4.

TANKOSTIJENI PROFILI

4.1. Uvod 4.2. Mehanizam nosivosti tankostijenih profila 4.3. Metoda proračuna 4.4. Proračun konstruktivnih elemenata u ovisnosti o njegovoj funkciji u nosivim sustavima 4.4.1. Općenito 4.4.2. Tlačni elementi kao sastavni dijelovi poprečnog presjeka 4.4.3. Konstruktivni elementi (trapezni lim i gredni nosač) izloženi fleksijskom djelovanju 4.4.4. Konstruktivni elementi (štapovi) izloženi tlaku 4.4.4.1. Izvijanje savijanjem uslijed koncentrirane uzdužne sile 4.4.4.2. Izvijanje torzijom 4.4.5. Kombinirano djelovanje savijanja i uzdužne sile 4.4.6. Trapezno oblikovani limovi kao stabilizirajuće ploče 4.4.6.1. Mehanizam nosivosti ploče izvedene iz trapeznih limova 4.4.6.2. Oblici otkazivanja i osnovni proračunski postavci 4.5. Spojevi 4.5.1. Vrste spojnih sredstava 4.5.2. Osnovne karakteristike spojeva 4.5.3. Konstruktivni detalji 4.5.4. Numerički primjer 4.5.5. Prilozi za zadatak

140

4. Tankostijeni profili

MK I

4.1. UVOD
Hladnooblikovani profili su proizvodi napravljeni od limova dobivenih vrućim ili hladnim valjanjem. Oni se sastoje iz ravnih i zaobljenih elemenata, a uzduž svoje osi su konstantnog poprečnog presjeka i debljine. Ovi konstruktivni elementi su dobiveni hladnim oblikovanjem limova (npr. valjanjem, prešanjem, presavijanjem), te su raznih oblika poprečnog presjeka (sl. 1a. i 1b.).

Sl. 4.1a. Primjeri trapezno oblikovanih limova i panela

Debljine ovako oblikovanih konstruktivnih elemenata su slijedeće: 0.5 ≤ t ≤ 4 mm 1≤ t ≤ 8 mm -za profilirane limove (sl. 4.1a.) -za štapove (sl. 4.1b.)

Glavne karakteristike ovako oblikovanih profila su: povoljni odnosi između njihove nosivosti i vlastite težine, relativno laka izrada i ugradnja u konstrukciju, te velike mogućnosti arhitektonskog oblikovanja.

B. Peroš

141

4. Tankostijeni profili

MK I

-otvoreni presjek bez rubnih ukrućenja

-otvoreni presjek sa rubnim ukrućenjima

-otvoreni složeni presjeci

-zatvoreni složeni presjeci

-otvoreni presjeci s ukrućenjima na hrptu

-otvoreni presjeci s međuukrućenjima

-zatvoreni okrugli i četverokutni presjeci

Sl. 4.1b. Primjeri hladnooblikovanih štapova

4.2. MEHANIZAM NOSIVOSTI TANKOSTJENIH PROFILA
Budući da se radi o konstruktivnom elementu s vrlo tankim stijenkama poprečnog presjeka, odnosno o vrlo velikim odnosima širine elementa (b) i njegove debljine (t), dio pritisnutog poprečnog presjeka nakon dostizanja određenog intenziteta

B. Peroš

142

4. Tankostijeni profili

MK I

opterećenja ne sudjeluje u preuzimanju tog opterećenja, nego se izmiče funkciji nošenja većim ili manjim izbočavanjem tankog lima u zoni pritiska. Dakle specifičnost mehanizma nosivosti ovog konstruktivnog elementa očituje se pojavom lokalnog izbočavanja ravnog neukrućenog dijela poprečnog presjeka, koje ima utjecaj na njegovu krutost, kapacitet nosivosti i oblik otkazivanja nosivosti. Prema linearnoj teoriji izbočavanja određuje se kritični napon izbočavanja prema izrazu (4.1.), koji predstavlja napon kod kojeg dolazi do grananja ravnoteže.

σ ki = K ⋅

π2 ⋅E 12 ⋅ (1 − µ ) ⋅ (b / t ) 2

(4.1.)

Za određivanje ovog napona vrijede pretpostavke o idealno ravnom limu, centričnom unosu sile, idealnom izotropnom materijalu i neograničenom važenju Hooke-ovog zakona. Kritični napon izbočavanja je za tlačno naprezane pločaste elemente osnovna mjera sigurnosti. U ovisnosti o rubnim uvjetima ploče može se kritični napon izbočavanja prekoračiti, a da ploča zadrži stabilno stanje ravnoteže. Za objašnjavanje ovog odnosa neophodno je razmotriti fizikalnu pojavu izbočavanja ploča. Vrlo jednostavan model za objašnjenje ovog mehanizma dao je Winter. Pretpostavljen je model koji se sastoji iz uzdužnih i poprečnih štapova, u koje se zamišljeno koncentrira materijal tanke ploče. Model je prikazan na sl. 4.2.

Slika. 4.2. Model ploča

B. Peroš

143

4. Tankostijeni profili

MK I

Ploča je po rubu opterećena na tlak ravnomjerno raspodijeljenim teretom p. Budući je ukupno opterećenje ploče: P =

p⋅ IX n

na svaki od pet uzdužnih štapova otpada

sila intenziteta P/5. Neke se sile u uzdužnim štapovima postepeno povećavaju, onda tlačni napon u svakom ovom štapu dostiže kritičnu vrijednost kod koje dolazi do izvijanja. Pod pretpostavkom da su štapovi zglobno pridržani na krajevima, dostizanje kritične sile izvijanja, svih pet štapova se istovremeni izvija. To znači da bi svi zakazali istovremeno. Međutim, čim se počnu uzdužni štapovi izvijati, aktiviraju se poprečni štapovi, kao vlačni vezač, jer su čvrsto spojeni s uzdužnim štapovima. Vlačne sile, koje se javljaju u poprečnim štapovima od pridržavanja uzdužnih štapova, odgovaraju membranskom naponu u stvarnoj ploči, koji stabiliziraju ploču odnosno odupiru se daljnjem izbočavanju prilikom povećanja tlačne sile u uzdužnom smjeru. Iz ponašanja modela proizlazi da ne nastaje zakazivanje nosivosti istovremenim izvijanjem svih štapova kod iste kritična sile, kao u slučaju štapova zglobno pridržanih na oba kraja, te da se štapovi izvijaju s različitom amplitudom, u ovisnosti o udaljenosti od pridržanog ruba. Štap modela u sredini je najviše deformiran, a samim time mu je smanjeno sudjelovanje u prenošenju daljnjeg tereta. Zbog ovog se više aktiviraju susjedni štapovi, tj. najviše tereta mogu preuzeti štapovi uz uzdužne pridržane rubove. Dakle, evidentno je iz ponašanja modela da nakon izbočavanja ovakve ploče egzistira novo ravnotežno stanje, koje dozvoljava daljnje povećanje tereta, praćeno rastom amplitude izbočavanja. Ovo ponašanje je poznato pod pojmom "prekokritična nosivost". Prijelaz ravne ploče u izbočeno stanje ima za posljedicu naponsku preraspodjelu u karakterističnom poprečnom presjeku. Prvobitno, ravnomjerno raspodijeljeni naponi se mijenjaju i to tako da se na dijelu poprečnog presjeka koji je izbočen napon smanjuje, dok na dijelu poprečnog presjeka koji je nedeformiran, ukrućuje (dio uz rubno pridržavanje) nastupa koncentracija napona. Na slici 4.3. dana je naponska preraspodjela kod različitih razina naprezanja.

