P. 1
Kazneno Procesno Pravo Skripta

Kazneno Procesno Pravo Skripta

|Views: 1,957|Likes:
Published by Jasmin Sultanic

More info:

Published by: Jasmin Sultanic on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

Skinuto sa: PORTAL STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU www.nasciturus.

com

NAPOMENA: Skripta je pisana prema knjizi G. Tomašević: Kazneno procesno pravo, Split 1998., a ovdje su unesene i izmjene prema noveliranom tekstu Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02,143/02). Skripta je samo vodič kroz kazneno procesno pravo i uz nju je obavezno potrebno učiti i ZKP, jer ovdje nisu obrađene sve njegove odredbe.

***

I. UVODNA IZLAGANJA
1. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK ŠTO JE KRIVIČNI POSTUPAK?

1.1.

Krivični postupak čine sve radnje državnih tijela, ali i drugih osoba (sudionici u postupku) koje se poduzimaju kada se pojavi vjerojatnost da je počinjeno KD i da ga je počinila određena osoba, radi eventualne primjene kaznenopravne sankcije, a regulirane su odredbama kaznenog procesnog prava.
1.2.

ODNOS KRIVIČNOG POSTUPKA I KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA

Dok kazneni postupak čine ponašanja sudionika u postupku i odnosi među njima, kazneno procesno pravo čine zakonski (pravni) propisi. ODNOS KRIVIČNOG (MATERIJALNOG) PRAVA
1.3.

PROCESNOG

(FORMALNOG)

I

KAZNENOG

Kazneno procesno pravo i kazneno materijalno pravo spadaju u okvire pojma kaznenog prava u širem smislu riječi. Unatoč istom širem cilju, ove pravne grane imaju potpuno različite predmete. Materijalno pravo određuje načelan stav države o potrebi i načinu zaštite elementarnih društvenih vrijednosti, pa stoga propisi ove grane prave predviđaju inkriminacije i kaznenopravne sankcije, te uvjete za njihovu primjenu. Time materijalno pravo određuje sadržaj odnosa koji nastaju nakon počinjenja KD. KPP, protivno materijalnome, određuje formu odnosa i postupanja koja se vrše nakon počinjenja KD. Premda od materijalnopravnih odredbi ovisi primjena procesnog prava budući

2 da bez KD nema ni kaznenog postupka, ipak je i materijalno pravo ovisno o procesnome – naime, bez provođenja kaznenog postupka (dakle, bez primjene KPP-a) ne mogu se u životu primijeniti materijalnopravni propisi, a to znači da se ne bi mogao ostvariti načelni stav države o potrebi društvene reakcije prema počinitelju KD. Temeljem navedenog zaključujemo da su materijalno i procesno kazneno pravo međusobno povezane grane prava, te da se jedna bez druge ne bi mogle primjenjivati. 2. TEMELJNI KRIVIČNOPROCESNI POJMOVI KRIVIČNA STVAR

2.1.

Kaznena stvar (lat. causa criminalis) jest događaj u stvarnosti koji ukazuje na mogućnost postojanja određenog KD i počinitelja, zbog čega se i vodi kazneni postupak. Kaznena stvar najčešće predstavlja KD, jer bez postojanja KD postupak ne bi bio pokrenut. No, moguće je da se u povodu nekog događaja kazneni postupak pokrene (dakle postoji kaznena stvar), a poslije se utvrdi da KD nema ili obratno.
2.2.

KRIVIČNOPROCESNI SUBJEKTI

Krivičnoprocesni subjekti su osobe bez kojih se kazneni postupak ne bi mogao voditi, pa se toga pojavljuju u svakom kaznenom postupku. To su: sud, ovlašteni tužitelj i okrivljenik. Pojam stranke uži je od pojma kaznenoprocesnog subjekta jer obuhvaća samo ovlaštenog tužitelja i okrivljenika. Sve stranke jesu kaznenoprocesni subjekti, no svi kaznenoprocesni subjekti nisu stranke. Kaznenoprocesni subjekti nisu jedini sudionici u kaznenom postupku. Među sudionike u postupku, uz okrivljenika ili sud, spadaju i npr. svjedoci i vještaci. Stoga je pojam sudionika najširi među spomenutim pojmovima. 2.3. PROCESNE RADNJE Procesne radnje su ponašanja sudionika u kaznenom postupku koji uvjetuju neposredno pravne učinke, a oblik im je određen propisima kaznenog procesnog prava. Npr. iskaz svjedoka ili vještaka, očevid, te ulaganje tužbe.
2.4.

FAZE ILI STADIJI KRIVIČNOG POSTUPKA

Tijek kaznenog postupka dijeli se na nekoliko faza ili stadija, koji su zapravo dijelovi kaznenog postupka. Tako, prema redoslijedu, razlikujemo: istragu, optuženje, glavnu raspravu te postupanju u povodu žalbe. 3. PREGLED POVIJESNOG RAZVITKA KPP-A U povijesnom razvitku se mogu uočiti tri temeljna tipa kaznenog postupka. Prema redoslijedu nastanka spomenut ćemo akuzatorni, inkvizitorni i mješoviti tip kaznenog postupka.

3
3.1.

AKUZATORNI TIP KRIVIČNOG POSTUPKA

Temeljna značajka akuzatornog tipa kaznenog postupka jest to što u ovom postupku postoji spor dviju ravnopravnih stranaka koji se rješava pred sudom. Da bi postojao spor, moraju postojati i dvije suprotstavljene stranke – to su tužitelj i optuženik.1 U svojstvu ovlaštenog tužitelja se mogu pojaviti različite osobe. U prvoj fazi razvitka akuzatornog načina postupanja ovlaštenim se tužiteljem smatra isključivo oštećenik. Ako oštećenik ne može preuzeti ulogu tužitelja, tada je to ovlašten učiniti njegov najbliži srodnik. Kod ovakvog načina određivanja ovlaštenog tužitelja govorimo o sustavu privatne tužbe. Po sustavu popularne tužbe u svojstvu tužitelja može se pojaviti bilo koji građanin, a ne samo oštećenik ili njegovi srodnici. Ovlašteni tužitelj u akuzatornom tipu postupanja dokazuje utemeljenost svoje tužbe, što znači da mora dokazati da je optuženik počinio KD i da se na njega može primijeniti kazna. To znači da je teret dokaza na tužitelju, pa ako on u dokazivanju ne uspije, optuženik mora biti oslobođen. Funkcija koju u akuzatornom postupku vrši tužitelj naziva se funkcijom progona. Druga je strana u sporu optuženik. To je osoba za koju se u tužbi navodi da je počinila KD. Optuženik u akuzatornom postupku ima samo jednu dužnost. To je dužnost upuštanja, tj. dužnost da se odazove sudskom pozivu i da dođe pred sud. On nije dužan davati nikakve izjave, niti ga se smije ispitivati. Naravno, on će predlagati dokaze i poduzimati druge procesne radnje koje smatra potrebnima, ovisno o položaju u kojem se u postupku nalazi. No, ako tužitelj ne dokaže njegovu krivnju, on će biti oslobođen makar sam nije ništa poduzeo. Bitni za njegov pravni položaj jest to što je potpuno ravnopravan tužitelju. Funkciju koju on vrši tijekom postupka nazivamo funkcijom obrane. Odluku o sporu donosi sud, i to temeljem dokaza koje pred njim izvode stranke. Sud zakazuje raspravu. Sud je u akuzatornom postupku potpuno objektivan. On ne daje inicijativu za pokretanje postupka, što znači da nema već na početku stvoren stav o krivnji optuženika. Sud je tijekom postupka pasivan i djelatnost mu se sastoji uglavnom u održavanju reda. Temeljna se politička značajka akuzatornog postupka sastoji u tome što se u ovom načinu postupanja prihvaća mogućnost da optuženik nije počinio KD, pa mu se stoga stavljaju na raspolaganje djelotvornije mogućnosti obrane. Akuzatorni postupak je javan i usmen, a prihvaća i načelo neposrednosti. Akuzatorni postupak se naziva i kontradiktornim postupkom, i to stoga što, zbog ravnopravnosti, omogućuje stranci suprotstavljanje tvrdnjama i dokazima protivne stranke.
3.2.

INKVIZITORNI TIP KRIVIČNOG POSTUPKA

Protivno akuzatornom, inkvizitorni je postupak sudsko djelovanje radi utvrđenja je li počinjeno KD i radi primjene kazne na počinitelja. Inkvizitorni se postupak sastoji od dva dijela – od istrage i suđenja. Istragu provodi poseban sudski istražitelj koji se naziva inkvirentom. On postupak pokreće po službenoj dužnosti, dakle bez ikakvog zahtjeva neke druge osobe, netom na bilo koji način sazna o mogućnosti da je neka osoba počinila KD. Takvoj osobi, osumnjičeniku, u pravilu oduzima slobodu, nakon čega prikuplja dokaze o njegovoj krivnji. Inkvirent zapisnički ocjenjuje sve procesne radnje koje tijekom istrage izvrši pa svi zapisnici čine spis predmeta (lat. acta). Nakon završene istrage spis predmeta se dostavlja sudskom vijeću koje odluku o krivnji donosi isključivo temeljem spisa, dakle bez ikakve rasprave ili susreta s osumnjičenikom. Do rezultata istrage, dakle od spisa predmeta, ovisi sudbina osumnjičenika.
1

Danas se načelom akuzatornosti označava nužnost postojanja zahtjeva ovlaštenog tužitelja za postojanje kaznenog postupka.

4 Sud, nakon pregleda spisa predmeta, može donijeti jednu od 3 vrste presuda – osumnjičenika može osuditi (osuđujuća presuda), osloboditi (oslobađajuća presuda), a može ga i presudom otpustiti ispod suđenja (lat. absolutio ab instantia). Osumnjičenik se otpušta ispod suđenja ako nema dovoljno dokaza o njegovoj krivnji, ali nije utvrđena ni njegova nevinost. Što je još gore, sud mu može izreći tzv. izvanrednu kaznu (lat. poena extraordinaria), koja je doduše blaža od kazne koja bi se izrekla da je utvrđena njegova krivnja, ali ipak znači kažnjavanje bez utvrđenja krivnje.2 U inkvizitornom postupku se predviđa i mogućnost ulaganja žalbe. Inkvirent istragu vodi u tajnosti, a osumnjičenik se nema mogućnosti braniti. Široka ovlaštenja inkvirenta pokušavaju se ograničiti uvođenjem zakonske ocjene dokaza ili formalne dokazne teorije. Zakonska ocjena dokaza znači da je zakonom točno određeno koliko i kakvih dokaza mora postojati da bi se neka činjenica smatrala utvrđenom. Po ovoj teoriji nitko ne može biti osuđen ako na zakonom točno određeni način nije utvrđeno da je počinio KD. Okrivljenik u inkvizitornom postupku je više objekt nego subjekt postupka. Sve se to izražava putem tajnosti postupanja, te posrednog odlučivanja nakon pismenog postupka. U inkvizitornom se postupku s vremenom sve više prihvaćaju racionalna dokazna sredstva, putem načela oficijelnosti određuje se obveza države da sustavno vrši progon počinitelja KD, prihvaća se istražna ili inkvizitorna maksima, te se u kazneni postupak uvodi institut žalbe. Sve su to pojmovi koje poznaje i suvremeno kazneno procesno pravo. 3.3. TEMELJNE RAZLIKE IZMEĐU AKUZATORNOGA I INKVIZITORNOG NAČINA KAZNENOG POSTUPANJA Najvažnija se razlika sastoji u tom što su u akuzatornom postupku tri temeljne procesne funkcije (kazneni progon, obrana i suđenje) međusobno odvojene pa ih vrše različiti procesni subjekti.3 U inkvizitornom postupku postoji kumulacija funkcija.4 Nepostojanje stranaka u inkvizitornom postupku isključuje potrebu za kontradiktornošću, a time se uvjetuje pismenost i tajnost postupka.
3.4.

MJEŠOVITI TIP KRIVIČNOG POSTUPKA

Mješoviti tip kaznenog postupka predstavlja kombinaciju akuzatornog i inkvizitornog načina postupanja. Mješoviti tip postupka nastaje u Francuskoj početkom XIX stoljeća, te se, kao i ideje Francuske revolucije, tijekom tog stoljeća širi Europom. Sastoji se u dva dijela – to su istraga i glavna rasprava. Istraga ili pripremni postupak započinje temeljem zahtjeva posebnoga državnog tijela, koje postupa po službenoj dužnosti netom je postalo je vjerojatno da je određena osoba počinila KD. Ovim se prihvaća načelo oficijelnosti kaznenog progona. U tom se postupku funkcija kaznenog progona ustupa posebnom državnom tijelu – DO, koji je izdvojen iz ustrojstva suda. Time se funkcija progona odvaja od funkcije suđenja. Temeljem zahtjeva DO istragu vodi posebno sudsko tijelo – istražni sudac. Svrha je istrage provjeravanje utemeljenosti sumnje o počinjenju djela i o počinitelju. Ovisno o rezultatima istrage odlučuje se hoće li postupak biti nastavljen ili će se obustaviti. Istraga je tajna, što znači da prilikom poduzimanja istražnih radnji stranke ne mogu biti nazočne, a naravno ni
2 3

Tako se npr. umjesto tada uobičajene smrtne kazne kao izvanredna kazna mogao odrediti doživotni zatvor.

Tako funkciju progona vrši ovlašteni tužitelj, funkciju obrane optuženik (i njegov branitelj), dok funkciju suđenja vrši sud.
4

Sve tri funkcije, s obzirom da stranke ne postoje, vrši isti subjekt – sud.

međutim. Kazneni zakon. Različite odredbe međunarodnog prava uređuju tri spomenuta instituta: 1. da do izražaja dolazi kontradiktornost. Dokazi se ocjenjuju neposredno. ako mu je oduzeta sloboda. Zakon o sudovima za mladež. Na glavnoj se raspravi očituju i inkvizitorni elementi. Izvori unutarnjeg prava obuhvaćaju domaće pravne propise o načinu kaznenog postupanja. IZVORI KAZNENOG PROCESNOG PRAVA Izvori se dijele u dvije poskupine: 1. Tako rasprava ima obilježja spora o kojemu odlučuje sud. održava se glavna rasprava. Tako sud može bez prijedloga stranaka izvoditi dokaze (inkvizitorna maksima). a može i ispitivati optuženika. Običajno pravo se primjenjuje još i danas. Sporedni propisi su oni ustrojstvu i nadležnosti tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. supsidijarno se primjenjuje ZKP. U načelu okrivljenik i njegov branitelj nemaju mogućnosti pregledati spis predmeta zbog čega je gotovo nemoguće učinkovito se braniti. a prihvaćena su i načela usmenosti i javnosti. već određuju okvire zakonodavcu koji ih se mora držati prilikom zakonskog reguliranja kaznenog postupka. Ovo je još više izraženo i tome što okrivljenik. posebice s obzirom na ovlaštenja suda.6 Također. To su Zakon o sudovima. on sadrži i ustrojstvene odredebe o sudbenoj vlasti i državnom odvjetništvu. 2. To je ujedno jedini slučaj da običajno a ne zakonsko pravo predstavlja izvor za kazneno postupanje. . Zakonski propisi se dijele na glavne i sporedne.5 4. bilateralni međunarodni ugovori 5 6 Optuženik. Stoga se one nalaze šire formuliane i u ZKP-u. nastavi. a za obranu ne postoje ograničenja povezana uz predlaganje ili za saznanje o dokazima. što smanjuje značenje spisa istrage. ali i o ustrojstvu i nadležnosti tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku. Ako se postupak. protivno istrazi. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. što je očito inkvizitorni element. Zakon o državnom odvjetništvu. temeljem rezultata istrage. običajno međunarodno pravo7 2. one se ne primjenjuju izravno. Na raspravi. 7 Običajnim pravom se određuju povlastice članova diplomatskih misija u stranoj zemlji. Budući da se radi o načelnim odredbama.5 javnost. multilateralni međunarodni ugovori 3. o presumpciji okrivljenikove nevinosti. mogućnosti obrane u istrazi ograničene. To znači da su stranke u načelu ravnopravne. OPĆENITO O PROPISIMA HRVATSKOG KPP-A 4. Glavni se odnose na kazeni postupak. Izvori međunarodnog prava značajni su zbog toga što se u određenim situacijama primarno primjenjuje međunarodno pravo. Zakon o policiji. pa tu spadaju: Zakon o kaznenom postupku. pretežu akuzatorni elementi. na pitanja ne mora odgovarati. Ustav sadrži načelne odredbe o oduzimanju slobode. a tek ako ne postoje takve odredbe. o uhićenju temeljem sudskog naloga i sl. Stoga su razloga. To su slijedeći slučajevi: a) ako bi se postupak trebao voditi protiv osobe koja uživa kaznenoprocesni imunitet po međunarodnom pravu (168) b) ako treba izvršiti ekstradiciju (504 u svezi sa 511 ZKP/93) c) ako treba pružiti međunarodnu pravnu pomoć (504 u svezi sa 504 ZKP/93). budući da odgovarajuća konvencija ne obuhvaća sve povlastice određene običajima.1. ne može slobodno komunicirati s braniteljem.

4. pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru (materijalnopravni imunitet ili imunitet neodgovornosti) predsjednik Republike Hrvatske uživa procesnopravni imunitet. kao i zastupnici.kao i zastupnici. 4. budući da se kazneni postupak može voditi protiv svake osobe za koju je vjerojatno da je počinila KD. tako i na strane državljane. odobrenje daje DSV suci porotnici – isključivo materijalnopravni imunitet      8 9 Npr. kazneni se postupak nema razloga voditi.8 Kaznenoprocesni imunitet potrebno je razlikovati od materijalnopravnog imuniteta. Zato je materijalni imunitet trajan. . Njihovo stupanje na snagu je ovisno o danu objavljivanja. te na osobe bez državljanstva ako se postupak vodi u RH.2. a procesni imunitet vremenski ograničen. Kod vremenskog važenja procesnih propisa rješava se pitanje njihova stupanja na snagu i prestanka važenja. uz neke razlike u zakonskim tekstovima koji ove imunutete reguliraju profesionalni suci – kao i zastupnici. Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost. A/ Kaznenoprocesni imunitet po unutarnjem pravu imaju:  zastupnici u Hrvatskom saboru. prostorno i osobno važenje propisa KPP-a. Hrvatsko KPP vrijedi na području RH. to znači da se hrvatsko procesno pravo primjenjuje kako na domaće. odobrenje daje Ustavni sud Republike Hrvatske suci Ustavnog suda Republike Hrvatske . Težim se KD smatra ono za koje je zapriječena kazna zatvora u trajanju dužem od 5 godina. Načelno. Ovaj imunitet nije apsolutan jer se zastupnik može pritvoriti ako je zatečen prilikom izvršenja težeg KD. Ako je isključena krivnja. koji isključuje vođenje kaznenog postupka. Osobno važenje. za razliku od procesnog. Materijalnopravni imunitet isključuje krivnju počinitelja. KAZNENOPROCESNI IMUNITET Kaznenoprocesni imunitet znači da se protiv određene osobe uopće ne može voditi kazneni postupak (potpuni kaznenoprocesni imunitet) ili da se protiv takve osobe postupak ne može voditi zbog nekih KD ili se protiv nje ne mogu poduzimati neke procesne radnje (ograničeni kaznenoprocesni imunitet). u pravilu odlučivati Sabor. VAŽENJE PROPISA KAZNENOG PROCESNOG PRAVA Razlikujemo vremensko. jer ne mogu biti pritvoreni niti se protiv njih može voditi kazneni postupak bez odobrenja Sabora (procesnopravni imunitet ili imunitet nepovredivosti).9 a o daljnjem će vođenju postupka. ako nema očevidaca. u ovakvom slučaju. osumnjičenik opažen neposredno nakon počinjenja u situaciji koja jasno ukazuje na njega kao počinitelja. Važenje prestaje njegovim ukidanjem koje može biti izričito ili prešutno. dok kod procesnog imuniteta krivnja postoji pa postupak treba pokrenuti kad procesni imunitet prestane. odobrenje daje Ustavni sud Republike Hrvatske članovi Državnog sudbenog vijeća (DSV) i Državnoodvjetničkog vijeća (DOV) .6 Radi utvrđenja postoje li odgvoarajuće odredbe međunarodnog prava sud će se obratiti za objašnjenje Ministarstvu vanjskih poslova.kao i zastupnici. Procesno pravo je na državnom teritoriju isključivo pravo. ne može se odrediti pritvor. Prostorno važenje rješava pitanje po kojemu će se području primjenjivati kaznenoprocesni propisi.3. dok zatjecanje prilikom izvršenja postoji ako je djelo počinjeno pred svjedokom ili je.

Tijela domaće države u ove prostore smiju ući samo uz prethodnu suglasnost šefa misije. te smije sadržavati isključivo službene dokumente. Osobe u svezi s diplomatskim agentima uživaju potpuni procesni imunitet. Tada okrivljenik protiv kojega su podigli privatnu tužbu.-38. tada se imunitet proširuje i na sve članove njegove službene pratnje. Poslužno osoblje uživa samo funkcionalni imunitet. Imunitet diplomatskog agenta i osoblja prestaje u slučaju kad sami podignu privatnu tužbu. odobrenje daje Hrvatski sabor Zamjenik Glavnog DORH-a i ostali državni odvjetnici materijalnopravni i funkcionalni procesni imunitet. diplomatska valiza) ne smije se zadržavati ni otvarati. članovi Vlade – ograničeni kaznenoprocesni imunitet za kaznena djela do 5 godina. Ta ga zemlja uvijek može suditi za KD koje je počinio u inozemstvu. odobrenje daje sudsko vijeće. administrativno i tehničko osoblje i članovi njihovih obitelji. jer se protiv njih ne može odrediti pritvor zbog KD počinjenog u pružanju pravne pomoći. 29. Spomenuti imunitet oslobađa diplomatskog agenta i obveze da se pred sudom domaće države pojavi u svojstvu svjedoka. a pravno je to odustanak od progona (Zakon o USKOK-u čl. kojima se koristi misija nepovredivi su. Diplomatska putna prtljaga (tzv. kazneni postupak uopće ne može pokrenuti.11 To su članovi obitelji. Takav imunitet imaju i bračni drug te maloljetna djeca šefa strane države. Radi valize nepovrediv je i diplomatski kurir. Konzulat Republike Italije nalazi se i u Splitu).10 Ovakav «diplomatski imunitet» ne vrijedi u zemlji iz koje je diplomatski agent upućen u stranu zemlju. neovisno o vrsti počinjenog KD.13 Međunarodni službenici zaštićeni su sadržajno užim. dakle zgrade i zemljišta bez obzira na vlasništvo.). . pa se protiv njih. može odgovoriti protutužbom. Temeljna razlika između diplomatskog agenta i konzularnog dužnosnika sastoji se u tome što diplomatski agent predstavlja svoju zemlju u drugoj zemlji. Imunitet diplomatskog agenta vrijedi čak i u slučaju izbijanja oružanog sukoba među dvjema državama. dok konzulati imaju sjedišta u područjima gdje najveći broj njihovih građana boravi u domaćoj zemlji (npr. već samo za ona počinjena u vršenju službe.12 Prostori diplomatske misije. čak i ako je ulazak vezan uz spašavanje osoba ili otklanjanje opasnosti. Taj imunitet uživaju i vojne osobe u službi OUN-a. Arhiv i dokumenti diplomatske misije također su nepovredivi i to bez obzira gdje se nalaze. Diplomatski agenti stranih država također uživaju potpuni procesni imunitet. Ovim pojmom su obuhvaćeni i privatni dokumenti diplomatskog agenta. 12 13 Ne vrijedi za sva KD. dok konzularni dužnosnik u toj istoj zemlji skrbi o probicima državljana njegove zemlje koji se tamo nalaze. Ako se u domaćoj državi nalazi u službenom posjetu. ali prostorno širim procesnim imunitetom. Zbog toga su veleposlanstva (diplomatske misije) najčešće smještena u glavnom gradu zemlje.ograničeni procesni imunitet. jer se protiv njih ne može odrediti pritvor zbog KD počinjenog u obavljanju dužnosti osim uz odobrenje DOV-a odvjetnici . Stoga mora biti vidljivo označena. Potpuni procesni    B/ Kaznenoprocesni imunitet po međunarodnom pravu uživaju:         10 11 Diplomatskom se agentu u tom slučaju daje razuman rok za napuštanje domaće države. odobrenje vlade krunski svjedoci mogu imati faktički imunitet.7   Glavni DORH – kao i zastupnici. Šefovi stranih država uživaju potpuni procesni imunitet. Konzularni dužnosnici prema odredbama međunarodnog prava uživaju samo funkcionalni imunitet.

dakle. ovlašteni tužitelj i osumnjičeni. dakle ovlašteni tužitelj ili osumljičeni. dok funkciju suđenja vrši sud koji odlučuje u kaznenom postupku.2. TEMELJNI I DOPUNSKI KAZNENOPROCESNI SUBJEKTI Temeljni kaznenoprocesni subjekti su oni sudionici u kaznenom postupku bez kojih se kazneni postupak ne bi mogao pokrenuti ni trajati. Upravo zbog ovakvog nositelja temeljnih funkcija sud se. slobodan prolaz (lat. II. njegovi pomoćnici. Nepovredive su i prostorije. valiza i pošta OUN-a. dakle jamstvo da se protiv njih neće pokrenuti kazneni postupak ako se odazovu pozivu stranog suda. funkciju obrane okrivljenik i njegov branitelj.2. svjedoci i vještaci. prilikom proučavanja subjekata. okrivljenika i sud. uživaju potpuni kaznenoprocesni imunitet. te članovi njihovih obitelji. pa temeljnim kaznenoprocesnim subjektima nazivamo ovlaštenog tužitelja. Subjekti14 koji nisu nositelji temeljnih funkcija pa ne moraju postojati u svakom postupku. Ovim se osobama daje tzv. 2. Problem se može pojaviti kod pitanja može li stranka samostalno vršiti procesne radnje. To su dakle. To su kazneni progon. TEMELJNE PROCESNE FUNKCIJE I KRIVIČNOPROCESNI SUBJEKTI 1. Stranke su nositelji suprotnih procesnih funkcija koji su u relativno ravnopravnom položaju tijekom kaznenog postupka. TEMELJNI KRIVIČNOPROCESNI SUBJEKTI 1. arhiva. POJAM TEMELJNIH PROCESNIH FUNKCIJA Temeljne procesne funkcije su takve djelatnosti bez kojih kazneni postupak ne bi mogao postojati. tako da preostali subjekti čine pojam kaznenoprocesnih stranaka. Funkciju progona vrši ovlašteni tužitelj.   Pripadnici stranih vojnih postrojbi koji se po pozivu ili temeljem međunarodnog ugovora nalaze u nekoj zemlji. nalaze u stranoj zemlji kako bi tamo sudjelovali u nekom kaznenom postupku također uživaju procesni imunitet.8 imunitet uživa glavni tajnik OUN-a. Moguće je 14 Npr. . odvaja od ostalih nositelja temeljnih funkcija. ima li procesnu sposobnost. naziva se stranačkom sposobnošću. 2. Svjedoci i vještaci koji se. KAZNENOPROCESNE STRANKE I ZASTUPANJE U POSTUPKU 2. ravnatelji specijaliziranih ustanova OUN-a i osobe koje ih zamjenjuju. STRANAČKA I PROCESNA SPOSOBNOST Mogućnost da neka osoba bude stranka u kaznenom postupku. nazivamo dopunskim kaznenoprocesnim subjektima. To su nositelji temeljnih procesnih funkcija.1. 1.1. obrana i suđenje. salvus conductus). temeljem međunarodnog ugovora. POJAM KAZNENOPROCESNIH STRANAKA Sud ima daleko šira ovlaštenja od ovlaštenog tužitelja ili okrivljenika.

a ne zastupnik okrivljenika.9 naime da procesnu sposobnost nema ovlašteni tužitelj 15 ili okrivljenik. Jedina iznimka bio bi slučaj samostalnog vršenja procesnih radnji za okrivljenika od strane druge osobe (branitelja li bliske osobe). a opunomoćenika (najčešće odvjetnika) određuje kako bi mu ovaj. No takvu posljedicu neće uvjetovati procesna nesposobnost supsidijarnog ili privatnog tužitelja. st. ZKP). Zakonski zastupnik je osoba koja temeljem zakonskog ovlaštenja djeluje u ime i za račun procesno nesposobne stranke. iako najčešće postupa temeljem punomoći. Branitelj je procesni pomoćnik. možemo dakle govoriti o ograničenom zastupanju. svojim stručnim znanjem. a ovo djelovanje uvjetuje neposredne pravne posljedice za zastupanu osobu. Ako se radi o okrivljeniku. Ako je oštećenik procesno nesposoban. Nedostatak procesne sposobnosti neke od stranaka uvjetovat će zakonom određene pravne posljedice. 2. branitelj. Procesni zamjenik (supstitut) djeluje kao zakonski zastupnik temeljem zakonskog ovlaštenja. a ne sve procesne radnje. KD za koja se progon vrši po prijedlogu oštećenika. nije opunomoćenik. bez potrebe da traži ovlaštenje od zastupane osobe. pomogao u ostvarenju interesa koje u postupku ima. 17 18 19 Npr. jer oni mogu imati pravnog zastupnika. dakle okrivljenika. a nema procesnu sposobnost. U kaznenom postupku procesni zamjenik može zastupati isključivo okrivljenika.20 3.17 U kaznenom se postupku zakonsko zastupanje općenito ograničava isključivo na slučajeve u kojima se oštećenik pojavljuje kao procesna stranka. PRAVNI ZASTUPNICI U KAZNENOM POSTUPKU Zatupanje oštećenika je moguće. što se može dogoditi (npr.16 Razlikujemo zakonskog zastupnika. no u tom slučaju. procesnog zamjenika i punomoćnika. 363. 2. OVLAŠTENI TUŽITELJ U KRIVIČNOM POSTUPKU 3. zakonsko ovlaštenje roditelja da zastupaju svoju maloljetnu djecu. NAČIN ODREĐIVANJA OVLAŠTENOG TUŽITELJA Danas se KD s obzirom na način vršenja kaznenog progona dijele u 3 skupine – to su KD za koja se progon vrši po službenoj dužnosti. Oštećenik je u ovom slučaju procesno sposoban. suprotno zakonskom zastupniku i procesnom zamjeniku.1. Opunomoćenik. suprotno zastupanju oštećenika. Ovisno o tome određuje se i ovlašteni 15 16 Iznimka je DO koji će uvijek biti procesno sposoban jer u suprotnom ne bi bio imenovan na ovu funkciju. te KD s progonom po privatnoj tužbi. Za razliku od građanskog postupka.18 ali se od zakonskog zastupnika razlikuje po tome što može poduzimati samo neke. djeluje temeljem ovlaštenja (punomoći) koje je dobio od oštećenika.19 Iznimno je moguće da opunomoćenika oštećeniku postavi sud. nego procesni pomoćnik okrivljenika. u kaznenom postupku je zastupanje suprotne stranke. samo iznimno moguće. .3. opunomoćenika može odrediti njegov zakonski zastupnik. Tako naprimjer gubitak procesne sposobnosti okrivljenika zbog trajne duševne bolesti nastale tijekom postupka dovodi do obustave kaznenog postupka. Tako okrivljeniku bliske osobe mogu u njegovu korist izjaviti žalbu (vidjeti čl. zastupnik ne može u svim radnjama djelovati umjesto okrivljenika. Dakle. radi se djetetu). Opunomoćenik djeluje u kaznenom postupku isključivo u korist oštećenika. 20 Dakle.

