P. 1
Anic, Klaic, Domovic - Rjecnik Stranih Rijeci

Anic, Klaic, Domovic - Rjecnik Stranih Rijeci

1.0

|Views: 23,062|Likes:
Published by mdzaferadzovic

More info:

Published by: mdzaferadzovic on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb UDK 808.62-316.3(038) DOMOVIĆ, Želimir Rječnik stranih riječi : tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze / Sime Anić, Nikola Klaić, Želimir Domović. Zagreb : Sani-plus, , 1998. - 1504 str. ; 25 cm ISBN 953-6489-02-3 1. Klaič, Nikola 2. Anič, Šime 981026009

Želimir Domović ©

V

Šime Anić Nikola Klaić

RJEČNIK
STRANIH RIJEČI
Tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze

SANI-PLUS Zagreb, 2002.

Predgovor

Mnoge su strane riječi i izrazi postali dio naše opće kulture. Naravno, to nije osobitost samo hrvatskog jezika jer je svaki jezik otvoreni sustav i kao takav, više ili manje, sklon prihvaćanju tuđih elemenata. Tijekom povijesti primali smo riječi od susjeda, ali i od vrlo udaljenih naroda. Istodobno su i drugi narodi (npr. Slovenci, Rumunji, Mađari i dr.) preuzimali hrvatske riječi. Prisjetimo se i primjera riječi kravata koja je najprije bila naziv za široke vratne rupce hrvatskih vojnika u 17. st. te je preko njemačke dijalektalne riječi Krawat (Hrvat) ušla u francuski jezik gdje je dobila oblik crauate. Strane riječi i izrazi pridonose obogaćivanju našeg rječnika, ali to ne znači da tuđice treba olako prihvaćati. Naprotiv, tuđicu ćemo zamijeniti hrvatskom riječju gdje god je to moguće. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da su mnoge riječi stranog podrijetla postale dijelom hrvatskog rječničkog blaga ili se pojavljuju usporedo s domaćim riječima. Osim toga, posezanje za tuđicama može biti uvjetovano i stilističkim razlozima. Rječnik je sastavljen s namjerom da čitatelju i korisniku na jednostavan i pristupačan način protumači strane riječi i izraze koji se pojavljuju u svakodnevnom govoru, sredstvima javnog priopćavanja, književnim i znanstvenim tekstovima i si. Stoga ovo djelo ima ponajprije općekulturni značaj i namijenjeno je najširem krugu čitatelja. U vezi s obradom natuknica spomenimo sljedeće: 1. Uz većinu riječi naveden je i njihov izvorni oblik odnosno njihova etimologija, npr. admisija (lat. admissio) primanje, prijam ili ajerkonjak (njem. Eier jaja, fr. cognac rakija od vina) liker od jaja i konjaka (vinjaka). 2. Ako se izvorni oblik nije mijenjao, tada se najčešće navodi samo jezik iz kojeg riječ dolazi, npr. idem (lat.) isti, isto.

Autor

ŽELIMIR DOMOVIĆ © ŠIME ANIĆ, NIKOLA KLAIĆ RJEČNIK STRANIH RIJEČI SA NI-PLUS d.o.o. 10090 Zagreb. Bolnička 94, tel./faks: 385/01 2995-410, 158-105 Mob. 099-500-785,099-549-496 ŽELJKO CRNJANSKI. direktor ŽELJKO CRNJANSKI IVANA SUVIĆ RENATO ŠINTIĆ LJERKA KORENOVIĆ dipl. iur., PETAR LANDSMAN, ALFRED SCHWARTZ VJEKOSLAV ANIĆ, FRANO ANTUNOVIĆ, STJEPAN BAJIĆ, ANITA BILLANUEVA, VIŠNJ1CA CRNJANSKI, DANICA DOMOVIĆ, LIDIJA DOMOVIĆ, SANJA DOMOVIĆ, HRVOJE HORVAT, ROBERTA KOVAČEVIĆ, LEON MANCE, PAVAO NOVOSEL, SEBASTIJAN POLANEC, LJUBICA PUŠNJAK, IVAN RADIĆ, BRANKICA VUKMAN1Ć
Tehnička urednica Ostali suradnici Stručni suradnici Korektura Lektura Redaktor Urednik Za izdavača Izdavač Suautori

IVANA SUVIĆ

MIROSLAV VUKMANIĆ
Kompjutorska priprema

Likovni urednik

GENESIS, Zagreb

SLAVKO PAVLOVIĆ, graf. ing.

Grafički urednik

3. Za neprilagođene tuđice naveden je izgovor (u skladu s mogućnostima hrvatskog pisma i glasovnog sustava), npr. fiveshooter čit. fajvšuter (engl.) vrsta revolvera s pet cijevi. Budući da se jezik ponaša poput živog organizma koji se neprekidno mijenja, može se reći da je svako djelo ovakve vrste donekle zastarjelo već u trenutku svog pojavljivanja pred očima javnosti. To se posebice odnosi na našu suvremenost koja je obilježena nevjerojatnim znanstvenim i tehničkim razvojem koji potiče stvaranje novih riječi. Zbog toga čitatelj možda i neće pronaći poneku riječ koja je pobudila njegovo zanimanje. Međutim, vjerujemo da će sljedeća izdanja još potpunije ostvariti načelo suvremenosti (nove se riječi već prikupljaju i uvršćuju). Također valja upozoriti da smo u Rječnik uvrstili i strane riječi iz razgovornog jezika koje ne udovoljavaju uvijek u potpunosti normi književnog ili standardnog jezika. Zelja nam je da ovo djelo koristi svakom čitatelju, razvijajući i šireći njegove duhovne vidokruge. Time će naš višegodišnji složen i osjetljiv posao dobiti svoj potpuni smisao. Želimir Domović

Kratice
agr. -- agronomija ak. — akustika alb. - albanski am. — američki anat. — anatomski ar. — arapski aram. — aramejski arhit. — arhitektura arheo — arheologija astr. -— astronomija astrol — astrologija bank. — bankarstvo bask. — baskijski biol. — biologija bot. -- botanički braz. — brazilski bug. -- bugarski crkv. — crkveni češ. —- češki čit. — čitaj (te) dan. -— danski dr. — drugo eg. — egipatski engl. — engleski etiop. — etiopski etn. —- etnologija farm. — farmacija fiL — filozofija fiz. — fizika fiziol. — fiziologija fort. -- fortifikacijski fot. — fotografija fr. — francuski gal. -— galski gen. -- genitiv geod. — geodezija geol. — geologija geom. — geometrija g l . - glagol glaz. — glazbeni got. -- gotski graf. — grafika gram. — gramatika grč. -- grčki hebr. — hebrejski hl — hektolitar im. — imenica ind. — indijski isl. — islandski itd. -- i tako dalje jah. -- jahanje jap. -- japanski jav. --javanski j d . - jednina kald. — kaldejski kat. -- katolički kavk. — kavkaski kaz. -— kazalište kelt. — keltski kem. — kemija k g - kilogram kin. -- kineski kir. — kirurgija km — kilometar kor. -- koreografija kozm — kozmetika kršć. — kršćanski kuh. — kuharstvo lat. - latinski lingv. — lingvistika lit. — literatura litv. — litvanski log. — logika m — metar mađ. — mađarski malaj. — malajski mat. — matematika med. — medicina meh. — mehanika meks. — meksički meteor. — meteorologija metr. — metrika mil. — milijun min. — minerologija mit. — mitologija mm — milimetar mn. — množina mod. — moda mong. — mongolski niz. — nizozemski ni. — novolatinski nord. — nordijski norv. — norveški npr. — na primjer num. — numizmatika njem. — njemački obrt. — obrtnički opt. — optika paleont. — paleontologija ped. — pedagogija peruan. — peruanski perz. — perzijski poet. — poetika pol. — politika polinez. — polinezijski

polj. — poljski pom. — pomorski port. — portugalski posl. — poslovica pov. — povijesni prav. — pravo pravosl. — pravoslavni pren. — preneseno prid. ili pr. — pridjev pril. — prilog pr. n. e. — prije nove ere psih. — psihologija rel. — religijski ret. — retorički rom. — romanski rud. — rudarski rus. — ruski sanskr. — sanskrtski

sc. — scilicet (lat.) razumije se, to jest, naime sem. — semitski sir. — sirijski sjev. — sjeverni skand. — skandinavski si. — slično slav. — slavenski slik. — slikarstvo sociol. — sociologija st. — stoljeće stil. — stilistika supr. — suprotno šatr. — šatrovački šp. — španjolski šport. — športski Šved. — švedski švic. — švicarski

tal. — talijanski tatar. — tatarski teh. — tehnički tehnol. — tehnologija teol. — teologija tibet. — tibetski tisk. — tiskarski trg. — trgovački tur. — turski tzv. — takozvani umj. — umjetnost usp. — usporedi v. — vidi vet. — veterinarski voj. — vojnički zem. — zemljopisni zool. — zoologija zrak. — zrakoplovstvo

Rječnik

A
A, a prvo slovo hrvatske latinice a (fr. a) za, po (npr. a 5 kuna) A = A u logici: zakon (načelo) identiteta po kojem se jedan pojam mora tijekom jedne misaone cjeline upotrebljavati u istom značenju; usp. principium identitatis a glaz. kratica za alt A ili A J. fiz. znak za angstrem, tj. Angstremova jedinica (jedna desetmilijuntina milimetra kao jedinica dužine svjetlosnog vala; naziv prema švedskom fizičaru i astronomu A. J. Angstromu, 19. st.) a kratica za ar a- (grč. prefiks a) tzv. alfa steretikon, lat. alpha privativum = niječno alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nedostajanje čega, ponekad i suprotnost onome s čim je složeno, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr. amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan; kad se složi s riječju koja počinje samoglasnikom, umeće se a, n, npr. analfabet (a-nalphabet) nepismen a bas čit. a ba! (fr.) dolje! a battuta (tal.) glaz. prema udaru takta, po tempu a beneplacito čit. a beneplaćito (tal.) glaz. po volji a capella čit. a kapela (tal.) glaz. zborno pjevanje bez pratnje instrumenata a capriccio čit. a kapričo (tal.) glaz. samovoljno, po svojoj volji a dato (lat.) od dana pisanja, od danas, od sada a di (tal.) trg. istog dana (platiti mjenicu), tj. po viđenju; usp. a vista a dirittura (tal.) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu a due (tal.) udvoje; usp. a tre; a due cordi čit. a due kordi (tal.) na dvije žice; a due voci čit. a due voči (tal.) u dva glasa, dvoglasno A horse, a horse! My kingdom for a horse! (engl.) Konja, konja! Kraljevstvo za konja! (glasovita rečenica iz Shakespeareove drame Kralj Richard III.) a konto (tal. a conto) trg. na ime, na račun, u ime predujma, unaprijed; akonto a la (fr.) kao, poput (čega), po, po ugledu na nešto a la bonne heure čit. a la boner (fr.) u dobar trenutak a la guerre comme a la guerre čit. a la ger kom a la ger (fr.) u ratu kao u(ratu; rat je rat; pren. treba se prilagoditi prilikama a la mode čit. ala mod (fr.) po modi; po najnovijem ukusu a limine (lat. a limine s praga) odmah, smjesta, odlučno (npr. odbiti neki prijedlog, ponudu, savjet i si.) a manco čit. a manko (tal.) trg. traženje predujma, predujam, potraživanje; gubitak, manjak, dug a piacere čit. a pjačere (tal.) glaz. po volji, prema nahođenju, kako vam drago

a poco a poco a poco a poco čit. a poko a poko (tal.) glaz. malo po malo, postupno a posteriori (lat. a posteriori) fil. zavisan (ili: zavisno) od iskustva, na osnovi iskustva; suprotno: a priori a prima aetate čit. a prima etate (lat.) od najranije mladosti, od malih nogu a prima vista (tal.) trg. v. prima vista a priori (lat. a priori) fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva (suprotno: a posteriori) te, prema tome, označava logičku prethodnost značenja, a ne vremensku prethodnost (psihološku); u običnom životu: unaprijed a propos čit. a propo (fr.) što se tiče, u vezi s tim; tim povodom, povodom toga a punta d'arco čit. a punta darko (tal.) glaz. vrhom gudala a quadro čit. a kvadro (tal.) glaz. u četiri glasa, četvoroglasno a rivederci čit. a rivederči (tal.) do viđenja a salvo (tal.) trg. dobro očuvano, neoštećeno (na teretnim listovima) a tempera (tal.) slikati vodenom bojom, po staro talijanskom načinu a tempo (tal.) glaz. u pravi trenutak, točno po taktu a uso čit. a uzo (tal.) trg. po običaju, plaćanje mjenice u uobičajenom, redovitom roku a verbis ad verbera (lat.) od riječi na batine (prijeći) a vista (tal. a vista) trg. po viđenju (na mjenicama) a voće sola čit. a voče sola (tal.) glaz. samo za jedan glas a vue čit. a vi (fr.) trg. v. a vista a. a. Chr. kratica za anno ante Christum a. Ch. n. kratica za ante Christum natum a. kratica na mjenicama = akceptirana a.a. kratica za ad acta (lat.)

12

ab Jove principium a.d. kratica za a dato (lat.) AD. kratica za anno Domini (lat.) aa ili AA kratica za ana partes aequales čit. ana partes ekvales (grč.-lat.) na jednake dijelove (uputa koju liječnik na receptu daje ljekarniku, tj. uputa da se pri izradbi neki sastojci moraju uzeti u potpuno jednakim količinama) AAL kratica za American Air Lines čit. ameriken er lajnz (engl.) američki aerotransport ab (hebr.) jedanaesti mjesec židovske građanske i peti crkvene godine (srpanj—kolovoz) ab antiquo čit. ab antikvo (lat.) od starine, od davnine ab equis ad asinos čit. ab ekvis ad azinos (lat.) od konja na magarce, tj. pasti s višega položaja na niži ab eterno (lat.) oduvijek, od pamtivijeka ab hine čit. ab hink (lat.) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena ab hodierno (lat.) od danas, od današnjeg dana ab immemorabili (lat.) od pamtivijeka, oduvijek ab imo pectore čit ab imo pektore (lat.) iz najdubljih grudi, tj. iz dubine duše, iz dna srca (govoriti, mrziti itd.) ab incunabulis čit. ab inkunabulis (lat.) od kolijevke, od ranog djetinjstva, od malih nogu, odmalena ab initio čit. ab inicio (lat.) od početka ab instantia čit. ab instancija (lat.) prav. v. pod instancija ab intestato (lat.) prav. bez oporuke (testamenta) ab ipso Lare incipe (lat.) od samoga Lara (kućnoga boga) počni, tj. počni sam od sebe, "očisti najprije pred svojom kućom" ab Jove principium (lat.) od Jupitra početak, tj. započnimo s Jupitrom

ab ovo (koji je najvažniji), tj. odajmo najprije počast najuglednijem ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnove ab re (lat. ab re od stvari) bez uzroka, bez razloga ab uno disce omnes (lat.) po jednome prosudi sve, tj. kakav je jedan, takvi su i svi ostali ab- (lat.) od-; prefiks koji daje riječima niječno značenje, npr. abdikacija — odreknuće aba (ar.) gruba vunena tkanina, seljačka muška odjeća bez rukava od takve tkanine abak (lat. abacus) svečani stol za skupocjeno posuđe kod starih Rimljana; daska za igru; stol posut pijeskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa; u kat. crkvi: stol pokraj oltara; arhit. četverokutna ploča koja pokriva glavicu (kapitel) stupa abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje; abortus abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuđivanje, otuđenje, ustupanje abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuđiti, otuđivati abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. jednogodišnje progonstvo iz zemlje abandon (fr.) odustajanje od svog prava; pravo osiguranika da osiguravatelju ustupi brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji je brod bio osiguran abartikulacija (lat. ab od, articulus zglob) zglob, gležanj, pregib Abasidi mn. dinastija arapskih kalifa (750—1517) sa sjedištem u Bagdadu; vrhunac dinastije predstavlja vladavina legendarnog Harun-al-Rašida (8—9 st.) abassimento (tal.) snižavanje, smanjivanje, spuštanje

13

abdicirati abassimento di mano čit. abasimento di mano (tal.) glaz. spuštanje ruke pri udaranju takta; stavljanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na glasoviru) abassimento di prezzo čit. abasimento di prečo (tal.) trg. spuštanje cijene abassimento di voće čit. abasimento di voče (tal.) glaz. spuštanje glasa abaton (grč.) nepristupačan dio hrama, svetišta ili crkve, osobito za inovjerce abazija (grč. a ne, baino hodam) živčani poremećaj koji onemogućuje hodanje abažur (fr. abat-jour) 1. sjenilo na svjetiljci, zaslon; 2. kosi prozor koji prima svjetlost odozgo; prozor na podrumu kroz koji svjetlost ulazi samo odozgo; 3. nadstrešnica nad prozorima i izlozima koja štiti od sunca; 4. reflektor na nekom uređaju za osvjetljavanje pomoću kojeg se svjetlosne zrake usmjeravaju odozgo naniže abba (aram.) starozavjetni naziv za praoca, proroka; duhovni otac; svećenik, učitelj abbe (fr.) opat, svećenik abd (ar.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg Boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (Boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog (Boga) itd. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog tračkog grada Abdere koji su bili poznati po svojoj ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; usp. Abderićani abdest (perz. ab dest) muslimanski vjerski običaj da prije svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, dati (ili: podnijeti) ostavku

abdikacija abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke, odricanje (od prijestolja) abdomen (lat. abdomen) anat. trbuh; zool. zadak kod kukaca abdominalan (lat. abdominalis) anat. trbušni; abdominalna trudnoća izvanmaternična trudnoća abdominale (lat. abdominales) mn. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrve, sleđevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen trbuh, grč. skopeo gledam, promatram) med. ispitivanje trbuha radi utvrđivanja uzroka bolesti abdukcija (lat. abductio) 1. odvođenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. log. silogizam čiji je drugi sud (praemissa minor) samo vjerojatan, te je i zaključak vjerojatan; kir. razmicanje zglobova abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmicač abeceda utvrđeni redoslijed svih slova nekog jezika (npr. latinska, španjolska abeceda); utvrđeni redoslijed slova u latinici (grčka abeceda zove se alfabet, a staroslavenska azbuka); pren. osnovno znanje o čemu; ne zna ni abecede nema pojma ni o čemu abecedar početnica, knjiga iz koje se uče slova, čitanje i pisanje; popis riječi po abecednom redu Abel (asir. habal) "sin" (prema Bibliji: jedan od dvojice sinova prvoga čovjeka Adama; ubio ga brat Kajin; pren. simbol nevino ubijenog čovjeka) abela (lat. albellus bjeličast) bot. bijela topola (Populus alba) abelardizirati kastrirati (prema glasoitom skolastičaru P. Abelardu, 1079 —1142, koji je zbog ljubavi prema svojoj učenici Heloise bio kastriran aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. pojava koja se očituje u tome da se svjetlosne zrake ne sastaju u jednoj točki; sferna ili mono-

14

abijetin kromatska aberacija pojava koja se očituje u tome da se svjetlosne zrake ne sastaju u jednoj točki pri odbijanju od okruglog udubljenog ogledala i pri prelamanju kroz leću okruglog oblika; kromatska aberacija nedovoljna oštrina slike poradi nejednake snage prelamanja leća za zrake različitih boja, što dovodi do bojenja slike duginim bojama; 2. astr. prividno pomicanje nebeskog tijela poradi godišnjeg gibanja Zemlje oko Sunca; 3. pren. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda aberirati ab-errare) odlutati, zabludjeti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se aberratio criminis čit. aberacio kriminis (lat.) prav. zabluda o izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, zapravo, oceubojstvo, a ne ono što je on želio učiniti Abesinija zemlja u Africi (Etiopija, Habeš); abesinski zdenac pumpa čija je cijev bez prethodnog bušenja utisnuta u zemlju abest (lat.) "nije nazočan" (prije: formula u školama kojom se javljalo da netko nije došao u školu) abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnjenje) djelomično pražnjenje, ispražnjivanje abfertigung (njem. Abfertigung) otpremnina (novčana nadoknada za uklanjanje heke osobe s mjesta gdje je nepoželjni) abgedrošn (njem. abdreschen omlatiti pšenicu) otrc&n, olinjao; dosadan abhorentan (lat. abhorrere zgroziti se) odvratan, gadan, gnusan, oduran, mrzak; nespojiv, koji se suprotstavlja nečemu, koji je u suprotnosti s s nečim abijetin (lat. abies jela) kem. smolasta tvar koja se dobiva iz terpentina

>

abiogeneza abiogeneza (grč. a- bez, ne, bios život, genesis postanak) biol. postajanje živoga od nežive tvari (spontana generacija; uveo prof. Huxley) abiologija (grč. a- bez, ne, bios život, logia znanost) znanost o mrtvoj, anorganskoj prirodi abiotrofija (grč. abios bez sredstava za život, oskudan, trofe hrana) nedostatak sposobnosti za život, prijevremeno nestajanje, prijevremeno izumiranje abiritacija (lat. abirritatio) med. smanjenost nadražljivosti (tkiva) abisodinamika (grč. abyssos bezdan, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj djeluju abisus (grč. abyssos) ponor, provalija; pren. proždrljivac; abisalna fauna zool. životinje morskih dubina; abisal abiturij (lat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura abiturijent (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namjerava otići, osobito s niže škole na višu nakon položenog ispita zrelosti (mature) abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati abjudikacija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje abjudikacija (lat. ab dolje, judicare suditi) sudsko osporenje, nepriznanje abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod prisegom abjurirati (lat. objurare) prav. pod prisegom odricati, odreći ablacija (lat. ablatio odnošenje, uklanjanje) kir. rezanje, odrezivanje, amputacija; geol. odnošenje (ili: skidanje) ledenjaka ili stijene topljenjem ili djelovanjem vode ablaktacija (lat. ablactatio) med. odbijanje djeteta od sise; pren. odvikavanje

15

abnegacija ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bot. cijepiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odrezivanja cijepa ablata (lat. ablatus odnesen) mn. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež u nekim indoeuropskim jezicima, padež odvajanja, kretanja odnekud, potjecanja ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gram. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu; ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potječe, ili od čega se rastavlja ili udaljava ablaut (njem. Ablaut) v. alternacija, apofonija ablefarija (grč. a- bez, blefaron očni kapak) med. nedostatak očnih kapaka (posljedica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka, osobito nakon gangrene, lupusa, tumora i dr. ozljeda) ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, jednogodišnje udaljivanje ablegat (lat. ablegatus) izaslanik drugog reda, osobito papin, za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); prognanik ablegirati (lat. ablegare) poslati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana ablepsija (grč. ablepsia) med. (duhovno) sljepilo, zaslijepljenost ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čišćenje; običaj katoličkih svećenika da nakon pričesti peru ruke abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, očistiti abmarkirati (njem. ab dolje, markieren obilježiti) žarg. "zbrisati", nestati, maknuti se abnegacija (lat. ab-negatio) proricanje, odricanje, odbijanje

abnormalan abnormalan v. abnorman abnormalnost v. abnormitet abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan abnormitet (lat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost; abnormalnost aboco (tal. abozzo) prvi nacrt, skica neke slike; ebot abolicija (lat. abolitio uništenje) prav. oprost kazne, pomilovanje; ukidanje, ukinuće, poništenje abolicionisti (lat. abolitio) mn. politička stranka u Sjev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristaše pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama abolicionizam (lat. abolitio) pokret kojem je cilj abolicija, tj. ukidanje nekog običaja ili sudskog postupka; prije: pokret za ukidanje ropstva u Sjev. Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posljedica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati abominacija (lat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno djelo; oskvrnuće abondancija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; pren. bogatstvo riječi, rječitost abonent (fr. abonner, pretplatiti, pretplaćivati) pretplatnik abonirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se abonoman (fr. abonnement) pretplata abonos (perz. ebonos, ebenus) bot. v. ebenos aboralan (lat. ab dolje, os, gen. oris usta) koji se nalazi nasuprot usta

16

abrazij abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljski brod); sudar dvaju brodova; pren. oslovljavanje aboriginalan (lat. aboriginalis) prvotan; starosjedilački, domaći, saraonikao aborigini (lat. aborigines, lat. ab od, origo podrijetlo, početak) mn. starosjedioci, prastanovnici, urođenici (za razliku od kolonista) aborticid (lat. aborticidium) ubijanje ploda u majčinoj utrobi; nasilno ili umjetno izbacivanje začetka (zametka) iz maternice abortirati (lat. abortare) izvršiti abortus, pobaciti, pobacivati; bot. ne donijeti plod abortiv (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobačaja; mn. abortivi abortivan (lat. abortivus) prijevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobacivanje, pobačajni; pren. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u klici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni po. stupak, skraćivanje; abortivno liječenje med. liječenje kod kojega se uzročnik bolesti uništava u samom početku bolesti (osobito pri liječenju spolnih bolesti) abortus (lat.) pobacivanje, pobačaj abradirati (lat. abradere) ostrugati, sastrugati; odstranjivati trljanjem, odroniti, odronjavati Abraham (hebr.) "otac mnoštva", otac mnogih naroda (u Bibliji: praotac Židova i Arapa) abrakadabra (hebr.) čarobnjačka riječ, bez značenja, koja se, napisana na istostraničnom trokutu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao hamajlija protiv groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i "hokus-pokus" abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje

abregacija nagrizajućim sredstvima; geol. odstranjivanje trljanjem, odronjavanje abregacija (lat. abregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje abrevijacija (lat. abbreviatio) kratica; kraćenje, skraćivanje (osobito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura abrevijator (lat. abbreviator) skraćivač, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrađuje papinske breve abrevijatura (lat. abbreviare skratiti) v. abrevijacija abrihtati (njem. abrichten) obučiti, obučavati, izvježbati, dotjerati; usp. dresirati abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, zaglupiti, izjednačiti sa životinjom; ubiti u nekome svaki moralni osjećaj abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, poništenje abrogirati (lat. abrogere) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog abrumpirati (lat. abrumpere) otkidati, otkinuti, otrgnuti, prekidati, prekinuti, raskomadati; usp. abruptan abruptan (lat. abruptus otkinut) strm; osoran; neuglađen; isprekidan; odsječen; nagao, nenadan, žestok, bez mnogo okolišanja; usp. abrumpirati abs... v. pod aps... abstinyl v. antabus abšid (njem. Abschied) oproštaj, rastanak; abšidsbrif (njem. Abschiedsbrief) oproštajno pismo; usp. apšiter abštehati (njem. abstechen) razlikovati se od čega, ne slagati se s nečim (npr. u bojama); isticati se, stršiti abulija (grč. abulia volja) bezvoljnost, odsutnost volje abuna (ar.) "naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji (Abesiniji), poglavar kršćanske Koptske crkve abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; pretjeran

17

acciaccatura abusus non tollit usum čit. abuzus non tolit uzum (lat.) zloporaba ne ukida (pravilnu) uporabu abuzija (lat. abusio) pogrešna uporaba riječi; katahreza abuzivan (lat. abusivus) sklon zloporabama, sklon ogriješiti se o postojeće zakone i običaje, protupravan abuzus (lat. abusus) prav. zloporaba; pogreška, zabluda; loša uporaba abyssus abyssum invocat čit. abisus abisum invokat (lat.) ponor izaziva ponor, tj. jedna pogreška uzrokuje drugu abzac (njem. Absatz) u proznom i pjesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva riječ te rečenice uvlači malo udesno, stavak, odlomak; prijelom, cezura (u stihu); usp. alineja Academy-award (engl.) nagrada američke Akademije (of Picture Arts and Sciences) za najbolje umjetničko dostignuće u filmskoj umjetnosti; v. Oskar accarezzevole čit. akarecevole (tal.) glaz. umiljato, ljupko accarezzevolmente čit. akarecevolmente (tal.) glaz. v. accarezzevole accelerando čit. ačelerando (tal.) glaz. oznaka tempa: svirati ili pjevati ubrzavajući, postupno brže accentus acutus čit. akcentus akutus (lat.) gram. oštri naglasak; akut accentus circumflexus čit. akcentus cirkumfleksus (lat.), gram. izvijeni naglasak (u grčkoj gramatici, kao u riječi moira); cirkumfleks accentus gravis čit. akcentus gravis (lat.) gram. teški naglasak (u grčkoj i francuskoj gramatici); gravis acciaccatura čit. ačakatura (tal.) glaz. stapanje, suzvučanje prijašnjeg tona sa sljedećim glavnim tonom; također; dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije

apropos accordamento čit. akordamento (tal.) glaz. usuglašavanje, prilagođavanje instrumenata i glasova accordando čit. akordando (tal.) glaz. usuglašavajući, prilagođavajući acedija (grč. akedeia) duhovna tromost, ravnodušnost prema nekom dobru, prema životu; akedija acenonoet (grč. a-, koinos zajednički, nois, noos razum, um) čovjek bez zdravog ljudskog razuma; akenonoet acera (lat. acerra) kutija s tamjanom, kadionica; acerra thuraria čit. acera turarija (lat.) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan; acerra philologica čit. acera filologika (lat.) zbirka filoloških rasprava; acerra historica čit. acera historika (lat.) zbirka odabranih povijesnih rasprava (kao naslov knjiga) acerbacija (lat. acerbatio) ogorčenje, pogoršanje acerban (lat. acerbus) gorak, trpak; ogorčen; grub, surov, strog acerbitet (lat. acerbitas) trpkost; gorčina, grubost, surovost, strogost aceridi (grč. a-, keros vosak) mn. farm. melemi i masti u kojima nema voska; akeridi acerirati (lat. acer, fr. acerer) čeličiti, očeličiti, okaliti acervacija (lat. acervatio) nagomilavanje, gomilanje acescencije (lat. acescere, acescentia) mn. jela i lijekovi koji lako dobiju kiselkast okus acet(um) (lat. acetum) ocat acetabul (lat. acetabulum) posuda (ili: boca) za ocat; anat. zglobna čaša acetati (lat. acetum ocat) mn. kem. soli octene kiseline aceterni (lat. acetum) farm. sredstvo, lijek protiv žuljeva i bradavica acetičan (lat. acetum) koji sadrži ocat, octeno kiseo

18

abalijenirati acetil (lat. acetum) kem. radikal octene (acetilne) kiseline acetilen (lat. acetum) kem. plinovit ugljikovodik C 2 H 2 , bezbojan i otrovan, upotrebljava se za osvjetljenje; acetilenska svjetiljka svjetiljka u kojoj gori acetilen acetometar (lat. acetum, grč. metron) kem. sprava za mjerenje kiselosti octa acetometrija (lat. acetum, grč. metria) kem. mjerenje jakosti octa aceton (lat. acetum) kem. bezbojna tekućina ugodna mirisa, dobiva se iz vodenog destilata suhe destilacije drveta (dimetilni keton) acetonemija (lat. acetum, grč. haima krv) med. prisutnost acetona u krvi, osobito kod šećerne bolesti težeg oblika acetonurija (lat. acetum, grč. uron mokraća) med. prisutnost acetona u mokraći, osobito kod šećerne bolesti acezija (grč. akesis) liječenje; akezija acid-party čit. esid-parti (engl.) narkomanska skupna seansa, skupno uživanje droga acidacija (lat. acidatio) kem. ukiseljavanje, npr. hrane u želucu acidifikacija (lat. acidificatio) kem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu acidimetar (lat. acidum, grč. metron) sprava za mjerenje jakosti kiseline acidimetrija (lat. acidum, grč. metria) mjerenje jakosti kiselina acidirati (lat. acidere) kem. ukiseliti, pretvoriti u kiselinu aciditet (lat. aciditas) kem. kiselost acidoza (lat. acidosis) med. samootrovanje kiselinom zbog nagomilavanja acetonskih tijela u organizmu, osobito kod šećerne bolesti acijanoblepsija (grč. a ne, kyanos plav, blepein, gledati) sljepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zamjećuju plavu boju; usp. aneritropsija

aciniforman aciniforman (lat. aciniformis) v. acinozan acinozan (lat. acinosus) pucast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlijezde acquestus conjugalis čit. akvestus konjugalis (lat.) prav. zajednička tečevina muža i žene Actors' Studio američka filmska ustanova (osnovao god. 1947. Elia Kazan) koja se temelji na načelima ruskog teatrologa K. Stanislavskoga actu čit. aktu (lat.) zaista, stvarno ad (lat.) prijeđi, k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh ad acta čit. ad akta (lat.) odlaganje spisa u pismohranu (arhiv); odstraniti nešto kao svršeno ili nepotrebno ad arma! (lat.) k oružju! pren. na posao! ad bene placitum (lat.) prema dopadanju, prema nahođenju, po volji ad calendas graecas čit. ad kalendas grekas (lat.) "do grčkih Kalenda", tj. nikada, na "Nigdaijevo", "kad na vrbi rodi grožđe" ad depositum čit. ad depozitum (lat.) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu ad exemplum čit. ad egzemplum (lat.) na primjer, primjerice ad gloriam (lat.) na slavu ad hoc čit. ad hok (lat.) upravo za to, posebno radi, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu ad honorem (lat.) u čast, iz počasti ad inferos (lat.) kod mrtvih; u podzemnom svijetu; pren. u miru ad infinititum (lat.) u beskraj, u nedogled - ad libitum (lat. ad libitum, libitus prohtjev) glaz. po volji, tj. svirati ili pjevati; također: znak da se instrumenti ili glasovi s ovim dodatkom, u nekom glazbenom komadu, mogu i izostaviti

19

adagij ad limina (lat.) kraće umjesto ad limina apostolorum, tj. na apostolske pragove (katolički su biskupi dužni svake pete godine pisano i usmeno obavijestiti papu o stanju u svojim biskupijama; takvo se obavještavanje zove referat ad limina) ad litteram (lat.) doslovce, doslovno, bukvalno ad majorem Dei gloriam (lat.) na veću slavu Božju (geslo jezuitskog reda) ad manus (lat.) na ruke, na ruku, pri ruci; ad manus fideles (lat.) u povjerljive ruke; ad manus proprias (lat.) na vlastite ruke ad normam (lat.) prema propisu, po pravilu ad notam (lat.) uzeti ad notam zabilježiti, zapamtiti, primiti na znanje ad oculos čit. ad okulos (lat.) prikazati nešto jasno, očigledno, zorno ad partem (lat.) sa svakim dijelom posebno, tj. pojedinačno ad pias causas čit. ad pijas kauzas (lat.) za pobožne svrhe, za dobrotvorne namjene ad ratifikandum (lat. ad ratificandum) za potvrdu, za odobrenje ad rem (lat.) prema stvari, što odgovara stvari (a ne osobi); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo ad ultra (lat.) do kraja, do krajnjih granica, potpuno ad unum (lat.) svi do jednoga, do jednoga, do posljednjeg ad valorem (lat.) prema vrijednosti adab (ar.) u srednjovjekovnoj arapskoj književnosti: poučna literatura koja je veoma slična enciklopediji Adad kod Sumeraca, Asiraca i Babilonaca: božanstvo vjetra, oluje, nevremena i groma adagietto čit. adađeto (tal.) glaz. 1. malo sporije; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi manje lagano adagij (adagium) poslovica

adagio adagio čit. adađo (tal.) glaz. 1. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi blago i lagano adagio assai čit. adado asai (tal.) glaz. veoma lagano; adagio di molto adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logia zbirka) zbirka poslovica; znanost o poslovicama adagissimo čit. adadisimo (tal.) glaz. veoma lagano, što lakše adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje adaktilija (grč. a -bez, daktylos prst) med. nedostatak svih prstiju na ruci ili nozi adalet (tur.) pravda, pravednost; pravilnost, ispravnost Adam (hebr. čovjek načinjen od zemlje) u Bibliji: ime prvog čovjek; Adamov kostim golo muško tijelo; Adamova jabučica istaknuta izbočina na prednjem dijelu vrata nekih muškaraca; Adamovo rebro žena (budući da je, prema Bibliji, Bog stvorio ženu od Adamova rebra) adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas adamas (grč. adamas) kaljeno željezo, čelik; dijamant adamizam struja europske književnosti koja se oslanja na primitivne i instinktivne pojave u ljudskoj naravi Adapa po babilonskoj mitologiji: prvi čovjek (odbivši nebesku hranu izgubio je besmrtnost za čitav ljudski rod) adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija adaptacija (lat. adaptatio) prilagođavanje, prilagodba, prilagođenost; primjena; adapcija adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagođava, tehnička sprava za spregu međusobno neprilagođenih elemenata adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagođavati; preurediti, preuređivati; primijeniti, primjenjivati

20

adenoadcitacija (lat. adcitatio) prav. pozivanje na parnicu adcitat (lat. adcitatus) prav. pozvani na suđenje, parnicu addatur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni adde (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima) adefagija (grč. adefagia) med. proždrljivost, prevelika želja za jelom adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, prilagođavanje adekvatan (lat. adequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, prikladan; adekvatan pojam log. onaj koji točno izražava bit svoga predmeta; adekvatna spoznaja spoznaja koja je u punoj suglasnosti s biti spoznatoga adelfija (gr. adelfos brat) pobratimstvo; bot. sraštenost prašničkih niti adelfizam (grč. adelfos brat) bratstvo, bratimljenje, pobratimstvo adelfoktonija (grč. adelfos brat, adelfi sestra, kteino ubijem) bratoubojstvo ili sestroubojstvo adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje ademptio bonorum čit. ademcio bonorum (lat.) prav. oduzimanje imanja ademptio civitatis čit. ademcio civitatis (lat.) prav. oduzimanje prava građanstva, protjerivanje iz grada adenalgija (grč. aden žlijezda, algos bol) med. žlijezdobolja adend (lat. addendus) mat. pribrojnik adenda (lat. addenda) mn. dodaci, prilozi, domeci adenitis (grč. aden žlijezda) med. upala žlijezda adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlijezda, žljezdani

adenoflegmon adenoflegmon (grč. aden, flego gorim) med. prelaženje upale limfne žlijezde na okolna tkiva adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. nastajanje, stvaranje žlijezda adenografija (grč. aden, grafia opis) fiziol. opisivanje žlijezda adenoidan (grč. aden, eidos oblik) žljezdolik, žljezdast adenoidi (grč. aden, eidos oblik) med. žljezdaste izrasline = adenoidne vegetacije adenologija (grč. aden, logia znanost) fiziol. proučavanje žlijezda adenom (grč. aden) med. žljezdaste izrasline koje se sastoje od epitelnih cjevčica i vezivnog tkiva adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žljezdanog sustava adenotomija (grč. aden, tome rezanje) med. operativno uklanjanje žljezdanih izraslina, adenoida adenozan (grč. aden, lat. adenosus) žljezdani, koji se tiče žlijezda adeps (lat.) mast, salo adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alkemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alkemije; danas: onaj koji je prodro u sve tajne nečega adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; djelo čiji je tvorac nepoznat adh- v. pod athadherencija (lat. adhaerentia) srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost adherencija (lat. adhaerere držati se čega, prianjati) prianjanje, pristajanje; privrženost, pripadnost, sklonost, naklonost, sljedbeništvo, sraslost adherent (lat. adhaerens) pristaša, privrženik, pripadnik; sudionik adherirati (lat. adhaerere) prionuti, prijaviti; biti priljepljiv; nadoveziva-

21

adiafora ti se; održati se, biti uz; odobravati, pristajati uz neko mišljenje adhezija (lat. adhaerere držati se čega, prianjati) fiz. prionljivost, međusobno privlačenje dvaju tijela koja se tijesno dotiču; prianjanje, priljubljivanje, pripijanje; med. sraštenje, prirašćivanje; prav. priključenje, naknadni pristup neke države nekom ugovoru; izricanje kazne uz pravorijek o imovinskom zahtjevu koji je nastao izvršenjem kaznenog djela (naknada štete, povrat oduzete stvari i si.); usp. kohezija adhezija (lat. adhesio) prionljivost, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekule raznih tijela (supr. kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog djela uz neko kazneno djelo; anat. bolesna sraslost dijelova tijela, sraslica adhezijski postupak prav. mješoviti ili pridružni nedostatak, onaj kod kojega se uz neko kazneno djelo veže i jedan privatnopravni građanski predmet; v. adhezija adhezivan (lat. adhesivus) prionljiv; koji spaja, spojni adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) mn. pomoćna sredstva; prilozi uz spise adhibicija (lat. adhibitio) primjena, uporaba, korištenje; prizivanje, privođenje adhortacija (lat. adhortatio) opomena; poticanje, pobuđivanje, ohrabrivanje, bodrenje, adhuc sub judice lis est čit. adhuk sub judice lis est (lat.) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije riješen adiafora (grč. ta adiafora) mn. fil. ono što je s moralnog (etičkog) stajališta beznačajno, tj. ni dobro ni loše; stoici su učili: samo je jedno dobro (vrlina) i samo jedno zlo (porok); sve je ostalo (život, zdravlje, ljepota, bogatstvo itd.) beznačajno

adicija adicija (lat. additio) dodavanje, zbrajanje; umnožavanje adicionalan (lat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon adicirati (ad-dicere) prav. priznati, dosuditi, dodijeliti adija-aktinski (a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) opt. koji ima svojstvo nepropuštanja aktinskih zraka adijabatan (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. neprolazan za toplinu, koji se zbiva bez dobitka i gubitka topline, bez povišenja i sniženja temperature; usp. izotermičan adijabatičan v. adijabatan adijafan (grč. a-diafaino) neproziran adijaforan (grč. a-diaforos) ravnodušan, ni dobar ni loš; indiferentan adijaforija (grč. a-diaforia) ravnodušnost; usp. indiferentizam adijaforist (grč. a-diaforos) ravnodušan čovjek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi adijantum (grč. adianton) bot. viline vlasi, gospina kosa adijareja (grč. a- ne, diarrheo protječem) med. nevršenje nužde, zatvorenost adijaterman (grč. a-, dia- kroz, thermaino zagrijavam) fiz. koji ne propušta toplinske zrake; aterman adijatetičan (grč. a- ne, dia- kroz, tithemi metnem, stavim) med. koji nije sklon bolesti adikcija (lat. addictio) prav. dosuđivanje, dodjeljivanje adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost

22

adjudikacija adio! (tal. addio) zbogom! adipocera (lat. adeps, adipis mast, vosak) kem. masni vosak, vosak od leša adipoza (lat. adeps, adipis) fiziol. stvaranje masti u tijelu adipozan (lat. adiposus) mastan, pretio, gojan, debeo adipsija (grč. a-, dipsa žeđ) med. neosjećaj žeđi adipson (grč. a-, dipsa žeđ) med. sredstvo za gašenje žeđi adirati (lat. addere) dodati, zbrojiti, zbrajati adirato (tal.) glaz. srdito, ljutito, s uzbuđenjem Adisonova bolest bolest nadbubrežnih žlijezda koja se očituje brončanom bojom kože i općim malaksanjem, a uzrokuje smrt (naziv prema otkrivaču, engl. liječniku Thomasu Addisonu, 1793—1860) aditivan (lat. additivus) koji se treba dodati aditon (grč. adyton) ono što je nepristupačno; najsvetiji, unutarnji dio grčkog hrama u koji je samo svećenik smio stupiti adizonizam med. vrsta tuberkulozne oboljelosti nadbubrežnih žlijezda, praćena smeđom ili smeđecrnom bojom onih dijelova kože koji su izloženi svjetlosnom ili mehaničkom podra• žaju; obično smrtonosna (nazvana po engl. liječniku Thomasu Addisonu koji ju je prvi 1855. g. opisao); Adisonova bolest, brončana bolest adjekcija (lat. adjectio) pridjevanje, dodavanje; prav. povećanje, dodatak ponuđenoj svoti novca adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridjev adjektivni (lat. adjectivus) gram. pridjevni, pridjevski adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuđivati, odobriti adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuđivanje, presuda u nečiju korist

adjudikatar adjudikatar (lat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuditelj adjudikativan (lat. adjudicativus) kojim se dosuđuje adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodijeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg nasljednika adjunkcija (lat. adjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodjeljivanje, dodavanje, spajanje adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlađi činovnik adjunktura (lat. adjunctura) pomoćno zvanje; pomoćna ustanova adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjanje; prav. polaganje zakletve; preklinjanje adjutatorij (lat. adjutatorium) anat. ramena kost, ramenjača adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač adjutorij (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak adjuvancije (lat. adjuvantia) mn. farm. v. adjuvans adjuvans (lat.) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lijek čije je djelovanje slabije adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj adkredulirati (lat. adcredulare) zanijekati pod prisegom neki dug adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mladi činovnik; osobito činovnik ili časnik koji je dodijeljen na službu nekom višem činovniku ili časniku adlenimenti (lat. adlenimenta) med. sredstva, lijekovi za ublažavanje

23

admodijacija adlerizam teorija austrijskog psihologa Alfreda Adlera (1870—1937), tzv. "individualna psihologija" Admet mit. starogrčki kralj u Feri (Tesalija), jedan od Argonauta, muž Alkestidin, Apolonov ljubimac adminacija (lat. adminatio) prav. prijetnja (kao simbolična uvreda) adminikul (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo adminikulator (lat. adminiculator) u Katoličkoj crkvi: osoba koja se skrbi o udovicama, siročadi i si. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo administrativa (lat. administrare upravljati, administrativa) uprava, upravna vlast administrativni (lat. administrativus) upravni, koji se tiče ili potječe od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat.) upravitelj; osoba koje upravlja ustanovom administrirati (lat. administrare) upravljati; voditi poslove neke ustanove, voditi posao za nekoga drugog admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuđenje admiral (ar. amir al ba', fr. amiral) zapovjednik bojne flote; zool. leptir (Vanessa atlanta) admirali te t (njem. Admiralitat) pomorska vlast; vrhovno zapovjedništvo pomorske vojne sile; svi admirali pomorske vojne sile admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, Čuđenje, obožavanje admisibilan (lat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv admisibilitet (lat. admisibilitas) primljivost; prihvatljivost admisija (lat. admissio) primanje, prijam admodijacija (lat. admodiatio) davanje zemlje u zakup

admodijator admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmitelj admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje adneksi (lat. adnexa) mn. med. veze maternice s jajnikom i jajovodom adnominalan (lat. ad k, nomen ime) koji ide uz imenice, koji pripada imenicama adnotacija (lat. adnotatio) bilješka, primjedba, napomena, objašnjenje; prav. popis; anotacija adnotanda (lat.) mn. stvari koje treba zabilježiti, zapamtiti, značajne stvari adnotata (lat.) mn. bilješke, primjedbe, napomene adnotator (lat. adnotator) pisac ili stavljač primjedaba; tumač adnotirati (lat. adnotare) pribilježiti, zapisati, zapamtiti, uzeti na znanje adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladenačko doba; mladež, omladina adolescent (lat. adolescens) mladić; pren. žutokljunac Adonaj (hebr.) Gospod, Gospodin, "moj Gospodin" hebrejski naziv za Boga, budući da se ime Jahve nije smjelo izgovoriti) adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji od jednog daktila i jednog troheja ili spondeja: U U — U Adonis (grč. Adonis) mit. legendarno lijep mladić za čiju su se ljubav otimale božice Afrodita i Perzefona; simbol ljepote i proljeća; zool. vrsta lijepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); bot. gorocvijet adonizacija (lat. adonisatio) namještanje, dotjerivanje, kićenje adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, posvajanje

24

adresat adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija adoptant (lat. adoptans) posvojitelj, usvojitelj; adoptator adoptat (lat. adoptatus) usvojeno dijete, posvojče, pokćerka, posinak adoptator (lat. adoptator) v. adoptant adoptirati (lat. adoptare) uzeti tuđe dijete pod svoje, usvojiti, posvojiti; priznati za svoje adoptivan (lat. adoptivus) usvojen, posvojen adoracija (lat. adoratio) obožavanje, veliko poštovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav Adrast starogrčki mitološki kralj u Argu, tast Polinikov, jedan od vođa "Sedmorice protiv Tebe" adrenalin (lat. ad u ren bubreg) med. supstanca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlijezda izlučuje neposredno u krv; upotrebljava se za smanjenje krvnog tlaka, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinerfm, epirenan, suprarenin adresa (fr. adresse) 1. oznaka (na pismu i dr.) mjesta stanovanja i imena onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitka neke udruge ili kolegija slavljeniku; pren. hitrost, okretnost, umješnost; adresa po potrebi bank. pozivanje neke osobe da akceptira ili isplati mjenicu za slučaj neakceptiranja ili neisplate mjenice adresant (fr. adresser) osoba ili tijelo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i si.; bank. mjenični potpisnik koji upućuje poziv nekoj osobi da akceptira ili isplati mjenicu adresar (fr. adrreser) popis osoba s naznačenjem mjesta i ulica stanovanja; knjiga s popisom stanovnika nekog mjesta (po zanimanjima, djelatnostima, ulicama i dr.) adresat (fr. adresser) osoba ili tijelo kojem se upućuje pismo, primatelj pi-

adresirati sma; bank. osoba kojoj se vlasnik mjenice treba obratiti u slučaju da je primatelj (trasat) ne plati adresirati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mjesto stanovanja osobe ili ustanove kojoj se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu Adrijatik (lat. Adria) Jadran, Jadransko more adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; usvojenje onoga koji je već punoljetan adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, posvojiti, usvojiti; usp. adoptirati adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak adskriptor (lat. adscriptor) supotpisnik adsorpcija (lat. adsorptio) fiz. zgušnjavanje plinova na površini čvrstih tijela; usp. okluzija adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuvjetni pristanak, potpuna suglasnost adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane adstringens (lat. adstringens) med. sredstvo za stezanje površine sluznice i povrijeđene kože adstringentan (lat. adstringens) stezljiv, koji steže, koji skuplja, koji zatvara adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti adukcija (lat. ad, ducere voditi) privođenje, dovođenje, primicanje, privlačenje; med. gibanje mišića prema središnjoj crti tijela, privlačenje mišića; prav. dokazivanje, navođenje razloga, pozivanje na što; aduktor mišić primicah; usp. abdukcija, abduktor adukcija n.at. adđuctio dovođenje) anat. "vivlačenje mišića

25

adventisti adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovjek i svako živo biće uopće adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoljetan; spolno zreo adulter (lat.) preljubnik, brakolomac adultera (lat.) preljubnica adulteracija (lat. adulteratio) krivotvorenje (osobito novca) adulterij (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljub adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica adurencije (lat. adurentia) mn. sredstva za paljenje ili nagrizanje adurens (lat.) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotik adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utažiti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati kovnijim; slik. razblažiti boje adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; sjeći adutom baciti adut na kartu druge boje i time odnijeti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; pren. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; iscrpsti sva sredstva, sve najjače razloge advekcija (lat. advehere dovoziti) vodoravno gibanje zraka, a time se prenose i meteorološki faktori (toplina, vlaga i dr.) u vodoravnom smjeru advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak Spasitelja naviješten u Svetom pismu (Otk 22,7); kod katolika: posljednja četiri tjedna pred Božić, došašće adventisti (lat. adventus dolazak) pripadnici kršćanske sljedbe koju je u Americi osnovao William Miller koji je proricao da će Krist po drugi puta doći 1844. godine; svetkuju subotu,

adventivan osnovom vjere smatraju Sveto pismo (Bibliju), vjeruju u Kristovo obećanje da će po drugiput doći; crkva raširena po cijelom svijetu adventivan (lat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bot. koji ne raste na svom pravom mjestu, npr. adventivni korijen onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.) adventizam (lat. adventus dolazak) naučavanje i pokret adventista; v. adventisti adverb (lat. adverbium) gram. prilog adverbijal (lat. adverbiale) gram. priložna oznaka (vremenska, mjesna, načinska, uzročna) adverbijalni (lat. adverbialis) gram. priložni adverzarije (lat. adversaria) mn. knjige ili bilježnice u koje se privremeno unose grada i bilješke koje će tek kasnije biti sređene ili obrađene adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan advocatus Dei (lat.) "Božji odvjetnik", u Rimokatoličkoj crkvi: osoba koja opovrgava prigovore "vražjeg odvjetnika" (advocatusa diaboli) pri procesima za proglašenje svetim ili blaženim advocatus diaboli (lat.) "vražji odvjetnik", osoba koja se suprotstavlja "Božjem odvjetniku" (advocatusu Dei); pren. čovjek koji se suprotstavlja općem mišljenju; v. diabolus rotae advocirati (lat. ad voćare) baviti se odvjetničkim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; pren. zauzimati se za nekoga ili nešto advokat (lat. advocatus onaj koji je pozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranitelj, branitelj, odvjetnik advokatura (lat. advocatura) pravobraniteljstvo, pravozastupništvo, odvjetništvo, odvjetničko zvanje

26

aerobat adustirati (lat. adjustare) dotjerati, dotjerivati, namjestiti; adjustirati; obično: adustirati se, adjustirati se adutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlađi časnik dodijeljen na službu višem časniku, pratitelj višeg časnika ađutantura (lat. adjuntatura) zvanje, služba i kancelarija ađutanta aed (grč. aoidos) pjevač i pjesnik slobode u herojskom razdoblju starih Grka AEG kratica za poznatu njemačku tvrtku Allgemeine Elektrizitets-Gesellschaft čit. Algemajne elektricitets-gezelšaft "Sveopće društvo za elektricitet" Aenona (lat.) antičko ime za Nin aequilibrium indifferentiae čit. ekvilibrijum indiferencije (lat.) fil. ravnoteža dvaju suprotnih motiva, dviju suprotnih pobuda; usp. Buridanov magarac aer (grč. aer zrak, lat. aer) zrak aeracija (lat. aeratio) proizvođenje zraka; prozračivanje; izlaganje kemijskom djelovanju zraka aerat (lat. aeratum) kem. voda u kojoj ima ugljične kiseline aerenhim (grč. aer zrak, en u, hyma tekućina, sok) bot. stanično tkivo s velikim, zrakom napunjenim, međustaničnim prostorima, osobito kod vodenih biljaka aeričan (lat. aer, grč. aer) zračni; prozračan, plinovit aerifikacija (lat. aerificatio) punjenje zrakom; kem. pretvaranje u zrak, plin aeriforman (lat. aeriformis) prozračan, plinovit aerizirati (grč. aer, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u zrak, plin aero- (grč. aer, lat. aer) predmetak u složenicama sa značenjem: zrak, zračni, koji je u vezi sa zrakom aerobat (grč. aer, baino idem) plesač u zraku, plesač na užetu; koji ide po zraku; mudrijaš

aerobi aerobi (grč. aer, bios život) mn. biol. bakterije koje, kao i sva viša živa bića, moraju imati slobodnog kisika da bi mogle živjeti (za razliku od anaeroba) aerobionti (grč. aer, bios život) mn. zool. v. aerobi aerobomba (grč. aer, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. zračna, avionska bomba aerobus (grč. aer, lat. omnibus svima) zračno prijevozno sredstvo aerodin (grč. aer, dynamis sila) zrak. zrakoplov teži od zraka, u letu se održava uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija aerodinamika (grč. aer, dynamis sila) fiz. znanost o zakonima gibanja plinovitih tijela aerodrom (grč. aer, dromos putanja) mjesto gdje stoje, odakle polaze i kamo se spuštaju zrakoplovi aeroduktor (lat. aeroductor) med. instrument kojim se pri porođajima dovodi zrak aeroembolija (lat. aer zrak, grč. embolon klin) stvaranje plinskih mjehurića u tkivima i krvi zbog izlaganja organizma sniženom tlaku koji vlada na većim visinama aerofagija (grč. aer, fagein jesti) med. gutanje zraka, bolest koja se javlja osobito kod neuropata i histeričnih osoba, ali i kod tuberkuloznih aerofiltar (lat. aer zrak, filtrum cgedilo) filtar u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propuštaju tekuće vode radi aeracije aerofiti (grč. aer, fyton biljka) bot. biljke koje rastu sasvim u zraku (suprotno: geofiti); također: epifiti aerofobija (grč. aer, fobeo bojim se, plašim se) strah od zraka, izbjegavanje zraka aerofon (grč. aer, foneo zvučim) instrument pomoću kojega se ljudski glas

27

aeromantija može prenositi i čuti na 6—9 kilometara (izumio ga je Edison) aerofor (grč. aer, foros nosač) sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom zraku, kao i pod vodom aerofotografija (grč. aer, fos svjetlost, grafo pišem) perspektivno snimanje raznih objekata, osobito zemljišta (terena), iz zraka (zrakoplova) fotografskim putem aerofotogrametrija (lat. aer zrak, grč. fos, fotos svjetlo, gramma slovo, metria mjerenje) izradba zemljovida snimanjem iz zrakoplova aerogen (grč. aer, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću zraka, koji dolazi od zraka; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila s udahnutim zrakom aerografija (grč. aer, grafo) opisivanje zraka aerogram (lat. aer zrak, grč. grafein pisati) vijest predana zračnim putem, putem radija; radiogram aeroidan (grč. aeroides) koji ima oblik zraka, zrakolik; maglovit aeroklimatologija (lat. aer zrak, grč. klimatos naginjanje zemaljske kugle polu, logia znanost) znanost koja proučava klimu troposfere i drugih dijelova stratosfere aerolit (grč. aer, lithos kamen) meteor, kamen koji pada iz zraka, meteorski kamen aerologija (grč. aer, logia) znanost o zraku i njegovim svojstvima, znanost o atmosferi i njezinom ispitivanju aeromagnetometrija (lat. aer zrak, grč. Magnes lithos, metria mjerenje) istraživanje ruda pomoću zrakoplova, tj. iz zraka aeromantija (grč. aer, manteia proricanje) proricanje po pojavama u zraku

aeromedicina aeromedicina (lat. aer zrak, medicus) grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem zdravstvenih poremećaja koji se javljaju kao posljedica letova zrakoplovima aeromehanika (grč. aer, mechanike) fiz. znanost o zakonima gibanja i ravnoteže plinova; pneumatika aerometar (grč. aer, metron) sprava za mjerenje gustoće i tlaka zraka aerometrija (grč. aer, metria) mjerenje zraka; znanost o mjerenju gustoće i tlaka zraka aeromiting (lat. aer zrak, engl. meeting) sastanak zrakoplovaca; skup čija je svrha populariziranje zrakoplovstva; javna priredba sa zrakoplovnim vježbama aeromonter (lat. aer zrak, fr. monteur) radnik koji montira zrakoplovne konstrukcije aeromotorist (lat. aer zrak, lat. motor) radnik koji rukuje benzinskim motorima, zrakoplovnim motorima i si. aeronaut (grč. aer, naus brod, nautikos brodski, pomorski) zrakoplovac, onaj koji se vozi zrakoplovom aeronautika (grč. aer, naus brod, nautike) znanost o zrakoplovstvu; zrakoplovstvo aeropauza (lat. aer zrak, lat. pausis) atmosferski slojevi iznad 25 km s veoma razrijeđenim zrakom koji ne može podržati let zrakoplova aeroplan (grč. aer, planos koji luta, koji krstari) zastarjeli naziv za zrakoplov (avion) aeroprojektor (lat. aer, projector) fotogrametrijski instrument za izradu topografskih zemljovida iz fotografskih snimaka napravljenih u zraku aeroskop (grč. aer, skopeo gledam) sprava za mjerenje količine prašine u zraku aeroskopija (grč. aer, skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) zraka

28

aerozoi aerostacija (lat. aerostatio) vještina dizanja balona i upravljanja njima, zrakoplovstvo aerostat (grč. aer, statos stajaći, koji stoji) sprava za letenje lakša od istisnutog zraka (balon, zračni brod) aerostatika (grč. aer, statos),znanost o ravnoteži plinova, posebno "zraka aerotaksija (grč. aer, taxis uređenje) zool. kretanje organizama koji se slobodno kreću, npr. bakterija u vodi, prema mjestima najvećeg (pozitivna aerotaksija) ili najmanjeg (negativna aerotaksija) sadržaja kisika, gdje se onda ti aerotaksični mikroorganizmi skupljaju aeroterapija (grč. aer, therapeia liječenje) med. liječenje udisanjem umjetno zgusnutog ili razrijeđenog zraka aeroterorizam (grč. aer, lat. terror strah, užas) bombardiranje iz zraka gradova i naselja radi zastrašivanja, uznemiravanja i demoraliziranja stanovništva aerotonometar (grč. aer, tonos napon, metron mjera) sprava za mjerenje napona krvnih žila aerotopografija (grč. aer, topos mjesto, grafo pišem) metoda u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz zraka aerotropizam (grč. aer, tropos okret, pravac) bot. pokreti biljaka prema mjestima gdje ima najviše {pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) zraka, odnosno kisika aerotunel (lat. aer zrak, engl. tunnel) poseban hodnik u kojem se ispituju zrakoplovi i zrakoplovni modeli pomoću umjetnog prilagođavanja brzine zračnog strujanja aeroza (grč. aer) med. razvijanje zraka u tijelu aerozoi (grč. aer, zoon životinja) zool. v. aerobi

i

aeternum vale aeternum vale čit. eternum vale (lat.) zauvijek zbogom, posljednji pozdrav afagija (grč. a-, fagein jesti) med. nemogućnost gutanja hrane afakija (grč. a-, fakos leća) med. nedostatak očne leće; pr. afakičan afamirati (fr. affamer) mučiti glađu; pr. afamiran afanija (grč. afaneia) glupost, koještarija afarist (tal. affarista) čovjek koji bezobzirno želi ostvariti dobitak ili čast, špekulant afazija (grč. a-, femi govorim) med. ne' moć (ili: nemogućnost) govora; zanijemjelost od užasa; psih. bolesna smanjenost sposobnosti govora zbog zaboravljanja pojedinih riječi afefobija (grč. afe doticanje, fobos strah) med. bolestan strah od dodira afekcija (lat. affectio utjecaj) naklonost, nježnost, odanost, ljubav, srdačnost; svako uzbuđenje i promjena u tjelesnom ili duševnom stanju; med. svaki utjecaj na tijelo, bolest; osjećaj; aficiranje afekt (lat. affectus, afficere utjecati na nekoga ili nešto) psih.-vrlo jak osjećaj koji većinom nailazi najednom, iznenadno, traje obično vrlo kratko i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada sviješću, duševni pokret; uzbuđenje, stanje razjarenosti, razjarenost afektacija (lat. affectatio) neprirodnost, usiljenost, pretvaranje, prenemaganje afektirati (lat. affectare) biti neprirodan, praviti se, pretvarati se, prenemagati se; htjeti vješto prikazati nešto onakvim kakvo zapravo nije afektivan (lat. affectivus) uzbudljiv, osjetljiv, osjećajan afektuozan (lat. affectuosus, fr. affectueux) usrdan, ljubazan, veoma naklonjen

29

afidavit afektuozitet (lat. affectuositas) usrdnost, velika naklonjenost, strasnost afel (grč. apo od, helios Sunce) astr. najveća udaljenost planeta ili kometa od Sunca; suprotno: perihel afeleja (grč. afeleia) ret. jednostavnost, prirodnost (u govoru) Afer (lat.) arapski naziv za neka etiopska plemena (prema njima su Rimljani nazvali čitav kontinent Afrika) afera (fr. affaire) stvar, posao; parnica, spor; težak položaj; zamršena stvar; neugodan doživljaj; velik događaj; sukob aferaš (fr. afiaire) onaj koji ima ili pravi afere, koji se bavi prljavim poslovima, osobito na račun države afereza (grč. aphairesis oduzimanje) gram. skraćivanje početka, skraćivanje jedne riječi time što joj se izostavi početak, prvo slovo, prvi slog; med. uklanjanje suvišnog ili onesposobljenog dijela ljudskog tijela affabile (tal.) glaz. ugodno, ljubazno, umiljato affaire d'honneur čit. afer d-oner (fr.) stvar časti, dvoboj affanato (tal.) glaz. bolno, tužno, plašljivo affettuosissamente čit. afetuozisamente (tal.) glaz. v. affettuosissimo affettuosissimo čit. afetuozisimo (tal.) glaz. vrlo osjećajno, veoma strasno affettuoso čit. afetuozo (tal.) glaz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; con affetto afflitto (tal.) glaz. bolno, tužno; con afflittione affretando (tal.) glaz. sve brže, ubrzavajući; affretoso affretoso (tal.) glaz. v. affretando affunde (lat. affundere, affunde) farm. na receptima: nalij na to! afidat (lat. affidatus) podanik, vazal afidavit (lat. affidavit) pom. iskaz pod prisegom o teretu nekog broda

afiks afiks (lat. affigere pričvrstiti, prikovati, affixum) gram. produženje riječi dodavanjem jednog slova ili sloga, govorni dodatak; dometak afilantropija (grč. a-, filos prijateljski, anthropos čovjek) nedostatak ljubavi prema bližnjima; mržnja prema ljudima afiličan (grč. afyllos, a-, fyllon list) bot. bez listova, bez čašičnog listića afilijacija (lat. affiliatio) usvojenje; primanje u neki red ili društvo; bratstvo, sveza; družba, društvo, tajno udruženje afilirati (lat. affiliare) usvojiti nekoga za sina ili kćerku; zbratimiti; primiti nekoga u neki red, bratstvo ili društvo; pridružiti, združiti; afilirana loža masonska loža koja je ušla u sastav neke veće lože afinaža (fr. affinage) profinjavanje, pročišćavanje, npr. plemenitih rudača; dotjerivanje, glačanje, stanjivanje afinerija (fr. affinerie) radionica za pročišćavanje plemenitih rudača i dr.; radionica u kojoj se izrađuju žice; usp. rafinerija afinirati (fr. affiner) profiniti, napraviti ljepšim; očistiti, pročistiti, pročišćavati; dotjerati, stanjiti afinis (lat. affinis) rođak po ženi, zet, tast afinitet (lat. affinitas) srodstvo, srodnost (suprotno: kognacija); kem. stupanj lakoće kojom se dva različita elementa spajaju, težnja za sjedinjavanjem između dvaju kemijskih elemenata ili više njih; pren. srodnost, sličnost afion (ar., perz.-tur. afyon) mak; opijum, opij afirmacija (lat. afifirmatio) potvrđivanje; potvrda; tvrdnja, iskaz dan pod prisegom afirmativa (lat.) potvrdno mišljenje; potvrđivanje, potvrda

30

aformacija afirmativan (lat. affirmativus) potvrdan; odlučan; pokazni; log. afirmativan sud potvrdan sud (S je P), npr. zlato je skupocjeno afirmirati (lat. affirmare) tvrditi, potvrditi, potvrđivati, uvjeriti; afirmirati se uspjeti održati se kao takav afiš (fr. affiche) oglas, javna objava, plakat afitaža (fr. affutage) voj. namještanje topa na lafetu, puške na kundak; pripremanje topova za pucanje; oštrenje alata afitirati (fr. affuter) voj. namjestiti (ili: namještati) top na lafetu ili pušku na kundak; top ili pušku pripremiti za paljbu; biti afitiran biti u pripravnosti, imati pri ruci aflikcija (lat. afflictio) utučenost, ožalošćenost, žalost; bol, tuga, jad, muka; nesreća, nedaća aflogističan (grč. a-, flogyzo zapalim, sagorim) koji gori bez plamena, npr. aflogistična svjetiljka afluencija (lat. affluentia) pritjecanje, nagomilavanje, umnožavanje, izobilje, obilje, obilnost afluks (lat. affluxus) pritjecanje, priljev, navala čega, obilje; afluksija afluksija (lat. affluxio) v. afluks afobija (grč. afobia ) neplašljivost, nebojažljivost afonija (grč. a-, fone glas) med. bezglasnost; gubljenje (ili: gubitak) glasa zbog bolesti mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice; v. afoničan aforija (grč. plodan, rodan) med. neplodnost, jalovost aforistično (grč. aforismos) kratko i jezgrovito, u obliku izreke aforizam (grč. aforismos) kratka i u određenom obliku iskazana izreka koja veoma jasno izražava jednu misao; mudra poučna izreka aformacija (lat. afformatio, ad formare oblikovati, uobličiti, graditi) tvorba

med. gamogonija . morska gusjenica afroditografski (grč. lat.) usp. afrodisiazo) med. ukras. oskudica u mlijeku kod majke agalma (grč. brat Menelajev.bez. lat. gala mlijeko) med. ljubavno ludilo. bez utjecaja drugih oplodnih stanica Agamemnon mit. after-shave lotion čit. putem diobe (način razmnožavanja kod praživotinja). složeni. znanost o afričkoj kulturi afrikata (lat. momak. agalma) lik. sin Atrejev. partenogenetsko razmnožavanje agamist (grč. a-gameo bez žene sam) neženja. samac agamogonija (grč. ljubavno uživanje. med. gone rađanje) biol. a-. bot. obljuba. mukli suglasnik afuzija (lat. aftha. afrodisios koji se odnosi na ljubavni užitak) sredstvo za jačanje spolnog nagona afrometar (grč. besmislenost. gamein ženiti se) bezbračnost. slika. u užem smislu Bur afrikanistika znanost koja proučava afričke jezike i književnosti.bez. koji ima afte na sluznici usne špljine aftong (grč. bolest na sluznici usne šupljine: bijeli ili žućkasti mjehurići s crvenim rubom after-dinner (engl. Afrodite) mit. afrodisios ljubavni) mn. zool. sliveni suglasnik. bespolnost cvjetova. gamos brak. kip. supr. a. ton) gram. aphthae) mn. npr. osobito u hramu agame (grč. afrosyne) bezumlje. koji opisuje planet Veneru afroditski (grč. a. zakupljivanje lade. fthongos zvuk. kralj u Mikeni (Argu). affundere doliti) dolijevanje agalaktija (grč. glas. after-šeiv loušn (engl. bot. praunuk Tantalov. bezmliječnost dojke. a. c = t +s Afrodita (grč. affronterie) javna pogrda. metron) sprava za mjerenje tlaka pjene. Afrodite. affricare natrljati) gram. afthai. losion koji se upotrebljava nakon brijanja. ubila ga je žena Klitemestra i njezin ljubavnik Egist. ljubavna pohota. zakupnina afrik (fr. sredstva za izazivanje spolnog nagona afrodizijak (grč. gamos brak) mn. afrodizija afretiranje (fr. tj. rađanje bez oplođivanja. affretement) pom. bezobrazna i drska prijevara 31 agamogonija afrozinija (grč. pretjerano razvijen spolni nagon. unuk Pelopov.) kolonjska voda. afrique) materijal od palminih vlakana (služi za punjenje strunjača) afrikaans inačica nizozemskog jezika kojom govore Buri Afrikander bijelac rođen u Južnoj Africi. astr. a. Afrodite) ljubavni afrodizija (grč. zool. aphthosus) mjehurast.) odmaranje odmah nakon ručka after-shave čit. starogrčka božica ljubavi i ljepote koja se rodila iz morske pjene (kod Rimljana: Venera). u hebrejskoj gramatici: tvorba osobnih glagolskih oblika dodavanjem skraćenih zamjenica (aformativa) aforodizijazam (grč. vrhovni zapovjednik helenske vojske u Trojanskom ratu. draž. biljke gimnospore čije se stanice razmnožavaju samostalno.bez. sprava za mjerenje vrenja afronterija (fr. pren. aforidizijazam afrodizijaci (grč. afros pjena. spolna ljubav. afrodisiazo sladim se ljubavlju) med.bez. grafo) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. ljupkost. kriptogamija. med. losion aftezan (grč. v. after-šeiv (engl.aforodizijazam novog oblika pridodavanjem. buncanje u groznici afte (grč. osvećen od sina Oresta agamija (grč.

) francuska obavještajna agencija (ured za informacije) Agence Telegraphique Suisse (fr. osnivač grada Tira. ured jednog agenta. stoljeća pr. u starogrčkoj mitologiji: sin Posejdona i Libije. n.) polje.bez. djelotvoran.) dnevnik. e. naučavanje Crkve po kojem Bog nema početka Agenor (grč. pomiješana s vodom daje bezbojnu hladetinastu masu koja se upotrebljava u kuharstvu. staračka svježina . dio etike koji uči o najvišem dobru Agaton (grč. agape ljubav) Božja ljubav. po imenu arapskog plemena koje je.agape agape (grč. tajni policajac agent provokator (lat. osobito lišće.) švicarska novinska agencija agencija (lat. plaćeni bukač. gaster trbuh. agathos dobar. stablo joj izraste do 10 m visine. pokretna sila agent (lat. ager publikus (lat. prema Starom zavjetu. mladolik izgled. ager publicus čit. edžine (engl. živjelo u doba židovskih kraljeva u Arabiji i napadalo susjedna židovska plemena agastronomija (grč. aghatos dobar) starogrčki pisac tragedija. osobito: tajni policijski doušnik kojemu je zadatak steći povjerenje politički sumnjivih ili nepoželjnih osoba pa ih onda navesti na vršenje kažnjivih djela agentura (lat.. agens koji radi) poslovođa. naučavanje o dobrom i pravilnom življenju agatodemon (grč. novinarsko poduzeće za davanje novosti dnevnim listovima agenda (lat. agens) fil. agathos dobar. aggeratio) nagomilavanje. nesposobnost za rađanje. fiziol. prijatelj Euripidov i Platonov agava (grč. daimonion duh) mit. logia znanost) fil. oranica. a.) vrsta američkih raketa upotrijebljenih u programu Gemini 32 agerasija Agence Havas čit. božanska ljubav. agauos vrijedan divljenja. kršćanska ljubav. dobri duh. u apreturi (kao sredstvo za lijepljenje) i u bakteriologiji (kao hranjiva podloga za uzgoj bakterija) Agareni (hebr. nepotpuna embrionalna razvijenost ili nedostatak nekog dijela organizma. agenor) "hrabri". duh zaštitnik agatologija (grč. osvojena zemlja koja se poklanja isluženim vojnicima ageracija (lat. ageraos koji ne stari) nestarenje. teol. agens provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda. bios život) fil. mn. agentia) poslovnica nekog većeg poduzeća čiji je djelokrug ograničen. genesis rađanje) ženska neplodnost. nomos zakon) med. ažans avas (fr. posrednik. snaga.) državno zemljište koje služi za javnu uporabu. zastupnik. gomilanje agerasija (grč.) mn. Agena čit. do 4. lat. agave americana) bot. uzetost trbušnih živaca agatobiotika (grč. perzijska dinastija od 8. agathos dobar. ono što je uzrok nečemu. Amerike. praotac Feničana agens (lat. uništio ju je Aleksandar Makedonski porazivši kralja Darija III. večere ljubavi kod prvih kršćana kao znak općeg bratstva i ljubavi agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima. predstavnik firme. podsjetnik agenezija (grč. upotrebljava se. radno načelo. naziv za Turke i muslimane u starim spomenicima. poslovno područje jednog agenta. a. u narodnoj medicini Agemenidi mn. poslovnica ager (lat.) posao.bez. poticatelj nemira. tropska biljka podrijetlom iz Juž.

fil. aglosostomija aglosostomija (grč.) glaz. color boja) film produkcije Agfa aggiustamente čit. ili protiv neke osobe. sveta voda agilan (lat. a. bunjenje agitakl (lat. e. stranku ili ideju. a. a. agitaculum) farm. život bez žene agirati (lat. adžustamente (tal. jedna od triju Gracija. najniži stupanj aperceptivnog spajanja predodžaba pri čemu. pr. točno. nijemost. agitare poticati) revno raditi za neku osobu. revno zauzimanje i rad u užoj ili široj sredini za neku osobu.bez. buntovnik. nemogućnost gutanja. ili protiv neke osobe. mućkati Agitprop kratica za Odjel agitacije i propagande Aglaja (grč. okretan. aglosija aglucija (lat. sasvim točno aggratiatio publica čit. vrijedan agilitet (lat. osobito u političkom smislu. gyne žena) neoženjen aginija (grč. radinost. nagomilavanje ageuzija (grč. lak. kretanje. smutljivac agitirati (lat. geusis ukus) med. miješati. a. skupljanje. stoma usta) med. božica ljupkosti Aglaura mit. nemir. lat. aggestio) dovlačenje na gomilu. agilis) brz. hitar. riješena stvar agitato čit. mutavost. stvar. min. dirljivo 33 aglutinacija agitator (lat. "predvodnik". buniti. skupljati aglosija (grč. adžitato (tal. st. gyne žena) neženjenost. nastaje nova zbirna predodžba. agluticija aglutinacija (lat.) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja. gram. hagiazma) blagoslovljena voda. stranke ili ideje. svršena stvar. uzburkano.) Agfa kratica za Aktiengesellschaft fiir Anilinerzeugung čit. marljivost aginičan (grč. marljiv. potpuno. med.) čovjek koji se revno zauzima i radi za neku osobu. spartanski kralj (5—4. stvar ili protiv neke osobe ili stvari. n. poslovati. usp.bez.bez. v. Agfakolor (lat. štapić ili batić za miješanje kod pripreme raznih kemikalija ili lijekova agitata res (lat.) "dioničko društvo za proizvodnju anilina". slijepljen kamen aglomerirati (lat. koja je često na dnevnom redu. laos narod) "voda naroda". ago vodim. aglossos nijem. nedovoljnost krvnih zrnaca aglomeracija (lat. stvari. agracijacio publika (lat. agitatio) pokret. agglutinatio) nagomilavanje. glossa jezik) med. aglaos sjajan) "sjajna". anilin. podbadač. agilnost agilnost (lat. ali njezini sastavni dijelovi ipak ostaju samostalne predodžbe. doduše.bez. nedostatak (ili: neosjećanje) okusa Agezilaj (grč.agestija agestija (lat. aglutio) med. agere) raditi. "blistava". farm. kod tifusa). hitrost. "prvak". agglomeratio) skupljanje. kći atenskoga kralja Kekropa aglobulija (grč. trgovati. agglomerare) gomilati. lakoća. gomilanje. gomilanje. podbadanje. stapanje dviju riječi u jednu . opća amnestija agijazma (grč. globulus kuglica) med. agilitas) v. glumiti na pozornici agitacija (lat. nagomilavanje aglomerat (lat agglomeratum) tijelo nastalo nagomilavanjem više raznih sastavnih dijelova. nagomila(va)ti.bez. poticati. agilitas) brzina.) muz. spretan.) pomilovanje koje daje vladar povodom velikih državnih blagdana i proslava. sljepljivanje rana pomoću tekućine koja ponovno spaja odvojene dijelove (limfa). a. akcijengezelšaft fir anilinercojgung (njem. svojstvo imunog krvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. okretnost.

aglutinini (lat. s priljepcima. ago vodim) glaz. nesposobnost raspoznavanja. borilačka. utakmica agonografija (grč. konjičko i glazbeno natjecanje kod starih Grka agona (grč. po ocu agnatija (grč. aglucija aglutinancije (lat. aglutinativni jezici lingv. fil. npr. agma) lingv. g. metron mjera) fiz. agnatus) srodan po očevoj strani. u starogrčkim gradovima: glavni trg. mjenicu i si. gnosis spoznaja) psih. naziv za glas n kad stoji ispred glasova k. izdisanje. aglutinatio) med. gimnastička. grč. smrtne muke. gimnastički. med. anominacija agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. sastaviti. (tada ga nesvjesno izgovaramo kroz nos) agnacija (lat. lijekovi za brzo zarašćivanje rana. agglutinantia) mn. kad bolesnik predmete 34 agora vidi.) Jaganjac Božji. agonos neplodan) zem.bez. med. tvari koje nastaju u krvi pod utjecajem bakterija i krvnom serumu daju sposobnost izazivanja aglutinacije aglutinirati (lat. agnostos nepoznat) izraz koji obuhvaća veoma različite pravce (transcendentalni idealizam. agonia borba) smrtna borba. archos) nadzornik gimnastičkih. koji zarašćuje. smrtni strah.. agglutinare prilijepiti) mn. turski i dr. ali ih ne raspoznaje i dr. reostat agon (grč. agglutinare) slijepiti.29) agofilomanija (tal. filos prijatelj. rođak po krvi agnatičan (lat. hrvačka vještina agonizam (grč. 2. gnathos čeljust) med. agon borba) gimnastičko.) agnosticizam (grč. jedno od Kristovih imena (Iv 1. agon) borba. očajanje agonist (grč. agonistes) borac.aglutinacija aglutinacija (lat. agnatus) rođak s očeve strane. narodna . koji zaliječi. sudac u borbi agora (grč. agnominatio) v. polazna točka Sokratove filozofije: "Znam da ništa ne znam" Agnus Dei (lat. agnatio) krvno srodstvo. priljepljivati. agonothetes) redatelj gimnastičkih. ago igla. razumijevanja i označavanja pojmovima onoga što se zamijeti pomoću osjetila. srodstvo po ocu agnat (lat. koji se priljepljuje. agon borba. konjički i glazbeni natjecatelj kod starih Grka agonistarh (grč. v.bez. natjecanje. nedostatak čeljusti agnominacija (lat. ago vodim. agora trg) 1. jezici kod kojih se riječi tvore dodavanjem gradivnih elemenata na korijen riječi. strast) izraz za strast ubadanja u venu i utakanje bilo kakve neškodljive tekućine kojom se zamjenjuje ubrizgavanje neke droge agogika (grč. a. h.) koji zastupaju gledište da je stvarnost nemoguće spoznati agnozija (grč. v. npr. agglutinare prilijepiti) koji srašćuje. grafia opis) opis(ivanje) borbe agonotet (grč. konjičkih i glazbenih natjecanja kod starih Grka. sredstva za slijepljivanje aglutinativan (lat. pozitivizam i dr. stanje koje prethodi smrti. naziv za postupne promjene tempa radi što življeg i plastičnijeg izvođenja glazbenog djela agometar (grč. priljepni. mania pomama. crta koja na zemljovidu spaja mjesta na kojima je magnetna deklinacija jednaka nuli agonija (grč. potpis. jahačkih i glazbenih natjecanja kod starih Grka agonistika (grč. srasti agma (grč. agonistes. a. agon borba) borba. prilijepiti.

napadanje. lat. nepismenjak agrar (grč. aseg ljut) sok iscijeđen iz nezrelog grožđa. polje) ekonomsko-politički pokret čiji je cilj unapređenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr. masa koja je nastala putem sjedinjavanja više istovrsnih stvari. kopča. polje. aggravare otežati) otežavanje.35) agrafija (grč. ponovna raspodjela zemlje agravacija (lat. aggregatum skupina) min. gomilati. seoski. agraffe) 2. zemljišne odnose. spona (kao nakit) agrafa (grč. agros njiva. neotrovne tvari kojima bakterije. limunadu i dr. poljski. ulica i uopće praznih prostora agracijacija (lat. zbijanje. agrestan (lat. agrarna reforma reforma koja se odnosi na zemljoposjed. nasrtljivost. agrestis) seljački. tekuća i plinovita agregirati (lat. lat. agros. neobrazovan . zakone i dr.. pridruživanje. zbroj. spojiti u jedno tijelo agreman (fr. otežanje. primanje u neko društvo. ergon djelo. pridružiti. pren. agrafos nenapisan) 1. način spajanja i zbijanja dijelova po kojem se tijela dijele na čvrsta. nervozni strah od prelaženja preko trgova. napadačka ili izazivačka strana agrest (tal. aggressivus) nasrtljiv. aggregatio) nagomilavanje. a. masa koja sadrži u sebi različne sastavne dijelove. grub. aggressor) nasrtljivac. napadan. Djela apostolska 20. grex stado. bolest koja se javlja zbog nekih bolesti mozga Agram (njem.bez. teol. agrarius) zemljoradnik. koji je sklon napadanju. agreage) trg. aggredi) mn. nagrada posredniku. agregare) primiti u neko društvo. mjesto gdje se ta skupština sastajala agorafobija (grč. nakupljanje. dinamo-stroj i motor. zemljoradnički. pooštrenje. mat. fobeo bojim se) med.. ager njiva. pojedine rečenice koje se navode kao Isusove riječi kojih nema u kanonskim Evanđeljima. ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. kazne 35 agrestan agreaža (fr. med. svladavaju otpornost organizma agresivan (lat. agros.agorafobija skupština starih Atenjana. zbiti. agrarius) koji se tiče zemlje. grafia pisanje. aggratiatio) pomilovanje agrafa (fr. ad pri. stanje u kojem se neko tijelo javlja. lat. meh. opisivanje) opisivanje poljoprivrednih sprava agresija (lat. neuglađen. ager njiva. pogoršanje. polje) opći izraz za pojmove koji obuhvaćaju poljoprivredu. napadač. ager njiva. grafo pišem) med. agro. agora trg. generator i motor agregatno stanje fiz. navodno od am Graben na jarku. zemlju. agrement pristanak) pristanak države da primi određenu osobu za diplomatskog predstavnika neke druge države agrergografija (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati. gubljenje sposobnosti pisanja. proizvodeći ih. iznos. kurtaža agregacija (lat. pasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi agrarac (lat. zemljišne reforme. upotrebljava se za ocat. nagomilati. npr. izvanredna profesura agregat (lat. povećanje. nasilan agresor (lat. nasilje agresini (lat. poljoprivredni. agresto. na nasipu) staro njemačko ime za Zagreb agramatist (grč. aggressio) napad. pristaša zemljoradničke politike agrarizam (grč. mn.) agrarni (lat.

logia znanost) znanost o smještaju poljoprivrednih površina agrofitotehnika (grč. nesanica praćena velikom željom za spavanjem agro. Agrippa) 1. također: agripski porođaj agripnija (grč. mania pomama. agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavne privredne grana (suprotno: industrijske države) agriofag (grč. agrestis poljski. logia znanost) dio biologije koji proučava uspijevanje i iskoristivost 36 agrometeorologij a biljaka s obzirom na kakvoću zemljišta agrobotanika (grč. lat. ge zemlja. logia znanost) grana meteorologije koja . agrios divlji. osobito kultiviranih biljaka agrogeologija (grč.) grana klimatologije koja proučava klimatske elemente i varijacije koje utječu na razdiobu biljnog svijeta na površini Zemlje agromaksimum (lat.(grč. ispituje utjecaj zemljišta na prehranu i sastav kultiviranih biljaka agrokemija (lat. grč. grubost. botane trava) dio botanike koji proučava morfološke i fiziološke osobine kultiviranih biljaka agroekologija (lat. grč. koma neprirodna pospanost) med. ager polje. techne vještina) agr. agrikulturni sustav v. pesticida radi zaštite raslinja i dobivanja većeg uroda agroklimatologija (grč. kad dijete dolazi na svijet najprije nogama umjesto glavom. med. agricultura) zemljoradnja. vještina obrađivanja i uzgoja biljaka. agrypnia) med. chemeia) grana kemije koja se bavi proučavanjem kemijskih procesa i elemenata s obzirom na plodnosti zemljišta (npr. ager polje. maximum) najveća količina zemljišnog posjeda koju smije imati neki pojedinac agromanija (grč. neugladenost. ager polje. gnojivima.agrestija agrestija (lat. agros. ager polje. prostaštvo. 2. zaštićivanjem od erozije i si. nespavanje agripnokoma (grč. agros. poljoprivrednik agrikultura (lat. logia znanost) dio geologije koji skuplja i potanko obrađuje one dijelove geologije koji se tiču poljoprivrede agrokemija (agros. agricultura) koji se tiče zemljoradnje. divlja ćud. osobito divljači agriotimija (grč. tj. agrometeorologij a (lat. nesanica. neobrazovanost agri. agrikola (lat. fyton biljka. ager polje. bios život. ager polje. thymos duša) divljaštvo. na osnovi pokusa. poljoprivredni. primjena umjetnih gnojiva i uporaba kemijskih sredstava. agrikulturna kemija dio primijenjene kemije koji se bavi kemijskim uvjetima života korisnih biljaka (žitarica) i domaćih životinja. meteoron koji se nalazi u zraku. ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji agromelioracija njegovanje tla racionalnom obradom. poljoagrobaza (lat. poljski. agrios divlji. grč. zemljodjelstvo agrikulturni (lat. fagein jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja. nepravilan porođaj.(lat. agrikulturna fizika fizika primijenjena na zemljoradnju. basis temelj) kratica za agronomska baza (seoska poljoprivredna središnjica) agrobiologija (lat. grč. cheo lijem) dio kemije koji. agrypnia. ager) predmetak u složenicama sa značenjem: polje. agros. grč. budnost. agros. agros. ager) predmetak sa značenjem: poljoprivreda agricola čit. rimsko osobno ime. fiziokratski sustav. ratarstvo. oikos kuća. luđačka sklonost ubojstvu Agripa (lat. seoski) seljaštvo.) seljak.

hypnos san) med. achates) dati nečemu preljeve boja i šare kao kod ahata. agronomos) poljoprivrednik. hydor voda) nedostatak vode. i to na peti. prestanak izlučivanja žuči ahreja (grč. acholos) med. Ahilleus) mit. a-. sastoji se u tome što u želučanom soku nema dovoljno solne kiseline i nekih fermenata Ahilova peta Ahil je mogao biti ranjen samo na jednome mjestu. stalnih i po kakvoći dobrih prinosa Ah znak za amper-sat Ahasver (hebr. agronomia) znanost o obrađivanju zemlje. ahimsa "ne povrijediti") osnovni moralni zakon budizma.. čovjek kojega je. ahyr posljednji) drugi svijet. školovan poljoprivrednik agronomija (grč. karneola i dr. n. bezvodnost Ahil (grč. kasnije je ovim imenom nazvan i Vječni Zid. pomračenje vida. mana nekog čovjeka. hinduizma i jainizma: zabrana ubijanja živih bića ahipnija (grč. pedon zemlja. otuda: slabost.Agron proučava vremenske elemente i pojave koje utječu na razvoj usjeva Agron kralj svih Ilira u 3. Achaschverosch) starozavjetni oblik imena perzijskog kralja Kserksa. dobar i mudar savjetodavac ahlis (grč. vrsta dragog kamena. ahipničan ahiret (tur. chemeia) pr. najjača nožna tetiva koja se spušta od stražnjeg dijela lista do pete ahimsa (sanskrt. agrostemma) kem. slaba strana. Ahilova tetiva anat. služi za nakit ahatizirati (grč. med. a-.) ime mudrog savjetnika kralja Davida. st. magličasta mrlja na rožnici oka Ahmozis egipatski naziv za Mojsija aholija (grč. achates) min. techne vještina) poljoprivredna tehnika. grafo pišem. a-. fiz. tlo. muž glasovite Teute agronom (grč. nedostatak sna. nesanica. Bog prokleo da ne može nikad umrijeti ni smiriti se. prid. pren. tako da mogu upijati boje zbog čega su u trgovinama najčešće umjetno obojeni. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. e. alkaloid koji se nalazi u sjemenu kukolja agrostografija (grč. chemeia) fiz. osobito: inženjer poljoprivrede. pr. achlys) tama. bolest želuca zbog nenormalnog izlučivanja želučanog soka. agros. a-. logia znanost) znanost o travama agrotehnika (grč. boja kože) med. prema legendi. cheo lijevam. chylos sok) med. svojstvo nekog tijela da slabo ili uopće ne propušta svjetlosne zrake koja imaju kemijska djelovanja ahidrija (grč. koji slabo ili nikako ne propušta onaj dio svjetlosnih zraka koji izaziva kemijske promjene na nekom tijelu ahemanzija (grč. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. slabokrvnost . tj. a-. zagrobni život Ahitofel (hebr. sin Peleja i božice Tetide ahilija (grč. agros polje. bljedilo. racionalna zemljoradnja agropedologija (grč. logia znanost) znanost koja proučava fizička. izraditi da izgleda kao ahat 37 ahreja aheman (grč. opisujem) opisivanje trava agrostologija (grč. nego mora vječno lutati ahat (grč. agros polje. agros. a-. znanost koja proučava načine uzgajanja biljaka na različitim zemljištima radi dobivanja visokih.). kemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi s racionalnim podizanjem kultiviranih biljaka agrostemin (lat. chros koža. s veoma šupljikavim kalcedonskim slojevima. oskudica u vodi.

Eingemachtes) vrsta krepke juhe s mesom i drugim dodacima. u zendskoj religiji i Zaratustrinom naučavanju: simbol negativnog načela. Eis led. gubitkom tjelesne mase. Aias) mit. u v^stu: suigrač. Eirspeise) omlet. ajnpren-juha prežgana juha ajnštajnij kemijski element otkriven 1952. nakon eksplozije hidrogenske bombe. skraćenica o^ Acquired Immunodeficiency Syn. Einbrenn) zaprška. Deckel poklopac) povoj. danas: muzej u Carigradu Ajant (grč. ujušak ajnlag (njem. etiologija Aja Sofija (od grč.$r9me) sindrom stečene imunodeficijencije. npr. lat. bolest se očituje vrućicom. poglavica zlih duhova. jastuk u koji se stavlja dojenče ajnakter (njem.Ahriman 38 ajskafe ^jerkonjak (njem. adiutare) pomoć. International Association of Art Critics Aida glavna junakinje znamenite Verdijeve istoimene opere (ime nema posebno značenje. otokom limfnih žlijezda. pržena izmučena jaja Ajfelov toranj v. zbog izostanka imunosnog odgovora na virus HFV (Human Immunodeficiency Virus) koji u organizam dospijeva preko ozlijeđene sluznice ili krvnim preparatima. kralja salaminskog. ein jedan. igraća karta osmica i dr. cognac rakija od vina) liker od jaja i konjaka (vinjaka) ajeršpajz (njem. actus čin) kazališni komad u jednom činu ajnc (njem.) Međunarodno udruženje umjetničkih kritičara. aitia uzrok. ed (fr. znak E i Es (naziv prema A. ein jedan. izmislio ga je Verdi) aide čit. bog i praizvor svega zla. postignuta ušteda davala se za ratne potrebe. kajgana. engl. Einlage) uložak koji se stavlja u obuću kod ravnog stopala i si. ajntopfesn ajnjeriger (njem. eins jedan) vrsta kartaške igre ajngemahtes (njem. ein jedan. ugrožene su promiskuitetne osobe. sin Telamona. Jahr godina) točnije: Einjahrig-Freiivilliger "jednogodišnji dobrovoljac" (austrougarski vojni obveznik na tzv. najveći i poslije Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. ar (fr. pomaganje. radnik koji stavlja arke u tiskarski stroj. lat. vječni protivnik Ormuzda Ahter (njem. dio tiskarskog stroja koji služi za stavljanje papira u stroj ajnpren (njem. iskrivljenje kotača na biciklu (kotač nalikuje na brojku 8). kasnije proizveden u ciklotronu i nuklearnim reaktorima.) podsjetnik AIDS (engl. einbinden uvezati. Hagia Sofia Sveta Sofija) prije: poznata kršćanska bazilika. općom neotpornošću organizpia. Eier jaja. đačkom roku) ajskafe (njem. tablični mu je broj 99. partner. fr. acht osam) osmica. Gericht jelo) u nacističkoj Njemačkoj: propis koji utvrđuje da se nekoliko dana u tjednu mora u domaćinstvima i restoranima kuhati samo jedno jelo (ili: više jela u jednom loncu). einlegen staviti) tisk. aide-memoire < U ed memoS. Eiffelov toranj ajmpindekl (njem. zafrig. homoseksualci i ovispici o drogama koji razmjenjuju intrav^nske injekcije aitiologija (grč. ajnleger (njem. nakon Ahilove smrti uzalud je želio dobiti njegovo oružje te je zbog toga poludio i ubio se od žalosti . Einsteinu) ajntopfgeriht (njem. AICA kratica za Association Internationale des Critiques d'Art (fr.) mit. Topf lonac. aide. Kaffee kava) ledena kava Ahriman (perz. logia zna«nost) v.

nemogućnost sređivanja riječi u rečenice (pri pisanju) akatalektičan stih (grč. riječ akakia znači nevinost) akademija (grč. lat. kao što su bradavice. koji se tiče akademije 4. logia govor) nezgodan. akademia) u likovnim umjetnostima: smjer kod kojega je težište u strogom pridržavanju tradicionalnih (antičkih) umjetničkih oblika i pravila.proizlaze i u što se vraćaju akatagrafija (grč. po naučavanju Upanišadai etar.Aka Larencija Aka Larencija (lat. član udruženja za unapređenje znanosti i umjetnosti akademizam (grč. bez unošenja samostalnih osobnih osjećaja i shvaćanja. akademska rasprava strogo znanstvena rasprava. zbirka satiričnih podrugljivih pjesama akantbpelvis (grč. aisthanomai osjećam) med. prema legendi. malodušnost. a ne. akampsia) negipkost. u nezgodan trenutak. akarpia) neplodnost akaša <ind. koji pripada akademiji 4. akantha bodlja. akairos nezgodan. 5. "zgrčenost. tj. dakle. vrt u blizini Atene gdje je Platon poučavao u svojoj filozofiji. odgojila vučica) akacija (grč. školski. med. kardia srce) fiziol. a-. prostor predočen kao materijalni element. koji se tiče ove. nesposobnost vršenja bilo kakvih računskih operacija (najčešće se javlja kod organskih oštećenja mozga) akampsija (grč. akademikos) koji pripada visokoj. omanje trnovito drvo koje pretežito raste u Africi i Australiji.. kata. Platonova filozofija. krut. usiljen. akakia) bot. akalkulija (grč. bodljikava zdjelica.) fil. calculare računati) med. obrazovan na visokoj školi. čekinja. akaša je ono iz čega sva bića.) lit. smetnja površinskog osjeta — bolesnik se osjeća kao da ga netko bode iglicama akantologija (grč. ukočenost udova akantestezija (grč. akademia od osobnog imena Akademos. visoka škola za znanost ili umjetnost. 2. 3. velikoj školi (sveučilištu. stih klasičnih pjesnika kod kojega je posljednja stopa potpuna . udruženje znanstvenika i umjetnika radi unapređivanja znanosti i umjetnosti. nedostatk srca. Acca Larentia) u starorimskoj mitologiji: žena pastira Faustula s kojim je odgojila Romula i Rema (njih je. promjena kože zbog neprirodnosti sluznoga sloja pokožice. akardija (grč. pelviš zdjelica) med. akantha bodlja.. praćena hipertrofičnim promjenama na koži. Platonova škola. upotrebljava se u farmaciji kao sredstvo za ublažavanje nadraženosti sluznice. pren. papilomi i dr. a-. akademikos) polaznik neke visoke škole za znanost ili umjetnost. akantha bodlja) med. pren. osnovna mu je karakteristika oponašanje antičkih uzora akademski (grč. grafia pisanje) med. kao "prostorna supstancija". nepriličan. logia govor. neprikladan govor I. a-katalektikos) poet. svečana priredba u slavu nekog značajnog događaja ili neke osobe akademik (grč. ovaj čovjek bio je vlasnik vrta o kojem je riječ pod 1. bodljika. akari grinja) vrsta šuge kod domaćih životinja (uzročnik je jedna vrsta grinja) akarpija (grč.) 1. akademski građanin polaznik. mekuštvo! akarijaza (grč. student sveučilišta 39 akatalektičan stih akairologija (grč. lat. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. akantha trn. 4. koštane izrasline u zdjeličnoj šupljini koji sužavaju zdjelicu i otežavaju porođaj akantoza (gr.

accessio) pristup. prihvatiti. med. prihodi. a druga akceptant — primatelj). prihvatljiv. accepta) mn. acceptibilitas) primljivost. unošenje u knjigu nekog duga kao plaćenog prije nego što je stvarno plaćen akceptirati (lat. acceptabilis) primljiv. prihvaćanje. prihvaćen) potpis na mjenici kojim se potvrđuje da potpisnik svojim potpisom jamči za uplatu mjenične svote u određeno vrijeme. osobito protestant akaustičan (grč. staviti. trasat akceptibilitet (lat. accentus naglasak. nepojmljiv. acceleratio) fiz. neshvatljiv akatapoza (grč. akatalepsia) nesposobnost shvaćanja biti neke stvari. v. koji ubrzava. nemogućnost pijenja ili gutanja akatarzija (grč. acceptatio cambii) primanje mjenice. odobriti. naglasak (sloga ili riječi). v. naglašavati. metron mjera) instrument za mjerenje ubrzanja akcent (lat. disciplina koja se bavi naglascima (akcentima). accentus naglasak) gram. accelerare) ubrzati. naglašavanje. istaknuti (glas. napadaj groznice akcesija (lat. stupanje u neku službu radi stjecanja prakse u poslovima. priključak. onaj koji prihvaća mjenicu. akcept akceptant (lat. pripravnik u službi ili zvanju. riječ kojom se izražava primanje mjenice. paciscenata. isticanje u govoru nekog glasa. usvojeno značenje neke riječi akcept (lat. med. na probu . stavljanje znakova za naglašavanje riječi (akcenata) akcentuiranje (lat. grč.akatalepsija akatalepsija (grč. kataposis pijenje) med. ono što još prioada glavnoj stvari. accelerare ubrzavati. accepti latio) trg. akcentuacija akcentuirati (lat. ubrzavati akcelerometar (lat. nenaklonost prema čistoći. primljena mjenica akcepta (lat. približenje. stupanje na vlast akcesist (lat. nedostatak razumijevanja. med. accelerativus) ubrzan. potres mozga akataleptičan (grč. a-katastatos) nepostojan. usvajanje. usvojiv akceptacija (lat. acceptio) primanje. sloga ili neke riječi putem naglašavanja. dohoci akceptabilan (lat. stavljat: naglaske (akcente) na riječi 40 akcesist akcepcija (lat. neshvaćanje. accentuation) gram. accedere) pristup. acceptans) primatelj (kod svakog ugovora. jedna je promitent — ponuditelj. grč. a-kaustos) nesagorljiv. nezapaljiv akceleracija (Jat. akceptirati mjenicu obvezati se na plaćanje mjenice pismenom zabilješkom na samoj mjenici akces (lat. accessus. a-. logia znanost) gram. akatharsia) nečistoća. ubrzavajući akcelerirati (lat. med. priznati. accentus) gram. akataleptos) nedokučiv. acceptus primljen. pristup) početnik. akcent akcentuacija (fr. od dviju ugovaračkih strana. znak za obilježavanje naglaska akcentologija (lat. primanje nekog pravnika u sud radi praktičnog vježbanja. ubrzanje. čovjek koji je primljen u službu kao pripravnik. prilaz. prihvatljivost akceptilacija (lat. ubrzavanje akcelerativan (lat. nečistoća krvi akatastatičan (grč. nepravilan (za groznicu) akatolik (grč. accessus pristupanje. nestalan. accentus) naglasiti. acceptare) primiti. neuredan. akatholikos) kršćanin koji ne pripada katoličkoj vjeri. slog ili riječ).

acezija akianoblepsija (grč. aceridi akezija (grč. ake liječenje. accidentialis) nebitan. accise). posebni tiskarski poslovi za koje se traže stručno osposobljeni slagari. vrijednosnih papira i si. koji nema veze s biti stvari akcija (lat. slučajan. dionica. actionnarie) trg. acclamatio) burno odobravanje. eng. sporedna nagrada akcesoran (lat. opaziti. par acclamation čit. fr. obrazaca. optužiti. blepo vidim) med. kirurgija akizam (grč. accisa. bez pojedinačnog glasovanja aklamirati (lat. ukočenost jednog ili više udova. accidere) mn. ret.akcesit akcesit (lat. poreznik akedija (grč.) izvršiti izbor ili usvojiti kakav prijedlog jednoglasno. lat. akkizomai pretvaram se) pretvaranje. uzetost živaca akirija (grč. akedeia) v. accidentia) ono što nije bitno. slučaj akcidentalan (lat. član nekog akcionarskog društva akcionarsko društvo društvo vlasnika akcija (dionica) nekog poduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajed- 41 aklamirati ničko privređivanje. porez na potrošnju akcizirati (fr. accidens. dioničar. sporedan. acclamare izvikati) odobravati uzvikivanjem. accipere) primiti. accidere događati se) prirez. djelovanje) radni. a što bi moglo biti i drukčije pa da se bit te stvari ne promijeni. osjetiti. accidentalia) slučajnosti. čovjek koji ne trpi ničiju vlast akenonoet v. trg. accedere pristupiti. posrednik. accidere dogoditi se) nebitna. kad se netko pravi da za nešto ne mari. sporednosti akcionar (fr. uzgredan. fini. actionator) tužitelj. med. sporedna. djelatni. akcijski radijus zrak. djelovanje. accise) odrediti prirez. tisk. udio s određenim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom poduzeću i dokument o tom udjelu akcijski (lat. npr. pomoćni akcidence (lat. do kojih ne može." aklamacija (lat. druga nagrada. naučiti akciza (fr. znanost o liječenju rezanjem. senzal akcionirati (lat. kad medvjed za žute kruške. izrada tablica. accessit) pohvalnica (učeniku pri dodjeljivanju nagrada u školi). čuti. djelatnost. akefalos bezglav) sanjar. accise) onaj koji plaća prirez. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstancije). a. izabrati . acedija akefal (grč. actio rad. slučajne osobine neke stvari. udaljenost koju zrakoplov može prijeći (s povratkom na polaznu točku) bez spuštanja i uzimanja goriva akcindentalije (lat. akcidencija (lat. shvatiti. razumjeti. što je promjenjivo ili slučajno u nekoj stvari. vlasnik dionica nekog trgovačkog ili industrijskog poduzeća. oporezovati akcizor (fr. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija akcionator (lat. potrošarinu. akesis) v. koji se tiče djelovanja. optuživati akcipirati (lat. pristankom svih. koje nisu bitne. accise. klicanje. sljepilo za plavu boju akinezija (grč. kaže: "Nisu ni bile zrele. poduzetnost. action) radnja. akinesia) nepokretljivost. accidere. actio tužba) tužiti. osjećati. ergon djelo) med. v. opažati. acenonoet akeridi mn. kyanos tamnoplav. akyria) uporaba riječi u prenesenom smislu akiurgija (grč.. znanost o operacijama. actio. porez na potrošnju akcizant (fr. slučajna zarada akcident (lat. par aklamasjon (fr. sporedan posao. farm. accessorius) sporedan.

akoniton jedić. izgladiti. accoler) obgrliti. na ime zarade ili primanja. sprovoditi. predujmiti akonto (tal. accomplir) zaokružiti. podmiriti dug akompanjator (fr. upotpuniti akonfesionalan (grč. logia znanost) znanost o lijekovima. accordium) glaz. staviti u zagrade. (u vrijeme Stolipinove reakcije). akoe sluh) med. uzimanje unaprijed. bez religije.aklastičan bez pojedinačnog glasovanja. tisk. accompagner) pratiti. accollata. accommoder) prilagoditi. zagrada. lat. javila se nakon revolucije 1905. ugovor. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma kod neuralgičnih bolova akontacija (tal. prijelomno stanje u razvoju bolesti. glaz. navikavanje na tuđu klimu. gotov akomplirati (fr. 1889—1966) akoazma (grč. a conto) v. lat. metron mjera) med. pren. accordeur. koji ne prelama. accordo) ručna harmonika na razvlačenje. ugodno suzvučje triju ili više tonova. accord. halucinacija sluha pri kojoj bolesnik čuje nepostojeće zvukove akoemetar (grč. sloga. otuda: dati neki posao u akord plaćati taj posao po komadu. a ne. pratiti nečije pjevanje (solo) instrumentom akompli (fr. udomaćiti akme (grč. a konto akord (tal. svota koja se uzima na račun. udobno smjestiti. pozdravljati klicanjem . prvi put napravljena 1829. prilagodba biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. ugađač glazbala akordeon (tal. uzeti (ili: uzimati) na račun. posebni način plaćanja radnika. a conto) uzimanje na račun. pogodba. vršak. ak'umetar akognozija (grč. collum vrat. acclim&tisare) prilagoditi se. na ime zarade ili primanja. nereligiozan akonitin (grč. gnosis poznavanje) med. završiti. predujam akontirati (tal. naviknuti se na neku tuđu klimu. zagrliti. accordo. accompli) završen. pren. . accommodare. spojiti više stavki u trgovačkoj knjizi akologija (grč. akos lijek. a conto). uzimanje predujma. prilagođavanje. lat. suglas' nost. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po ramenu novoproglašenog viteza. poravnati. postići. alkaloid koji se nalazi u korijenu raznih vrsta jedića. accompagner) pratitelj akompanjirati (fr. kome kosa) med. akme vrhunac. sprava za mjerenje stupnja jačine osjetila sluha. urediti. tal. znak koji spaja više nota koje treba istodobno svirati akolirati (fr. ćelavost 42 akordeon akomodacija (lat. aklestos nez«tvoren) opt. akos lijek. poznavanje sredstava za liječenje rana akolada (lat. najpoznatija predstavnica: lirska pjesnikinja Ana Ahmatova (pravim imenom Ana Andrejevna Gtorenko. trg. acclimatisatio) prilagođavanje tuđem podneblju. "po svršenom komadu". accommodatio) prilagodba. a ne nadnicom. bezvjeran. akuo čujem. klobučić." aklastičan (grč. g. prilagođavati se podneblju. udomaćivanje aklimatizirati (lat. akomodacija oka prilagođavanje očne leće različitim udaljenostima gledanja akomodirati (lat. unaprijed. ne nadnicom akordator (fr. ne lomi zrake aklimatizacija (lat. a-. akmeizam struja u ruskoj književnosti koja se pridržavala načela "umjetnosti radi umjetnosti". fr. poravnanje. Aconitum napellus) kem. glaz. confessio priznanje) bez vjere. fr. kritično. šiljak) med. izravnati. o sredstvima za liječenje rana akon ija (grč. slaganje. accordatore) glaz. fr.

optuživanje. savjesnost. neodređenost stanja bolesti akro. metron) sprava za točno mjerenje veoma malih predmeta akribometrija (grč. accostare) pristati uz obalu (brod). med. kosmos svemir) filozofsko shvaćanje po kojem postoji. tj. slagati. bljedilo. pridružiti akostati (tal. a-. akrecija akribija (grč. accordoir) glaz. gorčina akritičan (grč. združenje akorporirati (lat. med. otvoreno pismo kojim se primatelj pisma umoljava da predavaču. akritos neodlučan) koji nema sposobnost prosuđivanja. kotyledon udubljenje) mn. cirkularni akreditiv akreditivno. pisanju. akreditirati se steći ime. kosmios uredan) neurednost. akratopege (grč. prinova. urođena nakaznost glave. odobriti. a-. stići brodom akotiledone (grč. složiti. šiljast . a-. accoporare) spojiti. gornji. brižljivost. a ne nadnicama. žice). u punoj snazi. acer ljut) farm. glas. pripojiti. bez istinske stvarnosti. okrivljivanje akrimonija (lat. prilagođavanje glazbenih instrumenata akorporacija (lat. povjerenje akreditiv (lat. povjerenje. usuglašavati. a-. akridofag (grč. akribeia) točnost. a-. akratos jak. akros) predmetak u složenicama sa značenjem: krajnji. accreditivum) punomoć. ad kod. pa i sam svijet. kad se dijete rodi bez jednog dijela ili bez cijele lubanje akratoterme (grč. onaj koji se hrani skakavcima akrije (lat. opunomoćiti. nečistoća. akreditiranom.(grč. ljuti. akrisia) nedostatak u sposobnosti rasuđivanja i ocjenjivanja. suprotno: ateizam akr (engl. akribes točan. accorder) usuglasiti. istraživanju i uopće u životu akribometar (grč. kreditno pismo koje glasi na više osoba ili trgovačkih kuća u raznim mjestima akrement (lat. vruć) tople ljekovite vode koje sadrže malo otopljenih mineralnih tvari. povećanje. do određene visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). accreditare) ovlastiti. vilica za usuglašavanje. neodlučnost. prilagoditi (glasove. krateia nemoć. akris skakavac. acrimonia) oštrina. uz. sporazumjeti se. akribes točan. kao jedino što doista živi. biljke bescvjetnice ako zmija (grč. crescere rasti) prirast. samo Bog. akribologeomai biti točan ili temeljit u istraživanju) savjesnost. accriminatio) optužba. ovjera. nagoditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. dati kredit. acre) engleska mjera za površinu = 4840 kvadratnih jardi (4047 m2) akracija (grč. točnost u govoru. thermos topao. temeljitost akribologija (grč. bolestan izgled lica akozmizam (grč. pege izvor) hladne ljekovite vode akreditirati (lat. accrementum) prirast. kranion lubanja) fiziol. dok su sve ostale stvari. porast akrescenzija (lat. bot. 43 akroovjeriti. priznati akordoar (fr.akordirati akordirati (fr. accorporatio) spajanje. nekritičan akrizija (grč. trpki lijekovi akriminacija (lat. grubost. plaćati po svršenom poslu. pripajanje. fagos onaj koji jede) skakavcojed. metreo mjerim) točno mjerenje . dopustiti. samo modifikacije božanstva. poravnati se. slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom akranija (grč.

oleum ulje) kem. ops. bljedilo. chronos vrijeme) koji ne zavisi o vremenu. nosa. chroma boja) stvaranje slike bez obojenih rubova (svojstvo optičkih sustava) akromatizam (grč. znalac u skakanju i prevrtanju u zraku. bljedoća. megas velik) med. čistoća boja. na snijegu) akromazija (grč. akrobateo idem na prstima) vještina koju izvodi akrobat.krajnji. jezika. ruku i nogu. opos oko) sljepilo za boje. akros. također: bolesno zadebljavanje kostiju i mekanih dijelova tijela akromikrija (grč. osobito krajnjih akrografija (grč. lubanja sa šiljastim tjemenom akrokolije (grč. akros. orao vidim) med. potpuno sljepilo za boje. akrobistia) v. a-. bezbojnost. a ne. krajnji udovi tijela akrolein (lat. akromegalija akromion (grč. a ne. akros. bistra i veoma ljuta mirisna tekućina koja se stvara suhom destilacijom glicerina i nekih masti 44 akroničan akroliti (grč. chroma boja. syllabe slog) stihovi koji počinju posljednjim slogom prethodnog stiha akroničan (grč. otklanjanje boja. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima) akrobacija (grč. akro-gramma slovo) pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima prethodnog stiha akroholija (grč. kefale glava) šiljastost glave. anat. a-. akropostija akrodinija (grč. zarazna bolest koja se sastoji od boli i utrnulosti udova. sićušnost udova. a-. poništenje boja (akromatičnim prizmama. akroama) nešto što se čulo ili što se treba čuti. koji nosi plod na vrhu akrokefalija (grč. chroma boja) pomanjkanje normalne pigmenatacije kože. pelivan akrobatika (grč. supr. namjerno izvedeno okretanje u zraku (ne spada u ona okretanja koja se izvode tijekom normalnog letenja) akrobat (grč. achromatos) bezbojan. osobito na njihovim vrhovima. lithos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji dijelovi (glava. acer oštar. razgovor koji je ugodan uhu (osobito za vrijeme jela kod starih Grka). daltonizam akromatopsija (grč. pleće akromonosilabe (grč. urođena povećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. akrobateo idem na prstima) vještina izvođenja tjelesnih vježbi kojima je cilj razvijanje snage. monos jedini. akrobateo idem na prstima) plesač na užetu. lopatica. akromatičnim lećama). akros. usnica. otpornosti. koji nije u . chroma boja. odvne bol) med. grafia pisanje) tisk. opt. akros. razjaren) jarost. usmen. akroamatično predavanje strogo znanstveno predavanje (za razliku od popularnoga). akro-. postupak pri radu kiselinama akrogrami (grč. med. akros. akromazija akromatopsija (grč. kolon ud) mn. ruke i noge) od kamena akromatičan (grč. a ne. bezbojnost. mikros malen) med. akroamatikos) koji je određen za slušanje. privremena bljedoća uzrokovana boravkom na nekim zasljepljivim površinama (npr. karpos plod) bot. razjarenost akrokarpičan (grč. koji propušta (prelamanjem) bijelu (složenu) svjetlost ne razlažući je u njezine sastavne boje (komponente) akromatičnost (grč. akromatizam akromegalija (grč. chroma boja) opt. v. gipkosti i okretnosti akrobistija (grč. akrocholos jarostan. a-. v. teško razumljiv. akromia) anat. akros. nesposobnost razlikovanja boja akromazija (grč. šiljat. akros. predavanje akroamatičan (grč. akromion. zrak. chroma boja) opt.akroama akroama (grč. u obliku predavanja. donje čeljusti.

četvrta dnevna muslimanska molitva (večernja). opći naziv za bolesti na krajnjim dijelovima ruku i nogu. pri obrezivanju se odreže. čin. akšam-čiček (tur. akšam večer) sumrak. axioma) neposredna jasna znanstvena spoznaja. actor vršitelj. metria) mjerenje osovine kod geometrijskih tijela aksungija (lat. pathos bolest) med. a katkad i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku riječ akroterij (grč. večernji akronim (grč. gornji dio. kaz. slika ili kip golog ljudskog tijela. Band vrpca. Achsel rame. osovinski aksilarni (lat. rasprava. težnja za onim što je najviše u spoznaji (teorijski akrotizam) i djelovanju (praktični akrotizam) akrozofija (akro-sofia) najviša mudrost akselband (njem. eng.: nijedna tvrdnja ne može istodobno biti i točna i netočna. zahtijevam. stanje prije obrezivanja (kod Zidova). u likovnoj umjetnosti: crtež. akro-polis) gornji grad. akroterion) arhit. aksolotlo aksonometrija (grč. posljednjeg uzroka stvari. lat. onda su i među sobom jednake) aksiomatika sustav aksioma. stožerni časnik) aksenija (grč. čiček cvijet) biljka noćurak (Mirabilis jalapa) akt (lat. Aktaion) kod starih Grka: lovac kojega je božica lova Artemida pretvorila u jelena (jer ju je promatrao dok se kupala) pa su ga rastrgali vlastiti psi akter (fr. pristaša Hitler-Mussolinijeve politike tzv. akros. koji se događa navečer ili kad se spušta noć. Americi i Meksiku. nesuvremen. vrpca koja pada s ramena na prsa. akseničan aksijalni (lat. akrostichos) pjesma kod koje početna. salo akšam (tur. izvršitelj) glumac. očita istina. "osovine Berlin-Rim-Tokio" koja je uvukla svijet u strahote Drugog svjetskog rata aksolotao (meks. a i ne traži dokaza jer je očita (npr. axenia) negostoljubivost. manteia proricanje) proricanje po sjekirama aksiologija (grč. tj. axis osovina. koji vrijedi. mast. čin. aksiom aksist (njem. gradska tvrđava u Ateni i ostalim grčkim gradovima akropostija (grč. doba od zalaska sunca do potpunog mraka. axioo cijenim. axine sjekira. npr. timologija aksiom (grč. akroposthia) gornji dio kožice na muškom udu. akrobistija akrostih (grč.) veliki slatkovodni vodozemac u Sjev. Achse osovina) "osovinaš". akšam-cvijet biljka pupoljica (lat. onyma ime) kratica sastavljena od početnih slova ili početnih slogova neke složene riječi ili više riječi. kad su dvije količine jednake trećoj. kao i ostalih perifernih dijelova tijela akropola (grč. pr. logia znanost) fil. act. sljemenu zgrada akrotizam (grč. acteur. tražim. traka) voj. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. osobito sudski čin. negostoprimstvo. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. pretres. axios vrijedan. sudionik u nekom događaju . u nekim vojskama služi kao oznaka posebne službe (npr. actus. teorija vri- 45 akter jednosti.akronim svoje vrijeme. axilla pazuho) pazušni aksinomantija (grč. v. spoznaja koja se ne može dokazati. Oenothera biennis). javni spis Akteon (grč. vrh zgrade. akros) fil. ZET = Zagrebački električni tramvaj akropatija (grč. axis osovina. farm. os) osni. akros. acte) djelo. naučavanje o vrijednostima. svaki svečani javni čin. axon os. fr. istraživanje prauzroka. osovina.

rentgenogram aktinometar (grč. metron) fiz. živ. akta) priključiti aktima. uvesti u aktivnu službu. javni činovi. activus djelatan. u djelovanju. također: instrument koji bilježi promjene (varijacije) u jačini sunčanih zraka aktinografija (grč. acta od agere djelovati. morske životinje iz porodice koralja. lat. aktis zraka. potraživanje (suprotno: pasiva) aktivan (lat. imovina. zračenje rentgenom aktinoterapija (grč. ubr- . aktis zraka. liječenje zrakama aktinski (grč. radni. gram.. ispitivanje. djela apostola. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja.) mn. sprava za mjerenje jačine rentgenskih zraka pomoću selena aktinomikoza (grč. ultraljubičaste zrake. acta apostolorum čit. acta publica čit. aktinos sunčana zraka. grafia opis) proučavanje zraka. trg. grafo pišem) fiz. sprava kojom se mjeri jačina Sunčevog toplinskog zračenja 46 aktivirati aktinometar (grč. mekanog tijela. nevidljive zrake aktiti (grč. bez kostura. aktis zraka. aktis zraka) kem. oni koje se tiču države aktinidija (grč. redni broj 89. za razliku od pasiva. znak Ac aktinije (grč. zrakast aktinoskopija (grč. nekretnine). ultravioletne. morfe oblik) bot. koji radi. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozljeda aktinomorfan (grč. activa) trg. ultraljubičastih zraka da izazovu kemijske promjene. činovi. ispitivanje pomoću rentgenskih zraka aktinogram (grč. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. actum. osobito u sudu. spisi koji se tiču nečega. mykes gljiva) med.-lat. objekata koji vlasniku ne donose nikakvu korist. ili su mu čak na štetu aktivirati (lat. staviti ad acta (čit. pojavljuje se na probavnim organima. aktis zraka. mn. djela. akte strma obala) mn. zraka) fiz. aktis zraka. aktis zraka. radioaktivan element.akti akti (lat. akta publika (lat. kemijsko djelovanje sunčanih zraka aktinoelektricitet (grč. activus djelatan) radan. activa) trg. therapeia liječenje) med. raditi) mn. radan. gram. designacija akata popis akata koji se nalazi u jednoj bilježnici. tj. goveda i svinja. metron) fiz. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svjetlosne ili toplinske zrake aktinograf (grč. aktinske zrake zrake s kemijskim djelovanjem. koji kemijski razgrađuje. prenosiva i na ljude. primorci aktiv (lat. uzročnik je gljivica zvjezdasta oblika. pozitivni sastavni dijelovi nekog imanja. skupina najdjelatnijih članova neke organizacije aktiva (lat. oni koji stanuju na obali. aktis zraka. gramma slovo) rentgenska slika.) mn. okretan. aktinos zraka) fiz. državnim ustanovama itd. akta apostolorum (lat. svojstvo sunčanih. aktis zraka. aktis. vrijednosni papiri. vrijedan. obično žive pojedinačno i često se odlikuju lijepim bojama aktinizam (grč. atomska težina 227. aktis. tj. koji označava djelatnost) 1. instrument za mjerenje jačine kemijskog djelovanja nekog svjetlosnog izvora (aktinometar). odstraniti je. aktis gen. actinaria) zool. radni aktive (lat. imanje (novac. skopeo gledam) med. moruzgve. radno stanje (suprotno: pasiv) 2. activare) staviti u djelovanje. koji kemijski djeluje. aktis.) biljka srodna limunu od kojega je znatno bogatija vitaminom C aktinij (grč. aktis zraka. još u službi. od kojih vlasnik ima koristi. zarazna bolest najprije primijećena kod konja. ne raditi po njoj ništa.

praktično. actualitas) sadašnjost. aktualna energija živa sila. fil. activus) 1. 2. njegovim stalnim nastojanjem. bodljikast akulturacija engl. suprotno: pasivna trgovina aktivnost (lat. aktivitet aktor (lat. pristaša aktivizma. suvremenost. actor) prav. dat. actualis. današnja zanimlji- 47 akupiktura vost. dramsko djelo u jednom činu. danas: trgovinska djelatnost nekog naroda koja i uvoz i izvoz proizvoda vrši vlastitim kapitalom i vlastitom radnom snagom. ostvariti. djelovanje nekog lijeka na organizam aktualan (lat. oštroumlje. osobito: oštrina tona akuleiforman (lat. koji se odnosi neposredno na današnjicu. stvaran. radinost. cultura odnjegovan) preuzimanje i usvajanje tuđih kulturnih elemenata. actuatio) med. activus) v. aktivizam je moralni (etički) zahtjev da čovjek ne smije mirovati sve dotle dok ljudska priroda. actuel) v. jednočinka. istinit. actuarius) sudski pisar. raditi) fil. dan. agere djelati. pospješivati aktivist (lat. 2. metron) med. aculeiformis) zajedljiv. v. okretnost. accumulatio nagomilavanje) 1. suvremen. acumen) oštroumnost. koji je na dnevnom redu. 2. bistrina shvaćanja. vez . a ne nešto supstancijalno. shvaćanje da je za napredak čovječanstva od posebne važnosti razuman i stalan utjecaj ljudskog znanja i htijenja na kulturu i život uopće. danost. actus radnja) 1. acupictura) vezenje iglom. Aktschluss) završetak dramskog čina (osobito: efektna završna scena) aktuacija (lat. djelovanje. aktivnost aktivizam (lat. činjenični. ret. kinetička energija aktualitet (lat. aktiv 2) aktivitet (lat. uređaj za skupljanje električne energije. nagomilavanje (riječi i izraza). današnji. (grč. teorija aktualiteta psih. stvarnost. po kojem su sile i zakoni koji sada djeluju one iste sile koje su djelovale i u prijašnjim razdobljima Zemljine povijesti aktualizirati (fr. kulturno stapanje u etnološkom i sociološkom smislu akumen (lat. pisar koji vodi arhivske knjige neke ustanove i brine se o spisima akuitet (lat.aktivist zati. revnost. fr. ostvarenje. skupljač. actuel) sadašnji. sadašnja važnost. 2. aktualnost aktualizacija (lat. actualisatio) provođenje u djelo. lat. torba za spise aktšlus (njem. acuitas) šiljatost. a ne. koji djeluje. djelatnost. osobito geologije i biologije. ostvarivanje aktualizam (lat. ostvarivati. radi aktivist (lat. nagomilavač) fiz. pronicavost akumetar (grč. oštrina. akumulacija kapitala povećavanje kapitala time što se dio profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se poduzeće ili poslovi proširili akumulator (lat. advokat. tužitelj. agere raditi. prije: izvozna trgovina. ubrzavati. akoemetar akumulacija (lat. izdavatelj punomoći. accumulator skupljač. activus. actualiser) činiti ili učiniti aktualnim. activitas) živost. ne dospije do potpune samospoznaje i samostalnosti aktivna trgovina 1. član aktiva (v. današnjica. marljivost. Wundtovo shvaćanje da je bit duše doživljaj svijesti. zastupnik aktovka (lat. aktualitet aktuar (lat. provesti ili provoditi u djelo aktualnost (fr. activus djelatan) onaj koji je djelatan. actualis) fil. pospiješiti. nagomilavač akupiktura (lat. domišljatost. akuo čujem. načelo prirodne povijesti.

vezivati dva po dva. sastoji se u tome da se u oboljelo mjesto zabadaju igle akuratan (lat. točan. optužni. slušam) fiz. optužitelj. ac jusatcrj tužitelj. acus igla. batiskop akvafortis (lat. akuzatorski kazneni postupak optužni postupak koji se vodi na osnovi neke tužbe (suprotno: inkvizitorski kazneni postupak) akuzatus (lat. accusatus) tuženik. četvrti padež Odgovara na pitanje: koga? što?). acupressura pritisak iglom) med. acutus) oštar. aqua voda. koji prisiljava na brzo rješenje. optužljiv. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). savjestan. aqua voda. pričuvnim kisikom i dr. accuratus) brižljiv. najčešće izriče predmet glagolske radnje akuzator (lat.. oštri akcent akutan (lat.akuplirati akuplirati (fr. aqua) voda akvabatik (lat. accoupler) sparivati. acutus oštar. mjesto u ljekarni gdje se drži voda . napravljena od stakla pojačanog plastikom. dio fizike koji proučava zvuk akušerstvo (fr. accusare optužiti. aqua voda. široka daska vezana za motorni čamac. opremljena kamerama. tužiteljski. spajati. dvorana. aqua voda. acquerello) slika izrađena vodenim bojama akvarelirati (tal. kazalište. koja služi za promatranje živola. grč. akvalung (lat. zaustavljanje krvi pritiskom krvne žile metalnom iglom akupunktura (lat. suprotno: akuzatus 48 akvarij akuzatorski (lat. uredan. aqua voda. usp. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama akvarij (lat. accusatorius) prav. acquerellare) slikati vodenim bojama akvarelist (fr. ispravan akustičan (grč. planus ravan) šport. accusativus) gram. pravo odvođenja vode. prikladan za primanje i prenošenje zvuka (npr. akuo čujem) koji odgovara zahtjevima akustike. pravo isušivanja zemljišta. akustikos. angularis kutni) geom. služi za vožnju na vodi akvarel (lat. crkva). način liječenja nekih bolesti. spojiti akupresura (lat. proziran poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. spariti. oštrokutni akuzabilan (lat. optuživanje akuzativ (lat. akutna bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdravljenjem ili smrću. optuženik. agere voditi) prav. kažnjiv akuzacija (lat. znak za dugouzlazni naglasak. primaljstvo (dio ginekologije) akut (lat. akuo čujem. sagrađen tako da se riječi i tonovi mogu svuda lijepo i jasno čuti. accusatio) tuženje. a obično traje do 40 dana akutangularan (lat. snažna voda. lung pluća) naprava koja omogućuje disanje pod vodom akvamarin (lat. prijek. akutna bol iznenadna i veoma jaka bol. reflektorima. marinus morski) min. engl. aqua. accoucher) porodiljstvo. punctura bod) med. fortis jak) kem. acutus accentus) gram. accusabilis) tužljiv. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha akustika (grč. pod vodom. vrsta berila akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode akvaplan (lat. priprema se od salitre i razrijeđene sumporne kiseline akvagij (lat. suprotno: akuzator akva (lat. primljen od Kineza i Japanaca. bathys dubok) elektromotorna naprava (slična modelu morskog psa). aqua voda.

navlas. po sadašnjoj vrijednosti novca Al Fatah (ar. "kao divljač". koji živi u vodi. alkohol. Vodenjak (jedan od dvanaest nebeskih znakova) akvatel (lat. vodene biljke akvatilije (lat. savršeno točno. alla milanese) na milanski način. Kuran ala milaneze (tal. često se upotrebljava i el i ul al-džamija (ar. izraz koji označuje poseban način pripremanja mesa divljači (ali i domaćih životinja na takav način) alabandizam umjetnička drljotina (po karijskom gradu Alabandi gdje je vladao loš umjetnički ukus) alabaster (grč.) trg. alkali. aqua voda. bogat vodom. posebna. alatus krilat) davanje krila. akvatične biljke one koje rastu po močvarnim mjestima. aquaductus) vodovod. jednak. naziv poznatog talijanskog jela: špageti s narezanim komadićima šunke preljeveni umakom od rajčica ala vild (fr. pokraj vode.) glaz. nabavljeno. astr. slatkovodne životinje akvatorij (lat. prema dopadanju. zarađuje. kako se hoće al piacimento čit. aquaticus) podvodan. pren. požurivanje . al pjačimento (tal. poluprozirno staklo alacija (lat.-njem. aquila) zool. turistički brod ili brodica akvaterarij (lat. vlažan. po tečaju. stečeno akvizitor (lat. ime jednog zviježđa. prema čistoj težini zlata i srebra al pari (tal. aqua voda. ponavljanje jednog odjeljka od određenog znaka al. alabastrum) min. lat. wild-divlji) kuh. jednakost nominalne i stvarne vrijednosti. po volji. v. alabastersko staklo mutno. arhit.) glaz. al korzo (tal. alabastros.(ar.) u točku.) glaz. fr. Alkuran Al-kuran (ar. al pjačere (tal.) glaz. al piacere al punto (tal. v. zadobivanje. aquosus) pun vode. kišovitost A1 Capone (Alfonso) najpoznatiji američki gangster (1897—1947). osnovana 1965. aquositas) bogatstvo vodom. strogo u taktu al segno čit. lat. nabavljanje. al senjo (tal. al-đami) velika islamska bogomolja Al-koran (ar. nabavlja ili zadobiva akvozan (lat. u vodi teško rastopljiv. aquarius) astr. kišovit akvozitet (lat. osobito kod novca al piacere čit. iste vrijednosti ili sadržaja. zarada. al-Kuran itd. stečeno dobro. stjecanje akvizit (lat. Al Fatah "borba i pobjeda") najstarija i najveća vojnopolitička organizacija palestinskih Arapa. npr. koji ima jednaku vrijednost..akvarijus akvarijus (lat. a punto al rigore di tempo (tal. El-kuran) knjiga.) trg. al-) arapski član. sinonim za velikog gangstera uopće al corso čit. alatio. ukras u obliku orla na zabatu kuće akvizicija (lat. vodovodna cijev. al marko (tal. ubrzanje. močvaran. acquisitum) nešto što je zadobiveno.) trg. veoma tvrda vrsta gipsa. aqua voda. aquatilia) zool. čitanka. El-kuran) v. vodeni. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i uzgajaju vodozemci (amfibije) akvatičan (lat. orao. kako bi obranila prava palestinskih Arapa i uspostavila palestinsku državu na područ- 49 alacija jima iz kojih su Arapi iseljeni nakon osnutka Izraela al marco čit. territorium zemljište) vodene površine koje imaju nekom konvencijom određene granice akvedukt (lat. kanal akvila (lat.. acquisitio) tečevina. acquisitor) čovjek koji nešto stječe. hotel) hotel na vodi.

riba i gmazova). allatratio) lajanje na. "vladar nad svima" alarm (fr. naziv za Boga kod muslimana alaj (tur. glavni grad Juneau. uznemiriti.Aladin Aladin glavni junak priče o čarobnoj svjetiljci (Aladinova svjetiljka) koja onome koji je posjeduje ispunjava sve što poželi. teško akutno trovanje zaraženom mesnom hranom. 1867. nemogućnost izgovaranja artikuliranih glasova zbog poremećaja u govornim organima alamet (tur. omotač zametka kod viših kra- 50 albacija lježnjaka (sisavaca. posrebrnjivanje kovine. najveći Anchorage Alastor zloduh osvete u starogrčkim tragedijama alat (ar. alarmiste) širitelj uznemirujućih vijesti alas (mađ.: alaturka Alah (ar. a-. svečanost svečana povorka. priča je objavljena u poznatoj arapskoj zbirci pripovjedaka "Tisuću i jedna noć" Aladinova svjetiljka v. a-ilah) Bog. koji uznemiruje. po zapadnjački (za razliku od turskog. aladža raznobojan. uzbunjivati. zabrinutost. dati znak za uzbunu. allantos kobasica) med. tekućina koja se nalazi između alantoisa i araniona alantois (grč. pravi trenutak. lat. allas. albatio) bijeljenje kovine (metala). zastrašiti alarmist (fr. nemir. nespokojstvo.) četa vojnika. jurišati uz urnebesnu viku alalija (grč. po europski. simptom. Aladin aladža (tur. tobožnje pretvaranje bakra u srebro. toxikon otrov) kem. alaj-barjak zastava jednog odreda (alaja) vojnika. puk. parada. zapadnjačkog). supr. zgoda. galama. po turski (za razliku od europskog. allas. alumen) stipsa alavertiti (tal. supr. trag. osobito ručni. a kod sisavaca još i prehranjivanje zametka alantotoksikon (grč. eidos izgled. albifikacija . rulja alakati (tur.) "kralj sviju".: alafranka alaun (njem. alla turca) na turski način. alarme. za vrijeme seobe naroda došli su do Španjolske gdje su ih uništili Vizigoti alanin kem. alla franca) na europski način. oluja. miraz. pravi Bog. otrov koji se razvija u pokvarenom mesu Alarih (germ.) vikati alah (običaj Turaka pri jurišu). uzbuna. uputiti. pozvati k oružju. predznak. tal. oblik) zool. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost alarmirati (fr. allantos kobasica. od Rusije su ga kupile SAD. allatura. gomila. alarmant) uznemirujući. poučiti albacija (lat. mećava. strah alarmantan (fr.) urnebes. alarmer) uzbuniti. oruđe alatracija (lat. haljina od te tkanine alafranka (tal. prigoda. poziv za pripremu u slučaju opasnosti. prokletstvo Alani iranski nomadski narod sarmatskog podrijetla. nevrijeme. mnoštvo. bataljun. dodatak u novcu za izdržavanje kuće alaturka (tal. botulizam alantoidna tekućina zool. Alaun. najava. napad na nekoga pogrdama alatura (lat. orijentalnog. alet) pribor. afferre donositi) prav. vika. avvertire) obavijestiti. airarme) voj. kod gmazova i ptica pomaže disanje. lalein brbljati) med. šaren) pamučna tkanina s utkanim šarama. sve što je potrebno za rad. allas. aminopropionska kiselina alantijaza (grč. gomila. mnoštvo. islamskog). napad. halasz) ribar Alaska sjeverozapadni poluotok Sjeverne Amerike. juriš. alamet) znak. visoka čast u feudalnoj Turskoj alak (tur. osobito bakra.