B. Peroš

144

Peroš 145 . Za praktičnu upotrebu bilo bi nepraktično uzeti za osnovu ovakvu raspodjelu napona. Na slici 4. naponska raspodjela –zamjenski model B.4. obuhvatiti s takvim računskim modelom s kojim se postiže dovoljno točno određivanje nosivosti i jednostavna primjena. 4.4. Preraspodjela naprezanja na tankostijenom profilu Ova naponska preraspodjela je identična redukciji djelotvornog poprečnog presjeka.3. je dano naponsko stanje fleksijski naprezanog elementa iz koje je vidljiv zamjenski model za stvarnu naponsku raspodjelu.4. METODA PRORAČUNA Za potrebe dimenzioniranja. Slika 4. ovu kompliciranu i promjenjivu raspodjelu napona u poprečnom presjeku. Tankostijeni profili MK I Slika 4. praktično je. Da bi se izbjegla ova teškoća.3. koji ima za posljedicu pomak težišta. uvodi se računski model sudjelujuće širine.

Peroš 146 . godine je V. čiji je odnos bo/t varirao od 14.7.5. s njegovom nejednolikom naponskom raspodjelom. crtkanim linijama.) s k=4 dobije se: be E = 1. koji je dao V. za određivanje sudjelujuće širine.) Na Cornell-University su bila provedena ispitivanja na preko 150 uzoraka. dobivenih iz ovih pokusa Winter je dao već 1946.3.3 do 440. dobije se sljedeći izraz za sudjelujuću širinu: be = (4. Približan izraz za sudjelujuću širinu.5.901 ⋅ σR t ⎛ ⎞ ⎜ 0.22 ⋅ ⎜ σR ⎟ ⎝ ⎠ (4. Karman postavio ovakav model.415 E ⎟ ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎟ bo σR ⎟ ⎜ t ⎝ ⎠ (4.90 ⋅ t ⋅ E σR (4.2.25 ⋅ ⎜ σR ⎟ ⎝ ⎠ (4.415 E ⎟ ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎟ bo σR ⎟ ⎜ t ⎝ ⎠ (4.1.1. Tankostijeni profili MK I Tlačna sila u pojasnici je jednaka umnošku površine pod krivuljom raspodjele napona i debljine pojasa. Karman glasi: be prikazanim na 2 be σ ki = b σR Supstitucijom sa izrazom 4. zamijenimo s takvim elementom s reduciranom zamjenskom širinom be i s konstantnim naponom intenziteta σR. Zamjenska širina je tako izabrana da je površina pod stvarnom krivuljom naponske raspodjele jednaka obim pravokutno ograničenim površinama σ R ⋅ slici 4.) Izrazi su 1968.901⋅ t σR ⎛ ⎞ ⎜ 0.6.) π ⋅t 3 ⋅ (1 − µ 2 ) ⋅ E σR = 1.) B.) be E = 1. godine izraz za sudjelujuću širinu ukrućenog elementa: be σ ki = bo σR ⎛ σ ki ⎞ ⎟ ⋅ ⎜1 − 0.4. Jednaka tlačna sila se dobije ako ovaj element.4.) Uvrsti li se izraz (4. Na osnovu rezultata. godine modificirani i glase: be σ ki = bo σR ⎛ σ ki ⎞ ⎟ ⋅ ⎜1 − 0. na profilima. Već 1932.

425 u izraz (4. modelu idealne ploče i Winter-ovom modelu može se uočiti da je postkritična rezerva nosivosti.19 ⋅ bo σR ⎛ σ ki ⎞ ⎟ ⋅ ⎜1 − 0..).4. Krivulje sudjelujuće širine Uspoređujući krivulje.4. B. Slika 4. Tankostijeni profili MK I Za neukrućeni element vrijedi prema Winter-u: be σ ki = 1. u elastičnom polju velika.) s k=0. Peroš 147 .) S ovim izrazima. Karman-ova krivulja za sudjelujuću širinu idealizirane ploče korigirana sa utjecajem imperfekcija. je V.8.8.1. dobivene prema V.) Uvrštavanjem izraza (4. Radi ilustracije.2.) dobije se: ⎛ ⎞ be E ⎜ 0. Karman-ovom modelu.738 ⋅ ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎟ bo σR ⎜ σR ⎟ t t ⎝ ⎠ (4. koja se definira kao razlika između idealnog kritičnog napona i graničnog napona vezanog na postkritično nelinearno izbočavanje. navedeni su izrazi grafički prikazani odgovarajućim krivuljama. (t.5. Na slici 4. koje je dao Winter.30 ⋅ ⎜ σR ⎟ ⎝ ⎠ (4.16. uz napomenu da su ukrućeni odnosno neukrućeni elementi definirani na slici 4.5. dok približavanjem kritičnog napona granici tečenja rezerva nosivosti konvergira nuli.9.186 E ⎟ = 0.

Kod tankostijenih hladnooblikovanih profila su granična stanja iskazana sa gubitkom nosivosti na razini elementa (ili razini poprečnog presjeka) kroz slijedeća otkazivanja: aksijalni vlak i tlak. l<<b1 ili b2 (vidi sliku 4. Stoga je potrebno definirati odgovarajuća granična stanja pri kojima dolazi do otkazivanja nosivosti odnosno uporabljivosti. PRORAČUN KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA U OVISNOSTI O NJIHOVOJ FUNKCIJI U NOSIVIM SUSTAVIMA 4. posmik. Peroš 148 .a) Slika 4.4. izbočavanje hrpta ("cripling") spojna sredstva prekomjerni progibi i vibracije Razmatranje i objašnjenje pojedinih graničnih stanja su dani na slijedećim primjerima: a) Element je vrlo kratak u odnosu na dimenzije poprečnog presjeka tj. Tankostijeni profili MK I Izraz (4. tlačnog elementa je osnova za dimenzioniranje trapeznih limova.4.1.6. Kratki elementi B.6. Općenito Postupak se zasniva na graničnim stanjima.4. 4.5. fleksijski vlak i tlak.) za sudjelujuću širinu ukrućenog. bočno izvijanje nosača.

6. raste s porastom sile P u nelinearnom odnosu i praćena je odgovarajućim nelinearnim padanjem aksijalne krutosti. Elementi istog reda dužine i širine stranica Sa porastom sile P pojavljuju se valovite deformacije na ravnim stranicama (sl.7.a). 4.7. 4. Nosivost štapa dosiže maksimum kad se kutovi "zgužvaju" ili alternativno pločasti B. b) Element čija je dužina istog reda kao duža stranica poprečnog presjeka (tj.c. 4.b). a daljnjim tlačenjem materijal teče i javlja se lokalno slamanje presjeka (sl. Tankostijeni profili MK I Dijagram P – u (sl. Sila sloma PY u odnosu na skraćenje je gotovo linearno elastično.b i 4. 4.c) je sličan σ-ε dijagramu tlačnog ispitanog uzorka.4. Sila sloma PY = A ⋅ f Y gdje je: A – površina poprečnog presjeka fY – granica popuštanja. dok rubovi – spojnice između dviju ravnih stranica – ostaju ravni.7. Peroš elementi razviju plastični mehanizam (sl.4. Slika 4. okomito na ravninu stranice. približno do pet puta veća) sl. Za vrijeme ovog 149 . 4. Oblik u koji se štap deformira tumači se dijagramom na sl.7.7.6. Većina deformacija δ.d).7.

