P. 1
MkI-4

MkI-4

|Views: 231|Likes:
Published by Maja V. Keserin

More info:

Published by: Maja V. Keserin on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

4.

TANKOSTIJENI PROFILI

4.1. Uvod 4.2. Mehanizam nosivosti tankostijenih profila 4.3. Metoda proračuna 4.4. Proračun konstruktivnih elemenata u ovisnosti o njegovoj funkciji u nosivim sustavima 4.4.1. Općenito 4.4.2. Tlačni elementi kao sastavni dijelovi poprečnog presjeka 4.4.3. Konstruktivni elementi (trapezni lim i gredni nosač) izloženi fleksijskom djelovanju 4.4.4. Konstruktivni elementi (štapovi) izloženi tlaku 4.4.4.1. Izvijanje savijanjem uslijed koncentrirane uzdužne sile 4.4.4.2. Izvijanje torzijom 4.4.5. Kombinirano djelovanje savijanja i uzdužne sile 4.4.6. Trapezno oblikovani limovi kao stabilizirajuće ploče 4.4.6.1. Mehanizam nosivosti ploče izvedene iz trapeznih limova 4.4.6.2. Oblici otkazivanja i osnovni proračunski postavci 4.5. Spojevi 4.5.1. Vrste spojnih sredstava 4.5.2. Osnovne karakteristike spojeva 4.5.3. Konstruktivni detalji 4.5.4. Numerički primjer 4.5.5. Prilozi za zadatak

140

4. Tankostijeni profili

MK I

4.1. UVOD
Hladnooblikovani profili su proizvodi napravljeni od limova dobivenih vrućim ili hladnim valjanjem. Oni se sastoje iz ravnih i zaobljenih elemenata, a uzduž svoje osi su konstantnog poprečnog presjeka i debljine. Ovi konstruktivni elementi su dobiveni hladnim oblikovanjem limova (npr. valjanjem, prešanjem, presavijanjem), te su raznih oblika poprečnog presjeka (sl. 1a. i 1b.).

Sl. 4.1a. Primjeri trapezno oblikovanih limova i panela

Debljine ovako oblikovanih konstruktivnih elemenata su slijedeće: 0.5 ≤ t ≤ 4 mm 1≤ t ≤ 8 mm -za profilirane limove (sl. 4.1a.) -za štapove (sl. 4.1b.)

Glavne karakteristike ovako oblikovanih profila su: povoljni odnosi između njihove nosivosti i vlastite težine, relativno laka izrada i ugradnja u konstrukciju, te velike mogućnosti arhitektonskog oblikovanja.

B. Peroš

141

4. Tankostijeni profili

MK I

-otvoreni presjek bez rubnih ukrućenja

-otvoreni presjek sa rubnim ukrućenjima

-otvoreni složeni presjeci

-zatvoreni složeni presjeci

-otvoreni presjeci s ukrućenjima na hrptu

-otvoreni presjeci s međuukrućenjima

-zatvoreni okrugli i četverokutni presjeci

Sl. 4.1b. Primjeri hladnooblikovanih štapova

4.2. MEHANIZAM NOSIVOSTI TANKOSTJENIH PROFILA
Budući da se radi o konstruktivnom elementu s vrlo tankim stijenkama poprečnog presjeka, odnosno o vrlo velikim odnosima širine elementa (b) i njegove debljine (t), dio pritisnutog poprečnog presjeka nakon dostizanja određenog intenziteta

B. Peroš

142

4. Tankostijeni profili

MK I

opterećenja ne sudjeluje u preuzimanju tog opterećenja, nego se izmiče funkciji nošenja većim ili manjim izbočavanjem tankog lima u zoni pritiska. Dakle specifičnost mehanizma nosivosti ovog konstruktivnog elementa očituje se pojavom lokalnog izbočavanja ravnog neukrućenog dijela poprečnog presjeka, koje ima utjecaj na njegovu krutost, kapacitet nosivosti i oblik otkazivanja nosivosti. Prema linearnoj teoriji izbočavanja određuje se kritični napon izbočavanja prema izrazu (4.1.), koji predstavlja napon kod kojeg dolazi do grananja ravnoteže.

σ ki = K ⋅

π2 ⋅E 12 ⋅ (1 − µ ) ⋅ (b / t ) 2

(4.1.)

Za određivanje ovog napona vrijede pretpostavke o idealno ravnom limu, centričnom unosu sile, idealnom izotropnom materijalu i neograničenom važenju Hooke-ovog zakona. Kritični napon izbočavanja je za tlačno naprezane pločaste elemente osnovna mjera sigurnosti. U ovisnosti o rubnim uvjetima ploče može se kritični napon izbočavanja prekoračiti, a da ploča zadrži stabilno stanje ravnoteže. Za objašnjavanje ovog odnosa neophodno je razmotriti fizikalnu pojavu izbočavanja ploča. Vrlo jednostavan model za objašnjenje ovog mehanizma dao je Winter. Pretpostavljen je model koji se sastoji iz uzdužnih i poprečnih štapova, u koje se zamišljeno koncentrira materijal tanke ploče. Model je prikazan na sl. 4.2.

Slika. 4.2. Model ploča

B. Peroš

143

4. Tankostijeni profili

MK I

Ploča je po rubu opterećena na tlak ravnomjerno raspodijeljenim teretom p. Budući je ukupno opterećenje ploče: P =

p⋅ IX n

na svaki od pet uzdužnih štapova otpada

sila intenziteta P/5. Neke se sile u uzdužnim štapovima postepeno povećavaju, onda tlačni napon u svakom ovom štapu dostiže kritičnu vrijednost kod koje dolazi do izvijanja. Pod pretpostavkom da su štapovi zglobno pridržani na krajevima, dostizanje kritične sile izvijanja, svih pet štapova se istovremeni izvija. To znači da bi svi zakazali istovremeno. Međutim, čim se počnu uzdužni štapovi izvijati, aktiviraju se poprečni štapovi, kao vlačni vezač, jer su čvrsto spojeni s uzdužnim štapovima. Vlačne sile, koje se javljaju u poprečnim štapovima od pridržavanja uzdužnih štapova, odgovaraju membranskom naponu u stvarnoj ploči, koji stabiliziraju ploču odnosno odupiru se daljnjem izbočavanju prilikom povećanja tlačne sile u uzdužnom smjeru. Iz ponašanja modela proizlazi da ne nastaje zakazivanje nosivosti istovremenim izvijanjem svih štapova kod iste kritična sile, kao u slučaju štapova zglobno pridržanih na oba kraja, te da se štapovi izvijaju s različitom amplitudom, u ovisnosti o udaljenosti od pridržanog ruba. Štap modela u sredini je najviše deformiran, a samim time mu je smanjeno sudjelovanje u prenošenju daljnjeg tereta. Zbog ovog se više aktiviraju susjedni štapovi, tj. najviše tereta mogu preuzeti štapovi uz uzdužne pridržane rubove. Dakle, evidentno je iz ponašanja modela da nakon izbočavanja ovakve ploče egzistira novo ravnotežno stanje, koje dozvoljava daljnje povećanje tereta, praćeno rastom amplitude izbočavanja. Ovo ponašanje je poznato pod pojmom "prekokritična nosivost". Prijelaz ravne ploče u izbočeno stanje ima za posljedicu naponsku preraspodjelu u karakterističnom poprečnom presjeku. Prvobitno, ravnomjerno raspodijeljeni naponi se mijenjaju i to tako da se na dijelu poprečnog presjeka koji je izbočen napon smanjuje, dok na dijelu poprečnog presjeka koji je nedeformiran, ukrućuje (dio uz rubno pridržavanje) nastupa koncentracija napona. Na slici 4.3. dana je naponska preraspodjela kod različitih razina naprezanja.

B. Peroš

144

3.4.4. Preraspodjela naprezanja na tankostijenom profilu Ova naponska preraspodjela je identična redukciji djelotvornog poprečnog presjeka.4. praktično je. obuhvatiti s takvim računskim modelom s kojim se postiže dovoljno točno određivanje nosivosti i jednostavna primjena. Peroš 145 . je dano naponsko stanje fleksijski naprezanog elementa iz koje je vidljiv zamjenski model za stvarnu naponsku raspodjelu. Da bi se izbjegla ova teškoća. 4. METODA PRORAČUNA Za potrebe dimenzioniranja.3. Na slici 4. Za praktičnu upotrebu bilo bi nepraktično uzeti za osnovu ovakvu raspodjelu napona. naponska raspodjela –zamjenski model B. ovu kompliciranu i promjenjivu raspodjelu napona u poprečnom presjeku. uvodi se računski model sudjelujuće širine. Slika 4. Tankostijeni profili MK I Slika 4. koji ima za posljedicu pomak težišta.

s njegovom nejednolikom naponskom raspodjelom.3. Peroš 146 .) Uvrsti li se izraz (4. godine je V.4. dobivenih iz ovih pokusa Winter je dao već 1946. za određivanje sudjelujuće širine.415 E ⎟ ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎟ bo σR ⎟ ⎜ t ⎝ ⎠ (4. na profilima.5.22 ⋅ ⎜ σR ⎟ ⎝ ⎠ (4.90 ⋅ t ⋅ E σR (4. koji je dao V.) π ⋅t 3 ⋅ (1 − µ 2 ) ⋅ E σR = 1. čiji je odnos bo/t varirao od 14.901 ⋅ σR t ⎛ ⎞ ⎜ 0.) s k=4 dobije se: be E = 1.901⋅ t σR ⎛ ⎞ ⎜ 0.5.4. Već 1932. godine modificirani i glase: be σ ki = bo σR ⎛ σ ki ⎞ ⎟ ⋅ ⎜1 − 0. Jednaka tlačna sila se dobije ako ovaj element.2. godine izraz za sudjelujuću širinu ukrućenog elementa: be σ ki = bo σR ⎛ σ ki ⎞ ⎟ ⋅ ⎜1 − 0. Karman postavio ovakav model. Približan izraz za sudjelujuću širinu.1.) Izrazi su 1968.) Na Cornell-University su bila provedena ispitivanja na preko 150 uzoraka. zamijenimo s takvim elementom s reduciranom zamjenskom širinom be i s konstantnim naponom intenziteta σR.25 ⋅ ⎜ σR ⎟ ⎝ ⎠ (4. Tankostijeni profili MK I Tlačna sila u pojasnici je jednaka umnošku površine pod krivuljom raspodjele napona i debljine pojasa. Karman glasi: be prikazanim na 2 be σ ki = b σR Supstitucijom sa izrazom 4.) be E = 1.1. dobije se sljedeći izraz za sudjelujuću širinu: be = (4. Zamjenska širina je tako izabrana da je površina pod stvarnom krivuljom naponske raspodjele jednaka obim pravokutno ograničenim površinama σ R ⋅ slici 4. Na osnovu rezultata.7.6.415 E ⎟ ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎟ bo σR ⎟ ⎜ t ⎝ ⎠ (4.) B.3 do 440. crtkanim linijama.

Na slici 4.) dobije se: ⎛ ⎞ be E ⎜ 0.9. navedeni su izrazi grafički prikazani odgovarajućim krivuljama. Karman-ovom modelu. Peroš 147 .) Uvrštavanjem izraza (4.738 ⋅ ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎟ bo σR ⎜ σR ⎟ t t ⎝ ⎠ (4. uz napomenu da su ukrućeni odnosno neukrućeni elementi definirani na slici 4. Radi ilustracije. B.4.) s k=0. dok približavanjem kritičnog napona granici tečenja rezerva nosivosti konvergira nuli. Tankostijeni profili MK I Za neukrućeni element vrijedi prema Winter-u: be σ ki = 1.19 ⋅ bo σR ⎛ σ ki ⎞ ⎟ ⋅ ⎜1 − 0.186 E ⎟ = 0.8. Krivulje sudjelujuće širine Uspoređujući krivulje.5.5. u elastičnom polju velika.).30 ⋅ ⎜ σR ⎟ ⎝ ⎠ (4.) S ovim izrazima. je V. (t.4.. koje je dao Winter.2. koja se definira kao razlika između idealnog kritičnog napona i graničnog napona vezanog na postkritično nelinearno izbočavanje. Slika 4. modelu idealne ploče i Winter-ovom modelu može se uočiti da je postkritična rezerva nosivosti.8.425 u izraz (4. dobivene prema V.16. Karman-ova krivulja za sudjelujuću širinu idealizirane ploče korigirana sa utjecajem imperfekcija.1.

Općenito Postupak se zasniva na graničnim stanjima. l<<b1 ili b2 (vidi sliku 4.4. Stoga je potrebno definirati odgovarajuća granična stanja pri kojima dolazi do otkazivanja nosivosti odnosno uporabljivosti. Kod tankostijenih hladnooblikovanih profila su granična stanja iskazana sa gubitkom nosivosti na razini elementa (ili razini poprečnog presjeka) kroz slijedeća otkazivanja: aksijalni vlak i tlak. Peroš 148 .a) Slika 4. fleksijski vlak i tlak. tlačnog elementa je osnova za dimenzioniranje trapeznih limova. PRORAČUN KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA U OVISNOSTI O NJIHOVOJ FUNKCIJI U NOSIVIM SUSTAVIMA 4. izbočavanje hrpta ("cripling") spojna sredstva prekomjerni progibi i vibracije Razmatranje i objašnjenje pojedinih graničnih stanja su dani na slijedećim primjerima: a) Element je vrlo kratak u odnosu na dimenzije poprečnog presjeka tj.) za sudjelujuću širinu ukrućenog.6. posmik. bočno izvijanje nosača.4. Tankostijeni profili MK I Izraz (4.4. Kratki elementi B.1.6. 4.5.

Nosivost štapa dosiže maksimum kad se kutovi "zgužvaju" ili alternativno pločasti B. 4.7. Za vrijeme ovog 149 . Većina deformacija δ. 4. Slika 4.d). raste s porastom sile P u nelinearnom odnosu i praćena je odgovarajućim nelinearnim padanjem aksijalne krutosti.c) je sličan σ-ε dijagramu tlačnog ispitanog uzorka.7.a). Sila sloma PY = A ⋅ f Y gdje je: A – površina poprečnog presjeka fY – granica popuštanja.7.b i 4. 4. okomito na ravninu stranice. približno do pet puta veća) sl. a daljnjim tlačenjem materijal teče i javlja se lokalno slamanje presjeka (sl. Elementi istog reda dužine i širine stranica Sa porastom sile P pojavljuju se valovite deformacije na ravnim stranicama (sl. 4. Tankostijeni profili MK I Dijagram P – u (sl.6.c.6.7.7.4. 4. Sila sloma PY u odnosu na skraćenje je gotovo linearno elastično. Oblik u koji se štap deformira tumači se dijagramom na sl. Peroš elementi razviju plastični mehanizam (sl. dok rubovi – spojnice između dviju ravnih stranica – ostaju ravni. b) Element čija je dužina istog reda kao duža stranica poprečnog presjeka (tj.b).7.4.

). 4. štap otkazuje pri maksimalnoj sili PmL koja je manja od sile sloma PY.8.8. Otvoreni tankostijeni presjeci se ponašaju shodno zatvorenim presjecima.). Moguće su deformacije i u obliku lokalnog vala. razmatrano u prethodnom odjeljku. c) Element čija je dužina mnogo veća od bilo koje dimenzije njegovog poprečnog presjeka (sl. Slika 4.9. ali sila kod koje se događa pojava lokalnog instabiliteta ovisi o obliku presjeka (sl. Peroš 150 .4. Ovaj tip ponašanja je poznat kao lokalno izbočavanje. općenito poznatog kao izvijanje izraženo savijanjem. koja se može doseći u ovom modelu deformacije će biti manja nego maksimalna sila lokalnog izvijanja PmL istog poprečnog presjeka. Dugački elementi Kao cjelina. Maksimalna sila PmL. 4. Tankostijeni profili MK I lokalnog kolapsa. ovaj se element deformirao u klasičan tip deformiranog oblika. Slika 4.9. Otvoreni tankostijeni presjeci B.

4. Tankostijeni profili MK I Obični C profil (sl.a) će se izviti u oblik prikazan na slici kod niže sile nego što uzrokuje lokalne deformacije u odgovarajućem C-profilu sa rubnim ukrućenjem sl. U tlačnom pojasu se pojavljuju valovite deformacije uzduž osi elemenata koje reduciraju njegovu krutost i nosivost. Slika 4.10. Kutnik sa sl. Ovakvi presjeci se čisto rotacijski deformiraju oko uzdužne osi štapa.9. 4. 4. koja ostaje ravna (sl. Peroš 151 .) Slika 4. 4. 4. npr. Ovaj tip deformacije je klasificiran kao lokalno izbočavanje tlačnog pojasa.10. B.a) – i to je izvijanje torzijom.11. koji daje dodatnu otpornost deformiranja izvan ravnine (sl.b. 4. Otvoreni presjeci ili obični C profil malih debljina stijenki. Torzijski mekani otvoreni profili Presjek koji nema dvije osi simetrije.b.9. Ovaj porast sile lokalnog izbočavanja je rezultat djelotvornosti ukrućenja na rubu pojasa.12. će biti rotiranog i translatiranog poprečnog presjeka – i to je izvijanje torzijom. je prikazan hladnooblikovani C-profil pod djelovanjem momenta savijanja. Otvoreni profili s ojačanim rubovima d) Elementi čiji je poprečni presjek torzijski mekan npr.11. e) Na sl.11.4.

12.4. 4. Tankostijeni profili MK I Slika 4.13. Lokalno izbočavanje hrpta g) Kao i kod većine valjanih profila moguće je izbočavanje uslijed posmika – prikazano na sl.14. Izbočavanje hrpta uslijed posmika B. Utjecaj momenata kod otvorenih presjeka f) Slijedeći oblik lokalnog instabiliteta je lokalno izbočavanje hrpta odnosno "crippling" hrpta. Slika 4. Peroš 152 . Slika 4. Javlja se u blizini unosa koncentrirane sile ili kod ležaja sl.14.13. 4.

15. Tankostijeni profili MK I h) Nadalje kod fleksijski naprezanih nosača oko njihove jače osi. 4. Peroš 153 . Ovaj tip otkazivanja poznat je kao bočno izvijanje (sl. Slika 4. Primjeri takvih elemenata su: -ukrućeni elementi -elementi ukrućeni žljebastim međuukrućenjem B.).15.4.2. Tlačni elementi kao sastavni dijelovi poprečnog presjeka Pod pojmom elemenata podrazumijevaju se konstitutivni dijelovi kompletnog profila. Bočno izvijanje nosača 4.4. česta je pojava da se nosač savija oko svoje slabije osi kod neke kritične vrijednosti savijanja.

Dakle za ukrućene elemente izložene jednolikom tlaku (sl.4.) vrijedi slijedeće: B.17. Peroš 154 . se uzima u obzir upotrebom efektivne širine kao osnove za proračun. u svezi sa nosivošću i krutošću. 4. Efekt lokalnog izbočavanja. Efektivna širina se određuje u ovisnosti o rubnim uvjetima promatranog elementa i tlačnom naponu kojem je izložen element.16. Tipovi tlačnih elemenata Ovakav element je više ili manje sklon lokalnom izbočavanju. Tankostijeni profili MK I -neukrućeni elementi -elementi sa jednostavnim rubnim naborom -elementi sa rubnim ukrućenjem -elementi sa rubnim ukrućenjem i međuukrućenjem Slika 4.

17.3. kσ=4) Kod elemenata sa međuukrućenjem formira se računski model u kojem se svako ukrućenje sa susjednim ravnim elementima razmatra kao tlačni štap elastično pridržan duž uzdužne osi (sl.18.4.17. a ovisi o λ p .4. Ova pak vitkost je izvedena iz izraza (4.) .10.4.parametru vitkosti.7.18. gdje je ρ=f( λ p ) koeficijent redukcije.) prikladnom transformacijom i glasi: λ p = 1. Md – računski moment otpornosti na nivou poprečnog presjeka. Tankostijeni profili MK I bef 2 bef 2 bef=ρ⋅bp Slika 4.11. Konstruktivni elementi (trapezni lim i gredni nosač) izloženi fleksijskom djelovanju Općenito se dokaz nosivosti provodi prema izrazu: Msd ≤ Md gdje je Msd – moment savijanja uslijed faktoriranog opterećenja.) gdje je kσ – koeficijent izbočavanja (za slučaj sa slike 4. bef bef bef bef 2 2 2 2 T C Slika 4.052 ⋅ f ty bP ⋅ t E ⋅ kσ (4. B. Peroš 155 (4. Zamjenski model elementa 4.).

određen je izrazom: Md = gdje je: Wef – efektivni moment otpora poprečnog presjeka f – granica popuštanja gM – parcijalni faktor sigurnosti Primjer određivanja efektivnog poprečnog presjeka fleksijskog nosača je dan na slici 4.19. može koristiti plastična rezerva vlačne zone sve dok se ne dosegne fy na rubnom vlaknu tlačne strane.12. Tankostijeni profili MK I Ponašanje konstruktivnog elementa izloženog savijanju uglavnom se iskazuje na slijedeće načine: -lokalno izbočavanje -shear lag -izbočavanje hrpta ("crippilng") -bočno izvijanje -neelastično ponašanje a) Moment otpornosti nosača kod kojih nije prisutan problem bočnog izvijanja. f y ⋅ Wef (4. Peroš 156 .) γM bef σ 2 bef 2 bef1 bef 2 bef 2 fty 1 bc befn yc Ψσ 1 Slika 4. Efektivne širine poprečnog presjeka Može se primijetiti da se sa dostizanjem granice popuštanja na vlačnoj strani.4.19. B.

Slika 4. Ova komponenta je relativno mala i obično se ignorira kod ravnih valjanih profila. Međutim. redukcijom površine. tankih pojaseva ova komponenta rezultira povećanjem savijanja pojaseva "kovrčanje" curling pojasa (vidi sl. zbog "shear lag"(uz redukciju od lokalnog izbočavanja).) Slika 4. moment otpornosti Md se određuje prema izrazu: Md = K D ⋅ f y ⋅ Wef γM (4. Pojava 'kovrčanja' (curling) pojasa B. 4.20. 4.21.).4. Peroš 157 . Tankostijeni profili MK I b) Bočno izvijanje S obzirom na bočno izvijanje.20. kod širokih. naponi uslijed savijanja u pojasu dobivaju radijalnu komponentu usmjerenu prema neutralnoj osi.13.21. Krivulje bočnog izvijanja c) Utjecaj "shear lag" se uzima u obzir sa efektivnom širinom ili vlačnog ili tlačnog pojasa tj. d) Utjecaj "kovrčanja"(curling).) Faktor redukcije KD je dan u sličnom obliku kao za krivulje izvijanja (sl. Utjecaj zakrivljenosti nosača u fleksiji.

Peroš 158 .58 0.) τSP – računska vrijednost srednjeg posmičnog napona dana u tablici 1.0.87 – 0.52⋅ λ W τSP/fV za hrbat sa ukrućenjem kod ležaja 0. Rd je dobiven na osnovu ispitivanja. -odnosu visine hrpta i njegove debljine -odnosu radijusa zakrivljenosti prijelaza hrpta u pojas i debljine hrpta -nagibu hrpta u odnosu ne ležajnu ravninu -o granici popuštanja osnovnog materijala B.8 0.36⋅ λ W λ W ≤ 0.36⋅ λ W 0. hW – visina hrpta tj.87 – 0. Tankostijeni profili MK I Dakle ova pojava ima utjecaj na nosivost te se stoga odgovarajućim odnosima širine i debljine elementa nastoji izbjeći.346 ⋅ ty hW ⋅ t E τSP/fV za hrbat bez ukrućenja kod ležaja 0.8 < λ W ≤ 1. e) Otpornost na posmik Računska otpornost na posmik je dana izrazom: VSP = gdje je: τ SP ⋅ hW ⋅ t γM (4.12 1.87 .14. razmak između točke sjecišta sistemskih linija hrpta i pojaseva t – debljina hrpta λ W = 0.36⋅ λ W 0.12 < λ W f) ″crippling″ hrpta Da bi se izbjeglo lokalno izbočavanje i ″crippling″ hrpta pod djelovanjem koncentrirane sile ili ležajne reakcije.4. računska vrijednost koncentrirane sile koja se može lokalno prenijeti ne smije biti veća od računske sile otpornosti hrpta Rd. a vrijednost ovisi o sljedećem: -odnosu dužine nalijeganja promatranog profila na ležaj (podkonstrukciju) i debljine hrpta.58 0.

) gdje je: χ . Tankostijeni profili MK I Također se mora uzeti u obzir i eventualno uzdužno ukrućenje (nabor) na hrptu. budući ovakvo ukrućenje izaziva određeni ekscentricitet u hrptu I na kraju treba provjeriti promatrani profil na kombinirano djelovanje momenta savijanja i ležajne reakcije ili koncentrirane sile.4. Peroš 159 . Ovo upućuje da se jednoosni simetrični presjeci.4. Slika 4.faktor redukcije [ χ=f( λ ) ] Aef – efektivna površina poprečnog presjeka fY – granica popuštanja B. uobičajeno moraju provjeriti obzirom na kombinaciju savijanja i tlaka.15.4. Presjeci kod kojih je izvijanje savijanjem općenito proračunski kriterij Otpornost na nivou konstruktivnog elementa (štapa) s obzirom na izvijanje savijanjem je dana izrazom: Nd = χ ⋅ Aef ⋅ f Y γM (4. Konstruktivni elementi (štapovi) izloženi tlaku 4.1. Općenito izvijanje savijanjem se pojavljuje kod štapova poprečnog presjeka dvoosno ili polarno simetričnih. 4. Izvijanje savijanjem uslijed koncentrirane uzdužne sile Pod ovim pojmom se podrazumijeva da tlačna sile djeluje u težištu efektivnog poprečnog presjeka.22.4. izloženi djelovanju tlačne sile u težištu poprečnog presjeka. jednoosno simetričnih zatvorenih presjeka i za specijalne slučajeve otvorenih jednoosno simetričnih presjeka.4.

kad je JZ < Jy dominantan je mod otkazivanja izvijana savijanjem i provjera se provodi prema prethodnom poglavlju. 4. dok je kod dugačkih štapova dominantno globalno izvijanje (Eulerov slučaj). Oblik ovih krivulja je uglavnom ovisan o geometriji poprečnog presjeka. s time da se u izraz za λ umjesto Euler-ovog napona uvrsti minimum od σT ili σTF. Uvodi se faktor lokalne stabilnosti Q (Q = Aef / Abr). Slika 4. B. tj. Jednoosni simetrični otvoreni presjeci su općenito izloženi izvijanju savijanjem i torzijom.23.4. Tankostijeni profili MK I Određivanje Nd je principijelno isto kao kod valjanih profila. Peroš 160 . Izvijanje torzijom Za točkasto simetrične otvorene poprečne presjeke može biti mjerodavno izvijanje torzijom. Dakle između ova dva ekstrema egzistira područje međudjelovanja lokalnog i globalnog koje je obuhvaćeno sa prijelaznim krivuljama izvijanja. 4. Kad je λ ≤ 0.1.2 onda je Q= Aef / Abr (kratak štap) i λ → ∞ onda χ → 1 2λ _ . 4. Otpornost na nivou konstruktivnog elementa dano je shodno u toč.1.4. Razlika je što se ovdje uzima u obzir redukcija otpornosti zbog lokalnog izbočavanja. b i c) za kratke štapove je način otkazivanja lokalno izbočavanje. prema izrazu 4.15. Presjeci kod kojih je izvijanje savijanjem i torzijom proračunski kriterij. Koeficijent redukcije χ iskazuje redukciju otpornosti tlačnog štapa uslijed lokalnog izbočavanja i globalnog izvijanja (vidi t.4. Međutim.2.4.

1.) Slika 4.) imaju isto značenje kao i kod valjanih profila.) i da efektivni poprečni presjek u savijanju nije isti kao u čistom tlaku (sl 4. Tankostijeni profili MK I 4. efektivni poprečni presjek u čisto tlaku (b) i savijanju (c) Također treba uzeti u obzir i bočno izvijanje.4.16. s time da se uzme u obzir specifičnost ovih profila. ako nije spriječeno konstruktivnim mjerama.25. To znači da treba kod određivanja utjecaja tlačne sile obratiti pažnju na iznalaženje koeficijenta redukcije χ (t.) Slika 4.) Pojedinačne oznake u izrazu (4. Općenito treba biti zadovoljen uvjet: M sd − y + ∆M sd − y N sd + ⋅ky ≤1 M dy χZ ⋅ Nd (4.25.24.16. Peroš 161 . Poprečni presjek (a). 4. Statičke funkcije trapeznih limova B. i stabilizirajuću funkciju poželjnu ili neželjnu – kod čega su limovi izloženi posmičnom naprezanju u svojoj ravnini (sl. 4. krovovi i međukatne konstrukcije izvedeni iz profiliranih limova imaju pored primarne funkcije fleksijski naprezanog nosača.4.4.5.4.24.6. 4. Trapezno oblikovani limovi kao stabilizirajuće ploče Zidovi. Kombinirano djelovanje savijanja i uzdužne sile Principijelno se provjera provodi kao u slučaju valjanih profila.

Slika 4. vjetra.26.4.1. 4.4.26. B.6. uz ovo treba uzeti u obzir deformacije na osnovu fleksijskog naprezanja. Mehanizam nosivosti ploče izvedene iz trapeznih limova Nosivost i ponašanje pri deformaciji ovakovih ploča su ovisni od konstruktivnog oblikovanja cjelokupnog nosača (sl.27. Peroš 162 . prikazan je nosivi statički sustav iz kojeg je vidljivo da su momenti savijanja i poprečne sile. d) deformiranje u limovima usljed posmika Naravno. b) pomaci u uzdužnim i poprečnim spojevima limova. Tankostijeni profili MK I 4. 4.) te od krutosti komponenata i spojeva. nastali od vanjske akcije npr. prenose preko krovne konstrukcije kao nosača na ležajeve – vjetrovne vezove ili vertikalne stabilizirajuće ploče. Na sl. Primjer posmično krute ploče iz trapeznih limova Od osobitog utjecaja na deformiranje ploče su: a) deformacija profila u krajnjim ležajnim poprečnim presjecima. c) popustljivost priključaka između limova i podkonstrukcije.

Slika 4. Primjer statičkog sustava ravne ploče Kod krovova sa razlomljenom površinom se još uzima u obzir i djelovanje kao naborane konstrukcije (sl. Statički sustav naborane konstrukcije B. 4. Peroš 163 .28. Tankostijeni profili MK I Slika 4.28.).4.27.

4. Slom uslijed fleksije i posmika (sl.) – javlja se uglavnom kod trapeznih limova. Otkazivanje uslijed interakcije M i V III.4. II.) – javlja se kod unutarnjih ležajeva i istovremenog djelovanja sila u ravnini ploče i okomito na nju.javlja se kod visokih profila i manjih debljina lima kad je dominantno naprezanje u ravnini ploče (sl.30. Košenje hrpta na krajnjem ležaju .6.javlja se kod profila sa širokim dijelovima poprečnog presjeka i kod visokih profila uslijed horizontalnih sila u ploči i odižućeg djelovanja vjetra (sl. Slika 4. Slom pričvršćenja na krajnjem ležaju . Slom spojnog sredstva na mjestu spajanja lima i na ležajevima -javlja se kod relativno velikih razmaka zakovica i vijaka (sl. Tankostijeni profili MK I 4.) IV.) VI.) B.30. visine profila 50mm Slika 4. Oblici otkazivanja nosivosti i osnovne proračunske postavke Nosivost ploče iz profiliranih limova ograničena je različitim oblicima otkazivanja.uobičajeno kod vitkih profila s manjom debljinom lima a uslijed transverzalnog opterećenja (snijeg) i opterećenja u ravnini ploče (vjetar) (sl.) V. Peroš 164 .31. Globalno izbočavanje uslijed posmika (sl.29. koji mogu nastupiti pojedinačno ili u kombinaciji i ovisni su o konstruktivnom oblikovanju.4. Tipični oblici otkazivanja su: I. 4. 4. Globalno izbočavanje uslijed posmika. ″Crippling″ hrpta na krajnjem ležaju . 4.2. 4.29.34.33. 4. manjih visina profila i širokih ravnih dijelova.32.

Slom pričvršćenja na krajnjem ležaju Slika 4.32. ″Crippling″ hrpta na krajnjem ležaju Slika 4.34. B. Tankostijeni profili MK I Slika 4.31.4.4. snijeg) i sa koncentriranim silama na međuležajevima kao posljedica ovog opterećenja. (slom uslijed interakcije M i V) je općenito prouzročen transvezalnim opterećenjem (npr. b) Oblik otkazivanja II. koje su primarno dimenzionirane za fleksiju uslijed snijega ili odižućeg djelovanja vjetra. Dimenzioniranje se provodi prema poglavlju 4. (globalno izbočavanje uslijed smika) je kod krovnih ploča. Deformacija ruba rupe zakovice u uzdužnom spoju Uz nabrajanja ovih modova otkazivanja treba još navesti: a) Oblik otkazivanja I. Peroš 158 .3. Košenje hrpta na krajnjem ležaju Slika 4.33. praktično bez značenja.

Nosivost i deformabilno ponašanje ovakvih horizontalno krutih ploča iz trapezno profiliranih limova se zasniva na pokusima nosivosti i poznati su analitički proračunski postavci. Vlačne sile se moraju preuzeti sa pričvršćenjima lim/podkonstrukcija. U sklopu njemačke regulative proračun se provodi prema modelu Schardt / Strehl – pojednostavljenoj teoriji naboranih konstrukcija. koja na krajnjem ležaju proizvodi vlačnu odnosno tlačnu silu. 2 ⎝ t ⎠ 2 f) Oblik otkazivanja VI. gdje je tB jedinična posmična sila u ravnini ploče i t debljina lima.35. gdje su H i t u [mm] a T u [kN/m].65mm. Peroš 159 . dok se u anglo-saksonskim zemljama provodi prema modelu Bryan-Davies. d) Oblik otkazivanja IV. koji pri krajnjim ležajevima proizvodi torzijskim momentom horizontalne pomake slobodnog gornjeg pojasa profila. U sklopu Eurocode 3 su dane preporuke u svrhu internacionalne harmonizacije proračunskih podloga. Slom treba nastupiti u limu a ne preko sredstava pričvršćenja. Tankostijeni profili MK I c) Oblik otkazivanja III. koji je ograničen na područje 1. Procjena horizontalnog pomaka δH. U slučaju izvedbe pričvršćenja sa dva vijka u uvali. e) Oblik otkazivanja V. ovisi o nosivosti elemenata pričvršćenja i debljini pričvršćenja.4. (košenje hrptnog lima) je također posljedica posmičnog toka. može se iskazati izrazom: δH ≈ 1 ⎛H⎞ ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ T ⋅ 10 − 4 [mm]. i IV. Na slici 4. odgovarajuća vlačna sila je približno RD – 1. je posljedica sile u ravnini ploče.5 m udaljenosti od krajnjeg ležaja. (″Crippling″ hrpta na krajnjem ležaju) odgovara prema pokusima za različite tipove profila (50 ≤ Hmin ≤ 110) sili sloma koja se dosta dobro može iskazati izrazom tB = 35 ⋅ t2 [kN/m].2 ⋅ H ⋅ T [kN]. Ovaj oblik otkazivanja je funkcionalne vrste i može uvesti stanje otkazivanja oblika III. su date deformacije jedne ploče iz trapeznog lima H = 110 i t = 0.0 do 1. Bitno je konstruktivno pravilo da otkazivanje uslijedi preko relativno velikih deformacija. B.

SPOJEVI Zbog svoje bitne karakteristike. spojevi mogu biti problematični i kritični za dimenzioniranje. Općenito se opterećenja na spojeve dijele na dva glavna tipa: B.35. vrlo malih debljina stijenki hladno oblikovanih profila. Deformiranje ploče trapeznog lima u ovisnosti od sile u ploči T. Peroš 160 .5. Tankostijeni profili MK I Slika 4. 4.4. Na ove spojeve se postavlja zahtjev da prenose različite vrste opterećenja i moraju se dimenzionirati da prenose ova opterećenja bez otkazivanja.

je dano nekoliko tipova zakovica iz kojih je vidljiv i način formiranja takovoga spoja. Mehanička spojna sredstva su: a) zakovice b) vijci s maticom c) čavli za lim d) vijci za lim Zavarivanje: a) točkasto b) bradavičasto c) šavno ad a) Zakovice Primjenjuju se uglavnom za izvedbu spoja između dva tankostijena elementa.4. Tankostijeni profili MK I 1) opterećenje na odrez 2) opterećenje na vlak. 4. 4. Slika 4. Tipovi zakovica B.5.1. Peroš 161 .36. Na sl. Osobito su pogodne kada je pristup spoju moguć samo s jedne strane. Vrste spojnih sredstava Izvedba ovakvih spojeva je moguća ili mehaničkim spojnim sredstvima ili zavarivanjem.36.

. Nekoliko tipova ovih čavala je dano na slici 4.39. 4.38. Peroš 162 . Čavli – spojna sredstva B.40. Slika 4.4. Oblik zakovica ad b) Vijci s maticom U stvari radi se o vijku čiji navoj seže do njegove glave i u biti se radi o vijku za lim. Slika 4.spojna sredstva ad c) Čavli za lim Pričvršćuju lim na podkonstrukciju. Tankostijeni profili MK I Općenit izgled zakovice sa temeljnim pojmovima je dan na sl.39. Na sl. a principijelan način ugradnje s karakterističnim alatom na slici 4.37.37.38. 4. Slika 4. je dan vijak u spoju sa specifičnom podložnom pločicom. Vijci .

vijci koji se ugrađuju u prethodno izbušene rupe 2. Tankostijeni profili MK I Slika 4.42.Tipovi vijaka za lim Primjenjuju se za spajanje limova međusobno.41. ad 2. Peroš 163 . B. na podkonstrukciju te za spajanje lima na drvo.40. ad 1. U ovoj grupaciji razlikuju se dva tipa u ovisnosti o navoju.4. Ovaj tip vijaka je prikazan na slici 4. Slika 4. vijci koji sami buše rupu pri ugradnji. Ugradnja čavli ad d) Vijci za lim Vijci za lim su podijeljeni u dvije osnovne grupe: 1.

oni moraju ispuniti određene konstruktivne zahtjeve: nosivost. Slika 4. krutost i sposobnost deformiranja (sl.2. Osnovne karakteristike spojeva Bez obzira na vrstu spojeva.42. Tankostijeni profili MK I Slika 4.5. Samougradni vijci 4. Osim ovoga moraju biti zadovoljeni trajnost te ekonomičnost.43.43. 4. Nosivost spojeva B.). Peroš 164 .4.

U slučaju spajanja tankostijenih elemenata nosivost se uglavnom određuje ispitivanjima. Sposobnost deformiranja je također vrlo važna. do 4. Nosivost spojeva se može teoretski izračunati ili se odrediti preko pokusa. Ona ne određuje samo krutost cjelokupne konstrukcije ili barem jednog njenog dijela. dani su rezultati ispitivanja na odrez naprezanog spoja.44. Nosivost svakog spoja mora biti u razumnom odnosu sa nosivom konstrukcijom kojoj dotični spoj pripada. Peroš 165 . krutost (odnosno elastičnost) i sposobnost deformiranja su pozitivna svojstva čelika koja se javljaju bez obzira radi li se o debljim čeličnim elementima ili tankostijenim.47. B.44. Na slikama 4.4. nego ima često utjecaj i na samu nosivost (primjeri kod vjetrovnih vezova i elemenata koji sprečavaju bočno izvijanje). Slika 4. Ukoliko je spoj ne posjeduje to može rezultirati krtim lomom nosača ili konstruktivnog elementa (osobito izraženo kod statički preobilnih sustava). preko P-δ dijagrama. Ona ovisi o obliku profila te o vrsti i broju spojnih sredstava. Tankostijeni profili MK I Nosivost. Krutost spojeva je također vrlo važna. Moguće je uočiti i načine otkazivanja u ovisnosti o odnosima izvedenog spoja. Isto kao i u slučaju nosivosti i krutost spojeva mora biti u povoljnom odnosu sa krutosti cjelokupne konstrukcije.

B. Peroš 166 .45.46.4. Slika 4. Tankostijeni profili MK I Slika 4.

3.5. 4.47. Tankostijeni profili MK I Slika 4. Peroš 167 . Konstruktivni detalji B.4.

Peroš 168 . Tankostijeni profili MK I B.4.

y r=4. treba provesti dokaz sigurnosti.250 ⋅ 2.48.5 = 11.25 kN/m2 Kombinacija opterećenja: qsd = 1.10 + 1.64mm f y = 320n / mm 2 20 30 100 bd = 200mm 30 20 100 100 40 100 100 40 40 40 Slika 4.5 = 3.49.4.49.48.50 ⋅ 1.250 ⋅ qsd ⋅ l =1.5.25 = 2.375 ⋅ 2.10 kN/m2 sk = 1.5m Slika 4. Tankostijeni profili MK I 4.01 kN/m A) Proračun sila: 1) Ležajne reakcije: -prvi ležaj -drugi ležaj Rsd1 = 0.375 ⋅ qsd ⋅ l = 0. Trapezni lim gk sk 1 1 A l = 4.35 ⋅ 0.01 ⋅ 4. Numerički primjer Za profil zadan na slici 4.4 kN Rsd2 = 1.5mm t hw = 100mm t = 0.5m 2 A l = 4.01 kN/m2 Za 1m širine trapeznog lima q = 2.4.3 kN B. Statički sustav Vlastita težina Snijeg gk = 0.01 ⋅ 4. Peroš 169 . i statički sustav na slici 4.

85 kNm -ležaj Msd2 = -0.5 = = 7.01 ⋅ 4.04 ⋅ t fy 7.52 = -5.52 =2.125 ⋅ 2.03 < 0.50.3 = 1.64 t = 4 .279rad 30 r 4 .10 kNm B) Moment otpornosti Md Md = f y ⋅ Wef γM Profil u polju: tlak vlak Md r y 100 30 20 Slika 4.279 = 6.2mm B.04 ⋅ (za limove) 21000 = 26.01 ⋅ 4. Peroš 170 .82mm 2 2 lr = rm ⋅ ϕ = 4.70 ⋅ 2.70 ⋅ qsd ⋅ l2 = 0.4.82 ⋅1.03 > 5 t 0.3 32 2) Geometrija poprečnog presjeka rm = r + 0.64 r E < 0.125 ⋅ qsd ⋅ l2 = -0.5 + = 4. 1) Utjecaj radijusa savijanja arctgϕ = 100 → ϕ = 73. Tankostijeni profili MK I 2) Momenti savijanja: -polje MsdA = 0.

82 ⋅ ⎜ tg − sin ⎟ = 0.0mm s w ' = s w − 2 f r = 103 − 2 ⋅ 2.70103.163 ⎠ 3. 3) Efektivna širina tlačnog pojasa (prilog) -pretpostavlja se kσ = 4.2mm fr fr gr bef bp s ef rm r s ef sw Slika 4. Tankostijeni profili MK I ⎛ sin 73.3 ⎛ ϕ g r = rm ⋅ ⎜ tg − sin ⎟ = 4.1⋅10 5 ⋅ 4 i za σc = fy vrijedi: ρ =⎜ ⎛ 1 − 0.6 320 ⋅ = 3.163 B.7 = 98.279 ⎠ ϕ ⎝ ⎝ ⎠ ϕ⎞ 73.7 mm 2⎠ 2 2 ⎠ ⎝ ⎝ 2 f r = rm ⋅ sin ϕ 2 = 4.163 > 0.82 ⋅ ⎜1 − yc = rm ⋅ ⎜1 − ⎟ = 1.3° ⎞ ⎛ sin 73.22 ⎞ 1 ⎟⋅ =⎜ = 0.3 ⎞ ⎛ 73.3° ⎞ ⎟ = 4.4. Peroš 171 .0 λ p = 1.2mm ⎜ ⎟ 1.51.3 = 2.82 ⋅ sin 73.64 2.673 0.052 ⋅ 98.9 = 97.22 ⎞ 1 ⎛ 1 − 0.9mm 2 b p = bo − 2 g r = 100 − 2 ⋅ 0.052 ⋅ bp t ⋅ fy E ⋅ kσ λ p = 1.6mm s w = so − 2 g r = 100 2 − 30 2 − 2 ⋅ 0.294 ⎟⋅ ⎜ λ ⎟ λ p ⎝ ⎠ p ⎝ 3.

2mm bef 2 b' ef bef 2 2 b' ef 2 fr fr Slika 4.6mm 0 1.9 = 23.4.0 0 7 4860 613 1640 7120mm 2 467530mm3 70208mm3 B. Peroš 172 .294 ⋅ 98.8 100.0mm bef ' = bef − 2 ⋅ f r = 29 − 2 ⋅ 2. Dužina (l) mm Udaljenost od težišta (y) mm l⋅y l⋅y (mm ) 2 3 Visina (h) mm l ⋅ h3 12 (mm3) 1 2 3 4 5 ∑= 11.2 16.0 98. 4) Efektivna širina hrpta b' ef 2 1 lr 2 s' w 3 y 16.2 6. Element br.53.4 137.2 50.4 lr 5 4 Slika 4.6 6.52.2 97. Tankostijeni profili MK I bef = ρ ⋅ b p = 0.6 = 29.

5 320 σ1 Za Ψ ≤ -0.7 ⋅ 320 = 299 N mm 2 51.54.3 320 ⋅ = 0.9 2 2 Prema: λ p = 1. Peroš .6 bc 51.5 vrijedi: kσ = 5. 2 =? bc = ∑ l ⋅ y = 7120 = 51.93 < −0. Tankostijeni profili MK I σ sc hw=100 C bc 1 = f y = 320 N mm2 σ Slika 4.64 2.85 ⋅ (1 + 0.956 ⎟⋅ ⎜ λ ⎟ λ ⎝ 0.731 > 0.85 ⋅ (1 + Ψ ) = 5.93) = 21.3mm sin ϕ sin 73.7mm ∑ l 137.1 ⋅10 5 ⋅ 21.7 = 53.7 − gr = − 0.052 ⋅ b p = sc bp t ⋅ fy E ⋅ kσ λ p = 1.22 ⎞ 1 ⎛ 1 − 0.7 Ψ= σ 2 − 299 = = −0.731 ⎠ 0.052 ⋅ 53.9 Budući da je σ1 = σc = fy vrijedi: ρ =⎜ ⎛ 1 − 0.673 0.3° σ2 < 0 < σ1 sc = σ1 bc = σ2 hw −b c ⇒σ2 = 100 − 51.731 p p ⎝ ⎠ 173 B.4.22 ⎞ 1 ⎟⋅ =⎜ = 0.

5) ⋅ sef 1 = 53.3 yo = 7071 = 52.n = 1.5 ⋅ 20.6 y 21.4 ⋅ ρ ⋅ sc = 0.4 + ⎟ ⋅ sin 73.3 135.3mm ∆⎞ 2 .3 ⋅ 52.3 l⋅y 7120 48.956 ⋅ 53.3mm 135.5 ⋅ sef 1 = 1. tako da se oduzme dio ∆ l ⋅ y2 12 2.2 70208 1 70207mm3 l 137. Tankostijeni profili MK I sef 1 = 0.4 = 30. 2 ∆ = sc − (1 + 1.3 − 2.7 + 20.4mm s ef .32 = 166609 mm 3 t B.99 7071 l⋅y 2 h 467530 1043 466487 - 2.4.3 = 20.3 ⎞ ⎛ ⎛ y∆ = ⎜ g r + sef 1 + ⎟ ⋅ sin ϕ = ⎜ 0.55.3 za pola širine: yx l ⋅ h2 2 = l ⋅ y2 + − l ⋅ yo 12 t yx = 466487 + 70207 − 135.6mm σ s ef rm sc 1 sef1 ∆ sw sefn σ Slika 4.4 ⋅ 0. Peroš 174 ..5 ⋅ 20.3° = 21.4 = 2.3mm 2⎠ 2 ⎠ ⎝ ⎝ 5) Proračun efektivnog momenta inercije presjeka Koriste se rezultati iz točke 4.

56.93 (profil u polju zadovoljava).1 2 M sd ≤ M d 5.4 100 50 30 40 30 50 Slika 4.5 ⋅ 200 Md = f y ⋅ Wef γM = 320 ⋅ 19.1 M d = 5.39 = 5930 Nmm mm = 5. Postupak se ponavlja slično kao u točki B).85 < 5.4.93 kNm m 1. C) Moment otpornosti Md Md = f y ⋅ Wef γM Profil nad ležajem: tlak vlak Md 104.52 = 200031mm 3 t Wef = 2 ⋅ 0. Peroš 175 .39 mm 3 mm yo ⋅ bd 52.1 < 5. te se dobiva: yx = 755808 + 69925 − 150.78 kNm m 1.85 mm 3 mm 64. Tankostijeni profili MK I Wef = 2 ⋅ t ⋅ y x 2 ⋅ 0.4 ⋅ 64.64 ⋅ 200031 = 19.78 (profil zadovoljava iznad ležaja) B.3 ⋅ 200 6) Proračun Md Md = f y ⋅ Wef γM = 320 ⋅ 20.64 ⋅ 166609 = = 20.93 kNm m A M Sd ≤ M d 2.85 = 5775 Nmm mm = 5.

62 kN hrptu 1 .52 ⋅ 320 = 76 N mm 2 2.346 ⋅ 104.5 + 0.02 ⋅ ⎟ Rd = 0.203 76 ⋅ 104.64 ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ 2 ⎛ ⎞ ⎜ 2. dužina ležaja lima) ⎛ 60 ⎞ 4. Tankostijeni profili MK I D) Otpornost na posmik Vsp = τ sp ⋅ hw ⋅ t γM hw ⋅ t fy E = λw = 0.52 λw 0.64 2 ⋅ 320 ⋅ 2.1 ⋅ 105 ⋅ ⎜1 − 0.12 < λ w ⇒ = 0.4 < 10.075 la = 60mm (dužina oslanjanja lima na podkonstrukciju tj.075 = 0.4 + ⎛ 73.59 kN m 20 1 Rsd ≤ Rd 3.1 Vsp = 2 ⋅ 100 ⋅ 4.3 ⎞ ⎟ = 1059 N hrptu ⋅ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 90 ⎠ ⎠ ⎝ Rd = 2 ⋅ 100 ⋅ 1059 = 10.15 B.64 ⎟ 0.02 ⋅ a f y ⋅ E ⋅ ⎜1 − 0.2 kN m 20 Na 1m' (zadovoljava) E) ″Crippling″ hrpta Krajnji i nutarnji ležaj: Rd = α i ⋅ t ⋅ 2 ⎛ l r⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 0.4 320 ⋅ = 2.4 ⋅ 0.52 τ sp = Vsp = λw ⋅ fy = 0.1 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ t⎠ ⎝ t ⎝ 2 ⎞ ⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 2.59 (zadovoljava nosivost hrpta na krajnjem ležaju) b) Za nutarnji ležaj αi = α2 = 2α1 = 2⋅0.62 = 46.4.4 + ⎛ ϕ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 90 ⎠ ⎠ ⎠ ⎝ a) Za krajnji ležaj αi = α1 =0.64 = 4616 N = 4. Peroš 176 .5 ⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 0.64 2.346 ⋅ 1.203 0.075 ⋅ 0.1 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ 0.1 ⋅ 105 τ sp fy 0.5 + 0.

35 kN m A M sd = 0.18 kN m ⋅ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 90 ⎠ ⎠ ⎝ 2 Rsd ≤ Rd 11.25 < 0.25 < Rsd < 1 .6mm σ c .25 = 1.88 M d 5.5 + 0.1 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ 0.25 Rd Md Rd za 0.25 → sd ≤ 1 Rd Md Rsd M R < 1.aktualni tlačni napon B.0 ⋅ 1.0 Rd vrijedi: M sd Rsd + ≤ 1.9kNm λ pd = 1.41 > 1.3 < 21.3 ⎞ ⎟ = 2118 N hrptu = 21.10 = = 0.35 ⋅ 4.070 ⋅ 1.0 → sd + sd ≤ 1. Peroš 177 .4.25 Moguće je: (uvjet nije zadovoljen) a)Odabrati deblji lim b)Ubaciti ojačanje koje slijedi profilaciju (konstruktivni zahvat) c)Produžiti duljinu oslanjanja lima la (konstruktivni zahvat) G) Granično stanje upotrebljivosti (progib) Opterećenje q = 1.18 (zadovoljava nosivost hrpta na nutarnjem ležaju) F) Interakcija momenta savijanja i ležajne reakcije M sd 5.53 21.15 ⋅ 0. Tankostijeni profili MK I ⎛ 4.0 ⋅ 0.88 + 0.1 ⋅ 10 5 ⋅ ⎜1 − 0.64 2 ⋅ 320 ⋅ 2.78 Rsd 11.1 + 1.53 = 1.64 ⎠ ⎝ 0.3 = = 0.052 ⋅ bp t ⋅ σc E ⋅ kσ kσ = 4 b p = 98.64 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎛ ⎞ ⎜ 2.02 ⋅ ⎟ Rd = 0.070 ⋅ q ⋅ l 2 = 0.5 2 = 1.4 + ⎛ 73.5 ⎞ ⎛ 60 ⎞ ⎟ ⋅ ⎜ 0.25 Md Rd 0.18 Rd za Rsd M ≤ 0.

Peroš 178 .93 = 29 ⋅ = 90. slijedi: y= 7120 = 33.5 − 2 ⋅ 2.9 bef .5.4.6 + 84.1 ⋅ q ⋅ l 4 2.5mm A M sd 1 .težište luka b) (za štapove) težišna linija lima B. Prilozi za zadatak 1.) bef .35 ⋅ 10 3 ⋅ 4500 4 δ= = = 7.4 ⋅ t fy r ≤ 10 t (za limove) yc . Tankostijeni profili MK I Vrijedi odnos: bef .6mm 384 ⋅ E ⋅ yef .64 ⋅ 467530 + 70208 − 33.4.82 ⋅ 210.6 − 11.d = b p ⋅ Md 5.d = 0.1 ⋅ 10 5 ⋅ 1900 ⎛ l ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 593 ⎠ 4. Utjecaj radijusa savijanja bef 2 bo=bp t ϕ ϕ 2 rm Može se zanemariti ako je: r ≤5 t 2 r ≤ 0.d bp = Md A M sd b p = bef = 29.8 (137.7 ⋅ ( 1 ) 100 = 1900 mm 4 mm 2 .d = bef .7 mm Iz B.d 384 ⋅ 2.15 bp težišna linija gr fr yc ϕ bef bp t ϕ Ako se utjecajna linija uzima: a) 2 rm lr 2 r E < 0.0mm (vidi B.d − 2 ⋅ f r = 90.7 ) yef .9 = 84.5. 3.1 ⋅ 1.

22 kada je λ pd ≤ 0.18 ⋅ λ p − λ pd λ p − 0 .673 ρ= λ pd λ pd + 0. Peroš 179 .6 kada je λ pd > 0. ρ ≠ 1 3.4. Određivanje otpornosti Md = f y ⋅ Wef γM bef σ 2 bef 2 bef1 bef 2 bef 2 fy 1 bc befn zc Ψσ 1 pretpostavljena lokacija neutralne osi izračunata lokacija neutralne osi B.637. Traženje efektivne širine ϕ⎞ ⎛ ϕ g r = rm ⋅ ⎜ tg − sin ⎟ 2⎠ ⎝ 2 bef 2 bef bp 2 bef = ρ ⋅ b p Gdje je ρ koeficijent redukcije dan prema: ρ =1 1− 0. Tankostijeni profili MK I rm = r + t 2 f r = rm ⋅ sin ϕ 2 lr = rm ⋅ ϕ 2.

02 ⋅ a f y ⋅ E ⋅ ⎜1 − 0. Posmična otpornost Vsp = τ sp ⋅ hw ⋅ t γM ty hW ⋅ t E λ W = 0.87 .12 1.58 0.346 ⋅ τSP/fV za hrbat bez ukrućenja kod ležaja 0.8 < λ W ≤ 1. Tankostijeni profili MK I 4.0.52⋅ λ W τSP/fV za hrbat sa ukrućenjem kod ležaja 0.1 ⋅ ⎜ t⎟ ⎜ t ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎞ ⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 2.36⋅ λ W λ W ≤ 0.4.36⋅ λ W 0.58 0.36⋅ λ W 0. Peroš 180 .5 + 0.87 – 0.87 – 0. ″Gužvanje″ hrpta na ležaju (“crippling”) Rd = α i ⋅ t 2 ⋅ ⎛ l r⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 0.8 0.075 B.12 < λ W 5.4 + ⎛ ϕ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝2⎠ ⎠ ⎠ ⎝ Krajnji ležaj α i = α1 = 0.

Peroš 181 . Tankostijeni profili MK I B.4.

Tankostijeni profili MK I B.4. Peroš 182 .

Peroš 183 . Tankostijeni profili MK I B.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->