obješenjak. supstance između bjelančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vrijeme probave alciora (lat. albus bijel) natrijski glinenac (ruda iz skupine plagioklasa) albižanac pripadnik kršćanske vjerske sljedbe u Francuskoj. lithos kamen) vrsta odličnog bijelog cementa albomicin (grč. velika bijela morska ptica koja nagovještava buru albedo (lat. organska kemijska tekućina ljuta mirisa aldine knjige izrađene u tiskari venecijanskog tiskara Aldusa Manutiusa (1494—1597) i njegovih nasljednika aldrovanda (lat. bjelančevinasta tvar. planeta) odbija prema svjetlu koje je (npr. ime po južnofrancuskom gradu Albi albo lapillo notare diem (lat. album bijelo) knjiga s bijelim listovima koju treba ispuniti slikama u boji. ureo mokrim) med. spomen-knjiga. albumen) kem.) bijelom pisaljkom. bolesti bubrega i dr.) antibiotik. albino. nasljedni nedostatak obojene tvari. alčak neotesan. albacija albin (šp. altiora) v. omjer svjetla što ga površina (npr. tvar koja u sebi sadrži bjelančevine albuminometar (lat. knjiga za skupljanje fotografija. albatross) zool. izlučivanje bjelančevine mokraćom. dehydrogenatus lišen vodika) kem. danas samo pjesničko ime Velike Britanije albit (lat. pneumokoka i bacila dizenterije 51 aldrovanda albugo (lat. albus bijel. "brdska zemlja") staro. crveni prah dobiven od zemljine plijesni. albus bijel) med. znak šećerne bolesti. natrijski glinenac bijele boje albit (lat. instrument za određivanje količine bjelančevina u mokraći albuminozan (lat. lopov.albatros albatros (engl. alkohol lišen jednog dijela vodika. albification) v. mangup. crtežima i si. grč. a oči crvenkaste Albion (kelt. albumoze (lat. simpatičan lukavac. bjelančevina albumin (lat. minhenskom fotografu J. albus bijel) med. djeluje protiv stafilokoka. albuminosus) koji sadrži bjelančevinu albuminski papir fotografski papir za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i na toplom zraku osušena bjelančevina albuminurija (lat. grč. Aldrovanda vesiculosa) mesožderna vodena biljka iz porodice rosika . albus bijel) min. prepreden čovjek. albedo "bjelina") moć odbijanja svjetla. onaj koji boluje od albinizma. metron) kem.. albumen. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. albugo) med. nazvana po pronalazaču. tj "zlatnim slovima" zabilježiti dan kad se nešto sretno dogodilo albolit (lat.) ukrasna biljka srodna akaciji albifikacija (lat. spomenar. bijela mrlja na rožnici oka album (lat. maraka itd. grč. bjelančevina albuminat (lat. čovjek s nekim nedostatakom ili manom aldehid (lat. alcohol. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. laat. altiora alčak (tur. 1738—1822) albertotipija tisk. nevaljalac. albumen. Albertu (1825—1886) albicija (tal. divlji) vragolan. zbog čega koža i kosa izgledaju bijele. razglednica. albumen) kem. albumen bjelanjak) kem. albumen (lat. albus bijel) fiziol. sljedba se protivila Crkvi i papi). bjeloš albinizam (lat. od Sunca) primila Albertina bogata i svjetski glasovita grafička zbirka u Beču (ime prema utemeljitelju Albertu von SachsenTeschenu.

patološka nesposobnost da se pisane ili tiskane riječi čitaju s razumijevanjem (nastaje zbog povrede velikog mozga) aleksin (grč. kocka je bačena. klasičan francuski stih aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih znanstvenika-tumača i prevoditelja. govor u kojem se pojmovi i misli iskazuju drukčije. kompozicijski postupak u suvremenoj glazbi: sam izvođač odabire redoslijed izvođenja pojedinih stavaka alef (hebr. osobito protuotrov. aleatorium) igračnica. izražavati misli u slikama. alea kocka. pomorskog grada u Egiptu. pozivanje na neki zakon alegati (lat. alea kocka) poslovi koji ovise o slučaju i sreći. tvrdnja alegat (lat. allegatum) navedeno mjesto. aleksandrijski gramatičari. allegorikos) iskazan slikom. šetalište između dvaju redova drveća.) glaz.alea iacta est alea iacta est čit. dvanaesterac. slikovit. alexo pomažem. slikovito alegorizirati (grč. alektryon pijetao. pr. u XVII. allectatio) mamljenje. pozivanje na spis. uzak prolaz aleksandrijski koji se dogodio u Aleksandriji. kockar aleatorički poslovi (lat.) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muškatnog grožđa aleator (lat. sredstvo protiv groznice aleksit (grč. bez ikakve veze sa stvarnim životom. aleksandrijski filozofi (aleksandrijska škola) aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka aleksandrinac poet. protuotrovni alektacija (lat. farmakon lijek) med. navod. aleatiko (tal. alexo branim) med. allegata) mn. allegoria) poet. djelo ili pisca. grad je osnovao 331. igrač na sreču.) posl. mjesta navedena iz drugih djela. a ne riječima koje ih izravno izražavaju. kockarski poslovi. štitim) kem. kao npr. otuda: aleksandrijska biblioteka. a ne izravno aleja (fr. aleksiterij aleksiteričan (grč. lijek protiv trovanja. pyr vatra) med. a-. suha učenost radi učenosti. Septuaginta aleksandrinstvo znanstveno sitničarstvo. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom iz XII. izazivanje draži. allee) drvored. alexo branim. aleksifarmacija (grč. mache borba) borba pijetlova (kao sli- . allegatio) navođenje. alea jakta est (lat. u prenesenom ruhu alegorija (grč. navođenje činjenice. šestostopni stih s cezurom nakon šestog sloga. allegoreo drukčije izražavam. upute alegoričan (grč. tj. slikovit govor. protuotrov aleksija (grč. alea kocka. usp. st. koji potječe iz Aleksandrije. alfa alegacija (lat. allegorikos) onaj koji prikazuje nešto u slikama.. alexeterios) koji djeluje kao protuotrov. e. opasni poslovi aleatorij (lat. n. kockarnica aleatorika (lat. konačno sam se odlučio na neko djelo. aleph) prvo slovo hebrejske abecede. aleator) igrač kockom.) proučavanje protuotrova aleksifarmakon (grč. svaka tvar krvnog seruma koja razgrađuje strane stanice aleksipiretik (grč. čist rad (u bakrorezu) alektriomahij a (grč. Aleksandar Ve- 52 alektriomahij a liki i bio je u prvim stoljećima prije i poslije naše ere glavno sjedište grčke znanosti i književnosti. usp. st. slikovito objašnjenje pojma ili misli alegorist (grč. Cezarove riječi kad je prešao Rubikon aleatico Čit. sredstvo za spašavanje i pomoć. primamljivanje. legein govoriti) psih. drukčije prikazujem) slikovito govoriti ili pisati. alexo branim. navođenje.

alfa i omega prvo i posljednje slovo grčke abecede. pren. bjelančevina u pšenici aleuromantija (grč. člana Pariške komune) alenteza (grč. alloios drukčiji. filalet aleurant (grč. d. allelon naizmjeničan. alem. Alemannen) staronjemački naziv glavnog i najvećeg dijela stanovništva južne Njemačke. uzajamni. početnik u čemu (u nekom nauku. morfe oblik) zamjenjiv aleluja (hebr. a drugi je po inženjeru konstruktoru koji se zvao Niccolo Romeo) alfabet (prva dva grčka slova alfa. tj. ftheiro uništavam. allos drugi. thesis položaj) med. 3.) "hvalite Boga". radost. allelofthoria) fil. beta) gram. alfi ton ječmeno brašno.) alfenid metalna smjesa od 60 dijelova bakra. prisutnost stranih tijela u ljudskom organizmu i bolest koja zbog toga nastaje aleopat (grč. alektryon pijetao. alopatija alergija (grč. onaj koji voli istinu. zanatu. pren. aleuron pšenično brašno) bot. alopat aleopatija (grč. pathos).. zanosno veselje uopće alem (ar. alfabetar (grč. med. u arapskom. manteia) gatanje u ječmeno brašno . sastavljena od kristalizirane bjelančevine alfa (grč. alethes istinit... alfa a. ergon djelo) med. b. zemlja u kojoj žive Alemani) alemanisti pristaše francuske Revolucionarne socijalističke radničke stranke koja je odbacivala diktaturu proletarijata i propagirala tzv. slova u određenom redu (za latinicu je uobičajen naziv abeceda. popis izrađen alfabetskim redom. filos prijatelj) prijatelj istine. b. aleuron pšenično brašno) bot. početnik u čitanju i pisanju. aletheia istina. a. alloios drukčiji. aleuron brašno.alektriomantij a ka istinske borbe kod starih je Grka bila veoma omiljena zabava) alektriomantij a (grč. 2. promijenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom prije bio zaražen 53 alfitomantija aletiologija (grč. vještini. tj. ova riječ znači i pozlaćena jabuka na vrhu minareta Alemani (njem. 30 dijelova cinka i 10 dijelova nikla. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Njemačku TAllemagne". c. alin) dragi kamen. allelon međusobni. tj. metron) instrument za ispitivanje valjanosti i čistoće brašna aleuron (grč. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. alfa) prvo slovo u grčkoj abecedi. početak i kraj nečega Alfa-Romeo talijanska marka automobila (prvi dio naziva čine početna slova firme: Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. a za glagoljicu i ćirilicu azbuka. 1843—1935. manteia proricanje) proricanje po pjevanju pijetlova aleloftorija (grč. manteia) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu aleurometar (grč. logia) znanost (ili: naučavanje) o istini aletofil (grč. aleuron pšenično brašno.. uz ostala značenja. početak. niz svih slova nekog jezika. poklik radosti u kršćanskom bogoslužju. v. pathos) med. beta b) 1. okruglasta i kristalizirana organska tvar (slična zrnu) u biljnim stanicama. galvanskim putem posrebrnjeno novo srebro alfitomantija (grč. municipalni socijalizam (naziv prema prezimenu vođe Jeana Allemanea. pren. allos drugi. izraz kojim je Aristotel nazvao nagon (u prirodi i životinjskom svijetu) za nemilosrdnom međusobnom borbom i uništavanjem alelomorfan (grč.

neuralgija algofon (grč. alge (lat. drukčije alijaža (fr. alligatio) mješavina kovina (metala) nejednake vrijednosti u jednu masu. postupak pri ravnom tiskanju aluminijskim umjesto kamenim pločama. dio botanike koji se bavi algama. alijas (lat. 2. udruživanje. algema) med. alijaža aligacijski račun (lat. boležljiv. alikante (šp. izraz koji obuhvaća mazohizam i sadizam algologija (lat. aligacija alijenacija (lat. alifatske kiseline) aligacija (lat. požuda za bolom. Pruske i Austrije 1815. grč. četiri osnovne računske operacije i udžbenik o tome (izraz potječe od arapskog matematičara Muhameda ibn Muse Alharizma). med. savez. drugdje. na drugom mjestu. maurska kraljevska palača u . bračna veza.) prav. masni organski kemijski spojevi koji sadrže atome ugljika. algaritam algospazam (grč. za mjerenje kutova allas čit. alligatio mješavina) račun smjese. alga. lagneia obljuba) med. spasmos grč) med. osim toga. fonos ubojstvo) med. uživanje u bolu. grafia) tisk. dodatak. bol algetičan (grč. alienatio) otuđivanje. cikloheksan) alifatski spojevi kem. alge) bot. dio matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću općih znakova. pokušaj matematičke ili simboličke logike. sredstvo. alias) inače. lijepi ili sveti savez između Rusije. udžbenik algebre algebrist onaj koji se bavi algebrom. grč. pokretno ravnalo. al-jebr) mat. legirati alijansa (fr. dakle. otuđenje. povezane u obliku otvorenih lanaca (parafini. slitina. sredstvo protiv zubobolje napravljeno od gorušičnog ulja i špirita (žeste) algolagnija (grč. alligare) sliti. resinama algoritam (ar. smiješati.alge 54 alijenacija Granadi. znalac algebre algema (grč. račun kojim se pronalazi odnos u kojem se trebaju izmiješati dvije vrste robe različite cijene da bi se dobila srednja vrsta po unaprijed određenoj cijeni aligator (tal. inače. bol živaca. el lagarto) zool. bel alijans (fr. algos bol. prodaja.) drugim imenom. alliage) v. "sastavljanje razdvojenih dijelova".) organski spojevi cikličke strukture s alifatskim svojstvima (ciklopropan. talofiti s biljnim zelenilom (klorofilom) algebra (ar. u srednjem vijeku upotrebljavali se i izrazi algorizam. odstupanje od prirodnog stanja. alligatore. dio nonija. alifatski alkoholi. tj. američki krokodil aligirati Gat. slivati. šp. resine. nastao zbog boli algija (grč. Al-hamrah) (Crvena kuća). algeo osjećam bol) med. razmjena. grč mišića praćen bolom algrafija (grč. belle alliance čit. legura. drukčije alibi (lat. odgovara litografiji Alhambra (ar. vještina računanja. zalog. smjesa. logia) bot. najslavniji spomenik maurske arhitekture alhidada (ar. alliance) spajanje. godine alijas (lat. logički algoritam pokušaj da se logičke operacije zamijene brojkama i računskim metodama. dokazati svoj alibi dokazati da u određeno vrijeme nisam bio na određenom mjestu alicante čit. drugim putem. algeo osjećam bol) bolan. pren. algea bol. kriptogamne vodene biljke.. rhythmos odnos) 1. bescvjetnice.). al-hadat) teh. primjesa. algos bol.) vrsta španjolskog vina iz okolice grada Alicantea aliciklički spojevi (grč.

prehrana. novi odlomak. alizari) kem. ad. alitura) hranjenje. alikvotan alikvota (lat. uzdržavati. halka. 3. aliquantum) mat. alićnisme) med. otuđivati. alea torda) 2. alimenta) mn.alijenirati duševno rastrojstvo (lat. alliteratio) poet. trovanje hranom alimentirati (lat alimentare) prehranjivati. vladanje aliskaf (lat. grč. skafos lađa) pomorsko prijevozno sredstvo. trljam) vještina masiranja. odvratiti (mušterije). lat lympha voda) med. udružiti. slučajno ili hotimce ponavljati ista slova. lovi se zbog skupocjenih jaja i perja alka (tur. alizarinsko modrilo najljepša i najpostojanija alizarinska modra boja. alcalescentia) kem. ludilo alijirati (fr. način kretanja. hranarinu alimentama intoksikacija med. sastoji se u tome da alkari jašući na konjima (svaki triput) gađaju kopljem kroz dva koncentrično prilagođena koluta (alke) alkalescencija (lat. ustupiti drugom (pravo ili vlasništvo). izvanbračne djece alimentar (lat. alimentarius) prav. broj koji je sadržan u drugom broju bez ostatka. pren. Sirijska alka viteška igra u Sinju. aleifo mažem. npr. nedostatak limfnih žlijezda alineja (lat. 2. littera slovo) praviti aliteraciju. npr. svezati brakom. duševno rastrojstvo. supr. 4. proučavanje liječenja trljanjem 55 alkalescencija alira (fr. poludjeti alijenist (fr. uzdržavanje. uvučenijim retkom aliptika (grč. njorka. v. ali ovaj nije s njim djeljiv bez ostatka. fr. opskrbljivati hranom alimfija (grč. otuđiti. levantinski broć. slična galebu. allier) vezati savezom. ponašanje. alimentatio hranjenje) prehrana. koji je sadržan u većem broju. alienatio mentis) alijenirati (lat. 6 su alikvote broja 12 alikvotan (lat. alienare) prav. alizari) bot. sklopiti savez. korijen broća alizarin (šp. alićniste) zastarjeli naziv za liječnika koji se bavi duševnim bolestima alijenizam (lat. "hidrokrilac" aliteracija (lat. prevladavanje jedne alkalije.) 1.. npr.: "pa šuti pa se smije pa se penje" aliterirati (lat. ptica sjevernih krajeva. obično: alijirati se alikvantan (lat. brod s krilima (na kojima zapravo i počiva) i koja se rašire pod vodom te se brod izdigne nad vodu i "leteći" postiže veliku brzinu. 5 i 7 su alikvantni dijelovi broja 12. a-. razvijanje alkalije koja se brzo isparava (amonijak) . alere hraniti. lijepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. odjeljak koji počinje novim. aliquoties) koji je sadr• žan u većem broju bez ostatka aliment (lat. aliquoties) mat. novac za uzdržavanje i školovanje izvanbračne djece alimentacija (lat. iste vrijednosti kao i indigova modra boja. npr. onaj koji po nekom zavjetu prima uzdržavanje. dok je prije dobivana iz korijena broća. način hoda i držanja nekog čovjeka. linea red) nov redak. alienus tuđ. pjesnička figura koja se sastoji u tome da se u nizu ponavlja isti suglasnik ili isti slog. ala krilo. alizari alka (lat. trag divljači. g. a od. održava se u drugoj polovici kolovoza kao spomen na veliku pobjedu Sinjana nad Turcima 1715. allure) hod. iste slogove alitura (lat. sposobnost tijela da hranjivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo alizari (šp. usp.

iz podzemlja ju je izveo Heraklo Alkibijad staroatenski državnik i vojskovođa (450—404 pr. opojno piće alkoholat (ar. osobito kod Arapa. tobožnja vještina pravljenja zlata Alkestida (grč. dao mu je vlasnik odrezati rep (pre1 ^rae i izraz rep Alkibijadova psa općili to znači kusast rep) Alkinoj kralj Feačana. dušikasti organski spojevi biljnog podrijetla. organski kemijski spojevi ugljika. gostoprimac Odisejev (on ga je konačno i otpremio na Itaku nakon mnogih pustolovina i nevolja) alkion (grč. Alkibijadovo pseto prekrasni Alkibijadov pas kojem se divila cijela Atena. smatralo se da proriče sreću Alkiona u starogrčkoj mitologiji: kći Eolova. strihnin. poznat i kao pustolov. imaju bljutav okus i veoma su otrovni alkalimetar (ar. učenik Sokratov. majka Heraklova (otac junakov je Zeus) Alkmeon tebanski heroj. kem. grč. onaj koji pravi zlato umjetnim putem. alkatifa (ar. al-kohhlu) mn. a šarom od zlatnog i srebrnog konca alkejski stih (grč. otac Nausikajin. metron) kem. bogovi su je pretvorili u pticu (zajedno s mužem). natrij. kalij. rubidij. hidroksidi alkalnih metala. piva. e. usp.. žesta izlučena iz vina. od kore kininovca. od kojih su dva jedanaesterca. žena Keiksova.: 2. alkaloidi (ar. al-kohhlu) 1. metron) kem. skupina kovina (metala) male težine koje voda otapa i na običnoj temperaturi.. vođa sedmorice epigona u osvetničkom pothvatu protiv Tebe alkohol (ar. dobivanje lužne soli alkalizirati (lat. nikotin i dr. Alkaios) poet. al-kali. rođak Periklov. kasnije. al-kimia) onaj koji se bavi alkemijom. šp. da bi privukao na nj još više pozornosti.) kem. nazvan po slavnom grčkom liričaru Alkeju koji je živio 600. kinin.. al-kohhlu) čovjek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. npr. od kojih su prve tri i posljednja jambi. e. al-kimia) naziv za najstariju kemiju. savršeno pročišćeni prah. a četvrta anapest (U — U — U — U U — U —). tajanstveni srednjovjekovni znanstvenik alkemija (ar.. al-kohhlu) kem. vodika i kisika alkoholičar (ar. rasipnik i prevrtljivac. željeza i dr. alcalisatio) kem.alkali alkali (ar. najbolji. ubio ga frigijski satrap Farnabaz kako bi ugodio Spartancima. sol koja se dobiva iz pepela morskih biljaka alkalije (ar. najvažniji: morfin. otrovni i gorka okusa. pr. alkion Alkmena žena Amfitrionova. n.). grč. dobivati lužnu sol alkalni metali kem. u srednjovjekovnoj Europi: neznanstveno bavljenje kemijom. ispitivanje sode ili lužne soli pomoću alkalimetra alkalizacija (lat.) mn. npr. jedan deveterac i jedan deseterac alkemičar (ar. rakije i dr. eidos) kem. n. pijanac . alcatifa) orijentalni tepih. ledarica). mješavina svježih biljnih sokova s alkoholom alkoholi (ar. kofein. alkejska strofa strofa od četiri stiha.. s osnovom od vune i svile. stih od pet stopa. litij i dr. potpuno pročišćen špirit. alcalisare) kem. grč. sprava kojom se određuje količina alkalija u sodi ili lužnoj soli alkalimetrija (ar. alkyon) mitološka morska ptica (zimorod. al-kohhlu) čvrsti kemijski spoj alkohola s nekom soli alkoholatura (ar. Alkestis) u starogrčkoj mitologiji: žena kralja Admeta umje- 56 alkoholičar sto kojega je pošla u smrt. kem.

miješanje alkohola s nekom tekućinom alkoholizam (ar. al-kohhlu. alles gut alla prima (tal. allegro con fuoco allegro con fuoco čit. alegro maestozo (tal. naprijed! alma mater (lat. metron) sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću alkoholometrija (ar. allentato allentato (tal. neki prah.) glaz. odmah. vrlo veselo. v. alegro kon spirito (tal. strasno i brzo allegro ma non troppo (tal. ales šon dagevezn (njem. izlučiti špirit (žestu) iz neke tekućine. udubina u sobi s posteljom. bez prethodnog grundiranja (bojenja osnovnom bojom) allegramente (tal. alegro furiozo (tal. pročišćavanje alkohola. allegro assai.) glaz. živo i brzo. va- 57 Almagest treno.) glaz. usporavajući. na veliko Ali is well that ends well (engl. alma mater almada (ar. uzburkano.) glaz. idi.) glaz. brzo allegro con spirito čit.alkoholizacija alkoholizacija (ar. grč. al-mađisti. brzo. umjereno veselo.) slik. zadržavajući. allegro con brio allegro di molto (tal. allegramente allegro assai (tal. allegro di molto allegro (tal. al-kohhlu) kem.) ples njemačkog podrijetla u 2/4 ili 4/4 taktu allentando (tal. v. alegro kon fuoko (tal.) "hraniteljica roditelj ica". hitro. allegrissimo allegro furioso čit. naprijed! allons čit. manje živo. allegrissimo allegro con brio čit. šp. živo. al-kohhlu) kem. al-kohhlu.) Sve je dobro što se dobro svrši (naziv jedne Shakespearove komedije). grč. sveučilište.) glaz. alonz (fr. vrsta brze indijske jedrilice Almagest (ar. veselo.) glaz. metria) znanost o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću alkoven (ar.) trg. pomiješati s alkoholom alkoholometar (ar. grč. osobito žestokih alkoholizirati (ar. velika škola alma parens (lat. oslobođenje špirita (žeste) od vode. ne odviše brzo allemande čit. ne odviše brzo allegro maestoso čit.) glaz. djelo koje treba izvoditi veselo.) hajdemo. allegro allegretino (tal. allegro con brio allegro con moto čit. popuštajući.) glaz.) glaz. usp. alegro kon brio (tal. al-kubex.) glaz. vrlo veselo. sa žarom. s dostojanstvom allegro moderato (tal. allentando Alles schon degewesen čit. kao imenica. v. npr.) Svega je toga već bilo (njemačka poslovica koja je istovjetna latinskoj Nihil novi sub sole Ništa novo pod suncem) allez! čit. što življe. Ende gut.) glaz. v.) glaz. allegro) glaz. umjereno brzo allegro non tanto (tal. v. alcoba) prostorija sa svodom. odmjereno hitro. alegro kon moto (tal.) glaz.) hajde. vrlo živo. alma mater mati koja hrani) "časna majka". almand (fr. ale (fr. najednom slikati.) glaz. tj. umjereno allegreto allegreto (tal. manje veselo. osloboditi od vode. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta.) glaz. manje brzo nego allegro allegrissimo (tal. v. ložnica ali ingrosso (tal.) glaz. al-kohhlu) opći naziv za sve štetne utjecaje na ljudski organizam i društvo koji nastaju zbog prekomjerne uporabe opojnih pića. pročistiti do stupnja najveće finoće. allegro con spirito. v. megiste syntaxis) iskrivljen naslov arapskog prijevoda Ptolomejeva kapitalnog astronomskog djela (Veliki znanstveni sustav astronomije) .

al-ot) slobodno dobro. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične ljudskim alogičan (grč. krug na nebu paralelan s vidikom. alogen. allonge) trg. osobito afrička. alogos suprotan svrsi. list koji se priklapa uz mjenicu i na koji se stavljaju indosamenti. tuđ potpis alohton (grč. osobito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. koji se prelijeva alokroizam (grč. npr. nerazmjernost u razvitku udova zbog nejednake i nerazmjerne prehrane pojedinih dijelova tijela alograf (grč. ot) imanja koja su nastala od lenskih (feudnih). aloe) kem. na nekom stolu). alloquium) v. tvar koju u sebi sadrži lišće biljke aloja aloj (grč. usp. besmislica. nego koje je potpuno vlasništvo. ono koje nije dobij eno. allos drugi. no s tom razlikom što je vlasnik mogao njima slobodno raspolagati. trg. andros čovjek. allos drugi. nerazuman. zbornik koji izlazi godišnje almandin vrsta dragog kamena granata. kratak govor. alokucija alokvirati (lat.) antičko ime Omiša almukantarat (ar. općinska paša Almisum (lat. aner. v. laleo brbljam. aloe) bot. chthon zemlja) koji je podrijetlom iz nekog drugog mjesta ili kraja aloin (grč. v. naslijeđeno dobro. Allmende) zajedničke šume i pašnjaci koji pripadaju svim stanovnicima jednog sela. zadužiti ih. besmislenost. pravljenje pogrešaka u govoru. drukčiji. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. morfe oblik) kem. allos drugi. junaku Beaumarchaisove komedije i Mozartove opere "Figarov pir" almemar (ar. dodatak. almenichiaka) kalendar. allodialis) slobodan od plaćanja danka alodijalna dobra (staronjem.) propovjedaonica u sinagogi almenda (njem. pogrešan govor alomorfija (grč. odobravanje nekog računa ili stavke kasnije unesene u račun alokroičan (grč. po grofu Almavivi. alogia) nerazumnost. melos ud) zool. allochroos promijenjene boje) mijenjanje (ili: prelijevanje) boja alokucija (lat. heterodoksija alogandomelin (grč. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili naučavanje. prodati ili ostaviti nekome u nasljedstvo alodoksija (grč. logos um. imanje alodijalan (lat. allos drugi. nelogičan 58 alonž alogija (grč.(grč.almanah almanah (grč. allochroos) koji mijenja boje. oslovljavati alolalija (grč. različit. nastavak (npr. produžetak. Vjerojatno. glupost alogotrofija (grč.) bodež sa tri reza almaviva vrsta kratkog ogrtača nazvanog. al-. allos drugi. allos drugi. tj. a-. trefo hranim) med. allocatio) dodavanje. horizontom alo. alotropija aloniman (grč. onyma ime) pod drugim (ili: tuđim) imenom alonž (fr. alokvij alokvij (lat. allocutio) oslovljavanje. nerazmjerna gojnost pojedinih dijelova tijela. govorim) med. allos drugi. istočnjačka. alloqui) osloviti. dug kono- . grafo pišem) tuđ rukopis. boje crvene kao krv (naziv prema maloazijskom gradu Alabanda) almarada (šp. godišnjak. alotigen alodij (staronjem. biljna vrsta iz čijeg se lišća cijedi gorak sok od kojega se pripremaju lijekovi alokacija (lat.) astr.

3. veoma cijenjene zbog svoje odlične vune. novo srebro alpinac vrsta vjetra. ledenjake alpski (lat. nered. u širem smislu: sva znanstvena i športska bavljenja visokim planinama. kratke lubanje i smeđe boje lica. želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo alotriologija (grč. allos drugi. planinarstvo alpinum (lat. planinar alpinistika (lat. transplantacija alosija (grč. allos. pogled na glečere. osobito: penjanje na Alpe. svojstvo tvari. alpska rasa ljudi niskog rasta. supstancije. grdosija aloteza (grč. allotrios tuđ. allos drugi. supr. Alraune) u njemačkoj mitologiji: duh koji proriče. 2. zool. aplacca) 1.) vrt zasađen alpskim biljkama. alomorfija. penjač na Alpe. Alpes. allotros tuđ. alpski lovci. fagein jesti) med. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. plassein uobličiti. osobina ljudi. alruna. allos drugi. talijanske i francuske trupe. kordiljerska tkanina od alpakine vune. alopekia opadanje dlaka. u istočnoj i južnoj Europi alrauna (staronjem. planinski šport.) voj. pathos bolest) med. horao gledam. od 1872. alpinizam alpinizam (lat. metoda koji se danas uopće primjenjuje u znanstvenoj medicini (suprotno: homeopatija). allotrios tuđ) mn. gennao rađam) koji je postao drugdje alotrije (grč.. vrsta peruanske lame. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja alotropija (grč. tropos način) kem. uzetim od nekoga drugog. Alpes) v. Alpes. autotrofija alotropan (grč. thesis postavljanje) lingv. galvanski posrebrnjena slitina.) ružno velik i debeo čovjek. njem. alopecija aloplastika (grč. Alpinac stanovnik Alpi. npr. allos drugi. osobito umjetni brežuljak u vrtu zasađen alpskim biljkama alporama (lat. ćelavost. pathos bolest) med. uobličavati) med. izomerija alpaka (peru. životinja i nezelenih biljaka da ne mogu živjeti od anor- . nego im je potrebna organska hrana. tuđa zanimanja. žive oko Alpa. kose) med. aleopatija alopecija (grč. prelaženje jednog glasa u drugi alotigen (grč. usp. prijatelj. kem. allos drugi. alpski gorštak alpinci (tal. koji ima oblik Alpa.alopat 59 alrauna ganskih spojeva. vidim) promatranje (ili: razgledanje) visokih planina. allotrios tuđ. trofe hrana) biol. bolesna želja za neobičnim jelima. nepristojnost alotriodoncija (grč. allothi na drugom mjestu. zamjenjivanje jednoga izgubljenog dijela tijela drugim. pristaša alopatije. odus zub) namještanje umjetnih zuba alotriofagija (grč. metoda liječenja kod koje se bolest s jednog dijela tijela prenosi na neki drugi dio. elementa da se pojavljuje u posve različitim oblicima. sporedne (ili: tuđe) stvari. grč. tropos način) kem. ugljika da postoji kao grafit i dijamant. bolest opadanja kose. kasnije neko malo de- pac pomoću kojega se konji uče kasanju alopat (grč. ćelavljenje. alpinus) koji pripada Alpama. alopatska metoda liječenja uporaba lijekova koji izazivaju bolesti suprotnog djelovanja. liječnik koji liječi pomoću alopatije. logos govor) miješanje (ili: umetanje) stranih riječi u govor alotrofija (grč. aleopat alopatija (grč. za čuvanje i zaštitu alpskih dolina alpinist proučavatelj Alpi. vojnik uvježban za ratovanje u planinskim uvjetima. allos drugi.

dok se jednoj predaje.) Stara roba. akord ili ton povišen ili snižen kromatskim znakom 60 alterum tantum alterativa (lat. alternatio) smjenjivanje. npr. osoba koja je od neke druge osobe ovlaštena da može potpuno raditi u njezino ime. alternirajuća groznica povratna groznica alterum tantum (lat. zastupnik. lat. rasrditi alterkacija (lat. tal. protivnička strana alteracija (lat. pogoršanje.) izbor između dviju mogućnosti. stroj za proizvođenje izmjenične struje alternirati (lat. 1. užasavanje. npr. alternativni sudovi su 1. biljka čiji se korijen upotrebljava kao lijek protiv kašlja alter ego (lat. altercatio) prepirka. smjena.. altus visok. izmjeničnost u rasporedu sati između težih i lakših predmeta. gatalica.) "drugo takvo". altera pars drugi dio) druga strana. alteratio) mijenjanje nagore. alto) glaz. med. izmjena. ped. as-sumut putovi) prijenosni instrument za mjerenje kutova. kvariti. ako u jednom razredu ima više skupina. svađa. pokvariti. još jednom toliko. 2. iz kojega su. uzbuđenje. alternativus) izmjeničan alternator (lat. altus visok. kolebati se.) još jednom toliko. ili: "Zakone padanja je otkrio Galilei". suglasnički) alternativa (lat. izmijeniti nagore. gute Ware (njem. uplašiti. a da se njihov smisao ipak ne izmijeni. althaea) bot. promijeniti. trg. lijekovi koji izazivaju promjenu. alter ego drugi ja) 1. zbuniti. suprotna. log.alt monsko biće u ljudskom obliku." alternativan (lat. po tome nazvan korijen mandragore koji je sličan ljudskom liku. prepisivanje. alterare) mijenjati. po starom vjerovanju. kvantitativni. tj.: "Jedno električno tijelo je ili pozitivno ili negativno električno. tihi rad. čarobnica alt (lat. 2. npr. smijenjenost. gnjev. univerzal tj. oštećenje. samoglasnički. bijeli sljez. kamate koje su se popele do visine glavnice . oni disjunktivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dvaju pojmova koji se međusobno isključuju. postali ti patuljci-proroci. altana) arhit. alternator) fiz. gram. viši srednji glas. istomišljenik altera pars (lat. alternare) smjenjivati se. uzbuniti. glaz. druge imaju tzv. univerzalni instrument) Alte Ware. zatvoreni balkon. dobra roba alteja (grč. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više altamirsko doba naziv za starije kameno doba u razvoju Zemlje (prema špilji Altamira u Španjolskoj gdje su otkriveni različiti crteži životinjskih likova koji predstavljaju najstarije dosad pronađene spomenike likovne umjetnosti) altana (lat. koji postupno poboljšavaju sokove alterirati (lat. slučaj da se kamate popnu do visine glavnice alterum tantum (lat. dvostruko. crtanje i si. prijevoj (kvalitativni. tal. zamjenik. pogoršati. dvostruko. opredjeljivanje za jednu od dviju odluka. diskusija alternacija (lat. drugi glas. uzbuđivanje.: "Galilei je otkrio zakone padanja". čovjek po mišljenju i osjećaju potpuno blizak i srodan drugom nekom čovjeku.) mn. 2. onda. oni koji se mogu jedan drugim zamijeniti. raspravljanje. promjena. preobraćenje. balkon na gornjim katovima neke građevine altazimut (ar.) glaz. med. pjevač koji pjeva alt alta ottava (lat. althaia.

više stvari. stanični. pren. jedan dio ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast alveolaran (lat.altesse altesse čit. npr.) visočanstvo. stolica. idi naviše. visost. ljubav prema bližnjima. pčelinjak. kazuje njoj slična koja lako može podsjetiti na onu pravu. način osjećanja. ljupko. težiti za nečim višim. lat. st. ciljati na koga ili što. alciora altist (tal. a mekši od bakra. 1757— 1835) Amadis (fr. alhamijado (šp. plućni mjehurići u kojima se izmjenjuju plinovi za vrijeme disanja i dr. alveolarni živac čeljusni živac alveole (lat. mišljenja i djelovanja u skladu s obzirima prema dobru svojih bližnjih pa i cijeloga čovječanstva. mjera) visinomjer. viša znanja. najmlađi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom aluvijalan (lat. znak Al. amalbilmente. tvrđi od cinka. svjetlost (titula) altimetar (lat. alludere) smjerati. nježno. ljubavnik koji se ponaša kao vitez amagazinaža (fr. alveoli) 1. Amadis de Gaula) lit. i hrane aluvij (lat. amorevole. ovo povećanje pripada vlasniku obalnog zemljišta na osnovi tzv. trbuh. altum silencijum (lat. alveoaris) koji se tiče zubnih ležišta. grč. amoroso Amadejevo (Amadeovo) kazalište prva javna kazališna dvorana u Zagrebu koju je gradio grof Antun Pejačević krajem 18. posredno rugati se. alteri huic ovom drugom) fil. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. naplavljeno) geol. pr. altus visok. allusio. altrui drugi. najgornji. čovjekoljubac altruizam (Comte skovao po tal. tj. aluvijskog prava aluzija (lat. junak iz romana. metria mjerenje) mjerenje visina alting (dan. alumen stipsa) kem.97. altes (fr. voštane stanice u pčelinjem saću alvus (lat. umiljato. više znanosti. aluzivan alvearij (lat. alto) glaz. alvearium) košnica. ići ad altiora (altiora) idi naprijed. alludere smjerati) nišanjenje. predbacivati nekome nešto. alumnari odgajati. alluvialis) nanosni 61 amagazinaža aluvio (lat. element atomske težine 26.) duboka tišina. sprava za mjerenje visina altimetrija (lat. alluvio naplavljenje) prav. (ime po grofu Antunu Amadeju de Varkonyi. rastezljiv i kovan. u tehnici veoma uporabljiv zbog male specifične težine alumnat (lat. umjesto prave stvari. nesebičnost altum silentium čit. anat. male šupljine. metron mjerilo. ciljanje na koga ili što. emmagasinage) smještanje u skladište (magazin). pristojba koja se plaća za ležarinu u magazinu . povećanje obalnog zemljišta zbog postupnog nanosa zemlje i pijeska plavljenjem. pjevač koji pjeva alt altruist čovjek koji je u svom mišljenju i radu u skladu s ljubavlju prema bližnjima. osim odgajanja. ležišta za zube u čeljusti.) stara bošnjačka hrvatska i španjolska poezija pisana arabicom amabile (tal. po boji i sjaju nalazi se između srebra i platine. alluvium naplavina.) glaz.) islandski parlament altiora (lat.) anat. duboka šutnja aludirati (lat. grč. govorna figura u kojoj se. med.: 2. odgojiti) zavod u kojem se učenici.) mn. izmet aljamiado čit. bockati aluminij (lat. jamice i mjehurići u pojedinim dijelovima tijela. altus visok. kovina (metal). nišaniti. redni broj 13.

. prilagođavanje dijelova cjelini amara (lat.' malassein omekšati) kem. poboljšavati. žensko odijelo za jahanje. bakrom. pun gorčine amasirati (fr. Amazon) mit. popraviti. gorki lijekovi. grč. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpjeli muškarci. nagomilati. amendement) dodatak već gotovom zakonskom prijedlogu kojim se taj prijedlog dopunjuje ili popravlja. amalgamatio) kem. amender) poboljšati. zavjet. pošiljka s označenom vrijednošću. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. predložiti izmjenu ili dopunu zakonskog prijedloga amandman (fr. hrabro su branile svoju državu. amaxa kola.) jezik u Etiopiji. budala je amanšman (lat. a-. depozit. pren. zaljubljen. iz njezinog je roga tekao nektar i ambrozija — piće i hrana bogova.. v. amalgam). fobos) med. osim ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. a ne profesionalno. njima je u djetinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strijelom. spoj. malassein omekšati) kem. bile su veoma ratoborne. emmanchement) slik. a-.) glaz. emanet) zalog. legura žive s drugim kovinama. malagma olakšavajuće sredstvo. s kalijem. neobrazovanost amatofobija (grč. "one koje nemaju dojki". farm. npr. manica rukav.amagazinirati amagazinirati (fr. ostaviti na čuvanje amaksofobija (grč. znanošću. amarulentus) gorak. natrijem. iz ljubavi. amaurosis zamračenje) med. umjetnošću. amalgamacija (lat. slitina. sliti živu s drugim kovinama (v. ljubitelj amatija (grč. Amazon) šport. preporuka amans-amens (lat. tijesno stopiti (u jedno) Amalteja nimfa (ili koza) koja je dojila Zeusa. gorka tvar amarinja (etiop. a-mauros mračan. slijep amauroza (grč. nemogućnost žvakanja hrane amazon (grč. sljepilo. nagomilavati. amazonsko odijelo amazonke (grč. amarus gorak) bot. odatle: Amaltejin rog rog obilja amandin (fr. amateur.. vještinom itd. prema priči.) koji je. amatos pijesak. amandine) bademov sapun amandirati (fr. pren. amathia) neznanje. srebrom i dr. amarinum) kem. poboljšanje. združiti.) mn. grč. sljepoća amazezis (grč. crna mrena u očima. amarella. južnoamerička biljna vrsta čiji cvjetovi zadržavaju svoju boju i kad se sasuše amarela (lat. čak i upadale u tuđe zemlje i osvajale ih. emmagasiner) smještati u skladište (magazin). amarantos koji ne vene) bot. stapanje amalgamirati (ar. spajanje kovine sa živom. lat. amabile Amalečani staro arapsko pleme u jugozapadnoj Palestini amalgam (ar. popravak amanet (ar. taman) bolestan u očima. prah. mazos dojka. fobos strah) bolestan strah od prašine amaurotičan (grč. amasser) gomilati. povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje. spojiti sa živom. masaomai žvačem) med. npr. inače jezik vladajućeg i najkulturnijeg etiopijskog plemena Amharaca amarulentan (lat. zamračivanje vida. strah od vožnje amalbilmente (tal. vrsta krupne višnje koja se odlikuje kiselkastim okusom vina amarin (lat. nakupiti amater (fr. gorka sredstva 62 amazonke amarant (grč. fr. diletant.

afe dodirivanje) med. valere vrijediti) dvojaka vrijednost. podanik) veleposlanstvo. licemjer ambideksteritet (lat. embleme) znak. sanskr. pren. izlagati slikovito. ambassade. glazbe u crkvi ambra (ar. ambire) tražiti službu. simbol. simbol. neosjetljivost. dvosmislica ambilokvij (lat.(lat. amblys tup. lat. ambactus sluga. junak-žena. amblys. pren. ambo oboje. ops. emblema) prikazivati u slikama. anbar. pren.. u istom redu jedne tombolske karte ambonoklast (grč. alegoričan. dvosmislica ambijent (lat. čovjek koji se podjednako lako služi i desnom i lijevom rukom. tj. pokriven hodnik oko crkve. propast 63 ambra ambitus (lat. biseksualitet. pobačaj. ambo oba. slavoljubiv ambidekster (lat. društvo u kojem netko živi i radi ambilogija (lat.amazonsko odijelo u ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država s ginekokratskim režimom. oba. slikovit amblematizirati (grč. opunomoćeni predstavnik države u drugoj zemlji ambi. s vladavinom majke i žene. težnja za nečim.) obilaženje. sve ono što služi za pakiranje robe ambasada (fr. amb. ambo oboje. logia) dvosmislen izraz. ambire obilaziti. amblem amblem (grč. znamenje. ravan hod (konja) amblem (fr. klasis lomljenje) protivnik crkvene glazbe. istodobni osjećaj ljubavi i mržnje prema istoj osobi) ambivertiranost (lat. boravište ambasadora ambasador (fr. osobito nedopuštenim načinom. putem podmićivanja i si. opos vid. diplomatsko predstavništvo države u drugoj zemlji. ratoborna žena. težiti za čim ambis (grč. ambidexteritas) dešnjaštvo u objema rukama. loqui govoriti) dvosmislen govor ambirati (lat. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. junakinja. simboličan. ambiguitas) dvosmislenost. svojstvo osobe koja nije ni izrazito otvorena (ekstravertirana) ni zatvorena (introvertirana) prema okolini amble čit. amballage) omot. ići za čim. abortivi ambo (lat. oko) med. ambidexter) dešnjak u obje ruke. emblema ukrasni umetak) umetnut ukras. podvojenost (npr. ambassadeur) veleposlanik. slabost osjetila dodira ambliopija (grč. alegorizirati ambliafija (gr. traženje čega. znak. optjecaj. amazon ambalaža (fr. okolina. kružna putanja ambivalencija (lat. stremljenje čemu ambiciozan (lat. ambo oba) u tomboli: pogodak dvaju brojeva od pet. anbl (fr. med. poslanik najvišeg ranga. opkoljavati) sredina. amblosko pobaciti) mn. vertere okrenuti) seksualna sklonost prema osobama obaju spolova. v. slabovidnost ambloma (grč. simbolizirati. obilaziti nekoga i moliti za mjesto. podjednaka sposobnost u služenju desnom i lijevom rukom. ponor. obilježje amblematičan (grč. ambitiosus) častoljubiv. ambloma pobačaj) med. oboje ambicija (lat. slab. ambitio) častoljublje. abortus amblotici (grč. provalija. prikazan u slici. slavoljublje. ambara) mirisna smola kojom na Istoku dime sobe i koju puše s duhanom .) jah. pren. smjela jahačica amazonsko odijelo šport. pobacivanje. ambon katedra. emblema) znakovit. abyssos) bezdan. obilježje. psih. grč. sredstva za izazivanje pobačaja. licemjerstvo ambigvitet (lat.

anbar. usp. amen) "tako neka bude". ludilo amenija (grč. duševni poremećaj kod žena kao posljedica izostanka menstruacije amenoreja (grč. ambusta.) med. mania) med. osoba koja se bespravno bavi trgovačkim posredovanjem ambulanta (lat. nektar. željeznička pošta ambulatorij (lat. amenija amentes mit. jednostavna. amencija senilis (lat. završiti amencija (lat. opaliti) mn. izvrsno jelo. nazvano po tome što je najprije primijećeno kod ameba amelija (grč. skriveno ludilo amentia partialis čit. melos ud) prirođena nakaznost kod domaćih životinja (nedostatak jednog ili više udova)) amelioradja (lat. otuda: reći amen privesti kraju. nestalan. ambulantia) med. popravljanje. amencija simpleks (lat. amentia) med. a-. nego dolaze na liječenje po potrebi ambusta (lat. biljka. zemljišta. ustanova gdje se pregledavaju i liječe bolesnici koji ne moraju ležati u postelji. riječ kojom obično završavaju molitve. pokretna ili poljska bolnica. ameliorer) poboljšati. pren. v. a-. zatvorom (opstipacijom) ameblirati (fr. crijevna zaraza praćena bolovima u trbuhu. curim) med. mikroskopom vidljiva životinjica koja stalno mijenja svoj oblik amebijaza (grč. ambulare hodati. popraviti (zemljište) amen (hebr. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča ambrozija (grč. ići) putujući. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora ležati u postelji. amencija aktiva (lat.) med. nego dolazi liječniku na liječenje. dotjerivanje. rheo tečem. amenoreja amenomanija (grč. ustanova za liječničke preglede i pružanje prve i hitne pomoći ambulantni (lat. med. opća duševna slabost ambroid (ar. sanskr. amburere ogor-' jeti. korov čiji pelud izaziva alergiju u kolovozu i rujnu ambrozijski (grč. a-. uzrokovan amebama ameboidno kretanje zool. men.ambroid 64 amentia simplex vima ili začepljenjem. ambrosia) mit. kuću namjestiti potrebnim stvarima amebni (grč. poboljšavanje.) med. prolje- . a ne. ambulatoria) med. naglo ludilo amentia occulta čit. men mjesec. potajno. fr. ambulans. hrana višnjih bogova. djelomično ludilo amentia senilis čit. amencija parcijalis (lat. jelo koje okijepljuje. božanski. ambulare hodati. ambulantna pošta putujuća. ameibo mijenjam) amebna dizenterija čiji je uzročnik Entamoeba histolytica. npr. jelo koje daje besmrtnost. amoibe promjena) koji potječe od amebe. izostanak menstruacije. pokretni. natprirodan. opekline ameba (grč. grč. melior bolji. riječ kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svijet amentia activa čit. koji pripada bogovima. poboljšavati. ambrosios) bogovski. imanja ameliorirati (lat.) med. amencija okulta (lat. ambulans) trg.) med. amelioratio) poboljšanje. ammeubler) kuću opskrbiti pokućstvom. amoibe promjena) zool. ambra mirisna smola. divan ambulant (lat. eidos izgled) stiješnjeni jantar koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada jantara pod visokim tlakom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu ambrotipi mn. men mjesec) med. kretanje stanica u ljudskom tijelu pomoću pseudopoda. staračka slaboumnost amentia simplex čit.

metabole promjena. amfibios. a-metria) neravnomjernost. a-metron. nejednakost. bios život) zrak. ametobolni insekti zool. poameričenje amerikanizirati (fr. insekti koji nisu podložni metamorfozi ametaboličan (grč. nepromjenjiv. nebijeljeno platno. vrsta platna amerikan grubo. mana oka u prelamanju svjetlosti amfetamini lijekovi koji djeluju na živčani sustav i podražuiu rad mišića te tako suzbijaju pospanost i osjećaj umora amfi (grč. metabole preobražaj. a-methystos koji djeluje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po vjerovanju starih Grka štiti od pijanstva) ametodičan (grč. usp. amfibolos) dvosmislen amfiboli£a (grč.amenovati amenovati (hebr. onaj koji se bavi proučavanjem amfibija amfibiologija (grč. okolo. jeftini trikovi amerikanistika znanost o američkim jezicima i književnostima. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i neznanstveno ametričan (grč. metrička stopa od dvaju kratkih i jednog dugog sloga: kratak—dug—kratak (U — U) . osobitosti engleskog jezika kojim se govori u Americi ametabolan (grč. dvojak. unaokolo. logos) zool. ops vid. promjena) biol. vrsta kukuruza duguljasta zrna. pren. zool. vodozemci amfibijski (grč. amfibrachys) poet. nepromjenjiv ametist (grč. neznanstven. amfi. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik amfiboličan (grč. amfibije amfibije (grč. mrežnica oka amfibol (grč.). prevrtljiv amfibioliti (grč. nejednak. oko. nerazmjeran. americaine) otvorena kola na četiri kotača. amfibios koji živi na suhom i u vodi) mn. tehničku savršenost i si. amen) odobravati. koji nije podložan metamorfozi. poameričavati amerikanizmi mn. pretvaranje u Amerikance. logia) znanost o amfibijama amfiblestroditis (grč. dvosmislica amfibrah (grč. na oba načina amfibija (grč. a-. groplan. zrakoplov opskrbljen i kotačima i čamcima. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini dijelovi amfibiolog (grč. napadno odobravati amerikan (fr. a-metria) neravnomjeran. o američkoj kulturi uopće amerikanizacija nastojanje da se nešto učini na način Amerike (misli se na brzinu. nepravilan 65 amfibrah ametrija (grč. amfibolia) dvosmislenost. amfibios) vodozemski. amfibolos dvosmislen. usp. bez. upala mrežnice oka amfiblestroida (grč. oko) med. preobražaj) koji se ne mijenja. koji je bez reda i načela ametodist (grč. glazbena i si. amfiblestroeides mrežast) anat. planu. lithos kamen) mn. total amerikanijada filmska. te je tako sposoban uzlijetati i spuštati se i na suho i na vodu. nepravilnost ametropija (grč. amfibios. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. americaniser) poameričiti. nerazmjer. amfi) prijeđi. amfiblestron mreža) med. u složenicama: s obje strane. sumnjiv) min. vrsta minerala iz reda složenih silikata. sa svih strana. a-. amfibios. a-methodikos) koji nije rađen po jednom utvrđenom redu. izvedba nekog djela po tobožnjem ukusu američke površne publike: sladunjavost. u filmskom jeziku: izraz za sliku u kojoj je glumac snimljen do tri četvrtine tijela (do koljena). usp.

oxys oštar) zool. vrač i kralj u Argu. amfilogia) spor. pater otac) mn. prid. amfi. konkavan amfideum (lat. amfi. u koju je dao potjerati konje i kola. sumnjiv amfilogija (grč. astma amfisciji (grč. amfi. dvostruko gledanje na oba oka amfigeneza (grč. amfi. Amfitryoniades) — Heraklo Amfitrita u grčkoj mitologiji: božica mora. svađa. prorok. amfi. amfi. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dviju različitih stanica. skia sjena) mn. amfi-theatron) polukružna pozornica. disanje) med. teško disanje. amfimakros) poet. stanovnici tropskog pojasa koji svoju sjenu u jedno godišnje doba bacaju prema sjeveru. karpos plod) bot. glavna mu je svrha bila ublaživanje međusobnih neprijateljstava amfilogičan (grč. sa dva reza (nož) Amfitrion sin Alkejev. a u drugo prema jugu amfiteatar (grč. budući daje bio miljenik bogova. majka Tritonova amfitropičan (grč. ribolika morska životinja. zem. žena Posejdona. guros krug) uzaludno trošenje riječi. v. veoma važna za znanost jer je njezin jednostavni sastav pomogao objašnjenju složenog tijela kralježnjaka. dug — kratak — dug (— U —). koji rađa plodom iznad i ispod zemlje Amfiktionije mn. graditelj tebanskih zidova amfipatori (grč. amfi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje amfitomičan (grč. uzvišeno mjesto prema pozornici. Amfitrionijad (grč. spajanje rasplodnih stanica amfioks (grč. bot. a jedne majke amfipneuma (grč. zgrada u kojoj su se priređivale gladijatorske predstave. od pravih kralježnjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičnog kostura. djeca dvaju očeva. amfi. amfigeneza amfigurija (grč. amfitomos) dvorez. amphideum) med. meignymi miješam) biol. spolno razmnožavanje. slušaonica polukružna oblika koja nalikuje na stube i na kojoj su sjedala za gledatelje. amfi. sin Zeusa i Antiope. gromom otvorio Zeus amfikarpičan (grč. bot. sinovi dviju majki. amfi-gygnomai) zool. amphikoilos) s obje strane udubljen. smetenjak Amfijaraj mit. boga mora. muž *Alkemenin. guros) onaj koji govori bez veze. nerado sudjelovao u pothvatu "Sedmorice protiv Tebe". velika nekoliko centimetara. gledatelji amfiteatralan (grč. vjerskopolitički savez starogrčkih država sa zajedničkim vjerskim svečanostima. tropos okret) koji se okreće na obje strane . genesis rađanje) zool. kretik amfimetori (grč. pren. meter mati) mn. amfi. a jednog oca 66 amfitropičan amfimiksija (grč.amficelan amficelan (grč. diploos dvostruk. amfigonija amfigonija (grč. amfi. ops oko) med. amfiguričan amfigurist (grč. nominalni otac Heraklov (pravi otac je Zeus. srca ni pravog mozga Amfion mit. nije poginuo nego je bježeći sa svojim konjima i kolima zašao u ponor koji je pred njima na obali rijeke. amfilogos) dvojben. pneuma dah. jer je kao prorok znao da će svi vođe pothvata poginuti. besmisleno brbljanje. jedan od Argonauta. proturječnost amfimacer (grč. amfi. kralj u Tirintu i kasnije u Tebi. otvor maternice amfidiplopija (grč.). amfi. metrička trosložna stopa. zbrka riječi i pojmova. muž Niobin.

amylon) kem.amfora amfora (grč. razdirem) biol. amonijak čiji je vodik zamijenila kiselina amidin (lat. sed magis amika veritas (lat. amida) kem. lijekovi koji služe za zaštitu amiotrofija (grč. mimesis oponašanje) med. diploos. kod kojega postoji amitoza amitoza (grč. mys mišić. zanimljiv. prijateljska nagodba amice! (lat. amygdale badem) med. a-. amfoterne tvorevine geol. vrsta lakog poljskog topa amizirati (fr. amfoteros. amusette) zabavica. škrob. amforeus) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag s uskim grlićem i dva drška u kojem su držali vino amfoteran (grč. voj. zanimati. na lijep način amicabilis compositio čit. izravna dioba jezgre u životinjskoj ili biljnoj stanici amizantan (fr. ugodan. dvostruko gledanje. katkada i superlativno: amicissime najveći prijatelju! amicitiae causa čit. gubljenje amitotičan (grč.) pravi se prijatelj u nevolji poznaje amicus Plato. istodobno i neptunske i plutonske amfoterodiplopija (grč. a-. upala krajnika amikalan (lat. med.) na prijateljski način. ali mi je draža istina (rečenica koja se u jednom kasnijem spisu pripisuje Sokratu. trofe prehrana) med. amyno branim. ili njegova polivalencija. zaštitna sredstva. razonoda. dakle. veoma teška i neizlječiva dječja bolest. razonoditi amnestija (grč.) "prijatelj svinja". djelomičan ili potpun oprost kazne . lat. amikabili modo (lat. često se koristi za izricanje nepristranosti) amid (lat. amuser) zabavljati. amikus Plato. amikus (lat. amfoterna tijela tijela koja su istodobno i baze i kiseline. amicicije kauza (lat. škrobno brašno amiloza (grč. i lužnat i kiseo. amiloidna degeneracija amimetičan (grč. grč. štirka. sed magis amica veritas čit. nedostatak sluzi amil(um) (lat. pomilovanje. amikabilis kompozicio (lat. razdirem) biol. med. uveseljavati. amidže) stric amigdalitis (grč. ali svakim okom drukčije ami-cochon čit. amicus prijatelj) prijatelju!. iz dobrohotnosti amicus certus in re incerta cernitur čit. kao posljedica teških promjena u hrpteničnoj moždini amirante (šp. amytto param. igračke. amylon škrob) kem. prijateljski sporazum. a-. stijene koje su nastale i utjecajem vode i utjecajem vatre. amylum. organski spoj C 6 H 10 O 5 . dvojak. tj. a-mimetos) nepodražljiv amimija (grč. amicalis) prijateljski amiksija (grč. amytto param. ops) med. nesposobnost pokretanja mišića lica kod moždanih bolesti aminterije (grč. unutarnji glavni sastojak zrnca škrobnog brašna 67 amnestija amidža (tur. amfoteros) kem. amnestia zaboravljanje) prav. amusant) zabavan. razonodan amizeta (fr. amirante) vrhovni zapovjednik kopnenih i pomorskih vojnih snaga u Španjolskoj amisija (lat. prijatelj s kojim se u razgovoru mogu bez ikakva sustezanja upotrebljavati i prostački izrazi amicabili modo čit. ami-košon (fr. amynteria) mn. amida) kem. koje su. amikus certus in re incerta cernitur (lat.) drag mi je Platon.) vokativ od riječi amicus čit. myxa sluz) med. amissio) gubitak. v.) prav.) iz prijateljstva. amicus prijatelj.

ljubav amor vincit omnia čit. aluminijeva praška i nitrotoluola. kristaliziranost Amorićani (Semiti) narod koji je u 3. amortisatio) 1.amnestika amnestika (grč.) posl. bezobličan.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih urođenika koje se očituje u nagonu za ubijanjem (klanjem) svakoga na koga se naiđe Amon (hebr. ammoniakon. pobijedili su ih Izraelci kad su pod Jošuom osvojili Obećanu zemlju (Kanaan) amoriti (lat. min. djelomičan ili potpun gubitak sposobnosti pamćenja amnikolist (lat. osobito . amoriti amorevole (tal. nemoralnost (ovako je njemački filozof Nietzsche nazvao svoje etičko shvaćanje koje odbacuje dotadašnji moral) amoreti (tal. tzv. usp. cornu Ammonis Amonov rog) geol. n. Amon. a-. zaljubljeni amortizacija (lat. kristalan amorfija (grč. amor ljubav) v. ammoniakon. poput ovnovih rogova svijene okamine jedne izumrle vrste glavonožaca. min. -ites. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umjetnosti i umjetnosti renesanse i novog doba. a-morfos) bezobličnost. otrovan i nagriza kožu (naziv po libijskoj pokrajini Amoniji (ime prema egipat. moriš običaj) fil. ljubav je jača od svega amoralizam (lat. vladao u Babilonu. nast. amnos janje) med. amnionova voda amnitis (grč. simbol stvaralačke snage i rađanja amonal (grč. bezbojan plin ljutog i neugodnog 68 amortizacija mirisa koji izaziva suze. v. supr. bog ljubavi. amoretti) mn. v. nakaznost amorfizam (grč. gmazova i ptica. nakaznost. lat. ljubav sve pobjeđuje. amoniakon amonijak. mokraćevina i dr. pren. pr. oprostiti kaznu. .) glaz. -fikacija od lat. prikazivano je s ovnovim rogovima. nakazan. Ammon) mit. amnestike) sposobnost ili vještina zaboravljanja neugodnih doživljaja i uspomena amnestirati (grč. haima krv) med. amnos) med. bogu Amonu) amoniti (hebr. dugotrajan ili stalan. i 2. po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga. grč.) 1. ljupki likovi krilate dječice zabavljene različitim poslovima. supr. postupno. Amon Amor (lat. lat. kratkotrajan. salammoniacus) kem. Amon. spoj dušika i vodika. e. nekristaliziran. glavno božanstvo starih Egipćana. bezobličnost. mnesis sjećanje) med. facere činiti. amor vincit omnija (lat. st. a-. grč. amnicola) stanovnik pokraj rijeke amnion (grč. Siriji i Palestini dok ga nisu pobijedili Hetiti. a-. nekristaliziranost. zaboraviti krivnju amnezija (grč. amabile. a-morfos) bezobličan. amorozo (tal. 2. im. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). amino-kiselina. veoma nježna i prozirna ovojnica u kojoj se nalazi embrij kod sisavaca.) u amonijski dušik amonijak (grč. amnesteo zaboraviti) pomilovati. ljubavnik. ammoniakon) eksplozivna tvar — smjesa amonijačne salitre. veliki neprijatelji Izraelaca koji su ih pokorili amoniemija (grč. mos. amabile amorfan (grč. glagola facio. raditi) proces pretvaranja dušika iz različitih dušikovih spojeva (bjelančevina. upotrebljava se u rudarstvu i u ratnoj tehnici Amonićani jedno od drevnih arapskih plemena. upala amniona amok (malaj.) mit. trovanje krvi amonijakom amonifikacija (grč. glaz. morfe oblik) bezobličnost. amoreti amoroso čit. posteljica.

jedinica za mjerenje jačine električne struje. izgubljen vrijednosni papir ili dokument sudskim putem proglasiti nevaljanim.001118 grama srebra ampermetar (fr.) veleugledni. emporter) voj. koji povećava. Ampere. osobito Francuska za vrijeme Napoleona I. otplaćivati. proširivanje. 2. povećati. opširno izlagati. Dioniz ga je nakon smrti pretvorio u lozu ampelografija (grč. ampliare povećati. amplificare širiti. nazvana po slavnom fr. amplificatio) proširivanje. meteor. oponašao je staru rimsku umjetnost iz doba careva ampirans (fr. osvojiti . 2. amplificativus) proširivan. amplificare) proširiti. izložiti. ampliare proširiti) širenje. obuhvaćen amplificirati (lat. najveća udaljenost od ravnotežnog položaja. metron) fiz. presvijetli (nekada titula visokih državnih činovnika. način izražavanja nadugačko i naširoko amportiranje (fr. oteti. emire) carstvo. razviti. proširenje. koji proširuje. 3. galvanometar čija kazaljka neposredno. ampir-stil stil francuske umjetnosti za vrijeme Napoleona I. sin jednoga od satira i neke nimfe. emporter) voj.. razrada. tehnički instrument za mjerenje jačine električne struje. pokazuje broj ampera koji protječu kroz kotur žice ampir (fr. Ampereu (1775—1836). topnički položaj amplektivan (lat. fiz. šteta na brodu amplasman (fr. popuštanje ili pogoršavanje kvalitete robe.amortizirati državnih zajmova. grč. prodati ili ustupiti imanje Crkvi ("mrtvoj ruci"). prostranost.-grč. povećavati amplifikacija (lat. zauzimanje.. iscrpno govorničko izlaganje amplifikativan (lat. emplacement zemljište. osvajanje amportirati (fr. zauzeti. kulon za sekundu ili struja koja prolaskom kroz vodenu otopinu nitrata srebra za sekundu izdvoji 0. amplectivus) koji obuhvaća. fone glas) uređaj koji pojačava glas i omogućuje istodobni telefonski razgovor s više osoba amplituda (lat. najveća razlika u zračnom tlaku. matematičaru i filozofu A. šira obrada. i Napoleona III. razvijanje. vinograd. proširivati. ampelurgia) vinogradarstvo amper fiz. otimanje. gradilište) voj. luk na horizontu između izlaska i zalaska sunca. ret. grč. amortizman amortizirati (lat. širina) zem. za razliku od superlativa. amortisare) 1. 3. vraćati neki dug postupno. najvišeg stupnja amplissime (lat. mjesto za postavlja- 69 amportirati nje topničkih oruđa. empirance) trg. proširiti) veoma visok stupanj nekog svojstva ili neke osobine. amplitudo obujam. otuđenje nepokretnog imanja iz svjetovnih ruku i predavanje Crkvi ("mrtvoj ruci"). (lat. na jednoj skali. prav. grafia) znanost o vrstama vinove loze i grožđa ampelurgija (grč. razvijati. povećavanje. razgranati. ampelos trs. peti padež superlativa amplissimus) amplitel lat. amortirati Ampel mitološki ljubimac Dioniza Bakha. veleslavni. razgranavanje. odgađanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može donijeti presuda. povećavajući amplijacija (lat. izrada nekog akta u duplikatu radi bolje sigurnosti amplijativ (ampliativus. razgranavati. sudski postupak kojim se izgubljeni vrijednosni papiri i dokumenti proglašavaju nevaljanim (mortifikacija). tele daleko.

po. duž. Bog je apsolutni duh. amusia) koji ne uživa ljubav muza. trbušasta bočica za mast. s lica. bjelilo.(grč. crkvena posuda u kojoj se drži vino i voda za pričest (u kat. na soleji. nepjesnički. stalna groznica anabaza (grč. lijekovi koji sadrže u sebi škrob an detaj (fr. potpuno odvajanje. s kojega se čitaju Sveto pismo. iscrpno. nasilno odvojiti amulet (lat. ana-baptizo ponovno zaronjavam) vjerski pokret koji zahtijeva ponovno krštenje u zrelim godinama anabatičan (grč. do sitnica. trbušasto proširenje na cjevkastim organima. opširno. odvojiti. amvon simbolično predstavlja kamen koji je anđeo odmaknuo s Kristovog groba amylacea čit. mundus svijet) fil. neškolovanost amvon (grč. oko anabaptist (grč. odrezati. ana-diploo udvostručiti) udvostručavanje. molitve. razvijanje i jačanje bolesti anabioza (grč. amuletum) hamajlija. dijadema Anadiomena (grč. trg. npr. obično o vratu amundizam (grč. pravo u oči an gro (fr. med. anabaptistički anabaptizam (grč. anabatična groznica med. propovijedi i spomeni. na. med. neškolovan amuzija (grč. shvaćanje po kojem postoji samo Bog. a svijet ne postoji. pren.ampula ampula (lat. njemačkom un. odrezivanje ranjenih. amusia) nenaklonost muza. ulje. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. ampulla bočica) ispupčena. amputare odsijecati) med. igra toga duha amuzičan (grč. tj. lat. staklo električne žarulje amputacija (lat. na veliko. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavnoj crkvi: uzvišeno mjesto ispred oltara. oči u oči. detail) potanko. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. a svijet je samo treperenje. latinskom in-. na kraju polukružnih kanala uha itd. koji napreduje. bios život) ponovno oživljavanje osušenih ili promrzlih životinja anadema (grč.) mn. koji je bez smisla i osjećaja za ono što je umjetničko i lijepo. pren. osobito: Ksenofonova povijest vojnog pohoda Kira Mlađeg protiv svoga brata).: an gro) an fas ili anfas (fr. en face) sprijeda. ponavljanje riječi. do. farm. amputatio rezanje) med. do potan- 70 anadiploza kosti. udvostručavanje napadaja grozničnih bolesti . anat. ana-baptizo) pristaša ponovnog krštenja u zrelim godinama. an) u grčkim složenicama ispred samoglasnika daje riječi niječno značenje. pr. groznica koja napada svakog dana. ana (grč. v. koji raste.. en. zbog čega ga praznovjerni ljudi nose stalno sa sobom. amilacea (lat. ana-basis) penjanje. oskudica u smislu i osjećaju za ono što je umjetničko i lijepo. anabaino uzlazim) koji se penje. retorička figura koja se sastoji u tome što sljedeća rečenica počinje riječima kojima je prethodna završena. otcijepiti. uz. kroz. razmrskanih. podrobno. oštećenih i uopće neizlječivih dijelova tijela. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. a-. uglavnom (ispričati nešto) an. en gros) trg.itd. potpuno i nasilno odvajanje jednog dijela od neke cjeline amputirati (lat. ana. odgovara našem ne-. crkvi). uzlaženje (iz nižeg predjela u viši. ret. anadyomai izroniti) "iz morske pjene rođena" (pridjevak božice Afrodite) anadiploza (grč. ana) prijeđi. na malo (supr. teh.

: Mila kano si nam slavna. školovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili predavači po boljim kućama. an-. zool. ana. preosjetljivost organizma na ponovno ubrizgavanje bjelančevine anafoneza (grč. afrodisia ljubavno uživanje) med. med. zagonetka koja se sastoji u tome da se slova jedne riječi napisu različitim redom. piše obratno anagrafi (grč. anagliti anaglipti (grč. aer zrak. anafora) poet. ananke anaglifi (grč. an-. poremećaj u osjetilu dodira anafilaksija (grč. anaerobi anafija (grč. pjesnici tragičari koji su svoja djela pisali samo za čitanje. npr. ana-kampto skrećem) sklonište za sirotinju. bolesni nedostatak ili smanjenost spolnog nagona anafrodizijaci (grč. astr. ana. pojavljivanje znakova na nebu anafrodit (grč. med. ana-dosis) fiziol. bakterije koje mogu živjeti bez kisika.anadoza anadoza (grč. zool. ana-grafo napišem) sprava koja. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela s nevjeste anakampterija (grč. fylaxis čuvanje. prid. riječ napravljena premještanjem slova druge riječi različitog značenja anahoret (grč. anaglifi anagliptika (grč. (usp. aer zrak. u starije kršćansko vrijeme: oni koji su za vrijeme službe čitali pojedine dijelove iz Svetog pisma anagnostici (grč. razmjerna podjela sokova i hrane cijelom tijelu. radi ponovnog otiska i umnožavanja. an-ago vodim gore) tajni smisao. mir od Rim. ana-gnostes) mn. ana-gnostes) mn. recepti anagram (grč. mila kuda si planina. neosjetljivost (ili: smanjena osjetljivost) kože. iskašljavanje krvi. ana-gnosma) štivo anagoga (grč. polureljefni umjetnički radovi. zvuk) . uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i si. koji odbija (svjetlost. liječnički propisi. ana-kampto) odbojni. anaglypta) mn: umj. an-. pustinjak. probava anaerobi (grč. 71 anakamptičan anagnosti (grč. an-ago) uzdizanje. klice koje se mogu razvijati i razmnožavati tek kad im se ukloni kisik anaerobionti (grč. sredstva za smanjivanje i sprječavanje spolnog nagona anagke v. anagogija). oduševljenje. izbacivanje krvi anagogija (grč. afe dodirivanje) med. slika i si. med. mila si nam ti jedina. bios život) mn. isposnik. bios život) mn. a ne za prikazivanje anagnozma (grč. epifora). obično pokraj crkava i samostana anakamptičan (grč. zaključivanje na nešto općenito ili duhovno. anafonesis) med. anagramma) najprije: obratno čitanje jedne ili više riječi. an-. ana-grafo) mn. anahoretski anakalipterija (grč. v. vježbanje i jačanje pluća i govornih organa glasnim govorenjem i pjevanjem anafora (grč. anaglyfa) v. an-afroditos) med. anagraf (grč. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. zaštićivanje) med. afrodisiakos koji pripada ljubavnom uživanju) mn. mila kuda si nam ravna. med. usamljenik. rob je anagram od bor. anaglyptike) vještina izrade reljefnih ili polureljefhih ukrasa. npr. onaj koji nije sposoban oploditi anafrodizija (grč. anachoretes) čovjek koji se povukao od svijeta. alegorično tumačenje Biblije (usp. figura ponavljanja istih riječi na početku stihova ili rečenice. alegorično značenje.

katoptrika. vinu. anakatartična sredstva anakatarza (grč. n.anakamptika anakamptika (grč. anakoluthos) nepravilan. nesuvremenost. analepsis. bijenale.). jačati) med. pr. naslanjanje leđima. ana-kampto) opt. prethodna istraga anakronizam (grč. uspostavljam) med. med. anakrusis) u metrici: naglašavanje. nježno. proučavanje prelamanja svjetlosnih zraka. događaja. iskašljavanje anakefaleoza (grč. rekapitulacija anaklastika (grč. gluhoća zbog oboljelosti slušnog živca analav (grč. analekta) mn. akust. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje poradi iznenadne promjene ili prekida. onda se ista tolika količina spušta s visine prema zemlji anakatartici (grč. akuo čujem) med. koje se onda moraju po smislu dopuniti anakolutičan (grč. anachronismos) pogreška u računanju vremena. ljupko. pjevali ljupke. ples i društvo. jačanje analeptici (grč. hraniti. dolje. po uzoru na Anakreonta. usp. prelamanje svjetlosnih zraka anakliza (grč. lako. ana. podizanje) tjelesna okretnost koja se stječe vježbanjem anakuza (grč. anaktesis) med. ana-kefalaio ponoviti u glavnim točkama. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. motivi su mu ljubav. npr. kratko anakriza (grč. ajdaino potpomagati. ana-klino nasloniti se) med. anakrisis) ispitivanje. proučavanje odbijanja zvuka anakatabat (ana. sjediniti u cjelinu) združivanje u cjelinu. oporavak. st. st. bez veze Anakreont starogrčki lirski pjesnik (6. proučavanje odbijanja svjetlosti. da netko naslika u kakvoj antičkoj kući televizor anakruza (grč. ana-kathairo očistim) mn. tj. vino. četvrtasti naprsnik kod kaluđera analdija (grč. dolazim) meteor. okrjepljenje. ana-lambano) mn. skupina njemačkih pjesnika XVIII. anakufisma dizanje. baino idem. koji su. katkada i frivolne pjesmice anakreontski (grč.e. an-. dioptrika anaklaza (grč. annale. med. osobito poslije dužih umetnutih rečenica ili poradi izostavljanja riječi. sredstva za jačanje i okrjepljenje . analambano podižem. anaklastos prelomljen) opt. ana-kathairo očistim) med. plesu i društvu anakreontičari mn. prestanak rastenja i razvijanja anale (tal. čišćenje prsiju od sluzi. ana-klasis prelamanje) opt. anakreontika poezija koja u malim pjesmicama slavi 72 analeptici laki. ana-kollao nalijepiti) med. poluležeći položaj bolesnika anakolema (grč. uspostavljanje ravnoteže medu slojevima zraka: kad pri puhanju jakog vjetra velika količina zraka krene odozdo naviše. kata odozdo. kratko ponavljanje nečega. od anno godina) umjetnička priredba što se održava svake godine. udaranje glasom na slog anakteza (grč. analabos) pravoslav. vremenska poremećenost. Anakreon) po ugledu na grčkog lirskog pjesnika Anakreonta. ono što je u suprotnosti s kronologijom. datuma. sredstva za čišćenje grudi od sluzi. ozdravljenje anakufizma (grč. ozdravljenje. prolazni užitak u ljubavi. trijenale analekti (grč. odabrana štiva analepsija (grč. mast za zarašćivanje rana anakolut (grč. anakoluthia nedostatak veze) gram.

ljetopisi analist (lat. analytikos) raščlanjujući. analgija anali (lat. što je u skladu s razumom analogan (grč. analogon rationis čit. bezbolnost. kvantitativna analiza kem. okrjepljujući analfabet (grč.) analitički (grč. odgovarajući. ocjenjivanje. analogia) sličnost. analogon). podoban. koji raščlanjuje. beta) onaj koji ne zna abecedu. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: događaj). razlagati nešto (u najmanje sastavne dijelove). odgovarajući. suda u njegove dijelove.) pravna sličnost. fizička analogija djelomična sličnost između zakona jednog područja pojava sa zakonima nekog drugog područja pojava. koji ne zna ni čitati ni pisati. analystor) fiz. razložiti. tipom. neznalica analgezija (grč. elementarna logika logika koja se bavi pojmovima. suglasan. Nikolova prizma). suprotno: sintetički analitika (grč. polarizator analizirati (grč. s njime je identično vezan. analogos) sličan. alfa. analitička definicija određivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove svojstvene razlike. koji je nastao putem analize. ana-lyo) rastaviti. istovrstan. godišnjaci. analysis) raščlanjivanje.analeptičan 73 analogizam nekog stava raščlanjivanjem na jednostavnije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. koji je u skladu s nekim pravilom. suglasnost s pravnim načelima analogičan (grč. istovrsnost. suprotno: sinteza analizator (lat. npr. annales) 1. usp. istovjetnost ili suglasnost u osobinama i odnosima. ta sličnost pridonosi da se ta dva područja uzajamno objašnjavaju (Maxvell) analogizam (grč. logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. prikaz. nepismenjaković.) nešto što odgovara razumu. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. tj. pravilu. okrjepan. analogismos) fil. analitički sud sud koji se zasniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. moderna analiza rješavanje problema njihovim zaključivanjem na jednadžbe. annales. zaključak po analogiji log. dokaz (ili: zaključak) na osnovi sličnosti analeptičan (grč. pisac godišnjaka analitičar (grč. ocjena. analeptikos) osvježavajući. uzorkom. analgesia) med. raščlanjavati. tj. rastavljati. sličan. tijela itd. kvalitativna analiza kem. ispitivati potanko analogan (grč. razlaganje. kemičar i dr. onaj dio polariskopa koji služi utvrđivanju činjenice da je svjetlost polarizirana (zrcalo. sudovima i zaključcima analiza (grč. vještina i metoda raščlanjivanja misli i pojmova u njihove sastavne dijelove. analogon racionis (lat. srodan. koji se zasniva na analizi. određivanje sastojaka nekog tijela po njihovoj težini. annus godina) mn. ljetopisac. koji odgovara nekom zakonu. sva su tijela rasprostrta. neosjetljivost. analytike) teorija analize. psihološka analiza razlaganje predodžbe u njezine elemente. razlaganje cjeline na njezine dijelove. određivanje sastojaka nekog tijela. analytikos) filozof. raščlaniti. koji se bavi raščlanjivanjem na sastavne dijelove (misli. an-. tipu ili uzorku analogia juriš (lat. ispitati. prestanak (ili: gubitak) osjećaja bola. slično (ili: odgovarajuće) stanje. podoban analogija (grč. mat. stara analiza dokazivanje .

nužda. bot. bot. anamnestična sredstva med. neizbježivost anankofagija (grč. proširenost krvnih žila anaplastična sredstva med. plašljivost. anapetes raširen. prirodni nagon. preinaka) preobražaj. an-anthes) bot. odušak. plastična kirurgija anaplerotici (grč. uii-andria) nemuškost. koji je ponovno pridobiven 7a nešto . r emuževnost. lijekovi za jačanje pamćenja anamnestika (grč. proselytos) onaj koji je ponovno obraćen na vjeru. vidjet ćeš što će biti. ana-pneo) mn. južnoamerička biljka veoma ukusnog i mirisnog ploda anandričan (grč. ispravljanje i uklanjanje raznih tjelesnih nedostataka kirurškim putem. med. ali tako da izgleda onako kakva treba biti kad se gleda s određene točke (optička anamorfoza) ili odbijanjem od pogodnog zrcala (katoptička anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrička anamorfoza)'. sudbina. duboko disanje. anamnesis sjećanje) fil. koji dopunjuje. rastenje mesa anaplerotičan (grč. književnik) ananke (grč. bez cvijeta. uzimanje hrane po propisu. vještina sjećanja i pamćenja. plašljiv. dokazivati ili zaključivati na osnovi sličnosti anamartetičan (grč. nepogrješiv anamartezija (grč. morfe oblik) izokrenut. odmor anapnoici (grč. anapaistos) metrička stopa od dvaju kratkih i jednog dugog sloga: U U —. sredstva koja pomažu disanje. fiz. podaci koje bolesnik daje liječniku o svojem zdrastvenom stanju prije sadašnje bolesti anamorfičan (grč. an-andros) koji je bez muškonti. an-amartesia) bezgrješnost. izopačena oblika. fagein jesti) med. pseudonim od unatrag čitanog imena (prezimena): Kramer — Remarque (njem. ananke nužnost. obrnut daktil.: Ne učiniš li. Platonovo naučavanje po kojem je duša preegzistirala. pamćenju. udes. ana-plasso preobrazim) med. zamjenjivanje izgubljenih ili oštećenih dijelova tijela i udova anapneuzija (grč. nakazan. sredstva koja pomažu nadoknađivanje izgubljenih dijelova i stvaranje. ana-morfosis preobražaj. ana-pleroo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. jačanje pamćenja anamneza (grč. ana-logizomai) usporediti. prešutkivanje završne rečenice. ananassa sativa) bot. prije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. anagke) usud. zamjenjuje anapleroza (grč. koji ne cvjeta anapest (grč. otvoren) med. anantapodoton nedovršena rečenica) ret. anaplerosis) dopunjavanje. zbog čega se zove i antidaktil anapetija (grč. koji pripada sjećanju. ana. ana. ana-neosis) pomlađivanje 74 anaprozelit ananim grč. med.maneozij'a (grč. naopak. sredstva koja se upotrebljavaju i primjenjuju u anaplastici anaplastika (grč. sila. vještina ispravljanja slomljenih ili uganutih kostiju. uspoređivati. ana-mimnesko sjećam se) koji se tiče sjećanja. koji nema prašničkih niti anandr'j« (grč. po dijeti anantapodoton (grč. nepogrješivost anamnestičan (grč. med.analogizirati analogizirati (grč. anapnoična sredstva anaprozelit (grč. kukavičluk . po optičkim zakonima unakaženo nacrtana slika nekog predmeta. anantičan (grč. ana-pleroo ispunim) mn. an-amartetos) bezgrješan. nenormalno preobražavanje poradi izopačenja ili promjene u navici biljke ananas (lat. kob. anamorfotičan anamorfoza (grč. anapneusis) med. anamnesis sjećanje) fil. potreba. npr.

usana. ozdravljanje. skrušenost Anapurna teško pristupačan vrh u himalajskom gorju. oni istupaju protiv toga da radnici stvore svoju proletersku stranku. bakroreza. a nakon pritiska prstom ostaje u njoj udubina) anaseizam (grč. ana. an. ispljuvavanje. ana-spao) med. gotovo nemoguće ostvariv cilj anareja (grč. ana-stello suzbijam) mn.) teza 0 otuđenju čovjeka od društva (ideolog Max Stirner). anarroia) med. disharmonija anartrija (grč. anarchia) bezvlašće. uskrsnuće.-lat. sarks meso) nakupljanje tjelesne tekućine u potkožnom vezivu (koža postaje gnjecava. anarchia bezvlašće. naučavanje koje svodi društvo na slobodnog pojedinca kome ne smije biti nametnut nikakav red niti zakon anarhosindikalizam oportunistička struja u radničkom pokretu čiji pripadnici smatraju da radnici mogu popraviti svoj položaj samo štrajkovima i organizacijom uzajamne pomoći 1 da se pitanjima radničkog pokreta imaju baviti samo sindikati. an-. 1. Bakunjin anarhoidan (grč. arthron ud) med. stanje društva u kojem potpuno prestaje vladavina zakona i svakog autoriteta. gore. penjanje sokova. srušiti postojeći poredak i zavesti stanje potpunog bezvlašća. teško. kao i pro- 75 anastaza tiv sudjelovanja radnika u političkoj i parlamentarnoj borbi anarmonija (grč. eidos izgled) sličan bezvlašću (anarhiji) anarhoindividualizam (grč. iskašljavanje. spremanje novog izdanja neke knjige time što se kemijskim putem (litografijom) izravno tiska iz staroga izdanja . ana. čovjek koji pokušava svim mogućim sredstvima. armonia) glaz. bez ikakvih obzira. ana. grla. npr. pren. prema gornjim dijelovima tijela anarhija (grč. stezanje želuca. ana-stello) koji zaustavlja krv. svojstvo potresa kod kojih se događaju velika vertikalna pomicanja tla anaspazmija (grč. med. an-apto objesim) utučenost.anaptiza anaptiza (grč. visok 8075 metara. kad bolesnik govori potpuno nerazumljivo. grč želuca anastaltici (grč. potpun nered anarhist (grč. sredstva za zaustavljanje krvi anastaltičan (grč. Proudhon. oporavak (rekonvalescencija). pomoću litografije prije tiskanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige anastaza (grč. koji obnavlja. anastatikos) koji odvodi ono što je nezdravo. tisk. pren. osnivači: Stirner. progresivne i bulbarne paralize) anartrija (grč. koji suši ranu anastatičan (grč. ustajanje iz bolesničke postelje. umnožavanje. anarhistički anarhizam (grč. med. v. an-archos bez poglavara. ana-ptyo ispljujem) med. povećana disartrija. anistemi. arthron ud) 2. ždrijela. med. ana na. pr. anastasis ustajanje) ponovno ustajanje. bez vode) pristaša mišljenja daje potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. koji pomlađuje. izbacivanje sluzi anaptoza (grč. arthron ud) bezudnik. prijenosni. osobito krvi. an-. arche vlast) pokret koji teži ostvariti potpunu slobodu pojedinca i uništiti svaku političku vlast. nedostatak udova anartros (grč. lica kao posljedica moždane kapi. prenošenje. čovjek koji je toliko debeo da mu se više ne raspoznaju zglobovi anasarka (grč. seismos potres) geol. nastaje zbog uzetosti mišića za govor (jezika.

anathematizo) prokleti. spojnica dviju krvnih žila ili dvaju živaca. anatomikos koji reže) medicinar ili botaničar koji radi znan- 76 anceps stvenog istraživanja reže i proučava leš. zelenašenje. kletva. protuprirodno otvaranje krajnjih dijelova krvnih žila anastrofa (grč. topografska. istočnjački anatom (grč. obgrliti. ana. češanje kože anatripsologija (grč. premazati tamnom bojom. sredstva za trljanje. trljanje udova. dvostran.nastigmat anastigmat (grč. "drugi neki čovjek". logia) znanstvena disciplina koja se bavi unošenjem lijekova u tijelo kroz kožu. trepanacija anatripsis (grč. anatriptica) mn. proklinjanje. pr. param) parati. do sitnica anatrepsis (grč. oštrovidan. ana. utrljavanjem anatriptici (lat. tokizo dajem pod kamatu. rastavljati na sastavne dijelove. anatriptična sredstva anatriptika (grč. ana-tribo) med. anastomoza (grč. dvosmislen. patološka anatomija ona koj'a proučava sve promjene koje se zbivaju na tjelesnim organima pri raznim bolestima. stigma točka) opt. spojiti anastomotici (grč. anatema esto (lat. liječenje trljanjem anatropa (grč. pren. potamniti anceps (lat. proučavati u potankosti. umjesto "neki drugi čovjek". vještina rezanja leša ili biljke radi znanstvenog ispitivanja. djevica-ratnik. pobijanje nečijih navoda jednostavnim negiranjem. stoma usta) sastaviti otvore. med. med. embrunir) slik. ana-tribo trljam. koji je bez poremećaja u oštrini vida anastomizirati (grč. raščlanjivati. podrigivanje anatocizam (grč. usp. ujediniti. med. mijenjanje mjesta riječima. poljubiti. usporedna anatomija ona koja uspoređuje gradu i sastav ljudskog tijela s tijelom životinje anatomizirati (grč. dovesti između dvije vatre anbrinirati (fr. fotografski objektiv od posebno kombinirane leće koji daje slike koje sve do rubova pokazuju veliku oštrinu anastigmatičan (grč. preokretanje maternice i mokraćnog mjehura Anat feničko-kanaanska božica ljubavi. tj. sredstva za otvaranje začepljenih ušća krvnih žila i dr. ušća. kirurška ili primijenjena anatomija ona koja proučava pojedine dijelove tijela i njihov raspored. sestra boga Baala anatema (grč. ana. anatocistički anatolijski (grč. zelenašim) prav. isključenje iz crkvene zajednice. anatomia rezanje) znanost koja se bavi proučavanjem sastava i grade tijela živih organizama. nesiguran. ana-thimiasis) isparavanje. anathema esto čit. kolebljiv. otvaranje bušenjem. baciti prokletstvo na koga ili što. lihvarenje. ana-trefo) med. preokretanje riječi. koji daje punu oštrinu slike. pren. stoma) med. t < . ana. oporavak (ili: jačanje) pomoću hrane anatreza (grč.) dvostruk. ana-tribo trljam) med. ana. jako povraćanje anbrasirati (fr. metr. isključiti iz crkvene zajednice anatimijaza (grč. anatresis) med. embrasser) zagrliti. stigma) opt. anatole istok) istočni. uzimanje kamata na kamate. med.) neka je proklet! anatematizirati (grč. ana-trope preokret. anathema) prokletstvo. dimljenje. npr. crkveno progonstvo ili prokletstvo nekog čovjeka ili stvari. voj. med. ana-temno režem. okret) ret. odnosno biljku anatomija (grč. stoma usta) mn. anastrofe) ret.

andragathia) muževnost. fobos) strah od ljudi (muškaraca) androfonomanija (grč. antropofag androfob (grč. uškopljenik. aner. aner. 2. kamen koji ima oblik ljudske glave ili nekoga dijela ljudskog tijela androliti (grč. ljekovita biljka štitarka (kravojac) anđeo (grč. angelos anđeo) bot. prijenos mjenice andragacija (grč. šaljiva ili duhovita pričica . uspaljenost žena prema muškarcima. aner. skup svih prašnika u cvijetu andristi (grč. nakon Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim imala tri sina. pokretan ljudski lik androidan (grč. lithos kamen) mn. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. aner. temno režem) anat. Aristotelovi sljedbenici koji su negirali besmrtnost ljudskog duha. priča o kakvom zanimljivom događaju. kao imenica: djelo u laganom tempu andantino (tal. lagano. endossement) trg. glavni je predstavnik bio Pomponazzi (1462— 1524) andro (grč. čestitost andrecej (grč. aner. eidos lik) sličan čovjeku. spis koji. ponovno andaluzit min. koji se plaši ljudi (muškaraca) androfobija (grč. još jednom. slabić androginija (grč. nimfomanija androtomija (grč. hrabrost. muž. dio fuge andante (tal. andros čovjek. aner. andro. geol. napravljen u ljudskom obliku androkefaloid (grč. aner.ancora oznaka za kvantitetu jednog sloga koji može biti dug ili kratak ancora čit. angelos vjesnik) teol. logia znanost) med. Euripid i Račine napisali su istoimene tragedije andromanija (grč. mati Astijanaksova. kefale glava) min. endosser) trg. potpisati mjenicu na poleđini i time je prenijeti na drugoga andosman (fr. anekdotos neizdan) 1. gyne žena) dvospolnost. aner. stanište) bot. poet.) glaz. ankora (tal. rezanje ljudskog leša radi znanstvenog ispitivanja anđelika (grč. gdje je pronađen) andamento (tal. Andromache) mit. aner. Božji glasnik. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovjek (muškarac) androfag (grč. fobos) onaj koji zazire od ljudi. mania) med. okamenjene ljudske kosti andrologija (grč. potpis mjenice na poleđini. andante) glaz.) glaz. andro-mania) čežnja za muškarcima. oikion kuća. andamento hod) glaz. u novije vrijeme anegdotama se nazivaju dosad netiskani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih. iz bilo kojeg razloga. razvitak jajne stanice bez sudjelovanja ženskog zametka androgin (grč. umjereno andarini (tal. nova i kratka priča. aner. hermafroditizam android (grč. eidos lik) umjetno napravljen. andros) mn. andro-fagos) ljudožder. osobito prvog čo- 77 anegdota vjeka. hermafrodit. aner. andare ići. gone rađanje) stvaranje čovjeka. znanost koja se bavi proučavanjem bolesti svojstvenih muškarcima (za razliku od ginekologije) Andromaha (grč. kao u hodu. fil. više biće anegdota (grč. fonos ubojstvo. aner. vrlina.) mn. malo laganije. još nije objavljen ili namjerno nije tiskan. ludilo koje tjera ljude na ubojstva androgeneza (grč. ljubičasti okrugli rezanci u obliku graška andosirati (fr. andro-gynos) dvospolac. aner. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora.

prisvojiti anekumena (grč. urođeni nedostatak mozga anepigraf (grč. an-. pren. metron) sprava koja pokazuje. vjetrometar anemometrija (grč. lijenost. epi na. a-. nijemost . bolest čiji je uzrok smanjen broj eritrocita ili smanjena količina hemoglobina u krvi anemo. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. baino idem) plesač na užetu anemofilan (grč. annexio) prijatelj ili pobornik širenja države pripojenjem tuđih pokrajina anektirati (lat. an-. anemos. močvare itd. grafo) v. gamos brak) bot. nedostatak snage anenkefal (grč. blijed. haima krv) med.anegertika anegertika (grč. anemos. annexus) zavisan. kovine) anematoza (grč. pridružiti. neelektričan (za tijela koja izgledaju kao da nemaju elektriciteta. metron) sprava za mjerenje brzine kretanja. a-. dodatak. barys težak. anemos. ge zemlja/ nastanjena zemlja) predjeli na Zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. anemos. nesposobnost govorenja. anemos. haima krv) slabokrvan. metria) mjerenje. anemos. skopeo gledam. oplođuje) anemogaman (grč. annexio) pripojenje. an-egeiro probudim) vještina da se obamrli povrate u život aneklogist (grč. a-. pridruženje aneksionist (lat. koji voli vjetar (za biljke koje vjetar oprašuje. strujanja zraka. haima krv. anemograf anemopatija (grč. pripremni aneksija (lat. vještina mjerenja brzine i jačine vjetra anemometrograf (grč. annectere) pripojiti. a-. a-. elektron jantar) fiz. sve što je dodano ili vezano za nešto aneksan (lat. haima krv. • anemos. oikumene /tj. npr. tj. anemogamne biljke biljke koje se oplođuju pomoću vjetra. anemos. slab. ukrasti. sprava koja pokazuje pravac puhanja vjetra anenergija (grč. enkefalos mozak) med.(grč. anemo-logia) proučavanje vjetrova anemometar (grč. pustinje. liječenje zrakom. kod kojih vjetar prenosi cvjetni prah (pelud) anemograf (grč. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u tijelu anematurgija (grč. odnosno mjeri jačinu vjetra anemobat (grč. sporedan.alpha privativum ne-. anemos. an-energeia) neradnost. a-. an. filos prijatelj) bot. metoda liječenja koja se sastoji u udisanju pročišćenog zraka anemoskop (grč. anemos. pridodan. ergon djelo) med. npr. grafia) opisivanje (ili: proučavanje) vjetrova anemologija (grč. slabokrvnost. vezan za. hydor voda) med. an-. pathos bol) med. metron. anemos. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vjetar 78 anepija anemobarometar (grč. annexus) prilog. a-. grafo pišem) sprava koja bilježi na papir brzinu i smjer vjetra. grafo pišem) spis koji nema naslova anepija (grč. enkefalos mozak) med. šaljivo: krasti. vidim) vjetrokaz. nastavak. kod kolere anemija (grč. a-.) anelektričan (grč. anemometrograf anemografija (grč. nakaza rođena bez mozga anenkefalija (grč. tromost. odnosno vjetra. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je oslobođen polaganja računa aneks (lat. haima krv) med. epos riječ) med. dio medicine koji proučava beskrvne operacije anemičan (grč. nesposoban za život anemidrija (grč. tj.

voj. za ples. sukob. neros tekuć) fiz. (grč. an-. tj. nemaran. uzeti u službu. voj. epithymia požuda) psih. npr. • ^pažljiv. red soba u jednom nizu. zauzimati se. redovna dužnost. anaistheteo ne osjećam) med. neravan. enfilade) dugi red. zalaganje. an-. učiniti neosjetljivim aneurija (grč. pobuditi. navesti. barometar s elastičnim metalnim perom (bez žive) anervija (lat. bezbolan. zaobilazan angarija (lat.. bočna vatra anfilirati (lat. zalagati se (za koga ili što) angažman (fr. anesis) med. med. ravnodušnost. zauzet. engager) obvezan. vijugav. nizati. pustiti se. npr. slabost (ili: malaksalost) živaca aneza (grč. od podizanja Sun- . erethyzo) nedostatak razdražljivosti anereza (grč. an-.) anđeo. engager) obvezati. obveza. boj angelizam (grč. staviti nekoga u opasnost. služba. kulučenje angarijacija (lat. angažirati se zauzeti se. obećati. uzetost.) protiv volje vlasnika za potrebe države. anfractuosus) krivudav. anaistheteo ne osjećam) mn. rastresen anestezija (grč.anepitimija anepitimija (grč. obvezati na besplatan rad za državu angažiran (fr. započinje riječima: Angelus Domini nuntiavit Mariae /latJ Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. nanizati. ana. izostanak alergije tamo gdje bi trebala biti (česta pojava kod teških tuberkuloznih bolesti) aneritropsija (grč. za ratne svrhe angarirati (lat. negiranje onoga što je protivnik pokušao dokazati anergija (grč. neuron živac) med. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju aneroid (grč. Ave Maria Angerona (lat. brodova i dr. koji je bez bola. enfiler) udjenuti. a ime joj se izvodi od "ab angerendo". an-. a-. založiti se. npr. biser. tromost žila. anervičan anestetici (grč. slabljenje. fr. voj. bolesti anfilada (fr. skloniti koga ili što. pren. popuštanje. ops oko) med. engagement) obvezivanje. npr. neko plaćanje itd. filum konac. nagovoriti. kao reakcija na egzistencijalizam i slične pokrete. jutarnje i večernje zvonjenje kod katolika. tupoglavost. angariatio) uporaba privatnih stvari (automobila. ergon djelo) med. npr. an-aisthetos) koji čini neosjetljivim prema bolu. olakšavanje. tući topovima po dužini. davanje u zalog.). oslanja se na naučavanje Katoličke crkve o anđelu čuvaru koji svakog čovjeka prati kroz život i upravlja njegovim djelima angelus (lat.. pren. prosinca. sredstva koja izazivaju neosjetljivost (pri kirurškim liječenjima) anestetičan (grč. pogodba. voj.. angaria) uzeti u kuluk. upustiti se u nešto. uplesti se u borbu. uzrujanost. pr. 1. tupoglav. s boka 79 Angerona anfraktuozan (lat. neosjetljivost prema bolu. (grč.) starorimska božica šutnje (prikazivana je s prstom na stisnutim usnama. pogađati. fil. angaria) težak posao. angelos glasnik) pokret koji je nastao u Parizu 1948. uzbuđenost. pogoditi. erythros crven. obvezatnost. 2. ugasnula sposobnost žuđenja za čim aneretizija med. slavili su je na dan 21. erethyzo dražim) uzbuđenje. anairesis) ret. nesposobnost osjetila da prima podražaje anestezirati (grč. neosjetljiv. a-. koji je uzet u službu. udijevati. molitva uz večernja i jutarnja zvona (kod rimokatolika. obvezati obećanjem. započeti razgovor. najam. uključen u borbu angažirati (fr. npr. opiti. an-aisthesia) med. v. anervia) med. najmiti. stupanje u službu. za ples. kuluk.

angošjozo (tal. angere suziti. biljke čije su sjemenke zatvorene u plodište angiostenoza (grč. angliciser) poengleziti. jezika itd. Anglia. osobitost engleskog jezika anglicizirati (fr. bijeg) neprijatelj svega što je englesko. opis krvnih žila. karpos plod) bot. proučavanje krvnih žila ili odnosa tekućina u ljudskom tijelu angiokarp (grč. angeion posuda. teino zatežem) koji j 2 u vezi sa za f ef mtošću krvnih žila 80 angostura-kora angiotomija (grč. fobos strah. grč krvnih žila angiosperme (grč. ima tanka i duga vlakna svilenkasta sjaja angosciosamente čit. angina) med. logia znanost) fiziol. angoscioso angoscioso čit. kritosjemenjače. anglicismus) engleska riječ koja je ušla u neki drugi jezik i udomaćila se u njemu. upala krajnika ili ždrijela angina pectoris čit. angeion posuda. pjega ili izraslina na koži ili sluznici zbog nenormalnog množenja i širenja krvnih ili limfnih žila angioneuroza (grč. stijesniti.) glaz. angeion posuda) med. jer nakon najkraćeg dana u godini Sunce opet počinje svoj uspon angiektazija (grč.) glaz. uzak) med. grč. sarx meso) med. anglez (fr. filos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. angina pektoris (lat. određena osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. proširenje krvnih žila angiitis (grč. onaj koji mrzi Engleze ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog utjecaja anglofobija (lat. bolest živaca krvnih žila angiopatija (grč. rezanje. angeion posuda. mania strast) pretjerano oduševljenje Englezima i svime što je englesko angora odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca. operacija krvnih žila angitis (grč. upala krvnih žila. nazvana po gradu Angosturi. pathos bol) med. grč. Anglia. angeion posuda. angeion posuda. angeion posuda. ektasis rastenje) med. grč.) med. grafo pišem) fiziol. učiniti engleskim Anglikanska crkva engleska protestantska državna Crkva Angloamerikanac Amerikanac engleskog podrijetla anglofil (lat. angošjozamente (tal. grč. kulture. Anglia. spasmos grč) med. angeion posuda. neuron živac) med. angeion posuda. Angila. Anglia. v. angeion posuda. grlobolja. brižno. sperma sjeme) bot. opći naziv za sve bolesti krvožilnog sustava angiosarkom (grč.angiektazija ca. fobos) strah od Engleza ili mržnja prema Englezima angloman (lat. rak krvnih žila angiospazam (grč. mania strast) pretjeran ljubitelj svega što je englesko anglomanija (lat. angiografija angiom (grč. plod zatvoren u plodište i biljka s takvim plodom angiologija (grč. stezanje i jaki bolovi u predjelu srca. grč. angeion posuda. anglofob (lat. v. upotiebljava se kao liiek . temno režem) med. angeion. angiitis anglaise čit. pektoralna angina angiografija (grč. stenos tijesan. angeion) med.) živahan engleski ples u dvočetvrtinskom i tročetvrtinskom taktu anglicizam (lat. angitis angina (lat. angeion posuda. angeion posuda) med. sužavanje (ili: stješnjavanie) krvnih žila angiotenioar* ^gr^. bolno ango »tura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke.

slobodan od vode. anil) bot. glavni grad zapadnofrancuske pokrajine Charente) vrsta vrlo kvalitetne jabuke angusta (lat. anima mundi (lat. anima kandida (lat. hydor voda) kem. bez vodika. potpun izostanak izlučivanja znoja zbog nedostatka žlijezda znojnica 81 animalizacija anihilacija (lat. prema Angouleme.) bijela duša. anydria) v. opovrgavati anil (ar. anguistara. trenutak od kojega se zametak u utrobi smatra živim animal (lat. prirepina. izostanak užitka pri pojavama koje u normalnim prilikama izazivaju taj osjećaj anhelacija (lat.) duša. duša svijeta. hydor voda) kem. angulus ugao. an-nil. Svi sveti anima candida čit. soli i oksidi anhidrid (grč. jaja itd. mlijeko. zadihanost anhengsl (njem. ljutnja. šp. proces animalizacije pretvaranje anorganskih . an-.). an ne. prirepak. građu. opovrgnuti. an-. žestina. upija vodik i postaje kiselinom anhidrija (grč. vatrenost. raste u Indiji anilan (lat. nestašica vode. ali koji izložen vodi apsorbira. anilinskih boja.: vegetabilije animalist (lat. bapsko ponašanje anilizam (ar. hidros znoj) med. animarum dies (lat. na narukvici i si. suša. oživljenje. teško udisanje zraka. anhelatio) kratko. tj. životinjska priroda animalizacija (lat. an-nil) med. an-nil) kem. spoj kisika s nekim elementom.) fil. anilitas) bapska starost. pren. tzv. animalna hrana meso. služi za pripremanje različitih lijepih. animalitas) životinjstvo. ži-> votna svježina. angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje s uskim grlićem angul (lat. ukidanje. animatio) oživljavanje. ukinuti. anhydria) bezvodnost. anidrija anhidrit (grč. biljka od koje se pravi anilin. annihilare) poništiti.) dan sjećanja na mrtve u Katoličkoj crkvi. animal životinja) umj. an-. trovanje anilinom anima (lat. jedan registar na orguljama angustacija (lat. neprirodno sužavanje krvnih žila u ljudskom tijelu anhedonija (grč. angulus) ugao.angster protiv povratnih groznica. poštenjak Anima tota in toto et quolibet totius parte čit. animalia) mn. animalije (lat. bezbojno aromatično ulje.) ono što je živo.) Duša je čitava u cjelini i u svakom dijelu cjeline (Giordano Bruno) animacija (lat. dahtanje. anilis) bapski anilin (ar. animalis) životinjski. davanje duše. životinjska tijela. anhidrija anidroza (grč. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku tvar. kut angularan (lat. hydor voda) kem. umjetnik (slikar ili kipar) koji slika ili izrađuje životinje animalitet (lat. lat. an ne. kojem je oduzeta voda. an-. Anhangsel) privjesak (na satu. angustatio sužavanje) med. supr. jela od mesa.) glaz. duh. poživotinjenje. živost. angularis) uglat angulemka (fr. sumporno-kiselo vapno kojem je oduzeta voda anhidroza (grč. sada se upotrebljava i za pripremanje vrste gorkog likera angster (tal. hedone radost) med. dobiva se od anila anilitet (lat. anima tota in toto et kvolibet totius parte (lat. hidros znoj) nemogućnost pravilnog izlučivanja znoja anidrija (grč. opovrgavanje anihilirati (lat. annihilatio) poništavanje. životinja animalan (lat. npr. prišipetlja anhidričan (grč.

poticatelj. animus duh. pobuditi. zagrijati animist (lat. oduševiti. zool.) glaz. biljka čiji se plod upotrebljava kao začin. početnih i završnih pokreta u crtanom filmu. metafizičko shvaćanje duše i duhovnoga kao životnog načela o kojem zavisi svaka tjelesna djelatnost. . pren. animosus) strastvenost. s namjerom animoso čit. onaj koji potiče mase za kulturne i kulturno-zabavne djelatnosti (animator kulture). oduševljeno animator (lat. an-iris šarenica) med. ljutina.) jednodušno. mikroskopske životinjice. animalisare) zool. prirodnjaci XVII. biljka iz porodice štitarki čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kao dodatak kruhu i opojnim pićima. animalis) životinjska priroda. srdit. animalculum životinjica) mn. poruge animus nocendi (lat. anima duša) fil. st. godišnjica proslava i dr.) prav. pristaša animizma animizam (lat. anisum) bot. živahno. žestina. živahno animozan (lat.) prav. oživljeno. kora zjenica) med. uno animo (lat. staro naučavanje da se životinjski zametak sastoji od mikroskopski sitnih sjemenih stanica animatizam (lat. namjera nanošenja štete anion (grč. tj.: kation aniridija (grč. supr. animare oživiti. vjerovanje u duhove animo (lat. zool. koji su bili pristaše animalkulizma animalkulizam (lat. animalcula životinjice) mn. animalculum) zool. 1. namjera. osobito rakiji (anisovača) anis (lat. anima duh.) prav. način prehranjivanja tijela animalizam (lat. potaknuti. ogorčenost. složno animus injurandi (lat. anniversarium) godišnjica. u probavnim organima. radi duševne naslade animirati (lat. namjera nanošenja uvrede. srčano. animosus strastan) ozlojeđen. usp. posebno poštovanje svih ili samo nekih životinja animalizirati (lat.) glaz. srdžba. animare) dati dušu ili duh. ogorčen.) zbog zadovoljstva. anienai penjati se) kod elektrolize: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradayev naziv za elektronegativni dijelić). u tvari živog tijela. 2. razdražen. neprijateljski animoznost (lat. fazer animi causa čit. i XVIII. duša) fil. anima kauza (lat. 3. kao dodatak lijekovima i kao lijek protiv kašlja anisokorija (grč. nedostatak šarenice u oku anis (lat. animozo (tal. s promišljajem. mržnja. zadahnuti životom) crtač ekstremnih. duša) prav. anima duša) naučavanje i vjerovanje da je sve što postoji živo (kod primitivnih naroda) animato (tal. hranjivu tvar koju u sebi sadrži hrana pretvoriti. pimpinella anisum) bot. pamuk prilagoditi tako da se može bojiti kao vuna. hrabro. anisum) rakija u koju je radi mirisa dodan osušen plod anisa aniverzarija (lat. osobito tobožnje sjemene stanice (animacula spermatica) animalkulisti (lat. razdraženost.animalizam tvari u tijelu. neprijateljsko raspoloženje prema komu ili čemu animus (lat. anisos nejednak. ohrabriti. oživiti. nejednakost zjenica kod iste osobe anisovača (lat. veoma rašireno vjerovanje primitivnih naroda o djelovanju duša i duhovnih 82 aniverzarija sila u prirodi. poživotinjavati animalkula (lat. poživotinjiti.

blefaron vjeda) sraslost vjeda ankiloglosa (grč. ove godine. dugog i sretnog života anni currentis čit. anxius tjeskoban. annus solaris (lat. veoma čvrst i otporan boksač. tropos okret) koji u različitim smjerovima ima drukčija svojstva (kristali.anizeta anizeta (fr. prosinca anno (lat. anno currente anni futuri (lat. ankiloblefaron (grč.) prošle godine anni praesentis čit.) godine. odluka i si. vlada ili neka ustanova i koja prikuplja najpotrebnije i stvarne podatke na osnovi kojih bi se mogao donijeti zakon. anoblir.) ove godine anni praeteriti čit.) prijestupna godina. u godini anno ante Christum čit. an-. anisette) rakija začinjena anisom. plemićku titulu. ankora brod. ani precedentis (lat. neprijestupna godina. osobito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament.) sunčana. isos jednak. anus interkalaris (lat. an-.) tekuća godina. liker od anisa anizokorija (grč. a-. oplemeniti anoda (grč. ano ante Hristum (lat. anus eklezijastikus (lat. kotva ankeser (fr. an-odos uzlaz. nejednakost zjenica anizokromija (grč. metron) sprava za mjerenje zakrivljenosti ankiloza (grč. uređaj za pokretanje nekog stroja. od 1. nejednako izlučivanje mokraće anker (lat. sidro. anus komunis (lat. npr. povesti sudsku istragu. ukočenost i sraslost zglobova ankoneji (grč.) godine prije Krista. isos. isos jednak. enlevage) skidanje oštećene slike s platna na kojem je bila radi prenošenja na novo platno Anna Perenna (lat. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca anizometričan (grč. anus kurens (lat. metron. annus curens čit. a-. ankylos zakrivljen. ankylos iskrivljen. glossa jezik) med. isos. bolesnih osjećaja itd.) tekuće. anlassen puštati u rad. ručni mišići opružači anksiohtici (lat. pustiti u rad. siječnja do 31. ablativ od annus) godina. annus ecclesiasticus čit. inqusita. uron mokraća) med.) obična. nejednaka sposobnost očiju za prelamanje svjetlosti anizotropan (grč. obična julijanska godina. predlaganje kazne anlaser (njem. tražiti (ili: predlagati) kaznu ankvizicija (lat. ani prezentis (lat. ani praecedentis anno (lat. zamršen. ani preteriti (lat. annus comrnunis čit. anat. ankvirirati (lat. lyo oslobađam) sredstva (lijekovi) za 83 anoda otklanjanje straha. onaj koji može primiti i podnijeti mnogo udaraca anketa (lat.) starorimska božica nove godine. djelomična ili potpuna sraslost jezika ankilometar (grč. encaisseur) šport. ops vid) med. kore zjenica) med. put kojim električna struja na- . prije Kristova rođenja anoblirati (fr. ankylos kriv. a-. ani kurentis (lat. Anlasser) teh. annus civlis (lat.) crkvena godina.) v. a-. tjeskobe. grč. anquirere) prav. pokretač. ennoblir) dati plemstvo.) iduće. sljedeće godine anni praecedentis čit. ankon lakat) mn. anquisitio) prav. chroma boja) med. metron mjera) neravnomjeran anizometropija (grč. ankylos zakrivljen) med. isos. islandski kristal) anizurija (grč. annus intercalaris čit. isos. fr. tj. enquete) organizirano istraživanje pomoću ispitivanja pojedinaca. tj. put naviše) fiz.) građanska godina. starter anlevaža (fr.

supr. annuntiare) oglasiti.: Tišina je postala još tiša. nepravilni glagol anomeomerija (grč. odus) mn. a-. izuzetnost. oglašavati. usp. odyne bol) med. stavljanje jedne uz drugu dviju riječi koje glase jednako ili slično. ops oko) sljepoća. usp. lat. an-. a imaju različito značenje. nepravilan. annominatio) ret. elektroda anodija (grč. an-. anomalia) nepravilnost. osobito minerala anoksija (grč. annoncer. hipoksija anomalan (grč. anomos) nezakonit. nomos zakon) v. anodia) nevezan. meros dio) sastavljenost od neistovrsnih dijelova anomičan (grč. npr. mrtve prirode. neslikovit način govora anodin(um) (grč. anonymus) nepoznati. neredovitost. namjerno izjednačavanje riječi. škiljavost (prema gore) anorak (eskim. pozitivni pol. objavljivati anopsija (grč. organon) neživa ili mrtva priroda anorganogeneza (grč. paronomazija anomizam (grč. objava anonsirti (fr. suprotan pravilu. neobuzdanost anominacija (lat. nepravilnost u kretanju planeta anomalistički (grč. anomalon) gram.: katoda. komarac malaričar (jedini prijenosnik malarije kod čovjeka) anoftalmija (grč. nedostatak očiju. neobičnost. odyne bol. an ne. logia) znanost koja se bavi proučavanjem anorganske. ofthalmos oko) med. organon. organon. ano gore. nepotpisan. odstupanje od pravila ili zakona. oksigen) potpun nedostatak kisika u krvi i tkivima. tj. an-. suprotno: katogen anogranologija (grč. bez potpisa. anomalon 84 anorganognozij a anomalon (grč. anomalos nepravilan. disciplina koja se bavi nepravilnostima u jeziku. nepoznat anonimno društvo trg. anonimus (lat. lat. nepoznatost. suprotan pravilu anomalologija (grč. gignomai) znanost o nastanku nežive (anorganske) prirode anorganognozij a (grč. bezbolnost. antinomizam anonaran (lat. sisavci bez zuba anofeles (grč. neosjećanje porođajnih bolova anodonti (grč. npr. anomia) bezakonje. annonce) oglas. geol. koji se razlikuje od pravila. nezakonitost. gignomai postati) prid. za stijene: stijene čiji je materijal nastao kretanjem odozdo prema gore. an-. an ne. anomalos) neredovit. anofeles nekoristan. istovrstan. objaviti. anodinum) med. organon. anonarni zakoni anoniman (grč. anonymos) bezimen. omos sličan. anomalos) nepravilan. an-.anodija pušta pozitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu prema negativnom polu (Faraday). annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobivanja žita. koji odstupa od pravila. bezimeno dioničko društvo anonimnost (grč. ano naviše.) eskimska bluza s kapucom anorganizam (grč. astr. zool. an-. anonymos) bezimenost. an-. tj. pisac koji objavljuje svoja djela bez potpisa anonsa (fr. nepotpisani. logia) gram. sljepilo anogen (grč. zločinački anomija (grč. gnosis) znanost o poznavanju neživoga . neobičan anomalija (grč. škodljiv) med. an-. žitni. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje anodinija (grč. neuredan. eruptivne stijene. an-. usp. odnosno.

slikanje debelim slojem boja anrajser (njem. anti. koji odstupa od pravila. lov. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. primjedba. organon. ansamblpartije glaz. lat. operne partije u kojima pjeva više od četiriju glasova ansent (fr. koji je bez života. vanjski dijelovi neke tvrđave. bilješka. nastao bez djelovanja životnih sila. sklad. opkoljavanje divljači. radnik metalne struke koji obilježava mjere radi adjustiranja (prenošenja crteža na materijal) ansambl (fr. ant-agonizomai boriti se protiv. primanje hrane itd. testis) nedostatak sjemenika. annotatio) napomena. sredstva za ublažavanje bola antalgičan (grč. enceinte) voj. Afrodite). entablement) arhit. Anreisser) obilježač. neprijateljstvo. grafia) poznavanje kamenja. sloga. anti antablman (fr. engl. djelovanje u suprotnom smislu. koji nema organa za disanje. norma pravilo) nepravilan. suparništvo. podizanje cijene. kem. obrub na vrhu stupa. suviše se mučiti ant. orchis sjemenik. anstrengen) naprezati se. pojas nekog utvrđenja. zakona. odbijanje optužbe i vješto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao antanaklaza (grč. algos bol) mn. enceindre. koji ne ulazi u sastav organskih tijela. opisivanje kamenja anorganski (grč. anti. enchere) trg. ponavljanje iste riječi u dru- . bolja ponuda na javnoj prodaji. pripajanje. pristojan anštrajher (njem.(npr. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protu. a-. bedem. empatement) slik. popis zaplijenjenih stvari. natjecati se) biti u opreci s nekim ili nečim. suparnik antagonizam (grč. annotare) v. suprotna težnja. borba antagonizirati (grč. skup. osteon kost) nepostojanje ili nestajanje kostiju anotacija (lat. an-. lat. poskupljivanje. antagonismos opreka) oprečnost. suprotnost. anaklasis uzgon) ret. anti. Anschlusz) priključenje. antagonizam). bust pijančevanje) sredstvo za odvikavanje od alkohola (naziv je dao danski liječnik Jacobsen) antacidi (grč. objašnjenje. anti. boriti se protiv koga ili čega antalgici (grč. an-.anorganografij a anorganografij a (grč. djelomično ili potpuno neosjećanje mirisa anpatman (fr. an bez. mrtav. anti protiv. anstandig) uljuđen. testisa anormalan (grč. Anstreicher) soboslikar anštrengati se (njem. uminjuje bol antanagoga (grč. anorganska kemija dio kemije koji se bavi nastajanjem anorganskih spojeva anorhija (grč. usp. običaja anostoza (grč.. raditi suprotno. algos bol) koji ublažuje. nasip. zajednica. acidum kiselina) mn. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: solo-igra). silo. pripojenje (osobito aneksija Austrije Njemačkoj koju je 1938. ensamble) cjelina. organon) neživ. osobito protiv kiseline u želucu antafroditičan (grč. opšivnica pod krovom antabus (grč. med.(grč. an-. ograđeno zemljište ansilaža (fr. poskupljenje 85 antanaklaza anšlus (njem. anti. med. antagonistes) protivnik. ensilage) stavljanje žita u spremnice (silose) radi čuvanja anšer (fr. anti. adnotacija anotirati (lat. anosmia) med. an-ago vodim protiv) ret. koji smanjuje spolni nagon antagonist (grč. slaganje. adnotirati anozmija (grč. sredstva protiv kiseline. izvršila nacistička Njemačka) anštendig (njem.

koji leži na Južnom polu Antarktika (grč. značenje. sin Posejdona i Geje. antidatirati antediluvijci (lat. antarktikos) zem. anti. učitelj. pred.. post festum anteakt (lat. putovođa. ante-cessor) prethodnik. entente) smisao. prethodni slog antecedirati (lat. anti. atrofos neuhranjen) med. izložiti) poet. savijenost naprijed. anti.: postdiluvijski antefiks (lat.) prije svečanosti. Cehoslovačke i Rumunjske. preteča. apo-didomi predati. arktos sjever. prijašnji događaji ili odnosi. anti. plesso udaram) mn. antecedentia) ono što prethodi. sloga. anti. prijašnje činjenice. taj čovjek je nikakav čovjek antanta (fr. entente cordiale čit. antecedere) prethoditi. iznijeti. prethodnost. prijašnji život antecedens (lat. prije. antecedencija — konzekvencija = uzrok — posljedica. sredstva protiv moždane kapi antapoplektičan (grč.) srdačan sporazum. anti. prerano. naprijed 86 Antej ante anno. npr. južni. ante. ispred. ugovor o prijateljstvu. koji leži nasuprot Sjevernom polu. anteactum) prijašnje djelo.. med. prethodnik u nekom poslu ili zvanju anteci (grč. značaj.) prijeđi. diluvium potop) pretpotopni. koji služi kao lijek protiv astme antatrofičan (grč. antecedencije (lat. koji liječi zglobobolju antastmatičan (grč. npr. sredstva protiv zglobobolje antartritičan (grč. borac u EAM-u antartritici (grč. npr. fil. supr. udavio ga je Heraklo podigavši ga uvis . Mala Antanta savez između Jugoslavije. gram. zem. koji pomaže kao lijek protiv slabljenja zbog oskudne hrane ante (lat. nadmašiti. nepobjediv u borbi dok se doticao zemlje.) prije vremena. itd. entendre. tj. tj.) prije Kristova rođenja ante diem (lat. sklopljen nakon Prvog svjetskog rata radi čuvanja i održavanja stanja stvorenog ugovorima o miru. antecedens) prethodnik.) ukras na rubu krovnog vijenca kod antičkih građevina antefleksija (lat. ante Hristum natum (lat. prijašnji čin antecedencija (lat.antanta gom ili suprotnom značenju. prijašnji događaj. sporazum. ant-. ante Christum natum čit. oikos kuća) mn.. ante. arthron zglob) koji služi kao lijek protiv zglobobolje. asthma) med. med. preteći. stanovnici pod istim podnevnikom i na istoj udaljenosti od polutnika. (lat.) prije godine. ušao u rat protiv Njemačke i Austro-Ugarske. apo. anti. diluvium potop) mn. arthron zglob) mn. subjekt— predikat. antecedentia) mn. pretjecati. ići naprijed. ant-. usp. plesso udaram) koji služi kao lijek protiv moždane kapi antarktičan (grč. Francuske i Engleske koji je 1914. osobito u srednjoj Europi i na Balkanu. Velika Antanta savez Rusije. ante. dodavanje pouke priči. apo. med. antarkein biti komu premac) grčki partizan. prije suđenog dana ante festum (lat. datum) umjesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. anteflexio) med. ponovni napadaj groznice antapoplektici (grč. pretpotopni ljudi antediluvijski (lat. anatant kordijal (fr. osobito u politici antapodoza (grč. neke riječi. područje Zemlje oko Južnog pola antartes (grč. antarktikos južni) zem. nadmašivati antecesor (lat. svoje majke (Geja = božica zemlje). a na suprotnim Zemljinim polutkama antedatirati (lat. maternice Antej junak u starogrčkoj mitologiji..

anthemion) cvijet. pendere visjeti) u Katoličkoj crkvi: prekrivač prednje strane oltara. preko. grč. slavile se u mjesecu antesterionu (veljača—ožujak). ante-ludium) predigra antemeridijanski (lat. suprotno: posteriores anterioritet (lat. pradjed anteniforman (lat. prvenstveno pravo prvorođenog djeteta antenat (lat. hyper nad. antenagium) prav. helmins. pužast zavijutak na jonskim stupovima antemurale christianitatis čit. zool. anthera) bot. pretpostaviti. muški spolni organ kod bescvjetnica anteriora (lat. sredstva protiv glista.) mn. anti. koji pomaže protiv padavice anteponirati (lat. naziv za Hrvatsku. helminthos glista) mn. anti. ant. logos govor) predgovor antelokvij (lat. ant-erotikos) mn. prijašnji život. anti. predak. natus rođen) prvorođeni. med. anterotici antestacija (lat. prednost u vremenu. antenna) metalna naprava za odašiljanje i primanje elektromagnetskih valova. antemurale kristijanitatis (lat. sredstvo protiv prekomjernog znojenja nogu anthipofora (grč. hidros znoj) med. pretpostavljati. muški spolni dijelovi cvijeta anteridija (grč. antheros) mn. Mađarsku i Poljsku u doba turskih osvajanja u 16.) mn. ispred. helikos zavinut) vijuga.) gram. ante pred. kasnije: trojanski izdajnik (pomagao Grcima izaći iz drvenog konja za što su mu oni poklonili slobodu). antheros) bot.) mn. hypo-fero snositi) ret. st. anteoccupatio) ret. pozivanje za svjedoka Antesterije (grč.. v. helix.) "predziđe kršćanstva". prijašnji događaji. anti. iznad. ante-testari) prav. dati (ili: davati) prednost antepozicija (lat. doba cvjetanja anthelik (grč. ante-ponere) staviti ispred. bot. pravo nekoga da prvi govori anteludij (lat. kao ticala Antenor jedan od uglednijih Trojanaca koji je predlagao da se Grcima vrati Helena kako bi se izbjegao rat. zavoj ušne školjke anthelmintici (grč. navođenje i nabrajanje pri- . osnovao grad Patavium (današnja Padova) antenupcijalni (lat. anhelmintičan anthiperidrotik (grč. antepositio) stavljanje ispred. ticalo u kukaca antenagij (lat. antestatio) prav. davanje prednosti. ante. predbračni anteokupacija (lat. prioritet anterotici (grč. arhit. pozivati koga za svjedoka prije podnošenja tužbe sudu anteza (grč. opovrgavanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio antependij (lat. svetkovine u čast bogu Dionizu starih Atenjana. prethodnici. antemeridianus) prijepodnevni antemion (grč. predoltarnik antepenultima (lat. prošlost anteriores (lat. antestari. ante. med. preci. epileptikos) med. treći slog od kraja riječi ulijevo 87 anthipofora antepileptičan (grč. prethođenje. anthe cvijet) bot. ante. 1 antej ustinijansko pravo antejustinijansko pravo rimsko pravo prije cara Justinijana antelogij (lat. pretpostavljanje antera (grč. antenniformis) u obliku ticala. Leneje antestirati (lat. anterioritas) prethodnost. antenuptialis) predsvadbeni. sredstva za smanjivanje spolnog nagona anterotična sredstva med. antena (lat. cvjetanje. prašnica antere (grč. prašnici. pr. loquor govorim) predgovor.

tzv. bios život) koji je protiv života. unaprijed primiti (ili: primati). iza. naziv po tome što se u području visokog tlaka javljaju meteorološke pojave suprotne onima u području niskog tlaka (ciklona) anticipacija (lat. apex) astr. anticipare) unaprijed uzeti (ili: uzimati). fil. ar. koji povećeva životnu snagu. anti. barbaros negrčki. anti. anticus. kružno kretanje) meteor. anti. po Kantu: anticipacija zamjećivanja je osnovni stav čistoga razuma. protivnik uporabe stranih riječi antibiotični (grč. trezvenjak antianafilaksija (grč. točka na nebu od koje se vrši kretanje. antiborejski (grč. sredinom 6. antibeibi (engl. prostitucije itd. anti. diaforos različit) protivnik moralne ravnodušnosti. lat. prema. anticipatio primanje unaprijed) uzimanje unaprijed. anti. boreios sjeverni) okrenut prema sjeveru anticiklona (grč. anti. lat. anti. koji služi protiv slabosti antibaby čit. u antibiotike spadaju. anti. koji potječe iz starog vijeka. anti protu. st. koji ubija antibiotik (grč. anti. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega.Anti 88 antički u jezičnom pogledu. drevni. tuđinski) knjiga koja naučava kako treba izbjegavti grube jezične pogreške. mjesto. sthenos jačina. upala krajnika antialkoholičar (grč. branim) med. osobito iz govora da bi se kasnije jedan po jedan opovrgavali Anti plemenski savez istočno od rijeke Dnjestra. anti. a-. ana. umjesto antiabolicionist (grč.(grč. koji uništava život. suprotno: apeks antianeksionist (grč. arthron zglob) med. circum naokolo. ret. anti. streptomicin. usp. antias krajnik) med. čistunac . stvaranje suda ili dobivanje predodžbe o nečemu unaprijed.) kemijska sredstva koja sprječavaju začeće. neosjetljivost prema anafilaksiji antianeks (lat. barbarizme. polos os) zvijezde koje kruže blizu južnog nebeskog pola. područje visokog atmosferskog tlaka. v. grč. pravodobno onemogućavanje protivnikovog prigovora anticipando (lat. po starinskom ukusu. annexio) protivnik aneksije antiaristokrat (grč. antiquus) stari. predujmiti. penicilin. osobito ropstva. palimbakhej antibarbarus (grč. aristokratikos) protivnik plemstva. potučeni od Avara anti. anti. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pića.) unaprijed. i lijekovi koji se dobivaju od nekih vrsta gljivica. osobito: aureomicin. neprijatelj aristokracije antiartritičan (grč. anti. adijaforist antiaditis (grč. kyklos krug. prije vremena anticipirati (lat. predujam na robu. antiadijaforist (grč. trudnoću (antibaby-pilule) antibakhej (grč.. predujmljivati. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv. dobiti predodžbu ili stvoriti sud o nečemu unaprijed anticirkumpolarne zvijezde (grč. pored ostalih. anti. u 6. starovremeni. snaga) med. starog kova. kloromicetin i dr. st. a-. anti. Bakhios) poet. lat. zajedno sa Slavenima upali su u Bizant. bios život) supstanca biološkog podrijetla koja sprječava razvijanje nekih klica i ubija ih. te ih stanovnici sjeverne Zemljine polukugle ne mogu vidjeti antički (lat. u obliku predujma. filaggo čuvam. koji služi protiv upale zglobova antiasteničan (grč. starinski.

anti. lat. anti. kem. emeo povraćam) mn. farmakopeja antidramatski (grč. anapest antidatirati (grč. emeo povraćam) koji suzbija nagon za povraćanjem antiepileptici (grč.. lat. febris groznica) farm. fone) otpjev. daktylos prst) metr. koji se protivi pravilima estetike antieutanazist (grč. protivnik liječenja puštanjem krvi antiflogistici (grč. med. dyne vrtlog. anti. flox plamen) 2. med. protusredstvo antidotarij (grč. epilepsije. sredstva protiv nesvjestice. diabaino prolazim) med. zamjećujem) suprotan pravilima estetike. lat. antipirin antifermenti (grč. pristaše antiflogistike. febris groznica) med. besmislica. dysenterikos proljev. datum) v. diabetes šećerna bolest. fermenti koji svojim utjecajem poništavaju djelovanje drugih fermenata antiflebotomist (grč. flogiston antifon (grč. fone glas) logička proturječnost. protuotrov. anti. febris groznica) med. antiflogistici 1. anti. anti. flogos plamen) 1. koji ublažava upalu ili groznicu. iznijeti) ret. anti. sredstvo protiv groznice. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. antiflogistika 2 antiflogističari (grč. rijedak antidaktil (grč. v. drama) koji je u suprotnosti s dramskim zakonima i pravilima antiemetici (grč. anti. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu antidinici (grč. anti.antidaktil vremena starih Grka i Rimljana. lijek protiv šećerne bolesti antidinastičan (grč. anti. diexeimi prikazati. spravica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke antifonija (grč. epilepsia) mn. anti. anti. antidoton) med. sredstvo. pr. okretanje) mn. lijek protiv čega. anti. antedatirati antidemokratski (grč. usp. lijekovi protiv upale antiflogističan kem. anti. v.) sredstvo koje se dodaje pogonskim gorivima kako bi se spriječile prerane eksplozije u motorima s unutarnjim izgaranjem antidigeza (grč. anti. anti protu. flox. anti. griža) mn. teorija fr. fermentum) med. anti. protugroznični antifebrilije (grč. v. aisthanomai osjećam. temno režem) med. prikazivanje nekog dogadaja ili stvari od strane protivnika. sredstva protiv padavice. kem. thanatos smrt) protivnik eutanazista antifebrilan (grč. protiv demokracije antidetonator (grč. med. med. pren. također: otpjev antifraza (grč. flox) mn. lat. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične tvari koja pri sagorijevanju tijela ne sagorijeva. frasis govorenje) retorička figura koja se sastoji u to- . anti. eu dobro.-lat. anti. antemetici antiemetičan (grč. usp. antidoton protusredstvo) knjiga o lijekovima. lat. anti. događaj ili stvar promatrana s protivničke strane. anti. anti. lijekovi protiv groznice antifebrin (grč. diegeza antidijabetik (grč. sredstva protiv povraćanja. med. pren. antidinična sredstva antidizenterici (grč. kemičara Lavoisiera kojom je opovrgnuo tzv. mn. lijekovi koji služe protiv proljeva (griže) antidot (grč. anti. fleps žila. anti. antiepileptičan 89 antifraza antiestetičan (grč. dynastes vladar. med. liječnici koji u liječenju svih bolesti upotrebljavaju antiflogistična sredstva antiflogistika (grč. med.

anti. Grka i Rimljana. ugovor o zalogu na osnovi kojega vjerovnik ima pravo upotrebljavati predmet primljen u zalog antihtoni (grč. anti. anti. anti. anti. helmins. kulture. utjelovljenje bezgranične sestrinske ljubavi. anti. položaj slojeva . lat. med. anti protu. exis svojstvo. lat. anti. protutužba antikatoda (grč. anti. kći kralja Edipa i Jokaste.) Odisejeva majka. cancer rak) mn. anti. kakos loš. sredstva protiv kašlja antikategorija (grč. anti. hypnos san) mn. tuberkuloze. u palači. chresis uporaba) prav. anti. zajedno sa svojim zaručnikom Hemonom završila tragično antihektici (grč. u kolibi" antiklinala (grč. antihelmitici antihemoragičan (grč. hektikos sušičav) mn. namještena je u cijevi i na nju padaju katodne zrake te se time dobivaju snažnija djelovanja antikatolički (grč. v. postupnost u izrazu) ret. engl. haima krv.: "Ako smo veliki. elektroda u rentgenskom uređaju. lat. pr. zem. inoculare cijepiti) protivnik cijepljenja (kalemljenja) antika (lat. hemeroida antihipnotici (grč. katarroos ) mn. sredstva protiv sušice. klimax stube. helminthos glista) mn. Gallus) protivnik. antihektičan antihelmitici (grč. koji služi kao sredstvo za popravljanje loših tjelesnih sokova koji izazivaju slabljenje antikankroza (grč. pr. med. med. koji služi kao lijek protiv šuljeva. truo) med. regnymi probijam) med. prelaženje od jače predodžbe na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. umjetnost i vlastiti ideal starih klasičnih naroda. rheo curim) med. umrla je od žalosti za sinom misleći da je poginuo antiklimaks (grč. chthon zemlja. sredstva za sprječavanje zaleđivanja mehanizama pri niskim temperaturama antiftizici (grč. samo na suprotnim stranama polutnika antiinkrustator (grč. koji služi kao lijek protiv razjedanja kostiju antikataralije (grč. antihipnotičan antihistaminici mn. katholikos) koji je protiv katoličke vjere Antikleja (grč. anti-katerogeo) prav. anti. tlo) mn. med. npr. anti.antifriz me da se jedna riječ upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njezinom osnovnom značenju. anti. neprijatelj Francuza (jezika. pren. spuštam se) geol. kathodos put naniže) fiz.) jedna od junakinja starogrčke tragedije. anti. haima. lat. politike itd. cariosus pokvaren. antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine.) Antigona (grč. npr. umjetnička rijetkost antikahektičan (grč. fthisis sušica) mn. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. anti. tuberkuloze. med. anti. antistin) antihreza (grč. lat. sredstva protiv bolesti raka antikariozan (grč. antiftizičan antigal (grč. incrusstare dobiti koru) naprava koja čuva parni kotao od stvaranja kamenca antiinokulist (grč. anti. sredstva protiv sušice. oni koji žive na istom stup- 90 antiklinala nju zemljopisne širine. med. veliki smo svuda. sredstva (lijekovi) za sprječavanje djelovanje histamina kod alergijskih bolesti (nefenergan. pr. stanje) med. na prijestolju. koji služi kao lijek protiv šikljanja krvi antihemoroidalan (grč. klino naginjem se. anti. freeze zamrzavati) teh. predmet stare umjetnosti.: "To bi bilo vrlo pametno" u smislu "vrlo ludo" antifriz (grč.

antikolerici (grč. koji sprječava nastup krize antikritičar (grč. umjesto interesa na dug. kosmeo ukrašujem) koji uništava (ili: narušava) ljepotu antikreza (grč. sotona antikritičan (grč. anti. poznavatelj starina i starih spomenika. antiquarius) stari. corrodere glodati. kupac i prodavač starih knjiga antikvaran (lat. antiquarius) istraživač i proučavatelj starina. npr. služi za liječenje embolije. homologumena antilemičan (grč. antiquus) stari. zakon antikvitet (lat. anti protu. obrana antikronizam (grč. anti. sinklinala antikoagulans (grč. slobodoumlju. ima pravo služiti se i koristiti založenim predmetom antikrist (grč. napad itd. dijelovi Svetog pisma čiju izvornost neki teolozi osporavaju ili u koju se sumnja. sredstva za zaštitu od zaraznih bolesti antikontagiozan (grč. med. upotrebljavan antikvarijat (lat. anti. anti. protiv obamrlosti antiliberalizam (grč. cholas utroba) mn. antiquare) zastarjeti. anti. med. cholera bolest s povraćanjem i žitkom stolicom. uspravna latinična slova. vrag. antički) antilegomena (grč. antiqua) staro pismo. lat. dopunski ugovor o zalogu po kojem založni vjerovnik. raditi prema antičkim uzorima. contagiosus zarazan) mn. lat. koji služi protiv grčeva antikonstitucionalan (grč. krino sudim) odgovor na kritiku. coagere sjediniti) sredstvo koje sprječava zgrušavanja krvi. supr. koji služi protiv kuge. antiquus) ugledati se na stare. odnosno zastarjele stvari ili ustanove i si. med. antikvizirati (lat. slobodnjačkim načelima . anti. anti. starinski (usp. polovan. krino sudim) koji odgovara na kritiku. proglasiti nešto zastarjelim antikvus (lat. odbaciti. stare. anti. protukužni antiletargičan (grč. anti. anti protu. constitutio ustav) protustavan antikonstitucionist (grč. lethargia bolest spavanja) med. antilego suprotstavljam se. kolike trbuhobolja) mn. sredstva protiv kolere antikolici (grč. constitutio) protivnik ustava antikontagioza (grč. protukritika. anti. tromboze i dr. anti. a padaju u suprotnim smjerovim. chronos vrijeme) pogreška u računanju vremena. krino) pisac odgovora na kritiku.. kresis miješanje) prav. (suprotno: kurziv) antikvar (lat. pren. odgovor na napade. kupac i prodavač starina. anti. lijekovi protiv trbuhobolje antikolvunzivan (grč. uporaba jednog vremena umjesto drugog antikva (lat. lat. oponašati ukus starih. antiquitas) starina. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. stari vijek.I antikoagulans koji su naslonjeni jedni na druge tako da čine hrbat ili sljeme. stari svijet. lat. magnezija i silicija antikozmetičan (grč. izjedati) nehrđajuća slitina aluminija. liberalismus) suprotnost slobodnjaštvu. anti. supr. starinski. Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Krista ili kršćanstva. tisk. proglasiti za zastarjelo. lat. anti. bezbožan čovjek. lat. sredstva. lat. starinar. teol. med. contagiosus zarazan) koji služi kao zaštita od zaraze antikorodal (grč. loimos kuga) med. anti. antiquus stari) trgovina starim knjigama antikvirati (lat. latinica. convulsivus grčevit) med. pisac obrane od napada 91 antiliber aliz am antikritika (grč. opovrgavam) mn. anti. lat. anti.