Oštećenik koji nije stranka pa time ni subjekt kaznenog postupka. ako se radi o KD za koje se progon vrši po službenoj dužnosti pa DO progon ne vrši. DO sam poduzima sve radnje na koje je ovlašten. 3. te je prilagođeno ustrojstvu sudova.4. 21 dok je za treću ovlašteni tužitelj privatni tužitelj. Tada ima ulogu supsidijarnog tužitelja i svojstvo procesne stranke. Kao stranka oštećenik se može pojaviti i ako se progon vrši po privatnoj tužbi. 3. Načelo monokratskog uređenja znači da je jedna osoba u okviru DO nositelj funkcije progona. ipak u tom istom kaznenom postupku ima čitav niz različitih prava. nema svojstvo kaznenoprocesnog subjekta.3. Uz ovo. u svojstvu ovlaštenog tužitelja mogu se pojaviti 3 različite osobe: DO. To su zamjenici DO koji mogu poduzimati sve radnje kao i DO i djelatnici su DO. može kazneni progon započeti ili nastaviti umjesto DO. To je općinski. postoje općinska i županijska DO. Budući da je u našem kaznenom procesnom pravu prihvaćen i institut supsidijarnog tužitelja kod nas se mogu pojaviti 4 različite situacije. On. no mogu ga zastupati osobe koje zato imaju posebno zakonsko ovlaštenje. a prijedlog postoji. postavljati pitanja optuženiku. a DO ne vrši kazneni progon. te iznositi primjedbe. pa ovlašteni tužitelj može biti: a) DO ako se radi o KD za koje se progon vrši po službenoj dužnosti. OŠTEĆENIK U KAZNENOM POSTUPKU Oštećenik je osoba čije je kakvo osobno ili imovinsko pravo KD povrijeđeno ili ugroženo. dakle. županijski ili DO RH. polazeći od nižega prema višemu. i to u svojstvu privatnog tužitelja. pa je stoga ovlaštena odlučivati o radu odvjetništva i davati obvezne upute svim djelatnicima DO. OVLAŠTENI TUŽITELJ U NAŠEM PRAVU Spomenuta podjela KD u 3 skupine prihvaćena je i u našem pravu. može predložiti kazneni progon. d) Privatni tužitelj ako se radi o KD za koje se progon vrši po privatnoj tužbi. U našem kaznenom postupku.2. koristeći ova prava. dok kod druge skupine kazneni progon može vršiti isključivo ako ima odgovarajući prijedlog oštećenika.10 tužitelj – za prve 2 skupine ovlašteni je tužitelj DO. b) DO ako se radi o KD za koje se progon vrši po prijedlogu. Njihova je mjesna nadležnost također određena zakonom. ako su ispunjeni zakonski uvjeti. On npr. vršiti kazneni progon. 21 Kod prve skupine KD DO postupa temeljem načela legaliteta. te DO RH.22 3. c) Supsidijarni tužitelj ako se radi o KD za koje se progon vrši po službenoj dužnosti ili prijedlogu. DO KAO OVLAŠTENI TUŽITELJ Ustrojstvo DO u RH je regulirano posebnim zakonom. Oštećenik ima neka značajna procesna prava. predlagati dokaze tijekom postupka. svjedocima i vještacima na raspravi. Tako danas. 22 Oštećenik. te supsidijarni i privatni tužitelj (u svakom konkretnom postupku samo jedna od ovih osoba). tražiti objašnjenja i slično. oštećenik može biti stranka u jednom dijelu kaznenog postupka – u adhezijskom postupku ako sud odlučuje o njegovu imovinskopravnom zahtjevu. što znači da mora. . Ustrojstvo se DO temelji na 4 značajna načela.

odnosno županijski državni odvjetnik ili njegov zamjenik koji ispunjava uvjete za imenovanje za zamjenika Glavnoga državnog odvjetnika. Načelo supstitucije omogućuje DO višeg ranga preuzimanje predmeta iz djelokruga podređenog DO nižeg ranga. Ravnatelja imenuje Glavni državni odvjetnik uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove pravosuđa. zamjenik državnog odvjetnika. 23 Primjena navedenih načela odnosi se isključivo na DO. 88/01. Za zamjenika ravnatelja u Ured može biti raspoređen državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika koji je poslije položenoga pravosudnog ispita proveo na radu najmanje osam godina kao sudac.1. odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta. . te ustupanje tog predmeta drugom podređenom DO. državni odvjetnik.23 Zadaće DO su sljedeće: 1) poduzimanje potrebnih mjera radi otkrivanja KD i pronalaženja počinitelja u suradnji s policijom. kada surađuje s istražnim sucem.11 Načelo hijerarhije upućuje na povezanost među pojedinim DO. ali i samostalno. 6) sudjelovanje u postupku u povodu zahtjeva za sudsku zaštitu protiv odluke ili radnje tijela uprave nadležnog za izvršenje kazne ili mjere oduzimanja slobode izrečene u kaznenom postupku. ali i uz postupanje nakon pravomoćnog okončanja kaznenog postupka. protuzakonitog posredovanja.24 Ured je posebno državno odvjetništvo koje se ustanovljuje za područje Republike Hrvatske i ima sjedište u Zagrebu. primanja mita i davanja mita. nelojalne konkurencije u vanjskotrgovinskom poslovanju. Poslove državnog odvjetništva u Uredu obavlja Ravnatelj i zamjenici ravnatelja. zlouporaba u postupku stečaja. Ravnatelj se imenuje za vrijeme od četiri godine. te koji ima izražene sklonosti i sposobnosti za istraživanje najtežih i najsloženijih kaznenih djela. 4) podizanje i zastupanje optužnice ili optužnog prijedloga pred nadležnim sudom – ovim je obuhvaćena djelatnost DO kao stranke u kaznenom postupku u fazi optuživanja i glavne rasprave. 12/02. 24 Taj propis je objavljen u Narodnim novinama br. 5) podnošenje žalbi protiv nepravomoćnih sudskih odluka i izvanrednih pravnih lijekova protiv nepravomoćnih sudskih odluka – djelatnost povezana uz postupak po žalbi. 3) zahtijevanje provođenja istrage i istražnih radnji. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) USKOK je ustanovljen Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti. te zahtijevanje i povjeravanje provedbe pojedinih izvidnih radnji i mjera radi prikupljanja podataka važnih za pokretanje kaznenog postupka. Za Ravnatelja može se imenovati zamjenik Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Radom Ureda upravlja Ravnatelj. Stvarna nadležnost. Ustrojstvo. pa ni na koji način ne utječe na djelokrug ili ustrojstvo sudova. Ured obavlja poslove državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela: 1. koja znači da među njima postoji podređenost odnosno nadređenost.4. 3. ovisno o rangu DO. Načelo devolucije znači da DO višeg ranga uvijek može preuzeti predmet iz djelokruga DO nižeg ranga. 2) poduzimanje izvida kaznenih djela. te mišljenje kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

počinjenih u vezi s djelovanjem zločinačke organizacije za koja je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine. ZKP) može iznositi dvanaest mjeseci. sprječavanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti i napada na službenu osobu.12 2.. Ako je u istrazi pritvor produljen prema odredbi prethodnoga stavka. Oštećenika koji je umjesto DO preuzeo kazneni progon nazivamo supsidijarnim tužiteljem. unatoč procjeni DO o postojanju dokaza. 26 Istu obvezu ima i sud ako donese rješenje o obustavi postupka zbog odustanka DO od progona. ako su ova djela počinjena u vezi s počinjenjem kaznenih djela navedenih pod 1. Vijeća županijskog suda pred kojima se provodi suđenje u ovim predmetima sastavljena su od troje sudaca. i 3. sveukupni rok trajanja pritvora iz čl. ZKP produžuje se za šest mjeseci. Pod osnovanom sumnjom mislimo na sumnju koja se temelji na dokazima. 1. sprječavanja dokazivanja iz. onemogući pokretanje ili vođenje kaznenog postupka.. krunskog svjedoka (o čemu se govori u poglavlju o načelu oportuniteta – nagodba s pokajnikom). To znači da mogućnost pokretanja kaznenog postupka ovisi o procjeni DO o tome postoje li ili ne postoje dokazi. sud ovakvu procjenu ne mora prihvatiti. iz čega proizlazi da se kazneni postupak ne može pokrenuti bez dokaza. što znači da se postupak (jer nema sudske odluke) neće pokrenuti. Tako će postupiti i sud ako je donio rješenje o obustavi postupka zbog odustanka DO od progona. prisile prema pravosudnom dužnosniku.26 Oštećenik ima pravo poduzeti. zahtijeva nadzor nad njegovim radom.25 Mogućnost DO da. Posebne postupovne odredbe. SUPSIDIJARNI TUŽITELJ DO je. Oštećenik koji nije upoznat da DO nije poduzeo progon ili da je odustao od progona može svoju izjavu da nastavlja postupak dati pred nadležnim sudom: 25 Kažemo mogućnost pokretanja postupka stoga što. 2. udruživanja za počinjenje kaznenih djela. Rok zadržavanja osumnjičenika produljuje se na 48 sati. prikrivanja protuzakonito dobivenog novca. uključujući pri tome sva kaznena djela koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija (osim za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i oružanih snaga). suglasno načelu legaliteta kaznenog progona. Za predmete gore navedenih kaznenih djela stvarno i mjesno su nadležni županijski sudovi u Osijeku. . st. zbog pogrešne procjene ili drugih razloga. ako je istraga produljena (čl.5. Rijeci. Mjesna nadležnost. 4. Suce u ova vijeća postavlja na vrijeme od četiri godine predsjednik županijskog suda uz mišljenje sudačkog vijeća iz reda sudaca koji se odlikuju iskustvom na radu u složenijim predmetima gospodarskog i organiziranog kriminaliteta. 109. odnosno nastaviti progon u roku od 8 dana otkad je primio obavijest. 3. 204. pravno normiranje tzv. a kazneno djelo je počinjeno na području dviju ili više država ili je značajan dio njegovog pripremanja ili planiranja izvršen u drugoj državi. Sveukupni rok trajanja pritvora u prethodnom postupku. Splitu i Zagrebu. - 3. dužan poduzeti kazneni progon kad procijeni da postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila određeno KD. U istražnim centrima tih županijskih sudova ustrojavaju se posebni istražni odjeli. Naše procesno pravo prava prihvaća institut supsidijarnog tužitelja i predviđa obvezu DO da u roku od 8 dana po odluci da neće vršiti progon o tome izvijesti oštećenika i uputi ga da može sam poduzeti progon.

Protiv osumnjičenika se kazneni postupak ne vodi. Rok za podnošenje tužbe je 3 mjeseca od dana kad je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za KD i počinitelja. OKRIVLJENIK I NJEGOVA OBRANA 4. zakonski zastupnik maloljetnog oštećenika ili oštećenika koji je lišen poslovne sposobnosti. Zbog počinjenja ovih KD kazneni progon može vršiti isključivo privatni tužitelj. dok svaki okrivljenik ne mora postati optuženikom. kad DO odustane od optužbe na glavnoj raspravi. Osumnjičenik je osoba za koju tijela kaznenog progona ili redarstvene vlasti imaju osnova sumnjati da je počinila KD ili sudjelovala u njemu.u roku od 3 mjeseca od dana kad je doneseno rješenje o obustavi postupka. Osuđenik je osoba za koju je pravomoćnom presudom utvrđeno da je kriva za određeno KD. Svaki optuženik je ujedno i okrivljenik. 3.odmah. postoje i KD za koja se progon vrši po privatnoj tužbi. Privatni tužitelj može svojom izjavom tijelu pred kojim se vodi postupak odustati od privatne tužbe do završetka glavne rasprave. pa stoga nije moguće da neka osoba u jednom kaznenom postupku istodobno bude smatrana okrivljenikom i osuđenikom. Optuženik je osoba protiv koje je optužnica postala pravomoćna ili protiv koje je podnesena privatna tužba ili optužni prijedlog i zakazana glavna rasprava. . Iznimka je protutužba koju podnosi osoba okrivljena zbog uvrede. jedini ovlašteni tužitelj. dok je protiv okrivljenika kazneni postupak u tijeku. Brojni su u praksi slučajevi na ovaj način pokrenutih postupaka. u ovim slučajevima. Stoga možemo kazati da je privatni tužitelj osoba koja je ovlaštena da odluči o vršenju kaznenog progona. no postoje i slučajevi kada to mogu biti i neke druge osobe. 4.6. Okrivljenik je i osoba s duševnim smetnjama prema kojoj se prema odredbama ZKP-a. gubi svojstvo ovlaštenog tužitelja. kao primjerice bliski srodnici i bračni drug oštećenika. Ta je osoba najčešće oštećenik.1.13 . PRIVATNI TUŽITELJ Uz KD za koja se progon vrši po službenoj dužnosti kod kojih je. Oštećenik koji u svojstvu supsidijarnog tužitelja vrši kazneni progon ima ista prava koja ima DO. pretpostavit će se da je od tužbe odustao. ako je počinjeno KD za koje se progon vrši po privatnoj tužbi. Protutužba se može podnijeti sve do završetka glavne rasprave. Zakonodavac dopušta DO da do završetka glavne rasprave preuzme progon od supsidijarnog tužitelja koji. 27 Isključivo u slučaju donošenja pravomoćne osuđujuće presude. . . Okrivljenik može postati osuđenikom27 tek po završetku kaznenog postupka. U tom slučaju on gubi pravo da ponovno podnese privatnu tužbu. u tom slučaju. koji je dakle. vodi poseban postupak. navodeći da joj je uvreda vraćena pa zahtijeva primjenu kaznenopravne sankcije i prema privatnom tužitelju. ovlašteni tužitelj DO ili supsidijarni tužitelj. osim onih koja DO pripadaju kao državnom tijelu.odnosno 6 mjeseci od dana kad je DO odbacio prijavu. Ako uredno pozvani privatni tužitelj na raspravu ne dođe. kako je već navedeno. TEMELJNI POJMOVI Okrivljenikom se smatra osoba protiv koje se vodi kazneni postupak.

a prema njemu se mogu poduzimati i neke druge radnje s ciljem utvrđivanja relevantnih činjenica (može mu se npr. pa svoju nevinost ne mora dokazivati. prema novom Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela28. Neubrojiva se osoba ne smatra krivom i prema njoj se ne može primijeniti kaznenopravna sankcija. uz prava koja ima kao stranka. 30 Nju može oboriti samo pravomoćna osuđujuća presuda. okrivljenik može biti svaka osoba koja je počinila KD. No. 4. Za okrivljenu pravnu osobu u kaznenom postupku sudjeluje njezin predstavnik koji je ovlašten poduzimati sve radnje koje može poduzeti okrivljenik (27/1 ZOPOKD). i pravne osobe mogu imati svojstvo okrivljenika. Ako se uredno pozvani predstavnik ne odazove pozivu i svoj izostanak ne opravda. uvjetna osuda i sigurnosne mjere (npr. dakle osobama mlađima od 14 godina. TKO MOŽE BITI OKRIVLJENIK? U pravilu. No.3 ZOPOKD). rujna 2003. izvršiti analiza krvi radi utvrđenja količine alkohola i sl. neubrojivost se utvrđuje tijekom kaznenog postupka. kazneni postupak ne može pokrenuti. nije sigurno je li okrivljenik počinio KD. Zbog prihvaćanja načela kontradiktornosti okrivljeniku se mora dopustiti izjašnjavanje o svim navodima tužitelja. Tako se primjerice okrivljenika može. 151/03. 4. dakle dok se pravomoćnom osuđujućom presudom ne utvrdi da je on zaista počinitelj KD. nakon provedene glavne rasprave. U takvoj će situaciji sud morati donijeti oslobađajuću presudu. osoba koja uživa kaznenoprocesni imunitet i protiv koje se. tjelesno pregledati. Dakle. jer presumpcija i dalje postoji.). PRESUMPCIJA OKRIVLJENIKOVE NEVINOSTI Presumpcija (pretpostavka) okrivljenikove nevinosti znači da se okrivljenika mora smatrati nevinim sve dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ta pretpostavka ne obori. što znači da neubrojiva osoba može biti okrivljena u kaznenom postupku. unatoč počinjenju KD.30 Presumpcija okrivljenikove nevinosti je predviđena Ustavom. Okrivljena pravna osoba može imati branitelja.3. . 29 Vrste kaznenopravnih sankcija koje se mogu izreći pravnim osobama su: kazne (novčane i ukidanje pravne osobe). Međutim. Postojanje ove pretpostavke određuje i vrstu presude koju će sud donijeti u slučaju kad.). sud može izdati dovedbeni nalog (30 ZOPOKD). Prema dosadašnjem uređenju pravne osobe nisu mogle imati svojstvo okrivljenika u kaznenom postupku. Jedno od najvažnijih okrivljenikovih prava je pravo da ga se tijekom trajanja postupka smatra nevinim. PRAVNI POLOŽAJ OKRIVLJENIKA Okrivljenik nije isključivo stranka u postupku. ali i odredbama ZKP-a. 28 Ovaj propis objavljen je u Narodnim novinama br. unatoč njegovom protivljenju.4. dok iz načela akuzatornosti proizlazi njegovo pravo znati zbog čega se okrivljuje i koji dokazi protiv njega postoje. Osnovne značajke postupka su da se za kazneno djelo pravne osobe i odgovorne osobe provodi jedinstveni postupak i donosi jedna presuda (23/1 ZOPOKD). već i mogući izvor saznanja o činjenicama koje se u postupku utvrđuju. Zakon stupa na snagu 6 mjeseci od dana objave u Narodnim novinama (objava: 24.2. zabrana obavljanja određenih poslova). Na okrivljenu pravnu osobu ne primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku o obveznoj obrani (32/1. npr.29 Postupak se ne može voditi prema djeci. Stoga mu se. predstavnik pravne osobe ima prava ali i dužnosti okrivljenika. postoje iznimke.14 4. Postojanje ove presumpcije otklanja s okrivljenika teret dokaza jer se on smatra nevinim. nameću i određene obveze.

Međutim. ako je već prije toga bio ispitan ili se očitovao o osnovanosti optužbe. jer se radi o teškom KD koje je posebice uzbunilo javnost. zakonski zastupnik. Nositelj je ove funkcije okrivljenik. kontumacijskog postupka. može biti i silom doveden pred sud. posvojenik. PRAVNI UČINAK SMRTI ILI ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA Okrivljenik u pravilu mora biti nazočan tijekom trajanja kaznenog postupka. POJAM OBRANE I BRANITELJA Obranu čine sve procesne radnje kojima je cilj utvrđenje činjenica korisnih za okrivljenika. U redovitom se postupku suđenje u pravilu vrši u nazočnosti okrivljenika. te da tijekom postupka neće biti pravno dužan dokazivati svoju nevinost. glavna se rasprava u sumarnom postupku može održati i bez okrivljenika ako su kumulativno ispunjena 3 uvjeta (441/3): ako je uredno pozvan ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promjene adrese ili boravišta. U tom slučaju zahtjev za obnovu postupka mogu podnijeti DO i osuđeniku bliske osobe (bračni i izvanbračni drug. te primjena onih pravnih propisa koji su za njega najpovoljniji. i te kako nastojati dokazati vlastitu nevinost kako ne bi bio osuđen. iako to nije pravno dužan.32 Ako se okrivljenik ne odazove pozivu. pod zakonskim uvjetima. Branitelj je procesni pomoćnik okrivljenika koji mu. Iznimno.31 4. Žalba zadržava izvršenje rješenja. . posvojitelj. Iznimka je provođenje tzv. nakon proširenja sumarnog postupka na kaznena djela do 5 godina postavlja se pitanje opravdanosti ove odredbe. novčane kazne. Naime. ako sud smatra da njegova nazočnost nije nužna. sestra i hranitelj). Optuženiku se može suditi u odsutnosti ako je u bijegu ili inače nije dostižan državnim tijelima. ako postoji neki razlog koji bi uvjetovao donošenje povoljnije ili čak oslobađajuće presude. Rješenje o suđenju u odsutnosti donosi vijeće nakon pribavljenog mišljenja tužitelja. a odvjetnika može zamijeniti 31 Što ne znači da to neće uopće činiti. sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ili oduzimanje predmeta pribavljenih izvršenjem KD. Nadalje. on će. Njegova je nazočnost potrebna jer je on izvor saznanja o činjenicama koje se u postupku utvrđuju. sud će izdati dovedbeni nalog. ovkavo suđenje nije moguće prema maloljetnicima. a nije opravdao svoj izostanak. ako zaključi da tužitelj raspolaže jakim dokazima o njegovoj krivnji. 4.5. rođak u uspravnoj liniji. ako se prema stanju stvari može očekivati izricanje kazne zatvora do 6 mjeseci. uvjetne osude. glavna rasprava može se održati i bez nazočnosti optuženika koji je bio uredno pozvan i koji se očitovao u odnosu na sve točke optužbe krivim. Za branitelja se može uzeti samo odvjetnik. a postoje osobito važni razlozi 33 da mu se sudi iako je odsutan. Osoba osuđena u odsutnosti ima pravo zahtijevati obnovu postupka u roku od 1 godine od saznanja za presudu ako se u spomenutom roku pojavi pred sudom. pa preko njegova iskaza sud može doći do saznanja o tim činjenicama. odnosno oduzimanja imovinske koristi (305/2). u postupku za KD za koje je predviđena kazna zatvora do 5 godina. svojim pravnim znanjem i procesnom vještinom pomaže u obrani. Tako bi primjerice važan razlog bila potreba da se reagira sudskom presudom. temeljem punomoći ili sudske odluke. brat. 32 33 Okrivljenik. U slučaju okrivljenikove smrti kazneni postupak se rješenjem obustavlja. ukoliko je rješenje doneseno protivno mišljenju tužitelja. Kazneni se postupak može obnoviti i ako je osuđena osoba već umrla.6.15 Njeno postojanje jamči okrivljeniku da neće biti osuđen ako zaista sa sigurnošću nije utvrđena njegova krivnja.

4. Branitelj ne može biti ni osoba koja je u istom predmetu postupala kao sudac ili DO. 5. Obrana se može ostvarivati samo ako okrivljenik zna zbog čega se okrivljuje i koji dokazi postoje protiv njega. za vrijeme dok pritvor traje. a posebne okolnosti slučaja to opravdavaju. Branitelj ne može biti oštećenik. Pred Vrhovnim sudom RH branitelj može biti samo odvjetnik. ako sud ocijeni da se postupcima okrivljenika ili branitelja odugovlači kazneni postupak. ako to sam ne učini. branitelj može biti samo odvjetnik koji nakon položenoga pravosudnog ispita ima praksu od najmanje 5 godina u pravosudnim tijelima ili odvjetničkoj pisarni. Naime. nakon podignuća optužnice zbog KD za koje se prema zakonu može izreći 8 godina zatvora okrivljenik mora imati branitelja u vrijeme dostave optužnice. 4. na prijedlog predsjednika vijeća. Sud može okrivljeniku postaviti branitelja čak i kad ne postoje navedeni uvjeti. pa se stoga spominje i osobna pismena i osobna usmena obrana. privatnog tužitelja ili oštećenika kao tužitelja ni njihov srodnik u uspravnoj liniji bilo do kojeg stupnja. predlažući dokaze. okrivljenik kojem se sudi u odsutnosti mora imati branitelja čim se donese rješenje o suđenju u odsutnosti. on mora imati branitelja čim se donese rješenje o pritvoru. Ako sud utvrdi postojanje spomenutih uvjeta te zahtjev okrivljenika prihvati. odrediti sud. okrivljenik mora imati branitelja nakon podizanja optužnice. a. branitelja će postaviti tek nakon podignuća optužnice. Obvezna formalna obrana znači da okrivljenik mora imati branitelja.34 U ovim slučajevima: 1. VRSTE OBRANE 1) Osobnu obranu vrši okrivljenik usmeno (iskazujući. ako je protiv okrivljenika određen pritvor. .16 odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom u postupku za KD za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora do 5 godina. 2) Stručna ili formalna obrana ostvaruje se djelatnošću branitelja. gluh ili nesposoban da se sam brani . predsjednik suda postavit će branitelja i po službenoj dužnosti za daljnji tijek postupka do pravomoćnosti presude (65/6).7. 35 Misli se na optužnicu ili optužni prijedlog koji podiže DO ovisno o težini počinjenog KD za koje se progon vrši po službenoj dužnosti. ako prema svome imovnom stanju ne može podmiriti troškove obrane. bračni. Izuzetak postoji ako je na glavnoj raspravi očito da je okrivljenik uzeo drugog branitelja radi odugovlačenja postupka. 6. ako on postavi takav zahtjev. osim ako je oslobođena dužnosti svjedočenja i izjavila je da neće svjedočiti ili ako se branitelj ispituje kao svjedok. kao i osobna. Branitelj ne može biti ni osoba koja je pozvana kao svjedok. ako je optužnim aktom35 postavljen zahtjev da se utvrdi da je okrivljenik počinio KD u stanju neubrojivosti. a kad Vrhovni sud RH odlučuje u vijeću od 7 sudaca. ako je okrivljenik nijem. u pobočnoj liniji do 4° ili po tazbini do 2°. iznoseći završnu riječ) ili pismeno (podnošenjem različitih podnesaka). može biti pismena i usmena.mora imati branitelja već pri prvom ispitivanju. 2. pa će mu ga. 3. Ovakva se obrana u teoriji naziva nepravom obveznom obranom. odnosno izvanbračni drug oštećenika. 34 Umjesto postavljenog branitelja okrivljenik uvijek može sam uzeti drugog branitelja (67/1). ako se postupak vodi zbog KD za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora okrivljenik mora imati branitelja već pri prvom ispitivanju. kako bi se razlikovala od već spomenute obrane koja se naziva pravom obveznom obranom.

prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.KD protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. U tom slučaju branitelj u postupku sudjeluje temeljem punomoći koju mu izdaje okrivljenik. bračni ili izvanbračni drug. 38 Npr.37 4) Zajednička obrana znači da više (su)okrivljenika ima jednoga. nego samo jednog branitelja. sa svrhom osiguranja učinkovite obrane.protudržavnog terorizma.17 b. a prava i dužnosti mu prestaju kad okrivljenik opozove punomoć i o tome obavijesti sud. To znači da sud tijekom postupka ne mora izvještavati sve. zajedničkog branitelja. ako dva okrivljenika istodobno tvrde da je upravo onaj drugi počinio KD. OGRANIČENJA U PRAVIMA OBRANE Temeljna prava obrane. zajednička obrana neće biti moguća. . Upravo stoga. predviđa dosta široke mogućnosti da spomenuto pravo ograniči. branitelj se može s njime dopisivati i razgovarati bez nadzora.8. . poruke i razgovori okrivljenika koji se nalazi u pritvoru i branitelja. s njim slobodno i bez nadzora komunicirati. Branitelji se tijekom postupka ne mogu ponavljati. Ovaj nadzor može trajati najdulje 2 mjeseca od određivanja pritvora i može se odrediti isključivo ako su kumulativno ispunjena sljedeća 2 uvjeta: 1. Ako se okrivljenik nalazi u pritvoru. branitelj ima pravo razgledati spise i pribavljene predmete koji služe pri utvrđivanju činjenica. sestra i hranitelj. dakle. mogu uzeti i njegov zakonski zastupnik. ZKP predviđa da nakon podnošenja zahtjeva ovlaštenog tužitelja za pokretanje kaznenog postupka ili nakon što je istražni sudac prije donošenja rješenja o provođenju istrage poduzeo pojedine istražne radnje.krivotvorenje novca.otmice.razbojništva. .36 3) Višestruka obrana znači da jedan okrivljenik može imati istodobno najviše tri branitelja. brat. . Branitelj je ovlašten u korist okrivljenika poduzimati sve radnje koje može poduzeti okrivljenik. posvojitelj. ako je okrivljenik u pritvoru.ubojstva. Ograničenja. a smatra se da je obrana osigurana kad u postupku sudjeluje jedan od branitelja. . Ta obrana nije dopuštena ako se protiv suokrivljenika postupak vodi zbog istog KD ili ako je to u suprotnosti s probicima njihove obrane. Branitelja okrivljeniku. Tako istražni sudac može rješenjem odrediti nadziranje pisma.dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom 36 37 Odnosno kada postavljeni branitelj bude razriješen.zlouporabe opojnih droga. vođen težnjom za učinkovitošću postupka. Fakultativna formalna obrana znači da okrivljenik može. Zakonodavac. . posvojenik. Da bi branitelj mogao doista učinkovito vršiti funkciju obrane prijeko je potrebno da čim prije može pregledati spise i.38 5) Materijalna obrana znači da državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku moraju utvrđivati i sve one činjenice koje okrivljeniku idu u prilog. . čime se onemogućuje eventualno namjerno otezanje s postupkom. osim ako se on tome izričito ne protivi. . . ako se postupak vodi zbog točno određenih KD i to: . 4. ali ne mora imati branitelja. te da postupak može voditi čim je jedan od njih nazočan. Imat će ga isključivo onda ako ga sam angažira. srodnik u uspravnoj liniji. a ne samo one koje mu idu na štetu.

Pravo na obavljanje odvjetništva stječe se upisom u imenik odvjetnika. osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je KD». OSNOVE USTROJSTVA ODVJETNIŠTVA Ustrojstvo odvjetništva regulirano je Zakonom o odvjetništvu. te dužnosti čuvanja odvjetničke tajne. Tako Zakon o odvjetništvu određuje da «Odvjetnik ne smije biti pozvan na kaznenu odgovornost za pravno mišljenje izraženo u pružanju pravne pomoći…». Sve što mu je stranka povjerila ili je u zastupanju stranke saznao na bilo koji način. zakonima. Ustav ističe načelo javnosti u radu sudova navodeći da su «…sudske su rasprave javne i presude se izriču javno. kako bi se osigurala neovisnost sudaca.18 2. 4.40 a suci i procesnopravnim imunitetom. Ta je vlast samostalna i neovisna.1. Pri tome moraju postupati u skladu s Ustavom. ako postoje osnove sumnje da ih je počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija. službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane RH. 40 «Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke. kao i u skladu s Kodeksom odvjetničke etike. ili radi zaštite privatnog života stranaka. posebno ako se sudi maloljetnicima. Istodobno se određuju mogući izuzeci od ovog načela. a Ustav. pružanje pravne pomoći uz nagradu. Odvjetnik je dužan pružiti pravnu pomoć stranci koja to od njega zatraži osim u slučajevima kad je to izričito predviđeno zakonom. SUD U KAZNENOM POSTUPKU a. te Statutom i drugim općim aktima Odvjetničke komore. Odvjetništvo je u nas jedina javna služba koja osigurava pružanje pravne pomoći. ali samo u opsegu koji je po mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde». obvezatnost udruživanja u Odvjetničku komoru. sastavljati isprave. 5.9. te precizno određuje uvjete za razrješenje od ove dužnosti. javnog reda ili državne sigurnosti. 39 Članak 119. USTAVNE ODREDBE O SUDOVIMA Temeljna načela ustrojstva sudova određena su ustavnim odredbama. ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem. niti smije «…biti pritvoren zbog KD počinjenog u pružanju pravne pomoći bez prethodnog odobrenja vijeća nadležnog suda…». ili radi čuvanja vojne. 41 «Suci imaju imunitet u skladu sa zakonom». u ime RH». To znači da odvjetnici mogu davati pravne savjete. Odvjetnici uživaju materijalnopravni i procesnopravni imunitet. te zastupati stranke. 39 Predviđa se i načelo sudjelovanja građana laika u sudovanju jer u odlučivanju sudjeluju i suci porotnici.41 Imenovanje i razrješenje sudaca je u nadležnosti DSV-a. Sudovi su državna tijela koja u sustavu trodiobe vlasti obavljaju sudbenu vlast. stavak 2. te sudovi sude na temelju Ustava i zakona. navodi da je sudačka dužnost stalna. Općenito o sudovima 5. Odvjetnici su ovlašteni pružati sve oblike pravne pomoći pravnim i fizičkim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Suci i suci porotnici zaštićeni su materijalnopravnim. odvjetnik je dužan čuvati kao odvjetničku tajnu. Ustava: «Javnost se može isključiti iz cijele rasprave ili njezina dijela zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala. Neka od načela na kojima se ta služba temelji su samostalnost i neovisnost odvjetništva. Visina odvjetničke nagrade je određena tarifom Odvjetničke komore. .

zatim Visoki prekršajni sud.3. među ostalim. trebali rješavati različiti sudovi.4. spada i sudovanje u kaznenim predmetima. STVARNA NADLEŽNOST Stvarna nadležnost kaznenog suda je takva nadležnost po kojoj sud rješava kaznene predmete određene vrste. općinski. 2) poduzimati hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom KD počinjenih na području općinskog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje. djelokrug.2. sastav i ustrojstvo sudova uređuju se Zakonom o sudovima. POJAM I VRSTE NADLEŽNOSTI Nadležnost je zakonom određeno područje djelatnosti pojedinih sudova za rješavanje konkretnih kaznenih predmeta. općinski sudovi sužene nadležnosti. premda bi te predmete. a najviši sud je Vrhovni sud RH. misleći pri tome na svaki onaj sud u čiju nadležnost. Upravni sud RH. 3) obavljati druge poslove povjerene im zakonom. 5. ili je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda. Predmet se iz nadležnosti jednog suda može prebaciti u nadležnost drugog suda ili jedan sud može istodobno rješavati više kaznenih predmeta. Nadležnost suda 5. U RH djeluju prekršajni. U našem sudskom sustavu ne postoje posebni kazneni sudovi koji bi sudovali isključivo u kaznenim predmetima.19 5. te Vrhovni sud RH. za ove sudove.42 b. rabi naziv kazneni sud. U tom se slučaju ovisno o mjestu počinjenja KD ili pomoću nekog drugog kriterija mora odrediti koji će među sudovima istog ranga suditi u konkretnom slučaju. Prema težini ili značaju KD se određuje rang suda koji će postupak voditi u 1°. U kaznenim predmetima sude samo općinski i županijski sudovi. Postoje 3 različite vrste općinskih sudova: a. Visoki trgovački sud RH. za njih ne mora suditi isti sud ako su KD počinjena na različitim područjima. koji rješavaju predmete kod kojih se može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. županijski i trgovački sudovi. po općim pravilima. 42 Naziv kazneni sud upotrebljavat ćemo katkad u sljedećim izlaganjima. No. . ako su počinjena i KD iste težine ili značenja. unatoč tome. No. VRSTE I USTROJSTVO SUDOVA Ustanovljenje. s obzirom na uvjete rada i opseg poslova. Razlikujemo nekoliko vrsta nadležnosti. Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti 2 ili više općinskih sudova s područja istoga županijskog suda rješava jedan od tih općinskih sudova. A/ Općinski sudovi u kaznenim predmetima su nadležni: 1) suditi u 1° za KD za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. u teoriji se katkad.

6) rješavati o sukobu mjesne nadležnosti općinskih sudova sa svoga područja. silovanja. No. 5) provoditi postupak izručenja. koji rješavaju predmete kod kojih se može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. 4) obavljati i druge poslove propisane zakonom. 3) odlučivati o izvanrednim pravnim lijekovima. neovisno o zapriječenoj kazni. vode i postupke prema maloljetnicima. te obavljati poslove međunarodne pravne pomoći uključivši i priznanje i izvršenje strane kaznene presude. ili se radi o KD za koja je izričito predviđena nadležnost županijskog suda (prvostupanjska nadležnost)44. 3) provoditi istragu i druge radnje u vezi s njom (istražna nadležnost). . da nije stvarno nadležan. Stranke su ovlaštene da za čitavog postupka (pa i po okončanju postupka putem zzz) istaknu prigovor stvarne nenadležnosti suda. općinski sudovi pune nadležnosti koji. samostalno ili temeljem prigovora. To mogu biti samo općinski sudovi u sjedištu županijskog suda.posebna nadležnost točno određenih županijskih sudova za suđenje u predmetima organiziranog kriminala određena je ZUSKOK-om.posebna nadležnost točno određenih županijskih sudova za suđenje zbog ranih zločina propisana je Zakonom o sudovima. Ako sud utvrdi. 43 Proširena je nadležnost određena većim općinskim sudovima u kojima su ustanovljeni posebni kazneni odjeli. spolnog odnošaja s djetetom. U tom slučaju. te KD protiv RH. proglasit će se nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja dostaviti predmet nadležnom sudu. Sud tijekom kaznenog postupka mora po službenoj dužnosti paziti na svoju stvarnu. u slučaju vođenja postupka zbog počinjenog ubojstva na mah. od ovog postoji jedna iznimka. neće predmet dostaviti tom sudu. 44 Nadležnost županijskog suda određena je. zlouporabe položaja i ovlasti. otmice. C/ Vrhovni sud RH nadležan je: 1) odlučivati u 2° o žalbama protiv odluka županijskih sudova (drugostupanjska nadležnost). 2) odlučivati o žalbama protiv presuda donesenih u 2° kad je to dopušteno (trećestupanjska nadležnost). ali i predmete kod kojih je zapriječena kazna iznad 5 godina. .20 b. osim predmeta koje rješavaju općinski sudovi proširene nadležnosti. općinski sudovi proširene nadležnosti. nego će sam provesti postupak i donijeti odluku. dakle mogućnost da i stvarno nenadležan sud donese pravno valjanu odluku. B/ Županijski sudovi su nadležni: 1) suditi u 1° za KD za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor. 7) obavljati i druge poslove koji su propisani zakonom: . 4) odlučivati u postupku izvršenja kazni zatvora prema posebnim propisima (nadležnost u postupku izvršenja). koji inače mogu rješavati teže kaznene predmete koji bi manjim susjednim sudovima mogli stvoriti teškoće.43 c. To je moguće ako tijekom glavne rasprave sud ustanovi da je za suđenje nadležan niži sud. 2) odlučivati o žalbama protiv odluka općinskih sudova donesenih u 1° (drugostupanjska nadležnost). a po općim bi propisima spadali u nadležnost drugih općinskih sudova.

ili se ne zna na kojem je području počinjeno ili pokušano.47 Kriterij mjesta počinjenja KD. koje je područje svakog pojedinog suda u RH? Premda se odgovor na prvo pitanje čini jednostavnim. Po toj se teoriji mjestom počinjenja KD smatra kako mjesto na kojem je počinitelj djelovao. koje se mjesto smatra mjestom počinjenja KD? 2. Da bismo. tako i mjesto na kome je nastupila posljedica. Zbog značenja koje osobne okolnosti imaju u postupku prema maloljetnicima ovaj se kriterij u takvim postupcima smatra primarnim kriterijem. Tako se mjesna nadležnost dopunski određuje ovim redoslijedom: A/ mjesna nadležnost suda koji je prvi započeo postupak (forum praeventionis) određuje se ako je KD počinjeno ili pokušano na područjima raznih sudova ili na granici tih područja. u slučaju distancijskog delikta ili ako mjesto počinjenja uopće nije poznato. odredili mjesno nadležan sud. katkad se ovaj kriterij neće moći primijeniti.46 Drugo pitanje.5. riješeno je posebnim zakonskim propisima. Temeljem ove teorije 2 kaznena suda i dalje ostaju mjesno nadležna. mjesno nadležnim biti određen onaj sud koji je postupak prvi započeo. Ako postupak još nije započeo. distancijskih delikata. nije. pa se mjesno nadležnim određuje u pravilu sud mjesta počinjenja (forum delicti comissi).21 5. kojima se točno određuje područje i sjedište svakog suda u RH. To je mjesto počinjenja KD. Naime. upotrebom supsidijarnog kriterija za rješavanje mjesne nadležnosti o kojem će još biti govora. što ne rješava pitanje koji će od njih suditi u konkretnom predmetu. međutim. 47 48 Zakon o područjima i sjedištima sudova. Predviđanje redoslijeda dopunskih kriterija osigurava se da mogućnost primjene prije navedenog kriterija isključuje primjenu poslije navedenih. 45 Prorogacija jest dogovor stranaka da im sudi sud koji za konkretan predmet. Uz pomoć ovih kriterija mjesno će se nadležan sud određivati samo ako to nije moguće učiniti primjenom primarnog kriterija. D/ mjesna nadležnost određenog suda (forum ordinatum) dolazi u obzir ako se ni jedan od spomenutih kriterija ne može primijeniti pa stoga nije moguće utvrditi koji je sud mjesno nadležan. služeći se ovim kriterijem. on to nije zbog postojanja tzv. potrebno je prethodno odgovoriti na 2 pitanja: 1. MJESNA NADLEŽNOST Mjesnom nadležnošću rješava se koji će od više stvarno nadležnih sudova rješavati konkretan kazneni predmet. U takvom će slučaju Vrhovni sud RH odrediti jedan od stvarno nadležnih sudova kao mjesno nadležan sud. Odgovor daju odredbe materijalnog kaznenog prava gdje se od 3 moguća rješenja prihvaća teorija ubikviteta. ili su oba izvan teritorija RH. To su takva KD kod kojih je počinitelj ponašanje (dakle radnju počinjenja KD) ostvario na jednom mjestu. U kaznenom postupku prorogacija (sporazum o nadležnosti) nije dopuštena. jedini kriterij za određivanje mjesne nadležnosti. kao npr.48 C/ mjesna nadležnost suda na čijem se području okrivljenik uhiti ili se sam prijavi (forum deprehensionis) određuje se ako nije poznato mjesto počinjenja KD ni prebivalište ili boravište okrivljenika. dakle pitanje područja pojedinih sudova. B/ mjesna nadležnost suda na čijem području okrivljenik ima prebivalište ili boravište (forum domicilii) određuje se ako nije poznato mjesto počinjenja KD ili je to mjesto izvan teritorija RH. . a posljedica je nastupila na drugom mjestu. nadležnim će se smatrati sud kojem je prije podnesen zahtjev za pokretanje postupka. što prisiljava zakonodavca da odredi dopunske (supsidijarne) kriterije. temeljem zakonskih propisa. nije mjesno nadležan. 46 U ovom će slučaju.45 Prema nazivu ove vrste nadležnosti može se zaključiti o temeljnome (primarnom) kriteriju za određivanje mjesno nadležnog suda.

