom ga je èak pèela ubola s unutarnje strane rukavice. rekao je." "To bi moglo izazvati nevolje". Muèeæi se meðu kaputima koji su visjeli s vje alica. jer je znao kako æe mu to vjerojatno biti zadnja prava ljubav u ivotu." Edmund naèas nije bio siguran. "Zato to mu je vlasnik bio Napoleon". "Da sam ikad upoznao tako savr enu enu." Alois je napravio facu. to je. "U redu." "E pa onda ga naðite". uz bijelu ko ulju i rukavice." "To mi se sviða. "Samo me zadirkuje . Poèeo se kikotati. zaka ljao. bilo u redu . Stvarno bi ht io zaplakati." "Iznesite argumente." Na to su se obojica-nasmijali." " vercate. Mogao j e lako zamisliti jad koji bi se Klari ukazao na licu ako bi joj to ikad rekao. rekao je Edmund. èim je Alois kazao: "To mora ostati tajna. puzati po rukavicama." "E. Da. samo ga sad poku aj od mene sakriti. "Prestani . Saznali smo da imate Napoleonov novèiæ. Edmund se razbjesnio." No. rekao je Edmund i poèeo se opet kikotati. naæi æu ga ja". isprva. bila je to stvarno dra esna ljubav." "Rekao si da æe me samo kakljati.prema djeèaku i prema Klari. sebi bi govor io u ali.

Julija II. zakljuèio je Alois. no i pak su i li u crkvu. sad je dopunio. dragi gospodine.njegov je djed bio jedan od osnivaèa dru tva. iza zakljuèanih vrata. ba kao i gornja usna ludog ubojice. a majka mu je svejedno nudila tu vjersku ka u. tako bistrog da bi mogao postati uva eni profesor. z.popis je znao napamet . ali je klimnuo glavom prema Klari. Osjeæam se bla goslovljenim. Jedan od starijih uglednika napao je Aloisovo mi ljenje rijeèima: "Slo io bih se da ne elim da me uvrste u redove onih koji odu evljeno po tuju sve ive svetke i petke. no morao je priznati kak o se radilo o formalnom priznanju . "dopustite d a ustvrdim kako religija nudi vlastite vrste ludila. no bio je stari èlan .. Stoga se Alois odluèio progovoriti.svakog govornika bi na poèetku nagradili makar i neznatnom reakcijom.èinio se tako uvjerenim to æe se dogo diti. to je iz kuhinje u dnevnu sobu dovelo i Klaru. At entatorovi tanki brèiæi. a on æe me poslu ati. glasom od kojeg je zamro odgovor njegovih roditelja . Adolf se svetio zbog smijeha koji je odozdo morao do njega dopirati. Cest o su ti obredi tek pribje i te nesretnih ena. Edmund je poèeo plakati. "A opet. Jo je nastojao pod nadzorom dr ati posl jedice napada. No. bilo je to liko ljepote. Taj ga je s poj morao uzbuditi .to sitno zavirivanje u Angelinu intimu. Odluèio se po to je saslu ao "de urnog ateista". Da. Mo da je religija malima bila nu na. ugledao njene stidne dlake ba kad su poèele izbijati."Siksta IV." Aloisovom se kritiènom pogledu do imao goljavo. Alois je. a tada ga je uhvatio paroksizam. on se protivi licemjerju pobo nih koji se u crkvu sklone èim im u iv otu padne prva kap ki e. Naroèito sad.. Kao primjer bih mogao ponud iti tako stra no nemoralne pape poput" .preko granice su vercale um malog djeèaka. da. Alois je zakolutao oèima prema njoj i poku ao udahnuti." Uskoro je otkrio kako ima posla sa slojem ljudi koji u takvim temama ima poseban stav. mala tamna naznaka brk ova. a isto je tako bilo. na gornjoj usni odmah pod nosnicama. Jednom je. a svakog je njihovog nezakonitog sina èekao kardinalski e ir. mogao sam ga upozoriti. a Luigijevi brkovi nalik po tanskoj marki blisko su im nalikovali. Lava X. Inoc enta VII. Da je Alois bio klijent. zadovoljan i s umjerenim. prigodom jednog od svojih povremenih dolazaka na Buerger-abende odluèio progovoriti. u prostoriji se ozraèje naglo ohladilo. U djeèakovoj ljubavi prema majci. rekao je. Simonija je bila svakodnevna. Svake mu se veèeri molim. Vizu320 Norman Mailer alizirao je fotografiju Luigija Luchenija to ju je vidio u Linzer Tages Postu. zob pogodnu za konje. dragi gospodine". Aleksandra VI. uistinu tvrdim da je pokazati takvu prekomjernu korumpiranost bilo sv ojevrsno ludilo. No. "Ja mislim da se slaviti mora Franju Josipa." "Ja se ne molim". poput jo jed nog manijaka. Zato to ne moram vjerovati u Boga. i u ljubavi prema ocu. kurtoaznim pljeskom. To je Adolfa svakako uzbuðivalo. On u crkvu ide samo jednom na godinu i to na carev roðendan . "O. "Tra it æu od Boga da to zabrani. pa èak i ugledni pravnik u Beèu. Te su pob o ne ene bile pravi krijumèari . "Tata. To je u svjetskoj povijesti bilo najpouzdanije sredstvo za sp reèavanje ludila. gotovo je uspio reæi Alois. tata!" viknuo je." Sjeo je. to se tièe njega. ne smije ". Je li bio blizu pluænom krvarenju. Ipak se èinilo kako je to od njega vi e-manje sve. U svojoj sobi. Odluèio je masturbirati. nije mogao govoriti. Reklo bi se kako im je neprilièna privr enost vjeri bila pomalo odbojna. No. nakon Sisine smrti. no . kad je jo spavao u istoj sobi s An gelom. pitao se. Privatna nadmoæ-nost religiji pov lastica je vi ih klasa. Uzbuðenje mu se udvostruèilo kad je èuo kako mu otac ka lje. moramo shvatiti kako bismo bez reli gije trpjeli kaos.no njegov je ka alj potrajao mnogo sekundi. tek komadiæ tamnog paper ja.. znam da neæe umrijeti". "ne smije umrijeti. Govorio je suv . i Klementa VII.. no oni odlazak u crkvu dr e temeljem dru tvenog ivota obiènih lju di. Izj avio je kako svako razumno ljudsko biæe treba zakljuèiti samo postoji li bo anstvo. jednog od sudionika koji j e ostale rado uvjeravao kako je "jedini hrabri èovjek u na im redovima.. Zasad æe to pustiti. Alois je ipak nije bio spreman ispravljati." Dvorac u umi Alois je imao spreman odgovor.

nije mogao kod kuæe. Edmund prenio Klari. uvijek je znao kako izbjeæi akanje. Znali su dosta o antikvitetima i raspravljali o zanimljivim inovaci jama koje æe se uskoro moæi nabaviti. da mu je ta ala sad zagadila snove! Dvorac u umi od Aloisa mlaðeg? Jest. "nego da se èovjekove dvije biv e ljubavnice sprijatelje. Njemu se. Je li Adi pokazivao veæe neprijateljstvo i razvratnik iz jedne od najboljih gradskih obitelji. Nije bila daleko od Vrtne kuæe. svakog bi dana jedva doèe kao da nastava zavr i. Adi se sjeæao kako su svojedobno od Aloisa mlaðeg titili njega. poput tekuæe vode i elektriènog osvjetljenja. i to stoga to samosa alijevanje mo e dosegnuti najvi e operne visine. Aloisu su se te rijeèi tako sv idjele da ih je prisvojio. te su veèeri ipak bile tek razonoda. a potom je morao razmi ljati o svoje d vije preminule ene. Zato ne napadaju vis oke èasnike kakav sam ja. izraðivao èizme. to. kazao je. Jer Adolf i Edmund su bila braæa p o krvi. a svakako i Alois. èak i ako im nikako nije mogao koris titi. pa bi se podveèer povremeno okupili." Jedan je od gospode dao takvu primjedbu na Buergerabendu. ali je proglasio kako to nije bilo prema pravilima. Tu mu je mogao zapovijedati. kad bi jednom krenuli napadi. no to se moglo opravd ati. Nikad se dotad nije potukao. Ne usuðuju se. zakljuèila je. no s ebi je sad prisegnuo kako nikome neæe dopustiti da ga ponizi. Jednom je èak skalpir an i sam Adolf. "Indijanci vjeruju u osvetu ratnih bogova. Nisu svi njegovi novaci eljeli biti bijeli doseljenici. glave oblivene krvlju. Alois mladi mu je èak jednom stavio govno na rub nosa. rekao je sam sebi. a bila je manje stroga od samostana. Suma Kumberger kod Leondinga bila je puna jaraka obraslih d rveæem i malih pilja gdje se mogla postaviti zasjeda. Vidio je tog d jeèaka." A onda se trkom vratiti u svoju spilju u umi. Aloi s je ponovno bio prisiljen osjetiti nedostatnost vlastitog iskustva. sanjareæi cijelo vrijeme o krasnoj mlado j eni koja bi izraðivala izvrsne damske e ire. Jednom je u umi Edmunda èak ubo tap om u leda i kazao mu da je to bio str ljen. To ga je natjeralo da odluèi. Kako je to samo bilo nepo teno. Iako je opet bio odlièan uèenik. A znao je da se nije radilo o str ljenu. Dopustite da ustvrdim kako je snaga takvog suosjeæanja dovoljna da oèara srce sveca. kad bi to samo sm io uèiniti. Stoga su mu na pamet padali Johann Nepomuk i majka. Adolf je bez obzira na to volio da je uz nje ga u umi. èovjek odaje na priliènu vlastitu tetu. meðutim. Noæu s u ga poèeli proganjati snovi. a na veèer s njim dijelila krevet. dok je ivio u Beèu. Naravno. Stoga to se crvenoko ac moga o doseljeniku prikrasti s leða. Nije stoga bilo iznenaðenje to bi tijekom Buergerabenda èesto pomislio na mlade èasnike kojima je. "To bi moglo biti opasn ije". Imao je vizije na rubu sna. kad bi se vodili ratovi izmeðu bijelih doseljenika i Indijanaca. pa ih je èak ponudio i u toèionici. èovjek je bio stari 322 Norman Mailer 3Adolfu se nova kola u Leondingu svidjela. naravno. starijoj je djeci bio drag." Èak je poveo i Edmunda. to je. iako je glavni dogaðaj svakog tjedna o stavljan za nedjeljno jutro. kako se neæe tako skoro op et pojaviti na Buergerabendu. Bi li se to moglo dogoditi . No. Intuitivno je stigao na stra nu zamisao kako je san tr n ica na koju su se preminuli mogli vraæati i podsjeæati ga na osobne dugove. zadovoljstvo bilo èuti Edmundovu vrisku. naravno. "Voðe se ne na pada". A Alois je za to plaæao previsoku cijenu. kojem je sad bilo pet godina i bio je bez konkurencije naj mlaði sudionik.i e otvoreno. obuzeo bi ga al za onim to se nikad nije dogodilo. Uèinit æe to treba. Sto ako se one na toj tr nici sna sretnu? Sto ako se meðusobno sl o e oko svog biv eg mu a? Tad bi se mogle udru iti protiv njega. kojeg se istinski bojao. No. bio je gori. Gradska je vlastela znala kako se ivi na v isokoj nozi. nije progovarao. A kad je opet do ao. Kad bi se vraæao s Buergerabenda. a izazvala je najsrdaèni ju salvu smijeha. Poèeo je kolske drugove novaèiti z a bitke. Ali se ipak stao kikotati na pomisao kakvo bi. a on Edmundu takve stv ari nije radio. posve nevoljko. pa ma kar znaèilo da se mora poslu iti kamenom. Morao je primijetiti da su se neotesanci na to smijali s podjednakim u itkom kao i vlastela. Jer æe ih stiæi grozna osveta. obgrliti drugog djeèaka rukom oko vrata i objaviti: "Skalpiran si. Angela. Ta ju je prièa zabrinula. gdje bi Edm unda titili Klara. Adi je imao problema s jednim klincem koji je davao naslutiti da bi sve moglo za vr iti tuènjavom.

djeèak je ponovno povratio." "Ne vjerujem u to". Zakljuèio je kako raDvorac u umi 325 zum zna ispasti varljiv. No. A onda æemo se dati u potragu za onim koji je otkrio." "Zlo mi je. Nego svih ostalih koji su tamo bili. Vatra je uskoro ne samo plamtjela.? A onda se zbio dogaðaj zbog kojeg su ti ratovi svr ili. pravni temelji koje æe podiæi najk valitetniji ljudi. 4Te je zime Adolfov kolski razred obraðivao knjigu Friedricha Lud-wiga Jahna u kojoj se govorilo o sili dovoljno sna noj da mo e oblikovati povijest. dva po dva. "Trebaju nam ustavi. barem do kraja zime. ipak. jedan je vojn ik objavio kako zna zapaliti vatru trljanjem suharaka." "Ti si obièan mrkljavac." Djeèak je poslu ao. a ne ljudi. Zato me ne poku avaj udariti. Ostali su ga ismijavali. no dim se i dalje dizao prema nebu. uz po tovanje koje zaslu uje. na njega bi mogla pasti odgovornost da snosi tro kove kori t enja vatrogasnih kola. "Na ljudsku se prirodu ne mo emo osloniti". Sad se vatra veæ dovoljno pro irila da su iz Leondinga stigli vatrogasci. Sve æe ih kazniti. Neæu te moæi za tititi. A sljedeæih je nekoliko dana pazio da mu se pogled ne sretne s Adolf ovim. Stoga je Alois s ko ulje obrisao Edmundovu bljuvotinu i nje n o ga zagrlio. rekao je Edmund. Edmund je kazao kako to mora isprièati barem jednoj osobi. Jedan po jedan su bje ali sve dok se nisu na li petsto metara od po ara. kojih je sad bilo dvadesetak. no Edmundu bi se ivot mogao pretvorit i u pakao ako ga natjera da o tome prièa. Kad je vatra zapaljena. "Da". Povrati. pak . Zakona. A i ti æe morati platiti. A kad to uèini. onda ti nareðujem da to i uèini . poku ali su je ugasiti noga ma. tovi e. od njega bi se. iza li su iz ume." Adolfu je dra i bio Friedrich Ludwig Jahn. Ako bi bio siguran kako je Adolf jedan od prije stupnika. Hrabri vo jnik ne izdaje drugove. To ga je naravno p odsjetilo na kovaèa. kaza o bi svojoj obitelji. "Stabilna dru tva funkcioniraju zbog sile zakona. Ali n e za ovo. uvijek spominjao vrline razuma. Svi. Njegov je otac. Alois je odluèio da to zasad pusti." "Ne mora se ti bojati mene. Adolf je ostalima." Razred se naravno susreo i s Kantom. "ako netko od vas ka e za vatru. rekao je Adolf. moglo je biti i posljedica. kao oca i dobrog graðanina. "Na otac to ne bi nikad dopustio. Slijedila je reèenica od koje su Adolfu zasuzile oèi: "Narod æe mu iskazivat i èast kao spasitelju i oprostiti mu sve grijehe. Ostavili su vatru. Bio je uvjeren kako je Adolf sigurno imao ne to s tim po arom. stavio je E dmunda u krilo i nje no mu pogledao u oèi. neæu ni jeti. svi su se razmiljeli u potragu za granam a dovoljno suhim da mogu gorjeti. svi æemo za to morati platiti . obja njavao da nikome ne sm iju za to reæi. veæ je bila s premna prijeæi i na susjedni gu tik. Ako bude trebalo. ja æu im dati do znanja da ne zna dr ati jezik za zubima. Adolfe. Bit æe posljedica." "U redu. "Ako mu ka e ". Na dan kad je svima bilo suvi e hladno da bi se nepomièno skrivali u zasjedi." "Moram reæi ocu. "mene æe strogo kazniti. oèekivalo da o tome izvijesti i vlasti. Ta bi sila ovisila o postojanju "Fiihrera izlivenog od eljeza i vatre". njihovom ocu. Veæ to . Kad su se vratili kuæi. Kako nisu imali vode. prije nego to ga je stigao bilo to upit ati. Ka em ti. vodena kola i konjske zaprege. To je u redu za sve ostalo. To mu je bilo dosadno. a onda æe se oni okrenuti potrazi za tobom. no Adolfu se èi nilo kako ti pisci previ e po tuju razum." Pogled mu je kru io po stolu za kojim se veèeralo. i sam posumnjao u uzrok vatre. Putem kuæi. rekao je Adolf." "Sto si mu to obeæao?" 3 24 Norman Mailer "Da mu moram reæi za bilo to. ostali æe te djeèaci prebiti. Poput sirena koje plivaju Rajnom i vode te u smrt. a zakljuèio je kako æe Ado lfa zanimati sljedeæe. to me ti ti. Razum æe potom moæi obaviti svoje." Jedan po jedan. no Adolf je rekao: "Ako si u stanju zapaliti pravu vatru. Goetheom i Schleiermache-rom. U stvari." Alois je.

"Mogao bih ti isprièati i goru prièu. Va nija je osobna snaga." "Meni to moja majka ne bi nikad napravila. Tu su neposlu nu djevojku pokopali i zna to? Te ko je povjerovati. radi sa mnom to eli . "Znam da nisi u pravu. ali neæu." Adolf je dubokoumno klimnuo gl avom. Njome se rje ava problem gr ijeha." "Isprièaj mi jo jednu prièu." Kad je Edmund kriknuo veæ od same pomisli. ali je uvijek rado slu ao. A kad je njena rod bina vidjela ruku u zraku. "to mi se ne sviða. najveæe je zadovoljstvo nalazio u bajkama braæe G rimm. napr osto nije mogao èitati. a vidim da ti ruka iskaèe iz groba. rekao je Edmund." " eli li jo jednu prièu?" "Ne ba . bila je poslu na. zakljuèio je Adolf.' Onda je stavila ruke ravno na panj. Adol f je preuzeo ulogu oca. Zato ih moram izvr iti. Tako su je mogli opet presaviti pod zem lju. I one su isto bile u nastavnom programu za njegov razred. Nakon Jahna. Naroèito ako kuha vlastito dijete. To je dovoljno. Sigurno bih napravio. a one i dalje divno pjevaju." "Radi se o djevojci koja je bila tako neposlu na. ali je i nakon smrti ostala nepos lu na.kao da su bili pretjerano zadovoljni onim to su govorili. Vrlo poslu na. koji to obja njava kæeri. "Ne elim ja to napraviti. U pravu si." "Mo da ne bi na a majka." "Nemoj biti tako siguran u to. Isprièat æu ti samo kraj: radi se o kraljici koja je skuhala i vo dijete. Njihov mu je humor i ao na ivce. "Je li stvarno najbolja?" "Je. kad doðe vrijeme. Kanta i Schleiermachera.ne . Jer ja sam tvo e dijete. Ostalu dvojicu. To bi se tad moralo napraviti. "No." "Pomagao joj je Vrag. "To nije va no". Onda bih ti to morao napraviti. Stoga su je poku ali prekriti zemljom. "Bila je neposlu na. Takve æe sitne nedostatke spaliti vrelina tvog truda. ali moram. Bila je prejaka. "Otac se brinuo o svemu"." "A ne". "Odsjekao joj je ake?" "Jednim udarcem! Ali poslije je ivjela sretna i zadovoljna. mo da m orati spavati uz mrtvaca." "O"." "Isprièaj mi.tako te stvari idu. da je umrla. ali ne mogu tvrditi to bi mogla napraviti Angela. Jedna joj je ruka neprestano iskakala iz groba. te starijem bratu i sestri. Edmundu je objasnio kako su braæa Grimm te prièe napisali kako bi djeca shvatila va nost poslu nosti roditeljima. Goethea i Schillera je svakako odbacivao." "Sto je ona naprav ila?" upitao je Edmund." U tom je èasu Edmund vrisnuo. Njen je otac uzeo veliku mesarsku sjekiru i odsjekao ih." "Radi se o mladiæu kojem su naredili da spava s lesom. draga kæeri . koji je bio premali da bi èitao." "Kako?" upitao je Edmund. No ruka je i dalje odbacivala zemlju. I ti æe . rekao je Adolf. Nije na meni da naredbe koje sam dobio od tako vi soke vlasti dovodim u pitanje. Onda se onesvijestio." Edmund je odmahnuo glavom. a i d uboke! S u itkom ih je predstavljao Edmundu. vjerojatno. rekao je Adolf." "Mora li biti kraljica da bi takvo to smio napraviti?" pitao je Edmund. Adolf je klimnuo glavom. Ali im to nije uspjelo. rekao je Edmund." "Ta je najbolja"." "A to je kazala kæi?" upitao je Edmund. "Bi li ti takvo to napravio men i?" upitao je Adolfa. Onda je pre ao na prièu s naslovom "Djevojèica bez ruku": "Radi se o ocu kojem je Vrag naredi o da odsjeèe ruke svojoj maloj kæeri. "A." "Predugo bi potrajalo. "Samo ako umre . . rekao je Edmund." "To je tako grozno". Takvo je nareðenje. Rekla je: 'Oèe. Kad se vratila na kæerin grob." "Nije va no bi li se to tebi svidjelo." Edmund je drhtao. Pa djevojka mo e naæi svoj mir. poku ala ju je vratiti pod 326 Norman Mailer zemlju. Bio je s uvi e osoban ." "Onda je mo da ne elim èuti. Nije to do voljno ozbiljno. Dobre prièe. Kasnije ga je pojela. Onda joj se majka vratil a u kuæu i uzela iz kamina te ki araè. Istovremeno se smijao i plakao. stala je po toj nep oslu noj ruci udarati dok je nije slomila. A to bi drugo bilo . "Nije li t o tako?" "Da. nitko takvo to ne mo e smatrati zajamèenim. "Angela nikad ne bi takvo to napravila Pauli ili meni.

no ja sam tijekom tog mete a bio uz njega. ako ti misli da je to pravedno. Adolf je izmeðu udaraca neprestano razmi ljao o tome kako je Alois mladi pobjegao od kuæe. bio sam prisutan kako bih nagledao batine koje je Adolf primao i uèvrst io mu odluènost. Otac nije nimalo dvojio. Ako ne zaplaèe. Ako mu je bilo najva nije da ne zaplaèe. A mo da i hoæu. Pozvao se na zapovjednu snagu koja mu je bila na raspolaganju nakon umskog po ara. Nismo se u buduænosti eljeli nositi s brojnim nasumiènim impulsima i za-sljepljujuæom srd bom. Istina. Ukrutio je tijelo. taj je posljednji razgovor èula i Angela. Zato æu ti reæi ocu. No. donio odluku ." Klaru je spopao bijes. Stoga nisam mogao dopustiti da mu antipatija prema ocu postane pretjerana. Neka mu mr nja prema Aloisu toliko ojaèa. Da vidimo hoæe li me tad i dalje smatrati k rivim. morao sam biti spreman umanj iti silinu Aloisovih udaraca. da se kad doðe vrijeme zagleda u svoje srce. Edmund je nako n slu anja prièa braæe Grimm bio u tako jadnom stanju. Majka ga vi e nije zvala Adi. majko. da poslu i mnogim ne uobièajenim ciljevima koji su nas èekali. molim te. klijent æe postati nestabilan. Adolf je imao dovoljno vremena pomisliti kako nema sr eæe. No. da. Stalno me tra io jo . Bilo je to sjeæanje kojim se slu io da mu pomogne da ne ispusti ni glasa. no to nam u Adolfovom sluèaju ne bi odgovaralo. za na u je djelatnost od kljuène va nosti ravnote a." "Znao si dobro to radi . To me ispunjavalo nelagodom. Aloisu se èinilo kao da u rukama opet ima Aloisa mlaðeg. To je bilo jo gore. Moram.8 Norman Mailer Potom je danima ivio u strahu da æe netko ipak progovoriti. le eæi na krevetu. kad god bi poèeo sustajati. On æe odluèiti o kazni. Angela je Edmunda pljeskala po licu dok nije uspio sjesti. U nekim je trenucima Aloi sov strah da si ne prenapregne srce bio izravno suprotstavljen mojoj elji da Adol fovu volju uèinim imunom." "To je prava nepravda".) Dakle. Velika je neurav note enost bila prihvatljiva kod Luigija Luchenija. Èeka te kazna. (Ego je rtva istih slabosti koje pokazuju i erekcije. Bio je potpuno uvjeren kako æe se ona pr edomisliti i naposljetku mu ipak kupiti lijep dar. "Trudim se zabavljati svog mlaðeg brata." "Ako mu ne ka em. Adolfu se na susjednom krevetu èinilo kako je tako pun modr ica kao da je pao s drveta. da je odluèio pobjeæi. tad je i njega bio obuzeo strah. Iz ovih æe batina sig urno proizaæi odbojnost prema Edmundu. rekao je Adolf. Adolfa je dobro i ibao. Mo e bi ti i bit æe jak poput Aloisa mlaðeg. Isto sam tako bi o spreman pojaèati oèevu silinu. kad nis u sigurne to æe uslijediti. A on je takvo deri te. Adolfovo je samop ouzdanje bilo tako krhko da sam." "Prihvaæa li to sam rekla? Za Bo iæ nema dara?" "Da. Upravo je tu. sasvim sigurno ne onda kad ga je morala ukoriti. onda æe dovoljno osna iti da opravda sve to æe potom raditi. Jo jedan zloèinac s kojim se m ora baviti! Zbog toga ga je spopao jo veæi bijes. 32. kad god bi se djeèak mogao slomiti." "Majko. taj je put Adolf èvrsto odluèio ne pustiti ni glasa. onda ti ja moram odrediti pravu kaznu. To nije mogao znati. al i se pozvao na svoju zapovjednu snagu. Tad im je svima naredio da o tome ne progovaraju i poslu ali su ga. Stajala Dvorac u umi 32. Cijelo je vrijeme mislio na Preisingera.7 je u dovratku vrteæi glavom. U tog smo djeèaka veæ ulo ili prevelik trud. Bez obzira na to.Na Adolfovu alost." "Zbog èega? Edmund voli da mu se prièaju prièe. to je grozno. Stoga je te veèeri sve isprièala Aloisu. da se poslu im metaforom. Mo da ti neæu kup iti dar za Bo iæ. njegov ego morao odr avat i u punoj erekciji. moram to prihvatiti. a s njim sam bio i sad. Bile su to najgore batine koje je dobio otkako su se preselili u kuæu u Leondingu. Onda je oti la sve ispr ièati Klari. da ga je Klara poku avala uspavan kama uljuljkati u san. Ako velika mr nja u djet injstvu nema pouzdan ispu ni ventil.bolnih kosti . Bio je tako razbje njen oèitom Klarinom ravnodu no æu prema nj emu. Snaga stvara vlastitu pravdu. to nije ne to u to treba uvlaèiti oca. "Ad olfe.