naučavanje koje ne priznaje nikakvu razliku između dobra i zla i koje sve ljudske postupke jednako procjenjuje antinacionalan (grč. kod Kanta: proturječnost koja se javlja pri primjeni zakona čistog razuma na osjetilni svijet antinomizam (grč. "Demosten" umjesto "govornik" antinomija (grč. anti-metabole) retorička figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom dijelu rečenice pojavljuju i u drugom. lat. "cvjetno oko" (zbog lijepih očiju te životinje). npr. proturječnost. protunarodni antinarkotici (grč. sredstvo protiv psećeg bjesnila antilogičan (grč. anti. "Jedi da bi živio. mos. element. moriš običaj) fil. tj. anti. npr. protuslovan. metalepsis zamjenjivanje. anti. obrana pred sudom antilopa (grč. antimetalepsija antimetalepsija (grč. metatithemi premjestiti) retorička figura koja se sastoji u tome da se iste riječi ponavljaju i u drugom dijelu rečenice. u Europi od ove vrste postoji samo gazela antimelankoličan (grč. npr. a ne živimo da jedemo". koji popravlja raspoloženje antimerija (grč. fil. meros dio) ret. 2. nefros bubreg) mn. anti. simbol ljepote i mladosti antinomazija (grč. prigovor. nationalis) nenarodni.) jedan od prosaca Odisejeve žene Penelope. lijekovi protiv narkotičkih trovanja antinefritici (grč. a ne živi da bi jeo" antimilitarizam (grč.: "Jedemo da živimo. koji je u suprotnosti sa zakonima mišljenja. militarisme) suprotnost militarizmu. med. nego je u jednom i drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). metaloid srebrnobijele boje. antilogikos) nedosljedan. antinomia proturječnost zakona sa samim sobom tako da ga obje strane mogu tumačiti u svoju korist) log. monarchia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine antimoralan (grč. razmjena) ret. zamjenjivanje jednog dijela govora drugim antimetabola (grč. v. ali u suprotnom smislu. redni broj 51. npr. med. antimetabola antimetateza (grč. anti. anti. lat. veoma raširena vrsta rogatih sisavaca. živi u toplijim krajevima u stadima. ali drugim redom.76. b) "Svijet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor.: a) "Svijet ima svoj početak u vremenu. anti. antholops) zool. narke ukočenost. lat. anti. teol. anti. s logikom antilogija (grč. anti. antilogia) proturječnost. kristalni i veoma lomljiv tako da se može smrviti u prah 92 antinomizam antimonarhijski (grč. lyssa pseće bjesnilo) med. anti. anti. ukočenje) mn. antimonium) kem. onoma ime) zamjenjivanje imena. atomska težina 121. moralis) koji je u suprotnosti s moralom. anti. uporaba osobnog imena umjesto vrste. načelno nepriz- . melancholikos) koji razbija tugu. sredstva i lijekovi protiv bubrežnih bolesti Antinoj (grč.antilisa antilisa (grč. tobožnja proturječnost između starozavjetnog zakona i kršćanskog naučavanja. fr. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze i antiteze — koji se uzajamno isključuju. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). znak Sb (stibium). pobijanje. pratitelj i ljubimac rimskog cara Hadrijana. pokret protiv rata i priprema za rat antimon (lat. anti. nomos zakon) 1. suprotan moralu antimoralizam (grč.

psyche duša) fil. royalisme) nenaklonost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopće antisciji (grč. pneumon pluća) med. nagovještaj opovrgavan] a nekog tvrđenja. res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. anti. obično se izražava jednim pitanjem antipsihologizam (grč. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primjene psihologije u logičkim i spoznajno-teorijskim razmišljanjima antirabičan (grč. sredstva protiv uzetosti (paralize) antiparazitici (grč. lat. antipus) čovjek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja pravu suprotnost. lat. oprečan. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. osjećaj odvratnosti ili nenaklonosti. replika antiparalelan (grč. lat. onaj koji živi na dijametralno suprotnoj točki Zemlje antipodni (grč. pr. aspirin. anti. nemio. stanovnici na istom podnevniku. lat. antipus) sasvim suprotan. parallelos) koji nije paralelan. fr. spolna ljubav antiplenisti (grč. anti. suparnik. antipleuritičan antipneumoničan (grč. anti. anti. anti. anti. anti. anti-paragrafos) odgovor na kritiku. pr. anti. istokračni trapez antiparalitici (grč. rabies bjesnoća) koji služi protiv bjesnoće antiracionalizam (grč. anti. pyr vatra) med. med. nije apsolutni izvor spoznaje antirepublikanac (grč. anti. koji služi protiv upale pluća antipod (grč. med. koji suzbija groznicu. anti. usporedan antiparalelogram (grč. parallelos. peristasis vanjske okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). nesimpatičan antipatija (grč. anti. sredstva protiv biljnih i životinjskih nametnika koji se nalaze na ljudima i životinjama antipatičan (grč. anti. pristaše teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista) 93 antisciji antipleuritici (grč. ali na suprotnim stranama polutnika tako da njihove sjene u podne padaju na suprotne strane . antirepublikanski antireumatičan (grč. anti. patriotes) neprijatelj domovine. pleuron bok. pyr vatra) mn. anti. antipirin i dr. tj. glavobolje antiplatonska ljubav osjetilna. gramma) geom. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape antiparagraf (grč. npr. shvaćanje da razum. ratio razum) fil. anti. para-lyo) mn. skia sjena) mn. lijekovi protiv groznice antipiretičan (grč.antioksidans navanje bilo kakvih utvrđenih zakona. koji se nalazi na dijametralno suprotnoj točki Zemlje antiprotaza (grč. djelovanje dviju suprotnih sila u prirodi antipiretici (grč. anti. antipirin (grč. lat. parasitos nametnik) mn. plenus pun) fil. anti protu. revolutionarius) pristaša i pobornik antirevolucije. sredstvo protiv groznice. antiprotasis protuprijedlog) ret. pyr vatra) med. antipathikos) koji pobuđuje neraspoloženje ili odvratnost. zem. protivnik revolucije antirojalizam (grč. sredstva protiv upale plućne opne. anti. koji služi protiv reumatizma antirevolucionar (grč. odnosno ljudsko mišljenje. suprotno: simpatija antipatriot (grč. rebro) mn. nedomoljub antiperistaza (grč. ljudi sa suprotnim sjenama. neugodan. rheuma) med. protivnik. anomizam antioksidans kemijska tvar koja se dodaje lakopokvarljivim proizvodima radi sprječavanja kvarenja zbog oksidacije antipapizam (grč. anti. med. zem.

političkom i duhovnom životu. 2. anti. antithesis suprotnost. ili kontrarna. neslaganje s onim gnoseološkim stajalištem koje sumnja u mogućnost bilo kakve spoznaje uopće i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih općih istina antisocijalan (grč. dviju težnji i si. anti. lat. anti. negiranje duhovnosti i 94 antiunionist duhovne prirode uopće. anti. Semiti) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv sudjelovanja Židova u privrednom. anti. v. anti. 3. toxikon) med. u potpunosti je odgovarao prijašnjoj strofi. ret. anti. koji je u suprotnostima antiteza (grč. spastikos koji vuče. antistrofe) u drami starih Grka: ples zbora. mn. protivnik ujedinjenja. = materijalizam antistrateg (grč. typos) otisak. npr.antisemit antisemit neprijatelj Židova i njihovog načina rada (usp. S. antitipski antitireoidin (grč. anti. sredstva protiv šuge antiskepticizam (grč. antispastos) metr. suprotnost dvaju karaktera. zajednice 4 . grčevit) mn. med. anti. socialis društven) suprotan društvenom poretku. koji svojim radom i ponašanjem šteti ljudskom društvu i nezgodno strši u njemu antispast (grč. med. tj. koji sprječava truljenje antiseptik (grč. med. iskazivanje jedne misli pomoću dvaju suprotnih pojmova. logia. tvar koja se stvara u organizmu zbog podražaja toksina i koja suzbija njihov štetni utjecaj antiunionist (grč. služi za liječenje Bazedovljeve bolesti anti toksin (grč. antiseptici antisifilitici (grč. med. Ionesco. spasmos) mn. sinteza antitip (grč. antisemitski. anti. lat. septikos) med. prijepis. otpjev koji je odgovor prije toga pjevanoj strofi antiteatar (grč. antithetikos) suprotan. sredstva protiv sifilisa antiskabioza (grč. anti protu.: "Ide ludo. predstavnici E. scabies šuga) mn. sredstvo za uništavanje klica koje izazivaju truljenje. antispazmodici antispazmodici (grč. med. bez izrazite dramske radnje. sepsis trulež) med. lat. suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna. a istodobno smanjuju ili otklanjaju bolove antitetičan (grč. 4. uništavanje truležnih klica kemijskim i fizičkim sredstvima antiseptičan (grč. theatron gledanje) zajednički naziv za suvremena kazališna djela čija je karakteristika samo iznošenje činjenica bez fabule. sredstva koja ublažavaju grčeve. proturječna. lat. zapovjednik neprijateljske vojske antistrofa (grč. sys. anti-strategos) zamjenik vojskovođe. Beckett antitermici (grč. antispastici antispektrologija (grč. anti.. usp. spectrum sablast) znanstveno opovrgavanje vjerovanja u duhove i sablasti antispiritualizam (grč. anti. eidos izgled) farm. spiritus duh) fil. unio sjedinjenje) protivnik jedinstva. filos) mn. lijek koji sadrži sekret štitnjače. sepsis trulež) kem. anti. lat. pr. suprotna). sredstva i lijekovi koji snižavaju temperturu. thermos topao) mn. u transcendentalnoj Kantovoj filozofiji i Hegelovoj dijalektici: suprotnost prema tezi. protužidovski pokret antisepsa (grč. suprotno) 1. a drugi i treći dug: U — —U antispastici (grč. anti. anti. četverosložna stopa čiji je prvi i četvrti slog kratak. teza. anti. skepsis dvojba) fil. thyreos štit. progovara mudro".

anthrax ugljen) kem. entonnoir) lijevak. sredstvo koje sprječava vrenje. cvat. entoilage) fina tkanina s čipkama antocijan (grč. sredstva protiv spolnih. entonner. onyma ime) mn. med. okamenjeni cvjetovi ili otisci cvjetova u kamenu. lithos kamen) mn. v. odus zub. osobito lirskih pjesama. antotipoliti antologija (grč. veneričnih bolesti antizimotik (gr. Venus božica ljubavi. anthos. anthrax ugljen) med. nevolja antrkolon (fr. med. C 14 H 10 . antonimi antonoar (fr. med. lithos kamen) min. sredstva protiv očnih bolesti antografija (grč. antrpilastir . uopće: zbirka svakog štiva odabranog prema posebnim mjerilima i svrhama. itd. antrecen (grč. cvjetno plavetnilo. opasna zarazna bolest pretežito biljoždera. anthos cvijet. anti. paronimi. kvasac) kem. sinonimi. sprava za određivanje količine ugljika antrakonit (gr. složeni ugljični vodik. entrecolonne) arhit.antivenerea antivenerea (grč. kyaneos zagasitoplav) kem. lithos kamen) mn. antonomasia drugi naziv) ret. ljeto—zima. anthos. antiseptik antoalaža (fr. anthos. prostor između dvaju stupova. pren. u sobi). žuta tvar koja se nalazi u cvijeću antoliti (grč. npr. razmak. usp. geol. udaljenost između stupova. spolna ljubav) mn. anthrax ugljen. osip. zbirka odabranih. antraksne bolesti one koje se prenose na čovjeka putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. koralji antracit (grč. sredstva protiv navale krvi. slaganje ugljenog praha ili čađe u tkiva što dovodi do njihove crne obojenosti antraks (grč. usp. zbirka najljepšega antonimi (grč. crni prišt. onyma ime) lingv. živo biće) mn. xanthos žut) kem. zoon životinja. geol. algos bol) mn. anti. anti.. toile. grafo pišem) pisanje pomoću cvijeća antoksantin (grč. metron) kem. anthos cvijet. anthrakoo pretvarati u ugljen) pretvaranje u ugljen. upotrebljava se za pripremanje alizarina i drugih obojenih tvari antrešelj (lat. najstariji fosilni ugljen. anthrax ugljen. riječi suprotne po značenju. zool. antrakolit antrakoza (grč. tegoba. anthrax ugljen. zyme kiselo tijesto. anti. intersellare sjediti između) mjesto na hrptu konja u sredini između bisaga. geol. ofthalmos oko) mn. anthos) cvijet. orgazam antos (grč. ljevkasta rupa od eksplodirane mine. usp. dobar— loš. plava tvar u cvijeću antodontalgici (grč. anti. Demo- 95 anirkolon sten ili Ciceron umjesto "veliki govornik" antorgastična sredstva med. osobito na licu antotipoliti (grč. dobiva se iz smole kamenog ugljena. kotlina. lithos kamen) min. bjesnilo . anti. typos otisak. govorni ukras. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj riječi. bedrenica. cvjetno žutilo. med. npr. lat. v. laž—istina. nered (npr. med. lingv. najbolja vrsta ugljena antrakolit (grč. sredstva protiv zubobolje antoftalmici (grč. npr. usp. anthologia) branje cvijeća. vrtača antonomazija (grč. tvrd—mek i dr. homonimi antonimija (grč. antoliti antozoe (grč. anthrax ugljen. cvjetnjak. krasta. anthos. nastavak -ites) min. vapnenac obojen ugljenom antrakometar (grč. opisivanje kod kojega se umjesto zajedničkog imena u govoru upotrijebi vlastito ime.

opći naziv za sve one predodžbe koje stavljaju ljudski organizam u suprotnost s cijelom ostalom prirodom i koje ga shvaćaju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja i kao biće načelno različito od ostalog organskog svijeta. anthropos) fil. psihološkog. anthropos čovjek. urezujem u kamen. anthropos. privredna. geografia) dio zemljopisa koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kojem ljudi žive utječe na oblikovanje ljudskih zajednica i koliko je čovjek uopće sposoban preoblikovati određeni prostor tako da bi mu mogao biti od koristi. anthropos. rađanje čovjeka. anthropos. fiziološkog. fone glas) znanost o ljudskim glasovima 96 antropolog antropogenija (grč.(grč. anthropos. znanost o spolnom životu čovjeka antropofobija (grč. poznavanje čovjeka antropogonija (grč. gone rađanje) postojanje čovjekom (očovječenje) antropografija (grč. anthropos. anthropos. anthropos. dio antropologije koji proučava ljudsko tijelo antropohistorija (grč. lat. prometna. ljudožder. kulturna. historia) znanost o razvitku ljudskog roda. anthropos. glotta jezik) životinja s jezikom sličnim jeziku čovjeka. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. sličan čovjeku (za majmune) antropokemija (grč. centrum središte) filozofski pogled na svijet koji smatra da je čovjek središte svijeta i krajnja svrha njegova razvitka antropofag (grč. također: pogled na svijet i život koji u pitanju o položaju čovjeka u prirodi vidi "pitanje nad pitanjima" ili koji polazi od stajališta da je "čovjek mjera svih stvari" antropo. trgovačka i politička geografija antropoglif (grč.antropareskij a antropareskija (grč. fobos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi antropofonika (grč. logos) znanstvenik koji proučava čovjeka s anatomskog. koji se tiče ljudi. bios život. gnosis poznavanje) znanost o poznavanju čovjeka. anthropos. anthropinos) čovječji. logia) dio antropologije koji se bavi životom čovječanstva i njegovim zakonima proučavajući pitanje naslijeđa. klešem) prirodni kamen koji ima oblik čovjeka antropoglot (grč. rađanje) biol. kanibalizam antropofiteja (grč. anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovjek antropobiologija (grč. anthropos. anthropofagia) ljudožderstvo. anthropos. anthropos čovjek. anthropos. utjecaja okoline. grafia) opis (ili: opisivanje) čovjeka. mortaliteta itd. . fagein jesti) onaj koji jede ljudsko meso. fyteia sađenje. suprotno: teosebija antropijatrika (grč. povijest čovječanstva antropoidan (grč. podvrste su: povijesna. kanibal antropofagija (grč. antropocentrizam (grč. anthropos. gnostes poznavatelj) poznavatelj ljudi antropognozija (grč. hiatros liječnik) znanost o liječenju ljudi antropinski (grč. latreia služba) obožavanje čovjeka. očovječavanje. genesis) znariost o postanku i razvitku čovjeka i ljudskih vrsta antropogeografija (grč. papiga antropognost (grč. anthropos. npr. shvaćanje da je čovjek biće slično Bogu antropolog (grč. anthropos. nataliteta. eidos oblik) čovjekolik. anthropos. anthropos. stvoreno na Božju sliku i priliku. chemeia) znanost o tvarima koje sačinjavaju ljudsko tijelo antropolatrija (grč. anthropos. glyfo dubem. zemaljski antropizam (grč.

anthropopatheia) fil. morfe oblik) kamen sličan čovjeku ili nekom dijelu njegovog tijela. logismos) fil. Theos Bog) obogočovječenje. shvaćanje po kojem je religija rezultat ljudskih nazora. soma tijelo. 2. anthropos. shvaćanje daje spoznaja (i oblici u kojima se ona javlja) uvjetovana ljudskom prirodom antropomantija (grč. anthropopatheia) fil. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovječjoj utrobi antropometar (grč. logia) znanost o oblicima ljud^ skog tijela . biološki život. anthropos. psihologije. počovječavati. obožavanje čovjeka. theke sanduk) dvorana zaslužnih ljudi antropoterapija (grč. skopeo promatram) vještina da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čovjeka. vrlinama. shvaćanje da je Bog biće koje ima sve ljudske osobine. anthropos. naziv koji je upotrijebio Haeckel za preteču "majmunskog čovjeka" (pitekantropa) "iz kojega se razvio čovjek" antropoplastika (grč. fiziologije. religiozni antropomorfizam smatra da je Bog sličan čovjeku. metron) mjerenje ljudskog tijela. Bog. anthropos. metron) sprava za mjerenje visine čovjeka antropometrija (grč. anthropos. svako rasuđivanje ili svako naučavanje koje radi objašnjenja onoga što nije čovjek (npr. rezanje ljud- filozofskog. therapeo liječim) znanost o liječenju čovjeka i o njegovanju ljudskog zdravlja antropotizija (grč.) upotrebljava pojmove posuđene od prirode ili ponašanja čovjeka. biće koje osjeća i želi isto kao čovjek. osjeća i radi kao čovjek. pithekos majmun) čovjekoliki majmun. morfe. proučavanje zakona koji vladaju u ljudskom životu. stajališta antropologija (grč. anthropos-morfos) sličan čovjeku. majmun sličan čovjeku antropomorfan (gr. morfe oblik) fil. koji ima ljudski oblik antropomorfizam (grč. tj. fizičke pojave. morfoo uobličavam) počovječiti. antropopatizam antropopatizam (grč. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama antropomorf (grč. s ljudskim osobinama. 1. tj. fiziologije. želja. anthropos. antroponomija (grč. arheološkog i dr. da misli. anthropos. težnji i ideala. počovječenje Boga antropomorfologija (grč. seciranje. anthropos. slabostima i dr. plastike) slikanje (ili: klesanje) čovjeka antroposkopija (grč. zamišljati i prikazivati Boga kao čovjeka. logia) znanost o sastavu i osobinama ljudskog tijela antropoteizam (grč. anthropos. tj. anthropos. fiziognomika antroposomatologija (grč. proučavanje odnosa između čovječjih udova. smatranje onoga što je ljudsko božanskim antropoteka (grč. anthropos. v. povijesnog. anthropos. shvaćanje i tumačenje stvari i prirode prema ljudskim odnosima. antropopatija antropopeja (grč. metoda mjerenja čovjeka. ponašanje životinja itd. tome rezanje) med. tj. anthropos. anthropos čovjek. anthropos. anthropos. anthropos. sociološkog. anthropo-poiia) stvaranje čovjeka antropopitekus (grč. povijesti. po Kantu: zakonodavni razum čovjeka antropopatija (grč. logia) znanost koja proučava čovjeka na osnovi anatomije. anthropos. nomos zakon) fil. sociologije. arheologije i znanosti o jeziku antropologizam (grč. anthropos. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu antropotomija (grč.antropologija 97 antropotomij a antropomorfozirati (grč.

opkoračenje. anulus palacii (lat. prošlo svršeno vrijeme . an bez. per anum (lat. annuitas. annulus palatii čit. godišnji prihod. Pacifički pakt. uračunavanje anumerirati (lat. uron mokraća) med. st. polukas anualni (lat. annunciatio) nagovještavanje. proglasiti nevažećim anulus (lat. lat. počinje s dijuvijalnim razdobljem. uništiti. kalendar anuitet (lat. osobito Djevici Mariji da će roditi Sina. lat. enveloppe) omotnica. a duh zakonu reinkarnacije antropozoik (grč.antropozofija skog tijela radi znanstvenog ispitivanja antropozofija (grč. uračunavati.) čarobni prsten. opovrgnuti.) aorist (grč. annumerare) pribrojiti. anulus piskatorijus (lat. proglašavanje nevažećim anulirati (lat. "prosvijetljenje" i "posvećenje". annuus godišnji) godišnja otplata duga. Petar u ribarskom čamcu. anulus magikus (lat. opovrgavati. ovarium jajnik) med. ubrajati anuncijacija (lat. opovrgavanje. a lanver (fr. annuarium) ljetopis. anthropos. ura rep) zool. rujna 1951. urođeni nedostatak jajnika anvelopa (fr. annullare) poništiti. sofia mudrost) fil. godišnjak. inversus) naličje. anthropos. tijelo je podložno zakonu naslijeđa. otprilike milijun godina antrpa (entrepas) hod konja. poništavanje. objavljivanje.) med. godišnja renta anulacija (lat. u San Franciscu između Australije. enjambement) poet. a Venvers čit. an-. ukinuti. natraške. razdoblje u povijesti Zemlje u čijem se početku javlja čovjek. naučavanje čiji je začetnik Rudolf Steiner. tj. bezrepci. a traje još i sad. put prema tim višim svjetovima ima tri stupnja: "pripremu". poništavati. uništavati. opovrgnuće. potpun prestanak izlučivanja mokraće anus (lat. Blagovijest anuri (grč. na naličje anzihtskarta (njem. New Zeland i USA) pakt koji je sklopljen 1. Novog Zelanda i SAD. žabe anurija (grč. koji se događa svake godine. ribarski prsten anumeracija (lat. an-. čmar. annulus piscatorius čit. pribrojavati.) papin prsten pečatnjak na kojem je prikazan 98 aorist sv. annumeratio) pribrajanje. envers. annulus) prsten. godišnji dohodak. a koje želi "duhovnim očima gledati" te neposredno opažati i općiti s "višim svjetovima". antropozojsko razdobIje antropozojski period geol. zoon životinja) geol. annullatio) poništenje.) naopako. u hrvatskoj povijesti poznati su pod imenom Anžuvinci (vladali su u Hrvatskoj i Ugarskoj u 14. SEATO anžanbman (fr. završetak debelog crijeva. ukidati. mat.) kraljevski prsten pečatnjak. v. annualis) godišnji. neodređen) gram. prelaženje nedovršene rečenice u sljedeći stih Anžu francuska plemićka obitelj (ime po istoimenoj grofoviji na donjoj Loari). nepomična krivulja koja u svakoj svojoj točki dodiruje jednu krivulju u ravnini anver (fr. a-oristos neograničen.) zool. i 15. ukinuće. annulus magicus čit. duša sudbini koju sama stvara. koji traje godinu dana anuarij (lat. dobom kad se ljudski govor počinje razvijati. kroz čmar anvarija (grč. Ansicht pogled) razglednica ANZUS-pakt (od početnih slova imena Australija.

apparatus) svi aparati nekog tehničkog poduzeća. nesvakidašnji. chroma boja) opt.) apartan (fr. koji se odnosi na sustav leća kod kojeg su tri boje sjedinjene u jednoj točki apanaža (fr. apatetikos lažljiv) lažljiv. braće). uzimati pravi otisak (radi obavljanja korekture). dah. 3. stroj. posredan dokaz. jedinstven) poseban. tisk. apatao zavodim) min. očigledan. sapa. 2. odrediti stalan godišnji prihod apanteza (grč. 4. lat. apage) odlazi. apparatus sprema. biju vat i apcigbild (njem. odijeljenošt.) zasebnost. zapleten. preslikač . onaj koji dokazuje točnost neke tvrdnje pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrdnje koja ga negira apakromatičan (grč. opovrgavanje apantropija (grč. smrad apage! (grč. lat. zločinac. a. najvažnija žila iz koje izlaze sve arterije u ljudskom tijelu. osme miris) bezmirisan apa (mad. stan s više odjela apaš (fr. Bild slika) posebno pripremljena sličica koja se malo navlaži i naljepljuje na papir i tako preslikava. ravnodušnost. jasan. lopov. pomoćna sredstva i dr. tj. kalcijev fosfat s fluorom. godišnja plaća bližih vladarevih rođaka (djece. odjel. apparens) vidljiv. prividnost. nemaran. apart poseban. očevidan. kinematografa. trg. apagogičan dokaz indirektan. stanje u kojem kod čovjeka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa zbog premorenosti mozga). ono što izbija iz nečega (kao plin). apatao. apo. prividan (npr. pretakati (vino). sva me- 99 apcigbild hanička postrojenja (npr. povraćati. cijeli pribor. vidan. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. mlitavost pokreta apatit (grč. izraz kojim se označuje politika rasne diskriminacije apartman (fr. kazališta i dr. odvratnost među ljudima. appartement) stan. odvojenost. godišnji prihod. neobičan. glavna srčana žila. apanage. otimač (naziv prema sjevernoameričkom plemenu Apaši) apatetičan (grč. apagoge) log. aparatura (lat.aorta aorta (grč. dražestan apartheid čit. apathes) neosjetljiv. odvraćanje. vapa) para. idi! apagoga (grč. zaziranje (ili: strah) od ljudi. nemarnost. izgled. otići. apparatorium) odjeljak (ili: ormar) za smještaj oruđa. lažan. veoma raširen. soba. veličina i si. utrnulih osjećaja apatija (grč. abzihen) 1. naprava. surovost. ravnodušan. antropofobija aparat (lat. očit.) otac apa (rum. abziehen svući. od plaće na ime otplate duga). upala aorte aozmičan (grč. aparthajd (engl. pun draži. npr. apanagium) imanje dano na doživotno uživanje. odbijati (npr. sprava i si. sva oruđa. razmak. aorte) med. zadah. ljubičaste ili zelenkaste boje apcigati (njem. osiguran prihod apanažirati (fr. vanjština. utrnulost osjećaja. oruđe) sprava. aorte) anat. koja su potrebna za neki posao ili neku službu aparatorij (lat. zamršen. sive. apperentia) privid. isparivanje. apatheia) neosjetljivost. posredan dokaz. ap-ago odvesti. oduzimati. žila kucavica aortitis (grč. apache) velegradski razbojnik. vanjski izgled neke robe aparentan (lat. zaključak apatičan (grč. apantesis) odgovor. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovječnost. otakati. vjerojatnost. neke radionice. pren.) aparencija (lat.

nakon nižih. upala crvolikog produžetka na donjem dijelu slijepog crijeva. ap-echema) odjek. aperantologia) pretjerana brbljavost. snimak. neškolovan apedeutizam (grč. prav. appellare. pozivanje na viši sud. prauzrok iz kojega su sve stvari izašle i u koji se ponovno vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander) apeks (lat. suprotno djelovanje pada. appellans) prav. ret. paideo odgajam) v. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. apedeutizam apehema (grč. crvuljak apepsija (grč. šiljak) kapa starorimskih svećenika (u obliku stošca). pozivanje. životinja apelativan (lat. shvaćanje. pozivanje. neupućenost u ono što je lijepo. dopuna. Apelles post tabulam (lat. tj. točka na nebu u čijem se smjeru vrši gibanje Zemlje ili Sunca. suprotna pukotina na povrijeđenoj kosti (kontrafisura). a. zbor. osobito: crvoliki produžetak na donjem dijelu slijepog crijeva. appendix) dodatak. usp. crvuljka (pogrešno se kaže: upala slijepog crijeva) apendiks (lat. appellatus) prav. appellare) moliti koga za pomoć. riječ koja označava rod ili vrstu. med. appendix) med. apeiros neograničen. a-. rod. osoba ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu apelativ (lat. neodgojen. kad se bol prouzrokovana tim padom osjeti na suprotnoj strani apeirokalija (grč. birstnapcug apedeutičan (grč. izdužen produžetak s površine nekog organa. appel) poziv. znak za dužinu ili naglašavanje nad samoglasnikom apel (fr. nedostatak ukusa. koji pati od slabe probave aperantologija (grč. uložiti (ili: ulagati) protest Apelles starogrčki slikar za koga se pričalo da je tako vjerno naslikao grožđe da su ga ptice došle zobati. appellativus) gram. a-. arex vrh. nazivanje. vrh stošca. vrstu apelirati (lat. neznanje poradi slabog školovanja. početak. nomen appellativum) gram. paideutikos odgojni) nenaobražen. zajedničko ime. imenovanje 100 apercepcija apelant (lat. prilog knjizi ili djelu. geom. a-peptos neprobavljen) neprobavljiv. i traži njihovu pomoć apelat (lat. anat. apaideusia) nenaobraženost. neprobavljivost. znak. usp. apeiros neiskusan. pozivati se na nešto. apedeuzija apedeuzija (grč. priziv višem sudu. koji označava zajedničko ime. čovjek. pepsis probava) med. kaže se kad se osjeti da netko prisluškuje iza zida ili iza vrata) apendicit (lat. uložiti (ili: ulagati) priziv. višim sudovima. npr. jasno shvaćanje . žalba višoj vlasti. voj. slaba probava apeptičan (grč. suprotno: antiapeks. bujica praznih riječi apercepcija (lat. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. zapažanje. astr. beskrajan) fil.) Apeles iza slike (da bi čuo mišljenje gledalaca. doziv. usiljena težnja za lijepim i kićenim izražavanjem apeiron (grč. ad-perceptio) fil. appellatio) viši sud (između prvostupanjskog i kasacijskog suda). u mačevanju: kratak i oštar udarac naprijed ispruženom nogom apelacija (lat. znači otprilike: dolje!. otisak. nulla dies sine linea.apcug apcug (njem. kalon lijepo) nepoznavanje ljepote. Abzug) demonstrativni usklik uobičajen nekada i u našim krajevima (osobito na račun vlasti za vrijeme Austrougarske Monarhije).: drvo. gram.

požuda. prohtjev. planao) opt. v.. u boksu: udarac šakom odozdo prema gore apertizacija (prema fr. 1750— 1541) postupak konzerviranja namirnica grijanjem do vrenja apertura (lat. a-pyros. jasno shvatiti sadržaj neke predodžbe i time je staviti na pravo mjesto u svijesti aperijencije (lat. apicis vrh. aplanir) poravnati. aperijentan aperkat (engl. s bijelom pjegom na čelu. a-. pravničke dosjetljivosti apicitis (lat. aperientia) mn. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja aperitiv (lat. kao složena leća. med. n) apikultura (lat. konstruiran 1866. odnosno mišljenja. sumnja aplanat (grč. industrijalcu Nicolasu Frangoisu Appertu. otvor. aperire otvoriti) med. zaslona na optičkim uređajima apetalan (grč. apex. appetitivus) željan. osjećaj gladi. naklonost apetit (lat. sredstvo za čišćenje. dicere govoriti) električna naprava koja mjeri zvučne frekvencije što ih odašilju pčele u košnicama i tako pokazuje kad će početi rojenje pčela (frekvencija od 260 do 300 titraja označuje početak rojenja) apijarij (lat. aperijens aperijens (lat. upper gornji. zaključak. npr. bolesnikovo stanje između napadaja povratnih groznica apireničan (grč. volja za jelom. apices juriš) mn. pomoću kojih se jedan predmet shvaća. gen. linkejoskop aplanatičan (grč. vršni. požudan. nagon. zapažati. apis pčela.) zool. appetentia) čežnja. a-planao lutam) fotografski objektiv koji nema sferne aberacije. periodos) fiz. appetitus) prohtjev za jelom. npr. a. ad-percipere = zapaziti. apistia) nevjerovanje. t. otvor. pyr vatra) med. zagladiti . sklonost. bez visoke temperture. lat. a-petalos) bot. spoznaje i tumači apercipirati (lat. appetitio) težnja za čim. cut udarac) šport. bez latica apetencija (lat. a-. a-. siguran od vatre apirija (grč. aperitivus) v. aperitivum) sredstvo koje potiče volju za jelom. ovjeravanje. želja. aperitivan aperiodičan (grč.) anat. rtni. pyr) med. stari su ga Egipćani štovali kao božanstvo. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita aperitivan (aperire otvoriti. apex. apicis vrh) upala plućnih vršaka ("lungnšpickatar") apidiktor (lat. apurement) trg. koji nema koštice apiretičan (grč. sveti bik. bez groznice apiričan (grč. simbol zemljoradnje apistija (grč. apereins) koji potiče volju za jelom. žudnja. slobodan od njihanja. pyren koštica) bot. a-. bez lišća. rt) koji se tiče vrha. gen. pyr vatra) 1. apeiria) neiskustvo apirman (fr. žudnja za nečim apetitivan (lat. cultura uzgoj) pčelarstvo apireksija (grč. dovesti u red. mn. crn. a-. na dijafragmi za prolaz jednjaka. provjeravanje računa apis (lat. težnja za čim apeticija (lat. apiarium) pčelinjak apikalan (lat. jasno shvatiti. apis pčela. opt. pčela Apis mit. arex. stanje bez groznice. pohotan 101 aplanirati apices juriš (lat. odnosno mišljenja. oni činovi zapažanja. uvidjeti. rupa. nezapaljiv. aperijencije aperijentan (lat. rta. otkloniti smetnje. težnja. aplanazija: nepostojanje sferne aberacije aplanirati (fr.apercipirati predmeta pomoću zapažanja. apikalni glasovi glasovi koji se proizvode vrhom jezika (d. bez (sferne) aberacije.

apunto apoentirati (fr. ucrtati aplikabilan (lat. appointer) odrediti plaću. applicativus) v. poravnati se u nečemu. pravilan položaj prstiju pri sviranju aplomb (fr. sitan novac za izravnavanje računa.) težina. kandidat aplikata (lat. nedisanje. uporaba vanjskih sredstava. popis imetka. dati. brižljivo izučavati. za razliku od prvog dijela (protaze). pljeskati u znak odobravanja. papirnata novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. rađanje bez nogu. a. prionuti na neki posao. beznožnost apodiksis (grč. log. priljepljivanje. applaudere) tapšati. neoboriv. brinuti se. oblog: marljivost aplikant (lat. aplikativan aplikacija (lat. osobit razlog za neki hrabri postupak. primijeniti. poricanje. metnuti. asertoran. apodeiktikos) koji dokazuje. raz-. smjelost. pneo dahćem) med. a-. pren. nedostatak ili nedovoljna razvijenost organa ili više njih aplicirati (1. pus. živo odobravati aplauz (lat. med.aplaudirati aplaudirati (lat. neoboriv dokaz apodiktičan (grč. a-. apo) predmetak u složenicama sa značenjem: od. probni govor. okomitost. apodiktičan sud log. svaka. obraćati veliku pozornost na nešto. jednog materijala na drugi (čipke na tkaninu). neminovan. beznošci apodija (grč. natrag apodan (grč. podos noga) mn. izlaganje. važnost. uobličenje) anat. inventar apofiza (grč. povjerenje u vlastite snage. sud koji izražava logičku nužnost. tapšanje. gram. upotrijebiti. a-. primjena. apodemia boravak u tuđini. problematičan modalitet apodoza (grč. aplikabilan aplikatorika (lat. pljesak. plaćati. zavoj. bezuvjetan. applicatura) glaz. plasis oblikovanje. unijeti. applicata) treći pravac u koordinatnom sustavu aplikativan (lat. mladica. primiti nešto s bučnim odobravanjem.: "U istostraničnom trokutu moraju sva tri kuta biti jednaka". samouvjerenost. zool. ali tako da ne izgleda da se to želi. utiskivanje. koštana izraslina. appoint) bank. lijek. applicare) objašnjavanje teorijskog pitanja pomoću praktičnih primjera.(grč. izdanak) med. mjenica koja izmiruje neki dug ili duguje određenu svotu. applausus) pljeskanje u znak odobravanja. koji se može lako namjestiti. apofasis) davanje savjeta. algos bol) bol (ili: tuga) za zavičajem apodi (grč. nedostatak nogu od samog rođenja. osobito na završetku zgloba cjevastih . apodeixis) prikazivanje. ukras na haljinu. glasno odobravanje. opet. prišiti. prilijepiti. hrabrost apneja (grč. apofysis izraslina. primjenjivanje. pohvala aplazija (grč. odrediti ročište. drskost. usp. stavljanje. nepobitan. završnica apoen (fr. uspravno držanje. applicans) v. dokazivanje. beznožan apodemialgija (grč. prikladan. drugi. applicare) namjestiti. osobito inozemna^ mjenica. npr. samopouzdanje. beznožni vodozemci. pus noga) med. pus noga) koji nema nogu. kraći ili duži zastoj u disa- 102 apofiza nju zbog poremećaja centra za disanje apo. npr. apodosis) ret. npr. posljednji dio složene rečenice. mat. applicabilis) primjenjiv. npr. applicatio) način izvođenja. osobito u vojnim znanostima aplikatura (lat. staviti. a-. sravniti račun s trgovačkim knjigama apofaza (grč.

razmnožavanje bez oplođivanja kod kojega se razvoj vrši samo pomoću jedne vegetativne stanice. duhovit. fil. metria) mjerenje udaljenosti. razmaka apojovij (lat.18). sentenciozan apogamija (grč. kratak. vjerski zanesenjaci apokaliptika (grč. apo od. povratak u isti prividni položaj. apo-kalypto otkrivam) oni koji vjeruju da Apokalipsa ili Otkrivenje sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju Božjega kraljevstva. mračan. posljednja knjiga Novog zavjeta. naučavanje o vječitom ponavljanju stvari (Heraklit. apofthegma) kratka i duhovita izreka. apo-gaion) astr. točka na putanji Mjeseca u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje: također: najveća udaljenost Sunca od Zemlje u afeliju. koja se pripisuje apostolu Ivanu. kapnos dim) med. jedan od najdragocjenijih dokumenata i izvora za povijest prvih dana kršćanstva u kojem se govori o dolasku Antikrista i dr. Jov. točka na putanji jednoga od Jupiterovih satelita u kojoj je on najudaljeniji od Jupitera Apokalipsa (grč. oba izraza su iz Ptolemejeve astronomije. zagonetan.apoftegma kostiju. misao. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mjesec apograf (grč. tajanstven. epifiza). sentencija apoftegmatičan (grč. pitagorejci) . 2. to jest Otkrivenju (13. Jovis) astr. poslovica. religijski pravac koji sve pojave tumači kao neko proroštvo o svršetku svijeta 103 apokatastaza apokaliptičan (grč. kad se još smatralo da je Zemlja središte. svojevoljna smrt od gladi apokatarza (grč. potpun prestanak neke bolesti. apokaliptični konjanici četiri simbolična lika iz Apokalipse (6. med. istraživači Otkrivenja. glad i smrt apokaliptičari (grč. ozdravljenje. apo-kalypto otkrivam) grana kasnije hebrejske književnosti koja hoće prikazati. pojava primijećena kod najnižih jednostaničnih životinja apogej (grč. stoici. rat. apo-katastasis vraćanje u prijašnje stanje) vraćanje u prijašnje stanje. apo.. apo-grafo) prijepis. apoche udaljenost. prisutnost jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korijena (ramifikacija). min.1-8): kuga. a ne Sunce (usp. sufumigacija apokarpija (grč. žice koje održavaju vezu između intruzivnih masa iz kojih izbijaju apoftegma (grč. apofthegmatikos) u obliku duhovite izreke. budućnost Božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije apokapizam (grč. plod iz jednog cvijeta s više slobodnih tučkova od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. apofize mn. Otkrivenje. vraćanje zdravlja. gameo ženim se) zool. astr. u obliku simboličkih slika i čudesnih vizija. apo-kartereo ubijam se glađu) svojevoljno suzdržavanje od jela. afelij). apokatharsis čišćenje) med. u dogmatskom smislu: obraćanje svih ljudi u Kristovu vjeru i njihov ulazak u vječno blaženstvo. dimljenje kao zaštita od zaraznih bolesti. apo-karpos plod) bot. Apokalypsis) 1. čišćenje probavnih kanala apokatastaza (grč. suprotno: perigej. apojovium. a misaon. s kosti spojena koštanom masom (usp. tj. apo. naučavanje o vraćanju svih stvari i o konačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grješnika (palingenezija). apokaliptični broj mistični broj = 666 u Apokalipsi. grč. kod žabnjaka) apokartereza (grč. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. geol.od Jupiter gen. istopis izvornog dokumenta apohometrija (grč.

Apollon) glaz. poučna pričica. st. apologos priča) poet. sličan orguljama. npr. lažan. odluka. spisi ili knjige čije je pravo podrijetlo tajanstveno. izdvajam) 1. apokrino izlučujem. rješenje apokriza (grč. apologeomai) braniti. mixis miješanje. osobito: branitelj kršćanstva od nevjerničkih i židovskih napada apologetičan (grč. prekid (ili: smetnja. branitelj.apoklazma apoklazma (grč. apologeomai) koji ima karakter obrane. npr. nepravi. koje nisu prave. sprječavam) med. bog sunca. pulsa 104 apomiksija apolid (grč. odvajanje Apolo v. disanja. koji izlučuje. plan američke ustanove za svemirska istraživanja. glazbe. rječitosti itd. u Engleskoj apolonion (grč. liječništva. izostavljanje posljednjeg slova ili sloga neke riječi apokopirati (grč. mračan s obzirom na svoje podrijetlo. apo-krino izlučujem) med. apo-kopto odrežem) skratiti riječ na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. osobito kršćanski nauk apologija (grč. apolitho skameniti) geol. apo. razmnožavanja bez . apolonikon (grč. obranjena točka apologet (grč. Apollon) glazbeni instrument. govora. apolepsis zadržavanje. sumnjiv. prestanak. apologetikos) onaj koji govori ili piše obranu. sin Zeusa i Latone. otkrivene. apologeomai branim) teol. pretvaranje u kamen apoliza (grč. apolidos koji je bez zavičaja ili bez domovine) prav. kanonske apokritičan (grč. titula biskupskog. odgovor. sparivanje) zool. na franačkom dvoru: titula najvišeg svećenika koji je istodobno bio i vrhovni starješina dvorske kancelarije apokromat (apo. apo-klao slomim) med. poezije. prijelom kosti apokopa (grč. harmoničan. od IV. koji pomaže izlučivanje i izbacivanje suvišne tekućine apokriza (grč. apo-krinomai obavijestim. izostanak) neke organske funkcije. NASA apolog (grč. tj. lijep. odgovorim) 2. apologema) obrana. usporedba u priči. vrsta fortepijana napravljena u Darmstadtu apolonski koji je na Apolonov način. apolis. glazbeni apomiksija (grč. napravljen 1828. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tekućine iz tijela apokrizijar (grč. spis ili govor apologetika (grč. okamenjivanje. skratiti. zauzimati se za. apolambano zadržavam. med. a nije dobila državljanstvo neke druge države apolitoza (grč. umjetnički. Apolon. osobito rimskog izaslanika na carskom dvoru u Carigradu. Apollon) mit. apo-krinomai) "onaj koji treba govoriti i odgovarati. poremećaj. također: djela nepoznatih pisaca apokrifi (grč. osoba koja je izgubila svoje državljanstvo. objektiv za mikroskope koji otklanja kromatsku i sfernu aberaciju jer zrake triju boja skuplja u jednoj točki apolepsa (grč. apo-krypto skrivam) nesiguran. apokrifni spisi spisi ili knjige koje Crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). apologia) obrana. apo-krypto skrivam) mn. skladan. v. obrambeni govor ili spis u korist nekog čovjeka ili naučavanja apologizirati (grč. znanost o tome kako treba braniti vjeru. skraćivati apokrifan (grč. podmetnut. izmišljena priča kojoj je cilj predočavanje neke moralne istine ili pouke apologema (grč. apo-lysis odvajanje) med. chroma boja) opt. apokope odrezivanje) gram. držati obrambeni govor Apolon (grč.

aporeo u zabuni sam) zagonetan. usp. zdravlje. apostata) otpadnik. koji se gnoji. apostates. nedopušten aporetičar (grč. nejasnoća: logična teškoća. apporter) donijeti. sastavljena je od vezivnog žiličastog' tkiva aponija (grč. a da se pritom ne želi pod svaku cijenu doći do njihovog rješenja. težak za razumijevanje. da se teškoće i proturječnosti danih fenomena radi njih samih ističu aporija (grč. "vještina" raspravljanja o problemima. apportare. a posteriori) fil. aporema aport! (fr. skupine mišića i cijele udove. prešutkivanje. a-poreutos) zabranjen. logička teškoća. donesi! (kod dresiranih pasa) aportirati (lat. bjeličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. lat. aporizma aporematičan (grč. nejasan aporeta (grč. imanje doneseno u brak aporema (grč. apopsycho izdahnem) izdisanje. aponia) bezbolnost. sklon moždanoj kapi. spokojstvo apopleksija (grč. nepokretnoj ili pokretnoj imovini. apostasia) odvajanje. kolebati se. aporia) zbunjenost. aporos neprohodan) fil. apostateo otpadam) otpasti. prekidanje govora npr. apoplexia) med. dvojbeno pitanje: dopuštanje dvaju suprotnih sudova u dvojbenom pitanju. ispuštanje duše. lat. mišiće.aponeuroza oplođivanja putem partenogeneze ili apogamije aponeuroza (grč. a-poreutos neprohodan. sličan moždanoj kapi. snošljivo stanje. prinositi. odmetanje. odreći se vjere. donositi. iznenadan prekid funkcioniranja nekog organa (pluća. sumnjiva (ili: dvojbena) stvar aporizma (grč. skeptik 105 aposterioran aporetika (grč. apoplesso udarcem oduzmem) med. otpadništvo. srca ili mozga). neuron žila. apostematosus) koji ima oblik čira. neprolazan) mn. zatajivanje misli. apoplektična sredstva sredstva protiv moždane kapi. fr. načela apostemacija (lat. sfragis pečat) lik urezan u prsten kao pečat aposiopeza (grč. aporeo u zabuni sam) sumnja. odmetnik od pravog naučavanja ili prave vjere. ulog) trg. "Ja ću tebi !" apostat (grč. teškoća. apo. gnojan aposterioran (lat. gnojenje. onaj koji je sklon moždanoj kapi apopsihija (grč. stvari zabranjene za izvoz. bespomoćnost. aporeo biti u dvojbi. zagnojavanje apostematozan (grč. med. osobito od kršćanske vjere ili Crkve apostazirati (grč. zavisan od iskustva. živac) anat. težak zadatak. aporema. a posteriori . apostematio) med. poput navlake. apporte) daj ovamo. osobito kod dresiranih pasa aposfragizma (grč. apoplektični habitus tjelesna građa sklona moždanoj kapi apoplektičar (grč. apoplesso udarcem oduzmem) med. apo. doprinos jedne osobe nekom poduzeću u stručnoj spremi. duboka nesvjestica. apo-siopesis zanijemljenje) ret. osobito kršćanske apostazija (grč. odmetnuti se. aporetikos) onaj koji sumnja. da se nepojmovno od pojmovnog odvoji. roba zabranjena za izvoz aporetičan (grč. apport prinos. prav. ali ne u gotovom novcu. stvoren na osnovi iskustva. metoda da se problemi prije njihovog teorijskog obrađivanja i nezavisno od mogućih rješenja sami u sebi ispituju. obamrlost apor (fr. aporeo) v. odvojiti se od pravog naučavanja ili vjere. apo-stema čir. redovito praćen onesvješćivanjem apoplektičan (grč.

4. sedes apostolica) papinska stolica u Rimu. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj osobi. otklanjanje) ret. figura kojom se netko obraća nenazočnim osobama ili stvarima koje zamišlja kao žive 3. apostolos) koji potječe od apostola. apotheke. zvanje propovjednika vjere.apostil apostil (lat. apotemno odsijecam) mat. 1. osnovao ju je apostol Petar apostrof (grč. apostolat (lat. obožavanje. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. veličanje apoteozirati (grč. papinska vlast apostolicitet (lat. apostolicitas) teol. potpuno izliječenje. npr. kem. trgovina lijekovima. apothesis odvajanje. Poslanice i Otkrivenja apostolski (grč. oštrijim tonom. putnička apoteka apotekar (grč. pren. apostrofos) gram. skinem. ukoriti. grditi apotanazija (grč. apo. apo. produženje liječenja i nakon bolesti apoteza (grč. bogoslužna knjiga koja sadrži djela apostolska. 106 apotoma zbijanje protoplazme i klorofilnih zrnaca na staničnim zidovima susjednim s drugim stanicama. neotopiv talog koji se stvara u biljnim ekstraktima izloženim zraku apoteoza (grč. bilješka (ili: primjedba) sa strane ili ispod teksta apostilator (lat. preporuka priložena uz pismo ili molbu. ili nekoj stvari. kutija u kojoj se drže lijekovi. thanatos smrt) potpun prestanak života. obožavati. okrenuti) gram. skloniti. apostolska stolica (lat. tj. označiti apostrofom da je u nekoj riječi ispušten samoglasnik ili suglasnik. suglasnost prave Kristove Crkve s čistim naučavanjem apostola apostolicizam (grč. apo. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zavjeta. razlika između dviju veličina mjerljivih samo tako da se kvadriraju. papinski. apostolsko dostojanstvo. apostolos poslan) poslanik. apostillator) pisac bilježaka sa strane ili ispod teksta apostilirati (lat. pren. kućna. grdnja apostrofirati (grč. koji odgovara naučavanju apostola. apostillus) pisati (ili: praviti) bilješke sa strane ili ispod teksta apostol (grč. ukinem) lingv. linija okomito povučena iz središta pravilnog višekutnika na jednu njegovu stranu. Kristov učenik. ukidanje. oduševljen pobornik i borac za pobjedu neke znanosti. apostrofe odvraćanje. apo-strefo odvratiti. skidanje. apostolos) sustav neograničene crkvene vlasti apostolik (lat. sačuvati) ljekarna. propovjednik kršćanstva. znak kojim se obilježava daje jedan samoglasnik ispušten (') apostrofa (grč. apotithemi odvojim. glaz. veličati apoterapija (gr. pren. ukor. naučavanja. Djela apostolska. bilo nazočnoj ili nenazočnoj. Theos Bog) uzdizati do božanstva. trgovac lijekovima apotema (apo-tithemi) geom. onaj koji širi neko naučavanje. razlika između cijelog i sljedećeg polutona . ideje i si. dodatak nekom pismu ili povelji. therapeia) med. apotheosis) uzdizanje umrlog junaka ili velikog čovjeka do božanstva. nesumnjiva smrt apoteka (grč. apotheke) ljekarnik stručna osoba koja priprema lijekove po liječničkim receptima. apostolatus) propovijedanje (ili: širenje) vjere. apostilus) oproštajno ili otpusno pismo. bot. gubljenje glasa apotoma (grč. 2. osloviti nekoga življim. apotithemi ostaviti na stranu.

dati im glatkoću.: Dijete bolesno mora ležati apozitivan (lat. neprihvatljiv priziv appellatio temeraria čit. koža. vezano. appoggiato appoggiato čit.) nakon nas potop. npr. nošeno. apelacio adminisibilis (lat.) prav. apođatura (tal. dopustiv i prihvatljiv priziv.) prav. zatvor. appreter) dotjerati (ili: dotjerivati) razne tekstilne materijale tako da dobiju izgled i svojstva boljih. neosnovan priziv. a priori) filozofijski pravac koji prima nešto a priori. zabrinutost aprekacija (lat. ocjenjivanje aprehenzija (lat.) "poslije večere". glaz. propušten. tj. slivanje tonova apraksija (grč. naknadno dodana pridjevska oznaka.) glaz. apprehensio) fil. pravilan omjer u građi nekog glazbenog instrumenta aprioran (lat. npr. djevojčica Antonija. approbatio) odobravanje. nakon naše smrti može doći što hoće. priznavanje nekome sposobnosti za nešto. prav.) prav. pojam. apre supe (fr. ili svojstva koja im daju veću vrijednost koju ti proizvodi dobivaju ovakvim dotjerivanjem. glavno daje nama sada dobro (uzrečica iz doba pred francusku buržoasku revoluciju. uzimanje u posjed. pridjev koji stoji uz imenicu kao atribut. apres) poslije. razumijevanje. dopuštenje. tj. strah. vučeno (u sviranju). pristanak. hapšenje. večernje sijelo.) glaz. pro- 107 aprobacija cjena. papir.) glaz. sastanak ugovoren kasno navečer apretirati (fr. appreter) rad oko dotjerivanja i popravljanja kojim neki industrijski proizvodi (tkanine. zatim. a priori) fil. priziv koji se može dopustiti ili prihvatiti appellatio deserta čit.) glaz. moj apre aprecijacija (lat. sliveno appoggiaura čit. strasno. usrdna molba apres nous le deluge čit. apprecari. ocjena. suzdržano. zakasnjeli priziv appellatio frivola čit. odobrenje. appositivum) gram. bilo u teoriji spoznaje bilo u etici aprobacija (lat. poimanje sadržaja neke predodžbe. apelacio temerarija (lat. vrijednosti nečemu. appositio) gram. apelacio frivola (lat. apponere priložiti. sjajnost). kao imenica. s mnogo osjećaja appellatio admissibilis čit.) prav. krzno) dobivaju izgled i svojstvo bolje robe (glatkoću. grad Split apozitiv (lat. a prva ju je navodno izrekla markiza Pompadour) apres-souper čit. npr. nesposobnost izvođenja nekih običnih pokreta i točnog shvaćanja značenja nekih stvari bez postojanja oduzetosti (paralize) apre (fr. igrač koji u igri dolazi poslije drugog igrača. biskupovo dopuštenje da svećenik ispovijeda i propovijeda . apre tura (fr. beznačajan i ništavan priziv appellatio inadmissibilis čit. nas se to ne tiče. pohvala. npr. povoljan sud o nečemu. apelacio dezerta (lat.apozicija apozicija (lat. appositivus) gram.) prav. vezivanje. a priori apriorizam (lat. procjenjivanje. v. apraxia besposlenost) psih. nepromišljen priziv appoggiando čit. da se tiska knjiga. sjajnost itd. koji stoji kao dodatak appassionato (tal. strahovanje. apelacio inadmissibilis (lat. apođato (tal. predodžba. tj. imenica koja pobliže označuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu. apodando (tal. apprecatio) preklinjanje. appretiatio) određivanje cijene. predudar. apre nu 1' deliž (fr. nedopustiv priziv.

gonoreje. approximativa) točka zbližavanja. Absalom otac mira) jedan od sinova hebrejskoga kralja 108 apsida Davida. gnojna upala tkiva. approximativus) približan aproksimirati (lat. u srednjovjekovnoj crkve- . mat. med. appropriatio) prisvajanje. približno izračunavanje. priznati nekome sposobnost za nešto aproksimacija (lat. brašna. prekidanje apsentan (lat. otkidanje. linea. povoljno ocijeniti. prilagođavanje. približavati aproksimitet (lat. pohvaliti. udaljen apsenteri (engl. prelaziti u gnoj. mliječnih prerađevina i dr. u (Descartesovom) koordinatnom sustavu: mjerni broj (+ ili —) udaljenosti bilo koje točke u ravnini do ordinatne osi. otići. simbol lošeg sinovskog ponašanja apscedirati (lat. approbativus) odobravan. approbare) odobriti na osnovi prethodnog ispitivanja. 2. kemijsko spajanje dvaju tijela pomoću trećega aproprirati (lat. dopustiti. uskladiti aprovizacija (lat. abs-cedere) odlaziti. vina. prilagoditi prema čemu. astr. apsis. aprobatoran aprobator (lat. tvornicama itd. v. engl. odvajanje. prema biblijskoj priči pobunio se protiv oca i bio ubijen (bježeći na mazgi pred progoniteljima zapeo je dugačkom kosom za hrastovo granje. appropinquatio) približavanje. ret. approximitas) približnost apropinkvacija (lat. približavati aproprijacija (lat.) aprobatoran (lat. appropinquare) približiti. dodirna točka aproksimativan (lat. abscissa. abscindere otrgnuti. odsjeći) geom. a-providere) opskrbljivanje životnim namirnicama aprovizionirati (fr. fiksacijski apsces zagnojenost izazvana namjernim kemijskim podražajima. approbatorius) v. ubrizgavanjem mlijeka radi liječenja sepse. a mazga je ispod njega pobjegla). approbator odobravatelj) osoba koja vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u znanstveno-istraživačkim zavodima. pod apsentizam apsentizam (lat. npr. poljoprivrednim dobrima. koji izražava odobravanje. absentism) odsutnost iz mjesta kome netko stvarno pripada. osobito boravak irskih posjednika izvan Irske (apsenteri) apsida (grč. osobito nekog trenutka ili događaja apropinkvirati (lat. udaljavati se. prisvojenje. absens. med. zagnojavati se apsces (lat. približna ocjena. absens) odsutan. absenters) mn. abscissio) odsijecanje. apscisni pravac pravac koji je uzet radi određivanja položaja neke točke ili osobina jedne krivulje. metastatični apsces zagnojenost koja se pojavi daleko od mjesta prvobitne oboljelosti. appropriare) prisvojiti. progresivne paralize itd. približno pronalaženje korijena. dakle afel i perihel za planet ili neki komet te apogej i perigej za Mjesec. odvojiti. apscisna osovina pravac koji obično zauzima horizontalan položaj apscisija (lat. abscessus) odlazak. jedna od dviju točaka na eliptičnoj putanji nebeskog tijela u kojoj se ono nalazi na najvećoj odnosno na najmanjoj udaljenosti od tijela oko kojeg optječe. approximare približavati se) približiti. udaljiti se. apscisa (lat. tj. apsidos svod) 1. aprobativan aprobirati (lat. odvajanje. ocjenjivanje otprilike aproksimativa (lat. approximatio) približnost. approvisionner) opskrbiti životnim namirnicama Apsalom (hebr. (žita. gnojni čir.aprobativan aprobativan (lat. prisvajati.

osloboditi od (grijeha ili krivnje). dužina koja spaja obje apside apsihija (grč. ograničenja) nezavisan. osnovni uzrok svim pojavama. čisti alkohol. usisavati. ab-solvere odriješiti) razriješiti. absolvere završiti) osoba koja je provela na sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time stekla pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita apsolvirati (lat. ab-sorbere) usisati. neograničen. neuvjetovanost. neprisebnost. apsolutna temperatura ona čija se nulta točka nalazi na —273°C apsolutist (lat. gram i sekundu. završiti. neuvjetovano. materijalistički: tvar). savršeno. progutati.: relativnost. apsis) arhit. za vinograd i si. gorka rakija apsintizam (grč. učiniti nešto apsolutnim. oslobođenje. čist. absolutorius) koji oslobađa. kem. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obveza. duh. grč. Bog. fiz. tj. diplomskog ispita. neograničenost. razrješno pismo. savršen. jednostavno. nego samo za jednu. relativ apsolutizam (lat. absolutum) činiti. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tijela apsorbirati (lat. shvaćati ili prikazivati nešto kao apsolutno. apsolutan (lat. apsidiola. ovladati. otpusni apsolutorij (lat. pril. apsinthion) bot. absolutus) bezuvjetnost. neprisustnost duha. školu apsorbencije (lat. broj. neogrančena vladavina jednog čovjeka apsolutizirati (lat. suprotno: relativno apsolutnost (lat.. sasvim za- > < noj arhitekturi: stražnji. apsinthion) med. absorbentia) mn. potrošiti. u aposolutnom smislu apsolutno (lat. relativitet apsolutoran (lat. samovlašće. apsolutna vrijednost mat. razrješni. indikativ. velika os eliptične putanje. absolvere razriješiti) gram. agr. za masu gram. npr. neuvjetan. pomilovanje apsolut v. apsolutno 1. koji razrješava. rakija od pelina. absolutio) oproštenje grijeha ili krivnje. fil. fiz. neograničeno. obuzimati. apsolutna težina težina tijela koja se dobiva običnim mjerenjem. usp. v. osobito u crkvama romanskog stila apsidna linija astr. apsyhia) nesvjestica. stvar po sebi. potpun. u filozofiji religije: apsolutno biće. samovolja. apsolutni alkohol kem. upijati. apsolutni sustav mjera sustav u kojem su osnovne jedinice: za dužinu centimetar. vječno i nepromjenjivo (idealistički: Bog. prvi. apsolutne mjere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. im. bezuvjetno. uvlačiti u se. fil. obuzeti. mala zborna kapela. osobito onih koje su građene u romanskom stilu apsidiola (lat. bezuvjetan. apopsihija apsint (grč. bolest živaca kao posljedica prekomjernog pijenja apsinta apso. trošiti. absolvere) neograničenost. vrijednost bez obzira na znak + ili —. razumijevati. upiti. 2. apsolutno tlo ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrijebiti. absolutorium) razrješenje. absolutum) 1. apsolutni broj. savršenost. polukružni dijelovi crkava. npr. razrješnica aps6lvent (lat. suprotno. za vrijeme sekunda. uvjeta. oslobođenje. oblik vladavine kod koje vladareva vlast nije ograničena ustavom. bez obzira na njegov obujam.apsidiola 109 apsorbirati apsolutiv (lat.lucija (lat. supr. absolvere završiti. svjedodžba da je netko stekao pravo na polaganje završnog. absolvere) pristaša ili vršitelj neograničene vladavine .

v. abstersivus) med. čin kojim se u želucu završava probava. čišćenje (rana) apsterzivan (lat. koji čisti (ranu) apstinencija (lat. čist. viši. mesa. spolnih odnošaja itd. stvarati misaone predodžbe. in apstrakto (lat. upijanje. nerazumljivost. apstraktan broj mat. abstractio) log. koji služi za ispiranje. spolne ljubavi. mislima i si. duhana. ekstrakt nekog soka ili alkohola apstruzan (lat. fiziol. suzdržanost. mesu. usisavanje. trezven apstinirati (lat. apsterzivan apstergirati (lat. in abstracto čit. nepriličan. abstractum) log.) dovesti do besmisla . emisija). zamršen apsud (lat. potpuna zauzetost (poslom. ad absurdum čit. mesa. okaniti se toga apstrakcija (lat. spolnim odnošajima.apsorpcija uzeti poslom nekoga. abstinentia uzdržavanje) trezvenost. prolazak probavljene hrane kroz crijevnu sluznicu u krvotok. apstinent (lat. apstraktna. nužno i bitno namjerno zanemarivati i ne obazirati 110 apsurdan se na ono što je u tome sporedno. negledanje. gram. absorptio. abstergens) med. dubok. ono što je u mislima. metron) fiz. abstersio) med. besmislenost. absurdus) logički nemoguć. ne obazirati se na to. sprava pomoću koje se određuje sposobnost tekućine za upijanje plinova apsorptivan (lat. usisan apstencija (lat. težak za razumijevanje. pranje. zatvoren. pren. misleno (suprotno: in concreto) apstraktiv (lat. smiješan. uvarak apsumpcija (lat. abstractum pro concreto čit. abstractus) log. nerazumljiv. mudrovanje. nepodoban. glupost apsurdan (lat. čistiti (ranu) apsterzija (lat. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. slučajno ili nebitno. čist pojam. sredstva za vanjsko čišćenje. ad apsurdum (lat. grč. med. od nečega apstrahirati ne voditi o tome računa. istrošenost. trezvenjak apstinentan (lat. abstergentia) mn. stvaranje pojmova. dubokouman.) apsorpciometar (lat. zamišljenost. misaoni. abstrusus) skriven. duhana. sredstva za ispiranje rana apstergentan (lat. znanost čista znanost (za razliku od primijenjene).) opći pojam umjesto stvarnog predmeta apstraktan (lat. odustajanje od nasljedstva apstergencije (lat. absorptivus) sposoban upiti ili usisati. rastresen. taman. apstraktum pro konkreto (lat. absurditas) logička nemogućnost. posebno. čista misao. odvajanje. teorijski. suzdržavanje od alkoholnih pića. čist čin mišljenja. abstinens) pristaša apstinencije. mislen. abstergere brisati) prati. izmučenost apsurd (lat. besmislica. opće. neimenovani broj. absumptio) trošenje.) u općem. abstractivum) kem. abstentio uzdržavanje) prav. neosvrtanje apstrakt (lat. koji postoji samo kao pojam (supr. absorptio) fiz. udubljenost u misli. besmislen. teško razumljiv. mislena imenica. čista misao. radi što boljeg uočavanja i poimanja onoga što je u nečemu glavno. samo u mislima. ispiranje. abstinere) suzdržavati se od alkohola. odvajati u mislima. abstinens) koji se suzdržava od uživanja u alkoholu. ispirati. živjeti trezveno apstrahirati (lat. pojmovno odvojeno. duhanu. sudare cijediti) prokuhana tekućina. abs-trahere) odvojiti. ab od.: konkretan). primanje u sebe (supr. rastresenost. potpuno zaposliti apsorpcija (lat. nejasan. zamišljen.

akva Bineli (lat. v. arapske književnosti i dr. abschmalzen) zamastiti. upotrebljavati u govoru arapske riječi. harabi) trošan. slik. pa su je rado primjenjivali za "nedužno" usmrćivanje političkih protivnika) Aquincum čit.bez noge. fantastične linije u slikarstvu. aranea pauk. ruševan. riječ uzeta iz arapskog jezika arabizirati napraviti na arapski način. eidos oblik) zool. dotrajao.) oltar. logos) poznavatelj (ili: proučavatelj) znanosti o paucima . usp. bezbojan ili žućkast mineral.) kem. hrom) vrsta raka listonošca aqua Binelli čit. ukras u arapskom stilu. arachne. bubama i dr. lithos kamen) geol. arahnitis arahnoida (grč. arachne. kristalizira po rompskom sustavu arahiodaktilija (grč. paucima slične životinje. rimskog i gotičkog stila u slikarstvu i kiparstvu aragonit min. upropašten. abstreiben otjerati) kuh. daktylos prst) med. zapržiti apterologija (grč. pauci arahnoliti (grč. zapravo slike iz biljnog svijeta budući daje Arapima vjera zabranjivala slikanje ljudi i životinja. arabesco) 1. arabinoza vrsta šećera. arachne) med. arachne pauk. arachne. arapske književnosti i umjetnosti. a-pteros beskrilan) zool. ugledati se na Arape. arachne) med. geol. v. pohaban. osobito vješta tkalja iz Lidije. akva tofana (tal. zool. npr. dobiva se od arapske gume i nekih drugih biljnih sluzi arabist znalac arapskog jezika. Akvinikum (lat. eidos oblik) mn. arachne pauk. začiniti. otrcan. natjecala se je u tkanju s božicom Atenom. arachne pauk) mn.apsurdnost apsurdnost (lat. apus. 1700. žrtvenik arabatan (tur. arabotedesco arapsko-njemački) mješavina maurskog. voda za umirivanje krvi (nazvana po otkrivaču Binelliju) aqua destillata čit. javna i privatna kupališta i dr. kamenje s otiscima morskih zvijezda. mjenica za izmirenje nekog duga apus (grč. osobito: poznati medicinari srednjeg vijeka koji su bili pod utjecajem arapskih liječnika arabizam osobina arapskog jezika. paučinasta moždana opna arahnoidi (grč. lat. govoriti arapski. u umjetnosti arabotedesko (tal. 2. znanost o beskrilnim kukcima (paucima. akva destilata (lat. arahniti arahnolog (grč. upala paučinaste moždane opne. ar (lat. amfiteatar. izumila neka vračara Toffana (trovala je polako i neprimjetno. npr. karbonat vapna. destilacijom pročišćena voda aqua tofjfana čit. arabicitas) bit. arahnoditis arahnoditis (grč. rabatan arabeska (tal. u baletu: figura kad plesač stoji na jednoj nozi 111 arahnolog arabicitet (lat.) aptrajbati (njem. vrijedne iskopine. sklon propasti. jako i svestrano olupavanje tijesta apunto (tal. appunto) trg. osobitost i poznavanje arapskog jezika. otrovna tekućina koju je navodno oko god.) farm. izraz kojim se označuje npr.) tofanska voda. prekomjerna dužina prstiju na ruci i nozi Arahna mit. area površina) jedinica za mjerenje površina = 100 m2 ara (lat. arahnoliti arahnitis (grč.) u rimsko doba naziv za grad na desnoj obali Dunava kraj starog Budima u Mađarskoj. pobijeđena Atena pretvorila ju je u pauka arahniti (grč. pokvaren. apsurd apšmalcati (njem. absurdum nemoguće) v.

Dienst služba) "radna služba". Arba (lat. Arbeit rad. neutemeljen. aramejsko pismo semitsko pismo iz kojega se razvilo hebrejsko pismo aramon (fr. raspored. aralvk) dogradnja uz kuću. arcus luk) 1. izmirenje. znanost o paucima. e. oporavljam se) veseliti se. priređivač aranžirati (fr. uživati gledajući nešto. rješavanje me- .) arbitracija (lat. najmjerodavnija osoba u spornim pitanjima (umjetnosti. arachne. aranea. svojevoljan. trg. grč. arrangemen ^ uređitnje. srediti. samovoljan. institucija njemačke nacističke vladavine koja je propisivala da svatko mora provesti određeno vrijeme na fizičkim radovima u službi zajednice arbitar (lat. n. mode i dr. približan arbitrator (lat. orkestracija aratura (lat. složiti.) rad na njivi. priređivati. napraviti sporazum aranžman (rr. tlaka (u srednjem vijeku) Araukanci (Arawak) nekada moćno indijansko pleme. nagoditi se s vjerovnicima. no nemilosrdno istrijebljeno od španjolskih osvajača.) 2. arbitratio) procjenjivanje po vlastitom nahođenju. ukusa. prisutni svjedok. najutjecajnija.arahnologija arahnologija (grč. meksička biljka iz porodice štitarki araluk (tur. despot. pr. izravnati. uređivati. suđenje izabranim sudom. izabrani sudac arbitraža (fr. uređenje. umijeće da se po paučini predvidi kakvo će biti vrijeme arajdati (grč. razmak. poravnanje. jedinica za mjeru papira arakača (lat. promatrač. prirediti. glavna. arbitrari presuđivati kao izabrani sudac) izabrani sud. presuda izabranog suda. za zapošljavanje nezaposlenih radnika arbajtsdinst (njem. bureau ured) ured za posredovanje rada. šećera ili od soka kokosovog oraha arak (lat. preradba. arbitralis) koji se tiče izabranog suda arbitraran (lat. međuprostor. Arracacia xanthorhiza) bot.) antičko ime za otok i grad Rab arbajtsbiro (njem.) mn. male.) vrsta vinove loze. glaz. osušene i pošećerene naranče araneografija (lat. spora- 112 arbitraža zum. važan za izučavanje židovskih i starokršćanskih spisa. poslovanje pri kojem se iskorištava cijena jednakih burzovnih objekatf na raz ličitim tržištima. naslađivati se arak (ar. lat. arbitrator) sudac kojega biraju zavađene strane radi rješavanja nekog spora. otporna prema biljnim bolestima (osobito se uzgaja na jugu Francuske) arancini (tal. logia) zool. do 650. v. aranea pauk.. r^d. razdaljina. grafo pišem. arahiologija aranžer (fr. spremiti. arbiter) izabrani sudac. arrangeur) obrađivač. pol. n. radovati se. neograničeni gospodar. obrada. logia) zool. grč. spada u skupinu semitskih jezika. sudac u nekom sporu. sređivati. e. raizo odmaram se. arbitrarius) koji presuđuje po osobnom uvjerenju. fr. rok. poček Arameja stara oznaka za Siriju i Mezopotamiju aramejski jezik najrašireniji jezik u srednjoj Aziji od 300. arranger) urediti. danas ih ima na području Brazila i Venezuele araukarija vrsta crnogorice. arbitrage. Arbeit rad. vremenski razmak. samovoljna procjena arbitralan (lat. mali hodnik. opisujem) opisivanje pauka araneologija (lat. vrsta jake rakije od riže.

srčano arduitet (lat. samovolja.) rodoslovno stablo. kao drvo arborikultura (lat. odrvenjavati arboretum (lat. pravo prednosti arctius mandatum čit. arbitrari) bank.) prav. oštriji (ili: pooštren) poziv pred sud arctius jus čit. ardito) voj. arbor vite (lat. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inozemstvu ili kako bi se najpovoljnije naplatilo neko potraživanje arbitrij (lat. vatren. ocjena. arbor drvo.) anat. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. rodoslovlje Arbor Ruminalis ili Ruminalis ficus (lat.) glaz. poprište. rada i si. usp. trkalište u cirkusu. areale) područje na kojem je raširena neka biljna ili životinjska vrsta arena (lat. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup . plah. tj. shvaćanje. vojsci. zažaren. arbor drvo) onaj koji se bavi uzgajanjem drveća i ostalog bilja arborizacija (lat. biljni otisak 113 arendar arborni (lat. botanički vrt arboriforman (lat. arbitrium) presuda. i neutralni delegati arbitražni posao (lat. arboriformis) koji je u obliku drveta. smjelo. arrenda) zakup zemljišta. tegoba. usijan. vrsta grube svile iz Smirne ardasina (fr. arhijatar arctior citatio čit. revan ardit (tal. pren. polje borbe. suditi. velika teškoća. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje bilja.) nadliječnik svetog. volja. carskog dvora u starom Rimu. arbitrari) procjenjivati. hrvač arenda (lat.arbitražni posao đudržavnih sporova pomoću komisije u kojoj su. pooštrena zapovijed ardasa (fr. vreli. arbor genealogika (lat. prevlačeći gudalom archiiatrus Sancti Palatini (lat.) prema legendi: smokva pod kojom je vučica dojila Romula i Rema arbor vitae čit. cultura) uzgajanje drveća i ostalog bilja arborist (lat. gradilište. sud izabranog suca. muka area (lat. pješčana kupelj arenant (lat. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje) u obliku drveta (kod kristala). ardasse) trg. arkcior citacio (lat. sloboda opredjeljivanja arbitrirati (lat. mišljenje. slobodno opredjeljivanje arbor genealogica čit. presuđivati kao izabrani sudac. u tal. moždana masa malog mozga koja je u presjeku slična drvetu arborescencija (lat. trg. vrsta fine perzijske svile ardentan (lat. "životno drvo". arena) borac u areni. pren.) slobodna volja. ardens) gorući. ugovor o davanju zemljišta u zakup arendar (lat. arkato (tal. vojnik jurišnih odreda naoružan ručnom bombom i nožem ardito (tal. arkcijus mandatum (lat. bliže (ili: preče) pravo. gumno areal (lat. nasad raznovrsnog bilja. odrvenjenje arborescirati (lat. arborescere) pretvarati se u drvo.) prav. rješavati po svom mišljenju i nahođenju.) glaz. obiteljsko stablo. arduus strm) strmost. arenatio) med. slobodan izbor. arenacija (lat.) borilište posuto pijeskom. silan. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. osim predstavnika zavađenih strana.) površina. arbor drvo) tekućina za prskanje raslinja i drveća radi zaštite od zaraznih bolesti arcato čit. mijenjati (ili: razmjenjivati) domaću valutu za drugu valutu po utvrđenom tečaju arbitrium liberum (lat. žestoko. arkcijus jus (lat. žarki.) prav. ardassine) trg. žustar.

argentum) srebro. ludilo) želja (ili: strast) za novcem. argyrion) med. crven krug oko upaljenog mjesta. arete vrlina. lat. arrerager) biti u zaostatku s primanjem. argentum srebro) 1. astr. zaostala plaćanja. argyrion srebro. aretirati (fr. gravimetar. bogatstvom argiroza (grč. slitina bakra. rešt arestacija (lat. uhititi. argentum srebro. zakupiti areola (lat. mala šupljina između tkivnih snopića: med. argyrion srebro) med. Ares) mit. neplaćena kamata areražirati (fr. pakfong. bog rata. araios rijedak. argyrion) med. pakvon. sin Zeusa i Here. v. Areios Aresov. argyrion srebro) med. sprava za mjerenje gustoće i specifične težine tekućine. anat. naredba o uhićenju. nauk (ili: naučavanje) o vrlini. arreter) zaustaviti. tektoniki) voj.) živo srebro. v. kažnjenik. zbor uglednih i nepristranih sudaca areotektonika (grč. javno prozivanje vjerovnika (kod stečaja) arestirati (lat. arrerages) mn. man- 114 argo datum) prav. arrestatio) uhićenje. hidrometar areometrija (grč. metalna smjesa slična srebru argiromanija (grč. argyrion. dio etike argental (lat. araios rijedak. areola) malo. arrendator) zakupac zemljišta arendirati (lat. zatočenik. brežuljak posvećen bogu rata Aresu. pojave kroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracije pluća. rata i ratnih užasa arest (tal. mangupski. arrestatus) prav. obustavljati. zatvor arestant (lat. arrestatorium sc. modrosiva ili crnkasta boja koja se ponekad javlja na koži nakon duže unutarnje uporabe srebrnih preparata argirizam (grč. metria) fiz. novac argentum foliatum (lat. dugovi. zatvoriti. staviti zabranu aretologija (grč. zadržavati. bubrega i jetara argiroida (grč. vještina napadanja i obrane utvrđenih mjesta areraže (fr. argental. lopovski. argirijaza argo (fr. arrestum) zatvor. 3. neplaćena zakupnina. arresto. zaustavljati. area. pakvon argentometar (lat. uze. argot) jezik pariških ulica i polusvijeta. metron) fiz. pren. metron) sprava za ispitivanje srebra argentum (lat. ne biti isplaćen Ares (grč. argentan argentan (lat. pakvon. logia) fil. usp.) lisnato srebro argentum vivum (lat. cinka i nikla. grč. zadržati. osoba koja sudskim putem traži stavljanje zabrane arestat (lat. govor određene socijalne skupine . simbol surove hrabrosti. Areios pagos) 1. argentum) v. usp.arendator arendator (lat. najstariji i najugledniji sud u Ateni čije je sjedište bilo na tom brežuljku. određivanje gustoće i specifične težine tekućine Areopag (grč. argirijaza argirijaza (grč. mania pomama. prsten oko prsne bradavice. aretirati. obustaviti. eidos oblik) umjetno srebro. krug oko Mjeseca areometar (grč. zatvaranje. arrestare) v. osoba protiv koje se traži stavljanje zabrane arestatorij (lat. živa argirija (grč. arrestans) uhićenik. arrendare) dati ili uzeti zemljište u zakup. koji pripada bogu rata Aresu. šatrovački govor. 2. prav. slobodno mjesto. uze. zapadno od Akropole u Ateni.

Argo. razlog. upotrebljavati u govoru i pisanju arhaizme arhajski (grč. dokazni argumentator (lat. starinski) 1. lijen) kem. sin Zeusov i Niobin. koji ne potječe iz starog vremena. veoma oprezan i savjestan čuvar. lako 115 arheget razumljiv. način dokazivanja. nego je samo napravljen. neon.) dokaz batinom. argumentum) dokazno sredstvo. starinski arhaizam (grč. arhaističan arhajski period v. obrazlagati argumentum ad hominem (lat. usp. pren. kripton. argoter) govoriti šatrovačkim jezikom. potkrijepljen dokazima argumentirati (lat. 2. obrazlaganje. nautes brodar) zool. sadržaj ili izvadak iz nekog djela argumentacija (lat. ksenon argonaut (grč. pažljive. u običnom pisanju i govoru. zaključivanja. napisan ili prilagođen ukusu ili duhu starog vremena. uvijek otvorene oči kojima ništa ne može promaknuti arhaičan (grč. starinski način izražavanja arhaizirati (grč. arch-egetes) vođa. argumentatio) dokazivanje. korablja (lađa). obrazloženje).: 'Taj prijedlog nije dobar jer je predlagač loš čovjek" argumentum ad veritatem (lat. argos nedjelatan. npr. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. Argusove oči vrlo budne. npr. argumentum e konsenzu gencijum (lat. zaključivanja argumentativan (lat. onaj dio dokaza na kojem se taj dokaz zasniva. govoriti jezikom koji ne razumije svatko argotizam (fr. lat. 2. znak Ar. popularan dokaz. argumentator) onaj koji navodi dokaze. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. atomska težina 39. poglavar. nautes brodar) mit. zastarjela riječ ili zraz koji se danas. archaismos) gram. argumentosus) bogat razlozima. argumentari) navoditi kao dokaz. Argus) mit. dokazivanje neke tvrdnje na osnovi toga što su svi oduvijek tu tvrdnju smatrali istinitom Argus (grč.argon argon (grč. vrsta glavonožaca Argonauti (grč. po Zeusovoj zapovijedi ubio gaje Hermes. mirisa i ukusa. uhoda.. Argo. neradan. plemeniti (inertni) plin bez boje. čuvar Zeusove ljubavnice Ije koju je Hera pretvorila u kravu. dokazivati. archaios star) gram. usp. nemajući drugih dokaza. zaključivanje. archaios star. dokaz koji nije strogo logičan nego više prilagođen sposobnosti razumijevanja ili interesu slušatelja. obrazloženje. raspravljač argumentiran (lat. element.) log. kad netko. koji zaključuje. nautes) povijest pohoda Argonauta u Kolhidu. archa kos) starinski. redni broj 18. koji zaista potječe iz starog vremena. argot) izraz ili osobitost šatrovačkog govora argument (lat. koji obrazlaže. starogrčki junaci koji su na svojoj lađi Argo pod Jazonovim vodstvom otplovili do Kolhide kako bi donijeli zlatno runo argonautika (grč. dugotrajan i opasan pothvat argotirati (fr. vještina dokazivanja. stooki div.) dokaz koji proizlazi iz općepriznatih i znanstveno utvrđenih istina argumentum baculinum čit. dokazuje nešto silom argumentum e consensu gentium čit. upotrebljava se za punjenje žarulja i daje sivkastu svjetlost. tj. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. azojski period arheget (grč. argumentum bakulinum (lat. špijun.) 1. dokaz. Argos. baviti se proučavanjem starog vremena i kulture.944. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu . više ne upotrebljava. tj. otkriven 1894. zaključivati.

povijest stare umjetnosti. arhetipi otisci (ili: primjerci) prvog izdanja arhi. archi-hierarches) pravosl. prauzor. spora) stanica od koje nastaje tkivo koje stvara truske kod paprati arhetip (grč. po nekim dijelovima sličan reptilima. pren. arche početak. staro-. medomai brinem se. dioikesis uprava) duhovno područje nadbiskupa. starješina svećenika arhilohijski (grč. arheografski arheolog (grč. episkop arhihijerarhija (grč. gubi na svojoj težini onoliko koliko teži istisnuta tekućina arhipelag (grč. archimandrites) pravosl. archailogos) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. fosilni kralježnjak veličine goluba. e. arche. archos. spontano nastajanje života. područje pod duhovnom upravom arhiepiskopa arhigonija (grč. logia) početna znanost. architekton) onaj koji se bavi građevinarstvom. poglavar većeg samostana ili više samostana Arhimed (grč. anorganske tvari. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pisao najstariji grčki liričar i jampski pjesnik Arhiloh (između 680. archaiopteryx) zool. vladika. archaios. n. gignomai stvaram) biol. archaiologia) znanost koja proučava ostatke i spomenike materijalne kulture starih naroda (osobito se bavi antikom). najstariji đakon. Arhimedov zakon fiz. počasno zvanje za đakona arhiepiskop (grč. nad. projektant građevina. archo. archetypon prauzorak) praslika. diakonos sluga) pravosl. prapismo. arche početak. počinjem) arh. archo vladam. episkopos) pravosl. prid. zametak) zool. a po drugim opet ptici. archi-hierarchia) dostojanstvo prvosvećenika.(grč. graditelj arhitektonika (grč. uronjeno u tekućinu. pr. bot. prid. "koji zna predviđati". arheološki arheopteriks (grč. gradi- . i 640.arhegonije arhegonije (grč. archo. zoon živ stvor) razdoblje u razvoju Zemlje (između arhaika i paleozoika) arhesporij (grč. arhce. prazametak arhidijeceza (grč. arch-hiereus) pravosl. potječe iz pretpovijesnog doba arheozoik (grč. arhiepiskop arhiblast (grč. arche. visoko svećenstvo arhijerej (grč. osnove znanosti o čovjeku arheografija (grč. praarhibiskup (grč. e. između Grčke i Male Azije arhitekt (grč. episkopeo) pravosl. prastvaranje. osobito: prvi otisak.). ženski spolni organi kod nekih bescvjetnica i mahovina arhelogija (grč. osobito antičku umjetnost i znanost arheologija (grč. architekton) znanost o građevnoj umjetnosti. nadbiskupija arhidakon (grč. tj. archi-pelagos) otočje.nad-. grafo) opisivanje starina. prvobitno: otoci u Egejskom moru. prvosvećenik. dakle "oprezni". prvi. n.pra-. blastos klica. archos. podrugljiv u govoru ili pisanju arhimagija (grč. archos. tobožnja vještina pravljenja zlata i srebra arhimandrit (grč. abiogeneza arhihijerarh (grč. original. inženjer arhitekture. gonos) mn. glavni episkop 116 arhitektonika arhiepiskopija (grč. od Arhimeda pronađeno pravilo da svako tijelo. episkopos nadzornik) nadbiskup. "obzirni") najveći matematičar i fizičar staroga svijeta (287—212 pr.). prapočetak. Archiloxos) poet. arche početak.predmetak koji u složenicama znači: glavni. žučan. archo prednjačim. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. zajedljiv.

indogermanski) stanovnici Indije. lukova glavnog crkvenog portala. koji se tiče nekog znanstvenog sustava arhitektura (grč. dokumenti arhivist (lat. aridura) med. način pjevanja. glavna greda koja povezuje dva ili više stupova i leži na njima arhiv (lat. ime kojim su indoeuropski (arijski. povelje. kele kila. graditeljstvo. koji odgovara pravilima građevne umjetnosti. jalov. archos. poglavar. arriere straga. u starom vijeku ratna sprava (s ovnujskom glavom) za razbijanje zidina. fr. perz. archivum) koji se tiče arhiva. pismohrana arhivalije (lat. građevni stil arhitrav (grč. Aries Ovan (zviježđe u Zodijaku na sjevernoj nebeskoj polutki) arija (tal. archivum. archivarius) upravitelj (ili: nadzornik) arhiva arhivolt (tal. arriere-garde) voj. jalovost. neplodan. sušnost. arijevci arijanizam naučavanje aleksandrijskog svećenika Arija (4. arija) mn. renesansnoj i baroknoj arhitekturi). bruh) med. raspored građenja. architekton. pren. aria. ali ju je on ostavio na otoku Naksu. u gotičkoj i romaničkoj arhitekturi: niz . Indoeuropljani. zaštitna četa. mršavost. archos čmar. grč. zaštitnica. osobito istaknut kao dobročinitelj u Shakespearovoj drami Oluja arijer-ban (fr. da pomoću klupka konca iziđe iz labirinta te pobjegla s njim. Indogermani. koji radi u arhivu arhocela (grč. aridus) suh. trabs greda) arhit. spržen. pjesmica . građevinarstvo. archivolto glavni luk) arhit. bruh debelog crijeva arhont (grč. otuda: Arijadnina nit sredstvo da se čovjek izvuče iz neke teške situacije arijanci mn. polukružni luk koji spaja dva stupa (u helenističkoj. najviši državni činovnik u Ateni nakon propasti starog kraljevstva arhoptoza (grč. kila. Ariadne) mit. kći kretskog kralja Minosa i Pasifaje. suša. archo. isušen. archon) vladar. architektonikos) građevni. za grad Jeruzalem. neplodnost.arhitektonski teljstvo. načini zidanja. umijeće izrađivanja znanstvenog sustava. ptosis pad) med. lat. mršavost. koji se nalazi u arhivu. arya. "božji lav") simboličko ime za junaka uopće. mršavljanje. Perzije i Irana sami sebe nazivali. pren. u novije doba ovim se imenom nazivaju svi Indoeuropljani (Indogermani). zaštitnica arijeta (tal. architectura) građevna umjetnost. napjev. arietta) glaz. st.) ovan. pomogla Tezeju. mršav. posljednja obrana arijer-garda (fr. mala arija. pristaše i pobornici arijanizma. archos čmar. melodija Arijadna (grč. spadnutost debelog crijeva arhoragija (grč. garde tjelesna straža) četa koja brani uzmicanje. znanost o sustavu arhitektonski (grč. Arijevci. lat. suhoparan ariditet (lat. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. arriere-ban) voj. za žrtveni oltar. nego običan čovjek Arijci (sanskr. slabost aries (lat. rimskoj. suhoparnost 117 arijeta aridura (lat. ariditas) suhoća. odstupnica arijergarda (fr. koji pripada arhivu. sušenje.) koji je tvrdio da Krist nije Bog. archeion vladina ustanova) mjesto gdje se drže i čuvaju spisi. koji su često ukrašeni kipovima arhivski (lat. arijski jezici svi indoeuropski (indogermanski) jezici Arijel (hebr. regnymi prsnem) krvarenje iz debelog crijeva aridan (lat. nakon što je ubio Minotaura. u književnosti: vodeni ili zračni duh s dobrim svojstvima. air) skladba za jedan glas uz instrumentalnu pratnju.

umijeće računanja. 1474—1533) pisac prvih komedija na talijanskom jeziku (pisao i latinska djela. simbol pravednosti i nesebičnosti aristodemokracija (grč. kratos moć. vrsta bora (listopadna biljka) aritmetičar (grč. jedna od najznačajnijih osoba opisanih u Cezarovu djelu De bello Gallicio. naučavanje grčkog filozofa Aristotela (384—322 pr. im. jedan od najvećih komediografa uopće (452—388 pr. aristos najbolji) staroatenski državnik s nadimkom "Pravedni" (umro oko 467. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sustav vladavine. plemićki stalež. usp. pr. arithmos broj. 58. aristos. vladavine plemića aristokratizam (grč.e. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar.). Larix europaea) bot. neskladnost. e. osiguranje života. ludilo) nagon za stalnim brojenjem svega i svačega (bolesnik broji korake. aristokratia) vladavina plemstva.). sredstva koja pomažu porađanje. lutrije i dr. arithmos broj. onaj koji je vješt u računanju aritmetički (grč. e arithmetike tj. med. locheia porađanje) mn. e. arithmos broj. n. koji se može predočiti ili riješiti brojevima.) . skočio je s broda u more ne bi li se spasio od razbojnika: u vodi ga je dočekao i iznio na obalu delfin kojega je zanio svojom pjesmom arioso čit. pr. nepravilnost u ritmu srčanih otkucaja aritmogrif (grč. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. u obliku arije. osobito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva aritmomanija (grč. znanost o brojevima.) aristokracija (grč. arithmetikos) koji spada u računanje. prijatelj i član aristokracije. n. techne) mat. prozore na kućama kraj kojih prolazi itd. ljubav prema 118 aritmomanija aristokraciji i aristokratskim načelima aristolohici (grč.) glaz. mania bijes. stube. arithmos broj. prema priči. ariozo (tal. pobijedio ga Cezar Aristarh (grč. starogrčki zaštitnik lova i stada. pr. arhythmia) nedostatak ravnomjernosti. agua) mn. v. n. n. aristokrates) plemić po rođenju ili položaju. demos narod.Arijevci Arijevci (sanskr. Platonovog učenika. n. plemstvo aristokrat (grč. aristos najbolji.). sin Apolona i nimfe Kirene Aristid (grč. aritmetička sredina nekih brojeva je zbroj tih brojeva podijeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. progresija aritmetika (grč. osobito čišćenje porodilje aristotelizam (grč. kratko melodično djelo koje se umeće u recitativ Ariosto (Ludovico. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača peripatetičke škole ariš (lat. e. v. grifos zagonetka) zagonetka izražena brojevima aritmologija (grč. aristarhski Aristej mit. pr. poznat kao kritičar Homerovih i Pindarovih pjesama. nepravilno kretanje. med.) aritmija (grč. logia) znanost o brojevima. pren. vlast) vladavina plemstva i naroda Aristofan starogrčki komediograf. e. računski. geometrijska sredina. Aristoteles) fil. svjetski je glasovit po svome epu Orlando furioso (Bijesni Orlando) Ariovist vladar germanskog plemena Sveva. strog i pravedan sudac u pitanjima umjetnosti. Arijci Arion slavan pjesnik i svirač s grčkog otoka Lezba (oko 600. pjevajući. politička aritmetika primjena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr.

solium mrtvački sanduk od kamena) umjetnički izrađen starokršćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka arkoza (grč. arma oružje) mn. arcata) arhit. arriver postići) osobina onih koji bezobzirno žele doći na neki položaj ili postići neko zvanje. st.aritmomantija aritmomantija (grč. pomlađivanje itd. arrivage) pristajanje. mala ratna flota. arkeo izdržavam) geol. dragocjenosti arkada (fr. coll arco čit. u starokršćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharistija. nego su živjeli samo od službe u vqjsci armater (fr. armateur) pom. manteia proricanje) proricanje iz brojeva aritmometar (grč. sjever arktura (lat.)'gudalom arkosolij (lat. arc-boutant) arhit. arctura) med. arriver postići. nadsvoden hodnik. Veliki i Mali medvjed (skupine zvijezda). kako se prave sredstva za uljepšavanje. . idiličan Arkađani (grč. lat. stanovnici Arkadije. zakupnik broda koji priprema svoj brod na daleki put. suženost utrobe i zatvorenost kao posljedica toga. arcus luk) glaz. arcus luk. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje.) oprema. mit. uraslost nokata u meso arkuacija (lat. onaj koji je u vezi sa zviježđima Velikog i Malog medvjeda Arktik (grč. dolazak. svodna oplata arkbutan (fr. arca kovčeg. zvala "nepobjediva" flota Filipa II. potporni poluiuk. dovezena roba arivist (fr. gudalo. laktaš arivizam (fr. umjetne arkade. arquebuse) stara puška s kokotom i dugom cijevi. tajan) poznavatelj tajni u pojedinim strukama. relikvije i dr. gusar. tj. u Španjolskoj: oružana sila. Arkadia. naivan. tajno sredstvo arkatura (fr. naoružan trgovački brod. poslao protiv Engleske) armadilja (šp. arcade. karijerist. arkanum (lat. lat. armadilla) pom. laktaštvo arizacija (sanskr. sužavanje.) oružje. arcanum tajna) tajni lijek. arcanus tajanstven. osobito ratna flota (ovako se u XVI. dolazak brodova u luku. pastirskog predjela u sredini Peloponeza. arithmos broj. mali naoružani brod. npr. kol arko (tal. koju je 1588. arkadikos) koji je iz Arkadije. pješčanik od granitnih gnajskih stijena arktacija (lat. lada (u obliku kovčega) u kojoj se starozavjetni Noa spasio od potopa te se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. potez gudalom. preteča današnje puške 119 armater arko (tal. arco. arithmos broj. metron) sprava za računanje arivaža (fr. sanduk) 1. arktikos sjeverni) područje oko Sjevernog pola arktos (grč. arcature) niz malih slijepih dekorativnih arkada. e arktos Veliki medvjed. vlasnik gusarskog broda. arua) pretvaranje u Arijce arka (lat. stezanje nekog dijela tijela zavojem arktički (grč. tj. stup podupirač arkebuza (fr. od srednjeg vijeka: obiteljski grb armada (šp. Velika kola) astr. pren. armalis. 2. polukružni otvor arkadijski (grč. pjesnici pastirske poezije arkanist (lat. gusarski brod. arcatito) med. osobito carinski armalisti (mađ. krivljenje kostiju u obliku luka arma (lat. Arkadoi) mn. seoski. arcuatio) med. mađarski plemići koji nisu imali svog imanja. pomorski razbojnik . arktikos sjeverni) koji se nalazi oko Sjevernog pola. dovoz robe. pastirski.

prvi mađarski knez (890—907).armatura armatura (lat. arrogantia) napuhanost. "armija beskućnika" armilaran (lat. osnivač dinastije (Arpadovići) koja je do 1301. staviti (ili: stavljati) oznake na početku glazbenog komada. ludilo. 5. trg. uobražen. začiniti. razmetljiv. v. arrosio) med. naknadno platiti arozman (fr.) glaz. aroma) stavljanje mirisa (ili: začina) u lijekove. ratna sprema. nagrizanje kostiju arozirati (fr. "armija nezaposlenih". oholost. voj. aroma. arostema arozaža (fr. arroser) zalijevati. aroma) mirisan. metodično bombardiranje arozija (lat. mirisne tvari. pren. arrostema slabost) med. arpedžatura (tal. polijevanje ulica. naoružanje i posada nekog broda. navodnjavanje njiva. opskrbiti ratnom spremom. armorale) knjiga s grbovima armorist (lat. metodično bombardirati. arrogans) napuhan.) glaz. vladala i Hrvatskom arpaneta (tal. grad. polijevanje. lat. trg. tj. arpedžo (tal. voj. aromatica) mn. doplatiti. drzak arogirati (lat. ^pojačavanje snage magneta sumetanjem željeza. zasuti vatrom. onaj koji se razumije u grbove arogancija (lat. bezobrazan. žena sposobna zavesti armija (lat. mala harfa. kao na harfi. uzeti pod svoje aroma (grč. arrosage) zalijevanje. aromatizirati (grč. lomljenje tona kao na harfi . armare) 1. prisvojiti. aroma) namirisati. granatama. oklopljavanje broda. polijevati. fiz. Aaron) stariji brat Mojsijev. pom. armorial. ohol. aroma) miris. pomagao mu pri izlasku iz Egipta. mnoštvo. Aharon. vojska. jela i dr. pren. sa začinom aromatizacija (grč. voj. 3. začini 120 arpeggio aromatičan (grč. osvježavanje. pren. Cincari. naoružati. u obliku koluta. ugodan miris eteričnih ulja. 2. harfica arpeggiato čit. prvi veliki svećenik u Izraelu arostema (grč. arrosement) zalijevanje. narukvica) okrugao. naknadno plaćanje Arpad vođa Mađara prilikom njihova dolaska u današnju Mađarsku. opremiti. doplaćivanje. drznuti se. naoružanje. bezobzirnost arogantan (lat. 2. navodnjavati. staviti miris u nešto. lat. u razlomljenim akordima arpeggiatura čit. niz razlomljenih akorda arpeggio čit. 3. drskost. snažiti armorijal (fr. armorale) poznavatelj grbova. arostija arostija (grč. Vlasi Aron (hebr. fiz. jačati. pojačati snagu magneta pomoću željeza. prisvajati. ovlažavanje. oružana sila. slaboumnost. arpanetta) glaz. arrogare) usuditi se. arrostia) med. armilarna sfera stari astronomski instrument (u obliku koluta ili kugle) za određivanje položaja zvijezda na nebu armirati (lat. fr. prav. začinjavati Aromun pripadnik jednog ogranka Rumunja. 4. arpedžato (tal. ime lijepe i moćne čarobnice u Tassovom spjevu "Oslobođeni Jeruzalem". arma oružje. bombama. strategijskooperativna jedinica kopnene vojske i zrakoplovstva.) voj. arrodere. sočna tvar kod biljaka aromatici (grč. armilla grivna. metalni dijelovi u građevinarstvu Armida lit. koji ugodno miriše. armee) 1. povećati nosivost zida željezom i cementom. npr.) glaz. gord. glaz.

spojevi arsenove kiseline s bazama arsenofagizam (grč. bot. sužavanje (ili: suženost) arterija arteriotomija (grč. glavna prometna ulica u gradu i si.7112 m. arsenikon. krvna žila. arteria.arpikord arpikord (tal. opis (ili: opisivanje) arterija arteriole (lat. arteria žila) anat. arsenikon) mn. v. darsonvalizacija arš (tur. ektasis pomicanje) med. ono što je umjetno naprav- 121 arteški zdenac ljeno. znak As. arterijalitet (lat. arterialitas) fiziol. posao. arsenale) skladište za čuvanje ratne opreme. upala arterija artes liberales (lat. nadmoć sustava arterija i njihovog utjecaja u nekom tijelu. skleros tvrd) med. oksidirana krv. 1500 aršina — 1 vrsta (1066. arsonvalisatio) v. soli arsenove kiseline arseniti (grč. jedan od najjačih otrova arsenal (fr. proširenje arterija arterija (grč. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi arterijski (grč. st. kod nas poznatija pod imenom Secesija artefakt (lat. u 20. element atomske težine 74.) mn. arteria) med.) nova umjetnost na prijelazu iz 19. arteria. arsenal. aršyn) lakat. rexis pucanje) med. arsenikon) mn. tal.) vještina pamćenja arsen (grč. operativno otvaranje arterija arteriozitet (lat. proučavanje arterija arterioreksis (grč. arteria žila) koji se tiče arterija. kem. arpicordo) glazbeni instrument po zvuku sličan harfi. arteria žila. nakon njih dolaze kapilare arteriologija (grč. zadebljanje i ovapnjenje stijenki arterija arteriostenoza (grč. mjera za dužinu (između 65 i 75 cm. ljutit čovjek. arteriositas) fiziol.) Božje prijestolje na vrhu neba aršin (tur. arteriolae) mn. logia) anat. žila kucavica (opći naziv za krvne žile koje vode krv iz srca u pluća ili iz srca u ostale dijelove tijela. redni broj 33..) umjetnost. lat. arterialisatio) fiziol. nasilnik.) umjetnost je duga. lijepe vještine arteški zdenac zdenac kod kojega se voda dobiva dubokim bušenjem (po francuskoj pokrajini Artois gdje su . pucanje arterije arterioskleroza (grč. prijek. vita brevis (lat. tome rezanje) med. gone rađanje) rađanje muške djece arslan (tur. rif. spinet ars (lat. ar nuvo (fr. arsenikon) kem. aslan) lav. arteria. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda) arteriektazis (grč. prijašnja ruska mjera — 0. krv koja je prošla kroz pluća i primila kisik arteriografija (grč. fagein jesti) med. arteria. umijeće. arsen muški. zanat. pren. pren. bogatstvo u arterijama. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih spojeva radi jačanja tjelesne snage ili spolne sposobnosti ' arsenogonija (grč. ars mnemonika (lat. a svaki urup na četiri greha). fiziol. arteriozitet arterijalizacija (lat. arsena. najsitnije arterije. arterijalitet arteritis (grč. pren. arteria. arslan. stenos tijesan) med. junak. velika zaliha arsenijati (grč. arteria. dijelio se na osam urupa. a život kratak ars mnemonica čit.781 m) art nouveau čit.93. arterijska krv svijetlocrvena. slobodne umjetnosti. grafia) anat. teorija (ili: osnova) umjetnosti ili znanosti ars longa. artefactum) umjetni proizvod. biljka zijevalica arsonvalizacija (lat. kem.

razumljivo govoriti artiljerac (fr. bol (ili: probadanje) u zglobu artrofioza (grč. takoprsti dvopapkari artifeks (lat. arthron) predmetak u složenicama sa značenjem: zglob. stvar. fr. fagos) onaj koji jede kruh artokarpi (grč. articulatio) gram. facere činiti) tvorac. pokretač artofag (grč. plesač na konopcu (u cirkusu) artistički (fr. stoljeću) Arti musices Umjetnosti glazbe (namijenjena kuća). artis umjetnost) način umjetničkog.apropos kopali prve takve zdence već u 12. neprirodan. bol zgloba. sastavni dio nekog spisa. fr. astmi i dr. "igra riječi" artizan (fr. artos kruh. latreia poštovanje) poštovanje (ili: obožavanje) kruha (hostije) artralgija (grč. jasno i razgovijetno izgovaranje riječi i slogova artikulirati (lat.). članak) članak. arthron. trg. umetnuti) med. predmet. zool. arthron. stilom. probadanje u zglobovima. arthron. osobito književnog izražavanja koje je više posljedica vještine i znanja nego čistog talenta i osjećaja. člankonošci . artilleur) vojnik koji rukuje topom. zglobobolja artropioza (grč. articulus zglob. arthron) operativno učvršćivanje zgloba artrodinija (grč. glumac. artista. umjetnik. ars. točka ugovora. topnik artiljerija (fr. poznavatelj umjetnosti. artos kruh. ars. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba artropodi (grč. začetnik. autor. arthron. cijenjeno povrće s mesnatim cvjetnim glavicama artidaktili (grč. namještanje iščašenih zglobova artritičan (grč. napis. izvještačen artikl (lat. majstor artificijalan (lat. artios usko spojen. gram. majstor u jahanju. artiste) umjetnik. majstorski artizam (lat. odyne bol) med. articiocco. šećernoj bolesti. zagnojavanje zglobova artrokarcinom (grč. neuralgiji. zglobni artrodeza (grč. bol zgloba. bot. pus. rak u zglobu artropatija (grč. artis umjetnost. giht artritizam (grč. osnivač. koji je protiv upale zglobova (sredstvo. arthron) koji je u vezi s upalom zglobova. rod vojske naoružan topovima artist (tal. poglavlje. upala zglobova. topništvo. riječi i slogove jasno i razgovijetno izgovarati. gen. roba u trgovini. grada tijela koje je sklono debljini. krušne biljke artolatrija (grč. kamencu u žuči i mokraćnom mjehuru. takoprstaši. pyon gnoj) med. emballo ubaciti. artificialis) umjetnički. te se stoga više koristi vanjskim sredstvima (riječju. articulare) gram. 122 atropodi kompozicijom i dr. arthron. kasnije: topovi. tvoriti glasove.(grč. član. karpos plod) mn. gnojenje zglobnih kostiju. artisan) zanatlija. prijevremenoj arteriosklerozi. fyo stvaram) med. lijek) artritis (grč. kostobolji. tvorba glasova. artos. karkinos rak) med. artro. artistique) umjetnički. glumac. arthron zglob. pretjerana sklonost vanjskom obliku umjetničkog djela. daktylos prst) zool dvopapkar. probadanje u zglobovima artremboleza (grč. zglob. podos noga) mn. arthron zlob) med. čest natpis na zgradama glazbenih zavoda artičoka (tal. arthron. artichaut) bot. anat. arthron) med. pathos bol) med. pren. arthron. paragraf artikulacija (lat. algos bol) med. osobito u varijeteu i kabareu. stvaralac. artillerie) prvobitno: svaka ratna sprava uopće.

osobina ljudi koji rade samo po svom vlastitom. a se esse biti. Spasovo. opće ime za kukce (insekte). asambleja (fr. 2. površina pečenja i dr. kraju ili državi uvođenjem niza higijenskih mjera: čistoće. sabor. a-. Malezija. pradjedovi. bogat trskom. assemblee) skupština. postojati sam sobom) samostalnost. 3. polet. operativno otvaranje zgloba artroza (grč. kraju ili državi. zglob artrozoa (grč. arvus njiva. prvak. osobito u športu Asa kralj u staroj Judeji (944—904 pr.). zoon životinja) zool. prihvaćati). pretežnost. isušenje močvarnih mjesta itd. as.artrotomija artrotomija (grč. arthron. tj. sanus. mješčićnice asciji (grč. tome rezanje) med. isušivanja močvarnih mjesta itd. parlament. djedovi. za engl. Singapur. pauke. fr. unutarnjem nagonu. usp. arso zapaljen. plaštenjaci. arthron) anat. rast ascendenti (lat. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez sjene. arthron zglob. assis) 1. najjača karta. amarus gorak) kem. starorimski sitan novac i jedinica za težinu. rakove i crve arundinozan (lat. cultura uzgajanje) poljoprivreda. najbolji u nekoj struci. Uzašašće Kristovo. Allied Submarine Detection Inuestigation Committee (Saveznički istražni odbor za otkrivanje podmornica) uređaj za otkrivanje i lociranje podmornica uz pomoć ultrazvuka (nakon Drugoga svjetskog rata služi za pronalaženje potonulih brodova i podmornica. glaz. ateizam aseitet (lat. Tajland. assatio) kuhanje jela i lijekova u njihovom vlastitom soku asamar (lat. zem. napredovanje. prav. assus pečen. penjanje. prirasli na kamenu i drugim predmetima u moru. naglašeni slog stope. ascendentia) prava. uzlazak. asanirati (lat. zemljoradnja arza (grč. za ustanovljivanje gdje se nalaze velike plove riba i si. suprotno: teza arzan (tal. Filipini) asebija (grč. skup. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca u nekom gradu. obrastao trskom Arverni mn.). ascendencija (lat. SONAR ASEAN savez zemalja jugoistočne Azije (Indonezija. suprotno: descendenti ascenzija (lat. penjanje. npr. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrijavanju životinjskih ili biljnih tvari i daju im začinski okus. bezvjerstvo. zbor. assainir) popraviti (ili: popravljati) opće zdrav- 123 aseitet stveno stanje u nekom mjestu. e. ascendentes) mn. uzlaženje nebeskog tijela ascidije (lat. arsis) metr. asebeia) bezboštvo. astr. aseitas. trbušna vodena bolest ASDIC krat. dizanje glasa. uzlazna linija srodstva. preci kao roditelji. goruć) debela crkvena svijeća as (lat. keltsko pleme u srednjoj Galiji (danas Auvergne) arvikultura (lat. u ruskom (starijem) jeziku zabavna večer u dvoru Petra Velikoga asanacija (lat. mat. ascensio) penjanje. pobjednik u mnogim bitkama asacija (lat. mn. tj. asciscere primati. bez ikakvog vanjskoog poticaja. arundinosus) trskovit. askos koža) med. popravljanje i poboljšavanje općih zdravstvenih prilika. rođaci po uzlaznoj Uniji. skia sjena) mn. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit ascites (grč. kora od kruha. n. sa zglobovima. uzlaženje. astr. nosos. po sko- . grada zgloba. sanus zdrav. čišćenje od zaraze. nadmoć. uzdizanje. askites. fr.

udvaranje. aselgeia) razvratnost. a-. najviši stupanj nesvjestice asfiktičan (grč. lat. razvrat. asertoran asertoran (lat. one koja se polaže prije davanja iskaza) aservacija (lat. sudsko pomoćništvo asesura (lat. ostaviti u pohranu asesor (lat. a-. tj. asertoran sud sud 124 asibilacija u kojem se odnos između subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (usp. smjesa raznih ugljikovodika u kojoj ima i kisika. asservare) čuvati. sepsis) kem. prisizanje u nešto aseverativan (lat. čapljan. dokazni asfalt (grč. apodiktičan). zemna smola. obamrlost. a-. koji je bez oznake. paklina. dušika i sumpora. prisega prav. tj. potvrdan. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. nastojanje da rane ne dođu u dodir sa zaraznim klicama (osobito kod operacija) aseptičan (grč. sredstvo koje čuva mlijeko i jela od kvarenja. njihovo izgovaranje zajedno sa sibilantima . assessoratum) zvanje pomoćng suca. naši izrazi: primorski brden. sexus spol) bespolan. kraljevo koplje (rod biljaka iz porodice ljiljana) asibilacija (lat. sastoji se od stipse pomiješane s bornom kiselinom aseptol (grč. assensio) odobravanje. oduzimanje sposobnosti oplođivanja. dakle. porotnik asesorat (lat. asfaltos) kem. asertorna. a-. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). a-. assertorius) kojim se tvrdi. bez satelita aselgija (grč. prisega koja se polaže nakon danog iskaza (za razliku od promisorne prisege. sačuvati. pristajanje uz koga.aseksualan lastičkoj teologiji: svojstvo Boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. septikos) koji nije sklon truljenju. "cvijet smrti". u novije doba: jači izraz za slobodnu volju aseksualan (grč. pohraniti. a-. službena potvrda da je netko slobodan asertivan (lat. kastracija aselenski (grč. lat. npr. pohrana. asemos) koji nema znaka. pomiješan s vapnencom upotrebljava se za pravljenje pločnika i za izolaciju zidova od vlage asfaltirati (grč. antiseptičan aseptin (grč. sepsis trulež. aselenska noć (za planete Merkur i Veneru kaže se da su "aselenske". a-selenos) bez Mjeseca. sepsis trulež) med. bez obilježja asentacija (lat. koji nema spola. assenatio) laskanje. prav. a-. asseverare dokazivati) potvrdan. assessura) v. a-. čepljez. lat. asservare) čuvanje. obamro asfodel (grč. bez pratitelja. assibilatio) gram. fil. sfyxis) med. asfaltos) prevući asfaltom asfiksija (grč. dokazivanje. assessor pomoćnik u službi) sučev pomoćnik. v. fil. pretvaranje stražnjonepčanih i zubnih suglasnika u afrikate. koji nema zaraznih klica. sfyxis bilo) med. dobiva se mješavinom sirove karbolne kiseline ili krezola s koncetriranom sumpornom kiselinom asercija (lat. asseveratio) ozbiljno uvjeravanje ili tvrđenje nečega. kojem je oduzeta mogućnost oplođivanja aseksualizacija (grč. prestanak ili usporenost kucanja srca zbog neke mehaničke prepreke. problematičan. polumrtav. asesorat aseveracija (lat. ulagivačko odobravanje asenzija (lat. otopina kiseline kao sredstvo za sprječavanje truljenja. assertivus) v. u pohranu aservirati (lat. ostavljanje u pohranu aservat (lat. sexualisatio) uništenje. asfodelos) kod Homera: biljka na poljima donjeg svijeta. assertio) potvrda. pohotljivost asemičan (grč. primanje nečega kao istinitog asepsa (grč. oleum ulje) kem. koji je u dubokoj nesvjestici.

assignatarius) osoba na koju glasi uputnica ili doznaka. assimulatio) pretvaranje. st. asjento (šp. IV. a-. asignacija asignirati (lat. assignare) uputnicom doznačiti (ili: doznačavati). a-.. nalog za isplatu asignant (lat. uputnica. nerazmjeran.) ugovor španjolskih vladara (u 16. usp. krvav. pretvarati stražnjonepčane i zubne suglasnike u afrikate asiduitet (lat. papirni novac iz vremena Francuske revolucije (19. bolestan. npr. assignatura) v. a-. tj. tiskan radi likvidiranja državnih dugova asignatar (lat. a-. nepoklopljiv asimulacija (lat. symfonia) nesklad. chronos vrijeme) neistovremen. a-. nalog. postojanost. očajan. a-. nejednak asimetrija (grč. asymmetria nesimetričnost) nerazmjernost. simbol beskrajne ljudske težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. primanje u svijest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagođavanje sadržaju svijesti. primiti u se. assimilare) izjednačiti. primati u se. prijetvornost. a-. neravnomjernost asimfonija (grč.). neskladan. asyndesia nevezanost. symptotos koji se ne poklapa) koji se ne poklapa. syndeton) poet. nespojenost) ret. pr. zbivanje kojim stanice pretvaraju hranu u tvari od kojih se same sastoje (proces asimilacije) asimilirati (lat. nejednakovremen. assibilare) gram. pretvoriti hranu u organsku tvar asimpatija (grč.) magarac u liru (uzrečica koja odgovara našem: razumije se kao magare u kantar. primatelj novca po uputnici ili nalogu asignatura (lat.: //O žene. grozan. asindeton asinkroničan (grč. asignans) onaj koji šalje uputnicom novac. bez svezica asindezija (grč. nedostatak sućuti asimptota (grč. pošiljatelj asignat (lat. syndetos nevezan) koji je bez veze. assignatus) osoba na koju glasi uputnica. ustrajnost asiento čit. Leibniz je nazvao čovjeka "asimptotom božanstva" asimptotičan (grč. izjednačavati. izjednačavanje. nedovoljno suosjećanje.asibilirati asibilirati (lat. gram.-grč. npr. dajte da pjevam jedan razdrti psalam//užasan. assiduitas) točnost. nevezanost. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke svote asilogističan (grč.) s trgovačkim partnerima i podjela ovima prava da monopolistički uvoze odreden broj robova iz crnačkih zemalja u američke (španjolske) kolonije asignacija (lat. assignatio) doznaka. glup je) . asindetski (grč. assimilatio) izjednačenje. po mjestu tvorbe glasova). licemjerje asindeton (grč. doznaka. linija kojoj se približava neka krivulja. jednačiti. gram. prilagođa• vati. neistodoban asinus ad lyram čit. syn s. nesposoban je. nervozan. asimfoničan asimilacija (lat. psih. bez sveza. pjesnička figura u kojoj se izostavljaju veze između dviju ili više rečenica. hiperbola ima dvije asimptote. prilagoditi. a-. neskladnost. fi- 125 asinus ad lyram ziol. iz kojega se ne može izvesti zaključak asimetričan koji nema simetrije. neskladnost. fiziol. sympatheia) nenaklonost. 1790. jednačenje (po zvučnosti. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nekretnina. nejednakost. syllogismos posredni zaključak) log. ali je nikad ne siječe. azinus ad liram (lat. nedostatak veze u rečenicama.. ili između članova jedne rečenice.—18. symptotos koji se ne poklapa) mat.

kod Rimljana: Eskulap. asocijacija ideja vezivanje predodžaba na taj način što jedna predodžba izazove u svijesti neku drugu. mlađi činovnik asistirati (lat. spojiti. pomagač. bogougodan. Buridanov magarac asiriologija znanost koja proučava književnost. odgojni askeza (grč. biti nazočan čemu asistolija (grč. koji ne voli društvo i ne želi biti njegov koristan član. assoler) zasijavati zemlju naizmjenično različitim usjevima asomatičan (grč. koji izaziva gađenje. a-. asketos) pokajnički. koji je ravnodušan prema općim potrebama i interesima zajednice asocijativan (lat. askomiceti razred gljiva koje stvaraju truske u mješinicama asocijacija (lat. udružiti. nedostatak hrane askaride (grč. Asklepijadi potomci Asklepijevi. povijest i starine Asirije i Babilona asistencija (lat. koji nadovezuje na nešto asocirati (lat.Asinus Buridani. zamjenik. prisutnost asistent (lat. udružiti se asodičan (grč. ugađanje Bogu do krajnjeg samoodricanja.. jezik. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. stezanje) med. spajanje. asitia nejedenje. asodična. groznica groznica praćena povraćanjem asolirati (fr.) Buridanov magarac između dvije livade. nazvanog po grčkom pjesniku Asklepijadu. as-odes koji osjeća gađenje. asocirati se združiti se. pokajništvo. assistentia) pomaganje.. askesis) pustinjaštvo. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tijela svladava u sebi strasti i prohtjeve asketičar (grč. lat. a-. potpora. socialis) nedruževan. nedruštven. udruženje. nedostatak volje za jelom.) organ za razmnažanje gljiva mješinarki. fil. associare združiti. društvo. bogougodnih spisa asketika (grč. vezati. Asinus Buridani inter duo prata (lat. a-somatos) netjelesan . člana. pokajnik. askeo) pisac pobožnih djela. asocijacionistička psihologija smjer u psihologiji koji sve duševne pojave objašnjava iz predodžaba i njihovih mehaničkih veza te svu duhovnu djelatnost svodi na asocijaciju ideja asocijalan (grč. associatio) udruživanje. sastoji se od dvaju (mali asklepijadski stih) ili triju horijamba (veliki asklepijadski stih). u početku s trohejom ili spondejom. pustinjaštvo. assistens) pomoćnik. vrsta klasičnog stiha. gladovanje) post. assistere) pomagati nekome u poslu. pomoć. askeo) naučavanje o askezi asketizam (grč. askeo skrbiti se) način mišljenja i življenja asketa. askaris) mn. pokajništvo u mučenju tijela odricanjem asketski (grč. dječje gliste asket (grč. vezivanje. systole skupljanje. veza asklepijadskog stiha s drugim vrstama stihova 126 asomatičan asklepijadski stih metr. zool. odis prezasićenost) med. v. liječnici i učitelji liječništva askus (grč. pratiti nekoga. i s jambom na završetku Asklepije starogrčki bog liječništva. opći naziv za sve teške poremećaje u organizmu zbog nedovoljnog rada srčanog mišića. nestezanje srca asitija (grč. associare) pridružiti. mučenje tijela radi što uspješnijeg svladavanja tjelesnih strasti i prohtjeva kako bi duša bila što neovisnija o tijelu i time se mogla posvetiti svome pravom opredjeljenju asklepijadska strofa metr. asketes) pustinjak. primiti za suradnika.

aspergillus) med. suglasnik s aspiracijom aspirator (lat. samoglasničko podudaranje. raskalašnost Aspalathos ilirsko.) poteškoće ne zastrašuju asperacijski sustav (lat. osobito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. aspirata sc. a-. aspirator) sprava za usisavanje prašine. krutost aspermatičan (grč. a-. prašak koji otklanja povišenu temperaturu i izaziva znojenje. želja za nečim. slično zvučiti asortiman (fr. uvlačenje u sebe. lik. knjiga). zvanjem) aspirata (lat. udisati. sperma sjeme) med. dobar znak aspera nec terrent čit. sperma sjeme) med. st. opskrbiti skladište robom. asperitas) hrapavost.. udisanje. assonantia) v. v. bot. odabrati stvari jedne prema drugima. čežnja aspirant (lat. plina ili tekućine. aspermizam aspermičan (grč. biljka s hrapavim lišćem asperitet (lat. opremiti asortisaža (fr. zbirka razne robe iste vrste (npr. tako da mu se za sva djela izriče kazna koja se sastoji u povišenju kazne utvrđene za najteže kazneno djelo aspergioloza (lat. astr. gledište. tvorničko ime za acetilosalicilnu kiselinu (77%). izgovaranje s hukom. lat. prehlade i si. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza) asperifolija (lat. asotia) razvratnost. aspirans) kandidat. egipatska naočarka. uvlačiti u . aspera nek terent (lat. položaj planeta promatran sa Zemlje. surovost. n. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. assortissage) trg. usisavanje. aspermos) med. nesanica asonanca (lat. v. glaz. assortiment) potpuno i sređeno skladište robe. pr. a kasnije grčko naselje na području današnjeg Splita asparagus (grč. koji ne može izlučivati sjeme aspermija (grč. stajalište. koji nema sjemena. asper ljut. s dahom. neravnina. sisanje. urođena ili stečena nemogućnost izlučivanja sjemena iz spolnih žlijezda aspida (grč. razvrat. grubost. usisavač. stih u kojem se rimuju samo samoglasnici. zla i opaka žena aspik (fr. a-. asparagin organski spoj koji se nalazi u šparogi Aspazija ugledna atenska hetera iz V. aspermičan aspermatizam (grč. pren. a-. aspermizam aspermizam (grč. sperma) v. tvrdoća. neotesanost. zmija otrovnica. težiti za nečim.asomnija asomnija (grč. assortir) srediti (ili: sređivati) po vrstama. aspiratio) gram. a-. aspectus) izgled. asonanca asonirati (lat. littera) gram. aspidos) zool. assonantia) poet. aspirirati (lat. onaj koji teži za nečim (položajem. odabiranje asortirati (fr. upotrebljava se kao lijek protiv glavobolje. aspic) kub. e. asperifolia) mn. reumatizma. aspirare) tražiti nešto. pren. asparagos) šparoga. hladetina aspiracija (lat. sperma) med. izdvajanje (ili: sređivanje) robe po vrstama asotija (grč. prijateljica i kasnije žena Periklova aspekt (lat. nepotpuna rima. bolest izazvana gljivicom aspergillus 127 aspirirati fumigatus u organizmu ljudi i životinja. rod bilja iz porodice ljiljana. biranje. somnus san) med. pojava. ventilator aspirin farm. jednakost tonskih figura u jednoj glazbenoj misli asonancija (lat. težnja. oštar) izricanje jedinstvene kazne za više povreda kaznenog zakona što ih je počinio isti počinitelj. aspis.

koji potječe od zvijezda. nepostojanost. assai) glaz. mali. vrlo. lako zamaranje očiju aster (grč. zvjezdice. npr. orao vidim. u obliku zvijezde. npr. asthenes. gram. izgovarati iz grla. grč. duhovit govor. utjecaji asterisk (grč. golim okom nevidljivi planeti između Marsa i Ju- sebe. pun zvijezda. bacakanje teškog bolesnika. zadirkivanje Astek pripadnik starog indijanskog naroda u Meksiku koji je imao visoku kulturu i čvrstu državnu organizaciju. astečko pismo meksičko pismo. pramajka svega živoga. aspros bijel) najmanja novčana jedinica u Turskoj assai (tal. aster zvijezda) fiz. asteizam (grč. dosta Assunta (lat. kad netko tobože hoće nešto prešutjeti pa ipak kaže. astečki jezik v. oronulost. nepostojan) koji nema smjera. pokazuju zvjezdaste zrake kad se kroz njih gleda asterizma (grč. bunilo. astakos rak. slabost vida. osobina nekih vrsta tinjca koji. skupina zvijezda asteroidan (grč. rata i mira. asteriskos) zvjezdica u knjigama (*). eidos oblik) mn. asteroeis) zvjezdast. koji potječe od slabosti. suptilan. aster zvijezda) bot. astatos nestalan. gledam) med. slabost. vrsta slova. zvjezdani. asthenes. aster) zviježđe. astateo) nemir. prijelazna antikva asteričan (grč. npr. biljka glavočika. slab vid. dio medicine koji se bavi uzrocima i liječenjem slabosti. astenična groznica živčana groznica. slab. usisavati. asti grad) gradsko ponašanje. astr. profinjen ton u ophođenju. lijepa kata. oronuo. u pjevanju: udahnuti zrak tako da se čuje aspra (grč.aspra 128 asteroidi asteničan (grč. derivat maja-pisma. te su tako slobodno izložene svakom vanjskom djelovanju astazija (grč. tzv. zvjezdan. s dahom. bez određene orijentacije. proučavanje asteničnih bolesti astenomakrobiotika (grč. astheneia slabost) med. astheneia nemoć. bios život) umijeće da se slab organizam održi dugo u životu astenopija (grč. uzeti k sebi) slik. s hukom. slikovnog (piktograma). steničan afekt astenija (grč. u semitskoj mitologiji najpoštovanija božica. psih. ret. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. nemoć. aster. med. motiv Bogorodična uzašašca na nebo astakolit (grč. zbog interferencije svjetlosti. kao znak kojim se čitatelj upućuje na primjedbu ispod teksta asterizam (lat. asthenes) nemoćan. lithos kamen) geol. astatične igle fiz. znakovnog (ideograma) i početaka zvukovnog (fonograma) pisma . dosjetljiv govor. gospodarica neba i zemlje. dvije podjednake magnetne igle postavljene tako jedna nad drugom da su im polovi suprotno okrenuti čime su zaštićene od utjecaja Zemljinog magnetizma. assumere primiti. slično kao kod Grka Afrodita a kod Rimljana Venera. okamenjeni rak Astarta (Astarot. asteismos istančan. tisk. neotpornost prema naporu (kao posljedica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti) astenologija (grč. glaz. supr. asteroides) zvjezdolik. Istar) feničko-sirijska božica ljepote. svjetlosna pojava kod koje od neke svijetleće točke izbijaju svjetlosne zrake. asterismus. asteničan afekt duševno uzbuđenje kojim se slabe tjelesne radnje. tuga. ljubavi i rađanja astatičan (grč. makros dug. sjajan asteroidi (grč. nahuatl-jezici. logia) med.

odvaja kapitel od donjeg dijela 129 astrodiktik astragalizam (grč. gležnjača. metron) opt. kockanje astragalomantija (grč. udar sunčanice. usp. talijanski šampanjac astigmatičan (grč. asti spumante (tal. sprava za određivanje jačine astigmatizma astigrafija (grč. u srednjem vijeku: pali anđeli. srčane. astralna svjetlost zvjezdana svjetlost. skočna kost. gradu Astrahanu) astralit (lat. teško i kratko disanje u napadajima. asthma) sipljivac. uzimaju ga na sebe duhovi kad se pojavljuju. u obliku zvijezde. obruč. planetoidi asteronim (grč. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje astrahan skupocjeno janjeće krzno s crnosjajnom i kovrčastom vunom (naziv po rus. služi za izradu raznih ukrasa astralni (lat. stigma) koji ima svojstva astigmatizma astigmatizam (grč. nakon ulaska u Troju Grci su ga strmoglavili sa zidina astilon (grč. aster zvijezda. npr. koji potječe od zvijezda. astralis) koji se tiče zvijezda. duše umrlih. slabija nego na ostalom nebu. fobos strah) med. spuma pjena) pjenušavo vino. svijet zvijezda. anat. želučane) astrafobija (grč. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvijezda. mana oka kojoj je uzrok nepravilnost rožnice i leće te zato nastaje nejasna slika astigmometar (grč. astron. astrodeiktikon) pokazivač zvijezda. pjenušac. astragalos) igra kockom. balio bacam) med. stigma. Vesta i dr. asthma) med. osobito između zvijezda Kumove slame. nakon svakog bacanja. Juno. sunčanica. Astrea. astragalos) kocka. drugo. a-. stylos stup) arhit. a-. asti grad. eterično tijelo čovjeka. uprava grada. astralno tijelo tijelo bez zemaljskih. "vladar grada") sin Hektora i Andromahe.) vrsta talijanskog vina (po gradu Astiju). duhovi postali od vatre koji lebde između neba. a-. med. astragalos kocka.. astralni duhovi u starom istočnjačkom vjerovanju u zvijezde: duhovi zvijezda zamišljenih kao živa bića. lithos) tamnocrveno staklo s iverjem plavkasta sjaja. Ceres. pseudonim asti (tal. sipnja. grč. grafo) opisivanje gradova Astijanaks (grč. stigma točka) fiz. zvjezdano nebo astro. onoma ime) književno djelo ili novinski članak koji umjesto piščeva potpisa ima tri zvjezdice (***). pr.(grč. nesposobnost nekog optičkog sustava za oštro odslikavanje zbog različite zakrivljenosti površina koje lome svjetlost u različitim ravninama. zvjezdani. po naučavanju okultizma. astrobolismos. astron zviježđe. vijenac na gornjem dijelu stupa. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. smrt ili obamrlost od udara munje astrodiktik (grč. asti grad. astrum zvijezda. sprava pomoću koje se svaka zvijezda pokazana na nebeskoj kugli može lako pronaći i na nebu . onaj koji boluje od sipnje ili astme (živčane. zemlje i pakla. nadzor nad kućama astma (grč. izgleda da potječe od bezbrojnih. zvjezdast. astron) predmetak u složenicama sa značenjem: zvijezda astrobolizam (grč. nomos zakon) upravljanje gradom.asteronim pitera. zvijezda. tjelesnih osobina. pretjerano velik strah od groma ili grmljavine astragal (grč. astralni svijet zvjezdani svijet. astmatičan astmatičar (grč. a-. arhit. građevina bez stupova astinomija (grč.

e ostavio pergamski kralj Atalos (Attalos) Rimljanima u nasljedstvo ataman (rus. oslobođenje od poreza i državnih nameta atelijer (fr. stanje bez strasti ataše (fr. pr. logia) naučavanje o besmrtnosti duše atanazija (grč. atelier) umjetnikova soba za rad. n. radionica slikara. zaprežni pribor. atechnia) nespretnost. pren. (kod Rimljana: Minerva) . primamiti. što je koristilo Hipomenu i on je stigao na cilj. atemperirati (lat. onaj koji ne vjeruje u postojanje Boga ateizam (grč. athambia) hrabrost. athanasia) besmrtnost. zaštitnica junaka i gradova. koji je kasnije našao smrt pod Tebom u pothvatu "Sedmorice protiv Tebe" atalsko blago golemo. kći Zeusova. atheos bezbožan) bezbožnost. naslijede osobina predaka atehničan (grč. božica zaštitnica umjetnosti i vještina. a-thanatos besmrtan) vjerovanje u besmrtnost duše. atavus predak) sličnost s precima. bezbožništvo. utišavati atemporirati se (lat. Posejdonovom praunuku. po legendi niknula iz njegove glave. prema prilikama. odan čovjek. hetman atambija (grč.) vrsta dramske improvizacije. besciljnost. ateknia bezdjetnost) neplodnost. privrženik ataširati (fr. v. atheos bezbožan) bezbožnik. nerazumijevanje neke umjetnosti ili vještine ateist (grč. to je uspjelo Hipomenu. negiranje da postoji Bog ili božanski poredak u svijetu ateknija (grč. imali su sina Partenopeja (grč. attachement) odjel. radoznala Atalanta zaustavljala se kod svake odbačene jabuke. ateleia) nesvrhovitost. divim se) nečuđenje. a-thanatos besmrtan. osobito ženskih. prilagođavati se duhu vremena Atena (grč. naviknuti se na nešto. utišati. duševni mir. njem. atanizam atanatologija (grč. atanatizam ataraksija (grč. duševno spokojstvo. neumrlost atanizam (grč.. slučaj kad se kod potomaka pojave neke duševne i tjelesne osobine njihovih predaka. nevješt. Athena) mit. a tempore) ponašati se prema vremenu. nevještost (npr. nekog liječnika). neustrašivost atanatizam (grč. najvećeg reformatora i modernizatora života u Turskoj ataumazija (grč. ima umrijeti). attache) službena osoba dodijeljena diplomatskom predstavništvu u kojem ima ulogu savjetnika. atavus) naslijeđen od predaka (tjelesne i duševne osobine) atavizam (lat. voj. athanasia besmrtnost) v.atalsko blago 132 Atena pije. kipara dr. odsjek Ataturk ("Otac Turaka") pridjevak turskog generala Mustafe Kemala (1881—1939). ataraxia) fil. atechnikos) neiskusan. thaumaso čudim se. dizala ih i tako zaostajala. a-. obično s činom pukovnika. nespretan atehnija (grč. neizmjerno bogatstvo koje je 133. attemperare) ublažiti. božica rata. ublažavati. "dječak s djevojačkim licem"). brak bez djece atelana (lat. attacher) dodijeliti na rad. attelage) zaprega. Hauptmann) vođa kozačkog odreda. topovski pribor atelija (grč. njemu je Artemida dala tri zlatne jabuke koje je on u utrci odbacivao. fabula Atellana atelaža (fr. zavoljeti nešto atašman (fr. posebice grada Atene. ravnodušnost atavistički (lat. kozački harambaša.

pomagač književnika i umjetnika (109—32 pr. nasrnuti na tuđe pravo. nepravilnost u razvoju neke bolesti atitida (fr. suptilan. adijaterma aterom (grč. typos oblik. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno atipija (grč. duhovit. uglađen. napasti. atestat atestacija (lat.atenej atenej (lat. attenuare umanjivati.) mn. a-. attica. pozivati (ili: pozvati) za svjedoka ateteza (grč. n. attestatum) v. osobito: ukrašavanje građevina stupovima Atila (got. uvjerenje. attestari posvjedočiti) pismena potvrda. uvjerenje. otuda: učeno društvo. dosjetljiv. terrain tlo. atterrir) zrak. attestatio) ovjeravanje. n. osnovao ga je car Hadrijan radi njegovanja znanosti i umjetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. a-. atemptare napasti. atička suptilnost u načinu mišljenja i izražavanja. atimazo) lišiti (ili: lišavati) časti. fr. a-teramnos tvrd) med. položaj. ad k. Atlas) mit. tal. typos oblik. uzor) med. v. atentata krimina (lat. neupućen. attitude. loša probava aterenizacija (lat. uzor) neuredan. doći k obali aterman (grč a-. nevičan čemu ateramija (grč. spustiti se zrakoplovom na zemlju. u obliku čvora (najčešće na glavi) atest (lat. atička duhovitost i dosjetljivost atički (lat. naprava za smanjivanje neke fizikalne veličine ateoretičan (grč. thermaino) fiz. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. nepravilan koji odstupa od utvrđenog uzorka. atička sol duhovit i suptilni način izražavanja Atik Tit Pomponije ugledan Rimljanin. tj. lišiti koga građanskih prava atipičan (grč. pristati. napadati atenuator (lat. u baletu: stajanje na jednoj nozi Atlant (grč. prav. ather kaša. st. e. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih građanskih prava) atimirati (grč.). pokušaj ubojstva. prezirati. attique) arhit. stav. svjedodžba. u novije doba i kao naslov književnih časopisa atentat (lat. posvjedočiti. attestari) potvrditi. zločinački napad. potvrdu. karakteristične odlike starog atičkog građevnog stila. ponašanje. proglašenje nevažećim aticizam (grč.) atika (lat. kršćanski povjesničari prozvali ga "Bič Božji" atila kratak konjički kaput s gajtanima. atticus) svojstven atičkom duhu. athetesis) odbacivanje. držanje tijela. ovjeriti. attentatum od attentare. attentator) onaj koji vrši atentat atentirati (lat. zemljište) prilagođavanje biljaka novom tlu aterirati (fr. pokušati) protupravan napad na nečiji život. ublaživati) prigušivač. "tatica") kralj Huna (5. attitudine). pokušani ili neizvršeni zločini atentator (lat. poništavanje. e. izdati svjedodžbu. Atlas . potvrđivanje. izvršiti zločinački pokušaj. prekrupa) cistično proširenje žlijezde lojnice. pismena potvrda atestat (lat. attentata crimina čit. svjedodžba. kao središtu cjelokupne naobrazbe onoga vremena. a-theoretos) koji ne zna. attikismos) atički način govora. viša škola. atest 133 Atlant atestirati (lat. imanje ili čast. ukidanje. ne poštovati. fr. Athenaeum) viši odgojni zavod u Rimu. pom. v. nazvan po imenu hunskog kralja Atile atimija (grč. teška probava. prijatelj Ciceronov. uvjerenje. zločin.

ozračje. atmis para. fizička atmosfera tlak koji vrši živin stup visine 76 cm na 0°C na morskoj razini zem. bit osobe 134 atmosferski ili stvari uopće. duša. dijeli se na laku i tešku atletiku atletski (grč. metron) sprava za mjerenje količine isparavanja vode. usp. športska grana. duša svijeta. logia) znanost o atmosferskim pojavama atmosferski (grč. kasnije potonuo u more Atlantik (engl. plašt plinova koji obavijaju Zemlju. Atlas) arhit. a koje se i danas u cijelom svijetu njeguju po utvrđenim međunarodnim pravilima. sredina u kojoj čovjek živi i razvija se. atmosferski zrak obični zrak koji udiše- . metron) v. pravo ja. atmos.atlanti atlanti (grč. divovski. i bio "vec'i nego Azija i Lidija zajedno". Africi. hrvač. stupovi u obliku čovjeka koji drže opšivnicu Atlantida (grč. oko 9000 godina prije njega. athletikos) koji se tiče atleta ili koji pripada atletu. zapadnoafrički Atlas (grč. koji ima osobine atleta. po grčkoj mitologiji. div koji. prvi vratni pršljen. borac. sfaira kugla) zračni omotač. trg. sjajna svilena tkanina atlet (grč. drži na svojim leđima nebeski svod (Atlant). anat. veoma jak i lijepo razvijen čovjek atletika (grč. atmis para. drži na svojim leđima kuglu zemaljsku atlantski (lat. pren. fiz. koji pripada atletici atlija (tur. atmidometar atmijatrija (grč. atmoskop. otuda: koji pripada zap. atmidos para. a u praksi te dvije atmosfere znače isto. atmis. sfaira. at atlotet (grč. atmos. parnih kupelji. o pretvaranju vode u paru atmometar (grč. zračna tijela atmosferografija (grč. atmos. velik i snažan. što iznosi oko 1. skopeo) v. atmidometar atmosfera (grč. atmidijatrija. lijepo i pravilno razvijen. Atlantis) legendarni otok koji se. tvari iz atmosfere. atmometar atmidoskop (grč. planina u sjeverozapadnoj Africi atlas (grč. iatreia liječenje) med. liječenje inhalacijom. atmos. liječenje pomoću pare. logia) znanost o isparavanju. prema Platonu. troposfera. u indijskoj fil. atmidijatrija atmidometar (grč. atmosfaerillia) mn. čovjek koji se bavi atletikom. iatreia) med. veoma snažan. atmosferski tlak dolazi od težine zraka. po vjerovanju starih Grka. stratosfera atmosferilije (lat.) dah. atmos. atmos para. širine 45° na 1 cm2. atmidoskop. osobito na olimpijskim i drugim igrama. atlanticus) gorostasan. atli) konjanik. athlo-thetes) sudac u borbi i dodjeljivač nagrada atman (ind. atmis. v. životni dah. nalazio u Atlantskom oceanu.093 kg na 1 cm2. sfaira. athletike) skup viteških narodnih igara koje su njegovali još i stari Grci. Atlantic) Atlantski ocean. tehnička atmosfera označuje tlak jednog kilograma na 1 cm2. iatreia liječenje) med. Atlas) zem. pren. knjiga sa zemljovidima svih dijelova svijeta. sfaira) koji se tiče zračnog omotača Zemlje ili pripada zračnom omotaču Zemlje. načelo svijeta atmidijatrija (grč. atmis para. atmijatrika atmologija (grč. nazvan po divu Atlasu koji. usp. v.: duša. zem. atmijatrija atmidijatrika (grč. Atlas) mit. koji pripada planini Atlasu. grafia) opisivanje (ili: opis) atmosfere atmosferologija (grč. athletis) natjecatelj na javnim gimnastičkim natjecanjima kod starih Grka i Rimljana.

atomos nedjeljiv) 1. broj koji pokazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodika atomski (grč. omlitavljenje. suvremena fizika utvrdila je da je atom djeljiv i da predstavlja složen sustav koji se sastoji iz pozitivno napunjene jezgre i elektrona koji se. razdvajanje na sitne dijelove. naučavanje po kojem su sve stvari sastavljene od izoliranih elemenata (atoma) i po kojem se sve što postoji zasniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata atomizirati (grč. elemenata za koji se sve do početka XX. a-. atopos) koji nije na pravom mjestu. v. atonos) bezglasan. klonulost. atomos nedjeljiv) pren. pojava. nedjeljiv atomvolum (grč. atto) kaz. neobičan atopija (grč. atomistika atomska bomba bomba čije se strahovito razorno djelovanje zasniva na jezgrinoj energiji. pren. gram. žućkasti kristali gorka okusa. u takvim zbivanjima to cijepanje dovodi do izdvajanja goleme količine energije (atomska energija). volumen obujam) fiz. reumatizma i dr.) geol. med.) dolazi do cijepanja (dezintegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike. atomos. a strane im se strmo spuštaju prema morskom dnu atolmija (grč. nesposobnost rađanja. atomologija Atomium građevina u belgijskom gradu Bruxellesu u obliku modela atoma atomizacija (grč. nenaglašenost atonon (grč. bojažljivost. atonia) bezglasnost. malaksao. osobito djela za pjevanje atocija (grč. niski otoci prstenastog oblika koji su nastali zbog raslojavanja koralja. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. kukavičluk atom (grč. proturječnost Atos (grč. atonos olabavljen. Athos) gora na poluotoku Halkidici. energiji čestica koje čine sam atom atomska težina fiz. atokos) med. o najsitnijim djelićima . neplodnost atocije (lat. odnos atomske težine prema gustoći Aton staroegipatsko božanstvo sunca atoničan (grč. st. upotrebljava se kod bolesti zglobova. atto di cadenza čit.) glaz. atom atomologija (grč. fenil-kinolin-karbonska kiselina. pren. mislilo da je nedjeljiv. kreću oko njega. atomos) fil. mlitav. slab. čin. završetak glazbenog djela kadencom. veoma sitan. malaksalost. slabost tijela. nenaglašen atonifikacija (grč. gram. fil. toxikos otrovan) koji ne sadrži otrov. atomos) koji se tiče atoma. uspavljivanje atonija (grč. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje atofan kem. nenaglašena riječ atopičan (grč.ato 135 Atos iz kojih su tijela sastavljena. s negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma. umoran. 2. najsitniji djelić nečega. klonuo. veoma sićušna stvar atomističar (grč. znanost o atomima. med. atomos nedjeljiv) pren. atonon) gram. neotrovan atoli (malaj. atomos) fiz. atom atomizam (grč. pri sudaru vrlo brzih djelića (protona. nepriličnost. usp. razdvajati na sitne dijelove. atocia) mn. alfa-čestica i dr. usp. mlitavost. lat. kasnije: sjedište mnogih mo- mo. facere činiti) med. nepriličan. atmosferski elektricitet v. tj. jezgra ima isto tako složen sustav: ona se sastoji iz protona i neutrona. atolmia) strašljivost. atopia) nepristojnost. atomos) fiz. atoksičan (grč. elektricitet ato (tal. najmanji djelić kem. lat. atomos) filozof pristaša atomizma atomistika (grč. ato di kadenca (tal. neutrona.

zanimljivost. mršavost) zbog slabe prehrane. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije ljudskoj spoznaji pristupačna su samo dva: prostornost i mišljenje. kopnjenje. oblježje. astmatičnih. oznaka. ojedanje. mir. thrix dlaka. sušenje. prednji dio hrama. žutica atrahencije (lat. attributio) davanje (ili: ustupanje) povlastica. pravo atribut (lat. attribuere pridavati. pripisivati) svojstvo. mršav. primamljiv. beladona atropin (grč. ojedenost kože. dvorana za primanje posjetitelja. bilis žuč. pobijeđenog u bitki kod Salamine (480. nemilost atrofičan (grč. mir. attractivus) privlačan. neustrašivost) mirnoća. a-. gram. grafo) sprava za sprječavanje grča pri pisanju atrepsija (grč. strahota. po Spinozi) atributivan (lat. miran) miran. primamljivati atrakcija (lat. zamjenica ili broj koji pobliže označuje imenicu. trefo hranim) med. pr. koji se ne koleba atremija (grč. n. tih. sin Pelopov. pouzdanost. uzajamno privlačenje. Atossa) majka perzijskoga kralja Kserksa. supr. atrocitas) grozota. otac Agamemnonov i Menelajev atremičan (grč. atremeo ne dršćem. suh. usp. usp. nedostatak kose ili dlaka atrij (lat. Atreus) mikenski kralj. privlačan predmet. kosa) med. očnih i spazmodičnih bolesti) . čvrstina. atrofia) zakržljalost (ili: slabost. privlačna sila. kakvoća. tresis bušenje) med. zabava. atremes koji ne dršće. attractorius) privlačan Atrej (grč. bitna. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se u medicini kod nekih želučanih.: repulzivan atraktoran (lat. surovost. nepokretan. atrabilitas) med.) atrabilitet (lat. srčana pretkomora. znamenitost. a-. trofe hrana) zakržljao. sraslost pojedinih otvora u tijelu atribucija (lat. ne uzrujavam se. trajna osobina nečega. nepomičan. prividno kajanje. attributivus) pridjevan. koji izvlače gnoj) atrahirati (lat. suprotno: repulzija atraktibilan (lat. slab.Atos a naških redova pravoslavne crkve (Sveta gora) Atosa (grč. atra tamna. atropos neotklonljiv. dodan atricija (lat. a-. crna. med. atrofija atrezija (grč. vanjska poniznost samo zbog straha od kazne (suprotno: kontricija) Atrid jedan od sinova legendarnog kralja Atreja: Agamemnon ili Menelaj (grčki junaci pod Trojom) atrihičan (grč. sredstva za izvlačenje. stvar koja privlači. atrium mortis) predsoblje smrti. attractibilitas) privlačnost. sasušivanje atropa (grč. pridjev. atremia nepokretnost. pretklijetka atrium mortis (lat. fil. brat Tijestov. 136 atropin znak. unuk Tantalov. predznaci (ili: vjesnici) smrti atrocitet (lat. e. atropos) kem. nedostatak prirodnog otrova. attrahere) privlačiti. pridavanje. atrofija kod dojenčadi. melemi (npr. djelokrug. užas. strogost. a-. slabljenje. primamljivost atraktivan (lat. a-. odlučnost atremograf (grč. osušen atrofija (grč. attritio) med. mjerodavnost. thrix) koji nema kose ili dlaka atrihija (grč. neizbježan) bot. attributum. velebilje (veoma otrovna biljka). pripisivanje. attractio privlačenje) privlačnost. trenje. attrahentia) med. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. med. attractibilis) primamljiv atraktibilitet (lat.

) Zločinac se vraća na mjesto zločina auctoritate curatoris čit. aukcionis lege (lat.) glaz.) neka se čuje i druga. čuti. slušatelj auditorij (lat. 1858—1929) auf (njem. svirača i dr. koji upada u oči. fone glas) med. posebice djevojke. grč. npr. hrabrost audiatur et altera pars (lat. sonometar audiometrija (lat. audire čuti. audire slušati. glaz. po rekla-kazala auerka plinska ili električna svjetiljka (naziv prema imenu austrijskog fizičara Karla von Welsbacha Auera. prav. o revoar (fr. prije nego što će biti angažirani (vrsta prijamnog ispita pred članovime uprave i stručnjacima) audifon (lat. sprava za određivanje stupnja gluhoće neke osobe. uz plaćanje gotovinom au pair čit. na.) prijeđi. de auditu (lat. o kontan (fr. metron) med. sudnica. slušati.) doviđenja! auctionis lege čit. audire slušati) elektronska cijev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijamnom radio-uredaju audiovizuelan (lat. auditivan (lat. grč. sudska sjednica.) putem javne prodaje. suparnička strana. saslušavanje. probno sviranje. vrsta nijemosti kad čo- 137 aufalend vjek normalno čuje. smisao: nitko ne može i ne smije biti osuđen prije nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo) audicija (lat. ročište audimutizam (lat. auktorem repetunt krimina kvekve suum (lat.) prav.) posl. auditorium) slušaonica. čujni. cassette kutijica) plastična kutijica u kojoj je magnetofonska vrpca audiometar (lat. auditio) slušanje. mutus nijem) med. zasjedanje. metoda za ispitivanje sluha i gluhoće pomoću posebno konstruiranog radio-uređaja (audiometra) audiomikser (lat. auffallen upasti) upadljiv. licitiranjem auctor delicti čit. vojni sudac. saslušanje. koje idu služiti u tuđe kuće samo za stan i hranu (obično se tako uzdržavaju studentice koje u stranoj zemlji žele naučiti neki jezik) au revoir čit. audire čuti. naprava pomoću koje gluhi mogu slušati. metron) med. po odobrenju (ili: s pristankom) skrbnika audace čit. probno pjevanje. slušalica za gluhe audijencija (lat. audire čuti. prijestupa Auctorem repetunt crimina quaeque suum čit. auditivni tip psih. audire čuti. opernog pevača. audire čuti. audače (tal. audio čujem.) prav. auditus sluh) osjetilo sluha. a ne može govoriti audio-kaseta (lat. audacitas) srčanost. audire čuti. srčano. grč. slušatelji auditus (lat. auktoritate kuratoris (lat.) po onome što se čulo. onaj koji lakše pamti stvari koje je čuo nego one koje je pročitao ili vidio auditor (lat. hrabro audacem fortuna juvat (lat. slušni. proba glumca. smjelo. tj.) trg. počinitelj kaznenog djela.) izraz za osobe. audientia) službeni prijam. auktor delikti (lat. kričav . gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! aufalend (njem. napadan. o per (fr. sudac koji saslušava) vojni istražitelj. učionica. videre vidjeti) koji se odnosi na slušanje i gledanje zajedno. audiovizuelna metoda u nastavi poučavanje predavanjem i pokazivanjem primjera. auditivus) koji se tiče čujnosti i sluha. hrabrome pomaže sreća audacitet (lat. smjelost.au comptant au comptant čit. mixer mješač) tehničar koji radi oko čujnog dijela televizijskog programa (audiosektora) audion (lat. auditor slušatelj.

Augustina augustovsko doba doba cvjetanja književnosti i umjetnosti (kao za vrijeme rimskog cara Augusta) aukcija (lat.) svet. gram. naučavanje o milosti sljedbenika sv. magnezija. predmetak pomoću kojega se. auflegen položiti. aufhangen objesiti) klinčanica. auguralis. auguralan augurirati (lat. pojačavati. proročki. Heraklo očistio za jedan dan. gatalac. aufdecken otkriti) prostrijeti. auguriosus) v. tumač znakova auguralan (lat. tvore prošla vremena. Augeias) mit. uzao ispod ovratnika na koji se odjeća vješa o klinčanicu aufleger (njem. povećanje augmentativ (lat. otprilike. pr. Aufsatz) posebno izrađen tanjur ili posuda za posluživanje jela aufšnit (njem. kod grčkih i staroindijskih glagola. licitiranje aukcionator (lat. 31. suho meso ili kobasice narezane na ploške Augije (grč. ribica) augmentirati (lat augmentare) umnožiti. augur. prorok. pojačavanje. uvećavanje. osmi mjesec u godini. augurare) gatati (ili: proricati) po letu. august(us) (lat. vješalica. staviti) talionički radnik koji rudaču baca u peć aufsac (njem. uzvišen. 138 aukcionator pojačati. kolovoz. auctionator) licitant pri javnim kupnjama i prodajama . počasno ime rimskih careva. riječ koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje neke riječi. pojačanje. predviđanje. fr. uvećanje. pogoršanje bolesti augmentacija (lat. u kojoj je bilo 3000 grla stoke i koja nije čišćena 30 godina. umnožavanje. dodavati. avi-gur) rimski svećenik koji je po letu i glasanju ptica tumačio i proricao što će se dogoditi. 2. broju i glasanju ptica. e. znak. augirati augnmas (njem. dodatak. pretkazivački. željeza i vapna. augmentativum) gram. otuda: Augijeva staja mučan i neugodan posao oko dovođenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano augirati (lat. ribetina (za razliku od deminutiva koji umanjuje i slabi osnovno značenje. dodavanje. augmentatio) umnoženje. npr. carski augustinijanizam teol. med. auge sjaj. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. aufhenger (njem. umnožavati. poprečna procjena (pogledom) augur (lat. zraka) min. blijedozelen dragi kamen. večeru i si. javna prodaja. auctio) trg. dodati. umnožavanje. Mass mjera) mjera odoka. ponajviše kao sastojak vulkanskih stijena. povećavati. n. porast. pren. pretkazivati august (lat. naprava za vješanje odijela. npr. povišica. veličanstven (pridjev rimskih cezara). auguriozan augurij (lat. predznak auguriozan (lat. augmentum) povećanje.aufdekati aufdekati (njem. do 14. Auge oko. povisivati. povećati. n. Augustina po kojem čovjek može dobiti milosti tek onda kad u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom augustinizam srednjovjekovna kršćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz naučavanja sv. sastoji se od silicija. augustus uzvišen) 1. cijenu. slutiti. npr. kralj u Elidi čiju je staju. postaviti stol za ručak. posvećen. Aufschnitt) narezak. zove se i tirkiz augment (lat. augmentirati augit (grč. dodatak. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Cezaru Oktavijanu Augustu. augere) v. naslućivati. mjesec žetve. pretkazivač. augural). e.

pjevanje) glaz. autoritativan aula (grč. krug oko glave svetaca. kao uho auriga (lat. pigmentum) min. grč. auris uho. pozlaćivanje aurea mediocritas čit. auctionari) trg. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. Aurora) mit. ode pjesma) glaz. aulos frula.) zlatna sredina aureatan (lat. auksilijarni strojevi pomoćni strojevi (na brodu) auksologija (grč. govorničko preuveličavanje i pretjerivanje. n. velik ugled auri sacra fames čit. aureatus) zlatan. držati licitaciju. sprava (ili: ogledalo) za pregled uha aurist (lat. pjevanje uz pratnju frule aulodika (grč. metron) opt. auris) liječnik za uši Aurora (lat. javno prodavati. u obliku uha.e. znanost koja proučava razvoj ljudskog organizma auksometar (grč. aurarius) koji se tiče zlata. auratura) pozlata. odvratna žudnja za zlatom auriforman (lat. aulos. ušni aurin (lat. žličica za uho auriskop (lat. aurum zlato) kem. auxiliaris) pomoćni.) prokleta žeđ za novcem. auriscalpium) med. trpljenje) nepravilan rast (razvoj) čovjeka auktor (lat.) svijetli vijenac. auxesis) ret. zlo.) naklonost svjetine (nestalna) aura vitalis (lat. mirisan.) kočijaš. auricula) uška.aukcionirati 139 Aurora Aulularia (lat. aurum zlato. aula dvorana) dvorjanstvo. nevolja. žuta boja koja se dobiva zagrijavanjem fenola s oksalnom kiselinom i koncetriranom sumpornom kiselinom auripigment (lat. aula) dvorište. aurum. "Kočijaš" (zviježđe) aurikula (lat. proučavanje pjevanja uz pratnju frule . prodavati najpovoljnijem ponuđaču. auksano rastem. aukso.) aura (grč. auxano povećavam. zborno mjesto helenske mornarice pri polasku na Troju aulizam (lat. prodavati licitiranjem auksanometar (grč. aurea mediokritas (lat. auksano rastem. sjaj. posebno biljaka aukseza (grč. pathos nesreća. sprava za određivanje sposobnosti dalekozora za povećavanje auksopatija (grč. autor auktoritativan (lat. vanjsko uho. ugodan povjetarac aura popularis (lat. logos govor) znanost o duševnom i tjelesnom rastu. astr. med.) životna snaga. zlatni auratura (lat. žut ili crven mineral arsenov sulfid auriskalpij (lat. velika slušaonica Aulida luka u Beotiji. dvorski život i običaji. auxano umnožavam. olla) komedije starorimskog pisca Tita Makcija Plauta (250—184 pr. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. zborno mjesto. ušna školjka aurikularan (od lat. auri sakra fames (lat. ulagivanje aulodija (grč. dio uha na koji se stavljaju naušnice. auksilijarne trupe pomoćne trupe. aura) ugodan zrak. laskanje. aula odn. skopeo) med. aule. pren. životni dah auraran (lat. svečana dvorana sveučilišta. anat. auctor) v. prostrana dvorana. napredovanje bolesti auksilijaran (lat. odličan aureola (lat. predvorje. auriformis) uhast. ode pjesma. auctoritativus) v. metron) sprava koja bilježi napredovanje u rastenju. slava. božica zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana aukcionirati (lat. aukso. lat.

aut nihil (lat. pod zaštitom. stetoskopa auskultant (lat. gotovo. Ausbruch) vino koje se samo cijedi iz osušena grožđa. zaštita. aurora muzis amika (lat.) jug australan (lat. Aušvic (njem. vlast. trenutak kad lopta padne izvan igrališta aut Caesar.) zora je prijateljica muza. tj.) zlato aus (njem. authadeia) samodopadanje.aurora 140 autarkija ptica kod Rimljana. sub auspiciis (lat. Bord paluba) kraće umjesto Aussenbordmotor motor na vanjskoj strani brodice. auscultans) slušatelj. znak. nešto veliko.) pod okriljem. archo vladam) samovlada. auspicium. osluškivanje šumova unutarnjih organa kod bolesnika. auspiciosus) koji nagovještava i pretkazuje sreću auspicirati (lat. istok aurora musis amica čit. jutarnji sati vrijede zlata za umni rad. "tko rano rani. samodržac. autarkeia) dovoljnost samom sebi. aus iz) žarg. zaštitnik. dvije sreće grabi" aurozan (lat. aut Cezar. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. samostalnost. svršeno. suškovina Auschwitz čit. auster južni vjetar. ausbord (njem. početnik. manteia) proricanje (ili: gatanje) po puhanju vjetra austroslavizam politički smjer medu Česima u 19. out) šport. bilo samim uhom ili pomoću posebne slušalice. auskultant auskultirati (lat. auscultator) v. Austria. filos) prijatelj. avispicium. tj. auskultator auskultator (lat. izvanbrodski motor ausbruh (njem. ono što treba odbaciti. autos. pomoćni radnik auskultacija (lat.) njemačko ime za poljski grad Oswiecim u kojem je za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio jedan od najjezovitijih logora smrti aushelfer (njem. sreća. promatranje ptica proročica) pretkazivanje po letu i glasanju određenih . grč. grč. okrilje. predznak. ispitivati šum pluća slušanjem pomoću stetoskopa auspeks (lat. samodrštvo. apsolutist autarhija (grč. jutarnje rumenilo. med. zadovoljstvo samim sobom.) zora. uživanje u samom sebi. auscultatio) med. prošlo je i si. augur. pristaša Austrije austrofobija (lat. apsolutizam autarkija (grč. koji je težio za pretvaranjem Habsburške monarhije u državu u kojoj bi dominirali Slaveni aušus (njem.) ili biti Cezar. pomoćni sudac bez prava glasa. sretan početak. aurum) koji u sebi sadrži zlato. aussen vani. Ausschuss) bezvrijedne stvari. prisluškivati. auscultare) slušati. australis) južni. samotok. neovisnost o aurora (lat. moć. autos. zadovoljstvo samim sobom autarh (grč. archo vladam) samovladar. despot. otpad aut (engl. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. australna svjetlost južna svjetlost Australazija Indijski arhipelag austrijacizam osobitost njemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji austrofil (Austrija. zlatan aurum (lat. vrhovna uprava i zapovjedništvo. pod pokroviteljstvom auspiciozan (lat. pren. ili ne biti ništa aut-aut (lat. pokrovitelj auspicij (lat. st. proricati auster (lat.) ili-ili autadija (grč. aushelfe'n pomagati) radnik koji nije u stalnom radnom odnosu nego povremeno dolazi na ispomoć. sudski pripravnik. aut nihil čit. fobos) mržnja prema Austriji austromantija (lat.

autos. pravovaljan. lat. bios. autos. autos eng. lat. samoprobava. koji prolazi još istog dana autemoron (grč. autos engl. vjerodostojan autentičnost (grč. putem razumne volje. kasnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. autobusima. autodefe autodefe (šp. autodafe autodeterminizam (grč. tj. bez uvoza sa strane. autos. pravi. pisac autobiografije autobiografija (grč. sposobnost neke zemlje da se uzdržava samo svojim sredstvima. authentikos) istinitost. autos. kamionima autoanaliza (grč. autos. prav. istinit. authentica) mn. naučavanje o samodeterminaciji. vlastita biografija. autos. bios život. lat. autos. emera dan) med. prav. lat. omnibus autodafe (port. auto-da-fe. autos. bilo da priča samo svoje doživljaje ili da radi što boljeg prikazivanja svoje osobe. izvršenje inkvizicijske presude. gol vlastitoj momčadi auto-kolona dugi niz automobila u pokretu auto-limar radnik koji izrađuje limene dijelove za automobile ili zrakoplove 141 autodigestija auto-mehaničar radnik koji popravlja automobilske motore i uređaje auto-promet promet motornim vozilima. autos) psih. authentikos pouzdan. fil. lijek koji djeluje već onoga dana kad se upotrijebi autentičan (grč.autemeran vanjskim stvarima. authentikos) zakonit. fr. auto-didaktos) samouk autodidaktika (grč. ovjeriti autentik (lat. trg. osobnosti i ideje autodidakt (grč. facere) potvrditi. uobičajena kratica za automobil auto. razmekšavanje organskog tkiva nakon smrti pod utjecajem želučanog soka . omnibus svima) automobil-omnibus. goal) šport. originalni spis ili dokument autentike (lat. samoauto-dres (grč. izvorni. autentik autizam (grč. autos) 1.(grč. analyo razrješujem) poniranje u samoga sebe. bezbožnika. didasko učim. svečano spaljivanje heretika. ideal starih kinika i stoika po kojem je stoički mudrac "dovoljan sam sebi" autemeran (grč. ispitivanje vlastite savjesti autobiograf (grč. izvornost. digestio probava) fiziol. poučavam) samoučenje autodigestija (grč. lat. odrediti) fil. autos sam. Židova i vještica u srednjem vijeku (osobito u Španjolskoj). grafo) vlastiti životopis. autos) 2. predmetak u složenicama sa značenjem: sam. usp. o samoodređivanju djelovanja i htijenja putem zakonitosti koja je u našoj svijesti. actus fidei) heretički sud. v. autos. dress) odijelo za automobiliste auto-električar specijalist za električarske poslove na automobilima auto-garaža (grč. grafo pišem) pisac vlastitog životopisa. automobilizam auto-stop zaustavljanje automobila na cestama i molba vozaču da pješaka (obično turista) besplatno poveze auto-transport kraće umjesto automobilski transport promet automobilima. prvobitni. opisuje uvjete pod kojima je živio i radio autobus (grč. authenticum) izvorno djelo. emera) med. književni rod u kojem pisac opisuje svoj život. pretjerano razvijen fantastično-sanjalački unutarnji život. bolesno misaono udaljavanje od vanjskog svijeta auto (grč. garage) spremište za automobile auto-gol (grč. pravovaljanost. determinare opredijeliti. auto-de-fe) v. original. vjerodostojnost autentificirati (grč. istodnevni.

gennao rađam) fiziol. mršavljenje zbog šećerne bolesti autofilija (grč. starosjedilac. autograf autohipnoza (grč. pomoću tzv. filia naklonost. samooprašivanje autogen (grč. gnosis) samoispitivanje. naprava za umnožavanje rukopisa. med. lat. autos. izrađen putem kopiranja. sam sobom autodrom (grč. jedenje samog sebe. nastanak života u njego- vim najjednostavnijim počecima iz tzv. grafia) umijeće umnožavanja rukopisa. koji je nastao tamo gdje je i nađen (kamen. autos. auto-chthonos) urođen. infectio zaraza) med. auto-chthon) prastanovništvo. jak) koji djeluje sam od sebe. autohirija autogamija (grč. autos. toxikon lat. autos. samooplođivanje kod biljaka. svojeručan potpis. fone glas) 2. autogramma) v. samoubojstvo autohton (grč. supr. alogen autognozija (grč. autos. autografon) riječ ili spis koji je neka osoba svojeručno napisala. fonos ubojstvo) 1. umnožavati autografomanija (grč. in) med. umnožavanje rukopisa (s kamena ili metalne ploče) autografirati (grč. autos. dromos put) automobilsko trkalište. autografskog crnila autogram (grč. usp. auto-chthon) prastanovnik. proizvođenje živih bića umjetnim putem autograf (grč. zadovoljenje erotskih nagona pomoću vlastitog tijela. pri čemu tijelo služi samo kao zamjena za drugi seksualni objekt na koji onaj koji se zadovoljava pritom misli (za razliku od narcisizma kod kojeg je vlastito tijelo krajnji seksualni cilj) autofagija (grč. autohiria) dizanje ruke na sama sebe. autos. stijena). autos. koji se sam porađa. grafikos) svojeručan. grafein pisati) izraditi pomoću kopiranja. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i poznatih ljudi autografski (grč. tj. kod začepljenosti ušne trube (Eustahijeve) ili vanjskog ušnog kanala: osjećaj kao da nam naš vlastiti glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u začepljenom uhu autofonija (grč. autos. autos. ljubav) samoljublje. v. samoniklost. ljubav prema samom sebi. umnožiti. autos. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima. svojeručno napisan. autos. poznavanje samoga sebe autogonija (grč. autos. autos. samonikao. starosjedilaštvo. bolest čiji su uzrok zarazne klice koje su se već nalazile u čovjekovu organizmu i izazvale bolest autointoksikacija (grč. gamia) bot. fysis priroda. anorganske tvari. autogram autografija (grč. autos. trovanje zbog nagomilavanja otrovne tvari koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega . autos. grafo. autos. fagein jesti) med. dynamikos moćan. therapeia) med. samoliječenje autofonija (grč. eros ljubav) psih.autodikija 142 autointoksikacija autodikija (grč. hipnoza autohirija (grč. samobitan autohtonija (grč. koji radi sam od sebe. urođeništvo. urođenik autohtoni (grč. gignomai rađam) biol. samobitnost autoinfekcija (grč. urođenički. hypnoo uspavam) dovođenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. vježbalište (ili: put) za automobile autoerotizam (grč. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekog da sam sebi sudi autodinamičan (grč. autos. starosjedilački. zaljubljenost u samog sebe autofizioterapija (grč. min. autos.

knipsen pucketati) fot. logia) ret. automatiser) pretvoriti u stroj. lithos kamen.. autos. samodržački autokritika (grč. autos engl. osakaćenje. mobilis pokretan. puška. autos. lat. učiniti da netko radi kao automat. "samonadzor" autokracija (grč. zatvorena posuda čiji se sadržaj zagrijava pod tlakom većim od atmosferskog. kefale) samostalnost. autos. fil. autos. njem. autos sam. vladanje samim sobom. neograničeni vladar ili gospodar autokratizam (grč. sprava koja. samovladar. autos sam. autos. postupaka autolezija (autos sam. automatski otponac na fotografskom aparatu (omogućuje fotografu da snimi sam sebe) autokontrola kontrola nad samim sobom. maomai. samokret. pren. tako reći. sam svoj autokefalnost (grč. ozljeda samoga sebe autolitotom (grč. osobito u crkvenom smislu autokemoterapija (grč. vladanje sobom. otapanje i fermentativno razgradivanje mrtvih životinjskih tkiva pri čemu ne dolazi do truljenja autologija (grč. gospodarenje razuma nad osjetilima autokratski (grč. mišljenju i pisanju) automat (grč. nezavisnost od drugih. nehotični i nesvjesni pokreti koji nastaju zbog neposrednog podražaja iednog živčanog centra automobil (grč. pokretljiv) vozilo koje se sa- . tal. autos.. autos. pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakciji ubrzava sam proces te reakcije autokefalan (grč. automatski pokreti psih. lat. mehanički. stvarni govor. automatos) samopokretan. autos. fr. haima krv. kem. sag. automatos) ono što se radi bez sudjelovanja volje. ocjenjivanje samoga sebe. samoozljeda. therapeia) med. stroj koji sam djeluje pod određenim uvjetima. Papinov lonac autoknips (grč. kata-lyo odriješim) kem. ocjenjivanje vlastitih spisa. djela. machomai proturječiti) proturječnost sa samim sobom (u govoru. naprava koja automatski bilježi nehotične pokrete automatski (grč. kratos vlast. koji radi bez sudjelovanja svoje volje i razuma. naprava za sterilizaciju lijekova. automatos koji se kreće sam od sebe. liječenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno nakon vađenja iz vene autoklav (grč. clavis) fiz. autokratizam autokrat (grč. maomai tražiti. kišobran. autos. kirurških instrumenata i dr. npr. med. za čovjeka. tj. autos. laesio povreda) samoosakaćenje. nezavisan. tj. za razliku od slikovitog. temno režem) med. autos. kritike) samokritika. samodrštvo. autos. glupan. životinja (kod Descartesa) automatika znanstveno-tehnička disciplina koja se bavi teorijom i konstrukcijom sustava za reguliranje i upravljanje tehnološkim procesima automatizam (grč. kefale glava) samostalan. vaga. makinalan. nesvjesna radnja automatizirati (grč. onaj koji liči na stvar. autos. grafo) psih. carro kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba autokataliza (grč. autos.autokar 143 automobil autokar (grč. kratos) v. kratos neograničena vladavina. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mjehuru autoliza (grč. sustav apsolutističke vladavine. koji sam od sebe radi. nož. lišiti samoradnje automatograf (grč. samostalnost automahija (grč. autos. kratos) neograničen u vladanju. moć) samodržac. lyo razgrađujem) samorazgrađivanje. autos. žuditi) fiz. odnos prema samom sebi. biće koje nema duše.

priznata veličina (u nekoj struci). autoptes) očevidac autoptički (grč. znanstvenika. začetnik. autos sam. slobodan. autoritativna država nedemokratsko državno uređenje kod kojeg se vlada po načelu vojne discipline. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja pogrešnosti. autorsko pravo isključivo pravo književnika. autos. 2. autos. ugled. nadmoćnost (duhovna. nyx.automobilist mo kreće. bile države: Mussolinijeva fašistička Italija i Hitlerova nacistička Njemačka autoritet (lat. nomos) pristaša samouprave. antos. autopsija) autor (lat. autos. pristaša samozakonodavstva autopatija (grč. koji se bavi automobilizmom kao športom automobilizam (grč. 2. opunomoćiti. auctoritas ugled. morfe oblik) biol. čak i kad su pogrešna. fr. autos. auctor. morfogeneza autoniktobatija (grč. auto automobilist (grč.: heteronomija) autonomist (grč. prevođenje i umnožavanje njihovih djela). autonomia. med. koji izrađuje automobile. auctor tvorac. odobriti. na osnovi osobnog promatranja. osobno iskustvo autoplastika (grč. autoriser) ovlastiti. autoriziran prijevod prijevod nekog književnog ili znanstveng djela s dopuštenjem njegovog pisca . usp. autorite) 1. naređenjima vodstva mora se bezuvjetno pokoravati. lat. med. fr. začetnik) koji se zasniva na autoritetu. zakonita vlast. moralna. osobno promatranje. viđenje) 1. otvaranje leša da bi se utvrdio uzrok smrti 144 autorizirati autopt (grč. odobravanje autorizirati (lat. usp. fr. koji živi po vlastitim zakonima autonomija (grč. autoptes) pril. pascho iskusim. samogledanje. tj. baino idem) med. portrait slika osobe) umj. ugledan. v. pravna). pronalazača da mogu moralno i ekonomski iskorištavati svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivanje. motorni čamac. priznat stručnjak autorizacija (lat. lat. auctor tvorac. fr. tvorac nekog književnog. putem otvaranja i pregleda leša (usp. vozilo se kreće pomoću motora kojeg pokreće benzin. nafta ili elektricitet. fil. politička nezavisnost. samostalan. odobrenje. nyktos noć. disciplina koja obuhvaća različite vrste automobilskih natjecanja automorfoza (grč. mobilis) onaj koji vozi automobil. koji hoće i može nametnuti svoju volju ili mišljenje. autos. autos. augere. plasso oblikujem) med. auktor autoritativan (lat. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (supr. autonomos) samoupravni. slika. na osnovi viđenja svojim očima. skulptura ili crtež vlastitog lika autopsija (grč. zakon koji je na snazi. nomos zakon) samozakonodavstvo. ovlaštivanje. autos. s autoritetom odozgo i s poslušnošću odozdo. autosomnambulizam autonoman (grč. znanstvenog ili umjetničkog djela. opsis gledanje. gledanje (ili viđenje) svojim očima. mjerodavan. fr. jedan od načina postojanja biljnog i životinjskog oblika. auteur) pisac. autorisation) ovlaštenje. autopatheia) vlastiti osjećaj. umjetnika. pronalazač. vlastitim očima. operacijski zahvat kojim se nadoknađuje nedostatak kojeg dijela tijela ili tjelesne supstance živim tkivom s tijela samog bolesnika autoportret (grč. pregled. samostalnost. auto. auctor. mobilis) šport. takve su npr. utjecaj. tvorac. samouprava.

autos. autos. fr.: alomorfija. autos lat. autos lat. autos. prvi otisak autotipija (grč. tome) pojava koja se često može vidjeti kod nekih životinja: osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. autoniktobatija autostabilnost (grč. autos efa) "on. nepomičan) fiz. sama od sebe nastala magnetična budnost za vrijeme spavanja. tj. autos tal. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno pa se od vrha prstiju omotaju elastičnim vrpcama autotrofan (grč. automatsko održavanje stabilnosti autostrada (grč. autos. trausfusio pretok) med. improvizirano autoskopija (grč. stabilis čvrst. Pitagora. npr. autos. therapeia liječenje) med. autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme. strada cesta) suvremeno izrađena cesta za automobile autosugestija (grč. okretanje krila oko vertikalne osi. lat. therapeia lat. lat. somnus san. typos otisak) jedan od najvažnijih pronalazaka u području grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo i njihovo umnožavanje autotomija (grč. rotatio okretanje) samookretanje. cjepivo pripremljeno od klica koje su uzete od samog bolesnika autožir (grč. autos sam. utjecanje na samoga sebe. lat. npr. kod akrobatskog leta "kovit" autos efa (grč. neuvjetovanost autoterapija (grč. vaccina) med. lat. autoshedijastički (grč. nogu) u srce i mozak u slučaju kad u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima autotip (grč. pod heterotrofan autotrofija (grč. autotrofne biljke bot.autorotacija autorotacija (grč. neograničenost. suggerere savjetovati) sugestivno utjecanje na samog sebe autosugestija (grč. njegov glavni dio je poseban vodoravni . na brzu ruku. trofe hrana) koji sam sebe hrani. ambulare hodam) med. formula kojom su pitagorejci rješavali svaki spor koji bi se medu njima pojavio zbog razlike u mišljenjima o nekom pitanju pozivajući se na autoritet učitelja autoseroteracija (grč. serum) med. suggerere savjetovati. autos. autorotacija krila zrak. skopeo gledam) v. autopsija autosomnambulizam (grč. novija faksimilna izdanja. npr. svojstvo svih klorofilnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu prehranjivati i izgrađivati isključivo iz anorganskih spojeva sredine u kojoj žive. auto-teles nezavisan) samostalnost. autos. gyros krug. autos. liječenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. heterotrofija autovakcina (grč. psih. autos. trofe hrana) biol. v. nametnutog suda na osnovi vlastitih pogrešnih predodžaba. nadahnuti koga čim) samouvjeravanje. je to rekao". typos otisak) autotipijom dobiven otisak. autos. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih dijelova tijela (ruku. smatranje sebe samoga bogom 145 autožir autotelija (grč. autogyre) zrak. sadržaji svijesti koji se pojavljuju putem autohipnoze autoteizam (grč. autos. autos. supr. theos bog) obožavanje samoga sebe. stjecanje pogrešnog. lat. kod upale plućne opne itd. autos. kad gušter žrtvuje svoj rep autotransfuzija (grč. zrakoplov namijenjen uspravnom penjanju i spuštanju. autos.

Obri avatar mit. napredovanje. prethodnica. ante meridiem avantaža (fr. spašava ljude kroz patnje u reinkarnacijama avangarda (fr. prethodnica. paradno i si.) zdravo! Ave. aventure. predstraža. ostavljen sreći ili slučaju. izbočenje. odvažan. aventurier) pustolov. bučno. aval) trg. adventura) pustolovina. aventure slučaj) vrsta kremena (nađen slučajno pri proizvodnji stakla) avanturist (fr. istaknuti dio građevine avans (fr. napredak. koji je po strani. avancer) napredovati. avancement) unapređenje. ausriicken) izići. unaprijediti. zarade u nekom poslu avankor (fr. Maria "zdravo. avalanche) snježna lavina: odron zemlje. u vrijeme Mussolinijeve dikatature: fašistička organizacija mladeži od 14 do 18 godina (avangardisti) avanija (fr. aval (fr. avaler) potpisati mjenicu kao jamac avalist (fr. outsider) onaj koji je izvan čega. osobito globljenje kršćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj. jamac na mjenici Avalokitešvara (sanskrt. prema Auzonu. ljubav prema pustolovinama avanzirati (fr. prednost avantažer (fr.) prije podne. predujmiti. predujmljivati avanzman (fr. korist. arhit. Alana i Slavena. napredovanje u službi. ići naprijed. smanjivanje dobitka. poći (obično u skupinama). adventura. bujica. avantage) dobitak. mjenično jamstvo.) najomiljeniji i najpoštovaniji bodhistava u mahayana-budizmu. izazvali seobu Huna. lovac na sreću avanturistički (fr. krenuti. ali nitko ne misli da će pobijediti. dati (ili: uzeti) predujam. prevaga. drzak. avanguardia prethodnica) u Italiji. mlakonja Auzonija (lat. prvi borbeni red neke vojske avangardija (tal. pren. fr. arhit. koji stavlja sve na kocku. trg. usp. unaprjeđivati. isplata unaprijed.autsajder 146 Ave. izvidnica. mongolski nomadi koji su u 6. avant naprijed. sva sila avalirati (fr. avanie. avant-garde. Ausonia) pjesnički naziv za Italiju (po priči. bilo u životinju ave (lat. sramota. plaćanje unaprijed Avari mn. izmarširati u skupini. potpisnik. izlaženje u susret avant midi čit. aventure) sklonost avanturi. nadmoć. promaknuće. prednost. u športu: onaj koji se natječe. onaj koji čeka unapređenje za časnika avantura (fr. pokušaj. avant-corps) voj. prvi korak. istaknuti dio kuće. potpis jamca na mjenici avalanš (fr. Ave. Maria vijak (elisa) koji se okreće djelovanjem vjetra autsajder (engl. avania) uvreda. zaštitnik Tibeta. avaliste) trg. Maria (lat. aventureux) pustolovan. biti unaprijeđen. smion. avan midi (fr. utjelovljenje božanstva u hinduskoj mitologiji bilo u čovjeka. ispust. avanturistički roman vrsta romana u kojem je glavna tema opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka avanturizam (lat. smion trgovački pokušaj avanturin (fr. isplata unaprijed. poniženje. sinu Odiseja i nimfe Kalipse) auzrikati (njem. iznuđivanje novca. osobito izići u stroju iz vojarne. garde straža) voj. st. avance) predujam. Marijo!") riječi kojima je anđeo pozdravio Djevicu Mariju nagovještava- . onaj koji je daleko od čega. tal. avantegeur) onaj koji ima prednost. lat. neupućen čovjek. prevagu: voj.

telefon od gumenih cijevi u ratnom zrakoplovu aviomehaničar zrakoplovni mehaničar avion (fr. cultura uzgoj) gajenje ptica. glava. sprijeda. strada cesta) zračna linija kojom stalno prometuju zrakoplovi avisatio de perjurio vitando čit. a ne po pojedinačnoj procjeni svake stvari koja se prodaje avet (tur. (papa Grgur IX. grč. avis ptica. pojeftinjavati avinjonsko sužanjstvo razdoblje od 1305. bolesti koje nastaju zbog nedostatka vitamina u hrani. aviver) oživiti. summa svota) trg. avis ptica) zrakoplov. aversio) odvratnost. avis ptica. osvježiti boje . sablast. emtio per aversionem) kupnja ili prodaja poprijeko. u crkvenoj se povijesti to razdoblje naziva i "babilonskim" (prema robovanju starih Izraelaca u Babilonu) aviobiologija (lat. suma novca kojom se plaća poprijeko.avenija jući joj da će roditi Isusa. grč. mržnja. pobiti vrijednost (robi) pojeftiniti. odoka averzionalna suma (lat. gramzljiv.) prav. avidus) lakom. vrsta majmuna aviceptologija (lat. (papa Klement V. med. avis ptica) plovidba zrakom. kamo su bili dovedeni da bi bili pod utjecajem politike francuskih kraljeva. avverso) num. avion) laka kovina od koje se prave neki dijelovi zrakoplova aviostrada (lat. iznos) trg. aviateur) zrakoplovac.bez. oživljavati. stara kršćanska molitva. žudan. logia znanost) grana biologije koja proučava uvjete pod kojima se živo biće može održati na životu u velikim visinama ili na drugim nebeskim tijelima aviofon (fr. skorbut. aviarium) ptičnjak. lik. avizacio de peijurio vitando (lat. djedovsko. obiteljsko imanje avivirati (fr. amine od am (monia) + -ine. capio hvatam. pelagra. gradu Avignonu. lice (kovanog novca). ret. logos znanost) vještina hvatanja ptica avidan (lat. pohlepan. zrakoplovstvo. st. proždrljiv avijacija (fr. naprava za letenje teža od zraka. beriberi. kavez za ptice.) u kojem su pape stolovale u fr. večernje zvonjenje u Kat. staza. aviaticus. aversus licem okrenut od. krletka avijatičar (lat. avitum bonum (lat. tal. letač. aviation. i odriče besmrtnost duše. v. ali tako da ovaj to ne primijeti averziona trgovina (lat. fil. njegovo naučavanje naginje materijalizmu i panteizmu. quantum količina. pilot 147 avivirati avikultura (lat. avis ptica. lat. avenue) pristup.) prav. avis ptica. nosos bolest) mn. lat. zračna flota avijarij (lat.. crkvi avenija (fr. put obrubljen drvećem i cvijećem averoizam med. grč. aeroplan avional (fr. afet) strašilo. prilaz. tal. fr. fone glas) zrak. sučeva opomena kojom se nekome savjetuje da se kloni polaganja lažne prisege avitaminoze (grč. averzionalni kvantum averzionalni kvantum (lat. vilis jeftin) trg. a. suprotno: revers averzija (lat. bios život. lat. avilir. gnušanje. avion. vita život. drvored. lat. tj.) do 1376. zbog čega ga je osudila Rimska kurija avers (lat. grč.. utvara. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averoes IbnRošd u 12. uzgoj životinja avilirati (fr. figura koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne teme. avion. adversus okrenut prema. engleska bolest i dr. željan.

aviser) izvijestiti. a-zoon. javiti. lat. ići prema) astr. neobuzdan čovjek azil (grč. pribježište. koje su pobjedili azigija (grč. "stil isjeckanih rečenica" s jakim ritmičkim naglašavanjem. izvještavati. avulsio) med. javljati avizo (tal. od njegovih vlakana izrađuju se tkanine za odijela vatrogasaca. kićenost. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici neke države da napuste službu strane države avulzija (lat. avizna lađa. azap) muka. azab. utočište. ime dviju pokrajina u sjeverozapadnom Iranu azi mn. sloboda. mn. nedodirljivo mjesto na kojem progonjeni nalaze utočište. blagdan beskvasnog kruha azimut (ar. obavijestiti. a-sbestos neugasiv) min.) prav. inače služi. avisare. Asia. divljak. npr. a-. avocentur akta (lat. suparnici su im bili vani. tzv. obavještavati. avviso. a-sylos neopljačkan. rađam se) znanost o stvaranju anorganskog ili organskoga iz anorganskog . neka se traže spisi. a-. odazivanje. kiselo tijesto) židovski pashalni beskvasni kruh. i za izolaciju azeotropija grč. tal. aviza avoar (fr.. a. izvidnički brod. tražiti da se nešto pošalje. ali najčešće ima pejorativno značenje. prav. zastora u kazalištima i dr. vađenje zuba. nezauzetost azijanizam ret. patetičnost Azijat (lat. zygon jaram) neoženjenost. skandinavski bogovi nebesnici. dom za smještaj i izdržavanje sirotinje. dynamis snaga. imao je dvije karakteristike: 1. gignomai nastajem. avocere) odazvati. opozvati. stvoren u maloazijskoj Joniji.syle) sigurno sklonište. najstarije razdoblje Zemljine kore. zahtjev da se spisi vrate od nižeg suda višem avokatorij (lat. tal. slabljenje azoogenija (grč. a sjedište im je Asgard). predstavljaju prirodne sile (na čelu im je vrhovno božanstvo Odin. aktiva avocentur acta čit. nedodirljiv. pojava da smjese nekih tekućina u određenom omiem vriju pri stalnoj temperaturi i daju pare istog sastava kao i tekućina Azerbajdžan država u istočnom dijelu Zakavkazja. u francuskim trg. avocatio) opozivanje. avoir. odazivati. visus gledanje. avere. pogled) trg. habere imati) kao imenica. a-zoon. zyme kvasac. v. Božja kazna azbest (grč. komad zemljišta koji rijeka otrgne i odnese na drugu obalu azab (tur. i 2. Asianus) stanovnik Azije. knjigama: potraživanje. kao loš vodič topline. avizni brod poštanski brod za brzo prenošenje važnih vijesti avizirati (lat.aviza 148 azoogenija aviza (tal. lat. bombastičnost. vrsta nesagorljivog minerala. neudanost. a-. izvještaj o poslanoj robi ili novcu. nedostatak snage za život. periodos) geol. sila) med. ad za. akti avocirati (lat. patnja. slojevi bez organskih ostataka azoodinamika (grč. fr. pravo azila u međunarodnom pravu: pravo političkih ili vojnih bjegunaca i si. kutna udaljenost nekog nebeskog tijela ili predmeta na Zemlji od sjeverne ili južne točke podnevnika azobenzen narančasta kristalna tvar. magnezijev silikat vlaknastog sastava. avviso) brodica (ili: čamac) za izvještavanje. antički govornički stil. avvisare. samatha ići k. prav. spisi avokacija (lat. mit. opozivati. zoon živo biće. na utočište u nekoj stranoj državi azima (grč. važan međuproizvod u proizvodnji azo-boja azojski period (grč.

od nominalne vrijednosti. rednog broja 7. zoo živim. može imati i više glava ažio (fr. plav mineral. potpuni nedostatak muških sjemenih stanica (spermija. agio-conto) trg. St. element atomske težine 14. namještanje. znak N. dionicama i si. lazvardi) vrsta plave boje azurit (fr. tal. Tropez. onaj koji završava povjereni mu posao na vrijeme ažurirati (fr. nastavak -ites) min. agio) trg. agioter) špekulirati vrijednosnicama. pers. tj. Cannes. nebesko plavetnilo azuri mn. razlika između nominalne i tečajne vrijednosti. veća vrijednost neke vrste novca.) po talmudu anđeo smrti. azur. višak. račun o dobitku odnosno gubitku pri promjeni neke vrste novca. vrijednosnica i si. dotjerivanje ažur (fr. metron) sprava pomoću koje se utvrđuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka azoturija (grč. prisustnost velike količine dušika u mokraći Azrail (hebr. plava boja neba. azzurro. haima krv) med. jedan od glavnih sastojaka zraka (4/5) azotemija (grč. ajour) praviti otvore. ažioter (fr. baviti se ažiotažom ažistaža (fr. grč. lapis lazuli) plavetnilo. a-. pomicanje. trgovanje novcem. popularan naziv za talijansku državnu sportsku reprezentaciju (zbog modre boje njihovih majica) azurin (ar. azur. aždaha) zmaj. izrađivati šupljikavi vez . agioteur) osoba koja se profesionalno bavi špekulacijom vrijednosnica ažiotirati (fr. neke dionice. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oplođivanja Azori skupina otoka zapadno od Portugala (u Atlantskom oceanu) azot (grč. npr. doplata. ajustage) određivanje (ili: prilagođavanje) propisane težine novca. Nica. dušik. agiotage) špekulacija. glasovit po svojim pješčanim plažama i izvanredno lijepom plavetnilu morske vode (značajni gradovi. spermatozoida) u izbačenom sjemenu. azotos. azotos. Marseille) aždaja (tur. a-zoon. urein mokriti) med. ažiotaža (fr. lazhward. Cote d'Azur) istočni dio francuske obale na Sredozemnom moru (graniči s Italijom). a jour) točan i brz u poslu. Lavoisierov naziv za nitrogen koji nije u stanju održavati život) kem. vrijednosnica i si. neman u obliku krilatog guštera. azotos. umnožavanje azotnih spojeva u krvi azotometar (grč. vrijednosnicama. akcije ažio-konto (fr. azotos.azoospermija 149 ažurirati azoospermija (grč. sperma sjeme) med. karbonat bakra Ažurna obala (fr. prilagođavanje mjere.008. ajour) otvor (na ručnom radu) ažuran (fr. anđeo koji prihvaća i prati duše umrlih azur (fr.

bacillus prutić. Ali-baba). grč. štapić) med. pretjeran strah od zaraznih klica (bacila). upotrebljava se i u medicini. šaljiv. badigeon) vrsta fine obojene žbuke. trpjeli u Babilonu kamo ih je odveo kralj Nebukadnezar baborak (češ. piše se iza imena (npr. beibibum (engl. jezgra je jestiva. kratica basso B kem. knez babuvizam socijalno-politička doktrina koju je utemeljio fr. u radio-dramama) badecimer (njem. background pozadina. vapna i bizmutova klorida. dizenterije. kratica za barij baba (tur. gospodar. ansambl duhača i udaraljki koji prati svirku solista (u džezu). vrenja maslačne kiseline i dr. zabuna. Kaldeja. čuvarica djece bacili (lat. Babilonija stara država u Aziji (simbol bogatstva i okrutnosti). drvo i plod iz porodice ruža. dodiru nekog predmeta. vožnji javnim prijevozom i dr. izazivači tifusa. beibisiter (engl.) omiljeni češki narodni ples. st. očinstvo. metež. lakrdija. bacillum štapić. beba.) nered. punac. društvu je cilj održavanje te jednakosti baby čit.) indijska titula. babilonsko sužanjstvo sedamdeset godina ropstva koje su stari Izraelci u 7. očevina. bakterije koje imaju oblik štapića. kaos. bacilofobija (lat. novorođenče. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. toranj građen u Babilonu. očuh. draga djevojka babyboom čit. tetanusa. ali prazan razgovor badižon (fr. baden kupati. češka brza mazurka babu (ind. ženina obitelj babel (hebr. zbrka.) otac. izopačenost. kit što ga upotrebljavaju kipari. ali je to spriječio Bog učinivši da graditelji počnu govoriti različitim jezicima.) bot.) malo dijete. kratica za element bor B log. zvučna kulisa. badinage) šala. trebao je doprijeti do neba. babilonski toranj prema Bibliji. nered. sastavljena od boje. bezbožnost. zbrka. med.) dadilja. beibi (engl. razvrat Babilon stari grad u Aziji. b drugo slovo hrvatske latinice B glaz.) vrsta tenisa malom lopticom s krilcima. kratica za predikat (dok A označava subjekt) Ba kem. pren. djetešce. pren. četka badminton čit.B B. fobos strah) med.) background čit. utopist Babeuf (1760—1797): svaki čovjek ima jednako pravo zadovoljiti svoje potrebe i uživati sva dobra prirode. tonzile badinaža (fr. dojenče. mandule. pr. i 6. . Zimmer soba) kupaonica badem (sanskr. tast. e. bedminton (engl. n. bekgraund (engl. podloga) glaz. otmjen. nagao porast nataliteta (primjerice u godinama poslije Drugog svjetskog rata) baby-sitter čit. ozvučenje događaja na pozornici (npr.) velik broj porođaja.

njegovateljica male djece bajlbrif (niz. od davnina je poznat u Indiji i Francuskoj baft (perz. baidaki) mn. šaljivac. bahio) zaljev. betilije bajaco (tal. meteori koje su stari posvećivali bogovima ili ih samo obožavali (nazvano po kamenu na kojem je Jakov spavao i sanjao anđela — Post 28. bagger) jaružati. polemika.baft 151 bajliti za igru nije potrebno posebno igralište. tal. bagana janje) janjeća kožica s krznom. otpaci koji ostanu pri proizvodnji šećera. Burundiju. plamenjača. samohodna sprava za vađenje pijeska s riječnog dna. baithylia. njegovati dijete. tamnica. obično bijelih katunskih tkanina baga (tur. dewadasis = sluškinje bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8 do 12. Tanzaniji) bain-marie čit. Ugandi. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. bagat (tal. bei Wache pod stražom) zatvor. po čemu je i nazvana bager (niz. pjestovati .) kuh. vrsta istočnoindijskih. sem. malenkost. vrsta fmog duhana iz brazilske pokrajine Bahija bahs (tur. potcjenjivati. niska cijena. kvrgasta izraslina na konjskim zglobovima. bagrjanyj) crvena boja dobivena od borove kore. posuda vruće vode u koju se stavljaju posude s jelom da bi se održala toplina baitilije (grč. klaun u napuljskoj narodnoj komediji. bajbokana bajbot (njem. lađe s neobično velikim krmama na Dnjepru. vrsta malih rubaca bajbok (njem. kukac. balia) dojilja. trop od grožđa. rasprava. vrsta morske ribe. baganac bagasa (fr. buhara. omalovažavati. v. pagat bagatela (fr. bei kod. vaditi pijesak iz rijeke. bagage) prtljaga. plesačice na službi u ind. kratko i lagano glazbeno djelo bagatelizirati (fr. hramovima (ind. svjetina bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. harlekin. javne plesačice i pjevačice u Indiji. baft) trg.19). bagatella) sitnica. ološ. bajaccio) lakrdijaš. nebesko kamenje. Boot čamac) pomoćni čamac. Dnjestru i Bugu bajdara (rus. bailadeira) mn. insekt bagana (tur. bagatelle.) kornjačin oklop. peronospora. bagatelle) ne mariti za nekoga ili nešto. uzimati koga ili što previše olako bagaža (fr. žulj na nozi. dadilja. slične bagdadskim šalovima. diskusija bahur (hebr. bagger) jaružalo. uvjerenje graditelja broda ili mjerodavnih vlasti da je brod propisno izrađen. čamac za spašavanje bajdaki (rus. balia) dadiljati. ponekad su i javne žene. bigar bahija (šp. šljiva. poznavatelj židovskih zakona Bahutu (Hutu) narod iz skupine Bantu (žive u Ruandi. mulja bagra (rus. bagasse) trop šećerne trske. radi isušivanja zemljišta bagerovati (niz. pajac bajadere (port. a može se igrati na svakom terenu. bethel) mn. Bylbrief) pisani ugovor o gradnji broda. čistiti riječno korito od pijeska. kanala i si. bachur) židovski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. ben-mari (fr. presvučen kožama bajla (tal. bahys) govor. grimiz. priznanica o novcu primljenom za gradnju broda bajliti (tal. tričarija. maslina i dr. za čišćenje riječnog korita i kopanje prokopa. bagata) v.

u sr. baccara) francuska kartaška hazardna igra bakbord (engl. Bart brada) brada samo na licu (podbradak je izbrijan). bacleur) zatvarač luke baklja (njem. šiparica bakhej (grč. baiocco) nekadašnji papinski bakreni novac (pet talijanskih čentezima) Bajram (perz. baccana) obična krčma bakanalije (lat. Facket. Bačke obraz. lat. zalisci. pren. magisteriju i doktoratu. bobica. vijeku: putujući daći (vaganti) bakara (fr. bog vina. pjesnika G. najčešće vojničke obuće bakant (grč. raskalašena. čuvar (nekada: noćni čuvar po selima) . prvi se slavi odmah nakon posnoga mjeseca ramazana. Kurban-bajram (Blagdan žrtve) zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koje dijele sirotinji. bobičast. lijeva strana broda (kad je čovjek okrenut licem pramcu) bakciferan (lat. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Bakha. pren. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dvaju dugih slogova (bakhejski stih upotrebljavanje osobito u himnama bogu Bakhu) Bakho (lat. lola baklaža (fr. baccalaureatum) polagati (ili: položiti) bakalaureus bakalaureus (lat. zulufi bakfiš (njem. g. fiaccola) luč. pijanke. baclage) pom. i engl. bacca) bot. Backfisch pržena riba). fenjer ili bačva) koji pliva na vodi i označava lađi put po opasnim mjestima. razvratna pijanka. bei pri. bokkancs) vrsta teške. kolac premazan smolom. jagoda baka (njem. divlja. Bake) znak (obično komad drveta. mlada djevojka. živi u iz sjevernim morima. dug nož s oštricom na obje strane koji se stavlja na pušku (ime po gradu Bayonne gdje je napravljen 1640. boga vina. bučno veselje bakandža (mađ. Pulver prah) prašak za dizanje tijesta (umjesto kvasca) bakter (njem. koliba bajuneta (fr. baccala) zool. burno veselje bakanalije (lat. sveučilištima: najniži akademski stupanj. zublja. kod Rimljana: sudionici u Bakhusovim svečanostima. drugi. kod. lat. backen peći.) bajvagn (njem. "VVagen kola) prikolica (osobito uz motocikl) baka (lat. vrsta ribe koštunjače iz porodice tovara. vino. višednevne svetkovine i orgije starih Rimljana u čast Bakha. tovar bakalaureat (lat. Bacco Bahus. Byrona (1788—1824). bejram) dva velika muslimanska blagdana u godini. Bacchus. treska. bakIjada svečanost s bakljama bakpulfer (njem. baionnette) voj. jagodičast bakenbart (njem. Bakchos) mit. baccalaureatum) dostojanstvo bakalareusa bakalaureirati (lat.bajok 152 bakter bajok (tal. pristojba koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku bakler (fr. pren. boja bakalar (tal. ispit koji prethodi licencijatu. terevenke. bacchans) mn. Bakchos. pijanac. bacchans) Bakhov svećenik kod starih Rimljana bakanti (grč. osobito njegovom pesimističkom shvaćanju "svijeta i života" bajta (tal. vinopija. G. sin Zeusa i Semele (Grci su ga zvali i Dioniz). grč. Bacchanalia) mn. tal. Wachter) stražar. ispit zrelosti bakana (tal. fr. bacciformis) u obliku bobice. backboard) pom. Bacchanalia) mn. baccalaureus. pren. bacca laureus lovorova bobica) na njem. a slavi se 70 dana nakon prvog Bajrama bajronizam shvaćanje života i umjetnosti koje odgovara shvaćanju velikog engl.. baita)Jpotleušica. bakancs. Bakchos.

baculatio) batinanje. motke bakulus (lat. prisutnost bakterija u mokraći. priča o nekom događaju i istodobno pobuđuje lirsko raspoloženje. bakteria. backvvoods) mn. batina bakvuds (engl. caedere ubiti) biol. sjajni ples bala (fr. opći naziv za biljne bolesti koje uzrokuju bakterije bakteriurija (grč. lysis) mn. lat. bal en masque čit. prvobitno: pjesma koja se uz plesanje pjevala (balar = plesati). ballata pjesma za ples) poet. metriaballo) mjerenje pomoću štapa. krabuljni ples.bakter iemij a 153 baladine bakteriemija (grč. bakteria palica. tal. bal an mask (fr. prašume. baladin) šaljivac. lysis rastapanje) kem. divlji i neobrađeni krajevi na zapadu Sjedinjenih Američkih Država bakvudsmeni (engl. slična štapiću. bailo. bajadere . od bakteria batina) mn. bijelci naseljeni po divljim i neobrađenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. caedere) biol.) ples u polju Bal (hebr. iz doba krede bakulometrija (lat. fagos) mn. lat. lat. uron mokraća) med. bakteria. dem. therapeia) liječenje pomoću bakterija bakterioze (grč. bakteria. haima krv) med. mokrenje zaraznim klicama bakulacija (lat. backwoodsmen) mn. klicožderi. bakvuds bal (fr.-med. logos) znanstvenik koji proučava osobine i život bakterija bakteriologija (grč. baletni plesač baladine (grč. ballare) mn. bal. bal champetre čit. bakteria. svežanj balada (fr. logia) znanost koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: L. Filistejaca i drugih semitskih naroda bog — pokrovitelj plodonosnih sila prirode. sluškinje u azijskim hramovima. usp. balle) smotak. tvari i sokova u tijelu da uništavaju zarazne klice. žive kao nametnici i izazivaju razgradnju i često teške bolesti. a ima ih pokretljivih i nepokretljivih bakteriocidi (grč. biol. bal u svečanom ruhu. baculus) štap. golim okom nevidljiva. bakteria. klicomori. kažnjavanje batinom. bal pare (fr. tal. kem. štapom bakulit (grč. bakteria. usp. osobina nekih živih bića. pjesnička pripovijetka baladen (fr. pripadaju biljnom carstvu.) ples pod maskama. kod Feničana. kasnije se razvila u pjesmu lirsko-epskog sadržaja koja. vrsta hijerodula koje se posjetiteljima hramova nude za novac. uništavači zaraznih klica. veoma sitna. ballare plesati) zabava s plesom. ballade. lat.) otmjeni ples. ples pod obrazinama. bal šanpetr (fr. usp. najmanja. palica. bakteria) bot. grč. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastapanjem ubijaju bakterije bakteriolog (grč. baculum štap. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne žile u krvotok bakterije (grč. bakteriocidnost bakteriocidnost (grč. bakteria. Koch) bakterioterapija (grč. služenje Balu provodilo se katkada prinošenjem ljudskih žrtava bal pare (fr. jednostanična živa bića. bakterion štapić. prut.) fosilni glavonožac s ravnom ljušturom. bakteria. glumac. balio. Baal gospodin) mit. gorštaci. služeći se i dijaloškim oblikom. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u tijelu i uništavaju zarazne klice bakterioliza (grč.) svečani. lakrdijaš. Pasteur i R. bakteria. bakteriocidi bakteriofagi (grč. pr. rastapanje bakterija imunim serumom bakteriolizini (grč.

baraka.. potplate i u zubarstvu (dobiva se od osušenog mliječnog soka drva mimusops balata) balata (tal. tepati. galerija balazor trg. zamuckivanje. mucanje. balanos. ballatoio) trijem. Balander) plitka teglenica s jednom katarkom (u Nizozemskoj) balanitis (grč. sličan gitari. bilanx) ravnoteža. tezulja balander (niz. napadaju korijenje drveća balanoidan (grč. perz. mucati. zaplitanje jezikom balbutirati (lat. balahane) daščara. rheo curim) zagnojavanje glavića balanofag (grč. zamuckivati. 154 baletan na. osobito cirkuski balalajka (rus. onaj koji se hrani žirom. balanos. balanos. balkon oko zgrade. balbutire) med. lat. veža. pren. upotrebljava se za električne izolatore. glaz. balanos. nejasno izgovarati. zaplitati jezikom baldahin (tal. ruski narodni instrument. ballata) 2. baldacchino) pokrivač od skupocjenog materijala nad prijestoljem ili krevetom. balbuties) med.) 1. stvar za odbacivanje balata (lat. strojne remene. ali elastičnija od njih. upala glavića i kapice balans (fr. Baldacco. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine balbucijes (lat. podstrešje. pjesma uz ples balatura (tal. balanos žir) med.balagan balagan (rus. svaki nepotreban i suvišan teret. fagos) zool. eidos) koji ima oblik žira. tvar vrlo slična kaučuku i gutaperki. neodlučnost. blenna sluz. tambura trokutasta oblika s tri žice balanca (tal. upala glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa balanoblenoreja (grč. žirojed balanofori (grč. dvojba.) paraziti tropskih i sub tropskih krajeva. kolebanje. bilancia) vaga. balance.) glaz. "nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na procesijama (naziv po materijalu ko- . žirolik balanopostitis (grč. šator. posthion kapica) med.

ballyzo. balio bacam. bez obzira radi li se o muslimanima ili o pripadnicima drugih vjera. samovoljno Balila (tal. ballhornisieren) htjeti nešto popraviti. izraelska država balhornizirati (njem. revolera) i ispaljenog zrna balistoskop (grč. služi kao identifikacija između oružja (puške. drhtanje. nazvana po dječaku Balili koji je 1746. bacakanje balkanistika v. neradnik. balkanologija balkanizam 1. skopeo gledam) u sudskoj medicini: naprava pomoću koje se utvrđuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gdje je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra) balizam (grč. borba nedopuštenim . Balhornu.) nekad: prostak. ponašati se kao balija ponašati se prostački. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimka napravljena pomoću balistoskopa. u Genovi prvi poveo odlučnu borbu talijanskog naroda protiv Austrijanaca balina (fr. nasrtljivac. lijenčina. grčenje. trzanje.) fašistička omladinska organizacija za dječake od 8 do 14 godina. balio bacam. pod tlakom barutnih plinova. ballismos "plesanje") bolesna. baline) vuneni mate- 155 balkon vanjem gibanja zrna od trenutka kad ono. na temelju te deklaracije stvorena je 1948. u kojoj su sintetizirani zahtjevi za stvaranje nacionalnog zavičaja Zidova u Palestini. med. obijesno.Balfourova deklaracija Balfourova (Balfurova) deklaracija izjava engl. političara Arthura Balfoura (1848—1930) iz 1917.. beznačelnost. balle. pa napraviti gorim nego što je bilo (po tiskaru J. neotesanac itd. napusti svoje ležište i krene kroz cijev pa sve do pogotka u cilj balistogram (grč. g. rasipnik. kasnije: svojeglav čovjek. izraz koji označava način i sustav koji vlada u javnom životu balkanskih država i naroda. 1581—1599) balija (tur. protuha. histerična želja za plesanjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima).

balzam za uminjavanje. kod tenisa. ograda kojom su ograđeni balkoni. ublažavanje bolova balsamum cordiale čit. balzamum oftalmikum (lat. kupi lopte i donosi igračima Ballhausplatz njem. grč. grč. glasačka kuglica balotada (fr. grč. balaustion. kuglasta boca za tekućine. balzam za jačanje srca balsamum ophthalmicum čit. technike) vještina podizanja i cjelovitog uređenja kupališta (toplica) balneoterapija (lat. ballotte) kuglica za glasovanje..) vječno pero. fr.) mala zračna kugla za ispitivanje smjera vjetra.. balneum. balustrer) ograditi stupićima. pom. ballon) šuplje. bruh. istarski narodni ples u obliku kola (pleše se uz pratnju sopele ili gajdi. balzamum kordijale (lat. a dijelom i aromatičnim kiselinama. balon kaptif (fr. grč. također: umjetna smjesa za ublažavanje bolova i liječenje rana . balneum lakonikum (lat. pren.) kupanje u toplom pepelu balneum laconicum čit. balneum arene (lat. balneum.) farm. okruglo tijelo. znanost o mineralnim izvorima koji služe za liječenje balneotehnika (lat. balustrade) arhit. a kasnije ministarstvo vanjskih poslova. topličko liječenje balneum (lat. balustrirati (fr. balon (obično u značenju: lopta). priručje. balneum kupalište. dosta su bliski slavenskim jezicima baltoslavenski onaj koji je zajednički Baltima i Slavenima baltoslavistika znanost koja proučava veze i odnose između nekadašnjih Balta i Slavena balun dijal. (čit. grafo) opisivanje kupališta balneologija (lat. therapeia) primjenjivanje mineralnih izvora u liječenju bolesnika. pisaljka balon (fr. balsamon) kem.) kupanje u pijesku balneum cineris (lat. ballon captif čit. dijal. jaka i većinom ugodna mirisa.) vezani balon kojim 156 balzam se može popeti samo do određene visine i spustiti na mjesto polaska balota (fr.) znojna kupelj balneum vaporis (lat. okrugla. ballotade) skok konja ispruženim nogama balotaža (fr.) farm. grč.) šport. staropruski). stražnji dio velikog broda ball-boy čit. balneum. toplice balneum arenae čit. osobito zračni balon napunjen plinom lakšim od zraka (aerostat). bal-boj (engl.ball-boy do pozornice. balneum) kupalište. balzam za oči Balti zajedničko ime za Estonce. balno (fr. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. logia) proučavanje kupališta. postaviti balustradu balzam (grč. kila. letonski. balzamum anodinum (lat. austrijska vanjska politika balneografija (lat. ballottage) drugi krug glasovanja (biranje između dvojice koji su dobili najviše glasova u prethodnom glasovanju) balsamum anodynum čit. stubišta. pren. balhausplac) bečki trg na kojem se nekad nalazilo sjedište austrijskog državnog kancelara. Letonce.) kupanje u pari balnot čit. balon d'ese (fr. a katkada i uz pjevanje plesača) balustrada (grč. prirodna smjesa biljnih smola s eteričnim uljima.) vrsta burgundskog vina balograf (tal. Litavce i negdašnje "Stare Pruse" baltički jezici skupina indoeuropskih jezika (litavski.) farm. dečko koji. ballon d'essai čit. naslon.

otrcan. stup (npr. prilago- balzamici (lat. bot. zaviti. banalite) otrcanost. klupa. šport. bambu. seljačke zabave i si. "lijepi čovjek". opći. bambočate (tal. čelični okov na kotaču.. a tjelesna šupljina napuni svježim drvenim ugljenom) Bambi ime laneta u djelima austrijskog pisca Felixa Saltena i u crtanim filmovima Walta Disneya bambino (tal. zastava na katarci. "lijepi dečko" balzaminke (lat. veza. utega i si. bandager) med. previti. platforma banalan (fr. banderilla) koplje sa zastavicom koje se upotrebljava u borbi s bikovima banderiljero (šp. a po okusu dinji banarij (lat. previjanje. lutka. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke čiji je plod po obliku sličan krastavcu. bambus (malaj. "lijepi čovjek". često visoka do 20 m i 60—70 cm debela. tablica s cijenom neke robe bandijera dijal. njem. banda) četa. farm. "lijepi dečko" (nazvana po tome što su se neke od njih nekada upotrebljavale kao lijek za rane) balzamirati (grč. putujuće društvo svirača. osobito.) bot. vjetrokaz.) sedam zastava — podrugljiv naziv za političke prevrtljivce koji su spremni stati pod bilo čiju zastavu. banale) običan. biljna vrsta u kojoj je posebno poznat tzv. bannarium) pravo prisile (različito od jus cogens) band čit. bandiera) zastava. trg. šaljive ili vulgarne slike nizozemskih slikara koje prikazuju seoske krčme. staviti utege (u mačevanju u boksu). banaliser) načiniti otrcanim. svakidašnjim banalnost (fr. sete bandijere (tal. uteg (kod mačevalaca i boksača). banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom banderola (fr. Asiraca i Perzijanaca: učiniti da tijela umrlih budu sačuvana od truljenja (danas se ubrizgava u arterije sublimatova otopina i dr. glumaca. po običaju starih Egipćana. balzamski lijekovi balzaminka (lat. malo dijete.) djetešce. bandera. svakodnevan. suviše ponavljana rečenica . bend (engl. prikazivanje Krista kao djeteta (u tal. tezga. družina (lopovska).) mn. čovjek koji se okreće prema vjetru. zavoj. bandagiste) proizvođač. raste u Indiji banak (tal. bandera (tal.balzamici 157 bandijera banalizirati (fr. engl. omotač na cigaretnom papiru i na kutiji s cigaretama. vojna glazba bandaža (fr. bamboo) vrsta trske. stup o koji se vješa zastava. umjetnosti) bambocciate čit. svakidašnjost banana (šp. odmorište na stubištu. balsamon biljka roda Balsamodendron i njezina mirisna smola) namazati mirisnim mastima i uljima. jednogodišnja ukrasna biljka netik. banalna fraza otrcana. spojnica bandažirati (fr. Bank) najdonji dio visoke peći za taljenje željeza gdje se skuplja rastaljeno željezo. sette bandiere čit.) manji instrumentalni sastav banda (tal. opasač na kojem stoji naboj nj ača. prodavač kirurškog pribora. bandage) med. zavijanje. mambu. banderole) vrpca na trubi. Impaticus balsamina) bot. banco. v. metnuti okov na kotač bandažist (fr. previjati. odred. utroba se ispere karbolnom kiselinom. nabiti banak zasjesti u nečijoj kući i ne odlaziti do kasne noći. balsamica) mn. gomila. konjička zastavica. povez na poštanskim pošiljkama. sajmove. telefonski stup) banderilja (šp. balsaminaceae) mn. tj. stijeg. osobito zavoja. balzamska sredstva.

odnosno njihovi predstavnici. nevaljalac. strani novac itd. banco) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. sprovoditelj vladavine banaka i novčanih ustanova bankrot (tal. grč. ustanova koja radi s novcem. gitari sličan instrumenat sa 4 do 10 metalnih žica. bungalow) prizemni ljetnikovac od jednostavne grade u tropskim krajevima. mandora. harmonika rastezača s velikim brojem glasova (130 tonova). fr. gozba. gospodarim) gospodarenje banaka državnim poslovima.. banjo) glaz. bandizar) izgon. banco) velika klupa u crkvi banket (fr. njem. banco. skitnja. šp. samo s više žica (8—24) bandžo (engl. bježanje iz škole. banda bandit (tal.bandist 158 bankrot davati se svim političkim promjenama bandist (tal. oproštajna gozba banketa (fr. nota) mjenica koju izdaje banka umjesto gotova novca. trebaju imati odlučujući utjecaj u državi i određivati njezinu politiku. banco. rumpere slomiti) slom banke. usp. lazaroni bankiza (fr. Bank) novčani zavod. banco. osobito prasak koji nastaje zbog probijanja zvučnog zida bangalo (engl. kupuje i prodaje vrijednosnice. grč. bank bankar (fr. plosnata mala šipka bandola (tal.) jak udarac. "markiranje" bandleta (fr. pucanj. pruga u boji. prima novac na štednju. v. bendžo bang (engl. lat. banditisme) razboj ništvo. propalica. banquette) voj. banchetto) svečani obred nekomu i nečemu u čast. stupnjevita uzvišica iza prsobrana za strijelce. bancus klupa. hajdučija bandiža (tal. pristaša bankokracije bankokrat (tal. banquet. propast . bandito) razbojnik. vlasnik banke. banco-conto) trg. mala vrpca. bandeletette) uzak zavoj. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obvezama. kreditnim i efektivnim poslovima. grč. banco. grad. kratos snaga) pristaša vladavine i utjecaja novčara na javni život. bandola. banka banka (tal. ledenjačka gomila (na moru). banco. usp.) glaz ukrajinski instrument sličan gitari i balalajci. plaćeni ubojica. cestovni razbojnik. Americi i Meksiku. banchieri) mn. daje zajmove uz kamatu. v. mandola bandolin mast za kosu (da bi bila glatka i sjajna) bandoneon glaz. turistička kućica od lake grade bank (tal. obustava plaćanja. posreduje u kreditnim poslovima. ledeni bedem (u polarnim krajevima) banknota (tal. zavojić. unutarnji naslon na prozoru bankijeri (tal. tal. el bandola) glaz. vladavina velikih novčanih zavoda i njihovih predstavnika bankokrat (tal. igrač koji drži bank bankata (tal. pren. potpuna propast. papirna novčanica banko-konto (tal. štedionica. upotrebljava se posebno u Sjev. progon. skitnica banditizam (fr. banque. Bandu bandura (rus. banda) član (svirač) u vojnoj glazbi. banquise) ledena santa. nazvana po pronalazaču H. krateo vladam. banquier) osoba koje se bavi novčanim. zgrada u kojoj se na- laze prostorije nekog novčanog zavoda. knjiga u koju trgovac bilježi svoje poslove s bankom radi obračunavanja bankokracija (tal. bancarotta. kratos snaga) zastupnik shvaćanja da banke.

karakteristike: negroidnost. Adansonia digitata) baptisterij (grč. aglutinativnih jezika (još nije napravljena njihova točna podjela i potpuna karakterizacija) banzati (lat. patrijarhat i matrijarhat.. sprud naslaga. dućan od dasaka. magija bantu-jezici jedna od vrsta tzv. možda podrijetlom s Jave) Bantu afrički narodi koji žive južno od Gvinejskog zaljeva i velikih jezera. barr) poluga. motka. pivnica. zatvaranje isplatnih šaltera zbog teške novčane situacije u kojoj se našla banka.banksija banksija bot. hrvač i dizač utega težak između 50. obustava plaćanja bankvaluta (tal. raste u tropskim krajevima Afrike. baptiser) krstiti. nitkov. rusvaj. stanovati u logorskim kolibama. fr. gomila pijeska ili stijenja na ušću rijeke ili na ulazu u luku. brana u sudnici. bouracan) tkanina od kostrijeti i vune ili devine dlake. osobito protiv groznice (lat. baraba baraka (fr. članovi kršćanske sljedbe koji odbacuju kršte- 159 barakuda nje male djece. zahtijevaju da se krste samo odrasli. Sphyraena barracuda) zool. bannisare) skitati se. osnovom vjere smatraju Evanđelje baptizam (grč. obično u blizini vojničkih logora i mjesta gdje radi veći broj terenskih radnika barakan (ar. kupanje u kadi. baraque) smjestiti u barake. berkan barakirati (fr. toplice. teret) jedinica za mjerenje atmosferskog tlaka bara (fr. plesovi s maskama. široka arapska haljina od te tkanine. kupaonica. totemizam. kupalište baobab (arap. bagno) kada za kupanje. slična platnu. po imenu biblijskog razbojnika Barabe) razbojnik.75 i 53. daščarama barakuda (lat. gostionica. banco. veoma gusta i teška.) 2. baros težina. baptisma) crkvena tajna krštenja. american-bar gostionica bez stolova i stolaca u kojoj gosti piju i jedu stojeći bar (grč. mangup baraban lupnjava koju katolici izvode u crkvi na Veliki petak kad se spomene ime razbojnika Barabe. pregrada između konja u konjušnici baraba (hebr. baptizo) mn. plod. poligamija. pren. pregrada. kupanje uopće banja (tal. baraque) daščara. drvo s osvježavajućim plodovima. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica bansek. pronositi glasove banj (tal. sperren zatvoriti) bank. banca. lupnjava. uličnjak. nadjenuti ime bar (engl. krštenje baptizirati (grč. fr. banseg (njem. tučnjava barabans vrsta najfinijeg ulja (najprije se proizvodilo u belgijskoj pokrajini Brabantu) baraber v. barracano. bantam kategorija boksač. lopov. oni koji su svjesni čina koji se nad njima vrši. divovski visoko (do 20 m) i debelo (do 9 m). vrsta tropskog drveta. patuljastoj vrsti kokoši. šiba kojom se izvodi ovakva lupnjava. kavana s alkoholnim i drugim pićima.) bot. šipka. trošna kućica. bantam pijetlić) šport. barakan. kapela pokraj crkve ili dio crkve u kojem se obavlja krštenje baptisti (grč. baptisterion) krstionica. tal. tj.5 kg (naziv po bantam-kokošima. baptizo. bagno) drvena kućica za kupanje. straćara. rod grmova i drveta iz porodice prostolatičnica bankšpere (tal. lišće i kora služe i kao lijek. tlak. Bandsage) strojna tračna pila bantam (engl. skitnica. vrsta grabežljive ribe koštunjače iz porodice morskih štuka .

Barb-ble (fr. uporaba stranih riječi i izraza u govoru i pisanju. barattare) trgovati davanjem robe za robu. nepravilno barbarski (grč. osobito uobičajena u knjižarstvu baraža (fr. imate li što za jelo). barattare) vješto poslovati. prijevara. postolar). barba. nečovječan. divlji.: šnajder. greda kojom se preprečuje put. stražarska kula. tal. surovost. podvala. baražna vatra za prečna vatra. barranda) ograda u areni gdje se izvode borbe s bikovima baraonda (tal. bez da sam znao. rampa. šp.) dlake koje kod muškaraca i staraca na$ rastu u ušima bard (engl. barbone) zool. po imenu lišaja Usnea barbata. rampe barba (lat. baraonda) metež. pogrešno upotrijebljena riječ barbarizirati (grč. barbacane. in barbam (lat. kuh. barba brada) bradica. kovanica. trilja. zaporna vatra baražist (fr. upotrebljava se kao sredstvo za liječenje nesanice barbon (tal.) vitez iz starofrancuske priče koji je poznat po tome što je ubio svojih šest žena. barbaros) nenaobraženost. baratteria) pom.bara 160 bar baranda (šp. pristojba za prelazak preko mosta.) u bradu. govoriti u kovanicama. keltski i ovima slični oblici ornamenata barbarstvo (grč. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao govoriti grčki. barbar barbarizam (grč. barbarin barbarin (grč. tj. barrage) brana. baratto) razmjena. npr. skidati ljuske s ribe barbiton (grč. trlja. propust za vodu ili za svjetlost barbar (grč. vješto rukovati. barbarski ornament gotički. bardd) pjesnik i pjevač starih Gala i ostalih keltskih . svaka nepoštena ili protuzakonita radnja kapetana ili mornara kojom se nanosi šteta vlasniku broda i ostalim zakonitim interesentima. trgovina kod koje se daje roba za robu. barbula hirsi čit. ranar. sličan liri. trgovati razmjenom barato-trgovina (tal. barbarikos) prvotno: strani. mostarina. divljaštvo Barbe-bleu čit. kod Rimljana: narodi koji nisu imali ni grčke ni rimske naobrazbe. osobito za ona zna- čenja za koja imamo hrvatsku riječ. potkradanje. barbe. riba koštunjača'iz porodice trlja. batoglavac barbula (lat. pregrada. u lice barbakan (fr. barbula hirzi (lat. kelt. razumjeti se u nešto. ujak. voj. tal. bard. surov čovjek. spretno postupati baraterija (tal. neuljuđenost. naziv za starijeg čovjeka (u Dalmaciji). grub. zbrka baratati (tal. šuster (krojač. grubost. polikord barbiturat (lat. u brk. barbifier) brijati. divljak. kaos. uricum acidum. pobarbariti. buka. (barbiere) brijač. dakle tudinac. imate li što za jesti (bez mog znanja. surov. iskvareno. danas: nenaobražen. tuđinski. barbiton) starogrčki glazbeni instrument s mnogo žica. krijumčarenje baratirati (tal. barbaros) v. ogriješiti se o pravila i čistoću jezika. vreva. grub. lat. vanjski zid bedema s puškarnicama. šišati. barba brada) stric. Modrobrad barbir (tal. barbacana) voj. stranac. suprotan duhu i pravilima jezika. gruba jezična pogreška na štetu jasnoće i čistoće jezika. barbarizo) učiniti nešto barbarskim. vidar. barragiste) čuvar brane. mokraćna kiselina) derivat barbiturne kiseline. pučki liječnik (pušta bolesnicima krv) barbirati (fr. barbarismos) gram.

atomska težina 137.) prije: guvernerova palača (podestata) u Firenci. bardelo (tal. nečista španjolska soda koja se dobiva sagorijevanjem morskih biljaka barimetrija (grč. nazvana po mjestu Barege u Pirinejima. znak Ba barijera (fr. engleska mjera za tekućine od 36 galona = 136. mostove) radi obrane. sada: svi slično tkani materijali od vune. bačvica. bas barifonija (grč. barys težak) kem. fone glas) glaz. ulaz na kojem se plaća trošarina. ulična borba.(grč. prošarati. prepreka barikadirati (fr. zabarikadirati se ograditi se. baricentar (grč. barys. barys težak. dizati (ili: praviti) barikade.36. previše šareno slikarstvo bariolirati (fr. ugojenost. barrel) bačva. zaklon. glossa jezik) med. zatvoriti uske prolaze (ulice. sastoji se. prepreka barikada (fr. pjevač koji pjeva dubok glas. željeza i dr. gojnost barister (engl. dubok glas. prepriječiti. pogranično utvrđenje. mlada mazga. ar. branik. našarati. težište barifon (grč. reljef bares geld (njem. barioler) šarati. svile i pamuka Bargello čit. barricade) brana. v. danas: narodni muzej za talijansku umjetnost i kulturnu povijest bari. od teških elemenata (nikla. mineral barij a (težac) . grč. tal. bas-relief) plići.barij 161 bari naroda koji je pjevao. tal. barys težak. barretter) otpornik od tanke žice u balonu napunjenom vodikom. vjerojatno. smetnja. barys težak. mostova) radi obrane. čovjek koji nosi sve na svojim leđima barel (engl. kentron) fiz. brana. tj. element. bariolage) šarenilo. vrsta malih. granica. barriere) pregrada. šp. obrana. barda. pren. gotov novac bareta (fr. bas. metria) barometrija bariolaža (fr. našaranost. barys. slabije ispupčen kiparski rad na ravnoj površini. soma tijelo) med. pren. uglata ili okrugla kapa bez štita kakvu nose na službi suci. sfaira kugla) geol.) barisomatija (grč. bareter (fr. pregrada od rešetaka. uz pratnju harfe. Zemljina jezgra. barys težak) kem. lat. barrister) titula engleskih odvjetnika koji vode sporove pred visokim sudovima barit (grč. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak baribal zool. protkati šarenilom barisfera (grč. albarda) tegleća životinja. fone) glaz. pren. crnih medvjeda u Sjev. otežano govorenje. osamiti se barilalija (grč. Americi. barretum) kapa uopće. izdvojiti se. zatim: sjedište kapetana policije i zatvor. svećenici itd. bardiglio) vrsta tvrdog bijelog fiorentinskog mramora bardit (lat. barditus) bardova ratnička pjesma. građanski rat. meda. Geld novac) gotovina. teško. redni broj 56. barilalija barij (lat. teškoća govorenja kao bolesno stanje bariglosija (grč. barrette. pren. neukusno. stabilizator toka barež (fr. bardot. pjesnik bardiljo (tal. usp. med. zatvoriti se dobro. barys težak. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. bar gotov. čist. barys. Japanu i dr. pregrada uskih mjesta (ulica. smetnja. teško izgovaranje riječi barilja (šp. barilla) kem.6 1 bareljef (fr. barys. laleo govorim) med. gradska vrata. guslarska pjesma bardo (fr. berretta. u slavu junaka i bogova. baryum. tromost. barricader) pregraditi.

najniže stanje barometra . fr. muški glas između basa i tenora. smiješan. XVII. barytoneo naglasim gravisom) gram. barchetta) mali čamac. barogram barogram (grč. v. dobilo ime po nazivu koji su Portugalci dali biseru nepravilna oblika (barrocco). baros težina. ladica. iskrivljenostima i proturječnostima između sredstva i cilja. pismo) papir na kojem je bariograf ispisao liniju zračnog tlaka barok (port. paralelne (i vodoravne) motke. baros. barokni stil barokan (port. konobar barn jedinica površine za mjerenje u nuklearnoj fizici Barnaba hebr. bar) vlasnik ili poslovođa bara. gramma slovo. osobito posljednji slog riječi. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njezinu degeneraciju. barcaza) pom. duboki tenor ili visoki bas. barrocco) nepravilan. barjak) zastava. usp. grafo) meteor. stijeg barka (tal. brodić barman (engl. barometarski maksimum najviši zračni tlak. riječ kod koje je posljednji slog nenaglašen barjak (tur. st. baros. najviše stanje barometra. barca. barcaruola) vesela pjesma venecijanskih gondolijera barkasa (šp. sprava za mjerenje zračnog tlaka (težine zraka) barometarski (grč. barrocco) arhit. razboj baro. glaz.(grč. barkarola barketa (tal. barres) gimnastička sprava: dvije okrugle. barys jak. grč. barque) mali čamac. neraspoloženje bariton (grč. barok barokomora (grč. kreće se otprilike između "A" do "a". sjeta. gondola. baroknim se nazivaju one pojave u životu i umjetnosti koje — svojim pretjeranostima. barcherolla) čamac bez katarke. fr. baros težina. stylos) razdoblje u povijesti umjetnosti koje obuhvaća kraj XVI. jedan slog ostaviti nenaglašen. tuga. eufonij (u vojnoj glazbi) baritonirati (grč. fone glas) čovjek koji ima dubok ili grub glas barograf (grč. pjevač koji pjeva bariton. nastran.. "sin utjehe" barne (njem. metron) koji se tiče barometrije. istodobno mjeri i visinu i težinu barometar (grč. barokna poezija učena. teško razumljiva poezija koja je cvjetala za vrijeme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umjetnosti barokni stil (port.baritimija 162 barometarski baritimija (grč. metron) vaga za djecu. jedrima i malim topovima barkerola (tal. makros visok. barometar koji sam sebe registrira praveći tzv. baros. baros težina. pritisak barofon (grč. metron mjera. metron) fiz. baros) predmetak u složenicama sa značenjem: težina. približi vši se gotičkoj umjetnosti XV. naprava koja bilježi promjene u zračnom tlaku. tonos ton) glaz. st. dubok. barografsku krivulju. kamara soba) posebno izgrađena hermetički zatvorena prostorija u kojoj se tlak zraka može umjetno mijenjati. barrocco. sadržaja i forme — izazivaju dojam nečega nastranog i ludog.. čudan. usp. dvorska.. st. barytonon) gram. barythymia) zlovolja. velika trgovačka lađa sa tri katarke barkarola (tal. pjevati bariton baritonon (grč. st. lađica. s katarkama. i prvu polovicu XVIII. Barren. glazbeni instrument sa žicama. a služi za ispitivanje sposobnosti pilota ili ronilaca da izdržavaju različite promjene u tlaku zraka baromakrometar (grč. barometarski minimum najniži zračni tlak. svaka učvršćena na dva stupa. baros težina. najveći čamac na ratnim brodovima.

thermos topao. v. fagot bassa ottava (tal. basson dorski komparativ od bathys dubok) glaz. baronessa) barunova kći baronet (eng. žena koja se pravi učenom. jedini neindoeuropski jezik u zapadnoj Europi. International. član nižeg plemstva. kadifa. metron) termometar za mjerenje točke vrenja vode. velur. pahalica barun (lat.) puščani prah. wischen brisati. v. titula drugog arhonta u staroj Ateni basist (fr. metria) mjerenje zračnog tlaka. kolovoza 1572. geotropizam baršun (mađ. trgovački) suvremeni umjetni engleski jezik s ograničenim brojem riječi basileus (grč. kratica od British. francuska kapa baskijski jezik jezik Baska. smjesa kalijeva nitrata. bariton Basic English čit. baros. međunarodni.) mn. skopeo) stariji naziv barometra. stupanj plemstva između grofa i plemića. vještina rukovanja barometrima.barometrija barometrija (grč. oprašivati) četka na dugačkom štapu. jak. baronnie) v. baros. usminskih žlijezda Bartolomejska noć pokolj koji je u katoličkoj Francuskoj u noći na 24. junak. ba breton (fr. rodoslovno usamljen baslis (fr. vitez barunat (lat. baron. "škripavac" basamak (tur. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha s dubokom osnovom bason (fr. beisik ingliš (engl. basson) glaz. basileus) kralj. baros. basso. hrabar čovjek. Bartolomeja) izvršen u Parizu nad hugenotima bartviš (njem. britanski. pliš bartolinitis med. American. mali kontrabas sa tri žice baseto (tal. (uoči dana sv. metron. prečaga (na ljestvama) baset (tal. tropos okret. grafo) barometar koji sam bilježi promjene u zračnom tlaku. barunat barut (tur. baronet) titula engleskog nasljednog plemstva. između baruna i viteza baroskop (grč. dazimetar barotermometar (grč. danas: posebna vrsta barometra (s kamforom. Scientific. mjesta koja treba izvoditi za jednu oktavu dublje . bassetto) glaz. fr. barimetrija barometrograf (grč. duboki tenor.) stuba. američki. pren. instrument koji proizvodi bas-tonove bas bleu čit. barograf baronesa (tal. amonijakovim kloridom i salitrom koji su preliveni alkoholom) kod kojega se po talogu poznaje hoće li vrijeme biti vedro ili oblačno. najdublji muški glas. ta je točka niža što je visina na kojoj se ona određuje veća.) plava čarapa. baros. "takozvana" spisateljica bas breton čit. baro) posjed za koji je vezana barunska titula. barone) plemićka titula. svirač koji svira bas baskervil tisk. pren.) keltski dijalekt kojim se govori u Bretanji basa vrsta ličkog sira. barunija barunija (fr. hipsotermometar barotropizam (grč. ba ble (fr. bassiste) pjevač koji pjeva bas. bassetto) glaz. glaz. sumpora i drvenog (lipo vog ili vrbovog) ugljena 163 bassa ottava bas (tal. pravac) bot. baros. upala Bartholinovih žlijezda. tal. znanstveni. grč. vrsta slova (naziv prema glasovitom engleskom tiskaru Baskervilleu) Baski narod na Pirinejskom poluotoku baskijska kapa (basketka) tamnomodra kapa bez štitnika i oboda. samt. baro. Bart brada. tj. Commercial. barsony) vrsta tkanine. osnova harmonije. najdublji glas u višeglasnim vokalima i instrumentalnim djelima.

mješanac (npr. odgovara se sa: dostum-sagolsun! zdrav mi bio ti. slova između ronda i angleza batardo (fr. osobito po tabanima baš-čauš (tur. srpnja 1789. stalno ponavljanje jedne teme u basu basso profondo (tal. okaniti se čega. tj. batavia) polusvilena tkanina koja se izrađuje na Javi batelaža (fr. batinanje po tabanima u Turskoj bastonirati (tal. bastardo) izvanbračno dijete. basso ripieno) glaz. napraviti utvrđenje (ili prsobran) bastonada (fr. bassetaille) glaz. trećinu ili četvrtinu pješačkog puka. mucanje. dio prihoda sultanija koji se sastojao od novčanih kazni za šumske prekršaje bašunsagolsun! (tur. izraz sućuti u povodu smrtnog slučaja. podijeljenih u 4 čete batar (fr. prijatelju! bat-metal bijeložuta mješavina od 55% bakra i 45% cinka (upotrebljava se za svijećnjake i druge predmete).) fort.basso obbligato basso obbligato (tal. biljka koja je postala spolnim križanjem dviju različitih biljnih vrsta. ranac. batarde) pokrivena laka bečka kočija na oprugama. obično s 800 do 1000 vojnika. razmnožavati (se) križanjem različitih vrsta bastati (tal. biti dovoljno. utvrđen zamak s kulama koji služi kao tamnica. na stranu. Bastille poznata pariška tamnica koju je u XIV. bastardna mjenica lažna mjenica. poluležeća fr. privremen zaklon. vrsta starih topova. po strani bašlija (tur. sagradio Karlo V. nasip od kamena batarizam (grč. batelage) opsjenarstvo. bastonnade) batinanje. boj. i koja je razorena 14. prema formaciji. pom. st. battarizo mucam) med. smjeti.) dosta! dosta o tome! bastah (grč. odbaciti batalja (tal. osobito. brzoplet govor batavija (lat. glas između baritona i basa. zapustiti. batardeau) voj.) narednik u turskoj vojsci bašama (tal. prijevara. bašli što ima glavu) pribadača.) glaz. s potpisom osobe koja ne postoji. utvrđenje. ostaviti. polaziti za rukom. baša) ponašati se kao baša (paša). napustiti. također: bareljef bastard (ta. bastak bastaj (fr. batal) pokvariti. borba bataljun (lat.) glaz. odred vojske koji predstavlja. za vrijeme Luja XVI. biti hrabar. zanemariti. bastare) dostajati. tisk. battuere tući se. bastardo) bot. sposoban. glas basa koji vodi melodiju basso ostinato (tal. usuđivati se. zamuckivanje.) glaz. konja i magarca. bastagma breme. bastion) voj. utovarivanje i istovarivanje broda čam- . špenadl bašmalik (tur. križanac. dubok bariton. mađioničarstvo. fr. bataglia) bitka. poremetiti. kula. prsobran bastionirati (fr.) posebice. bastonare) batinati. trg. dubok bas basso ripieno (tal. bastardni prozor prozor s jednakom ili manjom visinom nego širinom bastardirati (tal. nosač. vuka i psa).) neka je tvoja glava zdrava! (česta muslimanska izreka. zool. bašmaklik) "novac za papuče". bataillon) voj. vrsta fine i guste pamučne tkanine. šp. uspijevati bastilja (fr. bristolski mesing bataliti (tur. telećak. bastille) tvrđava. bot. teret) sluga. prateći bas basta! (tal. kopile. bastion (fr. utvrditi. basso mare duboko more) jato riba bašiti se (tur. praviti se važan baška (tur. baščavuš) dočasnički čin u turskoj vojsci 164 batelaža baš-čauš (tur. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. voj.

kameni prag batrij (grč. bathos dubina) niskost. sokoliti batrokefalija (grč. bathos dubina. galvanska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom vodiču radi dobivanja jače struje ili višeg napona (paralelno ili uzastopno spajanje) batibijus (grč. bathos dubina. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna batler (engl. sprava za namještanje iščašenih udova batriti (mađ. glaz. električna baterija više lajdenskih boca koje se. više istovrsnih topova (4 do 8) s potpunom opremom i priborom koji čine jednu borbenu jedinicu. lithos kamen) mn. prišt ispod jezika. glasoviti starogrčki spjev nepoznatog autora. v. mys miš. bios život) biol. kefale glava) lubanja koja ima oblik stube . metria) v.baterflaj cima. jednostanično organsko biće u morskoj dubini batidur (tal. metria) sprava za mjerenje morske dubine batometrija (grč. batrahus Batrahomiomahija (grč. naklapanje batometar (grč. bathron postolje. zamašajni udarac njihala na satu batofobija (grč. bitnica. lupetanje. prut. butterfly leptir) plivački stil. batterie) voj. 1884—1962). butler) peharnik. dvostruki udar. geol. radi većeg električnog punjenja. rekordna dubina ronjenja: 11521 m batiskop (grč. bodriti. bathys dubok. klupa. čvrsta naprava za ronjenje koja ne ovisi o matičnom brodu (izumitelj švicarski fizičar August Piccard. batuere udariti. fone) glaz. machia borba) "Boj žaba i miševa". tzv. bathos visina. parodija Ilijade batrahus (grč. bathron) terasa ispred kuće. battere. kremen. strah od dubine ili visine. bathos. bathron stuba. pipničar. leptirov stil baterija (fr. bathys. basto) štap. batrachos žaba) med. prostaštvo u govoru i pisanju batrahij (grč. batrahij batrica (grč. dubina. puhački instrument s dubokim tonovima batimetrija (grč. batuta batos (grč. obično praćen vrtoglavicom batoliti (grč. onaj koji živi u dubini. ognjilo na starim puškama. battologia) nepotreban govor. lat. bathys dubok. batimetrija baton (fr. battement) udaranje ruku i nogu pri plesanju. prevoznina. vozarina baterflaj (engl. batrachos žaba) med. lupiti) u mačevanju: izbiti protivniku mač iz ruke batiskaf (grč. alka batifon (grč. metron) mjerenje dubine. batrachos žaba. lat. spoje tako da su svi vanjski oblozi sjedne strane i svi unutrašnji oblozi s druge strane međusobno povezani. usp. battere) u cirkusu: saltomortale preko konja. glavni sluga batman (fr. bator hrabar) hrabriti. izraz koji je stvorio engl. baton. battre. znak za mirovanje batonda (tal. brodski promet. bathys dubok. skopeo gledam) čamac sa staklenim dnom kroz koje se može gledati pod vodu 165 batrokefalija batist (fr. battitura udarac) kolut na vratima. fobos strah) med. prirodnjak Thomas Huxley (1825—1895) i njime nazvao organsku prasluz koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. dirigentski štapić. u mačevanju: udarac po protivnikovom maču. lupanje srca. nego predstavlja neko neutralno meducarstvo prabića ili protista. brodarina. kirurška postelja. tal. ponajviše granitoidnih batologija (grč. palica. potpuno kristalizirane najdublje gromade plutonskih stijena. skafos lađa) ronilačko zvono. batometrija batirati (fr. glaz. sjedalo) med.

basanos probni kamen) tvrd crni kamen od kojega su stari Egipćani izrađivali kipove bazar (perz. kipa ili svoda. bavaglino od bava slina. zavijanje. usp. Bausch nabor) naboran. geod. u Europi: prodavaonica s jeftinom robom baze (grč. pijun bauhcvikn (njem. Bauer seljak) u šahu: pješak. Bav Bayer svjetski poznata njemačka tvornica lijekova baza (grč. metr. proljev. bavella. koža na konjičkim hlačama bazanirati (fr. basane) obojena janjeća. žena koja je sa svojim mužem Filemonom ugostila Zeusa kad on nigdje drugdje nije mogao nadi skloništa.) nekad. mršavljenje i dr. basin) umjetno izdubljen prostor napunjen vodom . trema pred javni nastup Baukida mit. arhit. basis) osnova. basis) kem. pomoću motki za mjerenje. točno izmjeri i koja onda služi kao osnova triangulacije. augita i magnetita. elektro- pozitivna) koja se spaja s kiselinom i neutralizira je stvarajući sol. pjena) opršnjak. nakon smrti Baukidu je pretvorio u lipu. skok pri kojem konj samo malo dodiruje zemlju kopitima. kem. pojačana probava tvari. prema Pliniju riječ afričkog podrijetla) vulkanska stijena sastavljena od plagioglasa. određen put na zemlji (npr. svojstvo kiselina da se s određenim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. ponekad bazana (fr. odličan materijal za građevine bazan (tur. obojiti crno bazanit (grč. potencije ili logaritma. Bavius) v. za nagradu Zeus jo njihovu kolibu pretvorio u prekrasan hram. tvar (supstanca.batuta 166 bazen batuta (tal. zwicken štipati) štipanje. dužine 3000 m) koji služi za mjerenje brzine leta zrakoplova.) sajam. podloga neke stvari. znojenje. 1799 —1854. baza Bazedovljeva bolest med. krupne buljave oči. basis) mn. ovčja ili teleća koža za ukoričenje knjiga. nabran Bav (lat. saltomortale napravljen preko konja bauer (njem. battuta) glaz. mat. kem. osnovna linija duga više kilometara koja se. ovčju. voj. koji ju je prvi utvrdio i opisao) bazeitet (grč. liječniku K. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili poliedar. ubrzan rad srca. bava) trg. otuda: loš pjesnik i pakostan kritičar. otpaci od svile Bavijus (lat. u mačevanju: jak udarac duž protivnikovog mača s ciljem da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mjesta za izvođenje udara na protivnika. osnova stupnja. usp. Basedowu. brzine automobila ili drugog motornog vozila bazalt (lat. geom. Bauch trbuh. prisutnost neke kemijske baze bazen (fr. udarac za takt. siperak bavela (tal. odakle dobivaju pojačanja i ostalu pomoć. znaci: povećana štitnjača. (nazvana po njem. i odakle svi putevi vode k raznim jedinicama kako one napreduju. spojevi koji s kiselinama oblikuju soli (njihove otopine u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). drhtanje prstiju. basaltes. a Filemona u hrast baušig (njem. mjesto ili zemljište s kojeg jedinice neke vojske napreduju. temelj. katkad. podnožje stupa. teleću) za ukoričenje knjiga. grčevi u trbuhu. baze. Bavijus bavarin (tal. basaner) obojiti kožu (janjeću. uvodna stihovna stopa. kronična bolest koja nastaje kao posljedica bolesti štitnjače. Bavius) ime dvojice loših pjesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritizirali Horacijeve pjesme.

eruptivno kamenje s nešto malo bazalta. bazno kamenje bazlamača (tur. st. kefalotriptor baziotripsija (grč. basis) mn. logia) znanost 0 osobinama tijela. basis. tvrdo zvučanje s osnovnim tonom b. basilike) zool.bazeologija bazeologija (grč. v. staklena sprava za isisavanje krvi. utemeljiti.. geol. zasnovati. tripsis trljanje) med. basis) kem. suvremeni društveni ples. osnovno naučavanje bazicitet (grč. Be-dur beach-la-mar čit. Be-dur (tal. basis) kem. tribo trljam) med. bazlamač) slijevka. četverouglato "V". liječnički instrument za lomljenje dječje glave u maternici i za izvlačenje djeteta (upotrebljava se kod teških porođaja kad je to jedini izlaz). suprotno: Be-mol Be-kvadrat glaz. oslanjati se na koga ili što. basis) osnovati. basis. bdella pijavica. zakonik cara Basilijusa Velikog. Britiš brodkasting korporejšn) Britansko radij sko društvo BCG v. zvučanje s osnovnim tonom b. besežiranje bdelometar (grč. Bibisi (engl. glavna crkva bazilikalan (grč. v. bič la mar (engl. šp. bazilisk (grč. dolerita itd. basilike tj. n. ime po crkv. počivati bazitet (grč. osloniti se. "kreolski" jezik (engleski temelj). divna kuća) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sjedištem arhonta basileusa u Ateni. tempo umjeren . vrsta bezopasnog guštera u Južnoj Americi i Aziji. jedne za publiku. basilike) u obliku bazilike.) glaz. legendarni kraljevski zmaj koji je. a druge za suce (tribunal)..) bazilika (grč. bibop (engl. tobože. vrsta pite s mnogo vrhnja bazni (grč. zatim. supr. basis. pouzdavati se u. temno režem) zarezivanje liječničke pijavice (nakon što se nasisala krvi) ispred završetka repa s trbušne strane radi ispražnjavanja i održanja životinje Be kem. petalon list) bot. u slučajevima osobito teškog porođaja: lomljenje dječje glave u maternici i vađenje djeteta baziotribom baziotriptor (grč. basis. bazeitet bazilijanac pripadnik katoličkog reda (koji se služi istočnim obredima). zamjenjuje liječničku pijavicu bdelotomija (grč. saborna. kraljevski zmaj. Basileus) mn. tribe trljanje) med. 4/4 takt. tip prvih kršćanskih crkava. bdella. akropetalan 167 beach-la-mar bazirati (grč. kratica za beril be-bop čit. uljevuša. razvaruša. objavljen 887. bazalni bazuka voj.) vrsta džeza karakteristična po čestim disonancama u harmonizaciji. e. v. beach-la-mar morska obala) naziv za tzv. kod Grka i Rimljana: zgrada za trgovanje 1 pravne poslove koja se sastojala od dviju dvorana na stupovima. baziotrib bazipetalan (grč. Be-moll) glaz. supr. osnivati. kefalotrib. mit. oikia kraljevska. naziv za razvoj pri kojem se najmlađi novi organ pojavljuje pri dnu stabljike. bazeitet baziti (grč. razrješavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stupanj Be-mol (tal. kratica za British broadcasting Corporation čit. ubijao svojim pogledom baziotrib (grč. improvizacija u paru i skupini. baziotriptor. učitelju Baziliju Velikom (4. pouzdati se. basis) prid. ručni reaktivni bacač BBC čit. sredstvo sporazumijevanja u zapadnom području Tihog oceana . basis. metron) med. sličan bazilici Bazilike (grč. v.

obrana bediner (njem. nalog. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje) beata (lat. Bekrelove . poslužitelj. fiz. bedavi) mod. zavoljeti.beanizam beanizam (lat. njem. cum befel (njem. (po imenu francuskog izumitelja Henrija Becquerela) zajednički naziv za zrake koje izbijaju iz radioaktivnih elemenata (alfa-zrake. tobožnja svetost. kvart Becquerelove zrake čit. bogomoljka beata virgo (lat) blažena Djevica. nakon čega dolazi čin kanonizacije. Beaufort Francis (1774—1857). beatificare) posvetiti. pristajati na nešto. uvrštenje u red blaženih od strane pape. njegovanju bolesnih itd. pod vlašću svojih šeika i kadi befel (njem. (najstariji red posvećen boguugodnom radu. beta-zrake. ženski ogrtač sličan arapskoj nošnji beduini (ar. ugađati) svidjeti se. bogomoljke. okružje. beata) blažena. Majka Božja. beate memorije (lat.) kolač s medom. pričest umirućeg kod katolika beatitudo vestra (lat. stanovnici pustinje. beaticum) posljednja pomast. proglasiti svecem.) luđak.. uvrstiti u red svetaca beatifikacija (lat. bedel odgovarajući. one koje se prave sveticama. cirkus. izabrati po svome ukusu. žive od stočarstva i pljačke. razmjeran) zamjenik..). svete uspomene (pokojnik) beati possidentes (lat. odobriti. beden) vanjski zid oko tvrđave. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svijetlog svetačkog vijenca (aureole) beatikum (lat. begger) mn. blago onima koji imaju beatificirati (lat. beatus blažen) pravljenje svecem. qui procul negotiis. st. boufort. licemjerje beatus ille. begute beging (engl. Bogorodica. u nekadašnjoj austrijskog vojsci odgovor podređenoga nadređenome kao izjava da će nalog biti izvršen beg-lokum (tur. bedavi) mn. beatitudo vestra) Vaša Svetosti (oslovljavanje pape) beatizam (lat. engleski admiral.) "sretan onaj koji je daleko od poslova. sretna. bagan. medenjak begenisati (tur. tj. pren... beatificatio) posvećivanje. čovjek koji umjesto nekog drugog ide na hodočašće ili u vojsku bedem (tur. bedienen poslužiti) sluga. bedinter bedlam (engl. Befehl) zapovijed. pren.) blažene. Bezirk) okrug. onaj koji živi u ludnici (po velikoj londonskoj bolnici Sv. begenmek činiti dobro. biscia) smuk (vrsta neotrovne zmije) bedel (tur. diviti se begine (lat. sirijskim i sjevernoafričkim pustinjama. beatus ile kvi prokul negocijis (lat. poželjeti.. engl. Marije od Betlehema koja služi kao ludnica) beduina (ar.. proglašenje za sveca." (Horacijev stih) beaufort v. sastavljač meteorološke skale za mjerenje brzine vjetra becirk (lat. čit. i XIII. bagging) platno za pakiranje . zaštita. gama-zrake) 168 beging beč (tal. beati possidentes) sretni su oni koji imaju. bezzo) sitan mletački novac. Gospa beatae memoriae čit. umj. beguine. pripadnice opatičkog reda koji je osobito bio raširen u XI. voljeti koga. zum Befehl čit.) na zapovijed. novac uopće beča (tal. nomadska arapska plemena u arabijskim.

upotrebljava se kao sredstvo za uljepšavanje radi povećanja zjenica belaj (tur. begine begute (eng.) lijep duh. metež. vrag belanda (tal. bel-espri (fr. bacon) slanina sa slojevima mesa bekovski (prema engl. v. bijeda. zlo.beglajter beglajter (njem. lijepa žena. igraju dvije momčadi sa po devet igrača na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 m bek (engl. v. ljepotica beledin trg. tj. belemnon oružje koje se baca. ni znanstvenim. ružno vrijeme. ni praktičnim ciljevima. med. beggar) mn. beladona-ekstrakt sok koji se priprema od svježeg soka lišća ove biljke. back) šport. bella donna "lijepa žena") bot. belandre) pom. hrptom ruke (u tenisu) bekon (engl. belles-lettres književnost) lijepa književnost. ima pristaša i u Europi i Americi behar (tur. bella donna) kem. bahar miris. belchite) vrsta španjolske vune. belletriste) onaj koji piše beletristiku. neman. neprecizan udarac bel-esprit čit. močvarna šljuka bekhend (engl. svirač u tamburaškom orkestru na instrumentu dubljega glasa kojemu je zadatak praćenje glavne melodije (obično u tercama ili kvintama) begonija ukrasna biljka velikih mirisnih cvjetova (naziv po imenu Francuza Michaela Begona) beguine (engl. bellezza) ljepota. feljton. bunika. bekovski udarac u nogometu: snažan udarac sa svrhom da lopta ode što dalje od vlastitog gola. gužva. bechos kašalj) mn. nazvana po istoimenom gradu beleca (tal. zabavni pisac beletristika (fr. sjevernoamerička igra loptom. backhand) šport. bela) nevolja. muka. zabavna književnost svake vrste. bekovski prostor dio nogometnog igrališta (šesnaesterac) koji je prvobitno pripadao samo bekovima (braničima). ona grana literature koja ne služi ni vjerskim. bun. proljeće) cvijet (na voćkama) behemot (hebr). nesreća. bex. napast. pomoćnica. udarac okrenutom rukom. belles lettres. belfry zvonik) gradski zvonik spojen s vijećnicom (u srednjem vijeku i renesansi) . glavni sastojak atropina beladonin (tal. sin Glaukov. dakle pjesništvo u stihu i prozi. estetska i književna kritika belfrid (engl. belanda. uz pomoć konja Pegaza ubio neman Himeru beletrist (fr. jad. begine behanizam smjer u babizmu. patnja. sredstva. organska baza koja se dobiva od korijena i lišća velebilja. divovska životinja. fr. fosilni ostaci izumrlih glavonožaca iz razdooblja jure i krede Belerofont mit. becassine) zool. zove se i kazneni prostor budući da se prekršaji u njemu kažnjavaju izuzetno strogo. vrsta levantskog pamuka slabe kakvoće belelaks trg. unuk Sizifov. (Atropa Belladonna) šumska biljka iz por. slične taftu belemniti (grč. lijekovi protiv kašlja bejzbol (engl. begleiten pratiti) glaz. igrač iz uže obrane u nekim športskim igrama (svaka momčad ima dva beka. base-ball) šport. velebilje. vrsta nordijskih plitkih jedrilica belčite (šp. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. beggar) mn. tj. šport. back). u Bibliji: naziv za vodenog konja behici (grč. strijela) geol. pametan i duhovit čovjek 169 belfrid beladona (tal. nepogoda. lijevog i desnog) bekasina (fr.

lijepo pjevanje. larpurlartizam belle humeur čit. Salomon ben David = Salomon. kod Zidova i u Novom zavjetu: sotona. benedicere) blagosloviti. instrument sa 5 do 7 žica. bene) dobro. nečastivi. osobitu ulogu danas ima u džez glazbi bene (lat. crkvi: blagoslov blagoslivljanje benediktinac (fr. vrsta tenisa i hokeja na ledu. blagoslivljati benedicite (lat.) lijepo razdoblje. bema uzvišenje) starogrčka govornička tribina bematin-svijeće mn. sveopći rat. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošjeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetri-moruna. samostanima. sestra i pratiteljica boga Marsa belot (fr. fil. Benediktinca) vrsta finog likera (nazvana po tome što su ga najprije počeli pripremati redovnici jednog benediktinskog samostana u Francuskoj) benediktinci mn. vrag bema (grč.) zool. moruna. lijepo bene valete! (lat. Belt) tjesnac beluga (rus. razdoblje početkom 20. belvedere lijep vidik) vidikovac. blagoslivljanje. katolički red sv.) rat do istrebljenja. stoljeća kad se u umjetnosti razvilo načelo "ljepote radi ljepote". beneficencija . praveći znak križa. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se uz očevo ime. prvotno.) rat sviju protiv svih. tornjić na kući. štap za hokej Bendis tračka božica Mjeseca bendžo (engl. bellicosus) ratoboran. benedictio) u Kat. Davidov sin benares (ind. božica rata kod Rimljana. benedictin. božanstvo starih Filistejaca.belikozan 170 benefakcija belikozan (lat. benedicite) molitva prije obreda u kat. prirodno stanje čovječanstva. doba ljepote. usp. bei epok (fr. žena Marsova Belona (lat. ljetnikovcu ili kakvom uzvišenom mjestu odakle je lijep pogled (belvi). benefactio) dobročinsL o. dio Vatikana u kojem se nalazi glasoviti Apolonov kip belvi (fr. brokat. npr. Baal-Sebub) mit. bellevue) v. prije oblikovanja društva (Hobbesova pretpostavka) belmontin kem.) građanski rat bellum internecinum (lat. blagoslov benedictio apostolica čit. ratnički belkanto (tal. njem. osnovan u VI. st. bei imer (fr. glazbeni pravac koji teži za što suvremenijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvođenju belle epoque čit. uništenja bellum omnium contra omnes čit. riba jesetra. čist parafin koji se dobiva od petroleja. bei canto) glaz. beluga kavijar najukusnija vrsta kavijara belvedere (tal. u Monte Casinu benefakcija (lat. banjo) gitari sličan sjevernoamerički crnački glaz. Bellona) mit. bellum rat) rimska božica rata. daje triput godišnje cijelom katoličkom svijetu benedikcija (lat. belotte) vrsta kartaške igre belt (skand. dobra volja bellum civile (lat.) apostolski blagoslov koji papa. bandy) šport. belvedere Belzebub (hebr. Benedikta (480—543). benedikcija apostolika (lat.) dobro raspoloženje. dobrotvorstvo.) živjeli! benedicirati (lat. svijeće izrađene od mješavine parafina i stearina ben (hebr. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strijela (na Istoku) Belona (lat. upotrebljava se osobito za pravljenje svijeća belomantija (grč. belum omnijum kontra omnes (lat. belos strijela. nazvana po gradu Benaresu bendi (engl. Benares) istočnoindijska srebrena tkanina.

bezopasnost. sklonost benevolentan (lat. glupani beotski (grč. engl. dobrotvorna predstava beneficijalni (lat. bengal) polusvilena tkanina. baignoire) kupalište. beneficium) dobit. benevolan Bengal (engl. propis. Nizozemske i Luksemburga benemerit (lat. benjoin) kem. životinje i biljke koje žive na morskom dnu Benvenuto (tal. služi za turiste. tromo beraha (hebr. nasip. benevolentia) blagonaklonost. dobročinitelj beneficij (a) (lat. dobrotvor beneficijar (lat. zelenim ili bijelim plamenom benignitet (lat. bungalow) indijska kuća jednokatnica od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). benjui. darežljivost. carsko pismo kojim se netko postavlja na neki položaj. kada za kupanje Beoćani (grč. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog beneficija. bangla. benevole lektor (lat. važan za proizvodnju anilina benjoar (fr. Boiotos) pril. lovce itd. bend) brana. otuda: nespretnjakovići. otapa se u alkoholu. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda beneficijant (lat. korist. gaj. prolaznost bolesti bent (tur.) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju posebne povlastice. uzvisina bentonit vrsta svijetle i sitnozrnate gline koja u vodi snažno bubri i pri tom povećava svoj volumen. bene meritus) vrlo zaslužan čovjek benevole lector čit. povlastica. berberis) žuta boja koja se dobiva iz korijena biljke žutike .) lug. pašnjak. fr. Bengal) područje u južnoj Aziji oko delte rijeke Gangesa i Brahmaputre te uz Bengalski zaljev bengal (engl. gori sjajnim plamenom. nespretno. iz Beotije. benefia«. paragraf. neplodno zemljište. lako zapaljiva smjesa tekućih ugljikovodika. od neke dobrotvorne predstave. žitka bezbojna tekućina. gori pola- 171 berberin gano crvenim. ugodna mirisa. također: đak koji prima novčanu potporu. bengal strajp (engl. med. pravilo. s krovom od slame ili crijepa. benjui) kem. prednost. glupo. zarada.) trg. muslin s višebojnim prugama bengal stripe čit. benevolens) blagonaklon. dobrodušnost. primatelj crkvenog prihoda.benefaktor benefaktor (lat. beracha) židovska molitva zahvalnica berak (mađ. pismo kojim se davala egzekvatura europskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj berberin (lat. vrije na 80 °C. naklonjen. močvarno tlo berat (ar. muslin s višebojnim prugama bengali (engl. upotrebljava se kao emulgator i stabilizator u emulzijama bentos (grč. dobiva se iz petroleja. benefactor) dobrotvor. engleske trupe u Indiji sastavljene od urođenika bengalo (beng. tj. bengalska vatra poznata vatrometna smjesa salitre i sumpora. beneficijar.) blagonakloni čitatelju! benevolencija (lat. odan. naklonjenost. prihod. služi kao pogonsko gorivo benzol (šp.) "dobrodošli" benzin (šp. benignitas) dobrota.is) dobročinitelj. benthos dubina) biol. Bengal) mn. npr. beneficij at beneficijat (lat. otapa se u alkoholu. stipendist Beneluks gospodarstveni i politički savez Belgije. beneficiatus) v. žutim. Boiotos) stanovnici starogrčke pokrajine Beotije koji su smatrani tromim i glupim ljudima.

barracano) gusta i teška tkanina od vune. n. tur. berline) vrsta lake kočije s četiri sjedala. ruska pomorska mjera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. begarmudi) carska kruška. kostrijeti ili devine dlake. ili zelenkastoplave (akvamarin) berilij (grč. bergamo) mn. mal) židovski crkveno-vjerski obred: uvođenje u zavjet praoca Abrahama. laka kočija sa dva sjedala. mutnozelene bo- 172 berlingoca je. nazvana po pronalazaču. bez prednjeg sjedala.805 kg berkšir (engl. Berdan) puška ostraguša. zavjet obrezivanja. beavitaminoza beril (grč. iz III. berlingot) polu-berlina. snažan bere (fr. fakin. zidni tepisi izrađeni u talijanskoj pokrajini Bergamo bergamota (tal. žutika berdanka (engl. postojan. ar. stoljeća pr. ferein nositi. služi za presvlačenje pokućstva berkeleizam fil.) berdivan (tur. kitajske i napolitanske rase berlengo (fr. berberis) bot. nike pobjeda) "koja donosi pobjedu". bardevam) moćan. zavjet.e. tamnomodra boja (pariško plavo) berlingoca (tal. nastala križanjem sijamske. v. berlinska kočija berlinerblau (njem. Amerikancu Berdanu (11893. izvor filozofije Macha i Avenariusa berkovec (rus. berlingare. plemeniti beril je ili divne tamnozelene boje (smaragd). vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske prenesene u Italiju Bergen-Belsen nacistički koncentracijski logor. proricanje budućnosti iz čarobnog zrcala (napravljenog od berila) berit mila (hebr.02. Australiji i Indiji.berberis berberis (lat. beryllos) gatanje. = beri skorbut. savez. beryllos) min. berit. beryllium) kem. baracane) tkanina od kozje dlake berkan (tal.) berlinsko modrilo. vrlo raširena krvna bolest u sjev. obrezivanje (berit. vragolan. redni broj 4. karakteristika mu je suprotstavljanje materijalizmu i tvrdnja da su stvari i pojave samo skup osjeta i da postoje samo u apercepciji subjekta. beryllos. heksagonalni mineral. beret) plitka i okrugla francuska kapa berekin (tal. vezan uz ime engleskog biskupa Berkeleya (1685—1753). elektrogimnastika bergsonizam idealistička filozofija francuskog filozofa Henrija Bergsona (1859—1941) beriberi (ind. berlingozza) talijanski narodni ples . element. berberis vulgaris. neproziran. berkshire) po engl. gradu Berkshireu nazvana rasa crnih svinja. mila od glagola mal = obrezati pokožicu penisa) berkan (tal. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcioniranju živčanog sustava koje se javlja u kočenju donjih dijelova tijela i slabljenju srca. bergamotto.) pom. javlja se kao posljedica prehranjivanja samo kuhanom rižom koja u sebi nema B vitamina. beri) med. lat. koja je svoju kosu žrtvovala kako bi zahvalila bogovima što joj se muž vratio iz rata) bergami (tal. Africi. obješenjak Berenika (grč. Berenikina kosa ime zviježđa (po ženi egipatskog kralja Ptolomeja III. atomske težine 9. bijela kovina koja ulazi u sastav berila berilistika (grč. subjektivno-idealistički smjer. brelengo berlina (fr. znak Be. birichino) mangup. poznat i po tome što je tamo umrla i Ana Frank — Nizozemka koja je ostavila svoj potresni Dnevnik bergonizacija med. mila.

firma berna (fr. osobito knjiga koja se najviše traži. seli prodavati. Bessemerov čelik bestijalan (lat. polumitski likovi u Norveškoj i na Islandu. Berni. nečovječnost bestijarij (lat. bersaglieri) mn. ber-serkr) mit. pren. surov. bijela braća. zvjerska priroda. v. stazica. berne) pom. plahoviti ljudi i ratnici beržerak (fr. bernijeskan bernijeskan (tal. bestia) životinjstvo. bijesni. u Francuskoj) berneskan (tal. radosti i bračne sloge besa (arap. reda sv.) berseza (fr. kao i robi koja kotira na burzi besežiranje cijepljenje preparatom BCG (čit. najbolje književno djelo . bestialis) zvjerski. "oni koji se pojavljuju u koži medvjeda". nastran (po načinu pisanja tal. bertillonage) u kriminalistici: utvrđivanje istovjetnosti (identifikacija) neke osobe putem antropometrijske metode (naziv po fr. be-se-že) kao zaštita protiv tuberkuloze (BCG je kratica od bacil Calmette-Guerin) besprizorni (rus. strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. nazvana po istoimenom departmanu na Dordogni Bes staroegipatsko božanstvo glazbe. padanje cijena i tečajeva državnim dionicama i drugim vrijednosnim papirima. divlji. nizozemski poštansko-trgovački brodovi koji redovito prometuju na određenim linijama i imaju povlasticu za prijevoz putnika i robe bertijonaža (fr. kad pobjesne. puteljak. uspavanka bert-brodovi (niz. duge dlake. berceuse) glaz. baisse) 1. strijelci (vrsta pješaštva u tal. antropologu Alfonzu Bertillonu. bestiarius) borac sa zvijerima u areni (kod starih Rimljana) bestseler (engl. Bernarda (red je osnovan 1098. best najbolji. nalaziti prođu) dobro prodavana roba. životinjski. nazvan po švedskom kemičaru Henryju Bessemeru (1813—1898) Bessemerova metoda postupak pri pročišćavanju sirovog željeza pomoću toplog zraka. knjiga s pričama iz životinjskog svijeta bestijarijus (lat. bernesco) v. trg. 1853—1914) berzerkeri (nord. beurt) mn.) 2. Bernhardiner) rasa pasa između doge i ovčarskog psa. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. časna riječ. grub. berme) 2. trgovati. nekome dati besu dati nekome čvrsto obećanje da mu se neće dogoditi nikakvo zlo od onoga koji je dao besu besa (fr. naslon za ruke kod gađanja (u streljačkom rovu) berma 1. osnovano 1836. v. bernesco) ćudljiv. dobiju snagu dvanaestorice ljudi. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. ljudi koji. kod Albanaca: čvrsto obećanje. besprizornyi) zapušteno i nenadzirano dijete Bessemerov aparat naprava za proizvodnju čelika i bakra Bessemerov čelik čelik koji se dobiva oksidacijom sirovog željeza. pjesnika Bernija koji je preradio Boiardov ep "Zaljubljeni Rolando") bersaljeri (tal. nečovječan bestijalnost (lat. zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na brod. izvježban za nošenje tereta i spašavanje putnika nastradalih u snježnim vijavicama bernardinci mn. crvene i bijele.berma berma (fr. samo u medvjeđoj koži i u borbi se 173 bestseler odlikovali divljim bijesom. vojsci. zategnuta deka kojom se netko baca uvis (stara francuska igra) bernardinac (njem. pripadnici kat. zvjerstvo.

betula betula (tal. bilupa itd. adres o bezoan (fr. armirani beton beton u koji se dodaje željezo (radi pojačavanja) bettola v. beš pet. betlehem štalica od papira. bestia) zvijer. rodno mjesto Isusa Krista. bechamelle) gust umak od mlijeka ili vrhnja s jajima i brašnom te mesom.) trg. bettola) gostionica.) židovska sudnica. ćatal rašlje) peterostruko.). pokrivena tržnica. bezisten bezisten (perz. kratica za bizmut bi. tkanina za odijelo prirodne boje bhagavata (ind.) vino. npr. beton) smjesa od šljunka i cementa koja se. ribom i si. Besteck) pribor za jelo: nož. tribunal koji sačinjavaju rabini radi vjerskih i obrednih pitanja Betlehem (hebr. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili bačvama pri ispražnjavanju. basistan) v. Betlehem "Kuća kruhova") izraelski gradić. vazalsko. . fino tanko platno. prirodne boje. bihud) zanos. siromaštvo. nužda. nečovjek. bezoard. im. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (B = naše "b"). pomiješano s vodom (u Dalmaciji) bevut (tur. nesvjestica. protuotrovi bež (fr. badzahr) farm. željezni dijelovi kotača. adresse au besoin čit. bisogno) potreba. kletva. osobito kod nepreradenog šećera bezeta (fr. jako obojeno kotenilom. opojnost. osobito dvopek bešlag (njem. perz. osobito crno. besoin. grdnja beta (grč. Besatzung) osoblje. vrsta protuotrova sastavljena od konkrecija iz želuca raznih sisavaca bezoardici (lat. tal. kad bude nužno.) v. dio trga pod krovom. Bett krevet. kuh. bezemschoon) trg. nakon što se ovlaži. potpuna smirenost bezac (njem.bešamel 174 bi- bešamel (fr. beščatalm raketa koja se rasprskava u pet smjerova beškot kruh. stvrdne kao kamen. tanjuri i ubrus beštija. nesvijest. tržnica. o bezoan (fr. bezistan bezmen (fr. au besoin čit. kvake i si. žućkastosmeda boja. opšav bezacung (njem. osobito u Carigradu. kreću se velikom brzinom (oko 298000 km/s). posada beze (fr.(lat. životinja. podaničko cjelivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal bezoan (fr. oskudica. beteg bolestan) bolest beth-din (hebr. upućivanje mjenice na treću osobu (ako bi trasant odbio primanje) bezoar (fr. bestemmia) psovka. fr. čovjek-zvijer beštima (tal. pančaratra Bi kem. žlica. baiser) poljubac. potrebitost. birtija betveš (njem. krevetnina bevanda (tal. neobojen. bezoardica) mn. baisemain) cjelivanje ruke. beige) pr. basistan) u Turskoj: trg. Wasche rublje) posteljina. bedesten. krčma. Besatz) porub. alfa-zrake. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dijela složenice dvaput javlja. materijalne zrake koje nose negativne električne naboje i skreću pod utjecajem magneta. vrsta kolača punjenih pjenom od jaja i šećera bezemšon (niz. bezette) crvena šminka. usp. kola i si beštek (njem. beštija (lat. vilica. beta-zrake fiz. biandrija. farm. kao uspomena na onu u kojoj se rodio Krist beton (lat. kao dodacima beščatal (tur. Beschlag) kovne stvari (brave. gama-zrake) beteg (mađ. bitumen asfalt. tj.) u slučaju potrebe. upotrebljavaju ga slastičari za bojenje kolača bezistan (perz. na mjenicama: adresa po potrebi. rukoljub.

latreio služim) čovjek koji voli i cijeni knjige. biblijska arheologija znanost koja ispituje način uređenja i života. biblion. biblion. knjige koje čine Stari (na hebrejskom) i Novi zavjet (na grčkom). čovjek koji pretjerano poštuie Sv. onih naroda koji se spominju u Bibliji biblio. omnibus svima) putujući autobus s knjigama za posudbu bibliofil (grč.) piti. onaj koji se razumije u knjige bibliognozija (grč. grč. bi.) ispiti uz zdravicu određen broj čaša bibi (fr. lat. bibere ad numerum (lat.biandrija 175 bibliolatrija biandrija (lat. slijepo vjerovanje u sve što je napisano ili tiskano . knjige) Sveto pismo. bi-. angularis kutni) dvokutni bianualan (lat. razboj (naziv po pronalazaču) biarhija (lat. arche vlada) dvovlašće. umjetnost i si. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vrijeme biangularan (lat. onaj koji se drži samo Biblije. strast za pićem. npr. dvozgloban biatlon (lat. ona može biti abecedna.) Biblija siromašnih. objašnjavač Biblije. gnostes poznavatelj) poznavatelj knjiga. biblion) smjer u evangeličkoj teologiji koji Bibliju shvaća kao po sebi iedinstven otkriveni sustav mnli ili života Biblija (grč. biblion knjižica. aner. grč. biblia knjižice. bibere greko more (lat. običaje. suprotno: biblioman bibliofilija (grč.) piti po grčkom običaju (tj. srednjovjekovno izdanje Biblije sa slikama i crtežima za vjersku pouku nepismenih biblicist (lat. bi-. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova djela. fr. a rjeđe donosi i kritičke napomene bibliolater (grč. pisma (u propovijedima) biblicizam (grč. pisac (ili: sastavljač) popisa knjiga jedne struke bibliografija (grč. autos sam. grafo pišem) poznavatelj knjiga. annus godina. biblion knjižica. kronološka ili sistematska. bez obzira na predaju biblicitet (grč. biblion) neodstupanje od Sv. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. biblion. muški šešir s uskim obodom Biblia pauperum (lat. istodobno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. pomoćna znanost koja se bavi što potpunijim skupljanjem i opisivanjem tiskanih djela ili nekog znanstvenog područja. articulus zglob) koji ima dva zgloba. grafo pišem) poznavanje knjiga. biblion) kao prefiks označava vezu s knjigom bibliobus (grč. časopis biarda stroj za tkanje. bis. bibliofilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. sklonost piću bibere (lat. kad se u čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). bibacitas) željaza pićem. pismo bibliolatrija (grč. ili cjelokupne književnosti nekog naroda. biblior „reia služba) pretjerano i zanesei. diarhija biartikuliran (lat. biblista) poznavatelj Biblije. knjiga.) ženski šešir s malim štitom. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. bitne vrijednosti za znanost ili temu koja skupljača interesira.(od grč. skijaška disciplina s dvostrukom umješnošću: skijaško trčanje na 20 km i gađanje puškom u četiri mete bibaeitet (lat. filia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrijednosti bibliognost (grč.jačko -oštovanje Svetog pisma. razumijevanje u knjige bibliograf (grč. biblion knjiga. bibere graeco more čit. bis. grč. biblion. knjiga. biblion. athlon borba) šport. bi-.

dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). canere pjevati) glaz. bibliotheke. ploška. biennium) razdoblje od dvije godine bife (fr. tj. bibliotheke. bi-dens) dvozubac. tal. rok od dva dana. bidet. otisci lišća na kamenu. dvogodišnje biljke bienij (lat.) u roku od dva dana bienalan (lat. bibliotheke) knjižničar bibliotekografija (grč. biblion) stručno poznavanje Svetog pisma. biblion. biblion. znanost o Svetom pismu. tehničke opreme. kompozicija za dva glasa bićerin (tal. bot. spisateljstvo. poznavanje Svetog pisma (Biblije). anat. na nekoj zabavi) . bi-. npr. njihove sudbine itd. tal. bidon mijeh) kanta. bibliologia) znanost o knjizi i knjižarstvu uopće. cyclus krug) vozilo sa dva kotača koje se pokreće nogama biciklist (eng. dezinfekcija i si. grafo opisujem) opisivanje biblioteka. biennis) mn. prilagodba svrsi bidon (fr. bibliomanija (grč. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulaneju i Pompejima te su zato dobili mineralan izgled bibliologija (grč. zbirka knjiga bibliotekar (grč. kefale glava) v. biblion. lithos kamen) mn. bicinium. buffetto) prodavaonica jela i točionica pića. znanost o Svetom pismu biblizam (grč. tafos grob) "sahranjivač knjiga". grč. nomia) znanost o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama biblioterapija (grč. buffet. limenka. biblistika (grč. bis. st. Biedermeier poštenjačina. manteia proricanje) proricanje iz mjesta na koja najprije padne pogled kad se knjiga. geol. kada u kojoj se kupa sjedeći bidens (lat.) vrijeme od dva dana. prodavač knjiga bibliotaf (grč. biblion) biblijska riječ. zalogajnica. bikefalan biceps (lat. onaj koji svoje knjige nerado posuđuje biblioteka (grč.. poieo činim) vještina sastavljanja (ili: pisanja) knjiga. lat. bidetto) posuda za pranje intimnih dijelova tijela. naziv za malograđanski jednostavni stil (posebice za pokućstvo) koji je nastao u Srednjoj Europi početkom 19. prostodušni naivac) umj. bicycle. biblion. biceps) koji ima dvije glave. bicyclist) vozač bicikla bicinij (lat. mania oduševljenje. biblion knjiga. nasumce otvori bibliopeja (grč. znanost o uređenju biblioteka bibliotekonomija (grč. radi originalnosti tiska. therapeia liječenje) "liječenje knjiga". posuda od pet litara biduum (lat. stol s hladnim jelima i pićima (npr. biblion. ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz sasvim osobitih razloga. knjigoljublje bibliomantija (grč. rijetkosti. popravci uveza. ormar u kojem se drži piće. tj. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnica. biblijski izraz bicefalan (lat. mainesthai oduševljavati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz nekih sasvim osobitih razloga. bicchiere) čaša bide (fr. biennis) dvogodišnji bienalije (lat.-fr. pravljenje (ili: izrada) knjiga bibliopol (grč. dvoglavi mišić nadlaktice bicikl (engl. bibliopoles) knjižar. osobito Sveto pismo. biblion. mirni oblici. starosti. okamine lišća. popravljanje oštećenih listova. karakteristike: jednostavnost. bis. dvozube vile bidermajer (njem. rasprava o raznim izdanjima Biblije biblioman (grč.biblioliti 176 bife biblioliti (grč. intra biduum (lat.

nego promatra samo ponašanje životinja i ljudi. rijeke Big Ben (engl. goveđi odrezak debljine 4 cm napola pečen na jakoj vatri bifti (engl. folium list) bot. gamos brak) dvobračnost.) uzalud. onaj koji se pravi daje strogo religiozan. bi-. beefsteak) kuh. bis. billonneur) podmetač nepropisnog ili lažnog novca bijonirati (fr. bakreni novac s nešto srebra. bi-. bis. npr. dvoženstvo bigamist (lat. pretvarati se bigotizam (fr. nego se zasniva na određenoj zakonskoj vezi situacije i reakcije bihude (tur. bi-. koji ima dva spola. vrpca koja polako gori.bifedžija 177 Bikfordova vrpca bifedžija (fr. bigarrer. fitilj. bezrazložno bijon (fr. floris cvijet) bot. Biicherschrank) ormar za knjige biheviorizam (engl. bigot) koji pretjeruje u pobožnosti. bigot) praviti se svecem. genus rod. bis. vladanje) psih. beef-tea) vrlo jaka juha od usitnjene govedine bifurkacija (lat. krivotvorenje novca. grč. filum nit. dvoobličan biformitet (lat. konac) dvonitan. biglao. buffet) vlasnik bifea biferan (lat. licemjerje. biformitas) dvoobličnost biftek (engl. koji visi o dvjema nitima (u elektrotehnici) bifloran (lat. sa dva cvijeta. bogomoljac. bifluere) račvanje rijeke bifoličan (lat. camera) dvodomni sustav u uređenju države bikarbonat (lat. dvoženac bigamistica (lat.) veliko zvono na zgradi Parlamenta u Londonu bigamija (lat. billon) slitina od srebra i bakra (sa znatno više bakra) od koje je prije pravljen sitan novac. flos. kefale glava) dvoglav. biglizo) slavuj evo pjevanje (pjevati izvijajući melodiju) bigot (fr. dvolisni biforman (lat. licemjerje bigotirati (fr. dijeljenje na dva kraka. po tom naučavanju ponašanje živih bića ne može se objašnjavati duševnim činjenicama. gamos brak) žena koja ima dva muža bigarirati (fr. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrijednosti. bifurcatio) račvanje. bigotisme) tobožnja svetost. srebrni novac bez propisne količine srebra bijonaža (fr. pretjerana pobožnost. licemjeran bigoterija (fr. hermafroditski biglisati (grč. bivariare) šarati. gamos brak) čovjek koji ima dvije žene. koji ima dva cvijeta bifluencija (lat. grananje ili cijepanje na dvoje. bicarbonas) kem. podmetanje lažnog novca bijoner (fr. stupanje u nov brak prije nego što je stari poništen. bis. dvorodan. bigener) dvospolan. iz perz. a upotrebljava se za izazivanje eksplozije dinamitnih i piroksilinovih naboja . bogomoljstvo. karbonat sa dva ekvivalenta ugljične kiseline prema jednom baznom. išarati. lat. bicefalan Bikfordova vrpca stijenj. grč. npr. biformis) s dva oblika. billonner) podmetati nepropisan ili lažan novac bikamerizam (lat. bis. koji dvaput godišnje nosi plod ili cvjeta bifilaran (lat. behaviour ponašanje. vjerski zatucan. bifer) bot. bis. grč. licemjer bigotan (fr. bikarbonat sode bikefalan (lat. smjer u američkoj psihologiji koji zanemaruje neka unutrašnja (psihička) stanja ili procese. ukrasiti šarama bigeneričan (lat. bogomoljstvo biheršrank (njem.) onaj koji slijepo vjeruje. bigoterie) vjerska zatucanost. grč.

bi-cornis) zool. dvorog. bilan. bilanx) trg. saldiranje. ravno dno u sredini lađe. billet a ordre čit. m) bilanca (fr. izvesti završni račun. billet au porteur čit. Bild slika. latus strana.000. lat. billion) u Njemačkoj: milijun milijuna (1. bilancio. billeter) stavljati na robu ceduljice s cijenom. izvesti zaključak o završenom poslu bilardirati (fr. autografa i si. bi-conjugatus) dvostruko sparen bikornan (lat. bikvadratni korijen četvrti korijen neke veličine bilabijal (lat. usmjeren na suprotne strane. bije a ordr (fr. žučno žutilo. bi-concavus) opt. v. obično krajem svakog mjeseca i svake godine. bije a bank (fr. umišljeni gizdavac. pod orlean biku (sanskr.000). labium usna) gram. izvršiti usporedbu prihoda i rashoda u trg. bilden) čovjek koji posebnim vježbama razvija svoje mišiće. p. tal. prodavati ulaznice. željezničkih karata itd. dvobojan. bikromatični harmonij sprava za postizanje četvrtine tonova kod glasovirskog rasporeda tipki biksin (lat. jednim udarcem udariti dvije lopte. željezničke karte i dr. s dva roga bikromatičan (lat. fizički razvijen. apparatus oprema) uređaj za prijenos slika (crteža. bis. chroma boja) dvobojan. vježbati. bilateralni kontrakt ugovor koji obvezuje obje ugovorne strane bilboquet čit. knjigama. sitni tiskarski poslovi (karte. suglasnik koji se izgovara s obje usne.) vlastita mjenica.000) . u Francuskoj: tisuću milijuna. milijarda (1. ispupčen s obiju strana. fotografija. bilboke (fr. fr. bixa) kem. bis. za konja: izbacivati prednje noge bilateralan (lat. žučni bilifulvin (lat. billet de batique čit. bilanx s dvije zdjelice) trg. mjenica koja se isplaćuje samo izdavatelju. ulvus smeđežut) kem. bhikku) budistički redovnik prosjak bikvadrat (lat.) banknota. billiaire) koji se tiče žuči. bilieran (lat. bi-. posjetnice i si. bilateralis) dvostran. bicolor) bot. novčanica biletirati (fr. pren. bilge) pom. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. snob bildž (engl. prodavaonica ulaznica. grč. bilis.000.000.). zaključiti neki posao. biletura (fr. saldo bilancirati (lat. billarder) u biljaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. bije a porter (fr. razvijati mišiće bilder (njem. bikvadratne jednadžbe jednadžbe četvrtog stupnja. crvenožuta supstancija u žuči bilijarda (fr. u dvije boje bikonkavan (ni. bilis. bilden) šatr. snažan čovjek. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vrijeme.) preko telegrafa bildati (njem. bi-convexus) opt.) priznanica ili mjenica koja se isplaćuje donositelju.000. željezničkih karata. od dviju boja. gimnasticirati. dvousneni suglasnik (b.bikoloran 178 bilijun bikoloran (lat. četvrti stupanj (četvrta potencija) neke veličine. pren. drveni prutić kojim se stavlja zlato pri pozlaćivanju bild (njem. billet) trg. billiarde) tisuću bilijuna bilijun (fr. obostran. bi-quadratus) mat. bikonveksna leća bikojajugiran (lat. lat. npr. usporedba prihoda i rashoda na kraju jednog računa. krajnji ishod nečega.000. udubljen s obiju strana npr. tisk. billet) prodavanje ulaznica. bikonkavna leca bikonveksan (lat. donji dio lađe bilet (fr.

lux svjetlo) svjetlosna reklama proizvedene fluorescentnim cijevima. grč. metallum) dvojni novčani sustav neke zemlje po kojem zlato i srebro imaju stalnu i određenu vrijednost u međusobnom odnosu i oboje služe kao podloga papirnom novcu. bimestar bimestar (lat. žučno zelenilo. s tim što zlato vrijedi kao osnova i što se može neograničeno kovati. fr. rubinus) kem.) biljetarnica (fr. vert zelen) kem. biliosus. ulaznice biljur (ar. lingua jezik) dvojezičan. dvoličnost biliozan (lat.bilin bilin (lat. bi. logos riječ. žuč. billa. nepotpuni bimetalizam onaj kod kojega i zlatni i srebrni novac vrijedi kao kupovno i platežno sredstvo. pren. dvočlan bimenzan (lat. dvojedinični . bis. koji se sastoji od dvije jedinice. bili.). služben dnevni izvještaj (npr. bijes biliskopija (lat. tempus) v.dvaput. govor) dva književna djela istoga pisca koja predstavljaju jednu cjelinu bilon (fr. bilis) kem. prijetvoran. crvena supstancija u žuči bilis (lat. kristalno staklo biman (lat. srdžba. razdražljiv. skopein gledati) pregled žuči biliverdin (lat. billard) društvena igra štapom i kuglama od bjelokosti na četverouglatom stolu presvučenom zelenim suknom biljariti (fr. bille. ljutnja. prijetvornost. žustar. o aktualnim političkim pregovorima i si. berillos beril) gorski kristal. manus. bini po dva. povećalo (lupa) s dvije leće biljar (fr. od dva dijela. slitine s više primjesa nego čiste kovine. bis. koji se. žutozelen. izborni listić. dvoličan. dvotisućljeće bina (njem. bulletin. pren. od dva) dvojni. Buhne) pozornica. potvrda.) med. bilis žuč. bullettino) dnevno priopćenje. bimestre. zelena tvar žuči bili (engl. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. prodavač karata (željezničkih itd. pren. također: pisamce. o zdravstvenom stanju. monometalizam bimilenij (lat. podnosi kralju. supr. grč. kazalište binaran (lat. lat. mjesto gdje se prodaju karte. žučno crvenilo. fr. uporaba dvaju jezika u govoru. tal. bis. loupe) opt. millennium) jubilej od dvije tisuće godina. cedulja. lat. billet) blagajna. o sjednici ministarskog vijeća. glavni sastojak žuči bilingvičan (lat. fr. o stanju na bojišnici. mjenica bilogija (grč. billon) manje vrijedno zlato i srebro. prepreden bilingvitet (lat. mrzovoljan bilirubin (lat. bilis žuč. beryllus. pren. sc. bimanus) dvoruk bimembričan (lat. pun žuči. sa dva člana. prijek. bulla) prijedlog. cedulja. dobro se vidi i danju i noću 179 binaran bilupa (lat. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. bimestris) dvomjesečni bimetalizam (lat. billard) igrati biljar biljetar (fr. bis. priznanica biluks (lat. naprasit. bimensis) dvomjesečni bimenzis (lat. lingua jezik) dvojezičnost. bimembris) koji ima dva uda. priznanica. bilis. lat. prodavač ulaznica za predstave. bimenzis bimestran (lat. u Francuskoj: sitan bakreni novac bilonga (šp. listak. bi. kratak. binarius koji sadrži dva. bimensis) razdoblje od dva mjeseca. ballur kristal.) vrsta argentinskog pučkog tanga bilten (fr. bilinguis. bilis) žučan. billetier) kaz. prepredenost. zakonski prijedlog (u Engleskoj). bis dvaput. dvomjesečje. koji govori dva jezika.

scensko izražavanje. skup živih bića koja žive u nekom određenom dijelu "životnog prostora" (biotopa) biocentrično promatranje (grč. = bioblasti biogen (grč. dio fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava biofon (grč. jednostrano promatranje prirode i njezinog razvoja. foros koji nosi) mn. nomos) mat. bi-. bi-. koinos zajednički. vrpca. biofori biocenologija (grč. životni bioaritmetika (grč. veličina koja se sastoji od dva dijela. vladara i dr. zbivanja biofenomenologija (grč. ovratnik. energetika cjelokupnog života. centrum središte) fil. binubus) čovjek koji se dvaput ženi binjektaš (tur. dynamis sila) znanost o životnim silama i životnoj djelatnosti. bios.) bioblasti (grč. binsk taši) veliki kamen s kojega se uzjahuje na konja binjiš (tur. koji se tiče binoma binub (lat. biocenotika biocenotika (grč. npr.binda binda (njem. Biihne pozornica. a ± b. bios. bi-. bios. grč. životne jedinice manje od stanica živih bića. sa dva člana. na kojima se temelje prirodne pojave. koinos zajednički) životna zajednica. prema Altmanu. veoma složena bjelančevinasta tijela koja su pravi i glavni nositelji života. lat. filozofa. dio ekologije biocenoza (grč. nomos zakon) fil. binyš) čohani ogrtač (s krznom) bio. koinos) znanost koja se bavi proučavanjem biocenoza. biblion. bios. nomos) mat. bios. fone glas) uređaj za prikazivanje fotografskih slika koje istodobno i govore ili pjevaju biofori (grč. biol. Biihne. zavoj za oba oka binokularan (lat. govor kojim se trebaju služiti glumci na pozornici binica (tal. pojas binen-regulator (njem. uglađen i istančan govor. genos podrijetlo) biol. i njima odgovarajući zakoni na kojima se temelje duševne (psihičke) pojave binomni (lat. logia) znanost o životnim pojavama biofizika (grč. petlja. biol. svih životnih procesa. bios. polinom od dva člana. bios. promatranje prirode samo sa stajališta ljudskog života i njegovih vrijednosti biodinamika (grč. kolonija bioblasta). lat. bios. oculus oko) s oba oka. binocle) naočale. nositelji života. med. najmanja jedinica svih životnih pojava (stanica je. bios. grč. bios. shvaćanje da postoje dvije vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. dvočlani. bios. zavoj. binario udvojen) kruščic od dva dijela. dalekozor za oba oka. ta fainomena pojave. povoj. bini. Sprache jezik) kazališni govor. dvočlani izraz binomizam (lat. regulator) kaz. život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogen a . grafia) popis djela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čo- 180 biogen vjeka (pjesnika. arithmetike) znanost koja se bavi izračunavanjem prosječnog trajanja ljudskog života biobiliografija (grč. bios. bios život. fysis) dio biologije koji se bavi stvarnim međusobnim odnosima živih bića. logia znanost) v. energeia) fil. blaste klica) mn. Binde) veza. bios.(grč. zemička binokl (fr. bios) predmetak u složenicama sa značenjem: život. koji je prilagođen za oba oka istodobno binom (lat. knjiga. prid. naprava za prilagođavanje svjetlosti na pozornici i u kazalištu binenšprahe (njem. biodinamički bioenergetika (grč.

genesis postanak. tj. prema određenim znacima na tijelu. bios život. grafo pišem) onaj koji opisuje život. genos) koji se tiče razvoja života. bios. ona filozofija koja na pojmu "života" izgrađuje cjelokupni pogled na život i svijet. bios.) svijetljenja živih organizama (npr. bios. je li se novorođenče rodilo živo ili mrtvo. ge zemlja. bios. prid. umijeće pisanja biografija biokemija (grč. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čovjeka) biograf (grč. magnes) magnetna sila koja se nalazi u organskim bićima. biologia) znanost o životu. bios. genos) povijest razvoja života biogeografija (grč. pravac u teoriji spoznaje koji spoznavanje smatra činom održanja i unapređenja života. manteia proricanje) 1. biografia) opisivanje (ili: opis) života. šarlatansko pretkazivanje trajanja života na osnovi kucanja bila. raznih zraka na ljudski organizam i uopće na sve što živi bioliti (grč. osobito pojave nasljeđa. lithos kamen) geol. to klima nagib. njegovih fizičkih i psihičkih osobina bionegativan (grč. negare nijekati) koji je nepravilan i nepovoljan za život i životne funkcije ili za potomstvo (nakaze. znanost o kemijskom sastavu živih bića i o kemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu bioklimatika (grč. bios. rađanje) razvoj života biogeneza (grč. bios. lat. bios. krijesnice. bios. u širem smislu: proučavanje i mjerenje životnih sposobnosti čovjeka. bios. životopis biografika (grč. kamenje koje je uglavnom nastalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka biolog (grč. crta na dlanu i drugih tjelesnih karakteristika biomehanika (grč. dijeli se na fitogeografiju (geografiju bilja). grafo) umijeće opisivanja života. bios. zakonima nasljeđa i prilagođavanja uvjetovano. bios. grafia) znanost o rasprostranjenosti živih bića.biogenetski 181 bionegativan tijela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). mechanike) znanost o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima biometrija (grč. osobito znanost koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih . 2. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka koji čine razvojni lanac dotične jedinke" (Haeckel) biogeneza (grč. chemeia) dio fiziologije. poremećaji u razvoju. bios. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili boležljivo) biogenetski (grč. bios. bios. neke ribe) biomagnetizam (grč. elektro-biologija znanost o električnim uvjetima života biljaka i životinja biologist (grč. sredstvom u borbi za opstanak. prid. biografski biografija (grč.-lat. grana sociologije koja postupa po biološkim analogijama biolominiscencija (grč. pisac biografije. podrijetlo. logos) fil. sudsko-liječničko utvrđivanje. logos) fil. predjel u pogledu zemljopisnog položaja) znanost koja proučava utjecaje atmosferskih promjena. životopisac. biomagnetni biomantija (grč. metria) grana biologije kojoj je cilj matematičko izračunavanje i određivanje raznih životnih pojava. biogenetski zakon zakon po kojem je "ontogeneza ili razvoj bića kratko i brzo. pristaša biologizma biologizam (grč. biologos) znanstvenik koji se bavi proučavanjem podrijetla i uvjeta života biologija (grč.

sarkom) biorizacija (grč. heksagonalni ili magnezijski tinjac (nazvan po fr. praktične eugenike i medicine biotehnologija (grč. tou ontos postojeće. logia) fil. životni biotika (grč. bios. bios. bios. g. stanovnika nekog grada. ovako je njem. biotičan (grč. funkcionalne. ontos. mehanike razvoja.bionika bionika (kratica od biologija — elektronika — tehnika) znanstvena grana koja traži polazne točke za rješenje tehničkih problema u uzorima što ih čovjeku pruža sama priroda bionomija (grč. v. i u zemlji. skopein gledati) uređaj koji prikazuje žive slike. orao vidim) med. organizama koji izazivaju vrenje itd. socius drug) dio sociologije koji proučava društveni značaj ljudskog životnog vijeka. životni prostor (obuhvaća: atmosferu. panpsihizam biopsihologija (grč. npr. psihičke. bios) koji se tiče života. lat. bios. typos otisak. bios. typos) čist tip. litosfcru i hidrosferu budući da živih bića ima i u zraku. bios. znanstveniku Biotu) . nekog područja. veoma brzo zagrijavanje mlijeka do 75 °C i naglo rashlađivanje pomoću posebnog uređaja — biorizatora biorizator (grč. bios. bios. statike) znanost o zdravstvenom stanju i prosječnom trajanju života ljudi koji žive pod određenim okolnostima. bios. električna bioskopija utvrđivanje smrti pomoću električne struje biosociologija (grč. bios život. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive 182 biotit bioskopija (grč. prilagođavanja. bios. države itd. logia) proučavanje i primjena životne djelatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu djelatnost. biće) mn. pod biorizacija biosfera (grč. čista rasa. techne. logia znanost) znanost koja se bavi proučavanjem različitih tipova ljudi u istoj etničkoj skupini tako da ispituje biološke. biotehnika (grč. tj. biol. technike) dio tehnike koji se tiče živih bića i života uopće: nasljeđa.. endokrine. logia) znanost o živim bićima biopsihizam (grč. a čovjeka. način kliničkog ispitivanja uzimanjem (operativnim putem) djelića nekog organa sa živog čovjeka kad se sumnja na kakav tumor (rak. bios. usp. razmnožavanja itd. npr. i u vodi) bioskop (grč. nomos zakon) znanost o zakonima koji vladaju životom bionti (grč. prirodnjak Ernest Haeckel (1866. on. psihobiologija biopsija (grč. kao animalno biće biostatika (grč. bios. skopein gledati) ispitivanje ima li neko tijelo sposobnosti za život. pronađena metoda sterilizacije mlijeka tako da zadrži karatker sirovog mlijeka. psyche duša) fil. sfaira kugla) cjelokupan prostor na Zemlji stalno nastanjen živim bićima. bios) v.) nazvao fiziološke jedinice koje su većinom sastavljene od morfoloških jedinica i koje predstavljaju jedinstveno živo biće bioontologija (grč. ispitivanje je li u nekom tijelu bilo života. člana društvene zajednice. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. bios) 1912. seksualne i druge karakteristike biotit min. bios) znanost o životu biotip (grč. to on. životinje i biljke koje potječu od jedne jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike biotipologija (grč. psyche. bios. bios.

bios.) šport u šumskim predjelima na sjeveru SAD-a: protivnici stoje svaki na jednom kraju balvana koji je spušten u brzu rijeku i nastoje.) dvaput. s dva suprotna pola bira (fr. tj. zrakopolov s dvostrukim krilima bipolaran (lat. znanost o stanju u kojem se tijelo nalazi u raznim životnim dobima biotop (grč. Burger-meister) gradonačelnik. predsjednik općine.) točionica piva. naučavanje o praktičnoj mudrosti u životu biparticija (lat. burail) trg. sofia) životna mudrost. mania) želja (ili: težnja. bureau. bis. dvostopni bipedan (lat. skalom (upotrebljava se za mjerenje malih količina ttku *u. bakrorez bireta (fr. bureau. bios. protivnika izbaciti iz ravnoteže i tako svaliti u vodu birmati (njem. burato) pisaći stol. vinska plijesan. staklena cijev s ljestvicom. pretežno formalističkom duhu biroutenzilije (fr. bios. austrijskom inženjerijskom časniku K. odjel.biotomija biotomija (grč. kancelarijski pribor birov (mađ. predsjednik mjesnog odbora 183 bis birka (mađ.i osobito u analitičkoj kemiji) birgermajster (njem. poluvunene tkanine birago voj. službenik koji misli da se sve rješava samo za uredskim stolom birokratizam (fr. tal. sol vinske kiseline. po drugi put. općinski starješina. nazvana po pronalazaču. bis. kancelarijsko osoblje birokracija (fr. burat) trg. tal. birokratizam birokrat (fr. ravna površina) zrak. vrsta polusvilene. sitničavost i uskogrudnost u službenoj dužnosti. pisarnica. pes noga. biremis) čamac s dva vesla. bipedalis) dug ili širok dvije stope. vrsta popelina od fine svile i vune birema (lat. Wirtshaus) krčma. bureau. biro sudac). burino) dlijeto. bipartitio) dijeljenje na dva dijela. sustav upravljanja u kojem vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima ljudi. birsa koža) prevlaka iznad (pokvarenog) vina. vrsta lakih poljskih mostova. kancelarijske potrepštine. tartarat bis (lat. bakrorezac. utensilia) mn. ukočenost. buratine) trg. kancelarija. bureaucrate) službenik koji je u obavljanju dužnosti strog. grč. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. bis. bureau. werben) nagovarati nekoga da stupi u plaćeničku vojsku biro (fr. krateo) uskogrudna vladavina činovništva koja ispravnost forme pretpostavlja stvarnoj svrsi svojeg posla. burette) kem. krateo jak sam) v. glatka ili keplana polusvilena tkanina s pamukom. ponovno . glaz. bureau. dvonog biplan (lat. lat. antička ratna lada sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim biren (fr. ured. topos mjesto) mjesto življenja neke životne zajednice (biocenoze) biozofija (grč.) ovca kratkog kudravog runa birling (engl. poljar birtija (njem. gostionica birza (lat. vunom ili kostrijeti birarija (tal. Biragu (1792—1845) biraj (fr. raspolovljavanje biped (lat. krut i ohol. planum ravan. okrećući balvan nogama. burin. općinski sluga. čuvar polja. grč. temno režem) znanost o raščlanjivanju živih tijela. pivnica biratina (fr. bipedis) koji ima dvije noge. bi-pes) dvonožna životinja. polus stožer) dvopolan. grč. birokracija birokratski koji se tiče birokracije biromanija (fr. dvonožac bipedalan (lat. bi-pes. još jedanput.

okrugli kolačić. čuvar) visoki dostojanstvenik u Kat. trideset drugi dio neke note biskup (grč. kao odsječak jedne linije ili površine bisegmentabilan (lat. buste. bis. bis. obojiti) čađavom akvarelnom bojom bistro (fr. bis. ljudina. bistori) kir. dvaput pečen porculan bez cakline (glazure) bisogno čit. bis dvaput) ponovno pjevati ili svirati nešto već izvedeno i tako udovoljiti publici biskoten (fr. čvrst. segmentum odsječak) mat. theos bog) vjerovanje u dva boga. syllabe slog) gram. sectio) dijeljenje na dva (obično jednaka) dijela. bis. tal. polovica. okrugli dvopek 184 bitevija biskroma (tal.) nužda. bis. od dva sloga bisirati (lat. dijeljenje na polovice ili na dva (obično jednaka) odsječka. episkopos nadzornik. Brust) poprsje. dvoboštvo biter (njem. šećerni dvopek. po rimokat. bis. stvara se od sedefa i ima lijep bjelkast sjaj s preljevima te se smatra dragocjenošću i upotrebljava za nakit biserijalan (lat. byssos pamuk. biscottino) mali. mineral svilenkasta sjaja. obično dug 7 do 8 cm bisus (grč. naučavanju biskup je nasljednik apostola biskupija (grč. crkvi. temeljit bitevija (tur. bissac) mn. polovljenje bisekcija (lat. osobito Egipćana bišof (njem. klinčića i šećera bit (engl. bisekstus bisekstus (lat. potreba. koji se može podijeliti na dva dijela bisegmentacija (lat.) sitan novac od 12. dvosložan. episkopia) područje jednog biskupa biskvit (fr. bisekstilna godina prijestupna godina (s 366 dana). sexus spol) koji ima oba spola. n.) trg. pakostan bisilabičan (lat. bis coctus dvaput pečen. bissig) zajedljiv. bis. snažan. biscroma) glaz. polovljenje biseksan (lat. bistrer) slikati (ili: bojiti. ljudeskara . byssos pamuk) veoma fina i skupocjena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. lithos kamen) min. tj. narančine kore i soka. prim bisig (njem. bitevi) plosnato koplje. bitevi čitav) jak. bisextilis) prijestupni. bigeneričan bisekstilan (lat. tal. vrsta najmanje tambure.bisage bisage (fr. torba na sedlu bisegment (lat. biscuit. bi-. masivan. onaj dan koji se svake četvrte godine dodaje nakon 28. segmentum) mat. Bischof biskup) piće od crnog vina. grč. dvaput kuhan) dvopek. sexus spol) v. s jednim prijestupnim danom. series red. bistro) nekada: vinotočje. veljače biseksualan (lat. niz) koji ima dva reda. usp. dvostruka torba (u Lici). u slučaju potrebe (na mjenicama) bisolit (grč. lat. u dva niza. dvoredan bisernica (tur. bis. biisre) školjka koja proizvodi biser. bizonjo (tal. bisextus) prijestupni dan. biisre) kuglasta tvorevina oko zrnca pijeska ili oko kojeg drugog stranog tijela koje je ušlo u ljušturu nekih školjki. čovjek "kao od brijega odvaljen". srodan s azbestom bista (fr.5 centa (SAD) ili 3 penija (Velika Britanija) biteizam (lat. dvospolan. danas: ekspresni restoran bisturi (fr. biscotin. grč. busto. biscotto. bistoquet) biljarski štap bistrirati (fr. bistouri. segmentum) mat. tal. al bizonjo (tal. bitter gorak) vrsta gorke rakije bitevi (tur. osobito kip koji prikazuje glavu i gornji dio prsiju bistoke (fr. cimeta. tal. nož s pokretnom oštricom koja se može zatvoriti. temeljan. al bisogno čit. hermafroditski biser (tur.

Bizantion) 1. bituminirati (lat. nafta. Bizantion) koji se tiče Grčkog ili Istočnorimskog Carstva. stanovanje vojske pod malim šatorima bivalentan (lat. metron) mjerenje dubine (pomoću viska ili proračunavanjem) bitumen (lat. američki divlji bivol . a umišljenost prema nižim od sebe bizantolog (grč. zubar (u Europi). asflat i si.0. engleska pamučna tkanina (upotrebljava se za zimske hlače) bivertin (engl. osobito ugljikovodične tvari smolasta mirisa. čudesan. arheologiji. premazati) zemljanom smolom. bivouac) voj. 2. bitumen zemljana smola) smjese organskih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. bizantska umjetnost. teologiji. zlatnici grčkih careva bizantinizam (grč. cink. Bizantion) znanstvenik koji se bavi proučavanjem duhovne i materijalne kulture u starom Bizantu bizantologija (grč. koji sadrži u sebi zemljanu smolu biva glaz. željezo i dr. nalazi se kod nekih životinja. besem) gust sok jakog i ugodnog mirisa. biver (eng. u asfalt bituminozan (lat. divlji bivol. olovo.). bizarre) čudan. nastran. Bizantion. odnosno sa dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. bi-. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325. bisamum. sličan lutnji. buffalo. beaver) trg. mn. trgovački posao bizon (grč. mošus 185 bizon bizantinci (grč. bythos dubina. bivium) mjesto gdje se sastaju dva puta. redni broj 83. 2. grub vunen porhet bivij (lat. element atomske težine 209. poljski logor. valere vrijediti) kem. osebujnost bizmut (lat. asfaltirati bituminizacija (lat. puzanje pred višima. pren. neobičan bizarnost (fr. Bizantion) 1. čudnovat. neobičnost. bitumen) pretvaranje u zemljanu smolu. analitici. bison) zool. ima 4 žice po kojima se udara drvenim štapićima. 3.bitometrija bitometrija (grč. kao npr. osobito kod moškavca (upotrebljava se kao miris i kao lijek za jačanje živaca). do propasti Bizantskog Carstva. japanski narodni instrument. bizarre) čudak. logia) znanost koja se bavi proučavanjem cjelokupnog života (duhovne i materijalne kulture) starog Bizanta bizantski (grč. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodika. koji se dvolično ophodi bizar (fr. bizzare) čudnost. ili se zamjenjuje dvama atomima vodika. npr. od dvije vrijednosti. geografiji. kisik. osobenjak. koji ima dvije vrijednosti. prati pjevanje starih ljubavnih i ratničkih pjesama bivak (fr. god. hebr.) biznis (engl. tj. pri liječenju sifilisa i dr. bismutum) kem. petrolej. i radili na povijesti. sustav vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu gdje je neograničeni vladar bio istodobno glava države i Crkve te dopuštao svojim dvorjanima i ljubimcima da utječu na najvažnije državne poslove. god. beaverteen) trg. nastran čovjek bizaran (fr. valens koji vrijedi. filozofiji. znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptičko sredstvo. business) posao. pren. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. dvovrijedan.) pa do pada Carigrada (1453. sumpor. pokorno služenje i podilaženje vladarima i njihovim prohtjevima. bitumen) prevući (ili: pokriti. retorici i poeziji. bakar. raskrižje bizam (lat.

čist. kuđenje blamirati (fr. rizi-bizi) bižu (fr. blasfemos) bogohulan. potpuno odriješene ruke. prešućivanje. punomoć samo s potpisom. bjanko mjenica čista. dragocjenosti. brz skok iz jedne vrste tona u drugu biž (lat. huljenje na Boga. ukor. blamage) sramota. klica. dragulj. područje) podijeljen na dvije zone. blanko-akcept primanje mjenice na kojoj još nisu ispisani svota i rok plaćanja. psovka. sukno za filtriranje blasfeman (grč. činiti blijedim. bijela boja. blasfemos) bogohulnik. grdnja. tekućina iz koje nastaju čvršći sastojci u organizmu blastocistis (grč. tal. blamer) osramotiti. blekvud (engl. osobito skrivanje nekih činjenica od strane službenih vlasti u političke svrhe blackwood čit. im. koji se sastoji od dvije zone bizzarria bicarija (tal. dragi kamen bižuterija (fr. akutna i kronična bolest . zone pojas. Vrangelove i dr. izdanak. nastao nakon Prvog svjetskog rata (kreatori američki Crnci) blackout čit. obeščašćivanje blasfemist (grč. bogohuljenje. pokuditi. blankokredit otvoren kredit. bianco bijelo. uzorak priznanice ili ovlaštenja (prije nego što se ispuni) blankizam struja u francuskom revolucionarnom pokretu kojoj je začetnik francuski socijalist L. oksidirati (osobito: bojiti kosu u svjetliju boju) blamaža (fr. huljenje. zametni mjehurić blastoderm (grč. carte blanche čit. tj. neispisani papir. prazno. mladica. bijou) nakit. bjelina. blaste klica. grditi blank (fr. nepopunjena mjenica (samo s potpisom) bjelogardijac (rus. dragulji. grč. tvornička rukotvorna izrada nakita bjanko (tal. potpuna sloboda djelovanja. neispisan. blastos klica. bleichen) blijediti.) crno ebanovo drvo na Madagaskaru blajhati (njem. đerma koža) fiziol. čist. čist formular. blanko-oulaštenje neograničeno ovlaštenje. iznijeti na loš glas. kystis mjehur) fiziol. loš glas. blekaut (engl. onaj koji se temelji na osobnom povjerenju. bjelilo blanket (fr. mykes gljiva) med. bijouterie) trgovina dragocjenostima. kuditi. neispisan. blanko-mjenica čista (ili: nepopunjena) mjenica blanš (fr. pogrdan blasfemija (grč. merizomai razdvajam) stanica nastala brazdanjem jajeta u početku embrionalnog razvoja blastomikoza (grč. blanchet) ljekarničko cjedilo od bijelog sukna. dragocjenost. kart blanš (fr. belogvardeec) "bijeli gardist". prijekor. tj. ukras. pisello) grašak (usp. pisum. bianco) v.bizonalan 186 blastomikoza bizonalan (lat. bjelina) trg. Blanqui (1805—1881) blanko (tal. blastema) bot. oskvrnitelj blastem (grč. nepopunjeno mjesto na mjenici ili punomoći. kožica zametnog mjehura (blastule) blastomera (grč. blek-botom (engl. kredit bez pokrića. blanc bijel) neispisano ovlaštenje. blanc. A. blastos klica. koriti. bi-. bijel. obrukati. bjanko. blasfemia) pogrda.) vrsta američkog plesa u 4/4 taktu.) glaz. blanche) pr. nakit.) šutnja. blanche) bijel.) čisti bijeli. blastos klica. fiziol. zaborav. neograničena punomoć. vrsta pjenušca blanše (fr. tobožnje trgovanje radi špekulacije razlikom u cijenama. bruka. vojske koja se za vrijeme građanskog rata u Rusiji borila protiv boljševika black-bottom čit. blankotrgovanje prividno. neslužben i podrugljiv naziv za vojnika Denjikinove.

blaser. udubljenje sa svodom u zidu. zaplašiti. zametni mjehur blaufuks (njem. nemir kod teških bolesnika. regnymi izbijam. blenna. blenna. blau plav. sluzna dizenterija blenoftalmija (grč. obmanjivati. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću kojeg se otvor objektiva može smanjiti i povećati. blenna. upala rubova i veznica očnih kapaka blefaroptoza (grč. upala veznice očnih kapaka blenometritis (grč. povraćanje sluzi blenenterija (grč. bluff) zavaravanje. blastos klica. spolnih organa i dr. zbunjivati razmetljivom reklamom. blefaron. curenje iz ušiju blenurija (grč. plašenje protivnika drskošću i hvalisanjem u pogledu snage i sredstava kojih zapravo nema blefaradenitis (grč. tzv. blason) grb.) blenotoreja (grč. blefaron. neosjetljiv blaziranost (fr. Fuchs lisica) sjeverna (arktička) lisica s plavkastim krznom. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom i zbog toga . aden žlijezda) med. zasićen. Blende) arhit. blefaron. rheo tečem) med. blestrizo bacakam. vrsta morske ribe blaziran (fr. Gas plin) vrsta plinovitog pogonskog goriva za zrakoplove blavor (rum. prema potrebi. izlučivanje sluzave tekućine blenadenitis (grč. sluz. sulfid cinka blenemeza (grč. sluzni proljev.blastula kože izazvana posebnim gljivicama (blastomycetes) blastula (grč. blenna. blefaron) med. plava lisica. očiju. znanost o grbovima. procurim) med. španjolski zid. fimosis suženje) med. dio dodan zidu s vanjske strane. blenna. munjeviti rat. praviti se. metra maternica) med. uron mokraća) med. grč očnih kapaka blefarotomija (grč. treptanje blefarofimoza (grč. upala sluzničkih žlijezda blend (engl. aden žlijezda) med. bluff) plašiti. blastula) fiziol. sluzavo mokrenje blestrizam (grč. zasićenost. spoj blenda (njem. lat. živčano izmoren. blenna. bacam tamo-amo) med. zavaravati. tj. upala maternice s izlučivanjem sluzi blenoragija (grč. upala žlijezda očnih kapaka blefaritis (grč. usp. prevrtanje. blefaron. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja blena (grč. blefaron. balaur zmaj) zool. enteron utroba) med. radi uklanjanja svjetlosti sa strane. emeo povraćam) med. upala očnih kapaka blefarizam (grč. suženost očnih otvora blefaroftalmija (grč. silberfuks blaugas (njem. blaser) otupjelost. slijepa vrata. blenna) med. tome rezanje) med. pre- 187 blickrig tvarati se. heraldika blef (eng. blenna. min. rheo curim) med. blenna. opt. slijepi prozor. blefaron očni kapak) med. ofthalmos oko) med. živčana izmorenost blazon (fr. us gen. smjesa. blefaron očni kapak. obmanjivanje. otos uho. blenna. Blitzkreig) voj. izlučivanje sluzavo-gnojne tekućine iz nekog organa (npr. spadnutost očnih kapaka blefarospazam (grč.) mješavina. varati. vrsta guštera bez nogu. ofthalmos oko) med. hvaliti se. nalik na zmiju. blau plav. neosjetljivost. žmirkanje. zasijecanje vanjskog kuta očnog kapka blefirati (engl. bacakanje blickrig (njem. blase) otupjelih osjećaja. spasmos grč) med. kapavac blenoreja (grč. ptosis pad) med.

prid. blindiran blineta (fr. udruženje više različitih stranaka iz taktičkih razloga. trupac. slični palačinkama. en bloc čit. zatvaranje sa svih strana grada. kulica. čamac. blokada blokirati (fr. Blue book čit. iskrica duha. zrakoplov). blin) mn.) naveliko. svijetle boje. cjelina. veliki komad stijene. zatvaranje jedne luke ili cije- le obale pomoću ratnih brodova radi sprječavanja svakog uvoza i izvoza. blondin) mladić plave kose. tisk. streljiva i si. pren. gomila. panj. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj Blue Bird čit. prženi na maslacu i premazani kavijarom i dr. tvrđave. svjetlucav) varalica. zaštićivanje od zrna (projektila). žućkast blonda (fr. grad. a koja sadrži diplomatsku korespondenciju britanske vlade s drugim državama o kakvom važnom pitanju međunarodne politike blue peter čit. oklopljivanje. blok (fr. osobito za vrijeme izbora i radi sprovođenja određenih zahtjeva. geol. opsada. biondo) plav. blu piter (engl. blind) tramvaj bez oznake određenog smjera blindirati (fr. bluming kondišn (engl. mnoštvo. mramora). kicoš. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. automobil. blond. stavljati kovne umetke radi kasnije zamjene pravim slovima blond (fr. bloquer) v. ruski kolači. duhovita sitnica. vojske. gomila (knjiga). zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način spriječiti svaki uvoz i izvoz (živežnih namirnica. čelikom ili željezom oklopiti (ratni brod.) pom. bloccata) voj. od finog pšeničnog brašna. čamcu. osigurati od zrna.) šport. tvrdavica (obično na planinskim prijevojima i granicama). blindage) fort. bloquer) voj. zatvaranje željezničke skretnice. nazvana zbog žućkastog sjaja blondin (fr. jedan od američkih umjetnih Zemljinih satelita iz programa Intelsat II. zatvoriti skretnicu. tisk. oklop (na ratnoj ladi. zajednica. knjiga koju izdaje britansko Ministarstvo vanjskih poslova. signalna zastava koja znači slovo P . blocage) komadi kamenja ili opeka za popunjavanje praznina u zidovima. konjski naočnjaci blinji (rus. blondina blooming condition čit. bluette) iskra. farsa blinker (njem. pojačati rov gredama. udvarač ženama blondina (fr. opsada. tal. an blok (fr. blondine) v. pren. poprijeko blok-haus (lat. pojačavanje rova gredama. bloc) veliki komad (npr. blokiranje blokaža (fr. plavuša blondinka (fr.) "Plava knjiga". oblaganje čeličnim pločama blinderica (njem. bilježnica za pisanje ili crtanje. zatvor blok-pismo oznaka za slova (blok-slova) kod kojih svi potezi imaju istu debljinu blokada (fr. (engl) modra ptica. blu berd. klada. Blockhaus) voj. tal. malo kazališno djelo puno dosjetaka. blinder) fort. naslaga listova papira koji se mogu otkidati. velika količina (robe). zrakoplovu). blink sjajan. karaula.blindaža 188 blue peter se treba vrlo brzo završiti potpunim porazom neprijatelja blindaža (fr. poza. blocus. usp. Blu buk (eng. dobro. blondine) djevojka ili žena plave kose. automobilu. blonde) čipka od sirove svile. imitacija ribice (s udicom) kao mamac za veće ribe. stavljanje kovnih umetaka radi popunjavanja redova ili radi kasnije zamjene pravim slovima blokiranje (fr. vojnim postrojbama zatvoriti pristup nekom gradu.).

Stander stalak) stalak za uzgajanje cvijeća u kući blumirati (njem. boccia) igra raširena u mediteranskom području u kojoj sudjeluju dvije partije s raznobojnim drvenim kuglama: jedna se crvena kugla izbaci i služi kao cilj. od koje se proizvode hlače karakterističnoga "traperskoga" kroja.) glazbeni stil nastao u Americi među Crncima prije 150 godina s osobitim ritmom uz instrument od 12 žica. st. brodarski. ali se potpuno opravdao i dobio punu zadovoljštinu) bobi (engl.) hlače od takve tkanine. bluz (engl. bas-gitara. udav (najveća zmija u Indiji i Africi). podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnih sklonosti zanemaruju svoje kućne poslove i obveze. vojnički kaput koji se kopča po sredini BMW (be-em-ve) kratica za Bayerische Motorenvverke (Bavarska tvornica motora) boa (lat. blu džins (engl.) koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namjerava odcijepiti od Španjolske dio Amerike koji je otkrio (zbog toga je Kolumbo bio uhićen. sologitara. gdje se prvobitno tkala) vrsta čvrste pamučne tkanine. bobine) prozirno pletivo od pamuka. lažno optuživanje — po šp. boa constrictor) zool. pamučni til bobslej (eng. nadzor nad brodskim poslovima i izobrazba posade u pomorstvu bocun (tal. plavo polje s bijelom četvorinom u sredini. bord ov tred (engl. Blume) poznavanje cvijeća. bob) nadimak londonskih policajaca koji su dobili po imenu organizatora londonske policije. u Engleskoj po plavim čarapama koje su nosili članovi jednog uglednog društva intelektualaca) blues čit. cvjećarstvo bluza (fr. man čovjek) pom. fiz. (ime Bob je kod anglosaksonskih naroda hipokoristik imena Robert) bobina (fr. bluejeans čit. boot lađa. bobine) svitak (za konac). ples u paru uz takvu glazbu blumenštender (njem. cvjetnim uzorcima blumistika (njem. blouse) laka gornja ženska haljina (do pasa). plemiću Franciscu de Bobadilli (f 1502.. svitak od namotaja bakrene žice bobinet (eng. označuje da brod napušta luku blue-jean čit. Blume cvijet. bozzone) velika boca.) trgovačka komora bob (engl. prema starofr. ali i drugi odjevni predmeti. blu-stoking (engl. stoljeća. Blume cvijet. žensko krzno u obliku zmije koje se ovija oko vrata board of trade čit. bludžin (engl. uzgoj cvijeća. najčešće plave boje. obliku Janne za tal. sir Robertu Peelu. to bob) v. bubnjevi. bobslej bobadiljizam nepravedno. popularan u različitim inačicama (pjevanje. niži zapovjednik čija je dužnost održavanje čistoće na brodu.) ime talijanskog pisca iz 14. a ostali igrači se trude baciti svoje kugle što bliže onoj crvenoj. glavno djelo Dekameron bocman (niz. bob-sleigh) saonice s više sjedala i dva para klizaljki od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. balota . bobbinet. zmijski car.blue-jean 189 boćanje u međunarodnom signalnom kodu. Bokačo (tal. "traperice" blue-stocking čit. demižon boćanje (tal. fr.) "plava čarapa". ili koje se vole razmetati svojim znanjem (izraz nastao u XVIII. grad Genovu. blumieren) ukrasiti neku tkaninu cvjetnim šarama. harmonika) sve do danas. engleski til. skraćeno: bob Boccaccio čit.

Boycotta. nekonvecionalnim životom. boheme) način življenja boema. junaci iz ruskog narodnog epa bogdo-lama (mong. roba za odbacivanje bogatiri (tur. Bodden) zem. boetheo priskočim u pomoć) poznavanje pomoćnih znanosti bofl (tal. pren. bodega) podrum. duhovni poglavar u Tibetu koji. Bafel) trg. iznos berbe grožđa. rakije. osobito plemić veleposjednik bojer (niz. umjetnici. J. boycott) jedna od prisilnih mjera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslodavac prisili na prihvaćanje određenih uvjeta: sastoji se u tome što radnici ne kupuju proizvode nekog tvorničara ili trgovca. život od danas do sutra bohemi. i XIII. Dalmaciji. u Rumunjskoj: plemić. njem. body tijelo. književnici. protiv kojeg je irska Zemaljska liga 1880. boe vika. tchek zaustavljanje. pijanac boja (niz. prekid svakog odnosa s nekim. po pravilu neuredno. vinara. u Trakiji. patareni bogus (ir. savjetnik velikih kneževa i careva u staroj Rusiji. upotrebljava se najčešće za postavljanje boja (baka) bojkot (engl. otpaci. izraz potječe od imena upravitelja jednog velikog posjeda u Irskoj. zajedno s dalaj-lamom. dualističko-manihejska vjerska sekta u XII. uzimanje zajma na brod ili na njegov teret. na brodu: dio koji se nalazi ispod palube boden (njem. koji 190 bojkot žive svojim osobitim. Makedoniji. st. zapreka) šport. boema (fr.) plemić koji je i ratnik. zadržavanje protivničkog igrača tijelom (dopušteno u hokeju) bodmeraj (njem. pokvarena roba. krčma.) mala nizozemska lađa s jakom katarkom. engl. bogdo-lama) vrhovni svećenik. Boedromija starogrčka svečanost u čast Apolona kao pomagača u ratu. bottomry) trg. ili na oboje istodobno boedromion (grč.) čaša bez postolja koja se ne može ostaviti dok se tekućina iz nje ne popije. dromeo trčim. bahader) mn.bodega bodega (šp. stručnjak u toj grani znanosti bohemistika znanost koja se bavi izučavanjem češkog jezika i književnosti bohemizam češki izraz u nekom drugom jeziku boit-tout čit. plitak zaljev koji duboko zalazi u kopno Bodhisatva u budizmu: biće koje je postiglo toliko duhovno savršenstvo da bi moglo prijeći u nirvanu. upravlja zemljom bogumili mn. Bugarskoj. boemi (fr. organizirala ovakav način borbe i upropastila ga . pren. naš rujan—listopad. boedromeo pritječem u pomoć) treći mjesec u staroatičkoj godini. Bosni. baka. također: sprava za namotavanje brodskih konopaca. od danas do sutra Bohemija latinsko ime za Češku (po keltskom plemenu Boji koje je nekad živjelo na današnjem češkom tlu) bohemist znanstvenik koji se bavi bohemistikom. bohemes) mn. neuredan život. pom. kablova Bojanusov organ mokraćni organ u školjaka bojar (rus. ali se toga odriče za spas drugih bodi-ček (engl. skladište robe u luci. ispičutura. kod bojkota strane robe u nekoj državi). ili što ne stupaju kod njih u posao (ovakav način borbe primjenjuje se često i u ostalim situacijama.-perz. bodmerei. bavella.) irsko narodno piće od vode. slavila se svečanim ophodom i gozbom boetetika (grč. studenti i dr. loša. npr. boei) v. boatu (fr. šećera i drugih dodataka bohema.

šport. bolanča (tal. bolidos oružje za bacanje. mlet. tal. boccale. lat. kineska tajna organizacija (osnovana oko 1890. šakač. bolis. kutija. šakanje u rukavicama. box) 3. po ugledu na antičke borbe šakama kod Grka i Rimljana. vrč. kratak. boccone) komad. box) šakati se. naziv po mjestu Les Baux u Francuskoj bokskaf (engl. pregrada u konjušnici samo za jednog konja boks (engl. Ta-chuan) "udruženje saveznih prijatelja domovine".) koja je 1900. okamenjena gljiva bolidi (grč. ušće.. živa i okretna. opterećena olovnim i dr. tj. zalogaj bola (engl. otvor. s 1 minutom odmora između svake runde) boksač (engl. mod.bojkotirati 191 bolidi bojkotirati (engl. državni jezik) boks (engl. box-match) javno natjecanje u šakanju amatera ili profesionalnih boksača (traje od 3 do 15 rundi. boks boksati se (engl.) španjolski narodni ples u 3/4 taktu. bolites jestiva gljiva) geol. guranje i udaranje nogama. bolletta. boucassin) vrsta pamučnog sukna s perzijskim uzorcima bokaža (fr. bokalion posuda s uskim grlićem) pehar. bascagium) šumarak. šport. šp. veća čaša s poklopcem bokasin (tal. šumica. bokskaf boks-meč (engl. plinom i si. kastanjetima. do struka. bouche. hidrat čiste gline. loža u kazalištu. tzv. nekog aromatičnog voćnog soka i dr. bosco. u ovoj borbi zabranjeno je udaranje ispod pasa i iza leđa. šećera.) norveški književni jezik na čiji je razvoj utjecao danski jezik (prije su ga zvali riksmal. bulletta) cedulja. strujom. boiler kotao) kotao za toplu vodu zagrijan el. boka (tal. grč. zaljev bokal (fr. fr. boxcalf) štavljena i obojena teleća koža za obuću i dr. pren. tući se šakama u rukavicama bokser (njem. vrsta lovačke puške koja ima jednu cijev iznad druge bokmal čit. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. svaka runda po 3 minute. strijela) mn. balanza) vaga. box) 1. glavom i leđima. bollo. lat. tjesnac. grč. buldogu slična rasa njemačkih pasa. Boxer) 2. bukmol (norv. "plemenitoj vještini". ženski proljetni ogrtač s rukavima ili bez rukava boleta (tal. meteori kbji sjajem nadmašuju najljepše i najveće zvijezde te se mogu vidjeti i danju . boksači se dijele s obzirom na težinu u 12 kategorija: od kategorije "papir" (do 48 kg) do superteške kategorije (više od 91 kg) boksanje (engl. prekinuti s nekim svaku vezu i suradnju bojler (engl. boks bokun (tal. bocca. lug bokerica dvocijevka. boksanje boks (engl. v. bocage. srednje veličine Bokseri (kin. praćen pjesmom. boxcalf) 2. box) šport. astr. bucca) usta. fr. onaj koji je stručno izvježban u šakanju. tal. boxer) 1. v. jedan od glavnih izvora aluminija. kuglicama (kod južnoameričkih urođenika i gauča) bolero (šp. boletus gljiva. tezulja bolas (šp. ulaz. digla ustanak protiv kršćana i Europljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila boksit min.) vrsta mletačkog sitnog novca bolandža (tal. pregrada u konjušnici za potkivanje nemirnih konja. bocal. bocassino. priznanica boletit (lat.) zamka za bacanje. bowle) staklena ili porculanska zdjela s pićem od rashlađenog vina. gitarom ili tamburinom.

željezna ili čelična kugla ili kutija ispunjena eksplozivom. lat. bolus. izražavanja) bombaš (fr. grč. pamuk. pristaše boljševizma. bombe. ljubavnim izjavama. smeđ ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebljava za boje. bolos) kem. prangija. cirkuski šator bolus (lat.boliviano boliviano (šp. 2. kugla koja se izbacuje iz bombarde bombarder (fr. pren. nazvani po tome što su. bombos potmuo. bombast.) nekadašnja ratna sprava za bacanje kamena. sprava za mjerenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. bombasin. kongresu Socijal-demokratske radničke partije u Londonu 1903. dubok ton) voj. lemnoska zemlja. metron) fiz. vata za ispunjavanje haljina i si. lenjinizam. svila) pamučna svila. gađati (ili: obasipati) nekoga (cvijećem. boljševici. izvještačen (način pisanja. onaj koji bombardira. volta) luk. kit i obloge radi zaustavljanja krvi boljševici (boljšinstvo većina) "članovi većine". svod. staklene bočice kruškasta oblika. st. bomba. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji = 100 centavosa bolometar (grč. temelji se na činjenici da električni otpor kovine raste što je temperatura viša bolonjska škola slikarska škola koju je potkraj XVI. osnovao u Bologni L.000001 °C).) bombast (engl. ručna granata. bombast) lit. hrabriti koga. na II. bacati avionske bombe. marksizam bomba (fr. lubarda.) dovela je u Rusiji boljševike na vlast boljševizam (od riječi boljšinstvo većina) oblik marksizma kako ga je shvatio i uspostavio Lenjin. filozofska osnova boljševizma je di- 192 bombaža jalektički materijalizam. lat. vojnik koji upravlja bombardom bombardirati (fr. balon bombarda (tal. velika trbušasta boca. grč. vodikova bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno djelovanje jače od atomske bombe. topnik. zračni termometar. bombe) voj. bombage ispupčenost) napuhnutost limenke s konzerviranom hranom izazvana razvijanjem plinova iz hrane koja se kvari i raspada . veliki top. dosađivati komu (molbama. pretjeran. bujica riječi. bombycinus. bombardare) voj. bombardeur) voj. bombyx dudov svilac. vrsta keplane svilene tkanine. atomska bomba. bili u većini i otcijepili se od umjerenih manjinaša (menjševika). bombyx) 1. s ciljem da se u svijetu uvede komunistički društveni i privredni poredak. brzo hlađene na zraku i s veoma debelim dnom (vrlo otporne na vanjsku silu.. tući (ili: gađati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrđenja. osobito: vrsta teških zrakoplova za nošenje velikih količina bombi i bombardiranje bombardir topnik. usp. prodavaonica. Oktobarska revolucija (1917. grč. ali se raspadaju u sitne dijelove kad se u njih baci komadić kremena koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nedirnutom stanju protivi unutarnjem naponu mase) bolta (tal. bacač bombi bombazen (fr. vrsta pamučne tkanine za podstavu bombaža (fr. lit. tal. grč. bole zrak. pretjerano kićen. bombarder. riječ koja kvari jezik i stil svojom pretjeranošću i neumjesnošću bombastičan (engl. svojim pjesmama i si. Carracci (1556—1619) i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora bolonjske bočice fiz. besklasno društvo bez državne vlasti. šator na sajmovima. konfetima).

bon (fr.) mn. bond) pisano jamstvo.) mn.) dobronamjerno. bonazza) potpuno tiho i mirno more. obveza. dobronamjerno bona minorum (lat. Americi bombola (tal. valjanost. a pojavljuje se i u sastavima suvremenih plesnih orkestara bonificirati (lat. prav. voća i dr. bonum. priznanica. bombonijera (fr. tuba za sprej bombon (fr. bon enfant dobro dijete) dobroćudan čovjek. poboljšati.) posuda za tekućine. starorimska božica plodnosti i djevičanske čistoće. imetak. bon pur (fr. često s dodatkom želatine. bonum dobro. unutarnja vrijednost. poboljšanje. popraviti. ukusno namješten stan i si. poboljšavanje. izvrsnost (u . dudov svilac..) zdrav (ljudski) razum. bombyx. bon-sens čit. mjenica bondirati (fr.. nalog za izdavanje neke robe. bondir) skakati. odšteta.) "Dobra božica". bon dobar. dobrima škodi bonitet (lat. priznanica. naknadno pridošla dobra.bombikometar bombikometar (grč. lat.. vrijedi za . popust u cijeni bonis nocet quisque pepercit malis čit. po kojima izvođač udara prstima. bonz a vi (fr. svila.) vrsta rakije od ruma. muškata i šećera u Sjev. ukusno namještena soba. prav. ostavština bona adventitia čit. po viđenju bon enfant čit. brašna. pren. bona adventicia (lat. metron) u pamučarstvu: tablica za određivanje finoće (numere) konca prema težini njegove određene dužine bombiks (grč. prav. fr. odobravanje načina vladavine dinastije Bonaparte. Flemminga. propeti se. bona dobra) mn. potječe iz Afrike. bons a vue čit. imanja bona mente (lat. nalog za plaćanje.) u dobroj namjeri.) tko zlima oprašta. nalozi koji se isplaćuju odmah. bonitas) dobrota. dobra. politika kojoj je cilj dovesti dinastiju Bonaparte na prijestolje u Francuskoj bond (engl.) dobar za . popravljati bonifikacija (lat. raširen je među južnoameričkim Crncima. facere. nasljedna dobra. bonbonniere) kutija za bombone. kazati) bona hereditaria (lat. svilena tkanina bombo (engl. u dobroj namjeri (učiniti. popravljanje. bon-sans (fr. bonificatio) naknada. prirodna nadarenost bona (lat. naslijeđena dobra. imanje. vrsta ženske kape. nego potječu od neke druge strane Bona Dea (lat. bombyx pamuk. aromatiziranog i obojenog šećera.) mn. pristaše dinastije Bonaparte u Francuskoj bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte. dijelovi imanja koji nisu ostali od oca. duhovita izreka bon pour čit. bonis nocet kviskve pepercit malis (lat.) trg. bonbon) poslastica od otopljenog. bon anfan (fr.) mn. potvrda primitka. propinjati se. bombyx pamuk) zool. obično ukusno i luksuzno izrađena. mot riječ) dosjetka.. dobričina bon mot (fr. podskakivati (na konju) bondizam djelovanje i postupci u stilu tajnog agenta 007 Jamesa Bonda (lik detektivskih romana I. te brojnih filmova i stripova) bongos dva međusobno spojena manja bubnja. odštetiti. bonifier) nadoknaditi. bezvjetrica bonapartisti mn.. proslavama njezina kulta (prvoga svibnja ili početkom prosin- 193 bonitet ca) nije smio biti nazočan nijedan muškarac bona fide (lat. dobra (ili: imanje) maloljetnika bonaca (tal.

bonhommie) prostodušnost. kost. rub. redni broj 5. otmjeno držanje. bordage) oblaganje lađe daskama. u diplomaciji: naziv za posredovanje treće države u nekom međunarodnom sporu između dviju zavađenih država. sud. pren. bord) 2. pretjerana jednostavnost.) 2. daska. vrpca. opšivanje. nalazi se otopljen u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. porubljivanje bordel (fr. a preko kojega se svaki prekršaj kažnjava izravnim slobodnim bacanjem. javna kuhinja bordirati (fr. okrajak. odnosno treće stranke u zategnutim međustranačkim odnosima bonsai (jap. trg. odbor. vrlina. mirnim putem bonom (fr. porubiti. ured bord (njem. ar. traka za opšivanje bordaža (fr. obložiti brod daskama. devizni bonus premija koja se u nekim zemljama daje radi stimulacije izvoza bonvivan (fr. burakx) kem. board) 1. podrugljiv naziv za stranačkog funkcionara. stol.) šport. jednokratna isplata dioničarima iznad dividende zbog dobrog godišnjeg poslovanja. bonhomme) dobričina.bono modo smislu izrade). na lijep način. bonvivant) veseljak. element atomske težine 10. borde) 1. u slikarstvu: premazati platno osnovnom bojom. bordeaux) boja crnog vina. savjetovanje. manji brod koji prima dio tereta s velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli preploviti plića mjesta bording-haus (engl. fr. mn. materijal za oblaganje lađe. stol za kojim se drže sjednice. tj. opšivati. platna sposobnost. bank. upute o lijepom ponašanju bonum (lat. onaj koji voli dobar život i tjelesne užitke bonzo (jap-) budistički svećenik u Japanu i Kini. spoj bora.) minijaturno. novac za hranu. grundirati bordo-boja (fr. glavešina bookmobile čit. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. bonum publikum (lat. određen broj prekršaja do kojega je kriterij kažnjavanja blaži. znak B. bukmobil (engl. pom. borax) kem. naivnost bons offices čit. sred. Aziji i Kaliforniji. tal. korist. borax) mn. državna korist. kozmetiku i medicinu borati (lat. bordel. nemetalno čvrsto tijelo. važan za industriju. bordello) javna kuća. bordat borda (fr. sreća. ne tali se na poznatim temperaturama. bonzofis (fr. opće dobro bonus (lat.) dobrim načinom. border) opšiti. kupleraj bording (dan. pren.) dobro države. bona bonum publicum čit.) u SAD naziv za bibliobus 194 brdo-vino bor (lat. Bordeaux) opći naziv za sva francuska vina koja se šalju u trgovinu preko Bordeauxa . borna kiselina spoj bora s kisikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge) boraks (lat. tamnocrvena boja bordo-vino (fr.82. kolegij koji se okuplja oko jednog stola. gostionica. prostodušan čovjekj naivac bonomija (fr. sigurnost nekog potraživanja (suprotno: veritet) bono modo (lat. dobrodušnost. porubljivati. Muhamedov ogrtač.) pom. rub lađe borda (ar. vrsta sive vunene tkanine koja se izrađuje u Egiptu. sudnica. soli borne kiseline bord (engl.) "dobre usluge". hrana. dar. "patuljasto" ukrasno drvo uzgajano u loncu ili sanduku za cvijeće bonton (fr. Bord.) dobro. borac. kem. natrija i kisika (Na 2 B 4 0 7 ). bon ton) lijepo ponašanje i lijep način izražavanja dobro odgojenih ljudi.

ili s manjim brojem karata i tri igrača (tri-boston). novčanih vrijednosti bordura (fr. bossage) gruba kiparska obrada kamena koja služi kao priprema za konačnu izradu modela boselaža (fr. poslodavac. Boseu. gospodar. bosselage) izrada u ispupčenim. i njegova djeca Cesare i Lukrecija borgis (po fr. kvrga. bordereau) trg. fagos) zool. bormašina Borgia čit. jednom botana (tal. pren. valovite oblike. borej sjeverni vjetar borer (njem. bourgeois građanin) tisk. biljojed. biljni) poznavatelj bilja i raslinja. postaviti granične znakove. biljka. botane. pr. grubo tkano pamučno platno botaničar (grč. omeđiti. okvir. 2. bosko napasam. čvrga. lat.) 1. mržnja prema Prusima i svemu što je prusko borusomanija (lat. boreas) sjeverac. slova od 9 tiskarskih točaka (po veličini između garmonda i petita) bormašina (njem. sjeverni vjetar. u skupini) bosaža (fr. ublažavati. (po J. popis računa. fobos strah) strah od Prusa. glup bornirati (fr. borne) ograničen. ispupčeno kiparsko djelo izliveno od gipsa.) talijanska velikaška porodica španjolskog podrijetla iz koje potječu papa Aleksandar VI. starogrčki bog sjevernog vjetra. botanikos travni. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem. knjiga u kojoj su računi. filos) ljubitelj bilja. skučen. burgija. botto) mah. Borussia Pruska. Borussia Pruska. šarama boselirati (fr. 1858— 1938) subatomske čestice s cijelim kvantnim brojevima spina boston (engl. gazda. bordure) rub. ura-. okrugle kiparske fi- 195 botanofil gure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. ograničen. lista. jedan bot jedanput. šare. boche) ime kojim Francuzi podrugljivo i prijezirno nazivaju Nijemce bot (tal. grč. kartaška igra s četiri igrača slična vistu. grč. po imenu proizvođača) vrsta talijanskih muških šešira boršč (rus. biljožder botanofil (grč. usp. pren. botane trava) skupljati biljke. brežuljkastim. udarac.) omiljeno rusko narodno jelo: juha od prosenog brašna i raznog zelenja bortna (njem. tal. indijskom fizičaru i biljnom fiziologu. bohren bušiti) svrdlo. otkucaj sata. bosse. zamah. boreios. Borte) v. izvadak. valovitim oblicima. ublažiti želje. nazvana po gradu Bostonu u Sjev. nešto jednostavnija vrsta valcera) boš (fr. gipsa bosoni mn. porub. ograničiti se borsalino (tal. onaj koji se voli baviti botanikom t . mali. bozza) grba. borda borusofobija (lat. vrsta plesa (američka. botane. baviti se biljkama botano.(grč. vijenac borealan (grč. majstor bosa (fr. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i raslinja botanika (grč. kamene međaše.bordro bordro (fr. bosseler) raditi ispupčene. bušilica. C. mania) pretjerana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko bos (engl. Borda (tal. trava botanofag (grč. voska. Americi. sjever Borej mit. Bohrmaschine) strojno svrdlo. pa odatle i sat. ograničavati. boseliran bosirati (lat. boss) šef. mjenica. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. borer borniran (fr. usp. o biljkama i raslinju botanizirati (grč. borealis) sjeverni boreas (grč. botanike) znanost o biljnom svijetu. bottana) obično. borner) ograničiti..

tal. botritičan botroilit (grč. busur) bot. geol. pustene ("filcane") papuče bouche-trou čit. trovanje pokvarenom hranom. boling-grin (engl. sa 3 do 4 tisuće članaka. botulus kobasica) med. teklić božole (fr. u obliku grozda. bul (fr. čuvar živežnih namirnica na brodovima botra (lat. botarga. boule) rezbarija u drvu s metalnim umecima. u južnoj Europi i na Istoku botega (tal. botos) mn. apotheca) dućančić. botane. botane. Bouleu (1642—1732) Bourbon čit. biljka s velikim 1 lijepim cvjetovima iz porodice žabnjača. geol. sluga. bortiotičan botrinti (grč. crvena izraslina na ruci ili nozi. compater) kum botarga (šp. Burdonova . botanički botanomantija (grč. 2 = lagan.) dečko.) igralište za kuglanje u zelenilu boy (engl. -ites) mn. pjesme kod kojih su najprije napisani srokovi.botanograf botanograf (grč. konobar botelar (lat. bockanje. mala trgovina. 10 = jaka oluja. fr. širokočlana trakavica. botrion jamica. lat. boutique. peonija Br kem. botella.. unaprijed napisani srokovi za koje se tek trebaju naći stihovi.. botrys grozd. botrys grozd.) beznačajan. logos) poznavatelj i proučavatelj bilja i raslinja botanologija (grč.) ime poznate vladarske porodice. botellarius) šef kuhinje. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom botunada (tal. sluga. bottonata) zadirkivanje. botane. služi kao osjetilo u manometrima i termometrima (naziv po izumitelju. znanost o biljkama. botrys grozd. grafo) opisivač bilja i raslinja botanoliti (grč. nazvan po francuskom rezbaru A. kratica za brom .) mn. buš-tru (fr. beaujolais) vrsta francuskog vina (po gorskim predjelima sjeverno od Lyona) božur (ar. 8 = vrlo jak. bu-rime (fr. veličine zrna graška do sitnijeg lješnjaka. Bowiea bowling-green čit. trčkaralo. vinara. bofor (prema vlastitom imenu Beaufort) ljestvica od 12 stupnjeva po kojoj se mjeri jačina vjetra: 0 = tišina. Burbonska palača pren. botrys) grozdast. koja se pruža ili savija pod utjecajem vanjskog tlaka ili temperature. mykes gljiva) med. botane. peckanje. Bourdonu. sporedan lik ili sporedna uloga u kazališnim djelima boufort čit. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. psa i dr. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka botar (lat. botriomikoza (grč. kefale glava) zool. lithos kamen) min. bottega. bottarga) jelo slično kavijaru. krčma. 12 = orkan boule čit. 6 = jak. Burbon (fr. 196 br botuše (mad. botanika. zrakoprazna ili tekućinom ispunjena (najčešće metalna) cijev prstenastog oblika. francuski parlament Bourdonova cijev čit. bota larga. 4 = umjeren. a tek nakon toga stihovi bowie-knife čit. prid. okamine grozdasta oblika botriokefal(us) (grč. od usoljene ikre morskog lipljena.) veliki lovački nož oštar s obje strane. pričvršćena na kožu jednom peteljkom botriotičan v. lithos kamen) mn. boi-najf (engl. pronalazak američkog pukovnika J.) kuma botrinitičan (grč. živi u tankom crijevu čovjeka. tunjevine i dr.. dječak. Ch. okamenjene biljke botanolog (grč. 1808—1884) bouts-rimes čit. kamen grozdasta oblika botulizam (lat. botane. francuskom inženjeru E.

bradys. usporen govor zbog nepotpunog svladavanja nekih smetnji (npr. femi govorim) med. kineo krećem se) sporost u pokretima bradilalija (grč. "Marseljeza" belgijske revolucije brabansoni (fr. bradilogija bradilogija med. brachium. brachys. mišica. viola di braccio) glaz. brachion ruka. vrsta nizozemskog platna bracera (tal. bradys spor. dromikos sposoban za trčanje) koji ne može dugo trčati brahigraf (grč. brachys) predmetak u složenicama sa značenjem: kratak. gluhoća. v. grafo pišem) onaj koji umije brzo pisati služeći se kraticama. Brabangonne) belgijska nacionalna pjesma. tj. brabantski vojnici koji su. brabangons) mn.(grč. spor i težak govor zbog mane u govornom organu. vrsta tambure za pratnju bradiekoja (grč. čovjek koji ima kratku lubanju. teško. bolesni usporeni rad srca bradikineza (grč. bili u engleskoj ili francuskoj službi. sila brahijalan (grč. pri mucanju) bradifrazija (grč. kefale) glava antropol. grafla pisanje) vještina pisanja pomoću skraćivanja uopće. težak. sporo probavljanje hrane. osobito donji dio ruke. bradys spor. osobito u XII. sperma sjeme) med. brachys. teško. nasilnički brahikatalektičan (grč. bios život) težnja ili vještina skraćivanja života. loša probava bradispermatizam (grč. st. bradilalija bradimaseza (grč. bios život) kratkovječan. malen. moć. sitan brahibiotičan (grč. sporost u govoru bradifrenija (grč. pren. bragozzo) ribarski jedrenjak sa dva jarbola i dva jedra bragura (staronord. brachy-katalektikos) metr. daktylos . težak govor. bradys. lalia govor) med. brachialis ručni. u užem smislu isto što i stenografija i tahigrafija brahij (lat. grč. uron mokraća) med. poznati zbog svojih pljačkaških izgreda po Francuskoj brabanta (fr. brachys. brachys. brazzera = brački brod) drveni obalni jedrenjak od 18 do 40 t s jednim latinskim jedrom i prečkom brač (tal. domišljat čovjek. braccatore lovački pas) snalažljiv. v. suprotno: makrobiotika brahicefal (grč. pepsis probava) med.) trg. bradys spor. bragr) pjesnička umjetnost. kod koje je najveći poprečan presjek gotovo jednak uzdužnom presjeku brahidaktilija (grč. bragagna) vrsta ribarske mreže bragerdizam (engl. bradys. od prstiju do lakta. prst) antropol. urođena kratkoća prstiju brahidromičan (grč. viola. brachys. strangurija bragadur (tal. pjesništvo brahi. bradys spor. akuein slušati) med. masaomai žvakati) med. mišićni) ručni. nešto veća violina. bradys. njuškalo braganja (tal. nepotpun. brachys. bradys spor. razum) sporost duševnog života (osobito: sporost u mišljenju) bradikardija (grč. stih koji na kraju nema jedne ili dviju stopa . brachys.. fren srce. braggard) razmetljivost. teško slušanje bradifazija (grč. bradys. koji živi kratko brahibiotika (grč. teško žvakanje bradipepsija (grč. hvalisavost bragoc (tal. frasis govorenje) med. nasilan.brabansona Brabansona (fr. bradys. stenograf brahigrafija (grč. sporo izlaženje sjemena (pri spolnom odnošaju) 197 brahikatalektičan bradisurija (grč. ruka. lat. brachion) mišica. kardia srce) med.

vrsta kratkih dalekozora sa zrcalima koja se odlikuju svojom praktičnošću Brahma (sanskr. pr. brachys. veoma rasprostranjene morske životinje. chronos vremenski) kratkotrajan.. e. odontos zub) zool. uskoća prsiju. pren. brachys. životinje kratkih krila. temno režem) kir. npr. skia sjena) zem.brahikroničan brahikroničan (grč. st. fil. Brahman) ind. brachys. na udaljenosti. Brahma) zbirka djela koja predstavljaju dogmatskospekulativne rasprave indijske književnosti. podos noga) zool. logos) koji umije biti sažet u govoru i pisanju brahilogija (grč. brachys. brachion. otprilike. insekti koji imaju kratka krila brahiscijan (grč. brachys. ruke brahiotomija (grč. kratkovremen brahilog (grč. brachy-pneuma) med. brachion ruka. petalon list) bot. u 8. brachion. pneo dišem) med. brachys. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od naučavanja izloženog u Vedanti) Brahman (sanskr. brachistos najkraći. pteron krilo) mn. brachys. pus. kratkih nogu brahipodi (grč. imaju dva kapka. kratkih latica brahipneja (grč. kratke latice. apsolutno Biće i nebiće u isto vrijeme Brahmana (sanskr. Brahma) u indijskoj filozofiji Veda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo brahmaizam (sanskr. astma brahipodan (grč. ali se krije u samom smislu rečenice brahimetropija (grč. brachys. metron. u sisavaca brahiometar (grč. zool. koji ima kratke metričke stope brahipteri (grč. linija najbržeg pada. brachys. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji koji su. tjesnoća prsiju i sporo disanje kao posljedica toga brahipneuma (grč. metron) med. n. znanstvenike i političare. brachys. brachys. pjesnike. Brahma) starije naučavanje o Brahmi. koji ima kratke cvjetne listiće. sprava za mjerenje mišice. cikloida brahit opt. skopeo gledam) opt. ali točnije ju je zvati neobrahmanizam i hinduizam Brailleovo pismo međunarodna abeceda za slijepe koja se sastoji od svega šest. neku vrstu komentara Vedama brahmani (sanskr. a od svojih pristaša tražila je visoko moralan život. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova brahistohrona (grč. chronos vrijeme) mat. uspravno) brahisilab (grč. kratkih krila. koji ima kratku sjenu (kaže se za stanovnike najtoplijih dijelova svijeta. metr. tele daleko. kratak dah. za ljude koji bacaju kratku sjenu zbog toga što im sunčane zrake 198 Brailleovo pismo padaju na tjeme gotovo vertikalno. skraćeni naziv za brahiteleskop brahiteleskop (grč. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav element važan za izlaganje misli. zubi s niskom krunom i dobro razvijenim korijenom. brachys. kratkovidnost brahiodonti (grč. rezanje ruke brahipetalan (grč. logia) vještina sažetog izražavanja u govoru i pisanju. brachys. brahmanizmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. brahma) indijska religija utemeljena. podos noga) kratkonog. tj. pus. i po tome nalikuju na školjke. stalno zauzimali najistaknutiji položaj i uživali velik vjerski ugled brahmanizam (sanskr. brachys. pteron krilo) kratkokrilan. ali se po gradi tijela od njih znatno razlikuju brahipteran (grč. orao vidim) med. jagodicama prstiju opipljiv- . dajući oduvijek svećenike.

upala krajnika branša (fr. junak na riječima brancin (tal. bivaju pokretana na djelatnost. bractea list) bot. malen jedrenjak napunjen smolom. naučavanje engleskog liječnika Johna Browna (1735—1788) po kojem se živa bića razlikuju od neživih stvari po tome što imaju sposobnost podraživanja. usklik u znak odobravanja. tj. krivolovac. braten peći.) 1. pren. 1749—1814) Bramahova preša fiz. pokrovni list na biljci Bramahova brava sigurnosna brava s više ušica nejednake veličine (obično 6 do 7) koje moraju biti jednako udaljene da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. breit širok) stupovi s letvama ili žicama po kojima se penje vinova loza. odsjek. čovjek koji se bavi nedopuštenim lovom na tuđoj zemlji. hvalisavac.) "isušivanje mozgova". "podražajima". prekršitelj zakona o lovu brakteja (lat. zaštitni. dio. ogranak (neke znanosti. med. sjajno. braconnier) zvjerokradica.) alkoholno piće dobiveno destilacijom vina. prema tome. Brand) med. branda) viseći (mornarski) krevet. nedostatak ili postojanje prevelike podražljivosti organizma braunovci mn.) sastanak na kojem bez reda svaki sudionik iznosi sve što mu trenutačno pada na pamet u vezi s postavljenim problemom koji valja riješiti brain-trust čit. nekad se puštao zapaljen protiv ratnih jedrenjaka kako bi izazvao požar brandy čit.) savjetodavna ekipa stručnjaka oko nekog političkog ili gospodarstvenog rukovoditelja brajda (lat. nekog posla). brein-trast (engl. uže područje zanimanja bratvuršt (njem. branca) grana.) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. gangrena. naziv za pojavu odlaženja školovanih stručnjaka iz manje razvijenih zemlja u zemlje višeg standarda brain-storming čit. nekroza branda (tal. brein-storming (engl. podrijetlo bolesti je. Bramahova brava Bramarbas (šp. tako je! . abrakadabra brakonijer (fr. puške i mitraljeze (po engleskom konstruktoru Johnu Mosesu Browningu. Brand požar) požarnjak. odlično. poziv. Wurst kobasica) vrsta kobasice za pečenje brauning (engl. braunizam bravissimo (tal. v. branchion) mn. brendi (eng. pristaše naučavanja Johna Brovvna. posebno. lokalno izumiranje jednog dijela tijela. bravvning) v. engleskom mehaničaru Bramahu. promuklost. bramar rikati) ime glavnog lika nekih Holbergovih komedija. vrlo lijepo. branzino) lubin (morska riba) 199 bravo brand (njem. odlično! bravo (tal. branche. ta. lovokradica. brein dreining (engl. 1855 —1926) braunizam med. pergola brakadabra (bracadabra) v. škrgaši branhije (grč. sposobnost da vanjskim utjecajima. v.brain draining ih točaka (pronalazak slijepog francuskog učitelja slijepih Louisa Braillea) brain draining čit. škrge branhus (grč. zool. brawning brauning naziv za različite vrste pištolja. braida od njem. branchos) med. struka. hidraulični tijesak koji radi pod vodenim tlakom. vinjak branhijati sve životinje koje dišu na škrge. uljem i kučinom. preklopna postelja brander (njem.

molitvenik katoličbrek (engl. povelja. gore široke a dolje tinju). (fr. tjeme kratak izvještaj. propolukratke časničke hlače. utvrđeili za jahanje. poili izvedeno s velikom vještinom i krajini Bretanji stručnošću. bretonne) vrsta ženskog šivost. bez uvijabrefotrofija nja. vrsta odličnog francusčovjek. brevis kratak. hrabrost. koje nema strogo forpo engleskom liječniku Jamesu Braimalni oblik (za razliku od bule). bravura) vabretele naramenice. šteta. tal. lat. kratkih nogu brenšer (njem. breccia) voj. patentiran brazilin crvena boja koja se pravi od brev(e)tirati (f. upotrebljava se kod rubreviotipija (lat. breveter) dati. deu (1795—1860) koji ga je prvi otbrevet) diploma. Schere brevis (lat. športske boj. patent feus hranilac) nadstojnik. brevis. breviarium) kratak prebregma (grč. bravour. odmah. glazbeno djelo (za sviranje ili bretela (fr. = hipnotizam. Bremse kočnica. plaćeni ubojica. srednji dio gled. povlastica. brevijatura dizanje djece brevijar (lat. lovačka kola s 3 do 6 sjedala. tal. bregma) anat. darskih i šumskih poslova. brennen paliti. kratke ili breša (fr. osobito Papino pismo državama. kovrčalo bričesi (engl. nazvan vladarima i dr. brachiale) nabreve (tal. brevet d'innoze i sugestije vention čit. valjan i vrijedan ples udvoje. breve d'envansjon (fr. sažet i jezgrovit govor niz kosinu.) 2. pren. za nahočad. brevis. bretona (fr. izdati brazilskog drveta dekret. trofeus) zavod brevijacija (lat. kratak izvadak. brevilokvij (lat. zavod za prehranu i pokraćenje. mn. prodor (u zidu. neustra-.) otvoreno. gradnje i typos otisak) glaz. nešto izrađeno kišnog ogrtača. loqui govoriti) Berg brdo) uređaj za spuštanje tereta kratak. diplomu. brevete) pr. goslužja s dvije klupe namještene po dužini brevijatura (lat. bravura (fr. s diplomom. brefos novorođenče. kratak popis. bravoure. bretagne) stari francuski bravo (tal. upravitelj brevi manu (lat. povelju brazleta (fr. dekret. breviatio) skraćivanje. tropronalazačka povelja. s patentom. kratkim putem brefotrofij (grč. osobito u glazbi s poveljom.bravo 200 bričesi bretanja (fr. breviili poprijeko i s visokim bokom jacija bremsberg (njem. podmukli kog platna (naziv po Bretanji. junak. bretelle) uprta. nost izvođenja. voj. bracelet.) brefotrof (grč. brevis kratak) glaz. pikrio i ukazao na vezu između hipsmo. tehnička vještina i okretbrev(e)te (fr. aria) jini u sjevernoj Francuskoj) glaz. patent. junaštvo. hlačnjaci ljanost.. breche. uštrb jesno priljubljene uz noge . breviatura) v. remen za pjevanje) s osobito velikim tehničkim nošenje tereta. junačko djelo. grč. break) otvorena kola na 4 kih svećenika za svakodnevna bokotača. patent. pokraubojica bravur-arija (fr. nazvanog po fr. bedemu. bredizam med. tal. breeches) mn. kosi položaj koji teškoćama povezuje dva uzastopna položaja. breve) svaki službeni pisani rukvica. nota škare) željezna naprava u obliku škakoja vrijedi za dva cijela takta ra koja se zagrije i takva služi za : kovrčanje kose. brevipedan (lat. grivna akt. brefos. Bremse) kočnica konog. tiskanje nota dr. pes noga) kratbremza (njem. lubanje.

veličanstven briljantin (fr. blistav. jedna od najzanimljivijih igara s vrlo mnogo kombinacija brig (engl. brigg. 2. plahovito briljant (fr. brillantine) gusto tkana pamučna tkanina s uzorcima briljantirati (fr. voj. listovna uložnica (obično na javnim mjestima) brikola (lat. 3. prije: vrsta ratnih brodova s 10 do 20 topova brigada (fr. skupina radnika koji rade na izvršenju određenog zadatka brigadir (fr. te sa strane podijeljenog u mnogobrojne trokute i četvorokute (fasete) briljantan (fr. divan. svijetao. par bricole čit. pren. tal. cigle. bradu i brkove briljantina (fr. brigade. otuda: pren. briqueter) popločiti ciglama. fugiranje briketirati (fr. brigadier) 1. vrsta mirisne masti za kosu. izrada pročelja građevine (fasade) tako da se vide cigle.) posredno. škrgut brillante (tal. odozgo jače. 2. par brikol (fr. pren. brigg) pom. brignos škrgut) med. lukavo brikolirati (fr. Egeon brikabrak (fr. fr. brig. Kasten ormar) poštanski sandučić. brigantine. kod biljara: odskok. zbijen u obliku opeke. laka jedrilica s dvije katarke i s veslima. divota. njem. brillant) dijamant uglačan dijamantnim prahom tako da ima oblik dvostrukog (osnovama spojenog) stošca. akutna i kronična upala bubrega s izlučivanjem bjelančevine u mokraći (nefritis). škrgutanje zubima Brijarej mit. učiniti da se nešto odbije. Brigantine) pom. raskoš. div s 50 glava i 100 ruku. brigata) 1. sitan. bricoler) odbiti. bric-a-brac) starudija. pljačkaš. Brightu (1788— 1858) koji ju je prvi opisao brigma (grč. sin Urana i Geje. bricola. živahno. blistavost. raditi zaobilazno briksizam (grč. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. staretinarnica briket (fr. briquette) nešto u obliku cigle. odličnost . brycho škrgućem. razne umjetničke stvarčice. pomoću odbijanja pogoditi sa strane. briketaža (fr. fr. brycho škrgućem) škripanje zubima u snu. škrinjica za pisma. ne raditi časno. hajduk. blistati) sjajan. ormarić. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. brillantine) kozm. osobito briljantima briljantnost (fr. zapovjednik brigade. zaobilazno. buntovnik brigantina (engl. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. voj. kugle ili jajeta. a odozdo slabije zatupljenog. odličan. slična vistu. odboj lopte od ograde. odskoči. krasan. za sto naoružanih ljudi. sa strane. morbus Brightii) med. konjički dočasnik u francuskoj vojsci. kugle. bricole) srednjovjekovna ratna sprava za bacanje kamenja. bridge) kartaška igra. veličanstvenost.) glaz. udariti par bricole čit. rukovoditelj radne brigade brigant (tal. nazvana po engleskom liječniku R. u prah pretvo- 201 briljantnost ren materijal zbijati (prešati) u obliku cigle brikfastn (njem. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti briljante. osobito sitan ugljen verlo upotrebljiv kao gorivo.bridž bridž (engl. mala jedrilica s dvije katarke Brightova bolest (lat. Brief pismo. par brikol (fr. odskočiti.) udariti loptu sa strane odbijenom loptom od ograde. brillant) sjaj. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. osobito starinske. brillant. pren. veoma vatreno. jajeta i si. briller sjati. brigante) cestovni razbojnik. list.

zoon životinja) zool. brillare) sjati. studenog. 18. brisant) koji lomi. briller. razbijač.) veliki narodni muzej u Londonu (osnovan 1753. brunir) metalne predmete smeđe uglačati.) uzeo je Bonaparte. plameno. morske. umjesto srebra. paljba iz topova s jedne strane broda Broadway čit. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mjesec u godini. rasprskava. strana broda. razoran. osobito raširena u primorskim krajevima Hrvatske britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronađena metalna smjesa cinka. sendvič briozoe (grč. brimade) kod francuskih studenata: zbijanje šala s novim studentima.) govorenje nebitnih stvari. razorna snaga brizer (fr. brunette) crnomanjasta ili smeđokosa žena brinirati (fr.) pom. bryon mahovina. listopada do 24. eidos oblik) bot. brunet) crnomanjast ili smedokos muškarac brineta (fr. prednji valjak na spravi za predenje brizolete (njem. brioche) vrsta peciva. odskakati od ostalih brimada (fr. fyton biljka) mn. broyon) tučak za mrvljenje. vladu u svoje ruke brinet (fr. lat. briser. bot. izmotavanje brimer (fr. koji razmrskava. od 23. brusquer) obrecnuti se na nekoga. žuka broad-casting čit. Broadway široki put) glavna poslovna ulica u New Yorku.briljirati briljirati (fr. Brisoleten) mn. logia) bot. briozo (tal. živahno. brizo spavam. dugačka 25 km. brod-sajd (engl. bryon mahovina. radio emitiranje broad-side čit. tal. htjeti nešto brzo sprovesti. briseur) lomitelj. pren. manteia proricanje) vještina tumačenja snova brnistra (tal. trljanje boja . "krštenje" brucoša na taj način što ih stariji zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis brimborium (lat. srednjim dijelom centar američkog kazališnog života broajon (fr. magleni mjesec. Britiš muzeum (engl.) vrsta kvalitetnog francuskog vina brioso čit. rjeđe slatkovodne. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. srebrnaste boje. studenog 1799. životinje nalik na mahovine. usjajiti i na taj ih način sačuvati od hrđanja. pocrniti briofiti (grč. sijati. upotrebljava se. bijele. brizo. bryon. mantis prorok) stručnjak u tumačenju snova brizomantija (grč. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate briskirati (fr. bojiti (ili obojiti) smeđe. uništavajući brizantnost (fr. skupni naziv za mahovine brioidan (grč. brumaire. za izradu stolnog pribora Briti naziv za keltska plemena naseljena u Britaniji u doba rimskih osvajanja British Museum čit. sličan mahovini. con brio brioš (fr. brodkasting (engl. blistati. kao prvi konzul. značajno se isticati. briscola) vrsta kartaške igre. dio botanike koji proučava mahovine brion (fr. brimera (9. ginestra) primorski grm s lijepim žutim cvjetovima. prelijevati se u svjetlosti. pletenica. svijetliti se. čajni kruščić. antimona i nešto bakra (ponekad i nikla i bizmuta).) odašiljanje radio emisija. bučno.) s veoma bogatim znanstvenim i umjetničkim zbirkama brizantan (fr. bryon. briser) sposobnost rasprskavanja. šumno. okolišanje. pečeni valjušci od mesa brizomant (grč. Brodvej (engl. razornost. mahovinast briologija (grč. prenagliti čime 202 broajon briškula (tal.) glaz.

metron) sprava za odmjeravanje dnevne količine hrane bromizam (grč. brončati (fr. broccato) skupocjena i teška. ili samo od pamuka. bronzium) legura (slitina) bakra. bakrenom bojom (drvo. izvesti zlatom. bronzo. upotrebljava se kao sredstvo protiv jakog kašlja bromural (grč. klepčica. kićenje. tuberkulozna bolest nadbubrežnih žlijezda praćena velikom slabokrvnošću i smeđom bojom kože brončano doba geol. logia) znanost o jelima. osnovanom 1805. pren. broderija (fr. pren. svilom. broma jelo. poklepčica brončana bolest med. vrsta žutog. trovanje bromom bromoform (lat. bronze. cinka i željeza bronce (tal. nazvan po velikom njem. zlatnim i srebrnim koncima protkana svilena tkanina. grub metalni prašak od slitine bakra i cinka. bromov pripravak. krasiti. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina.916. brocanter) trgovati umjetničkim stvarima. to broil peći na otvorenoj vatri. an-i». bronzo) zvonce. bronser) obojiti brončanom. brodetto) kuh. koji se tiče dušnika ili dušnica. koji nastaju . lijevi i desni. "pohanac" brokanter (fr. broder) vesti.) veliki njemački konverzacijski leksikon s mnogo izdanja. bromos) med.). bromoformium) farm. obojiti modrikastim preljevima na vatri bronhijalni (grč. nemetal atomske težine 79. na roštilju) pile za pečenje. vezenje. znanost o sredstvima za prehranu bromatometar (grč. lat. mjedeničica. s utkanim velikim cvjetovima. crvenkastog ili ljubičastog talijanskog mramora broker (engl. tekućina veoma slična kloroformu. brokatni papir papir u boji s uzorcima. fini obojeni tinjac u prašku (obje vrste ovog praška upotrebljavaju se za brončane boje). vrsta jela od ribe s gustim umakom od rajčica. Brokhaus (njem. bromos smrad. broderie) vez. broccoli) vrsta cvjetače s mesnatim i sočnim cvjetovima i stabljikama 203 bronhije brom (grč. bronchia) mn. redni broj 35. utisnutim u zlatu ili srebru brokatel (tal. oštrog mirisa bromatika (grč. dva kanala. od svile i pamuka. kožu i dr. srebrom. poznati lijek za živce bronca (fr. broker) trg. lat. broma jelo. grafein opisivati) opisivanje jela i sredstava za prehranu bromatologija (grč. broma jelo) znanost o pripremanju jela po znanstvenim i ekonomskim načelima bromatografija (grč. luka i maslinova ulja. izdavačkom poduzeću u Leipzigu. trgovina vezivom. gips.. obično se jede s palentom brodirati (fr. crvenkastosmeđa teška tekućina. npr. brocanteur) trgovac starim umjetničkim predmetima. tj. oblicima i si. element. kupovati i prodavati stare stvari brokat (tal. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje brokula (tal. bronchos dušnik) dušnički. bromium) kem. vezivo. posuđa i dr. bronhijalni katar = brrnnitis bronhije (grč. pretpovijesno razdoblje (između kamenog i ledenog doba) u kojem su se ljudi služili broncom za izradu oružja. znak Br. smeđom. uljepšavanje brodet (tal. osobito slikama. broker) trgovački posrednik brokeraža (engl. bromos) farm. staretinar brokantirati (fr. broma jelo. tal.brockhaus Brockhaus čit. osobito slikama. uljepšavati izmišljenim dodacima brojler (engl. crnom.

gnojna upala dišnih kanala bronhocela (grč. golemi kralježnjak iz razdoblja krede. svilom). bratimstvc grč) med. brauning (engl. bakreni kotlić broš (fr. bruh) med. krvarenje dišnih kanala bronhoreja (grč. bronchos) anat. Brovvningu) bruceloze zarazne bolesti uzrokovane bakterijama roda Brucella. brontolare) gunđati. mykes gljiva) med. dušnik. bronchia) med. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik bronhoblenoreja (grč. temno režem) med. malteška groznica). N. slomim) med. logia) znanost o grmljavini. upala dušnika izazvana zaraznim gljivicama bronhoplegija (grč. kila dušnika. brontosaurus) geol. bronchos. bronzo) lonac. plesso udarim) med. brochurier) pisac brošura browning čit. brochure) mekano uvezana knjižica. pretjerano izlučivanje sluzi kod kronične upale dišnih kanala bronhoskopija (grč. a kod goveda. guša bronhofonija (grč. učiniti nešto na brzinu brošura (fr. pneuma dah) med. mrmljati. protkivati tkaninu (zlatom. brocher) prošiti. bronchos. pregled dušnika i dišnih kanala pomoću posebnog zrcala bronhospazam (grč. ovaca i svinja zarazne pobačaje bruderšaft (njem. bronte. bronchos. skopeo gledam) med. bronte grmljavina. stvaranje kamena u dišnim kanalima bronhomikoza (grč. bronchos. bronchos. upala bronhija. blemma sluz. bronchos. bronchos. bronte grom. bronte grmljavina) sprava za izvođenje umjetne grmljavine na pozornicama brontofobija (grč. kele kila. piskutavost glasa (kod promuklosti) bronholitija (grč. operativno otvaranje dišnih kanala. knjižica o aktualnim dnevnim pitanjima brošurist (fr. nosorozima slična vrsta sisavaca iz srednjeg tercijara Sjeverne Amerike brontulati (tal. usp. grkljan. lithos kamen) med.) automatski revolver belgijskog sustava sa 7 i više metaka u šaržeru koji je smješten u kundaku. brontotherium) geol. pren. fone glas) med. prošivati (knjigu). bronhije . fobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogoda brontologija (grč. bronchos. Bruderschaft) bratstvo.bronhitis račvanjem dušnika od trećeg leđnog pršljena bronhitis (grč. tuberkuloza pluća bronhoragija (grč. upala bronhija koja prelazi na plućno tkivo i izaziva upalu pluća. stenos tijesan) sužavanje (ili suženost) dišnih kanala bronhotomija (grč. protkati. divovska. grmljavina) uređaj za mjerenje jakosti gromova i grmljavine brontosaur (lat. regnymi skršim. grč u dišnim kanalima bronhostenoza (grč. dug preko 18 metara brontoterij (lat. srebrom. bronchos. bronhotom instrument za umjetno otvaranje dišnih kanala bronhus (grč. rheo tečem) med. bronchos. prigovarati bronzin (tal. broche) ženski nakit s kopčom (obično na prsima ili pod vratom) broširati (fr. uzetost (ili: paraliza) dišnih kanala bronhopneumonija (grč. kod čovjeka izazivaju dugotrajne vrućice (Bangova bolest. bronchos.(grč. bronchos. o nepogodama uopće brontometar (grč. Amerikancu J. rheo tečem) med. uvezati knjigu u mekan uvez. bronhijalni katar bronho. spasmos 204 bruderšaft bronteum (grč. bronchos. različitog kalibra (nazvan po pronalazaču.

pr. do 22. Dachau. bakingemska (engl. budak) trnokop. fr. Auschwitz bucina (lat. e. oruđe s drškom kojemu je na vrhu s jedne strane željezni šiljak a s druge uska motičica. kele) med. velika budala Budha (sanskr. suprotno: netto bružeta (tal.) truba.) najkraći dan u godini. štovan kao . učiniti da podivlja. Buhnvvald (njem. bruto-pri- 205 Budha hod cjelokupan prihod. težina robe zajedno s težinom ambalaže. hernija bruh-gold (njem. Buddha) "Probuđeni. bubon preponske žlijezde. od 22. bubon) mn. pren. lat. divljački. Budha budak (tur. pr. usp. trublja buckinghamska palača čit. neprerađeno zlato brum (engl. brutto) trg. Thiiringen). Prosvijećeni". bubon. brustolare) paliti. rođen u Indiji polovicom VI. surov. Bruchgold) izlomljeno. životinjska požuda brutalizirati (fr.) ime jednoga nacističkog koncentracijskog logora (u njemačkoj pokrajini Tiringiji. u staroj plemićkoj obitelji. bolest prepona buboni (grč. kila bubonulus (grč. brutalitet brutificirati (lat.) mjesec francuskog republikanskog kalendara. afrički jelen. venerične otekline bubonocela (grč. zvjerski brutalitet (lat. grub.) najistaknutiji sudionik urote protiv Cezara. glupan. zima. osobito poznatog po okrutnostima koje su u njemu vršene nad zatočenicima tijekom Drugoga svjetskog rata i prije njega (1937—1945). XI. poživotinjiti brutalnost v. Bruch lomljenje) med. upala preponskih žlijezda bubonalgija (grč. bubon. brutal) životinjski. X. grubost. potpuno zanemariti brutto (tal.) kraljevski dvor u Londonu Buda (sanskr. bruh prepona. neotesan. e. n. brutificere) napraviti nekoga životinjom. osnivač po njemu nazvane religije (budhizma). bubon. brougham) zatvorena laka kočija s dva sjedala i jednim konjem. nije dodano nimalo šećera Brut (Marko Junije 85—42. med. pren. nezahvalni urotnik brutalan (lat. 18. brimer (fr. brumalis) zimski brustbild (njem. brogiotto) vrsta crne smokve. divljaštvo. bubalis) zool. brumaire datum (9. slika ili kip koji prikazuju glavu i gornji dio prsiju. n. XI. nazvana po imenu poznatog engleskog državnika Brooma (1778—1868) bruma (lat. brutalitas) surovost. zimski solsticij.bruh bruh (njem. limfni triper (kapavac) Buchenwald čit. brut sirov) oznaka za pjenušac (suhi) kojem. studen uopće brumaire čit. algos bol) med. bubonulus) med. životinjsko ponašanje prema kome. v. upala limfnih žlijezda u preponama (obično u vezi s mekim čankirom). Bubikopf) "dječačka glava". kramp. 1799. brutaliser) zlostavljati. bez odbitka troškova. antilopa bubikopf (njem. brutalis. prilikom dobivanja. Brust-halter) ženski prslučić za pridržavanje grudi bruštulati (tal. zvjerski (ili: grubo) postupati s nekim.) kad je general Bonaparte srušio Francusku republiku brumalan (lat. bista brusthalter (njem. brunjača btto kratica za brutto bubalis (grč. pržiti brut (fr. Buddha) v. st. Brust-bild) poprsje. ubio se nakon poraza Kasijeve vojske kod Filipija. kratka ženska frizura kao u dječka bubonadenitis (grč. aden žlijezda) med.

) zajednički naziv za sve borbene vještine kao što su džudo. st.. Buddha) mn. bus govedo. komičar. budget. ind. bugsiren) pom. žeđ za životom. lakrdijaš.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. bulga novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviđaju. Buddha) v. buffer. tal. bugazar upijati) sušilo. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. buffone) šaljivčina. komične opere. juha od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje bujon (fr. volja za životom). proračunska godina Buergerova (Birgerova) bolest bakterijska ili alergijska upala krvnih žila. bus vol. posušilo. slavan 206 bujnim po svojoj okretnosti. stanju blaženog mira. s volovskim očima. lat. v. liječenje goveda bujirati (fr. iatrike liječništvo) stočno liječništvo. loš ples. lakrdijašenje buftalmičan (grč.) pretjeranost u lakrdijašenju tal. bolgia. Buddha) mn. bouillon) kuh. boudoir) mali. budhizam budhisti (sanskr. proračun prihoda i rashoda uopće. život je patnja. budhisti budizam (sanskr. budizam budisti (sanskr. blek-botoma. venet. bafelou (engl.). dvorska luda bufonerija (fr. fr.budhisti bog. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. bouiller) staviti na robu carinski žig. legendaran u poštanskoj službi i u američkom građanskom ratu. bujurmak zapovijedati) zapovijedajte. budoar (fr. čija se filozofija temelji na dvama pojmovima: patnji i spasenju. buffo caricato čit. lijepo uređen ženski salon (obično u blizini spavaće sobe) budžet (engl. bik buffo (tal. američki pustolov. boogie loša improvizacija na glasoviru. buffo) komični pjevač u talijanskoj operi. e. lakrdija. v. bouille. i kao deveto utjelovljenje boga Višnua. buj bujon (fr. kao ples sadrži elemente bluza. bi vol. bujrumte . južnoamerička ukrasna biljka penjačica bugi-vugi (engl. religija koju je osnovao Budha. obično u nogama bufer (engl. bez strasti i patnje. Buddha) naučavanje Gautama Budhe (557—447 pr. čarlstona. put prema oslobođenju vodi nirvani. n.) zool. opera buffa komična opera Buffalo Bili čit. lakrdija. Bafelo Bil (engl. vrsta tkanine bujatrika (grč. bufon bufon (tal. posebno pripremljen papir za upijanje tinte izrađen od pamuka i sulfatne celuloze bugenvilija bot. usp. budžetska godina godina trajanja primljenog budžeta. budhizam budo (jap. buljon bujrum (tur. vući lađu pomoću broda ili pomoću čamca na vesla za koji je lađa vezana konopcima buj (fr. woogie način plesanja crnaca iz Arizone) poseban oblik glasovirske interpretacije bluza nastao početkom 20. prethodno odobravaju i prethodno raspoređuju svi državni (kao i gradski i dr. bouillon) kuh. buffa) šala. pristaše religije i filozofije budhizma budhizam (sanskr.. osnovao glasoviti cirkus Wild West buffalo čit. "sveti mudrac". tj. buljook bugačica (tal. izvolite. odbojnik (na vagonu) buffa (tal.) pravim imenom William Frederick Cody (1846—1917). ofthalmos oko) med. bufo karikato (tal. usp. karate i si. volook. bouffonnerie) šala. ali je mnogo brži i s mnogo improvizacija bugzirati (niz. laka komedija. bucare probijati. uzroci patnje su strasti (tj.

osobito na dorskom frizu. na željezinici. pren. pastirski. tj. volovska glava) najmiliji konj Aleksandra Velikog (Aleksandra Makedonskog). obaviti upis. v. boucle kopča. pisac pastirskih pjesama bukolički (grč.bujruntija bujruntija (tur. za razliku od totalizatora bukoličar (grč. bouquineur. bujurultu. kranion lubanja) arhit. krvava ili gnojna tekućina. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. hrpa. buckskin) "jelenja. Zlatna bula vladarska isprava Bele IV. bus vol. bukva slovo) doslovan. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile hamajlije. anat. bugsieren) vući lađu u luku bukskin (engl. predbilježiti se bukle (fr. bulla) 1. čvor) hrapava vunena tkanina od kovrčavog prediva. Americi. običan način klađenja na konjskim trkama. plik bula (tur. Turkinja bularij (lat.) bula (lat. antikvar bukirati (engl. poznat iz priča (bojao se svoje sjene i teško gaje bilo uzjahati) buket (fr. povećanje. posrednik pri klađenju 207 bularij bukmejking (eng. kefale glava.) 2. bukle-sag sag. book-maker) onaj koji na konjskim trkama priređuje klađenja ili se sam kladi. točan bula (lat. janjeća koža". morski razbojnik. bukolička cezura metr. tamnica buksirati (niz. pečat od voska ili kovine na povelji. mišić puhač buke (fr. u obliku golih lubanja na žrtvenim volovima buks (engl. book-making) sastavljanje knjiga. povelja. bulla) 3. najava dolaska. bus vol.). tepih. uvjerenje. zvjerokradica u Sjev. skup bukiner (fr. povelja s takvim pečatom. bukolikos) poet. bouquiniste) prodavač starih knjiga. bukirati bukinist (fr. pamučna tkanina za podstavu bukcinator (lat. bujrum) pašina ili valijina pisana zapovijed. vina). bouquin) ljubitelj i skupljač starih knjiga buking (engl. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod kojeg se skuplja čista serozna. mutna.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom bukardija (grč. rezervacija (u hotelu.) zatvor. bouquet) lijepo uređen stručak cvijeća. turska žena. boucanier) lovac na bivole. bukolike) poet. ukaz. bus govedo. pismo bukanir (fr. booking) predbilježen dolazak gosta u neki hotel. med. bouquet) miris (npr. službena Papina povelja ili spis o važnim pitanjima na kojem je veliki crkveni pečat (za razliku od breve koja ima samo otisak pečata s prstena na kojem je riba). buccinator) trubač. hipertrofija srca. kardia srce) med. ukrasi. bukolikos) poet. u duhu ili u obliku pastirskog pjesništva. g. vrsta čvrste vunene tkanine za hlače i športsku odjeću bukvalan (starosl. bullarium) zbirka papinskih bula ili odredaba . v. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksametru grčkih bukoličara bukolika (grč. booking) rezervirati. dokument (uopće). isp. idila (osobito kod rimskog pjesnika Vergilija) bukranij (grč. gusar bukanirati (ind. kao posljedica jačanja srčane muskulature bukasen (fr. pri kupnji zrakoplovnih karata i si. pastirska pjesma. potvrda. (1242. najaviti dolazak. seoski. tkan na čvoriće bukmejker (engl. obrazni mišić. buket Bukefal (grč. books) prozirna i laka tkanina od finog pamuka buksa (šatr.

naziv za periodička i neperiodička izdanja. rulja. bulla. metež. buljen (engl. bullterier) vrsta engleskih pasa. boulevard) šetalište. gomb puce.) lukovica. a u sredini koljenasto savijena). glavičast bulbozan (lat. senzacija. vraća bacaču bumler (njem. pren. započinjanje igre nakon prekida (u hokeju na ledu) bulicija (lat. mora projuriti bullion čit. Bummler tumaralo) naziv za polagani poluteretni vlak koji se jako trese i u kojem je neugodno putovati.) šport. tako da mu se vide prednji zubi. 2. isto i buml bunar (tur. glavica. bullitio) vrenje. bulbus lukovica. tvrđava. gusjenično vozilo za iskopavanje i prekopavanje zemlje buleuterij (grč. bullire. liga. pljačkati. sabornica. tuđi. buleuterion) vijećnica. krumpirast bulbus (lat. na krajevima plosnata. dugme) pribadača.) velika splav (služi npr. bulimia) med.) anat. opskrbljen bulom bulist (lat. široka i lijepa ulica zasađena drvećem. društvo.) neprerađeno zlato ili srebro u šipkama. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka buldožer (engl. Bund) savez. gomila. foltamente gusto.bulbiferan bulbiferan (lat. veliki engleski pas širokih prsiju. ploviti ukoso (po vjetru sa strane). potvrđen pečatom. glupost. bullatus) zapečaćen. čioda (igla s glavicom) bumerang (austral. skupštinska zgrada bulevar (fr. urnebes. (njem.) kosa spletena i savijena uokrug bund 1. lanaca i bačava na sidrima koja se stavlja u vodu za obranu od podmornica bumbača (mađ. voj. woomera) srpoliko oružje australskih domorodaca (uska i oko 60 cm dugačka daščica od tvrdog drveta. njegovih karakternih osobina: pretjerane ukočenosti. bouliner) pom. očna jabučica buldog (engl. pregrada od brvana. nastala križanjem buldoga i terijera. bulbus oculi čit. spekulativan pothvat. pren. gusta trnovita živica kroz koju konj. hrpa. fero donosim) bot. velika. skok dionica na burzi. napomena ili kratka priča kod koje je šaljiva poanta u tome što joj nedostaje dosljednost glavne misli. bedem buli (engl. posebno se odlikuje time što se. neodoljiva. pločama ili grudama. . bully gužva. glavna ulica. bilten 208 bund bull-finch čit. bul-finč (engl. vreva. ako ne pogodi u cilj. hladnokrvnosti i dr. nepošteno trgovati. nepočešljana. das Bund) svežanj. bulbus. bulbus okuli (lat. boom) buka. kratke i duboko usječene njuške. stran novac. bulla) pisac papinskih bula buli (engl. u televiziji: posebna kolica koja mogu hvatati sve vodoravne i okomite pokrete bum (niz. odličan lovac na miševe i štakore bulumenta (tal. studenac bunčela (tal. neočekivan razvoj. izbacivanje mjehurića bulimija (grč. neotesanost. forma) koji ima oblik lukovice. tj. koji rađa lukovičastim podzemnim stablom bulbiforman (lat. bulldozer) "kopnenojaružalo". bulldog) 1. bulbosus) lukovičast. bulletin (fr. buli bik) pren. na utrkama s preponama. za zatvaranje ulaza u zaljev). glavičast.) izvješće o nekom važnom događaju. luk. onaj koji nije u optjecaju bulterijer (engl. životinjska glad bulinirati (fr.) zdenac. mnogo) mnoštvo ljudi ili stvari. nenadana aktivnost. nalet) šport. krasti buliran (lat. 2. John Buli oličenje engleskog naroda kao cjeline. kudrava i prljava glava bum (engl. (njem.

pren. ali je njihov jezik u javnim službama izjednačen s engleskim bura (tal. jedan od predstavničkih domova Njemačke bunker (engl. burrasca. podvaljivač. besmislica. nesmisao. Buntdruck) tiskanje u više boja. pom. borer.) Muhamedov ogrtač. vrsta šarenog francuskog platna burdon (fr. borale) ormar s ladicama. 1811—1899) buntdruk (njem. tisk. nastaje veoma vruć plamen s neznatnim postotkom plina (po njem. vikač. višebojni tisak bunting (engl. vječni buntovnik.) Savezna liga (vrhunsko natjecanje u nogometu u Njemačkoj) Bundestag (njem. fr. iskrcali na Rtu dobre nade u južnoj Africi. bourrasque) bura. usp. sastoji se od metalne cijevi koja pri dnu ima dva otvora. podvala. podmetanje.) žestok vihor sa snježnom vijavicom u ruskim i sibirskim stepama buraska (tal. spletkar. ulično) od zračnih napada. a spojena je s rezervoarom plina. cement. mali betonski fortifikacijski objekt stalne fortifikacije s dubokim podzemnim zaklonima za posadu. stanovnici juž. voj. burattino) pokretljiva lutka. puše s kopna na more 209 Buridanov magarac bural (tal.) savezna skupština. 4.. lakrdijaš. st. ljutine buratino (tal. u kojem su Buri izgubili samostalnost. mjera za konac Bundesliga (njem.) 1. bušilica. komedijant. komoda buran (rus. iznenadan vihor. bourdon) glaz. izostavljanje riječi pri slaganju buret (fr. dvorac. čovjek koji svuda "zabada nos". budalaština. savezni parlament. prostor. zabadalo. smutljivac. iznenadna nepogoda. mala tvrđava Burgenland austrijska pokrajina u kojoj živi mnogo Hrvata. spremište na brodu za ugljen. također: naziv jedne arapske vjerske pjesme burdalu (fr. koji želi sve znati i u svemu biti pametniji od drugih. Boer seljak) pripadnik nizozemskih doseljenika koji su se u 17. zavežljaj. izljev zlovolje. pren. Afrike nizozemskog podrijetla Buridanov magarac fil. zadirkivanje. bukač. betonsko sklonište (kućno. u njemu se u određenim omjerima miješa zrak i plin i kad se tome prinese zapaljena šibica. Gradišće burgija (tur. kasnije: osobiti znak abasidijskih kalifa. burgu) svrdlo. dio kombajna: sanduk u koji pada zrnje Bunsenov plamenik naprava koja se upotrebljava za zagrijavanje različitih supstanci i kemikalija. poticatelj nereda. intrigant burgundska smola pročišćena žuta omorikova smola burgundska vina poznata crna i bijela francuska vina iz pokrajine Burgundije Buri (niz. 2. Burski rat rat između Bura i Engleza početkom 20. marioneta burda (ar. st. Burg) zamak. izmišljotina. i 16. fizičaru i kemičaru Robertu Bunsenu. boer) "seljaci". 3.) engleska laka vunena tkanina za izradu zastava Buonarroti glasoviti talijanski umjetnik (imenom Michelangelo) iz 15. bourrette) tkanina od otpadaka svile burg (njem. duboki bas na orguljama. poznati primjer za nemogućnost slobodne volje . bourdalou) vrpca na šeširu s kopčom. Bur (niz. pijesak i dr. mjera za staklo. zadirkivalo.Bundesliga smotak. bora) žestok i hladan sjeverni vjetar na istočnojadranskom primorju. st.

veselo i nestašno glazbeno djelo za ples burleskan (fr. komedijati. lat. burlesque) smiješan. osobito s mjenicama i vrijednosnim papirima (efektna burza). grč. zatim s robom: žitom. s dlakom okrenutom prema van i valjanom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi) burla (tal. pod burza burzovni uzansi trg. sluzne kesice bursitis (lat. barak) čupav krzneni kaput bez rukava. kesica) akutna ili kronična upala sluznih vrećica burš (lat. prvobitno: naziv za građanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i svećenstvu). bournous) ogrtač bez rukava. bourg. sladunjavog i trpkog okusa. glazbeno djelo humorističnog karaktera. bursa. buržuj) 1. burnetizirati burnetizirati (engl.) mn.) seljak koji traži posao izvan svoga mjesta. usukati) zavoj. veseo. s kapom. otopina baznog aluminijevog silikata. Bursch) u Njemačkoj: član njemačkog studentskog društva. burla šala) izvoditi šale. burmak uvijati. čireva. obično od bijele vunene tkanine. burletta) mala vesela igra. nazvana po njem. fr. neobuzdan. lakrdija. lupetati. mjesni običaji koje je utvrdila uprava neke burze. burzijanci ljudi koji se bave burzovnim poslovima. med. vitica.) vrećica od vrlo finog materijala u kojoj katolički svećenik nosi posljednju pomast i pričest umirućem bursae muscosae čit. koji trguju na burzi. usp. burze muskoze (lat. njem. lakrdijati. upotrebljava se za obloge kod rana. tal. sluga. octenog mirisa. burza rada ustanova koja utječe na tržište radne snage time što posreduje između ponude i potražnje i na taj način utječe na suzbijanje nezaposlenosti burzijanci (fr. bourse.burin koji se pripisuje francuskom skolastičkom filozofu Jeanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji između dvaju potpuno jednakih i podjednako od sebe udaljenih kupova sijena mora skapati od gladi budući da se. mala burleska burma (tur. krzno) mjesto gdje se redovito sastaje poslovni i trgovački svijet radi zaključivanja poslova. osobito kao lađarski radnik na Volgi burlati (tal. kurir burza (fr. vjenčani prsten burmut (tur.. lagan istočnjak burka (rus. bourgeoisie. oteklina i dr. burra. perz. fr. burner) natopiti drvo u otopini klor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju burnus (ar. v. njem. buri) sitan duhan za ušmrkavanje burnetirati v. lakrdijaški burleta (tal. burla.) slaba bura. bourse. a koji vrijede za poslove obavljene na toj burzi buržoazija (fr. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. Arapi (beduini) ga nose preko odjeće 210 buržoazija Burovljeva voda farm. bezbojna tekućina. (produktna burza). nakaradan. borsa. momak. tal. burla) šala burlak (rus. burun. Bersianer) mn. tržište novca. ugljenom i si. burlesco. šaljiv. kirurgu Burovu (1809—1874) bursa (lat. burka. burlesque) poet. ekonomskim jačanjem bur- . glupariti burleska (lat. burnus. bursa. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda. bursa vrećica. šala. pun života student ili mladić uopće. byrsa koža. ne može odlučiti prići nijednom od ovih dvaju kupova burin (tal. blebetati. gladak prsten (obično zaručnički).

trgovina na malo. lokal butik (fr. butomon močvarna biljka. bus govedo. mjerica = 36. dućan. maslačna kiselina. prvotno: (francuski) građanin ili stanovnik grada. bourgeois. nagao i neobičan nastup ćudi. burg) 1. zasićeni ugljikovodik. lažni predmeti koji služe za pokazivanje ili reklamu. boutade) duhovita šala. butyron. njemački Burg. hrabrost. a u slučaju povrijeđene časti obvezno samoubojstvo. u smjesi s propanom služi kao gorivo butelja (fr. od bourg grad ili selo pod okriljem grada. tzv. par butad (fr. izraz kojim se označuje lovčevo lutanje poljima i šumama ne bi li slučajno naišao na divljač (za razliku od lova s hajkačima) Bušmani (njem. a upotrebljavaju se u kazališnoj inscenaciji. bussola kutijica. pusu) zasjeda. ruxis kutija. strofe okretaj) u davnini: način pisanja (Grci. najviši cilj moralnih težnja kod Japanaca: kult predaka. grč.) prema hiru.50 m) bušon (fr. osobito prilagođena magnetna igla za određivanje pravca bustrofedon (grč. mornarički kompas. Bucherie) telegrafske stupove natopiti u bakrenom vitriolu (postupak nazvan po pronalazaču) bušido 'jap ) kodeks časti. filistar buržujka pripadnica buržoaskog staleža. harakiri buširati (njem. = capriccio. neravnina (na svili) butada (fr.349 1 bušerizirati (fr. omnibus svima) = omnibus bus (tal. brzi solo-ples bez pripreme. radionica. maslac butiga (tal. butirometar (grč. malograđanin. atrapa butan (grč. bottiglia) boca od 7 dl buter (njem. bouteille. dosjetka. boutique) prodavaonica. odanost poglavarima. potaja. metron) sprava za određivanje masnoće mlijeka . građanski stalež buržuj (fr. danas: stalež koji ima sredstva za proizvodnju. najviše 1. poslovna struka busola (tal. lat. lat. trgovina. pyxis kutija od šimširovine) fiz. usp. glaz. bouchon) zatvarač. napad iz busije business (engl. Busch grm) "ljudi iz grmlja". bushel) engleska mjera za žito. danas malobrojna skupina nomada po pustinjama jugozapadne Afrike (nizak rast. malogradanka bus (engl. čep. za razliku od kmeta. bottega) trgovina. bogatašica. bus. butyrum) kem. i plemića.) pri kojemu se nakon završetka jednog retka prelazilo u sljedeći odmah ispod posljednjeg slova prethodnog retka i tako pisalo natraške. 2. samozataj- 211 butirometar nost. bračna vjernost. Butter maslac) putar. par boutades čit.buržuj žoazije jača i njezin politički položaj: ona ukida feudalno društvo i sama uzima vlast. biznis) posao. lisičji šaš) vrsta plina. tvrđave. preziranje smrti. pravednost. Busch grm) lov. tal. buttafuori kazališni inspicijent) umjetnički predmeti koji daju iluziju pravih. bouturage) razmnožavanje biljaka izravnom sadnjom izdanaka u vlažnu zemlju butirin (lat. seljaka. na mahove butaforija (tal. 2. pren. pripadnik buržoaskog staleža (v. blagost prema slabima. v. prodavaonica. bussa udarac) nalet vjetra bus (tal. koriš. budući da je takvo pisanje nalikovalo okretanju volova kod oranja. Etruščani i dr. buržoazija 2). prodavaonica izabranim skupim stvarima butiraža (fr. nazvano je gornjim imenom bušel (eng. boso) šimšir busija (tur. 3.

kaučuka i si. valjkasta šipka od voska. Busen dojke. Halter držač) dio ženske odjeće koji služi za podržavanje grudiju. bougie. osobito mokraćnih. pigist. grč. šp. topuz. puce. stvarčica slična gumbu. električna svjećica . gume. bradavica (krupan) briljant naušnici butonomantija (fr.buton buton (fr. glupan. tal. zadebljao. ničija zemlja 212 bužija buzdovan (tur. debeljuškast. pren.. bugia svijeća) med. fiz. proširen butsel (fr. sviranje trube za sedlanje (kod konjice) buzalak (tur. pederast. grudnjak buzurant (tal. bouteselle) voj. bouton. bouton. prebrojavanje gumba na kaputu ("hoće-neće") da bi se vidjelo hoće li nešto biti ili neće butrast (tur. bucmast. bodur) punašan. bozulmak biti napušten) imanje bez vlasnika. divljak) prostački izraz za: homoseksualac. pupoljak. budala buznhalter (njem. bozdogan) vrsta hladnog oružja: teški bat sa željeznim šiljcima na debljem kraju. napušteno zemljište. tal. za proširivanje suženih kanala. zatim debelog crijeva i jednjaka. uranist bužija (fr. bottone) gumb. bubuljica. manteia proricanje) gatanje u gumbe. buzzurro prostak.

kratica za cezij Ca kem. loupe) fot. kafe-restoran (fr. Zeit vrijeme. blago.) kavana.) trg. cajg (njem. nedostatak u potrebnoj težini calo di prezzo čit. kalo di prečo (tal. rašlje. kolgerl (engl. zasebna soba cafe čit. po prilici) cabinet separe čit. vremenski tjesnac. fr. tiho. češljugar (ptica pjevica iz porodice zeba) cakna (njem. da može općiti s pokojnicima. 1743—1795) talijanski i europski pustolov i varalica. kratica za kulon C kem. Zacke zubac. kovrča calando čit. šiljak. Zeug) vrsta pamučne tkanine cajger (njem. Zeit vrijeme.) glaz. istodobno i slabije i sporije calentura amarilla čit. Kellner konobar) glavni konobar (kome se plaća). med. grubo i neotesano stvorenje calkelner (njem.) kavana i gostionica Cagliostro Alessandro čit. pren. pren. "ober" call-girl čit. Zeisig) zool. kalmato (tal. kalando (tal.) trg. Zeiger) kazaljka na satu cajgnis (njem.) posebna soba.c C. kalo di pezo (tal. potvrda cajtlupa (njem. cafe-restaurant čit. leća za rastavljanje brzog kretanja predmeta koji se snima (primjenjuje se osobito u filmskoj tehnici) cajtnot (njem. popuštajući u jačini tona i u tempu. zahlen platiti. kalentura amarilja (šp. padanje cijene (nekoj robi) . da posjeduje moć proricanja itd. cijepljenje koje služi kao zaštita od tuberkuloze calo di peso čit. Kaljostro Alesandro (tal. tobožnji liječnik. kratica za kalcij ca kratica za cirka (lat. Zeugniss) svjedodžba. Not nužda. čudotvorac i vidovnjak (hvalio se da može načiniti "kamen mudraca". tj. Kalmetovo. kratica za karbon C kratica za Celzij (u mjerenju topline) c kratica za cent (novac) C kratica za centum (100) C kratica za osnovni ton tonskog sustava Ca kem. oskudica) u ruskom (šahovskom) jeziku uobičajen naziv za nedostatak vremena preostalog za razmišljanje o sljedećim potezima budući da je igrač veći dio propisanog vremena za igru potrošio na prethodne poteze. pravim imenom Giuseppe Balsamo. kabine separe (fr. vitica. škripac cajzić (njem. kafe (fr.) žuta groznica u tropskim predjelima Caliban čit. parožak) uvojak.) glaz. mirno Calmetteovo cijepljenje čit. Kaliban u Shakespeareovoj Oluji: čudovište koje samo upola nalikuje na čovjeka (suprotnost Arijelu).) prostitutka koja dolazi svojoj mušteriji na telefonski poziv calmato čit. natkonobar. c treće slovo hrvatske latinice C fiz.. circa oko. manjak.

kambio di ritorno (tal. pri čemu se služi capinom.) trgovačka komora camera lucida čit.) "sveto polje". izvodeći tako kao da se pjeva cantante čit.) glaz.) američki tip sveučilišta ili koledža. knjižnice. "jasna komora". instrument za precrtavanje i neosvijetljenih predmeta camera dei commercio kamera dei komerćo (tal. trulja capin (tal. Zahn zub. zubarski suradnik koji prema uputama liječnika zubara vrši sve tehničke poslove oko nadomještani a zubi Canticum canticorum čit. kamera lucida (lat. kamerata fiorentina (tal. kantante (tal. mala. Pulver prah) prašak za čišćenje i raskuživanje zubi canštajn (njem. te se taj lik može nacrtati olovkom Camerata fiorentina čit. smanjivanje ili gubljenje prava.) dvorac u sjev. vlastita mjenica camera clara čit.) trg.) trg. Techniker tehničar) zubni tehničar. koji su u svojim nastojanjima da ožive starogrčku tragediju stvorili novi glazbeno-scenski oblik — operu campo santo čit. pjevajući. kantabile (tal. bojište. izvukavši od toga poniženja politič- 214 capriccetto ke koristi. budak. groblje. za pjevanje. bojno polje candy-store čit. Italiji u kojem se 1077. tj. tj. "svijetla komora". privlačenje i smještanje balvana na pogodno mjesto za utovar. (obično u mn.. pokorio papi Grguru VII. pjevajući. radnik šumarske struke koji vrši tovarenje tehničkih sortimenata.) glaz. st. Zahn zub.) glaz. kampus (lat.) glaz.) trg. kantante (tal. sriješ canšteher (njem. zubotehničar.) engleska slastičarnica Canossa čit.. rekreacijski tereni i si. Stein kamen) zubni kamenac. osobito: groblje okruženo otvorenim arkadama campus čit. rita. isto i capinaš capitis deminutio čit. kamera klara (lat. kampo santo (tal. Zahnstocher) čačkalica. što se može pjevati. osobito građanskih prava.) glaz. Kanosa (tal.) fiz. planinarski štap sa sjekiricom capiner tovarač. 970—930 pr. tj. pjevajući cantando čit. tralja. n. kaprićeto (tal. predavaonice. Kampus Marcijus (lat.) trg.) prav. pren. kambio seko (tal. građanska smrt capriccetto čit. Zanke) krpa. e. gdje se sve zgrade.) fiz. zappa motika) trnokop. kratka fantazija .) canjak (srednjonjem. mjenični račun cambio di polizza čit. kapitis deminucio (lat.) Martovo polje (tj. kambio konto (tal. instrument u kojem se svjetlosne zrake od predmeta odbijaju pomoću prizme i oblikuju lik na papiru koji se nalazi dolje u instrumentu.: canšteheri) tanke (ženske) noge cantabile čit. povratna mjenica cambio secco čit. Kantikum kantikorum (lat. kambio di polica (tal. polje boga rata Marsa). "suha". kosturnica. dronjak.cambio conto cambio conto čit. mjenično pismo cambio di ritorno čit. cunja. danas: ratište. izvodeći tako kao da se pjeva cantehniker (njem. pjevajući cantante čit. nalaze na jednom prostoru Campus Martius čit. kandi-stor (engl. njemački car Henrik IV. vojno vježbalište u starih Rimljana. otuda: ići u Canossu poniziti se pred pred nekim kome si se dotle suprotstavljao canpulfer (njem. kantando (tal.) družina firentinskih znanstvenika i umjetnika u 16.) Pjesma nad pjesmama židovskog kralja Salomona. Zahn zub.

laskavo carizam carski apsolutizam. ugrabi dan". žrtva za tuđe grijehe. karpe diem (lat. karta bjanka (tal. slučaj kad jedan savez stupa na snagu.) glaz. Kartezijus (lat. kosi. carta bianca Cartesius čit. vješto zadobivanje naklonosti.) pomirbeno janje.).) prav.) "iskoristi dan. med. usp. kauza civilis (lat. nezavisni padež (nominativ i vokativ) catch-as-catch-can čit. u obliku sonate. moli slušatelje za blagonaklonost. potpuna sloboda carte blanche čit. ker (engl.) povod ratu.) gram. ćudljivo.) gram.) "uhvati kako možeš" — hrvanje slobodnim stilom. razlog zbog kojega se objavljuje ili vodi rat casus foederis čit. keč-es-keč-ken (engl. kazus mikstus (lat. povrijeđeno dj e vičan stvo casus belli čit. v. u početku govora. kazus beli (lat. kaprićozo (tal. slučaj u kojem postoji krivnja i oštećene osobe casus obliquus čit. predmet građanske parnice causa criminalis čit. kaptacio benevolencije (lat. per casum obliquum čit. tj.) uredbe o agrarnim odnosima u Slavoniji koje je izdao car Karlo III.) mn. zaobilazno casus rectus čit. kazus oblikvus (lat. zavisni padež u lat. tj. usp. "jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta". prema volji caprum expiatorum čit.) prav.) latinizirano ime francuskog filozofa Des Cartesa (Descartesa) čast steel čit. kazus federis (lat. neograničena vlast careva Carmina Burana čit. kazus rektus (lat. neograničeno povjerenje. per kazum oblikvum (lat. bijeli papir". neograničena punomoć.) "čisti. kaprum ekspijatorum (lat.) lijevani čelik castitas violata čit. laskajući. 1737. kart blanš (fr. akuzativ i ablativ). kazneni predmet. karecando (tal. lov na milost CARE čit. keč causa civilis čit. ulagujući se carezzevole čit. tj. kast stil (engl. carpalia čit. naziv za poeziju srednjovjekovnih putujućih klerika (vaganata). uzrok ratu. karecevole (tal. potpuno slobodne ruke. v. građanski spor. dativ.) prav. karpalistika 215 causa criminalis carpe diem čit. kauza kriminalis (lat. a kaprićo (tal. Karmina Burana (lat. a capriccio čit. mješovit slučaj. kaprićo (tal. jeziku (genitiv. poglavito kraće šaljivo glazbeno djelo. kosti zapešća. priglbok captatio benevolentiae čit. g.) prav. karpalija (lat. neobično umjetničko.capriccio capriccio čit. predstavljaju izvor za poznavanje srednjovjekovnog života i načina mišljenja. neke je od njih uglazbio njem.) kratica Cooperative form American Remittances to Everywhere (ili: to Europe) — udruženje od 25 američkih dobrotvornih organizacija koje je nakon Drugoga svjetskog rata pomagalo obnovu ratom opustošene Europe i drugih krajeva carezzando čit. kad treba ispuniti obveze savezništva casus mixtus čit.) prav. predmet kaznene parnice .) glaz. kastitis violata (lat. kompozitor Carl Orff početkom našeg stoljeća Carolina Urbarialis Regulatio čit.) pren.) ćudljivo.) glaz. povrijeđena nevinost.) glaz.) retorička fraza kojom govornik. Karolina urbarijalis regulacio (lat. carta bianca "bijeli papir") pren. kosim putem. po volji capriccioso čit. koristi se vremenom! carta bianca čit.

cavere. staleška (profesionalna) organizacija obrtnika jedne struke ceker (njem. cedrato) vrsta krupnih i sočnih limuna čija se kora ukuhava sa šećerom (kao poslastica) cedulja (lat. 2. cefeide zvijezde promjenjiva sjaja po kojima se određuju udaljenosti u svemiru ceh (njem. apsolutan cave! čit. opomena. tj. list papira. st. kratica za cerij ce-ce muha zool.). listić. usp.) sto posto. glavni. razbijam) mn.(grč. ziehen vući) košara s ručkom ceker (njem. cedens) prav. kedros) ukrasno drvo iz porodice četinjača cedent (lat. Zoger od ziehen vući) torba s ručkom (za nošenje živežnih namirnica). osnovni uzrok causa sui čit. kauza sine kva non (lat. tj. slijepo crijevo celator (lat. račun za jelo i piće u kavani. ustupiti.. bezuzročan. proslava. siše krv domaćih životinja i čovjeka. svečano obavljati celebritet (lat. caveat) "neka se čuva. celebrare) svetkovati. celebrans) kat. abnormalne tvorevine na biljkama koje izazivaju biljni (fitocedicije) ili životinjski (zoo-cecidije) nametnici Cecilija (prema Caecilius — ime jednoga starorimskog plemena) žensko ime. proslaviti.) uzrok bez kojega se nešto ne bi uopće ni dogodilo. radi njegovanja. koja je začeta u svrhu obnove katoličke crkvene glazbe u duhu gregorijanskog pjevanja i klasične vokalne polifonije 216 celebritet cedar (grč. zembilj cekin (tal. scheda vrpca. caedo. st. tj. odustati od čega.) fil. sam sebi uzrok.causa efficiens causa efficiens čit. onaj koji nešto ustupa nekom cedirati (lat. caecus slep. caecum) anat. tako se zvala i jedna mlada rimska patricij ka iz 3.) čuvaj se! čit. pod kefalCefej (latinizirano od grč. tj. zlatnik cekum (lat. na čovjeka prenosi opasnu bolest spavanja cecidije (lat. trg. centum per centum (lat. kaveat (lat. cecidi ubijam. svetkovina celebrant (lat.) uzrok koji prethodi djelu. Kefeus) zviježđe na sjevernom nebu. struja u posljednjoj trećini 19. kure kauza (lat. ustupitelj. Zeche) 1. daje pravo na poštedu od rada za određeno vrijeme Ce kem. slavno ime. rod muha iz tropske Afrike. polureljef. dem. sudski prigovor Cb znak za kem. znamenita osoba V . cauza finalis) causa finalis čit. kauza eficijens (lat. bilješka koja se stavlja na bolesničke liste radnika i označuje stopostotnu nesposobnost za rad. celebritas) slava. privremena priznanica. glasovitost. svećenik koji obavlja bogoslužje celebrirati (lat. caelator) umjetnik koji radi dlijetom. caelatura) vještina izrađivanja polureljefa. celebratio) proslavljanje. prav. po njoj je nazvan i cecilijanski pokret. nota cefal. isto što i niobij) c/c krat. neka se pripazi". stvarni uzrok (supr. Katolička je crkva smatra zaštitnicom glazbe. za lat.) krajnji cilj causa sine qua non čit. ustupati. kave (lat. bot. cedere) prav. zecchino prema Zecca — kovnica u Veneciji) dukat. element kolumbij (columbium. kauza finalis (lat. 2. proslavljati. kauza sui (lat. a po nekima i za curae causa čit. schedula listić papira) 1. priznati kome prednost cedrat (tal. osobito u kovini celebracija (lat. trošak. komadić papira. koja je primila kršćanstvo i postala mučenica. izrađivač reljefa celatura (lat. kefale) v.

umjesto lako zapaljivog celuloida. Coelenterata) mn. vrlo elastična i lako zapaljiva. selinon) bot. za zamatanje živežnih namirnica i u grafičkoj industriji celoidin papir fotogr. nije zapaljiva kao celuloid. Zellwolle) drvena umjetna vuna Celzije. proziran) umjetna plastična masa. cellulosus) v. 2. učvršćivanje cementom. celularan celvole (njem. Posljednja večera. caementum) 1. zool. životinje u kojih je razvijen ćelom ili postoje njegovi tragovi celon (lat. 18.celenterati celenterati (lat. Celzijus švedski fizičar i astronom (Celsius. celomati mn. dupljaši celer (fr. osobito metalnom celit (lat. osjetljiva na svjetlost. koilos šupalj) tjelesna šupljina. slika "Posljednja večera". svećenstva (ozakonio papa Grgur VII. 2. kaučuk i si. cella ćelija. 1074. pravi se od celulozina acetata. cellula stanica. raznobojan. služi za izradu češljeva. il cenacolo) . učiniti nešto solidno cenakul (lat. eidos oblik) umjetna plastična masa koja se trljanjem i prešanjem dobiva od kamfora i piroksilina. 2. prostor između crijeva i stijenki tijela. st. a zamjenjuje i staklo. cella ćelija) kem. caementum) učvrstiti cementom. coelestis nebeski) min.). redovnik. pozubica (sloj koštanog tkiva na zubnom korijenu) cementiranje (lat. najčešće modar mineral staklastosedefasta sjaja. biljarskih kugli. tj. važna sirovina u proizvodnji papira celulozan (lat. rožnata. koji je izumio toplomjer podijeljen na 100 stupnjeva iznad i ispod ništice cement (lat. algos bol) med. bez mirisa i okusa. grč. izrada u cementu cementirati (lat. 3. koja tvori čvrste sastojke biljaka. fotografskog pribora itd. grč. lat. kad se navlaži. masa slična celuloidu. fanos svijetao. tanka.) celirati (lat. coelibatus) bezbračnost rimokat. g. selinum. a upotrebljava. dobiva se od celuloze. trbušna bol celibat (lat. celuloza (lat. blagovaonica u katoličkim samostanima. cella ćelija) 1. teško prozirna. upotrebljava se osobito u proizvodnji šećera celialgija (grč. caementum) 1. gipka i teško zapaljiva acetilna celuloza (služi. cellularis) koji se sastoji od celula (stanica). caelare) raditi (ili: izvoditi) u reljefu. smjer opće patologije prema kojem cjelokupna životna djelatnost i zdravog i bolesnog tijela proizlazi iz stanica celuloid (lat. u obliku listova. glasovita slika Leonarda da Vincija (tal. bezoblična amorfna bijela masa. stanični celularna patologija med. coenaculum) 1. poznata vrtna biljka čiji se korijen upotrebljava kao začin celeritet (lat. mješinci. posebna vrsta vapnenog praha koji se. celeritas) brzina celestin (lat. stvrdne kao kamen. sastoji od klornog srebra i srebra salitrene kiseline ćelom (grč. stanovnik ćelije.). monah celofan (lat. pren. vrlo dobro upija tekućinu te služi za brisanje raznih izlučevina 217 cenakul celularan (lat. prozirna. savitljiva i ne propušta vodu. zbog čega se upotrebljava za filmove celštof (njem. anat. koilia trbuh. cellula stanica) kem. od bakra i cinka mesing itd. 2. Zellstoff) staničevinska vata. za filmove. prozirna. papir za kopiranje čija se površina.). celeri. grč. metalurgijski postupak pri kojem se jedan metal (kovina) pokriva određenom supstancom u prašku koja treba putem zagrijavanja ući u taj metal (tako se od željeza i ugljičnog praha zagrijavanjem dobiva čelik.

Centifolia rosa) bot. grč. zehn deset.) talijanski bakreni novac = 1/100 lire centezimalan (lat. usredotočivanje. iz jednog centra (centralizam). središnjica centralan (lat. gradus stupanj) stupanj Celzijevog toplomjera (koji je podijeljen na sto stupnjeva — °C) centigradan (lat. supr.). stolisnik centifolija (lat. pes gen. centenarius) 2. koji je u vezi sa središtem. krat. kenobit cent (lat. sustav vladavine pri kojem sve državne funkcije dolaze s jednog mjesta. nagomilati u jednu točku . usredotočenost. centralis) v. grč. u SAD-u 1/100 dolara. razdoblje od sto godina. 2. centilitre) = 1/100 litre centilitar (lat. grč. cento "stokrpa". haljina od sto krpa) pjesma sastavljena od stihova. ruža s mnogo latica. stogodišnjica centenar (lat. telefonska. mjerilo) stoti dio metra centipedan (lat. centezimalna vaga vaga kod koje se teret drži u ravnoteži sa sto puta manjim utegom centibar stoti dio bara. centralis središnji) 1. 2. Pakistana i Velike Britanije centon (lat. glavni grad. banke. stolisnik centigrad (lat. koji djeluje u smjeru središta. srednji. između Turske. centralizacija centralizirati (lat. stoti dio. gramma) stoti dio grama centilitar (fr. centum sto. centralis) središnji. mjesto gdje su smješteni glavni uređaji neke veće tehničke ustanove (električna. usredotočenje. ćentezimo (tal. stonožan. decentralizacija i federalizam centralizam (lat. centesimalis) podijeljen na sto jednakih dijelova. čovjek od sto godina. cb centifolija (lat. stogodišnjak centesimo čit. Kentaur centenar (lat. dužina između središta dvaju krugova. centum sto. središte vrhovne vlasti ili uprave (neke ustanove. ime najmanje novčane jedinice: u Nizozemskoj 1/100 guldena. centum sto. koji se nalazi u središtu ili mu pripada. centum sto) jedinica za mjerenje težine od 100 funti = 50 kg. središnjica. v. Jause južina) obrok oko 10 sati prije podne. (drugi) doručak. pedis noga) zool. centum sto. geom. telegrafska. sa sto nogu centner (lat. centralis) usredotočiti. centenarius) uteg od 50 kg Cento krat. gradus stupanj) podijeljen na sto stupnjeva centigram (fr. centralis) pristaša (ili: pobornik) centralizacije centralizacija (lat. gablec cenobij v. centenarium) 1. 3. centrigramme) = 1/100 grama centigram (lat. izričaja različitih pjesnika (uobičajena literarna vrsta u predbarokno doba) centrala (lat. polustihova odn. centimetre) = 1/100 metra 218 centralizirati centimetar (lat. folium list biljke) vrsta ruže s vrlo mnogo latica. skupiti u jedno. centrala). elektronska itd. metron mjera. Centaurus) mit. glavni. metrička centa = 100 kg Centaur (lat. Irana. za Centralni pakt (punim imenom Central Treaty Organization) — vojni pakt sklopljen 1959. centrum središte. prijestolnica. litra) stoti dio litre centimetar (fr. centralis središnji) 1. centum sto. vodovodna. centum sto. matični. stoljeće. skupni centralist (lat. centum sto. kenobij cenobit v. bitni.cenerjauzn cenerjauzn (njem. poduzeća i dr. pren. stoti. 3. pravac koji spaja središte dvaju krugova. proslava stogodišnjeg postojanja. matica.

2. centrum centrobarika (lat. centrum) 1. centrum središte. stanični centar (u blizini stanične jezgre) centrovertiran (lat. centripetalna sila fiz. dovesti u središte. centrum gravitatis (lat. po prvom Keplerovom zakonu. oportunizmu. glavni životni organi (srce. centrifugalan centrirati (lat. pomoću cijevi provedenih kroz prostorije koje treba zagrijavati centre-forwards čit. "desnice" i "ljevice"..centralna pozicija centralna pozicija voj. centrum središte. dobaciti loptu igraču centra centrizam (lat. sila koja je stalno usmjerena središtu gibanja. voj. u parlamentarnom životu: stranka koja čini sredinu između ekstremnih stranaka i u dvorani parlamenta sjedi u sredini. soma tijelo) bot. sfaira kugla) geol. centralan centrifuga v. vrši se po putanji koja je. usp. želudac) centralno gibanje fiz. sklonost kompromisima. geom. kod banaka i industrijskih poduzeća s više podružnica: glavna uprava. glavni dio fronte (za razliku od "krila"). znanost o težištu (teži) centrosfera (lat.) stotina Centum revolutis annis Deo respondebitis et mihi (lat. centrum središte.) Za sto godina odgovarat ćete Bogu i meni — zna- . ali je suprotnog smjera.) šport. u nogometu: vođa navale centričan (lat. sila koja teži udaljiti tijelo od središta njegove kružne putanje centrifugalni stroj fiz. centrum središte. grč. tjelešce. sentr-fovedz (engl. matica centralni organi zool. 3. centrum središte) v. ili tekućine različitih specifičnih težina jedne od drugih) centripetalan (lat. vertere okrenuti) okrenut (duševno) sam prema sebi. grč. vune. šećera. gibanje koje se vrši oko središta gibanja pod djelovanjem sile koja je usmjerena prema tome središtu gibanja (ne središtu krivulje!). baros težina) fiz. Zemljine kore) centrosom (lat. supr. između tzv. kentron. sila koja. npr. geom.. centrum središte. elipsa centralno grijanje zagrijavanje prostorija toplom vodom ili parom koja dolazi iz jednog kotla. budući da se kod njega. za cijeđenje meda iz saća i dr. petere težiti čemu) koji teži prema središtu. zamašajni stroj (upotrebljava se za sušenje rublja. centrum središte. postavljenog na najnižem mjestu zgrade (obično u podrumu). centrifugalna sila sila koja se javlja kao reakcija centripetalnoj sili. centrifugalni stroj centrifugalan (lat. održava tijelo koje se giba na njegovoj putanji centralna uprava u saveznim državama ili pokrajinama: najviša.) težište centum (lat. povučen centrum (grč. zbog centrifugalne sile. utvrditi središnju osovinu. u geometrijskom liku (krugu. fugere bježati od) koji teži udaljavanju od središta. kod centralnog gibanja. gibanje Zemlje oko Sunca. kugli) točka koja je od svih točaka obujma ili površine podjednako udaljena. 2. Mjeseca oko Zemlje itd. perspektivna projekcija centralna sila fiz. lat. 219 Centum revolutis. odvajaju tekućine od čvrstih tijela. centralna jezgra Zemljine kugle (za razliku od litosfere. centrum središte) 1. grč. glavni položaj. centrum središte) "srednja linija". pluća. šport. svima zajednička uprava. jednake je veličine kao i centripetalna sila. onaj koji je sa strategijskog stajališta najvažniji centralna projekcija v. odrediti središte.

činovnik koji je vršio procjenu imanja. census) v. do 18. 220 cerebralan filmova i dr. kazališnih djela. Kerberos) mit. koji se tiče mozga. punjen plinovima lakšim od zraka. cera) ceracija (lat. kritičko ispitivanje. centuria) kod Rimljana: četa od 100. kronična bolest na mozgu preživača (osobito ovaca). 3. kritičar. "činženjak" cenzura (lat. voštana mast cerazin (lat. cera vosak) farm. grofu Ferdinandu Zeppelinu (1838—1917) ceptar (grč. centurio) zapovjednik centurije. davao državne prihode pod zakup i pregovarao s poduzetnicima javnih građevina. vodio nadzor nad javnim moralom. visoki rim. kapetan centweight čit. tj. krušni cerebellum (lat. censor) 1.). ceratio) premazivanje voskom nekog tijela da bi se sačuvalo od djelovanja zraka. ocijeniti) službeno pregledati spise određene za tiskanje. časopise.) zool. censere procijeniti. cera vosak) voštano platno. cerebrum mozak) moždani. žito: kod Rimljana: svetkovine u čast Cerere (9. cerasus trešnja) kem. porezni obveznik. g. pregledavanje. djela i filmove. nepromočivo platno (za pokrivanje vozila i izradu nepromočivog odijela) cerat (lat. 2. zemaljski plodovi. jedan od 193 dijela na koje je Servije Tulije podijelio rimske građane (otuda "centurijske skupštine") centurion (lat. censitus) poreznik. cenzus cenzit (lat. uzročnik oboljenja je ličinka trakavice cenz (lat. nazvan po pronalazaču. Kerber cerealije (lat. travnja) cerealni (lat. skeptron) v.) centuplirati (lat. državna ustanova koja obavlja ovaj posao. mali mozak (ispod i iza velikog) cerebralan (lat. porezni obveznik cenzor (lat. = 50. Zeppelin) veliki motorni zračni brod krutog sustava (dirižabl). postostručiti centurija (lat. žitni. 3. osoba koja pregledava privatnu poštu (za vrijeme rata) i kontrolira knjige. pretvaranje u masu sličnu vosku (otapanjem. zemaljskih plodova. kasnije 60 vojnika. časopisa. ocjena) procjenjivanje imanja. Cerealia) mn. centum sto) ustostručiti. kaz. census procjena. v. skeptar cera (lat.8 kg cenuroza (lat. cerebralna afekcija bolest mozga. oboljela životinja stalno se vrti u krugu. 4. 2. ocjenjivanje. žitarica. u zemljama bez općeg prava glasa: najmanja svota poreza koju mora plaćati jedan stanovnik da bi imao pravo glasa i politička prava cepelin (njem. strog sudac. popis stanovništva. cerebralni sistem dio živčanog sustava. vršiti. centvejt (engl.) mjera za težinu u Velikoj Britaniji. pisanje tiska. censura) 1. kazališna i filmska djela prije nego što će ih odobriti ili zabraniti cenzualist (lat. porez. izvršiti cenzuru cenzus (lat. ispitna ocjena (đačka) cenzurirati (lat.centuplirati menita rečenica češkog vjerskog reformatora Jana Husa pred svoju mučeničku smrt (spalile su ga crkvene vlasti 1415. Cerealis) koji se tiče Cerere. obuhvaća mozak i živce koji iz njega iz- . Taenia coenurus vrsta trakavice) vrtičavost. census popis imovine) u feudalizmu: slobodnjak koji je imao određene kmetske obveze prema vlastelinu. taljenjem) cerada (lat. služben prethodan pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tiskanja i puštanja u javnost (knjiga. tvar koja se dobiva od smole trešnje (drveta) Cerber (grč.

atomska težina 140. cercariae) mn. opkoliti. zool. ceribaša (tur. pithekos majmun) majmun s repom. s puno formalnosti ceremonijar (lat. cera vosak. element iz skupine rijetkih ruda. mozak. cerebrum mozak) zool. grč. astr. plastike vještina uobličavanja) v. grafia) v. također: ceremonijal-majstor Cerera (lat. isprava. upotrebljava se za izradu svijeća. poglavar) ciganski starješina ceribašinica žena ceribašina cerij (lat. spina hrptenjača) anat. službeno utvrđen raspored neke svečanosti ceremonijal-majstor osoba koja se u određenim svečanim prilikama brine da se propisani običaji strogo vrše (na dvorovima itd. facere učiniti) pisano uvjerenje. čeri neredovita vojska. certe jamačno. premazivanje podova i dr. simbolična vanjska formalnost (ili simbolični obred) pri bogoslužju ili drugim svečanim činovima. cera vosak. zamorac. g. svjedodžba . svečanost. ovjeriti. 2. pretjerana i neprirodna ljubaznost i uglađenost u ophođenju s drugima. glavni sastojak pčelinjeg voska cerkarije (grč. caerimonialis. cera vosak) bijeli ili žućkasti umjetni vosak. cerium) kem. potvrditi. upotrebljava se za izradu raznih vrsta kresiva i kremena. cera vosak. okružiti (utvrđenje. ceremonieux) svečan. grafo pišem. baša glavar. sa sigurnošću. svećenik koji vodi svečane obrede. mast od rastopljenog voska i meda ceroplastika (lat. cerebrum mozak) med. dokazivanje certifikat (lat. cerebrospinalni sistem sustav moždanih živaca i živaca leđne moždine eerebrin (lat. upala mozga praćena bjesnilom cerebrum (lat. crtam. cera vosak) zelena smola. ceres-mast biljna mast koja se dobiva iz kokosova oraha cerezin (lat. caerimoniarius) kat. kerografija ceromantija (lat.13. znak Ce. proricanje) proricanje. nazvan po božici Cereri cerin (lat. fr. broj 58. pristojan. caerimonia. kerkos rep. cera vosak. ovjeravanje. slikam. fr.) ceremonijalan (lat. grč. praćena banalnim formalnostima ceremonijal (lat. gatanje u vosak ceromel (lat. Ceres. facere učiniti) pisano posvjedočiti. cera vosak) vosku slično gorivo od sivozelenog praha koji se nalazi na kori šećerne trske certificirati (lat. položaj. mit. caerimoniale) skup običaja kojih se treba pridržavati u raznim svečanim prilikama. keroplastika cerozin (lat.) cerografija (lat. ovjeravati certifikacija (lat. kerkos rep. 221 certifikat impregniranje tkanina i papira. 2. sličan parafinu. circinare.) zool. sa sigurnošću. cerebrospinalni sistem sustav moždanih živaca i živaca hrptene moždine cerebroza (lat. lat. rimska božica poljodjelstva i plodova zemlje (kod Grka: Demetra). certificatio) potvrđivanje. ceremonie) 1. potvrđivati. red. mel med) farm. cerner) voj. repati mladi stadiji metilja cerkopitek (grč. asteroid otkriven 1801. psetoliki majmun cernirati (lat. certe jamačno. fr. cerebrum mozak. veliki mozak ceremonija (lat. trupu itd. koji se odnosi na mozak i hrptenjaču.eerebrin laze. grč. fosforasta vrsta masti u mozgu cerebrospinalan (lat. koji odgovara propisanim običajima (ceremonijalu). Ceres) 1. pretjerano ljubazan. manteia predskazivanje.

vrat. za pola tona sniženi ton c cesar (lat. znak Cs cezura (lat. trakavice cesus (lat. grč.) pod inače jednakim okolnostima.) usporedi! sravni!. cerumen. onaj kojem se ustupa neka stvar ili neko pravo c'est la guerre čit. cera vosak. Caesar. zool. šanberten (fr. stanka. čejndž (engl. opisivanje kitova. papa) odnos između Crkve i države po kojem je svjetovni vladar istodobno i vrhovni crkveni . kost end freit) ugovor o prekomorskoj trgovini po kojem su troškovi utovara i prijevoza uračunani u cijenu robe CH kratica za Confederatio Helvetica čit. upotre- 222 change bljavaju se kad se. ceterum censeo. znanost o kitovima Cezar (lat. vratni. Švicarska (na automobilskim oznakama) chain čit. na kraju krajeva. presjek. ceteris paribus (lat. kao titulu. cfr. onda. sličan usnoj smoli cervicitis (lat. ostale stvari. red. cetaceje (lat. et cetera (lat.91. coeruleus tamnoplav) med. broj 55.. tj. cessus) prav.) u tenisu: promjena strana u meču. cestodes) mn. usjek. kratica za confer čit. caesius sivoplav) kem. (lat. koji se tiče vrata cerviks (lat.) mn.. -umen nastavak) usna smola (izlučevina lojnih žlijezda u usnom kanalu) ceruminozan (lat. apsolutna vojnička vladavina s parlamentarnim formama. ustupanje dobara (imanja) vjerovnicima cesionar (lat. svi rimski carevi osim Vitelija (od ove riječi nastala je slavenska car i njem. ipak vraćamo na nešto što smatramo nužnim i prijeko potrebnim i što nam treba biti stalno pred očima cetologija (lat. Cezar cezaropapizam (lat. element iz skupine alkalnih kovina. Caesar) ime rimske patricijske obitelji Julija. druge stvari. cervicis vrat) anat. itd. Konfederacio Helvetika. = 20. cervix vrat) anat. logia. caesura presijecanje) metr. v. vrši se samo pri neparnom zbroju gemova i . ustupanje. ritmički odmor u stihu cf. tj.. coeruleus tamnoplav) plavi karmin ceruloza (lat.) kitova mast cetera (lat. odustajanje. cervix gen. 1. ako je sve ostalo u redu. engl. grlić maternice ces glaz.17 m chambertin čit. kasnije su ga uzeli. metritis cervikalan (lat. cijanoza cerumen (lat. papocezarija) cezij (lat. koji treba platiti cetaceae čit. osobito papinska prava (supr. ceruminosus) koji sadrži usnu smolu. miješanje svjetovnih vladara u crkvena. se la ger (fr.) i tako dalje. cervix gen. ceterum censeo. Carthaginem esse delendam "uostalom mislim da Kartagu treba razoriti") poznate riječi kojima je rimski državnik Katon Stariji završavao svaki svoj govor u senatu. onaj na čiji se račun nešto ustupa.) mn. upala maternice. nazvano po istoimenom selu u gornjoj Burgundiji change čit. vrat maternice. usp.) to ti je rat. kitovi cetaceum (lat.) isto što i car (u starijem jeziku) cesija (lat. 2. cost and feight (čit.. cetus kit. zool. konfer (lat. atomska težina 132.poglavar.) poznato crveno vino.) prav.. tj. cessionarius) prav. tako ti je to u ratu cestode (lat. čejn (engl.cerulin cerulin (lat.) zool. cessio) prav. Caesar) demokratskoautokratski sustav vladavine kakav je uveo Cezar.) mjera za dužinu u Engleskoj = 66 stopa. prenošenje nekog prava na drugu osobu cesio bonorum (lat. cervicis vrat) med. kaiser) cezarizam (lat.

nekog zla. zamjenik izaslanika u inozemstvu chat noir čit. kazalo ciferšlus (njem. cif = cost trošak. geno-cid. occidere ubiti). šarže d'afer (fr. podrijetlom iz tropskih krajeva Afrike i Amerike.) otpravnik poslova. nasitno. ubojstvo (lat. knez) španjolski narodni junak. kem. zitzeln dojiti. Cid. isticao se u borbi protiv španjolskih Maura. cikonija (lat. slova. Ziegel cigla. insurance osiguranje. malo krupnija od garmonda. kao skrivenog. potajnog pokretača nečega. s kalijem cijankalij (poznati veoma jak otrov) itd. kratica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodavač snosi sve troškove (vozarinu. Sid (šp. sa željezom berlinsko plavilo. za tiskanje Ciceronovih pisama) Ciceron (lat. brojni znak cigara (šp.511 mm (nazvana po tome što su prvi put upotrijebljena 1467. ar.). pehar) kod katolika: posuda u kojoj se nalazi posvećena hostija cibozan (lat. živio u drugoj polovici XI.charge d'affaires charge d'affaires čit. hrana. cibaria) mn. neke nesreće) Chicco čit. Zitz) pamučno platno sa šarama u boji. često se drže u akvarijima cijan (grč. mjerenje i osiguranje robe). -cid završni dio riječi sa značenjem: ubijanje. npr. šerše la fam (fr. sićušne ribe promjenjivih boja iz porodice grgeča.) "crna mačka". Chat noir naziv jednog umjetničkog kabarea u Parizu (1881—1887) u kojem su prikazivani satirički spektakli cherchez la femme čit. spojen s vodikom daje veoma otrovnu cijanovodičnu kiselinu. n. obroci cibetka (tal. freight vozarina. govornik i pisac (106—43 pr. njegova djela još i danas žive u narodnim pjesmama (zapravo Ruy Rodrigo Diaz de Bivar. ša noar (fr. Kiko (tal. kyaneos tamnoplav) kem. njem.) tražite ženu (tj. st. polako (u zagrebačkom govoru) 223 cijanidi ciconia čit.) zool. kulturo-cid cif (engl. pren. cijanidi (grč. ukrcavanje. visoka 4. oštra mirisa i jako otrovan. spojevi cijana. jestivo. Cicero) tisk. znak kojim se piše broj. rot crven) crven poput pečene cigle. plin bez boje. Ziffer brojka. poznata vrsta parfema. Cicero) veliki rimski državnik. žućkast cihlide (lat. roda Cid čit. kyaneos) mn. chintz. Ciceronov stil sjajan govornički stil ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao glasoviti rimski govornik i filozof Ciceron ciclvajze (njem. cifr) brojka. cichlidae) mn. ziehen vući. živežne namirnice. Ziegel) opeka ciglrot (njem. rajsferšlus cifra (ar. cibosus) hranjiv cic (engl. jednovalentan radikal. cigarro) umotani duhanski listovi (za pušenje) cigareta (fr. upotrebljava se u kozmetici ciborij (grč. odličan govornik. zapor) v.) poznata talijanska marka različitih proizvoda za dojenčad i malu djecu Cibalae antičko ime današnjih Vinkovaca cibarije (lat. kiborion vrč. e. Verschluss zatvaranje. crvenkast. Blatt list) brojčanik na satu. insekti-cid. sid gospodar. prijevoz) trg. prijestupa.-ar. zibetto) mala krvoločna zvjerka slična mački ili kuni. indijskog podrijetla cicero (lat. osim uvozne carine ciferblat (njem. cibet mast oštra mirisa koju izlučuju cibetkine žlijezde. osobito s kovinama . kastilijanski plemić i vojvoda. cigarette) u tanki papir uvijen sitno izrezani duhan cigla (njem. Weise način) malo-pomalo.

vihor. cijanoza cijanotipija (grč. kyklos krug. zarasti. Bali lopta) igra slična nogometu ili rukometu (protivnici vozeći se na biciklima nastoje ugurati loptu u protivnički gol 224 ciklorama cikloforija (grč. kao takvi. s obilnim padalinama i obično u promjeru od 50 do 1500 km. kyklos krug) grč. opjevali grčko herojsko razdoblje (junake i bogove) i koji. predstavljaju određeno jedinstvo ciklični (grč. ciklonopatija (grč. zaliječiti se (rana) cikcak (njem. naprava za suho pročišćavanje zraka i plinova od prašine. bicycle. metron mjera) biciklistički putomjer ciklometrija (grč. svi uzorci (formule) koji prikazuju odnose kružnih lukova prema ravnim linijama koje im pripadaju ciklona (grč. kijanometar cijanopatija (grč. kyklos krug. metria mjerenje) geom. klobučac. automatski ucrtava na papiru trasu prijeđenog puta cikloida (grč. cyclonette) automobil na tri kotača ciklonizirati kem. grčki epski pjesnici nakon Homera koji su. naprava koja. cicada) zool. kyklops) med. kyanos. piste) utrkivačka staza za bicikliste ciklorama (grč. menegled. sonata itd. 2. kyklos krug. foreo nosim) vrsta zrikavosti. tj. miholjica. bicycle. kyaneos tamnoplav) kemijski postupak izdvajanja zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako razblažene otopine natrij-cijanida (0. oluja ili sustav vjetrova. kykloo okrećem u krug) 1. grafo pišem. uzgaja se i kao lončanica) ciklici (grč. mješavina cijanovodične kiseline i klora. ciklične forme glaz. Kiklop ciklopija (grč. kykloo savijam. simfonija. orao) krug sa slikama različitih predjela neke zemlje . oluja u kovitlac. v. teh. oblici koji se sastoje od više stavaka koji su rađeni po utvrđenim pravilima. gorska ljubica (cvjetovi vrlo ugodno mirišu. izgled. kyanos tamnoplav. kyklos krug) mn. ciklični pjesnici v. krivulja koju opisuje točka na kružnici koja se kotrlja na pravcu. mjerilo) v. v. 3. uništavati gamad ciklonom. koji se pravilno ponavlja. često žestoka u žarkom i umjerenom pojasu. kyklos krug. vršiti dezinsekciju ciklonom. osobito u predjelu trepavica ciklobal (engl. typos otisak. kykloo savijam. fr. njem. sredstvo za uništavanje gamadi ciklonet (fr. pathos trpljenje.-fr. meteor.-fr. modra boja kože zbog nedostatka kisika u krvi cikada (lat. razrokosti ciklograf (grč. kyklos krug. kyklos krug) kružni.cijanidizacija cijanidizacija (grč. ciklici ciklitis (grč. modra bolest. Kyklops) mit. kyanos. nevolja) osjetljivost čovjeka na vremenske promjene. cvrčak cikatrizirati (lat. slika) postupak u fotografskom kopiranju pri kojem svjetlošću dodirnuta mjesta na papiru poplave cijanoza (grč. upala očnih vjeda. vrtložim. kyklos krug. orama pogled. zickzack) linija (ili: crta) izlomljena u kratkim i oštrim zavojima ciklama (lat.1%) cijanometar (grč. pathos bolest) med. ciklon 3. npr. osobito u vezi s vjetrovima ciklonoza (grč. točkarica ciklometar (grč. metron mjera. kad se veže s kotačem vozila koje je u pokretu. kyanos tamnoplav mineral) med. v. nosos bolest) bolesne pojave u vezi s ciklonima Ciklop (grč.. koji se vraća u krug. kotač. uglavnom. cicatrix ožiljak) med. vrtložim. kem. mjerenje kruga. kyklos krug. eidos oblik) mat. jednookost ciklopista (engl. bilježim) teh. cyclamen) biljka križalina.

meta cilj (njem. namjera. 1. 3. dragocjenosti (npr. okružnica i dr. 4. cicoria) bot. kinnamonon) fini začin od korice cimetovca. stanjima razdraženosti i duboke potištenosti ciklotron (grč.cikloskop cikloskop (grč. valjkast 225 cina cilindrokoničan (grč. kraće: cimer cimerman (njem. alfa-čestice) koje vrše kemijske transmutacije (pretvaranje jednog kemijskog elementa u drugi) i razbijaju atomske jezgre cikloturizam turizam na biciklima ciklus (grč. cimelia) mn. 2. nišan. ciklostome (grč. skisnuće cina (lat. Ziel) meta. npr. 2. konop. svrha. visok paradni muški šešir od crne svile s tvrdim obodom. 1. gađati. lat. cimet cimotičan (zyme kvas) koji izaziva vrenje. kylindros valjak.) uže. kyklos krug. vrsta ludila s izmjeničnim. vodopija. samac koji stanuje u iznajmljenoj sobi. cilia) mn. pisaljka) stroj za umnožavanje dopisa. crkveno blago cimentirati (tal. težnja. točka u koju se gada. ciljati nišaniti. elektron = elektron) fiz. cichorium. drvodjelja cimet (grč. konos stožac) valjkasto-stožast cilšajba (njem. cimaza (grč. kyk!os krug. instrument u obliku trapeza sa žicama u koje se udara drvenim batićima cimelije (lat. dva "cimerhera" jedan prema drugome. prah ove biljke (kao dodatak ili nadomjestak kavi) cilijaran (lat. repe. niz spisa. Zimmer. 2. orguljski registar s usklađenim zvoncima. kyklos krug. vreti) ferment kvasnih gljivica koje uzrokuju alkoholno vrenje cimbal (grč. smjerati. 3. stari rukopisi neke biblioteke). kružnouste (ribe. kylindros) geom. zaokružena cjelina. provjeravati ispravnost (mjera i utega) cimerfarbe (njem. dlake kod praživotinja koje im služe kao organi za kretanje. neutrone. trepavice. jačim ili slabijim. vriježe. Ziel cilj. duša) med. tal. stoma usta) zool. kylindros valjak) u obliku valjka. kyklos krug. ciliaris) trepavični. zool. bundeve i si. staklo (na svjetiljkama). koji ima trepavice. 5. mjesto do kojega se utrkuje. pokretne spolne stanice cilindar (grč. kichorion. Herr gospodar) podstanar. Scheibe ploča) nišan. skopeo promatram) naprava za obilježavanje željezničkih zavoja ciklostil (grč. v. soba. Zimmermann) tesar. s trepavicama cilije (lat. krug. kyklos) 1. želja koju čovjek hoće postići. pjesama i si. kinnamonon) bot. Farbe boja) bljedilo lica karakteristično za osobe koje mnogo borave u zatvorenim prostorima cimerher (njem. elektromagnetni uređaj koji proizvodi naelektrizirane čestice veoma velike brzine (protone. nastojati da se nešto postigne cima (tal. dio parnog stroja cilindričan (grč. određen niz godina nakon kojeg se neke pojave ponavljaju istim redom cikorija (grč. liše u luka. bot. skupocjenosti. paklara) ciklotimija (grč. Zimmer soba. težiti. stylos držak. razdoblje. kymbalon) glaz. nakana. kyklos krug. valjak. duga i okrugla staklena cijev. cimentare) baždariti. cimerkolega sustanar u zajedničkoj sobi. tropskog drveta čija je kora bogata eteričnim uljem cimetovac (grč. valjkast zapinjač (u satu). koji su u vezi i čine zaokruženu cjelinu. kymainein uzbibati se. thymos srce. Artemisia cina) biljka kojoj cvijet sadrži santonin i služi za lijek protiv glistavosti . predavanja.

pepeljuga (biljka krasnica pepeljaste boje. grč. grafo crtam. zanemarivanje vanjske pristojnosti. cingaresca) ciganska pjesma cingulum (lat. plavičastobijela kovina. weiss bijel) bijela slikarska boja. grč. mjedenica cingareska (tal. denuncirati. kod kasnijih cinika ovo se naučavanje izvrgnulo u često bezočno zanemarivanje svih običaja i vrijednosti. npr. cink. bestidan. kynos pas. činečita (tal. kynegetike) vještina lovljenja pomoću pasa. cinkuš (mađ. ludilo u kojem čovjek umišlja da je pas Cinecitta čit. slikam) urezivanje (nagrizanjem) slika ili slova u cinkove ploče (radi umnožavanja tiskanjem) cinkografirati (njem. Zink. živin sulfid. jedna od rudača žive. element. autarkija i vrlina. "otkucati". po sastavu cinkov oksid cinkvajs (njem. bezobrazan. grč. kyon gen. umjetni bijeli slikarski pigment. cinis. naučavanje cinika. Zink. csengo) zvonce cinkvajs (njem. Zink) min. zagriženost. cinerarium) posuda u kojoj se čuva pepeo mrtvaca. kyon gen. slikam) onaj koji urezuje slike ili slova u cinkove ploče (radi tiskanja) cinkografija (njem. cingulum) pojas uz svećeničku odjeću cinici fil. ZinkvveiB) bijela slikarska boja. bezočnost. žara u kojoj su stari Rimljani držali pepeo spaljenih pokojnika cinerarija (lat. urna cinerarij (lat. zinken dojavljivati) dojaviti vlastima. cinis pepeo. atomska težina 65.38. bilo koji "filmski grad" cinefakcija (lat. Zinksalbe) bijela mast koja se upotrebljava za liječenje lakših ozljeda kože cinkove legure slitine cinka s drugim kovinama. cinici cinizam fil. odricanje i preziranje svih kulturnih vrijednosti cink (njem. načiniti) izgaranje. pren. bestidnost. gen. cineris pepeo) bot. cinčano bjelilo. cinefakcija cinerarij (lat. naziv po gimnaziji Kynosarges u kojoj je Antisten poučavao ciničan nepristojan. cineratio) v. zajedljivost. usp. bezočan. vrlo lijepe crvene boje cinantropija (grč. kinnabaris) min. tako da se izraz cinizam može smatrati tipičnim za oznaku ovakvog ponašanja. s kositrom (bronca) itd. cinici 226 cinober cinija (po imenu njem. gen. usp. kinnabaris) min.cinabarit cinabarit (grč. neotrovna cinober (grč. grafo crtam. facere učiniti. cinker potkazivač. s bakrom (mesing). bezočan čovjek. pretvaranje u pepeo cinegetika (grč. s bakrom i niklom (novo srebro). lov cineracija (lat. cinis. kvnegetikos lovački. pristaše Sokratovog učenika Antistena koji su naučavali da su najveća dobra u životu nepostojanje želja. optužiti. s posebnim naglašavanjem potrebe za što većom prirodnošću. kynos pas. pseće liječništvo cinik čovjek potpuno i podjednako ravnodušan prema dobru i prema zlu. cine kino. iatreia liječenje) umijeće liječenja pasa. anthropos čovjek) med. pren. botaničara Gottfrieda Zinna) vrtna biljka iz porodice glavočika cinijatrija (grč. redni broj 30. vrsta glavočika) cingara (grč. nepristojan. doušnik. "tužibaba" cinkograf (njem. citta grad) velika uređenja za produkciju filmova nedaleko od Rima. spaljivanje. kymbalon) zvonce koje se vješa stoci o vrat. bezobrazluk. v. Zink. cineris pepeo) urna. znak Zn cinkati (iz njem. cinabarit . grafo) raditi pomoću cinkografije cinkova mast (njem.

zool. membrana cipal (grč. cephalus) zool. kynos pas. "pogrešan krug". crkveno dvorište. Sion cionist (hebr. panem et circenzes (lat. pren. oko cirkator (lat. Jeruzalem. krug. tj.) cirkulacijski organi anat. circator) onaj koji obilazi i nadzire katoličke samostane cirkl (lat. štuka. borbe sa životinjama. circulatio) 1.) fiziol. nalazi se u mineralu cirkonu (po čemu je i dobio ime). grafo opisujem) opisivanje pasa cinolisa (grč.) opna. cionizam cionizam (hebr. optjecanje. circinus šestar) med. cirkulus viciozus (lat. kinologija cinoreksija (grč. cirkulus major (lat. 4. dragi kamen. mjenice. T. rijetka kovina. okružje. cimitero) prostor oko crkve. kolanje. karaš.) log. preko lat. cirrus kovrča. zijjon) židovski pokret kojem je svrha stvaranje slobodne i samostalne židovske države u Palestini. atomska težina 91. 3. lišaj oko pojasa circulus maior čit. 2. mjerenje udaljenosti itd. trg.). krvotok. uvojak. prohtjev) pseća. rasprostiranje. područje. neutaživa glad cintor (tal. krug. kružnica. a on više ne traži (u doba propasti) circinus (lat. fin. circenses) cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe. cirriformis) kovrčast cirka (lat. itd. pogreška u dokazivanju i zaključivanju koja nastaje kad se stav koji treba dokazati uzme kao premisa. kožica (na jajetu. redni broj 40. groblje Cion (hebr. kečiga. mn. sustav krvnih žila cirkulacijski papiri trg. zijjon) najviši jugozapadni brijeg Jeruzalema s "Davidovim gradom" i Salomonovim hramom. poljska kečka (bolest u krajevima oko Visle) circenzijske igre (lat.cinofil cinofil (grč. manji optjecaj krvi (kroz pluća) circulus vitiosus čit. element. optjecaj (novca). (kao zamjena gotovog novca za neko vrijeme i bez sigurne podloge koja bi jamčila njihovu isplatu) .).) fizol.) kem. filos ljubitelj) ljubitelj pasa cinografija (grč. kao razlog koji dokazuje. kyon pas. som. agra plijen) med. 3. kruženje (vijesti. društvo cirkon (perz.) min. kyon pas. osip. veliki optjecaj krvi (kroz cijelo tijelo) circulus minor čit. kyon pas. morska riba. žute ili crvenkastosmeđe boje cirkonij (perz. kotar cirkulacija (lat. Cyprinus carpio šaran) zool. natjecanja na konjima i kolima (najomiljenija zabava Rimljana). usp. kyon pas. skočac. circolo područje) negdašnji naziv (u Dalmaciji) za krug. tako da u dokazu nedostaje načelo dokaza ciriforman (lat. ribe nizinskih voda (šaran. panem et circenses čit. kreditna pisma i si. mrena. circulus) 1.) pristaša (ili: pobornik) cionizma cionistički pokret v. orexis težnja. znak Zr cirkul (tal.) "kruha i igara". logia) v.22. lyssa bjesnilo) med. Crkva i njezini vjernici. glasova i si. promet (robe). reorganizaciju ovoga pokreta izveo je 1897. usklik rimskog naroda da mu se dade hrana i cir- 227 cirkulacijski papiri kuske igre. Herzl cipa (grč. grč. circa) otprilike. salmonide ciragra (lat. šestar (sprava za opisivanje kruga. kefale glava. krvne žile. cirkulus minor (lat. pseće bjesnilo cinologija (grč. kyon gen. skakavac ciplar ptica koja se hrani ciplima ciplara mreža za lovljenje cipala ciprinide (lat. 2. na mlijeku).

usp. oblaci u obliku tankog. u obliku kruga. circulus) krug. teh. circumlfexus) gram. 2. kružna linija. u nizovima ili kao stada bijelih ovaca cirostratusi (lat. biti u optjecaju. cirrosus) kovrčast cirusi (lat. tj. oko. okružnica. oblaci koje čine slojevi snježnobijelih kuglica. meteor. biti u tečaju. grč. vrtoglavica cirkumligatura (lat. unaokolo (u mnogim složenicama) cirkumcizija (lat. stvaranje razdoblja cirkumskripcijska bula papinska bula kojoj je cilj uređivanje prilika Katoličke crkve u nekatoličkim zemljama cirkumspektivan (lat. circularis) kružni. opkop (napravljen od bedema ili rovova) cirkus (lat.) cirozan (lat. sastavljeni od ledenih iglica. kem. cirrus kovrča. periferija cirkumfleks (lat. kružnica. ciroza jetara bolest praćena umnožavanjem jetrenog vezivnog tkiva koje očvrsne i pokazuje jaku žućkastu boju (posljedica kroničnog alkoholizma. uvojak) mn. 2. kružna putanja cirkum (lat. kružiti. ret. circumscriptio) opisivanje. opkopavanje. zatvaranje u odredene granice. ići od ruke do ruke. kirros žut. kod Rimljana: duguljasto-okruglo trkalište za konje i kola u kojem su priređivane circenzijske igre. med. stjecaj događaja cirkumvalacija (lat. paperjasti oblaci. sunet cirkumferencija (lat. kolati. 4. ako barometar pada. teći. circumferentia) obujam. službeno pismo koje se šalje većem broju osoba i ustanova s istim sadržajem. potpuno bijeli. circus. cirrostratus) mn. ograničavanje. circumvallatio) voj. španjolska ogrlica = parafimoza cirkumlokucija (lat. circumligatura) med. circum) prijeđi. circum. koji ima osobinu cirkulara 1. usp. kružna pila cirkularan (lat. circum naokolo. dug naglasak cirkumgestacija (lat. circumstare stajati uokolo) okolnost. danas: okruglo mjesto s amfiteatralnim sjedalima za artističke i si. 2. meteor. pri lijepom vremenu. izvedbe (obično pod šatorom) cirokumulusi (lat. zvijezde koje ne silaze s vidika jer se 228 cirusi okreću u blizini zvijezde Sjevernjače cirkumskripcija (lat. uvojak. odvajanje jednog komada zemlje zbog prodiranja riječne vode i stvaranje otoka cirkummediteranski (lat. circulare) 1. koji se kreće u krugu. 3. opširno opisivanje. meteor. boje limuna) med. circumluvio) geol. circumgestatio nošenje okolo) kod katolika: nošenje hostije u monstranci. optjecanje.cirkular cirkular (lat. sifilisa i dr. opseg. cirkularna nota pismo koje neka vlada šalje stranim vladama i u kojem izlaže svoja stajališta i odluke o nekom aktualnom političkom pitanju cirkulirati (lat. circulare) 1. ovčja vuna. okolo. kirkos krug) 1. gyrus krug) vijuganje. optjecati. monstranca cirkumgiracija (lat. circumcidere obrezati) obrezanje (kod Židova i muslimana). pronositi se (glas). circumlocutio) ret. ponovno destilirati cirkulus (lat. Mediteran) koji se nalazi oko Sredozemnog mora. opisivanje riječima. cirrocumulus) mn. sredozemni cirkumpolarne zvijezde astr. circumspicere ogledavati se) koji se ogledava oko sebe cirkumstancija (lat. = parafraza cirkumluvija (lat. beskrajna. cirrus kovrčava kosa. nagovještavaju skoru kišu . bjeličastog i prozirnog vela ciroza (grč.

onaj koji poziva sudu. citrus limun) kem. 2.cis cis (lat. promatram) med. kytos šupljina. citator) 1. kystis mokraćni mjehur. ovise pojave života citostoma (grč. kytos šuplje tijelo. tvrđava za obranu grada citara v. kytos šuplje tijelo. glaz. 2. veoma stari žičani instrument na kojem se tonovi proizvode metalnim prstenom citrat (grč. 2. eidos lik) vrsta krivulje (trećeg stupnja) u geometriji cista (grč. izdanak) bot. kitron. toxikos otrovan) med. citare) 1. fortius čit. citara oktokorda (lat. kitron limun) vitamin P. prav. zajedno s jezgrom. logia znanost) dio biologije koji se bavi proučavanjem stanice citometar (lat. citatum) 1. kystis mjehur) med. kytos šuplje tijelo. akutna ili kronična upala mokraćnog mjehura cistoskopija (grč. grč. prozirna sluzava tekućina koja struji u stanici.) brže. kithara) glaz. cicijus. pozvati pred sud. uvjetuje normalnu propustljivost kapilara. hrabrije (geslo današnjih Olimpijskih igara) citoblast (grč. kystis mokraćni mjehur) med.) 2.. onaj koji je pozvan pred sud citator (lat. Cistertium. vrsta šupljikaste izrasline ispunjene tekućinom ili kašastim sadržajem. citus brz. više. bunar za skupljanje kišnice (osobito u bezvodnim krajevima). brzinomjer citoplazma (grč. hladetinasta tvar iz koje se razvija biljno stanično tkivo citogonija (grč. kystis. sol limunske kiseline citrin (grč. navod (citata). za (za vrijeme) cis (lat. metron mjera) sprava za mjerenje brzine. gone rađanje) biol. prav. mala utvrda koja se nalazi u većoj i služi kao glavna utvrđena točka cjelokupnog utvrđenja. operativno otvaranje mokraćnog mjehura ili koje druge ciste citacija (lat.) citra (grč. forcijus (lat. jezgra. lat. sadrži latinske i hrvatske pjesme za osam različitih prigoda (odatle joj i ime) 229 citrin citat (lat. cis-alpinus) koji leži s ove strane Alpa cisoida (grč. jedna od najvažnijih tvari u prirodi jer o njoj. posebni vagon za prijevoz benzina. prav. plasma tvorevina) bot. omot. koji uništava stanice. blastema klica. okrugla poput kugle (za razliku od drugih tvrdih izraslina) cistektomija (grč. kremen žute (limunove) . mjesto doslovno navedeno iz neke knjige ili spisa. Cithara octochorda čit. u Burgundiji) cisterna (lat. ušće stanice citotoksičan (grč. alcijus. razmnožavanje putem pojedinačnih stanica citologija (grč. poziv pred sud citadela (tal. s navodnim znacima i točnim navođenjem izvora citat (lat. citotoksična moć svojstvo imunih krvnih seruma da uništavaju stanice (eritrocite. lat. navoditelj citata citirati (lat. ulja. cistitis (grč. altius. kystis mjehur. cisterna) 1. citatio) navođenje. st. stoma usta) biol. temno režem) med. skopeo gledam. petroleja i dr. omot. prav. pregled ciste cistoskopom cistotomija (grč. citatus) 2. doslovno. kytos šuplje tijelo. kytos šuplje tijelo. kissos bršljan. navod. cittadella) fort.) 1. ton C povišen za pola tona cisalpinski (lat. s ove strane (za prostor). osmerostruna) katolička crkvena pjesmarica prvi put objavljena u 18. citra. točno navesti čije riječi ili mjesto iz nekog djela citius. leukocite i dr. temno režem) operativno uklanjanje neke ciste cistercit pripadnik jednog ogranka benediktinskog reda (ime po opatiji Citeaux.

civiliter mortuus) prav.) city čit. lat.) mn. privatnopravni civiliter mortuus (lat.) poznata francuska marka automobila (prema Andreu Citroenu. imovina do koje je netko došao potajno clandestina sponsalia (lat. civilisatio) stupanj kulture koji dolazi nakon barbarstva i na kojem se. prosvijećenost. militera). kitron limun. uljuditi. citrus limun) nezrela. umjetnički dotjerivati površinu iskovanih predmeta tako da budu glatki. u metalnu ploču i staklo finim malim dlijetom urezivati razne figure i ukrase cizelirati (fr. ispadnutost šarenice (oka) kroz oteklinu na rožnici . lat. kiparske radove izljevene u kovini dlijetom umjetnički popraviti i ukrasiti. sitroen (fr. Visost. uljudan. mandarine itd. osobito: dio Londona kao bankarsko i trgovačko središte (the City) civil (lat. građanstvo.) "najslavniji". školovanost. citrus) bot.) akademski građanin. klavus okuli (lat. građanski stalež (za razliku od vojničkog. prid. vidovnjaštvo clandestina possessio čit. cizeliran clairvoyance čit. 2. ciseler. potajni zaručnici clandestinum coniugium čit. brak koji se sklapa pred državnim vlastima civilno pravo građansko pravo civis (lat. služba u građanstvu civilni brak građanski brak. klandestina posesio (lat. sposobnost predviđanja. dlijetom otesati. društvena usklađenost civilizirati (lat.citroen citroen čit.) prav. pristojan. "kralju automobila" u Francuskoj) citrona (grč. civilis) građanski. ciseleur) rezač kovine. građanski mrtav. još zelena ušećerena limunova kora citrusi (lat. klervoajans (fr. ići u civilu ići u građanskom odijelu civil (lat. uglađen. titula) clavus hystericus čit. učiniti uglađenim. građansko odijelo. posebno rimskog prava (za razliku od kanonista i kriminalista).) prav.) med. student sveučilišta civitet (lat. klavus histerikus (lat. civilisare) provesti civilizaciju.) građansko pravo cizeler (fr. proglašen umrlim. klandestinum konjugijum (lat. civis academicus čit. civil list) stavka u državnom proračunu koja se svake godine isplaćuje vladaru radi uzdržavanja njega i njegovog dvora civilna služba (lat. uljuđivati. uljuđenost. citrus od grč. civilis građanski) 1.) grad. koji se smatra mrtvim iako je živ. 2. civis građanin) 1. Svjetlost (grof. tj. učiniti ko- 230 clavus oculi ga skladnim članom ljudskog društva civilna lista (engl. uljuđen. civilis) građanska služba. bez građanskih prava civilizacija (lat. kitron limun) drveće i grmlje s trajnozelenim lišćem i mirisnim cvjetovima. kovinorezbar cizelirati (fr. siti (engl. nastavnik građanskog (civilnog). žestok bol samo na jednom mjestu glave clavus oculi čit. građanin (za razliku od vojnika). ciseler) fino. civis akademikus (lat. potajni brak clarissimus čit. cesello.) vidovitost. prav. caedere rezati) dlijetom oklesati.) med.) građanin. limuni. 3. limun (drvo i plod) citronat (lat. čovjek privikava življenju u skladnoj zajednici sa svojim bližnjima. malo-pomalo. školovati. prav. sudac koji sudi u građanskim sporovima civilan (lat. tal. klarisimus (lat. plodovi njihovi imaju koru koja sadrži eterična ulja i sočnu jezgru (u citruse spadaju: naranče.

clog "drvena cipela. palačno mjerilo come prima čit. otmjenost communicatio idiomatum čit. koka-kola (engl.) glaz. kliring-haus (engl. cokula") irski narodni ples s udaranjem nogu o pod (iz njega se razvio step coca-cola čit. kao gore come sopra čit. kom si.) glaz.) fil. mislim.) javno besplatno predavanje collegium sacrum (lat. komunikacio idiomatum (lat. oznaka za prateće glasove da se usmjeravaju prema glavnom glasu collegium medicum čit. dakle postojim (osnovno načelo Descartesove filozofije) coitus animalium čit. klavus pedis (lat. "uspon") vrsta društvenog plesa (pleše se u parovima uz beatglazbu. metar na kojem su označeni coli (palci).) bijela pomada za omekšavanje kože 231 comodamente coll arco čit. kurje oko clearing-house čit. sjedinjenost božanskih i ljudskih svojstava u Isusu Kristu comodamente čit. koitus animalijum (lat. Komedi fransez (fr. svakojako comme il faut čit. prva ovakva ustanova osnovana je 1775. valjano.) Francuska komedija. sanitetsko vijeće collegium privatissimum čit. kako jest. i objavljen 1804. kodeks kartaceus (lat. Kod Napoleon (fr. djelo s nepovezanim scenama Comedie francaise čit.) posebno predavanje koje slušatelji plaćaju collegium publicum čit. pariško kazalište koje prikazuje poglavito klasična djela comme ci. gudalom (svirati) colla parte čit. kold-krim (engl.) zdravstveno vijeće. v.) parenje životinja cokule (tal. zoll) starija mjera za dužinu: palac = 1/10 ili 1/12 stope = oko 2. osobito: stari rukopis cogito. partneri ispružaju ruke jedno prema drugome i trljaju se nosevima "na mongolski način".) glaz. ergo sum čit. climb "penjanje". kolegijum privatisimum (lat. komedi a tiroar (fr. comme 9a čit. kom sa (fr. comodo . kolegijum publikum (lat.) uzorno. Zoll-stock) drveni metar na sklapanje.) glaz. kao što priliči. kolegijum medikum (lat. come prima come sta čit. ergo sum (lat.). zoccolo) mn. kolegijum privatum (lat. kome sta (tal. v.) i ovako i onako. primjerno. kom il fo (fr.) francuski građanski zakonik koji je tako nazvan po tome što je izrađen pod predsjedništvom Napoleona 1. u Londonu climb čit. kol aro (tal. bez svojevoljnog ukrašavanja comedie a tiroir čit. kodeks manuskriptus (lat. klog (engl.clavus pedis clavus pedis čit. čekovna i dr.) teol.) osvježavajuće piće od različitih biljnih ekstrakta s dodatkom neznatne količine kofeina Code Napoleon čit.) stari rukopis napisan na papiru codex manuscriptus čit.) med. klajmb (engl. kogito. sabor kardinala u Rimu colštok (njem.5 cm cold-cream čit. osobito vojničke col (njem. kola parte (tal. žulj na nozi.) glaz. teške i čvrste kožne cipele. kome prima (tal. zatim se okrenu jedno prema drugom leđima i tako završavaju ples) clog čit.) ustanova u kojoj bankari izmiruju svoja potraživanja (mjenična.) glaz. codex chartaceus čit.) djelo u rukopisu.) sveti sabor. komodamente (tal.) šaljivo kaz.) plaćeno predavanje samo za ograničen broj slušatelja collegium privatum čit. kome sopra (tal. baš kako treba. kao prije.

s varijacijom. kompijaćevole (tal. komplices delikti (lat. živo concertino čit. kon dolčeca (tal. u slučaju bijega nekog prijestupnika). u svom privrednom radu concursus creditorum čit. u korist svoga nekadašnjeg poslodavca.) glaz. izražajno con fuoco čit.) glaz. pravilno slaganje vremena u rečenici consensus gentium čit. konsenzus gencijum (lat. kon dolore (tal. vatreno. komposto (tal. kon dilidženca (tal. kon suono pjeno (tal. pažljivo con passione čit. nježno.comodetto comodetto čit. s gorčinom.) glaz. umjereno compiacevole čit. kon viveca (tal.) glaz. dostojanstveno.) glaz. kon brio (tal. končertino (tal. vremenski slijed. simbolično oduzimanje imovine .) glaz. ljupko. konsekucio temporum (lat. živahno.) mn. strastveno. upotrebljava se obično u skraćenom obliku: cf.) uvjet bez kojega se nešto ne može zamisliti ili izvršiti.) v. kon fuoko (tal. složeno con allegrezza čit. pogodba kojom se službenik (npr. pokajna molitva u katoličkom bogoslužju. prav. pren. sa živošću. v.) usporedi (upućivanje na neko mjesto u knjizi). s bolom. kondicio sine kva non (lat.) glaz.) glaz.) glaz.) glaz. v.) teol. kon gracija (tal.) glaz.) glaz. strasno. konkurzus kreditorum (lat. kon anima (tal. umilno. kon espresione (tal.) glaz. komplici composto čit. ljupko. dopadljivo complices delicti čit. tužno con amore čit. krjepko. živahno con gravita čit. umilno con moto čit. s ljubavlju. kon amareca (tal.) glaz. ljupko.) glaz. s nježnošću. s uzbuđenjem con suono pieno čit. tužno. neophodan. kon vigore (tal. kon amore (tal. s izrazom punim duše con brio čit. kon oservanca (tal. v. konfer (lat.) "ispovijedam se". prav. kon moto (tal. živahno.) glaz.) glaz. dirljivo 232 consignatio bonorum con variazioni čit. konferatur conferatur (lat. nakon smrti onoga koji umre bez oporuke. kon varijacioni (tal. usp. pokajanje consecutio temporum čit. s pažnjom. pod motus con osservanza čit. nužan. manje glazbeno djelo. kon pasione (tal.) prav.) trg. s dostojanstvom con grazia čit. comodo comodo čit. udobno.) glaz. s djelomičnim odstupanjima od glavne teme con vigore čit. tj.) glaz.. sa žarom. Konfiteor (lat. komodo (tal. vatreno con diligenza čit. radosno. pažljivo. izražajno con vivezza čit. kon tenereca (tal. živahno. punim tonom con tenerezza čit. brižljivo con dolcezza čit.) glaz.) glaz.) glaz.) glaz. pod konkurs conditio sine qua non čit.) glaz. konkurencije klauzula (lat. kod javnih prodaja. burno. sudski popis imovine (npr. trgovački pomoćnik) ograničava.) neka se usporedi Confiteor čit. apsolutan uvjet confer čit. žalosno con espressione čit. konsignacio bonorum (lat. snažno. komodeto (tal.) glaz. slatko con dolore čit. kon alegreca (tal. s veselošću con amarezza čit. kon gravita (tal.) gram. obično s jednim do tri samostalna stavka concurrentiae clausula čit. sa zadovoljstvom con anima čit. živahno. suglasnost svih naroda u pogledu vjerovanja u postojanje božanstva (uzima se često kao dokaz za postojanje Boga) consignatio bonorum čit.

drugovi pred sudom. konto a meta (tal. kopi-rajt bil (engl. kontinuetur (lat. proturječnost u pridanome. konzilijum abeundi (lat. bez prekidanja conto a meta čit. kontinuo (tal. koram publiko coram publico čit. kuhaj! (na receptima) coram populo čit. corona obsidionalis čit.) dobivao je vojskovođa kojemu je bilo dopušteno da slavi trijumf. ala copa (tal. proturječnost znakova bolesti 233 corona copo (tal. korona (lat. kad banke. koram populo (lat. socida contradictio in adjecto čit. konsortes litis (lat. pravite stanku (u partituri kod onih glasova koji kasnije počinju) continuet čit.) taborski vijenac (dobivao gaje vojnik koji je boreći se prvi ušao u neprijateljski tabor). korona trijumfalis (lat. hladna vatra itd.) mn.) prav. corona triumphalis čit.) med. corona navališ čit. odlikovanje vojniku koji se prvi popeo na zid neprijateljske utvrde. drveno željezo. koro pjeno (tal. konto korente (tal. pun zbor. kontradikcio simptomatum (lat.) vijenac. dobivao gaje vojskovođa koji je oslobodio grad od opsade. ovaj posljednji vijenac bio je prvotno od svježeg . koram publiko (lat. tj. prav. neka se nastavi (uzimanje lijeka) continuo čit. corona castrensis čit. na dijeljenje gubitka i dobitka conto corrente čit. četvorokutan krug.) brodski vijenac.) trg.) nasipni vijenac. konzilijum medikum (lat. jedan od načina stjecanja vlasništva u pokretnim stvarima bez stvarne predaje. nejednako copy-right čit.) zakon o autorskom i izdavačkom pravu coque! čit. tj. neka nastavi (bolesnik upotrebljavati lijek) continuetur čit. kljasto. korona muralis (lat. dobivao ga je vojnik koji se prvi popeo na neprijateljski nasip. coquere.) med. v. corona vallaris čit. korona civika (lat. svi koji pred sudom zajednički zastupaju isto pravo constitutum possessorium čit. zoppo) sakato. korona valaris (lat. korona navališ (lat. tekući račun.) konto o poslovima na zajednički račun.) prav.) glaz. contradictio symptomatum čit. korona kastrenzis (lat.) savjet đaku da napusti školu (zbog slabog učenja ili ponašanja). kornd bif (engl. alla zoppa čit.) usoljena govedina konzervirana u limenim kutijama (konzerva) ćoro pieno čit.) glaz. konstitutum posesorijum (lat. tj. corona ciuica čit.) v. pred cijelim svijetom. korona obsidionalis (lat. liječničko mišljenje consortes litis čit. corona muralis čit. kontraktus socide (lat. dobivao ga je vojnik koji je prvi stupio na neprijateljski brod. javno i otvoreno eorned beef čit.) uobičajena formula za zaštitu autorskog i izdavačkog prava copy-right bili čit.) med.) log. potpun zbor corona čit. pa na temelju toga kredita međusobno posluju contractus socidae čit.consilium abeundi consilium abeundi čit.) opsadni vijenac.) liječnički savjet.) pred skupljenim narodom.) građanski vijenac. kontano (tal. kontradikcio in adjekto (lat. trgovci i industrijalci otvaraju jedan drugom mjenični ili akceptni kredit ili račun (konto). kopi-rajt (engl. odlikovanje vojniku koji je u boju spasio život rimskom građaninu. nešto blaža vrsta relegacije consilium medicum čit. tj.) zidni vijenac.) glaz. kokve (lat. coque) farm. tako da ta stvar i dalje ostane kod prijašnjeg vlasnika u uporabi contano čit. kontinuet (lat. npr. brojte.) glaz.

) v.) Hrvat Croatia čit. (tal.) Sjeverna kruna. obično kosti ili lošije meso. sve jače. korona Veneris (lat. st.) arh. kroa d'oner (fr. engleski srebrni novac od 5 šilinga cruciferae čit.) zbirka Justinijanovih pravnih knjiga Corpus juriš čit.) prav. krimen lese majestatis (lat. pojačavajući jačinu tona cretio čit. Zuwage) dodatak. diplomatski zbor. ime Croatia dano je jednom planetoidu otkrivenom 3. predmet koji dokazuje krivnju. Korona borealis (lat.. kosmeo kitim) talijanski umjetnici u 12—14. razred člankonožaca. gumena sisaljka. Cosa nostra "naša stvar") poznata ta- 234 cucla lijanska gangsterska organizacija mafije u SAD-u Cosmati (tal. Korpus juriš kanonici (lat. priredio car Justinijan. st.) glaz. no koja je tek u XVI.) prav. Korpus juriš civilis (lat. zločin prema državi. "varalica".) svi predstavnici stranih država u nekoj državi.) med. valove itd. Tijelovo (blagdan) Corpus juriš canonici čit. ljuskari cuba libra (šp. biljke krstašice.) prav. korpus Domini (lat. izjava pred sudom i svjedocima o primanju nekog nasljedstva crimen laesae majestatis čit. Kroata (lat. st. veleizdaja Croata čit.) u Kat. Corona borealis čit.) kruna. sifilisne ospice po čelu corps de logis čit.) Hrvatska. na njemačkoj zvjezdarnici KonigsstuhlHeidelberg. privaga cucla (njem. duda.) francuski orden: križ legije časti crown čit.) zbornik prava. bot. utvrdni zid. koji mesar stavlja na vagu uz meso koje mušterija traži. oruđe kojim je djelo izvršeno ili objekt nad kojim je izvršeno corpus Domini čit. krucifere (lat. čija se djela temelje na dekorativnosti i ukrašavanju crepitatio vesicularis čit. korpus vile (lat. krešendo (tal. Kroacija (lat. dobila ovaj naziv corpus vile čit.) zbirka pravnih izvora kanonskog prava Corpus juriš civilis čit. i Kroacija croix d'honneur čit. knjiga cjelokupnog rimskog prava: zbirka rimskog prava koju je u VI. dok su ostali vijenci bili od neke druge kovine. glasno puštanje vjetrova iz trbuha (kroz crijeva) crescendo čit. kor diplomatik (fr. zool. gumeni ili plastični predmet u obliku sise i si. rakovi. tj. škripanje u prsima koje se čuje pri udisanju zraka crepitus ventris čit. srednji glavni dio palače ili dvorca corps diplomatique čit. "Venerin vijenac". krepitus ventris (lat.) sisa. v.) med. uvreda veličanstva. krustaceja (lat. krečio (lat. pripadaju porodici zeljastih dvosupnica crustacea čit.) Cosa nostra čit. pričesna hostija kao tijelo Kristovo. Korpus juriš (lat. . crkvi: tijelo Gospodnje (Kristovo). pod vilis Cos-b astronomski laboratorij europskih zemalja u kojem se proučavaju gama-zrake iz galaktičkih i drugih visoko radioaktivnih izvora (lansiran je početkom kolovoza 1975. ožujka 1906. kor d'loži (fr.) med.) mn. Koza nostra tal. diplomatsko tijelo corpus delicti čit.) popularni španjolski napitak (koka kola miješana s nekim alkoholima) cubok (njem.) mn.Corona borealis lovorova lišća a kasnije od zlata. krepitacio vezikularis (lat. čujno. a predstavljali su npr. zviježđe na sjevernoj nebeskoj polutki (najsjajnija zvijezda Gemma) corona Veneris čit. kraun (engl. korpus delikti (lat. iz grč.

sauce umak) umak od crvena luka cviglijanizam v. zabib. tal. a preko sebe) curriculum vitae čit.) s pohvalom. bakar Curia romana čit. usp. gutljaj. kustodija honesta (lat. varivo cuštendig (njem. fircig cvancik (njem. teška krivnja culpa levis čit. odlično (u ocjenjivanju uspjeha na ispitima) cum reservatione čit. 6.) Rimska kurija. Zusammenstoss) sukob. nasamariti koga i si. osim Cung-li-jamen (kin. Zucker) šećer cukati (njem.) prav.) prav. biskvit cviblsos (njem. 2. željeznica. suho grožđe. dotjerati.) v. okruglice. gumbi i dr. 4. kad igrač ima kralja i damu iste boje).) mn. 5. Schalter) električni prekidač na poteg. pod granum salis cum laude čit. kulicide (lat. sa dva sjedala. kum rezervacione (lat. zool. Zwetschke šljiva) mn. 3. mala krivnja culpa levissima čit. Zuschneider) krojač (pomoćni) cušpajz (njem. dvosjed cvancig (njem. Zugehor) pribor za odijelo (podstava. veoma laka. zuriick) natrag (izraz uobičajen kod kočijaša kad žele da konji povuku natrag) 235 cvika curikštos (njem. igra "mlin" cvika (njem. trgati cukerkrankhajt (njem. "knedli" sa šljivama cvergl (njem.) kinesko Ministarstvo vanjskih poslova cuprum čit. životopis custodia honesta čit. Stoss udarac) udarac lopte u nogometu tako da je igrač usmjeri natrag (iza sebe. propuh. zucken) vući. Sitz sjedalo) vozilo. dvočinka cvajer (njem. sudar cvajakter (njem. grožđice. zwei dva. rozine cvečknknedli (njem. zustandig) zavičajan cuzamenštos (njem. potezna sklopka cukar (njem. zool. Kurija romana (lat. zuriick natrag. kurikulum vite (lat. Zvvieback) kruh dvaput pečen. Zwick) vrsta kartaške igre. Zug vučenje. cvinglijanci cvik (njem. voj. znak broja dva ili neki predmet druge kategorije (npr. fr. tj. kuprum (lat. . zrakoplov i si. kum grano salis (lat.) s iznimkom. pohvalno. zurichten) spremiti. sporedno jelo. kola. Zug) piti. zwanzig) nekadašnji novac od dvadeset krajcara cvebe (ar. papin dvor u Rimu (središnje tijelo u upravi Katoličke crkve) curihtati (njem. dvopek.cug cug (njem. Krankheit bolest) šećerna bolest cukervaser (njem. Zwiebel crveni luk. zatvor koji ne lišava časti (osobito za manje političke prijestupe) cušnajder (njem. komarči culpa lata čit. Zucker šećer. tzv. vrsta sitne ribe. Akt čin) kazališna igra u dva čina.) cugšalter (njem. Zug) 1.) prav. laka. posve mala krivnja cum grano salis čit. povorka.) tijek života. cvikl klin). američki somić cvibak (njem. pijuckati cugeher (njem. Zerge) patuljak. Zuspeise) dodatak uz glavno jelo. brašno) cvajzicer (njem. Zweier) dvojka. kum laude (lat. kulpa lata (lat. zwanzig) dvadeset (obično kao figura u kartaškoj igri "šnapsl". zibibbo) mn. kulpa levis (lat. vrsta velike udice za lov somova. uz ogradu. saonice. konac. dogotoviti curik (njem.) prav. zwei dva. kulpa levisima (lat. Wasser voda) zašećerena voda cuketo (tal. obično u frazi: zabiti cviku podvaliti kome. vod cugati (njem. zuchetto) crvena kardinalska kapica culicidae čit.) min. vlak. široka. Zucker šećer.

zvvicken) bušiti. umetkom u obliku klina) 236 Cyrano de Bergerac cvilih (lat. bez nožica cviki-pusa (njem. zvvicken štipati. kad treba proširiti hlače ili si. uklinak. bilih dvonitni. zwicken štipati.) francuski prozni i dramski pisac (pravim imenom Hector Savinien. Sirano d' Beržerak (fr.cvikati cvikati (njem. kudjeljno i pamučno platno) cviling (njem. bušenjem poništiti (kartu. njem. 1619—1655). ulaznicu) cvikcange (njem. Zwillich) dvonitka (jako i gusto laneno. usp. jedno od blizančadi. Zwicker) naočale koje se drže na nosu pomoću štipaljke. njegov je lik neoromantički idealiziran u istoimenoj drami Edmonda Rostanda . "pusa" poljubac) poljubac pri kojemu se cjelivana osoba uštine za obraz cvikl (njem. naučavanja vjerskog reformatora Ulricha Zwinglija (1484—1531) Cyrano de Bergerac čit. triling cvinglijanci pristaše cvinglijanizma. Zange kliješta) vrsta osobitih kliješta sa šiljastim štipaljkama cviker (njem. Zwilling) blizanac. umetak (izraz osobito uobičajen kod krojača. od dvije žice. Zvvickel) klin.

) v. chacra) seljačka koliba. čakmak (tur. nestaško čapljan (tal. (kjamis) gornja ženska haljina (drugo je čama — dosada) čamac (tur.) ples čair (tur.) drvena zdjela čančara vrsta kornjače čang (kin. cipllina) bot.) zarada drvena ili zidan«* ili na stupovima s (izbočenim) drvenim gornjim katom. dolina čajka (rus.) brzo čador (perz. pleše se u paru. = 3. čaki) džepni nožić. čaika. vragolan. csaklya) motka sa željeznom kukom za privlačenje udaljenih predmeta. poturčiti se. chacarita) divovski inkvizicijski požar zabranjenih knjiga (proveo argentinski katolički kler) čakija (tur. csarda) krčma na pusti u Mađarsko1' čardak (tur. imitacija (koracima i pokretima) pijanog svijeta (gubljenje ravnoteže) čabuk (tur.) kineska mjera za dužinu. pren.) hlače čalgija (tur. grah i si.) svileni rubac č' a rmađ. mađ. ali se kredu po točno određenoj shemi koraka. ognjilo čakov (mađ.-tur. čangrizati. pašnjak. sajka) lak i brz čamac na Dunavu i Dnjestru (služio i kao ratni čamac). csako) kožna vojnička kapa. ansambl od tri svirača (melodijski instrument i udaraljke) čalma (tur. zaviti čalmu pren.) bijeli platneni ovoj oko fesa kod muslimana. chancre) čir uopće (obično se upotrebljava u vezi meki odnosno tvrdi čankir) opasna spolna bolest čantra (tur. partneri se ne drže.) konj sa sitnim i brzim hodom. bor. prijeći na islamsku vjeru čam (tur. poljana. sviranje. smreka. svirka. gornji t ili katovi u takve zgrade. 2.c Č. pijani ča-ča-ča varijacija spomenutog plesa. č četvrto slovo hrvatske latinice ča-ča-ča (cha-cha-cha) latinskoamerički društveni ples u 4/4 taktu.) kresivo.58 m čankir (fr. poriluk čaptija (tur. perorez čakija (mađ.) putnička torbica čantrati (tur. gunđati čapetoni (šp. ravan konj (koji istodobna diže obje desne pa obje lijeve noge). šajka čakarita (šp. travnjak. čalgi) glazbalo. glazbeni instrument. čamac od jelovine čama tur. motka uz koju se penje loza.) 1. chapetonis) novi europski doseljenici u prijašnjim španjolskim pokrajinama Latinske Amerike (za razliku od kreolaca koji su rođeni u Latinskoj Americi) čapka (polj. prigovarati. stražarska kula V . seoska kuda u Južnoj Americi čakšire (tur. čanak (tur. šator čaga (šatr. šešir s remenom ispod brade čakra (šp.18—3. čajyr) livada. čam 2. spremište 7~ kukuruz. poljska narodna kapa čapkun (tur. jela.) cendrati. csapka) četvrtasta ulanska kapa.) v.

prekrivač čatma (tur. čembalo) glaz. svira se . engleskom mehaničaru Chubbu) čehizam češki izraz u nekom drugom jeziku. bank. cello) glaz. tržnica. pravo. borio se za široke demokratske slobode. v. dati brod ili zrakoplov pod zakup čartisti (engl.) pleter. pristaše i pobornici čartizma u Engleskoj čartizam (engl. lijepo odgojen čovjek. kladivo. ugovor. check) 1. javno mnijenje. violončelist čelo (tal. isprava kojom osoba koja je deponirala određenu svotu novca kod druge osobe daje ovoj nalog da isplati nekoj trećoj osobi ili donositelju svotu koja je na toj ispravi označena. rjeđe zlatne. charleston) američki salonski ples u 2/4 ili 4/4 taktu čaršija (perz. čaryk) opanak častuška (rus. čehar su. srebrne. tur. ispočetka lagan. čalab. kuća od dasaka i brvana čauš (tur. žičani instrument u obliku trapeza. trgovački stalež. također: mladi gospodin.) kutija s ladicom (služi kao drvena kasa) čekrdak (tur. reorganizirana u veljači 1922. platno s plavim ili plavim i bijelim kvadratima ili prugama.čardaš čardaš (mađ. kratka pjesmica (obično četiri stiha). gospodičić čelenka (tur. ruska mjera za tekućinu = 0. violončelo čembalo (tal. charter) povelja.) 1. nakit na kapi.) narodna pjesma vedroga karaktera. kao državna politička uprava — GPU. kasnije NKVD čekić (tur.) kratica za "Črezvičajnaja komissija" ("Izvanredna komisija") — osnovana u Rusiji nakon Oktobarske revolucije. cheque. ugovor o najmu broda ili zrakoplova čartirati (engl. debeli svat (koji zbija šale u svatovima). charter povelja) politički i socijalni pokret engleskih radnika (1836—1848) protiv aristokracije.) vojnik na prednjem položaju. općinski podvornik u Dalmaciji. istaknutih dijelova vojnih postrojbi radi izazivanja i uznemiravanja neprijatelja ili kao počinjanje ozbiljnije borbe čarkaš (perz. jedna od triju slušnih koščica u srednjem uhu čekmedže (tur. isprava. poslovni. čelenk) nakit u obliku perjanice. povlaštivati. veo. povlastica. pričvršćen na kalpaku ili čalmi (odlikovanje za posječenu neprijateljsku glavu). čekirdek koštica) ogrizak voćke (s košticama) čekrk (tur. vitlo (za dizanje uvis izvlačenjem) čelebija (tur. pa sve življi i burniji čarka (rus. trgovački dio grada.) 2.) kladivac. bankovna uputnica.) čelesta (tal. cello) glaz. glava (šatr. 2. čeleb) gospodin. v.-tur. sajam. čati) rubac. usp. charter) povlastiti. bat. preplet. bohemizam ček (engl. onaj koji započinje čarke čarlston (engl. dokument. csardas) mađarski narodni ples u 2/4 taktu. čikrik) kotač. alaj-čauš 238 čembalo čeb-brava vrsta brave sa 5 do 7 zatvarača od kojih se svaki treba dignuti na svoje mjesto kako bi se brava otvorila (nazvana po pronalazaču. nado. čaršu) 1. puškaranje između prednjih. osobito za opće pravo glasa i tajno glasovanje čarug (tur. pren. kotur. 2. 3. čavuš) dočasnički čin u turskoj vojsci. ocal čelist (tal. charter) mn. mornarsko platno Čeka (rus.) kovko željezo. neobaviješteni. poskočica čatija (tur. nestručnjaci. usp. velikog posjeda i kapitala. npr. "čaršija priča" čarter (engl. koprena. celesta) vrsta glasovira s nizom metalnih pločica koje daju vrlo lijepe tonove (četiri oktave) čelik (perz.132 1 čarka (perz.

češme) kladenac. ruske novčanice sa zlatnim pokrićem koje je 1923. zbog svoje govorljivosti. iz meksičkoga: chilli) vrsta veoma ljutoga sušenog papra. južnoamerički zec. vjenčani dar či (kin. vrsta afričkog antropoidnog majmuna. krzno s izrazito mekanom gustom sivom dlakom ove životinje činčila (šp. po slavnom rimskom govorniku Ciceronu). veliki rubac koji pokriva glavu i čelo do očiju (nosi se uz feredžu). osobito u tal. zool.) kineski puhački instrument s cijevima raznih veličina i zakrivljenom trubom u koju svirač puše čengija (tur. srodnog gorili čimpanza (njem. čubuk) cijev lule. zdenac.24 1 čevra (tur. chinchilla) 1. po duševnim osobinama životinja najbliža čovjeku. živi obiteljskim životom i lako se pripitomljava čin-čiplak (tur. csillas) konj sive dlake čili (engl. gradovima (podrugljivo 239 činele nazvan. male ženske cipele čerga (tur. cherry-brandy) rakija od trešanja. u nekadašnjoj Turskoj: danak od ovaca i koza što se davao sultanu čičerone (tal. kineska mjera za dužinu: stopa = 0. čember) veo muslimanskih žena. limena četka za timarenje konja i krava četverik (rus. 2.. čyrčyplak) gol golcat. mjera za žito od 100 činga = oko 100 1 čibuk (tur. šifon. csikos) čuvar konja. čoček čerevički (rus. lat. shinampas) mn. platno. ćićerone Čičikov tip iz Gogoljeva romana Mrtve duše ("junak" putuje po Rusiji i od vlastele kupuje "duše" njihovih mrtvih kmetova) Cifut(in) (tur. glaz. šuplje kolo čempres (lat. cinelle) mn. plitica činele (tal. cyparissus) rod crnogoričnog drveća iz porodice čempresovki (vrlo pravilno razgranjeni grmovi ili stabla) čeng (kin. osobito ciganski čeri-brendi (engl.) 1. gradu Chesteru češagija (tur. lula. 2. konjušar čilaš (tur.) mn. sanskr. cimarronada čopor divljih životinja) južnoamerički divlji konj čimbur (tur. čifutarija skup Čifuta (kao poruga) čikara (tal.246 m. uvela sovjetska vlada (jedan červonec = 10 zlatnih rubalja) česma (tur. čevre) četverokutni rubac izvezen srebrnim nitima. chinchilla) vrsta južnoameričkog glodavca (love ih radi krasnog gustog i finog krzna) činela (tal. pren. čerge) mali šator. obruč. bunar. chester) vrsta odličnog engleskog sira. kamiš. bez igdje ičega činampas (šp.. s našim česati) česalo. 3. "afrički divlji čovjek". mjera za putove = 0. "crvenjaci". zec-miš. chimpanze) vrsta antropoidnog majmuna. plivajući vrtovi u Meksiku činčila (šp. cinelle) glazbena sprava u obliku diska (udara se jednom o drugu). kašagy.) mn. izvor iz kojega voda teče na cijev (drugo je česma) čester-sir (engl. quattuor) mjera za žito u Rusiji = 26. plitice (udaraljke u obliku mesinganih tanjura. Schimpanse) zool. cicerone) vođa stranaca. jelo ili umak začinjen takvim paprom čimaron (šp. trešnjevača červonci (rus.) Židov. g. mađ. služe za davanje posebnog tona pojedinim mjestima u glazbenom djelu) . nazvanog po engl. usp. tschatur. čengi) plesačica i pjevačica.čember udaranjem u žicu pomoću dvaju čekića čember (tur.) jaja pripremljena s vrhnjem i češnjakom čimpanza (fr.. chicchera) šalica čikoš (mad.318 m.

kriška. cioccolata. obično crnom vunom čuruk (tur. (čyrak.. chocolat. mjera za površinu = 99. fr. chino) "Kinez". groznica praćena osjećajem gađenja i mučnine čorba (tur. st. obrazina. miti čuvida (tal. csizma) kožna cipela s visokom sarom čoček (tur.) rupa. čokal) staklenka za rakiju od 1/8 litre. vanilije i dr. njem. jeti. doba cvjetanja renesanse čino (šp.) sastanak. svjetina. cinquecento) lit. čerag) sluga. pren. 2. cinquecento) mn. klip bez zrna čokolada (meks. šećera. na ulju pečena tanka kriščica krumpira čir (ar. dolina čulo (šp. potomak crnca i Indijanke u Americi čino (šp. oštećenje kože ili sluznice zbog raspada bolesnog tkiva čirak (tur. 2.573 a čukur (tur.čing čing (kin. čuha) vrsta tvorničkog čvrstog valjanog sukna i odjeća od njega čok (engl. također: Indijanac koji je odrastao među Europljanima i koji govori španjolski čom. kalfa čistka (rus. "pet stotina". Tasso i dr. momak. krabulja. csomor) 1. chok) tehn. ciotto hrom) skvrčeno stopalo. prigušivač. ciurma) momčad. čuruk) nedostatak. povremena revizija članova stranke i provjeravanje njihove idejnosti. zelenaš. talijanske književnosti i umjetnosti. lihvar čizma (tur. bolest koja dolazi od masnih jela. bogalj čolo (šp. Schokolade) masa pripremljena od kaše prženog kakao-ploda u zrnu. chocolate. čorba) juha čota (tal. modrilo. gruda. chulo) pomoćnik borca s bikovima koji razdražuje bika čurma (tal. csomo) zamotuljak npr. cipollino) talijanski mramor sa zelenkastim žilama čips (engl.) 1. tal. čivit) isto što i indigo. čoma (mađ. maškara. zatvarač zraka na rasplinjaču koji služi za brže stavljanje motora u pogon 240 čvenk čokanj (tur. 1 dl i 1/2 dl. xocoati. skraćeno umjesto "tisuću pet stotina". okomak od kukuruza. "spoj" . sakat čovjek. plavi pigment biljnog podrijetla. uobičajeni naziv za XVI. japanska mjera za dužinu od 60 kenga ili 360 šaka = 109. čoha. uklanjanje neprijateljskih elemenata iz neke zajednice uopće čivit (tur. lažan izgled čvenk (šatr. grizlica. rulja čuros (šp. stabljika kupusa. ciovetta) maska. družba. džirahat) med. invalid u jednu ruku.) iz doba činkvečenta činkvečento (tal. usp. čolak) jednoruk. mad.) i umjetnici (Rafael i dr. otrovni žabnjak (biljka). ćoček) plesač čoha (tur. tal. mana čuti vrsta himalajskog majmuna za kojega neki misle daje ljudsko biće. čolak (tur. chino) mješanac od bijelca ili Indijanca i osobe neodređene rase čipolin (tal.) čišćenje. šegrt. chip komad. krinka.310 m. cliurros) mn. cacauati. jama. grumen zemlje ču (jap. šp. ovce s grubom. čyrakman) svijećnjak. cholo) potomak Zamba. iver) vrsta sendviča. duhana čomor (mađ. jarak.) kineska mjera za žito = 1/ 100 či = oko 11 činkvečentisti (tal. pjesnici (T.

perz. koketa ćor. kelepir) ono do čega se dođe na lak način. ćerpidž) nepečena cigla ćesam (tur. sag ćilit (tur. kebap) komadić mesa pečen na žeravi ćibur (tur. upravitelj dobara. naredba. fosilna smola koja potječe od crnogorice. učenjak ćeča (tur.) 1. dobit ćelija (lat. kereste) materijal. cella soba. ćiriš ćispet (ar. nevjernik (osobito kao pogrda) ćafurija (ar. užarska radionica ćerčivo (perz. pljačka. slijep na jedno oko. novčana kriza. ćiriš) v. ćitab) pismo. namiguša. paušal.-tur) = Čifut. kjase) duboka porculanska. ćiriš) postolarsko ljepilo ćiriz (perz.) v. brava ćiriš (perz. oplata. keman) gusle. kel gol) glava bez kose ćelepir (tur. ciao!) zdravo! ćapati (tal. ćorac. pribor uopće (za pravljenje nečega) ćerpič (perz. kibir) oholost. zemljana ili bakrena zdjela ćatib (ar. čarčuve) okvir.-tur. uživanje. volja.) lokot. tj. najam. ćehribar) "ono što privlači slamu". konopac. ćahje) domaćin. kor) prid. kehruba. knjiga. nadstojnik. ćorak slijepi metak. korist. kethhuda. plijen. ostava. jantar čilim (perz. starješina pastira ćeif (ar.) onaj koji ne priznaje Boga. zgrabiti. violina ćenar (perz. samica. soba za ostavu. Ća'be) v. tepih. kelim) prostirač.) lan ćevap (tur. uloviti. zamjenik. Kur'an. cellula. jamac ćehaja (perz.) sreća. kjafur) kamfor ćakule (tal. Ka'bah. tur. škrtac. bez oštrog i ubitačnog naboja . keča) bijela (albanska) kapa od uvaljane vune ćef (ar. trgovački posao ćasa (tur. građa. starješina. kjar) trgovina. gordost. ćisvet) nakit. osobito redovnička ćemane (tur. mudrac. ćeif) dobro raspoloženje. uže ćeramida (tur. venet. civetta) ćuk (ptica).) nedostatak novca. ćeremid) krovni crijep ćerana (perz. 2. Biblija ćiveta (tal. kalia koliba) zasebna sobica. kenevir) konoplja. chiappare) uhvatiti. rub. lihvar. ščepati ćar (tur. pisac.) vrsta veza na šupljike ćeten (perz. nadzornik ćehaja (tur. kraj. zakon. dem.) pisar.) cijena na veliko. ciacole) brbljarije ćao! (tad. kefll) svjedok. pren. odijelo ćitab (ar. samodopadljivost ćifta (perz. prozorski okvir ćeresta (tur. kut. kupiti na ćesam kupiti na sreću ćesatluk (tur. radost. ćef ćela (tur. besparica ćesim (tur.) obala. grč.Ć. Kaba ćafir (ar. vrsta platna ćenevir (tur. strana. dobitak. ćorav (tur. veselje. ćar-hhane) radionica sapuna. prohtjev ćefil (tur. kilim. zarada. ć peto slovo hrvatske latinice Ćaba (ar. filistar ćilibar (perz. zakupnina ćesma (tur.

kome je tamno) šatr. pren. kućica ćumur (tur. kotu) nevaljalac. dug ženski kaput bez rukava od bijelog.) mn. tur.) velika zemljana posuda (za pekmez. motka.) kratak gornji zimski kaput podstavljen krznom. tamnica.) panj. kursu) propovjedaonica. ćor) šatr. glupan ćuvik (perz.) željezna poluga. nečovjek Cozot stanovnik talijanskog mjesta Chioggie (poznati kao vješti ribari) ćufte (perz. spavati ćorka (tur. izrod.) kratak krzneni kaput. ćor slijep. sokak ulica) slijepa ulica. ćor slijep.) polukružna vunena kapa.) kokošinjac.) bolest koju živad dobiva za vrijeme parenja ćusegija (tur.) 242 ćuza ćuprija (tur. nosi se ispod fesa ćulbastija (tur. batina. ćuk. kramp. crnog ili crvenog sukna ćurs (tur. kusegi) lopatica za ugljen. vrhnje i dr.ćoriti ćoriti (tur. zaključan) zatvor . za žeravicu ćuskija (tur. kritična situacija ćotija (tur. ujk) brežuljak ćuza (tal. chiuso zatvoren.) most ćurak (tur. govornica (u džamiji) ćurtauk (tur. bunda ćurdija (tur. kuglice od mljevenog mesa s paprom i lukom ćulav (tur. zatvor ćorsokak (tur. pijuk ćutuk (tur.) meso pečeno na žaru ćumez (tur. pren.) drveni ugljen ćup (perz. bezizlazan položaj.

glaz. kći riječnoga boga Peneja dafnin (grč. a znači što i general. . a koji ga odvraća i opominje da ne čini nešto što bi bilo nepravedno. def.) nacistički koncentracijski logor u Bavarskoj.) daj. kratica za da ili datur (lat. iznova. dajy) ujak daimonion (grč. typos) fot. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum Dafnis mit. poznat po okrutnostima. maleni bubanj s praporcima. manja od titule ras. usp. naprava koju je 1838. 3. skup. primitivnoga i si. dady) dojilja. daća. Daguerre.) v. andezit u kojem ima kvarca Dačani stanovnici Dacije (nekadašnje rimske provincije na području današnje Rumunjske) dada (tur.D D. dafne lovor) kem.) daj takve količine da capo čit.) majka. danak dacit eruptivna površinska stijena. dazio) carina. lijepi pastir na Siciliji. v. Nimfa koju je Apolon pretvorio u lovor. sestra. neka se dade (na receptima) d. naziv odmila za dadilju dadaizam prema dječjem tepanju dada nazvani smjer u književnosti i likovnoj umjetnosti koji obrađuje teme iz područja besmislenoga. žena koja čuva djecu. daire krug) 1. dafne) lovorika. pronašao Daguerre i koja trajno zadržava sliku stvorenu djelovanjem svjetlosti na metalnoj ploči dagerotipija pravljenje fotografija na jodnom srebru pomoću žive. tj. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem. zbor. sin Herma i jedne nimfe. daimonion) fil. kratica za da tales dozes (lat. dekstra manu (lat. također: zapovjednik pokrajine.) titula u etiopskoj vojsci. 2. m. 4. manteia) proricanje iz lovorove grane bačene u vatru dagerotip (fr. kratica za dextra manu čit. dvorana za primanje ili vijećanje. pa i prizivanje vragova). Auschwitz dacija (tal.) glaz. upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz dafina (grč. lovorovo drvo dafizam irski fašizam (naziv po prezimenu generala 0'Duffyja) Dafna mit. da kapo (tal. d. dada. ili uopće starija žena. t. na poseban način dadilja (tur. cijelu glazbenu partiju ponoviti do tog znaka Đachau čit. dadžazmač dadžazmač (etiop. d šesto slovo hrvatske latinice d. dafne lovor. porez. glaz. umro je vrlo mlad. grč. mnoštvo (osobito: naziv za skup vragova. dagerotip daidža (tur. ispočetka. guvernanta dadžaz (etiop. Dahau (njem. pastiri su ga poštovali kao heroja dafnomantija (grč. Buchenvvald. nekorisno ili loše daira (tur.) desnom rukom d.

v. zbirka zakona dakma (dakhma) "tornjevi šutnje" (tvrđave u Iranu i Indiji na kojima Parsi izlažu tijela pokojnika da bi ih izjele ptice grabljivice) daknomanija (grč. nalet. nomizo mislim. a druga dva kratka (— U U) daktil. bolestan nagon za ubijanjem dakrijadenalgija (grč. stup dajdžest (engl. poet. dalga val) 1. daktylos. nazvana po švedskom botaničaru Dahlu (1789. al segno dalaj-dama vrhovni budistički svećenik. curim) med. aden žlijezda. 2. rheo tečem. vještina iskazivanja misli pomoću prstiju daktilomantija (grč. daktylos. pod Samson dalkilič (tur. glyfein rezbariti. proricanje pomoću čarobnog prstenja daktilioteka (grč. daktylios. tithemi stavljam) med. bolest suznih žlijezda dakrioreja (grč. predmetak u složenicama sa značenjem: prst daktilioglifika (grč. dajak) potporanj. čir na prstu daktilograf (grč. daktylos) 2. daktylos. urezivati) vještina urezivanja kamenja za prstenje daktiliografija (grč. grafo pišem) onaj koji piše na pisaćem stroju daktilografija (grč. dakryon. daktylos) 1. bura na moru. udar vjetra.(grč. ispitivanje otisaka prstiju daktiloteka (grč. ljubičasta georgina.dajak više skladišta oko zajedničkog dvorišta dajak (tur. daktilioglifika daktiliomantija (grč. podupirač (na zid).) v. algos bol) med. g. dalkilič gola sablja) pripadnik nekadašnjih turskih oružanih snaga (glavno oružje bila mu je sablja . daktylos. daktylos. draguljarski sandučić daktilitis (grč. daktylios. promatram) metoda prepoznavanja zločinca po individualnoj razlici finih linija na unutarnjoj strani prstiju. typos otisak) pisaći stroj dal segno čit. skopeo gledam. symfysis) sraslost prstiju na ruci ili nozi daktiloskopija (grč. grafo pišem) opisivanje prstenja daktiliografika (grč. daktylos. računanje na prste daktilosimfiza (grč. daktylos. manteia) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju daktilomuzikograf stroj za pisanje glazbenih znakova daktilonomija (grč. grafo) v.) glaz. motka. daktylios. logia) govor pomoću prstiju. grafo pišem) ona koja umije pisati na pisaćem stroju daktilogram (grč. daktylios. daktylos. manteia proricanje) proricanje iz prstenja. na jagodicama. gramma crta) otisak prstiju daktilologija (grč. daktylos. daktylos. suviše jako suzenje dakron sintetičko tkivo koje služi za pravljenje umjetnih krvnih žila daktil (grč. upala prsta. grafo) pisanje na pisaćem stroju 244 dalkilič daktilografkinja (grč. zavoj kojim se povrijeđeni prst održava u ravnom položaju daktilotip (grč. obožavani poglavar duhovne i svjetovne vlasti u Tibetu dalga (tur. dal senjo (tal. digest) 1. daktylos.) Dalila (hebr. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug. osobito grčkog. valovlje. 2. mania bijes) med. tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema). dakryon suza. daktylos) med. valovi. zbirka otisaka takvog kamenja. sažet pregled. daktylios prsten. dakno bodem. ispuh dima (pri pušenju) dalija bot. smatram) vještina računanja na prste.

običaj na plesovima da žene biraju svoje plesače damla (tur.) prav. damnificatio) nanošenje štete. osuđenik damnificirati (lat. "kraljica" u šahu damar (tur. osobito oštricu noževa i mačeva. kad je ovaj Fintiju osudio na smrt. domina gospoda. dama) gospođa. dlake bijele s crnim mrljama) dalmatski jezik autohtoni romanski jezik koji se iz vulgarnog latinskog razvio na dalmatinskoj obali i Kvarneru daltonizam sljepilo za boje.) kap. živac. paraliza. oštećeni damnum (lat. figura na igraćim kartama. Wahl izbor) "dame biraju" tj. dio svečanog odijela njemačkih careva dalmatinac vrsta doge iz Dalmacije (pas srednje visine. damasto) svilena. prokletstvo damnatio memoriae čit. damnum) šteta. ali je Damon morao svojim životom jamčiti da će se Fintija vratiti. 2. dame. mišićava tijela. damasser) tkati na damastni način. zabranjuje se (cenzorska formula kojom se zabranjuje tiskanje neke knjige ili nekog mjesta u knjizi) damnatus (lat. oštećivanje damnifikat (lat. slike.) 1. kamena ili betona u obliku nasipa. damast damascirati (fr. prvi put primijenjena) dama dat. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena. naredio je Dionizije da ga počaste za njegovim stolom kao kakva kralja. podzemna "žica" neke rude damasciran išaran. damenval (njem. tkaninu šarati (ili: išarati) cvjetovima damasket (fr. damasquiner) zažariti željezo ili čelik. žena iz višeg staleža. damasquette) bogata damastna tkanina s cvjetnim šarama na atlasnoj osnovi 245 Damon i Fintija damast (tal. damnatur (lat. žila (arterija i vena). apopleksija damnacija (lat. damnatio) osuda na vječne muke. oštetiti damnifikacija (lat. kralj to dopusti. plemkinja. bilo. damnificatus) onaj koji je pretrpio štetu. osobito crvenu (naziv po engleskom kemičaru Daltonu koji je zamjećivao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu) daltonski plan (Dalton-plan) metoda učeničke samoradnje čija je karakteristika da učenici pod nadzorom nastavnika sami izabiru i proučavaju znanstvenu gradu (naziv prema američkom gradu Daltonu gdje je 1922.) odbacuje se. Dame gospođa. vunena ili platnena tkanina s cvjetovima damba (niz. pa onda išarati zlatom i srebrom (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku) damasirati (fr.) osuđen. nazvana po tome što se nekada nosila u Dalmaciji. Fintija se zadržao na putu dulje nego je oče- . fr. damnacio memorije (lat. damnificare) nanijeti štetu. gubitak Damoklo ime laskavca koji je tiraninu Dioniziju pozavidio na sreći. tal. ali mu je iznad glave objesio mač o konjsku dlaku. grba i dr.dalmatika dalmatika gornja odjeća katoličkih svećenika. izvezen. zamolio je osuđenik da ga prije izvršenja osude pusti kući kako bi završio neke poslove. dam nasip) uzvišenje od zemlje. podzemni put vode do izvora na površinu zemlje. služi za zaštitu obale od poplave. podrivanja i si. usp. puls. 3. nesposobnost osjetila vida da razlikuje boje. da bi mu pokazao kakva je to sreća. gospa. vlastelinka: otmjena žena koja drži do sebe. otuda: Damoklov mač opasnost koja čovjeku stalno prijeti Damon i Fintija prema starogrčkoj priči dva filozofa (pitagorovca) u službi sirakuškog vladara Dionizija Mlađeg.

st. to dump prodavati po niskoj cijeni. e. dakryon. dvije kule s obiju strana Helesponta. lokal (kavana. Danaos) pjesničko ime starih Grka danajski dar opasan dar iz neprijateljske ruke. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi.. pr. danteologija danuncijada pustolovina talijanskog književnika Gabrielea D'Annunzija koji je po završetku Prvoga svjetskog rata na svoju ruku okupirao Rijeku i ondje vladao nešto više od godinu dana. "suzbijač" .) glasoviti talijanski pjesnik iz 13. i 14. kći kralja starogrčkog Akrisitja. prid. restoran i dr. mjesto. darbikršćani. Švicarskoj J.dampfbad kivao. Dardanos) mn. legendarnog osnivača Troje Dardaneli (grč. aden) med. dumping) trg. dao put) religioznofilozofska znanost koja potječe od Laotsea (6. poput onoga drvenog konja (u kojem su bili najbolji grčki junaci) što su ga Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci. baden kupati) parna kupelj damping (engl. čovjek koji se napadno oblači dandy-valjak čit. Dampf para. u staroj Grčkoj: 50 kćeri argoskoga kralja Danaja koje su poubijale svoje muževe u prvoj bračnoj noći i bile osuđene od bogova da pune vodom bačvu bez dna Danaja mit. darbistički dardanarijat prav. kupovanje živežnih namirnica (osobito žita) da bi se dobila visoka cijena. gubitak danse čit. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom. st. prodavanje robe. pren. smatrajući ga darom. šteta. autor Božanstvene komedije dantologija znanost o Božanstvenoj komediji. obično radi konkurencije i osvajanja tržišta. N. dancing) ples. dardanarijat Dardanci mn. izvoziti robu i prodavati je ispod cijene koštanja ili ispod cijene domaćeg tržišta. podanici kralja Dardana. pristaše se zovu: darbisti. Darby i koja proroštva Starog i Novog zavjeta doslovno shvaća i tumači. po nižoj cijeni inozemstvu nego domaćim potrošačima radi osiguravanja monopola Danaide mit.) darbizam hilijastička sekta koju je 1840. naziv po starom azijskom gradu Dardaniji koji je osnovao Dardanos: otuda i ime poznatog tjesnaca Dardanela darijadenitis (grč.) u proizvodnji papira: valjak za utiskivanje vodenih znakova 246 Darije danno (tal. prodavanje robe u inozemstvu ispod cijene koštanja. vidjevši ovakvu vjernost.) u kojem se posjetitelji mogu zabavljati i plesom Dante Alighieri čit. smiješan pustolovni pothvat daosizam (kin. vladar oprosti kaznu osuđeniku i zamoli oba prijatelja da ga prime kao trećeg u svoje društvo dampfbad (njem. upala suznih žlijezda Darije (perz. Aligijeri (tal. izraz potječe od nekoga feničkog čarobnjaka Dardanusa koji je čarobnom vještinom skupljao žito u svoja skladišta pa ga prodavao kad mu je cijena bila najviša dardanarijus (lat. osobito tvorničkih proizvoda.) trg. osnovao u franc. v.) kicoš. pa je Damon već stajao pod vješalima kad je pravi osuđenik stigao u posljednji trnutak. dance plesati. dendi-valjak (eng. što znači: uvijek) dandy čit. zelenašenje. tj. majka Perzejeva (rodila ga je sa Zeusom koji joj se približio u obliku zlatne kiše) Danajci (grč. uvukli u svoj grad (Vergilije: "Timeo Danaos et dona ferentes" — "Bojim se Danajaca i kad darove donose". dendi (eng. n. lihvarenje. gizdelin.) "ugušivač". dans (fr.) ples dansing (engl.

magen David) šesterokraka zvijezda — stari simbol židovstva (naziv po biblijskom kralju Davidu iz 10. dativus sc. sastoji se od četiri pojedinačna (singl) meča i jednog u paru (dabl). 1851.) na mjenicama: mjesto. darvinizam darvinizam naučavanje engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina o razvoju i preobražavanju u životinjskom i biljnom carstvu i po kojem su se sve vrste u organskom svijetu razvile jedne iz drugih. non Oedipus dativ (lat. Datis perzijski vojskovođa) nepotrebno gomilanje sinonima u govoru. bolesti. nego se pacijent izlaže djelovanju njihovog magnetnog polja (metoda nazvana po fr. vrijedan 20 atičkih drahmi. treći padež. a ne Edip. alkaloid koji se priprema od sjemena kužnjaka običnog (tatule) dau (ar. mat.) međunarodno natjecanje tenisača. tal. izdavanje i primanje datacija (lat. datarije datarija (lat. mjestu. dare dati) podatak o vremenu. taturah) kem. dofen (fr. imati svoj početak. odgovara na pitanje komu? čemu?. poznate i utvrđene činjenice data et accepta čit. Dejvis kap (engl. dattero. e. određivanje datuma. darios darling (engl. g. non Edipus (lat.) Daviš cup čit. Davus sum. mjesec i godinu pisanja. biscenzaciju. non Oedipus čit.) titula francuskih prijestolonasljednika (1349— 1830) David (hebr. datatio) stavljanje.) Ja sam Dav. danu i mjesecu (na spisima.) mjesto. dattolo) vrsta palme s vrlo ukusnim slatkim plodovima datum (lat. A.. potjecati. st.li: pismo i dr. pov. nadnevka datar (lat. uporaba izmjeničnih struja vrlo visokog napona (Tesline struje) za liječenje živčanih i dr.) mn. pr. trg. ono što je poznato. casus) gram. datum.) na mjenicama: naznačivanje istog vremena i mjesta kao i na prednjoj strani datum ut supra (lat. osnivač Amerikanac Daviš 1900.) trg. miljenik darsonvalizacija med.darik darik (grč. n. dano. dataria) papinska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane. iz jednostavnijih u složenije. tj. dan. descendentna teorija data (lat. taj se razvoj odvijao u borbi za opstanak. od dana potpisa (osobito na mjenicama kod određivanja dana plaćanja) dato-mjenica trg. v. d' Arsonvalu. dod) "ljubljeni". danas. data) mn. dare dati. rod. ona mjenica kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja datulja (tal.) vrsta jedrenjaka s 2 do 3 jarbola dauphin čit. datarius) upravitelj papinske komore za molbe i žalbe.) datum ut retro (lat. od danas. zabranu sklapanja braka i dr. izdaci i primici. fiziologu J. struje se ne propuštaju kroz tijelo. dater) stavljati na spis (~. usp. datirati (fr. trajati od 247 Davus sum.) darvinist pristaša Darvvinovog naučavanja. i to prirodnim odabiranjem (seksualnom selekcijom) i prilagodavanjem okolnostima u kojima su vrste trebale živjeti i s kojima su se morale boriti. darling) ljubimac. padež cilja ili namjene datizam (grč. dan i godina kao gore daturin (perz. osobito kod onoga kome taj jezik nije materinski dato (tal. ono što je dano. dareikos stater) novac perzijskog kralja Darija. Davus sum. npr. Davidova zvijezda (hebr. pismima itd. nisam toliko oštrouman da bih se mogao upuštati u rješavanje zagonetaka (izreka roba Dava . data et akcepta (lat. dodaci.

) u pravo vrijeme. de (fr. doista. deux a deux čit. dasys gust. ukidanje (npr.(fr. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje.) šport. de vizu (lat. de lege lata (lat. "mlatiti praznu slamu" de lege ferenda (lat. eks nihilo nihil de non praejudicando čit. rastavljanje. europeizirati . de-baculare. tzv. bez oštećivanja nečijih prava de plano (lat.) 0 ukusima (i bojama) ne treba raspravljati.dazimetar u Terencijevoj komediji Djevojka s otoka Androsa) dazimetar (grč. tj. bez okolišanja de profundis (lat. de fakto (lat.) prav. stvarno de gravi causa čit. primjereno prilikama de visu čit. čišćenje luke. iščašenje. ukusi su različiti de jure (lat. izumitelj Švicarac Paul Miiller 1939. dva i dva.) "po viđenju". ferendus koji treba.) zbog važnog razloga de gustibus (et coloribus) non est disputandum čit. debaklirati (lat. ukratko. mrtva lopta u tenisu. de lana kaprina riksari (lat. par i par de facto čit.) po strogosti zakona de te fabula narratur (lat. de gustibus (et koloribus) non est disputandum (lat. kad oba konja stignu istodobno na cilj dealbacija (lat. pren. fr.) kod biljara: dva po dva. uklanjanje istovarene robe.) prav. ne nanoseći štetu. de non prejudikando (lat. mora biti donesen) po zakonu koji bi trebalo propisati kako bi o nekom prijeporu mogao biti izrečen pravorijek. sanduke s robom debalkanizirati oduzeti nečemu balkanske karakteristike. di-di-ti (DDT = kratica za diklor-difenil-triklormetil-metan) sredstvo za uništavanje gamadi (bijela kristalna tvar slabog mirisa neškodljiva za bilje i više životinjske organizme). sprava za mjerenje gustoće zraka DDT čit. crkvi pokajnička 1 žalosna pjesma) 248 debalkanizirati de rigore juriš (lat. s pravnog stajališta. tj.) neka se briše Dea Dia (lat. očigledno. de-articulatio) med.) raskošno. profmiti. latus donesen) po zakonu koji postoji de luxe čit.) "iz dubina" (početak 130. uganuće deauracija (lat. lex zakon. deux. u Kat. demobilizacija). tj. duo) 1. devalvacija. pravdati se za sitnicu. dez-a-de (fr. deballage) trg. snižavanje (npr. de gravi kauza (lat. "mrtva utrka".) boriti se za kozju kostret. de-albare pobijeliti) pobjeljivanje (ili: bijeljenje) kovina deartikulacija (lat. debacle) prolom leda. raspakirati svežnjeve. d'liks (fr.) mit.) O živima (ne treba govoriti) ništa ako ne istinu de. pozlata debakl (fr. lat. raspakivanje svežnjeva i sanduka s robom debalirati (fr.) o tebi se basna priča (rečenica kojom — kad netko "grijeh kaže a grešnika neće" — upozoravamo tangiranoga da se o njemu radi) de tempore (lat. degradacija) de. psalma. ded hit (engl. kratica deleatur (jat. ded bol (engl. luksuzno de nihilo nihil (lat. propast. staroitalska božica plodnosti zemlje dead bali čit. kao očevidac De vi vis nil nisi verum (lat. debaclage) pom. de) 2. za nešto nevrijedno. istovarene brodove ukloniti iz luke debalaža (fr.) zaista. metron) fiz. de facto de lana caprina rixari čit. b) padanje. usp. debacler) očistiti luku.) šport. jednostavno. srozavanje. dva. brodova itd.) po pravu. slom debaklaža (fr.) v. lopta izvan igre dead heat čit. deballer) trg. "iz viđenja". predmetak u složenicama sa značenjem: a) odvajanje.

debat) raspravljanje. isplatiti. otjerati (ili: potisnuti) s boljeg položaja debitant (fr. sudjelovati u debati debelacija (lat. barbaros) uljuditi. prvi put se pojaviti. krateo vladam) na- 249 deburziranje stojanje da se iz nekog rada ukloni birokratski postupak debiskirati (fr. e. borba bez ikakvog reda. debanquer) dobiti cijeli bank (u kartama) debarasiranje (fr. st. isplaćivanje. pristati uz obalu debata (fr. debourser) trg. uzmicanje u najvećem neredu debandirati (fr. dužnik debitum (lat) trg. debenture) trg. rastrojstvo. debitor) prav. rasprava. debandade) voj. prisiliti neprijatelja da prestane s opsadom. prepirati se. rasvijetliti. debloquement) voj. dugovanje deblejirati (fr. držati prvi govor debito (tal. osobito na pozornici. diskusija debatirati (fr. trg. debilis slab) slaboumnik. za ženu: debitantica debitirati (fr. v. ostaci trupa. lišiti grubosti i surovosti debarkiranje (fr. priglup čovjek debilitacija (lat. razglasiti debitirati (fr. prvi nastup nekog glumca ili pjevača. debentur. debit) 2. debloquer) voj. ime izraelske proročica (12.) koja je pomogla oslobođenju Izraelaca od Kanaanaca. izvršiti isplatu. debens) trg. raspremiti. razularenost. njezina pobjednička pjesma ujedno je najstariji hebrejski ep deboš (fr. postaj anje nemoćnim debirokratizacija (lat.debandada debandada (fr. iznošenje mišljenja. pronijeti glas. oslobođenje od neke brige (ili: tereta) debarasirati (fr. grč. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa. osloboditi se (nečega) debarbarizirati (lat. početak. voj. debauche) skandal. tisk. davanje predujma. srediti deburizirati (fr. kaparati deburziranje (fr. razvrat debrecinka vrsta tankih kobasica (naziv po mađ. prvo pokazivanje publici. dug. debut) 1. debatre) raspravljati. debarquer) istovariti. potraživanje debi (fr. dugovanje debitor (lat. deboursement) trg. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju. raspetljati. idiot. istovarivanje robe debarkirati (fr. debarquement) pristajanje. voj. pr. pobijediti) uništenje neprijatelja u ratu debent (lat. debusquer) voj. raspršiti se debankirati (fr. debiter) 2. raskalašenost. troškovi. dug. dug koji netko treba platiti za robu ili čije plaćanje prodavač očekuje. debilitatio) slabljenje. prodavati. dati predujam.) "pčela". uračunati nešto u dug. potvrda primitka debet (lat. debarrasser) raskrčiti. debarrassement) uklanjanje smetnji (ili: prepreka). gradu Debreczenu) debri (fr. porušiti rovove i prokope nakon opsade deblokiranje (fr. prodavanje na malo debi (fr. carinski predujam koji se zadržava. debris) ruševine. debuter) 1. bureau ured. pristupni govor debil (lat. dugovanje. fr. trg. kaparenje . kancelarija. de. debellare završiti rat. igrati svoju prvu ulogu. rasulo. osloboditi od opsade. deblokirati deblokirati (fr. oslobođenje od opsade.) trg. de uklanjanje — u složenicama. dužnik debentura (lat. istovarivati. engl. obrnuta slova (privremeno upotrijebljena pri slaganju umjesto pravih) opet izvaditi i zamijeniti ih pravim Debora(h) (hebr. opteretiti račun. n. preostali vojnici debrujirati (fr. tučnjava: razuzdanost. promet robe. debander) rasuti se. iskrcavanje iz lađe. debet) trg. prodaja. debrouiller) razmrsiti. supr. iskrcati na kopno. grč.

kao poslje- 250 decilitar dica i cilj toga. decidendi raciones (lat. de. centrum središte. decidere pasti. čestit. preminuti. sastavljač (ili: pisac) presude. sustav upravljanja koji svim upravnim odjelima daje što veću samostalnost. dekret decertacija (lat. decipere varati) varljiv. fr. decemviralis) koji se sastoji od deset članova decemvirat (lat. odlučiti. pristalost. popuštanje. debouchement) voj. laganje. decider) riješiti.) priredba koja se održava svake desete godine decentan (lat. decempeda (lat. decum) predmetak u složenicama sa značenjem: deseti dio (neke jedinice za mjeru) decidencija (lat. decere. iz stare rimske povijesti. državnog štrajka 2. načelnik neke ustanove ii upravnog odjela decernirati (lat. dekagram decilitar (lat. osobito u državnoj upravi deceptor (lat. prikladnost. brojeći od ožujka decembristi pristaše L.(lat. Napoleona i pomagači tzv. umrijeti decem (lat. decertatio) završna (ili: presudna. opadanje. trg.) dvanaesti mjesec u godini. decemvirata decencija (lat. decentralisation) slabljenje jednog političkog tijela i. izvjestitelj. "Zakon na deset tablica" decemviralan (lat. decernens) prav. pristojan. decemviri za pisanje zakona (Decemviri legibus scribendis) ili zakonodavna desetorica. g. decidendi rationes čit. presuditi. decetraliser) podijeliti poslove na razne odjele i odsjeke. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tjesnaca. odlaziti. odlaženje decesor (lat. grč. razlozi sudske presude decigram (lat. decem. prolaziti. decessio) odlazak. spasti) pad. litra) deseti dio litre . decem vir) član kolegija od 10 članova. deseti mjesec po najstarijem rimskom kalendaru.) deset decembar (lat. skladnost decenij (lat. koji podvaljuje decentralizacija (lat. riješiti. prestajati.) prav. put i način da se roba proda debuširati (fr. grč. koji su objavili tzv. decennium) vrijeme (ili: razdoblje) od deset godina decennale (tal. decenta) pristojnost. tj. decens) pristao. ostavljanje odredenih poslova nižim organima. referent o nekoj temi.debuširanje debuširanje (fr. v. usp. caedere. decedere) otići. prijevara. gramma) deseti dio grama. veća samostalnost pojedinih dijelova. nešto više od 3 m decem vir (lat. izvući se iz tjesnaca. decernere) sudskim putem odlučiti. izvaditi čep. nazadovanje u pogledu imovinskog stanja. pošten. krug poslova. odlučna) borba decertirati (lat. cadere pasti. decernatus) djelokrug. najpoznatiji su. lažljiv. prodaja robe. struci ili vrsti poslova. decemviratus) vladavina desetorice. prethodnik u službi deci. fr. decertare) voditi presudnu borbu decesija (lat. pes stopa) motka za mjerenje od 10 stopa. rješavati. prosinca (decembra) 1851. decem. groznice u bolesti decidirati (lat. naći priliku za dobru prodaju robe decedirati (lat. deceptio) varanje. trg. decessor) onaj koji odlazi. prosinac (31 dan). odlučivati. npr. decidere završiti. deboucher) nešto začepljeno otvoriti. podvala decernat (lat. proda. riješiti. decem. mjerodavnost jednog decernenta decernent (lat. suzdržljiv (u umjetničkom smislu) decentivan (lat. prikladan. voj. osobito u državnoj upravi decentralizirati (fr.

darivanje dedikator (lat. decimer) desetkovati. svakog desetog kazniti (osobito smrću) kad su svi podjednako krivi. dedit. decimole) glaz. dedi) trg. izdvajanje svakog desetog čovjeka radi decimiranja decimala (lat. decem. dedignatio) preziranje. veoma izrazito. o osnovnim načelima engleskog ustava decoctor bonorum čit. namijeniti dedignacija (lat. "živi kotač".) izlaganje prava. decisivus) presudan. deditirati dedit (lat. beščašćenje. sudska odluka. zootrop. v. dečizo (tal. kaljanje dedicija (lat. običan razlomak čiji je nazivnik dekadna jedinica. posvećivati: pokloniti (npr. stanovništvo može biti decimirano kakvom velikom zaraznom bolešću. oštar decizivan glas (lat. unijeti nešto u knjige kao plaćeno. vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa dedalski (grč. određeno decizija (lat. mjesto koje se tako svira dedaleum (grč. deklarešn of rajts (engl. notna figura koja označuje da jednu skupinu od deset tonova treba odsvirati u vremenu za koje bi se inače odsviralo osam normalnih tonova deciso čit. decima) glaz. dedicator) onaj koji nešto daruje s posvetom dedirati (lat.) glaz. tj. decimus deseti) mat. dare dati) trg. dedicare posvetiti. šaren. sudska odluka declamando čit. skupljanje desetine. daidaleos) umjetnički. decimalni račun račun s decimalnim razlomcima. dekoktor dolozus (lat. desetinka decimalan (lat. postupno tiše. decisio) prav. dati odšetu . može biti osjetno smanjeno decimola (tal. poklanjanje. objava engleskog parlamenta 1689. decimare. decimalni sistem brojevni sustav čija je osnova broj 10. platio je. decimalni razlomak mat.) prav. izborni sudac decizum (lat. koji se sastoji od deset dijelova. dedicare) posvetiti.) onaj koji skuplja desetinu decimetar (lat. presudan glas 251 dedomažirati decizor (lat. rasipnik svoje imovine decoctor dolosus čit. kapitulacija dedicirati (lat. poet. omalovažavanje dedikacija (lat. deklamando (tal. brisati neki dug. dedirati dedomažirati (fr. dare) trg. obeštećivati. dao je. decimalna mjera podjela mjera na deset jedinica. grč. dedommager) obeštetiti. decimatio) pravo na desetinu.) glaz.) prav. decimus) desetinski. Daidalos) fil. fr. odlučan. dedicatio) posveta. strofa od deset stihova (španjolskog podrijetla) decimacija (lat. nadoknaditi štetu. s puno izražajnosti declaration of rights čit. potcjenjivanje. g. decisor) prav. deditio) predaja. presuda. usp. osobito u sumnjivim slučajevima decizivan (lat. desetinski razlomak. deseti ton računajući po redu od osnovnog tona.decima decima (lat. dekametar decimirati (lat. decimalna vaga vaga koja ima krak utega deset puta duži od kraka tereta decimator (lat. dedecoratio) sramoćenje. posvećivanje. tj.) glaz. lijepo izrađen. nekome neku knjigu). rasipnik vlastite i posuđene imovine decrescendo čit. metron) deseti dio metra. kićen dedekoracija (lat. sve slabije. dare dati. glas koji odlučuje. decisum) sud. dekoktor bonorum (lat. decem. izmirio je deditirati (lat. dekrešendo (tal. desetkovanje. votum decisivum) prav.

defensor) branitelj. ponovno naručivati.) po odbitku onoga što se treba odbiti. dedukcija deduktivnost (lat. zaključivanje iz općega o posebnom. rat koji se vodi samo radi obrane defenzivno oružje voj. vanjsko zaštitno sredstvo radi zaštite od štetnih utjecaja defenzor (lat. dedoubler) voj. defeminatio) psih. manjkav. s prazninama defektirati (lat. pošto se dokaže ono što treba dokazati deductis impensis čit. deductivus) log. popuštanje u snazi. izložiti. smanjiti vojni odred napola deducirati (lat. kvar.) po odbitku troškova dedukcija (lat. izbacivanje izmeta defekcija (lat. u pošti: javiti da je nešto nestalo defektiv (lat. deductio) log. kem. pogreška. defectio) otpadanje. nepotpunost. popunjavanje laboratorija. deduktis impenzis (lat. odbijanje od neke svote deduktivna metoda v. manjkavost. defendendus) optuženik kojeg treba braniti. pravni dokaz izvesti iz drugih. dedutkis deducendis (lat. osobito šećernog soka pomoću vapna. koji nema svih dijelova i oblika defektivitet (lat. trg. defensif) obrambeni. defectuositas) v. obrambeno oružje (koje služi samo za obranu) defenzivno sredstvo (lat. pročišćavanje. dokazati. na motoru. fr.) izdvojenje iz državnog vlasništva (pojam suprotan etatizaciji) defekacija (lat. već dokazanih činjenica deductis deducendis čit. zaštitni defenzivni kut voj. supr. deficere) tražiti i ispravljati pogreške u računanju. ispitivanje. pukotina u izrađevini od kovine i si. defectus) krnji. gubljenje ženskih psiholoških i fizioloških osobina. deducere) izvesti. defensio) obrana defenziva (fr. manjak. defectivum) gram. defectus) nedostatak. defectivitas) krnjost.) znanost o pojedincima koji se po organskim. verba defectiva) gram. mjesto izloženo unakrsnoj topovskoj ili puščanoj paljbi defenzivni položaj voj. skup metoda za otkrivanje pogrešaka u proizvodima (npr. kakvoća postojanja kao deduktivan deetatizacija (fr. u blagajni defektan (lat. defectivus) nepotpun. malaksalost defekt (lat. pokazati. supr. tj. koji je za obranu. za ženu: defendentica defenzija (lat. zastupnik. defaecatio) čišćenje od taloga. imenica ili glagol kod kojih se ne upotrebljavaju svi oblici 252 defenzor defektivan (lat. izvođenje. nepotpuni glagoli. odmetanje. dopunjavati. fiziološkim ili psihičkim nedostacima razlikuju od prosječnog (normalnog) čovjeka.-grč. pronevjeriti.dedublirati dedublirati (fr. oštećen. nepotpun. praznina. popunjavati. defensus. obrambeni rat. defensive) obrana. objasniti. oni koji nemaju svih oblika defektologija (lat. obrambeni položaj. onaj na kojem se očekuje napad defenzivni rat voj. ofenziva defenzivan (lat. dopunjavanje defeminacija (lat. klijent. mana. defektivitet defektura (lat.) defektuozitet (lat. npr. izvoditi. tj. zaštitnik. pravobranitelj . iscrpljenost. stanje u kojem je jedna strana samo u obrambenom stavu. efeminacija defendend (lat. nepotpunost defektivni glagoli (lat. defectura) u ljekarništvu: opskrbljivanje. npr. metoda mišljenja kojom se od općeg zakona dolazi do posebnih. štićenik. zaključiti (ili: zaključivati) iz općega o posebnom. defensivum) med. slabljenje.

uređivanje. prav. praktični učiteljski ispit definitivan (lat. tj. vertikalni defilman rov napravljen tako da neprijatelj ne može u njega gledati ni gađati definicija (lat. ukloniti. klonulim. definitivno definitivna sentencija (lat. završna redakcija ugovora. odmetnik. nevjerovanje u uspjeh ili pobjedu deficijent (lat. defigurare) pokvariti. nastaje naznačivanjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (differentia specifica). defaire) praviti malodušnim. nagrditi defile (fr. de. svečani mimohod defilirati (fr. npr.: Kvadrat je paralelogram (genus proximum) s jednakim stranicama i jednakim kutovima (differentia specifica) — to je rodna. deflatio) bank. definicija definit (lat. usp. bez vjere u uspjeh ili pobjedu. generička definicija. određen. jedan dio nasljedstva .). određenje (ili: odredba) pojma. pril. deficit nema. manjak u blagajni defiguracija (lat. voj. most itd. usp. defiler) pojedinačno prolaziti kakvim tijesnim putem. defile) tjesnac. svaki uski put kojim se može kretati samo po jedan ili dvojica u redu (usjek. definitio) log. defmitum) (nešto) određeno. onaj koji zbog slabosti ili bolesti nije više sposoban obavljati svoju dužnost deficit (lat. defmere ograničiti. osiguravanje fortifikacijskog objekta od neprijateljske vatre. objasniti pojam drugim pojmovima. inflacija deflacionisti (lat. oduzimati (ili: slabiti) vjeru u uspjeh ili pobjedu defetist (fr. svečano prolaziti defilman (fr. objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima. nedostaje. v. svota za koju su prihodi manji od izdataka.) završni ispit. posebnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definirati. podigne kupovnu moć novca. prid. smanjivanje novčanica u optjecaju i time podizanje kupovne vrijednosti novca. koji nekome drugom nudi prisegu. deflatio) bank. faix srp) požnjeti srpom. defaitisme) malodušnost. presudan. pomoćnik dekana u Katoličkoj crkvi deflacija (lat. malodušan čovjek. defaite poraz. osobito onih za koje nema pokrića i podloge. (točno) određen pojam definitiv (lat. odrediti) log. konačno uređenje (suprotno: provizorij) definitiva (lat. onaj koji određuje. nije tu) manjak. manji iznos u jednom računu. suprotno: inflacionisti deflacirati (lat. definitiva sententia) konačni sud. definitivum) končano objašnjenje.) odreditelj. klonulost. unakaziti. defilement) voj. defmitivus) odlučan. deficere nedostajati. na novcu: znak mjesta kovanja i majstora koji je pravio novac defetirati (fr. horizontalni defilman rov napravljen tako da se u njega ne može gađati ni upadati. klanac. klanac. zaključan.deferent deferent (lat. defaitiste) pristaša defetizma. uzeti unaprijed. prolaziti paradnim maršem. odbiti. onaj koji ima manjak na računu. genetička definicija definirati (lat. dužnik. pristaše financijske politike kojoj je cilj da smanjivanjem broja novčanica u optjecaju. konačan. defiguratio) kvarenje. svo- 253 deflacirati đenje jednog pojma na druge pojmove. unakaživanje defigurirati (lat. odrediti pojam. npr. deficiens) otpadnik. blagajni itd. konačna presuda definitivni traktat konačni (ili: zaključni) ugovor definitor (lat. deferens) onaj koji traži prisegu. defetistički defetizam (fr. dostavljač. nagrđivanje.

med. otpustiti iz vojske. degenerare) izroditi se. pokvarenost oblika. prijevara. lupati degeneracija (lat.) onaj koji je oduzeo djevojci nevinost deflorirati (lat. deformatio) kvarenje oblika. izostanak s ročišta. izrođivati se. unakažena oblika. lakoća. opadanje. prav. degeneratio) izrođivanje.) djevojka kojoj je oduzeta nevinost.) v. unakaženje. spretnost. pokvarenost oblika defraudacija (lat. defloratio) obeščašćenje. utaja. izvući ratnu opremu i vojnike iz utvrde degažiran (fr. deflexio) skretanje deflektirati (lat. mlatiti.deflagracija deflagracija (lat. krijumčarenje defraudant (lat. obeščastiti defluksija (lat. odvojiti. defunkcija (lat. deformis) v. pogoršan.) batina za udaranje po tabanima. degarnirati utvrđenje voj. defungere) prestanak života. degagement) sloboda. unakažavanje. propadanje. mač. riješiti. izopačen. de. izvući iz neprilike. defraudans) pronevjeritelj. izopačenje. osloboditi od vode. smrt degarnirati (fr. defaut) oskudica. deflagrare) izgorjeti. iskvariti oblik 254 degenia velebitica deformitet (lat. defraudant defraudirati (lat. v. carinu itd. oslobađanje alkoholnih tekućina od vode. oslobođenje mača od protivnikovog mača degenek (tur. degarnir) ogoliti. pogreška. defoliatio) opadanje lišća. degage) slobodan. defraudare) pronevjeriti. neusiljen. neku tekućinu isparavanjem ili destiliranjem osloboditi od nebitnog i nepotrebnog vodenog sadržaja defleksija (lat. deflagratio) kem. deflegmirati deflegmirati (lat. kvarenje degeneriran (lat. neusiljenost. sporedan. defluxio) opadanje. deformiran deformiran (lat. tući. utajiti. defraudatio) pronevjera. varalica. de. flegma sluz) kem. čišćenje (ili: pročišćavanje) pomoću vatre deflagrirati (lat. unakaziti. osoboditi mač od protivnikovog mača degažman (fr. izopačivati se. deflector) naprava na dimnjaku radi zaštite od vjetra i dima. otvoren. oslobođenje od neke obveze. nedostatak. vatrom očistiti deflegmacija (lat. propadati. deforman deformirati (lat. mač. izrođenje. okretan degažirati (fr. nagrđenje. izopačenost. deformitas) unakaženost. batinanje degenekom. utajivač. prevariti. vrsta biljke koja raste samo u našem Velebitu (pronašao je . izopačavanje. naružiti. nedolazak na suđenje defolijacija (lat. grč. nagrđivanje. nagrditi. skinuti ukras s nečega. deflectere) skretati. krijumčar defraudator (lat. batinati. degager) osloboditi. naprava za dovođenje zraka (kod petrolejskih svjetiljki) defloracija (lat. neopravdan izostanak. izrođenost. pogoršavati se degenia velebitica čit. nagrđenost deforman (lat. kidanje lišća s drveća deformacija (lat. gubljenje. koji se nalazi u stanju opadanja degenerirati (lat. skrenuti deflektor (lat. izopačiti se. degenija velebitika (lat. razriješiti. mana. flegma sluz) kem. tajni izlaz. pronevjeravati.) bot. grč. deformis) pokvarena oblika. deformare) kvariti (ili: pokvariti) oblik. oduzimanje djevojačke nevinosti deflorata (lat. opadati. degenerare) izrođen. obeščašćena deflorator (lat. u stanu napraviti tajni izlaz. katar defo (fr. osobito: prikriti porez. nakaznost. deflorare) oduzeti djevojci nevinost. unakaženost.

fr. s u prilogu jutros. otvoriti se. Dei gracija (lat. mirisa. pročistiti degradacija (lat. čelik) degumirati (fr. vođa francuskog otpora protiv njemačke okupacije i kasnije predsjednik vlade i predsjednik države degoržirati (fr. deinos.) po milosti Božjoj (uobičajena formula u vladarskim poveljama. potcijenjen degradirati (lat. degommer) osloboditi od ljepljive tvari. pronađen u okaminskim ostacima deinoza (grč. deiknymi pokazujem) lingv. u uporabi od Karla Velikog) deificirati (lat. dehortatio) odvraćanje. degorger) očistiti od mulja. degustacija vina određivanje okusa. smanjiti. odvratiti nekoga od nečega. therion divlja životinja. obrok jela) starogrčki mudraci koji su učene razgovore vodili za punim stolovima deist (lat. potcijeniti degrasirati v. dehiscens) koji zjapi (sjemene čahure) dehiscirati (lat. degustare okusiti) kušač. svođenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije) degradiran (lat. kuh. titulama itd. degraisser) očistiti od masti. pretjerivanje. degresirati degresirati (fr. stanjiti (srebro. deus) fil. na dokazima Deimos (grč. usporedi: teist deitet (lat. duhana i dr. lišen čina i zvanja.. deitas) božanstvo deizam (lat. masnih mrlja (vunu. facere učiniti) obožavati. savjetovanje da se nešto ne učini Dei gratia čit. poniziti. svođenje na niže stanje razvoja. vraćanje s višeg položaja na niži po kazni (osobito u vojsci i kod svećenstva). suziti deipnosofisti (grč. skinuti gumu s nečega. degradare. pokazna (deiktična) čestica (npr.) "strah". ukloniti gumenu tvar na svilenim nitima iskuhavanjem u sapunici degustacija (lat. cijeniti više od svega deifikacija (lat. deificatio) obožavanje. deglutitio) gutanje. pristaša deizma. dehiscere) raspuknuti se. ali ne priznaje nika- . dehiscentia) bot. ukazivati čast kao Bogu. degustatio) kušanje. degrader) zapostaviti. lišavanje čina i zvanja. znalac koji po okusu određuje svojstvo namirnica (vina. degrossir) dotjerati. degrasirati degrosirati (fr. stalan pratitelj i kočijaš starogrčkog boga rata Aresa deinoterij (grč. degouter) ogaditi (nekome nešto). preuveličavanje deintegrirati (lat. deipnos ručak. deintegrare) oduzeti od cjeline. probati 255 deizam degutirati (fr. degradare) zapostavljen. opirati se degolizam politika i slaganje s politikom koju je vodio fr. divovska pretpotopna životinja. Deus. 1866—1934) degluticija (lat. skinuti pjenu). lišiti nekoga čina i zvanja. degradatio) poniženje. degustare) okusiti. ovog jutra) deiktičan (grč. pokvariti nekome volju za nečim dehiscencija (lat. degmek) hrvati se.degluticija i opisao mađarski botaničar Arpad Degen. odavanje božanske počasti deiksa (grč. Deus Bog) fil. probanje. boje i izgleda vina degustator (lat. sin. mišljenje koje dopušta da je Bog prauzrok i tvorac svijeta. zjapljenje dehiscentan (lat.) degustirati (lat. čaja. mit. sisavac. fiz. žderanje degmati se (tur. zjapiti dehortacija (lat. zvijer) zool. tj. deiktikos) koji se temelji na primjerima. general Cherles de Gaulle (1890—1970). deinos strašan) ret.

dekalogos) deset Božjih zapovijedi dekalumen (grč. mania pomama. s bakra ili kamena na drvo itd. pokrivač. sasto- . bot. izlučivanje dejektorij (lat. litar) mjera od 10 litara dekalkirati (fr. curenja itd. fr.. dekabr) mladi ruski plemići — časnici koji su 26. dekas. staklo. decimalni sistem 256 dekalvacija dekaedar (grč. deka. u kalendaru Francuske revolucije: tjedan od deset dana (od primidi. usporedi: teizam Dejanira mit. ispražnjavanje stolice. prosinca 1825. dekalog (grč. pravac u književnosti i umjetnosti postromantičkog razdoblja (19. deka. deka deset. deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji XVII. st. razdoblje od deset godina. lumen svjetlo) fotometrijska mjera (10 lumena) dekalvacija (lat. gonia) geom. raspad. desetokutnik. cvjetovi s deset stupića ili usta plodnice dekagon (grč. duodi itd. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma dekada (grč. dekados desetina) mat. deka deset) 2. npr. osnova) geom. oćelavljenje. Lessing. st. nehotice uzrokovala smrt svoga muža poslavši mu košulju namočenu u Nesovu krv dejekcija (lat. brat Hektorov i Parisov. v. delectio) prav. lat. Dečke) 1.Dejanira kva čuda niti bilo kakav Božji utjecaj na tijek svijeta. dekas. strast) vještina da se slike u bojama (tiskane na posebnom papiru koji je prevučen jednim lako rastopljivim slojem) vlaženjem stražnje strane prenose na drvo. izmet. lim i dr. decimalni sistem dekadni sistem mat. metakromatipija dekalo (tal. jedna od sramotnih kazni u srednjem vijeku. porculan. grč. prenijeti crtež na proziran papir dekalkomanija (lat. lit. decalvatio) oćelavljavanje.. deset. Rousseau. ubio ga Menelaj deka (grč. osobito ne priznaje božansko otkrivenje. de-calare) trg. acord suglasje više tonova) glazbalo koje ima deset žica dekalijun (grč. v. deka deset. deiectorium) med. mjera od deset grama deka (njem. decadenza) opadanje. npr. tijelo koje ima deset kutova dekagrad (grč. zbirka ili djelo od deset knjiga.) dekadika (grč.) broj (piše se brojkom 1 sa 60 nula) dekalirati (tal. glavni predstavnici: Voltaire. lat. deka. Livijeva "Rimska povijest". pogoršavanje. decimalni sustav dekadenca (lat. brojni sustav koji ima za osnovu broj 10. deka. izgubiti na težini zbog sušenja dekalitar (grč. kovinu. decalcare ugaziti. poliedar s deset površina dekaginičan (grč. sin Prijama i Hekube. udaljavanje s položaja ili posjeda. gunj dekabristi (rus. mat. do dekadi). gramma) težina (ili: uteg) od 10 grama dekakord (grč. Mendelsohn i dr. gradus stupanj) deset stupnjeva kao jedinica mjere za kutove (četrdeseti dio kružnice) dekagram (grč. sredstvo za otvaranje i reguliranje stolice Dejfob mit. v. decadere opadati. kožu. deka. tal.. žena Heraklova. za koju se borio s božanstvom rijeke Aheloja. deka deset. broj deset. dekados desetina) desetorica. med. nakon Parisove smrti muž Helenin. tucati. gyne žena) s deset žena. deset komada.. decalquer) prenositi otiske. desetni sustav. edra sjedalo. gubitak na težini neke robe zbog sušenja. propadanje. propast. decalo) trg.

obezglavljenje dekapitirati (lat. prvi put upotrijebljen 1822. decantare. otočiti. fr. u Linneovom sustavu deseta klasa dekanija dekanat kao crkvena ustanova. decapiter) odsjeći glavu. ocijediti. 3. stichos) lit. građevina s deset stupova ili svodova dekatirati (fr. deka deset. declamator) umjetnik u govorenju (stihova). deka. stylos) arhit. hemera dan) Deset dana (naslov poznate zbirke novela tal. mjesto službovanja dekana dekandrija (grč. danas: osoba na čelu nekog fakulteta. decapitation) odsijecanje glave. obezglaviti dekapod (grč. muž) bot. teško razumljiv govornik. strofa od deset stihova dekastilon (grč. decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i spriječilo kasnije skupljanje dekatisaža (fr. decastere) deset kubičnih metara. Decamerone. declamatorium) vježbanje u deklamiranju. deka. fr. de-charta. u Parizu. neku tekućinu odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. Dekham) v. deka. utvrđivati sadržaj pošiljki na osnovi karata dekasilabičan (grč. odmah poslije biskupa (kod rimokatolika i protestanata). deka deset. viši svećenik. umjetničko govorenje neke pjesme. čitanju. carte) post. vježbanje govorenja u školi. kuhanjem u sodi. caput glava. knjiga koja sadrži pjesme za deklamiranje deklamatorika (lat. dravidski jezici dekantacija (fr. dekarbonizirati dekarbonizirati (lat. lagano otakanje i odvajanje bistre tekućine od taloga dekantirati (lat. 4. 2. carbo) osloboditi (ili: oslobađati) od ugljena ili ugljične kiseline. deka lat. govorenje s puno izražajnosti. u naziv za lakoatletsko natjecanje u deset disciplina. dekanat (lat. decanatus) dekanstvo. decantation) kem. metron) mjera za dužinu od 10 metara dekan (lat. athlon natjecanje) šport. pus stopa) mjera za dužinu od deset stopa dekar (grč. decatissage) postupak pri dekatiranju. grč. fr. declamare) upute (ili: znanost) o lijepom izlaganju. luženjem i ribanjem) i tako je prirediti za galvanoplastiku dekapitacija (fr. deka. razbistriti dekapirati (fr. pretjerivanje u izražajnosti govorenja i u govorničkom tonu deklamator (lat. knjiga s pjesmama za deklamiranje deklamatorij (lat. kardinala itd. decarburer) v. area površina) mjera za zemljište od deset ara 257 deklamatorika dekarbirirati (fr. dekarbirirati dekartirati (lat. predsjednik fakultetskog vijeća. kolorist deklamacija (lat. dekasilabičan stih deseterac dekaster (fr. decanter) kem.Dekameron jala se u tome što je osuđenik bio oćelavljen Dekameron (tal. decaper) očistiti površinu kovine (zagrijavanjem. dekatirati dekatlon (grč. decanus) 1. zvanje i položaj dekana. deka. syllabe slog) deseterosložan. Decker) bojadisač u crtanom filmu. pjesnika Boccaccia) dekametar (grč. koji ima deset slogova. hermafroditne biljke s deset slobodnih prašničkih končića. deset stera dekastih (grč. aner čovjek. sjedište crkvenog kotara dekanski jezici (ind. ili o umijeću lijepog govorenja . deka. majstor u izlaganju. v. u rimskom logoru: starješina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. deseteroboj deker (njem. declamatio) umijeće usmenog izlaganja.

okomita udaljenost nebeskog tijela od nebeskog polutnika. polazak zrakoplova dekolirati (lat. također: slabljenje. npr. osobno prijavljivanje poreznim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. astr. izlaganje. padežna promjena. npr. sposobnost skretanja. decollatio) odsijecanje (ili: odrubljivanje) glave dekolaža (fr. declassis. declarare) objaviti. trg. med. popuštanje neke bolesti deklinator (lat. objavljivanje. izjavljivati. declamare) govornički. skreće. decollare) odsjeći (ili: odrubiti) glavu. ekvatora. odstupanje (ili: 258 dekolirati skretanje) magnetne igle od zemljopisnog podnevnika (ili: meridijana) nekog mjesta. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja deklasirati (lat. otkinuti vrat retorte zapaljenim sumpornim koncem ili usijanom žicom . ukuhavanje. npr. declamare) umjetnički i s puno izražajnosti govoriti neku pjesmu. odbijati deklinograf (lat. zamjenice i brojeve). instrument za automatsko bilježenje deklinacije zvijezda mikrometrom deklinometar (lat. astr. promjenjiv (po padežima). polijetanje. prav. skretljiv. izraziti se. declinare skretati. ukuhava. sprava za mjerenje magnetne deklinacije deklinirati (lat. skretati. Mislim da ćeš poslati deklarirati (lat. izjavni. koji osporava deklinatorij (lat. izjava. prav. decoctio) iskuhavanje. declinare skretati. govoriti govorničkim tonom. declancher) otvoriti. prijava (ili: prijavljivanje) robe carinskim vlastima radi carinjenja (carinska deklaracija). mijenjati po padežima (imenice. grč. razreda. reda. iščašenje. završavanje uzlijetanja zrakoplova. poniziti deklinabilan (lat. instrument za mjerenje magnetne deklinacije. prokuhavanje dekoktor (lat. zaruka. izjava o sadržaju poštanskih paketa (poštanska deklaracija). klase.deklamatorski deklamatorski (lat. odvajanje zrakoplova od zemlje. iskazni. de laser) brisati (ili: izbrisati. deklarativna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje što se izriče glagolom glavne rečenice. sposoban za skretanje deklinabilitet (lat. odstupati. fiz. objaviti svoju odluku. nekog zakona preko za to ovlaštenih osoba ili tijela. isključiti) iz nekog društvenog staleža. declinabilitas) gram. deklarativan (lat. grč. pridjeve. decollage odljepljivanje) zrak. objavljivati. fr. decoctor) onaj koji prekuhava. ne priznavati. promjenjivost. declinabilis) gram. ono što odgovara deklamatorskom umijeću. izjaviti. objavni. pustiti deklaracija (lat. rječito. declarativus) koji ima karakter objavljivanja (ili: objašnjavanja). declinare skretati) fiz. ukloniti. udaljiti. neprirodno. osoba koja je svoju imovinu prenijela na drugog da bi time oštetila svoje vjerovnike. rasipnik dekolacija (lat. govorničkim i suviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim temama deklanširati (fr. skretljivost. declinare skretati) fiz. instrument za promatranje i bilježenje deklinacije dekokcija (lat. teško razumljivo deklamirati (lat. grafo pišem) astr. odbija. savijati. izjašnjenje. declinatio) gram. odstupanja deklinacija (lat. declinare skretati) gram. kem. declaratio) objava. metron mjera) fiz. deklinatorij deklinatoran (lat. uzlijetanje. v. trg. declinare skretati) koji odstupa.

decorare) ukrasiti. izbljedivanja određenih tvari dekoloriran (lat. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta. decorateur) onaj koji ukrašava prostorije. stavljanje stilskog pokućstva itd. koji resi. gol.. ramena. prestanak rada ili djelovanja nekog organa i si. 2. decoloratio) gubljenje boje. truljenje dekompozit (lat. namještanje pozornice pomoću kulisa. ukras u boji. kombinirati dekompenzacija (lat. izgubiti boju. dekolte dekoltirati (fr. stanje rastresenosti. sastavne dijelove. vrat. odbitak od računa za neku robu. nesabranosti dekont (fr. decompensatio) med. decombinare) rastaviti. lijek koji je sastavljen od više različitih lijekova. koji teži samo za vanjskim djelovanjem boja. kićenje neke prostorije (vješanje tepiha ili goblena po zidovima. (npr. pren. počasni znak dekorativan (lat.. izbljedivanje. uzajamni. ugled. riječ sastavljena od više riječi dekoncentracija (lat. kojem je oduzeta boja. kićenje. razgolititi dekombinirati (lat. uresan. pren. čast dekrement (lat. ulice. sve dekoracije neke pozornice dekoracija (lat. biti dekoriran dobiti orden. koji je izgubio boju. decrediter) lišiti povjerenja. decompte) trg. decoloratus) izblijeđen. bez udubljivanja u formu i značaj dekorator (fr. orden. kaz. raspadanje. kazališni slikar dekorirati (lat. odbiti od duga ili računa. decolleter) izrez na haljinama. uresiti. decompositio) rastavljanje (ili: otapanje) nekog tijela na njegove sastojke. contaminare okaljati) voj. ukrašavati. uresni. pozadine i dr. decrementum) gubljenje. koji krasi. fr. povjerenje. ukras. ures. de-corto) trg. decolorare izblijediti. zakazivanje. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). decorativus) ukrasan. pren. otpisati dekor (lat. med. decor) ukras. izgubiti draž dekolte (fr. osobito ženskim. slik. arhit. koji je izgubio draž dekolorirati (lat. nakititi. sastavne dijelove. decolleter) načiniti izrez na haljini oko vrata i na leđima. de-curtus. zatajivanje. de uklanjanje. oduzeti boju. uklanjanje 259 dekrement radioaktivne zatrovanosti s ljudi. prijenos nekih poslova sa središnjih organa vlasti na niže upravne organe. uljepšati. ljepota. otpis. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom dekoviljski kolosijek kolosijek u kojem su tračnice razmaknute 0. decolorare) izblijediti. tal.). kontrolni račun. ukrasni. trgove i dr. odlikovati ordenom.) 1. razgolićenost dekoltiran (fr. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). decor. tako da se vide grudi. odvojiti.) dekontirati (fr. bezbojnost dekolorimetar (lat. grč. životinja i predmeta (pomoću vode i kemijskih sredstava. osobito u keramici. decompter) trg. imati na sebi orden dekort (lat. metron.) naprava za određivanje sposobnosti gubljenja boje.dekoloracija dekoloracija (lat. ures.65 m (naziv po imenu izumitelja: Decauville) dekreditirati (fr. oduzimanje boje. urešavati. kaz. struganjem gornjeg zatrovanog sloja itd. iznos izgubljen postupnim . odbitak od duga ili računa. odličje. razgolićen. v. osobito zbog slabe mjere ili loše kakvoće. potkopati nekome kredit. gram. decompositum) tijelo koje je rastavljeno na svoje sastojke. decollete) s izrezom na haljini. koji služi za ukrašavanje. rada srčanog mišica) dekompozicija (lat. ostatak dekontaminacija (lat. usp.

svaka viša naredba uopće dekretali (lat. usp. desetina (u vojsci starih Rimljana) dekurion (lat. dekort dekurtirati (fr. de. odrediti. odbiti.dekrepitacija smanjivanjem. prštanje. rov dekuražirati (fr. dexter desni. de-court) trg. smanjiti. rješenje. i koje kao kanonski zakonik predstavljaju drugi dio crkvenog prava (Corpus juriš canonici) dekretirati (lat. nalazi na desnoj strani dekstralan (lat. decuria) klasa. decourter) trg. smanjiti račun za odreden postotak zbog slabe mjere ili loše kakvoće robe dekurzus (lat. zaklon. način (ili: položaj) ležanja. glikoza dekubitus (lat. izdajnički. osobito: odluke koje je izdao Grgur IX. de. neke bolesti. delatio) potkazivanje. decrepitatio) kem. dexios desni. supr. pucanje (zbog zagrijavanja) kristala koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. za razliku od legista. otapa se u vodi i tom se otopinom može lijepiti kao gumom. decretum) odluka. naredba vlasti. suze u očima delaktacija (lat. dexios desni. optuženik delatio hereditatis čit. pozivanje nekoga da primi nasljedstvo delakrimacija (lat. narediti. puckaranje dekret (lat.) potkazivač. decurrere. zaležano mjesto na bolesnikovom tijelu. kuhinjska sol. zaključiti. pucanje. groždani šećer. izdati naredbu dekretisti (lat. nametanje prisege delator (lat. dekretoran dan (dies decretorius) bio je (u Vestfalskom miru) 1. delacio juramenti (lat. naprava za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lubanje delacija (lat. obeshrabrivati. koji je s desne strane dekstrin (lat. decernere. decutere.) prav. dekstroza dekstroza (lat. učitelja i pisaca rimskog prava dekretoran (lat. decretorius) odlučujući. suzenje. zaležaj. taloženje sokova na nekom mjestu dekung (njem. delacio hereditatis (lat. prelaženje imovine u nasljedstvo zbog nečije smrti ili po posljednjoj volji. potajni tužitelj delatoran (lat. rov. neprirodna pojava u gradi ljudskog tijela kad se srce. opadanjem. dekuražiran dekurija (lat. umjesto na lijevoj. lacrima suza) med. v. dekstrin) kem. decurio) zapovjednik dekurije (u vojsci starih Rimljana) dekurt (fr. papinske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. siječnja 1624. kardia srce) med. skratiti. decubitus) med. decretare) odlučiti. npr. Deckung) voj. npr. decourager) obeshrabriti. uplašiti. delatum) potkazivački. naziv od svojstva okretanja polarizacijske rav- 260 delatoran nine nadesno. decussorium) med. decursus) tijek. slabljenje bolesti dekusorij (lat. klevetnički . za sekularizacije koje su toga dana već stupile na snagu deksiografija (grč. lac mlijeko = odbijanje djeteta (od majčinog mlijeka) delat (lat. oduzeti nekome hrabrost ili volju za nešto. prid. decretales) mn. dexter desni) kem.) prav. u srednjem vijeku: učitelji i pisci kanonskog prava. delatus) prav. inkrement dekrepitacija (lat. grafo) pisanje s lijeve strane na desnu deksiografski (grč. ležanje. dexios desni. decrescere) mn. deferre. prav. tvar koja se dobije kad se škrob grije na 160°C. grafo) pisano slijeva nadesno deksiokardija (grč. riješiti. sudsko prenošenje nasljedstva na najbližeg rođaka delatio iuramenti čit. v. dextralis) desni.

delegans) izdavatelj naredbe (ili: naloga). ovlastiti. opunomoćiti. veoma obziran. vijećanje deliberante Roma Saguntum periit lat. ukusan. osjetljivost. odlučno delicatamente čit. prikraćivanje. deligere odabrati.) Kartaga koju treba razoriti delenimenti (lat. dele) briši. delibatio hereditatis čit. slična kitu. kiće- . e. zavijanje. klevetanje. zavoj. dogovaranje. delfis. položaj) delikatesa (fr. obzirnost. umirivanje). imenu Delaware) dele (lat. delibatio) smanjivanje.delatura delatura (lat. prenijeti na koga (pravo.) glaz. bal) otrovni ili opojni med koji pčele skupljaju s biljke Daphne pontica na Crnom moru deliberacija (lat. neugodan (npr. izaslati. previjanje rane delikatan (lat. izabrati. težak. Delfi delfin (lat. delfinos dupin) plivač koji pliva delfin-stilom delibacija (lat. prav. smisao za lijepo. delectum) biranje. sladak. osobito u korekturi) delegacija (lat. ukusan. u umjetnosti: profinjen ukus. tvar koja truje i uništava život. otrovna tvar Delfi (grč. bajan deligacija (lat. dok je Rim vijećao. zavijanje rane. razorio — dok su Rimljani odlučivali hoće li mu se suprotstaviti deliberativan (lat. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. deli. savjetodavni deliberato (tal. Sagunt je propao (rečenica se odnosi na grčki grad Sagunt u današnjoj Španjolskoj koji je Hanibal 219.) delekcija (lat. Ijubak. delphinus) morska životinja. mio. delicatus) nježan. deliciosus) divan. delikatamente (tal. izbor delenda Carthago čit. dupin. Delfinion Apolonov hram) sudište u staroj Ateni (pored Apolonova hrama) koje je sudilo za ubojstva što su ih počinitelji prikazivali kao opravdana delfinist (grč. prav. Delfoi) glasovito Apolonovo proročište u Fokidi (u podnožju Parnasa) delfijsko proročište v. deleomai uništavam.) potkazivanje. delicatamente deliciozan (lat. laskave riječi deleterij (grč. deliberativus) koji savjetuje. delegatarius) trg. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema glazbi.) smanjivanje nasljedstva delibal (tur. umilan. razmišljanje. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neku drugu osobu s njezinim pristankom delegant (lat. deleterion otrov) med. delenire ublažiti) mn. fin. delere uništiti. trg. koji treba pažljivo raditi. neka se izbaci (slovo ili riječi. previjanje deligatura (lat. izbaci! deleatur (lat. delenimentum. n. tzv. ocrnjivanje delavara vrst grožđa. pažljivost. pliskavica 261 delikatesa delfinij (grč. dug itd. s nježnošću. dužnik koji svome zajmodavcu ustupa potraživanje nekog duga kod neke treće osobe delegat (lat. deleatur) neka se briše. deliberatio) savjetovanje. delegatus) izaslanik delegatar (lat. delikato (tal.) glaz. nježno. pažljiv.) med. pr. vjerovnik koji je upućen na neku treću osobu radi traženja nekog duga delegirati (lat. delenda Kartago (lat. deligatio) med. "amerikanka" (naziv po američkom zem.) glaz. delicatesse) kao moralna osobina: nježnost. delicato delicato čit. delegatio) izaslanstvo. delibacio hereditatis (lat. mio. osjetljiv. med. delegare) odrediti. v.

s položaja. biti lud. slova delta) 3. buncanje zbog bolesnih duševnih predodžbi koje nastaju kao posljedica određene prenadraženosti mozga i moždane opne. omeđivati. potiskivanje neprijatelja. limitis granica) graničenje. ušće rijeke koje se grana u više rukava (u obliku grč. rastopljiv delikvescirati (lat. obilježavanje ili postavljanje granice delimitirati (lat. nagrada koju posrednik prima za svoje jamstvo. zlikovac. deloger) izbaciti. onaj koji boluje od delirija delirij (lat.) nesvjestica delimitacija (lat. logora ili trupa. glazbeni instrument starih Grka i Rimljana u obliku slova delta delta-metal zlatu slična slitina (56% bakar. limes. delitescere) med.) ili skraćeno: p. delirans) onaj koji bunca. ograničavanje. izdavanje robe delivrirati (fr. pretvarati se u tekućinu) upijanjem vlage iz zraka. bunilo. izdati robu delkredere (tal. deliratio) med. limes. nacrt. delinquere. završava najčešće smrću delitescencija (lat. predaja. delivraison) trg. med. delinkvent delikvescencija (lat. locus mjesto) oduzimanje (npr. delineatio) crtanje. isporuka. kao predmet za uživanje: poslastica. v. skicirati delinkvent (lat. zločin delikvent (lat. omeđivanje. skica delineavit (lat. bjesnjeti. delirij delirant (lat. svojstvo pretvaranja u tekućinu na zraku delikvescentan (lat.) med. odseliti se delta (grč. de. deliracija delirirati (lat. nastaje zbog prekomjernog uživanja alkoholnih pića. nekom dramskom djelu) osobina mjesta u kojem se radnja prvobitno zbiva i prilagođivanje novom mjestu radnje deložiranje (fr. delinkventica prijestupnica deliracija (lat. osobito ukusno jelo delikt (lat. npr. voj. delinquens) optuženi. četvrto slovo grčkog alfabeta. delta) 1. predaja. ograničiti. limitis) graničiti. 1% željezo. delikvijum animi (lat. isporučivanje. jamstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u određenom roku delkredere-provizija trg. per deliquium čit. ludilo. pojavljuje se s nemirom i drhtanjem udova.) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima) delineirati (lat. 1% olovo) za okivanje brodova. istup protiv zakona. deliquescere) topiti se (ili: rastapati se. de uklanjanje. 2. pokret. potisnuti neprijatelja s njegovog položaja. predati. prijestupnik. poslati. delirare) buncati. brodske vijke. otapanjem na zraku. odlazak. izdavanje delivrezon (fr. delirium) med. omeđiti. topiti se delikvij (lat. delivrer) osloboditi. 40% cink. D. obilježavati ili postavljati granicu delineacija (lat. deliquescentia) topljenje. delinquere. delictum) prav. gubiti se. deliquium animi čit. prijestup. izbaviti: trg. deliquescere) topljenje (ili: rastapanje) na zraku. delivrance) oslobođenje. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih tvari delivrans (fr. delkredere delokalizacija (lat. deložman deložirati (fr. zanositi se 262 delta-metal delirium tremens čit. da se na zraku otopi. delogement) izlazak. delineare) crtati. d. izaći. deliquescens) topljiv. luđak. trg. istjerati iz stana. strojne dijelove i oruđa . delinquere) v. delcredere) trg. v. delirij um tremens (lat.delikt nost. de. per delikvijum (lat. d. istjerivanje s nekog položaja ili iz stana. alkoholno ludilo. isporučiti.

oduhovljivanje demeblirati (fr. poricati. eidos oblik) med. razotkriti. zapravo: zavođenje naroda. demarquer) ograničiti. određivanje 263 demencija mjesta na kojem se nalazi brod na pučini demarkacijska linija granična linija. graničari demarkacijski kordon granični lanac demarkirati (njem. demencija paralitika (lat. Marke. med. voj. onako kako jest. govor pred narodom. de-mephitiser) provjetriti. učiniti demarš poduzeti potrebne mjere. vlasti demagogizam (grč. demarquer) ograničavanje. de i materija) prijelaz u duhovno stanje. trokutni deltoideus (grč. dementia praecox čit. iznositi. kod gangrene: crta na kojoj se ona zaustavlja demarkacijske trupe pogranične trupe. očistiti od štetnih isparavanja demegorija (grč. u narodnoj skupštini. razvesti.) vrsta letjelice. otkriti. obilježiti granicu. demos. tj. demagogos) voda naroda. raskrinkati. demarche) korak. radioaktivne zrake koje se uvijek pojavljuju zajedno s alfazrakama ako beta-zrake imaju veoma malu brzinu deltaplan (grč. obilježavanje granične linije. agein) mišljenje i način rada demagoga demagoški (grč. omeđivanje. luere prati) geol.) mladenačko ludilo. prozračiti. poricanje. utjecanje na narod govorom demembrirati (lat. dementia paralytica čit. čistiti. ispravljanje neke neistine ili netočnosti demantirati (fr. te s dijagonalama koje se okomito sijeku deltoidan (grč. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati.delta-zrake delta-zrake fiz. demos. demegoria. "zmaj" u obliku grčkog slova delta deltoid (grč. osobito radi utvrđivanja prije spornih granica. rastrgati. demasquer) skinuti obrazinu (ili: masku). demos narod. delta. iznijeti) pokućstvo demefitizirati (lat. demos. vršili velik utjecaj na narodne skupštine. rastaviti na dijelove demencija (lat. gubitak značajki tjelesnosti. u staroj Grčkoj tako su zvali ljude koji su svojim ugledom. agein voditi. agein) koji zavodi lažnim obećanjima v. delti sličan mišić gornjeg dijela ruke deluvij (de-. razgolititi. demy) vrsta papira malog formata demanti (fr. poduzeti korake demaskirati (fr. poreći. postupak. ispraviti neistinu ili netočnost demarkacija (fr. zajednički naziv za duševne . demencija prekoks (lat. ludilo. fr. dementir) opovrgnuti. pren. povući graničnu liniju demarš (fr.) progresivna luđačka paraliza. de mephitis kužno isparenje. rječitošću itd. proizvodi od raspadanja stijena koji se ispiranjem prenose s viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju demagog (grč. danas se upotrebljava u prijekornom smislu za onoga koji zavođenjem naroda dolazi do vlasti demagogija (grč. dementi) opovrgavanje. sustav i metode kojima se služe demagozi da bi došli do svog cilja. demagog demaj (engl. eidos oblik) geom. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj topničkoj ili puščanoj paljbi dematerijalizacija (lat. demos narod. pom. odreći. odricati. četvorokut simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. demembrare) raskomadati. fr. razgolićavati. agein) vođenje naroda. deltoeises) u obliku delte. tj. (isp. delta. dementia) med. agoreyo govorim) javni govor. prikazati u pravoj boji.

osobito: raspustiti (ili: znatno smanjiti. sužava. zataškavati demibastion (fr. Damaghani grad u kojem je bila razvijena staklarska industrija) pletenka. 2. polureljefna tvorevina demirug (grč. npr. supr. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. različitih veličina (do 60 1) demižon (engl. poluokret (nalijevo ili nadesno) demiurg (grč. tvorac. otpustiti demitur (fr. prijelazan demisija (lat. tj. demissionner) dati ostavku. razoružavati. umjetnik. 4. malo utvrđenje. ležarina (naplata za robu koja se ne podigne iz skladišta na vrijeme) demireljef (fr. demos zemlja. militaris) voj. saison godišnje doba) prikladan za nošenje u proljeće i jesen. de-. rukotvorac. jahanje u polukrugu demižon (engl. demi-john. demijohn. riba — ribica.demens bolesti koje počinju za vrijeme puberteta ili odmah nakon njega.(grč. razvojačenje. dimittere. klonulost. damejeanne) opletena staklena boca za vino. zahvaliti se na službi ili zvanju.) ludilo koje dolazi s godinama kao posljedica starosti demens (lat. fr. viši činovnik u nekim starogrčkim polisima demisezonski (fr. militaris) voj. ogriješiti se o nešto demeritni dom u Katoličkoj crkvi: zavod za preodgoj i kažnjavanje svećenika koji nešto skrive demerzija (lat. demi polu-.) preseljenje visokih ustanova iz glavnoga grada (metropole) u druga. uvođenje civilne umjesto vojne uprave. 3. demi-parallele) voj. pripadnik staroatenskog trećeg staleža. nekom području ili državi. polurov 264 demodemiraža (fr. razoružati. imanja. demitour) polukrug. zgriješiti. demissionnaire) primatelj ustupljenih dobara. slaboumnik demeritirati (fr.-grč. demivolte) jah. umanjenica. demirelief) poluispupčena tvorevina. narod. gnostičari su tako nazivali tvorca materijalnog svijeta. u "polusezoni". poluutvrđenje demikoton (fr. od perz. tvorac svijeta. kuća — kućica deminutivan (lat. demens) luđak. suprotno: militarizacija demilitarizirati (lat. manja mjesta demfati (njem dampfen) prigušivati. ostavka demisionar (fr. zanatlija. demeriter) skriviti. graditelj svijeta. demergere. obrtnik. narodni . za razliku od najvišeg Boga. militarizirati deminutiv (lat. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu umjesto vojne uprave. smanjivanje na najpotrebniju mjeru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mjestu. ergon djelo) 1. demurrage) zakasnina. uronjavanje demetropolizacija (lat. demi-bastillon) voj. diminutivum) gram. razoružavanje. demi-coton) čvrsta polupamučna tkanina demilitarizacija (lat. demersio) potapanje. ocat itd. de-. i izjednačavali ga sa židovskim Bogom demivolt (fr. dementia senilis čit. diminitivus) koji smanjuje. umanjena riječ. skraćuje demiparalela (fr. demiurgos) fil. demissio) utučenost. svijet. demencija senilis (lat. ime boga tvorca kod grčkog filozofa Platona. službenik u ostavci demisionirati (lat. opletena boca od nekoliko litara demo. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mjestu. fr. autor. raspuštanje. nekom području ili državi. umanjuje. ovako Platon naziva Boga kao tvorca svega.

krateo vladam. znanost Demokrit starogrčki filozof iz Abdere (460—370. demolir) rušiti. uništiti. položaj. demos. demo. demobilisation) voj. sotona.) izvan mode. osobito zao duh. demoliran demologija (grč. prid. filos prijatelj. mogu odmah razoriti minama demoliranje (fr. znanost o stanovništvu demokracija (grč. demos. n.) mit. bolestan strah od većih skupova ljudi demogeronti (grč. vraćanje vojske u mirnodopsko stanje demobilizirati (fr. demokratia) vladavina naroda. krateo moćan sam. bilo da bi se prekovao demonetizirati (lat. demo. krateo vladam) uvesti ili sprovoditi mjere koje oslobađaju sve ljude i daju ravnopravnost bez obzira na imovinsko stanje. grafia) opisivanje naroda. povlačenje novca iz optjecaja. zakonodavnu i izvršnu. položaj i školovanost)..i moneta novac) bank. narodna vlast. moneta. vrši cijeli narod (bez obzira na imovinu. pripadnik stranke koja u svom programu naglašava kršćansku notu demolicija (lat. širokih pogleda demokratizam (grč. upropastiti. bilo preko izabranih predstavnika (reprezentativna — predstavnička — demokracija) demokrat (grč. uništavanje. pr.prefiks sa značenjem: o ine? prema narodu. demonetiser. fr. fr. krateo vladam) v. demos narod) pripadnik stranke kršćanskih demokrata (Democrazia cristiana) u poslijeratnoj Italiji. po naučavanju o trima vlastima. e. sustav utvrđivanja po kojem se objekti. lat. duh. demoliranje demolicijski sistem fort. demokracija. logos govor) proučavanje javnog mnijenja na temelju anketnog ispitivanja demofilokracija (grč. kratos vladavina. čovjek slobodoljubivih.prefiks sa značenjem: odnos prema narodu. učiniti nešto pristupačnim sredstvima i shvaćanjima širokih narodnih sIr. državno uređenje u kojem. slijepi pjevač na dvoru kralja Alkinoja (pred Odisejem pjeva o Trojanskom ratu) demodoksologija (grč. jednoj vrsti novca uki- demobilizacija (fr. demos. npr. razoružavanje vojske. razoružati. znanost o narodu i državi na osnovi statistike. demolir) rušenje. kad ih neprijatelj zauzme. utemeljitelj atomi stike demokršćanin (grč. upropaštavanje. najvišu vlast. demonetiser) bank. demo-geron) mn. svesti vojsku u mirnodopsko stanje demode (fr. vladam) pristaša i zastupnik demokratskog uređenja države i od- . starješine po starosti i dostojanstvu. vlast. demos narod. daimon) natprirodno biće. demos. staromodan Demodok (grč.). bilo da bi se sasvim izbacio iz optjecaja. porušiti. podrijetlo iti'. bilo u obliku neposredne demokracije kad o državnim poslovima odlučuje skupština cijelog naroda (kao u staroj Ateni). zla sudbina demonetizacija (fr. krateo vladam) naziv za politiku "vladavine prijatelja naroda" demofobija (grč. demoliri. demolitio) v.demobilizacija 265 demonetizirati nosa u zajednici uopće. demobiliser) voj.. demolicija demolirati (lat.. doksa mišljenje. u običnom govoru: slobodoljubivost demokratizirati (grč. senatori u današnjoj Grčkoj demografija (grč.jV va. demos.. fobeomai bojim se) med. logia) znanost o narodu i njegovom duhovnom životu demon (grč. demo. de.

upropastiti nekoga. onaj koji tumači. objašnjavač 266 demuskacija demonstrirati (lat. musca muha) organizirano uništavanje muha kemijskim sredstavima . demonstratio) dokaz. ovaj. svog raspoloženja. Demosthenes) najslavniji starogrčki govornik u Ateni (384—322). demo. mania pomama.demonizam nuti vrijednost i time je povuci iz optjecaja demonizam (grč. demodoksologija Demosten (grč. prividan. sredstva (ili: lijekovi) za umirivanje bolova demuskacija (lat. izrazito. demonstracija demonstrator (lat. rasplitanje. onesposobljavanje za uporabu. ludilo = vjerovanje da je u nekoga ušao vrag i da je zbog toga poludio. daimonios) vražji.) dokazivač. demulcentia) mn. živo. tumačiti. demonstrare) pokazivati. uvjerljiva i silna rječitost demotičan (grč. demonstrativno (lat. v. voj. odsjek jedne file demoskopija (grč. pokazna zamjenica. očigledno prikazivanje. demonstrativum) gram. lišiti vojsku hrabrosti i vjere u pobjedu. demotikos) koji pripada narodu. pojedinca ili mase. utjerati joj strah demos (grč. npr. demoralizirati demoralizirati (fr. otuda: demostenska rječitost izvanredna. pokvarenost morala (ili: naravi). demonter) rastaviti stroj na njegove sastavne dijelove. melancholia) ludilo čovjeka koji vjeruje da su u njega ušli zli duhovi demonski (grč. voj. usp. gubljenje hrabrosti. vjerovanje u sablasti demonomantija (grč. dokazivanje. demonstrare) javno. voj. de uklanjanje. daimon) vjerovanje u duhove i natprirodna biča uopće demonolatrija (grč. osobito eksperimentiranje u prirodnim znanostima. daimon. logia) naučavanje o duhovima. Iatreia obožavanje) poštovanje duhova. taj i dr. izlagati. demonima demonomagija (grč. narediti da se sjaše. daimon. izlagač. demoraliser) učiniti razvratnim. malodušnost. demontage) rastavljanje na sastavne dijelove. demontirati demontirati (fr. med. demos) narod. anketiranje širokih slojeva pučanstva. v. daimon. akcija. ili da mu se odvrati pozornost od neke druge operacije demonstrant (lat. narodni. usp. daimon. pokvariti.prefiks sa značenjem: odnos prema narodu. mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova demonomanija (grč. naklonjen narodu demulcencije (lat. slobodno. prikazivač. lišiti morala. javno iskazivanje. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposobnim) za obranu. lišiti nekoga osjećaja vlastite vrijednosti. u demokratskoj Ateni: općina. natprirodan demonstracija (lat. razvratnost. obožavanje vraga i klanjanje (ili: služenje) vragu demonologija (grč. oboriti s konja. daimon. daimon. skopeo gledam) proučavanje javnog mišljenja. most itd. pokazivati raspoloženje demontaža (fr. demoralisation) kvarenje. otvoreno. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vrača demonomelankolija (grč. baterija koja frontalnom paljbom uništava neprijateljske topove demoralizacija (fr. pokazivač. demonstrans) tumač. dokazivati. izlagač. onaj koji javno iskazuje svoje mišljenje ili raspoloženje demonstrativ (lat. demontirna baterija voj. tobožnji napad kako bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. oštetiti neku spravu. očigledno. sotonski. onaj.

odbijati. de-. uskraćivati denga (ar. dendrografički dendroidan (grč. okamenjene biljke i okamenjeno drveće dendrolog (grč. eidos oblik. pomodarstvo dendritičan (grč. odroditi. odbijanje. uskraćivanje. lat. de-. neizvršavanje bračne dužnosti denegirati (lat. kao i za određivanje njegovog volumena dendrometrija (grč.(grč. veza s drvetom dendrografija (grč. nasus nos) gubljenje nosnog izgovora kod nekih samoglasnika (npr. natio narod. namirnicama (npr. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. denationalisation) odnarodenje.denacifikacija denacifikacija (fr. udio nekog trgovca u nekom brodu ili njegovom teretu. denegatio) odlučno poricanje (pred sudom). dendron.) stari rimski srebrni novac koji je najprije sadržavao 10. natio narod. dendron. gizdelinstvo. Nicot) oduzeti duhanu nikotin i time ga učiniti manje štetnim za zdravlje denivelacija (fr. izopačiti. državi itd. dendrometar denegacija (lat. kao drvo 267 denivelacija dendro. javlja se povremeno u toplim krajevima (samo ljeti) kao iznenadan napadaj groznice denikotinizirati (lat. denivellation) spuštanje razine (nivoa). u vezi s tim. denegatio audientiae čit.) med. dentritičan dendroliti (grč. logos) poznavatelj drveća. facere raditi) nastojanje i poduzimanje mjera pobjedničkih savezničkih sila po svršetku Drugog svjetskog rata da u Njemačkoj uklone sve tragove Hitlerove antidemokratske i nehumane nacionalsocijalističke vladavine denacionaliziranje (fr.) i. vertikalno pomicanje .) prav. odnarođivanje denacionalizirati (lat. onaj koji proučava drveće. pent postalo je u hrvatskom jeziku pet) dendizam (engl. kasnije 16 asa ili 4 sestercija denaro (tal. grafia) opisivanje drveta. natalis koji se tiče rađanja) opadanje broja rađanja (u nekom narodu. uzrokovanje neravnosti. starosl. fr. dendron. denegare) odlučno poricati. logia) poznavanje drveća. denegacio audijencije (lat.) prav. prid.) bakreni novac različite vrijednosti u bivšim pokrajinama sjeverne i srednje Italije. denaturer) izmijeniti svoju prirodu. gubljenje građanskog ili zavičajnog prava denaturirati (fr. usp. de. promijeniti prirodu neke stvari. denegacio debiti konjugalis (lat. metron) instrument za mjerenje visine i jačine drveća. trg. prirasta te starosti pojedinih stabala i čitavih šuma. dendron drvo) prvi dio složenice sa značenjem: drvo. denegatio debiti coniugalis čit. dendron. njegov uzgoj i praktičnu primjenu dendrologija (grč. špiritu) dodavati različite tvari koje ga čine neprikladnim za uživanje denazalizacija (lat. dandy) kicoštvo. vrlo zarazna bolest. smanjivanje broja stanovništva denaturalizacija (fr. denationaliser) oduzeti narodni karakter. znanost o drveću (uzgoju i praktičnoj uporabi) dendrometar (grč. lithos kamen) mn. lik) v. fr. dendron. de uklanjanje. uskraćivanje saslušanja. mjera za svilu i zlato denatalitet (lat. odnaroditi denar(ius) (lat. znanost koja određuje količinu drvne mase. min. dendron. metron) vještina mjerenja drveća. sličan drvetu. dendron drvo) u obliku drveta. dendron. denaturalisation) otpuštanje iz podaništva.

dati podatke dentagra (lat. ščepam) med.denobilitirati se denobilitirati se (lat. izliječiti od paralize departicija (lat. zbijen. dentis zub) zool. densus gust) gustoća. obilježavanje. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čišćenje zuba dentikuli (lat. veslati od veslo. de.) zubi. obilježiti. dentales) gram. riječ izvedena od nomina (imenica. prijava. dens. denotare) naznačiti. dens zub. grč. denudare) otkriti. deon. vrsta areometra denzitet (lat. dentitio) med. zgusnuće denzimetar (lat. otkloniti uzetost. djelokrug. zbijenost Deo gratias čit. nicanje zuba kod djece dentifricij (lat. zajedničko djelovanje erozije i raspadanja zbog kojeg dolazi do snižavanja tla denudirati (lat. oguliti. naučavanje o liječničkoj etici. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba dentist (lat. deontološki dokaz o postojanju Boga. de uklanjanje i nobilis plemenit) izgubiti svojstva plemića. denuntiatus) optuženi denuncirati (lat. agra plijen) zubobolja dentali (lat. davanje podataka denotirati (lat. potkazivanje. optužba denuncijant (lat. zubna kost. departement) podjela određenih poslova između djelatnika jednog kolegija. tj. arhit. potkazivač.) Bogu hvala (svršetak katoličke mise) deontologija (grč. zubni liječnik. fil. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog djela. deon dužnost. paralvein klonuti) med. postati pripadnik građanskog staleža denominacija (lat. arpazo zgrabim. denticuli zubići) mn. tj. logia znanost) teol. denominativan denominirati (lat. denuntiare) dostaviti sudu. nazvan još i moralnim dokazom. odvajanje kostiju od mesa. denominativum) gram. otkazati denotacija (lat. ukrasi na svodovima i stupovima u obliku zuba dentin (lat. glavna masa od koje se sastoji zub dentiskalpij (lat. denoncer) obavijestiti. Deo gracijas (lat. logia znanost) 1. zguliti denuncijacija (lat. departitio) podjela departman (fr. grč. imenovati denonsirati (fr. zubalo. tužitelj denuncijat (lat. denudatio) otkrivanje. denominatio) imenovanje. grč. denuncijant 268 departman denudacija (lat. zamjenica. t) dentalni (lat. oni kod kojih vrh jezika pri izgovaranju dodiruje zube u gornjoj čeljusti (d. dentalis) zubni dentarpag (lat. pridjeva i brojeva). zubni glasovi. instrument za vađenje zuba denticija (lat. znanost o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Benthama). razgolićenje. naprava za mjerenje specifične težine i gustoće tekućine. smatra da je potreba našeg uma pretpostaviti postojanje Boga kao osnove moralnog svijeta deparalizirati (lat. densus gust. denuntians) dostavljač. optužiti denzacija (lat. dens zub. soba. objavljivanje denominativ (lat. dens) zubni tehničar. dens zub. o etičkom ponašanju liječnika u svim odnosima i oblicima liječničke djelatnosti deontološki (grč. tj. denotatio) označavanje. zubni kirurg dentura (lat. deontos dužnost. 2. ogoliti. geol. potkazati. densus gust) zgušćivanje. metron) fiz. prid. denominare) nazvati. grč. stanje u kojem se nalaze zubi denucijator (lat. npr. okrug. denuntiator) v. odjeljak (stana) .

pertinencije depenirati (lat. persona osoba) med. deplorare) oplakivati. uništavati uši i gnjide dependencije (lat. koji se događa ili čini kad mu nije vrijeme deplasirati (fr. polos stožer) fiz. drveća) deplantirati (lat.u pangere pričvrstiti) hitno poslati ili otpremiti. uništavanje ušiju i gnjida depedikulirati (lat. koji nije na svom mjestu. deplantare) presaditi. en depot čit. volumen dijela broda pod vodom. brzo dostaviti. lat. pediculus uš) kir. ukloniti sa svog mjesta. grč. promijeniti mjesto. polus. kemijska tvar (supstanca) koja sprječava slabljenje galvanskih elemenata zbog polarizacije . uobičajenost depolarizacija (lat. deplere isprazniti. brzojav. obično se šalje najhitnijim putem po posebnim kuririma depeširati (fr. de uklanjanje. žaliti depo (fr.) i to posebno naplaćuje od deponenta depoetizacija (lat. tal. depot) skladište. ispražnjavanje deploracija (lat. loš položaj. ono što nekome pripada. uopćavanje depeša (fr. deploratio) oplakivanje. sažaljevati. naopako (ili: pogrešno. deplacer) premjestiti. deplacement) premještanje. gubljenje osobnih karakteristika. sažaljevanje. npr. pediculus uš) kir. račune u trgovačkoj bilježnici precrtati i time ih poništiti. poeta pjesnik) oduzimanje poetičnosti nekom pjesničkom djelu. dis.) na čuvanje depo-posao bank. planta biljka. razne vrijedne stvari (dragocjenosti. sklonište: voj. depilatorium) med. pauper siromah) osiromašiti. u sefovima. penna pero. sredstvo za skidanje kose i dlaka depilirati (lat. prilagodba običnom načinu izražavanja. smjenjivanje. prav. uništavanje polarizacije galvanskom elementu depolarizator fiz. depletio) pražnjenje. pri čemu nezasićena ili manje zasićena otopina potiskuje potpuno zasićenu otopinu deplasman (fr. osirotiti depedikulacija (lat. depecher. brzojaviti depilacija (lat. službeno pismo. bolest pri kojoj čovjek izgubi svijest o vlastitoj osobnosti (ličnost) ili o svojoj okolini (npr. an depo (fr. side) deplantacija (lat. lišiti nekoga imovine depistaža (fr. kad tvrdi daje već davno umro). ministarstva vanjskih poslova svojim predstavnicima u inozemstvu. dependere) mn. depilatio) opadanje kose. depilare) skinuti kosu (ili: dlake). bežični brzojav. deplace) neumjesan. dipennare) trg. rasaditi deplasiran (fr. v. potiskivanje. pom. kad banka prima na čuvanje. npr. volumen istisnine deplecija (lat. vojska koja služi za dopunu ostalih jedinica. povući nalog depersonalizacija (lat. pren. vojni materijal koji služi za dopunu.depauperacij a depauperacija (lat. skidanje dlaka depilatorij (lat. svakodnevnost. loše) postavljanje. deplantatio) presađivanje. de. de uklanjanje. pogrešno ili loše 269 depolarizator postavljen. vrijednosne papire i dr. depeche) vijest dostavljena najhitnijim putem. spremište. žaljenje deplorirati (lat. lišiti kose. de. rasadivanje (bilja. de. u farmaceutskoj tehnici: što potpunije izdvajati jednu biljnu supstancu pomoću češćeg dolijevanja sredstva za otapanje (etera). mjesto gdje se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. smijeniti nekoga s njegovog položaja. de. ostava. depistage) metodičko otkrivanje bolesti medu stanovništvom (npr.

pogoršanje deprefiksacija (fr. talog. prav. otjerati s mjesta. prisilno upućivanje u logore. potisnuti s položaja depozicija (lat. izgnan. službenike. depravatio) moralno kvarenje. izopačenost. poslati po kazni u koloniju. npr. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola s predmetkom . npr. de. depozicija deponirati (lat. dati. polos) fiz. smanjivanje stanovništva depopularizirati (lat. popularis narodni) otuđiti nekoga od naroda. depositor) v. iskvarenost. depositorium) odjel za čuvanje. deposedirani npr. deponere) v. pokvarenost. deportatio) progonstvo.) na čuvanju. galvanski element lišiti polarizacije depolirati (fr. in deposito čit. raseliti (stanovništvo) deport (tal. onaj koji daje nešto na čuvanje. deportiran (lat. ostaviti u banci potpis radi uspoređivanja depopulacija (lat. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. Rusa u Sibir.) dati ili primiti na čuvanje. deportare) prognati. ulog. nanos depozitna banka zavod koji prima novac uz manji interes da bi ga davao drugima uz veći i na toj razlici zarađivao depozitna mjenica mjenica koja se izdaje na novac uzet i uložen u posao depozitni novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. neki stalež ili skupinu ljudi lišiti političkih prava. protjerati. depossidere. deportatus) prognan. primiti ad depositum čit. ad depozitum (lat. novac uzet uz interes radi proširivanja posla depozitor (lat. izgnati. lišiti nekoga narodne naklonjenosti depopulirati (lat. polus. deposseder) prav. depositum) povjereno dobro. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. deponere) odložiti. = arhiv depravacija (lat. de prefixe predmetak) lingv. glatkoću depolitizacija (lat.) gram. iskaz pred sudom depozit (lat. deport) u trgovini burzovnim papirima: razlika između sadašnjega i kasnijeg nižeg tečaja vrijednosnih papira (razlika između sadašnjega i kasnijeg višeg tečaja zove se report) deportacija (lat. de. položiti. zalog. svjedok pred sudom deponij (lat. poslati u zatočeništvo. in depozito (lat. fr. protjerivanje. upućivanje po kazni u neku koloniju. smjestiti) odlagalište smetište deponiranje (lat. depopulatio) raseljavanje. depolitizirati (lat. protjeran. pred sudom iskazati. opljačkati) raseljavati. otjerati. vojsci itd. uložiti. deposter) voj. baciti u bijedu deposedirati (lat. razvratnost. vladar koji je zbačen s prijestolja depostirati (fr. ono što je ostavljeno na čuvanje. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili skupini ljudi. bank. deponens) ulagač. Engleza u Tas- 270 deprefiksacija maniju. depopulari opustošiti. osobito: ostavljanje stvari i vrijednosnih papira u banci na čuvanje. grč. poslan u zatočeništvo ili po kazni u koloniju deportirati (lat. dati na čuvanje. deponent depozitorij (lat. Francuza u Novu Kaledoniju itd. vojsku itd. fr. mjesto u sudu gdje se čuvaju stvari i novac. u pohrani. lišiti nekoga posjedovanja neke stvari ili zemlje. dakle. službenicima. činovništvu. ulaganje. prognati. činovništvo. depolir) oduzeti sjajnost. deponere odložiti. de. politisare baviti se javnim poslovima) ukloniti iz politike. deponentni glagol deponent (lat. npr..dpolarizirati depolarizirati (lat. koji prividno napušta svoje prvotno značenje. deponens (lat.

pasti u dug.) otuđenik. niže stanje žive u uskim cijevima nego u širim žilama koje opkoljavaju cijevi deprivacija (lat. uznemiravanje u poslu. po značenju i obliku. depurer) čistiti. poremetiti svoje imovinsko stanje. v. deprimirana kapilarnost fiz. zadužiti se deranžman (fr. depuratorius) v. kutna udaljenost zvijezde ispod horizonta depresirati (lat. depressorium) med. oneraspoložiti.deprekacija 271 deranžman depurancije (lat. utući. depressio) voj. deprimere) obeshrabriti. tj. pokvariti. deputatum) 1. izaslanik. područje koje leži niže od morske površine. pored plaće. depurgatio) čišćenje. područje najnižeg tlaka zraka depresorij (lat. živci koji šire krvne žile i time smanjuju krvni tlak depreverbacija (fr. deprimiran puls pritisnut. slabiti. depuratio) čišćenje krvi . trijebljenje depurgativan (lat. de uklanjanje. padanje žive u barometru zbog slabog tlaka zraka. kao jedan dio svojih primanja deputirati (lat. deprefiksacija deprimirati (lat. astr. smetati kome. knjigu. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cijevima. deputatio) izaslanstvo. otimanje. oduzimati snagu. depurgare) čistiti. zadržavati (koga). tlačiti. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) crijeva depurgatoran (lat. zauzimanje za nekoga. svečano izopćenje. zastupnik. npr. izabrati. osobito koji pomaže čišćenje krvi depuratoran (lat. derangement) smetanje. depreverbation) lingv. uputiti deračine čit. depurativan depurgacija (lat. potiskivanje moždane opne depresorni živci zool. npr. potištenost. izvaditi iz preše depresivno područje meteor. utvrđeni prihod koji netko. med. trijebiti. proklinjanje. razum) staviti u slobodnu prodaju. otrijebiti depurirati (fr. depurgativan depurgirati (lat. pročistiti. lišavanje. osobito lijekovi koji čiste krv depurativan (fr. uznemiriti. med. osobito u zajednici s određenim afektima (briga itd. naznačiti. očistiti. depuratif) koji čisti. nešto. fiz. privare lišiti) lišenje. iseljenik deracionirati (lat. klonulost psihičke energije. poglavito osjetljivosti. deprecatio) molba za koga ili za što. depurgatorius) v. deranger) uznemiravati. zastupnici koji u ime neke veće organizacije imaju ovlaštenje za obavljanje nekog posla. deputare) odrediti. slab puls koji znači oslabljelost. opadanje cijena. remetiti. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže.) i melankolijom. posredovanje depresija (lat. poremetiti. drva. odbor određen za pripremanje svega što je potrebno za rješavanje nekoga važnijeg pitanja deputat (lat. s priznanjem Božjeg suda. prima godišnje u stvarima. u naturi. trg. depurantia) mn. padanje cijena. poremećenost. aden žlijezda) med. rastužiti. očistiti krv deputacija (lat. topovsku cijev usmjeriti niže. depressio) psih. ugnjetavati. izaslanici. pobrkati. sredstva za čišćenje. spuštanje. utučenost. dere vrat. instrument za svlačenje. nered da bi se dobio. ratio pamet. ulegnuće. pročišćavanje. ukinuti racioniranje deradenitis (grč. upala vratnih žlijezda deranžirati (fr. 2. deprimere. oduzimanje depuracija (lat. nov jednostavan glagol deprekacija (lat. tj. žito i dr. poremećaj. derasine (fr. geol. anatema. meteor. nizak tlak zraka.

đerma. dermatalgija dermatoglif (grč. upala kože dermatodinija (grč. skretanje s pravog puta. jedne riječi iz druge. algos bol) med. stanovati — stanovnik derivati (lat. bolest kod koje čovjek osjeća da se izmijenila njegova okolina ili cijeli svijet derelikcija (lat. dermatodinija dermatičan (grč. derivata) mn. važna športska utakmica derby-crack čit. jugozapadno od Londona. kem. zrak. koji odvodi na drugu stranu derivirati (lat. đerma. utrka punokrvnih trogodišnjih konja u Engleskoj. deračine otuđenik. izvođenje. derivativus) izveden. rivus potok. bol kože. spojevi koji su nastali 272 dermatografij a iz drugih spojeva zamjenom određenih elemenata derivativan (lat. napuštene stvari. osobito naziv za otiske nožnih prstiju. derelictio) prav. đerma. koji pripada koži. rat štakor) ubijanje (ili: uništavanje) štakora i miševa derbi (engl. ona koja odvode sokove derivat (lat. kožni dermalni (grč. izvedenica. derivatum) gram. tj.prefiks sa značenjem: veza s kožom. de uklanjanje realizacija) med. iskorijeniti. iseljenik) lišiti osobina neke sredine. skopeo gledam) sprava u obliku posebnog zrcala pomoću koje se može vidjeti svaka. derbi-krek (engl. svaka pora. pa i najmanja promjena na koži. mat. derivare izvoditi) dolaziti. glyfo dubem) urez na koži. derivare odvoditi. iseliti deratizacija (fr. proizlaziti. đerma. voditi podrijetlo od. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. de. ostavljanje derelikta (lat. postati od. 2. derivare odvoditi. izvedena riječ. derivare izvoditi. đerma koža. pravilno skretanje duguljastih zrna izazvano njihovim okretanjem i promjena tlaka zraka koju to skretanje izaziva derivancije (lat. metron mjera) zrak. prav. derisoire) smiješan. izvoditi derivometar (lat. stvari bez gospodara derivacija (lat. diferencijacija. napuštanje. grafo pišem) opisivanje kože . izvođenje. v. đerma) med. popravlja smjer derizoran (fr. grč. šport. istrgnuti iz zavičaja. voj. koji je nastao izvođenjem iz nečega. derivantia) mn. đerma) kožni. prelazak od jedne funkcije prema nekoj izvedenoj funkciji. koji se tiče kože dermatijatrija (grč. derelicta) mn. odyne bol) med. Derbyju). đerma koža) kožni. izvod. instrument pomoću kojeg izviđač utvrđuje smjer i snagu vjetra i. (upotrebljava se u salonima za uljepšavanje) dermatalgija (grč. derby) 1. derivare. đerma. održava se od 1780. derivare izvoditi. na poznatom trkalištu u Epsomu. iatreia liječenje) med. liječenje kožnih bolesti dermatitis (grč.) prvoklasan konj trkač koji sudjeluje u derbiju derealizacija (lat. prema tome. npr. med derivirajuća sredstva. derivatio) gram. skretanje zrakoplova sa smjera svoje putanje zbog vjetra. bora. koji je u vezi s kožom dermaskop (grč. riječ koja je nastala od neke druge riječi. g.derasinirati derasinirati (fr. na stazi od preko 2400 m (naziv po osnivaču lordu E. koji služi za porugu đerma. npr. dlačica i dr. dlanova i tabana (primjenjuju u iste svrhe kao i daktiloskopski otisci) dermatografij a (grč. odvoditi.(grč. izvesti. đerma.

stavlja izvan snage derogirati (lat. spasmos grč) med. đerma. zakidanje.dermatoid dermatoid (grč. žućkast. ukidajući. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko djelovanje i koji liječi rane dermatoliza (grč.) muslimanski monahprosjak Des. đerma. znanost o kožnim bolestima dermatom (grč. caelum terramque movebo čit. đerma. voj. pathos bol. grafo pišem) med. đerma. tome rezanje) med. liječnik za kožne bolesti dermatologija (grč. dermatotilus derutirati (fr. ubi consistam. koji opoziva. zakidati. odstup (npr. ukidanje neke naredbe. opozivajući. Des. pobrkati nečije namjere. dio plastične kirurgije koji se bavi umjetnim obnavljanjem i popravljanjem bolesnih dijelova kože dermatotilus (grč. zakona derogativan (lat. tj. staviti izvan snage. ono što je najnovije u modi. đerma) med. ukinuti. pathein patiti) med. skopeo gledam) med.. đerma. od ugovora). okrnjivanje. ubi konzistam. đerma) v. derogativus) koji šteti. đerma. svadba. veselje dernier eri čit. tylos žulj) med. đerma. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. kožni paraziti dermijatrija med. udarcem.. smesti. razrezivanje kože dernek (tur.(grč. đerma. opozvati. grč u vratu derotilus med. zbuniti. derogatio) krnjenje. oleum ulje) farm. neki zakon derospazam (grč. stavljanje izvan snage. dermatopatija dermatopatija (grč. logia) znanost o koži. đerma. mykes gljiva) med. oduzimati. derogare) krnjiti. ubi consistam. zoon životinja) mn. đerma. đerma. bolest kože. kakvim tvrdim predmetom).) Daj . oduzimanje. posljednja novost derobirati (fr. osoba (nastaju trljanjem. logia) znanost o kožnim bolestima dermatoplastika (grč.) posljednji krik. pojave na koži kod nekih. đerma. ostavljaju trajan i jasan trag dermologija v. lat. smanjiti. okrnjivati. đerma) med. osobito nervoznih. oteklina kože dermatomikoza (grč. đerma. plastike vještina uobličavanja) med.) skup. povrijediti. osujetiti. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. način ispitivanja kože i njezinih bolesti promatranjem pomoću posebnog povećavajućeg aparata dermotomija (grč. derober zakinuti) šport. bolest kože dermatozoe (grč. ograničavanje. raditi na štetu. dermatijatrija dermo. eidos oblik) kožasta masa koja se upotrebljava za povezivanje i ukoričenje knjiga dermatol (grč. razbiti derviš (perz. osobito u modi. u jahanju: zaobići zapreku koju je trebalo preskočiti derogacija (lat. činiti krivo. v. đerma. okrnjiti. zavesti. đerma. đerma. dernije kri (fr. v. nosos bolest) med. prevlačenjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži 273 Des. plastike vještina uobličavanja) vještina punjenja životinja dermoskopija (grč. đerma dermografizam (grč. opozivanje. zakinuti. dermatonoza dermatopatologija (grč. bolest kože koju uzrokuju parazitske gljivice dermatonoza (grč. npr. zakinuće. dermatologija dermoplastika (grč. nametnici koji žive na koži. v. celum teramkve movebo (lat. dere vrat. lyo labavim) pretjerana rastezljivost i mlitavost kože dermatolog (grč. kožni žulj dermatoza (grč. koji ukida. smanjenje.

potreba. desensibilisator onaj koji otklanja osjetljivost) v. dezertor maliciozus (lat. disegno. Darwin (v. unuk. nešto što nedostaje. (fr. med. matematičar i fizičar iz 17. dessein. descendentia) potomstvo. potreba. de uklanjanje. nestale stvari. nepravda. voditi podrijetlo.desakralizacij a gdje da stanem (tj. inat desert (fr. spuštanje. honorar desideracija (lat. sal sol) uklanjanje soli kemijskim putem desant (fr. smanjivanje osjetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću posebnih boja (desenzibilizatora) otopljenih u vodi desenzibilizator (lat. vojska dovedena vodenim ili zračnim putem na neprijateljsko tlo Descartes čit. desideratum) nešto što je poželjno. brodski teret.) mn. nedostajanje. pod desenzibilizacija desept (tal. filozof. dešendendo (tal. praznina koju bi trebalo popuniti desiderata (lat.) glaz. lamarkizam). plan. segregare razlučiti. osnova neke kompozicije 274 desiderativan desen-stroj stroj ža izradu tkanina po uzorku. npr. potrebu.). onaj koji zlonamjerno napusti neku zajednicu. čega nema. desalinizacija (lat. i o uzrocima toga 1 takvog razvoja.) descendentna teorija biol. težnja da između različitih rasa dođe do normalnih ljudskih odnosa desen (fr. dessin) trg. dessert) završno jelo kod objeda ili večere (sir. koljeno descendendo čit. stroj za deseniranje stroj koji se upotrebljava u proizvodnji tkanina i koji uzorak tkanine koji se treba izraditi najprije izbocka na tvrdom papiru (kartonu) desenzibilizacija (lat. fot. uzorak. glagoli koji izriču neku želju ili potrebu . neprijateljski upad u neku zemlju. de uklanjanje sacer — svet) oskvrnuće svetinje. sići. za popunjavanje zbirki desiderativan (lat. supstance (kod koprivnjače i dr. vrsta. izdanak (dijete.) prav. glaz. descendencija (lat. nedostatak. decrescendo descendent (lat. nacrt. podrijetlo. cilj. st. 2. 2. stvari koje su potrebne. potjecati desegregacija (lat. poslastice) desertna vina vina koja se piju nakon objeda (obično slatka i jaka vina) desertni tanjur tanjur za voće i poslastice desertor malitiosus čit. descendere) silaziti. naučavanje 0 postanku. praunuk itd. rastaviti) uklanjanje rasne segregacije. postupak kojim se otklanja ili smanjuje preosjetljivost nekih organizama na određene tvari. a kasnije osobito Lamarck (v. koje su poželjne. desideratio) nedostatak. v. pokaži mi uporište) i okrenut ću nebo i zemlju (latinizirana poznata Arhimedova rečenica) desakralizacij a (lat. desensibilisatio otklanjanje osjetljivosti) 1. tal. descente) silaženje. voće. lat. spuštati se. Dekart fr. tumačenje o prirodnom razvoju životinjskih i biljnih vrsta tijekom povijesti Zemlje. desiderativus) koji izražava želju.) gram. uvreda. dispetto) 1. darvinizam) i Haeckl descendirati (lat. prkos. dakle. svetogrđe. skidati se. želja desiderat (lat. osobito ženu deservit (lat. de uklanjanje. stvari kojih nema. šara. tvorci ove teorije su stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo. o činjenicama koje na taj razvoj ukazuju i koje ga dokazuju. iskrcavanje vojske na neprijateljsko tlo. obesvećenje. silazak. designare obilježiti) namjera. verba desiderativa (lat. descendens) potomak. deservitum) braniteljeva (ili: zastupnikova) plaća.

despekt despekt (lat. desperare) očajavati. describere opisivati) mat. despectus) preziranje. imenovanje designacijska presuda prav. molba. desiccatio) sušenje. naznačiti. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. razarenje. dobronamjerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). disegnare) crtati. describere.) mn. očajanje. omalovažavati. obilježava. revolucionar koji je stavio sebe izvan zakona desperatan (lat. čeznuti (za čim) designacija (lat. desquamare) oljuštiti. fr. desolatio) pustošenje. koji prikazuje. prestati s čime deskripcija (lat. despectare) potcjenjivati. de uklanjanje. bezglavost. puste želje desiderij (lat. desperado očajnik) razbojnik. okaniti se nečega. prikazan. gubiti ljusku desolacija (lat. prezirati desperacija (lat. nacrtna geometrija deskriptivan (lat. opustošiti. kraj. određuje designator (lat. krajnje ogorčen desperatist (lat. nacrtano. despicere. tal. neutješan desolirati (lat. pouzdan) odustati od prijašnjega mišljenja koje je bilo istovjetno s mišljenjem okoline desoliran (lat. ocrtavan 275 despot deskvamacija (lat. prijezir. neograničeni gospodar. rušenje. designator) redar onaj koji pokazuje mjesta (u kazalištu itd. skicirati desistirati (lat. duboka tuga. ostrugati ljuske. onaj koji određuje nagrade na javnim natjecanjima i utakmicama designatus (lat. designatio) označavanje. klonuti duhom. ocrtavanje. određivanje. krajnje ogorčen čovjek desperirati (lat. zup umjesto zub) despekcija (lat.) onaj koji je određen za neki položaj. designare) označiti. gubljenje ljuske. nacrtao desinencija (lat. sonare zvučati) izgovaranje zvučnih suglasnika bezvučno (npr. pasti u očajanje. desinere završiti se. koji označava. dessiner. odrediti (nekoga). žudjeti. prezirati. poruga despektirati (lat. neograničeni vladar. država neograničenog i samovoljnog vladara despot (grč. desolare) pustošiti. fr. desperatio) očajanje. određujući.). desinence) gram. završetak riječi desinirati (fr. krajnje ogorčenje desperado (šp. uništiti. razoren. opis deskriptiva (lat. očajnik. uništen: očajan. čežnja. imenovati (nekoga za nešto) desikacija (lat. desiderija pija (lat. designitivus) označavajući.desideria pia desideria pia čit. desperare) čovjek bez nade. de. desidere) željeti. desperatus) očajan. koji opisuje. suh. presuda koja određuje kojim će se redom isplaćivati vjerovnici kod nekog stečaja designativan (lat. osjećaj bezizlaznosti. crtao. skromne. desquamatio) ljuštenje. med. ljuštenje kože nakon kožnih bolesti deskvamirati (lat. siccus. solidus stalan. zahtjev desiderirati (lat. despotes) neograničena i samovoljna vladavina. desolare) opustošen. despotes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. neutješnost desolidarizirati se (lat. obilježavajući. descriptio) opisivanje. klonuo duhom. despectio) v. dessine) crtano. bez nade. a još nije uveden u dužnost designirati (lat. . desiderium) želja. označenje. baciti u očajanje. grdnja. razoriti. isušivanje desine (fr. gubiti svaku nadu despocija (grč. žudnja. prikazivanje. teško ožalostiti desonorizacija (lat. descriptif) opisan. ocrtava.

pročišćen. samovoljan gospodar despotizam (grč. . despotes) samovoljno. de uklanjanje. izravnati. prevratnik desudacija (lat. opredjeljenje. vršiti nasilje despotski (grč. zagrijavanjem u zatvorenim posudama (retortama i dr. dati razrješnicu. destinati) određenje. nosač svoda. razoritelj. tiranski destilacija (lat. razaranje. fr. suha destilacija zagrijavanje organskih tijela (drveta. despotes) neograničena vladavina. kostiju i dr. nasilnički. destinataire) trg. razoritelj) razarač (vrsta ratnog broda) destrukcija (lat. onaj kojemu zapovjednik lađe treba predati robu. isparavanje tekućine i ponovno zgušnjavanje u tekućinu. odredište destinator (lat. desudatio) znojenje. razrješnica. voj. decharmer) lišiti draži (ili: čari. manjak (ili: gubitak) u težini koji neka roba pretrpi zbog odvajanja prašine. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. uništavajući. istovarivanje broda. destructor) rušitelj. destructibilis) razoran. ispaliti (iz puške ili topa) deše (fr. opredijeliti.) glaz. kola destra (tal. destruere) razornost destruktor (lat. iskrcavanje.despotizam samodržac. kapati. adresat. destinatarius. loše obiteljske situacije i si. namjena. destillateur) onaj koji pročišćava. despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave despotizirati (grč. destra desnica) colla destra čit. tiranstvo. destroyer uništavač. uništenje. prekapavati. desuggestio) oslobođenje od sugestije i njezine moći dešarmirati (fr.) u zatvorenim posudama radi dobivanja tekućina i plinova destilacijski aparat naprava za destilaciju destilat (lat. rušilaštvo destruktivan (lat.) 276 deše destinacija (lat. nezainteresiranost. odužiti. neku tekućinu. gubljenje volje za rad ili želje za isticanjem (npr. postupati nasilnički. uništavanje. zbog slabe plaće. isparavanjem prekapati. prevrat destruktibilan (lat. izdvaja destiliran (lat. skupna paljba. destructibilitas) razornost. pročistiti destimulacija (lat. destructivus) razoran. stimulare nagoniti) bezvoljnost. destillare. rušilački destruktibilitet (lat. plotun. popravljen destilirati (lat. destilla kap) ispariti. dechet) trg. a potom rashlađivanjem paru ponovno pretvoriti u tekućinu. isparavanje.) pretvoriti u paru. tiranin. ishlapiti. destinare) odrediti. samovolja. destillare) dobiven destilacijom. arhit. istodobno ispaljivanje. podupirač dešaržirati (fr. prosvijećeni despotizam despotizam koji se javlja u državnim tvorevinama naroda na nižem kulturnom stupnju. vraćanje duga ili neke obveze i priznanica o tome. kem. dug ili obvezu. pijeska i dr. proces prikazan pod destilirati. podanici stoje pravno prema despotu u istom odnosu kao bilo koji predmet posjeda. podmiriti. npr. decharger) istovariti. destra (tal. destillatio) kem. primatelj. desnom rukom destrojer (engl. destructio) rušenje. krajnji cilj. poboljšava. konsignator destinirati (lat. rušilački destruktivnost (lat. ljepote) dešarž (fr. decharge) pom. neograničeno. sudor znoj. voj. razriješiti. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. namijeniti. preznojavanje desugestija (lat. destillatus) kem. tekući proizvod destilacije destilator (fr. uništitelj.

otcijepljen. dechiffrer) odgonetnuti.) državni. detegere otkriti. dekalirati dešifrant (fr. šifru nekog tajnog pisma. odred vojske (manji od divizije) odvojen od cjeline i upućen radi izvršenja nekog posebnog zadatka detekcija (lat. detacher) odvojen od cjeline. sitničar. detacher) pojedine dijelove odvojiti od cjeline i odaslati. pridodati detašman (fr. riješiti znakove. očistiti deterioracija (lat. engl. nabrajanje do sitnica. otirati. en detail čit. an detaj (fr. prav. zbog isušivanja. dodijeliti. deterrere) zastrašiti. pridodan. deterior gori) pogoršavanje. prodavati na malo (ili: na sitno. posjedovanje tuđe stvari na temelju ugovora. pren. izlaganje). detective) službenik koji otkriva zločine i njihove počinitelje. dešifrirati se pokazati se. bez veze s ostalim dijelovima. zaplašiti determinabilan (lat. detentio) zadržavanje. javni dug detaksacija (lat. čistiti.. odlučan što se u toj robi nalazi. det flotant (fr.dešifrant 277 determinabilan cijepiti. protumačiti. uništavanje. ot- . privatni detektiv detektiv koji po narudžbi i za nagradu potajno motri kretanje pojedinih osoba detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se može sasvim neprimjetno snimati detektor (lat. poboljšanje u odnosima između dviju država. tobožnji vlasnik detercija (lat. sitnica. obustava. detaxatio) v. koji čita šifre dešifriranje (fr. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: uređaj za pretvaranje zvukova visoko frekventnih valova koji dolaze u radio-prijamnik u niskofrekventne titraje koji se čuju u telefon. opširno. determinabilis) presudan.opuštenost detaširan (fr. opisivanju) detant (fr. dodijeljen detaširati (fr.) leteći dug. potankost. upropaštenje deterirati (lat. tj. taksacija detalj (fr. od lat. engl. trg. dati se prepoznati det (fr. detail) pojedinost. iznošenje na vidjelo detektiv (lat. kvarenje. dette fiottante čit. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. detailler) opširno (ili: potanko) izlaganje. dechiffrement) odgonetanje. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga na izvršenje zadatka. prašak) detergirati (lat. tajni policajac. uređaj koji otkriva bojne otrove u atmosferi. dokučiti smisao. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora detentor (lat. detergere) obrisati. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. tumačenje nekog tajnog pisma. deterritio) zastrašivanje. na komad) detaljist (fr. na komad detaljiran (fr. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. prodaja na malo. detectio) otkrivanje. nezakonito zadržavanje. potanko. dette) dug. na sitno. detergere otirati. opisivanju) detalj iranje (fr. opisivati). čitanje šifri dešifrirati (fr. nezakoniti posjednik. v. odvraćanje od zla prijetnjom kazne deterdžent (engl. detegere otkriti. dette publique čit. osobito državni dug. detachement) voj. detailleur) trgovac na malo. istjecanja itd. detailler) komadati. detailler) opširan. dechiffreur) onaj koji rješava tajno pismo. voj. brisati) sredstvo za čišćenje (sapun. do sitnica pričati (ili: izlagati. uređaj za otkrivanje mina detencija (lat..) prav. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica detaljirati (fr. det piblik (fr. opširno pričanje (ili: opisivanje. usitnjavati.) trg.

klevetanje. rušenja detronirati (lat. pucanj. detractio) odbijanje. detoner) puknuti. oštro naglašeno determiniran (lat. detransportatio) tisk. određivati. odredbeni. u višečlanom pojmu onaj dio kojim se označuje osnova značenja (npr. detonare. određenost. odlučiti. detritio) trljanje. skup brojeva koji. detroner) v. odredba. detoner) glaz. determinativus) presudan. de-transponere) tisk. spremnost. gram. med. determinare) fil. ogovaranje. thronos. određenost determinacija (lat. opredijeliti. determinabilitas) presudnost. odlučnost. detronizirati . distonirati. (fr. detonacija (lat. prema čemu ni ljudska volja ne može biti slobodna. ispravljanje izmiješanih strana detricija (lat. pogrešno pjevanje. proizvod raspadanja. poredani po određenom pravilu. de-transpositio) tisk. šljunak. determinativus) gram. grmljavina. prasnuti. sužavanje opsega pojma proširivanjem njegovog sadržaja čime se dolazi od općenitijih do manje općih pojmova. determinatio) određivanje. određenje. detransportare) tisk. detersio) čišćenje 278 detronirati deterziv (lat. odluka. određenje. lako zapaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže zapaljivih eksploziva detonirati 1. grč. smanjivanje. nego određena i uvjetovana tim uzrocima i motivima. v. v. koji određuje. usp.) oblutak. detrahere) odbiti. pristaša determinizma. pogrešno pjevati. determinare odrediti) fil. istrošen kamen. detreminare odrediti) fil. determinare odrediti) mat. eksplodirati detrahirati (lat. indeterminizam deterzija (lat. opredjeljenje. opredjeljivati. de-. uskratiti. ponovno rasporediti detransportacija (lat. log. tresak. oduzeti. supr. 2. organizma i dr. rana nastala trljanjem. deterziv detoksinizacija (lat. prasak.determinabilitet determinabilitet (lat. toxikon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. odrediti. češanjem detritus (lat. ograničen determinirati (lat. detonatio) glaz. sinteza općih pojmova u posebne determinanta (lat. detranspozicija detransportirati (lat. opredijeljen. ukloniti. krvi otvaranjem vene. fr. determinatus) određen. fr. odbijati. detractor) klevetnik detransponirati (lat. tresnuti. determinare) ograničiti. odlučnost. uzeti suviše visok ili suviše dubok ton. detersorium) med. npr. odrednica. grč. eksplozija detonator (lat. (lat. Most slobode za razliku od Mosta mladosti) determinativan (lat. naučavanje o određenosti ljudskog djelovanja i htijenja i njihovoj uvjetovanosti vanjskim i unutarnjim uzrocima i motivima (pobudama). de. detergere čistiti) med. izmiješane strane ponovno dovesti u red. detransponirati detranspozicija (lat. jus detractionis čit. supr. oklevetati detrakcija (lat. materije. jus detrakcionis (lat.) pravo odlaska (ih: udaljavanja) detraktor (lat. presudan činitelj. ispadanje iz tona.) glaz. opredjeljivanje. oduzimati. utvrditi determinist (lat. sredstvo za čišćenje deterzorij (lat. v. odlučno. činitelj koji određuje smjer i cilj determinante (lat. oduzimanje.) upaljač. služe za rješavanje jednadžbi determinativ (lat. determinativ determinato (tal. indeterminist determinizam (lat.

npr. deuce dvojka) šport. kad obje strane imaju "četrdeset" (forty) deuce čit. fiz. pathos bol) med. detur copia sc. iznenadno posredovanje nekog boga (u teškoj situaciji) čiji je lik pomoću posebne naprave (stroja) bio spuštan na pozornicu. thronos) lišiti prijestolja. a detto (tal. detrusorium) med. smanjivanje nominalne vrijednosti nekog . skopeo gledam) vidovit čovjek. spomenuto. deuteros) ponavljanje devalizirati (fr. deuteros. pren. dewas) bog. iznenadna pomoć. devalvatio) bank. dictum) rečeno. deuteros. podnositi) med. prilaže se prijepis rasprave Deualion mit. kirurška sprava za potiskivanje tijela koja se zadrže u ždrijelu detto (tal. splašnjavanje. teški vodik. kad obje strane imaju jednak broj bodova. usp. tj. popustiti (oteklina) detur (lat.) mn. deus eks mah ina (lat. tj. grč. trg. deuteros. detto. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja detumescirati (lat. jezgra teškoga vodika. bolest koja nastaje kao posljedica neke druge bolesti deuteroskop (grč. deuteros. u tenisu: jednak broj bodova. dii (lat. stanje kad su za pobjedu potrebna još dva uzastopna boda deus (lat. detumescere) med. dewa. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (vrsta somnambulizma). to isto. protocolli) prav. naprijed imenovano. grč. deuteros drugi. deuteros drugi po redu) kem. toga istog. drugi brak deuterokanonske knjige kanonske knjige Svetog pisma drugog ranga koje su tek kasnije primljene u kanon deuteroksid (grč. idući deuterogamija (grč. lat. npr. tj. starogrčki kralj u Tesaliji. znak D deutero. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva. svrgnuti s prijestolja detruzorij (lat. deuteros drugi po redu) kem. opljačkati devalutacija (tal. skopeo gledam) drugi vid. deuteros. prestati oticati. vidovnjak deuteroskopija (grč. nomia) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom prijašnjem) deuteropatičan (grč.) u antičkoj tragediji: "bog iz stroja". Ponovljeni zakon (dio Biblije) deuteronomija (grč. thronos prijestolje) lišavanje prijestolja. orobiti. dus (engl. tj. splašnjavati. deuterij a Deuteronomij (grč. djus (engl. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu.(grč. izjednačeno stanje u nekim športskim igrama (npr. de. fiz. deuteros. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prijestolja detronizirati (lat. koji nastaje kao posljedica neke prijašnje bolesti deuteropatija (grč. neočekivana sila koja se iznenadno pojav- 279 devalvacija ljuje i rješava poteškoću.) napuštanje službeno utvrđenog tečaja neke državne novčana jedinice da bi se nakon određenog vremena odredio novi tečaj devalvacija (lat. tj.) neka se dade detur copia čit. 9 kg detto. tenisu). ukrasti. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. neočekivano posredovanje deuterij (grč. pathein patiti. spasio se od općeg potopa zajedno sa ženom Pirom deuce čit.detronizacija detronizacija (lat. grč. bogovi deus ex machina čit. deus. jedan od helenskih praotaca. theos sanskr. deuteros.) istoga dana detumescencija (lat. 6 kg brašna. oxys) kem. de. deuteroskop deuteroza (grč.) dvojka u kartama i u kocki. detumescere) med. devaliser) krasti. oksid drugog stupnja deuteroni (grč. detur kopija (lat.

muka. pokretne brodske dizalice na kojima vise čamci za spašavanje deviza (lat. kratka izreka na grbu. umrtvljivanje. koji je izveden od glagola devergencija (lat. devolvere svaliti) neku pravnu stvar iznijeti pred viši forum. vrsta šarana. dever) zool. naginjati se deverika (mad. porculanu sličnu tvar (Reaumurov porculan) devitrifikacija (lat. pretvaranje pare u tekućinu devastacija (lat. kos. smirenost. udaljiti se devirginacija (lat.) "božansko pismo". tj. a drugi partner ima pravo samo doživotnog uživanja toga imanja devolutivno sredstvo pravno sredstvo kojim se jedna sporna stvar s nižega suda iznosi pred viši sud devolvirati (lat. događaji puni nevolje deverbativan (lat. devisa) lozinka. 2. npr.. naginjanje devergirati (lat. vita život) lišavanje života. ploška deversoar (fr. vrijeme) 1. jad. pogonsko sidro kod zračnih lađa devijirati (lat. jedne armije. devehere. umrtvljivanje i vađenje zubne srži (pomoću lokalne anestezije) devitrificirati (lat. skretati. developpement) razvijanje. . devir krug. otvor kroz koji otječe suvišna voda devestitura (lat. de. de. obrat. danas: pobožnost. devestire) lišavanje čina ili feudalnog prihoda devijacija (lat. strana mjenica. jednog odreda vojske. jus devolutionis) pravo prenošenja nasljedstva po kojem. devalere) bank. ako umre jedan bračni partner. teškoće. skrenuti. smanjiti (ili: smanjivati) vrijednost novcu devanagari (sanskr. željezne dizalice za izvlačenje sidra. skrušenost. izlaganje (ili: prikazivanje) građevine u planu sa svim njezinim dijelovima dever (tur. ona koja glasi na stranu valutu i koja se treba isplatiti u inozemstvu devocija (lat. cjelokupno imanje pripada djeci. zastavi itd. devitalizacija zuba med.devalvirati novca. ostavljanje u nasljedstvo nekog naslijeđenog prava ili imanja devolucijsko pravo (lat. supr. facere činiti) pretvaranje stakla zagrijavanjem u neku vrstu porculana (Reaumurov porculan) devits (engl.. razaranje. šp. tj. sanskrt devaporacija (lat. opustošenost deveksan (lat. vrijeme. patnja. davits) pom. geslo. okolnosti. opustošenje. licemjerje. lišiti djevičanstva (ili: nevinosti). potpuno povlačenje nekog novca. devolutio svaljivanje) prav. 3. puzavost. uništavanje. sanskrtsko pismo. poniznost (devotizam) devolucija (lat. nevolja. devirginare) razdjevičiti. vitrum staklo. vitrum. deflorirati devitalizacija (lat. devotio) kod starih Rimljana: žrtvovanje života podzemnim bogovima u znak pokajanja. trg. prijetvorna pobožnost. verbum glagol) gram. veliko štovanje. deversoir) odvod. de. skretanje (ili: otklon) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog njegovih željeznih masa devijator (fr. opustošivanje. defloriranje 280 devolvirati devirginirati (lat. tegoban život. de. izljev. deviare) skrenuti (ili: skretati) s pravog puta. deviatio) skretanje nekog tijela od svoje putanje ili pravca. devastatio) pustošenje. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) djevičanstva (ili: nevinosti). revalvacija devalvirati (lat. devergere) nagnuti se. devexus) nagnut naprijed. doba. devergentia) nagnutost. načelo. facere) pretvoriti staklo putem jakog zagrijavanja u neprozirnu. strm developman (fr. potpuna odanost. devaporatio) fiz. arhit. deviateur) zrak.

devotus) Bogu posvećen ili odan. des. lat.devomirati prenijeti nešto na koga drugog. odricanje (ili: napuštanje) vlasništva dezarmiranje (fr. rastaviti ono što treba biti zajedno. poreći. v. devonski period devonski period geol. desavouer) odricanje. zbuniti. zakidati. razjedinjavanje dezakordirati (fr. smiren.ne-. ponizan devotizam (lat. prav. desavouer) poricati. raspustiti vojsku. desaccorder) izazvati neslogu. sprječavanje (npr. desertio) voj. zakinuti. napraviti nered. otklanjanje. lat. položiti oružje dezasortirati (fr. pobožan. raspuštanje vojske. osporavati nešto. smanjivanje stalnog kadra dezarmirati (fr. devocija Dewarova posuda čit. termosica. raz-. activus djelatan) učiniti nešto neaktivnim. razdoblje u razvoju Zemljine kore u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. desequiper) raspremiti brod dezen = desen dezercija (lat. lat. povraćati. brisati vojnika s popisa. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se temeljila na nečemu utvrđenom i sigurnom. a organski svijet raznovrsniji i obilniji nego prije. aggregare pridružiti) raspad. proždiranje devotan (lat. propuštanje da se učini neki pravni čin. pokvariti skladnost dezaktivirati (fr. des-. ne priznavati. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio appellationis) dezertan (lat. bijeg iz vojske. odricati. napuštanje vojske. pun poštovanja. desengager) raskinuti angažman. desarmer) razoružavanje. izbaciti devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. skrušen.(fr. pokoran. vulkansko djelovanje bilo vrlo snažno. vevovere. des. nepriznavanje dezavuirati (fr. razdružiti. ne priznati svoju vezu s nekom osobom ili radnjom dezekipirati (fr. rasulo. pust .) dezanektirati (fr. plaću. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju. termos-boca (naziv po škotskom kemičaru i fizičaru Jamesu Devvaru 1842—1923) dez. raz-. desavantager) oštetiti. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri 281 dezertan ponovnom zauzimanju Alsace-Lorraine 1919. povratiti. nemilost. npr.ne-. osobito: ostaviti u nasljedstvo devomirati (lat. osloboditi obveze. odreći. žderanje. prijezirno: prijetvorno pobožan. onesposobiti dezambalaža (fr. otpustiti dezapoantirati (fr. poricanje. odreći se aneksije dezangažirati (fr. iskorjenjivanje. des-. okrnjiti dezavuiranje (fr. desertus) nenastanjen. desappropriation) otuđivanje vlasništva. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. osobito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. nenaseljen. licemjeran. tj. raspakivanje dezaneksija (fr. zbrku dezavantažirati (fr. devomere) med. unijeti razdor. Djuerova . gubljenje ljubavi dezagregacija (fr.. smanjiti stalni kadar. glaz. razdruživanje. formacija koja se oblikovala između silurske i karbonske devoracija (lat. razočarati dezaproprijacija (fr. devovere) v.. zavaditi. dezinsekcija. devoratio) gutanje. smesti. desassortir) razdvojiti. desemballage) trg. desarmer) razoružati. dezodoracija) dezafekcija (fr. ponizan. lat. desaffection) nenaklonjenost.

desiderare željeti) poželjan deziluzija (fr. nesebičan. odeur miris) učiniti da nešto izgubi miris. nesnosan. grafo) zool. pathein patiti) med. des-. inficere zaraziti) sprava za čišćenje od zaraznih klica i tvari. des-. odjeću. desmos žila. desmos veza. des-. des-. lat. hig. usp. tome rezanje) med.ne-. bol. njihovim vezama itd. grč. obnoviti) sprava za usit- 282 dezolantan njavanje raznih nežiličastih tvari. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. prestati dezmalgija (grč. inficere zaraziti) osloboditi (ili: očistiti) od zaraznih klica i tvari. deserter) napustiti vojsku. upala zglobnih žila dezmografija (grč. izvlačenje (ili: izdvajanje) kisika dezoksidirati (fr. razdvajanje. dezinficirati (fr. zrak. informatio objašnjenje) zlonamjerno pogrešno i lažno obavještavanje dezinsekcija (fr. des-. ljut) kem. inficere zaraziti) čišćenje zraka (ili: tijela. odoratio mirisanje) oduzimanje neugodnog mirisa nečemu. insectum kukac) uništavanje (ili: tamanjenje) škodljivih insekata (osobito po kućama i stanovima) dezintegracija (fr. vrlo žalostan. deglacija. vojni bjegunac.) od zaraznih isparavanja i tvari. illudere igrati se. = reducirati dezolantan (fr. pathos patnja. designolles) voj. raz-. des. tj. a ne roba novac). iskren. lat. tj. des-. bol u žilama zglobova dezmitis (grč. dosadan . desolant) vrlo tužan. neutješan. ruke itd. desmos žila. lat. inflacija. logia) med. infestation pustošenje) popravak kvarova. lat. stan. desistere) odustati. narušavanje neke cjeline. desmos žila.dezerter dezerter (fr. npr. mješavina sumporne i pikrinske kiseline. reflacija dezinformacija (fr. osobito se upotrebljava za punjenje torpeda dezistirati (lat. oslobođenje od kisika. rezanje žila i spletova dezodorizacija (fr. hig. des-. osoba koje taj posao vrši dezinfestacija (fr. lat. lat. žila. ugušivati neugodne i štetne mirise koji se razvijaju zbog kemijskih i bioloških procesa dezoksidacija (fr. nepristran. logia) znanost o žilama. des-. lat. osloboditi od kisika. bol žila i spletova dezmopatologija (grč. desmos žila. lat. grč. uklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda i si. uništenje iluzije dezinfekcija (fr. odeur miris. prebjeg dezertirati (fr.ne-. oxys) kem. des-.. algos bol) med. znanost o bolestima žila i spletova dezmotomija (grč. dezodorizirati dezodorizirati (fr. des-. v. odjeće. desmos žila. des-. lat. uništavanje zaraznih klica. kad novac traži robu. stana i dr. inflatio nadimanje) bank. prostodušan dezinjolni barut (fr. sindezmologija dezmopatija (grč. lat. razbijanje atoma. deserteur) bjegunac iz vojske. dezorganizacija dezintegrator (fr. smanjivanje količine novca u optjecaju radi sprečavanja povećanja cijena (što se događa kad je na tržištu više novca nego robe. opisivanje žila i spletova dezmologija (grč. des. oxys oštar. okaniti se. varati) razočaranje. des-. integratio uspostava. desinteresse) nekoristoljubiv. raz-. dezinteresiran (fr. dezintegracija atoma fiz. integrare uspostaviti. dezinflacija (fr. desmos žila) med. obnova) uništavanje veze. okuživanje dezinfektor (fr. pobjeći iz vojske deziderabilan (lat.

dibbug prodrijeti) prema židovskoj tradiciji: oznaka za dušu nekoga giješnika koju progoni zao duh te nalazi sklonište u tijelu nekoga živog čovjeka dicefal (grč. Dontov izborni sustav kod razmjernog predstavni- 283 dicis gratia štva po kojem se ne dijeli ukupan broj glasača svake liste s ukupnim brojem izaslanika. dvaput. di-.) dežurni (fr. raskinuti. keras rog) školjkaš iz razdoblja gornje jure. polugospodar diarhičan (grč. na. organske veze među sastavnim dijelovima. zbunjen. bez orijentacije dezorijentirati (fr.(grč. u rastrojstvu dezopstruktivi (fr. suvladar. nakaza rođena s dvije glave dicefalan (grč. u ljudskom tijelu. kefale glava) dvoglav diceras (grč. u.. zbuniti dežma (mađ. pro-. jadan. nered: potpun preobražaj i poremećaj osjetillnih organa kod nekog čovjeka zbog tzv. itd. dovesti u nered. zbunjivanje. dvostruko) grč. med. dioptrija diarh (grč. rastrojavati. loše probave dezorganizacija (fr. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. di-kefalos) med. diba) teška svilena tkanina protkana zlatom. desorienter) koji se ne može snaći i opredijeliti u nekoj prilici ili u prostoru. du jour) biti u službi. lat. stihovna stopa od dvaju kratkih slogova: U U dibuk (hebr. samo radi izgleda. iza. du jour) koji je na službi. vršiti službu (osobito se odnosi na časnike. navesti na pogrešan put. koji ima dva gospodara diarhija (grč. naveden na pogrešan put. di-. unijeti rasulo dezorijentacija (fr. izgubljen. desorganiser) rastrojiti. javlja se i kao di-. skrenuti s pravog puta.za dis dvaput. omesti u nekoj prilici. brokat dibrah (grč. dešmek) onizak. izgubljenost dezorijentiran (fr. za ljubav forme. nego se dijeli broj glasova svake kandidatske liste prvo s 1.dezolatan dezolatan (fr. preko. skrenut s pravoga puta. desorienter) omesti u snalaženju u prostoru. dvostruko dia. dicis gratia dicis gratia čit. dezsma od lat. desetina dežmek (tur. rastrojstvo. među. u određenim prilikama. u nekoj prilici. dežurati D'Hondtov sistem čit. npr. obstruere začepiti. koji obavlja službu. rastrojavanje.(grč. duumvirat diba (tur.) radi forme. vrlo bijedan. dvo-. di-. desoler) opustošen. skretanje s pravog puta. dyo dva. toliko da se kaže. a za izborne količnike uzima onoliko najvećih rezultata koliko se treba izabrati izaslanika. smeten. magnetiziranja dezorgranizirati (fr. zatim sa 2. di. archo vladam) sa dva vladara. liječnike itd. poluvladar.) v. dicis kauza (lat. predmetak u složenicama sa značenjem: dva-. archo vladam) vlada dvojice. di-. u nekom mjestu. sredstva protiv zatvorenosti. dicis causa . decima deseta) deseti dio priroda koji je kmet davao feudalnom gospodaru. zdepast i nezgrapan čovjek dežurati (fr. desorientation) nedostatak (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredjeljivanja u prostoru. v. raz-. na okrajcima ljuštura ima dva izdanka zavijena poput roga dicis causa čit. obstructum) mn. upravljanje dvojice gospodara. di-brachys) metr. npr. rasulo. u nekom mjestu. dia) grčki prijedlog (po hrvatskom pravopisu dija-) znači: kroz. tvorac ovog sustava je Belgijanac D'Hondt di. dvovlašće. archo vladam) član vlade dvojice. v. pa sa 3. za. des-. dicis gracija (lat. te se tako dobiveni rezultati sređuju.

smjesa kem. didaktična književnost poučna književnost. didynamis) mn. napisan oko 100. diktus (lat. dvadeset četiri površine Didona mit. tj. tj.. staklo. autorove bilješke (upute) uz dramski tekst didekaedar (grč. di-dynamikos) bot. od četiri prašnika. dvostruka maternica. elektron) fiz. izlaganja. naprijed spomenuti Didahe (grč. površina didekaedarski (grč. elemenata prazeodima i neodima didimitis (grč. diktum de omni et nulo (lat. deka. didaskein poučavati) stručnjak u poučavanju. rijetka zemlja. edra osnova) geom.dictum dictum čit. XIV. didaskalia) mn. spomenuti. mjesto iz nekog djela dictum de omni et nullo čit. dodeka dvanaest. alkohol. edra) koji ima dvaput po deset (20) površina didelfis (grč. zrak. nego kad je izolator zrak. dielektrična konstanta izolatora broj koji pokazuje koliko je puta kapacitet jednog istog kondenzatora veći kad su u njemu oblozi razdvojeni tim izolatorom. ne vrijedi ni za sve dictum factum čit. elektron) koji ne provodi elektricitet. parafin. didymos) blizanac didinamičan (grč. znanost o nastavnim metodama didaskaličan (grč. dvomoćne biljke. dielektrična tijela = dielektrik. poliedar koji ima dvaput po dvanaest površina. objasnidbeni. kazivati. ulje. pričanje od početka do kraja. koji izolira. supstanca) koja nije samo nevodič elektriciteta (izolator). di-. objašnjenja. bot. kako je rečeno. deka deset. tobolčar 284 dielektrik didim (grč. konstanta dielektriciteta = dielektrična konstanta dielektričan (grč. već sudjeluje kao sredina (međutvar) u prostiranju električne sile. didasko poučavam) poučan. onaj koji umije dobro predavati didaktika (grč. didymos dvostruk) kem. npr. diktum faktum (lat. vrijedi i za neke i pojedine. poslovica. osnovno pravilo zaključivanja: što vrijedi za sve. poučavati. diegesis) ret. tj. delfys maternica) med. diktum (lat. elektron jantar) fiz. voda . upala jaja didimos (grč. induktivitet dielektrik (grč. dielektrična polarizacija električna podjela koju trpi jedan izolator zbog influencije. dvadeset. di-. stari kršćanski spis. upute.) log. di-. tj. di-.) rečeno — učinjeno. edra osnova) geom. nego iznosi i pouke didaktičar (grč. a sudjeluje u prostiranju električne sile. dva duža) didinamija (grč. znanost o uređenju i sprovodenju nastave kao sredstva duhovnog razvoja. poliedar koji ima dvaput po deset. g. didache) "Naučavanje dvanaestorice apostola". klasa u Linneovom biljnom sustavu. s četiri prašnika (dva duža) u jednom hermafroditnom cvijetu didodekaedar (grč. didaktikos) umijeće poučavanja. tvar (materija. di-. dicere reći. izdan 1883. hermafroditni cvijet (kod kojega su. iz njega vidimo kako se živjelo i mislilo u prvim danima kršćanstva didaktičan (grč. dictus) imenovani. na Istoku. zool. književnost koja se ne bavi samo umjetničkom obradom neke teme. didymos sa dva muda) med. opširno izlaganje dielektricitet (grč. di-. didaskein učiti. porculan. apodiktičan didaskalije (grč. dvomoćan. didaktikos) poučan. utemeljiteljica i kraljica Kartage. g. dielektrični kapacitet v. što ne vrijedi za neke i pojedine.) izreka. spalila se kad ju je ostavio Eneja diegeza (grč. čvrst sumpor. tako se i dogodilo dictus čit. di-.

npr. izvanredna (ili: povlaštena) carina diferencijalni carinski sistem trg. psihologija individualnih razlika. diffamatio civilis čit. ili olakšavanje odnosno otežavanje uvoza iz određenih država. individualnih varijacija duševnog života i njihove uzročne zavisnosti diferencijalna sociologija znanost koja proučava oblikovanje društvenih slojeva iz oblikovanja profesija i podjela rada diferencijalna tarifa sustav u obračunavanju naplate prijevoza na željeznicama po kojem. razlika u starosti itd. diffamare) iznijeti (ili: iznositi) na loš glas. ozloglašavati. dio više analize koji uči kako se pronalazi vrijednost diferencijala . deficit. difamacio civilis (lat. e. dio za koji je neka veličina veća ili manja od druge. manjak. kad se netko hvali i razmeće kako ima na nešto veće pravo nego netko drugi difamator (lat. odbitak od cjelokupnog iznosa difamacija (lat. kočnica s dvostrukim djelovanjem diferencijalna psihologija znanost o duši koja se bavi razlikama u duševnim sposobnostima pojedinaca. diffamator) klevetnik difamatorski (lat.. ugljena i si. psihologijom razlika u spolu. različnost. beskrajno mala (infinitezimalna) razlika između uzastopnih vrijednosti neprekidno promjenjive veličine. razglasiti.) "izgubio sam dan" — izreka rimskog cara Tita Flavija Vespazijana (41—81 n. drva. termin difalco čit. naranče) diferencija (lat. differentia) razlika. elektron) kem. carine koje se za robu iste vrste različito obračunavaju. višak.) za dan u kojem nije učinio ništa dobro dieni (diolefini) kem. ogovaranje difamiran (lat.dielektrin dielektrin (grč. difalko (tal. u sposobnostima.) trg.) prav. nezasićeni ugljične hidrate sa dvije dvostruke veze između C-atoma dies (lat. differre razlikovati se) 1. sustav po kojem se carinske stavke za uvozne i izvozne proizvode za pojedine zemlje u koje se ti artikli uvoze ili iz kojih izvoze različito reguliraju i obračunavaju diferencijalni posao trg. razglašavati difenil tanki impregnirani papir u koji se umata južno voće (npr. diffamare) klevetnički. mješavina sumpora i parafina diem perdidi (lat. netočan iznos. nesuglasica. oklevetati difamirati (lat. tj. dies dan) prav. diffamare) klevetanje. teh. kod prijevoza u masama (žita. ogovaranje. iznijet na loš glas difamirati (lat. kod motornih vozila. pogrdan difamija (lat.). 2. diffamatio) širenje glasina. rok. spona (veza) između motora — mjenjačke kutije (razvodnika brzine) — i kotača 285 diferencijalni račun diferencijalna kočnica teh. nego se samo prima ili nadoknađuje razlika ukoliko im je vrijednost porasla ili pala diferencijalni račun mat. mat. diffamatus) ozloglašen. di-. psihologijom tipova. ozloglasiti. po nejednakim carinskim stavkama. neslaganje diferencija (lat. burzovni posao (ili: trgovanje državnim vrijednosnicama) pri čemu se vrijednosnice stvarno ne izdaju. izvanredne prijevozne stavke diferencijalne carine trg. prijevozne stavke bivaju razmjerno sve manje što je veća udaljenost. mat. dan suđenja. razlika. cilj im je pomaganje domaće trgovine (smanjivanje carinskih stavki za domaće trgovce). deffamare) ozloglasiti. klevetanje.

difforme) napraviti nakaznim. fthongos glas) gram. difformite) nakaznost. determinizam diferirati (lat. miješati se difuzijom.diferencijalni ton 286 difuzija difindirati (lat. opširan. pronalaženje vrijednosti količnika dviju beskrajno malih veličina ih diferencijala diferencirati (lat. treći ton koji se čuje kad istodobno zvuče podjednako jako dva tona različite visine i čija je visina jednaka s razlikom broja titraj a onih dvaju tonova diferencijalno plaćanje isplata razlike pale vrijednosti državnih vrijednosnica ili akcija diferenciranje (lat. dvoglasnik. nesklad difrakcija (lat. difuzna svjetlost rasuta svjetlost. differre) biti različan. razvučen. jogunast. diffractio) fiz. razgrađuje difonij (grč. tj. neskladan diformirati (fr. difterija diftong (grč. dvolistan . diffidentia) nepovjerenje. stvaranje razlika i različitosti iz istovrsnoga. razgrađivanje difluentan (lat. nezgodan. ne slagati se difesija (lat. differre) fil. diferencija specifika (lat. praviti razliku. mat. raširiti. difforme) nagrdan. otvor ili pokraj uskog neprozirnog tijela i nastajanje pojava koje se temelje na interferenciji difterija (grč. fthongos glas) gram. nejednak. v. akutna i veoma zarazna bolest koja se odlikuje upalom sluznice dušnika. raznolik diferentizam (lat. uporan. dva različita samoglasnika koji su spojeni u jedan slog (npr. razlikovati se. raspadanje. koji pravi teškoće. diffundere) izliti. fyllon list) sa dva lista. prav. difficile est satiram non scribere čit. raščlanjivanje nečega istovrsnog u raznovrsne dijelove. pronalaziti diferencijal diferentan (lat. fone glas) glaz. koga je teško zadovoljiti. nakazan. prekinuti. eo. diffusus) rasut. diffluere) razlijevanje. odlaganje pretresa difizer (fr. di-. ao. skretanje svjetlosti zbog prolaska kroz uzak procijep. di-. di-. itd. pretvaranje jednostavnog glasa u dvoglasnik difundirati (lat. differre razlikovati se) v. ždrijela difteritis med. odvajanje. prekidanje. nerazmjernost.) diftongiranje (grč. potrošiti (novac. kompozicija za dva glasa diforman (fr. mučan. di-. poružniti diformitet (fr. prekinuti parnicu i odložiti je za drugi dan difisija (lat. ružan. u svim pravcima odbijena (reflektirana) svjetlost difuzija (lat. diffluens) koji se razlijeva. difthera oderana i uštavljena koža) med. diffessio) nepriznavanje. nepriznavanje prisegom nekog djela. io. tvrdoglav difidencija (lat. nevjerovanje difilan (grč. raspada. mat. diffissio) kidanje.) log. razliti. sumnjičavost. dificilan čovjek. diffuseur) naprava za izvlačenje repinog soka (u proizvodnji šećera) difluencija (lat. v. drukčiji. differre razlikovati se) razlikovati.) teško. pod definicija difficile (lat. differens) različit. npr. dificile est satiram non skribere "teško je ne pisati satiru" (poznata Juvenalova izreka) dificilan (lat. prav. imanje) difuzan (lat. diffindere) kidati. širenje. diffessio jurata) prav. pretjerana opširnost i razvučenost u govorenju i diferencijalni ton fiz. strog. difficilis) težak. rasprostiranje. sudsko nepriznavanje valjanosti ili originalnosti nekog dokumenta difesijska prisega (lat. nagrditi. diffusio) razlijevanje. osobito originalnosti rukopisa ili potpisa differentia specifica čit.

najveća istočna ili zapadna udaljenost unutarnjih planeta (Merkura. npr. dostojanstvenost. peć za zagrijavanje pješčane kupelji. sredstva za probavu digerirati (lat. kem. međusobno miješanje raznih plinova i tekućina difuzijski postupak način dobivanja soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe (uveden 1865. digerirnoj peći) digestiv (lat. astr. dignitas) dostojanstvo. dyo dva. na žice) digitalan (lat. gramma slovo) dvostruk znak za jedan glas. zbirka spisa koja je razdijeljena na pojedine odsjeke. upotrebljava se za liječenje opeklina digestor (lat. sisavci koji imaju slobodne prste na nogama diglota (grč. . prav. prid. poveća zbirka odlomaka iz spisa starijih rimskih pravnika (Pandekta). tj. parom. sredstvo koje pomaže probavi. sa dva tučka diginija (grč. nj. udaljavati se od teme (osobito u govoru) digresija (lat. digitalis) kem. digestibilis) probavljiv digestija (lat. tj. di-. a koju je priredio car Justinijan digestibilan (lat. druga udaja diger (engl. gyne žena) bot. digestivus) med. grč. laboratorijima itd. Venere) od Sunca diheksaedar (grč. hex šest. dvožene biljke. parna kuhinja digić podrugljiv naziv za Talijana (prema "digo" — kažem. poliedar s dvaput po šest. probavljati. probaviti. ugled.) bot. visoko zvanje digrama (grč. pustikara (biljka iz porodice strupnikovica) digitar (lat. digitalis) prstni.) mn.) Papinov lonac. glossa jezik) knjiga napisana na dva jezika. dignitarius) nositelj visokog zvanja. digerentia) mn. edra površina) geom. di-. slovo u najstarijem grčkom alfabetu. biglota dignitet (lat. di-. alkaloid koji se nalazi u pustikari digitalis (lat. u govoru).: 287 diheksaedar uređaj za kuhanje koji se zagrijava vrelom vodom ili. autoklav digestorij (lat. lj. mast pomiješana s terpentinom. koji se tiče prstiju (noge i ruke) digitalin (lat. di-. digerere) razdjeljivati. sredstvo koje pomaže izlučivanje gnoja digestivna mast farm. digger) kopač. di-. češće. biljke sa dva tučka (drugi red većeg broja klasa u Linneovom biljnom sustavu) digitacija (lat. med. diffusio. velikodostojnik digitata (lat. fiz. s dvije žene. razdijeliti. pomaganje izlučivanja gnoja. lonac za pripremanje hladetine od kostiju. gamos brak) drugi brak. med. naslovima i paragrafima. čitalo se kao "v" (ime dobilo po tome što je imalo oblik dvostrukog "g") digamija (grč. tvrdu tvar u zagrijanoj tekućini omekšati i otopiti digesta (lat. osobina biljaka koje imaju dva tučka. metron) naprava za mjerenje brzine miješanja raznih vrsta plinova digama tj. digitus prst) način stavljanja prstiju pri sviranju (npr. udaljavanje od teme (npr. digressio) skretanje. površina. podijeljena po knjigama. otapanje čvrstog tijela u nekoj tekućini na umjerenoj temperaturi (u tzv. druga ženidba. digredi) skretati. tj. dvostruko "gama" (gamma). životinje s prstima. dž digredirati (jat. digestio) probavljanje. osobito kopač zlata u Australiji digerencije (lat. koje se često čuje u njihovu govoru) diginičan (grč. u proizvodnju šećera) difuziometar (lat. tj. dvanaest. probava. mn.difuzijski postupak pisanju. gyne) bot. digesta) mn. digestorium) u kemijskim tvornicama. zool.

diheksagonalna piramida v. podjela ljudskog biča na dušu i tijelo dihtati (njem. diadema) plava ili bijela traka oko čela koju su. tal. zbijen) teh. diabetes) med. adelfos brat) mn. diadechomai preuzimam) naslijeđe. Mjesečeva mijena (faza) kod koje se vidi samo polovica njegovog osvijetljenog kruga: psih. diadeo vežem oko. diabasis) prolaz. diabetes. ženski ukras za glavu. pro. način oplođivanja kod biljaka pri kojem se spolni organi razvijaju jedni za drugima. u.. vračarija. diabolo) vrsta igre. diadochos nasljednik) nasljednik prijestolja. šećerna bolest koja je vezana sa znatnim izlučivanjem mokraće koja je. raz-. ret. čarolija. Leibnizova najjednostavnija podjela brojeva na klase. optuživanje protivnika s naznačivanjem kazne koja ga očekuje dijaboličan (grč. bolesnik koji boluje od šećerne bolesti. preko. dicha dvostruko. prijelaz. diabolos) vražje djelo. dichotomia. dvojina) mat. račvast dihotomija (grč. med. podjela roda na dvije vrste. diable. dyas dvojstvo) dijadski sustav brojeva. didodekaedar dihogamija (grč. kruna. na. dyas dvoje. gaz dijabetes (grč. diabolos klevetnik. diabolos) vražji. šećeraš dijabetin (grč. diabetes) med. diabasis) geol. mineral iz starijeg paleozojskog doba. ne propuštati. diaballo prebacujem. di-. sotona dijablerija (fr. kod proterandrije prije sazrijevaju muški. sotonski dijabolizam (grč. sustav sa samo dvije znamenke (1 i 0). vragolija. uza. prevedem. ne u isto vrijeme. nasljedstvo. nosili perzijski kraljevi i grčki carevi. igrokaz u kojem glavnu ulogu imaju vragovi (vrsta misterija) dijabola (grč. podrijetlom iz Kine. veličina određena proizvodom dvaju vektora dijadeksa (grč. biti čvrsto priljubljen dija. kao znak vladarskog dostojanstva. osobito: nasljednici Aleksandra Velikog (dijadosi) u raznim dijelovima njegove države diheksaedarski. temno režem) podijeljen na dvoje. binarni sustav dijadoh (grč. diabole) kleveta. diabaino prolazim. gamos brak) bot. usp. diablerie) 1. najčešće gust i tamnozelen dijabaza (grč. ili ima u sebi šećera (diabetes mellitus). dicht gust. grč. levuloza koja se upotrebljava kod dijabetičara umjesto šećera dijabetometar (grč.(dia) predmetak u složenicama sa značenjem: kroz. diadijabaz (grč.dihogamija 288 dijadoh šećera u mokraći (kod šećerne bolesti) dijabl (fr. podjela koja sadrži dva člana. lat. diabaino prolazim. tj. dakle. s obje strane. diabetes) med. dicha na dva.i dr. dijadoha dijadelfija (grč. slična igri jo-jo dijada (grč. biljke s hermafroditnim cvjetovima čiji su prašnici srasli u dva snopića (u Linneovom sustavu XVII. vladarsko dostojanstvo i vlast dijadika (grč. temno režem) podjela na dva dijela. prelazak ili preobražaj jedne bolesti u neku drugu. sprava za određivanje količine . bot. ili normalnog sastava (diabetes insipidus). dicha dvostruko. dvostruki brak. za. vražji posao dijabolo (grč. metron) med. u težim oblicima izaziva veliko mršavljenje i malaksalost dijabetičar (grč. a kod proteroginije ženski spolni organi dihotoman (grč. magija. klasa) dijadem (grč. diabolus) vrag. 2.

diaglyptein) mn. diadechomai preuzimam) med. bolest dijafragme dijafragmitis (grč. preznojavanje dijafragma (grč. diafoneo ne slažem se. diafaino. diafragma) anat. ret.dijadoha dijadoha (grč. mehaničko kontracepcijsko sredstvo dijafragmalgija (grč. diagignoskein. ali u različitom značenju u jednoj rečenici dijaforetičan (grč. diagnosis) med. tj. spor. izrezbaren dijaglipti (grč. međusloj dijafonija (grč. diaglyfein izrezati) izduben. popuštanje ili prestanak neke bolesti dijafan (grč. diakustika dijafonski (grč. diafragma. diafaino prosjajim. diagignoskein prepoznati) med. 289 dijagnozirati ponavljanje iste riječi. preznojavanje dijaforetik (grč. sprava za mjerenje i određivanje prozirnosti atmosferskog zraka dijafanorama (grč. razdioba (ili: razilaženje) hranjivih tvari kroz tijelo. diaftheiro kvarim. disharmonija. znanost ili umijeće prepoznavanja i utvrđivanja bolesti dijagnoza (grč. pokretni limeni prozorčić (blenda) za otklanjanje rubnih zraka kod velikih dalekozora. prozirnom papiru dijafanitet (grč. sredstvo koje pomaže isparavanje kože. dijagnozirati dijagnostičar (grč. dijagnostički znaci bitni znaci ili simptomi neke bolesti dijagnostika (grč. pupanje. okrugao začetak mladice ili cvijeta biljke: zool. prosvijetlim) proziran. diagnosis) med. dijafano posuđe stakleno posuđe. pregrada. diafoneo) v. metron) fiz. diaglyptos izrezan. diadidomi dijelim) med. diagignoskein prepoznati) med. naprava za osvjetljavanje mjehura pomoću električne svjetlosti dijafilm slike koje obrađuju jednu temu te su snimljene uzastopno na filmsku vrpcu kako bi se mogle povezano projicirati dijafiza (grč. diafragma) med. opt. diafero) razlika. obloženo ili išarano zlatnim listi ima. dio duge kosti između dviju jabučica. prosvijetlim. prosvijetlim) prozirnost dijafanometar (grč. algos bol) med.utvrditi kod bolesnika . pa postakljeno. diaforesis) znojenje. diaforeo raznosim) med. na posebnom dijafanom. v. pren. upala dijafragme dijaftoroskop (grč. figure izrezane ili izdubene u ploči dijagnosticirati (grč. vidim) prozirna slika dijafanoskop (grč. nejednakost. v. diagnostikos) liječnik koji umije prepoznati i utvrditi bolesti prema njihovim bitnim oznakama ili simptomima dijagnostički (grč. diaforeo) koji pomaže isparavanje kože. različnost. diafyein izniknuti) bot. skopeo promatram) uređaj za ispitivanje zagađenosti zraka dijaglifičan (grč. nesloga. diafaino prosjajim. geol. nesklad. diafoneo) koji se ne slaže u glasu. diafonia) prvobitno kod Grka: neslaganje u glasu. bot. dijadeksa dijadoza (grč. preznojavanje dijaforeza (grč. posebno za ukrašavanje prozora. nejednakost. u novoj glazbi pod dijafonijom se pogrešno razumijeva kompozicija za dva glasa dijafonika (grč. diagnostike) med. med. disonanca. prepona u sjemenoj čahuri. ošit. prepoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika neke bolesti po njezinim bitnim oznakama i pojavama dijagnozirati (grč. koji zvuči nejednako dijafora (grč. neslaganje. orao gledam. dijafanoradiranje fotografsko kopiranje bakroreza itd. dijafane slike prozirne slike na staklu. diafaino prosjajim. diafaino. skopeo gledam) med. oko. isparavanje kože. izrezan. što je utemeljeno na pouzdanim znacima ili simptomima. u neskladu sam.

savez) 1. koji pomaže urednu stolicu. diagonalis) u smjeru dijagonale. razlikovan. narječje. presjek. dosjetljiv. metron) fiz.. razlikujem) koji je utemeljen na prepoznavanju. diakope rasjeklina. prijelomni. diagonalis) geom. diagonios. diachoreo) med. dijahoretični organi organi za pražnjenje crijeva dijahoreza (grč. voda za ispiranje usta dijaklizma (grč. ret. dialektikos) koji odgovara znanosti o mišljenju. di-agein provoditi. diagrafein nacrtati. poprečan dijagraf (grč. grafičko (ili: crtežno) predočivanje nekog stanja. diakuo) fiz. u preko. omjera itd. domišljat . note od pet linija. koji je u skladu s tom znanošću. koji je nastao putem prelamanja dijaklaza (grč. diachorheo imam proljev) med. prelamanje svjetlosti. diakinema) med. lat. za. med. vještina skiciranja dijagram (grč. prepoznavanje (osobito stupnjeva bolesti) dijakronija (grč. dialektos) filol. diagrafein nacrtati) naprava za mehaničko crtanje perspektive prema prirodi dijagrafija (grč. skica) radi objašnjenja nekog činjeničnog stanja. razmicanje. diaklyzo ispirem) med. diagonia. povijest jezika dijakustika (grč. grafia) umnožavanje na litografskom kamenu crteža prenesenih na gumirani taft dijagrafika (grč. voda za ispiranje usta dijakopa (grč. diakrino prepoznajem. 2. diaklyzo ispirem) ispiranje usta. kad se umjesto najljepše mi je kaže naj mi je ljepše. pomirenje. razdvajanje kostiju dijaklastičan (grč. diaklao prelamam) fiz. juha) flaster od biljnih sokova. diakrisis) procjenjivanje. dia. npr. razlikovanju. ret. dužina koja u višekutniku spaja dva nesusjedna vrha. radi zornog predočivanja određenih odnosa. pražnjenje crijeva 290 dijalektičan dijakinema (grč. dijakritički znakovi znakovi na slovima koji označuju njihove posebne glasovne vrijednosti (npr. dialegesthai razgovarati. dia. znanost o prelamanju zvuka dijalaga (grč. prelamanje zraka dijakliza (grč. kod gnostičara: dva međusobno isprepletena trokuta u kojima je upisano neko mistično ime Boga i koji su im služili kao hamajlija (Salomonovo slovo) dijahilon (grč. služi za umekšavanje ili ublaživanje dijahoretičan (grč. statistike. plan. lat. chronos vrijeme) lingv. stolica. kos. uređaj pomoću kojega se pronalazi i utvrđuje sposobnost pojedinih tijela za vođenje elektriciteta dijagonala (grč. znakovi za prepoznavanje bolesti dijakriza (grč. promjena mišljenja. chylos sok. diagrafein) vještina izrade skica. duboka rana) 1. dia kroz. vrsta ribe s bodljikavim perajama dijakritičan (grč. vrsta figure u kojoj se u neku smislovnu cjelinu umeću druge riječi. vrsta rude (bogate željezom). diagramma) lik ili geometrijski crtež. svaki lokalni govor koji se razlikuje od službenog i standardnog jezika dijalektičan (grč. diallage razlika. figura kojom se više razloga svodi na jedan dijalekt (grč. dijagonal vunena tkanina s gustim križićima dijagonalan (grč. 2. slika rada ili snage. crtež (ili: nacrt. š i s). odrediti prirodu bolesnoga stanja dijagometar (grč. diaklao prelamam) fiz. glaz.dijagometar znakove i simptome neke bolesti i na osnovi njih samu bolest.

dijamagnetne tvari ili dijamagnetna tijela su: bizmut. stihovna stopa od četiri sloga: U — U — dijametar (grč. literarni umjetnički ob- 291 dijametar lik u antičkoj filozofiji koju su stvorili sofisti. iambos) metr. onaj koji ispituje i proučava narječja. filol. onaj koji se vješto služi dijalektikom. dialogos) lit. definicija u krugu. najsitnija vrsta tiskarskih slova. dijaloški dijalogirati (grč. tisk. fiz. fil.. fosfor. tijekom mišljenja. promjer. najsjajniji i najskupocjeniji dragi kamen koji se može brusiti samo svojim vlastitim prahom. poznavatelj dijalekata dijalektologija (grč. najveća tetiva. dialektos. svojstvo nekih tvari u obliku prutića da se u magnetnom polju postave svojom dužinom okomito na pravac linija sile (ekvatorijalno). onaj koji je vješt u raspravljanju. tropos diallelos) log. magnes magnetni kamen) fiz. zlato. paramagnetizam dijamagnetometar (grč. di' allelon. gubljenje ili iscrpljivanje snage. koji primjenjuje dijalektičku metodu dijalektika (grč. dialektikos) dobar govornik. disputiranja. dia kroz.) dijamb (grč. umijeće znanstvenog raspravljanja. meduvrijeme. odvajanje sluzastih tvari kod osmoze. živa. izložiti neku misao itd. dialektos. razdvajam. mania strast) pretjerana uporaba dijalekta (narječja) u književnim djelima dijalelon (lat. dialegomai razgovaram. fil. akromatičan dalekozor dijaliza (grč. v. od grč. dialogos) razgovor dviju ili više osoba. prid. služi za premazivanje željeznih predmeta (ograda. dvostruki jamb. dialysis) med. u obliku razgovora dijamagnetizam (grč. dužina koja prolazi kroz središte kruga. lat. bakar. najtvrđi. olovo. logos) filol. domišljatost. najgušći. dialegomai) uvoditi na scenu više likova koji razgovaraju dijalogizam (grč. diametros) geom. talij. Platon. dia pomoću. diamant) vunena tkanina s figurama i križićima dijamantna boja mješavina lanenog ulja i grafita. dialektike) umijeće razgovaranja (bilo s drugima ili sa samim sobom). dijereza i asindeton dijalog (grč. dialektos narječje. razmak. diamant. dijalela dijalelus (lat. itd. uređaj za mjerenje i ispitivanje dijamagnetizma dijamant (fr. metron) fiz. određivanje pomoću pojma koji se treba odrediti. dialeipo ostavljam razmak. znanost o dijalektima dijalektomanija (grč.dijalektičar dijalektičar (grč. antimon. razlučivanje. smrt. znanost o kretanju mišljenja kroz proturječnosti koje se. dialegomai) dati nečemu oblik razgovora. magnes. tj. a sam odgovara dijalogizirati (grč. adamas) min. dialyo) koji rastavlja. logia) filol. med. koji uništava. Sokrat i. zaključak u krugu dijalema (grč. ili drugog pita. srebro. adams. ponovno ukidaju dijalektolog (grč. figura u kojoj su udruženi pitanje i odgovor: pisac samoga sebe pita i odgovara. rov bez dna (veoma dubok) za sprječavanje upada neprijatelja u zaklon dijamantin (fr. kristaliziran ugljik. i ret. cink. tj. dia. dijalitički dalekozor vrsta dalekozora koji uklanja boje. di-. osobito. dialyo rastavljam. dosjetljivost. od grč. odvajanje kristaloida od koloida putem osmoze. bolesno stanje (osobito kod groznice) dijalitički (grč. koji razdvaja. krivulje . grč. supr. fort. vrata itd. izmjena tekućina. allelon uzajaman) log. snalažljivost u govoru. dialeimma) prekid.

zagnojavanje. med. knjiga u koju se unose dnevna zbivanja dijarija (lat. diaria febris) med. diarium) kod Rimljana: dnevni obrok. danas: dnevnik. sredstva koja pomažu isparavanje kože. dia.dijametralan (npr. neizvjesnost. sumnja (osobito kao retorička figura) dijapozitiv (grč. koji ima dva cvijeta. posve. maslina (II. dia. danas: opseg jednog glasa ili instrumenta. positivus) opt. proljev dijarij (lat. sredstva koja pomažu gnojenje dijapijetičan (grč. pyesis gnojenje. neodlučnost. razum.: Pristaje mu kao . diapneo ishlapim) med. logia) punjenje životinjskih tijela dijandrija (grč. dia. gone rađanje) fil. značenje dijantus (grč. slika na posebnoj staklenoj ploči koja se pomoću projekcijskog uređaja (skioptikona) prenosi povećana na platno dijareja (grč. dia lat. kvinta 292 dijarizam dijapijema (grč. uzetost dijapnoici (grč. pril. mn. diaplasma) med. elipse) i spaja dvije točke oboda kružnice dijametralan (grč. kod Francuza: zvučna vilica dijapedeza (grč. dianthes) bot. npr. procurenje krvi kroz vene dijapente (grč. pretvaranje u određen oblik dijanasologija (grč. umjetnost). dijametralno suprotan sasvim. diametros) pr. med. čir u prsima dijapijetici (grč. namještanje uganutog ili prelomljenog uda. upropastim) ret. slabo znojenje dijaporeza (grč. znanost o podrijetlu i izvoru spoznaje dijanoetičan (grč. pyein gnojiti. razuman. diapassein posipati između) biljni prašak za posipanje rana dijapazon (grč. zagnojiti. figura u kojoj se osobito podvrgava ruglu nečija neprilika ili nepriličnost. diapedesis) med. plegma udarac) med. zagnojenje) v. sposobnost mišljenja. koji bujno cvjeta (npr. voden razumom. karanfil) dijapasma (grč. mišljenje. npr. dia. osobito za kućnu poslugu. potpuno. diapneo isparavam) mn. dijanoetične vrline vrline (kod Aristotela) u kojima dolazi do izražaja razum (znanje. pas sav) glaz. razboritost. pyein) med. kod Grka: oktava. pvein) med. dijapijema dijaplaza (grč. koji pripada promjeru. osobito pluća. tj. klasa u Linneovom sustavu) dijanoegonija (grč. svakodnevna groznica dijarizam (grč. zagnojavanje dijapijeza (grč. dia. bot. morfe oblik) oblikovanje. dia. koji pomaže stvaranje gnoja. diandria) dvomuževnost. dia. izbijem. probijanje krvi kroz opnu vena. diaplasis) med. dianassein puniti. potpuno suprotan dijamorfoza (grč. mudrost. skroz. opća klonulost. npr. krvavo znojenje. diarrheo protječem) med. dianoia razum) fil. diaporesis zabuna. dianoia mišljenje. sasvim. diapedao probijem. oblog. pyein) mn. sredstva koja izazivaju umjereno znojenje dijapnoja (grč. dia. blago isparavanje kože. pente pet) glaz. oblaganje ili mazanje cijelog tijela dijaplegija (grč. prelomljene kosti dijaplazma (grč. dyao unesrećim. kroz pet tonova. sumnja) neodlučnost. biljke sa dva prašnika u jednom hermafroditnom cvijetu. dianoia) fil. za razliku od etičkih vrlina kod kojih se razum pojavljuje kao gospodar želja i strasti dijanoja (grč.

velika dvorana s mnogo stupova. zool. diastello razdvajam. s međuprostorima. glaz. diastema) glaz. dia. diathermaino progrijem) fiz. gramatici: znak za rastavljanje dijateka (grč. širi dijastatičan (grč. dijasostici sredstva za odražavanje zdravlja i života dijaspazma (grč. Hrvati izvan domovine dijastaltičan (grč. diasozo spasim) med. kratak. praznina. dia. rastavljanje dijashizma (grč. koji pretvara škrob u šećer 293 dijateza dijastaza (grč. diaspao razvlačim. ta tessara četiri) glaz. razmaka dijastola (grč. dvojnost dijashiza (grč. diaskeuastes prerađujem) onaj koji kritički prerađuje neko staro djelo. u Novom zavjetu: Zidovi prognani iz Judeje i rasuti po drugim zemljama. u grč. adijaterman dijatermanzija (grč. razdvojim) razdvajanje. čista kvarta. diastema razmak. supr. diastasis razdvojenost) kem. uređaj. osobito Homerove pjesme dijaskopija (grč. diaspora) rasipanje. odrađivanje. diaskopeo svestrano razmatram) opt. oi ili ai tessares. ustrojstvo. širenje srca i arterija zbog aktivnog skupljanja srčane muskulature (sistole). prosvjetljavanje zrakama. diastello razdvajam. thermasia toplina) fiz. rastavljam) poet. razdvajanje. interval dijastematičan (grč. prikazivanje prozirnih predmeta. aterman. npr. retorička figura koja se sastoji u pretjeranom umanjivanju. dijashiza dijasirm (grč. thermaino grijem) fiz. kod starih Grka: dvorana u kojoj su stupovi bili međusobno udaljeni za tri debljine stupa dijastimometar (grč. diastasis) kem. rastezanje. rasutost. osobito sloga koji je inače. pauza. diaspasma razdvojenje. degeneriranje biljaka dijastema (grč. diatithemi) savez.dij artroza magaracu sedlo. na staklu (dijapozitivu) u propuštenoj svjetlosti dijasostičan (grč. pa i ona digla nogu itd. diaschizein kidati) med. cijepanje. diasyrmos) ruganje. s intervalima dijastil (grč. koji propušta toplinske zrake. udaljenost. sam po sebi. ismijavanje. spašava. bot. evangeličke harmonije dijateza (grč. stylos stup) arhit. razvlači. dyas) dvojstvo. suprotno: hiperbola dijaskeuast (grč. koji se rasteže. kidanje. diastema) razmak. diathesis. koji čuva. diaschizein) med. razdvaja. razbacanost. naziv za prijevode četiriju evanđelja. osobito prozirnih slika. sa- . mn. diatithemi) raspoređivanje. enzim ili ferment nađen u životinjama i biljkama koji djeluje na ugljikohidrate i čini da se škrob pretvara u šećer te znatno pridonosi metabolizmu dijastaza (grč. svojstvo tijela da propuštaju toplinske zrake dijatermazija (grč. metron) naprava za mjerenje udaljenosti. v. rastavljam) koji se rastavlja. produživanje. odvajanje. dia. dia. tzv. diasozo spasim) med. štiti dijasostika (grč. Stari i Novi zavjet dijaterman (grč. dijartroza (grč. fiziol. protuprirodno razdvajanje kostiju ili hrskavice. vještina održavanja života. Vidjela žaba gdje se konj potkiva. sastavak zglobova dijas (grč. rastajanje. diaspeiro rasipam. di-arthron) spajanje zglobova tako da budu sposobni za gibanje. stanka između dva stiha neke pjesme dijaspora (grč. njegovanje i održavanje zdravlja. međuprostor. rengenskim dijaskopska projekcija opt. diastasis) razilaženje. osobina tijela da propuštaju toplinske zrake dijatesaron (grč. ugovor.

fr. danas se upotrebljava samo u crkvenoj upravi (kod katolika: biskupija. razdvajanje. sjednice narodnih izaslanika dijetetičar (grč. topola. diatomos podijeljen) min. vrba i dr. koji se može lako dijeliti samo u jednom smjeru: fiziol. dijetetska sredstva sredstva korisna za zdravlje dijetist (lat. dies dan) sluga ili službenik koji radi samo za dnevnicu. dioikesis gospodarstvo. nadnice. diatribe) zanimanje. uređenje. spavanje i odmaranje). sklonost nekoj bolesti. kritički polemični spis. lat. dnevnica dijurnist (lat. bot. dies dan. di-oikeo gospodarim. silikatne alge. od Dioklecijana naziv za 14 glavnih dijelova Rimskog Carstva. di-. čas ozbiljno. npr. veoma satirično i s grubim pikanterijama dijecan (grč. diateino istežem.dijateze stav. diurnus) dnevnih . osobito: hrana koju u tu svrhu propiše liječnik. ljestvica u kojoj je niz od 8 tonova podijeljen na 5 cijelih i 2 polustupnja. dijetetski propisi propisi kojih se valja pridržavati da bi se očuvalo zdravlje. npr. med. korisno za zdravlje. dies dan) koji prima dnevnicu. ckrvi: svećenik koji služi jutarnju misu dijeza (grč. narodni izaslanik itd. dnevnice koje prima službenik. "osnovne bolesti" ili sklonost bolestima dijatoman (grč. diaireo razdvajam. oikos kuća. oikos) bot. upravljam) biskup kao upravitelj dijeceze. na granici između životinjskog i biljnog carstva (od njihovih ljušturica i nitroglicerina pravi se dinamit) dijatonička skala (grč. dnevno dijete (lat. diairesis) gram. diaita lat. zabava. techne) znanost o načinu života korisnom za održanje zdravlja dijetetski (grč. njegovanje zdravlja. bolesnička hrana. pril. a druga samo ženske cvjetove. u Kat. kod protestanata: župa koja se nalazi pod jednim superintendantom). diaitao liječim. diese) glaz. fil. razdvajanje. dijetist dijetarski (lat. med. piće. svaka mala promjena u tonu. tzv. diurna) dnevna plaća ili nagrada. rastavljanje. držati dijetu živjeti jednostavno i umjereno dijetar (lat. umjesto stalne plaće. ae u ae. jednostaničan dijatomeje (grč. raščlanjivanje jednog dvoglasnika (diftonga) na dva samoglasnika. pobornik urednog i umjerenog načina života dijetetika (grč. diaeta način života) med. četvrtina tona. dies dan. razlika između velikoga i malog polutona. intervali u dijatonskoj ljestvici nisu jednaki dijatriba (grč. uredan način života (s obzirom na hranu. dijecezno pravo službeno pravo. diatithesis) med. scala ljestvica) glaz. kućenje) gospodarstvo. biljke kod kojih jedna stabla nose samo muške. paskvila. razgovor. diaitetike sc. osobito krvnih žila dijeta (grč. dieta) mn. di-. čas šaljivo. di-iemi. "križić" kao znak da se jedna nota povisuje za pola tona dijurna (lat. mjerodavno pravo biskupa dijecezan (grč. dom) sa dva doma dijeceza (grč. rastavljen) mn. kućim. diaitao liječim) onaj koji uči kako treba čuvati zdravlje. dnevničar. diatomos razdijeljen. dietarius) v. dnevničarski. dakle. diaitao liječim) umjereno. dispozicija dijateze (grč. uprava. pripadnik (ili: član) dijeceze dijecije (grč. omiljena metoda cinika i stoika po kojoj su izlagali svoja naučavanja. 294 dijurnist dijereza (grč.

di-. glasovira. 2. Dike grčka božica pravde i pravedne osvete dikearhija (grč. dus. kotyledon udubljenje. ukras. koji ima dvije jezgre. dictatum) 1. pravda.chros boja kože. dictamnum) jasenak. znanost o pravu dikirion (grč. kazivanje u pero. krateo vladam) v. dike. dikearhija dikeologija (grč. u starorimskoj državi: najviši službenik s neograničenom vlašću koja je mogla trajati najviše šest mjeseci. mast) dvobojnost. bezuvjetni mir koji se mora prihvatiti i potpisati diktirati (lat. chorde žica) glaz. dictio) jezik ili stil nekog pisca.dik dik (fr. di-. izražavanje dikcionar (lat. lat. suprotno: despocija dikeokracija (grč. dike. basa (ili: suzafona) i od udaraljki diktafon (lat. način izražavanja. pravo. vojvoda. dixieland) džez-orkestar kakav su razvili bijeli glazbenici. kokkos jezgra) bot. herceg. dictare) kazivati u pero. svijećnjak s dvije ukrštene svijeće dikiš (tur. pjesma koja se sastoji od dvije vrste stihova. vrsta mažurane) diktando (lat. dikolička pjesma dikordij (grč. pozaune. luksuzna laka kola za dame. šara diklinije (grč. postelja) bot. dichroos. dvobojan 295 diktirati dikroskop (grč. koji zapovijeda. 2. dike pravo. archo vladam) vladavina prava. sastoji se od trumpete. pijavčica) bot. zapovijed diktator (lat. 2. di. šav. pravna država. di-. naređenje. di-. instrument s dvije žice dikotiledone (grč. skopeo gledam) instrument za promatranje i utvrđivanje dikroizma kristala itd. pravednost. koji traži poslušnost bez pogovora diktatura (lat. logia) pravo. a sa stražnjim sjedalom za slugu dikcija (lat. dux) 1. dictionarium) rječnik koji ne sadrži samo pojedine riječi nego i frazeologiju nekog jezika dike (grč. kolon dio. prima ono što se govori i ponavlja kad se treba zapisati (služi umjesto stenograma) diktaman (lat. u Francuskoj: stupanj plemstva između princa i markiza.) obrub. dictare. diktando. dike) 1. kline ležaj. režim koji uspostavlja diktator. onaj koji neograničeno vlada. biljke kod kojih se prašnici i tučci ne nalaze u jednom cvijetu. dvostruko mijenjanje boja dikromatičan (grč. odjeljak) poet. di-. slično fonografu. diksilend (engl. zadatak rađen po kazivanju u pero. grč. pravda. zadatak napravljen po kazivanju u pero diktat (lat. govoriti nekome . biljke kod kojih se pri klijanju javljaju dva klicina listića dikroizam (grč. neograničena vlast diktatura proletarijata prema povijesnom materijalizmu: državni oblik vlasti radničke klase (proletarijata) koji ona mora uspostaviti da bi osigurala ukidanje kapitalističke eksploatacije i kapitalizma te ostvarenje komunističkog društva diktirani mir mir koji se sklapa po diktatu drugih sila. jednospolne biljke koje imaju ili samo muške ili samo ženske spolne organe dikokičan (grč. chroma boja) u dvije boje. gitare (ili: bendža). dikyrios dvojak) pravosl. nego su podijeljeni na razne cvjetove. di-. mit. bez sjedala za kočijaša. govoriti nekome tako da onaj kome se govori to zapisuje. rutvica (ljekovita biljka. foneo zvučim) uređaj koji. dvojezgreni dikolon (grč. a kojega su birali u izuzetno teškim prilikama za državu: 2. dictatura) vlast diktatora. dictator) 1. dictando)' pisanje po diktatu. dichroos. klarinete.

lijep. tj. differre odgoditi. voljen. dilucidatio) prav. tzv. kaznu diktitis (grč. kaz. npr. dilatere. prav. rasvijetliti. oprati. a druga disjunktivan (polilela) diletant (tal. otopiti. zaključak u kojem je prva premisa hipotetičan sud. površnost diletantsko kazalište kazalište u kojem glume oni kojima gluma nije struka diletirati (tal. objasniti.) glaz. dilatio) odugovlačenje. svijetli trenuci. onaj koji je u nekoj struci površan. dilogia) dvojako značenje. diligence) brzina. grč. dilatorium) prav. širenje. npr. s postupnim slabljenjem jačine tona dok se potpuno ne izgubi diluirati (lat. marljivost. otvarač. kon diliđenca (tal. miljenik. pren. tumačenje dilucidirati (lat. rasteže. zavodnik dilema (grč. dictus) gram. sprava za proširivanje. dilettare) zabavljati. rane dilatatoran (lat. sumnju.) prid. med. dilemma) neugodan položaj u kojem se nalazi čovjek kad se mora odlučiti između dviju podjednakih mogućnosti.) ptica (papiga. hitrina. dilogos) koji se može dvojako razumjeti. diligentia) brižljivost. brižljivo izbjegavanje površnosti u poslovima. gaseći se. smanjivanje jačine diludij (lat. raskomadati) rastrgnuće. dilutio) razblaživanje. med. dilatatorius) koji proširuje. zapovijedati. ljubimac. diluvium spiranje zemlje) poplava. dvosmislen dilogija (grč. zbrisati. onaj koji se bavi nekom umjetnošću ili vještinom samo iz ljubavi prema njoj ili radi prikraćivanja vremena (za razliku od umjetnika kao znalca. dilucidare) osvijetliti. dilatatio) rastezanje. con diligenza čit. izjavan dilaceracija (lat. revnost. upala mrežnice diktivan (lat. brižljivo. poplavljena zemlja. dragi. rastapanje. diktyon mreža) med. razdiranje. . sredstva za razblaživanje diluendo (tal. diludium) odmor pri gladijatorskim borbama. log. diluentia) med.) mn. objašnjenje. propis (ili: naredba) o odgađanju roka dilber (tur. bez stručne spreme 296 diluvij diletantizam (tal. nedoučen. oteže. pažljivo diližansa (fr. zatvorena kočija za prijevoz putnika. a ne profesionalno. krasan. češće: lucida intervala dilucidacija (lat. osobito duševnog bolesnika. vino vodom. propisati. dvojba. propisivati. dilatator) med. dilatabilis) rastegljiv. proširivanje. savjetovati. npr. nepovjerenje) diluvij (lat. proširenje srca dilatator (lat. protumačiti dilucija (lat. rastopiti. dilatorius) koji razvlači. odgađanje roka dilatabilan (lat. sprava za mjerenje volumenskog širenja pojedinih tekućina dilatoran (lat. odlaže dilatorij (lat. im. razvlači dilatometar (lat. pruživ. diluere) razblažiti. vrijeme između činova diluencije (lat. raskinuće dilacija (lat. dicere govoriti.diktitis što treba raditi. bavljenje nečim iz ljubavi. nestručnost. dilettante) prijatelj (ili: ljubitelj) umjetnosti. slavuj) dilogičan (grč. brza pošta. zanosan. dilettare) ljubav prema umjetnostima ili vještinama. potop. pažljivost. pren. trenuci svijesti i prisebnosti kod bolesnika. stručnjaka). koji se može proširiti dilatacija (lat.) glaz. odugovlači. veseliti diligencija (lat. metron) fiz. dilacerare razderati. dvosmislica dilucida intervalla (lat. razbiti (npr. poštanska kočija dilkuša (tur.

dimissionarius) onaj koji daje ostavku na zvanje ili položaj dimisorij (lat. proračunavanje veličine. popustiti (npr. dva člana. dimi) vrlo široke hlače istočnjačkog kroja (za muškarce i žene) diminucija (lat. dimissorium) isprava o otpuštanju. zahvaljivanje na službi. dimensio) mjerenje. dobro dimenzionirani zidovi zidovi čija je jačina dobro proračunana. demisija dimisionar (lat. građa dimeran (grč. diluvijalno tlo tlo poplavljenog zemljišta. suziti. poplavljen. diluvijalni čovjek pretpovijesni čovjek. dimenzionirano drvo drvo za građu. dimetiri izmjeriti. po mišljenju inkvizitora. diminuto) u španjolskoj inkviziciji: optuženi za herezu koji nije. dvoobličan. linije). diminuere) smanjiti. osobito onaj koji je izdao premalo sukrivaca (nakon mučenja ovakvi su krivci spaljivani na lomači kao nepopravljivi grješnici) diminutor (lat. otjerati iz službe. diluvialis) potopni. umanjenost. zamišljene ravne linije pomoću kojih se prostiranje nekog tijela i njegovih granica (površine. građanska smrt diminuedno (tal. a koje je neposredno prethodilo današnjem dobu diluvijalan (lat. dimensio) izmjeriti presjek. površina dvije. u snazi. smanjenje. zatucana. prema teoriji relativiteta. umanjenje. umanjiti. meros dio) koji se sastoji od dva dijela. kvaternarij dimetilbenzol kem. oblik) koji ima dva oblika. dvočlan dimetar (grč. dyo dva. machaira mač) gladijator koji u borbi ima dva mača ili mač i bodež dime čit. diminutio) smanjivanje. nemoderna muslimanka) dimije (tur. trg. pružanje. mogu određivati i mjeriti.) prav. doba u razvoju Zemljine kore kad su se ledenjaci počeli topiti. zahvaliti se.) sjevernoamerički novac = deseti dio dolara dimenzija (lat.diluvij alan 297 dimorfija stihovna takta. prostiranje. v. smjenjivanju dimitirati (lat. smanjenost. di-. pračovjek dimaher (grč. usp. dimorfne biljke biljke čiji se cvjetovi javljaju u dva oblika. umanjitelj. ili nekog dijela prostora koji predočavamo kao prazan. četvrta dimenzija je "vrijeme". diminutio capitis čit. umanjenje. dajm (engl. sve priznao. otpuštanje. sve slabije (tj. širina i visina (ili dubina). npr. tijelo ima tri dimenzije (ono je trodimenzionalno). pren. ostavka. tri pravca koji se sijeku pod pravim kutom: dužina. otapalo za kaučuk i lak. diminutor) mat. presjeka dimenzionirati (lat. odbijanje od svote. di-. dimensio) mjerenje. suptrahend dimirbaš (tur. smanjivati. diluvijalni minerali minerali koji su nastali zbog posljednjih velikih promjena u Zemljinoj kori koje su nastale kao posljedica poplave. di-. koordinatni sustav dimenzioniranje (lat. dimorfizam dimorfija v. potrebne su nam tri dimenzije. ksilol dimijašuša žena koja nosi dimije. jedan jampski stih od četiri stope. diminucio kapitis (lat. demirbaš) imovina dimisija (lat. umanjivanje. smanjenje. usp. smanjivati jačinu tonova) diminuirati (lat. metron) metr. popuštanje. postupno tiše. dati ostavku dimorfan (grč. a linija jednu dimenziju. stih koji se sastoji od dvije stope ili dva . morfe. da bismo to mogli odrediti. skratiti. dimissio) smjenjivanje s položaja. dimittere) otpustiti.) glaz. npr. jačine. jačini) diminuto (šp. dimorfizam geol.

kokoš i pijetao. proizvode djelovanje i upravljaju njime u bilo kojem obliku. 1833—1896) dinamizam (grč. temelji se na pučkom govoru. prid. često kukast nos dinaroid čovjek nalik na dinarida . dynamis. puk) varijanta novogrčkog književnog jezika. naprava (obično s oprugom) za mjerenje sila dinamometrija (grč. dynamis sila.dimorfizam dimorfizam (grč. obično s infuzorijskom ili dijatomejskom zemljom. morfe oblik) dvoobličnost. dynamis) sila. (u Aristotelovoj filozofiji nasuprot energiji. npr. umjesto s infuzorijskom zemljom. supr. energija koja djeluje). dynamike) 1. instrument za mjerenje snage povećavanja teleskopa dinamičan (grč. dinamo dinamoelektrični stroj v. dynamis sila. dina (kelt. statičan dinamičar (grč. sile koje djeluju (ili sila. potencija dinamistika (grč. metron) opt. dynamis sila) fiz. znanost o silama i o gibanjima koja te sile proizvode (dio mehanike). dynamis sila. javljanje dvaju različitih oblika kod živih bića. pojavljivati u bitno različitim kristalnim oblicima. mješavina se tada zove celulozni dinamit (izumitelj švedski kemičar Alfred Nobel. di-. tamna kosa. mjera kojom se označuje jačina izvođenja dinamis (grč. preanimizam dinamo (grč. dinamo dinamogen (grč. 2. din (grč. koji ima jako djelovanje. dimorfija dimotiki (grč. kratka glava. ako se. geodinamika dinamika (grč. din) geol. glaz. koji slobodno djeluje. genos podrijetlo) fiz. fiz. dynamis sila) v. biol. preobražavanje ruda u velikim dubinama kamene ' kore (pod utjecajem visoke temperature. i pored istog sastava. snaga. mjerenje sila. tlaka i vode) u nove rude dinamometar (grč. metron mjera) fiz. koji ima svoju snagu. elastičnog. pješčani brežuljak. zoon živo biće) fil. svojstvo nekih tijela da se mogu. sposobnost. ali neeksplozivnog tijela. stvarnosti) mogućnost. dynamis. naučavanje o snazi obdarenoj sviješću i voljom dinarid (naziv prema planini Dinari) tip ljudske rase sa sljedećim karakteristikama: visok rast. koji je stalno u pokretu. crne oči. pješčani sprud dinametar (grč. naprava za automatsko bilježenje upotrijebljene sile dinamologija (grč. dinamometrijski dinamozoizam (grč. grafo pišem) pokazivač sile. min. mješavina koja se sastoji od 75% ni- 298 dinaroid troglicerina i 25% nekoga drugog. jedinica sile u apsolutnom sustavu mjera: sila koja masi od lg daje ubrzanje od 1 cm u 1 sek. koji proizvodi snagu dinamograf (grč. dynamis. logia) znanost o pojedinim prirodnim silama dinamometamorfoza (grč. dynamis) stroj za proizvodnju električne struje mehaničkim radom. demos narod. metamorfosis) geol. pomiješa s prahom slabo pečenog drvenog ugljena. dynamis sila. dynamis) koji se temelji na dinamici. dynamis) naučavanje koje tvar i pojave u prirodi izvodi iz sila prirode dinamit (grč. metria) fiz. okretanjem vodiča kroz magnetno polje dinamo-stroj v. dug po nekoliko stotina. dynamis. koji djeluje vlastitom unutarnjom i živom silom. dynamis sila) eksploziv. dynamis) pristaša dinamistike dinamična geologija v. a visok po nekoliko metara. sposoban.

dinos vrtoglavica) mn. bio je veoma okrutan (svoje je kobile hra- . pržina. dynastes vladar) odanost vladaru. jak. odnosno vladajućem domu. gozba dine (kelt. božanska i ljudska. dynastes) koji pripada nekoj vladarskoj lozi. n. pren. mn. Dio. onaj koji prezire svijet. nazvan "Pas". nije priznavao postojeće zakone i bio je prototip ciničnog filozofa. sredstva protiv vrtoglavice. deinos. jačina glasa dinosaur (grč.diner ručak. dioktaedarski diolen naziv za sintetičke tkanine Diomed 1. Diogenes "onaj koji vodi podrijetlo od Zeusa") filozof iz Sinope u M. dining-room čit. o njemu se priča da je stanovao u bačvi. dajningrum (engl. fone glas) lingv. med. prud dingi (engl. moavke dinkohotizam (šp. sin Aresov. površina. Dioklecijanova palača ljetnikovac u obliku rimskog tabora koji je Dioklecijan izgradio nedaleko od svog rodnog mjesta Salone (Solina) — zametak današnjeg Splita dioktaedar (grč. divovski pretpotopni gmaz (dugačak do 30 m) čiji kostur pokazuje karakteristike ptice i sisavca 299 Diomed dinoterij (grč. privrženost dinastiji dine (fr. n. deinos silan. koji je pristaša neke vladarske loze. anodos uspon) u radio-tehnici cijev sa dva elementa. služi za unutarnje oblaganje peći s visokim temperaturama dinast (grč. kralj Trakije.). brjegovi od živog pijeska koje nanosi vjetar. deinos užasan. vlastelin dinastičan (grč. poliedar s dvaput po osam. sauros gušter) zool. Deus) Bog. pirjati dinsuz (tur. pijesci. ornis ptica) v. dingey) šport. šesnaest. fysis priroda) mn. trioda diofiziti (grč. željeznog oksida i ilovače. dyo. u srednjem vijeku: posjednik viteškog imanja. edra osnova) geol. okto osam.) blagovaonica dinirati (grč. dyo dva. komarča. da je Aleksandra Velikog (kad ga je ovaj posjetio i rekao mu da kaže jednu želju) zamolio da mu se skloni sa sunca. avanturama dinofonitet (grč. s malom primjesom vapna. strašan. e.) divlji ili poludivlji australski pas dinici (grč. dynastes) vladar. bezbožnik. podrijetlom Dalmatinac (3. sipine. mali čamac za jedrenje dingo (austral.) kola za ručanje. dynamai mogu.) zaboga! dioda (grč. dinghy. današnje značenje: večera) 2. dynasteia vlast. da je u podne po Ateni svijećom tražio 'ljude" itd. strašan. deinos užasan. Sokratov pojam autarkije podigao je do askeze koja odbacujući svaku životnu udobnost traži krajnje odricanje želja.. Don Quijote) sklonost pustolovinama. mizantrop Dioklecijan rimski car.) 1. diinsten) pržiti jelo na poseban način. usp.dinas-cigle dinas-cigle na vatru veoma otporno kamenje od čistog kvarca. syz bez) bezvjerac. lovrata (vrsta ribe) dining-car čit. točnije: antidinici dinigla podlanica. pristaše kršćanske sljedbe koja je smatrala da su u Kristu bile dvije prirode. moć) vladarska loza. Aziji (403—323 pr. din vjera. st. dajning-kar (engl. per Dio! (tal. e. suprotno: monofiziti Diogen (grč. therion zvijer) vrsta pretpotopnog divovskog rilaša dinstati (njem. prid. gospodar. niz vladara iz iste loze dinastizam (grč. glavni obrok. ateist Dio (tal.). svečan otmjen ručak. strašan. di-. dinastije dinastija (grč. lat. i 4. tj.

znanstvenik iz VI. dotjerivanje) diortoza (grč. svladao ga je Heraklo i dao ga za hranu tim kobilama. pomicanje kostiju dioteleti (grč. Krist se rodio 754. salitre i sumpora dioristički (grč.20 m dioptrika (grč. ispravljanje uganutih ili iskrivljenih udova Dioskuri (grč. namještanje. di-. blizanci. jedinica za mjerenje jačine leće (jačina leće = recipročna vrijednost žarišne udaljenosti). nimfa. leća jačine 5 dioptrija ima žarišnu udaljenost 0. Dionysos) mit.. Bakho dionizije (grč. određivanje pojma diortotičan (grč. dyo. orao gledam) opt. od kojih je jedan okrenut oku onoga koji vizira. sastoji se od dva dijela. prema njemu. sin Tidejev. dioptrične boje boje koje nastaju zbog prelamanja svjetlosti dioptričko ravnalo mesingano ravnalo koje ima dvije tanke metalne pločice s prorezima kroz koje se gleda (zastarjeli geodetski instrument za određivanje pravca na stolu za mjerenje) 300 dioteleti dioptrija (grč. bujno zelenilo). od osnivanja Rima dionizijski (grč. tumači. st. Kastor i Polideur (Poluks). sa Zeusom rodila Afroditu. nakon povratka iz rata bio je prognan iz vlastite kuće te se preselio na zapad i osnovao nekoliko novih gradova (i Primošten zovu "Diomedov otok") Diomeje staroatenske svetkovine u čast Herakla (naziv po atenskom heroju Diomu. odredba) fil. staklo i dr. jedan od najvećih junaka pod Trojom. dia. anaklastika diorama (grč. osmoza diostoza (grč. osteon kost) med. Dios-kuri sinovi Zeusovi) mit. diorysso potkopavam) ekspolozivni prah. Dioniz (grč. diorthosis uređivanje) popravljanje. ponekad s likovima u pokretu. 2. dioptrikos) koji spada u dioptriju. razlikujem) koji objašnjava. sprava za viziranje. Dionysia) mn. Dionysos) fil. izraz kojim Nietzsche naziva element pun snage i strastvenosti u životu i volji. pristaše naučavanja o dvije prirode i . a drugi predmetu koji treba vizirati dioptričan (grč. g. di-. vidim) opt. Heraklovu ljubimcu) Diona mit. diorizo ograničavam. kći Urana i Geje. poboljšavanje. dia-. osobito na uređajima za mjerenje. bakanalije dionizijska era računanje vremena od Kristovog rođenja koje je uveo Dionizije Mali (Dionisus Exiguus). tiskanje) fiz. g. 2. dia kroz. mješavina pikrinske kiseline. četvrti Saturnov unutarnji satelit. izumio Daguerre 1822. dioptron sve kroz što se vidi) opt. starogrčki bog vina i vinogradarstva. suprotno: apolonijski diopter (grč. okrugla slika na prozirnom materijalu koja pomoću umjetnog osvjetljavanja pokazuje promjenjive svjetlosne tonove (dnevne i večernje pejzaže) ili tonove boja (zima. koji služi za ispravljanje (ili: namještanje. diorthoo ispravljam) koji ispravlja. odvajam. diorismos ograničavanje. osmos guranje. jačina leće čija je žarišna udaljenost jedan metar. starogrčke svetkovine u slavu boga Dioniza. otkriven 1684. teol. med. dioreksin (grč.. određuje diorit vrsta kamena vulkanskog podrijetla diorizam (grč. v. di-orao gledam kroz) prozirna slika. drvenog ugljena. znanost o prelamanju svjetlosnih zraka kroz vodu. nerazdvojni prijatelji diosmoza (grč. pren. piljevine. činile su ih pretežito orgijanja i pijančevanja.Diomeje nio ljudskim mesom). thelo hoću) mn. prijatelj muza. orao gledam.

diplasios dvostruk) udvostručenje. umijeće u javnom i taj- 301 diplosija nom vođenju pregovora između pojedinih vlada diplomat (grč. ponekad = diplomacija diplomatizirati (grč. diplasis dvostruk) glaz. ponašati se oprezno. diploma) održavati vezu sa stranim vladama. s mnogo takta. diplomatski zbor (fr. di-. uglađeno.. stanični sloj između dviju tankih koštanih ploča. diplos dvostruk.dipetalan dvije volje u Isusu Kristu. podvostručenje diple (grč. utvrđivanja njihove izvornosti. di-. originalnosti. povelja kojom se ukazuje počast. unutarnja stanična masa lišća i plodnice diploma (grč. s dvije klavijature koje stoje jedna prema drugoj diplazijazam (grč. dvostruki pirih. slobode. izaslanički. državnički. osobito kod kostiju lubanje. što se temelji ili dokazuje na osnovi povelja. svjedodžba o položenom ispitu. oprezan i sumnjičav čovjek diplomatičar (grč. diploma) položiti posljednji i završni ispit na visokoj školi. diploo. kako bi se 'glumac upozorio da ne pogriješi u interpretiranju diplodok (diploos dvostruk. svjedodžbu o položenom završnom ispitu. što se tiče pregovora i veza između država. dvostruki pianoforte. vremena kad su izdane itd. usp. mudro i uglađeno diplomatrij (grč. dokumentirano. diplomatsko tijelo diplomiran (grč. diploma) poznavatelj i znalac u čitanju i tumačenju starih povelja diplomatika (grč. odlikovanje. stihovna stopa od četiri kratka sloga: U U U U diplazija (grč. diploma) poveljno. diple) kritički znak u obliku položenog velikog slova ipsilona za označavanje pogrešnog načina čitanja. diploma) zbirka povelja diplomatski (grč. povelju o imenovanju na neki položaj ili neko zvanje diplomirati (grč. oprezno. oslobođenju ili pomilovanju. prava itd. što spada u poslove jednog izaslanika u stranoj državi. diploma) povelja. osobito na visokim školama diplomacija (grč. diploma) osoba koja u međunarodnim odnosima predstavlja neku suverenu državu. sa dva lista. na uglađen način skrivati svoje mišljenje i namjeru. sa dva cvjetna listića dipigus (grč. diploo. petalon list) bot. povelja o imenovanju. tako da nakaza ima dvije stražnjice i dva para nogu dipirih (grč. ali se tijelo ispod pupka udvostručuje. pregovarati sa stranim vladama. diploma) formalno posredovanje u međusobnim odnosima između civiliziranih država. načela i pravila koja vrijede u tom pogledu. ambasadorski. bot. corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akreditiranih kod neke vlade. mudro. kao i sumnjivih mjesta u pjesničkim djelima.. diploma) pomoćna povijesna znanost. imao je dugačak vrat i rep te je živio na kopnu i u vodi diploja (grč. ditopsija . pyge stražnjica) dvojna nakaza koja ima jednu glavu i jedan prsni koš. dvostruko viđenje nekog predmeta. umijeće čitanja i pravilnog tumačenja starih povelja. osobito na fakultetu sveučilišta diplosija (grč. monoteleti dipetalan (grč. opos oko) med. di-. ops. diplon) fiziol. osobito u drami. voditi pregovore. dokos greda) izumrli golemi gušter iz skupine dinosaura. povlastice. diploma) koji je dobio pisanu potvrdu o nekoj počasti. pyrriche) metr. pren. znanost o poveljama. pren. tj. osobito ona kojom se daju dostojanstva. djelovati kao diplomat. pren. službeni organi koji se bave tim poslom.

per directum čit. indirektni porezi posredni porezi. umj. krštenih. smjer linije. ali tako da se na njoj razlikuju dva lica dipsakus (grč. dipsa. direkcijska linija voj. koji je u izravnoj liniji.) dipterologija (grč. strast za pićem. dat. XI. v. dupren. bolest žeđi dipsetičan (grč. pus. voj. pteron krilo) arhit. ustanove i dr..diplosomija diplosomija (grč. zool. bez posrednika. riječ koja ima samo dva padeža dirandl (njem. s dvije stope. direktna. director) ravnatelj. zvanje i djelokrug ravnatelja direktorij (lat. dipteros dipteros (grč.. dipsakos) med. uputa za rad (u obliku naredbe) direktoar (fr. mania) med. od dviju stopa. dvostruka stopa. ptito padam) gram. directio) uprava. sijamski blizanci) dipodan (grč. di-. npr. upravitelj. dipteron diptih (grč. prosopon lice) nakaza s dvije sljubljenje glave. dyo dva. a svrgnuta 9. pteron krilo. koji voli piti. 1799. u Francuskoj revoluciji: najviša upravna vlast. slika u dva dijela. koja se tada pojavila i imala klasicističko-antički karakter direktor (lat. dipsao žednim) koji žedni. vrhovno upravno ili nadzorno tijelo u nekom poduzeću. direbus (grč. npr. IX 1795. zavoda. znanost o dvokrilcima dipteron arhit. dipsa žeđ. diptychon dvostruko presavinuto) dvostruka ploča na sklapanje. direktni porezi neposredni porezi.) uređaj koji se sastoji od dvaju nasuprot postavljenih jednakih električnih naboja dipren (fr. od proizvođača direktiva (lat. umrlih itd. dipteralni hram. u boksu: udarac ispruženom rukom tako da ruka pođe najkraćim putem u smjeru protivnikova tijela direktan (lat. rebus stvar) rebus koji ima dvostruko rješenje 302 diribitor direkcija (lat. moda u načinu odijevanja. v.. slika koja se može sklapati diptoton (grč. directus) izravan.. di-. logia) zool. directorium) vrhovna uprava. obadi. pokućstvu i dr. di-. po imenu američke tvrtke Du Pont de Nemours) sintetički kaučuk diprosop(us) (grč. direktoar direktorijalni (lat.) pravim putem. spajanje dviju metričkih stopa u osnovni metar ili takt jednog stiha. directorialis) koji dolazi od direktora ili direktorija (npr. directoire) upravno vijeće. di-. kod starih kršćana: popis rođenih. komarči i dr. na dvije ploče ili dva platna. di-. di-pus) metr. dvokrilci. dipsetičan dipsomanija (grč. vrhovno upravno i nadzorno vijeće nekog poduzeća. osnovana 22.. društvu i si. na živežne namirnice itd. diploos. npr. insekti sa dva neobrasla krila (muhe. v. smjernica. diribere brojiti glasove) brojač glasova . direktorijalno rješenje) diribitor (lat. soma tijelo) rađanje dvostrukih nakaza (npr. pravilo o držanju u nekoj stvari. koji radi bez okolišanja. Dirndl djevojčica) ženska haljina u stilu tirolske nošnje. di-pteron krilo) mn. hram ograđen sa dva reda stupova. per direktum (lat. directiva) uputa. dvostopni dipodija (grč. porez na prihod. direktorij. neposredan. smjer rada. podos stopa) metr. dipsao) v. cijelo razdoblje dok je ta vlast trajala. pijaničko ludilo dipteralni hram arhit. propis. koji izaziva žeđ dipsodičan (grč. dipteros dipteri (grč.) žiroskopski uređaj koji pokazuje smjer letenja u zrakoplovima kad zbog manevriranja magnetni kompas ne radi točno direkt (directus izravan) šport. sizigija dipol (grč. res. putanje jednog zrna direkcional (lat. trgovina kupovanje robe iz prve ruke.

dirimentia) prav.025 kn) disbarizam (grč. a po jednoj zlatnoj kuni 0. broj koji nam pokazuje koliko se jedinica u srebru manje plaća za jednu jedinicu u zlatu (npr. razlozi za razvod braka. dirieable) aerostat s motorom za pokretanje i uređajima za upravljanje Dirka mit. znanstvena grana.) trg. znanost.(grč. disagio) trg.) tajna znanost. raspravljanje o pitanju koje još nije izvedeno načisto. discidium) raskidanje. dirimere) rastaviti. glaz. na red. koji se može nečemu naučiti disciplinirati (lat. ako je zlatnik 19. tj. onaj koji ravna izvođenjem glazbenog djela.dirigent dirigent (lat. pril. znanstveni predmet. disciplinabilis) sposoban da se pouči ili dovede u red. debata disceptator (lat. discernere) odvajati. laktoza) 303 disciplinirati disakordirati (tal. okrutna žena tebanskoga kralja Lika.50 kn u srebru. dis) 2. disborzo (tal. osobito medicinskim izrazima). disceptatio) rasprava. ne suglašavati se. u mnogim složenicama: dvaput. nastava. discessio) odlazak. dis) 1. upravljač. sudac u sporu disceptirati (lat.) po tonskoj ljestvici. u strogoći. proboj Dis (lat. dirupcija (lat. debatirati discernirati (lat. poništiti dirinčiti (perz. držati u stezi. barys težak) naziv za pojave u organizmu koje uzrokuje smanjenje atmosferskog tlaka disborso čit. disciplinirane trupe dobro uvježbani i na red naviknuti vojnici . rukovoditelj. mučila kraljevu nećakinju Antipu sve dok je sinovi (Amfion i Zet) ne spasiše privezavši Dirku za rogove bijesnoga bika. derendž na muci) kulučiti. dvostruko dis. diruptio) probijanje. raz. vojni. dirigens) ravnatelj. pretresati. uviđati. od jednog tona do drugog dirižabl (fr. predmetak kojim se označuje loše stanje. razvod braka disciplina (lat. disceptare) raspravljati. teol. trošak disceptacija (lat. obavljati teške poslove diritta (tal. tj. dys) 3. poredak (školski. raspoznavati. maltoza. dirigere) upravljati. rukovoditi. glaz. razlika između boljeg i lošijeg novca. razlikovati. odvajanje. prepreke za brak dirimirati (lat.te označuje razilaženje. neugodnost ili teškoća (u mnogim. poluton koji se nalazi između tonova d i e dis.50 kn. uredba o tajnama disciplinabilan (lat. dives bogat) starorimski bog podzemlja. suprotnost uopće disaharidi (grč. predujam. predmetak koji odgovara našem raz. upućivati. disaccordare) ne slagati se. izdatak. razdvajanje.) šećeri sastavljeni od dvije molekule monosaharida (saharoza. disciplina) naviknuti (ili: navikavati) na stegu. na štetu lošijeg. znanstvena struka.) stega. nastavna metoda. razvod braka discidij (lat. tj. odgovara hrvatskom nedis. disciplina arkana (lat. crkveni). ne zvučati skladno disaža (tal. razvesti. u pomorskom pravu: poslovođa brodskog društva dirigirati (lat. ukinuti. ipak se bog Dioniz smilovao na nju te je pretvori ujedan izvor kraj Tebe (Dirkino vrelo).(lat. ravnati izvođenjem glazbenog djela dirimencije (lat. disciplina arcana čit. smetnja. razdvajanje.) glaz. spoznavati discesija (lat. red. dis glaz. disceptator) presuditelj. u redu. grčki Pluton.(grč. onda je disaža po zlatniku 0. dys ne. tonska ljestvica. alla diritta (tal. postupno.

dys. odvojili od državne. haima krv) med. figuratio) unakažavanje. dissenter) "onaj koji drukčije misli". dissecare) razrezivati. bolestan sastav krvi. neistinitost. episkopalne Crkve. metodisti. razvod. smetnja okusa. disertirati disertacija (lat. genos rod. unakaženje. dissertatio) znanstvena rasprava. octa. nakaznost. dvostruko prelamanje zraka disdijapazon (lat. raspad na sastojke . pas sav) glaz. dys. dike pravda) nepravednost. disserere) v. nonkonformisti i dr. dissentio) razlika (ili: razilaženje) u mišljenju. dys. kvekeri. aisthesis osjet. disseminare) rasijati. smetnja u govoru zbog nesposobnosti pronalaženja odgovarajućih riječi za predodžbe disfiguracija (lat. nesporazum. rasipati. disgregatio) raspadanje. nepovjerenje u sebe disfunkcija (grč. euforija) med. interval od dvije oktave disdikija (grč. fagein jesti) med. dia. okusim) med. osobito: širiti lažno naučavanje disencija (lat. diskoverer (engl. heretik (ovako se na- 304 disgregacija zivaju u Engleskoj pristaše svih protestantskih Crkava koji su se. dis-. podrijetlo) rađanje duševno i tjelesno zaostale djece. disekcija disektor (lat. lat. dys-. teškoće i jaki bolovi pri gutanju disfazija (grč. osjećaj) psih. osobito ona koja se podnosi sveučilištu radi habilitacije ili dobivanja doktorske titule (inauguralna disertacija) disertant (lat. dissertator) pisac znanstvene rasprave. teško gutanje hrane. raznositi. dissectio) rezanje nekog tijela. disgenika (grč. čest naziv za američke umjetne satelite disdijaklastičan (grč. neraspoloženje. disgregacija (lat. širenje) nekog glasa. dys. koji pokazuje dvostruko prelamanje zraka disdijaklaza (grč. vijesti diseminirati (lat. npr. pronositi glas. rasprostiranje (ili: raznošenje. kao prezbiterijanci. pren. raščlanjivati rezanjem disekcija (lat. nakaza disforija (grč. dissector) onaj koji vrši disekciju disemija (grč. nagrđivanje. independenti. dis-. funkcija) med. raščlanjivanje (ili: otvaranje) leša disektacija (lat.disciplinski disciplinski (lat. podnositelj disertacije sveučilištu disesteza (grč. disciplina) koji se tiče stege. izumitelj. raspadanje krvi diseminacija (lat. dissertare raspravljati) v. nesloga disenter (eng. neosjetljivost. diaklao prelamam) opt. dys-. soli itd. rasijavanje sjemena živih bića po zraku. disseminatio) sijanje.ne-. kvarenje oblika. suprotno: eugenika disgeusija (grč. očituje se u zahtijevanju posebnih jela. smetnje pri djelovanju nekog tjelesnog organa. rasprostirati. razmimoilaženje s pravnim shvaćanjima disecirati (lat. disertator disertator (lat. dis.) otkrivač.) diserirati (lat. stegovni. fasis izreka. isp. disciplinska vlast pravo da se potčinjeni silom i strogošću natjeraju na obavljanje dužnosti. reda. disciplinski postupak istraga pretpostavljene vlasti protiv službenika zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i određivanje disciplinske kazne discoverer čit. grč. isp.ne-. baptisti.ne-.ne-. femi kažem) psih. diaklao prelamam) opt. ne toliko po naučavanju koliko po ustrojstvu i obredima. dys-. nagrdenje. dis-. geuo kušam. dys-. dissecare) v. raz. tupoglavost disfagija (grč. rasijavati. dvs-.

dima. isključuje. odvaja. javlja se u obliku mjehurića (sitnih plikova). katabolizam. pas—mačka. rastaviti. nesloga. suprotan. ili piši". razaranje promjena tvari u organizmu. dissimilatio) gram. disjungere) odvojiti. disjectus) razbacan. rastavan. grč. bot.: "Ili dođi. log.) glaz. grč. isključenje. dys-.disharmoničan disharmoničan (lat. odvojan. s pojmovima koji se međusobno isključuju (npr. dissidentia) rascijep. dvoličnost. licemjer disimulirati (lat. kao srodni. dissipator) raspikuća. dissipatio) rasipanje. dissidium) razvod. dissimulatio) zatajivanje. dissimilis) ne biti sličan. di-. prikrivač. odijeliti. disjunktivni sudovi sudovi s disjunktivnim pojmovima. dissimilaritas) nesličnost. biol. grč. nesloga. dis-. npr. koji remeti suglasnost disharmonija (lat. disjuncitvus) razdvojan. riječ od dvaju slogova. gram. harmonia sklad) neskladan. gram. disjunktivne ili rastavne rečenice nezavisne rečenice koje izriču radnje od kojih se jedna može dogoditi. razvod. nekom višem. nepažnja. različitost u mišljenju. zatajivati. ne slagati se. kakofonija). grč. koji razdvaja. suprotnost. razaranje metabolizma. raznorodnost disimilirati (lat. usp. harmonia) glaz. a druga ne. asimilacija disimilaritet (lat. razgradivanje organske hrane u listu. razdor. licemjerje 305 disjunktivan disimulator (lat. neusiljeno. tajiti. pogrešan ton (disonanca. isključan. različitost u mišljenju disilab (grč. dvosložna riječ disimilacija (lat. syllabe slog) gram. raspadanje žive supstance. ne biti složan dishidrozis (lat. logično razdvajanje disjunktivan (lat. dimnjak s više postranih otvora na gornjem dijelu radi ravnomjerne raspodjele plinova disjektan (lat. disjunktivni pojmovi oni koji su po svom opsegu odvojeni jedan od drugog. razjednačavati disimulacija (lqt. chylos sok) med. disjicere. S je ili P1 ili P2). rasipanje energije i njezino pretvaranje u oblike koji se više ne mogu ponovno iskoristiti za rad. neslaganje tonova. prikrivati. griješiti u tonu. dissimulare) kriti. razlikovati se. harmozo slažem se) ne biti skladan. tj. osobito vjerskom disident (lat. npr. prikrivanje. prijetvornost. disiunctio) razdvajanje. heretik disidij (lat. toplina iz parnog stroja koja zagrije zrak disipator (lat. odmetnik. rascijep. dissimulator) onaj koji nešto taji ili krije. a druga potvrđuje ili negira jednu od alternativa postavljenih u prvoj premisi . dis-. loš (ili: nepovoljan) sastav tekućina u tijelu (poglavito zbog loše prehrane) disidencija (lat. različitost. rasipnik. npr. pretvaranje. napunjenih bistrom tekućinom i praćenih svrbežom dishimija (grč. raspršen. rastresenost. razjednačavanje. pogrješan u tonu. razvesti disjunkcija (lat. raspršavanje. kožna bolest na prstima ruku i nogu. npr: muškarac—žena. dis-. prirodno disipacija (lat. disjunktivni silogizam (ili zaključak) zaključak u kojem je prva premisa disjunktivni sud. cijepanje. ali oba pripadaju. pretvaranje jednog od dvaju jednakih glasova u neki drugi glas (npr. rascijep disharmonirati (lat. razbacivanje. nesklad. hydor voda) med. nesuglasnost. neslaganje. dis-. disjunktivni veznik rastavni veznik (ili). općenitijem pojmu. Bečom umjesto Bečem). pretvarati se disinvolto (tal. dissidens) otpadnik. tj. razasut disjungirati (lat. onaj koji se razilazi u mišljenju. magle.

npr. continuitas produžnost. prekidnost. po odbitku određenih postotaka. sklonost nekih ljudi da sve stvari i pojave tumače i gledaju u crnoj boji. disclamatio) negiranje. igra kod starih Grka već u Homerovo doba veoma poznata i omiljena. osobito mjenica čiji rok plaćanja još nije dospio.ne-. dis-. osoba koje daje mjenicu u eskont diskontar (tal. blijeđenje diskoloran (lat. bot. eidos oblik) sličan disku. dis-. eskontni posao diskontni račun trg. oznaka tonskih ljestvica koja naznačuje da c (ce) pada na prvu crtu diskatapozija (grč. kineo krećem se) 1. sjeta. CD-a) 306 diskonto diskoidan (grč. kaseta. kupovanje kratkoročnih tražbina. odbiti. ne priznavati disko-džokej (grč. neraspoloženje. prekidan. disconto) trg. odbijanje postotaka pri isplaćivanju mjenica kojima još nije dospio rok plaćanja. obično od drveta ili željeza.) krug mladeži koja se okuplja kako bi slušala suvremenu glazbu i plesala. neprohodnost disklamacija (lat. diskos. u suvremenoj lakoj atletici bacanje diska ponovno je oživjelo. teškoća (ili: smetnja) pri gutanju hrane ili pića diskemija med. bez veza. sopranist diskantni ključ glaz. escompte) trg. napravljena od kamena. disconto. raznobojan. pločast diskolija (grč. odračunavanje. koja je diskontira diskontinuiran (lat. izračunavanje sadašnje vrijednosti određene svote (tražbine) čije plaćanje tek kasnije dospijeva diskonto (tal. šaren diskont (tal. katapinein progutati. dys-. diskos. negirati. suvremeni disk. sličan tanjuru. bole hitac) bacanje diska diskofil (grč. v. koji nije u vezi sa zakonom kontinuiteta diskontinuitet (lat. suncokreta diskant (lat. dis-.-engl. decompte. ima promjer 22 cm. željeza ili drveta. usp. discolor) različite boje. suprotno: eukolija diskoloracija (lat. v. neprodužnost diskontirati (tal. prav. naknada . dyskolia) nezadovoljstvo. discoloratio) obezbojenje. npr. a težak je 2 kg. kataposis gutanje) med. continuere) prekinut. dys. disc-jockey) osoba koja upravlja razglasnim uređajem u disko-klubovima ili na radiju bira glazbu uz popratni komentar disko-klub (grč. nepriznavanje. neprodužan. turobnost. neprekidnost) prekid. osobito: kupiti ili prodati mjenice. discantare) pjevač koji pjeva najviši glas. disconto) trg. 2. odračunati.-engl. okrugla ili obla ploča za bacanje.disk disk (grč. diskos) šport. discantus) najviši glas (kod djece i žena) = sopran diskantist (lat. diskontabilna mjenica ona koja se izdaje pouzdanim trgovačkim firmama u koje se ne sumnja da će ih točno i na vrijeme regulirati diskontni posao bank. med. fr. diskeo. disconto) trg. trzanje mišića i si.) skupljač i ljubitelj nosača zvuka (gramofonskih ploča. prestanak. disconto) trg. disko. kod kojega je prestala veza. automatske kretnje. gubljenje boje. disemija diskinezija (grč. lažno poricanje svojih obveza disklamirati (lat. za gotovinu prije isteka roka. bole hitac) bacač diska diskobolija (grč. clamare) poricati. tanjurast.. diskos. osoba koja prima mjenicu u diskont. diskonto diskontant (tal. unutarnji krug složenih cvjetova. diskač diskobol (grč.

discernere razdvojiti. loša izmjena organskih tvari u tijelu diskrecija (lat. theke škrinja. discernere. discordans) neskladan. predati se na diskreciju predati se na milost i nemilost. a diskresjon (fr. velikodušnost (pobjednika). neprikladnost. discordare ne slagati se. po sebi različit ili odvojen. mudar. diskrecionaran diskrecionaran (fr. discordare) glaz. neslaganje. ugled ili povjerenje diskrepancija (lat. supr. ustanova koja posuđuje nosače zvuka pojedincima diskrazija (grč. dys-. discrediter) lišavanje povjerenja ili ugleda. gubitak kredita. ozloglašenje. odvojiti. a discretion čit. discredit) nepovjerenje. veličina koja nema mjere u sebi (jedinica se ne sastoji od razlomaka). diskrecijsko doba doba u kojem netko ima pravo odlučiti se kojoj će vjeri pristupiti. vođenje računa o osjetljivosti drugoga. diskrecijski diskredit (lat. suzdržljiv.) prema uvjerenju. dis. različnost. osobito predsjedavajućeg. kon diskrecione (tal. ne slagati se. discrepantia) nesuglasnost. mat. geol. discordance) nesklad. krasis mješavina) med. discretio. razlika. diskreto. odvojen. nesložan. loš glas. zbirka nosača zvuka koje posjeduje neka osoba ili ustanova. 2. diskrecijske godine godine zrelosti. fr. ozloglasiti. neskladnost diskordantan (lat. neskladnost. ne ići usporedno s drugim tonovima. nejednak diskordantnost (lat. šutljivost. kem. nesloga. 2. nanošenje štete nečijem dobrom glasu diskreditirati (fr. ne biti u skladu diskoteka (grč. discrediter) lišavati povjerenja ili ugleda. disconvenientia) nepriličnost. discretion) obzirnost i opreznost u govoru i ponašanju. razmak. ormar) 1. neograničeno sudsko pravo i . discordia) nesloga. veličina čiji dio služi kao mjera (stotina kao cijelo sastoji se od 100 jedinica). veličina kod koje cjelina prethodi dijelovima. razdor. šutljiv. neskladno (ili: neparalelno) ležanje jednog sustava mlađih slojeva na nekom starijem sloju ili pokraj nekog starijeg sloja diskordija (lat. nesuglasan. diskrecionarna vlast slobodno. oprezno. vrijeme koje se može još čekati od dana kad mjenici dođe rok pa do njezinog slanja na protest diskrecijski v. fil. discreto. oprezan. presudan ili kritičan trenutak. discrimen) nešto što odvaja. godine punoljetnosti. koji nije u skladu diskretan (lat. međuprostor. kriza diskonvenijencija (lat. nepristojnost. nesuglasnost diskordirati (lat. međa. vodeći računa o glavnom glasu i o namjeri kompozitora diskrimen (lat. koji umije čuvati tajnu. fr. 3. najveća opasnost. da tijekom rasprave po vlastitom uvjerenju bira sredstva koja mu se čine svrsishodna.creditare. granica. kontinuirana veličina. suzdržljivost. iznošenje na loš glas. na milost i nemilost. koji se razlikuje od nekoga ili nečega. odudarati od pravilnog tona.) glaz. neskladnost. diskretna veličina veličina kod koje dio prethodi cjelini. uzeti nekome dobar glas.diskonvenijencija 307 diskrimen vlast. koji umije razborito praviti razliku među stvarima i si.. con discrezione čit. pažljiv. različit) 1. discretionnaire) ostavljen obzirnosti i osobnom mišljenju. nesuglasnost. razlika diskrepantan (lat. discretus razdvojen. tj. pouzdan. diskos kolut. povjerljiv. diskrecijski dani trg. gubitak ugleda (ili: vrijednosti) diskreditiranje (fr. fr. disrepans) koji odudara. pažljivost.

uganuće. razmještanje. činjenje nesposobnim (ili: neprikladnim) za obavljanje kakve službe. nekoga isključiti iz natjecanja zato što ne odgovara propisanim uvjetima natjecanja. discriminare) mat. isključenje dislalija (grč. polukolonijalnih naroda ili narodnih manjina od strane vladajućeg naroda diskriminanta (lat. podjela. odvajati. koji razlaže . opravdavati. discussio) raspravljanje. discriminare) dijeliti. prijeporan. logos) psih. dokazati nedužnost diskulpacija (lat. intuitivan). dys-. razdioba. fr. razgovor. discutere) govoriti. dislokacijska karta zemljovid na kojem je prikazano diskriminacija (lat. objašnjavanje putem izmjene misli i različitih stajališta diskusijski (lat. u razgovoru. praviti razliku. isključivanje. dys-. viđenje) med. qualis kakav. prikraćivati prava. discutere) objašnjavati. nepodobnog diskvalifikacija (lat. qualis. dis-. premještati. usputan diskusija (lat. dislocare) premjestiti. istraživanje razgovorom. med. pojmovne prirode (supr. obespravljivati. smanjivati prava. lalein tepati. rasna diskriminacija socijalnopravni odnos u nekim državama koji pripadnicima drugih rasa (npr. graničiti diskromatopsija (grč. nekog posla. dislocatio) premještanje. geol. razlikovati. učiniti (ili: načiniti) nesposobnim (ili: neprikladnim) za obavljanje kakve službe. boja.diskriminacija 308 dislokacija diskutabilan (lat. razmještati. discutere raspravljati) o kojem se može diskutirati (raspravljati). npr. razmještaj trupa na nekom području. dis-. opsis vid. med. chroma. usnama. zubima ili grkljanu) disleksija (grč. discursivus) log. facere učiniti) onesposobljavanje. iščašiti dislogija (grč. razmjestiti. discussivus) koji objašnjava. obilježiti nekoga kao nedostojnog. onaj koji je čisto misaone. facere) onesposobiti. poremećaj u izgovaranju riječi zbog bolesti ili kakvog nedostatka na vanjskim govornim organima (na jeziku. nedostatak sposobnosti. lexis govorenje) med. nedostatak važnosti. nesposobnost osjetila vida da u podjednakoj mjeri zamjećuje sve boje spektra diskulirati (lat. discriminatio) u međunarodnim odnosima: davanje manjih prava pripadnicima jedne države nego što se daju pripadnicama drugih država. govor. Crncima i Zidovima) i nacionalnim manjinama osporava ona prava i građanske slobode što ih uživaju pripadnici vladajuceg naroda. dys-. disculpatio) opravdavanje. ali nije sposoban pročitati do kraja dislocirati (lat. obespravljenje kolonijalnih. iščašenje. voj. nesposobnost čitanja (bolesnik može samo započeti čitanje teksta. x 2 ) kvadratne jednadžbe: izraz koji se nalazi pod korijenom diskriminirati (lat. predavanje. vojsku. dokazivanje nedužnosti diskurirati (lat. dys-. nesiguran diskutirati (lat. sljepilo za boje. raspravljati diskvalificirati (lat. razgovoran. proglasiti nesposobnim ili nevažećim. poremećaji u govoru zbog nedostatka inteligencije dislokacija (lat. pucanje Zemljine kore i poremećaji koji su s tim u vezi. discriminare odvajati. govoriti) med. izlaganje diskurzivan (lat. kod određivanja korijena (x : . razgovarati diskurs (lat. onesposobljenost za obavljenje nekog posla. discours) razgovaranje. uganuti. discursus. dis-culpare) pravdati. šport. sporan.

razvratnost. dissolvere) otopiti. membrum ud. države.dismembr acij a kako su trupe razmještene na nekom području dismembracija (lat. raskomadati. razlikovati se disopija (grč. rastopiti. dio) dezintegrator za žito dismembrirati (lat. dis-. odnos dvaju ili više tonova čije zvučanje ne može zadovoljiti. dys-. dissociabilis) nespojiv. membrum) odvajati dijelove iz neke cjeline. raspadanje nekog tijela. razum i biljka. ugovor o prekidu suradnje disolutan (lat. Pepeljuga. sredstva za otapanje (ili: razblaživanje. slabovidnost. raspuštanje (nekog društva). mezalijansa disparatan (lat. može biti i posljedica neke bolesti unutarnjih spolnih organa) Disney.). neobuzdan. koji rastavlja. Dizni Volt. onaj čije istodobno zvučanje tonova ne zadovoljava naš sluh disonirati (lat. rastavljanje) disolvirati (lat. rastaviti disonanca (lat. Petar Pan) disocijabilan (lat. i . Pinokio. slavan je postao 1928. član. disparatni pojmovi log. v. braka). noni i dr. razgradnja molekula otopine na jednostavnije sastojke (ione) disocirati (lat. društva. elektrolitička disocijacija fiz. Alica u zemlji čudesa. koji ima prirodu otopine. pareunos suprug. Walt čit. glaz. raščlanjivanje. osobito djelovanjem topline. nezdruživ disocijacija (lat. dissolutio) rastapanje. komadati. (kreacijom Miki Mausa). reo tečem) med. dissolutus) otopljen. nego traži veću konsonancu (u sekundi. ugodniji dojam na uho disonantni interval glaz. neobuzdanost. supruga) med. rastopni. raščlanjivati dismenoreja (grč. nesuglasnost. npr. sentimi. disonija dispanzer (eng. med. razuzdan disolutivan (lat. dissonantia) nesklad. ne slagati se u glasu. dis-. koji rastapa. v. nesloga. omekšavanje. neskladan. dispensary) socijalna ustanova za besplatno liječenje sirotinje. raspuštenost. nedo\ j- . tj. zdravstvena ustanova koja sprječava i liječi bolesti disparagij (lat. diso- 309 dispareunija lucijski kontrakt trg. raspad (npr. dys-. razdvojiti disolubilan (lat. dis-paragium) nepriličan brak (s osobom iz nižega staleža. nejednak. dissociatio) razdvajanje. dissonare) ne zvučati skladno. kasnije je u vlastitom filmskom poduzeću izradio svjetski poznate filmove s motivima iz priča za djecu (Snjeguljica. kem. jabuka i vrlina dispareunija (grč. razdor. osobito: podjela jednog kompleksa zemljišta na manje dijelove (parcele). dismembratio) komadanje. dissolventia) mn. dys-. slabo. dissociare) rastaviti. lakomislen. disopsija disopsija (grč. pojmovi koji ne pripadaju zajedničkom srodnom pojmu te nemaju nikakvih zajedničkih oznaka. opsis) med. razdružiti. disparatus) iz osnove različit. rastavljiv disolucija (lat. razgradnja kemijskog spoja na njegove sastavne dijelove. zapravo Walter Elias (1901—1967). menstruacija praćena bolovima (kao posljedica nedovoljne razvijenosti ili nepravilnog položaja maternice. dissolubilis) otopljiv. slabost vida. biti neskladan. men mjesec. koji pripada otopini disolvencije (lat. nacrtao prve trik-filmove. osobito članova vladarske kuće). izdvajanje crkvene općine iz njezine dosadašnje župe dismembrator (lat. neslaganje. dys-. rastajanje. opsis viđenje) med. rastopljiv. 1922. dissolutivus) koji otapa.

premještanje displazija (grč. oprost.) mn. dys-. dys-. službenik koji vrši razdiobu električne energije na više međusobno povezanih električnih stanica. mehaničkih smetnji i dr. plasso oblikujem. dispaširati). podijeliti među zainteresirane (v. razdijeliti. displicentiae pactum čit. dispensatio) razdvajanje. dijeljenje. dispatch hitno obaviti) 1. razrješavanje od neke obveze ili smetnje u pojedinačnom slučaju. službenik koji regulira kretanje vlakova na jednom dijelu pruge. dispersio) opt. upravitelj. astma. dispenzacijski troškovi iznos koji treba platiti za jedno ovakvo razrješavanje ili oprost dispenzarij (lat. 2. dispendere) zavod za besplatno davanje lijekova sirotinji. opremljenog potrebnom signalnom aparaturom i sredstvima veze. ono što je stavljeno na raspolaganje. pepsis probava) koji teško probavlja dispeptičar (grč. dispacher) pom. radnik koji iz jednog središta. različitost. osobito: slaba probava želuca zbog poremećaja u izlučivanju probavnih sokova . pepsis probava) med. dis-plantatio) presađivanje. sa dva sjemena disperzija (lat. dys-. rasuti. neskladnost dispaširati (fr. knjige koje je knjižar no raspoloženje žene za spolni odnošaj disparitet (lat. oslobođenje.) raseljene osobe displantacija (lat. dvosjemen. 3. djelitelj. sperma sjeme) fiziol. nekih živčanih poremećaja. dispensator) darovatelj. razasut dispescirati (lat. srca. osobito kod prepreka za brak. dispergere) rasipati. raspršiti dispermatičan (grč. ravnatelj. sipnja.) dispondej (grč.) prav. nesviđanje. displeist persns (engl. spondeios) metr. homogene svjetlosti (boje). rasap boja disperzivan (lat. di-. dis-par) nejednakost. elementarne. osobito u vezi sa štetom na moru. dispersivus) raspršen. ljekarnički zbornik dispenzirati (lat.disparitet 310 disponenda dispeptičan (grč. sporne svote. dis-pensare) podijeliti. tvorim) nenormalan razvoj nekog organa ili cijelog organizma displicencija (lat. ugovor o raskidanju zaključenog trgovačkog posla displicirati (lat. dvostruki spondej. regulirati račune displaced persons čit. pepsis) onaj koji pati od slabe probave dispergirati (lat. dis-pescere) rastaviti. teško disanje (kod težih bolesti dišnih organa. donator. oprostiti dispepsija (grč. pnoe disanje) med. rasađivanje. nadstojnik (osobito u samostanima) dispenzatorij (lak dispensatorium) ljekarnička knjiga s propisima za pripremanje lijekova. ne biti po volji dispnoja (grč. di-. pojava da se složena svjetlost može prizmom razgraditi na svoje sastavne. groznice. procijeniti ili nadoknaditi brodsku štetu dispečer (eng. raspršivanje svjetlosti. sirotinjska ljekarna dispenzator (lat. osobito u knjižarstvu. ne sviđati se. osloboditi od obveze ili kazne. poremećaji u probavnim organima (želucu i crijevima). displicencije paktum (lat.stihovna stopa od četiri duga sloga: disponenda (lat. displicentia) nedopadanje. pneo dišem. displicere) ne dopadati se. farm.ne-. dys-. upravlja cijelim tijekom proizvodnje nekog mehaniziranog poduzeća dispenzacija (lat. pripremati i izdavati lijekove. razdvojiti. dispergere. dys..

sređivanje. lišiti posjeda dispozicija (lat. disponens) raspoložen. nejednak disprozij (grč. disputare) prepirka. rješenje. formula presude dispozitivan (lat. habilitacijska disputacija. uređivanje. ograničenje slobode primanja obveza. raspolaganje novcem. danas se još vrši radi dobivanja akademskih počasti (inauguralna disputacija. dobre volje disponirati (lat. velikih poduzeća itd. nedostatak razumijevanja za praktičnu uporabu pojedinih predmeta disproporcija (lat. raspolagati (novcem. sposobnost raspolaganja nečim. lišavanje posjeda. urediti. članka. raspoređivati. predavanje). disponibilitas) stanje nečega što je na raspolaganju. ali ih nije prodao te ih stoga ponovno stavlja na raspolaganje izdavaču disponent (lat. disponens) upravitelj. nadmetanje riječima disputabilan (lat. vedar. odluka. prilagoditi. razmještati. oraspoložiti. dysprositos teško pristupačan) kem. spor. tj. nego je stavlja prodavaču na raspolaganje dispozicijsko ograničenje prav. promocijska disputacija. dispositivus) koji se tiče raspolaganja nečim ili uređenja nečega. vrijeme između aktivne službe i mirovine (dok se prima akontacija mirovine) disponiran (lat. razmještaj. dispositio) raspored. sporiti se. lišenje posjeda disposesirati (tal. propisuje. na raspolaganju. disponere) razmjestiti. dispossessare) prav. dyspraxia) psih. sudionik u disputiranju disputirati (lat. znanost. voj. skica. nacrt (rasprave. disputatio) raspravljanje. dis-proportionalis) nerazmjeran. točnog poimanja i razumijevanja značenja nečega. pripremanje. dobra volja. znak Dy disputa (lat. dispositiva) prav. osobito: javna znanstvena rasprava u kojoj jedna strana (oponent) nastoji opovrgnuti ono što je druga strana (respondent ili defendent) tvrdila. disputatio pro gradu) disputant (lat. poslovođa. prirediti. mala nesposobnost vršenja nekih pokreta. zločin.46. koji naređuje. srediti. dispossessio) prav. osobito: voditi znanstvenu raspravu . atomska težina 162. zaduživanja ili otuđivanja imovine dispozitiv (lat. mala apraksija. disputator) raspravljač. kod raznih ministarstava. lat. disponibilis) raspoloživ. dis-proportio) nerazmjer nost. ukloniti (ili: otjerati) s posjeda. nagovoriti disposesija (lat. kojim se može raspolagati disponibilitet (lat. sposobnost za samostalno obavljanje poslova 311 disputirati dispozicijsko dobro trg. sklonost. pripremiti (članak. predavanja). krađu). plan (npr. sposobnost za pravne poslove. raspoloživost.) dispozicijska sposobnost prav. a da se ne mora polagati račun (npr. nejednakost disproporcionalan (lat. element. raspravljanje. sklonost nekim bolestima. roba koju naručitelj zbog loše kakvoće ili zakašnjenja neće primiti. disputans) v. disputabilis) sporan disputacija (lat. disputare) prepirati se. med. pobuditi nekoga na nešto. za bitku). dispozicijski fond novac stavljen nekome na raspolaganje u određene svrhe. odlučuje dispraksija (grč. disputator disputator (lat. raspoloženje. osobita sposobnost za nešto (npr. redni broj 66. glazbu. osoba koja je ovlaštena upravljati poslovima neke trgovačke kuće disponibilan (lat. imanjem. imanjem).disponent primio radi rasprodaje.

naglo pražnjenje elektriciteta. naučavanje koje poriče svrhovitost i savršenstvo svijeta. razlikovan. dis-. ozloglašenost disritmija (grč. dis-. distingvirati se isticati se distinkcija (lat. logia) fil. držati distancu voj. tikto rodim) med. stichos) s dva reda. razumljiv distinktivan (lat. distantia) udaljenost. zaseban. zla sudbina. truljenje jetara koje uzrokuju crvi u jetrima (Distomum hepaticum). nesreća. kratkotrajno električno pražnjenje (za razliku od električne struje kod koje se električne mase kreću ravnomjerno i trajno utvrđenom putanjom) distanazija (grč. pri marširanju: držati propisan razmak. metron) instrument za određivanje udaljenosti disteleologija (grč. razlikuje. mjenica mjenica na drugo mjesto kod koje su. supr. resommander) loše preporučiti. di-stinguere) koji se razlikuje od drugih. dystychia red) 1. distonare) glaz. stoma usta) med. razlikovati nešto od nečega. mjesto izdavanja i mjesto plaćanja različiti distanciran (lat. apsolutno proturječe teleološkom shvaćanju života i prirode distencija (lat. kao takvi. silom istegnuti. nesretan slučaj distihija (grč. distincuts) odvojen. svirati) . nepravilnost disruptivno pražnjenje (lat. dvoredan distihija (grč. opseg. nepristupačan distancometar (lat. teleios savršen. pokuditi disrenomiran (lat. suviše visoko ili suviše nisko (pjevati. resommandation) loša preporuka. stichos) 2. na lošem glasu disrenomirati (lat. dis-. različit. dis-. stichos red) med. točno razlikovanje pojmova. renommer) iznijeti na loš glas disreputacija (lat. dis-tendere) zategnutost. dis-. dva stiha zajedno. napregnutost. fr. raz-. izraz za konja koji još nije stigao ni do distantnog stupa (koji se nalazi 200 metara ispred cilja) u trenutku kad je pobjednik već prošao cilj. fr. renommer) ozloglašen. odnosi u prirodi i kulturi su 312 distonirati nesvrhoviti i štetni za život te. razmak. dvostruki red. položaj distinktan (lat. reputation) loš glas. otmjenost. kuđenje disrekomandirati (lat. metiljavost distonirati (tal. iskazivati nekome posebnu pažnju. di-. distencija distih (grč. razgovijetan. razmjer) nedostatak ritma. dakle. tj. distans) šport. di-. di-. rezerviran. dys-thanatos) teško umiranje. distantia rastojanje. razlika. rhytmos sklad. ugledan. fr. reforme) loš (ili: neuspio) preobražaj ili preokret disrekomandacija (lat. fr. potpun. dys-. distantna. izići iz r pravog tona. distentio) v. med. fr. rađanje blizanaca distomatoza (grč. jasan. di-. otmjen. fr. jahanje na distancu dugotrajno jahanje (kad se konje ne zamjenjuje). distichon) metr. nedaća. osobito trepavica distihijaza (grč. grč. disrumpere) fiz. eutanazija distanca (lat. borba s dušom. nesklad. log. stvaranje dvostrukog reda trepavica (kao bolest) distingviran (lat. dis-. dvostih. distinctio) razlikovanje. di-stinguere) odvajati. heksametar i pentametar (koji dolaze jedan za drugim) distihičan (grč. dis-tendere) med. istaknut distingvirati (lat. dys ne-. obujam. otmjen distokija (grč.disreforma disreforma (lat. dis-. distinctivus) koji odvaja. rastegnuti distenzija (lat. distenzija distendirati (lat.

odvajati slomljene ili oštećene udove distrakcija (lat. prodaja distribucija (lat. naredba o pozivanju pred sud.distorzija distorzija (lat. distringas) prav. danas: lirska pjesma nadahnuta osjetilnim užicima što ih pruža život ditirampski (grč. zabavljanje. razvesti. područje. disuria psychica čit. theos bog) vjerovanje u dva boga. zabaviti. raspoređuje. razdioba. rastaviti. mjenice trgovca koje ima u trgovini. osujećenje. trofe hrana) med. dys-. disunire) razjedinjenje. zabava. nesloga disunionisti (tal. v. districtus) sudski kotar. distributivni broj broj koji pokazuje koliko dolazi na svakoga (po jedan. zanosno. razonoditi. dittos dvostruk. stih ovna stopa od četiri sloga: — U — U ditta (tal. di-. odvojiti. disunire) razjedinjen. prvobitno: burna i oduševljena pjesma u slavu Bakha. strofe) poet. iščašenje.: kolektivan pojam). razvrgnuće. odvojen disunirati (tal. dithyrambos) oduševljeno. distrahere) rastresti. zabavljati. disurija psihika (lat. rastavljen. razmještajni. diplosija ditrohej (grč. razmjestiti distributivan (lat. burno. disunire) razjediniti. prav. temno režem) razdvajanje. di-. boga vina i uživanja. theos bog) onaj koji vjeruje u dva boga. razvoditi. razonoda. okrug. razdavati. poremećaji u prehrani jednog organa. rasporediti. zbuniti. distringere. orao gledam) v. punomoć za popisivanje stvari distrof (grč. pjesma koja se sastoji od dvije strofe distrofija (grč. dys-. ditonos) glaz. potpis na pismu. disunire) mn. sudsko rješenje o podjeli stečajne mase među vjerovnike. ime pod . nekog njegovog dijela L. raspored distribuent (lat. distihijaza distrikt (lat. po dva itd. di-. osnova) geom. distortio) med. dys-. dithyrambos) nadimak boga Bakha zbog njegovog tobožnjeg dvostrukog podrijetla od Semele i Zeusa. poet. distributivan pojam log. di-. uganuće nekog uda. distribuere) razdijeliti. tetra četiri. disturbatio) rasap. djelokrug distringas (lat. velika terca ditopsija (grč. pristaše razjedinjenja SAD-a disuniran (tal. razdor. skrenuti pozornost s nečega. di-. rasporedni. interval koji se sastoji od dvaju cijelih tonova. dvostruki trohej. bolestan sastav mokraće. distribuens) razdjeljivač. dvoboštvo ditetraedar (grč. edra površina. čitavog organizma 313 ditta disturbacija (lat. nepažnja. razvući. pojam koji se odnosi na svakog člana neke skupine ili klase (supr. iskrivljenje distrahirati (lat. di-. thrix. razdavač darodavatelj distribuirati (lat. podijeliti. med. kao u ditirambu ditomija (grč.) distrihijaza (grč. vlas) med. razdvojiti disurija (grč. uron mokraća) med. rastavljanje na dva dijela ditonus (grč. trichos dlaka. razdijelni. odvajanje slomljenih ili oštećenih udova. odvući. ukinuće disunija (tal. razdjeljivati. distributivno rješenje prav. poliedar s dvaput po četiri površine ditiramb (grč. razmješta. trochaios) metr. distributivus) koji dijeli. prevrtanje (očiju). mjerodavnost.) trg. razdjeljuje. otuđivanje. odcijepljenje. med. smetnje pri mokrenju. distractio) rastresenost. distributio) podjela.) nemogućnost mokrenja pred drugima zbog stidljivosti diteist (grč. dvobožac diteizam (grč.

ples na pozornici. ašikovati divarikacija (lat. razonoda. djeljenik dividenda (lat. čiji se zbroj članova neograničeno povećava ukoliko . kaz. osobito pjevačica. razgovarati.) trg. divertimento diverzan (lat. različnost. divergentne linije linije koje se udaljuju jedna od druge. uron mokraća) med. pjesnika: ljubavnica. sredstvo koje pospješuje mokrenje. diversus. Zeus. gorostas. trabunjati. divide in partes ekvales (lat. odstupati. dividendus) mat. diversio) odvraćanje. divergence) razilaženje. koji se razilazi. divergere) razilaziti se. ret. tajno vijeće bivših sultana. firma diuretik (grč. Dia) diva (lat. pren. u određeno vrijeme.) mit. skretanje. zaboravljanje neugodnih misli i briga diverzitet (lat. pripada svakom dioničaru u nekom dioničkom društvu prema broju njegovih dionica ili kojim se trgovina ili poduzeće vodi. voditi ljubav. Dii. razgranavanje. popis poreznih obveznika. raznolikost divide et impera (lat. diversus) različit. zbirka spisa ili članaka. divertissement) zabava. di-. mali balet. diversificatio) mijenjanje. granasto razvijanje jedne žile divergencija (fr. divagari) tumarati. supr. razveseliti. promjena. divaricatio) fiziol. raznovrstan.diuretik 314 dividenda se više članova uzima. dat. razmicati se. diuretičan diureza (grč. osobito pjesama (npr: Goetheov "Zapadno-istočnjački divan") divaniti (tur. divertere) odvojiti. divagatio) tumaranje. udaljavanje od teme (u govoru i pisanju) divagirati (lat. izdvajanje (ili: izlučivanje) mokraće div (tur. obožavana. raznovrsnost. odlutati. govoriti bez veze. prid. kod tal. med. skretanje neprijateljske pozornosti na drugu stranu. danas: poznata i slavna glumica. razdioba vlage po tijelu. promjena smjera. konvergentan divergirati (lat. diva) božanska. udaljavanje jednog od drugog. divan) govoriti. udaljavati se od teme divan (perz. ljudina. razonoda. ljudeskara Div u nekim hrvatskim prrijevodima: ime za starogrčkog boga Zeusa (prema grčkoj deklinaciji: nom. carinarnica. lutanje. odvratiti. diversitas) različnost. govorenje bez veze. lutati. kolos. lit. udaljavati se jedno od drugog. voj. različit oblikom diverzija (lat. draga divagacija (lat. biti različitog mišljenja divertimento (tal. ak. dividirati divide in partes aequales čit. udio u dobitku koji. med. divergens) koji ide u različitom smjeru. di-. zabavna kompozicija divertirati (lat.) podijeli na jednake dijelove (oznaka na liječničkim receptima) dividend (lat. udaljavanje divergentan (lat. Dios. pren. svakovrstan (diverzna roba) diverzifikacija (lat.) podijeli pa vladaj! v. gigant. ples i pjesma između činova. mat. raznorodnost. raznolik. neočekivan napad. zabavljati divertisman (fr. unošenje promjena diverziforman (lat.) glaz. lako i ugodno glazbeno djelo. forma) nejednakog oblika. gen. ret. istočnjačka ležaljka s jastucima (za sjedenje i spavanje). med. uron mokraća) med.) tursko državno vijeće. biće ljudskoga lika i izuzetno velike snage. trabunjanje (osobito kod duševnih bolesnika). osujećivanje određenih namjera. razonoditi.

bolničara itd. da bi se dobio zeleni ton. divisio) dijeljenje.) lit.dividirati uloga. dividere) log.) med. vidovnjak. "Božanstvena komedija". glasoviti spjev tal. divinare pogađati. brojčanik kod urara. djeljivost dividuum (lat. divisibilis) djeljiv divizibilitet (lat. širenje informacija divulgirati (lat. jedno pokraj drugog. plavo i žuto te se na taj način u promatračevom oku izvrši optičko sjedinjavanje. raskidanje divulzivan (lat. udio u podjeli dužnikova imanja dividirati (lat.) tako da je sposobna za samostalne operacije divizionar (fr. divisorium) instrument za dijeljenje. mat. dizati do neba. oblik: S je dijelom P 1? dijelom P2. gatanje.: Tijela su dijelom čvrsta. divinisation) stavljanje nekoga u red bogova. divisibilitas) djeljivost divizija (lat. dakle.. razglašavanje. divulsio) kidanje. rastrubiti. diviniser) obožavati. divulgare) razglasiti. proročki divinizacija (fr. slućenje divinator (lat. stavlja se. tisk. s pobožnošću. predviđanje. proriče. dicere reći. prorok divinatoran (lat. sud u kojem se subjektu (S) pridaje više predikata (P1? P2. rekoh. dijelom plinovita divizma (lat.: tonovi se stavljaju na platno jedan pokraj drugoga. voj. način slikanja francuskih impresionista iz druge polovice XIX. podjela. divisura) odsjek. divide et impera (lat. diksi (lat. 315 dixi 1 do 2 topnička puka i odgovarajućeg broja inženjerije. zapovjednik divizije divizionizam (lat. podijeliti. divisio dijeljenje) umj. umjesto da se miješaju na paleti. divortium) prekid. obožavanje divinizirati (fr. štovati kao Boga diviš (lat. ono što je djeljivo Divina comedia čit. pretkazuje. podjela obujma jednog pojma. podijeli na jednake dijelove (na liječničkim receptima) dividualitet (lat. pjesnika Dantea Alighierija divinacija (lat.. svečano divulgacija (lat. a boje dobivaju veću svježinu i živost divizivan sud (lat. odjeljak divorcij (lat. predviđa. st. raskida divus (lat.) ono što se može dijeliti. divide in partes aequales čit. predviđački. divulgatio) iznošenje na velika zvona. divide in partes ekvales (lat.). dijeljenje brojeva (jedna od četiriju osnovnih računskih operacija). završio sam . vračanje. osnovna strateška jedinica sastavljena od svih rodova vojske (3 do 4 pješačka puka. npr. divisionnaire) voj.) onaj koji može predviđati.. mat. razdijeliti.. stavljati u red bogova. nebeski dixi čit. pobožno. vrač. log. vilica za dijeljenje slova divizura (lat.) podijeli pa vladaj!. dividere) dijeliti. Verbascum thapsus) biljka s velikim dlakavim listovima (porodica zijevalica) divizor (lat. dijelom tekuća. dividere dijeliti) znak za dijeljenje riječi divizibilan (lat. dividualitas) mogućnost dijeljenja.) božanski. jedan broj podijeliti nekim drugim brojem. divulsivus) koji kida.. proricanje. Divina komedija (tal. djelitelj divizorij (lat.) glaz. divisor) mat. pretkazivanje budućnosti po snovima i raznim pojavama u prirodi. proricati) koji vrača. iznijeti na velika zvona divulzija (ni. kazati. naznačivanje svih vrsta jednog roda putem determinacije jedne i iste oznake rodnog pojma. divinatio) pogađanje. npr. dixi) rekao sam. razvod braka divotamente (tal. rastanak.

) rekoh i spasih dušu svoju. dodeka) mat.vi čit. lokomotiva i dr. dajem da bi i ti dao. a ti radi doajen (fr. doalij doberman plemenita rasa pasa. upalu crijevne sluznice (zarazni proljev) dizenterija (grč.) prav. upućivati. mlaznica. najstariji po redu primanja u nekom društvu. dodarium) v. tj. tj. duodenum dodekadika (grč.lua. starješina fakulteta. udovički dio. enteron crijevo. dvanaesterac. dvanaesnik. povjerovao je u Krista i zbog toga ga Katolička crkva slavi kao sveca Djevica Orleanska francuska narodna junakinja. imanje koje ostaje nakon muževljeve smrti ženi na uživanje. gotov sam.) ja dajem. desing) v. edra površina. Dobermannu) doboš-torta torta napravljena prema receptu nekadašnjeg bečkog slastičara Doboscha docendo discimus (lat.predmetak koji označava nešto nesređeno. fone glas) glaz. dysenteria) med. pali samo sobom. docens) učitelj.(grč. tijelo omeđeno s dvanaest pravilnih peterokutnika (pentagonalni dodekaedar) dodekafonija (grč. docilis) poučljiv. enteron) med. griža. do ut facias (lat. 1858—1913) dizenteričan (grč. način glazbene notacije sustavnom uporabom dvanaest I . godini stala na čelo obeshrabrene francuske vojske i kod Orleana pobijedila Engleze. ovi su je kasnije uhvatili i spalili kao vješticu do (lat. dotarij dodeka. doarij doarij (lat. dodeka) predmetak u složenicama sa značenjem: dvanaest dodekadaktilon (grč. doyen) starješina.) učeći drugoga i sami učimo dodarij (lat. motor kod kojeg se tekuće gorivo ne pretvara prethodno u plin. odličan policijski pas (nazvan po uzgajivaču A. dodeka. desen dizelski motor teh. A. upotrebljava se za pogon brodova. dys.) poučavajući (druge) učimo (i sami) (Seneca) docent (lat. (naziv po pronalazaču. dodeka dvanaest. zbog visoke temperature i tlaka. dare davati. zarazna bolest koju karakterizira upala crijevne sluznice. zlo-. a ne deseticama kao u dekadnom ili decimalnom sustavu dodekaedar (grč. dati. diksi et animam meam salvavi (lat. kem. osnova) geom. docere) poučavati. sapnica pročišćivač dizajn (engl. koji ima dizenteriju. dodeka. dys-. najstariji po godinama. poslušan docirati (lat. inženjeru Rudolfu Diesćlu. dekan. sad mi je savjest mirna diza (njem. križanac njemačkog ovčara i velikog pinča. teško. seljačka djevojka Jeanne d'Arc (1412—1431) koja je u svojoj 17. Diise) stožasto (konično) sužena cijev u kojoj se strujanje tekućina ili plinova pod tlakom pretvara u brzinu (tlačna diza) ili obrnuto (usisna diza). najstariji po službi doalij (lat.diza što sam htio reći. sustav računanja dvanaesticama. automobila. daktylos prst) anat. dvanaestopalčano crijevo. hrvatsko ne-. v. 316 dodekafonija nekoj ustanovi. doarium) prav. koji lako uči i shvaća. doajen diplomatskog zbora strani izaslanik koji je najduže akreditiran na nekom dvoru ili pri vrhovnoj upravi neke države. osobito na visokim školama (početno zvanje nastavnika visokih škola) docilan (lat. zarazni proljev Dizma jedan od dvojice razbojnika koji su bili razapeti zajedno s Isusom Kristom. doalium) prav. učiti drugoga. dixi et animam meam sa. nego ubrizgava i. docendo discimus (lat. do dajem) do ut des (lat.

osobito: sustavno znanstveno izlaganje kršćanskih naučavanja o Bogu ili vjeri. dodeka dvanaest. isključujući naučavanja o dužnostima i moralu (dio sistematske teologije) dogmatist (grč. koji se tiče dogme. naučavanja o vjeri: neispitan. austrijski kompozitor Arnold Schonberg. prema Kantu dogmatičari su oni koji postavljaju pozitivne metafizičke tvrdnje ne pitajući ima li ljudski razum uopće prava na takve tvrdnje. dogana (tal. dogma mišljenje) fiz.dodekaginija zvukova kromatske ljestvice (napravio 1923. bez dokaza. dodek-archos) član vlade dvanaestorice dodekarhija (grč. red Linneovog sustava biljaka koje imaju jedanaest ili dvanaest tučaka dodekagon (grč. dodeka. za- 317 dogmatizam konska odredba. u Novom zavjetu: carska naredba. dodeka dvanaest) broj (piše se brojkom 1 sa 72 nule) dodekandrija (grč. zaključak crkvenog sabora (koncila). klasa u Linneovom biljnom sustavu: cvjetovi s 12 do 19 prašničkih niti u jednom hermafroditnom cvijetu dodekapetalan (grč. engleska. dogger) nizozemski ribarski čamac dogesa (tal. andria muškost) bot. pristaša dogmatizma. za razliku od skeptika koji su u sve sumnjali. v. XI. buldog i dr. dogmatizam dogmatičan zasnovan na dogmi. postavljanje metafizičkih naučavanja i sustava bez prethodne kritike spoznaje. 1874—1951) dodekaginija (grč.) carinarnica doger (niz. dodeka dvanaest. njemačka doga. dodeka. petalon list) bot. koji prima ili tvrdi nešto jednostavno. athlon natjecanje) šport. onaj koji nešto uporno i odlučno tvrdi dogmatizam (grč. syllabe slog) dvanaesterosložan. naziv za gimnastičko natjecanje u dvanaest disciplina. fil. dvanaesterac dodekatlon (grč. dodeka. znanstvena metoda koja polazi od dogmi i ne dopušta ponovno ispitivanje točnosti tih dog- . u klasičnoj grčkoj književnosti: filozofsko pravilo. dogma mišljenje) pravilo. pren. dogma mišljenje) fil. dokeo mislim. pouka. dodekasilabičan stih stih koji ima dvanaest slogova. kršćanske dogme formulirana kršćanska načela koja sadrže spoznaje o Bogu. koji ima dvanaest slogova. dogessa) duždevica dogma (grč. svijetu i o Božjim odredbama koje su u vezi sa spasenjem čovjeka dogmaticizam fil. dog) rod velikih i snažnih pasa. onaj koji postavlja tvrdnje bez dovoljnog opravdanja i koji se. dvanaesterokutnik dodekalijun (grč. dvanaesteroboj Dodona Zeusovo svetište i proročište u Epiru u kojem su se proročanstva dobivala po šumu ogromnog hrasta ili po letu svetoga goluba doga (engl. bot. unatoč proturazlozima. dodeka dvanaest. archo vladam) vladavina dvanaestorice dodekasilabičan (grč. uporno pridržava tih tvrdnji dogmatika (grč. osobito: uporaba pojmova koji služe samo u granicama mogućeg iskustva i radi ujedinjavanja iskustva u stvarima koje se nalaze s one strane svakog iskustva. gyne žena) mn. nekritičan. pren. dodeka. koji ima dvanaest cvjetnih listića dodekarh (grč. dogma) onaj koji uči pravilima vjere. dogma mišljenje) cjelina ili sustav naučavanja neke filozofske ili vjerske škole. prvobitno: onaj filozof koji je. bez obrazloženja i dokazadogmatičar (grč. nekritično povjerenje u ljudsku sposobnost spoznavanja. uopće postavljao pozitivne tvrdnje i naučavanja. gonia kut) geom.

v. dock) unutarnji dio luke. predavati o dogmama. logia) "znanost" o dogmania dogramadžija (tur. doxa. dogmatizo donosim odluku. u školi) dokirati (eng. kada brod ude u takav dok. samo pomoću zraka doket (eng. istraživanje. stolarstvo dohmij (grč. mania bijes. kriticizam) dogmatizirati (grč. tj. dokimazija dokimologija (grč. drvodjelja. doktorska diploma svjedodžba o dobivenoj doktorskoj tituli e. doxa slava. u svakodnevnom životu: liječnik. ludilo) težnja za isticanjem po svaku cijenu. vodeni bazen opremljen branama kako bi mogao stalno imati duboku vodu radi prijama natovarenih brodova. rezbar dogramadžiluk (tur. hidraulični dok sličan postupak. plivajući dok podiže se tamo gdje ne može biti suhi. titula najvišeg akademskog dostojanstva (u teologiji. logos znanost) znanost koja proučava sustav ocjenjivanja (npr. doctor) učen čovjek. stihovna stopa sastavljena od pet slogova. doxa mišljenje. u staroj Ateni: poseban ispit kandidata za neki položaj u državnoj službi s obzirom na njihove građanske sposobnosti i spremu. ozidan bazen. voda se ponovno pusti u bazen i brod opet isplovi. dogma. doxa slava. logia) kem. zajedno s brodom. odsječnim i uvjerljivim tonom. dokimazo ispitujem. doketizam (grč. logia) slavljenje i veličanje Boga. dokimos dokazan.) . izdrobiti) stolarski zanat.dogmatizirati mi. vještina ispitivanja (dokimaziologija. sofia mudrost) umišljena mudrost. skepticizam. st. to dock) pom. završna formula svih istočnopravoslavnih propovijedi i evangeličkog Očenaša doksomanija (grč. mudrost naoko doktor (lat. popis. dogramak isjeći. Iatreia obožavanje) slijepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom naučavanju ili metodi dogmatologija (grč. pošto ga poprave. dochmios) metr. grafo pišem) mn. dokimasia) ispitivanje. lista robe doketizam (grč. a brod se spusti i zadrži na posebnom postolju. te prema tome 318 doktor i nije rođen kao čovjek (2—3. (supr. doksat) vrsta balkona. dogma. dokema privid) naučavanje da je Krist imao samo prividno tijelo i da su cijelo njegovo zemaljsko postojanje i patnje bili samo privid dokimastika (grč. dokimazija dokimazija (grč. voda se iz njega iscrpe. v. izdrobiti) stolar. čestit. iziđe na površinu. osobito u medicini). dokimastika) dokimaziologija (grč. odredujem) postavljati znanstvene tvrdnje. dokei čini se) naučavanje jedne gnostičke (bogumilske) sljedbe prema kojem je Krist samo prividno imao tijelo. fil. pismo s popisom poslane robe. filozofiji. docket) trg. dogramak isjeći. n. kem. izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida doksografi (grč. pretjerano častoljublje doksozofija (grč. pisci koji služe kao važan izvor za poznavanje antičke filozofije doksologija (grč. dokein činiti se. takav dok se pomoću vode potopi i brod na njega nasjedne. mnijenje. govoriti odlučnim. govoriti o nečemu s visine dogmatolatrija (grč. dokimazo ispitujem) kem.: empirizam. suhi dok radionica za izgradnju i popravljanje brodova. toliko dubok da može primiti brod. jednog jamba i kretikusa: U U dok (eng. znanstvenik. pravnim znanostima. dovesti lađu u dok doksat (tur. a zatim se voda iscrpe i on.

pokazivati. documentare) pisano posvjedočiti. doctor) položiti doktorski ispit. poveljama. slatko. doctrina) učen. lako se možemo prevariti te ga zamijeniti s dioritom dolihocefalija (grč. uopće uništiti dolama (tur. umilno dolentemente (tal. dolihocefalija dolihoprosopik (grč. tj. katekizam doktrinar (lat. činjenično do- 319 dolmen kazan. podnijeti dokaz. kandidat za doktora doktorat (lat. dollycran) dizalica na kojoj se nalazi televizijska kamera te omogućuje snimanje iz svih položaja dolimen (engl. dolihocefali ljudi koji imaju takvu lubanju dolihokefalija v. documentum) pisan dokaz.doktorand doktorand (lat. dolichos dugačak. ona koju nije izdala vlast.) glaz. doktorska titula doktorirati (lat. u crkvenom smislu: poučavanje u kršćanskoj vjeri.) javna isprava. tj. biti proglašen za doktora nekog fakulteta doktrina (lat.) glaz. znanstvena tvrdnja koja ne vodi računa o stvarnosti ili se ne osvrće na nju. dollyman) vozač kolica s televizijskom kamerom dolmen (bretonski dol stol. žalosno dolerit (grč. s uspjehom obraniti doktorsku disertaciju. dostorandus) onaj koji se sprema za doktorski ispit. tj. doktrinarstvo doktrinarstvo v. pretjerano točan. povelja. otkriti dokusuriti (tur. doctrina) sklonost odlučivanju samo na osnovi apstraktnih teorija.) glaz. doctrina) učenost. kusur izvratak. tj.) privatna isprava. drvena naprava s konjskim pogonom koja je služila za navodnjavanje (primjerice u Makedoniji). ormar u zidu. znanost. koji može dokazati (ili: koji dokazuje) na temelju činjenica dokumentirati (lat. 3. provesti u djelo bez obzira je li stvarnost za to već dozrela. poveljni. documentarius) ispravni. dolap) 1. doleros prevarljiv) vrsta bazalta i dijabaza (struktura mu je jasnozrnasta do krupnozrnasta). men kamen) grobnica iz mlađeg kamenog doba koja se sastoji od više velikih kamenih blokova naslaganih u obliku sanduka . documentum privatum čit. kratak konjanički gornji kaput dolap (tur. isplatiti dug. s bolom. potkrijepiti dokazima. škrinja. popuniti manjak. dolento dolento (tal. dokrajčiti. bolno. 2. tužno. kefale glava) svojstvo lubanja čija je širina manja od četiri petine dužine. dokumentum publikum (lat. doktrinarizam dokument (lat. koji ima više povjerenja u svoje mišljenje nego u ono čemu ga uče iskustvo i život. ostatak novca nakon plaćanja) 1. dokumentum privatum (lat. dolichos dugačak. ona koju je izdala vlast dokumentaran (lat. a da ih ponovno i ne ispituje. koji se temelji na ispravama. v. pedantan doktrinarizam (lat. naučavanje o nečemu izloženo kao sustav. ili bez obzira što je uopće i očito nemoguće da se ta načela ostvare doktrinaran (lat. doctoratum) doktorski ispit. vrijede kao sigurni i nesumnjivi. dolče (tal. niša. sprava za prženje kave dolar (engl. 4. documentum publicum čit. dollar) sjevernoamerička novčana jedinica = 100 centi dolce čit. bez obzira na stvarnost. onaj koji teži konzekvence svojih shvaćanja ostvariti. doctrina) čovjek koji svoja shvaćanja i svoje svjetonazore temelji na već usvojenim principima (načelima) koji za njega. prosopon lice) čovjek koji ima dugačko lice dolikran (engl. docere poučavati. 2.) kabanica s rukavima. isprava. ubiti.

fil. glavna komponenta nekog zbivanja koja mu određuje smjer dominantan (lat.) krov u obliku kupole domanijalan (lat. dolorozo (tal. osoba na koju se trasira domicilirana mjenica domiciliran (lat. domaćica. pakost. dominium. Dolomiti planinska skupina u Istočnim Alpama dolor (lat. domino) mn. boraviti. nego negdje drugdje domicilirati (lat. domaine) vladarsko. dolosus) zlonamjeran. dolores) mn. a u nekim i kobalta. stalno mjesto stanovanja. žutog. peti ton u dijatonskoj ljestvici. bolestan strah od boravljenja u kući domena (lat. njegovog dvora i za podmirivanje njegovih posebnih izdataka. zavičajni. dominium. svećenik koji još nema pravo biti nazočan na sjednicama Kaptola domicil (lat. mjesto u kojem se treba platiti mjenica domicilat (lat. u širem smislu: svaki krov izrađen u obliku kupola i svaka građevina s takvim krovom dom (port. saborna crkva. duomo) 1. odrediti nekome mjesto stanovanja. domicilium) stanovati. don doma (lat. fr. dominatio) vlast. domus kuća. samostana dominacija (lat.) bol. glavna crkva u gradu. domanium) pretvoriti u vladarsko. vladarka. polje rada. domesticus) kućni. domicilirana mjenica ili domicilna trata (fr. biskupa ili Kaptola). unutarnji. tal. vladanje. domicellus) mlad kat. doma kuća. navikavanje na poslušnost domestiks (engl. nadmoć dominanta (tal. krunsko ili državno dobro domatofobija (grč. dome. mn. domesticatio) pripitomljavanje. domicilium) trg. npr.) 2. patnje doloroso čit.dolomit dolomit min. domicilium) zavičaj. biti nastanjen. stan. područje. gospodarstvo. fobeomai bojim se) med. trg. domino 3. gospodari. smeđeg i crnog. obiteljski. doma. ali ga ima i bijelog.) glaz. koji namjerno nanosi štetu dolus (lat. v. rat domicelar (lat. nastaniti nekoga. domiciliated bili) mjenica koja se ne isplaćuje u mjestu izdavanja. pločice kojima se igra poznata društvena igra domino. vladarskih ili državnih dobara domanijalizirati (lat. dolento dolozan (lat. zloba dom (lat. sivog. tj.) gospođa. lukavstvo. djelokrug. dominatus) vlast. krunsko dobro. vlada. ima redovito primjesa željeza i mangana.) prijevara. dominator) vladar. državna dobra. nadstojnica ženskog kat. bolovi. prebivalište. domestics) vrsta grube i čvrste pamučne tkanine 320 domine domestikus (lat. stolna (ili: glavna) crkva (nadbiskupa. tko u domicilu isplaćuje mjenicu domicilijant (lat. osobito ona čiji je krov izrađen u obliku kupola. oblik vladavine što ga je u starom Rimu zaveo imperator Dioklecijan dominator (lat. gospodar domine (tal. domanium) koji se tiče krunskih. zlonamjerna prijevara. domicilium) koji stanuje. domus. vladanje. v. dom. fr. prebivati. . domicilium) trg. glavni ton. dominante) glaz. effet a domicile. pretežit dominat (lat. trg. dominans) koji vlada. dolores (lat. gospodarstvo. označiti mjesto plaćanja mjenice domina (lat. krug djelovanja. bezbojan kristalast vapnenac. ukroćivanje. krunska imanja. v. zemljišta i posjedi koji su određeni za izdržavanje vladara. engl. struka domestikacija (lat. nadmoćan. glavni.

odjeća za balove pod maskama. pravo vlasništva. službeni naziv za britanske kolonije koje imaju svoju samoupravu. gospodarica. donarium) žrtvenik donatar (lat. pustolova don-premija (fr. dominica sc. dominicalis) gospodarski. taj je domino. don Frane) Don Huan (šp. 2. zavodnik. počasno ime uglednih ljudi u Španjolskoj i Portugalu. dijeli igračima koji ih slažu naizmjenice jednu do druge tako da svuda dva ista broja stoje jedan pokraj drugog (tko prvi upotrijebi sve svoje pločice — domine. i koji je obično manji od poreza ostalih poreznih obveznika (u nekim državama Zapada) dominikalije (lat. od donum dona (tal. obilježenih dvostrukim brojevima od 1 do 12. vlast. vladar. vlastelinski dvor dominikum (lat. Donald Dak (engl. obrazinama.) ime poznatog lika iz stripova za djecu donarij (lat.dominica dominica čit. gospodar igre) dominus (lat. vladati nad kim ili nad čim.) 1. dominikalni porez porez koji plaćaju na svoje prihode posjednici i svećenici. tj. isticati se. posjednik. perikope. zapovijedati. vladarica donacija (lat. kod poslova zaključenih na ograničen rok (ako roba nije mogla biti isporučena ili primljena) dona (lat. dont. dominicum) crkveno imanje. vlasnik. Don Juan) v. Mozartova opera Don Quijote čit. nedjeljom i blagdanskim danima.) dominikat (lat. donna) 2. dominicalis) onaj koji plaća dominikalni porez. naknada štete koja se polaže na dan kad bi trebalo izvršiti plaćanje. tj. svoj zakonodavni parlament (one su u svojoj upravi potpuno samostalne. nedjelja.) gospodar. Gospodov. vlasništvo. svileni ogrtač za maske.) legendarni šp. dominicalia) ulomci iz evanđelja ili poslanica koji se. biti na prvom mjestu. gospodin domogem (grč. akt o davanju poklona Donald Duck čit. čitaju i tumače. donatio) poklanjanje. donatarius) onaj koji prima dar. praemium) burz. osoba obuče- 321 donatar na u domino (na balu pod obrazinama). domaćin. lat. posjed. Gospodnji. dominium) pravo vladanja. Don Kihot (šp. Don Juan Don Juan (šp. biskupski dvori. prije: sama crkva. izdizati se nad kim ili nad čim. dominika (lat. 36 ili 45 pločica. slobodan posjed dominikalan (lat. dominion) suverenost. dominari) vladati. tip avanturista —zanesenjaka. samo što im engleski kralj postavlja guvernere i ima pravo veta protiv donesenih zakona) dominirati (lat. mn. v. rezidencija dominij (lat. zemlja ili područje kojim se upravlja. gospođa. praviti se gospodin. pod dominikalan dominikanac katolički redovnik iz reda Dominika de Guzmana (red osnovan u južnoj Francuskoj 1215. osobito sudskim putem. dies) dan Gospodnji. misa dominion (engl. dominicatum) gospodarski dvor. dompteur) krotitelj životinja don (šp. biti na čelu. primatelj . doma kuća.) ime viteza lutalice od La Mancha u glasovitom istoimenom satiričnom romanu španjolskog pisca Cervantesa. gemein biti pun) naprava za centralno grijanje dompter (fr. kao i titula kneževa.) 1.) gospodin. nadvisivati domino (tal. gospodariti. dominikalne lekcije dominikalist (lat. npr. krabuljama. dragocjenosti koje su vlasništvo crkve. igra u kojoj se 28. 3. kneževskih sinova i svećenika u Rimu i Napulju (uvijek ispred krsnog imena. vlastelinski.

kralježnica. groblje doromanija (grč. doppelt dvostruk. n. venter trbuh) anat. e. klobučinu (filc) za šešire prevući finom dlakom dorizam (grč.) ili in tergo (lat. st.) leda. dorsum leđa. ustanovama itd. greben. dope mazivo za stroj. dorsualis) v. donum auctoris (lat. eagle) "dvostruki orao". mania bijes) bolestan nagon za darovanjem dorski (grč. dot-krojenje prenošenje krojeva s uzorka tako da na- donator (lat. supr: aticizam i jonizam dormeza (fr. dorer) pozlatiti. in dorso (lat. Eldorado Dorani starogrčko pleme na Peloponezu. amilinski kloral. pustolovni (avanturistički) ludi podvizi. sredstvo za uspavljivanje dormitorij (lat. uljasta i poput vode bistra tekućina.) točkica. Stoss udarac) šport. jednog starogrčkog plemena. dotis) u starorimskom pravu: miraz. dorski stil najstariji stil starogrčke arhitekture.) kip koji služi kao uzor za proporcionalnost dijelova muškog tijela dorirati (lat. de-aurare. neke mjenice) dorzalan (lat. stražnja.) s druge strane. s obratne strane (npr. dorski stupovi po plemenu Dorana nazvani najstariji i najjednostavniji starogrčki stupovi s običnim kapitelima i frizom s triglifima i metopima dorsum (lat. dorsum. sjevernoamerički zlatnik od kalifornijskog zlata = 20 dolara doppio (tal. kći Oceana. grubo narječje (dorski dijalekt) i ka- . dvostruki rok plaćanja Dorado (šp. u pravu nekih srednjoeuropskih država: udovički dio (koji muž ostavlja ženi) dosje (fr. dvostruko doppio uso čit.donator 322 dot rakter Dorana. pozlaćivati. v. zem. pustolovine. poklon. ležaljka za spavanje dormiol (lat. koji se proteže od kralježnice prema trbuhu dorzualan (lat. glavne karakteristike: užlijebljen i manje vitak stup koji se završava vrlo jednostavnim kapitelom doraža (fr. leđnotrbušni. dopl-igl (njem. Doris) snažno. donator) davatelj. starogrčka božica mora. narkotik. planinski prijevoj. obratna strana. opijum) kažnjivo davanje sredstava protiv umora kako bi se povećala izdržljivost organizma dopltštos (njem. dormeuse) spavaća ili noćna kapa.) donkihoterije (šp. klobučine (filca) finom dlakom Dorida mit. leda. dorzalan dos (lat. dos. dormitivum) med. doppio uso) trg. tj.) "dar od pisca" (bilješka na knjizi koju daruje autor) doping (engl. doron dar. oleum) kem. darovatelj. pust. služi kao sredstvo za uspavljivanje dormitiv (lat. utemeljilo Spartu. dossier) svi spisi koji se tiču jednog predmeta ili osobe dot (engl. u izradi šešira: prevlačenje pusta. engl. pozlata.) kopljonoša — znamenit Polikletov (5. doppel. donkihoterije donum (lat. el Dorado) v. koji ide od kralježnice u smjeru trbuha dorzoventralan (lat. dopio uzo (tal. majka Nereida Dorifor (grč. dormitorium) spavaća soba. leđni dorzetin (eng. pr. dorage) pozlaćivanje. putnička kola u kojima se može i spavati. tvrdo i . hrbat. onaj koji nešto daruje ili ostavlja u nasljedstvo (crkvama. u nogometu: udarac lopte pri kojem lopta prije glavnog udarca dodirne zemlju doppel-eagle čit. spavaonica (osobito u samostanima).) glaz. dorsetteen) vrsta vunene tkanine sa svilenim umecima dorziventralan (lat. doriakos) svojstven Doranima.) dar. dormire. dorsalis) anat. donkihotijade donkihotijade pl. venter trbuh) ledno-trbušni. Don Quijote) mn. fr.

materije koja treba ući u sastav nekog lijeka. počasni dar. tardžuman) tumač. osobe obvezne plaćati porez Crkvi ili svećeniku dotalij (lat. stara . koji se tiče miraza.dotacija zupčani kotačić na papiru buši rupice uzduž linije koju slijedi dotacija (lat. dosis davanje.) dozimetar (grč. određivanje količine tvari. ar. duhana i dr. količina lijeka koju treba dati bolesniku doza (njem. kratica za doktor filozofije dr. dubl-skul (engl. mjenica. daase. dosis davanje) odrediti količinu tvari koja treba ući u sastav nekog lijeka.) sklapanje braka. dragon) prisilno preobraćenje protestanata na katoličanstvo za vrijeme Luja XIV. dotatio) miraz. školu. dati miraz. draguer) pom. vrsta uskog trkačkog čamca (skulera) koji voze dva veslača sa po dva vesla down! čit.) trg. logia) med. dotalis) mirazni. davanje. kutija za čuvanje suhih tvari. drager dragoman (ar. prvobitno (kod Francuza): pješaci koji su se služili konjima samo kad su se trebali brzo kretati drahma (grč. današnja grčka novčana jedinica sadrži 100 lenti. određivanje količine lijeka koju treba dati bolesniku dozirati (grč. supstanci (šećera. daun! (engl. dosis davanje) med. svaka odluka vlade koja se provodi pomoću vojne sile draguni (fr. zmajevac (biljka iz porodice ljiljana) draft (engl. čistiti morske putove od podmorskih mina radi osiguravanja plovidbe i kretanja drugih brodova. darovati (Crkvu.. (1681. često se upotrebljava u diplomatskom i novinarskom jeziku umjesto imena ovih britanskih ministarstava doza (grč. dar Crkvi ili dobrotvornoj ustanovi. vojskovođama. phil. znanost o davanju lijekova s obzirom na količinu doziranje (grč. osobito pri stranim predstavništima u Turskoj dragonada (fr.) pomoću draguna.) dolje! lezi! (zapovijed psu da legne) Downing-street čit. prevoditelj. kratica za doktor medicine dracena (grč. trata drager (fr. koji spada u miraz. udovički dio imanja dotirati (lat. fil. dobrotvornu ustanovu) double-scull čit. dotalija pakta (lat. dragueur) pom. darovanje zemljišta zaslužnim državnicima. Dose. dio imanja koji pripada ženi nakon muževljeve smrti. dragon) laki konjanici koji se prema potrebi bore i kao pješaci. med. osobito: davanje lijeka. prihod dotalan (lat. narodni dar.) šport. dotalitium) prav. dan. odrediti količinu lijeka koju treba davati bolesniku dr. dr. Dauning-strit (engl. vojna vlast. drakaina) bot. vojske. zmajevo drvo. pomoćni bojni brod za čišćenje mora od mina kod svoje obale i ispred svojih većih brodova dragirati (fr. dotarium) prav.) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britansko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo financija. drachme) starogrčki i starožidovski srebrni novac veoma različite vrijednosti. dosis davanje) 2. dotarij dotarij (lat. dotales) mn. tassah) 1. v. g. usp. dosis davanje. metron mjera) sprava kojom se mjeri količina propisane mjere nekog lijeka (doze) 323 drahma doziologija (grč. prisilno naplaćivanje poreza pomoću draguna. ugovori o mirazu dotali (lat. količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog lijeka. kratica za doktor dr. didomi dajem. dotalia pacta čit. dotare) opremiti.

suknar- atenska mjera za težinu. e. događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami dramatičan (grč. drap boja prljavožuta. dreiviertel tri četvrtine) odjevni predmet na kojem neki dio (npr. ludilo) pretjerana ljubav prema drami. st. poieo pravim) pisanje i prikazivanje kazališnih djela dramaturg (grč. drama) prerađivati u dramski oblik. drachme) turska mjera za težinu = 3.) dramolet (grč. koji se zbiva kao u drami. povijesna. nisu mogli održati. st. pisac drame dramatika (grč.7718 grama drama (grč. jedan od triju književnih rodova (uz liriku i epiku). drama. a temelji se na sukobu između likova (prema sadržaju drama može biti ljubavna. drei tri. drama. teorija drame dramaturgika (grč. tj. radim. drappo. znanost o drami i dramskoj umjetnosti dramatizacija (grč. s pripjevom draperija (fr. Drakon) atenski zakonodavac iz VII. što je u vezi s dramaturgijom (npr. drama) malo kazališno djelo. dramaturgikos) koji se tiče dramaturgije. drapur) u staroj nordijskoj poeziji: pjesma.drajfirtl 324 draperija dramatičar (grč. drap).). draperie) tvornica čohe. neumoljiv. dramatičar dramaturgija (grč. dramski pisac. prilagoditi za prikazivanje na pozornici dramatomanija (grč. dramaturgos) stručnjak koji sastavlja dramski repertoar. koji je u tri reda drajsiger (njem. književno djelo koje u formi dijaloga i monologa prikazuje neku ozbiljnu temu. čoha. pr. drem (engl. do II. tvornica sukna. dramaturgija dramaturški (grč. drama. svijetlosmeda boja drapa (nord. drama radnja) koji se odnosi na dramu. grč. Dreivierteltakt) glaz. fr. drao činim. drapa. mala drama koja samo u jednom činu prikazuje dramatiziran događaj drangulija (tur. živo i u razgovoru (dijaloški) . s mnogo radnje.2 g = 1/100 oke dram čit. n. drama radnja) radnja. dramatikos) dramski pisac. psihološka itd. pr. poet. strast za kazalištem dramatopeja (grč. zbog pretjerane strogosti ("krvlju pisani"). dramaturgia) znanost o drami i dramskoj umjetnosti. ponosi) sitan nakit ili sitnica uopće drap (tal. gururlu koji se kiti. čoharstvo. dirhem mrvica. pren. drama radnja) preradba nekog književnog djela u dramski oblik. tročetvrtinska mjera tročetvrtinski takt drajrajig (njem. trun. mania pomama.32 g drajfirtl (njem. dreissig trideset) tridesetogodišnjak drakar srednjovjekovni vikinški ratni brod Drakon (grč. drama radnja) dramska književnost. članci. ženska bluza s rukavima do ispod lakata) drajfirtlpolka polka u 3/4 taktu drajfirtltakt (njem. okrutan drakonski v. socijalna. ergon djelo. lat. sukno. rukavi) ima samo tri četvrtine dužine (npr. diram. osobito pohvalna. otuda: drakonski pretjerano strog. Reihe red) troredan. čiji se zakoni.) jedinica za mjerenje težine u Engleskoj i SAD-u = 1. prikazi i si. dati dramski oblik. od VI. dramaturgike) v. = 4. prilagođavanje za prikazivanje na pozornici dramatizirati (grč. n. Drakon dralon naziv za sintetička vlakna (nalik na vunu) dram (perz. e.

dekanski jezici draže(ja) (fr. uvježbavati. draineur) onaj koji postavlja cijevi za isušivanje podvodnog zemljišta drenirati (eng. francuski kapetan osuđen zbog špijunaže. odjeća neke organizacije. neposredan. osobito športskog društva. med. radim) mn.) društvena odjeća. zavjese. uniforma. drehen okretati. uvježbati dressing-room čit. na drugima se pripremaju sljedeće slike drebuh (njem. ali kasnije oslobođen i unaprijeđen drezina dvokolica koja se pokretala odgurivanjem nogama (preteča bicikla). direktan dreta (njem. položaj kamere. jaka sredstva za čišćenje drastičan (grč. draper) u slikarstvu i kiparstvu: namjestiti nabore (npr. 1. podzemne. fali dress (engl. snažno djelovanje. dretva Dreyfus. privikavati životinje (npr. dresing-rum (eng. sačma drebina (njem. Draht žica) jak tanak konac kojim obućari prošivaju obuću. Dreh-biihne) okretna pozornica izgrađena u obliku kružnice s nekoliko odjeljaka te se pomoću nje mogu brzo mijenjati scene: dok je jedan dio velike okretne ploče okrenut publici. odvodna cjevčica drenaža (fr. zastori drapirati (fr. dragee) šećerno voće. cijevi od ilovače za isušivanje vlažnih i močvarnih zemljišta kako bi se napravila plodnim. čohana roba. Dryas) mit. malo tračničko vozilo na ručni ili motorni pogon. Alfred čit. ušećereni badem. Draise po kojem je i dobila ime. strog. dribble) u nogometu: vješto voditi loptu između igrača. opipljiv. gala-odjeća dresiran (fr. koristi se za prijevoz željezničkog osoblja koje pregledava i popravlja prugu driblati (eng. g. čišćenje gnoja putem odvođenja drener (fr. pren. knjiga u kojoj je propisano sve stoje potrebno da bi se moglo snimati (npr. dresser) školovan. trgovina čohom.) dret (tal. predmeti ili ledene sante koje plutaju morem nošeni vjetrom ili strujom drifter (engl. dravida) jezici koji se govore u južnoj Indiji. ukroćen dresirati (fr. namjestiti zavjese drastici (grč. zvukovi itd. poprečno zanošenje broda zbog vjetra i morske struje. vrtjeti.) prostorija za oblačenje. kretanje glumaca. dritto) ravan. Drajfus (1859— 1935). ptica i dr. 2. očevidan dravidski jezici (sanskr. med. 3. drifter) motorni ribarski brodić koji služi za lov mrežom potegačom Drijada (grč. psa vještinama. dresser) uvježbavanje (pasa. zavaravati drift (niz). grub.) drednot (eng. dreadnought) vrsta velikih i oklopljenih ratnih brodova s teškim dalekometnim topovima dren (engl. med. drainage) isušivanje vlažnog ili močvarnog zemljišta pomoću podzemnih cijevi za odvođenje. uvježban. konstruirao ju je 1817. konja jahanju). dresser) obučavati.drapirati stvo. neposredan. K. soba za uljepšavanje (ili: dotjerivanje) dresura (fr. neotesan. to drain) odvesti (ili: odvoditi) suvišnu vodu pomoću podzemnih cijevi 325 Drijada dres (engl. gorska vila . pom. dress) odjeća. šumska nimfa koja je živjela i umirala s drvetom u kojem je živjela. na kipu). vježbati. drastikos) koji ima jako. drain) isušivanje pomoću odvodnih cijevi. morska struja koju uzrokuje pod trajno djelovanje vjetra. Pakistanu. Buch knjiga) knjiga snimanja. Iranu i Sri Lanki. izravan. drao djelujem. tj. konja.

tipfeler Drury-Lane čit. drill. radnik koji ručno savija metalne dijelove druker (njem. vrsta gumba. 2. kopča. metron) instrument za mjerenje količine rose koja padne drozometrija (grč.) laka. hrani se kukcima droška (rus. a religija im je mješavina poganstva. drolerie) smiješno prikazivanje ljudi i životinja u starijoj drami dromedar (grč. navijač. metalosavijač. otkrivena ruska kočija sa tri sjedala i niskim kotačima drozometar (grč. drosos rosa. trilix trožičan) platno od triju niti (čvrsta lanena. draj doks (engl.) pom. muhamedanstva i kršćanstva dry čit. dromedarius) obična jednogrba deva.-kelt. bilo je poznato po izvedbama Shakespeareovih djela) drusirati (fr. konja i dr. zao duh. pristaša podjele upravne vlasti na dva samostalna dijela . cvilih drimifagija (grč. a koji označava dvojstvo stvari ili radnju udvoje dualin (lat. duo dva. vilenjak druda (niz. starokeltski svećenici drukati (njem. drogue) osušeni dijelovi bilja koji služe za pripravljanje lijekova drogerija (fr. drogue) trgovac drogama i kemikalijama drolerija (fr. vrsta šampanjca trpkog okusa dual (lat. kick udarac) šport. druides) svećenici svetog hrasta kod starih Kelta (u Galiji. ekstra draj (engl. Fehler pogreška) tiskarska pogreška. kudjeljna ili pamučna tkanina). vlaga. st. duo dva) vrsta eksploziva koji se sastoji od nitroglicerina i piljevine dualist (lat. lat. drut) vještica. udarac po lopti nakon što je odskočila od zemlje drops (eng. staza koju je na takvoj utrci trebalo pretrčati drop-kick čit. drucken) tiskati. lat. droseros rosan. govore jednim arapskim narječjem. dulais dvojan) gram. dry docks čit. draj (eng. dualis) pristaša dualizma. metria) mjerenje količine rose koja padne drud (niz.) druker (njem. fageo jedem) med. navijati za (igrača. vlažan) bot. Drillich.) londonsko kazalište osnovano 1663. izumitelj umjetnik Roger Priče druidi (lat. kopče. gorkih ili kiselih jela droga (fr. sanskrtskog. drut) vještac. Druck tisak. kibic. dromas. droguerie) prodavaonica droga i kemikalija drogerist (fr. šport. usp. šport.) suh.). udubljenje na trkačkoj stazi drosera (grč. dvojina. drosos rosa. extra dry čit. droodles) naoko besmi-. pripadnici ratničkog naroda u Siriji. šport. lat. drurilejn (engl. (u 18. drimys ljut. bril. osim jednine i množine. Drucker) 1. jedenje ljutih. osobina nekih jezika (npr. biljka rosika kružnolista. drousse) u predenju: vunu namazati uljem Druži mn. navijač drukfeler (njem. drops) vrsta voćnih bombona. trpak.dril-kultura dril-kultura (eng. suhi dok. Britaniji itd. 3. drop pasti. cultura) sijanje ili sađenje po brazdama radi povoljnijeg i boljeg prinosa drilih (njem. još jedan broj za gramatičko mijenjanje imenica i glagola. Drucker) sitni metalni gumb.) "osobito suh". utrka) utrka (na kolima ili pješke) koju su stari Grci održavali na gimnastičkim-igrama. šport. vrsta brze jedrilice dromos (grč. dropkik (engl. čarobnica 326 dualist drudlz (engl. grčkog) koji imaju. slene risarije čije ideje naziremo pomoću mašte.

udvajati. kolebanje. gram. principa. pom. doublet) 1. dubiosus) sumnjiv. dijeljenje na dvoje. lažni dragi kamen. duh i materija. dubitatio) sumnjanje. doubleur) dvojnik. koji sumnja. osobito: format knjige kod koje je jedan tiskani arak podijeljen na dvanaest listova. metnuti podstavu (otuda: dubl-štof tkanina za podstavu). 6. visoko bjelogorično drvo sa sitnim bijelim. koji je u pitanju dubitacija (lat. double) zlatni ili srebrni predmeti koji se sastoje od dviju kovina i kod kojih je samo vanjska prevlaka zlatna ili srebrna. dvojbenost. duzen govoriti "ti". metalna stvar pozlaćena ili posrebrnjena dubler (fr. dvojiti. duo. sklon sumnjanju. umnožiti. priroda i duh. dubitare) sumnjati. nešto što je osobito malo. larus dudoec (lat. tikati. dubitatif) sumnjičav. greben). pom. udvostručiti. dvojina. in duodecimo) dvanaestina. neizvjesno. fr. dualis) fil. duša i tijelo.) u sumnji. politička podijeljenost nekog naroda na dva dijela koji djeluju jedan protiv drugog dub (engl. čovjek kojemu govorimo "ti". glaz. načela. dva različita oblika iste riječi.: Bog i Sotona (dobar i zao princip).) bot. 2. vrsta karanfila čija je glavna boja prevučena dugim prugama druge boje. 3. Konrada Dudena. oblik dvanaestine. zakon logičkog raščlanjivanja misaonog sadržaja na dva dijela (subjekt — predikat) dualizam (lat. potpuno suprotnih stanja.. usp. naučavanje o dvojstvu. voj. murva. npr. pogleda na svijet itd. ne biti u što siguran. puška dvocijevka dublirati (fr. npr. log. duce) vođa dud (tur. dualis) koji se temelji na dualizmu dualitet (lat. dubium) sumnja. za oktavu viši od principala. u sumnjivom slučaju. subjekt i objekt. dubitare sumnjati. Bruder brat) pobratim. dva primjerka iste stvari u nekoj zbirci. anorganska i organska priroda. obići (npr. udvostručavati. 1829—1911). drugo oblaganje broda daskama. 4. tisk. dualis) dvojstvo. u biljaru: udariti loptu tako da se o jedan rub odbije i dođe do drugog. zamjenik glavnog glumca (u kazalištu i filmu) dubleta (fr. dvostruko dublaža (fr. "vinski brat" duče (tal.) u Njemačkoj: naziv za vrstu rječnika (po prezimenu filologa i izdavača jezikoslovnih priručnika . lov. dubiosa) nešto što je sumnjivo. u slučaju neizvjesnosti dubioza (lat. oploviti. neodlučnost dubitativan (lat. biti u neizvjesnosti dubi (fr. pogrešno dvo- 327 dudoec struko slaganje jedne riječi ili cijelog reda duble (fr. neizvjesna i nesigurna naplata nekog duga dubiozan (lat. koji pokazuje (ili: izražava) sumnju dubitirati (lat.dualistički dualistički (lat. neizvjestan. podstaviti (haljinu). doublage) udvajanje. u draguljarstvu: spajati dva kamena u jednu cjelinu ducbruder (njem. in dubio (lat. double) dvostruk. doubler) udvojiti. duodecimal- . oklijevanje. osobito: sumnjivo potraživanje. udvostručavanje. dok glavnu masu čini kovina znatno manje vrijednosti. crvenim ili crnim jestivim grozdastim bobama duden (njem. Bog i svijet. osjetilna spoznaja i razum itd. naučavanje o postojanju dvaju različitih. načina mišljenja. ugurati u borbenu liniju. dvojba neizvjesnost.. double dvostruko) filmski izraz za sinkronizaciju govora glumaca na nekom drugom jeziku pošto je već prvotna verzija snimljena na originalu dubij (lat. 5. orguljski registar.

a due voci čit.) bot. pren. ductus) vođenje. platina) duktilitet (lat. visoko američko drveće iz porodice borova (naziv po D.) slatko je i dično umrijeti za domovinu. upravljanje. biljka iz porodice pomoćnica čiji osušeni listovi služe za pušenje duka (tal. osobito u Italiji. ductilitas) rastegljivost u vrlo tanke niti duktilnost v. ductio) vođenje.) djevojka koju je Don Quijote izabrao za damu svoga srca. Pseudotsuga taxifolia). hohštapler dugento čit. Dulčineja (šp. lat.) glaz. zbog svoje čvrstoće upotrebljava se za gradnju dokova. (1200—1299) duglazija bot. duetto) glaz. zaslađivanje dulcin (lat.) . probisvijet. duo tilis) rastegljiv (npr. otuda (u podrugljivom smislu): ljubavnica. nezgrapna i zdepasta seoska djevojka dulek (tur. dux) vojvoda. jarbola i si. duften mirisati. dugong duhan (tur. tuman) dim. duman. dvaput.) glaz. briga. u talijanskoj povijesti umjetnosti naziv za 13. dudžento (tal.. dulce et dekorum est pro patria mori (lat. skupština staleža. zamišljenost dumdum-metak puščano zrno veoma razornog djelovanja zbog toga što mu je vrh plosnat i širi se u predmetu u koji udari (nazvan po indijskom taboru Dum-dum blizu Kalkute gdje se najprije izrađivao) Dunhill (engl. duellum. duodecimalni sustav v. glupan. bezbojan prašak. parlament. Dukas. sviranje udvoje dufter (njem. pjevanje u dva glasa. Douglasu koji joj je 1827. pojavljuje se i s dodatkom: adhuc dulcius pro patria vivere čit. na dvije. vrsta maloruskih narodnih pjesama koje se pjevaju uz pratnju bandure. adhuk dulcius pro patria vivere (lat. dovodnik (kod nekog stroja) duktus (lat. dugong (malaj. sukob duelant (lat. 200 puta slađi od šećera Dulcinea čit. fr.) vrsta čobanske frule. magla. sisavac u Indijskom oceanu iz porodice kitova dugung (jap. duel) dvoboj. v. a due vodi (tal. st. duellans) onaj koji vodi dvoboj duelirati se (lat. izvlačiti. duellare) imati s nekim dvoboj. due volte (tal.. dolek) bundeva. ductor) vodič. ducato) po imenu bizantskih careva (dukas) nazvan zlatni i srebrni novac različite vrijednosti. tijek. due. gospodar dukat (grč. morska krava. blesan due (tal. duktilitet duktor (lat. dvoglasno. rukopis dulce cum utili ugodno s korisnim (Horacije) dulce et decorum est pro patria mori čit. a due korde (tal. za dva glasa. bivšoj Austro-Ugarskoj i Francuskoj dukcija (lat. uznemirenost. danhil) poznata britanska marka cigareta. knez. upravljanje 328 Dunhill duktilan (lat. dodekadika duduk (tur. prašina. duca.) ruska narodna skupština. put. zviždaljka. mostova. neradnik. ducere vući. još je slade za domovinu živjeti (Horacije) dulcifikacija (lat. isparivati se) lijenčina. potez pera. tikva duma (rus.) glaz. s dvije žice duel (lat. sabor.duduk no mjerenje mjerenje dvanaestinama. duyung) zool. čit. glaz. tući se u dvoboju duet (tal.) umj. instrumenta sličnog mandolini duman (tur. a due corde čit. duyong) zool. lat. pseudočuga (lat. tal. dulcis) kem. fućkalica. dulcificatio) slađenje. donio prvo sjeme u Europu). brana. duhana i pušačkog pribora . pren. duo) dva.

duodeni. upala dvanaestopalčanog crijeva duodenostomija (lat. dur-bin dalekovidan) dalekozor. duodecimola) glaz. operacija dvanaestopalčanog crijeva duodenum (lat. prav. prevrtljivost duplika (lat. dvanaesterac duodrama (lat. duplare udvostručiti) pravo optuženika da odgovori na tužiteljevu repliku. duplex dvostruk) 1. udvostručenje. duodenum. dvoličnost. adoperare raditi. ad duplicandum čit. šaljivac. podnositi.) dakle Duns Scott čit. koji se tiče dvanaestopalcanog crijeva duodenitis (lat. durmak trpjeti) 1. duratio) med. v. tome rezanje) med. v. melodrama sa dva lika duole (lat. duodecim dvanaest) glaz. dur are trajati. otvrdnjavanje durak (rus. duplicatum) prijepis nekog spisa u dva istovjetna primjerka duplikator (lat. optuženikov pisani odgovor na repliku duplikacija (lat. duodenum) anat. duplikacija duplir (lat. 3. radijska ili televizijska emisija koja ide "uživo" istodobno iz dva različita mjesta. drama radnja) poet. durus tvrd. ne prestajati. dvostruko. duplicator) 1. grč. dvanaestopalčano crijevo) med. skupljač elektriciteta. dvostruka stranica (u časopisu ili novinama) s privlačnim slikovnim materijalom 329 durbin duplicirati (lat. trajati. duplum. dvanaesti ton.dunlop dunlop vrsta gume za automobilske kotače (naziv po škotskom izumitelju Dunlopu Hohnu Boydu (1840—1921) dunque čit. teleskop . dvanaestopalčano crijevo. dvostruko duplum (lat. stoma) med. pogrdno: budala durati (tal. počevši od osnovnog tona duodecimola (tal. udvostručavati duplo (lat. durabilis) trajan. neiskrenost. grč. duplicatio) udvostručavanje. pren. otvaranje dvanaestopalčanog crijeva u slučaju određenih bolesti. dunkve (tal. duplare) udvostručiti. duplikatura duplikat (lat. 2. pisati ili dati drugi odgovor (odgovor na odgovor). ili radi davanja posljednje riječi optuženoga prije izricanja presude duplicitet (lat. 2. krjepak) glaz. figura od 12 nota koja se smatra figurom od samo osam nota duodenalan (lat.) luđak. ad duplikandum (lat. trpjeti. ustrajati. jak. koji pripada dvanaeston^Ičanom crijevu. duplo dur (lat. duo dva. glaz. duplum) pril. licemjerje. lakrdijaš. stvrdnjavanje. tur. grč. usluga. duplicitas) dvostrukost. briga oko nekoga dupleks (lat. duplicare) udvostručiti. presavinuti na dvoje. duodenum. postojan. duo) glaz.) u cilju odgovora na tužiteljevu repliku. dvije note koje se izvode za isto vrijeme za koje bi se izvele tri takve note duper (tal. jedan od dva glavna tonska roda durabilan (lat. Dans Skot (1265—1308) škotski franjevac. duodenalis) anat. udvostručenje. duplicatura) v. duet duodecima (lat. dvostruka količina) velika voštana svijeća duplirati (lat. duplum) u dva primjerka. duo) dva. fiz. duplum dvostruko. djelo za pjevanje ili sviranje udvoje. životariti durbin (perz. duodenum dvanaesterac. ustrajan. služiti) njega. stroj za umnožavanje duplikatura (lat. dvostruk izravni prijenos duplerica srednja. izdržljiv duracija (lat. udvostručenost. dvojnik — telefonski aparat za dva pretplatnika na jednoj liniji 2. skolastik koji je naučavao da volja zavisi od razuma duo (lat. osobito u slučaju sužavanja duodenotomija (lat.

duks (lat. vojvoda dužd (tal. Durchmarsch) prolaz.) voda. da je oštra riječ rečena na blag način durh (njem. učiniti durmarš probančiti čitavu noć duritet (lat. član komisije od dva člana duumvirat (lat.) jastuk. madrac dušman (tur. neljudskost durus (lat. dura mater v. redovnica. surovost. anat. duždevstvo. titula nekadašnjeg poglavara Mletačke Republike.) optužiti. lat. ducis voda) knez. in durius (lat. zlotvor dušmanluk (tur. mater. dušman neprijatelj) neprijateljstvo duumvir (lat. doge.) neprijatelj. ležaj.) "kroz cvijet". posebno dobacivanje lopte u nogometnoj igri upućeno u dubinu prema suparničkim vratima durhcug (njem.) ili in pejus (lat.) tvrd.) član vlade dvojice. njemačka fraza koja označuje da je nešto samo natuknuto. dux.durch die Blume 330 dvocifren dušek (tur. domina gospoda) opatica. duumviratus) zvanje i dostojanstvo duumvira duvak (tur. časna sestra dux čit. uzglavlje.) nevjestina svadbena koprena duvna (lat. Durchzug) propuh durhmarš (njem. prav. durch kroz) šport. durh di blume (njem. zvanje i dostojanstvo dužda dvocifren dvoznamenkast durch die Blume čit. zapovjednik jednog odreda vojske. duritas) tvrdoća: strogost. optuženika teretiti na sljedećoj raspravi okolnostima težim od onih na prethodnoj raspravi .

tj.) muhamedanski pakao džehenem (tur. tur. džehennem) pakao džehenemlija (tur. zajednička molitva muslimana džeme (tur. prema Džon — John) u šatrovačkom govoru: momak.) dušo moja. vještak u jahanju.-perz. na dar. hipok.) muslimanska vjerska općina.) okno. vrsta oklopa. bogomolja prvog reda u kojoj se uči kotbah (za razliku od moteje. džami) veća muslimanska bogomolja. po tome što pri bogoslužju. džag. škrtac. ljubitelj dobrih konja (koji ih zbog toga često mijenja). besplatno. skupina džemijet (ar. poznavatelj konja. pekmez džemat (ar. 5. džemi) družba.) muslimanski raj džentlmen (engl. pogreb. ranka) džailum (perz. zlotvor. 2. ogranak metodista. džemadan (tur. džadde) 1. put. kovčeg. cesta. gentleman) gospodin. pren. oružje. džamaa.Dž Dž. pristaše džainizma džainizam vjerska sekta u Indiji čije pristaše ne priznaju autoritet Veda i svetih brahmanskih spisa džak (mad. jab) šport. frajer. kad ih "obuzme" unutrašnje prosvjećenje. trgovac konjima džamija (ar. džehennem pakao) grješnik u paklu.). džan baz) 1. džak) vreća džaltara (tur. prozor. prokletnik Džek (engl. dž sedmo slovo hrvatske latinice džaba (tur. džalib koji privlači na sebe) nemoralna žena.) 1. 4. društvo džemla (tur. naoružanje džebrak (češ.) kod muslimana: 1. manje bogomolje) džamperi (engl. tvrdica džehenem (ar. džanerigi) vrsta šljive (okruglica. prsluk vezen srebrom i svilom. prostitutka džam (ar. "lajači". jednoruki Džek vrsta zidnog automata za igre na sreću dželat (tur. uzalud džabija (tur. čovjek koji je gospodin u punom i . u boksu: oštar i iznenadan udarac ljevicom u protivnikovo lice džeba (tur. 2.) udruženje. molitva za dušu umrloga. jumper) majica koja se kopča sprijeda. zsak.-tur. džellad) krvnik. pletena od vune ili pamuka dženaza (tur. 2. izvršitelj smrtne kazne. barkers). staklo džamadan. bludnica. onaj koji dresira konje. putovanje. džebe) 1. zovu ih i barkeri (engl. džemre) promjena džemper (engl. 2. jumpers) mn. skaču i proizvode glasove radosti kao da laju džanarika (tur. Americi (nastala oko 1760.) 1. 2. 2. 2.. džabi) za vrijeme turske uprave: ubirač državnih i vakufskih prihoda džada (tur. kretanje džaine mn. prosjak. fakin. jam) kuhano voće. okrutnik džem (engl. "skakači" vjerska sljedba u Engleskoj i Sjev. nemilosrdan čovjek. srce moje! džeb (engl. žebrak) 1. prtljaga džambas (perz. sprovod dženet (ar. 3.

gill) engleska mjera za tekućinu i žito. pravnici. jobber) trg.. časnici. po položaju.džentri najljepšem smislu. gin rakija klekovača. jockey-club) društvo (ili: klub) ljubitelja konjskih utrka džoragan indijsko narodno glazbalo koje se sastoji od jednog većeg i jednog manjeg bubnja džudo. = 0. u vjerovanju muslimanskih naroda: vrsta dobrih i zlih duhova. ljenivac. stream struja) meteor. zavat džiju-džicu (jap. jazz-band) orkestar koji svira džez džezva (tur. džezve) posuda s drškom za kuhanje crne kave džidža (tur. ga. dragocjenost džez (engl. japanski hrvački šport. jeep) vrsta malih. rakija od raznog sjemenja.) polumagarac (vrsta brze i plašljive životinje iz porodice konja. jitterbug) društveni ples crnačkog podrijetla. gorostas. tj. kao športska 332 džukela disciplina ima vrlo stroga i zahtjevna pravila džil (eng.duh džukela (tur. broker. džihad) kod muslimana: sveti rat. izvođenja ponekad i neharmoničnim tonovima džez-band (engl.) mit. sa strane otvoreni i prilagođeni za vožnju po svim terenima. konjušar. judo šport. flzz pjeniti se) džin izmiješan s nekim pjenušavim pićem džingo (engl. odgoju i školovanosti. uvedeni u američku vojsku džiterbag (engl. zavidan džin (ar. zahvati pri obrani ili napadu kojima se Japanci služe radi onesposobljavanja protivnika za napad i obranu. pren. nagao izljev. razvija i tijelo i. jet mlaz. posrednik. rat za obranu vjere. irska rakija. orijaŠ džin (engl. džerki (engl. v. burzovni špekulant džokej (engl. obdarenih natprirodnom snagom i sposobnošću da se učine nevidljivim.) dragi kamen. jerk meso rezati na trake i sušiti na zraku) usoljeno meso na poseban način dimljeno i osušeno (kod kanadskih Indijanaca) džersej (engl. kao titula: gospodin džentri (engl. ljubitelj konjskih utrka džokej-klub (engl. jockey) 1. g.) 2. dakle: čovjek lijepo odgojen i otmjenog ponašanja. veleposjednici itd. lakih i vrlo otpornih automobila. živi u južnom Sibiru) džigotovka (kavk. mit. vrsta sinkopiranog glaz. pustinja duhova ili demona džip (engl. lopov . uska i tisuće kilometara dugačka zona sa snažnim zračnim strujama koja se prostire 6—15 km iznad zemaljske atmosfere dževahir (tur.) dječja igračka džig (engl. nastao u Americi nakon Prvog svjetskog rata džober (engl. džerid) kratko koplje od elastičnog palminog drveta kojim arapski konjanici vješto rukuju i kad su im konji u najvećem trku džiljoz (tal. gin) 1. 2.) način japanskog hvatanja protivnika u borbi. div. nagla provala. jingo) šovinistički i ratoborno raspoložen čovjek (u Engleskoj i Americi) džinistan (perz. jig) lak ples sitnim korakom i poskakivanjem džigetaj (mong.124 1 džilit (ar. džuhela) otrcan pas. od 1944. jazz) suvremena američkoengleska glazba za ples.) naziv za kozačke viteške igre na konjima džihad (tur. jersej) tkanina od tanke češljane vune i odjevni predmet od nje džet-strim (engl. gentry) stalež uglednih građana i privrednika koji nisu plemići (u Engleskoj): znanstvenici. profesionalni jahač na konju. osobito od ječma i raži džinfis (engl. geloso) ljubomoran.

nosorozi. obrasla prašumom te ispresijecana močvarama obraslim bambusovom trskom i travom.) muslimansko klanjanje petkom džumbus (tur. slonovi. Joulea (1818— 1889) džuma (ar.džul džul (engl. tropska šuma uopće (u njoj žive tigrovi. tekućina . zmije otrovnice i dr.) zool. ptica grabljivica (npr. nered. sokol) koja je uvježbana za lov na druge ptice džus (engl. P. džumbus) zabava. veselje. joule) fiz. pren. lavovi.). šuma. pren. engl. jedinica za rad u sustavu SI. juice) sok od voća ili povrća. definiran umnoškom njutna i metra (naziv u čast engleskog fizičara J. jungle) ravnica u 333 džus podnožju Himalaje. mjesto nereda džura-dogan (tur. buka džungla (od hinduskog jangal pustinja.

ružica đul-behar (tur. sve do VI. dnevnica đozluci (tur. divan) prid. giil ruža. draguljarski obrt. poslastica đakonik (grč. gizdelin. đakona đakonica (grč. fr. gyilkos ubojica) vjetrogonja.Đ Đ. gentilezza) ljubaznost đenjuška (rus. pomoćni svećenik đakonat (grč. vjetropir. u protestantskim crkvama: sestra koja služi potrebitima.) dopušteno đaka (tal. dostojanstvo i stan pomoćnog svećenika. diakonos lat. đ osmo slovo hrvatske latinice đaiz (tur. đon-obraz nepošten čovjek đornata (tal. giocolare) šala. diakonos) služiteljica crkve. razbijač đirandola (tal. giacca) kaput đakon (grč. girandola. Crkvi. zvanje. germek protegnuti. zdrav. girandole) v. danas. gon koža) potplat. kicoš. krjepak đel! (tur. njegovala bolesnike i vodila nadzor nad ženskim članovima crkvene općine. diakonikos) u pravosl. razdragan. giilbank glasno odobravanje) zajednička glasna molitva . gers) gizdelin. pomoć. geranion od geranos ždral) poluga s protutegom kojom se izvlači voda iz bunara đerdap (perz. đela mašalah! budi pozdravljen! đelozija (tal. u najstarijoj kršć. posebno školovana za taj poziv. posluživanje (jelom i pićem). diaconicum) u pravosl. goz oko) naočale đul (perz. zavist. diakonos sluga) upravitelj općinskih dobara i skrbnik sirotinje i bolesnika u najranije kršćansko doba. gioielleria) draguljarstvo. ispružiti. pren. gelosia) ljubomora. bahar miris) rascvjetana ruža đulbek-dova (tur. dženaza đentileca (tal. neradnik. draguljarnica. lagan.) molitva za umrlog kod muslimana. giorno dan) nadnica. ab) vir. gyongy krasan. u samostanima: sestra koja služi oko oltara đakonija (grč. diakonia) djelokrug đakona. ckrvi: kratka molitva koju čita ili pjeva đakon đakula (tal. đirde. dil) ruža. poletan. potpora. denjga) ruski bakreni novac od pola kopjejke đeram (tur. giocata igra) igračka đon (tur. gelmek doći) dođi! hajde!. đilozija đeniza (ar. stoljeća: starija žena koja se brinula o sirotinji. nametljivac. u Evangeličkoj crkvi: bolničarka. priča đederan (mađ. veseo. diakonos) čin. grč. svjež. obješenjak. vrtlog đerz (tur. početni svećenički čin u crkvi. crkvi: udubljenje u zidu ili zasebna soba na desnoj strani oltara gdje se čuvaju posvećene posude đakonikon (grč. kicoš. žirandola đojelerija (tal. mladić uopće đilkoš (mad. kasnije: ckrveni sluga i pomoćnik pri bogoslužju. kićenost dokada (tal.

ružin pupoljak. oblik. đilistan) ružičnjak.đulić đulić (perz. su. jedno na drugo đuveč (tur. ujedno. đune) vanjski izgled. vrt s ružama đulsa (perz. lijep. suju) ružina voda đumbir (mad. dil) mlada ruža. posuda. usp. sredstvo. skladan . način 335 đuzel đuture (tur. gotiirii) sve skupa. giizel) prid. mladoženja đuzel (tur. ucijelo. rižom i krumpirom pripremljeno u zemljanoj posudi đuvegija (tur. giiveč) zemljana zdjela. kuh. paušalno. giivegi) zaručnik. biljka čiji se korijen upotrebljava kao lijek i začin đunija (perz. krasan. đil. meso s rajčicama. đul đulistan (perz. tur. bez pojedinačnog mjerenja ili brojenja. gyomber) bot.

instrument za mjerenje točke vrenja radi određivanja sadržaja alkohola u spirituoznim tekućinama promatranjem njihove točke vrenja. ebullitio) kipljenje. grč. izbijanje sitnih bubuljica po tijelu zbog vrućice ebulioskop (lat. npr. ex e duobus malis minimum eligendum (lat. ebenare) obložiti ebanovinom. djed Ahilejev earl čit.). eben. ebn Mustafa = Mustafin sin. dragun. kem.) sjevernoamerički zlatan novac vrijednosti od 10 dolara Eak mit. npr. npr: Ali ben Muhamed = Ali sin Muhamedov) ebonit (engl. ebanisteria) fina stolarija. med. kratica za ex officio (lat. Erli Berd (engl.) iz dubine. st. skopeo gledam) naprava za određivanje vrelišta tekućina ebulioskop (lat. trzanje uzdom ako se konj neće okrenuti ebriometar (lat. e deveto slovo hrvatske latinice E kratica za istok (engl. eban. vrenje tekućine (zbog topline). ebulire vreti. grof Early Bird čit. otac Pelejev. ebano. a Isusa Krista nije smatrala Sinom Božjim. obojiti crnom bojom da izgleda kao ebanovina ebanisterija (tal. umjetnički izrađeni predmeti od drveta. sprava za .) prijedlog = iz. kem.) od dva zla valja birati manje e profundis (lat. abonos. osobito od ebanovine ebanovo drvo (hebr. 2. crno. nego prorokom ebn (ar. jedan od sudaca u podzemnom svijetu.E E. pjevati e. travnja 1965. skopeo gledam) 1. irl (engl. ebeniste) stolar koji izrađuje pokućstvo od ebanovine.) eagle čit. grč. ebrillade) jah. ebenus) bot. priznavala je Mojsijev zakon i Matejevo evanđelje. ebenos.) engleska plemićka titula: plemić.—IV. est) e (lat.) sin (pred nekim drugim imenom. koji radi fine stolarske poslove ebionizam (hebr. ebony) vrsta umjetne ebanovine. o. metron mjera) naprava kojom se pomoću tekućine koja izgubi boju pod djelovanjem alkohola što se isparuje zajedno s dahom mjeri stupanj pijanstva ebriozitet (lat. Diospyros ebenum. fr. strast za pićem ebulicija (lat. lansiran u Zemljinu orbitu 6. crni kaučuk otvrdnuo vulkanizacijom ebriljada (fr. grč. east. o d' Kolonj (fr.) "Rana ptica". lat. kako bi omogućio telefonske razgovore i prenošenje televizijskih slika na najveće udaljenosti eau de Cologne čit. vulkanit. veoma čvrsto i teško istočnoindijsko i afričko drvo ebenist (fr. ebrius pripit. sin Zeusa i Egine. grč.) kolonjska voda ebanirati (lat. ebriositas) sklonost piću. između dva imena piše se ben. ebullire izbijati kipeći. igl (engl. prvi komercijalni komunikacijski satelit. ebyon siromah) židovsko-kršćanska sljedba (II.

opisivanja i pjesničke izraze. ljuskavci edeoblenoreja (grč. sadrži nordijsku mitologiju i priče o starim junacima i herojima edacitet (lat. ebullire) kipjeti. upala stidnih dijelova tijela edem (grč. edacitas) pretjeranost u jelu. žensko bijelo pranje edeolatrija (grč. edentata) mn. otečen. ebur.. naslov dvaju djela stare islandske književnosti: Mlađa ili Snora-eda (između 1220.) Ed. n. puževi i dr. proždrljivost edafon (grč. Atzer) bakrorezac (vrsta tiskarskog radnika) echeance čit. Iatreia obožavanje) obožavanje stidnih dijelova (spolnih organa) kao simbola plodnosti. stid) med. npr. edafobiont edamatozan (grč. rheo tečem) med. aidos sramljenje. oticati. zemlja) životna zajednica tla. ekosaunder (engl. oidao otičem) med. ešans (fr. veoma su korisni jer razgrađuju organske tvari te popravljaju fizička i kemijska svojstva tla. Cezar je ugušio njihov ustanak ecart čit. bulla. ekar (fr. pauci. edematičan edamer vrsta masnog i vrlo hranjivog nizozemskog sira (naziv po mjestu Edam) edeitis (grč. oidao otičem) med. vreti ebur (lat. aecidium) vrsta snijeti na bilju ed. oteklina koja nastaje prelaženjem tekućine iz krvi u potkožno tkivo edematičan (grč.5) eccehomo čit. sanskr. edafos tlo. patiti od vodene bolesti eden (hebr. oidao otičem. oticanje kože edematizirati (grč. pren. aidos stid. kukci. ebur slonovača) smjesa koštanog praha i bjelančevine Eburoni (lat.) 337 edeolatrija je udžbenik za mlade skalde. ibha) slonova kost. 54. npr. alge. i 1250. burz. oidema) med. crvi. kratica za editio (lat. gljive. uživanje. ekce homo (lat. maligan ebulioskopija (lat. razlika između dnevnog tečaja i tečaja isporuke ecce homo čit. grč. kod Indijanaca .) eda (edda) lit. sisavci bez prednjih zuba. natičem.) trg. rok plaćanja mjenice echee čit. oidao otičem) med. blenna sluz. eše (fr.) ultrazvučni detektor. zool. oidema) med. sadrži izlaganje nordijske mitologije.). st. i 1230. ebullire vreti. Eburones) keltsko pleme u Galiji (između današnjeg Liegea i Aachena).ebulioskopija brzo određivanje količine alkohola u vinu. vrt slasti. Starija eda (između 1240. dospijeće. skopeo gledam) kem. naslada edentati (lat. s oteklinom edematija (grč. g. tj. aidos stid. ekcehomo (lat. slast. gmazovi.