4. Maksimalna sila PmL. razmatrano u prethodnom odjeljku.4. općenito poznatog kao izvijanje izraženo savijanjem. Ovaj tip ponašanja je poznat kao lokalno izbočavanje. Otvoreni tankostijeni presjeci B.8. ali sila kod koje se događa pojava lokalnog instabiliteta ovisi o obliku presjeka (sl.). c) Element čija je dužina mnogo veća od bilo koje dimenzije njegovog poprečnog presjeka (sl. Slika 4.8. ovaj se element deformirao u klasičan tip deformiranog oblika.). Tankostijeni profili MK I lokalnog kolapsa. Peroš 150 . Dugački elementi Kao cjelina. koja se može doseći u ovom modelu deformacije će biti manja nego maksimalna sila lokalnog izvijanja PmL istog poprečnog presjeka. Otvoreni tankostijeni presjeci se ponašaju shodno zatvorenim presjecima. štap otkazuje pri maksimalnoj sili PmL koja je manja od sile sloma PY.9. 4. Moguće su deformacije i u obliku lokalnog vala.9. Slika 4.

9.) Slika 4. npr. koja ostaje ravna (sl. Ovaj porast sile lokalnog izbočavanja je rezultat djelotvornosti ukrućenja na rubu pojasa. 4. Peroš 151 . je prikazan hladnooblikovani C-profil pod djelovanjem momenta savijanja. Otvoreni presjeci ili obični C profil malih debljina stijenki. 4.12. Ovaj tip deformacije je klasificiran kao lokalno izbočavanje tlačnog pojasa. će biti rotiranog i translatiranog poprečnog presjeka – i to je izvijanje torzijom.9. Slika 4.11.b. e) Na sl. Kutnik sa sl.a) – i to je izvijanje torzijom. Tankostijeni profili MK I Obični C profil (sl.b.10. koji daje dodatnu otpornost deformiranja izvan ravnine (sl. Otvoreni profili s ojačanim rubovima d) Elementi čiji je poprečni presjek torzijski mekan npr. 4.a) će se izviti u oblik prikazan na slici kod niže sile nego što uzrokuje lokalne deformacije u odgovarajućem C-profilu sa rubnim ukrućenjem sl. Torzijski mekani otvoreni profili Presjek koji nema dvije osi simetrije. 4. U tlačnom pojasu se pojavljuju valovite deformacije uzduž osi elemenata koje reduciraju njegovu krutost i nosivost.11.10. Ovakvi presjeci se čisto rotacijski deformiraju oko uzdužne osi štapa.11. 4.4. B. 4.

13. Tankostijeni profili MK I Slika 4. Utjecaj momenata kod otvorenih presjeka f) Slijedeći oblik lokalnog instabiliteta je lokalno izbočavanje hrpta odnosno "crippling" hrpta. Peroš 152 .13. Javlja se u blizini unosa koncentrirane sile ili kod ležaja sl.4. Izbočavanje hrpta uslijed posmika B. 4.12. Slika 4.14. Slika 4. 4.14. Lokalno izbočavanje hrpta g) Kao i kod većine valjanih profila moguće je izbočavanje uslijed posmika – prikazano na sl.

Slika 4. Ovaj tip otkazivanja poznat je kao bočno izvijanje (sl.2. Tlačni elementi kao sastavni dijelovi poprečnog presjeka Pod pojmom elemenata podrazumijevaju se konstitutivni dijelovi kompletnog profila. česta je pojava da se nosač savija oko svoje slabije osi kod neke kritične vrijednosti savijanja.15. Primjeri takvih elemenata su: -ukrućeni elementi -elementi ukrućeni žljebastim međuukrućenjem B. Bočno izvijanje nosača 4.).4. Peroš 153 . 4. Tankostijeni profili MK I h) Nadalje kod fleksijski naprezanih nosača oko njihove jače osi.15.4.

17. Efektivna širina se određuje u ovisnosti o rubnim uvjetima promatranog elementa i tlačnom naponu kojem je izložen element.) vrijedi slijedeće: B. u svezi sa nosivošću i krutošću. se uzima u obzir upotrebom efektivne širine kao osnove za proračun.16. Tankostijeni profili MK I -neukrućeni elementi -elementi sa jednostavnim rubnim naborom -elementi sa rubnim ukrućenjem -elementi sa rubnim ukrućenjem i međuukrućenjem Slika 4. Dakle za ukrućene elemente izložene jednolikom tlaku (sl. Efekt lokalnog izbočavanja. 4. Peroš 154 .4. Tipovi tlačnih elemenata Ovakav element je više ili manje sklon lokalnom izbočavanju.

Ova pak vitkost je izvedena iz izraza (4. Konstruktivni elementi (trapezni lim i gredni nosač) izloženi fleksijskom djelovanju Općenito se dokaz nosivosti provodi prema izrazu: Msd ≤ Md gdje je Msd – moment savijanja uslijed faktoriranog opterećenja.) .4.18. gdje je ρ=f( λ p ) koeficijent redukcije.18.) gdje je kσ – koeficijent izbočavanja (za slučaj sa slike 4.11.3.) prikladnom transformacijom i glasi: λ p = 1.). Md – računski moment otpornosti na nivou poprečnog presjeka.17.parametru vitkosti. B. Zamjenski model elementa 4.052 ⋅ f ty bP ⋅ t E ⋅ kσ (4. bef bef bef bef 2 2 2 2 T C Slika 4.17.7.4. kσ=4) Kod elemenata sa međuukrućenjem formira se računski model u kojem se svako ukrućenje sa susjednim ravnim elementima razmatra kao tlačni štap elastično pridržan duž uzdužne osi (sl. Tankostijeni profili MK I bef 2 bef 2 bef=ρ⋅bp Slika 4.4. Peroš 155 (4. a ovisi o λ p .10.

Tankostijeni profili MK I Ponašanje konstruktivnog elementa izloženog savijanju uglavnom se iskazuje na slijedeće načine: -lokalno izbočavanje -shear lag -izbočavanje hrpta ("crippilng") -bočno izvijanje -neelastično ponašanje a) Moment otpornosti nosača kod kojih nije prisutan problem bočnog izvijanja.19.19. može koristiti plastična rezerva vlačne zone sve dok se ne dosegne fy na rubnom vlaknu tlačne strane. Efektivne širine poprečnog presjeka Može se primijetiti da se sa dostizanjem granice popuštanja na vlačnoj strani. Peroš 156 .4.12. B. određen je izrazom: Md = gdje je: Wef – efektivni moment otpora poprečnog presjeka f – granica popuštanja gM – parcijalni faktor sigurnosti Primjer određivanja efektivnog poprečnog presjeka fleksijskog nosača je dan na slici 4.) γM bef σ 2 bef 2 bef1 bef 2 bef 2 fty 1 bc befn yc Ψσ 1 Slika 4. f y ⋅ Wef (4.