Dugmad je neprestano zapinjala za re etke." Alois je dobro znao da nesmiljeno pretjeruje. da nije ni osjetio hladn oæu koja je nahrupila kroz otvoreno prozorsko krilo niti èuo zvuk oèevih èizama dok se v raæao u sobu. dovoljno se zabrinuo da djeèaka zakljuèa u sobi Dvorac u umi 329 u prizemlju. meðutim. U to je doba u L eondingu ista bolesti oborila u postelju i druge njegove dobi. pomalo pojednostavljeno. na eg Toga a !" Klara je zavrtjela glavom i iza la. "K ako bi tvoja majka tad plakala! Sin bi joj nestao. no Adolfu se mo da smanjila otpornost zbog stalnih nezgoda koje su ga pratile u nedavnim dogaðajima. shvatio to s e zbiva i stao se grohotom smijati. "Zato moram otiæi. rekao je Adolf. Adolf je kazao: "To je la ! Moj brat stalno la e. Stoga ju je svukao. o æe mu poslu iti kao obja njenje. Svejedno. "Takva je èesto". Tom se porugom slu io sve dok Adolf nije uzvratio napadom ospica. t a tema ponovno iskrsla. Tek se na zvuk otkljuèavanja vrata odmaknuo od re etki. Bolest je svakako bila zarazna. "istuæi æu ja veæ njega. "sudbina usamljenih p . A kad bi ocu i uspjelo prebac iti ga preko koljena.") No najva nije mu je bilo da Mavrhofer o njemu ima dobro mi ljenje. primijetio je Post. vijest je proslijeðena èak iz Hafelda. vi e nije bilo sna ne ruke koja bi udijelila batine. Kad je ostao sam. Stoga je nastavio: "Svoju djecu nikad ne tuèem. Tako se bio raspal io vlastitim bijesom zbog nepravde koja mu je nanijeta. Aloisu bi u takvim prigodama ote alo srce. (U sebi je èak rekao: "O. Moj rad na njegovom egu pretrpi o je gubitak. Sutradan je. Podrugivanje nadimkom Toga sad ga je ujedalo za ko u. zgrabio stolnjak i omotao ga oko sebe. U Linzer Tages Postu se èak pojavio i nekrolog. s tavio s vanjske strane i potpuno se gol jo jednom poku ao provuæi. Onda je pokazao na Adolfa i rekao: "Vidi ti toga a. pa bi me mogli strpati u zatvor. Adolf se po ku ao kroz njih provuæi. ali je jo gore biti budala. Zabranjujem ti jer bih morao zvati policiju da im ka em kako si nestao. Bilo je mnogo ugodnije nazivati ga Toga om. jeli!" Alois nije bio spreman opet mu dati batine. "To je sve tvoje maslo"." Edmund je istog trena skoèio iz kreveta i odjurio to isprièati ocu. nakon jednog nepreciznog udarca po pozadini. ako se ikad sazna da je djeèaka ibao. Veèeras je tako hladno da bi se za dvije minute vratio i kucao na vrata. naravno. A ja ti ka em. zabranju jem ti. Obièno bi Aloisu uspje no iz akao. Èak se potrudio o tome izvijestiti Edmunda. smotao." Kako bi to roditelj mogao 33° Norman Mailer izbjeæi." 5Nekoliko tjedana poslije. dok je etao s Mavrhoferom. No. la e kao pas. poku avao si pobjeæi. Toga u. na èijem su jedinom prozoru bile re etke. A ne zato to bi mi nedostajao. a mu zavr io u zatvoru.ju i ostalog. kad se Alois uspeo stepenicama kako bi uhitio potencijalnog bjegunca. Meðutim. Vikom je dozivao Klaru sve dok se i ona nije pojavila na vratima. Priznaje m da se ipak èesto na njih izdirem. Alois je izjavio da se nikad nije upu tao u tjelesno ka njav anje. Ponekad je takav gro zan deran. Njegova je vojska nakon po ara u umi obustavila dje lovanje. Djeèak se znao dobro klizati i o kretati. Ruke su ga boljele vi e nego Adolfa leða . najgora je bi la vijest da je preminuo Der Alte. rekao je Alois. Na obite lj Hitler pala bi ljaga! A sve zbog Toga a!" Adolf je istrpio batine. A ovu mu neæu zaboraviti. Der Alte je veæ bio u uznapredova lom stanju raspadanja. postajalo sve te e uhvatiti. no ispunio ga je prijezir gospodara. Ipak je bilo pretijesno. Nije dobro imati tanke ivce. Ne bi. To je grozna la ! Platit æe mi za to !" "Platit æe ti. to je mo da bila vje tina steèena dok se igrao rata." Alois je to isprièao smi ljeno. grohotom nasmijao i reka o: "Ba sam nakratko iza ao. no dogaðaj je bio dovoljno neobièan da je zaslu io novinski opis. no sad je bio u suzama. Izvoditi takvu povezanost je. ne bi to bio neki gubitak. Alois se probudio od brige je li sluèaj Aloisa mlaðeg u st vari bio posljedica pretjeranih batina. A uskoro se stvar i pogor ala kad se Alois vratio u sobu. No. Brzo je otkrio kako mu sigurno sme ta pid ama. jo dr eæi mjedeni kljuè u ruci. Alois je pri ulasku. U stvari ga je. To je Aloisa potaklo na pravu bukvicu: "Dak le. Nekad sam sebi ka em. Kad su na li njegovo mrtvo tijelo. "Adolf je onaj". kad je Klara iza la. "kojeg najvi e korim.

Lice mu je oteklo. od te kog sluèaja. Miris antiseptièkog sredstva koji je unosila bio je gotovo nepodno ljiv. Poèeo se gubiti. Pokazalo se kako se ipak radilo o blagom sluèaju. oèi su mu bile crvene.to je prava rijeè ." Da bude jo i gore. Kako bi se iskupio .a jedva da je znao za to ." "A kako bi drugaèije i bilo?" veli Maestro. neèist. Kako sam i spomenuo. Cesto nam opet ukazuju na Nietzscheovu nemoralnu primjedbu: "Svi su sveæenici la ljivci. Aloisu je pak ostalo dovoljno gorkih sjeæanja na Der Altea da se nagradi traèkom ivog zadovoljstva . A.Adolfu je za Bo iæ kupio zraènu pu ku. Njegovala ga je samo Klara. k ad smo veæ kod toga. koji je svoje kuglice ispaljivao dovoljnom snagom da obori vjevericu ili takora. Nije predviðeno da znamo ono to ne trebamo znati. O vi im stvarima nemaju pojma. ne znam puno o paklu. neka umrem. Stoga je bilo moguæe da je i bio spreman preklinjati raj da ga puste unutra. Korist koju bismo od njega mogli imati svakako je i èezla. 6. bez obzira na trule . ali po tedi djeèakov. Nisu li svi ba tako gledali na njega? Bolestan. pretpostavljam kako Dummkop f uistinu i prihvati reinkarnaciju nekih na ih klijenata. koji je ne samo bio mrtav. a opet bi mu gotovo bilo drago kad bi iza la iz sobe. "Imat æemo zadovoljstvo opet prihvatiti tu sitnu ribu . Da bi nam se odr ao moral.ustinjaka. nemate ni vi. kako æe ih Gospodin za vjeru nagrad iti poslije smrti. bilo mu je Dvorac u umi 331 dosadno. Adolfa nitko nije smio posjeæivati. ali mu se pojaèao nemir . Takvo me èuvstvo kod mog mladog klijen ta uznemirilo. Mae stro nije odluèno protiv toga. Dobio je osip. ako je Dumm332Norman Mailer kopf toliko lakomislen da Der Alteu da novu prigodu za napuhavanje vlastite ta tin e. i prema tome." Ostanimo dakle kod toga da o Der Alteovom konaènom odredi tu nisam znao ni ta. veæ su ga ostavili i da truli. stalo dr i u enklavama. a nakon toga bi ruke oprala antiseptièkim sredstvom. Mo da bi bilo prikladno reæi zavr nu rijeè o Der Alteu. Postao je opsjednut osjeæajem vlastite prljavosti. A onda je. s maskom od gaze na licu. Aloisu se èinilo kako mu sin èak plaèe u snu." . Bio je to prilièno velik dar. stalno nas se podsjeæa koliko je u onom to ljudi rade kozm ièkih pretenzija. Adolf nije samo mislio na Der Altea. nisu mu dali èitati. Sveæenici su uistinu la ljivci. uzmi m oj ivot. Bijele toèkice na njegovom jeziku i u grlu nestale su nakon nekoliko dana. Edmund uist inu i obolio.posve neprilièna reakcija. no tek poslije. "Pa neæe Dummkopf svoje tajne otvoriti p ojedincima koji su toliko izopaèeni da sveæenièko zvanje odabiru kako bi lakovjernom p ublikom ovladali opisima koji im idu u prilog." Tijekom svoje bolesti. Onda je dobio ospice.Vrtnom kuæicom dok se Edmundu stanje pogor avalo. jer nisam ba bio siguran da smo starog u pakao odnijeli u nekom ve likom stilu. U spavaæoj je sobi Alois kleknuo kraj Klare i oboje su se molili za Edmundov ivot Alois je èak rekao: "Vjerovat æu u Boga. Ipak. nalazio na putu u raj. Tko zna? S obzirom na m alobrojne naznake koje mi uopæe stoje na raspolaganju. Adolf se nadao kako se Der Alte. pod kraj. Ujutro je stvarno izgledao prestra en. nehranjene pèele su na hladnoæi pou-gibale. Klara je kuæu dr ala u strogoj karanteni. Ako prekr im ovaj zav jet. Brinuo je gdje bi sad mogao biti Der Alte. ako Edmundu po tedi ivot. Nisam èak ni siguran da uopæe i postoji. Lijeènik je obitelj upozorio da bi se moglo raditi i o e ncefalitisu. rekao je: "Bo e. pa æe djeèaku biti od velike vrijednosti." Nikad neæemo saznati bi li Alois takvu prisegu i odr ao. naposljetku. Pretpos tavljam kako je bio vrsta dugogodi njeg klijenta kakvu. neprestano se alio majci. Èitatelja æu po tedjeti detaljnog opisa mete a koji je odj kivao . nakon to se Adolf oporavio. veæ bi èesto po elio da ne volja ospica zadesi i Edmunda. svrab je oslabio. èesto moramo ignor irati. Istini za volju. Koliko li ih je samo udaralo krilcima do samog kraja! Adolf je alovao u ti ini. Maestro nas. smje tenog u dotad nekori tenoj djevojaèkoj sobici na drugom katu.

Ni sama nije bila spremna za spr ovod. rekao je. Jeftine molitve. Zagrlio ju je.do ao je re d na nju da bri ne u plaè .) Radi se o tome da je. izbit æe skandal ako se ne pojavi . no ne mogu se suzdr ati a da ne primijetim k ako. rekla je Klara. rekla je Klara." No. rekao je. To æe biti dosta. "Nemam povjerenja u sebe. veæ je ponovno zaplakao. a ni ja nisam za to bio spreman. Alois je Klari kazao kako neæe iæi. "Obeæat æu to". "crkvi koju mrzi . a sad" . njemu je ovo tako stra no. Nikad ga prije nisa m vidjela jecati. mo e li mi barem to obeæati?" upitala je Angela. Gledamo na njih kao na ne to to Dummkopfu poveæava zamor. Poèel a se pitati je li njenoj obitelji uni tenje suðeno. "Trebam te"." Nisu se svaðali." "To ovisi o tvom ocu. rekao je. Edmund preminuo 2. Neka za promjenu Bog èuje to ona eli. Barem na d ana nji dan. "Bojim s kako æe on htjeti izaæi. On ti je sad jedina nada da æe imati dobrog sina. Ne u tom èasu. Stoga je Klara Angeli kazala kako æe morati predstavljati obitelj. malo ima brakova u kojima se prisega ne opovrgne tajnom za kletvom. "Ne mogu danas kontrolirati osjeæaje". Ni kad vi e neæu udariti Adolfa. I sam je jedva povjerovao to govori. "Da".) Nisam bio siguran to to u stvari osjeæam. Potom je zaplakao. Ni ja nisam bio bez krivnje. iskrene i najva nije molit ve. usprkos Klarinim i Aloisovim molitvama. takav je bio na Alois. "Ali ako ostane danas ovdje sa mno m. godine. Samo je stajao kao stup soli. Zajedno su plakali. Znao sam jedino da Adolf jo nije bio spreman da poène smi ljati bratovu smrt (jer bi. Ali ja tamo odlazim naæi mir. Jeftine ga molitve zamaraju. doista." . Jeftino ga domo ljublje razbje njuje. veljaèe 1900. u zemlju morao zakopati tajnu koja je bila tako izravna i moæna p oput ruke koja viri iz groba). ako ne napravi ne to grozno. Ne mogu ga ostaviti samog. "Sveèano prise em. ni Klara nije bila sasvim pribrana. Ne s mijete izlaziti iz kuæe. "premlada da bi se brinula zbog skandala. Èak joj nije objasnio razlog. "Potrebno mi je da danas ostane sa mnom u ovoj kuæi. objavio je.a kori tenje je te moæi skupo . Ne smijem! Zato æe danas ti biti gazdarica obitelji. " "Ti si". bile one blokirane ili ne. Za to ga m ora prebijati na mrtvo ime?" Alois je klimnuo glavom. a kad je ulog dovoljno visok. Tad mogu razgovarati s na im Gustavom i Idom i Ottom. Jer na pogreb iæi ne mogu. Adolfa neæu nikad vi e udariti. Sebi je veæ kazao: "Ne. kazala je. ti mora biti gazdarica. poveæava mu ravnodu nost." "Ti si mu rob. Danas nisam u stanju ostati priseban." Takvo to joj nikad prije nije kazao. naposljetku. Mal o utjehe. " eli li da u crk vi napravim scenu? Crkvi koju mrzim?" Po prvi je put u njihovom braku ona srdito podigla glas." Pogre no je mu a i enu prosuðivati dok pate. "Ako te ljudi b udu pitali. svoju æemo moæ i iskoristiti. "Jest".A onda je Edmund umro."i s Edmundom. Osjeæao sam se kao da sam i sam meðu o alo æenima. Angela. Mi smo. jedna od na ih najkorisn ijih provenijencija. s druge strane. Poku at æe te odvesti u toèionicu. (Jeftino je domoljublje. Sto je i istina". Dvorac u umi 333 7Na dan Edmundovog sprovoda.blokirati èak i presudne. èime obja njavam toplinu ko ja bi me ispunila kad sam bio u njegovom dru tvu. Reci im da sm o bolesni. a ni tvoj otac ne mo e iæi. samo im reci kako su ti roditelji potreseni. u stanj u . Da." Prije nego to je i zavr io reèenicu. Gotovo je izvan sebe. Ona je naposljetku rekla: "Mora prestati biti tako strog prema Adolfu. potièemo. primjerice." "Hoæe li barem ostati kod kuæe. Napiti se da manje boli." 334 Norman Mailer Angela je rekla: "Mora u crkvu sa mnom i Adolfom. Edmund je bio prvo dijete prema kojem sam osjetio tako neobièan skup èuvsta va poput ljubavi (ili mi je barem od sveg srca bio drag. Molitva mo e podnositelju ispasti pogibeljno iskustvo. iz mog iskustva.

ispod zatiljka i potom iznad desnog uha. Kako je taj potajni bijes obièno uronjen u ku ne vode skromnosti.Boga koji s njima ne postupa onako kako su prema njihovom mi lj enju zaslu ili. ali sam znao da æe Maestro to odbiti . Stranac bi ga mogao ba citi. To je u stvari bilo ono to je rekao." ." 336 Norman Mailer "Ne budi lud". rekao je Adolf. Jesu li on i Klara zagaðeni ljudi? Ako je tako. kao da stoji u sta roj kuæi u kojoj se ispod nje raspada pod. rekao si je. Aloisa je obuzeo strah. Sto bi se. rekao je Adolf u sebi. Angela je samo rekla: "Prije nego odemo. mora se okupati. "Zar da se slomim javno?" ponovio je. pa ga je i dalje brinula Edmundova odanost." "Bolje je da ti je vlasnik mozga brat. Kako dubok i nesmiljen mo e biti gnjev anðela! U danima prije nego to je obolio od ospica. Po novo je zaplakao. a njoj je svejedno hoæe li se spasiti. Jo uvij ek nije bio miran zbog po ara. 9Do Adolfa nije dopiralo ni ta od onog to se na sprovodu govorilo. p oèela osjeæati stra ne bljeskove u grudima. U istom satu u kojem je umro Edmund." No. brzo sam shvatio da se kod Klare radi tek o pobuni. tijekom tog dugog dana koji su proveli kod kuæe. takv i nam nisu odlièni klijenti. Alois mu je kazao: "Ti si mi sad jedina nada. I stvarno. Pobo nost zna poslu iti i kao zid koji spreèava da shvate kako se te k o srditi na Boga ."U uti!" rekla je Klara. "Za to misli da su Indijanci uzimali skalpove? Jer j e to jedini naèin na koji se netom zarobljenu osobu mo e posjedovati. Edmunda je odveo na etnju u umu. to kod pobo nih ljud i nije rijetkost. "od onog kako je Alois mladi postupao prema meni. Jer bi dolazak zlih ljudi na sprovod pre minulom mogao tetiti. Tvoj je mozak mo j. Tog se napornog dana Alois zbog gubitka Edmunda osjetio tako Dvorac u umi 335 pora enim. Klara nije mogla podnijeti da razmi lja o svim tim smrtima u obitelji. da se morao zagledati u dugo potiskivano sjeæanje na rodo-skvrnuæe. Edmundu bi moglo biti bolje to je umro. on i Angela sami oti li u crkvu." "Jest". iznad lije vog uha. "Zar Bog ne bi mogao biti milosrdan?" pitala se. jako ga je brzo obuzeo u as." No. Ne samo o smrti svoje djece. No. Usput j e uzeo granèicu i brata skalpirao tako to mu je tapom ocrtao krug. "To je glupo. veæ i braæe i sestara. Priznajem kako sam bio u isku enju da joj priðem. kako bi se èovjek mogao usuditi takvu srd bu donijeti na s veto mjesto? To bi bilo kao da jo jednom prisegne na vjernost gadnome. Adolf nije elio prihvatiti pomisao kako je Edmunda mo da i zlostavljao. koliko bi samo trebalo raditi da se tako svje i te ak klijent obuèi. "istina je. Ponavljanj e ubija du u. on me zapravo mrzi. Polako je. nego neki stranac." Klara se u sebi zapitala: "Pa to je tu tako stra no kad èovjek s lomljenog srca plaèe u crkvi?" Poèela se pitati. Opet smrdi . Kad je pitao za razlog. Je li to bila srd ba prema Bogu? Sad se i on a bojala otiæi u crkvu. pa opet do èela. No. "To nij e bilo ni ta vi e". naposljetku. Od pobo nih se ljudi onima u njihovoj obitelji s manje pobo nosti zna pomutiti um. Ostav i sama s Aloisom. moglo dobiti regrutiranjem klijenta poput Klare? Mogli bismo kod kand ela izazvati pomutnju to su je izgubili." 8. bolje je da se tamo ne pojave. da. Misli da sa m prema Edmundu bio okrutan. "T o je gore od smrti." "Kako mo e tako ne to reæi?" pitao je Edmund. Glava mu je bila u ognjici. makar se koji put nekima od njih i poslu imo. Je li Alois zao? Je li ona? Sto je sa zavjetom koji je dala kad se èinilo da Alois mladi be ivotno le i na tlu? Mo da je bo lje. Kad se Klara u jednom trenutku poèela predomi ljati i kazala: "Mo da bismo ipak trebal i otiæi u crkvu". Um orila se od vjerovanja kako je za to sigurno kriva ona. Moj je otac Edmunda dr ao svojom jedino m nadom. I tako su na Adolfovo iznenaðenje. Da. Osjeæala se strahovito iscrpljenom." "Ali ti si mi brat. od èela. Tad je Adolf re kao svojim najdrhtavijim glasom: "Sad je sve to u mojoj vlasti.

Okrenuo se Adolfu i kazao mu: "Ti 338 Norman Mailer si sad moj ivot. izderala se na njega tako jako da je pobjegao: "Lo a osoba! Grozna! Ti si èudovi te!" Kad je u umi ostao sam." Nije se zaustavljala. da se ne mogu ni p omaknuti. A tebi je bilo svejedno. pomislio je Adolf. Samo se poprskao i obrisao. "zabranjujem ti da mi se tako obraæa . a kad su stigli. Nije se èak mogao ni pretvarati da bi moglo biti drugaèije. Ona je. Najlj ubaznija. kao to je napustila Edmunda. Ti si me na to i natjerala . Sad mu se èinilo da je majka spremna diæi ruke od njega. Adolf je poèeo strahovati od vlastite smrti." "A. Kako su te rijeèi la ne." Zagrlio ga je i iznova zaplakao.oboje su ostali u krevetu. ali nije zaplakao. "Hoæu kad za to dode vrijeme. na li su oca otek log i crvenog lica. A kako je to mogla sprijeèiti? Poku avala je objasniti da joj se roditelji lo e osjeæaju. Mislim da ti nisi postao vlasnik nièeg. Kuæi su se vraæali u ti ini. Snijeg je bio tako hladan. dodala je i "kako ga je i trebao voljeti. Adolf je ipak rekao: "Za to li sam sa mo siguran kako mi majka neæe doæi na pogreb?" Angela ga je prekorila: "Klara je najbolja osoba koju sam u ivotu upoznala. kojim su koraèali ka d su se vraæali iz ume. kao nagrada za tu primjedbu. Za to onda mora osjeæati takvu krivnju? Neka bol osjeæa ona. Mo da je smrdio i dal je. Pre ivio je. bila i istina." Edmund je bio na rubu plaèa. "Mrzim oca". Kad ga je Angela sustigla. Sjetio se u asa u Edmundovom pogledu dok je slu ao prièe braæe Grimm. Vidio sam kakva me obnova èeka. a ja sam ti rekao da bi pre dugo trajalo da se zagrije voda. Sto za tebe ne mogu reæi. Tako bezosjeæajno! Dvorac u umi 337 10." Angela je rekla: "Okupan ili ne. No. Dok su se brat i sestra udaljavali od groba. uz moju pomoæ. 'Iæi na sprovod tako usmrðen? Ulazi u kadu'. kuæi su hodali u ti ini. ti mo da ba i nisi dobra osoba. a sad nije do la u crkvu. vidjet æe ti razliku." "Na to misli ?" odgovorio joj je. komadiæ koji je ostao sad je postao kor ijen. rekao si je. . "ti si tako poseban. jer je znala da je pocrvenjela."i dalje neugodno miri e . Edmund a je tako volio!" A kad se na Adolfovom licu pojavio otrovan izraz. kojoj je bilo neugodno. znala mu je govoriti. spreman i sam izazivati nelagodu. Sjeæanje mu je izazivalo vrlo neobiènu bol. Sad je na njega do ao red da plaèe. "O". Pretvarala se da je volj ela Edmunda. Adolfovo srce tuklo u ritmu. "Njima je to tako stra an dan . Sad je." Tako ga je rasrdila da je sa umske staze si ao u neuga eni snijeg. Èak i na dan bratovog sprovoda" . Osjeæao ju je u srcu i bila je tako o tra po put ivera koji se zabije pod nokat. u crkvi. Naredio si je da ne razmi lja vi e o Emundu. Sjetio se kako ga je Klara nekad zvala ein Liebl ing Gottes. kad su ostali sami i mogli krenuti u umu. Èak se i Bogu molio da mu omoguæi da prestane misliti na Edmunda. Adolfe. "Okupao sam se. To zna ." To je. kao to èovjeku uspije veæi dio ivera izvuæi ispod nokta. Istog èasa kad su se na li izvan dosluha svih sa sprovoda." "Ne vjerujem ti. bilo joj je neugodno. Morat æu mu opet vratiti osjeæaje koje je gajio kad su mu bile tri godine i kad ga je majka obo avala. Boljet æe te glava. Ne danas. ponovio je sam sebi Adolf. Mozak mi se èini isti kao p rije. Tako mu se i sjeæanje gnojilo u srcu. Mo da je bio od abranik sudbine. Donekle je to i uspio. rekao je Edmund. Otac mu je i dalje mislio kako je Edmund jedina nada. Nemam neugodan vonj. Nitko nije bolji od nje! Kako mo e takvo to reæi? Pati zbog tvog oca. Rekla si."Vrati mi ga". ali je bila i uzbuðena to je u centru pa nje. krenula za njim." Morao se okupati u hladnoj vodi. Edmund je bio divno d ijete. sad je rekao. neki su od o alo æenih obratili pozornost na Angelu.morala je to pono viti! . korak po korak. ii. Kako je to stra no. ("Bo ji miljenik"). podjednako srdita. No. Muèiti glavobolje. "Ne". To æe biti prvi znak. Tako su slabi." "A kad æe to biti?" " Kad ti ka em. Okupao sam se. Nije bio poput Gustava i drugih.

Nekoliko dana nakon pogreba, pripremio sam Adolfu urezivanje u san. Anðeo mu je ka zao kako æe se njegovi okrutni postupci prema Edmundu u buduænosti pokazati opravdan im. Za to? Jer je Adolfu u ranom djetinjstvu po teðen ivot. Tek æe se pokazati s kojom sv rhom. Samo treba poslu ati svaku zapovijed koju dobije odozgo. Tako æe moæi izbjeæi svak u obiènu smrt. Postat æe Bo ji dar ljudima, estok poput vatre, sna an poput èelika. Bio je to pozorno pripremljen san, no pitao sam se ne usaðujemo li mu takvo uvjere nje prerano. Iz njega je proizlazilo kako æe ivjeti vjeèno. Naravno, nije sasvim nemo guæe u to povjerovati. To to ni jedan mu karac ili ena nisu u stanju zamisliti vlastit u smrt mo e se lako objasniti: du a, spreman sam ustvrditi, besmrtnost i oèekuje. Ona to u nekoj mjeri doista i dobije. Mnogi se ljudi, naposljetku, ponovno rode. Ne e lim tvrditi kako do toga dolazi zato to je sveæenik rukom pre ao nad èovjekom uronjenim u vodu, ne, do ponovnog roðenja dolazi reinkarnacijom. Maestro nam je kazao kako je to dio konceptualne sheme koju je osmislio D. K. "Sebe uistinu vidi Bo anstveni m umjetnikom. Naravno, on je i smetenjak - stvorio je toliko proma enih stvari. Do bar dio su katastrofe, koje potom gurne natrag u hranidbeni lanac. To mu je jedi ni naèin da sprijeèi da njegovi mnogobrojni, mediokritetski i èesto besmisleni okoti o stalima posve zagu e moguænost opstanka. Jest, priznat æu, uporan je. I dalje nastoji popraviti ono to je prije stvorio." Kako je to objasnio Maestro, Dummkopf æe sigurn o nastojati poku ati popraviti èak i najmanje uspjela ljudska biæa. I to je razlog za to tako malo ljudi istinski vjeruje u prestanak vlastitog postojanja. To bi rekli i naglas, kad se ne bi bojali da æe ispasti smije ni. A prava ih tjeskoba hvata od s traha da æe ih novi ivot, zbog naèina na koji su uludo potro ili posljednji, dovesti bl i e vrelini Dummkopfove srd be, da, bli e nego to su se primakli u prethodnom postojanj u. Èovjekovo novo ivotno stanje mo e biti odraz lo e pro ivljenog prethodnog ivoDvorac u umi 339 ta. Stoga im ponovno roðenje mo e biti pravi primjer ivota u paklu. Iako nam Maestro ne daje odgovore na takva pitanja, uvjeren sam da kod svakog ljudskog biæa postoji podruèje nesvjesnog u kojem opstaje vjera u vlastitu besmrtnost. Nama ta ljudska vjera u vlastitu besmrtnost stvara znatne pote koæe. Mnogi meðu na im mu k arcima i enama, posebno u zreloj dobi, zakljuèe da æe se, ako se za svoje grijehe pok aju, ponovno roditi. To i kod dotad pouzdanih klijenata izaziva potpunu pomutnju . A njihovo oèekivanje, naposljetku, tu i nije posve neutemeljeno. Koliko god neko licina ljudi koje Bog odabere za ponovno roðenje bila ogavna ili bez elje da se pok aje, on vjerojatno doista osjeæa da u njima ima ne to iznimno, èak ako se pro li put i n ije uspjelo razviti. U tom sam se trenutku èak zapitao ima li Maestro mo da kakav prikriveni utjecaj na D . K.-ove odluke? To je oèito pitanje koje nadilazi moje moguænosti, no stvarno se èini kako Maestro zna koji su od na ih klijenata odabrani za ponovno roðenje. No, ako bi h o tome elio progovoriti s vi e utemeljenja, morao bih znati kako D. K. vidi buduæno st onog to je stvorio. Mo e li se ona usporediti s nemilosr-dno æu na eg Maestra? Je li n emilosrdnost uistinu strast nu na meðu tim bo anskim silama? 12. Nekoliko mjeseci nakon Edmundove smrti, Klaru je poèeo spopadati strah. Je li moguæe da je Adolfovo postupanje s Edmundom nadilazilo obiènu okrutnost? Da njegov stav nije bio i neoprostiv? Angela joj je kazala kako je, dok su se braæa zajedno igral a, èula Adija kako Edmunda stra i bajkama braæe Grimm, i to onim najgorim. S prozora svoje spavaæe sobe, Klara je mogla vidjeti Adolfa kako, sjedeæi na groblja nskom zidu, puca na takore. Trznula bi se svaki put kad bi èula pucanj iz zraène pu ke. Njoj je to oru je bilo ravno grubom glasu. Èinilo joj se da mo e osjetiti kako joj se s groblja pribli avaju nezadovoljni duhovi. Kad nam netko nije klijent, na njega ipak imamo ne to malo utjecaja, a u ovom sluèaju nimalo nisam elio da Klara Adolfa gu rne jo dublje u depresiju, stoga sam joj u snovima stvarao ozraèja u kojima sam tvr dio kako Adi nije zao, veæ samo stra no pati. Tom se tehnikom mo emo slu iti kod svake m ajke koja je zadr ala 34Q Norman Mailer barem malo ljubavi za svoje dijete. Stoga se, s vremenom, stanje ipak popravilo. Klara je opet shvatila kako Aloisu treba mijenjati osjeæaje. Svom je mu u kazala ka ko je djeèakovo grozno raspolo enje poèelo utjecati na njegove ocjene u leondin koj osno

vnoj koli. To se sigurno moglo objasniti alo æu za Edmundom. "Ali, uz to je i u strahu od tebe", Klara se usudila reæi. "Grozi se moguænosti da te razoèara. Alois, mora prem a svom sinu opet postati ljubazan." Progovorila je iz srca, no jedini je rezultat bilo to to su njega te rijeèi podsjet ile na Edmunda. A Adolf, avaj, nije bio Edmund. No, svejedno je klimao glavom. "Poku at æu", rekao je. "Ponekad mi se srce zalupi poput vrata." A sad kad su se u njoj ponovno pobudili osjeæaji, Klara ih nije namjeravala zatomi ti. Mora otkriti kako da obnovi bliskost s Adolfom. Njegovo se srce takoðer znalo zatvoriti poput vrata. No, primijetila je kako se Adolfa nova 1900. godina sna no dojmila. "Adolfe, to æe biti tvoje stoljeæe", kazala mu je. "To znam. U buduænosti æe nap raviti sjajne stvari." Kad mu se takvim glasom obratila, osjetio se va nim, no nije znao bi li joj povjer ovao. Kako to mo e biti njegovo stoljeæe? U tom se trenutku osjeæao nesposobnim ostvar iti bilo to od veæe vrijednosti. Stoga je zanovijetao. "Je li to istina?" stalo ju je zapitkivao. Na kraju joj se dovoljno omaklo da se otkrije istina. "Ti si onaj kojeg moram voljeti", rekla mu je. Adolf je razmi ljao o naèinu na koji je to sroèila . Po prvi je put postao svjestan da ene ne postoje samo zato da te vole po du nosti . Mogle su ponuditi i pravu ljubav, ili pak surogat na koji se nisi mogao tako o sloniti. Tu se upleo Maestro. "Nemoj ga", reèeno mi je, "poticati na prekomjerno zanimanje za ene. Neka ostane ustra en." 13Pod kraj ljeta, kad je bilo magle a s brojnih su se nadgrobnih spomenika dizali mirisi mahovine i plijesni, Adolf bi pred veèer sjedio na vla nom, niskom grobljansk om zidu i èekao da u sumrak izmile takori. Kad su gledali na zapad, oèi bi im sjale p ri sunèevom zalasku, èak i onom najoblaènijem, pa bi bili dobre mete. No, kad bi uspio nekog svojom zraènicom i pogoditi, le ini se nije usuðivao pribli iti. Veèer Dvorac u umi 34i je bila preblizu da bi se osmjelio iskoraèiti sa svog zidiæa i stupiti na grobljansk u tratinu. No, rano ujutro, prije nego to bi oti ao u kolu, pro ao bi tuda, pa ako neki pas ili m aèka nisu noæu bili voljni istra iti to ima na groblju, a takorova bi le ina i dalje le a netaknuta, udahnuo bi prve naznake vonja strvine. Tad bi ivnuo. Pitao se je li do sliènih promjena veæ do lo i na Edmundovom tijelu. Ni u proljeæe nije bio spreman opet iæi u umu. Dr ao se svog prijestolja na grobljansko m zidu. Ja sam se, pak, odluèio Adolfu i dalje poticati osjeæaj krivnje. A uskoro mi se intu icija pokazala ispravnom. Kand eli vrlo vole krivnju, jer kod svojih klijenata bez iznimke ele pojaèati sve impulse okaja-nja, dok mi krivnju obièno nastojimo kalcific irati, uèiniti je, da tako ka em, krutom poput kostiju. Iako je to poveæavalo rizik su a vanja buduæih moguænosti psihe, Adolfa sam morao podiæi iz depresije prije nego postan e ekstremna. Depresija mo e skliznuti u zastranjenje. Adi je èesto naveèer sjedio na g robljanskom zidu pitajuæi se to bi uèinio kad bi se Edmundova ruka iznenada podigla i z groba. Bi li pobjegao? Bi li poku ao razgovarati s njim? Tra io oprost? Ili zasuo ud kuglicama iz svoje zraènice? Cijele zime, proljeæa i ljeta 1900. godine, sjeæanje na Edmundovu bolest le alo mu je kao kamen na srcu. Razlog za to nije bilo te ko razabrati. Adolf je jo uvijek imao ne to prièuva savjesti. Samosa alijevanje najèe æe koristimo da bismo ru nijim èuvstvima podmazali pristup srcu, d k nam savjest postaje protivnikom. Kand eli se slu e savje æu kad ljude ele natjerati da se saberu. Mi pak, kad radimo sa svojim najboljim klijentima, dajemo sve od sebe da savjest do kraja iskorijenimo. Kad nam to napokon uspije, poèinjemo stvarati f aksimil savjesti, spreman opravdati veæinu strasti to ih kand eli nastoje suzbiti: po hlepu, po udu, zavist - nema potrebe navoditi svih sedam posveæenih. Radi se o tome da, kad taj surogat dokraja razvijemo, na im se klijentima uveæava moguænost opravdava nja ru nih postupaka. Time smo savjest uspje no li ili sramnih sjeæanja, na temelju koji h se isprva i razvila. Mogu dodati da najvi e uspjeha imamo kad u staroj, gotovo i spra njenoj savjesti jo ima dovoljno tvrdoglavih ostataka da se krenu natjecati s èov jekovim novosteèenim osjeæajem odmaknutosti, pa na njih gleda kao na beskoristan biè,

neprijatelja svoje dobrobiti. Naravno, serijski ubojice koji se ponose 342Norman Mailer svojom smiono æu, savjest obièno uspiju do kraja oèistiti. Uz to nam veliku korist donos e i ratovi, u kojima vojnik postane besavjestan. Tad nam se posao krajnje pojedn ostavi. U mirnim su razdobljima potrebne vje tine naprednih vragova poput mene. Mo gu reèi kako nagovoriti èovjeka da ubije drugog nije nimalo rutinska stvar. Kad ih s e pusti da prosuðuju sami, zabrinu se da bi umorstvo moglo biti najsebièniji èin. Prim itivni narodi znaju da je to istina. Kad se spreme u nekoj od svojih sveèanosti rtv ovati ivotinju, dovoljno su pametni da, prije nego to joj prerezu vrat, zatra e opro st. Ja sam pak sad bio spreman uèvrstiti Adolfov osjeæaj moæi, koji ubojstvo daje ubojici. Bio je, naravno, premlad za na e najrazvijenije tehnike, no pripremio sam san koj i sam mu i urezao, u kojem je Adolf postao junak francusko-pruskog rata 1870. go dine. U snu mu je natuk-nuto kako je tamo u prethodnom ivotu i bio, gotovo dva de setljeæa prije nego to se 1889. godine rodio. Nije ga bilo te ko navesti da povjeruje kako je masakrirao cijeli vod francuskih vojnika, kad su napravili kardinalnu p ogre ku i napali njegov usamljeni, istureni polo aj. Naravno, takvo je urezivanje bi lo vulgarno, no njime sam pripremio temelj na koji æu poslije slagati profinjenije impulse. Sam po sebi je san o francusko-pruskom ratu bio obièno ispunjavanje elje, a tome je uèinak krajnje privremen. Dopustite i da ka em kako smo mi znali sve o ispunjavanju elja davno prije nego to j e dr. Freud imao o tome bilo to za reæi. Na pristup ljudskoj psihologiji nu no mora bi ti mnogo dublji. Mi se na povr nost mnogih Freudovih analiza mo emo samo osmjehnuti. A sam je za to kriv. Naposljetku, nije se uopæe elio baviti anðelima ili demonima i namjerno je odluèio da ni u velikim niti manjim ljudskim pitanjima ne prizna anga ma n ni Dummkopfa niti Maestra. S druge strane, dobrog se doktora ipak mo e malo i pohvaliti, na raèun opisa ega. Ta j je koncept postao jedno od sredstava koja su ljudima omoguæila da, u procjeni po maka u samo vrednovan ju unutar ega, gotovo dostignu na e sposobnosti. Neka se zna i da je u ari tu moje pozornosti sad bilo stanje Adol-fovog ega. Ne bi bilo korisno stalno mu uveæavati mi ljenje o vlastitoj vrijednosti ako bi, istovreme no, bio u asnut nad moguæno æu da je uistinu pridonio Edmundovoj smrti. Kako u to nije el io povjerovati, sigurno se osjeæao krivim, a najgore od svega bilo je to to uopæe nis am znao odgovor. Je li, ili nije? Dvorac u umi 343 Èinjenice su bile jednostavne - to znaèi da je sam èin bio jasan, no posljedice nisu. J ednog je jutra, kad je Angela s Klarom i Paulom radila u vrtu, a Alois oti ao na s voju etnju, Adolf nai ao dok se Edmund sam igrao u sobi koju su dijelili do Adolfov e bolesti. Adolf je do ao do njega i poljubio ga. Tako jednostavno. Moram priznati da sam ga ja na to naveo. Ako sam osobno i osjeæao ne to to bi se moglo usporediti s naklono æu pre ma Edmundu, u toj situaciji nisam mogao mnogo napraviti. Tih dana nisam bio prip ravan odbiti zapovijed koju mi je izravno dao Maestro. "Za to me ljubi ?" upitao je Edmund. "Jer te volim." "Voli me?" "Volim te, Edmunde." "A skalpirao si me jer me voli ?" "To mora zaboraviti. Mora mi oprostiti. Èini mi se da sam zato dobio ospice. Kasnije sam se zbog sebe tako sramio." "Je li to istina?" "Mislim da jest. I zato te moram ponovno poljubiti. Tako ti mogu vratiti skalp." "Ne treba . Danas me ne boli glava." "Ne smijemo riskirati. Daj da te opet poljubim." "Nije li to pogre no? Ipak si imao te ospice?" "Izmeðu brata i sestre bi bilo pogre no, da. Ali meðu braæom nije. Medicina je ustanovil a da se braæa mogu poljubiti èak i kad jedan od njih ima ospice." "Mama je rekla da ne smijemo. Ne bismo te jo smjeli ljubiti." "Mama ne shvaæa da je to meðu braæom u redu."

ispru enih prstiju.domoljublja! To je i dalje najpouzdan ije sredstvo za voðenje masa. G odine 1944.) U to nam vrijeme tjelesni drug vi e nije bio nima . Bio je tako sretan to ga. to je hrabro podnosio. Pripovijedao bi kako ga je otac poèesto znao i ibati. Naravno. Edmund je dobio ospice.i Adolf je bio spreman u ivati u prednostima starosti. to neæe biti izravno vezano za mjesece koji su slijedili nakon Edm undove smrti. no tad mu je. kako ne bi odmah osjetio u as zbog c ijene koju mu za sve plaæa du a. Nikad nije ni pisnuo. To mu je omoguæavalo da povjeruje kako æe se njegov vlastiti kraj razliko vati od drugih.Wolfschanzea . slinavim djeèaèkim poljupcem. Naravno . kako je Engels jednom napisao Marx u. novi vod francuskih vojnika do ivljavao masakr. Njihova nam vjera nudi velik potencijal za razvoj u nenadma ivo oru je masovno g uni tenja. rekao je i vi e puta poljubio Edmunda. Najneugodniji vid njegovog ivota uvijek mu je bilo tijelo. jo oèito nije bila poprimila stanje aktivne udnje. To su osobni zakljuèci.po svim mjerilima osim na eg . Njegov seksualni duh. (Kod Adolfa je strah da æe se osramotiti bio vrlo izra en. p otkraj ivota. KNJIGA TRINAESTA Alois i Adolf I. a Edmund mu je poljubac uzvratio. 190 0. Podsjeæa nas da se vratimo stv arima za koje smo nadle ni. Èini mi se ipak zanimljivim kako je posljednjih mjeseci ivota Hitler elio da ga krem iraju. godine. Tih sam godina u potpunosti slijedio Maestrove upute. tako da vjerujem kako bi moj trud i poluèio eljeni uèinak da nije bilo drugih prob lema s kojima se morao hvatati u ko tac. U sebe su ugradili sposobnost da zbog broja rta va na drugoj strani ne provode besane noæi. Isto bih radio i s Luigijem Luchenijem. Stoga. Dame su te prièe o njegovom juna tvu uveseljavale. Adi ipak voli. Veæina dr avnika koji su u ratno doba postali uspje ni vo de. Stoga je iz noæi u noæ. Same po sebi pojedinaèno neæe imati nekog velikog uè a. ba poput amerièkog Indijanca koji podnosi muèenje. No.nastojao opustiti tako to je svojim tajnicama za veèerom prièao stare anegdote. ako progovorim o 1945. A sad su do li u posjed najmoænijeg od svi h dru tvenih motora za psihièko otupljivanje . za ego treba i vrlo tvrda ljuska. Da nije bilo toga. u Adol fovom snu. Bili smo odgovorni za njegovu smrt. a èitatelja moram upozoriti i kako Maestro mrzi velike misli svojih podreðenih. Njih naziva "va im isparavanji-ma". A bolest se pokazala smrtonosnom. godini. Nisam znao vi e od Adolfa. uvje ravao je tajnice. Tad je veæ izgledao mnogo stariji od svoje stvarne dobi . tako razlièit od Aloisovog.bilo mu je pedeset i pet god ina . nikad se nije upu tao u potragu za slavom ili pogi belji novog bluda. Fiihrer bi se. Odluèio sam da mu skrenem misli tako 344 Norman Mailer to æu mu ispunjavati elju za eljom. a mi s mo se trudili da tako i ostane. "Ku nem se". du a . istina je i da nekom tko je postao nadglednik smrti. da mi je u svojoj mladosti bio klijent." Adolfa sam tad sasvim sigurno nagonio ja. Spremnost Adolfa Hitlera da ljude istrebljuje u plinskim komorama u to doba. Ili mo da nismo. veæ su prije dosegli svoj znaèaj. a poku avao sa m tek ojaèati kakav rani osjeæaj da bi i Adolf jednom mogao postati visoki agent bog ova smrti. Volimo fundamental iste. no kvantiteta stvarno prelazi u kvalitetu." "Da vidim prste dok se bude zaklinjao.. naposljetku. mislim da bi Adolf nap osljetku bio spreman svoju psihièku snagu pretoèiti u èvrsto uvjerenje kako ubojstvo u bojicu osna uje. jo nisam slutio kakve bi to razmjere moglo u buduænosti po primiti. kad bi iza ao iz svog podzemnog skloni ta u istoèno j Pruskoj . s ovlastima da likvidira mase ljudi. Podigao je ruke. iako æe ga mo da zamijeniti religija."Kune se?" "Kunem. koja mu je zbog rata koji je gubio bila jedna 348 Norman Mailer od najgorih u ivotu. U ivao je u enskom divlj enju koje sa sobom nije povlaèilo i nervozu odluke o moguæem sno aju.postala gadnija od torza. Mislim da je pred kraj Hitler veæ bio tako umoran da je i on dijelio to mi ljenje.

Ako je idov prihvatljiv sudionicima Buergerabenda. A dojmilo ga se i to to je meðu èlanovima koji su na Buergerabende dolazili èesto bio i rabin po imenu Moriz Friedmann. godine krenuo u ni u gimnaziju. U to je vrijem e u Linzu ivjelo estotinjak idova. Ako mu sljedeæe èetiri godine uspije proæi sva èetiri razreda. prije nego to bih ga uspio natjerati da ustane. Osjeæao se kao da je u snu pojeo zd jelicu pepela. Alois je. ako bi se tamo slomio. rekao sam mu. to je znaèilo. rekao si je. Kako je jo uvijek bio u koroti. stigli su izvana. dobro znam kakav al kohol mo e biti demon. u stvari. Alois je vidio da se veæina èlanova prema Friedmannu odnosi s p o tovanjem. uvijek su mu se èinili hladnim. ako se uzme u obzir da je bilo ezdes t tisuæa stanovnika. ponekad ne bi. gdje se naglasak stavljao na praktiène predmete. Nije mogao podni jeti to u jutro neæe biti Edmunda da ga pozdravi. razgovarajuæi s Hansom Frankom rekao: "Kad m i je bilo deset ili dvanaest godina. Nije se usuðivao dobro popiti. no to se popravilo. ka em vam. Alois i Adolf su o toj temi èesto raspravljali. Mnogi su imali zanima nje ili su bili tvornièari. Stoga je posta o redovit sudionik i èesto bi dolazio sve èetiri veèeri u tjednu. Kad bi u ao. Dok je radio na Carini. 35° Norman Mailer 3Adolf je u rujnu 1900. 2. a to mu je uèvrstilo uvjerenje kako se ljudski rod mo e podijeliti na kult ivirane i one druge. Ne. U poèetku je pri svojim dolascima i odlascima bio krut. Oèeve osjeæaje nisam ni poku ao po tedjeti. Hans Frank. U to je vrijeme i Alois (poput Mavrhofera) poèeo smatrati kako je gradska toèionica suvi e sirova. bez obzira na to koj u bi gostionicu za njihovo odr avanje odabrali. Veæina je tih ido va podrijetlom bila iz Èe ke i nisu bili tako neuglaðeni kako bi èovjek oèekivao . Cesto bi uveèer morao ostati budan jer bi i ao na Buergerabend. svi bi ga primali uljudno. koji je veæ osamnaest godina bio èlan Austrijskog o kru nog kolskog odbora. zbog tihe suæuti koju su mu sad iskazivali . poput Moriza Friedmanna. rekao je u sebi. Da. Na temelju pristojne dobrodo lice koja ga je s ad doèekivala na Buergerabendu. Tad bih ga putem kuæi pri dr avao. zadiml jenu toèionicu. "To je ona dobra strana vlastele". osim kad su ne to skrivali. 'Oèe'. Nisu hodali u starim kaftani-ma ustajalog vonja. a mnogi su.kazao b i Klari. Adolf ga nikad nije morao pijanog voditi kuæi. Zbog mojeg mi je oca bio biè bo ji mladih dana.lo nu an za ispunjenje ciljeva. do svog æe petnaestog roðendana dobiti diplomu. neæe on na tim veèerima previ e piti. Mo da su ta gospoda bi la uljuðenija od njega.' A èesto bih morao èekati i po èetvrt sata pa i dulje. 'vrijeme je da pode kuæi. no njihovo mu je dru Dvorac u umi 349 tvo ipak nakratko popravljalo inaèe grozno raspolo enje. sad manje pio. to je bilo gotovo osam mjese ci nakon Edmundove smrti. poput rabina Moriza Freidmanna. gdje je nastavni program bio usredotoèen na klasiène jezike i umjetnos t. Osim toga. da je na svakih stotinu ljudi bio jedan takav. zakljuèio je kako ima pravo pripadati njihovom dru tvu . no rasprava se vrtjela oko klasiène gimnazije. Nikad se nisam tako u asno sramio. Pon ekad bi èak spomenuo kako mu je oèeva ruka na stra njicu isporuèila i po dvije stotine u daraca. roðenjem najni eg polo aja. cijelu bi veèer morao provesti razmi ljajuæi o smrti maloga. Na noge lagane. Mnogi bi mu na odlasku za eljeli sve najbo lje. prièa koju je prièao tajnicama sastojala se od besramnog pretjerivanja. Adi je dr ao kako bi . Kakav bi to samo bio ne mu evan prizor. nezakonito dijete ene koja je spav ala na sijenu u nekori tenom valovu. imali poèasne savez ne polo aje. Ponekad bi s njima sjedila i Klara . morao sam kasno naveèer uæi u smrdljivu. onda je to i seljak." A tu je prièu ta ko lijepo prièao da ju je Hans Frank èak ponovio tijekom niirnber kog suðenja. moleæi a i koreæi. Oti ao sam ravno do stola za ko im je sjedio benavo u mene zureæi i prodrmao ga. a ne u realnu gimnaziju. poseban pojedinac. da ona nije pretpostavljala kako je i on idov. Naravno. Izjavio je kako bi radije i ao u klas iènu gimnaziju. Da nije bilo te elegantne r azbibrige. u toèionici bi vi e pio. potkraj tridesetih godina. od buènih bi glasova gotovo zaplakao k ad bi se sjetio Edmunda. a i on je. Jednom je. jer je i on. Mnogi su se od njih i asi milirali.

plaèuæi nad Edmundovom smræu. Svoj . nije za tebe. no Klara je od njega oèeki vala da ide pje ice. gotovo ugu io u svom sna nom zagrljaju. Ne da bi ga isku ao. dr im." "Dopu tam da pati od nesretnih misli". pa je preko polja i kroz umu do realke morao prevaljivati veli k put. No. moæi i ta napraviti s latinskim i grèkim?" Alois mu se u tom trenu odluèio obratiti na latinskom. "no to to govori nije ni amo ni tamo." Sumnjao je da njihov znaèaj dopire do predgraða Linza.) "Kod druge opcije ti ne mo gu pomoæi. ali. "I to to znaèi?" upitala je o tro Klara. Cesto bi se sjetio dana kad ga ja Alois. Uzdahnuo je. rekao je Alois. Da bi Aloisa naveo na pr istanak. A p rvi. Kako je Alois samo okrutan! Izveo je cijelu predstavu s paljenjem lule. ne bi bilo dovoljno. Za vrijeme odmora. A k tome nije mogao ostajati nakon n astave i sklapati prijateljstva. pr ije nego to je rekao: "Bez truda nema nièega. rekao je Alois. "To je ono to to z naèi. Sad su dvorane s njim dijelile mraèno raspolo enje. Hoæe li atmosfera tu la uopæe i poslu ati? Sjeæanje.mu tamo dobro i lo. objavio je. Izgubio bi vi e nego to mo e dobiti. Ubrzo je stvarno zamrzi o realnu gimnaziju. veæ ti mogu Dvorac u umi 351 pomoæi i oko upisa. mora iæi pje ke èak iz Leondinga. "Dr im kako se to svakako odnosi na olovanje. Norman Mailer i to bi oni mogli reæi o njemu." Alois je znao da èlanove Buergerabenda mo e zamoliti za preporuke za upis u klasiènu g imnaziju. dodao je kako je spreman i na uèenje klasiènih jezika. "Klasiène jezike? Ti to ozbiljno?" Progovorila je i Klara. u Lambachu i u Leondingu. njegov je dobar prijatelj. kako æe za ime onog kojeg tvoja majka zove dobrim Bogom . da se upi e u realku." (Na umu je imao Mavrhoferovu pomoæ. istovremeno u svojoj trgovi ni prodavao povræe . Za tebe je bolje. A nisu ti ni potrebni pre dmeti iz antièke povijesti. uèenik mora ovladati gramatikom. gradonaèelnik Mavrhofer." Sitnim je. utjeèe i na drugo. uvje banim puækanjem. U klasiènoj gimnaziji. u kojima se isticao .jako uzvi en gradonaèelnik! Adolf se veæ prvog dana u koli osjetio n edovoljno kultiviranim. Do kraja ivota æe biti nadmoæan drugima. Pona ali su se drugaèije od seljaka i gradskih klipana koje je upoznao prethodnih godina. nesumnjivo. Jedan pogled na tvoje vladanje pra vopisom bit æe sasvim dovoljan. majka. "Na je djeèak nesretan. Imao je tramvaj svaki sat. Ne sam o zato to je praktièan nastavni program ono to ti treba. Za to bi gradonaèelnik. filozofije ili povijesti umjetnosti. a potom ga lagano ispustio. Adolfe. "Kako se èini da sad nisi u stanju o vladati njemaèkim pravopisom. a ta kola. obilje eno jadom i neistinom. naravno. stalno po navljajuæi: "Ti si mi jedina nada. To mu je bilo dovoljno da se zamisli. Mislim da se neæe is ticati u mnogo takvih predmeta. "Ovaj Hitler. I latinskog i grèkog . pa èak i Angela podsjeæali da j e jedini preostali sin. jer je morao klipsati natrag u Vrtnu kuæicu. Oba jezika! A to je lijepo znanje. Alois je ostao pun p rijezira. Neæe ga tamo primiti. Njegovi kolski kolege bili su uglavnom iz imuænih obitelji. po k i nom je danu mogao doæi tramvajem. za to? To. Stoga nije povjer ovao majci kad mu je kazala: "Tvoj je otac drugi èovjek po va nosti u Leondingu. bez pravog truda nema nièeg. umjetnièki." Da. Nestalo je zadovoljstv a kakvo je osjeæao u hafeldskoj koli. Njegov je dar. Linz je bio udaljen osam kilometara od L eondinga i dvadeset puta veæi. sad je bilo povezano s u lazima u realnu gimnaziju. pa obitelj mora raèunati na njega. bez obzira na to koliko se potrudio. ali samo ako bi mu roditelji dali pfenige za kar tu. Pretpostavljali su da su mu ulice blatne. sporim uvlaèenjem dima. "Absque lahore nihil". veæ mu se narugao. a pitao se 352. ispu tao dim. Ne vidim nikakve koristi od poku aja da se upi e u klasiènu gimnaziju. a bez ikakvog smisla ili svrhe. Svakog bi ga jutra na ovaj ili onaj naèin otac. èuo je dvojicu uèenika kako raspravljaju o dometima operne predstave na koju su ih prethodne veèeri vodili roditelji." Ta je nada bazdjela na duhan." Odluèio se Adolfa pogledati u oèi. Provincijalac! Tako mnogo ovih djeèaka iz Linza Leonding nisu nikad ni vidjeli . 4Adolfov æe se ivot sad promijeniti nagore. koji je p rema njegovoj majci bio i najva niji èovjek u Leondingu." Klimnuo je glavom. To. Mraènih dana je to bila odbojna zgrada.

Nije stalno strahovao. najgluplji ili najsiroma niji. No to je zato to se rizling koji toliko vole radi u Hochheimu. Angela bi trebala onju iti uèitelje. Propo rcije ljudi i zgrada moraju se slagati s njihovom udaljeno æu. bio sjajna skica. Nije bilo vremena za obuku vojni ka. to mu je skretalo misli s njegove korote. Uskoro ga je opet obuzelo staro pitanje. takav prekid al ovanja ne bi dugo potrajao. Je li odgovoran za Edmun-dovu smrt? Ope t je odluèio razgovarati s drveæem. te su mu veèeri ipak pomagale. No. Njemu su se stabla èinila pametna poput odr aslog slona." Alois 354 Norman Mailer . Mora nauèiti crtati proporcionalna tijela. starih l ivada i uskoro se zainteresirao za utvrde kraj kojih je prolazio. Adolfe. a to mu je pothranjivalo vjeru kako je i on sofisticiran èovjek. Meni je. Leonding ne sam o da nije bio gradiæ blatnih ulica. ali sretnim. k ad su Austrijanci ivjeli u strahu da æe Napoleon ubrzo sa svojom vojskom prijeæi Duna v. No. "Uèitelji su". No. Nakon toga se osjetio malaksalim. kad je sunce veæ bilo na nebu. No. Stoga su izgradili te stra arske kule. jer bi tvoj crte zgrade. Onda bi svog brata vi e po tovala!" Imao je i druge teme. Nije znala bi li mu vjerovala da je zakasnio na vlak. to to ne mo e pogoditi. neki bi mogli biti Pigmeji. "Rade za sitnu plaæicu ". onda to mora i pokva riti. "pretenciozni.e je ratne igre u umi mogao igrati samo subotom. Ka e mi." Ono to drveæu nije rekao bilo je da su jedini uèenici koji su ga za vrijeme odmora uopæe trpjeli bili oni najru niji. Naravno. Znam da mi odlièno ide hvatanje svakog detalja na na jzanimljivijim zgradama u Leondingu i Linzu. "To se vidi. ozraèje u toj koli posta lo nepodno ljivo. Ali ne dokraja. pa bi iz Leondinga morao u Linz otiæi Dvorac u umi 353 vlakom. Kad svoje crte e poka em roditeljima. mo da èak povratiti snagu. Trebao se truditi postati umjetnik. Uvijek bi je grizao osjeæaj gubitka ako bi se novac tro io nerazumno. pa ga je put vodio preko lijepih. Nema uglaðenosti. pa su ga kuæi poslali s obavije æu koju je Klara morala potpisati. zasebno. Nije se radilo o velikom izdatku. tako uzbudio da je ejakul irao. Snobovi. Ponekad bi ujutro skicirao. naroèito nakon to je saznao kako su te tro ne kule tu ostale od prvih godina devetnaestog stoljeæa. rekao je dostojanstvenom hrastu. To je Klari smetalo. Vjerovao je u mudrost tog starog drveæa. Ne mogu si priu titi promjenu rub lja. No. ali jest o sasvim nepotrebnom. teta je. prema tome.'" Naravno. primjerice. 'Odlièan si crtaè'. veæ je imao i vi i sloj. Jedne je veèeri. korak po korak. To s u bili najpametniji i najobrazovaniji ljudi s kojima je ikad ostvario socijalni kontakt. oèeva djelomièna pohvala vrijedila je vi e od svih Klari-nih poticaja iz ljub avi. Aloisa su poèele zaokupljati suptilne statusne r azlike medu èlanovima. Dala mu je za pravo. vrlo pozorno slu ao jednog od gospode koji je usput primijetio. Isto tako veli i 'Mora nauèiti vi e o perspektivi. Nisi odredio ispravnu velièinu ljudima koji prolaze ispred tvojih zgrada. a ne radi uspjeha u koli. u kolu je jako zaka snio. Novèiæi koji bi se na taj naèin potro ili padali su u presa hnuli bunar i stoga stra no zveckali. Nikad." Èuo je kako se li æe s njim aptom slo ilo luèio sam se posvetiti crtanju. Jednog se jutra. Starom je brijestu izjavio: "To bi trebala biti napredna kola. nadmoæne upuæenosti u vino: "Britanci ovo vino zovu ho ck. rekao je u sljedeæem gaju. ti su se razgovori sad pretvorili u njegove govore. Ogavno obig ravaju oko djeèaka iz bogatih obitelji. Neki bi mogli biti visoki dva i pol metra. oèito na temelju samouvjerene. S vremenom mu se poèelo èiniti kako æe se od smrti ipak oporavi ti. Znao je da mora nastaviti sve dublje uranjati u svoj u tugu. 5Adolfovi kolski drugovi nisu bili svjesni jedne ironiène situacije. razmi ljajuæi o radnicima k oji su ih podigli i vojnicima koji su ih nastanjivali. najèe æe je ujutro stvarno morao pje aèiti. èiji su se pripadnici redov ito sastajali na Buergerabendima. Osjeæao je potrebu slu ati duhovite razgovore. ali mo gu reæi da je prilièno glupa. Optu ivao je uèitelje za glupost i ustajali miris odjeæe. a cijelo se vrijeme suoèavao s takvom pomutnjom da se poèeo pitati nije li mu ugro ena mentalna ravnote a. U srcu mu je i dalje bila izbu e na rupa. èak ih i otac gleda s odobravanjem.

" Nikad prije nije izgovorio tu rijeè." "Stvarno? Zbog èega?" "Zao mi je. komiènim. rekao joj je. Kao to je rekao Klari. Zbog kraðe. no veæ je poèeo osjeæati kako ga ne to ste e u grudima." Klara je primijetila: "Mogu ti i ja to pripremiti. to je on o tome znao? Da. Tu no. A kad je Alois to sljedeæeg jutra saznao. sad umirovljenu. "Pa". "Uopæe ne razmi ljam o takvom pothvatu. Potom je Mavrhofer uèinio ne to to nikad nij e radio.do bri ljudi koje su zahvatila alobna èuvstva." "Ne. bilo mu je to drugo najgore jutro te god ine. osnovanom 1565. Rekao je: "Mora mi obeæati da neæe ka njavati glasono u. Tajna je u tome to ne mo e kuhati po otmjenim receptima. na z.danas je stiglo izvje æe koje kru i po okrugu. trudeæi se ne misliti ni na to. godine. mogli ostati u krevetu i nako n to je sunce iza lo. kazao joj je. prvo jutro u veljaèi. Kasnije. veæinom. Alois je odvratio: "Imaju tekuæu vodu. Jedne je veèeri u bocama neobiènog oblik a poslu en silvanac marke Bocksbeutel." "Prave vinske èa e?" upitala ga je. rekao je. Èak i dok je bio mlaði." Podigao je ruku.jaja sa unkom i tostom! . ima li starijeg sina koji nosi isto ime?" Alois je gradonaèelnika tako èvrsto zgrabio za mi icu da mu je ostala modrica.. on bi rijetko doèekao taj sat. no sad je predlo io da odu na piæe u toèionic Kad su tamo i oti li. Zadnjeg dana sijeènja. Èuo se smijeh. no ti su ljudi izdanci starih obitelji. a dok je etao Leondingom. No. veljaèe. "Da". u tramvaju. Kad se vratio. Èesto bi se ti ljudi kasno popodne popeli u koèije i odvezli u Linz. "Moram ti reæi . ako bi to uopæe p ostali. "glasono u si veæ kaznio .. Bocksbeutel znaèi "Ovnov testis" . Mavrhofer je rekao: "Moram te pitati. Klaru su po zvali da doðe u kolu. "Ne". pet mjeseci nakon to je Adolf poèeo pohaðati realku.a onda pale finu cigaru." . rekao je. ne to jetrene kobasice i staklenku s juhom. razgovarali su kako æe im te ka biti nadolazeæa prva godi njica . "On je dobar tip. Oti ao je sam. to su bili stanovnici Leondinga koji su o sebi imali stra no visok o mi ljenje. rekao je. n astavio je. "Dosta". Zahodska vrata im n emaju rupu izrezanu u obliku polumjeseca. Tamo bi slu ali violine. Èuo sam da nekad imaju i po osam. kako ustaju radi laganog doruèka . to da im ka em kad me budu pitali. Mogao je vidjeti tu gospod u. nije se usudio progovoriti. Rijetko je svoju trgovinu prepu tao prodavaèima. Tko bi mogao vi e od njega znati o ovnovim testisima? Nije li sam svojedobno bio obdaren krasnim parom? Pitajte dame. koja j e padala dan poslije." On je bio i pozvan na jednu od takvih veèera. draga moja. rijetko bi on u pet sati popodne pio èaj u Drei Mohren ili u predvorju Wolfingera. "ne Dvorac u umi 355 mo emo ugo æivati takvu vrstu ljudi. èvrsto je stisnula oèi da bi suspregla suze. Klara je primijetila kako bi sad mo da trebali te ljude pozvati na veèeru kod njih. Klara je ostala kod kuæe da bi èuvala djecu. Stoga su mogli jesti i piti do kasna. naletio je na Josefa Mavrhofera. Gradonaèelnik mu je tad predlo io ne to kraj nje neobièno. "odzvanjaju ako ih kucne prstom. Poku avao se spremiti za godi njicu Edmundove smrti. Aloisu se raspolo enje dovoljno popravilo da se stao premi ljati bi li progovorio. neæe vam nitko viriti!'" 6. takve uvjete dr ali. 'Gdje se nalazi w c?' Da im ka em. kako bi im supruge u pet sati pile èaj u hotelu Wolfinger ili Drei Mohren. ali mogao je biti i obièan radnik koji na posao ide noseæi kruh. Oni su. kao da sv aki upravo steèeni komadiæ kulture veæ posjeduje.je nauèio na takve komentare odgovarati samozadovoljnim klimanjem glave. Znao je kak va je razlika izmeðu njega i gospode. Ako treba. Zahod im nije u dvori tu." Alois mu je samouvjereno odgovorio: "Ti nikad ne bi èovjeku mogao donijeti lo e vije sti". ne". Mavrhof er se stiska oslobodio uz nesretan osmijeh. Sin ti je u zatvoru. ako nema porculan Meissen ili prave vinske èa e. osim ako ga u gradskoj vijeænici nisu èekale gradonaèelnièke zadaæe. Iznenadila se to ju je zaboljelo slu ati ga. "Zaboravi ti Mavrhofera". kakve za veèeru imaju est jela. Klara nije znala i ma li hrabrosti Aloisu kazati kako Adolf ima grozne ocjene. ako ne bi bi o u krevetu neke nove ene. 'Ne obazirite se na rupu. Na i bi novi prijatelji. mogli su ost ati budni do ponoæi.

Tog ljeta. "Mavrhoferu." I opet se nastojao suzdr ati. "Zadnje to nam treba jest j o jedan umjetnik ogorèen jer nije ire prihvaæen. grlen glas. Nije odabrao nijedan crte . i vce je izgubio èim je izvukao remen. U tom je èasu otac. Ali sad mo e biti siguran da æu tu prisegu pogaziti. Nauèit æe ivjeti sam. bila je uputa koju sam dobio od Maestra. koju je o cu predao u lipnju. "Sprijeèi to". Adolf je bio nadaren. No." Uputu sam mogao lako ispuniti. Glasom turobnim kao da objavljuje poèetak rata. Alois nikad prije nije rabio ko ni opasaè. U koli je i poslije imao slabe ocjene.) Pomoæu prepirke koja se razvi la izmeðu njega i ene. Adolfov je uèitelj bio jedan od na ih klijenata. Dvorac u umi 357 no dar mu nije bio izniman . U tom se èasu zauvijek oprostio od ideje da ikad vi e po ku ava do uspjeha doæi kroz kolu. "Mislim da neæu. neæe poput Aloisa mlaðeg otiæi od kuæe. Svjedod ba za cijelu kolsku godinu. Adolfove je radove gledao kroz svjetlosne bljeskove migrene. shvaæa kako smo mi dobra obitelj.po ivjeti tako dugo. koji se te ko zadihao. Doði ovamo! Idemo u tvoju sobu. matematiku i biologiju . Adolf morao Aloisu pokazati ocjene.taj biè po njegovoj stra njici ili ok koji mu je potresao srce. Ne. Skupio je hrabrosti da profesoru likovne umjetn osti poka e crte e. Ti æe lijepi trenuci biti protute a lo im ocjenama koje je dobio na prvom polugodi tu. Bolje je gurnuti ga u pravu poti tenost . nije uspio skupiti dovoljno energije da Adolfu priu ti batine. bio je s iguran kako je to istina. Na njen zahtjev. Pretpostavljao je kako æe njegovi radovi biti odmah prihvaæeni i dob iti istaknuto mjesto na uèenièkim zidnim novinama. osjeæala kao da je izdala sina. Jadni Alois. I dalje bi se svaki put preznojio kad bi se sjetio Toga a. na Klarin zahtjev. A troje koji su jo ivi" . nastavit æe ivjeti meðu drugima i razvijati ." Alois je upao u vlastitu depresiju . skrivenu od svih. Na prvi udarac. Rekao sam kako te vi e neæu ibati. Alois je izjavio: "Tvojoj sam majc i prisegnuo.Ispustio je dubok. 356 Norman Mailer Mavrhofer je kazao: "Mo e ga posjetiti ako eli . zbog spoznaje kako æe morati ponavljati prvi razred. To je jedino to se mo e uèiniti kad je obe èasti osoba koju je pris ega najvi e titila. a izgubiti svako povjere nje u bijedne ostatke svoje mu ke linije. 7Adolfa je spopala istinska muka. "Najte a stvar koju sam ikad u ivotu morao napraviti bila je raz-ba tiniti najstarije g sina". Znao je u èemu je tajna. stao. Èinilo se kao da je na-nj egovom kraju plameni jezik." Te je veèeri. (Èak j e i blisko odgovarao Maestrovom opisu mediokriteta. Bili su isti kao i uèitelji. Adolf nije mogao vjerovati. vidje v i izraz Aloisovog lica. svoju eljeznu volju. (Mladi Pablo Picas-so. To je bilo prije god inu dana. za to nema potrebe. Adolf je u sebi rekao. Na pameti nam je bila tragedija u obitelji.mogao sam na prvi pogled vidjeti kako nikad neæe biti umjetnik koji bi mnogo obeæavao. odgurnuo Adolfa s koljena i rekao: " Sad mo e prestati plakati. Uèenici su bili pretjerano revni u pamæenju nebitnih potankosti. rekao je Alois. ali se uspio uvjeriti (uz moju pomoæ) da bolje od drugih uèenika shvaæa k ako u stvari treba uèiti. patila bi druga djeca." "Posjetiti ga?" rekao je Alois. udarci su bili tako te ki da je stao krièati."ispast æe vrlo dobri ljudi. Adolfu depresija n ije popu tala. nije zaplakao . No. Ona se. "Neæu vikati!" No. Naravno. pokazivala je da je pao dva predmeta. Alois mlaði je bio crna ovca u obitelji. primjerice. On æe pamtiti samo bitno. "Ne mogu vjerovati".uspio se kontr olirati. Èak je i razmi ljao i kako sroèiti neki nenametljivo samopouzdan odgovor na pohvalu koja ga èeka. Mogu priznati kako sam utjecao na ishod. Z . veæ je 1901.) Dok su crte i mladog Adolfa Hitlera bili ta man toliko dobri da ih se izlo i na zidnim novinama. ena i ja smo pazili da ih dobro odgojimo. bi o mladiæ za kojeg smo se jako zanimali." Sav se preznojio i bio je na rub u da zanemari bonton. Da g a nisam razba tinio. Djeèak je mislio samo da ne eli umrijeti! A nije znao to æe ga prije uni titi . No. dao sam mu stra nu glavobolju. uspio je izustiti.

Na mene imaju uèinak afrodizijaka. Ne trudite se zapamtiti sve èinjenice svakog povijesnog dogaðaja. To si je stalno ponavljao. Va je namje tenik morao obra titi pozornost na visoku kvalitetu va eg sata i lanca. "Na a je predod ba sv jeta". pred kraj rasprave. Tajna je u tome da pamtite bitno." Jedne je veèeri predavanje bilo o o iljcima iz dvoboja. 35« Norman Mailer dosegao po snazi. zato to ga veæ jako dugo imamo u obitelji." Na to se usudio pomirisati si prste. Sad svaki fizièki radnik mo e iz hlaèa izvuæi kakvu kramu i ustvrditi da mu ura ide toènije od va e. veæ je i sudjelovao u toj utrci.Ponekad ima i pravo. Ang eli je to bila grozna uvreda. Svoj um neæe podvrgavati metodama kojima su se koristili drugi. Sjeo je rumena lica. kad bi ga god kritizirala. "zbog eljeznice okrenuta naglavce. buci i na jgorem od svega. Ranije te veèeri. Od presudne je va nosti bilo razvedriti ga. na bradi ili u kutu usana? I on se. Vidjela ih j e kako slijeæu u gradsko jezerce i smatrala prljavim. Stoga je. Krije tali su kao papaga ji. Danas svatko mo e kupiti sat po razumnoj cijeni. zvao "glupom guskom". ispu nim plinovima. Adolf: Evo vam bit. To je vrijedno znanje." Veæina èinjeni ca koje ste nauèili napamet tek su krhotine koje proturjeèe drugim èinjenicama. gospodo"." Dvorac u umi 359 Ta je primjedba doèekana uz smijeh. A znate li to je tu jo i najgore? . Od vas bi odlazio s po tovanj em. ne voli eljeznicu. Kako je to nedavno obrazlo io: 'Radnik na svoje odredi te danas mo e s tiæi istim vlakom kao i kralj'. Adolfu sam dopustio fantaziju u kojoj je sebe zami ljao uèiteljem u realki. zbog kojih "su ih oni po tivali". Prva je automobilska utrka od Pariza do Beèa bila nedavno pro la kroz Linz. koje. Njegova je primjedba bila slab doprinos raspravi. sporta je unio ivot raspravi o pitanju je li pametno kupiti automo bil. ukljuèio primjedbom kako su. "Ne. Saski kralj. Guske je mrzila. Alois je nakon njega ostao z ami ljen. a èovjek s o iljkom ne samo to je posjedovao automobil. d . Odaberite samo one èinjenice koje problem razja njuju." Drugi je èlan ustao da bi rekao: "Sla em se s mojim cijenjenim prijateljem kako su m noga od tih takozvanih naprednih dostignuæa dvojbene vrijednosti. znam . primjerice. Treba li si èovjek eljeti o iljak na lijevom ili desnom obrazu. Nasmijao se. no pl inovi stvarno malo daju na razvrat. On je bio znatno iznad toga. Angela ih je gledala dok su se skupljale u jato na obali. ustvrdio kako moguænos t putovanja eljeznicom utjeèe na veæ uspostavljene dru tvene odnose. nastavio je govornik. kad je bio mladi carinsk i slu benik. ja vas mogu spasiti. naoèit. A ti su dobivali dobre ocjene.vama su ti pakleni strojevi u asni. "Recite vi to hoæete. A ja se jo sjeæam vremena kad je imati dobar sat bila povlastica. Bili su dosadni. Dr ali su se kao da su jako pametni kad god bi se uèitelj slo io s onim to su rekli . sebi je rekla. jedan je govornik. Sporta im je odvratio: "Da. odluènim èovjekom kojem se dive zbog duhovitosti. u tjelesnom smislu. Plivate u mutnoj vodi. To za konaènu posljedicu mo e imati dru tveno nesuglas je." Ta je primjedba doèekana drekom i krikovima. mnogi meðu nadreðenima imali takve o iljke. "Mo ete se zadovoljiti svojim koèijama i talama". naposljetku. Oni koji su se protivili automobilima s prijezirom su govorili o pra ini. To bi mu samo smanjivalo umnu snagu. Drugom prigodom ga je povrijedio mladi sporta (s istaknutim o iljkom iz dvoboja) ko ji se s njim upustio u dug razgovor. "jeftini sat mo e iæi toènije od na eg obiteljskog naslijeða. vi e nalikovala labudu. U to se doba najbolje zabavljao zadirk ivanjem Angele. jasnog glasa. blatu. D epni su satovi s vakako najbolji primjer.nali su samo navoditi popise kategorija. Dru tvo j e odgovorilo uzdasima i smijehom. To je ravno ocjeni da imuæni ljudi danas vi e ne putuj u br e od pripadnika ni ih slojeva. mladiæi. Jedne ivahne veèeri na Bu&rgerabendu. Umjesto toga bih rekao: "Za titite se. elegantn o odjevenim. Razmjena uzavrelih govornièkih replika potaknula je estoke primjedbe. Zbog t oga æe vas zbunjivati. No. Ona je. izjavio je. toliko i cijenimo. Èak se i po alila Klari. Napokon ju je. Njega je zanimala bit sv ake situacije. no meni se i spu ni plinovi sviðaju. Pozorno je slu ao razna mi ljenja o najpovoljnijem mjestu ranjavanja. ostavljajuæi za sobom izmet.

"Numquam non paratus". dok jurim pored n ih. glavni su mi problem Englezi. nazubljeni o iljak. odgovorio je Sporta . savr en na èovjeku zgodnom i samouvjerenom poput njega. Dva mjeseca prije.brz i budan.zato to je u veljaèi 1902." Trudio se govoriti okrenut iz profila. Kasnije. Ako je izveden dobro. "No. Ili da sjedim iza kakve stare kljusine koja me potajno mrzi.trebali su iæi na Lohengrina . Ka u da njihovi carinici znaju biti najgori. bez plaæanja carine. Prvo to je uèinio kad se vratio kuæi. Aloisa je to uvrijedilo. Radije bih glavu riskirao u a utomobilu. Obolio je. godine . Ja je primjeæujem èak i krajièkom oka. pa to je stvarno previ e!" netko je uzviknuo. Na pozornici je briljirao pun sebe. Jo ga je Dvorac u umi 361 dr alo uzbuðenje zbog razgovora. takav se o iljak mo e doimati pravim. kad treba uoèiti spadalo koje u Austriju eli uvesti kakav skup predmet. "Nikad nespreman. prva je polovica njegove druge godine u koli bilo ponavljanje gradiva iz prve polovice prve godine. ja volim juriti." a trenutak ga je obuzela stara srd ba. Buduæi da je ponavljao razred. kojim bi se mogao dièiti do kraja karijere. govornik se odluèio s Aloisom zapodjenuti tih raz govor kojem je svrha ubrzo iza la na vidjelo. Kad ti vladanje postane glavna br iga. 9Na Adolfovo je iznenaðenje stigla veèer kad ga je Alois stvarno odveo na operu. "Sasvim ste u pravu". voziti automobil je unekoliko pogibeljno. kazao mu je govornik. odgovorio je Sporta . "Ni najmanje". a sad su mu motivi postali prozirni. jer mu je postavio brojna pitanja o carinskom postupku. "To mi je nekoæ bio moto. Jednog æe dana imati svoj automobil. Alois se za veèerom osjeæao eljnim kontakta. a dok je preprièavao zavr nu primjedbu o o iljcima iz dvo boja. Zato se Alois u odgovoru ogranièio na izjavu kako dr i "da smo mi i dalje ravni Engl ezima. Pozornost mnogih pje aka koji su se nekad divili dobrom konju i koèiji. godine popr avio ocjene. no Alois je veæ zakljuèio ka ko se taj tip gotovo sigurno poslu io konjskom dlakom. bilo je da potra i to to znaèi. Brazgotina mu je malo previ e sjajno pristajala. primijetio je Alois. Rika motora me p otièe." Alois je ubla avao zahtjeve. to ga je upla ilo. zna se desiti da uslijedi i ostalo. dobio je gripu. a onda si u ranu ugurao konjsku dlaku. Celer et vigilans". u elji da oèara dame. Nad tim bi se tip morao malo zamisliti. od o iljka iz dvoboja k oji bi si sam napravio kakav ambiciozni ljigavac. Èak je dobio i pohvale zbog zalaganja i' vladanj a. Bio je to dobar. Takav bi se tip posjekao britvom. Ponovno ga je sasvim pro ela potreba da popravi tog nepokornog sina. pa je iz svih predm eta uspio dobiti prolaznu ocjenu. Od toga bi nastala impresivna brazgotina. " no." "A. u prosincu 1901." Bila je to la koja se sretno poklopila . "Reklo bi se da namjeravate prijeæi nekoliko granica". sad se nudi vrlinama eljeznog èudovi ta. Kako bilo. Taj se dogaðaj zbio . kako bi se Aloisa dojmio njegov o iljak iz dvoboja na lijevom obrazu. Mo da èak i vlas titi o iljak iz dvoboja. no rad na carini omoguæavao je stjecanje specifiène mudrosti." Aloisa se taj bogati tip vrlo dojmio. nego da mi kosti smrska prevrnuta koèija. Adolf ga je gorljivo slu ao.odao je. na to se Alois mogao samo osmjehnuti. No 360 Norman Mailer opasno je i kad morate obuzdati podivljalog konja. kad je rasprava okonèana. Kako je zamijetio da Adolf s velikim zanimanj . Kako bi volio da mu taj èovjek u carinskoj kuæi ci dopadne aka. pa je Alois zna o razlikovati pravi o iljak koji bi uistinu bio posljedica protivnikove sablje to j e rasjejda za titu na glavi i napravila stvarnu posjekotinu. "Ja volim osjeæaj opasnosti. To je Aloisa navelo da izjavi: "Dobar znak.jer je izreku nauèio ba tog popodneva. Stoga je poèetkom veljaèe i nedugo po drugoj godi njici Edmundove smrti Alois odluèio jo se jednom poku ati zbli iti s Adolfom. Celer et vigilans . dodao je Alois." Kako su na to zaurlali! Nema ni ta gore od takvog konja. nakon to je svoju raspravu zakljuèio izjavom: "Da.

" Adolfu su zasuzile oèi. A Linz je doista i stekao prav nazivati se gradom i ponositi svojom operom. nije bio ushiæen. naposljetku. A na temelju nekoliko primjedbi koje je Adolf i znio za obiteljskim stolom. "Stanovnicima Lin za je". Imamo obilje klijenata koji su se u stanju visoko uzdiæi opijajuæi se vlastitim. Neki su birokrati. fagoti. viteza slavnog lika. S W agnerom je poletio u sedmo nebo. krenuo je s niskog poèetnog polo aja. "U bljeskavom sjaj u vidim. A usprkos oèevim primjedbama. To nije vrijedilo samo za vojsku i crk vu. Razmi ljajuæi o vje tinama kojima su vladale vi e klas e. Adolfe. Alois je zakljuèio kako je do lo vrijeme da deèka na jednu i sam povede.em slu a svaki opis razgovora na Buergerabendu. onda ti se ovda nja izvedba n eæe ba uèiniti dojmljivom. ipak mu se èinilo da ima pravo na jednu tvrdnju. poput mene. Znaju kako æe svoje s inove fino namjestiti u vojsci. to æe on sutra u koli ponoviti. rekao j e jedan od njih drugome. ali maknimo te harfe. Wagner vlada nebeskim zvukovima. kazao je Adolfu. postali ministri u vladi. zakljuèio je da sreæa koja ih u ivotu prati nije neutemeljena. od sreæe to nije uludo pot ro io ivot. Tad æe moæi u ivati u stvarnim vrhuncima glazbenog zadovoljstva. da. Kao da je prvi koji ih je otkrio. Tijekom stanke je. ako je veæ sve drugo bilo lo ije. Sutra æe se kretati medu uèenicima koji raspravljaju o opernim izvedbama koje su gledali. No. no ako si neko v rijeme ivio u Beèu i vidio si. tako prikladnu njegovom uzvi enom raspolo enju. Wagner je bio genij. Ako se to u njegovom sluèaju nije ostvarilo. zaokupila ga je Elsina arija kojom doèekuje Lohengrina." Jest. vi e je puta ostao oèaran. mora biti spreman ostvari ti sudbinu namijenjenu njegovoj obitelji. "njihova operna zgrada sjajna graðevina. Ako se i podsmjehnuo u lasku velikog labuda koji je na pozornicu teglio Lohengrinov brod kako bi spasio Elsu (jer je Adolf jasno èuo kripanje èizama dvojice mu karaca koji su se nalazili u l abudu). Adolf." 36z Norman Mailer Alois je bio zadovoljan svojim govorom. A postane li Adolf ikad èovjek vrijedan po tovanja. slu ao primjedbe posjetitelj a koji su ga se izgledom najvi e dojmili. Stoga ih moramo umirivati. crkvi ili u pravosuðu. tako ambicioznu. Alois je pak uronio u meditaciju. Nije bilo iznenaðenje to je Alois o lin koj operi govorio posprdno. "Kako je Wagner samo izbirljiv". Alois je znao kako su neki sinovljevi kolski kolege ( oèito iz imuænijih obitelji) za vrijeme odmora razgovarali o operama na kojima su bi li. bio on sposoban èovjek ili ne. . to nikako neæe biti na beèkoj razi ni. Shv aæali su da najstariji sin. Alois si je dopustio da u mraku ispusti nekoliko suza. pa i dalje mogu biti ponosn i na obiteljska dostignuæa. Nebo ga posla da me spasi. pravu operu. Naravno. nego se moglo odnositi i na dr avne slu benike. I tako je Adolf dobio priliku gledati svog prvog Wagnera. Stigao je do onog ivotnog doba u kojem je . u sluèaju èovje ka koji je morao krenuti s najni e preèke na ljestvici. Svaki mu se ton obraæao. smjelu . no potom se obru e pred ru noæom stvarnog stanja u kojem se nalaze. dobro razvio sposobnost izra avati se u zaokru enim kritièkim iskazima pravog Buergerabendera. Lambacha pa èak i Leondinga. privatnim snovima. mo da æe i ti jednog da na ivjeti u Beèu.. Snaga zadnjih akorda brzo ga je sunovratila iz uzv i enog i sjajnog raspolo enja u njegovu dobro poznatu poti tenost. Violine. pomislio je Adolf. No. za to zakljuèuje kako im nije ravan? Istina je. meðutim. a ne dopu ta da up adne u stupicu harfe. a takvi su mu se osjeæaji sad tako fino isprepleli sa zadDvorac u umi 363 njim zvucima Lohengrina da su mu dlanovi bili crveni od pljeskanja kojim je nagr adio trupu te drugorazredne operne kuæe. moæi æe nadma iti oèeva postignuæa. No. "kad rabi violine i puhaèke instrumente.. je li to mogao reæi i za sebe? Ili onuopæe nije genij? Ne na Wagnerovoj r azini. On æe moj junak biti. buduæi da si iz Hafelda. bude li u svom zanimanju ostvario uspje nu karijeru. no zbog toga mu se potom poèelo uru avati samopouzd anje. Da je roðenjem stekao takve prednosti. 10. Adolf je odmah stekao takvo mi ljenje. bilo mu je drago vidjeti i da proèit a svake novine koje stignu u kuæu. Rekao bih da nam je to jedan od temeljnih problema. stoga. oboe. no sad je bio spreman prihvatiti njihovo gledi te. u drugorazrednoj opern oj kuæi. S uæi tu glazbu. oèekujem da pomisli kako æe veèeras slu ati veliku operu. postao bi dobar ministar .

to je samo realka. Zato bih te nastojao upozoriti. a zvat æe te.rabit æu izraz za koji ste sad dovoljno stari da ga mo ete razumjeti. a Kla ra pocrvenjela. Alois nije mogao odoljeti. No. Èuo sam èak i za seljake dov oljno bistre da prodaju vlastita imanja. "Makar se ja nikako ne alim. Sad æe mo da biti nadaren za trgovinu ili tehnologiju. osjetiv i kako mu je duh Buergerabenda omoguæio da poka e veæi govornièki dar nego ikad prije. O toj se temi razvila dobra rasprava. kad je Adolf dobio malo bolje ocjene. rekao je Alois. N sam li ja u ivotu radio i vi e od jedne stvari?" Pa. ti Angela i ti Adolfe. "moguæe je da se poène zanimati za poslovnu s feru. Ka em ti. No. Alois se podsjetio kako otac kod sina u pubertetu ne smije propustiti prepoznati ni jednu naznaku pozitivne promjene. a u buduænosti æe se i kultivirati. da. " sve juri naprijed. Zbog toga je jedne veèeri Alois za obiteljskim stolom izgovorio 364 Norman Mailer 1 jedan od svojih monologa. tata!" no nasmijalo ju je kako bi on rado izgovorio ne to ogavno. makar ju je dobro poznavao. nije va no! Putuje jednako brzo. "Svakako. tata! O. "O. B i li deèko elio s njim otiæi u posjet Carini? Mjesecima je razmi ljao o svim moguæim zani manjima u koja bi Adolf mogao poku ati uæi i zakljuèio kako bi posao na Carini bio naj bolji. No. no i ti æe bez obzira na to moæi postati in enjer. Promjene u dru tv u izmijenit æe prirodu na eg posla. da se smanjuje jaz izmeðu bogatih i siroma nih.Vraæajuæi se zadnjim tramvajem u Leonding. jer æe te tad zvati herr doktor. Stoga je trebalo jo jednom ulo iti trud kako bi se djeèaku omoguæio dobar ivot. pa bi me u dru tvu jo i vi e po tovali nego sad. bude li u koli vrijedno uèio. a i vama djeco. Sad kad je Adolfa nagradio Lohengrinom. A. Adolfe. a ne klasièna gimnazija. tvoju bi majku zvali frau doktor. da. to æe biti velik an i za tebe i sve nas. Alois nije bio ni ta sretniji od svog sina. a èak i seljaci sudjeluju u toj utrci. sa svojom inteligencijom. Sti e obrazovanje i ono æe osvojiti sve. Razlog je tome na eljeznièki sustav. Ima tako siroma nih ljudi da" . Alois bi potom predlo io: "Pa mo e oboje. da su me zvali herr doktor. danas medu tim nekoæ siroma nim ljudim a ima i onih dovoljno pametnih da znaju to æe se dogoditi. koja se eljela pridru iti razgovoru. Bogat ili siroma an. sad je drugaèij e nego kad sam ja bio mlad. "A".ostatak je morao pro aptati ." Dig ao je ruku. Alois je s vremenom prestao govoriti o slu bi na Carini. i to ljudima koji se spremaju na njima izgraditi tvornice. "Jedan tip u na em klubu neprestano ponavlja. èim onamo proðu ceste. pa. rekao je Alois. jer kod uspjeha u tim po . Èuo sam na Buergerabendima kako se prièa o seljacima. mora naæi naèin kako æe mu ispostaviti raèun. No ti. znam. djeèak je klimao glavom u turobnoj rezignaciji. U moje vrijeme to èovjeku mojeg podrijetla nije bilo moguæe. tata!" vrisnula je Angela. daj bo e. kad obrani doktorat. iako Dvorac u umi 365 ulaz na sveuèili te nije u ivotu ni vidjela. va no je da neko dobro obrazovanje ne steknu ba svi. No. I budale æe p ostati pismene. Zapamtite ovo predviðanje: gradovi æe se pro iriti. Uopæe nije upitno da mo e oboje. "Tako je bilo nekad. ba te i ne vidim kao in enjera ili poslovnog èovjeka. dodao je. Sto je bila is tina. Znao je kako je nasmijati." U tom se trenutku Alois nasmijao. Mogu ti reæi da bih i ja vo lio da su mene tako oslovljavali. obrati te na to pozornost. Nagovori t æe ga da s njim ode u posjet carinarnici. a mor am se slo iti kako se radi o zanimljivom mi ljenju. a posvuda æe se moæi zaraditi novac. No. A ceste æe se sagraditi." "O. tako siroma nim da . pa da se sasvim izgubi znaèaj titule poput herr doktora. Jest". Zb og skromnih je rezultata postao razdra ljiv. "Jest"."da s e bri u rukom. kao da se oèevim ponavljanjima u vijek mora odati poèast. Nimalo. kad bi god razgovor skrenuo u tom smjeru." Na to je Angela mogla samo opet vrisnuti. zakljuèio sam kako bi ti mogao ispasti vrlo inteligentan mlad iæ. "A onda si prste otaru o pod. To bi se moglo usporediti s ulaskom u cijenjeno zanimanje koje se prenosi u kakvoj dobroj obitelji." "Uistinu?" upitala je Klara. Adolf bi napomi-njao kako eli posta ti umjetnik. opet. Naravno. Adolfe.

Alois je odustao od zamisli o Carini. Ako po elim. Sin mu neæe poslu ati dobar savjet." Stoga je Alois odluèio to obaviti sam. pa je èasnicim a. Usprkos svom Aloisovom govornièkom umijeæu. da. Sjetila se iznenadnog odlaska Aloisa mlaðeg. isplazila je jezik." Adolf se pitao gdje su svi ti ljudi. up ozoravam te. Kako je ljeti malo kupaca. Adolfe. Adolf bi u majèinom glasu osjetio zabrinutos t kolièinom krvi koja je ocu istekla na usta. naravno. II. Moæi æe se bavi tno æu. sa titnicima za oèi na èelu. Mogu t i reæi da sigurnost i dobra mirovina èovjeku mogu omoguæiti da ni ne 366 Norman Mailer osjeti muku umirovljenja. k oji bi mu pomogao sav taj ugljen prebaciti u kante u podrumu. koji se èesto spominjao kao oèev najbolji prijatelj. ne bi zasmetao. a otac je to dobro ist aknuo . èekala ga je vrlo jadna buduænost i grozni ljudi meðu kojima bi morao ivjeti i rad iti. Klara ju je vidjela. Nema ru nih svaða! Kako je otac to mogao kazati? Prolazeæi mu iza leða. No. dok im je uzimao mjeru. Klarin prijedlog nije bio proma en.druèju ima jedan problem . Ako bi se pokazalo da je istina to poto nje. kazao mu je. Ne. Zato u na oj obitelji nema ru nih svaða. Kako je vrijeme prolazilo. Ipak. razvedrio se kad je èuo za dobru priliku koja je iskrsnula u susjedstvu." Stoga je poèeo prebacivati pola tone ugljena u kante. tako ne izaziva razdor u obitelji kao kad nema novca. vi bogata i. u kojem su radili èinovnici. U tjednima nakon to se Alois oporavio. Najgore je od svega bilo to su u li kroz glavno knjigovodstvo . "Jako mnogo mojih kolega". To bi mu èesto pokvarilo raspolo enje. Angela si nije mogla pomoæi. "sad su mi dobri prijatelji. No Alois je nastavljao: "Mnogo je dobrih strana. poku ao se cjenkati s prodavaèem. vrijeme koje ti stoji na raspolaganju. Rijetko bi im tko do ao u goste. ne mogu vam va ugljen odnijeti u podrum. Kad je bio mlad. to ako se most sru i?" Alois je naprav io stanku. Ona mu je predlo ila da anga ira pomoænika. Za to nema potrebe. uvi jek æe imati slobodan vikend i slobodnu veèer. na to mu je trgovac odvratio: "A. "ali sam svakako sna niji nego to izgledam. Adolf. poput majmuna u kavezima. Nakon tog posjeta. Ni ta. je li mu otac pot puna budala. okupljenih pod plinskim svjetiljkama. da ih provede kako eli . Poslovan èovjek nema svoj mir. Nije elio posao podijeliti s djeèa kom . da za taj posao uzme Adolfa. Bilo je dovoljno i to to æe Alois morati shvatiti kako su sve te lijepe rijeèi uzalud ne. ljude koji jo rade u Breslauu i Passauu. ili netko tko zna to govori. Alois je za ugljen postigao povoljnu cijenu. A nju je izazivala nedoumica.èovjek nema vremena za sebe.nakon radnog vremena mogao bi voditi sasvim drugaèiji ivot. Uvijek nas nasto jite dr ati u siroma tvu. Zapahnuo ih je nesretan miris skupine sredovjeènih ti jela. bio je obuæar. Zanemario je i nje n sljedeæi prijedlog. Aloisu nije uspijevalo ostvariti nikakav uèinak. a iako Dvorac u umi 367 . Ne po cijeni po kojoj sam vam ga morao dati. "da mi ugljen isporuèite u kante u podrumu". Za to su mu bila potrebna dv a sata na suncu i u pra nom podrumu.sigurno bi se posvaðali. odluèio je zanemariti Klarin savjet. "Oèekujem". izjavio je. gospodine. Ne mora se brinuti hoæe li imati dovoljno novca. Ali on. "Mo da nisam tako bogat kako vi mislite"." Kako je taj govor odr an za obiteljskom veèerom. Takav vonj n jegovom ocu. kazao je èovjeku. prokrvario je. duboko udahnuo i napomenuo: "Ako se ikad odluèi zaposliti na Carini. Isto tako i in enjer. Stoga su oti li do carinarnice." Usprkos svemu. No. Nakon takvih bi ri jeèi Adolf osjetio nervozu u elucu. mogu obilaziti dobre ljudi po cijel oj Gornjoj Austriji. I bila je u pravu. ali nije rekla ni ta. Alois je poku ao jo jedanput. Sto ako mu sudbina nije namijenila da postane veliki slikar ili arhitekt? to ako nije bio ravan Wagneru? Za Carinu se moglo reæi jedno. Mirovina. morao mirisati noge. Posao nosi sa sobom kuæi. posjet se nije pokazao uspje nim. svoj ivot ne kani provesti u mauzoleju punom starih vonjeva starih ljudi koji sjede jedan na drugo m. morao je prodati svoje zalihe da bi vra tio neke dugove. Kad je zavr io posao. Sitni trgovac ugljenom koji je ivio u blizini. Nakon to je ugljen uspio kupiti u pola cije ne. nije dolazio èak ni Karl Wes seley.

bila je to krv koju je dijelio sa kolskim drugovima. Ponekad bi. 368 Norman Mailer "on bi mogao znaèiti samo kraj Austro-Ugarske Monarhije. "Osj eæam se kao da ivim u pustinji. Bio sam spreman raditi sa svojim austrijskim klijentima koji su. no mogao sam biti podjednako uèinkovit i s klijentima ortodoksnim Zidovima." . barem ne poput mene. A ja sam. reci mi istinu." Nakon njegovog kratkog posjeta. koji su v jerovali u nadmoæ njihove krvi. Nakon to je do ivio krvarenje u pluæima." Napravio je stanku. na to je uzdahnuo i rekao: "Vol im s tobom razgovarati. To je dovoljno. Mogao sam takoðer raditi i sa idovskim klijentima koj i su bili socijalisti. kako bi se skupio novac za otvaranje èe ke kole. kako ste nam kazali. Alois Adolfa nije vi e tukao. starac nije bio u krivu. moram vas upozoriti kako zbunjenost. no. znao bi tiho izu stiti: "Moj je najbolji prijatelj Ceh. Cesto bismo uèvrstili mr nju koju takvi klijenti osjeæaju prema svemu to im je kod drugih ljudi suprotstavljeno. na èe kom. èlanovi su si dopustil i da malo vi e popiju. Dragi herr Hitleru. "odan iji carstvu od vas Austro-Nijemaca. Po tome ispadate pronjemaèk i nastrojeni. Sad mu je na um padalo mnogo misli . ali va u zbunjenost moram pripisati bolesti koja nam svima ovih dana prijeti. ako se odmah ne ra èisti. Kad bi mu se penis natopio krvlju.sve te nevidlj ive struje i plinove u kojima se mogu pronaæi prosvjetljenje i sigurnost pogleda n a svijet koji ne ukljuèuje krv. A opet". kapu-cinski redovnik imenom Jurichek pozvan dr ati propo vijedi u crkvi sv. kad bi zak ljuèio da se djeèak osjeæa previ e sigurnim.' No ne mogu vas razu mjeti. naravno. osjetio bi marce na onim dijelovima prepo na koji su bili rezervirani za umu. Naposljetk u ga je napao jedan od najstarije gospode u klubu." Umalo je poèeo preprièavati razgovor s Karlom Wesseleyom. Adolfa naveo da o tome malo vi e razmi lja. poput Adolfa." I iznenada je sjeo. i to mnoga. N eki su se èlanovi Buergerabenda po alili (a ispostavilo se posve neosnovano) da æe ubr zo doæi do èe kog napada na Linz. makar je to zahtijevalo slag anje s intelektualcima koji su naglasak stavljali na zrak i duh . Na Buergerabendu odr anom veèer prije Silvestrova 1901. nevo ljko to ka em. zaprijetio ibom. na svoj naèin. bilo mu je ao to tom dogaðaju nije prisustvovao. Po mom si mi ljenju. "Vidio sam lijepih jezera. Narod mo e imati svoju krv. Kao da mu je gubitak krvi razvezao jezik. naravno. ustvrdio je Wesseley. pa mu s e uskoro nametnuo koncept. Na alost. Isprva bi se na ao na jednoj strani rasprave. kad ga je zadnji put posjetio. pokazalo se kako je ta èasna starina i malko poremeæena. Martina. Va je najbolji prijatelj. "Herr Alois". Èeh. samo ako bi s e mogli povezati s Prusi-ma." "Aloise. rekao je. a Alois je osjeæao kako se ozraèje zbog toga pokvarilo. Po to se oporavio od krvarenja. 12. koji bi ga raspustili u trenu. u toj stvari nisam imao nikakvo mi ljenje. Kad bi pogled ao najzgodnije i najjaèe djeèake u razredu. kao da se eli isprièati o je pretjerao. rekao je. "Mi smo Èesi". Jesi li ikad vidio kakvu veliku vodu?" upitao je Wessel ey. "Ako doðe do èe kog ustanka". Alois je izgubio jasnoæu kojom se tako ponosio. Kad bi im se ustalile p redrasude. Ja. Uvijek smo svojim klijentima u stanju osna iti uvjerenja. Alois je osjeæao nelagodu. Posljed njih je nekoliko tjedana. Èini se da elite reæi: 'Rije ite se tih prljavih Èeha. Na Aloisovu nesreæu. Sad je na Buergerabendim a iznosio meðusobno suprotstavljene primjedbe. mogli smo prijeæi na izmjenu èvrstih uvjerenja. godine. dubok kao more. radio sam i s klijentima koji su bili komunisti i ne bi se zvali crvenima da nisu. vjerovali u njemaèku krv. koji eli siroma ni m èehoslovaèkim radnicima omoguæiti besplatne javne kuhinje. Krv je èarobna. Alois je to Wess eleyu èak i priznao. A to je preuranjena starost. Niste stari. drag i moj buerger-abendski kolega. Alois je ostao zbunjen.si to nije sasvim smio priznati. "izrazili ste tako potpuno neslaganje s na im malim sveæenikom. ali je upozorenje izgubilo na dramatiènosti. a potom na drugoj. koji je bio u prolazu na p oslovnom putovanju iz Praga u Salzburg. ili s njemaèkim socijalistima. èija je svrha bila da ukazu na suprotno onom to je tvrdio dotad. na Maestrov prijedlog. mo e progutati dobre namjere. takoðer vjerovali u krv. A.

a Angela je zaplakala. skrivenog ispod cigara. od krvarenja u pluæima. Konobar je htio odjuriti po sveæenika. to bude vi e plakao. u Gasthaus u Steifer. Alois bi se prisjetio kako je nekoliko bu ergerabendovaca potvrdno klimalo glavama. (Njegovo uvjerenje da se Bog zanima za njega u to mu je vrijeme veæ bilo temelj ta tine . Izrekao ju je na glas i onesvijestio se. Posljednja mu je misao bila na latinskom: acta est fabula. "mo e li se u takvim stvarima suditi sa sigurno æu?" G ostionièar je odmahnuo glavom. Plakao je glasno. tom je prigodom to postalo n u no.dragulj se doimao vrijednim . Poku ao se raz vedriti. Jednom je na Carini. KNJIGA ÈETRNAESTA Adolf i Klara I. onda mu se snaga vratila. Tom je prigodom bio u isku enju . 5. a onda vas èujem Dvorac u umi 369 govoriti kako je biti protiv idova i Maðara dokaz nekultiviranosti. No. K vragu i njegova slabost.no ipak ga je predao vlastima. prije mnogo godina. s prvim gutljajem vina nije uspio ponovo prizvati oèekivano zadovoljstv o. Èetiri dana poslije. Èinilo mu se oèitim kako su ga na Buergeraben-dima tek podnosili . Tek kad je vidio mrtvo tijelo. Bio je uvjeren kako otac smrt samo hini. 3. Ostao je u asnut. kad je konobar doj urio u kuæu. a potom je kutija opet zapeèaæena. svojim se po tenjem ponosio. "Dobro. To je mogao razabrati po tankom s loju cementa na rubu markice. no vlasnik toèionice je kazao: "Mislim da herr Alois to ne bi elio!" "Gospodine". ispalo je da je njihov gost u trenutku kad je u ao sveæenik 374 Norman Mailer veæ bio mrtav. Polo eno na stolu. Èak je bio u isku enju da ga strpa u d ep. Alois se osjetio tako slabim da nije uspio skupit i dovoljno snage da ustane i izaðe iz prostorije. plakao je u crkvi. prona ao dijamant. godine.elegantan putnik ." No. Bog vi e vjerovati da je gubitkom stvarno o alo æen. To mu je svakako pomoglo da p rije dobije promaknuæe. do podneva je v eæ bio mrtav. Adolf je brizn uo u plaè. Gdje je fokus v a ih ideja?" Dok je bio meta predbacivanja. Prva je vidjela oèevo mrtvo tijelo. Klara je nekoliko minuta nakon toga dotrèala s djecom. ponosan to se prisjetio Cezarovih posljednjih rijeèi: "Kome diji je kraj!" Gostionièar i njegov pomoænik odnijeli su ga u praznu pokrajnju prostoriju. I dalje je èuo starèev glas: "Ka ete da Èesima dajemo previ e.Nekoliko veèeri nakon tirade starog èlana. Ujutro 2. Umjesto toga se. vijesti nije povjerovao. s ru io. Tako je dugo sanjao o oèevoj smrti da. Alois se nije dobro osjeæao. na zgra anje nekolicine gostiju prisutnih na subotnje jutro. Veæ su jurili ulicama koje su vodile do Gasthausa.bio je spreman predlo iti neko rje enje. sijeènja 1903. no. doimalo se vo tanim. Stoga je kutiju otvorio radi carinskog pregleda i u njoj. naletio na kutiju cigara s koje je pozo rno skinut peèat. idi po njega. Èlan ovi Buergerabenda nisu èesto izlazili tako naglo. Kao da æe mu. Alois se meðutim bojao stupice.jedan od mojih glavnih doprinosa. Ta kvim se smicalicama nije nikad bavio. a tu je dijagnozu sat poslije postavio lijeènik . ne pre-stajuæi. No dotad mu je veæ postalo naporno tjerati se da pusti dovoljno suza kako bi ostavio dojam na ljude koji bi ga prom . pa je na svojoj dnevno j etnji Leondingom odluèio svratiti u Gasthaus Steifer i popiti èa u vina. pr eplavile su ga emocije. Krijumèar . Spopao ga je bijes. Jesu li se meðusobno smijali njegovim primjedbama? Je li imao takav status? Je l i im bio de urna budala? Od toga je dobio stra nu glavobolju. sijeènja. Prva mu je pomisao bila kako sasvim sakriti da je pri eljkivao oèev kraj. tako to bi u sjeæanje prizvao davni dogaðaj. Tim e bi se poslu io da od obitelji izmami malo suosjeæanja. K tome. a Adolf jo nije vjerovao. ) Na dan sprovoda. upitao je konobar. sijeènja. da izbje gne prijavu. no sad. Toga se znao vi e puta prisjetiti kako bi popravio stanje duha.

Na sprovodu èovjek treba plakati kako dolikuje. no jo u Hafeldu . Jecaji bi mu posustali svaki put kad bi se sjetio Aloisovog mr tvog tijela u Gasthausu Steifer. svakako. No. joj. odluèila je s ko nicama razgovarati i izv je tavati ih o onom to se u obitelji dogaðalo. kad èovje k ne razgovara s pèelama.kog pothvata. da ne skreæem s pogreba. morao pomiriti s te kuæim inhibicijama. uvijek blizu t elepatiji. ako te ik ad zadesi nesreæa da vidi roj kako se spustio na mrtvu biljku. Pomoglo je to se ipak ( makar i nevoljko) divio naèinu na koji je otac govorio. Bila je u to sigurna. Kad se radi o velikom ulaganju". Sjetila se kako bi se u Hafeldu obraæala Langstrothovim kutijama. Klara je tom prigodom sjedila blizu Adolfa. a njoj je do lo da vri ti. poneko praznovjerje ne mo e koditi. To mu je sjeæanje om oguæilo da pusti suzu. jedan od kand ela gurnuo niz kamene stepenice. bila uvjerena da mu je taj pèelinji bijeg pospje io krvarenje u pluæima. niti na trenut ak.ne. kad sam se jednom drugom klijentu usudio glumiti anðela èuv ara. no. Sad se p itala da li da stavi vijenac na praznu ko nicu koja je i dalje stajala iza kuæe u Le ondingu. èesto je bio na rubu tucanja. I stvarno. a majèinska percepcija. No. ne smije o tome misliti. godine. Adolfa sam morao pripremiti da proizvede vi estruke fak simile o alo æenosti. To je bio i kraj leondin. ni sam imao gdje dobiti modrice. Ru an san koji je usnuo u Hafeldu est godina prije. a istinski je mogao zaplakati samo kad bi pomis lio kako je Der Alteu bilo grozno umrijeti sam. No. morao i z sjeæanja iskopati nekolicinu ugodnih razgovora s Aloisom. po tujuæi stare obièaje iz Spitala i Stronesa. Aloisova posljednja mala ko nica donijela im je malo meda. to Dvorac u umi 375 mo da neæe biti dovoljno da se uspje no crpi suhi bunar tako bijedne o alo æenosti. rek ao je Alois. tjednima èekati da ga nadu. da se iskupi. navela ju je da misli na pèele. Zbog s vih tih prepreka. Na kraj je odluèio misliti na dan kad su prvi put posjetili Der Altea. Mo da to nije lako zamisliti. Sad je. ko ba mora . makar ga je svatko u crkvi mogao dobro vidjeti. Zato je. no zaplakao je zbog Der Alteove smrti. . Jest. dovoljno da ona po ali to mu je i ta rekla. Jer pèele takvu pa nju oèekuju. a kako bi se moglo sa sigurno æu tvrditi da neæe pomoæi? No. odr i pèelama pravi govor i reci im sve o nama. One æe takav traè nastojati p enijeti novinama". to donosi nesreæu. dok bi joj mu naveèer bio u toèionici u Fischlhamu. Sad se sjetila kako je prije samo est mjeseci Alois estoko kleo kad su mu se pèele i z ko nice stale drugdje rojiti. kako mi se samo unutra nja prisutnost natuk la! Èelik i kamen grubi su materijali kad doðu u dodir s Duhom. Stoga se plaè. ali se pravio da ne zna. Ponekad smo u stanju klijentima ubla iti str ah od Gospoda tako da klijentu pojaèamo dojam kako ga sila nebeska stvarno voli. odluèio sam pr ebaciti sav onaj ugljen u podrum. Nasmijao se. ostvario se u ljeto 1902. Ja sam ga pak morao uvjeriti da se Bog na njega ne ljuti. Zato to se nije osjeæao sposobnim da se popne na drvo. n o radi se o zapetljanom zadatku. Pred nama je stajao sasvim drugaèiji zadatak od onog prvog plaèa kad je oca vidio mrtvog. no i duhovi se mogu ozlijediti pri padu. "èovjek ga ne eli ugroziti ni po kojoj osnovi. znao 376 Norman Mailer je na koje su drvo pre le. Zbog toga sam se opet predstaviokao njegov anðeo èuvar. Stoga. Zato se od njih i gr ade zatvori. to je veæi riz ik da nam klijent uzvrati s dovoljnom dozom pobo nosti da privuèe pozornost kand ela. znala je ona to. Tako me jednom prigodom. to nam to bolje pode za rukom. da æe ga njegove ko nice ostaviti. situacij a s Paulom koja mu je slomila srce . Kako tad nisam bio u tjelesnom obliku. Bojao se popeti na drvo na koj em su se pèele poèele rojiti. Sad je na sprovodu. "To bi imalo smisla ako bi se radilo o pravoj pèelarskoj kuæi kakvu je imao Der Alte. U djetinjstvu su joj rekli da. jer. i od srca se nasmijao vlastitoj ali. pola godine poslije. Ne usuðuje se pomisliti na Edmunda! Potisnula je svoj beskrajan al. ona mu je to isprièala i upitala ga t reba li razgovarati s pèelama. Kakav nerazuman èin! Razoèaranje Adolfom. kako bi iz sebe uspio izvuæi i pokoji jecaj. Oni u takvim prigodama poprilièno ude za osvetom to smo ih se usudili opona ati. tad znaj da æe ti netk o u obitelji umrijeti. Kad je Alois osnovao novu ko nicu u Leondingu.atrali.

a kako smo se samo znali smijati. 'pa pije pivo poput Nijemaca. istaknutih sitnih oèiju. stric.Sveæenikovo je posmrtno slovo ispalo prihvatljivo. dodate mu eæera i pretvarate se da ste poznavaoci. Karl Wesseley je do ao èak iz Praga. rado pio pivo." Mavrhofer je spomenuo stra an dan kad je Aloisu morao reæi da Dvorac u umi 377 je Alois mladi dopao zatvora. staklenom okviru koji je fotografiju trebao tititi od zuba vremena. kazao bih mu. Svake je godine Klara od dr ave dobila mirovinu u visini polovice Aloisove godi nje plaæe. i prito m je morala neprestano klimati glavom kako bi tvrdnji dala te inu. sa svojim franc-jozefinskim zalis cima. nakon sprovoda. Alois je. u svojoj 65. na Aloisovom je nadgrobnom spomeniku bila i njegova fotografija. Ti su joj reci u sjeæanje prizivali svaki trenutak sprovoda. Odluèila je ne reæi mu koliko joj s amo mu nije bio religiozan. stvarno! "U Bogu poèiva". Na groblju." U Linzer Tages Postu objavljena je osmrtnica: U najdubljoj boli. Na tu je bilje ku bila tako ponosna. sijeènja 1 903. Pivo se."' To joj je isprièao kroz smijeh. kad navr e osamnaest godina. . rekao bi tad on meni. a nebo mraèno. iznenada u Gospodinu preminuo. a ispod nje je stajao sljedeæi natpis: Ovdje u Bogu poèiva Alois Hitler Vi i carinski slu benik i domaæin. meðutim. Nema tako nje ne osjeæaje. sijeènja 1903. Novine su to objavile samoinicijativno. drveæe golo . Sebi je kazala: "Ipak je on svog oca volio". Sprovod je odr an po ledeno hladnom vremenu. otac. Kako bilo. u nedjelju 3. na s voj 65. frau Hitler. rekao je. Njima je srd ba prirodna. Obojica su bila suvi e ponosna. Ponovno se opredijelila za procjenu kak o je djeèak oca volio. to je bio èovjek koji je slu io svog cara. Klara je seb e poku ala uvjeriti da Adolf aluje iskreno. koji je ovdje danas polo en na vjeèni poèinak. izbuljenih poput ptièjih. rekao je. godini Adolf je zakljuèio kako mu je majka licemjerka zloèinaèkih razmjera. Alois Hitler. takoðer moglo biti ono to je Bog htio.. ceste su bile poput stakla. na nadgrobnom spomeniku. kad se jadnom od takvog zl ostavljanja skiseli lice. roðendan. a bit æe delikatna poput izmagli e. zet. za tiæe na staklenim okvirom. Opet si je predoèila Adolfa kako plaèe i u velikoj se mjeri utje ila. godine u 10 sati. Da. lAch\ Vi Èesi'. 'Ti si pravi Austrijanac'. 2. Nakratko je razgovarao s Klarom i rekao joj: "O. kao i njegove ko lege iz Carinske ispostave u Linzu. radi od ita. novine s najveæom 378 Norman Mailer nakladom u Gornjoj Austriji. No ispod nje se nalazila ljubav. Ona æe odavati poèast sjeæanju na njegovog oca. Tako je zakljuèila. slu benika Carske i kraljevske carinske uprave. da. Takvu ljubav nije se moglo izraziti tek tako. iako je znala da su do njega sigurno morala doprijeti mnoga govorkanja. Preminuo 3. "noæu se budim i pred bacujem si to sam ispao glasono a takvih vijesti. "Va je suprug znao govoriti. barem. nas smo se dvojica nemilosrdno meðusobno zad irkivali. kao to vam je poznato. Gazite ga svojim prljavim stopalima. To je. Uz to su djeca imala pravo na dodatne primitke. Nije se radilo o plaæenom oglasu. ma nemoj! Sve to je od njego vog oca ostalo bila je slika u okviru. visoki slu benik Carsko-kraljevs ke carinske uprave u mirovini. Pijuck ate svoj kiseli sok sa eæerom i trudite se ne pokazati da vam je odvratan. no kako bi itko mogao reæi da u B ogu poèiva? Klaru je. Bili su mu karci.' Naravno da smo se alili. a onda. sveæenik je sad iznio dostojanstven opis Alosove slu b e carevini. do li su gotovo svi koje su u Leondingu poznavali.to se mo e kazati za Aloisa Hitle-ra. Znali smo se zajedno dobro provesti. Kasnije. a ja vi e volim vino. 'okrutni ste p rema gro ðu. Alois s kratko pod i anom kosom. kad su ljudi stizali u posjet Vrtnoj kuæici. Vi eg carinika u mi rovini. "Draga frau Hitler". a takva se kolièina ponosa mora pretvoriti u neprijateljstvo. u svoje ime i ime cijele rodbine. javljamo da je na dragi i ne zaboravni suprug. ali mi Èesi smo dovoljno kultivirani da pijemo v ino. Bilje ku je neprestano iznova i èitavala. Sljedeæih æe g odina traèci o alo æenosti sigurno lutati Adolfovom du om. dirnula bilje ka koju je o sprovodu objavio Linzer Tages Post: Pokopali smo dobra èovjeka .

herr dr. uspio je izjaviti. bio j e opu teniji na nastavi. Adolf je ostao u oku. sv. rekao je herr dr. kazao je djeèak. NJIHOVIH ZAM KI.'" Èim je dobio prijevod.Ukupna suma bila bi dovoljna za udoban ivot. Uspio je uæi kad je slagao koliko mu je godina. Ispisane samim velikim slovima. Navrle su mu suze. èuo je. Èak je i Adolf morao priznati kako je Aloisova primjedba o sigurnosti obitelji ima la nekog smisla. oboje u vo tenim m odelima. "Imam brat a koji studira latinski". pa je namjerno izgovorio frazu biskupa iz Clunvja. Uèenici su se jedan po jedan ustaja li. oti ao u Anatomski muzej Linza. koji je bio biskup u Clunvju. Adolf je zakljuèio da je taj nastavnik sigurno siroma ni roðak nekog s dovoljno utjeca ja da mu osigura taj posao. Djeèaci koji su ga cijele godine ignoriral i. kad je zavr ila nastava. Roditi se izmeðu mokraæe i dreka! To je uvijek i pretpostavljao. "Da kraj godine nije tako blizu i da se u ovoj koli nismo tako trudili da ti popr avimo neprestano lo e ocjene. "Pravi si frajer"." Potom je Adolfu predoèio tekst. kao i nekoliko mu karaca i ena u punoj velièini. poduèavao vjeronauk. KNE E VOJSKE NEBESKE. opis posjeta muzeju uèinio ga je omiljenijim kod nekoliko kolega i z razreda. Odona. pa mu je uspjelo vidjeti i penis i vaginu. Herr Schvvimm se pretvarao da ne razumije. ustvrdio je herr Schwamm. Bilo je i drugih koristi. "Zbog t ih æu okolnosti pretpostaviti kako je smrt tvog nepre aljenog oca bila èimbenik u tvom besprimjernom vladanju. Latinska mu je izreka i dalje pulsirala u glavi. Herr Schvvamm je bio tu an èovjek vla nih oèiju. naroèito jedn om nesretnom sredovjeènom nastavniku koji je svaki tjedan dr ao nekoliko sati vjeron auka. AMEN . Adol fa nije nastojao gledati u oèi. Herr Schwamm je Adolfu priu tio nezaboravnu lekciju . sve dok ne vidimo kakva je snaga sla biæa. "i od njega sam dobio prvu pouku: Tnter faeces et urinam nascimur. rijeèi djeluju posve neuvjerljivo. i stoga je. sad su ga tap ali po leðima. "Zbog n aèina na koji poku ava recitirati. eto. Stoga æu tvoju nazoènost u koli prihvaæati jo jedno polugodi te. "Takvu gadost u ivotu nisam èuo". a onda g a je spopalo uzbuðenje.O. progutao slinu i us pio nagla eno izgovoriti: "'Zivischen Kot un Urin sind wir geboren. Nauèio ga je da o nekoj osobi ne znamo ni ta. MOLIMO TE DA NAS IZBAVI TIRANIJE NEDOSTOJNIH DUHOVA. Seks je prljav. Dvorac u umi 379 S druge strane. koji su ga stalno zapitkivali o pojedinostima. Nekoliko djeèaka veæ se stalo smijuljiti. Jednog je jutra za vrijeme odmora. pa se uskoro osmjelio odgovarati profesorima. Trie bu." Namr tio se. No. "Latinski se ne mo e izgovarati nerazgovijetno". Adolf èuo jednog od uèenika kako kolegi spominje srednjovjekovnog crkvenjaka. da bi Adolfa priveli ravnatelju. Po prvi je put u ivotu u razredu do ivio ovacije. Umjesto toga zahtijevam da naglas proèi ta sljedeæu molitvu. takoðer od voska. Njemu se u tom trenutku nimalo nije tra io posao. Adolf je pro ivio pola minute bla enstva. Trieb. no ipak je uspio stro im glasom nego je postizao u r azredu izreæi: "Neæemo raspravljati za to si tu. no potom je izjurio iz razreda . Ti æe se.'" Herr Schvvamm si je morao obrisati oèi. PROGNAJ U PAKAO SOTONU I SVE ZLE D UHOVE KOJI SVIJETOM OBILAZE 1 ELE NAM UPROPASTITI DU E. 380 Norman Mailer LA I I SRDITE OPAKOSTI . Herr Shwamm je za tu prigodu odjenuo svoje najbolje odijelo i govorio sa eto. ukoliko se ovakvo pona anje ni u kakvom pogledu ne nastavi. na dobrom papiru su se nalazile rijeèi: SLAVNA VISOSTI. To ga je ohrabrilo da uèitelja namami u stupicu. her Sc hvvammu isprièati. Tijekom drugog razreda i druge polovice svoje treæe godi ne u realki." Adolf je odgovorio: "Onda moram govoriti njemaèki. Kakav o tar rjeènik! Istinska snaga! Dovoljno se uzbudio da je . ja bih te izbacio". naravno. Je li to bilo stoga to mu je umro otac? Kad se rije io Aloisove srd be." Sastanak je ispao vrlo neobièan. Adolf je zamijetio kako podosta uèenika prema njemu vi e nije tako nelj ubazno. tad su stigla dva redara.

Dok ju je glasno èitao." (Je li ponavljao rijeèi koje sam ga ja nauèio? Nisam se uvijek u stanju sjetiti ba svakog nadahnuæa koje sam podario klijentu. Izrekao je nekoliko fraza èiji je smisao bio izraziti njegovo zadovoljstvo to prepo znaje "i tvoju trijeznu stranu. gospodine. Ipak je tu dugu reèenicu iskoristio kao borbeni pokliè samom sebi. i nisu prestajali sve do sumraka. u umi bio generalisimus." Kad je iza ao iz kole. U samostanu u Lambachu. odgovorio j e Adolf. Herr Schvvamm je osjetio da je opet na rubu suza. mladi Hitleru". Jedva da je shvaæao to znaèi. Do kraja proljeæa 1903. Stvari tako rijetko ispadnu onako kako èovjek oèekuje. barem donedavno. Neprestano je po navljao frazu: "Optimizam. koji ne bi bio od an ni jednoj strani. vatra. a sad je. godine njegova je igra rata postala jo slo enija. "to je. mora o poèeti baviti i logistikom. od njega preuzeli . no s nekoliko se svojih no vih prijatelja zapoèeo grudati. kad j e netko zarobljen. pa se Adolf. Trideset minuta ili cijeli sat? A tk o æe to vrijeme mjeriti? Trebao im je neovisan mjerilac vremena. kao da se radilo o jo jednom nesretnom ishodu. Onda je morao priznati da bi potonje moglo brojne bitke prebrzo okonèati. Vode koji æe poslu iti kao utjelovlje nje. arhandelu Mihovilu. tovi e. s Angelinom haljinom prebaèenom preko ramena. hoæe -neæe . no ipak ju je u sebi ponavljao. koja je ne koæ Adolfu predstavljala iznimnu snagu. Ponekad bi subotom popodne na svakoj strani bilo i po pedeset djeèaka. krv i èelik. a onda ih mijenjao. nego kuæi? Stoga su se sad vodile ozbiljne rasprave oko toga koliko se vremena mora provesti u zatvoru. bili beskièmenjaci po put Schwamma. gospodine. Kamo bi poginuli vojnik oti ao. "Da". odgovorio je. Neprestano je odreðivao nova pravila borbe. molitva sv. u potpunoj suprotnosti. herr Shvvamm". (To su na kraju rije ili tako to su odredili jedinog djeèaka koj . Adolfa je obuzeo bijes. sv. sad veæ bila dobro poznata. Koliko mu je bilo poznato. pa nije znao da je molitva. arhandelu Mihovilu?" Naravno! Barem je tu molitvu Adolf dobro poznavao. koji su u tom Dvorac u umi 381 improviziranom i ledenom pokusu bitke bili na njegovoj strani.) Adolf je ipak uzeo svoj primjerak Treitschkea kad je do ao kuæi i uskoro napamet nauèi o sljedeæi pasus: Bog je svim Nijemcima dao Zemlju da na njoj sagrade dom. Je li u to vjerovao? Je li to bila istina? Nijemaca je bilo svih vrsta. pa iz toga proizlazi ka ko æe doæi vrijeme za pojavu vode cijelog svijeta. bit najtajanstvenije moæi koja æe ljude vezati s nevidljivom velièin om nacije. kako bi saznali to se zbilo. bio lik skromnog znaèaja u svo joj koli. Adolf je. Svaka je vojska sad morala zbrinjavati ranjenike i b aviti se zarobljenicima. Te je licemjere trebalo o dvuæi da vide vo tanu vaginu u anatomskom muzeju. Schwamm je bio luteran. Mi vragovi veæ dugo znamo da prosjeèan um. vatra." Èak je osjetio i odjek svo je prve erekcije. i prestao govoriti prije nego to poène zamuckivati. "Potpuno se skru eno isprièavam za svoje juèera nje postupke. Jedne je subote odluèio da. "Nije li upuæena. Glas mu je sna no odzvanjao. i stra no mu je godilo kad su je tri uèenika. fraza nije bila iz neke knjige. zakljuèio je. vani je bilo kasno o ujsko popodne. kad se sasvim posveti jednoj mistièno j zamisli. ili ubijen. Jo se jednom na krajnje nesretan naèin osjetio nedoraslim tom mladom i neprijaznom uèeniku."Zna li kome je ta molitva upuæena?" upitao je herr Schvvamm. nije osjetio strah. Èak je pripremio govor koji æe odr ati svojim kolegama kad ga na odmoru okru e. a neki su. Uspio se sabrati tako to je neu padljivom gestom otpustio Adolfa. Ni ta to æe sljedeæa èetiri desetljeæa proèitati neæe kod njega izazvati takvo anje. Kad se na ao s one strane vrata. ponav ljao ju je svakog jutra nakon mise. kad se na ao usred jo jedne umske bitke. Sljedeæih je mjeseci èesto razmi ljao o tim rijeèima. i dalje se sjeæao kako je nastojao odr ati ravnote u na stolici. reæi æe im. "Pa". veæ iz njegovih usta: "Optimizam. mo e steæi mentalnu samouvjerenost daleko iznad vlastitih moguænosti. koji skru en nije bio nimalo. inkarnacija. "u svakom sam se sluèaju dobro dr ao pred jadnim starim Shvvammom. mo e biti ili zatvoren. krv i èelik". Kratak govor koji je herr Schvvamm pripremio o tim vatrama i pogibeljima pakla s ad se èinio uzaludnim.

Sjeæala se kako je samo bio zgodan. Kad su jednom od njega zatra ili d a se pridru i radu u polju.) Onda je Adolfu stiglo nadahnuæe. koje su proveli u Vrtnoj kuæici. no èovjeka koji se elio o eniti. bila je Angelina tajna krivnja. zbog trajnih pro blema s pluæima. Podsjetilo bi ga na valov u kojem mu je spavala majka. Kad mu starija sestra ode iz kuæanstva. Po Klarinom je mi ljenju taj èovjek imao puno sreæe to se dokopao njene pokæerke. toplog dana u Hafeldu snimio putujuæi fotograf. da je Alo is mlaði jo uvijek tu. Nakon ljeta. Prethodno je ljeto. obitelj sve to bi joj mog lo zatrebati spakirala u dva golema kovèega. "Bit æe joj lak e u koroti. svom bi buduæem urjaku kazao: "Tvoja pluæa nisu u tako lo em stanju kako tvrdi . Sestri Theresi je èak ponudila. No. veæ i iznenadila. Ili bi mogao odbiti sve ponude i ostati u zatvoru. 3kola je zavr ila u lipnju. Udavala se za èovje ka kojeg nije obo avala. po spitalskim mjerili ma. Zatvorenik bi mogao br e na slob odu. Naravno. Tog ljeta. trebao mu je svaki par ruku-koji bi mu Klara ponudila. u potrazi za novim vojnim polo ajima. Klara se nije samo razoèarala. koju je jednog lijepog. a potom bi popodne od lutao u umu. Èak i nakon to se obitelj preselila u Vrtnu kuæicu. gospodarskih zgra da i ivotinja. Obitelj je ivjela u Vrtnoj kuæici. Kako je trebalo obraðivati nekoliko polja i brati plodove po umi. osim od Angele? Dvorac u umi 383 No. A bila je i ljuta na samu sebe. Klara je odluèila kako ne smije raditi. Igrao se s ma njom djecom na gazdinstvu kad bi ona svr ila sa svojim popodnevnim zadaæama. Adolf je u tom braku vidio i ne to pozitivno . to je bio prikladan prostor da mlada djevojka prima goste. sad je se ljak Schmidt. Angela. u ljeto 1903. Raubal èak nije djelovao ni z drav. Kad je Angela takav brak prihvatila. Angela ba nije bila oèarana svojim izgledima. od njega napraviti unosno imanje. Gdje bi Raubal takvo to mogao èut i. proveo èitajuæi i crtajuæi. staja. bila je sigurna kako. Ono to Klara nije znala. Veæi bi dio dana. Adolfu nije bio simpatièan. ona ga je pretvorila u savr enog mladiæa. zar ne?" to je bilo dovoljno da Adolfa obuzme hladna srd ba. gdje j e Angela imala svoju sobu. Njemu bi to bilo n epodno ljivo. Ispostavilo se kako je Raubal medu raspolo ivim kandidatima bio naj bolji. kao i stvaranje dojma o moguæem mirazu. no ta se moguænost nije èesto koristila. Klarini se veliki planovi za njenu buduænost ba i nisu ostvarili. povratak u Spital nije dolazio u obzir. no Schmidt je bio marljiv radnik i uspio je.popravit æe mu se financijska sit uacija. za njeg a plaæati hranu. Adolf i Paula ot putovali u Spital. no Klara nije z nala kako bi se sprijateljila s ljudima koji bi to i omoguæili. pod Klarinom za titom. Kod nje su ljetovali . i dalje je bri no skrivala saèuvanu bratovu fotografiju. kazao je. i nekol icinu je poku ao nauèiti da se igraju rata. To se pokazalo prihvatljivim.i 38z Norman Mailer je imao d epni sat. za razliku od ostalih èlanova obitelji. ako radom skrene misli s o alo æenosti". Nije si mogl a oprostiti. . Angela je imala pravo na mnogo bolje. Adolf nije radio. Nikad nije prestal a aliti za Aloisom mladim. Kad god bi Raubal do ao u posjetu. Bio je to pravi zloèin. Naravno. zavr il o Aloisovim krvarenjem. Angeli nije stvorila nikakav dru tveni ivot. i ona i Angela bile su s uvi e stidljive. godine. Znala je da se nikad neæe vratiti. Adolf je bio svjestan da zarobljenicima brzo p ostane dosadno. pa su Klara. ali tijekom sedam god ina otkako ga nije bilo. Ulana je ba za to i iz veo iz staje i uveo u fotografov kadar. iako su mu novaci bili tako umorni da bi zaspali na polo aju. koji je u banc i radio kao bilje nik. no sad je bratu mogla dopu stiti da sja i i poljubi je. dok je jahao na Ulanu. Gazdinstvo se sastojalo tek od zemlje. poveæat æe se dio mirovine koji otpada na njega. Alois mlaði bio je ponosan to je dobio sliku na kojoj stoji kraj konja. nikad ne bi uèinila neprilièan korak. kuæe. imao imanje dovoljno veliko da smjesti cijeli klan Kie dler-Poelzl. A sad je. jer ne eli da Adolf i ta radi. Angela se trebala udati za èovjeka imenom Leo Rau-bal. Za upoznavanje i oèa ravanje stranaca. ako bi postao uhoda. u kojem je ivjela Klarina sestra Theresa. Dok je Alois bio iv. Theresin mu .

Tijekom sljedeæeg je ljeta Klara Paulu i Adolfa opet odvela u Spital." Svi su o dsutnom ocu zapljeskali. kako bi mu mogli dati diplomu. Kad je fotografija nestala. godine. "A gdje su te Biblije?" upitao je Alois mlaði. Na raèun mir ovine. no. Te su veèeri uèenici ostali budni dokasna i Adolf je izjavio: "Napio sam se kako mi se otac znao napiti". Tamo æe moæi steæi diplomu realne gimnazije. Jedan od djeèaka od k uæe je donio èetiri boce vina i velikodu no ih sa svima podijelio. Tu su. Nikad mu neæe povjerovati da je maturirao ako joj ne b ude pokazao svjedod bu. sa svo jim je novim cimerima kod frau Sekire odluèio uprilièiti zabavu. Zaslu io je da pati j er ju je onako zadirkivao. kako sliku mora uni titi. Pripremajuæi se za opro taj od frau Sekire. kad je iza ao van razbistriti glavu. To ka e moj otac." Nije joj smetalo ni to je patio kao da je izgubio zlatan sat. Adolfa su progonile misli koliko je samo ru no moralo biti ono to su Angela i Leo èinili u krevetu. Jednom. Aloisu mlaðem je morala prisegnuti kako nema pojma gdje bi mogla biti. Adolf je. Bez ikakvog upozore nja.Angela je tu sliku ukrala. U svibnju sljedeæe. za osvetu. Dan je bio hladan. polagati francuski. prethodno je otvorio prozor. i zaspao na podu. Kako je istog dana trebao otputovati kuæi. Kako bi se to proslavilo. prinijela im veliku ibicu i tiho plakala dok su ostaci fotografije crnjeli. u maloj ali potpuno privatnoj sveèanosti. Vjeruj mi. Naposljetku je do la do okrutnog zakljuèka. nalet vjetra mu je svjedod bu odnio! No. Adolf joj se uvijek obraæao vrlo formalno. udaljen dvadeset i pet kilometara od Leondinga. Tako okrutno! Angela je i dalje èuvala njegovu fotografiju. Adolf je jednom vidio mlado enjin falus. a do kraja kolske godine uspio je opet pasti francuski. Dvorac u umi 385 U jesen 1905. stala se brinuti to joj ta nevina . Taj je put polo io i dobio je maturalnu svjedod bu. gd je je vrijeme provodio u èitanju i crtanju. no ravnatelj mu nije oprostio dogaðaj s herr Schwammom. "Moj otac veli da j e dobro usvinjiti se jednom godi nje. Tako je od nedjelje naveèer do petka popodne Adolf odsjedao kod e ne. Dok se trudio smisliti kakvo obja njenje. Ujutro nije mogao naæi maturalnu svjedod bu. 1904. kazala je. u sebi kazao: "Neæu dopustiti da m i ova kola vrijeða intelektualne sposobnosti. s hvatio je da takva prièa ne bi bila dovoljna. ne dvaput.kako odvratno! Naglo je prestao o tome razmi ljati kad je shvat io kako se njegovi otac i majka nisu od mlado enje i mlade nimalo razlikovali. Aloisu se time osvetila za zadirkivanje to se ne usuðuje jahati Ulana. kad su jeda n kraj drugog mokrili u polju i pomislio da to nije ugodan prizor. Frau Sekirina je du nost bila da svojim st anarima osigura razmjerno dobru prehranu i pazi da pi u domaæe zadaæe." Klara je problem rije ila tako to je Adolfa poslala u grad Steyr. Ni u realki u Steyru nije imao ni ta bol je ocjene. Dobio je prolaznu ocjenu. Kak o je samo grozna bila ta tajna o kojoj su mu karci i ene morali utjeti. "Prise em na hrpu Biblija". kod koje su stanovala jo èetiri uèenika. spomenuo joj je svoj problem. t o sigurno neæe biti u Linzu. no Adolf se u rujnu vratio u Steyr. pitao se bi li joj mogao reæi da je taj dragocjeni komad papira razmotao u vlaku kako bi ga pogledao . no sad je nestala. "To ti ne bih savjetovala". jedne noæi kad nije mogla zas pati. kako joj se pribli avao datum udaj e. Adolf je ostvario jo jedan krajnje prosjeèan prosje k ocjena. rekla .vezanost uz izblijedjeli portret u sepiji. m orao je majci ne to pokazati. Ravna telj je najavio da. Dr ala se majèinski . pokidala taj komadiæ svoje pro losti i u rano i mraèno jutro papiriæe ubacila u zdjelicu. ukoliko se Adolf Hitler eli upisati u zadnji razred realke. Sad ga je Leo trljao nutra-van tim navodno svetim prolazom izmeðu Angeline dvije rupe koje se n e mogu spomenuti . umjesto da plaæa svakodnevno putovanje vlakom. morao je izaæi na popravni ispit. "U mojoj glavi. Na jesen ga je èekao popravni ispit.) Stoga je.a mo da i nije 384 Norman Mailer bila ba tako nevina . Klara si je mogla priu titi da mu iznajmi sobu. buduæi da je dan bio topao. Frau Sekir a mu je predlo ila da ne poku ava prevariti majku. a k tome i pao iz francuskog. Nakon vjenèanja. Bila mu je u d epu. a potom bi odlazio u svoju sobicu. no. (Inaè i je Leo Raubal prije ili kasnije prona ao. u srcu i dalje o di e puteno æu.

Nakon toga je rekao: "Tvoja je svjedod ba u njoj. upitao ju je: "Sto da radim?" "O". "Gospodine. tko bi to mogao biti . Poderana je na èe tiri dijela. "Jedno je kad uèenik slavi svoju maturu i sretan je to 386 Norman Mailer je pro ao popravni ispit. No. Da. Sad je postala rijetko i misaono ljudsko b iæe. radilo se o upisnom danu. bit æu itekako ljubazan da vam ka em. Stalno je nju io dokument da provjeri kako sad miri i na puder. pa s u. Jedan od èetvorice uèenika koji su s njim pili. "Ako ona tu prièu prihvati. da èak ni takva epizoda nije ispala katas trofalnom. bit æe jo i gore. pomislio je Adolf. Tako æe moæi dokazati da je polo io is pit. to je bila tek ena koja mu je svaki dan poslu ivala obrok i j ednom na tjedan mijenjala posteljinu. Klari æe veæ nekako objasniti ostalo. 5Klara je zaplakala od ljubavi kad je èula za to joj se svjedod ba vratila u èetiri dijel a. Osjeæao se tako obdarenim unutra njom velièanstveno æu! Kako su mu samo njegovi kolege s kojima je pio pljeskali. kao majka i sin." Zavrtio je glavom." Tijekom kolske godine. ja sam oko njegove viz ije samog sebe sagradio tako sna nu za titu." Ovo je sad poèelo nalikovati saslu anju pred sveæenikom dugog nosa. kazao e u sebi. neæu vi e nikad vidjet i. Stvar je pogor alo to se sad morao upitati. tako æe to srediti." Rektor je sad stao zuriti u nje ga.je. Naposljetku. herr Hitler. osjeæat æe stra nu krivnju. a kako sam ja to slabo shvaæao. Sto ako je to napravio jedan od dvojice krupn ijih od njega? To uopæe ne bi bilo nemoguæe. majko. Sav jadan. Kad se vratio kod frau Sekire. "isprièaj u koli to ti se desilo." "Dragi moj herr Hitleru. kad ga je rek tor konaèno pozvao da ude. Moram takoðer napomenuti i da ni jednom od Aloisove smrti. Mo e si barem dopustiti misao da je napravio va an korak nap rijed. ne to je posve drugo. morao je otvoriti zakljuèani ormar i iz njega izvaditi te k u papirnatu vreæu. Takv o bi suoèavanje sramotu samo poveæalo. Pazite jedino da vreæu ne otvorite dok ste jo unutar zidova ove kole!" Adolf je klimnuo glavom. a njih su dvoje n . to sam vi e shvaæao koliko si se samo za mene rtvovala . "Ovako mi je jo dragocjenija". ali æe ti sigurn o dati kopiju. Paula je brzo zaspala. Uskoro æe vidjeti u kakvom je stanju. Mogla su to uèiniti Dvorac u umi 387 i sva èetvorica! Odluèio je da nikad vi e neæe piti. Taj mu se èas vratio u sjeæanje. to sam uèinio?" uspjelo mu je reæi. rekla mu je. No. No. Sad se veæ mogao sjetiti. proveli ugodnu veèer. uzeo je svjedod bu i njom si obrisao stra njicu. Onda je komadiæe zalijepio na drugi komad papira. i dalje se pitao koji ga je to od kolega izdao. koji ga je uhvatio kako pu i. "Po izostanku shvaæanja u va em pogledu v idim da se èak niti ne sjeæate prizemnog pona anja koje ste si bili odluèili priu titi. sigurn o je rektoru predao svjedod bu. V jerojatno je to dobra ena koja nije zaslu ila da je se tako smradno sramoti. upustiti se u pijanèevanje koje svr i èino m vrijednim prijezira. dugo je na umivaoniku èistio i su io svoju svjedod bu. A ako ti majka otkrije istin u. Poderao sam je da ne bih zaplakao kao dijete.nije elio saznati. Uzeli ste ovaj dokume nt i na njemu ostavili svoj izmet!" Ruke su mu se tresle od gaðenja dok je vreæu pre davao Adolfu. Ali. Trebam li pisati va oj majci? Ne." Stoga se Adolf vratio u kolu za koju je mislio kako je nikad vi e neæe vidjeti. Neæe im biti drago. "O. neæu. a rek tor ga je pustio da èeka." U tom je èasu Adolf zakljuèio kako je umijeæe laganja vje tina koju treba cijeniti." D a. kako je rektor za to doznao? Postojalo je samo jedno moguæe obja njenje. No. rekla je. " estoka su piæa za izdajnike". to sam je vi e gledao. "Ponosno æu je dati uokviriti. Njegovo j e dupe sad bilo superiorno svim tim kolskim glupostima. Umjest o toga æete mi se zakleti kako vas nakon to izaðete iz ovog ureda. "Budite tako ljubazni pa mi ka ite. Nakon toga je rekao: "Ne mogu se natjerati da povjerujem kako bi uèe nik na e kole poèinio ne to tako bestijalno! Trebate se zabrinuti hoæete li se u ivotu ik d nauèiti kontrolirati takve izopaèene nagone. Adolfov osjeæaj vlastite va nosti nije bio toliko ugro en kao prigodom tog dogaðaja.

U njenoj se glavi sad starca trebalo sjeæati kao stupa carevine. kako bi pro ao po red zgrade opere. veæ mu je trenutno toliko slobodnog vremena i trebalo. se nije nimalo radilo. kad je trinaest godina poslije. pa æe stoga postati sasvim istaknut pojedinac. vje bao je koliko je god mogao dr ati ruku u zraku pod kutom od èetr deset i pet stupnjeva.) Sad je zakljuèavao vrata svoje so be i pri ruci ostavljao spreman rupèiæ. Smatrat æe ga. Nije mu se ukazivao kak av unosan naèin da se pridru i redovima zaposlenih. a Paula èistila zahod. Adolfu je prilièno dosadilo slu ati Klarine prièe o Aloisu. Obiteljsko je evanðelje dr alo samorazumljivim da Adolf treba biti za hvalan to je Aloisa imao za oca. doista te i mraku. gdje je uèenicima pokazivao s . Bila je prava sreæa imati oca koji se u svojoj kar ijeri popeo do planinskih visina.dovoljno da Klaru stalno dr i u asnu tom. Kako bi dodatno popravila svoje financijsko stanje. o Aloisu napisao panegirik: Nije mu bilo niti trinaest godina. a obitelj se preselila u stan u Urfahru. poput Aloisa. taj sedam-naestogodi njak nije odustajao od svoje vizije i postao je dr avni slu benik. Jo napola dijete. jednog æe ga dana smatrati velikim slikarom ili ar hitektom. otisnu ti se na put u nepoznato. skupio je svoje stvari i pob jegao iz zavièaja. Klara se. Uz to se pomalo æutio su ièavim . prije nego to bi mislima dopustio da pole te izvan nadzora. 388 Norman Mailer sa samo tri zlatnika kao jedinom popudbinom. da se u svoje rodno selo ne vraèa. Nisu svi kli eji koji se tièu vragova pogre ni. to je ona pak morala trpjeti u sebi. Kakva je to morala biti ogorèena odluènost. kad bu de spreman. Kako joj je on to predstavio. U umi je obièno sve istresao po najbli em l i æu. Sto se toga tièe. Svaki put bi se u to iznova uvjerio kad bi u izlogu uhvatio vlastiti odraz. Time je ostvario prisegu iz mladosti siroma nog momka. Sjetio bi se zahoda u realci. godine Me in Kampf. Klara mu je kupila novu odjeæu. Klara je prodala kuæu u Leondi ngu. Nakon pet godina strogog re im a u realki. preko kojeg je nosio tamni kaput. s crnim e irom na glavi. Tih sam dana u njegove misli nastojao usadit i jednu ideju. svaka ulo ena u svo j posebni dr ak. Dalje je nije morao uvjeravati. otvoriti razne prilike. Adolf je danju rijetko izlazio iz tog novog stana. Njeg ove su glinene lule s dugim pipcem stajale poredane na kaminu. istinski predanog dr avnog slu benika. Noæ je pogodnija za prizivanje. Bila je to posebna prigoda. No. vraæajuæi se svakog vikenda iz Stev ra. Ne mogu procijeniti je li Klara u toj stvari bila utjecajnija od mene. s druge strane rijeke na kojoj le i Linz. Tek bi se naveèer pro etao uz Dunav od Urfahra do Linza. a lako je moguæe i oboje. iz Waldviertela. kad su njemu b ile dvije ili tri godine. takav mali djeèak. Veæina ljudi nikako da shvati koliko je duboko utemeljena opæenita pretpostavka Dvorac u umi 389 da ono to se osuðuje kao Zlo. pi uæi 1924. Majka je plaæala raèune.a divanu sjedili jedno kraj drugoga i prisjeæali se starih vremena. za druge mu. To sam mu i sam bio spreman kazati. jedn im od pripadnika lin ke mlade gospode. Hoæe li i on. Crtat æe i èitati. Radilo se o tome da mu je Alois omoguæio da u ivot krene s vi eg polo aj a nego otac. naravno. Ne samo da je bio vrlo neobièan djeèak. njegovim izgledom jako ponosila. poma uæi se tapom sa s rebrnom dr kom. a volio se i po njemu istresati. Tijekom pro le godine. Znala je kako æe mu se. nije mu bilo te ko u ivati u svom novom ivotu u urfahrskoj Humboldtstrass e. da je. to mu je bila najdragocjenija imovina. Rijetko bi izlazi o po suncu. Izmijenio se i Adolfov naèin masturbiranja. Potrebi da tijekom dana ne izlazi bila je ravna samo njegova ljubav prema mraku. (Volio je li æe. 6. Beskrajno siroma tvo i mizerija uèinili su ga odluènim i stekao je izrazitu upornost èovjeka koji je "ostari o" zbog nepresu nih jada. dok ne postane netko i ne to. Taj je trinaestogodi nji djeèak do svog sedamnaestog roðendana morao izdr ati ivot u krajnjoj oskudici. mo e si poveæati obrazova nje. no takva se predod ba u Adolfov u m tako duboko usadila. pa je izlazio u dobrom tamnom od ijelu. mislio je. S dobrim razlogom. Pustio je brkove. umrijeti od k rvarenja u pluæima? Nije ju bilo te ko uvjeriti da sad nije pametno tra iti zaposlenje . Ako zasad ostane kod kuæe.

Angela bi ostala zapanjena. EPILOG Dvorac u umi Na poèetku sam naveo kako se zovem D. Ne vida se s pokvarenim djevojkama. Taj neotesanac. ona nije znala. stalno æe se osj o e. Uvijek su se bojali da bi mo gao upasti uèitelj. Bolje bi joj bilo da se zabrinula zbog ljubavni h veza koje æe on tek imati. Po tome je sasvim nalik Aloisu. a tu sam se smjestio sve do k raja Drugog svjetskog rata. naposljetku. Kad je sam i dok radi. samo iz po tovanja pr ema Angeli. Zet koji je jako precjenjivao vrijednost vlastitih savjeta. no on je ruku m ogao dugo dr ati podignutu. te ko da joj je moglo pas ti na pamet da se zapita o èemu on razmi lja dok masturbira. Bilo je gotovo. a oni nisu. da u toj ljubavi takoðer u ivamo. Ta je djevojka donedavno ivjela na gazdinstvu. svaki put kad bi s Adolfom razgovarao. t ako sam se na ao na rubu mete a koji je vladao na polju gdje se i nakon mraka nastav . no na ovom poslu koji si odabrao. Lea Raubala. i iscrpljen svim tim to se u njemu bilo nakupilo. Ne moram se brinuti zbog djevojaka. dok se trljao. To je bio neobièan dogaðaj. naporno radi.) Ukratko. pitao ima li kakve veze i zmeðu njegovog odbijanja da se zaposli na Carini i oèevog zadnjeg krvarenja? Ako je veze bilo. sigurno slatka poput meda. tu smo i mi. (Dieter je tad urno morao otiæi iz Berlina. da se. Ne jo jako dugo. Mislim da si poti ten zbog toga to svi tvoji roðaci u Spitalu dr e da si ni koristi. U obliku Angelinog mu a. Tako su zvali Dietera . ne raditi ni ta. Klara je u sebi odluèila: "Adolf nije besposlièar. Dok to ne napravi . s mu karcima i djeèacima. i znamo da nije tako. to su onda veæ bila dvojica koje je zbiljski skalpirao. to nije posve netoèno. protisnut i mu u uho: "Momèe. Stoga djevojci nije bilo va no to Paula nastavu nije mogla pratiti pa je u koli zaostala . no sad bi gotovo sv aki radni dan gledala Klaru kako Paulu vodi cijelim putem do kole. A ta je pomisao. mora poèeti zaraðivati za ivot. Sjedi kod kuæe. Stoga nije eljela izazivati nevolje. a njemu samo jedan. dok sam zauzimao tijelo i osobu pripadnika SS-a. 39° Norman Mailer ali kad crta. zakljuèi la je. Djeèaci bi'se skupili oko pisoara da bi usporeðival i velièinu svojih genitalija.T. suprug njene drage pokæerke. U njegovom je sada njem ivotu ipak postojao jedan trn u oku. Naravno. stoga. ne treba mu alkohol i ne pu i. A besposlièari nisu takvi. 7Prilièno godina kasnije. Erekcije bi. Kako je Klara sad na Adolfa gledala srcem punim ljubavi. Ili je mo da i bolji. bilo je i previ e prigoda kad bi se opæe zanimanje usmjerilo drugamo." Adolf bi tad iza ao iz sobe. Majèina je ljubav. mora dati otkaz. Seljanka nikad nije ni ta slièno do ivjela. Edmund i Alois. gdje je poljub i za rastanak. Osim toga. Njena je majka uvijek imala previ e posla. a on je bio sretan. bio je. Kako je samo nepristojan prema njenom mu u! Klara bi sve to èula i ne bi progovarala. A kako bi i pogodila? N ije bilo nikakvih dokaza. Neka njima njihova dva testisa. To bi bilo i gore nego slu ati kako joj taj novi zet pr ekorava sina. Taj nije propu tao. kod najmanjih zvukova velikom brzinom spla snule. a meðu njima æe neki stvarno biti p okvareni. u suglasju sa sjeæanjima na uèenike oko pisoara u realki. djevojka koja je i la u Paulinu kolu èesto bi je vidjela kako hoda s Klarom. On je pak sad u sobi otkrio kako mo e odr ati erekciju i s visoko podignutom rukom. U njegovom ivotu nema pokvareni h cura. Alois je suvi e toga elio odmah. Ne." I opet je ponovila: "Adolf ne trati vrijeme na djevojke. sve je bi lo gotovo. Tako ispunjen spoznajom kako æe i od njega ne to biti.. tako je sna an i ponosan na sebe. pa je Adijeva sposobnost da dugo dr i ruku ispru enu bila tek jo jedna od stva ri koje su im odvlaèile pa nju. I stvarno. Sjeæanje na raznovrsne osobne alatke koje je vidio meðu uèenicima dostajalo mu je za uspje no predoèavanje. njegove sve br e i jaèe stiske tako raspalila da se vi e nije mogao obuzdati i bum!." A neæe ih ni biti. Nije eljela biti punica koja mladom b raènom paru stvara probleme.voju vje tinu. Mo da æe jednom i postati velik umjetnik? Tko bi to moga o znati? Tko predvidjeti? Tako je ozbiljan. no. Leo Raubal. Adolf ne gubi vrijeme. Pazio je da ispere rupèiæe. pribli avajuæi se da ispali iz vlastitog topa.seljanka joj je svejedno zavidjela.

Sebe sam ubacio u posve novu igru. na kojoj je nekad bilo polje krumpir a. rasporeðen u amerièku div iziju koja je oslobodila logor. Amerikanac uzeo svoj pi tolj. Waldschloss je. ali gdje je dvorac?" odgovorio bih kako se "Dvorac u umi" na njemaèkom ka e Das Waldschloss. Po karakteru pacifist.kao to èovjek uvijek otkr ije . Vidio s am kako mu je zbog pi tolja nelagodno. okretan. gdje je tu sad poveznica s tvojim teksto m? U tvojoj je prièi puno uma. "Ja æu na e djelovanje preb aciti u Ameriku i posjetit æu te kad donesem nekoliko odluka to bismo tamo bili spr emni raditi. Do kraja su eljeli zadr ati ponos to se nikad nisu odrekli ironije. Maestro me upravo b io otpustio iz slu be. Razgovarao s Maestrom. krièali su poput gnjuraca. taj nam je idovski s atnik pokazao kako trebamo raditi. Ta moguænost .to znaèi da je nastojao pobjeæi to dalje od najneugodnijih lj dskih mirisa. Radosne uzvike biv ih zatvorenika pratilo je i trulo isparavanje. manji.ukazivala je da u Maestrovom podruèju ima el emenata i dubina koje ja nikako nisam mogao pojmiti. naredi da s njim ostanem u ovom uredu. Nisam va an dio povijesti. ukljuèujuæi i mene. U na im su redovima carevale glasine. Stoga sam se preselio. Od luèio sam se poigrati sa idovskim èasnikom tako da se pretvaram kako mu obja njavam svj etonazor ljudi medu kojima sam se borio. Waldschloss je smje ten na praznoj èistini. Sad je. duhovit. a priznajem kako sam se poigravao s njegovim uvjerenjima. plav. Zbog mete a koji je zadnjih dana vladao. Amerikanci su upravo oslobodili koncentracijski logor. "Zasad. njemu na dohvat ruke. èak sam dao naslutiti kako je tog nacista muèila sa vjest. pa sam ostao da se u Americi sam pobrinem za sebe. koji je sa mnom pratio roðenje Adolfa Hitlera. plavih oèiju. Za mene je to bilo vrije me poraza. Na reveru je nosio idovsko ime. nema naznaka dvorca. idovski se satnik vi e nije mogao nositi sa stanjem u koje je zapao. Po èinu je bio satnik.ljala proslava. ne toliko zanimljiva. Na raspolaganju mi je ostao jedva jo pokoji potez. dakle. "Dvorac u umi". godine. bio naziv koji su najbistriji medu zatvorenicima dali svo jem objektu. no. odgovarao na nje gove upite. Tu sam.ukoliko je bila istina . Mogu reæi kako sam vi e puta morao napu tati tijelo. zbog mog sofisticiranog napada na ono to je vjerovao da su njegove ljudske vrijednost i.45 i to je oru je sad le alo na stolu. biv i su zatvorenici ludovali po polju za pos trojavanje. Ne vidi se mnogo drveæa. Ulo it æemo i u Arape i u Izraelce!" Nakon toga mi je za elio sreæu. Sve to je jo ostalo za raspravu jest za to sam odabrao ovaj naslov. a ne treba obja njavati kako mu se nije svidjelo on o to je vidio. Jedan se vrag èak usudio i ustvrditi kako je Maestro degradiran.krije se ubojica. Oni kojima je preostalo dovoljno snage da se glasaju. radilo se o lijeèniku koji nije bio vièan k ratkim cijevima. Bili smo izdvojeni poput dvije du e u oceanu. Da pojaèam pritisak. za koji je ipak znao da ga mora otkoèiti i ustrijel io me. On je primijetio: "Da. na zadnji dan mjeseca travnja 1945. To . Na obzorju nema nièeg zanimljivog. Kako je noæ prolazila. Izvan æelije. svom jedinom pandanu sa suprotne str ane. Izlagao sam mu psiholo ke pothvate koje s mo mi nacisti izvodili u dotad nepoznatim vodama. FJuboko potisnut u prosjeènom pacifistu . Am erikancu je to èak bilo dovoljno ku no da meni. na stijeni premalenoj za trojicu. Otputovao sam u Ameriku. visok." 394 Norman Mailer Nisam èak znao ni bih li mu povjerovao. A ko bi èitatelj. taj je idovski èasnik dao sve od sebe da izbjegne najgore u onom to ga je okru ivalo . nakon ponoæi. Stoga sam postupio poput lj udskog biæa . To je ime koje su zatvorenici dali tom upravo osloboðenom logoDvorac u umi 395 ru. djetinjstvo i dobar d io adolescencije sad upitao: "Die-tere. U maloj me æeliji ispitivao psihijatar. osuðujuæi pretjerivanja u Fiihrerovim dostignuæima. Govorio sam s finom krivotvorinom istinskog osjeæaja.odluèio sam o tome ne razmi ljati. Likovi su. T o je veæ druga prièa. dobio je pi tolj kalibra 0. radi za sebe". Dieter je bio armantan esesovac. Uèinak nije izostao. Zbog toga takva osoba i postane pacifistom. kazao mi je.

Kako je to sroèio visoko pozicioni rani podèinjeni. a posebno Berlinci ma. ponoseæi se to sam jedan od predstavnika na terenu moæne eminencije samog Sotone. Ili se ubila. Maestro je zakljuèio kako je bud uæi Fiihrer postao dovoljno znaèajan da ga dalje vodi prisutnost vi a od mene. smijenje n sam sa svog stalnog zadatka s Adolfom Hitlerom. vjetrova iz crijeva zdrav og postojanja. Stoga je to jezik pun kruljenja eluca. ko jem sam slu io u stotinama raznih uloga. i tanja du nika. a ono je pak moglo pomoæi da se sjeme moje pobune . No.ne dr im da je iznenaðenje to su mnogi pripadnici njemaèkog graðanstva to su u gradski ivot stigli iz svojih blatnih seoskih dvori ta. Nedugo prije samog dogaðaja." Godine 1930. ne. A ne mogu ni sebe zadovoljiti u tom pitanju. mo da postoji i drugi motiv. sve do potkraj dvadesetih i poèetka tridesetih godina. èime se vjerojatno najbolje i najjezgrovitije mo e objasniti to me navelo da napi em ovu knjigu. ironija tome neizbje na protute a. spremnih i za poljodj elstvo i za lov. no up ravo to i elim. èesto preteèe na eg t hnolo kog duha dana njice. nisam mogao dobiti odgovor na to pitanje. Ako ste Nijemac ivahne inteligencije.neka budu spremni prihvatiti pogodnosti zapadne civil izacije prije nego to im prilika za to nepovratno proðe . Nikad se nije ustanovilo. u krilu Hitlerovog stana na Prinzregentenstrasse 396 Norman Mailer u Miinchenu. Ni na to mo da nema odgovora. Ako me èin izdaje Maestra ne uni ti. svakom je o troumnom Nijemcu. Priznajem kako svoju degradaciju Maestru nisam mogao oprostiti. no dobra pitanja i dalje podrhtavaju unutarnjim ponosom. naravno. Najva n ije je bilo sve to dobro zata kati. dobr ih poganih grubijana i poljoprivrednika. Posebno se to odnosi na dame. Kako bilo. No. dali sve od sebe da govore meko poput svile na svojim rukavima. Shvaæam kako nas ovo izlaganje udaljava od prièe èije smo izno enje upravo zavr ili.postoje samo pitanja. ipak doveo u zabludu? Nije li sad postalo vj erojatno kako Maestro nije bio Sotona. Ne treba iznenaditi to su zatvorenici koji su se toj nomenkla turi domislili bili iz Berlina. s obzirom na ono to se tom narodu stoljeæima nametalo . da vi e nisam siguran tra im li jo klijenta koji obeæava. Ako èitatelj zbog toga opet osjeæa nelagodu . Ne trebam ni primijetiti kako se nadam da smo od tog vremena daleko napredovali. Je li moguæe da me Maestro. ili odanog prijatelja. nego samo jo jedan iz njegovih redova .jer ne zna jesu li tu navedene Sotonin e rijeèi ili tek jetke opservacije jo jednog posrednika . Tri god ina poslije. Jer. Geli Raubal su na li mrtvu na gornjem katu odaje u kojoj je stanoval a. sentimentalnim zvuci ma za manje vrijedne mozgove. Sve to je proiza lo iz tog dogaðaja bila je potpuna utnja.priznajem da sam ostao do voljno veliki vrag da s njim ne suosjeæam. Angelinom kæeri. I sam sam ispisujuæi ovu prièu oti ao tako daleko. ironija vam je. Tu ne ukljuèujem duge njemaèke rijeèi. dobrom pr . Pretpos tavljam èak da me zamijenio sam Maestro. Hitler ju je obo avao.na visokom polo aju? ' Naravno. Imali su posve perverzne odnose. KNJI NICA ZELINA Zahvala Mojim izvrsnim pomoænicama. Vragovi opstaju zato to smo dovoljno pam etni da shvatimo kako odgovora nema .im je davalo snagu. Jedan se stalno vraæa. Hitler i nacisti su veæ bili na vlasti i dobio sam zadatak da uðem u ti jelo tog dobrog esesovca Dietera. nije li isto tako istina kako se ne mo e naæi vraga koji ne radi na obje strane ulice? Stoga moram priznati iznenaðujuæu razinu privr enosti onim svojim èitateljima koj i su sa mnom pro li cijeli ovaj put. Njemaèki smo prvotno upoznali kao jezik jednostavnih ljudi.ukorijeni. nisam nikad uspio doznati ne to vi e o Gelinoj smrti. s Geli Raubal. od presudne va nosti za osjeæaj ponosa. No. No. rike pluæa. mo da æu se jednom moæi vratiti izvje ta u o svojoj ulozi u ranoj fazi karijere Adolfa Hitlera. zgodna i plava. naredbi koje se izvikuju domaæim ivotinjama. Bila je ustrijeljena. kad je Dieter bio èlan Posebnog o djela IV-2a. i urlika koji se iz grla otme kad se ugleda krv. govorim o preslatkim palatalima. Geli je bila oble figure. Omoguæava mi da se vratim na poèetak. u tom je razdoblju Adolf do ivio ljubav svog ivota . pokojnoj Judith McNallv i Dwayneu Prickettu. plemenskih ljudi.. uspje an pijanist i pripadnik visokog dru tva Putzi Hanfstaengl: "Ado lf voli svirati samo po crnim tipkama.

Padraic. Nevv York. Hitler. 3. 1997. * Fest. After Math: The Fi nal Search for Martin Bormann. Cambridge: Da Capo Press. Pretisak. 2000. 4. izd. 2. Max. Dekalb. Alan. Edvvard. Crankshavv. Hitlers Willing Executioners: Ord inary Germans and the Holocaust. Hollv Webber i Janet Wygal za sjajnu korekturu. Nuremberg Diary. Ladislas. The Night ofLong Knives. Michael. Alan. 1979. 2. * Goebbels. Karen. Hitler and the Occult. NJ: Transaction Publishers. 1976. 1996. Nevv York: Avon. d obrim prijateljima Hansu Janitscheku i Ivanu Fisheru za èitanje rukopisa. The Occult Roots ofNazism.1962. 1992. Cambridge: Da Capo Press. Joachim C. Michaelu Lennonu. mojim sjajni m i marljivim knji evnim agentima. Nicholas. Gestapo: Instrument ofTyranny. The O ccult Roots ofNazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi \deology. Nevv York: Nevv York University Press. London: Routledge. 1928. Teutonic Mythology. Colum. 1999. Gilbert.'1997. 1992. 1999. Preveo Bruce Little. mojoj supruzi Norris i moje devetero djece za t oplinu koju unose u moj ivot te Andrevvu Wylieju i Jeffu Posternaku. Geoffrev. 1975. New York: Bantam. No. Binion.. Pretisak. The lnequality of Human Races. Norman Mailer Anderson. Young Man Luther. Rene. Nevv York: W. Somerset. Joachim C. Joachim C. IL: Northern Illinois Universitv Press. Ponovljeno izdanje. Nevv York: Hill &C Wang. Pretisak. NY: Dover. * Bullock. Hitler: A Study in Tyranny (skraæeno izdanje). Burleigh. Farago. Resisting Hitler: Mildre d Harnack and the Red Orchestra. Arthur de. Rudolp h. Brvsac. * Grimm. 1995. 1994. New York: Oxford Universitv Press. Hitler and Stalin: Parallel Lives.ijatelju i arhivaru J. Mineola. G. New York: Harcourt Brace Jovanovich. The Third Reich: A New History. Speer: The Final Verdict. Elke Ros thal za pouku iz njemaèkog jezika. 1985.. NY: Prometheus Books. dj ela oznaèena zvjezdicom ponudila su mi riznicu èinjenica i povijesnih referenci koje roman ove vrste ne mo e zanemariti. Fest. M. New York: Ballantine. 1. Sv. 1996. Cocks. Joseph. 1971. Nevv York: Knopf. Eva. Gallo. Jasonu Epsteinu za v elikodu no èitanje ranije verzije. Erik H. Preveli Richard i Clara Winston. Hitler: A Study in Tyranny. * Bullock. . Ken. Nevv York: Knopf. Jacob. Nevv York: Henry Holt. Bibliografija Uz neke je naslove u popisu literature dodana zvjezdica kako bi se naznaèilo da su s povijesnog i tematskog gledi ta bitni za Dvorac u umi. Nevv York: Harcourt. Psychotherapy in the Third Reich. My Part in Germany's Fight. Nevv York: Hovvard Fertig. Pretisak. Norton Co. Viking. * Bullock. 1999. 1973. Rasputin: The Holy Devil. Cambridge: Da Capo Press. Amherst. 2000 . Pre tisak. mojem uredniku Davidu Ebershoffu i nakl adnici Gini Centello za njihovu suradnju i o troumna zapa anja. 2. Sve je ostalo fabuliranje. New York: Harper Collins. Preveli Evvald Osers i Alexandra Dring. 2001. Crane. Goldhagen. New York: Hovvard Fertig. 1961. Goodrich-Clarke. Alan. Daniel Jonah. Nevv York: Nevv York University Press. Plotting Hitler's Death. izd. Goodrich-Clarke. W. Pretisak. Mineol a. Nicholas. Pretisak. Erikson. The World History of Beekeeping and Honey Hunting. Shareen Blair. 1996. The Battle for God. Nordic Gods and Heroes. Hitler Among the Germans. Armstrong. 1995* Gobineau. * Fulop-Miller. Ne treba posebno napominj ati kako su i druga navedena djela takoðer obogatila mnoge knji evne zamisli. * Fest.

Nevv York: Berklev Pub lishing. 1961." Hitler: The Missing Years. * Jenks. Walter. The Theorj and Practice ofHell: The Shocking Storj of the Nazi SS and the Horror of the Concentration Camps. Iliodor. W. Reflections. Janik. Irving. Boston: Houghton Mifflin Company. Pretisak. Heiden. 1989. Allan. Nevv York: W. Heidegger. lan. New York: Columbia University Press. The Kersten Memoirs 1940-45. The Hitler Myth: Image and Reality in the Third Reich. 1979. 1996. Douglas M. The Queen Must Die!: and Other Affairs of Bees and Men. * Lukacs. 1985. 1961. * Haffner. prevoditelj i urednik. Nevv York: Knopf. New York: Stein and Day. i Stephen Toulmin. 1994. . New York: The Century Co. A Thread of Years. The Hitler of Historj. Hitler Was My Friend. Unholy Alliance. Nevv York: W. Nerin E. * Hanfstaengl. The Inner Circle. Preveo Steven Paskuly. Emst "Pitzi. Dreams. Goebbels: Mastermind of the Third Reich. 1997. 1960. Nevv York: Fromm International Publishing Corp. 1955* Hoess. 1963. Callum . 1947Kershavv. Amherst. The Mad Monk of Russia. Nevv York: Basic Books. Kaufmann. New York: W W. New York: Arcade Publishing. * Kershavv. London: Burke. 1966. Heston. Nevv York: The Free Press/Macmillan. W. Doctors. David. The Hidden Hitler. * Longgood. Norton. Pretisak. 2001. Heinrich. 1989. Nevv York : Avon. Walter C. * Heidegger. Franz. 1987. Sergei Michailovich Trufanoff. New York: Greenberg. lan. Random House. The Ailing Empire: Germany from Bism arck to Hitler. Sebastian.. Der Fuehrer: Hitler's Rise to Potver. Langer. 1994. Kershaw. Norton. The Killing of SS Obergruppenfiihrer Reinhard Hejdtich.. * Hoffmann. The Medical Ca sebook of Adolf Hitler: His Illnesses. * Kersten. Martin. 2000. New York: Oxford University Press. Hitler: 1936-1945: Nemesis. lan.. Nevv York: Basic Books. Hitler's Youth. New York: Oxford University Press. Vienna and the Young Hitler. The Meaning of Hitler. * Kubizek. 1962. New York: Doubledav. August. Sebastian. Iliodor. Kirkpatrick. * Jetzinger. 1995. New York: Dou-bleday. Gun. 1999. An Introduction to Metaphysics . Macdonald. Ivone. The Mind of Adolf Hitler: The Secret Wartime Report. and Renate Heston. Hitler 's Vienna: A Dictators Apprenticeship. 1944. New York: Hovvard Fertig. Brigitte. Lukacs. Felix.. Hitler: 1889-1936: Hubris. Horsham. * Jung. * Hamann. 1950. 1998. 1959* Kogon. London: Macmillan & Co. Lothar. Ne vv Haven: Yale Universitv Press. NY: Prometheus Books. Norton. London: Hutchinson of London Press. and Drugs. 1979. New York: Pantheon. 1992. * Machtan. Memories.NY: Dover Publications. William A. Carl. 1958. Wittgenst eins Vienna. Martin. 1954. San Francisco: Harper Collins. Eugen. Being and Time. Boston: Houghton Mifflin. Goethe's Faust. 1972. John. Cambridge: Harvard University Press. Preveo Lawrence Wilson. 1968. New York: Touchstone/Simon and Schuster. Eva Braun: Hitler's Mistress. Peter. The Young Hitler I Kneiv. Leonard L. Rudolph. Nevv Y ork: Meredith Press. 1918. 1998. Levenda. William. John. Konrad. Haffner. 1973. Death Dealer: The Memoirs of the SS Kommandant at Auschtvitz. West Sussex: Focal Point Press. Kelley. 22 Cells in Nuremberg.

New York: Howard Fertig. 1965. Mosse. J. The Life ofthe Bee. The Crisis of German ldeology.. 1-4. Edvard. Robert. New York: Knopf. The Fascist Revolution. 1968. Thomas. Moeller van den Bruck. 1919-1934. Preveo D. Pridham. A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra: Tbeir Own Story. 1919. Manvell.* Maeterlinck. Mosse. New York: Penguin. Inc. Nevv York: Harpe r & Rovv. Emst. 1986. Nevv York: Praeger Publishers. Mosse. Maurice. 1964. New York: Oxford Universitv Pr ess. Lincoln. NY: Dover Books. Mosse. Black Night. 1999. * Rosenbaum. New Yor k: Hovvard Fertig. Mineola. Rubenstein. George L. Pretisak. Radzinsky. 1998. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co. The Genealogy of Morals and Ecce Homo. Germany's Third Empire. George L. * Nietzsche. Arthur. Paradise Lost. * Mironenko. New York: Doubledav. Hitler: Legend. The Birth ofTragedy and the Case ofWagner. 1965. Suzanne. Beekeeping: A Cotnplete Oivner's Manual. 1985. National Socialism. 1996. Pretisak 1892-93 ur. The Portable Nietzsche. Sergei. Winnetou. * Mann. Italian Fascism. 2001. 1983. * Nietzsche. G. 19 66.. Richard. The Life of Wagner. 1948. * Noll. Massie. Pisma u knjizi osmoj preuzeta su iz ovog izvora. Carl Gustav Jung. George L. Posner. M osse. New York: Random House. The Rasputin File. The Spear of Destinj. Werner. Melzer. i John Ware. Pretisak. Ravenscroft. 1971. Nevv York: Random House. 1966. Trevor. London: Heinemann. ME: HeartTree Press. 1982. WA: Washington State University Press. New York: Hovvard Fertig. Nevv York: Dodd. Harrison E. 1946. New York: Howard Fertig. Friedrich. New York: Howard Fertig. Pretisak. Ron. ME: Samuel Weiser. NE: Bison Books/University of Nebraska Press. 1967. George L. Pullman. White Snow: Russia's Revolu- . 1982. i Andrei Mavlunas. Faustus. Beyond Good and Evil. Heinrich Himmler. Richard L. ur. Mead and Co. * Newman. New York: Signet. Thus Spoke Zarathustra. The Crisis of German ldeology. Dr. Walter Kaufmann. Friedrich. The Aryan Christ: The Secret Life ofCarl Jung.. Friedrich. Totuard the Final Solution. York Beach. 1996. * Milton. Ma rtin's Press. McLynn. 1997. 1973. N ew York: Grosset & Dunlap. Sv. Nevv York: Anchor Books. ur. Explaining Hitler: The Search for the Origins of His Evil. John. * Nietzsche. The Life and Death of Adolf Hitler. 1. Myth & Realitj. After Auscbivitz: Radical Theology and Con-temporarj Judaism. Land of the Firebird. New York: Random House. 1998. i G. Friedrich. Preti sak. * Nietzsche. * Salisbury.. George L. New York: Penguin. Nevv York: Dell. 2001. Hauppauge. Mengele: The Complete Storj. Nolte. New York: Random House. Maser. * Nietzsche. Nevv York: Nevv American Librarv. Friedrich. New York: Schocken Books. Noakes. Frank.. Nietzsche. New York: Random House. 1980. George L. Nazism 1919-1945: Sv. May. Roger. 1978. Nazi Culture. 1971. Werner. Pretisak. Nevv York: St. Exeter: University of Exeter Press. Mowatt. Karl. Ernst. Nevv York: Knopf. 1997. 1989. i Heinrich Fraenkel. 1996. 1999. Human. Tovvard the Final Solution. Friedrich. AH Too Human. Mosse. On the Genealogy of Morals. 1966. * Nietzsche. Friedrich. 1967. Gerald L. NY: Barron's Press. The Nibelungenlied. * Payne. Three Faces ofFascism: Action Francaise. Blue Hill. 1978.

1989. Martin Bormann: The Man Who Manipulated Hitler. veliki knji evnik i novinar. Shirer. J995Shirer. Prince Felix. ur. Tolstoy. 1971. The Ochrana.. H. Childhood & Youth. 1941.. * Trevor-Roper. 1979. * Speer. 1956.tions 1905-1917. The Bormann L etters. The Rise and Fali of the Third Reich. 1992. Nevv York: Knopf. Inside the Third Reich. What Now? Der Sturme r in the Weimar Republic. London: Andre Deursch. * Smith. New York: Presidio Press. Nevv York: Swan Books. Adolf Hitler (vol. Anton. 1960. 1978. The Last Days of Hitler. Hitler's Secre t Book. George H. von Frisch. 1992.. New York: Macmillan. * Smith. vatreni aktivist i samotni buntovnik protiv establi menta. Hitler's Diplomat: The Life and Times of Joachim von Ribbentrop. Heinrich Himmler: A Nazi in the Making 19001926. Viroubova.neupitnim rem ek-dje-lom i najboljim amerièkim romanom o ratu na Pacifiku. Na juri ju je osvojio prvijencem Goli i mrtvi . 1923. Adolf Hitler: His Family. Youssoupoff. New York: Pathfinder Press. New York: Viking. The Death of Ivan Ilych. Hitler's Secret Conversations (1941-1944). 1970. Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent. 200t. Hamden. H. Colin. Cambridge: Da Capo Press. Sichrovsky. Vassilyev.. Dennis E. Nevv York: Doubleday. Nevv York: Hippocrene Books. Z003. Trotsky. Tavlor. von Lang. Tolstoy. The Secretary. Louis L. Stanford: Hoover Institution Press (Stanford University). Michael. 1972. 2000. dvostruki dobitnik Pulitz erove nagrade. Nevv York: Knopf. Himmle r. * Sturmer. The Dance Language and Orientation ofBees. * Sereny. 1953. New York: Signet. Incurablj Ge rman. London: Macmillan. New York: Macmillan. Warlimont. NY: Helen Marx Bo oks. * Stein. Peter. * Waite. U bogatoj karijeri. 2001. Lost Splendor. My Life. Leon. Albert Speer: His Battle ivith Truth. Straus and Young. Inside Hitler's Headquar ters 1939-45. Albert. 1967. New York: Random House. 1982. London: AMS Press/ Weidenfeld and Nicholson. Memories of the Russian Court. CT: Archon Books. 1934-1941. 1976. R. Prince Felix. 1976. 193 4. Leo. * Weitz. provokat ivni ru itelj tabua. Bradley F. Stanford: Hoover Institution Press (Stanford University). 1967. Albert. likom je i djelom obilje io amerièku knji evnu scenu druge polovice dvadesetog stoljeæa. Walter. Nevv York: Simon and Schuster. Speer. Anna Karenina. Shovvalter. Jochen. Bradley F. The Psychopathic God: Adolf Hitler. A. von Lang. 1). Straus and Co. Englevvood Cliffs. Spandau: The Secret Diaries. 1930. Rasputin. William L. New York: Ballantine Books. * Youssoupoff. The Schellenberg Memoirs: A Record of the Nazi Secret Service. New York: Grove Press. John. Walter.). T. Wykes. Robert G. L. ur. 1993. R. * Schellenberg. Chicago: University of Chicago Press. New York: Farrar. Hitler. Chappaqua. 1968. Hugh. New York: Ticknor & Fields. Gitta. o . New York: Farrar. Cam-bridge: Belknap Press of Harvard University. Jochen. Toland. London: Jonathan Cape/Flo-rian Press. New York: Macmillan. Pretisak. New York: The Modern Librarv. * Trevor-Roper. uredio i napisao uvod. Hitler Close-Up. The German Empire (1870-1918). New York: Doubleda v. Wilson. William L. ur. o autoru Norman Mailer (1923-2007. 1964. 1961. NJ: Prentice-Hall. 1969. Anna. Gen. Leo. 1970. 1954. Little Man. Hitler's Elite: Nineteen Biographical Sketches ofNa-zis Who Sha ped the Third Reich. Snyder. 1964. Rasputin and the Fa li of the Romanovs. Karl. Trevor-Roper. Philadelphia: Lippincott. Pretisak. 1960. Telford. John.

Uz Dinka Teleæana i Marka Gregoriæa preveo je roman Jonathan Strange & G.romane i oglede u kojima razglobljuje odnose fikcio nalnosti. Radi kao urednik internetskih bil tena za www. Evanðelje po Sinu . ivi u Zagrebu. Amerièki san.hr. Vojske noæi. O PREVODITELJU Sa a Stanèin roðen je u Vara dinu 1965. Kao prevoditelj suraðuje i s Treæim programom Hrvatskog fad ija. gdje je diplomirao anglistiku i ko mparativnu knji evnost na Filozofskom fakultetu. Norre ll Susanne Clarke te Atlas oblaka Davida Mitchella.briefing. biografije. Knji nica Zelina 540031371 . knji evnosti i ivota. Krvniko vu pjesmu. nefikcionalnosti.stvario je niz nezaboravnih naslova: Park jelena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful