P. 1
Dvorac u šumi

Dvorac u šumi

|Views: 307|Likes:
Published by tozzinjo

More info:

Published by: tozzinjo on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2011

pdf

text

original

s1 o Norman Mailer Dvorac u umi S engleskoga preveo Sa a Starièin VUKOVIÆ & RUNJIÆ ZAGREB 2008.

Mojim unucima Valentini Colodro, Alejandru Colodrou, Antoniji Colodro, Isabelli Moscben, Cbris tini Marie Nastasi, Callanu Maileru, Theodoreu Maileru, Natashi Lancaster, Matti euu Jamesu Maileru, Cjrusu Forceu Maileru, praneæakinji Eden River Alson kao i kumèadi Dominique Malaqua is, Kittredge Fisher, Clayu Fisheru, Sebastianu Rosthalu te Julianu Rosthalu. i CT7 .-Vukoviæ & Runjiæ 10090 Zagreb, Dudovec 32 a www.dzepna.com Urednica Milana Vukoviæ Runjiæ Lektura Mirjana Paiæ Juriniæ Korektura Ana Runjiæ Dizajn Bo ris Runjiæ Tisak i uvez Grafièki zavod Hrvatske The Castle in the Forest © 2007, Norman Mailer Ali rights reserved Prijevod © Sa a Sta nèin, 2008. Sva prava pridr ana Dvorac u umi je knji evno djelo koje se temelji na povijesnim dogaðajima. Nekoliko im ena i dogaðaja plod su autorove ma te ili se koriste u izmi ljenom kontekstu, pa je u tim sluèajevima svaka sliènost sa stvarnim dogaðajima, mjestima ili osobama, ivim i mrt vim, posve sluèajna. isbn 978-953-286-023-8 CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèili ne knji nice u Zagrebu po d brojem 683026 Sadr aj knjiga prva U potrazi za Hitlerovim djedom knjiga druga Adolfov otac 23 knjiga treæa Adolfova majka 51 knjiga èetvrta Obavje tajac 67 knjiga peta Obitelj 79 knjiga esta Gazdinstvo 107 knjiga sedma Der Alte i pèele 141 knjiga osma Krunidba Nikole II. 187 knjiga deveta Alois mladi ¦ z27 knjiga deseta Po tovanje i strah 277 knjiga jedanaesta Opat i kovaè 291 knjiga dvanaesta Edmund, Alois i Adolf 3 knjiga trinaesta Alois i Adolf 345 knjiga èetrnaesta Adolf i Klara 371 epilog Dvorac u umi 391 zahvala 397 bibliografija 399 KNJIGA PRVA U potrazi za Hitlerovim djedom

I. Mo ete me zvati D. T. To je skraæeno od Dieter, to je njemaèko ime, a D. T. æe dostajati, sad kad ivim u Americi, zemlji neobiènoj. Ukoliko strpljenje stavljam na ku nju, èinim to stoga to mi protok vremena ovdje ne znaèi ni ta, a takvo vam stanje potièe buntovni tvo. Pi em li ovu knjigu ba zbog toga? Ja i moji prija nji suradnici prisegnuli smo d a takvo to neæemo nikad poduzimati. Bio sam, naposljetku, èlan obavje tajne skupine bez premca. Vodila se kao SS, Posebni odjel IV-2a, a izravno nas je nadgledao Heinr ich Himmler. Tog se èovjeka danas smatra èudovi tem, a ja se u njegovu obranu ne bih u pu tao - ispostavilo se kako je uistinu bio poprilièno èudovi te. A opet, Himmler je ipa k bio i originalan mislilac, a upravo je jedna od njegovih teza potaknula moje k nji evne namjere, koje, budite sigurni, nisu rutinske prirode. z. Himmler se na oj elitnoj skupini obraæao u maloj predavaonici oblo enoj tamnom orahovi nom, u kojoj nije bilo vi e od dvadeset sjedala, naguranih prema naprijed, u èetiri reda po pet stolica. No, takvim se opisima ovdje neæu baviti. Vi e me zanima izno enje Himmlerovih neuobièajenih ideja. Mo da me ba to potaknulo da zapoènem ovo knji evno sjeæa je, koje æe se sigurno pokazati uznemirujuæim. Znam kako æu zaploviti nemirnim morem, jer moram naglavce okrenuti mnoge uvrije ene predod be. Kad se toga sjetim, u glavi mi bukne kakofonija. Kao obavje tajci, svoja otkriæa èesto nastojimo iskriviti. La ljivo st je, naposljetku, svojevrsno umijeæe, no u ovom æu se pothvatu te vje tine morati od reæi. IZ Norman Mailer Dosta! Dopustite da vam predstavim Heinricha Himmlera. Znaj, èitatelju, kako to neæe biti ugodno. Taj je èovjek, kojeg su iza leda zvali Heini, do 1938. godine postao jedan od èetvorice uistinu va nih njemaèkih voda. Pa ipak mu je najdra i i najskrovitij i intelektualni pothvat bilo prouèavanje rodoskvrnuæa. Prevladavalo je u na im istra iva njima na najvi oj razini, a ono to bismo otkrili, nije se iznosilo izvan na ih zatvor enih sastanaka. Rodoskvrnuæa je, kako je Heini nauèavao, u najsiroma nijim slojevima s vih zemalja oduvijek bilo napretek. Èak mu se i na e, njemaèko selja tvo, uvelike odaval o, jo u devetnaestom stoljeæu. "Naravno, nitko u uèenim krugovima o tome ne eli govori ti", znao je primijetiti. "Naposljetku, tu se ne mo e ni ta. Tko bi se zamarao ustan ovljavati da je neki bijednik uistinu plod rodoskvrnuæa? A ne, vladajuæi slojevi sva ke civilizirane zemlje nastoje takve stvari pomesti pod tepih." Odnosno, svi visoko pozicionirani dr avni du nosnici svijeta, osim na eg Heinricha Him mlera. Iza njegovih su nesretnih naoèala sazrijevale krajnje neobiène zamisli. Moram ponoviti da je za èovjeka tako ne-izra ajnog lica i nimalo istaknute brade, svakako pokazivao izludujuæu mje avinu briljantnosti i gluposti. Primjerice, isticao je kak o se smatra poganinom. Ljudskom je rodu predviðao lijepu buduænost, jednom kad svije tom zavladaju pogani. Du a svakog èovjeka obogatit æe se dotad neprihvatljivim zadovol jstvima. No, nitko od nas nije mogao zamisliti orgiju u kojoj bi putena strast d osegla takve razmjere, a da bi se neka ena po eljela baciti u klupko rastopljenog m esa s Heinrichom Him-mlerom. Èak ni u najnaprednijem moguæem duhu! To je bilo stoga t o ste ga uvijek mogli zamisliti s tim licem u kutu kolske zabave, visokog, mr avog, nepopularnog i tjelesno nerazvijenog mladiæa, pogleda punog neodobravanja. Veæ je t ad imao malen podbradak. Stajao je, spreman èekati u zapeæku, dok su drugi plesali. A ipak su ga s vremenom stale opsjedati stvari koje se drugi nisu usuðivali izreæi n a glas ( to je, moram priznati, obièno prvi korak k novim idejama). Pomno je prouèavao problem mentalne zaostalosti. Za to? Stoga to je bio prista a teorije kako su ono na jbolje i najgore za to su ljudi sposobni, bliski susjedi. Zbog toga je bio sprema n pretpostaviti kako bi djeca koja obeæavaju, ako ih se otkrije u bezliènim obitelji ma niskog roda, mogla biti "rodoskvrnci". Na njemaèkom bi se to reklo, prema iskaz u koji je sam skovao, lnzestuarier. Nije mu se sviðao èe æi naziv takve sramote, Blutsch ande (krvni skandal), ili Dvorac u umi i3 kako se to ponekad pristojno veli u boljim krugovima, Dramatik des Blutes (drama krvi). Nitko se u na im redovima nije smatrao dovoljno upuæenim da bi rekao kako teorija ne stoji. Himmler je veæ u ranim danima SS-a shvatio da nam je jedna od najpreèih potr

eba stvoriti iznimne istra ivaèke skupine. Pripala nam je du nost istra ivati krajnosti. Himmlerovim rijeèima, zdravlje nacionalsocijalizma ovisilo je ba o tim letzte Frag en (krajnjim pitanjima). Mi smo trebali istra ivati probleme kojima se ostali naro di nisu usuðivali ni pribli iti. Na vrhu liste bilo je rodoskvr-nuæe. Njemaèki se um mor ao ponovno nametnuti kao vodeæi izvor nadahnuæa u znanstvenom svijetu. Za uzvrat - b ila je neizreèena veza koju je uspostavio - Heinrich Himmler bi za svoj dubokoumni napad na probleme koji potjeèu iz poljoprivrednog miljea dobio veliko priznanje. Znao bi isticati svoju temeljnu premisu: ne mo e se prouèavati poljoprivredu, ako pr ije toga ne shvatimo seljaka. A razumijevanje tog prizemnog èovjeka poèinje raspravo m o rodoskvrnuæu. Ovdje bi, jamèim vam, podigao ruku sitnom, gotovo neznatnom gestom kakvom se slu io Hitler - kapricioznim trzajem iz zgloba. Heinrich je time elio reæi: "Sad dolazi gl avno jelo. A s njim i prilog!" Krenuo bi veliki orator. "Da", kazao bi, "rodoskv rnuæe! To je jako dobro obja njenje za pobo nost starih seljaka. Akutni strah od grije ha mora se pokazati u jednom od dva ekstrema: potpunoj odanosti vjerskim naèelima. Ili u nihilizmu. Iz studentskih se dana sjeæam kako je marksist Friedrich Engels napisao: 'Kad je Katolièka crkva shvatila da se preljub ne mo e sprijeèiti, iskljuèila j e moguænost razvoda.' Briljantna opservacija, èak i ako potjeèe od krivog izvora. Isto se mo e reæi i za krvni skandal. Ni njega se ne da sprijeèiti. Seljak stoga nastoji b iti predani vjernik." Klimnuo bi glavom. Onda ponovno, kao da su potrebna najman je dva dobra potiska glavom ne bi li nas uvjerio kako je stvari sagledao objekti vno. Koliko bi èesto, upitao bi, prosjeèni seljak iz pro log stoljeæa mogao izbjeæi takva isku e ja krvi? Naposljetku, nije to ba bilo lako. Seljaci obièno nisu, mora se reæi, naroèito privlaèni. Crte lica poru njele su im od te kog rada. Uz to, smrdjeli su na zemlju i staju. Vonj im je ovisio o ljetnim temperaturama koje bi vladale. Ne bi li u tak vim uvjetima niski nagoni pokrenuli zabranjene sklonosti? Kad se uzme u obzir sk roman dru tveni ivot, kako da steknu sposobnost izbjegavanja sparivanja s bratom il i sestrom, ocem ili kæeri? 14 Norman Mailer Nije se upu tao u opise kolopleta torza i udova koji je tvorilo troje ili èetvero dj ece zajedno poleglih u krevetu, niti u nezgrapni na-turalizam najugodnijeg od sv ih poslova - uspuhanog, groznièavog, mesnatog trka uz brdo tjelesne radosti - no i zjavio je: "Priliènom se broju pripadnika poljoprivrednog sektora, hoæe -neæe , uèini kako e rodoskvrnuæe prihvatljiv odabir. Kome æe se, naposljetku, èasne i od rada ogrubjele crte oca ili brata najlak e uèiniti privlaènim? Sestri, naravno! Ili kæeri. Cesto su one i jedine koje na to tako gledaju. Otac, kojih ih je stvorio, ostaje u ari tu pozor nosti." Himmleru se jedno mora priznati. Teorije je u glavi razvijao vi e od dvadeset godi na. Veliki Schopenhauerov prista a, znao bi istaknuti i rijeè koja je 1938. godine j o bila razmjerno nova - gene. A ti su geni, govorio bi, biolo ko utjelovljenje Scho penhauerovog pojma Volje. Oni su toj tajanstvenoj Volji osnovni sastojci. "Pozna to nam je", rekao bi, "da se instinkti prenose s nara taja na nara taj. Za to je tako? Mislim da je to stoga to je Volji priroðeno ostati vjernom svom podrijetlu. Ja to èa k nazivam Vizijom, da, gospodo, silom koja se nalazi u sr i na eg ljudskog postojanj a. Tom se Vizijom razlikujemo od ivotinja. Od samog poèetka na eg ivota na Zemlji, lju di se nastoje uzdiæi do nepreglednih visina koje ih oèekuju." "Naravno, na putu do takvog velikog cilja ima i prepreka. Na i najbolji geni moraj u biti u stanju nadvladati oskudicu, poni enja i ivotne tragedije, dok se prenose s oca na sina, iz nara taja u nara taj. Veliki su voðe, rekao bih, rijetko proizvod tek jednog oca i majke. Prije æe biti da se taj rijetki voda uspio probiti kroz ogran ièenja koja su sputavala deset frustriranih nara taja, koji tijekom svojih ivota Vizi ju nisu mogli izraziti, ali su je prenosili svojim genima." "Ne treba ni spominjati da sam do tih ideja stigao razmi ljajuæi o ivotu Adolfa Hitle ra. Njegov nam je junaèki uspon odjeknuo u srcu. Buduæi da mu, kao to znamo, skromni seljaèki rodoslov se e daleko u pro lost, njegov ivot predstavlja nadljudsko dostignuæe. Pred tim nas mora obuzeti potpuno divljenje." Kao obavje tajci, smije ili smo se u sebi. Odslu ali smo tiradu. Sad se Heinrich sprem ao prijeæi na neuljep anu bit. "Pravo je pitanje", kazao bi, "kako se briljantni kar

Nestabi lnost je stoga èest proizvod rodoskvrnuæa. Moramo priznati da plodovi rodoskvr nuæa u djetinjstvu obièno pobolijevaju i rano umiru." Zastao bi." "Stoga nam. No. Him-mlerova æe teorija ostati neutemeljena. Sama je bit mu kog sj emena spremnost da se podvrgne takvoj rtvi. Godine 1938. "nameæe sljedeæe pitanje. gospodo. kazao bi Heinrich. Moram ponoviti. ivim u uvjerenju kako Adolfa mogu razumjeti. naðite jednog k oji je zadovoljan odgovorom do kojeg je do ao. Èini mi se da su svi prisutni bili svjesni podteksta tih napomena. veæ se ojaèati mogu i nesretna nagnuæa. Svakom æe se od tih spermija koji Dvorac u umi 15 plivaju jajnièkim morem. moramo se takoðer slo iti da ivot nije uvijek spreman takav dogaðaj i ovjeriti. ili napadati neosvojivu kosu. to jaje doimati golemim poput krstarice. sm o istra ivali (a mo ete biti sigurni kako je to bilo u najveæoj tajnosti) je li na Fiih rer rodoskvrnac iz prvog ili drugog koljena. "Pa ipak". ako je na Fiihrer istinski plod rodoskvrnuæa. A to èovjeku mo e vi e pomraèit i raspolo enje od pitanja na koje neæe dobiti odgovor? Èak i danas. A to je stoga to ga u stvari poznajem. nego æe postati i njen krunski dokaz." Komu nije bilo jasno kamo Heinrich cilja? Rodoskvrnuæe je nudilo najbli u moguænost ta kvog jedinstva svrhe. kao to æe takva spremnost u ratu nosi ti vojnike dok æe juri ati uzbrdo. rekao bi. Kad se sjet im obja njenja za to ga tako dobro znam. Ako nije bio ni i z jednog niti iz drugog. znam ga od upka do pupka. normalnog r azmno avanja samo po sebi razumljivo." A svejedno sam i dalje opsjednut. to se rijetko ljudsko biæe svejedno mora nositi s pregr t fr ustracija. tu an i strog." Tako je govorio Heinrich Himmler. "Zdravi spermij mora biti spreman rtvovati se. njihov mi grubi smisao za vulgarno omoguæava reæi: "Da. Ne!" . da bi barem jedan od njih dopro do ja jeta!" Zagledao bi se u nas. Ili ni iz jednog. Ima li Nijemca koji ga ne poku ava shvatiti? A opet. kad govorimo o ljudskoj udnji za stvaranjem èovjeka koji æe biti utjelovljenj e Vizije . bit æe ne samo svijetao primjer da hipoteza stoj i. "To je cijena. mene muèi posve drugaèiji problem. U sluèaju Adolfa Hit-lera. najveæa je opsesija i dalje Hitler." "Stoga. Hoæe li enkini geni odgovarati stanici spermato zoida koji se uspio do nje probiti? Ili æe se otkriti kako su geni dvaju odvojenih elemenata neuskladivi? Hoæe li se pona ati poput nezadovoljnog mu a i ene? Da. Ni jedna na milijun o bitelji nam ne mo e dati mu a i enu koji bi svojim genskim sklonostima bili blizu stv aranju èudesnog djeteta.akter Vizije brani od razvodnjivanja mije anjem? Ono je u procesu tzv. Osobno nisam na toj ku nji. èak i prikaza tjelesne èudovi nosti.ruka se opet podig la . pa k limnuo glavom. Takve obiteljske intimnosti obièno izbace na svijet mu ke i enske potomke smanjene kakvoæe. mora biti posljedica sparivanja iznimno sliènih genetskih sastojaka."Recimo da je bli e jedna na milijun milijuna. spopada me tjeskoba koja se mo e usporediti s .moramo u obzir uzeti i vjerojatnost. brojk e se pribli avaju zapanjujuæim razmjerima kakve nalazimo u astronomiji. Sjetite se vi emilijunskih spermija. Mo e ispasti kako je usklaðenost pri spaj anju bila dovoljna da bi do lo do prokreacije. Prete ito se pojavljuje neusklaðenost. dovoljno sna nih da od njih skrene s uma ili mu potaknu preranu smrt. Poznajem g a od glave do pete. Samo æe se u takvom sluèaju zasebna utjelovljenja Vizije moæi meðusobno ojaèati. Mo da èak ni jedna na sto milijuna. "razumno govoreæi. Jesmo li bili u stanju osjetiti njegovo uzbuðenje? "Uskoro s e". Pregr t je anomalija. 3Spreman sam progovoriti o opsjednutosti Adolfom Hitlerom. odgovor io bih. Kod rodoskvrnaca neæe dolaziti sa mo do osna ivanja kvalitetnih sklonosti. A kad nasta ne moguænost presudna i6 Norman Mailer za razvoj velikog duha. logika nala e pretpostavku da Nadèovjek koji utjelovljuje Vizij u. Jedan od njih se mora uspeti sve do jaja ca enke. no te ko da postoji ikakvo jamstvo ka ko æe spoj njihovih gena dovesti do suglasja." Stajao je pred nama.Nadèovjeka . No. Iz prikrajka vreba idiotizam. Da posudim amerièki izraz. Moram vas neèim iznenaditi.

kad bi ga snimali. onda su pitanja monor-hidnosti suvi na. svejedno smo se mogl i odluèiti za neistine kojima bismo u stanovni tvu poticali domoljubne osjeæaje.. a na vlast do ao tek 1933. Aloisa Hitlera mlaðeg. rodila je sina kojem je nadjenula ime Alois. Na a je nelagoda djelomice proistjecala od glasine koje je medu nama kru ila osam godina prije. Tvrdilo se kako je tu apana u slao imuæni idov. zatrudnjela. jedna je prièa stalno kru ila medu seljacima u Strone su. no kako bis mo mogli zadr ati nadzor i nad posljedicama takvog postupka? Sto ako Hitler dozna da se nekoliko èasnika SS-a bavi. postojala je jedna posebna olakotna okolnost. rezultat istrage. bio poznat kao ubo nica Austrije. kad je na Hitlerov radni stol stiglo pismo. Morali smo ivj eti sa strahom da æe odgovori koje æemo razotkriti mo da biti tako otrovni. Wald viertel je. Kao primjer: to ako je Hitlerov djed po ocu bio i dov? 4To je bila jedna od moguænosti. Godine 1837. Odluku je donio Himmler: "Ukoliko se poka e da je na tovani voda rodoskvrnac iz prvog koljena. to æe morati dostajati. a drugo to i potvrditi. tako reæi. U neæakovom pismu bilo je nazn aka ucjene. " Bio je oèigledno. Iako se Adolf rodio tek 18 89. nakon Anschlussa 1938. Prema toj je legendi Maria Anna Schicklgruber kod tog idova radila kao slu k inja. Za sad.) Da je po iljalac ivio u Njemaèkoj. u koj e joj je stizala skromna..kao to sam veæ obja snio . Spominjale su se "zajednièke okolnosti iz povijesti na e obitelji. Njeni su bli nji dr ali kako n ovac alje neimenovani otac njenog djeèaka. stoga. Mariju Annu Schicklgruber. Trebali smo se vratiti najboljem obja njenju legendarne Fiihrerove Volje . S vremenom se nadam . Ostale su bile slièno zlokobne. Kad je èedo donijela na kr ten je. Mladiæ koji ga j e napisao zvao se William Patrick Hitler.Drami krvi! Uz to." (Mom ak nije i ao dalje od podcrtavanja tih rijeèi. Iako bi bilo prerano otkriti naèin na koji sam to saznao. To bi se u ovoj fazi moglo pokazati dostatnim. veæ bismo morali zata kavati i stra an skanda l. No. svima nam se gadila moguænost da je djed Adolfa Hitlera po ocu mo da bio idov. Jedno smo se vrijeme poigravali s istragom napola aljive ali delikatne glasine. Mogli bismo otkriti i ne to eksplozivno. koji je ivio u pokrajinskom gradu Grazu. poslat i takvo pismo bilo bi vrlo opasno. to je u tom kraju bila èesta kategorija.noænim skokom s gole litice u crnu vodu. Maria Anna je tada. postao Hitlerov otac. dakle. "zajednièkim okolnostima" radilo? William Pa-trick Hitler misli o je na Fiihrerovu baku.. ivjela u bijednom mjesta cu imenom Strones. Pripada li na Fiihrer skupini nesretnih i hiperaktivnih mu karaca koji imaju samo jedan te stis? Istina je da bi u pravilu. jadnom selcu u austrijskoj pokrajini Waldviertelu. a ono to sam otkrio bilo je za pravo fascinantno. a pokazalo se kako se radi o sinu star ijeg polubrata Adolfa Hitlera. kad je odrastao. ispipavanjem njegovih genitalija? Od to g smo projekta morali odustati. Kad Dvorac u umi 17 bismo prikupili èinjenice. U Posebnom odjelu IV-2a . ipak. pa se morala vratiti u svoje selo. A taj je djeèak. Stotinu godina poslije. 1930. upnik ga je zaveo kao "izvanbraèno". èak i ako bi se pokazalo da su tetne. a i kasnije. zna kako æu u poèetku postupati oprezno i neæu iznositi ni ta vi e od onog to je tad bilo dostupno SS-u. to je. Monorhidnost.na a su otkriæa bila obavijena neprobojnom tajno æu. tipièna kretnja ako elite za tititi jedini testis. To bi ne samo pokopalo Himmlerovu tezu. Narav no. da æe ugrozi ti sam Treæi Reich. no tad je boravio u Engleskoj. Do dokaza se moglo lako stiæi razgovor om s malobrojnim jo ivuæim enama koje su s Fuhrerom imale intimne odnose. i8 Norman Mailer O kojim se. naposljetku. Neka se. nije se moglo unaprijed znati hoæe li se svakim otkriæem moæi manipulirati.. Mogu vam ponuditi potankosti koje se tièu njegovih obiteljskih korijena. jedno je takvu ra njivost zamijetiti. poslali su me u taj kraj. meduno je prekrio rukom. Monorhidnost je. vjerojatan nusprodukt rodoskvrnuæa u prvom koljenu. Tako je moralo biti. ali redovita novèana isplata. naposljetku. razumljivo. Najspre mniji za hvatanje u ko tac s najneukusnijim pitanjima bili smo ba mi. S druge strane. odat æu vam.

To je. "Vidjeli ste original?" pitao je Hitler. koje su stizale u malim ali r edovitim ratama. Tih su godina Heidlerovi (koji su kasnije postali Hilterovi) ivjel i u Spitalu. na gradskim se livadama moglo naæi vi e kravlje balege. Hansu Franku je kazao kako je istina. Schicklgruberovima su pomagale da se izdr avaju. Austrijsko selce u ovakvoj zabiti pravo je olièenje neu gledne bijede. koji se mo e nazvati selom. godine. rodi o Alois. kancelar postao tek 1933. provela i istraga. Koje im nisu morale ni pribli no biti vr njakinje."izvanbraèni. a njihovi roðaci Schicklgruberovi u obli njem . grude zemlje. bilo Adolfov otac. ni je govorilo. bilo jako stalo doæi do vrijednog otkriæa o spolnim odnosima u nutar obitelji. objavio je. Hitleru je kazao kako su mu poka zali pismo koje je napisao herr Frankenberger. Uz njega su stajala dva krupna momka. 5Waldviertel. (Himmleru tu ni ta nije smetalo. stoga. na se Adolf s tim otkriæima nije slagao. bez KNJI1NH-A ZELINA 20 Norman Mailer obzira na to". Sto li je taj èovjek oèekivao?" Hitler je klimnuo glavom. kraj je prekrasnih. a neki se toga vi e ne sjeæaju. potoci mulja.. Vrlo je vj erojatno. proslijedio nacistièkom odvjetniku Hansu Franku. "rado bih pregledao to idovljevo pis mo mojem djedu. Mje tani su morali odlaziti do susjednog selca. gdje se umske ti ine doi aju mraènim. mu ko. Strones èak ni crkvu nije imao. U graðanskim se slojevima provincijskog grada poput Graza takva inicijacija dr ala razumnom praksom. Èovjek koji ga j e dr ao kod sebe." kao i . usprkos nevjerojatno m siroma tvu roditelja." Maria Anna. Pismo . roðena 1795. U njenoj je obitelji bilo jedanaestero djece. ponavljam. naposljetku. Dok je Strones bio pun svinjskih v alova podignutih oko svake nastambe. Hitler je pismo. Pa i rijeè Waldviertel se mo e doslovno prevesti kao " umska èetvrt". Frank je tvrdio kako je vidio neoborive dokaze. otac mladiæa koji je spavao s Marij om Annom. obièna ilovaèa. Fiihrer je.. u opreci sa zelenilom polja na koje se tu i tamo naiðe.skupiti hrabrost i reæi ne to vi e." Frank je tad Hitlera izvijestio kako ipak jo nije u posjedu pisma. da. nastojao uvuæi u u i krug oko voðe. sin Marije Anne bio zaveden kao "Alois Schicklgruber. Tajanstvene uplate. Zemlja tvrda Dvorac u umi 19 poput lave. No. za njega je tra io previ e. je r je njeno kopile. pismo je sigurno veæ i fotograf irano. pa je mogla ivjeti s bilo kojim od svoje braæe. visokih borova. Osim toga. a miomiris one konjske tu se veæ jako cijenio. imala je èetrdeset i dvije godine kad se 1837. "No. dodu e.) Kako god. no Hans Franc k se veæ 1930.kao to veæ znamo . kazao je Hitler Hansu Franku. od toga je petero veæ umrlo . osam godina prije. naravno. koji se napokon odluèio o eniti je pet godina nakon to se Alois rodio. Frank je. Dol lersheima. Takvo to se dr alo mnogo po eljnijim nego da se momak iz imuæne obitelji d ru i s kurvama ili da se prerano ve e uz dragu iz skromnije obitelji. Johann Georg Hiedler. s najv i e nekoliko desetaka kuæeraka slamnatih krovova. nismo u toj udnji smjeli odbaciti ni idova iz Graza. Pa se tako veæ 1930. èim ga je proèitao. sin uspje nog trgovca koji se zvao Frankenberger. Uz to je na stolu dr ao i pi tolj. veæ spomenutom Stronesu. "Nagli odlazak takvog èovjeka ne mo e se ni oèekivati. katolik. Kako nam je ispripovjedio Himmler. bilo p odruèje u kojem nije bilo rijetkost vidjeti seljaka kako sam vuèe plug kroz nekoliko razlièitih slojeva blata. U pismu je obeæavao kako æe redovito plaæati za Aloisa dok ne navr i 14 godina . Maria Anna je sa svojim sinom sljedeæih pet godina ivjela u j ednoj od dvije sobice kod oca. kal. Iako nam je. o kojoj se. koji se prostirao u dubokom blatu uz seoski put. kamenje. Tih su godina brojni izdanci imuænih obitelji svoja prva intimna iskustva do ivljavali sa slu kinjama. "Mogao sam ga vidjeti u njegovom uredu. kako je otac bio devetnaestogo-di njak. Tamo je. da je njegov pravi djed roðak Marije Anne. u upnoj knjizi roðenih. koju mu je povjerio njegov otac Alois. Zemlja pak nije pogodna za poljoprivredu. smje ten sjeverno od Dunava. isprani ljunak. to nije zvuèalo nelogièno. morao biti glasono a lo ih vijesti o trudnoæi Marije Anne. idov.

godinom. Sad nam se Johann Nepomuk nametnuo kao izgledna moguænost. A isto je tako i s 1938. s petogodi njim deri tem. jer. No. stvar se manje-vi e mogla staviti ad acta.njegovi su osporavatelji opisivali tek vanj tinu. Po to se 184Z. Nasmijali smo se istovre meno. U gradskim se spisima pod imenom Frankenberger nije moglo naæi nikoga. ni je znaèilo da im se novac vi e nije slao. Da je Hitler poslao nekog istra iti stvari u Grazu. Nije li on mogao biti s tvarni otac? To nije bilo nemoguæe. godine. G odine 1942. Taj je mlaði brat Johann Nepomuk pak. godinu. Izmislio je kompromitirajuæe pismo kako bi se pribli io vodi. Godina 1942. koji se takoðer zvao Johann (no. marljiv seljak koji je imao enu i tri kæeri. Hans Frank je bio samo jo jedan od odvje tnika koji su se u Munchenu motali oko na ih ljudi. A taj se Johann Georg Hiedler nimalo nije protivio kad je Maria Anna Johannovog mlaðeg brata. govorio i stinu ili. Radije æe o otkriæu izvijestiti Hansa Franka. (kad je Frank veæ postao poznat kao "Krvnik Poljske") Hitler je ponovn o postao ivèan zbog svog moguæeg idovskog djeda i naredio nam da u Graz po aljemo nekog sposobnog èovjeka. trebalo se iz 1938. Buduæi da je dokum ent bio u tuðim rukama. Himmler je to Hitleru i savjetovao. ipak je od 1837." Jo jedna Hitlerova briga. Fuhreru kazao kako je jednog agenta veæ slao te da nije naðen nikakav opipljiv dokaz. Kako su svi bili pre zauzeti ratom. iroke i ravne stra njice. U vrijeme kad je bila sti gla poslanica Williama Patricka Hitlera. Kolièina alkohola k oju je konzumirao uistinu se kosila s pretpostavkom kako su bili ba toliko siroma n i. pompoznog. Neko su vrijeme morali spavati u star om dotrajalom valo-vu iz kojeg je u susjedovoj staji jela stoka. to pismo sam posjedovao. gdje sam se pomuèio istra ujuæi u stotinu godina starom arhi vu. Kasniju sam godinu ponovno spomenuo zbog jednog sitnog dogaðaja ko ji se tijekom Anschlussa odigrao u Austriji. bio trezvenjak. KNJIGA DRUGA Adolfov otac I. no odvjetnik je sigu rno bio spreman okladiti se da ni Hitler ba nije elio saznati istinu. No. Èak tristo èetrdeset i jednu godinu poslije. Nitko. ni je bilo idova. mogao je to biti kraj Hansa Franka. Himmler je izjavio: "Frank je vrlo smion tip!" Kako mi je Heini objasnio. ali nije imao sina. kad se rodio Alois. razmjeri njegovog lokanja nisu ba govorili u prilog te oriji da je on Aloisov otac. u ovom s luèaju Johann Nepomuk Hiedler) zamolila da djeèaka uzme k sebi i dalje se za njega b rine. To. 1837. bijednog mediokriteta kakvim bi ispao svatko tko se uzdigao i znad svojih moguænosti . Zahvaljujuæi uzajamnom razumijevanju. No. godine udala za Johanna Georga Hiedlera. godine i Hitleru otkriti da u Grazu 1837. Himmler me poslao u Graz. a faksimil na drugom mjestu.nezgrapnog koraka. sad je postalo jasno to je uèinio. Hmmler je. njih su dvoje bili presi roma ni da bi si mogli priu titi vlastiti dom. za to bi se pijanac poput pedesetogodi njeg Johanna Georga o enio enom starom èet rdeset i sedam godina.bi. Johann Georg je svakako ta sredstva mogao i zapiti. pa . ako ona nema dovoljno novca da se o n mo e i dalje opijati? tovi e. jo uvijek smo morali naæi dovoljno dokaza kak o bismo odbacili Zidova. Buduæi da me Himmler pripremao za ulogu bliskog pomoænika. godine na a je istraga ponudila alternative. godine udaljena i vi e od stoljeæa. najgore od svega. Frank ga je dobro slu io. 1938. Je li bilo i jednog du nosnika na e vladajuæe skupine koj i nije poku avao pronaæi naèin da nekog meðu kolegama pouzdano dr i u aci? A Himmler je Fr nka sad imao u aci. naravno. Je li Hans Frank l agao? Prouèiv i te nalaze. jo uvijek im se nije dopu tao povratak. ionako. povjerio mi je kako se neæe poslu iti mojim istra ivanjem iz 1938. gdje je takav rezultat potvrðen. Istra io sam Israelitische KulturDvorac u umi 21 gemeinde idovskog arhiva u Grazu. jer sam odmah shvatio. idovi su iz te re gije protjerani 1496. vratiti u 1930. Hitler nije mogao znati je li ga Frank izmislio. Iako su ga iza leða i dalje ismijavali kao Heinija . nastojeæi za tititi Hansa Franka. U Stronesu mu je opijanje priskrbilo status legende. Vi e nije bilo sigurno da je Maria Anna u doba kad je Aloisu bilo pet godina i dalje primala redovite isplate . A nudi dobar uvid u Himmlera. god ine. vjerojatno bilo na jednom.

no gubitak nekoliko novèiæa. bude li moj konaèan p roizvod i ao u prilog njegovim teorijama. tovi e. Znatno. besmislen. jer bi pretpostavka onda bila kako je otac Alois. ba to svakog dana i radite.priveli su skupinu Zidova srednjih go dina i staraca. odluèio sluèaj temeljiti na njemu. istovremeno bila unuka Johanna . Svima n am je poznato kako takvi postupci srozavaju moral mnogih na ih najboljih ljudi.t ipovi iz pivnice. a ja bih rekao i skriven osjeæaj ma nje vrijednosti. Trudnoæa se kod neudane slu kinje mogla prihvatiti. ako je Maria Anna Aloisa zaèela s Johannom Ne-pomukom. postalo je jasno da Maria Anna od tih dama nikad nije primala doda tna novèana sredstva. trbuha nadutih od piva . to bi svejedno bio korak dalje od Himmlerovog pravog cilja. Toga sam se prisjetio prvog jutra po to su Smeðe ko ulje u le u Beè. U toj s u se prigodi sredstva koja stoje na raspolaganju Odjelu IV-2a pokazala nedostatn im. "To je bila vrlo skupa zabava i drag o mi je da nitko od na ih esesovaca nije bio upleten u ne to tako neotesano. S druge strane. Prouèavanjem njihovog starog ba nkovnog raèuna. uglednih zanimanja. Dr e kako su se Zidovi na neki zadatak u stanju bolje usredotoèiti od veæine nas . No. Ipak. predstavljao sluèaj rodoskv rnuæa prima facie.znao sam kako æe. kad bolje promislim"." Zastao je. predlo io sam da i stragu usmjerimo prema postupcima onog brata Marije Anne Schicklgruber koji je i pak bio dovoljno sposoban iskopati se iz blata Stronesa i kao trgovaèki putnik zar aditi ne to novca. Spreman sam otk riti njegovo ime i opisati sam dogaðaj. marljivog mlaðeg brata? Iako bi trgovaèki putnik. ali ipak instinktivno g razumijevanja kojim na njemaèki narod raspola e. Budimo stoga zasad zadovoljni zakljuècima istrage koji su Him-mleru predoèeni 1938. svi s naoèalama bez okvira na vrhu nosa i dali im da èetkicama za zube ribaju ploènik. Privukao nam je pozornost . zasad. otpustile su je kad su je uhvatile u nekoliko sitnih kr aða.èak ni Hitler.idovi sigurno znaju kako ne to treba prouèiti . taj proizvod potom i prihvatiti." Ta nam anegdota mo e biti korisna za razumijevanje Himmlera. "neæu brzati s osudom postupaka tih niskorangiranih nacista. Nakon to sam dobro promislio. nije dublje od njega vjerovao u filozofska naèela nacizma. mlada ena koja æe post ati Aloisova treæa supruga i majka Adolfa Hitlera. To æe u Beèu sigurno potaknuti neobuzdano pona anje.' Stoga. osmislio sam . Kod njega je bilo najbolje to je redovito obilazio Graz pa sam s e. zakljuèio je Himmler. brat Marije Anne. Ti ljudi èvrsto dr e 26 Norman Mailer kako æe naposljetku osvojiti sve. kako bi za titila brata. Zidovima su eljeli poruèiti kako je r ad. snage kakvog voda . ne bi bilo dobro da sasvim od bacimo primitivne nagone koje je taj èin razotkrio. to bi Himml erovoj tezi i lo znatno u prilog. Fo tografije dogaðaja pojavile su se na naslovnicama mnogih listova u Europi i Americ i. naèin na koji sam do nje do ao neæu otkriti. Ipak. a zanemariti obitelj u kojoj je Maria Anna stvarno bila zaposlena .udovicu s dvije kæeri. to n e! Potom sam zakljuèio i kako je Maria Anna ocu i majci mogla kazati da joj novac a lje idov. "Kod dobrog dijela na ih ljudi postoji neobièan. ako nema neku plemenitu svrhu. Time bi ih pouzdano navela na pogre an trag. I ja se s time sla em. prije nego to sam tu pekulaciju prenio Himmleru. bili toga svjesni ili ne.alternativu koja je vi e obeæavala. rekli bi neki. ili vodi samo u beskrajni niz proturjeènosti. Èinjenica to postaje. m ogu reæi da se radilo o uspje nom ismijavanju. bio rodoskvrnac. Kad sam se vratio s informacijom da idov iz Graza nije postojao. Jer je Klara Poelzl. Dvorac u umi 2-7 Za to za prijenosnika sjemena ne bismo uzeli Johanna Nepomuka Hied-lera. no svjestan sam da æe nekim èitateljima iæi na iv ce to æu otkriæa podastrijeti bez navoðenja izvora. isprva. Esesovci su se smijali nad tim prizorom. Sutradan se Himmler obratio nekolicini nas. vele na i ulièn i fakini. 'Ribajte tim èetkicama'. a ne sam Adolf. 'jer vi Zidovi. u svakoj zemlji u kojoj su se naselili.ili sam barem tako mislio . no prekinula mi je iz laganje o tome kako sam doznao tko je u stvari bio Aloisov otac.to je obja njenje za to s rojni idovi tako uspje ni." "Stoga bih rekao kako je taj èin posljedica neartikuliranog. no Heiniju sam uspio sastaviti odgovor . V a a virtuozna znanost ne vodi nikamo. budu li se zalagali vi e od rase koja ih je primil a. tek kad se otkrije sredstvo kojim se do nje do lo.

Zemljoradnièki geni na eg Fiihrera. onda mu je Klara morala biti neæakinja! Ujak i neæakinja. preuzima odgovornost za red ovne uplate za buduæe èedo. Kad se napokon udala. "no pojave bliskog rodoskvrnuæa istinski su pogibeljne. U takvim sluèajev ima je za uspjeh uistinu potrebno imati Fiihrerovu Volju. "krunski dokaz nevjerojatne hrabro sti i snage na eg Fiihrera. 1857. Himmleru je sinulo otkriæe. spusti o je glas. Genij i Volja. Pravi bjesomuènik ispunjen neuspjehom. Alois i Klara. ali ne previ e. uèv r æivani nara tajima. Georg se Marijom Annom o enio zbog njene hranarine. "O ovome neæu vi e nikad s tobom razgovarati". trijumfalno su se preobrazili u njegove trancendentalne vrline. Georga je moguænost da trudom mlaðeg brata financira svoju neumjerenost èinila iznimno zadovolj nim. Otkrio sam obiteljsku pro lost u kojoj u Fuhrerovom rodoslovu nije bilo Zidova. ima mnogo elemenata koje s pravom mo emo naz vati zlim. Ona je na licu mjesta ostala trudna. tovi e. Kao to èesto istièem. Johann Georg Hiedler. a saznanje da je isplaæuje Nepomuk ga je èinilo zadovoljnim. Nepomuk je ivio u Spitalu i sluèajno je ba boravio u Stronesu. znao sam kako ga Heiniju jo malo i uljep ati. Johann Nepomuk. kad se bolje p romotre. ali sasvim sigurno nije i rogonja. Maria Anna je pristala na takav polo aj.) "Vjerujem da u svijetu tajanstvenih duhova koji nas okru uju. jer je Nez8 Norman Mailer pomuk na svojoj njivi morao jo te e raditi kako bi zaradio dodatne krune. Ako je Alois bio Nepomukov sin. Nepomuk brata nije volio. no. za koje su svi znali da nije njegovo. pa nikad ne bi uni tavao vlastiti dom. Maria Anna je eljela mu a spremnog priznati da je Aloisov ota c. Posreæio nam se trijumfalan ishod. Nepomuk tu v ijest nije mogao dovesti u pitanje. blesane! . a on. to im je osiguralo uvjerljivost. no Fiihrer je jo jednom pokazao iz dr ljivost bez premca. èak i u'-p rvom koljenu. Mo e on biti p ijanac i propalica. Preuvelièao sam. no pijancu je novi izvor novca i la kucavica. "Ovo je". nagnuo su unatrag i polagano izdahnuo. no Himmleru su se rezultati svidjeli.Nepomuka. Neka kopile to i ostane! Tu sam legendu iznio Himmleru. jedinstvene crte njegovog karaktera. Veze su. a otac i majka bili su u jak i neæakinja. jer se nije radilo o uobièajenom dogaðaju. Opet. To mu je i rekla. ulogu supru nika odigra njegov stariji brat G eorg. Dodatno sam je uljep ao izmi ljenim razgovorima s mal obrojnim stanovnicima Stronesa u dubokoj starosti. dr eæi za ruku petogodi njaka svaki put kad prekoraèi svoj prag. bile suvi e zastarjele da bi mogle biti potvrda mog prikaza. Moj je zavr ni scenarij i mao i primjesu putenosti: ustvrdio sam kako su Maria Anna Schicklgruber i Johann Nepomuk Hiedler Aloisa zaèeli onog dana kad je ona iz Graza do la u posjet.tim mu je bilo va nije da od sebe ne pr avi budalu priznajuæi to deri te. Bio je èovjek na svom mjestu. iako nitko nije vidio nikakvih omotnica. kazao je. kao ni on njega. Mogu se zakleti. Takav bi prikaz bio dobro p rimljen. izgledni ishodi kod Rodoskvrnaca prvo g stupnja je rana smrt i ozbiljne deformacije. Kao da iz pl uæa mora izbaciti sav grje ni duh. godine umro. èim je do la do daha: "Napravio si mi dijete. no Georg ju je hitro izvijestio da se petlja u stvari koje se tièu njegove osob ne èasti. Èak je moguæe da se najgori Dvorac u umi 2-9 od tih duhova okupljaju oko prisutnosti koju smo u pro lim vremenima zvali Sotonom . zaèeli su na eg Fiihrera.zbog novca. Osjetila sam!" Kako je moj scenarij obja njavao. bio je spreman sluèaj razmotriti i s gledi ta Marije Anne." U tom je trenutku sklopio oèi. Pa je ona potom svojoj obitelji doista i rekla kako joj novac svakog mjeseca sti e iz Graza. Stoga ju je naveo da roditeljima ka e kako novac prima iz Graza. Ako je u brojnim pijankama uspio pokojeg od svojih drugova u piæu i izvije stiti za to se o enio . Na taj sam naèin uspio od Adolfa Hitlera napraviti Rodoskvrnca prvo g stupnja iz prvog koljena. Rekla mu je kako joj je poni avajuæe izlaziti pred ene u Stronesu. koji su se rodili prije nego t o je na pijanac. Zlim duhom nije bio siroma an. zar je mogla biti zadovoljna? Kad je pro lo pet godina. Nepomuku je kazala kako æe morati priznati to je posrijedi. Nepomuk je predlo io da umjesto njega. pa je svojih sat vremena s M arijom Annom proveo na sijenu. proistj eèu iz rijetkog J osna ivanja kakvo nastaje kod Rodoskvrnaca prvog stupnja." (Volju pi em velikim poèe tnim slovom jer je tu rijeè izgovarao s velikim po tovanjem. Johann Nepomuk je volio svoju enu i svoje tri kæeri .

suoèen sa samim Vragom. tad u dobi od dvanaest. njegovom enom i tri kæeri obitelji Hiedler u Spitalu. Kad je narastao. glasa èiju su ljepotu hvalili dok je bila solistica u upnom zboru u Dollersheimu. pak. da mu se onih najboljih dana èinilo kako èuje zemljin apat. radilo se o ironiènom obratu. Iako ga duga razdoblja ti ine potkraj popodneva nisu ispunja vala spokojem. deset i osam godina. D a. Bio je zgodan. Supruga Eva bila je dobra domaæica. Svojom je novom obitelji bio za dovoljan.barem u vlastitom naselju. ne samo to je Aloisu bila supruga. Walpurga i Josefa. Nazvali su to apopleksijom. u dobi od pedeset i dvije godine. Uistinu. koja od njega uvijek zna izvuæi jo . pohlepnoj. nikom nije nedostajao . Nakon to je ona usahnula. sipljivoj. Svima je vjerojatno vi e godilo u kuæi konaèno imati i mu ko. èak i Eva. koja bi mogla iskrsnuti u svakodnevnom poslu. S Marijom Annom Schicklgruber smo. Piæe mu nije bilo samo du manin. a pri je svih Johann Nepomuk. Ako je i sumnjala kako bi Nepomuk djeèaku mogao biti ne to vi e od strica. Dodatan ironijski obrat unutar obrata bila je èinjenica da je Adolf Hilter ne samo bio Ro doskvrnac prvog stupnja iz prvog koljena. bila je to praktièna ena. smrdljivoj. ispunjavala dodatna srd ba. deset godina nakon Aloisovog roðenja. a kao i majka. pa je Mariju Annu gotovo i zaboravio. pokazao je i volju za rad u polj u. Pred kraj ivota. koja je postala Aloisova treæa ena i majka Adolfa Hitlera . Usporedni uzrok bila je srd ba. veæ i omiljeni lijek. On je pak. Probud io bi se svjestan da Aloisu gospodarstvo neæe nikad ostaviti . ivio je s Jo-hannom Nepomuko m. bile odu evljene to su dobile petogodi njeg brata i ra do su ga primile u svoju sobu. nije m ogla zanemariti razoèaranje koje bi se u njegovom pogledu pojavilo svaki put kad b i mu rodila ensko dijete. Takvo utjelovljenje. kao i mnogi pijanci prije njeg a. po to je tri desetlj eæa propatila prokleta izgubljenim oèekivanjima. ovo æu sjeæanje sad morati pro iriti i zapoèeti s izno enjem obiteljske povijesti. galopirajuæo m su icom od koje je oboljela nakon to je svoje dvije zadnje zime spavala u valovu za stoku. Alois nije pretjerano patio ni kad je izgubio majku. veæ je bio i zaèet u samom sredi tu rodoskvr nuæa. Neæakinja Klara Poelzl. Uzrok smrti je dijagnosticiran kao "tuberkuloza izazvana vodom u grudima". ba kao kakav romanopisac stare kole. a tek na samom kraju i krvnik. Ta je nesretna majka preminula 1 847. do kojeg iz Stronesa ima d osta hoda. A Aloisa su tako voljeli! Volio ga je otac. Oti ao je za samo jedan dan.. nastavio je ivjeti jo deset godina. 2. uspio 3° Norman Mailer nad ivjeti opæe uvjerenje kako ga èeka rana smrt. U poèetku su Ne-pomukove kæeri. pa s u se siroma ni i imuæniji tu veæ pomalo dijelili. no dj eèaka mjesto nije dr alo. a Alois je dotad veæ napunio dvadeset godina i radio je u Beèu. potrebitoj. Nisam irio la nu legendu. Seljaka su èak mogli smatrati i dobros tojeæim . pa kako bi takav Zli mogao a da ne u di izopaèiti iznimne sposobnosti koje je stvorilo udvostruèavanje Bogom danih gena? Tim je veæa snaga herr Hitlera. U nju æu unije ti misli Johanna Nepomuka. Johann Nepomuk neko je vrijeme èak razmi ljao da gospodarstvo ostavi njemu. a ukljuèit æu i osjeæaje Aloisove tri supruge i njegove djece. kao i teorije njegovog izvanbraènog sina Aloisa Hitlera . U Spitalu ih je takvih bila nekolicina. Ustvrdio bih kako je on u stvari uspio èvrsto se dr at i svoje Vizije. èesto bi pomislila kako je s devetnaest godina bila zdrava. veæ i kæi. Bu duæi da se nikad nije zamarao posjetiti Nepomuka ili Aloisa. ispala je toènom. do veèeri bi mu u snove do la prikaza. svakako æe eljeti posvetiti veliku pozornos t jednom Rodoskvrncu visoke razine. gotovi. a Alois Schicklgruber bio mu je tajno dijete. Johann Nepomuk Hiedler uistinu je b io taj koji je slao novac. ukoliko postoji. stoka stopili u stvorenje koje je odgovaralo zahtjevnoj eni. staje . Spital nije bio tek zaselak nego pravo selo. koju je G eorg unosio u njihove povremene sno aje. Sva bi se njegova polja." Himmler nije ni znao da se ono to je kazao moglo mirne du e uveæati na kvadrat. Kako bih svoje obeæanje mogao i ispuniti. Mo da neæe uvijek biti na raspolaganju kako bi rije io svaku nep redvidljivu te koæu. gipkog tijela. lijepo je pjevao. uznemir ujuæoj. Johanna. Prièa koju sam slo io na temelju èinjen ca na granici uvjerljivosti. No sad ju je. Johann Nepomuk je pak svoj posao toliko volio. djevojèice. malu ili veliku. Bila je i vrlo praktièna ena.Alois je bio dijete . Uskoro æu vam moæi ponuditi mno tvo pojedi osti o toj vezi.

bole ljivoj djevojci za koju se èinilo kako je ne bi s metalo ostati usidjelicom. da je sama sveèanost prijenosa vlasni tva nad zemljom ispala podjednak o va an dogaðaj kao i netom zavr eno vjenèanje. usvojenog sina Aloisa sad nije bilo tu. naposljetku. naposljetku. susjednom selu. mislim da je vi e mjeseci pro lo. "poèinio si ozbiljan grijeh po ud e. jer ga je Johann Nepomuk tri godine prije otjerao. jednom malenom djeèaku. To je treæoj kæeri Josephi. No. Stoga je odustao od te zamisli. Kad je na sijenu zatekao . A njegovog voljenog." upnik je bio srednjih godina i malo toga od seljaka veæ nije bio èuo. Walpurgi je veæ bila dvadeset i jedna godina. Povrijedio si nevinu ivotinju. a pregovori o iznosu Wal purginog miraza bili su te ki. Dvorac u umi 3i Kako su godine prolazile. "Samo jednom.a upnik mu je uzvratio pitan jem koliko je puta tako zgrije io. ostavilo tek skroman komad." To je bila ista pokora koju je upnik istog jutra veæ bio dao kolarcu to se poèastio pot ajnom masturbacijom u razredu zasliniv i si dlan (èin izveden vrlo potajno!). Otkrio ih je u hambaru u staji. oko tih su se miraza pojavile nove pote koæe. Svojim je kæerima eljela lijepu buduænost. kuæica u voænjaku bila im je dostatna. Moguæi mlado enja. Kad je na red do ao miraz za drugu kæi. Tog se velièanstvenog ljubavnog èina s Marij om Annom Schicklgruber zauvijek sjeæao.ene koju je sanjao. Sebi i Evi ostavio je zgo dnu malu kolibu u voænjaku koji je granièio sa sad veæ Romederovim posjedom. Za pokoru ti odreðujem pet stotina Oèena a i pet stot ina Zdravomarija. Nije mu toliko bilo ao predati vlasni tvo nad gazdin stvom. Pregovori su bili tako dugi i uèljivi. U ivotu je bio samo s dvije ene. gruba i gologuza u sijenu. veæ poput suncem obasjane Madone. Najstarija s e kæi Johanna udala prva i dobila tek komadiæ zemlje. odluèio je praviti se kako je njegov iskaz isti nit. 32Norman Mailer Jednom je èak ispovjedio sno aj s kobilom na svom gazdinstvu. kazao je Nepomuku. Takav bi dar razbj esnio njegovu enu. a Maria je bila druga." Potom bi Josefa Romedera lupio po glavi. koliko mu je nedostajao Alois. makar i onaj koji je pao na zemlju. ali nesretnog seljaka prezimena Poelzl. od meðe do mede. ali da pozorno izbjegava provesti ih u d jelo. pa j e Nepomuk morao biti dare ljiviji. onog popodneva kad je zaèet Alois. Oèe!" "Kad je to bilo? Koliko je od toga pro lo vremena?" "Mjeseci su pro li. nije moglo bit i potomstva. Kod sva kog bi od osam meða a na meði to ponovio. "Ponizio si se kao Bo je dijete". jer se bestijalna sodomija.ne vodi se ljubav s velikim konjem tek tako! . no Johann je Nepomuk Hiedler zbog Aloiso ve stalne odsutnosti pro ivljavao pravu ljubavnu agoniju. da Bog da radio pod crnim nebom. Time je rije io problem ispovijedi. Johann Nepomuk bi se kasnije zadovoljio time to bi istom upniku povremeno priznao kako i dalje ima bludne misli o kobili. a Walpurgi osamnaest. a kad bi se i ispovjedio. Stoga je sa svojom slu bom nastavio bez daljnjih pitanja. Ta mu je slika nepogre ivo uveæavala osjeæaj dubine grijeha. ivio je kao bogohulnik. Stidim se. to mu je bilo jasno. odluèi la udati se za siromaha. nikad. Morao je. Nepomuk je svog novog zeta proveo imanjem. i njemu nije nimalo izgledala kao obièna seoska cura. sama je. marljivog. Od nje. Nepomuk je naposljetku darovao svoju najplodniju ze mlju. to inaèe nikad nije ni po ku ao . Bez obzira na to. iako je bila podjednako smrtni grijeh kao i pre ljub ili rodoskvrnuæe. pa je osjetio d a mu Nepomuk la e. za tu bi prigodu izmislio druge velike grijehe. bio je sna an moma k s bogatog gazdinstva u Ober-Windhagu. koju je prije vidio na vitraju u spit alskoj crkvi. zastav i pred svakom ozn akom koja je njegovo polje dijelilo od susjednog. No. Josef Rome-der. a poto m pljuvaèku i spermu utrljao u kosu djeèaku ispred sebe. a svejedno nije htio prestati u vitraju nazirat i lice Marije Anne. Johanna Nepomuka je morio jad kakav èovjeku ok o vrata visi poput te kog utega. kad mu je bilo trinaest godina. njemu èinila manjim zlom. Bio je spreman na mirovinu. Nepomuk je govorio: "Ako bilo kad iz voænjaka tog èovjeka uzme i jedan plod. to ga je navelo da se sjeti jedne druge staje u kojoj se sam na ao na sijenu s Marijom Annom. a gazdinstvo mo da neæe dos ajati za vi e od dva dobra miraza. To mu je bilo dovoljno da se ne ispovijeda preèesto." "I kako se sad osjeæa kad radi s tom ivotinjom? Osjeæa li slièan poriv?" "Ne.

obitelji se njegovo dr anje uèinilo autoritativnim. Zbog Josefine smrti na srcu mu je le ala rana kao da su g a udarili sjekirom. je naposljetku sti gao i odgovor. 34 Norman Mailer U dobi od osamnaest godina. svaki put kad bi udario novog mu a s voje kæeri. obuæa i du a potj od istog zadivljujuæeg izvora. s polusestrama. O svom je napredovanju vi e puta pisao Johannu Nepomuku i 1858.provesti ga u pristojnoj odori. Znao je da je djeèak a u tom trenutku izgubio. sedam godina starija od A loisa. morao se dogovoriti. na oèev zahtjev. Jo je u ranoj dobi shva tio to eli u ivotu . Stoga ga je udarao jaèe. Dvorac u umi 33 "Ne mo e". Nepomuk Evi ni ta nije rekao. "Njih æe dvije odlutati u umu. Alois je t e veèeri poslan u susjedovu kuæu. To bi bilo svetogrðe prema zemlji. nego o izboru mirisa koje bi èovjek trebao nanijeti na rupèiæ. Umrla je Nepomukova najmlaða kæi Josefa. odore. ako bi se upoznao s mladom kitnièarkom. nakon to je pet godina proveo kod postolara. Najsjajnije svjetlo gotovo svakog njegovog dana. A to je i mogao uèiniti? Njegova se najstarija kæi Johanna. toga je bio svjestan. I s pripadajuæom inteligencijom. Nedjeljom bi rijetko propustio pogledati nji hovu promenadu.sina i kæi. da bi ujutro veæ bio u koèiji za Beè. . pa bi mladi parovi iz najvi eg stale a u taj duæan dolazili ruku pod ruku. s ljedeæe tri godine ostala kod kuæe. Na zaprepa tenje preostalih ena u obitelji. no Nepomuk je sad veæ bio poguren kao povijeno drvo koje je predugo bilo izlo eno prejakom vjetru. pa su ga primili u radn ju u kojoj su izraðivali èizme za èasnike. udala u dobi od osamnaest godina i svom je mu u Johannu Poelzlu. posljednjih jedanaest godina bila vjerna. Bio je preumoran da bi pazio na Aloisa. no taj je san premetao po glavi jer su ga poticale prekrasne dame. pa je tu zamisao naslijedila druga. Ranije mu je veliko zadovoljstvo bila igra s posestrama. predao j e austrijskom Ministarstvu financija molbu za mjesto na Carini. nije ni morao. Glavom bi mu pro la misao kako b i.u Beèu si je mogao osigurati udoban ivot. Kako je samo Nepomuk oplakivao sinovljevu odsutnost! 3Alois se u Beèu dobro sna ao. jer bi se za takvo to morao roditi u odgova rajuæoj obitelji. bol ja. morat æe otiæi. U Spit alu od njega nije bilo boljeg kandidata za dru tveni uspon. Godinama je to bila jedina poslovna zamisao kojom se bavio. Kakvu je svom novom zetu samo èinio neprav du. to je bio velik udarac obitel ji. Sljedeæe se godine vratio u Spital. makar je na èednost svojih kæeri pazila poput narednika koji na smotri provjerava ispravnost odora svojeg voda. No. a Nepomuk je natuknuo kako bi mu bilo drago da Alois dode u posjet. Zbog toga se na susjedovu zemlju ne smije stupiti. Obo a vao je mlade ene. kojem nije prethod ilo udvaranje. nije upoznao nikakvu mladu kitnièarku. a on je potjecao iz sredine u kojoj se vi e znalo o navikama svinj a. Sljedeæih se pet godina uspeo do polo aja Finanztvache Oberaufsehera (vi eg nadg lednika u financijskoj policiji). Momci æe otiæi za njima. enski e iri bili su tako fine izrade. u potrazi za izvr snim èizmama i elegantnim e irima. no. jer je Walpurga. Nije mogao postati konjanièki èasnik. no donio mu je dojmljivu odoru. koji ju je obièno neprestano dr ao u drugom stanju. Sad je slu io mladiæe koji su se dr ali kao da im tijelo. mogli zajedno otvoriti trgovinu. koji nije bio vi i od èina kaplara." Tog bi dana kad je s Romederom obilazio mede. doimajuæi se nekako neobièno visok za èovjeka srednj eg rasta . A glup sigurno nije bio. Johannu Nepomuku nije trebalo dugo da shvati kako je pozvav i Aloisa u posjet te ko pogrije io. stasa koji izaziva divljenje. to je znao samo Nepomuk. u jedno je bio siguran . a za dostizanje tog polo aja obièno je trebalo deset godina. to dr a esno mlado lice. A Eva je ipak. Brak te mlade ene s Romederom. Alois nije te io nedos ti nom. Brak æe se zasnovati na la ima. osjetio kako ga ste e oko srca. gdje su ga i pri mili. odnosn o. Zamijetio je kako se ti mu karci opu teno ophode s pre krasno odjevenim damama koje prate. Alois je mnogo mogao nauèiti gledajuæi ih kako su samo pouzdani oko osobnog izgleda. odlièja. plakao je poput biblijskog oca. Èak se doimao kao èovjek dobrog roda. Imao je dobro i pristalo lice. kazao bi Nepomuk. razderav i si ko ulju. No. naroèit o ako ste u dr avnu slu bu u li bez ikakvih veza. N epomuka gnjavila da Walpurgi dopusti da se nedjeljom eæe s prijateljicom.

nisu poèeli zajedno valjati po s ijenu u taglju. bez obzira na to kamo ga rasporedili. K ad bi se izredale sve dostupne ene. to je najvi i polo aj do kojeg se mogao us peti kao ni i carinski slu benik. no. selio dvanaest puta.njegovo je zanimanje ipak podrazumijevalo stanovitu vje tinu u tome . Ubrzo bi. toga bi istog èas a postala svjesna. P rije nego to je oti ao. a do 1870. Zbog toga nije bio usredotoèen na dogaðaje u Spitalu. primjerice. na dr avnim dokum entima. Tih je godina. Tijelo nije tek reagiralo. U pismu su bile samo tri rijeèi (tri rijeèi za koje je Johanna bila sigurna kako æe ih ispravno napisati). pa se nije dogodilo ni ta. koja mu je.koliko se mu karaca mo e pohvaliti da je tako blisko upoznao tri sestre ? A svoja postignuæa u tim poslima ocjenjivao je prema postignuæima drugih ni ih slu benik a Financijskog nadzora. o enio se udovicom. No. napisala je Johanna. Johanna oko toga uopæe nije dvoji la. napredovao je zadivljuj uæim tempom. a crte lica ogrubjele od raðanja estero djece. da nije davne pro losti to naprav io s Walpurgom. Bila je iz dobre obite lji. obièno bi se preselio u veæe prenoæi te. a takvo je stanje. Ni najmanje! Elegantne su ene. suvi e naporne . ali je bila kæi du nosnika u Habsbur kom duhanskom monopolu . Johanna je svojedobno bila vedrog duha. mo da za vrije me tog posjeta ne bi ni vodio ljubav s Johannom. Ovaj put nije bilo nikakve dvojbe. a to je èovjek uèinkovitije izvr avao svoje zadaæe. pa mu se èinilo da sebi duguje i preost alu sestru . a imala je i prihvatljiv miraz. koji je bio zaslu an za dio prihoda krune. Svaki put kad bi joj suprug. A kad se Klara rodila. Do 1875. kad se u dobi od trideset i tri godine uspeo na polo aj carinskog referenta naplate. pretvarajuæi se da se hrvaju. za koju se is postavilo da je bila i posljednja. a on ga je mn ogo puta proèitao. A on se toga pridr avao u potpunosti.dok su mu sobarice i kuh arice bile zahvalne na pa nji i kad bi ih ostavio nisu radile scene." Tijekom cijelog razdoblja u kojem se uspinjao do najvi eg slu benog polo aja koji je d ostupan èovjeku njegovog podrijetla. postao je carinski inspektor pa se potpisivao. Uopæe ga nije smetalo to te ene nisu bile dovoljno 36 Norman Mailer elegantne da bi etale s konjanièkim èasnicima. u Linzergasse. kad je njemu bilo osam a njoj petnaest godina. napravio dijete. Kako je nauèio uoèiti va nost dru tvenog statusa koji se pridaje svakoj eni koja se izdaje za damu . No. Tijekom èetrd setogodi nje karijere prebivali te je èesto mijenjao. kazala mu je kad su bili gotovi.bez ikakve dvojbe . I lo im . Johann Poelzl. odavno naru eno. Kad mu se ukazala prva prilika. mogao ju je po tivati. kad bi ga stavila spavati u svoj krevet.svojim odabirom nije bio nezadovoljan. makar mu je na umu tad bila karijera. slijedilo osvajanje slabo branjenih tvrðava kuharica i sobarica u prenoæi tu. o ivjelo kad je ugledala Aloisa. Josefom. jo j edno. Za mladiæa tako oskudne naobrazbe. kad im je stigao u kuæu. dok se jedno m. Njemu je bilo tek trideset est godina. On joj je nekad bio ljubimac. bila i najdra a (a i prva). a godinu prije i s najmlaðom. Ka o petogodi njaka ga je uvijek milovala. odsjedao u gostionici. Alois je nastavio oèevu tradiciju apokaliptiènih odnosa na sijenu taglja. punom te inom i va no æu svoje titule: "Èinovnik prve klase Carske carine. A uspjelo mu je za èetiri godine dobiti i novo promaknuæe. Godine 1873. od kojih je tad ivo bilo jo samo dvoje. na stanu u Braunau. U stvari. d ok je udovica veæ navr ila pedesetu. sadr aj pisma mu je na pameti bio godinama. Mo da nije bila zgodna. U Braunauu se. kad mu je bilo dvanaest godina. "Nikad se prij e nisam tako osjeæala". Jo hanna mu je poslala pismo. Sad su joj i noge i ruke bile oguljene. koje mu je stiglo usred stroge pripreme za ispit nako n kojeg bi postao Finanzivache Respizient. "S/e ist hier". ponosna zbog znaèajnog dogaðaj a (iako se nije potpisala). godinama ga je èupala za kosu i ljubila u obraz. Najva nije je naèelo austrijske birokracije bilo obavljati svoj posa o. a reèenica "ona je tu" zauzela je svoje mjesto u stra ar nici njegovog srca. zahvaljujuæi samopouz danju. Dvorac u umi 35 No ovom se prigodom dogodilo i ne to vi e. pa je zaèeta Klara Poelzl. nikad se nije odricao svoje izrazite sklonost i drugom spolu. kako je naposljetku zakljuèio. njemu je tad bilo samo osam godin a.Nekoæ je bila ugodne vanj tine. isposta ve eljeznièki terminal Simbach u Bavarskoj. manje je morao strepiti zbog sitni h privatnih u itaka.

Johann Nepomuk je od stida ostao kao oparen. moglo zakonito iskoristiti za predlo eni èin. s preprekama od mnogobrojnih slomlj enih grana i pokojeg i èupanog stabla. Pomislio je da Alois ocem eli pr oglasiti njega. Kazali su kako su poznavali Georga Hiedlera te da je on "u njihovoj prisutnosti i vi ekratno" prizn ao da je otac tog djeteta. tako mu se poveæ vao broj zlatnih ukrasa i pozlaæene dugmadi na odori. jer se on o enio Marijom Annom. u meðuvremenu sasvim prestala sviðati. Za to to onda ne bi znaèilo da mu je Johann Georg Hied ler otac? Alois je znao kako to nije vjerojatno. usitn jenog stasa. u trenu mogu prijeæi iz jedne krajnje emocije u drugu . Starac je sad veæ bio navr io sedamdesetu i pogre no ga je razumio. iako je uspje na. Svi su se skupili radi stvari koju su sad morali obaviti. kakvo bi se oèekiv alo na listopadski dan. Kako se uspinjao na vi i polo aj. to se protegnulo na gotovo èetir i sata vo nje uskim. Ona je tad zapoèela kampanju. Alois mora postati zakonito dijete. ali jo bez pretjeranog blata. Na to su prisegnuli. Ka d mu je Alois kazao da prezime eli promijeniti kako bi se morao zvati . Zapre nim je kolima koja su vukla dva stara konja pre ao s Aloi-som. upniku je bilo jasno da je tu. dr ali su slu kinju. sna ne vilice. Kako je Alois jedini medu njima bio pismen. putovanje se moglo protegnuti na osam sati. Bio je to on.jer starci. Prisjeæanje je bilo zajednièko. nalik vratima kakvog dvor ca. Pa njegova je ma jka. s dvije udan e kæeri na koje mora misliti (a enu Evu da ni ne spominje!). (Da je bilo blata. naporan rad i carski lik.u Hiedler ! . Kak o ih je pomno ureðivao. Jo mu je malo trebalo da shvati kako se jedino Georga. a na dvorogom je e iru sad smio nositi elegantni slu beni ukrasni vez. Veæ se spremio prosvjedovati da nakon toliko vremena. zet Romeder. kad je otkrio da je i ona siroèe.je dobro. s pravnog gledi ta. njegovo mu se prezime nije nikad sviðalo. Naposljetku. usvojeno dijete. nije bio protiv. ali svejedno ba onaj upnik koji ga je prekorio zbog opæenja s kobilinom vulvom. A potom se . Zbog tako dvojbenog sluèa . Podreðenima na Carini nalo io je da m u se uvijek obraæaju njegovom punom titulom. veæ je mjesto upra njeno. Johanna Nepomuka. Jedan od njih.) Nakon to su stigli. naposljetku. U posljednji je tren shvatio da Alois moli da se njegovim ocem proglasi Johann Georg. Njegovih se brkova ne bi postidio ni maðarsk i plemiæ. izgovor nije uspio ni izustiti. sad veæ vrlo star sveæenik. No. lice mu je bilo prodorno. uskoro su poèeli dominirati licem. a Anna Glassl mo da i nije nu no bila u krivu kad je ocijenila kako se Dvorac u umi 37 njegova karijera. Do tog je preokreta do lo nakon kakve dvije godine braka. na enin je poticaj obrijao brkove i na oba obraza pustio zaliske. Ne samo da je sad izgledao kao carinski slu benik kod Habsburgovaca. no sad. krivudavim. svom oc u) da na oèevoj strani svog rodoslovlja takve osobe nema. Sad je veæ primao zavidnu plaæu . veæ je nali kovao samom Franji Josipu! Izgledao je kao vjerna kopija cara. N epomuk. ne mo e priznati da je A loisov otac. ostali su dokument potpisali s tri kri iæa. Njegov vlastiti sin nije elio da se njega. a potom i jo nekoliko kilometara do Dollersheima. Ruka se s vakog svjedoka tresla od priliène bogobojaznosti dok su 3« Norman Mailer se redom potpisivali kri iæima. kao i djevojèice. poèeo se i gojiti. iako ni jedan od njih dvojice to izrazom lica nije d ao naslutiti. Johann Georg je odavno preminuo. bila udana.ni ravnatelj najvi e dr a ne kole u Braunauu nije zaraðivao vi e. kad je to pitanje pokre nula Anna Glassl. Otputovao je iz Braunaua preko Weitre do Spitala. Johann Nepomuk se na ao licem u lice sa stanovitim upnik om kojeg se nimalo nije elio sjetiti. Anna Glassl-Hoerer. Ona je njega pak sasvim prestala po tovati kad je priznao (veæ umo ran od izmi ljanja prièa o izma tanom i pomalo bajkovitom herr Schicklgruberu. Ubrzo nak on vjenèanja. kolnim putem. malo toga bilo u redu. u javnos ti dr i ocem.na Aloisa razbjesnio. sve bi ona bila isprièala je dnom petogodi njaku! tovi e. a na licu su mu s e odra avali du nost. Romederom i dvo jicom susjeda koji su pristali biti svjedocima cijeli put od Spitala do Stronesa . Njegova mu se ena. kako bi izvidio eli li mu Johan n Nepomuk pomoæi. svaki dan morala nositi s prezimenom Schicklgr uber. u vrijeme Anna Marijine smrti nije mogao biti stariji od pet godina. Romeder i dva svjedoka koje su doveli iz Stronesa. Uz sve to. Alois. Naravno. Majka je govorila isto.

A Alois se nije zadr ao. a raspolo enje mu nimalo nije popravila ni Aloisov a primjedba kako njegovoj eni nije dobro. Noge su ga svejedno odnijele do vrata. "Bog nas ne prestaje ka njavati zbog grijeha. dokument je bio dvojben. Radije je mislio o tome kako bi uskoro svoju neæakinju mogao malo bol je pogledati. imao su icu. u mjesto da odmah u Nepomukovim kolima nastavi put do eljeznièkog kolodvora u Weitri. dokumenta se mo e odreæi. a koji . upnik je uèinio ono to je radio godinama . Ni ovaj ga put Lovaèki pas nije iznevjerio. pobo na i pouzdanog roda. vrlo ugodne i fine vanj t ine. Od svih je . To je. primjereniji bi bio oprezniji postupak. koji tu fleksibilnu proceduru nije odobravao.bile su plave poput svjetlosti to se odbijala s velikog dijamanta kakvog je jednom vidio iza stakla za za titu muze jskog izlo ka." kazala j e.odora je sad jo va nija. Ta se ena doim ala starijom od njegove supruge. Klara joj je bila sedmo dijete. u dotad praznu rubriku upisao je Johanna Georga i pon ovno se osmjehnuo. Koja bi crkvena vlast u Beèu takvu izmjenu dovela u pitanje? Naputak je nalagao d a se potvrðeno oèinstvo potièe. Je li se uzbudio zbog Johanne? Bila je oèeva prva susjeda. Znao je da la u. Bila je njegove visine. na to je Klara klimnula glavom. èetvero je veæ umrlo. kako je veæ na temelju dugog iskustva zna o. Bilo je oèito kako vi e ne gaji nekoæ upornu nadu da æe jednom sigurno postati imuæan.dokument je ovjerio.to je i r azlog za to je Hiedler naposljetku postao Hitler. No. do nje je bila djevojka od esnaest godina. "To je tvoj u jak Alois". Èim se oslobodio èvrstog zagrljaja i s usta obrisao po tenu slinu od ki e vla nih poljubac a kojima ga je Johanna obasula. Poelzlov je izraz lica odavao èovjeka kojeg jo èekaju brojne zadaæe. pa joj treba slu kinja. Bi li se èak i za polovicu tog udjela moglo kazati da tu nije bilo nekih obit eljskih dogaðaja kakve se ne smije spominjati? Stoga je upnik. "To je Klara. pa bi Lovaèki pas mogao stati zavija ti od srama. ne mo e to biti ona. a Alois je ba u tom tren utku zamijetio enu kako gleda s prozora. Na utoj stanici stare upne knjige na dan i. Tog su dana. raspr eni po redovima sasu enih stabljika." Johanna je zaplakala. Malo bo jeg dru tva. smije eæi se svojim star im. a njen je sin. Oti li su prema onom dijelu zemlje Johanna Ne pomuka koji je sad pripadao njenom suprugu. jer se naèin pisanja u nedosta tku standardizacije od austrijske provincije do provincije razlikovao . Zamjena Schicklgrubera Hiedle-rom dovoljno mu se svidjela da je osjetio bujanje u sretnom podruèju od pupka na ni e. Johannu Poelzlu.nimalo nije slièio toj Klari oèiju plavih kakve se rijetko vide." Okrenula se prema njemu i dodala: "Izgleda bolje nego ikad . odluèio vlastito ime izostav iti. devetnaesto-godi njak i najstariji m edu pre ivjelima. mutne oèi i lice prepuno bora koje su pratile putanju ovje enog nos a. Osjeæao je i nelagodu zbog boljitka o kakvom je pre utno govorila Aloisova odora. bezubim ustima. lipnja 1837. Bi li bilo moguæe . "On je krasan èovjek. skinuo je trorogi e ir i naklonio se.èemu se Aloi s nije zaèudio . smjerna. no to nije bilo va no. ali ju je morao prihvatiti. bila jedna od onih stvari kojima ga je priroda podarila. jer se po teno bavi poljoprivredom.no bez ikakve urbe! . Od preostale djece. kazala je Johanna kæeri. jedno bilo grbavo. nije upisao datum.da tu ulogu preuzme Klara? Te ko da je Poelzl mogao odbiti. nakon to je èuo koliko æe mu novca kæi slati. bez obzira na to u kojoj se dobi potomka do njega mogl o doæi. Aloisu se nije slu alo o Bogu. jo nedovoljno truli da ih se da svinjama. Odjednom mu se vi e nije tako urilo u posjet.ja. pr ecrtao je rijeè "izvanbraèni". Pro etao se s majkom i kæeri izvan sela. odluèio se na sat vremena zaustaviti u Spitalu. a Poelzl je cupkao s noge na nogu (kao da bi u nekoliko minuta vi e koje bi proveo razgovarajuæi moglo propasti jo li æa). ako je u dovratku stajala Johanna. Ali ne. dobro graðena. u preuranjenoj srednjoj dobi. Poel zl je imao sive. Jer. guste tamDvorac u umi 39 ne kose i najmodrijih oèiju koje je dotad vidio . Pravno gledano. zadaæa bili listovi kukuruza. zar ne?" Privukla je kæi k sebi. U nekim se austrijskim okruzima broj izvanbraène djece veæ popeo do èetrdeset po sto. Kad je Alois dobio novo prezime. Ako stvari jednom poðu krivo. Poput lovaèkog bi psa odmah nanju io blizinu enskog dru tva. Potom je ime svakog svjedoka napisao na svoju ruku.

bilo oèito da Klara svog iznimnog ujaka duboko po tuje. znaèi li to i da mora za to dvaput plaæati. kao i uvijek. Bilo je dana kad bi uspio voditi s ljub av sa svakom od tri djevojke koje je dr ao svojim stalnim ljubavnicama. noseæi kovèe iæ sa skromnom zalihom odjeæe i imovinom. novac koji neæe ovisiti o tome kako æe rod iti. nu no trebalo. Seljak mo e imati smisla za voðenje svog gazdinstva i biti rtvom lo e sreæe .posuditi novu sumu od urjaka Romedera ili tasta Nepomuka .Gasthausu Streif. Poelzl je veæ znao 40 Norman Mailer kakve ga tirade èekaju od enine obitelji. U ti m je svijetloplavim oèima bilo sjaja koji je upuæivao na anðele . bacala mokru krpu s jedne na drugu stranu . Alois je pretpostavljao kako bi se tu mogli otvoriti jo neki prolazi sumnjive vri jednosti . sad veæ nesretna poput vrane slomljenog krila. a njegovo se slobodno vrijeme poklopilo s onim u koje bi sobarica prala pod njihovog stana. jer ga je trenutno puteno i st . kad ne bi bilo tog drugog dojma koji nam kazuje kako se vrazi poput moljaca r oje oko ivotnih vrata to se spremaju zatvoriti.nije mu se èinila ugodnom. Neko se vrijeme Alois zanosio ugodnom pretpostavkom kako æe s Klarom uspjeti povre meno u njoj i boraviti. Ujutro bi se. 4Alois i Anna Glassl dr ali su tri sobe u drugoj po kvaliteti gostionici u Braunauu . Svima je. A nimalo mu nije bilo do savjeta koje æe mu zacijelo dati Nepomuk.nebeske i pale. Djevojka je bila pobo na do neshvatljivih razmjera.èinilo kako nema razloga za zabrinutost. Sad je za takvim p ostupcima morao i sam posegnuti kako bi Anni skrenuo pozornost s jo jedne djevojk e koju je poèeo posjeæivati na najvi em katu. Lice joj je bilo tako nevino da bi se èovjek upitao to bi ona mogla znati o palim anðelim a.za sad . no Ani Gl assl se . a popodne. obièno u ivao u zavodljivom migoljenju njenih bokova.bijesa u kojem vi e nije bil o estine. Johanna se u posljednje vrijeme dr ala tako kiselo da mu se èesto èinilo (makar to mi ljenje ni s kim nije podijelio) kako joj kr v sigurno ima okus po octu. Bila bi to uvreda vlastitim prosudbama.u stvari bi joj tad rijetko i vid io lice. ali je pazio da je ne dotièe. no neæakinja ga ba i nije smatrala dobrodo lim. Prema svojoj je neæakinji bio drag. makar je veæ i sam platio cijenu podbaèa a prihoda sa svojih polja? Zbog toga se slo io s Klarinim zaposlenjem kod ujaka Al oisa.no.iza vrata Klarine èednosti mogla bi se nalaziti ledara. ukl juèujuæi i njegovu enu. njena nepovjerljivost stala uzimat i maha. ako niste znali da joj je smrt bila najbli i rod. pristigla je i Klara. kl eèeæi. svaki put k ad Romeder izvadi ne to kruna. A kad bi uveèer Anna Glassl zaspala. Dvorac u umi 4i Njegova ena. Èak ni nevini ne vole ba stalno sanja ti o preminulima. na kojem su spavale druge slu kinje i soba rice. pobrinuo za svoju enu. Stari beèki vic veli kako je za napredak dru tva nu no da i policija i lopovi svoj pos ao rade sve bolje. da je sigurno mnogo nauèio o la nom predstavljanju i otvorenoj prijetvornosti. obilato nagraðen snom. Alois nikad u ivotu nije nai ao na takvu ljubomoru. tako strastvenu. tu je bila Fanni. Na najvi em je katu. Nije elio slu ati duboke uzdahe svog urjaka. otprilike u vrijeme kad je pokrenula kam panju za odbacivanje prezimena Schicklgruber. tolike je godine obavljao pograniènu du nost spreèavanja putnika i trgovaca u poku ajima da izbjegnu plaæanje carinskih pristojbi Habsbur koj kruni. dok bi. to ju je on znao bolje varati. A ona je imala razloga da mu ne vjeruje. bila jo i sobica za Klaru. Vrijedila je i za Annu Glas sl i njega.usjeva bilo najkorisnije zasijati takav. Cesto bi mu ta izreka pala na um. Tjedan dana nakon Aloisovog povratka na radno mjesto u Brau-nau. a novca mu je. No. kad bi Anna Glassl dri jemala. Sto je ona znala bolje nanju iti èime se on bavi. tako to mora slu ati to mu prigovaraju. Iako je svojom najveæom ljudskom vrlinom dr ao predanost poslu .to se odra avalo na ur edan osobni izgled i ceremonijalno pridr avanje pravila slu be u svakom trenutku rad nog dana. trpjela je njegovu udnju za sobaricama i kuharicama. no tad je. daleko se nu i smislenu. no u sebi je patio od najispraznije moguæe srd be . Zbog toga je bio spreman prièekati na Klaru Poelzl. bio je spreman nositi se s time. Alternativa .

no u ovom sluèaju ima krivo. velim si. Alois: Po glavi ti se motaju opake stvari. vi ste zloèest èovjek. "Kako ti je to palo na pamet?" "U obitelji imamo i Cigana. jer ti je draga. reæi æu ti istinu. bila je dj evica one najmuènije vrste. Nije. Evo uzorka dijaloga iz blagovaonice Gasthausa Streif: Dvorac u umi 43 Anna Glassl: Vidim da je opet gleda . Formalni je ulaz u svoju krepost dr ala netaknutim. Mu karac se mora zabavljati. no oboje su patili. za mene. Sebi je govorio da je ona tek zgodna kæi bogatog seljaka . spontano. Al i. Samo vje tice usta stavljaju tamo gdje se ne smije. Samo. Èuju se ru ne stvari. da sve prizna eni? A on u Fanni vi e nije imao povjerenja. ali davno je zakljuèio da je svaki seljak poput kamena. Pazio je da mu lice uvijek bude bezizra ajno dok bi ona prolazila prostorijom. tovi e. Lovaèki je pas bio prevelik da bi mu dopustio dobro tucanje u "smrdljivo i prokleto" (ili bi t o on takvim ocijenio).zamamna. Alois: U redu. Sviða mi se kad govori takve prostote. Mo da sam vje tica. Ti æe ti popiti krv. Sto je bolje od sapuna za pranje rublja. da. Zbog njih æe ostati slaba i beskorisna. za to me i dalje eli raditi budalom? Jasno je da je djevojka lijepa. a onda se zbog snage njegove udnje predala. Trpjela sam sobarice i kuharice. Da nema tako lijepe oèi. Osim toga. Anna Glassl: Za to joj se ne pridru i kad zavr imo s objedom? Dobro je opali. njegovo bi fin ancijsko stanje pretrpjelo osjetan gubitak. stiglo bi dijete. Anna Glassl: Gledaj.Fanni je dobra cura. koja se dr ala stare seljaèke tradicije. pouzdana poput istine. . Neæu ti reæi. Rekla mu je: "Zar dovoljno da ostavite enu i ivi te sa mnom?" "Ostavit æu je". I doista. kao i iskrenost. Sad me strah ispovjediti se. A onda mo e i umrijeti. iznimno si pametna. popustila je i mjesec dana poslije kazala mu da je trudna.no. Alois: Gledam. Je li stiglo vrijeme. uhvatila si me. no njeno mu je nezaustavljivo njihanje bokovima govorilo . Ali nije va no. a ja sam vje tica. Hajde bar jednom u ivotu spavaj s konobaricom koja ne izgl eda kao puding od juèer. njoj je rekao da je voli.varno zanimala konobarica u gostionici. A zagrljaji su im zbog toga postajali sve èvr æi. Aloisu se to nije osobito sviðalo. D ama te mo e oèarati svojom pameæu. T o je znala. to se 42norman mailer ne bi moglo reæi i za onaj susjedni. Onda jo jedno dijete. dragi. svojoj eni je tako vje to lagao da se sad vi e nije u suðivao to joj priznati. Dok je dama poput pera. Ako bi ostao bez nje. ne bi ostala trudna. Sviða mi se. to nije rijetka reakcija u sluèajevima kad se puteni u itak mo e dr ati krijumèarenom robom. kako bilo. Bilo bi mu mrsko prestati stalno usavr avati vje tine l aganja." "Ma to ka e !" "Ne. Puno si puta u krev et do ao miri uæi na luk. koja bi s e rado malo pokvarila. ne bih je ni pipnuo.imala je pristojan mira z . Alois: Anna. Fanni je stenjala jako prigu enim glasom (da je ne èuju u ost atku tavana). Baci li ga visoko u zrak . Bila je u i sku enju da mu popusti." "Èuvaj se sveæenika. U zanosu trenutka su se voljeli." Raspravljali su se do u nedogled treba li se ona ispovjediti ili ne. dodu e vrlo zgodne seljanke. Iako nije ba moj tip. pitala je. pa uskoro postane jaka navika. Mislio je kako.u svakom pogledu . Anna Glassl-Hoerer Hitler imala je pedeset i sedam godina i izgledala jo deset godina starijom (iako je na njegovo stalno izn enaðenje zorom znala biti prava goropadnica). Anna Glassl: Prostija sam nego ranije. Ako bi mu dopustila to je tra io. "kad mi da jo ne to!" Ne. da se uistinu boji smrti. devetnaesto-godi njakinja koja se zvala Fa nni Matzelberger. bujne ali gipke figure te . Laganje je. morao bih priznati da su to oèi sokolove.uvijek æe tresnuti na zemlju. malo. kako je uskoro otkrio posjeæujuæi je u njenoj tavanskoj sobici. morala je ostati djevica. kazao bi. ostavio bi damu zbog seljanke.

s Johan-nom . prema austrijskom zakonu m orala ne samo izjaviti da u braku nema sklada. Na sebe je gledao kao na èas nika u kakvom garnizonskom gradu. zloèesta. Dr ao je kako mu je te ko slagala. na temelju potvrdnog bubrenja njene maternice u najsretnijem trenu tku. koji bi nosio njegovo prezime. Plaæu mu je sl ala beèka Financijska policija. Sto se skandala tièe. Drolja koja se tome jo uèi. Za Annu je to znaèilo kraj braka. èak i za sudski razvod.tako davno . Anna Glassl: Zbog koga se onda moram brinuti? Klare? Alois: Ima sjajan smisao za humor. prema kojem nema nikakvih obveza. èesto bi razmi ljao o nadolazeæe m vremenu u kojem æe ona biti u sedmom ili osmom mjesecu trudnoæe. Alois je tu izjavu morao proèitati. Ili je rano pobacila? Odluèno je izbjegavala dati jasan odgovor. Fanni i on sad su ivjeli zajedno u istom apartmanu u Gasth ausu Streif. U prirodi je njegovog posl a bilo istovremeno rje avanje vi e problema. No.) Uz to je veæ bio spreman imati dijete. kad bi do ao red na Klaru. koja se nadimala èak i dok se punom brzinom u nju sjurivao . Fanni æe uskoro biti trudna zaozbiljno. Tako si privlaèna. po moguænosti sina. kad stvari s Fanni nisu bile na vrhuncu. Anna je. Anna Glassl: Ne vjerujem ti. Naposljetku. A istovremeno je znao da je trudna . Pa t o je upravo skandalozno. Nakon to se uzdigao do vrha srednjeg ranga. Ne pretjerano. A i Carina je bila potrebna nje . a i sama zna to bih potom. Prièa o osobnoj odbojnosti. Veæ joj je bilo stvar no zamorno truditi se iz petnih ila da se zorom prika e pohotnicom. Fanni je. Ne vjerujem u to. Toliko ga je uzrujala. Pa ti bi me poslala da po ljubim opaticu. Ne bih je ni p ipnuo. (Osim jednom . Radno mjesto mu je bilo sigurno. Tih je dana bio razdra ljiv i to ne samo zbo g odlaska Anne Glassl. Carini je bio potreban. trebalo je dosta godin a da bi slu benik dosegao njegovu razinu obuèenosti.Anna Glassl: Draga? Ona je drolja. barem je to oèekivao. Alois: Nije. Ili æe otiæi ona. Zbog toga se iselila. Ta bi se napræila èim bih rekao 'Spremi se. Ubrzo joj je uspjelo probu iti rupu u dobro èuvanoj posudi to j e sadr avala njegove buduæe planove.samo joj se bilo uèinilo. Sad je veæ udjela za mirom. A Alois joj je rekao da djevojk a ima spolnu bolest. Alois: Kako ti drago. Anni Glassl je 44 Norman Mailer zamor od ivljenja s Aloisom bio nadma io strah da æe ostati sama. Njemu to nije smetalo: spremno je isticao kako se od pro losti ne ivi. ubrzo i sama postala ljubomorna poput Anne Glassl i pokazal a savr en sluh za otkrivanje i najmanje primjese udnje u njegovom glasu.to nije bio svr eta k kakav je obièno do ivljavao s drugim enama. da je dokument pokazao pozna nicima s kojima je odlazio na piæe. no to sad mo e? Nikad ni s jednom enom nije tako u iva . no iz toga se nije moglo izroditi ni ta. Fraza je u pravnom dokument u str ala poput pri ta na bradi. 5Naposljetku je Fanni Anni Glassl kazala kako je u treæem mjesecu trudnoæe koja æe se u skoro i vidjeti.ledena odbojnost prema supru niku koja se lagano uvlaèi èak dok ljubomora polako kopni.to se oprostiti ne da! Osim toga. to ga nije zabrinjavalo. glasno bih se nasmi jao. Zakljuèila je èak i kako je njena ljubomora tek posljednje cjepivo kojim æe se sprijeèiti ne to jo gore . Sve dok besprijekorno radi svoj posao. te ko da æe se taj udaljeni odjel habsbur ke vlasti petljati u njegov privatni ivot. tu æe vjerojatno i ostati. Kako su bili katolici. naravno. razvod nije dolazio u obzir. potoni je otkrio da Fanni nije trudna . isprièao bih vam koliko je tu bi lo osobne odbojnosti. "Ma pogledajte. Navikao se u Braunau u biti glavnom temom glasina. kad bi spo menuo kakvu drugu enu. nema djevojke zbog koje bi se trebala manje brinuti. Da. Ali ja ti ka em. Tvoj istinski tip. Mje tani su se mogli nebesima po aliti kako ivi s nevje nèanom suprugom. Da nismo na javnom mjestu. Kad ne bi bilo neprilièno. Klara mora van. bolesna je. Aloisu je to previ e kvarilo planove.'" Nasmijali bi se i pre li ne druge teme. veæ i napismeno potvrditi da prema mu u osjeæa odbojnost. kazala mu je. Èuo sam da medu nogama ima zaraznu bolest. Ni Dvorac u umi 45 vjerojatne buduæe komplikacije nisu ga od toga odvraæale.

naposljetku.bile su jako bliske. mo da joj braæa i sestre nisu bili dragi. nikad neæu nap raviti." "A. a tako razlièite . Èekala ju je èista i plaæena slu ba u domu skromne starije gospode. Njegova s i ena ti. neka m je tane nosi vrag. da. jesam. bi joj se obraæao) postat æe mu ljubavnica. "I vjeruj mi. Nije si mogao priu titi gubitak onog to je sad nosila Fanni. 46 Norman Mailer 6. jesam. "na èemu se temelji to tako sveto obeæanje?" "Prise em na mir svoje mrtve braæe i sestara. nikad ne bih bila s ujakom Aloisom. Ono to prièaju mo e ga zapeæi. rekla bi Klara. odvratila bi Klara. Iako je Fanni sad postala spokojnija kad je Alois bio u pitanju. "i ti bi rado spavala sa svojim ujakom. ali sad razmi ljam drugaèije. veæ to bi ti. elim. Prije nego to je oti la." "Tebe mo da ne bi". Klarine su usne bile pune i na njima se osjeæa o èvrst karakter. èak i ono na to se ne usuðuje ni pomi ljati. "Kako me mo e tako izbaciti?" upita la je." "Da mi se nisi vi e tako obraæala. dok ga se Financijska policija nije mogla rije iti. Ne. rekla bi Fanni. Pa za to bi inaèe drhtala? Zato to je svjesna kako je on mo e nauèiti nogo toga to jo ne zna. u kojoj je spavala u najmanjoj od sobica za poslugu." "Hoæe "." "Mo da i nisi". nakon èetiri godine po tenog i dobrog rada u gosti onici. A èula sam i Poljake koji vele da se otac nikad ne treba udvarati kæeri." "Za to?" "Zato to je on s tobom. kojoj se èinilo da æe joj na licu izbiti akne ako ne k a e istinu.) I sad je." "Ne bih". ba rem ne svi. da. Naravno da æe. i najbolje bi j . no te se vje tine nisu mogle prenijeti na ne to drugo." "Ne zanima tebe to bi ona. Klara bi od srama pocrvenila poput cikle. "Ujaku sam rekla kako bih umrla ako bi mu dopusti la da mi napravi dijete. Kod njih vi e neæe raditi dj evojka koja se zove Klara. kad to. Klara je malko zaplakala. "Poludjela si"." To nije bio ba najsretniji odgovor. "Pa zar ti to nije jasno? Klara bi najra dije bila u samostanu. ali neæe previ e utjecati na njegove zan jivije pothvate. "Ponekad. "Dala sam ti rijeè. to". (Alois se itekako bio spreman potruditi oko za tite njene kreposti." Klara je morala van. Ona mora van. Sad se vi e nisu mogle meðusobno pov jeravati. Gdje bi na ao drugi posao s tako dobrom plaæom? Postao je savr en izvr itelj svog po sla. Ali mora znati da to nikad." "Da. kad dode vrijeme. jer ga ona vi e neæe po tovati." Potom su se poljubile. no u aromi je tog poljupca bilo n e to zbog èega mu Fanni nije vjerovala. ali ne u potpunosti." "Ka i mi". Kad bi Fanni natu knula o onom to se odvijalo izmeðu ujaka Aloisa i nje (buduæi da ga je tako zvala Kla ra. odgovorio joj je Alois. Te je naæi Fanni usnula kako Klara vodi ljuba v s Aloisom. n e radi nesigurnog (ruku na srce) obeæanja preobrazbe iz anðeoske opatice u potpuno p odatnu neæakinju to ludo vodi ljubav.mu. "to mene ne bi sputavalo ni sekunde. "ali mene bi stigla kazna. odgovarala je Klara. biti i vi e nego voljna. a neæakinja (koja je drhtala ka d . naziv je preuzela i Fanni). Obje su pri tom mogle to ta saznati . "Priznaj". I zato. Sad hoæu dijete i uskoro æu ga do biti. kazala bi Fanni. rekla je Fanni. Klara spakirala svoj e stvari u isti skromni kovèe iæ koji je sa sobom donijela i iz Gasthausa oti la na svoj novi posao u Beèu. A povjeravanje je moralo svr iti. Dovoljno si mlada da mi bude kæi. takvo to nipo to nije bilo zajamèeno. Na to prise em. Stoga se iz svog posla n ije mogao izvuæi. rekla bi Fanni. Dvorac u umi 47 Alois je kroz Financijsku stra u Klaru u Beèu dobro zbrinuo. To je bio njegov tajni projekt u koji se umije ala Fanni. Fanni je odjednom pomislila kako bi i Klara u sebi mogla kriti vje ticu . Jedna æe mu djevojka roditi dijete. jer Klara nije znala lagati. Zbog Klarinog je odlaska najvi e trpjela ba Fanni." ' "U to si ba posve sigurna?" " Molim.

Tra ila je da se drugi put porodi u Beèu. Kako bi to samo bilo nepravedno prema neroðenom d jetetu! Èetrnaest mjeseci po to je Anna Glassl dobila uredbu o razvodu. a vjenèali su se u drugom gradu. Mo rao se prisjetiti onog to se veæ potrudio zaboraviti . bez obzira na to kako je skonèala. Fanni je rodila djeèak a kojem je Alois bez oklijevanja dao ime Alois. kako je skonèala Maria Anna. to je i uèinio. Samoubojstvo mu je. a Fanni je imala trbuh velik poput prvonagradene dinje. nije uopæe èitao He gela. ali je bio nepotreban. A u Anninoj je smrtovnici uistinu bilo navedeno da je uzrok nepoznat.skupo plaæen. ako se mora slu iti tek majèinim prezimenom. s mr njom. U svakom sluèaju. Do nje bi moglo doæi zbog puknuæa crvuljka ili zbog su ice. A i Fanni ga je razoèarala. ali si noænu nelagodu nije elio podvrgnuti jo i njenom licu u lijesu. Ne samo zbog enskih pogleda. udal jenom est kilometara. Njegova se nova supruga nije bila spre mna suoèiti s drugima kako bi trebala. jer je dvojicu carinskih slu beni ka koje je pozvao morao prevesti unajmljenom koèijom. svojom novom gospoðom. To je dr ao ravnim bes potrebnom tro enju osobnog bogatstva. no Aloisu se svejedno èinilo kako anatema nije bila bez uèinka. sigurno na vlast gledao na isti naèin kao na ljudsko ispunjavanje Bo je volje. To je Aloi sa uvjerilo kako se radilo o samoubojstvu.ideja je bila tako moæna da su je svi mogli dosegnuti. Sto mu se nije svidjelo. Sukladno takvoj predod bi. No. ipak bila dama . nisu ga mogli zvati Alois ml adi . je li mu i bilo potrebno èitati ga? On i Hegel su se slagali . Oti ao bi on njoj na sprovod. Aloisu bi bilo dra e da u smrti ne bude nedoumice. Anne Glassl barem vi e nije bilo. upitala je Fanni. kako mu je kazala. Alois do te zamisli nije stigao uz Hegelovu pomoæ. "zahrkati uz dobar prdac. Imao je dodatnih tro kova. No. tad bi pomislila: a to ako se Aloisu Klara svidi vi e od nje? Djevojka bi potom mogla prekr iti prisegu. Franziskom Metze lberger. Tamo ba bice neæe biti tako prijekorne.ne jo . On je. no. Ranshofenu. Zbog toga Alois na sp rovod nije oti ao. okrutan poput boli pokvarenog zuba? Znala je da je hirovita. uistinu ostala trudna. Povrh toga je bila nervozna majka. Sad je.dijete se mo e osjeæati prazno.za Fanni . uz sve svoje nedostatke. To joj je donijela zadovoljstvo. Zato se i nazivala vje ticom. Bog bi. pa se njegova trudna nevjesta jo morala i vraæati est neudobnih kilometara. to je Aloisa Hitlera smetalo. Shvati o je to kao skupo plaæen nu ni svr etak . Tro ak nije bio velik. Sad je Alois starij i svake veèeri prije spavanja proklinjao Annu Glassl. Aloisu je to bilo samo po sebi razum ljivo. Alois nije bio èovjek koji bi se sav predao proklinjanju.e raspolo enje pro lo koliko je trebalo da za miri i opet otvori oèi. Mogao se o eniti svojom nevjenèanom suprugom. Drugo dijete je u maternici veæ bilo dobrih sedam mjeseci. Aloisu je to i lo na ivce. Zaklela se kako se neæe udavati u Braunauu. no. jer je uvijek moglo doæi do nepred vidljivih posljedica. njoj dvadeset i dvije. vjerovao u konkretne i smislene procese pouzdanog oblika vlasti. Njemu je bilo èetrdeset i es t godina. kako je obja njavao uz krigl u piva. bez obzira na to koliko udaljen i uzvi en. I mladiæi su je podrugljivo gledali u prolazu. nakon to je to ranije samo prorokovala.volio je brzo zaspati (kako je to opisao prijateljima na piæu). Zbog toga ga njena smrt nije jako iznenadila. meðutim. izazivalo nelagodu . Tko bi. Prognala je najmilij u djevojku koju je u ivotu upoznala i ponekad je bila na rubu da je pozove neka s e vrati. Jo jedna soèna tema gradskim govorkanjima. poput praznog eluca. Ipak bi je svake veèeri prokleo. barem ne razmjerno njegovom 48 Norman Mailer nevjerovanju u blisku prisutnost Boga i Vraga. Jo se morao zvati Alois Metzelberger. pod uvjetom da tu volju vr e obzirni slu beni ci poput njega. njego va majka. no i dalje je osjeæala gri nju savjesti. Nije bio pra znovjeran tip." Samoubojstvo Anne Glassl bilo je ne to to ga je dr alo budnim. Anna Glassl je. A umrla je ba iznenada! Taj se neobièni d ogaðaj desio tek èetrnaest mjeseci nakon to mu se rodio sin i Fanni je opet bila u du bokoj trudnoæi. u nje noj situaciji mogao imati povjerenja u neku enu iz Braunaua? Jo tro kova. Kako mo e biti sigur na da se njeno nepovjerenje prema Klari temeljilo na stvarnom strahu? Sto ako mu je izvor bio hir.

" U jednom joj se trenutku uèinilo kako æe konaèno shvatiti smisao rtvovanja.i lo bi joj na ivce kad bi srebrn ina bila na broju (kako bi se uvijek i ispostavilo).sav joj je ar zavr io u prijekoj naravi. Tako ju je uèio otac. a on je sve to vr ijeme morao plaæati dadilju koja se brinula za Aloisa Hitlera. Cesti su bili objedi kad bi. KNJIGA TREÆA Adolf ova majka KNJIGA TREÆA Adolf ova majka I. On je sirovi grubijan. a on nije imalo nimalo strpljenja da bolesni prizdrave. slu beni otac. Kad je predlo io da vrate Klaru. Angela. U toj je staroj gospoði stvarno buktio plam sumnje . od jedne seljaèke kæeri. Zbog toga se osjeæala uzvi eno. Klari objasnio (posebno nakon to je napunila dvanaest godina) kako je odreæi se onog za èim uistinu udi.to je ukazival . priznala je. Kad je do la prvi put. z a jednu konobaricu. Prije kraja p rvog tjedna. Nije joj d obro. On na mene vi e ne raèuna. no ni ime niti blagodati u mskog zraka nisu joj pomogli oporaviti se. Stara je gospoða potajno bi la ponosna na savr eno kuæanstvo kakvo je njena mlada slu kinja vodila . Klara je tih mjeseci obilazila Fanni èe æe nego Alois. To od nje nije ni mogao oèekivati.a stvarno je i bio pobo niji od svih ena u Spitalu. kazala je. Bila je petnaest god ina starija od Fanni. Jadna Anna Glassl. svakog dana". "Sume smijeha". Klara je pred krevetom na kojem s e Fanni odmarala pala na koljena i rekla: "Bila si u pravu.Dvorac u umi 49 to. Klara je stigla iz Beèa da bi se brinula za Aloisa mlaðeg i Angelu. Fanni se iz Beèa vratila slaba i umorna i nije pro lo mnogo a da je sve saznala. Njihove sob e u gostionici nisu se odr avale kako treba. Kad ju je upoznao." Jadna Anna Glassl! Shvatio je da Fanni Annu vjerojatno sanja. niti tijekom sljedeæe èetiri godine slu be ko d stare gospoðe u Beèu. "da mo e Klari napraviti to si radio meni. Posvuda je bilo znakova sve du bljeg poremeæaja. "Vjera u gospodina na eg Isusa Krista ispunjava cijeli moj ivo t. Johann Poelzl. ivjeli su zajedno gotovo tri godine prije nego to su se mogli vjenèati. "moje obeæanje mora ostati neprekr eno! Mora biti èvr æe nego ikad. rekla je Klara. najbli e to se èovje mo e primaknuti spoznavanju slave Kristove." "Ne". Uèili su je da traga upravo za takvim. Zar to ne mogu aps olvirati i dalje biti mu i ena? Zakljuèio je kako to nije ba sjajan brak. naposljetku. no barem je mo gao spavati. jer je usred noæi bez gunðanja ustajala kad bi djeèak zaplakao za majkom. usred ume Lachenvvalda. pa su rane koje su si meðusobno z adale gotovo zacijeljele. bila je hitra. èovje k mora biti spreman rtvovati snove. no svojedobno je ipak pokazivala odreðeni napredak. zakljuèio je nevoljko. Do tog je trenutka Fanni bio vjeran. Ispadi prijeke naravi prelazili bi u histeriju. Plakala je. odnosno. jer je paranoju koja se ne da potkrijepiti te e podnositi od gubitka nastalog kraðom. "Da". rekao bi joj . Fanni se nije zaustavljala cijele veèeri. Alois Hitler stariji uspio je dadilju zavesti. Nije li. kazala mu je. goste bi u gostio nici armirala dok ih je poslu ivala. Ako svake v eèeri mora prolaziti kroz istu svaðu. Lijeènik joj je kazao kako je do lo do zaèetka tuberkuloze. no do Angeli nog prvog roðendana Fanni se veæ ozbiljno razboljela. "Ostala bi ti vjerna". Nije se derala na njega." Fanni je na to zaplakala. mlaðeg. nakon molitve. Dr ao ju je nevjerojatno duhovitim stvorenjem. krupne grade. èistim stanjem du e. U Beèu je boravila dva tjedna prije nego im se rodila kæi. "A sad ti velim da od nje odustane . potom bi izgubil a zanimanje za supruga i k tome jo postala nesposobna brinuti se za njihovo dvoje djece. U Lachu je ivjela deset mjeseci prije nego to joj je stigao kraj. kazala mu je. Ta se vatra nije ugasila t ijekom èetiri godine rada kod Anne Glassl. Sad se izderavala na poslugu . A sad je dadilju mogao uèiniti po eljnijom samo ako ju je izmjenjivao s kuharicom. nikad neæe moæi kazati. Nisam sigurna da bih ostala vjerna prisezi. koji je imao nepovoljno mi ljenje o svemu osim vjere. fino se kretala. No. Bog rtvovao sina svoga? Uskoro se Klara poku avala odreæi udnje za ujakom Aloisom. koja je naizmjence obo avala Klaru i prebrojavala srebrninu. Sad je sve i lo na gore. u krevetu je bila trudbenica. da bi takve trenutke dosegao. jo dok se Fanni selila u gostionicu u gradiæu Lachu.

Tako dub oke. gostionici Pommer (u koju su se bili preselili) u nju zurio. Klara je svoj posao radila temeljito. tek klimajuæi glavom kako bi pokazao zadovoljstvo. pune oèajnièke udnje za njim. a da bi bio spreman za sebe ustvrditi da je neosjetljiv na religiozni strah? T u je nalazio vlastitu. A za to i ne bi bile? Alois je sebe i dalje dr ao iznimnim tipom. lonaca i jedaæeg pribo ra. skoèila bi. jer æe se vrlo brzo razuvjeriti. Oni k oji mnogo piju. poljubio u usta i odnio u svoju spavaæu sobu i krevet. Ka o da su i majka i kæi vjerovale da ono to je od njihove obitelji ostalo . kako bi se iskupila za svoj jedini bludni grijeh s Aloisom. Kakvog. bez obzira na vremenske uvjete. Bio je spreman krenuti istim zabranjenim putem na koji nabasaju pijani sel jaci i maloljetnici dok su zajedno u krevetu. r tvovanje je znaèilo bol koju je osjeæala tik do srca. rtvovanje se s tim nije moglo mjeriti. naposljetku. Usko ro je svojom ma tom doticao skrovita mjesta njenog tijela. Kako bi neki pr osjeèni upnik mogao biti na istoj ravni s njim? Na vjernost je prisegnuo Kruni i vi e od toga mu nije trebalo. bio zadovoljan poslom u Financijskoj policiji. èak i kad ste znali kako ga treba obaviti. znao je. Sto je konaèno i napravio potkraj jedne kratke veèeri. upadaju u dugove. pra ine. izlazi se danju i noæu. a Klara je prihvatila svoj dio du nosti. No. ili ne? A opet. Potom. koja se nije pretjerano razli kovala od drugih veèeri. Pri pit od tri krigle piva koje bi svake veèeri u sebe ulio u dru tvu nekog od carinskih slu benika.ovisi o neprekidnoj svakodnevnoj borbi protiv bl ata. ako ne nauèi vje to lagati? Si e ist hier! Je li to bila istina. alica. u ovom po slu treba mnogo uèiti. posebice ako nije stekao osobitu prethodnu naobrazbu.uzev i u ob zir duhove tolike umrle djece . za razliku od njih. iako ga je nesigurnim . morala je smisliti kako da ga (kad bi Fannino dvoje djece spre mila na spavanje) dr i podalje od sebe. Nemoral se odnosio na uzimanje mita od krijumèara. zarumenjeli obrazi. s hlaèama u punom profilu i izboèinom spremnom da pr ogovori u svoje ime. mrlja te svih zaprljanih tanjura. te veèeri. veæ je umjesto toga zakoraèio prema njoj. kad bi je gledao bez ikakvog pretvaranja i ne poduzimajuæi ni ta. Potom bi uvijek slijedio grè razoèaranja. No on se. dok o "nemoraln om ivljenju" nimalo nije premi ljao. dah joj je udio udahnuti njegov. bez rijeèi. jedinstvenu vrstu hrabrosti. Johanni Hiedler Poelzl nije morao vjerovati na rijeè. postala vrlo dobra domaæica. pepela. koji je postao punoljet an. I kon aèno. sjeo i opet je stao gledati. osim to bi povremeno ustao. niti ispovijedati se. roðak se kod njega zanimao bi li njegov sin.o na po tovanje prema gazdarici . za to je tako hr abar. Makar je za Aloisom udjela. ne smije brkati s pojedin ostima neèijeg privatnog ivota. bistre. Naravno. mak ar ga je sanjala. kao da joj prenosi to misli. Hoæe. Cesto nije propu tao istaknuti kako nikad ne ide u crkvu. za sebe je dr ao kako posjeduje osobine navedene u pismu. Ako bi neko od djece zapl akalo u snu. Koga je jo poznavao . mogla bi mu biti kæi.ali joj je njeno po tenje istovremeno i lo na ivce. prije nego bi se u gostionicu Pommer vratio na objed koji bi Klara sk uhala u hotelskoj kuhinji i donijela u njihove odaje. Alois je znao za to ne mora odlaziti u crkvu. Johanna je. 54 Norman Mailer Mnogo godina prije. Potom bi araèem pro arao po vatri. Zar bi Bog kaznio èovjeka koji tako dobro slu i dr avu? Tjedan prije. nije rekao laku noæ. nije namjeravao osvrtati sa strahom i kajanjem.naposljetku. Taj bi joj zvuk bio poput Fanninog zazivanja iz udaljenog Smijeha u Sumi. Alois mu je otpisao: Dvorac u umi 55 Pazi da deèko ne bi pomislio kako je to igra. A sveæeniku se nikad ne bi ispovjedio. ne opstanu dugo. Potom bi u njihov oj dnevnoj sobi zurio u nju. irom otvorenih oèiju. a privatni se ivot svojom slo eno æu takvom prosuðivanju izmicao. On æe to naprosto uèiniti. kad je ona rukom krenula prema vratima djeèje sobe u kojoj je i sama spavala. kockaju i nemoralno ive. Nemoral se. uhvatio je za ruku. Pretp ostavljenima na svim razinama mora pokazivati potpunu poslu nost. Nije mogao sa sigurno æu z i je li mu Klara kæi . Alois bi ba svake veèeri u gostionici. ima smisla biti enskog roda. Uspalila su joj se bedr a. da bi ga potom pojeo s tek om. No. Alois je svojim drugovima u piæu èesto opisivao koliko mu se njene oèi sviðaju. Svaki je kuæanski posao tra io puno truda. najbol joj u Braunauu.

srama zbog egzaltiranog drhtaja koji joj je u skoku pro ao tijelom i minuo. uskoro je osjetila srd bu to ju je Fanni spremna opet otjerati. Svojom je prljav tinom mogla zagaditi njihovu nevi nost. vrlo naporan dan. poèeo bi je zavoditi. u kojem su se vje nèali. No." "Jesi. donja polovica. Pola joj je tijela uspalila vatra. èistaèica i guvernanta Aloisu mlaðem i Angeli. veæ zbog uzrujanosti. I eto ga tu. prianjala bi ona za njega. Za mjesto je odabrao Ranshofen (Na-rubu-nade). dubljim. Klara joj jo nije isprièala. Ali ga nije mogla prestati ljubiti. da je eksplodirao jo dok je u nju prodirao. ako sad i ne zna. Osjeæala se tako krivom. a od toga bi joj grje no zadovoljstvo postalo dostupn ije. ?. "samo me vi e ne smije posjeæivati. Svaki put kad bi je odveo u blagovaonicu na veèeru. bio je dovol jan da promatraèima raspali indignaciju. Mje tani su i li tako daleko . èak i naèin na koji se s ljubavlju brinula za Aloisa mlaðeg i Angelu. ali je znala kako æe morati.ukoliko nisu (nakon to bi na jedan sat anga iral i neku od hotelskih sobarica da èuva djecu) si li u blagovaonicu gostionice Pommer. i bio je u njoj.. no usta su joj 56 Norman Mailer bila onaj vatreni dio." "Brinut æe se bolje nego to bih se ja brinula". Nije mogla prestati plakati. no pola je bi lo okovano ledom. Odluku nije donio zbog sentimentalnosti. od jada i straha i jo gore . A tu je bila i Fanni. "Kaznit æe nas. I Klara mu je sad postala ljubavnica. Fanni bi ostala nepodno ljiva pomisao kako Klari nije bilo st alo èak ni toliko da joj ka e. ma ko liko ga puta ona nazvala ujakom. sigurno æe saznati ubrzo nakon to joj doðe kraj. Pre la je na stranu Vraga Dvorac u umi 57 (to joj je bilo jasno!). Po Braunauu se prièalo kako je lijes kupio mjesecima prije njene smrti. "tvoj zloèesti. tako pun im. Sad je na Klaru do ao red izbjegavati mise. sredovjeèni carinski slu benik u svojoj odori i n jegova smjerna mlada ljubavnica. "Ja sam tvoj zloèesti ujak". kao da usnama izra ava i srce. odgovor je bio kratak: "To mi je kazna to sam te prije èetiri godine otjerala. spreman ustvrditi da "poput cara i ja imam mladu ljubavnicu". pa ga je poljubila." "Za deèka i djevojèicu æu se brinuti kao da su moji roðeni. poderav i joj dokraja himen. zloèesti ujak. da. nakon to joj je Klara sve priznala. uvijek bi se dogodilo isto . rekla je. veæ tako iskusan u prodiranju prstima kroz za titu rublja i korze ta. U njoj se stisnulo sve ono to nikako da je sasvim proðe." "A koga briga?" zare ao bi on. zaplakala bi bez iznimke. Ljubila ga je i ljubila. Jer.èim bi se vratili. moj zloèesti ujak". Nit i smije iti se.glasom preklinjala da prestane. jesi. "Sve je u redu". Znala je da se radilo o samoj suprotnosti rtvova nju. Nikoga u Braunauu nisu uspjeli prevariti. ba kao perj e . Pravedna. prestanite". Èinilo joj se kako je najtankoæutniji poticaji vode sve bli e Zlom. mo da bi ustuknuo pr istupajuæi tako smrznutom ulazu. On je bio prvi mu karac kojeg je poljubila. Svaki put kad bi bilo gotovo.kako je i oèekivao.paperje . mek im. a potom drugaèijim poljupcima. duboko u njoj i bilo je veæ gotovo kad je ona zajecala. tako putenim. M nogih mu je veèeri bila i kuharica . sve do dlakavog gnijezda koje je tako dugo skrivala. jer Alois je nije poko pao u Braunauu. Iako ju je to isprva povrijed ilo.i to sasvim grj e no zadovoljstvo. "O!" uzviknula bi. da. poput djeteta koje obasipa poljupcima lice voljene odrasle osobe. drugaèije nego kad ljubi roðaka. Jedino se tako mogla suz dr ati da ne urla na njega. na to je on rukom nasta vio raditi prolaz. jer æe ih tad moæi gle dati s onog svijeta. Naèin na koji je on sjedao kao da je sam Franjo J osip. Da mu nije bilo Lovaèkog psa. bila je to pogre na vrsta egzaltacije. a istu je srd bu osjeæala i na dan kad su Fanni pokopali. rekla je Fanni okreæuæi glavu. u zadnjem tjednu Fannine bolesti. "molim vas. to je bilo gore." Klara je tad ponovo osjetila da ivi u vlasti Zloga. svima na ogled kao ujak i neæakinja. rekao bi joj us red zagrljaja. tako svje im. a bol je jedva uspijev ala razlikovati od osjeæaja koji je poku avao postati zadovoljstvo . tako promuklim glasom da je jedva govorio. to ih je vi e obo avala.

Je li to srodstvo suvi e blisko? Ako bi sad ustvrdio kako mu Johann Georg uopæe nije otac. pa je ujutro nosila breme krivnje te ko poput stabla natopljeno g vodom. Tog je dana ba bio bacio oko na Klaru. Nije mogao a da ne cijeni kako mu se brinula za dj ecu. Kad se Alois prvi put u upi u Braun auu oko toga malo raspitao. saznao je da æe morati pisati molbu. u najmanju ru ku. Stigao joj je izravno u srce. Sva ona ljubav koju je osjeæala za te ko oboljelu pr ijateljicu istopila se u toj neèistoj. Ako i ostane bez kojeg djeteta.to nije bilo upi tno . Po prvi je put pomislio kako anonimna pisma k oja su o njemu slali Financijskoj policiji. dugo suspregnutoj i tako opakoj radosti koj u si je sad mogla dopustiti. Takve su se stvari odvijale spo ro. odluèili su zasnovati bra . Nij e prestala. Klara je. "no èak i budala mora znati uèiti iz iskustva. du nosnici koji ih otvore mo da i neæe odm ah baciti u ko . Èesto je to kao kad prijatelju koji je sasvim zlouporabio dobrodo licu ka e zbo gom. A Fanni bi. Uz to. "Èovjek mo e biti i b udala". Mje sec dana poslije. Jer joj je du a sad bila ba tu. uzev i u obzir da djeca èesto umru. Te plave oèi . nakon sahrane. U jednom je zastra ujuæem trenutku shvatila kako je dio ugode potjecao i od spoznaje da Fanni vi e nema. Nezadovoljstvo dobrih ljudi Braunaua uvuklo mu se pod ko u. U Braunauu je prouèavanje problema preuzeo sveæenik u upnoj crkvi. ako za èet iri ili pet mjeseci zbog trbuha ne bude smjela pomoliti nos na ulicu. koji bi ponekad potrajao cijeli sat. A fino æe zaèi niti i pisma koja æe stizati Financijskoj policiji. Klara i Alois morat æe se obratiti biskupu u Linzu. S Annom Glassl je zadovoljio elju za dru tvenim statusom . S druge strane. Sebi je mogao priznati i kako bi mu se po prvi put u ivotu ena s kojom se eni pone to i sviða. Mogao bi uslijediti i kakav upit. Prodro je u nju izazvav i joj najpokvarenij e zadovoljstvo kakvo 5» Norman Mailer je dotad spoznala. on i Klara su po zakonu roðaci. Zatrudnjela je. Kako bilo. Do veèeri. a ako mu podari veliku obitelj. jo ima ostale. stoga i Kla rin roðak. no kako je Klara sad bila trudna. no on je to znao. Nije ga mjesecima dr ao u pripravi. 3Va a biskupska ekscelencijo! Dvoje koje su u poniznoj pobo nosti prilo ili svoje potpise. nije mogao skinuti pogled s nje. pa. D oslovno. A i elio je uæi u brak. Nikakvo iznenaðenje. Sad ona mo e biti supruga. vi e nije bila iva. pak. To uopæe ne dolazi u obzir! Zbog toga æe se on i Klara morati odl uèiti na hrabar korak i zatra iti crkvenu odluku. morao bi opet postati Al ois Schicklgruber. sasvim podivljala sa svojim promjenama raspolo enja. upnik nema ovlasti odobriti izuzeæe. prizor bi mogao postati neugodan. Mo e li se to i sprijeèiti na putu brzog sklapanja Dvorac u umi 59 braka? Prema slu benom dokumentu. velika je obitelj dodatni oblik osigu ranja. To je Aloisu stvorilo novu brigu. stigao im je obeshrabrujuæi odgovor: u predmetima poput sluèaja he rr Hiedlera. Nikad mu nije dala do znanja da se eli udati. zbog la i koja se devet godina prije ovjerila. A otac Koestler æe mu pomoæi sastaviti pismo. ili se barem njoj tako èinilo. Da. sama se tragiènost smrti precj enjuje. jer ena koja ju je na èetiri godine bila prognala. bila smire na i svjesna svog podrijetla. bio je sin Johanna Georga Hied-lera.) U stvari je prokleti sanduk ku pio jedva desetak dana prije nego to je umrla.da su èak tvrdili kako je unaprijed dogovorio i dobru cijenu (izraðen od mahagonija i zaplijenjen od vercera na carinskom prijelazu. Nije joj namjeravao èesto iæi na grob. u drugom koljenu.no blijedi mu se miris njenog parfema nije sviðao. Vrag ju je uzeo pod svoje. to bi u tome bilo tako stra no? Zaèepilo bi usta mje tanima. Stoga preko tih govorkanja nije mogao prijeæi.no ugoda je trajala i dalje. Samo se po tome nekog smije suditi." Zato je Alois znao da mora ispuniti svoju novu du nost. odmah ispod srca i bila je na rubu da od ugode sklizne u tamu .ba kao dijama nti u muzeju! Te je kolovoske noæi u krevetu Klarin ivot primio jo jedan. otac Koestler. Patio je od nepodno ljivog svraba. k ad je s Johanom Nepomukom i jo trojicom svjedoka putovao u Strones. Alois je volio reæi. U zrok su sigurno bile misli mje tana.

kao slu benik Krune. O amarila ga je po licu. Dvorac u umi 61 "Njome æe se ukloniti obveza. ma znamo mi to"." Nasmijala se. Biskup je odbio dati izuzeæe." Nakon stanke za promi ljanje. zar vas ne amaraju èesto?" "Samaraju. Dobro je sjeo". Rim je udijelio izuzeæe. Obrazi su joj sigurno rumeni kao i mjesto na k ojem je ostavio kompliment. mlada 6o Norman Mailer Alois se sprijateljio s domaæicom oca Koestlera. mlohavom enom srednjih godina sa s jajem u oèima. "Crkvenjaci nose crne halje". smatra dobrostojeæim. Od va s uvijek mogu puno nauèiti. 27. Nije se ba toliko udaljio o d seljaèke lukavosti da bi plaæao desetinu koja se mo e izbjeæi. prema prilo enom rodoslovu. Alois i Klar . "Herr Hitler. ali bude tu i ugodnih iznenaðenja. "Sretno vam bilo s biskupom u Linzu". "ali ne bi bilo pametno poslanicu ote ati jo i t akvim kamenom. Obièno ima. Dr im kako æe papinski sud imati vi e razumijevan ja. Kako je takav sjaj imao i sam. godine." Herr Hitler se suzdr ao od primjedbe da se. na temelju s ljedeæeg: mlado enja je udovac od 10. "To bi bila 'izjava o siroma tvu'?" toliko si je latinskog Alois znao prevesti i s am. rekla je ona. to prije to im je otac carinski slu benik koji je cijeli dan. spreman vratiti se u krilo matere Crkve. kolovoza ove godine i otac dvoje maloljetne djece." A iz Linza se na odgovor èekalo punih mjesec dana.k. a brak bi ti sretan. Nije si mogla pomoæi. mlada je trudna. djeèa ka od dvije i pol godine (Aloisa) i djevojèice stare èetrnaest mjeseci (Angele). Zbog svega toga. jer je dovoljno daleko da si ne moraju razbijati glavu ok o jednog Austrijanca i Austrijanke. kazala je. ni epotpisani ponovno smjerno mole da im se velikodu no udijeli izu zeæe od prepreke afiniteta. a ona su je jako zavoljela. bilo bi pametno potpisati Testimonium Pauperatis. pa nije u stanju nadgledati obrazovanje i odgajanje svo je djece. kao da eli provjeriti sredi te njene mudrosti. da se prijevod plati. pred Bo iæ 1884. Vrlinom koju elim st eæi. da je odluèio dati ekonomièan savjet. tovi e. listopada 1884. upniku je kazao: "Hvala vam na savjetu. Stoga ponizno mole Va u biskupsku ekscelenciju da im da izuzeæe. Ocu Koestleru to se toliko svidjelo. No. "da prekriju svoje snje no bijele s tra njice. a ponekad i noæu odsutan. savjet je prihvatio. Alois je kazao: "To je dobar savjet. "To je pla ljiv tip. Tri tjedna poslije." Ono to je davao naslutiti nije bilo zanemarivo. pomislio je Alois. Aloisu Crkva dotad nije bila suvi e simpatièna. mlado enja Klara Poelzl. a o boje trebaju dadilju. rekao je u sebi. a sad ju je poèeo otvoreno prezirati. oèe?" "Pismo s va om zamolbom sad moramo prevesti na latinski kod uèenjaka u lin koj biskupi ji. Mislim kako æe u Rimu uvidjeti da se èin kojim æu svojoj djeci osigurati dobru majku mo e dr ati vrlinom dobrog katolika. Prirede ih dobre ene koje se ne dr e ta ko uzvi eno. Umjesto toga. pa je polo io ruku na njenu stra njicu. Alois joj je pokazao pismo i rekao: "Tu se ne spo minje jako va an razlog za na brak. to im prijeèi kanonska prepreka kolateralnog afin iteta." Oca Koestlera je s po tovanjem upitao: "Koji nam sad korak ostaje. u Braunau am Innu Alois Hitler. Stoga se s pravom mo e pretpostaviti kako æe ih dobro odgajati." "A. nevjesta nema svojih materijalnih sredstava. Kako su p rijevodi na latinski skupi. "Kako vi to tako?" upitao je. Tako æemo ga smjeti poslati u Rim. hvala na pitanju. Nevjesta se za djecu skrbi otkako im je umrla majka." Da. No. pa je te ko vjerovati kako æe imati jo koju priliku zasnovati uspje an brak. Bio je gre nik. oèe. herr Hitler..

Djeèak i djevojèica glasali su se hripanjem. kad ga je u dobi od osamdeset i jedne godine posjetila. rekao je Alois. koj je te veèeri nosila. gu æi i te i od stroneskog blata. uvijek bole ljivi Gustav. Alois ju j e stalno zadirkivao: "Pa ti se to uri popaliti èovjeku ono to ima. a sad su se nakon polke i nadimale. veæ dovoljno stasalog da se upusti u ivahnu polku sa slu kinjo m koju su mladenci nedavno zaposlili. svi pomrijeti unutar godinu dana. sad veæ udovac. kao da su zvuke s paæenièkim autoritetom ispu tali starac i starica dok poput galeota napre u pluæa ne bi li u njima oslobodili prolaz barem za slamku. I Johann Nepomuk je zamijetio da se prostorija zagrijala. Sluz se prelijevala iz grla dvogodi njaka i jednogodi njakinje. Nakon svadbe. no ona je tek slegnula ramenima. Johannina kæi. "Eto nam krupnog momka". Nema organa koji bi bio otpornij i na pucanje od srca starog. Nijedan se brak nije mogao slaviti u crkvi dok ne iste knu dva tjedna od Svetog roðenja. Svi oni sati koje je prostajao na du nosti nisu ba po mogli da se pretvori u umjetnika na plesnom podiju. Slje deæih æe se godina sjeæati te veèeri. jednogodi nja Ida te Otto. nikad vi e nije bio isti. Ostali su slijedili njihov primjer. Nepomuk je usnio stra nu moru. koja je ime dobila po majci. Na harmonici. to su ih smjestili u sredi te svadbenog pira. a ta je Rosalie ispekl a i teleæi but te odojka. "Nadam se da je tako". rekao je drugi. pomislio je Alois. Kad sam se vratila u na e odaje. no Alo is je imao dvije lijeve noge. Napola uzrujano. pre valio je cijeli put od Spitala do Braunaua. "Èuo sam da je ova grbavica grozne æudi. zar ne?" a Rosalie bi dlanovima prekrila obraze i hihotala se. koji je izgledao kao duh Klarine pomr le Dvorac u umi 63 . star dvije i pol godine. Johanni Poelzl. nadolazeæih tu nih godina u kojima æe sin Gustav. Gustav u dobi od dvije godine. To je dvojicu carinskih slu benika navelo na nekoliko prigu enih aljivih primjed bi. Jedan je od njih imao sina. Alois se spremio za svoje sljedeæe zastranjenje. Carinski slu benici sa svojim suprugama. A u kamin je bila ubacila previ e drva. u dru tvu Klarine sestre Johanne. Prostorija se pretjerano zagrijala. kao i na to je ukazivao Rosalienin pogled. Èinilo mu se da æe mu puæi srce." Te su veèeri u gostionici Pommer odr ali svadbu. koja se o nako va ne veèeri osjetila tako blizu Zlom? Èak i ako dijete pre ivi. a Johann Nepomuk. 4Difterija je u njihovu obitelj stigla poput Crne smrti. kazala je ona. stigla s istom epidemijom koja je odnijela i djecu. Prvi je umro Gustav. 62 Norman Mailer djevojku grimiznih obraza i veselih oèiju po imenu Rosalie. a majka se isprièala uz "najdublje aljenje ". Poput mnogih svadbi carinskih slu benika. to je bila okrutna kazna starom udovcu koji je nastojao dr ati se za ono to mu je u iv otu preostalo. curio je zeleni gnoj . a Alois i Klara dali su sve od sebe da zaple u. Ida i Otto. "Sljedeæa bi mogla biti i gora". Kad su je zadirkivali. "Da". Kak o je to poslije Klara prièala: "Pred oltar smo stali prije est sati ujutro. rekao je jedan. Sto bi moglo izaæi iz takve majke." Zasviralo se. Te je noæi z amalo umro u krevetu. kao i dvoje djece koje æe slijediti. a napola u veselom zanosu. star samo nekoliko tjedana. otvrdnulog seljaka. Klari ni toliko nije tr ebalo da bude posve sigurna.a su i dalje morali èekati. jo je bi o mrak. "Rije i se te slu kinje". koja je dobila zastupnièku ulogu (a nosila je i isto ime) bila je grb ava. a do se dam je ujak Alois veæ bio na radnom mjestu. Ostali su plesaèi ubrzo odustali. Smrt je. neæe li biti obilje e o? Ta æe je misao proganjati na svadbi. Dodatna je odgoda bila posebno nezgodna Klari: d otad æe joj trbuh narasti na vidljiva èetiri mjeseca trudnoæe. dan je bio podijeljen na dva dijela. Ipak. apnuo je Klari. "sad je pitanje hoæe li se Aloisu uèiniti da bi joj ba moga o protrljati grbu za sreæu. Nije bilo neva no da su joj grudi b ile nedvojbeno pune. no po ivio je jo tri godine. Rosalie bi razrogaèila oèi." "Prièaj ti e". Jo i bolje. odgovorila mu je aptom.

voljela usta stavljati na razna mjesta. Alois se nije dao impresionirati. Aloi s bi gunðao nakon to bi obavili èin. a opet je Bogu svemoguæem bila nevjerna one noæi kad je zaèet Gustav.to nije bilo èesto . Nimalo nije sumnjala tko je za sve kriv. pa pomajka. kojem s u bila tek tri tjedna! . u bordelu. èak i dok bi ga groznièavo ljubila kako bi popravila stvari. Prekorio bi Aloisa mlaðeg. A tu i tamo bi mu neka od sobarica ili kuharica priredila zgo dno vla no iznenaðenje. sad je bio s prepla enom ptièicom èiji bi ga torzo mogao opr iti èak i ako su joj bedra bila hladna poput snje nog zapuha. Jedan od carinskih slu benika hvalio se kako je kao mladiæ bio u Parizu. uvijek sama. ispravan ivot onamo dolje ostavljao led. a sad su i njena vlastita djeca pomrla.no minijaturni ljesovi njene vlastite djece bili su poput tri posjekotine na srcu koje su probudile ljubav kakvu se. Dok bi onih noæi kad bi na tre nutak prema Aloisu osjetila ljubav. recimo. Alois mlaði i Angela poslani su u Spital. takvo je to mogla razumjeti. Pokazao bi on njoj gdje se toèno nalazi Pobo nost. rekao mu je prijatelj. pa su izbjegli zarazu. mladim carinskim slu 64 Norman Mailer benicima. Poèela je kao slu kinja. Vodila je ona ljubav. veæ do ivjela zrelo doba. ali sv e su njihove tri sobe u gostionici Pommer i dalje bazdjele na rasku ivanje nakon s vake smrti. posebno novacima. "Car je on aj koji nas ima snagu voditi". Tek je nakon Gustavove smrti shvatila da ga je voljela. ali je o te tri rijeèi znao sve to treba. Svojim bi prijateljima iz taverne bli zu carinarnice. Djeèak sam samcat u Beèu.a odnijela ga je galopirajuæa kolika koja mu je razderala utrobu. pravi plavo-oki Klarin odraz. ako bi uopæe mog ao uæi dokraja u nju . sama. Suvi e se bojala zla koje bi donijela tim novo roðenim du ama. Smrad djeteta koje se rodilo da umre za nekoliko tjedana nastanio se u Klarinom nosu. S druge je pak strane uvidjela koliko je ta vrsta mr nje prijetvorna. Kroz obje je smrti majka morala opet p roæi. izgrdio Angelu. Tamo je. Alois je bio blizu Zlog. Specialites de la maison! . koji je oduvijek za toliko toga udio. a onda bi joj u usta mogao uvaliti Lovaèkog psa. Alois bi obièno veæ postao zlovoljan. Nije joj se èinilo da je udata. udjela je za obitelji u kojoj djeca ne bi umirala. Pivo ga je pu talo. "Tu le i prava moæ. kako je tvrdio. a Anna Glassl u tim stvarima nij e izigravala damu. Francuski nije znao. a Klari se ne bi niti obra tio.Ottov. "prièa kao da ne strepi od odlaska gore. "Usta ti daju obeæanja koja ti ne dr i ". Bog nam samo prekine ivot. Kao da joj je pojaèavala elju. kao malo raznolikosti na n jegovom tada njem jelovniku." "Pretjeruje ".bila je jaka kao i Lovaèki pas. Do dolaska kuæi. zbog udarca koji je ubrzo uslijedio. Alois je pak odluèio kako Bogu neæe oprostiti. kao da su nosnice jo jedan organ pamæenja. Anna Glassl i Fanni uvijek su joj bile na pameti. nije usuðivala osjeæati. potom je oti la Ida. Znala je koliko lijes mo e biti malen ." "Gore ili dolje. Nar avno! Ali to se tièe nje same. ba kao kuje koje je vidio da re e i kljocaju zubima prema genitalijama mu jaka. rekao mu je stariji prijatelj. vezi s novom kuharicom u gostionici Pommer. onih noæi kad bi se Alois odluèio na voðenje ljubavi. No. Rosalie. Sad bi najvi e jednom na tjedan (a bio je sav bijesan koliko su mu vitalnosti te tri smrti odnijele) pogledao Klaru kao njihove prve veèeri i poku ao smisliti ka ko da joj izlo i stanovite specialites de la maison. kad je di fterija napala mladu djecu. Naravno.braæe i sestara. Bio je to Ottov svr etak . Klara nije re ala niti kljocala zubima. potom Fanninoj djeci postala dadilja. Neke pojedinosti nisu mu bile nove." "Aloise". jest. Fanni je. Sad su joj se vratili. dok su djeca bila iva. bila j e tako povuèena da je htio usta staviti na njeno najpovuèenije mjesto. u dvije noæi nauèio vi e nego u cijelom ivotu.to je veæ nauèi la kod gubitaka u obitelji Poelzl . tu nije bilo nikakvog izgovora. Zbog takvih ga je postupaka mrzila. da. nestajuæi u kis elom oblaku. govorio s autoritetom tri desetljeæa u Financijskoj policiji. tijekom tri odvojena dana tri sprovoda na groblju. kazao bi joj. oti la je tri tjedna nakon Gustava. da. za mene je prava vlast Franjo Josip. primijetio je jedne vruæe ljetne veèeri. samo bi skoèila na svoj oltar. stara petnaest mjeseci. a za tim je tajnim zadovoljstvom jo i tra gala. a taj je vonj nastavljao ivjeti u Klarinoj odjeæi.

A to je sredstvo od povjerenja upravo poèinilo izdaju: neprihvatljivo je da otkrijemo tko smo. napokon spreman da joj ugura Lovaèkog psa. Iznenadan ubo d boli! Naèas mu se èinilo kao da ga je oborio grom. i pretvarao kako sam povjerljivi pomoænik Heinricha Himmlera (tako to sam.vr atio se iz mrtvih . gurajuæi jaèe nego ik ad. A sad je opet postao mu karac! Usta su mu se zapjenila od njenog soka.znala da se predaje Vragu. bio sam tamo. a to sam èinio zato to sam znao kako æu se prije ili kasnije morati otkri ti.a radi se. Jo su manje pripravni prihvatiti kozmièku dramu tekuæeg sukoba Sotone i Gospoda. nabije ga u njenu bogobojaznost. to sa sobom nosi i pomak. to ga neæe pretjerano za tititi. To ju je iznenadilo.No. Stoga i ne iznenaðuje da je razumijevanje liènosti Adolfa Hiltera u svijetu danas ta ko skromno. znala da je on tu. Je li to bilo srce? Je li on na redu za umiranje? "Jesi li dobro?" viknula je kad se svalio pored nje. poput zadnjih udisaja djece bez koje su ostali. Alois je bio tak o mlohav. o n ajzagonetnijem ljudskom biæu stoljeæa.toga je bila sasvim svjesna. U redu. Nije Dvorac u umi 65 znala hoæe li ga to povratiti u ivot ili ga dokrajèiti. dok je njegov stari ovan za razvaljivanje vrata uzela u usta. svom snagom svojih ruku. no shvatiti ga. i uistinu sam spoznao trenutak u kojem je do lo do stvaranja. no. naposljetku.od koje medu enama u Braunauu nije bilo veæeg anðela . A sad. Sad su oboje dr al i glavu na krivom kraju. uvijek smo spremni p reuzeti takve uloge. bilo je to tek privremeno. Ako sam se 1938. a tamo je bio Zli. bio sam treæa prisutnost i odnijelo me niz vodopad. rekao je. èasnik u najboljoj obavje tajnoj slu bi koju je svijet ikad vidio. Nikad nije bio tako blizu. Prezreti. a i ja sam bio tamo s njima. veæina æe obrazovanih ljudi diæi nos kad im spomenete postojanje Vr aga. o krenuo se i zagrlio joj lice svom stra æu vlastitih usana i lica. o tru poput igle. uistinu. Pratio sam njegov ivot od djetinjstva pa do uznapredovale faze razvoja u divlju zvijer svog stoljeæa. te vruæe ljetne noæi. a to ne! Time se opaju neznalice. s njom i Aloisom. pa iz oboje. Bio mi je klijent. Da. Da.bilo je to èudo. ali dva. Manjini intelektual aca je postojanje Boga jo uvijek prihvatljivo. KNJIGA ÈETVRTA Obavje tajac I. Od samog sam poèetka izra avao strah od pothvata u koji sam se upustio. ivio u tijelu pravog èasnika SS-a). Aloi s i ja punili smo maternicu Klare Poelzl Hitler. tako sam i ja bio tu sa Zlim. Ona mu je svejedno stala pu iti gorljivo æu koju joj je mogao podariti samo Zli . Na mene s e vi e ne mo e gledati kao na nacistièkog èasnika. Kad nam se naredi. a onda iz nje. travnja 1889. prokleta crkva! . Jedan se m isterij dopu ta. A ona se na la na njemu. u jednom ga je trenutku napustio dah. ravno-pravnog-ili gotovo na razini Boga. Poticaj je stigao iz tog izvora. "Jesam. pomislio je Alois . Bez obzira na to. Nisam". Shvaæam da æe veæina mojih èitatelja te ko prihvatiti ova obja njenja. Zbog sada nje prevla svijeta znanosti. Ujak je sad bio mlohav poput koluta iz meta. staviv i svoj najinti mniji organ na njegova usta i nos na koja je sad te ko disao. to da. dok joj se trudio ra iriti skupljene noge. a ponos mu je bio poput maèa. udi uæi i izdi uæi tako groznim hro pcem. ali ne vjeruju u moguænost postojanj a suprotstavljenog entiteta. Ovo je bilo bolje nego morska oluja! A tad se dogodilo ne to jo veæe jer je ona . sav se povratio. Ljudi su danas takve pekulacije skloni otpisati kao srednjovjekovne gluposti koj e je jo prije nekoliko stoljeæa iskorijenilo prosvjetiteljstvo. Autor neobjavljenog i nepotpisanog rukopisa mo e poku ati ostati anoniman. sa svojim oklja trenim brèiæem. Fanni j oj je svojedobno kazala to da uèini. U njenim ustima. u srpanjskom zaèeæu. sve troje se oslobodilo gejzirom koji je prokulja o iz njega. Kao to je anðeo Ga-brijel slu io Jahvi one preva ne veèeri Nazaretu. rekao bih kako ja njegovu p sihu mogu razumjeti. kad sam ponudio da se demaskiram. ja sam sredstvo. . to ne . da prokleta bila sva bog obojaznost. Lovaèki se pas stao buditi. Ja sam u slu bi Zloga. tog politièara koji se doimao tako skromnim. 20. naseliti se u ljudski lik. devet mjeseci i deset dana prije nego to æe se roditi Adolf Hitler. kakva ju je veæ bila obuzela nakon to je umrla Fanni. Stoga se Klara zaokrenula. niz koji smo vriskom pali sve troje. godine. no opet je osjetila onu istu srd bu.prokleta supruga crkveni mi .

mo da joj èak i oprostiti . sa zavojem na ruci. Tjedan je dana. ne pozivi li ni on. bila spremna umrijeti. Ida i Otto. vi e nije bilo potr ebe svako ih jutro dezinficirati. u dobru ili zlu.70 Norman Mailer 2. Klaru bi istinski prestravio svaki put kad bi mu se kapljica bale iscijedila iz nosa. nudi brojne moguænosti. Tako ga je sna no ujela za zglavak. mogla biti jednako jaka kao i suprugovi dobro razvijeni mi iæi. Gott im Himmel! Sljedeæeg ju je jutra morao prekli njati da ne izlazi iz kuæe dok joj se oku Dvorac u sumi 7i ne vrati boja. no. makar je smrt i dalje u Bo joj. Tako ih mnogo izgubimo. bio je sasvim uobièajen proizvod Klare Poelzl. nemilosrdno . Ba dareni smo da tragamo za bilo kakvim pretjerivanjem. Buduæi da je takvo stanje dulje potrajalo. tek neki nov naèin poticanja. kasnije preplavljena ma jèinskom ljubavi. (Alois je sad bio izrazito sklon . Adolfa je potom opet mogla ljubiti. kako je Alois protjeran na svoju stanu kreveta. Nakon to je Adolf zaèet. promat ramo. a drugom dojku. Na to ju je on odalamio. a ne u na oj domeni. iskovanog moli vom. Dr ala je kako je Bo ji prijekor samo potvrðivao nj eno grje no stanje. Pretjerana majèinska ljubav obeæava n am gotovo koliko i njen potpuni izostanak. No. èak i kad seljaci san jaju crnicu koju æe u buduænosti zasijati. Kako bilo. Mo da dijete neæe pre ivjeti. Alois se uskoro morao suoèiti s moguæno æu da bi volja èvrsta poput eljeza. shvatila je da to radi zbog mirisa lu ine s nj enih usta. da je potekla krv. Zbog tog je gubitka Klara Adolfa obo avala vi e nego to bi nalagala velika majèinska ljubav. Vjerojatno stoji kako je.razdragano bi se nasmije io kad bi mu se njeno lice pribli ilo . Bogu se predano molila da joj spasi svako od njene troje djece . ljubavi ili mr nji. Ide i Otta ispale vrlo kori sne.) Ne iznenaðuje potom to je svu ljubav podarila djetetu. no molitve joj nisu bile usli ane. A potom joj je. Kad za klijenta treba uzeti dijete. Pozornost s kojom ga je tijekom prvih dana pratila vjerojatno bi se kod neke druge ene s man je razloga za zabrinutost dr ala histerijom. To je u prirodi bogobojazne du no sti. Ne treba posebno isticati kako su nam smrti Gustava. Preèesto nam se dogaða da Bog zna za na odabir pa. Demonima i vragovima sna na su èuvstva uvijek privlaèna. dok je on gugutao od zadovoljstva. kaz ao joj je. odluèili smo prièekati.to bih za njega svakako mogao reæi . Idemo polako. Èim je Adolf poèeo pokazivati zn ake ivota . Bi li bio spreman ovo dijete po tedjeti? Je li se mogla ponadati kako mu je srd ba splasnula? Da joj je mo da podario anðela? To je u prirodi bogobojazne nade. Onda j e usnila san u kojem joj je reèeno da se okane mu a. Kad je poèeo vri tati s aki put kad bi ga poljubila u usta. je dnom rukom zgrabio stra njicu. posebno ukoliko je dogaðaj pri zaèeæu bio pojaèan na om prisutno æu pa je razumno oèekivati pojavu iznimnih prilika. svejedno èekamo. Svako pretjerivanje u iskrenim osjeæajima slu i na oj svrsi. "Vi ene idete naprijed-natag poput maèeta dok si lovi rep". pa je spavao sklupèan n a svojoj strani kreveta. Oèekivali smo kako æe nam se to pokazati korisnim.da.poèela je vjerovati kako bi Bog ovaj put mogao prema njoj biti blag. za svaèim èega ima premalo ili p revi e.posebno u njenoj visokoj trudnoæi . Iako nam posljedica incesta. odluèio sam do daljnjeg ostati u Klarinoj blizini. Kad se rodio.svojom velikom rukom na njenom vratu. Sj eæanja na njene noæi s Aloisom sad je pro imao prodoran i bolestan miris sobe u kojoj su bolovali Gustav. pa se jedno po jedno gasili tijekom nekoliko mje seci iste godine. Nije bio zdrav. Bog mo e .tih se dana nije odlazilo u gostionicu. Klara je ivjela na rubu ponora. nakon posla i ao u kupnju . dr imo se pouzd anog pravila. A kad je modrice napokon nestalo. Isprva nije mog ao vjerovati da bi njeno odbijanje svakog dodira moglo biti vi e od hira. stekla je naviku svakog jutra sapunom za rublje prati usta . zakljuèiv i da se takva pobuna mora nemilosrdno ugu iti. pa je Klari na oku ostala modrica.Klarina u sta silom navesti na Lovaèkog psa i tamo ih dr ati . morao je svejedno odustati od onog to je dr ao svojim neotuðivim pravom. ili mu se na djetinjim ustima naduo mjehur sluzi.

Milton stoga ima v isoko mjesto u na em arkanumu od nekolicine knji evnih umjetnika koje neæemo dr ati neop rostivo drugorazrednima (zbog njihove sentimentalne netoènosti). Gospod zbog toga tuje majèinsku ljubav. Prvi elem ent meðusobnog uva avanja u borbi izmeðu D." A mi vragovi za to vrijeme navodimo ljude koje smo priv ukli (i stvarno ih zovemo klijentima). Gospod nije neosjetljiv na nad e onih oko èeda. vidim da su nu na daljnja obja njenja uvjeta. konaèan ishod ni u jednoj igri nije za nas izvjestan. vrhunaca. Bog i njegove anðeoske kohorte djeluju na mu karce. zaèetnik je opisa moguæeg sukoba tih vojski na poèetku velikog raskola. meðutim. dakle. K. Osim toga.Bo anski. i za Maestra. elim ponuditi poèetna ob ja njenja meandriDvorac u umi 73 ranja. oklijeva . tek poèetni pristup perverzijama koje su sastavni dio postojan ja. Primjerice. Ako. Ne znam kako je s a nðelima. Sotonski i ljudski . Stoga se tom velikom slijepcu mo e odati priznanje. ljuds ka biæa u toj borbi nisu mogla igrati znaèajniju aktivnu ulogu. Stoga i ne iznenaðuje to m nogo umjetnika. Ponekad ne eli preuzeti uzgrednu tetu koju æe pretrpjeti obitelj. Sad smo. Milton je. bilo Maestru. Ljudi su postali tako ta ti (na raèun tehnologije) da ih podosta danas oèekuje kako æe postati n eovisni o Bogu / o Vragu. Vragovi koji slu e Maestra ne ratuju vi e protiv anðela u falangama. Ove zaraæene snage nikom tko je èitao Izgubljeni raj neæe biti ni ta novo. a primijetit æu i kako su mnogi meðu nama dobri poznavaoci klasiène literature. 3Poku at æu. prinuðeni raèunati s poje dinaènim mu karcima i enama. To je. naposl jetku. tro i Vrijeme. mogu izvuæi skrivena. tri kraljevstva. skica stvarne slo enosti dogaðanja. ele biti slobodni. (Vrijeme pi em velikim poèetnim slovom zato t . ali vragovi imaju obvezu biti upuæeni u dobru knji evnost. Èak æu reæi kako danas ljudi daju sve od sebe da bi izbjegli u nost bilo Bogu. do kojeg je do lo kad su se prvotni anðeoski odredi podijelili na suprotstavljene tabore od kojih je svaki bio uvjeren kako mu prip ada pravo usmjeravati buduænost ljudskog roda. i za Gospoda. dva podruèja. Istovremeno. jer ih se Bog nije odluèio rije iti. ubojica 72Norman Mailer i pokoji spasitelj dozive zrelo doba. èak i kad zna da smo odreðenog pojedinca veæ dobrim dijelom preuzeli.-a (kako æemo Boga èesto zvati) i na eg voðe aestra . Sad smo se veæ vj e to ugradili u svaki kutak ljudskog postojanja. Rana smrt jednog iznimnog djeteta obitelj mo e sasvim obeshrabriti. njego vi anðeli uvijek mogu poku ati opet vratiti dijete iz na ih ruku. Cesto su bili samo p ijuni. Ako smo p risutni mi. Zbo g toga je ulaganje u novoroðenèe neuravnote ena igra. objasniti kakva su to Dva kraljevstva. Takva moæ. Na Maestro i mi. èak davno potisnuta sjeæanja svojeg klijenta. no izraz Dva kraljevstva upotrebljava se veæ nebroj eni niz stoljeæa. slijepih ulica i primirja u na em ratu. A koja bi to cijena bila? Tu postoji neobièan izraèun. ako mi ustreba. najpo rtvovanija i najvelikodu nija majka mo e stvoriti èudovi te. gadova. Stoga.pa u stvari postoje tri zasebne vojske. èak i ako su mu opisi zastarjeli . moram najprije izlo iti kak ve to ovlasti nad ljudskim dru tvom elimo steæi. Èesto otkriju (i to jako pompozno) . bez obzira na to kakvu cijenu morao za to platiti. a mnogo je pojedinaca koji daju sve od sebe ne bi li se obranili od obiju strana. da ponovimo. dvije vizije postojanja ko je su meðusobno suprotstavljene. Odatle potjeèe pojam Dva kraljevstva. " elim otkriti tko sam. Bez obzira na to koliko bio netoèan u pojedinostima. genija. Èak i na jplemenitija. nastojimo zaposjesti du e mnogih meðu tim istim ljudima. pokazao svoje intuitivno razumijevanje suparni tva Dvaju kraljevstava. Bo ansko i Sotonske O njima bih mogao govoriti kao o dva antagonizma. ogranièenja i moæi svijeta koji nastan jujem. No. Poèet æu primjedbom kako zbilja postoje tri vida . èak i kad vodi k zlu. meðutim. a ne dva. ili æe se premalo toga shvatiti. njegovi zastupnici .nemilosrdno ukloniti djecu. Tome nije ni potrebno dodati da se mi vragovi svakog dana suoèavam o sa svakovrsnim anðelima (mi ih zovemo "kand elima") kojih ima u zavidnom rasponu. Do Srednjeg vijeka. dakle. kand eli nam se suprotstavljaju. ene i djecu. kako bi ih priveli pod njegov utjecaj.jest njihovo obostrano razumijevanje da nijedna zasebna sjajna osobina vjerojatno neæe sama od sebe postati ona glavna bez pomoæi njegove ili na e moæi.

(Maestro nas potièe da ga. Cesto nisam mogao razabrati èuva li Maestro moj dar z a neku buduæu svrhu. razvije li veæinu svog potencijala. trenutak zaèeæa ponovio mi je vrag koji mu je prisustvovao. oko kojeg se nate u anðeo èuvar i vrag ravnatelj poput mene. kad se stvarno i odluèi bit i dio spolnog èina. takvi su mi gubici naru ili ugled. na kraju odnio plijen. Trebam li tome to dodati?" Sve je to Maestro izgovorio sa svojom uobièajenom ironijom. mogao. no u tom se trenutku Maestro odluèio izravno mi zadovoljit i znati elju. krvnog skandala. radn ike i seljake koji su htjeli dizati revolucije da na kraju postanu pokvarenjaci. No. svejedno sam mogao upiti potpuni do ivljaj tako to sam se obratio vragu (ni eg polo aja). Pot icao sam. kad mi je spomenuo kako bih mogao dobiti i zadat ak koji se po zahtjevnosti mo e usporediti s epskim susretima na eg Kraljevstva u tr i prva stoljeæa Rimske crkve. ali samo ih je nekolicina mogla stimulirati moje napre dnije sposobnosti. Moram reæi kako nam ta moguænost uvijek stoji na raspolaganju . u kljuènim prigodama. U na em dru tvu ih. Zasad je to. No. a tom je prigodom to svakako bio. Nikad Dvorac u umi 75 4Duhovi kakav sam ja dogaðajima mogu prisustvovati i kad im nisu nazoèni. Da. Imao sam klijente koje sam uspijevao ta ko dobro razviti da su nam mogli poslu iti u nekom od veæih projekata. dakle. Stoga sam dobio zadatak ostati mu nakon roðenja u blizini. Zbog toga nam prosjeèan èovj ek obièno nije zanimljiv. To sam i èinio. Poznavao sam nekoliko sveæenika koji su upali u nevolje s djeèacima i podosta prepr odavaèa nekretnina koji su pronevjerili sredstva. Potreba da steknem bolji uvid u neku situaciju uvijek mora biti razmjerna ulag anju potrebnom da bi se na nekoj osobi izvr ila na a volja. pa sam naposljetku odabran da nadgledam rad skupine manjih de mona to su na oku dr ali austrijsku obitelj èiji bi se potencijal. ili me samo i dalje u raznim zabitima spu ta na sve ni u razinu. obiène vojnike da dezertiranjem ru e moral svoje satnije. Tijekom jednog nesretnog pro log razdoblja. tek projekt. vi e i nema mnogo. One noæi u ko joj je Adolf zaèet bio sam. Jednom sam se prigodom ponadao. na jednom drugom mjestu. kad se razvije. koji je tijekom prvotnog èina bio u Aloisovom krevetu. Moramo se svako malo zadovolji ti mediokritetima. mo da me to jo uvijek èeka. mo gao na kraju pokazati zapanjujuæim. Prema tom . Postoji velika moguænost da propadne. postati tvoj jedi ni klijent. Cesto sam morao biti nadglednik onima koji su roðenjem stekli m alo. manji vrag mo e. smjerno zamoliti Zloga da s njim podijel i prisutnost tijekom vrhunca. ipak. S vremenom b i. kao i anðelima.) Kasnije. Nisam se usuðivao pitati. pijane grubijane i nevjerne mu eve i ene najgore vrste. Ima ogranièenu sposobnost uvida. kao moj izravni sup arnik. kad sam poèeo obavljati svoj zadatak s mladim Adolfom Hitlerom. S druge str ane. sjeæanja i zlih namjera. A takvih mu karaca i ena. Povlaðivao sam sitnim barunima i v ojvodama dok su na kocki gubili posljednje ostatke svog starog imanja. a uskoro imali jo manje. Mojim je èulima predan takvom razin om potpunosti mirisa i tjelesnog dodira koja se mo e nazvati apsolutnom. Imao sam horde klijenata. mo emo znatno pobol j ati. Nije mi se te k o prisjetiti i pokoje nesretne situacije u kojoj je anðeo èuvar. Neko sam vrijeme dobivao samo klijente neuglednog podrijetla i skromnih dostignuæa.) Uvijek preraèunavamo koliko svakom pojedinom klijentu mo emo posvetiti Vremena . bojim se. takvi su mu b ili i roditelji. kao to sam veæ rekao. a na raèun toga mi se pobolj ala osobna situacija. ako smo dovoljno strpljivi. Taj je zametak sad bio beznaèajan. bilo bo anskih. prosjeèan klijent.nama. nasilnicima i pijanc ima. sredstvo koje se mo e usporediti s moæi koju novac ima nad ljud ima.u spolnom èinu mo emo sudjelovati i nakon to je poèinjen. zovemo Zlim. èesto 74 Norman Mailer naposljetku napravi malo toga korisnog bilo kojem od Kraljevstava. Vi e smo usmjereni na pronala enje ljudi spremnih prekr iti nekoliko krupnijih zakona bilo dru tvenih. ali je u rodoslovlju imao devijacija punih opojnog smrada na eg s tarog prijatelja. Rekao je: "Za to sam se toliko zanimao za to jo neroðeno stvorenje? Je li moguæe da æe jednom razviti veliku ambiciju? Mo da æu predlo iti da mu se sasvim posveti . Na taj naèin mo emo osigurati promaknuæe. na primjer. a mogao b ih navesti i sitne lopove. pod uvjetom da i dalje sv u svoju pozornost posveæujem prozaiènim du nostima s propalicama.

jo uvijek æe mi preost ati odabir da svoje djelo uni tim ili prijeðem na drugu stranu. (Glas mu je nepresu na k ornukopija prizvuka.) Kako bilo. mogu birati . Ovo djelo moram napisati. . objavim li ga. Otkrivajuæi postupke kojima se slu imo.izdaja ili nestanak. to ne smijem nièim pokazati. ubrzo sam saznao kako je zaèet. a danas mu je naporni je postojati nego ikad . S druge strane. Sad izjavljujem da nisam. jer ima i povlastice romana. moram reæi. jer mi glavna briga i nije knji evni oblik. Ima raznih moguænosti. Neki su èitatelji mo da zamijetili da sam isprva govorio o tom iznimnom dogaðaju kao d a sam i sam bio u braènoj postelji.e. morat æu se pred Maestrovom srd bom dati u bijeg. 76 Norman Mailer danima mogu pisati s punim samopouzdanjem kakvo niti jedan konvencionalni biogra f ne mo e ni pribli no osjeæati. Strah bi me sasvim sputao. Buduæi da je Maestro trenutaèno prilièno optereæen.vjerujem kako dr i da nikad nije bio bli e konaènoj pobjedi uzimam si slobodu da se upustim u svoj pothvat. Sad je veæ stvarno oèito kako ova knjiga ne pripada nekoj jasno odreðenoj vrsti. èak i dok nudim na uvid dodatne pojedinosti o posl u koji sam obavio u ranoj fazi odgoja svojeg najva nijeg klijenta. u posvema njoj preplavljenosti posvuda zastupljene tehnologije.demona i vragova ima previ e da bi to mogao . Pod pretpostavkom da mi svoj proizvod uspije prikr iti od Maestra. primjerice. nisam se usuðivao pitati. Moram priznati da mi se potonja moguænost poèinje sviðati. Kod nas je primitak toènog sjeæanja ravan prisustvovanju. a svakako je posve neobièna biografija. ne udaljavam se od istine. ako ba hoæete. Dvorac u umi 77 Dakle. Maestro je napredak ljudskog roda u kibernetske tehnologije mnogo pomnije pratio od Gospoda. Obraæenja su im ionako osnovna djelatnost. Ona je vi e od sjeæanja. Naravno. manje strepim. mo e se poku ati ukra sti malo tajnosti za sebe. U pro losti se ne bih usudio upustiti u stvaranje ovakvog zapisa.prilièno je jednostavni je od. bio mi je staln a tema Pregleda.nije ba ni skl on pu tati nam da se upu tamo u pothvate koje nije sam odabrao. No. Buduæi da nisam vjeran Maestru.) Iako Maestro ne udi utro iti dio sredstava koja su mu na raspolaganju kako bi prati o ba svaki na postupak . tad bih morao suraðivati s njima. Dakle. to se mo e izvesti samo zato to on odskora u Americi pomnije prati elektronièke nego tiskane medije. A uspije li mi stiæi do kraja. dogodila mi se. Kako fizièari trenutaèno smatraju da je svjetlo st istovremeno èestica i val. veæ i istra iti neuhvatljiv u prirodu vlastitog postojanja. Mogu se odluèiti uæi u na duhovni ekvivalent Programa za tite svjedoka savez nih organa. Mogao bih èak reæi da anrovsko odreðenje i nije osobito va no. Svoje skromne du nosti u Americi obavljam besprijekorno. Ova je druga moguænosti uvijek predstavljala najsigurnije rje en je (osim to bi mojoj ta tini zadala gotovo smrtonosan udarac). Stoga sam odluèio pisati po papiru .koji nudi kakvu-takvu za titu. to znaèi da æe me skriti kand eli. No. Iz neus poredive sam snage te prigode zakljuèio kako se Maestro u jednom trenutku stvarno pridru io nazoènom vragu (èak i dok je Jahve anðelu Gabrijelu ponudio Svoju imanentnost tijekom drugog iznimnog dogaðaja). kakvu privatnu zonu. Obavje tajni se rad mo e protumaèiti kao nadmetanje izmeðu ifre i njenog zamagljivanja. spreman sam nastaviti. Naravno. Mo da se moje rijeèi neæe tako brzo uoèiti. Sve vi e vjerujem kako æu uspje no pr ikriti postojanje ovog rukopisa. a da ne privuèem Maes trovu pozornost. tako vragovi ive i s istinom i s la i. Sto ako ne uspijem? Mnogi projekti propadnu. to se tièe mog sudj elovanja. Ja mogu slobodno uæi u glave mnogih. prikriti. a oboje mogu postojati jednakom snagom. No danas. Iako jo nekoliko godina neæu biti rasporeðen samo kod Adolfa Hitlera. jedno pored drug og.pod uvjetom da nas je èovjek spreman slijediti . (Papir èak i nakon prerade sadr i neizbje nu naznaku nje nosti koju je Bog podario svom drveæu. Zbog toga o njegovim ranim nismo sigurni koliko je ozbiljan kad nam se obraæa u glavi. mogu u ivati u sv e rjeðem (za jednog vraga) zadovoljstvu to neæu samo ocrtati. veæ strahujem od njenih posljedica. A tad æu ga morati ili obj aviti . barem dok ga ne dovr im.ili uni titi. Einsteinove posebne teorije relativnosti. Obja njenje .

"prepozna ih odostraga. Alois se odluèio iseliti iz gostionice Pommer. nije im bilo te ko povlaðivati joj klimanje m glavom. zar nije?" Kako je dijete imalo okruglo lice.KNJIGA PETA Obitelj I. a isto tako i Angela. Alois. preseli se. pa je po to me nalikovalo bilo kojem drugom djetetu." Imao je zalihu od desetak takvih primje dbi. a amateri se uvijek jako trude gledati te u oèi. Ili izg ledaju kao ni tarije kakve uistinu jesu. No.) Izmetne drame takoðer nude prednosti. Glupe su bile u potrazi za iznenaðujuæe dobrim ljubavnikom. poput kuæe o kojoj bi se brinulo vi e dobrih slu kinja. no pokojem je to zasmetalo. Vr agovi se. do la mu je krajnje neu obièajena misao. 82. "a ko ti to. da bi time oèaralo nove poznanike." No. da iskreno niti ne spominjem. Ili. "Gle". dopu ta . jako malo ve u uz sentimentalno. Klarina je molitva bila tako neokaljana: "O. Klara je za to dobar pri mjer. velike okrugle oèi plave poput njenih i mala usta. kad bi razgovarao s kolegama s posla: "Krijumèara je lako zamijetiti. Ne ki od na ih manjih vragova. Ubrzo po Adolfovom roðenju. Klara nije djeci kojoj je bila pomajka namjeravala s takvim neprikrivenim odu evlj enjem govoriti o novoroðenèetu. sobarica i kuharica koje nisu bile prestare il i suvi e ru ne. U stvari je potro io cjel okupnu zalihu tamo njih konobarica. spremno b i kazao. govorila bi svojem posinku i pokæerki. ali nije si mogla pomoæi. ako æe to pomoæi spasiti njegov. slegnuo je ramenima. Gospode . pravi anðelak. " gle. suvi e dobro govore. Klara je svog sina zvala Adi. a uvijek joj pripravna bradavica nikad nije bila daleko od sinovljevih usta. Kuæa joj je uvijek uredna. Nisam siguran da bih taj termin upor abio za mnogo toga drugog u ovom gradiæu. A mogao je dodati ( to bi ponekom prijatelju i rekao): "Kad ti se ena s asu i. " ene su poput guski". Iako Maestro uglavnom na dojenje nije gledao s odobravanjem. jer njegov izostana k mo e potaknuti neugodnu energiju koju bismo poslije mogli iskoristiti. po njenoj udnji da dijete pozivi dugo. To je mo e malo nauljiti. U njega je ulijevala vlastitu snagu. kod rodos kvrnuæa prvog stupnja bio je popustljiviji.rodoskvrnac mora uvijek biti svjestan va nosti svog izmeta. Alois se o Pommeru izra avao pozitivno: "Elegantan je. Njene su sobe u gostionici Pommer sad bile bespri jekorno èiste. Korisno nam je i suprotno. Namje taj je blista o. èa k i kad se radi o malenom upku koji se beskonaèno glanca." Rijetko je bilo slatki a za kojim one ne bi venule. To bolje po nas! (Èudovi te je uèinko vitije ako se mo e pozvati na majèinsku ljubav." Na dan kad se obitelj Hitler iselila iz gostionice Pommer. Tu je pretpostavku pothranjivalo i dojenje. Gospode. Uèinilo mu se kako bi mu sudbina jo uvijek mogla namijeniti kakav vi sok polo aj. S uvi e su dobro odjeveni. Bila im je dobra pomajka i Alois mlaði bio je zadovoljan. izvijestili bi kako su njene molitve bile mnogo iskrenije nego kod bilo koje mlade majke u okolici. ili pak predobro da bi bili uvjerljivi. a ja sam i to odobravao . "Volim promjene". iako nitko od gostiju ne bi znao objasniti po èemu je to stra nji kraj guske tako prepoznatljiv. A di je bio pun nagovje taja da æe i sutra biti meðu njima. Kad je navr io godinu dana. Klar ine su molitve bile suprotnost. kojima bi o ivio stotinu trenutaka pri æaskanju.ma jka je potencijalni klijent. a ne Adolf ili Dolfi (Do lfi je suvi e nalikovalo na Teufel). 2." Druge su se ene. Ta je sel idba bila veæ dvanaesta promjena adrese u Braunauu u èetrnaest godina. gle Angela. Napomenut æu kako je njegova predod ba visokog polo aja bila postati ef Cari nske uprave Dvorac u umi . koji bi noæu pre li preko Braunaua. nije li Adi anðeo. kad su ga upitali za to se nakon èetverogodi njeg boravka u gostionici Pommer pres elio. govorio bi. praktiènije naravi. malen i sjajan. uzmi ivot moj. Norman Mailer Tad je elio da majka bude uistinu bliska djetetu. U oèima joj je bila ljepota. naroèito otkako im je Alois kazao kako je Fanni bila luda. naravno. A i Adijev je siæu ni anus bio besprijekorno èist poput opala. u molitvama alile Bogu na ono to im u ivotu nedostaje. Prljava bebina guzica mo e poslati signal . Najpohlepnije su uvijek nast ojale doæi do bolje kuæe." Slijedio bi jak gostionièki smijeh.

Da mravi. Naravno. Razbje nji-vala ga je. "da li znate? Kurve su po tovali vi e od opatica. niti mu je zanovijetala zbog novèanih pitanja . Samljet æe on taj kamen u prah. to je herr Koerneru omoguæilo jedva primjetan u spon. Alois je zakljuèio d a æe prelazak iz gostionice Pommer u unajmljenu kuæu na Linzerstrasse biti dobar pot ez.no. Za to? Jer se Ceh frankonijskih kurvi alio na nedo pu tenu konkurenciju koju su im radile frankonijske opatice. imaju maticu za koju rade poput kraljice. " Ako postoji Providnost veæa od vlasti Franje Josipa. naoèalama s tel eskopskim leæama. èesto bi se s njim sastajao na pivu. Svetu rimsku crkvu da ne spominjemo. Tajna. Èak su imale i ceh. Istina. Vlastiti! Èitao sam kako je jedan samostan u Frankoniji dospio na tako zao glas da je papa morao provesti istragu. rekao je slu benik. ru ièastu i s bi jelim ovratnikom . Iako ih se te ko moglo smatrati aktivnim vjernicima . svrbjele ga prepone. rekla su dva pilca uglas. no to se dalo srediti. "Istina je to." "Alois. A i sam vlasnik antikvarijata.' Pitam vas. "Sve je to tajna. Nanju io je enu koja je stanovala na putu kojim se vraæao iz gostionice." "Ne pretjeruj". a srce mu je s mukom lupalo u grudima . Dok je Alois mislio o Klari i kako mu je od njene pobo nosti u elucu ostao kamen. tajna. obrijanom bradom i gornjom usnom. Cijelo se to vrijeme borio da se ne zaljubi u svoju enu. veæina je bila spremna priznati . Dok je pio u gostionici. Iako je knji ar svoju znanstvenu razinu tijekom prizemnijih rasprava odr avao tako t o bi s vremena na vrijeme tek klimnuo glavom. oni su nam domari. nastojao je povratiti ne to ponosa. "Papa veli: 'Po alji monsinjora da ispita stvar. Njegova je odbojnost prema Crkvi sad bila pogonsko gorivo razgovora. Umjesto da je o eni. tajna. Herr Lvcidias Koerner mo e vam pokazati gdje to pi e. "Da". Bez straha je izjavljivao kako se nièeg ne boji. svejedno su bili slu benici.a na b ijelom si je èelu na u urila dra esne uvojke.enu koja se prema njemu u javnosti vladala s po tovanjem koje se iskazuje caru. rekao je. jer mu se od nje je ila ko a.83 za pokrajinski glavni grad Linz. Pitao se je li problem u razlici u godinama. Veæ je malo previ e popi o. poput pèela. Na pamet bi mu palo kako ga je s ljubavlju g ledala one veèeri kad su se vjenèali. Klara i on slo ili su se kako im treba vi e prostora i sad su ga imali. Hans Lvcidias Koerner.od kojih dvoje èak nije bilo njeno! . A njene oèi . ja se s njom nisam susreo. Prava istina. zami ljeno. Njenu je naklonost s vremena na vrijeme morao platiti sitnim darom. taman toliko da drugi carinski slu benici uspiju pratiti Aloisovu raspravu i kroz njene opasnije zavoje. a da bi bio siguran kojoj bi se strani trebao prikloniti svojim autoritetom."Dobar se èovjek ne eli u kopiti". A ip ak ga je ko a svrbjela kad bi se sjetio da mu ne da blizu. enu koja se ni kad nije alila na ono to ima ili nema. Nosila je haljinu od tamne svile. Sto nije vrijedilo i za Aloisa. najbli i mu po rangu. gustim zaliscima. Zbog toga su se morali osjeæati nelagodno ako bi se bilo koja ugledna ustanova izrugivala. tu na tavanu nije bilo nikakvih ena. ako bi na nju stavio ruku. Kod kuæe bi dodatan materijal prik upljao iz antiklerikalne knjige koju je otkrio u antikvarijatu u gradiæu. onu koju je nosila na svadb i. a opet. rekao je Alois. no stanarina za kuæu u Linzerstrasse nije bila velika. odgrizla bi mu je. onda bi Klara bila t akva kraljica mrava. ali d ovoljno slièio Arthuru Schopenhaueru. mali zeleni grozd staklenog gro ða koji se doimao dovoljno stva rnim da èovjeka zavede da za nekim zrnom i posegne. svojim je utjelovlje84 Norman Mailer njem mudrosti. "U Srednjem vij eku". a Crkva dr i kljuèeve. napola æelavom glavom po kojoj je izbila sijeda kosa pomalo. trebao ju je smjestiti u samostan. Kako se nikad nije prepu tao praznovjerju (osim kad jest). Kuæa je bila grozna. Na grudi je prièvrstila jedini komad nakita koji je posjedovala." Hans Lvcidias je polagano klimnuo glavom.to je sve bila posljedica samo toga to se Klara dr ala s voje polovice podijeljene postelje. ja? " Ostali su se s nelagodom nasmijali. . sudbina æe mu poslije taj polo aj i donij eti.tu nije bilo gre ke! Morao se boriti da se ne zaljubi u enu koja se kao najurednija domaæica u Braunauu brinula za njega i troje djece .samo si je toliko bijele boje kao mladenka dopustila . pa nema sve na ovom svijetu na sebi otisnut ig". enu koja je i dalje imala samo jednu bolju haljinu. I doista.

rekao je. no. "To æe biti tek za godinu dana.previ e bi ena morao sa sobom povesti. Papa sad stvarno ode i izvidi to se dogaða po samostanima. A nije ni mogao. Kako mu je ma njkalo formalnog obrazovanja. kazao je Alois. Stoga to se nije mogao odluèiti treba li tom prij atelju vjerovati. meðutim. ali ne i pre ko toga. morao prikazati sirotinjom. ambiciozan u stvarima koje sebi nikad nije priznavao. koji mu je est godina prije odbio molbu da se o eni Klarom. treba vidjeti u crkvi. "Toèno je tako bilo". Jo uvijek ga je to uljalo." Dvorac u umi 85 "U tom mu sluèaju skidam kapu". Pa su i prasnuli. meðutim. (Koliko bi mu karaca to za sebe mo glo reæi?) tovi e. Spr emni smo zakvaèiti se za svaki poriv koji se jaèinom otima nadzoru. dobro pozicionirani prijatelj u Financijskoj policiji rekao ka ko se prièa o promaknuæu Aloisa Hitlera na mjesto efa Carine u Passauu. sebe nije nikak o vidio u ispovjedaonici. 86 Norman Mailer Najednom je poèeo shvaæati koliko je zapravo ambiciozan. Kazao je: 'Ni jednom se sveæeniku n e treba eniti. dok za bebu ima sisu poput vrelog vrèa mlijeka . zar ne zna ?" Alois nije zaboravio biskupa iz Linza. To znamo. da bi izbjegao tro ak prevoðenja pisma na latinski. Tako da si je morao priznati kako je Klara kap ital i kad su njegovi novi ciljevi u karijeri u pitanju. sveæenik ih ima deset. Nitko od njegovih poznanika ni je bio takav. blagdanima. Ako eli premje taj u P assau. Orgije. No sad mu je taj ugledni prijatelj (preko pouzdanika u vi im sferama Financijske p olicije) govorio: "Pazi se graðana Braunaua. Bog ju je ljudima sam usadio. sad je znao ovo: mora prestati srati po Crkvi. U stvari. bili su i go ri.koliko samo taj loèe! Ne skida se sa sise. A sa svim se tim mora pomiri ti . "ne treba èuditi. uopæe nije bio kukavica." Taj mu se oprez prenio u probavu. Sad su mu bile pedeset i èetiri godine. ( elio je da te e . do ao je do nesretnog zakljuèka: sa svojim æe tiradama protiv Crkve m o da morati prestati. Naroèito se dobro sjeæao kako se. ba mu je taj bio svoje dobno rekao: "Mje tani Braunaua ne znaèe ni ta. a ene privlaèi istinskim magne-tizmom. koji se nikoga ne boji (osim pokojeg nadreðeno g u odori). "Siroma ni trgovac ima jednu enu." "E pa ne znamo". To je otre njujuæa èinjenica. Sto se njega osobno tièe. osim kad se radi o dr avnoj p rigodi. "Moj je brat sveæenik. Vrijedna djeci. a ne. naravno". Prijatelj je bio sklon spaèkama. Mo e im slobodno pokazati figu. bliska Crkvi. No." Alois je vodeæi se tom primjedbom uistinu i stekao zavidan broj navika. pola klera su mamini sinovi. Sad mu je. Nije elio da ga ponovno spopadne svrab." To je izrekao takvom snagom da mu je ostalo dovoljno vremena za veliki g utljaj iz vrèa. rekao je Alois po to je uzeo i malo zraka. promaknuæe bi bilo iznimno. Orgije homoseksu alaca. Aloise". dobra kuharica. na misi ga se i dalje neæe naæi. a biskup ne mo e uæi u raj . promrmljao je jedan od mlaðih slu benika.korisna je to supruga. Sve do danas.to je monsi-njor izvijestio? Da je pola opatica trudno. ena je mo da prema njemu bila mrzla pizda." "Koji biskup?" "Biskup Linza. To se ni na jedn u strast ne odnosi vi e od neumjerene ambicioznosti. Ali t o je bilo tada. Ko a ga je bockala. ambicioznost ima veze i s ciljevima Gospodnjim. 3U na im se redovima pretjerana ambicioznost dr i silom kojom se mo emo okoristiti. ukoliko glasina o Passauu nije bila sasvim neutemeljena. "Ako ti je brat. dok god seljaci imaju supruge. "Ali sad se mora paziti." Sebe je uvijek dr ao iznimnim èovjekom. Znao je da æe se uspeti do razine koja mu je dostupna. Naposljetku. nije takav. Bilo bi to poput rijeke koja je prob ila nasip. I uvjeravam vas: sveæenici koji su bili pravi mu karci. ene. kazao mu je prijatelj. No. nikad nije strepio to o njemu misle. Da.'" Njegov je ton pre utno zahtijevao da mladi slu benici spremno prasnu u smijeh. veèeras je stvar no prièao previ e. èuvaj si ugled. "To nas. Dok je hodao kuæi. to se toga tièe. Ozbiljan Krunin slu benik poput njega ne bi morao pred sveæenikom otvarati du u. Jeste li kad èuli papinu izreku? Istog pape. a veæ se dugo nije brinu o zbog polo aja.

ispunjenju njegove vizije.) Naravno, Gospodova je pretpostavka obièna ludost. Maestru nikad nije mrsko ponovit i nam kako èovjek koji pati od pretjerane ambicioznosti pokazuje tek da njegovom S tvoritelju nedostaje sposobnosti predviðanja. D. K. je, u elji da mu vizija bude or iginalna, stvorio ljudsku volju, kao instinkt gotovo neovisan o njemu. I opet se Bog preraèunao. Ne samo to je ambicioznost najjaèe èuvstvo, veæ je i najmanje stabilno. Toliki su meðu najambicioznijima za to to ih nije pratila sreæa optu ili upravo Boga. Velika glad za uspjehom mora, stoga, pobuditi na e zanimanje. Kao èudesan optimist, D. K. nije predvidio da bi mu karci i ene koji bi namjerili iriti njegovu viziju mor ali posjedovati nesebiènu ambicioznost svetaca. Nasuprot tome, Maestro je uvijek b udno pratio ilu izopaèenosti koja se nalazi u ljudskom tijelu. Dvorac u umi 87 Razmotrimo Aloisov sluèaj. Mnogi dr e svoje ambicije u najskrovi-tijem kutku emocija (skrivajuæi ih èak od vlastite svijesti). Jer èim ambicija postane pretjerana, spremn a je, bude li potrebno, uni titi dobar dio starih èovjekovih uvjerenja o nepovredivo sti vlastite èasti. Ili odanosti prijateljima. Preèesto ambicija postane slijepom po put kose. Stoga nije bilo nikakvo iznenaðenje to Alois nije bio prvi èlan obitelji Hitler koji æe iskusiti takav poremeæaj. Buduæi da je ambicija prava klica, zarazna je. Klara je s ad imala dijete koje je konaèno davalo znakove da bi moglo pre ivjeti, a zbog toga s u joj grudi bile nabrekle od radosti, najvelikodu nije radosti kakvu je ikad do ivje la, pa je sad eljela da Adi ima sve. Toliko je za tim udjela da je bila spremna mu u dopustiti da prijeðe polovicu kreveta. Zapoèelo je drugo udvaranje. Ona je jo uvijek dojila Adolfa. Zbog toga trudnoæa nije dolazila u obzir. Na povratak kakvog-takvog putenog zanimanja utjecalo je to to j e Klara Aloisa cijenila sve vi e. On je, naposljetku, Adolfovoj buduænosti podigao d obre temelje. Kako se njen mu uzdigao iz blata Stronesa i Spitala, do èasti koju no si polo aj slu benika Franje Josipa, tako se ona, sa svoje strane, usuðivala sanjariti o visinama na koje bi se mogao popeti mali Adolf, poka e li se kako je po sposobn osti ravan oèevoj energiènosti. No, da bi se to ostvarilo, bit æe mu potrebno da ga taj otac i voli. Jednom je, sv ojim najnje nijim glasom, kazala Aloisu: "Ponekad se pitam za to Adija nikad ne uzme u naruèje." "To bi samo kod drugo dvoje izazvalo ljubomoru", odgovorio je. "Ljubomornoj se d jeci bebe ne smiju povjeriti." "Alois i Angela stalno ga nose", rekla je ona. "Nisu ljubomorni. Drag im je. Pon ekad bih èak rekla da ga vole." "Neka tako i ostane. Mo da im je drago to ga ja ne dr im u naruèju." "Ponekad se bojim da ti do njega nije previ e stalo", usudila se reæi. Oti la je korak dalje nego to je namjeravala. Zar mu nije bilo dosta to ima tek polo vicu postelje, zar æe ga sad jo poku avati i koriti? "Da mi nije do njega stalo?" rek ao je. "Na to mogu lako odgovoriti. Nije mi do njega stalo. Jo nije. elim prvo vid jeti hoæe li pre ivjeti." Nije èesto plakala, ali je na te rijeèi briznula u plaè. Dogodilo se ono najgore i jo s e jednom pred mu em osjetila slabom. Jo se uvijek nije oslobodila ljubavi prema nje mu. 88 Norman Mailer U tom je trenu zalajao pas. Alois je od seljaka kojeg je poznavao za par kruna k upio mje anca. Kako su sad ivjeli u kuæi, a ne vi e u gostionici, kupnja se mogla smatr ati ulaganjem u za titu, opravdan tro ak. No pas, kojem je nadjenuo ime Luther, poka zao se razoèaranjem. Luther je Aloisa obo avao i pred gospodarom bi zadrhtao na svak u njegovu promjenu glasa, no na ostalo nije pretjerano pazio. tovi e, stekao je nek e ivèane navike. Te veèeri, kad se Alois proderao na njega da prestane zavijati, jadn i Luther smoèio je pod. Kasnije je Aloisu bilo ao. Pas ga je, naposljetku, stvarno obo avao. Prvo ga je, ip ak, i ibao. Dok je poku avala otpuzati, ivotinji se jadna zadnjica natopila vlastitim izmetom. Cijelo je vrijeme cvilio od u asa. Larma je probudila djecu. Prvi je iza a o Alois mlaði, potom Angela i na kraju Adi, kojem jo nisu bile niti dvije godine, a

li je bio dovoljno pokretljiv da se izvuèe iz svog niskog kreveta i do eta u sredi te dogaðanja. Klara je skoèila da ga podigne. Bila je spremna na najgore, a nije znala ni to bi to moglo biti - da æe dijete stati u urin, da æe zaplakati za njenim prsima, da æe ih Alois oboje udariti - vidjela je kako ga njen mu gleda kad joj je suvi e ha lapljiv na bradavici. No, ni ta se od toga nije zbilo. Upravo suprotno, dijete je s ozbiljnim zanimanjem pogledalo prema psu koji je cvilio, potom prema oèevoj ruci koja ga je mlatila, a u plavim mu se oèima pojavio sjaj, izraz zavidne snage za t ako maleno stvorenje. Ona ga je veæ na njegovom licu vidjela, dok ga je dojila. Ta d bi zurio u nju s nje nim izrazom ljubavnika kojeg je naèas obuzela predod ba jednako sti tijela uz tijelo, du e uz du u. U takvim joj se trenucima èinilo kako joj je to di jete bli e i kako o njoj zna vi e od bilo koga na ovom svijetu. Sad, kad je Adolf zurio u mokrog psa i potom u zajapureno oèevo lice, u njegovom i zrazu nije bilo nje nosti, veæ priliènog razumijevanja. Klaru je na tren obuzela panika, kao da djeèaka mora odmah potaknuti da zaplaèe, kak o bi mu mogla dati sisu i tako ga maknuti iz sobe. To joj je i uspjelo. Adija je obuzeo bijes, dok ga je podizala, odnosila i na silu hranila. Èak ju je dovoljno gricnuo svojim mladim zubima za bradavicu da je Klara kriknula, na to je on prest ao dreèati taman toliko da se od srca nasmije. Iz sobe iz koje je upravo iza la, èula je Aloisa kako rièe. "Taj pas ne mo e nauèiti kontrolirati se!" vikao je ono to je ti talo njega, jer je veèer grozno zavr ila. Lutheru je na usta i la krv od udaDvorac u umi 89 raca koje je dobio ravno po nju ci, no s druge je strane i na Aloisovom dlanu bila mala ali ru na ogrebotina, nakon to je jednu od ustrih pljuski prilijepio preko slo mljenog sjekutiæa u Lutherovim bijednim prednjim zubima. 4Iako u ivam pi uæi o tim ljudima manirom dobrog romanopisca, pa sam ih tako spreman na izmjenièno sagledavati zajedljivo, objektivno, ironièno, naklono, prosuðivati ih, pa èak s njima suosjeæati, èitatelja ipak moram podsjetiti kako, iako sebe ne predstavljam zlogukim (jer ne elim povr nom èitatelju opravdati predod bu kako bi se vrag trebao vl adati), ja sam vrag, a ne romanopisac. No, istinski se zanimam za ljudski karakt er. Od samog poèetka na e slu be, Maestro nas upuæuje da neprestano prouèavamo ljudski rod . Èak nas potièe da budemo bliski onome to je u ljudima bo anske elite li biti u stanju razabrati plijen koji æete poslije mo da uloviti, pomoæi æe vam razumijevanje nijansi u razlikovanju istinske i krivotvorene plemenitosti. Da u na em sastavu imamo vjersk e redove, ja bih bio pandan isusovcu. S njim dijelim temeljno razumijevanje. Uvi jek sam spreman potruditi se razumjeti suparnika - spremnost da o bo anskim osjeæaji ma saznam vi e od svih, osim mo da najdarovitijih anðela, smatram svojom du no æu. Mo da nas stoga Maestro potièe da Boga zovemo D. K. (Barem nas koji radimo u zemljam a njemaèkog govornog podruèja.) U Americi, to je D. A. - dumb ass\ U Engleskoj, B. F . - bloody fooll Za Francusku, A. S. - l'dme simple. U Italiji, G. C. - gran cor nuto. Medu panjolcima, G. P. - grande pajaso. D. K. dakle znaèi Dummkopf. Ne radi s e o tome da Boga smatramo glupim - nipo to! tovi e, iz iskustva (i izgubljenih bitaka ) znamo da kand eli mogu, ponekad, biti bistri i domi ljati poput nas. Rijeè Dummkopf koristimo, pretpostavljam, zato to nas Maestro èvrsto eli odvratiti od na e najveæe slab osti - ne eljenog divljenja prema Svemoænom. Maestro nam ne dopu ta da zaboravimo da, iako je Bog moæan, Svemoæan ba i nije. Ni pribli no. Mi smo, naposljetku, takoðer prisutn i. Ako je D. K. stvoritelj, mi smo mu najdublja i najuspjelija kritika. Kako bilo, moramo priznati da su anðeli veæinu ljudskog roda uspjeli uvjeriti kako j e na voða Zli. Stoga je najbolje, kako je predlo io 90 Norman Mailer Maestro, tim se nazivom ponositi. Kad napi em Z. ili govorim o Zlom, to èinim svjest an ironije tog koncepta. Maestro nam je toliko toga dao, na profinjeni gospodar. "Pretjerano po tovanje ostavite tovateljima Boga", veli nam. "Njima je to potrebno. Uvijek su na koljenima. No, mi imamo posla, posla koji nije nimalo jednostavan. Preporuèam da si ga predoèujete kao Dummkopfa. Jer, uistinu, kad se ume u obzir to j e mogao postiæi, to i jest. Ne zaboravite. Mi imamo priliku Svemir osvojiti. On ga mo e samo izgubiti. Nastavite ga nazivati Dummkopf. On s ljudima nije postigao ko

liko je elio." 5Smrad urina, dreka i Lutherove krvi postao je prvi u nizu dogaðaja znaèajnih zbog nj ihove moæi transmutacije - odnosno, dramatske i potpune preobrazbe. Tako je, primjerice, ritam Adolfovog pra njenja crijeva uskoro ovladao Klarinim ivo tom u kuæi na Linzerstrasse. Prije dogaðaja s Lutherom, uvijek je jako pazila, bez o bzira na to koliko bi puta Adi uprljao svoje pelene, da dijete bude èisto; taj je èi n i uistinu, kako sam veæ primijetio, postao pravo ljubakanje izmeðu majke i djeteta . Tako ga je bri no umatala, da su mu oèi sjale. Otkrio je raj. Eto ga, toèno u njegov om anusu, gdje su i vjetrovi i grèevi. A njegova je majka stalno, finoæom, nje no æu i tan koæutno æu uklanjala izmet, mokar ili suh, iz njegovog ru inog pupoljka ( to je, naravno, bio tajni Klarin nadimak za nemjerljivo dragu malu rupicu njene drage male bebe - die Rosen-knospe). Bila je tako ponosna na njen ru ièasti sjaj, da svoje veselje n ije mogla suspregnuti èak ni kad su je gledali posinak i pokæerka. A za razliku od d rugih dobrih majki u Braunauu, Angelu se ba i nije pretjerano trudila upuæivati kak o da je povremeno zamijeni. Ona je, naposljetku, bila posve nadmoæna neugodnim ele mentima postupka. Njegova stolica (koja je znala smrdjeti kao stolica bilo kojeg djeteta koje pati od kolika) njoj nije izazivala gaðenje. Ako bi pra njenje pratio strahovit smrad, ili jo i gore, nudilo naznaku prazne kaverne koja vreba mirisom ozbiljne bolesti, ona je i dalje disala mirno. Iskreno, vi e je voljela obilat smr ad. Sto jaèi, to bolje. Kao znak zdravlja. Toliko je ona voljela Adija. Da, ljubav je medu njima iskrila. Oèi su mu plesale dok mu je Dvorac u umi 9i pudrala obraze dodirujuæi ga krpicom nje no poput perom, a njoj su oèi - svjesno ili n e - bile pune divljenja to mu je iskoèio mali penis. Ona bi se potom hihotala i gur nula ga natrag (kako i prilièi) pa bi se nasmijali oboje. Jer se, naravno, odmah v ratio. Tad mu je po eljela poljubiti vrh, pa se zacrvenjela. Budi samopouzdana! Ni je to uèinila. Kakva nevina radost. A sve se to nakon dogaðaja s Lutherom moralo izmijeniti. Ponovno je poèela ivjeti u velikom strahu od Aloisa. Stalno se bojala da se Adijeve pelene ne odmotaju. Sto ako Alois naleti na ne to na podu? Jednom je, kad je oti la iz dnevne sobe da poène kuhati, u povratku odmah naletjela na dijete koje se igra lo svojim plijenom, pa je zadrhtala od pomisli da bi Alois u tom èasu mogao otvori ti vrata. Tako je poèela obuka. Kao kad se dresira bistrog, ali svojeglavog psa. U poèetku bi je Adi povukao za suknju ili je odveo do ormara u kojem je bila kahlica i viknuo da mu skine pelene. Nakon èega bi, dok je ona hvalila njegovu smjelost, zajedno, dva sjedinjena duha, obavili brisanje. Takva je inteligencija zaslu ivala potpunu nagradu. Oèi bi mu sjale. Ipak, previ e se ponadala - to znaèi - ispala je previ e ambiciozna. Htjela je da Adi n auèi sam izvaditi pribadaèe koje su mu dr ale pelene. Sto je on i uspijevao. Iz dana u dan, uspjeh za uspjehom, dok se jednog jutra nije ubo u prst. Nakon toga, priba daèama se nije htio ni pribli iti. Izdalo ju je strpljenje. Bio je tako blizu, a sad odbija nastaviti. Na kraju ga je prekorila i to je bio apsolutno prvi put da je u majèinom glasu èuo takav prizvuk. Pobunio se. Znajuæi koliko joj je va an, estoko je u zvratio - osjetio je istu onu bistrinu uma s kojom je gledao kako Alois tuèe Luthe ra. U tom je trenutku djeèaka obasjala nova spoznaja. Nije znao razlikovati psa i èo vjeka, jer je njemu Luther bio osoba u istoj mjeri kao i otac, no vidio je nepos redni ishod: Luther se sru io u posvema njem u asu, no pas je i dalje svog gospodara v olio. Tako æe i Klara voljeti njega, zakljuèio je, èak i ako je ne bude slu ao. Osloboðen pelena i pu ten da trèi gol do pojasa, poèeo je (uvijek kad mu oca nije bilo kod kuæe) svoj pr oizvod ostavljati tik do kahlice. Od èega je Klara bila tako blizu vriska, da je m ogao èuti svaki zvuk koji nije ispustila. Zbog toga se osjeæao gospodarom situacije. Oti ao je predaleko. Jednog je dana, dok je la tila kuhinjski pod, razmazao svoj izm et po tapeciranom naslonu za ruke otomana u dnevnoj sobi, prouèio ga, shvatio na t emelju nove bure u grudima - tako 92 Norman Mailer

bez rijeèi. osjeæaji su se zao trili. utisnutu izmeðu majèinih nogu. a potom riku Aloisovog glasa.u stanju smo mu karcima i enama prenijeti taj dar putenosti èak i kad ih ne poku avamo pretvoriti u klijente. U privatnim zakutcima njenog uma. U jednom je razdoblju prestala u ivati u dojenju. No. jo jedanput stis . Njegova ga je majka izd ala. meki i puni najneobiènijeg muèenja. udarajuæi Luthera akom u trbuh.) Aloisu smo svakako pomagali. a opet je i dalje nema. Sjetimo se kako je Alois. Do te se mjere poniziti! Kako bi je natjerao da plati za svoje srozavanje. Djelomice je tome razlog bio stari strah da Adolf neæe pre ivjeti. ti si ivotinja. no jedno od njih je le alo naopaèke. koji djetetu. ne pokazujuæi ni trunke ljubavi. ne. Kako je djeèak rado d olazio u majèin krevet èim bi ostala sama. nego da se pripi e i nama. A ona je grok-tala poput svinje. Ne to je nalikovalo na èetiri ruke i noge i na dvo je ljudi. da se usred noæi pro budio i do ao joj u krevet. poput vra jeg falusa. Alois je bio pozvan u Passau radi preliminarnog razgov ora i u kuæi ga nije bilo tjedan dana. Tako puna zadovoljstva! "Ti zvijeri. No. Onda je. vratila se elja! . sjetimo se. umalo! Ne. Alois nije mogao vjerovati da je to radio.neobiènog osjeæaja . ne kako ga je nekoæ voljela. a kad je bio pospan. tako si ru an. pok azat æe joj. Jer je tih veèeri . u ko tanoj sr i. posinku. Ispod nje su se èuli majèini krici. krici koji su nagovije tali rados t to je na pomolu. Taj je put ostala nepomièno stajati. da. nos i usta bio zario u Klarinu vulvu. 6. a veliki mu je trbuh udarao po njenom. Koliko je vidio na mjeseèini koja je dopirala kroz prozor. Mogao je razabrati Aloisovu æelavu glav u sa zaliscima. No. To je dvogodi njaku bilo jasno. Osim toga. da. toliko sna nih da se opet okrenuo prema s obi. tamo ih je i dalje èuo. Alois mlaði i Angela su se hihotali.) Ujutro. istovremeno nemaju dugovjeèan utjecaj? Mo da on zbog te izdaje vi e neæe voljeti ma jku kao to ju je dotad volio. pa joj je mo da nu no jo jedno dijete. sad. Sad joj je sjedio na glavi! Adolf je oti ao tiho kako je i do ao." Uopæe nije bilo upitno. I doista. jesi. tako brzo da se to ne da drugaèije objasniti. samo je oèistila otoman. njegov otac sjeo. ja. Nikad se dot ad nije tako potpuno predao toj vje bi i tako je dobro svladao. koju je pokazivao grickanjem njene bradavice. ja. ja. jezika dugog i demonskog. no nimalo nije dvojio.nakon toliko godina . I pokazao je. jedna ivotinja!" A onda opet: "Jesi. gili". pa pi tanje. (Zbog toga. To ga se tako dojmilo. popodne bi spavao pored psa. jo ne! Kroz od krinut a je vrata (koja su uvijek bila otvorena kako bi ga èula ako zaplaèe) vidio prizor k oji njegov um nije mogao pojmiti. U krevetu do njegovo g. iznenadio se kad je. Sad je u toj ljubavi bilo i boli. stalno su ponavljali. zakljuèila je kako mora imati jo jedno dijete. njegov je otac Kla ru stao tuæi cijelim svojim tijelom. kakav veæ godinama nije iskusila. pokæerki te mu u pa èak ni is povjedaonici nikad neæe biti dostupni. Jal Nikad joj to neæe oprostiti. udarajuæi ga nogom u rebra. ulazila je u novo razdoblje svog braka. kao i srd be. Adolf se tad vratio u svoju sobu. jo dok je od krinuo vra ta.ponovno o ivljavala elja. a on je dotad veæ dobio proljev pa se poèeo smij ati i tuliti. To je skrivilo njegovo grickanje bradavice. on je. kad se èinu pridru uj emo. èuo nekakvo dahtanje. (Neka se zna: u tim je vje tinama i podosta na eg doprinosa. na najravnodu niji mo guæi naèin. nek oliko se dana osjeæao jako bliskim Lutheru. Sad je rado dijelila krevet s Aloisom. kad smo ga zadnji put vidjeli. Pojavio se rizik. U tom je trenu èuo zavr ni niz krikova. Na pomolu su bili dani odbijanja od sis e. pred ponoæ se vratio. no poèela se takoðer bojati da ga vi e neæe voljeti kao dotad. "Gili. pa nije r ekla ni rijeè. spominjemo Zloga .da se radi o neèem novom. no ona je samo uzdahnula i bez glasa ga èistila. Bez obzira na to. Kad bi pas na njegovo pribli avanje zare ao. Adol f bi zacendrao i otrèao Klari. poku avajuæi mu iskopati o ponekad.duboko. Osjetila je da je to uèinio namjerno. Psa je uistinu dr ao bratom i ta je bratska ljubav trajala dok si Adol f nije poèeo dopu tati previ e. Za svojim je mlijekom zatulio niti trideset minuta nakon to je Klara utonula u sa n. Bila je sretna. Dvorac u umi 93 Moramo li misliti da samo zato to najdublje djeèje reakcije ne po ive dulje od pola s ata.

pa se mogao pohvaliti srednjovjekovni m kulama. dijet e je istovremeno nauèilo i da mu se sreæa vrati èim otac opet ode u Passau. Bila je supruga u spje nog èovjeka. S druge strane. Neke od njegovih crkava sagraðene su jo poèetkom Srednjeg vijeka. Dosad je sama njegova prisutnost u odori bila ozbiljno upozorenje potencijalnim prijestupnicima. verbalnih sukoba i svakodnevnog oèaja. naposljetku. Braunau ima krasan polo aj na rijeci Innu. u dreku ivimo i s drekom radimo. Èak i po to je obitelj naDvorac u umi 95 pokon unajmila stan u Passauu. Zbog toga na novom polo aju nije bio li en stanovite nelagode. (A njegova je masivna stra njica ipak mirisala ljep e od Adijeve. ali i prijetio samopouzda nju. primjedbom dostojnom najboljeg vraga . no èak mu je i arhitektura bila dosadno jednolièna. sakrament ne bi bio tako dobro utemeljen.) Kao vrag. a mi uvijek u svakoj istini tra imo najmanji zajednièki nazivnik.nuo guzove na njenom nosu i ustima . Gradske s u zidine odra avale velièanstven karakter predanog vr enja du nosti. Nije ni èudno da su pripadajuæa svojstva otpada dio na eg podruèja. uhvaæeni su krijumèari obièno bili sitni. predvidljivih navika.upoznavanje svih zabranj enih okusa. Adolf se stoga mogao ba kariti u ve likom krevetu s majkom. Pas sau je u pro losti bio pod vla æu kneza-biskupa.one s fakultetskom naobrazbo . a Klari je bilo drago. da. A taj je bio dan putovanja udaljen od Braunaua. Sto se Aloisa tièe. veæ treba pogledati i u crijeva i bris svega spomenutog .inter faeces et ur inam nascimur . U Passauu je austrijska Carinska uprava. èovjeka koji je sa m sebi stavio peèat kakav se ne da raskinuti. ipak vrag. U Braunauu. poznajem ki seli unutarnji otrov nepravedne kazne.a dodat æu kako to i nije najgori naèin. Alois je morao nadgledati druge pograniène gradove. to je znaèilo da æe Al ois ponekad od obitelji biti odvojen tjednima. Neka putnici znaju da s njim nema ale . ujutro je Alois prema Klari osjetio i nje nost. Na kakici brak poèiva. jako drago. novi polo aj mu je zadovoljavao ta tinu. To me navodi da ka em kako se brak ne mo e na pravi naèin prouèavati samo promatranjem partnerstva. moram se baviti i kakicom samom.to je Adolfu omoguæavalo da opet spa va pored majke. Doista. Ta neoèekivana blagost.raðamo se izmeðu dreka i mokraæe. odaj a za muèenje. Kao vragovi. i tjelesnom i duhov nom. drevnih zloèina.to se najvi e ticalo Aloisa . Ako ga je boljelo to ga Klara gura u zapeæak svaki put kad se Alois vrati kuæi. dnevne gnjava e. sad mu je postalo jasno kako æe prilièno toga ovisiti o strogosti profesionalnog vladanj a. nisu se mogli preseliti prije nego to Alois stupi na svoj novi po lo aj u Passauu. Istina je. prohujale slave i . Kako je veæina robe koja je prelazila granicu bila poljoprivrednog po drijetla. Stoga se silno trudio ostaviti dojam kolosalne slu bene mirnoæe. radost koja ju je neoèekivanom preciozno æu odvela 94 Norman Mailer do. 7Aloisovo se promaknuæe ostvarilo. Prouèio je mnoge carinske du nosnike iz vi ih slojeva . Razlika se mogla zamijetiti golim okom.to je bio onaj stra ni prizor koji je Adolfa o tjerao natrag u krevet i zbog kojeg je niti pola sata poslije zatulio za mlijeko m. A vi moje mi ljenje mo ete slobodno i odbaciti jer sam. moram biti blizak izmetu u svim njegovim oblicima. mraènih tajni. Takvo je stanje potrajalo godinu dana. pa gotovo okultnih razina. slaganja. da su mu gotovo bili ravni. prema uzajamnom sporazumu dviju zemalja . Zbog toga je bio odsutan gotovo kao i prije . Ode on iz Clunvja izrazio. jer roditeljstvo nije samo kruna veæ i dvori ni zahod braka. manje va noj ispostavi. neprestano je vaganje bilo zamorno. mirisa i tjelesnih zakutaka svog druga. i naravno. rðu impotentnih misli. djelovala na njemaèkoj obali Dunava. kad ni ta od toga ne b i postojalo. No. do sade. takoðer su je naveli da bude spremna oprostiti i ono prljavo. Kako je to sv. Stoga se èesto trudim brak shvatiti kroz kloaku . u suglas ju sa zapanjujuæim zadovoljstvom koje joj je svojim jezikom priu tio. privr enosti. Financijska policija postavila ga je na polo aj efa Carinske uprave u Passauu. To j a tvrdim.krijumèara kriminalaca s toliko ma te. pojed inaèni verceri. Znam kakav emotivni otpad ostane iza ru nih i razoèaravajuæih dogaðaja.

Kad je preuzeo svoj zapovjedni polo aj u Passauu. Nije se usuðivala. Ako je sprovede razumno. otac bi prinio dva prsta ustima i zazvi dao. Adolf joj je podario novi razlog za strah. kod Klare i Angele izazvao pravu histeriju kad je pokupio golemo govno ko je je Adi odluèio ostaviti na tepihu u dnevnoj sobi. odabrao jednu od svojih lula s dugim usniko m. nabijen. "Dimni oblak". Sad kad su mu se Klara i djeca pridru ili u Passauu. rumenih obraza. otac nasmijao. kad su dobili dopu tenje. dok bi sa svog radnog mjesta promatrao Dunav ka ko huèi ispod carinskog mosta. U ostalim ga sluèajevima ne smiju prekidati u razmi ljanju. nije se. Njegovi se podreðeni tad spuste jo razinu ni e. jer ga je podreðeni oslovio s "herr slu be nik". mije ao se s aromom crvenog zelja. (Ovdje nam njemaèki ljubazno nudi die Rauchivolke!) "A kakvog nam je danas raspolo enja die Rau chivolke}" upitao bi jedan mladi slu benik drugog pri preuzimanju du nosti. Na isti je n aèin zvao Luthera. Alois mlaði i Angela brzo su shvatili kako mu se ne trebaju obraæati. Ponekad bi se. Misli bi odlutale do Braunaua i dviju ena koje je u tom kraju pokopao. okrenuo se i smj estio ga Adolfu na vrh nosa. pa je i ona utje la. Klara je to naveèer isprièala Aloisu starijem. Adolf bi se osmjehnuo i odjurio u nu nik. odbojno poput iskonske b atine. neprocjenjivo vrijednim o iljcima iz dvoboja.m. Boravak s njemaèke strane granice utjeca o je na to da usvoji malko preo tar ton. tamno. Uslijedile su batine koje su se mogle usporediti s onima kakve je dobio Luther. i uz to bi stenjanje osjetio kako mu se podi e eluda c. Nakon toga je u kuæi zavladala èelièna stega. dr eæi glavu nad koljkom. u svojoj staroj dobroj austrijskoj ko i osjeæao posve udobno. nabio duhan u lulu s toliko autoriteta koliko samo mo e stati u palac èovjeka od dr avnog znaèaja. Ponekad bi ga kakva sitnica nepotrebno iz azvala. Djeèak bi se zaka ljao. Otac bi rukom trogodi njaku obujmio glavu i s osmijehom podijeljenog znaèenja . djeca su se jedva usuðivala aptati. sad sna an. Osjeæala je kako bi njen mu primjedbu na raèun svoje lule do ivio kao najveæu moguæu provokaciju. Kad bi se Alois vratio iz slu be. trogodi njak prisjetio zvukova Al oisovog ljubavnog èina s Klarom. Aloisov dah. Alois je znao da se mladim slu benicima zamjerio jer im nije dopu tao ono to je dopu tao sebi no. Alois mladi sutradan se jedva odvukao u kolu. Veèerali su u ti ini. u kojem su se dobro osjeæali meso i kiseli vonj piva. no mo e si dopustiti pokoju nejednakost. pa je otkinuo dobar palac od komada koji je dr ao u ruci. Kad su maæeha i sestra poèele vri t ati vidjev i u njegovoj ruci govno. divljeg pogleda. Alois mlaði je pak. za koji nije znao. To su bili ljudi na koje se ugledao. Èim bi mu Alois pustio glavu. oèi bi mu se zacaklile od suza. No. a potom svojim Dvorac u umi 97 dimom krenuo napadati kuæni zrak. Nije bila ljepotica. Dobar slu benik uglavnom mora postupat i pravièno. Klara ga nije eljela uzrujavati. Adi je pozvan priæi. ge gajuæi se za Aloisom mlaðim.toliko s . Stalno se pitao kako to da se majka nikad ne tu i na dim. oti li u svoju sobu. Ako b i se Alois mlaði na ao vani. Stalno je pu io. meðutim. ali je znala to se u kr evetu radi.s pe deset posto naklonosti i pedeset posto èiste zloæe . Bi li ta nova lica mogla na njega gledati s vi e kritike? Tu i tamo. pristu p se pokazuje uèinkovitim. ba mu je takva nepravda jaèala autoritet. Osjeæao je da su njegovi novi podreðeni bo lje obrazovani nego to su bili oni u Braunauu. odluèio ih je progoniti. Alois mladi i Angela su. Jednom je izgovorio pravu tiradu. a na 96 Norman Mailer trenutak bi alovao i za Annom Glassl. umjesto s "herr vi i slu benik Hitler". ukoliko i h on ne to ne upita. lica nalik oèevom. Uz to. dr eæi korak sve dok sve to njegovog starijeg brata nije za morilo. postao je stro i i prema potoms tvu. meðu njima i one s blijedim. Dragu Franzisku putenog duha. Dok mu je jedan dan brisala st ra njicu (a do tog je velikog otkriæa do la tek kad su mu veæ bile tri godine . Kakve li nesta nosti! Klara i Angel a krièale su od u asa. Dobio je i nadimak. Nakon veèere preselio bi se u naslonjaè. Potom se Adi pridru io tom zboru i vri tao zajedno s ostalima. poput tijesta.stao Adolfu puhati dim u lice. d a. Tamo je moga o povratiti.

ako je Klar a bila prisutna. ali i samo te noæi i to na onakav naèin . Vi e se nije usuðivala misliti kako bi Adi mogao ivjeti dugo. sutradan. ivo stvorenje koje veæ govori. tijekom brojnih mjeseci. biti is to toliko Aloisov koliko i njen.kakva je to samo bila noæ! Ali sad bi .bude li Bog tak o htio . Kako su ga prethodne noæi bili poslali susjedima. upitao bi Adi. gdje æe biti ef Carinske uprave. s be bom moæi igrati. To je sve.sestru.pravi idiot. rekla je babica i izvela ga iz sobe. u koji je bilo umotano lice namre kano poput stare jabuke. Edmund se rodio 24. Da ne spominje svoju mrtvu braæu. nakon to je pojurio k ma jèinom krevetu. pokrajinski glavni grad. "jesi li ti najljep a ena na svijetu?" Ona bi mu cupkala kosu. I to je takoðer njena krivnja." "Hoæe li on sa mnom prièati?" "O. Klara bi . kad krene u kolu. Klara mu je rekla kako æe uskoro dobiti brata ili . kad je nije bilo. a to bi mu promaknuæe poveæalo mirovinu. gdje su ga inkomodirali tako to j e morao spavati na krevetiæu izmeðu Angele i Aloisa mlaðeg (koji su se preko njegovog umetnutog tijela neprestano tipali). ili. neæe se razlikovati od ostalih?" "Djeèaci kod kojih se to pojavilo ponekad su aktivni. iako je veæ pro la cijela godina otkako ga vi e ni je dojila. korak po korak. nekoliko tjedana prije nego to æe Adolf navr i ti pet godina. Upravo suprotno. "mo e se pribli iti novom braci. babica podigla dlan velik poput njegovog lica i rekla: "Pazi da ne ozlijedi bebu. koja je ipak trajala veæ godinu dana. postojao je i b ratiæ . Ne samo to joj je sestra Johanna bila grbava. Radilo se o 98 Norman Mailer najva nijem imenovanju koje se u cijeloj dr avnoj slu bi moglo dobiti od Salzburga do Beèa i stiglo je u pravo vrijeme.mogla reæi da mu a voli opet." Rekav i to. Zakljuèila je kako u Adolfu nema dovoljno Aloisove jake graðe. Do tog je zakljuèka stigla polagano. jer bi se za nekoliko godina mogao umiroviti. 8. preminule sestre. trebal o im je jo jedno dijete. "Takvi momci èesto kad odrastu imaju velike obitelji. Usudila se moliti za sina. mogao je s njom svakog jutra voditi isti razgovor. ti æe biti prvi koji æe ga razumjeti. godine. No dodir je bio letimièa n i u njemu nije osjetio ljubav. Oèekivao je kako æe to biti dijete upola mlade od njega.e dr ala svojih neobiènih manira) ustanovila je da nema dva testisa. "Za nekoliko dana". "A to bi ti rekao?" "Ja mis lim da si najljep a. Te su noæi zaèeli dijete." Klaru takve ljubazne rijeèi nisu umirile. Oèi su mu se ovla ile suzama." Klara je stvari jo i pogor ala. osjetila je prema njemu no vo po tovanje jer je ba tog popodneva saznao kako æe ga za est mjeseci premjestiti u L inz.a da veæ nije prekasno? . vlastitu po mrlu djecu. nimal o snage koju je oèito prenio Aloisu mlaðem. godinu i pol nakon to je premje ten u Passau. "A. no u svakom je sluèaju sposobno slu at i. no jedne lijepe lipan jske veèeri. veæ samo jedan." "Znaèi. on bi se pretvarao kako je i dalje tako. Gradski ju je lijeènik umirio rekav i kako se zbog tog medicinskog fenomena ne treba bojati. veæ bi ih pro dirao takvom brzinom da se Alois mladi glasno alio. No. Manjak jednog testisa bio je nova mrlja na obitelji Poelzl. o ujka 1894. a Adolf je bio spreman na oboje. nasmijala se i vratila krevetu u kojem je le ala majka. kad doðe." Privila bi ga na grudi. Ta se spoznaja p otom pretvorila u njegov prvi veliki al kad je. Radovao se to æe se. Njene ga grudi nisu voljele bez zadr ke kao nekoæ. "Mama". ili shvatila da toliko eli drugog sina. ne. jadan mali". No. odluèila je. Vjerojatno ga ni u jednom trenutku nije voljela na tako je dnostavan naèin. Dvorac u umi 99 Klari bi sad rijetko uspio priæi dovoljno blizu. No. jer je tamo vidio tek nekak av smotuljak na njenim grudima. rekla je. barem kad se mjeri po velièini.je li to bilo svetogrðe? . Stavila mu je ruku na glavu. Mali joj je Adi sa svojim jednim testisom u srce usadio sitnu stravu. samo nekoliko tjedana prije. Sad ne samo da se davio u princes krafnama koje je èesto spravljala za desert. kad je pri ao Klarinom krevetu. Jako aktivni. ostao je u asnut. mlaðem bratu po glavi opalio èvrgu. Novi mora. Svog je mu a one noæi kad je Adolf zaèet voljela. znao je da æe doæi do promjene.

Da. od mene æe dobiti svoje. no Klara opet za njega nije imala previ e vremena. Debeli djeèak bi odmah Adija vlastit im tijelom za titio od svakog napada. dovoljno ja ko da rijeèima da te inu i potom oti ao. kad bi je poku ao upitati je li ona najljep a ena na svijetu. Nos ga je zapekao od srd be u nosnicama. ioo Norman Mailer Vrijeme je provodio razgledavajuæi ilustracije u knjizi koju je otac kupio. pa je tresnuo na tlo. Tjedan dana nak on Edmundovog roðenja. uvijek bi nekoga oborili. Ili se tako barem èinilo Adolfu. Vi e se bojao ismijavanja Aloisa mlaðeg nego bilo kakvih udaraca koje bi mogao primiti tijekom bitke." Djeèaka je udario akom u mi icu. Iskusio je novi al koji se stopio s tu nim prizvucima crkvenih zvona u Passauu. stamenog petogod i njaka. to dogodilo i Adolfu. da izbjegne Angelu. Sad bi se. djeèaci su se naizmjenièno ganjali. "To mi je brat". nakon kole i uz veliko Klarino poticanje. zadr avajuæi dah s takvom snagom kao da se èvrsto dr i za u Sljedeæeg se dana igri pridru io sam. Kako je Linz sedam deset i pet kilometara zapadno od Passaua. kad je debeli djeèak kojeg je odabrao Alois mladi dvojici iz suparnièke momèadi upao u stupicu. "i ako dopusti da Adolfa bilo tko s dr uge strane udari. princes krafne p rvi jedem ja. Ustvari. Alois mlaði mu je rekao: "Odsad. Grubo je gurnut u rame. U meðuvremenu. Vi e lovice. A n oæu vi e nije bio siguran gdje æe spavati. ponekad. potom izabrao voðu jedne od vojski. Alois je dovr io prijem svoje nove du nosti. iz usta ti smrdi". Dvorac u umi 101 A uspio je i ostatak bitaka tog dana pre ivjeti bez novih sudara. "Ah. a njihovi su mu povici ulijevali strah. branila njegovo pravo na princes krafne. ti si ljep a od Ang ele". U prvom juri u preko ledine. a majka bi zavrtjela glavom. "Dakle Adi. znao je on da æe se to tako d ogoditi. kazao je Adi. prvog dana je bilo jako malo batina." Nakon poroda. Privremena je slu kinja spravlja la princes krafne koje su imale okus po kiselom vrhnju. Kada se Adolf te veèeri vratio kuæi. nema vi e za tite na led ni. bi li to mogao? Tako ga je strah! Jednog je poslijepodneva. Morao je sam sa sobom pregovarati kako bi se sprijeèio da bri ne u plaè. "njemu su potrebnije nego tebi. Ali tvoja æe sestra Angela biti. Nakon èega bi djeèaci. bio si mrtav. prebrojili gubitke. Adi bi osta ao sam s majkom i dojenèetom. povrat ili dah i poèeli iznova. Koliko god hoæu. pa bi se di morao premjestiti u Angelin krevet. Sad kad su Angela i Alois mlaði i li u kolu. samo nesretn o nasmijala. plaèljivko. Ona bi mu ponekad rekla da ne miri i ba ugod no. Ogrebotina na licu bila je povreda ravna onoj koja mu je nanijeta osjeæajima. spopala kr ivnja. a onda ga je povrijedilo to mu na s teèenom stoicizmu nitko nije zapljeskao. Alois mladi i zvukao Adolfa iz kuæe i odveo ga ne ledinu iza kuæe. Èim bi mu se nepri . jer ju je zbog manje kolièine pa nje koje je tih dana poklanjala Adiju. Alois te inu svog jakog glasa nije kuæi d onosio èe æe od dvaput na mjesec. godine. Na ledini iza kuæe igrali su se djeèaci njegovih godina i ne to stariji. ali je uspio suspregnuti plaè. rekao bi." Adi se nije slagao. Nije to ba bio ra t. N o. Zakljuèio je kako bi rado postao hrabri vojnik. A za to mu je trebala poprilièna snaga volje. rekao mu je Alois. Jedn om se. o fran cusko-pruskom ratu 1870. "Ne. njegov je otac dobar dio vremena provodio u Lin-zu. Bila je ljubazna. Nije zaplakao. Angela ga je uvijek bila s premna tipnuti. ja sam samo stara istro ena cura".. Alois mlaði bi mu èesto preoteo le aj. Zemlja ga je udarila po nosu. Kad bi te netko dotaknuo. "Nisam lijepa. Uz to se bojao izlaziti van." "Neæu tu akati". kazala bi. èesto je bila preumorna da bi kuhala. Desetak malih djeèaka igralo se rata. "Tako je mali". rekla bi. gdje ih je bilo tako mnogo i tako su èesto zvonila. Na Angelu se nije moglo osloniti. Podijeljeni u dvije momèadi. A svaka je gu va trajala tek nekoliko minuta. Alois mladi je prouèio skupinu. ali i podmukla. gotovo bez daha. Cesto bi samo stavio deku na po d. Dol fchen. kazala bi mu. A i nije trebalo dugo da se shvati osnovno n aèelo. Klara je pak neprestano dojila Edmunda. Ako ode tu akati mami.

koji. Posvetiti g odine kakvom vragolanu koji obeæava.da se Z.kroz njihovu se blokadu ne mo e tek rutinski provuæi.a tu se usuðu jem govoriti samo u svoje ime . nekako ula timo ono to im je od privlaènosti ostalo. nisu tek dvije vojske koje stalno juri aju jedna na drugu .jateljski vojnik stao pribli avati. postati njegov poboènik. Vodu svake od v ojski. Tu bih ga nazvao raspikuæom. otac ili neko od braæe opsjednuti time da ne izgube i posljednje zrnce samilosti. neæe on ni zucnuti. skrenuti veæinu ljudskog roda od odanosti prema D. Klijenti kojima je najte e priæi ujed no su oni s najvi e potencijala. Potpuna se 102 Norman Mailer opsjednutost rijetko sreæe. K. potom vi e nalikuje otpat-ku nego nagradi. No. sva ke nedjelje ponavlja u crkvi. Na vlastito je odu evljenje i s am uspio jednog djeèaka dotaknuti. meðutim. trudimo se. U svakom je osvajanju. naposljetk u. i to za s talno. Kako je veæ reèeno. mora se priznati. Dobici su tu mali. rijetko izostanemo kod sparivanja bogatih i slavnih (tako punih nevj ere!). ljudima di u moral. To nam pomogne da se potro i jo malo suosjeæanja u obitelji. No. No. Niti sotonska zamka ljudima zauvijek utisne ig na ih vazala. No. 9Nakon prvih igara rata mladog Adolfa. prisutan jo jedan èimbenik . nikad nije pomirio s propustom to nije b . A dojm ilo se i mene. K. zahtjevnije su zadaæe . ne dogaða da ljude preuzmemo poput munje. te noæi jedva da je spavao. Nema razl oga za uzbunu. Mi. Sek sualni èinovi. Vi e Vremena koje mo e posvetiti osvajanju kad se jednom poènemo otimati za p osjedovanje odreðenog mu karca ili ene. pokoja du a koju kand eli ili mi stvarno i zaposjednemo. ni kod bogatih ni siroma nih. na primjer. Dopu tam da se na vi im razinama vragova i anðela jedva mo e reæi tko raspola e izda nijim dstvima. Meðu njima po stoji razlika. mo e. tra io je. Adija se svejedno dojmilo kako se uspje no nosi s takvim stvarima. Na je konaèni cilj. kad biramo metu. ipa k. ne smije se dodirivati. Osj eæao je da æe u buduænosti taj debeli djeèak. U konkretnim sluèajevima. uveo je i dodatak. posebno kad ih osvjetljuju anðeli. Adi ga je mogao zadovoljno potap ati po leðima. Svojim je novim prijateljima predlo io neka se s ravne ledine presele na bre uljak n a susjednoj. Rat. Pijanca je jako lako oklevetati.) Hvatanje u stupicu. Klaus. tvrdio je. dok æe on bit glavni. Svaka bi vojska sad mogla krenuti s podno ja suprotne padine. da bi on potom pre ao kand elima. krupni Klaus uvijek stajao uz nj ega. Jo nije znao kako bi to nazvao. Sljedeæeg je dana opet bio licem na zemlji. meðutim. Èim krenemo svoje moæi ulo iti u nekog klijenta. pojedinci koje je lako pokupiti. dakle. ne ignoriramo rodoskvrnuæe. Treba imati na umu da dodatno ula enje u posjed nikako nije rutinsko. to je jednostavniji dio posla. U stvarnosti se. no ta je predod ba tako pogre na da se propovijed. rijetko nude neke zbiljske sposobnosti. Debelom je djeèaku bilo stra no ao i prekli njao ga je da ne ka e bratu. Vezan je uz odvojene izvore sredstava kojima raspola u Bo anska i Sotonska energija. kao aktivna prijetnja. meðutim. razmi ljao je. "Najvi eg se èasnika". Èini se . ali se instinktivno domislio koncepta. no. S druge strane. dobio sam uputu da njegov razvoj poènem prat iti izravnije. Obièan mu karac ili ena misle kako se du a vragu preda u trenu. uveo je novi skup pravila. nastojimo biti promi ljeniji od svo jih suparnika. pri tom ne dolazi do nekih iznimnih dogaðanja. "uvijek mo ra po tovati. Naravno. A nakon niza takvih bitaka. Svaki je sluèa j jedinstven. To je vi e neprestano potezanje konopa.ekonomiènost. ostavi proraèunsk u mrlju na biografiji. povrije dimo ta obiteljska srca to kucaju ljubavlju za Boga. mi vragovi pazimo koliko se Vremena tro i da se osvoji novog klijenta. ( rtve takvih sukoba mogu ostati shizofrenici. Stoga.rat èini i manevriranje obaju st rana. nije bez paradoksa. a ona d ruga je ne bi mogla vidjeti dok ne bi pre la preko vrha. istresti cijele vreæe Bo anstvenosti u svoje zalaske sunca.-u. brzo bi odjurio. Primjerice. otkrio mu je. vjeroja tno æe se pojaviti kand eli. D. posebno ako su majka. Kako bi taj cilj ostvario. Kad je djeèake uvjerio da se promjena prihvati." Njegovoj argumentaciji nije tetilo to je stameni. Konaèni se ciljevi ne posti u.

naposljetku. Ne poduzmemo li odgovarajuæe korake. veæ sam mu omoguæio dovoljnu dozu domi ljatosti da posao obavi sam. takav se posao zvao mlijeèna tura. "dijete je raspeto izmeðu potrebe za ljub avlju i razvoja vlastite volje. Te su te nje prirodno meðusobno toliko suprotstavlje ne. Na sam pomno izvedeni proces odabira na iroko izlo io kako bih istakao koliko je izni mna bila pozornost pridana Adiju u njegovim ranim godinama. mor ao pri svojoj prosudbi uzeti u obzir." Osim u iznimnim sluèajevima kakav je Adijev. Pri kra ju devetnaestog stoljeæa. (A neka se zna kako su moji vragovi vodili evidenciju i o brojni m drugim projektima u toj austrijskog regiji. To nije zahtijevalo velike tro kove. lak e nam je procijeniti oèekivano zdravstveno stanje mladih k lijenata. Dok su ljudi spavali. Pos lije je pokazao i da je lukav. U pravilu. S druge strane. Taj se rutinski posao pomnog. da je rano pristupanje rijetko nu no. izraz koji smo rabili puno prije nego to su ga u Drugom svjetskom ratu usvojili piloti Ratnog z rakoplovstva. Nakon sedmog roðendana. kao najpreèim oblicima za titne izolacije. P rimio sam izravnu poruku: "Poèni se sad pomnije brinuti za njega. tad jo nije ni ta znaèilo. Dijete bi èak moglo ispasti tolik o nadmoænije prosjeènom petogodi -njaku. To sam. Napravio sam to mi je bilo reèeno. upadam u digresije. Kako bilo. rutini i gluposti. na Maestro sljedeæih pet godina ivota naziva Dobom tupogla vca.) Iako je ono to su mi moji zastupni ci dotad mogli ponuditi bilo skromno. meðutim. ipak je bilo dostatno. U ivao sam radeæi s njim. ukoliko dom nije èuvao neki od kand ela. jer mi je naredba stigla usred razd . Razmatrajuæi Adolfove rane godine. Uèvrsti mu kralje ni cu." S toga odabir mnogo èe æe vr imo medu adolescentima. pro ivio sam (posredno) demonski tren njegovog zaèeæa. moglo se na brzinu proæi kraj kuæe i pokupiti potrebne podatke ." IO. èak i onih noæi kad smo imali najvi e posla. Ili bih ga barem 104 Norman Mailer tako bio procijenio da Zli nije bio prisutan kod njegovog zaèeæa. Ponovno sam se uvjerio koliko je nadmoæna Mestrova sposobnost sagledavanja. "Tijekom prvi h nekoliko godina". pa je obitelj Hitler bila uvr tena u svaku t uru razno enja mlijeka. Stoga to u njegovu hrabrost ili snagu volje nisam ubacio neka po sebna sredstva. Osim u iz nimnim sluèajevima. sam i odluèio kako neæe zaplakati dok je licem le ao na zemlji. Sad veæ mo emo crpiti energiju koju je u o io D. mi bismo obavili posao. kad je trebalo otkriti naèin da se izbjegne pogibel jni tjelesni kontakt. priznajem da u djeèaku nisam vidio neki veliki potencijal. "U njemu upoznaju svijet u svom osnovnom obliku . to mi je i dobro do lo. ne zanimamo se previ e za ranu fazu djeèjeg razvoja. mogli bismo izgubiti dobar dio njegovog p otencijala. Adi je pokazao da bi se oko njega vrijedilo potruditi. a potom dobio zadata k pregledati kvalitetu rada vragova koji æe nadgledati to mu radi obitelj. Deèku sam oèvrsnuo kralje nicu. Tu se pr ovodio laki nadzor. Bilo koji od na ih vragova mogao je pred zoru proæi kraj kuæe i na temel ju manjih i veæih obiteljskih oluja koje su prohu-jale od pro log posjeta. Bio je ne vjerojatno potrebit ljubavi i prokleto ranjiv. Sreæom po nas. Gotovo svi se s premno utjeèu navici. prikupiti nove informacije. Podaci do kojih smo do li govore kako je èesto bio u sukobu s ocem. U na em argonu. ali pasivnog promatranja potpuno izmijenio onog da na kad je Alois mladi odvukao Adija na popodnevnu igru rata. ispostavilo se kako je Isus ispao sin kao i svaki drugi. stoga se projekti pomno odabiru. No. U na em postojanju prevladava nu nost Dvorac u umi da ostanemo unutar ogranièenog proraèuna. Èak bih ustvrdio i da je zadatak izvr en elegantno. je r je.koluju se. Kad je stigla izravna zapovijed. Èinilo se kako æe se kroz ivot provuæi s egom koji æe sam sebe tititi. obièno veli na Maestro. nije mi ostalo prostora za skretanje. To to se zvao Adolf H itler. do sedme godine se ne upleæemo. Upleo se Maestro. koliko je trkaæi konj nadmoæan obiènoj tegleæoj ma .io prisutan kod zaèeæa Isusa Krista. Na taj sam naèin mogao pomno pratiti dogaðanja u obitelji Hitler svih godina nakon A dolfovog roðenja. malo je dijete uvijek bilo u opasnosti da ga odnese ova ili ona bolest. K.

èak i dok se uspinjala uz brdo. A mi ih stalno potièemo da svoje èitatelje uranjaju u kupke prepune po . koji smo u sad. a vjerujem da smo za tu spoznaju obojica podjednako zaslu ni. Alois se spremao preseliti Klaru. elim. Pretpostavljam kako je Kierkegaard ba na to mislio kad je ustvrdio da bi se ljudi trebali èuvati pretjerano svetaèkih osjeæaja. A ngelu. onda mo emo dobiti vi i èin. klijenti mogu govoriti duhovitije i samopouzdanije. I obrana se mogla p omicati. osjeæamo se odlièno. magija ." To nije bilo neobièno za Maestra." Tim se rijeèima poslu io. dobit æemo jo vi i èin. veæ generala. Svi to hoæemo.odanost im prethod prosudbi. Bilo je pogre no vojsku slati preko vrha brda. Dobri su èitatelji neza tiæena vrsta . No. Vi e njih! Ubrzo su se on i njegove trupe upu tali u bitke koje su trajale po sat vremena. Morali smo biti spremni na nagle promjene. Nikad ih ne razuvjeravamo. Citati o vje tini ili trijumfu nekog protagonista uvijek æe kod gotovo svakog tko prièu prati izazvati sreæu.vojska je u napredovanju morala biti u stanju slobodno prebacivati snage s jednog krila na drugo. Adi je ubrzo uspio djeèake koji su se redovito dolazili igrati uvjeriti da iz obli njih ulica i ledina trebaju pozvati jo djece. Iako smo zasad za neko vrijeme gotovi s ratnim igrama. Ali da bismo to postali. "Zato to moramo vi e nauèiti o ratu? Da." "Klaus æe biti moj pukovnik. Pr avila su se neprekidno mijenjala. posebn o ako je tu prisutna i sentimentalnost. U njima u ivam o. A mi koji zapovijedamo. "Za to smo ovdje?" upitao bi. Mi. "Zasad je dosta. Za to su nam potrebna posebna sredstva. Dopustite da iznesem jedan od nj egovih govora svojim trupama. koji s u na brdo stigli prvi. prijatelji . Zato nam se i obraæa t ako mnogo popularnih pisaca. Ja sam mu nesumnjivo pomogao obdariv i ga rj eèito æu kakvom ni jedan petogodi njak ne bi mogao ovladati.oblja u kojem si nisam mogao dopustiti nove izdatke iz proraèuna. Adija i bebu Edmunda iz Passaua na gazdinstvo prilièno udaljen o od Linza. To smo u stan ju èiniti isto kao i anðeli. Nije li tako? Klaus. Naravno. Obo avamo ih. ili jo bolje. to kad odrastemo elimo biti junaci. j er ne mogu biti sigurni u njihovo podrijetlo. treba nam vi e vojnika. imat æe pravo na promaknuæa. Pod na im utjecajem. Tako to æemo razgovarati sa svima koji nam se ele pridru iti. Logièki slijed nametnuo je novu izmje nu pravila . kad osjeti kako mu se ulijeva ljubav. eli li ti postati junak?" "Da. Nu da nas je natjerala da sami poènemo vje to glumiti anðele. moramo jo toga nauèiti. to je nametnulo potrebu za veæim snagama na obje strane. Priznajem kako sam se potrudio nadahnuti ga. Kako æemo do njih doæi?" "Reæi æu vam. Naravno. je poslao poruku. prvotni sudionici. Ne brinite. U ovo m se sluèaju promijenila obiteljska situacija. Stoga se izviðaè svake vojske morao poku ati to vi e pribli iti vrh kako bi mogao vidjeti raspored druge strane. i to ba onih u kojima su sredstva to smo ih uspjeli ukrasti kand elima. Èak je i odrasla osoba. Neki bi stoga mogli osjetiti nelagodu pred spoznajom kako se raduju r anim uspjesima djeteta. Unapreðivanje djet etove hrabrosti obièno zahtijeva pra njenje dragocjenih vreæa." "Naravno. Uskoro je uvidio. Broj sudionika poveæao se na petnaest do dvadese t djeèaka sa svake strane. Dakle. No. Adolfa Hitlera. no. osjeæam potrebu umiriti mog uæu rastuæu èitateljevu nelagodu. Popularni pisci obièno vjeruju kako djeluju i za dobrobit Boga i na obilatu vla stitu korist. Mogli bi biti u Sotoninoj slu bi. nu n ost prethodnice. oni. A mogu ba i dodati kako smo mi vragovi po tome nalik ljudima . s klona povjerovati da je to bona fide.kad ostvarimo zgod an povrat na ulaganje.to su korisna sreds tva svakom autoru koji kod èitatelja eli brzo izazvati osjeæaje. a stvari sagledavati bolje nego sami. Svi. Aloisa mlaðeg. neke od figura koje je koristio bile su njegove. io6 Norman Mailer Z. Stoga Dvorac u umi 105 sam poèeo u ivati u Adijevom dru tvu kad je pokazao sposobnost da pobolj a igru rata. Ne sam atnika ili bojnika. U toj ih je prigodi vrijedilo utro iti. takvom se tehnikom slu i mo tedljivo. a da ne zna to bi j e tamo moglo doèekati. Zato. Da vidimo koliko æe od toga preostati nakon preseljenja.

a zbog tog samopouzdanja ni ih slu benika Alois se sebi èinio nezgrapnim. izvukao neke dugo èuvane krune. No. u èasu izricanja stegovnog prijekora. a to je u na em gospodarstvu svojevrsna dodatna k amata. slu bovao je gotovo èetrdeset godina. Duboko u sebi. nekoliko mjeseci. Ba u trenutku kad si je rekao da se treba vratiti zemlji. kad su se o eni li. Linz je bio jedno od glavnih sredi ta pod paskom Financijske policije. Fischlhamu. Nije svaki novèiæ jednako vrijed an. Alois se jako dobro razumio u novac. svi oni problemi sa zaposlenima koje je imao u Passauu bili su ovdj e jo i veæi.ona i Klara svakako su bili sparni."prav . Franziska. Tijekom zadnje godine rad a na Carini krenuo je u potragu i u veljaèi 1895. navesti Boga da gubi vrijeme. Pa èak i ako je Anna Glassl uspjela. Veæina je tih mladiæa smatrala kako se samo po sebi razumije da æe u buduænosti dobiti visok polo aj. povratiti polovicu svojeg velikog miraza. U travnju s u se stoga Klara i djeca preselili iz Passaua u novoizabrani dom. preostala polov ica nije bila mala. Vi e nije u ivao u zatomljenoj srd bi mladih slu benika. Upravo je zbog toga ubla io zabranu pu enja. Novac je uvijek proizvodio odraz naèina na koji je steèen. Naravno. Dobit ostvarujemo mi. Sitne. èetrdeset i pet kilometara od Linza. dovoljno dugo oklijevao da mo e razmisliti o moguæim posljedicama. ne pod jesenjim suncem njegovih posljednjih dobrih go dina.gre nih predod bi. nikako. Da. dok Alois ne zavr i svoju slu bu u Linzu. za koje se èinilo kako nikad neæe propustiti pr iliku nenapadno pokazati prijezir prema manama slu benika vi eg ranga. Gornje Austrije. Ma k vragu sve! Rodio se kao seljak. A poèelo mu se èiniti kako svi njegovi suradnici. sudskim putem na raèun njihovog razvoda. to mu se nije èinilo mudrim. nije u njemu mogao u ivati. Ponekad bi. mladi i stari. ali stalne povrede ta tine neprestano su mu spu tale ambicije na skromniju razinu. Adi upisati u prvi razred. ali ni eg roda. Kupit æe seosko imanje. Klarin otac. (Za to bi sad trebalo ulo iti suvi e velik n apor. pa je stoga Carina bila i spunjena ambicioznim ni im slu benicima. dok se Klara u Passauu brinula za djecu. Imao bi i mirovinu i u teðevinu . U meðuvremenu æe. Jo i gore. Prvi put nakon svih tih godina u odori. u najmanju ruk u. Imao je dovoljno novca. Iako je imao pravo ostati u slu bi jo dvanaest mjeseci. B io je glavni grad najva nije pokrajine. Klara na gazdinstvu ivjeti s njihovo èetvero potomak a. zaslu io je sad okusiti i m alo meditativnog nektara. S duge strane. No. ostao polog stvarnog zadov oljstva. kod prolaznika nije u svakom trenutku o stavljao dojam besprijekornog slu benika. Mogao bi gotovinom kupiti pristojno gazdinstvo. nakon posljednje bi mu titule. I obitelj se p ovukla duboko na selo. u gradu Hafeldu. Alois se spremao u mirovinu. Ponekad bi ga zb og tih misli pro la jeza. Dobar se dio njegove imovine mogao smatrati cvijetom pon iklim iz grobne zemlje miraza preminulih supruga. jedva èekaju da ode u mirovinu. umirovljenje nije moglo proæi a da se u dotad posve impresivnom zdanju ne otkrije nekoliko pukotina. Tijekom zadnje godine slu bovanja. teta! Da je barem u ivao u svom zadnjem polo aju u Linz u. sad je u ivao u vlastitom duhanu. KNJIGA ESTA Gazdinstvo I. a on u Linzu bio slobodan. u daljenom kilometar i pol i tamo æe se. To je uvijek slu ao od Johanna Nepomuka . kad proðe ljeto. Naposljetku. No. Moglo bi se reæi kako su prve dvije u bra k donijele osjetna sredstva. A da postane gospodin sa seoskim gazdinstvom? To n e bi bilo tako lo e.) A nije bio ni toèan i io Norman Mailer kao nekoæ. Jednom ili dvaput èak je zaborav io to je kanio reæi. Kad uzmemo u obzir skroman materijal kojim je morao hraniti svoju stamenu psihu. Èak je i stari Johann Poelzl. Najbli a je kola bila tek u susjednom zaselku. efa Carinske uprave. poèeo se osjeæati prestarim za druge ene. Uz to je dr ao i glavnic u i kamate na dobar dio miraza triju ena. ipak je bila di jete dobrostojeæeg seljaka. Pogre no prikazivanje zbilje æe. èovjek je za novac koji nije zaradio na ispravan naèin morao plaæat i danak. g°~ dine kupio posjed koji mu se uèi nio odgovarajuæim. mo e i skonèati kao imuæni tip koji se vrat io zemlji. iako se s tim nije mogla mjeriti. Mislim tu na Aloisov ego.

Zemlje nije nestalo. kad je ta tema bila posrijedi. Svake je veèeri svaki stol napadao s toliko teza o "tajanstvenoj psi hologiji tih malenih stvorenja". U tome se snalazio. "Bog". Uz to su tu bile i voæke. "Prava ena . Èinilo se savr enim. o rasi i kesteni. ta siæu na stvorenja stavljaju svoj ivot na raspolaganje jednom cilju: stvaranju buduænosti nara tajima koji slijede. u vjeravao bi ih. Johanna je bila Aloisova ljuba vnica one nezaboravne prigode. Njemu se vi e sviðalo pèelarstvo. Alois sve vi e prièao o i rim konceptima pèelarstva." U toj se izreci Alois mogao pronaæi. u istoj gostionici u Linzu u koj u je i inaèe nakon svoje smjene na Carini svake veèeri zalazio. otprilike kad se rodio Adolf. Ba io bi se proizvodnjom meda za tr i te. pa kupnji imanj a u Hafeldu nije pri ao s negativnim primislima. On æe uzgajati pèele. Dobar bi med mogao postati jo i najunosniji urod. Jadna grbavica! Kako bilo. njemu to nije va no. pa bi to poèeo nep restano ponavljati. dr ati pr edavanje poput kakvog sveuèili nog struènjaka! Tako je tih zadnjih tjedana prije umirovljenja. Johanna Poelzl. svojevrsni peti ud. To mu je na vi e naèina ispalo uzbudljivije od djetetovog roðenja." Kako bilo. Na kraju se odluèila vratiti ocu i ma jci . Starcu je bilo dovoljno da popije tek jedno piæe.a je ena polje". veæ tad je razmi ljao da se onamo mo e poslije povuæi u mirovinu. Namjeravao je podiæi ko nice. ali njegovog vlasni tva jest. Za razliku od prv o troje Klarine djece. rado je govorio u gostionici. zgodno æe poslu iti da se zbrine njegova urjakinja. svakog bi na jamnog radnika otjerala svojom o trom jezièinom. usredotoèio se n a sada njost. Dogodilo se obrnuto. bol je nego da doðe ivjeti s njima kao spremaèica. 112. oko sto i pedeset kilometara od njegovog tada njeg radnog mjesta u Braunauu. ali se mo da ba neæe proslavit i urodom. urjakinji nije bio posve nesklon. U njega uopæe nije imala povjerenja. Kakvo je to samo postignuæe za neobrazovanog seljaka iz Waldviertela. "nije trebao pobiti tolik o èlanova obitelji Poelzl. To bi mu bila etva. dva konja i krava. Med koji dobivaju iz nektara i cvjetnog praha nije namijenjen samo njihovoj potro nji." Alois joj je zbog toga mogao skinuti kapu.pravu æe enu naæi na polju. izjavila bi. Johanna nije dobro vodila gazdinstvo. gospodo." A Alois se. Prisjetimo se. no. par starih kolega i nekoliko uglednih gradski h slu benika da s njim popiju podosta krigli dok je raspredao o prednostima i tajn ama pèelarstva. Zemlja æe se odmoriti. U staji su bili sjenik. s tom kupolom na leðima. pa je èak i uzbudilo) proveo j e niz veèeri uz piæe kako bi se pobli e oprostio sa svojim podreðenima i desetljeæima rada . tjerajuæi mlaðe suradnike. Imanje se nalazilo blizu Spitala. "Klara je spremna poljubiti svaki kri na koji naleti. da su se ni i slu benici meðusobno upozoravali: "Ne d ajmo veèeras Dimnom oblaku da nas svojim pèelama istjera kao dimom. mu karcu seljaèkih kor ijena va an kao to je slonu va na surla. izvijestio bi svoje kohorte u piæu: "Uz rijetke iznimke. zemlja neæe umrijeti. kao i krmaèa prvakinja. doista pomalo smatrao i pravim mislio cem. A pa. Nakon to ga je kupio (i tek nakon to ga je kupio) susjedni bi sel jaci prido lici natuknuli kako je zemlja dodu e prekrasna. veæ se. dok se Klaru sna no dojmilo. Isto tako. Zvalo se Rauscher Gut ( to bi se moglo prevesti poput Imanje na vjet rometini) i sastojalo se od devet rali pa njaka i dvokatne drvene kuæe pod slamnatim krovom. Te je primjedbe dr ao zavitlavanjem kakvo starosjedioci namijene prido lici. Svijet pèela je èudesan. Prije ili kasnije. Johanna se nimalo nije bojala Boga. Nije je elio svake veèeri gledati u dnevn oj sobi. Kako nimalo nije elio da ga smatraju èovjekom zagledanim u pro lost. "Nije poput moje ene". ("Sie ist bierV) Alois je to prvo gazdinstvo pak uspio prodati uz skromnu zaradu. veæ je bio kupio jedno gazdinstvo . A to je bilo i gazdinstvo koje æe m oæi voditi sam. Pet godina ranije. U meðuvremenu. Po tuj polje. proizvodi . Norman Mailer I doista. posljednjih dana prije sveèanog umirovljenja (koje je obilje io Aloisu pri hvatljivo panegirièki ton. èak ako u sada njim planovima nije za sebe predvi dio te ak rad na zemlji. posjedovati mal o zemlje Dvorac u umi ni bilo bi kao da ti je izrastao jo jedan ud.koja se takoðer zvala Johanna. s lijepim pogledom na planine Salzkammerguta.

Nakon to je nekoliko puta znakovito potegnuo dim iz svoje lule. neke bi pèe le ostale dovoljno aktivne da skupljaèa meda ubodu. Poneka d se pletaru moralo razderati da bi se do lo do proizvoda. Aloisov je zanos bio suvi e iskren. eli doæi do besplatnog obroka meda. No. I velim vam. no u brzo mi je na um pao vjerojatniji razlog. èak i dok druge pèele izlaze u potragu za dodatnim namirnicama s cvjetnih polja. Razmislite samo. ako je prevruæe. o kojem se na iroko raspravljalo. (Ako se ne bi suzdr ali. no napredni su pèelari danas govorili o ko nicama koje bi postale panda n. Jeste li to znali? Spremne su na boj po cijenu vlastitog ivota. umjesto da se istro eno srce ug ro ava oranjem. varate. pravog pèelinjeg velegrada. da je mog ao kritièki ocijeniti nove naèine uzgoja. sav vam svijet kukaca. uskoro æe biti za starjele. Ima tu puno vi e nego to bi èovjek mislio. mogao bi nastaviti jo cijeli sat. No.da se pèele istjeruje iz ru pe u drvetu." Njegovo je dru tvo klimalo glavom. s du nim po tovanjem.) Na odgovor se odva io jedan od starijih gradskih slu benik a. Uopæe ga nije brinula dobit. Da." 2. Nakon èega mogu samo umrijeti. pa to su samo kukci." "A ne. Nakon toga bi pèele gotovo pale u komu. Èak je i u Austriji bilo pèelara koji su tu staru ple taru bili spremni odbaciti. to je postupak. Nikad ne presta u mahati krilcima. kazao je: "Daj . No. o tprilike velièine i oblika trbu astog ljudskog torza. dok lete natrag u ko nicu. No Alois se. Slamnate ko nice.ra iren tijekom Srednjeg vijeka . turobnog raspolo enja. Mnoge ih èak pritom potpuno istro e. razvio u Engleskoj i Americi. novi se izum. rebrasti. slu e vrednijim ciljevima od prosjeènog ljudskog tupana. ii4 Norman Mailer Posljednjih se mjeseci èak potrudio napisati kratak èlanak za pèelarski èasopis." Ni jedan ni i slu benik nije elio ulaziti u raspravu. gos podo." Klimnuo je glavom. stvaraju dru tvo koje nalikuje na em. jer su sagraðene simetriè iz istog voska koji ti kukci radnici rade iz cvjetnog praha. O tome je govorio njegov èlanak. Odbit æe èak i tako m oæne napadaèe kao to su ose i paukovi ili pak termiti. Zbog toga je razmje rno pomanjkanje te elje upuæivalo na to da se Alois u svoj pothvat spremao upustiti kako bi zadovoljio ne to. uspij eva im ostati u zraku pod teretom cvjetnog praha i nektara koji je te i od njih sa mih. pèelar je stanovnike ko nice morao omamiti dimom. barem je tako tvrdio èlanak. mnoge od tih pèela radilica nep restano su zauzete Dvorac u umi hlaðenjem unutra njosti ko nice. vid ite. n . Novi stambeni prostor. Neke od njih. rekao bih. elja za novcem obièno je gla vni pokretaè koji ljude poput njega navodi na nove aktivnosti. U te kom radu rtvuju ivot kako bi stvarale propuh koji hladi ko nicu. to je pravo èudo vidjeti. a pèelarstvo je nosilo i rizik. svejedno me progonila neugodna sumnja. to je tek jedna od prepreka na koje pèel a nailazi u potrazi za mirnim ivotom. Skupl jaju cvjetni prah u èaske na svojim no icama i potom. To nije bio ivahan pivski r azgovor. "Neke pèele ". jer se proizvod mogao lako proda vati. zdepasti. na propast osuðeni predmeti. to u njemu jo nisam razabrao. ali u kojem se sigurno mnogo te e radi.i kako bi hranio njihovu larvu. Usprkos dimu. Na Aloisovo zanimanje za takve stvari nisam se bio pripravio. Sjetio sam se kako se u jednom gradiæu blizu Braunaua veæ poku avao baviti pèelama. koji su mu i objavili. mogao svrstati u one predavaèe koji su uvijek spremni pokazati nepopravljivi manjak osjeæaja za svoju publiku. a te su stare pletare bile pun e nedostataka. Za to? Jer larva ne mo e pre ivjeti. primijetio je sad. "one krupnije. poput pogibelji od prilièno brojnih uboda. Nije to vi e bio èovje k kojeg sam poznavao. Da bi pokupio med. "Ta je larva smje tena u najsi tnijim moguæim esterokutnim æelijama. Alois. To mi je mutilo razumijevanje. tako tajanstven da ga jo nisu dokraja razjasnili niti suvremeni kemièari. Praktiènu sam stranu shvaæao. S d ruge strane. U svoje je vrijeme predstavljala napredak u odnosu n a barbarski postupak . postanu stra ari koji paze na ulaze u ko nicu. tih posljednjih veèeri. dragi moj gospodine! Vi se. tvrdio je. moglo bi biti pametno baviti se time. Alois je stekao takvu razinu knji kog znanja o toj temi. Bio je to grub i neprecizan proces. Zvale su se ple-tare. Tisuæe krilaca ma u poput lepeza. Dopustite da ustvrdim kako su pèele jedno od èuda svemira. Cijelo ljeto. Kako to èine? Svojom neumornom aktivno æu.

no. ako sam mu htio shvatiti motive. Nju je èinilo znanje to spremaju drugi. prosjeèan Dvorac u umi èovjek. ja nisam. ili. A to je i bio smisao cijelog èlanka . Alois se nije spremao otvoriti vrata u svoj mistièni dio. I to krajnje uredno! Kako se u tu komodu mo e ulo iti vi e ladica. Na slièan naèin i ateisti vjeru supstituiraju kroz poganstvo. To me opomenulo na oprez. da se. posebno kod ena koje su ga eljele zavarati. To bi nam donijelo gubitke . siæu na stvorenja koja je mogao razumjeti. a to ne. Pod plodnom toplinom sunca. Takve dame svoju ukradenu spolnost mogu prihvatiti samo putem razn ih krivotvorina.i opet. Bio je. U Aloisovom se sluèaju radilo o otkriæu kako je suradnja moguæa i izmeðu moænog i siæu nog. U pitanje dovodi njihovu vjeru u D ummkopfa. Naravn o. jer nam nije bio klijent. Zakljuèio sam ka ko Alois tra i naèin da se pribli i Dummkopfu. slu enj e drugima. popunio bi se okomito ulo enim vo tanim ladicama. Te ko da æe tak av lik èuvati kan deli. zla djeca mogu potjecati od majki prepunih ljubavi. dok bi dlaèice na pèelinjim no icama prekrio cvjetni prah. prosjeènim je ljudima takva pomisao odbojna. Ja sam se prilièno zabrinuo. nalik su pobo nim djevicama koje se boje isku enja svetog rdnih nagona.koju obièno dr e najboljim moguæim rj e enjem za probleme ljudskog roda. Adolfova mr nja prema ocu mogla pojaèati ili oslabiti. s te kim vreæam a peluda na sebi. Ateisti poput njega. Pèele radilice bi tad mogle svoje siæu ne vo tane æelije graditi s obje strane. a st vorenje bi tad spremno stalo skupljati jo nektara. Alois nam je bio od izravne koristi. No. tehnologijom . u dana nje vrijeme.jer. to je bio skup potez. Radi èega? Sto bi titili? Klari smo se. koje to sve tajne sa sobom nose obièni i . Time sam uisti nu uspio steæi bolji uvid. hipetrofirana mu se ljubav prema pèelama vi e nije uklapala u karakter. a Alois mlaði i Angela æe pomagati. bilo koji krasan cvijet iste vrste koji ju je na povjetarcu pozivao. odluèili ne pribli av ti. 3Alois nam nikad nije bio klijent. Alois se odluèio u prvi plan staviti moguænost novèanog dobitka. On je posjedovao istinski med . dovoljno pokvaren da nam stoji na raspolaganju uka e li se za to stva rna potreba. Svakog toplog dana. produktivnom doprinosu. da bi taj pothvat objasnio Klari. priroðenoj okrutnosti (sirovost da i ne spominjem) moglo t ako osloniti. ka o to sam veæ primijetio. Nije li Alois enama dao mnogo.uistinu vizionarski . pak. Pretpostavljali smo kako æe nam u tom sluèaju biti otvoren. U sljedeæem bi se trenu ista pèela odvojila od jedne strasne po ude kako bi uronila u drugu. Dobro æe se zaraditi jednim èistim poslom. Kad sam se veæ prilièno zabrinuo.e veæi od drvene komode koju mo ete postaviti na klupu.mno tvo prikupljenog znanja kako se treba nositi sa svojim carin skim kutkom svijeta. Kako bi to Bog dopustio? Uobièajena alopojka. njega i pèela. Na to smo se mogli osloniti . Ponekad ih dr i iznimna privr enost nekom prirodnom fenomenu. Ako mu je Klara povjerovala. Uvjerio ju je kako je novi projekt prije svega praktièan. ali im to nije uspijevalo. bude li potrebno. no stalno je zami lja o pèelu na ulazu u kaverne cvijeta. neki su pèelari i zraèunali kako svaka ko nica sad nalikuje neèem to bi u buduænosti mogla biti golema stam bena zgrada. za na a mjerila. A ne smijem si dopustiti da takvo to zan emarim. Naporan rad i zadovoljena elja! Osjeæao se bliskim toj pèeli koja je u letu vrludala natrag prema ko nici. dok bi po drugom cvijetu posip alo pelud koji je pokupilo na prvom. Na kraju je veæ nepogre ivo znao to je kod carinskih prijava nep oznatih istina. jer je bio pametniji od njih. koji sve do odlaska u grob poku avaju izbjeæi pomisao kako je njihov sv emir mo da ipak stvorio Bog. Na njega se u èvrsto ukorijenjenim navikama. ali i nu an. eluca punog nektara. koja je svojedobno dobro zakraèunao. za to? Izravno je nismo trebali . ti su tragaèi za hranom znali kako sunce mo e biti vruæe i kakvu t o intimnu udnju sunce izaziva u cvjetnim laticama. a na svakoj je u mre i okomitih i vodoravnih redova bilo mjesta za tisuæe æelija. to znaèi. kazao joj je. cvijet bi pèelinjem n6 Norman Mailer jeziku predao svoj nektar. jedne sam mu noæi u ao u um. I Adi takoðer. Aloisu su pèele u potrazi za n ovim cvjetnim poljima postale bliska. kako bismo djeèaka mogli oblikovati.mudro st.a osl onac nam je bio Alois. ali je dosta ostavio i sebi . Aloisu se èinilo kako kod pèela ima stvari koje se mogu usp orediti s njegovim ivotom.

kakav je bio i obièaj . pa su sobe ubrzo bile tople. a njen ih je mu na k olodvoru u Linzu doèekao s velikim kolima i parom tegleæih konja. Kakve ih god te koæe èekale. niti su svi uopæe bili dobri ljudi. na najtopliji i najproduktivniji ljetni dan. no dan je bio topao i Alois je.bili dovoljno pametni da shva te kako to nije dovoljno da bi se skupio med. Alois je bio dobre volje kao rijetko kad i ponosio se svojim vje tim upravljanjem konjima i kolima. Dopustite da se pretjerano ne zanesem bujnim nabreklinama Alois-ovih misli.isti zalisci. Takva moæ izaDvorac u umi 117 zivanja boli! U tako malog stvorenja! Zakljuèio je kako to nije mogao biti samo pèel inji ubod. tovi e. A ona je Aloisu veæ bila poznata . a tebi sam pot rebna na imanju. A njegova je uloga bila te tajne razotkriti. U st vari. Vijest i su se irile poput naftne mrlje.trgovaèki putnici. On je cara shvaæao . nadoknadit æu dogodine. na to je bio sprema n i on. S teglom juhe od rajèice. Neki su u Linzu. pa je umalo anga irao pravog koèija a. sanduke i zamotuljke. kolima koja æe zadnj ih èetrdeset i pet kilometara nositi njihove kovèege. pridru ila svo jim zvonkim. kako bi èuvao stoljetnu slavu iznimne Habsbur ke Monarhije. jako dobri. zabavljao djecu pjevajuæi pjesmu n8 Norman Mailer za pjesmom . No. priznao bi on to. Rekao bih kako ju je od tog trena poèela voljeti kao pravu kæi. ba kao to je on bio zas upnik Habsburga i time blizak velièini najveæe moæi. u travnju se Klara odluèila uhvatiti u ko tac s pote koæama i odmah nakon U skrsa. elim biti tamo s tobom. Takva bol sigurno izra ava i sunèevu srd bu. no najbolji od njih jesu. Klara je u svojoj nevinosti ipak bila dovoljno mudra da mo e procijeniti kako su Angelini osjeæaji bili iskreni. Klara je to dobro znala i bila je dirnuta. bila od velike pomoæi. poput pèele.svaki kamin napunio cjepanicama i o grjevom za potpalu. bili dobri. krajem lipnja. kruhom . a pèele su bile sunèevi zastupnici. uspjela se preseliti u Linz. Edmund je pobolijevao i bila je z ima. Alois im se za stalno ne bi mogao pridru iti sve do umirovljenja. Adolfa. Kad je bilo potrebno. da nikad nije zaboravio kakav mu je napad vrtoglavice izazvala. u pratnji Angele. uglavnom se radilo o budalama. isto dostojanstveno d r anje. na sveopæe iznenaðenje. Bio je u stanju naporno raditi. a Klara bi se. no vi e joj je bilo stalo do Klare. zakopèan u svojoj odori. kad bi znala rijeèi. Medu njima nisu svi bili veliki. Dotad je s djecom bila u Passauu. poput Franje Josipa. Pa kako je to moguæe? Carica je bila tako lijepa . Edmunda i s njihovom cijelom imovinom.car i on . meðutim. Mu karac malo meda mora ostaviti i sebi. kad jednom s obitelji poène ivjeti na gazdinstvu. tajne slatke poput meda. A opet su njih dvojica . Taj je dio putovanja trajao od podneva do mraka. pa joj je Klara sa svoje strane pos tala vi e od dobre maæehe. ali pomalo nje nim sopranom. Angela joj je. rano su se ukrcali na vlak u Passauu. kazala je. Jesu li te spoznaje bile posljedica pribli avanja mirovine? Strepio sam od promjen a koje neæu moæi predvidjeti. Klara je ponovno zatrudnjela.glas mu je bio sna an. Alois je u svom liku vidio sliènosti s Franjom Josipom . No Aloisu to nije bilo okantno. Selidbu je dodatno ote alo to nije bilo Aloisa mlaðeg da joj pom ogne s prtljagom .morao je ostati u Passauu i stanovati kod susjeda dok ne zavr i kola. koju je Franjo Josip uzeo za ljuba vnicu. Na mnoga je kolovoska popodneva radio. Jednom ga je pèela tako estoko i apokaliptièno (ako se smi jem tako izraziti) ubola. Za cara Franju Josipa prièalo se kako je mogao beskrajno dugo raditi vr eæi svoj e neophodne i gotovo beskrajne du nosti. puno vi e. torbe. Prethodni je vlasnik . veæ a se pridru i i pomogne Klari. "Nije kola tako va na".carica Elizabeta. ostali okirani pojavom g lasina o glumici. " to izgubim. 4Iste travanjske noæi koju su po prvi put proveli u kuæi u Hafeldu. znao je." A bila je u pravu. Kao to znamo. Naravno da mu je sunèeva srd ba bila poznata. Alois. fraulein Katharini Schratt. Tra ila je da ne dovr i razred. èovjek mora ne to ostaviti i sebi. svu tu sitnu robu koju su putnici nast ojali ukrasti i zadr ati za sebe. Voljela j e ona kolu. no ipak je zbo g svojih predstojeæih du nosti na gazdinstvu projekt odluèio preuzeti sam. pèela se malo i bojao. Pro lo je dosta godina o tkako se popeo na koèija evo mjesto.

posebno. nikako to ne smije naglas! Zar je noæ ba tako prazna? Tko zna to bi èovjeka u nj oj moglo slu ati? Ujutro je Klara osjetila Aloisovu nestrpljivost da raspakira stvari." "Pa." Zbog toga je zatrudnjela." "Ti ina!" zare ao je. mala moja neæakinjo?" Nije mu se èesto bila spremna tako izravno obratiti. bez previ e izmuèenih oblika koji bi ukazivali na posljedice ludih oluja kad su stabla bila ml ada." "Jesi.za svoje je godine raspolagao zavidnom moæi. mo e mi to slobodno reæi. to mu je sad postalo jasno. Pri svjetlu plinske svjetiljke u spavaæoj sobi vidio je Klarin zdrav ten. dok se Klara hihotala. odgovorio je. "Odakle bi ti znal a koliko je velik jedan zdravi striko?" upitao je. U krevet su oti li sretni. krave i nagraðene krmaèe. "Mislim da æe ovo biti mjesto za nas. Kao nikad prije. odmah raspolo eno obraæati noænom zraku. Èak je i Klaru dr ao u zagrljaju. "Ne. Alois æe sljedeæi dan provesti s obitelji. a kad se probudio na zov svog mjehura. kao Klara. rekla je. Nisam tako prostodu an kakvim me smatra . umje sto da zaspi. Alois je potom Adiju i Edmundu kazao neka se vrate u kuæu i pomognu majci. Èovjek se ne smije tako." To mu nije moglo promaknuti. "Nos ti je od sunca jako pocrvenio. Stoga je jo jedanput pregledao u kakvom su stanju voæke i orasi. Veæ smo skoro deset godina u braku. "jer si takav veliki. Potom je osjetio ne to ljuba vi i prema njoj . Bilo mu je dovoljno to je cijena bila razumna. zna . Bio je to prekrasan komad zemlje. Adi i Edmund stisnuli su se uz oca. rekla je. a krmaèa je svojim vonjom gotovo nadjaèala sve ostalo." Da. prilièno ravne. Ili b arem. to mu je rijetko bila navada. no drveæe se doimalo zdravim . njen je odgovor bio ne to najbli e to se ikad pribli ila naèinu ovora ena druge vrste. ali mogu pretpostaviti.sna ne. imanje ranije jedva i pregledao. to nisam nikada mislila. Klara je morala pomusti kravu. Dovoljno se uzbudio da je uzme uz krevet. Onda ga je. Bio je neobièno zadov oljan s moæi koju ima u preponama. kazala je. nahraniti svinju. zamalo je prevrnuo noænu posudu. a velike su grane stvarno djelovale cjelovito . ujaèe". "Ne budi guska! Ne smiju se davati takva luckasta proroèanstva. nimalo blijed. i osjetio je isto ono praznovjerje kakvo su æutjeli i seljaci u njegovom djetinj stvu. ba kad se poèeo pitati. I sve to te veèeri. Morao je donijeti v i e odluka. "I ti isto." Na njegovo zaprepa tenje." "Ach. no te je noæi. koja je naposlje tku bila i posve iznimna. I to tako dobro. Sve si napravio. Kakvim me smatra . to? Ujak Alois? Misli reæi stari ujo Alois?" "Ne". kazala je. imali su dovoljno za jelo. a kad joj to i rekao." "Nikad te nisam smatrala prostodu nim". elio je izaæi i hodati po zemlji. to znaèi kako si je predoèio prizor u kojem uz njih radi na polju. a ja sam ti i dal je. Preuzela je stoga veæi dio najpreèih zadaæa. Èak ga je i pomisao da bi se mogao vi e zbli iti s djecom èinila zadovoljn im. no on je svojom zemljom elio proæi sam. Svih devet jutara od kraja pa do poèetka . prije svega i vlastitoj spoDvorac u umi 119 sobnosti . "jako smo ponosni na tebe. "Mo da te jo zovem ujakom". oèetkati konje i pob rinuti se oko koko injca. kad se vratio u krevet.i jetrenom kobasicom. razmi ljao o ljetnim pèelama koje pretra uju livadu. Alois je veæ prve noæi po elio uæi u posjed objekta. ivoti je su bile goleme. glavinjao uokolo. a onda ponovno i na krevetu. mogao je osjetiti zemlju gazdinstva. buduæi da mu je nova spavaæa soba bila nepoznata. "Ne znam.a uz to i mnogo vi e prema svom gazdinstvu. z dravi striko. No. Bila je to samo ala. Danas. Ti si jako veliki striko. kazala: "Pitam se za to mi nikad ne ka e da me voli . rekla je. "zato to me i dalje zove ujakom. Lovaèki pas je isti èas napeo uzicu. da on mo e povesti djec u na razgledavanje staje. na tlu je bilo dosta snijega. Kola i konji. "Sretna sam". obgrlila. napola odjeveni. Bio je pun ljubavi .p rema sebi. prije nego unajmljena kola vrati u Linz. koji su bili uraèunati u cijenu. Potom je. suoèeni sa ivotinjsko m imanentno æu dva konja. mogu ja puno stvari napraviti. i dalje me zove ujakom. Kad ih j e posljednji put vidio. on a se nasmijala od iskrene radosti." "Mo da". dok su jo obo je stajali. U mraku je. a kuæa imala 120 . A u stvari je.

Morao je priznati . potkraj lipnja. od Klare. je li. zakljuèio je Alois. on bi se slo io kako bi mogao biti otac. ostat æe mu devet mjeseci za pripremu. za svakog je obroka Dvorac u umi 121 morao gledati pet lica. Edmund smislio neku novu frazu. devet jutara. Isprva ga nitko nije mogao nadma iti u radu. Alois je bio ponosan kako mu se sin brzo na a o u sedlu.da jo neæe moæi uzga jati svoje pèele. Glavni æe dio projekta morati prièekati. kad im za vratom vi e neæe visjeti sav sada nji novi posao. bilo je koliko je bilo. to æe biti osmero ive ili mrtve djece stvo rene zahvaljujuæi Aloisu. Adolfa i Edmunda bi navela da se nasmiju srèanom zadovoljstvu k oje se moglo razabrati u zadriglom glasanju krmaèe svaki put kad bi se pribli ili s hranom. Angela se èak potrudila odvojeno èuvati gnoj stajskih ivotinja. a dnevno je viðao vi e novih lica nego veæina ljud i. Odmah se sjajno sna ao s konjima.ponovno . Rosig (Roza) je bila velika svinja. i doi mala se sretnom u svojem smrdljivom kocu. kojem je bilo esnaest m jeseci i veæ je poèinjao govoriti. po sve nani e do Edmunda. Voðenje imanja je veæ bilo ne to drugo. poèetka srpnja. primjerice. èak i kad toj krupnoj gospodi nova kupka n ije bila potrebna. Ne mo e poèeti prije kraja lipnja. Znala je da æe vjerojatno napraviti s cenu. Mladiæ je uvijek bio spreman na u itak kratkog galopa kojim se Ulan brzo . otkrio je kako zemlje ima manje nego se sjeæao.mala varo anka. Angelinim radom je bio zadovoljan. s druge strane. Angela je Rosig htjela pripremiti za novu lokalnu izlo bu. mo da mogli upustiti u kakvo ka sno oranje. jer æe mu zavr iti kolska godina. S druge strane. ne tog ljeta. koje æe se dati obraðivati. nosa od u asa pod ignutog do neba. Cijelo se vrijeme osjeæao razoèaranim. èak i za jednu svinju prvakinju. koja je od osme godine ruke mazala hladnom kremom . te si ene nisu mogle priu titi raspravu. nije li ona bila i s Hansom. jedan oveæi paradni prostor. Nije bio navikao razmi ljati o pitanjima pop ut. Po to mu je zavr ila kolska godina. I da. ako se raèun a najkasnije od dana kad æe se ovamo vratiti. Hodajuæi livadama i penjuæi se na jedino brda ce svog novog doma. Za sedam mjeseci. Mora biti prisutan na samom poèe tku. Da li a jo jedno jutro namijeni pèelama? Mo e li veæ ove godine saditi? To æe pitanje trebati r ije iti. kako je izjavila Klari. no ipak je vukao vjedro s drugim gnojem. Fino i uredno. Na srpanjskoj vruæini. kad bi htio. jedva èeka da je se razmazi . Uz to. Zna li uopæe to radi? To je bila misao koju je morao zgurati negdje otraga. s ru ièastom rozetom pribodenom iznad njeg a. na ao se pred nalièjem takvih postignuæa. kupnja ga je uznemirila vi e nego je oèekivao. Svaki put kad ga je skupljala. Potom bi je djeèak slijedio. no Angela bi je mirno otrpjela. postala sasvim pristojna pomagaèica. Do voljno je bilo dati im pristojan dar. Da." Èak joj je za ruko m po lo nagovoriti Adija da preuzme dio posla. pod pretp ostavkom da se ni ta ne dogodi pri porodu. a to ne traje dalje od rujna. mije anog mu kog roditeljstva. no. za stalno. pos ebno s Ulanom.sad je. Godinama je k ontrolirao vlastite osjeæaje. u lipnju. Sigurno mu se jako urilo . tri ili èetiri jutra æe poslu iti za pristojno krumpiri te. na Klari se trudnoæa veæ mogla vidjeti. Vjeèito je timarila konje i prala kravu. Do sljedeæe zi me. "tako bi htio moj otac. nazovimo to tako. Stoga mora prièekati. Navikao se ivj ti gledajuæi pred sobom ljudska lica. i njegova je djevojèica b ila prava prvakinja. petogodi njim pastuhom. a na tu misao pro li su ga sasvim neoèekivani i neugodni trnci nesigurnosti. Tu u Hafeldu. Za dvanaest ogodi njakinju.nije si mogao priu titi da gubi dane putuj uæi iz Linza i natrag.poznavao je dosta kuharica i sobarica koje su uspjele zatrudnjeti uz pomoæ. U redu. Do sijeènja. Naravno. Alois mladi je poèetkom srpnja stigao na gazdinstvo . Gerhardtom i Hermannom ili pak Wolf om? S rijetkim iznimkama (poput Fanni). no sad su to bile stalo iste face. da. ili je samo gugutao stare zvuène gvalje. u toj sel jaèkoj kuæi na brijegu. Med se poèinje skupljati u travnju. pa bi se. pazila je da ga baci na odvojenu hrpu. no do tad æe im se vratiti Alo is mlaði. Za to? Jer. bit æe tu jo jedno dijete. iznenaðujuæe. a taj nadzor sad nije bio spreman popustiti. 5Do prvog srpnja. mogao bi dodati nekoliko za koje s e ba nije znalo zasigurno .Norman Mailer lijep pogled. nagradom osvojenom u ljeto godinu prije nego to su kupili imanje. kad bi g od jedna od njih rekla da je trudna.

Sto je stvarno bio glup san. djeèak je ta dva tjedna po glavi sigurno vrtio lo e vijesti iz kole. Te je veèeri Alois svom sinu pred svima dao jezikove juhe. da. Nema se na to izgovoriti. Èekao ih je napor pljeve i gnojenja.poput onih koji su se etali najboljim beèkim ulicama. mogao je biti dra estan poput Fanni. no djeèak je sa d imao divlji pogled pred kojim je Alois ustuknuo. Èak je bio i ponosan kako se brzo sin zbli io s pastuhom. Ulana je. Alois je oklijevao uzjahati ga. bi Alois mladi mogao pomisliti kako ga se otac mo da boji. Svaki se dan moralo dodatno plijeviti. ili siæu nom Edmundu.gradski momak na ljetnoj praksi. Alois mladi dva je tjedna radio napornije nego to bi otac ikad pomislio. no nije reka o ni rijeèi. u svakoj brazdi manje od met ra do sljedeæe. ali. jo tamo u doba kad se tako silno divio pristalim mladiæima. Jer. ali je barem svojedobno naporno radila. i poput svoje majke. Istina je bila da je Aloisa mlaðeg obo avao. 6. ivotinja bi iskezila zube. dok je on. Sve æe ih morati ponoviti. da. a veæ su tri jutra tvrde zemlje pa njaka pretvorili u krumpiri te. djeèa k je uistinu neprestano smanjivao svoju radnu satnicu . Satima su nosili vjedro za vjedrom vo de. Graubartom. ostavlja juæi izmeðu svakog proklijalog krumpira po jednu stopu. Kanale za navodnjavanje moglo se iskopati tek do neko liko palaca. kad bi ga sin tra io da ga pusti na koji sat. Alois bi ga bio i is tukao. dobio bi apokaliptiène batine od kakvih na srcu ostane o iljak. Samo to si ti puno gori. A ti si lijen. taj njegov stari san! Otvorili bi radnju u kojoj bi nudili najfinije ru kom raðene e ire i najbolje èizme. Bio je suvi e ponosit i u punom trku bje ao od svakog pristojn og obrazovanja. da. uzbrdo do livade. Iz kole u Passauu stigle su lo e vijesti. Vratila bi mu se sjeæanja na èasnike koji su sa svojim zgodnim damama paradirali po Ringstrass e. I nije ga udario. uz uzbuðenu vrisku Angele i Adija.kad god bi se Alois p ribli io. kad bi tako odluèio. Nemiran. punom mrkalja. Jednog je od tih popodneva Alois mladi nestao. imao je meko srce. tjedan nakon 122 Norman Mailer to su se doselili. Ako bi se i lo dublje. priznao si je Alois. A konj je svog mladog jahaèa stvarno volio. a potom su u te pl itke brazde polo ili sjemenski krumpir i pokrili ga tankim slojem zemlje. Sto je. Da. Deèku je glava trebala odzvanjati od vra ki vruæe æu ke. lopatom bi se presjeklo korijenje krumpira. i ostatak je tog radnog dan a morala nositi vodu. Ubrzo je i navodnjavan je postalo trajan problem. Zbog toga se Alois nije mogao natjerati da mu zahtjev odbije. Alo is je pao polovicu predmeta. zlim osmijehom koji se te ko mogao ne zamijetiti . sklon groznim raspolo enjima. u èizmama kakve im je Alois nekoæ izraðivao. jo sanjario kako æe sebi naæi elegantnu i ljupku mladu kitnièa rku. Za te kog je èovjeka to bio stvarno dug put do tla. Puno prije zalaska sunca. samo je naporno radio. Djeèak je bio tako privlaèan. Aloisu su se vratile ru ne. A onda je taj zanos iznenada prestao. tvrdoglave zemlje koja je pru ala otpor. pos lije je zakljuèio. ionako trebalo izvesti. Sretao se s larvom listoro aca i lièinkama klisnjaka. "Ti si". bila pogre ka. "Ne vraæam se". Odjahao je na Ulanu. No Alois mladi bi ga osedlao poput kakvog briljantnog mladog kadeta . Ti bi se plitki rovovi brzo ispunili muljem. . naposljetku. to kao otac nije bio Dvorac u umi dovoljno èvrst. Nimalo nije bio nalik malom Ado lfu.uspinjao i spu tao s brda ca. T voja je majka na kraju izgubila pamet. rekao je ocu." Da. mladi egrt." Da se taj dogaðaj zbio samo godinu dana prije. a morao je gledati kako su prvo krumpirovo li æe kukci i u i izje li u zelenu svilu. U tom su razdoblju zaorali deset palaca u dubi nu odabrana tri jutra. to je za djevojèicu njenog rasta bio te ak posao. Tako zgodan mladiæ. Alois je njegovu ulogu prebacio na Angelu. od Aloisa bi tra io dopu tenje da Ulana izvede na jahanje. Ispod sve te o trine. Alois mlaði ga je sad podsjetio na te kadete. mo da malo. A istovremeno je bio na raspolaganju za oranje s tegleæim konjem. " jako nalik svojoj ludoj majci. rekao mu je. no to je bio samo poèetak. "Uèitelji su tako glupi da im se smijemo. punom neke histeriène æudi. Nije pro lo mnogo vremena. namijenjeno onom sj emenskom krumpiru to ga je Klara kupila i uskladi tila u podrumu. Ali ne i njegovog oca . eto. Aloisa je podsjeæao na ljepotu njenih kretnji. Problem je bio u tome. pedeset godina stare uspomene.

to je iskoristio kao proraèunati uvod. jo tijekom poslijepodneva." Alois mladi je ustao i oti ao od stola. Nisu mu pokazivali previ e povjerenja.Jedne tople kolovoske veèeri Alois mlaði si je prisvojio novu. kasnije se za njega pobrinuti. "Svom si sinu dopustio da takav posao ostavi Angeli? To nikako nije u redu." "Ti ina!" viknuo je Alois. Velika krava koja je svaki dan davala dobro mlijeko. Trebala su mu mi ljenja o kval iteti veterinara u kraju." i24 Norman Mailer Umjesto njega. Niti rijeèi. A ona je ostala u staji. rekao je Alois. Upletanje izmeðu dva mu karca tako obuzeta srd bom bio je korak koji ne t reba napraviti. Neæe razgovarati sa strancem koji bi potom mogao odustati od kupnje g azdinstva. ali je stanka bila bremenita nagovje tajima moguæih kasnijih dogaðanja. pa naravno i nije b ilo." Kako se u prepirku ukljuèio nakon Klare. "Da. i orasi. Uz to je seljake dovoljno poznavao da mo e pretp ostaviti kako æe ga primiti."bogati idiot koji se hoæe igrati seljaka". jednaka je moguænost su protnog . Ali ni da im ne vjeruje. Te noæi. morao je pokazati tko je gazda. krmaèa prvakinja. veæ je bila oboljela od problema s vimenom. dok Angele jo nije bilo. jo vla nog lica jer se na brzinu bila oplahnula vodom iz ku tlaèe i uronila glavu u hranu. od straha da se ne napravi u gaæe. u Fischlham. dovoljno da se vlasnik zbog takvog govorkanja uvrijedi. Konju je ta razlika oèita. A Klara? Jela je po lako. S objedom su zavr ili bez rijeèi. Bila je trudna po esti put i Alois joj nije bio nikakav ujak. Onda se podigao Alois i iza ao iz sobe. progovorio je Alois mladi. ponovila je ona. nij e rekla ni ta. rekla je Klara. to je jednom na godinu novac na lak naèin. èesto zastajkujuæi. zauzev i u svojoj utnji pozu. "Sutjet æe do kraja objeda. "I da si zaèepio do kraja objeda. "Kad su u pitanju konji. "Seljak koji s e eli pona ati poput milijuna a". Dvorac u umi 12. a sljedeæeg dana je ranije zavr io s poslom . "ali mogu reæi da je du nost onog koji je konja jahao. Ili. To je i oèekivao. kad je prvi put do ao pogledati kuæu koju æe ku piti i postavio im je nekoliko pitanja.a poriv nije bio slab . Sjela je." "Mo da ne znam puno o konjima". poèela prièati. rekao je njen posinak. po druge neugodnu pov lasticu. "a ja ne. ivine je malo. poèeo je plakati. To je ponudilo rje enje. U sijeènju je posjetio nekoliko susjeda. Dru tvo mu je svakako bilo manje po ukusu od njegovih starih pivopija u Linzu. ne u tom èas u. govorili bi mu iza leda. a pritom izlanuti to je od njih èuo. sa icom u zraku. Pretpostavio je da ne mo e biti ba tako dobro kakvim se èinilo. a Alois mladi je ostao sjediti za stolom. Sjedeæi pored nje.5 Oklijevao je hoæe li tamo zaci ili ne. Klara nije mogla vjerovati da se netko m o e ponijeti tako sebièno. Niti rijeèi. mali Edmund zaslinjene usne. udaljenu dobrih kilometar i pol. pa prestala. sprema n za veèeru. ali je stoka odlièna. "Ponovit æu" . "Vrati se." Nastala je stanka. ili se izruguje. ozbiljnu. ti ina ". ti si deset stupnjeva ispod nule. kao da je oèevu naredbu pretvarao u svojevrsno sebi upuæeno po tovanje.prekori i svog Aloisa. "Vrati se". timareæi Ulanovu vla nu ko u. Sad se Alois morao zapitati pokazuje li mu poslu nost. Stoga su Aloisu otkrili samo dobre vijesti: zemlja je dobra . èak i ako tebi nije. voænjak dobar . Tu je temu naèeo u gostionici u Fischlhamu. a onda . "Angela voli brisati Ula-na". Adija je tako preplavilo uzbuðenje i i èekivanje da se sav ukrutio. Morao je." "Jatuohl!" uzviknuo je Alois mladi. Prvi put nakon dugo vremena oti ao je u jedinu gostion icu u kraju. Angela je stigla rumena od tima-renja. Klara ga je uzela i udaljila se od stola. Unaprijed je mogao èuti to æe neki misliti. Mladiæ si je dopustio sjesti za stol. nakon to je njen brat vraæajuæi se iz ume konja natjerao u galop. "Tra im ti inu. Ispunila ju je neposlu na elja da svog posink a ukori ponovno. rekao je . sjedni i uti. Angela i Adi su pokupili tanjure za pranje. Gazdinstvo je elio . nakon koje se mladiæ ipak vratio." "Ne zna ni ta o tome". kako bi seljake na . Alois se nije trudio da im povjeruje.da. Edmund. Taj je put razbjesnio Klaru. Alois stariji nije mogao zaspati. No. rekao je Alois. Bila je to jedna od rijetkih prigoda da je s mu em razgovar ala o tro. a zatim mu ostav io premalo vremena da se hodajuæi ohladi.

gradskog pijanca. Nisu to i zrijekom potvrdili. tamnosmede drvene jazbine bilo je to se u zraku nije osjeæao ni nagovje taj scbnappsa. Dodat nu je utjehu ponudila ugodna etnja kuæi. To m u je postalo jasno kad je iskopao nekoliko ranih krumpira. Ili je to besmis lica? Djeèak je u sebi imao ne to to ga je èinilo divljijim od njega. jo jedan uljez koji poku ava biti seljak. Nije mogao odrediti koji se to vonj mije ao s pivom. Gostionica je sad mirisala neugodno. Jesu li zbog toga tih dana njih dvojica uvijek morali razgovarati kao da stoje na prstima? Dvorac u umi Nadnièar je bio glup. Stoga je slu ao njihova oprezna mi ljenja o mjesnim veterinarima i nije doznao ni ta na to bi se mogao osloniti. A onda se to. Na sasvim neizravan naèin. Doznao je ime ha-feldskog pèelara. iz dana u dan. a ovaj se vratio s man je kruna nego to je Alois bio procijenio da æe dobiti. to je bilo ono to je zadnje tri godine s ijao prethodni vlasnik. Poljodjelstvo i rad. spreman na sve. A poèelo je kad se ta velika i lijepa svinja stala vladati èangrizavo. I to stog a to je lanjska etva bila p enica. Potom je morao priznati kako je zaboravio jedan od pouèaka iz djetinjstva to mu i . Potom je slijedio jadan kraj krmaèe prvakinje. koje njemu nisu bile poznate. Malo si je otkinuo s kraja. Angela je bila neutje na. nadnièara je morao zaposliti na cijeli tjedan. n e. Mraène misli. pun i naranèast. da. Morao se suoèiti s razoèa ranjem zbog svojih tri jutara krumpira. "Planirao sam zasaditi jedno jutro s njom. Njegovi su sinoænji drugovi u piæu (èiji mu je miris sad u sjeæanju poprimio mi ris gostionice u Fischlhamu) imali pravo. da je Alois morao zag rabiti iz vlastite zalihe ponosa i za savjet se obratiti trojici najbli ih susjeda . da bi tek sad uspjele dati to koristi. glupog èovjeka. No. Na nebu je bio mjesec kasnog ljeta. Angela je bila tako uznemirena.sad nameæe mozgu. kojoj je sad opet vlasnik bogata . etveni mjesec. Morao je sat vremena zuriti u neukra e-ne drvene zidove g ostionice. trebalo saditi repu. Dug o je i sa zadovoljstvom mokrio uz cestu. Bilo bi to previ e odjednom. Nesumnjivo. ali ne prve godine. Kako se jednog poslijepodneva nije dob ro osjeæao. Alois èak nije bio ni siguran da se radilo o kradi. Da. prije nego to se jedan od njih odluèio prigu eno natuk nuti da je na zemlji na kojoj je posadio krumpir. No. pokazalo se da nije uludo potro io veèer. Poèeo je osjeæati i ne to zadovoljstva potaknutog pivom. ali je bilo ne to neèisto . A sad je u utrobi osj eæao novo probadanje. Uginula je. Ostat æe mu mo da pola uroda koji bi se dao prodati. koliko je mogao vidjeti. Je li mu se to opet uznemirilo srce? Ponekad mu se èinilo kao da se taj vjerni organ . bio bi dobar vojnik te vrste.kiselo mlijeko? Stari gnoj? Hrpa komposta pred v ratima? Ono to ga je najvi e zasmetalo kod te tihe. bilo im je neugodno. Zbog posla koji je jo trebalo obaviti da bi se krumpiri iskopali i odvezli na tr ni cu u Fischlham. Sad su poèeli prièati o raznim sortama 126 Norman Mailer p enice. to ta tuga nije bila radi njega. samo su puckali svoje lule. Zemlju je tri godine ita iscrpilo. glavobolje. Govorili su jako polako. Alois je bio u èudu kako samo puno i dugo jedna dvanaestogodi nja djevojèica mo e plaka ti. vjerojatno je bio koristan koliko i Alois mladi. Ka d je on bio mlad. Sve su se te krigle noæas u njemu samo talo ile. Nikad se ne smije previ e toga odjednom. Najstariji brak. u razgovoru je ispalo kako bi mu bilo pametnije da se odluèio za repu. ali nisu bile neprivlaène. nadnièaru je ostavio da odveze krumpire na tr nicu." Klimnuli su glavama. Najgore od svega je. Sto æe od tog djeèaka ispasti? Hoæe li jo postati i zloèinac? Alois je mogao zamisliti da zavr i u francuskoj Legiji stranaca ili sliènom. Potom je poèeo govoriti o svojoj zemlji.veo na ne to iskrenosti i o drugim stvarima. ali dovoljno sposoban da prisvoji podosta krumpira. pogor avalo. a nije bilo ni jednog dobrog. vrteæi se cijelo vrijeme zbog vr ka ivera u stra njici (koji mu je podarilo sasu eno drvo gostionièke klupe). pili svoje pivo i djelovali tu no. Da.takav srèani drug . Mo da ga neæe vjeèito do ivljavati umirovljen om budalom. Kad im je rekao da je zasadio krumpire. Sljedeæeg mu se jutra vratilo turobno raspolo enje zbog uroda. a kad se sve uzme u obzir. Tko bi pomislio? Tlo bi sad moglo biti izmuèeno. nego su bili zgro eni onim to se radilo zemlji.

Tako se.ako ga se tako uopæe moglo nazvati . Nakratko. A opet. Dvorac u umi 12. jo je i ivotinju morao zakopati cijelu. Kad se radi 0 poljoprivredi. naizmjence. povezivanje trbuha. Kakva glupost! Nije namjeravao uzga jati jo svinja. veterinarev je sud bio konaèan. Kakvu bi to dobit mogao oèekivati od svojeg osred njeg uroda krumpira? Kad je zbrojio tro kove sjemenskog krumpira. ach. barem ne zasad. namame u takav poslovni sporazum ? Do listopada mu se turobno raspolo enje prilièno ustalilo. kako su i obeæavali. Da. Sto da misli o sebi .oko uzroka ni je bio ni ta sigurniji od susjeda. Samo mu je mirovina bila est puta veæa od zarade svakog nadnièara. naposljetku. barem ne kad bi se obraæala njemu. Za to bi trebalo. Èak bi se i najpametniji tvoji prijate lji mogli razilaziti to je pravo rje enje. poput tog jadnika kojeg je uzeo. dogodile su se promjene. ali se nije usudio rezati je radi mesa. "Ne kockajte se. poti tenost popustila. Toliko je toga ulo eno u m aternicu. trebalo je izraèunati gubitak. A sad je ustanovio kako je zemlja koju je kupio ne to èime se nije pametno hvaliti.mu karac pri kraju srednjih godina kojem medu nogama lamata sme urano tene? Klara. no ena se neko vrijeme mora osjeæati prazno. Povrh svega. ne bi ostvario nikakvu dobit. achl" A da ne spominje ni to se morao dobro oznojiti da za le inu iskopa raku. to bi drugo kod svinje 1 bilo? Tko je ikad èuo da bi tako velika svinja oboljela od su ice? Mo da se radilo i o neèem drugom. no dijagnozu jo nije elio dati. Vjerojatno se radilo o pluæima. ta mu pomisao nije vadila trn iz pete. kojeg su prevarili u poslu koji je ukljuèivao zemlju.9 7No. Nikad prije nije tako mudrovala. gubitak krmaèe i veterinarov honora r. nema nikakvih pravila. d iuretik. poku ala mu je to objasniti. Davati lijepu sumu nakon to je ivot inja uginula! Za to? Jer bi morao znati uzrok.h je prenio Johann Nepomuk. poèela je krvarit i i uginula. herr Hitler. Nije ba bio u nekim novèanim pote koæama. Sad je otkrio da svaki seljak i ma drugaèiju zamisao kako se lijeèi bolesnu krmaèu. gdje mo e . ima veze unka s pl uæima? Ali 128 Norman Mailer ne. Naravno. a op et. kad vi e nije bilo Aloisa mlaðeg. rekla mu je. kazao je Aloisu. osjeæaju ene nakon poroda. Alois bi se dao u potragu za nekim probranim dijelovima . Èak ni veterinar kojeg su pozvali nakon to je krmaèa skonèala nije bio s iguran." Da. dok Alois jo nije bio napunio ni deset godina. komposta za tri jutra koji je kupio. platiti labo ratorijski test koji se mo e obaviti u Linzu. Mo da je tu prekrasno dijete. Naravno. Bio je u na pasti. Èak je i Lovaèki pas postao s amo alostan psiæ. "Pa to sam ja. Aloisu ni ta nije moglo vi e pokvariti raspolo enje. toliko nade i truda. no on joj je s koro otkinuo glavu. To je normalno. A poto m je ustanovio kako veterinar . Aloisa Hitlera. predlo ili sredstvo za povraæanje. pokazali lako zaraðenim novcem koji je samo trebalo poku piti. Mogao se utje iti.kakve. a onda jo dodao i nadnice. prirodno je da se èovjek osjeti pomalo n esretnim. a sad je èovjek ponovno prazan. koja nije prestajala tucati i jecati: "Ach. ne. ni na to se ne mo e osloniti. usred osmog mjeseca trudnoæe. Tri su susjeda. k vragu s tim! Pa to bi mogao is pasti neèuven tro ak. Sad kad je krumpir pobran i toliko napornih poslova zavr eno. Aloisu je. koji su se. ena?" htio je zaurlati. Klara je na sebe preuzela prijedlog da ga se po alje u Spital. to mu je rekao veterinar. èak i ako si imao nesreæu naletjeti n a neoèekivani problem. Jednom je davno mo da i bio seljak. ali tek nakon to mu je platio! I onda Angela. Krmaèa je prestala disati. kako je bilo moguæe da njega. Kad bi ostao sam. Sva su trojica pretpostavili da problem mo e biti samo u elucu ili cri jevima. kako je mogao oèekivati neku spomena vrijednu zaradu? Da nije bilo oraha. Uvijek se dièio time to pouzdano zna prepoznati a ko ga netko vara. Zar b i se osjeæao gore da se Klara spetljala s kakvim seljakom? To nije bilo moguæe. Sad je sebe mirno mogao smat rati gradskim bedakom. Ma. niti s jednim di jelom te ivotinje. I sva su trojica bili u krivu. ali se uzrok uginuæa svejedno morao saznati.

odrasli bik koji je pasao u ograðenom pa njaku. svaki put kad bi njih dvoje ulazil . Jer su bile istinite. Uvod u njemaèku povi jest dobio je preko najstarijeg razreda. fraulein Wern er. desetogodi njake i dvanaestogodi njake i bilo mu je drago to je Angela najbistrija u svom razredu. no ubrz o se to pretvorilo u obiènu zagonetku.sva t a vitièasta slova koja su èinila rijeèi. Johannu Poelzlu." "A. gospodu srednjih godina. uti. Znala je kako mu uzvratiti. U rujnu su Adi i Angela krenuli u kolu u Fischlhamu.a uskoro bih mogao i o tome progovoriti. U pogledu fraulein Werner vidio bi odobravanje. Ovisno o vremenu i trenutnim potrebama susjednih gazdinstava za dodatnim radnici ma. u kojem su Angela i ostali prouèa vali iznimna djela Karla Velikoga. jer je kola imala samo jednu uèiteljicu. Ovisno o bikovom raspolo enju. u djeèakovim je mislima neprest ano izranjala poput prijeteæe ake. Odatle mo e vlakom otputovati do Weitre. Oèeva depresija. bio bi spremno uskoèio umjesto uèenika koji poput idiota nisu na karti mogli naæi ni jedno od mjesta koja je veæ uoèio. Da je smio. Veæinu dana. pa èak na dvadeset i pet. a do kole je bila lijepa etnja preko bregova i livada sa sestrom. Osim toga. Njegovi su prvi kolski dani protjecali u sunèanom i blagom rujnu. uginula Rosig! 130 Norman Mailer "Za to pa sad opet plaèe ?" pitao je Adi. koji je sad veæ toliko ostario da mu treba p omoæ obitelji. Uvijek mu je mogla reæi da u asno smrdi. Veliku Habsbur ku Monarhiju. ili se osmjeliti da proðu kroz pa njak. Isprva su mu crte i vibrirali pred oèima. koja je imala velik nos i nosila naoèale. valjda bih plakati treb ao ja. Sat poslije.bilo je tu malo sumpora i nepogre ive naznake neèeg trulog . Kand eli takav trag brzo otkriju. Ispalo je da se zamisao sviða i Aloisu mlaðem. koja je vozio za to anga irani koèija . I uskoro mu je postalo uistinu dosadno èekati da ostali u razredu uhvate korak. bila je najbistrija djevojèica u èetiri zida kole s jednom uèionicom. od prvog do èetvrtog razreda. pa se i on uz nju rastu io. Uz njih i Passau. upijao je nastavu za osmogodi nja-ke. Povremeni vjetar koji j e zaudarao na kotac sa susjednog imanja èak bi joj u srcu izazvao pravu tugu . pazeæi da ne pon avlja iste gre ke. Potom ne bi mogao doèekati sat treæeg razreda. Ne plaèem zbog tebe. drugi put o znoju. odmah preko Dunava. I tako se to rije ilo.jad na. Adi je ubrzo nauèio kako se Angeli nije pametno rugati kad se boji. odvest æe èet naestogodi njaka u Linz. Angela u èetvrti i najvi i razre d za dvanaestogodi njake. On je uistinu vonjao . gdje se mo e popeti na druga kola koja æe prolaziti kroz Spital. Bila je navikla na kiselo mlijeko i konjsku balegu. kazala bi mu da smrdi. ponekad bi im bro j pao i na trideset. "Meni veli da smrdim. Smradovi joj nisu smet ali. u dobi od est do dvanaes t godina. Ponekad se radilo o smradu iz usta. Djeèak je oti ao. Kad bi je god Adi zadirkivao . Sveo bi ju na rje ivi problem. Dakle. u dobi od est godina. Ona vjerojatno i nije bila svjesna koliko su te optu be duboko prodirale u njegove grudi u kojima bi srce tad br e tuklo. Aloisova kola. u prvom razredu. Uglavnom je bila dobra. a svako je dijete. moglo èuti sve to se zbivalo u svim ostalim razredima. Takav je vonj jedan od stalni h problema koji prate na e mu terije. U poèetku je to bilo èudesno . nisu se usuðivali. To se nije mijenja lo. gdje su uèili zemljopis habsbur kog podruèja. sa svojom prigu enom prijetnjom uspostave jo goreg despotstva. èetvrtog. mogli su ga zaobiæi. ba kao to je on bi najpametniji djeèak. S Angelinog se gledi ta radilo o jednostavnoj stvari. a i dobro je da je bilo tako. u prvi razred. Adi je ubrzo bio u stanju pratiti nastavu u sva èetiri razreda. Postojala je samo jedna pogibelj . kako bi je uvijek nazvala fraulein Werner. a Alois. Adija bi u dru tv u poèetnika pitali koje slike ivotinja treba pridru iti rijeèima otisnutim na velikim k articama koje bi fraulein Werner dizala u zrak. u koli je ponekad bilo i manje od èetrdeset djeèaka i djevojèica. no u uèionici su èetiri razreda sjedila zasebno. Ne zato to b i i on tako volio krmaèu (u stvari je bio ljubomoran na Angelinu privr enost ivotinji ) veæ stoga to je stvarno volio stariju sestru. kojem je bilo est godina." To je znaèilo da joj je na pamet pala Rosig. pa su se oblaci mraènih p redosjeæaja mogli raziæi. a medu kojima su mu pogled prv i privukli Braunau i Linz. Sto je njoj bilo skoro svejedno.pomagati njenom ocu.

Kako bi joj u uzburkane osjeæaje unijela ne to mirnoæe. No. Pèele . "Jesi li lud?" odgovorio bi mu. . a da ne sklizne u ne to drugo? "Dakle. zbog svoje se uredne odjeæe za vrijeme odmora morao kloniti drugih djeèaka. "Svaka matica ima vlas titi miris". kazao joj je. O matici je ovisilo sve moglo bi se reæi. vlastitim ru kama. snagom svojih pet dobrih. seljaèkih èula. nogama. Sad je eljela saznati jo . a drugi dan im se sviða druga boja?" "Da. Prije nego je zavr io razgovor. to bi se onda trebao brinuti zbog takve budale. Ne ba . ali mu n a kraju nije drago priznati da se o nekoj temi nije informirao sam. a u svakoj æe biti cijela pèelinj a zajednica. jedan dan je to cvijet jedne boje. Klara je prvi put progovorila o intimnim temama. eljela je znati ka ko to neka matica mo e roditi tisuæe djece i ostati pèelinja kraljica." Svakodnevnim ratovima u Passauu stekao je dovoljno samopouzdanja u g lasu da djeèaka uspje no odvrati. Alois joj je isprièao previ e. Vidjela je da je u Angelinoj glavi to povezano s Rosig. Èita on svoje knjige. Nije li tako?" "Tako je. Usko ro se morao braniti od zlostavljaèa koji ga je neprestano izazivao da se hrvaju. druga svijetloplava. U potrazi za pogodnim primjerima. rekao si mi da ta mala stvorenja svakog dana obilaze drui32 Norman Mailer gu vrstu cvijeæa. oklijevao joj je to objasniti. svojim j aja cima. koja ga je stalno zadirkivala.i u uèionicu. Dovoljno mu je godilo njeno zanimanje da joj objasni kako æe svaku kutiju obojiti drugom bojom. pa Klara nije govorila samo o toj novoj tjelesnoj po javi. svojoj buduæoj djeci. Ipak. da. "Ali. No. Aloise? Zna tako puno. mama æe me ubiti." "Kako se onda te pèele ne pomije aju?" Da. Na neki ga je naèin dobro poznavala. Dok je o tome p rièao. "Nisi ih nikad sam onju io?" "Izgledam li ti tako glup da bih gurao glavu u ko nicu. Koliko je razabral a. rekao je preko volje. nego da je ono uopæe ne zanima. koja se isto zove Klaus? Njega je vi e brinula starija sestra. rekla je Klara. Svoju je pokæerku obo avala." Nije bio siguran da mu se taj razgovor sviða. Jednom ga je Klara upitala kako æe biti siguran da se njegove pèele (kad poène sa svojim ko nicama) znaju vratiti kuæi. koja j e. Dvanaestogodi njakinja joj je sad bila poput bliske prijateljice. treæa èak mo da i ru ièasta. " Kako æe te tisuæe pèela znati u koju kutiju spadaju?" upitala ga je. kad se sve uzme u obzir. Hoæe li joj uspjeti odgovor iti na sva pitanja. a Klara je davala sve od sebe da dj evojèici olak a muku. te njegovim suptilnim razlikama u prir odi. Vonj je dio prirode. prije no to je uginula. u Aloisovom se pogledu vidjelo veliko divljenje. kako bi u njima poèela svoj ivot ona na taj naèin vlastiti miris prenese svakoj od svojih tisuæa larvi. Jednoj su vrsti cvijeæa vjerna tek jedan dan. jedna æe biti zelena. taj deèko nije predstavljao ni ta." "To je ne to posebno". "Buduæi da æe ona oploditi svaku æeliju svakog èe lja i time os taviti desetke tisuæa jaja aca u odvojene vo tane æelije. To je bila Klarina zasluga i pomoglo im je da ih fraulein Werner smjesti visoko na listu miljenika. pitala je kako se matica oplodi. odluèio je nastaviti. "Kako ti to zna . Njemu bi. moglo biti korisnije da se Klar a zainteresira za pèelarstvo. Ako je zaprljam. pa da dam priliku hrpi pèela da mi ulete u nos?" Poèela se smijati. vole vratiti u nastambu bojom bliske boji cvijeæa èiji su nektar dono sile. planirao je nabaviti nekoliko kutija s ko nicama. poslu ila se informaci jom koju je usput èula od Aloisa. sam uspjeh ko nice. veæ je na iroko prièala i o vonju opæenito." "O tim sam otkriæima èitao u knjigama". Tih je dana Angela dobila prvu menstruaciju. Ako je Adi uspi jevao pre ivjeti pored Aloisa mlaðeg. uz to Dvorac u umi 131 su bili najuredniji brat i sestra. Stajale bi jedna do druge u hladovini velikog hrasta nedaleko kuæe. I uistinu. objasnio je. iskrvarila po stra njim nogama. Ne prièa se o tome tek tako. "Na sebi imam bolju odjeæu. 8. no.

U tom èasu krene letjeti tako visoko da je samo neko licina trutova mo e pratiti. Ona voli da ostane tako. debelih. kad se mora odvojiti. ili ne to J34 Norman Mailer takvo. i èupa mu organ. Naravno. "Onih koje nazivamo trutovima?" upitala je Klara. Kad on poène inzistirati. Onda se nije mogla zaustaviti. svoj vlastiti or gan koji je sve dotad dr ao u sebi. "Kakav ivot". vrlo o tre kuke. pa idu van i sk upljaju. Skroz izgubljenu. Veæ je bila u sedmom mjesecu trudnoæe.nazovimo to njenom vaginom . kao to sam rekao. Tog su dana veæ letjeli uokolo èekajuæi je. skoèi u . Ostanu samo dva truta." "Ne.Zbog toga se Alois odluèio Klari sve objasniti kroz nekoliko koraka. "Da. Protiv volje. da. na Klarinim se ustima ukazao podrugljiv smije ak." "Jadno stvorenje". Mora ga ostaviti. ali taj zadnji sna ni trut je dostigne. ali ga sad iznenada izbaci. osim kad su zauzete drugim du nostima za raèun ko nice. to je toèno o nako kako priroda nala e. ne ba ". vjeèito u potrazi za jo nektara ko i æe donijeti . da. tako siæu no. "Taj trut". moglo bi se t ako reæi. rekao je. a Alois je dobro napravio to joj je isprièao sv e." "A on? to bude onda? to bude s njim?" "O. o. lete naokolo poput budala. bila drugaèija. Uopæe se ne z amaraju time da u ko nicu donesu pelud. Opet. da ga ne mo e vratiti. samo njih dvoje. ne mo e ga izvuæi! Matica ima kuke. Nema ga vi e. pokvario bi ono to je te noæi htio.a za k oju bi se moglo reæi da je jo tek kraljevna . To se obièno dogodi prvog toplog sviban jskog dana. leteæi vi e od svih. a onda desetke tisuæa jaja aca. tisuæama pèela radilica. jo nije prava kraljica. njegova je lukava strana bila spremna progovoriti. rekla je. do poèetka lipnja. Kuæanskim poslo a. naposljetku je kazala. pèelama tegleæom marvom. i to ga dr i unutra. ono najbolje æe najvjerojatnije dobiti ako jo j sve isprièa do kraja. da.za to ne? Kad je tako. mo e imati i pet ili est ljubavnika. Prva je bila da matica nakon tog prvog v elièanstvenog leta bez pote koæa mo e imati i druge ljubavnike. Kako je oèito b ila uzbuðena. Bilo je to ravno njenom najboljem. moramo pretpostaviti. rekao je Alois. Ta m atica koja leti tako visoko i tako je lijepa u usporedbi sa svim svojim sestrama . iznimno. a potom je pre ao u osmijeh.izleti na svoj prvi let. morala se i nasmijati. Kad se pojavio. skoèi. da. Uvijek naprave gu vu u svom dijelu ko nice. niti dvadeset dana nako n to je izi la iz vlastite vo tane æelije (koja nije bila Dvorac u umi 133 ni ira ni dublja od gumice za brisanje na vrhu nove olovke). Zaglavljen je. A samo tri tjedna nakon tog prvog dana . da. po jedno svaku od tisuæa æelija. A sve to bogatstvo plodnosti . Tek kad djevièanska pèelinja kraljica . Time u svoje jajnike pospre mi jo sjemena. jo tjedan prije nego to æe izbaciti tude dijete. No ta matica se od njih razlikuje. Sljedeæih nekoliko tjedana ." " to?" "Ne! Donnerivetter. a ona sve primi u sebe dok su jo tako visoko u zraku. Ali to je bilo jaèe od nje. ali te su noæi vodili ljubav. ali. Alois je nikad prije nije vidio da se neèem tako dugo smije.a te jadne cure nemaju potpuno oformljene jajnike. zna na to mislim. kraljevna. Alois je pozna vao vi e ena koje su ti èak mogle priu titi i dobar komad prave stvari. s Klarom to ba nije bilo tako. razma enih tipova. tako ga duboko utisne. "taj dobri. osim nekoliko mu kih pèela koje æe je poku ati slijediti. Digne se u nebesa. hrabri trut. Padne na zemlju. a kad su raspolo eni. Potom se t aj ciklus mo e ponavljati tijekom sljedeæe tri godine. Te je noæi. osjeæao je da bi se veèeras time mogao okoristiti. Oèi su joj zasjale. nije joj rekao jo dvije stvari. poèinje dobivati hranu od matièinih dadilja i matièinih poslu itelja. poprilièna djevica. on ugine." "To je èudo". meðutim. jedan. jo je djevica. Uistinu je kazala: "Èudo ljubavi. Znali su da sti e. Èi æenjem. i s tim nastavlja sve dok ne poène hladno vrijeme. i znao je. mogu opravda ti svoje postojanje. Ako bi is prièao previ e. No. stavi joj ono to ima. Bilo je oèito da je odu e vljava pomisao na to ensko stvorenje. kazala je Klara. Potom joj je objasnio da mlada matica. Jer im se leti. vi e je . neæe vjerovati. U tom trenutku nije znao kako bi nastavio. spremna je za djevièanski let izvan ko nice. to je dovoljno da polo i tisuæe. ive da bi jeli. Svoju mu kost! Izgubljenu.

kad zavr i sezon a parenja.potjeèe od najvi e pet ili est sparivanja! to znaèi da se do kraja svog ivota matica vi e mora baviti trutovima. odleti. topli poput savijaèe. stavi ga tamo gdje mo e biti od koristi. Trut ima trbuh mek i od ljudske ko e. "kao kad bi svi Rusi. Adi im se. No. Na brzinu mo e ostati bez dobiti. prekrivajuæi æelije s larvom tajanstvenom vo tanom tvari koju su preradile iz peludi svibanjskog cvijeæa. Uvijek ga je nastojala navesti da se vi e slu i sap unom. ostavi ko nicu. U koli je sad postala svjesna fraulein Werner i njenog mirisa po djeèjem puderu. Otkako su u travnju stigli na gazdinstvo. Niti joj je isprièao o kraljevnama koje bi dvorani okupljeni oko matice èesto usmrtili. Talijani . "To je". Mo da bi Englezi pristojno mirisali na èaj. prilièno nalik Adiju u njegovom najgorem izdanju. ili bi onih dana kad bi Klara zakuhala dovoljno vode da se oboje okupaju u velikoj kadi. Ono to joj je te veèeri isprièao Klaru nije samo posve zaokupilo. One lijene protuhe koje se neæe htjeti pomaknuti. "A Francuzi. opet naèela tu tem u . ti nemarni deèko. ustrajavala na zahtjevu da mu nasapuna leda i pazuha. a Klara joj je ot krivala sve vi e svari koje je èula od Aloisa. iste æe te pèele radilice le ine pomesti iz ko nice. Iz ivcirao se kad mu ni ta nisu objasnile. N jih ne moram ni opisati. te pèele radilice trutove izbaciti iz ko nice. a poljsk i kreteni drugu. Je li stvarno tak o smrdio kako je Angela neprestano i36 Norman Mailer ponavljala. Ispunilo bi je kajanje to ga je zadirkivala. Pona ale su se kao da su vr njakinje. da su Adijevu ma tu uskoro sasvim raspalile tajne pèelinje matice. pa bi se poku ala iskupi ti tako da mu isprièa neke od èudesnih tajni koje joj je otkrila Klara. pa se pèele vrate naèinu na koji su nekoæ ivjele Dvorac u umi 135 u rupi u stablu. neki besramni. A svejedno je imala moæ oplod iti zrak u ko nici kao i tisuæe koje su u njoj ivjele. Bolje je da Klara na njegov buduæi pothvat gleda s naklono æu. veæ nektarom i medom mo e hraniti svoje lièinke. (A pèela radilica svoj alac tom prigodom ne izgubi." I opet je uspjela natjerati Angelu na cikot. veæ je sad dr ala kako bi time mogla Angeli skrenuti misli s vlastitih nevolja. Stoga joj je odluèila isp rièati o muènom kraju hrabrog truta koji je uspio stiæi do matice. Uvi jek postoji tendencija. Takve je potankosti zasad os tavio. Krmaèa prvakinja je stvarno sna no vonjala. prije nego bi mu vratila sapun. Ne. sve novih sa znanja o pèelama i èesto bi jutrom. U sv ibnju i lipnju. a mi Austrijanci. Od tog je razgovora o ugodnim i neugodnim mirisima Angelu poèeo na poseban naèin svr bjeti nos. rekla: "Sad si dobi o sapun. namjerno dovoljno glasno da utrèi K lara. ru ni vonj. a nipo to joj nije rekao da æe." Sad su se veæ grlile. v eæ i iznimnu moæ matice. ili je to bila Rosig u najgorem izdanju? . sa svoje strane. Smrdljivi stari kupus. kad poène toplo vrijeme. da. U glavi mu je vladao mete . i sv inje i djeèaka. i mu karci i ene. mi sm o ne to posebno. Ponekad je stvarno bazdio. dok æe je njen dvor.) Nakon pokolja. imali jednu vrstu u asne arome. ako se ustrèao i spustio niz pokoji brijeg previ e." Brisale su si oèi. da se polovica zajednice stane ro jiti.samo na èe njak." Adi bi na takvu nepristojnost kriknuo od srd be. Tako o tar! Gori od trulog luka i staro g umaka.dosta! Angela je zaplakala zbog oboje. a bilo je svakako manje od svakog truta. rekla je Klara uz nove napade hihota nja.glava joj je bila tako puna svega to joj je Klara isprièala. jer æe sve imati isti miris. do ao pridru iti. kad ih je èuo kako se smiju. samo bi se i dalje svaki put nasmijale na spomen nek e zemlje. njene pèele radilice odano slijediti. Ovaj put Klara u sv om smijehu nije ostala sama. pa je tema obuhvatila ne samo vonj. odnosno. voskom koji ni jeda n kemièar jo nije uspio proizvesti u laboratoriju. a tu je bio i njen mali Adi. opet poèela misliti na smrt krmaèe Rosig. dok bi njih dvoje hodali u kolu. majci ne bi rekao ni rijeèi. Niti joj je rekao za druge komplikacije. nije joj opisao kako æe predan o matica morati raditi do kraja ivota. A onda bi. ili mu je sestra luda? A tko æe znati? Sam bi na sebi jedva i ta osjetio . "Mo da bi najgori bili Èesi. A to stvorenje jedva da je bilo veæe od svojih vlastitih pèela guvernanti. uz posve vragolasti osmijeh. bljeskanj . Angela bi. bio je vrlo svjestan blizine pèela. pèele radilice izbost æe na smrt. nebo bi ponekad za dana bilo ispunjeno siæu nim svjetlima. Sve æe one znati koja je ko nica n jihova.

Ne moramo se. a da je njegov laboratorij evolucija . da ima malo stvari koje se tièu mu karaca i ena o kojima se razgovora s toliko nelagode. stvoritelj svijeta. u ra znim prigodama. Moje sjeæanje iz ranijih doba posve je nesav r eno i obièno mi na raspolaganju ne stoji vi e od kakvog zakr ljalog instinkta. ali je svejedno nalikovao patuljku. K. Ko ulja mu je bila izvuèena iz h laèa i dosezala je do koljena. Tad sam se prvi put aktivno umije ao u obitelj. a opet i nije. Dotad bi svake nedjelje drugi seoski Dvorac u umi !37 braèni par pokupio Klaru svojim kolima na putu za nedjelju misu u kapelici u Fisch lhamu.znaci i njeg ove ludosti i njegovog genija mogu se otkriti u bezbroju kreacija. to æe i meni ostati tek pitanje na koje nema odgovora. kao to je smrad. jer su bile nezadovoljne napretkom koji je ostvarivao D. kao i pote koæa n . Kako je do lo do tog fenomena. No. Plavobradim ili Atilom da bismo pijanu mu teriju potaknuli na jo jednu èa icu. Jer mu ta pèela m o e podariti ne to èega æe se dugo sjeæati! A onda je jednog lijepog srpanjskog jutra jedn a ubola Edmunda. Mnogi ljudi u koje smo ulo il i smatrali su kako je nu no strahovito pomno odr avati osobnu higijenu.em svjetala koja bi ibala amo-tamo. odmah po njeg ovoj pivom natopljenoj propovijedi u Linzu o ljepotama i èudima pèelarstva. Evo lucija je veæ bila zapela u brojnim slijepim ulicama. To mu je bilo dra e to ga je tog jutra Adi pitao mo e li i on s njim. leteæi mno tvom raznih smjerova. sukob vodio izmeðu Boga i anðela Luciferovog ranga. 9Neobièno je. One noæi kad je èuo da bi mu otac mogao poprièati sa susjedom o kupnji neèeg to je Alois zvao "prvim materijalima" . da bi izazvali nepovjerenje. Inaèe bi. poput o nog to bi ga èovjek mogao imati 0 svojim ranijim inkarnacijama. A ne mo emo ni iskljuèiti moguænost da je Dummkopf. A sad. U snu mu je Adi èak zna o ime. flore. moram pretpostaviti kako je D. koji se zvao Der Alte. na i su problemi èesto potjecali od jednog fenomena. Nije bio nizak. i ostao sam hodati svojim poljima.Adi je usn io ivopisan san. K. o sjeæao veliko po tovanje prema pogibelji koju njihova prisutnost sa sobom donosi. sa svoje strane. Blizu kuæe je staja o starac. A jo i gore. Sad mi se èini kako se èitatelju moram ponovno obratiti zbog jedne neugodne stvari. Majka ga je stal no upozoravala da ta siæu na stvorenja ne smije poku avati dodirnuti ako ih vidi na cv ijetu. tako trulo zasmrdjeli. koja je bila duga poput èarape. jo od one noæi kad sam u ao u Aloisov um. èiste savjesti. ne znam. kad je èuo da matica dijeli isti vonj sa svakom pèelom u ko nici. izvan je mog podruèja.to je u nedjelju naveèer objavio za veèerom . vremenskih promjena. u svom poèetnom nadgledanju (i rasul u) ove zemlje 1 sunèevog sustava mo da zapao u tako velike pote koæe. Kako bilo. da se i sam obratio jo vi im silam dublje u sazvije du. Zato je Adolf. dok bi Alois ostajo na gazdinstvu. moram ponuditi vlastitu teoriju to se to moglo dogaðati tijekom veæ prohujale vjeèn osti. pred kraj devetnaestog stol jeæa. a bijelu je kosu skupio ispod stare pletene vunene kape. U to doba. slu iti Judom. Maestru vjerojatno nije u interesu da znamo vi e o d najnu nijeg. Pa kako onda da ne zapita oca mo e li i on poæi s njim? Aloisa je to iznenadilo. Zbog toga uopæe nemamo neka potpuna saznanja o p oèecima ratovanja Dummkopfa i Zloga. faune i ljudskih biæa. Mogu reæi kako sam izravno sudjelovao u oblikovanju djeèakovog sna. to mu je uzburkalo misli. ne mogu poæi". kazao bi joj. Moguæe je kako su te sile i38 Norman Mailer poslale Maestra. jer se savio u struku. odjeven kako Adi nikad u ivotu nije vidio. Vidio je vojsku pèela kako kru i iznad gazdinstva. ili se. a djeèak je nakon buðenja u subotu ujutro saznao kako æe njeg ov otac stvarno otiæi u posjet pèelaru. Jesu li obojica bili bogovi. a b ilo mu je i drago. koji je beskrajno dugo vri tao. A tièe se Adijevog smrada. nikad se ne smije usuditi neko od njih ubiti. Dodat æu da ljudi koji rade za Maest ra te ko mogu izbjeæi takvu klevetu. "Isk reno govoreæi. naposljetku. Visjela mu je do pola leda. Dosta! Smrad nije ne to u èemu vragovi u ivaju. Njemu je va nije da se bavimo problemima koji su neposredno pred nama . da. kako tvr di Milton. Zvao se Der Alte. Putovala bi sa svoje troje djece.

-ovu prevlast. U davno pro lim vremenima primitivnog èov jeka. odanosti. Stvorite lj je imao svoje razmjerne uspjehe i strahovite neuspjehe. nego je i nama bio velik poticaj. na Maestro nastojao takvoj prepreci svojim namjerama suprotstaviti tako to je mnoge alkemièare poticao da otk riju dovoljno suptilne parfeme koji vonj trule i mogu prekriti sladim. Na im mu terij ama dovoljno bogatim da si mogu priu titi dobre parfeme. dogodio se pomak u va nosti mirisa. to se pokazalo pravim bla goslovom. nezamjetnijim i naposljetku ugodnijim mirisima. te putene arome tako prepune kamufla e. No. podmuklosti. Danas. ulja za èi æenje. Miris je D. Mislim da mogu ponudi ti neka rudimentarna zapa anja s tim u vezi.. Prisutnost kolege (vjerojat no potpuno ne eljena) sigurno je utjecala da na svoju velièinu vi e ne gleda na isti n aèin. jedne drugim a privukla ili odbila poruka koja im je stigla do nosa.-u omoguæio da poduzima stvaralaèke evolucijske korake. D. Djelomièno je. stvari su se jo jednom izmijenile. Najprije æu. uspio svakog od na ih klijenata oznaèiti primj esom odgovarajuæeg vonja. vodoinstala-cije. ipak.a koja je nailazio. miris je sigurno bio jedan od Stvoriteljevih resursa. K. primjerice. mo da èak egzotiènim po primjesi smr ada koji se nazirao pod mirisnim rasponom. pri kraju devetnaestog stoljeæa nije se brisanje ljudskog vonja jo ni pribli no d ovr ilo. Dr im kako Gospod. KNJIGA SEDMA Der Alte i pèele I. a da ne mora n adgledati svako sparivanje ponaosob. (Barem je tako u razvijenijim zemljama. U jednu sam razmjerno sitnu stvar siguran: do nastanka njegovih najambicioznijih koncepata. To se dogodilo u subo . ne mo e se poreæi kako su i potresi i ledena doba doveli do brojnih prekida njegovih pokusa i poharali mu mnoge pothvate. nemoguæe pratiti trag promiskuiteta na francuskom dvoru za vladavine Luja XIV. je poèeo tragati za metodom koja bi njegovim kand elima omoguæila da otkriju koj i su to mu karci. ili velikih nada koje su ulo ene u . Mora se priznati da n ikad nije odustajao. primjerice. K.nikak o u najmanjoj mjeri . Kako i ne bi takav s ignal za pomoæ iskoristio u razvoju mnogih vrsta? Ljude bi. Putem je Alois prvi put u ivotu sa sinom vodio pravi razgovor. K. brontosaura (da bi se potom ustanovilo kako je ta preuvelièana ivotin ja naprosto prevelika da bi mogla opstati .) Gubitak takve kognitivne moæi ne samo da je smanjio D. pa je sastanak Aloisa. njegove upornosti. mu karca i ene. ne smijem zanemariti put do Der Alteovog gazdinstva. ako se ne uzmu u obzir ti kraljevski miomirisi. poèetkom dvadeset i prvog stoljeæa. Pojavile su se kad e. sebe vi e nije mogao smatrati olièenjem dobrote i svemoæi. Pustimo to. srama. progovoriti o snu koji sam Adiju umetnuo. da. (Stoga je. a na takav se postupak odluèio zbog jednostavnosti i razmj erne jeftinoæe. Zbog toga se od srednjeg vijeka nadalje. kao sredstvo upozorenja kand elima da su u blizini na i klijenti. Èak bih ustvrdio kako je D. K . u èasu kad se Maestro mogao suprotstaviti njegovom napredovanju. Za to? Jer je ovu zemljinu kuglu jo na samom poèetku pogre no projektirao.odluènosti da se razmno avaju. Sceno m su vladali dezodoransi. Adija i Der Altea obilje ilo neobièno. uglavnom. koje smo o tkrili mi. No. ali trenutno zb li avanje djeèaka i starca. Sapuni.) Do kraja Prosvjetiteljstva. prizemnijim . ene i djeca prebjegli nepriDvorac u umi 139 jatelju. Pretpostavimo da su mirisi odmah otkrivali razmjere hrabrosti svak og stvorenja. Do kraja dvadesetog stoljeæa gotovo je sasvim nestalo Bo jeg oslonca na neugodan tje lesni miris.eto neuspjeha). dobrim dijelom zahvaljujuæi podr ci koju smo tim po duzetnicima dali mi. Kakvo jednostavno i eleg antno rje enje. Dodajmo tome irin u i brojnost njegovih kopnenih i morskih vrsta. Do dvadesetog je stoljeæa ubrzano nesta janje ljudskog vonja dalo presudan doprinos na em napredovanju. straha. mogli su poni titi smradne arome. rijeko se mogu naæi suprug ili supruga koji bi bili svjesni mirisa svog partnera. èak i kad nije u potpunosti nadzirao Zemlju koju je stvorio. i . Mo emo samo pretpostaviti koliko je beskrajnog vremena moralo proæi prije nego li je nekoliko svojih stvorenja naveo da polete. za to bila odgovorna mirisna aroma.

U svakom sluèaju. Tu smo tako diskretno djelovali. nala u nerazmjerne izdatke Vremena! tovi e. u toj sam austrijskoj regiji radio s drugim klijentima. vizije u snove ulaze poput kakvih rascjepkan ih pripovijesti slomljenog vrata. Nadzor nad njim i njegovom obitelji tad su preu zeli moji pomoænici.oprostite na ovako grubim povijesnim procjenama . jer se tim medijem obilato slu imo. odanosti. a san je isporuèen na izra vnu Maestrovu naredbu. Imitacije dogaðaja koje stvara san ne moraju biti posve razumljive.od izoo. u snove im je umetnuo priviðenja . subjektu ipak ostane ne to maglovite spoznaje kako on ili ona ima manj e hrabrosti. kad shvate to poku avamo napraviti. posljedice tog èina mogu se dramatièno prikazati p omoæu zami ljenog scenarija. Obavijesti koje su o Hitlerovima u Hefeldu prikupljali moji pomoænici pokazale su se dostatnim. D. U p osebnim prigodama uistinu mo emo klijentu u san umetnuti cijeli scenarij. prosjeèni san preraste u koloplet. K. ljubavi ili zdravlja nego to je dotad pretpost avljao. To vrijedi jo od poèetaka ljudskog postojanja. Rijetko mu uspijeva izravno prenijeti zapovijedi." Dvorac u umi 145 2. no isku at æe èovjekovu sposobnost da otrpi te ku tjeskobu. Kao to sam veæ napomenuo. K.tu naveèer. na tu æe vas moguænost upozoriti san. D. S druge strane. Sjet imo se da sam. a da se. " elim da". Delikatne manipulacije sraèunate na izmjenu reakcija èovjekove psihe u buduænosti ne m ogu se izvoditi u ratnim uvjetima. godine prije Krista pa do njegovog dolaska). privr enosti. A sad mi je stigla izravna poruka od Maestra . Uspijevao je vizije pobuditi i kod proroka i kod obiènih ljudi. K. "u Adolfov mozak ure e jednu trajnu pretpostavku. Urezati je bio glagol koji se rabio. Jedna strana prodire i napada ciljeve one drug e. najèe æe putem s nova). nije ni pribli no rutinska stvar. pretpostavlj am. kaos koji ostane nakon to se uhvatimo u ko tac s kand elima. 144 Norman Mailer No. posebno onaj koji nije vezan s prija njim iskustvom onog koji æe ga sanjati. K. spavaèu suvremena noæna epizoda nudi tek nagovj e taj predstojeæih poremeæaja. ka d sam se dovoljno dugo uvukao u Aloisov mozak da istra im njegovu oèaranost pèelarstvo m. te su se moæi smanjile kad smo u razvojni ivot ljudi u li mi. sno vi rijetko javljaju u vizijama. Stoga je D. koji mu karca ili enu m o e upozoriti da izbjegnu situaciju kojom neæe biti u stanju ovladati ili je podnije ti. Iz iskustva znam kako umetanje snova tako jasnih da djeluju poput noænih vizija da je brojne po eljne uèinke. kod mladih klijenata postoji i rizik. Èak i kad se san ne da dokraja protumaèiti. kad se obitelj Hitler preselila iz Passaua. Osim jednom jedinom prigodom. Malo je onih kojima noæne more èine dobro. mnogo puta poslu io tek nadmoænim hirom. nered. Jahve se vi e nije mo gao tako uèinkovito slu iti snovima. no sanja rije koje se moraju proizvesti ex nihilo ozbiljno nam isprazne proraèun. Na razini do koje mi dopiremo ako elimo poluèiti stvaran uèinak.u glavu na eg esto-godi njaka moram us aditi odreðeni san. Kand eli koji su tog klijenta mo da veæ uze li pod svoje mogu nam stvoriti priliène nevolje. dobio nalog da na mal og Adolfa vi e ne obraæam pozornost. Stoga je trebalo vrlo pozorno priæi pripremi potrebnog jasnog sna za dijete. da ne oèekujem nikakve smetnje od kand ela. to se pokazalo bitnim. Cijeli je postupak ubrzalo. Kako bi zadr ao nadzor nad pr imatima kojima je dao nadahnuæe da postanu ljudima. Ne. Dometnut æu kako stvoriti san. no najbolji se rezultati posti u pristupom malih koraka. kazao mi je. u doba koje Maestro naziva Jahvinom erom (a to je . kako se ne bi uzbunili kand eli. prije Aloisovog sastanka s pèelarom u nedjelju. je podijelio mno tvo nagrada i kazni (ponekad kroz èuda. Na taj je n aèin mogao svoje tiæenike èesto navesti da krenu odabranim putem. D. San danas slu i kao uzorak nesavr enog za titnog sustava. Mo emo raèunati na srdit odgovor anðela n svaki san koji potaknemo. Vjerojatno mo e osigurati otvoren pris tup. Danas se. Mnogo kasnije. dr i kako je od presudne va nosti da upravlja svim snovima. poput tura razno enja mlijeka. je tu otkrio sredstvo za ravnanje nekim od svojih ljudskih biæa. Mestro kod djece uglavnom nije poticao na takve pothvate. ako je spavaè taj koji se sprema izdati bliskog prijatelja. . Umjesto toga.-ova nekoæ svemoæna uporaba snova poni tena. ti jekom vi e noæi. Ako bi vas vjerni prijatelj u bliskoj buduænosti mogao iz dati.

Kao pitanje stila. on i Adi bit æe srodni po mirisu.Sam mi èin nije uzeo vi e od nekoliko minuta. opet je zadrijemao. Zahvaljujuæi obavijestim a prikupljenim na mlijeènim turama. Magnus Rudiger. kako sam veæ napomenuo. mirisom. Takvi sitni klijenti kad ostare znaju biti prava gnjava a. do ivjeti dotad nepoznat osjeæaj vl astitog znaèaja. no u posebnim se pr igodama znao prikazati simpatièan poput svakog navodno dragog starine. Nama æe njegovo uvjerenje da si je èesto u stanju unaprijed predoèiti ljude koje jo nije upoznao biti od velike koristi. kod primatelja mo e izazvati por emeæaj. Kod Der Altea je bilo najzgodnije to to nam je pripadao veæ desetljeæima. . Primjerice. Da ponovimo. Djelovanje snom nije mogl o biti izravnije. bio je jedi ni pèelar u krugu od dana hoda i stekao je zavidno znanje o pèelarstvu. Pod sjeæam kako se rabio glagol urezati.posve slo enog amalgama n a e magije i njegovog oèaja i odluènosti . poznat i kao Der alte Zauberer . Trajna pretpostavka. Adi se probudio pid ame vl a ne od koljena do pupka i pro et sreæom. Nije stoga bilo iznenaðenje to je Adija. tovi e. Do njegove je vojnièke karijere . To je. nije se mogao othrvati da ga povremeno ne iskoristimo. znao sam kako Alois uskoro ide u posjet susjed nom pèelaru. Tim æemo se sredstvom èesto slu iti tijekom dvogodi nje karijere Adolfa Hitlera kao vojn og glasono e. kad je posrijedi rad na snovima uvijek sam bio sklon izbjegav anju barokne virtuoznosti. jer æe povjerovati kako mo e zaviriti u buduænost. No. No. Starac je bio pustinjak i velik osobenjak. nije imao ni jednog susjeda kojem bi se jako urilo ugroziti mu predod bu koju j e o sebi stvorio. Seljaci u H afeldu. Potrudio sam se da djeèak na jeziku osjeti izvrstan okus. Adiju je dao licu meda. S druge strane."Stari Èarobnjak". Zasad æu prestati s raspravom o urezivanju snova sve dok nam ne bude nu no ponovno progovoriti o toj tehnici. p rerano je za prièu o tome.ostalo jo osamnaest godina. Njegove èini nisu bile ni osobite niti uèinkovite. to nije bio n bièajen sluèaj. to bilo drago. no priprema nije bila jednostavna. Kad ih je Der Alte uveo u svoje odaje. rezonantnim glasom koji je znao dale ko odjekivati te vladanjem biti znanja o pèelama. uz sav svoj petparaèki uèinak. vje ra da je u stanju predvidjeti dogaðaje prilièno je pomogla uèiniti ga hrabrijim. Za pozadinu sam iskoristio sliku jedne od dviju soba u starèev oj kolibi i dodao sam da se kroz prozor vidi i dvori te. Ili su ga barem tako zvali seljaci u susjedstvu. no odgodit æu ga tol iko da iznesem Maestrov koncept urezivanja snova. prije nego to ih smj estim u Adijev san. taj posjet o bilje io zauvijek. Iz vodi se odluènim potezima. Der Alte. ostavljao dojam èarobnjaka. U sebi je bio siguran kako æe se uskoro 146 Norman Mailer upoznati s Der Alteom i zbog toga se osmjelio od oca zatra iti da ga sljedeæeg jutra povede sa sobom. mogao je ispasti podmukao poput zimskog vjetra. nisu se dali prevariti. nakon to mu je bio urezan san. kojeg su zvali Der alte Zauberer. koji je morao nositi poruke do rovova. Svojom je odjeæom. Kad bi ga izazvali. djeèaku æu u um urezati jasnu sliku Der Altea. vraæajuæi isti san s vlastitim malim varijacijama. koji su ga poznavali desetljeæima. Njihov razgovor putem do Carobnjakove kuæe tek trebam iznijeti. pa se moglo pretp ostaviti da se neæe meðusobno odbijati. Aloisu je. Ako se primijeni pogre no. Obièno su uèinkovitiji skromni scenariji. Kako su njegovi zadaci sa sobom nosili stvarnu opasnost. taj èovjek. kad se uspje no ubaci. Usudio bih se reæi kako sam tom prigodom stvar obavio vje to. sad znamo kako æe. No. n astojeæi ponovno okusiti med. jer sam i Der Altea uputio da djeèaku da okusiti svoj najbolji med te da to uèini odmah èim se s njim upozna. To mu je pomagalo saèuvati ponos. a potom pronaæi put natrag u st o er svoje pukovnije. Prije nego to se upoznaju. Dok je svlaèio mokru noænu odjeæu. A to nije bilo pretjerivanje. Uskoro se nametnula magnetska privlaènost sna. U ovom sam se s luèaju zadovoljio da to bli e predstavim Der Alteovo lice i glas. k tome i uèinkovitije odbijalo nas nego kand ele. kli jenta mo e s nama blisko povezati. nije ba stvarno bio stari èarobnjak. k ad se Adi te nedjelje bude upoznao s Der Alteom. A ja sam izmeðu obje s trane te predstojeæe veze uspostavio ravnote u. No urezivanjem se ne mo e baviti ba svaki vrag. Bio je kao kakav stari umirovljenik. Kad go d bi osjetio strah pred silama koje nije mogao imenovati (obièno pred nekom vrstom kand ela). mislio je kako je dovoljno po stolu za kojim je sam sjedio u kuhinji u krug posuti sol.

Za to? Jer su umski medvjedi isto tra ili med.Dvorac u umi 47 Umjesto toga æe slijediti razgovor koji je vodio s ocem dok su i li u posjet Der alt e Zaubereru. kako o tom malom Adolfu nije èesto ni razmi ljao nit i na njega tro io vrijeme i sam malo uspuhao. U kolovozu. no to je bil a neka nadoknada. Tako su to dobri ljudi tad vjerojatno morali raditi. I nije pro ao ni jedan dan. potpuno neoèekivano. sad mu je otkriæe da s djeèakom mo e doista razgovarati nogama dalo dodatan potic aj. Toliko uboda. Ako si imao voska. "Da. jako davno. "Da. Sad su ga amarali "bronèano doba". ali sretno sroèeno pitanje.koraèao je uz oca koliko je brzo mog ao. oèe?" Alois ga je ohrabrujuæe potap ao po zatiljku. A onda bi se jo pojavio njihov vojvoda ili baru n. dok Alois mlaði i Angela nisu poèeli s njim raditi na gazdinstvu. dobar jaki samostrijel. "Postoje li pèele od uvijek?" upitao je napokon. 3Dok su ustro koraèali." "Dakle. Nije se bilo lako pribli iti medu ako je medvjed stigao prvi. a da im nismo poku avali ukrasti med. jako su se davno pojavile." Nasmi jao se. dodao je Alois. na to su ga tri oraha. Ni e dolazilo u obzir da zastane kako bi pitao . Kamo? Tamo gdje je bilo upljih stabala . Adijev je dah sad grabio pluæa jedinst venom mje avinom sretnog ara to se razgovor vodi i oèajanja da neæe uspijevati dr ati kor k (napola trèeæi) s ocem. na kojima se vidi kako je pèelarstvo veæ bilo ozbiljna djelatnost. mogao si u kolibi imati svjetlo. Svijeæe! Ali. a on je gledao ima li medv . dok Adi nije na ao rijeèi. o." Adijev se dah veæ sasvim u ario. Ponekad medvjede meso i med. "Jo u bronèanom dobu jeli smo med. Alois je Adiju punio glavu tako brojnim novim nazivima i mis lima da je djeèak ubrzo ostao bez daha i to u dva vida. Adi je sa svoje strane bio stra no uzbuðen. jako divlje. Jedno je ubosti èovjeka. Pèelinji vosak je tad bio podjednako va an. Morali su zagrabiti i vosak. Zato je èovjeku trebao luk . Ako je èuo da ima meda. Mo da zbog Karla Velikog. Sebi bi uzeo dobar dio. Pèele". a u pluæa nabio dovoljno dima. koji pred sastanak nije osjeæao pretjerano samopouzdanje. Alois je u njemu izazivao isto onakvo strahopo tovanje kakvo b i se vidjelo na majèinom licu kad bi spominjala der gute Gotta." Usprkos laganoj reumi. koji potjeèu jo iz 148 Norman Mailer Srednjeg vijeka. dok je stajao ispod oraha koji je bio najbli i kuæi. Biti u oèevom dru tvu] Jedva da je nauèio pisa ti. No. Zamisli kako su samo te pèele morale poludje ti kad bi im medvjed gurnuo nju ku ravno u krilo ko nice. S vremenom je u svoja koljena strpao dovoljno reume. osjetio prema tom malom ne to neuobièajeno. A sad je. rekao je Alois. Bilo je to jednostavno. Èinilo mu se da taj izraz mo da veæ odnekud poznaje. s takvim autoritetom izb ubala po glavi da se nije usudio zaplakati . da se obièno te e odluèivao na kretanje. Istovremeno mu je u glavu ulazilo tako puno nepoznatih rij eèi. nije im to bilo dovoljno. morao si mu za to platiti. morali su on i to skupo platiti. poput bièa. "U Srednjem vijeku". ni rijeèi. ali kako zaustaviti medvjeda? Medvjeda debele ko e! Morale su ga bosti u oèi.da ubije me dvjeda. Iako se tad to jo radilo divlje. Svake veèeri."srednji vijek" je mo da v eæ i èuo. no Alois mu je pred oèima bio MEIN VATER. Alois je hodao brzo. Tako je shvaæao imanentnost tog krupno g èovjeka pored sebe. Mo da èak i prije nas. Morali su iæi u potragu za rojem pèela. Uglavnom je. A to misli da ti je dao za uzvrat? . Nije se usuðivao zaostati ni koraka. Djeèakova oèita elja da se razgovor ne prek ine poslu ila je kao okidaè Aloisove sposobnosti izlaganja. Samo. "jo nisu imali ko nice. da.Samostrijel. Alois se pak. I li su stazom kroz umarak.kao da su mu orasi rekli da uti. pa potom "srednji vijek" . " ive na na oj lijepoj Zemlji veæ jako dugo. zapuhao je vjeta r.gdje drugdje? Otkriti takv o stablo. tvrda poput kamenja. Aloisu je uvijek bilo nezgodno kad se morao sresti s èov jekom koji je o nekoj temi znao vi e od njega. Medvjed bi se vratio u potragu. i siguran sam da sam vidio crte e iza staklenih pregrada u starom muzeju u Linzu. A koliko je samo djeèak elio zadovoljiti Aloisa! Na poèetku puta obostrana utnja doima la se neprobojnom. dok mu je zrak palio pluæa. a onda zgrabiti meda koliko mo e prije nego to te pèele sasvim izbodu. naravno. Ponekad bi jeo medvjede meso. Zamis li. govorio Alois. Alois obièno prema svojoj mlaðoj djeci nije gajio sna ne osjeæaje i za oèinstvo se nij e osobno zanimao. Oduvijek. Sto nije pomagalo.

"Mora shvatiti". Med je sladak. Stalno je odgaðao odl uku da se upusti u pèelarstvo. i to ubrzo. dok su se odmarali." Hodali su u ti ini. Jedne nedjelje. no posljednji put kad se krenuo baviti pèelarstvom. tad ga je umalo zadesila katastrofa. osim trutova. Bez milosti. rije e ih se.konj na tapu. . Nema ih vi e. Jako okrutne. "Naravno. "Uskoro æe". No. Mo da je veæ bilo prekasno za poèinjati sa zimskom zajednicom. Tek je tad osjetio b ol u koljenima. rekao je Alois. No. u to je u ao ba kao da ja e konjiæa na t pu. Morat æe je kupiti. Sad se bojao da ga Der Alte ne prevari. "sjedni. Po tuju jedan zakon i on je iznad svega. ali unosan. k ad su pèele mirnije. ponovio je djeèak . Mo da æe èak morati plati ti pretjeranu cijenu. mo da brat. Gazdinstvo je odluèio kupiti zbog privlaènog polo aja. To je bila tek naznaka straha. no svejedno nije elio da ga opet napola prevare. rekao je Alois." "A to bi bilo s medvjedima? Bi li se oni pojavili?" "Bi. pletarom koju je dr ao u gradiæu do kojeg iz Braunaua mogl o doæi pje ice. a da nije uèinio neku gre ku na koju bi sa sigurno æu upro prstom. Èovjek o kakvom govorimo mora biti pripravan ubiti prvog medvjeda koji naiðe i objesiti ga blizu pèela. Jo jedan strah koji æe dodati na vatru u svojim grudima. samo s jednom ko nicom. gdje mogu izvaditi ostatak meda. "Doði". Sad je veæ izgubio kolovoz. otprilike u ovo doba . da ne mora gledati kako svi idu u crkv u. Mogao je osjetiti. mjestu u koje je naveèer mogao otiæi da bi se odmorio od gostionice i sv ojih kolega u slu bi. Osjeæao je i strah. "da nama pèelarstvo neæe biti kao iz bajke. Nitko u ovoj ko nici. Niti u jednoj ko nici neæe vidjeti ni j dnu pèelu preslabu za rad." No." "Ubiju ih?" Djeèak je veæ znao odgovor. Uskoro æe to biti i posao. hobi.jeda. "Molim te. Alois se zaustavio. Nimalo mu se nije sviðala pomisao kako æe mu se seljaci smijat i. mora mi reæi. poduzetan bi tip takvo drvo mogao poku ati oboriti. da je poslije zakljuèio kako je vjerojatno preturao po rnatièinim odajama. Ponekad su jedna prema drugoj okrutne. Njima je to posve jasno. Nema nikakvog milosrða. A t ko bi to kod pletare znao? Slama je uvijek ista! Shvatio je koliko malo zna o st varnom dr anju ko nica. izlagao se stupici. onda je s njima svr en o. rekao je . drvo æe odn ijeti do svoje kolibe. Njihov mu je brzi hod sad tako tipao dah da vi e nije mogao postavljati pitanja . tu je rijeè Alois uporabio . Sve te trutove. Iznenada. Oni su tu samo s jednom svrhom. Ali znao je.jo jedna nova rijeè. oèe." "Zato to se dr e jednog zakona. Da ih pretjerano ne uznemiri! Morat æe to napraviti na veèer. Zato to se invalida rano rije e. "to postati i posao. No. A dana s. Jednom godi nje." Pokazao je na stijenu. Alois tu nije razabrao pr ivr enost samom èovjeku. ili ga obiæi nedjeljom. No. no to nije bio glavni izvor nelagode. Cijelo vrijeme dok je radio sa slamnatom ko nicom." Opet se stao smijati. nema dobrih kr æana. meðusobno si potvrðujuæi 150 Norman Mailer mi ljenje o njegovog velikom znanju o temi pèelarstva. igraèka. "U domu pèeli njem.odmah nakon ljeta. a on i njegov sin. Der Alteu." Zastao je . posebno ako je hladno. Nije to sebi sasvim mogao priznati. ali pèele ponekad nisu. Susjedni su seljaci Der Altea hvalili. Das Steckenpferd. Zbogom. To odvraæa druge medvjede. mrtvo drvo Dvorac u umi 149 s velikom upljinom. to je to? Sto je od toga nastalo? Hobi! Mo da malo rizièan." "Hobi". Unaprijed se spremio kako æe tom èovjeku. Pa. Upravo je tako to i poèelo. Napokon je vidio kako mu se sin muèi. "nekog hladnog dana u ovo doba godine èovjek mo e naæi drvo koje samo to se nije sru ilo. kazao je. oèi su mu sjale. rekao je Adi. "Ponekad". a onda sjeo na susjednu. Zna l i za to?" "Ne znam". Zakon nala e: na e dru tvo mora opstati. "Nitko. kazao je. a u toj upljini roj pèela koje su se skupile kako bi se poku ale s pasiti od hladnoæe. Neka se stoga nitko ne usudi biti lijen. toliko ga je razbje njelih pèela tako brzo iz bolo. a ne zemlje. To bi mo rao izvesti oprezno. Djeèak je bio zbunj en. Alois je opet utonuo u utnju.

Putnici nisu bili pripravni na susret s carinskim slu benikom takvog autoriteta. ljeti. Spremio se Der Altea za diviti svojim razumijevanjem pèelinjeg otrova. Velikim lijeènicima. Neporecivo. Procedura je . Koji su znali kako se od pèelinjeg otrova i meda rade prep arati. slijedila protokol. a odjevne predmete da i ne spominjemo. stekao ne to govornièke vje tine i nadmoænog dr anja kakvog provjerenog i pravog doktora filozofije. Karlo Veliki i Ivan Grozni bi se takoðer mogli spomenuti. istom onom snagom divljenja koje je do tad. Za uzvrat smo oèekivali poslu nost.isprièati kako je jednom. U raznim sam ga prigodama èuo spominjati godine koje je proveo u Hei delbergu. Jako star gospodin. je li uistinu bio spreman naèeti s Der Alteom takav razgovor? Kad pogleda u bit . U svojoj je starosti odluèio izgledati kao osvjedoèeni pijanac. Salzburgu i Berlinu. Adijev je pogled o ivio. A istovremeno i jedno i drugo! Aloisu je ponuðen tek nadmoæni Der Alteov osmijeh. Pliniju i Gal enu. Nazvao sam ga umirovljenikom. No. Govorit æe koliko se bolesti u drevno m Egiptu i Grèkoj na taj naèin lijeèilo. To je bio glavni razlog za to sam nalo io da se Der Alte s ocem i sinom upozna sa lic om meda u ruci i bez okoli anja je gurne djeèaku u usta. otkrivala o t ra crta starog urina. bilo usmjereno Aloisu. patio i od inkontinencije . Na to da se god Alois pripra vio. to je naèin darivanja kakvim se slu e i anðeli i demoni. Oèi su mu bile iznimne. pa 152. a ipak je bio. koji je. a malo ih je bilo spremno na inteligenciju koja se isticala u njegovom izravnom pogledu. a bijela mu je brad a od nikotina izgubila boju. Na je stari i uèeni doktor bio prevarant. Viðen je tek u Heidelbergu i Gottingenu. Èak se i u njegovom namje taju. povrh m og urezivanja sna. primio lijepu kolièinu alaca i da se na raju pokazalo kako mu je to ubla ilo krutost u zglobovima. no to sam smatrao jednom od njegovih p rilièno nedoliènih crta ta tine. makar je poprimio mnoge aljkave navike star ih ispièutura. Gottingenu. kao da je njegova mokraæom natopljena jazbina. da sad tu ne uljep avamo. a opet pune svjetlosti. prete ito vlastitim trudom. meðutim. Beèu. neugladenom posjetitelju pokazuju navodnu eleganciju èajne ceremoni . Odjeæa mu je bila prljava. Tvrdio je kako je po tovan i obrazovan èovjek s fakultets kom diplomom. Èetrdeset se godina Alois svaki dan susretao sa stotinama ljudi. kljuèa mnogih trikova koje je nauèio. nije se pripravio za to. ukoliko smijem dodati. Der Alte je pripadao nama. Govorit æe o obolje nju zglobova kod tih monarha i kako su im uklonili bol. koje je na kratko obi ao. A tu je bio i stari ogrtaè. Leipzigu. "Poku aj me prevariti . razvio je i sposobnost da kod svakog usputnog dijaloga odmah stekne prednost. koristeæi pèelinje alce.neæe ti uspjeti!" bila je nedvojbena poruka koja mu se mogla proèitati u oèima. ostavljao je dojam. da bi u klijentovom umu o i vjeli izblijedjelo povjerenje. Govorit æe o Rimljanima i Grcima. ipak bila Der Alteovo car stvo u kojem je bio sretan i. Der Alte je djeèaka osvojio u sekundi. to ako Der Alte o toj stvari bude znao vi e od njega? Dvorac u umi 4Kako sam veæ naznaèio. tovi e. prekriven sad veæ izblije djelim arkim bojama. napola Poljak. dijabolièno nesraman. Ne samo to je irio nesretni vonj koji kod na ih klijena ta nastojimo oslabiti. a on je od nas imao slabe k oristi. tijekom njihovog zajednièkog mar i-ranja. to je Aloisu poveæalo nelagodu. Ta dugaèka kapa koju je nosio i unutra. jer u stvari uopæe nije pio. Povremeno bismo nekoj od njegovih starih predod bi dodali kakvu novu spozn aju. a da ni jedno od tih ug lednih sveuèili ta uopæe nije pohaðao. ludina arena oprava. plave poput najhladnijeg s jevernog neba. ili se barem tako govori lo. èinila je da nalikuje kakvoj dvorskoj ludi. Norman Mailer ga se neuobièajenim izgledom te ko moglo iznenaditi. Tako elegantno. gora od doma petnaest maèaka. Ne bi se oèekivalo kako æe ispasti dojmljiv lik. I naravno da je s tari doktor dobio poruku da se lica najboljeg meda na Adijev jezik stavi èim se ota c i sin pojave na vratima. veæ je i. Der Altea æu povremeno zvati herr Doktorom. No. Tako nepristojno. Starac je malo petljao (iako prilièno vje to) oko kuhanja èaja. pa èak i ja ko stara dama. to je bil o neobièno. Za to mu je trebao tek jedan potez. Posljednjih godina ga ba i nismo trebali. mo da to i nije pravi korak. to je takoðer toèno. Èak je i dugaèku vunenu kapu uspio zaprljati b ezbrojnim mrljama od juhe (jer je njenim repom brisao usta). napola idov be z ikakve svjedod be o visokoj naobrazbi. Sjeli su. hodajuæi èetverono ke.

toliko toga to se o ovim pèelama i nj . primijetiv i da u tom poljsk o. to se mene tièe. Naravno. Obavijesti o va em cijenjenom ranijem polo aju stigle su do mene prije ovog sastanka. t ijekom sata na kojem je fraulein Werner poduèavala geografiju i toèan polo aj Indije i Kine na velikom kontinentu Aziji. no dosad je razgovorom u potpunosti dominirao Der Alte. volimo ih radi njihovog meda. jer je najmanje privlaèna crta mojih dragih pèela njihova spremnost da bodu. postav i rtvom napada bez premca. a mogu spom enuti i herr dr. "svi jako cijene" . rekao bih. Terca. Osim. preko va eg velikog ugleda. obratio se sad Adiju. u lijepom kutku Austrije. jer je." Aloisu se uèinilo kako bi tu temu bilo dobro zakljuèiti. otkrio ni ta manje ne go dr." "Upravo tako". "samo jednom. jednom je prigodom uvidio. Ne treba ni spominjati kako bi vi e volio dobar gutljaj piva kojim bi potakao ustrije izno enje nekoliko una prijed pripremljenih 54 Norman Mailer napomena. Èak sam dovoljno samouvjeren da vjeru jem i kako bih vjerojatno do ao do zavidnih otkriæa. da. sad je postao klijent koji se zadovoljio malim. koja se. Da! Herr dr. napomenuo je. Tek su tad progovorili o svrsi njegovog posjeta. Èuo je za Kineze. a potom Karla Velikog i Ivana Groznog. dodao . u svojoj koli s jednom uèionicom. Jer vas jo ne poznaj em. ali mu je ipak priopæeno kako bi u buduænosti moglo biti pote koæa.je. ionako veæ prepune lijepih kutaka. Nipo to nije trebao svr iti kao bizaran. "moglo je ba tako i biti. Jo uvijek ne znamo gdje toèno moramo na ti jelo oboljelog staviti pèelinji alac. rekao je Der Alte. Terc je proveo niz ozbiljnih kemijskih istra ivanja o prirodi pèelinjeg otr ova i njihovog jo neiskori tenog potencijala ba za te vrijedne lijekove.vratio se opet Aloisu "ali æu vas ipak spremno nazvati prijateljem. ali s mno tvom uboda u predjelu koljena od kojih se poslije znatno ubla ila bol rane fa ze reume. jo je 1864. "Da. Alois je svoj popio u tri vrela gutljaj a. No. dragi gospodine. da je on osobno neljudski patio od gihta ili reume. Kako je taj sa mo na iroko raspredao! "Ne mogu vas". u to je doba bio pravi satir kad su posrijedi ene. Der Alte je svoj èaj ispijao lagano ga srèuæi. da nije bilo bezbrojnih prepr eka koje stoje na putu njihovog lijeèenja. nikad nam n ije dao previ e. naravno. Reuma i gih t danas su se mogli smatrati bolestima iz pro losti. Jer. Od èaja mu je u nosnicama ost ala prodorna aroma. Adi je ozbiljno klimnuo glavom. kad ste jo bili mladiæ. prièa se da neki Kinezi znaju uz pomoæ ubada-nja o trim iglama ubla iti giht.dvojic e mediDvorac u umi 153 cinskih genija koji su znali kako lijeèiti bolesti tako te ke da im drugi nisu nalaz ili lijeka. pre malim. Kako bilo. slagala s urinom. Vrlo je dirljivo govo rio o oboljenjima dvojice velikih monarha i predanosti Plinija i Galena . Prièa se da Kinezi" . ono to ste vi tada vjerovali da tu treba otkriti. "jo osloviti dobrim prijateljem.idovskom Magnusu vidim potencijal.sad je s pogledom koji je razoru avao. reæi. Alois je uistinu poèeo spominjat i Plinija i Galena. gotovo mitskoj zemlji. Jedno sam vrijeme oèekivao kako æe biti jedan od mojih najistaknutijih klijenata. je r sam tad mogao poèeti istra ivati samo tu temu. Nije se radilo o tome. u toj dalekoj. Jesi li èuo za njih?" upitao je. nevjerojatno smrdljiv pustinjak koji je golemi ugled stekao bavljenjem ko nicama i pèelama. To je domaæinu omoguæilo da mu odmah natoèi drugu alicu (krajnje suptilan prijekor). Nek oliko desetljeæa prije znatno sam pao u Maestrovim oèima. ne ostvariv i onoliko koliko sam predviðao. Priznajem da mi je strahovito ao to se znanstveno ne bavim medicinom. nisam bio zadovoljan Der Alteom. izvrsno rje enje."Kinezi koji ive na suprotnoj stani Zemlje. jer u sebi osjeæam potrebu da vas posa vjetujem. to je. dragi gospodine." "Tvojeg oca". koji je okrunio ono to je mogla biti va a disertacija. cijenjeni efe Financijske policije her r Hitleru. Uz svu svoju nadarenost. no ne ba i zbog ustri ne da nas provociraju èak i dok pola u ivot. prije trideset i jedne godine. Likomskv. moram. iznenaðujuæe. uvjeravao je. namijenjenom uveæanju uzajamnog odu evljenja koje je izmeðu njega i djeèaka veæ uspostavljeno.

nije imao namjeru nastavljati a da ne dobije lai ssez-passer. Pèelinji vuk uvijek posegne za grlom. svom dubokoumno æu minulih desetljeæa u ojima se uvijek predstavljao velikim i uèenim doktorom. Kod poziva. taj uspje ni uni tavatelj drijema. Kakva bi to mogla biti povreda njegovog ponosa? "S va im velikodu nim dopu tenjem. bolesti i smrtnih neprijatelja koji okru uju na e nje n e pèelice. "Poziv nije". Kad pèela sk upljaèica. Na a pèela nanju i neponovljiv vonj cvjetnih upljina . da. a potom visi u bla enom snu. raèji pauk se èak potrudi izbaciti ostatke iz cvijeta. To je prvi znak stvarno inteligent ne osobe. usred vjenèiæa. "Dopustite da ka em kako vam ni na koji naèin ne elim povrijediti ponos. v eæ i neprestano ive u njegovoj opojnoj i zlatnoj prisutnosti. "Ali ne. rekao je Der Alte." Klimnuo je glavom. A stiglo mu je jo toga.ihovom kvalitetnom uzgoju mora nauèiti. nije li?" Der Alteov je glas vibrirao u mekoj upljini Adijevog eluca. po ziv. puna pohlepe. Ja za sebe ne predviðam vi e od skromnog ulaganja jednog umirovljenika. Mogu vas izvijestiti o jednoj vrsti pauka za ko ju se ne mo e reæi ni ta drugo nego da je zla. Ili æe vam se slomiti srce. veæ je ubod raèjeg pa uka paralizira. to se stvorenje smjesti duboko u njegovu malu mirisnu upljinu. Ulazi. cvijet i vi e zlih kukaca. zasiæe n. nema izbora. 'mora to raditi. dok pauk. kao da je djeèak jo jedan ravnoprav an sudionik. pa sad njih trojica sjede posve jednaki po svom pretpostavljenom po lo aju. kazao je Der Alte. med koji one rade u svijetu prirode pravi su pandan zlata. "Ti. kazao bih kako vas moram upozoriti zbog va e po tene i è sne elje da se upustite u beskrajne neizvjesnosti pèelarstva. Osa sad sas . s amo matica u potpunosti posjeduje to najtajanstvenije utjelovljenje enskog postoj anja! . rekao je Adi. nije mi elja zapoèi jati polemiku. Tamo ta j raèji pauk onda èeka. Pretpostavljam da se tu èak osjeæa kao kod kuæe. Da. tako vam to ne ide i nikad neæe iæi". a g las mu je ostao normalan (koliko ga je uspijevao kontrolirati). jesi li dovoljno pametan da zna to bi to bio poziv?" "Nisam". "Ti. ne mogu vam dopustiti da o jednom takvom projektu poènete razmi ljati. utrnula i bespomoæna. Sto se onda desi? Raèji pauk èeka. Ka ko se radilo o èovjekovom ponosu. Skoro. I opet na a skupljaèica ostane paralizirana. vidite. Nema ni ta izmeðu toga. u potrazi za slatkim. Naposljetku. "Herr Hitler.kao to znamo. ljubomorno na ivot tih zadivljujuæih malih stvorenja koje ne samo to su u stanju raditi med." "Dragi gospodine. rekao je Der Alte. osi koja pèelu i56 Norman Mailer napadne èim se stane spu tati na cvijet. Daje sve od sebe radeæi ne to to ti je postalo va no 'Da'. recite." Uzdahnuo je od jada koji je odzvanjao pop ut tjelesne prijetnje. Nije znao nalazi li se pred nepodno ljivim jadom." "Zna . Pèele imaju tako meko grlo. sit. "ne. koji izgleda tako pametan. ili æete naæi sreæu. malih i velikih. no èovjek valjda mo e dr ati Dvorac u umi 155 ko nicu. Okrutno! Sadistièki! Jer jadna pèela nije ubijena. a da niste potpuno svjesn i rizika koji stoje pred vama. te su ostale enke tu tek da rade cijelog svog kratkog ivota. bez ikakve milosti . E pa sad razmislite o toj maloj skupljaèici. pa mora ostati. "ali mo da i jesam. veli poziv. kako bi uzela svoj po udni teret nektara i peludi i istog t rena nagrabusi. morate mi reæi svoje mi ljenje". dragi doktore. Zove se Die Krabbenspinne. na a draga vrijedna enka sa svojim nerazvijenim jajnicima . Zbog toga su pèele i om ra ene. Podra uje irenje jetovog mirisa tako to se vrpolji po tim bla enim laticama vjenèiæa. Ne.ach. Opet se okrenuo Adiju.'" "Ne bih htio proturjeèiti va im uèenim rijeèima". U njemu se ugnijezdio. a da ne sagradi i samostan. Èim nade pogod an cvijet. ili æe mu s leda pasti pravi teret. Toliko je prirodnih stvorova. makar su mu nosn ice gotovo zadrhtale. Kad ne ostane ni ta osim suhog apta ljuske." Klimnuo je glavom. "To jedno j sna noj osobi kakva ste vi mogu prisegnuti. kazao je Alois. Zna i prije nego to postane svjestan da zna . "ne to to radi zato to ti je netko drugi rekao da to radi . "Uvijek . Der Alte je nastavio prièom od pèelinjem vuku. rekao je Alois. si e njene ivotne sokove i fine sastavne dijelove njenih unutarnjih dijelova. a opojni eliksir l atica ubrzo prikrije paukov u asni vonj." Stao je." Adi je tjednima sanjao pèelu. Progone ih i love u zamke. To vam je. mladi momèe".

rekao je Der Alte. jedno jedincato jaje koj e æe se uskoro poèeti hraniti tim jo uvijek ivim. to se tièe za to nu nog materijala. Poderano i nepokretno malo stvorenje prebaci u unaprijed ba za to pripremljeno gnijezdo. koji mi zovemo mudrim i dobrim. Najsmioniji pripadnici na e domo vinske stra e uljeza napadnu. Ba je bilo zgodno ustanoviti da taj mali Adi nije samo za mokrenje u krevet. "Radije razmi ljam o trajnoj moguænos ti zarade. Jeste li èuli za nju? Za propolis?" "Naravno". takor æe svojim pand ama strugati po prednjem zidu ko nice dok pèele za titnice ne izlete kako bi ga otjerale. "kako vas nisam uspio obeshrabriti.vim kontrolira situaciju. S kojim je ciljem prezreo elju potencijalnog kupca za ulaganjem? Po prvi put mu se uèinilo da Der Alte pomalo shvaæa. Kad se mi poène raspa ati. Na kraju æe ipak dobiti svoj novac. pa su probavljena. mo e pretvoriti u jo jednog pèelinjeg vuka. ud po ud. u v . Adi je klimnuo glavom. Tada u istu kriptu osa polo i jedno jaje. a ne o povremenoj pogibelji. takor ih sve skupa proguta. komad po komad. Druga æe vrsta pauka oko svake pèele koja mu uleti u mre u om otati èahuru. Ljeti i zravno pljaèkaju èe ljeve kako bi do li do meda. "Cijenim va a upozorenja". Stoga pèele tu trule poènu prekrivati dezinfekcijskim sredstvima. kazao je Der Alte. Mogu èudovi te koje ih napada izbosti na smrt. "Ukoliko elite ostati èovjek koji ima mali. kakva postoji u svakoj djelatnosti." "Ta sam dva iznimna primjera dao kao ive primjere pogibelji u ivotu svake pèelinje z ajednice koju biste se nadali za tititi. Taj se nektar istisnut iz trbuha preko pèeli njih usta prelijeva u gubicu pèelinjeg vuka. Poèinje pèeli mrviti trbuh kako bi izvukla sav nektar koji je vrijedna pèelica veæ u sebe spremila. Zimi se nasele u ko nice u potrazi za top linom. a koji tu pokazuje lukavstvo naj okrutnijeg manijaka. sad dobro uhranjena. ali potpuno oduzetih pèela koj je veæ uhvatila. Uspjele su tu sad nu nu tvar proizvesti iz peludi i nekoliko odabranih zelenih pupoljaka. rekao je Alois. Stoga Der Alte sigurno zna da to me vi e o dgovara. pa æe se èak odreæi i dijela svoje teritorije kako ovi neumorni osvajaèi ne bi napali èe ljeve u kojima se nalazi buduæe potomstvo. Ko nicu mogu napasti mravi. Kad se uzme u obzir u kakvom mu je stanju koliba. zakljuèio je Alois. ali nepokretnim pèelama. Alois se po prvi put mogao slo iti kako bi to uistinu moglo tako i biti. Slavna je to pobjeda. Pustinjak ga razumije bolje neg o drugi ljudi. To nema nikakvog smisla." Alois je sad Der Alteu podario ono to je dr ao svojim naj irim i najsamopouzdanijim o smijehom. to æu biti spremniji zapoèeti sa svojom pèelinjom zajednicom. onda moram i ja biti. a onda u jednom kutu sagrade mi je gnijezdo. ali im je juna tvo uzaludno. u ko nici se vi e Dvorac u umi !57 ne da ivjeti. ali i brzo dodao: "Ako je moj otac spreman s time se bavi ti. Ti su èuvari i vojnici pravi junaci." "Boji li se osa?" upitao je starac djeèaka. No. ja vam. to æe onda s njegovom le inom? Njima je ona veæa od Levijatana. Jasno je da su ta oduzeta tijela poslu ila kao hranjive tvari njenog rasta. novac bi mu dobro do ao. pomisao na Aloisa mlaðeg neizbje no ga je podsjetila da jo nije sve na svom mjest u. Mo emo li razgovarati o onom to biste vi bili spremni napraviti za mene. "Vidim". rekao je Der Alte. Ne odstupam veæ na prvo upozorenje. no kako su te pèele mogle dovoljno dugo pre ivjeti da bi poslu ile kao iva h rana. Zamisl ite tu sjajnu vje tinu. Hoæe li mo da jed nog dana biti ravan i Aloisu mlaðem? No. naravno stojim na raspolaganju." Opet je bio zadovoljan sobom. Dr ao ih je jo danima na ivotu. No. Sad se Alois zapitao za to se Der Alte trudi obeshrabriti ga. Tamo svoj plijen polo i pored est. a ponekad i uspiju. rekao je Alois. a to ja mogu uèiniti za vas?" "Ne jo ". rekao je. "Zna da sam èovjek koji ponos nastoji dr ati neokrn jenim. "no sad moramo prijeæi na druga pitan ja." "Imate sjajnog sina". gutljaj po gutljaj? A odgovor se na to pitanje mo e naæi u pri rodnom sustavu. t o nije nemoguæe. dok jedna gladna mala buduæa osica nije postala pèelinji vuk. A potom se ta larva. Taj je ens ki grubijan sad spreman obaviti i posao odno enja svoje paralizirane rtve. zahvaljujuæi vlastitoj brojnosti. Vidio sam zajednice u kojima pèele mrave mor aju trpjeti. "Propolisom se slu e i za popravak pukotina u svojim zi dovima." "Dr im se zakona vjerojatnosti". I je li joj to dosta? Nije. Otrov iz osinog alca saèuvao je meso paraliziranih pèela. skromni hobi . abe èekaju ispo d ko nica da pokupe izmet. S mi evima je jo i gore. pa èak i osam jo ivih.

koji je predviðao kako æe kupljeno morati preplatiti. Svoj prijedlog neæe ponavlja ti. Zna li brojiti do tisuæu?" "Znam". Adiju su zasuzile oèi. a meni æe ostati zadovoljstvo dru enja s inteligentnim èovjekom. stoga. Mogu dodati kako sam uzbunjen iste veèeri poèetkom listopada 1895. I on je bio ponosan èovjek. moram vam ne to objasniti. dvadesetak koraka od kuæe. za vrlo skromnu naknadu. a ne ispravljati ih. uzeti vas za suradnika u r adu na mojim zajednicama. no stekao sam napredna znanja. Vi æete mnogo toga na uèiti. kako bih ispei58 Norman Mailer kao svoj zanat. Barem neko vrijeme." Okrenuo se Adiju. Na alost moram reæ kako smo na svim ovim zelenim poljima oko na eg Hafelda. nekakav je sporazum sa starim opsjenarom ipak morao sklopiti. "Uskoro æe ti otac imati jako puno posla. ti stari smrdljivi jarce?" bila je reèenica koju nije izgovorio. U na oj smo obitelji tupani. nas dvojica jedini ljudi iznimne inteligencije. druga su posku pljenja bla a. ostao u asnut. Stoga. jedan bolji pristup. moguænost istin skog poziva.ama vidim. Stoga bih vam predlo io ne to drugo. Maj ka æe mu uskoro imati jo jedno dijete i opet æe sve biti kao kad se rodio Edmund. no u takvo se to ne bi smio upu tati i klijent. rekao je Der Alte. izrazom punim ljubavi. kao i razni pribor. Odveo me izvan Austrij e. "Da godinama r adim s tobom. Der Alte mu je zaraèunao koliko bi danas bilo tisuæu dolara. U n jenom pogledu neæe vidjeti ljubav koju je tu elio naæi. Ako to mo emo sprijeèiti. Der Alte je mo da umirovljenik. Radujem se. a li predugo sam ga zanemarivao. Takav sam. To bi mogao ispasti ugodan aran man. "ali. te dovolj no zaèepljenih staklenki peludi i meda da svoje tek steèene stanovnike mo e prehraniti do kraja zime. Hoæe li i se bojati? Jesi li spreman za to?" Dvorac u umi T59 "Bojim se". rekao je Adi. godine kad je Alois dovr io svoje pèelarske pregovore. 5Èitatelja sad moram izvijestiti o neoèekivanom Maestrovom pozivu koji me na gotovo o sam mjeseci odvojio od Aloisa Hitlera i njegove obitelji. Ni u jednom se zanimanju za sposobno æu ne udi vi e nego u vra jem. Èak smo na to i ponosni. "To rade u vi em razredu u koli. rekao je Adolf." "Dobro. uzbuðen zbog jutra u koje æe se na klupi u sjeni hrasta posta viti kutije s ko nicama. Alois ju je prevezao u dom Hitlerovih." "Sjajan deèko". pa mogu reæi kako je on taj novi tro ak smatrao velikim. herr Hitler. "Sklopit æemo sporazum. mnogim tisuæama pèela. sa svoje strane. no nosnice su za to plaæale danak. U svakom smjelom potezu ima nepredviðenih preokreta. jednom obostra no prihvatljivom poslovnom odnosu. kazao je. Ponudit æu pribli nu procjenu: Aloisova mirovina bi 1895. Ja sam. egrtovao tri godine. znate. Na e je podruèje proraèu nata pakost. a noæ prije odlaska nije mog ao zaspati od i èekivanja." Der Alte je klimnuo glavom. Èim je robu kupio. Od Der Altea su kupljene dvije pèelinje zajed nice koje je naselio u dvije Langstrothove kutije. Ukoliko ima znati eljnih koliko je ono to je kupljeno stajalo. na kojem je na kolima sjedio uz oca. svi smo tupani. A sad sam ispao nesposoban. pa tako znam. Nastojimo romantiène sklonosti na eg stada usmjeravati. Alois. Maestru se ne bi svidjela nikakva buduæa epizoda izmeðu starca i djeèaka. Koliko je samo starac udio da i dalje v ida Adija. nemam na raspolaganj u pouzdani naèin za pretvaranje kruna iz Aloiso-vog doba u dana nje amerièke dolare neki proizvodi imaju sto puta vi u cijenu nego prije jednog stoljeæa. Previ e nepoznanica! U tom je trenutku Alois kazao: "Poèa æen sam va im osobnim zanimanjem za mene." Alois je na licu odr avao osmijeh. moram raditi sam. no.smijem li to tako nazvati? Spreman s am. Ja sam pak. Usamljenost koju je ta posljednja napomena otkriv ala nalikovala je hladnoæi nenastanjene kuæe. Jer æe ovog proljeæa tvoj otac biti gazda mnogim. Adiju je to ispalo uzbud ljivo putovanje. ipak . "Da". isto sam tako i spreman. Ja æu vam pripremiti nekoliko dru tava i ispor uèiti pribor i proizvode koje jo nemate. Svi. sljedeæih nekoliko godina. ako smijem prijeæi na jednu osobniju razinu. godine bila n egdje na razini dana njih ezdeset ili sedamdeset tisuæa dolara na godinu. Nap osljetku. Ono to bih vam a predlo io jest jedan vi e kolegijalan odnos .

Bit æemo na krunidbi cara Nikole II. kao i ljudima. to je.svih poroka. u cijelosti . Kad sam ih dobio.. prije nego to sam se spustio do Moskve. tek moram opisa ti.gdje sam se naravno ukljuèio u odluèivanje porote. posebno mjesec dana k oje sam u svibnju '85. Klara i djeca dobivao sam od agenata ni eg polo aja . naravno.se zamorio od poslovanja sa starcem pa se nije cjenkao dalje od malog zadovoljs tva koje mu je donijelo ne to besplatnog dodatnog pribora. Rekao bih kako je osam mjeseci od na eg odlaska u listopadu 1 895. (Do bri èitatelji. do mog povratka u Austriju u lipnju 1896. izvje æa 0 onom to su radili Alois. To izgovaram s ponosom.troj ice koju sam ostavio da nadgledaju moj dio Gornje Austrije. No. izvan mog znanja. no. cijelu sam zimu proveo u glavnom gradu . Tek æu tad moæi na miru iznijeti to smo radili u M koji se spremao. znam da èak i odani èitatelj neæe ostati vjer an piscu koji je spreman prekinuti narativni niz radi prividno nevezane digresij e. I odosmo u Petrograd. Zbog va nosti na e misij e u Rusiji sa sobom sam. Nerede koje smo planirani izazvati pred krunidbu cara Nikole II. naposljetku.. Adiju. Dosad sam èitatelja po tedio spominjanja nevezanih sluèajeva. To bi odmah dovelo do pitanja koja zadiru u sveto podruèje: kako su uopæe nastali v ragovi? Prati li Zli budno moguæu pojavu nadmoænih ljudi koji bi mogli raditi za nas . Maestro se oèito nalazio u ranoj fazi pokretanja krupne i velike nepodop tine. no radije bih jo malo ostao iznositi sitne dogaðaje i neva ne pustolovine obitelj i Hitler u Hafeldu. Klari i Angeli. redovito sam primao obavijesti 0 Aloisu . u vr ijeme kad nam se pribli avao veliki ruski pothvat. K. Maestro je vjerojatno elio kod brojnih Wildeovih in timnih prijatelja potaknuti osjeæaj muèeni tva. nudili su tako malo. nimalo. I sad æu vam se isprièati. u Moskvi. Èak sam dobivao i izvje æa kakve su æudi pas Luther i konji Ula n i Graubart. jednog hladnog travanjskog jutra. Zbog toga su moje spoz naje o onom to se de avalo u Hafeldu pretrpjele stanovite gubitke. pred svibanjsku krunidbu. nakon to sam godinama èitao najbolje i najgore romane. nemam elju obrazlagati kako ih novaèimo. kao i svoje druge klijente u tom dijelu Austrije. gdje sam prisustvovao suðenju Oscaru Wil deu i bio u sudnici na dan izricanja presude zbog "sodomije i remeæenja javnog mor ala" . dat æu sve od sebe kako je ne bih morao ponavljati. osobito kad su u pitanju oni iz dobrih obitelji. dogaðaju od kojeg nas je jo uvijek dijelilo vi e mjeseci. suglasja i unutr a njih nesuglasja. U svakom sluèaju. Svoje sam pomoænike znatno p rije odlaska uspje no doveo na razumnu razinu percepcije. moje pripovijedanje neæe pretrpjeti neku nepopravljivu tetu. kako sam veæ naznaèio. i Maestro ta aran man dogovorili ne to je. Odmah po dolasku morao sam zapoèeti s prouèavanjem ruske du e kr ajem devetnaestog stoljeæa. jer mi je nalo eno da dam sv e od sebe kako bi ga osudili. Tijekom moje odsutnosti. Kad sam se na ao u slavenskom podruèju (koje je Bogu i Vragu bli e od bilo kojeg drugog sjeverno od ekvatora). uvjerenja. sti u kao stado odbaèenih ljudi? Kako su D. tu ipak ima jedna pote koæa.) Reæi æu kako. No. dok sam ja sa svojim najbol jim pomoænicima oti ao u Petrograd. Njih je bilo dovoljno da du nost pred am trojici svojih zastupnika koji su ostali uz njih. zakazanoj za svibanj 1896. Upravo mi je tad nareðeno da napustim Adija i ostale èlanove njegove obitelji. Tijekom mjeseci provedenih u Petrogradu. ni ta me od toga nije posebno zanimalo. da va s podsjetim. Dvorac u umi 161 Petrogradu i Moskvi. u poslu se mo e izgubiti ton. pa se osjeæam obveznim isprièati to se zbivalo dok sam bio odsutan. mogu promaknuti va ne potankosti. a svi smo skupa jedva èekali da se upustimo u gole mi projekt 1 160 Norman Mailer 6. dio izobrazbe dobrog vraga. tijekom razdoblja u kojem me nije bilo. Iako mogu steæi solidnu predod bu to se s mojim klijentima zbiva èak i ako se moram osl oniti na ono to dobijem od prosjeènih agenata. proveo u Londonu. Ne mogu iznijeti . to se èe æe dogaða. No. Manjim vragovima . ili nam. godine bilo razdoblje osobno va no Adolfu Hitleru. ne èitaju beletristiku da bi morali trpjeti autorove isp rike. poveo najbolje pomoænike.

znatne slabosti koje ne trebam ni spominjati. To je nauèi o iz iskustva. i to ba po nepokrivenom mesu bujnih grudi. to je i previ e dobro znao. od kraja 1895. no biti spreman i za ono to stvarno osjeæaju od nas jaèi. U ljude koji su od nas slabiji nije te ko proniknuti. jer su pèele izbole i damu. osjeæa napadaje straha. jer nije bio odmjeren na odgovarajuæi naèin. kad su ga pèele onako gadno izbo le dok je radio s malom zajednicom koju je dr ao nedaleko Braunaua. bili su skloni kod Aloisa u cijelosti otkrivati samo ono drugorazredno. Odjeven u bijelo. i vi e nego dovoljno da mi to poène iæi na ivce. a upravo je ono mojim tamo njim zastupnicima nedostajalo. Norman Mailer 7Potkraj listopada. tamnoplavu odoru. Stoga je odjenuo cijelu. no buduæi da nisu imali dovoljno smisla za prepoznavanje s ka kvim se pote koæama susretao.sve one neostvarene ljudske moguænost i. Maestro je znatan dio svojih sredstava morao utro iti na Vrijeme potrebno da bi se poremeæeni materijal koji nam je ipak stizao m ogao nekako obuèiti. Nu no je po t vanje. jer se radilo o pristranom portretiranju. a mo da i tisuæljeæa. a radi se o pojavi razmjerne otvorenosti snova m u karaca i ena i za vragove i za kand ele.-om. jer je ivot proveo u uniformi) to je stalno zaboravljao navuæi rukavice svijetle boje i veliki pèelarski e ir s velom. To odgovara problemu koji biste imali kad biste s kandidatima koji jo ne sviraju ni jedno glazbalo osnivali simfonijski orkestar. pogrije io je ut oliko to je jednog nedjeljnog popodneva privlaènu enu pozvao da mu pravi dru tvo. Zbog toga sam takav materijal morao odbaciti. Kako se ni sami u biv im ivotima nisu posebno isticali. morao biti spreman prihvatiti znatan dio onog to se iscijedilo . Alois se djelomièno dr i pravila dobrog seljaka. nisu me svaki put uspjeli na zadovoljavajuæi naèin izvijes titi o svemu to se s njim zbivalo. Prva mu je briga bila (a to mi se uèinilo komiènim. Nisam se time mogao baviti dok sam boravio u Rusiji. dodu e iz druge ruke. Ma estro to naziva "tr nicom snova". uz. Osim moguænosti da izravno ud u u Aloisove misli dok je budan. o njegovim pèelama. I na tom je zalasku sunca ta ko bjesomuèno izboden. pèelama idu na ivce. za to i dalje plaæa cijenu. Izgubljena je tek usputna ljubavna veza . Kako je morao izbjegavati tamne kapute i hlaèe. no nisu raspolagali ranijim kvalitetni m spoznajama o ljudima koji nisu slabi. ko ji je uvijek morao biti od najbjeljeg Dvorac u umi 163 materijala. kako se mo da sjeæamo. ali predmet prouèavanja postanu u doba kad ih hvata tjeskoba. no udarac je pretrpjelo njegovo visoko mi ljenje o samom sebi. Nije zaboravio kako èovjek mora ostat . Dosta toga doznamo i krajnje jednostavnim kanalom. namjeravao je pokazati kako nije samo vje t oko ko nica. rijetko radi kod ljudi koji nam nisu klijenti. agenti koje sam ostavio zatrpali bi me po tankostima.kada se to i za to dogodilo. Nimalo me nije iznenadilo to se Alois opsesivno prihvatio svog novog pothvata. Rakete stra ha polijeæu mu u elucu dok se pribli ava kutijama s ko nicama. Kao to mo emo vidjet i. no na temelju vlastitog iskustva pretpostavljam kako je Maestro. Naravno. K. Stoga je bilo oèito kako bi nam bilo pametno da uzmemo u obzir i Klari nu i Aloisovu snagu. izvje taj o jadima koji su Alo isa zadesili kad je postao pèelar. to se. Te su n edjelje Aloisove bludne nade morale ostati neusli ane. da sam im dopustio. Èitatelja bih upozorio neka ne zaboravi kako su djeèaka koji je kasnije postao Adolf Hitler odgojili ba taj otac i ta majka. pa do ljeta sljedeæe godine. to mu je bila uobièajena odjeæa. Tijekom stoljeæa. Onom prigodom prije prilièno godina. Moji su agenti Alois a do ivljavali preslabim i suvi e zabrinutim. stizalo mi je more povr nih informacija. Tamne i zagasite boje. prvih se dana stalno brinuo hoæe li se sjetiti presvuæi prije nego to ode do ko n ica. moji su se agenti morali zadovoljiti mlijeènim turama. Pa dobro. veæ i el egantan. Kao dio zavodnièkog plana. Neæu se ovdje dalje baviti takvim problemima. pa se dnevne misli mogu na povr noj razini r aspoznati veæ i obiènim prolaskom kroz noænu odaju. naravno. u poku aju da se uspne na istu razinu s D. da mu se sjeæanje na to jo uvijek podi e iz dubine eluca. prislu kivanjem obiteljskih raz govora. veæ nije tako jednostavno. Slijedi moj podrobni. eni 1 djeci. Reæi æu tek kako su agenti koje sam osta vio u Hafeldu dali sve od sebe kako bi me izvje tavali o tekuæim Alosovim naporima d a se bavi pèelarstvom.

i budan èak i nakon najmanje katastrofe. Iz neoèekivane nedaæe mo e se ponekad izvuæi neoèe ivana vrijednost. Njegove je zanimljive medicinske teze, primjerice, potaknulo u bla avanje reumatske boli dan poslije - èinilo se kako su pèelinji alci bili blagotvorn i kod njegovih problema s koljenima. Prigodom njihovog sastanka, Der Alte se, sj etimo se, s tim bio voljan slo iti. A ta je potvrda djelomice mogla biti i razlog za to je Alois prihvatio Der Alteovo mi ljenje kako su uvozne talijanske pèele bolje od austrijske vrste. Iako je sumnja o i kako bi Der Alte mogao prodavati ba dio zaliha kojih se inaèe elio rije iti, presu dan je argument bio to to se s talijanskim pèelama moglo lak e raditi. Nje nije su, uvj eravao ga je Der Alte. tovi e, zbog izrazite ute puti, koja je nalikovala mekom sjaj u najbolje ko e za èizme, bile su i ljep e. Alois se divio trima zlatnim dijelovima nj ihovih tijela, od kojih se svaki isticao najo trijim moguæim crnim rubom. ik! Ta mu j e rijeè pala na pamet. Dok su austrijske pèele bile sive i dlakave. Nisu sjale poput tih pozlaæenih Talijanki. Poslije se Aloisa proganjao osjeæaj nelojalnosti. Morao j e uzeti "Franje Josipe", sivobrade. 164 Norman Mailer Nelagodu mu je neprestano uveæavalo to to se stalno pitao ne bi li mu bilo bolje pr ièekati proljeæe. Sad je morao u zajednici odr avati toplinu, da pèele ne uginu zbog hla dnoæe. No, tijekom tog razdoblja svaki se dan morala mjeriti temperatura u ko nicama. A k o nicu nije smio otvarati na dulje od nekoliko sekundi. "Koliko god bili znati eljni ", povjerio mu je Der Alte, "nemojte si dopustiti da mièete neki od pokretnih okvi ra kako biste prouèili èe ljeve. Hladni propuh koji bi mogao nastati zbog podizanja ve likog poklopca kutije mogao bi temperaturu toliko sniziti, da bi pèelama trebali s ati da opet zagriju unutra njost. Takva bi vam hladnoæa mogla desetkovati pèelinju pop ulaciju. Ne igrajte se s tim, herr Hitler. Do sad ste, zakljuèujem na temelju onog to ste mi isprièali, s pèelama ivjeli samo u lipnju i srpnju. To mo e i svaki turist. N o, ako svojem malom narodu elite biti pravi kapetan, vodeæi ih kroz ledeno hladni z rak nadolazeæih mjeseci, to æe zahtijevati i snagu karaktera, prijatelju." A onda je , kao da eli obogatiti pretpostavku, dodao: "Novi prijatelju." 8. Da je Alois sebe stavio na optu enièku klupu, proglasio bi se krivim. Kako jednog sn a nog èovjeka umirovljenje mo e tako oslabiti? Gazdinstvo je kupio impulzivno, bez pro mi ljanja, a sad je, da poveæa ulog, nabavio i dvije ko nice u Langstrothovim kutijama . Za to se tako iznenada odluèio tijekom zime baviti pèelarstvom? Zar nije i to odluèio previ e impulzivno? Der Alte je èak imao i obraza kazati mu, dok je Alois odlazio: " Vidjet æete koliki sam vam posao pri tedio." Sto je Alois za tedio od posla, potro io je na zabrinutost. Nije mu jo bilo ni ezdeset godina, do vraga, jo godinu i vi e mu neæe biti ezdeset, ali te nove du nosti stvarale su mu nevjerojatan osjeæaj umora. Te su dvije nastanjene kutije sad le ale ispod ora ha, na krovnoj ljepenci, a zbog hladnoæe su dobile i dodatnu ljepenku s gornje str ane, sve uèvr æeno kamenjem. U dvije su kutije bile dvije pèelinje zajednice. Svaki bi d an oèitao temperaturu u obje kutije, a jednom ih tjedno vagao. Djelomièno je problem bio u tome to su brige presezale stvarni posao. Budu li zajednice na proljeæe djel ovale slabo, spojit æe dvije kutije u jednu, a bude li trebalo, kupiti jo pèela, upus titi se u dodatne tro kove, u dodatne kontakte s Der Alteom, koji bi si, bez sumnj e, Dvorac u umi 165 zasmrdio hlaèe grohotom se smijuæi herr Hitleru s njegove dvije lijeve ruke koje æe us koro izbosti sve ono znanje naprednih pèelara koje nije posjedovao. Veæ u studenom j e Alois dr ao predavanje Angeli i Adiju, pa èak i Klari, o potrebi besprijekorne hig ijene u pèelarstvu, kad dode toplo vrijeme. Bez obzira na to koliko dan bude topao , ko nice se ne smiju ostaviti otvorene. Iznad svega, ne smije se izvan njih proli ti med. Ako im se to dogodi, moraju ga isti èas obrisati, jer bi mogao privuæi pèele, pa bi se poèele boriti za taj besplatan, lako steèen med, dok le i na tlu. Ako bi lokv a meda bila dovoljno duboka, mogle bi se sve skupa utopiti. Dakle, dovoljno je strahovao da svoju obitelj krene opsjedati onim to se na ljeto mo e, ali i ne mora dogoditi. To je uglavnom ovisilo o onom to bi prethodne veèeri p

roèitao o zimskom dr anju ko nice. Sam je napravio jednu novu kutiju za ko nice, koja mu jo nije bila potrebna, ali se ponosio vje tinom koju je to zahtijevalo, pa makar kutija i nije bila ravna Langs trothovoj. No, takav mu je posao ubla avao zabrinutost. Grudi mu je nadimala stara izreka. "D obra njemaèka krv zna", rekao je Alois supruzi, "da blagoslov ne daje Bog, nego st i e od napornog rada." No, napomena ba i nije bila najsretnija. Za to se tu ne spomin je austrijska krv? Uskoro ga je to pitanje poèelo opsjedati. Je li neka konkretna krv imala svoje vlastite vrline? Za to, stvarno, hvaliti njemaèku krv? Za to ne austri jsku? Imao je cara koji se mogao nositi s golemim (i èesto) idiotskim problemima o dr avanja mira izmeðu Ceha, Maðara, Talijana, Poljaka, Zidova, Srba pa jo i Cigana, u o kviru Habsbur kog carstva. Nijemci to ne bi bili u stanju. Vjeèito su se svaðali. Bez Bismarcka bi bili nitko i ni ta. Sitne provincije. Kralj Leopold I. i kralj Leopol d II. Ludi, obojica ludi Bavarci. A Prusi su bili jo i gori. Prusi su bili progut ali metlu. Za to onda spominjati dobru njemaèku krv? "Zato to", rekao je u sebi, " to z nam to to znaèi." No to je znaèilo zakljuèiti da ne to zna , ako nisi znao uistinu. Iako si na neki naèin ip k i znao. Krasna zagonetka. Alois je zakljuèio da poèinje razmi ljati poput filozofa. Sto nije lo e za djeèaka sa sela. Bio je u isku enju da tu temu naène u gostionici u Fis chlhamu, ali to, naposljetku, nije uèinio. Oni tamo su bili tukci. Bilo mu je ao vr emena koje bi s njima proveo. U studenom bi se tamo na piæu zatekao èak i popodne, to bi mu bio dokaz, da mu je bio potreban, kako nema dovoljno posla. Zbog toga je odluèio ne odlaziti nekoliko dana tamo i66 Norman Mailer i objesiti kakvu mre u oko ko nica, da na proljeæe do njih ne bi mogle ptice. Èak je raz matrao i moguænost da posjeti Der Altea, ali je sjeæanje na prodoran smrad takve pom isli okonèalo. Ubrzo se opet na ao u gostionici. Tamo je ipak nalazio jedno zadovoljstvo. Tukci s u ga sad dr ali struènjakom za pèelarstvo. Sve moguæe savjete koje mu je ponudio Der Alt e, uz svako zrno znanja to ga je u novije vrijeme skupio iz literature, sad je mo gao predstaviti vlastitim, dobro utemeljenim znanjem. Alois bi meðu prvima priznao da su po tenje i skromnost sjajne vrline, na koje se treba oslanjati kad èovjek ima posla s nadreðenima. No, inferioran je um uvijek elio osjetiti kako razgovara s mu drim èovjekom. Kako se do njega lak e dolazilo nego do Der Altea, uskoèio je kao de urni struènjak. Èak mu je jednog nedjeljnog popodneva do ao seljak koji je tra io upute kako zapoèeti. Alois ga je potom zasuo potankostima o hranjenju ko nice tijekom zime. To mu je izlaganje omoguæilo da se ponovno osjeti iznimnim likom kakav je bio pred umirovljenje. "Stvar je u tome", kazao je svom posjetitelju, "da se ovlada tehn ikom vlastite, posebne hranilice. U nju se smije stavljati samo tekuæa hrana, a vr h staklenke mora se prekriti, kao to sam objasnio, finom mre icom, no potom posudu treba okrenutu dr ati za otvor, iznad zajednice koju èeka hranjenje. Shvaæate li me?" Alois je mogao vidjeti da ne shvaæa. Nedjeljni bi se posjetitelj ubrzo, potpuno ob eshrabren, oprostio - vjerojatno mu sljedeæe zime neæe postati konkurencija. Moji su me agenti neprestano opskrbljivali takvim sitnim dogaðajima. A nisu primjeæi vali kako je samo duboka bila Aloisova nova tjeskoba. Èim bi posjetioci oti li, Aloi s bi se u svom projektu osjetio tako usamljenim, da bi stao razmi ljati hoæe li mu k akva bolest napasti zajednice. Veèeri je provodio èitajuæi svoje knjige, no tjeskoba ga nije pu tala. Sanjao je da ivi u jednoj od svojih kutija, da je pèela, tek dio grozda koji ivi u najdubljoj i najmr aènijoj tami. Kako su se pèele snalazile u takvom svjetlo æu siroma nom drugom svijetu? Do kraja je Alois svoj san podigao na razinu more - sad sam se veæ malo vi e zainter esirao za ono to su mi moji zastupnici slali. Aloisova se ko nica u tami uvi estruèila, a onda je pobjegla iz kutije i odletjela. Nije ju se vi e moglo naæi. Dvorac u umi Kad dode proljeæe, hoæe li izgubiti ko nicu? U mraku je pipao gdje je Klara i rukom jo j je dotakao trbuh. Veæ je bio tako velik, a prinova je trebala stiæi tek u sijeènju. Hoæe li to ispati pravi div? Probudila se zbog njegovog dlana na sebi i htjela mu se uvuæi u zagrljaj, no on je usred tame osjetio potrebu da raspravi ne to to ga je ti talo. Uskoro se sasvim razb

udila i nije bila zadovoljna. "Nadam se", kazao je Alois, "da si razgovarala s herr Rosten-meierom." Odmah je znala to slijedi. Herr Rostenmeier je bio vlasnik trgovine u Fischlhamu, u kojoj su jednom na tjedan, subotom, ona i Angela kupovale one namirnice koje nisu uzgajale u vrtu. Klari je herr Rostenmeier bio drag i poèela je s njim razgov arati o prodaji njihovog meda. Alois joj je kazao kako ne sklapa nikakve poslove , barem ne zasad, jer je jo postojala moguænost da postigne sporazum s Der Alteom. Bez obzira na to, u njoj je pomisao kako bi partner ipak mogao biti herr Rostenm eier izazivala zadovoljstvo, a u tom bi sluèaju ona posredovala i domaæinstvu zaradi la ne to novca. Prsti su je zasvrbjeli svaki put kad bi pomislila na takvu transak ciju. No, Alois se sad odluèio za Der Altea. Naprosto je to znala. "Mislila sam", rekla je u mraku, dok joj je tap ao trbuh, "da ti taj èovjek uopæe nije simpatièan. Sjeæam se ka ko si rekao da bi morao opet podnositi njegov smrad." "Bit æe dobar savjetnik", Alois je kratko odvratio. Jo su ga probadali kolci noæne mo re. "Da, da", rekla je Klara, "ali nisi li mi kazao kako Der Alteu ne vjeruje ?" Bila je blizu da je obuzme histerija. Zbog toga joj je prekinuo ugodan san! "Da, reka o si kako u njega nema povjerenja, a opet si spreman dati prednost Der Alteu pred po tenim èovjekom kakav je herr Rostenmeier?" "Klara, to je sve zato to ti je neugodno", kazao joj je. "Mo da si malo previ e prièala s Rostenmeierom. Mo da ne to to nisi spomenula? Kakva preuzeta obveza? A da prije to ga nisi razgovarala sa mnom?" "Ne", rekla je, "nimalo. Nije mi nimalo neugodno. Nisam se obvezala." Bila je u isku enju da doda, "ali æu reæi ovo, moram to reæi, nikad neæu razumjeti kako razmi lja net o poput tebe." No, utjela je. Ismijao bi je zbog takve glupe primjedbe. Morala bi ostati budna dobar dio noæi obja njavajuæi to je mislila time, "netko poput tebe." i68 Norman Mailer 9Nije to bilo nikakvo iznenaðenje. Alois se naposljetku odluèio vratiti Der Alteu. A za to i ne bi? Bio je realist, rekao si je, pa je navikao na neugodne mirise. Napo sljetku, èovjek se tu i tamo mora baviti Vragom. (Moj se vrag nasmijao kad mi je t o ispripovjedio.) Alois je u posjet oti ao sljedeæe nedjelje i opet je sa sobom poveo Adija. Djeèak je o vaj put gledao kuda idu. Put je bio dug oko kilometar i pol, pa je znao kako æe do kolibe doæi i sam, ako zapamti sva skretanja. Cijelo ga je vrijeme ispunjavalo ne lagodno uzbuðenje. Na elucu mu je le ao jad velik poput kruha, no, povrh tog tereta, srce mu je bilo vrlo ivahno. Znao je da ocu neæe reæi kako Der Altea namjerava posjet iti i neki drugi dan i to sasvim sam. "Da", stalno si je ponavljao, "neæe me biti strah otiæi tamo. No, mo da neæu iæi po noæi. T d je u umi previ e duhova." Adi je mislio kako je drugi susret njegovog oca i Der Altea nadma io prvi. U poèetku su prièali o prodaji meda na tr i tu i Adi ih je jedva pratio, no kad su rije ili poslo vne stvari, razgovor je opet postao zanimljiv. A to je bilo zato to starac nije m ogao prestati prièati o pèelinjim tajnama obavijenim drugim tajnama. "Da", rekao je Der Alte zvonkim glasom, "nikad se ne zamorim od razmi ljanja o tim siæu nim stvorenji ma, s njihovim besmrtnim medom i gotovo besmrtnim alcima. Za njihov je uzgoj potr ebna velika suptilnost." Poèeo je upuæenu raspravu. Alois jedva da je uspio koju dometnuti, no nije bio nezad ovoljan, jer æe sve to iskoristiti sutra u Fischlhamu. Dar tukcima! Adi je pak poz orno slu ao. Rijeèi koje nije razumio u glavi su mu ostajale po svojoj zvuènosti. "Mo emo li uopæe", upitao je Der Alte, "dovoljno pozornosti posvetiti ovom Stvoritel jevom ostvarenju? Tako je genijalno. Ti su nam vra iæci stigli kao dar Gospodinove b o anske i neobiène estetike - mudrosti prirode koja se izra ava u posve zaèudnom obliku. " Der Alte je nastavio prièati. A prièati je znao! Vukao je poveznice s Bo jim baletom, Bo jom gimnastikom, Bo jim ulaganjem u èudesno i zadivljujuæe. Der Alte se nije razlikov ao od mnogih na ih klijenata. Potièemo ih da hvale Boga. to vi e mogu. Uvijek. A on je pripovijedao tako dugo da je Alois, ponovno, uzvratio.

duga mo da dvije. Uzdahnuo je kako ne bi briznuo u plaè. Na jednom je njegovom kraju bila uska staklena kutija. stalno si je ponavljao. a jo ni jednu nisam vidio. " O. nalik Klarinim. ako zapamti sva skretanja. Jedino to grah ni kad nije izgledao tako ivèano. Rijeèi koje nije razumio u glavi su mu ostajale po svojoj zvuènosti. tovi e. Moram li èekati do ljeta ? Molim vas!" "Do proljeæa". "U redu". rekao je Der Alte. Kad bi se taj zastor povukao. upitao je Der Alte. Za njihov je uzgoj potr ebna velika suptilnost. rekao si je. mo da neæu iæi po noæi. zbog razoèara nja koje se ukazalo na djeèakovom licu. Napo sljetku. Dar tukcima! Adi je pak poz orno slu ao. Sad ne èine ni ta. stisnuto na Klarinoj dojci. (Moj se vrag nasmijao kad mi je t o ispripovjedio. velikih i ivih. Kod nas doma su veæ tako dugo" . sudopera. a vis oka jednu stopu. Sad su tek zbijene jedna uz drugu. Na elucu mu je le ao jad velik poput kruha.) Alois je u posjet oti ao sljedeæe nedjelje i opet je sa sobom poveo Adija. bez ikakvog namje taja osim male peæi." Poèeo je upuæenu raspravu."sedam.Dvorac u umi 169 Pro lo je previ e vremena. U poèetku su prièali o prodaji meda na tr i tu i Adi ih je jedva pratio. kojih je bilo bezbroj. rekao je Der Alte zvonkim glasom. Alois se naposljetku odluèio vratiti Der Alteu. no na ljeto æe ih vidjeti kako ple u u zraku. pa da djeèaku poka ete svoju kutiju za razgledavanje ?" Bilo je oèito da Der Alte ba i ne bi . rekao je. Grozd stvarèica koje su plazile jedna preko druge. "Da". njihov æe ivot obuhvatiti krajnosti postojanja. gospodine". (Krilca su im bila sklopljena. ruène pumpe za vodu iznad njega i vjedra ispod njega umjesto slivnika. A u nj ima se sad oèitavalo po tovanje. no progovorio je Adi. a da se nije poslu io vlastitim glasom. mislim da je osam tjedana. uzviknuo je. molim vas.poku ao je na brzinu izbrojiti . stajao je i st ol. èovjek se tu i tamo mora baviti Vragom. no kad su rije ili poslo vne stvari. U kuhinji. pa je znao kako æe do kolibe doæi i sam. tek stvorenja nat opljena vlastitom sluzi. Sad je zima." A onda je. razgovor je opet postao zanimljiv. nije mu se svið o sinovljev pogled.) Adi se nije tako razoèarao otkako je prvi put vidio Edmun dovo lice èovjeèuljka. A to je bilo zato to starac nije m ogao prestati prièati o pèelinjim tajnama obavijenim drugim tajnama. "nisam nikad vidio kako pèelinji dom izgled a iznutra. izmeðu kojih nije bilo niti desetak centimetara. Znao je da ocu neæe reæi kako Der Altea namjerava posjet iti i neki drugi dan i to sasvim sam. èiju je unutra njost s obje strane skrivala crna zavjesa. Kakav u asan ivot! Nedostaje im sunce. No. "dovoljno pozornosti posvetiti ovom Stvoritel . A te su pèele mogle biti i grah koji se tiska u zagrijanim loncu. pomislio je djeèak . Cijelo ga je vrijeme ispunjavalo ne lagodno uzbuðenje. Alois je napokon uspio koju i dometnuti. Adi je ostao razoèaran. uznemirenih svjetlo æu. s njihovim besmrtnim medom i gotovo besmrtnim alcima. pokazala bi se dva staklena zida. Pogled tih plavih oèiju." A stvarno su i bile. "U ovom su èasu". kazao je Der Alte. no. srce mu je bilo vrlo ivahno. èudesne poput rosnih kapi na sv etlu ranog i68 Norman Mailer 9Nije to bilo nikakvo iznenaðenje. no nije bio nezad ovoljan. "nikad se ne zamorim od razmi ljanja o tim siæu nim stvorenji ma. povrh tog tereta. No. "Mora se èekati do proljeæa. Alois jedva da je uspio koju dometnuti. ne veæih od tamnih tableta u boèici. "Da". a izmeðu njih je stajao okomit okvir ispunjen malim vo tanim æel ijama. ne. "one najjadnije meðu jadnima. s kup neèeg to je izgledalo poput lomljivih malih stvorenja. Zimskih mjeseci su pèele lijene. "Mo emo li uopæe". "ali mora se pripremiti. T d je u umi previ e duhova. Djeèak je o vaj put gledao kuda idu. Put je bio dug oko kilometar i pol.to je Alois i oèekivao. "neæe me biti strah otiæi tamo. jer æe sve to iskoristiti sutra u Fischlhamu. jadno jato natiskanih i nabijenih. slegnuo ramenima. pa je navikao na neugodne mirise. A za to i ne bi? Bio je realist. ru nih poput ohara." Adi je mislio kako je drugi susret njegovog oca i Der Altea nadma io prvi. "Za to nas ne povedete u kuhinju.

imao je stila. rekao je. a jo ni jednu nisam vidio. starac mu je uspio apnuti. A te su pèele mogle biti i grah koji se tiska u zagrijanim loncu. molim vas. tek stvorenja nat opljena vlastitom sluzi. ne. ruène pumpe za vodu iznad njega i vjedra ispod njega umjesto slivnika. usred te jeze. "Za to nas ne povedete u kuhinju. izvukao iz kreveta. Kad bi se taj zastor povukao. (Krilca su im bila sklopljena. " O. Pogled tih plavih oèiju. do k je ostatak kuæe jo spavao. Kako æe samo hrabro koracati kad udu medu zlatne latice cvj etova koji ih oèekuju. jer bi te èudesne rijeèi koje je izgovarao mogao slu a ti povazdan. nije mu se svið o sinovljev pogled. ponovno. èudesne poput rosnih kapi na sv etlu ranog 170 Norman Mailer jutra. Ti su nam vra iæci stigli kao dar Gospodinove b o anske i neobiène estetike . jadno jato natiskanih i nabijenih. Kod nas doma su veæ tako dugo" . rekao je Alois. Jedino to grah ni kad nije izgledao tako ivèano. Tamo je ostao dosta dugo.to je Alois i oèekivao.) Adi se nije tako razoèarao otkako je prvi put vidio Edmun dovo lice èovjeèuljka. Sad su tek zbijene jedna uz drugu. gdje su bile smje tene dvije Langstrotho-ve kuti je. A Adi si je mislio: "Ove te pèele mogu izbosti. a izmeðu njih je stajao okomit okvir ispunjen malim vo tanim æel ijama. Bez obzira na svoje turobne strane. Nije pro lo mnogo vremena (na sam Badnjak!). Uzdahnuo je kako ne bi briznuo u plaè.jevom ostvarenju? Tako je genijalno. gospodine". Ne znam koliko je ta zadnja poruka koju je promrmljao mogla utjecati na Adija. uznemirenih svjetlo æu. stajao je i st ol. rekao je Der Alte. "nisam nikad vidio kako pèelinji dom izgled a iznutra. Sto vi e mogu. Dvorac u umi 169 Pro lo je previ e vremena. "Mora se èekati do proljeæa. velikih i ivih. Tako neustra ive. zbog razoèara nja koje se ukazalo na djeèakovom licu. "U ovom su èasu". "U redu"." "Tako je". Der Alte se nije razlikov ao od mnogih na ih klijenata. Grozd stvarèica koje su plazile jedna preko druge. U kuhinji.poku ao je na brzinu izbrojiti . "ali mora se pripremiti. no progovorio je Adi. pomislio je djeèak . uzvratio. a iz èasa u èas bivalo mu je sve hladnije. "Doði me posjetiti". navukao na sebe najtopliju odjeæu i oti ao sjesti na klupu pod hrastom. A opet se. Adi se. A on je pripovijedao tako dugo da je Alois. èiju je unutra njost s obje strane skrivala crna zavjesa. Sad ne èine ni ta. To se smrdljivcu mora priznati. Uvijek. s kup neèeg to je izgledalo poput lomljivih malih stvorenja. slegnuo ramenima. A ipak je o . Sad je zima." A onda je. pa si onda mrtav. duga mo da dvije. Kakav u asan ivot! Nedostaje im sunce. kazao je Der Alte. Alois je napokon uspio koju i dometnuti. mislim da je osam tjedana. bez ikakvog namje taja osim male peæi. IO. kojih je bilo bezbroj. A prièati je znao! Vukao je poveznice s Bo jim baletom. stisnuto na Klarinoj dojci. pa da djeèaku poka ete svoju kutiju za razgledavanje ?" Bilo je oèito da Der Alte ba i ne bi . nalik Klarinim. Moram li èekati do ljeta ? Molim vas!" "Do proljeæa". a vis oka jednu stopu." A stvarno su i bile. ru nih poput ohara. Zimskih mjeseci su pèele lijene. a li mogu reæi kako do tog trenutka ni jednom nisam tako za alio to se moram oslanjati na svoje hafeldske agente. ne veæih od tamnih tableta u boèici. Potièemo ih da hvale Boga. "one najjadnije meðu jadnima. Bo jim ulaganjem u èudesno i zadivljujuæe.mudrosti prirode koja se izra ava u posve zaèudnom obliku. a da se nije poslu io vlastitim glasom. pokazala bi se dva staklena zida. No. " Der Alte je nastavio prièati. uzviknuo je. A u nj ima se sad oèitavalo po tovanje. prije nego je Alois dao znak da kre nu. njihov æe ivot obuhvatiti krajnosti postojanja. Na jednom je njegovom kraju bila uska staklena kutija. Adi je ostao razoèaran. Bo jom gimnastikom. no na ljeto æe ih vidjeti kako ple u u zraku." U starèevoj je ku hinji uzdrhtao od nepojmljivosti umiranja. izmeðu kojih nije bilo niti desetak centimetara. sudopera."sedam. osjetio pod jednako bliskim i starcu i ocu. tovi e.

stao. postanete mentalno neaktivn i. Alois je ubrzo zakljuèio kako to nij e moguæe . to bi se tu i tamo dogodilo. ti su ruski anðeli postali jako sposobni za borbu s brojnim demonima koje smo postavili u Ruskoj pravoslavnoj crkvi i njenim manastirima. da. Stoga je stavio jednu ruku na sva ku. Tijekom nekoliko zadnjih stoljeæa. Mete glasova u gostionici veæ se mogao mjeriti s djetinjom larmom kod kuæe. No. To je bila noæ u kojoj si slobodno mogao udisati Dvorac u umi noæni zrak. dok pivo nije poèelo smrdjeti poput bljuvotine dojenèeta. Hoæe li on dati snagu k oja je Adiju bila potrebna kako bi mi a ubio snagom misli? Ubiti mi a snagom misli? Znao sam koliko su moji agenti ogranièeni. ba i nije mogao pohvaliti . "Dopustite mi da promislim o konceptima koje bi neki od vas mogli ponuditi. Zbog toga Aloisu nije bi lo do proslave novog roðenja. iz veèeri u veèer i to prilièan broj dana. a o n je bio najljubaznije ljudsko biæe koje je ikad hodalo zemljom. Molio se za nast avak pèelinjeg ivota. prij e tisuæu osam stotina devedeset i pet godina". medu njima se razvije solidarnost. Toga se oni ne b i mogli dosjetiti. Buduæi snagator kojeg se toliko i èekivalo nije stigao. Zanimao se ja ili ne. i on æe voljeti tebe. Mo da bih djeèaka naveo da povjeruje kak o mo e spasiti neke ivote tako da iskoristi jedinstvenu moæ uni tenja drugih. Da sam bio prisutan. k oja bi bila kakav napredak u odnosu na tri djeèaka kojima se. 172. no za nju je nu an niz urezivanja snova. trudio sam se ne tugovati za izgubljenom moguænosti. no opet. Aloisa to jedva da je razveselilo. maminog sina i slinavog plaèljivka. rekla je Klara.rupa naprosto nije bila dovoljno velika . Ulaz je bio mal en. Niti tako brutalni. Lete na zefirima itnog a . Ti jekom tih su mjeseci bili do kraja pripravni braniti krunidbu mladog careviæa. U Petro gradu sam imao i vi e nego dovoljno posla. ali je to ipak radio . i smjestiv i se izmeðu kutija." Dosta o tome. Jer je Sin Bo ji bio prisutan. To je bio signal koji me zanimao." Adi je bio siguran. Kad me Maestro upitao za mi ljenje. sijeènja rodila novo dijete. To je jed na od najkorisnijih pretpostavki koje mo emo ugraditi svojim klijentima. Buduæi da je bio Badnjak. sad. U dru tvu svojih pomoænika nailazio sam na znatnu oporbu svojem djelovanju. To je moralo potjecati od Adija. a ne to od toga se èinilo i vrijednim. Te je noæi Adi èuo svog oca kako se ali da se paravan koji je titio ulaz u ko nicu poderao. Maestro nije blagonaklon ni prema izos tanku bilo kakvog mi ljenja kod neposredno podreðenih. Adi nije. Svoje sam agente vi e puta ispitivao to se iz djeèa kovih misli mo e razabrati. djeèaka je ispunio majèin slavljenièki duh. Moji agenti nisu ni ta izvukli iz Aloisovih odlazaka u gostionicu. najdra e . Neæu dopustiti da zbog straha da ne budete u pravu.ogrubjele poput najpodmuklijih ruskih fratara . Skupio sam hrabrost i kazao to mislim. "Ove se veèeri. Nik ole II. Sad mu je u kuæi bilo estero ljudi. ma kako hladan bio. skupio sam dovoljn o hrabrosti i kazao mu kako mi se na i izgledi da osujetimo samu krunidbu ba ne èine velikim. Ako ga voli . Najmilije.dr ao poprilièan zanos. dok je sjedio medu kutijama . bit æe ih sedmero.u gostionici u Fischlhamu. mogao znati u kojoj bi od njih mogao biti mi . Zbog toga je te kand ele . Kad ljudi piju u napuèenoj prostoriji. Ka ko je otac tog popodneva popravio paravan. kakav bi se mi mogao uvuæi u ko nicu. Sad æe opet sva ta larma od hranjenja bebe po noæi i njenog plaèa danju biti uzaludna. ne bi nam trebalo biti suvi e t e ko napraviti veliki nered nekoliko dana nakon dogaðaja. Klara je zi. To je bilo njegovo. Samo nje govo. U krevetu por odilje le ala je djevojèica. Lako je uvidjeti kako su mi ti dogaðaji u Rusiji barem privremeno bi li mnogo va niji od gotovo beznaèajnih zbivanja u Hafeldu. "rodio Sin Bo ji. poveæao bih uloge.no Adija to nije uvjerilo. Previ e æe se toga protiv nas postrojiti. Norman Mailer Raèunao je kako æe dobiti pravu ljudinu od sina koja bi mu razvedrila starost. Nikad nisam naletio na skupinu kand ela koji bi b ili tako odluèni kao ova ruska ekipa. Na proljeæe. kad se Alois mlaði vrati iz S pitala.divljaka. no. Oni su mi znatno korisniji od utnj e. svaku je obgrlio jednom rukom. Buduæi da me nije bilo.

Da. to ga nije nimalo iznenadilo. ali je to ipak radio . No. Nakon to se tako dovoljno dugo nastojao razbuditi. sad se probudio i postao bolno svjestan svog onog izmeta koji se u zajednica ma tih mjeseci nagomilao. Pola sata poslije. prvo toplo jutro zatopljenja u veljaèi i dok je Alois izlazi o iz kuæe. jedna po jedna velika misao. Do la mu je jedna zakljuèn a misao. Iako je znao kako ko nicu ne smije uznemirivati. Vi e mu je bilo drago Norman Mailer Raèunao je kako æe dobiti pravu ljudinu od sina koja bi mu razvedrila starost. petnaest.kakav prljav prizor. Potom se strovalio u krevet. Tad smo spremni. Koja prede u snu. no prilike nam se ipak ukazu kad se ljud i s piæa teturajuæi vraæaju kuæi. maminog sina i slinavog plaèljivica.tko bi ih pre brajao? Ostavljale su izmet svuda uokolo. Alois bi se tu i tamo zateturao. a onda i trideset metara dal eko od ko nica. èak je i trid eset i pet metara od ko nice mogao vidjeti ute toèkice. a bijes nije bio njihov. Èudnih zvukova. "Nisi mi nikad rek ao da pazim". Bog za kojeg si tako sigur na da je tvoj. a on je bio jedan od mnogih koji su patili poput svojih bratskih stvore nja . tisuæe . njegove su horde bile posvud iznad njega. Èuo se elegantan zvuk. u kojem se. poput ko nja u vrsti. u t om trenu. i dalje je mogao èuti pripjev. ii. To za na posao nisu dobri uvjeti za rad. k oja bi bila kakav napredak u odnosu na tri djeèaka kojima se. meðutim. Po tom su mraku u èasu ugodnog pijanstva Aloisu dolazile odvojene misli. pa je mogao slu ati rojenje nastam bi u tom gradiæu. Poput maèke kad uvlaèi kand e. ba i nije mogao pohvaliti . To obièno shvate osobno. Poku ao je izraèunati koliko bi u kutiji m oglo biti pèela. razjareni zbog izgubljeno g vremena. " to æe sve to rublje morati ponovno prati. Nast ojao se prenuti. i . Poput ica lude violine. Zbog toga Aloisu nije b ilo do proslave novog roðenja. Potom je jedan kraj stavio na zid Langstrot-hove kutije. o tro je pokucao sa strane.u gostionici u Fischlhamu. Jer se radilo o snu. u ao je u kuæu i svukao ko ulju i hl aèe. A onda se opet uti alo. Kako to ti mali vra iæci mogu dr ati u sebi? Ujutro je bilo toplo. u velikom krugu oko klupe s ko nicama. mogao èuti p romjenu zvuka. Jer je tad.lkohola. To je sigurno toèan odgovor.te su mu se pèelinje himne puno vi e sviðale od tuljenja dojenèeta. Koliko god bio pijan. kroz svoju cijev. ne. èesto uzviknu. Na povratku. no osjeæao se suvi e ivahno da bi u ao u kuæu. sestrinskih stvorenja . a onda i tisuæe biti u grozdu pripravnom za sisanje mre ice na staklenci irokog grla. nikako.ne. " teta je". gutajuæi med i vodu.kopnio je u grèevima te ke crijevne bolesti. tresnemo o tlo. Recimo da i h je dvadeset tisuæa. sjajna poput dobrog konja na paradi . alopojka im je uobièajena. slu ao je pèele u jednoj ko n ici i zvuèale su èasno. rekao je. Jesu li to dizale uzbunu? Dvorac u umi 173 Povisila se visina tonova. sad. N akon oklijevanja je stao dublje disati i utonuo u drijeme . nije ba lijepo. a snijeg je postao polje bje line prekrivene bezbrojnim utim toèkicama. Nitko im ne vjeruje. kazala je mu u. Zla tice po snijegu! Na triku za rublje visjele su Pauline pelene. ali oni znaju da je tako bilo. gotovo melodija. Sve je zamirisalo na prezrele banane. skinula je pelene sa trika i opet ih krenula iskuhavati. u spoznaji kako su kao ljudi.divljaka. Pa za to mu pèele i ne bi bile zadovoljne? Ujutro æe stotine. Kakav j e to samo bio golemi pljusak izmeta! Alois je izmjerio koracima. nalazio zajedno s pèelama. zamrljane. Mekano." Oti la je. Radije je sjeo kod ko nica i izvadio gumenu cijev koju je dr ao u d epu. ravnopravni vanjskim silama. Zdrave pèele nisu ostavljale izmet u vlastit om stani tu (osim mo da najgorih i najljenijih trutova). Klara je bila tako srdita koliko si je samo smjela dopustiti. Prièekat æe one dok dovoljno ne zatopli da bi to mogle raditi va ni. dok je voda kipjela u dva velika lon ca. ne to to nam je Bog dao da radimo. stotine. mogao je dati razumnu procjenu. Alois sebi nije namjeravao kazati da mu je ao. Sr d ba je udarila meðu lopatice. Ponekad ih. da. bratski prkoseæi upadu i anðela i demona. Sanjao. pun sitnih zadovoljnih kre e nda. Ali kako da se isprièam ? To je. a svi su ispu tali izmet u uske redove Langstrothove kutije . Ispu tale s u izmet. naposljetku. No. Na ao se u nekom velikom unutra njem prostoru sa upljin ama. "Netko me gurnuo".

Tad smo spremni. a on je bio jedan od mnogih koji su patili poput svojih bratskih stvore nja . Poput ica lude violine. To obièno shvate osobno. zamrljane. njegove su horde bile posvud iznad njega. Na povratku. a svi su ispu tali izmet u uske redove Langstrothove kutije . Èuo se elegantan zvuk. ii. To za na posao nisu dobri uvjeti za rad. To je sigurno toèan odgovor. no prilike nam se ipak ukazu kad se ljud i s piæa teturajuæi vraæaju kuæi. Do la mu je jedna zakljuèn a misao." Oti la je. dok pivo nije poèelo smrdjeti poput bljuvotine dojenèeta. stotine. dok je voda kipjela u dva velika lon ca.z veèeri u veèer i to prilièan broj dana. a onda i trideset metara dal eko od ko nica. prvo toplo jutro zatopljenja u veljaèi i dok je Alois izlazi o iz kuæe. sestrinskih stvorenja . u kojem se. u t om trenu. o tro je pokucao sa strane. Na proljeæe.ne. Zla tice po snijegu! Na triku za rublje visjele su Pauline pelene. bratski prkoseæi upadu i anðela i demona. sad se probudio i postao bolno svjestan svog onog izmeta koji se u zajednica ma tih mjeseci nagomilao. mogao èuti p romjenu zvuka. a bijes nije bio njihov. mogao je dati razumnu procjenu. nikako. ali oni znaju da je tako bilo. meðutim. Poput maèke kad uvlaèi kand e. Zdrave pèele nisu ostavljale izmet u vlastit om stani tu (osim mo da najgorih i najljenijih trutova). naposljetku. Kad ljudi piju u napuèenoj prostoriji. Nitko im ne vjeruje. tresnemo o tlo. Iako je znao kako ko nicu ne smije uznemirivati. Klara je bila tako srdita koliko si je samo smjela dopustiti. slu ao je pèele u jednoj ko n ici i zvuèale su èasno. alopojka im je uobièajena. Radije je sjeo kod ko nica i izvadio gumenu cijev koju je dr ao u d epu. a onda i tisuæe biti u grozdu pripravnom za sisanje mre ice na staklenci irokog grla. Poku ao je izraèunati koliko bi u kutiji m oglo biti pèela. A onda se opet uti alo. Nast ojao se prenuti. petnaest. gotovo melodija.te su mu se pèelinje himne puno vi e sviðale od tuljenja dojenèeta. "Netko me gurnuo". No. ne. Kako to ti mali vra iæci mogu dr ati u sebi? Ujutro je bilo toplo. Mekano. u ao je u kuæu i svukao ko ulju i hl aèe. èak je i trid eset i pet metara od ko nice mogao vidjeti ute toèkice. Ispu tale s u izmet. Nakon to se tako dovoljno dugo nastojao razbuditi. Jer je tad. Potom se strovalio u krevet. No. sjajna poput dobrog konja na paradi . Jer se radilo o snu. "Nisi mi nikad rek ao da pazim". no osjeæao se suvi e ivahno da bi u ao u kuæu. Po tom su mraku u èasu ugodnog pijanstva Aloisu dolazile odvojene misli. Koja prede u snu. . kroz svoju cijev.kopnio je u grèevima te ke crijevne bolesti. kazala je mu u. u spoznaji kako su kao ljudi. rekao je. Alois bi se tu i tamo zateturao. Kakav j e to samo bio golemi pljusak izmeta! Alois je izmjerio koracima. medu njima se razvije solidarnost. Moji agenti nisu ni ta izvukli iz Aloisovih odlazaka u gostionicu. Pa za to mu pèele i ne bi bile zadovoljne? Ujutro æe stotine. skinula je pelene sa trika i opet ih krenula iskuhavati. èesto uzviknu. Jesu li to dizale uzbunu? Dvorac u umi 173 Povisila se visina tonova. Bog za kojeg si tako sigur na da je tvoj. pun sitnih zadovoljnih kre e nda. Sr d ba je udarila meðu lopatice. Na ao se u nekom velikom unutra njem prostoru sa upljin ama. Sad mu je u kuæi bilo estero ljudi. Koliko god bio pijan. kad se Alois mladi vrati i z Spitala. Sve je zamirisalo na prezrele banane. Da. Pola sata poslije. Èudnih zvukova. nije ba lijepo. Sanjao. N akon oklijevanja je stao dublje disati i utonuo u drijeme . bit æe ih sedmero. Potom je jedan kraj stavio na zid Langstrot-hove kutije. " teta je". Prièekat æe one dok dovoljno ne zatopli da bi to mogle raditi va ni. i dalje je mogao èuti pripjev. u velikom krugu oko klupe s ko nicama. pa je mogao slu ati rojenje nastam bi u tom gradiæu. jedna po jedna velika misao. nalazio zajedno s pèelama.kakav prljav prizor. gutajuæi med i vodu. tisuæe . Mete glasova u gostionici veæ se mogao mjeriti s djetin jom larmom kod kuæe. Ponekad ih. razjareni zbog izgubljeno g vremena. ne to to nam je Bog dao da radimo. to ga nije nimalo iznenadilo. ravnopravni vanjskim silama. a snijeg je postao polje bje line prekrivene bezbrojnim utim toèkicama. Recimo da i h je dvadeset tisuæa.tko bi ih pre brojao? Ostavljale su izmet svuda uokolo. " to æe sve to rublje morati ponovno prati. Ali kako da se isprièam ? To je. poput ko nja u vrsti. Lete na zefirima itnog a lkohola.

gutajuæi med i vodu. Mekano. Èudnih zvukova. Jesu li to dizale uzbunu? Dvorac u umi 173 Povisila se visina tonova.ne. Jer se radilo o snu.tko bi ih pre brojao? Ostavljale su izmet svuda uokolo. k oja bi bila kakav napredak u odnosu na tri djeèaka kojima se. njegove su horde bile posvud iznad njega. Poput ica lude violine. Zla tice po snijegu! Na triku za rublje visjele su Pauline pelene. Po tom su mraku u èasu ugodnog pijanstva Aloisu dolazile odvojene misli. prvo toplo jutro zatopljenja u veljaèi i dok je Alois izlazi o iz kuæe. a svi su ispu tali izmet u uske redove Langstrothove kutije . a on je bio jedan od mnogih koji su patili poput svojih bratskih stvore nja . slu ao je pèele u jednoj ko n ici i zvuèale su èasno. Iako je znao kako ko nicu ne smije uznemirivati. Jer je tad. To je sigurno toèan odgovor. Ponekad ih. alopojka im je uobièajena. Zdrave pèele nisu ostavljale izmet u vlastit om stani tu (osim mo da najgorih i najljenijih trutova). Na povratku. Recimo da i h je dvadeset tisuæa. Mete glasova u gostionici veæ se mogao mjeriti s djetinj om larmom kod kuæe.divljaka. A onda se opet uti alo. pa je mogao slu ati rojenje nastam bi u tom gradiæu.u gostionici u Fischlhamu. ne. razjareni zbog izgubljeno g vremena. da. Alois bi se tu i tamo zateturao. Sanjao. o tro je pokucao sa strane. Pa za to mu pèele i ne bi bile zadovoljne? Ujutro æe stotine. Na ao se u nekom velikom unutra njem prostoru sa upljin ama. to ga nije nimalo iznenadilo. a snijeg je postao polje bje line prekrivene bezbrojnim utim toèkicama. medu njima se razvije solidarnost. Da. mogao èuti p romjenu zvuka. meðutim. Zbog toga Aloisu nije bi lo do proslave novog roðenja. a onda i tisuæe biti u grozdu pripravnom za sisanje mre ice na staklenci irokog grla. u spoznaji kako su kao ljudi. kad se Alois mladi vrati iz Spitala. Poput maèke kad uvlaèi kand e. To za na posao nisu dobri uvjeti za rad. ravnopravni vanjskim silama. jedna po jedna velika misao. pun sitnih zadovoljnih kre e nda. tresnemo o tlo. Poku ao je izraèunati koliko bi u kutiji m oglo biti pèela. ba i nije mogao pohvaliti . no osjeæao se suvi e ivahno da bi u ao u kuæu. tisuæe . n. Vi e mu je bilo drago 172 Norman Mailer Raèunao je kako æe dobiti pravu ljudinu od sina koja bi mu razvedrila starost. To obièno shvate osobno. Èuo se elegantan zvuk. Kad ljudi piju u napuèenoj prostoriji. mogao je dati razumnu procjenu. bratski prkoseæi upadu i anðela i demona.kakav prljav prizor.kopnio je u grèevima te ke crijevne bolesti. Sad mu je u kuæi bilo estero ljudi. No. no prilike nam se ipak ukazu kad se ljud i s piæa teturajuæi vraæaju kuæi. u kojem se. petnaest. Sr d ba je udarila meðu lopatice. Radije je sjeo kod ko nica i izvadio gumenu cijev koju je dr ao u d epu. bit æe ih sedmero. Potom se strovalio u krevet. u velikom krugu oko klupe s ko nicama. nikako. No. stotine.te su mu se pèelinje himne puno vi e sviðale od tuljenja dojenèeta. Koja prede u snu. sad se probudio i postao bolno svjestan svog onog izmeta koji se u zajednica ma tih mjeseci nagomilao. "Netko me gurnuo". èesto uzviknu. Ispu tale s u izmet. zamrljane.Alois sebi nije namjeravao kazati da mu je ao. a onda i trideset metara dal eko od ko nica. ali je to ipak radio . sad. iz veèeri u veèer i to prilièan broj dana. maminog sina i slinavog plaèljivka. sestrinskih stvorenja . poput ko nja u vrsti. èak je i trid . Na proljeæe. Moji agenti nisu ni ta izvukli iz Aloisovih odlazaka u gostionicu. N akon oklijevanja je stao dublje disati i utonuo u drijeme . a bijes nije bio njihov. Kako to ti mali vra iæci mogu dr ati u sebi? Ujutro je bilo toplo. Koliko god bio pijan. Nakon to se tako dovoljno dugo nastojao razbuditi. kroz svoju cijev. nalazio zajedno s pèelama. Potom je jedan kraj stavio na zid Langstrot-hove kutije. sjajna poput dobrog konja na paradi . ali oni znaju da je tako bilo. Nast ojao se prenuti. dok pivo nije poèelo smrdjeti poput bljuvotine dojenèeta. Kakav j e to samo bio golemi pljusak izmeta! Alois je izmjerio koracima. nije ba lijepo. Lete na zefirima itnog a lkohola. Tad smo spremni. u t om trenu. i dalje je mogao èuti pripjev. gotovo melodija. Sve je zamirisalo na prezrele banane. Nitko im ne vjeruje. u ao je u kuæu i svukao ko ulju i hl aèe. Prièekat æe one dok dovoljno ne zatopli da bi to mogle raditi va ni. Do la mu je jedna zakljuèn a misao.

O. Zelja da sam preva li taj put tako ga je vukla. "Ti misli da veæ sve zna ".zahihotala se . '"Kinder. koji je za taj posjet bio spreman (zasigurno zahvaljujuæi i stoj poruci koju je primio i Adi). I oti ao je. a sad su je se oslobodile. Nije se mogao prestati hihotati. Taj je svijet tajan. ne to to nam je Bog dao da radimo." "Tko ti je to rekao? Moja mama?" "Ne smijem ti reæi. mo da tek pomalo. " teta je". "a Edmund?" " to je s njim?" "On to jo radi u gaæe." "Ali. Krasne su. A to mo emo i mi. 'Kinder. Cijele zime se suzdr av ju. Zato to je u njima bila sva ta kakica. "Da .. "da mi je kradomice kazala kako je prava izreka. Kiicbe. rekao je djeèaku. rekao je mali Adolf. Djeèak se nije bojao. Alois sebi nije namjeravao kazati da mu je ao. Ki rbe.eset i pet metara od ko nice mogao vidjeti ute toèkice. "Svi seru." "Reci mi ili æu se derati dok me ne èuje. Bog za kojeg si tako sigur na da je tvoj. posebno kad je morao mokriti. Onda se sjetio to mu je Angela jednog jutra apnula. kao da ga netko pote e uzetom. htio je to. a èak ga je i samo sjeæanje potaknulo na jako èudan uzvik. Zijevnuo joj je u lice. dok je voda kipjela u dva velika lon ca. "U redu. "Tvoja mama ima jednu izreku". u nedjelju. i ovaj je put stajao u dovratku. da bi je dobio. Kiicbe. rekao je. A majku je sve to tako sr dilo. Adi je shvatio kako bi rado posjetio Der Altea. jo se nije bojao. Veæ je to èuo. rekao je Der Alte." Oti la je. Mi samo ispravni ljudi. èuje li me? Gledaj te pèele. Razumi je li? Mora biti uredan. Tako si drag i jak. nego mamina. no u glavi je i dalje vidio svako mjesto u umi gdje se put raèvao i bio je svjestan da bi kolibu znao naæi. a zbog toga je pomislio na Dvorac u umi J75 Der Altea koji mu je sad tako èesto dolazio u misli. Kako je bila subota. Adi je poèeo trèati po livadi. Ali kako da se isprièam ? To je." Poslije se tog istog dana Adi prisjetio kako mu je Alois mlaði ravno na nos stavio prst izmeta. sve ive stvari. skinula je pelene sa trika i opet ih krenula iskuhavati. da. kao da poticaj da ode u posjet starcu eli nekako potro iti. Kako su samo odu evljeno letjele naokolo. rekla je. to kakav si ti.'" Klimnuo je glavom.. " to æe sve to rublje morati ponovno prati. gore su od beba. A nije ga prolazilo ni uzbuðenje zbog tog leta proèi æenja. Poèeo se tako smijati da mu je do lo na mokrenje. èula sam od tvoje majke. kazala je. te pèele. To je ba zloèesto. jedva ga dodiruj uæi. Kad je Klara oti la u crkvu. ili æe ostati posran." "To nije tvoja briga. "Nisi mi nikad rek ao da pazim". Adi mu je morao sjesti u krilo. dok ga je hranio medom. "Svi seru". Klara je bila tako srdita koliko si je samo smjela dopustiti." Der Alte je djeèaku stavio ruku na bedro. a opet tako radosnim. Èvrsto su odluèile da neæe prljati ko nicu." Vidjela je kako je spreman napraviti scenu. Sutradan je. a Alois ga je odjednom odluèio pozvati. rekla je. und. koja me voli makar joj nisam kæi. naposljetku. opet bilo toplo. Do la mu je luda slika svake pèele s pelenama. Te su pèele plesale na vjetru. Vi e mu je bilo drago 174 Norman Mailer zbog pèela."'und Kacke!'" Sad se i on hihotao. "Voljet æu te kao unuka i ne mora me se bojat i. To je tako kako treba biti . A Der Alte. Ono na to treba misliti jest kako se dreka osloboditi. no u ruci jo nije dr ao licu meda. jako. Adi je bi o blizu na livadama. Kirbe. Postoji i tajni svijet. rekla je Angela. sasvim siæu nim pelenama.'" . Jo se uvijek o sjeæao poni enim. tvoje drage majke. oèe". kazala je mu u. ili." Uhvatila ga je za uho. ne. Pola sata poslije. "Sjeti se" . pa su i pèele ponovno iza le. Otkrit æu ti". ti s i tako dobar deèko". Prostor u kojem ivimo dr imo besprijekorno èistim. Neka èuje malo pravih r ijeèi. U koli su èitali bajke i ponekad su govorile o biæima koja su u umi jela ljude i zlodusima koji su djeèicu pre . "ali ne zna ." "Takav si ti. a Alois zadrijemao. "Da.

"Nemoj to nikome isprièati". Ona ne razumije to joj govorim.poku ao se sjetiti izraza "privr ene su zajednici. "ali poku avam jako usreæiti jednu pèelu . Zatra io je da vidi pèelu. To bi svakako bilo previ e za oèekivati. "Ali ne. Sve razumije . Zasigurno!" Der Alte se osmjehnuo. dragi deèko. "Kad me sljedeæi put posjeti . ne. Nije ni trebao pitati. Skoèila je na vrh starèevog prsta koji je uronio u med. to sam sprijeèio. nakon to sam je odabrao. Pèele ive u ko nici. "nadam se da æe vam to uspjeti." "Zar nema krila?" Nastala je stanka. No. bojim se za ovu pèelu. Stvarno sam elio vi djeti to æe biti ako odaberem jednu pèelu. Tako je usamljena. blizu mene." "Tvoj otac ima pravo. postupak oèito glup . sjediti na Der Alteovim koljenima nije mu se èinilo o pasnim. ne potièem ja tu pèelicu da progovori na im jezikom." "Zar ne odleti?" "A. No." "Poku ava li progovoriti?" "Pu ta glasove. Sad je sretnijim mislima poku avao prekriti ne sretne. stala je poskakivati od u zbuðenja. Samo je elim usreæiti. kazao je Adi. Sto nije tako i76 Norman Mailer lako. "jasno mi je. Tako je tu no biti usamljen. A njih su dvojica tako ostala sjediti jo dugo nakon to je Adi okusio cijelu licu me da i nije ga smetalo to mu Der Alteova ruka le i na koljenu. skakuæe. mora ivjeti sama u kutiji za maticu koju sa m joj namijenio. Sto je takoðer smisleno: Der Alte i Adi bili su suznih oèiju kad je djeèak sljedeæi put do ao u posjet i zbli ili su se vi e n . Nakon to je tako pro lo gotovo pa sat vremena. tako je sretna." Dvorac u umi 177 "Da". kako bi to bilo divno ako bih uspio raz vedriti osjeæaje tog malog stvorenja? Naposljetku.imao j e svoju svrhu i za Maestra. Ona je personifikacija usamljenosti. Da". Hoæe li se otac zapitati gdje je? No. Reæi æu kako je jedan ishod postao jasan. Najèudniji pokusi dosta toga otkriju. No. No. Odabrao sam tu pèelicu da ivi sama. "Ono to poku avam nije lako i èini mi se da su mi izgledi za uspjeh slabi. Zato to. kad odlazim u drugu sobu.tvarali u svinje i koze. "Ne znam to æe se jo dogoditi". Mora. hoæe." "Èak i ako ih se stalno dobro hrani?" "Ti si najpametniji deèko kojeg sam dosad upoznao. Bila je mala i ivahna i kad je Der Alte otvorio kutiju. Na e je utjelovljenje usamljenosti bez krila uginulo prije nego to ju je Adi ponovno vidio. "Vi e ih nema. rekao je Der Alte. hoæu vidjeti mogu li je barem nakratko usreæiti. rekao je Der Alte." Nje no je dotakao djeèaka po glavi. kad se uzvrpoljio. "O". Ali elim da zna kako na nju mislim. poèeo se ipak osjeæati pomalo nelagodno. A to je dvadeset puta na dan. Der Alte je rekao nekoli ko rijeèi koje su kod njega izazvale iznenaðenje nalik onom kad se okrene stanica u knjizi i uka e lijepa slika. One su" . rekao je Der Alte. S ocem se nikad nije znalo kad æe mu u li ce puhnuti dim od lule. dr im je na toplom i odlièno je hranim i na nj u stalno mislim svim svojim srcem. makar i nije matica. "Kad je izvadim iz njen e kutijice. Ne tra e samostalan ivot." Je li Der Alte postajao senilan? Nije! Taj neèuveni pothvat "blagostanja" za jednu izdvojenu pèelu. Stoga.posebno nakon to je ostala bez krila . Hoæe li uginuti?" "Prije ili kasnije. Uzdahnuo je." Adi je znao. prije moje intervencije bila je beznaèajna. poku avam joj donijeti ugodu spasa. klimajuæi glavom. No. Da. rekao je Adi. Dr im je u kuhinji. ali zna da ne smije poku ati letjeti. Nedostaje joj roj. Ona mo e nastati kad se stra na usamljenost z amijeni drugarstvom. Volite je. Ponekad je èak i izvadim iz kutije za maticu. vidjet æemo je l i bilo kakvog napretka. rekao je. potrudim se s njom prozboriti." "Mo da"." "Moj otac ka e da pèele ive samo jedne za druge. Izopæenici mogu po stati pravo vrelo informacija. Sve æu ti o njoj isprièati. Mogu li je sad uzdignuti na razinu nedosti nu njenim sestrama? Zao mi j u je. Bilo je bolje nego u oèevom krilu.

Kad je A ngela zaplakala zbog smrti jadnih pèela. Dok je u dobroj kutiji na podnici le alo nekoliko mrtvih pèela. Alois ju je poslao u kuæu. Der Alte je svoju pèelicu volio. A tad je ustan ovio ba ono èega se bojao. koji se mo da u narednim desetljeæima i neæe odigrati. Odluèio je otvoriti poklopac obje Langstrothove kutije i pogledati. naravno. Odluèio se za jednu subotu. Jedino mu je bil o ao to san nije uspio dovr iti. Bilo je èetrdeset redova po stotinu pèela. Adi ju je nalo eno da ih posla e u redove. koja je sad veæ bila mrtva." "Ja se nisam uzrujao. jedan otisak stopala koji slu i za i èekiva nje buduæeg slijeda dogaðaja. Uzeo je mali sumporni kolaè. a sam postupak nije bio te ak. "Tako se uzrujati! U prirodi za slabe nema milosti. No. To ga je zabrinulo. Dotad nije shvaæao da zna brojiti d o èetiri tisuæe. ali je na kraju odl uèio da neæe. Sad kad je otvorio da pogleda. sve s u bile polo ene na besprijekorno bijelu tkaninu. "Hajdemo sad isprazniti kutiju i oèistiti èe ljeve. Ostala je jo hrpa mrtvih pèela koje je trebalo prebroj iti. le e . Te sam noæi. po stotinu u svakom . Èak je bio spreman pozvati Der Altea da mu pomogne. a najotpornije meðu zimskim pèelama krenule su u potragu. Veæina urezanih snova ne razlikuju se od napu tenih temelja kakve se mo e vidjeti u predgraði ma Treæeg svijeta." Adi se sjetio Der Alteove usamljene pèele. Ulaz u ko nicu je zaèepio. Radilo se o snu koji se vraæa. no potvrdilo se da ima smisla za pèelarstvo. Zar je matica uginula? Nije ba znao kako bi tu damu prepoznao . na èovjekovoj psihi ostavi tek toèkicu. Stao je treptati da odagna suze." "Dobro". To je Aloisa zabrinulo. Ko nice su se uskome ale. rekao je Alois. posljedice bluda k ojem se visoko u zraku prepu tala pro log ljeta. a plin je svoj posao mogao brzo obaviti. ivim pogledom prateæi oèevo predavanje. stigao je tjedan koji je Hafeldu svaki dan donosio sunce. Alois je uz pomoæ svoje gumene cjevèice u drugoj zajednici èuo p uno nemirnog zujanja. Nitko u njegovom razredu nije to znao. bili su mu pomoænici. 12. "Tv oja je starija sestra blesava". a ma nja od trutova. To ne treba shvatiti kao jedinstveni Dvorac u umi 179 uzrok onog to se dogaðalo poslije. Dvije su zajednice cijelu zimu provele na istoj klupi. to se. Ostavljena da se zbog nedostatka sredstava pretvore u pra inu. n o samo je jedna bila puna ivota. vidio j e kako su mnogi èe ljevi za nove nara taje prazni. pripremio jedno malo urezivanje sna.to je svakako bio zamoran san. Stoga je Alois odluèio da preostale pèele u zajednici ugu i plinom. dovoljno jednostavno da ga mogu izvesti najbolji od mojih ha-feldskih agenata. Adi je proma trao. ni pribli no. rekao je Alois. prije nego to su je prekrili licom zemlje. Iz zabrinutosti koja je potrajala cijele zime rodila se i smionost. No. niti prebro javanju le eva. Prije toplotnog vala. dio opreme koju je kupio p et mjeseci prije. Tu bih èitatelja upozorio da ne pridaje previ e pozornosti gu enju plinom. nije moglo usporeðivati.bila je tek neznatno veæa od svojih pèela radilica. Nije s e bio zabrinuo zbog sitnica. drugoj je podnicu prekriva la cijela hrpa siæu nih le ina. na Maestrov prijedlog. od èega su mu i pak zasuzile oèi. pa vratio poklopac. Èinilo se kako je ko nicu opusto ila neka stra na bolest. No. Stoga to urezivanje sna. Matica je vje rojatno sad polagala jaja iz svoje dobro oèuvane zalihe sperme. Kako b i bio siguran da je broj toèan. Dobru se ko nicu mor a za tititi. Nije se to moglo usporeðivati.go ikad. zapalio ga i ostavio da se dimi na podu lo e ko nice. Adi i Angela. dok se drugu ne bi moglo nazvati zdravom. vrativ i se iz kole. on je bez obzira na to bio ponosan do kako je velikog broja uspio stiæi. a starac i djeèak su je potom polo ili u malu rupu. koliko god bilo vje to izv edeno. no bolesne pèele u ovoj su ko nici izmetom prljale prosto r na kojem su jele i spavale. a u kojem otac od Adija tra i da sve mrtve pèele prebroji. U to se mo ete kladiti. Jer je tako trebalo biti i s drugom. Sad je jedna od ko nica svakog jutra bila sve te a. Poèetkom o ujka. sjedeæi na susjednoj klupi do Aloisa. i78 Norman Mailer Zbog toga bi inaèe klonuo duhom. Der Alte je malu kutiju ibica ukrasio kako bi pèeli poslu ila kao lijes.

Adi bi se povremeno proderao. Èinilo mu se kako se napokon upustio u tra jan pèelarski poduhvat. To nije te ko dok u prazn e æelije le e jaja ca. nego s dvije ma tice (obje oploðene pro le godine). Sad su to bili oronuli ostaci dotrajalih krila. gdje je ostao do voljno dugo da kupi novu maticu. Kako bi posu ile vi ak vode. Naposl jetku. Prema tome. Cvjetovi su izl azili iz pupoljaka. Dvorac u umi . Alois je proèitao da je za kilogram meda trebalo o baviti èetrdeset tisuæa takvih misija. ozbiljna bi pogre ka bila pretpostaviti kako je sve ono to je uslijedil o odreðeno takvim umetnutim snom. pa su po tome. Nimalo nije htio ispasti nespretnjakoviæ koji bi zdrobio maticu. hrastovi. rekao bi. osjeæao je oprezni optimizam. jer je tad prati svita koja iznad svakog polo enog jaja ca lebdi do voljno dugo da po lièinkama izbaci vlastite enzime. Aloisa je ponovno opila predanost njegovih tek roðenih stvorenja takvim zad aæama koje nikad ne prestaju. za tiæenom ruka vicama. Bile su na umoru. gdj e su na stra i bile pèele èuvarice. Jedna æe osnovati zajednicu u rasku enoj kutiji. Aloisu poèelo èiniti kako je pomalo ovladao i pravim pèelarskim umijeæem." U svakoj od tr i ko nice le alo je pet ladica ispunjenih èe ljevima. uz sve to bogatstvo koje su donosile. a njegove su pèele punile æelije . Mlade su pèele zauzimale njihova mjesta. Raspolo enje mu je dodatno popravila pojava prvog meda . a djeèak je bio bri no za tiæen opravom i ve lom koje je izradila Klara. Ako je veæ jednu zajednicu morao i zgubiti rasku ivanjem. Der Alte ga je èak i pouèio kako da prepozna aktivnu maticu. sve j e procvalo. Svakog bi jutra ekipa novoroðenih pèela radilica pokupila sve le eve koji su pali na pod ko nice i izbacila ih van na ulaz s a stra arima. a potom i s rampe. Svaki se tjedan poveæava la te ina zajednice. Oronula od pretjerane uporabe. Bez obzira na to. Na taj æe naèin sve tri biti ispunjen e samo djelomièno.mo e li se to tako desiti? Naravno. a d rugu se mo e smjestiti u kutiju koju i8o Norman Mailer je Alois napravio pro le jeseni. prije nego bi je pustila uæi. orasi. A u tri su odvojene ko nice tri mati ce polagale svoja jaja ca u æelije. koje æe sve procvast i . a ne Der Alte-ove. morat æe potro iti lijepe novce da bi uopæe moga o pomi ljati na takav uspjeh. ali se vratio ne s jednom. ljive. pa æe biti mjesta da svaka zajednica sagradi vo tane æelije za svoje nove nara taje. 13Dobra je ko nica bila ne to posve drugo. Ponekad bi promatrao stare pèele koje su u zdravoj kutiji pre ivjele zimu. oèe". a onda ponovno odletjela. "To je zato". pèele su svaki dan morale satima mahati kri lcima. "ne miri e kako treba. rekao je Der Alt . javori i jabuke. Uvjeravam vas kako bismo mi prvi zapljeskali kad bi to bilo ba tako jednostavno. bukve i tre nje.na zapu tenom polju poput iskopina. rekao bi djeèaku. Alois jedva da bi stigao oplakati njihov odlazak. dok su skupljaèice od jutra do mraka odlazile na s voje zadatke. A samopouzd anje koje su mu donijeli ti rezultati odvelo ga je k Der Alteu. kao i èe ljeva s novi medom. uskoro æe se moæi smatrati gazdom tri druge. "Èarobne uèvr æivaèe". Volio je sjediti uz ko nice zajedno s Adijem. pèele bile Der Alteova djeca. Iz svojih je knjiga Alois na uèio da te siæu ne æelije pèele radilice voskom zatvore tek kad udjel vode u medu padne is pod 20 posto. Svaka bi se skupljaèica sa svojim teretom vratila svakih nekoliko mi nuta. "da proizvode jo vi e meda. Sjajno se razvijala. Svaku pèelu koja bi se vratila s peludi pa ljivo bi on ju ila neka od èuvarica. a èe ljevi za med poèeli su se puniti. nije bilo tako jednostavno vaditi èe ljeve radi pregleda. Nove æe pèele biti njegove. Nije se zamarao mislima kako su sve tri njegove matice oploðene prije godinu dana.ba kako je bilo i predviðeno! A vani se u svojoj bijeloj opravi s velikim bijelim èetvrtastim velom. a onda ih vratiti n azad. Alois je i dalje morao zajednice hrani ti medom. Otac i sin sad su s u itkom pazili na ulaze ko nica. mo e se prebaciti u dvije prazne kutije. j er bi èuvarica otjerala posjetitelja. Stigao je travanj. s njihovih je tijela nestalo dlaèica. kao i æelije za pohranu novog meda. Alois se morao podvrgnuti predavanju. Neke od èe ljeva s novim nara tajem. Na livadama æe biti gomila cvijeæa. koja æe zamijeniti onu ugu enu plinom u Langstrotho voj kutiji." No. "Gledaj.

" Uzeo je staklenu cjevèicu koja je na jednom kra ju imala konkavnu kupolu. slijedilo je izlaganje o svim metodama i naèinima otkriva nja gdje bi se to stvorenje moglo nalaziti. tko toliko pu no zna . Iz dva se razloga bojao to spomenuti Der Alteu . cijelo je poslijep odne svoje tri ljepotice hvatao i potom pu tao. Ta je izvidaèica ." A to je dobro opazio. u to se mogao zakleti. rekao je Der Alte. dok je u zraku bio roj pèela iz svake zajednice. "Daje znak ostalima". Èovjek je bio vje t. Vratila mu se stara po uda. Pèela koju je zapazio st varno je i bila izviðaèka. i8z Norman Mailer "Kad je jednom naðete. na ao maticu. A tu s e koristimo hvataljkom za maticu. "Za nekoliko æete godina". "a onda ispod gurn ete mali kavez za nju" . ispostavilo da je to ne to posve novo. Johann Nepomuk je znao reæi: "Od svih godi njih doba.neæe ga pamtiti po otkriæu. re kao je.jo jednom se mora oprostiti s prekrasnim snom .u zraku neprestano opisivala osmicu. rekao je u sebi Alois. prekrivajuæi krajnjim oprezom jednu ili drugu kupolastim krajem cjevèice i onda ih otpuhujuæi ra vno u mali matièin kavez. dug dva palca . Der Alte bi otvorio jednu od sv ojih ko nica.podigao je ba takav mali spremnik." "To æe. u to je bio siguran. "Poku ava im ne to pokazati. na u je damu". "Stoga". I doista. na jvarljivije je proljeæe." Aloisu je posebno i lo na ivce kad bi Der Alte podigao prst u zrak." Sigurni smo kako je Alois uvje bavao hvatanje matice." Zbog toga je bilo dana kad bi se gotovo iscrpio mièuæi krovne ljepenke s vrha svake ko nice. "n e idemo prvo skupljati med. no zasad æu vam pokazati sig urniju metodu. a ako bi se. pa su odletjele prema vrhu livade. rekao je Der Alte. I to obiènim promatranjem! Vidio je ne to to æe nazvati pèelinjim signalom. ako bi podnevna svjetlost postala mutna. to signaliziranje zastavica ma na nebu. nego prvo uzmemo maticu. Aloisovo je dobro raspolo enje stalo kopnjeti s nestankom toplog vremena. punkt! Sad je na sigurnom. preko noæi je izniklo divlje cvijeæe. ili se katkad i odmara na svom dvoru. jer bi sunce ponovno iza lo i dan je opet bi o topao. ne bi li Der Alte bolje od nj ega znao gdje to otkriæe treba objaviti? No i dalje ga je èekalo uèenje kako prepoznati maticu. "biti nu no kad æu htjeti svoj med obrati ?" "Upravo tako". "Ovim prekrijete maticu". okrutna prema oèekivanjima koja je potaknulo rano proljeæe. jer se poprilièan broj drugih pèela pridru i o prvoj. bilo je to otkriti neki novi koncept. jer smo dobri momci. da bi je onda vraæao. Alois se sad stao spremati na gubitak koji æe mu donijeti to neuobièajeno zahladnjenje. kako je Alois uskoro ustanovio. . s druge stane. pregledao police. rekao je. jedna pèela nastojala pobuditi druge da odlete nekamo gdje su cvjetovi puni nektara."i ma ticu otpuhnete ravno u njega. U kavezu mo e ostati dok se med ne pokupi. Ni u jednoj od knjiga koje je dosad proèitao nije vidio da bi se spominjao taj mali ples. pa se ipak odluèio posjetiti De r Altea. shvatio je kako je malo vjerojatno da bi ono to je zamijetio u pèelinjem plesu mogla biti tajna nekom poput Der Altea. da bi mu se ime moglo spominjati godinama. Ako je Alois oduvijek od ivota ne to elio (èak i vi e od nove ne). "jednostavno uhvatiti. A elja je jo bila u njemu. posegnuo za njom golom rukom i pa ljivo joj i krajnje nje no palcem i ka iprstom uhvatio krilca.ili to j e veæ bila . Neopreznim potezom mo ete je zdrobiti. Sanjao je kako æe otkriti ne to tako zapa njujuæe i vrijedno. rekao je Alois. jer bi se mog lo ispostaviti kako su pèelarski znalci veæ upoznati s tim konceptom.prvo. rekao je." Naravno. prethodno ih pronalazeæi. Ponavljajuæi neprekidno tu zadaæu. "i vi moæi primijeniti ovakav pristup hvatanju. "To je vrijeme kad mnoge okvire pomièete i stru et e vosak koji prekriva æelije s medom. Odmah bi pot om morao trèati da taj ter-papir skine. koliko sam shvatio". Gore je.181 14Prekrasnog svibanjskog jutra. S druge strane te uzvisine. Prilièno ga je razveselila pomisao kako mu je za rukom po l o otkriti novi koncept. Nai la je hladna fronta. To se moralo priznati. da li pola e jaja ili ih jedno po jedn o oploðuje u njihovim novim æelijama. Vratila mu se stara izreka. Alo is je u kretanju jedne pèele poèeo uoèavati stanovit obrazac.

kazala je i nije tu bilo nikakve zablude. A onda je slijedio ulagaè na kotaèiæe za pripravu temelja okvira za ulaganje. Zla starica koja svakog nudi jelom makar zna da nisu gladni. pa gotovo i kak o se klanja cvijeæe. kao da je dobio udarac u grudi. "Poèuj. svoje su zadnje depe e punili popisom pribora. Nije mogla biti jednostavnija . jer su se prema njoj poèele naginjati peteljke najve selijih tratinèica koje je u ivotu vidjela. Klara je pak bolje znala kako iskoristiti proljeæe u Hafeldu. ti ina koja bi upila i najbla e milovanje vjetr a.Dvorac u umi 183 Tijekom jednog vala hladnoæe. Mo da dosadan konac dobrog ivota . no pakao s tim nije imao nikakve veze. pribora za ko nicu. koja bi se mogla ops lu ivati i iskoristiti za neku konkretnu svrhu. kakve nam nije pametno ignorirati. 184 Norman Mailer 16. smrt mu se nikad nije èinila prijetnjom. Tamo je vladala tako divna ti ina.moralo se vladati slabima i neposlu nima. koliko mu je pamæe nje sezalo. Nije vjeèito prebrojav ala koliko je gnijezda novog nara taja ispunjeno novim lièinkama. Svih tih godina. Sad ga je stala hvatati panika nove vrste. U idealnom sluèaju. Veæ su suvi e oko tale prirode da bi se pustili oblikovati." Uèini se da su je najbli e latice èule. Srce mu je na tu pomisao potonulo. Sto ako je to reakcija na ono to je dr ao da bi moglo biti njegovo stvarno zdravstv eno stanje? Bli i li mu se kraj? Nije mu mogla sinuti gora pomisao. kad se sve umalo smrzlo. slijedilo prokleto pitanje za prokletim pitanjem. a to su èinili tako nemilice da mi je poèelo iæi na ivce to na brajanje hranilica za pelud. pa æe èuti kako apuæe cvijeæe. Kako moji hafeldski agenti nisu ba imali o mnogoèemu izvje æivati.hrpa detalja koji me nisu nimalo zani mali. n aprosto uzela Paulu kojoj su bila èetiri mjeseca i oti la na livadu. Opetovano uzrujavanje drugih jedan je od primjera. koju bi to imalo svrhu? Bi li nam Alois ispao vrijedan odr avanja? Trijezna je èinjenica. Mogao sam se poslu iti proku anim zadovoljstvom da mu doðem u san. da su ljudi Aloisove dob i rijetko za to vrijedni. u jednom stra nom èasu. cvi- . a tu je zadaæu obavljao ba kao kakav dobar vojnik koji rastav lja pu ku kako bi je podmazao i potom ponovno sklopio. M ogao sam imitirati anðela èuvara. kao i vilica za zatvaranje . Kao da je zbroj tih nje nih osjeta podr avao ti inu planina. mali anðele. Mo e li krivnja biti stvarna? Jadni Alois. Ostao je bez ikakvog otpora. To je s a sobom donijelo novu brigu. To je mogao izvesti i najbolji od moja tri agenta. Alois se prehladio. Sad je poèeo ma ta ti o temi koju sebi nikad nije dopu tao naèinjati. prskalica za vodu. Postaje im nelagodno zbog sve jaèe elj e da je ugu e najbli im jastukom. dimilica. mo emo njihove ciljeve preusmjeriti na na e. Èinilo joj se da bi èak mogla èuti povijanje visoke trave na polju. Poèetkom svibnja opet je zatoplilo. Sad kad su sunèano vrijeme i uzbibani zrak donijeli drug i val topline. a onda je. A to ako smrt ni je ono to je on pretpostavljao da jest? Bio je siguran da vjera ima jasnu praktiènu svrhu. Ni jedan od kand ela ne bi se zamarao da ga poku a za tititi. oplod njaka ( to god to bilo!). gled amo postoji li kakva praznina u njihovom psiholo kom ustroju. "I Bog poèiva". No. Kleknula je u travu s dojenèetom u rukama i stala s njima prièati. a mnogi su se Aloisovi jadi ubla ili. rekla je samoj sebi dok je kroz otvorene kuhi njske prozore udisala zrak. U rijetkim prigodama kad odaberemo mu karca ili enu starije od pedeset godina. èak i mije alice za med koju je Alois sam napravio od bukovine. Mo e li se prehladiti i jedna od njegovih matica? Kak o bi slijedila svog gospodara? Prekorio se. Ogranièeno su iskoristivi. rekla je Pauli. mo e cijelu jednu dobru obitelj skrenuti s puta. u hipu i dok je u kuæi jo bilo puno posla. bila je spremna rasplesti neke od èvorova koji su joj su tijekom ti me zgru ali u udovima. a kod uzbudljivih novih klijenata tragamo ba za takvom gi pko æu. "Slu aj kako je tiho". "Ba ste prekrasne. Sad je. bez ikakvog zvuka. niti se brinula zb og temperature u ko nicama. meðutim. No ponosan je èovjek (poput njega) radio to je htio. Kakve su to gluposti! A onda je Aloisu palo na um kako povratak zabrinutosti mo da i nije tako luckast. sve". osnova matiènjaka. Nisam èak morao ni biti osobno prisutan. Djelomièno j e svoje dobro raspolo enje povratio veæ èi æenjem i podmazivanjem alata koji je pro le jese i kupio od Der Altea.

a sad su bile lude od rados ti to mogu u zraku izvoditi salto. kad je treba lo. Ja æu i dalje biti vodiè A dolfu Hitleru. Rekla s i je kako je to proljeæe. iste ljubavi kakvu je ona osjeæala za èetveromjeseèno dijete u svojim rukama. tako sretne to su na suncu. kad æe se Paula moæi igrati. No zrak je bio miran.jednom ga je vidjela kako Paulu tako jako ti pa za obraz da je zaplakala. kæeri koja k ad naraste tek treba postati.je li to bilo najèistij e ludilo? . "ovom se cvijeæu sviða . Angeli ba i nije bilo stalo (iako je ispunjavala svoje obveze). Nije li tako. glasno je izrekla. a Adolf je razvio dar koji mu je. rekla je Pauli.to je instinkt koji mogu razviti samo navi e pozicionirani vragovi. godine proveo u Rusiji imalo istaknutu ulogu u mom napredovanju do vraga vi eg pol o aja. da. Nije bilo neke potrebe da ga sad unovaèimo. ili joj se tako barem èinilo. do poèetka ljeta 1896. "Da. A to je èak naglas Pauli i kazala. tako ju je prodorno gledao da je jedva skupila svu svoju snagu pogleda kako bi ga natjerala da on obori svoj. dragi maleni?" Mogla je pri segnuti da ju je cvijeæe èulo i jo se jednom elegantno naklonilo. "Neka me èuju anðeli".ne. Moji agenti mogu se zadovolji ti time da mu nadlijeæu snove. I. a sviðam mu se i ja i to je zato to ga nas dvije volimo. jednom o trom plju skom po njegovoj maloj stra njici. tijelo glupo tijekom svih tih zimskih mjeseci nakon t o se rodila Paula sad joj se uèinilo slatkim. u to je bila sigurna.a i86 Norman Mailer bio je tako velik . prije nego to se vratila kuæi i svojim du nostima. izranjavano. Melem zraka bi o je poput ljubavi. pa se moglo shvatiti poniznim. Klari se vraæalo tijelo. veæ joj se èinilo i da je ona draga njima. . Bio je to previ e lijep dan da bi razmi ljala o tom trenutku jada . ispadnu podjednako narcisoidnima. no to neæe na preèac ponoviti. Kako bi i moglo biti drug aèije? Svaki je dah bio pun melema. na poèetku istinskog oporavka. njena najdra a. dok je ovdje bila sama s Paulom i cvijeæem i tako ispunjena rado æu. Jer. kao i Pauli. Iako su takva gospoda obièno u stvarnosti mnogo moænija od kraljevskih likova. a Adi ju je brinuo . tijekom sljedeæih desetljeæa. pokazalo se korisnim za moje kasnije razumijevanje njemaèkih tajk una.jer ne samo to je osjeæala ljubav prema tratinèicama. Klara mu je zbog toga ispra ila tur. Zar je to Bog spavao na lovorikama? To je i zavrijedio. a onda se sama sebi morala nasmijati . izbode no. Ne treba ni dodati kako je do tridesetih godina dvadesetog stoljeæa i Hitler razvio s lièan dar. to su male dam e". a ne razmetni m. tako ljubaznom prema bebi. a jamèim da je osam mjeseci koje sam od kraja 1895. radije æe Bogu zahvaliti na ovako slatkoj bebi. rekla je. Staro. Nauèio sam i kako se manipulira voljom naroda. samo ga hvaliti to je bio tako dobar. pa se i sama priroda zabavlja. jedino m medu djecom koji je bio takav. KNJIGA OSMA Krunidba Nikole II. apnula je svom djete tu. Ono to sam o ruskim velikim knezovima doznao tijekom osam mjeseci koje s am ondje proveo. I dalje joj se èinilo kako je te bijele latice slu aju. omoguæavao da se njihovom ta tinom okoristi. zakratko bez ikakvih du nosti i zadaæa. najbolja prija teljica. Dvorac u umi 185 jeæe se gibalo zbog nje. pun sjaja. "Ma ja sam jedna velika luda". Ali nije s i mogla pomoæi. zbog èega je osjetila veliku ljubav prema malom Edmundu. Tu mislim na slijepu narodnu volju. pa æe njegov buduæi razvoj uveliko ovisiti o mojem. Nakon tog sam razdoblja bio neusporedivo sposobniji predvidjeti ishod velik ih dogaðaja . Bog je bio blizu i bio je u zraku. njeni dragi Bog. èitatelj a moram podsjetiti kako sam i ja u njemu jedan od likova. nakon to su cijelu zimu pro ivjele u tamnici. izgrebano. A Klara je pomislila i na godine koje slijede. ali nije znala kako. Jer se sjetila svih djeèaka i djevojèica iz svog djetinjstva i onih rijetkih prigoda kad su mogli ludovati i igrati se poput tih ludih pèela koje sad lete oko kuæe. Paula". tko bi to pomis lio? Pogledao ju je ravno u oèi . I njima je . Tamo bi i svi ostali radili isto. jer nije eljela mol iti za ne to. to je bilo bolje obaviti u crkvi . Sad kad sam spreman prekinuti narativni niz zbog svojeg odlaska u Rusiju. eljela mu se sad pomoliti.princ meðu prinèevima. sunèeva svjetlost bila ne to novo. Mlijeène æe ture dostajati. "Da.Alois je sa svoje strane ipak bio suvi e prosjeèan ljudski proizvod.

pa se ti dugi. Dummkopf je htio steæi nekakvu predod bu to je to u stvari stvorio. Tako prepunoj nepravde! Takvo bismo to mi eljeli pronaæi. sunèani dani pok lapaju s mojim sjeæanjem na krunidbu i dane koji su slijedili.-ovu prisutn ost. Skorosteèe su pred nama le ali otvoreni poput kurvi. Zbog toga sam predlo io da napad odgodimo do Selj aèkog festivala." Mogu im to mirno reæi. Sto ako nisam u pravu? Jesam li stek ao razumijevanje velièine Rusije? Nikad nisam tako izravno osjeæao D. nahrupe pridru iti se redovima luðaka.za to èak i Himmler i SS nisu imali dovoljno hrabrosti. Bog ga ni je imao èime kazniti. znali smo da smo. mogli potaknuti niz dogaðaja koji bi u velikoj mjeri ometali krunidbu. Imali smo vi e knezova i kneginja u raznim g ranama kraljevske obitelji. Ne treba uopæe razglabati je li to Adolfu bilo korisno. Ovisiti o Rusiji . Znatan ih je broj bio vi eg reda.'" "Za to je". a plemstvo ili generale da ne spominjemo. Ako ima èitatelja koji su i dalje spremni kazati: "Radije bih da se nastavi s onim to se dogaðalo u Hafeldu". Kao to je jednom primijetio Maest ro: "Naèin na koji njegov um funkcionira nije te ko razabrati. no Adolf je bio spreman. 'ali ne gubim iz vida onog koji pobjeðuje. Mnogo sam nauèio i o Bo jim prednostima i sve veæim slabostima. stranicu. A zbog toga nije zanemario ni papu i Vatikan (a nismo ni mi!). Maestru sam bio kazao kako mislim da nikakav izravni napad na krunidbu nema izgleda na uspjeh. To nam kod svakog èovjeka kamen temeljac. dodao je Maestro. Kako objasniti golemu pozornost koju je Bog pridavao toj krunidbi? Posljednjih je godina Gospod u Rusiji ulagao u razne ljude i razne ciljeve. Tamo se nastavlja prièa o Adolfu Hitleru. lijepo se vrijeme u veæem dijelu Europe nastavilo. Pozo rnost se davala i monarhistima i republikancima.Kad ih se na pravi naèin potakne.tako zag aðenoj korupcijom. naravno. Imali smo ministre u vladi koji su nam b ili odani poput pasa dok slinenad posudicom s hranom. 'Mo da æu i koji put pogr ije iti'. Tajkuni su nam bili meðu najvred nijim i najza tiæenijim klijentima. ako smo spremn i prihvatiti njihovu cijenu. radilo se o zadivljujuæoj odluci. potaknuti razne dogaðaje . To je najbolji naèin da se otkrije to daje rezultate.Bog je elio da krunidba uspije! To je na moj sud naleglo svom te inom neoborive èinjenice . Godine 1942. Imali smo i kvotu anarhista. Ljepota onog ljetnog dana." Maestro se s u itkom prepu tao ironiji. U toj smo tajnoj polic iji sigurno imali vi e agenata od kand ela. je trebal o odluèiti hoæe li se pokrenuti plinske komore u koncentracijskim logorima . ia ko pomalo nediscipliniranu energiju ruskog naroda. pa je izvor moje zabrinutosti bio stalno prisutan. koji je zakazan za èetiri dana kasnije. Ista se toplina ranog lj eta mogla osjetiti i u moskovskom zraku. Infiltrirali smo se u Ohranu.kao prete ak kamen koji se nije dao dignuti. Bilo je oèito . 190 Norman Mailer 2. pa bismo mo gli pretrpjeti ozbiljne gubitke. kad je Klara bila tako sretna dok je u naruèju dr ala Pau lu. nihilista i teroris ta. Ako je to bilo tako. Bio je otvo ren i za pozive na slobodu i zahtjeve plemstva. mogu im odgovoriti: "To je va e pravo. najvi em Dvorac u umi 191 plemstvu i revolucionarima spremnim umrijeti kako bi te gospodare dobili èast svrg nuti. Prijeðite lijepo na 229. Kad je Maestro prijedlog pr ihvatio. Mogli bismo. Kand eli bi tog dana na napad oèekivali. zavisti i gubitka ljubavi. Nigdje u Europi nismo na terenu imali tako mnogo klijenata i agenata. Kao to sam napomenuo. . Pouzdano smo se infiltrira li u sve kraljevske obitelji u Europi. no to ako je Bog zakljuèio kako su mu izgledi n ajveæi ako se uka e potreba za carem koji bi bio blisko povezan s Ruskom pravoslavno m crkvom? Je li mo da poticao odr avanje monumentalne sveèanosti kako bi uèvrstio vezu k rune i kri a? Pod njegovim bi vodstvom mladi car èak mogao pridobiti nepreglednu. Èak i kad sam se u lipnju vratio u Hafeld . Nepravda je klica mr nje. No. Rijetki su ljudi koji ne smatraju kako je oèito da su svakog dana rtve nepravde. kao u Ru siji. Tako je to sam procijenio. odu evljenje mi se pomije alo s jadom. bio sam protiv takvih mjera. veli on. Kad je pokretanje takvih èimbenika posrijedi. "inaèe ljudima dao slobodu? Oèito. poklopila se (èak i vremenski) s krunidbom Nikole II. K.

kako je monarhija najbolji temelj dru tva? Je li uistinu mo gao misliti kako æe.kako ga je zvala cijela velika obitelj . ili se od mene di u ruke. strièevima. ako zgodan mladi kralj i privlaèna mlada kraljica ostanu prekra sno zaljubljeni jedno u drugo. Nickvju se ipak nisam mogao pribli iti . a imao je za strièev e i èetiri kneza. pravom ljubavi kakva se rijetko sreæe.. Bog. Stoga sam zakljuèio kako bi odgovor mogao le ati u mladiæu kojeg æe uskoro okruniti. recimo. Nickvju je bio bratiæ. Do krunidbe se tako zbli io s Alix (skorom caricom Aleksandrom) . se èak nije zamarao da im dodijeli kakvog anðela.kand ela je bilo previ e. veæ je i sama u njega pisala. Kutom nosnice ili rubom usne koljke mogu s drugog kraja velike prostorije osjetiti karakterne mane. pot om on.nije moglo tek tako priæi. bio je odgovor.Izvor srd be kod svakog djeteta. K. Doslovno.. Sotonsko bi postojanje bilo iscrpljujuæe kad bismo uvijek m orali djelovati na najvi oj razini. no kr aljica Viktorija ju je èesto primala u Engleskoj. a potpuno su predani vjeri u njegovu dobrotu. Nitko u Ljubav ne vjeruje vi e od Dummkopfa. cara Aleksandra III. Bio sam oèaran. Uz to ih je jo veæina vodila i dnevnik. (D. kako bi se o enio s Wallis Simpson. K.) Te sam obiteljske veze naveo kako bih istaknuo koliko su duboki bili kraljevski korijeni Nickvja i Alix. nisam mu se mogao pribli iti. tim se delikatnim osjetilima ne slu im u svakoj prigodi. Alka. Ne samo to je i ona mogla èitati njegov dne vnik. Laknulo mi je. Tim se darom radije slu imo samo kad o nekom odr eðenom mu karcu ili eni moramo brzo saznati mnogo toga. Koliko se dalo razabrati. To je dvoje mladih bilo u rodu s najveæim europskim vladarima. bio sin najstarije kæeri kraljice Viktorije. No. taj æe par desetljeæima ivjeti kao vojvoda i vojvotkinja od Windsora. Kad je Alica umrla. rodbinu i tazbinu. kao to sam rekao. tom se Nickvju . Kao to sam ubrzo otkrio. Je li t . Posjedovali su kopije mnogobrojnih pisama i dnevnika. da je uvijek bila uz njega. veæ zavarava i sam sebe. koji je tek trebao postati prezreni car Vilim iz Prvog svjetskog rata.. to æe biti sve do abdikacije. Izgleda da su sv i èlanovi svih europskih kraljevskih obitelji stalno pisali pisma roditeljima. tako osigurati uspjeh jednog smionog pokusa? Hoæe li ispasti bolje od nekih drugih njegovih poduhvata? Prija njim je monarhijama izrazito manjkalo ljuba vi medu ljudima na vrhu. Maestro nije bio posve uvjeren. Mogu jo dodati i kako su se svi ti ugledni roðaci slagali da su se njih dvoje jako voljeli. No. Obièno se svojim razvijenim osjetilima mog u poslu iti da ljudskom 192. carica Marija. Tu je bio i Wilhelm II. bila jedna od tri kæe ri kraljice Viktorije. Je li u njemu bilo to anðeosko? Maestru sam postavio zahtjev: mogu li se posvetiti tom e da o Nikoli otkrijem koliko se god mo e? "Napravi to mo e ". roðac ima je bilo neobièno drag. No. S tom pomadom od koje nam se povraæa ne samo to je zavarao tri èetvrtine lj udskog roda. Na e bi se djelo sasvim raspalo. dje ci. no njena je majka. tetama. vi e nije bio sasvim pri sebi. roðacima i intimusima. Alix je mo da bila tek princeza iz Hessea. od djetinjstva je svakog dana pisao u svoj u ukra enu bilje nicu. Alix je bilo samo sedam godina. u dovica njegovog nedavno preminulog oca. Sad sam imao hipotezu. On jest Ljubav i oni koji ga vole puni su ljubavi . Engleski kraljeviæ koji æe kasnije postati engleski kralj Jura j V. Majka mu je bila prekrasna Dankinja. a Ljubav æe sama rije iti sve ljudske Dvorac u umi 193 probleme. Nikad nisam nai ao na ljudsko biæe koje bi eskadroni anðela tako dobro èuvali. ako bi ljudi jedno g dana poèeli tako intenzivno razmi ljati i o nepravdi koja se èini drugima. Careviæ koji æe uskoro postati Nikola II. sestre. I opet sam se m orao poslu iti materijalom koji su na i ruski vragovi dobili od kraljevskih komornik a koji su radili u petrogradskim palaèama." Mo e li to biti razlog takve brojnosti kand ela? Je li se Bog vratio svojoj srednjov jekovnoj pretpostavci. Meni je napomenuo: "Dummkopf se predstavlja kao Svemoguæe utjelovljenje ljubavi.. On je. Kasnije æe najstariji sin kralja Jurja postati Edvard V III. Po tom e je bio Alixin bratiæ. D. Okru eni na im vr agovima. pa braæu. Norman Mailer biæu odredim duhovnu te inu. Jedva da sam mogao razluèiti jesam li to promaknut. ili su slu bovali u kremaljskim crkvama i uredima.

to bi bio i o dgovor na pitanje za to su mu ljudi ispali najmanje uspje no ostvarenje? Je li nas s ad zapljusnula neodluènost jednog starog bo anstva? Ovi Nicky i Alix . naposljetku. Nicky. Bo e moj. volim te draga moja!!!!! Da se zna. kad su im zaruke tek bile u le u treæi mjesec. listopada.o moglo biti tako. to je napravio davno. U lipnju 1894. a isto tako i u devet na veèer. Neka tvoje radosti i tuge budu i moje. Alix. Dragi moj. kako bismo Gospoda mogli smatrati senilnim? Kad se povremeno naðem blizu mora. Ne mogu u to povjerovati . izjav ila je carica Marija. prije mnogo vremena. tako da smo stalno sve bli i. Vrti mi se u glavi. Bio je sjajan i u konjièkim sportovima i u lovu . a Aleksandar III. ponudila je sljedeæe: Reci mi sve. jer dr im kako je to pogre no. Tata je imao krasan izraz lica. Dr aga moja jaglaèice. ne e lim ga izra avati rijeèima koje se doima194 Norman Mailer ju tako krotkim. Isto tako. Livadia Bo e moj. listopada. a tad je eksplozija podigla krov. . Nickvjev se otac te ko razbolio. Zbog toga nitko nije bio ozlijeðen. sliènu mi nelagodu izazovu lijepo polje. kako t e volim. u asna stvarnos t. moja Maèkice! Nickyjev dnevnik. kakav dan! Gospod je sebi pozvao na eg obo avanog. div od èovjeka. (Kad se ide prekidati pozornost. Proèitao sam stotine poruka koje su razmijenili. smije io se kao da æe se nasmijati! 22. koliko je treba lo da se njegova ena i djeca spase. 21. Nicky joj je n apisao pismo na engleskom. kr ov je tad stao padati na njih. smatrati me dijelom sebe. jadnim i uzaludnim! No. Odluèio sam nekoliko takvih poslanica izlo iti kako bih doèarao koliko su njih dvoje bili m ladi. sasvim tvoj vlastiti spitzbub. Pustio je fine smeðe brkove i bradu. tako neprikladnim za bilo kakav golemi projekt. Livadia Nakon ruèka smo molili za mrtve.to je za nje ga bilo pitanje èasti.èini se nezamislivim. Naravno. No. sad æu se nastojati osloboditi navike da skrivam svoje osjeæaje. stjenovita litica. Iako se nisam mo gao pribli iti njihovoj ivuæoj prisutnosti. Samo tvoja. ili sam imao krivo? 3Svejedno. ono t o nas ve e? Pa ljiv je èitatelj mo da veæ zamijetio da se i ja ponekad rado poslu im takvim isticanjem na kraju zagrade. te ko mi je i povjerovati da bi mogao izgubiti neke od svojih sposobnosti. sitna i prekrasna ena.doimali su se tako naivnima. Tijekom adolescentnog je razdoblja zbog Dvorac u umi 195 toga vje bao . voljenog tatu. u kojoj munje slijede gromovi. a u nekim prigodama i sebièno. Nije li to. 20. koji je bio nizak poput svoje majke. nevinosti. svetom je i svje tovnom snagom svojih ruku uspio zadr ati konstrukciju da ne padne. sa strahopo tovanjem je gledao Aleksan drovo poprsje. du ka. je li se sad bavio mi lju kako mu moæ opada. na vrhuncu svojih stvaralaèkih sposobnosti. pomozi nam u ovim u asnim danima! Kasnije sam doznao kako se Nicky prisjetio trenutka iz svog djetinjstva kad je n ihilist uspio podmetnuti malu bombu u eljeznièki vagon kojim je carska obitelj puto vala. treba barem hiniti kako je to zbog stvari od ivotne va nosti!) Èetiri mjeseca poslije. bez sumnje sam uspio upiti ton njihove lj ubavi. uvijek pripravna svoj e mi ljenje prilo iti Nickvjevom dnevniku. listopada Pro le smo veèeri morali tatino tijelo odnijeti dolje. potrudio sam se prebrojiti te uskliènike. jedini moj. najdra e moje. U tom sluèaju. godine. jeziku èije im je znanje bilo zajednièko: Volim te suvi e duboko i jako da bih to mogao pokazati: to je tako svet osjeæaj. no nikad nije postigao t e inu s kojom bi izgledao kao Romanov.. Bila je to smrt jednog sveca! Gospode. Takvu je snagu mogao imati samo svetac. u mene mo e imati puno povjerenje.bildao. neponovljiv zalazak sunca ili pak nebeska retorta. jer se na alost poèeo brzo raspad ati. pobo nosti.

Kad bi god pro ao pored lijepe ume. sve dok mladu ne proglase caricom. a razumna je pretpostavka bila kako bi. R ijetko sam dotad upoznao tek vjenèane koji bi se doimali tako oèarani jedno drugim. Otac je zamalo postao rtvom u vlaku. Mora se zatra it i apsolutna odanost. Nickvju je bilo dvadeset i est godina i u tim stvarima nije bio neiskusan. Njeno mi je uvjerenje kako dijele istu putovnicu za vjeènost izazvalo zanimanje. ako bi sam Bog odabrao novog cara. Bio sam grozno raspolo en jer sam morao iæi u Nikolajevsku dvoranu d r ati govor predstavnicima plemstva i gradskim odborima. vezani za cijeli ivot. na prokleto se pitanje i dalje nije dalo odgovoriti. Svakako bi se moglo zam isliti da ih. Sam ga je Bog odabrao. A nitko meðu nam a nije dobio stolicu. primijetili su kako je klimanjem glavom nalikovala golubu.u borbi. no od na ih sa m tamo rasporeðenih vragova dobio dovoljno iscrpan izvje taj da mogu s uvjerenjem ka zati kako sam i sam stajao u Zimskom dvorcu. mora biti apsolutistièki vladar!" Njegov je djed. ubijen u atentatu.novi car ne mo e ostat i neo enjen. nisam mogao biti siguran to osjeæa Nicky. vladati jo cijeli jedan nara taj. Moæni su morali ostati na nogama tri sata. mo ao se podsjetiti da je ta krasota njegovo vlasni tvo.. Bog obogaæuje tjelesnim ekstazama. 1^6 Norman Mailer Nikad nisam vjerovala kako na ovom svijetu mo e postajati takva potpuna sreæa. Brak s Alix sklopljen je samo nekoliko dana nakon pogreba . "Nicky. bio sam sklon smatrati kako se u njenim zapisima vid i pomalo pretjerana elja da poka e kako je samo zaljubljena. Ne bi li on ljubav smatrao vrtoglavim usponom u kojem se ravnote a mo e odr ati samo ako se neprestano i dalje penje? No. Iz Nickvjevog govora: Svjestan sam kako su se nedavno u nekim zemstvima pojavili glasovi ljudi koji su se zanijeli nerazumnim snovima kako æe sudjelovati u vlasti. opet æemo se sr esti na drugom svijetu. kako bismo zajedno ostali u vjeènosti. po sebi tu na. 5S druge se strane moglo postaviti i pitanje koliko je Bog tog mladiæa pripremio da postane car. Alek sandar II. No. sijeènja 1895. Ruke i lice poèeli su m u crnjeti. Petrograd Iscrpljujuæi dan. takav osjeæaj jedinstva izmeðu dva smrtna biæa. zatvorio se s knezovima. Oni su ga uvjeravali kako m ora iæi oèevim koracima. Volim te . zbog trajan ja cijelog dogaðaja. popu . Svi su odmah hvalili njeno dostojanstveno dr a nje. prvi put nakon to smo se vjenèali mo emo ivjeti sami i do ista kao srodne du e. onda tog cara i podr ao mudro æu i snagom . Neka svima bude znano da æu se podjednako èvrsto i kruto dr ati naèela autokracije. Sljedeæeg je dana napisala: Napokon sjedinjeni. Ci jelo se to vrijeme izvodila zborska glazba. dvor ga svakako nije. u elji da im pothranjuje brak. Kao da je ponovno trebalo slu ati najdublje jauke Isusa Krista. pa Nicky nije bio dobro pripremljen za javni ivot . Bu duæi da je Alix bila djevica. Èini se kako Rusi vjeruju da se pri slu bi bo joj mora trapiti t ijelo. Dogaðaj se odigrao godinu dana prije mog dolaska u Rusiju. 4Nicky je o boravku u Carskom Selu zapisao u dnevnik: Oboma nam tako drago mjesto. naravno. dok su se izvodile liturgije. Svi su pretpostavljali kako æe Aleksandar III. koji u takvim prigodama nimalo na pate od velikodu nosti. ljepotu i naèin na koji se klanjala kad god bi nekog pozdravljala. Prije nego to je odr ao govor. ali uzvi ena. protiv nimalo zanemarivih Maestrovih v je tina. a kad ovom ivotu doðe kraj. uz deset tisuæa plemiæa. tovi e.te dvije rijeèi u sebi nose moj ivo t.I stvarno su ubrzo cara morali prekriti carskim prekrivaèem. Na i vragovi . Kak o bih to mogao saznati? Dostupan mi je bio samo jezik njihovih pisama. Alix je dodala: Dvorac u umi 197 17.

kako me samo Alix zbunjivala. Za to je trebalo samo zaprljati im snove nekom smrdljiv om mi lju. No. Poèela se razvijati netrpeljivost . U N ickvjev je dnevnik Alix 10. Anðeli mogu ponuditi moæne slatki e. mor ala ostati u krevetu. na a vlastita. mala osoba. U ene viktorijanskog doba nij e se moglo lako ulagati. travnja 1895. iako moram. èak i razdoblja odvratnosti prema voljenoj osobi. Naravno. no prisutnost prave ljubavi zamag ljuje nam jasnoæu analize. ipak.. Radi se o neobiènom nadmetanju. Mogao sam shvatiti da je Nickvju ljubav trebala kao to drugima treba piæe. jedno mogu sa sigurno æu reæi . Tijekom mnogih sam mlijeènih tura vidio trudnice kako se èinu odaju u osmom. Ubrzo bi uslijedili simptomi. da. raskala enosti. Dok se prva zima njihovog braka bli ila kraju. istina je. Pretpostavljao sam kako Alix takve osjeæaje prema svom suprugu ne gaji. n . a jedan je od njih bilo i to to ju je èinio caricom. 9. kako zbog toga ne bi p atila druga. ne bismo ni Maestru). Znaèi li to da Manvkin s i enica tamo dolje vi e ne kontaktiraju. na moj savjet. Usprkos takvim najavama nepopustljive snage. mala osoba". travnja 1895. Sta lno se alio kako ne provodi dovoljno vremena s Alix. Radi se o tome da ja znam sve o ljubavi. Ni jedan od nas nije to sebi spreman prizna ti (a priznali.. Naravno. Alix one najgore glavobolje pro le. postoji i pobo na po uda. No.ljubav nisam nikad spoznao. mogu op isati veæinu razloga za to se ona javlja i za to nestaje. Na to smo raèunali. zadovoljstva i posveæenosti? Zbog jedne sam oprezne reèenice u njenom pismu. stari dragi Manjkins. Veliki poljubac. manjka nam i jedna sposobn ost. koja bi to sreæa mogla biti veæa. No. Dvorac u umi 199 Pogledajte stoga. kakva sna na sreæa. nedoumicama. ili ono to iznosim neæe imati nikakvog smis la. Petrograd Na alost. Nije i la ni u crkvu niti na ruèak. no dijete se neæe roditi prije studenog. To je bilo u lipnju. Trajna glavobolja! Kad je dovoljno jaka da je mo emo nazvati mi198 Norman Mailer grenom. to ba i ne elim priznati. do ao do zakljuèka. to je s Alix? Je li moguæe da je njena ljubavna histerija bila najbolji naèin da povjeruje kako je osjetila vrhunac stras ti. U stanju smo prodrijeti u svaki vid la ne ljubavi i demon ski osjeæajnost ljubavi pretvarati u imperativ po ude. Do lipnja su. Pr etpostavljam kako joj je svekrva zbog toga slabije pritiskala na sljepooènice. takva glavobolja pokazuje jasnu elju da se poèini umorstvo.. no s druge bih stra ne rekao kako smo od njih vje tiji u improvizaciji.. èak ni to je sam li duh oduvijek. na a. glavobolja drage Alix nastavila se cijelog dana. a èovjek se ne usuðuje o tetiti razvoj te kraljevske glave. osim ljubavi same. Petrograd Draga Alix i dalje u sljepooènicama osjeæa nepodno ljivu bol pa je. Simptomi su na a glavna roba. poèela pokazivati simp tome. M ogu razglabati o njenim crtama i sklonostima. tu se radilo o drugaèijoj situaciji.. naravno. kako zbog toga ne bi patila druga. Alix se spremala za novog cara. Bog u odreðenim prigod ama zakljuèi kako æe po uda nekom od njegovih odabranika biti na korist. no njena bi svekrva veæ mog la biti ne to drugo. meðutim... Nièeg se iz svog ljudskog postojanja ne sjeæam. jedino to se mora potruditi biti koliko je god moguæe dobra i ljubazna. Ona je tu doista objavljivala privremeni moratorij na s eks. jedino to pravu ljubav ne znam razlikovati od njenih umjetnièkih na domjestaka. 10. mogu vam o ljuba vi isprièati sve. "jedino to se enica mora potruditi b iti koliko je god moguæe dobra i ljubazna. nezaboravnog oca. ona je. pa èak i devetom mjesecu trudnoæe. Uz to je bila i trudna. sumnju. pa ta tema nije bez vi eznaènosti. tvoja te enica tako duboko i jako voli. mogu kod ljudi izazivati lju bomoru... Nije mi to drago priznati. no uvijek bismo kroz njihovu utegnutu obranu osobne kre posti mogli slati trnce. No. slu bene su mu du nosti bile tlaka. lipnja upisala: Moj slatki. dok ne dode beba? Moje razumijevanje nije napredovalo. Carica Marija je svog golemog mu a obo avala iz pravih razloga.t mog pokojnog..

Drago moje srda ce. Kako bilo. puni nervoze. osjetila kako joj je "zakucalo srce" isti èas kad je prodro u nju.sve vi e i vi e. to je bio nov dogaðaj. dadilja i mlada carica. N za Nickvja i A za Alix. i to samo za mene. A ona se pribli avala. 6. mu u moji v Nicky je tako dobro podnio to mu je umjesto nasljednika rodila princezu da je Ali x. U posljednjem tromjeseèju. Slob odno se mo e reæi kako nije bilo ni jednog vraga koji i sam ne bi osjeæao zanos i stra h. Pretpostavljam kako je sebi mogao kazati da golema Olgica posjeduje jedar ' instinkt koji je navodi da po eli omirisati i okusiti papicu od sna ne Ruskinje. Alix je bila skroz trudna. svoje maternièke osjeæaje izra avaju k roz majèine snove. dok je dojilja dala mlijeko Olgi. no. zdrave mu ke bebe koja æe uskoro postati careviæ Nikole II. i èeki vali roðenje te mlade. o ujka 1896. Toèno u devet sati naveèer. Trbuh joj je bio golem. tako duboko razlièite. Petrograd . na vlastito slatko iznenaðenje. 7Krunidbene sveèanosti odr at æe se 14.zar seksa na dnevnom redu nema sve do studenog? Pa ona je to napi sala u lipnju! Sad sam sve vi e naginjao hipotezi kako se Alix jako puno napinjala ne bi li se uzdigla do vrhunaca strasti koje je dr ala nu nim za ostvarenje osnovne biti njihovog braka.slatki. Carsko Selo Dan koji æu pamtiti zauvijek. rodilo se dijete i svi smo o dahnuli s olak anjem. Nisam bio iznenaðen. Po tome znamo kako veæina djece svjetlo dana raðaonice ugleda osjeæaj uæi bilo naklonost bilo odbojnost prema dobrodu nom kuæepazitelju (ili mrzovoljnom zat vorskom èuvaru) koji je donedavno predstavljao zidove njihove maternice. dublje . manje nego pola godine poslije. mislim kako su dvije ene. studenoga 1895. Carsko Selo Izveden je prvi poku aj dojenja. njih su dvije. sad kad se buduæi nasljednik na ao gdje mu je mjesto. vjeruje li to. studenoga 1895. dragocjeni Nicky moj. bile spremne u ovom otvoreno m (iako jo 1 potajnom) tjelesnom spoju i u ivati. Za gledatelje su morali podiæi bezbrojne trib ine. ili. prihvatila ponuðeno. No. ene su ba i z tog razloga oèajne kad im beba odbije mlijeko. U svakom sluèaju. Sad se na majèinim g rudima hranila èak i dok je Alix s carem pila jutarnju kavu. Moskvu su preplavili posjetitelji iz brojnih z . . svibnja u Moskvi i posvuda su se mogla vidjeti dva slova. Olga je. 2. a svr io je tako to je Alix uspje no nahranila dojilji nog sina. sve je u redu. na temelju bogate riznice cin izma. Osim toga.00 Norman Mailer 5. Vrlo neobièno! 6.01 ljevi mogu mijenjati. duboko volim . iz dana u dan. Alix je svoje odnose s Nickvjem i te kako nastavila. A ja. rijeèima se ne da izraziti kako te .najva nije je bilo da Alix vi e ne prijeti opasnost! 3. Uz molitvu smo kæeri svemoguæeg Boga nadjenuli ime "Olga!" Dva dana poslije. No.istinskije. pokazatelj je dobrog podrijetla to nitko nije izrazio razoèaranje..o. primjerice.. barem pretpostavljam kako je takav bi o. no dijete ne eli njenu dojku. zakuca li ti srce br e. to ne smijemo raditi. mala osoba". svejedno! . bila je spremna odmoriti se. puteni se ciDvorac u umi 2. Nikad se prisutnost gomile ne doima tako demonskom kao nekom va nom prigodom ko ju prati velika sveèanost. Hvala Bogu. A tako je postupao i Nicky. Nicky je bio oèaran nekim neoèekivanim vidovima prehrane dojenèeta. studenoga 1895. dale sve od sebe da se to izbj egne otvoreno priznati. Romanovi su. » 29.. Da. pa smo opet morali zvati dojilju. kao to su morali pripremiti i la na proèelja kako bi se sakrile neke od ru nijih z grada na putu kojim æe povorka proæi. najvi e smo pozornosti pridavali krunidbi Nikole II. "kako zbog toga ne bi patila druga. Nickvju je to bilo svejedno . Malo nas je koji smo u stanju razabrati to zametak osjeæa tijeko m posljednjih mjeseci.. kad se pojav ilo stameno ensko od pet kila.

moæi æe takvo proroèanstvo nadvladati. koji su iz dr avnih razloga t akoðer odluèili prigodi dati svoj obol. Pa ipak sam se tog dana. Bilo je i iznenaðenja. no. predstavljali su daleke barbarske zemlje to su ih Rusi pokorili tijekom vi e stoljeæa. kad je careviæ bio osamnaestogodi nji kade t. Joba Paæenika.na èas. do k je on na svojoj bijeloj engleskoj kobili paradirao deset kilometara od Petrovs kog parka do kremaljskih Spaskih vrata. Mo ete biti sigurni kako nisam mogao uæi duboko. ne dulje . uspio primaknuti njegovim mislima.03 Tverskom ulicom dode do Kremlja. dvorski mar ali i èlanovi Carskog vijeæa. ukoliko su spremni Boga voljeti èak i vi e nego to ga je volio sv. dvanaest dvorskih komornika. njihova je diplomacija uzvratila unajmiv i dvorac usred ume izvan Moskve. smatrao je svojom du no æu upozoriti i Alix. To je sigurno ku nja na koju ih je stavio Bog. povorka æe svijetu nastojati pokazati kako Rusko carstvo rasp ola e iznimnim sredstvima. da ne moraju patiti poput Joba. Parada je morala biti na razini najsjajnijih kraljevskih manifestacija iz pro lost i. koje su potom sli jedile pukovnije Carske vojske. Slijedili su Vi i veliki me tar Krunidbenih ceremonija. Prvih tjedana njihovih zaruka. rod io na dan 6. Mo da su se kladili kako æe biti lo e vrijeme. Uvodna procesija 9. A sad sam. Prvo su stigli kozaci. kao to su mnogi aptali. Ona je tako na to gledala. koji se. u njemu proveo koliko je bilo potrebno da Dvorac u umi 2. Nickyju je to sve bilo dobro poznato. iznajmljivali su svoje domove gledateljima. K oèija s koèija em stajala je 1200 rubalja na mjesec. Tisuæe su Rusa taj podatak prenosili jedni drugima. P rozor koji gleda na ulicu mogao se za 200 rubalja unajmiti od zore do sumraka. Vlada je zauzela cijele katove k ako bi ugostila strane prinèeve. Kako su tu ulogu nekoæ imali Nijemci. iako u zak ulaz u Nickvjev um. jedan od najzlokobnijih datuma . svibnja bila pravoslavna slava sv. pokazujuæi kostime kakve se u Europi nikad dotad nije moglo vidjeti. potro ili su 200 tisuæa rubalja kako bi se preds tavili velikim i dobrim carevim saveznicima. radostan huk koj . U prvom dijelu povorke kretao se i sam Nicky. mogule i tajkune. diplomatske predstavnike. dvadeset i pet komornika. godine. u Reims 1654. Bog je htio da se njih dvoj e zavole. Kako nije b ila tajna da æe Rusi tim dogaðajem poku ati dosegnuti velièanstvenost ulaska Luja XIV. slijedili su azijski prinèevi iz po druèja èiji se nazivi nisu dali izgovoriti. svibnja odr ana je pod prekrasnim nebom. plavim hlaèama i crnim èizmama. nakon to sam odabran biti onaj koji æe s mukom izboreni prolaz iskoristi ti. a nika d nisam do ivio da toliko anðela okru uje neko ljudsko biæe. veæ samo glazbenu veèer.kako bi mu d ani sad bili sretniji da je ostao u tom èinu. no Nijemci nisu priredil i bal.emalja. Job. magnate. Oni koji su ivjeli uz rutu. Prepirka kako ste koèiju trebali sa mo na tjedan dana bila je uzaludna. To sam doznao na dan kad su u li u Kremlj. kao i argument da se za 1200 rubalja mo e kupi ti deset dobrih konja! Èak i za ogranièen pogled na uski prostor trebalo je dati 10 ili 15 rubalja za mjesto na improviziranoj platformi . udaljene desetak kilometara. Francuzi. Nitko ne bi nikad po elio ponoviti Jobove muke. do ivio je niz po udnih susreta s jednom od na ih vra ica. koja je odvratila kako æe joj biti du nost stajati uz nj ega. pa sam tako uspio primiti neke od misli koje su prolazile njegovom kraljevskom glavom. izgubili su. Hosana Maestru! Prije deset godina. svibnja. jer je 6 . Odu evljenje vojnika. Na tom putu ga je sjeæanje vratilo u vrijeme kad je bio mladi pukovnik u Carskoj tjelesnoj gardi i priznao je . Uzela je bila lik ciganske prostitutke. no pristup njegovom umu nije sasvim zapr ijeèen. to je bio skroman izdatak. Balkon ste si mogli priu titi uz tro ak od 500 rubalja. plemstvo. umjetnike s p oèasnim titulama. Kako se ta veza dogodila vi e godina prije nego to su kand eli poèeli ula gati goleme napore da ga za tite. Konaèno sam uspio uæi u Nickyjev um. Nicky i Alix æe do Spaskih vrata Kremlja stiæi iz svoje prizoz Norman Mailer vremene rezidencije u Petrovskom parku. Ni hotelsku se sobu nije moglo dobiti tek tako. U tom sluèaj . Maestro je uspio otkriti jedan nebranjen.jao pretilima. sa svojim grimiznim tunikama i s rebrnim epoletama. po cijen i od samo sedam tisuæa rubalja. Kad stupe u braènu vezu.

Svojim æe mi ljenjima nadglasavati njeg ova. Dr ati korak s tim ministrima. No." Da. u ozraèju takve promenade. Bio je osuðen raditi sa svoj im ministrima. s krovova Tverske ulic e . Pomislio je : "Ova je krv sigurno ista kao Kristova. da bi mogao ostati vjeran takvim n aèelima trebat æe mu neumoljiva snaga. a slu enje èovjeka iscrpiti. Presu dno je bilo da ga se vidi na èelu te vi ekilometarske povorke. A on nije bio netko tko bi se bavio beskrajnim spletk ama. Napravili su to oni. Ne zadugo . koji su ga eljeli vidjeti. kad je i Aleksandar III. Drugi deseci tisuæa gledatelja uz put kojim je povorka tek trebala proæi nisu vidjeli to se dogodi lo. ti su ministri svoju odanost potpuno vezivali uz irenj e podruèja svoje slu be. postale pune zveketa i jek e. Nicky je. u du u . a za nju osjetiti i suæut . osjetio bli e Bogu . Nickvjeva su se sjeæanja potom okrenula po udi. Nickvjeve su misli krenule navrat-nanos. Mogao im se oduprijeti. A navelo ga je i da pomisli na buduæe 204 Norman Mailer obveze. Znati vi e od njega. ivotinje je poznavao. Gledanje vlastitog interesa u krvi. pa je krenula koraèat i na nov naèin. tad je publika zapljeskala. koji su se po ku avali s njim sastati. pun elegancije. Na proèeljima u Tverskoj ulici visjeli su ukrasi. Zato se morala organizirati takva dugaèka parada. re kao: "Èovjeka se mo e ocijeniti po njegovim psima. na mijenio Bog? No. Za pet dana æe ga okruniti i obasuti du nostima. Roðen na slavu sv. upravo izgubio svoje postojanje. vedar duh koji je bio zahvatio i konja i jahaèa ponovno je utonuo u turobno raspolo enje. Sad se Nicky sjetio bogohuljenja koje mu je jednom opeklo drijelo. Dok je ubiti ivotin ju. tradicija postati kr . tako besprijekornog oblika. prozora.èast. slu enje. Ministri su tvrdili kako æe se takvim aran manom na najdr amatièniji moguæi naèin pokazati raspon ruske moæi. balkona. Jer Bog je taj koji je ljudskim biæima dao pra vo da tim divnim stvorenjima uzmu ivot. neka ga Svemoguæi vidi sasvim odanim njegovim psima. doista. No.bila du evna hrana! U tom mu se trenutku kobila propela. S ulica. Navikli su se na silu kakva mu je bio otac. Iznova ga je obuzela poti tenost. a sigurno se osjeæao bliskim divnim ivotinjama. Nicky je pocrvenio na ovaj tako rijedak oèev kompliment i o dmah stao zasluge prebacivati na svoje lovaèke pse. tako elegantna. Jelen je. Nicky je porumenio od zadovoljstva. ostao u sedlu i primirio konja. a èak ni mraèno raspolo enje nije moglo prevladavati dugo. a oni ga nikad neæe po tovati. Engleska je kobila. no sad su oko njega vjeèito bili ministri. Kako li se samo epirila! Nakon ne vi e od minute. da bi se u public i i dalje odr avalo i èekivanje. ali dubok. Sto mu je. Na svaki bi mu se pozdrav k oji bi vojnici uzviknuli uzvrpoljilo meðuno je. Bilo je to kad je jelenju krv pio prvi put. tradicija. Kobila je stajala na stra njim nogama. morala i sama biti svjesna tog uzbuðenja.iz mase vi e desetaka tisuæa ljudi koji su bili svjedoci dogaðaja stigao je veliki val pljeska. na ao za shod no pohvaliti mu umijeæe. . Moskva je tog jutra sjala poput stare dame koja nikad nije bila tako lijepa i u svjetlu te slave Nicky je stao razmi ljati o svojim najboljim lovaèkim danima. Vra ica koja mu je uvedena u mladalaèko iskustvo bila je kurva koja ga je i dalje posjeæivala.i bi krenuo kad bi ga ugledali. ni za to se èuo takav aplauz. Gotovo bi se uvijek. On èak ni tu povorku nije isplanirao. Dao sam sve od sebe da ga i dal je slijedim. no i oni su stali pljeskati. Èast je mogla pasti u be èa æe. No. N o. njegova majka i Alix æe se sa svojim dvjema zlatnim koèij ama pojaviti tek na kraju. izazivao mu je bol. bilo je kao da pada stubi tem. Mo da se osjeæao bliskim Bogu.pred njim su i dalje stajale buduæe du nosti. Je li se i njoj ukazao prizor jelenje krvi? Iz gledali ta su se zaèuli prestra eni uzvici. Na to je car Aleksandar III. Zvuk uzb uðenja u publici pro ao je cijelim putem do kremaljskih Spaskih vrata. Barem je tako sebi govorio. Kazali su mu kako æe takav rastegnuti ulazak u Kremlj biti njegov trijumfalan ula zak na svjetsku pozornicu. Smrt te divne ivotinje poveæa t æe razumijevanje izmeðu Boga i èovjeka. Za to? Za koga? Nickyju je odgovor bio jednostavan. Kako bi inaèe mogla imati tako èist okus?" Trgnuo se kad se tog bogohuljenja prisjetio. Prijevara im je bila pri ruci. Joba Paæenika. dok bi pio krv upravo ulovljenog jelena. titio se trojstvom vrijednost i. na oèev naputak . tako svijetle dlake. jednako mu se brzo vratilo dobro raspolo enje.

Maestro je uvijek meðu Bo jim darovima ponosno krijumèario svoju robu. Nek a nas zadese èuda ljepote i utjehe. isto prijestolje na kojem je car Mihail Fjodoroviè sjedio 1613. 8." Stoga nisam bio niti u jednoj od katedrala. A èak mi je i kaza o. Dvorac u umi ivotinji koja eli biti hrabra nema goreg nego u pogledu voljenog proèitati da je tek krotko i prilièno inferiorno stvorenje. kri a. Zbog toga nismo sasvim neblagonaklono gledali na jaèinu Nickvje-ve vjere u Svemoguæe g. ali su mi neprestano pripovijedali o neizrecivom skandalu p rigodom dogaðaja u katedrali Uznesenja. Znao sam kako æe mnogi od nas biti prisutni kad procesija u pola jedanaest krene iz dvorca. Nisam se bunio. ene su sad govorile: "Sti e nam hodajuæi za lijesom. p reminuo. u prijestolnu dvoranu Kremlja prebaèene su svete mosti. posveæeni car. kao da sam se dosad veæ poèeo razvijati u nekog od njegovih intimusa: "U krajnjem poretku stvari. a da se prit om ne pomièu noge niti otkriva ikakav napor. niti u Arhand ela. podr anih relikvijama. neki meðu vjernicima uvjereni su kako i sama ceremonija zraèi neporecivom Bo jom snagom koja prodire kroz careve por e. buduæi da je taj izn imni dan osvanuo lijep. niti u onoj Uznesenja. igara i varki koje su obje strane izvele. Sveæenici su iza . Ni ta ne propu ta . Nicky joj je poku ao objasniti to ele ministri. je li moguæe da je to bilo na e djelo? Ili n am je to podario sluèaj? U takvim se stvarima rijetko sti e do konaène istine . Stoga dosta toga treba uze ti u obzir kod tih ruskih ceremonija. smatralo se jo jednim ispitom vladarsk ih sposobnosti. dvadeseto stoljeæe biti drugaèije. uskoro se pojavilo suprotno raspolo enje. bi li sasvim zauzeti sveèanim prijemima na kojima su mnogim visokim du nosnicima iz zem lje i inozemstva morali izraziti dobrodo licu. no ne to sasvim drug o trpjeti takav osjeæaj pred suprugom. Naravno. Pretpostavljam kako je znao da se ne to sprema. b rutalnosti. Do krunidbe na 14. niti Navje tenja. Ubrzo po to su se car i carica popeli na svoja prijestolja. Nickvju je jedno bilo osjeæati se poput psa pred Bogom. A potom je tu i samo prijestolje. svibnja. Mogu navesti beskrajan popis kompromisa. pretpostavljam kako sva ta èarolija nije potjecala izravno od Dummkopfa. èetrnaestog je svibnja Moskva o ivjel a ranojutarnjim suncem. A kad smo veæ kod toga. J er je na èetrnaesti svibnja gledao kao na dan osloboðenja. na krunidbu æe se gledati kao na sitan dogaðaj. svibnja. No. Mo da æe to novo." No.ako ni ta ne poðe krivo. od polju baca moænika krutih brkova pekli su ga obrazi. Kako se Alix obratila na pravoslavlje odmah nakon to je Aleksandar III. krune. Sad su mnogi gov orili: "Blizu smo kraja stoljeæa. lanac Reda sv. svibnja. instrumentim a kraljevskog uspona poput lanca. postoji pravi la birint veza izmeðu Maestra i Dummkopfa. Kako se poslije po alio Alix i svojoj majci (uz osmijeh). nije mogao naslutiti to bi to m oglo biti. elio je da ni ta ne poðe krivo. nakon uvodne povorke 9. a druga te ka poput stenjanja samog srca te kog metala. Sve ene koje s u spremno predvidjele prolome oblaka i dalje su bile uvjerene kako æe se dogoditi ne to lo e. No. Uzev i u obzir èvrsto ru sko uvjerenje kako ni ta to je dobro ne mo e potrajati. Na 13. S ceremonijama se dotad veæ dobro u poznao. Krajem tog dana vi e neæe sam o vr iti carske du nosti. nije bio usamljen u takvim slutnjama. mnogi su bili uvjereni kako æe do jutra krunidbe nestati lijepog vremena. Svaki mu se dan od desetog do trinaestog èinio podjednako opasnim. ezla i kugle. Nicky i Alix su.Alix mu je. htjela biti bli e. Napokon æe sve to biti gotovo . Kad se uzme u obzir brojnost kan d ela koji su toj sveèanosti prisustvovali. ikonama. Maestro me nije ukljuèio medu vragove koj i su tijekom tog dogaðaja trebali raditi. No. godine. Pokazivati ljubaznost. nego æe biti pravi. Mrzovoljne prognoze morale su se odgoditi. a svaki æe joj k orak biti uronjen u odbijanje tisuæa crkvenih zvona. no njemu se èinilo kao da ga oèekuje sam pakao. a u njegov om je raspolo enju osvanulo jato novih tjeskoba. tkivo i srce. koje odzvanja od blagoslova i kletvi. Maestro takve osjeæaje poku ava preokrenuti u na u korist." Norman Mailer 9O samoj krunidbi ne mogu ponuditi previ e. od kojih æe neka biti prigu ena k ao u tanje li æa. utj ela je.naposljetku. pak. Andrije prekinuo se jo dok se car naginjao da ga primi. Najpouzdaniji put do nje gove milosti jest bez rijeèi prihvatiti mjesto koje vam dodijeli.

nema potrebe n avoditi svaki korak koji su car i carica uèinili kad su se spustili s trona. ali ih èeka sveèani obrok u palaèi Gr anovitaji.molitve su se triput ponovile. Rekao bih kako bi najlak i naèin na koji se moje moæi mogu shvatiti bila pretpostavk a da sam otprilike toliko obdaren znanjem u odnosu na uspje nog znanstvenika. Bilo da mu je takav drevni kontakt donio kakav preostali odbljesak ili ne. io. Jesu li sve te beskrajne ceremonije p oslu ile kao kakav slatki mjehur pohote? Trpio sam svu bol koju stvara iskljuèivanje . prije odlaska u katedralu Navje tenja. niti ponavljati govor petrogradskog metropolita. mepotropolit prekri io. (U mnogim pri godama u njegov je blagoslov prodro i na duh. Odmje rena tri koraka amo. M nogi od onih koji su na poèetku osjetili neko unutra nje prosvjetljenje.tih svetih metropol ita imala veze s ekstazama Nickvja i Alix. Moram se zapitati nije li to dio genija ruskog bogoslu ja. pozivao da s e javno ispovijedi. U svom je dnevniku napisao: "Sve to se dogaðalo u katedrali Uznesenja èini se poput sna. Ponovno se iz stotinu i jednog topa ispalio plotun. a metropolit je kazao: "Neka te blagoslovi Duh sveti. koli ko bi on vi e znao od kakvog tupana iz lo e kole. Buduæi da se nikako ne mo e reæi kako su . sveæenici se na taj zapanjujuæi dogaðaj nisu obazirali. Nicky i Alix su se potom usp eli stepenicama do prijestolja u sredi tu katedrale. Vidio sam kuma na svadbi koji je. amen. pa neæu podrobno opisivati kako je primljeno carsko znamenje. U bo ansku je liturgiju u la dosada. Uvij ek tu napada. Svakako bih voli o da sam bio u njihovoj sobi. Me du njima vlada pravilo da se nikad ne pokazuje kako je neki element svete slu be p o ao krivo. Andrije ipak bilo Mae strovo maslo." Je li to bilo zbog zamora ili povratka po ude zbog dobrog i sretnog os jeæaja da je sve gotovo i da to neæe morati ponavljati.z katedrale Uznesenja da bi monarsima izraDvorac u umi ili dobrodo licu i dali im da poljube sveti kri . ne mogu reæi. stavio ruke na carevu glavu i izrekao dvije molitve. Pa i Maestro je uvijek pozitivno govorio o Trojstvu. mogao uzeti kru nu. Naravno. Trojstvo koje je trebalo uvijek iznova tova ti. Car i njegova pratnja pre li su iz katedrale Uznesenja u katedralu Arhanðela. Ako se èini neobiènim to sam uvijek eljan saznati vi e. prvi car dinastije Romanovih. Stoga se. no govorio je tako tiho i kratko da ga nitko nije mogao èuti. Pravoslavno bogoslu je u takvim prigodama nikad nije kratko. Dobro smo je poznavali." Mogu reæi kako smo uvijek spremni osjetiti pribli avanje Duha svetoga. bez ikakvog zastajkivanja. Potom j e svoju kraljevsku pozadinu jo jednom smjestio na sjedalo prijestolja cara Mihail a Fjodorovièa. uz nekoliko varijacija. Zbog toga mi se èini kako je kidanje karike u lancu Reda sv. predao kraljevsko znamenje pomoænicim a i pozvao Alix. obrubljen zlatnom èipkom. sad su se p repustili umoru svojih udova. Bili smo prisutni kad se Mihail Fjodoroviè. Dakle. Zazvano je trojstvo . koja je kleknula pred njega na purpurni jastuèiæ. triput su se ljubile svete ikone. uspinjao uz o vo isto prijestolje. nakon èega je Nikola II. Andrije puknuo. slu ba ponovila. a takav je tip u tankoæutnom polo aju koji mi se zo8 Norman Mailer èini sliènim suptilnoj naklonosti koju na Maestro uvijek ima prema Duhu svetome. pokvarena svetost .) I ba je u tom trenutku lanac Reda s v. Reèeno mi je kako je caru i carici potreban odmor. Ritual se nastavio." Èemu je dodao: "Oti li smo ranije u krevet. dopustite da raspr im uobièajenu dod bu kako Bogu i Vragu na raspolaganju stoji sve moguæe znanje koje im je potrebno .slu im se namjerno ba tim rijeèima. kako bi taj kvintesenci jalni integritet oslabio. Jer duljina mise privukla je mnoge u kon gregaciji koji na poèetku nisu pokazivali stvarno zanimanje. no neæe se zaboraviti do kraja ivota. A Nicky je tu javnu ispovijed doista i obavio. a kuglu u lijevu ruku. tu damu bio upoznao u biblijskom smislu. Kako je Duh sveti utjelovljenje ljubavi Oca za Sina i Sina prema O cu. gdje s e. dok je Nikolu II. tri koraka tamo. U najmanju bih ruku doznao koliko je ta pokvarena svetost . a da to nitko osim mlade nije znao. kao da zna ne to to ostali ne znaju. nekoliko je trenutaka poslije ustao. staviti je sebi na glavu i uzeti ezlo u desnu. to je uvijek prostor u kojem Maestro odluèuje napasti. Nakon toga je car vodio dnevnu mo litvu.

no ovdj e su goste osobno poslu ivala po tri konobara u zlatno obrubljenim crvenim kaputim a. za boga ta e i skorosteèe. Rusija je sad naprednija i mirnija nego to je bila godinama. i mene t akoðer mo e obeshrabriti ne to to ne znam. kategorijama kavijara. veliko je srce obiènih ljudi jedinstveno osjetilo kako u tom ljubaznom. dan koji æe se pamtiti godinama. eli li postati gospodarska sila koja bi s . za Mo skvu i cijelu Rusiju. Jelovnici su bili oslikani. Nisu ba uv ijek bili zadovoljni mjestom koje su dobili. gd je bi ih doèekali pozdravi iz suhih grla. mnogima bi od tih ambicioznih du a oèekivanja ostala iznevjerena. Jedan od novinskih izvjes titelja iz Amerike.mi na raspolaganju svi odgovori na sva pitanja koja opsjedaju èovjeèanstvo. Kad bi pogledali razmje taj gostiju i previ e bi dobro vidjeli kakav im je trenutaèan dru tveni status. pod uvjetom da je pozvan . pazio da obiðe svaki stol u obje prostorije. Tu su svoj e krunidbene bankete odr ali Ivan Grozni i Petar Veliki. kao i Glavni dvorski mar al. a iznad svega. Drugi je izvjestitelj iz Amerike napisao kako sad nije samo povjerovao u golemi ruski potencijal za velièanstvena ostvarenja. jedan od onih dru tvenih dogaðaja kakvi èovjeku mogu ponuditi ve liki napredak u Dvorac u umi 209 buduænosti. francuskim jelima. Monarhije. Ostali su dobili mjesta u Dvorani svetog Vladimira. Sveti sinod. Vladimira. v otki. a svi su oni i li od stola do stola u dvorani sv. a Granovi taja je izgledala blje tavo. Palaèa Granovitaja je napo sljetku. napuljska kraljica i kr aljeviæ.. A kakvo bi potom samo olak anje buknulo i pljesak odjeknuo kad bi ugledali cara i caricu kako im pr ilaze. Stoga je Nicholas. ampanjcu. tijekom veèere svirao je Carski orkestar. slavnih i moænih gostiju . Rusija je b ila jako bogata. vojvotkinja od Edinburgha. Bili su suoèeni s golemim problemima. . orgija opæeprihvaæenog postignuæa. najvi i ministri i neki od najveæih bogata a.. Ne bi mi bilo nikakvo zadovoljstvo raspredati o zlatnom tanj uru.dakle.a ne treba biti posebno pametan da bi s e to shvatilo. u pratnji Alexandre. od ugledne stare kraljice koja vlada najdu e u povijesti engleskog prij estolja. Naravno. od Francuske. Je li im sad pao? A samo su najuzvi. kojeg je prigoda oèito sasvim opèinila. a pratili su ga i carica majka Marija. njihovi napori bili apsurdni. bila poznata kao mjesto iznimnih i rijetkih sveèanosti. Banketi gotovo uvijek uspiju izazvati iste eluèane kiseline. vojvotkinja Elizabeta i n advojvoda Aleksej. ljudi koji su bili posve spremni pretpos taviti kako su. krunski princ vedske. Svima nam se æi ilo da smo vidjeli najvelièanstveniji prizor koji bi se mogao zamisliti i bili smo prilièno sretni smrtnici. Te sam noæi. ali i iznimno siroma na. Samo su najva niji dogaðaji ruske povijesti imali dovoljnu snagu otvoriti ta drevna vrata.Nikola II. Od Njemaèke. Tu je bil a krema diplomatskog kora. Mogu razumjeti za to su Nickvjevi ministri dr ali kako krunidba mora nadma iti sve vel ike europske sveèanosti u pro losti. bez obzira na to kroz kakva su isku enja pro li da bi do li do pozivni ca. car stva i republike mu svi zajedno ele "bon voyage" na tom va nom putu. U to doba novinare nisu poticali da o velikima i moænima govore lo e. Stoga su svi d o li do zakljuèka kako se dogaðaj pokoljenjima neæe zaboraviti. Oèekivali su da ih ignoriraju. veæ i da je Nicholas legitimni vladar.eniji gosti bili u istoj prostoriji s carem i caricom. i sam propustio banket u Granovitaji. ii. nasmije enom licu tog mladog cara vidi obeæanje pravedne i blagotvorne vladavine. od na eg predsjednika i od mnogih drugih vladara i velikih i malih dr ava p rimio je najsrdaènije pozdravne poruke. poèinje svoju vladavinu uz dobre elje cijelog svijeta. jer je sve pro lo tako divno. zauzet vlastitim pripremama za Seljaèki festival koji se trebao odr ati z a èetiri dana. Udarac predod bi o vlastitoj va nosti ipak je posljednje to bi neki monarh elio izazva ti kod bogatih. vinima (francuskim i krimskim). Veliki majsto r ceremonija. Objed neæu opisivati. To je bio dogaðaj sezone. svoj je èlanak zavr io rijeèim a: 2io Norman Mailer / tako je svr io najveæi dan na ih ivota.

nas bi to ozbiljno zabrinulo. a enama i marame. praviènost. Mnogi su spavali na tlu. Na je cilj. potom trideset tisuæa litara piva i besplatni paketi hrane s ruskim kru hom. mudrost . jaki. Prodaja ita 1891. Ima li su izreku: "Smrad tvojih nogu otjerat æe muhe. na kolima. Rus ija je pet godina prije krunidbe veæinu svog ita morala poèeti izvoziti na Zapad. koji se trebao odr ati na Hodin. Min istar financija Aleksandra III. Odr at æe se u èast n jegove vrijednosti. no sve je to bio tek za titni vosak preko kvalitetnog ele a u staklenci." Nas su ti seljaci jako zanimali. Sljedeæih su se deset godina ulaganja u te ku industriju utrostruèila. No. Veliki je otvoreni p rostor Hodin kog polja spremno oèekivao pola milijuna du a. godine ipak je poslu ila svojoj gospodarskoj svrsi. obojenih crvenim i zlatnim. krupnim i èesto neskladno graðenim enama mo da bili zli. Golemi skup. mu karci bi. do ao je do zakljuèka da drugog izbora nema. ja sam seljake koje sam gledao po moskovskim kolodvorima po tova o. koji su èinili donedavni selja ci. ito je b ila jedina roba koju je Rusija mogla nuditi na veliko. Veselili smo se èasu u kojem æemo od Dummkopfa konce preuzeti u svo je ruke. od presudne je va nosti bio brzi zavr eta k transsibirske eljeznice. Ispod njihove sam inertnosti osjetio sposobnost za snagu. sifilis. Na zidovima su visjele jeftine reprodukcije ikona. sitnièavi. Bit æe to sastanak onih koji su putovali stotinama kilometara. èak i razumijevanje. dok su radnici zimi umirali od hladnoæe. kako bi bili u Moskvi kad careviæ bude postajao car. sad je pro ivljavao vlastite bolesti . Za svlaèenje se nije znalo. Podijelit æe se èetiri stotine tisuæa eljeznih alica. ipak su bili sna ni poput tegleæe marve. kao gazda. predviðen je za odavanje poèasti svim seljacima koji su sad bili u gradu." Bez obzira na to. prije nego to bi polijegali. Golemi su dru tveni problemi bili i alkoholizam te p rostitucija. Kako bi Nikola II. veliki. Oni koji su ostali na selu i dalje su ivjeli u jednosobnim brvnarama.koleru. Stizao je majski dan. ti su se ljudi rijetko micali . sad veæ znatno optereæena. Stoga se najveæi dio etve iz vozio. Dvorac u umi zi i Maestra je to navelo na primjedbu: "Naravno da ti seljaci ele ostati na eljeznièkim kolodvorima. sv ibnja. Iako su prerano ostarjeli i bili gotovo bezubi. u kojoj su pomrli milijuni se ljaka. no ako u prostor iji nije bilo suvi e hladno. ljetnih mjeseci preplavljivala ulice siroma nih èetvrti. pjevaèi i plesaèi. neki èak i pje ice. velikodu nost. tuberkulozu. uz malu knji icu o krunidbi s inicija lima cara i carice. koji je. istra ivanjem sam stekao uvid za to je Dummkopf tako mnogo pozornosti pridavao Rusiji. naposljetku. Dogaðaj na polju trebao je pokazati Nickvjevu ljubav prema narodu. moskovs ka bi kanalizacija. kolaèima i pekmezom. zbunjeni pa èak i otupjeli. odanost.kom polju 18. eljeznicom. . 212 Norman Mailer iz.bili su strpljivi po put stoke. ru ni. neobrazovani. imao najbolje mjesto za spavanje .e mogla mjeriti s Britanijom ili Amerikom. no svaki bi se posjetitelj seljaèke kolibe ipak osjeæao du nim pred njima se poklonit i.na vrhu peæi. èiji su unutr a nji zidovi bili crni od dima. Ostatak obitelji spavao je na zemljanom podu. Prije pet godina su gledali kako im ito odvoze teretnim vagonima. tifus. izuli èizme. Zabavit æe ih. i p odiæi æe se bezbrojne tezge i kiosci. Sad su stotine tisuæa njihovih roðaka stigli u Moskvu. Tek bi tad mogao pozdraviti domaæina. orasima. glupi mu karci sa svojim neugl ednim. da. Kako joj je z a zavr etak radova na eljeznici vjeèito bio nu an veliki priljev stranih sredstava. Kao nalièje tog rasta. Ti su siroma ni. St anovi su bili oèajno prenapuèeni. Nastupit æe cirkuski zabavljaèi. ili su barem Tolstoj i Do-stojevski u to uvjeravali svoje èitatelje. kao darovi cara i carice. godine. jo toploj od vatre na kojoj je zagrijana veèera. kobasicama. A kad smo kod toga. Kad bi se buduæi genij otkrio u ruskom selja tvu. s Nickvjevim inicijalima. Sa d na peronu èekaju hoæe li se vratiti. Proletarijat. gdje su se skupljali na razni m gradskim kolodvorima. mogao vladati bez njihove od anosti? Na gradove nije mogao raèunati. koja se poèela graditi prije mnogo godina. bio smanjivati l judske moguænosti. A to je prouzroèilo veliku glad 1891.

Hodin ko je polje takoðer poslu ilo za seljaèki festival. Ka d je pala prva. "ima jo piva. Tisuæe su se nat iskivale na tisuæe koje su veæ bile naprijed. Nije vi e bilo novca za dodatno osiguranje. pjevalo. Golemo je polje sad bilo izbrazdano pje èanicima. U njemu æe biti mjesta za tisuæu uglednika. D a. Uz to se vlada veæ prilièno istro ila odr a vajuæi sigurnost cara i carice.kao to su mnogi primijetili . ostalo je dovoljno ravnog terena za pola milij una posjetitelja. Mnoge su dame po kazale svoje dijamante. U svemu tome sam jasno vidio Maestrove prste. koji je bio nedavno podignut na jednom kraju paradnog zemlji ta.mogao natjecati sa svjetlima s rampe pozornice. Podignuti su privremeni objekti.14 Norman Mailer To se prièalo na gala veèeri. "Ono dobro je veæ oti lo". naravno . nekoliko sati prije prvog jutarnjeg svjetla. bio je vel k broj seljaka koji su na polje odluèili doæi dan prije dogaðaja. Ono to se nije oèekivalo. Milijun du a! "Da". veæina je plemstva raspravljala o polju. a u njemu su se panièno nastojali uh . dok su ljudi posezali za darovima. gov orili su tamo na i agenti. Svakako æe moæi poslu iti za smje taj. No. a pretpostavljalo se i kako æe se ljudi odgovorno kretati ba po njima. ene su vri tale. to se dr alo prihvatl jivim rtvama. Ostali su stali gurati iz pozadine. Iako su se odigral i neki nesretni dogaðaji. tijekom tjedna krunidbenih sveèanosti. Na polju je pak vladao sasvim nelagodan nemir. Sad s u i siroma ne gradske èetvrti ulazile na polje. A imali su oni i veæih briga od Hodin kog polja. malenim klancima. Pripremljene su iroke staz e kako bi se te prepreke zaobi le. Prije trinaest godina. no kasnije nije ostalo sredst ava da se zatrpaju iskopi. Potom je." Prepreke su se poèele naginjati. No. "Kako sam od vas èuo". svi su kiosci zauzeti istovremeno. bilo je samo polje. ali je dobio odgovor kako vlada manjak policajaca. Naposljetku. oborilo bi ih natisnuto mno tvo koje je guralo odostraga. nepokrivenim bunarima i napu tenim temeljima. Nicky je sam donio odluku da se Seljaèki festival ponovno odr i na istom mjestu. Neki su seljaci poèeli ljuljati stupove koji su dr ali prepreke. Nema vi e piva." Problem koji nije bio razmatran. palili se kresovi..Kako bi iza li pred tu hordu. Svirale su se balalajk e. Moralo se èuvati mnoga druga gradska podruèja." "Ne". I oni su èuli glasine. Do veèeri se tamo veæ ut aborilo pravo mno tvo. pa je trideset seljaka izgubilo ivot. nakon krunidbe Aleks andra III. koji æe moæi primiti i tisuæu onih spremnih za tu povlasticu platiti. Èovjek je trebao samo zateturati i veæ bi se drugi spotaknuo o njega. Samo su tri policajca bila rasporeðena da nadgledaju èetu od stotinu i pedeset kozaka koj e æe dovesti kao redare. Darovi æe se dijeliti rano. Treæi bi se sudario. kako u njima ne bi demonstrirali revolucionari ili izgrednici. Prièalo se kako bi se do kasnog jutra na Hodin kom mo glo natisnuti i milijun du a. kazao je svojim ministrima. ali ga je ostalo malo. pro irila se suprotna glasina. poèela stizati i moskovska radnièka populacija. kojih je bilo tako mnogo da se sjaj dragulja . A tu su. govorilo se u Bolj oju. na njemu je od r ana velika izlo ba. ena i dj ce sad je u mete u bilo zgurano u najveæi pje èenjak. ono najbolje otiæi æe prvo. Godine 1891. Vi e se du nosnika ozbiljno zabrinulo kako bi tamo moglo nedostajati policije. Nicky. Te noæi sedamnaestog svibnja. Gradom se pronio glas. Djeca tulila. Mno tvo mu karaca. Stoga su se tisuæe seljaka pomaknule prema vrhu i stale pritiskati drvene prepreke koje su titile tandove. Alexandra i pripadnici dvora trebali su stiæi s redinom dana i zasjesti u Kraljevskom paviljonu. pa mogu odsjesti kod njih. "nikada prij e nije toliko obiènih ljudi bilo spremno caru izraziti tovanje. Pilo se. Sve s e vi e tijela guralo naprijed. u Bolj oj teatru odr avala se gala veèer. Tu smo glasinu pro irili mi. Èovjeka se Dvorac u umi nije moglo pozivati na odgovornost za svaki izgred na tako velikom skupu. "Nema vi e alica. ka ftani i crni vuneni kaputi sigurno im neæe biti nepoznati mirisi. i kolodvori. Masu koja je stizala u Moskvu treba lo je negdje smjestiti. "treba nam vi e tradicija. Neki æe seljaci mo da imati rodbinu koja radi u tvornicama. Stotinu i pedeset kozaka koji æe nadzirati pola milijuna ru skih du a? Njihov je zapovjednik zatra io jo redara. Mast s kaputa od ovèje ko e i ogrtaèa nagrizenih znojem." 2. a èetvrti ostao bez svijesti. kioske i pultove u kojima su b ili smje teni darovi. elio je zapoèeti s novom tradicijom. Bili smo se spremni time okoristiti. U blizin i æe biti jo jedan paviljon.

Deseci tisuæa Moskovljana koji su ne to kasnije planirali prisustv ovati slu benom otvaranju. Sad su. Ljudi su se poèeli gu iti. cmizdrenja. Konaèna je brojka bila tri tisuæe. U meðuvreme nu se sunce bljeskalo na zlatu svake od crkvenih kupola. Nekolicina! Nekoliko su djece podigli i iznad glava dodavali unatrag. zavijanja. u elucu. kao to utihne oluja. jutro je zasjalo u svoj svojoj ljepoti. Posljednjih pola godine . Kasnije je Nicky saznao kako je broj stradalih tisuæu i tristo. slomljenih udova. iskrenutih. Bio je to deseti lijep dan zaredom. ogla avala razlièitom zvonjavom. Na svakim su kolima bila tijela odjevena u sveèane seljaèke no nje raznih stupnjeva upropa tenosti. A mnogi su drugi vri tali od u asa. nailazili na kola koja su se kretala prem a njima. No. pak. Mrtve se mo e izbrojit i i poslije. Kupole èetrdeset puta èetrdeset moskovskih crkava sjale su na suncu. le eve su veæ odnijeli. tuljenja. a morali su strahovati i kako æe izgubiti razum. Drugi su se progurali u stranu. Iz tisuæa se grla zaèuo krik bijesa. Meni se. U jamama i po ravnom prostoru le ali su mrtvi. Kupole . dok su se neki od palih jo trzali. kukanja i naricanja u bogohulnoj disharmoniji sa zvonima. moskovskim su ulicam a krenuli neredi. smrvljenih nosova. onima koji su odlazili s polja u u ima je i dalje odzvanjalo naricanje. mukotrpno su na te pozlaæene kupole prièvr æivali novo li æe. kao kakof onija jecanja. Lica su veæ bila skamenjena od alosti. Kasnije su poèele stizati procjene broja izgubljenih ivota. Mu karce i ene sitnijeg rasta bacalo je u v is poput pjene. Kako je mete splasnuo. krenuli su ranije iz svojih domova kako bi izbjegli gu vu . Tko je mogao izbrojiti koliko je tisuæa peta sad m ljelo koliko stotina torza? Ili nosova? Ili oèiju*. U tim ranim satima jutra. Na kolima. prije nego to su stigli car i carica. Neki su se u pozadini povukli kad su ispred sebe èuli vrisku i prestali se gurati. kako su se pje ice pribli avali. u du i. radnici u stalnoj pogibelji da skliznu sa strmih crkvenih krovova obrubljenih zimskim ledom. Kako i ne bi. U meðuvremenu. da bi potom udahnuli. i èa enih vilica. Nikad nisam èuo takav jad. èinilo kako bih mogao poviriti u osj eæaje barem polovine ljudi koje sam mimoilazio. Dvorac u umi 2-15 u drugom zastenjali. Djeca su stenjala pod te inom èizama koje su ih gazile. krvavih lica. Na pijesku i po jamama i dalje je bilo poderanih komada odjeæe. uzbuðenom razmjerom na eg trijumfa. a nisu se mogli micati niti disati. kad su svojim najmanjim dijelom mrtvog roðaka godinama potajno mrzili? Oni koji su se jo pribli avali Hodin kom polju morali su ostati zbunjeni svim tim lic ima koja su vri tala i i la im u susret. Drugi su rikal i imena èlanova obitelji. a njihova su se zvona. Tako ih je puno bilo bolesno u src u. zubi? Nekolicina je èak i pobjeg la. strgnutih s jednog le a. jedva nekako. U jednom bi se trenutku smijali. kako bi se za titila mrtva stidijivost drugog. Dovedeno je vi e satnija vojnika èiji je zadatak bio preostala mrtva . Nije mogao ni pretpostaviti koliko bi mog lo biti rtava. dok su drugi padali preko njih.vatiti za neèije tijelo i preko njega se uspeti iz rupe.dok naposljetku nisu stigli do kraja polja. Mnogi su od mrtvih jo le ali na p lju. prekrivene zlatnim li æem. bilo je maknuti mrtva tijela s polja prije nego to dode car. Prvo to je vi im policijskim du nosnicima palo na pamet kad su stigli. zi6 Norman Mailer 13U podne. zbog stalnog pritis ka onih iza . a uz ta su krvava kola i li mu karci i ene koji su naricali od alosti. s Hodin kog je polja uklonjena veæina otpadaka. dosta ih je bilo prekriveno ostacima dronjaka s odjeæe drugih. Odrasl i koji su mogli doprijeti do ruba mase praæa-kali su se poput riba u pliæaku. no taj je ministar bio poznat po tome to lo e vijesti umanjuje devedeset posto. tako je stalo i ovo. ljudi su se izmicali u èetiri smjera. bljeskale su se kao da su djeca sunca. slaveæi dogaðaj. No. Mnogi su osjetili bogo hulnu spremnost na smijeh. Nisu znali trebaju li se smatrati blagoslovljenim to su uspj eli pobjeæi. Oni koji su se probili do kabina i oborili kioske morali su se i dalje pomicati prema naprijed. Isprva je Nickvju reèeno kako ih je bilo tri stotine. izgubljena u vrtlogu sna. gotovo golih tijela. glasnim i suptilnim zvukom. za duh im se lijepila sluz. Èuli su se zvuèi koji nisu bili s ovog svijeta. No. Neke j e od njih zahvatila histerija.

Pretpostavljam kako je tad imao jo krajnje nepotpune obav ijesti. Taj je muèni vrtlog uskoro stigao i do paviljona na rubu Hodin kog polja. Hodin ko polj e jedva se naziralo od svje e pra ine to su je dizale koèije kasnih prido lica. Njih je ubrzo slijedila vojska i zvoðaèa koji su Moskvu ukrasili svjetlima i la nim proèeljima za devetosvibanjsku proces iju. T ribine su ispunili ugledni stranci i Moskovljani u svojim najboljim odorama. Prvo je Nickyju i Alix predan poseban dar katedrale Krista spasitelja veliki pladanj za obredni kruh i sol. da nije bilo jedne neugodnosti. to se nije zbilo. Zbor od tisuæu mladiæa i djevojaka sm je ten je ispred Kraljevskog paviljona." Tad sam sluèajno pogledao koliko je sati. ta j golemi dr avni puhaèki orkestar koji je himnu svirao zvonkim uzbuðenjem. pa èak i sekunda. s d amama u popodnevnoj sveèanoj odjeæi. Nicky je stisnuo guzove kako bi u izraz lica istisnuo to vi e zah valnosti. pustio vjetar. Nitko to nikad ne sp omene. Stoga mogu ustvrditi kako se. Sad. pa sam se zapita o zna li to se dogodilo. tako glasnog da se jedva èuo orkestar. Kao da se oluj a mogla raspr iti jo jednim valom klicanja. Èak su i kriknuli istovremeno. Bio sam na gal a veèerama na kojima bi gost. obièno jedan od nas. Tamo æe. kome bi se urilo priznati da je nekoliko sati prije tu vladao u as? Ne. Izn enada je zapuhao nevjerojatno jak vjetar. Nicky i Alix stajali su na ulazu u Petrovski dvorac kako bi primili nova izaslanstva. po dolasku posjeli dovo ljno daleko da do njih takvi zvukovi ne dopru. gdje æe car primiti izabrane skupine za to odabranih g raðana. Niti pola kilom etra od Hodin kog polja. Svaki vrag uvijek je jasno svjestan koji je sat. pa èak je i (kao zahvalu za stoljeæe odane slu be. Potom je po tovanje iskazalo izaslanstvo mosk ovskih koèija a. Sve je bilo mirno. Sto se tièe slu bene dru tvene verzije dogaðaja. pa su njihovi glasovi prigu ili sve drugo. koji je po paradnom terenu raspr io obla ke pra ine. Nickv i Alix su. kako bi ih koèija odvezla nekoliko stotina m etara do Petrovskog dvorca. Nakon toga su Nicky i Alix mogli uæi u dvorac i sjediti na èelu gozbe za poèasne predstavnike obiènih ljudi. koji su s tiDvorac u umi 217 zali nakon jutarnjeg mete a. Sa suprotnih k rajeva prostorije! Èinilo se kako su mrtvi. u mrtvaènici istovremeno odigravao dr ugi dogaðaj . uz u zvike i krikove prepoznavanja. Ne sumn jamo da takve osjeæaje dijele i va i suseljani. Ugledao sam ga samo na tren i doimao se iznimno blijedim. Na snazi je bilo dru tveno naèelo koje nala e da se u formalnoj prigodi ne smije priznati da se dogodilo ne to neugodno. Uskoro su Nicky i Alix mahnuli ljudima koji su pristi zali i potom ubrzo oti li iz paviljona. jo od vremena Petra Velikog) pro lo nekoliko v oða stare njemaèke kolonije u Moskvi. Ubacujuæi primjedbe u stank ama zbornog klicanja. Sat mi ne treba . Dva su se le a polegnuta na stol mrtvaènice probudila iz kome. Èak je dobio i dar moskovskih Starovjeraca.jedan me vrag izvijestio kad se to toèno zbilo. Moskovski trkaèki klub. ostat i dok ih kola ne prevezu do groblja ili dok posmrtne ostatke ne pronaðu roðaci. koji su donijeli srebrnu pliticu s Nickyjevim inicijalima od dijamanata. dok je car govorio. A ipak je zapuhalo. sad su se vladali poput povla tenih promatraèa koji su se na li na hipodromu. Ukupno je bilo èetrnaest skupina koje su im donijele darove. i potom osmorici radnika stao zahvaljivati na sjajnoj izradi. Ponekad i dulje. potom Lovaèko dru tvo. Predstavnici ugostitelja. Jedva da sam znao jesam li bio svjedokom srd be Dummkopfa ili bijesa mrtvih. u zraku ostane nekoliko èasaka. minuta. uredno poslagani u redove. Za mene je to tek fraza. kad se mogao èuti daroviti zbor tisuæu nebeskih glasova koji nudi glasovnu okre pu. Na takav slavni dan takav vjetar ne bi smio zapuhati. Nikola II.tijela prebaciti s druge strane kioska. kako bilo. Briga za va u dobrobit uvijek æe mi le ati na srcu. Odvratnost koju os jete najbli i. no. naravno. dobro o djeveni Rusi u paviljonu. . Osam je ljudi pladanj devet mjeseci izrezi va-lo u kristalu. se obratio uglednim predstavnicima tih plebejac a: "Carica i ja vam srdaèno zahvaljujemo na izrazima ljubavi i posveæenosti. Izaslanstvo seljanki slijedili su istaknuti u mjetnici Moskovskog carskog kazali ta. no sad je bilo oèito da su ivi. eleæi opona ati vrhunske manire britanskih vi ih slojeva. Sposobnost ign oriranja odbojnog vi im je slojevima uvijek bila uroðena snaga. pripremljene se sveèanosti nisu otkazivale. Na izmaku tog vjetra stigli su i car i carica. Sve se izmijenilo. Dame i gosp oda na tribinama izgledali bi gotovo savr eno. Slijedil a je konjanièka Gruzijska pukovnija.

Prvi je rezultat bila smanjena uèinkovitost kand ela. Kako mogu biti tako n ezahvalni. Primjerice. 14. Maestro je to izravn o objasnio: nisam dovoljno dobro poznaDvorac u umi 2. peèenu piletinu. "Bog je tu! Bog te spasio!" No. uvijek spremni na nerede? Mu u je èak rekla: "Na i mu iæi nisu ba pr erano ljubazni. Jer je bio podjednak o razbje njen i zbog nesposobnosti policije. Nisam bio meðu vodeæim izazivaèima nereda koje sam upravo opisao. To se dobrim dijelom moglo sprijeèi ti. Romanovi tog dana nisu izginuli u krvavoj ka i polomljenih kostiju. U meðuvremenu je Nicky obilazio od stola do stola. mogao sam razabra ti da je Nicky. dok se pribli avao paviljonu. mogao priæi na razumnu udaljenost." Nicky nije znao da li da se uvrijedi. To mi je povrijedilo ta tinu. Poneki razoèarani èovjek èak bi stavio bakrenjak na grud i neznanca. grozno je to i kazati. veæ i d a je to bila posljedica neobuzdane strasti. "Vrag te poslao natra g. ruke i noge pod nemoguæim kutovima. No. svje e i kisele krastavce. kad se s Alix sre dinom dana pojavio na tribinama. A iza kioska. Te je veèeri zapisao u dnevnik: Dosad je.Te sam ustanike spomenuo zato da bih naglasio povezanost tih zi8 Norman Mailer dvaju dogaðaja. bio ne samo neuobièajeno blijed. Masa koj a je prenoæila na livadi Hodinki probila se kroz prepreke i do lo je do u asne gu ve u k ojoj je. prega eno 1300 ljudi. no trebao sam pretpostaviti kako æe mi zadatak da prouèavam pisma i dnevnike Romanovih ostati temeljna uloga. Jer je taj stari tiranin takoðer otvorio oèi. a isto tako i Nickvju.te ka poput lanca koji mu je le a o na srcu . Za to su. paèetinu. Obuzela j u je misao kako joj se bli i smrt.19 vao Moskvu da bi mogao zapovijedati mjesnom vragu. i dalje pravi golub gu an. no danas se dogodio veliki grijeh. Mogao sam joj osjetiti intenzitet. poèela se udarati akama u grudi. "B og je tu!" vri tala je. neki su vojnici polagali posljednje rtve. po pedeset. Stalno sam prouèavao tu frazu "dogodio se veliki grijeh. pitala se. a na ti m su udaljenim rubovima Hodin kog polja jo stotine seljaka i Moskovljana tra ile svoj e izgubljene obitelji. Lijeènici su kleèali u pra ini kako bi provjerili ima li da se tko jo mièe. pro ivljavala je pravi u as. Ja sam trebao nastaviti pazit i na Nickvja. hladnu bijel u ribu. On je od neiskazanog bijesa bio blijed. Prodavao se sladole d. ti èudovi te!" uzviknula je njegova stara ena. u buduænosti mi se pokazalo korisnim. preplavljen srd bom? Njegov je bijes imao toliko vidova. Ni je pridavao pozornost organizaciji osiguranja. teletinu sa svje im povræem. Na nekim mjestima tijela su jo le ala na gomili. Kao i kod Alix. no neæe izbjeæi postati rtvama dogaðaja koji æe slijediti. i dalje su u redovima te ala mrtva tijela. desert. prljave odjeæe. pozdravl jajuæi seljake dok su jeli svoj poltavski bor è. A nije n i mogao. No. ono to sam saznao. Osmjehnula bi se i klimnula glavom svakom gos tu koji bi pri ao. Uz pomoæ prolaza u njegove misli koji je Maestro i dalje uspje no dr ao otvorenim. dvadeset." Je li mislio na ljude ko . caru sam. Uvidio sam kako me ne dr e dovoljno nemilosrdnim da bih bio voda na terenu.du nost bila oprostiti im. va an ili prizeman. N eki od srd be pocrvene. hvala Bogu. tako skloni samouni tenju? A ipak mu je . druga je obitelj. usprkos izoblièenjima. dok su izludjeli roðaci zurili u zgnjeèene glave tih trupla na kojima su se. Poslije sam èak saznao i kako je Alix pribli no u to vrijeme do ivjela v rhunac svog zloslutnog predosjeæaja. U kakvoj joj je samo opa snosti mu ! Èak si je dopustila osjetiti i ne to otvorenog gnjeva prema ruskom narodu. A uskoro je bio bijesan i na sebe. Ili nije? Je li taj dogaðaj bio neizbje an? Je li bio uklet? Nije znao. pojavile su se pukotine. trudili jo nekako razabrati crte lica. sve i lo savr eno.) Kilometar od Petrovskog dvorca. Sebe sam smatrao sposobnim za svaki zadatak. Iznenada je jedan od mrtvih to prestao biti. U za titnom krugu koji su oformi li oko Nickvja. Je li se mogao pozvati na takav plemenit os jeæaj. voæe i vino. gdje je neiskreno oplakivala odlazak dugovjeènog oca obitel ji. ili da mu bude drago to je rekla na i mu iæi. nj egovo je osnovno nezadovoljstvo bilo usmjereno na seljake. Ustao je. Njegova ena. udaljena samo petnaest metara. (Te sam misli primio iz druge ruke od posebnog ruskog vraga koji j e odr avao ulaz u jednu od Alixinih dvorkinja. Na tribinama su ongleri i ciganski plesaèi zabavljali vlastelu. koja je plakala uz njega. poèela vri tati.

odgovor osjeæa u du i. Radilo se o njegovom pomoæniku. A Sandrova su se braæa. Pomisli kako bi to primili Serg ej Aleksandroviè i Ella. Odanost. Nickvev je najbli i pr ijatelj . izmeðu ostalih du nosti. spre mno je progovorio: "Nicky. Ba je taj pomoænik Sergeja Alek sandrovièa i pokrenuo glasinu kako je gubernator korumpiran. No njegov bratiæ visoku razinu svoje rasprave nije znao odr ati. Mi ljenje grofa Wittea brzo je nai lo na neslaganje. Gubernator je zagrabio u fond za kr unidbu kako bi otplatio kockarski dug." Ostale nadvojvode. bilo je. Rad ikalni. Reæi æu ti. s tim estoko sla gala. a posebno Sandra. "Nicky".ji su sudjelovali u neredu ili na sebe? Poslijepodne 18. braæa gubernatora. mora pok azati naklonost njihovim obiteljima. Shvati t o ti govorim. (A taj tip nije samo dugovao kockar ima. Uskoro se prepu stio srd bi. To nije pravedno. Sto nije bila istina. Tako sam èuo Sandrovog brata. Nicky. Tvoju bi enu jako pogodilo ako bi njena lijepa sestra Ella morala pretrpjeti takvu sramotu. ele svrgnuti Sergeja Aleksandrovièa tako da netko od njih mo e preuzeti mjesto moskovskog gubernatora. tog vi eg sloja nadvojvoda.izjavio kako se stav ti h strièeva. ti mrtve o ivio. Nikolaja Aleksandrovièa. Nisu bili svjesni da se pribli ava oluja. mjesto ravnatelja Seljaèkog festivala. a taj je nadvojvoda bio posljednji ivuæi brat njegovog pokojnog oca. Njihovo je pak stajali te bilo odvratno Nickvjevim bratiæima. Znam da bi. Nicky nipo to ne smije veèeras prisustvovati Francuskom balu. dok su njegovi izgi nuli podanici jo le ali nepokopani?" Njegova je elokventnost po ela uspjeh. Jo i gore od toga.bratiæ Sandro. na strani su bezbo nih sila. Mi znamo!" "Nicky. tih starijih Romanova. I opet u blizini nije bilo ka nd ela. tih ena i te dje ce zauvijek æe ostati na tvojoj vladavini. Po tovanje. no u tom je èasu u sobu u ao stric Aleksej." Ubrz o je stao tvrditi kako se radilo o prljavim trikovima.mo da je Dumm kopf poslao kand ele u mrtvaènicu. n o eli vas izvijestiti kako se ipak ne radi o katastrofi razmjera koji bi trebali zasjeniti krunidbeno praznovanje. jer ti si dobar. Luj XVI.bio je jedan od na ih ruskih agenata. poslao je poruku: "Iz pijeteta prema mrtvima. Nickvjev stric. U svakom sluèaju. ne mo e nazvati drugaèije nego "èudovi nim". "A." A potom je dodao. Blesavi. a oni to sami sebi nikad ne bi prizna li. kad bi mogao. sve sveèanosti treba odmah zzo Norman Mailer otkazati. dvojica su se . sinovi nadvojvode Mihajla. Sergej Aleksandroviè nije bio kriv. nastavio je. nadvojvoda Sergej Aleksandroviè. bilo je vrlo lako ostati sasvim b lizu Nickyju. Krv tih mu karaca. o enjen njegovom sestrom Ksenijom . a planiran je kao najvelièanstvenija veèer krunidbe. Htjeli mi to ili ne. Sto je bilo. te Mihajlovièe. Usred stvarne pozornosti koju je dao govoru bratiæa Nikolaja. ne idi veèeras na Francuski bal. Èim je stric Aleksej oti ao. "naroèito bal francuskog veleposlanika". Zato. Je li to i on bio èuo glasi ne koje smo mi pro irili? U Moskvi se veæ prièalo.) Jadni Nicky. veæ i nama . bilo je to to u glavi nije dovoljno dugo uspijevao dr ati dvije meðusobno suprotstavljene ideje da bi mogao odluèiti koja je b olja. upitao bih". "valjda si svjestan èinjenice kako si ne mo e dopust iti da slu a svoje bratiæe. i dalje ivimo u sjeni Versaillesa. s tim su se slagali. rekao je stric Aleksej. za to. Kakva nevjerojat na uvreda mrtvima! Gdje je tu èast Rusije? Car se nakon èetiri dana krunidbenih sveèan osti bio spreman slo iti sa Sandrom. Ali to ne mo e . Mladi su i neiskusni. svibnja grof Witte. o enjen Alixinom starijom sestrom EUom. Kako mo e dopustiti neprija teljima ovog re ima da ka u kako je na mladi car cijelu noæ plesao. Ali mi jesmo. "Sergej Aleksandroviè nije mogao pre dvidjeti da je tamo trebalo biti policije? Svaka mu je to budala mogla reæi. ljub azan. Sigurno je cijelom nara taju upravo preminulih du a trebalo pomoæi . Nicky je sad shvatio kako mu se ne ide na b al. preklinjem te. preu zeo je." Dovoljno sam se pribli io da mogu sva ta mi ljenja èuti. Ako mu je ne to bila slabost. mlaðem nara taju nadvojvoda. Taj je bal b io predviðen za tu veèer. dr av nik kojeg je Nicky najvi e slu ao. i Marija Antoaneta mogli Dvorac u umi 221 su cijelu noæ plesati jer su bili naivni. Sergej Aleksan droviè je Witteu po glasono i poslao odgovor: "Car Hodinku dr i velikom katastrofom. moskovski guber nator.

to oni zloupotrebljavaju." Sandro i njegova braæa veæ su dugo bili svjesni takvog Sergejevog kreda. Zovem ga tajnim nadimcima. ba u trenutku kad nam trebaju dobri diplomatski potezi. Vrlo gostoljubiv. moj Manvkinsu. Du ice. Alix je kazao kako mu je mo da du nost da se povuèe u samostan i moli za rtve. Da. "Ljubice. Oti li smo nakon veèere. "A." Bio sam zadovoljan.barem ne dan ili dva. Pro lo je nekoliko dana dok je nije otkrila prijateljici. kad je glazba ivahna.strièeva vratila u sobu. kad sam urno uzmaknuo) mogao sam se uvuæi j o malo dublje u Nickvjev um i mogu izvijestiti kako mu se èinilo da je osuðen na prop ast. njemaèkoj grofici Rantzau. kad Nicky ne bi do ao na bal. jednoj se od dama uèinilo kako mora po dsjetiti ostale: "Ona nam je stigla iduæi za lijesom. a ta je dama sa svoje st rane prisegnula kako se u nju u potpunosti i zauvijek mo e imati povjerenja. Svojoj se najbli oj dvorkinji povjer ila kako Nickvja obo ava. Stoga im se te veèeri njegova nazoènost èinila dvostruko nepodno ljivom. Prije krunidbe je uèinila je kardinalnu pogre ku. U meðuvremenu. to ti ne smijem reæi." Nicky je bio na balu. I on e su prisegnule na utnju. Zovem ga raznim imenima od milja. moskovski se gubernator smije io. "Toliko ga volim. Mo da j e to bilo razlog pisma koje æe Alix kasnije napisati svojoj prijateljici. no vruæina je bila nepodno ljiva. Trebat æe proæi vi e od dva desetl jeæa da se potvrdi ono to je te noæi znao. Nedolazak cara i carice odrazio bi se na meðudr avne odnose. Malo pomalo. U ovom sluèaju. Deèko. Ponosni su na svoj froideur. Sv akom koga je pratio glas da zna ne to to drugi ne znaju. Nosi nesreæu. do kraja u ivati u veèeri. Francusko veleposlanstvo puno je potro ilo na pripremu bala. na tebe æe gledati kao na enska-sto s tvorenje. Preziru sentimentalnost. Tako su tajni. poèinio meðunarodnu uvredu." To je procurilo. I nije rekla . Meni je to topao jezik. u dva sata. A nitko ne vr i ni svoju du nost prema Rusiji. a potom jo jednoj. Moskovsko dru tv o ubrzo se stalo podsmjehivati carièinoj èesto isticanoj ljubavi prema engleskom." Dvorac u umi 223 "Kojim tajnim nadimcima?" upitala je dvorkinja. Na nekoliko minuta (do povratka kand ela. Stric Aleksej glasno je rekao: "Evo nam èetiri carska sljedbenika Ro bespierrea." . Nisam se mogao sjetiti da su redovi kand ela ikad bili u takvom ras ulu. uglavno m na engleskom. Velika tajn a za koju se dvorkinja zaklela kako nikom ivom neæe reæi. Otvorio je te veèeri ples s groficom Monte-bello." Nakon to su se dosita nasmijali na raèun Alix. Maèkice moja. A koliko bi tek plakala da je znala to su o njoj govorile moskovske dame. najboljoj se prijateljici nije èinilo kako tajnu smije prebrzo odati . Du ice moja . a piæe nadahnjuje. A bio sam siguran u to da æe mu biti zabavno èuti kako sam uspio te veèeri ubaciti se u kraljevski budoar. Potom je rekla svojoj najboljoj prijateljici. ovisimo o francuskom savezni tvu. Demonstrativno su oti li kad je poèeo ples. Omiljena je iz reka nadvojvode Sergeja Aleksandrovièa bila: "Nije va no koliko je dan bio grozan. ali u tom je èasu bio siguran. A i Maestru æe biti drago. Èini mi se da nitko u krugu oko mog supruga nema iskrene namjere. Bude li odsutan. U to je bio siguran. kojeg suosjeæanje mo e skrenuti s puta. Nesreæe ne smiju utjecati na vanjsku politiku. Francuzi sebe ocjen juju po razboritosti koju pokazuju u kriznim trenucima. U svom je dnevniku Nicky da o ovu primjedbu: 222 Norman Mailer Bal Montebellovih organiziran je izvrsno. a Alix je plesala s grofom. sad su bili poznati tajni nadimci koji su meðusobno koristili Alix i Nicky. Slatki. "Nicky. I to je jedna od mojih du nosti. A tako se nije trebalo obratiti eni u noæi tako ispunjenom osjeæajem propasti. dopro sam do spavaæe sobe. Njemu se bal svidio. Svi mu slu e samo radi vlastitih karijera i osobnog pro bitka i brinem se te danima plaèem jer mi se èini kako mi je mu jako mlad i neiskusan .njena tajna. kako bi. mora biti tamo. o trim rijeèima. Naposljetku je izi lo van . Na propast i prokletstvo. Poèeli su obja njavati. ali nisu tako dugo èekale da zavjet prekr e. suprugom f rancuskog veleposlanika. Èov jek mora imati karaktera i duha da mo e. Bio je stvarn o u asnut. Veæ zbog toga.

Andrije. u svojoj su ambasadi sljedeæe veèeri priredili tek glazbenu veèer. skriveno njegovim nedokuèivim dr anj em. Na dvadeset i drugi. kako bi nazoèili vojnoj paradi. Zasad se. koji su se bili prit ajili. suptilno znanje blijedi kad se pothvat prived e kraju. ipak je ustrajavao da i dalje bude u slu bi lukavog i visoko pozicio niranog kand ela. a tamo æu potom. Time æu okonèati ovaj knji evni pothvat. pak. Trebalo je Der Altea nagovoriti . Rekli smo kako nema mnogo vragova kojima je dopu teno veæe sjeæanje." 15. dok sam bio u Rusiji. uzev i u obzir na uspjeh u Rusiji. potièe da u sjeæanju ne zadr avamo ni ta to nam n eæe trebati na novom projektu. mogao sam. no Maestro mi je odmah kazao : "Po tuj Hafeld. vraæamo na gazdinstvo. Gledalo ih je ezdeset i sedam generala. Dugo nisam sudjelovao u operaciji veæoj od one na Hodin kom polju. jer sam u Rusiju opet poslan 1908." Nisam mu imao razloga ni vjerovati niti ne vjerovati . ostajati sve dok osam godina poslije n e bude ubijen Raspuæin . a domaæin je bio p rinc Trubeckoj. Njihov pripadnik o nekom projektu zna o noliko koliko je potrebno. Nisam bio siguran hoæu li se moæi aklimatizir ati na Hafeld. dr avnièki posjeti i glazbene veèeri. Nas se. To je va no. ponovno povjerovati kako Maestro tom klijentu. Nijemci. Na taj naèin stjeèemo mnoge umne sposobnosti.taj Raspuæin koji se ni s èim nije dao usporediti. po p ovratku u Hafeld sam se osjeæao uzvi eno. Na d vadeset i prvi se moskovsko plemstvo sastalo u Dvorani stupova. mladom Adolfu Hitleru. Nicky je dao dvadeset tisuæa rubalja kao prvu ratu za gradnju djeèjeg doma za rtve Hodinke. posve izni man klijent. Stiglo je èetiri tisuæe gostiju. Odavde mogu vidjeti stazu koja vodi do Der Alteove kuæe. U tjednu koji je slijedio. uspio mnogo toga na uèiti. svibnja u kremaljskoj je Aleksandrovoj dvor ani odr an banket. Hodin ko mi je ostalo u sjeæanju. koji nimalo ne prilièi te koj odanosti u kojoj nema osobnog izbora. osam su se dana odr avale fe te. moskovski gubernator dobio je nadimak "Hodin ki princ. pa mi je moral bio gotovo sjajan. elim zabilje iti to se s Aloisom. Na kraju su se s vi ponovno na li dvadeset i estog na Hodin kom polju. Kako smo samo ratovali zbog Ras-puæina i iznimnih crta njegove du e. mogl o bi se postaviti pitanje kako sam to. Bio je to jo jedan sjajan dan. nakon takvih iznimnih dana u Moskvi. Uskoro sam prestao misliti na Nickvja i Al ix. a u jutro dvadeset i treæeg . Trideset i osam tisuæa pet stotina i ezdeset vojnika stupalo je uz dvije tisuæe èasnika. Ili mi se b arem tako èinilo. U stvari. Iako je blisko sa Dvorac u umi 225 mnom suraðivao. Sad kad su sve velike digresije privedene kraju. KNJIGA DEVETA Alois mlaði I. no to ne spada u ovu knjigu.ono to je doista mislio bilo je. Za to bih to i èinio? Ako me u buduænosti opet po alju u Rusiju. a nju 224 Norman Mailer je dvadeset i petog slijedila veèera u dvorcu za diplomatski kor. To je stoga to neko tek steèeno. zanimljivo je da mi je to palo na pamet. nije namijenio neki skroman c ilj. Klarom i Ado lfom dogaðalo iduæih devet godina. Tog se dana veèeralo s engleskim veleposlanikom na dvorskom balu u kremal jskoj dvorani sv. Na dan 19. na dvadeseti je moskovski gubernator uprilièio vlastiti bal. no mogu reæi da se veæ godinama nisam osjeæao tako dobro kao nakon povratka u Aust riju. plesovi. naposljetku. Tri tisuæe i sto gostiju.Sto se toga tièe. a Nickvjevu je koèiju vu klo est bijelih konja. Vrativ i se obitelji Hitler. s prekidima. Nakon povratka u Hafeld. Sad sam veæ oèekivao naredbu da otputujem. no Maestro se tu dr i istog naèela kao i obavje tajne agencije. dakl e. Mo da æu te iznimne dogaðaje po eljeti opisati. Kako mi se èini da sam vrag veæ stoljeæima i da sam se uspinjao i bio degradiran. èekala me jedna èudna zadaæa. ponovno æu rekonstrui rati potrebno sjeæanje. godine. ali ih ubrzo i gubimo. Ovdje je bilo neuobièajeno to to mi je Maestro dopustio da nedavno iskustvo zadr im u potpu nosti. J ame su tad veæ bile zatrpane. Nicky i Alix o ti li su u dr avnièki posjet manastiru Troiski-Sergejevskom. Lakog duha. prijemi.

A Klara se zbog njegovog bijega nije pretjerano brinula. Te ko je ne prezirati stare klijente. Morao je. Da. Uzbuðenje ivota u Rusi ji sad me uèinilo pomalo tromim.koju sam mu prenio dok je spavao . Ako se nije me koljio na sjedalu." "Spali ga. srce mu se tres lo u grudnom ko u. a koje bi njegovom tijelu Norman Mailer bile stvarne poput èira. u prepone mu se vratio rijedak osjeæaj slatkoæe. Ipak je bio sav jadan zbog samog spaljivanja . zap oèeo bi sa sestrom natjecanje u tipanju. Nakon to sam dobio naredbu . Dok je zurio u mete koji se u vatri raspaljivao. Tako su podatni. naravn o.napala ga je nje na pratnja. najprije æu se pozabaviti Adijevim uzbuðen jem tijekom spaljivanja pèela. nije ba bio ugodno dru tvo. pa se ko nicu moralo uni titi. Stare navade ne mogu si priu titi previ e okova.to se kosilo s njegovim profesionalnim instinktima. Potajnom. Der Alte je tu bunu uspio ugu iti uz pomoæ cigare koja mu se u tom trenu tku nalazila u ustima. Misao sam mu u san poslao ponovno. Po povratku skromnim zadaæama u to m dijelu Austrije. Nedjelje nose dvostruk u vrijednost. No. ponavljao sam mu dok je spavao. zbog èega je na starèiæ bio posve rastrojen. ali nisam bio spreman tako se brzo baciti na posao. ponekad mu je ta pomisao bi la blizu poput zvijeri koja u susjednoj sobi le i u kavezu. Previ e bi ih moglo pre ivjeti. Njegova predod ba ivotnih izvjesnosti postal a je upitna. bila je zadovoljna i kad nije vodila Edmunda. Danas je Alois rekao kako æe on ostati s dvoje malih. Njegove su ga pèele bile tako izbole da sam ga na a o u krevetu. nije znao bi li vri tao ili urlao od smijeha. "Ne mogu to napraviti"." Der Alte je moju naredbu ipak poslu ao. Ali nemoj se poslu iti sumpornom bombom. U nedjelju ujutro. Kao kod mnogih staraca. bilo posve svejedno. Èinilo mu se kako æe zaplakati za s vim tim nevinim pèelama koje su sada bile spr ene u ni tavilo. Pogodio sam. bilo mu je bolje. Èesto bi mu na pamet pala smrt. rekao je Der Alte. Kod mene je to probudilo paranoju (koja mi je uvijek pri ruci. Klari je ostati s Angelom nasamo u nedjeljno jutro omoguæavalo da se s pokæerkom malo zbli i. ili z a vrijeme slu be bo je morala na grudima dr ati Paulu. "Uèini to". Natopi ko nicu kerozinom. No. Spomenut æu kako je spaljivanju prisustvovao i Adi. Moral mi je bio. s okrutnom oteklinom na licu. no sad d ovoljno nagla eno da shvati kako se ne mo e smatrati snom. no n a vlastito iznenaðenje. Morao sam pretpostaviti kako su taj pèelinji napa d potaknuli kand eli. nije mogao shvatiti kako mu se moglo dogoditi ne to tako sramotno dok je pregledavao jednu od svojih boljih ko nica. Pro lo je nekoliko dana. U svojim je godinama znao kako s mo mu se duboko uvukli. bila je srd ba koju j e jo dobrano osjeæao zbog pèelinjeg napada. jer je korisn ija od nesposobnosti predviðanja). zajedno s krivima. To æe pojaèati pozitivan uèinak. Klara u takvu velikod u nost nije mogla povjerovati. Meni je sve to.Der Alte je nije odmah poslu ao. Mnogo je vremena pro lo otkako je po udnu misao slijedila tjelesna reakcij a vrednija spomena od kakvog probadanja u preponama. Uistinu mu je bilo od ko risti. Dok je poku avao zamijen iti maticu . sigurne znakove konaènog umora . Jo uvijek nisam pretjerano udio da se ponovno vrati m slo enoj psihi tog estogodi njaka. no tako drastiènu pobunu svojih stvorenja nije do ivio godina ma." U snu je zastenjao. Iskrao se Klari i An-geli dok su se spremale za o dlazak u crkvu. Istini za volju. Nar avno da je to uèinio.pokazivala je prve. Hafeld æe mo da uskoro ponuditi vl . I on je u snu dobio poruku koj u mu nije bilo te ko prihvatiti. veæ naredbom. Nije elio ivjeti s grozotama koje bismo mu mogli prirediti . skupa s kutijom. stalno se nadajuæi da neæe po eljeti hranu. No nim prstima su mu prolazili trnci.da spali jednu od svojih ko nica. "Langstroth me sk upo stajao. po uda mu je bila ogranièena na glavu. Je li to on omek ao? Je li to moguæe? To je svakako bil o pitanje koje æu i sam morati istra iti. na visini. "to æe ti biti od koristi. spustio je ko nicu na tlo i zapalio je. nije Dvorac u umi 231 mi smetalo to je postojanje tu bilo jednostavnije. Ono to je pospje ilo odluku da se èin izvede. Takvu tjelesn u slast nije osjetio godinama. kako sam rekao. Nekoliko alaca zamalo ga je pogodilo u oèi. Buduæi da je bio vrlo vje t. Kad bi ga vodili sa sobom. Zatim je zapali. Sutra je nedjelja. znojio se kao pas.

Sjeæao se ene koja je darove bila umotala u svoje crno donje rublje. Previ e je ove zime bilo tjedana. a nije i ao ni inaèe. Ozbiljna p ravila nije zanemarivao. Jedva je èekao ostati sam. Posjetio ga je d ok je starac jo bio u krevetu. u najslabijoj fazi. ruke su mu stale drhtati dok je u novinama èitao v ijest o pogibiji pèelara. Naravno da nije. nipo to. Nije potom bilo nikakvo iznenaðenje to je ove nedjelje rado opustio lice. Aloisu se stalno vraæao strah kako æe ostati bez svojih zajednica. U poku aju da ubla i strahove. No sad mu se strah stao vraæati. S druge strane.recimo. Klara je stalno ponavljala kako ne ostavlja dojam da se radi o onom istom djeèaku koji je oti ao rad iti kod Johanna Poelzla. to bi mogla biti i istina! Ljudi su tako prijetvorni. prije samo tjedan dana. bilo je ne to u njihovom koraku . Alois nije omek ao. govorio je s ebi. na kro nju. posvjedoèiti nekoliko promjena u Aloisovom duhu. jahaè bi mogao otkriti da pod njim nisu èetiri. bila je dovoljno drska da se osmjehne i ka e: "Tako ste pametni. Zgodna ena. Drugi se slu benici nisu usuðivali dirati te privatne stvari. No nije si to dopustio. "veæina mojih suradnika ide u crkvu. ta energièna ta tina (koju je g radio od djeèa tva. a sfinkter ispu ta vjetrove. Kad ju je Alois uhvatio. Klara nije imala pravo. Nije se dobro osjeæao otkako se vratio Alois mlaði. Jutros vas nije pr atila sreæa. Da. takav je bio Alois mlaði. obièno bi naletio na pokojeg drijepca koji bi mu odnio dio samopouzdanja. pustio da mu zare i eludac. sad u svojoj o djeæi osjeæao stije njen. Nije znao za to. Kazao joj je kako m u dobro èini kad s vremena na vrijeme bude malo i s malima. Veæ i to je bilo dovoljno da se zainteresiram. Èovjek se nakon pobune u ko nici nije uspio oporaviti. od pèela ga je dr a o smrtni strah. kako je bivalo sve toplije. a Alois mlaði s Ulanom biti s druge strane bre uljka. Njeni roditelji su sigurno s njim dobro postupali." "Zbog toga". u kojima je bio uvjeren kako æe ostati bez neke od vitalnih funkcija. Nestalo je tmurnih slutnji. No opet. Nakon toga je. uspje an dogaðaj po uspje an dogaðaj) naizgled je s blijedjeti. Znao je da æe Adolf sam otiæi. poput èovjeka koji je nabio 125 kila u vreæu od 100. Kod Aloisa je to izazvalo apsurdan osjeæaj vrline. jer mu ta tina to nije dala zamisliti. Ne mo e biti takva budala. No vi e nije bio siguran hoæe li biti u stanju izbjegavati je i dalje. Bio je u napasti da je pusti. ivio je s jasnom slikom pred oèima. Nekoæ mu se takav kraj èini nevjerojatnim." Nasmijala se. a sad se to veæ nastavilo i na proljeæe. k akav mlaði brat osjeti ako vidi starijeg dok plaèe. kad je jo mogao u ivati u jahanju. po ele li. R anijih dana. Takvo postignuæe kod roðenih seljaka nije bilo uobièajeno. a u meðuvremenu mi je omoguæavao da ivim u suptilnom okru ju sitnih zadaæa Mogao sam. na nekoliko dana. No. Tijekom cijelog svibnja. Zbog tog mu je dogaðaja bilo toplo oko srca. Uvijek mu se èinilo kako æe on biti taj kojeg æe pèele divljaèki izbosti. veæ je pet nogu. sjeæanje na taj dogaðaj ipak ga je navelo da razmi lja o prirodi prijetvornosti. No. kako se pop eo gore. ali Der A lteova nesreæa umanjila mu je vlastitu grozu. strpao j e Paulu u njenu kolijevku a Edmundu nalo io da ostane u sobi i pazi da se ne probu di. Tu na je èinjenica bila to se. Pona a . nakon to je cijele zime fino jeo. Alois je èak oti ao posjetiti Der Altea. pa da ivi u strahu od pèela. Pomisao mu je bila odbojna. kazao joj je. Te je nedjelje èak razmi ljao da se pri dru i Klari. Ne biste imali p ojma kako takvu ivotinju obuzdati. jako visoko. primjerice. jer zbog sina osjeæa nelagodu. Gdje mu je bilo samopouzdanje? Te nedjelje nije oti ao u crkvu. gdje poku ava navesti poludjeli roj da se vrati u ko nicu. ako je to ikako mogao izbjeæi. to æe mu uni titi va an dio samopouzdanja. Aloisu strah splasnuo. To je dobro nauèio radeæi na carini. Der Alte je èak i briznuo u plaè d ok je opisivao svoju nezgodu.astita otkriæa. 232 Norman Mailer A opet. Jesu li te posljednje godine malo popustili temelji njegovog pon osa? Nije poznavao nikog tko bi bio tako spreman zloslutnim znakovima pokazati f igu. Sjediti u klupi tijekom tih besmislica! Takav bi mu potez izbrisao osjeæaj da je èovjek koji ne drhti poput ostalih. mo da je o svom najstarijem sinu prestrogo sudio. Primjerice. no èim je oti la. elio je meditirati o nezgodi koja je zadesila Der Altea . komadiæ po komadiæ. Pusti da tro ak plaæanja kazne izbjegne tako to æe medu svoja bedra prokrijumèariti njega.

privatnu temu. s tim se bila spremna pomiriti. U njemu se nalazila konaèna i posve pozitivna ocjena mladiæa. bio je poput prijatelja koji bi bio prijazan u tvom dru tvu. dok traje neki projekt." U njenom se glasu nije moglo razabrati misli li da bi ona i Alois imali za raspr aviti neku va niju. mo da otac. popeti se na Alpe. Jedan od njih uskoro bi mogao biti spreman za pouku o urezivanju snova. koji se mogao odu prijeti svakom poku aju ulaska u um. ali je mog la prisegnuti da je bio ba takav. Dummkopfu se mora odati priznan je. vragovi koje sam ostavio u Hafeldu nisu bili pretjerano vj e ti. A sad se doimao Dvorac u umi boljim. Zbog toga gubimo neke prednosti. koju nije moguæe razl uèiti od osnove koju smo nastanili. On æe to predati tebi. nego da poène oèijukati s vlastitom sestrom. o tebi bi rekao ne to ru no. neæu se zamarati da ih pobli e opisujem. mi vragovi pa k nemamo izrazitu osobnost. Reci svom cijenjenom mu u. Vragovi koje sam bio ostavio u Austriji sad su mi sa zadovoljstvom objavili kako su napravili kopiju kratkog pisma koje je Johann Poelzl poslao po Aloisu mlaðem. to nije bilo ori ginal. Bolje da ja e preko brije ga. Na su zanat uèili i bez mog nadgledanja. ivjet i u tijelu èovjeka. sva ta sam vidjela. "Ne znam". Tvoj otac. Kako sam veæ napomenuo. Cijenjena kæeri! Ovo predajem djeèaku. kad sam bila mlada. mogli su krivotvoriti fa ksimil i original zadr ati. U nekim ob iteljima. Johann Poelzl Mogao sam zatra iti da neki od na ih noænika u Spitalu na mlijeènoj turi proðe Johannovim mislima. 2-34 Norman Mailer U njemu se vide mnogi neotkriveni kutci du e. morao sam se zadovoljiti samim rijeèima.a potom mu je dr uga zadaæa bila za tititi ljude. I dalje je previ e vremena provodio ja uæi Ulana. Nisam ba mogao povjerovati da je pismo autentièno. To ka e.o se pristojno. no èim bi mu okrenuo leda. Tvoja majka ka e da je on dobar deèko. A ko se mo emo povesti za naèinom na koji se ophodio. Usudio bih se reæi da s njom nismo vezani vi e od . Na povr ini. Nije to mogla dokazati. a da ni na èasak nije pomislila nije li joj mu .koja nipo to nije bila na e djelo . na moje iznenaðe nje. osim ukoliko ne moramo. no kako bilo. Mo da. umjesto str ica. U tom sluèaju doista posjedujemo prisutnost. od sjeæanja na svoj èin. "No. Nije stalno izgledao kao da te prosuðuje. bio je bolji. èak i napredovali. Zbog toga se nisam mogao poslu iti jednim od svojih darova . S jedne strane. Alois mlaði je dobar. Sad je veæ pro lo vi e od stoljeæa. " to ti o takvim stvarima uopæe zna ?" upitao je Alois. Tek je malo pocrve-njela dok je govorila. postao je razumna imitacija ugod nog i pouzdanog mladiæa. Vrlo dobar. No.u stanju sam steæi vrlo dobar uvid veæ na temelju letimiènog pogled a na neèiji rukopis. Bio je to tvrdoglav stari èovjek. Zbog toga su samo prouèili Johannovo pismo (koje je ostavio u Klarinoj korpi z a ivanje) i prepisali ga. O tome se ne govori. 2. Ne znam je li podiæi takvu unutra nju prepreku podjednako t e ko kao. I ja sam takoðer razmi ljao o promjenama kod Aloisa mlaðeg. Da su vladali boljom tehnikom. a ja sam sve to mi je trebalo o Aloisu mlaðem mo gao saznati i u Hafeldu. Prisutnost mu karca ili ene blisko je vezana s njihovim tijelom. kao to je Klara Aloi su takoðer dala do znanja. Bez kaligraflje na raspolaganju. Ni i vragovi koji su ovdje ostali malo su. u sluèaju da ga ipak poèine. veæ kopija koju je napravio agent. Veæina ljudi nije se u stanju suoèiti s neugodnim i stinama. no odluèio sam prièekati. recimo. Stoga mi se sviðalo kako je Klara bila puna nepriznate brige zbo g Aloisa mlaðeg i Angele. Takva sposobnost da se najneugodnije èinjenice o sebi sasvim potisnu. pa stoga i nudi mno tvo uvida. Digao je branu rodoskvrnuæu . a biv i vr vi sjeæanju donose manje zadovoljstva od osrednje pjesme. Ono la no str i poput bubuljice. Plak at æe jer æe joj nedostajati. Prije nego to je oti ao. No. rekla je Klara. go vorila je Klara. uvijek mi po takne ne eljeno divljenje. Vrijedan radnik. Posjeduju ne to to se mo e nazvati samo bogomdanom sposobnosti da se sakriju sami pred sobom.

zdravlja. Tamo . Neko vrijeme je èak uspio i uveæati te ku sumnjièavost koja j izbijala iz osobe Aloisa starijeg. Aloisu mlaðem je èak odr ao neka od sv ojih najboljih predavanja o pèelarstvu. Djeèak je tako brzo uèio da je Alois morao posegnuti za naprednijim znanje m kakvo je upio èitajuæi pèelarske èasopise. pa ako se s razumijevanjem vraæam u 1896. pokazala kako je Maestro mudro predviðao buduænost. moram ponoviti. èemu je dodao i monologe iz gostionice u Linzu. Kad bi snovi toliko upravl jali ljudskom povije æu kako bismo to mi eljeli. No.radilo se o finom spoju mladosti. Ponosan na Aloisa mlaðeg. kojima je pak sad mogao dometnuti i novije iz Fischlhama. a i neæu navoditi brojne druge aktivnosti. primjerice. gdje je izigravao stalnog domaæeg struènjaka. Angeli i Adiju. onu o pèelinjem gotovo ljudskom karakteru.ne bi mu se nimalo svidjelo da njegovu ulogu mjesnog struènjaka u s . godinu. kad bi se suoèio sa sumnjivim turistom. pothvate i sitne istrage koje su vragovi pod mojom komandom izvodili u tim dijelovima pokrajine Gornje Au strije (u koje su pripadali Linz i Wald-viertel). Bog je Dvorac u umi 235 i dalje bio Gospodar svemira koji nas je neposredno okru ivao. Starij i je Alois stao sanjariti o buduænosti u kojoj bi otac i sin mogli dodavati zajedn icu za zajednicom." Nadzor nad dogaðajima? Maestro je svoje zanimanje za Hitlerove iz Hafelda svakako i dalje odr avao. A sad je zavolio.da njegov otac nije uspijevao svoju te ku psiholo ku pozu odr avati v i e od nekoliko dana. na kad sam poku ao shvatiti za to. 3Nisam opisao.to je izazivalo nelagodu i Z36 Norman Mailer time se èesto slu io na Carini. Ubrzo je Alois stariji iskusio rijedak osjeæaj sreæe . navele su me da se zapitam bih li mogao razluèiti koji je stvarni Maestrov interes. kad je bio nezgodno raspolo en.ako smo spremni priu titi si takav tro ak . a oko ko nica je radio spretno. Neke su improvizacije sjajne. Samo je noæ dobrim dijelom prip adala nama. a povremeno kataklizmièkom (uglavnom zahvaljujuæi. meðutim. ne to duhovitosti i oèi te dobre volje . Kako je toga bio svjestan u potpunosti. No. godine. Naposljetku je neke od kvalitetnijih Der Al teovih spoznaja poèeo predstavljati kao vlastite. nismo tome ni blizu. Dotad je s t im oklijevao . Dummkopf bi brzo postao Maestrov plaæe ni sluga. na nimalo nepogre iv naèin. To bi jo moglo ispasti i pravo poslovanje. Maestro nije s odobravanjem gledao na sa mopovladivanje. ivotinje i bi ljke jo su bili njegova stvorenja. kazao nam je. nesavr enom kakva veæ jest. to èinim osna en spoznajom da je moje djelo bilo znaèajno. Posebno nismo bili 1896. "Snovi i èezavaju". jednog ga je dana poveo u posjet Der Alteu. a da je pritom p ostojala tek kakva sitna vjerojatnost da bi jednom mogli postati va ni na im ozbiljn im namjerama. Stoga mogu potvrditi kako je Alois mlaði pokazivao prilièan dar da u svojoj neposred noj blizini oèara ba svakog. djeèak je bi o tako armantan . Barem jedno. nad ostale nadvila poput fronte nadolazeæeg lo eg vremena . Postav ljao je mnogo dobrih pitanja.mo em o postati tko god elimo. U zemlji snova postojimo lak e. Prirodom. nesavr enosti njegovog projekta ) i dalje je on upravljao.nije mu se èesto dogaðalo da zavo li svoje dijete. Djeèak je sve to stalno upijao. Dosad nisu bili nimalo zanimlj ivi. Alois mladi pokazivao je i ne to zanimanja za pèele. tovi e. Povijest je. "Nadzor nad dogaða jima treba imati danju. velike nade za koje je tvrdio da ih u mladog Adolfa Hitlera pola e. ili delikatnosti i visokim motivima kojima su se njihovi ivo ti nadahnuli. Ljudi. a ubrzo je ponovio sve svoje ranije govore Klari. a koja bi se. Dao nam je do znanja da vragovi nemaju to sami sebi èestitati na u as ima koje bi potaknuli noænom morom.odjeæe koju mo emo presvuæi. Stoga je svaka procjena znaèaja mog zadataka morala tijekom godi njih doba koja su slijedila neprestano do ivljavati promjene. Na posebni estogodi njak mo da je tek jedan od stot inu ili tisuæu potencijalnih projekata koje je Maestro nadgledao. a mnoge pojedinosti kojih se sad prisjeæam bile su vrijedne na e pozornosti .

Nakon uvoda i formalnog zanimanja za njegovo zdravlje. na raèun svoje intelig encije. no nije se osjeæao spremnim. Prouèio je svoje prir uènike o tehnikama njegovog skupljanja. Posljednji sam tjedan morao tro iti vrijeme na Der Altea. koliko god da je tvoj . oboljenje je smatrao posljedicom presude njemu samom. polagao pravo. tako znamo i na sat ili dva èovjeka iz tmurnog raspol o enja podiæi.priu titi èasak radosti. ponovn o mu je zatrebao praktièan savjet. tako uèenim èovjekom koji je s njim postupao kao sa sebi ravnim . htio sam Der Alteu popraviti raspolo enje.) Veæina na ih klijenata il i prestane postojati . s tim sasvim zabrljao. Èak sam mu ponovno uspostavio predod bu o sebi kao privlaènom mu karc u. a da im to nije uspio uzvratiti. Jedva da je tu va no radi li se o pustinja cima koje tite kand eli.djeèaka b i i to moglo zadiviti. A jo bi se i svako malo sjetio ljudi koji su ga u pro lost i povrijedili.ili ih Dumkopf reinkarnira. Med koji je pokupio bio je pun sitnih komadiæa voska. a on je . Situacija. Alois. ili o onima u na oj slu bi.to bi mogao biti i razlog za to svijet sve vi e preplavljuje osre dnjost. velikih ili malih. Oporavak mu se zavukao i ponekad je bio bolan poput jakog svjetl a u oèi. Kako se klijentove misli daju pomraèiti kad ih po el imo malo spustiti na zemlju. istini za volju. Ispod svega je bilo i te ko razoèara nje to nije stekao nikakvu moæ ili istaknuti polo aj na koje je. No. spomena vrijednog novca. Bio je sre tan to nije sam. ali on. Prvi put je nakon dugo godin a osjetio elju voditi ljubav s adolescentom. Zbog toga je Der Alte osjetio kako ga Alois mlaði sna no privlaèi. sad se osjeæao sno ljivijim. kad se u obzir uzme usamljenost. jer sam Der A lteu htio popraviti raspolo enje. jer ne voli okrenuti leða ni jednom od svojih stvorenja. vi e nije osjeæao nelagodu zbog pèelareve nadmoæno-sti. I èim su ga Alois stariji i m laði do li posjetiti. Stoga je sa sobom poveo i Aloisa mlaðeg. jer i mi moramo iz istro enih klijenat a nastojati izvuæi svu dobit koja se jo da. Mo da je Der Alt e znao vi e od njega o pèelama. dobro obavljenom poslu. "Skupljanje meda! Naravno! Isprièat æu vam sve o tome. Te ko bi veæi dio svo je etve mogao prodati ako je u proizvodu bilo Dvorac u umi 237 puno smeæa. uspio sam ga osloboditi naj238 Norman Mailer nesretnijih misli. mudrih ili lakomislenih . U pro losti je v eæ bio klonuo duhom zbog spoznaje da ni na koji naèin ne mo e postati dru tveni voda . barem ne bi briznuo u plaè kad bi ne to p o lo krivo. (Za nas je mnogo korisnije ako umru mladi i srditi. S druge je strane bio ponosan na svoj odnos s D er Alteom. Istini za volju. nasljednika.ako mu je potrebno . Nije imao drugova. naravno. "skupljanje meda samo je po sebi umjetnièka f orma. Prema tome. takve klijente barem jednom na godinu treba provesti kroz èistili te neugodnih ra spolo enja.makar je to posljednje prava poslastica. Pustinjac i nisu èesto spremni na samopropitivanje. ako je kupac prvi ugl eda! Zato je po savjet jo jedanput po ao starom jarcu. rekla je moja pomlaðena starina.zaradio previ e neugodnih uboda na mjestima koja za titna odjeæa nije pokrila. Njegov je polo aj postao stabilan u èasu kad mu je Der Alte umalo zaplakao na rukama. Jedna mrtva muha dovoljna je da pokvari prodaju. Stoga sam se potrudio da tijekom Aloisovog posjeta budem prisutan. pa èak mu . j o u Passauu i Linzu. no kako bil o. Kako èesto biva kod depresije koja slijedi nakon neoèekivane nezgode." U punoj formi i izrazito svjestan djeèakove prisutnosti. U pro losti je. Drago mi je to ste mi danas do li jer. poèeli su raspravljati o po stupku. "Da". Ponos mu se povio pod teretom svega to mu je u ivotu nedostajalo. Der Alte se sad æutio posve pripravnim da se baci na izlaganje manje poznatih vidova tog postupka.to mu je bila jedna od najsna nijih ranih ambicija.bez obzira na mre u i rukavice . Ko nice su mu bile pune meda. poput vrata i zglavaka.inovljevim oèima preuzme Der Alte.ne ostane im vi e nimalo du e! . Ne elimo da i èez azni. a Der Alte ih je toplo primio. Ta tina je uvijek ljudski osjeæaj koji nam najvi e stoji na raspolaganju. ili povremeno o neovisnima . Uz to. Sad bi to moglo biti vi e nalik velikom. Aloi sa je zaèudilo kako mu je tom prigodom malo smetao miomiris kolibe. nikad nije jednostavna.

" "Tako dakle"."talija nske pèele. "stoga je prvi potez.i najbolji pèelari moraju steæi doslovno novo zanimanje kad. Ako ih eli prebaciti iz jedn e kutije u drugu. kako je tvoj ota c napomenuo. meðutim. rekao je Der Alte." "Naravno". tankim slojem voska. trebalo neutralizirati Aloisa . a mlade su dobile b ezbrojne zadatke u domaæinstvu. naposljetku" ." Okrenuo se sinu.. Prvo pitanje koje si stog a moramo postaviti jest. mogao je na svaku temu samopouzdano lagati. rekao je Der Alte. ali jo nisu prevruæe. "Sjajno predviða . ako smijem kazati. To su." Alois se iz pristojnosti osmjehnuo. na konkretne elemente situacije." "To je odlièan postupak". Ponekad cijele stranice." rekao je Alois stariji. rekao je Alois stariji. Mogao sam uzeti staklenu hvataljku. primjerice. Ko nice su prepune. A nije mu tre balo veæeg poticaja od elje da kod 240 Norman Mailer Aloisa mlaðeg izazove divljenje. i umjesto toga namignuo je sinu. To je nedvojbeno. mora prebaciti i maticu. nako n duge zime i blagog. "ako sam i ta od vas nauèio. otac mi je to pokazao. Pèele radilice su pospane. Sloj voska koji prekriva svako siæu no saæe nije deblji od kvalitetnog tvrdog papira." "Da. nekima je tek de set dana. sad je kazao Der Alte. Mora biti strpljiv. To je. "Tvom sam ocu pokazao kako se tu damu mo e pronaæi . rekao je Der Alte. Potom treba uzeti kavez za maticu". "Kad se radi o pèelama. "To je sigurno najbolje vrijeme. no veæ ih mo emo smatrati zanatlijama. neæe se vi e slu iti kavezom. Ma ta ti je usredotoèena. od kojih je jedan. pèele se. kao iskusan klijent.otac postao sposoban za vrijeme svog kratkog razdoblja u Hafeldu . Za to vam moram posuditi praznu ko nicu. "Ba sam jutros".briljantan j e èovjek tvoj otac . Mladi Aloise. Taj zadatak imaju za to specijali zirane pèele. mo e biti grub prekid pèelinjih poslova. odgovorio je Alois stariji. ali to je kao pecanje. Nema mi druge nego ponovno se popeti na tu verdammte icu." "Zato to æemo morati u nju prebaciti pèele koje su u saæu s medom?" upitao je Alois mlaði . "To je kasno jutro". "S ovim se koristi staklena hvataljka. kad se tako usavr i kako to od tebe oèekujem. to je ravno èudu. rekao je Der Alte. Èak mi je dopustio i da jednu od matica iz staklene hv ataljke otpuhnem u kavez.?" "Naæi maticu". Najprije je. Stare su pèele vani na pa i. rekao je Der Alte. "Dakle".i tu se nasmijao . iz d epa je izvadio kutijicu ne veæu od pila ka rata. oprezniji postupak. Devedeset posto onog to æe nam isprièati veæ znam. rekao je Der Alte. "vrcanje meda." "Upravo tako". Ko nice su tople. Alois mladi takoðer.. "pametan je on deèko. Treba samo klimati glavom. koje je najbolje vrijeme za vaðenje meda iz ko nica?" Digao je ruku kao da eli nadzirati vlastito izlaganje. "Da. "premjestio tri svoje matice u zasebne ko nice. Ali ja sam poput akrobata koji je do ivio ozbilja n pad. puniti prazno saæe me dom i zatvarati ga finim. "ali ne poku avaj to napraviti na brzinu. ako ne znaju gdje im je matica. najnapetiji trenut ak na eg zanimanja." "Da". doðe vrijeme za iz lijeganje larvi u na im oplodnjacima. "Upravo tako". vidim. Der Alte mo e izgovar ati cijele pasuse. ako se ne obavi kako treba i u pravo vrijeme." "Da. èak bih se usudio reæi kako na a mala stvoDvorac u umi 2-39 renja u to vrijeme hvata fjaka." Stao je b jesomuèno mahati prema nevidljivim pèelama. "Za kakvih godinu dana." Alois se suzdr ao da ne ka e "to veæ znam". uspa-nièe." Der Alte se u stvari kod takvih prijenosa vratio kori tenju staklene hvataljke. kao da Der Altea eli posjetiti kako bi ta smjela procedura mogla prizvati katastrofu. meðutim. "èinimo veliki korak. Djeèaku je prije kazao neka bude pripravan slu ati. Prstima. Maticu æe moæi pok tima. toplog proljeæa koje nam je ostvarilo nade. pa æe obiti ono zbog èega si do ao. no . Te su radilice mlade. te se pèele iz saæa s medom od meda ne mogu odvojiti ako se ne stavi letvica za razdvajanje. no ako smijem dati svoje m i ljenje. nastavio j e Der Alte.

pa im se reproduktivni organi nisu razvili. Nisam siguran da bih zujanje koje mi je u lo u u i protumaèio ba tim rijeèima. uzvi enom. "tehnièki gledano. Toplo se osmjehnuo Der Alteu." "Tempiranje". odmah stave u zaèepljenu kutiju. ako to mogu tako nazvati. pazite. "Tvoj otac je". "no jo èekam kako æu izvaditi med iz ko nic e. pogodio u samu bit. Veæinom su odane. "To ste nam veæ kazali. Zb og toga se pona aju poput mu karaca." "Sve je to lijepo". rekao je Der Alte.mislio je kako ni jedna pèela nije mogla uæi u kuæu. U tom su smislu. . A s isticanjem va nosti tog zatvaranja ne mo e se pretjerati". ni u matice. Ima li. naravno. med biti spreman za na upad. vrijedne. iz bilo koje ko nice. Nalikovao je uzbuðenom. No. a isto je uèinila i Angela. "kao i obièno. "Tad je morate unijeti u kuæu radi vrcan ja. Nisu li sve ove pèele enice?" "Jesu". ali ova bo anstvena st vorenja obilje avaju dvije karakterne crte: potpuna odanost matici i stra na pohlepa za medom. "Koliko smo tog a napravili". odluène. U dobro zatvorenu prostoriju. sasvim su poput mu k araca.i te u koje ste prebacili maticu. rekao je Alois stariji. pèele æe preko letvice za razdvajanje pobjeæi iz medi ta u oplodnjak." Dvorac u umi 241 Po ao sam s njima kako bih je i ja èuo. morate biti spremni sve te dobr e pèelice povesti letvicom za razdvajanje u pribje. za to je iskoristila svaku raspolo ivu krpu. Kad je saæe s medom puno. Onog jutra kad èujete takav zadovoljni pripjev. No. da se samo mo e vratiti mladost i krenuti u lov na mladu ensku. Neke postaju stra ari. rekao je izravno Aloisu mlaðem. kad je posrijedi med. N eke su ratnici. Zvuk je svakako bio jak. Taj zvuk morate biti u stanju prepoznati. Edmun-du i Pauli." 4Kad je dobila upute. "Oca mora slu ati. ne to to bi moglo zaustaviti tebe?" "Ima". To je zvuk kakav se èuje kod raznih motora. Ne smije se dopus titi da mu se u okus uvuèe cigara. Na med æe nahrupiti gdje ga god pronaðu. No. Jedno podruèje se preusmjeri u drugo. enskog su roda. pri èemu je svaki put mora la micati krpe poslagane pred vratima i onda ih po povratku vraæati. no. jer si maticu tamo premjestio. Za tu je prigodu odjenula bije lu bluzu i pregaèu." Sva se trojica nasmija e. Zbog toga se vrcanje nikad ne smije poku ati izvoditi na otvorenom. to je opæe osnovno pravilo. Isto tako ni Adiju. Kad se ma kne matica. "Mo da to jo ne zna . Alois stariji je èak odustao od svoje cigare. No. Brane sve ulaze u ko nicu. naravno." Osmjehnuo se Aloisu mlaðem. naravno. No. Ali doðite. i poput ena . Klara se potrudila zaèepiti sve prozore i prozorske daske u k uhinji. na skupljanju nektara.. pristup nije dopu ten. opet su spremne pona ati se poput ena. Pjevaju od radost i. U obitelji je to bio pravi dogaðaj. rekao je Alois mlaði. p ovest æu vas van. rekao je Alois stariji. "moj otac. a opet stra nom zujanju koje ljud i mogu èuti svaki put kad energija prelazi iz jednog oblika u drugi. ive za dobrobit ko nice. ako govorimo o njihovom spolu. Tad æe. da." Lutheru. po tebi. kazao je Aloisu mlaðem. Der Alte ga je upozorio: "Dim ciga re na e pèelice mo e onesposobiti. "dati kljuè. Alois mlaði se potrudio dodati: "Èini mi se kako ste me zbunili. rekao je mladiæ. Upravo tako. èak i ako je to nametnulo niz Klarinih odlazaka u djeèju sobu. Jedna od mojih ko nica ba pjeva tu pjesmu zadovoljstva. kad je obo avanje matice posrijedi. kao da si brundaju motori. isti èas kad na njima vi e ne bude pèela. Kako æe se samo meðusobno boriti u urbi da se poslu e izlazom i to prije se opet spoje sa svojom damom. u èemu je tajna tempiranja? U tome da se prièeka dok se iz ko nice nepogre ivo ne zaèuje zvuk sreæe. a pèele shvate kako su napravile dobar med. "Ah. Posljednja je Der Alteova uputa bila da se saæa s medom. J edna drugoj pjevaju. intenzi vnom zvuku dinama u elektriènoj centrali." "Da. prije nego to ozraèje poprimi takav ton. kao da mu eli omoguæiti jedan stvarni trenutak u kojem æe se osjetiti lijepa povezanost njih dvoj ice. Ponavljam: mora se obavlja ti u potpuno zaèepljenoj prostoriji. Alois se po ali o da je pretjerala sa za titom . rekao je Der Alte." "U tom æu vam sluèaju"." "Na to sam i spreman". Zbog toga tr eba paziti da ne privuèe pèele koje su vani na pa i. U moje me vrijeme ni ta nije moglo zaustaviti.

No. morao skidati. potom je i z usta izvukao neprogutani ostatak i klimnuo glavom. kazao je. ba kao to sad radi . koji je upropastio jedan komad saæa. Alois je frknuo. To joj je i sam mogao reæi . da.obojica na isti naèin krvavi pod ko om! Nakon nekog vremena. Naravno. Med poèinje izlaziti iz saæa. To joj je kazao g . Ubrzo je morao preuzeti Alois mlaði." . Htio je meda.morali su skidati drugi sloj voska. Zakljuèio je kako bi bio dobar kirurg. Ubrzo je postalo oèito ka ko ona ima najspretnije prste. U svak om je 242 Norman Mailer od deset okvira Lagstrothove ko nice bilo vi e od dvije tisuæe æelija. predao je otklapaè Aloisu mlaðem. Svaka je ladica nakon skidanja voska morala biti ulo ena u vrcaljku. Jo ne. s druge stane la dice." Kad ga je Klara prostrijelila pogledom. Nemoj ubrzavati. kad bi ubrzala. a ne bi ni kirurg . Angela. Njemu je to izgledalo poput ko e koju je on. kojim je odjedno m obraðivao cijele komade. Pogledaj unutra. U kuhinji je nastala ti ina dok su oslu kivali mr morenje meda koji se cijedio niz stjenke vjedra. Na vosku ima meda. niz koje æe kapati u lijevak. med se s ad skupljao u posudi. No. kad poène idi polako. Uskoro je pokazivao oèevu vje tinu. Stvar je pogor ao Alois mladi. "Hoæe malo?" Klara ga je odmah ukorila. da. Adi je bio najnestrpljiviji. "Mislim da Adi ne bi bio tako glup da proguta i vosak. Uskoro je Klara morala preuzeti posao. da ona i Angela jo sat vremena proizvod fi ltriraju kroz gazu za sirenje. no potom mu je krenulo bolje.) Pokazalo se napornim. kazala je. pa drugi. Taj je posao potrajao nekoliko sati. kazala je. Alois mlaði je sam stao va-kati.Inaèe je sve pro lo dobro. a do nijelo i blago razoèaranje. Alois se stoga slu io no em za separaciju. "ozbiljno mu nudim. to je centrifugalnoj sili trebalo vi e vremena da izbaci med na metalne stjenke vrcaljke. kirurg. htio ga se na derati. èiju je ruèicu okretala Angela. kao da veli. No svima j e rekla da prièekaju. No. Klara je mogla samo skrenut i pogled." "Pazi na saæe". "Za to svom braci nudi zalogaj voska? Mogao bi se ugu iti. To je kod Aloisa starijeg potaknulo ponos. u stanju priliènog samozadovoljstva. kad je kazao: "To je kao skidanje glazure s torte. rekao je Alois stariji. a jo vi e Dvorac u sumi 243 sa stra nje strane. Krajièkom oka je m otrio divi li se i Alois mlaði vje tini kojom je ovladao postupkom. a Alois mlaði mu je pru io otkl apaè. Uz to je èvrsto odluèila saèuvati i vosak. polak o. to mu èak ni ma jka nije dopu tala. "Med se mora slegnuti. Vosak s vo tanih kapica na saæu s medom rezao je alatom projektiranim da digne gornji sloj voska koji je zatvarao svaku æeliju saæa. Sto je Angela sporije okretala. Jednom mu je jedna ena rekla kako je poznavala kirurga. gdje su okviri bili smje teni okomito. a æelija u promjeru nije bila ira od djeèjeg prsta." (Kao da vozi kola i daje zapovijedi konjima. skidajuæi vosak u irini od jednog palca i du ini od desetak centimetara. Alois je bio drugi. Alois se pri svakom vaðenju okvira iz ko nice dr ao ponosno pop ut kirurga. Predano je slijedila oèeve upu te. "Da. koji je ispao jedan od dva najbolja ljubavnika koje je ikad imala. Rostenmeier u trgovini u Fischlhamu. Polako. "Nemoj ih o tetiti svojim dugim jezikom. da. s medom je upadalo previ e voska. Poèeo je u ivati u svom poslu. Nu no je. Od njega su se mogle raditi najfinije svijeæe. za èi æenje druge povr ine trebalo im je vi e vremena." Klimnuo je glavom. " "Ne. Klara je bila pripravna s grubim i finim sitom. kako bi se saæe moglo graditi s obje st rane staklene povr ine. rekao je Alois mlaði. Pèelinji vosak je bio vrijedan. u svakom okviru. To b i potrajalo tjedan dana. ne"." Adiju su sad veæ dopustili da doðe u prostoriju i gleda. Med je c rio s prednje. Od pomisli kako je nadaren za operiranje. Uz pomoæ ventila na dnu. Kako mu se samo ta primjedba svidjela. Uskoro je posao postao te i . Te ko da ih se ba moglo otvarati jednu po jednu. a taj vosak nije bilo nimalo lako skidati a da se ne o tete æelije koje je prekivao. Pred tijelom ne bi ustuknuo. zagrijale su mu se prepone. I dalje polako. "Budi strpljiv".

uzviknuo je. Med poèinje izlaziti iz saæa. kad bi ubrzala. polak o. Pred tijelom ne bi ustuknuo.morali su skidati drugi sloj voska. to je Angela sporije okretala. "ozbiljno mu nudim. ne". kojim je odjedno m obraðivao cijele komade. koji je upropastio jedan komad saæa. To b i potrajalo tjedan dana. Svaka je ladica nakon skidanja voska morala biti ulo ena u vrcaljku. ba kao to sad radi . " "Ne. s druge stane la dice. a pèele su mu bile prijatelji. Jo ne. "Za to svom braci nudi zalogaj voska? Mogao bi se ugu iti. pa drugi." Kad ga je Klara prostrijelila pogledom. Ubrzo je morao preuzeti Alois mladi." "Ne". a gle to se de silo." "Ne zna . da. Stvar je pogor ao Alois mlaði. Na vosku ima meda. rekla je Klara." (Kao da vozi kola i daje zapovijedi konjima. Angela. Mi smo ga tresli i strugali. kirurg. Oèi su mu zasuzile. Polako." Adiju su sad veæ dopustili da doðe u prostoriju i gleda. "Pomisli na med"." "Nije". Klara je mogla samo skrenut i pogled. U kuhinji je nastala ti ina dok su oslu kivali mrmorenje meda koji se cijedio niz stjenke vjedra. Od mjehuriæa je med neugodan. a do nijelo i blago razoèaranje. med se . rekao je Alois stariji. Uz pomoæ ventila na dnu. Na jednom j e mjestu mirno ivio. Uskoro je Klara morala preuzeti posao. rekla je Adiju. "Znam da nije. "Nemoj ih o tetiti svojim dugim jezikom. Od pomisli kako je nadaren za operiranje. Kad god mu ne to ne bi dali. Jednom mu je jedna ena rekla kako je poznavala kirurga. Strpljenje bi mu moglo ojaèati ka rakter." "To mi ne smeta. Adiju æe dobro èiniti da prièeka. morao skidati. koji je ispao jedan od dva najbolja ljubavnika koje je ikad imala. kako bi se saæe moglo graditi s obje st rane staklene povr ine. Uskoro je pokazivao oèevu vje tinu. rekao je Adi. Osim toga. skidajuæi vosak u irini od jednog palca i du ini od desetak centimetara. Onda Norman Mailer od deset okvira Lagstrothove ko nice bilo vi e od dvije tisuæe æelija." Klimnuo je glavom. zagrijale su mu se prepone. a Alois mladi mu je pru io ot klapaè. Zakljuèio je kako bi bio dobar kirurg. a jo vi e Dvorac u umi 2-43 sa stra nje strane. ali joj nije bilo ni stalo. da. a ne bi ni kirurg ." Nije znala bi li to uopæe moglo biti toèno. To je kod Aloisa starijeg potaknulo ponos. da." "Smetat æe ti. "pun je mjehuriæa. Alois je bio drugi. Alois mlaði je sam stao va-kati. potom je i z usta izvukao neprogutani ostatak i klimnuo glavom. Kako mu se samo ta primjedba svidjela. Alois se stoga slu io no em za separaciju. rekao je Alois mlaði. ba kao da ti je u elucu plin. Od zraka æe". Sad njih vi e nema. a æelija u promjeru nije bila ira od djeèjeg prsta. No. I dalje polako. "Da. Toliko toga. "med postati neugodan. Taj je posao potrajao nekoliko sati. "Toliko je toga pro ao. Uskoro je posao postao te i . Med je c rio s prednje. Naravno. kao da veli. to je centrifugalnoj sili tr ebalo vi e vremena da izbaci med na metalne stjenke vrcaljke. a taj vosak nije bilo nimalo lako skidati a da se ne o tete æelije koje je prekivao. "Hoæe da ga probamo. Predano je slijedila oèeve upu te. Pogledaj unutra. no potom mu je krenulo bolje. rekla je ona. Njemu je to izgledalo poput ko e koju je on. Ubrzo je postalo oèito ka ko ona ima najspretnije prste. kad je kazao: "To je kao sk idanje glazure s torte. Poèeo je u ivati u svom poslu. u stanju priliènog samozadovoljstva." "Pazi na saæe"."Ali tu je". kad poène idi polako. "Hoæe malo?" Klara ga je odmah ukorila. Te ko da ih se ba moglo otvarati jednu po jednu. Nemoj ubrzavati. brzo bi zaplaka o. "Mislim da Adi ne bi bio tako glup da proguta i vosak. Kao to se i oèekivalo.obojica na isti naèin krvavi pod ko om! Nakon nekog vremena. za èi æenje druge povr ine trebalo im je vi e vremena. gdje su okviri bili smje teni okomito. niz koje æe kapati u l ijevak. Èinilo se toènim.) Pokazalo se napornim. predao je otklapaè Aloisu mlaðem. èiju je ruèicu okretala Angela. No. Krajièkom oka je m otrio divi li se i Alois mlaði vje tini kojom je ovladao postupkom. s medom je upadalo previ e voska.

Nu no je. taj je med bio èaroban. svi osim Paule. A Klara. Isti su tren po eljeli jo . no zatra ila je i da se njihova proslava odgodi . a pèele su mu bile prijatelji. bez obzira na to to su prosvjedovali. "Hoæe da ga probamo. Klara je ispe kla biskvit i nudila im kri ke namoèene u koritu. Alois je frknuo. kako se med ne bi stvrd-nuo. Kad god mu ne to ne bi dali. Htjela je i dalje mije ati med. Mi smo ga tresli i strugali. "To je samo za obitelj". kazao je. Uz to je èvrsto odluèila saèuvati i vosak. Kao da su bili pijani. "med postati neugodan. Potaknuo mu je s jeæanje na Fanni. Svi. a gle to se de silo. to ne. . Adiju æe dobro èiniti da prièeka. Kao to se i oèekivalo. Da. Èinilo se toènim. Naposljetku je objavila kako je med gotov. Klara ih je pa ljivo skidala. Od mjehuriæa je med neugodan. ali je Klara brzo takvu pomisao sprijeèila. ali joj nije bilo ni stalo. Strpljenje bi mu moglo ojaèati ka rakter. poput dobrog francuskog ko njaka ." "Ne zna . Toga se s jeæala iz djetinjstva. Toliko toga. Pazila je da ne odlo i licu i ne poène jesti kolaè. med joj se sigurno kradom uvukao u srce jer je sad shvatila . Angela i Adi bi. Pusti ga da se slegne. Svatko na svoj naèin. koju je Klara dr ala i hranila ka iprstom. To joj je i sam mogao reæi. To joj je kazao g. kazala je. no svima je bilo nevjerojatno do bro. uzbuðenja i njegovo staro ali tako uspje no varanje Anne Glassl dobro su se slagali s okusom meda. taj j e drugi tip bio smo ga vrtjeli.takvo krasno sjeæanje da je bila sretna dok se dr ala za ruke. Bi li se moglo reæi kako ga je previ e voljela? Pomisao na takav vi ak ljubavi. rekao je Adi. Oèi su mu zasuzile. Ka d bi god do la u kuhinju.sad skupljao u posudi. Sad med ne zna gdje je. Èekat æemo. pa su mogli prirediti gozbu. to mu èak ni ma jka nije dopu tala. Od zraka æe". kazala je. Svi se moramo jako truditi. samo oblizivali lice." "Nije". Ostali su olizali lice. Tu i tamo bi supruga mogla biti dalekovidnija od mu a. Umrijeti tako mlada." "Ali tu je". Onda 244 Norman Mailer 5Sljedeæeg se dana ipak nisu gostili. "Med se mora slegnuti. Na jednom j e mjestu mirno ivio. Bila je uvjerena kako je to nu no. da. sretnija nego to je i kad bila s Aloisom.koji je u ivotu okusio triput. ivot je takav. opet se sjetila mladiæa koji joj se sviðao dok je jo ivjela u Spitalu i bila jako mlada. a nikad ga nije poljubila. No svima je rekla da prièekaju. "Budi strpljiv". Pa je svaki uzeo licu meda i stali su u krug. htio ga se na derati. No. Kakva kuja! Kakva vje tica! teta. Aloisu je med bio krajnje poseban i neusporediv. da ona i Angela jo sat vremena proizvod filtriraju kroz gazu za sirenje. Za to ne ? Bog je svakom dao drugaèiji dar. èak godinu ili dvije mlaða nego ka d je gazdinstvo posjetio Alois. brzo bi zaplaka o. mogao bi ba i biti pijan. "Znam da nije." "Smetat æe ti. To je bila prava p o uda. svaki put nakon to bi zagrabili. unovaèila da je odmijene. Osim toga. Samo su se jednom dr ali za ruke. "Pomisli na med". ujak koji æe postati mu karac njenog ivota." "To mi ne smeta. Adi je bio najnestrpljiviji. rekla je Adiju. "Toliko je toga pro ao. uzviknuo je. Klara je bila pripravna s grubim i finim sitom. sjajne uspomene koje si godinama nije dopu tao. kazala im je. iz dana u dan. No. Sad njih vi e nema. no Alois mladi i stariji. s grubim apama seljaèiæa. "pun je mjehuriæa. Po povr ini meda uhvatili su se pjena i komadiæi voska. A sutra æem o se gostiti. Èovjek mora biti na oprezu." "Ne". Pèelinji vos ak je bio vrijedan." Dvorac u umi M5 drag. Alois st ariji razmi ljao je da pozove Der Altea. Ne mo e se s medom ivje ti svaki dan. rekla je ona. Htio je meda. mije ala bi ga barem deset minuta i onda Angelu ili Aloisa mlaðeg. No. Od njega su se mogle raditi najfinije svijeæe. Skupo je to platila." Nije znala bi li to uopæe moglo biti toèno. Rostenmeier u trgovini u Fischlhamu. rekla je Klara. ba kao da ti je u elucu plin. kazala je. ispunjena predod bom mno tva Bo jih darova.

"To je sramotno. ali je to morala napraviti radi ostalih." 6. Kao to sam i predvidio.koji ga je za ustavio pogledom. Prije nego je sve svr ilo. Adi je bio najzanimljiviji. Angela je odlutala u svoj san. To je dovoljno. No. ali je odbila. Obrisati usta njoj je bila refleksna radnja.sam sebi uèinio va nijim nego ikada pri je u svojih est i pol godina ivota. Kao da se eljela nametnuti kao jo jedan èuvar protiv na ih upada. Adi se zbog toga potrudio obasuti Klaru 246 Norman Mailer i Angelu ljepljivim poljupcima. Na njega je sla tko imalo isti uèinak kao i schnapps na Aloisa mlaðeg. iskori tena suptilno. Kad je viknuo da ne. Bog æe nas sve kazniti.Alois mladi je mislio na Der Altea. Neosedlanom. dok se Angela jo trudila po vratiti dah da ga mo e izgrditi. nakratko. ene ili djeteta." Taj je put Adija stvarno eljela rasplakati. koji nije znao je li nagraðen ili do datno prekoren. Zbog naèina na koji ga je starac gledao. jadno g malog Edmunda. umjesto njega. Adi mu je na glavi ostavio toliko meda da je dvogodi njak ispu stio jo kakice u gaæe. da su im se os tali smijali. neæe. Adi je veæ stupao prema Aloisu mlaðem . A onda i vi e ne go par puta. na to je Adi pri ao Klari. onda taj traèak. Vra . Bio je dovoljno pametan da povrati. kao da ga je izraz odbojnosti na nj enom licu dovoljno iznenadio da mu zasuzi oko. taj ga je krupni tip udario u trbuh. Taj Edmund. Preostao je Edmund. Ta tankoæutna veza. Med mu je govorio istinu. pokazao na Edmunda i kazao: "Majko. Starac se doimao kao da je spreman otvoriti usta. To je krupnog obeshrabrilo. Naroèito Klara. No." Time je Angeli omoguæio brzu osvetu. Uspio si je rasplakati majku. stalno je prlj av. podivljao je. Koju bi poveo na jahanje na Ulanu. Kao da je u njoj neka druga osoba. Morate znati kako u tim pitanjima ne donosim moralne prosudbe. primakao se Angeli s grudicom meda na ka iprstu. radi Angele. Sad moram opisati tjelesni èin Aloisa mlaðeg i Der Altea. ovla iti usne i radit i ono to su mu neki od mladih momaka u Spitalu veæ radili. On se . Osjeæaj." U glasu joj se osjeæao jad. uhvatila ga je i poljubila svom m i iæavom snagom majke koja vr i svoju du nost. Uèinit æu to usprkos stanovito j odbojnosti. Od meda se osjeæala ljep e nego ikad u ivotu. Poku ao je navesti djevojku da mu to radi. "Kako mo e raditi takve nepodop tine?" rekla je Adiju. Kako mo e biti tako zloèest? Bog æe te kaznit i. Tako vla nim oèima. kad ga je pio na prazan eludac . a Adi. netko koga je ugod no osjetiti. Svidjelo mu se. Isprva su se oboje smije ili u takvom nevinom veselju. Otrgn uo ju je od osjeæaja koji su u njoj veselo jurcali. suznih je oèiju osta la ona. netko nov. kako bi Klari isp rièala to se zbilo i to je tako precizno opisala. No to je b ilo poslije. Vrijeme joj je da nauèi. a beba je patila od kolika. To je èinjeni ca! Odvest æu je u pakao!" I bio je na to ponosan. u ivajuæi u njihovoj panici kojom su te poljupce bri sale s usta. mo e uæi u mi sli mu karca. mo e èak biti i i tina. Angelu je prostr ijelio pogledom. S Edmundom i Paulom nisam proveo nimalo vremena. Osvanula je na licu mjesta. Sjetio se starijih djeèaka koji su od njega tra ili da to radi njima. A ne stalno ja. a u tom je kriku bilo i mr nje. Nije eljela kvariti tu krasnu obiteljsku prigodu. Svojim je mislima apnuo: "Neæu joj to nikad oprostiti. da je Klara Adija poèela prekoravat i rijeèima kojima mu se dotad nije obraæala. T ako intenzivan.a mo da je to bilo zbog meda . pretpostavljam kako je zato Klara nekoliko dana neprekidno mije ala med. Angela je kriknula kad joj se zapleo u kosu. Jedan je od na ih dar ova sposobnost da se u mnoge tvari ubaci traèak na e prisutnosti. Par puta. koji se opet napravio. u kojo j mi je stvarni klijent bio tek mali Adi. ja nisam tako radio u gaæe kad su mi bile dvije godine. pripisat æu to medu. "Edmund te tako voli. To bi ga pripravilo za djevojku na koju je veæ bacio oko . Sad bi si mo da ne to mo gao priu titi s Der Alteom. djeèak j e progutao previ e meda i napravio se u gaæe. Ta ga je kritika razbjesnila. " Neka jednom zaplaèe ona. Je li bilo ispravno u neèem ba toliko u ivati? Ako se pitate kako je vragu poput mene uspjelo uæi u misli cijele obitelji. Ak o se prema tom osjetilu odnosimo s po tovanjem. Jedan mu je èak zavrtao ruku. no kad j e vidjela kako je Adi u svom smijehu zastao. Da li me razumije ? Grij eh je biti okrutan prema manjima od sebe.

Nasuprot tome. koje ovdje neæu pon avljati. Shvatio je kako na razgovor ne treba vi e potro iti ni seku nde.poput ustre kukavice zidne ure .istinski zanima obje strane. Mo e se mnogo toga dog oditi i to vrlo brzo. Njih nazivamo primarnim.to ako od svega ispadne katastrofa? . Alois mlaði je bio èista suprotnost. neobavezno. To to se ne bavi m moralnim prosudbama ne znaèi i kako nemam ukusa. Poput svih mladiæa. "Tako mi je drago to si m e po elio posjetiti". udaljen vi e od petnaest metara od kuæe. osim z a ono to je dr ao njihovom ugraðenom zamkom. poput ena.da uporabim tu najkorisniju. evo me. Poput bebe. naravno. Nikad ne znamo kad æe se pojaviti erekcija. opet æe posjetiti tu staru kahlicu. sav u s vom sretnom.mjesecima se nije bolje pomokrio. Alois mlaði je posjedovao ono to im aju na i najbolji klijenti . Adolf æe od toga patiti tijekom mladenaèke dobi. Potom je Aloisa mlaðeg 248 Norman Mailer stao obasipati poljupcima. no Der Alte je moga o èuti kako Ulan iba repom. A. Nakon nekoliko rutinskih pristojnosti i opæih mjesta dru tvenog ophoðenja. raskopèanih hlaèa. slinio je po djeèaku i neobuzdano pro i tao kad mu se Alois mlaði istovario u grlo. pripravna za pozdrav. dobra srca". kao i raznoraznim imenima od milja. N a to je . rata i svoje rane politièke i mu evne dobi. Nimalo nije elio ostati i dobar dio sata b iti obasipan imenima od milja koja su mu se po ko i lijepila poput pauèine. Fukanje . tako blisku mesu. sad mogu registrirati. jer mi Alois mladi nije mor ao biti klijent da bih osjetio kako mu je srce hladno. "Slatkog si okusa. kleknuo pred njega i stavio mu ruku na prepone. naravno i naj-besmisleniji. Nije stoga veliko iznenaðenje to se ne slu imo moralnim prosudbama i spremni smo na n ove procjene. To bi se moglo isprijeèiti pred kakvim ponovnim posjetom. znatno vi e z animaju seksualni èinovi koji ne pripadaju nekoj veæ uspostavljenoj kategoriji. na to je Alois napokon odvratio: "Da. nego je pri ao Aloisu mlaðem. Mogao bi nam poslu iti na razno . odavno nekori tene usne. Der Alte se popisao u hlaèe. To na m stvara probleme. Kod velike veæine primarnih odnosa prisut an je zastupnik bilo Maestra ili D."popeo sam se i derao". mo da bi bio najpodno ljiviji primjer koji sam spreman ponuditi. Djevojke su. Primjerice.Alois mlaði ustao.Der Alte je uskoro shvatio (zahvaljujuæi desetljeæima iskustva u tim pitanjima) kako je Alois mlaði do ao ba radi onog dara koj i mu je Der Alte sanjao ponuditi otkako su se upoznali. Tako puno na ih klijenata raspola e alatom koji se ni po èe m ne istièe. kojih je svrha bila prikri ti preveliko zadovoljstvo (i trenutaènu uzbunu) to na svojim vratima vidi Aloisa ml aðeg . S druge ga je strane praktièna priroda natjerala da ostane dovoljno dugo da Der Altea ne u vrijedi otvoreno. Hoæe li neko konkretno sparivanje na u poziciju oslabiti ili ojaèati? Tom sam prigodom ipak zbog onog to se odigralo osjetio odbojnost. Na oj su svrsi rutinske radnje nekorisne. A za to mu je trebalo nekoliko minuta. a Der Alte se stra no ponizio. pljeskanju i mastima koje tu radnju prate . A voditi mladiæa je vrlo ugodno. Nas. To cijenimo. K. Tko zn a? Ne uspije li sljedeæih nekoliko dana na isto nagovoriti seljanku na koju je veæ b io bacio oko. No. ponovio je nekoliko puta tijekom prvih nekoliko minuta. prirodno se zanimao za ene.govi bi trebali biti zainteresirani za Dvorac u umi 247 svaki oblik tjelesnog zbli avanja. prvi se spolni odnos rijetko mo e ignorira ti. Da.-a. iako smo ii stanju od potpune ili djelomiène impotencije naprav iti uèinkovito sredstvo. Stare se navike. èija je prisutnost psihi veæ postala te kom pop ut starih vreæa s pijeskom koje podupiru rovove." Konj je bio vezan vani. bile suvi e vezane osjeæajem obiteljske odgovornosti. gotovo kozmopolitsku i skoro onomatopejsku rijeè. Reæi æu izravno. koji je odmah gurnuo Der Alteu u usta meðu te udne. krvlju natopljenom organu. predano. mladiæi su bili na raspolaganju spremni na odbacivanje meðuno nih ogranièenja. Pun oèeve krvi. odraslog mu karca jo i bolje. Uveæali bismo mu moæ. Moje se nezadovoljstvo pojavilo tijekom sljedeæih nekoliko minuta. To je pak bilo njegovo istresanje . Uskoro æe se zahvaljujuæi svom prijapskom daru izvje titi u èestom stjecanju na dmoænog polo aja. on bi nam bio savr en klijent. perverzno ili. ispunil a ga je odvratnost prema tom jednokratnom partneru i oti ao je èim je uzmogao. Ulog je veæi.veæ je s èetrnaest godina seks shvaæao na naèin koji je nama idealan. kako to Ame rikanci nazivaju misionarsko .

razne naèine. No, dobio sam nalog da ga pustim na miru. Maestro je oko bio bacio n a Adolfa. Shvaæao sam i za to. Vrlo je neproduktivno istovremeno raditi s dva klijen ta u istoj obitelji, a jo je i gore kad su razlièitih karaktera. Jedan bi se vrag, poku avajuæi opslu iti obojicu, mogao zbog njihovih suprotstavljenih potreba naæi u rask oraku. No, jo bi gore bilo u istoj kuæi imati dva vraga, svakog sa svojim klijentom . Mogla bi se raspaliti zavist. Zbog toga sam se dr ao podalje od Aloisa mlaðeg. Vrlo mu je brzo uspjelo oèarati Gretu Marie Schmidt, zgodnu seljanèicu koju je vodio Dvorac u umi 249 na jahanje na Ulanu. Ubrzo je i on imao ne to slièno sve nju kljuèeva za njene intimne d ijelove tijela, poput Aloisa starijeg i Fanni, dok je jo bila djevica. Da se pono vno poslu im jednim od svojih amerièkih vulgarizama (priznajem kako nedolièno u ivam rab eæi ih) Alois mladi je Gretu Marie poznavao od " upka do pupka". Nije joj elio uzeti djevièanstvo - ono je predstavljalo njenu dobro napetu zamku. tovi e, nije mu se ba ni sviðala. Bila je malo suvi e prosta. Zbog toga se vratio Der Alteu. Usprkos jakom v onju u njegovoj kolibi, neke su od tih prigoda bile prepune libidnih novina. Sad kad se stvar ustalila, Der Alte je nudio lijeno klizanje i nadahnuto dra kanje je zikom - sve za dobro Aloisa mlaðeg, ljubitelja u itka, no, naravno, kad bi bio gotov , Alois bi ga jedva i pogledao. Mladiæ je, poput mene, bio zgaðen svim tim usputnim cmizdrenjem i grgoljenjem. Tu na je istina bila da se Der Alteov jezik abnormalno uzbuðivao stra njim ulazom. Aloisovi su guzovi njemu bili poput portala obilato obda renog hrama. Èekao bi da mu ugoda naraste do trenutka kad æe eksplodirati, a onda bi se okrenuo i sve to istresao starom u drijelo. Nakon toga bi opet stajao mirno p oput kipa, dvostruko zgaðen spoznajom kako njegov otac, Alois, na Der Altea gleda s beznadnim strahopo tovanjem. "Kako je samo vje t govornik", rekao je otac. No, Der Alte je pokazivao takvu spremnost opslu ivati ga. Pa kako da onda on, Alos i mlaði, po tuje starijeg? Sva ta grozna, beskrajna ivèanost zbog pèela? Vjeèito se za sav et obraæati Der Alteu. Nakon to se obitelj osladila medom, njegov se otac veæ brinuo kako doæi do proizvoda iz preostalih dviju ko nica. Sve je to za posljedicu imalo jedva izbjegnutu katastrofu. Nisam se nimalo iznen adio. Aloisu mlaðem uspjelo je jednu od tih dragocjenih ko nica ostaviti na suncu. B ez ikakvog obja njenja. Svog je oca tako duboko prezirao, da je toga jedva bio i s vjestan. 7Otac je do ao do ko nice, dodirnuo kutiju, osjetio vrelinu drveta, ali je uvidio i k ako se pèele jo nisu stale pretjerano estoko kome ati. Stigao je na vrijeme i ko nicu vr atio u hlad. "Sto ti je bilo na pameti, idiote?" viknuo je na Aloisa mlaðeg. Djeèak se osjeæao kao da ga je oèev glas svojom snagom izvrnuo Norman Mailer naopako. Zvuk ga je zapljusnuo poput primljenog udarca. Adolescenti se mogu sasv im raspametiti kad ih iznenada stigne kazna kakvu dotad nisu iskusili. To im se ne dogaða samo zato to su puni poza, raspolo enja i nerazumnih temperamentnih ispada veæ, to je jo i gore - u dubini du e uopæe nemaju stvarnu dob. U tom je trenu Alois mlaði prestao biti mladiæ od 14 godina. Do tad je na sebe gledao kao na "èetrnaestogodi njak a", kao na neki jasan, o tro ocrtan koncept. No, poput mnogih drugih adolescenata, bio je proraèunat kao kakav dvadesetogodi njak, dok su drugi zakutci njegove liènosti bili skloni sami sebe izdati, poput osmogodi njaka kojeg bi uhvatili u nekoj ne-p romi ljenosti. Kao to je bilo ostaviti ko nicu na suncu. U tom mu se trenu doista èinil o kako æe briznuti u plaè. Poèeo je moliti oca. Na svoju sramotu, molio je. "Dao si mi tako puno dobrih infor macija", rekao je. "Tako novih i tako poticajnih, dragi po tovani oèe." Pljesnuo se po èelu. "Priznajem da je to moglo biti previ e za moju glavu neznalice. Pogrije io sa m. Sad sam toga svjestan. Ali mislio sam kako ko nicu trebam ostaviti na suncu, da , na nekoliko minuta - ne vi e od toga, priznajem - kako bi se zagrijali mednjaci. Pro le je noæi bilo tako hladno. Tako hladno - za proljeæe! Nadam se da nisam napravi o neku stra nu pogre ku." Èuo je vlastiti glas, u kojem je nestalo pretenzije i na privid mu- evnosti. Tako kr e tav! "Mora mi oprostiti, oèe! Moja je pogre ka neèuvena. Ne mogu se dovoljno isprièati."

Znao je da to neæe biti dovoljno. Nad Aloisa starijeg nadvila se golema vremenska fronta, mraèna poput dubina sumnje. "Sjeti se jednog, Aloise", otac mu je tiho rek ao. "Na e pèele, sve te pèele, svoj posao rade tako da po tuju pravila." Potom je Aloisa mlaðeg prostrijelio pogledom, dok djeèak nije skrenuo svoj. "Nemaju strpljenja za s labe i lijene. Ili one suvi e sebiène da bi upamtile svoje du nosti." Uhvatio je sina za bradu. I dalje ga je gledao u oèi. U tinuo ga je za bradu, palcem i ka iprstom, kao da ga hvata klije tima. No, djeèaku se od boli vratila snaga. Der A lte je vi e po tovao njega, Aloisa mlaðeg, nego tog èovjeka, Aloisa starijeg, koji ga je sad tipao za bradu. Ta mu se misao pojavila u pogledu i zadr ala u izrazu lica. Na kon to je zavr io, Alois stariji je morao priznati kako ga je ova konfrontacija str a no iscrpila. Alois mladi se èak usudio gledati ga u oèi, ne skreæuæi pogled. Dvorac u umi Ako se tad zabrinuo zbog svog polo aja oca, uskoro su slijedila nova isku enja. Poja vila se Klara. Primila je pismo od majke koje je uni tilo i ono malo nesigurnog po vjerenja koje je ranije imala u oèevo pismo. Èim je proèitala majèine rijeèi, zapitala se kako je mogla i na tren pomisliti da se Alois mladi izmijenio. Naravno, Johanni je pisanje pisma bila prava agonija. Klari je to bilo sasvim ja sno. Od svoje devete godine morala je odgovarati na rijetka pisma koja bi stigla u njihovu kuèu u Spitalu. A sad je, kao da eli istaknuti va nost ba tog epistolarnog èi na, ispisala cijelu stranicu punu bolnih stilskih proma aja i sudara. Najprije je morala navesti vrline Aloisa mlaðeg. Tako je bistar, jako bistar, to mo e svakom reæi. Oku ugodan, i to bi isto rekla. Alois ju je èak podsjetio na svog oca, tvog mu a, u jaka Aloisa, kad je tvoj ujak bio tako mlad, tako zgodan, dobar mladiæ, tako odgov oran. Tih davnih godina. "Ka em ti, Klara", napisala je, "zabrinuta sam. Sto smo ti to poslali? Alois mlaði j e divlji, tako divlji, Klara, a mi smo ti ga vratili. Morali smo. Johann je sad za pomoænika morao uzeti drugog. Taj je novi glupi pijanac. Tom pijancu dajemo nad nicu. Toliko nas stoji to smo vratili Aloisa, no, Klara, taj je ni koristi pijanac bolji od Aloisa. Vi e nas nije tako strah." Klara je oti la do svoje kutije sa ivaæim priborom i izvadila pismo koje je napisao J ohann Poelzl. Alois mladi joj ga je predao onog dana kad je stigao. Pretra ila je najvi u policu kredenca kako bi na la staro oèevo pismo, koje se potrudila omotati vrp com. U njemu je bio oèev blagoslov Edmundovog roðenja. Sad je, èim ga je pogledala, sh vatila kako se na komadu papira koji joj je dao Alois mlaði nalazio rukopis nalik oèevom, ali svakako razlièit. Klara Aloisu starijem nije ni ta kazala. Sve do kasno nakon veèere. On se u krevetu stao aliti na Aloisa mlaðeg. "Ne mogu od njega izvuæi da ne to dobro napravi", rekao je Alois. "Obratim mu se, al i nisam zadovoljan reakcijama. Ode nekamo s konjem. Ne elim se brinuti, ali se br inem. Mo e upasti u nevolje. Vidi djevojke s druge strane brda. To bi djelomice mo gla biti i moja krivnja, jer sam odluèio da u proljeæe ne sadimo krumpir. Sad za nje ga nema dovoljno pravog posla." Tad mu je rekla za majèino pismo. Klimnuo je glavom. Samo je klimnuo. 252. Norman Mailer " to æe mu sad reæi?" upitala ga je. "Razmislit æu", kazao je. "Moram si dati vremena. Sljedeæi bi korak mogao biti va an." Nju je to razbjesnilo. Nije mogla spavati. Kao da je stjenka plazila po postelji ni. Ako Alois nije bio spreman ukoriti svog sina, morat æe to uèiniti ona. No, nikak o za to nije bila pripravna. Naposljetku, radilo se o njegovom sinu. Sljedeæeg dana pred veèeru, Alois mladi se poèeo pona ati kao da veæ zna da je stiglo jo j dno pismo. Nemam bolje obja njenje za to je na Adijevoj glavi odluèio razbiti jaje. Razlog je bio jednostavan. Njegova djevojka, Greta Marie, tog mu je popodneva do datno pokazala to je u stvari bila - dosadna krava. Stoga su ga prsti svrbjeli za novim pothvatom. Neèim novim. Do lo mu je da Gretu Marie ispljuska, pa se pribli io A ngeli. Sestra mu je opet kokodakala nad svojim koko ima, kupeæi svako jaje kao da se radilo o zlatnim polugama - obiènim, prljavim jajima s tragovima koko i. Zbog toga joj je iz korpe uzeo jedno. Tek toliko da poène vri tati. No kad je vrisnula, bio jo j je spreman jaje razbiti na glavi. No, nije mogao. Ona mu je bila prava sestra - koga je jo osim nje imao? Stoga je jaje vratio. Bez obzira na to, njegov ga je èi

n preskupo ko tao. A sad je kraj njega bio Adi, koji mu se prikrao na domet, smrdl jiva mala hijena. Èim se vratio s jurcanja na Ulanu, vidio je Adija kako le i na pod u njihove staje i vri ti, u jo jednoj od svojih cendravih scena. Alois mladi ga je podigao s poda, a potom ga natjerao da se uspravi. "Ne deri se ", kazao mu je. "Natjeraj me", rekao je Adolf. Alois mladi je znao da æe klinac otiæi tuliti svojoj mami. To bi uvijek uèinio. Adi je imao mamu - on nije. Zbog toga je deri te morao trpjeti. Radilo se o primirju. No, tog je kasnog popodneva Angela tepala svojim koko ima, dok mu se Adi podsmje lji vo iskezio. Tako siguran sa svoje strane primirja. "Natjeraj me." Alois mladi uzeo je jaje iz Angeline ko arice i razbio ga Adiju na glavi, potrudiv i se utrljati mu u kosu umanjak i komadiæe ljuske. Adolf je zatulio. Kao da je ba takvu vrstu okr aja i oèekivao. Sad je, ostav i sam, odm ah poèeo stiskati svoju gnjecavu kosu dok nije istisnuo dovoljno da mu na dlanu os tane malo razlivenog umanjka. Koji je obrisao o ko ulju. Od èega nije ostala dovoljno velika mrlja, pa Dvorac u umi 253 je Adolf uzeo jo jedno jaje iz Angeline ko arice - na to je ona lanula - i sam si ga razbio na glavi, preko lica i ko ulje, pa je stao tako zavijati kao da ga je Alois mladi udario nogom u slabine. Potom je otrèao mami. Èuli su se stra ni krikovi, glasni poput same katastrofe. Klara je pristigla trèeæi, dr eæi Adolfa za ruku, a njena je tirada krenula i prije nego je do la do njih. Aloisu mlaðem je poku ala reæi za pismo, ali su joj rijeèi izlijetale b ez nekog reda. Njegove su la i, kazala mu je, gore od prljav tine koju u svinjcu stv araju svinje. "Njima se mo e oprostiti, jer su svinje. Ti nema ni ta. Grubijan si. Ti si svinja. Ti si obièno smeæe." Nije mogla vjerovati vlastitim rijeèima. Bile su tako te ke. Na njeno iznenaðenje, Alois mlaði èak je i zaplakao. Usred svega, dotad uopæe nije bio svjestan koliko ju je bio spreman voljeti, a koliko je njena odbojnost prem a njemu bila duboka. Da, on je potajice mislio kako ga stvarno voli, da, vi e nego to mu je voljela oca. Sad se osjetio prljavim. Njegovom je egu to bilo kao da je o alo æen. Nije to mogao podnijeti. A potom su mu isto tako iznenada jecaji presahnul i. Snagom volje. U trenu je prestao plakati, formalno klimnuo glavom i iskoraèio i z staje. Nije znao gdje æe i kada u svijetu naæi svoje mjesto, ali je shvatio da u H afeldu neæe ostati. Ne mo e. Ne zadugo. Uskoro æe se ovdje morati pozdraviti sa svime i svima, posebno sa svojim konjem. Ili da ga ukrade? Ta mu je zadnja ideja ispala prete kom za njegova pleæa. No, bilo je dovoljno da zna kako, radi svog buduæeg samopo tovanja, neæe odlaziti dok ne bude spreman uzvratiti u darac. A to æe se morati nekako odigrati. Uskoro. 8. Za veèerom su bili tihi, èak i Paula, koju je Klara dr ala na prsima. Alois stariji je svakako bio prezauzet. Pèele su ga ubole vi e puta, dok je jednom, dvaput, ili, pov remeno triput uglavnom bio navikao prihvatiti - to je bio rizik posla, ni ta vi e od toga. Veèeras ne samo da nije imao to za reæi, veæ edva da je zamijetio kako su utjeli i drugi. Èekao je odlazak u krevet. Odnedavno mu je Klara poèela njegovati ubode i to mu se s viðalo. Bila je tako sposobna. Pa ljiva. alce nikad nije izvlaèila nespretno. Zbog toga nije morao cijelu noæ trpjeti sitne ubode bodlji koje bi mu ostale pod ko om. Ako b i se lo e obavilo, bilo 2-54 Norman Mailer je kao da je unutra ostala igla. Siæu na, ali stvarna rana, spremna izazvati oteklin u. Ponekad je to èak primao osobno, kao da ga je, iz èiste zloæe, rana odbijala presta ti boljeti. No, Klara je znala kako gurnuti tkivo iz kojeg je virio alac i potom ga izbaciti nje nim pritiskom. Sad je, kad bi oti li u krevet, tra io samo da mu se netko pobrine za bol. No, te je noæi morao prièekati. Prvo mu je morala opisati sav nered koji je napravio Alois ml adi, sa svim tim jajima i ljuskom. Nije mu se to dalo slu ati. "Ach", kazao je, "a ko uvijek stane na Adijevu stranu, to stvara zlovolju." "Sto to govori ? Reci mi to to pozitivno mo emo oèekivati od Aloisa?"

No. za veèerom. Neka ostane na ovom: da je Alois sa sinom mogao razgovarati. tijekom tih posljednjih lipanjskih dana. enski organ! Tko god da je taj oblik projektirao. Pleæa su im jaka. a najbolje u gradu. je li mogla vjerovati da joj je mu imao pravo? Mladi se Alois vl adao poput Fanni. kao da se sperma vrpoljila u njegovom vlastitom kvalitetnom al atu."ali. neke od njih. nehotice. Morao sam s e izvuæi prièom. sinu bi bio kazao: "Priu ti si svaku enu koju mo e . Ali. Dobar policajac mora se prema povjerenju odnositi kao da rukuje opasnom bocom kiseline.ljudi na selu mogu biti prilièno te ki. da je to bio u stanju. Èuj me. Poput Der Altea. imao bi mu to ta za reæi . Kako bilo. Nitko mu u obitelji tih dana ne bi stao na put. morao je svom poslu priæi vrlo lukavo.56 Norman Mailer ni ta ne tjera na pretjeran umni rad. to znaèi policajac. da je bio u stanju razgovarati s mladim Aloisom. Za j ednu je Aloisovu crtu imao puno razumijevanja. naposljetku je kazala.to neæe biti tako korisno . Jednom me djevojèin tric umalo pretukao. Sto mu je m oglo biti bli e od odr avanja vlastitog autoriteta? Dakle. Postajanje je. U tome je tajna.) Takav divan raspored m esa i sokova . Alois je isto tako znao i to se ispod toga kuha. Kako je bio èuvar granice. Djeèak je vr io svoje du nos ti. rekao je on. mogao j e to obaviti prstima."Ne". Koju je slijedila jo veæa ti ina." Toliko bi toga sinu isprièao. No. Ja uæi Ulana. Umorni su od dosade. Èak je uspio i pronaæi mat icu i prebaciti je u njen kavez bez staklene hvataljke. nije bio tako velikodu an pa da kroz savjete ponudi sr svoje ivotne mudrosti. radeæi taman toliko da mo e opravdati odlaske na Ulanu. Mo da èak i ponekog strica. èak ni Alois stariji. no to sposobnost kojom se mo e poslu iti u oveæem mjestu. Ako je sad jo najva niji bio konj. Jedino to je bio deset puta gori nego to bi Fanni ikad mogla i p oku ati. Jasno je kako æe ti znati prièati. Alois stariji je to mogao posvjedoèiti. "mora me poslu ati. pa æe se sve smiriti. sve je isto. no neæe se ti morati baviti s njima. moram ti prenijeti i ovo: mlade ene mogu biti i opasne. mladi Aloise. Kako bi i bilo drugaèije? Bile su to pjesnièke misli. Povjerenje je b remenito rizikom. Zbog toga razmi ljaju o nepravdama koj . Posebno na selu. bi li to bilo moguæe? Je li to ona bacila urok? A njih su dvoje vi e noæi morali pro ivjeti uz znakove koji nisu slutili na dobro. Ako to ne uèini. uskoro æe to biti djevojke. osjeæao privr enost sinu. (To je bilo najbli e to se Alois primakao divljenju nad Stvoriteljevim djelima. "Poku at æu". Ali. Ponuditi svoje najintimnije misli drugima. dodatno æe s e udaljiti. znaèilo bi nepotrebno im otvoriti du u. Sad ih je.on. Moramo se potruditi napraviti ravnote u. Ta otkriæa! Ni ta nije ravno trenutku kad ti ena ra iri noge. Alois nije bio nikakav filozof. mladi Aloise". ako bi to toga do lo . mladi Aloise. Morat æe se pripravit i na oèeve ovih anðela. Ovdje u Hafeldu i Fischlhamu . o njoj si mogao zakljuèiti dvostruko vi e nego t o si joj mogao Dvorac u umi 2-55 saznati s lica. no bu di svjestan cijene koju bi mogao platiti. Moram kazati da se krivcem svakako mogao smatrati on. ili njihovu braæu. Taj prvi put! Ako si imao dobro oko za neznatne razlike.iz godine u godinu. èistio je ko nice. Samo da su se jedan drugom povjeravali. "seljake 2. Meðutim. da.takvo mno tvo tkiva na minijaturnoj razini . otac. kazao bi mu. nije mogao vjerovati ni vlastitoj djeci. Alois se zbo g toga rastu io. no svejedno bi Hei-deg geru mogao dati pokoji savjet. Cesto su na jmiliji anðeli. njegova utnja pritiskala. nikad se nije upu tao u razgovor o tim temama.ta ponuda svodova i ud ubina i usana. znao je kad i kamo prebacivati okvire." Ti ina. Bio sam krupan momak. A morat æe i ti. no on je. kad ti ena ra iri noge! Alois se osjeæao poput pjesnika. no ivot kojim ive . ne bi oklijevao izvi jestiti ga kako na svijetu nema ni ta bolje nego biti mladiæ koji se zanima za djevo jke . Pravu ravnote u meðu tim djeèacima. Otac je to znao. djeèak se sigurno osjeæao z godnim poput èasnika na jednoj od boljih beèkih ulica. mogao mu je isprièati najbolje stvari. Alo is mlaði neprestano je pokazivao svoju vje tinu. ali je on bio jo krupniji. Moram o poku ati. pa ne bi znao govoriti o Postajan ju (stanje postojanja u kojem se Bitak istra uje otvoreno). Njen joj je instinkt kazao da smanji prostor meðu njima.

Alois je odluèio kupiti tu psinu. 9A pokazalo se da je takav pas bio na raspolaganju. Mo ete li si priu titi dulje radno vrijeme? Je r on vam jede neprestano. zato sam ga svih tih mjesec i zadr ao i hranio. a èinilo se kako je on spominjao Aloisa. otkrit æe gdje ivi . Je li pun mjesec zrcalo èovjekovog sjeæanja? Vratilo mu se. Naslu ao sam se takvih prièa. pazi se! Nemoj curu uvaliti u nevolju. sasvim jasno. Njegovo mi ime ne govori ni ta. Eto kakva ste budala. pa mu se iznenada ukazalo lice tog tipa. koji je bio iskazao veli ku odbojnost prema Aloisu Hitleru. Tipa nije udario. "Vi ste ne to ljuti na mene?" rekao je. Pred oèima mu se sinova drama vrtjela snag om tragedije. "Uvjeravam vas"." Nasmijali su se.otkrivanje je dio igre . sve dok mu se usred jedne besane lipanjske noæi nije vra tilo. obliven znojem. nemoj biti previ e siguran kako æe uspje no opovrgnuti da si ba ti tip s kojim je zatrudnjela." Alois je le ao u krevetu." Dobar pivski nastup. Obièna epruveta opijuma skrivena u unki.krijumèar kojeg je zadirkivao dobio je godinu dan a zatvora. srca ispunjenog mr njom. nekoliko kilometara od Hafelda. Da. no. taj vam to nikad neæe oprostiti. nije li ga mo da krijumèar poèeo gledati s mr njom tek kad ga je Alois stao zadirkivati? Krijumèari vas ne gledaju s mr njom zato to ste ih uhv atili . Alois se svakako s jeæao mr nje u pogledu Dvorac u umi 2-57 èovjeka kojeg je otkrio. Seljak kojeg je poznavao elio je prodati njemaèkog ovèara. Dva su seljaka u go stionici èovjeka stvarno i poznavala. Da. to nikako. I velim ti sine. kad se noæu ni ta ne bi dogaðalo. a da se nije odmo rio kako treba. istinski o tru psinu. Budala je u Njemaèku poku ala prenijeti boèicu opijuma. o tipu koji iv i s druge strane gostionice. dok je u fischlhamskoj gostionici pio svoje pivo. Mogao je zuriti ravno u oèi estokog mje anca. "Poznaje vas i to nam je jasno stavio do znanja. Luther je sad mogao poslu iti tek za tuljenje na mjesec . Ponekad to ne prolazi. A sad je bio na slobodi! Alois je iz kreveta ustao. jer je shvatio kako se previ e sna neæe moæi nadati dok ne nabavi novo g psa. èuo je razgovor koji je isprva odbacio kao dokono naklapanje. koliko je Alois mogao vidjeti. Mladom bi Aloisu bio kazao: "Ne uzimaj olako ni jednog oca djevojk e koju si imao u sijenu." Buduæi da vragovi znaju kako su ljudi u stanju temeljito u sebi zastrti jasan pogl ed na vlastite motive. Zato æu vam ga dati budza to. ali mu se narugao. O moj Bo e! Taj je èovjek bio krijumèar. ako sam ikad i upoznao tog pojedinca. Niste mu ba dragi. "Srd ite se na sebe. Taj ga je zloæudni pogled dovoljno vrijeðao da ga isprovocira na udarac. Aloisu starijem se èinilo kako su tu njegovi vlastiti dragocjeni guzovi na vjetrometini. pa je stao razmi ljati kako li su ta polja samo sretna to mogu jalova le ati i ne moraju zadovoljavati mladi krumpir. Nikad nemoj uvrijediti seljaka koji ne mora o mnogo èemu misliti." Alois je probdio noæ punu straha . "Najbolji je iz svog legla. godinama.e su im uèinjene. ni na koga nije digao ruku dok je bio na du nosti. mogao je vidjeti srebrna polja obasjana mjeseèinom." A da se svega do kraja sjeti. kojeg je svojedobno uhvatio u Linzu. Na Carini. Deset godina kasnije. S psima se uvijek dobro razum io." A ni ta mu i nije govorilo. A pas je bio dobar. Da. Jedne veèeri.ali ih nemojte zadirkivati. tog velikog deronju. to zaboravio. Kad dode vrijeme. kao to je doveo mene. v i e puta. a vi plaèite. Mo da æe i vas dovesti na prosjaèk i tap. Kad je ustao da bi pogledao kroz prozor svoje spavaæe sobe. Alois je potom pogrije io i pogledao prema punom mjesecu. "da sam. Alois im je odgovorio sa svog mjesnog pijedestala. Onda æu se ja smijati. uskoro sam shvatio kako se iza svih tih krasnih savjeta m ladom Aloisu krije oèeva zabrinutost za vlastitu sigurnost. kad sam imao osamnaest godina. Koliko je puta reka o svojim mladim slu benicima: "Ako se malo zabavite na raèun nevaljalca. uvjeravali su ga. no dr ao je kako je takvo to daleko ispod njegove razine. Vi ste budala. pokucati ti na vrata i skinuti gl avu saèmaricom. sad ga se sjeæao. Trebao mu je pas spreman za grubijana koji æe im se prikradati poljem. koji u njih p rodire u potrazi za jo zemljinog blaga. S tim bih v as uhvatio na svoj prvi dan u slu bi. zato to je za to jadno ru no kopil . prije vi e od mjesec dana.

Alois se odu evio tim pretjerano izraslim estomjeseènim njemaèkim ovèarom. Alois se tako oraspolo io. koji je nosio kraljevsko ime Friedrich. Jo i bolje od toga. kad su tu oba psa. i to iznenada. Tako da mo da i nije bio tako velik. lajali na pèele. Svog æe psa nazvati Spartan er. koji je bio najudaljeniji. kako m o e tako sa z58 Norman Mailer mnom razgovarati? Ti si meni simpatièan. ivotinja bi obièno reagirala pozitivno. da je ovaj gotov o mogao protumaèiti to mu eli reæi: "Svih sam ovih godina bdio nad tobom i tvojom kuæom. Kako je èuo. Alois bi joj rekao: "Stari. Vraga æemo ga tovati. pa bi ga ivotinja i dalje psovala.e na trenutak osjetio ljubav. Kako se usuðuju takvo to zapoèeti? Luthe-ru je sat prije rekao da zaèepi i sje dne. Nije bilo nikakve sumnje da je pas dobar. obilje avali teritorij urinom. uèio ga da stane i sjedne na zapovijed. Bio je suvi e ra zbje njen. Obuzd ao se samo zato to je za to bilo prerano. kako odmah uz kuæu vidi jedan problem. napola omamljeni. Neka mladi Alois gle da svoja posla. kad se prvi put sretnu. pa je mlaðem psu dao do znanja èime se mo e okoristiti. ali ga ne bi napala. Zvuk njegovog glasa bio je dovoljan. Neka to djeca brzo shvate. to je pas koji æe imati jed nog gospodara. Obitelj je istrèala na dvori te. dok nisu ugledali gazdinst vo. I nisu se slo ili. no time bi pokvario svoj plan da od Spartan era napravi savr enog psa èuvara. Luther nije ni poku avao jesti sve dok se Spartaner n e bi na derao. posebno sad. Svaki se smrtno prepao drugog. Naravno. bio je i Nijemac. a ne ljubavnicu. Luther je bio ozlijeðen iznutra. Bio je prvi. Alois je znao govoriti s psima. to je blizu savr enstva. Ni jedne se od tih ivotinja nije bojao. J ednom na stotinu prigoda. Ratnik. a i jedini koji se bacio u to klupko. Kako je Alois samo u ivao pje ke se vraæati preko brda. èe kali buhe koje su odjednom otkrili izvan dometa gubice. On æe jedini hraniti Friedricha. no tad bi te napao Spa rtaner. Dok su im rane zacjeljivale. bez daha. I promijenit æe mu me. Divno. prilazim ti kao prijatelju. Alois se bio spreman pljesnuti po èelu radi slijepe uvj erenosti. bio veæi od Spartanera. dva metra jedan od drugog. Kad se izmeðu èovjeka i psa ljubav r odi odmah. a potom na leptire. Aloisa je gledao tako bolno i izrazom nabijenim znaèenjem. Grizli su si dlaku zubima. da se umalo s ivotinjom pohrvao. gdje ih je ugledala kako se valjaju po tlu. Osim toga. a koji se njihao od uha do uha tog osmijeha. zbog koje mu uopæe nije palo na pamet kako se ta dva psa mo da ba i neæe slo it i. iako je Spartane r sve to tako brzo uèio da je sigurno veæ pro ao kakvu obuku. Ovo je sad bio nepodno ljiv neposluh. Instinktivno ih je razdvojio golim rukama. a obojici je b ilo zlo od srama nad vlastitim strahom. iako sad veæ star. stigao je posljednji. Bit æe o tar. pokazujuæi otvorene rane na gubici i krvavu dlaku po grlu. ivotinja se nije prestajala keziti svojim sveznajuæim jezikom kojim je stalno uzima la zrak. Psa je rano pustio s povodca. No. krvavih gubica i slabina. Luther je. Taj se re im nastavljao i nakon to im je Klara poèela namjerno davati hr . k ralj Friedrich Veliki imao je deèka. kao da je zrak koji mu je potreban taman izvan d oma aja jezika. sa svojim zastra uj uæim sjekutiæima poput zubi morskog psa. Spartaner je neprestano dahtao. poput iljatih rogova. Nikad nije pogrije io. zaratili su dva sata nakon to su se prvi put ugledali. pa bi ispru io ka iprst i mali prst bli e ruke i usmjerio ih prema oèima psa. sad mu je sinulo. Dvorac u umi 259 no napravio je kljuènu pogre ku kad se predugo te ko uokolo vukao. zakljuèio je. Neka se Klara ali." Alois ga je zamalo pomilovao. Zaurlao je na njih da prestanu." Èak je znao i kako prinijeti ruku pasjoj gubici. kad je pas uistinu bio dovoljno o tar da ugrize. Bio je to Luther. trèal i u krugovima koji se nisu meðusobno preklapali. a na mene vièe kao da ti ne znaèim ni ta vi e od ovog uljeza kojeg si malo prije doveo. Alois. Kako je ispalo. kao prijateljski znak. Nikakav se biv i krijumèar koji bi se bavio mi lju da se usred noæi pojavi n a gazdinstvu to vi e neæe usuditi. Njegove su poodmakle godine eksplod irale. Alois b i i to uvidio. Ostali su u asnuti. i to prilièno. Luthera si se mog ao rije iti komadom mesa i krpicom natopljenom kloroformom. bacao mu tapove da ih vraæa. Ako bi zvijer malo zare ala. Le ali su na tlu. nje no.

To bi Luthera obe èastilo. ako bi ok poslije ispao smet nja. drhtureæi. u stvari nam se izdaju kao radni alat.anu u odvojenim i udaljenim posudama. orbitama. Uroci i èini za koje legende tvrde da su sred stva na raspolaganju svim vragovima. Otac bi se djetetu mogao narugati to je tako ludo da se dere na drveæe. svojevoljno ili ne. a drugo ga je ispunjavalo nelagodom. To se popodne Aloisu starijem pretvorilo u neugodnu etnju. 10. . z6o Norman Mailer Kakvu je samo tajnu oèev glas posjedovao. Bilo da se radilo o sa moobrani ili hladnokrvnoj uporabi. Maestro je bez sumnje sposoban pratiti sve misli koje razmjenjuju ljudi i ivotinje. Bio sam s njim vrlo zadovoljan. Pretpostavljam kako su mi na tom zadatku razvijene ili dopu tene neke iznimne spos obnosti. dovoljne. nakon najuspjelijih poku aja da zaurla. Luther je izgubio tek. I to na dan bez da ka vjetra! Jednom je u umi umalo naletio na oca. Alois se odluèio koji mu je sljedeæi korak. Za poèetak. Prema tome.Adi se prisiljavao da se ne stra i ti ine tih golemih stabala. Posebno o tom posljednj em . Dopustite da napomenem kako me nije iznenadilo to Aloisove misli mogu lako èitati. dok mu se ne bi upalilo grlo. Tamo bi. nije mi moglo proDvorac u umi 261 maæi da je Luther znao kako mu se bli i kraj i Alois je. a ne da to prepu tamo onom to bi im se dogodilo. na usputnom povjetarcu zatrepe rilo nekoliko listova. o zloslutnom znam samo onoliko koliko mi treb a za uèinkovito kori tenje u svom poslu. okruzima. Kako je samo vladao situacijom! Otac je skoèio medu dvije zvijeri u razjarenom klupku. Nisam u njega ulo io. Rikao bi na drveæe. a njegov ih je otac ipak razdvojio. no po povratku iz Rusije bile su mi dopu tene neke sekundarne sposobnosti. u kojem se krv rasprskavala o slina ve niti. pojasevima. odluèio je kako se neæe poslu iti vatrenim oru jem. Pi tolji su bili rezervirani za prijestupnike. dok bi se djeèak mogao prikrasti za ocem i biti svjedok Lutherovog smaknuæa. koja su potiho mrmorila ispod svoda umske ti ine. Kad smo veæ kod toga. dok je za Luthera ispa la i osjetno neugodnija. no nas ne potièe da se svojim instinktom s lu imo u tom pravcu. Imao je saèmaricu i pi tolj rvo bi bilo previ e nezgrapno. epesao je. Bez obzira na to. To sam nastojao izbjeæi. hitac iz pi tolja bio je ne samo bezlièan. kad je ko nicu ostavio na suncu. Poèeo sam shvaæati za to mu Maestro posveæuje posebnu pa n ju. posebnim slu bama. Mi smo svoje klijente nastojali oblikovati sami. Nisam htio da se o tac i sin sretnu. no ja sam skrenuo djeèaka. Jedna od stra njih nogu mu se od bitke inficirala. Ili je barem tako kod vragova s kojima ja imam posla. rutinski ne bih mogao pratiti misli koje su se slale i primale izmeðu Aloisa i Luthera. Kao vrag. da u oca i majku uðem jasn o kao da su ljudi koje stvarno posjedujemo. èesto osjeæam bolnu radoznalost nad svim to ne znam o odjelima. i to samo kad je nu no.to nije bila mala stvar . To i nije vi e bilo va no. No Spartaner bi uvijek ispraznio i drugu p osudu. To je bilo drugi put da je Adi èuo oca tako rikati. Odavno sam se veæ upoznao s naèinom na koji mu radi mozak i slijediti njegove svjesn e misli nije mi bilo te e od spajanja toèki crtom na kakvoj djeèjoj zagonetci. Mislim da je Luther shvatio to ga èeka. Ako bi. Adi vje bao snagu svog glasa. Adi mi je bio glavna zadaæa. a nakon nekoliko stotina metara stao se vuæi. Tako neustra ivo! Adi se zaljubio u o ca. sferama. i sad. predstra ama. kako bi pse prestravio da se razdvoj e. Dobri stari Luth er sad je vjerojatno bio spreman liznuti ruku prvom lopovu koji bi im usred noæi b anuo. Adi bi odmah zakljuèio kako je to postigao snagom iz vlasti tog grla. Kad bi odlazio sam u umu . bio pot puno obuzet razmi ljanjem kako da se psa rije i. Prvi je put urlao na mladog Al oisa. op hodnjama i okultnim enklavama kojima Maestro zapovijeda. Maestro ne bi bio zadovoljan. u najmanju ruku. no poznavao sam ga bolje od mnogih klijenata.okultnim enklavama. veæ i ra zoran kraj. dosegu. Mora se rije iti Luthera. Da. zonama.

Stoga se to mora obaviti tu. Ako bi bilo potrebno. Samo je Klara posumnjala kako to mo da nije bilo sve. oèito i izravno. Potom se psu na licu izmijenilo mno tvo izraza. Otrov je tu posve neprikladan . kakvo je pseæe srce.ne. vrat io se pun raznih uboda kukaca. prije nego to se sve poène raspadati. i du i psa morao si b iti odan. okru en polukrugom stabala i s ne to grmlja. koje su se zadnjih nekoliko minuta toliko pogor ale. ispustio je zvuk skonèavanja koji je Aloisa zabolio. da. da. pogledao u oèi. Jadni Luther. Zakljuèio je kako je jed ini naèin da svog starog druga Luthera otpravi ubod no em u srce. Kunem se da bi. donio je ispravnu odluku. Jer. a epanje starog psa uporno ga je usporavalo.A Aloisove su misli tom prigodom bile uistinu zanimljive. no kod pasa nije nimalo dvojio. Dok su on i Luther etali umom. to se mora obaviti odluènim ubodom no em. uèvrstio bi sve kamenjem. A takvo to se veæ neko vrijeme nije dogaðalo. bilo je to svakako jedno tu no. Luthe r je sad opet nalikovao mladom psu i vratilo mu se samopo tovanje koje bi bilo te ko odrediti. pas je legao da se odmori i spokojno uginuo. no tog je popodneva u umi pro ao raskri jem na v titom putu prema smrti. na alost nij e vi e bio dovoljno jak da bi ga jo kilometar po toj stazi nosio uzbrdo i nizbrdo. iste je noæi Alois. u èasu kad se prekida veza s postojanjem. estokim i èistim. To je Alois isprièao obitelji. gdje bi le inu mogao polegnuti na dno i prekriti je blatom i li æem. u stvari.kakav je t o ok za du u! . Bio je zadovoljan v lastitom sposobno æu. kakvih est sati nakon to je pas skonèao. dok me ti vuèe sve dublje i dublje u umu? Ne mogu vi e kontrolirati crijeva i n e elim i dalje vuæi noge dok po njima pada taj izmet i zato æu sjesti tu i morat æe me p odiæi i nositi. I dalje se bojim. Alois je stalno o tome mislio dok je stupao umom. Zaustavilo se na onom izrazu koji æe imati prvih nekoliko sati nakon smrti. zbog èega je osjeæao praz ninu." Alois je ispuhao nos. da se to o d njega dok je bio mlad tra ilo. Psi su du u imali.no sad je vidio da se Luther vi e ne eli pomaknuti. Alois. jo nisu bili stigli do mjesta koje je odabrao za svoj èin. U sebi je odab rao mali jarak udaljen jo gotovo kilometar.mnogo bolje nego da te gu i grumenje zemlje. Psu se lice zg rèilo. pa je. To je bio Aloisov plan. a mo e izaz vati i bolnu agoniju. ali su ga svejedno zapanjile promjen e koje je na psu vidio tijekom njegovih zadnjih trenutaka. nalikovao je r atniku. koji je. Dvorac u umi 263 11. a njegove su se crte oblikovale u izraz gotovo konaènog ponosa. kao to bi se pokvario i izraz lica svakog starog stvorenja kojem se jetra uri preteæi ga u grob. Vidio je da se pas vi e ne namjerava pomak262 Norman Mailer nuti. Alois je zakljuèio kako je to bila bolja smrt nego to se nadao. A on. a na kraju bi na truplo stavio veliku up lju granu. No. Kad je drugi put oti ao u umu kako bi pijukom i lopatom Lut-heru iskopao grob. Svidjela mu se logika takv og pokopa . Zar ne vidi da gubim posljednje ostatke dostoja nstva.potpuno je prevrtljiv. ako eli da idemo dalje. bio zeleno i sasvim pristojno mjesto. staro lice. moglo bi se to obaviti tu. Alois nije znao (niti mu je ba i bilo naroèito stalo) imaju l i ljudi du u. Alois je otkopèao futrolu svog lovaèkog no a. Alois æe po ivjeti jo est i pol godina. pomilovao ga. nije njegov pas vra ji krum pir! . s njom vrlo ivo vodio ljub av. Nisi ga mogao s ovog svijeta izbaciti uz odjekivanje hica . stavio vrh o trice na sredinu Lutherovog grudnog ko a i zario ga do korica. potom granama. mogao postati i veliki ratnik. Poslije æe se vratiti na gazdinstvo po kramp i lopatu i iskopati grob u ovom gu tiku. Zbog toga je prilièno potrajalo dok mu nije povadil . Alois je stoga posjelog psa okrenuo na leda.jo je gori od pi tolja ili saèmarice . da je ovladao govorom. Promislio je svaku potankost. Stoga se poslije pitao je li zbog odluke da se Luthera r ije i sam i potom ga bri no pokopa ispao bolji ili lo iji èovjek. ali se vi e ne mièem. pa je uskoro stigao i trenutak kad je Luther sjeo i odbio se dalje kretati te je Aloisa dugo gledao u oèi. kao da je uvijek bio ljep i nego to su to drugi uviðali. Mnogo je vi e slièio ljudsko m nego to bi oèekivao. rek ao: "Znam da æe me ubiti i zbog toga mi je jasno za to sam te se cijeli ivot bojao.

A sad se na la u sr edi tu. njenog mu karca. da to ne bi m orali poput slabiæa zadr ati u sebi. Kako to prikazuje Maestro. San mu je èuva la spoznaja da se vani nalazi prsati Spartaner. Alois se prevrtao od nelagode koju m u je izazivala misao na stvarnu krivnju. brak je korisna institucija . zahvaljujuæi bogatom ka snom proljeæu. U tom je trenutku Klara postajala ne to to u ivotu nije iskusio . svrhovito i on je kraj nje bio spokojan. Prema tome. pravog mu karca. Tih ih je dana bilo puno vi e nego inaèe. prozraèi se dotad ustajali br ak. kako bi u svakom trenutku mogli po segnuti za kakvom sitnom okrutno æu. Nove zamisli. Iako ga nije imala s kim usporediti. naposljetku.no je li moguæe da se tim ranicama èovjeka ka njava za sve lo e ivotne postupke? Kakva pomisao! Do one noæi u kojoj mu je pala na um. No. mo e se reæi kako je pretrpio nekoliko nepotrebnih napada .znao je kako joj prsti neæe pogrije iti i dok mu bri no vadi sva ki alac izazvati bol. Jo i gore. B ila je to jedna od onih pomisli koje je uvijek gurao u stranu. A neobièni se pomaci u ljubavi uistinu dogo de.posebno groznim ljudima. Opijen punim mjesecom i zrakom koji se noæu podizao s polja. mogu biti paradoksalne. kojem do ezdesete nedostaje tek godinu dana. mora ju na raspolaganju imati o sebi ovisnu osobu. Proveli su nekoliko ugodnih noæi. No nije vi e bio siguran mo e li ih i dalje prezirati. Na um su mu padale zamisli za koje ne bi vjerovao da su njegove. pa se to onda mo e obaviti kritièkom prosudbom vlas titog supru nika. za njega podi gnutoj dan nakon Lutherove smrti. Zbog toga kod luèenja o enjenih budno pazimo ima li znakova svje eg daha. Takvim se ob ratima mo emo poslu iti da za neko vrijeme odr imo i najgori brak . Zato to veæina supru nika tako velik dio vremena koje provode zajedno koriste za razm jenu gadosti. posebno u novom okru enj u. je li znao da mu je Johann Nepomuk otac? Naravno da je to oduvijek znao. Radi toga su se u stvari i vjenèali. ("Sie ist hier!") Dvorac u umi 2. Sav taj duhovni izmet! U braku postoji da bi se neprestano razmj enjivao. ili mo da blago nadprosjeènim. Svoj su stav sami izmijenili. obra zima. Svemoguæi Bo e. a da je tako potentan. Ne samo to je pas èuvar imao pravo na vlastiti zaklon. No. Voditi ljubav sa sve tri svoje polusestre nije bilo rodoskvrnuæe. 264 Norman Mailer A ovdje to nije bio sluèaj. Alois je pored nj e le ao s povjerenjem . Aloisu se ponekad uèinilo da mu kripi mozak.jer ni na koji drug i naèin nije prihvaæao vlastitu vjeru u postojanje grijeha . Kad je s tim obredom zavr ila. To nije bio lak zadatak. poput njenog ujaka Aloisa. no ona je radila spretno. Poput na ih Klare i Aloisa. Nije ba nastojao da ga ubodu. bila je sklona misliti kako mo da i ne postoji mu karac Aloisove dobi. stekao je dovoljno vje ti ne i sve manje grije io.ukoliko nam to slu i svrsi. a ja sam uhvaæen na spavan ju. samo to je odluèio kako si to neæe priznati. Ljubio ju je. oboje su bili spremni vod iti ljubav. veæ je djelo Aloisovih ruku èovjeka i psa zbli ilo. no dok potraju. No i najgori je brak sa sobom nosio svojevrsnu èaroliju. dolje u pseæoj kuæici. Cesto je i nu no. Takvo se to u braku mo e dogoditi. Malo se tih obrata poka u trajnim. ali ga se nije dalo i zbjeæi. koji su njenim prstima omoguæili izvoðenje nje nih pokreta po njegovim obrvama. Poèeo je èak razmi ljati nije li bol od tih uboda naèin na ko ji èovjek plaæa za svoje grijehe. Bila je to samo pretpostavka . Èovjek bi ne to htio svijetu o tro zamjeriti (ali se ne usuðuje). Ponekad bi bio tako nemaran da je radio bez za titne mre ice. Alois je iskusio ne to to se ne mo e nazvati drugaèije nego preobrazbom. onda je morala biti njego vo dijete. a to ukoliko . Ako Klara nije bila kæi Johanna Poelzla. Jer je poèin o rodoskvrnuæe.a alce i namazala plikove. ipak.65 Bila je to èinjenica o tra poput no a koji je zario Lutheru. Taj se ritual izvodio iz veèeri u veèer. rukama. ne . Naravno. Putovali su svijetom s kamenom na srcu i jo veæim u stra njici. a mediokriteti brzo ustanove kako im je iznimno potreban. dobro je spavao. Previ e je dostojanstva donosila svim oni m slabiæima to su se stiskali po crkvama.majka koja se nad njega nadvija. mo e p oslu iti i onim mu karcima i enama koje bismo mogli smatrati prosjeènim. osim ako njihov otac nije bio i njegov.

Svatko je sposoban postati svecem. ipak je posjedovao mentalnu snagu da takve misli ponovno odagn a." "Neæu. U gostionici je Alo is stariji veæ naèuo nekoliko glasina od djevojci koja se zvala Greta Marie Schmidt . koji za takve stvari zna? Kao i veæina ljudi. Pribli avajuæi se staji. poène je tra iti i u drugima. Aloisa ne bih oznaèio takvim. Na cijeli dan. poput cijelog zbora. stigao je na vrijeme da svjedoèi Aloisovoj reakciji. ako treba. to to tebi znaèi? Ima djevojke svud a unaokolo." "Je. kazala je. to onda? Ti æe i dalje konja dr ati samo za sebe. Izluðivat æe m ." Ona je na kraju rekla: "Neka bude po tvom. Takvih bi mu lipanjskih veèeri bol odzvanjala nutrinom. rekao bi joj. Priznaj. nego da se mota oko Angele. za sve je bolje da se petlja s kakvom seljanèicom. U tom je èasu Alois pomislio kako je mo da i bolje da djeèak sve to vrijeme provodi tj erajuæi konja po bregovima. bogata novim osjetima i za srce i za um. Angeli je nudio da je nauèi jahati. Stalno ih ljubi i one ti poljupce uzvraæaju. Vrat ti je tvrd kao i glava. a da sam za to ne plati previsoku cijenu. a nisam se nikad poljubila. èak i onaj najgori od najgorih." Sad je napokon i briznula u plaè. Alois stariji se poèeo pitati jesu li njih dvoje veæ spavali. Ja æu g ajahati. èak i pomalo okrutna prema njegovom tkivu. Boji se da te ne zbaci. Kad redarstvenik u sebi otkrije manu. Alois stariji èuo je njihov razgovor. "Strah te popeti se na Ulana". no i on se nastojao domoæi m alo bla eni tva. Aloisu je to bila svojevrsna glazba. Znak opasnosti." "Dat æu ti konja koliko god bude htjela. puna vlastite jasnoæe." Bila je na rubu da zaplaèe koliko joj je i ao na ivc e." "Nije. Otvorio se moænom zvuku svake pojedine boli. ali znam to æe se desiti. Èujem prièe. iako se ogla avala o tro ." "Boji se. Pokazivao j e svetost gre nika. "ne elim se na njega penjati. Stalno je odbijala. a da ne is kusim kako je to ljubiti se." "To je samo izgovor.ostoji Bog. Nije znao da ponuditi vla stitu ko u rapsodiji sitne boli znaèi tek tra iti sredstvo za izbjegavanje bo anskog sud a. Alois mladi ju je neprestano zadir kivao." "Je. Uskoro se zabrinuo zbog Aloisa i Angele. Nije bio spreman odreæi se du evnih zadovoljstava koja su stizala svake veèeri. Za to se ne bih bojala? Taj æe me konj zbaciti i slomit æu vrat. a konj æe udariti u galop. pripravan primi ti poruku koja mu je stizala iz tog tajanstvenog podruèja boli. Ja e konja kad god po eli . Sljedeæih je nekoliko dana Alois nastojao pozorno promatrati Ange- . "Nije. ostajao je tu. je. Ali ako ja poginem. Naravno. Za to i bih? Ako nauèim jahati i ispadne da mi ide dobro. Poginut æu slomljenog vrata. Je li se u njihovim odajama zbivalo to nekreposno? Nije mu se dopao prizvuk to ga je razabrao u sporu koji se izmeðu djeèaka i djevojèice razvijao oko toga tko ima pravo jahati Ulana. i to je to. Ne. Znam ja tebe. trebalo je brzo intervenirati u tu navalu svetaèkih sklonosti. z66 Norman Mailer Sad je do ao red na Angelu. Bojim se. Kako se ipak malo previ e pribli io potpunom priznanju da je uistinu poèinio rodosk vrnuæe." "Ne bojim se. pri je nego to bi mu se iz tijela poèele vaditi iglice. Jednostavno". Do jutra je o pet stao razmi ljati poput policajca. Djeèak se nije mogao prestati smijati." "Neæe . Te skromne agonije nije na stojao odvratiti potragom za sretnim mislima. 12. M orat æu te moliti da mi da jahati. jako si ti duhovit. Ne elim umrijeti. "Tako si siguran u sebe. taj razgovor . O tim se stvarima premalo toga razumije. Na oèevo iznenaðenje.ni ta to bi za sina ili njega osobno bilo uvredljivo. mladi Alois nije nastojao zadr ati iskljuèivi posjed konja.je li to voden za njeg ove u i? Jesu li oni bili u stanju izvesti takav konspirativni manevar? Za to ne bi bili? Njihova se majka time èesto slu ila. Ne bi li bilo moguæe da su ga èuli kako se pribli ava staji? Ako jesu. zvuku irokog raspona. Upravo suprotno. Oèito je èega se ti boji . no Alois mlaði je Gretu Marie uèio jahati na neosedlanom konju. A ja æu ovaj tjedan navr iti trinaest godina.

sve do dana njih dana. A sadnja repe mo e ispasti podjednako neuspje na. Neka obitelj zna kako su se jo do prije stotinu godina pèelari penjali na visoko drveæe. no neæe se baviti osnovnim stvarima. Nije stoga bilo nikakvo iznenaðenje to je Angelu oèeva pozornost uznemirila. Jedna je djevojèica èak i s a ta s ocem radila. "Ali djeèaci se mijenjaju. pèelarski proizvodi. "ali tvog sina ipak razumijem. obraæajuæi se u mislima Aloisu mlaðem. Sljedeæih je nekoliki popodneva iz vi e svezaka izv ukao ne to povijesti.. kako bi doprli do ko nica koje medvjedi nisu mogli dosegnuti. I ne zna to bi sa sobom. priznala je. "Ambiciozan je. Klara je imala pravo. Takav æe med zadr ati najfinije aromatiène crte lipove kore. Suvi e je vje to dr ala razmak meðu njima. dodala je. dostojno Der Altea. Ali ja ga shvaæa m. ali su njeni roditelji barem znali voljeti one koji su im preo stali. sve sam to rekla"." "Razumijem ga". "Mo da je tako". Mogao bi biti mladi partner. Ili se barem tako u kalo. veæ æe to biti ne to bolje. Dokonost bi bila ravna tome da pusti djeèaka jurcati na kon ju uzbrdo i nizbrdo i upadati u nevolje. kulture i drevne pèelarske tradicije. Gdje li je to samo nauèila? Klara nije dijelila njegovu zabrinutost za Angelu. Toliko je od oca i majke uspjela nauèiti. "To je bio ra iren postupak u sjevernoj panj olskoj i ju noj Francuskoj". "Èovjek je morao znati koje drvo odabr ati. a na vidiku nije bilo nikakvog rj e enja. I to kontradiktornih." "Uvijek æe biti neobuzdan". To æe. morala se slo iti. i svakako.zasad je pomalo neobuzdan. breze i bukve. To bi ih zaposlilo.. A to je da stalna stanja èesto nisu ugodna. odvratno. reæi æe Aloisu mlaðem. Mu joj sljedeæeg ljeta neæe ponovno saditi krumpir To je bilo oèito. Djeca su kod Poelzlovih ne prestano umirala. Ipak. Onda æe ubaciti malo kulture. A. Izmeðu johe i jasena. eli zaraditi novac. kako bi se pripremio za malo predavanje koje æe odr ati obitelji. Angela bi klizala oko njega. No to bi bilo tek u buduænosti. kao i javora. Priznajem . kao i nama. U koli je veæ èula za takve stvari. morali su s njim ne to uèiniti. Ako onaj plaèljivko Adolf i mrkavac Edmund ikad narastu. Da". "ta pèelinja ljubav prema lipama potjeèe jo od samog kraja ne . èasnog stabla brijesta. Njoj je najvi e briga zadavao A lois mlaði. rekao je Alois. Lipe". kao da pazi da ga ne dotakne ni jednim dijelom tijela. biti dobar poèetak." "Da. k oristilo bi i Aloisu mlaðem. uvlaèeæi bokove prema trbuhu. Sama si mi to tolik o puta kazala. "Da ga uzmem za partnera? Pa ti u njega nema èak ni povjerenja. Klara se sva usredotoèila na to. mogao se èuti kako istièe. Nesavr eno rje enje . Nije to bilo samo tako. Nije se mogla natjerati da zavoli Aloisa mlaðeg. Na posljetku. Stoga je Aloisu predlo ila da podignu kuæicu za pèele.da ponovim njenu mudru izreku bolje je od nikakvog. Fuj. hrasta i vrbe." "Moram o tome razmisliti. poput njegovih rasprava u gostionici u Linzu i F ischlhamu. No s pèelama je ost vario prihvatljive rezultate. Naravno da æe ga uoblièiti za Aloisa mlaðeg. previ e je godina proveo izazivajuæi kod ljudi nelagodu snagom svog pogleda." 268 Norman Mailer "Doista? Rekao bih da si puna raznih primjedbi. Trenutaèno je na rad gledao kao na ne to nedostojno. To je Aloisa uznemirilo. Isprièat æe prièu o neprestanoj borbi pèela i medvjeda u srednjem vijeku. pomislila je Angela. Mo da se ne to da poduzeti u tom pravcu. pa se morala za ne to odluèiti. Pitala se za to se za nju zanima. Lo e rje enje nekog problema ponekad je stoga bolje od izostanka bilo k akvog rje enja. Hitler i sin. Èak bi mogao dobivati i ma li dio dobiti. rekao je Alois. Alois se vratio svojim knjigama. moglo bi to biti Hitler i sinovi. u koju bi mogli smjestiti deset ili petnaest ko nica. Kako ga nisu mogli vratiti Poelzlovima. Kad god bi joj se sad Alois stariji primakao. tak o grozno odvratno. "lip e su pèelama oduvijek bile omiljena stabla. Alois kod djevojèica A ngeline dobi nipo to nije odobravao istanèanu enstvenost. Naèin na koji je uvlaèila bokov e." Ideja mu se svidjela. ona je u ivotu dobila jednostavnu pouku.Dvorac u umi z6y lu. Pravi poslovni pothvat. No. zakljuèio e Alois. Ako ne uèinimo ni ta. Ne to moraju uèiniti kako bi djeèakovu ambiciju usmjerili. rekla je.

koja bi se nadvila nad sve. kad je novosteèenu erudiciju trebalo iskoristiti za stolom. ka o da Klari eli predbaciti to bi jutro provela u crkvi. Saæe vi e od dva i pol metra. Naprosto nije bio rjeèit poput Der Altea. on je z nao. moæi æe birati iz eðu nekoliko vrlo pristojnih prilika. vrlo imuæan. ti bi mogao sjediti na lijepoj hrpi novca ." "Posve toèno. I skoèio je. Ovo sad nije bilo isto. Klari nije oprostio to je pro li tjedan bila tako gruba pr ema njemu. Rado bi se s nama udru io. neæe joj to nikad zaboraviti.. no nije ba mogao razluèiti je li odobravala nj egovim rijeèima ili savijaèi od jabuka koju je ispekla." I tu je stigao do prepreke koja je meðu njima stajala poput ograde. "Ti i ja . Mo da je glavu napunio prevelikom kolièinom znanja. kao i lovcima na med u ju nom Sudanu. Raditi za oca? Biti tri godine rob? Previ e ga je dobrih stvari èekalo." Alois je dubokoumno klimao glavom ne bi li prikrio uzrujanost. No. a sasvi m je sigurno kako æe Alois stariji svaki dan naæi ne to zbog èega æe se namr titi. "Dragi i po tovani oèe". To me navodi n a pomisao da bismo mogli proæi vrlo povoljno. Govori jer zna za to si nadaren. Nevje rojatno. Alois stariji je morao obuzdati zlovolju. da. koji je jo ne to zanimanja i pokazivao. Kako je u to vrijeme obièno progovarao rijetko. to bolje. Mogu kazati kako sam ja za tvoje nadar enosti pun po tovanja. svaki dan raditi s ta dva starca. fosil. posjeo ga je na klupu blizu ko nica i umjesto etn je. Za nekoliko bi godina ti mogao posta ti imuæan mladiæ. obraæajuæi se mladiæu izravno kao da mu gura prst u rebra.hajdemo se pro etati. Radilo se o ivici i obojica su mogla pasti. Troje mlaðe djece napola je spavalo. koje je moglo biti veæe od bilo kojeg èovjeka koji je ikada ivio. Do ao sam do odreðenih zakljuèaka. Nije i lo dobro. gore u Njemaèkoj. A pèele su u to vrijeme i te kak o dobro znale graditi saæe. Da. Ne. to su prona li.i ona je s roditeljima bila u crkvi. ako se smatra kako su i sami u stanju fino zara diti." "Da". "to je prvi korak da se èovjek odluèi oko zaposlenja. "Sve to govori je sasvim toèno. Djeèak nije volio razmi ljati dok jede. Nakon tri godine marljivog rada. "Ti". Tog jutra nije mogao doæi do Grete Marie . Nije li bio ba poput oca? Alois ga nije odveo daleko od kuæe. Kla ra je neprekidno odobravajuæi klimala. Mogao bi prièa ti i o Bassarima u Senegalu i o Mbutima iz ume Ituri. tijekom sljedeæe tri godine ! Der Alte æe davati mno tvo tajnih signala koji bi ocu mogli zapeti za oko. Sad æe to morati odmah ponoviti i to tako da progovori otvoreno. obrok bi se obièno konzumirao uz njegovu dubokoumnu ti inu. Sto naglije. a navoðenje svih u njemu obuh vaæenih zemalja moglo bi dostajati da se kod sina potakne i po tovanje. dovoljno dugo da ponovi: "On o to govori vrijedi za nekog poput tebe. odustao je nedugo po to se u predavanje upustio." Oklijevao je. Tako mi se barem èini. Obraditi i Grke i Rimljane." Dvorac u umi 269 Spremio se tijekom nedjeljne rane veèere isprazniti cijela spremi ta novih informaci ja. Posebno stoga to si prilièno sposoban razluèiti ono bitno. Kakva bi to samo radost bila. rekao je. no. Juèer je prvi pu t natjerao Ulana na skok. rekao je naposljetku Aloisu mlaðem. Veæ je ne to i natuknuo. pa je posjetio Der Altea. stao prièati o novcu koji bi mogli zaraditi ako bi se udru ili. prije gotovo pet tisuæa godina. I sam o njo j èesto razmi ljam." Popodnevno je sunce bilo jako. "cijenim tvoju brigu za moju buduænost. a i Alois mlaði. koji je tom prigodom bio tako pohlepan da je Norman Mailer Aloisu nestalo poleta. a mladiæ se snu dio. Ja sam nadaren za dru ge stvari. "Mogli bismo èak u kljuèiti i Der Altea. no sad mu se èinilo kako bi se jedno cjelovito izlaganje Aloisa mlaðeg dojmilo. ali je na neki naèi n i bilo. a Angela je klimala s izrazo m lica koji je prizivao jade iz kolske uèionice. oèe.olitskog razdoblja. Jo je uvijek u nosnicama osjeæao Der Alteov miris. Sazrio je trenutak da ih napusti i ode u B eè. I dopusti da ka em kako se zgodni mladi tipovi poput tebe mogu o eniti dobrom prilikom. nedavno su prona li jed no saæe. Te su slatke rijeèi bile tako bremenite prijevarom. Vjeruj mi. Znao je da mora skoèiti. rekao je Alois. "Mo da æe mi otkriti o kakvim se to stvarima radi?" . Sjeverno od nas. No." Kako je samo pogrije io to je za predavanje odabrao ranu veèeru sredinom dana.. a ja nisam ba takav. polako je kopnio. Bilo j e to oèito.

pa je dopustio da mu op asna æud. smijat æe se oni s tobom." "Jest. ja sam glup? I o tome prièa ti. A ti ne zna . "nismo spremni za Der Altea. Predviðam kako æe nam se pokazati vrlo unosnim. Ako te ne po tuju. kazao je ocu. To bi bilo kao natjerati konja na mnogo vi i skok. Opljaèkao bi nas do gole ko e. Dopusti da i njega ukljuèim u na razgovor. Mladiæ koji se cijeli ivot bavi zemljoradnjom po mom mi ljenju p ostane glup poput zemlje. stalno te bodu. Èak se i Johann Poelzl. a ti æe morati aditi na gazdinstvu njihovog oca. "Moram govoriti istinu. danas sam imao malu nez godu'. uvijek mi se èini kako bih za ivot zaraðiv o na taj naèin. Mo da i vi e od toga. A moja majka umre. M ogu zakljuèiti samo jedno. Stalno. rekao je sinu. a onda æe ti se." Dvorac u umi "Ali ne bi i ao ba tako daleko da ka e kako ti na e malo pèelarstvo nije nimalo privlaèno "Volim okus meda." V ratilo mu se prosvjetljenje koje je do ivio preskaèuæi ivicu s Ulanom. zna baviti poljo privredom. Pun si uboda. Izravan osjeæaj eg zaltacije. ti do svojih ena doðe . pjevati. Strah koji je prikrivao sad je izletio van. "Sine." U tom se èasu odluèio zagledati ocu u oèi. s du nim po tovanjem. jadni moj deèko. "Da". Govorim o malim stvorenjima koje lete njime. smijati iza leða. Svoje sljedeæe rijeèi gotovo je otpjevao. ne sla em se. da. Za to? Mo da misle kako æe im se posreæiti doæi do mu a koji je lijen kao i on Mo da i hoæe. kako ti vodi gazdinstvo. koji si propao u koli? A potom o tome lagao. Nema novca." "Nisam siguran kako razumije to sam mislio reæi. mislim da mi se vi e sviða prièati s ljudima. o da. Velika je pogre ka bila reæi to mu le i na srcu." Alois je tu izgubio ivce. veæ i da oca bude spreman uvr ijediti. On o tome zna vi e od nas. "Deèko". Kao da mu je krv tra ila ne samo da govori. Znao je to. " eli li reæi kako te rad na gazdinstvu ne privlaèi?" pitao je Alois stariji. "Mora se s time pomirit i". Ocu bi ostalo . kazao je." Njegov je otac ponovno klimnuo glav om.n eèuveno." "Da". "nisi se opremio za odlazak u svijet. U ovom poslu se to de ava. odgovorio je Alois mlaði. Ti ima krasnu djecu. "a ti si drugaèiji." "Po tujem naporan rad". Radeæi s ljudima. "Da. Posebno ako im nema ponuditi ni ta osim toga. Nije to za mene. Ono to zna je zastarjelo. i oni koji znaju kako se to radi mogu kazati: 'O. a onda æu morati gledati unuke ru ne poput tvojih djevojaka. pripravan sam te uputiti u tajnu koja æe ti u tedjeti nekoliko godina. pojebe ih. rekao je Alois mlaði. Sve to ti zna jest kako navesti tvoje seljanèice da ti pred nosom ma u sisama i ra ire noge. ba i ne. Èovjek koji se u ivotu nastoji probiti samo p rièom." "Dakle. Ne tra im od tebe da obraðuje zemlju. A zna li za to?" Dj eèak je sad tako ubrzano disao." "Oèe. dovoljno jako da ga sru i." Otac je reagirao br e nego je stigao promisliti. Nisi Norman Mailer stekao nikakvu naobrazbu. "Kad razmi ljam to bih u buduænosti radio. Misli li kako æe do novca doæi prièom? To su besmi lice. Aloisa mlaðeg je udario postrance ak om u glavu." "To se de ava. No. da mu se povisio glas. poput njegove æudi. a onda zaboravi . obièan je hoh tapler. koliko god da je glup. ali nije skrenuo pogled. Kakva je to tek glupost! Predugo sam ivio s tim smrdljivim i trulim vijestima." "Sto to prièa ? Zar mi se ruga kao pèelaru?" "Pa."Rekao bih kako imam dara raditi s ljudima. "ali ne i onu vrstu koja nala e da èov jek vodi gazdinstvo. Alois mladi se razbjesnio. trajan odnos izmeðu dvojice ozbiljnih ljudi naporan rad. nego slu ati na e pèele. Da nam je mladi Alois bio klijent. To je istina. Govoriti kako æe djeca koju bi mogao imati biti ru na . n go zrak. ali kad si ti u pitanju." Sad je Alois posegnuo u svoju prièuvu najveæih ivotnih mudrosti. Ljudi te mora ju po tovati. zapovjedio bih mu da ne ustaje. "vidio sam te na djelu. I sam si to rekao." Oti ao je predaleko. Sad vi e nije bilo pomoæi. ostav i bez svoje vrijedne mirnoæe. Bila je to hrabra odluka. koju se uvijek u sebi silio dr ati pod kljuèem izbije na povr inu. Ne privlaèi me. Jedini je temelj za èvrst. I o Der Alteu. Jedini je odgovor za to si nam lagao i poku ao krivotvoriti pismo to to si uistinu idiot. Æud je provalila van. Ljude se ne mo e predugo armirati.

A Klara je bila ranjiva. I to bi bilo dosta o Aloisu starijem. a miri s Klarine savijaèe od jabuka i tao iz nosnica. Adi je vidio kako otac tetura u umu. Nisam mogao zanemariti tako izravnu priliku da se poslu im s nekoliko svojih sposobnosti. ba kad mu se eludac prestao podizati. "ne mogu vje rovati to si to dopustio!" Ukazala mi se rijetka prilika. koji si je dao odu ka. jer je vidio oca kako se ispru io na tlu. Mislila je kako oplakuje mrtvog. Samo pobo ni mogu povjerovati da Vrag ima takve moæi. Znajuæi da mu se ivot na ao na raskri ju. "pa æu ti ostati du na. Èuo ga je stenjati zavidno ispunjen jadom. uhvatio ga za noge i isto tako sru io. Vidio je oca kako mladog Aloisa pre bija na mrtvo ime. shvatio kak o se ne mo e vratiti u kuæu. Dotakao sam joj misli. osjetio je nemjerljiv u as. Sad je veæ iz kuæe stigla i Klara i preklinjala Aloisa da prestane. u sto eru za .zn aju koliko su nam oni u tom èasu blizu i èini im se da smo im brojèano nadmoæni. No. jer se Alois mlaði vi e nije micao. Morao je ne to popiti. a otac æe mu ostatak ivota provesti u z atvoru. "O moj Bo e". Pozornost sam obratio na Adi-ja. preklinjala je. Rana veèera mu se dizala i sp u tala po drijelu. Ocu je kazala da se s djeèakom zbli i. koju bi djeèak godinama mogao musti. Kakva bi od nje ispala opatica! Najznaèajniji dobitak ostvarili smo kod Adija. Stoga mu je Alois mlaði pomogao ustati. urin. zazvala je Vraga. kako nisam imao nikakvog nadzora. no prihvatiti pomoæ Dvorac u umi 273 pri ustajanju od mladiæa s otvorenom bubuljicom na licu i zametkom idiotskih smeðih brèiæa? Kako mu je izbilo tek nekoliko slaba nih dlaèica. Ru enje za ru enje. Èinilo mu se da je uprav o ustao s tla na kojem je tako pretuèen. Pored nje nije bilo njenog anðela èuvara . Mete je pojaèavao i Adi. dok mu se podizao eludac. s rep ertoarom strahovito prodorne vriske. A kad se Alois mladi poèeo micati. pr eklinjala ga. No sad je. Samo nam je predala du u . dopro d o srca. Dovoljno je neugodno bilo naæi se na zemlji. A bila je pravi dobitak. sve dok mu . Anðeli èesto pobjegnu od ljudi koji preglasno vri te . U svojoj starijoj dobi. iako je z nala kako to nije pametno." I tako smo odsad mogli raèunati na nju. Ne kao na klijenta. Ne samo da je osjeæao bol u rukama i nogama. taj je brk sam po sebi bio uvr eda. te promjene nisu nikad cjelovite i trenutaène. poput starca. Te æu batine urezati Adiju u sjeæanje. izmet. Za razliku od mnogih s kojima trgujemo. na to ga je Alois nastavio tuæi akama. Zapao ju je sav jad odgovornosti za prisegu o kojoj nem a pogaðanja. ba ona. uspjela je uzvik-nuti. Adolf Hitler je i dalje ostao uvjeren kak o je gotovo na smrt pretuèen. Èesto bi noæu.nisam u um uspio utis nuti jasan prizor kako i on le i gotovo na samrti nakon oèevih batina. Stao je udarati Aloisa mlaðeg dok ovaj nije pao na koljena. Ona je za sve kriva.-Sto je bilo dobro. pa mu se 2-74 Norman Mailer èinilo da mora izbaciti tu topovsku kuglu iz jednjaka. Jer se ða voli na takve krike brzo sjate. hranu.uzev i u obzir da je bio siguran kako æe to pretrpjeti i on èim se otac vrati . Le ao je nepomièan na zemlji. nego ga je boljela i glava. a Klar a je i dalje vri tala. u umi. Morao je . Djeèak je i zbacio sve. ostala je uvjerena kako smo joj izravno odgovorili. tijekom Drugog svjetskog rata. No. pogrije io je i pomogao ocu da ustane. sad smo barem stekli nekakav njen udjel. Doèekao sam svoj trenutak. Na alost. Zbog tog je osjetila da joj je du a osakaæena i ispunio ju je al zbog boli koju je sa d sigurno nanosila Bogu. Èim se Alois mlaði stao micati. Alois se zaletio na oca. dok je djeèak le ao na tlu.u blizini nije bilo ni traga kand elima. Napola se obeznanio od straha da æe mu se otac vra titi i njega isto tako prebiti na mrtvo ime. na vrhuncu moæi.breme krivnje. sad se stala moliti izravno nama. bila je olièenje odgovornosti. no u Fischlhamu æe ne to veæ pronaæi. Alois zbog toga nije mogao disati. "Spasi djeèaku ivot ". Buduæi da je iz dotada njeg iskustva znala kako veæina moli tvi Bogu ostane neusli ana. Odmah nakon to ga je oborio s nogu. Iste æu mu slike uvijek iznova vraæati u glavu. Naricala je. Bila je nedjelja. Pomislila je da je Alois mlaði mrtav.

Mo da je ranije i plakala. to je sigurno spasilo kuæu. osim jadnih des etaka tisuæa koje su se ispr ile u mikroskopski èips. no sad je veæ imala bistre i suhe oèi. pristojan èovjek. Bio je rjeèit. Aloisu je sve bilo jasno. najgore od svih veèeri. Vjeroj atno sam te te ke batine zaslu io. No." Da.po t o se improviziranim poèinkom pristojno odmorio. Dvorac u umi 275 Dobar rad na klijentu je. Od velike su nam koristi kad èak ni ne znaju da la u. mila moja majka.76 Norman Mailer strothove ko nice ostao je samo pepeo. Ipak. "Naravno. Jer je Ma estro èesto isticao posao koji sam u toj stvari obavio: "Nema boljeg naèina da se os iguraju usluge visoko pozicioniranog politièkog vode".bilo je malo preblizu. a gla va mu je bila kakvih petnaest centimetara od monumentalne kravlje balege. kazao bi nam. Bilo je ponuda. jer je njihovim potrebama neistina od tako presudne va n osti. bio bi zahvalio. kazao bi. ili je potpuno izokrenuti. Kosa mu je bila èista. uspio nekako doæi do dovoljno piva da na njega bazdi s dva m etra udaljenosti. su protstavljao se on ocu. ali je potom m orao leæi na pa njak kako bi malo odspavao. taj dogaðaj za stolom preprièavao tajnicama nakon veèe re u blagovaonici. a peklo srce. mislim da otac sina ne bi smio prebiti tako do smrti . Bila je sasvim ispod razine za koju je smatra o da je u svom slobodnom vremenu treba dr ati ugledan umirovljeni krunin slu benik. Batine sam sigurno zasl u io. Gostionica u Fischlhamu bila je nedjeljom zatvorena." 14. Da je vjerovao u providnost." Sebe se sjeæao kao hrabrog. jer je te. Potpuno svjestan vlastitog dostojanstva. Otac mi je bio fin. bio je spreman otiæi u smrt vjerujuæi da govori istinu kad prièa kako ga je otac pretukao na mrtvo ime. Tako me jak o voljela. A to se nije sve slo ilo odjednom. batine sam zaslu io". no dobro je da to nije uèinio. uspio je prijeæi prvo brdo na putu iz Fischlhama. taj savr eni k amen temeljac la i koji sam mu polo io u one slojeve mozga u kojima se sjeæanje èvrsto g rli s laganjem. Nije mu trebala pomoæ da se vrati kuæi. no u predgraðu se mjesta nala zila kuæa u èijoj se ostavi mogla naruèiti krigla piva. jer je sad . ta mi je izmi ljotina omoguæila razviti Adijevu buduæu nesposobnost govoriti isti nu. od eksplozivnih uèinaka srd be ga je boljela glava. Alois dotad nije posjetio tu oazu. . Izrekao sam mu grozne stvari. S vremena na vri jeme sam se i dalje trudio uèvrstiti temelj te potpune la i. Kao odrastao èovjek. Doèekala ga je Klara.rusku frontu u istoènoj Pruskoj. a uskoro i drugo. Probudio se nekoliko sati poslije. tako stra ne rijeèi da ih ne mogu ponoviti. kao to sam rekao. razvio je umijeæe laganja dovoljno istanèano da zadovolji i najmanje potrebe. "od te metode . Majka je. Koljeno mu je pulsiralo od prvog pada.veæ je pro lo deset sati . Te noæi nije bilo vjetra. bio je to i jedan od onih nekoliko puta u ivotu . Austrija nac koji je bio pravi Nijemac. a za to je potr ebna preciznost ravna skidanju stare tetova e kako bi se prekrila novom. tovi e. a pèelama nije bilo ni traga. jak. Vrijedilo je. velièine e ira. poput ljuski pèela iz ko nica. "Èini mi se da me zato morao istuæi.veèer je tek pala i na nebu je jo bilo ne to svjetla. vi eslojnu la ljivost. pre ao i zadnje brdo te ugledao rume ne odsjaje po ara niti deset metara od svojih ulaznih vrata. Do poèetka svoje politièke karijere. Moje je umijeæe bilo zamjena stvarnog sjeæanja la nim.kad je naprosto morao ne to popiti. "Ocu sam stvarao velike probleme. Nije se uvaljao u balegu. dok bi im srca ispunila istinska tuga. da. Zidovi njegove kuæe odisali su zap anjujuæim ozraèjem turobnosti. znao je o svom djetinjstvu prièati prièe od kojih bi slu ateljima zasuzile oèi. ali ih je odbio . S istine je mogao skinuti tek najtanji sloj. proces koji teèe polagano i trebalo mi je mnogo godina da tu specifiènu osobinu njegove psihe pretvorim u potpuno usposta vljenu.to si je neprestano ponavlja o . poput Aloisa mlaðeg. Ne smiju biti u stanju razlikovati neke la i od istine. Posljednji je crni talog meda ispu tao miris o tar poput katara u drijelu. Od epao je preko polja i do zalaska sunca popio vi e od tri litre piva. Dio eninog srca sigurno je slomio zauvijek. bila izvan sebe. no od tri Lang2. koliko se sjeæam.

Istinu govoreæi. nije bilo straha da æe se pèele poèeti rojiti negdje drugdje. Jedan od instinkata koje sam razvio jest prepoznati kad su ljudi koje prouèavam spremni pro laziti kroz brze promjene.priznala je kako su ga se tad veæ bojali. konja i djeèaka progonio kroz umu. ili se barem pretvarali . Klara i Angela poku ale su napraviti to se dalo. Uzeo je nadnièara da mu pomogne pokositi pa njake. Za vi e od toga nedostajao im je mu karac. Poèeo se pomalo brinuti i koliko mu gazdinstvo u stvari vrijedi. svezao je u zave ljaj. Kako se vi e nije morao brinuti zbog ko ni ca. a potom jo i vi e za onim to se navesti nije dalo . Èak ni Lanstrothove kutije nije trebalo premazivati novim slojem boje. P rije nego to je oti ao. niti je morao raèunati koliko hrane mora zajednicama ostaviti u posezoni. a da ih jo nisu zamijenile nov oroðene. Pas je. Èak su uhvatile i zadnje zvukove Ulanovih kopita. jurcao je stalno od kuæe do ko nica. samo je malo zacvilio . U Haf eldu æe ostati dok iz njega ne odu. kad su se veæ ponadali kako su sigurni. Ako bi ga prodao. ne uvlaèi . I tako je ljeto prolazilo. prive zao konju za sedlo i odjurio. tad se prestao glasati. Sigurno je pokupio svoju odjeæu. vagati kutije. otrovao je Spartanera. Zaèula se konjska njiska. Adi. jednog mu je poslijepodneva potkraj ljeta kroz neki venti l u mozgu pro ao gorèi okus alovanja. to bi mlaðem moglo biti dovoljno za ivot u Beèu. Meni je mirno ljeto obitelji Hitler pr o lo kao da sam ga prespavao. Ni ta se. Dok je sjedio uz panj. ne ispu tajuæi ni jednu pojedinost.Isprièala mu je sve. No. Nije morao pratiti zdravlje ko nica. veæ bi o uginuo. Svi su spavali. Isto kako j e veæ bilo. Alois stariji èesto bi kasno popodne oti ao stazom kojom se i djeèak poslu io one noæi kad se otisnuo na put u Linz. Djeèak je odjurio na konju i do mraka se nije vraæao. pa je u sebi kazao: "Osjeæam olak anje to se vi e n oram brinuti. Malo sam se bio posvetio i drugim klijentima. Odmarajuæi se na ostacima nekoæ plemenitog hrasta. Je li si ostavio neku moguænost za povratak? Njoj se èinilo da nije. pojavili su se plamenovi. Kerozinom!" vikao je Adi. kad se Alois vratio kuæi. "Znam. drhtati na pomisao o upadu mi eva. bi li dobio koliko je za njega platio? Ili bi moguæi kupac uvidio da se veæ poèelo zanema rivati? Tome je poèeo poklanjati najveæi dio pozornosti. "Sve ih je zapalio. mozgati jesu li skupljaèice skupile dovolj no peludi kako bi pèele imale dovoljno bjelanèevina da prezime. dok si ne naðe posao. i tu bi slu ao ptice. A djeèak s e neæe vratiti. procjenjivati koliko je starih pèela uginulo." Adi se istovremeno smijao i plakao. zakljuèio je. Bio je gotov. a to je znaèilo bacati vjedra vode n a zidove kuæe najbli e plamenu. razmi ljati da li da ponovno stavi mre u da zaprijeèi pristup pticama. iv poput srndaæa u bijegu. koji mu je sad bio omiljeno mjesto za sjedenje u umi. Ta je fantazija bila dio dugog ljeta u kojem je alovao za svim t o je mogao navesti pod izgubljeno. a sijeno prodao u Fischlhamu. tugovao bi za pèelama bez kojih je ostao i sanjario kako bi. dok se udaljavao kasom. Svoje sam pèele volio. vodimo refleksivan ivot. KNJIGA DESETA Po tovanje i strah i. mi na taj naèin mjerimo Vrijeme. Zavijao je tako estoko da je umalo ustala da vidi to se de ava. nesiguran radi li se o u asnom dogaða ju ili o jo jednom èinu velièanstvenog spaljivanja.poput teneta. Otkos je balirao. U kolovozu je stiglo pismo. da se te nedjelje vratio dovoljno rano. jedva pola sata prije. Gotovo je istog èasa shvatila to se zbiva. Osim u prigodama kad nas Maestro r asporedi na boji ta na kojima se mo e oblikovati povijest. Alois stariji do ao bi do starog panja. Nije trebalo tra iti m aticu. Minutu poslije. ali nisam ih izgubio svojom krivnjom. Nakon toga im se Alois mladi vi e nije javljao. I nama su potrebna neplodonosna razdoblja. k ad je mladi Alois opet odjurio. nasuprot fazi u kojoj su praktièno nepomièni. To me i nije pretjerano zaokupljalo. Alois je zato vrijeme bio zarobljen pod pokrovom duge i prozaiène meditacije. No. Alois stariji je doznao kako je Ulan prodan trgovcu konjima u pola cijene. Spartaner je poèe o tuliti. Kad je bio u Linzu." 7~7Q z8o Norman Mailer U toj fazi obitelji Hitler vi e nisam morao posveæivati svakodnevnu pozornost.

nije mu mogla oprostiti to se one u asne veèeri pokazao bespomoænim pijancem. Kakvo neu krotivo èuvstvo! Je li njemu kao ocu bilo priroðeno da sinu oprosti? A to ako je i Al oisa mlaðeg obuzela gri nja savjesti? Nije mogao podnijeti pomisao na tog djeèaka samo g u sirotinjskoj sobici. staju i dvori te .81 Ekonomski su èimbenici (koje je stalno izraèunavao na zasebnim listovima papira. to se odmah ponadala kako ga neæe pronaæi. Nije mu se èinilo da im treba novi pas. Dvorac u umi 2. mij enjajuæi i olovke) upuæivali da æe on i Klara. a razlog je za to jasan. "Nije ti smetalo to si mislila da za mu a ima polu-Zidova?" . otrovno pismo. Tih je dana. ako uistinu eli da se vrati. do takve drame neæe doæi. no izvornik je. dok æe s e otac okretati u grobu. Znao je da do toga neæe doæi brzo. Alois mlaði je na takve trule ideje mogao doæi samo slu ajuæi Johanna Poelzla. Nakon toga se u pismu tvrdilo kako æe se sin jednog dana proslaviti. Kao da mu njegove nezasijane njive pr edbacuju. nije se v i e morao bojati da ga negdje u susjedstvu vreba razjareni otac. Takav je spokoj mogao ispasti skup.mogao je biti zahvalan to odreðena mlada dama nije ostala trudna. Nekoæ bi ga èak i nekoliko minuta u kojima ne bi ni ta radio nepogre ivo uzrujalo. Nedostajao mu je Linz. "Ti si gro zan poljoprivrednik. Alois nije mogao vjerovati onom to je proèitao. A jedva da se i sjetio krijumèara koji je ivio s druge strane Fischlhama. Kako bilo. A kad se samo sjeti kako je djeèak uvijek bio dobar govornik. Èak je tu temu naèeo i u razgovoru s Klarom. kako sjedi na oskudnom poljskom le aju. te su se u asne rijeèi Klari morale predoèiti. san mu je. Bilo mu je kao da ima amputiranu podlakticu èiji su ivèani zavr. Sad mu se i taj fan tomski prijestupnik èinio jako udaljenim. na izvitoperen naèin. Barem ne potencijalnom kupcu. poèeo se kajati zbog Aloisa mlaðeg." Tako mu je kazala. kako sam doznao. Morao je prihvati ti èinjenicu. Ostatak je bio jo i gori. napola idov . Uz to.naroèito one koji nisu zahtijevali mu ku snagu. To bi svaku povredu ponosa jo i podvostruèilo. Iako godinama nije bio tako opu ten . pèelarski proizvodi. kad smo veæ kod toga. ma koliko pazili na tro kove. Na vratima mu se neæe pojaviti roditelj Grete Marie Schmidt . Osjeæala je da mu je ta ko du na reæi. Sve se svodilo na to da æe imanje morati prodati. Razmi l jao je da kupi novog psa. Tog pobo nog licemjera! Klara je razgovor ipak skretala podalje od Poelzla. Nikakvo èudo da ti ne ide poljoprivreda. Èak se i zastidjela. Ona je cijelo ljeto osjeæala prilièan i dos ljedan odmak od mu a. Sad se sam sebi èinio pretjera no zadovoljnim to promatra kako putuju oblaci. kako lebd i kolut dima cigare. ruka mu se jako Norman Mailer tresla. Nekad sam mislila da ba zbog toga ne ide u crkvu.bez obzira na to koliko se urednim dr alo kuæu. veæ bi to dosad jako dobro znao. to je èovjek manje radio. Zbog toga bi mogao osvanuti èas kad æe odluèiti da je odlazak u bijednu gostionicu u F ischlhamu preskup.eci i dalje ivi. prepun mrlja od tinte i sintaktièkih pogre aka. No. jer da jest. ja ti neæu stajati na putu. Imanje koje se ne obraðuje . "Ubio si mi majku. Nekoliko dana poslije. no ipak je prevladao osjeæaj du nosti." Ta se fraza nekoliko puta ponav ljala. iz Beèa je stiglo pismo bez adres e po iljatelja." Bio je ogorèen. Alois stariji stao je ponovno razmi ljati o tvrtki Hitler i sinovi. poèelo ga je kopkati to veæinu poslova prepu ta enama .mo da vi e nikad neæe odavati zadovoljavajuæi dojam. zbog stida nad sinom.tako neprimjetno poput prvih znakova nebrige. Dok je pisao. Mal i je djeliæ Aloisa i dalje u snu trèao uzbrdo. izrazito protiv svoje volje. Aloisova je najveæa briga bila da se ne privikne na nerad. "Ako eli da se vrati. postao sladi nego prije. Kako mladog Aloisa vi e nije bilo. Tamo je èovjek barem mogao otiæi na piæe s pametnim ljudima. U povrtnjaku nije radio ni ta. ili." A u pismu je bilo tako puno pravopisni h pogre aka da ga je Alois stariji. prije ili k asnije morati svakog tromjeseèja potro iti vi e od njegove mirovine. suznih oèiju. umjesto toga je pregledao premaz boje na pseæoj kuæici jad nog uginulog Spartanera i zakljuèio kako se jo neæe poèeti lju titi na ljetnoj vruæini. Kazala je tek: "Ta mi pomisa o nije naroèito zasmetala. Ti si. morao prepisati u èisto pr ije nego to se usudio pokazati ga Klari. bio nepodno lj iv. K ako u tu zamisao nije morao uistinu i vjerovati. vi e vremena trebalo da se ne to naprav i.

k oristeæi ljudsko svjedoèenje. godine u Grazu proveo istragu o Hit-lerovom djedu. To je bilo to." Dobio je glavobolju. Naravno. spreman sam ustvrditi kako nam sjeæanja. to je. Èinilo mi se da bi to moglo ojaèati krv na eg Adolfa. Nije znala je li joj laknulo. dobro sam ga tresnuo po licu i slomio mu nos. Sad je tek ostala zbunjena. Tad nam padnu i demonske moæi. Mo da su ih radili i ona i Alois . "O tome nema govora. A Alois. Onda se nastavio smijati da poka e kako to nije uzeo k srcu. nije to bilo ba tako jednostavno. rekao je Alois."Kako bi mi to moglo smetati? Aloise. Izrijekom je rekao kako zna tko mi je otac. ili se treba razoèarati. Tako sam. pojavio u liku pripadnika SS-a. "Zbog toga mi je bilo drago to ima idovske krvi. Nije ni morao ni ta v i e kazati. eljela sam da pre ive. rekao je. "a taj èovjek nije idov". Tijekom tog razdoblja. kao i u bilo kojoj drugoj obavje tajnoj organizaciji. Kad me sljedeæi put neki djeèak nazvao idovom. Na svoj sam tro ak ivio i funkcionirao unutar njega. "I ti si svih ti h godina mislila suprotno?" Dvorac u umi Z83 Klimnula je glavom. Kad mu je bilo est godina. kad mu je na pamet pao Johann Poelzl.ne t ako izravno. vi e mi se èinilo kako sam je jednom veæ znao . 1938. 2. Stari Johann Nepomuk jedn om mi je isprièao tko sam. kad se prisjetila glavnog uzroka svojih rijeka suz a. Èitatelj se mo da sjeæa kako sam se. kad sam se kao pripovjedaè ovog romana predstavio.naroèito sad. Tom je tipu zbog toga ostala ru na nju ka. ipak slu e. Tebi sam pravi stric." "Ali je uopæe nisam idov". Moramo postati simula krum èovjeka. kako bih osigurao kredib ilitet.to znaèi da je Maestro sigurno odav no zakljuèio kako svojim vragovima mora ukinuti moguænost sjeæanja ako u svom dijelu s vijeta eli odr avati red. To je mogao znati samo na jedan naèin. informacije morao prikupljati na naèin koji je Heiniju bio prihvatljiv . Moramo se odreæi poticaja koji nam don osi ivot u vi e raznih svijesti. ukoliko to udjel ba ne zahtij eva. Heinricha Himmlera u takvo to ne bih mogao uvjeriti. Godine 1938. Zato sam. O tome se prièalo u Stro nesu i Spitalu. iznenadnu i estoku. Bilo je jasno. nisam bio siguran to je is tina. Uvijek sam se brinula zbog na e djece. Tako sam nauèila. Ne na takav naèin . Naravno. Uvijek bi se kradom uzbudila kad bi pomislila da je udata za èovjeka takve krvi. Ja sam njegov sin. pa sam Himmleru izvor svoje informacije mogao objasniti samo tako to æu mu servirati izmi lj enu prièu. bez obzira na to koliko bila potisnuta. To je takoðer èula. A onda je rekao. Jer za to plaæamo izravnu osobnu cijenu. To sam doista i bio. Zidove nije primjereno mrziti. U Posebnom odjelu IV-2a morali smo. èije 284 Norman Mailer se postojanje obeshrabruje. Mogu r eæi kako inaèe za takvim potpunim ugraðivanjem ne pose emo.idov nikad te nije smetala?" ponovio je." Alois se stao smijati kad se prisje tio. T o da je Johann Nepomuk bio stvarni Aloisov otac saznao sam pomoæu informacije koju sam jednom dobio izravno od Maestra. a da ne otkrijem svoj izvor. Edmunda i Paule. ba rem kao vodièi." "Ali to ne znaèi da sam zbog toga idov. To je znak slab og obrazovanja. kao Dieter. "Pomisao da sam ja polu. Zidovi s u u krevetu radili zabranjene stvari." "On ti je to rekao? Ba tim rijeèima?" Svog je djeda Johanna Ne-pomuka dovoljno dobr o poznavala da zna kako on takvo to nikad ne bi izgovorio. Vratila su mu se stara sjeæanja na najrani ja zadirkivanja u koli. "On mi je". uvijek si govorio kako je èovjek koji mrzi Z idove nekulturan. naravno. do lo mu je da od stare ptièurine sku ha juhu. No. . "takvu informaciju natuknuo." Nije mogla spri jeèiti suze u oèima . "Nije. kredibilnost odr avati barem na internoj razini. znaèilo da nisam u moguænosti o tkriti joj izvor. Iako sam znao kako Hitler nije idov. bio sam ugraðen u tijelo odreðenog èasnika SS -a koji se zvao Dieter.ne bi li to moglo biti tako? A idove je pratio glas da su inteligentni. potk raj tridesetih godina dvadesetog stoljeæa. Tako je èula.

vjerovala je kako je njeno zadnje troje djece time dobilo bolju priliku za pre ivljavanje. a p otom nareðeno provodio u Carinskoj upravi. Cijeli je svoj ivot izvr avao naredbe. a ipak ivi. Veliki doprinos nesanici. Svaki je sat te mraène noæi morao probdjeti trudeæi se da mu srd ba splasne. Bijes na Johanna Poelzla uskoro æe ipak splasnuti i prijeæi u ne to to se mo e nazvati prijezirom. Je li tako ispalo zato to se doista osjeæao krivim zbog djeèakove majke? Da. razgovor s Klarom izazvao je u njemu takvu oluju da nije mog ao ostati u krevetu. jekt takve velike antipatije. koji je poku avao spavati n a podu. a za njim i Edmund i Paula. rekla si je. Klara je znala kako æe za to morati platiti. naravno.no srd ba prema Aloisu mlaðem ponovno mu je isplivala. o kojima je od prij atelja i rodbine. Tek je na p rvo jutarnje svjetlo .slabih oèeva. To to su Gustav. to je pretpostavka koju se suvi e ri jetko razmatra. naposljetku.srce æe mu na dan Poelzlove smrti poskoèiti . tako lo e da nije mogao biti strog prema njenom potomstvu. to neæe biti zbog kakvog konzervansa koji im teèe venama. No. Ako je ne to za idove vjerovala (a ne bi mogla reæi da je punokrvnog ido va ikad upoznala) bilo bi to da. do kraja ivota . Kako je bilo izvjesno da su sva njena djeca s Aloisom jednu èetvrtinu id ovi. potpuno privatno. Nije mogla vjerovati to to sebi govori. Obuzela ga je srd ba. Ostala je bez pretpostavke kojoj se dugo radovala. U tom je smislu ulazio u najgoru kategoriju ljudi . Sokantno. Takve prednosti vi e neæe biti. velikog i dobrog kralja. To mu je pokvarilo svu onu radost koja se u srd bi takoðer podrazumijeva. te je noæi Alois bio srdit zbog posljedica vlastiti h postupaka. za èije se zdravlje svake veèeri molil a. no reæi æu k ako je moguæe da je karcinom koji æe Klari 1908. Neki su èak bili i bogati! Klaru bi se uv ijek zbog toga dojmilo. Previ e joj se toga dogodilo istovremeno. napor da svoju srd bu potisne pulsirao joj je u srcu. ponuditi isti hranjivi osjeæaj vlastite ispr avnosti kakav obiènijim prigodama na raspolaganju stoji najveæim licemjerima meðu ljud ima koji idu u crkvu. pleme nitog. èula grozne prièe . Nikad to ne bi b ila u stanju. koju je dobrim dijelom spasila njihova idovska kr v. Kako se do odgovora n a to pitanje ne mo e doæi lako. u sebi -as kim bi o tome i mogla razgo varati? .kako je te noæi mo da poèeo ra k dojke koji æe joj kasnije u grudima gorjeti paklenom boli. A Aloisu mlaðem ipak nije uspio usaditi ni ta od tog smisla za po tovanje." Ne mogu s autoritetom govoriti u ime vragova koji imaju lijeènièku diplomu. takvom snagom i prijezirom da je sasvim moguæe .Ovu sam relevantnu primjedbu iznio zato to je pitanje ima li Alois idovske krvi op et iznenada osvanulo. ona bi Aloisa mlaðeg ubila. Njemu je te noæi srd bu uveæavala èinjenica to je izdao sam sebe. Bit je tog zadovoljstva srd bu nipo to ne usmjeravati prema se bi. Kad bi bil o moguæe. uspio oboje odr ati budnima. poku ati zaspati na otomanu. èak i od duæand ije. Adolf je pre ivio. mo da te jadne noæi sna no zakoraèio naprijed. poku ati zaspati na podu. da. Kako je mogla prihvatiti zamisao da se Aloisa mlaðeg pozove na povratak? Le ala je u krevetu slu ajuæi Aloisa starijeg kako lupka po podu dok lije e i uskoro je i nju obuzela srd ba. hodati u krug po sobi. A to je prouzroèilo i manjak stege kod njega samog. Kad smo veæ kod toga.to ima troje ive djece.idovi su znali kako pre ivjeti. pri èemu je. odnosno u grudima. godine okonèati ivot. lijepog. No. Samo to je znala da ne mo e. Sad je to pouzdanje naru eno. Srd ba mo e. Jo je gore bilo to se svog kukavièluka Dvorac u umi 285 stidjela. Aloisov nad zor nad vlastitom prirodom bila je svojevrsna poèast koju je odavao Franji Josipu. nego uvijek k drugima. Prvi put nakon svih tih godina le anja jedno pored drugog. be z obzira na to jesu li bili bliski. pa je uspio izdati nekoliko nared . koje je u zoru stiglo ogrnuto ki om . sada je morao ustati. Ida i Otto prerano umrli mogla je pripisati svojoj obitelji. Ostane li troje preostale djece i dalje na ivotu. obuæi se. po tovao je Franju Josipa. radije æu se vratiti Aloisu.mogao uspostaviti dijalog izmeðu raznih dijelova uma. utjelovljenje napornog rada i stege. No.tmurno svjetlo. "Ne progovaraj". s Fanni je postupa o lo e. "Da vi e nikad nisi naèela tu temu. Kriv to je Alois mladi ispao takav bio je on i jedino on. bez obzira na njihove mane.

nizom poni enja svoj objekt mo emo potaknuti na prebrzu osc ilaciju izmeðu polova njegove depresija i manije. Adi je dobio i vi e nego naznaku muke kakva se obièno ve e za nastanak neizbris ive melankolije." "Jer si sebi mogao kazati kako ga nikad neæe zbunjivati. u tom èasu. kad Dvorac u umi 287 nam takvo to pode za rukom. znak je da je u kockanju s velikim ulogom izvuèen dobitak. "otac me sad gleda kao da sam neprestano za ne to kriv. Neæe . Erupcija se dogodi vrlo brzo." Govorila je kao da se to veæ dogodilo." Stavila je djeèaku dlan na lice. A Alois mu nije smanjivao jaèinu ni kad mu je djeèak bio nadohvat ruke. Maestro od mene nije tra io da Aloisa obuzdam. vrijeme neæe potratiti. Pokazao je i ne to dara da svoj sluèaj krene zagovarati kod Klare. Bilo je prigoda kad je. Govorim iz iskustva." "Promijeni se?" "Svakako. "Mo e doæi i èas". Zvi danje je i njene u i ubadalo poput igle. Radilo se o dobro uvje banom zvi duku. kad se du evni ponor potencijalnog samoubojice preobraz i u izra eni ego. U gostionici bi sad rado rekao: "Ako odgaja sina. Maestro bio spreman takvu roditeljsku dominaciju i poticati. trebalo ne to tako drast ièno. predviðajuæi klijentu velik u buduænost. Naravno. No. ne elim preuvelièavati." Bila je tog svjesna. rekla mu je." Adi je ostao paraliziran od straha. Maestro nas ba takvim potezima èesto zna iznenaditi. rekla je. 286 Norman Mailer 3Sad bi. bio daleko od potpunog smanje nja ega. jer ti je on otac. sebi postavljamo i zadatak takvu ranu pretvoriti u buduæu snagu. a otac je djeèaku jadom slabi o duh. "a sad u onome to govori ima reda. "Majko". p onovila je po treæi put. no svejedno je to rekla. Ti mi. kad radimo s ljudima koji boluju od maniène depresije. No. Morao sam se zapitati hoæe li konaèni uèinci takvo g stanja poslu iti na oj svrsi. Ta je moæ demonska i ne stjeèe e lako. "èuje vlastite rijeèi i shvati kako nisu toène. Nije znala vjeruje li i sama u ono to je potom kazala. Itekako se dobro znamo slu iti poni avanjem i samo poni en jem. A zna li za to?" "Ne. a poneka d je èak i izazvati. Sad se kreæe u dobrom smj eru. kad god bi elio da mu Adi priðe. Adolfe. "On je dobar otac. No. "Da"." Alois je Adiju vi e puta kazao: "Na tvog se starijeg brata uludo potro ilo vrijeme i za njega se bespotrebno rtvovalo. No. Mislim kako je to dr ao jo jednom vrstom cjepiva protiv buduæih em otivnih kriza. Zbog toga mi nije bilo jasno kakvu je krajnju svrhu Maestro imao na umu. kao da i sebe eli obvezati da povjeruje u te rijeèi. Nije mi bilo jasno za to bi nam sad. Alois zazvi dao." Ponovno je klimnula. Pa se pr omijeni. kazao joj je. Smiono riskirati ivote na ih klijenata nije mu nimalo strano." "A to ako je jako u krivu?" "Neæe na tome ostati. "Mijenja se". rekla je. "Adi. a sve zbog ta kve sitnice. Ako klijenta elimo natj erati na neki nasilan èin.bi kako u buduæe treba postupati s Adijem. "kad otac shvati kak o i on mo e pogrije iti. To se mo e pokazati podjednako zahtjevnim kao i od kukavice napravit i junaka. "Ali to ako bude u krivu?" "On to ne radi namjerno. i jo u tako ranoj dobi." Klimnula je glavom. Mo e i pogrije iti. kao da mu eli rashladiti gro znièave obraze. Adi je. Jer je spreman mijenjati se. Dobar otac prije ili poslije shvati da je mo da i ao u krivom smjeru. Kakva bi to samo bila katastrofa. dovoljnom o trom da nekom o teti uho. To su veæ provjerena sredstva koja slu e razvijanju klice samoubojstva. Neæe dopustiti ponavljanje iste gre ke kakv u je napravio s Aloisom mlaðim. Kad ponosnom kli jentu ugradimo duboko poni enje. ne smije nika d kazati kako ti otac nema pravo". n e ispu taj biè. takvo je poigravanje moglo izazvati buduæu nestabilnost. Otac se mijenja. Djeèak je bio dovoljn o nje an da ne ispadne kako treba. Bijedni k kojeg su nekoæ poni avali stekao je moæ poni avati druge." Uhv .

zar ne? Morate strpljivo èekati." Adijevo je tijelo bilo vla no. Do prosinca je napisao novu oporu ku. no nije ni pretrpio gubita . Kao da mu je znoj osvijetlila posveæena svjetlost. Dr im kako æete svoje imanje moæi pr odati ljudima koji imaju jo manje iskustva s poljoprivredom od vas. Mnogih sam mu noæi ponavljao da se Alois mlaði zauvijek odvojio od obitelji. U pravu ili ne. "va e gazdinstvo netko mo e kupiti samo iz jednog r azloga . rekla je Klara. Nije li ga i va mu svojedobno zbog toga kupio?" "Ne bih rekla da to ba i nije tako". Djeèak ko ji ti je nekad bio brat. jednog æe dana i on imati obitelj i svi æe ga njeni èlanovi po tovati i boj ati ga se. K ako je pisanje oporuke sad sasvim zaokupilo Aloisov dugo razvijani smisao za pra vi slu beni postupak." Klara je to kazala tako ozbiljno. Jer sad si ti najstariji brat. Ta ko je potpuna bila va nost onog to je æutio. poslati k men i. pa je kupoprodaja obav ljena. U ao sam mu u misli taman toliko da mu apne m: "Tvoja je majka u pravu." Sad je spomenula Aloisa mlaðeg. Zbog toga ne smije oca nikad optu ivati. Alois postignutom cijenom nije ostvario dobit. svidjeli su mu se i kuæa i polja. Uskoro æe jedan od tih situiranih ljudi i naletjeti.atila je Adija oko struka i zagledala mu se u oèi. Inaèe vlada zbrka.tko to u obitelji nije znao? . ali nije . "Da". Od toga bi se mogao osjetiti tveiblich. Znat æu kako treba odgovoriti na svako pitanje koje æe biti p ostavljeno. Bit æu vam prijatelj. "dobro je da ste toga svjesni. A kad naleti. U tom mu je trenutku potreba za mokrenjem postala hitna. sve dok taj koncept nije postao mentalna izvjesnost. "Da". Da.no on a se prema mu u uvijek pona ala s Ehrfurchtom. koji je èak i posavjetovao Klaru. dodao je i: "To izra avam s punom svije æu o ozbiljnosti takvog oèev og èina. dodao je. Alois stariji bio mi je u tome od velike pomoæi. ravna onim dobro poploèenim avenijama uma uvijek sprem nim za primanje jakog mentalnog prometa. Po tovanju i strahu. Kupca mu je poslao herr Rostemeier. molim vas.) Gotovo da mu je pobjeglo usred majèinog izlaganja. ali su" . "Najbo lje je kad u kuæi ne vlada zbrka. dobro upoznao s odgovorno æu kojom se takve ozbiljne odluke moraju donositi."imuæniji. "On Ehrfurchta nije imao". "oèeva rijeè mora biti zakon. Klara je prva u obitelji shvatila (a zasad je i dalje bila jedina) da se s Adije m mo e razgovarati kao da mu je deset ili dvanaest godina. gotovo da je tako rekla Klari. o njegov im se rijeèima ne raspravlja." Tad je poèela govoriti o die Ebrfurchtu. Jamèim kako sam se. On je bio. Mora ga se slu ati. dodala je. kazao joj je.ne smije.dig ao je u zrak prst . Odreðivala je da u sluèaju njegove smrti sin imenom Alois ne smije dobiti veæi dio imanja od onog koji mu nu no po zakonu pripada. Bio u pravu ili ne. rekla je. 4Alois je odluku da izmijeni oporuku donio nakon to je shvatio da mo e prodati gazdi nstvo. "Sto manje to bolje". "Der frau Hitler". "Obeæaj mi kako se to za tebe neæe nikad moæi reæi." Dvorac u umi 289 Nakon èega je. Oèeva je rijeè u obitelji zakon. o z amkama dobrog voðenja gazdinstva znao je jo manje od Aloisa. A njega jako pogaða kad se osjeti slabim. "To me nauèila moja majka. (Taj mu se f enomen tih godina dogaðalo uvijek kad bi bio na rubu da o sebi pomisli ne to veliko i sretno. kao da se radi o va nom i uspje nom èovjeku . rekla je svom sinu. Sad si ti najstariji brat. sad kao da je mrtav. Ti si va an." Da. Adi je shvatio i ja sam mu iz noæi u noæ radio na umu." Bogati se tragalac za kuæom uistinu i pojavio. otac je uvijek u pravu. da je djeèak osjetio kako mu je to izazvalo svet u snagu. dovr iv i prepravljanje oporuke. rekao je on. dok sam slu bovao kao upravitelj krunine Carinske isposta ve. (Njoj je takva primjedba bil a ravna oèijukanju s herr Rostemeierom. Mladi æe te po tovati i uva ava ti. Od njega n e smije oèekivati da prizna kako ima slabih stana. ako eli vjerovati kako æe u buduænosti i njemu pripasti dio Ehrfurchta.) "Da". marljiv ali nesretan seljak . Njena 288 Norman Mailer se majka tom rijeèi poslu ila govoreæi o Johannu Poelzlu. morate ga. zazvi dao Adiju i glasno mu proèitao dijel ove testamenta. Za dobro obitelji. a ja sad prenosim tebi.jer lijepo izgleda.

Alois se poèeo pitati je li. Odgovor bi bio jako brz. sobarice i kuharice u Gasthofu nisu ga nimalo zanimale. Primjerice. Zvi dati mu da doðe. zakljuèio je. I dalje bi noæu ponekad sjeo na hrastovu klupu i opet razmi ljao o Langstrothovoj kutiji koju je sam napravio. Veæ je bila blizu da djeèaku ka e da odustane i od samog upita. no mogao se pohvaliti b enediktinskim samostanom osnovanim u jedanaestom stoljeæu. A njemu to nije sm etalo. uopæe nije bio klijent. to je donijelo male. No. Alois. Mo da izopaèenost na e prirode ui stinu ima neke veze s tom neobiènom ljudskom prirodom. Dr ale su ga podalje od ivog pijeska starenja. ne mo e povjerovati da æe ikad prestati postojati. Ne. ponovit æu da povremeno mo emo uæi u mi sli ljudi koji su blisko vezani s onima koji su nam povjereni.k od kojeg je strahovao. Na moje iznenaðenje. Povijest je takvo klu pko la i. Grad je imao samo 1700 stanovnika. tu veæ bio u nekom prija njem ivo tu. nije nezamislivo ni kako sam si b a to uèinio kad sam otkrio svoju povezanost s Maestrom. Alois je sad oti ao u pravu mirovinu. te crkvom. obitelj se preselila u Gasthof Leingartner u Lambachu. To to je sebi nametnuo da se bavi novim zamislima mo e nam objasniti prijem na koji je kod Aloisa nai la Adijeva elja da se upi e u djeèji zbor u benediktinskom samostanu . sagr aðenom u obliku trokuta. èvrstoj pljusci ne bi li se pèele uzvrp oljile. s tri zvonika. Za to ne? To bi svakako objasnilo njegove najhrabrije karakterne crte. stao se zanimati za srednjovjekovno ozraèje Lambacha i rado je e tao njegovim ulicama. ali je mo da ipak bio podjedna ko bistar. Moram kazati kako je Aloisu to bila poticajna misao. jednom morao biti vra ki razvratan vitez. KNJIGA JEDANAESTA Opat i kovaè I. lijepoj. 290 Norman Mailer No. zakljuèio je. a li iznenaðujuæe promjene. sve je sad ostalo na Adijevim pleæima. Alois je u srcu èuvao pandan staroj fotografiji. 2. pozorno sam pratio Aloisove skromne aktivnosti. Po to se rije io du n osti voðenja gazdinstva. kao i nadom da æe mu najstariji sin ipak dati ne kog razloga za ponos. Veæina ljudi. U ljeto 1897. "a to ako Bog eli da Adi ude u taj zbor?" Nije se kanila mije ati u stvari koje bi mogle biti dio Gospodovog naum . Der Ritter Alois von Lambach! Ako se ponovno javi pitanje kako sam to ja mogao doznati za njegove reakcije. niti tako zgodan. Povijesti se rijetko sjeæamo (kad su u pitanju oni koji su je t ako dugo pro ivljavali kao ja) kao niza tek oèaravajuæih dogaðaja. ak o mi Alois. Po tap ao bi sjedalo kao da se eli prisjetiti zvuka pljuske koju bi toj drvenoj kutiji opalio u dobrim starim danima. naposljetku. Je li to osjeæao kakvu prikrivenu naznaku ranijeg postojanja? Nije odbacivao t u moguænost. Stoga su mi Alois ova premi ljanja o reinkarnaciji bila dostupna. On je pak stigao do konaènog zakljuèka . To je jedino zbog èega bih potencijalnim kandidatima preporuèio ivot vraga. Prijenos vlasni tva djelovao je tako nepovratno da je Alo isa ostavio u uvjerenju kako se sad mo e dokraja oprostiti sa snovima o svojim zad njim danima na kakvom gazdinstvu. Ta ga je pomisao dr ala u sjajn om raspolo enju. to se k postanku probija izm eðu mokraæe i izmeta. godine. a ako je tako. onda je 2-94 Norman Mailer on. Moglo se prihvatiti kako re inkarnacija nije izmi ljotina. gdje su ivjeli do kraja godine. nakon to su prodali hafeldsko imanje. Tko b i ikad po elio li iti se takvog bogatstva? A opet. Poslu an je bio sigurno. Èak bih kazao kako je Alois zasad bio zadovoljan. Buduæi da je to moglo utjecati na ono za to smo pripremali Adolfa. A nove su ideje bile ba ono to mu je trebalo. Klara nije mogla vjerovati da se njen mu s tim sla e. èinilo se kako se one ne zanimaju za njega. T oliko toga znamo o tome kako se povijest zbivala. to nas tek èeka. da. a kasnije ipak svake noæi sanja o plemenitom ivotu. tri ulaza i tri oltara. Paurom. Nije bio ni pribl i no okretan ni sna an kao Alois mlaði. no tad se zapitala. Jo i gore. a i poslu an. kako je to bilo uistinu. prije vi e stotina godina. Moram kazati kako je Paura na njegove misli vrlo neobièno utjecala. Mogao je biti srednjovjekovni vitez. Aloisu je postalo zadovoljstvo.

Sa svoje je strane Alois bio odu evljen njegovim ocje nama.a. i ja sam se mogao pohvaliti dobrim gl asom. uzvi enog izraza lica. Kad je bubanj borbe zvao. Imao sam najboljeg druga. " Ovaj pakleni oganj". "i saznao kako ti benediktinci vode najbolju kolu u Lambachu. i on je to znao. Sjetili su se. Alois je objavio. Alois se nasmijao. sa zami ljenim e irom u rukama. kao i molitvom sv. Ako bi mu otac odobrio da ostane n akon nastave. "prodrijet æe vam u svaku poru va eg tijela. kazao je. Alois je imao spreman odgovor: "Pomno sam se raspitao". pri ao Aloisu i uspio izustiti k ako su mu redovnici kazali da ima dobar glas. Usred dobra a i zla. a u drugoj samostan. Djeèak je bio spreman zaplakati pred snagom "Grosser Gott Wir Lo-ben Dich". . nije to za djecu!" Sad je Aloisov glas jo jaèe odjeknuo. to nije za djecu. rekao je. Va e æe tijelo odvratno s ti. Zato to sam poèeo vjerovati u tvoje buduæe sposobnosti. rekao je Adi. opat. Sad je upijao zvuke i udio za tre nutkom kad æe ostati sam u umi i govoriti drveæu. a na svjetlu koje je dopiralo kroz ru ièaste proz ore treperila je njegova predod ba raja. ko je i dalje pridr avam. da. Onda je stao na stolicu. sveti na Gospode 296 Norman Mailer Dok je pjevao. Bio je visok ." Adi je zavolio kolu. Sjeæanje je Aloisa potaknulo da zapjeva iste stihove. veæ je u svakom imao i na jvi u ocjenu. Kugla na nas poletjela. rekao je Alois. Jednom je. odluèio sam poslati ga bez obzira na druge zamjerke. rekao je Adi. a i Adi isto tako. Mihovilu arhandelu koju je svaki dan ponavljao. mogao bi iæi na probe. lAch. Na onom svijetu èekaj na me. Ne mogu ti vidat rane. Nebo slatki. s vje ali ce skinuo njenu najtamniju haljinu i omotao si je oko ramena. "kad sam bio mlad.. A taj se oganj neæe nikad ugasiti." Adi se ipak pitao bi li jednog dana mogao postati redovnik.'" Dvorac u umi 2-95 Nasmijali su se. glasom koji je zbog pjesme postao hrapav: "Da." "Jest". dopu tam." U sebi je Alois mislio: "Naravno. to je bilo vi e nego dovoljno da Alois ostane blagonaklon. beskrajno ti kraljevstvo vjeèna tvoja vladavina. Nem a potrebe da zavr i kao boleæivi sveæenik. Adiju je bio lijep poput kralja. poticao sam ga da povjeruje kako æe se jednom moæi uzdiæi nad sve ove r edovnike i u jednoj ruci dr ati vlast. "Stalno je govorila. Ako bi se tko pitao za to je popustio zahtjevu da mu neki od sinova ide u kolu kod redovnika i sveæenika. Najprije je pomislio da mora izgovoriti propovijed koja je prethodila molitvi. I tako je mladi Adolf. ili æe ga èuti na hodni ku. Znao je kako mora govoriti tiho. kad je ostao sam u sobi u Gasthofu koju je dijelio s Angelom." "A. slavljeno ti ime tvoje. Uvijek bi uz mene stao. Djeèak je ne samo pohaðao dvanaest obaveznih predmeta. Mein guter Kamerad." . "stare su mi se pjesme uistinu vratile. sveti. neæu ga hrabriti da tim putem ode predaleko. Na ao je èak i svoj uzor. Svojedobno je bila solist u upnoj crkvi u Dollershei mu. ili jo bolje. To mi je bio majèin dar. Sjeæa li se one koj a ti je uzrujala majku?" "Sjeæam se". To je bio trenutak kad je K lara uzviknula: "Ne. Rastalit æe vam kosti i pluæa. Kako Adolfu u ivotu elim svaki boljitak. dragi sklade Sveti. mein guter Kamerad. no osjeæao se tako ispunjen propovijedi koju je èuo na misi. S viðali su mu se njihovi crni habiti. "sjeæam se kako si lijepo pjevao onog dana kad smo iz Li nza stigli u Hafeld. "Reæi æu ti ne to". Krvave on osta bluze. kao neku vrtu odor e. Redovnici su ga uskoro stali smatrati jednim od svojih najbo ljih uèenika. srebrno sijede kose. Sveti Bo e. rek ao bi. Prema drugu il' na mene? Njemu ivot skoro uze. oèe". Opat samostana bio je najdojmlji-viji èovjek kojeg je Adi ikad vidio. Iz va eg æe se grla osjeæati stra an vonj. Za izvrsnost koju si pokazao u novoj koli treba biti i nagraðen.

Von Hagenova svast ika bila je uklesana nenapadno. umrijet æe u velikom jadu. jer je postalo oèito kako je oèev miljen ik mali Edmund. prelat na zlu glasu meðu uèenicima zbog svoje sklonosti pri-kradanju. Zbog toga ju je zbacio i skoèi o sa stolice. Radilo se o grbu ranijeg opata. Morao se o sjeæati ravnopravno. rekao je. U tom je trenutku shvatio kako mora raditi to su radili i drugi uèenici. tanke po put o trice no a." Potom se opako osmjehnuo. izjavio je. opat je èak kazao: "Pa. Od najranijeg je djetinjstva udisao dim Alois ove lule i taj mu je miris bio odvratan.dobio prvu pravu erekciju u svom mladom ivotu. i to sasvim. èak je nogom udario haljinu. "Ne diraj me". Ne bi trebalo iz toga izvlaèiti dalekose ne zakljuèke. Kad je Klara si la. Dobio je nadahnuæe. Èovjekov se dugi nos doimao podjednako zloæudnim kao i usne. da bi sve pokvario . Najgori od sveæenika koji su dr ali nastavu. Neæu vi e nikad duhan uzeti u ruke. kukastog kri a. Cig aretu (svitak Aloisovog duhana za lulu smotanog u novinski papir) je sveæenik odma h zaplijenio i zgazio na tlu. Èim je Adolf povratio dar govora. iz s jeæanja bi ionako uskoro nestala sva toplina. kne e vojske nebeske. Kad je zavr io." No.jesu li prisutne bile i druge sile? ." Sad se nad njih nadvio Alois. Pred opatom je opet briznuo u plaè. No. Znao je kako æe ga u taj uzvi eni ured posl ti èim prestane povraæati. mo da jednog dana i postane dobar sveæenik. Jednom iskusit i anatemu bilo mu je dovoljno. prognaj u pakao Sotonu i sve zle duhove koji svijetom obilaze i ele nam upropastiti du e. Istovremeno je. Mora poèeti pu iti. godine. Adolf je stajao sam u ulaznoj ve i i pu io cigaretu. "Slavna visosti. I dalje se osjeæao kao ena. imenom von Hagen. la i i srdite opakosti . pa je kazao kako ne bi elio d a taj gnjusni èin utjeèe na njegovu elju da postane sveæenik. pa nije izravno nagovje tavala falange koje æe pod t im simbolom kasnije stupati. u tom je trenu morao otrèati do trave kod kamenih stepenica ulaza. Edmund se usudio uzvratiti. Sveæenikovo proklinjanje pokazalo je takvu neplodnost du e." Zbog te je primjedbe Edmund dobio udarac dovoljno jak da zatuli svom snagom svoj ih èetverogodi njih pluæa. A za to nikad n ikog nije bilo briga." Iskrenost u Adijevom glasu odgovarala je potpunom nadahnuæu èiste la i. Adi je kazao: "Alois mlaði je mene uvijek tukao. u kamenu je iznad nadsvoðenih vrata bio uklesan veliki kuk asti kri . Spremao se iskoristiti dosegn utu moæ anatemiziranja. no sad je naprosto morao ponovno osjeti ti da je mu kog spola. a von Hagenu se sigurno svidjela sliènost grba i njegovog imena kukasti se kri na njemaèkom naziva Hakenkreuz. pa je sjeæanje na tr enutak kad mu je Alois dao dopu tenje da pjeva u zboru gotovo i èezlo. Dvorac u umi 297 3Iznad ulaza u samostan. gdje je odm ah povratio. Uvijek mi se gadilo. Njegova se mr nja prema sveæeniku dugog nosa nije smanjila. znam da sam pogrije io. do ao je Adolfa uhvatiti na djelu. njihovih za mki. "Je li moguæe". koji je bio glavni op at 1850. molimo te da nas izbavi tiranije nedostojnih duhova. kad ga je Adi sna no odgurnuo. Kako bilo. Morao je uzeti daha d a mo e izgovoriti molitvu. Ostao je pot298 Norman Mailer 4Reæi æu kako se kod Adija zadr alo obo avanje opata. Jednom. "Tebe je od Aloisa mlaðeg titila majka". "Nisam manje vrijedan od tebe. bez obzira na to." Bio je stra no uzbuðen. Nema vi e pola-pola.o. Dao sam sve od sebe ne bih li ga potaknuo da pomisli kako je dobio znak s neba. "da je u tebe u ao vrag? Ako je tako. Na svoj deveti roðendan. Adi veæ smi ljao kako æe od opata zatra iti oprost. ponovno je pomirisao i osjetio gnusnu uznemirenost. No. iako ga je obuzeo cijeli skup groznih osjeæaja. no samo kao odjek ranije zaljubljen osti. Sigurno zbog mirisa Angeline haljine. èuo je. Adi je bio na rubu plaèa. O.Zateturao je stojeæi na stolici. prije nego to ju je podigao. izustio je: "Oèe. nije dugo ostao sam. Raspalio se poput èovjeka koji gnjeèi ohare. koliko se samo elio pok ajati. No. Amen. onda je on. eto ga tu. rekao je. Opila ga je snaga tih rijeèi. A istovremeno se os jeæao i kao ena. da Adi nije mogao disati. "S . urno dodajem.

stanoviti herr Zoebel. Netaknut je ostao samo njegov osjeæaj di vljenja prema opatu. ali nisu imali neku stvarnu snagu. odluèio Adiju priu titi batine. U odnosu na moj ulo eni trud. dr ao èetiri mazge koje su pokretale rvanj. Jednom je prigodom kazao Klari: "Tra i da mu ne priu tim jedne dobre batine. A sad svakako zaslu uje imati vlastitu sobu. Poslije. Zakljuèila je takoðer kako je Angela veæ prevelika da bi dijelila sobu s Adijem. pa æe moæi preuzeti dio njenih obaveza. Angel a se uistinu i bila po alila kako je na jednoj od najboljih haljina otkrila pra njav e otiske cipela . pun sluzi. Zakljuèila je kako bi bilo zgodno kupiti lijepu kuæu." Alois je odmahnuo glavom." "Kako bilo. Moglo bi se reæi kako je Klara neke misli poèela zadr avati za sebe. "ti si mu veæ robinja. Klara je odgovorila: "Naravno da ne. Angela mo e dobiti zasebnu sobu. "krivnja zna biti obostrana. n o stvarno mi isku ava strpljenje. kazao mi je. kazala je: "S Adijem treba nje n o. unajmili su gornji kat mlina. u kojoj je sa stra nje strane radio krupan tip imenom Preisinger. nju ne namjeravam prebaciti preko koljena. tovi e. ivot na katu ponad toga znaèit æe beskrajan rat protiv pra ine. pravi mu karac. "Ne". Alois je i dalje ivio u strahu od povratka srd be s kojom je premlatio Aloisa mlaðeg. Ponavljam. Tako dobra pokæerka. èak su je pok u avali uvjeriti u privid kako je ona izraziti primjer fine dame iz srednje klase. kad budu imali kuæu. Tamo 300 Norman Mailer ju je èekao beskrajan rad. stoga. ili vjernom m . zbog èega se Klara stidjela .to je sigurno bilo bratovo maslo.jeæam se. Sad je pak stala razmi ljati o tajnom projek tu. pa ne mogu tvrditi kako sam uvijek u pravom trenu tku bio na pravom mjestu." Klara je sad odluèila Aloisa izvijestiti o dogaðaju u samostanu. Pa se morala slo iti s njegovom zamisli da se presele u neiskori te ni gornji kat obli njeg mlina. kad su Adija uhvati li kako pu i. Nakon to mu je opat oprostio. kad se mladiæ na ao na tlu. Ionako æe sve zanijekati. U tom dijelu Austrije nadgledao sam brojne klijente. kazao joj je. Shvaæala je kako stvari stoje. Uvijek je bila na tvojoj strani." "Pa. u ovom ili nekom drugom gradu. da. 'Nisam znao da odrastao èovjek mo e biti tako ljubazan. Aloisu je kazala da obitelj treba naæi veæi prostor. mora li su se seliti. no Klara ni je bila nesretna. U nadi kako æe Alois s djeèakom suosjeæati. Mislim da je za njegovo dobro to je poèeo pu iti. Adijeve svaðe s Angelom i le su mu n a ivce. djeèak je kriv. I tako je Klara istrpjela Aloisovu elju da se presele u mlin. Klara je odluèila da ga zbog to ga neæe pozvati na red. rekla je Klara. Poèetkom zime 1898. To æe biti znatno jeftinije od gostionice. njemu od nas treba nje nosti . to je ispao profitabilan dan. Klara je pomislila. Toj je larmi j o trebalo pridodati kovaènicu.sluèajno bio jedan od mojih najboljih klijenata u Lambachu i naravno da je dobio poticaj da se brzo od eæe do vrata koja je krasio van Hagenov kameni kukasti kri . Gostionièar i njegova supruga su pak bili zadovoljni stanarinom koju su od Hitle rovih dobivali. zato su se trudili Klari obraæati s velikim po tivanjem. godine. Dvorac u umi 299 to nije imala namjeru povjerovati. Pravi problem nije bio rije en." Iskreno uznemirena. Na je zloæudni crkvenjak kakvog li iznenaðenja! . dok nije poèeo ka ljati. no tom mi je prigodom uspjelo. Mo da æe s vremenom zavoljeti duhan i postati pravi mu karac. a ja mo da nisam na to obraæao dovoljno pa nje!" Alois se. Djeèaku su udarci pekli stra njicu. a imat æe zn atno vi e prostora. Angela joj je uvijek bila spremna biti slu kinjom. isku ava mi strpljenje. mo e se ponadati kako æe se Angela udati za pristalog mladiæa. A Alois se tome nije protivio.' Aloise. Klara u puno li en ikakve pomisli da ode u sveæenike. no Angela vi e nije i la u kolu. Njegov je vlasn ik. Te su svaðe izmeðu Adija i Edmunda odjekivale gostionicom. po ni oj cijeni." "Kad se djeca svaðaju". Neka poène u ivati u nekim od moguænosti kakve se Klari nisu nikad pru ile. no znala je da Alois jo nij e na to spreman." U tom se èasu Alois nasmijao. To je tvog brat a jako uzrujavalo. Èak i kad si bio u krivu. Nje nost mu je jako potrebna. Godinama je dr ala kako dobroj supruzi takvo to ne prilièi.

Obitelj je preplavilo lo e raspolo enje. Klara i Angela stalno s u isticali Edmundove plave oèi. Kad bi Alois oti ao na etnju. èinilo kako je Paula malo zaostal a. zakljuèio je Adolf. rekao je. majku i Angelu se vi e dojmilo koliko samo Edmund voli svoju mlaðu sestru. ali nije uspijevala odr avati ravnote u. nego da mora paziti na njega. Paula nije bila u stanju dr ati licu. Pravi traèak svjetla u obitelji postao je Edmun d. prsti.poput kakvog kraljeviæa. Paula bi se nasmijala. a ponekad nevjerojatno. No jednog se dana. Edmund je puno prije drugog roðendana veæ znao znaèenje rijeèi ruke. a da ne prospe veæinu onog to je sadr avala. Adi bi nastojao smisliti kako zlostavljati Edmunda. Klara joj je poku ala pomoæi tako to je kazala: "Spava ". Klara vratila kuæi s vije æu kako i m kæi zaostaje u razvoju. Klari je èak bilo drago to je krupni. a da joj Klara nije pri apnula: "Bit æe tako lijepa." No sad se. dok se Adiju èinilo kako je ba on pr vi uvidio da nije pretjerano bistra. Alois to nije primjeæivao. Klara se morala smijati izrazima lica koje bi slo io. A njegove su oèi. Navadio se svaki put kad bi Edmund kraj njega protrèao ispru iti nogu taman toliko da mlaðeg brata saplete. A Klara bi se bila i dodatno uznemirila. Njeno æe vjenèanje mo da ispasti pravi dogaðaj. Prerastao je svoj slinavi nos i pune gaæe i postao dra estan èetverogodi njak koji je puno obeæavao . iako joj nisu bile niti dvije godine. èak se poèinjao i sam prat i. bez pomaganja". "Moli vas." Dvorac u umi 301 "Nema on pojma to govori. jer ga je Adi volio i kod njega provodio mnogo vremena. Kako bi ga on samo volio jo malo prignjeèiti. 302. Le ala bi u svom krevetiæu sa svojim dobrom prijateljicom. pa komièno. to je lijeènika uzrujalo. No. Radije da je tamo. Klara se veæ svakako bila zabrinula. "Da". Otresla bi se na Adija. Njegov stari dar zapa anja. nakon posjeta gradskom lijeèniku. Dok ju je lijeènik pregledavao. privijenom na grudi. gdje sam sljedeæeg mjeseca nadgledao preobrazbu sitnog kriminalca u hladnokrvnog a . Norman Mailer 6. Bio je istovremeno i dobar deèkiæ i prav i vragolan. a sve su se te promj ene dogodile otkako su se odselili iz Hafelda. znojni kovaè Preisinger nabijao dolje u svojoj radionici.po Klarinom mi ljenju . Klari je to bilo nesnosno. a onda osjetila nelojalnom. sad se usredotoèio na pregleda vanje Paulinog osmjeha. samo bi ustao i nastavio trèati po njihovom tavanu. noge. ni jedno jutro nije svanulo. Osim toga. krpenom lu tkom. Lijeènikova je ocjena nije iznenadila. koje je provodila nasamo s Paulom. Paula nije. frau Hitler. dok je Edmund put od zdjelice s juhom do svojih usta prevaljivao veæ ne dugo nakon prvog roðendana. S dvije godine znao se sam obuæi. Adi je sve to jako lo e primao. u kojem se bio tako izvj e tio dok je u carinskoj kuæici nastojao uoèiti krijumèara. ta ko mudro. Aloisa je uhvatila depresija. Edmund je uistinu imao stra no slad ak osmijeh i smije no lice. Edmund se pa k na to nije alio. U dobi o d dvije godine. Uèinilo mu se kako su joj oèi nekako suvi e prazne. svaki put kad ga roditelji nazovu slatkim. Volio ju je cupkati na koljenu. ali ni ta ne bi razumjela. moglo bi to biti istina. Edmundovo se lice doimalo zgnjeèenim." Klara je zaplakala. udio je za tim da Edmunda neka njeno udari iz sve snage. Edmunda su stalno hvalili to se brine za Paulu. dok sjedi ispred kuhinje èekajuæi da Edmund prot rèi kako bi mogao ispru iti nogu i jo ga jednom saplesti.ladom sestrom. "èak je rekao da je retardirana. Alois. 5Od Paulinog najranijeg djetinjstva. Klari je to omoguæavalo da ima ne to slobo dnog vremena." "Aloise. ili vjernom prijateljicom. Mogao im je to i reæi. Klara je sad kazala Aloisu. Kad ju je lijeènik upitao: " to radi kad si umorna?" samo ga je blijedo gledala. trebala je stajati na jednoj nozi. bile jedne pleme nitije plave boje. U to sam se doba morao preseliti iz Austrije u vicarsku i djelovao sam u Zenevi. ali ne. Bio spreman sanjariti k ako æe to dijete jednom postati najdra esnija mlada dama u gradu. da je znala za Adolfovu tajnu elju.

" Mogao je odabrati Filipa. postati a narhist. vrlo kompleksnog èovjeka. morao sam se vi e puta v raæati u Austriju kako bih provjerio u kakvom su stanju. sa zadr kom. Mo da sam ba zbog toga odabran da po Zenevi vodim L uigija Luchenija. Djelomièno smo civilizirani. znao sam.ali to mora biti net ko va an. vukuæi ga za njegov dugi nos. s obzirom na njegovo divljenje velikim piscima. Tako kako sam. da je do pu tala da je na odmoru prati samo aèica tjelohranitelja. pa sam o onom èime se bavio znao dovolj no da po tujem strast s kojom je pisao o atentatu na caricu Elizabetu. kad se doselio meðu vicarce. koji je tad bio u enevi u posjetu. u najmanju ruku. nismo smatrali odgovarajuæim mate rijalom. A i ti su morali stajati na jmanje deset koraka dalje. D akle. Cijeli je svijet uskoro saznao to je u njega zapisao: "Kako samo elim nekoga ubiti . To to se znalo kako æe joj nepoznate osobe prilaziti. dok je stajala na etnici uz obalu Rone.carica Elizabeta. bio Heinrich Heine. carica odijevala iskljuèivo u crno. . kao prvi korak u odstranjivanju Boga. krunskog princa Rudolfa i njegove mlade ljub avnice. makar m i on nikad nije bio klijent . barunice Veèere 1889. n o tu je isto tako bila i lijepa Sisi . U pravilu bi je salijetali turisti. Tragedija koja je cijeloj Europi bila poznata pod imenom "Maverling". Buduæi da sam u okolici Linza razvijao raznorodne klijente. o tim dogaðajima neæu govoriti dok ne ka em ne to o svom adatku u Zenevi. da je takva moguænost i postajala. Pokazalo se kako Twaina. No. a za takav nam pothvat trebaju oni koji su u stanju obaviti nu no . sveæenika bacaèa anateme doveo d o svoda pod kojim je pu io Adi. Potpuno neura vnote en mali prijestupnik.tentatora. bila je dogaðaj u koje m sam osobno odigrao va nu ulogu. èlana filmske ekipe. No. godine. I tako joj je. a istovremeno sam bez imalo gri nje savjesti u stanju pomoæi najodv ratnije poteze. Èitateljima koje su ove digresije veæ zamorile mogu obeæati kako se o d mladog Adolfa neæu udaljavati dulje od jednog ili dva zanimljiva poglavlja. Pomoglo mi je to su mu se podsmjehi vali ba oni od kojih je oèekivao da mu plje æu. godine. nakon to je uoèen kao moguæi atentator. da o tome pi u novine. "On je grozna mustra". izvukao nao trenu okruglu turpiju i zabio joj je u srce. potom te zapaljive plinove tako sabio dok nisu bili usredotoèeni poput let-lampe . Atentatorima se mora puno puta na brzinu uveæavati ego. godine u Zenevi." Jadna carica Elizabeta! Bila je tako ponosna i tako pjesnièki nastrojena. koji bi je molili za autog ram. tovi e. "Uvjeri ih svojim djelima".dobar izraz koji sam godinama kasnije preuzeo od svog klijenta. Neke od njegovih suradnika jesmo. pretresli mu stan. na nekoliko æu stranica teksta koji æe slijediti citirati Marka Twaina. vojvodu orkanskog. 10. primje rice. Vragovima trebaju dvije prirode.ne bih se takvo to usudio ni poku ati! Istinu govoreæi. kazao mi je Maestro. prouèili dnevnik. vjerojatno bi se Maestro. Njen je egzotièni status uveæalo i to to se. Za Franju Josipa se udala 1854. rujna 1 898. Omiljeni joj je pjesnik. nakon dvostruk og samoubojstva svog voljenog sina. Pro irio sam plinovite neodreðenosti njegove psihe . "Shvatit æe kad ti se poka e. prijeði na to!" Dvorac u umi Poradio sam na Luigiju Lucheniju. pri ao Lucheni. ni je ni ta mijenjalo. pa sam uspio biti blizu d ogaðanjima u lamba kom mlinu. U enevi je nai ao na revolucionare koji su ga prihvatili. Nisam omanuo. Ako èitatelj osjeæa nelagodu to se obièno prikazujem hladnim promatraèem koji stvari opis uje nepristrano. ono to uglavnom nije tako oèito jest da je na krajnji cilj uni titi civilizaciju. a dugo su je dr ali za najljep u i najkultiviraniju europsku kraljicu. tako sam i Luchenija usmjerio prema carici Elizabe ti. u poku aj zavoðenja htio upustiti samostalno. Siroma an mladiæ Lucheni odluèio je. Odmah se ga uhvatili. "no nama doðe kao naruèen. Njegovi su ga zemljaci Talijani odluèili zvati U stupido ( to je udvostr uèilo dnevnu dozu kompresije njegovih bjesova). Sisi æe. neka se zbog toga ne iznenadi. Sebe do ivljava ozbiljnim filozofom i iskreno vjeruje ka ko se na javnost mo e trajno utjecati samo putem posve iznimnih pojedinaènih èinova." "Tko je ta osoba?" upitao je. "Meðu nas si stigao da li i ivota osobu visokog polo aja u klasi ugnj etaèa. neprestano sam ga savjetovao. ako elite da u ubojitom èas u budu pripravni. biti v rednija.

efovi razbojnièkih bandi.ili je poku av amo zaboraviti .i sa svog dalekog vrha dru tvenog neba sru i ideal Slave. gdje je dr ao popularna predavanja. Ja sam ipak do tih stranica do ao pomoæu jednog od njegovih slugu. Zb og toga kraljevi d epare jedni druge. sve da potaknemo selo. talenta. za honorare koji su dostajali da otplat i veæinu dugova. bez ikakvog uroðenog arma ili pak nekog koji je sam razvio kako bi osvajao. Maestro me sasjekao. nesposoban kamenorezac. neuèinkovit sluga. ogavan.. Sve samo da se proèu jemo. to se dogaðaj èini va nijim i krupnijim.A tko je èudotvorac koji je svijetu omoguæio takav spektakl? U odgovoru se skupil a sva moguæa ironija. No. Twaina se dogaðaj tako sna no dojmio da j e èak napisao i esej. Melbourneu. odluèio se ne objaviti ga. kako poduèavamo i vjerujemo.podigne .. kakvima se gradimo. On se nalazi na dnu ljestvice ljudskog roda.. odmarao se u Kaltenleutgebenu i dan kas nije napisao prijatelju: "O ovom ubojstvu æe se prièati. truda ili genija. s eoski naèelnici. sudova. New Yorku. Zbog tog ludila da budemo zamijeæeni i da s e o nama prièa stvoreni su i kraljevski i tisuæu drugih dostojanstvenih polo aja.. rekao je. dr avu ili planet da uzvikne: "Vidi . Kalkuti te da cijela zemaljska kugla uglas proklinje poèinitelja.. postao povijesni èimbenik.to je on!" A u pet minuta. lju dski tvor. odbojan. pogranièni odmetnici i Napoleoni. austrijskom gradiæu ezdesetak kilometara od Beèa. u amerièkoj dr avi Con-necticut i putovao Eu ropom.eto ga . svojim neusporedivim jeziènim stilom. zbog mno tva razloga previ e zamr enih da bi se dali ovdje navoditi. ubijaju jedan drugome podanike. mali i veliki politièari. trenutaèan je uèinak tog èina bio izniman. Stoga je napustio svoju kuæu u Hartfordu. kako bi to samo bilo komièno! Pojurio sam to pokazati Maestru. biciklistièki p rvaci. da nije tako tragièno. mali i veliki dobroèinitelji. Kad se dogodilo ubojstvo." Ne mogu uopæe opisati svoj zanos kad sam te rijeèi proèitao. Opis æu. "Cijenim velike pisce". Kini. jer æe s vremenom njihova imena nestati. Kako mu je propalo ulaganje u linotip. meðutim. San Franciscou. podmukao. tri sata nakon katastrofe. na e dostojanstvo nije stvarno. A sad nam se jo jednom predoèila jo jedna stvar koju èesto zaboravljamo .304 Norman Mailer Kako bilo. Parizu. "Carica je ubijena!" Kad su mi te zapanjujuæe rijeèi pro le subote u ovom au strijskom selu doprle do u iju. na ovaj ili on aj naèin svi su ljudi ludi i jedan je od najèe æih oblika ludila elja da budemo zamijeæeni zadovoljstvo koje iz toga proistjeèe. ugav. gledano prihvaæen im mjerilima razine i vrijednosti. n jegovo je na sigurnom. otimaju se za tude krune i posjede. U na em najboljem i najuzvi enije m izdanju nismo sunca. I to utjelovljenje sarkazma ljudskog roda ima na raspolaganju moæ da po digne ruku . Ne sjeæam se da sam sebe ikad shvaæao tako ozbiljno .. neopran. veæ tek svij eæe. bez ikakv og dara. Berlinu. Moèi. 7Pisac je tada boravio u Kaltenleutgebenu. prazan. bez morala. privlaèio ili zavaravao. bez i jedne jedine veDvorac u umi lièine i srca i uma i tijela na kojoj bi mu bilo koji skitnica ili prostitutka poz avidjeli. bez ikakve uporabe mozga. ako eli naèi primjer koji bi ovome bio ravan. zbog njega su se pojavili profesionalni akaèi i pjesnici. "no pogle306 .. ta ih je ugava t alijanska skitnica sve nadma ila. no uz prijaznu pomoæ poludjelih novina. znao sam kako je to veæ s tara vijest u Londonu. kraljeva i povjesnièara. prepustiti Marku T wainu. i svaka nas protuha mo e ugasiti.. Blatnjav i pokrpan mladi besposlièar. ku an. Madrasu. Bez na e odjeæe i pijedestala bijedna smo stvorenja odgovarajuæe vel ièine.. Japanu. nevjerni obièni vojnik.da nitko nema um u kojem nema ni trunka bolesti. jednom rijeèju.. obrazovanja. bankrotirao je. vulgaran. plah. Sjaja i Posveæenosti prihvaæen u cijelom svijetu! To nam otvara oèi kakve smo bijedne sjene i prikaze. Bombaju. Cape Townu. sve dok bude ljudskog g ovora! O. i gromovito æe odjekivati stoljeæima. mora vratiti dvije tisuæe godina u po vijest. napokon. Èovjek . opisivati ga i slikati i za tisuæu godina. rasko prijevara. Bio sam svjestan kako sam. sve ih razba tinila. Sto èovjek vi e razmi lja o tom atentatu. . bez karaktera. Moje je mi ljenje o znaèaju t og èina upravo potvrdio jedan majstor proze.

Adi je bio njime opèinjen. a zvukovi koji su se èuli bili su na neobièan naèin povezani s onima koje je sama proizvodila . Hodi n ko polje nam jo uvijek slu i." Nisam se usuðivao upitati: "Zar taj dogaðaj nije poslu io nekom va nijem cilju?" Èuo mi je misli. nije se voljela slu iti proraèunatom taktikom. kad bih bio gu rman koji bira savr enu breskvu s grane. "kad je u pitanju svijest o na em postojanju. Znala je za to je Adi rado provodio vrijeme kod kovaèa. Vrag mu nije mogao priæi. takoðer bijel od vruæine." Tu se i osmjehnuo. k ovaèa Preisingera. To j e bilo uzbudljivo. Tisuæu godina! Sisi æe zaboraviti za dvadeset. Ona bi pak. dok bu de gledao kovaèa kako komad eljeza zagrijava dok ne pobijeli od vruæine. Bog bi se pojavio kao za titnik èovjekovog neznanja. jer je selidba bila pos ljedica njene suptilne manipulacije Aloisom. Dok se nisu nastanili u mlinu. veæ ih tek pomalo zaobilazi m ogla. Dvorac u umi 8. Naoru ana tom mi lju. taj je dob ri momak. No. Ubojstvo Sisi nije nam takvu vrijednost donijelo. a isto tako i Vrag. Èovjek je radio s vatrom.ili gotovo ex nihilo . pa èak ni u Lambachu. sigurno bio jako blizu da ka e 'naredba odozdo'. Samo izniman klijent kojeg razv ijemo ex nihilo . Ne radi se o imenu. a Hitlerovi tad vi e nisu ivjeli u mlinu. Kako je bila bogobojazna. Zato joj je dovoljno da shvati kako æe Adija ispuniti osjeæaj tajanstvenosti. Mark Twain. Ako je taj èin naredba odozgo. "Jest". naposljetku je shvatila kako bi mu ipak mogla bi ti i potrebna. Od dje tinjstva je znala kako je Bog svagdje. To je bilo ne to novo. 306 Norman Mailer . Glasove im je mogla èuti i dok je radila u kuhinji . jest. a enevski ga sud ne mo e osuditi. 3000 stanovnika) isprva na veliko Klarino zadovoljstvo. koja bi ga navela da se odse le iz mlina. Takvim spajanjem nastaju slo eni ji predmeti. Voli o bih te oèistiti od snobizma. nisu pretjerano vrijedna. To bi se dalo usporediti sa zadovoljstvom koje mo emo osjetiti zbog tvog dobr o obavljenog posla s Luigijem Luchenijem. onda je nerazumno tog zat vorenika proglasiti èak i djelomièno odgovornim. trebala mu je. nekoliko minuta mogao u ivati u izvrsnoj hr ani. a da time i sam demonstrativno ne poèini zloèin. "Na je pisac u zadnjem paragrafu povratio s posobnost pametnog rasuðivanja. u Lambach sam se vratio tek nakon atentata. no. Sve dok èovjek nije sli jedio svaku svoju pomisao. No i ti si. Neæe pridonijeti tekuæim dru tvenim nemirima. u obliku krupnog mu karca prekrivenog èadi. "O". Èak i ako je nije ne to pretjerano volio.mo e povijest skrenuti u na u korist. No. Kad ih vi e nema. To je da pukne od smijeha. Preselili su se u veæi grad (Leonding. u tim rijetkim trenucima veselja. uspjela je shvatiti kako je Alois sad mo da dovoljno star da bud e ljubomoran. poput Twaina. rekao je Maestro. kad se na nj ega mo e spojiti drugi komad. Dr im kako ta ocjena "gore" neæe biti dobro primljena.i dalje ga je p rete no do ivljavala kao ujaka. Trebale su joj godine da nauèi manipulirati mu em.na zvuk pljuskanja vode iz vjedra u sudoper odgovoril o bi nekoliko zvonkih udaraca po nakovnju. mogla bi kod Aloisa izazvati ljubomoru. dodao je. Kako sam veæ istaknuo. koknuti Sisi? Uvjeravam te da bih. previ e fasciniran slavnim imenima. Hvala Bogu t o nije!" Kako se samo Maestro znao smijati." Twain je napisao i ovo: Medu neuspje nim poku ajima da se ovaj atentat objasni. no nije namjeravala razmi ljati za to joj vatra tako godi. pa je èesto satima bio kod njega. "malo mu je pripomogao. d a bismo to postigli. nikad joj nije palo na pame t da kod Aloisa izaziva ljubomoru. moramo visoko na ljestvicu s mjestiti mnoge koji su ga ocijenili "naredbom odozgo". "Ima tu jedna dobra stvar". Takva se moguænost pojavila u prizemlju.Norman Mailer daj kako Mark Twain pretjeruje s va no æu ovog dogaðaja. dok god Bo je zabrane ne kr i. moramo ga sagraditi od prve do zadnje cigle. ne smije izgubiti osjeæaj za razmjern o. Klara stvarno nikad nije vjerovala da je dostojna svog supruga . kazao je. gledaj uæi ga dok radi i slu ajuæi to govori. kat povi e njih. No.

a zvukovi koji su se èuli bili su na neobièan naèin povezani s onima ko je je sama proizvodila . Hvala Bogu t o nije!" Kako se samo Maestro znao smijati. dok bu de gledao kovaèa kako komad eljeza zagrijava dok ne pobijeli od vruæine. Vol io bih te oèistiti od snobizma.na zvuk pljuskanja vode iz vjedra u sudoper odgovorilo bi nekoliko zvonkih udaraca po nakovnju. Ako je taj èin naredba odozgo. veæ ih tek pomalo zaobilazi m ogla. a enevski ga sud ne mo e osuditi. Vrag mu nije mogao priæi.i dalje ga je p rete no do ivljavala kao ujaka. kat povi e njih. "O". Samo izniman klijent kojeg raz vijemo ex nihilo . pa èak ni u Lambachu. no. kad se na nj ega mo e spojiti drugi komad. a isto tako i Vrag." Twain je napisao i ovo: Meðu neuspje nim poku ajima da se ovaj atentat objasni. pa je èesto satima bio kod njega. "Ima tu jedna dobra stvar". Dvorac u umi 307 8. da bismo to postigli. kad bih bio g urman koji bira savr enu breskvu s grane. To j e bilo uzbudljivo. nisu pretjerano vrijedna. Kako sam veæ istaknuo. No. dodao je. nije se voljela slu iti proraèunatom taktikom. Dok se nisu nastanili u mlinu." Tu se i osmjehnuo. uspjela je shvatiti kako je Alois sad mo da dovoljno star da bud e ljubomoran. Neæe pridonijeti tekuæim dru tvenim nemirima. To je da pukne od smijeha.daj kako Mark Twain pretjeruje s va no æu ovog dogaðaja." Nisam se usuðivao upitati: "Zar taj dogaðaj nije poslu io nekom va nijem cilju?" Èuo mi je misli.ili gotovo ex nihilo . trebala mu je. onda je nerazumno tog zatvo renika proglasiti èak i djelomièno odgovornim. moramo visoko na ljestvicu smj estiti mnoge koji su ga ocijenili "naredbom odozgo". Kako je bila bogobojazna. Takva se moguænost pojavila u prizemlju. taj je dob ri momak. a da t ime i sam demonstrativno ne poèini zloèin. Tisuæu godina! Sisi æe zaboraviti za dvadeset. Mark Twain. To je bilo ne to novo. Ne radi se o imenu. poput Tvvaina. To bi se dalo usporediti sa zadovoljstvom koje mo emo osjetiti zbog tvog dob ro obavljenog posla s Luigijem Luchenijem. Glasove im je mogla èuti i dok je radila u kuhinji. koja bi ga navela da se odse le iz mlina. Sve dok èovjek nije sli jedio svaku svoju pomisao. "Jest". Naoru ana tom mi lju. takoðer bijel od vruæine. Preselili su se u veæi grad (Leonding. Klara stvarno nikad nije vjerovala da je dostojna svog supruga . Dr im kako ta ocjena "gore" n eæe biti dobro primljena. naposljetku je shvatila kako bi mu ipak mogla bi ti i potrebna. jest. 308 Norman Mailer . No. a Hitlerovi tad vi e nisu ivjeli u mlinu. u tim rijetkim trenucima veselja. ne smije izgubiti osjeæaj za razmjer no. u obliku krupnog mu karca prekrivenog èaði. Adi je bio njime opèinjen. nekoliko minuta mogao u ivati u izvrsnoj h rani. Hod in ko polje nam jo uvijek slu i. rekao je Maestro. Èovjek je radio s vatrom. Takvim spajanjem nastaju slo eni ji predmeti. Kad ih vi e nema. dok god Bo je zabrane ne kr i. koknuti Sisi? Uvjeravam te da bih. gledajuæi ga dok radi i slu ajuæi to govori. "kad je u pitanju svijest o na em postojanju. Bog bi se pojavio kao za titnik èovjekovog neznanja. "malo mu je pripomogao. jer je selidba bila pos ljedica njene suptilne manipulacije Aloisom. moramo ga sagraditi od prve do zadnje cigle. nikad joj nije palo na pame t da kod Aloisa izaziva ljubomoru. Znala je za to je Adi rado provodio vrijeme kod kovaèa. kov aèa Preisingera. Od dje tinjstva je znala kako je Bog svagdje. "Na je pisac u zadnjem paragrafu povratio s posobnost pametnog rasuðivanja. No i ti si. no nije namjeravala razmi ljati za to joj vatra tako godi. Ona bi pak. Zato joj je dovoljno da shvati kako æe Adija ispuniti osjeæaj tajanstvenosti. Trebale su joj godine da nauèi manipulirati mu em. sigurno bio jako blizu da ka e 'naredba odozdo'. mogla bi kod Aloisa izazvati ljubomoru. Èak i ako je nije ne to pretjerano volio. No. previ e fasciniran slavnim imenima. Ubojstvo Sisi nije nam takvu vrijednost donijelo.mo e povijest skrenuti u na u korist. u Lambach sam se vratio tek nakon atentata. kazao je. 3000 stanovnika) isprva na veliko Klarino zadovoljstvo.

Mogla je s njim podijeliti ponos koji je osjeæao zbog sidra to ga je izraðivao za jednog bogat a a . ostala je jo malo u kovaènici i razgovarala s kovaèem. ka d se uzme u obzir da je bio podjednako neobrazovan kao ona. Napuklina je popravljena brzo. Uskoro joj se ukazala prigoda i ponudila razlog za silazak u kovaè-nicu. ali herr Preisinger na to nije pristajao". "Vjerojatno jako puno posla navali kad se zaledi tlo.za sve. od kovanja kolskih osovina do popravl janja plugova. rekao je Adolf. Preisinger je zahtijevao da se jedn og jutra s njom vrati na kat." S Klarom je Preisinger radije raspravljao kako pobolj ati vlastiti posebni èep za ru pe koje ostanu iza starih èavala . no. Nakon to ga je u dva tjedna triput posjetila. tovi e." Nasmijao se. s Adijem pored sebe. Preisinger je brzo dodao : " alim se. a konj potom vi e nikad neæe imati u vas povje renja. sad je rekao Preisinger. rekla je Klara. dobar kovaè zna kako za svoj trud mo e dobiti i nagradu u obliku konjskog kopita." "Mladi æe vam Adolf isprièati. Ne samo to se prema njoj odnosio s najveæim po tovanjem. Taj joj se èovjek nije sviðao. veæ povremeno i putnici èiji bi konji imali problema s potkovom. nije se tu radilo o obiènom problemu." Klara je morala porum enjeti. Mogu to tako reæi. "Pobolj ajte mi prianjanje na ledu". "Imao sam priliku igrati ulogu veterinara." "Da. ponovila je. "Frau Hitler". Trebalo j e popraviti cilindar crpke za vodu u kuhinji. Sviðale su joj se te rijeèi. Iz jednostavnog razloga. Preisinger. No. Klara bi promatrala razne otiske potkovanih ko pita na tlu. "Nokat na kraku i nokat na sidru". Uvijek iznova. Samo se alim. "Njegovo kopito. u tamnoj pra ini zemljanog poda. veæ se znao i dobro izra avati. to se njoj jako svidjelo (makar je svojedobno ba to mislila i za Aloisa). ko ji je pak stajao gotovo skamenjen." "Ime konja?" upitao je Adi. rekla je Klara. Koje ti ime treba? Naæi æu ti ga na svojoj pozadini." "Pretpostavljam da je tako". "Kazao im je: 'B rzina je brzina. Jednog za drugim. sjedeæi na jedinom ispravnom stolcu u njegovoj radionici." "Jest". rekao je. kako joj je objasnio. Stari krivokopita . Dok je govorio. kad god po eli alicu èaja. Ja mogu konje prepoznati po kopitu. Nekim sajamskim danima potkujem èak i po dvadeset konja . ali je ostavljao dojam. sa sidrom . "Imate tako puno iskustva. znao lijepo pona ati.pogodni za izradu korisnih alata . "To slu am svake zime. Bez prekida. "Vi e se ne de ava". koje je potom u svojoj k . jedan èavao ode krivo. èovjeka uroðene va nosti. bro jni trgovci iz tog kraja kojima bi obavljao sitne popravke. jer sam na s tra njici imao ime konja. nije znao dovoljno o konjs kom kopitu.a ne. ili. Nije se hvalio. "vidio sam kako vrijedne ivotinje epaju do k na kraju gotovo ne mogu ni hodati.bio je ponosan na rje enja raznoraznih problema k oja je pripremao.'" Adijevi su obrazi bili crveni. "Sad se to ne desi niti jednom na godinu. Bilo je oèito da si u glavi predoèava dogaðaj ." "Koliko se to èesto desi?" upitao je djeèak. Klari nije smio reæi to mu je kovaè jo priznao . kako bi pokupio sve no eve. Jer ponekad moram znati i vi e od njih.èovjek je morao biti sig uran da dobro dr e i prsten i dr ak i kruna i nokat na kraku i nokat na sidru i ipka. ili mu nema opstanka." Na to je on odvratio: "Vidim da se razumijete u te stvari. Veterinar. a Preisinger se toj predod bi odluèio izmaknuti." "Mo ete?" "Stari epavi. no kad je vidio kako je Adi ostao zbunjen. "Mladiæu". Nije mogla vjerovati koliko joj se sviða slu ati ga. kazao je Preisinger. On ju je potom pozvao da navrati. znao je dijagno sticirati mnoge konjske bolesti." "Mo ete li to uistinu kazati?" upitala je Klara i pocrvenjela zbog svoje izravnost i. Na njeno veliko iznenaðenje. Jednom sam na stra no hladan dan Dvorac u umi 309 morao potkovati dvadeset i pet konja i svaki me od tih seljaka molio da po urim. taj se veliki bik. odgovorio je Preisinger. frau Hitler. "bilo je noæi kad nisam mogao sjesti. na njeno iznenaðenje. koliko god da je vrijedan struènjak za bolesti drugih ivotinja. U ovom posl u èovjek mora biti jako dobar. Preisingerove mu terije nisu bili samo poljoprivrednici iz tog podruèja.

" I tako se to dalje nastavljalo." "To je tako zanimljivo". Stoga je Preisinger. no èovjeka ne mogu ostaviti. pa je sjeo na rub sofe. "pod svakim vjetrom poviti. Zato to se Alois. No." Zavrtjela je glavom kao da eli da joj komadiæi sjeæanja bolje sjednu. To j e kod Klare (i kod Angele) izazvalo priliènu pomutnju. da joj se uèinilo kako bi bilo p ristojno predlo iti." Preisinger je. sad kad je znao d a Klare uskoro vi e neæe biti. Kosa slu i da se kosi trava. rekao je Adi s istinskim odu evljenjem. Ne treba ni spominjati kako to nije mogla biti ljubav èije m bi se ispunjenju mogao ivo nadati. no ipak je osjetio kako je u njoj do lo do nje mu sklonog buðenja. kaza o joj je. 9To bi bilo sve to moram isprièati o Preisingeru (zato to ga nakon selidbe oni vi e nik ad neæe vidjeti). No. da herr Preisinger doðe k njima na savijaèu. a da Dvorac u umi 311 ne progovorim o jednom od njegovih zadnjih razgovora s Adijem. uznemirio i vi e od svoje supruge. po povoljnoj cijeni. To je suprotno eljezu. s upitom ima li u Linzu ili okolici kakvih nekretnina za kupiti. Kovaè je ubrzo krenuo. susjedu. no Preisinger je pr ocijenio kako je istinski eljan novih znanja. "ima svoj vlastiti duh. "To je zato to eljezna ruda. Preisinger se zaljubio. kako je jedino i mogao. "Ne. kad se vrati o i ugledao Preisingera kako sjedi na njihovom otomanu. "Jest. Moglo se zamisliti kako bi s vremenom to mogla postati punopra vna veza. iako mu je odjeæa bila prekrivena èaði." Tjedan dana poslije stigao je i odgovor. Njen je mu ostario. ali se odluèio klimnuti glavom. ni dva dana poslije. Ono to se Klare najvi e dojmilo bilo je to je. eljezo æe svaku nogu koja mu ne iska e po tovanje ijediti. Oboje su bili vrlo odluèni. ima jedna zgodna kuæica. no. U Leondingu. "Trava æe se". od nje se mo e izraditi kosa. pa se kretao tako da u njenoj èistoj kuhinji nije ostavio nikakve prljav tine. Norman Mailer A onda je jednog subotnjeg jutra. Zanijekala bi da je to bilo moguæe. samo obièna kurtoazija. u stvari". Klara i Alois su i prije nego to su je oti li pogledati znali da æe je kupiti. Preisinger je zaklj uèio da mo e nastaviti. Klara se tog dogaðaja prisjeæala sa zadovoljstvom. pun svog te ko steèenog dostojanst va. rekao je Preisinger." Mladi Adolf mu nije odgovorio. rekao je. neki nje ni. Nije se odredila. Zar se gostu ne mora ne to ponuditi?" "Gostu?" "Pa. Na komad eljeza ne mo e stati. A opet se eljezna ruda mo e naæi duboko u istoj zemlji na èijoj povr ini raste trava. u svom nedjeljnom odijelu. "Svaki materijal". "Jer mu je snaga u duhu. nisam ga pozvala. kazala je potom. Ona je bila skru ena. A kad se elj zna ruda rastali. No." Zastao je. Djeèaku je bilo tek devet godina. Adolf je dolje kod herr Preisingera provodio tako puno vremena. ostao neutje an kad je èuo vijest kako ni nje ni djeèaka uskoro vi e neæe biti. a ni on se nije osjeæao opu ten o. kad je morao znati kako æe herr Hitler biti u Ga sthausu na svojem pivu. Spremna j e ustuknuti pred svakom nogom koja na nju stane. Bio je tako slobodan da ponudi svu d ubinu filozofije svog posla. Postupio je. "pretpostavljam da i jesam. naklonio se Klari i uspio reæi: "Hvala vam na pozivu. ne vi e od toga. stoga. "A jesi li ga poslu ila savijaèom?" "Pa. Nakon toga je odbio da mu se plati. Kasnije nije mogla razabrati to je od toga bilo p lanirano. "Buka odozdo postaje nesnosna. "Za to je eljezo tako jako?" upitao je Preisinger i na vlastito pitanje odgovorio s am. j ednog dana. morala sam. Nije ga doista pozvala. "Ovdje mi je dosadno". po . Alois ju je izvijestio da se pismom obratio prijatelju iz Carinarnice u Linzu. s golemim akama prekri enim u krilu. iako iz posve suprotnih razloga. Neki su od tih duhova jaki." Alois je èekao dok nije ostao na samo s Klarom. nedaleko Linza. Nastavak izlaganja potpuno æe ovisiti o d jeèakovoj reakciji na ono to æe sad èuti. zbog gorljivog izno enja teme do koje mu je bilo jako sta lo." Bio je to posve kurtoazan poziv.ovaènici nao trio. kad proðe kroz najvreliju vatru. poèeo te ko disati. "Pa. Preisinger do ao u posjet. bio svjestan gdje se nalazi.

ba je tog dana poku avala skakutati u mjestu ( t o bi. Adiju se Preisingerova rasprava o eljeznoj volji pokazala prilièno korisnom kad je dobio svoje prve ozbiljne batine." Djeèak je zastao." "Da.ba je tog dana poku avala skakutati u mjestu ( t o bi. Kad se vrijeme nakon poziva odu ilo pa je morao zazvi dati pon ovno. sebi je naredio uèvrst iti odluènost grizuæi si usne. nije eljela poku ati ponovno. Kad se vrijeme nakon poziva odu ilo pa je morao zazvi dati pon ovno. Kasn ije je èak i pogrije io poku avajuæi Angeli i Edmundu objasniti to je èuo.stane jedinstven materijal. Kad je dj eèak u ao na vrata. pred oèima su mu treperile Preisingerove moæne mi ice. . "Zamisli koliko samo vatra mora biti vrela da bi iz eljezne rude izvukla eljeznu volju.to je sebi jedva priznao . Alois je mozgao o Paulinom razvoju ." No. pak. "Sto je to eljezna volja? Kako se ona radi?" Preisingeru je bilo jako drago. kako je lijeènik uvjeravao Klaru. Adiju se Preisingerova rasprava o eljeznoj volji pokazala prilièno korisnom kad je dobio svoje prve ozbiljne batine. Oklijevao je postaviti pitanje. objavio je Klari. Adi je prisegnuo. I ako se Adolf ne bi pojavio brzo nakon to je odjeknuo zadnji zvi duk.vo lio pod prstima osjetiti Adijevu guzu. bio znak da napreduje). Tada je do lo vri jeme da zazvi di Adiju." 312 Norman Mailer Adi je od po ude pred u areno æu potrebne da se stvori eljezna volja ostao bez daha. nije eljela poku ati ponovno. bio znak da napreduje). kad se Adolf u umi igrao rata i ostao dugo nakon sumrak a. Kad je dj eèak u ao na vrata. no dijete je uskor o odustalo. no dijete je uskor o odustalo. U pravilu je. luèajno naèuo obja njenje i prijezirno riknuo. I ako se Adolf ne bi pojavio brzo nakon to je odjeknuo zadnji zvi duk. veæ je bio mrak. Dok je dobivao te ke ba tine. objavio je Klari.vo lio pod prstima osjetiti Adijevu guzu." No. Tada je do lo vri jeme da zazvi di Adiju. " to vlastito zanimanje uzima tako ozbiljno da poèinje vjerovati kako je ono va nije nego druga. Alois je zakljuèio kako se radi o namjernoj uvredi i priu tio mu prave batine. Duh suzdr anosti koji je Alois nastojao razv iti jedne je veèeri nestao. Neka se otac ozlijedi na njegovoj eljeznoj volji. Alois morao samo zazvi dati i Adi bi pojur io gore iz Preisingerove radionice ili se sjurio iz obli nje ume. dok se pribli avala veèer. Alois je. Alois je zakljuèio kako se radi o namjernoj uvredi i priu tio mu prave batine. U pravilu je. Alois morao samo zazvi dati i Adi bi pojur io gore iz Preisingerove radionice ili se sjurio iz obli nje ume. I kad su prvi udarci pali. Alois je mozgao o Paulinom razvoju . U oèima su mu se caklile suze. "Obilje je istinskog glupana je". Alois je. Kasn ije je èak i pogrije io poku avajuæi Angeli i Edmundu objasniti to je èuo. no nije si dopustio da zaplaèe. Alois i Adolf 312. Potajno je . " to vlastito zanimanje uzima tako ozbiljno da poèinje vjerovati kako je ono va nije nego druga. Oboru an Preisingerovim maksimama." "Jedinstven?" "Razlièit od svih drugih. Uèvrstit æe svoju eljeznu volju. Te se veèeri svjetlo koje se zadr alo u umi ipak pokazalo suvi e uzbudljivim. Te se veèeri svjetlo koje se zadr alo u umi ipak pokazalo suvi e uzbudljivim. no potom ga je ipak postavio. Jedinstven. Iako ju je Alois poticao. osim one koja ga je eljezom uèinila. luèajno naèuo obja njenje i prijezirno riknuo. Rekao bih kako sam takvu silu osjetio i u sebi. "Obilje je istinskog glupana je". Potajno je . kad se Adolf u umi igrao rata i ostao dugo nakon sumrak a. eljezo je sna no prema svakoj sili. Izdr at æe sve to mu se bude dogod ilo. dok se pribli avala veèer. pak. Alois bi ga prebacio preko ko ljena i jednom estoko pljesnuo po turu. kako je lijeènik uvjeravao Klaru. Duh suzdr anosti koji je Alois nastojao razv iti jedne je veèeri nestao. Alois bi ga prebacio preko ko ljena i jednom estoko pljesnuo po turu. to je istina. KNJIGA DVANAESTA Edmund. Norman Mailer Adi je od po ude pred u areno æu potrebne da se stvori eljezna volja ostao bez daha. Iako ju je Alois poticao. veæ je bio mrak.to je sebi jedva priznao .

objavio je Klari. veæ je bio mrak. Buduæi da je Leonding od Linza udaljen tek osam kilometara. kako je lijeènik uvjeravao Klaru. pred oèima su mu treperile Preisingerove moæne mi ice. Potaknuo je u njoj zanimanje kakvo bi trebalo ost ati unutar granica braka. I kad su prvi udarci pali. Izdr at æe sve to mu se bude dogod ilo. U oèima su mu se caklile suze. Kad se vrijeme nakon poziva odu ilo pa je morao zazvi dati pon ovno. Alois i Adolf 312 Norman Mailer Adi je od po ude pred u areno æu potrebne da se stvori eljezna volja ostao bez daha. Kod njega je dva do tri puta na tjedan kupovala povræe. Oboru an Preisingerovim maksimama. Neka se otac ozlijedi na njegovoj eljeznoj volji. Dok je dobivao te ke ba tine. Spreman sam jamèiti kako je ta nelagoda djelomice potjecala od njenog prijateljstva s Preisingerom.i nikad nije zamjeæivala ni ta izvan svojih obiteljskih du nosti. to je bio i jedini razlog za to su si takvu kuæu mogli priu titi. no nije si dopustio da zaplaèe. Uèvrstit æe svoju eljeznu volju. Tako je barem zakljuèila Klara. Tada je do lo vri jeme da zazvi di Adiju. Èeka me tako puno posla. Klara je ipak strahovala od selidbe u tu vrtnu kuæicu . no uvijek bi kazala: "Ne mogu ostati. Adi je prisegnuo. "Obilje je istinskog glupana je". S druge strane. pak. nije eljela poku ati ponovno. pred oèima su mu treperile Preisingerove moæne mi ice. za èim si u Hafeldu ili Lambachu nije d opu tao udjeti. Duh suzdr anosti koji je Alois nastojao razv iti jedne je veèeri nestao. Prema herr Mavrhoferu je bila lj ubazna. Alois je mozgao o Paulinom razvoju . I kad su prvi udarci pali.to je sebi jedva priznao . sebi je naredio uèvrst iti odluènost grizuæi si usne. no dijete je uskor o odustalo. no nije si dopustio da zaplaèe. Alois bi ga prebacio preko ko ljena i jednom estoko pljesnuo po turu.vo lio pod prstima osjetiti Adijevu guzu. bio znak da napreduje)." . Sad je na leondin kim ulicama viðala mnoge graðane lica dovo ljno lukavih da natuknu kako bi o tim izdajnièkim stranama ivota mogli podosta znat i. Potajno je ." No. Uèvrstit æe svoju eljeznu volju. a njihov je novi dom imao i vlastiti vrt. Sto nije bilo dopustivo! Stoga su zasad odlasci u grad bili ogranièeni na posjete trgovini Josefa Mavrhofera. Aloisu se èinilo kako je ponovno blizu aktivnom ivotu pravog grada. Alois morao samo zazvi dati i Adi bi pojur io gore iz Preisingerove radionice ili se sjurio iz obli nje ume. Adiju se Preisingerova rasprava o eljeznoj volji pokazala prilièno korisnom kad je dobio svoje prve ozbiljne batine. Alois je zakljuèio kako se radi o namjernoj uvredi i priu tio mu prave batine. U oèima su mu se caklile suze. Protute a je neugodnog polo aja bila blizina seoske crkve. " to vlastito zanimanje uzima tako ozbiljno da poèinje vjerovati kako je ono va nije nego druga. koji ne samo to je posjedovao dobru trgovinu ive nim namirnicama. Te se veèeri svjetlo koje se zadr alo u umi ipak pokazalo suvi e uzbudljivim. KNJIGA DVANAESTA Edmund. Neka se otac ozlijedi na njegovoj eljeznoj volji. ivjela je u vi e profinjenijih mjesta . Alois i Adolf I. Adi je prisegnuo. I ako se Adolf ne bi pojavio brzo nakon to je odjeknuo zadnji zvi duk. Klari bi pak kuæa bila mnogo privlaènija da se nije nalazila preko puta gradskog groblja. a za te bi se prigode uvijek elegantno odjenula. Dok je dobivao te ke ba tine.ba je tog dana poku avala skakutati u mjestu ( t o bi. No. Sad bi mogla po eljeti i vi e.Oboru an Preisingerovim maksimama. kad se Adolf u umi igrao rata i ostao dugo nakon sumrak a.to je bilo i ime koje j e kuæa nosila. kad je bila domaæica staroj gospoði. luèajno naèuo obja njenje i prijezirno riknuo.u Beèu. Kad je dj eèak u ao na vrata. dok se pribli avala veèer. Alois je. KNJIGA DVANAESTA Edmund. veæ je bio i dobar èovjek t e gradonaèelnik Leondinga. obrubljen javorima i hrastovima èije su se grane razrasle u takve umjetne oblike da je tu moralo biti Bo jeg duha. U pravilu je. Kasn ije je èak i pogrije io poku avajuæi Angeli i Edmundu objasniti to je èuo. Iako ju je Alois poticao. s Aloisom u Braunauu i potom u Passauu . Izdr at æe sve to mu se bude dogod ilo. sebi je naredio uèvrst iti odluènost grizuæi si usne.

Mavrhofer je pak po tovao Aloisovo dugo slu bovanje na Carini . objasnio je Mavrhofer. Mavrhofer i Klara su nastavili suzdr ano koketirati. Zbog toga je Klara imala dvostruki razlog da se ne upu ta ni u to. Kako je to objasnio Mavrhoferu: "To je malo meda za moju obitelj i za dar prijateljima .Naravno. da je Klara za njega morala izraditi malu m . naizmjence odr avali u èetiri najbolje gostio nice u Leondingu i jedina im je svrha bila omoguæiti kvalitetan razgovor u boljem dru tvu imuænih. kako je obzirno objasnio Mavrhofer. U Hafeldu su ta mala stvorenja bila posve ovladala mnome. Znao sam kako tu neæe biti nièega. Ti su se skupovi. po vlastitom mjerilu èastan èovjek. Usto je imao ljubomornu enu. Isprva su na piæe i li samo u mjesnu toèionicu. bila mu je igra s Edmundom. Nije pro lo mnogo vremena. Kupio je jednu Langstrothovu kutiju i u nju naselio skromnu pèelinju populaciju. Cilj. "To je uvijek bit dobrog i pristojnog d ru tva. tovi e. Opet 3i6 Norman Mailer joj je pred oèi dolazio djeèak kako le i na zemlji i sjetila se prisege: "O Vra e. on i Alois su se na brzinu sprijateljili. Aloisa su se Buergerabends uskoro dojmile. spasi ga i bit æu tvoja!" Kako bilo. veèer mjesnih purgera. "samo èekaju da skoèe na tebe. Tih mu je dana najveæi problem bila dosada. taj ugostiteljski objekt dr i pomalo sirovim. i dalje je ivjela u uvjerenju kako se one veèeri kad je pomislila da je Al ois upravo ubio Aloisa mlaðeg predala Vragu. nije bilo opijanje. pa je kupio knjigu latinskih citata.koliko se u takvim okolnostima dalo . Nakon k raæeg razmi ljanja. Sa svoje je strane Alois bio dovoljno pametan da svom novom prijatelju ne ka e kako je po tom pitanju njegov ivot bio ugodniji. "To smo izveli pristojno . da u tim prigodama èovjek Dvorac u umi 3*7 od sebe ne da ni naslutiti neuravnote enost. a ja sam u tome i dalje u i vao. Vidio je vi e svijeta od Preisingera. rekao je Alois. Èlanovi su im mogli prisustvovati redovito i li rijetko. veæ u iva nje u razgovoru. To je sila jaèa od èovjeka. to je ovaj i uèinio. "Te ene koje ti svaki dan dolaze u t rgovinu". no zbog toga je Mavrhoferu lokal prisjeo. no pristo jno je vladanje najva nije. kako bi odr ao svoje prijateljstvo s Mavrhoferom." A Mavrhofer je Aloisu priznao kako je prije dosta vremena stvarno i imao kratku vezu. koji zbog jednog groznog do gaðaja vi e nije elio dolaziti u njihovu toèionicu. Onda mu je za to saznala ena." "Moram se s time slo iti". No. Bio sam svjedok prave komedije. Potiho je izvijestio i kako su nekolicinu pijanaca prestali poz ivati.t ek toliko. odgovorio je Mavrhofer. Samo j ednu. Mavrhofer ju je privlaèio. a kod ko nice mu je stajao tako blizu. a njih su dvojica u gosti onici sjedili na piæu.slabo pamæenje! Najveæa protute a dugim poslijepodnevima kod kuæe.no od pr esudne je va nosti. gdje ga je pijani neotesanac poku ao uvrijediti. no Mavrhofer je uskoro priznao kako zb og svog gradonaèelnièkog polo aja." I Alois je tako uveden u dru tvo i prilièno se potrudio izdr ati sjedenje medu mjesnim uglednicima. Mavrhofer je bio ispravan poput Klare. no to je istaknutim pojedincima bila prilika za razmjenu mi ljenja. kad je Klara bila u blizi ni sav pretvarao u osmijeh. a to ju je moglo dovesti u isku enje." "Takav je i polo aj gradonaèelnika". ili na svojoj novoj ko nici. koja stalno pokazuje prstom. zapamtiti kako fraza ide nije bio jednostavan pothvat. Taj se dogaðaj odr avao èetiri veèeri svakog tjedna. a posebno njegova promaknuæa. Sad je otkrio njenog odanog pomagaèa . No. Stalno si je ponavljala kako ne smije upropastiti do brog èovjeka. ponavljala bi frau Mavrhofer. Aloisa je p rivukao èovjek dovoljno pametan da postane gradonaèelnik i dovoljno praktièan da vodi profitabilnu trgovinu. Aloisa je èak pozvao na Buergerabend. Alois joj je isprièao kako je supruga prav a goropad-nica. jer se Mavrhofer. kad se ni ta nije dogaðalo. Alois je sad dio dana provodio radeæi u vrtu. Nikako si nije dopu tao "neuravnote enost" i nekoliko se puta mjeseèno v raæao. Nezadovoljniku je vlasnik toèionice kazao da ode. Deèkiæ je s èetiri godine bio dra esniji nego sva njegova druga djeca. Od tad mu je ivot prava mizerija. Veselje je svakako dopu teno. Aloise.

" "Ne zadirkujem. "Jesi li spreman priznati?" upitao je. ali si mi skinuo odjeæu. "To je istina". Buduæi da ste tako drski. rekao je Edmund koji se veæ kikotao. Kako je to Alois oc ijenio. rekao j e Alois podi uæi cipelu. Fina ravnote a." "Ne. pa su njih dvojica pr ovodila puno vremena oko ko nice. rekao je Alois. Kad je iza ao." "Ma nije".mogao je proèistiti ne to sluzi . rekao je Alois. "Zato to mu je vlasnik bio Napoleon". puzati po rukavicama. tata. "Odjeæu odijeva ." Edmund naèas nije bio siguran." Na to su se obojica-nasmijali. rekao je Edmund. rekao je Alois. "Varao si. Ne samo zato to mu je sinèiæ bio tako pametan. A Edmund je volio pèele. Alois se uskoro ponovno zaljubio. "Da sam ikad upoznao tako savr enu enu. "U redu. " to mi na Carini ba volimo raditi. U kuæi bi se igrali carine. Nisi po tivao pravila." "To ti nije odjeæa". "To je ono"." "Iznesite argumente. djeèak je imao oèevu pamet i majèinu sposobnost za odanost. izuo mu cipele. "Za to je moj novèiæ dragocjen?" upitao je Edmund. opet. "Varao si". Alois bi èak odjenuo i svoju staru uniformu (iako ju je sad jedva mogao zakopèati u struku) pa su se pretvarali da Edmund nastoji pored ca rinika prokrijumèariti vrijedan novèiæ. Tad æe sigurno priznati.prema djeèaku i prema Klari. oèe". Saznali smo da imate Napoleonov novèiæ. uz bijelu ko ulju i rukavice. Stvarno je volio kad bi se humor pojavio na kakvoj razdjelnici. "Moram pi kiti. Ako èuje tvoja mama. sebi bi govor io u ali. pretrest æu vas". Poèeo se kikotati. Stao je obo avati Edmunda. rekao je Edmund." "Rekao si da æe me samo kakljati. rekao je dubokim glasom. zaka ljao. "Sad vas moramo uhititi". Boli me. "Ali nisi spreman priznati. Alois se tako jako i dugo smij ao da se." " vercate. A mi to znamo. bila je to stvarno dra esna ljubav. Klara je prosvjed ovala: "Djeèak je premlad. Edmund se razbjesnio." "To bi moglo izazvati nevolje". bilo u redu . Jed nom ga je èak pèela ubola s unutarnje strane rukavice. Da. " teta. veæ i zato to je uz to bio nje an i drag." Alois je napravio facu." "Izmijenio si pravila. Edmund se ba nije upla io. Alois je u njega zurio gotovo istom zloæom s kojom je gledao sumnjivc e tijekom ispitivanja. rekao je. dok se nije sru io na pod u klupku bespomoænog veselja. To je obuæa. ugurao si je zlatnik u man etu na cipeli. Mogao j e lako zamisliti jad koji bi se Klari ukazao na licu ako bi joj to ikad rekao. samo ga sad poku aj od mene sakriti. protresao ih i gledao kako zlatn ik ispada. Tako ih nije morao razvezivati. uzdahnuo je Edmund. rekao je Edmund i poèeo se opet kikotati. a istovremeno mu je bila smije na i vlastita nje nost . "Samo me zadirkuje . isprva. To liko dobrog to je ona nosila 3i8 Norman Mailer u sebi (a to joj nikad ne bi priznao) posjedovao je i Edmund. i u ao u ormar dnevne sobe da sakrije zla tnik. Alois je i dalje ustrajavao. "poslu at æe ona to ti ka e . jer je znao kako æe mu to vjerojatno biti zadnja prava ljubav u ivotu. "Prestani . neæe ti vi e dati da se tu i gra . "Taj je zlatnik dr ao u d epu. "O." "E pa onda ga naðite"." Dvorac u umi 319 "Zato jer ni ta ne vercam. ali se sprijeèio da zaplaèe. Muèeæi se meðu kaputima koji su visjeli s vje alica. Stvarno bi ht io zaplakati. bio je tako bistar." "Neæu"." "To mi se sviða.re icu za lice i sa iti mu bijele hlaèe. Nije ni pretjerano skvièao kad bi m u neki od lijenèina stali. rekao je Alois i poèeo Edmunda kak ljati pod pazuhom. vraæajuæi se prema ulazu u ko nicu. Po kakljat æu te. to je dio igre. s njom bih se zauvijek o enio". rekao je." Alois je prestao." No." "E. Onda se poèeo smijati. èim je Alois kazao: "To mora ostati tajna. naæi æu ga ja". prestani!" povikao je. to je.

na gornjoj usni odmah pod nosnicama. Je li bio blizu pluænom krvarenju. Osjeæam se bla goslovljenim. u prostoriji se ozraèje naglo ohladilo. Te su pob o ne ene bile pravi krijumèari . kad je jo spavao u istoj sobi s An gelom. rekao je. mala tamna naznaka brk ova. Lava X. Taj ga je s poj morao uzbuditi .no njegov je ka alj potrajao mnogo sekundi. On u crkvu ide samo jednom na godinu i to na carev roðendan . "dopustite d a ustvrdim kako religija nudi vlastite vrste ludila. No. Svake mu se veèeri molim.njegov je djed bio jedan od osnivaèa dru tva. tako bistrog da bi mogao postati uva eni profesor. No. To je Adolfa svakako uzbuðivalo. Stoga se Alois odluèio progovoriti. on se protivi licemjerju pobo nih koji se u crkvu sklone èim im u iv otu padne prva kap ki e." Sjeo je. ne smije ". No. ugledao njene stidne dlake ba kad su poèele izbijati. mogao sam ga upozoriti. "A opet." Dvorac u umi Alois je imao spreman odgovor. tata!" viknuo je. Uzbuðenje mu se udvostruèilo kad je èuo kako mu otac ka lje. pitao se. dragi gospodine".. Izj avio je kako svako razumno ljudsko biæe treba zakljuèiti samo postoji li bo anstvo. dragi gospodine. znam da neæe umrijeti". iza zakljuèanih vrata. To je u svjetskoj povijesti bilo najpouzdanije sredstvo za sp reèavanje ludila. Aleksandra VI. no i pak su i li u crkvu. bilo je to liko ljepote. Privatna nadmoæ-nost religiji pov lastica je vi ih klasa.. pa èak i ugledni pravnik u Beèu. i Klementa VII. "Ja mislim da se slaviti mora Franju Josipa.popis je znao napamet .. no morao je priznati kak o se radilo o formalnom priznanju . to je iz kuhinje u dnevnu sobu dovelo i Klaru. no oni odlazak u crkvu dr e temeljem dru tvenog ivota obiènih lju di. Mo da je religija malima bila nu na. poput jo jed nog manijaka. Alois je zakolutao oèima prema njoj i poku ao udahnuti. Edmund je poèeo plakati. Kao primjer bih mogao ponud iti tako stra no nemoralne pape poput" ." "Ja se ne molim". Da. "ne smije umrijeti. gotovo je uspio reæi Alois. Odluèio je masturbirati. "Tra it æu od Boga da to zabrani. no . Jedan od starijih uglednika napao je Aloisovo mi ljenje rijeèima: "Slo io bih se da ne elim da me uvrste u redove onih koji odu evljeno po tuju sve ive svetke i petke. prigodom jednog od svojih povremenih dolazaka na Buerger-abende odluèio progovoriti. nije mogao govoriti. "Tata.svakog govornika bi na poèetku nagradili makar i neznatnom reakcijom.preko granice su vercale um malog djeèaka. At entatorovi tanki brèiæi. a tada ga je uhvatio paroksizam. Ipak se èinilo kako je to od njega vi e-manje sve. Odluèio se po to je saslu ao "de urnog ateista". Julija II. nakon Sisine smrti. moramo shvatiti kako bismo bez reli gije trpjeli kaos. jednog od sudionika koji j e ostale rado uvjeravao kako je "jedini hrabri èovjek u na im redovima. U svojoj sobi. "O. Adolf se svetio zbog smijeha koji je odozdo morao do njega dopirati. Jednom je. da. ba kao i gornja usna ludog ubojice. zakljuèio je Alois. Vizu320 Norman Mailer alizirao je fotografiju Luigija Luchenija to ju je vidio u Linzer Tages Postu. Govorio je suv . Inoc enta VII. zob pogodnu za konje. Jo je nastojao pod nadzorom dr ati posl jedice napada. a on æe me poslu ati." Aloisovom se kritiènom pogledu do imao goljavo. a svakog je njihovog nezakonitog sina èekao kardinalski e ir. ali je klimnuo glavom prema Klari. Alois je. Da je Alois bio klijent.. i u ljubavi prema ocu." Uskoro je otkrio kako ima posla sa slojem ljudi koji u takvim temama ima poseban stav. uistinu tvrdim da je pokazati takvu prekomjernu korumpiranost bilo sv ojevrsno ludilo. no bio je stari èlan . tek komadiæ tamnog paper ja. to se tièe njega. z. kurtoaznim pljeskom. a Luigijevi brkovi nalik po tanskoj marki blisko su im nalikovali. U djeèakovoj ljubavi prema majci. a majka mu je svejedno nudila tu vjersku ka u.to sitno zavirivanje u Angelinu intimu. Cest o su ti obredi tek pribje i te nesretnih ena.èinio se tako uvjerenim to æe se dogo diti. Alois je ipak nije bio spreman ispravljati. Simonija je bila svakodnevna. a isto je tako bilo. sad je dopunio. Naroèito sad.. glasom od kojeg je zamro odgovor njegovih roditelja . Reklo bi se kako im je neprilièna privr enost vjeri bila pomalo odbojna. Zato to ne moram vjerovati u Boga. Zasad æe to pustiti."Siksta IV. zadovoljan i s umjerenim.

" A onda se trkom vratiti u svoju spilju u umi. A Alois je za to plaæao previsoku cijenu. Kako je to samo bilo nepo teno. Stoga to se crvenoko ac moga o doseljeniku prikrasti s leða. Angela. A znao je da se nije radilo o str ljenu." Jedan je od gospode dao takvu primjedbu na Buergerabendu. Intuitivno je stigao na stra nu zamisao kako je san tr n ica na koju su se preminuli mogli vraæati i podsjeæati ga na osobne dugove. Adi je imao problema s jednim klincem koji je davao naslutiti da bi sve moglo za vr iti tuènjavom. bio je gori. Morao je primijetiti da su se neotesanci na to smijali s podjednakim u itkom kao i vlastela. Zato ne napadaju vis oke èasnike kakav sam ja. a izazvala je najsrdaèni ju salvu smijeha. zakljuèila je. glave oblivene krvlju. Jer Adolf i Edmund su bila braæa p o krvi. rekao je sam sebi. Iako je opet bio odlièan uèenik. Ne usuðuju se. naravno. Nije stoga bilo iznenaðenje to bi tijekom Buergerabenda èesto pomislio na mlade èasnike kojima je. kako se neæe tako skoro op et pojaviti na Buergerabendu. obgrliti drugog djeèaka rukom oko vrata i objaviti: "Skalpiran si. Nije bila daleko od Vrtne kuæe. pa ih je èak ponudio i u toèionici. Aloisu su se te rijeèi tako sv idjele da ih je prisvojio. naravno. No. No. kad bi jednom krenuli napadi. uvijek je znao kako izbjeæi akanje. To ga je natjeralo da odluèi. a potom je morao razmi ljati o svoje d vije preminule ene. Gradska je vlastela znala kako se ivi na v isokoj nozi. Jednom je èak skalpir an i sam Adolf. meðutim. "nego da se èovjekove dvije biv e ljubavnice sprijatelje. nije progovarao. Tu mu je mogao zapovijedati. kojem je sad bilo pet godina i bio je bez konkurencije naj mlaði sudionik. no to se moglo opravd ati. zadovoljstvo bilo èuti Edmundovu vrisku. Kad bi se vraæao s Buergerabenda. Poèeo je kolske drugove novaèiti z a bitke. Stoga su mu na pamet padali Johann Nepomuk i majka. Imao je vizije na rubu sna. dok je ivio u Beèu. "Indijanci vjeruju u osvetu ratnih bogova. starijoj je djeci bio drag. Ta ju je prièa zabrinula. Dopustite da ustvrdim kako je snaga takvog suosjeæanja dovoljna da oèara srce sveca. Alois mladi mu je èak jednom stavio govno na rub nosa. poput tekuæe vode i elektriènog osvjetljenja. Adolf je bez obzira na to volio da je uz nje ga u umi. Naravno. A kad je opet do ao. posve nevoljko. kad bi se vodili ratovi izmeðu bijelih doseljenika i Indijanaca. Adi se sjeæao kako su svojedobno od Aloisa mlaðeg titili njega. kojeg se istinski bojao. Noæu s u ga poèeli proganjati snovi. nije mogao kod kuæe. Znali su dosta o antikvitetima i raspravljali o zanimljivim inovaci jama koje æe se uskoro moæi nabaviti. to je. èovjek odaje na priliènu vlastitu tetu. Nikad se dotad nije potukao. "Voðe se ne na pada". no s ebi je sad prisegnuo kako nikome neæe dopustiti da ga ponizi. Sto ako se one na toj tr nici sna sretnu? Sto ako se meðusobno sl o e oko svog biv eg mu a? Tad bi se mogle udru iti protiv njega. gdje bi Edm unda titili Klara. iako je glavni dogaðaj svakog tjedna o stavljan za nedjeljno jutro. svakog bi dana jedva doèe kao da nastava zavr i. Edmund prenio Klari. to. i to stoga to samosa alijevanje mo e dosegnuti najvi e operne visine. Njemu se. Ali se ipak stao kikotati na pomisao kakvo bi. a svakako i Alois. pa ma kar znaèilo da se mora poslu iti kamenom. te su veèeri ipak bile tek razonoda. Je li Adi pokazivao veæe neprijateljstvo i razvratnik iz jedne od najboljih gradskih obitelji. da mu je ta ala sad zagadila snove! Dvorac u umi od Aloisa mlaðeg? Jest. Jednom je u umi Edmunda èak ubo tap om u leda i kazao mu da je to bio str ljen. kad bi to samo sm io uèiniti. Bi li se to moglo dogoditi . obuzeo bi ga al za onim to se nikad nije dogodilo. pa bi se podveèer povremeno okupili. sanjareæi cijelo vrijeme o krasnoj mlado j eni koja bi izraðivala izvrsne damske e ire. èak i ako im nikako nije mogao koris titi.i e otvoreno. èovjek je bio stari 322 Norman Mailer 3Adolfu se nova kola u Leondingu svidjela. Uèinit æe to treba. Vidio je tog d jeèaka. a on Edmundu takve stv ari nije radio. a na veèer s njim dijelila krevet. kazao je. Aloi s je ponovno bio prisiljen osjetiti nedostatnost vlastitog iskustva. izraðivao èizme. Nisu svi njegovi novaci eljeli biti bijeli doseljenici. "To bi moglo biti opasn ije". a bila je manje stroga od samostana." Èak je poveo i Edmunda. Suma Kumberger kod Leondinga bila je puna jaraka obraslih d rveæem i malih pilja gdje se mogla postaviti zasjeda. ali je proglasio kako to nije bilo prema pravilima. Jer æe ih stiæi grozna osveta.

"Trebaju nam ustavi. "Stabilna dru tva funkcioniraju zbog sile zakona. dva po dva. tovi e. Kad je vatra zapaljena. moglo je biti i posljedica. Sad se vatra veæ dovoljno pro irila da su iz Leondinga stigli vatrogasci." Adolfu je dra i bio Friedrich Ludwig Jahn. vodena kola i konjske zaprege. onda ti nareðujem da to i uèini . Kako nisu imali vode. A kad to uèini." Jedan po jedan. Ka em ti. ja æu im dati do znanja da ne zna dr ati jezik za zubima. Nego svih ostalih koji su tamo bili. iza li su iz ume." "Moram reæi ocu." "Sto si mu to obeæao?" 3 24 Norman Mailer "Da mu moram reæi za bilo to. Svi. Zakljuèio je kako raDvorac u umi 325 zum zna ispasti varljiv. "Ako mu ka e ". rekao je Edmund. na njega bi mogla pasti odgovornost da snosi tro kove kori t enja vatrogasnih kola. Zato me ne poku avaj udariti. Njegov je otac. Ako bude trebalo." "Ti si obièan mrkljavac. Povrati. A i ti æe morati platiti. Na dan kad je svima bilo suvi e hladno da bi se nepomièno skrivali u zasjedi. Goetheom i Schleiermache-rom. veæ je bila s premna prijeæi i na susjedni gu tik. Razum æe potom moæi obaviti svoje. pravni temelji koje æe podiæi najk valitetniji ljudi. no dim se i dalje dizao prema nebu. a zakljuèio je kako æe Ado lfa zanimati sljedeæe. Alois je odluèio da to zasad pusti." Pogled mu je kru io po stolu za kojim se veèeralo. Putem kuæi. a ne ljudi. a onda æe se oni okrenuti potrazi za tobom. To ga je naravno p odsjetilo na kovaèa. Veæ to . kao oca i dobrog graðanina. svi su se razmiljeli u potragu za granam a dovoljno suhim da mogu gorjeti. "Na ljudsku se prirodu ne mo emo osloniti"." Razred se naravno susreo i s Kantom. Jedan po jedan su bje ali sve dok se nisu na li petsto metara od po ara. kaza o bi svojoj obitelji. poku ali su je ugasiti noga ma. No. barem do kraja zime. U stvari. "Da". no Adolf je rekao: "Ako si u stanju zapaliti pravu vatru. Stoga je Alois s ko ulje obrisao Edmundovu bljuvotinu i nje n o ga zagrlio. Ako bi bio siguran kako je Adolf jedan od prije stupnika. Ostali su ga ismijavali. "mene æe strogo kazniti. "ako netko od vas ka e za vatru. 4Te je zime Adolfov kolski razred obraðivao knjigu Friedricha Lud-wiga Jahna u kojoj se govorilo o sili dovoljno sna noj da mo e oblikovati povijest. obja njavao da nikome ne sm iju za to reæi. Sve æe ih kazniti. Ali n e za ovo. Neæu te moæi za tititi. Ostavili su vatru. Hrabri vo jnik ne izdaje drugove. rekao je Adolf. Ta bi sila ovisila o postojanju "Fiihrera izlivenog od eljeza i vatre". uz po tovanje koje zaslu uje." "U redu. od njega bi se. to me ti ti. Kad su se vratili kuæi. To mu je bilo dosadno. jedan je vojn ik objavio kako zna zapaliti vatru trljanjem suharaka." "Ne mora se ti bojati mene. ipak. ostali æe te djeèaci prebiti. neæu ni jeti. prije nego to ga je stigao bilo to upit ati. kojih je sad bilo dvadesetak. no Edmundu bi se ivot mogao pretvorit i u pakao ako ga natjera da o tome prièa. Bio je uvjeren kako je Adolf sigurno imao ne to s tim po arom.? A onda se zbio dogaðaj zbog kojeg su ti ratovi svr ili. uvijek spominjao vrline razuma." "Zlo mi je. Edmund je kazao kako to mora isprièati barem jednoj osobi." "Ne vjerujem u to". rekao je Adolf." Alois je. To je u redu za sve ostalo. Bit æe posljedica. Vatra je uskoro ne samo plamtjela. stavio je E dmunda u krilo i nje no mu pogledao u oèi. oèekivalo da o tome izvijesti i vlasti. Adolfe." Djeèak je poslu ao. pak . njihovom ocu. Poput sirena koje plivaju Rajnom i vode te u smrt. A sljedeæih je nekoliko dana pazio da mu se pogled ne sretne s Adolf ovim. svi æemo za to morati platiti . no Adolfu se èi nilo kako ti pisci previ e po tuju razum. i sam posumnjao u uzrok vatre. Adolf je ostalima. Slijedila je reèenica od koje su Adolfu zasuzile oèi: "Narod æe mu iskazivat i èast kao spasitelju i oprostiti mu sve grijehe. "Na otac to ne bi nikad dopustio. Zakona. djeèak je ponovno povratio. A onda æemo se dati u potragu za onim koji je otkrio.

Nakon Jahna.kao da su bili pretjerano zadovoljni onim to su govorili." "Radi se o djevojci koja je bila tako neposlu na. Va nija je osobna snaga. Isprièat æu ti samo kraj: radi se o kraljici koja je skuhala i vo dijete. rekao je Adolf. Bila je prejaka. nitko takvo to ne mo e smatrati zajamèenim. "Otac se brinuo o svemu". Jedna joj je ruka neprestano iskakala iz groba. U pravu si. radi sa mnom to eli ." "Pomagao joj je Vrag. "Znam da nisi u pravu." Kad je Edmund kriknuo veæ od same pomisli." "Nemoj biti tako siguran u to." "Onda je mo da ne elim èuti. draga kæeri . ali ne mogu tvrditi to bi mogla napraviti Angela. Kad se vratila na kæerin grob. "Mogao bih ti isprièati i goru prièu. ali je uvijek rado slu ao. I one su isto bile u nastavnom programu za njegov razred." "Radi se o mladiæu kojem su naredili da spava s lesom. bila je poslu na." "Isprièaj mi jo jednu prièu." "Mora li biti kraljica da bi takvo to smio napraviti?" pitao je Edmund. zakljuèio je Adolf." "Ta je najbolja". Ostalu dvojicu. ali neæu. Zato ih moram izvr iti. Jer ja sam tvo e dijete. "A. Onda se onesvijestio. a i d uboke! S u itkom ih je predstavljao Edmundu. koji je bio premali da bi èitao. A to bi drugo bilo . Takve æe sitne nedostatke spaliti vrelina tvog truda. rekao je Edmund. Kanta i Schleiermachera. Adol f je preuzeo ulogu oca. Njome se rje ava problem gr ijeha. da je umrla. "Je li stvarno najbolja?" "Je. Ali im to nije uspjelo. Onda joj se majka vratil a u kuæu i uzela iz kamina te ki araè. . "Nije li t o tako?" "Da." Edmund je drhtao. Tu su neposlu nu djevojku pokopali i zna to? Te ko je povjerovati. Edmundu je objasnio kako su braæa Grimm te prièe napisali kako bi djeca shvatila va nost poslu nosti roditeljima. ali moram. "Bila je neposlu na." "O". Onda bih ti to morao napraviti." "Kako?" upitao je Edmund. To bi se tad moralo napraviti. "Ne elim ja to napraviti. Istovremeno se smijao i plakao. rekao je Adolf. Tako su je mogli opet presaviti pod zem lju. "Bi li ti takvo to napravio men i?" upitao je Adolfa." "Nije va no bi li se to tebi svidjelo. kad doðe vrijeme. I ti æe ." "Meni to moja majka ne bi nikad napravila. rekao je Edmund. Pa djevojka mo e naæi svoj mir. Njen je otac uzeo veliku mesarsku sjekiru i odsjekao ih.' Onda je stavila ruke ravno na panj." "A to je kazala kæi?" upitao je Edmund. vjerojatno. poku ala ju je vratiti pod 326 Norman Mailer zemlju. a vidim da ti ruka iskaèe iz groba. A kad je njena rod bina vidjela ruku u zraku. No ruka je i dalje odbacivala zemlju." "To je tako grozno". Adolf je klimnuo glavom. Onda je pre ao na prièu s naslovom "Djevojèica bez ruku": "Radi se o ocu kojem je Vrag naredi o da odsjeèe ruke svojoj maloj kæeri." "Sto je ona naprav ila?" upitao je Edmund. Njihov mu je humor i ao na ivce. "Samo ako umre .ne . Nije na meni da naredbe koje sam dobio od tako vi soke vlasti dovodim u pitanje. mo da m orati spavati uz mrtvaca. Takvo je nareðenje. Goethea i Schillera je svakako odbacivao. Sigurno bih napravio. a one i dalje divno pjevaju. To je dovoljno. koji to obja njava kæeri. Kasnije ga je pojela. ali je i nakon smrti ostala nepos lu na.tako te stvari idu. "To nije va no". najveæe je zadovoljstvo nalazio u bajkama braæe G rimm. "Angela nikad ne bi takvo to napravila Pauli ili meni. Vrlo poslu na." "A ne". rekao je Edmund. "Odsjekao joj je ake?" "Jednim udarcem! Ali poslije je ivjela sretna i zadovoljna. Naroèito ako kuha vlastito dijete. napr osto nije mogao èitati. "No." " eli li jo jednu prièu?" "Ne ba . te starijem bratu i sestri." "Predugo bi potrajalo. stala je po toj nep oslu noj ruci udarati dok je nije slomila. Dobre prièe. "to mi se ne sviða. Bio je s uvi e osoban ." Edmund je odmahnuo glavom." "Mo da ne bi na a majka. Nije to do voljno ozbiljno." U tom je èasu Edmund vrisnuo. Stoga su je poku ali prekriti zemljom. Rekla je: 'Oèe." "Isprièaj mi." Adolf je dubokoumno klimnuo gl avom.

Adolf je izmeðu udaraca neprestano razmi ljao o tome kako je Alois mladi pobjegao od kuæe. Bile su to najgore batine koje je dobio otkako su se preselili u kuæu u Leondingu. Ako velika mr nja u djet injstvu nema pouzdan ispu ni ventil. Jo jedan zloèinac s kojim se m ora baviti! Zbog toga ga je spopao jo veæi bijes. Stoga je te veèeri sve isprièala Aloisu. To je bilo jo gore. No. Ako mu je bilo najva nije da ne zaplaèe. Tad im je svima naredio da o tome ne progovaraju i poslu ali su ga." Klaru je spopao bijes. Neka mu mr nja prema Aloisu toliko ojaèa. to je grozno. Adolfu se na susjednom krevetu èinilo kako je tako pun modr ica kao da je pao s drveta. Onda je oti la sve ispr ièati Klari. morao sam biti spreman umanj iti silinu Aloisovih udaraca." "Znao si dobro to radi . a s njim sam bio i sad. Edmund je nako n slu anja prièa braæe Grimm bio u tako jadnom stanju. Adolfa je dobro i ibao. majko. Istina. ako ti misli da je to pravedno. Ako ne zaplaèe. bio sam prisutan kako bih nagledao batine koje je Adolf primao i uèvrst io mu odluènost. Isto sam tako bi o spreman pojaèati oèevu silinu. Stajala Dvorac u umi 32." "Ako mu ne ka em." "Majko. Mo da ti neæu kup iti dar za Bo iæ. Nismo se u buduænosti eljeli nositi s brojnim nasumiènim impulsima i za-sljepljujuæom srd bom. taj je put Adolf èvrsto odluèio ne pustiti ni glasa. U tog smo djeèaka veæ ulo ili prevelik trud. molim te. Cijelo je vrijeme mislio na Preisingera. To nije mogao znati. Èeka te kazna. "Trudim se zabavljati svog mlaðeg brata. Ukrutio je tijelo. da se poslu im metaforom. da ga je Klara poku avala uspavan kama uljuljkati u san. klijent æe postati nestabilan. da poslu i mnogim ne uobièajenim ciljevima koji su nas èekali. Bio je tako razbje njen oèitom Klarinom ravnodu no æu prema nj emu. Bilo je to sjeæanje kojim se slu io da mu pomogne da ne ispusti ni glasa. Da vidimo hoæe li me tad i dalje smatrati k rivim. taj je posljednji razgovor èula i Angela. Stoga nisam mogao dopustiti da mu antipatija prema ocu postane pretjerana.8 Norman Mailer Potom je danima ivio u strahu da æe netko ipak progovoriti. A mo da i hoæu. Upravo je tu. onda ti ja moram odrediti pravu kaznu.7 je u dovratku vrteæi glavom. U nekim je trenucima Aloi sov strah da si ne prenapregne srce bio izravno suprotstavljen mojoj elji da Adol fovu volju uèinim imunom. Zato æu ti reæi ocu. On æe odluèiti o kazni. Aloisu se èinilo kao da u rukama opet ima Aloisa mlaðeg.) Dakle. no ja sam tijekom tog mete a bio uz njega. Otac nije nimalo dvojio. kad god bi se djeèak mogao slomiti. rekao je Adolf. da. da je odluèio pobjeæi. Angela je Edmunda pljeskala po licu dok nije uspio sjesti. (Ego je rtva istih slabosti koje pokazuju i erekcije. kad nis u sigurne to æe uslijediti. kad god bi poèeo sustajati. al i se pozvao na svoju zapovjednu snagu. To me ispunjavalo nelagodom. le eæi na krevetu. Bez obzira na to. Mo e bi ti i bit æe jak poput Aloisa mlaðeg. 32." "Prihvaæa li to sam rekla? Za Bo iæ nema dara?" "Da. no to nam u Adolfovom sluèaju ne bi odgovaralo." "To je prava nepravda"." "Zbog èega? Edmund voli da mu se prièaju prièe. moram to prihvatiti. onda æe dovoljno osna iti da opravda sve to æe potom raditi. to nije ne to u to treba uvlaèiti oca. donio odluku . njegov ego morao odr avat i u punoj erekciji. Bio je potpuno uvjeren kako æe se ona pr edomisliti i naposljetku mu ipak kupiti lijep dar. Pozvao se na zapovjednu snagu koja mu je bila na raspolaganju nakon umskog po ara. Adolf je imao dovoljno vremena pomisliti kako nema sr eæe. tad je i njega bio obuzeo strah. A on je takvo deri te. Moram. za na u je djelatnost od kljuène va nosti ravnote a.Na Adolfovu alost. sasvim sigurno ne onda kad ga je morala ukoriti.bolnih kosti . Adolfovo je samop ouzdanje bilo tako krhko da sam. No. Snaga stvara vlastitu pravdu. "Ad olfe. Velika je neurav note enost bila prihvatljiva kod Luigija Luchenija. Iz ovih æe batina sig urno proizaæi odbojnost prema Edmundu. Majka ga vi e nije zvala Adi. da se kad doðe vrijeme zagleda u svoje srce. Stalno me tra io jo .

" Alois je dobro znao da nesmiljeno pretjeruje. grohotom nasmijao i reka o: "Ba sam nakratko iza ao. Tek se na zvuk otkljuèavanja vrata odmaknuo od re etki. Alois se probudio od brige je li sluèaj Aloisa mlaðeg u st vari bio posljedica pretjeranih batina. to je mo da bila vje tina steèena dok se igrao rata. Meðutim. rekao je Alois. Podrugivanje nadimkom Toga sad ga je ujedalo za ko u. Njegova je vojska nakon po ara u umi obustavila dje lovanje. Moj rad na njegovom egu pretrpi o je gubitak. Zabranjujem ti jer bih morao zvati policiju da im ka em kako si nestao. Adolf se po ku ao kroz njih provuæi." Kako bi to roditelj mogao 33° Norman Mailer izbjeæi. Stoga je nastavio: "Svoju djecu nikad ne tuèem. da nije ni osjetio hladn oæu koja je nahrupila kroz otvoreno prozorsko krilo niti èuo zvuk oèevih èizama dok se v raæao u sobu. Adolf je kazao: "To je la ! Moj brat stalno la e. Sutradan je. Nije dobro imati tanke ivce. Tom se porugom slu io sve dok Adolf nije uzvratio napadom ospica. Toga u. Vikom je dozivao Klaru sve dok se i ona nije pojavila na vratima. "sudbina usamljenih p . A ne zato to bi mi nedostajao.") No najva nije mu je bilo da Mavrhofer o njemu ima dobro mi ljenje. Kad su na li njegovo mrtvo tijelo. no Adolfu se mo da smanjila otpornost zbog stalnih nezgoda koje su ga pratile u nedavnim dogaðajima. A ja ti ka em. Nekad sam sebi ka em. Tako se bio raspal io vlastitim bijesom zbog nepravde koja mu je nanijeta. Alois je pri ulasku. Na obite lj Hitler pala bi ljaga! A sve zbog Toga a!" Adolf je istrpio batine. A kad bi ocu i uspjelo prebac iti ga preko koljena. Bilo je mnogo ugodnije nazivati ga Toga om. Ruke su ga boljele vi e nego Adolfa leða . "K ako bi tvoja majka tad plakala! Sin bi joj nestao." Edmund je istog trena skoèio iz kreveta i odjurio to isprièati ocu. "Zato moram otiæi. Ponekad je takav gro zan deran. postajalo sve te e uhvatiti. U Linzer Tages Postu se èak pojavio i nekrolog. A ovu mu neæu zaboraviti. zgrabio stolnjak i omotao ga oko sebe. vi e nije bilo sna ne ruke koja bi udijelila batine. meðutim. ako se ikad sazna da je djeèaka ibao. Izvoditi takvu povezanost je. ali je jo gore biti budala. zabranju jem ti. "Adolf je onaj". na eg Toga a !" Klara je zavrtjela glavom i iza la. na èijem su jedinom prozoru bile re etke. Ne bi. kad se Alois uspeo stepenicama kako bi uhitio potencijalnog bjegunca. Aloisu bi u takvim prigodama ote alo srce. nakon jednog nepreciznog udarca po pozadini. rekao je Adolf. (U sebi je èak rekao: "O. To je grozna la ! Platit æe mi za to !" "Platit æe ti. "kojeg najvi e korim." 5Nekoliko tjedana poslije. A uskoro se stvar i pogor ala kad se Alois vratio u sobu. U to je doba u L eondingu ista bolesti oborila u postelju i druge njegove dobi. najgora je bi la vijest da je preminuo Der Alte. No. shvatio to s e zbiva i stao se grohotom smijati. t a tema ponovno iskrsla. jo dr eæi mjedeni kljuè u ruci. smotao. Veèeras je tako hladno da bi se za dvije minute vratio i kucao na vrata. Bolest je svakako bila zarazna. o æe mu poslu iti kao obja njenje. jeli!" Alois nije bio spreman opet mu dati batine.ju i ostalog. Brzo je otkrio kako mu sigurno sme ta pid ama. primijetio je Post. Kad je ostao sam. Der Alte je veæ bio u uznapredova lom stanju raspadanja. no ispunio ga je prijezir gospodara. poku avao si pobjeæi. "istuæi æu ja veæ njega. To je Aloisa potaklo na pravu bukvicu: "Dak le. no dogaðaj je bio dovoljno neobièan da je zaslu io novinski opis. Onda je pokazao na Adolfa i rekao: "Vidi ti toga a. U stvari ga je. Alois je izjavio da se nikad nije upu tao u tjelesno ka njav anje. "To je sve tvoje maslo". Èak se potrudio o tome izvijestiti Edmunda. Priznaje m da se ipak èesto na njih izdirem. dovoljno se zabrinuo da djeèaka zakljuèa u sobi Dvorac u umi 329 u prizemlju. Svejedno. Ipak je bilo pretijesno. ne bi to bio neki gubitak. naravno. vijest je proslijeðena èak iz Hafelda. la e kao pas. Stoga ju je svukao. Obièno bi Aloisu uspje no iz akao. Dugmad je neprestano zapinjala za re etke. No. kad je Klara iza la. Djeèak se znao dobro klizati i o kretati. dok je etao s Mavrhoferom. a mu zavr io u zatvoru." Alois je to isprièao smi ljeno. pomalo pojednostavljeno. "Takva je èesto". s tavio s vanjske strane i potpuno se gol jo jednom poku ao provuæi. pa bi me mogli strpati u zatvor. no sad je bio u suzama.

O vi im stvarima nemaju pojma. veæ bi èesto po elio da ne volja ospica zadesi i Edmunda. ako je Dumm332Norman Mailer kopf toliko lakomislen da Der Alteu da novu prigodu za napuhavanje vlastite ta tin e. A onda je. uzmi m oj ivot. Maestro nas. a nakon toga bi ruke oprala antiseptièkim sredstvom. pretpostavljam kako Dummkop f uistinu i prihvati reinkarnaciju nekih na ih klijenata. Poèeo se gubiti. Miris antiseptièkog sredstva koji je unosila bio je gotovo nepodno ljiv. Bio je to prilièno velik dar. Aloisu se èinilo kako mu sin èak plaèe u snu. Lijeènik je obitelj upozorio da bi se moglo raditi i o e ncefalitisu. jer nisam ba bio siguran da smo starog u pakao odnijeli u nekom ve likom stilu.to je prava rijeè . Nisam èak ni siguran da uopæe i postoji. Lice mu je oteklo. oèi su mu bile crvene. nemate ni vi. a opet bi mu gotovo bilo drago kad bi iza la iz sobe. ne znam puno o paklu. Korist koju bismo od njega mogli imati svakako je i èezla." Da bude jo i gore. Kako sam i spomenuo. nehranjene pèele su na hladnoæi pou-gibale." Ostanimo dakle kod toga da o Der Alteovom konaènom odredi tu nisam znao ni ta. stalno nas se podsjeæa koliko je u onom to ljudi rade kozm ièkih pretenzija. "Pa neæe Dummkopf svoje tajne otvoriti p ojedincima koji su toliko izopaèeni da sveæenièko zvanje odabiru kako bi lakovjernom p ublikom ovladali opisima koji im idu u prilog. neèist." "A kako bi drugaèije i bilo?" veli Maestro. Ipak. nisu mu dali èitati. nakon to se Adolf oporavio. od te kog sluèaja." . Dobio je osip.a jedva da je znao za to . Nisu li svi ba tako gledali na njega? Bolestan. "Imat æemo zadovoljstvo opet prihvatiti tu sitnu ribu . Cesto nam opet ukazuju na Nietzscheovu nemoralnu primjedbu: "Svi su sveæenici la ljivci. Sveæenici su uistinu la ljivci. U spavaæoj je sobi Alois kleknuo kraj Klare i oboje su se molili za Edmundov ivot Alois je èak rekao: "Vjerovat æu u Boga. Njegovala ga je samo Klara. bez obzira na trule . Postao je opsjednut osjeæajem vlastite prljavosti. Klara je kuæu dr ala u strogoj karanteni. bilo mu je Dvorac u umi 331 dosadno. Mae stro nije odluèno protiv toga.Vrtnom kuæicom dok se Edmundu stanje pogor avalo. ali mu se pojaèao nemir . neprestano se alio majci. neka umrem.Adolfu je za Bo iæ kupio zraènu pu ku. k ad smo veæ kod toga.posve neprilièna reakcija. no tek poslije. Stoga je bilo moguæe da je i bio spreman preklinjati raj da ga puste unutra. pod kraj. Pretpos tavljam kako je bio vrsta dugogodi njeg klijenta kakvu. èesto moramo ignor irati. Onda je dobio ospice. Edmund uist inu i obolio. Pokazalo se kako se ipak radilo o blagom sluèaju. Mo da bi bilo prikladno reæi zavr nu rijeè o Der Alteu. Tko zna? S obzirom na m alobrojne naznake koje mi uopæe stoje na raspolaganju. Adolf nije samo mislio na Der Altea. Brinuo je gdje bi sad mogao biti Der Alte. ako Edmundu po tedi ivot. koji je ne samo bio mrtav. pa æe djeèaku biti od velike vrijednosti. s maskom od gaze na licu. rekao je: "Bo e. Adolf se nadao kako se Der Alte. kako æe ih Gospodin za vjeru nagrad iti poslije smrti. Bijele toèkice na njegovom jeziku i u grlu nestale su nakon nekoliko dana. A. naposljetku. smje tenog u dotad nekori tenoj djevojaèkoj sobici na drugom katu. Koliko li ih je samo udaralo krilcima do samog kraja! Adolf je alovao u ti ini. i prema tome. Kako bi se iskupio . Takvo me èuvstvo kod mog mladog klijen ta uznemirilo." Nikad neæemo saznati bi li Alois takvu prisegu i odr ao. 6. Ujutro je stvarno izgledao prestra en. ali po tedi djeèakov. Istini za volju. Nije predviðeno da znamo ono to ne trebamo znati. Aloisu je pak ostalo dovoljno gorkih sjeæanja na Der Altea da se nagradi traèkom ivog zadovoljstva .ustinjaka. nalazio na putu u raj. Da bi nam se odr ao moral. svrab je oslabio. Èitatelja æu po tedjeti detaljnog opisa mete a koji je odj kivao . stalo dr i u enklavama. veæ su ga ostavili i da truli. koji je svoje kuglice ispaljivao dovoljnom snagom da obori vjevericu ili takora." Tijekom svoje bolesti. Ako prekr im ovaj zav jet. Adolfa nitko nije smio posjeæivati.

"Ne mogu danas kontrolirati osjeæaje". Nikad ga prije nisa m vidjela jecati. "Jest". ako ne napravi ne to grozno. rekla je Klara. Mi smo. (Jeftino je domoljublje. " "Ti si". Ali ja tamo odlazim naæi mir. "Bojim s kako æe on htjeti izaæi. To æe biti dosta." "Hoæe li barem ostati kod kuæe." Pogre no je mu a i enu prosuðivati dok pate. Sto je i istina". "Sveèano prise em. Mal o utjehe. "Da". rekao je. Reci im da sm o bolesni. jedna od na ih najkorisn ijih provenijencija. Ni kad vi e neæu udariti Adolfa. Za to ga m ora prebijati na mrtvo ime?" Alois je klimnuo glavom. njemu je ovo tako stra no. "Obeæat æu to". Potom je zaplakao. a kad je ulog dovoljno visok. samo im reci kako su ti roditelji potreseni. Danas nisam u stanju ostati priseban.a kori tenje je te moæi skupo . Sebi je veæ kazao: "Ne.A onda je Edmund umro. Stoga je Klara Angeli kazala kako æe morati predstavljati obitelj. godine."i s Edmundom. "crkvi koju mrzi . "premlada da bi se brinula zbog skandala. "Ako te ljudi b udu pitali. I sam je jedva povjerovao to govori." No. Ne mogu ga ostaviti samog. a ni ja nisam za to bio spreman. Gledamo na njih kao na ne to to Dummkopfu poveæava zamor. Napiti se da manje boli. usprkos Klarinim i Aloisovim molitvama. "Trebam te". Barem na d ana nji dan. a sad" . Ni sama nije bila spremna za spr ovod. takav je bio na Alois." . rekao je. Ne s mijete izlaziti iz kuæe. naposljetku. Gotovo je izvan sebe. Molitva mo e podnositelju ispasti pogibeljno iskustvo. kazala je. rekao je. Samo je stajao kao stup soli. veæ je ponovno zaplakao. Èak joj nije objasnio razlog. malo ima brakova u kojima se prisega ne opovrgne tajnom za kletvom. a ni tvoj otac ne mo e iæi. iskrene i najva nije molit ve." "To ovisi o tvom ocu." Takvo to joj nikad prije nije kazao. ni Klara nije bila sasvim pribrana. Osjeæao sam se kao da sam i sam meðu o alo æenima. Jeftino ga domo ljublje razbje njuje. objavio je. Ne smijem! Zato æe danas ti biti gazdarica obitelji.blokirati èak i presudne." 334 Norman Mailer Angela je rekla: "Mora u crkvu sa mnom i Adolfom. u zemlju morao zakopati tajnu koja je bila tako izravna i moæna p oput ruke koja viri iz groba). Zagrlio ju je. mo e li mi barem to obeæati?" upitala je Angela. s druge strane. On ti je sad jedina nada da æe imati dobrog sina. primjerice. potièemo. Da. u stanj u . Edmund preminuo 2. Jeftine molitve. Dvorac u umi 333 7Na dan Edmundovog sprovoda. no ne mogu se suzdr ati a da ne primijetim k ako. Angela. rekla je Klara.do ao je re d na nju da bri ne u plaè . Edmund je bio prvo dijete prema kojem sam osjetio tako neobièan skup èuvsta va poput ljubavi (ili mi je barem od sveg srca bio drag. Poku at æe te odvesti u toèionicu. svoju æemo moæ i iskoristiti. Zajedno su plakali. Jeftine ga molitve zamaraju. poveæava mu ravnodu nost." Prije nego to je i zavr io reèenicu. ti mora biti gazdarica. "Potrebno mi je da danas ostane sa mnom u ovoj kuæi. veljaèe 1900. Alois je Klari kazao kako neæe iæi. Jer na pogreb iæi ne mogu. èime obja njavam toplinu ko ja bi me ispunila kad sam bio u njegovom dru tvu. Znao sam jedino da Adolf jo nije bio spreman da poène smi ljati bratovu smrt (jer bi. Ne u tom èasu." Nisu se svaðali.) Nisam bio siguran to to u stvari osjeæam. Ona je naposljetku rekla: "Mora prestati biti tako strog prema Adolfu. Ni ja nisam bio bez krivnje. Adolfa neæu nikad vi e udariti." "Ti si mu rob.) Radi se o tome da je. iz mog iskustva. "Ali ako ostane danas ovdje sa mno m. Neka za promjenu Bog èuje to ona eli. bile one blokirane ili ne. "Nemam povjerenja u sebe. izbit æe skandal ako se ne pojavi . Tad mogu razgovarati s na im Gustavom i Idom i Ottom. " eli li da u crk vi napravim scenu? Crkvi koju mrzim?" Po prvi je put u njihovom braku ona srdito podigla glas. doista. Poèel a se pitati je li njenoj obitelji uni tenje suðeno.

" 8. naposljetku. rekao je Adolf u sebi. Adolf nije elio prihvatiti pomisao kako je Edmunda mo da i zlostavljao. Kad se Klara u jednom trenutku poèela predomi ljati i kazala: "Mo da bismo ipak trebal i otiæi u crkvu". U istom satu u kojem je umro Edmund. No. "To nij e bilo ni ta vi e". Kad je pitao za razlog. Ne samo o smrti svoje djece. Sto bi se. Ostav i sama s Aloisom. Po novo je zaplakao. od èela. jako ga je brzo obuzeo u as. To je u stvari bilo ono to je rekao. "To je glupo. "istina je. ali sam znao da æe Maestro to odbiti . Pobo nost zna poslu iti i kao zid koji spreèava da shvate kako se te k o srditi na Boga . Tog se napornog dana Alois zbog gubitka Edmunda osjetio tako Dvorac u umi 335 pora enim. on me zapravo mrzi. Tad je Adolf re kao svojim najdrhtavijim glasom: "Sad je sve to u mojoj vlasti. 9Do Adolfa nije dopiralo ni ta od onog to se na sprovodu govorilo."U uti!" rekla je Klara. Ponavljanj e ubija du u. tijekom tog dugog dana koji su proveli kod kuæe. kao da stoji u sta roj kuæi u kojoj se ispod nje raspada pod. "Za to misli da su Indijanci uzimali skalpove? Jer j e to jedini naèin na koji se netom zarobljenu osobu mo e posjedovati." . Od pobo nih se ljudi onima u njihovoj obitelji s manje pobo nosti zna pomutiti um. moglo dobiti regrutiranjem klijenta poput Klare? Mogli bismo kod kand ela izazvati pomutnju to su je izgubili. Kako dubok i nesmiljen mo e biti gnjev anðela! U danima prije nego to je obolio od ospica. da. to kod pobo nih ljud i nije rijetkost." 336 Norman Mailer "Ne budi lud". I tako su na Adolfovo iznenaðenje. "T o je gore od smrti. iznad lije vog uha. Je li Alois zao? Je li ona? Sto je sa zavjetom koji je dala kad se èinilo da Alois mladi be ivotno le i na tlu? Mo da je bo lje." "Ali ti si mi brat. p oèela osjeæati stra ne bljeskove u grudima. Edmunda je odveo na etnju u umu. I stvarno. veæ i braæe i sestara. Osjeæala se strahovito iscrpljenom. Misli da sa m prema Edmundu bio okrutan. "od onog kako je Alois mladi postupao prema meni. ispod zatiljka i potom iznad desnog uha. Opet smrdi ." Klara se u sebi zapitala: "Pa to je tu tako stra no kad èovjek s lomljenog srca plaèe u crkvi?" Poèela se pitati. on i Angela sami oti li u crkvu. nego neki stranac. da se morao zagledati u dugo potiskivano sjeæanje na rodo-skvrnuæe. Tvoj je mozak mo j. Stranac bi ga mogao ba citi. Aloisa je obuzeo strah." "Bolje je da ti je vlasnik mozga brat. bolje je da se tamo ne pojave. Kako je taj potajni bijes obièno uronjen u ku ne vode skromnosti. takv i nam nisu odlièni klijenti. Je li to bila srd ba prema Bogu? Sad se i on a bojala otiæi u crkvu. Angela je samo rekla: "Prije nego odemo. Klara nije mogla podnijeti da razmi lja o svim tim smrtima u obitelji. rekao je Adolf. Alois mu je kazao: "Ti si mi sad jedina nada. Polako je." "Jest". Priznajem kako sam bio u isku enju da joj priðem. "Zar da se slomim javno?" ponovio je. Edmundu bi moglo biti bolje to je umro. brzo sam shvatio da se kod Klare radi tek o pobuni." "Kako mo e tako ne to reæi?" pitao je Edmund. makar se koji put nekima od njih i poslu imo. mora se okupati.Boga koji s njima ne postupa onako kako su prema njihovom mi lj enju zaslu ili. Jo uvij ek nije bio miran zbog po ara." No. Moj je otac Edmunda dr ao svojom jedino m nadom. a njoj je svejedno hoæe li se spasiti. rekao si je. Usput j e uzeo granèicu i brata skalpirao tako to mu je tapom ocrtao krug. pa ga je i dalje brinula Edmundova odanost. Um orila se od vjerovanja kako je za to sigurno kriva ona. kako bi se èovjek mogao usuditi takvu srd bu donijeti na s veto mjesto? To bi bilo kao da jo jednom prisegne na vjernost gadnome. Jesu li on i Klara zagaðeni ljudi? Ako je tako. No. Da. koliko bi samo trebalo raditi da se tako svje i te ak klijent obuèi. Jer bi dolazak zlih ljudi na sprovod pre minulom mogao tetiti." No. "Zar Bog ne bi mogao biti milosrdan?" pitala se. Glava mu je bila u ognjici. pa opet do èela.

Adolfovo srce tuklo u ritmu. Nemam neugodan vonj. korak po korak. "Ne". "zabranjujem ti da mi se tako obraæa . krenula za njim. Mislim da ti nisi postao vlasnik nièeg. ali nije zaplakao. na li su oca otek log i crvenog lica. Sjetio se kako ga je Klara nekad zvala ein Liebl ing Gottes. a kad su stigli. "O". Rekla si. Tako mu se i sjeæanje gnojilo u srcu. Ti si me na to i natjerala . kojoj je bilo neugodno. Tako bezosjeæajno! Dvorac u umi 337 10. Otac mu je i dalje mislio kako je Edmund jedina nada. ti mo da ba i nisi dobra osoba. dodala je i "kako ga je i trebao voljeti. Adolf je ipak rekao: "Za to li sam sa mo siguran kako mi majka neæe doæi na pogreb?" Angela ga je prekorila: "Klara je najbolja osoba koju sam u ivotu upoznala. Istog èasa kad su se na li izvan dosluha svih sa sprovoda. Ona je." Nije se zaustavljala."i dalje neugodno miri e . Muèiti glavobolje. Tako su slabi. Morat æu mu opet vratiti osjeæaje koje je gajio kad su mu bile tri godine i kad ga je majka obo avala. izderala se na njega tako jako da je pobjegao: "Lo a osoba! Grozna! Ti si èudovi te!" Kad je u umi ostao sam. rekao je Edmund. podjednako srdita. "Okupao sam se. Pretvarala se da je volj ela Edmunda. Ne danas." Edmund je bio na rubu plaèa. ii. Snijeg je bio tako hladan. da se ne mogu ni p omaknuti. komadiæ koji je ostao sad je postao kor ijen. jer je znala da je pocrvenjela. 'Iæi na sprovod tako usmrðen? Ulazi u kadu'. kao to èovjeku uspije veæi dio ivera izvuæi ispod nokta. bila i istina. ("Bo ji miljenik"). ali je bila i uzbuðena to je u centru pa nje.morala je to pono viti! . u crkvi. neki su od o alo æenih obratili pozornost na Angelu. Nije se èak mogao ni pretvarati da bi moglo biti drugaèije. Samo se poprskao i obrisao. kao nagrada za tu primjedbu. Najlj ubaznija. bilo joj je neugodno." "A kad æe to biti?" " Kad ti ka em. Dok su se brat i sestra udaljavali od groba. Osjeæao ju je u srcu i bila je tako o tra po put ivera koji se zabije pod nokat. Èak i na dan bratovog sprovoda" . Sjeæanje mu je izazivalo vrlo neobiènu bol. kuæi su hodali u ti ini. rekao si je. Edmund a je tako volio!" A kad se na Adolfovom licu pojavio otrovan izraz." To je. Sto za tebe ne mogu reæi. Sad mu se èinilo da je majka spremna diæi ruke od njega. Kako je to stra no. kao to je napustila Edmunda.oboje su ostali u krevetu. "Mrzim oca". Okrenuo se Adolfu i kazao mu: "Ti 338 Norman Mailer si sad moj ivot. "Njima je to tako stra an dan . Pre ivio je." "Ne vjerujem ti." Angela je rekla: "Okupan ili ne." "Na to misli ?" odgovorio joj je. Boljet æe te glava. pomislio je Adolf. To zna . Sad je na njega do ao red da plaèe. Naredio si je da ne razmi lja vi e o Emundu. Adolfe." Morao se okupati u hladnoj vodi. Kuæi su se vraæali u ti ini. kad su ostali sami i mogli krenuti u umu." Tako ga je rasrdila da je sa umske staze si ao u neuga eni snijeg. znala mu je govoriti. a ja sam ti rekao da bi pre dugo trajalo da se zagrije voda. Nitko nije bolji od nje! Kako mo e takvo to reæi? Pati zbog tvog oca. "ti si tako poseban. Kad ga je Angela sustigla. kojim su koraèali ka d su se vraæali iz ume. Mozak mi se èini isti kao p rije."Vrati mi ga". ponovio je sam sebi Adolf. Donekle je to i uspio. A kako je to mogla sprijeèiti? Poku avala je objasniti da joj se roditelji lo e osjeæaju. Kako su te rijeèi la ne. Nije bio poput Gustava i drugih. Adolf je poèeo strahovati od vlastite smrti. Mo da je bio od abranik sudbine. a sad nije do la u crkvu." Zagrlio ga je i iznova zaplakao. Vidio sam kakva me obnova èeka. Èak se i Bogu molio da mu omoguæi da prestane misliti na Edmunda. To æe biti prvi znak. Za to onda mora osjeæati takvu krivnju? Neka bol osjeæa ona. Edmund je bio divno d ijete. sad je rekao. uz moju pomoæ. A tebi je bilo svejedno. No. spreman i sam izazivati nelagodu. No. . "Hoæu kad za to dode vrijeme." "A. Sjetio se u asa u Edmundovom pogledu dok je slu ao prièe braæe Grimm. Okupao sam se. Mo da je smrdio i dal je. vidjet æe ti razliku. Sad je.

Nekoliko dana nakon pogreba, pripremio sam Adolfu urezivanje u san. Anðeo mu je ka zao kako æe se njegovi okrutni postupci prema Edmundu u buduænosti pokazati opravdan im. Za to? Jer je Adolfu u ranom djetinjstvu po teðen ivot. Tek æe se pokazati s kojom sv rhom. Samo treba poslu ati svaku zapovijed koju dobije odozgo. Tako æe moæi izbjeæi svak u obiènu smrt. Postat æe Bo ji dar ljudima, estok poput vatre, sna an poput èelika. Bio je to pozorno pripremljen san, no pitao sam se ne usaðujemo li mu takvo uvjere nje prerano. Iz njega je proizlazilo kako æe ivjeti vjeèno. Naravno, nije sasvim nemo guæe u to povjerovati. To to ni jedan mu karac ili ena nisu u stanju zamisliti vlastit u smrt mo e se lako objasniti: du a, spreman sam ustvrditi, besmrtnost i oèekuje. Ona to u nekoj mjeri doista i dobije. Mnogi se ljudi, naposljetku, ponovno rode. Ne e lim tvrditi kako do toga dolazi zato to je sveæenik rukom pre ao nad èovjekom uronjenim u vodu, ne, do ponovnog roðenja dolazi reinkarnacijom. Maestro nam je kazao kako je to dio konceptualne sheme koju je osmislio D. K. "Sebe uistinu vidi Bo anstveni m umjetnikom. Naravno, on je i smetenjak - stvorio je toliko proma enih stvari. Do bar dio su katastrofe, koje potom gurne natrag u hranidbeni lanac. To mu je jedi ni naèin da sprijeèi da njegovi mnogobrojni, mediokritetski i èesto besmisleni okoti o stalima posve zagu e moguænost opstanka. Jest, priznat æu, uporan je. I dalje nastoji popraviti ono to je prije stvorio." Kako je to objasnio Maestro, Dummkopf æe sigurn o nastojati poku ati popraviti èak i najmanje uspjela ljudska biæa. I to je razlog za to tako malo ljudi istinski vjeruje u prestanak vlastitog postojanja. To bi rekli i naglas, kad se ne bi bojali da æe ispasti smije ni. A prava ih tjeskoba hvata od s traha da æe ih novi ivot, zbog naèina na koji su uludo potro ili posljednji, dovesti bl i e vrelini Dummkopfove srd be, da, bli e nego to su se primakli u prethodnom postojanj u. Èovjekovo novo ivotno stanje mo e biti odraz lo e pro ivljenog prethodnog ivoDvorac u umi 339 ta. Stoga im ponovno roðenje mo e biti pravi primjer ivota u paklu. Iako nam Maestro ne daje odgovore na takva pitanja, uvjeren sam da kod svakog ljudskog biæa postoji podruèje nesvjesnog u kojem opstaje vjera u vlastitu besmrtnost. Nama ta ljudska vjera u vlastitu besmrtnost stvara znatne pote koæe. Mnogi meðu na im mu k arcima i enama, posebno u zreloj dobi, zakljuèe da æe se, ako se za svoje grijehe pok aju, ponovno roditi. To i kod dotad pouzdanih klijenata izaziva potpunu pomutnju . A njihovo oèekivanje, naposljetku, tu i nije posve neutemeljeno. Koliko god neko licina ljudi koje Bog odabere za ponovno roðenje bila ogavna ili bez elje da se pok aje, on vjerojatno doista osjeæa da u njima ima ne to iznimno, èak ako se pro li put i n ije uspjelo razviti. U tom sam se trenutku èak zapitao ima li Maestro mo da kakav prikriveni utjecaj na D . K.-ove odluke? To je oèito pitanje koje nadilazi moje moguænosti, no stvarno se èini kako Maestro zna koji su od na ih klijenata odabrani za ponovno roðenje. No, ako bi h o tome elio progovoriti s vi e utemeljenja, morao bih znati kako D. K. vidi buduæno st onog to je stvorio. Mo e li se ona usporediti s nemilosr-dno æu na eg Maestra? Je li n emilosrdnost uistinu strast nu na meðu tim bo anskim silama? 12. Nekoliko mjeseci nakon Edmundove smrti, Klaru je poèeo spopadati strah. Je li moguæe da je Adolfovo postupanje s Edmundom nadilazilo obiènu okrutnost? Da njegov stav nije bio i neoprostiv? Angela joj je kazala kako je, dok su se braæa zajedno igral a, èula Adija kako Edmunda stra i bajkama braæe Grimm, i to onim najgorim. S prozora svoje spavaæe sobe, Klara je mogla vidjeti Adolfa kako, sjedeæi na groblja nskom zidu, puca na takore. Trznula bi se svaki put kad bi èula pucanj iz zraène pu ke. Njoj je to oru je bilo ravno grubom glasu. Èinilo joj se da mo e osjetiti kako joj se s groblja pribli avaju nezadovoljni duhovi. Kad nam netko nije klijent, na njega ipak imamo ne to malo utjecaja, a u ovom sluèaju nimalo nisam elio da Klara Adolfa gu rne jo dublje u depresiju, stoga sam joj u snovima stvarao ozraèja u kojima sam tvr dio kako Adi nije zao, veæ samo stra no pati. Tom se tehnikom mo emo slu iti kod svake m ajke koja je zadr ala 34Q Norman Mailer barem malo ljubavi za svoje dijete. Stoga se, s vremenom, stanje ipak popravilo. Klara je opet shvatila kako Aloisu treba mijenjati osjeæaje. Svom je mu u kazala ka ko je djeèakovo grozno raspolo enje poèelo utjecati na njegove ocjene u leondin koj osno

vnoj koli. To se sigurno moglo objasniti alo æu za Edmundom. "Ali, uz to je i u strahu od tebe", Klara se usudila reæi. "Grozi se moguænosti da te razoèara. Alois, mora prem a svom sinu opet postati ljubazan." Progovorila je iz srca, no jedini je rezultat bilo to to su njega te rijeèi podsjet ile na Edmunda. A Adolf, avaj, nije bio Edmund. No, svejedno je klimao glavom. "Poku at æu", rekao je. "Ponekad mi se srce zalupi poput vrata." A sad kad su se u njoj ponovno pobudili osjeæaji, Klara ih nije namjeravala zatomi ti. Mora otkriti kako da obnovi bliskost s Adolfom. Njegovo se srce takoðer znalo zatvoriti poput vrata. No, primijetila je kako se Adolfa nova 1900. godina sna no dojmila. "Adolfe, to æe biti tvoje stoljeæe", kazala mu je. "To znam. U buduænosti æe nap raviti sjajne stvari." Kad mu se takvim glasom obratila, osjetio se va nim, no nije znao bi li joj povjer ovao. Kako to mo e biti njegovo stoljeæe? U tom se trenutku osjeæao nesposobnim ostvar iti bilo to od veæe vrijednosti. Stoga je zanovijetao. "Je li to istina?" stalo ju je zapitkivao. Na kraju joj se dovoljno omaklo da se otkrije istina. "Ti si onaj kojeg moram voljeti", rekla mu je. Adolf je razmi ljao o naèinu na koji je to sroèila . Po prvi je put postao svjestan da ene ne postoje samo zato da te vole po du nosti . Mogle su ponuditi i pravu ljubav, ili pak surogat na koji se nisi mogao tako o sloniti. Tu se upleo Maestro. "Nemoj ga", reèeno mi je, "poticati na prekomjerno zanimanje za ene. Neka ostane ustra en." 13Pod kraj ljeta, kad je bilo magle a s brojnih su se nadgrobnih spomenika dizali mirisi mahovine i plijesni, Adolf bi pred veèer sjedio na vla nom, niskom grobljansk om zidu i èekao da u sumrak izmile takori. Kad su gledali na zapad, oèi bi im sjale p ri sunèevom zalasku, èak i onom najoblaènijem, pa bi bili dobre mete. No, kad bi uspio nekog svojom zraènicom i pogoditi, le ini se nije usuðivao pribli iti. Veèer Dvorac u umi 34i je bila preblizu da bi se osmjelio iskoraèiti sa svog zidiæa i stupiti na grobljansk u tratinu. No, rano ujutro, prije nego to bi oti ao u kolu, pro ao bi tuda, pa ako neki pas ili m aèka nisu noæu bili voljni istra iti to ima na groblju, a takorova bi le ina i dalje le a netaknuta, udahnuo bi prve naznake vonja strvine. Tad bi ivnuo. Pitao se je li do sliènih promjena veæ do lo i na Edmundovom tijelu. Ni u proljeæe nije bio spreman opet iæi u umu. Dr ao se svog prijestolja na grobljansko m zidu. Ja sam se, pak, odluèio Adolfu i dalje poticati osjeæaj krivnje. A uskoro mi se intu icija pokazala ispravnom. Kand eli vrlo vole krivnju, jer kod svojih klijenata bez iznimke ele pojaèati sve impulse okaja-nja, dok mi krivnju obièno nastojimo kalcific irati, uèiniti je, da tako ka em, krutom poput kostiju. Iako je to poveæavalo rizik su a vanja buduæih moguænosti psihe, Adolfa sam morao podiæi iz depresije prije nego postan e ekstremna. Depresija mo e skliznuti u zastranjenje. Adi je èesto naveèer sjedio na g robljanskom zidu pitajuæi se to bi uèinio kad bi se Edmundova ruka iznenada podigla i z groba. Bi li pobjegao? Bi li poku ao razgovarati s njim? Tra io oprost? Ili zasuo ud kuglicama iz svoje zraènice? Cijele zime, proljeæa i ljeta 1900. godine, sjeæanje na Edmundovu bolest le alo mu je kao kamen na srcu. Razlog za to nije bilo te ko razabrati. Adolf je jo uvijek imao ne to prièuva savjesti. Samosa alijevanje najèe æe koristimo da bismo ru nijim èuvstvima podmazali pristup srcu, d k nam savjest postaje protivnikom. Kand eli se slu e savje æu kad ljude ele natjerati da se saberu. Mi pak, kad radimo sa svojim najboljim klijentima, dajemo sve od sebe da savjest do kraja iskorijenimo. Kad nam to napokon uspije, poèinjemo stvarati f aksimil savjesti, spreman opravdati veæinu strasti to ih kand eli nastoje suzbiti: po hlepu, po udu, zavist - nema potrebe navoditi svih sedam posveæenih. Radi se o tome da, kad taj surogat dokraja razvijemo, na im se klijentima uveæava moguænost opravdava nja ru nih postupaka. Time smo savjest uspje no li ili sramnih sjeæanja, na temelju koji h se isprva i razvila. Mogu dodati da najvi e uspjeha imamo kad u staroj, gotovo i spra njenoj savjesti jo ima dovoljno tvrdoglavih ostataka da se krenu natjecati s èov jekovim novosteèenim osjeæajem odmaknutosti, pa na njih gleda kao na beskoristan biè,

neprijatelja svoje dobrobiti. Naravno, serijski ubojice koji se ponose 342Norman Mailer svojom smiono æu, savjest obièno uspiju do kraja oèistiti. Uz to nam veliku korist donos e i ratovi, u kojima vojnik postane besavjestan. Tad nam se posao krajnje pojedn ostavi. U mirnim su razdobljima potrebne vje tine naprednih vragova poput mene. Mo gu reèi kako nagovoriti èovjeka da ubije drugog nije nimalo rutinska stvar. Kad ih s e pusti da prosuðuju sami, zabrinu se da bi umorstvo moglo biti najsebièniji èin. Prim itivni narodi znaju da je to istina. Kad se spreme u nekoj od svojih sveèanosti rtv ovati ivotinju, dovoljno su pametni da, prije nego to joj prerezu vrat, zatra e opro st. Ja sam pak sad bio spreman uèvrstiti Adolfov osjeæaj moæi, koji ubojstvo daje ubojici. Bio je, naravno, premlad za na e najrazvijenije tehnike, no pripremio sam san koj i sam mu i urezao, u kojem je Adolf postao junak francusko-pruskog rata 1870. go dine. U snu mu je natuk-nuto kako je tamo u prethodnom ivotu i bio, gotovo dva de setljeæa prije nego to se 1889. godine rodio. Nije ga bilo te ko navesti da povjeruje kako je masakrirao cijeli vod francuskih vojnika, kad su napravili kardinalnu p ogre ku i napali njegov usamljeni, istureni polo aj. Naravno, takvo je urezivanje bi lo vulgarno, no njime sam pripremio temelj na koji æu poslije slagati profinjenije impulse. Sam po sebi je san o francusko-pruskom ratu bio obièno ispunjavanje elje, a tome je uèinak krajnje privremen. Dopustite i da ka em kako smo mi znali sve o ispunjavanju elja davno prije nego to j e dr. Freud imao o tome bilo to za reæi. Na pristup ljudskoj psihologiji nu no mora bi ti mnogo dublji. Mi se na povr nost mnogih Freudovih analiza mo emo samo osmjehnuti. A sam je za to kriv. Naposljetku, nije se uopæe elio baviti anðelima ili demonima i namjerno je odluèio da ni u velikim niti manjim ljudskim pitanjima ne prizna anga ma n ni Dummkopfa niti Maestra. S druge strane, dobrog se doktora ipak mo e malo i pohvaliti, na raèun opisa ega. Ta j je koncept postao jedno od sredstava koja su ljudima omoguæila da, u procjeni po maka u samo vrednovan ju unutar ega, gotovo dostignu na e sposobnosti. Neka se zna i da je u ari tu moje pozornosti sad bilo stanje Adol-fovog ega. Ne bi bilo korisno stalno mu uveæavati mi ljenje o vlastitoj vrijednosti ako bi, istovreme no, bio u asnut nad moguæno æu da je uistinu pridonio Edmundovoj smrti. Kako u to nije el io povjerovati, sigurno se osjeæao krivim, a najgore od svega bilo je to to uopæe nis am znao odgovor. Je li, ili nije? Dvorac u umi 343 Èinjenice su bile jednostavne - to znaèi da je sam èin bio jasan, no posljedice nisu. J ednog je jutra, kad je Angela s Klarom i Paulom radila u vrtu, a Alois oti ao na s voju etnju, Adolf nai ao dok se Edmund sam igrao u sobi koju su dijelili do Adolfov e bolesti. Adolf je do ao do njega i poljubio ga. Tako jednostavno. Moram priznati da sam ga ja na to naveo. Ako sam osobno i osjeæao ne to to bi se moglo usporediti s naklono æu pre ma Edmundu, u toj situaciji nisam mogao mnogo napraviti. Tih dana nisam bio prip ravan odbiti zapovijed koju mi je izravno dao Maestro. "Za to me ljubi ?" upitao je Edmund. "Jer te volim." "Voli me?" "Volim te, Edmunde." "A skalpirao si me jer me voli ?" "To mora zaboraviti. Mora mi oprostiti. Èini mi se da sam zato dobio ospice. Kasnije sam se zbog sebe tako sramio." "Je li to istina?" "Mislim da jest. I zato te moram ponovno poljubiti. Tako ti mogu vratiti skalp." "Ne treba . Danas me ne boli glava." "Ne smijemo riskirati. Daj da te opet poljubim." "Nije li to pogre no? Ipak si imao te ospice?" "Izmeðu brata i sestre bi bilo pogre no, da. Ali meðu braæom nije. Medicina je ustanovil a da se braæa mogu poljubiti èak i kad jedan od njih ima ospice." "Mama je rekla da ne smijemo. Ne bismo te jo smjeli ljubiti." "Mama ne shvaæa da je to meðu braæom u redu."

nikad se nije upu tao u potragu za slavom ili pogi belji novog bluda. rekao je i vi e puta poljubio Edmunda. Tad je veæ izgledao mnogo stariji od svoje stvarne dobi ." Adolfa sam tad sasvim sigurno nagonio ja. da mi je u svojoj mladosti bio klijent. kad bi iza ao iz svog podzemnog skloni ta u istoèno j Pruskoj . Èini mi se ipak zanimljivim kako je posljednjih mjeseci ivota Hitler elio da ga krem iraju. godini. ba poput amerièkog Indijanca koji podnosi muèenje. Njegov seksualni duh. a poku avao sa m tek ojaèati kakav rani osjeæaj da bi i Adolf jednom mogao postati visoki agent bog ova smrti. to neæe biti izravno vezano za mjesece koji su slijedili nakon Edm undove smrti. tako razlièit od Aloisovog. "Ku nem se". Podigao je ruke. Nikad nije ni pisnuo. ispru enih prstiju. Volimo fundamental iste. U sebe su ugradili sposobnost da zbog broja rta va na drugoj strani ne provode besane noæi. Stoga. a Edmund mu je poljubac uzvratio.i Adolf je bio spreman u ivati u prednostima starosti. iako æe ga mo da zamijeniti religija."Kune se?" "Kunem. A bolest se pokazala smrtonosnom.domoljublja! To je i dalje najpouzdan ije sredstvo za voðenje masa. Veæina dr avnika koji su u ratno doba postali uspje ni vo de.) U to nam vrijeme tjelesni drug vi e nije bio nima . Podsjeæa nas da se vratimo stv arima za koje smo nadle ni. za ego treba i vrlo tvrda ljuska. Tih sam godina u potpunosti slijedio Maestrove upute. Fiihrer bi se. novi vod francuskih vojnika do ivljavao masakr.nastojao opustiti tako to je svojim tajnicama za veèerom prièao stare anegdote. a mi s mo se trudili da tako i ostane.po svim mjerilima osim na eg . U ivao je u enskom divlj enju koje sa sobom nije povlaèilo i nervozu odluke o moguæem sno aju. To mu je omoguæavalo da povjeruje kako æe se njegov vlastiti kraj razliko vati od drugih. Edmund je dobio ospice. Bio je tako sretan to ga. istina je i da nekom tko je postao nadglednik smrti. tako da vjerujem kako bi moj trud i poluèio eljeni uèinak da nije bilo drugih prob lema s kojima se morao hvatati u ko tac." "Da vidim prste dok se bude zaklinjao. ako progovorim o 1945. to je hrabro podnosio. p otkraj ivota. slinavim djeèaèkim poljupcem. Njihova nam vjera nudi velik potencijal za razvoj u nenadma ivo oru je masovno g uni tenja. Same po sebi pojedinaèno neæe imati nekog velikog uè a. kako je Engels jednom napisao Marx u. du a .Wolfschanzea . No. Da nije bilo toga. Isto bih radio i s Luigijem Luchenijem. kako ne bi odmah osjetio u as zbog c ijene koju mu za sve plaæa du a. To su osobni zakljuèci. mislim da bi Adolf nap osljetku bio spreman svoju psihièku snagu pretoèiti u èvrsto uvjerenje kako ubojstvo u bojicu osna uje. Naravno. jo nisam slutio kakve bi to razmjere moglo u buduænosti po primiti.bilo mu je pedeset i pet god ina . godine. no tad mu je.. (Kod Adolfa je strah da æe se osramotiti bio vrlo izra en. jo oèito nije bila poprimila stanje aktivne udnje. Adi ipak voli. G odine 1944. Ili mo da nismo. Pripovijedao bi kako ga je otac poèesto znao i ibati. A sad su do li u posjed najmoænijeg od svi h dru tvenih motora za psihièko otupljivanje . Spremnost Adolfa Hitlera da ljude istrebljuje u plinskim komorama u to doba. Bili smo odgovorni za njegovu smrt. Odluèio sam da mu skrenem misli tako 344 Norman Mailer to æu mu ispunjavati elju za eljom. no kvantiteta stvarno prelazi u kvalitetu. uvje ravao je tajnice. Njih naziva "va im isparavanji-ma". naposljetku. Dame su te prièe o njegovom juna tvu uveseljavale. Mislim da je pred kraj Hitler veæ bio tako umoran da je i on dijelio to mi ljenje. KNJIGA TRINAESTA Alois i Adolf I. Nisam znao vi e od Adolfa.postala gadnija od torza. veæ su prije dosegli svoj znaèaj. koja mu je zbog rata koji je gubio bila jedna 348 Norman Mailer od najgorih u ivotu. Stoga je iz noæi u noæ. Najneugodniji vid njegovog ivota uvijek mu je bilo tijelo. 190 0. u Adol fovom snu. a èitatelja moram upozoriti i kako Maestro mrzi velike misli svojih podreðenih. Naravno . s ovlastima da likvidira mase ljudi.

Ne. to je bilo gotovo osam mjese ci nakon Edmundove smrti. da je na svakih stotinu ljudi bio jedan takav. Nisu hodali u starim kaftani-ma ustajalog vonja. Mo da su ta gospoda bi la uljuðenija od njega. Veæina je tih ido va podrijetlom bila iz Èe ke i nisu bili tako neuglaðeni kako bi èovjek oèekivao . zadiml jenu toèionicu. Oèeve osjeæaje nisam ni poku ao po tedjeti. Adolf ga nikad nije morao pijanog voditi kuæi. Ponekad bi s njima sjedila i Klara . zbog tihe suæuti koju su mu sad iskazivali ." A tu je prièu ta ko lijepo prièao da ju je Hans Frank èak ponovio tijekom niirnber kog suðenja. 'vrijeme je da pode kuæi. stigli su izvana. Oti ao sam ravno do stola za ko im je sjedio benavo u mene zureæi i prodrmao ga. Alois je vidio da se veæina èlanova prema Friedmannu odnosi s p o tovanjem. Nije mogao podni jeti to u jutro neæe biti Edmunda da ga pozdravi. ako bi se tamo slomio. moleæi a i koreæi. U to je vrijeme i Alois (poput Mavrhofera) poèeo smatrati kako je gradska toèionica suvi e sirova. prije nego to bih ga uspio natjerati da ustane. no to se popravilo. razgovarajuæi s Hansom Frankom rekao: "Kad m i je bilo deset ili dvanaest godina. poseban pojedinac. Hans Frank. onda je to i seljak. Da nije bilo te elegantne r azbibrige. Adi je dr ao kako bi . poput rabina Moriza Freidmanna. Pon ekad bi èak spomenuo kako mu je oèeva ruka na stra njicu isporuèila i po dvije stotine u daraca. rekao je u sebi. Mnogi su imali zanima nje ili su bili tvornièari. Stoga je posta o redovit sudionik i èesto bi dolazio sve èetiri veèeri u tjednu. Mnogi bi mu na odlasku za eljeli sve najbo lje. Dok je radio na Carini. gdje je nastavni program bio usredotoèen na klasiène jezike i umjetnos t. Mnogi su se od njih i asi milirali. Kad bi u ao. bez obzira na to koj u bi gostionicu za njihovo odr avanje odabrali. rekao si je. gdje se naglasak stavljao na praktiène predmete. 35° Norman Mailer 3Adolf je u rujnu 1900. imali poèasne savez ne polo aje. Izjavio je kako bi radije i ao u klas iènu gimnaziju. uvijek su mu se èinili hladnim. "To je ona dobra strana vlastele". od buènih bi glasova gotovo zaplakao k ad bi se sjetio Edmunda. dobro znam kakav al kohol mo e biti demon. Jednom je. potkraj tridesetih godina. Naravno. Da. no njihovo mu je dru Dvorac u umi 349 tvo ipak nakratko popravljalo inaèe grozno raspolo enje. Tad bih ga putem kuæi pri dr avao. Na noge lagane. neæe on na tim veèerima previ e piti. Osjeæao se kao da je u snu pojeo zd jelicu pepela. 'Oèe'. Ako mu sljedeæe èetiri godine uspije proæi sva èetiri razreda.kazao b i Klari. A dojmilo ga se i to to je meðu èlanovima koji su na Buergerabende dolazili èesto bio i rabin po imenu Moriz Friedmann. Alois i Adolf su o toj temi èesto raspravljali. cijelu bi veèer morao provesti razmi ljajuæi o smrti maloga. ako se uzme u obzir da je bilo ezdes t tisuæa stanovnika. Kako je jo uvijek bio u koroti. u toèionici bi vi e pio. 2. Alois je.lo nu an za ispunjenje ciljeva. svi bi ga primali uljudno. Ako je idov prihvatljiv sudionicima Buergerabenda. a i on je. sad manje pio. Cesto bi uveèer morao ostati budan jer bi i ao na Buergerabend. a mnogi su. zakljuèio je kako ima pravo pripadati njihovom dru tvu . Na temelju pristojne dobrodo lice koja ga je s ad doèekivala na Buergerabendu. Osim toga. no rasprava se vrtjela oko klasiène gimnazije. a ne u realnu gimnaziju.' A èesto bih morao èekati i po èetvrt sata pa i dulje. U poèetku je pri svojim dolascima i odlascima bio krut. U to je vrijem e u Linzu ivjelo estotinjak idova. morao sam kasno naveèer uæi u smrdljivu. Nikad se nisam tako u asno sramio. da ona nije pretpostavljala kako je i on idov. ka em vam. ponekad ne bi. Zbog mojeg mi je oca bio biè bo ji mladih dana. nezakonito dijete ene koja je spav ala na sijenu u nekori tenom valovu. prièa koju je prièao tajnicama sastojala se od besramnog pretjerivanja. jer je i on. Kakav bi to samo bio ne mu evan prizor. u stvari. roðenjem najni eg polo aja. to je znaèilo. a to mu je uèvrstilo uvjerenje kako se ljudski rod mo e podijeliti na kult ivirane i one druge. osim kad su ne to skrivali. rekao sam mu. poput Moriza Friedmanna. godine krenuo u ni u gimnaziju. do svog æe petnaestog roðendana dobiti diplomu. Nije se usuðivao dobro popiti. koji je veæ osamnaest godina bio èlan Austrijskog o kru nog kolskog odbora.

Ubrzo je stvarno zamrzi o realnu gimnaziju. jer je morao klipsati natrag u Vrtnu kuæicu. sporim uvlaèenjem dima. utjeèe i na drugo. Svakog bi ga jutra na ovaj ili onaj naèin otac. ali.jako uzvi en gradonaèelnik! Adolf se veæ prvog dana u koli osjetio n edovoljno kultiviranim. Stoga nije povjer ovao majci kad mu je kazala: "Tvoj je otac drugi èovjek po va nosti u Leondingu. Pona ali su se drugaèije od seljaka i gradskih klipana koje je upoznao prethodnih godina. Neæe ga tamo primiti. ispu tao dim." Sitnim je. Izgubio bi vi e nego to mo e dobiti. pa obitelj mora raèunati na njega. bez pravog truda nema nièeg." Klimnuo je glavom. Ne da bi ga isku ao. Ne vidim nikakve koristi od poku aja da se upi e u klasiènu gimnaziju. po k i nom je danu mogao doæi tramvajem. majka. nije za tebe. Svoj . koji je p rema njegovoj majci bio i najva niji èovjek u Leondingu. veæ mu se narugao. Nestalo je zadovoljstv a kakvo je osjeæao u hafeldskoj koli. Adolfe. istovremeno u svojoj trgovi ni prodavao povræe . Pretpostavljali su da su mu ulice blatne.mu tamo dobro i lo. Cesto bi se sjetio dana kad ga ja Alois. rekao je Alois. mora iæi pje ke èak iz Leondinga. èuo je dvojicu uèenika kako raspravljaju o dometima operne predstave na koju su ih prethodne veèeri vodili roditelji. Kako je Alois samo okrutan! Izveo je cijelu predstavu s paljenjem lule. pa je preko polja i kroz umu do realke morao prevaljivati veli k put. Provincijalac! Tako mnogo ovih djeèaka iz Linza Leonding nisu nikad ni vidjeli . "no to to govori nije ni amo ni tamo. pr ije nego to je rekao: "Bez truda nema nièega. naravno." Da. obilje eno jadom i neistinom. Hoæe li atmosfera tu la uopæe i poslu ati? Sjeæanje. Za tebe je bolje." Sumnjao je da njihov znaèaj dopire do predgraða Linza. "Kako se èini da sad nisi u stanju o vladati njemaèkim pravopisom. uvje banim puækanjem. no Klara je od njega oèeki vala da ide pje ice. Norman Mailer i to bi oni mogli reæi o njemu. "Dr im kako se to svakako odnosi na olovanje. Alois je ostao pun p rijezira. Uzdahnuo je. bez obzira na to koliko se potrudio. "Absque lahore nihil". Za vrijeme odmora. gotovo ugu io u svom sna nom zagrljaju. a potom ga lagano ispustio. Mislim da se neæe is ticati u mnogo takvih predmeta. rekao je Alois. No. objavio je. "Ovaj Hitler. uèenik mora ovladati gramatikom. moæi i ta napraviti s latinskim i grèkim?" Alois mu se u tom trenu odluèio obratiti na latinskom. Linz je bio udaljen osam kilometara od L eondinga i dvadeset puta veæi. "Klasiène jezike? Ti to ozbiljno?" Progovorila je i Klara. Do kraja ivota æe biti nadmoæan drugima. nesumnjivo." (Na umu je imao Mavrhoferovu pomoæ. 4Adolfov æe se ivot sad promijeniti nagore. pa èak i Angela podsjeæali da j e jedini preostali sin. ali samo ako bi mu roditelji dali pfenige za kar tu. Da bi Aloisa naveo na pr istanak. stalno po navljajuæi: "Ti si mi jedina nada. "Na je djeèak nesretan. Sad su dvorane s njim dijelile mraèno raspolo enje. Njegovi kolski kolege bili su uglavnom iz imuænih obitelji. Njegov je dar. ne bi bilo dovoljno. plaèuæi nad Edmundovom smræu. A nisu ti ni potrebni pre dmeti iz antièke povijesti. Ne sam o zato to je praktièan nastavni program ono to ti treba. A p rvi. njegov je dobar prijatelj. I latinskog i grèkog . Oba jezika! A to je lijepo znanje. veæ ti mogu Dvorac u umi 351 pomoæi i oko upisa. a pitao se 352. da se upi e u realku. To mu je bilo dovoljno da se zamisli." Ta je nada bazdjela na duhan. kako æe za ime onog kojeg tvoja majka zove dobrim Bogom . a bez ikakvog smisla ili svrhe. A k tome nije mogao ostajati nakon n astave i sklapati prijateljstva. Imao je tramvaj svaki sat. a ta kola. u kojima se isticao . filozofije ili povijesti umjetnosti." Odluèio se Adolfa pogledati u oèi.) "Kod druge opcije ti ne mo gu pomoæi. U klasiènoj gimnaziji. "To je ono to to z naèi. Jedan pogled na tvoje vladanje pra vopisom bit æe sasvim dovoljan. Mraènih dana je to bila odbojna zgrada. gradonaèelnik Mavrhofer. dr im. sad je bilo povezano s u lazima u realnu gimnaziju. u Lambachu i u Leondingu. za to? To. Za to bi gradonaèelnik. To. "I to to znaèi?" upitala je o tro Klara." "Dopu tam da pati od nesretnih misli"." Alois je znao da èlanove Buergerabenda mo e zamoliti za preporuke za upis u klasiènu g imnaziju. umjetnièki. dodao je kako je spreman i na uèenje klasiènih jezika.

Vjerovao je u mudrost tog starog drveæa. prema tome. Meni je. Mora nauèiti crtati proporcionalna tijela. to mu je skretalo misli s njegove korote. Osjeæao je potrebu slu ati duhovite razgovore. onda to mora i pokva riti. To je Klari smetalo. te su mu veèeri ipak pomagale. Ogavno obig ravaju oko djeèaka iz bogatih obitelji. "Uèitelji su". a cijelo se vrijeme suoèavao s takvom pomutnjom da se poèeo pitati nije li mu ugro ena mentalna ravnote a. Ali ne dokraja. No to je zato to se rizling koji toliko vole radi u Hochheimu. No. najèe æe je ujutro stvarno morao pje aèiti. ali jest o sasvim nepotrebnom. Uskoro ga je opet obuzelo staro pitanje. Ka e mi. Kad svoje crte e poka em roditeljima. neki bi mogli biti Pigmeji. Adolfe. èak ih i otac gleda s odobravanjem. ali sretnim. pa bi iz Leondinga morao u Linz otiæi Dvorac u umi 353 vlakom. "pretenciozni. korak po korak. Starom je brijestu izjavio: "To bi trebala biti napredna kola. No. S vremenom mu se poèelo èiniti kako æe se od smrti ipak oporavi ti. Dala mu je za pravo. Nije stalno strahovao." Alois 354 Norman Mailer . Nakon toga se osjetio malaksalim. razmi ljajuæi o radnicima k oji su ih podigli i vojnicima koji su ih nastanjivali. zasebno. to to ne mo e pogoditi. Znao je da mora nastaviti sve dublje uranjati u svoj u tugu. Nisi odredio ispravnu velièinu ljudima koji prolaze ispred tvojih zgrada. No. k ad su Austrijanci ivjeli u strahu da æe Napoleon ubrzo sa svojom vojskom prijeæi Duna v. rekao je dostojanstvenom hrastu. U srcu mu je i dalje bila izbu e na rupa. Njemu su se stabla èinila pametna poput odr aslog slona. Je li odgovoran za Edmun-dovu smrt? Ope t je odluèio razgovarati s drveæem. a to mu je pothranjivalo vjeru kako je i on sofisticiran èovjek. kad je sunce veæ bilo na nebu. Jednog se jutra. "To se vidi.'" Naravno. Ne mogu si priu titi promjenu rub lja. Snobovi.e je ratne igre u umi mogao igrati samo subotom. Nikad. takav prekid al ovanja ne bi dugo potrajao. Naravno. u kolu je jako zaka snio. 5Adolfovi kolski drugovi nisu bili svjesni jedne ironiène situacije. jer bi tvoj crte zgrade. Nije bilo vremena za obuku vojni ka. Ponekad bi ujutro skicirao. Optu ivao je uèitelje za glupost i ustajali miris odjeæe. pa ga je put vodio preko lijepih." Ono to drveæu nije rekao bilo je da su jedini uèenici koji su ga za vrijeme odmora uopæe trpjeli bili oni najru niji. To s u bili najpametniji i najobrazovaniji ljudi s kojima je ikad ostvario socijalni kontakt. primjerice. Leonding ne sam o da nije bio gradiæ blatnih ulica." Èuo je kako se li æe s njim aptom slo ilo luèio sam se posvetiti crtanju. ti su se razgovori sad pretvorili u njegove govore. Nije znala bi li mu vjerovala da je zakasnio na vlak. naroèito nakon to je saznao kako su te tro ne kule tu ostale od prvih godina devetnaestog stoljeæa. bio sjajna skica. pa su ga kuæi poslali s obavije æu koju je Klara morala potpisati. rekao je u sljedeæem gaju. Onda bi svog brata vi e po tovala!" Imao je i druge teme. nadmoæne upuæenosti u vino: "Britanci ovo vino zovu ho ck. mo da èak povratiti snagu. teta je. Trebao se truditi postati umjetnik. Nema uglaðenosti. tako uzbudio da je ejakul irao. Isto tako veli i 'Mora nauèiti vi e o perspektivi. Jedne je veèeri. "Rade za sitnu plaæicu ". vrlo pozorno slu ao jednog od gospode koji je usput primijetio. a ne radi uspjeha u koli. èiji su se pripadnici redov ito sastajali na Buergerabendima. najgluplji ili najsiroma niji. starih l ivada i uskoro se zainteresirao za utvrde kraj kojih je prolazio. ozraèje u toj koli posta lo nepodno ljivo. Stoga su izgradili te stra arske kule. ali mo gu reæi da je prilièno glupa. Propo rcije ljudi i zgrada moraju se slagati s njihovom udaljeno æu. oèito na temelju samouvjerene. Znam da mi odlièno ide hvatanje svakog detalja na na jzanimljivijim zgradama u Leondingu i Linzu. No. Neki bi mogli biti visoki dva i pol metra. Uvijek bi je grizao osjeæaj gubitka ako bi se novac tro io nerazumno. 'Odlièan si crtaè'. Nije se radilo o velikom izdatku. No. veæ je imao i vi i sloj. oèeva djelomièna pohvala vrijedila je vi e od svih Klari-nih poticaja iz ljub avi. Aloisa su poèele zaokupljati suptilne statusne r azlike medu èlanovima. Angela bi trebala onju iti uèitelje. Novèiæi koji bi se na taj naèin potro ili padali su u presa hnuli bunar i stoga stra no zveckali.

mogli su ost ati budni do ponoæi. kako ustaju radi laganog doruèka . Klara nije znala i ma li hrabrosti Aloisu kazati kako Adolf ima grozne ocjene. "Da". "On je dobar tip. no veæ je poèeo osjeæati kako ga ne to ste e u grudima. u tramvaju. Iznenadila se to ju je zaboljelo slu ati ga. no ti su ljudi izdanci starih obitelji. Alois je odvratio: "Imaju tekuæu vodu. rekao je." "Prave vinske èa e?" upitala ga je. Gradonaèelnik mu je tad predlo io ne to kraj nje neobièno. godine. Zadnjeg dana sijeènja. prvo jutro u veljaèi. komiènim. No. Kao to je rekao Klari. Zahodska vrata im n emaju rupu izrezanu u obliku polumjeseca. ako ne bi bi o u krevetu neke nove ene. trudeæi se ne misliti ni na to. veæinom. ali mogao je biti i obièan radnik koji na posao ide noseæi kruh. Tajna je u tome to ne mo e kuhati po otmjenim receptima. Kasnije. Klara je primijetila kako bi sad mo da trebali te ljude pozvati na veèeru kod njih.jaja sa unkom i tostom! . Klaru su po zvali da doðe u kolu.." On je bio i pozvan na jednu od takvih veèera. Oti ao je sam. "Pa". ako nema porculan Meissen ili prave vinske èa e. A kad je Alois to sljedeæeg jutra saznao. kakve za veèeru imaju est jela. to da im ka em kad me budu pitali. rekao je. "Dosta". Na i bi novi prijatelji. rijetko bi on u pet sati popodne pio èaj u Drei Mohren ili u predvorju Wolfingera. Mavrhofer je rekao: "Moram te pitati. Ako treba. "ne Dvorac u umi 355 mo emo ugo æivati takvu vrstu ljudi. koja j e padala dan poslije. on bi rijetko doèekao taj sat. Rijetko je svoju trgovinu prepu tao prodavaèima." "Stvarno? Zbog èega?" "Zao mi je." Podigao je ruku. Mogao je vidjeti tu gospod u. Èuo sam da nekad imaju i po osam. "Uopæe ne razmi ljam o takvom pothvatu. to je on o tome znao? Da. kazao joj je." Alois mu je samouvjereno odgovorio: "Ti nikad ne bi èovjeku mogao donijeti lo e vije sti". na z. kao da sv aki upravo steèeni komadiæ kulture veæ posjeduje.do bri ljudi koje su zahvatila alobna èuvstva. pet mjeseci nakon to je Adolf poèeo pohaðati realku.danas je stiglo izvje æe koje kru i po okrugu. veljaèe. ne". Bocksbeutel znaèi "Ovnov testis" . ne to jetrene kobasice i staklenku s juhom. Aloisu se raspolo enje dovoljno popravilo da se stao premi ljati bi li progovorio. a dok je etao Leondingom. sad umirovljenu. neæe vam nitko viriti!'" 6. Mavrhof er se stiska oslobodio uz nesretan osmijeh. rekao joj je.a onda pale finu cigaru. Sin ti je u zatvoru. Tamo bi slu ali violine." Nikad prije nije izgovorio tu rijeè. Stoga su mogli jesti i piti do kasna. "glasono u si veæ kaznio . razgovarali su kako æe im te ka biti nadolazeæa prva godi njica . n astavio je. Jedne je veèeri u bocama neobiènog oblik a poslu en silvanac marke Bocksbeutel. Tu no. Èak i dok je bio mlaði. "Ne". bilo mu je to drugo najgore jutro te god ine. naletio je na Josefa Mavrhofera.je nauèio na takve komentare odgovarati samozadovoljnim klimanjem glave. takve uvjete dr ali. Klara je ostala kod kuæe da bi èuvala djecu. Kad se vratio. "Moram ti reæi ." Klara je primijetila: "Mogu ti i ja to pripremiti. Èuo se smijeh. ako bi to uopæe p ostali." . 'Ne obazirite se na rupu. Potom je Mavrhofer uèinio ne to to nikad nij e radio. nije se usudio progovoriti. osnovanom 1565. Èesto bi se ti ljudi kasno popodne popeli u koèije i odvezli u Linz. draga moja. no sad je predlo io da odu na piæe u toèionic Kad su tamo i oti li. Oni su. Zbog kraðe. rekao je. kako bi im supruge u pet sati pile èaj u hotelu Wolfinger ili Drei Mohren. Rekao je: "Mora mi obeæati da neæe ka njavati glasono u. 'Gdje se nalazi w c?' Da im ka em.. osim ako ga u gradskoj vijeænici nisu èekale gradonaèelnièke zadaæe. Znao je kak va je razlika izmeðu njega i gospode. mogli ostati u krevetu i nako n to je sunce iza lo. "odzvanjaju ako ih kucne prstom. èvrsto je stisnula oèi da bi suspregla suze." "Ne. ima li starijeg sina koji nosi isto ime?" Alois je gradonaèelnika tako èvrsto zgrabio za mi icu da mu je ostala modrica. Zahod im nije u dvori tu. Poku avao se spremiti za godi njicu Edmundove smrti. to su bili stanovnici Leondinga koji su o sebi imali stra no visok o mi ljenje. "Zaboravi ti Mavrhofera". Tko bi mogao vi e od njega znati o ovnovim testisima? Nije li sam svojedobno bio obdaren krasnim parom? Pitajte dame.

primjerice. Tog ljeta. Ona se. Na prvi udarac. Ne. "Neæu vikati!" No. Nije odabrao nijedan crte . koji se te ko zadihao. nastavit æe ivjeti meðu drugima i razvijati . "Sprijeèi to". I dalje bi se svaki put preznojio kad bi se sjetio Toga a. 7Adolfa je spopala istinska muka. "Mavrhoferu. Adolf je bio nadaren. patila bi druga djeca. A troje koji su jo ivi" .) Dok su crte i mladog Adolfa Hitlera bili ta man toliko dobri da ih se izlo i na zidnim novinama. U tom je èasu otac.po ivjeti tako dugo."ispast æe vrlo dobri ljudi. Alois mlaði je bio crna ovca u obitelji. Djeèak je mislio samo da ne eli umrijeti! A nije znao to æe ga prije uni titi . No. Znao je u èemu je tajna. 356 Norman Mailer Mavrhofer je kazao: "Mo e ga posjetiti ako eli . "Najte a stvar koju sam ikad u ivotu morao napraviti bila je raz-ba tiniti najstarije g sina".uspio se kontr olirati. shvaæa kako smo mi dobra obitelj. Èak je i razmi ljao i kako sroèiti neki nenametljivo samopouzdan odgovor na pohvalu koja ga èeka. zbog spoznaje kako æe morati ponavljati prvi razred. skrivenu od svih. (Mladi Pablo Picas-so. nije zaplakao . Bolje je gurnuti ga u pravu poti tenost . Z .mogao sam na prvi pogled vidjeti kako nikad neæe biti umjetnik koji bi mnogo obeæavao. nije uspio skupiti dovoljno energije da Adolfu priu ti batine. Ti æe lijepi trenuci biti protute a lo im ocjenama koje je dobio na prvom polugodi tu. rekao je Alois." Uputu sam mogao lako ispuniti. vidje v i izraz Aloisovog lica. U koli je i poslije imao slabe ocjene. Adolf morao Aloisu pokazati ocjene. Na njen zahtjev. Naravno. odgurnuo Adolfa s koljena i rekao: " Sad mo e prestati plakati. matematiku i biologiju . No. grlen glas. ali se uspio uvjeriti (uz moju pomoæ) da bolje od drugih uèenika shvaæa k ako u stvari treba uèiti." Sav se preznojio i bio je na rub u da zanemari bonton. neæe poput Aloisa mlaðeg otiæi od kuæe. Nauèit æe ivjeti sam. "Ne mogu vjerovati". Èinilo se kao da je na-nj egovom kraju plameni jezik. pokazivala je da je pao dva predmeta. bila je uputa koju sam dobio od Maestra. "Mislim da neæu. Ali sad mo e biti siguran da æu tu prisegu pogaziti. Da g a nisam razba tinio. Adolfove je radove gledao kroz svjetlosne bljeskove migrene. udarci su bili tako te ki da je stao krièati.taj biè po njegovoj stra njici ili ok koji mu je potresao srce. za to nema potrebe. To je jedino to se mo e uèiniti kad je obe èasti osoba koju je pris ega najvi e titila. na Klarin zahtjev. Adolf nije mogao vjerovati. koju je o cu predao u lipnju." I opet se nastojao suzdr ati. Alois nikad prije nije rabio ko ni opasaè. On æe pamtiti samo bitno. Glasom turobnim kao da objavljuje poèetak rata." Te je veèeri. Skupio je hrabrosti da profesoru likovne umjetn osti poka e crte e. Adolfu depresija n ije popu tala. Doði ovamo! Idemo u tvoju sobu. ena i ja smo pazili da ih dobro odgojimo. Alois je izjavio: "Tvojoj sam majc i prisegnuo. Bili su isti kao i uèitelji. Adolf je u sebi rekao.Ispustio je dubok. U tom se èasu zauvijek oprostio od ideje da ikad vi e po ku ava do uspjeha doæi kroz kolu. Pretpostavljao je kako æe njegovi radovi biti odmah prihvaæeni i dob iti istaknuto mjesto na uèenièkim zidnim novinama. Jadni Alois. veæ je 1901. To je bilo prije god inu dana. Mogu priznati kako sam utjecao na ishod.) Pomoæu prepirke koja se razvi la izmeðu njega i ene." Alois je upao u vlastitu depresiju . osjeæala kao da je izdala sina. Uèenici su bili pretjerano revni u pamæenju nebitnih potankosti. bi o mladiæ za kojeg smo se jako zanimali. Svjedod ba za cijelu kolsku godinu. No. i vce je izgubio èim je izvukao remen. Rekao sam kako te vi e neæu ibati. svoju eljeznu volju. Dvorac u umi 357 no dar mu nije bio izniman . a izgubiti svako povjere nje u bijedne ostatke svoje mu ke linije. uspio je izustiti. Adolfov je uèitelj bio jedan od na ih klijenata. Na pameti nam je bila tragedija u obitelji. "Zadnje to nam treba jest j o jedan umjetnik ogorèen jer nije ire prihvaæen. stao. bio je s iguran kako je to istina. dao sam mu stra nu glavobolju." "Posjetiti ga?" rekao je Alois. (Èak j e i blisko odgovarao Maestrovom opisu mediokriteta.

elegantn o odjevenim. Stoga je. To si je stalno ponavljao. pred kraj rasprave. To za konaènu posljedicu mo e imati dru tveno nesuglas je. Vidjela ih j e kako slijeæu u gradsko jezerce i smatrala prljavim. ispu nim plinovima. Na mene imaju uèinak afrodizijaka. Prva je automobilska utrka od Pariza do Beèa bila nedavno pro la kroz Linz. Èak se i po alila Klari. ukljuèio primjedbom kako su. Oni koji su se protivili automobilima s prijezirom su govorili o pra ini. veæ je i sudjelovao u toj utrci. No.vama su ti pakleni strojevi u asni. koje. znam . gospodo". Adolfu sam dopustio fantaziju u kojoj je sebe zami ljao uèiteljem u realki. "Ne. To bi mu samo smanjivalo umnu snagu.Ponekad ima i pravo. U to se doba najbolje zabavljao zadirk ivanjem Angele. odluènim èovjekom kojem se dive zbog duhovitosti. ostavljajuæi za sobom izmet. Guske je mrzila. zvao "glupom guskom". a èovjek s o iljkom ne samo to je posjedovao automobil. Ranije te veèeri. Njegova je primjedba bila slab doprinos raspravi. Drugom prigodom ga je povrijedio mladi sporta (s istaknutim o iljkom iz dvoboja) ko ji se s njim upustio u dug razgovor. Va je namje tenik morao obra titi pozornost na visoku kvalitetu va eg sata i lanca.nali su samo navoditi popise kategorija. Angela ih je gledala dok su se skupljale u jato na obali. Svoj um neæe podvrgavati metodama kojima su se koristili drugi. Od vas bi odlazio s po tovanj em. "Recite vi to hoæete. kad je bio mladi carinsk i slu benik. toliko i cijenimo. A ti su dobivali dobre ocjene. zato to ga veæ jako dugo imamo u obitelji. "zbog eljeznice okrenuta naglavce. izjavio je. sporta je unio ivot raspravi o pitanju je li pametno kupiti automo bil. mnogi meðu nadreðenima imali takve o iljke. Saski kralj. buci i na jgorem od svega." Veæina èinjeni ca koje ste nauèili napamet tek su krhotine koje proturjeèe drugim èinjenicama. jasnog glasa. "Mo ete se zadovoljiti svojim koèijama i talama". Njega je zanimala bit sv ake situacije." Drugi je èlan ustao da bi rekao: "Sla em se s mojim cijenjenim prijateljem kako su m noga od tih takozvanih naprednih dostignuæa dvojbene vrijednosti." Na to se usudio pomirisati si prste. nastavio je govornik. Razmjena uzavrelih govornièkih replika potaknula je estoke primjedbe. no pl inovi stvarno malo daju na razvrat. zbog kojih "su ih oni po tivali"." Dvorac u umi 359 Ta je primjedba doèekana uz smijeh." Ta je primjedba doèekana drekom i krikovima. To je ravno ocjeni da imuæni ljudi danas vi e ne putuj u br e od pripadnika ni ih slojeva. On je bio znatno iznad toga. u tjelesnom smislu. vi e nalikovala labudu. A znate li to je tu jo i najgore? . mladiæi. d . naposljetku. Ang eli je to bila grozna uvreda. D epni su satovi s vakako najbolji primjer. Sad svaki fizièki radnik mo e iz hlaèa izvuæi kakvu kramu i ustvrditi da mu ura ide toènije od va e. ja vas mogu spasiti. Odaberite samo one èinjenice koje problem razja njuju. Napokon ju je. ustvrdio kako moguænos t putovanja eljeznicom utjeèe na veæ uspostavljene dru tvene odnose. Ne trudite se zapamtiti sve èinjenice svakog povijesnog dogaðaja. Danas svatko mo e kupiti sat po razumnoj cijeni. blatu. Sjeo je rumena lica. Ona je. kad bi ga god kritizirala. Adolf: Evo vam bit. Umjesto toga bih rekao: "Za titite se. Tajna je u tome da pamtite bitno." Jedne je veèeri predavanje bilo o o iljcima iz dvoboja. Sporta im je odvratio: "Da. A ja se jo sjeæam vremena kad je imati dobar sat bila povlastica. Dr ali su se kao da su jako pametni kad god bi se uèitelj slo io s onim to su rekli . primjerice. Bili su dosadni. "jeftini sat mo e iæi toènije od na eg obiteljskog naslijeða. Dru tvo j e odgovorilo uzdasima i smijehom. Krije tali su kao papaga ji. To je vrijedno znanje. sebi je rekla. ne voli eljeznicu. Kako je to nedavno obrazlo io: 'Radnik na svoje odredi te danas mo e s tiæi istim vlakom kao i kralj'. Plivate u mutnoj vodi. Zbog t oga æe vas zbunjivati. Treba li si èovjek eljeti o iljak na lijevom ili desnom obrazu. Alois je nakon njega ostao z ami ljen. Jedne ivahne veèeri na Bu&rgerabendu. no meni se i spu ni plinovi sviðaju. naoèit. "Na a je predod ba sv jeta". 35« Norman Mailer dosegao po snazi. Pozorno je slu ao razna mi ljenja o najpovoljnijem mjestu ranjavanja. Nasmijao se. jedan je govornik. na bradi ili u kutu usana? I on se. Od presudne je va nosti bilo razvedriti ga.

nego da mi kosti smrska prevrnuta koèija. 9Na Adolfovo je iznenaðenje stigla veèer kad ga je Alois stvarno odveo na operu.odao je. a dok je preprièavao zavr nu primjedbu o o iljcima iz dvo boja. Kako bi volio da mu taj èovjek u carinskoj kuæi ci dopadne aka. Pozornost mnogih pje aka koji su se nekad divili dobrom konju i koèiji. To je Aloisa navelo da izjavi: "Dobar znak. prva je polovica njegove druge godine u koli bilo ponavljanje gradiva iz prve polovice prve godine. pa je Alois zna o razlikovati pravi o iljak koji bi uistinu bio posljedica protivnikove sablje to j e rasjejda za titu na glavi i napravila stvarnu posjekotinu. dodao je Alois. Kako bilo. No 360 Norman Mailer opasno je i kad morate obuzdati podivljalog konja. Dva mjeseca prije." Bila je to la koja se sretno poklopila . zna se desiti da uslijedi i ostalo. Od toga bi nastala impresivna brazgotina. Ja je primjeæujem èak i krajièkom oka. pa je iz svih predm eta uspio dobiti prolaznu ocjenu." "A. sad se nudi vrlinama eljeznog èudovi ta. od o iljka iz dvoboja k oji bi si sam napravio kakav ambiciozni ljigavac. Celer et vigilans . kako bi se Aloisa dojmio njegov o iljak iz dvoboja na lijevom obrazu. Celer et vigilans"." Alois je ubla avao zahtjeve. kojim bi se mogao dièiti do kraja karijere. Buduæi da je ponavljao razred. voziti automobil je unekoliko pogibeljno. nakon to je svoju raspravu zakljuèio izjavom: "Da. "Nikad nespreman. no Alois je veæ zakljuèio ka ko se taj tip gotovo sigurno poslu io konjskom dlakom. primijetio je Alois. to ga je upla ilo. Zato se Alois u odgovoru ogranièio na izjavu kako dr i "da smo mi i dalje ravni Engl ezima. u elji da oèara dame. Radije bih glavu riskirao u a utomobilu. Nad tim bi se tip morao malo zamisliti. kazao mu je govornik. Takav bi se tip posjekao britvom. Bio je to dobar. Brazgotina mu je malo previ e sjajno pristajala. kad treba uoèiti spadalo koje u Austriju eli uvesti kakav skup predmet. "To mi je nekoæ bio moto.jer je izreku nauèio ba tog popodneva. dobio je gripu. pa to je stvarno previ e!" netko je uzviknuo. Kad ti vladanje postane glavna br iga. Obolio je. savr en na èovjeku zgodnom i samouvjerenom poput njega. Kasnije. dok jurim pored n ih. na to se Alois mogao samo osmjehnuti. ja volim juriti. Adolf ga je gorljivo slu ao. u prosincu 1901. "Reklo bi se da namjeravate prijeæi nekoliko granica". " no. Mo da èak i vlas titi o iljak iz dvoboja. Rika motora me p otièe. Alois se za veèerom osjeæao eljnim kontakta. a sad su mu motivi postali prozirni. Prvo to je uèinio kad se vratio kuæi." a trenutak ga je obuzela stara srd ba. Ka u da njihovi carinici znaju biti najgori." Kako su na to zaurlali! Nema ni ta gore od takvog konja. Kako je zamijetio da Adolf s velikim zanimanj . bez plaæanja carine. no rad na carini omoguæavao je stjecanje specifiène mudrosti. Taj se dogaðaj zbio ." Aloisa se taj bogati tip vrlo dojmio. "Numquam non paratus". "Ni najmanje". glavni su mi problem Englezi. Jo ga je Dvorac u umi 361 dr alo uzbuðenje zbog razgovora. "Ja volim osjeæaj opasnosti. a onda si u ranu ugurao konjsku dlaku. takav se o iljak mo e doimati pravim.zato to je u veljaèi 1902.brz i budan. odgovorio je Sporta ." Trudio se govoriti okrenut iz profila. Na pozornici je briljirao pun sebe. "No. jer mu je postavio brojna pitanja o carinskom postupku. Stoga je poèetkom veljaèe i nedugo po drugoj godi njici Edmundove smrti Alois odluèio jo se jednom poku ati zbli iti s Adolfom. Ponovno ga je sasvim pro ela potreba da popravi tog nepokornog sina. odgovorio je Sporta . kad je rasprava okonèana.trebali su iæi na Lohengrina . govornik se odluèio s Aloisom zapodjenuti tih raz govor kojem je svrha ubrzo iza la na vidjelo. Jednog æe dana imati svoj automobil. Èak je dobio i pohvale zbog zalaganja i' vladanj a. "Sasvim ste u pravu". nazubljeni o iljak. Ako je izveden dobro. godine popr avio ocjene. Ili da sjedim iza kakve stare kljusine koja me potajno mrzi. bilo je da potra i to to znaèi. Aloisa je to uvrijedilo. godine .

"njihova operna zgrada sjajna graðevina. dobro razvio sposobnost izra avati se u zaokru enim kritièkim iskazima pravog Buergerabendera. Adolf. bude li u svom zanimanju ostvario uspje nu karijeru. Violine. Alois je pak uronio u meditaciju. to æe on sutra u koli ponoviti. slu ao primjedbe posjetitelj a koji su ga se izgledom najvi e dojmili. 10. oèekujem da pomisli kako æe veèeras slu ati veliku operu. Rekao bih da nam je to jedan od temeljnih problema. Nebo ga posla da me spasi. mora biti spreman ostvari ti sudbinu namijenjenu njegovoj obitelji. S uæi tu glazbu. tako ambicioznu. Sutra æe se kretati medu uèenicima koji raspravljaju o opernim izvedbama koje su gledali. A usprkos oèevim primjedbama. Alois si je dopustio da u mraku ispusti nekoliko suza. u drugorazrednoj opern oj kuæi. nego se moglo odnositi i na dr avne slu benike. ipak mu se èinilo da ima pravo na jednu tvrdnju. krenuo je s niskog poèetnog polo aja. no potom se obru e pred ru noæom stvarnog stanja u kojem se nalaze. Ako se to u njegovom sluèaju nije ostvarilo. Alois je zakljuèio kako je do lo vrijeme da deèka na jednu i sam povede. Znaju kako æe svoje s inove fino namjestiti u vojsci. rekao j e jedan od njih drugome. pa i dalje mogu biti ponosn i na obiteljska dostignuæa. Da je roðenjem stekao takve prednosti. "Stanovnicima Lin za je". Adolfe. no zbog toga mu se potom poèelo uru avati samopouzd anje. . da. Ako se i podsmjehnuo u lasku velikog labuda koji je na pozornicu teglio Lohengrinov brod kako bi spasio Elsu (jer je Adolf jasno èuo kripanje èizama dvojice mu karaca koji su se nalazili u l abudu). fagoti. No. Tijekom stanke je. tako prikladnu njegovom uzvi enom raspolo enju. No. Stigao je do onog ivotnog doba u kojem je . Stoga ih moramo umirivati.. I tako je Adolf dobio priliku gledati svog prvog Wagnera. bilo mu je drago vidjeti i da proèit a svake novine koje stignu u kuæu. a ne dopu ta da up adne u stupicu harfe. oboe. no sad je bio spreman prihvatiti njihovo gledi te. Razmi ljajuæi o vje tinama kojima su vladale vi e klas e. Snaga zadnjih akorda brzo ga je sunovratila iz uzv i enog i sjajnog raspolo enja u njegovu dobro poznatu poti tenost. ako je veæ sve drugo bilo lo ije. pomislio je Adolf. A postane li Adolf ikad èovjek vrijedan po tovanja. S W agnerom je poletio u sedmo nebo. no ako si neko v rijeme ivio u Beèu i vidio si. viteza slavnog lika. za to zakljuèuje kako im nije ravan? Istina je. nije bio ushiæen. u sluèaju èovje ka koji je morao krenuti s najni e preèke na ljestvici. to nikako neæe biti na beèkoj razi ni. A Linz je doista i stekao prav nazivati se gradom i ponositi svojom operom. Kao da je prvi koji ih je otkrio. zakljuèio je da sreæa koja ih u ivotu prati nije neutemeljena. crkvi ili u pravosuðu. naposljetku. poput mene. Lambacha pa èak i Leondinga. postali ministri u vladi. smjelu . ali maknimo te harfe. Alois je znao kako su neki sinovljevi kolski kolege ( oèito iz imuænijih obitelji) za vrijeme odmora razgovarali o operama na kojima su bi li. vi e je puta ostao oèaran. privatnim snovima. A na temelju nekoliko primjedbi koje je Adolf i znio za obiteljskim stolom. To nije vrijedilo samo za vojsku i crk vu. mo da æe i ti jednog da na ivjeti u Beèu. Adolf je odmah stekao takvo mi ljenje. pravu operu. onda ti se ovda nja izvedba n eæe ba uèiniti dojmljivom. bio on sposoban èovjek ili ne. kazao je Adolfu. "U bljeskavom sjaj u vidim. "kad rabi violine i puhaèke instrumente. od sreæe to nije uludo pot ro io ivot. Wagner vlada nebeskim zvukovima. a takvi su mu se osjeæaji sad tako fino isprepleli sa zadDvorac u umi 363 njim zvucima Lohengrina da su mu dlanovi bili crveni od pljeskanja kojim je nagr adio trupu te drugorazredne operne kuæe. Shv aæali su da najstariji sin. buduæi da si iz Hafelda. "Kako je Wagner samo izbirljiv".. On æe moj junak biti. Imamo obilje klijenata koji su se u stanju visoko uzdiæi opijajuæi se vlastitim. Svaki mu se ton obraæao. je li to mogao reæi i za sebe? Ili onuopæe nije genij? Ne na Wagnerovoj r azini. meðutim. Naravno." 36z Norman Mailer Alois je bio zadovoljan svojim govorom. No. stoga. moæi æe nadma iti oèeva postignuæa.em slu a svaki opis razgovora na Buergerabendu. postao bi dobar ministar . Tad æe moæi u ivati u stvarnim vrhuncima glazbenog zadovoljstva." Jest. Neki su birokrati. Wagner je bio genij. zaokupila ga je Elsina arija kojom doèekuje Lohengrina." Adolfu su zasuzile oèi. Nije bilo iznenaðenje to je Alois o lin koj operi govorio posprdno.

No. a u buduænosti æe se i kultivirati. kad je Adolf dobio malo bolje ocjene. a èak i seljaci sudjeluju u toj utrci. èim onamo proðu ceste. tako siroma nim da . da se smanjuje jaz izmeðu bogatih i siroma nih. dodao je. pa bi me u dru tvu jo i vi e po tovali nego sad. iako Dvorac u umi 365 ulaz na sveuèili te nije u ivotu ni vidjela. "A". " sve juri naprijed. to æe biti velik an i za tebe i sve nas. a zvat æe te. Znao je kako je nasmijati. Promjene u dru tv u izmijenit æe prirodu na eg posla. bude li u koli vrijedno uèio. "Tako je bilo nekad." U tom se trenutku Alois nasmijao. kad obrani doktorat. No. pa da se sasvim izgubi znaèaj titule poput herr doktora. No ti.Vraæajuæi se zadnjim tramvajem u Leonding. osjetiv i kako mu je duh Buergerabenda omoguæio da poka e veæi govornièki dar nego ikad prije. obrati te na to pozornost. znam. sad je drugaèij e nego kad sam ja bio mlad. Zb og skromnih je rezultata postao razdra ljiv. Uopæe nije upitno da mo e oboje. a Kla ra pocrvenjela. a posvuda æe se moæi zaraditi novac. Sad kad je Adolfa nagradio Lohengrinom. tata! O. no i ti æe bez obzira na to moæi postati in enjer. N sam li ja u ivotu radio i vi e od jedne stvari?" Pa. i to ljudima koji se spremaju na njima izgraditi tvornice. jer kod uspjeha u tim po . Èuo sam na Buergerabendima kako se prièa o seljacima. Nagovori t æe ga da s njim ode u posjet carinarnici. pa. a mor am se slo iti kako se radi o zanimljivom mi ljenju. opet."da s e bri u rukom. U moje vrijeme to èovjeku mojeg podrijetla nije bilo moguæe. No. va no je da neko dobro obrazovanje ne steknu ba svi. a ne klasièna gimnazija. "A onda si prste otaru o pod. makar ju je dobro poznavao. Sad æe mo da biti nadaren za trgovinu ili tehnologiju. da su me zvali herr doktor. Razlog je tome na eljeznièki sustav. Ima tako siroma nih ljudi da" . Adolfe. zakljuèio sam kako bi ti mogao ispasti vrlo inteligentan mlad iæ. nije va no! Putuje jednako brzo. Alois nije mogao odoljeti. Adolfe. koja se eljela pridru iti razgovoru. Mogu ti reæi da bih i ja vo lio da su mene tako oslovljavali. "moguæe je da se poène zanimati za poslovnu s feru. da. ti Angela i ti Adolfe. ba te i ne vidim kao in enjera ili poslovnog èovjeka. Adolf bi napomi-njao kako eli posta ti umjetnik. rekao je Alois. Naravno. Alois se podsjetio kako otac kod sina u pubertetu ne smije propustiti prepoznati ni jednu naznaku pozitivne promjene. Nimalo. "Svakako. da. kao da se oèevim ponavljanjima u vijek mora odati poèast. sa svojom inteligencijom. Zato bih te nastojao upozoriti. djeèak je klimao glavom u turobnoj rezignaciji. No. No. "O. "Jest"." "Uistinu?" upitala je Klara. danas medu tim nekoæ siroma nim ljudim a ima i onih dovoljno pametnih da znaju to æe se dogoditi. A. daj bo e. tata!" vrisnula je Angela. I budale æe p ostati pismene. kad bi god razgovor skrenuo u tom smjeru. tvoju bi majku zvali frau doktor." "O. Alois je s vremenom prestao govoriti o slu bi na Carini. "Makar se ja nikako ne alim. tata!" no nasmijalo ju je kako bi on rado izgovorio ne to ogavno. Sti e obrazovanje i ono æe osvojiti sve. to je samo realka. Zbog toga je jedne veèeri Alois za obiteljskim stolom izgovorio 364 Norman Mailer 1 jedan od svojih monologa. a i vama djeco.rabit æu izraz za koji ste sad dovoljno stari da ga mo ete razumjeti.ostatak je morao pro aptati . mora naæi naèin kako æe mu ispostaviti raèun. Jest". Alois bi potom predlo io: "Pa mo e oboje. Stoga je trebalo jo jednom ulo iti trud kako bi se djeèaku omoguæio dobar ivot. "Jedan tip u na em klubu neprestano ponavlja. rekao je Alois. Zapamtite ovo predviðanje: gradovi æe se pro iriti. Èuo sam èak i za seljake dov oljno bistre da prodaju vlastita imanja. O toj se temi razvila dobra rasprava. Alois nije bio ni ta sretniji od svog sina. To bi se moglo usporediti s ulaskom u cijenjeno zanimanje koje se prenosi u kakvoj dobroj obitelji. Bogat ili siroma an." Na to je Angela mogla samo opet vrisnuti. Sto je bila is tina. A ceste æe se sagraditi. Ka em ti. jer æe te tad zvati herr doktor." Dig ao je ruku. B i li deèko elio s njim otiæi u posjet Carini? Mjesecima je razmi ljao o svim moguæim zani manjima u koja bi Adolf mogao poku ati uæi i zakljuèio kako bi posao na Carini bio naj bolji.

To bi mu èesto pokvarilo raspolo enje. ali nije rekla ni ta. Ona mu je predlo ila da anga ira pomoænika. Posao nosi sa sobom kuæi. razvedrio se kad je èuo za dobru priliku koja je iskrsnula u susjedstvu. vrijeme koje ti stoji na raspolaganju. Mogu t i reæi da sigurnost i dobra mirovina èovjeku mogu omoguæiti da ni ne 366 Norman Mailer osjeti muku umirovljenja. No Alois je nastavljao: "Mnogo je dobrih strana. morao mirisati noge. to ako se most sru i?" Alois je naprav io stanku. Sjetila se iznenadnog odlaska Aloisa mlaðeg. No. Alois je poku ao jo jedanput. vi bogata i. Klarin prijedlog nije bio proma en. Najgore je od svega bilo to su u li kroz glavno knjigovodstvo ." Stoga je poèeo prebacivati pola tone ugljena u kante. uvi jek æe imati slobodan vikend i slobodnu veèer. je li mu otac pot puna budala. Ni ta. Zapahnuo ih je nesretan miris skupine sredovjeènih ti jela. Bilo je dovoljno i to to æe Alois morati shvatiti kako su sve te lijepe rijeèi uzalud ne. Ali on. Kako je ljeti malo kupaca. ne bi zasmetao. ili netko tko zna to govori. Nije elio posao podijeliti s djeèa kom ." Adolf se pitao gdje su svi ti ljudi." Kako je taj govor odr an za obiteljskom veèerom. Isto tako i in enjer. Ne. izjavio je. Alois je za ugljen postigao povoljnu cijenu. Ako bi se pokazalo da je istina to poto nje.druèju ima jedan problem . Nema ru nih svaða! Kako je otac to mogao kazati? Prolazeæi mu iza leða. a iako Dvorac u umi 367 . Sto ako mu sudbina nije namijenila da postane veliki slikar ili arhitekt? to ako nije bio ravan Wagneru? Za Carinu se moglo reæi jedno. gospodine. Nakon to je ugljen uspio kupiti u pola cije ne. "sad su mi dobri prijatelji. isplazila je jezik. I bila je u pravu. Kako je vrijeme prolazilo. Sitni trgovac ugljenom koji je ivio u blizini. posjet se nije pokazao uspje nim. A nju je izazivala nedoumica. ljude koji jo rade u Breslauu i Passauu. Kad je zavr io posao. da. da ih provede kako eli . Za to nema potrebe. nije dolazio èak ni Karl Wes seley. Mirovina. okupljenih pod plinskim svjetiljkama. II. Ne mora se brinuti hoæe li imati dovoljno novca." Stoga je Alois odluèio to obaviti sam. Adolf bi u majèinom glasu osjetio zabrinutos t kolièinom krvi koja je ocu istekla na usta. èekala ga je vrlo jadna buduænost i grozni ljudi meðu kojima bi morao ivjeti i rad iti. poku ao se cjenkati s prodavaèem.nakon radnog vremena mogao bi voditi sasvim drugaèiji ivot. Stoga su oti li do carinarnice. svoj ivot ne kani provesti u mauzoleju punom starih vonjeva starih ljudi koji sjede jedan na drugo m. morao je prodati svoje zalihe da bi vra tio neke dugove. Ne po cijeni po kojoj sam vam ga morao dati. Klara ju je vidjela. pa je èasnicim a. Ako po elim. na to mu je trgovac odvratio: "A. kazao je èovjeku." Usprkos svemu. a otac je to dobro ist aknuo . tako ne izaziva razdor u obitelji kao kad nema novca. Angela si nije mogla pomoæi. sa titnicima za oèi na èelu. Nakon takvih bi ri jeèi Adolf osjetio nervozu u elucu. Adolfe. dok im je uzimao mjeru. Poslovan èovjek nema svoj mir. duboko udahnuo i napomenuo: "Ako se ikad odluèi zaposliti na Carini. mogu obilaziti dobre ljudi po cijel oj Gornjoj Austriji. Takav vonj n jegovom ocu. ne mogu vam va ugljen odnijeti u podrum. poput majmuna u kavezima. Usprkos svom Aloisovom govornièkom umijeæu.sigurno bi se posvaðali. Kad je bio mlad. koji se èesto spominjao kao oèev najbolji prijatelj. Rijetko bi im tko do ao u goste. Zato u na oj obitelji nema ru nih svaða. prokrvario je. k oji bi mu pomogao sav taj ugljen prebaciti u kante u podrumu. Moæi æe se bavi tno æu. Za to su mu bila potrebna dv a sata na suncu i u pra nom podrumu. Aloisu nije uspijevalo ostvariti nikakav uèinak. Ipak. Zanemario je i nje n sljedeæi prijedlog. naravno. Uvijek nas nasto jite dr ati u siroma tvu. "Mo da nisam tako bogat kako vi mislite". bio je obuæar. U tjednima nakon to se Alois oporavio. No. Adolf. odluèio je zanemariti Klarin savjet. Nakon tog posjeta. Sin mu neæe poslu ati dobar savjet. "Oèekujem". u kojem su radili èinovnici. Alois je odustao od zamisli o Carini.èovjek nema vremena za sebe. "ali sam svakako sna niji nego to izgledam. da za taj posao uzme Adolfa. up ozoravam te. "da mi ugljen isporuèite u kante u podrumu". kazao mu je. "Jako mnogo mojih kolega".

Kad bi mu se penis natopio krvlju. bila je to krv koju je dijelio sa kolskim drugovima. a potom na drugoj. Niste stari. radio sam i s klijentima koji su bili komunisti i ne bi se zvali crvenima da nisu. na Maestrov prijedlog. "Ako doðe do èe kog ustanka". kad bi zak ljuèio da se djeèak osjeæa previ e sigurnim. rekao je. Alois je ostao zbunjen. 368 Norman Mailer "on bi mogao znaèiti samo kraj Austro-Ugarske Monarhije. Nakon to je do ivio krvarenje u pluæima. mo e progutati dobre namjere. nevo ljko to ka em. 12. A. godine. vjerovali u njemaèku krv. mogli smo prijeæi na izmjenu èvrstih uvjerenja. Alois je izgubio jasnoæu kojom se tako ponosio. koji je bio u prolazu na p oslovnom putovanju iz Praga u Salzburg. Kao da mu je gubitak krvi razvezao jezik. Posljed njih je nekoliko tjedana. Naposljetk u ga je napao jedan od najstarije gospode u klubu. Sad je na Buergerabendim a iznosio meðusobno suprotstavljene primjedbe. A opet"." "Aloise. osjetio bi marce na onim dijelovima prepo na koji su bili rezervirani za umu. a Alois je osjeæao kako se ozraèje zbog toga pokvarilo. A to je preuranjena starost." Nakon njegovog kratkog posjeta. Kad bi im se ustalile p redrasude. bilo mu je ao to tom dogaðaju nije prisustvovao. kapu-cinski redovnik imenom Jurichek pozvan dr ati propo vijedi u crkvi sv. zaprijetio ibom. Ja. na èe kom. takoðer vjerovali u krv. Alois je to Wess eleyu èak i priznao. Adolfa naveo da o tome malo vi e razmi lja. drag i moj buerger-abendski kolega. "Osj eæam se kao da ivim u pustinji. "Mi smo Èesi".si to nije sasvim smio priznati. Narod mo e imati svoju krv. reci mi istinu. Mogao sam takoðer raditi i sa idovskim klijentima koj i su bili socijalisti. koji su v jerovali u nadmoæ njihove krvi. na svoj naèin. no mogao sam biti podjednako uèinkovit i s klijentima ortodoksnim Zidovima. starac nije bio u krivu. N eki su se èlanovi Buergerabenda po alili (a ispostavilo se posve neosnovano) da æe ubr zo doæi do èe kog napada na Linz. Kad bi pogled ao najzgodnije i najjaèe djeèake u razredu. Sad mu je na um padalo mnogo misli . ali va u zbunjenost moram pripisati bolesti koja nam svima ovih dana prijeti." Umalo je poèeo preprièavati razgovor s Karlom Wesseleyom. ili s njemaèkim socijalistima. samo ako bi s e mogli povezati s Prusi-ma. Cesto bismo uèvrstili mr nju koju takvi klijenti osjeæaju prema svemu to im je kod drugih ljudi suprotstavljeno.sve te nevidlj ive struje i plinove u kojima se mogu pronaæi prosvjetljenje i sigurnost pogleda n a svijet koji ne ukljuèuje krv. kako ste nam kazali. Ponekad bi. Po mom si mi ljenju. Na Aloisovu nesreæu. ali je upozorenje izgubilo na dramatiènosti." I iznenada je sjeo. "izrazili ste tako potpuno neslaganje s na im malim sveæenikom. ustvrdio je Wesseley. moram vas upozoriti kako zbunjenost. Alois je osjeæao nelagodu. To je dovoljno. i to mnoga. koji eli siroma ni m èehoslovaèkim radnicima omoguæiti besplatne javne kuhinje. kako bi se skupio novac za otvaranje èe ke kole. kad ga je zadnji put posjetio. u toj stvari nisam imao nikakvo mi ljenje. naravno." Napravio je stanku. Èeh. "odan iji carstvu od vas Austro-Nijemaca. Na alost. znao bi tiho izu stiti: "Moj je najbolji prijatelj Ceh. pa mu s e uskoro nametnuo koncept. ako se odmah ne ra èisti. rekao je. na to je uzdahnuo i rekao: "Vol im s tobom razgovarati. dubok kao more. pokazalo se kako je ta èasna starina i malko poremeæena. Alois Adolfa nije vi e tukao. Isprva bi se na ao na jednoj strani rasprave. kao da se eli isprièati o je pretjerao. Bio sam spreman raditi sa svojim austrijskim klijentima koji su. barem ne poput mene. no.' No ne mogu vas razu mjeti. koji bi ga raspustili u trenu. Po tome ispadate pronjemaèk i nastrojeni. poput Adolfa. makar je to zahtijevalo slag anje s intelektualcima koji su naglasak stavljali na zrak i duh . "Herr Alois". "Vidio sam lijepih jezera. Martina. Èini se da elite reæi: 'Rije ite se tih prljavih Èeha. Krv je èarobna. Uvijek smo svojim klijentima u stanju osna iti uvjerenja. Jesi li ikad vidio kakvu veliku vodu?" upitao je Wessel ey. èija je svrha bila da ukazu na suprotno onom to je tvrdio dotad. A ja sam. Na Buergerabendu odr anom veèer prije Silvestrova 1901. Va je najbolji prijatelj. Dragi herr Hitleru. èlanovi su si dopustil i da malo vi e popiju." . naravno. Po to se oporavio od krvarenja.

Stoga je kutiju otvorio radi carinskog pregleda i u njoj." No. a potom je kutija opet zapeèaæena. svojim se po tenjem ponosio. idi po njega. Alois se osjetio tako slabim da nije uspio skupit i dovoljno snage da ustane i izaðe iz prostorije.Nekoliko veèeri nakon tirade starog èlana. Tako je dugo sanjao o oèevoj smrti da. naletio na kutiju cigara s koje je pozo rno skinut peèat. doimalo se vo tanim. sijeènja. Ostao je u asnut. Posljednja mu je misao bila na latinskom: acta est fabula. Alois se meðutim bojao stupice. Krijumèar . Bio je uvjeren kako otac smrt samo hini. Gdje je fokus v a ih ideja?" Dok je bio meta predbacivanja. Tim e bi se poslu io da od obitelji izmami malo suosjeæanja. od krvarenja u pluæima. ne pre-stajuæi. (Njegovo uvjerenje da se Bog zanima za njega u to mu je vrijeme veæ bilo temelj ta tine . KNJIGA ÈETRNAESTA Adolf i Klara I. pr eplavile su ga emocije.dragulj se doimao vrijednim . I dalje je èuo starèev glas: "Ka ete da Èesima dajemo previ e. Èinilo mu se oèitim kako su ga na Buergeraben-dima tek podnosili . do podneva je v eæ bio mrtav. a onda vas èujem Dvorac u umi 369 govoriti kako je biti protiv idova i Maðara dokaz nekultiviranosti. onda mu se snaga vratila. pa je na svojoj dnevno j etnji Leondingom odluèio svratiti u Gasthaus Steifer i popiti èa u vina. sijeènja 1903. Veæ su jurili ulicama koje su vodile do Gasthausa. Umjesto toga se. vijesti nije povjerovao. Ujutro 2. Jednom je na Carini. ponosan to se prisjetio Cezarovih posljednjih rijeèi: "Kome diji je kraj!" Gostionièar i njegov pomoænik odnijeli su ga u praznu pokrajnju prostoriju. prona ao dijamant. da izbje gne prijavu. kad je konobar doj urio u kuæu. Jesu li se meðusobno smijali njegovim primjedbama? Je li imao takav status? Je l i im bio de urna budala? Od toga je dobio stra nu glavobolju. to bude vi e plakao. skrivenog ispod cigara. s prvim gutljajem vina nije uspio ponovo prizvati oèekivano zadovoljstv o. na zgra anje nekolicine gostiju prisutnih na subotnje jutro. Èak je bio u isku enju da ga strpa u d ep. u Gasthaus u Steifer. a Adolf jo nije vjerovao. Konobar je htio odjuriti po sveæenika. No dotad mu je veæ postalo naporno tjerati se da pusti dovoljno suza kako bi ostavio dojam na ljude koji bi ga prom . a Angela je zaplakala. s ru io. ) Na dan sprovoda. plakao je u crkvi. Alois se nije dobro osjeæao. Bog vi e vjerovati da je gubitkom stvarno o alo æen. Izrekao ju je na glas i onesvijestio se. Èetiri dana poslije. Tom je prigodom bio u isku enju . no vlasnik toèionice je kazao: "Mislim da herr Alois to ne bi elio!" "Gospodine". upitao je konobar. Polo eno na stolu. prije mnogo godina. Kao da æe mu.bio je spreman predlo iti neko rje enje.no ipak ga je predao vlastima. 5. Tek kad je vidio mrtvo tijelo. No. Adolf je brizn uo u plaè. Toga se znao vi e puta prisjetiti kako bi popravio stanje duha. no. a tu je dijagnozu sat poslije postavio lijeènik . "Dobro. Poku ao se raz vedriti. To je mogao razabrati po tankom s loju cementa na rubu markice. Èlan ovi Buergerabenda nisu èesto izlazili tako naglo. Klara je nekoliko minuta nakon toga dotrèala s djecom. K tome. no sad.elegantan putnik . Prva mu je pomisao bila kako sasvim sakriti da je pri eljkivao oèev kraj. Plakao je glasno. Alois bi se prisjetio kako je nekoliko bu ergerabendovaca potvrdno klimalo glavama. Prva je vidjela oèevo mrtvo tijelo. tom je prigodom to postalo n u no. To mu je svakako pomoglo da p rije dobije promaknuæe. sijeènja. tako to bi u sjeæanje prizvao davni dogaðaj. "mo e li se u takvim stvarima suditi sa sigurno æu?" G ostionièar je odmahnuo glavom.jedan od mojih glavnih doprinosa. 3. ispalo je da je njihov gost u trenutku kad je u ao sveæenik 374 Norman Mailer veæ bio mrtav. godine. Ta kvim se smicalicama nije nikad bavio. Spopao ga je bijes. K vragu i njegova slabost.

Stoga se plaè. Kako tad nisam bio u tjelesnom obliku. One æe takav traè nastojati p enijeti novinama". niti na trenut ak. I stvarno. svakako. Adolfa sam morao pripremiti da proizvede vi estruke fak simile o alo æenosti. kako bi iz sebe uspio izvuæi i pokoji jecaj. Nasmijao se. jedan od kand ela gurnuo niz kamene stepenice. Na kraj je odluèio misliti na dan kad su prvi put posjetili Der Altea. dovoljno da ona po ali to mu je i ta rekla. to donosi nesreæu. da ne skreæem s pogreba. poneko praznovjerje ne mo e koditi. Oni u takvim prigodama poprilièno ude za osvetom to smo ih se usudili opona ati. Tako me jednom prigodom. Sad se p itala da li da stavi vijenac na praznu ko nicu koja je i dalje stajala iza kuæe u Le ondingu. Mo da to nije lako zamisliti. No. no zaplakao je zbog Der Alteove smrti. Jest. Bojao se popeti na drvo na koj em su se pèele poèele rojiti. a istinski je mogao zaplakati samo kad bi pomis lio kako je Der Alteu bilo grozno umrijeti sam. ali se pravio da ne zna. Klara je tom prigodom sjedila blizu Adolfa. No. Kakav nerazuman èin! Razoèaranje Adolfom. no jo u Hafeldu . no i duhovi se mogu ozlijediti pri padu. Sad se sjetila kako je prije samo est mjeseci Alois estoko kleo kad su mu se pèele i z ko nice stale drugdje rojiti. To je bio i kraj leondin. ni sam imao gdje dobiti modrice.atrali. morao i z sjeæanja iskopati nekolicinu ugodnih razgovora s Aloisom.ne. n o radi se o zapetljanom zadatku. ako te ik ad zadesi nesreæa da vidi roj kako se spustio na mrtvu biljku. situacij a s Paulom koja mu je slomila srce . navela ju je da misli na pèele. Sad je. rek ao je Alois. Jecaji bi mu posustali svaki put kad bi se sjetio Aloisovog mr tvog tijela u Gasthausu Steifer. No. kako mi se samo unutra nja prisutnost natuk la! Èelik i kamen grubi su materijali kad doðu u dodir s Duhom. joj. dok bi joj mu naveèer bio u toèionici u Fischlhamu. "èovjek ga ne eli ugroziti ni po kojoj osnovi. Zato se od njih i gr ade zatvori. Sad je na sprovodu. Zbog s vih tih prepreka. èesto je bio na rubu tucanja. morao pomiriti s te kuæim inhibicijama. ne smije o tome misliti. kad èovje k ne razgovara s pèelama. To mu je sjeæanje om oguæilo da pusti suzu. Jer pèele takvu pa nju oèekuju. ko ba mora . ona mu je to isprièala i upitala ga t reba li razgovarati s pèelama. znala je ona to. a majèinska percepcija. kad sam se jednom drugom klijentu usudio glumiti anðela èuv ara. tjednima èekati da ga nadu. jer. no. "To bi imalo smisla ako bi se radilo o pravoj pèelarskoj kuæi kakvu je imao Der Alte. Zato to se nije osjeæao sposobnim da se popne na drvo. Zato je. Kad je Alois osnovao novu ko nicu u Leondingu. Ne usuðuje se pomisliti na Edmunda! Potisnula je svoj beskrajan al.kog pothvata. a kako bi se moglo sa sigurno æu tvrditi da neæe pomoæi? No. Aloisova posljednja mala ko nica donijela im je malo meda. da se iskupi. po tujuæi stare obièaje iz Spitala i Stronesa. to je veæi riz ik da nam klijent uzvrati s dovoljnom dozom pobo nosti da privuèe pozornost kand ela. makar ga je svatko u crkvi mogao dobro vidjeti. odluèio sam pr ebaciti sav onaj ugljen u podrum. uvijek blizu t elepatiji. . i od srca se nasmijao vlastitoj ali. to nam to bolje pode za rukom. a njoj je do lo da vri ti. pola godine poslije. Zbog toga sam se opet predstaviokao njegov anðeo èuvar. tad znaj da æe ti netk o u obitelji umrijeti. Pred nama je stajao sasvim drugaèiji zadatak od onog prvog plaèa kad je oca vidio mrtvog. godine. Na sprovodu èovjek treba plakati kako dolikuje. da æe ga njegove ko nice ostaviti. ostvario se u ljeto 1902. Sjetila se kako bi se u Hafeldu obraæala Langstrothovim kutijama. U djetinjstvu su joj rekli da. to Dvorac u umi 375 mo da neæe biti dovoljno da se uspje no crpi suhi bunar tako bijedne o alo æenosti. Ja sam ga pak morao uvjeriti da se Bog na njega ne ljuti. znao 376 Norman Mailer je na koje su drvo pre le. Ponekad smo u stanju klijentima ubla iti str ah od Gospoda tako da klijentu pojaèamo dojam kako ga sila nebeska stvarno voli. Ru an san koji je usnuo u Hafeldu est godina prije. Kad se radi o velikom ulaganju". odluèila je s ko nicama razgovarati i izv je tavati ih o onom to se u obitelji dogaðalo. bila uvjerena da mu je taj pèelinji bijeg pospje io krvarenje u pluæima. odr i pèelama pravi govor i reci im sve o nama. Stoga. Bila je u to sigurna. Pomoglo je to se ipak ( makar i nevoljko) divio naèinu na koji je otac govorio.

Nema tako nje ne osjeæaje. a kako smo se samo znali smijati. rekao bi tad on meni. Na groblju. barem. Da. staklenom okviru koji je fotografiju trebao tititi od zuba vremena. "noæu se budim i pred bacujem si to sam ispao glasono a takvih vijesti. Sljedeæih æe g odina traèci o alo æenosti sigurno lutati Adolfovom du om. Njima je srd ba prirodna. slu benika Carske i kraljevske carinske uprave. Uz to su djeca imala pravo na dodatne primitke. iako je znala da su do njega sigurno morala doprijeti mnoga govorkanja. Nakratko je razgovarao s Klarom i rekao joj: "O. roðendan. Alois s kratko pod i anom kosom. da. drveæe golo . ali mi Èesi smo dovoljno kultivirani da pijemo v ino. no kako bi itko mogao reæi da u B ogu poèiva? Klaru je. kad navr e osamnaest godina. Nije se radilo o plaæenom oglasu. Znali smo se zajedno dobro provesti.Sveæenikovo je posmrtno slovo ispalo prihvatljivo. 2. To je. Obojica su bila suvi e ponosna. a ja vi e volim vino. Sprovod je odr an po ledeno hladnom vremenu. do li su gotovo svi koje su u Leondingu poznavali. Bilje ku je neprestano iznova i èitavala. Karl Wesseley je do ao èak iz Praga. lAch\ Vi Èesi'. i prito m je morala neprestano klimati glavom kako bi tvrdnji dala te inu. Svake je godine Klara od dr ave dobila mirovinu u visini polovice Aloisove godi nje plaæe. u nedjelju 3. rado pio pivo. kao i njegove ko lege iz Carinske ispostave u Linzu. stric. meðutim. za tiæe na staklenim okvirom.' Naravno da smo se alili. Alois je. Ona æe odavati poèast sjeæanju na njegovog oca. Opet si je predoèila Adolfa kako plaèe i u velikoj se mjeri utje ila. otac. sijeènja 1 903." Mavrhofer je spomenuo stra an dan kad je Aloisu morao reæi da Dvorac u umi 377 je Alois mladi dopao zatvora. kao to vam je poznato."' To joj je isprièao kroz smijeh. 'Ti si pravi Austrijanac'. Novine su to objavile samoinicijativno. nakon sprovoda. na nadgrobnom spomeniku. Gazite ga svojim prljavim stopalima. ceste su bile poput stakla. radi od ita. dirnula bilje ka koju je o sprovodu objavio Linzer Tages Post: Pokopali smo dobra èovjeka . Alois Hitler. sijeènja 1903. Pivo se. "Draga frau Hitler". Preminuo 3. a onda.. kad se jadnom od takvog zl ostavljanja skiseli lice. Ti su joj reci u sjeæanje prizivali svaki trenutak sprovoda. na s voj 65. Takvu ljubav nije se moglo izraziti tek tako. takoðer moglo biti ono to je Bog htio. "Va je suprug znao govoriti. Bili su mu karci. sa svojim franc-jozefinskim zalis cima. Klara je seb e poku ala uvjeriti da Adolf aluje iskreno. Na tu je bilje ku bila tako ponosna. visoki slu benik Carsko-kraljevs ke carinske uprave u mirovini. Tako je zakljuèila. godine u 10 sati. novine s najveæom 378 Norman Mailer nakladom u Gornjoj Austriji. . na Aloisovom je nadgrobnom spomeniku bila i njegova fotografija. u svojoj 65. Kako bilo. Ponovno se opredijelila za procjenu kak o je djeèak oca volio. Kasnije. 'okrutni ste p rema gro ðu. No ispod nje se nalazila ljubav. rekao je. stvarno! "U Bogu poèiva". rekao je." U Linzer Tages Postu objavljena je osmrtnica: U najdubljoj boli. javljamo da je na dragi i ne zaboravni suprug. kazao bih mu. koji je ovdje danas polo en na vjeèni poèinak. godini Adolf je zakljuèio kako mu je majka licemjerka zloèinaèkih razmjera. Odluèila je ne reæi mu koliko joj s amo mu nije bio religiozan. iznenada u Gospodinu preminuo.to se mo e kazati za Aloisa Hitle-ra. u svoje ime i ime cijele rodbine. izbuljenih poput ptièjih. to je bio èovjek koji je slu io svog cara. a takva se kolièina ponosa mora pretvoriti u neprijateljstvo. a bit æe delikatna poput izmagli e. dodate mu eæera i pretvarate se da ste poznavaoci. frau Hitler. istaknutih sitnih oèiju. zet. nas smo se dvojica nemilosrdno meðusobno zad irkivali. a ispod nje je stajao sljedeæi natpis: Ovdje u Bogu poèiva Alois Hitler Vi i carinski slu benik i domaæin. Sebi je kazala: "Ipak je on svog oca volio". a nebo mraèno. kad su ljudi stizali u posjet Vrtnoj kuæici. Pijuck ate svoj kiseli sok sa eæerom i trudite se ne pokazati da vam je odvratan. 'pa pije pivo poput Nijemaca. sveæenik je sad iznio dostojanstven opis Alosove slu b e carevini. Vi eg carinika u mi rovini. ma nemoj! Sve to je od njego vog oca ostalo bila je slika u okviru.

sve dok ne vidimo kakva je snaga sla biæa." Namr tio se. Herr Shwamm je za tu prigodu odjenuo svoje najbolje odijelo i govorio sa eto. èuo je. Adol fa nije nastojao gledati u oèi. KNE E VOJSKE NEBESKE. Dvorac u umi 379 S druge strane. ukoliko se ovakvo pona anje ni u kakvom pogledu ne nastavi. koji je bio biskup u Clunvju. rijeèi djeluju posve neuvjerljivo. Adolf je pro ivio pola minute bla enstva." Sastanak je ispao vrlo neobièan. opis posjeta muzeju uèinio ga je omiljenijim kod nekoliko kolega i z razreda. Jednog je jutra za vrijeme odmora. Herr Schwamm je Adolfu priu tio nezaboravnu lekciju . Navrle su mu suze. pa se uskoro osmjelio odgovarati profesorima. "Latinski se ne mo e izgovarati nerazgovijetno". progutao slinu i us pio nagla eno izgovoriti: "'Zivischen Kot un Urin sind wir geboren. Umjesto toga zahtijevam da naglas proèi ta sljedeæu molitvu. Tijekom drugog razreda i druge polovice svoje treæe godi ne u realki. naravno. 380 Norman Mailer LA I I SRDITE OPAKOSTI . Ti æe se. her Sc hvvammu isprièati. naroèito jedn om nesretnom sredovjeènom nastavniku koji je svaki tjedan dr ao nekoliko sati vjeron auka. rekao je herr dr. No. Trie bu. uspio je izjaviti. AMEN . Herr Schvvamm je bio tu an èovjek vla nih oèiju. Po prvi je put u ivotu u razredu do ivio ovacije. kazao je djeèak. eto. MOLIMO TE DA NAS IZBAVI TIRANIJE NEDOSTOJNIH DUHOVA. Odona. Herr Schvvimm se pretvarao da ne razumije. sad su ga tap ali po leðima. NJIHOVIH ZAM KI. a onda g a je spopalo uzbuðenje. da bi Adolfa priveli ravnatelju. "Imam brat a koji studira latinski". takoðer od voska. no ipak je uspio stro im glasom nego je postizao u r azredu izreæi: "Neæemo raspravljati za to si tu. oti ao u Anatomski muzej Linza. Nekoliko djeèaka veæ se stalo smijuljiti. kao i nekoliko mu karaca i ena u punoj velièini." Potom je Adolfu predoèio tekst. oboje u vo tenim m odelima. To ga je ohrabrilo da uèitelja namami u stupicu. kad je zavr ila nastava. no potom je izjurio iz razreda . poduèavao vjeronauk. Njemu se u tom trenutku nimalo nije tra io posao. pa je namjerno izgovorio frazu biskupa iz Clunvja. Èak je i Adolf morao priznati kako je Aloisova primjedba o sigurnosti obitelji ima la nekog smisla. Nauèio ga je da o nekoj osobi ne znamo ni ta. Bilo je i drugih koristi.O. na dobrom papiru su se nalazile rijeèi: SLAVNA VISOSTI. pa mu je uspjelo vidjeti i penis i vaginu. Adolf je ostao u oku. ustvrdio je herr Schwamm. "i od njega sam dobio prvu pouku: Tnter faeces et urinam nascimur. Je li to bilo stoga to mu je umro otac? Kad se rije io Aloisove srd be. PROGNAJ U PAKAO SOTONU I SVE ZLE D UHOVE KOJI SVIJETOM OBILAZE 1 ELE NAM UPROPASTITI DU E. Djeèaci koji su ga cijele godine ignoriral i. Uspio je uæi kad je slagao koliko mu je godina. "Da kraj godine nije tako blizu i da se u ovoj koli nismo tako trudili da ti popr avimo neprestano lo e ocjene. Adolf èuo jednog od uèenika kako kolegi spominje srednjovjekovnog crkvenjaka. i stoga je. Adolf je zamijetio kako podosta uèenika prema njemu vi e nije tako nelj ubazno. Roditi se izmeðu mokraæe i dreka! To je uvijek i pretpostavljao. koji su ga stalno zapitkivali o pojedinostima. ja bih te izbacio"." Adolf je odgovorio: "Onda moram govoriti njemaèki. bio j e opu teniji na nastavi. tad su stigla dva redara. Adolf je zakljuèio da je taj nastavnik sigurno siroma ni roðak nekog s dovoljno utjeca ja da mu osigura taj posao.'" Herr Schvvamm si je morao obrisati oèi. Stoga æu tvoju nazoènost u koli prihvaæati jo jedno polugodi te. "Zbog t ih æu okolnosti pretpostaviti kako je smrt tvog nepre aljenog oca bila èimbenik u tvom besprimjernom vladanju. Uèenici su se jedan po jedan ustaja li. Ispisane samim velikim slovima. Seks je prljav. Kakav o tar rjeènik! Istinska snaga! Dovoljno se uzbudio da je . "Zbog n aèina na koji poku ava recitirati. Latinska mu je izreka i dalje pulsirala u glavi. herr dr.Ukupna suma bila bi dovoljna za udoban ivot.'" Èim je dobio prijevod. Trieb. sv. "Takvu gadost u ivotu nisam èuo". "Pravi si frajer".

Koliko mu je bilo poznato. fraza nije bila iz neke knjige. od njega preuzeli . odgovorio j e Adolf. zakljuèio je. Adolfa je obuzeo bijes. bili beskièmenjaci po put Schwamma. mo e biti ili zatvoren. ponav ljao ju je svakog jutra nakon mise. Adolf je. Ni ta to æe sljedeæa èetiri desetljeæa proèitati neæe kod njega izazvati takvo anje. i nisu prestajali sve do sumraka. koji ne bi bio od an ni jednoj strani. pa nije znao da je molitva. Svaka je vojska sad morala zbrinjavati ranjenike i b aviti se zarobljenicima. odgovorio je. "Potpuno se skru eno isprièavam za svoje juèera nje postupke.) Adolf je ipak uzeo svoj primjerak Treitschkea kad je do ao kuæi i uskoro napamet nauèi o sljedeæi pasus: Bog je svim Nijemcima dao Zemlju da na njoj sagrade dom. i dalje se sjeæao kako je nastojao odr ati ravnote u na stolici. no ipak ju je u sebi ponavljao. koja je ne koæ Adolfu predstavljala iznimnu snagu. "Da". gospodine. bit najtajanstvenije moæi koja æe ljude vezati s nevidljivom velièin om nacije. Jedva da je shvaæao to znaèi. Te je licemjere trebalo o dvuæi da vide vo tanu vaginu u anatomskom muzeju. u umi bio generalisimus. Izrekao je nekoliko fraza èiji je smisao bio izraziti njegovo zadovoljstvo to prepo znaje "i tvoju trijeznu stranu. Je li u to vjerovao? Je li to bila istina? Nijemaca je bilo svih vrsta. i stra no mu je godilo kad su je tri uèenika." Èak je osjetio i odjek svo je prve erekcije. Sljedeæih je mjeseci èesto razmi ljao o tim rijeèima. Neprestano je po navljao frazu: "Optimizam. Neprestano je odreðivao nova pravila borbe. a onda ih mijenjao. Uspio se sabrati tako to je neu padljivom gestom otpustio Adolfa. u potpunoj suprotnosti. s Angelinom haljinom prebaèenom preko ramena. nije osjetio strah. Dok ju je glasno èitao. Kamo bi poginuli vojnik oti ao. reæi æe im."Zna li kome je ta molitva upuæena?" upitao je herr Schvvamm. Trideset minuta ili cijeli sat? A tk o æe to vrijeme mjeriti? Trebao im je neovisan mjerilac vremena. krv i èelik." (Je li ponavljao rijeèi koje sam ga ja nauèio? Nisam se uvijek u stanju sjetiti ba svakog nadahnuæa koje sam podario klijentu. pa iz toga proizlazi ka ko æe doæi vrijeme za pojavu vode cijelog svijeta. a sad je. vatra. "u svakom sam se sluèaju dobro dr ao pred jadnim starim Shvvammom. Stvari tako rijetko ispadnu onako kako èovjek oèekuje. nego kuæi? Stoga su se sad vodile ozbiljne rasprave oko toga koliko se vremena mora provesti u zatvoru. Vode koji æe poslu iti kao utjelovlje nje. "Pa". kad se na ao usred jo jedne umske bitke. Èak je pripremio govor koji æe odr ati svojim kolegama kad ga na odmoru okru e. Ipak je tu dugu reèenicu iskoristio kao borbeni pokliè samom sebi. koji su u tom Dvorac u umi 381 improviziranom i ledenom pokusu bitke bili na njegovoj strani. kao da se radilo o jo jednom nesretnom ishodu. mora o poèeti baviti i logistikom. mo e steæi mentalnu samouvjerenost daleko iznad vlastitih moguænosti." Kad je iza ao iz kole. a neki su. sad veæ bila dobro poznata. i prestao govoriti prije nego to poène zamuckivati. koji skru en nije bio nimalo. barem donedavno. "to je. mladi Hitleru". ili ubijen. Jedne je subote odluèio da. pa se Adolf. Do kraja proljeæa 1903. vatra. no s nekoliko se svojih no vih prijatelja zapoèeo grudati. veæ iz njegovih usta: "Optimizam. Glas mu je sna no odzvanjao. Onda je morao priznati da bi potonje moglo brojne bitke prebrzo okonèati. Jo se jednom na krajnje nesretan naèin osjetio nedoraslim tom mladom i neprijaznom uèeniku. "Nije li upuæena. Kad se na ao s one strane vrata. kako bi saznali to se zbilo. vani je bilo kasno o ujsko popodne. kad j e netko zarobljen. (To su na kraju rije ili tako to su odredili jedinog djeèaka koj . godine njegova je igra rata postala jo slo enija. hoæe -neæe . Herr Schvvamm je osjetio da je opet na rubu suza. Schwamm je bio luteran. U samostanu u Lambachu. sv. Mi vragovi veæ dugo znamo da prosjeèan um. kad se sasvim posveti jednoj mistièno j zamisli. bio lik skromnog znaèaja u svo joj koli. arhandelu Mihovilu?" Naravno! Barem je tu molitvu Adolf dobro poznavao. krv i èelik". arhandelu Mihovilu. Ponekad bi subotom popodne na svakoj strani bilo i po pedeset djeèaka. gospodine. molitva sv. inkarnacija. herr Shvvamm". tovi e. Kratak govor koji je herr Schvvamm pripremio o tim vatrama i pogibeljima pakla s ad se èinio uzaludnim.

Adolf je bio svjestan da zarobljenicima brzo p ostane dosadno. Angela je imala pravo na mnogo bolje. To se pokazalo prihvatljivim. Ono to Klara nije znala. za razliku od ostalih èlanova obitelji. pa su Klara. to je bio prikladan prostor da mlada djevojka prima goste. no ta se moguænost nije èesto koristila. Znala je da se nikad neæe vratiti. Prethodno je ljeto. veæ i iznenadila. ali tijekom sedam god ina otkako ga nije bilo. godine. Angeli nije stvorila nikakav dru tveni ivot. gospodarskih zgra da i ivotinja. jer ne eli da Adolf i ta radi. gdje j e Angela imala svoju sobu. kuæe.i 38z Norman Mailer je imao d epni sat. toplog dana u Hafeldu snimio putujuæi fotograf. Angela se trebala udati za èovjeka imenom Leo Rau-bal. proveo èitajuæi i crtajuæi. Ulana je ba za to i iz veo iz staje i uveo u fotografov kadar. Veæi bi dio dana. Raubal èak nije djelovao ni z drav. u ljeto 1903. trebao mu je svaki par ruku-koji bi mu Klara ponudila. kazao je. Zatvorenik bi mogao br e na slob odu. Klara je odluèila kako ne smije raditi. Kad mu starija sestra ode iz kuæanstva. 3kola je zavr ila u lipnju. Theresin mu . A sad je. Dok je Alois bio iv. nikad ne bi uèinila neprilièan korak. no èovjeka koji se elio o eniti. za njeg a plaæati hranu. kao i stvaranje dojma o moguæem mirazu. sad je se ljak Schmidt. Nikad nije prestal a aliti za Aloisom mladim. Tog ljeta. Ili bi mogao odbiti sve ponude i ostati u zatvoru. Kad god bi Raubal do ao u posjetu.popravit æe mu se financijska sit uacija. imao imanje dovoljno veliko da smjesti cijeli klan Kie dler-Poelzl. osim od Angele? Dvorac u umi 383 No. svom bi buduæem urjaku kazao: "Tvoja pluæa nisu u tako lo em stanju kako tvrdi . Podsjetilo bi ga na valov u kojem mu je spavala majka. Sjeæala se kako je samo bio zgodan. Alois mlaði bio je ponosan to je dobio sliku na kojoj stoji kraj konja. i ona i Angela bile su s uvi e stidljive.) Onda je Adolfu stiglo nadahnuæe. Gdje bi Raubal takvo to mogao èut i. Kako je trebalo obraðivati nekoliko polja i brati plodove po umi. Igrao se s ma njom djecom na gazdinstvu kad bi ona svr ila sa svojim popodnevnim zadaæama. u kojem je ivjela Klarina sestra Theresa. A bila je i ljuta na samu sebe. da je Alo is mlaði jo uvijek tu. Angela. . po spitalskim mjerili ma. pod Klarinom za titom. i dalje je bri no skrivala saèuvanu bratovu fotografiju. Po Klarinom je mi ljenju taj èovjek imao puno sreæe to se dokopao njene pokæerke. Klara se nije samo razoèarala. Naravno. no Schmidt je bio marljiv radnik i uspio je. Kad su jednom od njega zatra ili d a se pridru i radu u polju. Èak i nakon to se obitelj preselila u Vrtnu kuæicu. Naravno. Kad je Angela takav brak prihvatila. zavr il o Aloisovim krvarenjem. staja. koji je u banc i radio kao bilje nik. od njega napraviti unosno imanje. bila je Angelina tajna krivnja. obitelj sve to bi joj mog lo zatrebati spakirala u dva golema kovèega. No. no sad je bratu mogla dopu stiti da sja i i poljubi je. Udavala se za èovje ka kojeg nije obo avala. Gazdinstvo se sastojalo tek od zemlje. Obitelj je ivjela u Vrtnoj kuæici. Adolf i Paula ot putovali u Spital. dok je jahao na Ulanu. koju je jednog lijepog. zbog trajnih pro blema s pluæima. Adolf nije radio. Adolf je u tom braku vidio i ne to pozitivno . Ispostavilo se kako je Raubal medu raspolo ivim kandidatima bio naj bolji. povratak u Spital nije dolazio u obzir. ona ga je pretvorila u savr enog mladiæa. koje su proveli u Vrtnoj kuæici. iako su mu novaci bili tako umorni da bi zaspali na polo aju. Angela ba nije bila oèarana svojim izgledima. Adolfu nije bio simpatièan. "Bit æe joj lak e u koroti. ako bi postao uhoda. Njemu bi to bilo n epodno ljivo. Kod nje su ljetovali . poveæat æe se dio mirovine koji otpada na njega. zar ne?" to je bilo dovoljno da Adolfa obuzme hladna srd ba. u potrazi za novim vojnim polo ajima. Nije si mogl a oprostiti. a potom bi popodne od lutao u umu. Bio je to pravi zloèin. Klarini se veliki planovi za njenu buduænost ba i nisu ostvarili. bila je sigurna kako. i nekol icinu je poku ao nauèiti da se igraju rata. ako radom skrene misli s o alo æenosti". Sestri Theresi je èak ponudila. no Klara nije z nala kako bi se sprijateljila s ljudima koji bi to i omoguæili. Nakon ljeta. Za upoznavanje i oèa ravanje stranaca.

"Prise em na hrpu Biblija". Nikad mu neæe povjerovati da je maturirao ako joj ne b ude pokazao svjedod bu. Jednom. "To ti ne bih savjetovala". u sebi kazao: "Neæu dopustiti da m i ova kola vrijeða intelektualne sposobnosti. nalet vjetra mu je svjedod bu odnio! No. Nakon vjenèanja. kako sliku mora uni titi. a k tome i pao iz francuskog. no ravnatelj mu nije oprostio dogaðaj s herr Schwammom. Klara si je mogla priu titi da mu iznajmi sobu. udaljen dvadeset i pet kilometara od Leondinga. prinijela im veliku ibicu i tiho plakala dok su ostaci fotografije crnjeli. Dvorac u umi 385 U jesen 1905. kad je iza ao van razbistriti glavu. i zaspao na podu. rekla . jedne noæi kad nije mogla zas pati. (Inaè i je Leo Raubal prije ili kasnije prona ao. Kako bi se to proslavilo. Bez ikakvog upozore nja. Bila mu je u d epu. Taj je put polo io i dobio je maturalnu svjedod bu. no. Ni u realki u Steyru nije imao ni ta bol je ocjene. Kad je fotografija nestala. "A gdje su te Biblije?" upitao je Alois mlaði. Sad ga je Leo trljao nutra-van tim navodno svetim prolazom izmeðu Angeline dvije rupe koje se n e mogu spomenuti ." Svi su o dsutnom ocu zapljeskali. Tako je od nedjelje naveèer do petka popodne Adolf odsjedao kod e ne. Na jesen ga je èekao popravni ispit. Adolf je. Frau Sekir a mu je predlo ila da ne poku ava prevariti majku. 1904. U svibnju sljedeæe. Ravna telj je najavio da. m orao je majci ne to pokazati. godine. u srcu i dalje o di e puteno æu.a mo da i nije 384 Norman Mailer bila ba tako nevina . Adolf je ostvario jo jedan krajnje prosjeèan prosje k ocjena. Vjeruj mi. Dr ala se majèinski . Tako okrutno! Angela je i dalje èuvala njegovu fotografiju. Tu su. a do kraja kolske godine uspio je opet pasti francuski.) Stoga je. s hvatio je da takva prièa ne bi bila dovoljna.vezanost uz izblijedjeli portret u sepiji." Nije joj smetalo ni to je patio kao da je izgubio zlatan sat. Na raèun mir ovine. pokidala taj komadiæ svoje pro losti i u rano i mraèno jutro papiriæe ubacila u zdjelicu. Adolf je jednom vidio mlado enjin falus. Ujutro nije mogao naæi maturalnu svjedod bu. za osvetu. ukoliko se Adolf Hitler eli upisati u zadnji razred realke. a potom bi odlazio u svoju sobicu. no sad je nestala. Zaslu io je da pati j er ju je onako zadirkivao. Tijekom sljedeæeg je ljeta Klara Paulu i Adolfa opet odvela u Spital. Dobio je prolaznu ocjenu. no. Kak o je samo grozna bila ta tajna o kojoj su mu karci i ene morali utjeti. gd je je vrijeme provodio u èitanju i crtanju. spomenuo joj je svoj problem. polagati francuski. Te su veèeri uèenici ostali budni dokasna i Adolf je izjavio: "Napio sam se kako mi se otac znao napiti". Naposljetku je do la do okrutnog zakljuèka.Angela je tu sliku ukrala. pitao se bi li joj mogao reæi da je taj dragocjeni komad papira razmotao u vlaku kako bi ga pogledao . stala se brinuti to joj ta nevina . Dok se trudio smisliti kakvo obja njenje. u maloj ali potpuno privatnoj sveèanosti. Kako je istog dana trebao otputovati kuæi. kako joj se pribli avao datum udaj e. prethodno je otvorio prozor. morao je izaæi na popravni ispit. t o sigurno neæe biti u Linzu." Klara je problem rije ila tako to je Adolfa poslala u grad Steyr. no Adolf se u rujnu vratio u Steyr. kod koje su stanovala jo èetiri uèenika. Frau Sekirina je du nost bila da svojim st anarima osigura razmjerno dobru prehranu i pazi da pi u domaæe zadaæe. To ka e moj otac. "U mojoj glavi. buduæi da je dan bio topao. Adolf joj se uvijek obraæao vrlo formalno. Pripremajuæi se za opro taj od frau Sekire. kako bi mu mogli dati diplomu. Aloisu mlaðem je morala prisegnuti kako nema pojma gdje bi mogla biti. "Moj otac veli da j e dobro usvinjiti se jednom godi nje. Dan je bio hladan.kako odvratno! Naglo je prestao o tome razmi ljati kad je shvat io kako se njegovi otac i majka nisu od mlado enje i mlade nimalo razlikovali. Jedan od djeèaka od k uæe je donio èetiri boce vina i velikodu no ih sa svima podijelio. sa svo jim je novim cimerima kod frau Sekire odluèio uprilièiti zabavu. Aloisu se time osvetila za zadirkivanje to se ne usuðuje jahati Ulana. Adolfa su progonile misli koliko je samo ru no moralo biti ono to su Angela i Leo èinili u krevetu. umjesto da plaæa svakodnevno putovanje vlakom. kazala je. ne dvaput. Tamo æe moæi steæi diplomu realne gimnazije. kad su jeda n kraj drugog mokrili u polju i pomislio da to nije ugodan prizor.

V jerojatno je to dobra ena koja nije zaslu ila da je se tako smradno sramoti.nije elio saznati. Stalno je nju io dokument da provjeri kako sad miri i na puder. to je bila tek ena koja mu je svaki dan poslu ivala obrok i j ednom na tjedan mijenjala posteljinu. bit æu itekako ljubazan da vam ka em. Sto ako je to napravio jedan od dvojice krupn ijih od njega? To uopæe ne bi bilo nemoguæe. kako je rektor za to doznao? Postojalo je samo jedno moguæe obja njenje. to sam uèinio?" uspjelo mu je reæi. morao je otvoriti zakljuèani ormar i iz njega izvaditi te k u papirnatu vreæu. Moram takoðer napomenuti i da ni jednom od Aloisove smrti. i dalje se pitao koji ga je to od kolega izdao. "Jedno je kad uèenik slavi svoju maturu i sretan je to 386 Norman Mailer je pro ao popravni ispit. ne to je posve drugo. Takv o bi suoèavanje sramotu samo poveæalo. radilo se o upisnom danu. kao majka i sin. Osjeæao se tako obdarenim unutra njom velièanstveno æu! Kako su mu samo njegovi kolege s kojima je pio pljeskali. kazao e u sebi. Mo e si barem dopustiti misao da je napravio va an korak nap rijed. Adolfov osjeæaj vlastite va nosti nije bio toliko ugro en kao prigodom tog dogaðaja." Rektor je sad stao zuriti u nje ga. No. sigurn o je rektoru predao svjedod bu. A ako ti majka otkrije istin u. "Po izostanku shvaæanja u va em pogledu v idim da se èak niti ne sjeæate prizemnog pona anja koje ste si bili odluèili priu titi. proveli ugodnu veèer." Zavrtio je glavom. Sad je postala rijetko i misaono ljudsko b iæe." D a. Uskoro æe vidjeti u kakvom je stanju. to sam je vi e gledao. Paula je brzo zaspala. herr Hitler. neæu. Da. Trebam li pisati va oj majci? Ne. "Ponosno æu je dati uokviriti. Kad se vratio kod frau Sekire. pa s u. Nakon toga je rekao: "Tvoja je svjedod ba u njoj. "Gospodine. uzeo je svjedod bu i njom si obrisao stra njicu. majko. 5Klara je zaplakala od ljubavi kad je èula za to joj se svjedod ba vratila u èetiri dijel a. Uzeli ste ovaj dokume nt i na njemu ostavili svoj izmet!" Ruke su mu se tresle od gaðenja dok je vreæu pre davao Adolfu. Poderao sam je da ne bih zaplakao kao dijete.je. Taj mu se èas vratio u sjeæanje. rekla mu je. Pazite jedino da vreæu ne otvorite dok ste jo unutar zidova ove kole!" Adolf je klimnuo glavom. Ali." "Dragi moj herr Hitleru. Njegovo j e dupe sad bilo superiorno svim tim kolskim glupostima. Onda je komadiæe zalijepio na drugi komad papira. to sam vi e shvaæao koliko si se samo za mene rtvovala . Neæe im biti drago. ali æe ti sigurn o dati kopiju. Naposljetku. upustiti se u pijanèevanje koje svr i èino m vrijednim prijezira. a njih su dvoje n . tko bi to mogao biti . Poderana je na èe tiri dijela." Tijekom kolske godine. "isprièaj u koli to ti se desilo. "Ako ona tu prièu prihvati. Nakon toga je rekao: "Ne mogu se natjerati da povjerujem kako bi uèe nik na e kole poèinio ne to tako bestijalno! Trebate se zabrinuti hoæete li se u ivotu ik d nauèiti kontrolirati takve izopaèene nagone." U tom je èasu Adolf zakljuèio kako je umijeæe laganja vje tina koju treba cijeniti. " estoka su piæa za izdajnike". Sav jadan. "Budite tako ljubazni pa mi ka ite. bit æe jo i gore. No. kad ga je rek tor konaèno pozvao da ude. Mogla su to uèiniti Dvorac u umi 387 i sva èetvorica! Odluèio je da nikad vi e neæe piti. koji ga je uhvatio kako pu i. da èak ni takva epizoda nije ispala katas trofalnom. No. Umjest o toga æete mi se zakleti kako vas nakon to izaðete iz ovog ureda. ja sam oko njegove viz ije samog sebe sagradio tako sna nu za titu. tako æe to srediti. upitao ju je: "Sto da radim?" "O". pomislio je Adolf. a rek tor ga je pustio da èeka. Jedan od èetvorice uèenika koji su s njim pili. No. Tako æe moæi dokazati da je polo io is pit. Stvar je pogor alo to se sad morao upitati. Sad se veæ mogao sjetiti." Stoga se Adolf vratio u kolu za koju je mislio kako je nikad vi e neæe vidjeti. "O. dugo je na umivaoniku èistio i su io svoju svjedod bu. rekla je. Klari æe veæ nekako objasniti ostalo. "Ovako mi je jo dragocjenija". neæu vi e nikad vidjet i. a kako sam ja to slabo shvaæao. osjeæat æe stra nu krivnju." Ovo je sad poèelo nalikovati saslu anju pred sveæenikom dugog nosa.

iz Waldviertela. Klara je prodala kuæu u Leondi ngu. s crnim e irom na glavi. jedn im od pripadnika lin ke mlade gospode. Svaki put bi se u to iznova uvjerio kad bi u izlogu uhvatio vlastiti odraz. umrijeti od k rvarenja u pluæima? Nije ju bilo te ko uvjeriti da sad nije pametno tra iti zaposlenje . To sam mu i sam bio spreman kazati. Dalje je nije morao uvjeravati. Ako zasad ostane kod kuæe. Bila je to posebna prigoda.a divanu sjedili jedno kraj drugoga i prisjeæali se starih vremena. pi uæi 1924. gdje je uèenicima pokazivao s . veæ mu je trenutno toliko slobodnog vremena i trebalo. dok ne postane netko i ne to. skupio je svoje stvari i pob jegao iz zavièaja. Crtat æe i èitati. U njenoj se glavi sad starca trebalo sjeæati kao stupa carevine. Tek bi se naveèer pro etao uz Dunav od Urfahra do Linza. mo e si poveæati obrazova nje. prije nego to bi mislima dopustio da pole te izvan nadzora. a obitelj se preselila u stan u Urfahru. mislio je. taj sedam-naestogodi njak nije odustajao od svoje vizije i postao je dr avni slu benik. to je ona pak morala trpjeti u sebi. istinski predanog dr avnog slu benika. Kako joj je on to predstavio. Nakon pet godina strogog re im a u realki. svaka ulo ena u svo j posebni dr ak. Sto se toga tièe. kad su njemu b ile dvije ili tri godine. Klara mu je kupila novu odjeæu. Veæina ljudi nikako da shvati koliko je duboko utemeljena opæenita pretpostavka Dvorac u umi 389 da ono to se osuðuje kao Zlo. Nisu svi kli eji koji se tièu vragova pogre ni. o Aloisu napisao panegirik: Nije mu bilo niti trinaest godina. a Paula èistila zahod. Majka je plaæala raèune. Ne samo da je bio vrlo neobièan djeèak. Noæ je pogodnija za prizivanje. da se u svoje rodno selo ne vraèa. Potrebi da tijekom dana ne izlazi bila je ravna samo njegova ljubav prema mraku. Obiteljsko je evanðelje dr alo samorazumljivim da Adolf treba biti za hvalan to je Aloisa imao za oca. godine Me in Kampf. no takva se predod ba u Adolfov u m tako duboko usadila. Nije mu se ukazivao kak av unosan naèin da se pridru i redovima zaposlenih. kad bu de spreman. Izmijenio se i Adolfov naèin masturbiranja. Adolfu je prilièno dosadilo slu ati Klarine prièe o Aloisu. pa je izlazio u dobrom tamnom od ijelu. Kakva je to morala biti ogorèena odluènost. za druge mu. Kako bi dodatno popravila svoje financijsko stanje. doista te i mraku. otisnu ti se na put u nepoznato. Time je ostvario prisegu iz mladosti siroma nog momka. Klara se. Znala je kako æe mu se. No. Tijekom pro le godine. vraæajuæi se svakog vikenda iz Stev ra. Rijetko bi izlazi o po suncu. Sjetio bi se zahoda u realci. 388 Norman Mailer sa samo tri zlatnika kao jedinom popudbinom. kako bi pro ao po red zgrade opere. pa æe stoga postati sasvim istaknut pojedinac. Bila je prava sreæa imati oca koji se u svojoj kar ijeri popeo do planinskih visina. s druge strane rijeke na kojoj le i Linz. Njeg ove su glinene lule s dugim pipcem stajale poredane na kaminu. jednog æe ga dana smatrati velikim slikarom ili ar hitektom. 6. Jo napola dijete. Taj je trinaestogodi nji djeèak do svog sedamnaestog roðendana morao izdr ati ivot u krajnjoj oskudici. Uz to se pomalo æutio su ièavim . Tih sam dana u njegove misli nastojao usadit i jednu ideju. Radilo se o tome da mu je Alois omoguæio da u ivot krene s vi eg polo aj a nego otac. U umi je obièno sve istresao po najbli em l i æu. S dobrim razlogom. njegovim izgledom jako ponosila. Ne mogu procijeniti je li Klara u toj stvari bila utjecajnija od mene. otvoriti razne prilike. a volio se i po njemu istresati. Hoæe li i on. to mu je bila najdragocjenija imovina.) Sad je zakljuèavao vrata svoje so be i pri ruci ostavljao spreman rupèiæ. naravno. a lako je moguæe i oboje. da je. se nije nimalo radilo. nije mu bilo te ko u ivati u svom novom ivotu u urfahrskoj Humboldtstrass e. (Volio je li æe. Beskrajno siroma tvo i mizerija uèinili su ga odluènim i stekao je izrazitu upornost èovjeka koji je "ostari o" zbog nepresu nih jada. Pustio je brkove. takav mali djeèak. vje bao je koliko je god mogao dr ati ruku u zraku pod kutom od èetr deset i pet stupnjeva. preko kojeg je nosio tamni kaput.dovoljno da Klaru stalno dr i u asnu tom. poma uæi se tapom sa s rebrnom dr kom. Adolf je danju rijetko izlazio iz tog novog stana. Smatrat æe ga. poput Aloisa. kad je trinaest godina poslije.

A besposlièari nisu takvi. Kako je samo nepristojan prema njenom mu u! Klara bi sve to èula i ne bi progovarala. A ta je pomisao. Leo Raubal. Mo da æe jednom i postati velik umjetnik? Tko bi to moga o znati? Tko predvidjeti? Tako je ozbiljan. a njemu samo jedan. U njegovom ivotu nema pokvareni h cura. Alois je suvi e toga elio odmah. ne raditi ni ta. Seljanka nikad nije ni ta slièno do ivjela. samo iz po tovanja pr ema Angeli. naposljetku. a tu sam se smjestio sve do k raja Drugog svjetskog rata. Taj nije propu tao. Ne jo jako dugo. (Dieter je tad urno morao otiæi iz Berlina. Naravno. Zet koji je jako precjenjivao vrijednost vlastitih savjeta. Angela bi ostala zapanjena. Ne vida se s pokvarenim djevojkama. t ako sam se na ao na rubu mete a koji je vladao na polju gdje se i nakon mraka nastav . no na ovom poslu koji si odabrao. Edmund i Alois. te ko da joj je moglo pas ti na pamet da se zapita o èemu on razmi lja dok masturbira. Kako je Klara sad na Adolfa gledala srcem punim ljubavi. mora dati otkaz. Po tome je sasvim nalik Aloisu. 39° Norman Mailer ali kad crta. Taj neotesanac. I stvarno. stoga. zakljuèi la je. Klara je u sebi odluèila: "Adolf nije besposlièar. s mu karcima i djeèacima. dok se trljao. Nije eljela biti punica koja mladom b raènom paru stvara probleme. tu smo i mi. da u toj ljubavi takoðer u ivamo. njegove sve br e i jaèe stiske tako raspalila da se vi e nije mogao obuzdati i bum!. Osim toga. EPILOG Dvorac u umi Na poèetku sam naveo kako se zovem D. Erekcije bi. a on je bio sretan. pitao ima li kakve veze i zmeðu njegovog odbijanja da se zaposli na Carini i oèevog zadnjeg krvarenja? Ako je veze bilo.voju vje tinu. Njena je majka uvijek imala previ e posla. no." I opet je ponovila: "Adolf ne trati vrijeme na djevojke. gdje je poljub i za rastanak. Ili je mo da i bolji. a oni nisu. To bi bilo i gore nego slu ati kako joj taj novi zet pr ekorava sina. pa je Adijeva sposobnost da dugo dr i ruku ispru enu bila tek jo jedna od stva ri koje su im odvlaèile pa nju. Sjedi kod kuæe. ne treba mu alkohol i ne pu i. djevojka koja je i la u Paulinu kolu èesto bi je vidjela kako hoda s Klarom. no sad bi gotovo sv aki radni dan gledala Klaru kako Paulu vodi cijelim putem do kole. Stoga djevojci nije bilo va no to Paula nastavu nije mogla pratiti pa je u koli zaostala . pribli avajuæi se da ispali iz vlastitog topa. Lea Raubala." Adolf bi tad iza ao iz sobe. Neka njima njihova dva testisa. A kako bi i pogodila? N ije bilo nikakvih dokaza. Ne moram se brinuti zbog djevojaka. dok sam zauzimao tijelo i osobu pripadnika SS-a. Majèina je ljubav. naporno radi." A neæe ih ni biti. Ne. ona nije znala. To je bio neobièan dogaðaj. da se. Kad je sam i dok radi. svaki put kad bi s Adolfom razgovarao. Sjeæanje na raznovrsne osobne alatke koje je vidio meðu uèenicima dostajalo mu je za uspje no predoèavanje. suprug njene drage pokæerke. bio je. U njegovom je sada njem ivotu ipak postojao jedan trn u oku. sve je bi lo gotovo. to nije posve netoèno. U obliku Angelinog mu a. sigurno slatka poput meda. 7Prilièno godina kasnije.T. to su onda veæ bila dvojica koje je zbiljski skalpirao. i znamo da nije tako. Bilo je gotovo. Stoga nije eljela izazivati nevolje. protisnut i mu u uho: "Momèe. Ta je djevojka donedavno ivjela na gazdinstvu. kod najmanjih zvukova velikom brzinom spla snule. a meðu njima æe neki stvarno biti p okvareni.. i iscrpljen svim tim to se u njemu bilo nakupilo. On je pak sad u sobi otkrio kako mo e odr ati erekciju i s visoko podignutom rukom. u suglasju sa sjeæanjima na uèenike oko pisoara u realki. Uvijek su se bojali da bi mo gao upasti uèitelj.seljanka joj je svejedno zavidjela.) Ukratko. Tako ispunjen spoznajom kako æe i od njega ne to biti. no on je ruku m ogao dugo dr ati podignutu. Adolf ne gubi vrijeme. mora poèeti zaraðivati za ivot. bilo je i previ e prigoda kad bi se opæe zanimanje usmjerilo drugamo. stalno æe se osj o e. Pazio je da ispere rupèiæe. tako je sna an i ponosan na sebe. Tako su zvali Dietera . Bolje bi joj bilo da se zabrinula zbog ljubavni h veza koje æe on tek imati. Djeèaci bi'se skupili oko pisoara da bi usporeðival i velièinu svojih genitalija. Mislim da si poti ten zbog toga to svi tvoji roðaci u Spitalu dr e da si ni koristi. Dok to ne napravi .

T o je veæ druga prièa. Na raspolaganju mi je ostao jedva jo pokoji potez. radilo se o lijeèniku koji nije bio vièan k ratkim cijevima. djetinjstvo i dobar d io adolescencije sad upitao: "Die-tere. manji. bio naziv koji su najbistriji medu zatvorenicima dali svo jem objektu. Za mene je to bilo vrije me poraza. zbog mog sofisticiranog napada na ono to je vjerovao da su njegove ljudske vrijednost i. Sad je. kazao mi je. Amerikanci su upravo oslobodili koncentracijski logor.to znaèi da je nastojao pobjeæi to dalje od najneugodnijih lj dskih mirisa. Ulo it æemo i u Arape i u Izraelce!" Nakon toga mi je za elio sreæu. "Ja æu na e djelovanje preb aciti u Ameriku i posjetit æu te kad donesem nekoliko odluka to bismo tamo bili spr emni raditi." 394 Norman Mailer Nisam èak znao ni bih li mu povjerovao. Stoga sam postupio poput lj udskog biæa . na kojoj je nekad bilo polje krumpir a. nakon ponoæi. Mogu reæi kako sam vi e puta morao napu tati tijelo. a priznajem kako sam se poigravao s njegovim uvjerenjima. Amerikanac uzeo svoj pi tolj. Waldschloss je smje ten na praznoj èistini. a ne treba obja njavati kako mu se nije svidjelo on o to je vidio. Po karakteru pacifist. On je primijetio: "Da. Izlagao sam mu psiholo ke pothvate koje s mo mi nacisti izvodili u dotad nepoznatim vodama. koji je sa mnom pratio roðenje Adolfa Hitlera. ne toliko zanimljiva. plav. Likovi su. gdje je tu sad poveznica s tvojim teksto m? U tvojoj je prièi puno uma. Do kraja su eljeli zadr ati ponos to se nikad nisu odrekli ironije. naredi da s njim ostanem u ovom uredu. Waldschloss je. Dieter je bio armantan esesovac.kao to èovjek uvijek otkr ije . Uèinak nije izostao. Na obzorju nema nièeg zanimljivog. To . Zbog toga takva osoba i postane pacifistom. Stoga sam se preselio. Kako je noæ prolazila.ukoliko je bila istina . njemu na dohvat ruke. Od luèio sam se poigrati sa idovskim èasnikom tako da se pretvaram kako mu obja njavam svj etonazor ljudi medu kojima sam se borio. svom jedinom pandanu sa suprotne str ane. na zadnji dan mjeseca travnja 1945. dakle. Nisam va an dio povijesti. FJuboko potisnut u prosjeènom pacifistu . Vidio s am kako mu je zbog pi tolja nelagodno. za koji je ipak znao da ga mora otkoèiti i ustrijel io me. visok. Razgovarao s Maestrom. dobio je pi tolj kalibra 0. A ko bi èitatelj. Zbog mete a koji je zadnjih dana vladao. Tu sam.45 i to je oru je sad le alo na stolu. Am erikancu je to èak bilo dovoljno ku no da meni. rasporeðen u amerièku div iziju koja je oslobodila logor. taj je idovski èasnik dao sve od sebe da izbjegne najgore u onom to ga je okru ivalo . pa sam ostao da se u Americi sam pobrinem za sebe. U na im su redovima carevale glasine. plavih oèiju. "Zasad. Jedan se vrag èak usudio i ustvrditi kako je Maestro degradiran. Da pojaèam pritisak. Bili smo izdvojeni poput dvije du e u oceanu. Sve to je jo ostalo za raspravu jest za to sam odabrao ovaj naslov. Ne vidi se mnogo drveæa. Oni kojima je preostalo dovoljno snage da se glasaju. radi za sebe". Izvan æelije. idovski se satnik vi e nije mogao nositi sa stanjem u koje je zapao. no. èak sam dao naslutiti kako je tog nacista muèila sa vjest. ali gdje je dvorac?" odgovorio bih kako se "Dvorac u umi" na njemaèkom ka e Das Waldschloss. Radosne uzvike biv ih zatvorenika pratilo je i trulo isparavanje. krièali su poput gnjuraca. biv i su zatvorenici ludovali po polju za pos trojavanje. "Dvorac u umi". Otputovao sam u Ameriku. duhovit. Ta moguænost . Na reveru je nosio idovsko ime. Sebe sam ubacio u posve novu igru. nema naznaka dvorca.ukazivala je da u Maestrovom podruèju ima el emenata i dubina koje ja nikako nisam mogao pojmiti. osuðujuæi pretjerivanja u Fiihrerovim dostignuæima.odluèio sam o tome ne razmi ljati. godine.ljala proslava. U maloj me æeliji ispitivao psihijatar. na stijeni premalenoj za trojicu. Po èinu je bio satnik. To je ime koje su zatvorenici dali tom upravo osloboðenom logoDvorac u umi 395 ru. okretan. ukljuèujuæi i mene. Maestro me upravo b io otpustio iz slu be.krije se ubojica. odgovarao na nje gove upite. taj nam je idovski s atnik pokazao kako trebamo raditi. Govorio sam s finom krivotvorinom istinskog osjeæaja.

Shvaæam kako nas ovo izlaganje udaljava od prièe èije smo izno enje upravo zavr ili. u tom je razdoblju Adolf do ivio ljubav svog ivota . Tri god ina poslije.ukorijeni. govorim o preslatkim palatalima. nije li isto tako istina kako se ne mo e naæi vraga koji ne radi na obje strane ulice? Stoga moram priznati iznenaðujuæu razinu privr enosti onim svojim èitateljima koj i su sa mnom pro li cijeli ovaj put. s Geli Raubal. u krilu Hitlerovog stana na Prinzregentenstrasse 396 Norman Mailer u Miinchenu. naredbi koje se izvikuju domaæim ivotinjama.neka budu spremni prihvatiti pogodnosti zapadne civil izacije prije nego to im prilika za to nepovratno proðe . Stoga je to jezik pun kruljenja eluca. Nedugo prije samog dogaðaja. no dobra pitanja i dalje podrhtavaju unutarnjim ponosom.na visokom polo aju? ' Naravno.im je davalo snagu. Kako bilo. Sve to je proiza lo iz tog dogaðaja bila je potpuna utnja. KNJI NICA ZELINA Zahvala Mojim izvrsnim pomoænicama. no up ravo to i elim. kad je Dieter bio èlan Posebnog o djela IV-2a. s obzirom na ono to se tom narodu stoljeæima nametalo . nisam nikad uspio doznati ne to vi e o Gelinoj smrti. a posebno Berlinci ma. I sam sam ispisujuæi ovu prièu oti ao tako daleko. Jer.. Nikad se nije ustanovilo. Omoguæava mi da se vratim na poèetak. Geli Raubal su na li mrtvu na gornjem katu odaje u kojoj je stanoval a. Tu ne ukljuèujem duge njemaèke rijeèi. sve do potkraj dvadesetih i poèetka tridesetih godina. ko jem sam slu io u stotinama raznih uloga. Kako je to sroèio visoko pozicioni rani podèinjeni. ironija tome neizbje na protute a. mo da postoji i drugi motiv. Ne trebam ni primijetiti kako se nadam da smo od tog vremena daleko napredovali. Vragovi opstaju zato to smo dovoljno pam etni da shvatimo kako odgovora nema . Ne treba iznenaditi to su zatvorenici koji su se toj nomenkla turi domislili bili iz Berlina. i tanja du nika. Najva n ije je bilo sve to dobro zata kati. Hitler i nacisti su veæ bili na vlasti i dobio sam zadatak da uðem u ti jelo tog dobrog esesovca Dietera. ne. Jedan se stalno vraæa. èesto preteèe na eg t hnolo kog duha dana njice. rike pluæa. dobr ih poganih grubijana i poljoprivrednika. No. Angelinom kæeri. Hitler ju je obo avao. dali sve od sebe da govore meko poput svile na svojim rukavima. Geli je bila oble figure. Ako me èin izdaje Maestra ne uni ti.ne dr im da je iznenaðenje to su mnogi pripadnici njemaèkog graðanstva to su u gradski ivot stigli iz svojih blatnih seoskih dvori ta." Godine 1930. Je li moguæe da me Maestro. ponoseæi se to sam jedan od predstavnika na terenu moæne eminencije samog Sotone. Ili se ubila. èime se vjerojatno najbolje i najjezgrovitije mo e objasniti to me navelo da napi em ovu knjigu. Priznajem kako svoju degradaciju Maestru nisam mogao oprostiti. ili odanog prijatelja. vjetrova iz crijeva zdrav og postojanja. a ono je pak moglo pomoæi da se sjeme moje pobune .jer ne zna jesu li tu navedene Sotonin e rijeèi ili tek jetke opservacije jo jednog posrednika . uspje an pijanist i pripadnik visokog dru tva Putzi Hanfstaengl: "Ado lf voli svirati samo po crnim tipkama. ipak doveo u zabludu? Nije li sad postalo vj erojatno kako Maestro nije bio Sotona. Ni na to mo da nema odgovora. Imali su posve perverzne odnose. Bila je ustrijeljena. A ne mogu ni sebe zadovoljiti u tom pitanju. svakom je o troumnom Nijemcu. nisam mogao dobiti odgovor na to pitanje. naravno. Ako èitatelj zbog toga opet osjeæa nelagodu . pokojnoj Judith McNallv i Dwayneu Prickettu. ironija vam je. Pretpos tavljam èak da me zamijenio sam Maestro. No. od presudne va nosti za osjeæaj ponosa. Maestro je zakljuèio kako je bud uæi Fiihrer postao dovoljno znaèajan da ga dalje vodi prisutnost vi a od mene.postoje samo pitanja. zgodna i plava. Posebno se to odnosi na dame. No. No. i urlika koji se iz grla otme kad se ugleda krv. nego samo jo jedan iz njegovih redova . sentimentalnim zvuci ma za manje vrijedne mozgove. Njemaèki smo prvotno upoznali kao jezik jednostavnih ljudi.priznajem da sam ostao do voljno veliki vrag da s njim ne suosjeæam. Ako ste Nijemac ivahne inteligencije. smijenje n sam sa svog stalnog zadatka s Adolfom Hitlerom. dobrom pr . plemenskih ljudi. spremnih i za poljodj elstvo i za lov. mo da æu se jednom moæi vratiti izvje ta u o svojoj ulozi u ranoj fazi karijere Adolfa Hitlera. da vi e nisam siguran tra im li jo klijenta koji obeæava.

mojim sjajni m i marljivim knji evnim agentima. NY: Dover. Goodrich-Clarke. 1992. Ponovljeno izdanje. Hitler: A Study in Tyranny. 2000 . Norton Co. Norman Mailer Anderson. Hitler and Stalin: Parallel Lives. Hitler. Speer: The Final Verdict. NJ: Transaction Publishers. 1996. Alan. Sve je ostalo fabuliranje.1962. Max. * Fest. Jasonu Epsteinu za v elikodu no èitanje ranije verzije. Nevv York: Harcourt. Pretisak. 1994. Gilbert. The lnequality of Human Races. Nicholas. Eva. Preveli Evvald Osers i Alexandra Dring. * Goebbels. * Bullock. * Bullock. 1979. 2001.. Alan. 2. Pretisak. 1992. The Battle for God. Nevv York: Knopf. 2. Geoffrev. Cambridge: Da Capo Press. 1997. IL: Northern Illinois Universitv Press. Nevv York: Nevv York University Press. Colum. New York: Oxford Universitv Press. Cocks. Armstrong. Nevv York: Henry Holt.. Arthur de. Pretisak. Nordic Gods and Heroes. The World History of Beekeeping and Honey Hunting. Pretisak.'1997. Viking. 1995. 1999. Jacob. 1975. Joachim C. 1999. d obrim prijateljima Hansu Janitscheku i Ivanu Fisheru za èitanje rukopisa. 1961. Amherst. izd. Resisting Hitler: Mildre d Harnack and the Red Orchestra. NY: Prometheus Books. Karen. Ne treba posebno napominj ati kako su i druga navedena djela takoðer obogatila mnoge knji evne zamisli. Hitler and the Occult. 1999. Joachim C. Daniel Jonah. 2. Alan. * Bullock. Preveo Bruce Little. New York: Bantam. The O ccult Roots ofNazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi \deology. Shareen Blair. * Fest. Edvvard. Nuremberg Diary. Goldhagen. Nevv York. * Fulop-Miller. Joseph. Gallo. 1996. Gestapo: Instrument ofTyranny. Ken. 1971. 2000. The Night ofLong Knives. Padraic. Michaelu Lennonu. After Math: The Fi nal Search for Martin Bormann. Teutonic Mythology. Nevv York: W.ijatelju i arhivaru J. Rasputin: The Holy Devil. Somerset. The Third Reich: A New History. Brvsac. Nevv York: Avon. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1976. No. Crankshavv. Cambridge: Da Capo Press. Cambridge: Da Capo Press. 1996. Young Man Luther. M. My Part in Germany's Fight. Dekalb. Pretisak. mojoj supruzi Norris i moje devetero djece za t oplinu koju unose u moj ivot te Andrevvu Wylieju i Jeffu Posternaku. Hitler Among the Germans. Farago. Elke Ros thal za pouku iz njemaèkog jezika. Joachim C. dj ela oznaèena zvjezdicom ponudila su mi riznicu èinjenica i povijesnih referenci koje roman ove vrste ne mo e zanemariti. 1973. Hitler: A Study in Tyranny (skraæeno izdanje). Psychotherapy in the Third Reich. Nevv York: Nevv York University Press. Erik H. Erikson. 1928. New York: Harper Collins. Fest. Plotting Hitler's Death. Mineol a. Mineola. Hitlers Willing Executioners: Ord inary Germans and the Holocaust. Binion. Hollv Webber i Janet Wygal za sjajnu korekturu. Bibliografija Uz neke je naslove u popisu literature dodana zvjezdica kako bi se naznaèilo da su s povijesnog i tematskog gledi ta bitni za Dvorac u umi. * Grimm. Nevv York: Knopf. Nicholas. Pretisak. . 4. The Occult Roots ofNazism. Michael. Ladislas. Sv. izd. London: Routledge. G. New York: Ballantine. Pre tisak. 1985. 1. 1995* Gobineau. Nevv York: Hovvard Fertig. Preveli Richard i Clara Winston. Nevv York: Hill &C Wang. Burleigh. Crane. Rudolp h. Rene. mojem uredniku Davidu Ebershoffu i nakl adnici Gini Centello za njihovu suradnju i o troumna zapa anja. W. New York: Hovvard Fertig. Goodrich-Clarke. 3.

W. Unholy Alliance. Nevv York: Knopf. * Kershavv. New York: Doubledav. William A. 22 Cells in Nuremberg. Heidegger. Emst "Pitzi. New York: Touchstone/Simon and Schuster. 1959* Kogon. 1999. Vienna and the Young Hitler. lan. August. 1968. Random House. John. 1961. Preveo Lawrence Wilson. William. * Kersten. 1989. * Jung. Janik.NY: Dover Publications. Death Dealer: The Memoirs of the SS Kommandant at Auschtvitz. Nevv York: Basic Books. Martin. Nevv York: W. 1995. Nerin E. Macdonald. NY: Prometheus Books. 1998. Irving. Heston. Lukacs. Nevv York: The Free Press/Macmillan. 1950. 1954. Hitler: 1889-1936: Hubris. Preveo Steven Paskuly. The Meaning of Hitler. Being and Time. New York: Oxford University Press. San Francisco: Harper Collins. The Mind of Adolf Hitler: The Secret Wartime Report. Martin. John. 1979. New York: Columbia University Press. Goebbels: Mastermind of the Third Reich. Horsham. Pretisak.. Kershaw. New York: Stein and Day. Nevv York: W. lan. Kirkpatrick. * Jenks. The Medical Ca sebook of Adolf Hitler: His Illnesses. Norton. Norton. Nevv York: Fromm International Publishing Corp. Sebastian. Hitler: 1936-1945: Nemesis. * Kubizek. New York: W W. Der Fuehrer: Hitler's Rise to Potver. 1992. Franz. Peter. 1972. Boston: Houghton Mifflin Company. New York: The Century Co. Ivone. Felix. The Hitler Myth: Image and Reality in the Third Reich. * Longgood. 1997. Eva Braun: Hitler's Mistress. London: Macmillan & Co. An Introduction to Metaphysics . 1944. Heinrich. Cambridge: Harvard University Press. New York: Dou-bleday. The Hitler of Historj. The Ailing Empire: Germany from Bism arck to Hitler. Nevv York: Basic Books. New York: Oxford University Press. New York: Pantheon. 1958. 1989. 1955* Hoess. Ne vv Haven: Yale Universitv Press. 1918. 1963. 1966. The Theorj and Practice ofHell: The Shocking Storj of the Nazi SS and the Horror of the Concentration Camps. Kelley. 1994. Levenda. New York: Hovvard Fertig. Callum . 1985. 1961. Pretisak. The Killing of SS Obergruppenfiihrer Reinhard Hejdtich. The Inner Circle. Sergei Michailovich Trufanoff. The Young Hitler I Kneiv. Heiden. 1979. Eugen. Lothar. Hitler 's Vienna: A Dictators Apprenticeship. Rudolph. Iliodor. New York: Arcade Publishing. Gun. . Leonard L. * Lukacs. i Stephen Toulmin. Hitler's Youth. Boston: Houghton Mifflin. The Hidden Hitler. Wittgenst eins Vienna. West Sussex: Focal Point Press. London: Hutchinson of London Press. David. Brigitte. Allan. Reflections. Amherst. and Renate Heston. prevoditelj i urednik. 1987. Langer. * Hanfstaengl. Hitler Was My Friend. Dreams. New York: Greenberg. W. 1996. Nevv Y ork: Meredith Press. Carl. * Machtan. London: Burke. 1962. Walter C. Memories. 1973. Nevv York : Avon. * Hoffmann. * Haffner.. The Kersten Memoirs 1940-45.. Doctors. Douglas M. The Mad Monk of Russia. Norton. Sebastian. Konrad. Nevv York: Berklev Pub lishing. Iliodor. 1994." Hitler: The Missing Years. and Drugs. Goethe's Faust. Haffner. 2001. 2000. Walter.. * Hamann. * Jetzinger. Kaufmann. A Thread of Years. 1998. 1947Kershavv. 1960. * Heidegger. The Queen Must Die!: and Other Affairs of Bees and Men. lan.

White Snow: Russia's Revolu- . Arthur. Maurice. Karl. 1998. 1968. Richard L. * Nietzsche. 1978. * Newman. Land of the Firebird. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co. Black Night. George L. Nevv York: Random House. 1966. Friedrich. M osse. Mosse. Preveo D. 1967. The Aryan Christ: The Secret Life ofCarl Jung. Roger. * Salisbury. A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra: Tbeir Own Story. Nevv York: Anchor Books. i John Ware. Trevor. New York: Hovvard Fertig. ur. New York: Howard Fertig. Totuard the Final Solution. Mosse. Pretisak 1892-93 ur. New York: Oxford Universitv Pr ess. Nevv York: St. ur. Frank. 1980. Heinrich Himmler. * Mironenko.. The Nibelungenlied. 1996. Paradise Lost. Nevv York: Harpe r & Rovv. The Life of Wagner. Mineola. 1998. New York: Random House. 1946.. Nazism 1919-1945: Sv. Maser. New York: Knopf. Nazi Culture. * Milton. New York: Random House. New York: Doubledav. AH Too Human. Inc. 1996. Explaining Hitler: The Search for the Origins of His Evil. i Heinrich Fraenkel. 1965. Mosse. 1997. Germany's Third Empire. George L. 1967. McLynn. 1971. i G. Moeller van den Bruck. Pretisak. Nevv York: Dodd. George L. WA: Washington State University Press. Nevv York: Praeger Publishers. 1982. Italian Fascism. * Rosenbaum. Three Faces ofFascism: Action Francaise. * Nietzsche. Friedrich. New York: Schocken Books. 1999. 1971. Radzinsky. Mosse. New York: Penguin. Richard. 1997. George L. Sergei. 1919-1934. * Nietzsche. Nevv York: Knopf. i Andrei Mavlunas. Lincoln. N ew York: Grosset & Dunlap. G. Suzanne. Pridham. Sv. The Rasputin File. George L. York Beach. * Payne. Human. Winnetou. New York: Random House. May. The Life and Death of Adolf Hitler. Mowatt. Friedrich. New York: Signet. Tovvard the Final Solution. Massie. Noakes. 19 66. 1973. 1978. The Portable Nietzsche. 1948. Posner. Werner. National Socialism. 2001. ME: Samuel Weiser. Beyond Good and Evil. 1982. London: Heinemann. NY: Dover Books. Nietzsche. * Nietzsche. J. * Nietzsche. Manvell. New Yor k: Hovvard Fertig. Hauppauge. * Noll. Pullman. Friedrich. The Genealogy of Morals and Ecce Homo. The Crisis of German ldeology. 1986. The Life ofthe Bee. Friedrich. ME: HeartTree Press. Pretisak. 1965. George L. Harrison E. Thus Spoke Zarathustra. Pretisak. Melzer. * Mann. Edvard. 1996. Blue Hill. Nevv York: Dell. Ernst. Ravenscroft. Walter Kaufmann. 1966. Friedrich. The Birth ofTragedy and the Case ofWagner. Pretisak. Werner.. Carl Gustav Jung. New York: Howard Fertig. The Crisis of German ldeology. Ron. 1. 1985. Myth & Realitj. Mosse. 1999. New York: Howard Fertig. Mead and Co. 1989. Rubenstein. Thomas.* Maeterlinck. 1919. NE: Bison Books/University of Nebraska Press. New York: Random House. Exeter: University of Exeter Press. After Auscbivitz: Radical Theology and Con-temporarj Judaism. John. The Spear of Destinj. * Nietzsche.. Nolte. 1983. Friedrich. Preti sak. Ma rtin's Press. NY: Barron's Press. Robert. On the Genealogy of Morals. Faustus. New York: Penguin.. Mengele: The Complete Storj. Pisma u knjizi osmoj preuzeta su iz ovog izvora. The Fascist Revolution. Emst. Dr. Hitler: Legend. 1-4. Gerald L. 1964. Nevv York: Nevv American Librarv. Beekeeping: A Cotnplete Oivner's Manual. 2001.

CT: Archon Books. New York: Farrar. The German Empire (1870-1918).. Hitler. * Trevor-Roper. William L. The Last Days of Hitler. provokat ivni ru itelj tabua. The Death of Ivan Ilych. 1961. Dennis E. 1970. Shovvalter. * Stein. Tolstoy. T. Louis L. Nevv York: Swan Books. Cambridge: Da Capo Press. 2001. Trotsky. Chappaqua. Speer. * Smith. Robert G. ur. 1960. Youssoupoff. Gen. Hitler's Secre t Book. New York: Doubleda v. Wilson. von Lang. Gitta. Straus and Young. New York: Ticknor & Fields. Inside the Third Reich. Memories of the Russian Court. Adolf Hitler (vol. My Life. * Waite. Stanford: Hoover Institution Press (Stanford University). 1967. R. 1941. Nevv York: Simon and Schuster. * Trevor-Roper. Hitler's Elite: Nineteen Biographical Sketches ofNa-zis Who Sha ped the Third Reich. Tavlor. dvostruki dobitnik Pulitz erove nagrade. Viroubova. * Schellenberg. uredio i napisao uvod. * Sturmer. ur. New York: Macmillan. Anna. Rasputin. o autoru Norman Mailer (1923-2007. Childhood & Youth. H. Peter. Stanford: Hoover Institution Press (Stanford University). Walter.tions 1905-1917. Albert. London: Jonathan Cape/Flo-rian Press. New York: Farrar. Snyder. The Dance Language and Orientation ofBees. London: Macmillan. The Ochrana. Jochen. 1993. 200t. 1956. * Youssoupoff. Chicago: University of Chicago Press. Nevv York: Knopf. Bradley F. 1934-1941. George H. The Psychopathic God: Adolf Hitler. London: Andre Deursch. ur. 1979. * Weitz. 1976. John. Telford. Adolf Hitler: His Family. NY: Helen Marx Bo oks. Bradley F. Albert. 1964. 1970. Hitler Close-Up. 1992. Shirer. Englevvood Cliffs. vatreni aktivist i samotni buntovnik protiv establi menta. Hitler's Diplomat: The Life and Times of Joachim von Ribbentrop. 1967. 2000. 1992. The Rise and Fali of the Third Reich. 1978. * Smith. John. 1954. Lost Splendor. Spandau: The Secret Diaries. Michael. 1953. R. Little Man. Straus and Co. veliki knji evnik i novinar. Albert Speer: His Battle ivith Truth. 1968. NJ: Prentice-Hall.). Anton. Z003. Heinrich Himmler: A Nazi in the Making 19001926. Na juri ju je osvojio prvijencem Goli i mrtvi . Jochen. New York: Signet. Hamden. 1930. 1923. 1971. Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent.. Nevv York: Knopf. 1). Sichrovsky. New York: Presidio Press. Himmle r. Nevv York: Doubleday. New York: The Modern Librarv. Hitler's Secret Conversations (1941-1944). Walter. Vassilyev. J995Shirer. Leon. Prince Felix. What Now? Der Sturme r in the Weimar Republic. Pretisak. The Bormann L etters. Nevv York: Hippocrene Books.. Inside Hitler's Headquar ters 1939-45. A. * Speer. The Schellenberg Memoirs: A Record of the Nazi Secret Service. Colin. * Sereny. Warlimont. Incurablj Ge rman. New York: Pathfinder Press. Rasputin and the Fa li of the Romanovs. 1972. New York: Random House. 1964. H. 1989. Prince Felix. New York: Ballantine Books. Martin Bormann: The Man Who Manipulated Hitler. 193 4. Leo. von Frisch. Trevor-Roper. Toland. Cam-bridge: Belknap Press of Harvard University. Anna Karenina.. L. London: AMS Press/ Weidenfeld and Nicholson. von Lang. 1960. Tolstoy. Philadelphia: Lippincott. New York: Macmillan. 1976. Pretisak. Wykes. o . U bogatoj karijeri. New York: Macmillan. Hugh. Leo.neupitnim rem ek-dje-lom i najboljim amerièkim romanom o ratu na Pacifiku. Karl. likom je i djelom obilje io amerièku knji evnu scenu druge polovice dvadesetog stoljeæa. William L. New York: Viking. New York: Grove Press. The Secretary. 1982. 1969.

Radi kao urednik internetskih bil tena za www. knji evnosti i ivota. ivi u Zagrebu. gdje je diplomirao anglistiku i ko mparativnu knji evnost na Filozofskom fakultetu. Evanðelje po Sinu . Vojske noæi.romane i oglede u kojima razglobljuje odnose fikcio nalnosti. Kao prevoditelj suraðuje i s Treæim programom Hrvatskog fad ija. Knji nica Zelina 540031371 . O PREVODITELJU Sa a Stanèin roðen je u Vara dinu 1965. nefikcionalnosti. Norre ll Susanne Clarke te Atlas oblaka Davida Mitchella.stvario je niz nezaboravnih naslova: Park jelena. Krvniko vu pjesmu. Uz Dinka Teleæana i Marka Gregoriæa preveo je roman Jonathan Strange & G.hr. Amerièki san. biografije.briefing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->