P. 1
Merenje Visih Harmonika Na FTNu - Uticaj Klima Uredjaja i Flur0scentnog Osvetljenja

Merenje Visih Harmonika Na FTNu - Uticaj Klima Uredjaja i Flur0scentnog Osvetljenja

|Views: 559|Likes:
Published by Denic Milan

More info:

Published by: Denic Milan on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU

Milan Denić

MERENJE VIŠIH HARMONIKA NA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA – UTICAJ KLIMA UREĐAJA I FLUORESCENTNOG OSVETLJENJA

ZAVRŠNI - BEČELOR RAD - Osnovne akademske studije -

Mentor: prof. dr Vladimir Katić

Novi Sad, 2010.

SADRŽAJ:
1. UVOD.......................................................................................................................................2
1.1. Viši harmonici...............................................................................................................3 1.2. Izvori viših harmonika..................................................................................................4 1.3. Negativini efekti viših harmonika................................................................................4

2. OPIS APARATURE, MERNIH MESTA I NAČINA MERENJA.....................5
2.1. Aparatura korišćena pri merenjima...............................................................................5 2.2. Opis merenja harmonika...............................................................................................6 2.3. Opis mernih mesta........................................................................................................7 2.3.1. Merno mesto 1...............................................................................................7 2.3.2. Merno mesto 2...............................................................................................8

3. ANALIZA REZULTATA MERENJA.........................................................................9
3.1. Merno mesto 1 – Razvodni orman RO4 - uticaj fluorscentnih svetiljki.......................9 3.1.1. Rezultati merenja efektivnih vrednosti napona i struje...............................10 3.1.2. Rezultati merenja ukupne harmoijske distorzije..........................................12 3.1.3. Rezultati merenja induvidualne harmonijske distorzije...............................14 3.2. Merno mesto 2 – RORC2 – uticaj klima uređaja........................................................16 3.2.1. Rezultati merenja efektivnih vrednosti napona i struje...............................17 3.2.2. Rezultati merenja ukupne harmonijske distorzije........................................19 3.2.3. Rezultati merenja induvudualne harmonijske distorzije pri maksimalnom i minimalnom opterećenju....................................................21

4. ZAKLJUČAK.....................................................................................................................24
4.1. Uticaj fluroscentnog osvetljenja na kvalitet električne energije.................................24 4.2. Uticaj klima uređaja na kvalitet električne energije...................................................24 4.3. Generalni zaključak....................................................................................................25

5. LITERATURA....................................................................................................................26

2

dok moderno shvatanje kvaliteta električne energije podrazumeva i sigurno (neprekidno) napajanje i fizički kvalitet napona. itd… Narušavanje kvaliteta električne energije podrazumeva narušavanje osnovnih parametara napona u ustaljenim ili prelaznim režimima i deformaciju talasnih oblika. Tradicionalno se smatralo da je kvalitet električne energije u stvari pouzdanost. odnosno sadržaj harmonika u distributivnoj mreži i druge aspekte kvaliteta električne energije (neprekidnost napajanja.elektrolučne peći. Osnovni parametri napona su njegova efektivna vrednost. itd…).rad elektroenergetskog sistema na granicama mogućnosti.…). Problemi neprekidnosti napajanja se uglavnom rešavaju u toku postupka planiranja i izgradnje mreže. dok je problem fizičkog kvaliteta napona usko vezan za eksploataciju. frekvencija i simetrija faznih napona. zasićene električne mašine.Uvod Prisustvo velikog broja nelinearnih potrošača u distributivnim mrežama dovodi do niza negativnih efekata koji se odražavaju kako na samu mrežu tako i na ostale priključene potrošače.odnosno nepostojanje trajnih prekida u snabdevanju električnom energijom. Danas je u svetu pred proizvođače i projektante uređaja energetske elektronike postavljen čitav niz standarda i preporuka iz oblasti kvaliteta električne energije.Zajednički interes potrošača i proizvođača električne energije je poslednjih godina doveo u žižu interesovanja probleme vezane za kvalitet električne energije.1. prisustvo kratkotrajnih fluktuacija i distorzija. Dominantan uticaj na fizički kvalitet napona imaju nelinearni potrošači (uređaji energetske elektronike.tranzijentne pojave usled komutacija u sistemu (rad prekidača). 3 .

koji su priključeni na različitim nivoima distributivne mreže.petog i sedmog harmonika Više harmonike u mrežnom naponu najčešće proizvode viši harmonici struja nelinearnih opterećenja potrošača. čije se dopuštene vrednosti u okviru norme EN 50160 još razmatraju. sve veća primena pretvarača frekvencije i sličnih upravljačkih uređaja utiče na povećanje vrednosti međuharmonika. što uzrokuje problem u napajanju osetljivih potrošača. S druge strane. Talasni oblici prvog.1.Viši harmonici Napon viših harmonika je sinusni napon. gde je n red harmonika.Viši harmonici su nepoželjni u mrežama.koja zahteva čisti sinusni napon. Induvidualna harmnijska distorzija (HDn) se definiše kao odnos efektivnih vrednosti n-tog harmonika i osnovnog harmonika (50Hz). medicinske opreme.1. Ukupna i induvidualna harmonijska distorzija napona ili struje su faktori kojima se vrednuju viši harmonici. čija je frekvencija celobrojni umnožak frekvencije osnovnog harmonika. npr. Ti viši harmonici struje opterećenja stvaraju na impedansama unutar distributivne mreže odgovarajuće više harmonike napojnog napona. 4 . Slika 1. jer se zbrajaju na osnovni talas i izobličuju ga. U pojedinim situacijama i međuharmonici malih intenziteta izazivaju treperenje (flikere) ili smetnje u sistemu mrežnog tonfrekventnog upravljanja.

.2 Izvori viših harmonika Izvori viših harmonika su: 1.. kao što su: 1.Regulisani elektromotorni pogoni 4.Proces prikupljanja podataka se obično vrši kontinuiranim merenjem napona i struje u određenom vremenskom periodu.Takvo jedno merenje je izvršeno i na Falkultetnu tehničkih nauka i to u zgradi nastavnog bloka gde se sagledavao uticaj klima uređaja i fluorescentnog osvetljenja na parametre kvaliteta električne energije.Negativan uticaj na kondenzatorske baterije 3.Pojava rezonancije u mreži 2.Ona se izražava u procentima : HDU n = ( Un ) ⋅ 100% U1 I HDIn = ( n ) ⋅ 100% I1 (1) Ukupna harmonijska distorzija (THD) se definiše kao kvadratni koren odnosa sume kvadrata efektivnih vrednosti pojedinačnih harmonijskih komponenti i efektivne vrednosti fundamentalnog harmonika i takođe se izražava u procentima: 2 Un THDU = ∑ 2 ⋅ 100% n= 2 U 1 ∞ I n2 THDI = ∑ 2 ⋅ 100% n= 2 I1 ∞ (2) 1. 1.Elektronske prigušnice za fluo cevi 3. Negativni efekti viših harmonika Dakle problemi koje mogu da izazovu viši harmonici su brojni. 5 .Uticaj na tačnost pokazivanja standardnih mernih instrumenata 5.Energetski ispravljači i pretvarači 6.On predstavlja proces prikupljanja.3.Prekidačke napojne jedinice 2.Elektrolučne peći 8. analize i interpretacije merenih podataka u svrhu izvlačenja korisnih informacija.Besprekidna napajanja 5.Aparati za elektrolučno zavarivanje. oni donose razne negativne efekte.Uticaj na elemente za zaštitu 4.Dodatni gubici u električnim mašinama 6.Transformatori sa nelinearnim magnećenjem 7.Indukcione peći 9.Interferencija sa telekomunikacionim signalima Zbog toga je neophodno vršiti monitoring kvaliteta električne energije.

. Power & Quality Analyser C. Ima memoriju u kojoj se može smestiti veliki broj semplova (mernih odbiraka) i omogućava kontinuirano praćenje stanja za period do mesec dana. direktnog štampanja grafika. merene su vrednosti struja i napona sve tri faze i svih važnih parametara kvaliteta električne energije. omogućava analizu harmonijskog spektra signala do 50-tog harmonika. itd. THD. 6 . francuskog proizvođača i evropskog lidera na tržištu profesionalnih električnih mernih instrumenata .Apartaura korišćena pri merenjima Proces monitoringa kvaliteta električne energije je sproveden upotrebom dva instrumentaanalizatora kvaliteta električne energije.. U konkretim merenjima koja su sprovedena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. poseduje mogućnost on-line posmatranja harmonijskog spektra signala. CF.“CHAUVIN ARNOUX“-a. Takođe.2. Slika 2.A 8332B“.Opis aparature.). Instrument sa kojim je urađen najveći deo aktivnosti je “Power & Quality Analyser C. kao i parametara kvaliteta električne energije (HD. PF.1. poseduje priključak kojim se ostvaruje konekcija sa računarom i brojne druge mogućnosti.A 8332B Ovaj instrument ima četri strujna i četri naponska ulaza i pruža mogućnost merenja svih napona i struja (faznih i linijskih). mernih mesta i načina merenja 2. maksimalne i srednje vrednosti odabranih veličina. Prikazuje minimalne. ima kolor ekran na kojem se jasno vide trenutne vrednosti merenih veličina. Ovaj instrument ima opciju koja proračunava vrednost struje koja se prenosi neutralnim vodom.

gde su priključene veće grupe potrošača.12. Merni uređaji su vršili on-line izračunavanja vrednosti viših harmonika. merna aparatura je bila postavljena na dva merna mesta: 1. 2. odnosno o nivou kvaliteta električne energije. na parametre kvaliteta električne energije..Drugi instrument koji je bio korišćen je proizvođača “METREL“-a “Power Quality Analyser PLUS“. 2009.Drugo merno mesto je razvodni orman (RORC2) na trećem spratu nastavnog bloka i to u delu gde se nalazi računarski centar.U cilju sagledavanja uticaja grupa nelinearnih potrošača (klima uređaja i fluorescentnog osvetljenja) malih snaga. Takođe. u zgradi Nastavnog bloka. HDI) i njihovo poređenje sa postojećom regulativom (harmonijskim standardima i preporukama). Pored toga.2. posmatranje prelaznih procesa i stacionarnih stanja. 12. slovenačkog Slika 3. kako nelinearnih (izvora viših harmonika). THDI.-18. 2. itd. god. izračunavani su harmonijski indikatori (THDU. u skladu sa IEC Standardom 61000-4-7. Merenja su sprovedena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Izvršeno je u periodu od 11.Opis merenja harmonika Merenje viših harmonika je sprovedeno na sabirnicama unutrašnjih instalacija (PCC – point of common coupling).Prvo merno mesto je razvodni orman (RO4) na trećem spratu nastavnog bloka. a uzorci (odbirci) su uzimani u intervalima od 10 minuta. Time je dobijena slika o stepenu distorzije napona i struje. Posmatrane su i memorisane efektivne vrednosti 3 napona i 3 struje. kao i vrednost struje nultog voda. Power Quality Analyser PLUS Ovaj instrument pruža mogućnost merenja i upoređivanja dobijenih vrednosti parametara kvaliteta električne energije sa vrednostima definisanim standardom EN 50160. tako i linearnih. 7 . HDU. merenja flikera. poseduje priključak koji omogućava njegovo povezivanje sa računarom.

Dakle. sa osigurača od 63 A. Iz razvodnog ormana RO4 napaja se fluorescentna rasveta dela računarskog centra i kompletna rasveta hodnika. učionica i sanitarnih prostorija smeštenih na trećem spratu nastavnog bloka. Sa električnog aspekta. 36 i 18 W. kao i hodnika HRC1). ovo merno mesto je interesantno sa aspekta sagledavanja uticaja veće grupe fluorescentnih svetiljki na parametre kvaliteta električne energije.03 kW. pri čemu fluorescentne svetiljke manje aktivne snage imaju veću vrednost reaktivne (induktivne snage). odnosno lošiji faktor snage. koji napaja osvetljenje učionica na trećem spratu Nastavnog bloka FTNa. Ukupno opterećenje fluorescentnih svetiljki je 14. Orman se nalazi u zasebnoj prostoriji.2. L3.3.1.Merno mesto 1 Razvodni orman RO4 . Napaja se iz glavnog razvodnog ormana (GRO) vodom PP 4x16 mm2. Slika 4. U strukturi korištenih svetiljki zastupljene su fluorescentne svetiljke snage: 80.3.Fluorescentne svetiljke su naglašeno induktivnog karaktera. L4 i L5. 60.9 kW. ispred ulaza u računski centar. kao i deo osvetljenja laboratorija računskog centra ( osvjetljenje sala: L1. razlika između ovih svetiljki se ogleda u vrednosti njihove induktivne snage. Izgled razvodnog ormana na trećem spratu nastavnog bloka sa priključenim instrumentom za merenje 8 . Procenjeno opterećenje razvodnog ormana RO4 iznosi 24.Opis menih mesta 2. smeštenoj na trećem spratu FTN-a (oznaka ove prostorije na projektu električnih instalacija objekta FTN-a je PRO).

napaja klima uređaje i deo rasvete sala i hodnika računskog centra.Merno mesto 2 Razvodni orman RORC2 napaja klima uređaje smeštene u laboratorijama računskog centra. Slika 5. Kao takvo ovo merno mesto je interesantno. sale za administratore. Izgled razvodnog ormana RORC2 u računarskom centru sa priključenim instrumentom za merenje 9 . pa je kao takvo ovo merno mesto interesantno da bi se sagledao uticaj pomenutih potrošača (klima uređaja i fluorescentnih svetiljki) na parametre kvaliteta električne energije.On napaja klima uređaje računskog centra i deo osvetljenja računskog centra (osvetljenje sale L2. Razvodni orman RORC2 se napaja iz glavnog razvodnog ormana (GRO) vodom PP-Y 5x25 mm2.3.2 kW. jer prikazuje uticaj klima uređaja na parametre kvaliteta električne energije.2. Razvodni orman RORC2 koji je smešten u hodniku HRC3 računskog centra FTN-a. sa osigurača od 63 A. Orman RORC2 se nalazi na trećem spratu Nastavnog bloka Fakulteta tehničkih nauka. u hodniku računskog centra (oznaka ovog hodnika na projektu električnih instalacija objekta FTN-a je HRC3). Procenjeno opterećenje razvodnog ormana RORC2 iznosi 13. hodnika HRC2 i hodnika HRC3).2.

i to u mernom periodu od 12:13h do 20:13h.Tako da će sledeći grafici prikazivati taj merni period. 10 .3. (petak).1.Analiza rezultata merenja 3. 100 Tesla Ukupno opterećenje priključenih fluorescentnih svetiljki: 14 034 W NAPOMENA: Zbog problema sa baterijom instrumenta nije izvršeno merenje kakvo je unapred bilo planirano.Merno mesto 1 – Razvodni orman RO4 (uticaj fluorescentnih svetiljki) Tabela 1.12. Kasnijom proverom rezultata utvrđeno je da je instrument ispravno radio samo na dan 11. Fluorescentne svetiljke napajane sa mernog mesta 1 Oznaka Pojedinačna snaga Ukupna snaga Proizvođač sale fluo svetiljki fluo opterećenja u sali fluo svetiljki (W) L1 14 x 36 W + 6 x 80 W 984 Tungsram/Philips L3 32 x 36 W 1152 Tungsram L4 12 x 36 W 432 Tungsram L5 18 x 36 W 648 Tungsram HRC1 6 x 36 W 216 Tungsram 306 3 x 30 W + 21 x 80 W 1770 Tungsram/Philips 307 3 x 30 W + 21 x 80 W 1770 Tungsram/Philips 308 24 x 36 W 864 Tungsram 309 24 x 36 W 864 Tungsram 310 24 x 36 W 864 Tungsram 311 3 x 30 W + 25 x 80 W 2090 Tungsram/Philips 312 20 x 60 W 1200 Philips 313 (toalet) 6 x 18 W 108 Tungsram 316 (toalet) 6 x 18 W 108 Tungsram Hodnik 24 x 36 W 864 Tungsram PRO sijalica sa užarenim vl.

ali je odstupanje napona unutar granica od ±5%.1 Rezultati merenja efektivnih vrednosti napona i struje Struja koju angažuju priključeni potrošači izaziva degradaciju naponskih prilika u sistemu.5V 228 226 U3max=226V Dok su najmanje vrednosti po fazama: U1min= 221.3. U1max= 229.6V U2max= 228.8V U3min=219.4V U2min=220.1. tada opterećenje počinje da se smanjuje jer se predavanja uglavnom završavaju u to vreme. Promene faznih napona sve tri faze tokom mernog perioda Efektivne vrednosti faznih napona odstupaju od referentne vrednosti. a najmanja kod napona treće faze. 224 222 220 U [V] 11 . 230 Slika 6. Kad je najmanje opterećenje imamo najmanje odstupanje napona od referentne vrednosti i obrnuto.4V Maksimalna vrednost je zabeležena kod napona prve faze.Na slici se vidi da oko 19h efektivna vrednost napona počinje da se približava referentnoj vrednosti 230V.

31A min I2 =6. one naravno zavise od opterećenja. U toku dana dok traju predavanja pošto je bio zimiski period uglavnom se koristilo osvetljenje.51A 30 25 20 15 I3max=25.65A Dok su najmanje vrednosti po fazama: I1 = 16. takođe i minimalna vrednost tokom mernog perioda je zabeležena kod druge faze. do otprilike negde oko 19h kada završavaju predavanja opterećenje je manje i efektivna vrednost struje se smanjuje. Maksimalna vrednost struje je zabeležena kod druge faze.98A.Na sledećoj slici će biti prikazane efektivne vrednosti struja tokom mernog perioda.87A I2max=32. I [A] 12 .5A min I3min= 8. Pa tako maksimalne vrednosti struja iznose: I1max=30. Promene faznih struja sve tri faze tokom mernog perioda Vidimo da efektivne vrednosti struja sve tri faze variraju tokom mernog perioda u zavisnosti od opterećenja. 35 Slika 7.

U oba merenja najmanje izobličenje je imala prva faza.6% THD U2=4% THD U3=4.5 13 . THD U [%] 1.3.73% THD U3=3. Povoljnost naponskih prilika se objašnjava krutošću mreže.56% 3.5 2 Vidimo da su merenjima koja su sprovedena 2008god bila veća izobličenja napona.5 3 Vrednosti THDU sve tri faze je ispod granice propisanog limita od 5% (EN50160 Standard i IEEE Standard 519-1992) *Merenjima 2008god dobijene su sledeće vrednosti: THD U1=3. Dok je 2009god najveće izobličenje imala druga faza. a 2008god treća faza.1% 2. Promene THDU sve tri faze tokom mernog perioda Maksimalne vrednosti THDU po fazama iznose: THD U1=3. kao i nevelikom snagom (sa stanovišta sistema) priključenog opterećenja.47% THD U2=3.2 Rezultati merenja ukupne harmoijske distorzije Promene faktora ukupne harmonijske distorzije (THDU) faznih napona dati su na sledećoj slici: 4 Slika 8.1.

Ovo potvrđuje da THDI izrazito zavise od strukture priključenog opterećenja i od broja priključenih nelinearnih potrošača i da sa porastom broja priključenih nelinearnih potrošača opada vrednost ukupne distorzije. Promene THDI sve tri faze tokom mernog perioda Vrednosti THDI faze 1 (crna linija) i faze 3 (crvena linija) imaju pikove koji u pojedinim trenutcima prelaze iznad propisanog limita od 15% (IEE Standard 519-1992).27% THD I3=17.Promene faktora ukupne harmonijske distorzije (THDI) faznih struja dati su na sledećoj slici: Slika 9. Ono što bi ovde bilo zanimljivo pogledati je THD faze2 u 15:43h (zelena linija). on je tad iznosio 12%.7% THD I [%] THD I2=14.85% *Merenjima 2008god dobijene su sledeće vrednosti: THD I1=12.51A i to je najveća zabeležena efktivna vrednost tokom mernog perioda. To je pogotovo izraženo kod faza 1 i 2 dok je rezultat za fazu 3 najpribližniji u odnosu na prethodna merenja. Taj podatak je zanimljiv jer je u tom trenutku efektivna vrednost struje druge faze imala maksimalnu vrednost I2=32.2% THD I2=9. Dok faza 2 (zelena linija) je ispod propisanog limita od 15%. a THD je imao jednu od svojih manjih vrednosti. Maksimalne vrednosti THDI po fazama su iznosile: THD I1=16.5% Vidimo da postoji razlika u merenjima 2008god. 20 18 16 14 12 10 8 6 14 .76% THD I3=17.

3 Line2 HDU [%] 100 1.3 2.8 3. Harmonijski spektar napona sve tri faze U harmonijskim spektrima faznih napona najizraženiji su 5-ti i 7-mi harmonik ali oni su ispod granice limita.2 15 0.2 17 0 0 0 11 0.1 2 0.1 Povoljnost naponskih prilika se objašnjava krutošću mreže.3.5 Line3 HDU [%] 100 1. naponske prilike su povoljne.01 Line3 HDU [%] 100 1.5 13 0. Red harmonik 1 3 5 7 9 Line1 HDU [%] 100 1.6 2. čije su vrednosti ispod standardom IEEE 519 propisanog limita. Harmonijski spektar napona merenja 2008god.1. kao i nevelikom snagom (sa stanovišta sistema) priključenog opterećenja.3 0.2 17 0 0 0. Harmonijski spektar napona merenja 2009god.6 0. Red harmonika 1 3 5 7 9 Line1 HDU [%] 100 1. Harmonijski spektri faznih napona nisu bogati višim harmonicima. strukture harmoniskih spektara faznih napona date su na sledećoj slici: 120 100 80 HDU [%] 60 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Harmonik HD U1 [%] HD U2 [%] HD U3 [%] Slika 10.2 13 0.7 0.1 0. Rezultati merenja induvidualne harmonijske distorzije Priključak fluorescentnih svetiljki na mrežu izaziva određeni uticaj na naponske prilike.2 0.4 2.3 0.2 0.2 *Rezultati merenja viših harmonika napona 2008god: Tabela 3.9 0.1 0.3 0. tj.3 1.1 0.3 0. 15 .2 Line2 HDU [%] 100 1. što pokazuje i vrednosti parametara faktora ukupne harmonijske distorzije napona (THDU).5 15 0.2 0.6 0.4 2.1 2 0.3.5 2. S tim u vezi.1 0.7 3 2 0.1 11 0.4 2. Tabela 2.

HDI [%] 60 16 .7 3.03 0.7 0. Pri oba merenja treći harmonik sve tri faze je bio iznad propisane granice od 12%. Jedini izuzetak je faza 2 (merenje 2008).2 0.3 2 2 1. koji je značajno veći nego pri merenju 2008god.Dakle ovde se pojavljuje konstantan problem sa procentualnom vrednošću trećeg harmonika.2 2.1 0.Harmonijski spektar struja: 120 Slika 11.9 15 0.3 0.1 1.3 0.3 Posmatrajući harmonijske spektre struja grupe fluroscentnih svetiljki može se zaključiti da u njihovoj strukturi dominiraju treći.1 13 0.4 11 2.4 Line3 HDI [%] 100 14.1 0.1 1.9 Faza 1 ima najveće prisustvo viših harmonika.1 0.02 0.3 2.9 0 0.9 17 0.9 2.7 0.5 0. Harmonijski spektar struja merenja 2009god.1 0.6 5.7 Line2 HDI [%] 100 12.4 0.4 6. Red harmonika 1 3 5 7 9 Line1 HDI [%] 100 12.03 0. I to posebno sedmog.2 0.7 Line3 HDI [%] 100 14.3 0.2 17 1. Harmonijski spektar struje sve tri faze Tabela 4.1 1 100 13 2. Red harmonika 1 3 5 7 9 Line1 HDI [%] 100 14. Harmonijski spektar struja merenja 2008god. U nešto većoj meri je prisutan treći harmonik.4 2.01 0.9 7.3 15 4 0. peti i sedmi harmonik. on čak i prevazilazi dozvoljeni nivo od 12% definisan standardom IEE 519.8 80 11 0. *Rezultati merenja viših harmonika struje 2008god: Tabela 5.6 Line2 HDI [%] 100 9.

00 Tungsram HRC3 4 x 36 W 144. Tabela 7.00 W Opterećenje predstavljeno u prethodnoj tabeli je priključeno na fazu 1. osim osvetljenja hodnika HRC2. Merno mesto dva – RORC2 – uticaj klima uređaja: Tabela 6.3. koje je priključeno na fazu 2. U sledećoj tabeli je dato ukupno opterećenje kojeg čine priključene fluorescentne svetiljke napajane iz ormana RORC2. Važno je istaći da su sve fluorescentne svetiljke napajane iz razvodnog ormana RORC2 pojedinačne snage 36 W. razvodni orman RORC2 napaja i deo osvetljenja računskog centra FTN-a Novi Sad.00 Tungsram ADMIN 6 x 36 W 216.2. Fluorescentne svetiljke manjih snaga (18 i 36 W) imaju veću induktivnost od fluorescentnih svetiljki veće snage (60 i 80 W).00 Tungsram HRC2 7 x 36 W 252. Prikaz broja i vrsta klima uređaja u računarskom cenru FTN-a Oznaka sale L1 L2 L3 L4 L5 L6 ADMIN HRC1 HRC2 HRC3 M Ukupan broj klima uređaja 2 1 2 2 2 1 2 1 1 Približna snaga klima uređaja (W) 2 x 1800 1200 2 x 1200 2 x 1200 2 x 1200 1200 1200 + 2400 2400 1200 Proizvođač klima uređaja LG/Midea Midea LG Midea LG Midea LG/Samsung Samsung Midea Osim klima uređaja. Računarske sale čija se rasveta napaja sa mernog mesta 2 Oznaka sale Pojedinačna snaga fluo svetiljki Ukupna snaga fluo opterećenja u sali (W) Proizvođač fluo svetiljki L2 23 x 36 W 828.00 Tungsram Ukupno opterećenje priključenih fluorescentnih svetiljki: 1440. 17 .

240 Slika 12.7V U3min=221.2V 235 230 225 U3max=236. U [V] 18 . ali je odstupanje napona unutar granica od ±5%.2. tokom radnih dana je najveće odstupanje. Makismalne zabeležene vrednosti napona: U1max=234.3. Promene efektivnih vrednosti faznih napona tokom mernog perioda Na slici se vidi da kad je najmanje opterećenje (tokom vikenda) imamo najmanje odstupanje napona i obrnuto. Rezultati merenja efektivnih vrednosti napona i struje Na slici su prikazani vremenski oblici faznih napona sve tri faze tokom posmatranog perioda.1.9V U2min=219.7V Efektivne vrednosti faznih napona odstupaju od referentne vrednosti.3V U2max=236. dok su tokom noći bila najmanja odstupanja napona.U periodima kada je nastupalo najvece opterecenje efektivne vrednosti napona su bile najniže.2V Minimalne zabeležene vrednosti napona: U1min=217.

Na fazu 1 su priključeni klima uređaji i osvetljenje učionica 304A i 302A kao i hodnika HRC3. Dakle tada imamo najmanje problema sa kvalitetom električne energije.1A Minimalne zabeležene vrednosti struja: I1min=0A I [A] I2min=2. Makismalne zabeležene vrednosti struja: I1max=2. Takođe ono što može da se vidi da je tokom vikenda najmanje opterećenje i da je tada struja neutralnog voda najmanja. 25 Slika 13. Dok su na fazu 3 priključeni samo klima uređaji. Promene efektivnih vrednosti faznih struja i struje neutralnog voda tokom mernog perioda Sa prethodne slike može se uočiti da struja neutralnog voda ima dosta veće vrednosti od faznih struja. kako su oni bili uključeni u samo jednom trenutku mernog perioda na prethodnom grafiku se vidi pik struje faze 3 (crvena boja). razlog za to je što tri faze nisu ravnomerno opterećene. na fazu 2 su takođe priključeni klima uređaji i osvetljenje hodnika HRC2.2A 20 15 I3max=9. Takođe može se uočiti da maksimalna vrednost struje neutralnog voda je veća od maksimalne vrednosti najopterećenije faze.2A I3min=0A 19 .Efektivne vrednosti struja sve tri faze kao i struje neutralnog voda prikazane su na sledećoj slici.6A I2max=20.

imala se mogućnost isključenja svih potrošača osim klima uređaja tako da su to relevantniji rezultati.68% Ovde postoje razlike u dobijenim rezultatima jer prilikom merenja 2008god.Dok pri mernju 2009god klima uređaji su bili uključeni u subotu koja je bila radna. 2.5 2 THD U [%] 20 .2. *Prilikom merenja 2008god pri uključenju svih klima uređaja dobijeni su sledeći rezultati: THD U1=3.2.5 3 Vrednosti faktora ukupne harmonijske distorzije faznih napona su unutar standardom IEEE 519 definisanog limita od 5%.73% THD U3=3. dakle bilo je i drugih nelinearnih potrošača koji su bili uključeni. Promene faktora THD Faznih napona tokom mernog perioda U trenutku uključenja svih klima uređaja THDU po fazama: THD U1=2.8% THD U2=3% THD U3=2. Posebno treba obratiti pažnju na THD treće faze koja je opterećenja samo klima uređajima.3. Rezultati merenja ukupne harmonijske distorzije Promene faktora ukupne harmonijske distorzije (THDU) faznih napona dati su na sledećoj slici: 4 Slika 14.6% 3.33% THD U2=3.

Takođe ono što je ovde interesantno uočiti je THD faze 2(zelena linija). koji pre uključenja klima uređaja ima vrednost i preko 35%.8% THD I3=26. a prilikom rada klima THD opada na 15%. što je bilo i za očekivati jer su klima uređaji nelinearni potrošači koji dakle stvaraju probleme po pitanju kvaliteta električne energije.5% 40 35 30 20 Vrednost faktora ukupne harmonijske distorzije struje (THDI) faza 1 i 3 iznosio je značajno iznad standardom IEEE 519 zadatog limita od 15%.Promene faktora ukupne harmonijske distorzije (THDI) faznih struja dati su na sledećoj slici: 50 45 Slika 15.5% što je daleko iznad standarda.78% THD I3=19. ovde dakle imamo pad THD zbog istovremenog rada 2 grupe različitih nelinearnih potrošača. U trenutku uključenja klima uređaja THDI skače na 26. Promene faktora THD Faznih struja tokom mernog perioda U trenutku uključenja klima uređaja THDI po fazama je iznosio: THD I1=26. *Prilikom merenja 2008god pri uključenju svih klima uređaja dobijeni su sledeći rezultati: THD I1=14.48% Interesantno je pogledati THDI faze 3 jer su na tu fazu priključeni samo klima uređaji dakle imamo homogeno opterećenje. Dok je faza 2 bila na samoj granici dozvoljene.1% THD I2=14.92% THD I2=16. THD I [%] 25 21 .

9A Irms line3 = 9. Harmonijski spektar struje pri maksimalnom opterećenju Red harmonika 1 2 3 4 5 6 Line1 HDI [%] 100 3. u 12:10h (tada su uključeni klima uređaji).6 15.7 1.2 2.2 9 1. Najveće opterećenje je bilo 12.12.3. osmi i deseti harmonik. Procentualno 22 .3 0.3 0.2 5. Osim drugog harmonika prisutni su i: četvrti.7 6. veće od učešća sedmog harmonika.6 0. npr. Njihova procentualna učešća u strukturi harmonijskog spektra struje prevazilaze standardom IEEE 519 definisanu granicu (12%).2009. Rezultati merenja induvudualne harmonijske distorzije pri maksimalnom i minimalnom opterećenju Harmonijska analiza za max opterećenje (uključeni klima uređaji i deo rasvete).4 1.2 12. šesti. Harmonijski spektar struje sve tri faze pri maksimalnom opterećenju Tabela 8.3 Line3 HDI [%] 100 4.9A Slika 16.7 0.2. Efektivne vrednosti struja su tada iznosile: Irms line1 = 2.8 14.2 120 100 7 5.1A Irms line2 = 11.7 0.3 Line2 HDI [%] 100 2.1 0.5 8 0.3. u strukturi harmonijskog spektra struje klima uređaja prisutni su i parnih harmonici.9 U strukturi harmonijskog spektra struje klima uređaja dominiraju treći i peti harmonik. Drugi harmonik generiše asinhroni motor klima uređaja. Za razliku od računara i fluorescentnih svetiljki.3 6.1A Irms neutral = 9.4 15.6 19.6 1. Procentualno učešće drugog harmonika u strukturi spektra je.

2009. dakle moguće je da je postojala neka struja ali strujna klješta to nisu registrovala. Efektivne vrednosti struja su bile: Irms line1 = 0A Irms line2 = 0. u 01:20h. Harmonijska analiza za min opterećenje: Najmanje opterećenje je bilo u dosta trenutaka tokom mernog perioda. za red harmonika veći od desetog je zanemarivo.12. 23 . što se negativno odražava na parametre kvaliteta električne enrgije. Talasni oblik faznih struja i neutalnog provodnika Sa prethodne slike se može zaključiti da talasni oblik struje pri radu klima uređaja znatno odstupa od sinusoidalnog oblika. Kao reprezentna tačka izabran je trenutak 15.učešće parnih i neparnih harmonika u strukturi harmonijskog spektra struje.2A Treba napomenuti da je osetljivost strujnih klješta 200mA. Talasni oblik struje pri radu klima urđaja Slika17. taj period je tokom noći kada su uključeni samo poneki računari i to serveri. tako da vrednosti od 0A ne treba uzimati kao 100% tačne.2A Irms line3 = 0A Irms neutral = 2.

Harmonijski spektar struje pri minimalnom opterećenju Red harmonika 1 2 3 4 5 6 Line1 HDI [%] 100 0 0 0 0 0 Line2 HDI [%] 100 0. Harmonijski spektars struje sve tri faze pri minimalnom opterećenju Tabela 9.9%.Slika 18. tako da oni nisu prezentovani. kao što je već rečeno to je zbog osetljivosti strujnih klješta (200mA).9 0 8 0 0. Prema važećim preporukama. Vidimo da faza 2 ima procentualno veliku vrednost trećeg harmonika ali pošto je struja bila mala to u apsolutnim jedinicama predstavlja zanemarljivu vrednost za sistem. U strukturi harmonijskog spektra napona pri minimalnom i maksimalnom opterećenju udeo pojedniačnih hamonika je zanemarivo mali ispod 1. Dok faza 2 ima izrazite 3-ći i 5-ti harmonik što je posledica rada servera.1 Line3 HDI [%] 100 0 0 0 0 0 7 0 2.4 0 120 100 80 Harmonijski spektar faze 1 i faze 2 uopšte ne poseduje više harmonike.1 16.1 0 9 0 4. HDI [%] 60 24 . potrebno je da svaki pojedinačni harmonik napona bude manji od 3% u odnosu na osnovni.4 0.3 0.2 36.

Takođe analizirani su rezultati induvidualne harmonijske distorzije. tako da je sa tog aspekta kvalitet električne energije zadovoljen.) instrument je ispravno radio. Dok je kod THDI situacija drugačija. Međutim tokom jednog dana (petak 11. Dakle i klima uređaji kao nelinearni potrošači generišu više harmonike struje i napona.1. Merenjima je ustanovljeno da je THD napona sve tri faze ispod dozvoljene granice od 5% (po standardu IEE 519) tako da je sa tog aspekta kvalitet električne energije zadovoljen. 25 . Dakle fluorescentna osvetljenja kao nelinearni potrošači generišu više harmonike struje i napona oni izazivaju degradaciju kvaliteta električne energije ali ta degradacija nije toliko velika kao kod nekih drugih nelinearnih potrošača. Posebno su izraženi treći i peti harmonik.Što je ispod 3% (IEE Standard 519 for General system). u trajanju od 7 dana. Uticaj flurescentnog osvetljenja na kvalitet električne energije Kao što je ranije napomenuto zbog problema sa baterijom instrumenta nije vršeno merenje koje je unapred bilo planirano tj. Totalna harmonijska distorzija napona THDU je u trenutku uključenja klima uređaja bila ispod granice od 5%. tako da on predstavlja tipičan reprezent jednog uobičajenog radnog dana. dok je faza dva nešto ispod propisanog limita. ustanovljeno je da je THD prve i treće faze nešto iznad propisanog limita od 15% (IEE Standard 519-1992).7% i iznad je granice od 12% po (IEE Standard 519).3%. Ali ono što je ovde posebno interesantno što se analizirao uticaj grupe klima uređaja na parametre kvaliteta električne energije. Zaključak 4. Što se tiče THD struja kod njega je situacija drugačija.Pa su tako merenjima ustanovljeni sledeći rezultati. ovde je takođe interesantna pojava parnih harmonika. Dok je druga faza na samoj granici. I imaju „bogatiji“ harmonijski spektar nego fluroscentno osvetljenje. Manje više sad svako domaćinstvo ima barem po jedan klima uređaj. HD napona je bio najizraženija za peti harmonik druge i treće faze i iznosi je HD25=HD35= 2. THD napona je ispod propisanih limita. 4.THD napona je i ovde ispod „strožije“ granice od 5% tako da ostali potrošači napajani sa ovog mesta nemaju problema prilikom rada.4. HD struje je najizraženiji za treći harmonik faze jedan i iznosi je HD17=14.2009. Induvidualan harmonijska distorzija struje je najizraženija za treći harmonik faze 3 (to je ona faza gde su bili priključeni samo klima uređaj) i iznosi HD33=19. što je iznad granice od 12% po (IEE Standard 519). Što se tiče induvidualne harmonijske distorzije napona najveći iznos bio je treći harmonik druge faze HD23=1. THDI prve i treće faze je iznad granice od 15% i tu dakle nemamo zadovoljavanje kvaliteta električne energije. tako da ostali potrošači koji se napajaju sa ovog mernog mesta ne bi trebali da imaju problema prilikom rada.9% Što je ispod 3%.12.6%.2 Uticaj klima uređaja na kvalitet električne energije Klima uređaji su posebno interesantna grupa potrošača koja se sve više javlja kao potrošač u električnoj mreži.

tako da se izobličenje struje javlja i kod linearnih potrošača povezanih na isti napojni vod. Moderni uređaji zbog ušteda na energiji uključuju gotovo uvek pretvarače koji predstavljaju nelinearna potrošače. Primeri elemenata sistema koji trpe značajan negativan uticaj su transformatori. 26 . generisani od strane nelinearnih potrošača. kod kojih se javljaju dodatni gubici. pregrevanja. U moderno vreme možemo zaboraviti da će niskonaponska mreža biti s malim iznosima izobličenja napona. Problemi se takođe mogu javiti i kod telekomunikacione opreme i drugih elektronskih uređaja. Generalni zaključak Harmonici struje. Problem viših harmonika u elektroenergetskim mrežama se stoga ne sme zanemarivati. motori i kondenzatori. Oni dakle „kvare“ električnu energiju koja se u liberalizovanom tržištu električne energije smatra robom koja mora zadovoljiti određeni kvalitet. Ova nelinearnost generiše više harmonike koji se moraju analizirati. Viši harmonici povećavaju ukupne gubitke u mreži smanjujući efikasnost sistema pa se primarna oprema mora dimenzionisati za veće snage. preopterećenja i vibracije. Zbog izobličenih struja dolazi do izobličenih padova napona.4. Dokazano je da pouzdanost prekidačkih uređaja naglo opada ako THD napona prelazi 5%(8%).3. injektiraju se u distributivnu mrežu i utiču na ostale potrošače i opremu. može da dođe do preopterećenja i dodatnih gubitaka u napojnim vodovima. i mora se stalno pratiti i analizirati a po potrebi i reagovati. Računajući sa činjenicom da se harmonici reda deljivog sa tri direktno sabiraju u nultom provodniku.

[4] „Projekat postojećeg stanja elekroenergetskih instalacija zgrade nastavnog bloka fakulteta tehničkih nauka“ – Dura Oros [5] „Analiza kvaliteta električne energije sa velikim brojem nelinearnih potrošača male snage“ . Zoltan Čorba i Jadranka Radović [3] EN50160 Standard 61000-4-7 – International Electrotechnical Commission .com 27 . Vladimir Katić. 2002. Čedomir Zeljković. Tatjana Konjić – Novi Sad.csanyirgroup.jun. Amir Tokić. Petar Matić.Mladen Zec.5. Elektrotehnički fakultet. Geneva. Siniša Zubić.Vladimir Katić. Banja Luka [6] www. Literatura [1] „Kvalitet električne enrgije“ .2007 [2] „Merenje i analiza uticaja rada računarskog centra na nivo viših harmonika“ – Saša Mujović.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->