Poseban slučaj promjene mjesne i stvarne nadležnosti. Npr.22 Posebni slučajevi određivanja mjesne nadležnosti. Svrha vremenskog ograničenja za podnošenje prigovora mjesne nenadležnosti jest onemogućavanje stranke koja zna da je sud mjesno nenadležan da prigovor podnese tek kada sud zaključi da bi kazneni postupak za nju mogao nepovoljno završiti. a ne na području na kojem je KD počinjeno. Takva će se delegacija provesti ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi. za razliku od stvarne nadležnosti gdje je to moguće tijekom čitavog postupka. kada za to postoje naročito važni razlozi (32/3).7. objektivni i mješoviti.6. U ostalim slučajevima kad je kazneno djelo počinjeno na domaćem brodu ili zrakoplovu. odrediti kao stvarno nadležni županijski sud. slučaj u kojemu svi svjedoci i okrivljenik prebivaju na području nekog drugog suda. ali stvarno nadležan sud. Razlozi te povezanosti mogu biti raznovrsni pa stoga razlikujemo 3 vrste koneksiteta: subjektivni. DELEGIRANA NADLEŽNOST Delegacija nadležnosti jest prenošenje mjesne nadležnosti s mjesno nadležnog na mjesno nenadležan. 5. nadležan je sud na čijem se području nalazi to pristanište. ovdje se sud može oglasiti mjesno nenadležnim samo do pravomoćnosti optužnice. Razlozi se mogu svrstati u 2 skupine: A/ razlozi stvarne prirode (npr. nadležan je sud na čijem je području spis tiskan. ali je svrsishodno da taj postupak vodi neki drugi stvarno nadležan sud. Privatna tužba može se podnijeti i sudu na čijem području okrivljenik ima prebivalište ili boravište. Stoga se predmet (ili više predmeta) mora prenijeti u nadležnost nekog drugog suda. Ako je kazneno djelo počinjeno tiskom. 5. sud je dužan po službenoj dužnosti paziti i na vlastitu mjesnu nadležnost. No. Fakultativna delegacija nadležnosti vrši se ako sud nadležan po općim propisima može voditi kazneni postupak. Obligatorna delegacija nadležnosti vrši se kad sud koji je po općim propisima mjesno nadležan nije u mogućnosti voditi neki kazneni postupak. NADLEŽNOST PO KONEKSITETU Nadležnost po koneksitetu omogućuje promjenu kako mjesno tako i stvarno nadležnog suda. razlikujemo 2 vrste delegirane nadležnosti – obligatornu i fakultativnu. nadležan je sud na čijem se području nalazi matična luka broda odnosno zrakoplova ili domaće pristanište u kojem se brod odnosno zrakoplov prvi put zaustavi. . Ako to mjesto nije poznato ili je spis tiskan u stranoj državi. - Kao kod stvarne nadležnosti. Na prijedlog Glavnoga državnog odvjetnika RH. jedini sudac mora biti izuzet. B/ razlozi pravne prirode (npr. Koneksitet znači da postoji povezanost između nekoliko kaznenih predmeta. S obzirom na razloge zbog kojih dolazi do delegacije nadležnosti. To znači samo do spomenutog trenutka stranke mogu istaknuti prigovor mjesne nenadležnosti. bolest jedinog suca). Ako je kazneno djelo počinjeno na domaćem brodu ili domaćem zrakoplovu dok se nalazi u domaćem pristaništu. Vrhovni sud RH može za postupanje u pojedinom predmetu iz nadležnosti općinskog suda. nadležan je sud na čijem se području tiskani spis raspačava.

a za neka niži sud. temeljem zakonskih odredbi. A/ Ako je ista osoba okrivljena za više KD. nadležan za sva KD je onaj sud koji je na zahtjev ovlaštenog tužitelja prvi započeo postupak. što znači da. Ako do sukoba o nadležnosti dođe. pa je za neka od tih KD nadležan niži. Mješoviti koneksitet predstavlja kombinaciju subjektivnog i objektivnog koneksiteta. Nekoliko kaznenih predmeta. provodi se poseban postupak za rješavanje sukoba nadležnosti. Sud može iz važnih razloga ili iz razloga svrhovitosti do završetka glavne rasprave odlučiti da se postupak za pojedina KD ili protiv pojedinih okrivljenika razdvoji i posebno dovrši ili preda drugome nadležnom sudu. Postupak provodi i odluku donosi zajednički neposredno viši sud. A/ Za sve supočinitelje nadležan je. B/ Sud koji je nadležan za počinitelja KD nadležan je. što znači da postoji situacija u kojoj je nekoliko osoba počinilo nekoliko KD. svaki od njih dužan je poduzimati one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odgode. ali samo ako između počinjenih KD postoji međusobna veza i ako postoje isti dokazi.9. Ovakvu situaciju u materijalnom kaznenom pravom nazivamo stjecajem. sud koji je kao nadležan za jednog od njih prvi započeo postupak.49 O spajanju postupaka odlučuje sud koji je nadležan za vođenje jedinstvenog postupka. morali rješavati različiti sudovi. navodi da ako je «…za neka od KD nadležan viši. Sastav suda 5. i za sudionike (poticatelje. u pravilu. Takav se slučaj u materijalnom kaznenom pravu naziva sudioništvom. a ako postupak još nije započet sud kojem je prije podnesen zahtjev za pokretanje postupka. te za prikrivatelje i osobe koje su pomogle počinitelju nakon počinjenja KD. počinjenje ili počinitelja KD. a za neka viši sud. 2° i. SASTAV SUDA U NAS Sastav suda ovisi o tome u kojem stupnju se predmet rješava. nadležnost po koneksitetu je nadležnost jednog suda za nekoliko kaznenih predmeta koje bi. Ako je za neka od tih KD nadležan viši. Pri tome suđenje može provoditi: 49 Tako se npr. nadležan je viši sud. dakle na onome što se objektivno dogodilo. po općim propisima. jedinstveni postupak može se provesti samo pred višim sudom. A/ Sastav suda prvog stupnja određuje se prema težini KD u povodu kojeg se kazneni postupak vodi. 3°. Sud može odlučiti da se provede jedinstveni postupak i donese jedna presuda i kad je više osoba okrivljeno za više KD. unatoč počinjenju jednog KD ovdje postoji jer je u počinjenju sudjelovalo nekoliko osoba. SUKOB O NADLEŽNOSTI Pozitivan sukob postoji kad 2 ili više sudova drže da su nadležni u istom predmetu. razlikujemo sastav suda 1°.23 Subjektivni koneksitet takva je vrsta povezanosti među kaznenim predmetima kojoj je temelj počinitelj (subjekt) KD. . B/ Ako su za više počinjenih KD nadležni sudovi iste vrste. a za neka niži sud. eventualno. dok negativan sukob postoji ako smatraju da u konkretnom predmetu nisu nadležni. u pravilu.8. Dakle. pomagatelje). kao i za one koje nisu prijavile pripremanje. c. 5. jedinstveni postupak može se provesti samo pred višim sudom». Dok se ne riješi sukob nadležnosti između sudova. Objektivni koneksitet jest veza među kaznenim predmetima koja se temelji na KD.

sudac općinskog suda kao pojedinac. 51 I županijski sud može biti 1° sud.50 Iznimno.sudsko vijeće sastavljeno je od 2 suca i 3 suca porotnika. zlouporabe međunarodnih znakova. suditi za KD za koja je propisana kazna zatvora od 15 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. teške ozljede na mah (sa smrtnom posljedicom). Stranke ovu suglasnost ne mogu opozvati (18/3). jer ovaj sud u 1° sudi isključivo za KD za koja je zapriječena kazna zatvora iznad 10 godina ili dugotrajni zatvor (ili za točno određena KD za koja je zapriječena kazna zatvora manje od 10 godina). C/ Sastav suda trećeg stupnja53 ovisi o tome koji je sud odlučivao u drugom stupnju. B/ Sastav suda drugog stupnja. sastav suda ovisi o visini zapriječene kazne. U 2° sudu će suditi: 1) ako se provodi rasprava:52 . i to: 50 Osim za KD prouzročenja smrti iz nehaja. Vijeća u spomenutom sastavu mogu sudovati kako u općinskim (od 5 do 10 godina zatvora). 2) ako se odlučuje na sjednici vijeća. 52 Rasprava će se pred 2° sudom održati «…samo ako je potrebno da se zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja izvedu novi dokazi ili ponove već prije izvedeni dokazi i ako postoje opravdani razlozi da se predmet ne vrati prvostupanjskom sudu na ponovnu glavnu raspravu».51 . privatni stan ili prijevozno sredstvo). stranke se mogu suglasiti do početka glavne rasprave da glavnu raspravu u kaznenom postupku za KD za koja je zakonom propisana kazna zatvora do 10 godina provede predsjednik vijeća kao sudac pojedinac. . Ovakvo vijeće sudit će kako u županijskim sudovima ako je propisana kazna do 10 godina zatvora (20/3). osim ako sastav vijeća nije propisan posebnim zakonom. ugrožavanja sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom (i to prijetnjom za napad na nju. isključivo u Vrhovnom sudu. On ima ovlasti vijeća. neopravdane odgode povratka ratnih zarobljenika. bolesnicima i ratnim zarobljenicima. spolnog odnošaj zlouporabom položaja i izazivanja prometne nesreće (sa prouzročenjem smrti jedne ili više osoba iz nehaja).sudsko vijeće sastavljeno od 2 profesionalna suca i 3 suca porotnika sudit će za KD za koja je zapriječena kazna zatvora od 15 godina ili dugotrajnog zatvora (samo u županijskim sudovima). članove njezine obitelji.sudsko vijeće sastavljeno od jednog profesionalnog suca i 2 suca porotnika sudit će u slučajevima kod kojih je za KD zapriječena kazna zatvora iznad 5 godina pa do 15 godina zatvora. dakle profesionalni sudac. . 2) ako je 2° sud na temelju održane rasprave utvrdio činjenično stanje drukčije nego 1° sud i na tako utvrđenom činjeničnom stanju utemeljio svoju presudu. no u ovom sudu nikad neće suditi sudac pojedinac. Trećestupanjski sud može biti samo Vrhovni sud. tako i u Vrhovnom sudu ako je propisana kazna do 15 godina ili kazna dugotrajnog zatvora (22/2).24 . grubog postupanja s ranjenicima. pa razlikujemo: . . koji odlučuje na sjednici vijeća. tjelesne ozljede iz nehaja (sa smrtnom posljedicom). prisile na spolni odnošaj. zlouporabe nuklearnih tvari. tako i u županijskim sudovima (od 10 do 15 godina zatvora). 3) ako je 2° sud preinačio 1° presudu kojom je optuženik oslobođen optužbe i izrekao presudu kojom se optuženik proglašava krivim.sudsko vijeće sastavljeno od 3 profesionalna suca koje će u županijskim sudovima u 2° suditi za KD za koja je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina.sudsko vijeće sastavljeno od 5 profesionalnih sudaca koje će. koji će suditi za KD za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina (18/2). njezine službene prostorije. 53 Protiv 2° presude dopuštena je žalba 3° sudu samo: 1) ako je 2° sud izrekao kaznu dugotrajnog zatvora ili je potvrdio 1° presudu kojom je izrečena takva kazna. povrede pregovarača. a u Vrhovnom sudu za KD sa propisanom kaznom do 15 godina.

25 - sudsko vijeće sastavljeno od 3 profesionalna suca ako je u drugom stupnju odlučivao županijski sud; - sudsko vijeće sastavljeno od 5 profesionalnih sudaca ako je u drugom stupnju odlučivao Vrhovni sud RH (22/3).54 D/ Kad odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučuje u vijeću sastavljenom od tri suca ako je riječ o kaznenim djelima za koje je propisana kazna zatvora blaža od petnaest godina, a u vijeću sastavljenom od pet sudaca ako je riječ o kaznenim djelima za koje je propisana kazna zatvora od petnaest godina ili kazna dugotrajnog zatvora. 5.10. NAČIN DONOŠENJA SUDSKIH ODLUKA U kaznenom postupku odluke se donose u obliku presude, rješenja i naloga. Presudu donosi samo sud, a rješenja i naloge donose i druga tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku. Odluke se, dakle i presude, donose nakon usmenog vijećanja i glasovanja. Vijećanje je iznošenje vlastitih mišljenja, sporazumijevanje i savjetovanje o odluci koju bi trebalo donijeti. Glasovanje je izjašnjavanje svakog pojedinog člana vijeća o svakom pitanju o kojem se raspravljalo. Predsjednik vijeća upravlja vijećanjem i glasovanjem te glasuje posljednji. On je dužan brinuti se da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre. Ako se glasovi razdijele na više od 2 mišljenja tako da niti jedno nema za sebe većinu glasova, pitanja će se razdvojiti i glasovanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. Ako se na taj način ne postigne većina, odluka će se donijeti tako da će se glasovi koji su za okrivljenika najpovoljniji pribrojiti glasovima koji su od njih manje povoljni, sve dok se ne postigne potrebna većina. Članovi vijeća ne mogu odbiti glasovati o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća, ali član vijeća koji je glasovao da se okrivljenik oslobodi ili da se presuda ukine i ostao u manjini nije dužan glasovati o sankciji. Ako ne glasuje, uzet će se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenika najpovoljniji. Na njegov zahtjev ta će se okolnost posebno navesti u obrazloženju presude. Pri odlučivanju najprije se glasuje je li sud nadležan, je li potrebno dopuniti postupak te o drugim prethodnim pitanjima. Kad se donese odluka o prethodnim pitanjima, prelazi se na rješavanje o glavnoj stvari. Pri odlučivanju o glavnoj stvari najprije će se glasovati je li okrivljenik počinio KD i je li za nj kriv, a nakon toga glasovat će se o kazni, drugim kaznenim sankcijama, troškovima kaznenog postupka, imovinsko-pravnim zahtjevima i ostalim pitanjima o kojima treba donijeti odluku. Ako je ista osoba optužena za više KD, glasovat će se o krivnji i kazni za svako KD, a nakon toga o jedinstvenoj kazni za sva KD. Vijećanje i glasovanje obavljaju se u nejavnom zasjedanju. U prostoriji u kojoj se obavlja vijećanje i glasovanje mogu biti nazočni samo članovi vijeća i zapisničar. Odluka je donesena kad je za nju glasovala većina članova vijeća. Osuda na dugotrajni zatvor može se donijeti samo jednoglasno. d. Suci 5.11. IZUZEĆE Pravilnost sudske odluke, među ostalim, ovisi i o nepristranosti suca koji rješava konkretni kazneni predmet. Nepristranost postoji ako bi donesena odluka bila ista i kad bi druge osobe bile stranke ili ako bi u tom istom predmetu drugi sudac donio istovjetnu odluku.
54

Nepostojanje sudaca porotnika u sastavu 3° suda jasno pokazuje da ovaj sud ne može provesti raspravu i utvrđivati činjenice, već će odlučivati isključivo o pogrešnoj primjeni prava.

26 Izuzeće znači da određenom sucu, zbog razloga koji dovode u sumnju njegovu nepristranost, u određenom kaznenom predmetu neće biti dopušteno sudjelovanje u suđenju. Razlozi za izuzeće mogu biti različiti – ovisno o tome razlikujemo isključenje od otklona (rekuzacije). Isključenje predstavlja obvezno izuzeće jer su razlozi koji dovode u sumnju nepristranost suca veoma izraženi. U takvom se slučaju sudac izuzima od bilo kakve procesne radnje u konkretnom kaznenom predmetu. Ovi razlozi izričito se određuju i već samo njihovo postojanje obvezno dovodi do odluke o izuzeću. Razlozi otklona ili rekuzacije nisu izraženi u tolikoj mjeri da bi zahtijevali da sudac odmah prekine svaku djelatnost u konkretnom predmetu. Radi se o različitim razlozima koji se, zbog svoje brojnosti, ne mogu izričito navesti, ali nadležno tijelo, ako zaključi da bi mogli utjecati na suca, ipak može donijeti odluku o izuzeću. Sudac ili sudac porotnik isključen je od obavljanja sudske dužnosti: 1) ako je oštećen KD, 2) ako mu je okrivljenik, njegov branitelj, tužitelj, oštećenik, njihov zakonski zastupnik ili opunomoćenik, bračni drug ili srodnik u uspravnoj liniji bilo do kojeg stupnja, u pobočnoj liniji do 4°, a po tazbini do 2°, 3) ako je s okrivljenikom, njegovim braniteljem, tužiteljem ili oštećenikom u odnosu skrbnika, štićenika, posvojitelja, posvojenika, hranitelja ili hranjenika, 4) ako je u tome kaznenom predmetu obavljao istražne radnje ili je sudjelovao u odlučivanju o prigovoru protiv optužnice ili je sudjelovao u postupku kao tužitelj, branitelj, zakonski zastupnik ili opunomoćenik oštećenika odnosno tužitelja, ili je ispitan kao svjedok ili vještak. 5) ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda ili ako je u istom sudu sudjelovao u donošenju odluke koja se pobija žalbom ili izvanrednim pravnim lijekom. Rekuzacija kao vrsta izuzeća prihvaćena je odredbom po kojoj sudac ili sudac porotnik može biti otklonjen od obavljanja sudske dužnosti ako se (izvan navedenih slučajeva) navedu i dokažu okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost. Sudac ili sudac porotnik čim sazna da postoji koji od razloga za isključenje, dužan je prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome izvijestiti predsjednika suda, koji će mu odrediti zamjenu. Ako je riječ o isključenju predsjednika suda, on će odrediti sebi zamjenika između sudaca toga suda, a ako to nije moguće, zatražit će od predsjednika neposredno višeg suda da odredi zamjenu (37/1). Ako sudac ili sudac porotnik smatra da postoje druge okolnosti koje opravdavaju njegov otklon, izvijestit će o tome predsjednika suda (37/2). Izuzeće mogu tražiti i stranke (38/1). Stranke mogu podnijeti zahtjev za izuzeće do početka glavne rasprave, a ako su za razlog isključenja saznale kasnije, zahtjev podnose odmah nakon saznanja (38/2). Zahtjev za izuzeće suca višeg suda stranka može staviti u žalbi ili u odgovoru na žalbu, ali najkasnije do početka sjednice tog suda (38/3). Stranka može tražiti izuzeće samo poimenično određenog suca ili suca porotnika koji u predmetu postupa, odnosno suca višeg suda (38/4). Stranka je dužna u zahtjevu navesti dokaze i okolnosti zbog kojih smatra da postoji kakva zakonska osnova za izuzeće. U zahtjevu se ne mogu navoditi razlozi koji su isticani u prijašnjem zahtjevu za izuzeće koji je odbijen (38/5). O zahtjevu za izuzeće odlučuje predsjednik suda. Ako se traži izuzeće i predsjednika suda o zahtjevu za izuzeće predsjednika vijeća, suca ili suca porotnika odluku o izuzeću donosi zamjenik predsjednika suda ili sudac koje je predsjednik suda sebi odredio kao zamjenika između sudaca tog suda (39/1). Ako se traži izuzeće predsjednika suda, odluku o izuzeću donosi predsjednik neposredno višeg suda, a ako se traži izuzeće predsjednika Vrhovnog suda RH, odluka o izuzeću donosi se na općoj sjednica toga suda. Protiv tih odluka žalba nije dopuštena (39/2). Prije donošenja rješenja o izuzeću pribavit će se izjava suca, suca porotnika, odnosno predsjednika suda, a prema potrebi provest će se i drugi izvidi (39/3). Protiv rješenja

27 kojim se zahtjev za izuzeće prihvaća nije dopuštena žalba. Rješenje kojim se zahtjev za izuzeće odbija može se pobijati posebnom žalbom, a ako je takvo rješenje doneseno nakon podignuća optužbe, onda samo žalbom protiv presude (39/4). Ako je zahtjev za otklon podnesen nakon početka glavne rasprave ili ako u zahtjevu nije zatraženo izuzeće samo poimenično određenog suca ili suca porotnika koji u predmetu postupa, odnosno suca višeg suda odnosno ako stranka nije u zahtjevu navela dokaze i okolnosti zbog kojih smatra da postoji kakva zakonska osnova za izuzeće, zahtjev će se odbaciti u cijelosti, odnosno djelomično. Protiv rješenja kojim se zahtjev odbacuje nije dopuštena žalba. Rješenje kojim se zahtjev odbacuje donosi predsjednik suda, a na glavnoj raspravi vijeće. U donošenju tog rješenja može sudjelovati sudac čije se izuzeće traži (39/5). Kad sudac ili sudac porotnik sazna da je stavljen zahtjev za njegovo izuzeće, dužan je odmah obustaviti svaki rad na predmetu, a ako je riječ o otklonu, može do donošenja rješenja o zahtjevu poduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odgode (40).

III. TEMELJNA NAČELA KAZNENOG POSTUPKA
1. NAČELA POVEZANA UZ FUNKCIJU KAZNNOG PROGONA KOJU VRŠI DRŽAVNI ODVJETNIK 1.1. NAČELO OFICIJELNOSTI KAZNENOG PROGONA Načelo oficijelnosti kaznenog progona je načelo po kojemu se kazneni progon vrši po službenoj dužnosti u javnom interesu i bez obzira na volju oštećenika. Primjenjuje se tijekom čitavog kaznenog postupka budući da bez zahtjeva tužitelja kazneni postupak ne bi mogao postojati. Funkcija progona temeljna je funkcija, bez koje nema postupanja, pa od postojanja progona ovisi i postojanje postupka.55 Budući da se progon vrši u javnom interesu, posve je razumljivo da je povjeren posebnom državnom tijelu – DO. On, dakle, po službenoj dužnosti (ex officio) vrši kazneni progon. DO ima monopol progona ako se radi o KD za koja se progon vrši po službenoj dužnosti. Nadzor nad ovim monopolom se osigurava putem instituta supsidijarnog tužitelja. Iznimke od načela oficijelnosti su slučajevi kad se kazneni progon vrši temeljem privatne tužbe ili prijedloga oštećenika.56 1.2. NAČELO LEGALITETA I OPORTUNITETA (SVRHOVITOSTI) KAZNENOG PROGONA Za razliku od načela oficijelnosti koje odgovara na pitanje tko vrši kazneni progon, ova načela nam daju odgovor na pitanje kada se vrši kazneni progon. Načelo legaliteta kaznenog progona je takvo načelo po kojemu DO mora vršiti kazneni progon uvijek kad su ispunjeni zakonski uvjeti.57
55

U slučaju odustanka ovlaštenog tužitelja od progona, sud, makar to i ne smatrao opravdanim, mora obustaviti kazneni postupak.
56

Oštećenik može odustati od prijedloga za progon do završetka glavne rasprave. U tom gubi pravo da ponovno podnese prijedlog. Ako je sam oštećenik podnio kaznenu prijavu ili je stavio prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnih zahtjeva u kaznenom postupku, smatra se da je time stavio i prijedlog za progon
57

Kad govorimo o KD u svezi s načelom legaliteta kaznenog progona, uvijek mislimo isključivo na ona KD za koja se progon vrši po službenoj dužnosti. Ostala KD, dakle ona za koja se progon vrši temeljem prijedloga ili po privatnoj tužbi, nisu ili su samo uvjetno povezana s ovim načelom.

28 Načelo oportuniteta kaznenog progona je takvo načelo po kojemu DO, ako utvrdi postojanje zakonskih uvjeta, kazneni progon će vršiti samo ako zaključi da je to svrhovito (oportuno). Prema ZKP-u: «Ako Zakon drukčije ne propisuje (oportunitet), DO je dužan poduzeti kazneni progon ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD za koje se progoni po službenoj dužnosti i nema zakonskih smetnji za progon te osobe (načelo legaliteta)».58 Slučajevi kod kojih se progon vrši sukladno načelu oportuniteta su iznimke od načela legaliteta. Najvažniji slučajevi su: A/ Uvjetna odgoda kaznenog postupka. Osim kad mu je to po zakonu dopušteno, DO može odlučiti da odgodi početak započinjanja kaznenog progona ako je kaznena prijava podnesena za KD za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a KD je nižeg stupnja krivnje kod kojega razmjeri štetnih posljedica ne nalažu javni probitak kaznenog progona. Rješenje o odgodi početka kaznenog progona DO može donijeti samo uz prethodnu suglasnost oštećenika i privolu osumnjičenika i njegovu pripravnost da ispuni jednu ili više obveza (175/1).59 DO će prije davanja suglasnosti upozoriti oštećenika da u slučaju davanja suglasnosti na odgodu započinjanja kaznenog progona i donošenja odluke o odbacivanju kaznene prijave gubi pravo nastavka progona (175/2). Rješenje o odgodi kaznenog progona DO će dostaviti oštećeniku i podnositelju kaznene prijave, uz upozorenje oštećeniku da svoj imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parnici (175/4). U slučaju kad je osumnjičenik ispunio obvezu koja mu je naložena, DO će donijeti rješenje kojim će odbaciti prijavu (175/3). B/ Nagodba s pokajnikom. Glavni DO RH može pod uvjetima i na način propisan posebnim zakonom rješenjem odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od kaznenog progona tijekom kaznenog postupka protiv osobe koja je postala pripadnikom zločinačke organizacije ako je to, razmjerno težini počinjenih KD i važnosti iskaza te osobe, važno za otkrivanje KD i članova zločinačke organizacije. Posebni zakon koji podrobnije regulira ovu materiju je Zakon o USKOK-u.60
58

Slabiji dokazi, koji bi ukazivali samo na mogućnost da je netko počinitelj KD (npr. činjenica da je netko, unatoč ograničenim primanjima, kupio skupi automobil, a u njegovu je susjedstvu upravo u to vrijeme počinjena teška krađa) nisu dovoljni za kazneni progon. Moraju postojati dokazi koji ukazuju na vjerojatnost počinjenja KD od neke osobe, postoji, dakle, viši stupanj mogućnosti – osumnjičena osoba npr, ne samo da živi u susjedstvu i kupuje skupi automobil, već je i viđena u neposrednoj blizini i u vrijeme počinjenja djela, a usto je u njezinu stanu pronađen dio ukradenog nakita.
59

Te obveze su:

1) izvršenje kakve činidbe u svrhu popravljanja ili naknade štete prouzročene KD, 2) uplata određene svote u korist javne ustanove, u humanitarne ili karitativne svrhe, odnosno u fond za naknadu štete žrtvama KD, 3) ispunjenje obveze zakonskoga uzdržavanja, 4) obavljanje rada za opće dobro na slobodi, 5) podvrgnuće odvikavanju od droge ili drugih ovisnosti sukladno posebnim propisima. 6) podvrgavanje psihosocijalnoj terapiji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja uz pristanak osumnjičenika na napuštanje obiteljske zajednice za vrijeme trajanja terapije.
60

Posebni uvjeti koje predviđa ZUSKOK (čl. 29.-32.) su:

Glavni državni odvjetnik može od suda iz članka 24. stavka 1. ZUSKOK-a zahtijevati donošenje rješenja o ispitivanju kao svjedoka osobe koja je postala pripadnik zločinačke organizacije: 1. protiv koje je podnesena kaznena prijava ili se vodi kazneni postupak za kazneno djelo iz članka 21. ZUSKOK-a počinjeno u okvirima zločinačke organizacije i ako postoje okolnosti na temelju kojih se prema kaznenom zakonu pripadnik zločinačke organizacije može osloboditi kazne ili olakotne okolnosti na temelju kojih se kazna može ublažiti, 2. ako je iskaz te osobe razmjeran težini počinjenoga kaznenog djela i važnosti iskaza te osobe za otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela počinjenih u okvirima zločinačke organizacije ili njihovih počinitelja, odnosno za otkrivanje i sprječavanje kaznenih djela zločinačke organizacije.

organizator zločinačke organizacije. 38/93. ZUSKOK-a prema odredbi članka 238. 509.. državni odvjetnik daje odobrenje kod fakultativno primarne primjene teritorijalnog načela (čl. Nakon što se osoba iz članka 29. da će kao svjedok u kaznenom postupku iskazivati istinu i da neće ništa što mu je poznato o drugom kaznenom djelu iz članka 21. d) da se uključi u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade. ZUSKOK-a i njegovu počinitelju prešutjeti. stavka 1. da će kao svjedok u kaznenom postupku iskazivati istinu i da ništa što mu je poznato o pribavljenoj imovinskoj ili drugoj koristi ili prihodu. KZ). stavka 1. 504. ZUSKOK-a izjasni da će u odnosu na kaznena djela iz članka 21. u svezi sa čl. DO može odluku o nepokretanju postupka uvjetovati spremnošću maloljetnika da ispuni određene obveze. 61 Te su obveze: a) da prema vlastitim mogućnostima popravi ili nadoknadi štetu nanesenu KD. st. maloljetnik ispuni obveze. kod imuniteta). ZUSKOK-a odgovarati kao svjedok i na pitanja iako je vjerojatno da time izlaže sebe ili blisku osobu teškoj sramoti. D/ Svi slučajevi kod kojih je za kazneni progon potrebno odobrenje nadležnog tijela (npr. ⇒ Za KD za koje je propisana kazna zatvora u trajanju do 5 godina ili novčana kazna DO može odlučiti da ne zahtijeva pokretanje kaznenog postupka iako postoji osnovana sumnja da je maloljetnik počinio KD ako smatra da ne bi bilo svrhovito da se vodi postupak prema maloljetniku s obzirom na narav KD i okolnosti u kojima je KD počinjeno. uzimanja talaca iz članka 171. predmetima. KZ. KZ. 504. ZUSKOK-a i njegovu počinitelju prešutjeti. poticatelj na počinjenje kaznenog djela iz članka 21. stavka 1.. stavka 2. KZ. ovoga članka. KZ. 2. uz suradnju i nadzor centra za socijalnu skrb. točke 1. počinio jedno ili više kaznenih djela ubojstva iz članka 90. međunarodnog terorizma iz članka 169. spolnog odnošaja s nemoćnom osobom iz članka 189. Prije podnošenja zahtjeva Ravnatelj će upozoriti osobu iz članka 29. KZ. 34/93. KZ stavka 2. KZ. 3. stavka 2.61 Nakon što. stavka 2.3. KZ. 2. 3. 62 Prema čl. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku. pribavljenoj imovini ili drugoj okolnosti u svezi s kaznenim djelima iz članka 21. (Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći i izvršenje . E/ Ustupanje kaznenog progona stranca. ZKP. Tako npr. 3. prestaje važiti stari Zakon o krivičnom postupku ("NN". br. silovanja iz članka 188. Prema čl. b) da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja. . da će kao svjedok u kaznenom postupku iskazivati istinu i da neće ništa što mu je poznato o kaznenom djelu iz članka 21. osim odredaba članka iz glave XXX. Ne može se ispitati kao svjedok počinitelj za kojega postoje okolnosti iz članka 29. 52/91. stavka 2. stavka 2. DO može odlučiti da ne zahtijeva pokretanje kaznenog postupka za drugo KD maloljetnika ako s obzirom na težinu i narav KD i pobude iz kojih je ono počinjeno vođenje postupka i izricanje sankcije za to KD očito ne bi imalo svrhe (65 ZSM). stavka 1. ZKP/93. stavka 1. 13.). ugrožavanja sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom iz članka 170. i 28/96. teškog ubojstva iz članka 91. stavka 1. 3. stavka 1. otmica zrakoplova ili broda iz članka 179. ZUSKOK-au cilju da protiv potaknute osobe bude pokrenut postupak za to djelo. DO donosi konačnu odluku o nepokretanju postupka prema maloljetniku.. znatnoj materijalnoj šteti ili kaznenom progonu. ZKP/9762 ako na području RH kazneno djelo počini stranac koji ima prebivalište u stranoj Taj zahtjev Glavni državni odvjetnik može podnijeti na obrazloženi prijedlog Ravnatelja do zakazivanja glavne rasprave u kaznenom predmetu protiv pripadnika zločinačke organizacije. morskog i zračnog razbojništva iz članka 180. 1.29 C/ Slučajevi primjene načla svrhovitosti u postupku prema maloljetnicima. i 4. ⇒ Kad je izvršenje kazne ili odgojne mjere u tijeku ili su ove sankcije pravomoćno izrečene ili je maloljetnik odlukom centra za socijalnu skrb smješten u ustanovu socijalne skrbi. stavka 2. ovoga Zakona koji je: 1. ZUSKOK-a neće prešutjeti i 4. KZ. Ravnatelj će pribaviti pisanu izjavu kojom se ta osoba obvezuje: 1. KZ. da joj ništa drugo osim onoga što će iskazati kao svjedok nije poznato u svezi s bilo kojim drugim okolnostima iz stavka 2. prijašnji život maloljetnika i njegova osobna svojstva. c) da se podvrgne postupku odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti. i 4. KZ i spolnog odnošaja s djetetom iz članka 192..

Sadržaj načela pravičnog postupka: b) a) jednako postupanje prema svima. ali ne i državnog odvjetnika. 1. što ukljujčuje i pravo suprostavljanja. Ako se okrivljenik nalazi u pritvoru. (Postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih osoba). 2. pravo poduzimanja svih radnji koje može poduzeti protustranka (tzv. zatim načelna jednakost u pravima supsidijarnog tužitelja i državnog odvjetnika. . poduzimanje hitnih istražnih radnji. 29.: Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama. sudsko vijeće na prijedlog drž. Ista procesna prava kao i tužitelj osigurana su kroz ova procesna pravila: pravo nazočnosti stranaka (dakle i okrivljenika) procesnim radnjama. st. pravo izjašnjvanja osimnjičenika prije odlučivanja o istražnom zahtjevu. pravo istražnog suca neposredno odbiti dokazni prijedlog okrivljenika. NAČELA POVEZANA UZ FUNKCIJU OBRANE I ZAŠTITU TEMELJNIH PRAVA OKRIVLJENIKA 2.: Ovaj Zakon utvrđuje pravila kojima se osigurava da nitko nedužan ne bude osuđen. b) neutraliziranje faktične nejednakosti okrivljenika suprostavljenog državi (ostvarivo kroz načelo zaštite okrivljenika) c) ravnopravni procesni položaj okrivljenika. donošenje odluke o sukobu nadležnosti bez nazočnosti stranaka. primjena mjera privremenog ograničavanja ustavnih prava i sloboda. odvjentika (nakon početka glavne rasprave). jednkost oružja). odvjetnika (tijekom istrage). glave XXXI. O ustupanju odlučuje primjenom načela svrhovitosti: državni odvjetnik (do početka postupka).st. Tako ZKP predviđa: pozivanje optuženika na glavnu raspravu. . osim ako je dano osiguranje za ostvarivanje njegovog imovinskopravnog zahtjeva.ako je oštećenik državljanin RH.1. 1. bez nazočnosti stranaka. a da se počinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete koje predviđa zakon i na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom. ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. toj državi se može ustupiti kazneni progon ako se strana država tome ne protivi. ustupanje nije dopušteno ako se on tome protivi. koje će se primjenjivati do donošenja posebnih zakona.da se radi o kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna zatvora do deset godina ili o kaznenom djelu ugrožavanja javnog prometa. ZKP čl. NAČELO PRAVIČNOG POSTUPKA Pravne osnove ovog načela: a) Ustav čl. 1.30 državi. Uvjeti za ustupanje su: . od strane države zatražit će se da u roku od 15 dana izvijesti preuzima li gonjenje. ZKP predviđa pravo stranaka pregledati dokaze i razgledati spise. istražni sudac na prijedlog drž. - Iznimke od načela pravičnog postupka: - međunarodnih ugovora u krivičnim stvarima).

te sukladnost izrečenih mjera u konkretnom slučaju (konkrenti rezmjer).2. Provođenje mjera opreza ili jamstva. 2. Istražni sudac ne mora prihvatiti prijedloge stranaka o provođenju istražnih radnji (arg. zabrana reformatio in peius. st. presumcija okrivljenikove nevinosti. očekivane kazne i potrebe trajanja pritvora. 5. identitet presude i optužbe.  Nakon donošenja rješenja o provođenju istrage istražni sudac i bez prijedloga stranaka poduzima radnje za koje smatra da su potrebne za uspješno vođenje postupka (196) inkvizitorna maksima.31 2. NAČELO ZAŠTITE OKRIVLJENIKA Ovo načelo je realizacija jednog elementa načela pravičnosti usmjerenog na uklanjanje faktične neravnopravnosti okrivljenika. 3. Istragu provodi istražni sudac. 16. 2. ZKP čl. in dubio pro reo.: Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Pravne osnove ovog načela: Ustav čl. Razmjer visine jamčevine s konkretnim događajem Primjena ovog načela u našem pravu: - 3. dakle. 3. NAČELA POVEZANA UZ FUNKCIJU SUĐENJA 3. ali samo uz dopuštenje istražnog   . ne bis in idem. svjedoku ili vještaku. 4. ISTRAGA a) Inkvizitorni elementi istrage 1.1. Osobe koje su nazočne istražnim radnjama mogu predložiti istražnom sucu da postavi određena pitanja okrivljeniku. 2. Sadržaj ovog načela čine posebna procesna pravila predviđena radi zaštite okrivljenika: 1. Razmjer između pritvora i «počinjenog» kaznenog djela. 2. isključivo on odlučuje koje će se radnje provesti. INKVIZITORNO I AKUZATORNO NAČELO I.3. NAČELO RAZMJERNOSTI Ovo načelo znači sukladnost mjera ograničavanja temeljnih prava i sloboda težini kaznenog djela zbog koje se vodi postupak (apstrakni razmjer). iz 197/1). umjesto određivanja pritvora.: Dvojbu glede postojanja činjenica koje tvore obilježja kaznenog djela ili o kojima ovisi primjena neke odredbe kaznenog zakonodavstva sud rješava presudom na način koji je povoljniji za okrivljenika. st.

III. Ako se u tijeku istrage pokaže da postupak treba proširiti na drugo kazneno djelo ili protiv druge osobe.63 . 64 U takvu slučaju mogu se poduzeti istražne radnje koje ne trpe odgodu. . istražni će sudac o tome izvijestiti državnog odvjetnika. Okrivljenik ima pravo podnijeti prigovor protiv optužnice u roku od osam dana od dana dostave. zatražit će da o tome odluči izvanraspravno vijeće (197/1).(190/2).istraga se vodi samo u svezi s onim kaznenim djelom i protiv onog okrivljenika na koje se odnosi rješenje o provođenju istrage (195/1). njegov branitelj. Pravo istražnog suca na ispitivanje okrivljenika (225/1). Načelo javnosti se ne odnosi na istragu. ali o svemu što je poduzeto mora se izvijestiti državni odvjetnik (195/2). 2. Položaj stranaka u istrazi je relativno ravnopravan: . dok u slučaju kad se ne složi s prijedlogom državnog odvjetnika da se obavi pojedina istražna radnja. 2. Ipak. OPTUŽIVANJE Akuzatorni elementi 1. zatražit će da o tome odluči izvanraspravno vijeće županijskog suda. što omogućuje obranu jer optuženik zna zbog čega ga se okrivljuje. prijedlog stranaka i oštećenika istražni sudac može odbiti. istražni sudac mora obustaviti rješenjem istragu (200). Optužnica se pismeno formulira i točno određuje njen sadržaj (268). No ovom pravu je supotstavljeno pravo okrivljenika da ne iznosi svoju obranu niti odgovara na pitanja (225/2).64 Ako se istražni sudac ne složi s istražnim zahtjevom državnog odvjetnika. Istraga se provodi samo na zahtjev ovlaštenog tužitelja (188/1).32 suca mogu i neposredno postavljati pitanja (198/7).rješenje o provođenju istrage koje donosi istražni sudac određeno je zahtjevom ovlaštenog tužitelja (189/1). 3. Međutim. Nakon što je završena istraga. postupak pred sudom može se voditi samo na temelju zahtjeva ovlaštenog tužitelja – optužnica (267/1). b) Akuzatorni elementi istrage 1. II. kao i državni odvjetnik mogu biti nazočni prilikom izvođenja istražnih radnji (198/5). koji protiv toga rješenja imaju pravo žalbe (189/1).kad državni odvjetnik u tijeku istrage ili nakon završene istrage izjavi da odustaje od progona. Dakle. Pri uručenju optužnice sud će okrivljenika poučiti o tome njegovu pravu (272/1).stranke i oštećenik mogu u tijeku istrage stavljati istražnom sucu prijedloge da se obave pojedine istražne radnje. . osim ako postoji opasnost od odgode (198/5).okrivljenik. . kao i državni odvjetnik imaju pravo uvida u spise i pravo pregleda predmeta (68 i 155/5). .okrivljenik. 2. način izvođenja istražen radnje određuje isključivo istražni sudac. 3. . istražnim radnjama mogu prisustvovati stranke. njegov branitelj. GLAVNA RASPRAVA 63 Rješenje će se dostaviti državnom odvjetniku i okrivljeniku.

može se o tom dokazu izjasniti te sudjelovati u njegovu izvođenju. . Glavna rasprava se može održati i bez nazočnosti ovlaštenog tužitelja: 65 Tako npr. sud bi tada morao donijeti odbijajuću presudu (353/2).Tijekom rasprave vijeće može odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao (322/3) – inkvizitorna maksima.Ako bi tijekom rasprave ovlašteni tužitelj odustao od kaznenog progona. To znači da su ovlašteni tužitelj i okrivljenik izjednačeni u pravima. koje je inače karakteristično za anglosaksonski. SKRAĆENI POSTUPAK Inkvizitorna obilježja 1. odnosno na glavnoj raspravi izmijenjenoj ili proširenoj optužnici (350/1) – identitet presude i optužbe. Pri tome. pa optuženik (343). . Sud ima pravo ispitivati okrivljenika (334/1).Presuda se može odnositi samo na osobu koja je optužena i samo na djelo koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj. tijekom iznošenja iskaza svijedoka ili vještaka. zatim oštećenik. osim ako optuženik drugačije ne zahtijeva (320/7).Nakon završenog dokaznog postupka slijede govori stranaka. a tek nakon toga pitanja postavlja predsjednik i članovi sudskog vijeća (326/1). 2. . zatim protustranka. . Na glavnoj raspravi se primjenjuje načelo neposrednosti. dakle akuzatorni postupak.65 .Okrivljenik ima pravo izjasniti se o optužbi (320/3).33 a) Akuzatorni elementi 1. 2. okrivljenik nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja (320/2 u svezi sa 4/3). . ponovno će mu izložiti njezin sadržaj na način na koji je optuženik može najlakše razumjeti (320/1). iako nije predložila izvođenje nekog dokaza. glavna rasprava je javna. Tijek glavne rasprave određen je u skladu s akuzatorskim načelom: . ispitat će se na završetku dokaznog postupka.Tijekom priprema za glavnu raspravu predsjednik vijeća može i bez prijedloga stranaka narediti pribavljanje novih dokaza za glavnu raspravu (287/3). unakrsno ispitivanje (cross-examination). .Dokazni je postupak kontradiktoran. branitelj. Sud još uvijek ima aktivnu ulogu tijekom glavne rasprave što mu smanjuje objektivnost: . Glavna rasprava ima obilježja spora ravnopravnih stranaka pred sudom.Nakon što je optužni akt pročitan.Glavna rasprava počinje čitanjem optužnog akta (319/1). predsjednik vijeća upitat će optuženika je li razumio optužbu. . b) Inkvizitorni elementi 1. 3. Ako nije. . Ovime je kod nas uvedeno tzv. njima najprije postavlja pitanje stranka koja je predložila izvođenje tog dokaza. što znači da stranka.Ako se optuženik očituje da se u odnosu na sve ili pojedine točke optužbe ne smatra krivim. Prvo govori tužitelj. IV. Ovom pravu je supotstavljeno pravo okrivljenika da ne iznosi svoju obranu niti odgovara na pitanja. Usto.

. . Ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promjene adrese ili boravišta. V.Ako državni odvjetnik ustanovi da nije svrhovito vođenje postupka prema maloljetniku stavit će prijedlog sucu za mladež da obustavi postupak. Kad se sudi maloljetniku. Oštećenik može u roku od osam dana zahtijevati da vijeće za mladež višeg suda odluči o nastavku postupka (76/2 ZSM).34 . zatražit će da o tome odluči vijeće za mladež višeg suda (77/2 ZSM). 66 . što uvjetuje kumulaciju funkcija. . 3. U oba navedena slučaja radi se o inkvizitornom elementu jer sud mora voditi računa i o optužbi. Kad vijeće ne prihvati prijedlog o obustavi postupka nadležni će državni odvjetnik nastaviti postupak prema maloljetniku (77/3 ZSM). Glavna rasprava se može održati i bez nazočnosti okrivljenika ako je uredno pozvan 67. U tom slučaju oštećenik ima pravo na glavnoj raspravi zastupati optužbu u granicama optužnog prijedloga (441/1). 2. POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA Inkvizitorni elementi 1. Postupak se može voditi suprotno volji državnog odvjetnika. supsidijarnog tužitelja. nadležni će državni odvjetnik preuzeti postupak prema maloljetniku (62/3 ZSM).Ako državni odvjetnik nakon primitka kaznene prijave ocijeni da nema osnove zahtijevati pokretanje kaznenog postupka. sudac za mladež obustavit će postupak i o tome obavijestiti oštećenika (76/1 ZSM). Ova mogućnost također uvjetuje kumulaciju funkcija. a već je prije toga bio ispitan ili se očitovao o osnovanosti optužbe i ako sud smatra da njegova nazočnost nije nužna (441/3). što je inkvizitorni element. . Kad vijeće odluči da se prema maloljetniku pokrene postupak. (77/1 ZSM). Ako se sudac za mladež ne suglasi s prijedlogom državnog odvjetnika.2 ZSM). Vijeće nije vezano za prijedlog državnog odvjetnika pri odlučivanju hoće li prema maloljetniku izreći kaznu ili će primijeniti odgojnu mjeru (85/1 ZSM).Glavna rasprava održat će se ako i ne dođe državni odvjetnik koji je uredno pozvan. uvijek se isključuje javnost (83/1 ZSM). obavijestit će o tome oštećenika koji može u roku od osam dana zahtijevati da vijeće za mladež višeg suda odluči o pokretanju postupka (62/1. 2. 4. Kazneni postupak prema maloljetniku pokreće se za sva kaznena djela samo na zahtjev državnog odvjetnika (45/1 ZSM). temeljem sudskog rješenja. Kad vijeće odluči da je oštećenikov zahtjev osnovan nadležni će državni odvjetnik nastaviti postupak prema maloljetniku (76/3 ZSM).Glavna rasprava može se održati ako i ne dođe privatni tužitelj koji ima prebivalište izvan područja suda kojem je podnesena privatna tužba ako je sudu stavio prijedlog da se glavna rasprava održi u njegovoj odsutnosti (441/2). Za kaznena djela za koja se postupa po prijedlogu ili po privatnoj tužbi postupak se može pokrenuti ako je ovlaštena osoba stavila prijedlog za pokretanje postupka nadležnom državnom odvjetniku u roku od tri mjeseca od dana kad je saznala za kazneno djelo i počinitelja (45/2 ZSM). Time se osigurava djelovanje isključivo po službenoj dužnosti. 66 67 Razlikovati od tzv. To ukazuje na kumulaciju funkcija.Ako državni odvjetnik ustanovi da nema osnove za vođenje postupka i izjavi da odustaje od postupka.

o pretrazi stana i osoba.2. C/ Nakon što je sud izrekao presudu. Ako svjedok ili vještak unatoč urednom pozivu neopravdano izostane. D/ Zapisnici o očevidu. ili je njihov dolazak pred sud nemoguć ili znatno otežan zbog starosti. odnosno reproducirati na glavnoj raspravi radi utvrđivanja njihova sadržaja. bez obzira je li bio pozvan ili ne. u kaznenom postupku mora utvrditi istinu. o oduzimanju stvari. Ako sud ne može nakon glavne rasprave istog dana izreći presudu.35 3. NAČELO TRAŽENJA MATERIJALNE ISTINE «Sud i državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku s jednakom pažnjom ispituju i utvrđuju činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist» (8/1).68 B/ Iskaz okrivljenika iznensen u istrazi može se pročitati kad optuženik na glavnoj raspravi odstupi od svojega prijašnjeg iskaza (335/1). Sud. a postupak se vodi zbog KD za koje je propisana kazna zatvora do 8 godina. Dopisi koji imaju značenje dokaza podnose se u izvorniku (330/1). knjige. suoptuženika ili već osuđenih sudionika u KD te zapisnici ili drugi dopisi o nalazu ili mišljenju vještaka mogu se prema odluci vijeća pročitati samo: 1) ako su ispitane osobe umrle. predsjednik vijeća odmah će presudu objaviti. duševno oboljele ili se ne mogu pronaći. prepoznavanju i uzimanju otisaka prstiju i drugih dijelova tijela. odgodit će objavu presude najviše za 3 dana i odrediti vrijeme i mjesto objave presude (356/1). .3. ili ne želi iskazivati (335/2). NAČELO NEPOSREDNOSTI SUDSKE OCJENE DOKAZA Načelo neposrednosti sudske ocjene dokaza znači da se dokazi tijekom glavne rasprave moraju ocjenjivati u njihovom izvornom (originalnom) obliku. spisi i drugi dopisi kao i tehničke snimke koje služe za utvrđivanje činjenica. Izraz materijalna istina se koristi zato što se u postupku. 5) ako su svjedoci ili vještaci ispitani pred istim vijećem. odnosno vještaka koji nije nazočan. C/ Zapisnici o iskazima svjedoka. dolazi do formalne istine koja u svakom slučaju ne mora biti istina u materijalnom smislu. dakle. Naprimjer: A/ Okrivljenik u nekim slučajevima ne mora biti nazočan glavnoj raspravi. ZKP predviđa i iznimke od načela neposrednosti. a postupak se vodi zbog KD za koje je propisana kazna zatvora iznad 8 godina. 4) ako su stranke suglasne da se umjesto neposrednog ispitivanja svjedoka. budući da ZKP predviđa i mogućnost njegovog prisilnog dovođenja (320/3). isprave. 68 Vidjeti poglavlje o pravnom učinku odsutnosti okrivljenika. Istina koja se utvrđuje u kaznenom postupku naziva se materijalnom istinom. pridržavanjem formi postupanja. pročita zapisnik o njegovu prijašnjem ispitivanju. pročitat će se. bolesti ili drugih važnih uzroka. B/ Svjedoci i vještaci moraju biti ispitani na glavnoj raspravi. Nekoliko najvažnijih odredbi prema kojima se vidi da je u našem kaznenom postupku prihvaćeno načelo neposrednosti su: A/ Okrivljenik mora biti ispitan na glavnoj raspravi. odnosno pred istim predsjednikom vijeća. 3. 3) ako je svjedok ili vještak ispitan izvan glavne rasprave. i to bez suglasnosti stranaka (331/1). vijeće može naložiti da se odmah prisilno dovede (308/1). 2) ako svjedoci ili vještaci bez zakonskih razloga neće iskazivati na glavnoj raspravi. a prema ocjeni vijeća može se sadržaj isprava i drugih dopisa ukratko usmeno izložiti.

Načelo traženja materijalne istine se očituje u različitim odredbama. no to ne mora uvijek biti slučaj (ako je sud formalno postupajući netočno utvrdio činjenice). Nitko ne može biti ponovno suđen za KD za koje je već bio suđen i za koje je donesena pravomoćna sudska odluka (11/1). - Iznimke od načela traženja materijalne istine su naprimjer: A/ Ne bis in idem.69 B/ Načelo traženja istine izražava se prihvaćanjem inkvizitorne maksime koja ovlašćuje sud da po službenoj dužnosti i neovisno o prijedlogu stranaka utvrđuje činjenice koje smatra značajnima. To znači da je u našem pravu prihvaćena slobodna ocjena dokaza koja onemogućuje sudu da sam odlučuje o vrijednosti svakog pojedinog dokaza. naprimjer: A/ Pravo suda i državnih tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenica nije vezano ni ograničeno posebnim formalnim dokaznim pravilima (8/2). presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu (381). Naime. D/ Beneficium novorum: iznošenje novih dokaza nije vezano rokovima. Ne može se ponoviti kazneni postupak protiv osobe koja je oslobođena pravomoćnom presudom (11/2). a ne odnosi se na državna tijela koja u kaznenom postupku sudjeluju. 69 Tako sud može smatrati točnim iskaz nekog svjedoka iako je on suprotan usklađenim iskazima čak petorice svjedoka. nove činjenice i novi dokazi se mogu iznositi i u žalbi. Načelo traženja materijalne istine je načelo koje zahtijeva od zakonodavca da u pravilu izbjegava propisivanje onih formi postupanja koje bi mogle otežati utvrđenje materijalne istine u kaznenom postupku. Neke od tih odredaba su: stranke i oštećenik mogu do završetka glavne rasprave predlagati da se izvide nove činjenice i pribave novi dokazi. 405/1/3). a mogu ponoviti i one prijedloge što ih je predsjednik vijeća ili vijeće prije odbilo (322/1). raspravi može izvede dokaze koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao (322/3). Ako je izjavljena samo žalba u korist optuženika. Načelo traženja materijalne istine vrijedi isključivo za zakonodavca. B/ Zabrana reformatio in peius. čime se omogućuje makar i naknadno utvrđenje važnih činjenica. Ona je izražena u odredbama kojima se ovlašćuje: istražni sudac da i bez prijedloga stranaka poduzima radnje za koje smatra da su potrebne za uspješno vođenje postupka (196) predsjednik vijeća može da i bez prijedloga stranaka naredi pribavljanje novih dokaza za glavnu raspravu (287/3) vijeće da na gl. nove činjenice i dokazi mogu se iznositi i nakon pravomoćnosti korištenjem instituta obnove kaznenog postupka (401. . ova tijela moraju se pridržavati zakonskih formi čak i tada kada zaključe da im te forme onemogućuju utvrđenje materijalne istine. ali žalitelj je dužan navesti razloge zašto ih prije nije iznio (365/4). C/ Priznanje optuženika ne oslobađa sud dužnosti da izvodi i druge dokaze (320/6). stranke mogu i na raspravi pred drugostupanjskim sudom iznositi nove dokaze i činjenice (377/4).36 Formalna se istina najčešće poklapa s materijalnom istinom (ako je sud u formalnom postupku točno utvrdio činjenice).

Ovim se sprečavaju česti i neosnovani zahtjevi kojima bi se tražila obnova postupka. . u sudnici se ne smiju obavljati fotografska. Isključenje javnosti protivno zakonu predstavlja apsolutno bitnu povredu odredbi kaznenog postupka.4. onda i sve dok traje dokazni postupak. filmska. U našem se kaznenom postupku ovo načelo odnosi kako na sudsku raspravu (prvostupanjsku i drugostupanjsku). primio je mito da bi donio osuđujuću presudu. vijeće ga može ponovno udaljiti iz zasjedanja. 2) čuvanja tajne.37 C/ Formalna dokazna teorija. NAČELO JAVNOSTI SUDSKE RASPRAVE Načelo javnosti je ustavno načelo pa vrijedi za sve postupke u našem pravnom sustavu. Iznimno. nakon opomene. ako je to potrebno radi: 1) zaštite sigurnosti i obrane RH. pa bi se u slučaju ulaganja žalbe i postojanja ovog žalbenog razloga. Prije završetka dokaznog postupka predsjednik vijeća pozvat će optuženika i izvijestiti ga o tijeku glavne rasprave. televizijska i druga snimanja tehničkim uređajima. B/ Sa sjednice vijeća drugostupanjskog suda suda javnost se može isključiti samo iznimno uz uvjete propisane ZKP-om (374/5). Iskaz svjedoka koji bi potvrdio primanje mita ne bi bio dovoljan za obnovu postupka. te objavljivanje podataka kako u tijeku rasprave. televizijsko i drugo snimanje na pojedinoj glavnoj raspravi (299/3). ako ometa red ili se ne pokorava nalozima predsjednika vijeća za održavanje reda (300/1). D/ Postojanje identiteta presude i optužbe. Sud pri tome nije vezan za prijedloge tužitelja o pravnoj ocjeni djela (350/2). može udaljiti iz sudnice. To načelo omogućuje iznošenje onoga što se na raspravi čulo. osim čuvara okrivljenika koji može biti naoružan (292/3). a predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. tako i o donesenim sudskim odlukama. a ne i na drugi način. Prema odluci vijeća optuženik može biti udaljen iz sudnice za određeno vrijeme. presuda iz takvog postupka morala ukinuti. vijeće može naložiti da se iz zasjedanja uklone sve osobe koje kao slušatelji budu nazočni na glavnoj raspravi ako se mjerama za održavanje reda ne bi moglo osigurati neometano održavanje glavne rasprave. ovisno o prostornim mogućnostima sudnice. a na ponovljeno narušavanje. Odredbe u kojima se očituje ovo načelo su naprimjer: A/ Glavna rasprava je javna i mogu joj biti nazočne punoljetne osobe (292/1. Iznimke od načela javnosti: Javnost se može isključiti po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranaka. 70 71 Npr. te činjenice mogu se utvrditi i drugim dokazima (405/2). ali uvijek nakon njihova ispitivanja. Neke se činjenice mogu utvrđivati samo zakonom točno određenim dokazima.71 Ako se postupak protiv njega ne može provesti zbog toga što je umro ili što postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon.2).70 mora se to dokazati pravomoćnom presudom kojom je sudac proglašen krivim za dotično KD. Tako se predviđa da ako osuđenik traži obnovu kaznenog postupka navodeći da je sudac u svezi s donesenom presudom počinio KD. 72 Međutim. Ono znači da. kojoj bi štetila javna rasprava. U tom slučaju glavna će se rasprava dovršiti bez nazočnosti optuženika. predsjednik županijskog suda može dopustiti fotografsko. Čak se i okrivljenik. odnosno na glavnoj raspravi izmijenjenoj ili proširenoj optužnici (350/1). a presudu će mu priopćiti predsjednik ili sudac član vijeća u nazočnosti zapisničara (300/2). Osobe koje budu na glavnoj raspravi ne smiju nositi oružje ili opasno oruđe. 3.72 Unatoč načelu javnosti. tako i na sjednice vijeća drugostupanjskog suda. Ako bi optuženik nastavio narušavati red i vrijeđati dostojanstvo suda. sudskoj raspravi mogu biti nazočne unaprijed neodređene osobe. Presuda se može odnositi samo na osobu koja je optužena i samo na KD koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj.

Kad se sudi maloljetniku uvijek se isključuje javnost (83/1 ZSM). 5) zaštite probitaka maloljetnika (293). Vijeće može dopustiti da na glavnoj raspravi iz koje je javnost isključena budu nazočne pojedine službene osobe. odnosno izvanbračnom drugu i njegovim bliskim srodnicima (294/2). oštećenika ili drugog sudionika u postupku. TIJEK KAZNENOG POSTUPKA 1. . 3.38 3) čuvanja javnog reda i mira. Redoviti kazneni postupak vodi se protiv punoljetnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile KD za koje je propisana kazna iznad 5 godina zatvora. a dokazi iznositi u usmenoj formi. a na zahtjev optuženika može to dopustiti i njegovu bračnom. oštećenika. znanstveni i javni radnici. Ovo načelo vrijedi samo za sudske rasprave. Isključenje javnosti ne odnosi se na stranke. postupak prema maloljetnicima. Isključenje javnosti se ne odnosi na objavu presude. a bez odobrenja suda ne smiju se objaviti ni podaci o tijeku postupka.5.1. a ni donesena odluka (55/1 ZSM). Predsjednik vijeća upozorit će osobe koje budu na glavnoj raspravi iz koje je javnost isključena da su dužne kao tajnu čuvati sve ono što su na raspravi saznale i da je odavanje tajne KD (294/3). a u vrijeme pokretanja postupka odnosno suđenja nisu navršile 23 godine života. OPĆENITO O TIJEKU KAZNENOG POSTUPANJA 1. IV. te posebne postupke. Skraćeni (sumarni) kazneni postupak vodi se protiv punoljetnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile KD za koje je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. 4) zaštite osobnog ili obiteljskog života okrivljenika. NAČELO USMENOSTI SUDSKE RASPRAVE Načelom usmenosti osigurava se takav tijek raspravljanja pred 1° i 2° sudom u kojemu će se sve izjave davati. njihove zastupnike i branitelja (294/1). Postupak prema maloljetnicima vodi se prema maloljetnim osobama za koje se osnovano sumnja da su počinile KD. NAČINI KAZNENOG POSTUPANJA Razlikujemo redoviti i sumarni postupak.

upotrijebiti u različitim stadijima kaznenog postupka. pod zakonskim uvjetima. zadržavanje i pritvor. MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE OPREZA 2.2. Istraga 3. optuživanje. POSTUPAK O PRAVNIM LIJEKOVIMA 1. OPĆENITO O MJERAMA OSIGURANJA Mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika se mogu. dovođenje. glavna rasprava s donošenjem i objavljivanjem presude. mogli bismo zaključiti da redoviti kazneni postupak može proći kroz nekoliko faza. jamstvo. Danas u njih spadaju: poziv. ili se . 2. Predistražni postupak 2. Presuda C. 2. a u pravilu završava pravomoćnošću presude. Redoviti pravni lijekovi 2. Moguće je da postupak bude obustavljen već u istrazi ili d a se postupak po žalbi i ne vodi. Redoviti kazneni postupak može proći kroz nekoliko faza. To su: istraga. To znači da svaki postupak ne mora proći kroz sve spomenute faze. Sud će prilikom odlučivanja o primjeni mjera «paziti da se ne primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postići blažom mjerom» (87/1).2. te postupanje po žalbi. mjere opreza.39 1. Ako se okrivljenik ne može odazvati pozivu zbog bolesti ili druge neotklonjive smetnje. a po službenoj dužnosti će ukinuti mjere ili ih zamijeniti blažim mjerama ako su prestali zakonski uvjeti za njihovu primjenu. uhićenje. te da branitelj može biti nazočan njegovu ispitivanju. Glavna rasprava 3. Pripreme za glavnu raspravu 2. Izvanredni pravni lijekovi Kazneni postupak započinje donošenjem rješenja o provođenju istrage. POZIV Poziv je pismeni nalog okrivljeniku da se u određeno vrijeme pojavi pred tijelom kaznenog postupka. OPĆI PREGLED REDOVITOG KAZNENOG POSTUPKA A. ili ako su nastupili uvjeti da se ista svrha može postići blažom mjerom (87/2). Ukratko govoreći. Kad se okrivljenik prvi put poziva. Optužnica i prigovor protiv optužnice B. GLAVNA RASPRAVA I PRESUDA 1.1. poučit će se u pozivu o pravu da uzme branitelja. PRETHODNI POSTUPAK 1. može se ispitati u mjestu gdje se nalazi ili će se osigurati njegov prijevoz do sudske zgrade ili drugog mjesta gdje se radnja poduzima.

dovest će se prisilno. Sud može izdati dovedbeni nalog. koje su vezane uz pritvor. a nakon podizanja optužnice ili optužnog prijedloga pa do pravomoćnosti presude – vijeće ili sudac pojedinac (90/5) . Dovedbeni nalog izvršavaju redarstvene vlasti. a iz okolnosti očito proizlazi da okrivljenik izbjegava primiti poziv. Mjere opreza mogu biti naložene tijekom cijeloga kaznenog postupka. Ako okrivljenik to odbije. posvojenikom ili posvojiteljem osim ako se postupak vodi zbog KD počinjenog na štetu nekog od tih osoba. djecom. 4) zabrana približavanja određenoj osobi i zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom. Prije započinjanja kaznenog postupka i tijekom istrage mjere opreza nalaže i ukida istražni sudac. Mjerama opreza ne može se ograničiti pravo okrivljenika na vlastiti stan. 3) obveza okrivljenika da se povremeno javlja određenoj osobi ili državnom tijelu. bračnim ili izvanbračnim drugom. i to u bilo kojem od ovih slučajeva: A/ ako je doneseno rješenje o pritvoru. težom mjerom ili pritvorom (90/1). Osoba kojoj je povjereno izvršenje naloga predaje nalog okrivljeniku i poziva ga da pođe s njom.40 njegovo ispitivanje može odgoditi. DOVOĐENJE Dovođenje je mjera prisile prema okrivljeniku kojom se on silom dovodi pred sud. 2. čime se izbjegava određivanje najteže mjere osiguranja. MJERE OPREZA Mjere opreza su mjere određene zakonom koje se primjenjuju u slučajevima u kojima bi se mogao odrediti pritvor. Prilikom njihove upotrebe će se okrivljenik upozoriti da se u slučaju nepridržavanja izrečene mjere. Zabrana obavljanja poslovne aktivnosti može obuhvatiti i zakonitu profesionalnu djelatnost ako se postupak vodi zbog KD počinjenog u okviru te djelatnosti (90/3). roditeljima. 7) privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom (90/2). Radi se dakle o mjerama supstitucije. te pravo na nesmetane veze s ukućanima. već će se zatražiti od njihova zapovjedništva. Mjere opreza jesu: 1) zabrana napuštanja boravišta. C/ ako se nije mogla obaviti uredna dostava poziva. ta mjera može zamijeniti drugom mjerom opreza. 5) zabrana poduzimanja određene poslovne aktivnosti. a svoj izostanak ne opravda. 2) zabrana posjećivanja određenih mjesta ili područja. odnosno ustanove da ih dovede.4. Protiv vojnih osoba. 6) privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice.3. 2. B/ ako uredno pozvani okrivljenik ne dođe. pripadnika redarstvene vlasti i pripadnika pravosudne policije neće se izdavati dovedbeni nalog. Prema potrebi sud može naložiti tjelesni pregled ili vještačenje radi provjere postojanja gore navedenih okolnosti. Mjerama opreza ne može se ograničiti pravo okrivljenika na nesmetano općenje s braniteljem (90/4).

JAMSTVO Jamstvo je.5. odnosno sudac pojedinac ili vijeće.6. a ovlaštenje za to imaju prema ovim osobama: A/ protiv koje izvršavaju dovedbeni nalog. a ako to nije moguće. Na isti se način postupa i kad kazneni postupak pravomoćno završi rješenjem o obustavi postupka ili presudom. a sam okrivljenik obeća da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište. odrediti kome će pripasti vrijednost dana kao jamčevina. D/ za koju postoje osnove sumnje da je počinila KD za koje se progoni po službenoj dužnosti. 2. a izostanak ne opravda. C/ zatečenima u KD za koje se progoni po službenoj dužnosti. u slučaju vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa. dragocjenosti. te imovno stanje okrivljenika i osobe koja daje jamstvo. Redarstvene su vlasti dužne o uhićenju . oduzeti dozvolu za upravljanje motornim vozilom od osobe za koju postoji osnova sumnje da je počinitelj (90/9). Protiv okrivljenika će se. 2. a najdulje do pravomoćnosti presude. osim ako to s obzirom na okolnosti uhićenja nije nikako moguće. a najdulje do tri dana. vrijednosnih papira. odnosno pustiti na slobodu ako on osobno ili tko drugi za njega dade jamstvo da do kraja kaznenog postupka neće pobjeći. UHIĆENJE Uhićenje. rješenjem će se. ali samo kad postoji i neki od razloga za određivanje pritvora. oduzimanje slobode nekoj osobi zbog sumnje da je počinila KD. Mjere će se ukinuti i prije proteka roka od 2 mjeseca ako je za njima prestala potreba ili ako više nema zakonskih uvjeta za njihovu primjenu (90/6). B/ protiv koje treba izvršiti rješenje o pritvoru. Ako je presudom izrečena kazna zatvora. Prilikom uhićenja uhićenika se mora odmah izvijestiti o razlozima uhićenja. Zatečena u kaznenom djelu je osoba koju netko opazi u radnji kaznenog djela. mogu i bez sudskog naloga obaviti samo redarstvene vlasti. U tom slučaju jamstvo se ukida. Ako okrivljenik pobjegne. No. kao i mjere opreza. Položena jamčevina. odnosno osoba koja je neposredno nakon kaznenog djela zatečena pod okolnostima koje upućuju na to da je upravo ona počinila kazneno djelo. osobne i obiteljske prilike okrivljenika. ako se sprema pobjeći ili ako postoji neka druga zakonska osnova da se protiv njega odredi pritvor. jamstvo prestaje kad osuđenik stupi na izdržavanje kazne. sukladno propisima. izašla na mjesto događaja može privremeno. unatoč danom jamstvu. vrijednosni papiri ili druge pokretnine vraćaju se. a hipoteka skida.41 Mjere opreza mogu trajati dok za to postoji potreba. predviđeno kao supstitucija pritvoru. svatko smije spriječiti bijeg osobe zatečene u KD za koje se progoni po službenoj dužnosti. o tome se mora izvijestiti jedno od tih tijela. Osoba spriječena u bijegu se mora odmah dovesti istražnom sucu ili redarstvenim vlastima. te ih rješenjem produljiti ili ukinuti ako one više nisu potrebne. Jamčevina uvijek glasi na svotu novca koja se određuje s obzirom na težinu KD. ispitat će po službenoj dužnosti postoji li još potreba za mjerama opreza. dragocjenosti ili drugih pokretnina veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati ili u stavljanju hipoteke za iznos jamstva na nekretnine osobe koja daje jamstvo ili u osobnoj obvezi jedne ili više osoba da će u slučaju bijega okrivljenika platiti utvrđeni iznos jamstva. Uhićenje vrše redarstvene vlasti. Redarstvena vlast koja je. odrediti pritvor ako na uredan poziv ne dođe. Okrivljenik protiv kojeg treba odrediti pritvor ili je pritvor protiv njega već određen zbog bojazni da će okrivljenik pobjeći može se ostaviti na slobodi. Jamčevina se sastoji u polaganju gotovog novca. Svaka 2 mjeseca istražni sudac.

Ako državni odvjetnik do isteka roka od četrdeset osam sati ne podnese istražni zahtjev. ako su ispunjeni ovi uvjeti: postoji prijedlog redarstvene vlasti ili DO za određivanje ove mjere.-59. osim ako se on tome protivi.7. Zakona o policiji i čl. na prijedlog redarstvenih vlasti ili državnog odvjetnika odrediti da se uhićenik zadrži kod policije (umjesto u okružnom zatvoru). ZADRŽAVANJE Uhićenik se može zadržati nakon uhićenja i prije nego što je doneseno rješenje o određivanju pritvora.74 koje istražni sudac može donijeti: po službenoj dužnosti ili na prijedlog DO: ako postoji osnovana sumnja da je uhićenik počinio KD koje mu se stavlja na teret. ZKP za koje je moguće izreći kaznu zatvora preko pet godina. B/ Istražni sudac može pisanim i obrazloženim rješenjem odrediti da se uhićenik koji mu je doveden zadrži do 24 sata (istražno zadržavanje)73. provjere alibija. Cilj: osigurati vrijeme državnom odvjetniku za formaliziranje progona.75 Zadržavanje može trajati najduže 4 dana – jedan dan (24 sata) kod policije. a najkasnije u roku od 24 sata dovesti istražnom sucu ili ga pustiti na slobodu. 2. Zakašnjenje moraju posebno obrazložiti. te još jedan dan 73 74 75 Cilj: omogućavanje polcijskih izvida. sakriti. D/ Temeljem rješenja o zadržavanju uhićenika do 48 sati (preventivno zadržavanje). KZ. . ako postoje razlozi za određivanje pritvora. ili ako postoji osnovana sumnja da će uništiti. O uhićenju će se obavijestiti i nadležno tijelo socijalne skrbi ako je potrebno poduzeti mjere za zbrinjavanje djece i drugih članova obitelji uhićenika o kojima se on brine. uhićenik će se pustiti na slobodu (98/2). 32. ⇒ Ako se radi o zadržavanju od 24 sata (slučajevi pod B i C) istražni sudac može iznimno. što je regulirano odredbama čl. 54. jedan dan po rješenju istražnog suca. Eventualna primjena sile prilikom uhićenja mora biti u skladu s načelo razmjernosti. te otklanjanja ozbiljne opasnosti po život ili zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. ako se radi o kaznenim djelima iz članka 181. zadržavanje je potrebno radi utvrđivanja istovjetnosti. ako DO protiv uhićenika još nije podnio istražni zahtjev. ako utvrdi da postoje osnove sumnje da je uhićenik počinio KD koje mu se stavlja na teret. Redarstvene vlasti moraju uhićenika odmah. izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.ako su glede uhićenika prikupljene obavijesti o drugom KD. neposrednu optužnicu ili optužni prijedlog. ali samo u zakonom određeni slučajevima i za točno određeno vrijeme. - C/ Temeljem ponovnog rješenja o zadržavanju za još 24 sata koje istražni sudac može donijeti ako su ispunjeni već navedeni uvjeti uz jedan dodatni . sudionike ili prikrivače. ako postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će uhićenik pobjeći (krije se. jedan dan po ponovnom rješenju istražnog suca. A/ Redarstvene vlasti mogu zadržati uhićenika do 24 sata bez donošenja formalne odluke i bez bilo kakva obrazloženja. prikupljanja podataka o dokazima.42 obavijestiti obitelj uhićenika u roku od 24 sata.). ne može se utvrditi njezina istovjetnost i dr. neposrednu optužnicu ili optužni prijedlog.

Ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD. a ne postoje uvjeti za obvezni pritvor. te po službenoj dužnosti paziti jesu li prestali razlozi i zakonski uvjeti za pritvor i u tom slučaju ga odmah ukinuti. Ako je DO podnio istražni zahtjev. sud može okrivljeniku odrediti pritvor (fakultativni pritvor): 1) ako postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći (krije se. donijet će rješenje kojim se prijedlog odbija i uhićenik pušta na slobodu.koluzijska opasnost. sudionike ili prikrivače .43 temeljem odredaba o zadržavanju tijekom 48 sati koje ne može trajati duže od 24 sata ako je uhićenik već prije bio zadržan rješenjem istražnog suca. PRITVOR Pritvor može biti određen samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom mjerom. Sudbena tijela pred kojima se vodi postupak postupat će u predmetima u kojima je određen pritvor posebno žurno. posebno o njegovu trajanju.8.). Pri odlučivanju o pritvoru. Čim prestanu razlozi zbog kojih je pritvor određen. vodit će se računa o razmjeru između težine počinjenoga KD. silovanja. udruživanja za počinjenje KD ili kojeg drugog KD za koje je propisana kazna zatvora od 12 godina ili teža kazna. izvijestit će odmah o tome istražnog suca koji je odredio zadržavanje. Protiv toga rješenja državni odvjetnik ima pravo žalbe u roku od dvadesetčetiri sata. O žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće odmah po njezinu primitku (99/2). zlouporabe položaja ili ovlasti. terorizma. neposrednu optužnicu ili optužni prijedlog i zatražio određivanje pritvora. kazne koja se. ne može se utvrditi njezina istovjetnost i dr. Žalba ne zadržava izvršenje nijednog od ovih rješenja. ako je to neophodno zbog posebno teških okolnosti KD (102/1). zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju. sakriti. 2) ako postoji osnovana sumnja da će uništiti. Ako se istražni sudac ne složi s prijedlogom državnog odvjetnika da se uhićenik zadrži. Na rješenje istražnog suca moguće je izjaviti žalbu. zlouporabe opojnih droga. otmice. iznude.iteracijska opasnost. Istražni sudac će uhićenika zadržati do donošenja odluke nadležnog suda o istražnom zahtjevu i pritvoru. O žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće u daljnjem roku od dvadesetčetiri sata (99/1). može očekivati u postupku i potrebe određivanja i trajanja pritvora. Uhićenik ima pravo žalbe protiv rješenja o zadržavanju za vrijeme trajanja te mjere. pritvor se mora ukinuti i pritvorenika pustiti na slobodu (101). 3) ako osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti KD ili da će dovršiti pokušano KD ili da će počiniti KD kojim prijeti (samo ako postoji opasnost od počinjenja KD protiv imovine ili drugoga KD za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu zatvora od 3 godine ili težu kaznu) . izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke. razbojništva. 4) ako su u pitanju KD: ubojstva. prema podacima kojima raspolaže sud. odnosno o pritvoru nakon podignute neposredne optužnice ili optužnog prijedloga. uhićenik se mora odmah pustiti na slobodu. 2. Pritvor se mora odrediti (obvezni ili obligatorni pritvor) protiv okrivljenika kojem je izrečena kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna. Zakonodavac razlikuje obligatorni od fakultativnog pritvora. Ako nadležna sudbena vlast ne odredi pritvor u roku od 72 sata od kada je istekao rok na koji je zadržavanje određeno. Osnove za određivanje pritvora. .

iako uredno pozvan. Na sjednicu vijeća na kojoj se nakon predaje optužnice ispituje postoje li razlozi za pritvor. Vijeće će omogućiti strankama da usmeno izlože svoja stajališta važna za donošenje odluke o pritvoru. . Kad sudbeno vijeće koje odlučujući o izvanrednim pravnim lijekovima ukine pobijanu presudu i predmet vrati na ponovni postupak. odnosno pritvorenik. pisane podneske i prilože važnu dokumentaciju. do njezina podnošenja sudu. ili ako okrivljenik ili njegov branitelj nisu uredno primili poziv zbog toga jer su promijenili boravište ne obavijestivši o tome sud ili zbog toga što dostava nije bila moguća zbog njihove nedostupnosti. pozivaju se DO i branitelj. produljuje i ukida žalbeno vijeće. odrediti primjenu vanjskoga elektroničkog ili video nadzora za vrijeme trajanja kućnog pritvora na svim otvorima stana ili drugog prostora u kojem boravi. Nakon podnošenja optužnice ili optužnog prijedloga sudu izvan glavne rasprave do pravomoćnosti presude pritvor određuje. a nisu protekli rokovi o maksimalnom trajanju pritvora. O prijedlogu DO da se odredi pritvor istražni sudac odlučuje odmah a najkasnije u roku od 24 sata. Kad se istražni sudac ne složi s prijedlogom DO za određivanje ili ukidanje pritvora. a po ocjeni vijeća i okrivljenik. Žalba ne zadržava izvršenje. U takvu slučaju DO ima pravo žalbe u roku od 48 sati. Kad postoje opći uvjeti za pritvor. Tijekom sjednice vijeća vodi se zapisnik koji se prilaže spisu predmeta zajedno s rješenjem kojim je vijeće odlučilo o pritvoru (105). sud može odrediti kućni pritvor ako se svrha određivanja pritvora može postići zabranom da se osoba udaljuje iz stana ili drugog prostora u kojemu boravi. Za trajanja glavne rasprave i do objave presude pritvor određuje. Sudbena vlast nadležna za određivanje i ukidanje pritvora. Pritvor se određuje pisanim rješenjem nadležne sudbene vlasti. produljuje i ukida izvanrspravno vijeće. Vijeće će prilikom donošenja odluke o pritvoru uzeti u razgledavanje i dopise i dokumentaciju koja u sud pristigne do početka sjednice. uz suglasnost osobe. izbjegava doći na glavnu raspravu (102/3). Rješenjem o određivanju kućnog pritvora sud može. ukidanju ili produljenju pritvora. može odrediti pritvor ako postoje razlozi za njega. daju potrebna obrazloženja. a o njoj odlučuje izvanraspravno vijeće u roku od 48 sati. Sjednica vijeća održat će se i ako uredno pozvane osobe ne dođu na sjednicu. odnosno na kojoj se odlučuje o određivanju. produljuje i ukida vijeće ili sudac pojedinac pred kojim se rasprava vodi. U slučaju kad se istraga ne vodi pritvor određen rješenjem istražnog suca može trajati najdulje mjesec dana. pritvor određuje. Kad odlučuje o žalbi protiv presude. a koje stranke dostave vijeću poštom ili na drugi način. Trajanje pritvora. Vijeće Vrhovnog suda RH može produljiti rokove trajanja pritvora (109/3). donijet će rješenje kojim se njegov prijedlog odbija.44 5) ako okrivljenik. Istražni sudac određuje i ukida pritvor na prijedlog DO ili po službenoj dužnosti u slučaju kad provodi pojedine istražne radnje u skraćenom postupku ili kad je DO zatražio suglasnost za podignuće optužnice bez provođenja istrage. Nakon donošenja rješenja o provođenju istrage pritvor određuje i ukida istražni sudac na prijedlog DO ili po službenoj dužnosti. Kućni pritvor.

U svakom slučaju pritvor će se ukinuti i pritvorenik pustiti na slobodu kad sud izrekne presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe ili se optužba odbija ili je okrivljeniku izrečena novčana kazna. iako uredno pozvan. nakon isteka ovog roka. ali najdulje 3 mjeseca. izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.45 U istrazi. u postupku za KD za koja se može izreći kazna zatvora do 8 godina. odnosno za 1/4 u ostalim slučajevima. pritvor može trajati do pravomoćnosti presude. ne može prijeći 6 mjeseci. U predmetima u kojima je donesena nepravomoćna presuda. 1 godinu dana ako se za KD može izreći kazna zatvora do 5 godina. 1 godinu i 6 mjeseci ako se za KD može izreći kazna zatvora do 8 godina. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje. na obrazloženi prijedlog DO. do izricanja nepravomoćne presude. optužnoga prijedloga ili prijedloga da se optužnica podigne bez istrage. računajući od dana pravomoćnosti prethodnog rješenja o pritvoru. a za ostala KD. pritvor može trajati do pravomoćnosti presude. sudionike ili prikrivače ukinut će se čim budu prikupljeni. vijeće je dužno svakih mjesec dana ispitati postoje li razlozi za pritvor. odnosno izvedeni dokazi zbog čijeg je osiguranja pritvor određen. Ako se istraga vodi. U vrijeme trajanja pritvora uračunava se svako lišenje slobode. u slučaju kada je 1° presuda ukinuta. Pritvor određen rješenjem istražnog suca ili pritvor koji je prvi puta određen tijekom istrage odlukom vijeća može trajati najdulje mjesec dana od dana lišenja slobode. Od dana donošenja 2° presude protiv koje je dopuštena žalba. vijeće može pritvor tijekom istrage produljiti za još najviše 2 mjeseca. Prije podnošenja optužnog prijedloga u skraćenom postupku. pritvor produljiti za još najviše 3 mjeseca. uvjetna osuda ili sudska opomena (107a). a najkasnije do završetka glavne rasprave (108/1). Vrhovni sud RH može. ispitivati postoje li zakonski uvjeti za daljnju primjenu mjere pritvora. 3 godine ako se za KD može izreći kazna dugotrajnog zatvora. najviše za 1 godinu. trajanje pritvora produljiti najviše do 6 mjeseci. .Pritvor određen protiv okrivljenika koji. sakriti. Produljenje ovih rokova.Pritvor određen zbog osnovane sumnja da će uništiti. Iz opravdanih razloga na prijedlog istražnog suca ili DO. pritvor može trajati najdulje: 6 mjeseci ako se za KD može izreći kazna zatvora do 3 godine. Ograničenja: . izbjegava doći na glavnu raspravu može trajati najdulje mjesec dana (108/2). a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora. . Nakon podnošenja optužnice. vijeće može. računajući i vrijeme trajanja lišenja slobode prije donošenja rješenja o pritvoru. Vijeće će svaka 2 mjeseca. i istekom tog roka pritvorenik se ima odmah pustiti na slobodu (106/1-4). Do donošenja presude suda 1°. ali ne dulje od 60 dana (106/5). U skraćenom postupku od predaje optužnog prijedloga do završetka glavne rasprave. pritvor može trajati onoliko koliko je potrebno da se provedu istražne radnje. ukupno trajanje pritvora do njezine pravomoćnosti može se produljiti za 1/6 u slučaju kad se može za KD izreći kazna zatvora do 8 godina. te ga rješenjem produljiti ili ukinuti. Ukupno trajanje pritvora u istrazi. 2 godine ako se za KD može izreći kazna zatvora preko 8 godina.

Konsenzualnost se u našem kaznenom postupku očituje kroz slijedeće zakonske odredbe:     primjena načela svrhovitosti kaznenog progona donošenje presude na zahtjev stranaka u istrazi odredbe o krunskom svjedoku sporazumijevanje ovlaštenog tužitelja i okrivljenika o optužbi u skraćenom postupku:  pozitivno očitovanje optuženika o svim točkama optužbe i o predloženoj sankciji na glavnoj raspravi postupak za izdavanje kaznenog naloga dogovor stranaka o sastavu suda. . Vijeće će donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati (110). ostat će u pritvoru do upućivanja na uzdržavanje kazne. Tako će se postupiti i kad stvar pripada odbjeglom ili nepoznatom počinitelju KD (138a). U oglasu će se pozvati vlasnik da se javi u roku od 1 godine od dana objave oglasa jer će se inače stvar prodati. Ako je stvar podložna kvaru ili je njezino čuvanje vezano sa znatnim troškovima. O žalbi podnesenoj protiv rješenja suca pojedinca i istražnog suca odlučuje izvanraspravno vijeće. 3. dogovor (potencijalnih) stranaka o načinu izbjegavanja ili okončanja kaznenog postupka. ona će se prodati prema odredbama koje važe za ovršni postupak. POSTUPANJE S SUMNJIVIM STVARIMA Nađe li se kod okrivljenika tuđa stvar. KONSENZUALNOST U KAZNENOM POSTUPKU Pod pojmom konsenzualnosti podrazunijevamo suglasnost. a presuda kojom mu je izrečena kazna zatvora je postala pravomoćna. Novac dobiven prodajom unosi se u proračunska sredstva. Ako je riječ o stvarima veće vrijednosti. a najdulje do isteka trajanja izrečene kazne (109). Kad je rješenje o određivanju. odnosno da se novac unosi u proračunska sredstva.46 Okrivljenik koji se nalazi u pritvoru. Vlasnik stvari ima pravo u parnici tražiti povrat stvari ili novca dobivenog od prodaje stvari. donijet će se odluka da stvar postaje vlasništvo RH. 3. o žalbi protiv rješenja odlučuje vijeće višeg suda. Žalbu protiv rješenja kojim se određuje. a ne zna se čija je. produljuje ili ukida pritvor mogu podnijeti okrivljenik. tijelo koje vodi postupak opisat će tu stvar i opis objaviti na ploči tijela jedinica lokalne samouprave i uprave na čijem području okrivljenik živi i na čijem je području KD počinjeno. Ako se tijekom 1 godine nitko ne javi za stvari ili novac dobiven od prodaje stvari. objava se može obaviti i preko dnevnih listova. produljenju ili ukidanju pritvora donijelo vijeće. njegov branitelj i DO u roku od 2 dana. a novac predati na čuvanje banci. Žalba protiv rješenja o određivanju. produljenju ili ukidanju pritvora ne zadržava njegovo izvršenje. Zastarijevanje tog prava počinje teći od dana objave oglasa (138b).

DO će. ti će se predmeti vratiti posjedniku čim se ustanove da ne postoje razlozi za njihovo oduzimanje (138c). IZVIDI KD Izvidi KD su djelatnost policije i DO prije početka kaznenog postupka kojoj je svrha osnove sumnje pretvoriti u osnovanu sumnju kako bi se omogućilo pokretanje kaznenog postupka. Sva tijela državne vlasti i sve pravne osobe dužne su prijaviti KD za koja se progoni po službenoj dužnosti. . KAZNENA PRIJAVA Kaznena je prijava obavijest o počinjenju KD. 4. ako je nastupila zastara ili je KD obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivnju ili kazneni progon ili ako ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio prijavljeno KD.2. DO temeljem kaznene prijave može: 1) donijeti obrazloženo rješenje o odbacivanju prijave ako iz same prijave proistječe da prijavljeno KD nije KD za koje se progoni po službenoj dužnosti.47 Predmeti koji su tijekom kaznenog postupka privremeno oduzeti vratit će se vlasniku. O odbacivanju prijave te o razlozima za to DO. 4) podnijeti istražni zahtjev ako. izvijestit će oštećenika u roku od 8 dana. a osobito ako je počinitelj nepoznat. redarstvene vlasti dužne su poduzeti potrebne mjere da se pronađe počinitelj KD. a ako su redarstvene vlasti podnijele prijavu. upućena DO neposredno ili posredno. 4. da se otkriju i osiguraju tragovi KD i predmeti koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica te da prikupe sve obavijesti koje bi mogle biti od koristi za uspješno vođenje kaznenog postupka (177/1). Policija je dužna djelovati: a) ako postoje osnove sumnje da je počinjeno KD za koje se progoni po službenoj dužnosti. b) ako to od nje zahtijeva DO. a eventualno i o počinitelju. zahtijevati od redarstvenih vlasti da prikupe potrebne obavijesti i poduzmu druge mjere radi otkrivanja KD i počinitelja. PREDISTRAŽNI POSTUPAK 4. izvijestit će i to tijelo. temeljem.1. ako to ne može poduzeti sam ili preko drugih tijela. Ako vlasnik nije poznat. Građani trebaju prijaviti KD za koja se progoni po službenoj dužnosti. kaznene prijave. 3) samostalno prikupljati podatke (neformalno ispitivanje osoba i formalno ispitivanje osumnjičenika). 2) ako DO iz same prijave ne može ocijeniti jesu li vjerodostojni navodi prijave ili ako podaci u prijavi ne daju dovoljno osnove da može odlučiti hoće li zahtijevati provođenje istrage ili ako je do DO samo dopro glas da je počinjeno KD. koja su im dojavljena ili za koja su sami saznali. Ako prijedlog bude prihvaćen. zaključi da postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD. neposredne optužnice. 5) predložiti istražnom sucu da se ne provodi istraga ako prikupljeni podaci koji se odnose na KD za koje je propisana kazna zatvora do 15 godina i na počinitelja daju dovoljno osnova za podizanje optužnice. da se počinitelj ili sudionik ne sakrije ili ne pobjegne. to će mu omogućiti podizanje tzv.

redarstvene će mu vlasti omogućiti da uzme branitelja i u tu svrhu zastati s prikupljanjem obavijesti od osumnjičenika do dolaska branitelja. a upozorit će se da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja. na temelju pisanog prijedloga. blokada. C/ Utvrđivanje istovjetnosti osumnjičenika. pravnih osoba te drugih poslovnih prostora i ostvariti uvid u određenu njihovu dokumentaciju i podatke. . a po odobrenju istražnog suca i objaviti osumnjičenikovu sliku. svjedoka ili vještaka. njezinih sudionika ili KD drugih osoba. protiv RH. U prikupljanju obavijesti redarstvene će vlasti osumnjičenika upozoriti zašto se okrivljuje i koje su osnove sumnje protiv njega. obaviti potreban pregled prijevoznih sredstava. protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. U prikupljanju obavijesti redarstvene vlasti ne mogu građane ispitivati u svojstvu okrivljenika. Redarstvene vlasti mogu pozivati građane. snimati ga. D/ Posebni izvidi kaznenih djela privremenim ograničenjem ustavnih prava i sloboda. od pravne osobe koja pruža telekomunikacijske usluge zatražiti provjeru istovjetnosti telekomunikacijskih adresa koje su u određenom razdoblju uspostavile vezu. osoba i prtljage. analiziranje glasa. protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa počinjena na štetu djece ili maloljetnika i protiv Oružanih snaga RH za koja je propisana kazna od 5 ili više godina zatvora.48 Redarstvene vlasti mogu tražiti potrebne obavijesti od građana. prikupljati obavijesti uz prikrivanje svrhe prikupljanja ili s prikrivanjem svojstva policijskog službenika. Važnije djelatnosti tijekom izvida KD: A/ Pozivanje građana. DO ima pravo biti nazočan ispitivanju. redarstvene će vlasti osumnjičeniku omogućiti da uzme branitelja s liste dežurnih odvjetnika koju za područje županije sastavlja Hrvatska odvjetnička komora i dostavlja nadležnim policijskim upravama uz izvješće županijskom sudu. Ove mjere mogu se odrediti za KD: 1. B/ Posebni slučajevi iskazivanja osumnjičenika policiji. Ako je to potrebno radi otkrivanja drugih KD iste osobe. u nazočnosti odgovorne osobe obaviti pregled određenih objekata i prostorija državnih tijela. Ako osumnjičenik ne uzme branitelja ili pozvani branitelj u tom roku ne dođe. Redarstvene vlasti mogu radi utvrđivanja istovjetnosti osumnjičenika. primijeniti poligrafsko testiranje. u nazočnosti istražnog suca ili branitelja kojeg su odabrale pritvorene osobe (177/4). Na takav način će redarstvene vlasti postupiti i prema okrivljeniku kod kojeg se ima provesti pretraga stana. poduzeti potrebne mjere u svezi s utvrđivanjem istovjetnosti osoba i predmeta.). Vrijeme zastajanja redarstvenih vlasti u prikupljanju obavijesti ili pretrazi stana ne računa se u zakonski rok privođenja istražnom sucu. putem tajnog izvjestitelja. Osoba koja se odazvala pozivu ili osumnjičenik koji je bio prisilno doveden. Od osobe u pritvoru mogu se i bez privole uzeti uzorci sline ili dlake radi analize temeljitoga genetskog materijala potrebnog u tu svrhu (179). Na osumnjičenikov zahtjev. obavijesti se mogu prikupljati i od osoba koje su u pritvoru. ne može se ponovno pozivati zbog istog razloga (177/3). nadzor prijenosa stvari i dr. odobrio istražni sudac ili predsjednik vijeća. Zapisnici redarstvenih vlasti o iskazu osumnjičenika u nazočnosti branitelja mogu se upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku (177/5). Ako je iz okolnosti vidljivo da izabrani branitelj u tom roku ne može doći. za prijeko potrebno vrijeme nadzirati i ograničiti kretanje određenih osoba na određenom prostoru (promatranje. redarstvene vlasti mogu nastaviti s prikupljanjem obavijesti od osumnjičenika ili s poduzimanjem mjere pretrage stana. zasjeda. ali samo ako im je to. a odbije dati obavijesti. racija. pratnja. te poduzeti druge potrebne mjere i radnje (177/2). raspisati potragu za osobom i stvarima. a najkasnije do 3 sata od kada je osumnjičenik izjavio da želi uzeti branitelja. klopka. uzimati mu otiske prstiju. Prisilno se može dovesti osumnjičenik koji se nije odazvao pozivu samo ako je u pozivu bio na to upozoren ili iz okolnosti očito proizlazi da odbija primitak poziva.

ne smije predstavljati poticanje na počinjenje KD. podvođenja. Ako DO odustane od kaznenog progona. 2) ulazak u prostorije radi provođenja nadzora i tehničko snimanje prostorija. ucjene. a za koje postoje osnove sumnje da ih je počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija. odnosno sredstava za tehničko komuniciranje na daljinu. 3) tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta. 5) simulirani otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine 6) nadzirani prijevoz i isporuku predmeta KD. krivotvorenja novca. kao i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. prikrivanja protuzakonito dobivenog novca. Mjere iz točke 1. prikrivanja protuzakonito dobivenog novca. Izvršenje mjera pod točkama 4. nedopuštenog držanja oružja i eksplozivnih tvari. primanja mita i davanja mita. sprečavanja dokazivanja.77 76 Izvršenje mjere uporabe prikrivenih istražitelja (točka 4. Tehničke snimke. i 6 . i 5. teških KD protiv opće sigurnosti. mogu se upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku. izbjegavanja carinskog nadzora. krivotvorenja novca. ubojstva. Na prijedlog DO istražni ih sudac može produljiti iz važnih razloga za još 3 mjeseca.. prisile prema pravosudnom dužnosniku. poruke i razgovori okrivljenika i branitelja nadziru. Ako su mjere poduzete bez naloga istražnog suca ili je postupljeno protiv odredbi.76 Ove mjere određuje istražni sudac pisanim obrazloženim nalogom. Opći uvjeti. uništit će se pod nadzorom istražnog suca. 5. istražni je sudac dužan odrediti obustavu poduzetih mjera. zlouporabe u obavljanju dužnosti državne vlasti. i to: 1) nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora. Čim prestanu pretpostavke za nadzor. mogu se ispitati kao svjedoci o tijeku provođenja mjera. mogu se odrediti i prema osobama za koje postoje osnove sumnje da počinitelju ili od počinitelja KD prenose priopćenja i poruke u svezi s KD. odnosno da se počinitelj služi njihovim priključcima na telefon. ubojstva. razbojništva s teškim posljedicama. koji će o tome sastaviti posebni zapisnik i priložiti ga spisu (182/2). zlouporabe opojnih droga. istražni sudac može odlučiti da se pisma. isprave i predmeti pribavljeni na način iz točke 1. 3.49 2.. razbojništva. Posebni uvjeti. 77 U postupku zbog kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.) uključuje pravo prikrivenog istražitelja na ulazak u nečiji dom ako su ispunjeni uvjeti što ih predviđaju zakonski propisi o ulasku policije u dom bez sudbenog naloga. Nadzor može trajati . Poduzete mjere mogu trajati najdulje 4 mjeseca. 4) uporabu prikrivenih istražitelja i pouzdanika. 3. Ako se izvidi KD ne bi mogli provesti na drugi način ili bi bili skopčani s nerazmjernim teškoćama. 2. na zahtjev DO istražni sudac može protiv osobe za koju postoje osnove sumnje da je sama počinila ili zajedno s drugim osobama sudjelovala u predmetnom KD odrediti mjere kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana. otmice.. protudržavnog terorizma. Prikriveni istražitelj i pouzdanik (točka 4. za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora (181). (182/1). dokazi za koje se iz tako prikupljenih podataka i obavijesti saznalo ne mogu se upotrijebiti u kaznenom postupku.) te osobe koje su provele mjere iz točke 5. O neslaganju između DO i istražnog suca odlučuje vijeće županijskog suda. ili drugim telekomunikacijskim uređajem. odnosno ako podaci i obavijesti pribavljeni primjenom poduzetih mjera nisu potrebni za kazneni postupak. iznude. otmice. Nalog izvršavaju redarstvene vlasti. udruživanja za počinjenje KD kao i za KD koja je počinila ta grupa ili zločinačka organizacija u stjecaju.

Međutim njegova nadležnost je proširena s odlučivanja i nadzora o izvidima. što znači da on ima slične ovlasti kao i policija. odnosno prepustiti obavljanje započetog očevida. 78 Ako se istražni sudac ne složi s prijedlogom državnog odvjetnika. osiguravaju dokazi i utvrđuju činjenice bitne za odlučivanje o daljnjoj sudbini kaznenog postupka. Istražni sudac koji stigne na mjesto očevida u tijeku njegova poduzimanja može poduzeti obavljanje te radnje. branitelju i okrivljeniku. ili njegova dijela redarstvenoj vlasti. obaviti pretragu. Ipak se ova mjera razlikuje od ostalih po tome što se rješenje o nadzoru dostavlja prije stavljanja pod nadzor. Istražni sudac nadležnog suda te istražni sudac nižeg suda na čijem je području počinjeno KD može. OPĆE NAPOMENE O ISTRAZI Istraga je prva faza redovitog kaznenog postupka tijekom koje se. s obzirom na okolnosti slučaja. obaviti prepoznavanje. - 5. kao i zahtijevati izvješća o učinjenom (što mu sve omogućava upravljanje policijskim izvidima). što znači da zakonodavac daje prioritet samostalnom djelovanju DOa. DO je subjekt koji odlučuje o izvidima. Redarstvene vlasti mogu. očevid i uzeti otiske prstiju i drugih dijelova tijela. privremeno oduzeti predmete. Kad je počinitelj KD nepoznat. na samo provođenje izvida. Osnove po kojima DO može sam poduzimati izvide su: ako postoji dvojba o kaznenoj prijavi on zahtijeva od policije provođenje izvida tek ako to ne može sam učinit. te odlučivati o kaznenoj prijavi (uz eventulanu primjenu načela svrhovitosti). DO može zatražiti da redarstvene vlasti poduzmu pojedine istražne radnje ako bi. ako postoji opasnost odgode i prije pokretanja istrage. Redarstvene vlasti mogu. Predistražne ovlasti državnog odvjetnika. . najdulje dva mjeseca od određivanja pritvora. Nadalje on može stavljati razne prijedloge istražnom sucu. radi provjere navoda u prijavi. prije donošenja rješenja o provođenju istrage poduzeti pojedine istražne radnje za koje postoji opasnost od odgode. provodi zapovjednik broda (177a). ali i druge osobe. On je ovlašten podnositi zahtjeve policiji za provođenjem izvida. zapisnik o poduzetom uvijek se dostavlja državnom odvjetniku. na formalan način. Formalan način se sastoji od vršenja pojedinih istražnih radnji koje su zakonom točno određene. DO ima pravo pozivati podnositelja prijave. o Izvide KD počinjenog na hrvatskom pomorskom brodu ili hrvatskom brodu unutarnje plovidbe. ako postoji opasnost od odgode odrediti potrebna vještačenja osim obdukcije i ekshumacije tijela (184). zatražit će da o tome odluči vijeće. bilo svrhovito da se i prije pokretanja istrage poduzmu takve radnje. na prijedlog ovlaštenog tužitelja78 ili na vlastiti poticaj.1. osumnjičenika (uz formalno ili neformalno ispitivanje).50 E/ Hitne istražne radnje. ISTRAGA 5. Neovisno o tome poduzima li te radnje policija ili istražni sudac.

osim ako postoji opasnost od odgode. a takvo je povjeravanje. obvezan načelom legaliteta kaznenog progona. oštećenik i njegov opunomoćenik ako ga ima. oružjem. podnijeti istražni zahtjev istražnom sucu. Na pozivanje i ispitivanje osumnjičenika primjenjuju se odredbe o pozivanju i ispitivanju okrivljenika u istrazi. Nedolazak branitelja ili oštećenika. ali o svemu što je poduzeto mora se izvijestiti DO. osumnjičenika i njegova branitelja. prije nego odluči o istražnom zahtjevu ili prijedlogu DO da se ne provodi istraga. Kad istražni sudac primi istražni zahtjev bez odgode će razmotriti spise i ispitati osobu protiv koje se zahtijeva provođenje istrage. Istražni sudac može. U tijeku istrage istražni sudac može povjeriti obavljanje pojedinih istražnih radnji istražnom sucu suda na čijem području treba poduzeti te radnje. te eventualno dokazima pribavljenim izvidima. Istragu provodi istražni sudac nadležnog suda. istražni će sudac o tome izvijestiti DO. s obzirom na težinu KD i složenost dokaza.51 5.2. streljivom i drugim predmetima obrane. pozvati DO i osumnjičenika na prethodno ročište ako je potrebno razjašnjenje okolnosti koje mogu biti važne za odlučivanje. Istražni sudac može povjeriti redarstvenim vlastima izvršenje naredbe o pretrazi stana ili osobe ili o privremenom oduzimanju predmeta. U takvu slučaju mogu se poduzeti istražne radnje koje ne trpe odgodu. (ako se istražni sudac ne složi s prijedlogom DO. procjenjuje postoji li osnovana sumnja da je točno određena osoba počinila točno određeno KD za koje se progoni po službenoj dužnosti. raspolažući podacima iz kaznene prijave. i ako se složi sa zahtjevom. prijeko potrebno za uspješno vođenje istrage. Budući da žalba na ovo rješenje nema suspenzivno djelovanje. - Istraga se vodi samo u svezi s onim KD i protiv onog okrivljenika na koje se odnosi rješenje o provođenju istrage. ako se istraga provodi za KD protuzakonitog prometa opojnim drogama ili opasnim materijalima. a osumnjičenik postaje okrivljenikom. donošenjem rješenja počinje kazneni postupak. a ministar nadležan za poslove pravosuđa može odrediti jedan sud u kojem će se za područja više sudova provoditi istrage (istražni centar). tada će. na prijedlog DO. osim DO. donijet će rješenje o provođenju istrage. zatražit će da o tome odluči vijeće županijskog suda. Ako se u tijeku istrage pokaže da postupak treba proširiti na drugo KD ili protiv druge osobe. . Na prethodno ročište pozvat će se. donijet će rješenje o provođenju istrage. koje je dužno odluku donijeti u roku od 24 sata). krivotvorenja novca i vrijednosnih papira te drugih KD čiji su počinitelji povezani s stranom državom ili koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija. Ako se istražni sudac složi s istražnim zahtjevom. Nakon donošenja rješenja o provođenju istrage istražni sudac i bez prijedloga stranaka poduzima radnje za koje smatra da su potrebne za uspješno vođenje postupka. odnosno njegova opunomoćenika ne sprječava održavanje prethodnog ročišta. zatražit će odluku vijeća. Odustanak DO nakon donošenja rješenja o provođenju istrage uvjetovat će obvezu istražnog suca da istragu obustavi. Ako se istražni sudac ne složi s istražnim zahtjevom DO. TIJEK ISTRAGE DO. Istražni sudac može povjeriti redarstvenim vlastima izvršenje ostalih istražnih radnji. Ako zaključi da ovako određeni zakonski uvjeti zaista postoje.

Prije nego što se istraga prekine. Fakultativan prekid: ako se ne zna boravište okrivljenika. Istragu će rješenjem obustaviti vijeće županijskog suda kad odlučuje o bilo kojem pitanju tijekom istrage: 1) ako KD koje se stavlja na teret okrivljeniku nije KD za koje se progoni po službenoj dužnosti. a DO je stavio prijedlog za utvrđivanje ubrojivosti. DO će bez odlaganja obavijestiti podnositelja kaznene prijave o podizanju optužnice. Ako tijekom prekida istrage nastupi zastara kaznenog progona. Istražni sudac obustavlja rješenjem istragu: kad DO u tijeku istrage ili nakon završene istrage izjavi da odustaje od progona. istraga se neće prekinuti. obavijestit će o tome DO. istraga će se prekinuti nakon pribavljenog mišljenja DO. ako se postupak vodi na njegov zahtjev. Obustava istrage. Istražni će sudac prije završene istrage pribaviti podatke o okrivljeniku. zatražit će da o tome odluči vijeće. Taj rok može vijeće županijskog suda produljiti na prijedlog DO najviše za još 15 dana. ali ako je okrivljenik u bijegu ili inače nije dostižan državnim tijelima. istraga se može prekinuti. Ako istražni sudac ustanovi da postoje razlozi za obustavu istrage. Istražni sudac završava istragu kad ustanovi da je stanje stvari u istrazi dovoljno razjašnjeno da se može podignuti optužnica ili obustaviti postupak. prikupit će se svi dokazi o KD i krivnji okrivljenika do kojih se može doći. U ovim slučajevima okrivljenik mora imati branitelja. te podatke o prijašnjim osudama okrivljenika. optužnog prijedloga ili odustajanja od kaznenog progona. Kad prestanu smetnje koje su prouzročile prekid. ako okrivljenik tijekom istrage umre.52 Stranke i oštećenik mogu u tijeku istrage stavljati istražnom sucu prijedloge da se obave pojedine istražne radnje. ako istražni sudac utvrdi da je okrivljenik raspravno sposoban zbog duševnih smetnji. Ako DO u roku od 8 dana ne izvijesti istražnog suca da odustaje od progona. Međutim. Ako se istražni sudac ne složi s prijedlogom DO da se obavi pojedina istražna radnja. ili dati izjavu da odustaje od progona. Protiv tog rješenja DO i oštećenik imaju pravo žalbe. . koji je dužan u roku od 15 dana staviti prijedlog da se istraga dopuni ili podignuti optužnicu. sud će obustaviti istragu. 4) ako nema dokaza da je okrivljenik počinio KD. istražni će sudac nastavit istragu. 2) ako postoje okolnosti koje isključuju krivnju okrivljenika. Prekid istrage. Obligatoran prekid: istražni će sudac rješenjem prekinuti istragu ako je okrivljenik zbog zdravstvenih smetnji nesposoban sudjelovati u postupku. istražni sudac zatražit će da vijeće odluči o obustavi istrage. O obustavi istrage istražni će sudac u roku od 8 dana izvijestiti oštećenika. Nakon završene istrage istražni sudac dostavlja spise DO. 3) ako je nastupila zastara kaznenog progona ili je KD obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju kazneni progon.

prije početka ili tijekom istrage.ispitivanje okrivljenika.83 79 80 Budući da i policija. a uvjetuje pravom predviđene pravne učinke81. . . doduše iznimno može vršiti pojedine istražne radnje. . zahtjev se faktički smatra priznanjem.prepoznavanje. To su: .pretraga. U posljednjem slučaju DO i okrivljenik zajedno podnose pisani zahtjev kojeg okrivljenik potpisuje u nazočnosti branitelja. ISTRAŽNE RADNJE Istražnim radnjama bismo mogli označiti onu djelatnost istražnog suca (katkad i drugih državnih tijela79) koja se poduzima tijekom istrage (a katkad i izvan istrage 80) temeljem odredaba kaznenog procesnog prava. PRESUDA NA ZAHTJEV STRANAKA U ISTRAZI Pojam. ali i u slučajevima u kojima se rasprava uopće ne provodi (prije podizanja neposredne optužnice i u sumarnom postupku). branitelja će mu postaviti predsjednik suda za daljnji tijek postupka do donošenja odluke istražnog suca (dakle.3. 82 Ako ga okrivljenik nije uzeo. uvjetne osude ili uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom. 5.vještačenje.53 Ako se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci. .4. 83 Dakle. 81 Rezultat pravno valjanih istražnih radnji.ispitivanje svjedoka. mogu se koristiti kao dokaz i na njima se može temeljiti sudska odluka. a za takvo djelo se ne vodi sumarni postupak ⇒ zahtjevom se traži izricanje točno određene kazne zatvora. iznositi dokaze o isključenju protupravnosti ili krivnje u odnosu na onu točku optužbe u pogledu koje je pristala na zahtjev tužitelja. osim ako je za dokaze saznala nakon zahtjeva. To je presuda donesena temeljem zahtjeva za izricanjem umanjene kazne u redovnom postupku.uzimanje otisaka prstiju i otisaka drugih dijelova tijela. tj. . do donošenja odluke radi se o predmetu s obveznom obranom).očevid. dakle prije istrage. ♦ Podnošenje zahtjeva ne smatra se optuženikovim priznanjem KD. . onih koje su poduzete u skladu s odredbama ZKP-a. u visini od najviše 1/3 gornje granice propisane kazne Pravni učinak podnošenja zahtjeva za izricanjem umanjene kazne. . Hitne istražne radnje se mogu vršiti i tijekom izvida. istražni sudac dužan je izvijestiti predsjednika suda o razlozima zbog kojih istraga nije završena. ali obrana ne može u postupku koji je nastavljen nakon odluke istražnog suca.privremeno oduzimanje predmeta. . Predsjednik će suda prema potrebi poduzeti mjere da se istraga završi.82 ⇒ za KD se može izreći kazna zatvora do 10 godina. Zakonski uvjeti temeljem kojih istražni sudac može prihvatiti zahtjev za izricanje presude u istrazi (kumulativno): ⇒ zahtjev mora postaviti okrivljenik prije odluke o istražnom zahtjevu ili obje stranke zajedno bilo prije ili tijekom istrage. 5.

86 dok će ga u suprotnom slučaju dostaviti sa spisima izvanraspravnom vijeću. Protiv rješenja stranke imaju pravo žalbe koja ne zadržava izvršenje rješenja. 6. OPTUŽNICA Dostavom optužnice započinje druga faza redovitog kaznenog postupka – faza optuživanja s eventualnim nadzorom optužnice (samo ako se uloži prigovor protiv optužnice). 2) privatna tužba ako se postupa u povodu KD za koje se progoni temeljem optužnog akta. ovaj zahtjev ne može se ponoviti na glavnoj raspravi (190a). .1. vratit će je tužitelju da u roku od tri dana ispravi nedostatke. naše procesno pravo poznaje i ove optužne akte: 1) optužni prijedlog koji se podiže u sumarnom postupku ako se postupa u povodu KD za koje se progon vrši po službenoj dužnosti.54 ♦ Prije nego što odluči o zahtjevu istražni sudac će okrivljenika upozoriti na ove posljedice i nakon toga se uvjeriti da su stranke koje su zajednički zatražile izricanje kazne. ♦ Stranka može odustati od ovog zahtjeva do donošenja odluke istražnog suca. OPTUŽNICA I PRIGOVOR PROTIV OPTUŽNICE 6. U obrazloženju presude sud samo navodi okolnosti koje je uzeo u obzir pri odmjeravanju kazne.84 DO optužnicu dostavlja nadležnom sudu gdje predsjednik vijeća ispituje da li je ona propisno sastavljena85 (269). . istražni sudac će u izreci o troškovima postupka odrediti da se optuženik u cijelosti oslobađa troškova kaznenog postupka. nakon čega je bez odgode dostavlja okrivljeniku. što uvjetuje odbacivanje zahtjeva. 85 86 Ako ustanovi da nije. PRIGOVOR PROTIV OPTUŽNICE Ako je prigovor protiv optužnice podnesen. Presuda se ne može pobijati žalbom zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. ♦ Odluke istražnog suca o zahtjevu: . Kod odbacivanja se ne ulazi u ispitivanje opravdanosti prigovora. Ako su stranke podnijele zajednički zahtjev. predsjednik vijeća ispituje da li je prigovor pravodoban (izjavljen u roku) i dopušten (izjavljen od ovlaštene osobe). Ako to nije slučaj.2.prihvaćanje zahtjeva i izricanje presude kojom se ne smije izreći druga vrsta ili veća mjera kazne od predložene. Optužnica je optužni akt koji u redovnom postupku podiže DO ili supsidijarni tužitelj. osim ako je optuženik za dokaze o isključenju protupravnosti ili krivnje saznao nakon donošenja presude. 6. To znači da bi se odbacio čak i osnovani prigovor ako je nepravodoban.neprihvaćanje zahtjeva (što uvjetuje odlučivanje vijeća županijskog suda) ako istražni sudac ustanovi da prikupljeni dokazi o činjenicama važnim za izbor i odmjeravanje kazne ne opravdavaju primjenu ove presude ili da za izricanje presude ne postoje zakonski uvjeti. rješenjem će prigovor odbaciti. 84 Osim optužnice. koji u roku od 8 dana od dana dostave ima pravo podnijeti prigovor protiv optužnice (271. 272). suglasne u pogledu cijelog sadržaja zahtjeva te to utvrditi i u zapisniku. Ako se žalba ne uvaži.

6. nakon čega će predmet dostaviti nadležnom sudu.beneficium cohaesionis (279). 5) rješenje o obustavi postupka ako se utvrdi: da djelo koje je predmet optužbe nije KD. izvanraspravno vijeće može odlučiti o svakom pitanju o kojem se na rješava u povodu prigovora. 3) rješenje kojim će se proglasiti nenadležnim. NEPOSREDNA OPTUŽNICA Redoviti kazneni postupak moguće je u jednom slučaju voditi i bez provođenja istrage. ili da postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon. 4) rješenje o izdvajanju iz spisa pravno nevaljanih dokaza (274). 87 O sjednici vijeća izvijestit će se državni odvjetnik. te posljedice nastupaju pravomoćnošću optužnice. da nema zahtjeva ovlaštenog tužitelja ili prijedloga. složi s optužnocom ako je prigovor podnesen. - 6) rješenje kojim će odbiti prigovor smatrajući ga neosnovanim (278/1). da postoje okolnosti koje isključuju okrivljenikovu krivnju. unatoč zahtjevu. 88 Ovaj trenutak značajan je zbog toga što: . odnosno da je proturječje između prikupljenih dokaza očito takvo da bi na glavnoj raspravi izricanje osuđujuće presude bilo nemoguće (275). Stupanje optužnice na pravnu snagu88 označava kraj druge faze kaznenog postupka.od tog trenutka okrivljenik postaje optuženikom . ako su to u prigovoru zahtijevali (273/2).55 Izvanraspravno vijeće će o prigovoru odlučivati na sjednici. Ako prigovor protiv optužnice nije podnesen ili je odbačen. a i okrivljenik i njegov branitelj.protekom roka za podnošenje zahtjeva ako postoji zahtjev predsjednika vijeća izvanraspravnom vijeću – ako se i kad se vijeće. pod zakonskim uvjetima podnosi umjesto istražnog zahtjeva. a nema zahtjeva predsjednika vijeća za nadzorom optužnice . Optužnica stupa na pravnu snagu:    ako prigovor nije uopće podnesen ili je podnesen pa odbačen. Zahtjev predsjednik vijeća može staviti u roku od petnaest dana. a razlozi iz kojih je sud našao da nema mjesta optužbi koriste i nekim od okrivljenika koji nisu podnijeli prigovor.3. . na zahtjev predsjednika vijeća pred kojim se treba održati glavna rasprava. da nema dovoljno dokaza da je okrivljenik osnovano sumnjiv za KD koje je predmet optužbe. pa je od vijeća odbijen – donošenjem odluke o prigovoru. ako je to po zakonu potrebno. U tom slučaju osnova za pokretanje postupka jest neposredna optužnica. Ako su od više okrivljenika samo neki podnijeli prigovor protiv optužnice. koju DO.87 pri čemu može donijeti jednu od sljedećih odluka: 1) rješenje o odbacivanju prigovora ako je prigovor nepravodoban ili nedopušten.kad je propisano da pokretanje kaznenog postupka ima za posljedicu ograničenje određenih prava. vijeće će postupiti kao da su i oni podnijeli prigovor . odnosno odobrenja ovlaštene osobe. 2) rješenje kojim će vratiti optužnicu radi otklona nedostataka u njezinu sadržaju ili radi dopune odnosno provođenja istrage.

prije određivanja glavne rasprave. Ako u tom roku ne odredi glavnu raspravu. 7. predsjednik vijeća može zatražiti od predsjednika suda da odredi jednog ili 2 suca.89 U ovom slučaju kazneni postupak počinje davanjem suglasnosti istražnog suca ovlaštenom tužitelju da može neposredno podignuti optužnicu. a još nije ispitan. Predsjednik vijeća odredit će glavnu raspravu najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka optužnice u sudu. PRIPREME ZA GLAVNU RASPRAVU Predsjednik vijeća nalogom određuje dan. kako bi zamijenili članove vijeća u slučaju njihove spriječenosti (288).1. izdvojit će ih u poseban omot i predati istražnom sucu radi čuvanja odvojeno od ostalih spisa. što znači da može donijeti rješenje o provođenju istrage. odnosno vještaka ispitat će predsjednik vijeća ili 89 Dakle. Ako se sazna da neki svjedok ili vještak koji je pozvan na glavnu raspravu. a najmanje osam dana. taj se rok može skratiti. B/ Neposredna optužnica bez suglasnosti istražnog suca. može se ispitati u mjestu gdje se nalazi. Ako dobije prijedlog DO da se ne provodi istraga istražni sudac se može suglasiti s prijedlogom pod uvjetima: a) ako je za KD za koje je propisana kazna zatvora iznad 8 do 15 godina. Na glavnu raspravu pozvat će se i svjedoci i vještaci koje su predložili tužitelj u optužnici i okrivljenik u prigovoru protiv optužnice. tužitelj i oštećenik i njihovi zakonski zastupnici i opunomoćenici. odnosno suca porotnika (dopunski sudac ili dopunski sudac porotnik) da budu na glavnoj raspravi. Na zahtjev optuženika ili na zahtjev tužitelja. Tužitelj i optuženik mogu na glavnoj raspravi ponoviti prijedloge koje predsjednik vijeća nije prihvatio. DO može podignuti optužnicu i bez suglasnosti istražnog suca ako su ispunjeni ovi uvjeti: a) ako je za KD predviđena kazna zatvora do 8 godina b) ako prikupljeni podaci koji se odnose na KD i počinitelja daju dovoljno osnova za optužbu. Istražni sudac ne mora dati suglasnost – u takvu će slučaju postupiti kao da je stavljen istražni zahtjev. Predsjednik suda prema potrebi poduzet će mjere da se glavna rasprava odredi.56 A/ Neposredna optužnica temeljem suglasnosti istražnog suca. Ako izgleda da će glavna rasprava dulje trajati. sat i mjesto glavne rasprave. Svjedoka. U ovom slučaju kazneni postupak ne počinje podizanje optužnice. i kad rješenje postane pravomoćno. nego određivanjem glavne rasprave. osim onih za koje predsjednik vijeća smatra da njihovo ispitivanje na glavnoj raspravi nije potrebno. b) ako prikupljeni podaci o KD i počinitelju daju dovoljno osnova za podizanje optužnice. c) ako je prije toga ispitao osobu protiv koje se treba podignuti optužnica. . neće moći doći na glavnu raspravu zbog dugotrajne bolesti ili zbog drugih smetnji. Ako predsjednik vijeća utvrdi da se u spisima nalaze zapisnici ili obavijesti na kojima se ne može temeljiti sudska odluka. predsjednik vijeća obavijestit će predsjednika suda o razlozima iz kojih glavna rasprava nije određena. a po potrebi i tumač. GLAVNA RASPRAVA I PRESUĐIVANJE 7. donijet će rješenje o njihovu izdvajanju. a uz privolu optuženika. Poziv optuženiku mora se dostaviti tako da između dostave poziva i dana glavne rasprave ostane dovoljno vremena za pripremu obrane. ovdje u slučaju neslaganja ne odlučuje vijeće. Na glavnu raspravu pozvat će se optuženik i njegov branitelj.

vijeće će naložiti da se prisilno dovede (305/1). a ni njihov opunomoćenik. obustavit će kazneni postupak rješenjem. Glavna rasprava može početi i bez nazočnosti pozvanog svjedoka 90 Ako se dovođenje ne bi moglo odmah obaviti. ili ako branitelj bez odobrenja napusti glavnu raspravu. Ako postoje uvjeti za odgodu glavne rasprave zbog nedolaska optuženika ili zbog njegove raspravne nesposobnosti. Ako na glavnu raspravu ne dođe oštećenik kao tužitelj ili privatni tužitelj. Ako do privođenja optuženik opravda izostanak. Vijeće. Predsjednik vijeća obustavit će rješenjem kazneni postupak i dostaviti rješenje strankama i oštećeniku. čim je za taj razlog saznao. Predsjednik vijeća otvara zasjedanje i objavljuje predmet glavne rasprave i sastav vijeća. vijeće će rješenjem obustaviti postupak (304/2). GLAVNA RASPRAVA Predsjednik vijeća upravlja glavnom raspravom.2. a nakon odustanka državnog odvjetnika od optužbe. . Ako je optuženik uredno pozvan.90 Iznimke: u sumarnom postupku i u kontumacijskom postupku (o čemu je već bilo govora). Ako optuženik nema branitelja postavit će mu se branitelj čim se donese rješenje o održavanju glavne rasprave u odsutnosti optuženika (307/1-3). 7. a ne dođe na glavnu raspravu niti svoj izostanak opravda. Ako svjedok ili vještak unatoč urednom pozivu neopravdano izostane. predsjednik vijeća opozvat će nalog o prisilnom dovođenju.57 sudac član vijeća ili će se njegovo ispitivanje obaviti preko istražnog suca suda na čijem se području svjedok. a ne izvijesti sud o razlogu spriječenosti. Ako u slučaju obvezne obrane ne postoji mogućnost da optuženik odmah uzme drugog branitelja. iako su uredno pozvani. ako nakon ispitivanja svih okolnosti ocijeni da odsutnost branitelja ne bi bila štetna za obranu. pa ako nisu. Ako optuženik to ne učini. Vijeće može i naložiti da optuženik snosi troškove koji su nastali odgodom rasprave. Predsjednik vijeća rješenjem će prekinuti kazneni postupak ako državni odvjetnik prije nego što je glavna rasprava počela izjavi da uvjetno odustaje od kaznenog progona. ovisno o tome tko je izostao: Ako na glavnu raspravu ne dođe DO ili osoba koja ga zamjenjuje. glavna rasprava će se odgoditi. odnosno sudac pojedinac donosi rješenje o održavanju glavne rasprave u odsutnosti optuženika nakon saslušanja liječnika vještaka. provjerava jesu li im pozivi predani i jesu li svoj izostanak opravdale. Nakon toga utvrđuje jesu li došle sve pozvane osobe. glavna rasprava će se odgoditi (304/1). optuženik će se pozvati da odmah uzme drugog branitelja. ako je tužitelj odustao od optužbe prije nego što je glavna rasprava počela i ako je nesporno utvrđeno postojanje smetnji za nastavak postupka. Ako na glavnu raspravu ne dođe branitelj koji je uredno pozvan. vijeće će odlučiti da se glavna rasprava odgodi i naložiti da se optuženik na iduću raspravu prisilno dovede. Izostanak pojednih osoba ima različite pravne učinke. odnosno da ga sud postavi bez štete za obranu. odnosno zbog odsutnosti branitelja. Daljnja iznimka postoji ako se optuženik sam stavio u položaj ili stanje uslijed kojeg nije mogao biti nazočan na glavnoj raspravi. uz obavijest o tome osobama koje su pozvane na glavnu raspravu. vijeće može odlučiti da se glavna rasprava održi bez branitelja. odnosno vještak nalazi. O radu na glavnoj raspravi mora se voditi zapisnik u koji se mora unijeti u bitnom cijeli tijek glavne rasprave. kada će se glavna rasprava održati u njegovoj odsutnosti. vijeće može naložiti da se odmah prisilno dovede. vijeće može odlučiti da se glavna rasprava održi ako bi se prema dokazima koji se nalaze u spisima očito morala donijeti presuda kojom se optužba odbija (307/5).

Glavna rasprava počinje čitanjem optužnice. njegovo će se ispitivanje obaviti prije ispitivanja ostalih svjedoka. Nakon toga pitanja postavlja predsjednik i članovi sudskog vijeća. Optuženik se može u tijeku glavne rasprave dogovarati sa svojim braniteljem. U pravilu prvo će se izvesti dokazi koje predlaže tužitelj. Podaci o prijašnjim osudama i kaznama koje je optuženik izdržao pročitat će se na kraju dokaznog postupka. predsjednik vijeća utvrđuje istovjetnost optuženika. Dokazi se izvode onim redom koji utvrdi predsjednik vijeća. Nakon toga ispitat će se optuženik o tome kakav stav zauzima prema svakoj točki optužbe. Ako je sud odredio izvođenje dokaza i bez prijedloga stranaka. Oštećenik ili njegov opunomoćenik može u svojem govoru obrazložiti imovinskopravni zahtjev i upozoriti na dokaze o krivnji optuženika. Nakon toga prelazi se na ispitivanje optuženika. 92 Tužitelj će u svojem govoru iznijeti svoju ocjenu dokaza izvedenih na glavnoj raspravi. o odredbama KZ koje bi se imale primijeniti. Ako se oštećenik koji je nazočan treba ispitati kao svjedok. Nakon završenoga dokaznog postupka predsjednik vijeća daje riječ strankama. zatim članovi vijeća. pa optuženik. U tom će slučaju vijeće tijekom glavne rasprave odlučiti treba li zbog odsutnosti svjedoka ili vještaka glavnu raspravu prekinuti ili odgoditi (308/1. Radi pripremanja nove optužnice ili obrane stranke mogu zatražiti prekid glavne rasprave. nakon toga će izložiti svoje zaključke o činjenicama važnim za odluku i staviti i obrazložiti svoj prijedlog o krivnji optuženika. Izjava optuženika o priznanju krivnje. a zatim će se ispitati optuženik koji je izjavio da se ne smatra krivim. on može do završetka dokaznog postupka usmeno izmijeniti optužnicu ili podnijeti novu. Tijekom iznošenja iskaza svjedoka ili izlaganja nalaza i mišljenja vještaka. Branitelj ili sam optuženik izložit . Ako vijeće nakon ispitivanja optuženika ne ustanovi da treba izvesti još neke dokaze. svjedoku ili vještaku najprije postavlja pitanje stranka koja je predložila izvođenje tog dokaza. predsjednik vijeća će objaviti da je dokazni postupak završen. Svi optuženici ostaju u sudnici tijekom cijele glavne rasprave. ali može predložiti da se izrekne sudska opomena ili uvjetna osuda. Nakon provedenog doakzivanja. Prvo govori tužitelj. predsjednik vijeća uputit će da može iskazivati o svim okolnostima koje ga terete i iznijeti sve činjenice koje mu idu u korist. okrivljenik i branitelj. ispitat će se na završetku dokaznog postupka. sud će u dokaznom postupku izvesti samo one dokaze koji se odnose na odluku o kazni. kao i o olakotnim i otegotnim okolnostima koje bi trebalo uzeti u obzir pri odmjeravanju kazne. Tužitelj ne može stavljati određeni prijedlog o visini kazne. privatne tužbe ili optužnog prijedloga. predsjednik vijeća upitat će stranke i oštećenika imaju li prijedloge za dopunu dokaznog postupka. ali o tome kako će odgovarati na postavljeno pitanje ne može se savjetovati ni sa svojim braniteljem ni s kim drugim. Ako se optuženik očituje da se u odnosu na sve ili pojedine točke optužbe ne smatra krivim. Ako tužitelj u tijeku glavne rasprave utvrdi da izvedeni dokazi pokazuju da se izmijenilo činjenično stanje izloženo u optužnici.91 Nakon toga predsjednik vijeća će upitati optuženika je li razumio optužbu. Dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje sud smatra da su važne za pravilno presuđenje. a naposljetku dokazi čije je izvođenje vijeće odredilo po službenoj dužnosti. Ako je optuženikovo priznanje na glavnoj raspravi potpuno i sukladno prije pribavljenim dokazima.92 91 Ovaj trenutak je važan zbog toga što se nakon početka glavne rasprave postupak može okončati u pravilu samo presudom. Optuženika koji se očitovao da se u odnosu na sve točke optužbe smatra krivim. ne oslobađa sud dužnosti da izvodi i druge dokaze. branitelj. Nakon ispitivanja tko je raspravi pristupio. te ga poučiti o njegovim pravima. a potom dokazi koje predlaže obrana. a zatim protustranka.58 ili vještaka. Nakon toga predsjednik vijeća će uputiti svjedoke i vještake da pričekaju dok ne budu pozvani radi ispitivanja. pitanja prvi postavlja predsjednik vijeća.2). osim ako optuženik drugačije ne zahtijeva. zatim oštećenik. te na posljetku tužitelj.

5) ako je optuženik za isto KD već pravomoćno osuđen. U toj se presudi odlučuje i o kaznenopravnoj sankciji. nakon prethodnog upozorenja. pa se radi o presudi koja je to samo po nazivu (dakle po formi). A. C. PRESUDA Presuda se može donijeti isključivo nakon početka glavne rasprave. oslobodi optuženika kazne. sud utvrdi da je optuženik počinio KD i njegovu krivnju.93 će u svojem govoru obranu i može se osvrnuti na navode tužitelja i oštećenika. 7.59 Govori stranaka ne mogu se ograničiti na određeno vrijeme. prekinuti osobu koja u svojem govoru vrijeđa javni red i moral ili vrijeđa drugoga ili se upušta u ponavljanja ili izlaganja koja očito nemaju veze s predmetom. prekoračenju nužne obrane. Posljednja riječ pripada uvijek optuženiku. i to stoga što se njome. Tužitelj i oštećenik imaju pravo odgovoriti na obranu. B. Osuđujuća presuda mora biti određena. oslobođen optužbe ili je postupak protiv njega rješenjem pravomoćno obustavljen. ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju kazneni progon. Nakon toga će se vijeće povući na vijećanje i glasovanje radi donošenja presude. predsjednik vijeća objavit će da je glavna rasprava završena. a ne po svojem sadržaju. Presuda kojom se optužba odbija ili odbijajuća presuda naziva se još i formalnom presudom. kao i ostale odluke vijeća. . 93 Npr. odnosno odobrenja. Postoje 3 vrste presuda. uz naznaku činjenica iz kojih to proizlazi te pravne kvalifikacije djela. a niti izriče bilo kakvu kaznenopravnu sankciju.3. što znači da se sud ne izjašnjava o krivnji optuženika. 4) ako nije bilo potrebnog prijedloga za progon ili odobrenja za progon ili ako je ovlaštena osoba. 6) ako je optuženik oprostom. odnosno optuženik osvrnuti se na te odgovore. Sud ovom presudom ne rješava bitna pitanja. a branitelj. odnosno državno tijelo odustalo od prijedloga. 3) ako je tužitelj tijekom glavne rasprave odustao od optužbe. 2) ako ima okolnosti koje isključuju krivnju. nakon utvrđenja krivnje. osuđujuća i presuda kojom se optužba odbija. 2) ako je postupak vođen bez zahtjeva ovlaštenog tužitelja. Presuda se. ne rješava zahtjev ovlaštenog tužitelja. no osuđujuća presuda se izriče i u slučaju kad sud. odluči o oslobođenju od kazne. za razliku od ostalih vrsta presuda. Presuda kojom se optuženik oslobađa od optužbe (oslobađajuća ili liberatorna presuda) izriče se: 1) ako djelo za koje se optužuje po zakonu nije KD. donosi nakon usmenog vijećanja i glasovanja. jer se radi o npr. što znači da sud u presudi mora točno navesti za koje se KD optuženika proglašava krivim. Ako vijeće nakon završenih izlaganja stranaka ne utvrdi da treba izvesti još neke dokaze. Predsjednik vijeća može. Presuda kojom se optuženik proglašava krivim (osuđujuća ili kondemnatorna presuda) izriče se ako se utvrdi da je optuženik počinio KD za koje je optužen. očitovati se o tome prihvaća li obranu branitelja i dopuniti je. dakle. te postojanje njegove krivnje. ne ulazi u meritum. To su oslobađajuća. Odbijajuću presudu će sud izreći (353): 1) ako za suđenje nije stvarno nadležan. 3) ako nije dokazano da je optuženik počinio KD za koje se optužuje. odnosno pomilovanjem oslobođen kaznenog progona ili se kazneni progon ne može poduzeti zbog zastare. jer postoje neke zakonske zapreke. Poslije branitelja optuženik ima pravo sam govoriti. a zatim temeljem odredbi KZ-a.

OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI Žalba se može izjaviti zbog: 1) zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka. ali ne i protiv njegove volje. beneficium novorum: «U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. Sa žalbom je povezan i tzv.60 Osuđujuća i oslobađajuća presuda rješavaju predmet spora. brat. ali žalitelj je dužan navesti razloge zašto ih prije nije iznio. U korist optuženika žalbu mogu podnijeti i njegov bračni i izvanbračni drug.1. pa se stoga nazivaju meritornim presudama. Žalbu mogu podnijeti stranke. Ako je žalba podnesena u zakonskom roku kažemo da je pravodobna. ŽALBENI POSTUPAK 8. žalbeni rok računat će se od kasnijeg dana. Protiv 1° presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave prijepisa presude. ali u različite dane. što znači da će se ovjereni prijepis dostaviti tužitelju. Oštećenik može pobijati presudu samo zbog odluke suda o troškovima kaznenog postupka. beneficium cohaesionis.2. Presuda se objavljuje odmah nakon njezina izricanja. Presuda mora sadržavati 3 osnovna dijela. Žalbu mogu izjaviti samo ovlaštene osobe. Žalba treba sadržavati oznaku presude protiv koje se podnosi. ali ako je DO preuzeo progon od oštećenika kao tužitelja. izreka i obrazloženje. 8. zakonski zastupnik. devolutivan jer o njemu odlučuje viši sud. a ne onaj koji je donio pobijanu presudu. Ako žalba ne sadrži sve potrebne dijelove. To znači da žalba jednog suoptuženika djeluje u korist ostalih (neovisno o tome jesu li oni žalbu izjavili ili ne) pod uvjetom da navedeni žalbeni razlozi vrijede i za njih. njihovih zakonskih zastupnika. po kojem 2° sud podnesenu žalbu uzima u razmatranje čak i odnosu na onog suoptuženika koji žalbu nije podnio ako se ona može primijeniti i na njega. 1° sud će pozvati žalitelja da u određenom roku žalbu dopuni. Objavljivanje znači da će se izreka presude javno pročitati u nazočnosti stranaka. te da će se ukratko iznijeti razlozi presude. Žalba koja je podnesena u korist optuženika može se odbaciti isključivo ako se ne može utvrditi na koju se presudu odnosi. obrazloženje žalbe. pa ako ovaj to ne učini. oštećenik može podnijeti žalbu zbog svih osnova zbog kojih se presuda može pobijati. posvojitelj. OPĆENITO O ŽALBI Žalba je u našem KPP-u jedini sveobuhvatni redoviti pravni lijek koji ima devolutivno i suspenzivno djelovanje. Branitelj i navedene optuženiku bliske osobe mogu podnijeti žalbu i bez posebne ovlasti optuženika. posvojenik. prijedlog da se pobijana presuda potpuno ili djelomično ukine ili preinači i potpis osobe koja podnosi žalbu. U roku od mjesec dana nakon objave presuda se mora otpremiti. Ako je presuda dostavljena i optuženiku i njegovu branitelju. a suspenzivan zato što odgađa izvršenje pobijane presude. rođak u uspravnoj liniji. žalba se može odbaciti. optuženiku osobno i njegovu branitelju. 8. DO može podnijeti žalbu i na štetu i u korist optuženika. Sud ne mora prihvatiti prijedlog tužitelja o pravnoj kvalifikaciji KD. Sveobuhvatni je stoga što se može izjaviti iz svih predviđenih razloga za pobijanje presude. opunomoćenika i branitelja. osnove za pobijanje presude. branitelj i oštećenik. Optuženik koji je u cijelosti priznao osnovanost svih točaka optužbe može u žalbi iznijeti samo one nove činjenice i nove dokaze koji su važni za odluku o kazni». sestra i hranitelj. Naše pravo uz žalbu povezuje i tzv. To su uvod. .

3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. već i to da je ta povreda utjecala ili mogla utjecati na presudu. 7) ako sud svojom presudom nije potpuno riješio predmet optužbe. ili u presudi postoje proturječnosti. protivno njegovu zahtjevu. branitelju. nego određuje da će se one smatrati bitnima ako su utjecale ili mogle utjecati na presudu. troškovima kaznenog postupka. 4) ako je protivno zakonu donesena odluka o isključenju javnosti s glavne rasprave. 11) ako je izreka presude nerazumljiva. Takve povrede nazivamo relativno bitnim povredama odredbi kaznenog postupka. Ostale povrede koje mogu. imovinskopravnim zahtjevima te zbog odluke o objavi presude u sredstvima javnog priopćavanja. ne tijekom cijelog kaznenog postupka. uskraćeno da se na glavnoj raspravi služi svojim jezikom i da na svojem jeziku prati tijek rasprave. odnosno odobrenje nadležnog tijela: 6) ako je presudu donio sud koji zbog stvarne nenadležnosti nije mogao suditi u toj stvari ili ako je sud nepravilno odbio optužbu zbog stvarne nenadležnosti. bez njegovog zahtjeva za ranijim ispitivanjem. 3) ako je glavna rasprava održana bez osobe čija je nazočnost na glavnoj raspravi po zakonu obvezna ili ako je optuženiku.61 2) zbog povrede KZ. 12) ako se presuda temelji na nezakonitom dokazu. ali ne moraju biti bitne zakonodavac ne navodi taksativno. 2) ako je na glavnoj raspravi sudjelovao sudac ili sudac porotnik koji se morao izuzeti. 5) ako je sud povrijedio propise kaznenog postupka o pitanju postoji li optužba ovlaštenog tužitelja ili prijedlog oštećenika. Apsolutno bitne povrede postoje: 1) ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude sudjelovao sudac ili sudac porotnik koji nije sudjelovao na glavnoj raspravi ili koji je pravomoćnom odlukom izuzet od suđenja. 10) ako je presudom povrijeđena zabrana reformatio in peius.1 Bitne povrede odredbi kaznenog postupka Najznačajnije povrede zakonodavac taksativno nabraja smatrajući da njihovo postojanje zahtijeva izmjenu donesene presude. oduzimanju imovinske koristi. tijekom glavne rasprave ili pri donošenju presude95 nije primijenio ili je nepravilno 94 95 Iz ovog se razloga ne može ukinuti presuda na štetu okrivljenika. oštećeniku kao tužitelju ili privatnom tužitelju. 8) ako je na glavnoj raspravi optuženik koji se na ispitivanju o osnovanosti optužbe očitovao da se u odnosu na sve ili pojedine točke optužbe ne smatra krivim.2.94 9) ako je optužba prekoračena. . 4) zbog odluke o kaznenim sankcijama. ispitan prije završetka dokaznog postupka. Relativno bitna povreda odredaba kaznenog postupka postoji ako sud pri pripremanju glavne rasprave. 8. dok žalitelj koji se poziva na relativno bitnu povredu mora dokazati ne samo postojanje povrede. Takve povrede nazivamo apsolutno bitnim povredama odredbi kaznenog postupka. Uspješnost žalitelja koji se poziva na apsolutno bitnu povredu ovisi isključivo o njegovoj mogućnosti da dokaže postojanje takve povrede. Dakle.

6) jesu li povrijeđene odredbe o uračunavanju pritvora i izdržane kazne. Činjenično bi stanje bilo nepotpuno utvrđeno ako sud kakvu odlučnu činjenicu nije uopće utvrdio. što znači da žalitelj. ali je sud nepravilno donio tu odluku ili nije izrekao 96 Npr. Kažemo da su apsolutnog karaktera. ovaj sud. 2) ima li okolnosti koje isključuju krivnju. ako sam ne održi glavnu raspravu. o uvjetnoj osudi ili sudskoj opomeni iako su za to postojali zakonski uvjeti.62 primijenio neku odredbu ZKP-a ili je na glavnoj raspravi povrijedio pravo obrane. a to je utjecalo ili moglo utjecati na presudu. pozivajući se na neku od njih. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je sud kakvu odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio. u slučaju u kojem nije primijenjen blaži zakon. 8.2. Povreda KZ postoji ako je sud pogriješio u pitanju: 1) je li djelo za koje se optuženik progoni KD. taksativno ih nabraja. troškovima postupka. odnosno odlukom o sigurnosnoj mjeri ili o oduzimanju imovinske koristi prekoračena ovlast koju sud ima po zakonu. Naime.96 5) je li odlukom o kazni. 8.3 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje Presuda se može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja. ne smije pobijanu presudu preinačiti. 3) ima li okolnosti koje isključuju kazneni progon.2. uvjetnoj osudi i sudskoj opomeni kad tom odlukom nije prekoračena zakonska ovlast. Zakonodavac točno određuje one povrede koje smatra najvažnijima.2 Povrede odredbi KZ Svaka povreda kaznenog materijalnog prava nije žalbeni razlog. to uvjetuje određena ograničenja za sud koji će o žalbi odlučivati. i zbog toga što je sud primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne.4 Odluka suda o kaznenim sankcijama. odnosno kad sadržaj isprava. ali sud nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utječu na to da kazna bude veća ili manja. već je može samo ukinuti i predmet vratiti na ponovno suđenje nižem sudu. imovinskopravnim zahtjevima. Npr. ako sud nije provjerio alibi. mora dokazati samo postojanje takve povrede kako bi uspio u pobijanju presude. 8. uvjetnoj osudi ili sudskoj opomeni. Odluka o sigurnosnoj mjeri ili o oduzimanju imovinske koristi može se pobijati ako sud nije prekoračio ovlast koju ima po zakonu. te o objavi presude Presuda se može pobijati zbog odluke o kazni. 4) je li glede KD koje je predmet optužbe primijenjen zakon koji se ne može primijeniti.2. . Ako je žalba izjavljena iz ovog žalbenog razloga. pa se samo u slučaju njihova postojanja može žalbom uspješno pobijati presuda. a osobito je li nastupila zastara kaznenog progona ili je progon isključen zbog amnestije ili pomilovanja ili je stvar već pravomoćno presuđena. o oslobađanju od kazne. zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice. oduzimanju imovinske koristi. Žalba će po tom osnovu biti uspješna ako se utvrdi da sud važne činjenice uopće nije utvrdio ili ih je pogrešno utvrdio.

O sjednici vijeća izvijestit će se državni odvjetnik. oštećenik kao tužitelj ili privatni tužitelj koji je u roku predviđenom za žalbu ili za odgovor na žalbu zahtijevao da bude izviješten o sjednici ili je predložio održavanje rasprave pred 2° sudom. Odluka o imovinskopravnom zahtjevu te odluka o objavi presude u sredstvima javnog priopćavanja može se pobijati kad je sud o tim pitanjima donio odluku suprotno zakonskim propisima. Sudac izvjestitelj može prema potrebi od 1° suda pribaviti izvješće o povredama odredaba kaznenog postupka. predsjednik žalbenog vijeća određuje suca izvjestitelja. i postupak pred 2° sudom. osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je svrhovito. onaj optuženik i njegov branitelj. Sjednica se može održati i u odsutnosti stranaka koje su o njoj bile uredno izviještene. Sjednica vijeća počinje izvješćem suca izvjestitelja o stanju stvari.3. koji ih je dužan razgledati i bez odgode vratiti sudu. sudac izvjestitelj dostavit će spise nadležnomu DO. Nazočne stranke mogu iznijeti svoja mišljenja i prijedloge. Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja. Ako je riječ o KD za koje se progoni na zahtjev DO. . predsjednik će vijeća zakazati sjednicu vijeća. Nakon toga pozvat će se žalitelj da obrazloži žalbu. Žalba se podnosi sudu koji je izrekao 1° presudu u dovoljnom broju primjeraka za sud te za protivnu stranku i branitelja radi davanja odgovora. a onda protivnik da mu odgovori. Primjerak žalbe dostavit će 1° sud protivnoj stranci.ako postoje opravdani razlozi da se predmet ne vrati 1° sudu na ponovnu glavnu raspravu. 8. Rasprava pred 2° sudom održat će se samo: . Kad DO vrati spise. koja može podnijeti odgovor na žalbu. odnosno oduzimanje imovinske koristi iako su za to postojali zakonski uvjeti. 2° sud donosi odluku u sjednici vijeća ili na temelju održane rasprave. Nepravodobnu i nedopuštenu žalbu odbacit će rješenjem predsjednik vijeća 1° suda.ako je potrebno da se zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja izvedu novi dokazi ili ponove već prije izvedeni dokazi. nakon čega će se pročitati presuda ili dio presude na koji se odnosi žalba. Kad spisi povodom žalbe stignu 2° sudu. Sa sjednice vijeća javnost se može isključiti samo uz uvjete propisane zakonom. Žalbu će sa spisom 1° sud dostaviti 2° sudu koji će razmotriti i odgovor na žalbu zaprimljen do sjednice vijeća. Zbog istih razloga može se pobijati odluka o troškovima kaznenog postupka. Sud može odlučiti da se o sjednici vijeća izvijeste stranke i kad nisu to zahtijevale ako bi njihova nazočnost bila korisna za razjašnjenje stvari.63 sigurnosnu mjeru. Rasprava pred 2° sudom počinje izvješćem suca izvjestitelja. Time će postupak pred 1° sudom biti okončan. Stranke mogu na raspravi iznositi nove dokaze i činjenice. POSTUPAK PO ŽALBI Može se podijeliti u 2 dijela:   postupak pred 1° sudom. i . a može preko tog suda ili istražnog suca ili na drugi način provjeriti navode žalbe u svezi s novim dokazima i novim činjenicama.

..zabranu reformatio in peius.ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba kaznenog postupka. održana u odsutnosti optuženika i njegova branitelja. ako je žalba uložena pa makar se na to i ne odnosi. 3) nije li na štetu optuženika povrijeđen KZ.sastav suda. točke 1. 3) rješenje kojim će ukinuti 1° presudu i vratiti predmet na ponovno suđenje:97 .ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba naložiti novu glavnu raspravu pred 1° sudom. do 11.nerazumljivu izreku presude . Ako se optuženik nalazi u pritvoru. 1° presuda postaje pravomoćnom u trenutku kad je žalba 97 Drugostupanjski sud može naložiti da se nova glavna rasprava pred prvostupanjskim sudom održi pred potpuno izmijenjenim vijećem. 6.temelji li se presuda na nezakonitom dokazu. Odlučujući o žalbi. Ako je žalba izjavljena.vrijeme ispitivanja optuženika. 2) presudu kojom će odbiti žalbu kao neutemeljenu i potvrditi 1° presude: . Sud će. 4) presudu kojom će preinačiti 1° presudu: . Drugostupanjski sud može i samo djelomično ukinuti prvostupanjsku presudu ako se pojedini dijelovi presude mogu izdvojiti bez štete za pravilno suđenje. . 2° sud mora obrazložiti odluku. uvijek po službenoj dužnosti ispitati: 1) postoji li povreda posebno važnih odredbi postupka (članka 367. ..) i to onih koje se odnose na: . odredbe o glavnoj raspravi pred 1° sudom na odgovarajući način se primjenjuju i u postupku pred 2° sudom.ako ne postoje povrede koje 2° sud ispituje po službenoj dužnosti. 2° sud ispituje presudu samo u onom dijelu i samo zbog onih osnova koji su navedeni u žalbi. Ako žalba nije izjavljena.identitet presude i optužbe. 8. stavka 2.ako ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. 2° sud je to dužan učiniti najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon primitka spisa.. . . .ako utvrdi da su odlučne činjenice u 1° presudi pravilno utvrđene i da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje po pravilnoj primjeni zakona ima donijeti drukčija presuda. protivno zakonu. 5. Drugostupanjski sud u povodu žalbe može donijeti jednu od ovih odluka: 1) rješenje kojim će odbaciti žalbu: . . 1° presuda postaje pravomoćnom protekom roka za izjavljivanje žalbe.postojanje zahtjeva ovlaštenog tužitelja.. stavka 1. .ako je žalba nepravodobna ili nedopuštena. .stvarnu nadležnost suda.64 Ako nije što drugo propisano. 2) nije li glavna rasprava. te spis s odlukom vratiti 1° sudu.

zahtjev za zaštitu zakonitosti. Rok. Protiv rješenja Vrhovnog suda RH žalba nije dopuštena. Suspenzivnost. Ako nije drukčije propisano. O žalbi protiv rješenja istražnog suca odlučuje vijeće istog suda. O žalbi protiv 2° presude rješava 3° sud u sjednici vijeća prema odredbama koje važe za 2° postupak. ŽALBA NA RJEŠENJE Dopuštenost. 3) ako je 2° sud preinačio 1° presudu kojom je optuženik oslobođen optužbe i izrekao presudu kojom se optuženik proglašava krivim. zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne. Protiv rješenja vijeća donesenog prije i u tijeku istrage nije dopuštena žalba. Odlučivanje. Rješenja koja se donose radi pripremanja glavne rasprave i presude mogu se pobijati samo u žalbi na presudu. ako nije drukčije propisano.65 odbačena ili odbijena. . U svim ovim slučajevima. OPĆE NAPOMENE Izvanrednim se pravnim lijekovima pobija već pravomoćna sudska odluka. Žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje. te zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. Pred tim sudom ne može se održati rasprava. žalba protiv rješenja podnosi se u roku od 3 dana od dana dostave rješenja. 2) ako je 2° sud na temelju održane rasprave utvrdio činjenično stanje drukčije nego 1° sud i na tako utvrđenom činjeničnom stanju utemeljio svoju presudu. 8. ako nije drukčije propisano. 9. ŽALBA PROTIV 2° PRESUDE Protiv 2° presude dopuštena je žalba 3° sudu samo: 1) ako je 2° sud izrekao kaznu dugotrajnog zatvora ili je potvrdio 1° presudu kojom je izrečena takva kazna. podnošenjem žalbe protiv rješenja odgađa se izvršenje rješenja protiv kojeg je podnesena žalba. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI 9.5.1. Ako 3° sud u povodu bilo čije žalbe utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku u korist optuženika od koristi i za kojeg od suoptuženika koji nije podnio žalbu ili je nije podnio u tom smislu.4. Izvanredni pravni lijekovi su zahtjev za obnovu kaznenog postupka. kao i u slučaju kad je 1° presuda preinačena. postupit će po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji. kazneni je postupak u pravilu98 završen. 98 Iznimka je slučaj kad je moguće izjaviti žalbu i na drugostupanjsku presudu. 8. Protiv rješenja istražnog suca i protiv drugih rješenja 1° suda stranke i osobe čija su prava povrijeđena mogu podnijeti žalbu uvijek kad u zakonu nije izričito propisano da žalba nije dopuštena. Ako nije drukčije propisano. ako zakonom nije drukčije propisano.O žalbi protiv rješenja 1° suda odlučuje 2° sud na javnoj sjednici vijeća.

5. ili je iz istih razloga kazneni postupak rješenjem pravomoćno obustavljen. mora se pravomoćnom presudom dokazati da su navedene osobe proglašene krivim za dotična kaznena djela (formalna dokazna teorija). 4.optužba je rješenjem odbačena. ZAHTJEV ZA OBNOVU KAZNENOG POSTUPKA Obnova kaznenog postupka jest vraćanje već pravomoćno okončanog postupka u neku raniju fazu. .ako se pravomoćna presuda kojom je za više KD izrečena jedinstvena kazna ne bi mogla u jednom dijelu izvršiti zbog amnestije. . Treba razlikovati 2 vrste obnove postupka: nepravu i pravu obnovu.99 Kazneni postupak završen pravomoćnom presudom može se obnoviti u korist osuđenika: 1.istražni zahtjev je pravomoćno odbačen. Do neprave će obnove kaznenog postupka doći: 1) ako je došlo do pogreške prilikom određivanja jedinstvene kazne u slučaju stjecaja. 2. te se činjenice mogu utvrditi i drugim dokazima. ako se dokaže da je presuda utemeljena na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka. koji podnese zahtjev za obnovu postupka u roku od jedne godine od dana kad je osuđenik saznao za presudu. postupak je rješenjem pravomoćno obustavljen ili je presudom optužba pravomoćno odbijena zbog toga što je počinitelj nakon počinjenog KD obolio od kakve trajne duševne bolesti. a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za KD u stjecaju.100 3. U ovom slučaju sud neće donositi rješenje kojim se obnova dopušta. odnosno da se provede istraga ako je nije bilo. ako se u slučaju osude za produljeno KD ili za drugo KD koje na temelju zakona obuhvaća više istovrsnih radnji iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji 99 Iznimku prestavlja obnova postupka u slučaju okrivljenika osuđenog u kontumacijskom postupku. i 2. suca.66 9. pri čemu se može raditi o sljedećim pogreškama: . suca porotnika ili osobe koja je obavljala istražne radnje.2. te odlučio da se odmah odredi nova glavna rasprava ili da se stvar vrati u stanje istrage. te ponovno vođenje postupka od te faze nadalje. . Prava obnova kaznenog postupka podrazumijeva da je u povodu zahtjeva ovlaštenih osoba sud donio posebno rješenje kojim je dopustio obnovu kaznenog postupka.ako je pri izricanju jedinstvene kazne primjenom odredaba o stjecaju uzeta kao utvrđena i kazna koja je već obuhvaćena u kazni izrečenoj prema odredbama o stjecaju u kakvoj prijašnjoj presudi. ako se dokaže da je do presude došlo zbog KD DO. . zato što nije bilo zahtjeva ovlaštenog tužitelja ili što nije bilo potrebnog prijedloga za progon ili odobrenja. vještaka ili tumača. Neprava obnova kaznenog postupka postoji u slučaju kada se obnova vrši i bez donošenja posebne sudske odluke kojom se obnavljanje dopušta. 2) ako postupak nije bio pokrenut ili je bio okončan u ovim slučajevima: .ako je u dvjema presudama ili u više presuda protiv istog osuđenika izrečeno više kazni. 100 Kod slučajeva pod 1. ako je osoba za isto KD više puta osuđena ili ako je više osoba osuđeno zbog istog KD koje je mogla počiniti samo jedna osoba ili neke od njih. Ako se postupak protiv tih osoba ne može provesti zbog toga što su umrle ili što postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon. ako se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji su sami za sebe ili u svezi s prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče oslobođenje osobe koja je bila osuđena ili njezinu osudu po blažem KZ. pomilovanja ili iz drugih razloga.

Na štetu osuđenika se postupak može obnoviti samo iznimno. U novom postupku sud nije vezan za rješenja donesena u prijašnjem postupku. i to na jedan od sljedećih načina: . Posebni slučajevi obnove. 2.prijašnju će presudu ostaviti na snazi. Ovdje se primjenjuju instituti beneficium novorum. zastara ili druge okolnosti koje isključuju kazneni progon ne odnose na kazneno djelo povodom kojeg je donesena presuda kojom se optužba odbija. ako nije bilo potrebnog prijedloga ili odobrenja za vođenje postupka pa je zbog toga došlo do odbijajuće presude. istodobno izjasniti o pobijanoj pravomoćnoj presudi. presuda donsena temeljem takvog zakona ne proizvodi pravne učinke. Nova presuda donosi se primjenom odredaba o ponavljanju. Pri rješavanju o zahtjevu u vijeću neće sudjelovati sudac koji je sudjelovao u donošenju presude u prijašnjem postupku. . zbog nestanka zakonskih zapreka radi kojih je presuda bila donesena. 5. Mogućnost zahtijevanja obnove u korist osuđenika nije vremenski ograničena. Ovisno o rezultatu postupanja. Tako se npr. navodi da se postupak može obnoviti: 1. ako je do presude kojom se optužba odbija došlo zbog stvarne nenadležnosti suda. zabrana reformatio in peius. moguće je da u obnovljenom postupku sud donese jednu od ovih odluka: 1) rješenjem kojim će se obustaviti kazneni postupak ako za to postoje uvjeti – u ovom slučaju sud će rješenjem o obustavi postupka ukinuti i prijašnju presudu. Sud će na temelju rezultata izvida zahtjev uvažiti i dopustiti obnovu kaznenog postupka ili će zahtjev odbiti ako novi dokazi nisu prikladni da dovedu do obnove kaznenog postupka. Stupanjem na snagu odluke Ustavnog suda kojom se ukidaju odredbe neustavnog zakona. Nakon provedenih izvida sud će rješenjem odmah odlučiti o zahtjevu za obnovu postupka. koja ima pravo u roku od 8 dana odgovoriti na zahtjev. Nakon toga predsjednik vijeća će sam ili preko istražnog suca izviditi činjenice i pribaviti dokaze. dostavit će prijepis zahtjeva protivnoj stranci. a prijedlog ili odobrenje naknadno budu dani. . 4. ako se utvrdi da se akt oprosta. U ovom slučaju obnova postupka nije dopuštena ako je proteklo više od mjesec dana od kada je tužitelj saznao za okolnosti na kojima može utemeljiti svoj zahtjev za obnovu postupka.prijašnju će presudu djelomično ili u cijelosti staviti izvan snage. Tada se. beneficium cohaesionis. 3. Za novi postupak koji se vodi na temelju rješenja kojim je dopuštena obnova kaznenog postupka važe iste odredbe kao i za prvi postupak. ako je presuda donesena jer je tužitelj od početka do završetka glavne rasprave odustao od optužbe. a postojanje tih činjenica moglo bi bitno utjecati na odmjeravanje kazne. i to samo u slučaju ako je dovršen pravomoćnom odbijajućom presudom. 2) presudu kojom će se. uz rješavanje predmeta.67 pokazuju da osuđenik nije učinio radnju koja je obuhvaćena KD iz osude. O zahtjevu za obnovu kaznenog postupka odlučuje sud koji je u prijašnjem postupku sudio u 1°. postupak ponovno vodi. a dokaže da je do odustanka došlo zbog kaznenog djela zlouporabe službenog položaja državnog odvjetnika. a ovlašteni tužitelj pokrene postupak pred nadležnim sudom i istodobno zatraži obnovu postupka. odnosno pomilovanje. ako je postupak vođen bez ovlaštenog tužitelja i zbog toga donesena presuda kojom se optužba odbija. Ako sud ne odbaci zahtjev. a ovlašteni tužitelj zatraži obnovu postupka.

ako utvrdi da ne postoji povreda zakona. osim ako predsjednik 1° vijeća iz opravdanih razloga ne odluči drukčije. 1° sud izvidjet će postoje li razlozi za ublažavanje. sud će rješenjem preinačiti pravomoćnu presudu glede odluke o kazni. O zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne odlučuje Vrhovni sud RH. ZAHTJEV ZA IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne pravni je lijek kojemu je svrha ublažiti pravomoćno izrečenu kaznu stoga što su se pojavile okolnosti za koje sud prilikom donošenja presude nije znao. zakonom ili međunarodnim pravom. Ako već prije u slučaju odustanka DO od zahtjeva. 9. nakon provedenih izvida. Ako 1° sud. Ako zahtjev prihvati. osim u kada 1° sud preinači presudu. pa će nakon ispitivanja DO. O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud RH u sjednici vijeća.68 Također je poseban slučaj (prave) obnove kada osuđenik u kontumacijskom postupku zahtjeva obnovu u roku od godine dana od saznanja za presudu. Vrhovni sud RH može riješiti da se izvršenje pravomoćne presude prekine ili odgodi do odluke o zahtjevu. Predsjednik vijeća 1° suda odbacit će zahtjev koji je podnijela neovlaštena osoba. Ovlaštena osoba za podizanje zahtjeva je isključivo DO RH. što znači da osuđenik ili njegov branitelj također mogu podnijeti takav prijedlog DO. Prije nego što predmet bude iznesen na odlučivanje. preinačiti će pravomoćnu presudu u tom dijelu odluke o kazni. ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI Zahtjev za zaštitu zakonitosti jest izvanredni pravni lijek kojemu je cilj otkloniti povrede zakona počinjene pravomoćnom odlukom ili tijekom postupka koji joj je prethodio. Podnošenje zahtjeva ne zadržava izvršenje kazne.102 Sud će zahtjev odbiti ako ustanovi da nije udovoljeno zakonskim uvjetima za izvanredno ublažavanje kazne. Rješenje kojim je prihvatio zahtjev sud će opozvati ako se dokaže da se rješenje temelji na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka. ustanovi da postoje okolnosti koje opravdavaju novu odluku o visini dnevnih prihoda novčane kazne. 9.3. spise sa svojim obrazloženim prijedlogom dostaviti sudu nadležnom za odlučivanje o zahtjevu. koji će podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv sudske odluke donesene u postupku na način koji predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom. ako se postupak vodio na njegov zahtjev. On će zahtjev najčešće podnijeti temeljem prijedloga stranaka. 101 102 Po svojoj pravnoj prirodi to su olakotne okolnosti.101 Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne mogu podnijeti osuđenik i uz njegovu privolu njegov branitelj te njegovi rođaci koji su ovlašteni podnijeti žalbu protiv presude u njegovu korist. .4. sudac izvjestitelj može prema potrebi pribaviti obavijesti o istaknutim povredama zakona. Pri odlučivanju o zahtjevu sud će se ograničiti samo na ispitivanje povreda zakona na koje se poziva DO RH. To je preinačnje po propisima o nepravoj obnovi. Zahtjev se podnosi 1° sudu. nije donio rješenje o odbacivanju Vrhovni sud može: 1) presudom odbiti zahtjev kao neosnovan. a takve su da bi očito bile dovele do blaže osude.

Sud je dužan izvesti sve postupovne radnje i raspraviti sva pitanja na koja ga je upozorio Vrhovni sud RH. ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude izvanredni je pravni lijek predviđen u korist osuđenika kojemu je izrečena zatvorska kazna radi pobijanja pravne osnove presude.69 2) preinačiti ili ukinuti (djelomično ili u cijelosti) pravomoćnu odluku 1° suda i višeg suda ili samo odluku višeg suda i predmet vratiti na ponovnu odluku ili suđenje 1° sudu ili višem sudu. 3) pravomoćnu presudu nije izrekao Vrhovni sud RH. . za osnovu će se uzeti prijašnja optužnica ili onaj njezin dio koji se odnosi na ukinuti dio presude.5. 3) povreda prava okrivljenika na obranu na glavnoj raspravi. 4) u slučaju ozbiljne sumnje u istinitost odlučnih činjenica ukinuti pobijanu odluku i narediti da se održi nova glavna rasprava pred istim ili drugim stvarno nadležnim 1° sudom. prijedloga ili odobrenja ispitivanje okrivljenjika koji se ne smatra krivim prije završetka dokaznog postupka povreda zabrane reformatio in peius temeljenje presude na nezakonitom dokazu neizuzimanje suca koji se morao izuzeti uskraćivanje prava okrivljeniku da na raspravi upotrebljava svoj jezik 2) povreda odredbi kaznenog postupka. Ako je pravomoćna presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje. 3) presudom utvrdit da postoji povreda zakona. 4) povreda odredbi kaznenog postupka u žalbenom postupku. osim ako je tek 2° presudom izrečena kazna zatvora.             je li djelo za koje se optuženik progoni kazneno djelo. Osnove za ulaganje zahtjeva za preispitivanje su: 1) povreda KZ na štetu osuđenika. beneficium cohaesionis. ima li okolnosti koje isključuju krivnju. 2) prethodno korištenje redovnog pravnog lijeka. uopće ne dirajući u pravomoćnu odluku. i pritom. ako je zahtjev podignut na štetu osuđenika. zabrana reformatio in peius. To su: 1) pridržavanje roka od mjesec dana od primitka pravomoćne presude. ako je mogla utjecati na presudu. 9. ima li okolnosti koje isključuju kazneni progon postoji li pogrešna pravna kvalifikacija djela je li sud prekoračio zakonske ovlasti nepropisan sastav suda nepostojanje optužbe ovlaštenog tužitelja. Ovdje se primjenjuju instituti beneficium novorum. Uvjeti za ulaganje zahtjeva za preispitivanje kumulativno su određeni.

a osnove za korištenje uglavnom predstavljaju sužene žalbene razloge. moglo bi se reći da se radi o ograničenoj mogućnosti ulaganja žalbe protiv drugostupanjske presude u korist okrivljenika. 2. 1° sud ili Vrhovni sud RH može. POBIJANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE NAKON KORIŠTENJA IZVANREDNIH PREAVNIH LIJEKOVA Nakon korištenja izvanrednih pravnih lijekova pravomoćna se presuda može pobijati ali samo od osobe kojoj je ovom presudom povrijeđeno temeljno ljudsko pravo ili sloboda. riješiti da se odgodi. Revizija se može izjaviti samo u roku od 2 godine od stupanja na snagu ZKP-a. s obzirom na sadržaj zahtjeva. i to za: . Odboru za prava čovjeka UN-a.7. individualnom pritužbom. Vrhovni sud RH dostavit će primjerak zahtjeva sa spisima DO RH. postupak za izricanje sudske opomene. Zahtjev mogu podnijeti osuđenik i branitelj. a iscrpljena je mogućnost korištenja drugih pravnih lijekova.politički motivirana KD. ustavnom tužbom Ustavnom sudu Republike Hrvatske. REVIZIJA Revizija je izvanredni pravni lijek kojim se može zatražiti poništenje osuđujuće odluke ili drugog odgovarajućeg pravnog akta. Podnosi se 1° sudu. POSTUPAK PRED OPĆINSKIM SUDOM I POSEBNI POSTUPCI 9.6. Nepravodoban. Budući da je upotreba ovoga pravnog lijeka određena rokom. podnesen od strane neovlaštene osobe ili nedopušten zahtjev. postupak za izdavanje kaznenog naloga. 10. Načini pobijanja su: 1. nakon neuspjeha ustavne tužbe: Europskom sudu za ljudska prava. U svemu ostalom. i . koji može u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva podnijeti odgovor na zahtjev. primjenjuju se odredbe o zahtjevu za zaštitu zakonitosti.sva ostala KD ako je do osuđujuće odluke došlo zlouporabom političke moći. odbacit će rješenjem predsjednik vijeća 1° suda ili Vrhovni sud RH.70 O zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude odlučuje Vrhovni sud RH. Mogu je koristiti osobe osuđene za vrijeme komunističke vladavine od sudova bivše Jugoslavije. . 11. 9. odnosno prekine izvršenje pravomoćne presude. OPĆE NAPOMENE Odredbe o postupanju pred općinskim sudom obuhvaćaju:    sumarni postupak.

Kad sud primi optužni prijedlog ili privatnu tužbu.). Ako za skraćeni postupak nije što posebno propisano. Kazneni postupak pokreće se na temelju optužnog prijedloga DO. SKRAĆENI POSTUPAK Skraćeni postupak je kazneni postupak koji se vodi pred općinskim sudom za KD za koja je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili zatvor do 5 godina. Uz pristanak okrivljenika taj se rok može skratiti. 9. a najmanje 3 dana. postupak za izdavanje tjeralice i objave. Ako se istražni sudac ne složi s prijedlogom za poduzimanje istražnih radnji. zatražit će odluku vijeća županijskog suda. O tome vidjeti poglavlje o inkvizitornim elementima skraćenog postupka (III. odnosno privatna tužba treba sadržavati podatke kao i optužnica i prijedlog da se okrivljenik proglasi krivim i osudi po zakonu. Prije zakazivanja glavne rasprave za KD iz nadležnosti suca pojedinca za koja se progoni po privatnoj tužbi sudac pojedinac može pozvati samo privatnog tužitelja i okrivljenika na ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari. Ako ne dođe do izmirenja stranaka i povlačenja privatne tužbe ili odbačaja tužbe. Prije podnošenja optužnog prijedloga tužitelj može predložiti istražnom sucu da poduzme određene istražne radnje. odnosno privatne tužbe.      postupak za oduzimanje imovinske koristi postupak za opoziv uvjetne osude. U optužnom prijedlogu može se predložiti da se okrivljenik stavi u pritvor. zakazat će odmah glavnu raspravu. Glavna rasprava počinje objavom sadržaja optužnog prijedloga ili privatne tužbe. sudac će najprije ispitati je li sud nadležan.8. primjenjuju se ostale odredbe ZKP-a. a ne radi se o kaznenom postupku prema maloljetniku. 7. Ako sudac ne donese ni jedno od rješenja.71 Posebni su postupci:  postupak prema osobama s duševnim smetnjama. treba li provesti pojedinu istražnu radnju te postoje li uvjeti za odbacivanje optužnog prijedloga. Optužni prijedlog. sudac pojedinac može odmah otvoriti glavnu raspravu. a optužni prijedlog vrstu i mjeru kaznenopravne sankcije čije se izricanje traži. postupak za donošenje odluke o rehabilitaciji (brisanju osude). Poziv okrivljeniku mora se dostaviti tako da između dostave poziva i dana glavne rasprave ostane dovoljno vremena za pripremu obrane. Glavna rasprava se može održati i bez nazočnosti ovlaštenog tužitelja i okrivljenika. Sudac će odbaciti optužni prijedlog ili privatnu tužbu ako ustanovi da postoje razlozi za obustavu postupka. Ako sudac pojedinac ne otvori glavnu . odnosno oštećenika kao tužitelja ili na temelju privatne tužbe. Okrivljenik će se ispitati na početku dokaznog postupka neovisno od toga kakav je stav zauzeo prema optužbi. Protiv presude žalba se može podnijeti u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa presude. ako smatra da bi to bilo korisno za brži završetak postupka. postupak za naknadu štete i ostvarivanje drugih prava neopravdano osuđenih ili neutemeljeno uhićenih osoba.

POSTUPAK PREMA OKRIVLJENICIMA S DUŠEVNIM SMETNJAMA Odredbe zakona osim odredbi o skraćenom postupku primjenjuju se i u postupku prema osobama koje su u vrijeme počinjenja protupravnog djela bile neubrojive ako nije što posebno .72 raspravu. 3) oduzimanje imovinske koristi pribavljene KD i objavljivanje kaznenog naloga u sredstvima javnog priopćavanja. Ispunjeni su ako je: 1) KD iz nadležnosti suca pojedinca. Pri tome sudac pojedinac nije vezan zahtjevom državnog odvjetnika za izricanje sankcije. Prigovor ne mora biti obrazložen – samo njegovo podnošenje uvjetuje zakazivanje glavne rasprave i postupanje sukladno odredbama o skraćenom postupku. 9. na prijedlog DO. U izreci presude sa sudskom opomenom uz osobne podatke o optuženiku navodi se da je optuženik kriv za KD koje je predmet optužbe. u optužnom prijedlogu. odredbe zakona koje se odnose na presudu kojom se okrivljenik proglašava krivim primjenjuju će se i na presudu o sudskoj opomeni.10. Ako nije što drugo predviđeno. DO. a ako prijedlog smatra neutemeljenim zakazat će glavnu raspravu i nastaviti s vođenjem skraćenog postupka. Protiv kaznenog naloga okrivljenik i njegov branitelj mogu u roku od 8 dana podnijeti prigovor protiv kaznenog naloga. POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA Kazneni nalog je posebna sudska odluka kojom sud može. IZRICANJE SUDSKE OPOMENE Kad prema odredbama KZ dolazi u obzir izricanje sudske opomene. 2) kaznena prijava vjerodostojnog sadržaja. donijet će odluku o tome koji dokaze će izvesti na glavnoj raspravi i odredit će glavnu raspravu. Kad drugostupanjski sud rješava o žalbi protiv presude prvostupanjskog suda donesene po skraćenom postupku. 9. 4) zabranu upravljanja motornim vozilom do 2 godine odnosno oduzimanje predmeta. 2) uvjetnu osudu za izricanje kazne zatvora do 3 mjeseca ili novčane kazne ili sudsku opomenu. Ako su ti uvjeti ispunjeni.9. može zatražiti izricanje jedne ili više od sljedećih kazni ili mjera: 1) novčanu kaznu u visini od 10 do 100 prosječnih dnevnih prihoda u RH. Sudac prijedlog može odbaciti. niti zabranom reformatio in peius. sud tu kaznenopravnu sankciju izriče presudom. 9. Pri donošenju presude povodom prigovora sudac pojedinac izreći će da se kazneni nalog u odnosu na okrivljenika koji je podnio prigovor stavlja izvan snage. Ako se suglasi s prijedlogom. Uvjeti za izdavanje kaznenog naloga kumulativno su navedeni. sudac će presudom izdati kazneni nalog.11. optuženiku izreći određenu kaznu ili mjeru bez provođenja glavne rasprave. obje stranke obavijestit će se o sjednici vijeća drugostupanjskog suda ako je u prvostupanjskoj presudi izrečena kazna zatvora i ako su stranke zahtijevale da budu obaviještene o sjednici ili ako predsjednik vijeća ili vijeće drugostupanjskog suda misle da bi nazočnost stranaka ili jedne od njih bilo korisno za razjašnjenje stvari.

Osim u slučajevima kada se može odrediti pritvor protiv okrivljenika. Ako je DO postavio odgovarajući zahtjev. a sud nakon provedene glavne rasprave utvrdi da je optuženik u stanju neubrojivosti počinio protupravno djelo te da postoje uvjeti za određivanje prisilnog smještaja optuženika u psihijatrijsku ustanovu prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. donijet će presudu kojom se optuženik oslobađa od optužbe i rješenje kojim se odbija zahtjev za određivanje prisilnog smještaja. 9. smatrat će se da poriče osnovanost optužbe. Postupak prema osobama koje su u vrijeme počinjenja protupravnog djela bile neubrojive pokreće se i vodi samo na zahtjev DO. Pritvor može trajati dok opasnost traje. Nakon podizanja optužnice okrivljenik mora imati branitelja.12. te da mu se odredi prisilan smještaj prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. te rješenjem odrediti prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu u trajanju od 6 mjeseci. pritvor će se odrediti i ako postoji vjerojatnost da bi okrivljenik mogao zbog težih duševnih smetnji počiniti teže KD. te će se glavna rasprava će se održati u njegovoj odsutnosti. a sud nakon provedene glavne rasprave utvrdi da je optuženik u stanju neubrojivosti počinio protupravno djelo. Ako je DO postavio zahtjev. Optužnica. ali da ne postoje uvjeti za određivanje prisilnog smještaja optuženika u psihijatrijsku ustanovu prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. O raspravnom sposobnosti i ubrojivosti optuženika te postojanju zakonskih uvjeta za određivanje prisilnog smještaja ispitat će se vještak koji je obavio psihijatrijski pregled optuženika. donijet će presudu kojom se optužba odbija. osim isključenja krivnje zbog neubrojivosti. Oduzimanje se izriče u odluci kojom je utvrđeno počinjenje kazenenog djela. Ako je okrivljenik u vrijeme počinjenja protupravnog djelo bio neubrojiv. Imovinska korist postignuta izvršenjem KD utvrđuje se u kaznenom postupku po službenoj dužnosti. donijet će presudu kojom se utvrđuje da je optuženik počinio protupravno djelo. Predmeti koji se po KZ moraju oduzeti oduzet će se i kad kazneni postupak ne završi presudom kojom se okrivljenik proglašava krivim ako to zahtijevaju probitci javne sigurnosti . Ako je DO postavio odgovarajući zahtjev. donijet će presudu kojom se optuženik oslobađa od optužbe.73 propisano. U tom slučaju DO može odmah nakon objave presude dati usmeno izjavu da se odriče prava na žalbu i podnijeti novu optužnicu za isto KD. Ako je optuženik raspravno nesposoban zbog duševnih smetnji. Predsjednik vijeća dostavit će odmah nakon izvršnosti rješenja o određivanju prisilnog smještaja potrebne spise sudu nadležnom za postupak prisilnog smještaja prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Ako se glavna rasprava održava u odsutnosti optuženika pročitat će se zapisnici o njegovu ranijem ispitivanju. Glavna rasprava će se provesti pred istim vijećem na temelju nove optužnice. da ga je počinio u stanju neubrojivosti. a sud utvrdi postojanje razloga za oslobođenje. O zahtjevu DO odlučuje sud nakon provedene glavne rasprave. ali ne dulje od zakonskih rokova za trajanje pritvora. a kaznenim je djelom imovinska korist ostvarena. Ako sud ne utvrdi da je optuženik u vrijeme počinjenja protupravnog djela bio neubrojiv. POSTUPAK ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI Oduzimanje imovinske koristi obvezno je uvijek kad se donese osuđujuća presuda. Pritvor. Ako je oštećenik stavio imovinskopravni zahtjev imovinska korist utvrđivat će se samo u onom dijelu koji nije obuhvaćen imovinskopravnim zahtjevom. ali će prije glavne rasprave predsjednik vijeća u prisustvu vještaka pokušati ispitati optuženika. DO će u optužnici postaviti zahtjev da sud utvrdi da je okrivljenik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti.

O tom zahtjevu odlučuje sud nakon preslušanja DO ako se postupak vodio na njegov zahtjev. (osim ako je do obustave postupka ili presude kojom se optužba odbija došlo zato što je u novom postupku oštećenik kao tužitelj. ili odrediti novi rok za udovoljenje obvezi. osuđenika i oštećenika. 9. Nedolazak stranaka i oštećenika. POSTUPAK ZA OPOZIV UVJETNE OSUDE Kad je u uvjetnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđenik ne vrati imovinsku korist. Posebno rješenje o tome donosi tijelo pred kojim se vodio postupak kad je postupak završen. Ako nadležno tijelo ne postupi prema zahtjevu osuđenika u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.13. 1° sud provest će postupak za opoziv uvjetne osude na prijedlog ovlaštenog tužitelja ili oštećenika. ne sprečava održavanje sjednice vijeća. . Rješenje o oduzimanju predmeta donosi sud i kad je u presudi kojom je optuženik proglašen krivim propušteno da se donese takva odluka. pa oslobođena kazne u povodu izvanrednog pravnog lijeka novi postupak je pravomoćno obustavljen ili je pravomoćnom presudom oslobođena optužbe ili je optužba odbijena. ne naknadi štetu ili ne udovolji drugim obvezama.74 ili zaštite časti i dostojanstva građana. Ako sud utvrdi da osuđenik nije udovoljio obvezi koja mu je bila određena presudom.15. Ako nadležno tijelo ne donese rješenje o rehabilitaciji. Sud će visinu iznosa imovinske koristi odmjeriti po slobodnoj ocjeni ako bi njezino utvrđivanje bilo skopčano s nerazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka. odnosno privatni tužitelj odustao od progona ili što je oštećenik odustao od prijedloga. ako su uredno obaviješteni. rješenjem će obustaviti postupak za opoziv uvjetne osude. Sudac će ispitati osuđenika i provesti potrebne izvide radi utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza važnih za odluku. 9. a osuđenik u određenom roku nije udovoljio tim obvezama. osuđenik može tražiti da prvostupanjski sud donese rješenje o rehabilitaciji. Nakon toga će predsjednik vijeća zakazati sjednicu vijeća o kojoj će izvijestiti tužitelja. POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKE O REHABILITACIJI Kad po zakonu rehabilitacija nastupa protekom određenog vremena i uz uvjet da osuđenik u tom vremenu ne počini novo KD.14. 9. rješenje o rehabilitaciji donosi po službenoj dužnosti tijelo nadležno za vođenje kaznene evidencije. donijet će presudu kojom će opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izrečene kazne. odnosno obustavljen. Podaci o KD za koje je nastupila rehabilitacija ne mogu se davati nikome na uvid. POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA NEOPRAVDANO OSUĐENIH ILI NEUTEMELJENO UHIĆENIH OSOBA Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ima osoba kod koje su kumulativno ispunjeni ovi uvjeti:   prema kojoj je bila pravomoćno izrečena kaznena sankcija ili koja je proglašena krivom. osuđena osoba može tražiti da se utvrdi da je rehabilitacija nastupila po zakonu. Ako sud ustanovi da nema osnove za donošenje koje od tih odluka. ili tu obavezu zamijeniti drugom ili osuđenika osloboditi obveze. a do odustanka je došlo na temelju sporazuma s okrivljenikom).

ili je zadržana preko zakonskog roka ili je preko tog roka bila u pritvoru ili u ustanovi za izdržavanje kazne. ili je postupak obustavljen pravomoćnim rješenjem. Tjeralica. Nasljednici oštećene osobe mogu nakon njezine smrti nastaviti postupak za naknadu štete. odnosno staž osiguranja kao da je bila na radu za vrijeme za koje je zbog neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja staž izgubila. pravo na naknadu štete ima i osoba: 1) koja je bila u pritvoru. Rješenje se dostavlja Ministarstvu pravosuđa. Osobi kojoj je zbog neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja prestalo zaposlenje ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja priznaje se radni staž. Ako se ne zna prebivalište ili boravište okrivljenika kad je to potrebno. Prije podnošenja tužbe za naknadu štete oštećenik je dužan obratiti se sa svojim zahtjevom Ministarstvu pravosuđa radi postignuća nagodbe o postojanju štete te vrsti i visini naknade. ili je izrečena kaznena sankcija koja se ne sastoji u oduzimanju slobode. a u povodu izvanrednog pravnog lijeka izrečena joj je kazna oduzimanja slobode u kraćem trajanju od kazne koju je izdržala. odnosno pravomoćnosti 1° rješenja kojim je postupak obustavljen. oštećenik može kod nadležnog suda podnijeti tužbu za naknadu štete.15. Naknada štete ne pripada osobi koja je svojim nedopuštenim postupcima prouzročila uhićenje. odnosno pokrenuti postupak ako je oštećena osoba umrla prije proteka roka zastare i nije se odrekla zahtjeva. . a nije došlo do pokretanja kaznenog postupka. 4) koja je u pritvoru provela dulje vrijeme nego što traje kazna zatvora na koju je osuđena. Ako je oštećenik već stavio zahtjev. sud će zatražiti od redarstvenih vlasti da okrivljenika potraže i da sud obavijeste o njegovoj adresi. sud će. odnosno neosnovanost uhićenja. 2) koja je izdržala kaznu oduzimanja slobode.103 Osim pravomoćno osuđenih osoba kod kojih su ostvareni spomenuti uvjeti. objaviti u novinama ili drugome javnom sredstvu priopćavanja priopćenje o odluci iz koje proizlazi neopravdanost prijašnje osude. ili je optužba odbijena. Tužba za naknadu štete podnosi se protiv RH. ili je pravomoćnom presudom oslobođena optužbe. Izdavanje tjeralice može se naložiti kad se okrivljenik protiv kojega je pokrenut kazneni postupak zbog KD za koje se progoni po službenoj dužnosti i za koje se po zakonu može 103 Nasljednici nasljeđuju samo pravo oštećene osobe na naknadu imovinske štete. 9. Ako je slučaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano oduzimanje slobode prikazivan u sredstvima javnog priopćavanja i time bio povrijeđen ugled te osobe. Ako zahtjev za naknadu štete ne bude prihvaćen ili o njemu ne bude odlučeno u roku od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva. 1° sud donijet će po službenoj dužnosti rješenje kojim se poništava upis neopravdane osude u kaznenim evidencijama. Pravo na naknadu štete zastarijeva za 3 godine od dana pravomoćnosti 1° presude kojom je okrivljenik oslobođen optužbe ili kojom je optužba odbijena.1 Postupak za izdavanje tjeralice i objave Nalaganje.75  nije sama svojim lažnim priznanjem ili na drugi način namjerno prouzročio svoju osudu (osim ako je na to bila prisiljena). na njezin zahtjev. nasljednici mogu nastaviti postupak samo u granicama već postavljenog zahtjeva za naknadu imovinske štete. 3) koja je zbog pogreške ili protuzakonitog rada državnog tijela neosnovano uhićena ili pritvorena. ili je proglašena krivom a oslobođena od kazne.

Nalog suda ili upravitelja ustanove dostavlja se redarstvenim vlastima radi izvršenja. naložit će se izdavanje objave kojom će se zatražiti da se ti podaci dostave tijelu koje vodi postupak. dopušta da takvu radnju izvrši naknadno. Ako je vjerojatno da se osoba za kojom je izdana tjeralica nalazi u stranoj državi. odnosno ustanove iz koje je pobjegla osoba na izdržavanju kazne. Izdavanje tjeralice nalaže sud (istražni sudac. način utvrđuju se činjenice važne u kaznenom postupanju. Rokovi se računaju satima. Raspivanje. Procesne radnje mogu vršiti svi sudionici u kaznenom postupku. S vremenom vršenja procesnih radnji povezan je institut povrata u prijašnje stanje. Postoje 2 osnovne skupine – zakonski i sudski rokovi. 1. Radi obavještavanja javnosti o tjeralici ili objavi mogu se koristiti i sredstva javnog priopćavanja. a postoji rješenje o određivanju pritvora. dakle pravno valjan. Ročište je. odnosno pritvora ili zavodske mjere.76 izreći kazna zatvora od 1 godine ili više nalazi u bijegu. V. danima. Povratom se u kaznenom postupku može u pravilu koristiti samo okrivljenik . predsjednik vijeća ili sudac pojedinac pred kojim se vodi kazneni postupak). Tjeralicu i objavu raspisuje tijelo unutarnjih poslova nadležno prema mjestu onog državnog tijela pred kojim se vodi kazneni postupak. Ministarstvo unutarnjih poslova može raspisati i međunarodnu tjeralicu. izdavanje tjeralice naložit će upravitelj takve utsanove. Objava. točno određeno vrijeme ili termin u kojemu se procesna radnja vrši pred sudom. PROCESNE RADNJE 1. za razliku od roka.1. Procesne radnje se mogu vršiti i na ročištima. POJAM PROCESNE RADNJE Procesne radnje su ponašanja sudionika u kaznenom postupku koja su pravno regulirana KPPom i uvjetuju pravne posljedice. i to u nazočnosti sudionika u postupku. Rok je vremensko razdoblje u kojemu se neka procesna radnja mora izvršiti. Ako su potrebni podaci o pojedinim predmetima koji su u svezi s KD ili te predmete treba pronaći. VRIJEME VRŠENJA PROCESNE RADNJE Za izvršenje procesne radnje se određuju rokovi. Povrat u prijašnje stanje je pravno sredstvo kojim se osobi koja je iz opravdanih razloga propustila rok ili ročište pa stoga izgubila pravo vršenja neke procesne radnje. a osobito ako je to potrebno radi ustanovljenja istovjetnosti pronađenoga nepoznatog tijela. Poduzimanjem procesnih radnji na formalan.2. U slučaju bijega okrivljenika iz ustanove u kojoj izdržava zatvorsku kaznu odnosno pritvor ili bijega iz ustanove u kojoj izdržava zavodsku mjeru. mjesecima i godinama. O ČINJENICAMA U KAZNENOM POSTUPKU 1.

POJAM I VRSTE ČINJENICA 2. kumulativno ispunjena 2 uvjeta: ako je okrivljenik rok za žalbu propustio iz opravdanih razloga (materijalni uvjet). 2. pri čemu se takvim razlogom smatra svaki onaj razlog koji mu se ne može pripisati u krivnju. Posredno utvrđivanje pravno relevantne činjenice postoji kad se utvrdi neka pravno irelevantna (nevažna) činjenica. VRSTE ČINJENICA Uz pravno relevantne činjenice se utvrđuju još i indicije. privatni tužitelj koji iz opravdanog razloga nije mogao doći na glavnu raspravu. 2. One ne omogućuju utvrđivanje već samo provjeravanje drugih činjenica. ali se zbog njenog postojanja. ako je molba za povrat podnesena u roku (formalni uvjet). MJESTO VRŠENJA PROCESNE RADNJE Procesne radnje se mogu vršiti na različitim mjestima. ali nadležnog tijela koje vodi kazneni postupak. 2. ali se u pravilu vrše u službenim prostorijama u sjedištu nadležnog tijela koje vodi kazneni postupak. Takvu pravno irelevantnu činjenicu nazivamo indicijom. Povrat će se dopustiti ako su. Katkad će procesnu radnju biti nužno izvršiti i izvan područja nadležnog tijela.2. U tom slučaju se može koristiti institut pravne pomoći.3. Sud utvrđuje pravno relevantno činjenično stanje. pa se pretpostavilo da je odustao od tužbe.3. Činjenice čije postojanje uvjetuje određene pravom predviđene posljedice nazivamo pravno relevantnim činjenicama. povrat može tražiti i: - 1. Pomoćnim se činjenicama provjerava vjerodostojnost prikupljenih dokaza. pa stoga možemo zaključiti da su u postupku važne 3 vrste činjenica. može zaključiti i o postojanju pravno relevantne činjenice.1. Iznimno. temeljem iskustva. Dijelimo ih na materijalnopravno relevantne činjenice i procesnopravno relevantne činjenice. te pomoćne činjenice. POJAM ČINJENICE Činjenice su pojave u stvarnosti koje u postupku treba utvrditi da bi se moglo primijeniti pravo.77 i to isključivo ako je propustio rok za podnošenje žalbe. što znači da je podnesena u roku od 8 dana od prestanka razloga propuštanja (subjektivni rok). pa se pretpostavilo da ne želi nastaviti kazneni progon. Pravna pomoć je vršenje procesnih radnji od strane nadležnog tijela kaznenog postupka temeljem zamolnice istovrsnoga. ali najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana propuštanja (objektivni rok). ČINJENICE KOJE SE U POSTUPKU NE UTVRĐUJU Činjenice koje sud ne smije utvrđivati su: . oštećenik koji nije uredno pozvan ili iz opravdanog razloga nije mogao doći na glavnu raspravu na kojoj je donesena odbijajuća presuda zbog odustanka DO.

dok traje očevid koji vrši policija. 200.2. Tako se ne smije utvrđivati istinitost negativnih tvrdnji o osobnom ili obiteljskom životu neke osobe kod kaznenog djela iznošenja osobnih ili obiteljskih prilika (čl. 2) presumpcije. utvrđivanje činjenica vlastitim opažanjem tijela kaznenog postupka. 2) činjenice čijim bi se utvrđenjem povrijedio identitet presude i optužbe. 3. 201. UTVRĐIVANJE ČINJENICA 3. a svrhovito je da se i prije pokretanja istrage očevid izvrši. utvrđivanje činjenica pomoću tehničkih registracija činjenica. KZ). smatrajući to svrhovitim. naime. Tijekom izvida KD očevid može izvršiti: 1) policija. i to:    . UTVRĐIVANJE ČINJENICA VLASTITIM OPAŽANJEM (OČEVID) Očevidom se činjenice u postupku utvrđuju ili razjašnjavaju opažanjem vlastitim osjetilima ili pomagalima. dakle da tvrdnje koje su za njega navedene. 2. pretpostavlja da je oštećenik čestit čovjek. Činjenice koje sud u pravilu neće utvrđivati su: 1) notorne. ako sud. uvijek može preuzeti obavljanje ove procesne radnje (odnosno može prepustiti obavljanje započetog očevida. i to:  temeljem ovlaštenja o vršenju hitnih istražnih radnji ako postoji opasnost od odgode. Kakav je odnos presumpcije okrivljenikove nevinosti i presumpcije čestitosti? One se međusobno isključuju. KZ). 3. 3. Kod spomenutog se KD. Tu je teret dokaza na okrivljeniku. utvrđivanje činjenica putem iskaza svjedoka i vještaka. prije donošenja rješenja o provođenju istrage ako postoji opasnost od odgode. NAČINI UTVRĐIVANJA ČINJENICA Postoje 4 načina utvrđivanja činjenica: 1. ako stigne. utvrđivanje činjenica putem isprava. ili njegova dijela policiji).1. prihvati prijedlog DO o vršenju očevida u slučaju kad je počinitelj KD nepoznat.78 1) činjenice čijim bi se utvrđenjem povrijedila zabrana reformatio in peius. temeljem zahtjeva DO ako je počinitelj KD nepoznat.  2) istražni sudac. Tom prilikom mogu se odrediti i potrebna vještačenja osim obdukcije i ekshumacije tijela. a štete njegovoj časti i ugledu nisu točne. 4. 3) činjenice koje se ne smiju utvrđivati temeljem odredbi materijalnog kaznenog prava kojima se zaštićuje privatni život građana. Presumpcija čestitosti vrijedi kod KD klevete (čl.

koja se obavlja tako da se ponove radnje ili situacije u uvjetima uz koje se prema izvedenim dokazima događaj odigrao. a ne i drugim dokazima.104 kada se neke činjenice mogu dokazivati isključivo medicinskim vještačenjem. isprave i tehničke registracije kojima se pravno relevantne činjenice neposredno utvrđuju.rekonstrukciju događaja. U tim slučajevima mora se pravomoćnom presudom dokazati da su navedene osobe proglašene krivim za dotična kaznena djela (formalna dokazna teorija). pa tako i očevida. dok ocjena dokaza znači odlučivanje o tome da li važna činjenica postoji ili ne postoji. kao iznimka. Upotreba dokaza obuhvaća izvođenje i ocjenu dokaza. vještaka ili tumača. Izvođenje dokaza jest utvrđivanje sadržaja dokaza. 3. 105 Isključivo se vještačenjem utvrđuje: uzrok smrti neke osobe (258/1) trovanje neke osobe (262/1) težina tjelesne povrede (263/1) . pa tako i očevida. povjeri izvršenje procesnih radnji. Dokaz je izvor saznanja temeljem koga se zaključuje o postojanju ili nepostojanju neke važne činjenice.105 104 Razlog za obnovu postupka postoji ako se dokaže da je presuda utemeljena na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka. Dokazi u užem smislu su svi iskazi. okrivljenik i branitelj. Sud slobodno ocjenjuje dokaze. Formalna dokazna teorija je. pod zakonom određenim uvjetima. dok su personalni dokazi oni koji se sastoje u iskazivanju osoba. Ako se postupak protiv tih osoba ne može provesti zbog toga što su umrle ili što postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon. ili da je do presude došlo zbog KD DO. Rekonstrukcija se ne smije obavljati na način kojim se vrijeđa javni red ili moral ili se dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi.79 Tijekom istrage očevid može vršiti: 1) istražni sudac koji ima opće ovlaštenje za vršenje istražnih radnji. Tko može biti nazočan očevidu? Očevidu koji se vrši prije početka postupka ili tijekom istrage mogu biti nazočni tužitelj. Ako se očevid vrši izvan glavne rasprave. koja se u kaznenom postupku ne može utvrditi vlastitim opažanjem. a ako je očevid potrebno izvršiti izvan glavne rasprave. suca porotnika ili osobe koja je obavljala istražne radnje. oštećenik. Naime. POJAM DOKAZA ILI DOKAZIVANJA Upotreba dokaza u kaznenom postupku se naziva dokazivanjem. a ne i drugim dokazima. ZKP predviđa i posebnu vrstu očevida . Stvarni dokazi su fizički predmeti putem kojih utvrđujemo važne činjenice.3. te se činjenice mogu utvrditi i drugim dokazima. bit će izvještene stranke i oštećenik. suca. U našem postupku se sve činjenice mogu utvrđivati bilo kojom vrstom dokaza. dok su dokazi u širem smislu kako dokazi u užem smislu tako i indicije. Očevidu koji se vrši tijekom rasprave mogu biti nazočne sve osobe koje na raspravi mogu biti jer je tada očevid dio raspravnog postupanja. prihvaćena: kad se neka činjenica može dokazivati samo pravomoćnom presudom. Tijekom rasprave očevid će izvršiti raspravno vijeće. radi provjere izvedenih dokaza ili utvrđivanja činjenica koje su važne za razjašnjenje stvari tijelo koje vodi postupak može odrediti rekonstrukciju događaja. 2) policija ako joj istražni sudac. vijeće može odlučiti da ga obavi predsjednik vijeća ili sudac član vijeća.

To je povezano uz KD klevete zbog prihvaćanja presumpcije čestitosti.106 primjenom medicinskih intervencija kojima se utječe na volju. koja pokazuje vidljive znakove duševne bolesti ili poremećenosti. Po okončanju istrage. trudnica. 3. . osoba koja uzima lijekove za smirenje. TERET DOKAZA Teret dokaza je pravna obveza dokazivanja određene činjenice koja tereti jedan procesni subjekt. Ipak postoji jedan slučaj kad je teret dokaza na okrivljeniku. pa ih se zakonom izričito zabranjuje.5. i 47. teret dokaza je opet isključivo na ovlaštenom tužitelju. ali se proširuje i na istražnog suca na kojemu je. osoba u stresnom stanju.) propisuje da je policijski službenik ovlašten nad osobom od koje traži obavijesti primijeniti poligrafsko ispitivanje nakon što osobu upozna s radom uređaja i nakon što osoba izrazi pisanu suglasnost. i na raspravnom vijeću. Sugestivna pitanja su ona u kojima je već sadržano kako se na njih treba odgovoriti. dakle na sudu. budući da njegova primjena može posredno dovesti do dokaza. Među te načine spada upotreba poligrafa i drugih psihologijskih metoda. koja ima ozbiljna srčana oboljenja.80 dokazivanje ranije osuđivanosti okrivljenika radi primjene materijalno-pravnih odredbi moguće je samo temeljem podataka iz kaznene evidencije. Tada govorimo o dvojbenim načinima pribavljanja dokaza.4. Poligrafskom testiranju ne smije se podvrgnuti osoba koja je pod utjecajem alkohola ili droga. itd. Tijekom istrage pravna obveza dokazivanja ostaje na ovlaštenom tužitelju. Zabranjeni načini pribavljanja dokaza zakonom su izričito određeni. Presumpcija okrivljenikove nevinosti isključuje pravnu obvezu okrivljenika da dokazuje vlastitu nevinost. teret dokaza. Takve načine nazivamo zabranjenim načinima pribavljanja dokaza. ZABRANJENI NAČINI DOKAZIVANJA Neki načini dokazivanja su ipak neprihvatljivi. Tijekom predistražnog postupka teret dokaza je na ovlaštenom tužitelju. koji mora dokazati postojanje zakonskih uvjeta za pokretanje kaznenog postupka. Tako se zabranjuje pribavljanje iskaza okrivljenika i svjedoka:    silom. prijetnjom. iako na ovlaštenom tužitelju. U nekim slučajevima nije jasno smije li se određeni način koristiti ili ne smije. sugestivnim ili kapcioznim pitanjima. redarstvane vlasti mogu primijeniti poligrafsko testiranje kao izvidnu radnju. u fazi optuživanja. Tijekom glavne rasprave teret dokaza je. naziva se materijalnim teretom dokaza. Stvarna potreba okrivljenika da dokazuje svoju nevinost koja nije predviđena pravom. 46. ali poligram (zapisnik o poligrafskom testiranju) nije dokaz sam po sebi. obmanom ili sličnim sredstvima. 3. Prema ZKP-u. u najvećoj mjeri. ali vrijedi i za drugi subjekt koji je također dužan dokazivati istu činjenicu. U nas je prihvaćeno stajalište o upotrebi poligrafa kao pomoćnog istražnog sredstva. Kapciozna pitanja polaze od pretpostavke da je okrivljenik priznao nešto što nije priznao. 106 neubrojivost ili smanjena ubrojivost okrivljenika (264/1). koji mora raspoloživim dokazima potvrditi utemeljenost optuživanja. Pritom Zakon o policiji (čl.

ne može temeljiti sudska presuda. ispitana osoba koja se ne može ispitati kao svjedok. izjava ili priznanje okrivljenika:       dobiveno silom. Klasifikacija: 1) Pravno nevaljali dokazi pribavljeni na zabranjen način – to su dokazi na kojima se. prilikom iskazivanja propušteno unošenje u zapisnik izjava okrivljenika o korištenju prava da uzme branitelja.6. te pomoći sugestivnih ili kapcioznih pitanja. upravo zbog zabranjenog načina pribavljanja. ali to nije uvedeno u zapisnik.iskaz okrivljenika ako je:    pribavljen bez prethodnih upozorenja. ugled i čast te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života). Ovi dokazi u kaznenom postupku ne mogu poslužiti kao temelj sudske odluke. među koje možemo ubrojiti: . b. te pomoći sugestivnih ili kapcioznih pitanja. prijetnjom ili drugim sličnim sredstvima. To su sljedeći dokazi: a. prijetnjom ili drugim sličnim sredstvima. iskaz svjedoka ako je: 2) Ostali pravno nevaljani dokazi su: a. prava na dostojanstvo. ugled i čast te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života kao i oni dokazi koji su pribavljeni povredom odredaba kaznenog postupka i koji su izričito predviđeni ovim Zakonom te drugi dokazi za koje se iz njih saznalo». iznuđen silom. dokazi pribavljeni povredama određenih temeljnih prava i sloboda (kršenjem Ustavom. . pribavljen bez nazočnosti branitelja. Takve dokaze nazivamo nezakonitim dokazima. zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava obrane. Dokazi na kojima se ne može temeljiti sudska odluka nazivamo pravno nevaljalim dokazima. dobiveno obmanom. prava na dostojanstvo. dobiveno primjenom medicinskih intervencija. a ne radi se o slučaju kad je to dopušteno. 3. ispitan maloljetnik koji ne može shvatiti značenje prava da ne mora svjedočiti. dobiveno primjenom medicinskih intervencija. a zakonodavac ih određuje kao «…oni dokazi koji su pribavljeni kršenjem Ustavom. a nije na to upozorena ili se izričito odrekla toga prava ili je upozorena i odrekla se. NEZAKONITI DOKAZI U kaznenom se postupku sudske odluke ne mogu temeljiti na dokazima koji su pribavljeni na nezakonit način. zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava obrane. b.81 U postupku se ne mogu upotrijebiti samo oni dokazi pribavljeni na zabranjeni način kod kojih je to izričito navedeno. dokazi pribavljeni povredom odredaba kaznenog postupka koji su ZKP-om izričito predviđeni. dobiveno obmanom. ispitana osoba koja ne mora svjedočiti.iskaz svjedoka ako je:    .

dokazi za koje se saznalo putem nezakonitih dokaza. ima pravnu dužnost istinito iskazivati? Okrivljenik može lažno iskazivati. rješenjem predsjednika vijeća tijekom priprema za glavnu raspravu (284/3). i to: ne neformalan način.dokaze pribavljene mjerama privremenog ograničenja ustavnih prava i sloboda ako su te mjere poduzete bez naloga istražnog suca ili suprotno zakonskim uvjetima i određenom trajanju. rješenjem sudskog vijeća po završetku dokaznog postupka (331/2). pa u tom smislu mora biti upozoren «…da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja». istražni sudac. Pravna posljedica postojanja pravno nevaljanog dokaza je: ako takav dokaz nije bio dostupan tijelu koje odlučuje. što znači da se rezultat takva ispitivanja ne može smatrati pravno valjanim dokazom. POJEDINE VRSTE DOKAZA 4. i to: - 107 Dokaz se izdvaja iz spisa: rješenjem istražnog suca najkasnije do završetka istrage (78/1). Ispitivanje osumnjičenika prije početka kaznenog postupka može izvršiti: a. 1. policija. ISKAZ OKRIVLJENIKA Okrivljenik nije dužan iskazivati.82 . . vještačenje uzroka smrti izvršio liječnik koji je liječio umrloga. i zbog toga ne može biti odgovoran. . Da li okrivljenik.iskaz vještaka ako je:    vještačenje izvršila osoba koja ne može ili ne mora biti svjedok. on će biti razlog za pobijanje presude. c.1. prije odlučivanja o prijedlogu DO da se ne provodi istraga. rješenjem sudskog vijeća u postupku nadzora optužnice (274/4). kao formalnu procesnu radnju. ukoliko iskazuje. on će se izdvojiti iz spisa. vještačenje izvršio oštećenik. kada rezultat takvog ispitivanja ima snagu pravno valjanog dokaza: uvijek prije donošenja rješenja o provođenju istrage.107 a ako jest. . nakon dovođenja uhićenika. na prijedlog DO ili na vlastiti poticaj kao hitnu istražnu radnju samo ako postoji opasnost od odgode. b. d.dokaze pribavljene pretragom ako je pretraga suprotno zakonu obavljena bez propisanog sudskog naloga ili osoba koje joj moraju biti nazočne. 4. dokazi pribavljeni policijskom operativno-kriminalističkom (neformalnom) djelatnošću.

B/ Osobe koje su oslobođene obveze svjedočenja: 1. 109 O tome je već bilo riječi u poglavlju o glavnoj raspravi. a za koju je vjerojatno da nešto zna o činjenicama koje se u postupku utvrđuju. 3. po kojoj: «Svaka osoba koja se kao svjedok poziva dužna je odazvati se pozivu. ZKP. Iznimke od opće obveze svjedočenja su: A/ Ne može se ispitati kao svjedok: 1. rođaci okrivljenika u uspravnoj lozi.108 Ispitivanje bez nazočnosti branitelja je moguće samo ako se okrivljenik izričito odrekao tog prava a obrana nije obvezna (225/9). 3. Kad okrivljenik završi iskaz. vjerski ispovjednik o onome što mu je okrivljenik ispovjedio. pod uvjetima koje određuje ZKP. Ispitivanje okrivljenika u istrazi u pravilu vrši istražni sudac sukladno zakonskim formalnostima. uz određena odstupanja predviđena odredbama čl. 4.Okrivljenik se ispituje usmeno. 108 Nakon traženja osobnih podataka okrivljeniku će se priopćiti zašto se okrivljuje i koje su osnove sumnje protiv njega.2. što znači da iskaz može dati svaka osoba. 3. Ispitivanje optuženika na glavnoj raspravi vrši se sukladno procesnim formalnostima određenima za istragu. . obvezna je i svjedočiti». 2. Svjedok je pravno obvezan iskazivati u skladu sa saznanjima koje o činjenicama ima.83 2.109 Iskaz okrivljenika nije pravno valjan dokaz u ovim slučajevima:     ako je rezultat primjene zabranjenih načina pribavljanja dokaza. Zatim će se okrivljenika upozoriti na pravo da uzme branitelja po svom izboru ili da će mu se. okrivljenik ako se radi o mješovitom koneksitetu. postavit će mu se pitanja ako je potrebno da se popune praznine ili otklone proturječnosti i nejasnoće u njegovu izlaganju. Pri tome se čak ne određuju ni dobne granice za svjedoka. bračni ili izvanbračni drug okrivljenika. Zakonodavac predviđa opću obvezu svjedočenja. a upozorit će se da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja. a ne radi se o slučaju kad je to dopušteno ako je prilikom iskazivanja propušteno unošenje u zapisnik upozorenja o pravu okrivljenika da uzme branitelja 4. osoba koja bi svojim iskazom povrijedila obvezu čuvanja službene državne ili vojne tajne. osim ako to sam okrivljenik ne zahtijeva. a ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. dok je nadležno tijelo ne oslobodi te obveze. Pri ispitivanju mu se može dopustiti da se služi svojim zabilješkama. pa je stoga pozvana da pred tijelima kaznenog postupka takvo saznanje o činjenicama iznese. branitelj okrivljenika. ako je iskaz pribavljen bez prethodnih upozorenja ako je iskaz pribavljen bez nazočnosti branitelja. posvojenik i posvojitelj okrivljenika. rođaci u pobočnoj lozi do 3° zaključno te srodnici po tazbini do 2° zaključno. postaviti branitelj na teret proračunskih sredstava koji može biti nazočan ispitivanju. ISKAZ SVJEDOKA Svjedok je osoba protiv koje se ne vodi kazneni postupak. 2. Pri ispitivanju treba okrivljeniku omogućiti da se u neometanom izlaganju očituje o svim okolnostima koje ga terete i da iznese sve činjenice koje mu služe za obranu. 320 i sl.

29. obveza davanja obećanja o istinitom iskazivanju ako se to od svjedoka zatraži. zubari. 2. a još nije ispitan. zatim članovi vijeća. C/ Osobe koje nisu obvezne odgovarati na pojedina pitanja su svi svjedoci ako je vjerojatno da bi time izložili sebe ili svoga bliskog rođaka teškoj sramoti. Tijekom priprema za glavnu raspravu predsjednik vijeća ili sudac član vijeća ako se sazna da neki svjedok ili vještak koji je pozvan na glavnu raspravu. 69. 111 112 O čemu se govori u poglavlju o načelu oportuniteta – nagodba s pokajnikom. ljekarnici. a iznimno policija. upozoriti da ne moraju svjedočiti. ako joj istražni sudac to povjeri. primalje i socijalni radnici o onome što su u obavljanju svoga zanimanja saznali od okrivljenika. itd). pravna obveza iskazivanja sukladno vlastitom saznanju. Zakona o policiji. 110 Nova rješenja Zakona o medijima iz 2004. 238. Tijekom istrage svjedoke će u pravilu ispitivati istražni sudac. neće moći doći na glavnu raspravu zbog dugotrajne bolesti ili zbog drugih smetnji. javni bilježnici. pitanja prvi postavlja predsjednik vijeća.110 Sud koji vodi postupak obvezan je osobe koje su oslobođene od obveze svjedočenja. prije njihova ispitivanja ili čim sazna za njihov odnos prema okrivljeniku. 5.111 te čl. Prije pokretanja kaznenog postupka svjedoka može ispitati (kao hitnu istražnu radnju) istražni sudac i policija.a238. okrivljenik i branitelj.84 4. 4. Nakon toga pitanja postavlja predsjednik i članovi sudskog vijeća. Na glavnoj raspravi svjedoku najprije postavlja pitanje stranka koja je predložila izvođenje tog dokaza. Zapisnici o prijašnjem ispitivanju osoba koje su oslobođene dužnosti svjedočenja ne smiju se pročitati na gl. liječnici. Tko i kada ispituje svjedoke? 1. Njegovo ispitivanje se može obaviti i preko istražnog suca. i 70. Što pravna obveza svjedočenja zapravo obuhvaća?     pravna obveza svjedoka da se odazive pozivu suda. novinari i njihovi urednici u sredstvima javnog priopćavanja o izvorima obavijesti i podataka za koje su saznali u obavljanju svoga zanimanja i koji su uporabljeni prilikom uređivanja sredstava javnog priopćavanja. osim u kaznenom postupku zbog KD protiv časti i ugleda počinjenih putem sredstava javnog priopćavanja. odvjetnici. te način njihovog ispitivanja regulirani su odredbama čl. čuvanja javnog reda i mira. okrivljenik i branitelj kad je vjerojatno da svjedok neće doći na glavnu raspravu. čl. a zatim protustranka. značajno ograničavaju mogućnost novinara da ne svjedoče o izvorima obavijesti. porezni savjetnici.e ZKP-a. Pojam zaštićenih svjedoka.-39. raspravi ako te osobe nisu uopće pozvane na glavnu raspravu ili su na glavnoj raspravi izjavile da neće svjedočiti (331/2). tim se zakonom daje pravo državnom odvjetništvu da sudu podnese zahtjev da se novinaru naloži navesti podatak o izvoru informacije ako za to postoji poseban interes (nacionalne sigurnosti. Sve navedene osobe ne mogu uskratiti iskaz ako se radi o KD kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika. Ako je sud odredio izvođenje dokaza i bez prijedloga stranaka. Ispitivanju svjedoka mogu biti nazočni tužitelj. znatnoj materijalnoj šteti ili kaznenom progonu. Oštećenik može biti nazočan ispitivanju svjedoka samo kad je vjerojatno da svjedok neće doći na glavnu raspravu (198/4). O tome sud mora poučiti svjedoka. Naime. te na posljetku tužitelj. Zakona o USKOK-u.112 3. pravna obveza iskazivanja. kad istražni sudac ustanovi da je to svrhovito ili kad je jedna od stranaka zahtijevala da bude nazočna ispitivanju. .

Različitosti vještačenja i svjedočenja su sljedeće: 1) dok svjedok opaža činjenice izvan kaznenog postupka i ne misleći da će o njima iskazivati pred sudom. dakle u vrijeme vođenja kaznenog postupka. osoba koja ne može biti ispitana kao svjedok ili osoba koja je oslobođena dužnosti svjedočenja. VJEŠTAČENJE Vještak je osoba koja svojim stručnim znanjem pomaže sudu prilikom utvrđivanja važnih činjenica u kaznenom postupku. 3) svjedok iskazuje o činjenicama koje su se zbile u prošlosti. dok vještak vrši vještačenje temeljem činjenica koje postoje u sadašnjosti. 4. u pravilu. ako je kao svjedok ispitan maloljetnik koji ne može shvatiti značenje prava da ne mora svjedočiti. osoba prema kojoj je KD počinjeno.85 Oštećenik. no u tom slučaju:  ne smije vještakovo mišljenje zamijeniti svojim već spornu činjenicu mora uzeti utvrđenom ili neutvrđenom.  svoje neslaganje s mišljenjem vještaka mora potanko i uvjerljivo obrazložiti. kao i njegovo obrazloženo mišljenje. liječnik koji je liječio umrloga. osoba koja je zajedno s okrivljenikom ili oštećenikom zaposlena u istom državnom tijelu ili kod istoga poslodavca. zakonski zastupnik. 2) opažanja svjedoka može izvršiti svaki čovjek. ali to nije ubilježeno u zapisnik. Postoje i slučajevi obveznog vještačenja o čemu je već bilo riječi. dok je za opažanja koja vrši vještak potrebno posebno stručno znanje. za vještaka se. kao i u svakoj fazi postupanja. vještak ih opaža tijekom kaznenog postupka znajući da će o njima iskazivati pa ih baš radi toga iskaza i opaža. a nije na to upozorena ili se nije izričito odrekla toga prava ili je upozorena i odrekla se. neće uzeti osoba koja je ispitana kao svjedok Sud ne mora prihvatiti mišljenje vještaka. te svoj nalaz i mišljenje iskazuje sudu. Kada će sud naložiti vještačenje? U svakom onom slučaju u kojem se temeljem općeg znanja ne može utvrditi neka važna činjenica. ovisno o tome što ide u prilog okrivljeniku. 4. pa i prije početka postupka. Vještak ne može biti: 1. Vještačenje je djelatnost vještaka tijekom koje vještak vrši pregled predmeta vještačenja. .3. Iskaz svjedoka nije pravno valjan dokaz u ovim slučajevima:     ako je rezultatu primjene zabranjenih načina pribavljanja dokaza. 2. ako je ispitana osoba koja se ne može ispitati kao svjedok. 5. Stupanj stručnosti vještaka može se pobijati. kao je ispitana osoba koja ne mora svjedočiti. punomoćnik i vještaci mogu neposredno postavljati pitanja uz odobrenje predsjednika vijeća. 3.

Isprava je svaki predmet koji može poslužiti kao dokaz. Ovo stajalište je prihvaćeno.. 218. ZKP). 1.5. ako za njihovo postojanje sazna pa zatraži da mu se takva isprava preda. Isprave se u kaznenom postupku koriste kao dokazi.113 Dokazivanje ispravama vrši se njihovim čitanjem i prilaganjem sudskom spisu. Tehničke snimke nastale izvan kaznenog postupka ne mogu se uvijek upotrijebiti. ako ih dobije od stranaka. za razliku od ostalih dokaza. ne temelje na čovjekovu opažanju. 2. a osoba ne zna da se snimanje vrši) se u ograničenim slučajevima. TEHNIČKE REGISTRACIJE ČINJENICA Govoreći o tehničkim registracijama činjenica. 2. Ispravom se smatraju samo pisani zapisi koji sadrže činjenice koje se utvrđuju u kaznenom postupku.114 113 Predmeti (dakle i isprave) koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u kaznenom postupku privremeno će se oduzeti. Tehničke snimke nastale tijekom kaznenog postupka. 4. Tehničke snimke izdvajamo kao posebnu vrstu dokaza stoga što se. Tko drži takve predmete. a nakon toga koristi kao dokaz. mogu koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. ISPRAVE Postoje tri različita stajališta o pojmu isprave: 1. 3. To ovisi o vrsti tehničke snimke: optičke snimke mogu se koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. .86 4. Uobičajena je podjela isprava na javne i privatne. mogu se u tom postupku koristiti kao pravno valjan dokaz. ali osoba zna da se snimanje vrši) se mogu koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. ako su izvršene temeljem zakonskog ovlaštenja i za svrhe kaznenog postupka. ZKP (Posebni izvidi kaznenih djela privremenim ograničenjem ustavnih prava i sloboda). pa čak i kad ova osoba ne zna da se snimanje vrši.-183. mislimo na one tehničke snimke koje se utvrđuju u kaznenom postupku izvršene putem optičkih i akustičkih uređaja. akustičke snimke. Isprava je svaki zapis (pisani ili tehnički) koji sadrži podatke o činjenicama iz prošlosti. dok tajne (snimka govora koji nije upućen javnosti. ili ako nije upućen javnosti. dužan ih je predati na zahtjev suda (vidjeti čl. ako su javne (snimka govora neke osobe koji je upućen javnosti. 219. i 221. Sud može pribaviti isprave na sljedeće načine: tako da ih sam sastavlja. dok se njihovo ocjenjivanje ne razlikuje od ocjenjivanja ostalih dokaza.4. i pod uvjetima određenim zakonom. 114 Vidjeti odredbe čl. 180.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->