P. 1
Gramatika

Gramatika

|Views: 2,830|Likes:
Published by Slavko Rošul

More info:

Published by: Slavko Rošul on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

http://engleski-jezik.com/index.

htm

Alfabet (abeceda) – Alphabet
A, a (ei:) B, b (bi:) C, c (si:) D, d (di:) E, e (i:) F, f (ef) G, g (dži:) H, h (eič) I, i (ai) J, j (džei) K, k (kei) L, l (el) M, m (em) N, n (en) O, o (o:) P, p (pi:) Q, q (kju:) R, r (a:) S, s (es:) T, t (ti:) U, u (ju:) V, v (vi:) W, w (dabl ju) X, x (eks) Y, y (uai) Z, z (zi, zed)

http://engleski-jezik.com/index.htm

Brojevi – Numbers
Brojevi mogu biti: 1. glavni (cardinals) 2. redni (ordinals) 3. diobni (fractional numerals) 4. brojevi za ponavljanje (repeating numerals) 5. brojevi za umnožavanje (multiplicatives) 6. broj nula (zero) Glavni brojevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 101 200 1000 2000 1.000.000 2.000.000 nineteen twenty twenty one twenty two etc. thirty fourty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred a hundred and one two hundred a thousand two thousand a million two million

Kao što se vidi, brojevi između 13 i 20 obrazuju se kada se broju prve desetine doda sufiks "teen", izuzev nekih manjih izuzetaka (thirteen umjesto threeteen i fifteen umjesto fiveteen). Brojevi desetica obrazuju se na sličan način, dodavanjem sufiksa "ty". Brojevi koji imaju desetice i jedinice prave se kao i u našem jeziku: 25 - twenty five, 71 - seventy one. Mogu se i jedinice, ali samo za brojeve ispod 40, staviti na prvo mesto i vezati pomoću "and" sa deseticama: 24 - four and twenty. Reči hundred i thousand posle kojih dolazi manji broj od stotinu, vezuju se veznikom "and": 328 - three hundred and twenty eight 3.020 - three thousand and twenty. Hundred i thousand dobijaju "s" u množini kada se javljaju kao imenice: hundreds of men, thousands of insects. (stotine ljudi, hiljade insekata) "One" ima množinu koja glasi "ones" i upotrebljava se kao imenica, najčešće da bi se izbjeglo ponavljanje imenice u rečenici: Black gloves are stronger than white ones. (crne rukavice su jače od belih). Redni brojevi Prva tri redna broja se grade nepravilno:
http://engleski-jezik.com/index.htm

first (prvi), second (drugi) i third (treći). Svi ostali redni brojevi prave se dodavanjem nastavka "th" na glavne brojeve: seventh (sedmi), tenth (deseti), sixteenth (šesnaesti), ninetieth (devedeseti), thousandth (hiljaditi) etc. Slova "ve" kod five postaju slovo "f" kod fifth (peti), fifteenth (petnaesti) i fiftieth (pedeseti). Isto tako kod twelve se mijenja u twelfth. Nine u rednom broju gubi krajnje "-e": nine - ninth. Kod desetica krajnje "y" mijenja se u "ie" pred nastavkom "th": thirtieth (trideseti). Kod sastavljenih reči nastavak dobijaju samo jedinice: twenty-fourth (dvadeset četvrti). Redni brojevi se upotrebljavaju umesto glavnih za označavanje: • datuma meseca: the nineteenth of May (devetnaesti Maj); • rodoslovlje vladara: Henry the Sixth (Henry VI) • poglavlja u knjizi: chapter the tenth (glava deseta); • posle reči every, kao što su izrazi: every third day (svakog desetog mjeseca). Razlomci u imeniocu imaju redni broj: 4/5 - four fifths 3/10 - three tenths Razlika je jedino kod 1/2 - one half i 1/4 - one quarter ili a quarter, 3/4 - three quarters. Redni brojevi dobijaju određeni član the. the first class (prvi razred). Deobni brojevi Izuzev broja half (pola) svi deobni brojevi jednaki su sa rednim brojevima. U množini dobijaju nastavak "s": four sevenths (četiri sedmice). Iza half dolazi "a" ispred imenice: half a loaf (polovina hleba). Posle broja, izraza i po (i polovina) prevodi se sa "and a half": two leagues and a half (dve i po milje). Brojevi za ponavljanje Brojevi za ponavljanje prave se pomoću reči "times": four times (četiri puta), twenty times (dvadeset puta). Izuzetak: once (jedanput), twice (dva puta), thrice (tri puta) zadržali su se još u poeziji, inače su zastareli. Brojevi za umnožavanje Brojevi za umnožavanje prave se dodavanjem nastavka "fold" na glavne brojeve: fourfold (četverostruk). Izuzetak je broj "twofold" koji se može izraziti još rečju double (dvostruk). Broj nula Nula se u engleskom jeziku kaže naught ili zero: seven degrees below zero (sedam stepeni ispod nule) 206 - two naught six U telefonskim brojevima nula se izgovara kao glas "o" (ou): 32-049 - three two o four nine.

http://engleski-jezik.com/index.htm

.ispred imenica koje po našem shvatanju postoje u samo jednom primjerku: the Earth moves round the sun (Zemlja se okreće oko Sunca). On je nepromjenljiv: the man. Da bi ste odredili koji i da li upotrebiti član postavite sebi nekoliko pitanja: 1.pred superlativima: this is the best thing you can do (to je najbolja stvar koju možeš učiniti).htm . magazina: the Times.ispred rednih brojeva: it is the second day of my arrival here (drugi je dan otkako sam stigao ovamo). ustanova.ispred ličnih imena koja se sastoje od prideva i imenice: http://engleski-jezik. Neodređeni član je a ili an. e. . Da li je imenica u jednini ili množini? jednini množini pređite na sledeće pitanje izostavite član 3.kada se govori o određenom licu. a year. Da li vaš čitalac zna o kome ili o čemu govorite? da ne koristite the pređite na sledeće pitanje 2. brodova i sl: The Houses of Parliament (parlament). she gave the letter to her mother (dala je pismo svojoj majci). . stvari ili pojmu: send me the book (pošalji mi knjigu) . The Ministry of Defence (ministarstvo odbrane). tj. Da li imenica počinje vokalima (a. . . u)? Da Ne koristite an koristite a Određeni član Određeni član se upotrebljava: . a university. the house. Može li imenica biti u množini. ″an″ koristimo ispred samoglasnika: an hour.kada je reč o imenici koja je bliže određena ili poznata licu koje sluša ili čita: I saw the teacher (vidio sam učitelja). Određeni član je the.ako imenica u jednini određuje celu vrstu.ispred imena listova.ispred "same": the same to you (isto i vama). The Majestic (hotel) itd. .com/index. a ne samo pojedinu stvar koja pripada toj vrsti: the Earth-satellite is faster then the aeroplane (Zemljin satelit je brži od aviona). ″a″ koristimo ispred suglasnika: a chair. o. da li je brojiva? (Šta su brojive imenice?) Da Ne pređite na sledeće pitanje izostavite član 4. the woman. Da li govorite o pojedinačnoj stvari ili opštoj ideji? pojedinačno opšte pređite na sledeće pitanje izostavite član 5. . an apple.Određeni i neodređeni član U engleskom jeziku postoje određeni i neodređeni član. an elephant itd. i. časopisa. .ispred imena zgrada.

idu bez člana ako označavaju rad koji se tamo obavlja: after school children go home (posle škole djeca se vraćaju kući).uz superlativ priloga član se ne upotrebljava: he runs best (on najbolje trči). dinner is ready (sto je napravljen od drveta).gradivne imenice su bez člana: the table is made of wood .htm . ljudski rod: man is mortal (čovjek je smrtan). court. (više volim muziku nego poeziju). The Pacific Ocean (Tihi okean). . . . ručak je spreman). . . college. .ispred imena posle kojih dolazi "of": we signed the treaty of Locarno (potpisali smo sporazum u Lokarnu). plananskih lanaca. . .ispred osobnih imenica: Jack gave me an apple (Jack mi je dao jabuku). a članovi su porodice: mother called me back (majka me je pozvala da se vratim).imena dana. market.u nekim stalnim izrazima i frazama: he made a joke at the expense of this old woman (našalio se na račun ove starice) I don't want to run the risk (ne želim da rizikujem). Određeni član se ne upotrebljava: . he was put in prison (stavljen je u zatvor). she writes quickest (ona piše najbrže).imena obroka su bez člana: children. . . prison itd. .član se nikad ne upotrebljava u nekim izrazima: to be at work (biti u poslu) to catch fire (zapaliti se) to take breath (odahnuti) to set sail (isploviti) to shake hands (rukovati se) to lose courage (izgubiti hrabrost) by land (kopnom) hand in hand (ruku pod ruku) http://engleski-jezik. (djeco.man i woman se upotrebljavaju bez člana kada označavaju cijelu vrstu. .bez člana su imenice koje označavaju porodične odnose.com/index.imenice kao što su: school.ispred imena reka. jezera i mora: we climbed the Alps (popeli smo se na Alpe). come. dođite.imena vrhova planina: Maglić is the highest mountain in Bosnia (Maglić je najveća planina u Bosni).misaone imenice su bez člana: I prefer music to poetry .The Black Sea (Crno more).ispred imena naroda u množini: the English (Englezi). . mjeseci i godišnjih doba: I shall come by Monday (doći ću do ponedjeljka).ispred pridjeva koji su upotrebljeni kao imenice: the poor of London (sirotinja Londona). tj.

score (dvadeset). hundred. Neodređeni član se upotrebljava sa rečima: many. Neodređeni član se upotrebljava s imenskim predikatom: he is a school-teacher (on je učitelj u školi). he is quite a good doctor (on je poprilično dobar doktor). gross (dvanaest tuceta). such. Neodređeni član se stavlja uz razlomke: a half (polovina). http://engleski-jezik. houses (kuće). a comedy by Sheridan ("Suparnici". thousand. broj. Neodređeni član "a" upotrebljava se ispred reči koje počinju suglasnikom. Neodređeni član se stavlja ispred reči: dozen (tuce).htm . Neodređeni član nema množinu i ne može se upotrijebiti ispred imenice u množini: a house (kuća). Šeridanova komedija). težinu i mjeru: I see him two times a week (viđam ga dvaput sedmično). ali I have time (imam vremena). what. rather. Neodređeni član može odrediti čitavu vrstu: a cat is an animal (mačka je životinja). an hour (čas).com/index. Neodređeni član upotrebljava se samo sa imenicama koje imaju množinu. quite. dok se u nekim ispušta: to have a pain (imati bolove) to be in hurry (žuriti se) to be at loss (biti u neprilici) as a rule (po pravilu) on an average (prosječno). Neodređeni član se upotrebljava u mnogim idiomatskim izrazima. a oblik "an" se upotrebljava ispred reči koje počinju samoglasnikom ili muklim "h": a man (čovek). Misaone i gradivne imenice koje nemaju množine i koje se ne mogu brojati. Neodređeni član upotrebljen iza "not" pojačava negaciju: I have not a single penny (nemam niti jedan jedini peni). no less. Neodređeni član se upotrebljava uz imenicu koja je izdvojena iz cijeline ili mnoštva ali koja nije posebno određena: the boy saw a bird in the tree (dječak je vidjeo pticu na drvetu). as .ako je imenica u jednini: we have seen him many a time (vidjeli smo ga mnogo puta). too. nemaju neodređeni član: I have a book (imam knjigu). million: a hundred balls (stotinu lopti). an open window (otvoren prozor). so. Neodređeni član se može upotrijebiti uz apoziciju koja se dodaje nazivima književnih dijela: "Rivals".by heart on board Neodređeni član (napamet) (na brodu). a third (trećina). Neodređeni član se stavlja ispred reči koje označavaju vrijeme.

kada je reč "part" upotrebljena u smislu "partly": part of the ceiling came down on people (dio tavanice je pao na ljude). .Neodređeni član se izostavlja: . . plivač i skakač). the post of. ludakom). swimmer and jumper (moj brat je trkač.uz misaone i gradivne imenice koje se ne mogu brojati: he put wood on fire (stavio je drva na vatru).u slučaju kada neku titulu može imati samo jedno lice u isto vrijeme: he is President of the Republic (on je predsjednik republike).com/index. .posle izraza kao što su: the title of. . madman (nazvali su ga ludim. postao je vojnik). he was made prisoner (zarobili su ga). we have confidence in you (imamo povjerenja u vas).kad se nešto nabraja: my brother is a runner.kada je predikat dio objekta u aktivnoj konstrukciji i dio subjekta u pasivnoj konstrukciji: the called him fool. . http://engleski-jezik. dolazi imenica koja se obično ne upotrebljava u množini: what wisdom in so young boy (kakva mudrost u tako mladog dječaka). the office of. the rank of: he holds the post of secretary (on zauzima položaj sekretara). .htm . .posle glagola to turn (kada znači stati): he was unable to obtain a civil post he turned soldier (pošto nije mogao da dobije mjesto u civilu.kada posle reči "what" koja je upotrebljena kao uzvik.

Perfect Simple.Auxiliary Verb "to be" Pomoćni glagoli služe za građenje složenih glagolskih vremena (perfekta.glagol "to have" . shall. Perfect Continuous Pomoćni glagoli Pomoćni glagol "to be" . Continuous. Perfect Simple. futura itd.The "-ing" Forms Direktni i indirektni govor .raditi Bezlični glagoli .Regular and Irregular Verbs Prelazni i neprelazni glagoli .Phrasal Verbs .com/index.Multi-Word Verbs . Perfect Continuous Past Simple.Transitive and Intransitive Verbs Povratni glagoli .Auxiliary Verbs (Helping Verbs) .Phrasal-prepositional Verbs "-ing" oblici (gerund.Prijedložni glagoli .glagol "to do" . do. Perfect Continuous Future Simple.imati . will Glagol "to be" .Frazalni glagoli .biti Glagoli be.Impersonal Verbs Nepotpuni glagoli . Perfect Simple.Defective Verbs Pravilni i nepravilni glagoli .Sequence of Tenses Glagolska vremena Present Simple. have. Glavni dijelovi glagola be su: be was been http://engleski-jezik.Reflexive Verbs Višerečni glagoli .biti .Passive Voice Slaganje vremena . Continuous.Clauses Kondicionali . Continuous.Frazalni prijedložni glagoli .htm .Direct and Indirect Speech Klauze .Prepositional Verbs .) Pomoćni glagoli su: be.particip prezenta) . have i do mogu biti pomoćni glagoli i glagoli punog značenja.Glagoli – Verbs Pomoćni glagoli .glagol "to be" .The Conditionals Pasiv .

they're Past Simple . (ja surfujem).Prezent I am . Be kao glagol punog značenja znači postojati. udaljenost i cijenu. (ima deset milja) She is twenty.com/index. it? are we? are you? are they? was I? were you? was he? Past Perfect . (on je bolestan) His brother was a sailor. (njegov brat je bio mornar).you're he is . .he's. (ova zgrada je stara dvadeset godina) Kada govorimo o osobi kažemo samo broj (She is twenty.Perfekt I have been (ja sam bio) you have been he have been I haven't been you haven't been he haven't been have I been? have you been? has he been? I'm not (ja nisam) you're not he's.we're you were . Present Simple . (bio sam u Španiji prošle godine) Be se vrlo često upotrebljava kao dio imenskog predikata.htm .za građenje trajnih vremena: I am surfing.za građenje pasivnih vremena: The bridge was built.Preterit I was (ja sam bio) you was he was Present Perfect . it's not we're not you're not they're not I wasn't you weren't he wasn't am I? (je sam li) are you? is he.Be kao pomoćni glagol se upotrebljava: . It is ten miles. it's we were .Futur I shall be (ja ću biti) you will be he will be I had not been you had not been he had not been had I been? had you been? had he been? I shall not be you will not be he will not be shall I be? will you be? will he be? http://engleski-jezik. (most je izgrađen). To be. stići itd.) ali kada govorimo o stvari years i old se ne mogu izostaviti. (biti ili ne biti) I was in Spain last year. Be se upotrebljava za dob.Pluskvamperfekt (Pluperfekt) I had been (ja bejah bio) you had been he had been Futur Simple . she's.I'm (ja sam) you are . she. or not to be. she's.you're they were . He is ill. živjeti. (njoj je dvadeset) This building is twenty years old.

{ Nisu morali otići.Have iza kojeg slijedi infinitiv izražava obavezu. (moram kupiti čokolade za njezinu djevojčicu) . will Glagol "to have" . Have kao glagol punog značenja: . They had not to leave.com/index.) Pomoćni glagoli su: be. shall.U toj se konstrukciji može upitni oblik tvoriti s pomoću do ili inverzijom. (morali su otići) I have to buy some chocolate for her girl. a odrični pomoću do ili dodavanjem not. futura itd. http://engleski-jezik.Futur Perfect .Auxiliary Verb "to have" Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta. have.Svršeni futur I shall have been (ja ću biti) I shall not have been you will have been you will not have been he will have been he will not have been Present Conditional .htm .imati Have kao pomoćni glagol: S pomoćnim glagolom have tvore se sljedeći glagolski oblici: perfekt (I have spoken) pluskvamperfekt (I had spoken) infinitiv perfekta (to have spoken) particip perfekta (to have spoken) particip perfekta i gerund prošli (having spoken).Pogodbeni način sadašnji I should be (ja bih bio) I should not be you would be you would not be he would be he would not be shall I have been? will you have been? will he have been? should I be? would you be? would he be) Past Conditional .Pogodbeni način prošli I should have been (bio bih bio) I should not have been should I have been? you would have been you would not have been would you have been? he would have been he would not have been would he have been? Imperativ Infinitiv prezenta Infinitiv perfekta Particip prezenta Particip perfekta Gerund prezenta Gerund perfekta be to be to have been being been . npr: Did they have to leave? { Jesu li morali otići? Had they have to leave? They did not have to leave.having been being having been Pomoćni glagol "to have" . Npr: They had to leave. do.

you've you haven't he has . (oplijevio sam svoj vrt) I have my garden weeded.. izmijenit ćemo i značenje rečenice: I have weeded my garden. (on ima televizor) Kada have znači posjedovati. (prošle sedmice dao sam napraviti novo odijelo) You must have your invitation cards printed.Perfekt I have had (ja sam imao) I have not had you have had you have not had he has had he has not had The Past Perfect Tense .Have se upotrebljava u nekim stalnim izrazima: to have breakfast (doručkovati) to have tea (popiti čaj) to have a good time (dobro se zabavljati) Causative have Have iza kojeg slijedi objekt i particip perfekta označuje da neko drugi vrši radnju rečenice po želji ili zapovijedi subjekta. Takvo have se u gramatikama obično zove causative have. (morate dati štampati pozivnice).Preterit I had (ja sam imao) I hadn't you had you hadn't he had he hadn't Present Perfect Tense .htm . imati.I've (ja imam) I haven't you have .com/index.Pluskavamperfekt I had had (ja bejah imao) I had not had you had had you had not had he had had he had not had have I? have you? has he? had I? had you? had he? have I had? have you had? has he had? had I had? had you had? had he had? http://engleski-jezik. He has got a TV set. Last week I had a new suit made. (dajem plijeviti vrt) Simple Present Tense .Prezent I have . I have got znači isto značenje kao i have. (njezin brat ima motorni čamac) The baby has a blue eyes.U govornom se jeziku uz have koje znači posjedovati često stavlja got. Iz tih prijevoda vidimo da se takvo have prevodi na naš jezik glagolom 'dati'. Npr: Her brother has a motor-boat. ne upotrebljava se u nesvršenim vremenima. (djetešce ima plave oči) .he's he hasn't Past Simple Tense .Osnovno značenje glagola have kao glagola punog značenja jest posjedovati. . U ovim rečenicama osobito je važan poredak reči: HAVE + OBJEKT + PARTICIP PERFEKTA Ako izmijenimo poredak reči.

Pogodbeni način prošli I should have had (bio bih I should not have had imao) you would have had you would not have had he would have had he wuold not have had Imperativ Infinitiv prezenta Infinitiv perfekta Particip prezenta Particip perfekta Gerund prezenta Gerund perfekta have to have to have had having had . (vi me ne razumijete) They did not arrive in time.Futur Simple . will Glavni dijelovi glagola do jesu: do did done Do kao pomoćni glagol . čitam) -uz so. have.Auxiliary Verb "to do" Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta.having had having having had should I have? would you have? would he have? should I have had? would you have had? would he have had? Pomoćni glagol "to do" . (on dobro pliva. He swims well. iza kojeg slijedi pomoćni glagol. (nisu stigli na vrijeme) . Takvo do se zove emfatično do (Emphatic do).htm .) Pomoćni glagoli su: be. a onda subjekt.com/index. (čitate li.U imperativu. prezentu i preteritu upotrebljava se pomoćni glagol do i u potvrdnim rečenicama ako želimo istaknuti glagol. Do he drive a car? (vozi li on auto) You do not understand me. futura itd.Svršeni futur I shall have had (ja ću imati) I shall not have had you will have had you will not have had he will have had he will not have had Present Conditional . Do sit down! (ta sjedi!) I do like this cakes. and so does his sister.Pogodbeni način sadašnji I should have (ja bih imao) I should not have you would have you would not have he would have he would not have Past Conditional .S pomoćnim glagolom do tvori se upitni i odrični oblik prezenta i preterita glagola punog značenja. (zaista volim ove kolače) Do se često upotrebljava da bi se izbjeglo ponavljanje glavnog glagola i to: -u kratkim odgovorima: Do you read? -Yes i do.Futur I shall have (ja ću imati) you will have he will have I shall not have you will not have he will not have shall I have? will you have? will he have? shall I have had? will you have had? will he have had? Futur Perfect . do. shall. a isto tako i njegova sestra) http://engleski-jezik.

they didn't did I? did you? did he? did we? did you? did they? Bezlični glagoli .Impersonal Verbs Bezlični glagoli imaju u svim vremenima samo treće lice jednine sa zamjenicom srednjeg roda.I don't you do not .he didn't we did not .he don't we do not .you don't they do not .you don't he do not . (oni su vrlo dobro obavili svoj posao) He did not do what he had promised. To su sljedeći glagoli: to seem (izgledati): it seems to be true (izgleda da je istina) to appear (izgledati): it appears as if it would be a change in weather (izgleda kao da će se vrijeme promijeniti) to look (izgledati): it looks like rain (izgleda kao da će kiša) to feel (osjećati): it feels cold (osjeća se hladnoća) to make (činiti): it makes me afraid (to me plaši). zar ne) Do kao glagol punog značenja -Do se upotrebljava u značenju činiti.com/index. U ovu grupu spadaju: Infinitiv to rain (pada kiša) to hail (pada grad) to freeze (mrznuti se) to snow (pada snijeg) to thunder (grmjeti) Present Simple it rains it hails it freezes it snows it thunders Neki glagoli u trećem licu jednine u engleskom jeziku mogu imati bezlično značenje.-u dodatnom pitanju: You know what I mean.I didn't you did not . don't you? (znate na šta mislim.htm . it does we do you do they do I do not . raditi.Preterit I did (ja učinih) you did he did we did you did they did Imperativ do I did not .we didn't you didnot . Npr: They did their job very well. http://engleski-jezik.you didn't he did not .they don't do I? do you? does he? do we? do you? do they? Past Simple Tense .Prezent I do (ja činim) you do he.you didn't they did not .we don't you do not . she. (nije učinio što je obećao) When does she do the room? (kada ona sprema sobu) Simple Present Tense .

u sadašnjem vremenu u trećem licu nemaju nastavak "s". tako ne možemo reći: I can that .traže infinitiv bez "to" (izuzev glagola "ought").upitni im se oblik pravi inverzijom. Odrični oblik glasi "may not" ili "mayn't" i "might not" ili "mightn't". . (mogao bi biti prisutan). may (moći. (moraćemo mnogo raditi) http://engleski-jezik. znam da plivam). umjeti. dopuštanje. (morao sam smjesta otići) We shall have to work hard. znati) označava fizičku ili umnu sposobnost. moram otići).već I can do that (ja to umijem). Nepotpuni glagol "can" (moći. I must take leave now. Nepotpuni glagol must (morati) ima samo taj jedan oblik. please? (da li biste mogli da mi pokažete put. smjeti) označava odobravanje. ought (trebati) i must (morati). mogućnost i želju: he may come tomorrow (možda će on sutra doći) may I go in? (smijem li ući?) may he join us? (smije li da nam se pridruži?) may he rest in peace! (neka počiva u miru!). biti u stanju): I shall be able to this for you.com/index. (sada se moram pozdraviti.Nepotpuni glagoli . Nepotpuni glagol "may" (moći. Might izražava također i pogodbu. molim?) Glagol "can" se ne može upotrijebiti s četvrtim padežom bez nekog drugog glagola. The soldiers knew that they must die. Izražava moranje. nužnost.da nemaju sve oblike i vremena. Zajedničko za nepotpune glagole je da: . . Ima oblik "could" za prošlo vrijeme (Past Tense) i za pogodbeni način sadašnji (Present Conditional): I can swim (umijem. I could swim (umio sam da plivam). Could you show me the way. . Odrični oblik glasi "can not" ili skraćeno (sažeto. (vojnici su znali da moraju umrijeti) U vremenima koje glagol must nema upotrebljava se glagol to have sa infinitivom bilo kog glagola sa obaveznim "to": I had to go at once. U prošlom vremenu "may" ima svoj drugi oblik "might": He might have arrived earlier. vjerovatnost. dužnost.htm . contracted) "can't" i "could not" ili "couldn't". odrični oblik obrazuju sa rječicom "not". Umjesto glagola "can" u vremenima koje on nema upotrebljava se izraz "to be able" (moći. (moći ću to da učinim za vas).Defective Verbs Nepotpuni glagoli su: can (moći). smjeti). (mogao je ranije da stigne) He might be present.

Sva tri oblika jednaka put . hope .). Npr: play .): You ought to have gone. (trebalo je da odeš) Pravilni i nepravilni glagoli .stood think . Nepravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta na razne načine.U određenom obliku "must not" ne prevodimo sa "ne morati" već "ne smjeti": You must not to do this. (ne smijete to učiniti) "Ne morati" kažemo pomoću glagola "need not".drove .sang . dužnost (prevodi se sa "treba". misao o onome što je trebalo da se dogodi izražavamo sa "ought" i infinitivom prošlim (infinitiv prošli glasi: "to have said". http://engleski-jezik. Nepotpuni glagol "ought" (trebati) je jedini koji se upotrebljava u infinitivu sa "to": You ought to learn more seriously.sung drive .hoped itd.thought Sva tri oblika su različita: sing .hit.played. Skraćeni oblik od "must not" je "mustn't". (treba to da znaš) Glagol "ought" izražava obavezu.put . open .thought . (treba da učiš ozbiljnije).htm . Npr: smile .hit .stood . "to have left" itd.driven. "mora" i sl. skraćeno "oughtn't". Odrični oblik glasi "ought not".com/index. Preterit i particip perfekta imaju isti oblik: stand .put hit .smiled. You ought to know this.opened itd. Kako ovaj glagol nema prošlog vremena. Ako se glagol u infinitivu završava na "-e" dodaje se samo "-d".Regular and Irregular Verbs Pravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta tako da se infinitivu doda nastavak "-ed".

htm .Lista najčešćih nepravilnih glagola Base Form awake be beat become begin bend bet bid bite blow break bring broadcast build burn buy catch choose come cost cut dig do draw dream drive drink eat fall feel fight find fly forget forgive freeze get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know Past Simple awoke was.com/index. were beat became began bent bet bid bit blew broke brought broadcast built burned/burnt bought caught chose came cost cut dug did drew dreamed/dreamt drove drunk ate fell felt fought found flew forgot forgave froze got gave went grew hung had heard hid hit held hurt kept knew Past Participle awoken been beaten become begun bent bet bid bitten blown broken brought broadcast built burned/burnt bought caught chosen come cost cut dug done drawn dreamed/dreamt driven drunk eaten fallen felt fought found flown forgotten forgiven frozen gotten given gone grown hung had heard hidden hit held hurt kept known http://engleski-jezik.

(on govori engleski) We are watching TV.lay lead learn leave lend let lie lose make mean meet pay put read ride ring rise run say see sell send show shut sing sit sleep speak spend stand swim take teach tear tell think throw understand wake wear win write laid led learned/learnt left lent let lay lost made meant met paid put read rode rang rose ran said saw sold sent showed shut sang sat slept spoke spent stood swam took taught tore told thought threw understood woke wore won wrote laid led learned/learnt left lent let lain lost made meant met paid put read ridden rung risen run said seen sold sent showed/shown shut sung sat slept spoken spent stood swum taken taught torn told thought thrown understood woken worn won written Prelazni i neprelazni glagoli .com/index. (mi gledamo TV) I saw an elephant.Transitive and Intransitive Verbs Prelazni glagoli su oni uz koje može stajati objekt u akuzativu tj. (vidio sam slona) Neprelazni glagoli su oni uz koje ne može stajati direktni objekt (subject + verb [+indirect object]). http://engleski-jezik. direktni objekt (subject + verb + object): He speaks English.htm .

Reflexive Verbs Povratnih glagola u engleskom jeziku nema mnogo.Multi-Word Verbs Višerečni glagoli . it dresses himself. itself we dress ourselves you dress yourselves thes dress themselves • Upitni oblik: Do I dress myself? • Odrični oblik: I do not dress myself • Upitno-odrični oblik: Do I not dress myself? Višerečni glagoli .He has arrived.com/index. tj. she.htm . Frazalni glagoli se tvore od: glagol + prilog Oni mogu biti: • neprelazni (bez direktnog objekta) • prelazni (sa direktnim objektom) Primjeri nekih frazalnih glagola: Frazalni glagol Primjeri Značenje Direktni objekat neprelazni get up ustati iz kreveta I don't like to get up. http://engleski-jezik. (on je stigao) She speaks fast. (ona govori brzo) John goes to school. herself. frazalni He was late because his car break down prestati sa radom glagol broke down.Multi-word verbs Frazalni glagoli Frazalni glagoli spadaju u grupu višerečnih glagola. Najčešći su: to dress oneself to help oneself to hurt oneself to improve oneself to tire oneself to excuse oneself to flatter oneself to amuse oneself to warm oneself to take care of oneself (obući se) (pomoći se) (povrijediti se) (popraviti se) (umoriti se) (izviniti se) (hvaliti se) (zabaviti se) (utopliti se) (obući se) Povratni glagoli se mijenjaju ovako: • infinitiv glasi: "to dress oneself" • Present Simple Tense glasi: I dress myself you dress yourself he. (John ide u školu) Povratni glagoli . glagola koji se prave od glagola i još neke reči ili više njih.

Prijedložni glagoli se tvore na sljedeći način: glagol + prijedlog Iz razloga što prijedlozi uvijek imaju direktni objekat. Prijedložni glagoli se ne mogu razdvajati. ako je direktni objekat zamjenica. obično ih možemo rastaviti na dva dijela. look after brinuti se o He is looking after the dog talk about razgovarati o Did you talk about me? wait for čekati John is waiting for Mary.htm . Kada su frazalni glagoli prelazni (tj. my offer. U tabeli je dat primjer sa frazalnim glagolom "switch on": Tačno: John switched on the radio.com/index. svi prijedložni glagoli imaju direktne objekte. seeing you. kada imaju direktni objekat). što znači da ne možemo umetnuti direktni objekat između. • They turned my offer down. Tačno: John switched the radio on Tačno: John switched it on Netačno: John switched on it. http://engleski-jezik.prelazni frazalni glagol put off turn down odgoditi odbiti We will have to put off They turned down the meeting. Npr: • They turned down my offer. (obje rečenice su tačne) Međutim. eggs. moramo reći: "look after the baby" a ne smijemo reći: "look the baby after". your attitude. Frazalni prijedložni glagoli se tvore na sljedeći način: glagol + prilog + prijedlog Primjeri frazalnih prijedložnih glagola: Frazalni prijedložni glagoli get on with put up with look forward to run out of Primjeri Značenje imati prijateljski odnos sa He doesn't get on with tolerisati očekivati sa zadovoljstvom iscrpiti I won't put up with I look forward to We have run out of Direktni objekat his wife. Na primjer. Primjeri: Prijedložni Primjeri Značenje glagoli Direktni objekat believe in vjerovati u postojanje I believe in God. moramo razdvojiti frazalni glagol i ubaciti zamjenicu. nemamo izbora.

(jedenje ljudi je pogrešno). pred njim može stajati genitiv: John's being lazy makes me nervous. • • Imeničke osobine gerunda su: • pred njim može stajati prijedlog: She's good at painting. pred njim može stajati atribut: His being nervous is due to his illness. (ona dobro slika).Pošto se frazalni prijedložni glagoli tvore sa prijedlozima. a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught). (on voli brzo hodati).htm • .com/index. može stajati u raznim vremenima. Glagolske osobine gerunda su: • iza njega može stajati prilog: He is fond of walking quickly. (Johnova ljenost me čini nervoznim). (njegova nervoza je posljedica njegove bolesti).The "-ing" forms "-ing" oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing i mogu biti: • gerund: Hunting lions is dangerous. (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima). (ova zgrada je naša škola) Gerund . • We run out of it. Lista 200 najčešćih frazalnih glagola sa primjerima >> "-ing" oblici . • • Iako izgleda kao glagol. kao atribut glagola "to be": One of his duties is attending meetings. uvijek imamo direktni objekat i poput prijedložnih glagola ne smiju se razdvajati. (ne volim čitati knjige). (letenje je opasno). One of life's pleasures is having breakfast in bed. (lov na lavove je opasan) • particip prezenta: I am surfing. • We run out of fuel. Flying is dangerous. gerund prošli (having read). imamo: gerund sadašnji (surfing). http://engleski-jezik. (ja surfam) • imenica: This building is our school. (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu). gerund ima istu funkciju kao imenica i koristi se: • kao subjekat rečenice: Eating people is wrong. iza njega može stajati objekt: I don't like reading books.The Gerund Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice.

Glagol "catch" sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju: Don't let him catch you reading his letters. (ona je bila u kupovini) He came running towards me. to keep on): She always puts off going to dentist. Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kihnuti a da ne otvoriš usta). (nema koristi pokušavati pobjeći) I can't stand being stuck in traffic jams. biće problema) http://engleski-jezik. do you mind. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru). can't stand.htm . posle izraza: can't help. would you mind i pridjeva "worth" i "busy". trainspotting. (ovu stranicu vrijedi posjetiti) • • • Particip prezenta .com/index.• posle prijedloga. (ležala je gledajući u oblake) Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom "to go". When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti). it's no use/good. sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu: glagol+izraz za vrijeme+prezent particip. (čuo sam nekoga kako pjeva) I can smell something burning! (osjetim da nešto gori). to take to. (došao je trčeći prema meni) She lay looking up at the clouds. bird-watching. (ona dobro slika). It's no use trying to escape. kao pridjev: It was an amazing film. (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju) This site is worth visiting. to put off. (bio je to nevjerovatan film) He was trapped inside the burning house. (bio je zatočen unutar kuće u plamenu). iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu "glagol + prijedlog/prilog": (to look forward. • nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta: She was shopping. to be for/against. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma) If I catch you stealing my apples again. there'll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke. u složenim imenicama: a driving lesson. Ako posle prijedloga treba doći glagol moramo koristiti gerund: She is good at painting. a swimming pool. kao u sljedećim primjerima: to go shopping to go walking to go ski-ing to go swimming to go fishing to go running to go surfing to go dancing • • • nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta: I heard someone singing.The Present Participle Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing i koristi se u sljedećim slučajevima: • kao dio trajnog oblika glagola: I am working (ja radim) he was singing (on je pjevao) they have been walking (oni su šetali). to give up.

she put her hands in the air. (= because he felt hungry. Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as. Knowing that his mother was coming. he cleaned the flat. od strane iste osobe ili stvari. because i izražava razlog radnje: Feeling hungry. since. A ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor. he went into the kitchen and opened the fridge. he left the house.Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije: We found some money lying on the ground. (našli smo novca na zemlji) They found their mother sitting in the garden. Putting on his coat. koristimo particip prezenta da ih opišemo: They went out into the snow. Indirect Speech or Reported Speech).) Being poor. npr: On mi je rekao da mu donesem knjigu. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme. od strane iste osobe. Kada jedna radnja slijedi odmah iza druge. Indirektan govor se uvodi rečima kao što su: he said (on reče) he asked (un upita) we enquired (zapitali smo) she ordered (ona zapovijedi) we believed (vjerovasmo) I replied (odgovorih) I answered (odgovorih) i sl. He walked down on the road. Main source (glavni izvor): English4Today. da zamijeni rečenicu ili dio rečenice. Whistling to himself. (našli su majku kako sjedi u bašti).com/index. npr: On mi je rekao: "Pošalji mi knjigu".Direct and Indirect Speech Ako ponavljamo nečije reči tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor. http://engleski-jezik. They went laughing into the snow. Dropping the gun. He whistled to himself. he walked down on the road. The Online English Grammar by Anthony Hughes. možemo prvu radnju izraziti participom prezenta: He put on his coat and left the house.htm • . She dropped the gun and put her hands in the air. They laughed as they went. he didn't spend much on clothes. Direct speech)...com. Direktni i indirektni govor .

" (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter.com/index. (zapitali su me da li govorim španski) http://engleski-jezik. how.Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena: • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima . onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether".prema pravilima o slaganju vremena: Direktni govor Present Simple Past Simple Present Perfect Futur Simple Imperativ • Indirektni govor Past Simple Past Perfect Future Perfect Infinitiv sve reči koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti rečima koja označavaju udaljenost.) I: She said that she was going to come soon again. (on reče da ne razumije to pismo) D: She said: "I am going to come soon again. has can may must this these here now today tomorrow yesterday last night postaje " " " " " " " " " " " " " " " was did should would had could might had to that those there then that day the next day the day before the night before D: He said: "I do not understand this letter. -ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu reč (kao što su what." (zapitali su me: "Da li govorite Španski?") I: They asked me whether I speak Spanish. onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće: -umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask". when itd. Prema ovim pravilima: am do shall will have. • Primjeri: D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo". (ona upita svog brata šta radi) D: They asked me: "Do you speak Spanish.htm .). (ona reće da će uskoro ponovo doći) ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje.

da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed. who used to be a secretary for the President. Neophodne klauze su ključne za značenje rečenice i ne mogu se izbaciti. Shakespeare is my other. Također. can type 132 words a minute. • oznakom tačka-zarez (. • veznim prilogom (conjunctive adverb): I need to study for my test.): This is one of English classes. in fact I am going to the library now. which had been bothering him for years. upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell": D: Father said to his son: "Be careful of yourself." (otac reče sinu: "Pazi se"). Zavisne klauze mogu biti: • pridjevske (adjective clauses) • priloške (adverb clauses) • imeničke (noun clauses) -Pridjevske klauze opisuju imenice ili zamjenice i skoro uvijek dolaze posle imenica ili zamjenica. dok zavisne moraju biti udružene sa nezavisnom klauzom. but he also got an A+. Obično se odvajaju zarezima (ako se nalaze u sredini): Professor Villa. which ili that. whom. had to be removed. dijele se i na: • neophodne (restrictive or essential clauses) • nebitne (nonrestrictive or nonessential clauses). Nebitne klauze nisu neophodne za značenje rečenice i mogu se izbaciti iz nje. (otac reče svom sinu da se pazi). I: Father told his son to be careful of himself.com/index. (neophodna i nebitna klauza) Nezavisne i zavisne klauze Nezavisne klauze mogu stajati samostalno. Ponekad se ove reči ne moraju nalaziti u rečenici ali se podrazumijevaju. (u ovom slučaju.) da se razdvoje dvije klauze) • odnosnim veznikom (correlative conjunction): George not only finished his paper on time. (most koji se srušio u zimskoj oluji će koštati milione za popravak) http://engleski-jezik. The book that is on the floor should be returned to the library. • Klauze – Clauses Klauza je grupa reči koja sadrži vezu subjekat-glagol (za razliku od fraza koje ne sadrže vezu subjekat-glagol). Većina pridjevskih klauza počinje sa: who. Giuseppe said that the plantar wart. All students who do their work should pass easily. Klauze se dijele na: • nezavisne (independent clauses) • zavisne (dependent or subordinate clauses). (knjiga koja je na podu bi se trebala vratiti u biblioteku) The bridge that collapsed in the winter storm will cost millions to replace. korištena je i oznaka tačka-zarez (. • dvotačkom (ponekad): She received the assignment: it is to be turned in next Friday. kao rečenica.htm . jer bi u tom slučaju značenje rečenice bilo promijenjeno. Dvije nezavisne klauze mogu biti povezane sa: • dopunskim veznikom (coordinating conjunction): Today is Tuesday and our papers are due Wednesday.

priloške klauze se često mogu pomjerati u rečenici. who is an engineer.htm . had to be removed. which. -Imeničke klauze nisu reči koje dopunjuju druge reči za razliku od pridjeva i priloga. we know the cake is done. whether. when. which had been bothering him for years. Reči eliptične klauze koje nedostaju se mogu naslutiti iz konteksta i većina čitalaca ne osjeća da nešto nedostaje. s toga neće biti odvojene zarezima. where.My brother. which. • Giuseppe said that the plantar wart. direktni objekat ili prijedloški objekat. je shvatio to za mene) -Priloške klauze obično dopunjuju glagole i mogu se pojaviti bilo gdje u rečenici. When the movie is over. U relativnoj klauzi. jer su često elegantne i efikasne u izrazu. why. Relativna klauza koja dopunjuje cijelu klauzu ili više njih se naziva rečenična klauza (sentential clause). what i whatsoever. Eliptične klauze Eliptične klauze (elliptical clauses) su gramatički nepotpune.com/index. which really surprised his friends. Relativne klauze Relativne klauze (relative clauses) se zavisne klauze koje dopunjuju (mijenjaju) imenice ili zamjenice. • Charlie didn't get the job in administration. (moj brat. • Coach Espinoza knew [that] this team would be the best [that] she had coached in recent years. opisuju cijelu klauzu ili čak više njih. u smislu da im nedostaje relativna zamjenica (zavisna reč) koja inače uvodi takvu klauzu. eliptične klauze su tačne ali i korisne. Imenička klauza obično počinje sa: that. whose. http://engleski-jezik. koji je inžinjer. tj. (U ovoj rečenici podvučene reči čine neophodnu klauzu. • Charlie didn't get the job in administration. who. Također. koji uvodi klauzu i izražava njenu vezu sa ostatkom rečenice. Nakošena (italic) slova čine relativnu nebitnu klauzu. Priloške klauze uvijek počinju sa zavisnim veznikom. whom. Mogu biti neophodne (restrictive or essential) ili nebitne (nonrestrictive or nonessential) klauze. relativna zamjenica je subjekat glagola i odnosi se na nešto s čim je klauza u vezi. he wrote a book about what he had done over the years [objekat prijedloga]. Uvode se relativnim zamjenicama: who. whomever. whoever. zbog čega su odvojene zarezima od ostatka rečenice. that. What he knows [subjekat] is no concern of mine. and he didn't even apply for the Dean's position. U rečenici funkcioniraju kao subjekat. Oni kažu zašto. Whoever wins the game will play in the tournament. whose. gdje ili pod kojim uslovima se radnja odvijala. mogu da dopunjuju. John wanted to write a book because he had so much to say about the subject. we'll go downtown. U stvari. Do you know what he knows [objekat]? In fact. Za razliku od pridjevskih klauza. a u ovom slučaju dopunjuje reč "wart") Ponekad relativne klauze mogu da se donose na više od jedne reči u tekstu. figured it out for me. We know the cake is done when the timer rings. mogu počinjati i sa zavisnim veznicima: how. Npr: When the timer rings. which really surprised his friends.

(ne bih uzeo) I should not have taken.edu Kondicionali . Struktura većine pogodbenih rečenica je veoma jednostavna i izgleda ovako: if If ili posljedica 2y=20 if if uvjet y=10 uvjet y=10 posljedica 2y=20 To znači ako (if) je određeni uslov zadovoljen.edu i English. Sadašnji kondicional se tvori sa should i would i infinitivom prezenta. Main sources (glavni izvori): Webster.• • Though [they were] sometimes nervous on the court. nulti-kondicional. Prvi kondicional (First Conditional) Drugi kondicional (Second Conditional) Treći kondicional (Third Conditional) Nulti-kondicional (Zero Conditional) http://engleski-jezik. jer često (ali ne i uvijek) u njima se upotrebljava reč "if".htm .uzeo bih you should take . I should have taken . Sadašnji kondicional Prošli kondicional { { I should take . Odrični oblik se tvori tako što se iza should i would stavi "not": I should not take. Pogodbene rečenice se također zovu i kondicionalima.The conditionals Kondicional se tvori od pomoćnog glagola "should" i "would" i infinitiva bez "to" glagola kojeg mijenjamo. her recruits proved to be hard workers.commnet. a prošli kondicional se tvori sa should i would i infinitivom perfekta glagola kojeg mijenjamo.bio bih uzeo you should have taken . (ne bih bio uzeo).ti bio uzeo itd.com/index. a ponekad ih nazivamo "if rečenicama". Ovdje će biti obrađene tri osnovna tipa kondicionala i tzv. Sometimes the veterans knew the recruits could play better than they [could play]. Upitni oblik se tvori inverzijom: should I take? (da li bih uzeo?) should I have taken? (da li bih bio uzeo?) Sadašnji i prošli kondicional se koriste pri tvorbi pogodbenih rečenica.ti bi uzeo itd.uiuc. onda (then) će doći do neke posljedice.

can ili may umjesto will. da kod drugog kondicionala koristimo past simple za izražavanje uvjeta. posljedica futur I will tell Mary What will you do Their teacher will be sad if if if if if uvjet present simple I see her. a sadašnji kondicional za izražavanje eventualne posljedice. na primjer: If you are good today. Međutim na nebu se javljaju oblaci. Bitna stvar kod drugog kondicionala je da ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. Drugi kondicional . Postoji stvarna mogućnost da će se uvjet ispuniti.Prvi kondicional .nevjerovatna mogućnost (Second conditional . would you be suprised? she would marry him. Na primjer. međutim nebo je oblačno i postoji realna mogućnost (real possibility) da će kiša pasti. Ponekad možemo koristiti: shall. you can watch TV tonight. razmišljamo o nekom uvjetu u budućnosti i rezultatu tog uvjeta.htm . tj. zamislite da počne padati kiša.com/index. If If uvjet it rains present simple posljedica I will stay at home. kao i kod prvog.unreal possibility or dream) Kod drugog kondicionala. If If If If If If uvjet present participle I married Mary it snowed next July Ram became rich I won the lottery posljedica kondicional sadašnji I would be happy. I would by a car. Za izražavanje moguće posljedice koristili smo futur. kod kuće ste i planirate igrati tenis popodne. za raziliku od prvog kondicionala. futur Treba primjetiti da kiša još nije pala. međutim. Na primjer: večeras je izvlačenje brojeva lota. http://engleski-jezik. ovdje ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. they do not pass the exam. it rains tomorrow. Šta ćete uraditi? If it rains i will stay at home. Razmišljamo o nekom uvjetu ili situaciji u budućnosti i njenoj posljedici. ali je to nevjerovatna mogućnost. Kao što vidite da bi izrazili mogući uvjet koristili smo sadašnje prosto vrijeme (Present Simple Tense).realna mogućnost (First conditional: real possibility) Govorimo o budućnosti. Ali možda ćete kupiti listić do večeras i onda postoji šansa. šanse su jako male da će se uvjet ispuniti. Najvažnije je zapamtiti da kod prvog kondicionala postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. Primjetite. niste kupili loto listić i ne postoji nikakva šansa da ćete dobiti novac. jer su izgledi opet jako mali da izvuku vaš listić. jutro je.

umjesto glagola would koristimo should. Najvažnije kod nultog kondicionala je zapamtiti da uvjet ima uvijek istu posljedicu. If If If If If If uvjet past perfect (pluperfekt) I had won the lottery I had seen Mary it had rained yesterday Tara had been free yesterday posljedica kondicional prošli I would have bought a car. their teacher would have been sad. umjesto if možemo koristiti when: When I get up late I miss by bus.bez mogućnosti (Third conditional . Da bi smo izrazili uvjet u prošlosti koji se nije ostvario koristili smo past perfect. Prošle sedmice ste kupili loto listić ali niste dobili :-(. dok za izražavanje posljedice koja se neće dogoditi smo koristili kondicional prošli. could have.certainty) Tzv. might have: If you had bought a lottery ticket. ako zagrijavamo led iznad 0 stepeni on će se početi otapati. you might have won. If If If uvjet present simple you heat ice posljedica present simple it melts. Da bi izrazili uvjet i posljedicu koristimo obični prezent.no possibility) Kod prvog i drugog kondicionala govorimo o budućnosti.tačnost (Zero conditional . my boss gets angry. poput neke općepoznate činjenice.com/index. I would have told her.Ponekad. uvjet present simple If I miss the 8 o'clock bus If If I am late for work people don't eat If posljedica present simple I am late for work. what would you have done? I would have invited her. Također. Zbog toga ne postoji mogućnost da se uvjet ispuni. ni o sadašnjosti ni o budućnosti. If they had not passed their exam.htm . Treći kondicional . međutim kod trećeg govorimo o prošlosti. govorimo o uvjetu u prošlosti koji se nije dogodio. Važno je napomenuti da kod nultog kondicionala ne govorimo ni o prošlosti. već jednostavno pričamo o nekoj općepoznatoj činjenici. Na primjer. they get hungry. http://engleski-jezik. Bitna stvar kod trećeg kondicionala je da ne postoji sada nikakva šansa da će se uvjet i posljedica dogoditi. nulti kondicional koristimo kada je uvjet uvijek tačan. could or might: If I won a million dollars i could stop working. Nulti kondicional . Ponekad umjesto would have koristimo should have.

takvi koji uza se mogu imati objekat. If I had won a lottery i 0% treći prošlost would have bought a car. (ja sam napisao ovo pismo) P: This letter was written by me. Aktivnu rečenicu možemo pretvoriti u pasivnu ako se glagol stavi u trpno stanje. it melts. (ukradeno mi je auto) She was given a nice birthday present.com/index. da se pasivni prezent tvori od prezenta glagola "to be" i participa perfekta glagola koji mijenjamo. (voda se pije od sviju) aktiv pasiv subjekat Everybody Water glagol drinks is drunk objekat water by everybody. oni su tu samo da vam pomognu. If it rains i will stay at 50% prvi budućnost home. Trpno stanje se upotrebljava: • kada subjekat koji vrši radnju nije poznat: My car has been stollen. (rečeno mi je da ste se vjerili) She was said to have left her husband. (priča se da je ostavila svog muža) http://engleski-jezik. (put je popravljen) Pasivni oblici se tvore tako što se uzme ono vrijeme glagola "to be" koje nam je potrebno i doda se particip perfekta glagola kojeg mijenjamo.Kondicionali – ukratko Tip kondicionala Prvi kondicional Drugi kondicional Treći kondicional Nulti kondicional glavna rečenica futur kondicional sadašnji kondicional prošli prezent "if" rečenica prezent preterit pluperfekt prezent Sljedeća tabela daje prikaz kondicionala po vjerovatnosti ispunjenja uslova.htm . (svi piju vodu) P: Water is drunk by everybody. procente ne shvatajte bukvalno. tj. subjekat aktivne rečenice postaje objekat pasivne i ispred njega se stavlja prijedlog "by": A: Everybody drinks water. vjerovatnost kondicional primjer vrijeme 100% nulti If you heat ice. Trpno stanje . već da se radnja vrši na subjektu: The road has been repaired. To znači. If I won the lottery i would 5% drugi budućnost buy a car. A: I wrote this letter. (dobila je lijep poklon za rođendan) • ako se ne želi pomenuti vršilac radnje: I have been told that you are engaged. (pismo je napisano od mene) Neprijelazni glagoli mogu postati prijelazni ako im se doda prijedlog. Trpno stanje pokazuje da subjekat ne vrši radnju.Passive Voice subjekat + pomoćni glagol "to be" + past particip glavnog glagola Trpno stanje mogu imati samo prelazni glagoli.

com/index. Vrijeme u glavnoj rečenici Sadašnje prosto (Simple Present) Vrijeme u zavisnoj rečenici Da se izrazi istovremena radnja. (dečko je kažnjen od svog oca) Peter was attended by his sister during his illness.htm . (Petera je njegova sestra njegovala za vrijeme bolesti) • Bezlični oblici u našem jeziku kao što su "kaže se". "podrazumijeva se" u engleskom jeziku se iskazuju u trećem licu jednine srednjeg roda: it is understood (razumije se. http://engleski-jezik. Primjer I am eager to go to the concert because I love the Wallflowers. (greške se uvijek prave) • ako je subjekat koji trpi radnju važniji od vršioca radnje: President Kennedy was killed by Lee Harvey Osvald. koristite sadašnje prosto vrijeme. (Predsjednik Kennedy je ubijen odstrane Lee-a Osvalda) The boy was punished by his father. "razumije se". podrazumijeva se) that is known (to se zna) it is said (priča se) Konjugacija pasiva u većini mogućih vremena: infinitiv simple present past future conditional present past future conditional present past future conditional present past future conditional to be called it is called it was called it will be called it would be called it is being called it was being called it will be being called it would be being called it has been called it has been called it will have been called it would have been called it has been being called it had been being called it will have been being called it would have been being called continous perfect simple perfect continous Slaganje vremena .Sequence of Tenses Slaganje glagolskih vremena Tabele ispod pokazuju ispravno slaganje vremena u rečenicama kod kojih je vrijeme od vitalnog značaja.ako nije potrebno pomenuti vršioca radnje jer to proizilazi iz konteksta (smisla) rečenice ili nije bitno za smisao da mora biti pomenut: Mistakes are always made.

koristite prosto buduće vrijeme. The crowd had turned nasty before the sheriff returned. koristite prezent perfekt. Most students will have taken sixty credits by the http://engleski-jezik.htm .Da se izrazi prošla radnja. koristite prosto prošlo vrijeme. I know that I made the right choice. They believe that they have elected the right candidate. Prezent perfekt ili past perfekt U svakom slučaju koristite (Present Perfect or prošlo vrijeme. Da izrazite radnju koja se desila ranije.com/index. koristite present perfect. She knew she had made the right choice. svršeni futur U svakom slučaju koristite sadašnje vrijeme ili prezent perfekt. Da izrazite radnju koja će se desiti. The college will probably close its doors next summer if enrollments have not increased. koristite prošlo vrijeme. Da izrazite istovremenu radnju koristite sadašnje vrijeme. I will be so happy if they fix my car today. Past Perfect) She has grown a foot since she turned nine. The President says that he will veto the bill. Da se izrazi radnja u budućnosti koja će se desiti prije radnje u nezavisnoj rečenici. The Deists believed that the universe is like a giant clock. Da izrazite drugu završenu radnju. I wanted to go home because I missed my parents. Buduće vrijeme (Futur) Predbuduće vrijeme. Prosto prošlo vrijeme (Simple Past) Da izrazite radnju koja se desila prije druge radnje koristite past perfect. Da izrazite opće poznatu činjenicu koristite sadašnje vrijeme. You will surely pass this exam if you studied hard. Da se izrazi radnja koja je počela u trenu u prošlosti i traje do danas. koristite prosto prošlo vrijeme.

Having experimented with several game plans. the coaching staff devised a master strategy.] She would have liked to see more veterans returning. the team slowly began to improve. "to try out" će se desiti posle. tim je počeo polahko napredovati. Coach Espinoza is eager to try out her new drills.] They consider the team to have been coached very well. ["Would like" opisuje stanje u sadašnjosti. [Infinitiv prezenta "to see" je u istom trenutku kao i prošlo vrijeme "would have liked". Slaganje vremena sa infinitivima i participima Infinitiv Vrijeme infinitiva Uloga infinitiva Primjer Infinitiv sadašnji (Present Infinitive. [Infinitiv perfekta to have been coached ukazuje na radnju prije glagola consider. [Unaprijeđujući osnove. Most students will have taken sixty credits by the time they have graduated. radnja se dešava u paralelno.] The fans would like to have seen some improvement this year.] Infnitiv perfekta (Perfect Infinitive. Working on the fundamentals. to have seen) Da se izrazi radnja koja se desila prije glagola.(Future Perfect Tense) time they graduate. ["eagerness" je sada. to see) Da se izrazi istovremena radnja ili radnja posle glagola. Participi Vrijeme participa Prezent participa (Present of Participle.htm . http://engleski-jezik. u isto vrijeme] Particip prošli ili particip prezent perfekta Da se izrazi radnja koja se dešava prije glagola. seeing) Uloga participa Primjeri Da se izrazi radnja koja se dešava u isto vrijeme kada i glagol. "to have seen" opisuje nešto prije tog vremena.com/index.

sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine nastavkom "-es": he dresses.moći.imati. ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika: he speaks (hi spi:ks).Do you write? (pišeš li?) Simple Present se upotrebljava: • da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem) i work (ja radim).edu Glagolska vremena Sadašnje vrijeme Sadašnje prosto vrijeme . to have . je posljedica glagola u prošlom vremenu "prepared". the coach knows not to expect too much. z. Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do". ukazuje na vrijeme prije glagola u prošlom vremenu "devised". he teaches. bez prijedloga "to". • da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam čas engleskog tri puta sedmično).biti. ought .(Past Participle or Present Perfect Participle [Particip prezent perfekta "having experimented". • da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi).trebati. can. Glagoli koji se završavaju na s. • da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano). mijenjaju "y" u "i". Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y". You write (ti pišeš) .htm .] Main source (glavni izvor): Webster. jer dobija nastavak "-s" ili "-es".com/index. may .morati. pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja. bez prijedloga "to": I write (ja pišem) . he reads (hi ri:dz). osim glagola: to be . past The sun rises. present future http://engleski-jezik. must . Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog suglasnika. to try (to tries).Commnet. x. kad pred tim "y" stoji suglasnik. [Radnja izražena pomoću glagola u prezentu "knows".] Prepared by last year's experience. u trećem licu jednine: to cry (he cries).I do not write i don't write Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja.Simple Present Tense Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek stavljaju lične zamjenice.

com/index. vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo. Međutim. she. it calls on. ona zovu I do not call you do not call he. mijenjamo ie u y: lie > lying http://engleski-jezik.zvati I call ja zovem you call ti zoveš he. one. it call? do we call? do you call? do they call? past future Sadašnje trajno vrijeme . she. sada i posle. it is speaking we are speaking you are speaking they are speaking Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing".htm . Jenny is not here. Ako se glagol završava na: suglasnik . present Jenny trenutno nije prisutna.naglašeni vokalsuglasnik zadnje slovo se udvostručava: s run stop begin t suglasnik > > > o naglašeni vokal p suglasnik Izuzetak 1 running stopping beginning Ovo pravilo ne važi kada naglasak nije na zadnjem slogu glagola: open Izuzetak 2 > opening Ako glagol završava na ie. ona . to call . ponekad moramo malo promijeniti reč. prije. he . she.Present Continuous Tense prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola I am speaking (ja govorim) you are speaking he. it does not call we do not call you do not call they do not call do I call? do you call? does.she.Sunce izlazi svaki dan. ono zove we call mi zovemo you call vi zovete they call oni.

. izostavljamo e: come mistake > > coming mistaking Present Continuous Tense (sadašnje trajno vrijeme) se upotrebljava: • da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo: I am learning English now. Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti preterit (past simple tense). and 13 days. (ove nedjelje sam putovao u Zagreb..the candle is burning. (sada ovo čitate) past present Radnja se događa sada. sedmica još nije završena).htm . tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno. (sada učim engleski) You are reading this now.. (živim u Sarajevu od 1970-te i još uvijek živim). (ova stranica postoji već.. . Međutim. Present perfect se koristi: • da se opiše radnja ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti: This website has been in existence for 1 year and 9 months. ali se dešavala nešto ranije i možda će se dešavati posle trenutka kada o njoj govorimo: Present Perfect Simple Tense pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola Present perfectom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti.). • da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje: I have been to Zagreb this week.. I have lived in Sarajevo since 1970.com/index. . radnja se ne mora odvijati tačno sada. future .the girl is dancing. • http://engleski-jezik..the pages are turning.die Izuzetak 3 > dying Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e... što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju.

com/index. she.htm . since. yet. (gosti su upravo ušli u dvoranu). • uz priloge koji označavaju neprekidan razmak vremena: ever. for: Have you ever been to Bosnia? (jeste li ikada bili u Bosni?). it has called we have called you have called they have called I haven't called you haven't called he. she. jer niste slušali). past present !!!!! radnja koja se desila nedavno sada imamo posljedicu future I'm tired because I've running. Amerikanac bi rekao: "Did you have lunch?". često se upotrebljavaju skraćenice: I have been . already.da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti.I've been itd. Amerikanci češće upotrebljavaju past tense umjesto present perfect-a. (ne razumijete (sada). http://engleski-jezik.Present Perfect Continuous Tense prezent perfekt glagola "to be" (have/has been) + prezent particip glavnog glagola I have been playing You have been working Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing? Odrični oblik se pravi dodavanjem reči "not": I have not been playing. nije bitno kada). it hasn't called we haven't called you haven't called they haven't called have I called? have you called? have he. she. to call – zvati I have called (ja sam zvao) you have called he. • Amerikanci ne koriste present perfect toliko kao Britanci. never. I obično imamo sada imamo neku posljedicu: I'm tired because I've been running. (umoran sam (sada) jer sam trčao) Why is the grass wet? Has it been raining? (zašto je trava vlažna (sada)? je li padala kiša?) You don't understand because you haven't been listening. Present Perfect Continous Tense koristimo: • da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo završila. • da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge "just'' ili ''just now''): The guests have just entered the hall. Kada pišemo present continous. (kupio sam auto. važno je da je auto kupljen. dok bi Britanac rekao: "Have you had lunch?". ali je rezultat radnje važan: I have buoght a car. it called? have we called? have you called? have they called? Nesvršeni perfekt .

Since koristimo kada znamo od koje vremenske tačke se odvija radnja: u 9 sati. 20 godina. past present future radnja počela u prošlosti nastavlja se u sadašnjosti I've been reading for two hours. 6. Ako to razdoblje seže do sadašnjeg trenutka upotrebljavamo uz for perfekt. For koristimo kada pričamo o razdoblju vremena: 5 minuta. a ako je to razdoblje završeno moramo upotrijebiti past simple (preterit). januara. for period vremena since od vremenske tačke 20 minutes three days six months a long time ever itd. (čitam već dva sata i još uvijek čitam) How long have you been learning English? (koliko dugo učiš engleski? a još ga učiš) We have not been smoking.zvati I have been calling you have been calling I have not been calling you have not been calling have I been calling? have you been calling? http://engleski-jezik. Tara hasn't been feeling well for two weeks. Kako je ranije napomenuto uz present perfect continuous često koristimo "for" i "since". I've been studying for three hours. (učim već tri sata) I've been watching TV since 7pm. (Tara se ne osjeća dobro već dvije sedmice) Ali Tara didn't feel well for two weeks. and now she feels well.15 am Monday January I left school the beginning of time itd. 7.htm . 7 sedmica.• da izrazimo radnju radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti. u petak. u ovom slučaju često se koriste for i since: I've been reading for two hours.com/index. a sada se osjeća dobro). (gledam TV od 7 sati posle podne) Tara hasn't been visiting us since March. (Tara nas nije posjetila od Marta) For se može koristiti u svim vremenima. to call . since se obično koristi samo sa perfect vremenima. a ni sada ne pušimo). (Tara se nije dobro osjećala već dvije sedmice. (nismo pušili.

(nisam bio u Londonu) You did not go to London. she. He did not go to London. (ona je igrala košarku prošle sedmice) b) odrična rečenica: subjekat + preterit od "do" + not + infinitiv glavnog glagola He didn't like the movie. she. it has not been calling we have not been calling you have not been calling they have not been calling has he. (je si li igrao tenis prošle sedmice) Did he watch TV last night. Prošli oblik nepravilnih glagola se ne tvori po nekom pravilu i uči se napamet.com/index. (nije mu se dopao film) Mary did not go to work last Monday. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad) She played basketball last week. Građenje prošlog svršenog vremena: a) potvrdna rečenica: subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu) I lived in that house when I was young.Past Simple Tense Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola. http://engleski-jezik. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka) c) upitna rečenica: preterit od "do"+ subjekat + infinitiv glavnog glagola Did you play tennis last week. pravilni glagoli infinitiv work explode like preterit worked exploded liked past particip worked exploded liked Prošli oblik svih glagola završava na -ed. I did not go to London. it has been calling we have been calling you have been calling they have been calling he. itd. (je li gledao TV prošle sedmice) Glagol did (preterit od "do") u svim licima ima isti oblik. nepravilni glagoli go see sing went saw sang gone seen sung Past particip nam nije potreban pri tvorbi prošlog vremena. she. it been calling? have we been calling? have you been calling? have they been calling? Prošlo vrijeme Prošlo svršeno vrijeme .he.htm .

(bio sam u Liverpulu prošle godine). to call – zvati I called (ja sam zvao) you called he. upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i glagola.planned skip – skipped Krajnje "l" se uvijek udvostručava: level .cried Past Simple Tense (Preterite Tense) koristimo: a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa sadašnjošću: I was in Liverpool last year. moramo koristiti past simple. c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode: It's time they were back. it was here.worried cry . taj se "y" mijenja u "i": worry . he.The Past Continuous Tense prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola http://engleski-jezik. . it call? did we call? did you call? did they call? Prošlo trajno vrijeme .com/index. she. a ne present perfect. it didn't call we didn't call you didn't call they didn't call did I call? did you call? did he. krajnji samoglasnik se udvostručava: plan .levelled call – called Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik.Glagol be nema u svim licima isti oblik. (vrijeme je da se vrate) I wish I had a new computer. I. he. (volio bi da imam novo auto) d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj preterit (slaganje vremena): The policeman told me I drived to much. she. she. .Was I. (išli smo u školu kada smo bili djeca). it here? You were here. she.htm .were you here? Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal. (policajac mi je rekao da sam previše vozio) Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila. it called we called you called they called I didn't call you didn't call he. b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću: We went to school when we were children. she.

. da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka druga prošla radnja: I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. (djeca su se igrala dok njihove majke čavrljale) u zavisnoj rečenici umjesto nescršenog prezenta ako je u glavnoj rečenici preterit: • • • • I knew that he was talking to her about her daughter.zvati I was calling.She was reading. Suddenly. odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana u prošlom vremenu.She wasn't reading. (mislio sam provesti dan na plaži ali sam odlučio otići na ekskurziju) za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno: The children were playing whil their mothers were chatting. Obično priča počinje nesvršenim preteritom. a zatim se nastavlja prošlim vremenom. she. (divno sam sanjao kada se alarm oglasio). it wasn't calling we weren't calling you weren't calling they weren't calling was I calling? were you calling? was he. she. Bond saw the killer in a telephone box.". The wind was blowing hard. to call .. (mi smo igrali) Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not: She was not reading . (gledao sam TV kada si nazvao) da se izrazi promjena mišljenja: I was going to spend the day at the beach but I've decided to go on an excursion instead.htm . It was raining. Kod glagola koji se ne koriste u trajnom obliku upotrebljava se obični preterit >>. I was watching TV when you telephoned. Nobody was walking in the streets. he. a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola. (znao sam da se sa njom razgovara o njenoj kćeri). Upitni oblik se pravi inverzijom: Was she playing? Were we playing? Nesvršeni preterit se upotrebljava: • da se opiše pozadina. you was calling. (ona je čitala) We were playing. she. it calling? were we calling? were you callingg? were they calling? Pluskvamperfekat (davno prošlo vrijeme) .com/index.The Past Perfect Tense subjekat + simple past od "to have" + past particip glavnog glagola U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola. npr: "James Bond was driving through town. http://engleski-jezik. it was calling we were calling you were calling they were calling I was not calling you were not calling he.

if only (kad bi barem) i wish (kamo sreće da).15am.prije neke druge radnje: • We had left home before he came.) The train had left when we arrived. U ovom primjeru past perfect je upotrebljen u indirektnom govoru umjesto past simple u direktnom.The Past Perfect Continuous Tense subjekat + simple past od "to have" + past particip od "to be" + present particip gl. it had called we had called you had called they had called had I called? had you called? had he. • • c) iza izraza: as if (kao da). (nisam znao ko je on.zvati I had called you had called he. (da si mi barem poslala SMS) He played the basketball as if he had played in NBA. past perfectom se izražava nešto što nije ostvareno u prošlosti: I wish I had met you before. I was not hungry. nisam ga nikad bio vidio) • He said that he had seen him at the theatre.15 present future Mi stižemo u 9 i 15. I had never seen him before. (dobio je glavobolju nakon što je oprao kosu). We arrived at 9. (kamo sreće da sam te ranije sreo) If only you had sent me the SMS. (igrao je košarku kao da je igrao u NBA) to call . it called? had we called? had you called? had they called? Nesvršeni pluskvamperfekt . (bili smo otišli prije nego što je on došao) • The train left at 9am. she. (nisam bio gladan. she. 9 9. Voz je bio otišao kada smo mi stigli. it had called we had called you had called they had called I had not called you had not called he. a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola "to have". Mi smo stigli u 9 i 15. upravo sam bio jeo) I didn't know who he was.htm .com/index. she. također izražava radnju za koje se pretpostavljalo da je trebalo da se dogodi u prošlosti .Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava: a) da bi se izrazila radnja u prošlosti koja se desila prije neke druge radnje u prošlosti. b) u zavisnim rečenicama uz after: He got a headache after he had washed his hair. past Voz odlazi u 9 sati. glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not. (voz je krenuo u 9 sati. http://engleski-jezik. I had just eaten. The train had left when we arrived. (rekao je da ga je bio vidio kod pozorišta).

) I: Peter said that some of his friends had been playing at cards all night. it had been he. može se koristiti glagol shall.com/index.Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti prije neke druge prošle radnje: Ram started waiting at 9am. (osjetio sam cigarete. U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will. somebody had been smoking. Ram had been waiting for two hours when I arrived. a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola.Futur Simple Tense subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola. John was very tired. she. it had been calling he. Ram had been waiting for two hours. past Ram je počeo sa čekanjem u 9 sati. she. međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall: I shall call .mi ćemo zvati). D: Peter said: "Some of my friends have playing at cards all night. http://engleski-jezik.htm . neko je pušio). I arrived at 11am. 9 11 Ja sam stigao u 11 sati. he had been running.we shall call (ja ću zvati . it had not been calling calling? we had been calling we had not been calling had we been calling? you had been calling you had not been calling had you been calling? they had been calling they had not been calling had they been calling? I had not been calling you had not been calling present future Buduće vrijeme Prosto buduće vrijeme ." (Peter reče: "Neki moji prijatelji su igrali karte cijele večeri". to call – zvati I had been calling you had been calling had I been calling? had you been calling? had he. When I arrived. she. Past Perfect Continous se također upotrebljava u indirektnom govoru umjesto trajnog oblika prošlog vremena (past continous tense) u direktnom govoru. (John je bio veoma umoran. trčao je cijele večeri) I could smell cigarettes.

she. she. it be calling? will we be calling? will you be calling? will they be calling? Složeno buduće vrijeme . she. (uzmi kišobran. (očekujem da će on doći sutra) I will help her because she is beautiful. it will be calling we will be calling you will be calling they will be calling I won't be calling you won't be calling he. past present future 4pm U 4 sata biću usred posla. it will be raining when you return. padat će kiša kada se budeš vraćao) to call . (nadam se da ćemo imati više sreće drugi put) I expect that he will come tomorrow. she. odluka. Trajno buduće vrijeme označava radnju koja će trajati izvjesno vrijeme u budućnosti.Također se koristi da bi se izrazila namjera.Prosto buduće vrijeme se upotrebljava da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti. she. it will not call we will not call you will not call they will not call will I call? will you call? will he. Prostobuduće vrijeme se naročito često upotrebljava posle glagola koji označavaju očekivanje. be + present participle glavnog glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not između glagola will i be.com/index. I will be playing tennis at 10am tomorrow. prijetnja ili obećanje. (pomoći ću joj jer je lijepa) to call . it will call we will call you will call they will call I will not call you will not call he. she. a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola will.zvati I will call (ja ću zvati) you will call he.htm .zvati I will be calling (ja ću zvati) you will be calling he.Futur Continuous Tense subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. (igrat ću tenis sutra u 10 sati) We'll be having dinner when film starts. nadu itd. it won't be calling we won't be calling you won't be calling they won't be calling will I be calling? will you be calling? will he. naš slušalac obično zna ili razumije u koje vrijeme se radnja odvija. At 4pm tomorrow i will be working. Kada koristimo buduće trajno vrijeme.Futur Perfect Tense http://engleski-jezik. (večerat ćemo kada film počne) Take your umbrella. I hope we will have better luck next day. it call? will we call? will you call? will they call? Buduće trajno vrijeme .

com/index. (Oni će napustiti parlament do 12 sati.you'll itd. have + past particip glavnog glagola Predbuduće vrijeme izražava radnju koja će se desiti prije neke druge radnje u budućnosti: The train will leave the station at 9am. (Voz dolazi u stanicu u 9 sati. she. will + pomoćni g.subjekat + pomoćni g.I'll you will . Vi stižete u stanicu u 9 i 15.1 5 Vi stižete u 9 i 15. Ovo vrijeme također izražava i radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti: They will have left the Parlament by 12 o'clock. Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni glagol will: I will . she. she. Voz će otići kada vi stignete.15am. will + pomoćni g. "have" + past particip od "be" + present particip glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have.) The train will have left when you arrive. You will arrive at the station at 9. it will not have called called? we will not have called will we have called? you will not have called will you have called? they will not have called will they have called? . a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will.zvati I will have called (budem bio I will not have called zvao) you will have called you will not have called he.) to call . it have he.htm will I have called? will you have called? will he. Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i rječicu not: http://engleski-jezik. When you arrive the rain will have left. 9 9. it will have called we will have called you will have called they will have called Futur Perfect Continuous subjekat + pomoćni g. past present future Voz odlazi u 9 sati.

(do 20 sati uvečer ja ću imati za sobom već 10 sati rada). she. it will have been he.zvati I will not have been calling you will not have been you will have been calling calling he.) to call . Predbuduće trajno vrijeme izražava radnju koja traje određeni period vremena do jedne druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena kada ova prva radnja još traje.I will not . sve do 20 sati uvečer kada još traje. traje deset sati. (Bit će umoran kada stigne. He will be tired when he arrives. she. it will not have calling been calling we will not have been we will have been calling calling you will not have been you will have been calling calling they will not have been they will have been calling calling I will have been calling will I have been calling? will you have been calling? will he.htm .com/index. Drugim rečima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u budućnosti.you won't itd. a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti: At 20 o'clock in the evening i will have been working ten hours. Putovat će već 24 sata. she. He will have been travelling for 24 hours. Znači radnja počinje u 10 sati prije podne. it have been calling? will we have been calling? will you have been calling? will they have been calling? http://engleski-jezik.I won't you will not .

Imenice – Nouns
Imenice su reči kojima nešto imenujemo. Npr: man (čovjek), town (grad), happiness (sreća), love (ljubav) itd. Imenice dijelmo na nekoliko vrsta. One mogu biti:

opće imenice (common nouns), služe za imenovanje svih bića ili stvari iste vrste. boy (dječak), computer (računar), eye (oko) itd; vlastite imenice (proper nouns), služe za imenovanje pojedinačnih bića, mjesta itd. Mary, London, Edinburgh, Bosnia, Dreamweaver itd; zbirne imenice (collective nouns), služe za označavanje skupa ili mnoštva u jednini. team (momčad), sugar (šećer), flock (jato), army (vojska) itd; gradivne imenice (material nouns), služe označavanje tvari ili materija. lead (olovo), milk (mlijeko), air (zrak), ice (led) itd. apstraktne imenice (abstract nouns), označuju nešto nestvarno, neko svojstvo ili stanje. fear (strah), health (zdravlje), thirst (žeđ) itd.

Također, imenice dijelimo i na: brojive i nebrojive (Countable and Uncountable nouns). Množinu tvore samo opće imenice. One obično označavaju nešto što se može brojati, te ih zovemo brojivim imenicama: two girls (dvije djevojke), three months (tri mjeseca) itd. Gradivne i apstraktne imenice, uzete u općem smislu, se ne mogu brojati. One su nebrojive i ne mogu se upotrebljavati u množini: silver (srebro), thirst (žeđ), air (zrak) itd. Rod imenica - Gender of Nouns Množina imenica - Plural of Nouns Padeži imenica - Cases of Nouns Rod imenica - Gender of Nouns Opće pravilo: U engleskom jeziku rod imenica nije gramatički već se određuje prema polu, tj. prirodan je. Imena muških bića muškog su roda (masculine), imena ženskih lica ženskog su roda (feminine) i imena živih bića gdje rod nije izričito podvučen srednjeg su roda (neuter). Kod živih bića rod razlikujemo na više načina: - postoje različiti izrazi za muški i ženski rod: boy father brother son uncle - girl - mother - sister - daughter - aunt dječak otac brat sin ujak - djevojčica - majka - sestra - kći - tetka
http://engleski-jezik.com/index.htm

nephew king monk horse cock drake gander - dodajemo nastavke: abbot actor count duke emperor poet prince negro heir sorcerer lion hero - obrazuju se složenice: man-servant cock-sparrow bull-calf male-elephant landlord

- niece - queen - nun - mare - hen - duck - goose

nećak kralj kaluđer konj pijetao patak gusak

- nećaka - kraljica - kaluđerica - kobila - kokoška - patka - guska

- abbess - actress - countess - duchess - empress - poetess - princess - negress - heiress - sorceress - lioness - heroine

opat glumac grof vojvoda car pjesnik princ crnac nasljednik čarobnjak lav heroj

- opatica - glumica - grofica - vojvotkinja - carica - pjesnikinja - princeza - crnkinja - nasljednica - čarobnica - lavica - heroina

- maid-servant - hen-sparrow - cow-calf - female-elephant - landlady

sluga vrabac junac slon gazda

- sluškinja - vrabica - junica - slonica - gazdarica

Mnoge imenice imaju isti oblik i u ženskom i u muškom rodu: pupil friend teacher cousin (učenik, učenica) (prijatelj, prijateljica) (učitelj, učiteljica) (rođak, rodica)

Ponekad da bismo označili rod ovih imenica dodajemo ove reči: gentleman, lady, male, female, man, woman: lady-teacher (učiteljica).

Od općeg pravila postoje sljedeći izuzeci:
• • • • •

"horse" i "dog" nisu sredneg već muškog roda; "cat" je ženskog roda; "child" može biti sva tri roda; imenice: boat, ship, streamer, man-of-war, vessel nisu srednjeg već ženskog roda i označavaju se sa she; ženskog roda su: imena država i zemalja;
http://engleski-jezik.com/index.htm

• • •

neki apstraktni pojmovi (misaone imenice) kao: victory, liberty, mercy grace, virtue; ženskog roda su i nature, earth i moon; imenice koje izražavaju jaka osjećanja muškog su roda: love, anger, despair, fear; muškog roda su također i: sun, death, time; ptice, ribe, insekti su obično srednjeg roda;

U basnama životinje su personificirane pa su uvijek ženskog ili muškog roda. Množina imenica - Plural of Nouns Opća pravila: množina imenica obrazuje se dodavanjem nastavka "-s". Ovo se "s" izgovarakao naše "z" izuzev kada dolazi posle tvrdih suglasnika. Primjeri: book - books face - faces (knjiga - knjige) (lice - lica)

Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobijaju nastavak "-es", koji se izgovara iz: class bush bench - classes - bushes - benches razred grm klupa - razredi - grmlje - klupe

Imenice na "-o" dobijaju nastavak "-es" ako se "o" nalazi posle suglasnika: hero potato negro - heroes - potatoes - negroes heroj krompiri crnac - heroji - krompiri - crnci

Izuzeci od ovog pravila su: piano canto octavo - pianos - cantos - octavos klavir spjev oktava - klaviri - spjevovi - oktave

Imenice na "o" posle samoglasnika dobijaju u množini samo nastavak "-e": cuckoo - cuckoos kukavica - kukavice

Imenice na "y" posle suglasnika mijenjaju "y" u "i" i dobijaju nastavak "-es": country lady story ali: day boy toy - days - boys - toys dan dječak igračka - dani - dječaci - igračke
http://engleski-jezik.com/index.htm

- countries - ladies - stories

zemlja dama priča

- zemlje - dame - priče

Rimljani .halves .oxen .calves .zubi .sportsmen čovjek žena zub Englez sportista .krovovi .brethren .Romans .roofs .dijeca Neke imenice obrazuju množinu promjenom osnovnog samoglasnika: man woman tooth Englishman sportsman ali: Roman Norman German .gulfs borba svirala štab struja .Normani . društvu) (štof) (odijelo) Latinske imenice na "-us" i "-um" te grčke na "-on" i "-is" imaju u množini obično svoj latinski odnosno grčki nastavak: http://engleski-jezik.children vo dijete .staffs .fifes .strifes .Englezi .cliffs krov patuljak poglavica greben .women .štabovi .teeth .ljudi .men . "-ief". "-ff" ne mijenjaju u "f" i dobijaju nastavak "-s": roof dwarf chief cliff .Imenice na "f" i "fe" mijenjaju "f" u "v" i dobijaju u množini nastavak "-es": half calf knife wife .Njemci .telad .volovi .polovine .borbe .clothes (braća po krvi) (braća u crkvenoj organizaciji.dwarfs .wives polovina tele nož supruga .patuljci .poglavice .chiefs .brothers .Normans .cloths .sportisti Neke imenice imaju dva oblika u množini sa različitim značenjem: brother cloth .grebeni Neke imenice imaju u množini nastavak "-en": ox child .htm .Englishmen .com/index.knives .struje Imenice koje zavšavaju na "-oof".noževi .svirale .žene .supruge Izuzeci od ovog pravila su: strife fife staff gulf .Germans Rimljanin Norman Njemac .

radii . onda se upotrijebi neka reč u množini: two pieces of furniture (dva komada namještaja) Neke su imenice po svom obliku u jednini.forget-me-nots (gledalac. od reči koja nosi smisao. gledaoci) (džeparoš. Ako je složenica sastavljena bez imenica. a imaju značenje množine: people mankind cattle (ljudi) (čovječanstvo) (stoka) Imenica "news" (vijest) i "means" (sredstvo) imaju oblik množini ali su u jednini: what is the news by the means (kakve su vijesti) (na ovaj način) Mnoge imenice se upotrebljavaju samo u množini: cards contents poltics mathematics (karte) (sadržina) (politika) (matematika) Neke imenice imaju u množini drugačije značenje nego u jednini: arm letter compass drawer (ruka) (slovo) (kompas) (fijoka) arms letters compasses drawers (ruke. poluprečnici) (oaza. oružje) (književnost) (šestar) (donje gaće) http://engleski-jezik.pick-pockets . sluge) Neke se imenice upotrebljavaju samo u jednini: advice furniture information progress (savjet) (namještaj) (obavještenje) (napredak) Ako je potrebno izraziti množiniu.lookers-on .htm .oases (poluprečnik.com/index.menservants (sluga. tj.radius oasis . džeparoši) (nezaboravak (cvijeće). nezaboravci) Neke složenice dobijaju obilježje množine uz oba dijela reči: manservant . onda nastavak za množiniu dobija posljednja reč: looker-on pick-pocket forget-me-not . oaze) Složenice obrazuju množinu tako da se nastavak za množinu doda glavnoj reči od koje je složenica sastavljena.

pad. The book of the teacher was big. After our conversation with the teacher. (otišli smo učiteljima) 4. Teachers.com/index. (znamo više o učitelju) Množina: 1. We went to the teacher. And we asked the teachers. We know more about the teachers. (znamo više o učiteljima) Prema tome. pad. jesu li vaše knjige velike) 6. (knjige tih učitelja su bile velike) The teacher's books are always big. a nastavak se izgovara kao "z": Burn's works (Burnsova djela) Ako se imenica završava na -s ili -ce kao i ispred reči "sake". sedmi padež pomoći prijedloga "about"). Some teachers had books.Genitive U engleskom jeziku drugi padež se može izraziti na više načina: Normanskim genitivom (Norman genitive) koji se obrazuje pomoću prijedloga "of": the book of the teacher (učiteljeva knjiga). onda dodajemo samo apostrof.htm . koji se još zove "prisvojni genitiv" (Possessive case). Ovaj padež se obrazuje tako da se imenici doda nastavak -'s. (posle našeg razgovora sa učiteljem) 7. pad. pad. (neki učitelji imali su knjige) 2. pad. We know more about the teacher. (knjiga tog učitelja bila je velika) 3. treći padež pomoću prijedloga "to". U jednini se dodaje -'s teacher's book (učiteljeva knjiga) Peter's toy (Peterova igračka) boy's eyes (dječakove oči) Ako se osobna imenica završava na -s. And we asked the teacher.Cases of Nouns U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku: Primjer: Jednina: 1. pad. a "s" iza bezvučnih suglasnika. Saksonski genitiv se obrazuje nastavkom -'s na imenicu koji se izgovara "z" iza zvučnih suglasnika i samoglasnika. Saksonskim genitivom (Saxon genitive). je li vaša knjiga velika?) 6. A teacher had a book. We went to the teachers. pad. Teacher. pad. pad. are your books big. pad. pad. (neki učitelj je imao knjigu) 2. padeži se određuju prema mjestu u rečenici (prvi i četvrti). (učitelji. (i zapitali smo učitelja) 5. Drugi padež . (i zapitali smo učitelje) 5. pad. The books of the techers were big. dodaje se samo apostrof: http://engleski-jezik. teacher's book (učiteljeva knjiga). Peti padež izražava se imenicom bez člana. (knjige učitelja su uvijek velike) 3. pad. (posle razgovora sa učiteljima) 7. pad. šesti pomoću prijedloga "with". (otišli smo učitelju) 4. pomoću prijedloga (drugi padež pomoću prijedloga "of" ili nastavkom kad imamo prisvojni genitiv. is your book big? (učitelju.Padeži imenica . After the conversation with the teachers.

Složenice dobijaju nastavak -'s na kraju: after my mother-in-law's leaving (posle odlaska moje punice). onda ona ima nastavak -'s: the children's toys (dječije igračke) the mice's legs (mišije noge) woman's right (ženska prava). Ako se imenica ne završava na -s u množini. Džejmsa) for Doris's sake (radi Doris) my boss's sister (sestra mog gazde).htm . Osobne imenice mogu se završavati na -s. James's Square (trg Sv. pa da ipak dobijaju nastavak -'s: St. http://engleski-jezik.com/index.for goodness' sake (za Božju volju) for conscience' sake (radi smirenja savjesti). U množini koja se završava na -s dodaje se samo apostrof: my brothers' wives (žene moje braće).

enough.jednakost . Serbian. opisne (descriptive): young. much. . ni broj ni padež.then": He is less rich than his brother. our. (on je bogatiji od svog brata). your. younder.nadmoćnost . Pridjevi se dijele na: • lične (proper). pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod.com/index. prisvojne (possessive): my.as" i pozitiva pridjeva. that. every. kojim se izražava umanjenost. (on je samostalniji od svog brata)... all.kod višesložnih pridjeva dodavanjem nastavka "more" ispred pridjeva: He is more independent than his brother. obrazuje se pomoću reči "less. its. one. German. He is as strong as a horse.nejednakost .superlative.htm . pokazne (demonstrative): the this. his. their.comparative treći stupanj . Jednakost se izražava pomoću reči "as. English. Ako je pridjev višesložan. He is as rich as his friend. either. količinske (quantitative): some. neodređene (indefinite): a. another.. koji se pišu velikim slovom: Bosnian.Comparasion Pridjevi imaju tri stupnja poređenja: prvi stupanj . Treći stupanj superlativ može biti: http://engleski-jezik. these.Pridjevi – Adjectives Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva reč.kod jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva dodavanjem nastavka "er": He is richer than his friend. (on je manje bogat od svog brata) Komparativom se izražava uvećanost i obrazuje se: . the order. few. her. those. green. Pridjev obično stoji ispred imenice."sve više i više" se prevodi svezom "and" koja prethodi i dolazi posle komparativa za uvećanje: stronger and stronger (sve jači i jači).. which. beautiful. any. Italian.positive drugi stupanj . such. Croatian. diobne (distributive): each. ponavlja se samo prilog "more": more and more contemptible (sve više omrznutiji). . neither. the same. certain. (on je isto toliko bogat kao njegov prijatelj). an. (jak je kao konj) Komparativ. upitne (interrogative): what. • • • • • • • Poređenje pridjeva .

Pravopisna pravila pri poređenju Ako se pridjev završava kratkim samoglasnikom iza kojeg dolazi suglasnik. Poređenje pridjeva pomoću nastavka "-er" za komparativ i "-est" za superlativ naziva se germansko poređenje. taj se suglasnik udvostručuje: fat. the cleverest simple. a ne suglasnika). to je ponajviše tačno). more right. • apsolutni superlativ se pravi kada se ispred pridjeva stavi prilog most ili very: It is most true. Germanskim načinom poređenja porede se još i dvosložni pridjevi koji se završavaju na "-y". the most learned.the biggest (velik).the fattest (debeo). Ako se pridjev završava sa slovom "y" ispred kojeg se nalazi suglasnik ono se mijenja u "i": pretty. beautiful. the narrowest.the prettiest (drag). more just. simplier. prettier. On se pravi kod: -jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva kojima prethodi član the i dodaje im se nastavak "-est": he is the richest (on je najbogatiji). cruel. learned. the most beautiful. politer. -višesložnih pridjeva kojima prethode reči "the most": he is the most intelligent (on je najpametniji). narrower.fatter. pleasant. cheerful. cleverer. Ako se pridjev završava muklim "e".prettier. na komparativ i superlativ dodaju se nastavci "-r". http://engleski-jezik. Na ovaj način porede se svi jednosložni predjevi . the more just right. mnogi dvosložni pridjevi mogu se porediti na oba načina. (veoma sam vam zahvalan). big.grayer. (to je veoma tačno. kao i pridjevi koji se zavšavaju na "-ed" i "-ing": famous. clever. Ovim načinom porede se svi višesložni pridjevi koji imaju naglasak na prvom slogu. quiet.bigger. handsome itd. more learned. the prettiest. ali gray.the grayest (jer "y" dolazi posle samoglasnika. Takvi su pridjevi: common.sa izuzetkom sljedećih: just. "-ow". umjesto very upotrebljava se much ili very much: I am much obliged to you.• relativni.htm . more beautiful. the simpliest. Poređenje koje se dobiva dodavanjem reči "more" za komparativ i "the most" za superlativ ispred pridjeva naziva se romansko poređenje. kada je poređenje izraženo pridjevom na najvišem ili najnižem stepenu.com/index. "-er" ili na silabično "l". the most right. the politest. the most famous. kao i pridjev koji imaju naglasak na drugom slogu: pretty. odnosno "-st": fine. narrow.the finest (lijep). polite. more famous. Ako umjesto pridjeva stoji prilog vremena sadašnjeg koji ima ulogu pridjeva.finer.

com/index.htm . do) the oldest the eldest the farthest the furthest Komparativ i superlativ složenih pridjeva: kada složeni pridjevi počinju jednosložni pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev: I never saw a faster sailing ship.Irregular comparasion Nepravilno se porede sljedeći pridjevi: Positive Comparative Superlative good (dobar) bad (loš) evil (zao) ill (bolestan) much (mnogo) many (mnogo) little (malen) late (kasan) pnear (blizak) pold (star) far (daleko) better worse the best the worst more less later (kasniji) latter (dalji po redu) nearer older elder farther (prostorno dalji) further (dalji po redu) the most the least the latest (najnoviji) the last (posljednji) the nearest (najbliži) the next (sljedeći. (nikad nisam vidio čovjeka koji lošije izgleda) http://engleski-jezik.Nepravilna komparacija pridjeva . (nikad nisam vidio bržeg jedrenjaka) I never saw a worse looking man.

house. in (u). c) prijedlozi za očuvanje porijekla. without (bez). gerund (swimming).where did you came from? (odakle ste?) whom did you get this book from? (od koga ste dobili ovu knjigu) I translated this from English into Bosnian (preveo sam to sa engleskog na bosanski) to . coming. on (na). upon (na). Japan. kod. Posle prijedloga uvijek slijedi "imenica". a ako to želimo onda moramo koristiti "-ing" oblik koji je ustvari gerund ili glagolska imenica. English people. into (u). tj. money. Prijedlozi se dijele na: a) prijedloge za mjesto: at (u. love). sa). pomoću). zamjenice (you. you. working.Prijedlozi – Prepositions Prijedlozi u engleskom jeziku imaju posebnu važnost jer padeži nemaju svoje nastavke. grupne imenice (my first job. us).he is a friend of mine (on je moj prijatelj) what are you thinking of? (o čemu mislite?) from . with (s. throughout (skroz). on (u) i dr. your blue book. between (između). Mary). behind (iza). Zagreb. before (ispred). towards (prema). . lične imenice (Sarajevo. him. in (u). since (od). ka. to (u. under (ispod) i dr.I get into my office every morning (svako jutro idem u kancelariju) we went to see him (pošli smo da ga posjetimo) I want to tell you the truth (želim da vam kažem istinu) http://engleski-jezik. Beograd. your blue book). cilja: from (od). prema). outside (napulju). by (od). pri). Pod "imenica" mislimo na: imenice (dog. after (posle).htm prijedlog on in for under to to before "imenica" the table. a nikad glagol. subjekat + glagol The food is She lives Mary is looking The letter is Pascal is used She isn't used I ate Upotreba nekih glavnih prijedloga: of . na. Prijedlozi mogu biti složeni. through (pomoću). b) prijedlozi za vrijeme: before (prije). above (iznad). uzroka. within (u). Edin.com/index. in front of (ispred). d) prijedlozi za sredstva: by (od. sastavljeni su od više reči: into (u). Pošto posle prijedloga ne može ići glagol.

will you take me with you (hoćete li me povesti sa sobom) the proposal was approved with great majority (prijedlog je prihvaćen velikom većinom) I cannot remain with him any longer (ne mogu više ostati s njim) he cut himself with a knife (posjekao se nožem) regarding .I shall wait until day come (čekat ću dok oni dođu) till .I haven't seen you since last Friday (nisam vas vidjeo od prošlog petka) for .I haven't seen you for ages (nisam vas vidjeo od odavno) I waited for an hour (čekao sam jedan sat) I did it for you (to sam za vas učinio) except .com/index.what is between you and her (šta je između tebe i nje) there is great difference between words and deeds (velika je razlika između reči i djela) among .htm .I live in Visoko (živim u Visokom) my money is in my pocket (moj novac je u džepu) I'll be back in a minute (vraćam se za minut) into .at .I shall be lonely without you (bit ću usamljen bez vas) she left without saying good-bye (otišla je bez zbogom) towards .you will find some interesting girls among this students (naći ćete interesantne djevojke među ovim studenticama) before .what are you talking about? (o čemu pričate) she walked about the house (hodala je po kući) it's about seven o'clock (oko sedam je sati) I was about to go home when she came (upravo sam htio da odem kad je ona došla) since .this is beyond my understanding (to ne mogu da shvatim) his house stands beyond that road (njegova kuća se nalazi iznad ovog puta) without .the family is at dinner (porodica ruča) she is at the dressmaker's (ona je kod krojačice) he is standing at the door (on stoji kod vrata) in .she stood before the door waiting (stajala je pred vratima i čekala) came before eight o'clock (dođi prije osam) beyond .there was no one at the conference except the president (niko sem predsjednika nije bio na konferenciji) between .he came into the room (ušao je u sobu) I put the money into my pocket (stavio sam novac u džep) about .I have been waiting for you till now (sve do sada sam vas čekao) with .what have you done regarding this report? (šta ste učinili u vezi sa ovim http://engleski-jezik.they came to the house (prišli su kući) until .

prijedložne fraze (prepositional frases): in spite of (uprkos) in front of (ispred) according to (prema) because of (zbog) on account of (radi) by means of (pomoću) There was a pool in front of his house.izvještajem) Pored ovih prijedloga u engleskom jeziku imamo i tzv. (pred njegovom kućom se nalazio bazen) This is not truth in spite of what he has said. (to nije istina uprkos tome što je on rekao) http://engleski-jezik.com/index.htm .

why (zašto). pred ovih funkcija prilozi imaju i druge funkcije. hardly (jedva). prilozi stupnja: very (vrlo).loše) itd. izvedene i složene. happily (sretno) i dr. there (tamo). early (rano). never (nikad). less (manje) i dr. (to je odmah iza vrata) • Po svom sastavu prilozi se u engleskom jeziku dijele na: proste. ever (ikad). seldom (rijetko). then (tada). (tamo je zaista tiho) • • Međutim. in (u). at last (najzad) itd. truly (zaista). many (mnogi). at present (sada).badly (loš . at least (bar). quietly (mirno). (očito. little (malo). down (dole). Prilozi za način se obično tvore dodavanjem nastavka "-ly" na pridjev. fast (brzo). (on je stvarno zgodan) She is less beautifull than her sister.Prilozi – Adverbs Prilozi su reči koje pobliže označuju glagole. (ona je manje lijepa nego njena sestra) uz prilog: She drives incredibly slowly. as (kao). most (najviše). right (pravo) i dr. enough (dovoljno). pridjeve ili druge priloge: • uz glagol: John speaks loudly. out (iz). ne mogu sve znati) izmjeniti prijedložnu frazu: It's immediately inside the door. often (često). priloge za način: how (kako).lijepo) bad . oni mogu: • izmjeniti smisao rečenice: Obviously i can't know everything.beautifully (lijep . (ona nikad ne puši) uz pridjev: He is really handsome. no more (ne više). • • Prosti prilozi su: now (sada). • • • • Poređenje priloga Prilozi obrazuju prvi i drugi stupanj poređenja na sledeće načine: http://engleski-jezik. loud (glasno). so (tako). • Po svom značenju prilozi se dijele na: • priloge za vrijeme: always (uvijek). Izvedeni prilozi su oni koji se obrazuju od pridjeva nastavkom "ly": beautiful . sometimes (ponekad). Složeni prilozi su: a great deal (mnogo). priloge za mjesto: here (ovdje).com/index. near (blizu). up (gore) i dr.htm . usefully (korisno). priloge za količinu: more (više). quickly (brzo). far (daleko). (John priča glasno) She never smokes. (ona vozi nevjerovatno sporo) There is truly quietly. too (previše). late (kasno) i dr. soon (uskoro). quite (sasvim) i dr.

• dvosložni i višesložni prilozi. next .best . oni često mijenjaju smisao: hard (težak.to sing right . u poređenju priloga važe sva ostala pravila koja se primjenjuju i na pridjeve.nearer .to speak loud .to copy fair .longer . (mi pažljivo učimo priloge) • • http://engleski-jezik. near (blizak) .hardly (jedva).. (mi često učimo priloge) na kraju (iza glavnog glagola ili objekta): We study adverbs carefully. (sada ćemo učiti priloge) u sredini (između subjekta i glavnog glagola): We often study adverbs.farther.to buy dear . further .. furthest .most beautifully (lijepo .least .com/index.nearest.to sell cheap .. jednosložni prilozi (kao i prilozi often i early) obrazuju komparativ nastavkom "er".).wide open (prodavati jeftino) (kupiti skupo) (prepisati čisto) (varati u igri) (naporno raditi) (propisati visoke cijene) (govoriti glasno) (govoriti tiho) (približiti se) (raditi kako treba) (iznenada stati) (široko otvoren) Napomena: kada ovi prilozi dobiju priloški nastavak "ly".more .later .farthest.less .).to charge high . U engleskom jeziku ima više pridjeva koji se upotrebljavaju i kao prilozi: cheap (jeftin) dear (drag.ljepše.better . naporan) . last Inače. pravilan) false (lažan) hard (težak) high (visok) loud (glasan) low (nizak) near (blizak) right (prav) short (kratak) wide (širok) .duže.more beautifully . kao i prilozi sa nastavkom "ly" porede se na taj način što se za komparativ ispred priloga dodaje reč "more".latest. Prilog može imati tri položaja u rečenici: • na početku (prije subjekta): Now we will study adverbs.to speak loud .htm . • Nepravilno se porede sljedeći prilozi: well (dobro) badly (loše) much (mnogo) little (malo) near (blizu) far (daleko) late (kasno) .to play false .most .worse .to work hard .worst .longest (dugo .to stop short .to draw near . skup) fair (lijep. a za superlativ reč "most".nearly (skoro). a superlativ nastavkom "est": long . beautifully ..

beloved . unwell .impossible .defend .disagree.outline .submarine http://engleski-jezik.disarm .com/index.irrational .protect .reform .Prefiksi – Prefixes Prefiksi koji se najčešće upotrebljavaju: un dis ill im in ir non .htm .unwise.non-stop Ostali prefiksi: a be de dis en ex fore out inter mis post pre pro re over sub . disbelive .explain .overload .illiterate .enlarge .foreground .misundrerstood .indirect .ashore .post-ware .international .prepare .

physical) (distant. -ious -y -some -like -th. uslov. dentist) (assistant. historian) (reader. nauke. deminutive. Serbia) (statistics) (village) (union) (fighting) (construction) (session) (division) (racism) (document) (happiness) (friendship) (measure) (furniture) (rapidity) (country) . -ent -ate -ian -ive -ful -less -ly -ous. flexible) (equal. stanje. -ent (Bosnian) (optician. third) http://engleski-jezik. conductor. various) (ready. librarian. -orian -er. mjesto: -ance. -or. independent) (immediate) (Bosnian) (effective) (hopeful) (helpless) (friendly) (famous.com/index. procese. pripadnost određenoj grupi ljudi ili predmeta. Croatia. -ence -hood -ia -ic. kvalitet. -d (considerable. -ics -age -ion -ing -tion -ssion -sion -ism -ment -ness -ship -sure -ture -ity -y Sufiksi za obrazovanje pridjeva: -able. gloomy) (tiresome) (childlike) (sixth. final) (social) (economic. sentence) (neighborhood) (Bosnia. koji vrše radnju ili koji su predmet radnje: -ian -ician. -ist -ant.Sufiksi – Sufixes Sufiksi za obrazovanje imenica: sufiksi koji označavaju nacionalnost. predmete. -ical -ant. student) sufiksi koji označavaju apstraktnost. -ible -al -cial -ic.htm (distance. -arian.

com/index. -ify -y -ply -ize -ing -er -ish -el -le Sufiksi za obrazovanje priloga: -ly -side -wards -wise -ward (girlish) (golden) (southern) (northward) (dictate) (trained) (darken) (magnify) (occupy) (supply) (mechanize) (living) (glitter) (furnish) (snivel) (crackle) (slowly) (inside) (inwards) (likewise) (forward) http://engleski-jezik.-ish -en -ern -ward Sufiksi za obrazovanje glagola: -ate -ed -en -fy.htm .

good-afternoon! (dobar dan) good-evening! good-night! welcome! farewell! (zbogom) hail! (zdravo) • • • • • http://engleski-jezik.Uzvici – Interjections Uzvici mogu izražavati: • • čuđenje: ah! eh! what! strange! impossible! heavens! indeed! (zaista) bol: ah! oh! o! alas! alack! ah me! woe to me! (jao meni) mercy to me! (nek mi se nebo smiluje) radost: ah! o joy! ha.ha! hurra! huzza! odobravanje: right! bravo! cheer up! (hrabro) well done! obraćanje pažnje: behold! lo! see! holla! help! hark! (čuj) hold! I say! attention! wait! come on! hear.com/index.htm . hear! what's the matter! prijetnju: go away! get away! (gubite se) beware! (pazite) off! off! (gubite se) pozdrav: good-morning! (dobro jutro).

till . yet (ipak) i dr.You may keep this book as long as you want..I have read as much I had time. (odavno se nismo vidjeli) until. if (ako)..Veznici – Conjunctions Prema funkciji u rečenici veznici se dijele na: • • dopunske (coordinative): and (i). (vidjeli smo ga prije nego što je napustio ured) since .Neither he or his sister knew this lesson.. (možete zadržati ovu knjigu koliko god želite) either.htm . (ne volim to jer je isuviše zamorno) http://engleski-jezik.nor .It was a long time since we met.com/index. although he wouldn't admit it. (ni on ni njegova sestra nisu znali ovu lekciju) both.As soon as he came we called his father.Either you or your brother must go. (ili vi ili vaš brat morate ići) neither..We all waited until the rain stopped. (on je to učinio onako kako je on mogao) as long as . (čitao sam onoliko koliko sam imao vremena) though (although) . (svi smo čekali dok kiša nije prestala) as soon as .We saw him before he left his office.I don't know whether to go or not.or .and . when (kada). zavisne (subordinative): that (da)..He came in order to hear news.I am not going to do this unless it is necessary. Glavni veznici i njihova upotreba: before .He did it as well as he could.I don't like it because it's too tiresome. (oboje mislimo tako) unless . but (ali). (on zna da sam bio u pravu iako on to ne bi priznao) whether .Both you and I think so. (došao je da bi čuo vijest) as much as .. (čim je došao pozvali smo njegovog oca) as well as . though (iako) i dr. (neću to da uradim ako nije potrebno) in order to . (ne znam da li da idem ili ne) because . or (ili).He knows that I was right.

Possessive pronouns Povratne zamjenice . to sell (prodati). he. Kod glagola "to say" (reći) prijedlog "to" se mora pisati. to you.Reflexive pronouns Pokazne zamjenice . Posle glagola: to tell (kazati).Personal pronouns Prisvojne zamjenice . Drugi padež kod ličnih imenica pravi se pomoću prijedloga "of". ali ako dolazi posle objekta prijedlog "to" se ne izostavlja: I gave him the book (dao sam mu knjigu) I gave the book to him ( dao sam mu knjigu).her.com/index.Me (ko govori?) Četvrti padež lične zamjenice se također upotrebljava umjesto prvog padeža u poređenju iza reči "than": He is taller than me. you (ti).it (on-ona-ono) u jednini. with me. to write (pisati).Distributive pronouns Neodređene zamjenice . to me.Interrogative pronouns Relativne zamjenice . we (mi). to bring (donijeti).htm .it (njega-nju-njega) u jednini i us (nas). of you.Demonstrative pronouns Upitne zamjenice . (ko je tamo? -Ja) Who is speaking? . you (vas). to read (čitati) i još nekih. to throw (baciti). prijedlog "to" se izostavlja ako dolazi prije objekta. you (vi) i they (oni-one-ona) u množini. them (njih) u množini. treći pomoću "to" i šesti pomoću with s oblikom četvrtog padeža: of me. you (tebe). koja se ne odnosi ni na lice ni na stvar: http://engleski-jezik.Indefinite pronouns Lične zamjenice .she. with you.Personal Pronouns Lične zamjenice imaju dva oblika: a) u prvom padežu: I (ja). to give (dati). b) u četvrtom padežu: me (mene). bilo da stoji ispred ili iza objekta: I said nothing to him. him. to send (poslati).Relative pronouns Diobne zamjenice .Zamjenice – Pronouns U engleskom jeziku zamjenice se dijele na: Lične zamjenice . (nisam mu ništa rekao) I said to him nothing. (nisam mu ništa rekao) Četvrti padež lične zamjenice za prvo lice upotrebljava se umjesto prvog padeža u običnom svakodnevnom engleskom: Who is there? -Me. (viši je od mene) Zamjenica "it" može se upotrijebiti i kao bezlična zamjenica.

onda ne uključujemo: We are not going to ask you to go. (nećemo tražiti od vas da idete) They say that the accident was inevitable. hers (njen). themselves (oni sami) za množinu. pridjev. theirs (njihov. Kad upotrijebimo zamjenicu "we". yourselves (vi sami). herself (ona sama).a. zar ne) It seems to me that we shall have rain.e). lično ja). and where is yours (a gdje je vaša) . himself (on sam). ours (naš.htm . (nije bilo teško razumjeti ga) It is only my brother who is here in time. zamjenica.e). prisvojne zamjenice upotrebljavaju se samostalno: this book is my own (ovo je moja knjiga) . čije: Whose hat is this? It is mine. its (njegov) u jednini. U tom slučaju prevode se sa ljudi (uopće). isn't it? (hladan je dan.Possessive Pronouns Prisvojne zamjenice su: mine (moj. yours (vaš. http://engleski-jezik.a.Reflexive Pronouns Povratne zamjenice su: myself (ja sam. (ne može se pretpostaviti da sve znate) Prisvojne zamjenice .It is a cold day.a.prisv. itself (ono samo) za jedninu. Prisvojne zamjenice služe za odgovor na pitanje čiji. yours (tvoj. ti lično). (kažu da je nesretan slučaj bio neizbježan) U običnom govoru se u ovakvim slučajevima može upotrijebiti i zamjenica "you": You are not supposed to know everything. upotrijebiti "my own": This book is my own.e).a.e). (izgleda mi da ćemo imati kišu) Zamjenica "it" se također može upotrijebiti da se uvede subjekat rečenice: It was not difficult to understand him. (čiji je ovo šešir? moj je) Prisvojne zamjenice upotrebljavaju se također u naročitim izrazima koji prave dvostruki padež: a friend of mine (moj prijatelj) Kad se zamjenica želi naglasiti. a kad upotrijebimo zamjenicu "they". his (njegov). čija. ourselves (mi sami). (samo je moj brat došao na vrijeme) Zamjenice "we" i "they" se često upotrebljavaju kao neodređene zamjenice i imaju značenje neodređene zamjenice "one".pris.a. yourself (ti sam. Povratne zamjenice .com/index.e) u množini. uključujemo lice koje govori. može se umjesto prisvojne zamjenice "mine". (ovo je moja vlastita knjiga) Dok se prisvojni pridjevi upotrebljavaju samo uz imenice.

these (ovi. ono) za dalje predmete u množini. with whom (s kim) Promjena zamjenice "what": 1. a. Such i the same imaju isti oblik u množini: Such is my opinion. ovo) za bliže predmete ili lica u jednini. bez ičije pomoći). the latter (zadnji. to dress one's self (obući se) Povratna zamjenica može se upotrijebiti i u izrazima kao: "by myself" (sam): I did it by myself (sam sam to učinio. pad. ona. the former (pređašnji. Pokazne zamjenice . kojega) 3. ova) za bliže predmete ili lica u množini. raniji).com/index. that (onaj."One's self" ili "oneself" je neodređeni oblik i upotrebljava se kad je objekat u rečenici "one" ili kad je glagol u rečenici bezličan: to wash one's face (oprati nečije lice). ova. dalji po redu). Zamjenice za isticanje (emphasizing pronouns) imaju isti oblik kao i povratne zamjenice i upotrebljavaju se da se u rečenici istakne predmet ili objekt: He himself did this heroic deed. Zamjenica "the same" može se pojačati sa "the very same" (baš taj isti). pad. zatim such (takav. (to nije istina).Interrogative Pronouns Upitne zamjenice su: who. pad. Promjena zamjenice "who": 1. who (ko) 2. Upitne zamjenice . ove. such are his words. to whom (kome) 4. whom (koga) 5. (takvo je moje mišljenje.htm . takve su njegove reči) the same to you (također i vama). o) i the same (isti). pad. what i which. pad. (lično on je učinio to herojsko djelo). of what (čega) 3.Demonstrative pronouns Pokazne zamjenice su: this (ovaj. what (šta) 2. to what (čemu) http://engleski-jezik. pad. whose (čiji. Pokazne zamjenice this i that mogu biti samostalne samo u apstraktnom značenju: This is not true. pad. ili u izrazu: as for myself (što se mene tiče). one i ones. pad.

whatsoever. pad. which of these girls is your sister (koja od ovih djevojaka je vaša sestra). what .4.Relative pronouns Relativne zamjenice su: who. pad. to which (kojemu) 4. with which (s kojim) "What" se upotrebljava samo za stvari : what do you want (šta hoćete). Relativne zamjenice . what is this made of (od čega je ovo napravljeno). pad. "Who" se upotrebljava za lica: she lives with her daughter who is a teacher (ona živi sa svojom kćerkom koja je učiteljica). what colour is your bag (koje je boje vaša torba). Upitne se zamjenice mogu kombinovati sa "ever" ili "soever" radi isticanja: whoever. which (koji) 2. whatever. that. "Whom" se može izostaviti: the journalist I met at the conference left for Italy (novinar koga sam sreo na konferenciji otputovao je za Italiju). what. whichsoever.koji. pad. Ako se iza "which" i "what" nalazi imenica. which. with what (čime) Promjena zamjenice "which": 1. "Which" se upotrebljava i za lica i stvari kada je u pitanju izbor: which of these two books is yours (koja od ove dvije knjige je vaša). whosoever. Ako su "who" i "what" predmeti u rečenici. I saw the man to whom you were talking (vidjeo sam čovjeka sa kojim ste razgovarali). whichever. pad. as. whom do you see (koga vidite).com/index. http://engleski-jezik.htm .kakav): which man is your brother (koji od ovih ljudi je vaš brat). pad. which (kojega) 5. of which (kojega) 3. "Who" se upotrebljava samo za lica: who lives in your house (ko živi u vašoj kući). onda glagol nije u upitnom obliku: who speaks here (ko ovdje govori) what comes after spring (šta dolazi posle proljeća). but. onda su to pridjevi (which . pad. what (šta) 5.

the book that you are reading is interesting (knjiga koju čitate je zanimljiva). posle rednih brojeva: this is the first book that I have read with real interest (to je prva knjiga koju sam pročitao sa stvarnim zanimanjem).htm . none. http://engleski-jezik. "That" se upotrebljava umjesto "who" ili "which" i to: • posle superlativa pridjeva: this is most beautiful picture that I have ever seen (to je najljepša slika koju sam ikad vidjeo). umro je). "Which" se odnosi na stvari i na životinje: the house in which I live is in small street (kuća u kojoj živim nalazi se u maloj ulici). Relativna zamjenica "as" upotrebljava se za lica. little. everything. some. nothing. "Which" se može odnositi i na cijelu rečenicu: we came home by car which was great fun (vratili smo se kolima što je bilo vrlo zabavno). "That" se odnosi na lica. "Which" se može izostaviti kad je objekt u četvrtom padežu: Peter lost the watch his wife had given him (Peter je izgubio sat koji mu je poklonila supruga). very: there is much that must be done (ima mnogo toga što se mora uraditi)."Whose" se odnosi na lica.com/index. I saw the dog whose leg was broken (vidjeo sam psa čija noga je bila slomljena). "Of whom" i "of which" dolaze posle reči na koje se odnose: a writer the fame of whom is great has died (jedan pisac. životinje i stvari: the boy that showed you the way is my brother (dječak koji vam je pokazao put je moj brat).posle reči: all. životinje i stvari: this is the woman in whose house we live (to je žena u čijoj kući mi živimo). any. životinje i stvari i dolazi posle "same" i "such": bread was given to such as were most hungry (hljeb je dat onima koji su bili najgladniji). Kad je "that" predmet odnosne rečenice može se izostaviti: the man you met is my father (čovjek koga ste sreli je moj otac). . • • "What" kao odnosna zamjenica znači "ono što": tell me what you want to know (kažite mi šta želite znati). čija je slava velika. anything. much. only. something. I know what you mean (znam šta mislite).

"But" kao relativna zamjenica odnosi se na imena lica, životinja i stvari, a upotrebljava se samo iza negacije: there is no man here but loves his country (nema ovdje čovjeka koji ne voli svoju zemlju). Relativne zamjenice se mogu pojačati rečima "ever" ili "soever": whatever they do, they are not right (šta bilo da čine, nisu u pravu). Diobne zamjenice - Distributive Pronouns Diobne zamjenice su: each, each other, either, neither. Each se odnosi na lica, životinje i stvari. Znači svaki od dvojice ili više njih uzeti posebno. Glagol je uvijek u jednini: each shows his own card (svaki pokazuje svoju kartu). Each other ima uzajamno značenje (jedan drugoga, jedan drugome itd.): good friends always help each other (dobri prijatelji uvijek pomažu jedan drugoga). Umjesto "each other" može se upotrijebiti "one another": they help one another (oni pomažu jedan drugoga). "Either" i "neither" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari, a znače jedan ili drugi (ni jedan ni drugi) od dvojice: either of these two pupils will read the story properly (i jedan i drugi učenik pročitat će priču kako treba). "Either" i "neither" su također i veznici i u tom slučaju upotrebljavaju se sa "or" ili "nor": either you or your father should pay this money (ili vi ili vaš otac morat će platiti taj novac). Neodređene zamjenice - Indefinite Pronouns Samostalno i pridjevski upotrebljavaju se sledeće neodređene zamjenice: all few a few little a little many, much some, any other another one several both cio, svi malo nešto, nekoliko malo nešto malo mnogo neki, nešto, nekoliko drugi (jedan) drugi oba i ovaj i onaj neki nekoliko

http://engleski-jezik.com/index.htm

Samo pridjevski upotrebljavaju se: every no many a svaki (ako znači cjelinu) niko mnogi

Samo samostalno se upotrebljavaju: others something, anything somebody someone anybody anyone everybody everyone everything nobody no one none nothing drugi nešto neko neko neko, bilo ko neko, bilo ko svako svako sve niko niko niko ništa

Neodređena zamjenica "all" upotrebljava se: a) samostalno: all will come (sve će doći), all is lost (sve je izgubljeno); b) pridjevski: all hope was lost (sva je nada bila izgubljena). "All" znači cjelinu. Glagol stoji u jednini ili množini: all is correct (sve je tačno), the house is empty, all have gone (kuća je prazna, svi su otišli). "Some" i "any" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari. Mogu se upotrijebiti u jednini ili množini. "Some" označava dio koji je uzet iz cjeline, izvjestan broj, količinu ili stepen. "Any" ima neodređeno značenje, dok je "some" ipak ograničen: I am short of money but I think I can spare some (nemam novaca ali mislim da mogu nešto odvojiti); there are many interesting books here i am going to take some (ovdje ima mnogo zanimljivih knjiga, uzet ću neke); many people are said to have arrived but I still cannot see any (kažu da je mnogo svijeta stiglo, ali ja još uvijek nikog ne vidim). "Both" se upotrebljava za lica, životinje i stvari. Glagol je uvijek u množini: both came to see me (oboje su došli da me vide); two artists have exhibited their paintings; works of both are of great value (dva slikara su izlagali svoje slike, radovi obojice su od velike vrijednosti). "Much" se upotrebljava kada je u pitanju velika količina. Upotrebljava se samo u jednini (kolektivno):
http://engleski-jezik.com/index.htm

much has been said, but in vain (mnogo je bilo rečeno, ali uzalud). "Many" se upotrebljava za neodređeni broj lica, životinja i stvari. Glagol je samo u množini: many will come, and still more will leave (mnogi će doći, ali još više njih će otići). Sve što je rečeno za "much" i "many" važi za njihove komparative i superlative (more i most). "Nobody" i "no one" znače isto i upotrebljavaju se samo u jednini u smislu: niko, nijedna osoba, nijedno lice: nobody has come at all (niko nije dolazio uopće), in this work I had nobody's assistance (u ovom poslu niko mi nije pomogao). "Nothing" se upotrebljava samo u jednini u smislu "no thing" (ništa): nothing has been said about this (ništa nije rečeno o tome). "One" se upotrebljava za lica u jednini. Znači neko neodređeno lice: one never knows what will happen to one (nikad se ne zna, šta će se čovjeku dogoditi). "Others" je zamjenica koja se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u množini: I suggested to go, others said I should stay (predložio sam da odem, drugi su rekli da ostanem). "Another" se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u jednini: one came at once, another after some minutes (jedan je stigao odmah, drugi posle nekoliko minuta).

http://engleski-jezik.com/index.htm

prema pravilima o slaganju vremena: Direktni govor Present Simple Past Simple Present Perfect Futur Simple Imperativ Indirektni govor Past Simple Past Perfect Future Perfect Infinitiv sve reči koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti rečima koja označavaju udaljenost. Prema ovim pravilima: am do shall will have. has can may must this these here now today tomorrow yesterday last night postaje " " " " " " " " " " " " " " " was did should would had could might had to that those there then that day the next day the day before the night before http://engleski-jezik. npr: On mi je rekao da mu donesem knjigu.htm . A ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor.Direct and Indirect Speech Ako ponavljamo nečije reči tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor. Indirektan govor se uvodi rečima kao što su: he said (on reče) he asked (un upita) we enquired (zapitali smo) she ordered (ona zapovijedi) we believed (vjerovasmo) I replied (odgovorih) I answered (odgovorih) i sl.com/index. Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena: • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima . npr: On mi je rekao: "Pošalji mi knjigu". Direct speech). Indirect Speech or Reported Speech).Direktni i indirektni govor .

(on reče da ne razumije to pismo) D: She said: "I am going to come soon again. -ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu reč (kao što su what. onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće: -umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask"." (zapitali su me: "Da li govorite Španski?") I: They asked me whether I speak Spanish. I: Father told his son to be careful of himself.com/index." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo". onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether"." (otac reče sinu: "Pazi se"). (ona upita svog brata šta radi) D: They asked me: "Do you speak Spanish. how. http://engleski-jezik.D: He said: "I do not understand this letter.htm . (ona reće da će uskoro ponovo doći) • ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje. upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell": D: Father said to his son: "Be careful of yourself." (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter.) I: She said that she was going to come soon again. Primjeri: D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing. (zapitali su me da li govorim španski) • da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed. (otac reče svom sinu da se pazi).). when itd.

religije i etničke skupine: http://engleski-jezik. Sve što trebate je: .nacije i regioni.Pisanje velikih slova .imena ljudi i mjesta: • • • • Peter Susan Bosnia Jupiter . kod internet korisnika. • • I like horror films. Velika slova su dio gramatike koji uvijek slijedi svoja pravila. Mary and I went to the beach together. na raznim reklama. mjeseci. Veoma je bitno ispravno pisati ako želite da čitalac ima visoko mišljenje o vama.com/index.dani. ne postoji lista izuzetaka koju treba zapamtiti. grafitima itd.titule: • • • • • • Mr Finnegan Mrs Edgeware Ms Johnson Dr Jacobs Major Fingleton the Director General .slijediti pravila Međutim. velikim slovom pišemo: .htm . Lična zamjenica I (ja) se uvijek piše velikom slovom. The quick brown fox jumped over the lazy dog.naučiti pravila . na bilo kojem mjestu u rečenici. jezici. što svakako ne znači mijenjanje istih. Pored ovih slučajeva. što olakšava učenje ovog jezika. Prvo slovo rečenica se piše velikim slovom. vidjet ćete odstupanja od ovih pravila. praznici: • • • • • • Monday Friday July December Ramadan Christmas .Writing of capital letters U engleskom jeziku koristimo velika slova da bi istaknuli važne reči. • • We saw the accident from the distance.

ne pogledamo ustvari svako slovo. Znaci interpunkcije – Punctuation Tačka . OVAJ TEKST SE ČITA MNOGO SPORIJE ZATO ŠTO JE PISAN VELIKIM SLOVIMA. filmova." "Who's been sleeping in my bed?" Pappa Bear cried.nazivi knjiga.The colon Tačka-zarez . magazina. • • • • • • War and Peace Rolling Stone the New Statesman Citizen Kane Stairway to Heaven the Mouse Trap . pisanje cijelog teksta velikim slovima se smatra kao vikanje. Taj oblik određuje broj slova (dužina reči) i visina slova u rečima.The full stop or period Zarez . Međutim. izbjegavajte pisanje velikim slovima. AKO MORATE OVAKO NAPIŠITE U TEKSTU JEDNU. već prepoznamo oblik reči. pjesama itd. oblik pravougaonika. Zašto? Naše oči su prilagođene da čitaju i raspoznavaju reči prema njihovom obliku.Tačku stavljamo na kraj rečenice: http://engleski-jezik.com/index.htm . ako je čitav tekst pisan velikim slovima teško je i naporno ga čitati jer sve reči imaju isti oblik.The comma Dvotačka .The full stop or period . jer je takav tekst jako teško čitati.prvo slovo indirektnog (neupravnog) govora mora početi velikim slovom: • • The president said: "Ask not what your country can do for you.The question mark Tačka .• • • • • a German car the Scandinavian countries She speaks Russian and Chinese a Muslim cleric the Aboriginal people . ČITAOCU OVOG TEKSTA JE NAPORNO I DOSADNO ČITATI ZATO IZBJEGAVAJTE KORIŠTENJE VELIKIH SLOVA. u mailovima. Ali. Kada čitamo.The semicolon Upitnik . DO DVIJE REČI AKO ŽELITE DA NEŠTO NAGLASITE. Na internetu.

te se koristi u potpisu posle reči: Yours truly. preporučuje se da budete doslijedni. Yours sincerly. hokej i nogomet u školi) . (company . (ona spava) I was in England.Koristimo ga da razdvojimo tri ili više reči pri nabrajanju.Zarez razdvaja pitanje (question tag) od ostatka rečenice: • You locked the car.com/index.Zarez razdvaja dva ili više pridjeva. Međutim. and football in high school.Tačku koristimo u skraćenicama. (sunčano. hockey. . da između "dark" i "green" nema zareza. ako oni mogu zamijeniti mjesta a da se ne promijeni značenje rečenice: • The sunny. Jack Brown . koji dolaze jedan za drugim.kompanija) etc.htm . Trava nije "zelena" i "tamna". • John played handball. didn't you? (zaključao si auto. cool day was perfect for lying in the dark green grass.i tako dalje) . . toplo vrijeme je bilo odlično za izležavanje na tamno-zelenoj travi) Primjetite. ona je "tamno zelena". Zarez . ako odlučite pisati tačku posle Ltd. • Dear Jane. ako zadnje slovo skraćenice nije isto kao i kod skraćene reči: • • Co. message message message Best wishes. (John je igrao u rukomet. zar ne?) http://engleski-jezik.• • She is sleeping. (bio sam u Engleskoj) . Zarez prije zadnje reči se ne mora pisati.Tačku ne koristimo kod skraćenica kod kojih je zadnje slovo isto kao kod skraćene reči: • • • Ltd (Limited) Manchester Utd (United) St (Saint) Ova pravila o skraćenicama ne slijede svi i ponekad predstavlja pitanje stila. i sličnih primjera. fraza i klauza u rečenici.Zarez razdvaja uvodni pozdrav (greeting or salutation) od poruke. pišite je u cijelom tekstu. Best wishes itd. (et cetera . jer ovi pridjevi ne mogu zamijeniti mjesta.The comma Zarez se koristi da pri izdvajanju pojedinih reči.

putovati u Rusiju) Dvotačka . and Jeff wore tennis shoes. osoblje je poslužilo kafu i kolač prije nego su svi otišli doma) Primjetite da nema zareza između "coffee" i "cake".Zarez iza kojeg dolazi dopunski veznik (coordinative conjunction: and. (njegovi motivi su jasni. zato što zavisna klauza dolazi posle nezavisne klauze.com/index. in spite of my wishes. or. yet. for. uprkos mojim željama. (na putu prema školi. . (Oni moraju imati: knjige.htm . su često predmetom šale) Eddie will. but. papers and pens. papire i olovke) . are often the subject of jokes. (Eddie će.Zarezom se odvaja uvodna fraza.prije uvođenja liste pri nabrajanju: • They must have: books. (kada je sastanak bio završen..prije klauze koja dolazi posle rečenice i daje njeno objašnjenje: • His motives are clear: he intends to become a dictator. the refreshment committee served coffee and cake before everyone went home. izlazeći iz podzemne sreo sam troje školskih kolega) Texans. (Ron je nosio kaubojske čizme. travel to Russia. a Jeff je nosio tenisice) . so) razdvaja dvije nezavisne klauze: • Ron wore cowboy boots. kao što znate. nor. (teksašani. on nastoji postati diktator) . as you know. (kralj Midas je brinuo samo za jednu stvar: zlato) .prije formalnog pitanja u rečenici: • • The question is: what are we doing? (pitanje je: šta radimo?) He opened the meeting with the words: "War is upon us!" (počeo je sastanak rečima: "rat je pred nama!") .da se posebno naznači važna reč u rečenici: • King Midas cared for only one thing: gold.posle uvodnog pozdrava u poslovnom pismu: • Dear Ms. Weiner: http://engleski-jezik.The colon Dvotačka se koristi: . te izraz ubačen u rečenicu koji ne donosi neku presudnu informaciju: • • • On my way to school i met three of my classmates coming out of the subway.Kada zavisna dolazi ispred nezavisne klauze odvajamo je zarezom: • When the meeting was over.

then.M.pri pisanju podataka: • Title: Principles of Mathematics: An Introduction Reference: Luke 3:4-13 Numerals: 8:15 P. vice-president. (ljudi obično rado daju savjete. and Leo Tolstoy. moreover. so. therefore. thus. Upitnik . (učitelj je pitao učenike šta će raditi) I asked my sister if she had a date. but. and discount stores. but in Colonial days.com/index. • • The instructor asked the students what they were doing. Emily Dickinson. people depended on general stores and peddlers.): • Today people can buy what they want from supermarkets. when such conveniences did not exist.. ako one sadrže zarez: • The newly elected officers of the group are Thomas Mann. • • • Where are you? (gdje si?) Who wrote that book? (ko je napisao tu knjigu?) He shouldn't have quit his diet. furthermore. secretary. president.htm .The semicolon Tačku-zarez koristimo: .između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje nisu povezane dopunskim veznikom (and.između reči koje nabrajamo. etc. yet): • People are usually willing to give advice. department stores. zar ne?) Pazite da ne stavite upitnik na kraju indirektnog pitanja. Tačka-zarez . should he? (nije trebao prekinuti svoju dijetu. (upitao sam sestru ima li sastanak) http://engleski-jezik.The question mark Upitnik stavljamo na kraju direktnog pitanja. or. nevertheless.između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje su povezane sa veznim prilogom (however. James Joyce. nor. for. . treasurer. mnogo su manje zainteresirani da ih prime) . they are much less inclined to take it.

Po broju ljudi koji govore ovaj jezik on je drugi u svijetu. U zemljama koje su podebljane engleski jezik vodi glavnu ulogu. Engleski igra značajnu ulogu u kulturnoj. dvije trećine naučnih dokumenata je pisana ovim jezikom.com/index. Kristofer i Nevi Sv. međutim engleski jezik je najrašireniji i najvažniji jezik u svijetu. također. Polovina svih poslovnih ugovora je sklopljena na engleskom. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Antigva Australia Bahami Barbados Belize Bermudska ostrva Bocvana Bruneji (sa malajskim otocima) Dominika Fidži Gajana Gambija Gana Grenada Indija (sa nekoliko indijskih jezika) Irska (sa irskim) Jamajka JAR Kamerun (sa francuskim) Kanada (sa francuskim) Kenija Kiribati Lesoto Liberija Malawi Malta Mauricijus Namibija Nauru Novi Zeland Nigerija Pakistan Papua Nova Gvineja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Filipini Porto Riko SAD Sv. političkoj i ekonomskoj sferi društva u sljedećim zemljama.Porijeklo i značaj engleskog jezika . Britanija Vanatu Zapadna Samoa Zambija Zimbabve http://engleski-jezik. diplomatije i turizma. To je jezik nauke avijacije. Smatra se da postoji 300 miliona ljudi kojima je engleski izvorni (native speakers). Engleski je zvanični jezik u 45 zemalja ali je govorni i mnogim drugim zemljama. 300 miliona onih kojima je on drugi i još 100 miliona onih koji ga koriste kao strani jezik.htm . Lucija Sv. Mandarin (kineski) govori najviše ljudi.The history and importance of English language Engleski je germanski jezik indo-evropske porodice. Vinsent Senegal Sejšeli Siera Leone Singapur Surinam Svaziland Tanzanija Tonga Trinidad i Tobago Tuvalu Uganda V. računarstva.

Većina ljudi koji su govorili keltski su potisnuti u Vels. Thames. Normani su 1066. husband. Avon. francuski close reply odour annual demand chamber desire power ire engleski shut answer smell yearly ask room wish might wrath . leg. Iz ovog perioda je poznat tzv. Možda se oni koji govore francuski. Tokom sljedećih par stoljeća razvilo se nekoliko dijelekata: -Northumbrian u Northumbriji -Mercian u kraljevini Merciji -West Saxon u kraljevini Wessex -Kentish u Kentu Tokom 7. take. Old English (staro-engleski). Jezik im se nazivao Englisc od čega i potiče reč English. egg. Tokom 10. god. martyr. i 8. give. stoljeća kultura i jezik Northumbrije su bili dominirajući. ugly. kitchen. osvojili Britaniju. Porijeklo engleskog jezika Historija engleskog jezika počinje dolaskom germanskih plemena na britanska otočja su stigli preko Sjevernog mora sa prostora današnje Danske i sjeverne Njemačke. španski i arapski neće složiti. Samo je Wessex ostao nezavisna kraljevina. Invazija Vikinga je dovela ovu dominaciju do kraja (zajedno sa uništenjem Mercije). kettle. Keltske reči su preživjele u imenima mjesta i rijeka: Devon. them. Doseljenici su prvobitno govorili keltski jezik. Kornvol i Škotsku. te 20 gdje je španski i 17 gdje je arapski govorni jezik. skin. Francuski je postao jezik normanske aristokracije i oni su dodali mnoge reči u engleski jezik. Pisan je alfabetom zvanim Runic. window. Kent. imena njihove pradomovine. u koliko država je govorni jezik francuski. cup. wine. rječnik Old English-a se sastojao od anglo-saksonske osnove te prihvaćenih reči latinskog i skandinavskih jezika (Norse and Danish). Trent. flat. međutim to je brzo promijenjeno. get. koji potiče od skandinavskih jezika. die. odd. cheese. call. ali engleski je na putu da postana nezvanični međunarodni jezik cijelog svijeta. Jedna skupina je emigrirala na britansku obalu Francuske gdje i danas govore keltski jezik. skill. možemo uvidjeti koliko je engleski jezik dominantan. candle.Kada ovaj broj od 45 zemalja uporedimo sa 27. raise. their. U to vrijeme. fellow. Vikinzi su dodali reči: sky. Latinski alfabet su donijeli kršćanski misionari iz Irske. Angli su dobili naziv od reči Engle. stoljeća West Saxon dijalekat je postao zvanični jezik Britanije. cake.bishop. Dover. anger. they. Severn. Latinski je dao engleskom reči poput: street. angel.

Tupi (iz Južne Amerike) i Ewe iz Afrike. grčki. feet. Hindu. Zbog toga mnogo reči iz drugih jezika je našlo mjesto u engleskom jeziku. Chaucer je pisao na ovom jeziku. venison). Farsi (iz Irana i Afganistana). Sanskrit (iz drevne Indije). swine. Modern English počinje u 16-om stoljeću i poput ostalih jezika još uvijek se mijenja. taj se jezik naziva Middle English (srednje-engleski). nazivi za većinu domaćih životinja su engleski (ox. shoe. housen. Germanski način tvorbe množine (house. Jezici koji su imali uticaja na engleski jezik su: latinski. pork. oxen. Nahuatl (jezik Asteka). holandski. shoen) je zamijenjen francuskim načinom tvorbe: dodavanjem "s" (house. bacon. U narednom periodu Engleska postaje kolonijalna sila. njemački. veal. loves: hath. što je svakako doprinijelo povećavanju rječnika engleskog jezika. dok su nazivi za vrste mesa koje su im donosili iz francuskog jezika (beef.Zbog toga što su niži slojevi (englezi) kuhali za normansku aristokraciju. stoljeća londonski dijalekat je standardizovan. portugalski. francuski. i postao zvanični jezik. Jedna promjena se desila kada je "th" kod nekih oblika glagola postalo "s": loveth. Prvi kralj posle normanske vladavine je bio Henry IV. sheep. Do kraja 14. U 14. mutton. deer). Low German Church Latin Anglo-Saxon Old Norse Old English Danish Norman French Middle English Latin Modern English Greek . shoe. arapski. španski. shoes). stoljeću Englezi postaju ponovo dominantni u Britaniji. stupajući u kontakt sa različitim narodima širom svijeta. italijanski. calf. Samo par reči su zadržali germanski način tvorbe: men. Rječnik engleskog jezika je najveći u svijetu. houses. teeth. malajski. children. cow. has.

the eyes they see the Morse code Here come dots! the public art galleries Large picture halls i bet.tk The guests have just entered the hall.. In one of the Bard's best-thought-of whether 'tis nobler in the mind to tragedies our insistent hero.. a decimal point I'm a dot in place Alec Guinness genuine class animosity is no amity astronomer moon starer contradiction accord not in it debit card bad credit desperation a rope ends it dormitory dirty room eleven plus two twelve plus one evangelist evil's agent mother-in-law woman Hitler Punishment nine thumps President Clinton of the USA to copulate he finds interns. school master the classroom semolina is no meal slot machines cash lost in 'em.. queries on two fronts about outrageous fortune. Kvizovi – Quizzes Koje vrijeme je upotrebljeno u sljedećim rečenicama: Do you like ice-cream? You are visiting www. suffer the slings and arrows of Hamlet. Were you working at 9 o'clock? Did Tara phone you yesterday? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ ..ZABAVA Anagrami – Anagrams Anagrami su reči ili fraze koje su dobivene premetanjem slova druge reči ili fraze. how life turns rotten. snooze alarms Alas! no more Z's the earthquakes That queer shake.. I would like a new car. Halley's Comet shall yet come schoolmaster the classroom year two thousand a year to shut down To be or not to be: that is the question..eng-gramatika. s tim da obje fraze ili reči bi trebala povezivati neka misao.

noun preposition verb adjective conjunction indefinite article þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ . ________ I left school for since 4.. ________ a long time 3.? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ chair girl school egg hour apple exam hospital year university þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Choose "for" i "since" for each phrase. ________ 50 years for since 5. Will he still be travelling this evening? The train had already left. 1... Will you be in Bangkok tomorrow? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Korištenje neodređenog člana: a ili an. ________ three days 2. ________ yesterday for since for since for since Match the part of speech on the left with a word on the right.We'll have finished by 9pm..

U rečnici: "Although she is from Texas. U rečnici: "You may pick up your exams after I have finished grading them".prepostion dopunski veznik . We don't have _______ butter.adverb pronoun definite article relative pronoun þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 1.adverb 2. podcrtana reč je: prijedlog .conjunction pridjev . U rečnici: "Please place all dogs on leash". He's got _______wine. podcrtana reč je: prijedlog . U rečnici: "I would like to spend the summer writing". podcrtana reč je: prijedlog .subordinating conjunction 5.modal verb prilog . 1.main verb modalni glagol . much many several 2. podcrtana reč je: veznik .prepostion dopunski veznik .coordinating conjunction zavisni veznik .subordinating conjunction Click on the correct quantifier to fill the blank. podcrtana reč je: glavni glagol .prepostion 3. U rečnici: "His parents are poor but honest".coordinating conjunction zavisni veznik .prepostion dopunski veznik . I need _______ money.adjective prijedlog . some much several few many a lot of 3.subordinating conjunction 4. she doesn't sound or act like it".coordinating conjunction zavisni veznik . .

ate eaten 2. .4. Dave has ________ many strange things. fish and chips): A group of words that includes a subject and a finite verb: A word that connects two parts of a compound sentence: A combination of two vowels: A phrase that is not intended to be understood word for word: A verb that has a subject but no object: Expressing an action done to the subject: The subject does the action and receives the action: A phrase added to a statement to make a question: þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 1. ate eaten 3. Tara has _______ toys for today. Choose the right option for each phrase.. a little many a lots of Choose the term on the right that matches the definition on the left. Dave's students _______ all of his terrible cooking. Dave ______ the painting by himself. Benjamin _________ Dave's glasses. We still have _______ eggs..g. A word opposite in meaning to another: A group of words that usually go together (e. broke broken done did 4. much a little enough 5. Have you ever _______ a promise? broke broken 5.

The winner of the competition was ___ the drawing-room.on about . __________ time do you have? How many How much Sleng je neformalni. make a pit stop at the next rest area.1. My office is filled with paper-pushers.on . at parties. pickled after only one beer. 1.in . on in at 2. into on inside 4. I don't have __________ about the Internet.at on . Have you found a pad yet? You're too old to be a party animal.at into-inside . Wow.at in . Shut up or I will pop you. Na lijevoj strani imate rečenicu u kojoj je upotrebljen sleng. iz menija desno odaberite njegovo značenje.on . over . često zabavni.in þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 3. I am not going to work for peanuts. but Mr. what a large __________ of money! number amount 5. The judge poured champagne ___ the glass. much knowledge many knowledge 3. at . Spencer sat ___ a chair ___ the corner. __________ students are in the class? How many of How many 2. Let's go to the restaurant and pig out. paws off of my body. jezik. Can you give me __________ information? a little a few 4. The elderly lady was always ___ home ___ night. Everybody sat ___ the floor.

at in .on ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.on in . 1.on .5. 2. Adriana used to swin ___ the sea and sunbathe ___ the sand.in at .in in .in . bliži glagolu "auditorium". Either the classrooms or the auditorium must have _________ floor refinished.on . "I'm staying ___ the Jangadeiro Hotel. It's ___ Boa Viagem Ave.on on . Thomas was born ___ January 9th ___ Buenos Aires. klikom na "Objašnjenje" u okviru ćete dobiti obrazloženje tačnog odgovora.on . their its Ovdje bi se zamjenica trebala slagati sa subjektom (koji je. Every coat on this rack has outlived _________ usefulness. He was born ___ 8:15 ___ the morning ___ June. but he lived ___ 109.in . The hanging light is ___ the table. a on je u jednini).in 5.at at . Amizade Street ___ 1980. now.on on .on . Također. Peter lives ___ Boa Viagem Avenue.at at .in 3. on .on in .on ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pročitajte rečnicu i od ponuđenih zamjenica odaberite onu koja treba popuniti prazninu. u ovom slučaju.at . in over at 4.at 2. in .in .at . its their ." at . 1928 in . 18th. on -at on . ___ Recife.

4. not as a group. 5. We Us . zbog toga ćemo koristiti množinu. 6. zbog toga ćemo koristiti četvrti padež. it was clear to us that the committee members had acted as individuals.me Obje zamjenice moraju biti objekti. Paul's brother left the matter entirely up to _______ and _______ . djeluju zajedno. and the crowd roared ________ approval. 3. _____ voters must learn to vote in our own self interest.I him --."Every coat" je jednina (iako ovdje zvuči kao da govorimo o više kaputa).I he --. kao jedan. When the committee submitted _________ four versions of the document.me him --. ali ovdje su članovi udruženja djelovali kao individue. he --. its their "Committee" je zbirna imenica. zbog toga ćemo ovdje koristiti jedninu.masa ljudi. their its The crow d . Tate George scored in the final two seconds.

we us Za razliku od #6. zato ćemo koristiti: "w e". myself --.me me --. but guess what! My sister is taller than _____ . u formalnom izrazu uzećemo "I". I'm very tall.myself I --.Zamjenica se u ovom slučaju mora slagati sa subjektom ("voters"). The voters have chosen _______ and _______ to be their representatives. At first i wanted to split the money between Jo-Jo and ________ . zato trebamo objektni oblik: "us". 7. me I 'I' bi služio kao subjekat nepotpunog izraza: 'she is taller than I _am_'. 8. ovdje kao objekat). she --. He didn't seem to care much about ______ voters. 10. I ended up giving the money to ___________ . ipak. Neki tvrde da "than" djeluje kao prijedlog i da bi "me" tu trebao stajati kao objekat.myself . 9.he her --.him Obje zamjenice ovdje moraju biti objekti: "her" and "him". ovdje se zamjenica mora slagati sa objektom: ("voters".

pasivna aktivna pasivna aktivna 4. 3. pasivna aktivna 5. it's ___ theirs ours yours 4. Students are doing a lot of the work. It belongs to Mr. It belongs to my mother. It belongs to my father. U drugoj rečenici povratna zamjenica je odgovarajući izbor. it's ___ mine your his 2. This door must be kept shut. Smith. pasivna aktivna =================================================================== . and Mrs. This notice has been altered. it's ___ hers ours his 3. It belongs to me and my wife. it's ___ mine hers ours 5. pasivna aktivna 2. They are pulling down the old factory. nema razloga da se objektni oblik "me" zamijeni sa "myself". 1. It belongs to me. People must not leave bicycles in the hall. it's ___ theirs ours hers 1.U prvoj rečenici.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->