) Faktor redukcije KD je dan u sličnom obliku kao za krivulje izvijanja (sl.13.20. redukcijom površine. moment otpornosti Md se određuje prema izrazu: Md = K D ⋅ f y ⋅ Wef γM (4. Pojava 'kovrčanja' (curling) pojasa B. zbog "shear lag"(uz redukciju od lokalnog izbočavanja). 4. kod širokih. Utjecaj zakrivljenosti nosača u fleksiji.21. Tankostijeni profili MK I b) Bočno izvijanje S obzirom na bočno izvijanje. 4. d) Utjecaj "kovrčanja"(curling).21.20. Ova komponenta je relativno mala i obično se ignorira kod ravnih valjanih profila.4. Krivulje bočnog izvijanja c) Utjecaj "shear lag" se uzima u obzir sa efektivnom širinom ili vlačnog ili tlačnog pojasa tj.). Međutim. naponi uslijed savijanja u pojasu dobivaju radijalnu komponentu usmjerenu prema neutralnoj osi.) Slika 4. tankih pojaseva ova komponenta rezultira povećanjem savijanja pojaseva "kovrčanje" curling pojasa (vidi sl. Slika 4. Peroš 157 .

hW – visina hrpta tj. Rd je dobiven na osnovu ispitivanja.) τSP – računska vrijednost srednjeg posmičnog napona dana u tablici 1. a vrijednost ovisi o sljedećem: -odnosu dužine nalijeganja promatranog profila na ležaj (podkonstrukciju) i debljine hrpta.4. računska vrijednost koncentrirane sile koja se može lokalno prenijeti ne smije biti veća od računske sile otpornosti hrpta Rd.87 – 0. e) Otpornost na posmik Računska otpornost na posmik je dana izrazom: VSP = gdje je: τ SP ⋅ hW ⋅ t γM (4.8 < λ W ≤ 1.58 0.0.14.87 .36⋅ λ W 0.12 1.52⋅ λ W τSP/fV za hrbat sa ukrućenjem kod ležaja 0.87 – 0.36⋅ λ W λ W ≤ 0.12 < λ W f) ″crippling″ hrpta Da bi se izbjeglo lokalno izbočavanje i ″crippling″ hrpta pod djelovanjem koncentrirane sile ili ležajne reakcije. -odnosu visine hrpta i njegove debljine -odnosu radijusa zakrivljenosti prijelaza hrpta u pojas i debljine hrpta -nagibu hrpta u odnosu ne ležajnu ravninu -o granici popuštanja osnovnog materijala B. Tankostijeni profili MK I Dakle ova pojava ima utjecaj na nosivost te se stoga odgovarajućim odnosima širine i debljine elementa nastoji izbjeći. razmak između točke sjecišta sistemskih linija hrpta i pojaseva t – debljina hrpta λ W = 0. Peroš 158 .346 ⋅ ty hW ⋅ t E τSP/fV za hrbat bez ukrućenja kod ležaja 0.8 0.58 0.36⋅ λ W 0.

4.4. Tankostijeni profili MK I Također se mora uzeti u obzir i eventualno uzdužno ukrućenje (nabor) na hrptu.4. Ovo upućuje da se jednoosni simetrični presjeci. Izvijanje savijanjem uslijed koncentrirane uzdužne sile Pod ovim pojmom se podrazumijeva da tlačna sile djeluje u težištu efektivnog poprečnog presjeka.4.4.1. Općenito izvijanje savijanjem se pojavljuje kod štapova poprečnog presjeka dvoosno ili polarno simetričnih. Peroš 159 . Slika 4.) gdje je: χ .4. izloženi djelovanju tlačne sile u težištu poprečnog presjeka. uobičajeno moraju provjeriti obzirom na kombinaciju savijanja i tlaka. budući ovakvo ukrućenje izaziva određeni ekscentricitet u hrptu I na kraju treba provjeriti promatrani profil na kombinirano djelovanje momenta savijanja i ležajne reakcije ili koncentrirane sile. Konstruktivni elementi (štapovi) izloženi tlaku 4.15.22. jednoosno simetričnih zatvorenih presjeka i za specijalne slučajeve otvorenih jednoosno simetričnih presjeka. Presjeci kod kojih je izvijanje savijanjem općenito proračunski kriterij Otpornost na nivou konstruktivnog elementa (štapa) s obzirom na izvijanje savijanjem je dana izrazom: Nd = χ ⋅ Aef ⋅ f Y γM (4.faktor redukcije [ χ=f( λ ) ] Aef – efektivna površina poprečnog presjeka fY – granica popuštanja B.

4. 4. Izvijanje torzijom Za točkasto simetrične otvorene poprečne presjeke može biti mjerodavno izvijanje torzijom. b i c) za kratke štapove je način otkazivanja lokalno izbočavanje.23.2. s time da se u izraz za λ umjesto Euler-ovog napona uvrsti minimum od σT ili σTF. dok je kod dugačkih štapova dominantno globalno izvijanje (Eulerov slučaj). Koeficijent redukcije χ iskazuje redukciju otpornosti tlačnog štapa uslijed lokalnog izbočavanja i globalnog izvijanja (vidi t.1. Presjeci kod kojih je izvijanje savijanjem i torzijom proračunski kriterij. Međutim.4. 4.4.2 onda je Q= Aef / Abr (kratak štap) i λ → ∞ onda χ → 1 2λ _ . Tankostijeni profili MK I Određivanje Nd je principijelno isto kao kod valjanih profila. Otpornost na nivou konstruktivnog elementa dano je shodno u toč. Uvodi se faktor lokalne stabilnosti Q (Q = Aef / Abr).4. Kad je λ ≤ 0. kad je JZ < Jy dominantan je mod otkazivanja izvijana savijanjem i provjera se provodi prema prethodnom poglavlju.15. Jednoosni simetrični otvoreni presjeci su općenito izloženi izvijanju savijanjem i torzijom. B. 4.1. Peroš 160 . Dakle između ova dva ekstrema egzistira područje međudjelovanja lokalnog i globalnog koje je obuhvaćeno sa prijelaznim krivuljama izvijanja. tj. Razlika je što se ovdje uzima u obzir redukcija otpornosti zbog lokalnog izbočavanja. Slika 4. prema izrazu 4. Oblik ovih krivulja je uglavnom ovisan o geometriji poprečnog presjeka.

Statičke funkcije trapeznih limova B. efektivni poprečni presjek u čisto tlaku (b) i savijanju (c) Također treba uzeti u obzir i bočno izvijanje.4.5.1.4.) i da efektivni poprečni presjek u savijanju nije isti kao u čistom tlaku (sl 4. i stabilizirajuću funkciju poželjnu ili neželjnu – kod čega su limovi izloženi posmičnom naprezanju u svojoj ravnini (sl.) Slika 4.4.) Pojedinačne oznake u izrazu (4. Kombinirano djelovanje savijanja i uzdužne sile Principijelno se provjera provodi kao u slučaju valjanih profila. krovovi i međukatne konstrukcije izvedeni iz profiliranih limova imaju pored primarne funkcije fleksijski naprezanog nosača.25.16.) Slika 4. Poprečni presjek (a).6. Tankostijeni profili MK I 4. 4. s time da se uzme u obzir specifičnost ovih profila. To znači da treba kod određivanja utjecaja tlačne sile obratiti pažnju na iznalaženje koeficijenta redukcije χ (t.4. ako nije spriječeno konstruktivnim mjerama.16. Općenito treba biti zadovoljen uvjet: M sd − y + ∆M sd − y N sd + ⋅ky ≤1 M dy χZ ⋅ Nd (4. 4. Trapezno oblikovani limovi kao stabilizirajuće ploče Zidovi.) imaju isto značenje kao i kod valjanih profila.24. 4. Peroš 161 .25.24.

c) popustljivost priključaka između limova i podkonstrukcije. 4. uz ovo treba uzeti u obzir deformacije na osnovu fleksijskog naprezanja.6. nastali od vanjske akcije npr.) te od krutosti komponenata i spojeva. Tankostijeni profili MK I 4. prenose preko krovne konstrukcije kao nosača na ležajeve – vjetrovne vezove ili vertikalne stabilizirajuće ploče. vjetra. b) pomaci u uzdužnim i poprečnim spojevima limova.1. Slika 4.26.4. B.27. Na sl. Primjer posmično krute ploče iz trapeznih limova Od osobitog utjecaja na deformiranje ploče su: a) deformacija profila u krajnjim ležajnim poprečnim presjecima.26. prikazan je nosivi statički sustav iz kojeg je vidljivo da su momenti savijanja i poprečne sile.4. d) deformiranje u limovima usljed posmika Naravno. 4. Mehanizam nosivosti ploče izvedene iz trapeznih limova Nosivost i ponašanje pri deformaciji ovakovih ploča su ovisni od konstruktivnog oblikovanja cjelokupnog nosača (sl. Peroš 162 .

28.4.27. Primjer statičkog sustava ravne ploče Kod krovova sa razlomljenom površinom se još uzima u obzir i djelovanje kao naborane konstrukcije (sl. 4.). Slika 4. Peroš 163 . Tankostijeni profili MK I Slika 4.28. Statički sustav naborane konstrukcije B.

30. 4.) – javlja se kod unutarnjih ležajeva i istovremenog djelovanja sila u ravnini ploče i okomito na nju. 4.) VI. manjih visina profila i širokih ravnih dijelova.30.uobičajeno kod vitkih profila s manjom debljinom lima a uslijed transverzalnog opterećenja (snijeg) i opterećenja u ravnini ploče (vjetar) (sl. Oblici otkazivanja nosivosti i osnovne proračunske postavke Nosivost ploče iz profiliranih limova ograničena je različitim oblicima otkazivanja. ″Crippling″ hrpta na krajnjem ležaju . koji mogu nastupiti pojedinačno ili u kombinaciji i ovisni su o konstruktivnom oblikovanju. Otkazivanje uslijed interakcije M i V III. 4. Globalno izbočavanje uslijed posmika.javlja se kod profila sa širokim dijelovima poprečnog presjeka i kod visokih profila uslijed horizontalnih sila u ploči i odižućeg djelovanja vjetra (sl. Slom spojnog sredstva na mjestu spajanja lima i na ležajevima -javlja se kod relativno velikih razmaka zakovica i vijaka (sl.javlja se kod visokih profila i manjih debljina lima kad je dominantno naprezanje u ravnini ploče (sl.29. 4. Slom uslijed fleksije i posmika (sl.) – javlja se uglavnom kod trapeznih limova.2.) IV.4. Globalno izbočavanje uslijed posmika (sl.34. Slika 4. 4.31.) V.4.6.) B. Tankostijeni profili MK I 4. visine profila 50mm Slika 4. Slom pričvršćenja na krajnjem ležaju . Košenje hrpta na krajnjem ležaju .32. Peroš 164 .33. Tipični oblici otkazivanja su: I. 4.29. II.

Deformacija ruba rupe zakovice u uzdužnom spoju Uz nabrajanja ovih modova otkazivanja treba još navesti: a) Oblik otkazivanja I. Dimenzioniranje se provodi prema poglavlju 4.4. B. Tankostijeni profili MK I Slika 4. Slom pričvršćenja na krajnjem ležaju Slika 4.32. koje su primarno dimenzionirane za fleksiju uslijed snijega ili odižućeg djelovanja vjetra.34. (slom uslijed interakcije M i V) je općenito prouzročen transvezalnim opterećenjem (npr.33. b) Oblik otkazivanja II.3. ″Crippling″ hrpta na krajnjem ležaju Slika 4. praktično bez značenja.4. Košenje hrpta na krajnjem ležaju Slika 4. Peroš 158 .31. (globalno izbočavanje uslijed smika) je kod krovnih ploča. snijeg) i sa koncentriranim silama na međuležajevima kao posljedica ovog opterećenja.

2 ⋅ H ⋅ T [kN]. Tankostijeni profili MK I c) Oblik otkazivanja III. U slučaju izvedbe pričvršćenja sa dva vijka u uvali. U sklopu Eurocode 3 su dane preporuke u svrhu internacionalne harmonizacije proračunskih podloga.0 do 1. Na slici 4. Vlačne sile se moraju preuzeti sa pričvršćenjima lim/podkonstrukcija. je posljedica sile u ravnini ploče.5 m udaljenosti od krajnjeg ležaja. U sklopu njemačke regulative proračun se provodi prema modelu Schardt / Strehl – pojednostavljenoj teoriji naboranih konstrukcija. B. d) Oblik otkazivanja IV. ovisi o nosivosti elemenata pričvršćenja i debljini pričvršćenja. e) Oblik otkazivanja V. dok se u anglo-saksonskim zemljama provodi prema modelu Bryan-Davies. Ovaj oblik otkazivanja je funkcionalne vrste i može uvesti stanje otkazivanja oblika III. 2 ⎝ t ⎠ 2 f) Oblik otkazivanja VI. (″Crippling″ hrpta na krajnjem ležaju) odgovara prema pokusima za različite tipove profila (50 ≤ Hmin ≤ 110) sili sloma koja se dosta dobro može iskazati izrazom tB = 35 ⋅ t2 [kN/m].35. koji je ograničen na područje 1. koja na krajnjem ležaju proizvodi vlačnu odnosno tlačnu silu. Slom treba nastupiti u limu a ne preko sredstava pričvršćenja. (košenje hrptnog lima) je također posljedica posmičnog toka. koji pri krajnjim ležajevima proizvodi torzijskim momentom horizontalne pomake slobodnog gornjeg pojasa profila. su date deformacije jedne ploče iz trapeznog lima H = 110 i t = 0. Nosivost i deformabilno ponašanje ovakvih horizontalno krutih ploča iz trapezno profiliranih limova se zasniva na pokusima nosivosti i poznati su analitički proračunski postavci. gdje je tB jedinična posmična sila u ravnini ploče i t debljina lima. odgovarajuća vlačna sila je približno RD – 1.4. Bitno je konstruktivno pravilo da otkazivanje uslijedi preko relativno velikih deformacija. Peroš 159 . i IV.65mm. može se iskazati izrazom: δH ≈ 1 ⎛H⎞ ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ T ⋅ 10 − 4 [mm]. gdje su H i t u [mm] a T u [kN/m]. Procjena horizontalnog pomaka δH.

Općenito se opterećenja na spojeve dijele na dva glavna tipa: B. SPOJEVI Zbog svoje bitne karakteristike. Deformiranje ploče trapeznog lima u ovisnosti od sile u ploči T. Na ove spojeve se postavlja zahtjev da prenose različite vrste opterećenja i moraju se dimenzionirati da prenose ova opterećenja bez otkazivanja. Tankostijeni profili MK I Slika 4.4. spojevi mogu biti problematični i kritični za dimenzioniranje. vrlo malih debljina stijenki hladno oblikovanih profila. Peroš 160 .35. 4.5.

Tankostijeni profili MK I 1) opterećenje na odrez 2) opterećenje na vlak. Osobito su pogodne kada je pristup spoju moguć samo s jedne strane. Peroš 161 .5.36. 4. Vrste spojnih sredstava Izvedba ovakvih spojeva je moguća ili mehaničkim spojnim sredstvima ili zavarivanjem. Slika 4. Na sl.4. je dano nekoliko tipova zakovica iz kojih je vidljiv i način formiranja takovoga spoja. Tipovi zakovica B. 4.36.1. Mehanička spojna sredstva su: a) zakovice b) vijci s maticom c) čavli za lim d) vijci za lim Zavarivanje: a) točkasto b) bradavičasto c) šavno ad a) Zakovice Primjenjuju se uglavnom za izvedbu spoja između dva tankostijena elementa.

je dan vijak u spoju sa specifičnom podložnom pločicom. Slika 4. Tankostijeni profili MK I Općenit izgled zakovice sa temeljnim pojmovima je dan na sl.39. Oblik zakovica ad b) Vijci s maticom U stvari radi se o vijku čiji navoj seže do njegove glave i u biti se radi o vijku za lim. Vijci .4. Čavli – spojna sredstva B.spojna sredstva ad c) Čavli za lim Pričvršćuju lim na podkonstrukciju. a principijelan način ugradnje s karakterističnim alatom na slici 4. Slika 4. Nekoliko tipova ovih čavala je dano na slici 4.40. 4.38.39. 4. Na sl..37. Slika 4. Peroš 162 .37.38.

Peroš 163 . Ovaj tip vijaka je prikazan na slici 4. vijci koji sami buše rupu pri ugradnji. B. U ovoj grupaciji razlikuju se dva tipa u ovisnosti o navoju.Tipovi vijaka za lim Primjenjuju se za spajanje limova međusobno.41. vijci koji se ugrađuju u prethodno izbušene rupe 2.4. na podkonstrukciju te za spajanje lima na drvo.42.40. Ugradnja čavli ad d) Vijci za lim Vijci za lim su podijeljeni u dvije osnovne grupe: 1. Tankostijeni profili MK I Slika 4. ad 1. ad 2. Slika 4.

Tankostijeni profili MK I Slika 4. Nosivost spojeva B.5. Osim ovoga moraju biti zadovoljeni trajnost te ekonomičnost.4.43. krutost i sposobnost deformiranja (sl.2.43. Osnovne karakteristike spojeva Bez obzira na vrstu spojeva.).42. 4. Slika 4. Samougradni vijci 4. Peroš 164 . oni moraju ispuniti određene konstruktivne zahtjeve: nosivost.

U slučaju spajanja tankostijenih elemenata nosivost se uglavnom određuje ispitivanjima. do 4. Ona ovisi o obliku profila te o vrsti i broju spojnih sredstava. Slika 4. Isto kao i u slučaju nosivosti i krutost spojeva mora biti u povoljnom odnosu sa krutosti cjelokupne konstrukcije. Nosivost spojeva se može teoretski izračunati ili se odrediti preko pokusa. Ona ne određuje samo krutost cjelokupne konstrukcije ili barem jednog njenog dijela. Moguće je uočiti i načine otkazivanja u ovisnosti o odnosima izvedenog spoja. dani su rezultati ispitivanja na odrez naprezanog spoja.44.47. Peroš 165 . Ukoliko je spoj ne posjeduje to može rezultirati krtim lomom nosača ili konstruktivnog elementa (osobito izraženo kod statički preobilnih sustava). preko P-δ dijagrama. nego ima često utjecaj i na samu nosivost (primjeri kod vjetrovnih vezova i elemenata koji sprečavaju bočno izvijanje). Sposobnost deformiranja je također vrlo važna. Tankostijeni profili MK I Nosivost. Na slikama 4.44. B. Krutost spojeva je također vrlo važna. Nosivost svakog spoja mora biti u razumnom odnosu sa nosivom konstrukcijom kojoj dotični spoj pripada. krutost (odnosno elastičnost) i sposobnost deformiranja su pozitivna svojstva čelika koja se javljaju bez obzira radi li se o debljim čeličnim elementima ili tankostijenim.4.

45. Peroš 166 . Tankostijeni profili MK I Slika 4. B. Slika 4.4.46.

Konstruktivni detalji B.5. Tankostijeni profili MK I Slika 4.47. 4. Peroš 167 .3.4.

4. Peroš 168 . Tankostijeni profili MK I B.

5.01 ⋅ 4.25 kN/m2 Kombinacija opterećenja: qsd = 1.250 ⋅ 2.25 = 2.5 = 3.01 kN/m A) Proračun sila: 1) Ležajne reakcije: -prvi ležaj -drugi ležaj Rsd1 = 0.4.10 kN/m2 sk = 1.49.48. Statički sustav Vlastita težina Snijeg gk = 0.5m Slika 4.64mm f y = 320n / mm 2 20 30 100 bd = 200mm 30 20 100 100 40 100 100 40 40 40 Slika 4. Numerički primjer Za profil zadan na slici 4. i statički sustav na slici 4.35 ⋅ 0.5 = 11.49.4 kN Rsd2 = 1. y r=4.3 kN B.01 ⋅ 4.250 ⋅ qsd ⋅ l =1. treba provesti dokaz sigurnosti.5m 2 A l = 4.10 + 1.4.48.50 ⋅ 1.01 kN/m2 Za 1m širine trapeznog lima q = 2. Tankostijeni profili MK I 4. Peroš 169 .375 ⋅ qsd ⋅ l = 0. Trapezni lim gk sk 1 1 A l = 4.375 ⋅ 2.5mm t hw = 100mm t = 0.

50.03 < 0.01 ⋅ 4. 1) Utjecaj radijusa savijanja arctgϕ = 100 → ϕ = 73.01 ⋅ 4.279rad 30 r 4 .125 ⋅ 2.70 ⋅ 2. Peroš 170 . Tankostijeni profili MK I 2) Momenti savijanja: -polje MsdA = 0.3 = 1.279 = 6.85 kNm -ležaj Msd2 = -0.82mm 2 2 lr = rm ⋅ ϕ = 4.3 32 2) Geometrija poprečnog presjeka rm = r + 0.52 =2.04 ⋅ (za limove) 21000 = 26.52 = -5.4.70 ⋅ qsd ⋅ l2 = 0.10 kNm B) Moment otpornosti Md Md = f y ⋅ Wef γM Profil u polju: tlak vlak Md r y 100 30 20 Slika 4.04 ⋅ t fy 7.03 > 5 t 0.64 t = 4 .5 + = 4.2mm B.64 r E < 0.125 ⋅ qsd ⋅ l2 = -0.5 = = 7.82 ⋅1.

7 = 98.3° ⎞ ⎟ = 4.052 ⋅ bp t ⋅ fy E ⋅ kσ λ p = 1.2mm ⎜ ⎟ 1.294 ⎟⋅ ⎜ λ ⎟ λ p ⎝ ⎠ p ⎝ 3.2mm fr fr gr bef bp s ef rm r s ef sw Slika 4.9mm 2 b p = bo − 2 g r = 100 − 2 ⋅ 0.0 λ p = 1.82 ⋅ ⎜1 − yc = rm ⋅ ⎜1 − ⎟ = 1.3 ⎞ ⎛ 73.3 ⎛ ϕ g r = rm ⋅ ⎜ tg − sin ⎟ = 4.7 mm 2⎠ 2 2 ⎠ ⎝ ⎝ 2 f r = rm ⋅ sin ϕ 2 = 4.052 ⋅ 98.3° ⎞ ⎛ sin 73.51.0mm s w ' = s w − 2 f r = 103 − 2 ⋅ 2.82 ⋅ ⎜ tg − sin ⎟ = 0.64 2. Tankostijeni profili MK I ⎛ sin 73.163 B.163 > 0.279 ⎠ ϕ ⎝ ⎝ ⎠ ϕ⎞ 73.4.22 ⎞ 1 ⎛ 1 − 0.163 ⎠ 3.1⋅10 5 ⋅ 4 i za σc = fy vrijedi: ρ =⎜ ⎛ 1 − 0. 3) Efektivna širina tlačnog pojasa (prilog) -pretpostavlja se kσ = 4.9 = 97. Peroš 171 .3 = 2.673 0.6mm s w = so − 2 g r = 100 2 − 30 2 − 2 ⋅ 0.22 ⎞ 1 ⎟⋅ =⎜ = 0.82 ⋅ sin 73.6 320 ⋅ = 3.70103.

0 98.2 6.2 16. 4) Efektivna širina hrpta b' ef 2 1 lr 2 s' w 3 y 16. Element br.0 0 7 4860 613 1640 7120mm 2 467530mm3 70208mm3 B.6mm 0 1.6 = 29.0mm bef ' = bef − 2 ⋅ f r = 29 − 2 ⋅ 2.4 lr 5 4 Slika 4.2mm bef 2 b' ef bef 2 2 b' ef 2 fr fr Slika 4.294 ⋅ 98.9 = 23.52.4.4 137.2 50. Dužina (l) mm Udaljenost od težišta (y) mm l⋅y l⋅y (mm ) 2 3 Visina (h) mm l ⋅ h3 12 (mm3) 1 2 3 4 5 ∑= 11. Peroš 172 .6 6.8 100. Tankostijeni profili MK I bef = ρ ⋅ b p = 0.53.2 97.

64 2.22 ⎞ 1 ⎟⋅ =⎜ = 0.93) = 21.6 bc 51.052 ⋅ b p = sc bp t ⋅ fy E ⋅ kσ λ p = 1.85 ⋅ (1 + 0.93 < −0.9 Budući da je σ1 = σc = fy vrijedi: ρ =⎜ ⎛ 1 − 0.9 2 2 Prema: λ p = 1.54.731 > 0.7 ⋅ 320 = 299 N mm 2 51.4.7mm ∑ l 137.22 ⎞ 1 ⎛ 1 − 0. Tankostijeni profili MK I σ sc hw=100 C bc 1 = f y = 320 N mm2 σ Slika 4.5 320 σ1 Za Ψ ≤ -0.3 320 ⋅ = 0.85 ⋅ (1 + Ψ ) = 5.673 0.956 ⎟⋅ ⎜ λ ⎟ λ ⎝ 0.731 p p ⎝ ⎠ 173 B.1 ⋅10 5 ⋅ 21.7 Ψ= σ 2 − 299 = = −0.5 vrijedi: kσ = 5.7 − gr = − 0.3° σ2 < 0 < σ1 sc = σ1 bc = σ2 hw −b c ⇒σ2 = 100 − 51. Peroš . 2 =? bc = ∑ l ⋅ y = 7120 = 51.3mm sin ϕ sin 73.7 = 53.052 ⋅ 53.731 ⎠ 0.

.3 l⋅y 7120 48.6 y 21.3 − 2.5 ⋅ sef 1 = 1.4.32 = 166609 mm 3 t B.3 za pola širine: yx l ⋅ h2 2 = l ⋅ y2 + − l ⋅ yo 12 t yx = 466487 + 70207 − 135.3 = 20.4 ⋅ 0.3 ⋅ 52.7 + 20.4 + ⎟ ⋅ sin 73.956 ⋅ 53.55. Tankostijeni profili MK I sef 1 = 0.n = 1.5 ⋅ 20.6mm σ s ef rm sc 1 sef1 ∆ sw sefn σ Slika 4.99 7071 l⋅y 2 h 467530 1043 466487 - 2.3mm 135.3 yo = 7071 = 52.5) ⋅ sef 1 = 53.3mm 2⎠ 2 ⎠ ⎝ ⎝ 5) Proračun efektivnog momenta inercije presjeka Koriste se rezultati iz točke 4.3 135.4 = 2.4 ⋅ ρ ⋅ sc = 0. 2 ∆ = sc − (1 + 1. Peroš 174 .2 70208 1 70207mm3 l 137. tako da se oduzme dio ∆ l ⋅ y2 12 2.5 ⋅ 20.3° = 21.3mm ∆⎞ 2 .4mm s ef .3 ⎞ ⎛ ⎛ y∆ = ⎜ g r + sef 1 + ⎟ ⋅ sin ϕ = ⎜ 0.4 = 30.

93 kNm m 1.1 2 M sd ≤ M d 5.64 ⋅ 166609 = = 20.5 ⋅ 200 Md = f y ⋅ Wef γM = 320 ⋅ 19.93 kNm m A M Sd ≤ M d 2.64 ⋅ 200031 = 19.52 = 200031mm 3 t Wef = 2 ⋅ 0.93 (profil u polju zadovoljava).1 M d = 5.85 < 5.85 mm 3 mm 64. Postupak se ponavlja slično kao u točki B). te se dobiva: yx = 755808 + 69925 − 150.4 100 50 30 40 30 50 Slika 4.1 < 5.85 = 5775 Nmm mm = 5. Peroš 175 .3 ⋅ 200 6) Proračun Md Md = f y ⋅ Wef γM = 320 ⋅ 20. Tankostijeni profili MK I Wef = 2 ⋅ t ⋅ y x 2 ⋅ 0.56.39 = 5930 Nmm mm = 5.4 ⋅ 64.4. C) Moment otpornosti Md Md = f y ⋅ Wef γM Profil nad ležajem: tlak vlak Md 104.78 kNm m 1.78 (profil zadovoljava iznad ležaja) B.39 mm 3 mm yo ⋅ bd 52.

52 λw 0.4 + ⎛ 73.1 ⋅ 105 ⋅ ⎜1 − 0.075 la = 60mm (dužina oslanjanja lima na podkonstrukciju tj. dužina ležaja lima) ⎛ 60 ⎞ 4.4 < 10.5 + 0.1 ⋅ 105 τ sp fy 0.52 τ sp = Vsp = λw ⋅ fy = 0.02 ⋅ a f y ⋅ E ⋅ ⎜1 − 0.5 ⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 0.4 320 ⋅ = 2.3 ⎞ ⎟ = 1059 N hrptu ⋅ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 90 ⎠ ⎠ ⎝ Rd = 2 ⋅ 100 ⋅ 1059 = 10.62 kN hrptu 1 .64 2 ⋅ 320 ⋅ 2.4.64 ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ 2 ⎛ ⎞ ⎜ 2.02 ⋅ ⎟ Rd = 0.52 ⋅ 320 = 76 N mm 2 2. Tankostijeni profili MK I D) Otpornost na posmik Vsp = τ sp ⋅ hw ⋅ t γM hw ⋅ t fy E = λw = 0.64 = 4616 N = 4.4 ⋅ 0. Peroš 176 .1 Vsp = 2 ⋅ 100 ⋅ 4.203 0.64 2.346 ⋅ 1.5 + 0.59 kN m 20 1 Rsd ≤ Rd 3.075 ⋅ 0.203 76 ⋅ 104.15 B.2 kN m 20 Na 1m' (zadovoljava) E) ″Crippling″ hrpta Krajnji i nutarnji ležaj: Rd = α i ⋅ t ⋅ 2 ⎛ l r⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 0.64 ⎟ 0.62 = 46.4 + ⎛ ϕ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 90 ⎠ ⎠ ⎠ ⎝ a) Za krajnji ležaj αi = α1 =0.1 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ t⎠ ⎝ t ⎝ 2 ⎞ ⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 2.59 (zadovoljava nosivost hrpta na krajnjem ležaju) b) Za nutarnji ležaj αi = α2 = 2α1 = 2⋅0.12 < λ w ⇒ = 0.346 ⋅ 104.1 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ 0.075 = 0.

18 kN m ⋅ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 90 ⎠ ⎠ ⎝ 2 Rsd ≤ Rd 11.25 Md Rd 0.25 < Rsd < 1 .0 ⋅ 1.6mm σ c .5 ⎞ ⎛ 60 ⎞ ⎟ ⋅ ⎜ 0.aktualni tlačni napon B.070 ⋅ 1.5 2 = 1.41 > 1.10 = = 0.4.64 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎛ ⎞ ⎜ 2.64 ⎠ ⎝ 0. Peroš 177 .18 (zadovoljava nosivost hrpta na nutarnjem ležaju) F) Interakcija momenta savijanja i ležajne reakcije M sd 5.3 < 21.53 21.5 + 0.4 + ⎛ 73.88 + 0. Tankostijeni profili MK I ⎛ 4.88 M d 5.070 ⋅ q ⋅ l 2 = 0.3 = = 0.1 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ 0.35 ⋅ 4.052 ⋅ bp t ⋅ σc E ⋅ kσ kσ = 4 b p = 98.1 + 1.1 ⋅ 10 5 ⋅ ⎜1 − 0.3 ⎞ ⎟ = 2118 N hrptu = 21.78 Rsd 11.0 → sd + sd ≤ 1.53 = 1.0 ⋅ 0.25 < 0.02 ⋅ ⎟ Rd = 0.25 = 1.15 ⋅ 0.18 Rd za Rsd M ≤ 0.0 Rd vrijedi: M sd Rsd + ≤ 1.35 kN m A M sd = 0.25 → sd ≤ 1 Rd Md Rsd M R < 1.25 Rd Md Rd za 0.9kNm λ pd = 1.25 Moguće je: (uvjet nije zadovoljen) a)Odabrati deblji lim b)Ubaciti ojačanje koje slijedi profilaciju (konstruktivni zahvat) c)Produžiti duljinu oslanjanja lima la (konstruktivni zahvat) G) Granično stanje upotrebljivosti (progib) Opterećenje q = 1.64 2 ⋅ 320 ⋅ 2.

d bp = Md A M sd b p = bef = 29.d 384 ⋅ 2. 3.1 ⋅ 10 5 ⋅ 1900 ⎛ l ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 593 ⎠ 4.0mm (vidi B.7 mm Iz B.35 ⋅ 10 3 ⋅ 4500 4 δ= = = 7.d = 0.4.d = b p ⋅ Md 5.d = bef .8 (137.5.9 bef .) bef . Prilozi za zadatak 1. slijedi: y= 7120 = 33.5 − 2 ⋅ 2.9 = 84.64 ⋅ 467530 + 70208 − 33.1 ⋅ q ⋅ l 4 2.5mm A M sd 1 .7 ) yef .7 ⋅ ( 1 ) 100 = 1900 mm 4 mm 2 .5.6mm 384 ⋅ E ⋅ yef .82 ⋅ 210.1 ⋅ 1.6 + 84. Utjecaj radijusa savijanja bef 2 bo=bp t ϕ ϕ 2 rm Može se zanemariti ako je: r ≤5 t 2 r ≤ 0.d − 2 ⋅ f r = 90.93 = 29 ⋅ = 90.4 ⋅ t fy r ≤ 10 t (za limove) yc .6 − 11. Peroš 178 .težište luka b) (za štapove) težišna linija lima B. Tankostijeni profili MK I Vrijedi odnos: bef .15 bp težišna linija gr fr yc ϕ bef bp t ϕ Ako se utjecajna linija uzima: a) 2 rm lr 2 r E < 0.4.

Određivanje otpornosti Md = f y ⋅ Wef γM bef σ 2 bef 2 bef1 bef 2 bef 2 fy 1 bc befn zc Ψσ 1 pretpostavljena lokacija neutralne osi izračunata lokacija neutralne osi B.637.673 ρ= λ pd λ pd + 0.4. Traženje efektivne širine ϕ⎞ ⎛ ϕ g r = rm ⋅ ⎜ tg − sin ⎟ 2⎠ ⎝ 2 bef 2 bef bp 2 bef = ρ ⋅ b p Gdje je ρ koeficijent redukcije dan prema: ρ =1 1− 0.18 ⋅ λ p − λ pd λ p − 0 . Tankostijeni profili MK I rm = r + t 2 f r = rm ⋅ sin ϕ 2 lr = rm ⋅ ϕ 2. Peroš 179 .6 kada je λ pd > 0.22 kada je λ pd ≤ 0. ρ ≠ 1 3.

″Gužvanje″ hrpta na ležaju (“crippling”) Rd = α i ⋅ t 2 ⋅ ⎛ l r⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 0.075 B. Posmična otpornost Vsp = τ sp ⋅ hw ⋅ t γM ty hW ⋅ t E λ W = 0.0.12 1.87 .36⋅ λ W 0.8 < λ W ≤ 1.87 – 0.5 + 0. Tankostijeni profili MK I 4.52⋅ λ W τSP/fV za hrbat sa ukrućenjem kod ležaja 0.1 ⋅ ⎜ t⎟ ⎜ t ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎞ ⎞ ⎛ ⎟ ⋅ ⎜ 2.4.87 – 0. Peroš 180 .02 ⋅ a f y ⋅ E ⋅ ⎜1 − 0.36⋅ λ W 0.36⋅ λ W λ W ≤ 0.8 0.4 + ⎛ ϕ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝2⎠ ⎠ ⎠ ⎝ Krajnji ležaj α i = α1 = 0.58 0.12 < λ W 5.58 0.346 ⋅ τSP/fV za hrbat bez ukrućenja kod ležaja 0.

4. Tankostijeni profili MK I B. Peroš 181 .

Tankostijeni profili MK I B. Peroš 182 .4.

Peroš 183 .4. Tankostijeni profili MK I B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful