P. 1
Zbornik II

Zbornik II

|Views: 438|Likes:
Published by Hajrudin Hodzic

More info:

Published by: Hajrudin Hodzic on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

ISSN 1512-8849 ISLAMSKA PEDAGO[KA AKADEMIJA U ZENICI

ZBORNIK RADOVA
NASTAVNIKA AKADEMIJE

II/ 2004.

1

2

ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA ISLAMSKE PEDAGO[KE AKADEMIJE U ZENICI

ILUM

3

ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE Godi{te 2, br. 2, april 2004. Zbornik izlazi godi{nje

Izdava~ Islamska pedago{ka akademija u Zenici

Za izdava~a Doc. dr. sc. [ukrija Rami}

Recenzenti Prof. dr. sc. Ismet Dizdarevi} Prof. dr. sc. Refik ]ati} Doc. dr. sc. Zuhdija Adilović

Lektor i korektor Mr. sc. Hazema Ni{tovi}

Prijevod na engleski Muhamed Pašanbegović

Tehni~ki urednik Izet Pehli}

Na osnovu mi{ljenja Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 02-15-573/03 od 13.03.2003. 2003. godine, Zbornik je oslobo|en pla}anja poreza na promet proizvoda i usluga.

4

PREDGOVOR U godini u kojoj Islamska pedagoška akademija u Zenici ulazi u drugu deceniju svoga postojanja, osjećam posebno zadovoljstvo što mi se pruža prilika da pišem predgovor, drugom po redu, Zborniku radova njezinih nastavnika i stručnih saradnika. Inspirirani riječima Kur’ana Časnog: “Uči, čitaj, s imenom Gospodara tvoga...”, “Gospodaru povećaj mi znanje”, i riječima poslanika Muhammeda, s.a.v.s, koji, one koji su stekli znanje pa ga šire, upoređuje sa plodnom zemljom, koja primi vodu i njome napaja bilje i rastinje, nastavnici i saradnici Islamske pedagoške akademije uložili su dodatni trud da uz svoje mnogobrojne obaveze u nastavnoedukativnom procesu, općedruštvenim korisnim aktvinostima i aktivnostima na polju sticanja znanja i znanstvenoistraživačkog rada, pripreme radove za ovaj Zbornik. Iskreno se nadam da će on opravdati njihova zvanja i naučnu reputaciju i kao takav kod čitalaca dobro biti primljen. Znajući da je zekat na znanje širiti ga i prenositi drugima, nastavnici i saradnici Akademije ovim Zbornikom su, nadam se, ispunili barem dio te obaveze. Zbornik je, dakle, samo dio znanstvenoistraživačkog rada nastavnika i stručnih saradnika Akademije realiziranog u školskoj 2003/04. godini. Radovi u njemu tretiraju problematiku iz različitih naučnih disciplina koje se izučavaju na Akademiji - šerijatskih, pedagoško-psiholoških i jezičkih, a njihov redoslijed uređen je po rasporedu predmeta u Nastavnom planu i programu Akademije. Uz molbu Allahu, dž.š, da nas pomogne na putu dobra, molim Ga da nas učini korisnim članovima društva u kojem živimo tako da naš rad i trud na polju afirmiranje nauke i morala ne bude uzaludan. Amin! Dekan Doc. dr. sc. Šukrija Ramić

5

6 .

ISLAMSKA PEDAGO[KA AKADEMIJA U ZENICI ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE Zenica. april 2004. 7 .

8 .

Štaviše. U razumijevanju poruke Kur'ana prednost se daje općenitosti kur'anskog teksta. prvenstveno na planu motiviranja učenika i pobuđivanja njihove pažnje i zainteresiranosti na času Vjeronauke. 2) da Poslaniku. postoje kur’anski tekstovi koji se ne mogu razumjeti ukoliko se ne poznaje povod njihovog objavljivanja.. U radu je podvučeno da se poznavanje povoda objave može koristiti u odgojnoobrazovne svrhe. *** 9 . dr. bude postavljeno pitanje o nečemu. na osnovu predaje (al-riwaya). s. a ne posebnosti povoda (al-'ibra bi 'umum al-lafz la bi kusus al-sabab).Doc. Za davanje prioriteta posebnosti povoda nad općenitosti teksta potrebno je imati argumente na osnovu kojih se jasno vidi da se dotični tekst odnosi samo na fakat povoda. dakle. Jedini validan način upoznavanja povoda objave je pouzdana predaja od onih koji su bili prisutni i svjedočili situaciju u kojoj je neki ajet objavljen. s obzirom da je razumijevanje povoda objave važan uvjet za pravilno razumijevanje Kur'ana. u sebi sadr`i i dati pojedina~ni povod i druge njemu slične. ne dokučuje racionalnim putem već. jer jedan op}i kur'anski tekst. hfz. a onda uslijedi objava u kojoj dolazi odgovor na to pitanje. objavljen s odre|enim povodom. isključivo. Safet Halilović POVODI OBJAVE KUR'ANA (razumijevanje i mogućnosti korištenja u odgojno-obrazovne svrhe) Sažetak Pitanje povoda objave Kur’ana (asbab nuzul al-Qur'an) spada u izuzetno važna pitanja tefsirske znanosti.v. Povodi objave koje tretira tefsirska literatura podrazumijevaju: 1) da se desi neki događaj.s.a. Sve dok nema takvih argumenata pouka je u općenitosti kur'anskog teksta a ne u posebnosti povoda. Ovakav stav zastupa većina islamskih učenjaka (al-\umhur). To se. pa nakon toga dođe do objavljivanja nekog ajeta.

Uvod Me|u pitanja oko kojih su saglasni islamski u~enjaci spada i stav da je Kur'an objavljen iz dva dijela. 144.s.a. Al-A`lam. O tome Ibn Daqiq al-`Id1 ka`e: "Pronicanje u povod objavljivanja ~vrst je put u razumijevanje ~asnog Kur'ana. Stoga su islamski učenjaci ustanovili potrebu da svako ko se upusti u komentarisanje Kur'ana časnog mora posvetiti veliku pažnju povodima objave. Poznavanje povoda i okolnosti vezanih za objavljivanje Kur'ana pru`a pomo} u dobrom razumijevanju Allahove. koje neki prera~unavaju u 300 tomova. Bio je pozvan u Egipat da izrekne neke fetve. d`. dopao je zatvora. 283.. u periodu primanja objave. 29. Nakon toga je otputovao u Damask. u djelu Al-Durar al-kamina stoji da je imao preko 4. jer 1 Muhammad ibn `Ali ibn Wahb ibn Muti` al-Qu{ayri. a drugi je objavljen povodom neke situacije koja se zbila.{. s. Knjige i otkrivanju njenih poruka. problem prioriteta (odnos teksta i povoda) kao i mogućnost okorištavanja s povodima objave u odgojno-obrazovne svrhe. da bi u zatvoru i umro. Ovaj rad pobliže osvjetljava tematiku povoda objave. gdje je.000 fascikli.). Posljednji dio istra`uje posebna d isciplina koja se u tefsirskoj literaturi naziva povodi objave Kur'ana (asbab nuzul al-Qur'an). VI. 144. AlImam fi {arh al-ilmam i druga (vidjeti: Al-A`lam. I. Al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an. a poznatija su: Ihkam al-ahkam. dopao zatvora."2 Šejhulislam Ibn Taymiyya 3 je rekao: "Poznavanje povoda objave poma`e razumijevanju ajeta. I. Autor je brojnih djela. uz poseban osvrt na tzv. 2 Al-Suyuti. tako|er. Značaj poznavanja povoda objave Razumijevanje povoda objave veoma je važan uvjet za pravilno razumijevanje Kur'ana. str. Al-Ilmam bi ahadil al-ahkam. a kad ih je izrekao. 3 Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn `Abd al-Salam al-Harani al-Dima{qi al-Hanbali (661/1262-728/1327) . str. reformator. Al-Furqan bayn awliya' Allah wa awliya' al-{aytan i druga (vidjeti: Al-Durar al-kamina. poznat kao Ibn Daqiq al`Id (umro 702/1302) .. ili vezano za neko pitanje koje je bilo upu}eno Poslaniku. str. S manje od dvadeset godina je izdavao decizije (fetve) i dr`ao nastavu. Minha\ al-sunna. str.). Al-Fatawa. uzor drugim u~enjacima. U vezi s njegovim opusom. veoma rje~it. Jedan je objavljen bez konkretnog povoda i sa~injava znatan dio Kur'ana. 10 .{ejhulislam.v.znameniti u~enjak i šeriatskopravni teoretičar. Bio je veliki autoritet u tefsiru i fikhu. Poznata djela su mu: Al-Siyasa al-{ar`iyya.. Al-|am` bayn al-`aql wa al-naql. I. a to je vrijeme od dvadeset i tri godine njegove poslaničke misije.

niti se svaka sli~na situacija mo`e opisati istim rije~ima. 255. Asbab al-nuzul. IV. u svoj predmet uklju~uju i spoznavanje onoga {ta pretpostavljaju okolnosti: govornu situaciju.) . mo`e dobiti zna~enje dozvoljavanja. jer se ista besjeda razlikuje u razli~itim situacijama. str. ili ukupnu situaciju. Usul al-nahw."4 Al-Wahidi. a `eljena zna~enja izra`ava putem izvanjezi~kih sredstava. str. str. Kao zapovijed.5 autor djela Asbab al-nuzul. ili o ne~emu drugom. Al-A`lam. Drugo proizlazi iz naprijed navedenog. a to je da nepoznavanje povoda objave uzrokuje nejasno}e i te{ko}e. [ar h Diwan al-Mutanabbi (vidjeti: Al-Nu\um al-zahira. V. 7 Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Garnati. op.). govor mo`e imati jedan isti sastav rije ~i. 11 . poznat kao Al-[ atibi (umro 790/1388. opis ne}e biti shva}en. Kao pojava. pomo}u kojih se proni~e u i'džaz (nadnaravnost) Kur'ana. zatim djela Asbab al-nuzul. 3. prijetnje.).) mufessir i filolog. Abu al-Hasan al-Wahidi (umro 468/1075. 29-30.poznavanje povoda nudi saznanje o ishodu."6 Poznati islamski učenjak imam Al-[atibi7 u djelu Al-Muwafaqat fi usul al-šari'a je rekao: "Pronicanje u povode objavljivanja neophodno je svakome ko `eli spoznati prava značenja Kur'ana.učenjak usula i hafiz iz Granade. Poznata djela su mu: Al-Muwafaqat fi usul al-{ari`a. Bio je istaknut fakih malikijskog mezheba. 75. spoznavanje onog {to nala`e situacija u kojoj je objavljen jedan tekst. ili ne}e biti shva}en makar jedan njegov dio. koja po~ivaju na posebnim situacijama. 6 Al-Wahidi. str. Dar al-kutub al-Misriyya. Spoznavanje povoda objave je. nezaobilazan je zadatak. `Ali ibn Ahmad ibn Muhammad.. 104. Svaka situacija se ne mo`e transponirati. Poetika i tropika. Al-Wasit i Al-Wa\iz. ili ih one pretpostavljaju. str. povrh pronicanja u semantiku arapskog jezika. Ako pri poku{aju uporednog opisivanja neke okolnosti promakne tek mali dio poruke. Autor je tri djela iz tefsira: Al-Basit. situaciju u kojoj se nalazi onaj ko govori i onaj kome se govori. onemogu}avanja i sli~no. [ar h al-Alfiyya (vidjeti: Al-A`lam. Al-I`tisam (o osnovama fikha). Prou~iti ih. tvrdi: "Nije mogu}e pravilno (pro)tumačiti jedan ajet ako se prije toga nemaju uvidi u povod njegove objave. a dobijati razli~ita zna~enja: izri~itost. ovisno o naravima onih koji razgovaraju. Dokaz tome je sljedeće: Prvo. zapravo. Pronicanje u povode objavljivanja otklanja te{ko}e ove vrste. I. cit. Poruka ne~eg {to je sasvim odre|eno usljed nepoznavanja povoda postaje 4 5 Al-Suyuti. pogrdnost i druga.

' Tad je Ibn `Abbas prou~io: A kad je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data (Ali `Imran. drago mu je da bude pohvaljen i za ono što nije uradio – da li to znači da ćemo svi biti kažnjeni?'" Ibn `Abbas mu je na to odgovorio: 'Ni{ta vi nemate s tim. također. po onom. a ako se mimoi|u i sukobit }e se. ‫] َﺎ َﺤْ َ َ ﱠ اﱠ ِﯾ َ َﻔْ َ ُﻮ َ ِ َﺎ َ َﻮْا َ ُ ِ ﱡﻮ َ َنْ ُﺤْ َ ُوا ِ َﺎ َﻢْ َﻔْ َُﻮا ََﺎ‬ ‫ﻟ ﺗ ﺴﺒﻦ ﻟﺬ ﻦ ﯾ ﺮﺣ ن ﺑﻤ أﺗ وﯾﺤﺒ ن أ ﯾ ﻤﺪ ﺑﻤ ﻟ ﯾ ﻌﻠ ﻓﻠ‬ [ ٌ ‫َﺤْ َ َ ﱠ ُﻢْ ِ َ َﺎ َ ٍ ِ َ اﻟْ َ َا ِ ََ ُﻢْ َ َا ٌ َِﯿ‬ ‫ﺗ ﺴﺒﻨﮭ ﺑﻤﻔ زة ﻣﻦ ﻌﺬ ب وﻟﮭ ﻋﺬ ب أﻟ ﻢ‬ 8 Al-[ atibi. kao {to se. Zamolio je Ibn `Abbasa da u{uti i on je oti{ao. odmah za njim dolazi razmimoila`enje. Obradovali su se onim {to su postigli prevarom. pa su ajete razumijevali na neodgovaraju}i na~in. a. idi Ibn `Abbasu i reci mu: 'Svaki čovjek se raduje onome što mu je darovano.a. To mo`e biti razlog nastanku spora. ne uvi|aju}i Bo`ansku mudrost u njihovom objavljivanju. dok ne pre|e u ne{to sasvim drugo. `Umar je sve shvatio i to mu se dopalo. razumio da su prijetnja vjernicima.s. a Vjerovjesnik joj je jedan i kibla jedna?' ^uo ga je Ibn `Abbas i na to reagirao: 'Vo|o pravovjernih. pa je svom vrataru rekao: "Ibn Rabi`e. Dok smo ga ~itali."8 Nepoznavanje povoda objave često je ljude dovodilo u nedoumicu. Oko toga }e im se ja vljati misli. a oni su ga prevarili odgovoriv{i druga~ije nego {to jeste. Nakon nas }e do}i generacije koje }e ~itati Kur'an a ne}e znati za{to je {ta objavljeno. Al-Muwafaqat fi usul al-{ari`a. ^im se pojavi neko mi{ljenje. se obra}ao Jevrejima i ne{to ih pitao. 347-348. III. 188.op}a. desilo Marwanu ibn al-Hakamu kad je rije~i Uzvi{enoga: Ne misli nikako da }e oni koje veseli ono {to rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono {to nisu u~inili .v. poznavali smo povode objave). da to mo`e po jasniti ono {to Abu `Ubayd prenosi od Ibrahima al-Taymija koji prenosi: 'Jednog dana se `Umar ibn al-Kattab osamio i po~eo ragirati sam sa sobom: 'Kako se mo`e razilaziti ova zajednica. Pretvarali su se da zaslu`uju da im Vjerovjesnik zahvali za ono {to su mu rekli. nama je Kur'an objavljen.). Pozvao ga je i rekao mu: 'Ponovi mi ono {to si rekao!' Kad mu je ponovio. znali smo za{to je {ta objavljeno (tj.. ' `Umar se naljutio. 12 . [ta zna~i. str. Vjerovjesnik. s. Tad se `Umar zapitao o tome {ta mu je Ibn `Abbas rekao.nikako ne misli da }e se kasnije spasiti (Ali `Imran. kako prenose autori dvaju Al-Sahiha.

Kitab: Sifat al-munafiqin wa ahkamuhum. O tome poznati mufessir i fakih Abu Bakr al-Razi Al-|assas kaže: "Moglo 9 ‫وﻟ ﺲ ﺒﺮ ﺑﺄ ﺗ ﺗ ﺒﯿ ت ﻣ ﻇﮭ رھ وﻟﻜﻦ ﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻘ و ﺗ ﺒﯿ ت‬ َ ‫] ََﯿْ َ اﻟْ ِ ﱡ َِنْ َﺄْ ُﻮا اﻟْ ُ ُﻮ َ ِﻦْ ُ ُﻮ ِ َﺎ ََ ِ ﱠ اﻟْ ِ ﱠ َ ِ ا ﱠ َﻰ َأْ ُﻮا اﻟْ ُ ُﻮ‬ ْ‫ِﻦْ َﺑْ َا ِ َﺎ َا ﱠ ُﻮا اﻟﱠ َ َ َﱠ ُﻢْ ُﻔِْ ُﻮن . br.. Kitab: Tafsir al-Qur'an.. Ahkam al-Qur'an.. Al-Suyuti (Al-Itqan.. VII. i sami sebe u propast ne dovodite .). 166.). I. 3. Ovaj ajet se ne bi mogao razumjeti bez poznavanja povoda objave. ajetu sure Al-Baqara.088. 2.075. Kasnije su od toga odustali. Štaviše. nego je ~estitost u tome da se Allaha bojite. kad bi obukli ihrame. Muslim (Al-Sahih. riječi: ِ َ ُْ‫] ََﻧْ ِ ُﻮا ِﻲ َ ِﯿ ِ اﻟﱠ ِ ََﺎ ُﻠْ ُﻮا َِﯾْ ِﯾ ُﻢْ َِﻰ اﻟ ﱠﮭ‬ ‫وأ ﻔﻘ ﻓ ﺳﺒ ﻞ ﻠﮫ وﻟ ﺗ ﻘ ﺑﺄ ﺪ ﻜ إﻟ ﺘ ﻠﻜﺔ‬ [ َ ‫ ََﺣْ ِ ُﻮا ِ ﱠ اﻟﱠ َ ُ ِ ﱡ اﻟْ ُﺤْ ِ ِﯿ‬I imetak na Allahovom putu ‫وأ ﺴﻨ إن ﻠﮫ ﯾﺤﺐ ﻤ ﺴﻨ ﻦ‬ `rtvujte. oni koje veseli ono {to rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono {to nisu u~inili. pravili otvor na stra`njem zidu svojih ku}a i kroz taj otvor ulazili i izlazili.778. 267. br. 3. 310. str.. U 195. U 189.187.086.š. U tome je dokaz da ono {to ne približava Allahu i nije Njegov zalog nije po`eljno.966. 12 Vidjeti: Al-|assas. 10 Primjeri koji slijede navedeni su prema Al-|assasovom tefsiru Ahkam alQur'an. َ َﺎ ُِﻮا ِﻲ َ ِﯿ ِ اﻟﱠ ِ اﱠ ِﯾ َ ُ َﺎ ُِﻮ َ ُﻢ‬ ‫وﻗ ﺗﻠ ﻓ ﺳﺒ ﻞ ﻠﮫ ﻟﺬ ﻦ ﯾﻘ ﺗﻠ ﻧﻜ‬ ‫ﻣ أ ﻮ ﺑﮭ و ﺗﻘ ﻠﮫ ﻟﻌﻠﻜ ﺗ ﻠﺤ‬ [ َ ‫ََﺎ َﻌْ َ ُوا ِ ﱠ اﻟﱠ َ َﺎ ُ ِ ﱡ اﻟْ ُﻌْ َ ِﯾ‬ ‫وﻟ ﺗ ﺘﺪ إن ﻠﮫ ﻟ ﯾﺤﺐ ﻤ ﺘﺪ ﻦ‬ Predaju bilje`e: Al -Bukari (Al-Sahih. br.11 U ovom ajetu je poruka da ulazak u ku}u sa stra`nje strane nije ne{to blisko Uzvi{enom Allahu. dž. 29. kaže: Ne iskazuje se ~estitost u tome da sa stra`nje strane u ku}e ulazite. niti nam u zalog stavio.) dok nije sitgao do: . 2..š. niti ne{to {to bi neko trebao osje}ati kao svoju du`nost. 3.). od Qatade br. 3. od `Atta'a br. 556-560. 11 Ove predaje navodi Al-Tabari u svome tefsiru |ami' al-bayan.. da On to nije propisao."12 Drugi primjer. dž. str. Qatada i `Atta' prenose da su pripadnici nekog plemena u predislamskom dobu. 13 . u Kur'anu postoje tekstovi ~ije poruke ~ovjek ne mo`e razumjeti bez poznavanja povoda objave. od Al-Barra'a br. Bez poznavanja povoda objave teško bismo razumjeli šta se tim riječima poručuje.577. poznavanje povoda objave otklanja nejasnoće u razumijevanju kur'anskog teksta. Ahmad (Musnad Bani Ha{im. str. str. ajetu sure Al-Baqara nalaze se Allahove. pod brojevima kako slijedi: od Ibn `Abbasa br.. str. XVII."9 Kao što se vidi u prethodnom primjeru. tom III. I.. Allah. Navest ćemo nekoliko primjera:10 Prvi primjer. primorav{i se da u ku}e ulaze kroz vrata.084. Bab: La tahsabann allarina yafrahun bi ma ataw. Al-Barra'. 3.). A povod objave je sljedeći: Ibn `Abbas..

Uzvi{eni Allah je objavio: I imetak na Allahovom putu `rtvujte. 318. a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo. koji ka`e: Bili smo u pohodu na Konstantinopol. str. 14 Ahkam al-Qur'an.' Abu `Imran kazuje: 'Abu Ayyub se neprestano borio na Allahovom putu. Bacanje svojim rukama u propast bilo je to da se okrenemo imovini i njenom uve}avanju. Al-Hasana.972. da je ovaj ajet objavljen s navedenim povodom. str..512.). str. Bab: Fi qawlihi Ta`ala Wa la tulqu bi aydikum ila al-tahluka. pa ako se uvjerite da su vjernice. Kad je Allah pomogao svog Vjerovjesnika i osna`io islam. Kitab: Al-|ihad. onda ih ne vra}ajte nevjernicima: one njima nisu dopu{tene. br.bi se re}i da ima vi{e razli~itih tuma~enja. a ljudi su zavikali: '[ta je ovome!? Svojim rukama se baca u propast!' Abu Ayyub kazuje: 'Ovaj ajet je objavljen u prisustvu jedne grupe nas ensarija. Bab: Sura Al-Baqara. kad vam vjernice kao muhad`irke do|u. a njima dajte ono {to su potro{ili (Al-Mumtahina. Kitab: Tafsir al-Qur'an..) i ajet koji za njim slijedi: 13 Hadis prenosi Abu Dawud (Al-Sunan.) Isto prenosi i Al-Tirmiri (Al-Sunan. a Bizantinci su nas ~ekali u zasjedi na gradskim zidinama. I. str. 212. rekli smo: Okrenimo se imovini da je pove}amo. a on od Aslama Abu `Imrana. 14 . 2. Također. pod zapovjedništvom `Abd al-Rahmana ibn al-Walida. niti su oni njima dopu{teni. Hurayfe. Mu\ahida i AlDahhaka. uz istovremeno zapostavljanje borbe na Allahovom putu. Qatade. sve dok nije ukopan u Konstantinopolu. koji prenosi od Haywe ibn [u rayha i ibn Lahi`e. V. Kad čita riječi Uzvišenoga: ‫] َﺎ َ ﱡ َﺎ اﱠ ِﯾ َ آ َ ُﻮا‬ ‫ﯾ أﯾﮭ ﻟﺬ ﻦ ﻣﻨ‬ ‫إذ ﺟ ءﻛﻢ ﻤ ﻣﻨ ت ﻣﮭ ﺟﺮ ت ﻓ ﺘﺤﻨ ھﻦ ﻠﮫ أ ﻠﻢ ﺑﺈ ﻤ ﻧﮭﻦ ﻓﺈ ﻋﻠ ﺘﻤ ھﻦ‬ ‫ِ َا َﺎ َ ُ ُ اﻟْ ُﺆْ ِ َﺎ ُ ُ َﺎ ِ َا ٍ َﺎﻣْ َ ِ ُﻮ ُ ﱠ اﻟﱠ ُ َﻋَْ ُ ِِﯾ َﺎ ِ ِ ﱠ َِنْ َِﻤْ ُ ُﻮ ُ ﱠ‬ ْ‫ُﺆْ ِ َﺎ ٍ ََﺎ َﺮْ ِ ُﻮ ُ ﱠ َِﻰ اﻟْ ُ ﱠﺎ ِ َﺎ ُ ﱠ ِ ﱞ َ ُﻢْ ََﺎ ُﻢْ َ ِﱡﻮ َ َ ُ ﱠ َآ ُﻮ ُﻢ‬ ‫ﻣ ﻣﻨ ت ﻓﻠ ﺗ ﺟﻌ ھﻦ إﻟ ﻜﻔ ر ﻟ ھﻦ ﺣﻞ ﻟﮭ وﻟ ھ ﯾﺤﻠ ن ﻟﮭﻦ و ﺗ ھ‬ ‫إذ ﺗ ﺘﻤ ھﻦ أﺟ رھﻦ وﻟ ﺗ ﺴﻜ ﻣ أ ﻔﻘ وﻟ ﺟﻨ ح ﻋﻠ ﻜ أ ﺗ ﻜﺤ ھﻦ‬ ‫ِ َا آ َﯿْ ُ ُﻮ ُ ﱠ ُ ُﻮ َ ُ ﱠ ََﺎ ُﻤْ ِ ُﻮا َﺎ َﻧْ َ ُﻮا ََﺎ ُ َﺎ َ ََﯿْ ُﻢْ َنْ َﻨْ ِ ُﻮ ُ ﱠ‬ ْ‫ِ ِ َ ِ اﻟْ َ َا ِ ِ َاﺳَُْﻮا َﺎ َﻧْ َﻘْ ُﻢْ َﻟْ َﺴَُْﻮا َﺎ َﻧْ َ ُﻮا َِ ُﻢْ ُﻜْ ُ اﻟﱠ ِ َﺤْ ُ ُ َﯿْ َ ُﻢ‬ ‫ﺑﻌﺼﻢ ﻜﻮ ﻓﺮ و ﺄﻟ ﻣ أ ﻔ ﺘ و ﯿ ﺄﻟ ﻣ أ ﻔﻘ ذﻟﻜ ﺣ ﻢ ﻠﮫ ﯾ ﻜﻢ ﺑ ﻨﻜ‬ [ ٌ ‫َاﻟﱠ ُ َِﯿ ٌ َ ِﯿ‬ ‫و ﻠﮫ ﻋﻠ ﻢ ﺣﻜ ﻢ‬ O vjernici. a oni od Zayda ibn Abi Habiba.).'13 Abu Ayyub je kazao da bacanje rukama u propast znači ostavljanje borbe na Allahovom putu. III. ispitajte ih. prenosi ga i Al-Suyuti (Lubab al-nuqul. Jedno je ono za koje nam je kazivao Muhammad ibn Bakr rekav{i: 'Kazao nam je Abu Dawud rekav{i: Kazao nam je Ahmad ibn `Amr ibn al-Sarh rekav{i: Kazao nam je Ibn Wahb. Jedan od nas je krenuo na neprijatelja. 10. br. 12. i sami sebe u propast ne dovodite. 2. 59-60. Isto se prenosi i od Ibn `Abbasa."14 Treći primjer.

Prenosi se da su neki ashabi.16 Način upoznavanja povoda objave U~enjaci su raspravljali o na~inu spoznavanja povoda objave. Al-Wahidi o tome u predgovoru djelu Asbab nuzul al-Qur'an ka`e: 15 16 Vidjeti: Yusuf al-Qaradawi. onda onima ~ije su `ene umakle. kada je objavljeno: Vino.. Asbab al-nuzul. vjen~ane darove. ili ne treba!? Ova dva ajeta su objavljena u vezi s tim. Ovaj primjer nam pokazuje kako zanemarivanje povoda objave može odvesti u potpuno pogrešno interpretiranje kur'anskog teksta. nakon {to ih se ispita i utvrdi da su vjernice. a govore da vjernice treba izuzeti iz uvjeta Mirovnog sporazuma na Hudejbiji. ako vi poslije u borbu s njima stupite. Međutim. 204.. U 93. koje su im dali. Stoga je potrebno poznavanje povoda objave. Još u prvom periodu islama nekima se. treba li to primjenjivati i na `ene. Bojte se Allaha u koga vjerujete (Al-Mumtahina. i kocka. 249. str. str.A ako neka od `ena va{ih nevjernicima umakne. namirite. ako ne zna da su objavljeni nakon Mirovnog sporazuma na Hudejbiji. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite (Al-Ma'ida.). 15 . 90. šejtanovo djelo. rekli: "A šta je sa onima koji su pili alkohol i umrli prije njegove zabrane?" Tada je objavljen ovaj ajet u kojem se govori da je Allah njima oprostio. činilo da nije zabranjeno uživanje alkoholnih pića. 11.15 Četvrti primjer. ~italac ih ne mo`e razumjeti ako ne zna povod i vrijeme njihovog objavljivanja. ako ne zna koji posebni uvjeti su potpisani u slu~aju da neko Poslaniku pri|e kao musliman. i strelice za gatanje – odvratne su stvari. a treba ga vratiti Kurej{ijama.). ajetu sure Al-Ma'ida kaže se: ْ‫] َِنْ َﺎ َ ُﻢْ َﻲْ ٌ ِﻦْ َزْ َا ِ ُﻢْ َِﻰ اﻟْ ُ ﱠﺎ ِ َ َﺎ َﺒْ ُﻢْ َﺂ ُﻮا اﱠ ِﯾ َ َھ َﺖْ َزْ َا ُ ُﻢ‬ ‫وإ ﻓ ﺗﻜ ﺷ ء ﻣ أ و ﺟﻜ إﻟ ﻜﻔ ر ﻓﻌ ﻗ ﺘ ﻓ ﺗ ﻟﺬ ﻦ ذ َﺒ أ و ﺟﮭ‬ [ َ ‫ِﺜْ َ َﺎ َﻧْ َ ُﻮا َا ﱠ ُﻮا اﻟﱠ َ اﱠ ِي َﻧْ ُﻢْ ِ ِ ُﺆْ ِ ُﻮ‬ ‫ﻣ ﻞ ﻣ أ ﻔﻘ و ﺗﻘ ﻠﮫ ﻟﺬ أ ﺘ ﺑﮫ ﻣ ﻣﻨ ن‬ ‫] َﯿْ َ ََﻰ اﱠ ِﯾ َ آ َ ُﻮا َ َ ُِﻮا اﻟ ﱠﺎِ َﺎ ِ ُ َﺎ ٌ ِﯿ َﺎ َ ِ ُﻮا ِ َا َﺎ ا ﱠ َﻮْا‬ ‫ﻟ ﺲ ﻋﻠ ﻟﺬ ﻦ ﻣﻨ وﻋﻤﻠ ﺼ ﻟﺤ ت ﺟﻨ ح ﻓ ﻤ ﻃﻌﻤ إذ ﻣ ﺗﻘ‬ ‫ﺼ ﻟﺤ ت ﺛﻢ ﺗﻘ و ﻣﻨ ﺛﻢ ﺗﻘ وأ ﺴﻨ و ﻠﮫ ﯾﺤﺐ‬ ‫َآ َ ُﻮا َ َ ُِﻮا اﻟ ﱠﺎِ َﺎ ِ ُ ﱠ ا ﱠ َﻮْا َآ َ ُﻮا ُ ﱠ ا ﱠ َﻮْا ََﺣْ َ ُﻮا َاﻟﱠ ُ ُ ِ ﱡ‬ ‫و ﻣﻨ وﻋﻤﻠ‬ [ َ ‫اﻟْ ُﺤْ ِ ِﯿ‬ ‫ﻤ ﺴﻨ ﻦ‬ Onima koji vjeruju i dobra djela čine nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju. Vidjeti: Al-Wahidi. Kayf nata`amal ma`a al-Qur'an al-`azim. i kumiri. na osnovu ovog ajeta. povod objave ukazuje da se ajet odnosi na one koji su pili alkohol prije njegove zabrane.

pa kaže: "Poznavanje hronologije objavljivanja ajeta ne doku~uje se putem razuma. koji su živjeli u vrijeme objave. 20 Vidjeti: Subhi al-Salih. 16 . To je ispravan postupak koji su u~enjaci odobrili obrazlo`enjem: "Prihvatljiv je (u tuma~enju povoda objavljivanja) stav tabi`ina."18 Na drugom mjestu isti učenjak naglašava da. str. To se. Ahkam al-Qur'an. niti je žvjela u vrijeme objave) može biti prihvaćena u objašnjenju povoda objave? Većina islamskih učenjaka smatra da predaje koje dosežu do tabi`ina (mursal predaje) mogu biti prihvaćene u obrazloženju povoda objave nekog ajeta."20 Ukoliko je udovoljeno ovim uvjetima. koji znaju povode. koji je za tabi`ine pouzdano u tvrdio da su preuzimali od ashaba. Sa`ida al-Musayyaba i Al-Dahhaka ibn Muzahima. 216. Uz navedeno. str. prihva}enom od strane nekoga vode}eg mufessira. Mabahil fi `ulum al-Qur'an. isključivo. 543. cit. mora biti vjerodostojan. Poznati učenjak hanefijske pravne škole Abu Bakr al-Razi al-|assas to naglašava. `Ata'a ibn Abi Rabaha."Nije dopu{teno govoriti o povodima objavljivanja Kur'ana osim na osnovama predaje (al-riwaya) od onih koji su bili svjedoci objavljivanja. Mu\ahida ibn |abra.'"17 Ovi citati ukazuju na to da je jedini validan način upoznavanja povoda objave je pouzdana predaja od onih koji su bili prisutni i svjedo~ili situaciju u kojoj je neki ajet objavljen. ako se on dodatno osna`i drugo mursal predajom. str. Al-Hasana al-Basrija. svakako. jer se povod sastoji iz spleta okolnosti koje su posvjedo~ili Vjerovjesnikovi drugovi. Sa`ida ibn |ubayra. sened (lanac prenosilaca) do tabi'ina. 134-135. kad se radi o nekom ajetu koji je imao poseban povod objavljivanja. ve} samo putem predaje. II. Ovdje je. kao {to je utvr|eno za `Ikrimu. također. str. na osnovu predaje (al-riwaya). I. ne dokučuje racionalnim putem već. potrebno naglasiti da prilikom pozivanja na predaje koje govore o povodima objave treba biti veoma 17 18 Al-Wahidi. razum nema mjesta da i{ta pretra`uje." Muhammad ibn Sirin je rekao: "Pitao sam `Ubaydu al-Sulaymanija o jednom ajetu iz Kur'ana. 19 Vidjeti: Ahkam al-Qur'an. a on mi je odgovorio: 'Boj se Allaha i pravo govori! Oti{li su oni koji su znali povode objave Kur'ana.19 Da li predaja koja doseže do tabi'ina (generacije koja nije vidjela Poslanika. mursal predaja o povodu objave nekog kur'anskog teksta je validna. dakle. op. 3-4.

a. pored uzro~nosti. o tome i tome. ili "Upitan je Poslanik.s..22 O tome Al-Zarka{i kaže: "Iz prakti~ne navike ashaba i tabi`ina da ka`u: 'Ovaj ajet je objavljen u vezi s tim i tim'.v. pretpostavlja i ne{to drugo. kazivanje ograni~i na: َ‫" َ ََﺖْ ھﺬه اﻵﯾ ُ ﻓﻲ َﺬ‬Ovaj ajet ‫ﺔ ﻛا‬ ‫ﻧﺰﻟ‬ je objavljen u vezi s tim i tim". o tome i tome pa je objavljen taj ajet. A ako se.oprezan. znalo se da se time `eli re}i da taj ajet obuhvata dati propis. 141-142. takva formulacija.). to je onda jasna formulacija uzro~nosti. pak. postoje predaje koje nisu tako prenesene ili su. s. str.a. Dakle. objavljena doktorska disertacija. Kairo. one se moraju podvrgavati ispitivanju sa stanovi{ta pouzdanosti (al-tashih) i nepouzdanosti (al-tad'if). Neki muhaddisi su ovo uzimali kao marfu' predaju koja doseže do Poslanika (s.. jer bez dobre upućenosti u hadisku znanost i njenu problematiku mnoga pitanja u tefsiru bi bila teško dokučiva. da bi se odabralo ono {to je pouzdano i primjereno duhu Kur'ana i njegovih propisa. Dar as-Salam. Mabahil fi `ulum al-Qur'an.a. s. a to su mogu}i propisi koje ajet u sebi sadr`i . str. 489-490. 22 Vidjeti: Subhi al-Salih.v..v. ili ako upotrijebi sastavni veznik pa (fa) prilikom navođenja nekog događaja i spominjanja nekog pitanja postavljenog Poslaniku.s. Al-Imam Abu Bakr al-Razi Al-|assas wa manhaguhu fi al-tafsir. onaj ko se poziva na predaje o povodima objave ne smije biti puki prenosilac tih predaja.v. Postoje predaje koje su prenesene na autentičan način i kao takve su validne." Ako prenosilac povod jasno nazna~i rije~ima: َ‫َ َ ُ ُﺰ ُ ِ َ ِ ِ اﻵﯾ ِ َﺬ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻧ ول ھﺬه ﺔ ﻛ ا‬ "Povod objavljivanja ovog ajeta je to". s. pa je objavljen ovaj ajet" ili: "Upitan je Poslanik. {to se vidi iz Ibn `Umarovog komentara rije~i Uzvi{enoga: @ene va{e su njive va{e 21 Opširnije o mjerama predostrožnosti koje su poduzimali islamski učenjaci prilikom pozivanja na predaje o povodima objave vidjeti u: Safwat Halilufitš.a. a ne da je to bio povod njegovom objavljivanju.21 Izrazi kojima se ukazuje na povod objave nekog ajeta imaju jednu od sljedećih formulacija: "Povod objave ovog ajeta je to" ili: "Dogodilo se to i to. pa ka`e: ْ‫َ َ َ َﺬَ َو‬ ‫ﺣﺪث ﻛ ا أ‬ ‫ﻛ ا ﻓﻨﺰﻟ ﯾﺔ ﻛ ا‬ َ‫" ُ ِ َ اﻟ ﱠ ِ ﱡ َﱠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﱠﻢ ﻋﻦ َﺬَ َ َ ََﺖْ آ َ ُ َﺬ‬Dogodilo se to i ‫ﻠ‬ ‫ﺳﺌﻞ ﻨﺒﻲ ﺻﻠ‬ to". izmišljenje zbog ostvarenja određenog cilja. Naprotiv. Međutim. Put ka raspoznavanju onog što je ispravno i autentično dobra je upućenost u hadisku znanost i kriterije koje su učenjaci postavili za provjeru lanca prenosilaca kao i samoga teksta (metna) koji se prenosi.s. 17 .s. U ovome je dokaz o interdisciplinarnosti islamskih znanosti. čak. pa (fa) je objavljen ajet taj i taj".

s."23 Šta može biti povod objave? Na početku ovog rada je istaknuto da su islamski u~enjaci saglasni u tome da je Kur'an objavljen iz dva dijela.).. I. da li biste mi vjerovali?" "Za tebe ne znamo da si ikada neistinu govorio" – odgovorili su. u periodu primanja objave. kada je objavljen 214. ِﻲ ِﯿ ِ َﺎ َﺒْ ٌ ِﻦ‬ ‫ذ ت ﻟﮭﺐ و ﺮأﺗﮫ ﺣﻤ ﻟﺔ ﺤﻄﺐ ﻓ ﺟ ﺪھ ﺣ ﻞ ﻣ ﻣﺴﺪ‬ Neka propadne Abu Lahab i propao je!¨Neće mu od koristi biti blago njegovo. pa ni Muslim i neki drugi. Poslanik. pa nakon toga dođe do objavljivanja nekog ajeta." Tada je Poslanikov amidža Abu Lahab rekao: "Propao si! Zar si nas samo zbog toga sakupio!?" To je rekao i otišao. َﺎ َﻏْ َﻰ َﻨْ ُ َﺎُ ُ َ َﺎ َ َ َ . kada bih vas ja obavijestio da konji izlaze u podnožju ovoga brda. ući će on sigurno u vatru 23 Vidjeti: Al-Zarka{i. Da se desi neki događaj.(Al-Baqara. str. Dotle. "Ja sam. je izišao i popeo se na brežuljak Safa. Ahmad. I. 18 .. Jedan je objavljen bez konkretnog povoda i sa~injava prete`an dio Kur'ana. Al-Burhan fi `ulum al-Qur'an. s. uistinu.s. to nisu tretirali kao marfu' predaju.a. ajet sure Al-Šu'ara': [ َ ِ ‫ ] وَﻧْ ِرْ َﺸ ِ َ َ َ ا َﻗْ َﺑ‬I opominji rodbinu svoju ‫أ ﺬ ﻋ ﯿﺮﺗﻚ ﻷ ﺮ ﯿﻦ‬ najbližu!. ili vezano za neko pitanje koje je bilo upu}eno Poslaniku. Povodi objave koje podrazumijevaju dvije stvari: tretira tefsirska literatura 1. َاﻣْ ََ ُ ُ َ ﱠﺎَ َ اﻟْ َ َ ِ .s. Nakon toga je objavljena sura AlMasad: ‫] َ ﱠﺖْ َ َا َ ِﻲ َ َ ٍ َ َ ﱠ .a.v. 32.). upitao ih je: "Šta mislite. str. Potom je počeo prizivati svoju rodbinu. 31-32. Isto navodi AlSuyuti (Al-Itqan. uzvikujući: "Ya sabahah!" Kada su se okupili. 223. a ne iz domena kazivanja o tome ko je to rekao. َ َﺼَْﻰ َﺎ ًا‬ ‫ﺗﺒ ﯾﺪ أﺑ ﻟﮭﺐ وﺗﺐ ﻣ أ ﻨ ﻋ ﮫ ﻣ ﻟﮫ وﻣ ﻛﺴﺐ ﺳﯿ ﻠ ﻧ ر‬ [ ٍ َ َ ْ‫َا َ َ َ ٍ . ve} kao ono za {ta se ka`e na osnovu tuma~enja (ta'wil). kao npr. a ni ono što je stekao.v. a drugi povodom nekg događaja koji se desio.. poslan da vas opomenem da vas čeka teška kazna (ako me ne budete slijedili). Ovaj drugi dio je predmet interesovanja posebne discipline koja se u tefsirskoj literaturi naziva povodi objave Kur'ana (asbab nuzul al-Qur'an). jer je to ne{to iz domena tra`enja upori{ta nekom propisu u datom ajetu (al-istidlal).

ja sam mu rađala djecu. i žena njegova koja spletkari.. str. s. islam je dokinuo. s. Rekla je: "Allahov poslaniče. Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene. sve čuje i vidi. Kao primjer može poslužiti sljedeće: Prenose Ibn Maga i Al-Hakim.. tako što je njen muž ne bi razvjenčavao a ne bi joj se ni približavao u postelji. kao što im nisu dopuštene majke njihove.s. on je iskoristio moju mladost. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene.s. 4770-4771. On bi joj rekao da ona njemu nije dopuštena kao što mu nije dopuštena njegova majka. 19 . Kitab altafsir. ٌ ‫ﻓ َﺤْ ِﯾ ُ َ َ َ ٍ ِﻦْ َﺒْ ِ َنْ َ َ َﺎ ﱠﺎ َِ ُﻢْ ُﻮ َ ُﻮ َ ِ ِ َاﻟﱠ ُ ِ َﺎ َﻌْ َُﻮ َ َ ِﯿ‬ ‫َﺘ ﺮ ﺮ رﻗﺒﺔ ﻣ ﻗ ﻞ أ ﯾﺘﻤ ﺳ ذﻟﻜ ﺗ ﻋﻈ ن ﺑﮫ و ﻠﮫ ﺑﻤ ﺗ ﻤﻠ ن ﺧﺒ ﺮ‬ ‫ﻓﻤ ﻟ ﯾﺠ ﻓﺼﯿ م ﺷ ﺮ ﻦ ﻣﺘﺘ ﺑﻌ ﻦ ﻣ ﻗ ﻞ أ ﯾﺘﻤ ﺳ ﻓﻤ ﻟ ﯾ ﺘﻄ ﻓﺈ ﻌ م‬ ُ ‫َ َﻦْ َﻢْ َ ِﺪْ َ ِ َﺎ ُ َﮭْ َﯾْ ِ ُ َ َﺎ ِ َﯿْ ِ ِﻦْ َﺒْ ِ َنْ َ َ َﺎ ﱠﺎ َ َﻦْ َﻢْ َﺴْ َ ِﻊْ َِﻃْ َﺎ‬ ‫ﺳﺘ ﻦ ِ ﻜ ﻨ ذﻟﻚ ﻟﺘ ﻣﻨ ﺑ ﻠﮫ ورﺳ ﻟﮫ وﺗ ﻚ ﺣﺪ د ﻠﮫ وﻟ ﻜ ﻓﺮ ﻦ ﻋﺬ ب‬ ٌ ‫ِ ﱢﯿ َ ﻣﺴْ ِﯿ ًﺎ َِ َ ِ ُﺆْ ِ ُﻮا ِﺎﻟﱠ ِ َ َ ُﻮِ ِ َ ِﻠْ َ ُ ُو ُ اﻟﱠ ِ َِﻠْ َﺎ ِ ِﯾ َ َ َا‬ [ ٌ ‫َِﯿ‬ ‫أﻟ ﻢ‬ Allah je čuo riječi one koja se s stobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala – A Allah čuje razgovor vaš međusobni. اﱠ ِﯾ َ ُ َﺎ ِ ُو َ ِﻨْ ُﻢْ ِﻦْ ِ َﺎ ِ ِﻢْ َﺎ ُ ﱠ‬ ‫ُ ﱠ َﺎ ِ ِﻢْ ِنْ ُ ﱠ َﺎ ُ ُﻢْ ِﱠﺎ اﻟﱠﺎ ِﻲ ََﺪْ َ ُﻢْ َِ ﱠ ُﻢْ َ َ ُﻮُﻮ َ ُﻨْ َ ًا ِ َ اﻟْ َﻮْ ِ َ ُو ًا‬ ‫أﻣﮭ ﺗﮭ إ أﻣﮭ ﺗﮭ إﻟ ﻠ ﺋ وﻟ ﻧﮭ وإﻧﮭ ﻟﯿﻘ ﻟ ن ﻣ ﻜﺮ ﻣﻦ ﻘ ل وز ر‬ ‫َِ ﱠ اﻟﱠ َ َ َ ُ ﱞ َ ُﻮ ٌ . zaista. da je Aws ibn al-Samit kazao svojoj supruzi Kawli bint La'laba da mu ona nije dopuštena kao što mu nije dopuštena njegova majka. 609.. Gospodaru moj. jedan od predislamskih načina maltretiranja žene. ja tebi iznosim svoj jad!" 'Aiša pripovjeda: "Ubrzo nakon toga došao je Gibril (melek zadužen za dostavljanje Objave) i objavljeni su ovi ajeti: ‫ﻗ ﺳﻤﻊ ﻠﮫ ﻗ ل ﻟﺘ ﺗﺠ دﻟ َ ﻓ ز ﺟﮭ وﺗ ﺘﻜ إﻟ ﻠ ِ و ﻠﮫ ﯾ ﻤﻊ‬ ُ َ ْ‫] َﺪْ َ ِ َ اﻟﱠ ُ َﻮْ َ اﱠ ِﻲ ُ َﺎ ُِﻚ ِﻲ َوْ ِ َﺎ َ َﺸْ َ ِﻲ َِﻰ اﻟﱠﮫ َاﻟﱠ ُ َﺴ‬ ‫ﺗﺤ ورﻛﻤ إن ﻠﮫ ﺳﻤ ﻊ ﺑﺼ ﺮ ﻟﺬ ﻦ ﯾﻈ ھﺮ ن ﻣ ﻜ ﻣ ﻧﺴ ﺋﮭ ﻣ ھﻦ‬ ‫َ َﺎ ُ َ ُ َﺎ ِ ﱠ اﻟﱠ َ َ ِﯿ ٌ َ ِﯿ ٌ . bude postavljeno pitanje o nečemu a onda uslijedi objava u kojoj dolazi odgovor na to pitanje.oni. uz naznaku da je predaja vjerodostojna (sahih). Takvu pojavu (zihar). govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta.v.a..rasplamsalu. Da Poslaniku. hadis br. 25 Ovdje se misli na zihar. َاﱠ ِﯾ َ ُ َﺎ ِ ُو َ ِﻦْ ِ َﺎ ِ ِﻢْ ُ ﱠ َ ُﻮ ُو َ ِ َﺎ َﺎُﻮا‬ ‫وإن ﻠﮫ ﻟﻌﻔﻮ ﻏﻔ ر و ﻟﺬ ﻦ ﯾﻈ ھﺮ ن ﻣ ﻧﺴ ﺋﮭ ﺛﻢ ﯾﻌ د ن ﻟﻤ ﻗ ﻟ‬ . kada sam ušla u godine i kada više ne mogu rađati. 25 nakon čega je Kawla otišla da se požali na svoga muža Poslaniku. tom VIII. 360-361.v. majke njihove su samo one koje su ih rodile. jer Allah. uistinu. o vratu njenu bit će uže od ličine usukane!24 2. i str.a one nisu majke njihove. hadisi br. .a. . on mi je rekao da mu nisam dopuštena kao što mu nije dopuštena njegova majka (zaharani). kao što im nisu 24 Ovu predaju prenosi Al-Bukari u djelu Al-Sahih (vidjeti Fath al-Bari. 4971. A sada.

O povodima objave pisao je i veliki hadiski autoritet Ibn Ha\ar al-Asqalani (umro 852/1452. Među prvima koji je pisao o povodima objave bio je 'Ali ibn al-Madini (umro 468/1075. To vam se naređuje. dr.) preuzeo je to djelo i završio ga. šejh Muhammad 'Ali al-Sabuni. gotovo sve hadiske zbirke u sebi sadrže poglavlje o tefsiru (kitab al-tafsir). smrt spiječila da dovrši svoje djelo. Jusuf Ramić je napisao knjigu Povodi objave Kur'ana. prije nego što jedno drugo dodirnu. a onda odluče da s njima nastave da žive. nažalost. Djelo je doživjelo brojna izdanja a često je štampano i na marginama pojedinih tefsira kao i standardnih izdanja Kur'ana. dužni su. Muhammad Salim i dr. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete – to su Allahovi propisi. islamski učenjaci su napisali zasebna djela 26 u tom području. Literatura o povodima objave Zbog ogomne važnosti i značaja koju ima poznavanje povoda objave u razumijevanju i tumačenju Kur'ana. djela poznata pod nazivom AlSunan.). dr. Onaj ko ne nađe. a na bosanskom jeziku dr. U sklopu tog poglavlja u tim zbirkama prenose se brojne predaje koje tretiraju povode objave Kur'ana. Haylamijev Ma\ma' al-zawa'id i dr. 27 Djelo je štampano u Sarajevu u izdanju Starješinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. dr. ali ga je. nazvavši ga Lubab al-nuqul fi asbab al-nuzul. učitelj imama Al-Bukarija. da jednog roba ropstva oslobode.a Allah dobro zna šta vi radite.). Muhammad Sayyid |ibril. Muhammad Abu Šahba.dopuštene majke njihove. . Inače. dr. Poslije njega.). 27 Više povoda objave jednoga ajeta Literatura kur'anskih nau~nih disciplina isti~e da se u nekim prilikama mo`e nai}i na više predaja o objavljivanju jednoga istog 26 Ovdje spominjemo samo zasebna djela o povodima objave. 20 .). 1984. A onaj ko ne može. dužan je dva mjeseca da posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. Vidjeti Al-Bukarijin i Muslimov Sahih. U novije vrijeme. o povodima objave su na arapskom jeziku pisali brojni autori (npr. godine. Hrvatske i Slovenije. veoma značajno djelo u ovoj oblasti napisao je Abu al-Hasan al-Wahidi (umro 468/1075. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. 1-4. Istaknuti učenjak 'Abd al-Rahman al-Suyuti (umro 911/1505.). Njegovo djelo Asbab al-nuzul doživjelo je brojna izdanja. A nevjernike čeka patnja nesnosna (Al-Mugadala. Subhi al-Salih.

obje predaje s pouzdanim lancem. koji prenosi od Al-Zuhrija. uvjerljivo govore o autonomnosti obuhva}enih povoda. Ako su. spojit }emo ih. 142-147. kad god je to mogu}e. 21 . svaka za sebe. ili zbog toga {to je njen prenosilac bio svjedok doga|aja a prenosilac druge predaje nije.ajeta. a vrlo rijetko se opredjeljuje za davanje prednosti. cit. nastoji spojiti razloge koji se spominju u predajama o povodima objave nekih ajeta. op. ne ~ini nikakav prestup ako obiđe (učini tavaf) oko njih (Al-Baqara. veli: "Prenosi se od Ibn `Uyayne. budu}i da on. ili ih dovode u prihvatljivu saglasnost. odmah se mo`e primijetiti da kod njega u takvim prilikama preovladava postupak spajanja i usagla{avanja (al-\am' wa al-tawfiq). na osnovu kojih jednim predajama daju prednost pred drugima. i u vezi s tim. obje s pouzdanim predajnim lancem. koja je pouzdanija. a ne mo`emo jednoj dati prednost."28 U nastavku donosimo nekoliko primjera iz Al-|assasovog tefsira Ahkam al-Qur'an (Propisi Kur'ana) koji mogu ilustrirati kako su učenjaci postupali u situacijama kada postoji više povoda objave jednoga ajeta. inače. U vezi s tim u~enjaci ka`u: "Kad do|u dvije predaje. Zato onaj ko Kabu hodo~asti. Al-|assas je. nema dvojbe da treba prihvatiti povod objave utemeljen na predaji koja ima prednost. koji kazuje: Prou~io sam pred `Ai{om: Safa i Merva su 28 Opširnije o tome vidjeti: Subhi al-Salih. Nakon {to je nastojao spojiti ih. Ako su dvije predaje s pouzdanim lancem. posvetio veliku pažnju proučavanju takvih povoda objave. u sklopu kojeg Al-|assas navodi dvije predaje o povodu objave. a te predaje. ili umru obavi. od kojih jednoj mo`emo dati pred nost po tome {to je za nijansu pouzdanija od druge. primjenjuju}i im kazivanja na okolnosti obuhva}ene s oba povoda objave. u tom slučaju prihvatit }emo to da je jedan ajet objavljen više puta. str.). pak. U nastavku ćemo navesti tri primjera iz njegovog tefsira: Prvi primjer ilustruje komentar rije~i Uzvi{enoga: ‫] ِ ﱠ اﻟ ﱠ َﺎ‬ ‫إن ﺼﻔ‬ ‫و ﻤ ة ﻣ ﺷﻌ ﺋﺮ ﻠﮫ ﻓﻤ ﺣﺞ ﺒ ﺖ أو ﺘﻤﺮ ﻓﻠ ﺟﻨ ح ﻋﻠ ﮫ أ ﯾﻄﻮف‬ َ ‫َاﻟْ َﺮْوَ َ ِﻦْ َ َﺎ ِ ِ اﻟﱠ ِ َ َﻦْ َ ﱠ اﻟْ َﯿْ َ َ ِ اﻋْ َ َ َ ََﺎ ُ َﺎ َ ََﯿْ ِ َنْ َ ﱠ ﱠ‬ [ ٌ ‫ِ ِ َﺎ َ َﻦْ َ َ ﱠ َ َﯿْ ًا َِ ﱠ اﻟﱠﮫ َﺎ ِ ٌ َِﯿ‬ ‫ﺑﮭﻤ وﻣ ﺗﻄﻮع ﺧ ﺮ ﻓﺈن ﻠ َ ﺷ ﻛﺮ ﻋﻠ ﻢ‬ Safa i Merva su Allahova ~asna mjesta. U~enjaci su u takvim slu~ajevima postavili jasna i precizna mjerila. niti ih spojiti zbog velike vremenske razlike vezane za nastanak povoda. pa ne mo`emo nijednoj dati prednost. 158. a on od `Urwe.

uz ~iji povod objave Al-|assas navodi dvije razli~ite situacije. 22 . rekao: 'Na Safi su bili kipovi i idoli. koji glasi: Allah vam nare|uje da od djece va{e mu{kom pripadne toliko koliko dvjema `enskima (Al-Nisa'. 147.' 30 Abu Bakr (al-|assas) ka`e: 'Povod objave ovog ajeta prema kazivanju `Ai{e jeste pitanje onih koji ih nisu obilazili. Kitab: Al-Manasik. Kitab: Al-Ha\\. 401. zbog toga što su u predislamskom dobu (na tim mjestima) činili obred božanstvu Menat..277..). 44. V. 1.' Dalje `Urwa kazuje: 'To sam spomenuo Abu Bakru ibn `Abd alRahmanu. I. IX. To je tada postalo sunnet. Mislim da je ajet objavljen s povodima koje iznose obje grupe. 116. str. Zato je mogu}e da povod objave ovog ajeta budu okolnosti koje navode predaje obiju skupina. s. Kitab: Al-Ha\\.. po~eo obilaziti ih. str."31 Drugi primjer zahvata prvi ajet iz skupine ajeta o nasljedstvu.). 31 Ahkam al-Qur'an.). br.a.Allahova ~asna mjesta.). nastoje}i da ih 29 [ ِ ْ‫] ﯾ ُﺻ ِ ُ ُ اﷲ ﻓﻲ َوْ َ ِ ُﻢْ ِﻠ ﱠ َ ِ ِﺜْ ُ َ ﱢ اﻟُْﻧْ َ َـﯿ‬ ‫أ ﻻدﻛ ﻟ ﺬﻛﺮ ﻣ ﻞ ﺣﻆ ﺄ ﺜﯿ ﻦ‬ ‫ﻮ ﯿﻜ ﻢ‬ Prvi dio ove predaje (do `Ai{inog kazivanja) navode Al-Bukari (Al-Sahih.'29 Prenosi se od `Ikrime.. str.901. radilo se o odnosu prema kipovima i idolima. 237. Allahov Poslanik i muslimani su ih obilazili. str. 30 Ovako navodi Al-Suyuti (Lubab al-nuqul. koji prenosi od Ibn `Abbasa. Muslimani je nisu obilazili zbog kipova i idola. koji su se nalazili na tim mjestima zbog ~ega su ih se ljudi u islamu klonili. Bab: Al-Sa`y bayn alSafa wa al-Marwa rukn la yasihh al-ha\\ illa bihi. Bab: Sura Al-Baqara. Bab: Wu\ub al-Safa wa al-Marwa min {a`a'irillah.s. Abu Dawud (AlSunan. Al-Suyuti (Lubab al-nuqul). br.). To je sunnet. 181. Uzvi{eni Allah je objavio: ne ~ini nikakav prestup ako obiđe oko njih. 11. str. Bab: Amr al-Safa wa al-Marwa. br. Oni koji su to (u džahilijetu) činili zbog Menata (božanstvo kod predislamskih Arapa).). Muslim (Al-Sahih. str. Al-Tirmiri.' Ona mi je na to uzvratila: 'Nije lijepo to {to si rekao. kad je došao islam ustručavali su se da obilaze oko njih sve dok nije objavljen ovaj ajet. Kitab: Al-Manasik. da je u vezi s rije~ima Uzvi{enoga: Safa i Merva su Allahova ~asna mjesta. te sam rekao: 'Ni ne pomi{ljam da to u~inim. br.. str. 2. Tad je Allahov Poslanik. 1.v. Po onom {to navode Ibn `Abbas i Abu Bakr ibn `Abd al-Rahman. III. Kitab: Tafsir al-Qur'an.. II. sestriću.484. Bab: Rikr Al-Safa wa al-Marwa). 208. Al-Nasa'i (Al-Sunan. a on mi je rekao: 'To je znanje. V. 1.965. Bilo je u~enjaka koji su znali re}i: O ovome je (prenosilac) pitao ljude koji su obilazili izme|u Safe i Merve.

. a njihovoj majci osminu. str.v. jer bi. Allahov Poslani~e? Bez imovine }e se te{ko udati. 2. Poprskao me vodom koja mu je pretekla i ja sam do{ao svijesti. nije zanemario kad ga je `ena pitala. ponovo insistirao na onom {to za sobom povla~i objavljivanje ajeta i na ranijoj odredbi koja nije derogirana.a..).s. br. a ne djevojke. Bab: Man kan laysb lahu akawat. To dokazuje da amid`a nije uzeo nasljedstvo po osnovu zavje{tanja. {to Poslanik. III. str. III.' 32 Abu Bakr (al-|assas) na to ka`e: 'O vo kazivanje je višesmisleno.' Allahov Poslanik. 908.s. amid`a imao pravo na nasljedstvo. 23 .a. Sufyan ibn `Uyayna prenosi od Muhammada ibn al-Munkadira. Bab: Fara'id al-sulb. Ibn Ma\\a (Al-Sunan. 414.. Kitab: Al-Fara'id. Poslanik. ve} na temelju obi~aja koji su u vezi s naslje|ivanjem vladali u predislamskom dobu. a meni se bilo zanesvijestilo. Tad sam ga pitao: Allahov Poslani~e.720.. [to pretekne. str. od koje se jo{ nije bilo odustalo. ovo su k}erke Labita ibn Qaysa koji je poginuo kad je s tobom bio u Bici na Uhudu. ve} je o problemu rekao ono {to je mogao. ina~e.).891.s. br. Amid`a im ne da n i{ta od imovine. Povod je spomenut i u Al-Suyutijevom djelu Lubab al-nuqul (str. nakon {to je objavljen ajet.). je odgovorio: 'Allah }e o tome donijeti rje{enje.spoji. Bab: Ma \a' fi miral al-banat.. 119.s. Kitab: Al-Fara'id. je zatra`io da pozovu `enu i amid`u njenih k}eri. s. s. s.092. zato {to su obje zapam}ene i bile su povod objave ovog ajeta.. 120. II. Sve je sebi prigrabio. a on od |abira ibn `Abdillaha da je kazao: 'Razbolio sam se.' Zatim.v. Kitab: Al-Fara'id.v. Al-Tirmiri (Al-Sunan. Jedan je to da je. 2. prema obi~ajima koji su vladali u predislamsko doba. Allahov Poslanik. a to je: 'Allah }e o tome izna}i rje{enje.. s. U tom smislu ka`e: "Muhammad ibn `Abdillah ibn `Aqil prenosi od |abira ibn `Abdillaha da je rekao: 'Dovela neka `ena ensarijka dvije k}eri i pita: 'Allahov Poslani~e. Amid`i je rekao: 'Daj im dvije tre}ine.v.' Tad je objavljen ajet iz sure Al-Nisa': Allah vam nare|uje da od djece va{e mu{kom pripadne toliko koliko dvjema `enskima . tvoje je. To dokazuje da je nasljedstvo bio uzeo na temelju odredbe koja je bila na snazi u predislamskom dobu. amid`i je naredio da djevojkama i njihovoj majci isplati njihov dio. kako bi ti postupio s mojom imovinom? Ni{ta mi nije odgovorio dok nije objavljen ajet o nasljedstvu: Allah vam nare|uje da od djece va{e mu{kom 32 Ovako ga navode: Abu Dawud (Al-Sunan.a. Allahov Poslanik je tad abdestio.a. br. Dotle.). je došao da me obiđe. 2. [ta ti misli{ o tome.

Kitab: Al-Fara'id.). @ena ga je pitala a on joj nije odgovorio. u sklopu kojeg Al-|assas navodi brojne predaje vezane za tuma~enje povoda objave: "Prenosi Qays ibn alRabi` koji prenosi od Abu Husayna. rumen u licu. br.. Tad je objavljen ajet koji utvr|uje odgovaraju}i dio rije~ima: Mu{karcima pripada dio onoga {to ostave roditelji i ro|aci (Al-Nisa'.. str. saglasan je i Al-Suyuti u djelu Lubab al-nuqul... Bab: Yusikum Allah.prenosi Ibn Ha\arovu tvrdnju isti~u}i: "Ibn Ha\ar ka`e: 'Uvjerljiviji su oni koji tvrde da je ajet objavljen povodom Sa`dovih k}eri. br. 120. 35 Vidjeti: Al-Suyuti. dakle. 12.'"35 Tre}i primjer zahvata komentar 101. ve} je sa~ekao objavu.one su u Al-|assasovom i Abu Dawudovom preno{enju. k}erke Labita ibn Qaysa . 3. 250."34 Mi bismo u vezi s tim rekli: S metodom koju je Al-|assas primijenio u utvr|ivanju dviju situacija. br. a povodom situacije s |abirom zavr{ni: A ako mu{karac ili `ena ne budu imali ni roditelja ni djeteta (Al-Nisa'. 107. Mogu}e je da su se dogodila oba slu~aja.).616. str. ispeo na mimber. str. vidi da se u vidu imao |abir. 173. Kitab: Al-Fara'id. ne zapitkujte o onome {to }e vam ‫ﺗ ﺪ ﻟﻜ ﺗ ﺴ ﻛ‬ pri~initi neprijatnosti. XI. Bab: `Iyada al-magma `alayhi.''33 U prvom hadisu se. 100-101. zapravo rije~i Uzvi{enoga: ْ‫] ﯾَ أ ﱡﮭَ اﱠﺬ ِ َ آ َ ُﻮا َ َﺴَُْﻮا َﻦْ َﺷْﯿَ َ ِن‬ ‫ﺎ ﯾ ﺎ ﻟ ﯾﻦ ﻣﻨ ﻻ ﺗ ﺄﻟ ﻋ أ ﺎء إ‬ [ ْ‫ ُﺒْ َ َ ُﻢْ َ ُﺆْ ُﻢ‬O vjernici. 24 . a on od Abu Hurayre koji kazuje: Allahov Poslanik se ljutit. Ako je ta~an odgovor da su ovi ajeti objavljeni povodom oba doga|aja. IX. 230. str. VII. u kojem. 4. II. Prenosi ga i Muslim (Al-Sahih. po tome {to nema ni roditelja ni djeteta.).975. 5.). Bab: Qawlullah Ta`ala Yusikum Allah fi awladikum. nakon {to navodi pri~u o k}erkama Sa`da ibn al-Rabi`a .975.999.. spominje pri~a o `eni i k}erkama. treba pretpostaviti da su prvi objavljeni u vezi s dvjema djevojkama: Allah vam nare|uje da od djece v a{e. str. kako se moglo vidjeti iz prethodnog citata. 1. presudno zbog toga {to |abir nije imao djece. gdje se. a u drugom se navodi da je |abir pitao Poslanika za isto tuma~enje. nego oni sa stavom vezanim za |abira. |abir ga je pitao dok je le`ao bolestan. Nakon toga. str. Kitab: Tafsir al-Qur'an. ajeta sure Al-Ma'ida.. kao povoda objave ovog ajeta. X. 34 Ahkam al-Qur'an. 7. Kitab: AlMarda.pripadne toliko koliko dvjema `enskima . sjeo i rekao: 'Što god me upitate – sve ću vam odgovoriti!' Pri{ao 33 Prenosi Al-Bukari na više mjesta u Al-Sahihu (vidjeti Al-Sahih. Lubab al-nuqul. Bab: Miral al-kalala.

ne zapitkujte o onome {to }e vam pri~initi neprijatnosti. 25 .' 36 Ibrahim al-Hi\ri prenosi od Abu Hurayre da je ajet objavljen kad je bilo postavljeno pitanje had`a. 37 Ove predaje navodi Al-Tabari (|ami' al-bayan.a. 4. Navodi je Al-Tabari (|ami' al-bayan. 111-112.812. da potvrde da je Vjerovjesnik. XI. islam vjera. s.v.. U ovim predajama tvrdnje o povodima su izri~ite). 199.s. 103.).v. 12. umirio. XI. Uzvišeni Allah je tad objavio: ne zapitkujte o onome {to }e vam pri~initi neprijatnosti.. od Ibn `Abbasa). XV.. jer to uistinu nije potrebno. VII. br. Kitab: Al-Fada'il.. Muqsimovu predaju nigdje nismo uspjeli prona}i. Nakon toga je objavljen ovaj ajet: O vjernici.a.. 38 Abu Bakr (al-|assas) kaže: 'Nema zapreke da sve predaje o povodima objave ovog ajeta budu pouzdane.s. XI. 12.s.sve ću vam odgovoriti!' Hurafin sin ga je pitao. od Abu Umame 12. str.. a Muqsim veli da je u vezi sa znakovima koje ~lanovi zajednice zahtijevaju od svojih vjerovjesnika. Me|utim. s. 38 Predaja `Ikrime i Sa`ida ibn |ubayra je jedna ista.37 `Ikrima prenosi da je ajet objavljen u vezi s ~ovjekom koji je pitao. Isto se navodi i od Anasa. {to zna~i o sli~nimneugodnim pitanjima.805.807.013. Sa`id ibn |ubayr veli da je ajet objavljen u vezi s onima koji su Allahovog Poslanika (s. str.).. jer se naklapalo o njegovom porijeklu. 12. Muhammad vjerovjesnik! Allahov poslani~e. da li se obavlja svake godine i sli~no tome.a. Bab: Wu\ub tark su'alihi (s. Spominje ih i Al-Suyuti (Lubab al-nuqul. pod slijede}im brojevima: od Abu Hurayre 12. on je bio uvjeren da porijeklo vodi od nekoga drugog. 12. str. ~ime je razotkrio ne{to {to je bilo zata{kano voljom Uzvi{enog Allaha. ~ime je majku povrijedio. str. 4. Preuzetog od Abu Hureyre navodi ga Al-Bukari (Al-Sahih. br.) bi kalra). a i drugi su ga pitali o svemu navedenom.) pitali o oslobo|enim robinjama. Prenosi ga i Muslim (Al-Sahih. a Allah zna ko su nam o~evi. zatim od Ibn `Abbasa. 203. rekao: 'Što god me upitate . bili smo savremenici paganskog doba i mnogobo{tva.v. br. od Anasa ibn Malika. 104-108. br. br. br.794.s.804-12. Bab: Qawluhu La tas'alu `an a{ya' in tubda lakum tasu'kum.' Tad je ustao `Umar i rekao:' Zadovoljni smo {to nam je Allah gospodar. 499. ko mu je otac.).802.. ko mu je otac. a prava istina nije utvr|ivana na osnovu nasljednih osobina. Kur'an vodi~. bez valjanog razloga i bilo 36 Hadis prenosi Al-Tabari (|ami` al-bayan. sebe osramotio. Kitab: Tafsir al-Qur'an.v.a. Kad je rije~ o `Abdullahu ibn Hurafi 'na osnovu postelje' se smatralo da mu je otac Hurafa.014.795.' Tad se Poslanik. str.mu je jedan ~ovjek i pitao ga: 'Gdje je moje mjesto?' Odgovorio mu je: 'U vatri!' Pri{ao mu je drugi i pitao: 'Ko je moj otac?' Odgovorio je: 'Otac ti je Hurafa.

Ovdje `elimo primijetiti da je postupak dokazivanja pouzdanosti koji Al-|assas slijedi u posmatranju predaja (osim dviju posljednjih). utoliko je pitanje nepo`eljnije.s.v. Daleko je od takvog komentara tvrdnja onog ko isti~e da je Poslanik. budu}i da je to bilo manifestacija krivovjerstva s kojim su se pribli`avali idolima. jer se ra~una 'na osnovu postelje'. a onaj ko je prihvatio islam trebao bi jasno znati je li to dozvoljeno. o povodima objave ovog ajeta. onda je to tako!' Rekao je.. za onog ko je ~uo ajet o had`u."39 39 Ahkam al-Qur'an. s. Sli~no je i s ~ovjekom koji je pitao: 'Allahov Poslani~e. Ako se do|e do neo~ekivanog odgovora.v. ako se ne{to dozvoljava odredbom ajeta. pojedincu neprimjerena jer. nakon njihovog nizanja. 604-605.a.s.v.. kao {to je bilo Ibn Hurafino o tome ko mu je otac. poznato u predislamskom dobu. postavljali neumjesna pitanja. kao i drugi njemu sli~ni. bilo je dovoljno da zna da se propisuje jednom. str. [to se ti~e pitanja o had`u svake godine. Zato mu je majka rekla: 'Slomio si me tim tvojim pitanjem!' On je njoj odgovorio: 'Srce mi se ne}e smiriti sve dok pitanje ne iznesem Vjerovjesniku. o ~emu nisu trebali ni{ta pitati. s. da bi. bez potkrepljivanja ajetom jer. jer je s ~ovjeka svuklo pla{t kojim se prikrivao. a ako sam rekao tako. pitan o oslobo|enim robinjama. a bolje mu je. To je vrsta ru`nih i nepo`eljnih pitanja . Kad se ti~e kazivanja koje Mu\ahid prenosi od Ibn `Abbasa (za Al-|assasa je to `Ikrimino 26 . s.' To je bilo jedno od pitanja ~iji odgovor nanosi {tetu. zatim ono koje je neko postavio na vijest da je Allah propisao had` kao strogu du`nost. bilo da nije. o ~emu je suvi{no bilo pitati je li dozvoljeno.kakve koristi.s. nema potrebe da se o tome i{ta dodatno pita. jer mu pitanje nije po{te|eno predubje|enja o oslobo|enoj robinji i dopu{tenosti.. Zato je Vjerovjesnik. makar na ovom svijetu. ako ja za ne{to ka`em da.a. budu}i da mu se porijeklo jednako ra~una po Hurafi uprkos tome {to ga vodi od nekoga drugog. ozna~avao ne{to konvencionalno.s. II. u smislu. tabi`ina i komentatora o tome.v. rekao: "Najispravnija je tvrdnja onoga ko ka`e: 'Ovaj ajet je objavljen zbog narastanja broja onih koji su Poslaniku.a. onda po tome treba postupati. s. rekao:' To je samo jedno hodo~a{}e. da li svake godine? Ovo posebno zbog pojavljivanja kazivanja ashaba. Sli~no je i s pitanjem Vjerovjesniku o znakovima. istovjetan postupku velikana tefsirke nauke Al-Tabarija u tefsirskom djelu |ami' al-bayan.a. nadnaravnosti vjerovjesnika ne trebaju udovoljavati `eljama i hirovima krivovjernika. u kojem utvr|uje pouzdanost predaja. I takva pitanja su neumjesna. unato~ dokazivanim nadnaravnostima (mu`\iza). budu}i da je naziv robinja. gdje je moje mjesto?' Takvo pitanje je bilo suvi{no.

32. 41 Ahkam al-Qur'an."41 Ne{to sli~no mo`emo na}i i uz rije~i Uzvi{enoga: Mu{karci vode brigu o `enama zato {to je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato {to oni tro{e imetke svoje (Al-Nisa'. str. 35..a. U svakom pogledu su bliske istini (vidjeti: Al-Tabari.a.. a Poslanik mu je rekao: 'Milo za drago!' Tad je Uzvi{eni Allah objavio ajet: Mu{karci vode brigu o `enama .v. bilo je. To je pojava koju su nau~nici nazvali pojavom "više ajeta s jednim povodom objave.). s. uz koje isti~e: "Sufyan (al-Lawri) prenosi od Ibn Abi Na\iha.v.s. XI. u {ta se mo`emo uvjeriti ako pogledamo njegov komentar rije~i Uzvi{enog Allaha: [ ٍ ْ‫] و َ َ َ َ ﱠﻮْا ﻣَ َ ﱠ َ اﷲ ِ ِ َﻌْ َ ُﻢْ ََﻰ َﻌ‬I ne po`elite ‫ﻻ ﺗﺘﻤﻨ ﺎ ﻓﻀﻞ ﺑﮫ ﺑ ﻀﻜ ﻋﻠ ﺑ ﺾ‬ ono ~ime je Allah neke od vas odlikovao (Al-Nisa'. str. nakon kojeg je Vjerovjesnik. 127.v. 34. ono nije daleko od istine.s. i vjernicima i vjernicama… (Al-Ahzab. s kontekstom u kakvom su ga postavili Poslaniku. Premda se ne mo`e zanijekati da na pitanja poput onog o oslobo|enoj robinji. a Allah nare|uje drugo'.a. objavljen je ajet kojim se zabranjuju takva pitanja. a on od Mu\ahida. |ami' al-bayan. 112. II. a zatim i: Muslimanima i muslimankama. niti na pitanje `Abdullaha ibn Hurafe o njegovom ocu. a pru`a se odgovor svakom ko takva i sli~na pitanja postavlja. dok se kazivanja nastala od ashaba i tabi`ina razilaze.s. s. mu{karci }e se spominjati a `ene ne}e.).' Tad je Allah objavio: I ne po`elite ono ~ime je Allah neke od vas odlikovao. zbog ~ega je njen brat do{ao Allahovom Poslaniku. str.). rekao: Ja sam po`elio jedn o.).) nagla{ava da je Umm Salamino pitanje bilo povod objavljivanju dva ajeta. po onom {to se navodi u literaturi iz kur'anskih nau~nih disliplina. s. s..Više ajeta s jednim povodom objave Kao {to je mogu}e bilo da se sustigne ve}i broj doga|aja i situacija i budu povod objave jednog ajeta."40 Al-|assas je i ovu pojavu razmatrao u svome tefsiru. mu{karci ratuju a `ene ne ratuju. op. usljed ~ega ih nismo navodili. uz koje Al-|assas ka`e: "Yunus prenosi od Al-Hasana (al-Basrija) da je neki ~ovjek ranio suprugu. a ona se za pomo} obratila Allahovom Poslaniku.s. jer su sve pobude kazivanja i sve poruke pouzdane. Al-Suyuti u djelu Lubab al-nuqul (str. a on od Umm Salama koja ka`e: 'Rekla sa m: Allahov Poslani~e. |arir ibn Hazim prenosi od Al-Hasana koji kazuje: 'Neki ~ovjek je o{amario suprugu. da li svake godine ili samo jednom.v.a. 229. 147-148. Uzvi{eni Allah nije odgovorio. To je za nas najuvjerljiviji stav. mogu}e i da jedan doga|aj bude povod objavljivanju dva ili vi{e ajeta. Poslanik. 40 Vidjeti: Subhi al-Salih. cit. kazivanje). kao ni na pitanje u vezi s had`om. 27 .

. II. obuhvata i osobe koje nisu bile povod njegove objave.43 Problem prioriteta: općenitost teksta ili posebnost povoda? Istaknuti učenjaci u području usulske znanosti (al-usuliyyun) ustanovili su važno pravilo u vezi s povodima objave. Subhi al-Salih. str. str. 43 Vidjeti: dr. jer jedan opći kur'anski tekst. 236. To pravilo se tiče odnosa teksta i povoda objave i odgovara na pitanje: Šta je u razumijevanju kur'anskog teksta prioritetnije: općenitost teksta ili posebnost povoda (hal al-'ibra bi 'umum al-lafz am bi kusus al-sabab)? Odgovarajući na to pitanje učenjaci su ustanovili pravilo koje kaže: U razumijevanju poruke Kur'ana prednost se daje općenitosti kur'anskog teksta. 45 obuhvataju taj slučaj. Isto navodi i Al-Suyuti (Lubab al-nuqul. u sebi sadrži i dati pojedinačni povod i druge njemu slične. Jusuf Ramić. 6-9. jer nije opravdano da kur'anski iskazi s općom namjenom budu upućeni samo pojedinoj osobi. a ne posebnosti povoda (al-'ibra bi 'umum allafz la bi kusus al-sabab). 83. niti ograničen samo na aktere tog 42 Ahkam al-Qur'an. 10-11.. jer propis ustanovljen na osnovu tih ajeta nije ničim derogiran. objavljen s određenim povodom.). Manna' al-Qattan. a i sve njemu slične. Tako ajeti o međusobnom proklinjanju supružnika (ayat al-li'an) koji su objavljeni povodom Hilala ibn Umayye koji je optužio svoju suprugu da je učinila preljubu a nije imao svjedoka koji bi to posvjedočili. 28 . 128-129. pored osoba označenih tim povodom. nakon ~ega je objavio i: Mu{karci vode brigu o `enama. Mabahil fi 'ulum al-Qur'an. str." 42 U literaturi koja se bavi povodima objave spominju se i druge predaje u kojima se navodi da jedan povod može biti razlogom objavljivanja više ajeta.joj je rekao: 'Ostaje ti samo da uzvrati{ istom mjerom!' Tad je Allah objavio: I ne `uri s ~itanjem Kur'ana prije nego {to ti se objavljivanje njegovo ne zavr{i (Taha. 44 U obrazloženju takvoga stava učenjaci kažu da opći kur'anski iskaz objavljen s nekim posebnim povodom sam po sebi. 44 Vidjeti: Al-Suyuti. op. Ovakav stav zastupa većina islamskih učenjaka (al-\umhur). 158. Povodi objave Kur'ana. 45 Na početkui tih ajeta je opći iskaz: allarina yarmun… oni koji okrive svoje žene (vidjeti kur'ansku suru Al-Nur. I.). cit. str. 114. str. ajet). s obzirom da imaju opću formu. str. Al-Itqan. 85.

naročito ako se ima u vidu da se i u klasičnoj i savremenoj tefsirskoj literaturi naglašava stav većine islamskih učenjaka (al-\umhur) po kojem je pouka u općenitosti teksta a ne u posebnosti povoda. 51. sukobu i ratu. cit. Samo u iznimnim situacijama. Tako prof. kod kur'anskog ajeta u kome stoji: O vjernici.48 46 47 Vidjeti: Manna' al-Qattan. str. za davanje prioriteta posebnosti povoda nad općenitosti teksta potrebno imati argumente na osnovu kojih se jasno vidi da se dotični tekst odnosi samo na fakat povoda. Dr. I. 46 Znameniti komentator Kur'ana. Isto tako bi pogrešno bilo ako bi se kod kur'anskog ajeta u kojem stoji: Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika. 1997. tj.). 84. usvojio princip al-'ibra bi 'umum al-lafz…" Smatramo da navedeni primjeri ne idu u prilog onoga što autori žele da dokažu. Karić ga u tome doslovce slijedi) kaže: "Pogrešno bi bilo ako bi se npr. koji ih uzima za prijatelje (Al-Ma'ida. situacija u konfrontaciji.događaja. ne uzimajte za prijatelje Jevreje i kršćane! Oni su jedni drugima prijatelji! A njihov je i onaj između vas. već treba prosuđivati prema općenitosti kur'anskog iskaza.). Interesantni su primjeri koje su navedeni autori iznijeli radi ilustriranja posebnosti povoda kojima treba dati prioritet. Ovdje je potrebno ispitati povode objave ovog ajeta. str. vremenski uvjetovana situacija. Karić nije. str. Njime je regulirana jedna konkretna. 130-132) davali prednost posebnosti povoda. Ako bi se kod ovog ajeta usvojio stav al-'ibra bi 'umum al-lafz pogrešno bi se shvatio taj odnos. Tačno je da ovi ajeti ne propisuju načelan stav prema Jevrejima i kršćanima niti pozivaju ka isključivosti i netrpeljivosti. 28. 122. Ovaj ajet ne propisuje načelan odnos i stav islama prema drugima.. Ramić (a prof. Jusuf Ramića (Povodi objave Kur'ana.. Vidjeti: Ahkam al-Qur'an. 48 Evidentno je da su neki autori koji su. II."47 To znači da za suprotan stav. može se – kako kaže imam Al-|assas – općenitost kur'anskog teksta svesti samo na fakat povoda. čak. ti ajeti imaju opću formu i obuhvataju taj povod a i druge njemu slične. Isto je i sa ajetima o ziharu koji su objavljeni zbog Awsa ibn al-Samita i njegove supruge Kawle. poput dr. Zna se tačno da je ajet objavljen poslije bitke na Uhudu. op. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. u novije doba. str. što unekoliko iznenađuje. kada za to postoje validni argumenti. Sarajevo. pisali o povodima objave na bosanskome jeziku. Muslimani su konstantno tokom povijesti pokazivali izvanredne primjere snošljivosti i tolerancije i prema 29 . 1316) i dr. ni ukazao na to šta je stav većine islamskih učenjaka.Allah neće štititi. Ovdje se prioritet mora dati kusus al-sababu. fakih i šeriatskopravni teoretičar imam Abu Bakr al-Razi Al-|assas u svome tefsiru tvrdi "da nije ispravno prosuđivati na osnovu povoda objave. osim kad se razumijevanje poruke svodi samo na fakat povoda. usvojio princip al-'ibra bi 'umum al-lafz. 510. Sve dok nema takvih argumenata pouka je u općenitosti kur'anskog teksta a ne u posebnosti povoda. Enesa Karića (Uvod u tefsirske znanosti. a onoga ko to čini . Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve (Ali 'Imran. str.

dovode u pitanje čak i oni propisi oko kojih postoji konsenzus. te obavljao korespondenciju sa mnogim značajnim savremenicima". niti će njegovoj vjeri kakvo zlo prouzrokovati. awliya') ne ukazuje. što apsolutno nije dozvoljeno. od njih pomoć ne tražite. Karić pojašnjava da u situacijama kad muslimanu takvo prijateljstvo neće naškoditi. lijepo razgovara. awliya') ima upravo to značenje. A ajet poručuje da muslimani u tome trebaju biti oprezni. Riječ waliyy (pl. A upravo to se zabranjuje u navedenom ajetu. str. Karić u svom prijevodu: O vjernici ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane! Oni su jedni drugima zaštitnici! A ko ih od vas za zaštitnike uzme – njihov je! Štaviše. Rahmetli Besim Korkut pomenuti ajet. prof. Poruka ajeta je da se kršćani i Jevreji ne uzimaju za bliske prijatelje i zaštitnike. je tako i preveo: O vjernici.s. kršćanima. ponekad. Jevrejima. Makluf (istaknuti učenjak i muftija iz Egipta. Riječ waliyy (pl. uglavnom.a. S. Jevrejima i kršćanima.H. trguje ili ima neki oblik korespondencije. nikako ne znači da je Poslanik. prijateljstvo između njega i sljedbenika Knjige nema zapreke (vidjeti: Enes Karić. njih uzimao za svoje bliske prijatelje i zaštitnike (awliya'). na obično prijateljevanje s nekim u smislu da se s njim živi u toleranciji. jedna su ruka protiv vas! Oni žele vama propast!" Nakon toga. Ono što prof. Rezultat takvog pristupa su suspektna tumačenja vjere i vjerskih propisa gdje se. Ajet precizira da muslimani ne uzimaju za prijatelje ni zaštitnike sljedbenike Knjige (kršćane i Jevreje). bili svedeni na aktere događaja koji su bili povod objavljivanja tih tekstova. Interesantno je da je u novije vrijeme u islamskom svijetu prisutna tendencija davanja prioriteta posebnosti povoda i to od strane onih krugova koji su o islamu i njegovim izvorima.Jedan od bitnih razloga zbog kojeg su islamski učenjaci ustanovili spomenuto pravilo je činjenica da bi. Ramić navodi iz Poslanikovog života "da je on sklapao ugovore sa mušricima. ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane! Oni su jedni drugima zaštitnici! A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.v. 30 .) ovaj ajet tumači i ovako: Nemojte prisno prijateljevati sa njima. već u sebi nosi značenje velike bliskosti i povjerenja na osnovu kojih se određuje pripadnost nekome ili nečemu. Jer. učili na Zapadu. dakle. Karić na margini svoga prijevoda kaže: "Ovaj ajet je objavljen u doba loših odnosa između sljedbenika Knjige u Medini i muslimanske strane. p. to bi značilo da šeriatskopravni propisi i odredbe koji su ustanovljeni na osnovu kur'anskih tekstova koji imaju poseban povod. faktički. vodilo ka tome da brojni kur'anski propisi i odredbe budu dokinuti. te bi je stoga trebalo tako i prevoditi na naš jezik. Interesantno je da je isto učinio i prof. ukoliko bi se dao prioritet posebnosti povoda.. iz sure Al-Ma'ida. opet. s. 117. i kršćani i Jevreji.). A to bi. Kur'an s prijevodom na bosanski jezik. Kur'an časni je Allahova Riječ i njegovi propisi su trajno važeći.

49. rije~i Uzvi{enoga: . Isti je slučaj ako se radi i o predikaciji (alkabar). Ajet koji je imao neki konkretan povod.poput obaveze da se dnevno pet puta obavlja namaz. odnosno svi oni koji rade u odgojnoobrazovnim institucijama. itd. niti bilo ko razuman. I. 86-87. ili nekom grupom Jevreja. objavljene u vezi s plemenima Benu Qurayza i Al-Nadir. niko ne}e re}i da se univerzalne poruke Allahove Knjige i Poslanikovog sunneta ti~u samo neke osobe. da su. Muhammad Salim. Općenitost kur'anskog iskaza (al-'umum) ne može se svoditi samo na pojedince koji su bili povod objavljivanja ajeta sa takvim formama. ali i aktere sličnih situacija. 31 . Ukoliko se neki i spore oko op}eg iskaza objavljenog u vezi s nekim povodom. inače profesor tefsira i kur'anskih znanosti na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. da obuhvati sve {to ima osobine sli~ne toj osobi. da je ajet o nasljedstvu daljne rodbine (al-kalala) objavljen u vezi s |abirom ibn `Abdillahom. obuhvata aktera/aktere tog povoda. primjerice. ukoliko je po svojoj naravi zapovijed (alamr) ili zabrana (al-nahy). obuhvataju}i sve {to je nalikuje datom opisu i situaciji. To je ne{to {to ne mo`e pomisliti nijedan vjernik. takav povod obuhvata konkretnu osobu ali i sve druge osobe sa sličnim osobinama. kao kad tvrde da je ajet o specifičnom (ras)puštanju žene (al-zihar) objavljen u vezi sa `enom Labita ibn Qaysa. i sudi im (Al-Ma'ida. ve} je svrha onog {to se ka`e. naročito kad se radi o jednoj osobi (ili grupi) koja je bila razlog objavljivanja nekog teksta." 50 Korištenje povoda objave u odgojno-obrazovne svrhe Učitelji i pedagozi. imaju velikih poteškoća kada je u 49 Naš profesor dr. da se žena pokriva.. napisao je vrlo interesantnu studiju o razumijevanju povoda objave u savremenom dobu u kojoj je detaljno iznio i pobio takve pristupe i shvaćanja.49 U vezi s pitanjem odnosa teksta i povoda objave govorili su brojni islamski autoriteti. Al-Itqan. oko toga koliko je specifi~an samo datom povodu. 50 Vidjeti: Al-Suyuti. O tome je šejhulislam Ibn Taymiyya rekao: "Kad se govori o povodima objave često se kaže: 'Ovaj ajet je objavljen u vezi s tim'. Kad se to kaže apsolutno se ne misli na to da se propisi tih ajeta odnose samo i jedino na nazna~ene osobe. str. s kojom se hvali ili kudi. te sli~ni ajeti za koje ka`u da su objavljeni u vezi s nekim licem ili grupom nevjernika u Mekki..). kr{}ana ili muslimana.

jedan od najvećih ako ne i najveći. Rahabi (al-).a. vjeroučitelj može privući pažnju učenika i zainteresirati ih za određenu temu. Muhammad Husayn: Al-Tafsir wa al-mufassirun. Abu [uhba . To je. Al-Taba`a al-ula. 4. Kako ili na koji način zainteresirati učenike i studente za materiju koja se izlaže? Šta (u)raditi da bi se oni privoljeli da s pažnjom prate temu o kojoj se govori? U cilju prevladavanja tog problema učitelji nastoje da na razne načine privuku pažnju svojih učenika.s. Al-Qahira. postavljaju pitanja. Muhammad: Al-Isra'iliyyat wa al-mawdu`at fi kutub al-tafsir. u vezi nekim propisom ili pojavom. već i misaono i emocionalno. 32 . Dar al-kutub al-`ilmiyya. problem s kojim se susreću svi oni koji su uključeni u odgojnoobrazovni proces. `Abd al-Baqi. U tu svrhu koriste priče. Mataba al-sunna. |assas (al-). Muhammad Fu'ad: Al-Mu`\am al-mufahris li alfaz al-Qur'an al-karim. ne samo fizički. 1408/1987. ustvari. Na taj način će pomoći učenicima da budu prisutni na času. 1415/1994. Naročito ako na početku časa ispriča priču o nekom interesantnom događaju ili postavi pitanje s kojim nastoji uspostaviti komunikaciju s učenicima. anegdote. što je jako bitno u odgojno-obrazovnom procesu. 1396/1976. oni se mogu okoristiti poznavanjem povoda objave Kur'ana u privlačenju pažnje učenika i pobuđivanja njihove zainteresiranosti na času Vjeronauke. naročito ona koja se postavljaju u formi traganja za iznalaženjem rješenja za određeni problem. U ovom radu je na više mijesta istaknuto da povodi objave (asbab al-nuzul) obuhvataju događaje koji su se desili u vrijeme objave Kur'ana kao i pitanja koja su postavljana Poslaniku. Bayrut.pitanju privlačenje pažnje učenika i njihovo misaono prisustvo na času. Abu Bakr Ahmad al-Razi: Ahkam al-Qur'an.a. Al-Taba`a al-laniya. s. Dar al-kutub al-hadila. također. 3. Al-Qahira. vjerovatno. radne zadatke itd… S obzirom da će studenti Islamske pedagoške akademije biti vjeroučitelji i direktno učestvovati u nastavi. LITERATURA 1. 2. šale. kazivanja (priče) o određenoj situaciji i njenim akterima. Dar al-hadil. Događaji su.. Koristeći se metodom kazivanja (priče) i postavljanja pitanja. i pitanja. Al-Qahira.v. s. Kazivanja su interesantna učenicima a.

18. Tahqiq: Muhammad Abu Fadl Ibrahim. 11.5. Al-`Asqalani: Fath al-bari bi {arh Sahih al-Bukari. Qaradawi (al-). Al-Qahira. 1412/1992. |ibril.a. Tahqiq: Muhammad Abu Fadl Ibrahim. Salih (al-). Paginirano. Dar al-kutub al-`ilmiyya. Muhammad Ra{id: Tafsir al-manar. Subhi: Mabahil fi `ulum al-Qur'an. Abu al-Fida' Isma`il al-Dima{qi: Tafsir al-Qur'an al-`azim (poznato i kao: Tafsir Ibn Kalir). Yusuf: Kayf nata`amal ma` al-Qur'an al-`azim?.a. Matba`a `Isa al-Babi al-Halabi. Dar al-{uruq. Muhammad al-Sayyid Radi: Madkal ila manahi\ al-mufassirin. Wahidi (al-). `Ali ibn Ahmad ibn Muhammad: Asbab al-nuzul (Na marginama: Ibn Salama. Al-Qahira. s. 33 . 1351/1932. Al-Qahira. 1990. Paginirano. Dar al-fikr. Tahqiq: Ibrahim ibn Muhammad. Dar al-`ilm li al-malayin. Ibn Ha\ar. |alal al-Din: Lubab al-nuqul fi asbab al-nuzul (na marginama mushafa u izdanju: Dar al-Ra{id). 1419/1999. Abu `Abdillah Muhammad ibn Isma`il: Al-Sahih. Mura\a`a: Muhammad Muhy al-Din Muhammad `Abd al-Hamid. Bayrut. 15. Al-Qahira. Ibn Ma\a. 12. Tahqiq: Muhammad Fu'ad `Abd al-Baqi. 1414/1994. 20. Tanta. Nur al-Din `Ali ibn Abi Bakr: Ma\ma` al-zawa'id wa manba` al-fawa'id. Dar al-tural.a. Bayrut.a. 7. Dar al-Rayyan li al-tural. Bayrut. |alal al-Din: Al-Itqan fi `ulum al-Qur'an. Dima{q. Al-Taba`a al-rabi`a. Haylami (al-). Tahqiq: `Abdullah Muhammad Darwi{. Al-Qahira. 10. Badr al-Din Muhammad ibn `Abdillah: Al-Burhan fi `ulum al-Qur'an. Ibn Kalir. s. 17. Bayrut. Abu Dawud. Al-Qahira. 14. s. 1405/1984. s. Al-Maktaba al-`asriyya. Sulayman ibn al-A{`ab al-Si\istani: Al-Sunan. Abu `Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini: Al-Sunan. Bukari (al-). Zarka{i (al-). 16. Abu al-Qasim Hibatullah. s. Dar al-rayyan li al-tural. Ibn Taymiyya: Al-Muqaddima fi usul al-tafsir. Rida. 19. 13. Al-Taba`a al-lamina `a{ra. Tabari (al-). Al-Nasik wa al-mansuk). Isdar La\na ihya' kutub al-sunna al-tabi`a li al-ma\lis al-a`la li al-{u'un al-islamiyya fi Misr. Muhammad ibn |arir: Tafsir al-Tabari (poznato i kao: |ami` al-bayan `an ta'wil al-Qur'an). Tahqiq: Mahmud [ akir. 8. 1380/1960. Dar al-sahaba li al-tural. Al-Qahira 1408/1987. Suyuti (al-). Al-Risala. 9. s. Suyuti (al-). Al-Qahira.a. Bayrut. 6.a.

Abu al-Fadl |amal al-Din ibn Mukrim: Lisan al-`Arab. 1403/1983. 32. 1997. Na{r idara al-Qur'an wa al-`ulum al-islamiyya fi Karat{i. El-Kalem. Al-Maktaba al-ti\ariyya. Mufti}. 1997. Bayrut. 23. 28.a. Bayrut. 30. Sarajevo. 34. Teufik: Arapsko-bosanski rje~nik. 24. Karat{i. Dar al-Rayyan li al-tural. Dar Sadir. Karić. Al-Sunan. Mu'assasa al-risala. 31. Rahabi (al-). Ibn al-Ha\\a\ al-Qu{ayri al-Nisaburi: Al-Sahih. Abu `Isa Muhammad ibn `Isa ibn Sura. 26. 1978. Dar al-kitab al-`arabi.a. Nasa'i (al-). Bayrut. Haydar Abad. 22. Bosanska knjiga. Karić. 25. Ibrahim ibn Musa al-Garnati: Al-Muwafaqat fi usul al-šari`a. Sarajevo. Al-Taba`a al-laniya. Zirikli (al-). Zafar Ahmad: Qawa`id fi `ulum al-hadil.21. Ibn Ha\ar. 1990. Sarajevo. Enes: Kur'an s prijevodom na bosanski jezik. s. Al-Qahira. s. Muslim. Al-Taba`a al-laniya. Tahqiq: Muhammad Fu'ad `Abd al-Baqi. 1997. Matba'a Mustafa al-Babi al-Halabi. Fakultet islamskih nauka. Nepaginirano. s. Nisaburi (al-). s. Tahqiq: Akram al-Bu{i. Dar al-kayr. Enes: Uvod u tefsirske znanosti. Al-Talkis). Al-Hakim: Al-Mustadrak `ala al-Sahihayn (Zajedno s njim je: Al-Rahabi. Paginacija: Fu'ad `Abd al-Baqi. [atibi. Tahanawi (al-). Tirmiri (al-). Tahqiq: `Abd al-Fattah Abu Gadda. Bayrut. Tre}e izdanje. 1416/1996. 27. Besim: Prevod (zna~enja) Kur'ana. 1984. Al-Qahira. Kayr al-Din: Al-A`lam. 34 .a.a. 33.a. Abu `Abd al-Rahman Ahmad ibn [ u`ayb ibn `Ali: Al-Sunan. s. 1995. Kopija indijskog izdanja. Dar al-`ilm li al-malayin. Jusuf: Povodi objave Kur'ana. Korkut. [ arh: Al-Suyuti. Ibn Manzur. Bayrut. I`dad ma\mu`a al-asatira bi i{raf `Ali `Abd al-Hamid Abu al-Kayr. Ramić. Muhammad Husayn: Siyar a`lam al-nubala'. Sarajevo. Al-`Asqalani: Al-Durar al-kamina fi a`yan al-mi'a al-lamina. Sarajevo. 29. 1945-1950.

ﻓﺎﻟﻤ ﺪ ﱢس ﯾﻤﻜﻨ ﮫ أن ﯾﺜﯿ ﺮ اﻧﺘﺒ ﺎه ﻃﻼﺑ ﮫ ﺑﮭ ﺎﺗﯿﻦ اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺘﯿﻦ : اﻟﻘ ﺼﺔ‬ ‫ر‬ ‫ﻠ‬ ‫واﻟﺴﺆال ، وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺤ ﱢﻖ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻘ ﱡﻞ اﻟﺪرس .‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺼﻮرﺗﯿﻦ .‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻘ‬ ‫53‬ .‬ ‫ھﺬا ، وﻗﺪ ﻗ ﱠر اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل أن اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻘﺮآﻧ ﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫وﻟﯿﺴﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﮫ ، وھﺬا ﻣﺬھﺐ اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ، ﻷن اﻟ ﻨ ﱠ اﻟﻘﺮآﻧ ﻲ‬ ‫ﺺ‬ ‫اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﻧ ﺰل ﺑ ﺴﺒﺐ ﺧ ﺎص ﻣﻌ ﱠﻦ ﯾ ﺸﻤﻞ ﺑﻨﻔ ﺴﮫ أﻓ ﺮاد اﻟ ﺴﺒﺐ وﻏﯿ ﺮ أﻓ ﺮاد‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ، إذ ﻻ ُﻌﻘﻞ أن ُ َ ﱠ َ ﻋﻤﻮﻣﺎت اﻟﻘﺮآن إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌ ﱠﻦ .‬ ‫ھﺬا ، وﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﺒﺤﺚ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺣﯿ ﺚ إن اﻟﻤﺪ ﱢﺳ ﯿﻦ واﻟﻤ ﺮ ﱢﯿﻦ ﯾﻌ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺤﯿ ﺎة‬ ‫ﺑ‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻛﺜﯿ ﺮً ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺎﻋ ﺐ وھ ﻢ ﯾﺤ ﺎوﻟﻮن إﺛ ﺎرة إﻧﺘﺒ ﺎه اﻟﻄ ﻼب ﺣﺘ ﻰ ﺗﺘﮭ ﱠ ﺄ‬ ‫ﯿ‬ ‫ا‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ﻟﻠﺪرس وﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﻗﻮاھﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ . ﺻﻔﻮت ﺧﻠﯿﻠﻮﻓﯿﺘﺶ )أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ (‬ ‫أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن : ﻓﮭﻤﮭﺎ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻘ ﱠرة ﻟﺪى اﻟﻌﻠﻤﺎء : أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻧ ـﺰل ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺴﻤﯿﻦ : ﻗ ﺴ ٌ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻧـﺰل اﺑﺘﺪا ً ، وھﻮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮآن ، وﻗﺴ ٌ ﻧـﺰل ﻋﻘﺐ واﻗﻌ ﺔ ﺣ ﺪﺛﺖ ، أو ﺳ ﺆال‬ ‫ﻢ‬ ‫ء‬ ‫و ﱢﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻧ ـﺰول اﻟ ﻮﺣﻲ ، وھ ﻲ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺛﻼ ٌ وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ . وﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺜ ﱡﺖ ﻣﻦ ﺻ ﱠﺔ ﻣﺎ ُﺮوى ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل أﺳ ﺒﺎب اﻟﻨ ﺰول‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺒ‬ ‫. وﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠ ﻖ أ ﱠ ﺪ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤ ﱠﻘ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻨ ـﺰول ﻟﻜ ّ َ ﻦْ ﯾﺘ ﺼ ﱠى ﻟﺘﻔ ﺴﯿﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻞﻣ‬ ‫ﻘ‬ ‫اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻜ ﺮﯾﻢ ، وورد ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﺒ ﺎرات ﻛﺜﯿ ﺮة . واﻟﻄﺮﯾ ﻖ اﻟﻮﺣﯿ ﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫أﺳ ﺒﺎب اﻟﻨ ـﺰول : اﻟﺮواﯾ ﺔ اﻟ ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻋ ﱠ ﻦ ﺣ ﻀﺮوا زﻣ ﻦ اﻟ ﻮﺣﻲ وﺷ ﺎھﺪوا‬ ‫ﻤ‬ ‫وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻨـﺰﯾﻞ . وھﺬا اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷﺧﯿ ﺮ ھ ﻮ اﻟ ﺬي ﯾ ـﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ ﻧ ﺰول‬ ‫ث‬ ‫اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻜ ﺮﯾﻢ ، ﻷن ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﺳ ﺒﺎب واﻟﻤﻼﺑ ﺴﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨ ﱢ اﻟﻤﻨ ـ ﱠل‬ ‫ﺰ‬ ‫ﺺ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ُﺴْ ِ ﻓﮭﻤﮫ وﻛ ﺸﻒ اﻟﻤ ﺮاد ﻣﻨ ﮫ .‫د. وﻣﻌﺮﻓ ﺔ أﺳ ﺒﺎب‬ ‫اﻟﻨ ﺰول ھ ﻲ اﻟ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﺠﯿ ﺪ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺗﻠ ﻚ اﻷھ ﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ، إذ ﯾﻜ ﻮن ﺳ ﺒﺐ‬ ‫اﻟﻨﺰول إﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﻟﺤﺎدﺛﺔ وﻗﻌ ﺖ ، أو ﺳ ﺆا ً ُ ﺮح ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﱠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻻﻃ‬ ‫وﺳ ﱠﻢ .‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺺ‬ ‫وﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗـﺘﻌ ﱠد اﻟﺤﻮادث ﺣﻮل ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻧ ﱟ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻗﺮآﻧﻲ واﺣﺪ ، وﯾﺠﻮز أﯾﻀً أن ﺗﻜ ﻮن ﺣﺎدﺛ ٌ واﺣ ﺪة ﺳ ﺒﺒً ﻓ ﻲ ﻧ ﺎزﻟﯿﻦ أو أﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌ ّﺮون ﻋﻨﮫ ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ : » ﺗﻌ ﱡد اﻟﻨ ﺎزل واﻟ ﺴﺒﺐ واﺣ ﺪ « .

36 .s. The reasons for revelation which are treated in tafseer literature include the following: 1) an occurrence of an event. revealed for a specific reason. Therefore. we fathom the reasons for revelations of Qur’anic verses not by rational means.THE REASONS FOR THE REVELAION OF THE QUR’AN (understanding and the possibility of using it for educational purposes) Summary The question of the reason for the revelation of the Qur’an (ashab nuzul al-Qur’an) falls into exceptionally important questions in the science of tafseer. In the understanding of the message of the Qur’an. for one universal Qur’anic text. primarily to motivate the students and to stimulate their interest and attention during religious instruction. Most of the Islamic scholars (al-ğumhūr) take such a view. on a certain subject to which he provides an answer based on the revelation of a Qur’anic verse. but exclusivelly by means of tradition (al-riwaya). considering that the understanding of the reason for the revelation is an important condition for the proper understanding of the Qur’an. In giving priority to the particularity of the reason for revelation over the universality of the text. 2) a question posed to the Prophet s. there are Qur’anic texts which cannot be understood unless one understands the reason for their revelation. priority is given to the universality of the text and not to the particulars of the reason behind revelation (al-‘ibra bi ‘umum al-lafz la bi kusus al-sabab). As long as there are no such arguments. This work emphasises the fact that the understanding of the reason can be used for educational purposes.a. contains the individual reason and the reference to other similar texts.w. Moreover. it is necessary to possess the arguments based on which it can be clearly seen that the text in question refers only to the reason for revelation. following which a certain verse is revealed. The only valid way of acquainting oneself with the reason for the revelation is a reliable tradition from those who were present and witnessed the situation in which a certain Qur’anic verse was revealed. one is to learn from the universality of the text and not from the particularity of the reason.

24.Rukopis je ra]en manuskripotom. knji`evnik. hfz. u kojoj autor komentira 65..5 x 12). U sklopu ovoga rukopisa.s. Halil Mehtić ANALIZA RUKOPISA MEHMEDA HAND@I]A “UNVANUL-HIKME VEL-MEVIZATUL-HASENEH” S POSEBNIM OSVRTOM NA TEMU [ERHU AJETIN VE TEFSIRUHA Sažetak U Gazi Husrev-begovoj biblioteci nalazi se rukopis pod rednim brojem 6966. histori~ar. 27.Mr. Povez tvrdi (kartonski).a.v. Papir od sveske sa {irokim linijama. za ovu prigodu izdvojili smo temu naslovljenu [erhu ajetin ve tefsiruha . Za biblioteku je rukopis poklonio autorov brat Mustafa Hand`i} iz Sarajeva. Naslovi poglavlja napisani crvenim mastilom. Rukopis sadr`i petnaest vazova (vjerskih predavanja) koja je autor svojevremeno odr`ao u dv ije sarajevske d`amije.5 x 20 (19. Nesh krupan.. Mastilo crno. Pisao je autorske radove na bosanskom i arapskom jeziku. *** U bogatoj kolekciji rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke nalazi se i zna~ajan broj rukopisa. jednog od najistaknutijih alima 37 . kao i na neke devijantne pojave me|u tada{njim muslimanima u izvr{avanju vjerskih obaveza i su{tinskom shvatanju vjerovanja. Ovom prilokom ga prvi put predstavljamo javnosti. Osnovne karakteristike rukopisa: L. prevodilac sa arapskog i turskog. s. On je njime `elio ukazati na obligatnost slije|enja prakse Allahova poslanika. koji je do sada neobra|en i kao takav nepoznat {iroj ~itala~koj publici. 22 retka. ajet sure En-Nisa’. Rukopis nosi naslov Unvanul-hikme vel-mevizatul-hasene. Napisao ga je Muhammed El-Hand`i el-Bosnevi (1906-1944) istaknuti bosanski alim u nekoliko islamskih disciplina.

Rukopisna zbirka Hand`i}a je pisana neshom. Broji 27 listova..) kojeg je priredio Osman Lavi} i u sklopu bibliografije njegovih radova objavljena u Izabranim djelima Mehmeda Hand`i}a. zbirka vazova na arapskom jeziku sa petnaest tema koje je Hand`i} odr`ao u dvije sarajevske d`amije. Handžić rođen je u Sarajevu 1906. kojeg je uradio Kasim Dobra~a. Sarajevo. a visoko na Islamskom univerzitetu “El-Azher” u Kairu. vrlo lijepim i ~itljivim rukopisom na bijelom papiru sa {irokim linijama. iz kolekcije rukopisa. Sarajevo. nalazi rad pod naslovom [arh ajah we tafsiruha ‫(ﺷﺮح آﯾﺔ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ‬Obja{njenje ajeta i njegov komentar). 1999. Mahmut Traljić: Istaknuti Bošnjaci. Hand`i}a. Esad Durakovi}. usuli fikha.) 38 . Naslovi tema pisani 1 Mehmed ef. U rukopisu je obra|eno nekoliko kra}aih tematskih cjelina me|u kojima se. književnosti i povjesti Bosne i muslimana. Sarajevo. El-Hidaje – Udruženje uleme. knjiga VI. Ovih dana imali smo priliku upoznati se sa jo{ jednim. Iza njega ostali su rukopisi i štampana djela iz: akaida. Već kao student napisao je nekoliko zapaženih djela. Tokom studija slušao je predavanja znamenitih islamskih učenjaka poput Eš-Šenkitija. 1998. stranici. tefsira. (Opširnije vidjeti: Zbornik radova sa znanstvenih skupova o hadži Mehmedu Handžiću. To je. a najveću pažnju naučne javnosti privuklo je djelo El-Dževherul-esna fi teradžimi ulemai ve šuarai Bosna u kojem je obradio 216 biografija naših najistaknutijih učenjaka iz reda uleme i književnosti. crnim slovima. Sarađivao je u mnogim listovima i časopisima. ustvari. koju je priredio prof. koji }e biti predmetom ovoga rada. koji je u GH biblioteci registriran pod rednim brojem 6966. Ali Mahfuza. neobra|en im rukopisom. jula 1944. (1987. Analima Gazi Husrev-begove biblioteke knjiga XIII-XIV. Sarajevo. Mehmed ef. Handžić se istakao kao vanreno plodotvoran pisac iz više naučnih oblasti. na 48. Umro je u Sarajevu 29.. hadisa. godine gdje je obavljao niz značajnih poslova na planu afirmacije islamske duhovnosti. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u rodnom gradu. Rukopis je naslovljen Unwan-al-hikmah wa al-mawizah al-hasanah ‫(ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻜﻤﺔ و اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ‬Primjer mudrosti i lijepog savjeta). Bitno je istaknuti da je iza sebe ostavio oko 40 štampanih djela i preko tristo naslova različitog sadržaja. Džaviša i dr. Rijaset IZ-e u BiH. BiH. godine. 1996.-52. str. 114-126. odnosno 54 stranice. Po završetku studija vratio se u domovinu 1931. dr. El-Masrefija. ovog na{eg u~enjaka. godine. godine. El-Adevija.Bosne i Hercegovine. 1 Indeks njegovih rukopisa registriran je u Katalogu arapskih turskih i perzijskih rukopisa tom I. Pored ovih dužnosti koje je obavljao. Imajući na umu da je živio svega 38 godina njegov sveukupni rad i spisateljski opus doima se impozantnim. hfz. Mahlufa.

Povez je kartonski. pobli`e poja{njavaju}i zna~enje nekih izraza. ovi objavljeni govori. da ih kao vazove.واﺳﺘﺨﺮت اﷲ اﺳﻤﻲ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ.” Autor rukopis zavr{a dovom koja glasi: ‫اﻟﻠﮭﻢ ﻣﺪدﻧﺎ إﻟﯿﻚ أﻛﻒ اﻟﻀﺮاﻋﺔ ﻓﻼ ﺗﺮدﻧﺎ ﺧﺎﺋﺒﯿﻦ ﻻ ﻧﯿﺄس ﻣﻦ روﺣﻚ و ﻻ‬ ‫ﻧﻘﻨﻂ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻚ و ﻣﻦ ﯾﻘﻨﻂ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﺔ رﺑﮫ إﻻ اﻟﻀﺎﻟﻮن‬ “Allahu moj. 22 retka na stranici. ispuni nas pokorno{}u prema Tebi i nemoj nas odbiti pa da izgubimo nadu u Tvoju milost. oja~aj nas. Autor. tako|er. a zatim. citirane u drugom dijelu njegovog komentara predmetnog ajeta.5 (19. 39 .. on. jer nadu u milost Gospodara svoga gube samo zabludjeli. iznad pojedinih rije~i stavlja njihove sinonime i kra}a poja{njenja. Molim Allaha da mi to u~ini iskrenim djelom ura|enim radi Njegovog zadovoljstva. Izuzev{i prvi hadis iz Buharijinog Sahiha koji navodi kao sebebi nuzul spomenutom ajetu. ne navodi hadiske izvore. a ponekad to ~ini na marginama.. odr`i sa kjursa u dvije d`amije. u Sarajevu.su crvenim slovima. niti stepen hadisa za preostale hadise.5 x 12). Allahovom voljom ovu Zbirku sam nazvao Primjer mudrosti i lijepog savjeta... Mustafa Hand`i} iz Sarajeva... jer je On uistinu Dobro~initelj Plemeniti.. Autor rukopis zapo~inje rije~ima: ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺑﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ دﯾﻨﮫ اﻟﻘﻮﯾﻢ و أوﺿﺢ ﻟﻨﺎ دﻟﯿﻞ اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.5 x 19. ^itaju}i tekst njegovog vaza Komentar i obja{njenje jednog ajeta. واﷲ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﻟﺼﺎ‬ ‫ﻟﻮﺟﮭﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ إﻧﮫ ھﻮ اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺣﯿﻢ. primje}uje se da autor u tekstu ne navodi nazive sura.” Za GH biblioteku rukopis je poklonio autorov brat. اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺳﻌﺔ رﺣﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ “Hvala Allahu koji nam je objasnio na~in pozivanja Njegovoj postojanoj vjeri i ukazao na dokaz upute ka ispravnom putu.. na koje je Allah plemenitio naputio svoga slaba{nog roba Mehmeda Hand`i}a. و ﺑﻌﺪ ﻓﮭﺬه ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻋﻆ اﻟﺘﻲ ھﺪى اﷲ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪه اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪا اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﻮي إﻟﻰ إﻟﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ إﻟﺠﺎﻣﻌﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﻨﻜﺎري و اﻟﺨﺴﺮوي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاي ﺑﻮﺳﻨﮫ. niti brojeve ajeta. formata 24. Hunkarijinoj i Husrevbegovoj..

obaveza.‫دﻋﺎء‬ Obja{njavaju}i zna~enje 65. autor je `elio ukazati na obaveznost slije|enja Pos lanikovog sunneta (prakse) u svim domenima ljudskog `ivota. islamom propisanih. 40 . ajeta sure En -Nisa’. da je za ispravnost vjerovanja (iman) dovoljno da ~ovjek ima lijepu `elju u srcu bez potkrjepe konkretnim djelom. Povod njegom komentarisanju ovoga ajeta je ra{irenost pogre{nih shvatanja u na{em narodu za koje mo`emo re}i da se`u do na{ih dana. a to je.Teme koje se u rukopisu obra|uju Tevba je prilika za zadovoljstvo Allaha Uzvi{enog ^isto}a i lijep izgled Sadaka i pomaganje siroma{nih Odgoj djece Nare|ivanje dobra i suprotstavljanje zlu Odlomak o ljubavi Odabrana no} . Njegovo slije|enje podrazumijeva prakticiranje svih. Na ovaj na~in Hand`i} se suprotstavio ovoj neislamskoj pojavi uzev{i navedeni ajet kao moto ovom vazu i dokaz neispravnosti takvog shvatanja.Lejletul-kadr Prisustvovanje na bezbo`ni~kim praznicima @ena muslimanka i biografije majki pravovjernih Obja{njenje jednog hadisa Spominjanje Allaha Uzvi{enog Neke poku|enosti kod de rvi{a Komentar jednog hadisa Istina o tespihu Komentar i obja{njenje jednog ajeta Dova ‫اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺳﻌﺔ رﺿﻰ اﷲ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و ﺣﺴﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺼﺪﻗﺔ و اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻔﻘﺮاء‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷوﻻد‬ ‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﮭﻲ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاﻃﺮ‬ ‫ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر‬ ‫ﺣﻀﻮر أﻋﯿﺎد اﻟﻜﻔﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ و ﺳﯿﺮة‬ ‫أﻣﮭﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ‬ ‫ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ‬ ‫ذﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻜﺮات دراوﯾﺶ‬ ‫ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺴﺒﺤﺔ‬ ‫ﺷﺮح آﯾﺔ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ‬ .

bez obzira koliko se ono suprotstavljalo njihovom poimanju odre|enih islamskih na~ela.. 41 . obavezno za svakog muslimana i muslimanku.Navode}i odre|ene hadise i izreke. on je `elio poru~iti da je takvo shvatanje vjere i vjerskih na~ela rezultat njihove slabe i iskrivljene vjere.s. rje{enja u vjeri. a. odnosno da je slije|enje Poslanikovih.

-36. (Opširnije vidjeti: Ibnu Imad. 3/43.a. zalij svoju zemlju. se zacrvenilo (od ljutnje) a onda je rekao: ’O Zubejre. Uhudu i drugim značajnim bitkama. Bio je izrazito visok. a onda zaprije~i vodu sve dok dobro ne natopi{ korjenje svoje zeleni. 42 . s. Prigrlio islam u dvanaestoj godini života. Vjerovjesnik./594-656. rahmetullahi alejhi. Bio je veliki trgovac i veoma bogat. prije h. a potom u du{ama svojim tegobe ne osjete za ono {to si odredio i sasvim se ne predaju.. a. Za njega je halifa Abdul-Melik bin Mervan rekao: “Koga raduje da vidi čovjeka džennetliju neka pogleda Urve bin Ez-Zubejra. Daru ibnu Kesir.” Umro je u stanju posta. Isticao se izrazitom pobožnošću. po ocu. Ebu Abdullah.s.v. Šezeratuz-zeheb fi ahbari men zeheb. Bejrut.s.) Ugledni tabi’in. zalij svoju zemlju a potom pusti vodu kom{iji.v. bujne kose i rijetke brade... Bejrut.) 4 Ez-Zubejr bin el-A’vvam bin Huvejlid el-Esdi el-Kureši. jedan dan je postio a jedan mrsio. (28. svoje komentare zapo~inje rije~ima: “Allah Uzvi{eni ka`e: ’I tako mi Gospodara tvoga. Prenosilac je 38 hadisa. 1/373. Darul-ilmi lilmelajin.’5 Ensarija je prigovorio: ’O Allahov poslani~e jeli to radi toga {to ti je on te~i}? Lice Resulullaha. sin Safijje bin Abdul-Mutalib.Hand`i}. mu je rekao: ’Zubejre. 1986. “El-Ea’lam” deveto izdanje. tečić Poslanikov. (29-94. 65. postio iz dana u dan dok mu to Alejhisselam nije zabranio rekavši: “Allahu je najdraži post Davuda.). oni ne}e vjerovati dok za sudiju u sporovima me|usobnim tebe n e prihvate. a. Ebu Muhammed Urve bin Ez-Zubejr bin El-Avvam El-Esdi el-Medeni.”2 Nakon citiranog ajeta Hand`i} navodi predaju iz Buharijinog Sahiha koja je bila povod objavljivanju navedenom ajetu rekav{i: “Urve3 ka`e: ’Zubejr 4 se prepirao s nekim ~ovjekom (Ensarijom) oko toka vode (za navodnjavanje).a. prvo izdanje. Ubio ga je Ibn Džermuz u Bici kod deve nedaleko od Basre.) 5 Ensarija je želio da njih dvojica istovremeno koriste istu vodu i zato je bio nezadovoljan Poslanikovim rješenjem. pa tek onda pusti ْ‫َ َ َ َ ﱢ َ َ ُﺆْ ِ ُﻮ َ َ ﱠ َ ُ َ ﱢ ُﻮ َ ِﯿ َﺎ َ َ َ َﯿْ َ ُﻢْ ُ ﱠ َ َ ِ ُواْ ِﻲ َﻧ ُ ِ ِﻢ‬ ‫ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ ﯾ ﻣﻨ ن ﺣﺘﻰ ﯾﺤﻜﻤ ك ﻓ ﻤ ﺷﺠﺮ ﺑ ﻨﮭ ﺛﻢ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻓ أ ﻔﺴﮭ‬ ‫ﺣﺮ ﺎ ﻣﻤ ﻗﻀ ﺖ وﯾﺴﻠﻤ ﺗ ﻠ ﺎ‬ ً ‫َ َﺟً ﱢ ﱠﺎ َ َﯿْ َ َ ُ َﱢ ُﻮاْ َﺴِْﯿﻤ‬ 2 3 En-Nisa’. sin Zubejr bin Avvama. Bio vrlo učen u fikhu i hadisu..s.s. 1990. Poslije hazreti Omerove smrti pripomogao uspostavi hilafeta. Prvi u islamu koji je isukao svoju sablju iz korica. (Vidjeti: Hajrudin Ez-Zirikli. ugledni ashab. s. Jedan o desetorice obradovanih džennetom još za života (ašere-i-mubeššere). Borio se na Bedru. h. sve što je mimo ovoga ne smatra se postom..

.“Tako mi Sunca i svjetla njegova. Muslim u poglavlju o “Fedailu” br. ustvari..”9 . rekao je Zubejr. 43 .. uspjet }e samo onaj ko je o~isti (du{u).”7 .“Tako mi jutra i no}i kad se uti{a.{. ko je sposoban da to ~ini na precizan i poznat na~in. Poslanikova. 8 Ed-Duha. arbitra`a je. 9.. kupoprodaje (beju’) i sl. {to razumijemo iz sebebi nuzula (povoda objavljivanju) spomenutog ajeta. obredoslovlje (ibadat). d`. slije|enje Kur’ana i su nneta i onoga {to se izvodi iz njih.a. bez imalo sumnje i tjeskobe u du{i zbog toga.”10 U nastavku svoga komentara Hand`i} navodi kako “Uzvi{eni u ajetu spominje tri uvjeta za ispravno vjerovanje (iman). i to je stvar srca.. 10. a bit }e izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi.”6 Mislim da je ovaj ajet objavljen ovim povodom. 7 Eš-Šems. Obja{njavaju}i zna~enje ovog ajeta Hand`i} ka`e: “U ovom ajetu Allah Uzvi{eni zaklinje se Sobom. 10 El-Hidžr. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. njih }emo sve na odgovornost pozvati za ono {to su radili. 1.a. 93.”8 .v.s.Tre}i uvjet je potpuna predanost nakon presude. s. 1. presudio... Hadisa 4347. 2. na jo{ nekoliko mjesta u Kur’anu zaklinje se. Hadisa 2953. a. . . budu}i da se islam vezuje za vjerovanje (iman). doista.“I tako mi Gospodara tvoga.s. ima pravo arbitra`e u svim sporovima bez obzira da li oni bili ~isto vjerske ili ovosvijetske naravi. u suglasju s njima. 92.“Tako mi vremena ~ovjek je na gubitku.Drugi uvjet je zadovoljstvo sa onim kako je Poslanik..s. 9 El-A’sr. 1-3.Prvi je da Poslanik.” .kom{iji vodu. Hadisa 4219. s ciljem ukazivanja na zna~aj onoga o ~emu se govori. s. poslovanje (muamelat) iz domena braka (munakehat). {to razumijemo iz forme (el-mef’ulul-mutlak ‫)اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻖ‬ 6 Bilježe: Buhari u poglavlju “Tefsirul-Kur’an” br. Tirmizi u poglavlju o “Ahkamu” br. Zatim on citira nekoliko kur’anskih primjera u kojima su prisutne zakletve Allah Uzvi{enog: . a ovakva zakletva ukazuje na va`nost i uvjeravanje u ono {to slijedi iza toga.v. i Nesai u poglavlju “Adabul-kudat”. Allah.

ako vjerujete u Allaha i onaj svijet. pa ti do|u kunu}i se Allahom: ’Mi smo samo htjeli da u~inimo dobro i da bude sloge. zbog djela ruku njihovih. a nare|eno im je da ne vjeruju u njega.11 A ako se u ne~emu ne sla`ete. u cilju dodatnog pojašnjenja. iznad riječi “ahsenu te’vilen ‫( ”ﺃﺣﺴﻦ ﺗﺄﻭﻳﻼ‬ljepše rješenje) on je dodao riječ “a’kibeten ‫ ”ﻋﺎﻗﺒﺔ‬što znači “ljepši završetak. Ovo va`i za sva vremena. zaklinje se Sobom da ~ovjek ne}e biti vjernikom sve dok ne usvoji ova tri uvjeta ({arta). od Poslanikovog. A {ejtan `eli da ih u veliku zabludu navede. U nastavku svoga komentara Hand`i} ka`e da se zna~enje ovoga ajeta otkriva u ajetima koji mu prethode citiraju}i od 59.” 13 Prepisujući ovaj ajet Handžiću se potkrala greška tako što je napisao “en judillekum ‫ ”ﺃﻥ ﻳﻀﻠﻜﻢ‬a ispravno je “en judillehum ‫.”13 “Kada im se ka`e: ’Prihvatite ono {to Allah objavljuje. i reci im o njima ono {to }e ih dirnuti.s. sallallahu alejhi ve selleme. zbog toga {to je Allah zakonodavac i {to Njegovo znanje obuhvata budu}nost.. Allah. i to je stvar i srca i tijela. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima va{im. poslanja pa sve do Sudnjeg dana. zato se ti ne obaziri na rije~i njihove i posavjetuj ih. do 63. sintagmu “ulul-I’lm ‫( ”ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬učenjacima). pogodi kakva nesre}a.spomenute u ajetu (ve jusellimu teslima ‫)و ﯾﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ‬ “i sasvim se predaju”.”15 Iznad sintagme “ulul-emr ‫( ”ﺍﻟﻮﺍﺍﻷﻣﺮ‬predstavnicima vašim) Handžić je stavio. pro{lost i sda{njost. subhanehu ve teala.” “A {ta }e tek biti kad ih.”ﺃﻥ ﻳﻀﻠﻬﻢ‬ 14 Iznad riječi “tevfikan ‫ ”ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ‬autor je stavio izraz “savaben ‫ ”ﺻﻮﺍﺑﺎ‬Što znači “pravilno postupiti”. 11 44 .vidi{ licemjere kako se od tebe sasvim okre}u. 12 Na kraju ajeta. i Poslanika!’ .”12 “Zar ne vidi{ one koji tvrde da vjeruju u ono {to se objavljuje tebi i u ono {to je objavljeno prije tebe pa ipak `ele da im se pred {ejtanom sudi. to vam je bolje i za vas rje{enje ljep{e.”14 “Allah dobro zna {ta je u srcima njihovim. ajeta iste sure. obratite se Allahu i Poslaniku. a. “O vjernici. On zna koji propisi koriste Njegovim robovima do Sudnjeg dana zbog ~ega ih je propisao preko svoga Vjerovjesnika Muhammeda.

El-Musannef. r. radijallahu anhu. od Muhammed bin Abdullaha et-Tibrizija.”16 Dalje on ka`e: “^ovjek je konstituiran od du{e i tijela. sallallahu alejhi ve sellem. vidio nekog čovjeka kako se na namazu igra s bradom pa je rekao: “Da mu je nutrina skrušena i organi njegovog tijela bi bili skrušeni. jer ako je srce ispravno i tijelo je ispravno.) Albani ga smatra mevdu’om (lažnim) hadisom. 1/412 “Darul-fikr” Bejrut. U vezi s tim Vjerovjesnik.. je rekao: “Zaista ako su im srca pokvarena i djela su im takva”.a. u komentaru Buharijinog Sahiha. 15 45 . takođe od Sei’d bin Musejjeba u nešto drugačijoj formi. od Ez-Zubejdija. Mektebetul-islami. nakon {to je vidio ~ovjeka da klanja bez skru{enosti (hu{u’).. tako|er. (Vidjeti: Irvaul-galil. Darus-selefijje. Mektebetur-Rijad el-hadisijjeh/Darul-fikr. spomenute u protuma~enom ajetu. objava je prestala i mi o vama Iznad riječi “veizhum ‫( ”ﻭ ﻋﻈﻬﻢ‬posavjetuj ih). Stoga la`u oni koji ignoriraju islamske du`nosti i poslove vjerske naravi kada ka`u: “Va`no je srce. 1979/1399).s. tahkik El-Ea’zami. ali Vjerovjesnik.a. (1994/1414).a. od Ibn Hadžera. Hand`i} ka`e: “Ono {to je Allah opisao ovim ajetima podudarno je sa onim {to se sada de{ava kod ve}ine ljudi. se vjerovanje (iman) ne mo`e odvojiti od islama niti se du`nosti du{e mogu odvojiti od du`nosti t ijela. sa merfu’ predajom. (Vidjeti: Ibn Ebi Šejbe. 2/289. s. Vidjeti: Ithafus-sadetil-muttekin bi šerhi Ihjai ulumid-din. 17 Ovaj hadis se prenosi od Ebu Hurejre da je Resulullha. sa slabim lancem prenoslaca kao govor Sei’d bin Musejjeba.” Dakako. Iman mora ispunjavati {artove (uvjete). Takođe ga bilježi Ibn ebi Šejbe u El-Musannefu. je jasno rekao: ‫ﻻﯾﺆﻣﻦ‬ ‫“أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ھﻮاه ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﮫ‬Ne}e vjerovati niko dok me gorljivo ne bude slijedio u onome s ~im sam do{ao. Sallallahu alejhi ve sellem je. s. rekao: “Da mu je nutrina skru{ena i organi njegovog tijela bili bi skru{eni. El-Iraki kaže da ga prenose El-Hakim i Et-Tirmizi u En-Nevadiru. 12/289.Nakon citiranja gornjih ajeta. Kao {to se du{a na dunjaluku ne mo`e odvojiti od tijela osim smr}u. 16 Navedeni hadis prenosi Abdullah bin Amr bin A’s. Fethulbari. Bejrut.. a iza riječi “fi enfusihim ‫ ”ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‬on je dodao riječi “fis-sirri vel-hafai ‫( ”ﰲ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﳋﻔﺎﺀ‬diskretno i tajno) i nasamo im se obrati. autor je dodao sintagmu “filmelei ‫ ”ﰲ ﺍﳌﻠﻼﺀ‬među uglednicima.” U nastavku svoga komentara Hand`i} citira Omera. koji je rekao: “O ljudima se u vrijeme Resulullaha.”17 U jednoj izreci se veli: “Svaka posuda zaudara na ono {to je u njoj.s.” Ovaj hadis navodi imam Gazali u svom djelu Ihjau ulumid-din. sallallahu alejhi ve sellem. Mehmed ef. me|utim. Ovaj hadis se još spominje u Miškatul-mesabih.v. sudilo na osnovu objave koja je jo{ silazila.v. a imami Nevevi ga navodi s kraja svoje zbirke od 40 hadisa i smatra ga vjerodostojnim. 3/23. Du{a ima svoja zadu`enja kao i tijelo.

donosimo sud na osnovu va{ih postupaka. ^iji se postupci poka`u dobrim, bezbjedan je od nas i mi smo mu bliski. A {to se ti~e njegovih tajnih djelovanja, Allah }e svoditi ra~une s njim i mi u tome nemamo nikakva udjela. Me|utim, ~iji se postupci poka`u lo{im nije siguran od nas pa makar da ka`e, “u du{i sam `elio dobro”. Prema tome, rekao je Omer, radijallahu anhu, “Ko svojim postupcima izazove sumnju, neka ne krivi druge zbog lo{eg mi{ljenju o njemu. Autor18 djela Avariful-mearif19 ‫ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف‬ka`e: “Kada primijetimo da je neko ravnodu{an prema propisima {eriata, nemaran prema namazima i da je sklon poku|enim stvarima, mi ga ignori{emo i ne prihvatamo, iako on, mo`da, u du{i ima dobru namjeru.” Zavr{avaju}i komentar 65. ajeta sure En-Nisa’ Hand`i} upu}uje dovu rije~ima: “Neka Allah popravi na{e postupke i tajne i javne, Svojom mili{}u i dobrotom.” LITARATURA 1. El-Albani, Nasiruddin: Irvaul-galil, Mektebetul-islami, Bejrut, 1979/1399. 2. Et-Tibrizi, Muhammed bin Abdullaha: Miškatul-mesabih, 1/412, “Darul-fikr” Bejrut, (1994/1414) 3. Ez-Zirikli, Hajrudin: El-E’lam, Darul-ilmi lil-melajin, deveto izdanje, Bejrut, 1990. 4. Ez-Zubejdi: Ithafus-sadetil-muttekin bi šerhi Ihjai ulumid-din, 3/23, bez mjesta i godine izdanja. 5. Ibn Ebi Šejbe: El-Musannef, Darus-selefijje, tahkik El-Ea’zami, 2/289, bez mjesta i godine izdanja.
18

Autor djela Avariful-mearif, je Ebu Nedžib es-Suhreverdi Abdul-Kahir bin Abdillah Muhammed bin U’mevijje (490-563.h.) Bio istaknuti sufija, primjer uspješnog vaiza, fekih šafijskog mezheba, muhaddis, historičar. Iz rodnog Suhreverda došao u Bagdad radi nauke. Slušao istaknute alime i postao imam u šafijskom mezhebu i uzor u tesavvufu. Bio je od roda Ebu Bekra es-Siddika i od njega ga je djelilo samo dvanaest ljudi. Predavao je u čuvenoj medresi “Nizamijji” u Bagdadu i bio je irački muftija. El-Isnevi za njega kaže: “Bio je šejh Iraka u njegovo vrijeme.” 19 Djelo Avariful-mearif, tretira odgoj sufija i tesvvufski prilaz izvršenju određenih vjerskih obaveza. Od ostalih njegovih djela izdvajamo: Adabulmuridin i Muhtesaru miškatil-mesabihi lil-Begavi. (Opširnije vidjeti: Ibn Imad, Šezeratuz-zeheb, 6/346,347, Omer Rida Kehala, Mu’džemul-muellifin, 2/202. i Hajrud-din ez-Zirikli, Elea’lam, 4/174)

46

‫‪6. Ibn Hadžer: Fethul-bari, Mektebetur-Rijad el-hadisijjeh/Darul‬‬‫.‪fikr, Rijad, bez godine izdanja‬‬ ‫,‪7. Ibn Imad: Sezaretu-zeheb fi ahbari men zeheb, Daru ibnu Kesir‬‬ ‫.6891 ,‪Bejrut‬‬ ‫,‪8. Kehala, Omer Rida: Mu’džemu-l-muellifin, Muessesetur-risale‬‬ ‫.4141/3991 ,‪Bejrut‬‬ ‫,‪9. Traljić, hfz. Mahmut: Istaknuti Bošnjaci, Rijaset IZ-e u BiH‬‬ ‫.8991 ,‪Sarajevo‬‬ ‫‪10. Zbornik radova sa znanstvenih skupova o hadži Mehmedu‬‬ ‫.6991 ,‪Handžiću, El-Hidaje – Udruženje uleme, BiH, Sarajevo‬‬

‫دراﺳﺔ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﺑﻌﻨﻮان: "ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻜﻤﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ" ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع: "ﺷﺮح آﯾﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ"‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺘﺒ ﺔ ﻏ ﺎزي ﺧ ﺴﺮو ﺑ ﻚ ﻣﺨﻄﻮﻃ ﺔ ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ: 6696 وﻟ ﻢ ﺗﻨ ﺸﺮ‬ ‫ﺑﻌﺪ، ﻓﺒﻘﺖ ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﻟﺪى أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺮاء، وﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﻣﮭﺎ ﻷول ﻣﺮة.‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺨﻄﻮﻃ ﺔ "ﻋﻨ ﻮان اﻟﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈ ﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ" ﻛﺘﺒﮭ ﺎ اﻟ ﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﺠﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﻮي )6091-4491م.( اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻮﺳﻨﻮي اﻟﻤﺸﮭﻮر، وﻗﺪ ﺑﺮز ﻓﻲ‬ ‫ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻮم: اﻟﺤ ﺪﯾﺚ، اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ، اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ، اﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿ ﺔ.‬ ‫ﻛﺘﺐ ﺗﺂﻟﯿﻔﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.‬ ‫ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻷوراق ﻣﻘﺎﺳﮭﺎ 5.42‪ 20X‬ﻣ ﻊ 22 ﺳ ﻄﺮا‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ. وﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨ ﺎوﯾﻦ اﻷﺑ ﻮاب ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺮ اﻷﺣﻤ ﺮ. وﻛﺘﺒ ﺖ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃ ﺔ‬ ‫ﺑﺨﻂ ﯾﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ، وأھﺪﯾﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺧﯿ ﮫ ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ﺧ ﺎﻧﺠﯿﺘﺶ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ.‬ ‫وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ 51 ﻣﻮﻋﻈﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻟﻘﺎھ ﺎ اﻟﻤﺆﻟ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺠﺪﯾﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺪﯾﻨ ﺔ‬ ‫ﺳ ﺮاﯾﯿﻔﻮ. واﺧﺘﺮﻧ ﺎ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺑﻌﻨ ﻮان: "ﺷ ﺮح آﯾ ﺔ وﺗﻔ ﺴﯿﺮھﺎ"‬ ‫اﻟﺬي ﺷﺮح ﻓﯿ ﮫ اﻟﻤﺆﻟ ﻒ اﻵﯾ ﺔ 56 ﻣ ﻦ ﺳ ﻮرة اﻟﻨ ﺴﺎء. وأﻛ ﺪ اﻟﻤﺆﻟ ﻒ ﻓﯿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺿﺮورة اﺗﺒﺎع ﺳﻨﺔ اﻟﺮﺳﻮل، ﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ، وﺣﺬر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﮭﻢ اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ اﻟﺘﻲ ﻇﮭﺮت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ.‬

‫74‬

THE ANALYSIS OF THE MANUSCRIPTS BY MEHMED HANDŽIĆ “UNVANUL-HIKME VEL-MEVIZATULHASENEH” WITH A SPECIAL LOOK AT SHERHU AYETIN VE TEFSIRUHA Summary Inside the Ghazi Husrev-beg’s Library is a manuscripts under the reference number 6966 which hasn’t been studied to date and as such is unknown to the wider reading public. On this occasion we are presenting it to the public for the first time. The manuscript is entitled Unvanul-hikme vel-mevizatul-hasene. It was written by Muhammed El-Handži el-Bosnevi (1906-1944), who was an renowned Bosnian alim in several Islamic disciplines, a historian, a writer and a translator from Arabic and Turkish. He wrote in Bosnian and Arabic. The main characteristics of the manuscript: L. 27; 24,5 X 20 (19,5 X 12); 22 lines. Large print. Black ink. The headings of each paragraph are written in black ink on lined notebook paper. Hard binding (cardboard). Autograph manuscript. Donated to the library by the author’s brother Mustafa Handžić from Sarajevo. The manuscript consists of fifteen sermons which the author had, at one time, delivered in two Sarajevo mosques. As a part of this manuscript, we have singled out, for this occasion, a theme entitled Sherhu ayetin ve tefsiruha, in which the author comments on the 65th verse of the sura En-Nisa.’ With his commentary the author wished to emphasise the obligatory importance of following the practice of Allah’s Prophet s.a.w.s., as well as some deviant occurrences among the Muslims of that time in respect to the fulfilment of religious obligations and the essential understanding of belief.

48

Mensur Valjevac, prof. SEJJID DŽEMALUDDIN EL-AFGANI (1254-1314/1838-1897) /preteča tumačenju Kur'ana u 14/20 stoljeću/ Sažetak Iako Sejjid Džemaluddin El-Afgani (1254-1314/1838-1897) nije napisao vlastiti Tefsir, on je svojim djelovanjem, nastupima, radom i druženjem izvršio ogroman uticaj na mufessire čije je tumačenje Kur'ana umnogome obilježilo 14/20 vijek. Prije svih na šejha Muhammeda Abduhua i njegovog učenika Muhammeda Rida, a indirektno i na šehida Sejjida Kutba. I drugo; neosporna je činjenica da je Afganija bio jedan od preteča islamskog preporoda, buđenja i obnove modernog doba. O ovome radu mi smo predstavili njegovu ličnost, životni put, i ideje kako bismo se podsjetili na značaj i ulogu koju je ovaj veliki borac odigrao u razvoju oslobodilačke i reformističke misli, nadajući se da će on ostati i biti poticaj Bošnjacima u borbi za opstankom i ljudskim dostojanstvom.

***
Iako nije napisao vlastiti Tefsir, on je svojim djelovanjem, nastupima, radom i druženjem izvršio ogroman uticaj na mufessire čije je tumačenje Kur'ana umnogome obilježilo 14/20 vijek. Prije svih mislimo na šejha Muhammeda Abduhua i njegovog učenika Muhammeda Rida, a indirektno i na šehida Sejjida Kutba. I drugo; neosporna je činjenica da je Afganija bio jedan od preteča islamskog preporoda, buđenja i obnove modernog doba. Smatrali smo našom dužnošću da iznova osvijetlimo lik ovog velikana, da predstavimo i da se podsjetimo na značaj i ulogu koju je ovaj veliki borac odigrao u razvoju oslobodilačke i reformističke misli, nadajući se da će on ostati i biti poticaj Bošnjacima u borbi za opstankom i ljudskim dostojanstvom. No, s obzirom na hal u kojem se mi sada nalazimo u Bosni smatramo za potrebnim, u uvodu, napomenuti sljedeće. 49

Sve što je Allah Uzvišeni navijestio u Svoj Knjizi, desilo se, dešavat će se i dešava će se. To je jedan od aspekata kur'anske nadnaravnosti (i'džazul-Kur'an). Isto tako i sve što je Njegov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, navijestio, sigurno će se desiti. U istinitost ovoga mogli su se uvjeriti, tokom historije, svi muslimani i nemuslimani. To što je Bosnu od paganstva i neznanoboštva (džahilijja) oslobodio sultan Mehmed El-Fatih kojeg je i njegovu vojsku navijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, jeste posebna privilegija, ali i obaveza da se ustraje u čuvanju Allahova dina i znanja o njemu. Spomenut ćemo još neke primjere. Pete godine po hidžri, u vrijeme opsade Medine i takve napetosti «kada oči više ne mogahu gledati s ustrajnošću i kad se srca ljudi uzdigoše u grla njihova, a vas obuzeše neprilične misli o Allahu. Tad vjernici bijahu ispitivani i kušani, a duše njihove potresene drhtanjem silnim.»1 Allahov Vjesnik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, navijesti osvajanje Jemena, slom Perzije i Bizanta. Već smo spomenuli naviješćeno oslobađanje Kostantinopolisa Istanbula. Isto tako, navijšćeno je i oslobađanje Rima. Abdullah ibn Amr ibnul-As, kaže: «Jednom prilikom smo bili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, i nešto pisali, kada ga neko upita: 'Koji grad će biti prvo oslobođen, Konstantinopolis ili Rim?' 'Heraklijev grad će biti prvi.' – odgovorio je, Sallallahu alejhi ve alihi ve selleme.»2 U drugom hadisu navjestiteljskog sadržaja Allahov Vjesnik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, kaže: «Uistinu, ova vjera će stići dokle stiže noć i dan. Allah neće ostaviti ni jedne kuće u nekom selu, gradu ili pustinji nekoj, a da neće u nju uvesti ovu vjeru, čašću ili poniženošću. Čašću kojom će Allah uzdići Islam i poniženošću kojom će Allah poniziti nevjorvanje (kufr).»3 Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Allah će ovome ummetu na svakih sto godina slati nekoga ko će mu reafirmirati vjeru.»4
1 2

Sura el-Ahzab, 10-11. Hadis su zabilježili Ahmed, Darimja i Hakim. Evedeno prema: dr Fuad Sedić. Mali predznaci Sudnjeg dana, Zenica, 1996., str. 107. 3 Hadis je zabilježio imami Ahmed u svome Musnedu. 4 Zabilježili ga Ebu Davud, Hakim, Bejheki i drugi. Sujuti i Iraki su ga ocijenili kao sahih.

50

Karčić u knjizi «Društveno-pravni aspeket islamskog reformizma» govoreći o glavnim obilježjima i sadržini reformističkih ideja kaže da su na prelazu iz 19. zapravo. najčešće korišćene riječi islah – reforma i tedždid – obnova. 6 Fikrete Karčić. Šejh Karadavi kaže: «Pod reafirmacijom vjere u ovome hadisu se misli na obnavljanje njezinog razumijevanja. i onaj koji je uzor svima onima koji se nadaju Allahu. a nekada i mudrost opstanka u kakvoj se situaciji danas mi muslimani Bošnjaci nalazimo. «Allah daje mudrost kome hoće. revolucije. u 20.»7 «Mudrost je izgubljena stvar vjernika. Bog slati na kraju svakih stotinu godina. vjerovanja i prakse»5 Profesor F. El-mektebul-isalmijj. kako je to radio. On dalje ističe da se u tradicionalnom islamskom učenju tedždid shvatao kao «pročišćenje vjerskog učenja i prakse muslimana od strane obnovitelja koga će. Politika je. stoljeće. str. Historija je pokazala da potpuna reforma i obnova jedino je moguća putem «islamske vlasti koja nije uspostavljena monarhija». Danu posljednjem i koji Allaha mnogo spominju. ostvariva je samo putem borbe.»6 Veliki broj islamskih učenjaka smatra da se pod obnovom zapravo misli na političko uspostavljanje islamske vlasti nekada mačem i silom.i kako će to uraditi i imami Mehdija posljednji najavljeni i očekivani obnovitelj. 269. 7 Sura el-Bekare. 93. Bejrut. Takva vlast. posljednji Allahov Poslanik Muhammed – sallallahu alejhi ve alihi ve selleme . Islam se samim tim shvaćao kao moralna reforma pojedinca i religijski utemeljena reforma društva. političkih pregovora i ekonomije. mudrost osvajanja vlasti. a nekad pregovorima. str. 51 . Društveno pravni asket islamskog reformizma. Islamske zemlje. Gdje god 5 Vidi: šejh Karadavi: «Zbog islamskog buđenja vjera je doživjela reafirmaciju i renesansu na ovom svijetu – Min edžli sahvetin islamijjetin tedžeddeded-dinu ve tenehheda bid-dunja». prema vjerovanju ehlisuneta.Obnova ili reafirmiranje vjere (tedždiduddin) različito je tumačena od strane islamskih učenjaka. mudrost njenog očuvanja. 9-36. a neke još uvijek traju (Sudan. Malezija i Iran). uspostavljane na ovaj način najduže su trajale (sultan Mehmed Fatih). kada je govor o promjeni. a onome kome je dā dao mu je veliko dobro.

Muslim.s. kojem daje slijedeće značenje: «Tj.». 1990. i «vjera borbenih pojedinaca»14 onda je jedan od njih svakako i sejjid Džemaluddin el-Afgani. Džemaluddin Afganija. 71. ideolozi kolonijalističke politike i neprijatelji Islama i njegovih naroda kao što su Renan… ostajali su nijemi pred njegovim riječima: 'Ako u vašim očima Istoku ne pripada nikakva čast i zasluga u doprinosu kulturi čovječanstva. zar mu nije dovoljna čast i zasluga u doprinosu kulturi čovječanstva. zar mu nije dovoljna čast i zasluga. str. to što se vi i cio Zapad klanjate čovjeku koga je dao i rodio Istok. a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem.. 10 Riječi Ebu Derda. Hadis kojeg bilježi Buharija. radijallahu anhu. Tirmizija i dr.»8 «Rat je prijevara. i shvatanje njegove misije učinilo je da su Afganijia poštovali i cijenili na Zapadu koliko i na Istoku. a to je Isa a. a naša srca ih preziru. učini da umrem. Čak i njegovi neprijatelji. Tirmizija i dr.s. str. ajet sure el-Isra «I reci: 'Gospodaru moj. 60.s.. 2. koje je zabilježio Buharija.. i to je jedna realnost. 52 .. 11 Sura en-Nisa. 13 Dr Ahmed Smajlović. br. 37. 1982. a kolonijalizma posebno. 12 Sura el-Enfal.»13 Ličnost Ako je Islam. Islamska vlast (VELAJAT-I-FAQIH)..» 10 «O vjernici.»9 «S osmijehom gledamo u lica nekih ljudi.» «Osnovna težnja Afganije bila je da se muslimani čitavog svijeta ugledaju na ličnost Muhammeda a. 14 Imam HOMEINI.da je nađe on ima najviše prava na nju. budite oprezni»11 «I protiv njih pripremite koliko možete snage»12 Ibni Kesir tumačeći 80.» navodi hadis: «Allah ustrojava putem vlasti ono što ne ustrojava putem Kur'ana Inallahe lejezeu' bis-SULTANI ma la jezeu' bil-Kur'ani. Islamska misao. i daruj mi od Sebe snagu (SULTAN) koja će mi pomoći!'. 9. Njegovo pravo islamsko gledanje na Isaa a. između ostalog. Beograd. a da si Ti zadovoljan mnome. reformator i revolucionar koji je svojim životnim putem potvrđivao 8 9 Hadis kojeg bilježi Muslim. da zbace okove i stege koje su mu kroz historiju nametnuli neprijatelji čovječanstva uopće. spriječi putem vlasti činjenje pokvarenosti i grijeha od kojih većinu ljudi ne bi spriječio sami Kur'an.

objavljenog u Islamskoj misli. Ahmeda Smajlovića. pisac. elokventan. sa kairskog univerziteta «čovjek akcije. kako na intelektualnom planu tako i na praktičnom. Smatraju ga «ocem modernog muslimanskog antikolonijalizma» začetnikom manjeviše svih reformatorskih pokreta islamskih zemalja kojeg su njegovi neprijatelji smatrali opasnim agitatorom. mudžtehidom i učenjakom. i uzor svim sljedbenicima… dobar pisac. naspram kolonijalnih sila. 1982. govornik. novinar. u Indiji. On je bio jedan od katalizatora islamskog preporoda i obnove14/20 stoljeća. šarmantan. Džemaluddin Afganija. Egiptu. Bio je revolucionar i mislilac koga su se bojali i od koga su strepili mnogi njegovi neprijatelji. Moskvi. Izuzetno obrazovan. jaku volju. Istanbulu. Afganija je bio i ostao nepokolebljivi musliman. tromosti i propadanja islamskih zemalja. br.načela koja je zagovarao. nepokolebljivost i velikodušnost. iranskom šahu. on je oživljavao energije svugdje gdje je prolazio tokom godina svoga muhadžirluka. socijalnu. koji je cio svoj život i rad podario borbi za osnovna prirodna i politička prava i potpunu nezavisnost svih naroda Istoka i islamskog svijeta bez obzira na njihovu klasnu. Ahmed Smajlović za njega je rekao: «U svom radu Afganija nikad nije prezao da otvoreno istupi i jasno u lice kaže šta misli. On je perom i riječju zagovarao nužnost islamskog protuodgovora. turskom sultanu. Parizu. 53 . Prvi je iznio politički stav. Dr. Sve ovo nam jasno govori da je u novovjekovnoj povijesti razmišljanja protiv porobljavanja. poznavalac islamske filozofije. kada evropske sile uveliko ulaze u njihovu ekonomiju i politiku on ima jasan pogled na situaciju. kako kaže Osman Emin. «Leksikona Islama» Nerkeza Smailagića i «Historije islamske filozofije» M. M. iznad svega toga. preuzeti su iz rada dr. Međutim. tako i svakom drugom. religijsku i drugu pripadnost uzimajući u svemu ovome Islam kao neprikosnovenu ideološku platformu. Šerifa. uvjerljiv govornik i dijalektičar» Njegov učenik Muhamed Abduhu spominje njegovu srdačnost. rasnu. Londonu. uporan. «On je poticao 15 Svi naredni znaci navoda u tekstu. eksploatacije i ugnjetavanja naroda teško naći nekoga ko bi mogao stati naporedo sa ovim revolucionarom. Iranu. koji će biti stavom mnogih pokreta za nacionalno oslobođenje. ma ko on bio i ma koji položaj zauzimao. kako ruskom caru. Afganistanu. U vremenu urušavanja Osmanlijskog carstva.»15 On bijaše. poliglota. osoba duše i srca. ukoliko nisu posebno označeni fusnotom. Hrabar. 37.

mlade da se bave perom. pa me zaustavio Afganistan čiju sam zemlju najprije dodirnuo svojim tijelom. Većinu budućih vođa iranske revolucije u njezinoj ranoj fazi. neznanja i političke učmalosti uzdrma i probudi cio islamski svijet. njegovog Haruna i Memuna. Iraka i Bagdada. pa Nedžda. «On je svojom ideološkom snagom i revolucionarnom odlučnošću prosvjetiteljsko-islamskog duha uspio da iz dubokog sna. kolijevke Objave.» Elektronski mediji tada su još bili nepoznati. gdje objavljuje svoje historijsko pismo iranskoj ulemi. a revolucije slijede njegov trag. Kritikovao je islamske vladare koji su se opirali reformama ili se nisu dovoljno suprotstavljali prodiranju Evrope. Andaluzije i njene kulture. intelektualno buđenje Šejha Muhamed 'Abduhuha izravni su rezultat njegova djelovanja. Sejjid Džemaluddinove poznate propovijedi doniješe mu među Irancima velike simpatije: probudio je u narodu osjećaj dostojanstva i slobode i upozorio na opasnosti kako od unutrašnjeg despotizma. Govornik kojem nije bilo premca. odnosno Damaska i njegovih Omejida. ne manje. Egipatski nacionalni pokret a i. Rođeni revolucionar. sam Afganija je rekao: «Sabrao sam razbacanu misao i sakupio raštrkano poimanje. u Londonu izdaje novine pod nazivom Dijaul-hafikajni uz pomoć Mirza Malkom Hana. U ovom pismu obraća se duhovnjacima da budu nesebični i požrtvovni kako bi se sačuvala nezavisnost zemlje… Stvarni uspjeh ove revolucionarne figure leži u pridobivanju 'uleme koja je. a onda pogledao na Istok i njegove narode. Čak i kad je podmuklo protjerivan iz zemlje nastavlja djelovati – npr. on je uzburkao muslimanski svijet hrabreći narod da se digne protiv despotske vladavine kraljeva i da se bori protiv provala zapadnog imperijalizma. pak. popularno nazvan Afgani. da se bace u novinarstvo. posmatrajući na šta su spali i došli 54 . te Šama.» «Među onima koji su se borili protiv stranih uticaja bijaše Sejjid Džemaluddin. on presijeca granice nacija. potom Arabijsko poluostrvo. onda Iran po prirodi susjedstva i srodstva. Mladoturski pokret od 1326/1908. koje se držalo sredstvom modernog djelovanja na duhove. zaostalosti. Tako je po/sijano sjeme revolucije. imala veliki uticaj na mase.» Govoreći o svojoj misiji. od Hidžaza. preko Jemena i njegovih brda. zatim Indija gdje sam se obrazovao. Iran. duguje glavninu svoga dinamizma sveobuhvatnom uticaju njegovih učenja dok je boravio u Istanbulu. tako i od strane eksploatacije. Egipat i Turska osjetiše puni uticaj njegove ličnosti. on je inspirirao.

tesavvuf. podijeljenost njihovog mišljenja. Indijci. treba biti oprezan u pogledu onoga što su pisali orijentalisti. logiku. Po drugima (tj. Afganistanci i Turci.njihovi narodi.. pa sam radio na jedinstvu njihove riječi. Prvo obrazovanje stekao je u Perziji i Afganistanu. On će prerasti u putujuću živu revolucionarnu baklju arapsko-islamskog svijeta od koje će strepiti kolonijalistička Britanija. sina Alijinog. po jednima. Istok. Pronašao sam da su njegove najopasnije i najsmrtonosnije bolesti razjedinjenost i pocijepanost njegovih naroda. Istok! Odlučio sam da svoj um posvetim dijagnozi njihovih bolesti i pronalaženju lijeka za njih. Goldzihera. među kojima i caristička Rusija. a kada je otišao u Indiju na školovanje. unuka Poslanikovog.) u istoimenom Asadabadu. islamsko-pravne znanosti. ali blizu Hamadana. poznavao je učenjake. Životni put Njegova porodica preko čuvenog muhaddisa Ebu Isaa etTirmizija vezuje se za hazreti Husejna. On je «djelovao i uticao gotovo bez granica. i njemu sličnih. njihovo razilaženje o jedinstvu i njihovo jedinstvo u razilaženju. bavio se izučavanjem matematike i klasične medicine» U osamnaestoj godini već je «postigao zamjereno znanje». Emir 55 . Svojataju ga sebi Perzijanci. Šiama. izvjesno je da se rodio u Asadabadu mjestu koje se nalazi blizu Konrea. ali je to cijeli život prikrivao (tekijja). što zbog nerazumijevanja. kao i druge izrabljivačke zemlje.» Kada je u pitanju njegova biografija. hadis i dr.» Međutim.» Godine 1273/1857 obavlja hadždž. sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. na području Kabula. «Školski i životni put napravit će od ovog mladog i nadarenog muslimana istinskog prosvjetitelja i pravog borca za puna prava i nezavisnost naroda Istoka koji je u to vrijem stenjao pod teretom jarma krvožednog zapadnog kolonijalizma. filozofiju. «Učio je arapski jezik i književnost. teologe i političare i Istoka i Zapada. a nije bio stranac ni u prijestolnicama Evrope. boreći se svim svojim bićem za to i upozoravajući ih na opasnost koja ih okružuje i koja im prijeti od strane Zapada. tefsir. Zato je i nosio titulu «sejjid» njegovih časnih potomaka. za njega je svaka islamska zemlja bila otadžbina. što zlonamjerno. Po povratku u Afganistan 10-tak godina je aktivno uključen u politički život. u Perziji i da je i on sam bio šiit džaferijskog mezheba. poput Jevreja I.

naročito od šejhul-Islama Hasana Fehmija. Bio je pozvan u savjet za odgoj» drži predavanja u Aja Sofiji i Ahmedovoj džamiji. Novi emir ga postavlja za svog ministra. U Kairu ostaje 14 dana gdje se upozanje sa nekim azharovcima. strogo nadziran od Engleza i na kraju «zamoljen» da što prije ode. nominalno bio pod 56 . Egipat je u periodu od 1867. te je po njihovom nagovoru primoran da napusti Egipat 1297/1879. Uključuje se u politički život zahtijevajući parlamentarnu demokratiju. Odlazi u Istanbul 1287/1870. Englezi podržavaju drugog sina Šira Alija čija strana pobijedi. kao i općenito njegova napredna shvaćanja. visoko društvo priređuje mu vrlo laskav doček.» Tu ostaje manje od dva mjeseca. gdje je naišao na topao prijem kod intektulanih krugova što je i produžilo njegov posjet Egiptu. «To je bio početak jednog značajnog razdoblja njegovog života. ljubomora nije izostala. Narednih desetak godina provodi u Egiptu. budući muftija Egipta i Sad Zaglul. dolazi do sukoba između dva njegova sina Muhammeda Azama. prisiljen napustiti zemlju. Njegova popularnost je smetala Englezima i on je 1286/1869.Afganistana Dust Muhammed Han ga prima u svoju službu. usput držeći predavanja i tribine.» Bez ikakvih prethodnih uvjeta vlada mu daje godišnju potporu od 12000 egipatskih pjestera. do 1914. kojeg podržava Afgani. Njegova predavanja na tadašnoj Akademiji umjetnosti (Darul-funun) o korisnosti umjetnosti. Međutim. Iste godine u martu ponovo stiže u Kairo. Odlazi po drugi put na hadždžd. boravka u Egiptu. Ukazuje na opasnost strane dominacije. tako svojom motikom i krampom razori prsa svoga nasilnika i ugnjetača. «Kako je već tada uživao sjajan ugled. ali i njegova napredna vjerska stajališta povrijedila su konzervativne azharovce i naravno političke protivnike Britance. ali mu ipak nameće ograničenja. početak naime. poslije emirove smrti. izazvala su osude. Poznate su njegove riječi egipatskim zemljoradnicama (fellahima) koje im je uputio nakon što se upoznao sa prilikama u kojima rade i njihovim socijalnim položajem: «Fellahu! Kao što svojom motikom i krampom razaraš zemlju i natapaš je svojim znojem i krvlju radeći za eksploatatora i izrabljivača. Odlazi u Indiju. Sukob sa šejhul-Islamom bio je uzrokom njegove odluke da napusti i ovu zemlju 1288/1871. Naime. Drži privatna predavanja. budući heroj egipatske neovisnosti. Međutim.» To dovodi da bude loše gledan od strane Vijeća ministra. «Tamošnja vlada ga uvažava. Oko njega se okupljaju mladi ljudi. među kojima Muhammed Abduhu.

Nakon njegova odlazka na prijalazu 13/14 hidžretskog stoljeća u Egiptu izbija revolucija.» Kada se bliže upoznao sa ovim poznatim francuskim piscem Afgani ga je istinski impresionirao. piše odgovor Ernestu Renanu16 na njegovo predavanje: Islam i nauka održano na Sorboni. inače veliki poznavalac Ibni Rušdove filozofije. književnog. Sejjid Džemaluddin el-Afgani odlazi u Indiju gdje strogo nadziran živi u Hajdarabadu i Kalkuti.» Nekoliko mjeseci boravi u SAD.dok razgovaram sa Afganijem i gledam u njega. «Njegov boravak u Egiptu ostavit će najdublje tragove u modernoj historiji političkog. samo savremeno stanje. koju je on uveliko inicirao. On vodi kampanju protiv britanske politike u islamskim zemljama. i dan danas traje. a Abduhu ga je poslije preveo na arapski. u kojem se nalazi Islam. može doprinijeti da se misli obrnuto.» Otprilike u isto vrijme se desila i uspješna islamska revolucija u Sudanu. čini mi se kao da razgovaram sa filozofima Ibni Rušdom i Ibni Sinaom». sve Engleze što god ih je. Poslije će Renan reći: «. Tadašnje vlasti u Egiptu bile su uveliko pod uticajem Britanaca. uz manje prekide. kritičar i lingvista. U odgovoru kaže «da je Islam povezan sa naukom i da je. filozof. među kojima je bilo i muslimana. u časopisu Journal des Débates. u Parizu. Poznate novine objavljuju njegove članke sa značajnim odjekom.turskom vlašću. Piše o istočnoj politici Rusije i Engleske. čija vlast. kulturnog. 57 . U proljeće 1883. a naredne tri godine boravi u Parizu. «Revolucija je u osnovi bila uperena protiv engleskog okupatora i domaćih korupcionara i izdajnika. političara i drugih uglednih ljudi. Njegov učenik Abduhu je jedan od glavnih umova revolucionarne vlade u borbi za slobodu i nezavisnost egipatskog naroda. mogli biste natjerati u okean. Kada mu se prilikom ovog boravka obratila grupa javnih radnika. situaciji u Turskoj i 16 Poznato orijentalista.. bilo naučnika kod muslimana. Za vrijeme njegova boravka u Parizu njegove ideje se šire diljem islamskog svijeta. Maja 1883/1301. vjerskog i drugog života u Egiptu. U tom vremenu piše svoje najpoznatije djelo «Odgovor materijalistima/ateistima – Er-reddu aleddehrijjin» Napisao ga je na perzijskom.» Revolucija je ugušena u krvi britanskom intervencijom 1300/1882. nekoć. tražeći njegovo mišljenje o mogućnostima Indije za oslobođenje od britanskog kolonijalističkog jarma on im je odgovorio: «Da ste muhe koliko vas je. stiže u London.

dok je Abduhu bio reformator. da bi kao rezultat toga moglo doći i do vanjskih promjena. Uspjeli su da objave 16/18 brojeva ovog dvonedeljnika na arapskom jeziku do oktobra iste godine. Nakon povratka iz Londona. Spomenuti britanski državnik kazao je za njega: «Po prirodi neobuzdan. obraćaju se Afganiju. važnosti Mehdijeve revolucije u Sudanu. na nagovaranje W. Blunta. engleski državnici. «Glavna razlika između njih dvojice ogledala se u tome što je Afgani bio revolucionar koji se zalagao za vanjsku promjenu postojećeg stanja stvari a onda popravljanje iznutra. odvaja se od svoga učitelja. kao predstavnik svoje revije boravi u Londonu. Afagani nastavlja put pionira panislamizma. Ovo su bile prve arapske novine u Evropi. odbacivao je novac i slavu kloneći ih se i čuvajući svoju nezavisnost kako bi što bolje služio idealu kojemu je posvetio cio svoj život. Naime. str. pa da možete da postavljate njegovom narodu koga vi hoćete i želite za sultana?» Afgani se koristi ovom prilikom da im ponudi projekt osnivanja arapskog hilafeta ili anglo-islamskog saveza. britanski političari su mu ponudili da ga postave za sultana u Sudanu. Abduhu se više okreće real-politici «skeptičan prema mogućnostima političke akcije na Istoku» on se 1203/1885. Travnik. «Ipak i za tako kratka izlaženja list je izvršio izvjestan uticaj u ovim zemljama. a nakon što je ovaj bio protjeran iz Egipta.Egiptu. 58 .»17 Iste godine. što oni odbiju. koji je vjerovao da se prvo mora podići svijest naroda. Svojom koncepcijom bio je usmjeren protiv zapadnjačke eksploatacije i ispunjen idejama panislamizma. Posebno je «napadao englesko djelovanje u islamskim zemljama i isticao idejne osnove na kojima treba počivati Islam da bi ponovo našao svoju snagu». Velikani tefsirskih znanosti.» 17 Ahmed Adilović.» Iste godine Abduhu. 267. Britanci brzo zabranjuje njegovu distribuciju u Egiptu i Indiji. Ironično i s podsmijehom upitao je britanske lordove: «Od kada vi stekoste svojinsko pravo nad Sudanom. kada je časopis i zvanično zabranjen. zbog učešća u antibritanskoj revoluciji. Upoznaje se sa britanskim političarima. 1302/1884 u martu počinje sa objavljivanjem časopisa «Neraskidiva veza / El-Urvetul-vuska» zajedno sa Muhammedom Abduhuom kojem je bio duhovni vođa. a njegov prijatelj Vilfrid Blunt pomaže ga u pridobivanju javnog mnijenja. sa zahtjevom da sa njim razgovaraju o mjerama koje treba poduzeti naspram Mehdijevog pokreta u Sudanu. 2003.

tražeći priliku da ga sruše i gajeći u sebi mržnju prema njemu. nastojeći da ga unište. pokušavajući da pridobije tadašnju carističku Rusiju za borbu islamskih naroda protiv zapadnog kolonijalizma. U pismu ga upozorava na odluku šaha kojom je dodijelio koncesije za iranski duhan jednom engleskom društvu. On ga je nagovorio da se ponovo vrati u Perziju. Osjećajući da je to i njemu samom lekcija. car mu je rekao: 'Mislim da je šah u pravu. kakva se sve nasilja čine i kakva bezakonitost vlada u ovoj zemlji. Iz Basre šalje pismo ajatullahu Hasanu Širaziju. Afagni u Teheranu priprema projekat pravnih reformi. Međutim. U početku je naišao na dobar prijem. kao i neke druge vjerske knjige. što je u znatnoj mjeri olakšalo položaj tadašnjih muslimana u ovoj zemlji. bezemljaši i radnici?' Tvrdi se da mu je tada Afganija objašnjavao šta sve čeka vladare kada se poigraju sa sudbinom masa. ugnjetavanja i porobljivanja. da dozvoli muslimanima da štampaju Kur'an. jer kako se bilo koji vladar može pomiriti i zadovoljiti s time da njegovom državom upravljaju zemljoradnici. a u korist «neprijatelja Islama». eksploatiše i uništava milione muslimana na jugu zemlje.'. vjerujem da je bolje za vladarski prijesto da mu budu milioni podanika prijatelji. car se najprije interesirao za razloge Afganijevog razilaženja sa tadašnjim iranskim šahom. nego da mu budu neprijatelji. Iako je bio povučen i izoliran predstavljao je opasnost za šaha i njegov režim. pa se on povlači u jedno svetište blizu Teheran. kao i neke druge koncesije na štetu iranskog naroda. «Jedno vrijeme boravi u Parizu da bi susreo šaha u Minhenu. I ovdje je digao svoj glas protiv nasilja. svezan u pratnji 500 konjanika biva ispraćen do iranske granice. Također. vodećem šiijskom autoritetu. ruski car želio ga je vidjeti i razgovarati s njim. početkom 1891.» Bio je primoran da napusti zemlju.. tako da nakon sedam mjeseci. ali uskoro napušta Iran. Čuvši za takve Afganijeve zahtjeve. a onda dodao: 'Veličanstvo. pregovarao o rusko-muslimanskom savezu. Potom oko četiri godine boravi u Carskoj Rusiji gdje. «Tada je otkrio kako bezobzirna caristička politika ove zemlje ugnjetava. Poznato je da je od tadašnje vlade tražio. okružen grupom divljenika. gdje. govori o političkoj reformi potlačenih zemalja.Na poziv šaha Nasiruddina 1886 odlazi u Teheran. Imajući pretenzije na Iran. također. koji je tada boravio u Samari. Izlažući svoja razilaženja Afganija je objasnio ruskom caru šta se sve radi u Iranu. između ostalog. spomenuo je 59 . ljubomorni veliki vezir Mirza Ali mijenja šahovo raspoloženje prema Afagniju.

Ostatak života proveo je u nekoj vrsti zlatnog zatočeništva. onda bi mi sigurno rekao da japanski narod nema nikakve potrebe za takvom vjerom i da je za njega bolje da ostane bez takve vjere!» 60 . obratio mu se riječima: «O Šejhu! Zašto npr. posebno velikog vezira Alija Asgar-hana. ali svi njegovi zahtjevi su odbijani. Ponovo odlazi u London gdje vodi žestoku kampanju. smještaj u blizini sultanove palače i mjesečnu potporu. ne ideš u Japan da pozivaš njegov narod u Islam. Nakon prvog odbijanja prihvatio je drugi poziv. uspjeh bojkota duhana. pa ako on to bude prihvatio. emocije koju je izazvalo njegovo progonstvo. i sam dao prinos. Ajatullah je donio fetvu o zabrani upotrebe duhana dok vlada ne poništi ugovor o koncesiji. po čijem nagovoru ga je šah i protjerao iz Irana. Naišao na dobar prijem. pa pozivaj svoj narod na te principe'.» Njegovi ponovljeni pozivi. Kada ga je primio sultan Abdul-Hamid. Naime. uvjeravajući ih da oni trebaju biti «bedemi Islama protiv evropskih ambicjjia. ili da njegov narod pozivam u islam kakav je u islamskim zemljama?» Sultan začuđen ovakvim odgovorom ponovo je pitao: «O Šejhu! Kaži mi razliku o kojoj si maločas govorio i reci mi nešto u vezi s tim i pozivanja japanskog naroda u Islam!» Afganija mu odgovori: «Ako bi japanski narod pozivao u Islam onakav kakav je Islam.okrutnost članova vlade. Vlada je morala ustuknuti. pozivao u posjet. a ako bi ga pozivao na Islam onakav kakav se primjenjuje u našim zemljama. Sultan ga je u dva navrata 1892. Bilo mu je omogućeno da održava odnose sa osobama koje su se htjele sa njim družiti. halifa muslimana tog vremena. rekao bi mi: 'Idi ti. kao nadzirani gost kod sultana Abdul-Hamida II. on je sultanu Abdul-Hamidu II upućivao od ranije apele za savez muslimanskih zemalja pod vođstvom Osmanlijske Carevine. Posebno piše u dvojezičnom (arapsko-engleskom) mjesečniku «Dijaul-hafikajni – Svjetlo dviju hemisfera» čijem je utemeljenju 1892. Posebno se obraća ulemi. putem članaka i predavanja. Više puta je tražio da ode. onda dođi i pozivaj nas na ovu vjeru. bili su polazna tačka moćnog reformističkog pokreta kojeg je podržala iranska ulema. Traži svrgavanje šaha. Sultan je od njega tražio da prekine kampanju protiv šaha i ponudio mu mjesto šejhul-Islama što je on odbio. protiv šaha i režima koji pustoši Iran. čovječe. jer njegov narod traga za pravom vjerom?» Afganija mu je odgovorio pitanjem: «Da li da idem u Japan i pozivam njegov narod u Islam onakav kakav je Islam.

o islamu kao učenju i vjeri. pravnog i drugog reda» «Vrata idžtihad prema Afagnijevom shvatanju nisu nikada bila zatvorena u Islamu. optužen je kao zagovornik tog ubojstva. mada se pričalo da je bio i otrovan. Ideje Kako smo ranije istakli u životu ovog velikana teorija i praksa bili su čvrsto povezani. ne može nas dovesti do suprotnosti između spoznaje i razuma. Umro je od raka grla. U njemu piše: «Katkada materijalisti/ateisti (dehrijjūn) objavljuju da im je stalo da pročiste naše umove od praznovjerja i da našu inteligenciju osvijetle istinskom spoznajom. 2. On je i dalje zagovarao ideje o nužnosti ustavnih sloboda i Islamu. njenoj uvjetovanosti i njenoj općoj društvenoj nužnost. niti uopće mogu biti. Pokopan je u predgrađu Kabula. kao i na opće filozofske probleme. Po njegovom shvaćanju Kur'an i Sunnet predstavljaju «osnovni i glavni izvor svakog vjerskog. Najveća potvrda njihove originalnosti je njihova današnja aktuelnost. preneseni su Afganistan. ideološkog i političkog. Materijalna strana njegova života završena je 9.Ljubomora i spletke nekih dvorjana nisu ni ovaj put izostali. 3. Stoga i njegovo najznačajnije djelo u kojem on izlaže svoje ideje ima sljedeći naslov «Pobijanje materijalista/ateista» Govori o tri osnovna pitanja: 1. kao i o ateizmu i njegovoj ideološkofilozofskoj pojavi uopšte. katkada nam 61 .» Islamski svijet u vremenu u kojem je živio biva izložen udarima najgrubljeg ateističko . o društvenoj ulozi i mjestu Vjere. kao jedinoj mogućoj osnovi za reforme islamskih zemalja. sjedne strane i Kur'ana s druge strane. o ateizmu i njegovim filozofskim smjerovima u istoriji filozofije. Ideje velikog reformatora i borca za slobodu i nezavisnost porobljenih naroda žive su i danas. Objektivno-racionalističko gledanje na svijet. gdje mu se nalazi mauzolej. Nakon uspjelog atentata na šaha 1896. Njegovi zemni ostaci početkom 1945.materijalističkog gledanja na svijet. Njegova situacija postala je još složenija. kojeg je počinio jedan vjerni pristaša Afganija. jer sam Kur'an na više mjesta obavezuje čovjeka na upotrebu razuma i traži od njega naučno-istraživački rad. njegovim osnovama i njegovoj univerzalnosti uopće. nauku. marta 1897.

na savršenstvu u izgradnji strojeva koji nište i razaraju.» Istinska civilizacija nije utemeljena na materijalističkom progresu. op.» Kolonizacija je ekonomski rat čiji je cilj potčinjavanje i porobljavanje pobijeđenog i slabog.. «jedinstva svih islamski naroda pod jednim halifom radi odolijevanja stranoj dominaciji» veže se za njega. gradi njegovu moralnu stabilnost i nadahnjuje ga hrabrošću i strpljivošću. On je to jedinstvo vidio kako ističe profesor Karčić kao «savez država sa zajedničkom vanjskom politikom i odbranom. Islam se poziva na razum… a sveti tekstovi objavljuju da se sreća sastoji u pravom korištenju razuma. a njihova ticala vazda nastoje gušiti ili remetiti uspostavljeni red. str.» Oštro suprotstavlja doktrinu islamskog vjerovanja u predodređenje doktrini fatalizma koji se često pripisuje Islamu od strane zapadnjaka: «Postoji velika razlika između muslimanskog vjerovanja u predestinaciju (el-kada vel-kader) i onoga u fatalizam (el-džebr). pak.» Nastanak ideja političkog panislamizama. uspostavljanju jakih gradskih jezgri s velikom akumulacijom kapitala. tj. 79. Cit. jer «Islam predstavlja univerzalnu ideologiju koja po svojoj naravi i prirodi predstavlja pravo objektivno i naučno racionalno gledanje čovjeka na prirodu. 62 . nije drugo do loša inovacija (bid'a) koja je zlonamjerno uvedena u muslimanski svijet radi političkih ciljeva. već na vjerovanju.se predstavljaju kao prijatelji siromaha. ljudsko društvo i mišljenje. El-džebr. zaštitnicima slabih i kao braniocima potlačenih… Kojojgod skupini pripadala njihova djelatnost. On poziva sve muslimane različitih pravaca (mezahib) da se koriste razumom. On ovom pojmu suprotstavlja pojam svetog rata (džihad) u Islamu čiji je cilj propagiranje vjerovanja. On piše: «Vjera je sama srž i bit naroda i stvarni izvor sreće pojedinaca.»18 18 Fikrete Karčić. ona svakako predstavlja šok koji će uzdrmati same osnove društva i razoriti plodove njegova rada… Njihove misli potiskuju plemenite motive naših srdaca. njihove ideje bi zatrovale naše duše. moralnosti i učenosti.» On kaže: «Islam je gotovo jedini koji ukorava one koji vjeruju a da nemaju dokaza. i osuđuje one koji slijede shvatanja bez ikakve izvjesnosti… štogod naučavao. El-kada vel-kader jača odlučnost u čovjeku.

.» Upravo gušenje patriotizma cilj je koji žele postići zapadnjaci tako što potiskuju nacionalno i vjersko obrazovanje kako bi doveli istočne narode do zaborava i nijekanja vlastitih vrlina i identiteta. Zainteresirani za potencijalni dobitak iz naših zemalja. Danas vidimo muslimanske upravljače kako daju odriješene ruke strancima u vođenju poslova njihovih država. ne prežući ni od čega. ali su se u praksi same pokazale uskog duhovnog horizonta. 63 . ali je i dodao 'Modernizujmo islamsko društvo da bude jednako Zapadu.. Stoga je nužno jedinstvo muslimanskog svijeta u velikome odbrambenom savezu kojega je preduvjet ovladavanje dijelom tehnologije Zapada. perzijskom ili indijskom nema književnog stvaralaštva vrijedna spomena. Cit.bio je prvenstveno okupiran pitanjem odbrane muslimanskog svijeta od evropskog kolonijalizma. kako sami.»19 On piše: «Evropske su države opravdavale svoje napade i ponižavanje istočnih zemalja tvrdeći da su ove zaostale. pa je vjerovao da se vanjska odbrana može najbolje osigurati unutrašnjom reformom. str.. ekonomskog i obrazovnog je obračun sa domaćim izdajnicima: «Izdajnik nije pojedinac koji je prodao 19 Op.» Jedinstveni cilj političkog oslobađanja svih islamskih zemalja ne isključuje patriotizam: «Odbrana otadžbine je prirodni zakon i pravilo života. Istočnjaci su uvjeravani «da na arapskom. političkog. 77.» Osnovni preduvjet i uvjet svake odbrane i oslobođenja vjerskog. čak ratom. da ne može biti slavan narod koji nema povijesti i da ne može imati povijest narod koji se ne oslanja na tradiciju vlastite zemlje.'… za razliku od vehabija… on je ostavio otvorena vrata za inovacije modernog doba. ova potreba ni po čemu se ne razlikuje od nagona za samoodržanjem. te da njihova povijest nema velikana. čak njihovih vlastitih kuća.Profesor Karčić kaže: «. Evropljani nastoje razoriti vjersko jedinstvo i osnažiti unutrašnje razmirice muslimanskih zemalja. gotovo dobrohotno nose jaram strane vlasti. koji ne priznaje ili zaboravlja djela svojih velikana.» Afgani upozorava: «Istočnjaci moraju shvatiti da ne može biti zajednice koja nema vlastitog jezika. U tom cilju je prihvatio vehabijski zahtjev 'Vratimo se Kur'anu i Sunetu'. priječeći svaku reformu ili renesansu islamskih naroda. one štite sebe silom.

August Cesarec.neprijatelju svoju zemlju za novac ili za kakvu uslugu ili ustupak. Autodestrukcija je najveća i neizbrisiva. Kairo. M. 9. Karčić. dobrovoljno ujarmljivanje bilo zbog nebrige. Kairo. Sarajevo 1990. Darur-rejjan lit-turasi. cijene za koju zemlju možemo prodati.M. Ahmed: Velikani tefsirskih znanosti. a sposoban je suprotstaviti se svako ko se može oduprijeti mišlju ili djelom. naime. Darul-hadis. bio mali ili veliki – nema.» Dalje kaže: «Nije sramota ni za jedan mali i slab narod da bude osvojen od strane oružane sile veće i snažnije. 64 . Travnik. Karadavi. Muslim. 1988.: Historija islamske filozofije. dr Fikret: Društveno pravni asket islamskog reformizma. Hanbel: Musned. 4. Darul-me'arif. sa engleskog preveo dr. Ebu Davud. a to bijedno drži u sebi. bilo zbog inertnosti ili upućenosti na vlastita prolazna zadovoljstva.Neraskidiva veza (zajedno sa Muhammedom Abduhuom). Beograd. 5. Adilović. El-kada vel-kader – Predodređenje 4. Imam Homeini: Islamska vlast (Velajat-I-Faqih). 8. Ibn Hadždžadž: Sahih. Ahmed b. dopušta da stavi nogu na njegovo vlastito tlo. istinska sramota… » Djela 1. 7. 1990. Risaletur-reddi aleddehrijjin .. El-Urvetul-vuska . El-mektebul-isalmijj. Daru-hadis. Šerif. pa uzeo i pedalj njegove zemlje. Ibn Hadžer: Fethul-Bari bi šerhi Sahihil-Buhari. Kairo. Kairo 2. Bejrut. Stvarni izdajnik je odgovoran jer neprijatelju. Hasan Sušić. 6. dr Jusuf: Min edžli sahvetin islamijjetin tedžeddededdinu ve tenehheda bid-dunja.Odgovor materijalistima/ateistima 2. Tarihu Afganistan – Historija Afganistana Nadamo da će ovaj rad pobuditi interes za prevođenjem njegovih djela na naš jezik. Sulejman: Sunen. 2003. LITERTURA 1. Zagreb. taj je izdajnik. El-Askalani. časopis koji je više puta štampan kao cjelovita knjiga 3. 3. ali sramota koju vrijeme neće izbrisati… jest podilaženje neprijatelju. Elči Ibrahimpašina medresa.

Et-Tirmizi. Svjetlost. Ebu 'Isa Muhammed: Sunen.‪br‬‬ ‫.‪14.‬ ‫واﻟﺤﻘﯿﯿﻘﺔ اﻷﺧﺮى، ﻻ ﯾﻨﻜﺮھ ﺎ أﺣ ﺪ، أن اﻟ ﺴﯿﺪ اﻷﻓﻐ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﻲ اﻟﻨﮭ ﻀﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. dr Ahmed: Džemaluddin Afganija.2891 . Smailagić. Ez-Zirikli.0991 . Sarajevo‬‬ ‫. Nerkez: Leksikon Islama.‪11. Islamska misao‬‬ ‫.‪13.‪Bejrut‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ )8381-7981/4521-4131( راﺋﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﮭﺠﺮي – اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻤﯿﻼدي‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻟ ﻢ ﯾﻜﺘ ﺐ اﻟ ﺴﯿﺪ ﺟﻤ ﺎل اﻟ ﺪﯾﻦ اﻷﻓﻐ ﺎﻧﻲ اﻟﺘﻔ ﺴﯿﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ وﻟﻜﻨ ﮫ أﺛ ﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﮫ‬ ‫وأﻓﻜﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔ ﺴﺮﯾﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺑ ﺮزوا ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ، وﻛ ﺎن‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﯿﺬه اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه وﺗﻠﻤﯿ ﺬه رﺷ ﯿﺪ رﺿ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ، ﻛﻤ ﺎ‬ ‫أن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ. Hajrud-Din: El-E'alam. Zenica‬‬ ‫.‫‪10. Darul-ilmi lil-melajin‬‬ ‫. Sedić. dr Fuad: Mali predznaci Sudnjeg dana. Darul-hadis.‪12. Kairo‬‬ ‫.0991 . Smajlović.73 . Organizacija‬‬ ‫.‬ ‫56‬ .‪aktivne islamske omladine Bosne i Hercegovine.6991 .‬ ‫وﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﺨ ﺼﯿﺔ اﻟ ﺴﯿﺪ اﻷﻓﻐ ﺎﻧﻲ وﺣﯿﺎﺗ ﮫ وأھ ﻢ أﻓﻜ ﺎره ﺑﮭ ﺪف‬ ‫اﻟﺘ ﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻟ ﺪور اﻟﻜﺒﯿ ﺮ اﻟ ﺬي ﻟﻌﺒ ﮫ ھ ﺬا اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﻇﮭ ﻮر اﻟﻨﮭ ﻀﺔ‬ ‫واﻹﺻﻼح، راﺟﯿﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﺜﻠ ﮫ داﻓﻌ ﺎ ﻟﻠﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮﯾﻘﮭﻢ اﻟ ﺸﺎق إﻟ ﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺘﮭﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

so that we could be reminded of the significance and the role that this great champion played in the development of the liberation and reformist thought. include Shaikh Muhammad Abduhua and his disciple Muhammed Rida and. those mufassir. indirectly. whose interpretation of the Qur’an had. Shaikh Sayyid Qutb. hoping that he will remain a stimulus for the Bosniaks in their struggle for survival and human dignity. in the first place. reawakening and the rebirth of the modern age is indisputable. In this work Afghani’s influential figure. 66 . marked the 14th according to hijra / 20th century. The fact that Afghani was one of the forerunners of Islamic revival. Namely. in many ways. with his works and association with others he had greatly influenced the mufassirs. his life and his ideas have been presented.SAYYID JAMALLUDDIN AL-AFGHANI (1254-1314/1838-1897) A forerunner in the interpretation of the Qur’an in the 14th century according to hijra /20th century Summary Although Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1254-1314/1838-1897) hadn’t written his own tafseer.

poslao da poučava prve muslimane Medine učenju Kur'ana i temeljnim postulatima islama. kojeg je Allahov Poslanik. sallallahu 'alejhi ve sellem. . on je ostao stamen na putu istine i postao primjer drugim mladićima kako se bori za ideale koji nadvisuju ovodunjalučki život i životne potrebe. ali i otvorio vrata za normalan dolazak muhadžira iz idolopokloničke Mekke u ovaj grad. omogućio prelazak polovine stanovnika tog grada na islam. sc.. Muhammeda. bio je jedan od najmarljivijih učenika Allahovog poslanika. neponovljiva generacija muslimana do Sudnjega dana. sallallahu 'alejhi ve sellem. jedinstvena.PRVI AMBASADOR DA'VE U ISLAMU Sažetak Mus'ab b. Šefik Kurdić MUS'AB B. On je. 'UMEJR. savladane u Poslanikovoj. na taj način. naime.A. Metode koje je upotrijebio u svom da'vetskom angažmanu postale su paradigma svim budućim generacijama. *** 67 . Veoma rano je primio islam i u njega je utkao svu svoju fizičku i duhovnu snagu koju je posjedovao. koji će postati nukleus iz koga će se izroditi nova. R..a. pića i odijevanja. Iako su ga roditelji maltretirali zbog njegove odanosti islamu. dr. Za formiranje prve islamske zajednice. spoznati.Doc. jednoga dana. Analizirajući njegove perfektne metode. kroz zabranu hrane. vojske i države itekako je doprinio ovaj prvi ambasador da've u islamu. sallallahu 'alejhi ve sellem. školi uveliko će doprinijeti nama da pokušamo na sličan način drugima predstaviti i približiti islam i afirmirati ga na način koji će postati blizak i prihvatljiv onima koji za istinom žude i žele je. r. pronicljivom selekcijom preveo na islam dva ključna čovjeka u Medini i. 'Umjer.

Kusajj b. r. Allahov Poslanik. Mus'ab b. ga je poslao grupi muslimana iz Medine. Nakon povratka iz Abesinije.. r. školi.. Kilab el-Bedri el-Kureši el-'Abderi rođen je u Mekki. Pažljivo analiziranje njegovog angažmana u Medini otkrit će nam izuzetnu pronicljivost i vanrednu mudrost ovog vrsnog da'ije i biti jasan putokaz na našem da'vetskom putu. Čitajući njihove biografije primjećuje se da su svaki slobodan trenutak svoga života obilato koristili da drugima prenesu ono što su duboko osjećali u dubini svoga bića i u srži svojih kostiju. r. Druženje sa Allahovim Poslanikom. Njihov da'vetski angažman bio je primijetan van granica ovog grada i prije Hidžre. Hašim b. Allahovom milošću i dobrotom. čak su mu zabranjivali jelo i piće. sallallahu 'alejhi ve sellem. s. 'Umjer. sallallahu 'alejhi ve sellem. 'Abdi-d-dar b. Jedan od prvih da'ija među ashabima koji je djelovao van Mekke i prije Hidžre bio je.s. Željeli su sreću i duhovno zadovoljstvo koje su osjećali podijeliti sa drugima. tadašanjeg Jesriba. 'Umejr b.a. Treba znati da se njihovo djelovanje nije zadržalo samo unutar granica Mekke. Kada su muslimani učinili prvu hidžru u Abesiniji i Mus'ab. On je sva zlostavljanja na dostojanstven način izdržao. nadajući se da će se vratiti u idolopokloničku vjeru. 'Umejr. iznjedrili su izuzetnu generaciju da'ija. Budući da je upravo on. uveliko doprinijeti da se islam izuzetno brzo proširi i da temeljito izmijeni način života ogrmnog broja ljudi. Islam je primio veoma rano i to je držao u tajnosti. je bio s njima. postigao zavidne rezultate i da je za vrlo kratko vrijeme svog da'vetskog djelovanja uspio prevesti na islam skoro polovinu stanovnika Medine. kako bi ih 68 .a.v.? Mus'ab b.a. Ko je bio Mus'ab b. smatramo neophodnim analiziranje njegovih metoda koje je koristio i koje su polučile takav briljantan rezultat. i svakodnevni kružoci sa njim. posebnu pažnju su poklanjali da'vi i da'vetskom angažiranju. svakako. Upravo ta nesebičnost i briga za drugima i pokušaj da ih izbavi iz zablude bili su i ostali njihova konstantna opsesija. koji su bili učesnici prvog sastanka na Akabi.a. koja će svojim metodama savladanim u Vjerovjesnikovoj. Kada su roditelji saznali za njegov prelazak na islam.Ashabi Allahovog poslanika Muhammeda. 'Abdi Menaf b. mučili su ga na razne načine. sallallahu 'alejhi ve sellem.

195 i 197. bio učesnik i prve i druge prisege na 'Akabi i osoba koja je prva dala prisegu Allahovom poslaniku. r. Es-Siretu-n-nebevijjetu.. on je sa ostacima tih ruku nosio bajrak islama. amidžom. Imam Buhari navodi predaju El-Bera'a b. pa kada su mu odjsekli i lijevu ruku. 388-392. hadisa i fikha. 2 Njegovo da'vetsko angažiranje Mus'ab b.a.. došavši u Medinu. dok nije pao kao šehid i ukopan zajedno sa Hamzom. koja je duboko prodrla u njegovo biće. r. sallallahu ’alejhi ve sellem.a. sallallahu 'alejhi ve sellem. sallallahu 'alejhi ve sellem. je učestvovao u Bici na Bedru.. je bio jedan od najmarljivijih Vjerovjesnikovih. želio udaljiti iz te sredine i sačuvati od još težih iskušenja. kojom prilikom je bio počašćen od strane Poslanika. 'Aziba. imao nešto preko četrdeset godina kada je pao kao šehid na Uhudu. bio počašćen da nosi zastavu islama. r. r. odsjeo kod Es'ad b. 3/421-422.a. Muhammed Jusuf el-Kandehlevi.a. r. 3/36. u kojoj se navodi da su Mus'ab b. El-Isti’ab fi esmai-l-ashab. je. Ovo je Poslanik islama. Ibn ‘Abdu-lBerr. 'Umejr.. ElIsabe fi temjizi-s-sahabe. bili prvi od ashaba koji su iz Mekke došli u Medinu. Sijeru a’lami-n-nubela’. Ibn Ishak tvrdi da je Mus'ab. a on je zastavu preuzeo u lijevu. 'Umejr i Ibn Ummi Maktum. Zadul-me’ad. učinio iz dva razloga. i drugo. očito je. Iz života ashaba. sallallahu 'alejhi ve sellem. Zurare.a.1 Mus'ab. sallallahu 'alejhi ve 1 Ovaj hadis bilježi Buhari u Sahihu: 63 – Kitabu menakibi-l-ensar. r. 1/145-150.poučavao temeljnim propisima vjere i učenju Kur'ana. sallallahu 'alejhi ve sellem... Ez-Zehebi. koji su ga na svaki način nastojali poniziti.. koji je postao izuzetan znalac iz domena Kur'ana. Abdurrahman Ra’fat el-Baša. Hajatu-ssahabe. r. Ibn Hadžer. U Bici na Uhudu je. čovjeka koji je prvi od Medinjana primio islam. a posebno svojih roditelja. 1/301 i dr. sallallahu 'alejhi ve sellem.a. pa je mogao itekako pomoći novopridošlima u islam u Medini. Mus'ab. Vjerovjesnikovim. Prvo. ve ashabihi-l-Medinete.a. pa ga je Vjerovjesnik. str. Muhammmedu. 46 – Babu makdemi-n-Nebijji. 3/469-470. U jeku borbe idolopoklinici su mu odsjekli sabljom desnu ruku.a. suočavao se sa nesnošljivim iskušenjima od mekkanskih idolopoklonika. da nosi bijelu zastavu tokom cijele borbe i da pokaže svoju istinsku hrabrost. također. hadis br. 69 .. sve dok ne ostavi vjeru. r. Ibnu-l-Kajjim. 3924. 2 Vidi njegovu biografiju: Ibn Hišam. 3/46-48. 172. učenika.

‘Azib.a. sallallahu 'alejhi ve sellem. str. Primijetivši da Mus'ab. jer bi njihovim. r. Kakva je Sa’dova. r.a. str. Sijeru a’lami-n-nubela’.a. je otpočeo svoju da'vetsku misiju..6 prvaci iz 3 Njegovo puno ime je Es’ad b. klanjao dženazu-namaz.. r. ErRehiku-l-mahtum.a. pozicija u islamu najbolje će ilustrirati hadisi Allahovog Poslanika. pored muslimana. izložit ćemo ga. Budući da je to bilo javno mjesto. El-Isabe fi temjizi-s-sahabe.a. r. ‘Abdi-l-Ešhel el-Ensari el-Ešheli.. en-Nu’man b. r. ‘Ubejd b. što je omogućilo Mus'abu. El-Bera’ b. 1/82-84. (Vidi opširniju biografiju: Ibn ‘Abdi-l-Berr.v. Budući da će ovaj susret Mus'aba. Uhudu i Handeku. r. njegov zadatak je bio. Naime. učenju Kur'ana i osnovnim postulatima islama. kako mu je Poslanik islama. koji su posebno zanimali Mus'aba. ‘Ades b. 5 Sa’d b. onako kako ga navode historičari u svojim djelima. našla i dvojica prvaka naroda Benu 'Abdi-l-Ešhel. 3 Upravo uz njegovu pomoć. uz ostale Medinjane. sallallahu ‘alejhi ve sellem. 4 Vidi o tome: Ibn Hišam.s. odlazi do jednog poznatog medinskog bunara. eventualnim. ih je upitao: “Zar se divite ovoj 70 . El-Isti’ab fi esmai-l-ashab. Učestvovao je u Bici na Bedru. Ez-Zehebi. Za njega se tvrdi da je prvi ashab koji je preselio na Ahiret nakon Hidžre i da je prva osoba kojoj je Allahov Poslanik. U prvom. gdje su se. ljudi i okupljali a posebno omladina. da djeluje i na njih. sa dvojicom prvaka Benu 'Abdi-l-Ešhela uveliko izmijeniti sliku Medine i otvoriti vrata Hidžre. r.. Hudajr. kako bi našim generacijama bio putokaz u nastojanjima da se da'vetski angažiramo i uspijemo u svojoj misiji. zajedno sa svojim domaćinom Es'adom. Njegova dženaza je bila sedmi mjeseci nakon Hidžre. a nakon toga ga analizirati.a. Umro je 5. Zurare b. Tu su se.. Mu'az 5 i Usejd b. kojeg bilježe Buhari i Muslim u svojim sahihima. tu su se okupljali i drugi. Sa'd b. Zejd b. Tirmizi i Ibn Madže u svojim sunenima . i El-Mubarekfuri. god. 144. s.a. sallallahu ‘alejhi ve sellem. Imru-l-Kajs b. sallallahu ‘alejhi ve sellem. 4 Mus'ab. i savjetovao da poučava konvertite islamu. po običaju.a. mjesec dana nakon Bitke na Hendeku od posljedica ranjavanja strijelom u toj bici. Mu’az b.a. 1/34-35). želeći susresti i okupiti navopridošle Medinjane u islam i poučiti ih Kur'anu i temeljnim principima islama. prvak poznatog medinskog plemena Evs. r.sellem.a. kojeg su dodirivali ashabi i divili se njegovoj mehkoći i kvalitetu! Vjerovjesnik. 1/299304 i Ibn Hadžer. po Hidžri. prelaskom na islam otvorili sasvim nove horizonte djelovanja i omogućili daleko lakši pristup ostalim ljudima tog područja.. Sa’lebe Ebu Umame el-Ensari el-Hazredži en-Nedždždari. Poslanikov životopis. 87. r..Ahmed u Musnedu i En-Nesai u Fadailu-s-sahabe. prenosi: “Vjerovjesniku... Mus'ab. je poklonjen svileni ogrtač. djeluje na omladinu kod navedenog bunara.

134-135).a. bio izuzetno potresen smrću ovog velikog ashaba. rekavši mu: «Otiđi onoj dvojici ljudi. koja nije nagovještavala ništa dobro. ali sa sigurnošću tvrde da je učestvovao u Bici na Uhudu i svim drugim koje su se vodile do njegove smrti. r. u vrijeme hilafeta Omera b. također. r. kako navodi El-Vakidi.. Angažiraj se da ga privedeš vjeri u Allaha Uzvišenog!». 1/340-343. Imru-l-Kajs b. pa je izvukavši sablju iz njenih korica. je na ove riječi ostao miran i sasvim blago i ljubazno mu odgovorio: «Zar nećeš sjesti i ovo saslušati!? Ako te ovo zadovolji – ti. Jedan od najvećih autoriteta među ensarijama. Semmak b. Mu’aza!”.a. 2/37-38 i dr. r. r. 2/27-28. 119-120). Međutim. Na Uhudu je zadobio čak sedam rana. Bio je poznat po izvanrednom učenju Kur’ana i izuzetno lijepom glasu.. Ez-Zehebi. 1/279-297. Ibn Madže. Prenosi se. sallallahu ‘alejhi ve sellem. bilježe Buhari. Ahmed i En-Nesai.naroda Benu 'Abdi-l-Ešhel. r. Vjerovjesnik. čovjeka radi koga je cijelo pleme prihvatilo islam. Tirmizi. Ez-Zehebi. sallallahu ‘alejhi ve sellem. odnosno 21. nije preferirao. el-Hattaba. Sa'd se obrati Usejdu. Zurare moj tečić!». god. U drugoj predaji koju prenosi Džabir. El-Isti’ab fi esmai-l-ashab. a ako osjetiš u tome bilo mehkoći i kvalitetu?! Znate li da će Sa’dove maramice (u Džennetu) biti i mekše i kvalitetnije!”.. str. Ebu Bekr. koji mu je i klanjao dženazu.a.. Usejd je prihvatio Sa'dov savjet i otišao je do bunara. ‘Atik b. (Vidi njegovu biografiju: Ibn ‘Abdi-l-Berr. str. Muslim i Ahmed u svojim hadiskim zbirkama. 1/53-55. Faruk Hamade u Fadailu-ssahabe Imama Nesaija. ‘Abdi-l-Ešhel el-Ensari el-Ešheli. 71 . Zejd b. Es'ad. otjeraj ih i zabrani im da im se približavaju! Ja bih to učinio.a. sljedeće: «Ovaj je prvak i autoritet svog naroda. 1/49 i dr.. koji du došli da zaglupljuju našu omladinu. Ibn Hadžer. r. El-Isabe fi temjizi-s-sahabe. ozbiljno se zabrinu i žestoko naljute. Muslim. Ibn Hadžer. da su se meleki spuštali i slušali njegovo milozvučno učenje Kur’ana. po Hidžri. kako navode Buhari. nikoga od Ensarija ispred Usejda. a koju. prihvati. kaže: “’Arš se potresao smrću Sa’da b. (Vidi njegovu biografiju: Ibn ‘Abdi-l-Berr.. predložio je Mus'abu. r. Faruk Hamade u knjizi: Fadailu-s-sahabe Imama Nesaija. El-Isabe ti temjizi-s-sahabe. Histroičari se dvoume u njegovom učestvovanju na Bedru. Sijeru a’lami-n-nebela’. ako želite sebi dobro!!!». Sijeru a’lami-n-nubela’.a. el-Hudajr b.. s obzirom da je Es'ad b. Umro je 20. ElIsti’ab fi esmai-l-ashab.a. približivši im se Usejd je započeo kontakt povišenim tonom i oštrom prijetnjom. primijetivši Usejda kako im prilazi. r. viknuo: «Šta je vas dvojicu dovelo ovdje da naše slabe zaglupljujete!? Napustite nas. gdje je bila omladina okupljena oko Mus'aba i Es'ada. tek onda. ali mi je neugodno. Mus'ab.a. 6 Usejd b.a. Brojni izvori navode da je Vjerovjesnik.

a.. dobacio je okupljenim ljudima: «Usejd nam dolazi sasvim drugačijeg izraza lica. obraćajući mu se toplo i blago. Mus'ab. kako navode neki izvori. r. uzeo sablju iz Usejdovih ruku i ljutito se uputio ka bunaru.a. Predstavio mu je islam. Nakon citiranja kur'anskog teksta. To je Sa'd b. svi pripadnici njegovog naroda bi to učinili i niko mu ne bi oponirao! Poslat ću vam ga istoga momenta. prisjećajući se tog događaja. nakon toga. r. Tada ponovo stupa na scenu Mus'ab.kakvo naspokojstvo i odbojnost. Rekao sam im da se priča da Benu Harise7 žele ubiti Es'ada b. na njegovom izrazu lica simpatije spram islama. tona. zastidjeli su se!». izgovori Šehadet i klanja dva rekjata namaza. r..» Usejd se uputio ka Sa'du i njegovom narodu. ali pošto znaju da im je on tečić. Usejd im je predložio: «Iza mene je jedan čovjek. Mu'az. Međutim.a. šta je učinio sa onom dvojicom da'ija.. pristao. to odbaci i svoju prijetnju do kraja ispuni!». kao što je učinio i sa Usejdom.a. ustao rasrđen. Usejd je oduševeljeno uzviknuo: «Kako je lijep i zadivljujući ovaj govor! Šta treba uraditi kada neko želi prihvatiti ovu vjeru?». r. prije nego je i progovorio!». Kada je došao. proučio neke odlomke iz Kur'ana i.. ali sada ne srdit i ljut. odložio sablju sa kojom je došao i sjeo kod njih dvojice. naglasivši mu. Nakon što su i njemu saopćili uvjete za primanje islama. proučio odlomke iz poglavlja Ez-Zuhruf. Zuraru. on se vratio svom narodu.a. Mus'ab. Mu’az i njegov rod. Nakon Sa'doovg pitanja. je govorio o temeljnim postulatima islama a. već veseo i ozarena lica i obratio im se pitanjem: «Kako me poznajete. ti. nakon tako miroljubivog Mus'abovog. nego što je otišao od nas!». Nakon toga. onda. Sa'd je. tako nam Allaha. Usejd je. prije nego što je Sa'd bilo šta progovorio. 72 . narode 7 Tj. kaže: «Primijetili smo. on mu je odgovorio: «Obratio sam se oštro onoj dvojici i zaprijetio im da se ne približavaju našoj omladini. nisam. očisti svoju odjeću. Oni su ga posavjetovali da treba da se okupa. oštro se obratio Es'adu. Ukoliko bi on postao musliman.. Na njihov savjet. samo da nije rodbinskih veza koje njih dvojicu spajaju. nakon ovih riječi. Kada ga je Sa'd vidio. koji su nestrpljivo očekivali ishod njegovog razgovora sa Mus'abom i Es'adom. r.a. da bi upotrijebio protiv njih oružje zbog njihovog negativnog djelovanja na omladinu. primijetio ništa loše kod njih. r. primijetili su njegov pristanak i simpatija spram islama. Sa’d b. uistinu.

205207. Svi su odgovorili: «Ti si naš prvak! Najbolji si i najvrjedniji od svih nas!».. ‘Abdullah b.a. iza sebe u Mekki je ostavio Poslanika. Iz života ashaba. stoljećima razjedinjene plemenskim i drugim razmiricama i sukobima. 2/8386. koga njegov narod protjeruje i koji je bio prinuđen. mudrost i pronicljivost.. str. str. Mus'ab. dijeleći ih. str. Ta analiza se sastojala u preciznom definiranju i detaljnom 8 O ovom događaju pogledaj opširnije: Ibn Hišam. Otuda. kako navode najpoznatiji historičari u svojim djelima. r. uputom i svoju prirodnu nadarenost. sallallahu 'alejhi ve sellem. ‘Abdu-l-Vehhab. precizna analiza stanja u Medini. Ibn Kesir. Benu 'Abdi-l-Ešhel. Es-Siretu-n-nebevijjetu. u to vrijeme. sallallahu ‘alejhi ve sellem. prevodeći na islam polovinu stanovnika Medine i otvarajući širom vrata dolaska muhadžira iz Mekke u Medinu. otići u Taif da bi tamo djelovao i našao bar neko utočište. ‘Abdurrahman Ra’fat el-Baša. šejh Muhammed el-Gazali. pokušajmo prodrijeti u suštinu njegovog uspjeha i otkriti tajne tog sjajnog rezultata koji nam trasira da'vetske puteve punih četrnaest stoljeća. dolazimo do sljedećih zaključaka. str. Ovaj trijumfalan uspjeh kakvog je postigao Mus'ab b. na te riječi. 8 Analiza njegovog da'vetskog djelovanja Ako analiziramo ovaj briljantan uspjeh Mus'aba b.Kandehlevi. 'Umejra. što će mu pomoći da postigne zavidan uspjeh među stanovnicima Medine. nije sigurno nastao slučajno.. primili islam. 390. prije nego uzvjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika!». 3/195-201. Fikhu-s-sireti-n-nebevijjeti. r. dolazi sa onim što ima: on donosi srce ispunjeno kur'anskim ajetima. 131-132. dr.. sallallahu 'alejhi ve sellem.a. 147 i dr. ElMubarekfuri. Analizirajući njegov da'vetski angažman. 'Umjer. r.a. Hajatu-s-sahabe. Muhammed Jusuf el. Bilježi se. 121-122. pridobiti. Sa'd je. odlučno dodao: «Od ovog trenutka zabranjujem bilo kome da mi se obraća. Fikhu-s-sire. Muhammed Se’id Ramadan elButi. Muhammed b. El-Bidaje ve-n-nihaje. 73 . dušu prožetu Poslanikovom. Er-Rehiku-l-mahtum. 144-146. Muhatsaru sireti-r-Resul. Zapečaćeni džennetski napitak. Osim toga. primijetit ćemo da on stiže u Medinu kao da'ija bez institucije ili države na koju bi se mogao osloniti i bez ikakvih materijalnih sredstava s kojima bi mogao srca ljudi. da su do kraja dana svi pripadnici njegovog naroda.moj?!». 1/187-190. str. koji nam u cjelosti osvjetljavaju tajnu njegovog trijumfalnog uspjeha: 1 – Mus'abova. r.a.

a. koja je prisutna od faraona koji se pribojavao da Musa. kući.upoznavanju sa društvenim i historijskim okolnostima u Medini.a. mirno djeluje i da. r. Zašto? Upravo zbog toga što će pravi da'ija koristiti svaku osobu koja mu može pomoći na planu da'veta. kao i mjesta njihova okupljanja. 7 – Oštra prijetnja od strane Sa'da i Usejda. ne sjedi u Es'adovoj. ne promijeni vjeru njegova naroda pa sve do današnjih silnika i tirana. a posebno osobu koja poznaje ljude. niti pravi kancelariju.a. r. na najeklatantniji način ilustrira logiku svih vladara. r. pa čak ni džamiju. Otuda su 74 . kada i kome će propisati ili kao selektor neke sportske reprezentacije koji zna koja ekipa može donijeti pravi trijumf i pobijediti. njihovo mjesto okupljanja. Njegovo preferiranje ove dvojice nad drugima i njegova selekcija da baš oni budu njegovi izabranici koji će djelovati na stotine i hiljade drugih je vanredan osjećaj prioriteta.a. ugleda i dostojanstva. koji zna u svakom momentu koji lijek. uveliko su doprinijeli da Mus'ab. veoma dobro koristi poznavanje društvenog statusa pojedinih Medinjana i posebno njima poklanja pažnju. njihovom neprijateljskom odnosu spram njega.a.a. Es'ad. 5 – Obraćanje Sa'da Usejdu da ode do navedene dvojice da'ija i spriječi ih. pomoći će mu u odbrani života. 3 – Mus'ab. ako treba i silom. kao i način na koji se može odbraniti od njihovog neprijateljstva koje je kulminiralo čak do fizičkog obračuna. r. 2 – On dolazi kod domaćina – Es'ada b. na najbolji način ilustrira neprijateljstvo spram onoga što se ne zna. koji još nisu osjetili slast prave vjere. 6 – Mus'ab. On se ponaša kao iskusan ljekar.a. od «zaglupljivanja njihove omladine».. rodbinski odnosi Es'ada i Sa'da. već odlazi njima. u tom pogledu. r.a. 4 – Njegov mudri postupak da se da'vetski angažira zajedno sa svojim domaćinom – Es'adom. a u. njihov status i ugled u društvu. je bio taj koji je dobro poznavao ljude.. koji je među prvima primio islam.. ne doživi velike poteškoće i nesnosna iskušenja. rezultirao je minimumom maltretiranja od strane Medinjana. sa prijateljima i neprijateljima islama i muslimana i faktorima koji utječu i na jedne i na druge. U ovom konkretnom slučaju. r.. r. njihove navike i aspiracije. čekajući grupu novopridošlih muslimana da mu tu dođu da ih poučava vjeri ili medinsku omladinu.a. r. r. vlastodržaca i moćnika svijeta. Naime.. Zurare.. koji danas mnogima nedostaje u njihovim da'vetskim naporima.s.. ulazi u njihove redove i djeluje iznutra.. a.. eventualnom. poznatog i uglednog stanovnika Medine.

koje će i rezultirati trijumfalnim uspjehom. vlasti i časti. Upravo loš uspjeh današnjih da'ija i kod nas i u svijetu je rezultat odsustva mudrih. riječi da će im «istoga momenta poslati Sa'da».a. On. sallallahu 'alejhi ve sellem.a. da. učenika. kako bi rezultat bio što bolji i efikasniji.. sallallahu 'alejhi ve sellem..a. upravo oni ljudi koji ne poznaju islam ili imaju sasvim pogrešnu predstavu o njemu.. da sjednu i saslušaju ono što iznosi. kao što se. r. r.. opet.a. pa je želio da taj osjećaj doživi i njegov prijatelj Sa'd. savremenih i djelotvornih metoda u prezentiranju istine! 9 – Usejdove. r. nego je Sa'da.. zbog toga što on lično ne želi na njega da'vetski djelovati. 10 – Usejdove. izvrše svoju prijetnju.a. r. r. r. nije fetve izvlačio «iz rukava» i proizvoljno govorio o islamu. ranije a i danas. r. primijetit ćemo ogromnu razliku! Mus'ab. preporuka Usejdu. kod nas i u svijetu. na najbolji način pokazuje perfektne da'vetske metode jednog od Vjerovjesnikovih. nažalost. bez kancelarija i raskošnih 75 . a vratili se ozarenih lica i nježnoga srca. loših ideja uspije zahvaljujući vanrednim metodama?! Ovaj primjer nam eksplicite ukazuje na to da je neophodno za da'iju da upotrijebi kvalitetne i djelotvorne metode.. 'Umjeru. se osjećao sretnim prelaskom na islam. već naprosto što smatra da Mus'ab. danas dešava kod nekih da'ija.a.. 'Umjer. preciznije poznaje propise islama i ima temeljitije uvide u sve ono što je Poslanik. ugleda. r. u Medini i mogućnosti muslimana danas. pa ako im se ne dopadne.a. otrkrivaju nam dva momenta: a) Usejd. riječi. a koliko. onda.a. r.. r. nakon što su ga upoznali?! 8 – Ljubazna Mus'abova. i njegov narod bi to učinio».a.a. Zar ova dva velikana Medine nisu došli ljuti i srditi na islam i da'ije. Koliko dobrih i humanih ideja propadne zbog loših metoda. bez plate i penzije. a kasnije i Sa'du. b) On ga ne želi poslati Mus'abu b.. dakle. bez materijalne podloge. da obilato koriste ovakav način i da usmjere svoj angažman na ljude od intelekta.a. govorio i radio. poslao onome koji ima jaču argumentaciju! Na kraju Ako kompariramo mogućnosti kojima je raspolagao Mus'ab b. r. da je iza njega «čovjek koji. najbolja su preporuka današnjim da'ijama..najveći neprijatelji islama. r.. ako bi prihvatio islam.a.

šejh Muhammed Jusuf: Hajatu-s-sahabe. muftijstava. ElMektebu-l-islami. Daru-l-fikr. konkretno u Bosni i Hercegovini. Šemsuddin ed-Dimiški: Zadu-lme'ad fi hed'ji hajri-l-'ibad. Muhammed Se'id Ramadan el-Buti: Fikhu-s-sireti-nnebevijjeti. 11. Hafiz Ebu-l-Fida' Isma'il ed-Dimiški: El-Bidaje ve-nnihaje. Ebu Omer el-Kurtubi: El-Isti'ab fi esami-lashab. bez automobila i drugih konfornih prevoznih sredstava.Ibn Kesir. Kairo. 4. Ebu Muhammed el-Himjeri: Poslanikov životopis. Sarajevo. Mektebetu dari-s-selam. i uz. prijevod: Mirsad Sedić i Sabri Puška. 1983. 1990. 13. imama i profesora. Muhammed: Muhtesaru siretir-Resul. Mu'essesetu-r-risale. 1993. medžlisa IZ. 1987. šejh Muhammed: Fikhu-s-sire. dok mi danas. sallallahu 'alejhi ve sellem. 'Ali el-Askalani: El-Isabe fi temjizi-ssahabe. Ibn Hadžer. izdanja). prijevod: Mustafa Prljača. dr Abdurrahman Ra'fat: Iz života ashaba. Bejrut. Bemust. Bejrut. El-Buhari. 5. 76 . bez mehanizama koji štite njegovu sigurnost. 7. uz sve mehanizme kojima raspolaže Islamska zajednica. Ibn Hišam. skraćena verzija: Abdusselam Harun. Isma'il: Es-Sahih. Damask. pa sve do obrazovno-odgojnih institucija i stotine službenika. Damask i Daru-l-fikri-l-mu'asir. 'Abdullah b. 1989. El-Gazali. Ibn 'Abdu-l-Vehhab. 12. Daru-l-hadis. El-Baša. Daru-l-kitabi-l-'arebi. Bejrut. AIO. Ebu 'Abdullah Muhammed b. 1994. nismo u stanju napraviti takav podvig! Zašto? Odgovor potražimo sami!!! LITERATURA 1. Ibn 'Abdu-l-Berr. Ahmed b. od Sabora. Bejrut. Daru-l-kalem. Hanbel. dr. Ahmed b. 6. 1978. Rijad. Bejrut. Rijaseta. Darul-kalem. 1991.Ibnu-l-Kajjim el-Dževzijje.Ibn Hišam: Es-Siretu-n-nebevijjetu. 1998. prevodi na islam polovinu stanovnika Medine. Bejrut. 10. 1994. prijetnju smrću. 2. Daru-l-fikr.El-Kandehlevi. 1997. Zenica. Damask. 3. Bejrut (bez god. kako je prethodno navedeno. 9. El-Buti. 1978.prostorija. Daru ihjai-t-turasi-l-'arebi. 8. Ebu 'Abdullah eš-Šejbani: El-Musned. Daru-l-fikr.

22. 1984. dr. 1996.Muslim. 1987.El-Mubarekfuri. Muhammed 'Ali: Sa'd b. Mu'az. 77 . Ebu 'Abdullah Muhammed b. Darul-hadis. 1994. 2000.Es-Siba'i. Bejrut. Safijjurrahman: Er-Rehiku-l-mahtum. mjesta i godine izdanja). prijevod: Subhija Hadžimjelić-Skenderović.Ibn Madže. Ebu-l-Husejn el-Kušejri en-Nejsaburi: Es-Sahih. ElMuhataru-l-islami.Ez-Zehebi. obrada i komentar: dr.14. Kairo. Safijurrahman: Zapečaćeni džennetski napitak. 16.En-Nesai.El-Mubarekfuri. Kazablanka. Faruk Hamade. radijellahu 'anhu. 1994. Daru-l-hadis.( bez godine izdanja.Et-Tirmizi. 19. Daru-lkutubi-l'ilmijje. 1991. 21. Sarajevo. Šu'ajb: Fadailu-s-sahabe. Visoki saudijski komitet za pomoć narodu BiH. 'Isa: Es-Sunen. Maroko. 17. Bejrut. prijevod: Ahmet Alibašić (bez izdavača. Šemsuddin: Sijeru a'lami-n-nubela'. Ebu 'Isa Muhammed b.) 15. Mustafa: Poslanikov životni put – pouke i poruke. 20. Jezid el-Kazvini: EsSunen. Mu'essesetu-rrisale. Kairo. Ahmed b. Daru-s-sekafe. Rijad. 18. Kairo.Kutb. Mektebetu dari-s-selam.

‬ ‫87‬ . أﺳﻠﻢ ﻣﺒﻜﺮا وﺳﺨﺮ ﻟﻺﺳﻼم ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺎﻗﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ.‬ ‫وﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺬا اﻟ ﺴﻔﯿﺮ اﻷول ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم إﺳ ﮭﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿ ﺮا ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ أول ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫إﺳﻼﻣﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ﺟﯿﺸﮫ ودوﻟﺘﮫ. وﻛﺎن‬ ‫واﻟﺪاه ﯾﻤﻨﻌﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻊ واﻟﻤﻠﺬات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻨﻌﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪھﻢ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻣﻨﻌ ﻮه ﻣ ﻦ اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟ ﺸﺮاب اﻟﻔ ﺎﺧﺮ، وﻟﻜﻨ ﮫ ﺑﻘ ﻲ ﻣﺨﻠ ﺼﺎ ﻟﺪﯾﻨ ﮫ راﺳ ﺨﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫إﯾﻤﺎﻧﮫ وﺿﺮب ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻛﯿﻒ أن ﺻ ﺎﺣﺐ ﻣﺒ ﺪأ ﯾﻘ ﺪم ﻣﺒ ﺪأه ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﮫ‬ ‫اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ.‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻣ ﺼﻌﺐ ﺑ ﻦ ﻋﻤﯿ ﺮ، رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﮫ،‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﺗﻀﻲء ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.‬ ‫ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺪراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻠﻤﮭ ﺎ ﻣ ﺼﻌﺐ، رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﮫ،‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻮل، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، أن ﻧﺴﺘﻠﮭﺐ اﻟﻌﺒ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘ ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺮض اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺠ ﺬاب‬ ‫اﻟﺬي ﺳﯿﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﺪرﻛﻮن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.‫ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ أول ﺳﻔﯿﺮ ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ، رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، ﻣﻦ أﺑﺮز ﺻﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮل، ﺻﻠﻲ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺼﻌﺐ، رﺿ ﻲ‬ ‫اﷲ ﻋﻨ ﮫ، ﺑﻔﺮاﺳ ﺘﮫ اﻹﯾﻤﺎﻧﯿ ﺔ أن ﯾﻮﻓ ﻖ ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر ﺷﺨ ﺼﯿﻦ ﻣ ﻦ أﻛﺜ ﺮ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﯾﻨﺠﺢ ﻣﻌﮭﻤﺎ ﻓﻲ إﺳﻼﻣﮭﻤﺎ، ﻣﮭﺪ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻄﺮﯾ ﻖ إﻟ ﻰ إﺳ ﻼم ﻧ ﺼﻒ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ووﻓ ﺮ ﻣﻨﺎﺧ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل‬ ‫اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻲ أھﻠﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺛﻨﯿ ﺘﮭﻢ، ﻓﺄﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ﻣﺤ ﻀﻦ‬ ‫اﻹﺳﻼم اﻷول، وﻧﺸﺄ ﻓﯿﮫ ذاك اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻔﺮﯾﺪ اﻟﺬي ﻛﻮن ﺑﯿﻀﺔ اﻹﺳﻼم اﻷوﻟﻰ.

s. Even though his parents had mistreated him because of his devotion to Islam. military and state. This first ambassador of da’wa. whom Allah’s Prophet s. The analysis of his perfect methods. he remained steadfast on his path of truth and became an example to other young men on how to fight for ideals.a. He embraced Islam in his early years and wove into it all of his physical and spiritual strength. had very much contributed to the formation of the first Islamic community. recognise it.a.a. ‘UMEJR.. learned in the school of Muhammed s. will greatly contribute to our attempts to present Islam and affirm it in such a way so as to bring it nearer and make it more receptive to those who are longing for the truth and wish to.s. was one of the most diligent students of Allah’s Prophet. 79 .w. using his discerning selection he converted two key men in Medina and by doing so. united and a unique generation of Muslims emerged – the likes of which would never emerge again until the Day of Judgement. ‘Umejr. Namely. but he also made way for a normal arrival of muhajeers from the idolatrous Mecca into the city of Medina which was to become a nucleus from which a new. R.MUS’AB B. made it possible for half of the population of this city to embrace Islam.a.w. had sent to teach the first Muslims of Medina the recitation of Qur’an and the fundamental postulates of Islam. one day. which surpass the mundane life and its needs. drink and clothing. r.s.A. by depriving him of food. Muhammed s. – THE FIRST AMBASSADOR OF DA’WA IN ISLAM Summary Mus’ab b.w. The methods he used in his da’wa became the paradigm for all future generations.

80 .

a na kraju su prezentirani njegovi primjeri. čineći onu koja je manje zlo (Izā te’āreda mefsedetāni ru’ije e’azamuhuma dareren birtikābi ehaffihima). Šukrija Ramić DRUGI OPĆI1 ŠERIJATSKO-PRAVNI PRINCIP: NEMA (NANOŠENJA) ŠTETE. Šteta se ne otklanja istovjetnom štetom (Ed-Dareru lā juzālu bi mislihi). str. s posebnim osvrtom na hadis s istim značenjem. 133. Na početku. nastoji se izbjeći ona koja je veće zlo. NITI UZVRAĆANJA ŠTETOM (Lā darere ve lā dirār) Sažetak Ovaj rad osvjetljava jedno od pet općih pravnih principa u Šerijatu: “Nema (nanošenja) štete. dr. Kada se sučelje dvije loše stvari. uporište i značenje ovog pravila je objašnjeno. izvorište. mnoge jedinke koje je nemoguće ograničiti. sc. *** 1 Izraz “opći” u usuli fikhu označava. (Vidi: Zbornik radova nastavnika akademije. niti uzvraćanja štetom” i sporednih pravila koja se pod njega mogu podvesti. Nakon općeg pravila elaborirana su sporedna pravila sa primjerima: Šteta se otklanja onoliko koliko se može (Ed-Dareru judfe’u bi-kadril-imkān). Uzima se manje zlo i manja šteta (Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejn). Veća šteta otklanja se manjom štetom (Ed-dareru el-ešeddu juzālu bid-darer el-ehaff). Šteta se uklanja (Ed-Dareru juzālu). Otklanjanje štete preče je od pridobijanja koristi (Der’ul'mefāsidi evlā min dželbil-mesālihi).Doc. bilo svojim oblikom ili značenjem. 1/2003.) 81 . S ciljem otklanjanja opće podnosi se personalna pojedinčna šteta (Jutehammelu ed-darer el-hāss li-def’i darerin ’āmm).

s.” (El-Bekare. prema svojim mogućnostima.) “.Uvod Drugi opći šerijatsko-pravni princip o kojem govore islamski pravnici glasi: Nema (nanošenja) štete. niti (uzvraćanja) štetom. 2/57.v.v.v. broj pravila 19. 82 .” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije.s. niti uzvraćanja štetom2 (Lā darere ve lā dirār3). i ne činite im teškoće da biste ih stijesnili.v.s. je naredio vlasniku zemlje da drvo iščupa.s. Poslanik. O ovom pravilu. koji. nanosiš štetu”.”. onda ih. Poslanik.a. 113.” (El-Bekare. dati. Osnovu za njega možemo naći u mnogim kur’anskim ajetima 4 i izrekama i postupcima poslanika Muhammeda. br. str.) Odlazeći do svoje palme njen vlasnik nanosio je štetu vlasniku zemlje koji se požalio Poslaniku.a.a. str. od 2 Šejh Ahmed Ez-Zerqā veli: “Pravilo je.. po hidžri. Hakim je u Mustedreku taj hadis okarakterisao kao vjerodostojan rekavši da njegov sened ispunjava uvjete koje je postavio Muslim.) 3 Ovo pravno pravilo je prevedeno u Medželli na sljedeći način: ”Zabranjeno je štetu činiti (prouzrokovati) a isto tako i učinjenu štetu štetom odvraćati (naknaditi.v. odstranjivati).” (Et-Talak. Umro 970 god.. uistinu. 8 Istaknuti pravnik u hanefijskom mezhebu. 7 Taj hadis predstavlja jedan divan primjer Poslanikove. El-Medhal el-fikhī el-āmm. 231. bio vlasnik stabla (palme) u tuđoj zemlji. koje bilježi Malik u Muvettau od Amra ibn Jahjaa.. odmazditi. (Ibn Tejmijje kaže da je vlasnik stabla bio ashab Semure ibn Džundub. Medžmū’u fetāva. a vlasniku drveta rekao: “Ti. 3152) 6 Mustafa Ez-Zerqā. Ovaj princip jedan je od temelja Šerijata.s.v. s.v.) “Kada pustite žene. Doduše. 233. 6. je naredio vlasniku drveta da uzme od vlasnika zemlje drugu palmu u zamjenu ili da mu je pokloni.. ograničeno na onu štetu koju šerijat nije dozvolio.s. Sunen.a.5 Suština i forma tog principa (pravnog pravila) najjasnije je artikulirana u hadisu Poslanika.majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga. konsenzusom. s. S njim se u toj ocjeni složi i Zehebi. “Kitābul-akdije”.s. El-Mustedrek ales-sahīhajn. hadisu na kojem je ono utemeljeno i njegovim prenosiocima Ibn Nudžejm8 veli: “Osnova za taj princip su Alejhisselamove riječi “Nema (nanošenja) štete.s. rječitosti koja se ogleda u činjenici da je isti postao pravno pravilo koje se može primijeniti u neograničenom broju slučajeva. s.) 4 Kao naprimjer: “Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete. s. 28/104. On je to odbio. prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje. (Vidi: El-Hakim. a vlasnik vrta neki ensarija. 7 El-Hakim je za ovaj hadis rekao da mu sened ispunjava uvjete Muslimove i u tome se složio Zehebī.a. 9.2/977.” (Šerhul-kava’id el-fikhijje. s. s.) 5 Prenosi se da je neki čovjek u vrijeme Muhammeda.a. (Ebu Davud. ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. Vidi: Ibn Tejmijje. kako kaže šejh Mustafa Ez-Zerqā doseže do stepena dobar6.a.

Neka od predanja ovog hadisa su: ‫ﺣﺪﺛﻨ ﻋ ﺪ رﺑﮫ ﻦ ﺧ ﻟﺪ ﻨ َ ﺮي أﺑ ﻤﻐﻠﺲ ﺣﺪﺛﻨ ﻓﻀ ﻞ ﻦ ﺳﻠ ﻤ ن‬ َ ‫1. s. bilježi ga Hakim u El-Mustedreku10.v.َ ﱠﺛَ َﺎ ُ َ ﱠ ُ ﺑْ ُ َﺤْ َﻰ َ ﱠ َ َﺎ ﻋﺒْ ُ اﻟ ﱠ ﱠا ِ َﻧْ ََ َﺎ َﻌْ َ ٌ َﻦْ َﺎ ِ ٍ اﻟْ ُﻌْ ِ ﱢ‬ ‫َﻦْ ِﻜْ ِ َ َ َﻦْ اﺑْ ِ َ ﱠﺎ ٍ َﺎ َ َﺎ َ َ ُﻮ ُ اﻟﱠ ِ َﱠﻰ اﻟﱠ ُ ََﯿْ ِ َ َﱠ َ َﺎ‬ ‫ﻋ ﻋ ﺮﻣﺔ ﻋ ﻦ ﻋﺒ س ﻗ ل ﻗ ل رﺳ ل ﻠﮫ ﺻﻠ ﻠﮫ ﻋﻠ ﮫ وﺳﻠﻢ ﻟ‬ .a. njemu Musa ibn ‘Ukbe. br.s. rekao: “Nema (nanošenja) štete.ٍ ُ ْ‫َ َ َ ً ِﻲ َﺎ ِ ِ َﺎ ِ ِ َاﻟ ﱠ ِﯾ ُ اﻟْ ِﯿ َﺎ ُ َﺒْ َ ُ َذ‬ ‫ﺧﺸﺒﺔ ﻓ ﺣ ﺋﻂ ﺟ ره و ﻄﺮ ﻖ ﻤ ﺘ ء ﺳ ﻌﺔ أ رع‬ 3. njemu Abdurrezak. 85.” (Ibn Madždže. El-Hakim. 10 83 . niti uzvraćanja štetom. br.njegova oca kao mursel9.” (Ahmed. 2719. br. Musned. njemu Ishak ibn Jahja ibn El-Velid od ‘Ubade ibn Es-Samita da je Allahov Poslanik. Također. 2/57. njemu Fudajl ibn Sulejman. niti uzvraćanja štetom.َ ﱠ َ َﺎ َﺒْ ُ اﻟ ﱠ ﱠا ِ َﺧْ َ َ َﺎ َﻌْﻤ ٌ َﻦْ َﺎ ِ ٍ َﻦْ ِﻜْ ِ َ َ َ ِ اﺑْ ِ َ ﱠﺎ ٍ َﺎ‬ ‫ﻗ ل رﺳ ل ﻠﮫ ﺻﻠ ﻠﮫ ﻋﻠ ﮫ َﺳﻠﻢ ﻟ ﺿﺮر وﻟ ﺿﺮ ر وﻟ ﺮﺟﻞ أ ﯾ ﻌﻞ‬ َ َ ْ‫َﺎ َ َ ُﻮ ُ اﻟﱠ ِ َﱠﻰ اﻟﱠ ُ ََﯿْ ِ و َﱠ َ َﺎ َ َ َ ََﺎ ِ َا َ َِﻠ ﱠ ُ ِ َنْ َﺠ‬ . “Kitabul-ahkam”. Sunen. presudio da nema (nanošenja) štete. br.a.” (Ibn Madždže. “Baki musnedi ensar”. “Kitabul-ahkam”. 21714. s. El-Ešbāh ve-n-nazāir. “Kitabul-ahkam”. “Musnedu Benī Hašim”.v. te Bejheki i Darekutni od Ebu Seida El-Hudrija11.Pripovijedao nam je Muhammed ibn Jahja. Čovjek ima (pravo) da stavi gredu u zid svoga komšije.s. br. prenoseći od Džabira. 12 Ibn Madždže.Pripovijedao nam je Abdu Rabbihi Halid En-Numejri Ebul-Mugallis. Sunen. 21714) 9 To je vrsta hadisa u čijem lancu prenosilaca nema ashaba. “Bāqī musnedi ensār”. 2331. Isto tako. br.”12 Uz prethodno spomenute hadis je zabilježio i Ahmed ibn Hanbel u Musnedu13.َ ‫َ َ َ ََﺎ ِ َا‬ ‫ﺿﺮر وﻟ ﺿﺮ ر‬ 2. 2332) 13 Ahmed. s. 2719. Sunen. on od ‘Ikrime. a on od Ibn ‘Abbasa da je Allahov Poslanik. on od Ibn ‘Abbasa da je Allahov Poslanik.v. on od ‘Ikrime.a.a. 2331) ‫ﺣﺪ ﻨ ﻣﺤﻤﺪ ﻦ ﯾ ﯿ ﺣﺪﺛﻨ َ ﺪ ﺮز ق أ ﺒﺄﻧ ﻣ ﻤﺮ ﻋ ﺟ ﺑﺮ ﺠ ﻔﻲ‬ ‫2.Pripovijedao nam je Abdurrezak da ga je obavijestio Ma‘mer. rekao: “Nema (nanošenja) štete niti uzvraćanja štetom. Musned.s. El-Mustedrek ales-sahihajn. br. str.َ ﱠ َ َﺎ َﺒْ ُ َ ﱢ ِ ﺑْ ُ َﺎِ ٍ اﻟ ﱡﻤﯿْ ِ ﱡ َ ُﻮ اﻟْ ُ َﱢ ِ َ ﱠ َ َﺎ ُ َﯿْ ُ ﺑْ ُ َُﯿْ َﺎ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨ ﻣ ﺳ ﻦ ﻋ ﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨ إ ﺤﻖ ﻦ ﯾ ﯿ ﻦ ﻮﻟ ﺪ ﻋ ﻋﺒ دة ﻦ ﺼ ﻣﺖ‬ ِ ِ ‫َ ﱠ َ َﺎ ُﻮ َﻰ ﺑْ ُ ُﻘْ َ َ َ ﱠ َ َﺎ ِﺳْ َ ُ ﺑْ ُ َﺤْ َﻰ ﺑْ ِ اﻟْ َِﯿ ِ َﻦْ ُ َﺎ َ َ ﺑْ ِ اﻟ ﱠﺎ‬ . bilježi ga Ibn Madždže od Ibn ‘Abbasa i ‘Ubade ibn Es-Samita. a (širina) puta kojim se ide je sedam aršina. 11 Ibn Nudžejm. r. “Musnedu Beni Hašim”.َ ‫َ ﱠ َ ُﻮ َ اﻟﱠ ِ َﱠﻰ اﻟﱠ ُ ََﯿْ ِ َ َﱠ َ َ َﻰ َنْ َﺎ َ َ َ ََﺎ ِ َا‬ ‫أن رﺳ ل ﻠﮫ ﺻﻠ ﻠﮫ ﻋﻠ ﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﻀ أ ﻟ ﺿﺮر وﻟ ﺿﺮ ر‬ 1. njega je obavijestio Ma‘mer od Džabira El-Džužfija. 2332) ‫ﺣﺪﺛﻨ ﻋ ﺪ ﺮز ق أ ﺒﺮﻧ ﻣ َﺮ ﻋ ﺟ ﺑﺮ ﻋ ﻋ ﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﻦ ﻋﺒ س ﻗ ل‬ َ ‫3.

Isto tako. to se odnosi na situaciju kada uzvraćanje na štetu nema svoje pravno opravdanje i kao takvo nije propisano Šerijatom. a ima šteta za tvoga komšiju. br. a da dirār znači da svaki od njih našteti drugome.(Vellezinet-tehazū mesdžiden dirāren..15 Komentator Malikovog Muvetta’a veli: “Postoji mogućnost da la dirār potvrđuje lā darere tako da darar i dirār imaju isto značenje.v. i da mu nije dozvoljeno nanositi štetu drugome. što će reći da (čovjek) nije obavezan da se strpi ukoliko mu se nanosi šteta. “Kitabul-akdije”.)”16 Isto tako. Isto tako. 118. s.َ ‫اﻟﱠ ِ َﱠﻰ اﻟﱠ ُ ََﯿْ ِ َ َﱠ َ َﺎ َ َﺎ َ َ َ ََﺎ ِ َا‬ ‫ﻠﮫ ﺻﻠ ﻠﮫ ﻋﻠ ﮫ وﺳﻠﻢ ﻗ ل ﻟ ﺿﺮر وﻟ ﺿﺮ ر‬ 4.s.‫ﺣﺪﺛﻨ ﯾ ﯿ ﻋ ﻣ ﻟ ﻋ ﻋ ﺮ ﻦ ﯾ ﯿ ﻤ زﻧﻲ ﻋ أﺑ ﮫ أن رﺳ ل‬ َ ‫4. Dakle. a u čemu je šteta drugome. jer Šerijat je propisao mjere i sankcije koje predstavljaju vid uzvraćanja na počinjenu štetu. a da je dirār ono čime namjerava naštetiti drugome.َ ﱠ َ ِﻲ َﺤْ َﻰ َﻦْ َﺎِﻚ َﻦْ َﻤْ ِو ﺑْ ِ َﺤْ َﻰ اﻟْ َﺎ ِ ِ ﱢ َﻦْ َ ِﯿ ِ َ ﱠ َ ُﻮ‬ .a.v. Naravno. Muvetta. 107. El-Hušenī veli: ‘Darer je ono u čemu je korist za tebe.’ To znači... To zbog toga što se ta jezička forma puno koristi 14 To zbog toga. a dirār je ono u čemu nema koristi za tebe. s. on od svoga oca da je Allahov Poslanik. darar znači da jedan komšija našteti drugome. Tako Ahmed ibn Muhammed el-Hamevi kaže da hadis znači da čovjek ne smije prvi nanositi štetu svome bratu niti mu smije uzvraćati na počinjenu štetu. a Poslaniku. 1234) Značenje hadisa lā darere ve lā dirār u tradicionalnim izvorima U tradicionalnim izvorima. oni su objavljeni na tečnom arapskom jeziku tog vremena. 15 Ahmed ibn Muhammed el-Hamevī. poznavanja duha Šerijata itd. str. jer je Kur’an objavljen bi lisānin ’arabijjin mubīn (na jasnom i tečnom arapskom jeziku). Ibn Habīb se opredijelio za to mišljenje. a šteta za tvoga komšiju. on od ‘Amra ibn Jahja El-Mazinija. a Allah najbolje zna. a značenja riječi tog vremena najbolje su poznati autorima tih tradicionalnih izvora. da je darar ono čime sebi čovjek namjerava pridobiti korist. Gamzul-ujūn ve-l-besāir ’alā el-ešbāh ven-nezāir. 84 . najbolji njeni poznavaoci. niti uzvraćanja štetom. 16 Et-Tevbe. o pitanju intencije. po mom mišljenju. a oni su najmjerodavniji tumači.a.” (Malik.. sigurno je da su oni zbog blizine vremena.Pripovijedao mi je Jahja prenoseći od Malika. Uzvišeni Allah veli: “A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli. posebno kada se radi o jezičkom značenju i intenciji14.s. rekao: “Nema (nanošenja) štete. postoji mogućnost da znači ‘nema nanošenja štete bilo kome’. je dat dževāmi’ul-kelimi (jezgrovit i elokventan govor). nalazimo nekoliko značajnih tumačenja ovog hadisa.

jezičkog značenja i duha islamskog Šerijata može se reći da hadis eksplicitno artikulira zabranu (tahrīm) nanošenja štete bilo kome (lā darere. iz ajeta i drugih hadisa jasno je da je nanošenje štete samome sebi. kojom se ništa ne postiže osim dodatne štete i destrukcije. smatram da njegovo opće značenje obuhvata i nanošenje štete lično sebi s obzirom da čestica lā u formi negacije obuhvata svakoga na koga se može odnositi. 17 El-Muntekā. 21 Ukoliko neko stavi primjedbu i kaže da je u islamu propisano nanošenje štete. bilo da se to radi u smislu uzvraćanja na počinjenu štetu (ve lā dirāre. Odmazda u tim slučajevima nije sama sebi cilj. (Mevsū’atu-l-hadīsi-š-erīfi.u značenju mufā’ale kao što je borba (kitāl). a dirār je oblik fi’āl od ed-darru. tj. nema nanošenja štete bilo sebi19 bilo drugome20). dakle. Umjesto toga on ima pravo da od delikventa dobije srazmjernu odštetu. 1234.”17 Ibnul-Esir veli: “Lā darere znači da čovjek neće činiti štetu svome bratu uzimajući njegovo pravo. pa makar se radilo o uzvraćanju na počinjenu štetu. jer je u tome dodatna šteta od koje nema koristi21.” 18 Na osnovu prethodnih tumačenja. 3/81. a u drugom bi bila korist za oštećenog. neće ga kažnjavati zbog štete koju mu je učinio. Za delikventa. bilo da je taj novac bačen u vatru ili vraćen njegovu vlasniku. također. koja je sama sebi svrha. Sve dok je nanošenje štete samo sebi cilj zabrana ostaje na snazi.. Recimo da je neko nekome uzeo novac i bacio ga u vatru oštećenom bi bilo zabranjeno da mu uzvrati istom mjerom i baci njegov novac u vatru. kao što je odmazda propisana Kur’anom i sunnetom. govore o nanošenju štete drugome. po islamu je zabranjena.. Zabrana dirāra (uzvraćanja štetom) ukazuje na to da ideja odmazde. niti ima uzvraćanja štetom). jer bi time šteta bila ublažena ili u potpunosti sanirana. nego ona ima prevashodni cilj da suzbije i spriječi potencijalne prestupnike. recipročno kažnjavanje. bilo da se to radi bez povoda. ima značenje opće negacije. jer to ne može biti opravdan razlog za nanošenje štete. u prvom slučaju bismo imali čistu štetu. 20 Naravno. Isto tako. čija tumačenja ovog hadisa sam imao priliku pročitati. elktronsko izdanje) 18 Ibnul-Esīr. En-Nihāje fi garībil-hadīs. tj. komentar hadisa br. dakle. zabranjeno. iz tog općeg značenja koji hadis nosi u sebi izuzeti su neki propisi kao što su precizno definirane kazne hudud itd. Međutim. jer te vrste prestupa ne može suzbiti ništa drugo do odmazda. isto je. 85 . odgovor je da je odmazda propisana u slučaju namjernog ubistva i nanošenja ozljeda tijelu. u ovoj situaciji. 19 Iako svi učenjaci. tj.

118. Primjer za to imamo u kažnjavanju prestupnika. naknade za uništeno. povrat zbog mahane. bazirana su na tom pravilu kao naprimjer: pravo prvokupnje. kompenzacije itd. str. 85. precizno određene šerijatske kazne. 86 . na način koji će obezbijediti da tragovi štete nestanu a njeno ponavljanje u budućnosti se spriječi. jer se time umanjuje šteta u situaciji kada se ona ne može nikako izbjeći. iako se time njima nanosi šteta. nakon što se šteta desi. niti uzvraćanja štetom” Iz prethodnih tumačenja spomenutog hadisa da se zaključiti da pravni princip izveden iz njega generalno zabranjuje činjenje djela koja su štetna. jer je u tome pravda. Primjeri za pravni princip lā darere ve lā dirār23: a) Kada bi kupac nestao prije nego što isplati i preuzme robu koja se brzo kvari. On. stavljanje pod skrbništvo. zemljište će ostati u rukama zakupnika po istoj cijeni sve dok plodovi ne budu ubrani. jer u čekanju postoji realna mogućnost da se kvarenjem robe nanese šteta. prije nego što plodovi budu ubrani. pravilo lā darere ve lā dirār čvrst je oslonac i mjerilo kojeg islamski pravnici koriste u procesu presuđivanja i određivanja šerijatskih propisa u novonastalim situacijama. samoodbrana. na obavezu uzimanja manjeg zla da bi se otklonilo veće zlo. To je radi toga da bi se spriječila šteta koju bi zakupnik 22 23 Ahmed ibn Muhammed El-Hamevī. bilo da je počinilac pojedinac ili grupa. El-Ešbāh ve-n-nezāir. Mustafa Ez-Zerqā. također. To pravilo podupire princip općeg dobra elmesālih el-mursele koje ima za cilj postizanje onog što je dobro i korisno i odbacivanje onog što je štetno. prodavac bi imao pravo da samostalno raskine ugovor i da robu proda. pravo na izbor. Oni se kažnjavaju. El-Medhal el-fikhī el-āmm. Ovo pravilo ukazuje. Gamzu ’ujūnil-besāir. odmazda itd. Sva fikhska poglavlja koja tretiraju pitanje štete. iskupi. 2/979-980. b) U slučaju da istekne period za iznajmljeno zemljište. kao što su jabuke. bilo za zajednicu. str. odobrava primjenu preventivnih sredstava da bi se šteta spriječila i odobrava uklanjanje posljedica. Ibn Nudžejm. te otklanjanje i sprečavanje opće štete koja je daleko veća od njihovog pojedinačnog kažnjavanja 22. bilo za pojedinca. Kao takvo. također.Značenje pravnog pravila “Nema (nanošenja) štete.

ukazuje da je preventivno djelovanje u otklanjanju štete obavezno i da se u skladu sa principima o općem dobru (el-mesālih elmurseleh) i pozitivnoj šerijatskoj politici25 sva raspoloživa i Šerijatom dozvoljena sredstva. 10. Iz drugih pravnih pravila razumijemo da eventualna 24 Ovo pravno pravilo prevedeno je u Medželli na sljedeći način: ”Štetu treba odstraniti (naknaditi) koliko je moguće. c) Dozvoljeno je u pritvoru držati osobe koje su općepoznate po svodništvu.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije. Šerijat nalaže suzbijanje zla u korijenu. koja garantuju sprečavanje. mogu koristiti. te da nemogućnost da se šteta otkloni u potpunosti ne smije biti zapreka da se na tom planu uradi onoliko koliko se može. preventivno djelovanje (sedduz-zerāi’) jedan je od izvora šerijatskog prava26. a ukoliko nije moguće. također. odnosno otklanjanje štete. 87 .” (Medželle i ahkjami šerije. makar u osnovi ne bilo haram. str. s ciljem da se društvo zaštiti od njihovog zla. sve što vodi u zlo i samo je zabranjeno. Ono. 20. pravilo br. 9. Ukoliko je sprečavanje i uklanjanje štete moguće bez nanošenja štete tako će se postupiti. Šteta se otklanja onoliko koliko se može24 (Ed-Dareru judfe’u bi-kadril-imkān). pa makar ne bili osuđeni u sudskom procesu.) 26 Sedduz-zerāi’ znači suzbijanje zla u korjenu. str. 25 U tom duhu je pravno pravilo: “Treba odstraniti (ukloniti) ono što štetu može prouzrokovati. d) Ukoliko je neko prisiljen da za nekoga plati dug to se ne smatra dobrovoljnim prilogom i on ima pravo da traži vraćanje tog iznosa od dužnika. El-Medhal el-fikhī el-āmm. Prema tome. pravilo br. šteta se mora ograničini na što manju mjeru. Sporedna pravila Mnoga potpravila mogu se podvesti pod opće pravilo nema (nanošenja) štete. Ineče. 31) Mustafa Ez-Zerqā. Sva ta pravila imaju široku primjenu u Šerijatu i čvrst su oslonac šerijatskim pravnicima kod rješavanja pravnih pitanja. niti uzvraćanja štetom. Iz toga je nastala i maksima da je preventiva bolja od liječenja.pretrpio kada bi se plodovi ubrali prije nego što dospiju za berbu. 1. dakle preventivno djelovanje. Iz ovog šerijatsko-pravnog pravila razumijemo da je po Šerijatu dužnost otklanjanja štete onoliko koliko se može. trgovini bijelim robljem i prostituciji sve dok se ne pokaju.2/981-982.

153.š. koje nije u stanju samo o sebi se brinuti. Tako je u cilju sprečavanja i otklanjanja opće štete propisan je džihad kako bi se potencijalni neprijatelj zastrašio. u granicama je njihovih mogućnositi. e) Suvlasnik se može sudski prisiliti da učestvuje u potrebnom održavanju nekretnine ili njenom renoviranju ako nekretninu nije moguće podijeliti. jer se šteta treba odstraniti koliko je to moguće. To razumijemo iz mnogobrojnih propisa koji to imaju za svoj glavni cilj. 285. Ukoliko je oštećena. kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. vlasnik ima izbor da je uzme. ugroženi ima pravo da se brani minimalnim sredstvima koja će pružiti potrebnu zaštitu. Mustafa Ez-Zerqā. U slučaju da odbije. jer Allah. kako pojedincu tako i zajednici. uz nadoknadu oštećenja. kako za pojedinca tako i za zajednicu. da svako zlo suzbija u njegovu korijenu.”27 Primjeri28: a) U nevolji je. kojom se sprečava potencijalna ili uklanja postojeća. ili veća. str. Šerhul-kavā’id el-fikhijje. ili da uzme njenu protuvrijednost. Obaveznost sprečavanja i otklanjanja štete. čast itd. 27 28 El-Bekare. propisano je ograničenje za bankrota. 2/981-982. Ahmed Ez-Zerqā. ali je obaveza štetu nadoknaditi. ne može biti istovjetna. dato je pravo sudu da ograniči putovanje dužniku ukoliko to kreditor zatraži itd. Isto tako. propisano je pravo prve kupnje da bi se od komšije otklonila potencijalna šteta. dozvoljeno uzeti tuđu hranu bez dozvole. jer ako je istovjetna. c) Kada bi roditelj uskratio brigu o svome djetetu. u cilju očuvanja života. u duhu spomenutog pravila. Obavezenost sprečavanja i otklanjanja štete odnosi se na svakog pojedinca i svaku zajednicu. d) U slučaju da neko ugrozi nekome njegov život. 88 . niti veća. sud ima pravo da ga na to prisili odgovarajućim mjerama. b) Nasilno oteta imovina vraća se vlasniku ukoliko nije oštećena. imetak. El-Medhal el-fikhī el-āmm.šteta. tada ne postoji opravdanost za sprečavanje potencijalne i uklanjanje postojeće štete. a aktivni spriječio i zaustavio u nanošenju štete. dž. u pogledu novčanih i drugih transakcija s ciljem zaštite njegovih kreditora. propisane su kazne za prekršioce zakona i stavljeno je u obavezu.

Mustafa Ez-Zerqā. 125-129. Ahmed Ez-Zerqā. g) U Šerijatu je propisano pravo izbora u kupoprodaji. Ibn Nudžejm. Vidi: Ahmed Ez-Zerqā. e) Kada bi grane drveta dosezale u komšijsko dvorište i komšiji smetale. Ibn En-Nedždžar veli: “Ono u sebi sadrži toliko prava da se ne može obuhvatiti. to bi mu bilo zaranjeno. koja je u zajedničkom vlasništvu. str. Šerhul-kevkebil-munīr. El-Ešbāh ven-nezāir. 85. Možda obuhvata njegovu polovinu. str. Ono predstavlja značajan princip u islamskom pravu i ima u njemu veoma široku primjenu. El-Medhal el-fikhī el-āmm. c) Kada bi neko kućni odvod doveo na javni put i to smetalo prolaznicima. Šerhul-kavā’id el-fikhijje. str. uzmu mišljenje stručnjaka itd. b) Kada bi neko uzurpirao javnu površinu koju svijet koristi. f) Propisana je podjela imovine. i na taj način otklonili potencijalnu štetu. kako bi prodavac i kupac imali dovoljno vremena da procijene transakciju. 4/443. 30 Ibn En-Nedždžar.85-86. 29 Naime.strana koja izvrši renoviranje ima pravo da sama koristi nekretninu dok se ne izmiri dug druge strane. vlasti bi bile dužne da štetu otklone. 2. ukoliko je imovina djeljiva. osim po potrebi. ali uz obavezno obavještavanje svoga komšije prije penjanja. 31 Es-Sujūtī. s ciljem otklanjanja štete od suvlasnika. Šteta se uklanja (Ed-Dareru juzālu) Ovo pravilo znači obaveznost 29 uklanjanja štete nakon što se desi.”30 Štetu je dužan nadoknaditi onaj ko ju je uzrokovao. izjava u terminologiji pravnika znači obaveznost. 89 . d) Kada bi se čovjek penjao na stablo u svome dvorištu i tako ugrožavao privatnost svoga komšije. Šerhul-kavā’id el-fikhijje. vlasnik bi bio obavezan da ih ukloni ili odsječe.2/982. 125. El-Ešbāh ven-nezāir. Primjeri31: a) U slučaju inflacije zajmodavac ima pravo na onu vrijednost koju je pozajmio. vlast je dužna da ga u tome spriječi i da uzurpirano vrati prvotnoj namjeni. str.

ili da vrati prodatu robu sa mahanom nastalom kod kupca koji će mu nadoknaditi štetu u visini novonastale mahane.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije. Dakle. 2/983. El-Ešbāh ven-nezāir. a to je da uklanjanje štete bude bez nanošenja štete. 10. str. Ahmed Ez-Zerqā. str. 86. Šerhul-kavā’id el-fikhijje. El-Medhal el-fikhī el-āmm. 87. Ovo pravno pravilo prevedeno je u Medželli na sljedeći način: ”Jedna šteta ne smije se odstranjivati (naknađivati) jednom drugom njoj jednakom (sličnom) štetom. Ibn Nudžejm. Mustafa Ez-Zerqā. 3. g) U duhu s ovim pravilom u mnogim transakcijama propisano je pravo izbora (izbor zbog mahane. moguće je da iz nekih opravdanih razloga i pozitivnih ciljeva uklanjanje štete istovjetnom štetom može imati pravni rezon i opravdanje. ili pak uz štetu koja je manja od one koja se otklanja. jer bi time prodavcu zbog nove mahane bila nanesena šteta. str. 141. 32 Iz ovog razumijemo da ako se šteta ne smije uklanjati njoj istovjetnom da je preče da se ne uklanja većom štetom. Šteta se ne otklanja istovjetnom štetom32 (Ed-Dareru lā juzālu bi mislihi) Ovo pravilo ograničava prethodno postavljajući uvjet za otklanjanje štete. kupac ne bi mogao vratiti robu na osnovu stare mahane. 90 . Međutim. pravilo br. prevare itd. a ukoliko bi šteta bila veća tada bi takva aktivnost bila zabranjena. da bi otklanjanje štete imalo svoju pravnu osnovu uvjet je da se otklanja bez nanošenja štete. ili uz štetu koja je manja od postojeće.) s ciljem da se otklone štete koje su se nekom u transakcijama desile. 34 Es-Sujūtī. Ukoliko bi šteta bila istovjetna tada bi se izgubio smisao za otklanjanje postojeće štete33.f) Počinilac štete dužan je štetu nadoknaditi ukoliko je to nepravedno uradio. Primjeri34: a) Kada bi se u kupljenoj robi otkrila stara mahana koja je bila skrivena prilikom transakcije i u međevremenu se kod kupca dogodila nova mahana. str. El-Ešbāh ven-nezāir. U ovom slučaju od prodavca se traži da nadoknadi vrijednost uzrokovanu starom mahanom. 25) 33 Smatram da bi u takvoj situaciji otklanjanje štete bilo zabranjeno (haram) jer bi to bilo uzaludno gubljenje vremena.

91 .” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije.1. 4. Uzima se manje zlo i manja šteta (Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejn37). 10. d) Zabranjeno je osobi. koje je manje. koje je veće. bilo bi zabranjeno da od nje uzme vodu i tako spasi svoj život. str. 10. Šerijat mu nalaže da čini ono koje je manje izbjegavajući na taj način ono koje je veće. 27). 29) 38 Ovo pravno pravilo prevedeno je u Medželli na sljedeći način: ”Kada bi se dva zla snašla (sukobila). pravilo br. 86. El-Ešbāh ven-nezāir. str. 36 Ovo pravno pravilo prevedeno je u Medželli na sljedeći način: ”Težu štetu treba odstraniti lakšom štetom. pravilo br. našla drugu osobu u istoj situaciji. da bi sačuvala svoj život. a uništi njen35. Kada se sučelje dvije loše stvari.b) Kada bi izgubljena osoba u pustinji. 4. 4. str. Veća šteta otklanja se manjom štetom36 (Ed-dareru el-ešeddu juzālu bid-darer el-ehaff). uzet će koje hoće. 10. To zbog toga što je činjenje harama zabranjeno osim u nuždi. a ako se razlikuju uzet će ono koje je lakše.3. pravilo br. a gledat će se odstraniti. Zbog toga se mogu tretirati kao jedno pravilo koje znači da u situaciji kada čovjek mora izabrati između dva zla.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije.2. nastoji se izbjeći ona koja je veće zlo čineći onu koja je manje zlo 38 (Izā te’āreda mefsedetāni ru’ije e’azamuhuma dareren birtikābi ehaffihima) Prethodna tri pravila su istovjetnog značenja. El-Ešbāh ven-nezāir. kojoj žeđ prijeti životom. 39 Ibn Nudžejm. onda se treba upustiti u zlo. str.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije. a nema nužde u onome što je višak. treba birati manje zlo. 37 Ovo pravno pravilo prevedeno je u Medželli na sljedeći način: ”Između dva zla. c) Siromašna osoba nema pravo zahtijevati da je izdržava rođak koji je na njenom stepenu siromaštva. 89. str. Osnovu za ova tri pravila možemo naći u izreci učenjaka: “Ko se suoči sa dva istovjetna belaja. Vidi: Es-Sujūtī. 28) O pitanju sučeljavanja dobrog i lošeg i davanju prednosti jednom od njih Ibn Tejmijje govori u Medžmū’ fetāva 28/129. da ubije nevinu osobu.”39 35 Es-Sujūtī je izuzeo vjerovjesnika rekavši da bi on imao pravo sačuvati svoj život zbog općeg dobra.

El-Ešbāh ven-nezāir. ovaj primjer važi za one koji smatraju da krv kvari abdest. 92 . str. ako klanja stojeći. Ibn Nudžejm. pri činjenju sedžde klanjao bi naginjući se. uz naknadu. jer je izostavljanje sedžde u njenom potpunom obliku manji prestup u odnosu na namaz bez abdesta. kada se za to ukaže potreba. vršenja imameta. Ukoliko je obratno.2/983-984. 87. zbog nedostatka odjeće. od strane vlasnika govečeta. h) Kada bi goveče uvuklo glavu u ogradu i ne bi je moglo vratiti osim rušenjem dijela ograde. k) Kada bi kupac zemlje na njoj izgradio kuću. i) Dozvoljeno je muslimanu prešutjeti kada vidi da neko radi zlo ukoliko će suprotstavljanje uzrokovati veće zlo. c) Kada bi kokoš pojela vrijedan biser. Mustafa EzZerqā. a potom se pojavio pravi vlasnik. podučavanja Kur’anu itd. b) Dozvoljeno je prešutjeti loša djela i ne suprotstaviti im se ukoliko bi suprotstavljanje rezultiralo većim zlom. str. tada vlasnik zemlje ima pravo na svoju zemlju uz plaćanje vrijednosti kuće kupcu koji ju je izgradio. 145-149. j) Kada bi. e) Dozvoljeno je preminuloj trudnici izvaditi nerođeno dijete ako postoji pretpostavka da će preživjeti. g) Dozvoljeno je prisiliti oca na izdržavanje maloljene djece i bogataše na izdržavanje rodbine u uzlaznoj i silaznoj liniji kada za tim postoji potreba. klanjač bi klanjao sjedeći jer je izostavljanje kijāma lakše u odnosu na klanjanje sa otkrivenim stidnim mjestom. za učenje ezana. Šerhul-kavā’id el-fikhijje. kupac bi imao pravo da je zadrži uz isplatu njene vrijednosti ukoliko je kuća skuplja od same zemlje. vlasnik bisera bi imao pravo da kokoš kupi po normalnoj cijeni i izvadi biser. 41 Naravno. str. 40 Es-Sujūtī. kao npr. f) Dozvoljeno je dužnika prisiliti da vrati dospjeli dug u situaciji kada nema pravnog opravdanja za odugovlačenje njegova vraćanja. Ahmed Ez-Zerqā. klanjaču bio otkriven dio tijela. 88-90.Primjeri40: a) Dozvoljeno je uzeti naknadu za dobra djela (ta’āt). El-Medhal el-fikhī el-āmm. bilo bi dozvoljeno da se sruši. d) Kada bi čovjek na sebi imao ranu iz koje bi potekla krv41. El-Ešbāh ven-nezāir. koji je dužan pokriti.

26) 43 Ibn Nudžejm. El-Ešbāh ven-nezāir. c) Da bi se spriječilo širenje požara dozvoljeno je porušiti zgrade i posjeći drveće. sve što to ugrožava ili narušava treba biti spriječeno i uklonjeno. neki učenjaci kažu da takva osoba ima izbor. 42 Ovo pravno pravilo prevedeno je u Medželli na sljedeći način: ”Odobravat će se trpljenje privatne štete pred javnom štetom. jer ta pojedinačna šteta manja je od opće štete koja se ogleda u otuđivanju imetaka i općoj nesigurnosti. Šerhulkavā’id el-fikhijje. jer šteta koju će pretrpjeti pojedinac manja je od opće štete koju proizvodi monopol. Smatram da je ispravno da uradi onako kako smatra da ima šansu da sačuva život uz napomenu da je čovjek dužan da svoj život brani. 93 . Primjeri43: a) Propisano je odsijecanje ruke kradljivcu. potomstvo i imetak. život. U situaciji kada imamo opću i pojedinačnu štetu. str. str. U cilju otklanjanja opće štete podnosi se personalna pojedinčna šteta42 (Jutehammelu ed-darer el-hāss li-def’i darerin ’ āmm) Ovo pravilo izuzetno je značajno i ima široku primjenu u Šerijatu. Ukoliko se šteta ne može u cjelosti spriječiti ili ukloniti uklanja se i sprečava onoliko koliko se može. Ukoliko je to jedini način onda je to obaveza. razum. Učenjaci su ga derivirali iz konsenzusa i šerijatskih tekstova. Mustafa Ez-Zerqā. pravilo br. 87-88. Zbog toga. El-Medhal el-fikhī el-āmm. b) Vlast određuje cijene robi koja služi za monopol na tržištu. str. Ono je odraz općih ciljeva Šerijata u okviru kojih je i cilj postizanja općeg dobra (el-masleha el-mursele). Ahmed Ez-Zerqā.2/984. trpi se pojedinačna. 10. ako je to jedini način da se spriječi opća. ili da se baci u provaliju i pogine. jer podrazumijeva se da je pojedinačna šteta manja u odnosu na opću.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije. bilo da se strpi i bude ubijena. 5.l) Kada bi se nekoj osobi zaprijetilo vatrenim oružjem na vrhu provalije. Kao što nam je poznato islamski propisi imaju za cilj da zaštite vjeru. 143-144.

ima prednost. 30) 45 En-Nesāī. 10. pravilo br.”46 “Kada se sučelje el-mani’ [razlog (zapreka) koji zahtijeva da se nešto ne čini] i el-muktedī [razlog (zahtjev) koji zahtijeva da se nešto čini] daje se prednost el-māni’u. s. 12. kada se sučelje dva dokaza od kojih jedan upućuje na zabranu. izuzetak su situacije kada je šteta minorna a korist značajna. El-Ešbāh ven-nezāir. “Menāsikul-hadždž” br. 46) 94 . 2572. te se trpi minimalna šteta da bi se ostvarila značajna korist. uradite onoliko koliko možete. a otklanjanje štete ima prednost u odnosu na ostvarivanje koristi. time se otklanja ono što je štetno.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije. jer ono što zabranjuje. str. 6. daje se prednost dokazu koji zabranjuje.”45 Naravno. ili ono što nešto čini dozvoljenim s onim što nešto čini zabranjenim. klonite se toga. a drugi na dozvolu. pošto je u zabrani njima kao pojedincima manja šteta od opće koju mogu nanijeti svojim pogrešnim radom. da rade poslove za koje nisu stručni.a. na osnovu prethodnih pravila. 47 Ovo pravno pravilo spominje se u Medželli na sljedeći način: ”Kada se sastane razlog. 105. pravilo br.s. str.v. To zbog toga što je insistiranje Šerijata na čuvanju od zabrana daleko veće u odnosu na insistiranje na postizanju dobara. onome što zabranjuje daje se da nadvlada. Otklanjanje štete preče je od pridobijanja koristi44 (Der’ul'mefāsidi evlā min dželbil-mesālihi) U većini slučajeva. koja tome stoji na putu. e) Dužnost je spriječiti nestručnog ljekara. i zapreka. veli: “Kada vam nešto naredim. nego pribavljati sebi korist. El-Ešbāh ven-nezāir. 46 Es-Sujūtī. 109. Ibn Nudžejm.” (Vidi: Medželle i ahkjami šerije. Sunen. U tom duhu imamo i pravna pravila koja kažu: “Kada se sučelje halāl i harām. str. arhitektu itd. Poslanik. a kada vam zabranim. osim ukoliko je el-muktedī važniji i veći. dat će se prvenstvo zapreci.”47 Prema tome. muftiju. kada se sučelje šteta i korist. U isto vrijeme. koji dopušta nešto učiniti. preče je otkloniti štetu nego postići korist. 44 Ovo pravno pravilo spominje se u Medželli na sljedeći način: ”Bolje je odstranjivati zlo.d) Kamenovanje i bičevanje propisani su da bi se zaštitila čast ljudi i njihovo potomstvo itd. str.

Fethul-Bārī. jer je u njenom otkrivanju pred muškarcima velika šteta i fesad. 105-108. 49 Vidi komentar hadisa koji govori o ovom pitanju: El-’Askalānī. ulovljeno ne bi bilo dozvoljeno jesti.Primjeri48: a) Zabranjeno je trgovati opojnim drogama. jer je otklanjanje štete preče. njeno meso ne bi bilo dozvoljeno. str. Mustafa Ez-Zerqā. c) Zabranjeno je u urbanoj sredini držati stoku. Medželle i ahkjami šerije. a otklanjanje štete preče je od pribavljanja koristi. pa makar u tome bila za njega određena korist. iako se na tim proizvodima danas najbolje može profitirati. str. iako se njihovo dugotrajno izapiranje. Ibn Nudžejm. 379. i) Kada bi se žena bila dužna okupati. odgodila bi kupanje. ukoliko će smrad uznemiravati komšije. jer je otklanjanje štete preče od pridobijanja koristi. nastala nova vrsta. pravila br. 95 . El-Ešbāh vennezāir. d) Pokuđeno je pretjerano izapirati usta i nos tokom posta. 1212. 151-152. El-Ešbāh ven-nezāir. preporučuje. alkoholom i cigaretama. makar u tome imali koristi. 1192.2/985. j) Kada bi ukrštanjem životinje. e) Kada bi među djevojkama bila jedna rodica s kojom se mladić ne bi mogao oženiti bilo bi mu zabranjeno da se ženi s bilo kojom dok ne sazna s kojom mu je haram se oženiti. po jačem mišljenju. b) Stanarima u soliteru nije dozvoljeno da rade u svojim stanovima. 48 Es-Sujūtī. f) Kada bi se lovačkom keru u lovu pridružio ker koji nije dresiran. čije meso je dozvoljeno jesti i neke čije nije. Zabrana je određena na osnovu činjenice da su ti proizvodi štetni po čovjeka. str. 1200. uprkos tome što bi lično imao korist. El-Medhal el-fikhī el-āmm. 90-91. 49 g) Zabranjeno je čovjeku da zajedničko vlasništvo koristi na način koji će štetiti njegovu ortaku. 371. nešto čime nanose štetu komšiji. dakle u svom vlasništvu. Ahmed Ez-Zerqā. 373. a ne bi imala mogućnosti da se sakrije od muškaraca. kada se ne posti. h) Zabranjeno je komšiji da ugrozi privatnost komšije. Šerhul-kavā’id el-fikhijje. “Kitābul-bujū’”4/1939. otklanjanje fesada preče je od postizanja dobra. str.

Šihabuddīn Ahmed ibn Hadžer: Fethul-Bārī šerh Sahīhil-Buhārī. El-Buhārī. može se jasno zaključiti da šerijatsko pravo stoji na čvrstim temeljima Objave. vodeći računa o pojedincu i zajednici i da Šerijat. b) Dozvoljeno je bez abdesta uzimati knjige u kojima ima kur’anskih ajeta. d) Kada bi u velikom mjestu rodica se pomiješala sa drugim djevojkama. Elektronsko izdanje. Dārul-fikr. u cjelini. Istanbul 1979. Dželaluddīn Abdurrahman: El-Ešbāh ve-nnezāir. 4. omogućava ljudima da njegovom primjenom uvijek ostvare opće dobro. pa makar ih bilo više od ostalog teksta. a to je jedan od njegovih prevashodnih ciljeva. ne bi bilo dozvoljeno jesti bilo koje sve dok se ne ustanovi koje je halal. bilo bi mladiću dozvoljeno da se oženi makar ne znao koje je njegova rodica. 3. da šerijatska pravna pravila omogućavaju postizanje dobra i sprečavanje zla na najbolji mogući način. 2. LITERATURA 1. ali ne bi znao koji je to dio. Ebū Dāvūd. el-Mekteba el-islāmijje. Izuzeci iz ovog pravila: a) Kada bi čovjek znao da je većina imetka njegovog poslovnog partnera haram. bilo bi mu dozvoljeno da s njim pravi biznis po jačem mišljenju sa dozom pokuđenosti. Ibn Ebū Bekr. Dār el-Kutub el-Ilmijje. Sulejmān ibn El-Eš’as Es-Sidžistānī: Sunen. Harf produkcija. El-’Askalānī. a ne od ranjavanja. Zaključak Na osnovu prethodne elaboracije općeg pravnog pravila “Nema (nanošenja) štete. niti uzvraćanja štetom” i sporednih pravila koja se mogu podvesti pod njega. Muhammed ibn Isma’īl: Sahīh el-Buhārī. da šerijatski pravnik ima jasne smijernice kod rješavanja pojedinih pitanja.k) Kada bi se halal meso pomiješalo sa haram mesom. Bejrut 1992. c) Kada bi ranio pticu koju je dozvoljeno jesti i ona pala na zemlju. Bejrut. 96 . bilo bi je dozvoljeno jesti uprkos činjenici da postoji mogućnost da je umrla od pada.

Ebū Abdullah Muhammed ibn Abdullah. Ed-Debbūsī. Es-Sujūtī. Rijad 1980. Elektronsko izdanje. Džamiatul-Ummil-kurā. 15. Egipat. Muhammed Revvās: Mu’džemu lugati el-fuqahā. Prvo izdanje. El-Hākim En-Nejsābūrī. Abdullah ibn ’Umer: Tesīs en-nazar ve usūl elimām el-Kerhī. Qal’adžī. Ibn Hanbel. štampano u Bejrutu bez godine izdanja. Teqijjuddīn Muhammed ibn Ahmed ElFettūhī: Šerhul-kevkebil-munīr. Istanbul 1290. 13. Zenica. Dar et-tibā’a el-’amīre. Prvo izdanje 1985. 16. H. Dār en-Nefāis. Harf produkcija. 20. Ibn Tejmijje. (Otomanski građanski zakon). Ibn Mādždže. Kajona Daniela A. Dār el-Kutub el-Ilmijje. Zbornik radova nastavnika akademije. 17. Harf produkcija.: Medželle i ahkjami šerije. Bejrut 1993. 1/2003.5. Ibn En-Nedždžar. 12. Merkezul-bahs elilmi. Ebu-l-Husejn Muslim: Sahīh Muslim. El-Hamevī. Dželāluddīn Abdurrahmān ibn Ebū Bekr: El-Ešbāh ve-n-nezāir. bez godine i mjesta izdanja. 11. Jusuf: Lisān el-’arab el-muhīt. Ali ibn Muhammed ibn Ali: Kitāb et-ta’rifāt. 19. 2003. Matba’atu Isa El-Bābī El-Halebī. Elektronsko izdanje. Dār el-Kutub el-Ilmijje. 14. Ahmed ibn Muhammed: Gamz el-ujūn ve-l-basāir ala el-ešbāh ve-n-nazāir. 9. Ahmed ibn Tejmijje: Medžmū’u fetāva. izdavač IPA. Ibn Hadždžadž. Zejnuddīn ibn Ibrāhīm: El-Ešbāh ve-n-nezāir. 10. Sarajevo 1906. El-Mustedrek ales-sahihajn. Bejrut. Riāset idārat el-buhus el-ilmijjeti ve-l-iftāi ve-d-da’veti ve-l-iršād. 97 . Dār el-kitāb el-arebī. 1962. Bejrut. Prvo izdanje. Ibnul-Esīr. 7. Dār lisān el-’arab. Bejrut 1399 H. Ibn Nudžejm. Ebus-Se’ādāt Mubārek ibn Muhammed: En-Nihāje fi garībil-hadīs. 8. Matbaat el-imam. Bejrut. Ahmed ibn Hanbel: El-Musned. Hajjat. El-Džurdžāni. Muhammed ibn Jezīd El-Qazwīnī: Sunen. Kairo. 18. 6. 1987. Drugo izdanje 1996.

Hajrudin: El-E’alam.‬ ‫89‬ .8691 ‪el-Fikr.5991 . Damask‬‬ ‫.3891 ‪Dār el-garb el-islāmī.‪21.‪23. Mustafa ibn Ahmed: El-Medhal el-fiqhī el-āmm. Matba’atu Tarbin.‪Jedanaesto izdanje‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﯾﻠﻘ ﻲ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ اﻟﺨﻤ ﺲ.‫. Ez-Zirikli.‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺷﺮ ح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ: "اﻟ ﻀﺮر ﯾ ﺪﻓﻊ‬ ‫ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن" "اﻟﻀﺮر ﯾﺰال" "اﻟﻀﺮر ﻻ ﯾﺰال ﺑﻤﺜﻠﮫ" "اﻟﻀﺮر اﻷﺷﺪ ﯾ ﺰال‬ ‫ﺑﺎﻟ ﻀﺮر اﻷﺧ ﻒ" "ﯾﺨﺘ ﺎر أھ ﻮن اﻟ ﺸﺮﯾﻦ وأﺧ ﻒ اﻟ ﻀﺮرﯾﻦ" "إذا ﺗﻌ ﺎرض‬ ‫ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ أﻋﻈﻤﮭﻤﺎ ﺿﺮرا ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﮭﻤﺎ" "ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﻀﺮر اﻷﺧ ﺺ‬ ‫ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮر ﻋﺎم" درء اﻟﻤﻔﺴﺪة أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ"‬ ‫وأﻧﮭﯿﻨ ﺎ اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑﺎﻟﺨﻼﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ذﻛﺮﻧ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟ ﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وأھﻤﯿﺘﮭ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﮭ ﺪ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻷن ھ ﺪﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. Dārul-ilm lil-melājīn. Ahmed ibn Muhammed: Šerh el-qavā’id el-fiqhijje‬‬ ‫. Bejrut‬‬ ‫. Prvo izdanje‬‬ ‫‪22. وﻗ ﺪ ﺑﯿﻨ ﺎ‬ ‫أﺻﻞ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة وأدﻟﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻧﻔﺴﮫ، ﺛﻢ أوردﻧﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة. Ez-Zerqā. Dār‬‬ ‫. Ez-Zerqā.

as well as for the community. The paper concludes with an emphasis on the wellfoundedness of the legal principles in sharia. The origin. In an attempt to eliminate general harm individual harm is endured (Yutehammelu ed-darer el-hāss li-def’i darerin ‘āmm). 99 . while the examples of this principle are presented at the end of this paper. When one is confronted with two bad things one endeavours to avoid the greater of the two evils by doing the lesser one (Izā te’āreda mefsedetāni ru’ije e’azamuhuma dareren birtikābi ehaffihima).THE SECOND GENERAL SHARIA – LEGAL PRINCIPLE: THERE IS NO INFLICTING OF HARM OR REPAYING ONE BY INFLICTING HARM Summary This paper sheds some light on one of the five general principles in sharia: “There is no inflicting of harm or repaying one by inflicting harm”. their importance for the mujtehid and the community. Harm is removed (Ed-Dareru lā yuzālu). Harm is not eliminated with identical harm (Ed-Dareru lā yuzālu bi mislihi). Greater harm is warded off with lesser harm (Ed-Dareru el-eshedu yuzālu bid-darer el-ehaff). and the subordinate principles which are subsumed under it. especially when it’s considered that their aim is to make possible the attainment of common good for the individual. Following the explanation of the general principle. Lesser evil and lesser harm is taken (Yuhtaru ehvenesh-sherreyni ev ehaffed-darereyn). the subordinate principles are explained in detail along with examples: One eliminates harm as much as one is able to (Ed-Dareru yudfe’u bi-kadril-imkān). Eliminating harm si more important than acquiring gain (Der’ul’mefāsidi evlā min jelbilmesālihi). the point of reference and the meaning of this principle is explained at the beginning with a special mention of the hadith with the same meaning.

100 .

Svi modernisti nisu isti. geografiji i dr.” “.Doc.” “. Letimičnim pogledom na kur’anski tekst uočit ćemo ajete koji se završavaju riječima: “.ljudima koji razumiju”.. ili su pali pod uticaj mu'tezilizma (racio-škole). drugi su potpuno potcjenjivali razum i nijekali njegovu vrijednost. ali su ostali privrženi zapadnim idejama koje su primili tokom svojih studija na Zapadu. *** Razum neće uspjeti izuzev sa predanošću Šerijatu. 101 . sc. njegovu ulogu i značaj u životu čovjeka kao Knjiga islama.. astronomiji.... Suprotno njima. Jedni su razum veličali i dali mu veće mjesto nego što mu pripada. Zuhdija Adilović NEORACIONALISTIČKI PRAVAC U ISLAMSKOM SVIJETU I NJEGOV UTICAJ NA ISLAMSKU MISAO U SVIJETU I KOD NAS Sažetak Razum zauzima veoma važno mjesto u islamu. određenim fikhskim propisima i statusu žene u islamskom društvu. Neoracionalisti su negativno uticali na islamsku misao i njihove ideje prouzrokovale su negativan stav prema klasičnim komentarima Kur'ana. I pored toga pojavile. mudrosti. Nijedna od dostavljenih objava ne upućuje na razum. što je bio razlog njihove upute i razlog procvata islamske civilizacije i nauke u svim oblastima: medicini. da biste shvatili. prema autentičnosti drugog izvora islama – hadisu.. a koji se na desetine puta ponavljaju. Prve generacije muslimana i njihovi časni sljedbenici ostali su čvrsto na istini. Među njima ima i onih koji imaju iskrenu namjeru i pokušavaju da daju svoje mišljenje.da biste razmislili. su se sekte i došlo je do razlaza među ljudima. matematici. a Šerijat se neće shvatiti izuzev razumom. dr.

Sigurno je da ne postoji ni jedna vjera koja toliko uvažava ljudski razum i na njega se oslanja. Muhammed među muslimanima raspitivao o nejasnim (mutešabih) ajetima iz Kur’ana.. Vidi: Abdul-Kadir b. Suprotno njima. El-Hattabu. sve dok nije došao u Egipat. makar nas bilo stotinu. su se sekte i došlo je do razlaza među ljudima. drugi su potpuno potcjenjivali razum i nijekali njegovu vrijednost do te (Ali Džriše: El-ittidžahatu-lfikrijje el-mu’asire) mjere da su vjerovali da su pojedini luđaci 1 2 Vidi: Abdu-l-Kerim El-Hatib: Ed-dinu daruretu hajati-l-insan. Tadašnji namjesnik Egipta Amr b. 102 .a. Ograđivali su se od svakog ko je bio poznat po nastranim idejama i zapitkivanju o značenju nejasnih i dvosmislenih ajeta. Ebu Usman En-Nehdi kaže: “Kada bi se pojavio među nama.Nastanak i definicija Da bismo što bolje shvatili ovaj pravac neophodno je da se na samom početku osvrnemo na njegov nastanak i prilike u kojima se pojavio. pa da te od mene snađe žestoka kazna!” Kada je spomenuti doveden Omeru.. da biste shvatili”. r.. u prvo doba islama. “. je povikao: “Gdje je taj čovjek? Provjeri. njegovu ulogu i značaj u životu čovjeka kao Knjiga islama. Ovi citati potvrđuju jedinstveni kur’anski metod razumskog prihvatanja i potvrđivanja istina imana.1 Muslimani. El-As šalje ga Omeru b. r. Oni su bili poznati pod imenom “Mu’tezile”. r.a. Isto tako. zatim ga udari bičem i vrati u njegovu pokrajinu i napisa Ebu Musa El-Eš’ariju da se sa njim ne smije družiti niko od muslimana.da biste razmislili”. a koji se na desetine puta ponavljaju. Omer. r.ljudima koji razumiju”.. čak i o pitanju samog razuma. Omer mu reče: “Novotarija!”. Jedni su ga veličali i dali mu veće mjesto nego što mu pripada..a. ali su.. prilikom dokazivanja svojih istina.. i ovaj ga pročitao. ni jedna od dostavljenih objava ne upućuje na razum. Letimičnim pogledom na kur’anski tekst uočit ćemo ajete koji se završavaju riječima: “. “. u Medinu. str..a. isto tako. mi bismo se svi razišli. spoznali su vrijednost razuma i koristili se njime. nemoj da se desi da je pobjegao. Razum zauzima veoma važno mjesto u islamu.. 6/385. Ahmed Ed-Dumi: Tehzibu Tarih Ibn Asakir.” 2 Nakon toga pojavile. Tako se Sabig b.. 209-210. spoznali ono što je van njegovih granica i toga se klonuli. Kada je izaslanik stigao sa pismom do Omera. kao što je to islamsko vjerovanje.

a drugi su je odbacili. astronomiju ili slično. 57-58. s. Sve to dalo je povoda nosiocima pokreta za slobodu i oslabađanje od Crkve i njenih okova da se ohrabre u svojoj borbi. Međutim.god. 5 To stanje se veoma brzo mijenja. (1099. isto tako. što je bio razlog njihove upute. str. 5 Vidi: Ali Džriše: El-ittidžahatu-l-fikrijje el-mu’asire. kako ne bi izgubila autoritet među svojim podanicima u društvu u kome je ona u potpunosti dominirala. Dr.) kojima je osvojio Kuds. to je još više ohrabrilo učenjake koji su se proslavili žrtvujući svoje živote za principe i ideje koje su zagovarali. kršćanski svijet u Evropi nalazio se u dubokim tminama neznanja. koje su za to napravljene.s. Dok je islamski svijet tada bio na vrhuncu svoje nauke. te spalila i pogubila mnoge naučnike. Fahd b. 103 . hemiju. Uspostavila je kontrolu nad naučnicima i nauku zadržala isključivo za sebe i samo sebi dala za pravo tumačenje prirodnih pojava.3 I jedni i drugi su za svoje stavove imali neosnovana opravdanja i pogrešne teze. istina je na sredini. 2/715. jedan za drugim. zalutali. 4 To je bio razlog procvata islamske civilizacije i procvata nauke u svim oblastima: medicini. Evropljani su došli do naučne literature iz raznih oblasti nauke i znanosti. svakog ko se usudi da joj se susprotstavi. matematici.v. Crkva je potegla svoje poteze. naučnike koji su izučavali prirodu. te su je počeli temeljito izučavati. što je rezultiralo prenošenjem islamske civilizacije na njihovo područje. nakon što je Papa Grigory Sedmi poveo prve krstaške ratove 492 h. Crkva je bila potpuno okupirala ljudski razum i zabranila svojim podanicima izučavanje mnogih nauka. Međutim. Opširnije o zlostavljanu naučnika od strane crkve pogledaj: Muhammed Ebu Zehre: Muhadarat fi-n-nasranijje. Prvi su u njoj pretjerali. 2/769. dajući im prednost nad onima koji slijede Poslanika. te su uspjeli da ograniče uticaj 3 4 Vidi: Ibn Ebi-l-Izz EL-Hanefi: Šerhu-l-akide et-tahavijje. Abdurrahman Er-Rumi: Ittidžahatu-t-tefsir fi-l-karni-r-rabi’ ašere. te su i druge upućivali i danas upućuju. provjeravati i unapređivati. geografiji i dr. astronomiji.evlije. Nastavili su se krstaški pohodi prema islamskom svijetu. Prve generacije muslimana i njihovi časni sljedbenici ostali su čvrsto na toj istini. te. mudrosti. god. te su zalutali. Crkva nije birala sredstva od pogubljenja spaljivanjem do mučenja raznim spravama.a.

6 Islamski svijet. pri tome. Prepušta se nezainteresiranosti i neradu. 116-122. koji se sveo samo na obrede. 7 Vidi: El-ittidžahatu-l-vetanijje fi-l-edebi-l-mu’asir.Pape i Crkve. odvojila se vjera od države i došlo je do pojave “sekularizma” na Zapadu. 69-70. Abdurrahman Er-Rumi: Menhedžu-l-medreseti-l-aklijje fi-ttefsir. usljed toga. str. Muhammed Muhammed Husejn: El-ittidžahatu-l-vetanijje fi-l-edebil-mu’asir. islamski svijet se probudio iz dubokog sna usljed buke aviona. nakon krstaških ratova.odvajanjem vjerske od svjetovne vlasti. Državne službe i sredstva za upravljanje i obrazovanje pale su u ruke onih koji su se naoružali evropskom kulturom. Naravno. prolazi kroz period u kome se odaje uživanjima. Uspjeli su obmanuti islamski svijet da njihovo stanje sliči stanju Evrope u srednjem dobu i da kao takav neće doživjeti renesansu osim na isti način na koji se to desilo u Evropi. Vremenom je islamski svijet postao kao morska pjena koja nema nikakvu vrijednost. pale su pod vlasništvo evropskih zemalja. desit će mu se isto što se desilo i Evropi. Na taj način. U odgovoru na te ideje koristili su se raznim metodama. kolonizatori su uložili veliki napor u širenju zapadnog svjetonazora i bezvjerstva. Ismail Kejlani: Faslu-d-din ani-d-devle. koji su ga iscrpili i oslabili. kao što se izgladnjeli radnici okome na posudu sa hranom. str. 1/274-275. Ukoliko islamski svijet postupi tako. tenkova i ogromnih fabrika. 1/275. koristeći. Intelektualci sa vjerskom naobrazbom su svrgnuti s uticajnih položaja i vjera svedena samo u džamiju u kojoj je bilo sve manje prisutnih. Drugi su pozivali slijeđenju Zapada u svim njegovim 6 Vidi: Dr. Nakon izvjesnog vremena. te su se okomili na muslimane. u do tada postignutim uspjesima. Fahd b. Islamske zemlje. kolonizatorima nije promaklo da pripreme odgovor na ovo pitanje. Oni su zavladali obrazovnim institucijama u gotovo svim islamskim zemljama. sva rospoloživa sredstva. tvrdeći da današnji muslimani neće uspjeti izuzev na isti onaj način na koji su uspjeli njihovi preci. Jedni su zagovarali povratak islama njegovim prvim izvorima. 104 . odrasli u okrilju kolonijalizma i zadojili njegovom civilizacijom. Iz nje su jeli i pili dok nije postala potpuno prazna. 8 To stanje je zaprepastilo islamsku ulemu. tijelo bez duše ili gotovo tako. 8 Vidi: Dr. koje su iskoristile njihova bogastva i uživale u njihovim blagodatima. 7 Uz to. te se zadivio tom civilizacijom i počeo zapitkivati o uzrocima njenog uspjeha i uspona. Tu slabost neprijatelji islama nisu propustili.

Njihov pokret je nazvan reformističkim pokretom. borbi protiv kolonizatora. većina napisanih tefsira odvodi muslimane od ovih velikih ciljeva. Treći su pozivali u “napredni islam”. Muhammed Rešid Rida i mnogi drugi. pored određenih pozitivnosti. nego naprotiv. Pokušali su i da Kur’an tumače tom metodom i na tim osnovama. i odbrani vjere od napada zapadnjaka i njihovih tvrdnji da je vjera uzrok civilizacijskog nazatka. a sve ostale teme su u službi tog cilja ili sredstvo za njegovo ostvarivanje. slobode i misli. ima mnogo ideja koje su oprečne idejama prvih generacija muslimana (selef). posumnjali u iskrene namjere osnivača ove škole – Afganija i Abduhua. da je on vjera razuma. str. Pojedini savremeni islamski mislioci su. ne bi pali da nisu pretjerivali u davanju prioritetne uloge razumu u prosuđivanju svih vjerskih pitanja. objašnjavajući da islam nije protiv nauke. 105 .koracima. zbog tih njihovih ideja."10 Rešid Rida kaže: "Na veliku žalost muslimana. Jedna od najznačajnijih ličnosti racio-škole i ujedno jedan od njenih osnivača je Džemalu-d-din El-Afgani. stilističke i gramatičke naravi. Njihov pravac. Neki su pokušali da nađu kompromis između nauke i vjere. 70. Ova racio-škola imala je svoje pobornike koji su imali veliki uticaj u širenju ovih ideja. ili putem 9 10 Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir. sigurno. te dosta grešaka u koje. na tom polju. Oni su. putem predugih rasprava jezičke. zatim njegov učenik Muhammed Abduhu. 9 Posljedice neoracionalističke škole u islamskoj misli Tefsir Pobornici ove škole precizno određuju svrhu tefsira pa kažu: "Cilj tefsira jeste razumijevanje Kur'ana kao putokaza koji upućuje ljude ostvarivanju njihove sreće na ovom i budućem svijetu. Pokušali su da to objasne narodu tako što su utemeljivali islam na razumu – pored kojeg pobornici zapadne civilizacije ne prihvataju drugo mjerilo – tvrdeći da u islamu ne postoji ništa što nije u razumu utemeljeno. niti protiv razuma. prekoračili granice istine i odstupili od prave staze. Dokaz za takve tvrdnje uzimaju pojedine citate iz njihovih djela i njihove kontakte sa sumnjivim organizacijama. Vidi: Tefsiru-l-menar. 1/17. te njegovi učenici: Muhammed Mustafa ElMeragi. koji se tumači tako da odgovara zapadnoj civilizaciji i da opravdava njena iskustva i tradiciju.

. kao što su Buharija. Muhammed Rešid Rida pojašnjava ovaj metod. str. pa i u tefsiru. s. a često su i potpuno pogrešno prezentirali određene sadržaje. Neoracionalisti su te ideje preuzeli od pojedinih ši'itskih sekti haridžija i mu'tezila.. 13 Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir."11 Najvažnije postavke tefsira kod neoracionalista: . str. Pojedini tefsiri čovjeka odvode od Kur'ana mnoštvom predaja i raznih israilijata koji su se sa njima pomiješali. Prve generacije muslimana (selef) imale su pozitivan stav o ovom načinu komentiranja Kur'ana. te su ih pokušali razumski objasniti. Orijentalisti i kršćanski istraživači islama su ove ideje na najperfidniji način zloupotrijebili i u njima odgajali svoje učenike. te su to kritikovali i dokazali njegovu neispravnost. 246-252. tumačenje Kur'ana hadisom i tumačenje Kur'ana izrekama ashaba i tabi'ina.Umanjivanje vrijednosti tradicionalnih tefsira: Pod tradicionalnim tefsirom misli se na tumačenje Kur'ana Kur'anom. U većini tefsira su ustanovili potpunu predanost imanu u stvarima koje prijašnji mufessiri nisu mogli razumom dokučiti.Kur'an je prvi izvor islama: Nema sumnje da je ovo ispravna postavka.Racionalni metod tumačenja Kur'ana: Reformisti uveličavaju ulogu razuma. . Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir. ali oni njome žele negirati hadis i oduzeti mu mjesto drugog izvora islama. Oni su u nekim prijašnjim tefsirima pronašli mnogo toga što je oprečno razumu. Oni razumu daju presudno mjesto i uzimaju ga za dokaz u svim segmentima vjere. Muhaddisi. razglabanja usulijjina i nagađanja mutesavvifina. protumačio određene kur'anske ajete.a. U tome su ponekad uspjeli.12 . 1/7.s. s.beskorisnih polemika mutekellimina. u tefsiru i predaja od ashaba i 11 12 Vidi: Ibid.13 U tefsirima neoracionalista vrlo lahko možemo ustanoviti metodu tumačenja Kur'ana prvenstveno razumom. u svojim zbirkama izdvajaju posebno poglavlje za tefsir Kur'ana u kojem navode vjerodostojne hadise kojima je Poslanik. pa kaže: "Što se tiče hadisa Poslnika. To se vidi u tefsiru Abdu-l-Kadira Magribija.v.s. isto kao što to čine mu'tezile. Abdu-l-Aziza Džaviša i njihovog predvodnika Muhammeda Abduhua.a. 292-293.v. Muslim i drugi. 106 .

tabi'ina o tome. str.Negiranje taklida i otvaranje vrata idžtihada: Prvo u što su pozivali neoracionalisti jeste pokuđenost taklida (slijeđenja) i obaveznost idžtihada. 3/241.v. Rešid Rida. 107 . Oni odbacuju sve hadise koji se ne slažu sa njihovim idejama. neoracinalisti kada nisu u stanju da razumiju određeni hadis.a.15 Zbog toga. a zatim izreke učenih ashaba. Primjer za to jeste njihovo shvatanje svijeta džina. Uzeli su sebi za pravo da idžtihad čine u veoma teškim i kompleksnim pitanjima. kada je u pitanju jezička strana. s. veli: "U Menaru smo više puta istakli da se s pravom može reći da su nevidljiva živa bića koja su otkrivena u savremenom dobu pomoću mikroskopa i koja 14 15 Vidi: Tefsiru-l-menar. Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir. 17 Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir. jer su vjerodostojni hadisi najpreči. onda ga negiraju i smatraju apokrifnim. Međutim. str. Oni smatraju da su džini. 16 Vidi: Tefsiru-l-menar. jedna vrsta nevidljivih mikroba. ne postoji nikakav spor između umjerenih pobornika taklida i umjerenih pobornika idžtihada oko toga da je običnom čovjeku. Ovakav stav predstavlja svojevrstan vid negiranja većine hadisa Poslanika. koji nije dovoljno upućen u šerijatska pitanja.17 Ovakav njihov stav prema idžtihadu bio je razlog zauzmanja određenih stavova i podržavanja ideja koje su neprihvatljive sa šerijatske tačke gledišta. dozvoljen taklid. vrlo je malo vjerodostojnih hadisa i predaja iz ove oblasti. Međutim. Veći dio tradicionalnog tefsira se uvukao prenosiocima hadisa preko zlonamjernih Jevreja. o tome. možda. 1/7-8. onome ko ispunjava uvjete idžtihada dozvoljen je idžtihad. kada je u pitanju vjerodostojnost. 333-336. su neophodne. ili bilo šta vezano za doba u kome su oni živjeli. isto tako. a ako ne uspiju."14 Zbog toga.s. ismijavajući se taklidom i njegovim pobornicima. Perzijanaca i ehlukitabija koji su primili islam. također."16 . ali. 381. pokušaju ga razumski objasniti. ili tvrde da su to "ahad" hadisi koji ne mogu poslužiti kao valjan dokaz. Muhammed Husejn Ez-Zehebi za njih kaže: "Oni (nasljednici mu'tezila) ne prave razliku između onoga što prenose Buharija i Muslim i između onoga što prenose drugi. pojedine od njih. makar se on nalazio i kod Buharije i Muslima.

"19 Zar je do te mjere spao ugled hafiza hadisa Poslanika. da ih šejtan nije dodirnuo. jer Allah dž.š. šejtan primio islam i da je iz njegovog srca izvađen udio šejtana. zatim hadisa koji govore kako je Poslanikaov. osim napada na njega i nekorektnog odnosa prema njemu?! Neoracionalisti . ustvari jedna vrsta džina."18 Hadis Neoracionalisti su pali pod uticaj mu'tezila i njihovog odnosa prema hadisu. kome se svi dive zato što je napamet naučio Buhariju. a pošto su ovo teme vezane za gajb i spadaju u područje akaida. Muhammed Abduhu veli: "Što se tiče hadisa koji se prenose za Merjemu i Isa'a. to su predaje koje upućuju na relativno znanje (zann). istinu je rekao naš profesor! Vrijednost tog čovjeka. s.. zato što oni upućuju na relativno znanje (zann). u kojem se relativna saznanja ne mogu uzeti u obzir. a. Također..v. a pretpostavka istini 18 19 Vidi: Tefsiru-l-menar. a kudili muhaddise i kritikovali njihov metod. a naučno je dokazano da oni uzrokuju mnoge bolesti. 329. pali su pod uticaj orijentalista koji su u svojim djelima iznijeli mnoge optužbe i sumnje o hadisu. Vidi: Adva' ala-s-sunneh el-muhammedijje.s.a." Tako mi Allaha. str. slijede samo pretpostavke. jer su to "ahad" hadisi. Mu'tezile su poznate po svom negiranju hadisa kao drugog izvora islama i pokušaju da iznesu razne sumnje o tome.. Mahmud Ebu Rejje prenosi riječi svoga profesora u kojima stoji: "Allah se smilovao našem profesoru Muhammedu Abduhu'u koji je rekao za jednog čovjeka koji je naučio kompletnu Buharijinu zbirku hadisa napamet: "Povećan je broj primjeraka Buharijine zbirke u našoj zemlji za jedan primjerak. kaže: a o tome ništa ne znaju.savremeni reformisti odbacili su "ahad" hadise.v.s. niti bilo šta razumije. 7/319. a u akaidu nema mjesta relativnim spoznajama. s. kao što su ih odbacili i obezvrijedili i njihovi preci mu'tezile. ne prelazi vrijednost jednog primjerka knjige Buharije koja se ne kreće.se nazivaju mikrobima. 108 .a. da se njima ismijavaju nasljednici mu'tezila i učenici Zapada? A šta su to oni doprinijeli islamu. Neoracionalisti su uvijek veličali mu'tezile i branili njihove stavove.s.

s.... a. babu kejfe furidati-s-salatu. a. također.v. pa se promijeni i preseli kao stanovnik džehennema. a.baš nimalo ne koristi20 mi nismo dužni vjerovati u sadržaje tih hadisa u našem vjerovanju. Hadis o rastavljanju grudi Poslanika. pred kraj ovoga svijeta. a hadis o primanju islama od strane Poslanikovog. 3. Hadis koji govori o primanju islama od strane Poslanikovog. 1/458-459.. 22 Vidi: Sahihu-l-buhari.s. a na njima se ne mogu bazirati pitanja akaida. šejtana. babu kavlillahi te'ala: "Vezkur fi-l-kitabi Merjem" 6/469.s. Hadis o mušici koja padne u posudu. prenosi Buharija. Sahih Muslim. Orijentalisti su iznijeli tvrdnje 20 21 Kur'an. Hadis u kome se govori kako čovjek radi djela stanovnika dženneta sve do pred samu smrt. kitabu-s-salati. 6/374. Vidi: Tefsiru-l-menar. str. Hadisi o sihiru koji je bio spravljen Poslaniku.v. 109 . 4/2167-2168.."24 Pobornici ove škole i njihovi simpatizeri odbacili su mnoge sahih hadise Poslanika. 8. šejtana i hadis o tome da šejtan nije dodirnuo Isa'a. babu zikri Idris a.v.a.22 Hadis o tome da Iblis nije dodirnuo Isa'a. kitabu ehadisi-l-enbija'.. a. 7. 1/147.s..v. s.s.23 Ovaj metod potvrđuje Rešid Rida riječima: "Temeljna pitanja akaida i imana. i njegovu majku Merjemu a.v. En-Nedžm. 23 Vidi: Sahihu-l-buhari. 2. 25 Vidi: Mevkifu-l-medrseti el-aklijjeti el-hadiseti mine-l-hadis. 19/29.. 25 Pobornici ovog pravca su pali pod uticaj orijentalističkih sumnji u drugi izvor islama – hadis. kitabu-liman.s.s. Hadis o Musa'u. 4. s.a. 644-714. i vađenju šejtanovog udjela iz njih prenose i Buharija i Muslim. s."21 Hadisi o kojima Abduhu govori su vjerodostojni (sahih).s. s. Hadis o mi'radžu.s. 3/392. 5.. Hadis o silasku Isa'a. Sahih Muslim kitab sifatu-l-munafikin. bab tahriši-ššejtan.s. kojima čovjek postaje vjernikom ne mogu se bazirati na "ahad" hadisima. koji upućuju na relativna saznanja. Haidisi o Dedždžalu.a. ve kitabu ehadisi-l-enbija'.a. i njegovu majku Merjemu prenosi Buharija.a. prenose ih Buharija i Muslim.s. i Meleku smrti. svojim razumom i degradirali ih pod izgovorom da su to "ahad" hadisi.s. Evo nekih od ti hadisa: 1. 24 Vidi: Medželletu-l-menar. 6. 28.

a. 28 Vidi: Medželletu-l-menar.. kao što je Ebu Hurejre. iznosili su sumnje u najpoznatije prenosioce hadisa. te da su mnogi od poznatih hadisa. Niko od tih alima ne može se smatrati rušiocem islama zbog toga. shvatit ćeš da vjerovati u svaki hadis koji se nalazi u Buharijinoj zbirci ne spada u temelje imana i islama.a. Mnogi su počeli iznositi svoje lične stavove o pitanjima za koje bi Malik b.s. Muhammed Rešid Rida kaže: "Tvrdnju da u Buhariji postoje hadisi koji su apokrifni nije lahko dokazati. i samo poneki izrečeni hadisi.. koje je prihvatila većina uleme. kao što je to nauka o hadisu. koji ne upućuju na apsolutnu spoznaju. Alimi. kao što je način obavljanja namaza i obreda hadždža."26 . 27/616. a neki netačni. Možda su neki od tih dokaza tačni... s. koji su zanijekali neke od tih hadisa. Kada ovo dobro promotriš. Enes 26 27 Vidi: Medželletu-l-menar. Vidi: Medželletu-l-menar.v. a ne izgovorene riječi."28 Fikh Otvaranje vrata idžtihada bez nekih posebnih uvjeta prouzrokovalo je tome da se svako usudio da izdaje fetve i tumači šerijatske propise bez imalo bojaznosti i opreza. r. ali sigurno je da postoji manji broj hadisa oko čijeg teksta postoji spor i u mnogima od njih se prepoznaju određene mahane koje u sebi nose elemente apokrifnosti. Muhammed Rešid Rida kaže: "Hadisi koji treba da budu osnova uzora jesu praksa koju je prakticirao Poslanik. učinili su to zbog dokaza koje su imali. i njegovi najbliži ashabi.. unatoč činjenici da nijedna nauka nije tako brižljivo čuvana od vremena ashaba pa sve do danas.. 10/852. Sve što je mimo toga od "ahad" hadisa.s.Podjela hadisa na teoretske i praktične: Pobornici ovog pravca u obzir uzimaju samo praktičnu starnu sunneta Poslanika. koji se često upotrebljavaju apokrifni.da ima veoma mnogo apokrifnih hadisa koji su se uvukli u hadiske zbirke i da je danas veoma teško razlikovati vjerodostojne hadise i odvojiti ih od njih. s. Takav njihov odnos prema hadisu prouzrokovao je i tvrdnju da kod Buharije i Muslima postoje hadisi koji nisu sahih. 29/104-105."27 "Osnova vjere je Kur'an i mutevatir hadisi koji predstavljaju praktični dio sunneta. 110 ..v.a. jeste predmet mišljenja (idžtihada). Također.

inšaAllah svojim saznanjima i svojim razumom. 111 .rekao: "Ne znam". Ta vjera će biti utemeljena na tri osnovna temelja: 1 – Vjerovanje u Allaha 2 – Činjenje dobra 3 – Vjerovanje u budući svijet 29 30 Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir. i da zabranjuje sve što je štetno. dostići nivo u kojem će nestati vjerskih podjela i mezhebskih pristrasnosti. koja nije bila poznata u prijašnjim vremenima. str. Tada će se svi ljudi sjediniti u jednoj vjeri koja će biti dovoljna za sve ljude. 752. Ebu Rejje kaže: "Ljudi će. 31 El-Islamu ve-l-hadaretu-l-garbijje. poziv u demokratiju i parlamentarnu vladavinu. Hattab bi sakupio sve učesnika Bedra da ih riješe. Zatim. Zatim. a o emancipaciji žene i njenom izlasku radi posla i mješanju sa muškarcima da i ne govorimo. a naročito hanefijska ulema po čijem se mezhebu sudi. pitanje hidžaba. nema sumnje da je obaveza promijeniti stav prema toj pojavi i uvažiti postojeće stanje. Muhammed Abduhu kaže: "Nema načina da se islamski ummet ispravno odgoji dok je višeženstvo i dalje zastupljeno u njemu. Ulema je dužna da ovo pitanje ponovo prouči. 32 Ibid."31 "Nakon Abduhua dolaze njegovi učenici koji su njegove ideje i prijedloge doveli do najekstremnijeg vida sekularizma. Nakon toga dolazi pitanje statusa žene u društvu. Ako se u određenoj pojavi otkrije štetnost. poseban akcenat na izučavanju predislamskog razdoblja i traženju korijena u njemu. 4/349-350."30 Politika i društvo Među najbitnijim pitanja koja je inicirao Abduhu jeste: "Govor o nacionalizmu i lokalpatriotizmu. Vidi: Tefsiru-l-menar. navest ću samo njihov stav prema poligamiji koju oni otvoreno niječu. 86-87. str."32 Jedno od velikih pitanja u koje pozivaju pobornici ovog pravca jeste jedinstvo religija i njihovo međusobno utapanje. koji je prevazišao sve granice. str.29 Kao primjer njihovog idžtihada. višeženstva i ograničavanja prava na rastavu braka. a Omer b. jer oni ne poriču činjenicu da je vjera objavljena radi ljudi i u njihovom interesu. 87.

uvažavajući jedni druge i radeći ono što je od opće koristi svima. preko svojih saradnika i propagatora "westernizacije". ali je iza sebe. str. hvaleći Muhammeda Abduhua. To je svjetski jevrejski cionistički pokret koji ima za cilj uništitenje vjerskog koncepta života. Preuzet iz djla: El-Islam ve-l-hadaretu el-garbijje. Tako će ljudi živjeti sretno. Ibid. 28. Cilj je jedan i sasvim jasan: istisnuti istinsku vjeru iz života i zamijeniti je bezbožnjačkim "lokal-patriotizmom" koji će potpuno odbaciti vjeru i odvojiti je od politike. Njihovi nasljednici su se sakupili ispod upečatljivih parola: 33 34 Vidi: Dinullahi vahid ala elsineti džemi'i-r-rusul. str."38 Nasljednici neoracionalističke škole U drugoj polovini dvadesetog stoljeća. pojavljuje se veliki broj knjiga koje pozivaju u obnovu i reformu. ostavio svoje ideje."37 Na drugom mjestu za Abduhua veli: "Sljedbenici Šejha zaslužuju svaku pažnju i podršku Evropljana. nakon odlaska kolonizatora. Engleski vladar Egipta Kromer kaže: "Došao sam u Egipat da (i)zbrišem tri stvari: Kur'an."36 Isti čovjek. str. Kolonizator je vojno otišao. 764."34 "Nacionalizam". izjavljuje: "Zbog njegovog dubokog poznavanja islamskog Šerijata i njegovih liberalnih ideja saradnja i dogovor sa njim je imao veliku vrijednost. 82. 29.Sve što je van toga i što izlazi iz okvira ljudskog saznanja prepušta se Allahu i niko nema pravo da se u to miješa. 37 Citat iz Kromerovog godišnjeg izvještaja za 1905 g. 3/426. on odgovara: "Ako je vaša ocjena ko je nevjernik ispravna. Nakon toga.33 Ako se nekome od njih prigovori da je kršćanin nevjernik. njegovim pobornicima i njihovim projektima. 38 Tarihu-l-ustazi el-imam. str. jasno prepoznajemo podršku engleskog konlonijalizma upravo ovom pravcu. 35 Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir. 112 . "međureligijsko zbližavanje" i "odvajanje države od vjere" sve su to razni oblici istog problema. 168. vrlo lahko će preuzeti kontrolu u svoje ruke. str. oni koji su to sve iza zastora isplanirali. Kabu i El-Azhar. 36 El-Hindžer el-mesmum.35 Zato. onda se kršćanin ne može smatrati nevjernikom.

Među njima ima i onih koji pristupaju islamu iz političkih interesa i svoju promociju na političkom planu vide u govoru i 39 40 El-Asranijjetu fi hajatina el-idžtima'ijjeti. potaknuti idejama o nacionalizmu ili ljevičarskom socijalizmu. kojim pojedini Arapi opisuju svoju filozofiju. ili označava termin kojim se želi prikriti nastojanje da se ljudi odvrate od Boga i u svojim interesovanjima i izučavanjima ograniče samo na materijalni. "Veliki islamski historičar" i slično. Danas se pobornici svih tih ideja nazivaju "modernisti". Među njima ima onih koji otvoreno izjavljuju kako im je cilj rušenje islama. u ovom značenju.40 Svi modernisti nisu isti. Većina modernista danas pripada ovoj grupi. ili "el-hadase" (suvremenost) koja se u posljednje vrijeme sve više upotrebljava u arapskom svijetu kao pravac u mišljenju. a koje su se pojavile od početka renesanse u Evropi i koje se još i danas pojavljuju."Prosvjetiteljska vjerska misao". Isto je i sa drugim terminima koje modernisti povremeno lansiraju. a sve što mu odgovara treba usvojiti. u svojoj osnovi."39 Drugim riječima modernizam je prilagođavanje stalnim društvenim i naučnim promjenama u svakom vremenu i vezivanje čovjeka kao jedinke i kao društvenog bića za te promjene sa ovodunjalučkog ljudskog aspekta gledanja. obuhvata sve pravce i škole koje se suprotstavljaju vjeri u bilo kojem segmentu. 113 . ili putem izvrtanja istine veličanjem zabludjelih ličnosti i prvaca kroz historiju islama i nazivanje istih revolucionarima i borcima za pravdu. kao što su: "prosvjetiteljstvo". Sekularizam. Ibid. Među njima ima onih koji imaju za cilj unošenje zabune u ideje islamista putem iniciranja rasprava o novonastalim spornim terminima koji su nedefinirani i višestrukog značenja. zagovara vezanje čovjekovog života za naučna dostignuća umjesto vjere. 24. a smatranje poznatih autoriteta islama zaostalim i konzervativnim. pojavni svijet. str. Pod terminom "modernizam" mislimo na: "polaženje od trenutnog realnog stanja u životu i smatranje da sve ono što ne odgovara tom stanju ne treba prihvatati. Modernizam. jer je modernizam svima njima zajednička karakteristika. str. 24-25.

str. neopravdanim razlozima. 12. po uzoru na ženu na Zapadu. a odsijecanje ruke ili kamenovanje predstavljaju se kao svojevrstan barbarizam koji ne odgovara savremenom dobu. kao što je samilost prema čovjeku. i njegovih nosilaca.41 Ideje modernista predstavljaju nastavak ideja neoracionlističke škole koje sam ranije spomenuo. nedoumicu i greške.42 3 . ili su pali pod uticaj mu'tezilizma (racio . a koje se mogu svesti pod sljedeće: 1 – Odbijanje izvršenja šerijatskih kazni nad prestupnicima. 7 – Nijekanje sunneta. uz tvrdnju da su ti propisi stvar prošlosti i da savremeno doba odbacuje takav vid propisa. pod izgovorom očuvanja državne ekonomije. djelimično ili u cijelosti. a ne zimmijje – podanici"). str.pisanju protiv islamskog preporoda.44 5 – Nejasnoća u odnosu prema nemuslimanima (el-vela' ve-lbera'). Oni su pokrenuli kampanju protiv hidžaba. ali su ostali privrženi zapadnim idejama koje su primili tokom svojih studija na Zapadu. 43 Vidi: El-Asranijjune bejne mezaimi-t-tedždid ve mejadini-t-tagrib. Zabranjena kamata. "emancipaciju" žene i davanje političkih prava ženi. koje se odnose na nemuslimane u islamskoj državi (ehlu-z-zimme). 6 – Iznošenje sumnji u Kur'an i Božiju objavu općenito. str.?! 2 – Dozvoljavanje kamate u bankama. je samo ona kamata koja je višestruka u odnosu na ulog. 8 – Nekorektan odnos prema ashabima. koji je o tome napisao knjigu pod naslovom: Muvatinun la zimmijjun ("Građani. 114 .škole). Vidi: El-Asranijjune mu'teziletu-l-jevm. poligamije i rastave braka kao isključivog prava muškarca. po njihovom mišljenju. 88. 24-25. ili se.Modernisti se zalažu za tzv. sve to sabralo u jednom shvatanju čovjeka koji neminovno pada u kontrdiktornost. Jedan od onih koji su ovo pitanje posebno aktuelizirali jeste Fehmi Huvejdi. pak. 44 Vidi: El-Muvatunune la zimmijjun. koji je danas vidan u svim zemljama svijeta. 41 42 Vidi: Sekafetu-d-dirar. 257271. str.43 4 – Ukidanje posebnih odredbi. Među njima ima i onih koji imaju iskrenu namjeru i pokušavaju da daju svoje mišljenje.

10 – Poziv na čitanje i izučavanje knjiga koje su napisali orijentalisti i njihovog shvatanja islama.45 11 – Odobravanje udaje muslimanke za kitabije (jevreje i kršćane).. 49 Kur'an. da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. ili su im na srcima katanci!"50 Zatim. a ukoliko ostane nemoćan. a ne od Allaha. 45 46 Vidi: El-Asranijjetu mehatir ve metahat. da vjera ima pozitivan uticaj na čovjekov svakodnevni život. Kur'an upućuje izazov ljudskom razumu pozivajući ga da sačini nešto slično njemu. 82.46 12 – Tvrdnja da je džihad u islamu samo odbrambeni rat. evo nekih: . str. 24. djelo. En-Nisa. Vidi: El-Asranijjune mu'teziletu-l-jevm. pa da tek onda vjeruje. Naprotiv."48 "A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog. 88. 115 . dž.š. Islam poziva čovjeka da razmisli o Kur'anu i da ga dobro prostudira: " Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je. sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. str. str."49 "Kako oni ne razmisle o Kur’anu. 379-401.Islam poziva u vjeru putem razumskih dokaza: Islam ne traži od čovjeka da utrne svjetiljku svoga razuma.9 – Omalovažavanje islamske tradicije i njeno potpuno odbacivanje. 29.47 Stav ehli sunneta ve-l-džemata prema neoracionalističkoj školi i njenim nasljednicima Na početku ovog rada. Islam ističe počast koju je ukazao razumu na više načina. Sad. njime se ponosi i na njega oslanja u svojim temeljnim doktrinama kao što je to islamsko vjerovanje. to će biti dovoljan dokaz da je Kur'an Allahovo. 77. istakao sam da ne postoji nijedna druga vjera ili ideja koja više uvažava ljudski razum. 48 Kur'an. 47 Vidi: Ibid. islam poziva čovjeka da upotrijebi svoj razum i sve svoje intelektualne sposobnosti s ciljem dolaska do razumski prihvatljivih dokaza. 50 Kur'an. Muhammed.

Fatir. i nebo – kako je uzdignuto. kaže: "A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni. . 116 .Jedan od vidova uvažavanja razuma u islamu je i taj što se naređuje čovjeku da stiče znanje. još više povećao svoj iman: ". stvorenjima: "…za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. 191.Islam.ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada. u pomoć pozovite. Allah. 3-4. nastoji da odnos između čovjeka i njegovog Gospodara bude utemeljen na razumskoj jasnoći kako u vjerovanju (akida) tako i u propisima (Šerijat). dž. pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. 17-20. zatim. Er-Rum.š. “Gospodaru naš.. upućuje sljedeći izazov razumu i svim njegovim osjetilima. 55 Kur'an. hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!"53 "A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih – sa ciljem i do roka određenog. dž. i planine – kako su postavljene. a o ljudskim nagonima i potrebama da i ne govorimo.š. ukoliko bi ga ljudi prihvatili kao način života.. ako istinu govore!"52 Kur'an. 57 Kur'an. zatim. 28."56 . razum se razvija znanjem. stvorenjima. od onih u koje pored Allaha vjerujete. jer ono ograničava razum. Ti nisi ovo uzalud stvorio."57 "Allah će na 51 52 Kur'an. zatim ponovo više puta pogledaj. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izići. i koga god hoćete. El-Gašije."54 "Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene. dž. i Zemlju – kako je prostrta?!"55 Kur'an.. Kur'an. Kao što tijelo napreduje posredstvom hrane. također. kako bi. Pored toga. upućuje ljudski razum na razmišljanje o Allahovim.. 8.. 53 Kur'an.š. što je suprotno zakonu života i prijeti nestanku ljudskog roda. pogled će ti se vratiti klonuo i umoran. ako je istina što tvrdite!”51 "Zato neka oni sastave govor sličan Kur’anu. 54 Kur'an. izmišljenih sura. Alu 'Imran."Zar oni da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih. isposništvo zapostavlja ljudske sposobnosti i korisne aktivnosti. 34. 13. nakon što to ne nađe. U islamu ne postoji isposništvo koje je čovjek obavezan prihvatiti nakon što povjeruje. El-Mulk. Hud. Et-Tur. 56 Kur'an. da potraži bilo kakav nedostatak u Allahovim.

pa ga upitao: "Kako ćeš suditi Mu'aze?" "Po Kur'anu" "A ako u Kur'anu ne nađeš?" "Po sunnetu Allahova Poslanika. kako ne bi zalutao.visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. ili pak preko njegovih mogućnosti. Taberani u ElEvsatu i El-Bejhaki u Šu'abu-l-iman.a. ili ostati nemoćan. dž. Ovaj hadis je da'if (slab). s. ukoliko se radi o pitanjima koja nisu spomenuta u Kur'anu i sunnetu. bića. 60 Prenose imami Ahmed i Tirmizi.v. U stanju je otkriti mnoge tajne i povezati posljedice sa uzrocima. Es-Sehavi kaže: "Senedi ovog hadisa su 117 .Sljedeći vid uvažavanja razuma je taj što islam donošenje šerijatskih propisa prepušta razumu. ili koje su van njegovog polja djelovanja. Vidi: Menhedžu-l-medresti el-aklijje el-hadise fi-t-tefsir.v.s."60 Međutim.v.s.s. 36. Razum. El-Mudžadele.."61 Islam zabranjuje razumu da se upušta u ono što nije u stanju dokučiti. Ovo. jer on ima svoje granice i nije u stanju da dokuči sve. 17. je rekao: "Razmišljajte o Allahovim stvorenjima. sigurno će pogriješiti. pogledaj: Da'ifu Sunen Tirmizi. Ukoliko se bude upuštao u oblasti koje su daleko izvan njegovih dometa. pomilovao po grudima i rekao: "Hvala Allahu koji je uputio izaslanika Allahovog poslanika onome sa čime će biti zadovoljan Allah i Njegov Poslanik. Ibnu Ebi Šejbe. svoje polje djelovanja i svoje mogućnosti.58 . U stanju je na osnovu postojećeg otkriti i izumiti novo. a ukoliko ih pokuša spoznati postaje zbunjen i pravi velike greške. str. u Jemen kao kadiju. s. 11. islam nakon jasnog uvažavanja i davanja velikog značaja razumu određuje sfere u kojima on može da djeluje.a. 4/556-557.59 To se jasno vidi iz slučaja kada je Poslanik. 253-154. a ne razmišljajte o Allahu!"62 U drugom hadisu stoji: "Ljudi će se 58 59 Kur'an. kao što je suština Allahovog. Ukoliko se razum usmjeri korisnim naukama sigurno će ljudska zajednica doživjeti prosperitet i napredak. s. 61 Nazaratun fi-n-nubuvve. "Razum ima svoje posebne karakteristike. Materijalni pojavni svijet je široki krug djelovanja ljudskog razuma u kome on može da se ispolji." "A ako ne nađeš?" "Onda ću postupiti po svom mišljenju. Poslanik.. str.s. također..š.a.a. 62 Prenose Ebu Nu'ajm u svme djelu El-Hilje. str. r. poslao Mu'aza.. s." Tada ga je Poslanik. ili koncenzusu islamske uleme. duše i slično.. zbog svoje ograničenosti ostaje uskraćen mnogih istina. Vidi: Tuhfetu-l-ahvezi.v. predstavlja uvažavanje razuma.a.

a vama je dato samo malo znanja.65 Islamska ulema je odgovorila na sumnje koje su neoracionalisti iznijeli ranije. kaže: "Pitaju te o duši. El-Alim. odvraća ljudski razum od traganja za odgovorom na ovo pitanje. Alemu-l-kutub. 344. Muhammed b. 85.š. 7. El-Isra. LITERATURA 1. str. ali koje stvorio Allaha? Ko to osjeti kod sebe neka kaže: "Ja vjerujem u Allaha i Poslanika!"63 Allah. dok je njegovo značenje ispravno. 64 Kur'an. Ali b. 6. Daru-l-mearif. Vidi: Fethu-l-bari. Saud. Džehennemom i njegovim patnjama i ostalim pitanjima gajba koja ne spadaju u domen kompetencija ljudskog razuma. 8. Reci: “Šta je duša – samo Gospodar moj zna. Daru-l-Wefa. h. 261. Isto tako je i sa Džennetom i njegovim užicima. Abdul-Kadir b. a da na njega nije dat adekvatan i nepobitan odgovor. 1876. Nadam se da ću nekom drugom prilikom biti u stanju iznijeti neke od tih odgovora. Et-Tabatus-salise. 118 . 2. Damask.”64 U ovom ajetu Allah.stalno zapitkivati sve dok se ne kaže: Ovo su Allahova stvorenja. 63 Ovaj hadis prenosi Buharija u poglavlju o pridržavanju Kur'ana i sunneta pod naslovom: Šta nije poželjno pitati. ali svi zajedno daju snagu. El-Buhari.. a to čini i danas kada su u pitanju njihovi nasljednici. dž. Ali Džriše: El-ittidžahatu-l-fikrijje el-mu’asire. Ebu Zehre. Ahmed b. Hadžer: Fethu-l-bari. 1989. Mahmud: Adva' ala-s-sunneh el-muhammedijje.š. jer on ne spada u domen ljudskog razuma. tako da nema nijednog pitanja koje su oni inicirali." Vidi: ElMekasidu-l-hasene. god. Muhammed: Muhadarat fi-n-nasranijje. Eddaru-l-alemijjetu lilkitabi-l-islamijj. 13/265. Ahmed: Tehzibu Tarih Ibn Asakir. Džamiatu-iimam Muhammed b. 3. Jusuf Hamid: El-Mekasidu-l-amme li-š-šeri'ah. El-Mektebul-arabijje. 1994. 5. Ebu Rejje. str. Ed-Dumi. Mahmud: Dinullahi vahid ala elsineti džemi'i-rrusul. mea Fethu-l-Bari. slabi. Ismail: Sahihu-l-buhari. dž. El-Askalani. 65 Vidi: El-Mekasidu-l-amme li-š-šeri'ah. Džamiatu-limam. Ebu Rejje. 4.. 1385.

Matbatu-lmenar. Daru-l-menar. Muhammed Muhammed Husejn. h.god. El-Hanefi. 13. Hadždžadž: Sahih Muslim. 1410. h. Jusuf: El-Asranijjune mu'teziletu-l-jevm. En-Nasir.9. 24. Zejd: El-Asranijjetu fi hajatina elidžtima'ijjeti. Muhammed Nasiru-d-din: Da'ifu Sunen Tirmizi. 1993. 1994. 1935. ElMektebu-l-islamijj. Abdurrahman: Menhedžu-l-medreseti-laklijje fi-t-tefsir. god. Ismail: Faslu-d-din ani-d-devle. 22. 1931. 23. 12. Medželletu-l-menar. El-Mektebu-l-islamijj. h. Huvejdi. 1996. 1987. h. 10. Abdurrahman b. Mues-sesetu-r-risale. Ibn Ebi-l-Izz: Šerhu-l-akide et-tahavijje. 11. El-Mubarekfuri. 1981. Fahd b. Abdurrahman: El-Mekasidu-lhasene. Daru-l-muslim. Daru-l-fikr. 26. 1988. h. Muslim b. god. god. god. h. Fehmi: El-Muvatinune la zimmijjun. Daru-š-šerk. 18. Et-Tabatu-l-ula. Mektebetu-l-kevser. Muhammed Rešid: Tefsiru-l-menar. Er-Rumi. 19. Ez-Zunejdi. Abdurrahman: Ittidžahatu-t-tefsir fi-l-karni-rrabi’ ašere. god. 14. Muhammed Hamid: El-Asranijjune bejne mezaimi-ttedždid ve mejadini-t-tagrib. 1405. Fahd b. 1399. 1405. 20. Rida. El-Elbani. Abdu-l-Kerim: Ed-dinu daruretu hajati-l-insan. 1414. 25. Muhammed Rešid: Tarihu-l-ustazi el-imam. Muhammed Muhammed Husejn: El-ittidžahatu-l-vetanijje fi-ledebi-l-mu’asir. god. 119 . El-Hatib. 1374 h. 1991. Kejlani. Rida. 21. El-Kušejri. Kairo. Daru-l-wetan. Muhammed Abdu-r-Rahman: Tuhfetu-lahvezi. Daru ihjai-tturas el-arabi. Muessesetu-r-risale. Es-Sehavi. Daru-l-wefa. 15. god. Daru-r-risale. h. Sultan. god. 1992. 1413. 1986. 1373. h. 16. Muhammed b. El-Islamu ve-l-hadaretu-lgarbijje. 27. Kemal. Daru-l-Esaleti. Er-Rumi. 17. Daru-l-kitabi-l-arabijj. Džemal: Sekafetu-d-dirar.

‬ ‫ﻋﺮف اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﺪرﺳﻮه وﻣﺎ ﻟ ﯿﺲ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه، وازدھﺮت اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻋﻠﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻄﺐ، واﻟﺤﻜﻤﺔ، واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت، واﻟﻔﻠﻚ، واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ، وﻏﯿﺮھﺎ.‬ ‫واﻟﻌﺼﺮاﻧﯿﻮن ﻟﯿﺴﻮا ﺳﻮاء، وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺟﺘﮭﺎد إﻻ أﻧﮫ ﺑﻘﻲ ﻣﺸﺪودا إﻟﻰ ﺗﺼﻮرات اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎھ ﺎ ﺧ ﻼل‬ ‫دراﺳﺘﮫ أو اﺑﺘﻌﺎﺛ ﮫ إﻟ ﻰ دﯾ ﺎر اﻟﻐ ﺮب، أو ﻣ ﺎ ﯾ ﺰال ﻣﺘ ﺄﺛﺮا ﺑﺄﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﻌﺘﺰﻟ ﺔ، أو‬ ‫ﺟﻤﻊ ھﺬه ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺨﻠﻞ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ.‬ ‫أﺛﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺳ ﻠﺒﺎ وﺳ ﺒﺒﺖ أﻓﻜ ﺎرھﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن‬ ‫اﻟﺘﻔ ﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤ ﺄﺛﻮر، وأﺿ ﻌﻔﺖ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ اﻟ ﺸﺮﯾﻒ – اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻜﺮت ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ، وھ ﺰت ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ.‬ ‫021‬ .‬ ‫واﻟﺨﻼﺻﺔ: ﻟﻦ ﯾﻔﻠﺢ اﻟﻌﻘﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﺸﺮع، وﻟﻦ ﯾﻔﮭﻢ اﻟﺸﺮع إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ. وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺆﻻء‬ ‫ذھﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻘﺎر اﻟﻌﻘﻞ واﻣﺘﮭﺎﻧﮫ.‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳﻚ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫إن ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻣﻨﺰﻟ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ودرﺟ ﺔ رﻓﯿﻌ ﺔ، وﻟ ﯿﺲ ﺛﻤ ﺔ ﻋﻘﯿ ﺪة ﺗﺤﺘ ﺮم‬ ‫اﻟﻌﻘ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ وﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﯿﺨﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌﻘﯿ ﺪة اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ، وﻟ ﯿﺲ ﺛﻤ ﺔ‬ ‫ﻛﺘ ﺎب ﺧﺎﻃ ﺐ اﻟﻌﻘ ﻞ ورﻓ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ وﻛﺮاﻣﺘ ﮫ ﻛﻜﺘ ﺎب اﻹﺳ ﻼم، وﻧﻈ ﺮة إﻟ ﻰ‬ ‫آﯾ ﺎت اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻜ ﺮﯾﻢ ﺗﻠﻘ ﻰ ﻋﺒ ﺎرات "ﻟﻌﻠﻜ ﻢ ﺗﻌﻘﻠ ﻮن" "ﻟﻘ ﻮم ﯾﺘﻔﻜ ﺮون" "ﻟﻘ ﻮم‬ ‫ﯾﻔﻘﮭﻮن" ﺗﺘﻜﺮ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺮات.‬ ‫ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻇﮭﺮت اﻟﻔﺮق واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ﻧﻔﺴﮫ، ﻓﻄﺎﺋﻔ ﺔ ﺗﻤﺠ ﺪه‬ ‫وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺴﮫ وإﻋﻄﺎﺋﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﮫ.

Contrary to this view. astronomy. and which are repeated dozens of times. 121 . Despite this. the authenticity of the second source of Islam – hadith. There are those among them whose intentions are genuine and who are trying to offer their opinions. as does the Book of Islam. mathematics. philosophy. Not one of the past revelations directs our attention to intellect. All the modernists are not alike. The first generations of Muslims and their honourable followers remained steadfast and held firmly to the Truth. others completely neglected the intellect and denied its value. A superficial glance at a Qur’anic text will reveal verses that end with the words: “… so that you would understand. but they have remained faithful to Western ideas which they had adopted during their studies in the West. certain fiqh regulations and the status of women in Islamic society. etc. geography.” “…so that you would think. or they had fallen under the influence under mu’tezilizm (school of rationalism).NEO-RACIONALISTIC DIRECTION IN ISLAMIC WORLD AND ITS INFLUENCE ON ISLAMIC THOUGHT IN BOSNIA AND THE REST OF THE WORLD Summary Intellect occupies a very important place in Islam. Some extolled the intellect and assigned to it a higher place than it deserved.” “…to those who understand”. certain sects have appeared and disagreements emerged. Neo-rationalist had negatively influenced Islamic thought and their ideas caused a negative attitude towards the classical commentaries of the Qur’an. which was the reason for the flourishing of Islamic civilisation and all scientific fields: medicine. its role and significance in the life of man.

122 .

Velika d`amija u Damasku djelo je sinteze duha islama i najrazli~itijih autohtonih elemenata kultura Bliskog istoka. sadr`i sva temeljna obilje`ja d`am ije (minaret. Smatra se prvim potpunim ostvarenjem islamske sakralne arhitekture. osobito kongregacijske d`amije klasi~nog perioda islamske povijesti. U kulturnopovijesnom pogledu ona s njima dospijeva u znatno izgledniju priliku da se estetski uobli~i. mimber. U ovom svom djelu islamska umjetnost }e ozna~iti svoje izla`enje iz podru~ja kolebanja i nesigurnih traganja za autenti~nijim umjetni~kim izrazima u podru~je smirenijih odnosa sa vlastitim duhovnim ishodi{tima i sigurnijim estetskoumjetničkim samodefiniranjem. *** Povijesni okvir i kulturnocivilizacijski background Nastajanje islamske umjetnosti vezano je za Umejade. Krunsko djelo islamske kulture umejadskog razdoblja i jedno od najinteresantnijih djela islamske arhitekture uop}e je Velika d`amija u Damasku. {adrvan za obredno pranje vjernika). DJELO SIMBIOZE ISLAMA I KULTURA ORIJENTA Sažetak Nastajanje islamske umjetnosti kao kulturnopovijesnog realiteta islama vezano je za Umejade. mo}nije i jasnije ostvari u djelu. Ona. u tom ranom periodu njenog nastajanja djelatne mo}i islamskog duha jo{ nisu narasle do razine na kojoj bi nadmo}no mogao kontrolirati i podvrgnuti unutarnjim zahtjevima Objave sve oblike i tokove bujaju}eg `ivota muslimanske zajednice i u potpunosti odrediti narav i smisao njenim novim umjetni~kim i duhovnopovijesnim tvorbama. kona~no. Stoga je i bilo razumljivo da u 123 . maksuru i. Naravno.Mr. u njenom dvori{nom dijelu. sc. mihrab. Nusret Isanović VELIKA D@AMIJA U DAMASKU. U tom pogledu se mo`e smatrati obrascem za sve budu}e.

koptskog Egipta. od rijeke Ind na Istoku do alAndalusa (Iberskog poluotoka) na Zapadu3. al-Walidu I islamsko Carstvo ranoga perioda i dinastija Umejada dosegli su svoje vrhunce. Mnogo toga {to se od ranije.. a Muhammed ibn-al-Qasim poduzima (711-12) osvajanja dijelova Indije.kojeg je ranije. uzajamno pro`imlje. Sasanidske Persije i Bizanta. Namjesnik Afrike Musa ib Nusayr i njegov vojskovo|a Tarik ibn Ziyad osvajaju [paniju. Kutaybe ibn Muslim po~inje velike pohode na Istok prema sredi{njoj Aziji2. helenizma. 3 Al-Walid je u rasko{nom dvorcu al-Hadraa . prispjelo je za svoje kona~no ozbiljenje tek u al-Walidovo doba. Kao nikada do tada pro{irile su se granice Hilafeta. Umjetni~ki najuspjelija djela ovog perioda. str. islamu svojstvenoj. sagradio osniva~ dinastije Muawija . ono nadolaze}e novo islama i ono bilo. u napetosti svladavanja starog i boli ra|anja novog svijeta. 99. pripremalo. podigli su “najrazli~itiji autohtoni elementi Sirije i Mezopotamije . iako uklju~eni u novi univerzum smisla. na nadahnu}u koje je do tada bilo potisnuto i koje je islam oslobodio” 1.ukazao ~ast 124 . iako ne i pro{lo. U al-Walidovo vrijeme muslimani su vladali ogromnim prostorom. On }e vidjeti mnoge sazrele plodove rada svojih prethodnika. dopunjuje. Zahvaljuju}i. Mezopotamije.. halifi Abd al-Maliku i njegovom sinu. koje je nastalo u tom ranom periodu na “nagovor” potreba kulturno promijenjenog svijeta i u novim obzorjima islama. opiru potpunoj preobrazbi. niti }e izgubiti svoje temeljne vrijednosti u njegovim novim ostvarenjima.jednom te istom umjetni~kom djelu. graditelju Velike d`amije u Damasku. u neposrednoj blizini bazilike Ivana Krstitelja. hebrejskog i ranokr{}anskog Bliskog istoka. i nadmo}noj civilizacijskoj naravi njegove kulture preuzeta postignu}a zate~enih i prethode}ih mu umjetnosti i duhovnih tradicija ne}e biti potpuno uni{tena. zati~emo gotovo netaknute elemente razli~itih umjetni~kih tradicija koji se. Ovim se ne ispunjavaju 1 2 Hi{am D`ait: Evropa i islam. U graditelju Kupole na stijeni. Kupolu na stijeni i Veliku d`amija u Damasku. Najve}i dio budu}ih uspjeha islama i temeljnih promjene u strukturi njegove kulture vezani su za ovaj srednjoazijski narod. univerzalnosti koja pro`imlje i svojim Vje~nim istinama oslovljava sve svjetove i ekstaze vremena. Ona }e utonuti u op}i tok cjeline i nastaviti svoj `ivot kao {to rijeka i dalje nastavlja da `ivi u bezmjerju svoga morskog uto~i{ta. Tu se vrlo sretno dodiruje. osobito ono {to je pripremljeno u vrijeme uspje{ne vladavine njegovog oca. ali nerijetko i netaknuto uporedo supostoji. Rezultat ovih pohoda bit }e kasnije islamiziranje Turaka.

~ije }e zna~enje za razvoj islamske kulture ranog abasidskog perioda biti nemjerljivo. Al-Mansurovim naporima i Gurgisovim dolaskom u Bagdad stekli su se uvjeti za po~etak organizirane recepcije znanstvenog i filozofskog naslje|a drevnih naroda Istoka i Mediterana. 4 Prve konkretne intelektualne reakcije na bogato kulturno naslije|e “koje je sudbina stavila na raspolaganje muslimanima” (Seyyed Hossein Nasr. Za dva i po stolje}a (750-1000) u vi{e razli~itih prevodila~kih i znanstvenoobrazovnih sredi{ta islama prevedeno je na arapski jezik svako zna~ajnije znanstveno i filozofsko djelo sa gr~kog. sanskrita i pahlevija do kojeg je bilo mogu}e do}i. najvi{e biti usredsre|en na sre|ivanje dr`ave. nestorijanskog lije~nika Gurgisa ibn Bahtiye{ua. Abu Gafarom al-Mansurom (757-775). a vrhunit }e al-Ma’munovim osnivanjem (830) Ku}e mudrosti (Bayt al-hikma). Prvo djelo koje je prevedeno sa sirskog na arapski. najvjerovatnije. crne Afrike. Ovaj golemi intelektualni napor u osnovi je rezultat integriranja i uzajamnog pro`imanja razli~itih civilizacijskih postignu}a i islamskog nauka.osvajanje i povezivanje velikih kulturnih i geografskih podru~ja. medicinska rasprava nekog kr{}anskog sve}enika iz Aleksandrije. sirijskog. Usput re~eno ovaj lije~nik je i rodona~elnik ugledne ministarske porodice Barmakida. filozofskih i knji`evnih djela. 125 . kada nastaju prvi poznati arapski prijevodi znanstvenih. za nih va`nim. ta~nije s osniva~em Bagdada. 9. str. duhovnim i kulturnim podru~jima drugih naroda. Mediterana. umjetni~kim i kulturnim ostvarenjima pokorenih naroda. alhemijska. Morat }e se ulo`iti jo{ mnogo napora kako bi se islam po~eo realizirati na razini vlastite civilizacijske zrelosti i zahtjeva svjetske povijesti. Naravno. Kasnije su prevo|ena jo{ neka prirodnoznanstvena. i primio sa posebnim po~astima osvaja~e {panije Musa ibn Nusayra i Tarik ibn Ziyada.samo prostorni preduvjeti za ostvarenje civilizacijske zada}e Islama par excellence . Iako prva upoznavanja i preuzimanja duhovnog i intelektualnog naslije|a ovih naroda po~inje u doba Umayada4 muslimanski um }e jo{ uvijek. Me|utim. filozofskim. organiziran i kontinuiran proces usvajanja znanja i kulturnocivilizacijskih postignu}a ovih naroda po~et }e s Abasidima. Al-Mansur je na svoj dvor (765) doveo iz D`undi{apura. Evrope ve} i dospijeva u neposrednu mogu}nost muslimanskog upoznavanja sa znanstvenim. dva stolje}a jednog od najpoznatijih prevodila~kih i znanstvenih sredi{ta Istoka. bila je. Tri muslimanska mudraca. na koje je dugo bio razdijeljen Stari svijet.) dogodile su se ipak u vrijeme Umeyada. muslimani su sa podjednakom radoznalo{}u i smislom ostvarili susret i upoznavanja i sa ostalim. iskusnog upravitelja bolnice i dobrog poznavaoca jezika va`e}ih znanosti. bliskog Istoka. sredi{nje Azije. {to je naravno posve razumjivo. ~ak i filozofska (pseudoAristotelova poslanica Aleksandru) djela.

On je. Posvuda se govorilo o lijepim i rasko{nim gra|evinama.koja se naj~e{}e prevodi engleskom rije~ju palace (dvorac) . str. U njegovom carstvu. Usp. i 105. Halifa ga je izgradio (712 . osobito u Siriji i Damasku. London. koja sa stanovi{ta rane povijesti islamske umjetnosti. koji su kasnije bili podizani u velikom broju na Zapadu po ugledu na muslimanske obrasce” 6. izolirana i utvr|ena gra|evina. Pored toga {to je izgradio i nekoliko manjih d`amija u Siriji al-Walid je podigao ve}i broj {kola. 103. podesna mjesta za uspostavljanje ”izravnijeg kontakta sa arapskim plemenskim stanovni{tvom” i njihovim starje{inama.: Robert Irwin. paviljon. “prvi vladar u srednjem vijeku koji je zidao bolnice za lica oboljela od hroni~nih bolesti i mnoge lazarete.ima {iroko semanti~ko polje.Velike d`amije u Damasku po svjedo~anstvima Baladhuria . administrativnih optere}enja. str. Njihova namjena je bila vi{estruka. rezidencijalni kompleks. 8 Ve}ina umejadskih halifa voljeli su graditi dvorce u pustinji. Laurence King.5 Pored remek djela islamske arhitekture . audijencije i zabavu u pustinji Transjordanije8. 7 Imenica qasr ( mn. d`amiju Kabe u Mekki (709-710) i Amrovu d`amiju u Fustatu (710-712). str. Umjesto rije~i qasr na persijskom i turskom se upotrebljava imenica saray. i kao ”sredi{ta upravljanja agrikulturnim imanjima”. interesantno je spomenuti al-Walidov mali pustinjski dvorac (qasr)7 sa termama (hammam) i lova~kim paviljonom.: Robert Irwin. ponekad i Dom vladara (Dar al-imara). Pored dvorca njome se ozna~ava i: zamak. hromi i slijepi. poput al-Fahria i at-Tabaria. Qusayr ’Amrah (Crveni dvorac). 1997.Graditeljski poduhvati al-Walida I i njihov presudni zna~aj za ranu islamsku umjetnost Al-Walid I je bez sumnje bio najve}i graditelj me|u umejadskim halifama. ljudi iz vi{ih krugova su bili gotovo opsjednuti graditeljstvom. 104. od koje je kasnije nastala italijanska i engleska rije~ seraglio. pro{irio i bogato ukrasio Poslanikovu d`amiju u Medini. Islamic Art. na svje`em zraku. U ovim ladanjskim 126 .715) za odmor. osobito sa stanovi{ta gra|enja potpunije predstave o nastanku slikarstva imaju va`nu ulogu. Islamic Art. 6 Filip Hiti. Vanjski izgled dvorca podsje}a 5 Neki muslimanski pisci. belvedere. Odu{evljenje ljepotom i sklonost (sympatheo) za gra|enjem obilje`avali su duh ovoga vremena. mo`da. qusur) . 211/12. Usp. nadzora njihovih podanika ovi pustinjski dvorci su bili. Pored toga {to su slu`ili vladarima i ~lanovima njihove porodice kao skloni{ta od ljetnjih vru}ina u gradovima. te darivao posebne ustanove za te{ko oboljele i hendikepirane.obnovio je. kao {to su gubavci. navode da su na svakom zna~ajnimem skupu u Damasku glavne teme bili razgovori o lijepim gra|evinama. kako tvrdi Robert Irwin. Istorija Arapa. Od djela profane arhitekture. daleko od gradske vreve i zarad ugodne izdvojenosti.

stupcima i svodovima naslikane su freske koje svojom figurativno{}u i stilskom izvedbom u rezidencijama ne}e se odvijati samo slobodniji `ivot plemstva. ”dopu{taju” figurativno predstavljanje. Tako naprimjer u al-Walidovom dvorcu zidno slikarstvo pretstavlja `ivot profanog svakodnevlja: scene iz lova. nalaze se u prijestolnoj dvorani dvorca. koje u dva reda predstavljaju vladare mo}nih carstava koje su porazili Umayyadi. calidarium (topla prostorija) sa instaliranim sistemom za zagrijevanje (hipokaust). i odra`avaju trijumf i dimenzije mo}i al-Walida I i dinastije kojoj on pripada. Budu}i da se radi o prvom poku{aju potkupolnog odslikavanja kozmosa naro~ito interesantnim se nadaje slikarsko predstavljanje nebeskog svoda s Velikim i malim medvjedom. Ove posljednje slike. umjetnost (poeziju) i filozofiju. znakovima Zodijaka itd. djela profane arhitekture. {to je osobito interesantno. Njegova unutra{njost je organizirana u dvije cjeline. u calidariumu po slikovnim formulama naslije|enim od antike. i mala dvorana za audijencije. Me|utim. na lukovima. u svojoj dekoraciji apsolutno isklju~uje likovno prikazivanje ~ovjeka ili `ivotinja i tako priprema prostor za razvoj ornamentalnih. Qasr al-Hayr al-Sharqi). muzi~ke zabave. Iznad mermernih obloga. U prvoj se nalazi ve}e predvorje. i ono po svom rasporedu slijedi shemu rimski termi koje su imale tepidarijum (mala dvorana). apoditerium.na rimski castrum (~etvrtasta gra|evina. opasana debelim zidom i polukru`nim kulama). Mo`da je u toj ~injenici mogu}e tra`iti poja{njenje pojave figurativnog i likovnog predstavljanja u ranom periodu islamske umjetnosti. Sa stanovi{ta umjetnosti ovaj dvorac je zanimljiv i po mozaicima od obojenog stakla (fusayfisa) u velikoj dvorani i ukrasnim mermernim plo~icama na podovima i podno`jima zidova. Mshatta. U drugom dijelu je smje{teno kupatilo (hammam). sa stanovi{ta na{ega interesa najdragocjenije je zidno slikarstvo koje je nastalo u ovom mlom dvorcu. Ove slike u Qusayr ’Amri tvore ”najinteresantnija poglavlja u figurativnom muslimanskom slikarstvu” do danas. Khirbat al-Mafjar. arabesknih i kaligrafskih formi umjetnosti. 127 . kojeg su Rimljani. koja je podignuta ponajprije iz obredoslovnih potreba vjere. igre i. kakvim je i dvorac Qusayr ’Amrah. ve} i neki alternativni tokovi kulture i umjetnosti za koje se jo{ nije osigurao prostor u magistralnim podru~jima muslimanske zajednice. uglavnom. gradili na limesu svoga carstva. Qasr al-Hayr al-Gharbi. na gornjim dijelovima zida. kupaonica i gimnasti~kih vje`bali{ta. Ako d`amija. To posvjedo~uju sve pustinjske palate nastale u doba Umayada (Qusayr ’Amrah. likove koji simboliziraju historiju.

bliska postignu}a drugih naroda. sasanidsko-persijske i. ~ine manje-vi{e uspje{nu sintezu i bore za premo} autenti~ne mo}i islama i elementi anti~ke. te onim vrijednostima {to u nju prispijevaju spolja iz svijeta kultura drugoga u potpunosti obvladati odre|uju}i mu novi telos. uvodi figurativno slikarstvo. naro~ito zbog neposrednosti dodira. Njega nije svladala ni kasnija potpuna zrelost duha Islama. najjasnije otkriva da islamska kultura jo{ nije elementarno sazrela kao povijesnoestetski individualitet i smogla snage da u “profanom” prostoru. ne stapaju}i se. vjernost islamu ~uvaju sva najbolja ostvarenja islamske sakralne umjetnosti.umjetnost.”9 Znanstvena nesuglasja i dvojbe o porijeklu i arhitektonskom karakteru Umayadske d`amije Me|utim. Uputno je imati na umu da je u isto vrijeme dok su nastajala najzna~ajnija ostvarenja islamske umjetnosti u narastaju}em carstvu Umejada (661-750). nastaju iz mo}i islama da u svoje duhovnopovijesne tvorbe znatnijeg kulturnocivilizacijskog zna~enja uklju~i elemente i. osobito u njegovoj prijestolnici Konstantinopolisu. Kada je u pitanju umjetnost {to je. tako|er. osobito u njenom formativnom razdoblju. velika i ve} sazrela umjetnost. koje se sa stanovi{ta fundamentalnoteolo{kog razumijevanja na~ela islamske umjetnosti do`ivljava kao akcident. njegovoj biti. Ona jo{ nije uspjela dovoljno osna`iti svoje kriti~ke i transformacijske mo}i kako bi preuzimala samo one uticaje koji odgovaraju njenoj biti. {to nastaje u obzorjima rane islamske kulture. supostojala jedna. U njima se sustje~u. ranokr{}anske i bizantske umjetni~ke i graditeljske tradicije. zati~emo u dvorskoj arhitekturi Umayada ona nam. potrebno je imati na umu da je na dvoru muslimanskih vladara tokom povijesti nastao poseban smjer umjetnosti raznovrsnog i bogatog izraza koji je umnogome nastao opiru}i se pot~injavanju strogim estetskim zahtjevima vjere. u crkvenim i manastirskim zajednicama. Pored uticaja drevnih i lokalnih umjetni~kih tradicija na ranu islamsku arhitekturu lahko su ustanovljivi stanoviti. u ~ije je tokove sve vi{e prodirala. Ona. 10 128 . Me|utim. u gradovima Bizanta. posredni ili neposredni. Ova umjetnost na osobit na~in svjedo~i da je islamska kultura multipla i da se njena mnogovrsna ostvarenja nipo{to ne mogu razumijevati samo iz religijskih obzorja. napose. Islamska umetnost.10 9 Katarina Oto-Dorn. obvlada formama umjetnosti drugih kultura i pot~ini ih zahtjevima vlastite metafizike. oblike i vlastiti duhovni smisao. 64. str. U ovoj umjetnosti “ostaju raznorodni suprotni elementi ~esto jedan pored drugog. ~ini se.

koji }e kasnije postati karakteristi~nim sastojnicama islamske arhitekture kao {to su svodovi. 1974. Pa ipak. ornamentalnoj dekoraciji i tehnikama izrade mozaika. 129 . Op{ta istorija umetnosti. kupola i apsida. na istom mjestu postojalo je aramejsko sveti{te (hram paganskog bo`anstva Adada). koja se od svih aktivnosti duha najmo}nije o~itovala upravo u umjetnosti.n. mo`da na najbolji na~in svjedo~i tu izuzetnu simbiozu islama i tih svjetova. 174. u pitanjima koja se odnose na njen nastanak. Ona. str. u osnovi nedovoljno utemeljene i ~esto izvanumjetni~kim razlozima motivirane stavove u znatnoj mjeri je oslobo|en nemogu}no{}u potpune znanstvene provjere velikog broja informacija i okolnosti vezanih za nastajanje nekih vrlo zna~ajnih djela islamske umjetnosti. a u prvom stolje}u nove ere na anti~kom uticaji i ove umjetnosti. posebice u domeni na~ina gradnje. jo{ od ranije imali znatan broj objekata “zna~ajnih strukturalnih rije{enja .Kao i ostala zna~ajnija djela islamske umjetnosti iz njenog ranog perioda i Velika umejadska d`amija u Damasku djelo je produktivnih susreta i uzajamnih pro`imanja islama i razli~itih duhovnih tradicija i svjetova kultura Mediterana i Istoka. na prostorima novog islamskog carstva.koji su ovdje. ranokr{}anskog. Vuk Karad`i}. Njeno stanovito zna~enje za razvoj islamske umjetnosti afirmira i ~injenica da je ona. povijest nastajanja ovog veli~anstvenog djela islamske arhitekture jo{ nije potpuno neupitna i znanstveno transparentna.: \ina Piskel. Usp. Beograd.. bizantskog). Zbog nedostatka potpunijih i preciznijih podataka iz vremena njene gradnje i nemogu}nosti opse`nijih arheolo{kih istra`ivanja ispod d`amijskog kompleksa suvremeni istra`iva~i i znanstvenici. gr~ko-rimskog. Ne mo`e se smatrati pukom slu~ajno{}u da se upravo na prou~avanju ovog veli~anstvenog djela islamske umjetnosti poku{ava sugerirati utisak kako je ona neorginalna. najprije helenizam a zatim Rim ostavili za sobom”. I. S po~etka prvog milenija pr. te da se u usporedbi sa umjetnostima velikih svjetskih civilizacija nalazi tek na razini synkrasisa. To osobito vrijedi za neke elemente.e. Prostor za ovakve. jo{ uvijek se kre}u na razinama pretpostavki. U na{em stolje}u izvr{ena su brojna istra`ivanja i posve}en je znatan znanstveni interes Velikoj umejadskoj d`amiji. kao jedno od najuspjelijih ostvarenja muslimanskog genija iz prvih stolje}a islama. Mjesto na kojem je nastala Velika d`amija u Damasku svjedo~anstvo je vi{eslojnih tragova djelovanja razli~itih kulturnih i religijskih sistema pro{losti (aramejskog. budu}i je uglavnom nastajala na opona{anjima velikih umjetni~kih ostvarenja drugih naroda..

iako o{te}ena tokom sasanidskih osvajanja Sirije. kada }e crkva.s. zbog nemogu}nosti opse`nijih kopanja ispod same d`amije. Usp. u IV stolje}u Theodosius Veliki (379-395) Jupiterov hram pretvara u baziliku Ivana Krstitelja.: Henri Stierlin.n. str.: Henri Stierlin. C. gotovo potpuno neupitne kulturno-povijesne o~itosti. 30. te rezultati suvremenih istra`ivanja.temenosu bi}e izgra|en poznati rimski hram posve}en Jupiteru Delihonisu. Pa ipak. biti sru{ena12. u ovom kontekstu. Ove su danas znanstveno. Rezultati iskopavanja potvrdili su neke ranije pretpostavke vezane za nastanak d`amije od kojih posebnu va`nost ima ona po kojoj je crkva Ivana Krstitelja znatno manjih dimenzija od Velike d`amije. U istra`iva~kim i znanstvenim krugovima od tada se sa velikom sigurno{}u smatra da je na istom prostoru.13 Uvidi u arapske izvore i svjedo~anstva musliamskih klasi~nih pisaca. ranije (jo{ u prvom mileniju pr. prema Kabi) preusmjerena kr{}anska bazilika. poput Watzingera. str.11 Bazilika }e. u anti~kom periodu i rimski hram Jupitera Dolihenusa. 903). stolje}a bila sagra|ena AlWalidova gra|evina. 12 Crkva Ivana Krstitelja jedna je od najve}ih bazilika kr{}anstva.) postojalo aramejsko sveti{te. Pretpostavlja se da je pupot Crkve Sv. Usp.e. Islam Frühe Bauwerke Von Bagdad bis Cordoba. na kojem je s po~etkom 8. jo{ uvijek odre|eni broj arheologa i histori~ara umjetnosti smatraju da Al-Walidova d`amija nije ni{ta drugo do samo prepravljena i za 90 stepeni (dakle. 46. jedan od Bo`ijih vjerovjesnika koji je vi{e puta spomenut u Kur’anu. Lammensa i Strzygowskog. Dussauda.). pre`ivjeti sve do velikog Al-Walidovog graditeljskog poduhvata. posebno istra`ivanja uticajnog engleskog znanstvenika i poznavaoca islamske arhitekture mo}ne kompetencije K. Crkve Ro|enja u Bethlehemu i Bazilike u Jerusalemu bila petobrodna gra|evina. A. Band I. 15 Ovi Creswellovi nalazi uveliko korespondiraju sa uvidima nekih muslimanskih autora. Islam Frühe Bauwerke Von Bagdad bis Cordoba. godine vr{ena su va`na iako. str. aramejskog grada. Teko|er. 54 13 Usp. Nakon {to je kr{}anstvo osna`ilo i postalo oficijelnom religijom Carstva. Mauzolej u kojem je njegova glava i danas se nalazi u sredi{njem dijelu unutra{njosti Umejadske d`amije i mjesto je hodo~a{}a velikog broja muslimanskih vjernika. 11 U muslimanskoj tradiciji Ivan Krstitelj je poznat kao Jahja (a. te da je ovo Al-Walidovo djelo ustvari nova gra|evina sagra|ena na mjestu poru{ene kr{}anske bazilike 15. interesantnim okolnostima vezanim za po~etke gradnja Velike 130 . a kasnije.: ’Afif al-Bahnasi. ograni~enog opsega arheolo{ka istra`ivanja. do tada nepoznatog. Petra u Rimu. Ovaj autor pi{e i o nekim. Creswella nedvojbeno pokazuju da su proporcije Umejadske d`amije znatno ve}e od proporcija Ivanove crkve14. Sagra|ena je u samom sredi{tu anti~kog temenosa. kao {to je naprimjer Ibn al-Fakih (u. su otkriveni i ostaci. 14 U dvori{tu i neposrednoj blizini Umejadske d`amije 1966. Diehla. Al-Gami’ al-Umawi al-Kabir. nakon neuspjele nagodbe sa predstavnicima kr{}anske zajednice. Sli~ne stavove zastupali su i neki drugi zapadnoevropski autori znatnog znanstvenog ugleda.

on smatra da se radi o gra|evinama velike sli~nosti. Crkveni predstavnici su bez razmi{ljanja odbili ovaj halifin prijedlog uz upozorenje da }e ga zadesiti prokletstvo i stra{na kazna ukoliko provede svoju zamisao.: ’Afif al-Bahnasi. ustvari. te da se radi o takvom arhitektonskom ostvarenju koje u bitnome ne nadilazi zadatosti onih umjetni~kih tradicija na kojima je nastala i Ivanova crkva. sve njene nosive dijelove. Tek nakon toga otpo~eta je gradnja sada{nje d`amije. Naime. Ivanova bazilika bila potpuno sru{ena. Band I. budu}i da nastaje od njenih spolija i drugog istog materijala.a koji kao cjelina. . 34. na sli~nom arhitektonskom obrascu “i usvojenim stilskim elementima”17. 17 Henri Stierlin. jo{ uvijek odre|eni broj zapadno-evropskih autora nastoji dokazati kako je Umejadska d`amija nastala na tek neznatnim odstupanjima od paradigme kr{}anske bazilike. Naime. slijede}i u osnovi njene arhitektonske obrasce. iako uva`ava neke rezultate najnovijih istra`ivanja i teoretske postavke na njima zasnovane. Predlo`io im je da odaberu bilo koje drugo mjesto u gradu na kojem bi napravili novu crkvu. On smatra da su umejadski graditelji. Stierlin ne odbacuje kao neprihvatljivu tvrdnju da al-Walidova d`amija nije nastala pukim preure|enjem Ivanova crkva.Do tada znatno ra{irena hipoteza da je Umejadska d`amija samo muslimanskim obrednim potrebama prilago|ena Ivanova crkva ovim znanstvenim i istra`iva~kim nalazima biva obesna`ena i gotovo stavljena van znanstvene upotrebe. Tako naprimjer. 16 Stubovi. kapitele16 i lukove dio po dio. To se u najve}oj d`amije u Damasku. Usp. ne korespondiraju sa njegovim stavovima . zdru`enost sila gradnje i razgradnje u nastajanju novoga. kapiteli i dijelovi velikih kamenih blokova u crkvi Ivana Krstitelja poti~u iz rimskoga hrama Jupitera Dolihenusa. str. tako ~esta u povijestl. stubove. ali. prije nego je otpo~eo radove na ovom svom velikom grditeljskom poduhvatu pozvao predstavnike kr{}anske zajednice u Damasku kako bi ih obavijestio o namjeri da sagradi d`amiju na mjestu na kojem je ranije bio anti~ki hram a sada njihova bazilika. nakon {to su prethodno pa`ljivo analizirali Baziliku. Me|utim. Islam Frühe Bauwerke Von Bagdad bis Cordoba. 52. O tome nalazimo i jasna svjedo~anstva u nekim najreprezentativnijim ostvarenjima kr{}anske i islamske arhitekture kakvi su bili i bazilike Ivana Krstitelja i Velike d`amije u Damasku. I ovdje je na djelu ona ~udna. U povijesti graditeljstva ~esti su slu~ajevi da se pri gradnji novih objekata upotrebljavaju dijelovi ostataka ranijih gra|evina. suvremeni njema~ki histori~ar islamske umjetnosti Henri Stierlin. H. 131 .sugerira jednu “novu” hipotezu koja u krajnjoj konsekvenci Veliku d`amiju u Damasku svodi na anastilozu. To je povrijedilo njegovo vladarsko dostojanstvo i posljedovalo dono{enjem odluke po kojoj je .”osim vanjskih zidova i ugaonih tornjeva”. str. ~ime se poku{ava u~initi upitnim njen islamski karakter. Al-Gami’ al-Umawi al-Kabir. pa`ljivo prenijeli u novu gra|evinu odre|uju}i joj islamu primjerenu namjenu. on prenosi da je al-Walid I.

). Pri njenoj gradnji bit }e kori{teni i preostali materijali i arhitektonski elementi. novi element u arhitekturi d`amije. na istom mjestu. 18 Katarina Oto-Dorn i K.19 Kada su muslimani zauzeli Damask (14. str. podigao novo zdanje pa`ljivo u njega ugra|uju}i dijelove od kojih je bila sagra|ena Ivanova crkva. Husref Red`i}. ranije ve} sru{enog. 19 Profane sale za audijencije i srednji brod predislamskih sirijskih crkava imali su sli~ne transepte koje je karakteriziralo nadvi{enje i fasada sa trougaonim zabatom. 132 . Ovaj graditeljski element bazilikalnog je tipa i najvjerovatnije vodi porijeklo od predislamske bazilike. 64.20 Potom su. A. trokrilna anti~ka vrata i monumentalne propileje s isto~ne strane (veliki kameni blok sa natpisom na gr~kom). Ovo prividno protivurije~je njema~ki znanstvenik poku{ava razrije{iti tako {to uzima kao sasvim izvjesno “da je halifa al-Walid prvo poru{io bizantsku gra|evinu” a potom. 20 U ranoj povijesti islama nisu rijetki primjeri zajedni~kog kori{tenja crkava za molitve muslimana i kr{}ana. Razme|uju}e djelo islamske umjetnosti U umejadskom razdoblju ina~e arhitektura d`amije ostvaruje svoju sadr`ajnu potpunost i prispjeva za jasniju stilsku definiranost. Sala sa stubovima koja je do tada bila nedovoljno ra{~lanjena dobiva novu organizaciju i vizualno jasnu usmjerenost prema Kabi. koje }e kasnije postati minareti.mjeri odnosi na salu za obavljanje salata. str.. Usp. Creswel. U njenoj gradnji usvaja se dvodjelna shema tipa kufa.: Katarina Oto-Dorn. C. bit }e uklju~eni u arhitektonsku strukturu d`amije. nakon {to su njegove arhitekte detaljno razmotrile baziliku. smatraju da su ina~e umejadski graditelji pri gradnji d`amija uva`avali kr{}anske uzore. {to je evropske histori~are umjetnosti navelo na zaklju~ak da je Umejadska d`amija u sebe inkorporirala neke arhitektonske elemente anti~kih i kr{}anskuh gra|evina. koristili su isto~ni dio Ivanove crkve za obavljanje namaza. Studije o islamskoj arhitektonskoj ba{tini. Prostoru za obavljanje namaza dodaje se transept. al-Walid ibn Abd al-Malik }e po~eti izgradnju Velike umejadske d`amije. koji }e zahtijevati stanovito redefiniranje molitvenog prostora. Tako su primjrice pored Damaska i u Himsu muslimani i kr{}ani dijelili zajedni~ki prostor za d`amiju i crkvu. h. poznavaoci islamske umjetnosti i arhitekture velike kompetencije. 71. odnosno za kvadrati~ne minarete (samo po Creswelu). izgradili neveliku priru~nu d`amiju uz same zidove crkve. anti~kog hrama. Temenos i ~etiri ugaone kule. Islamska umetnost. ili 15. po svemu sude}i. Ne{to kasnije (705). uva`avaju}i kr{}ansko-bizantske arhitektonske modele tipa bazilike 18. U slu~aju Velike umejadska d`amije to osobito vrijedi za njen transept i dekoraciju.

D`amija je ukra{ena mramornim oblogama. Prije Velike d`amije u damasku izvjesno su ih imale d`amije u Basri. Tako se ova al-Walidova d`amija nadaje kao primjer najstarijeg cjelovitog rje{enja koncepta zborne-kufske d`amije koja se u osnovnim odrednicama i konstruktivnim rje{enjima o~uvala u prvobitnom stanju. jer njenom izgradnjom zavr{ava se period prazne nesigurnosti i neodre|enosti a ozna~ava razdoblje monumentalnog graditeljstva. te al-Aqsa u Jeruzalemu (692. {koljkama i zlatom. uo~eno je nesuglasje izme|u rasko{i d`amije i muslimanskog ideala skromnosti i jednostavnost. Velika d`amija al-Walida I stoji svojim dimenzijama.s. 21 Ovi minareti. tako|er. a druga nema jo{ izdiferencirane prostorne elemente.). Poslanikova (a. oblicima i svojom dispozicijom kao razme|uju}e djelo izme|u ranih po~etaka islamske umjetnosti i njene stasalosti za vlastiti umjetni~ki izraz.). minaretima. 133 . Prva je znatno izmijenjena i pro{irena. Takve su. u Fustatu i Qayrawanu. o ~emu smo op{irnije govorili na drugom mjesto ovog rada. sjeverni minaret iznova izgra|en. koji se pored ostalog manifestirao i u o~itim sli~nostima arhitekture d`amije sa arhitekturom crkava. Anga`irao je najbolje graditelje i umjetnike. koje je dogradio i dao im novi umjetni~ki izgled. mozaicima. naprimjer. iako ne prvi u povijesti islamskog graditeljstva. g. 21 Krivo se misli da su minareti Velike d`amije u Damasku prvi uop}e nastali minareti. a da je tre}i. a muslimani ih samo naslijedili odre|uju}i im novu namjenu. Naime. me|u kojima je bilo i kr{}ana. dvori{tem. trijemovima uzdu` vanjskih zidova harema (obredoslovnog dijela prostora) i trima. al-Walid I.) d`amija u Medini22 i Amr ibn al-Asova u Fustatu. Prije Velike d`amije u Damasku podignuto je samo tek nekoliko d`amija koje bi se mogle uzeti kao njene prete~e. 22 Poslanikovu d`amiju dogradio je i dao joj novi umjetni~ki izgled. To su d`amije Sidi Ukba u Qayrawanu (670. g. {to je izazvalo negodovanje nekih vjernika. Sasvim je mogu}e da su dvije kule izgradili Bizantijci. al-Walid I.Velika d`amija je longitudinalna vi{ebrodna gra|evina s transeptom. ~ije porijeklo nije do danas nedvojbeno ustanovljeno. Plan Velike d`amije s dvori{tem okru`enim arkadnim hodnicima i vi{ebrodnom molitvenom dvoranom odgovara planu onovremenih d`amija. Oni su nastali na osnovama i preuzetim formama anti~kih kula. najstariji su originalno sa~uvane i imaju veliki zna~aj za pra}enje (stilova i oblika) njihovog budu}eg razvoja. Prostorne i konstruktivne karakteristike arhitekture Velike d`amije u Damasku predstavljaju jedan od najzna~ajnijih pokazatelja dostizanja d`amije kao monumentalnog reprezenta islamske kulture. Ovaj originalni elemenat islamske sakralne arhitekture sasvim sigurno je nastao u prvim desetlje}ima vladavine Umayada. tako|er.

dvori{te.Ve} u postavci osnove pravougaonika o~ituje se primjena zahtjeva da d`amija jeste prostor koji mora da primi veliki broj ljudi koji se svrstavaju u safove te da omogu}i da se safovi razviju {to vi{e po {irini. trezor. odnosno u nagla{avanju mihrabske osovine a jasno se uo~ava i u formama krovi{ta. minarete. a okru`en je sa tri strane trijemom. Polaze}i od ~injenice da Velika d`amija u Damasku ima izdiferencirane prostorne elemente: bogoslu`ni prostor. U tom smislu posebno je zanimljiv prostor namijenjen za bogoslu`je koji je relativno male dubine ali vrlo nagla{ene {irine. ucrtano ne{to od koncepta prostora i oblikovanja gra|evina kasnoanti~kih i ranobizantskih planova. ulaze. Na isto~noj strani nalazi se jedan ulaz sa predvorjem (gajnum). centralni brod koji vertikalno presijeca razvu~eni prostor d`amije. 134 . Molitveni prostor je izdijeljen i uzdu`no i popre~no. Tada tako postavljena osnova preovla|ivala je u koncepciji monumentalnih d`amija sa odstupanjima koja su uzrokovana karakteristikama lokacije u svakom pojedinom slu~aju. To je. Tako je ovakva osnova d`amije. Sa suprotne. On }e iz osnove promijeniti prostor za obavljanje salata i direktno uticati na njegovo potpunije ra{~lanjenja. potrebno je ne{to re}i o na~inu njihovog oblikovanja. pored prostora za zajedni~ko obavljanje salata zna~ajan dio zauzima zatvoreno dvori{te (sahn). [ta vi{e. tako|er. Ove prostorne tokove po kojima se razvijaju safovi sije~e jedan kratki brod (transept)23 koji je upravljen prema mihrabskom zidu. Ova razlika je nastala iz neposrednog zahtjeva za zajedni~kim obavljanjem namaza u zatvorenom prostoru. Vi{i je i {iri nego drugi brodovi i usmjeren je prema Kabi. Time je. Po {irini je podijeljen sa dva reda stubova u tri broda. prodor ovog broda kroz tri popre~na iskori{ten je za pozicioniranje baldahina sa kupolom. strane je drugi tropasa`ni ulaz (“po{tanska vrata”) dok je tre}i ulaz pozicioniran na sjevernoj strani uz minaret mlado`enje (al-Arus). Dvori{te je ~ak dublje nego prostor za bogoslu`je. trijem. za razliku od osnova d`amija Sidi Uqba i al-Aqsa koje slijede tradicionalni podu`ni bazilikalni plan. {adrvan. Prodor ovog broda kroz popre~ne brodove vidi se i na pro~elju d`amije. jasan novi koncept d`amije po kojem se ovakav objekat razlikuje od dotada{njih i suvremenih kr{}anskih sakralnih gra|evina podu`nom osnovom. ustvari. Ovaj zahtjev potpoma`u i ostali sastavni dijelovi kompleksa d`amije. U prostornom planu al-Walidove d`amije. 23 Transept je novi arhitektonski element kojeg u gradnju d`amije uvode Umejadi. zapadne. pomo}ne prostorije. pravougaono dvori{te (sahn) i trijem koji ga okru`uje. u ina~e ~istu temu plana arapske d`amije.

Al-Gami’ al-Umawi alKabir. kupola satova i {adrvan u dvori{njem dijelu. {to je prilog postavkama da je on izvorno islamski (ne. anti~ko-rimski niti kr{}ansko-bizantski) element u arhitekturi d`amije. Usmanovo (danas soba za audijencije) i h. 118. u njenom zatvorenom dijelu. tu se o~ituju uticaji graditeljskih tradicija i starijih i mla|ih kultura. do kojih. stubovi. nazivaju se h. Huseinovo i Abu Bakrovo turbe.s. Od kamena su napravljeni i dijelovi namje{taja. mâlikijsku i hanbaliijsku). Na isto~nom dijelu ovoga zida nalazi se mihrab koji ozna~ava mjesto na kojem je jedan od osvaja~a Damaska Halid ibn al-Walid predvodio salat i na kojem su. naravno. U jugozapadnom i jugoisto~nom uglu plana smje{tena su jo{ dva minareta. {afi’itsku. Umarovo turbe. lukovi. a njima sa zapadne strane d`amije odgovaraju. nije do{lo. stupci. kamenim kvaderima ve}ih dimenzija u donjim zidnim strukturama a ne{to manjim u gornjim dijelovima konstrukcije. 135 . te trezor. Iako je objekt velikih dimenzija on je dosljedno izveden materijalima najvi{e kvalitete i najbolje obrade. Dok su stariji narodi koji su gradili s kamenim materijalima primjenjivali ravnu kamenu ili drvenu gredu za premo{}ivanje otvora ovdje su graditelji 24 Na zidu kible Velike d`amije u Damasku nalaze se ~etiri mihraba koja predstavljaju ~etiri glavne pravne {kole u islamu (hanafijsku. Velika d`amija i u na~inu gra|enja pokazuje visoke ambicije vakifa i realizacije koje su na razini najboljih graditeljskih iskustava poznoanti~kog svijeta. To se osobito vidi na zidovima gdje su se mogle o~ekivati neke supstitucije. desno i lijevo od ulaza. dakle. U ovoj ~injenici }e neki histori~ari islamske umjetnosti tra`iti porijeklo mihraba. D`amija je gra|ena tesanicima. dvije ve}e podu`ne prostorije nazvane h. [ta vi{e. str.: ’Afif al-Bahnasi. tako|er. pomo}ne prostorije. bogo{tovlje obavljali ashabi (vjerovjesnikovi drugovi).Du` bo~nih strana d`amije smje{tene su druge. Tesanici su slo`eni u redove paralelnih i relativno tankih spojnica {to pokazuje solidan kvalitet gradnje. nakon toga.Stasavanje za vlastiti arhitektonski izraz u umjetnosti Gradivo i konstrukcija Velike d`amije u Damasku vi{e nego drugi aspekti ovog velikog djela islamske umjetnosti pokazuju vezanost za tradiciju gra|enja u prostoru Mediterana i bliskog Istoka. KONSTRUKTIVNA RJE[ENJA . po ~emu je ovaj mihrab dobio ime: mihrab Vjerovjesnikovih drugova (mihrab sahabet al-Rasul). U cijeloj dispoziciji gra|evine zna~ajne orijentacione ta~ke su ~etiri mihraba24 i turbe Bo`ijeg vjerovjesnika Jahja (a. Usp. Dvije podu`ne prostorije sa isto~ne strane d`amije.). Osnovno gradivo je kamen i kamenom su izvedeni svi nosivi dijelovi gra|evine: zidovi.

zatim u vestibilima isto~nog i zapadnog ulaza te u alternaciji sa stupcima u isto~nom i zapadnom dijelu trijema. lahko je uo~ljiva njihova velika primjena. Novina koju donosi islamska umjetnost je impost kapitela. Stubovi su. Stub se sastoji od baze (dva torusa i trahilus) kojoj je dodata ~etvrtasta plinta kojom se stub izdi`e. Lukovi trijema u prvoj zoni svoju polukru`nu formu za malo produ`avaju u potkrovi~astu {to predstavlja rani primjer tvorbe takve vrste islamskog luka. Tako je s oblikovanjem bogoslu`nog prostora a tako je i s trijemom oko 136 . Me|u konstruktivnim elementima najva`niji su stub i luk. umetak izme|u rimsko-korintskog kapitela i le`i{ta luka koji se u primjeru Velike d`amije javlja kao kockasta forma. preuzimanja ovih konstruktivnih elemenata sa nekog anti~kog spomenika ili preuzimanja stilskih rje{enja.primijenili stereometrijski sistem za povezivanje nosa~a a ravnom grednom konstrukcijom su zatvorili prostore odozgo. izvedeni od kamena. obratno postavljena. Stupac. tako|er. fizi~kog. Ve}ina lukova su polukru`ni pa kao takvi. stub i luk su najzna~ajniji elementi oblikovanja arhitekture Velike d`amije u Damasku.ju`na. Lukovi su izvedeni finim tesanicima sa zrakastim spojnicama. Stupci su primijenjeni i na mjestu ukr{tanja srednjeg popre~nog broda sa uzdu`nim. Ako je cijeli stub preuzet i donesen sa neke anti~ke gra|evine onda se sa podmetanjem ~etvrtaste plinte pod bazu i umetanjem impost kapitela njegova dimenzija prilago|avala novoj poziciji i zahtjevima gra|evine. ta~nije zarubljena. zapravo. mo`da. Stubovi su primijenjeni u molitvenom prostoru sa kojima su razdijeljeni brodovi. najbolji pokazatelji preuzimanja starijih anti~kih konstruktivnih stilskih rje{enja u ovom periodu islamske umjetnosti. pa stoga i velika uloga u konstrukciji objekta. stubovi i lukovi. isto~na i zapadna u obliku masivnog kamenog zida. To je. tako|er. [to se ti~e lukova. primjer pravog. vode porijeklo iz anti~ke arhitektonske tradicije. piramida. Osim zidova kao nosivih elemenata konstrukcije u Velikoj d`amiji su primijenjeni jo{ i stupci. Upravo rje{enja kapitela sa akantusovim li{}em kao i tehnika obrade kapitela pokazuju to neposredno preuzimanje anti~kih i kasnoanti~kih stilskih i konstruktivnih elemenata. Stablo stuba je monolitno i glatko a stub se zavr{ava rimsko-korintskim i kompozitnim kapitelom. Pomo}u lukova premo{}eni su svi otvori ili rasponi izme|u nosa~a i u molitvenom prostoru i u trijemu. njegove sjeverne fasade dok su druge tri fasade . Stupci su zidani kamenim kvaderima i primijenjeni su u nizu za izradu pro~elja molitvenog prostora tj. ali i u oblikovanju Velike d`amije u Damasku.

dvije strane trijema: isto~na i zapadna rije{ene su istovjetno ili simetri~no.. 25. 137 . Najzad. Naime. da su prva dva minareta nastala na anti~kim ugaonim tornjevima. str. h. posebni plasti~ni akcent arhitektonskog ansambla Velike d`amije su tri minareta razli~itih starosti i oblika25 od kojih 25 Po ibn al-Faqihu i Mas’uudiju al-Walid je sawâme (~etiri ugaona tornja) preuzeo od anti~ke gra|evine i ostavio ih u njihovom starom stanju. kao {to je Katarina Oto-Dorn. Dok neki drugi autori. zatvaraju taj jedinstveni arkadni sistem sa svojim malim specifi~nostima (stubovi i stubi}i). Kad su u pitanju arkade u zatvorenom prostoru d`amije na dva reda stubova uo~ava se njihova plasti~nost i oblikovanje tjemena luka na koji se oslanja greda tavanice. Dvije od ovih kula bile su izvan zidova same d`amije i kasnije su (728.dvori{ta d`amije. odgovara sjeverna strana trijema sa istim rasporedom i sistemom stubaca iznad kojih su arkade istih konstruktivnooblikovnih karakteristika kao {to su arkade prozora sa suprotne strane dvori{ta.. smatraju da su od starih ugaonih tornjeva do na{ih dana o~uvani temelji samo jugozapadnog tornja. Pro~elju d`amije koje ima u prizemlju stupce povezane lukovima. dok su sjeverna strana i pro~elje d`amije podudarni u osnovnim elementima. a u gornjoj zoni smje{tene su bifore. zapravo. Islamska umetnost. Tako se ova sjeverna strana trijema ogleda u pro~elju d`amije dok druge dvije strane. ’Afif al-Bahnasi. 53. Radi se. Danas d`amija ima tri minareta (isto~ni. Po{to se ovaj sistem ne uo~ava tako jasno u unutra{njosti d`amije on se posebno doima u dvori{tu jer je sva arhitektonika trijema rije{ena upravo dosljedno sprovedenim sistemom stubaca. poput Henria Stierlina jo{ uvijek misle. 56. zapadni i sjeverni). o ugra|enom baldahinu koji se sastoji od ~etiri stupca. isto~na i zapadna. Tre}i minaret se nalazi u sredi{njem dijelu sjevernog zida i on najvjerovatnije poti~e iz vremena al-Walida I. koje slijede ritmiku donje zone.: Henri Stierlin. Islam Frühe Bauwerke Von Bagdad bis Cordoba. str. ~etiri luka na koja se oslanja cilindri~ni tambur kupole. stubova i arkada. U prostoru za obavljanje bogoslu`ja stubovi su premo{}eni dvoeta`nim sistemom lukova kao i u trijemu harema.) sru{ene. Al-Gami’ al-Umawi alKabir. na kojeg se nastavlja minaret iz vremena Memeluka (1488). Usp. dvostruke arkade. Ina~e i u prostoru za bogoslu`je i u trijemu primijenjen je jedan sistem dvoeta`nih arkada tako da su u prvoj zoni stupci i stubovi povezani jednim lukom. Ovi minareta se ubrajaju me|u najstarije o~uvane minarete do danas. Na krajevima Kibla-zida uzdi`u se dva minareta. Neki autori. Katarina OtoDorn. str. a na mjestu ukr{tanja popre~nih brodova sa podu`nim lukovima su udvostru~eni. Band I. a u vi{oj zoni prozore sa po dvije prozorske osi iznad svakog pojedinog otvora prizemlja. Da se radi o pa`ljivom oblikovanju arhitekture Velike d`amije pokazuje rje{enje sistema arkada u trijemu.

Mozaik su kao rasko{nu.: David Talbot Rice.Stapanje umjetni~kih uticaja bizantske i mediteranskoanti~ke kulture Iako i u prostornim i u konstruktivnim rje{enjima Velike d`amije u Damasku ima puno elemenata stilsko-konstruktivnih rje{enja. Usp. Beograd. Sa~uvani su 138 . iz spomenutih kultura. palata i crkava. Mozaici u Velikoj d`amiji u Damasku su. i u njemu su ve} znatno uni{tene velike mozai`ke cjeline. za ovo vrijeme. str. MOZAICI . god. najljep{i do danas sa~uvani mozaici uop}e. str. To ~ine i vladari iz dinastije Umejada. skupocjenu i trajnu slikarsku tehniku upotrebljavali Rimljani i Bizantinci ukra{avaju}i podove i zidove vila. Te{ko je na}i ne{to sli~no s ~ime bi se mogli usporediti u helenisti~ko-rimskim. tako|er. i 69. Umetnost vizantijskog doba. dosta velika kupola na kri`i{tu brodova i testerasti krov kojim ova d`amija prononsira karakteristike arapske d`amije. objektima koje su izgradili al-Walid II ibn Yazid (743-744) i al-Walid I. Sasvim je vjerovatno da su pri njihovoj izradi kori{tena iskustva kr{}anskih majstora ne samo iz Sirije i Egipta ve} i iz Bizanta. ranokr{}anskim i bizantskim umjetnostima. sve do pojave ikonoborstva (726). Isto. Mozaici u Khirbat al-Mafyaru i Velikoj d`amiji. koja simboliziraju pro`imanja starijih mediteransko-anti~kih i novih islamskih. vjerovatno. Izdava~ki zavod “Jugoslavija”. I nakon njegove smrti (565). 68. mozaici su mo`da i najizrazitiji primjer {iroke otvorenosti rane islamske umjetnosti spram takvih uticaja. umjetnost Bizantije imat }e zapa`enu produkciju i dat }e znatan broj djela visoke umjetni~ke vrijednosti.. Prvi je bio 1069. Ovi mozaici su dijelom ra|eni najvjerovatnije po uzoru na sli~ne podne mozaike Velikog carskog dvorca u Konstantinopolisu. Stilska rje{enja i tematika mozaika Velike d`amije vode porijeklo. zatim. Nije poznato u kojoj je mjeri bila ukra{ena Velika d`amija nakon izgradnje jer su njeni enterijeri. 47. Poslije posljednjeg po`ara 26 Justinijan je bio jedan od najprosvje}enijih bizantskih vladara Isto~nog Rimskog Carstva.je sjeverno svojim donjim ~etvrtastim oblikom uticalo na formu minareta afri~kih pa i {panskih d`amija. 27 Al-Walidova d`amija u Damasku pretrpjela je tri velika po`ara. a i ve}i dio vanjskih prostora vi{e puta stradali u velikim po`arima 27. U doba njegove vladavine (527-565) nastala su najve}a arhitektonska i umjetni~ka djela isto~nog kr{}anstva. pokazuju preuzimanje ovakvog na~ina ukra{avanja objekta. {to se dobrim dijelom poklapa sa postojanjem umejadskog Hilafeta. 1968. koji je izgra|en ({esto stolje}e) u vrijeme Justinijana26. Ali nije samo tehnika preuzeta.

koji je davno ve} ostvaren u pompejskom slikarstvu28. Pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do danas. zati~ermo u {estom stolje}u u jordanskom gradu Mabadi. Istorija umjetnosti. Izvanredne mozaike Velike d`amije u Damasku ~ine pejsa`ne perspektive i arhitektura uokvirena ornamentalnim bordurama na zlatnoj osnovi. Katarina OtoDorn.  U tre}em je najrazvijenija predstava neke gradske vedute u ~ijem sredi{tu su tri ve}e i ljep{e palate uokvirene velikim drve}em dok su ostali me|uprostori popunjeni manjim objektima i stablima. dug preko 30. predstavljaju rije~ne pejsa`e o`ivljene talasastim treperenjima. 29 Mozai~ka cjelina pro~elja sastoji se od ~etiri polja:  U prvoj donjoj zoni su stilizovani `bunovi ili kro{nje ~ija su stabla stubovi ulaza. 29 Usp. a visok 7 metara na ~ijoj su prostranoj kompoziciji predstavljene vedute. godine.: Katarina Oto-Dorn. str. str. Islamska umetnost. Drugi po`ar ju je zadesio 1400. Filip Hiti. neka ~etiri grada opet u ritmi~koj alternaciji sa brojnom vegetacijom. Janson. u kojem je do{lo i do najve}ih o{te}enja. Al-Gami’ al-Umawi al-Kabir. u luneti oko trifore opet su raspore|eni biljni ukrasi ali ve} stilizirani u rasko{an ornament voluta. Antiohija i samo oskudni ostaci koji su ukra{avali dijelove unutra{njosti d`amije i stupce i zidove transepta u njenom dvoti{tu. a posljednji. Zahvaljuju}i ostacima obnovljeni su mozaici pro~elja hid`retske 1385. 28. kao {to su Jeruzalem. god.1893. str. Tematski sli~ne mozaike.: ’Afif al-Bahnasi. Islamska umetnost. dogodio se 1893. drve}em i zelenim kro{njama te rijekom ispod njih. str. je mozaik na zapadnom unutra{njem zidu trijema. 251. tako|er. koji je gotovo potpuno uni{tio prostor za obavljanje namaza ostali su na pro~elju d`amije samo dijelovi nekada{nje mozai~ke dekoracije te veliki dio mozaika u zapadnom trijemu i mozaici trezora. 186. Ovi mozaici u sebi sadr`e blage rezonanse iluzionizma. Sli~ni su ili istovjetni sadr`aji na ostacima mozaika na stupcima i zidnim plohama trijema sa isto~ne i zapadne strane. U predstavama gradova histori~ari umjetnosti uglavnom razaznaju ili tada{nje poznate metropole svijeta. tako|er. koji su pridodati obalama i skupinama zgrada smje{tenim izme|u drve}a u prire~ju. u timpanonu opet sli~na ali manja slika.: H. Oni.  U drugom polju. Najve}a mozai~ka cjelina koja istovremeno spada u najve}e o~uvane mozai~ke cjeline u svijetu.78-80. Usp. str. godine kako je zapisano na isto~nom uglu frontona d`amije.  Najzad. 28 Usp. 139 . 25. Istorija Arapa. W.

odre|uju kako karakter umjetnosti tako i odabir mozai~kih motiva suglasno njegovoj jasnoj funkciji i svrsi. isti sadr`aj: arhitektonska veduta i vegetacija.Konstantinopolis. Pretpostavlja se da je dio ovih mozai~kih kocki uzet iz crkava.koji su zasnovani na vi{em smislu vjere i potrebama metafizi~ke zbilje molitvenog prostora. U cjelini posmatrani. U svakom slu~aju. trijemovima i peristilima tako da je njihova perspektiva i trodimenzionalnost ve} dovedena u ravan mozaika. ili kao sveti islamski gradovi. a dio je iznova pravljen na licu mjesta. Ve} drve}e na mozaiku trijemova nije takvo i na njemu se vidi jo{ jako prisustvo realisti~kog plasti~kog oblikovanja sa finim i bogatim modelacijama i tonskim gradacijama. posebno u crte`u palme. Pojava se mo`e pratiti i na drugim djelima islamske umjetnosti iz vremena Umayada. Moglo bi se re}i da se tematika mozaika u unutra{njosti d`amije unekoliko razlikuje od tematike u njenom dvori{tu (sahn). Arhitektonske veduta na velikom mozaiku trijema impresioniraju monumentalnim dimenzijama i rasko{nom predstavom prirode ali su sami arhitektonski oblici izvedeni tvr|im crte`om i konturom. Staklene kocke u mozaicima Velike d`amije sadr`e oko trideset razli~itih tonova boje. Ljepota mozaika mijanja njegov karakter. Izvjesne tvrdo}e vide se i na mozaicima trezora. Arhitektura na pro~elju d`amije predstavljena je inventivnije i bli`e karakteru mozai~ke dekoracije. Tako je prostor iznad mihraba Velike d`amije bio ukra{en motivima Mekke s Kabom. imaju ulogu dematerijalizacije volumena i oduhovljenja arhitektonskog prostora. dok su floralni ornamenti primjer rasko{ne i vje{to izvedene dekoracije. i na ovom velikom mozaiku kao i na ostalim dijelovima mozai~ke dekoracije opa`a se isti koncept. Boje mozaika i mermera u Velikoj d`amiji poja~avaju osje}aj sveprisutnosti ljepote kao neke vrste svetog ozra~enja Istine. ali Velika d`amija al-Walida I ostaje ipak 140 . mozaici Velike d`amije predstavljaju najbolji i najraznovrsniji primjer uvo|enja motiva i oblika kasnoanti~ke i bizantske umjetnosti u ranu islamsku umjetnost. kao sredi{njim simbolom orijentiranja muslimana u duhovnom prostoru svijeta. To pokazuje pribli`avanje tradicionalnog realisti~kog koncepta novom plo{nom i {ematskom prikazu koji bi bio zapravo prvi korak ka astratizaciji i pretvorbi u arabesku. odre|uje mu nove odnose i otvara nova estetska i duhovna zna~enja. Strogi zahtjevi sakralne estetike . Ipak u na~inu predstavljanja arhitektonskih sadr`aja vidi se prisustvo barem dvije radionice. Tu su predstavljene palate i rezidencije sa finim pro~eljima.

ono po ~emu ona jeste obitava u religijskoj i metafizi~koj zbilji islama. Me|utim. str. Iz ovih obzorja gledano ~ini se sasvim razumljivim da su najuspje{nija djela islamske umjetnosti. susresti s Drugim. Duh oplo|uje vrijeme i o`ivljava njegove oskudijevaju}e svjetove. 30 Ebu Hamid El-Gazali. 77. ve} od onoga {to svijet i njegove mnogovrsne oblike oslovljava iz bezdanog bezmjerja duha. konstruktivnih rje{enja. Njena bit i primordijalni karakter ne ovise od vremenih formi i zate~enih svjetova kultura. od onoga {to se ospoljilo i postalo podlo`no stalnim promjenama. Razlikovni specifikum islamske umjetnosti. “Kao {to su bo`anski zakoni nepromjenljivi. Zagreb. 1995. ali se o~ituju u promjenljivom. osobito iz. Arhitektonska simbioza i otkrivanje novog jezika umjetnosti Islamska umjetnost je na~in o~itovanja Ljepote kao Istine u povijesti. a vrijeme “dariva” duhu one oblike u kojima on postaje neposredna zbilja svijeta i temeljna mo} povijesnog realiteta. Islamska umjetnost se po ovoj nepromjenljivoj Bo`anskoj zbilji uspostavlja. s ve} ostvarenim formama njegovog duha i stupiti u djelotvornu suradnju sa zate~enim svijetom kulture. u onome {to je samo po sebi nepromjenljivo i {to kao takvo omogu}ava promjene i mnogovrsje oblika i tokova u vremenom svijetu. materijala. da bi se umjetnost Islama povijesno ozbiljila. graditeljskih iskustava. pripadaju osobite mo}i posredstvom kojih nam se otvara Istina i dospijevamo u mogu}nost stupanja u “razgovor” sa Transcendencijom. 141 . kao {to smo vidjeli.najve}i i najbolji primjer ovakvih pro`imanja i civilizacijskih uticaja. ostvarena posredstvom preuzetih tehnika. otkriva i ostvaruje svoja zna~enja. osobito iz prvih stolje}a islama kao {to su Kupola na stijeni. Ni{a svjetlosti. sred posvuda razasutog znakovlja (ayat) otkrivenog svijeta (a “ne postoji ni{ta na ovom svijetu a da nije simbol za ne{to na onom svijetu”/Fe ma min {ej’in min hazel-’alemi illa ve huve misalun li {ej’in min zalikel-’alemi30). vremenom i povijesnom svijetu. al-Walidova d`amija u Damasku. tako }e nam se vje~ne i nepromjenljive biti na kojima se temelje vjerodostojna ostvarenja islamske umjetnosti javljati u suglasnim im. mo}nije umjetni~ki artikulirala i estetski samodefinirala ona se morala. ali promjenljivim oblicima” (Eva de Vitray Meyerovitch). Me{ihat Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Stoga njoj. stilskih elemenata. Zasnovana je na njenim transpovijesnim i bezvremenim dimenzijama. velike d`amije u Qayrawanu i Samarri.

vremenski joj bliske. svi strani uticaji gube na zna~enju i islamska umjetnost izni~e sa svojim vlastitim individualitetom”31. kao {to su Velika d`amija u Cordobi (785). bizantske i sasanidsko-persijske sakralne tradicije. Nedugo nakon njene izgradnje “razvili su se jasni stilovi i obrasci i. Ona prispijeva za ustanovljenje svog osobenog jezika i potpunog estetskog izraza. To je tradicija koja se sabire i do jasnog govora dovodi prototipska djela islamske vjerske arhitekture . pripremana su i u najve}oj mjeri omogu}ena onim istim mo}ima koje su u~inile ostvarivom Al-Walidovu d`amiju u Damasku.s.Kabu u Mekki i Poslanikovu (a. ponajvi{e slijedi jednu duhovno i kulturno mnogo joj bli`u i vjerodostojniju tradiciju. koja je ina~e prvo jasno o~itovanje duhovne premo}i islama i njegovog uspje{nog ostvarenja u podru~ju graditeljstva. Pa ipak. u umjetni~koestetskom smislu. d`amija kao najznakovitije djelo islamske arhitekture uop}e u svom graditeljskom definiranju i umjetni~kom samouobli~enju. u ovoj gra|evini. nekim konstruktivnim rje{enjima ranokr{}anskih reprezentativnih gra|evina tipa bazilike. osobito. Osobiti zna~aj Velike umayadske d`amije o~ituje se. 12. str.) d`amije. 142 . What is Islamic Art.s. *** 31 Wijdan Ali. tako|er i u tome {to ona mo}no doprinosi skorom osloba|anju islamske umjetnosti od posu|enih pravila. najavljuje se trijumf ideje nove vjere i u mediju umjetnosti nad jakim izvanjskim uticajima. kao {to smo ranije istaknuli.) ku}u u Medini. Kasnija najljep{a djela islamske sakralne umjetnosti. koje ne uspijevaju dostatno prevladati okvire zadate unutar tradicija helenisti~ke i ranokr{}ansko-bizantske umjetnosti. Malwiya d`amija u Samari (848) i Ibn Tulunova d`amija u Cairu (879). po svemu sude}i. i podvrgavanje njenom duhovnom telosu onih elementa koji u nove forme ostvarenja islama dolaze iz kulturnocivilizacijskih obzorja drugih naroda. Pri svom arhitektonskoumjetni~kom artikuliranju. te u pripremi kona~nog nastajanja vlastitih. zasnovanih na unutarnjem konceptu i vjerovanju. kasnoanti~ke i ranokr{}anske. ona se slu`i iskustvima helenisti~ke umjetnosti i. nastaju}i na preuzetoj shemi Poslanikove (a. nastale razme|uju}e umjetni~ke forme. Za razliku od Kupole na stijeni i al-Aqsa d`amije. Njihovi bitni elementi i temeljne zna~ajke imat }e svoju krajnju konsekvencu i najpotpuniju arhitektonsku razradu upravu u Velikoj d`amiji u Damasku.

1988. 1996. To smo u stanovitom smislu poku{ali pokazati tokom njenog detaljnijeg predstavljanja u ovom radu. D`ait. U odgovaranje na tu zada}u mogu}e je krenuti i od Velike Umejadske d`amije. 1974. Seyyed Hossein: Tradicionalni Islam u modernom svijetu. Robert: Islamic Art. Janson.: Istorija umetnosti. Novi Sad. Sarajevo. Tarik: Srednjovjekovno filozofsko nazivlje u arapskom jeziku. 13. Nasr. 10. Sarajevo. 11. Piskel. Studije o islamskoj arhitektonskoj ba{tini. 3. koja je. Vuk Karad`i}.W. Bratstvo jedinstvo. Al al-Bayt University. 9. El-Kalem. 1985. Veselin Masle{a.iako je u velikoj mjeri oboga}uje i povijesno ~ini ostvarivom . 4. te onih tradicija koje joj pripadaju iznutra kako bi zajedno s njom ~inile jedinstveni duhovni univerzum utemeljen na Bo`anskoj Objavi i sasvim osobenoj . Zagreb. Beograd. Veselin Masle{a.metafizici islama. da }e nam jo{ zadugo biti zadato da razaznajemo one oblike i napore duha u kojima se odista ustanovljuje islamska umjetnost i zadobiva njen potpuni subjektivitet. 1971. H. 2. Sarajevo. ’Afif: Al-Gami’ al-Umawî al-Kabîr. Hrvatske i Slovenije.zasnovanoj na ideji Tawhida . Wijdan: What is Islamic Art. Prosveta. kod suvremenih histori~ara islamske umjetnosti ponaj~e{}e razumijevana kao “prva uspjela islamska arhitektonska realizacija”32. 1983. Sarajevo. 143 . Oto-Dorn. Irwin. 7. 12. Husref: Studije o islamskoj arhitektonskoj ba{tini. Al-Gazali. 32 Husref Red`i}. Filip: Istorija Arapa. Red`i}. Mafraq. Nasr. 1995. str. 8. 1994. 1987. 1997. 1990. 18. Al-Bahnasî. Abu Hamid: Ni{a svjetlosti. kao {to smo vidjeli. Katarina: Islamska umetnost. Hiti. da otkrivamo jasnu distinkciju izme|u onoga {to u nju prispijeva “spolja” i {to je . 6. Me{ihat Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. \ina: Op{ta istorija umetnosti. 1988. 1991. Ali.Nakon svega. Beograd. Sarajevo. Sarajevo. Starje{instvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Seyyed Hossein: Tri muslimanska mudraca. Haveri}. El-Kalem. 5. ~ini nam se. Evropa i Islam. Hi{am. Damask. El-Kalem. LITERATURA 1. Laurence King.bilo umnogome prijetnja njenom identitetu.

وﯾﻌﺘﺒﺮ ھ ﺬا اﻟﺠ ﺎﻣﻊ أول اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻔﻨ ﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎدة. Taschen. Rice. Köln‬‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ اﻟﺘﻘﺎء اﻹﺳﻼم واﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻇﮭ ﻮر اﻟﻔ ﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺬي أﺑ ﺮز اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻹﺑﺪاﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻣ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﮭ ﺪ اﻷﻣ ﻮي.‪Cordoba.‬ ‫وأﻋﻠﻦ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘ ﺮدد واﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻤﺘ ﺸﻜﻚ‬ ‫ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿ ﺰ واﻟﺨ ﺎص ﺑ ﮫ إﻟ ﻰ ﻋﮭ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﮭﺎدﺋ ﺔ ﻣ ﻊ أﺻ ﻮﻟﮫ‬ ‫اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.‫‪14. Stierlin. واﻟﺠ ﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻲ دﻣ ﺸﻖ ﯾﻤﺜ ﻞ ﻗﻤ ﺔ اﻟﻔ ﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ. Izdava~ki‬‬ ‫.8691 .‪zavod “Jugoslavija” .‬ ‫441‬ . وﯾﺘ ﻀﻤﻦ ھ ﺬا اﻟﺠ ﺎﻣﻊ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺠﺪ: اﻟﻤﻨ ﺎرة، اﻟﻤﺤ ﺮاب، اﻟﻤﻨﺒ ﺮ، اﻟﻤﻘ ﺼﻮرة، واﻟﻨ ﺎﻓﻮرة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻮﺿﻮء اﻟﻤ ﺼﻠﯿﻦ. وﯾﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ھ ﺬا اﻟﺠ ﺎﻣﻊ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﻣﺜ ﺎﻻ‬ ‫ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول.‬ ‫ﯾﻤﺜ ﻞ اﻟﺠ ﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻲ دﻣ ﺸﻖ اﻻﻟﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﺘﻤﯿ ﺰ ﻟ ﺮوح اﻹﺳ ﻼم وأﺳ ﺲ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻷﺧﺮى. Henri: Islam Frühe Bauwerke Von Bagdad bis‬‬ ‫. David Talbot: Umetnost vizantijskog doba.Beograd‬‬ ‫‪15.6991 .

It is considered the first total accomplishment of Islamic sacral architecture. This work marks the coming out of Islamic art from the phase of vacillation and a wavering search for a more authentic artistic expression into a phase of a more confident relationship with its own spiritual origins and more certain aesthetic and artistic self-defining.THE GREAT MOSQUE IN DAMASCUS – A WORK OF SYMBIOSIS OF ISLAM AND THE CULTURE OF THE ORIENT Summary The emergence of Islamic art as a cultural and historical reality of Islam is linked to the Ummayads. maksura and. The Great Mosque in Damascus is a work of synthesis of the spirit of Islam and the most diversified and indigenous elements of the cultures of the Near East. especially congregational ones. Finally. 145 . it contains all the basic features of a mosque (minaret.the Great Mosque in Damascus. within its courtyard. it can be considered a model for all the future mosques of the classical period of Islamic history. In this respect. a shadarwan – a water fountain for performing ablution). The crowning work of Islamic culture of the Ummayad Period is one of the most interesting works of Islamic architecture in general . mihrab.

146 .

pisanja naučnih radova na arapskom jeziku i gramatike arapskog jezika koja se izučava na fakultetima. Neupitnu odgovornost. na kojoj je.1 Na{em iskrenom `aljenju se pridru`uje i odgovornost koju name}e pitanje. a ističe se na polju udžbenika za učenje arapskog jezika. DR. 2004. Mufti}a. sa sigurnošću možemo reći da je on najuspješniji naučni radnik na polju izučavanja arapskog jezika i naučnog istraživanja na tom polju u BiH.Doc. dr. koju pove}ava razumljiva `elja da na {to manjem broju stranica {to vi{e ka`emo o nau~niku i njegovom djelu. *** Uvod Tu`an povod da se o zaista zaslu`nom nau~niku posthumno govori. s obzirom da je on autor veoma vrijednih naučnih djela i radova iz oblasti izučavanja i razumijevanja arapskog jezika. odr`anoj 06. {ta u vidu jednog saop}enja javnosti re}i o nau~niku koji je brojnim po{tovaocima bio nedosti`an uzor. Jusuf Rami}. te{ko je na}i slijed kojim se mogu pru`iti 1 Tekst je interpretiran na istovjetno naslovljenoj tribini posve}enoj `ivotu i djelu prof. Njegov veoma plodni naučni rad značajan je u raznim oblastima. do`ivljava se s `aljenjem zbog nenadoknadivoga gubitka. referat podnio i uva`eni prof. Nakon uvida u cjelokupan rad profesora Teufika Muftića. dr. na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. TEUFIKA MUFTI]A (1918-2003) Sažetak Smrt prof. sc. Ako na samo nekoliko stranica treba uvjerljivo govoriti o ~etrdesetogodi{njem plodnom radu. 01. Mehmed Kico LINGVISTI^KO DJELO PROF. Teufika Muftića nenodknadiv je gubitak. kakvim je uistinu bio ispunjen `ivot Teufika Mufti}a. dr. pored potpisnika ovih redova. T. 147 . olak{ava preovla|uju}e obilje`je saop}enja koje nas jasno potvr|uje kao iskrenog po{tovaoca djela Teufika Mufti}a.

utemeljuju}i bsanskohercegova~ku orijentalistiku ujedno utemeljivali i bosanskohercegova~ku arabisitku. razlikovao po tome {to je u arabistici bio najplodniji i predmetu istra`ivanja najdosljedniji. utemeljivali bosanskohercegova~ku orijentalistiku kao integralnu nau~nu diciplinu.najpotpuniji uvidi u nesagledive rezultate. gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. [a}ir Sikiri} i Besim Korkut (posvjedo~eni znalci arapskog jezika) i drugi koji su. koji su u radu kombinovali razli~ite nau~ne oblasti. godine u Sarajevu. u vrijeme kad je Teufik Mufti} zapo~injao nau~no djelovanje. Nedim Filipovi} (istinski poznavalac organizacije osmanske vlasti). godine). Diplomirao je njema~ki jezik i knji`evnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1949. Hazim [abanovi} (osmanista svjetskoga glasa i istra`iva~ bo{nja~ke kulturne ba{tine). godine na 2 Umjesto punog naslova. prema onom {to je nama poznato. a doktorirao filolo{ke nauke na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1965. Omer Mu{i} (marljivi istra`iva~ rukopisa i njihovih knji`evnih sadr`aja). Od 1951. dokazuje to {to je. Teufik Mufti} se u cjelosti posvetio arabistici. Opravdano je iznalaziti mu sli~nosti s grupom vrijednih istra`iva~a među kojima su: Hamid Had`ibegi} (vrstan poznavalac islamskih nauka i {erijatskog prava). godine kao profesor u ni`oj realnoj gimnaziji u Vlasenici. Od drugih se. godine). Nau~ni lik Teufika Mufti}a je ~ak po`eljno posmatrati u svjetlu sli~nosti i razlikovanja od ovih nau~nika jer. Koliko je bio vjeran saradnji u POF-u. Raditi je po~eo 1949. Prije nego {to je objavio prvo autorsko djelo. Za razliku od spomenutih nau~nika. radovi Teufika Mufti}a ~vrsto po~ivaju na istra`ivanju pitanja povezanih s arapskim jezikom i uticajima koje je on izvr{io na ju`noslovenske jezike u me|usobnim dodirima.2 koji izdava~ka ku}a Brill svrstava me|u trideset referalnih nau~nih ~asopisa u svijetu. objavljivao jo{ samo u rijetkim tematskim brojevima Tre}eg programa Radio Sarajeva. dok su drugi. pod kojom je ~asopis op}epoznat doma}oj nau~noj javnosti. Biografija Teufik Mufti} je ro|en 1918. u daljem tekstu }emo koristiti skra}enicu POF. Za po~etak se ~ini opravdanim Teufika Mufti}a dovesti u blisku vezu s nau~nicima s kojma je dijelio sudbinu kad je ~inio prve korake u svijet nauke. dakle. 148 . Teufik Mufti} je du`e od dvije decenije objavljivao radove u referalnom ~asopisu Orijentalnog instituta Prilozi za orijentalnu filologiju.

Orijentalnom institutu u Sarajevu prolazi put nau~nog stasanja, po~ev{i od zvanja stru~nog saradnika (1951.), preko zvanja vi{ega stru~nog saradnika, nau~nog saradnika, vi{ega nau~nog saradnika, do zvanja nau~nog savjetnika 1976. godine. Jedno vrijeme, zapravo 1965-78., u zvanjima docenta, vanrednoga i redovnog profesora, uporedo je na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu vodio nastavu iz predmeta: arapski jezik; klasi~na arapska stilistika; historija arabistike. Cjelokupan nau~ni rad profesor Mufti} je posvetio arapskom jeziku. Rezultat upornog istra`ivanja je veoma plodan i konzistentan lingvisti~ki rad. Neprocjenjivo vrijedan doprinos bosanskohercegova~koj arabistici pru`a njegov obimni Arapskosrpskohrvatski rje~nik, I-II (Udru`enje Ilmije SRBiH, Sarajevo 1973.3 Opredijeljeni da govorimo primarno o djelu Teufika Mufti}a, budu}i da drugi o tome jo{ nisu posebno govorili, ukazat }emo na samo neke tekstove koji sadr`e bogate podatke iz njegovog `ivotopisa.4 Kratak pogled u naučno djelo U smislu favorizovanja uvida u djelo, posebno nagla{avamo da arabisti iz zemalja biv{e Jugoslavije ve} pune tri decenije svakodnevno koriste Mufti}ev Arapsko-srpskohrvatski rje~nik. Me|u djela koja se koriste kao priru~nici na studiju arapskog jezika i knji`evnosti ovdje spada i Mufti}eva Klasi~na arapska stilistika.5 Pored ovih djela, pa`nje vrijedna je i Mufti}eva doktorska disertacija, objavljena pod naslovom Infinitivi trilitera u arapskom jeziku (Orijentalni institut u Sarajevu, 1966.), zatim monografija Arapsko pismo (Orijentalni institut u Sarajevu, 1982.) i Gramatika

Vidjeti: Amir Ljubovi} (prikazuje): Teufik Mufti}, Arapsko-srpskohrvatski rje~nik, Sarajevo 1973., 2 vol. Str. XVIII + 3950., POF XXV/1975., Sarajevo 1977., str. 360-362. Dodajemo da je drugo izdanje ovo djelo do`ivjelo 1984., te da se u tre}em izdanju pojavilo u jednoj knjizi pod naslovom Arapsko-bosanski rje~nik (Al-Kalem, Sarajevo 1997.). 4 Mislimo prvenstveno na: Prof. dr. Teufik Mufti} (Orijentalni institut u Sarajevu 1950.-2000, Uredili: Amir Ljubovi} i Lejla Gazi}, Orijentalni institut, Sarajevo 2000., str. 15-16.); Povodom d`enaze rahmetli dr. Teufika Mufti}a napisao Samir Beglerovi} (Preporod, Br. 1/771., 1. jan. 2004. str .34.). 5 Esad Durakovi} (prikazuje): Teufik Mufti}, Klasi~na arapska stilistika, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1995., POF XLVI/1996., Sarajevo 1997., str. 197-199.
3

149

arapskog jezika (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1998.). Premda ne kvantitativno mnogo, Teufik Mufti} se uspje{no ogledao i u prevo|enju. S arapskog jezika je preveo Golubi~in |erdan (Tawq al-hamama) Ibn Hazma al-Andalusija (Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1987.), a uskoro se mo`e o~ekivati i izlazak iz {tampe njegovog prijevoda Ibn Kaldunove Prolegomene (Al-Muqaddima, u izdanju El-Kalema). Posebno vrijedan doprinos bosanskohercegova~koj arabistici, na ~ije vrijednosti mi `elimo staviti naglasak, Mufti} je pru`io saradnjom u POF-u u kojem je objavio niz nau~noistra`iva~kih radova iz oblasti arapske lingvistike, zahvativ{i i pitanje kori{tenja arapskog pisma u pisanju na{eg jezika (arabica) i ispitivanja rije~i arapskog porijekla u na{em jeziku (arabizmi). Lingvistika arapskog jezika i primijenjena lingvistika

Lingvistika arapskog jezika
Kao vrstan znalac naravi arapskoga jezika, Teufik Mufti} u raspravi Trilitere u arapskom jeziku (POF III-IV/1952-53., 1953., str. 509-551.) ispitivanju arapskoga fonetskog sistema prilazi s punom odgovorno{}u kakvu zahtijeva rad u vezi s pitanjima u koja se i "evropski orijentalisti nerado upu{taju".6 Rad se zasniva na ispitivanju frekvencije arapskih glasova na leksi~kom materijalu rje~nika Lisan al-`Arab |amal al-Dina Muhammada al-Ansarija. Iako rad u cijelosti donosi brojne rezultate, na osnovu kojih se za svaki arapski glas mo`e pribli`no utvrditi s kakvom u~estalo{}u se pojavljuje u arapskoj leksici, posebno vrijedan je uvodni dio rasprave u kojem Mufti} vr{i prvu kod nas potpuniju podjelu arapskih glasova. Predmetom se na ovaj rad nadovezuje Semantika iz trilitera izvedenih vrsta arapskih glagola (POF XXVIII-XXIX/1978-79., 1980., str. 37-65.), a tematski sasvim srodna je i rasprava Arapske plurilitere i njihovi derivati (POF XXXV/1985., 1986., str. 7-27.). Raspravom O intensifikaciji u arapskom (POF VI-VII/195657., 1958., str. 5-38.) autor obra|uje intensifikaciju - semanti~ku pojavu koja obuhvata "sva ona jezi~ka sredstva koja slu`e za izra`avanje intenziteta ili relativno vi{eg stepena osje}anja vezanih
6

Darko Tanaskovi}: Na{a arabistika i arapska gramatika, “@ivi jezici , Beograd ” 1972., knj. XIV, br. 1-4., str. 35.

150

za pojedine osobine lica, predmeta, zbivanja i stanja, a koje se odnose na njihov sastav, obim, broj, brzinu i dr." Sistematski su obra|ena brojna fonetska, morfolo{ka i sintaksi~ka sr edstva. Kako se iz zavr{ne autorove rije~i vidi, rad i pored toga nije iscrpio sva sredstva za izra`avanje intenziteta zna~enja, ali i takav kakav je, pregledno{}u i koncizno{}u koje ga krase u cjelini, rad mo`e "poslu`iti kao polazna ta~ka za dublju analizu ovog problema kao i radi iznala`enja mogu}nosti da se rezultati iskoriste u prakti~ne svrhe". I radom o zna~enju arapskog deminutiva, ~ija tvorba je obra|ena u arapskoj tradicionalno njegovanoj normativnoj gramatici, Mufti} u napisu Osobitosti arapskog deminutiva (POF XXII-XXIII/1972-73., 1976., str. 269-280.) pokazuje sklonost iznala`enju izvornih tema istra`ivanja. Posebno vrijedni u ovom radu su zaklju~ci da je arapski deminutiv, premda "ima, uglavnom svrhu: 1) isticanja da je ne{to maleno …; 2) da slu`i za izraze od milja (hipokoristika) i da se time izrazi prezir …" ipak zadr`ao veliki broj rije~i deminutivnog oblika s "neumanjenim" zna~enjem, obrazovanih prete`no u arapskoj onomastici i toponomastici. O sinonimiji - "pojavi da se u nekom jeziku u istodobnoj upotrebi javljaju po dvije ili vi{e rije~i ili izraza istog, odn. vrlo bliskog zna~enja" Teufik Mufti} raspravlja u radu Uvod u sinonimiku arapskog jezika (POF V/1954-55., 1955., str. 5-32.). Uz temeljitu analizu jezi~kih slojeva u kojima sinonimi nastaju, rad obiluje brojnim zanimljivim stavovima, od kojih su najbitnija dva: 1) da u jeziku nema apsolutne sinonimije i 2) da se pomo}u sinonima jezik postepeno obnavlja, tako {to jedan izraz za odre|eni pojam zastari, bude pro{iren nekim novim izrazom sli~noga zna~enja i naposljetku biva zamijenjen novim izrazom. Polisemiju - pojavu suprotnu sinonimiji, kada jedna rije~ ima dva ili vi{e zna~enja, Mufti} je obradio u raspravi O polisemiji u arapskom jeziku (POF VIII-IX/1958-59., 1960., str. 7-27.). Tragaju}i za ovom pojavom, kao i u prethodnom radu, autor je prou~io sve pore jezi~kog bi}a, a za nas je najva`nije zaklju~no poglavlje gdje je istaknuta suprotstavljenost polisema i sinonima. Dok sinonimi podsti~u beskrajno boga}enje leksike, polisemi vode njenom siroma{enju. Uravnote`enje njihovih dijalekti~kih odnosa utire puteve standardizaciji leksi~kog blaga. Dok se sinonimijom izra`avaju odnosi sli~nosti me|u zna~enjima dviju rije~i, a polisemijom odnosi razli~itosti dvaju ili vi{e zna~enja jedne iste rije~i, antonimijom, koju Mufti} obra|uje u 151

radu naslovljenom O antonimiji u arapskoj leksici (POF XIIXIII/1962-63., 1965., 5-14.), izra`avaju se suprotnosti zna~enja dviju rije~i. Raspravom Homonimija u arapskoj leksici (POF XL/1990., 1991., str. 9-18.) Mufti} je osvijetlio pojavu da se jednom istom rije~ju izra`avaju suprotna zna~enja, kao {to pokazuje primjer savremenog zna~enja rije~i "stra{no" u na{em jeziku. Teorijske rezultate dobijene istra`ivanjem ovih pojava Mufti} je primijenio na bogatstvu arapske leksike za izra`avanje boja i nijansi u radu pod naslovom Leksika za boje u arapskom (POF XXV/1975., 1977., str. 227-282.). Na 350 izraza za boje i nijanse, Mufti} je ispitao pojave polisemije, sinonimije, antonimije i homonimije, a uz to je pru`io i de finiciju boje kao "opti~ke i fiziolo{ke pojave". Za ovaj, kao i za prethodne Mufti}eve radove, mo`e se re}i da se odlikuje sistemati~no{}u i nastojanjima da se do|e do teorijskih rezultata koji se dobro mogu iskoristiti prilikom raznovrsnih jezi~kih istra`ivanja. U na{em jeziku ima preko 8.000 tu|ica porijeklom iz orijentalnih jezika. U raspravi O arabizmima u srpskohrvatskom jeziku (POF X-XI/1960-61., 1961., str. 5-29.) Mufti}a su posebno zanimale one tu|ice koje su porijeklom iz arapskog jezika. Razradio je teoriju ispitivanja promjena ovih izraza na putu prilago|avanja fonetici i morfologiji na{eg jezika. Predmetom istra`ivanja na ovaj rad se nadovezuje rasprava Prilog semanti~kom izu~avanju arabizama u srpskohrvatskom jeziku (POF XVIIIXIX/1968-69., 1973., str. 59-87.). U radu O arebici i njenom pravopisu (POF XIV-XV/196465., 1969., str. 101-121.) Mufti} prati razvojni put arabice (odnosno arebice) kod nas, sve do posljednje etape njenog razvoja matufovice, u kojoj je ovo pismo reformirano i oslobo|eno m nogih suvi{nih dijakriti~kih znakova, kad je kona~no bio utvr|en arapski znak za svaki na{ glas. U radu Osobenosti upotrebe "kunye" (POF XXVII/1977., 1979., str. 133-164.) Mufti} raspravlja o jezi~koj praksi upotrebe "nadimka" u arapskom jeziku, s naglaskom na tome da on nije isto {to i apozicija. Preostali autorski radovi: O semantici arapskog idafeta (POF XXXII-XXXIII/1982-83., 1984. str. 1-16.) i O fonetskom ponavljanju u arapskom jeziku (POF XXXI/1981. str. 11-32.), tako|er govore o pojavama specifi~nim semantici arapskog jezika.

152

Primijenjena lingvistika
Premda bi se u nekim drugim okolnostima o Mufti}evom Arapsko-srpskohrvatskom rje~niku govorilo kao o kolosalnome leksikografskom poduhvatu, on se s obzirom na njegovo mjesto u bosanskohercegova~koj arabistici s pravom mo` e uvrstiti u primijenjenu lingvistiku, budu}i da neizostavno slu` i u nastavi iz arapskog jezika i kod nas ima priru~ni~ku namjenu. Sli~nu namjenu ima i Mufti}eva Klasi~na arapska stilistika, a u priru~ni~ku vrstu djela treba uvesti i Mufti}evu Gramatiku arapskog jezika. Po{to djelo Infinitivi trilitera u arapskom jeziku, koje sadr` i dora| en tekst autorove doktorske teze, sintetski interpretira jedan zbir Mufti}evih lingvisti~kih rasprava, objavljenih u razli~itim godi{tima POF-a, napominjemo da smo ga uzgred osvijetlili, dok smo govorili o lingvisti~kim studijama zasnovanim na ispitivanju korijenskih osnova arapskih rije~i. Mufti}evo djelo Arapsko pismo, razvoj, karakteristike, problematika je prvo potpunije djelo ovakve vrste kod nas. U njemu se govori o porijeklu, razvoju i specifi~nim obilje`jima arapskog pisma. Uz druga specifi~na obilje`ja, autor posebno nagla{ava ~injenicu da je arapsko pismo konsonantsko, da "izostavljanje vokalizacije i drugih pomo}nih grafi~kih znakova, koliko god upro{tava pismo... toliko opet stvara, u najmanju ruku, nesigurnost u ~itanju i najboljim poznavaocima arapskog pisma". Zbog toga je "suprotno praksi u drugim jezicima, u arapskom potrebno prvo razumjeti tekst da bi se tek poslije toga mogao pravilno pro~itati, a nikako u obrnutom smislu" (str. 253.). Izuzimaju}i iscrpnu bilibliografiju, djelo ima tri sadr`ajne cjeline a to su: uvodni dio s pregledom nastanka i razvoja pisma; razrada inventara osnovnih i pomo}nih znakova koji ~ine sistem pisanja; pitanje pisanja stranih rije~i s osvrtom na primjenu arapskog pisma u glasovnim sistemima drugih jezika. Dva poglavlja ovog djela su posve}ena razvoju kaligrafske forme ovog pisma i njenom {irenju na na{em tlu (Osvrt na na{e kaligrafe, str. 139-147. i Osvrt na vrste i njihovo kaligrafsko uobli~avanje, str. 190-196.). Pitanje transkripcije arapskog pisma latini~nim znakovima, osvijetljeno je sa stanovi{ta nau~nih potreba za ujedna~avanjem predstavljanja arapskih glasova drugim sistemima pisanja. Autor je poseban napor zalo`io fenomenu grafi~kog pisanja arapskih narje~ja, {to je pitanje kojim bi se trebale pozabaviti cjelokupne 153

to ne `elimo analiti~ki ponavljati. Za ud`benike neuobi~ajenu materiju donosi poglavlje pod naslovom Uvod u semantiku (str. ra|ena na istim metodolo{k im konceptima i. str. POF XLVIIXLVIII/1997-1998.. 661-721. Budu}i da smo o njihovim sadr`ajima dovoljno govorili u navedenom prikazu. Sarajevo 1998. Sarajevo 1999. Sama ~injenica da su samo dva istorodna ud`benika kod nas slu`ila univerzitetskim nastavnim potr ebama govori o opravdanosti da se jedino oni. Ministarstvo obrazovanja. u kojem Mufti} ukazuje na zna~aj znakova koji razdvajaju re~eni~ne cjeline i zaokru`ene dijelove. kulture i sporta.. u ~ije ispitivanje su se nerado upu{tali i savremeni arapski jezikoslovci. Tu je i odjeljak Interpunkcija. 201-204. ideolo{ki indiferentna i politi~ki neutralna. opravdano je ispitivanju podvrgnuti uvrije`eno pravilo da govor prethodi potrebi uspostavljanja pisma.. Budu}i da je gotovo nemogu}e fonetsko {arenilo arapskih govornih varijeteta obuhvatiti jedinstvenim pismom. Za razliku od drugih gramatika. Sadr`ina knjige je raspore|ena u devet poglavlja. u vje`bankama nisu li{ena ideolo{koga konteksta. bez izuzetka. nauke. 154 . Pritom se u vidu ima prvenstveno odjeljak Semitski jezici. Prilikom usporedbe se mo`e uo~iti da su takva djela. Gramatika arapskog jezika. mi smo u POF-u okvalifikovali kao kulturni doga|aj u na{oj arabistici. jer je u njima dosta prostora ustupljeno vladaju}em re`imu u datim sredinama. isti~u}i razlike u 7 Mehmed Kico (prikazuje): Teufik Mufti}. ne propu{taju}i priliku da uka`e na slo`enost ovog problema u arapskom pravopisu. uporede s Mufti}evom Gramatikom. ve} bismo istakli ona obilje`ja po kojim se ova gramatika razlikuje od drugih.nadle`ne institucije u arapskom svijetu. pridru`eni sli~nim djelima koja su istoj svrsi slu`ila u drugim evropskim zemljama. Izlazak Mufti}eve Gramatike arapskog jezika iz {tampe. Mufti}eva nema ideolo{kih primjesa.) gdje autor raspravlja o denotativnom i konotativnom zna~enju rije~i. {to je posebno zanimljivo. Nau~no je moderno zasnovana. u kojem se ~itaoci prvi put susre}u s potpunijom podjelom semitskih jezika iznesenom kod nas. Sastavljena je na principu tra`enja uzora u dobrim arapskim gramatikama u evropskim zemljama i donosi brojne sadr`aje koji se u na{oj arabistici pojavljuju kao prvijenci. kojem ni Arapi ne obra}aju odgovaraju}u pa`nju.7 Gramatika se pojavila kao kruna autorovoga vi{edecenijskog bavljenja onim pojavama u arapskom jeziku.

ili pritom izra`ava posebna osje}anja. Oni nisu optere}eni suvi{nim obja{njenjima.) donose abecedne popise bosanskih. 723-782. 155 . ve} govori o visokoj nau~noj razini.. str. Odjeljak Sintaksi~ka semantika (str. Pretpostavka {to }e izostanak vje`bi u ovoj Gramatici mnoge iznenaditi. Sarajevo 1999. Djelom Gramatika arapskog jezika Teufika Mufti}a. kao pojava koje. Na istom principu je ustrojen i Abecedni indeks autora (str. hiponimije i inkompatibilnosti rije~i. Obzorja arapsko-islamske knji`evnosti.) dijela i radova koje profesor Mufti} navodi u iznimno bogatoj Selektivnoj bibliografiji lingvisti~ke arabistike (str. antonimije. 8 Jusuf Rami}. Indeksi kao dodatak knjizi (str. ve} treba `aliti {to tradicionalisti~ki odnos prema zadacima arabistike kod nas ne mo`e pratiti vrijednosti ovoga djela. 707-721. rije~i stavljaju u dinami~ne zna~enjske odnose naspram njihovoga osnovnog zna~enja kao i prema zna~enjima drugih rije~i. morfema.ovisnosti od toga da li nosilac jezi~kog aktiviteta ima neutralan stav prema pojavi koju odre|uje. u evoluciji jezika. "Sadr`aji ove gramatike su dobro raspore|eni. homonimije. polisemije. 783-852. zajedno s nejgovim Arapsko-bosanskim rje~nikom. latinskih i arapskih termina. ~estica i afiksa.) govori o sli~nim relacijama me|u misaonim skupovima rije~i. 262.) su terminolo{ka poja{njenja sinonimije. El-Kalem. U odjeljku Leksi~ka semantika (670-706.8 Doprinos drugim podru~jima arapske lingvistike Napisav{i na stranicama POF-a prete`an broj ocjena i prikaza. nipo{to nije njen propust.). Ne treba ni pomi{ljati da ona ne}e odgovarati potrebama na{e arabistike. Selektivna bibliografija lingvisti~ke arabistike je veoma informativna i "to je ono {to ovu gramatiku arapskog jezika izdvaja od gramatika koje su joj prethodile. kroz koje je izlo`io sadr`aje referalnih ~asopisa i djela iz arabistike u Evropi i arapske lingvistike u mati~nim zemljama. nastava iz predmeta arapski jezik je "pokrivena" na razini akademskog izu~avanja. Mufti} je ~itaocima POF-a pru`ao uvide u razvoj predmetnih nau~nih oblasti u nazna~enim sredinama. bez vezivanja za stranicu na kojoj su u knjizi iskori{teni. 853-862. a u kojima je zastupljena nesistemati~nost i optere}enost suvi{nim obja{njenjima".

Ry`kova i M.). Iako je djelom obuhva}eno sve zna~ajno u razvoju arabistike "od pomo}nog studija u samostalnu disciplinu". i 13. Mufti} izla`e sadr`inu djela iz dijalektologije. Anisimova (27.).Prikazao je monografiju ruske arabistike iz perioda od 1917-1959.. Danilova.Paris (4. u kojem je autor.)9 Predstavio je i pregled razvoja arabistike u Evropi.). Denizeaua (25. imponuje Mufti}eva primjedba.). rje~nika savremenog arapskog jezika. Osvrnuo se i na I tom Arapsko-francusko-engleskog rje~nika klasi~noga i savremenog jezika. da bi bilo korisnije da se autor {ire osvrtao na djela istaknutih arabista umjesto izlaganja o njima. I. prikazao je Rje~nik arapskih crkvenih termina.). 12.Kairo (1. s podacima o prou~avanju arapskog jezika. godine (23.) ukratko prikazuje Rabinov rad o dijalektima zapadnih krajeva Arabije.) te Arapsko-ruski i ruskoarapski rje~nik vojnih termina. i 11. Fück. 156 .) izvje{tava o studiji Chaima Blanca o dijalektima sjevernih krajeva Palestine.). 9 Broj u zagradama ( ) slu`i umjesto navo|enja cjelokupnog naslova prikaza navedenog pod tim brojem u popisu ocjena i prikaza na kraju rada.) kao i Rje~nik arapskih dijalekata Sirije. Blasherea. 1143. Sa`eto je izlo`io i sadr`inu L'arab vivant. zatim sadr`inu arabisti~kih radova u nekim svescima Bulletin of The scool of oriental and African studies . zami{ljen kao dodatak Barthelemyevu Arapsko-francuskom rje~niku (28. I. R.) i. M. 8. Ne{to op{irnije prikazom (18. sadr`aje 27 radova iz pet godi{ta lajdenskog ~asopisa Oriens (5. potom sadr`aje tri toma Journal Asiatique .) osvjetljava djelo Ibrahima Anisa o arapskim dijalektima uop}e i o njihovom diferenciranju. Chouemia i Cl. Denizeaua. Georga Graffa (20.). te priloge pet tomova Journal of the Royal asiatic society of Great Britain and Ireland London (7.). francuskog arabiste Ch. Posredstvom tri prikaza. V. vi{e pa`nje posvetio likovima arabista nego njihovim djelima (16. a u osvrtu (14. Ne{to op{irnije. S.. U prikazu (9. Libana i Palestine.). J. ne zbog zna~aja koliko zbog rijetkosti. T. najzad. Pellata (10.London (2. Pa`nju mu je priv ukao i Rje~nik klasi~nog arapskog jezika Jörga Krämera i Helmuta Gätjea (26. iz predislamskog perioda. 6. Cl. Izlo`io je i sadr`inu najzanimljivijih priloga iz tri toma Billetin de l'Institut d'Egypte . po~ev{i od prvog prijevoda Kur'ana na latinskom jeziku (Robertus Ketanesis. godine).

. 1969. str... str. 1953. Prilog semanti~kom izu~avanju arabizama u srpskohrvatskom jeziku. 37-65.. 1979. str. 1955. str. O arabizmima u srpskohrvatskom jeziku. O intensifikaciji u arapskom. POF V/195455. str. (Summary: On arabic loanwords in serbo-croatian). 1977. 1961. 1960. POF X-XI/1960-61. Semantika iz trilitera izvedenih vrsta arapskih glagola (Summary: Semantics of Arabic Verbal Stems Derived from Triliteral Roots). Osobitosti arapskog deminutiva. O semantici arapskog idafeta (Summary: On the Semantic of the Arabic Annexation). 5-29.. str.. POF XII-XIII/1962-63. Morfolo{ko semanti~ki osvrt. str. 59-87.... str. str. Uvod u sinonimiku arapskog jezika. (Summary: On polysemy in arabic). POF XVIII-XIX/1968-69... (Summary: Contribution to the semantic study of loanwords in srbo-croatian). POF VI-VII/1956-57.... str. POF XXVIII-XXIX/1978-79.. 227-282. 1965. 133-164. str. 5-32.. 7-27. POF XXXII-XXXIII/1982-83. (Summary: On antoymy in arabic). 509-551. 5-38.. Morphological and Sintactic Review).. 1973. 1980. 269-280. 1976. POF VIII-IX/1958-59. (Summary: Colour lexis in arabic. O antonimiji u arapskoj leksici. 1984. Osobenosti upotrebe "kunye" (Summary: The specific usages of "kunya"). 5-14. 1958.. (Resume: Une introduction a l'etude des synonimes de la langue arabe).Popis radova objavljenih u POF-u Rasprave Trilitere u arapskom. (Resume: Les raciens triliteres dans la langue arabe. + 11 tabela fonetske podjele arapskih glasova. (Resume: Sur l'intensification dans la langue arabe). Leksika za boje u arapskom. Une statistique et phonetique). POF XXII-XXIII/1972-73. POF XXVII/1977. O polisemiji u arapskom jeziku... 101-121.. str. str. 157 . POF XIV-XV/1964-65. (Summary: Characteristics of arabic deminutive)... POF XXV/1975.. POF III-IV/195253. (Abstract: On ortography of arabic script used for serbo-croatian by Teufik Mufti}). O arebici i njenom pravopisu.. 1-16.

iz razli~itih orijentalisti~kih oblasti. 5. 1991. (POF IIIIV/1952-53. A Survey by L. POF XXXV/1985. 1950...). University of London. 1953.. 1981. (POF II/1951.. (prikazuje): Mamluk costume. str. Mufti}.. Majerovo djelo izla`e historijski pregled narodnih no{nji srednjevjekovnih Arapa.. god. 11-32. (prikazuje): Bulletin of The school of oriental and African studies. 1. Arapske plurilitere i njihovi derivati (Summary: Arabic pluriliteral roots and their derivates).. i 2.. T. 158 . str. 1952. 648-655. Paris. A.. 1950. T. str.). Session 1949-1950. 1. Ukratko je izlo`ena sadr`ina devet priloga za ~asopis. Vol. No 1. 1952. 1986. Prikazi i ocjene 1. i 2. 644-648. 632. T... 335-336. Homonimija u arapskoj leksici. 2. Rezimirana je sadr`ina 27 radova iz pet godi{ta lajdenskog orijentalisti~kog ~asopisa. No 1. 1953. 1953. str. No 1. i 2. str. Vol. 9-18. Vol.. Palestini i Siriji. 3. str. u Egiptu. Vol. 1 i 2. 2. Mufti}.. 4. POF XL/1990.. i 2. Leiden 1948.. No 1. Tome CCXXXIX. iz 1951.). Mayer... IV + 551-810.. 1. Vol. Svezak XIII. 1950. (prikazuje): Oriens. strana 406.. Geneve.)... dio 3. No 1.. 120 i 20 plo~a (POF IIIIV/1952-53. 3. od kojih prvi govori o nekoliko starih dokumenata na papirusu. 1952. drugi o novcu iz vremena Mameluka u Egiptu i tre}i o ornamentima kojim su Arapi u Egiptu ukra{avali posu|e. 4. Kairo 1951. str. Tome CCXXXVIII. Tome CCXL. 1951.. i 2. (Summary: Homonymy in arabic Vocabulary). god. Mufti}.. (POF II/1951.. (prikazuje): Journal Asiatique. iz 1952. 1949. str.. Ukratko je rezimiran sadr`aj tri godi{ta ~asopisa. Mufti}.O fonetskom ponavljanju u arapskom jeziku (Summary: On phonetic repetition in Arabic). 335. Rezimirana je tematika tri priloga iz 32. godi{ta ~asopisa. (POF III-IV/1952-53.).. i 2.. str. POF XXXI/1981.. Tome XXXII. Teufik (prikazuje): Bulletin de l'Institut d'Egypte. 5. i 2. 1952. T... 727. Mufti}. str.

322-323... Mufti}. str. Blancova studija je dio doktorske disertacije o dijalektu palestinskog plemena Druza. Librarie d'Amerique et d'Orient-Adrien-Maisonneuve.). (prikazuje): Bulletin of The school of oriental and african studies... Session 1950-51..). 356358. koju izdaje The Israel Oriental society).. 1953. (POF IIIIV/1952-53.).. L'arabe vivant. 4. 1. (prikazuje): Bulletin de l'Institut d'Egypte. T. 351. Mufti}. XV. 49... XIV. Session 1952-53. 159 . T.. 1955. (POF III-IV/1952-53.. London 1951. 1953. 1955. University of London. Rezimirana je tematika 16 radova jednog godi{ta ~asopisa.. (POF V/195455. Paris...). 13.. sa preko 9. XIV + 226 sa 20 karata (POF VI-VII/1956-57.6.000 rije~i. i 4.. POF V/1974-75.. str. Studies in North Palestinian arabic (No. 3. (prikazuje): Journal Asiatique..). 36o-362. Part. 2. 9. iz serije Oriental Notes and Studies.. T. Mufti}. str. No 1. 1955. 2.. i 3. Mufti}. T. (prikazuje): Journal of The Royal asiatic society of Great Britain and Ireland.. Part.. Kratka informacija o pojavi Pellatova Rje~nika savremenog arapskog jezika. (prikazuje): Chaim Blanc. Taylor's Foreign Press. Rezimirana je tematika 19 radova iz ~asopisa. T. (prikazuje): Bulletin de l'institut d'Egypte. god. (POF V/1954-55. 1955. University of London. Tome CCXLI. 2.. str. Paris 1953.). (POF V/1954-55. 362-363.). Mufti}. str. Parts 1. i 3. 1958. 659661. Rezimirana je sadr`ina 11 radova iz tri godi{ta ~asopisa. str. (prikazuje): Bulletin of The school of oriental and African studies. 1953. 1. str. i 4. 661-662. tomom ~asopisa. str. Sa`eto je izlo`ena tematika ~etiri rada iz jednoga godi{ta ~asopisa. Ancient West-Arabian. Tome XXXV. 8. 10. Mufti}. T. Le Cairo 1954...). (prikazuje): Charles Pellat. 14. str. Le Cair 1952.. 1952. Tome XXXIII.. (POF IIIIV/1952-53. 1952.. 7. V + 284 (zapravo 568 stupaca). 77. l955. T. T. 11. 12. Rezimirana je tematika 10 radova iz 35. 351. 666-667. Mufti}. toma ~asopisa. Vol. (POF V/1954-55. Mufti}. Vol. 1953... str. 2. 3. Mufti}.. Izlo`ena je tematika ~etiri najzanimljivija rada obuhva}ena 33. T. (prikazuje): Chaim Rabin.

. 323-324. T. Njegove lingvisti~ke radove je posthumno objavio Muhammad [awqi Amin. podjela i odlike dijalekata Zapadne Arabije iz predislamskog perioda. Ta'lif: dr..und sozialwisswnschaftelichen Klasse. T. Mufti}. (prikazuje): Johann Fück. Mufti}. (POF VIII-IX/1958-59..).). stolje}a. 1958. str. 1960. Mufti}. Heft 1.. 16. Navedena Wehrova studija je obuhvatila sve modele elativnih formi u knji`evnom arapskom jeziku.Prikazanim djelom je obuhva}en razvoj. Ahmad Taymur se uspje{no bavio i teorijom nauke o jeziku. Studija J..... Fückanudi historijski pregled razvoja arapske lingvistike u srednjem vijeku. str. 323. 18..). At-taba'a l-'ula. 15. str. (POF VI-VII/195657. Jahrhunderts (Otto Harrassowitz). Philogisch-historische Klasse. At-taba'atu l-laniya. Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. 324.. (prikazuje): Dr Hans Wehr. T. In Komission bei Franz Steiner Verlag GMBH.). (prikazuje): Esraru-l-'arabiya. 1953. Verlag der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Meinz. Akademie Verlag). str. Leipzig 1955. str. 19. Berlin 1950. Al-Qahira 1952. 160 . Band 45. Untersuchungen zur arabischen Sprach. Fückovim djelom je obuhva}en razvoj arabistike i "srodnih grana nauke" u Evropi. Arabiya. Anisovo djelo se smatra jednim od najranijih pregleda historijskog razvoja arapskih dijalekata.). T. 210-212. (POF VI-VII/1956-57. Jahrgang 1952. Wiesbaden.. str. 17.. (prikazuje): Johann Fück. 238.). 57 (POF VI-VII/1956-57. Mu'\am lugawi nahwi sarfi yahtawi 'ala raka'ir min asrari-l-'arabiyya mustaqatin min nadidi-l-mu'allafat wa aqwali-l-a'immah fi-l-kutubi-lmaktuta wa-l-matba'a. str 148. (POF VIII-IX/1958-59.und Stilgeschichte (Abhandlung der Sachsischen Akademie der Wiisenschaften zu Leipzig. No 7.. 178.. Bi qalami-l-'allama l-muhaqqiq lmagfuri lahu Ahmad Taymur-ba{a. Mufti}. str. (prikazuje): Fi lah\at al-'arabiya. 212-213. 1958. Mufti}.. str.. Pored toga {to zauzima jedno od istaknutijih mjesta u knji`evnosti u Egiptu iz prve polovine na{eg stolje}a. 1960.. str. Abhandlungen der geistes. Der arabicshe Elativ (Akademie der Wissenschafte und der Literatur. T. 1958. 355. po~ev od 12. pa sve do po~etka 20. Ibrahim Anis. AlQahira 1374/1954.

1965. uzori iz gr~ke normativne gramatike i specifi~ni uvjeti razvoja ove oblasti kod Arapa.. [arbatov: Arabistika v SSSR (1917-1959).. T. XXX + 1-418. 1969.. donose}i bibliografiju predmetnih radova.. 1-7. Fiqhu-l-luga. Louvain. Tome premier. (prikazuje): Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini.. Filologija. vermehrte Auflage von Georg Graff. 203. Mufti}. 391-393. str. Dritter Band. 448-449. Durbecq 1954. Mufti}. 388-389. U radovima obuhva}enim navedenim priru~nikom pribli`no jednako su zastupljene razli~ite orijentalisti~ke discipline. 390.. str. (prikazuje): G. dostignu}ima i zadacima arapske lingvistike. Leiden 1954.Mubarak. str. (POF XII-XIII/1962-63. str. Mufti}. A. 161 ..).. Zweite. T. str. Dirasa tahliliyza muqarina li-l-kalimati-l-'arabiyya. Autor predstavljenog rje~nika je sakupio sve izraze koji se praktikuju u teolo{koj. (POF X-XI/1960-61. 283-284.. 213-214. Istorija arabskogo jazykoznanija. Fasc. 23. Predstavljen je Zvegincevljev kratak pregled razvoja arapske lingvistike za koji su. prema autoru. 22. (prikazuje): Muhammad al. 1965. tri najva`nija momenta: uticaji indijske gramatike.). (prikazuje): Bertold Spuler.. str.. 128... Izdal'stvo Moskovskogo Univerziteta 1958. str. Semitistik. (POF VIII-IX/1958-59. T. str. (POF XII-XIII/196263. 1961. (prikazuje): V.). T. Imprimerie Orientaliste L. T. Dima{q 1379/1960. 1953.). Mubarakovo djelo govori o tokovima. Kratkij o~erk. [arbatovljeva studija pru`a pregled razvoja svih oblasti arabistike u Sovjetskom Savezu u periodu od 1917. str.. [. 24.. dogmati~koj i obrednoj praksi arapskih kr{}ana.. Erster Abschnitt. str. Mufti}. 131. 1965. 132. Handbuch der Orientalistik. str. (prikazuje): Dictionnaire Arabe-francais-anglais (Langue classique et moderne) Arabic (French) English Dictionnary par Regis Blashere. Moskva 1959.. str.). Paris 196466. 400. T.. (POF XII-XIII/196263.20. Mostafa Chouemi et Claude Denizeau. str. 5-29.. 25. godine. Mufti}. (POF XIV-XV/1964-65.). Zvegincev. VII. do 1959. Mufti}. Zweiter und dritter Abschnitt. VIII. Leiden-Köln. 1960.. 21. str.. 80.

(POF XVI-XVII/1966-67. (prikazuje): Dr. Istaknute su specifi~ne odlike Rje~nika klasi~nog arapskog jezika na ~ijem su prikupljanju i sastavljanju u~estvovali mnogi istaknuti njema~ki arabisti. U Wietovom Uvodu u arapsku knji`evnost dat je globalan pogled u razvoj arapske knji`evnosti. 27. T. i 20.. 1969.).. Ry`kov. 374-375. predstavljeno francuskim i engleskim vokabularom u istome potezu... stolje}e) posve}eno "manje prostora nego {to stvarno zaslu`uje". Danilova. Me|utim.. Danilov..Paris.). str. 29. Dar al-ma'arif. str. M. 1970. Moskva – 1965.. 536. (prikazuje): Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache. str. Al-Qahira. par Gaston Wiet. Istaknut je zna~aj Rje~nika za izu~avanje dijalekata u Siriji. Mufti}.. XXIII. Autor djela se osvrnuo na svako pojedino djelo i autora. S. To je jedini prilog u POF-u o arapskoj retorici.). In Verbindung mit Anton Spitaler bearbeitet von Jörg Krämer und Helmut Gätje.. (POF XIV-XV/1964-65. 1970. I. 1965. 1-296. Prikazom je istaknut zna~aj rje~nika za razvoj vojne terminologije u sovjetskoj arabistici. 381. Paris 1966. 28. par Cl. Liban et Palestine (Supplement au Dictionnaire arabefrancais de Barthelemy). zna~ajne za razvoj 162 . T. 1970. str.. Mufti}.. Sostavil I. Mufti}. Al-Balaga. 375. T. 449. kako isti~e autor prikaza. str. str. 1974... Hermann Röckendorf und anderer Quellen herausgegeben durch die Deutsche Morgenländische Gesellschaft. (POF XX-XXI/1970-71. V.. 704. 375-376. Teufik (prikazuje): Introduction a la litterature arabe. 337.). [awqi Dayf. S. Tatawwur wa tarik. XVI. (POF XVIXVII/1966-67. Denizeau . Wiesbaden 1957-64.. str. 30. Auf Grund der Sammlungen von August Fischer. Libanu i Palestini. u djelu je novijoj knji`evnosti (19. T. str. Lieferung 1-5. Voenoe izdatel'stvo Ministarstva SSSR. str. 26.). str. (POF XVI-XVII/19661967. Theodor Nöldeke. (prikazuje): Arabsko-ruskij i Rusko-arabskij slovar'.Prvi tom Arapsko-francusko-engleskog rje~nika trojice autora je samo dio zami{ljenoga velikog leksikona kojim bi trebalo biti obuhva}eno cjelokupno leksi~ko blago araspskoga svijeta. 525-527. Mufti}. 1960. Anisimov pod redakciej I.. Mufti}. T. (prikazuje): Dictionnaire des parlers arabes de Syrie.

Njegov bogat i raznovrstan nau~ni rad je davao neusporedive plodove u ~etiri razli~ita podru~ja djelovanja: 1) pisanju priru~nika iz arabistike. str. kao jeziku koji zauzima najistaknutije mjesto me|u semitskim jezicima i jeziku koji. Madrid. mogu izjedna~avati s onim {to su u drugim evropskim zemljama stvarali timovi. Teufik (prikazuje): [awqi Dayf. 2) pisanju rasprava iz arapske lingvistike kroz saradnju u POF-u. Mufti}.. 4) Prevo|enje s arapskog jezika. Neusporediv zna~aj njegovog rada ogleda se u pisanju priru~nika i rasprava iz arapske lingvistike. Al-Qahira (u izdanju: Dar al-ma`arif) 1968. (prikazuje): Literatura Iraqui contemporanea. (POF XX-XXI/1970-71... pa i {kole arabistike. Mufti}. pisanje priru~nika podrazumijeva i "logisti~ku podr{ku" {ire z jednice.). Svojim raspravama iz arapske lingvistike kroz saradnju u POF-u. iznio je djela koja se u njegovoj oblasti djelovanja. 2. str. 32. Pisanje priru~nika predstavlja temeljne pretpostavke izu~avanju nekog predmeta na akademskoj razini.. edicion. Prologo y nota preliminar de Pedro Martinez Montavez. Pru`en je uvid u priloge o kompartivnoj analizi knji`evn osti pripadnika razli~itih kulturnih zajednica nastanjenih u Iraku. 487. kod nas. Kufa i Bagdad) djelo je po ocjeni autora prikaza "dalo zna~ajan doprinos povijesti jezi~ke nauke kod Arapa".arapske retorike i stilistike. Pored educiranosti autora i rije{enosti na decenijski strpljiv rad. Zaključak Iz izlo`enog se mo`e izvesti zaklju~ak da je Teufik Mufti} najplodniji i predmetu najdosljedniji bosanskohercegova~ki arabista. Detaljno obuhvativ{i ulogu i doprinos arapskih gramati~kih {kola (Basra. 375. 163 . 1977. I. 31. pov ezuje ba{tinike razli~itih kultura i jezika. T. str. predstavio se kao usamljen arabista koji je prodro u sr` pitanja specifi~nih arapskom jeziku. Serie: Antologios nacionales. kroz zajedni~ko slije|enje Kur'ana. Instituto Hispano-Arabe de Cultura. daju}i tako zaokru`enu sliku o razvoju predmetne oblasti kod Arapa. 3) Rad u nastavi iz arapskog jezika na Filozofskom fakultetu..). a Iako Mufti} nije imao dovoljno razumijevanja zajednice.. (POF XXXI/1981. 527-530. str. Al-Madarisu l-nahwiyah. 233-235. 1974. 1981.

1987... zata{kavanju blistavog lika velikog nau~nika.. Jusuf: Obzorja arapsko-islamske knji`evnosti . XXV/1975. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. El-Kalem. Tanaskovi}. 5. 288290. 1-4.. 2.S ~u|enjem se treba pitati kako u blistavosti lika Teufika Mufti}a nema sjaja nesumnjivo zaslu`enih priznanja.. Orijentalni institut u Sarajevu.. str. "Orijentalni institut u Sarajevu 1950. Esad (prikazuje): Teufik Mufti}. Uredili: Amir Ljubovi} i Lejla Gazi}. Amir (prikazuje): Teufik Mufti}. 36o-362. Durakovi}. Orijentalni institut u Sarajevu...". jan. Ljubovi}. 1988. Prilozi za orijentalnu filologiju. LITERATURA 1. 7.. str. Sarajevo 2000. Dragana (prikazuje): Teufik Mufti}. 1977.-2000 . 1999. XLVII-XLVIII/1997-1998. Sarajevo 1973. Sarajevo 1998.. 2 vol. str. U to ime bismo za kraj rekli jo{: "Hvala Allahu.. karakteristike.. Arapsko pismo razvoj. ili da se odgovoni upitaju kako je mogu}e da priznanja vrlo ~esto zaobi|u najzaslu`nije. br. knj. 1997. Samir: Povodom d`enaze rahmetli dr. 4.The Institute for Oriental Studies in Sarajevo 1950-2000. 2004. Str. XXXVII. da li i nesvjesnom. Orijentalni institut. Beglerovi}. Prof.. Ministarstvo obrazovanja.. Teufika Mufti}. Orijentalni institut u Sarajevu. Stoga se i mi. 15-16. Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1995. kulture i sporta. 8. 1/771. str. XIV.). 34. XVIII + 3950. 3. Br. s razlogom bojimo da ovim saop}enjem. 164 . Orijentalni institut u Sarajevu. 201204. To je potvrda opravdanosti da se odgovorno ispita moralna utemeljenost podjele priznanja. dok tako malo govorimo o tako velikom djelu. 1. problematika. Rami}. dr. Kujovi}. ne sudjelujemo u nesumnjivo posvjedo~enom. "@ivi jezici". Gramatika arapskog jezika. "Preporod".. 6. Kico. 197-199. nauke. Arapskosrpskohrvatski rje~nik. Prilozi za orijentalnu filologiju. koji zemlju ukra{ava u~enim ljudima". XLVI/1996. Klasi~na arapska stilistika. Sarajevo 1999. Prilozi za orijentalnu filologiju. Mehmed (prikazuje): Teufik Mufti}. Teufik Mufti} (1918. Orijentalni institut u Sarajevu. Beograd 1972.. Sarajevo 1982. str. str. Darko: Na{a arabistika i arapska gramatika.

‫اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳﻚ‬ THE LINGUSITIC ACHIEVEMENT OF PROFESSOR DR. especially in the field of textbooks for the study of Arabic. Muftic’s complete works. we can ascertain that he is the most successful scholar in the field of study of Arabic and the research in that field in all of Bosnia and Herzegovina. Teufik Muftic is an irretrievable loss. 165 . His prolific scholarly works are important for many fields. Following the examination of Dr.‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ دراﺳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻓﻘﮭﮭﺎ‬ ‫وﺑﺮز إﻧﺘﺎﺟﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﻔﺔ و ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗ ﺼﻨﯿﻒ ﻛﺘ ﺐ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ و ﺗ ﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﻘ ﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ و اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬ . considering that he was the author of very valuable scholarly works in the field of study and understanding of Arabic.‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫وﺑﻌ ﺪ اﻻﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﯿ ﻊ آﺛ ﺎره اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﺑ ﺄن اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟﻤﺮﺣ ﻮم‬ ‫ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ و ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻟﻌﻠ ﻢ‬ .(2003-1918) ‫ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻮﻓﺘﯿﺸﺖ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ وﻓﺎة اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﻓﯿ ﻖ ﻣﻔﺘﯿ ﺘﺶ ﺧ ﺴﺎرة ﻻ ﺗﻌ ﻮض، ﻧﻈ ﺮا إﻟ ﻰ أن‬ ‫اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻣﻔﺘﯿ ﺘﺶ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ و اﻵﺛ ﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ و اﻟﻤﻘ ﺎﻻت‬ . TEUFIK MUFTIC (1918-2003) Summary The passing of Dr. writing of research works in Arabic and the grammar of Arabic which is used at university level.

166 .

To se posebno manifestiralo u obrazovno-odgojnoj oblasti. kako modernijem osnovnom. Posebno je bilo problematično osnovno-mektepsko obrazovanje. međutim. držeći se čvrsto svojih ustaljenih pogleda i shvatanja. 167 . koje je zadržalo svoju višestoljetnu formu. koju je karakterizirala zastarjela metodologija rada. za razliku od postojećeg stanja. s obzirom da su u tom domenu vladali snažni otpori kako roditelja tako i većeg dijela konzervativne uleme. od kojih su neka bila stoljećima “nedodirljiva”. odgojnih i općeobrazovnih pitanja u domenu osnovnog obrazovanja. izvršila analizu svih tih pitanja i ponudila neka rješenja. značio je za bošnjačko-muslimanski narod veliku kulturnu. To. Više od dvije decenije. tako i srednjem i višem obrazovanju. koja je postajala sve ozbiljnija kočnica. i pored heterogenog intelektualnog sastava. koja su. dr. oni su energično odbijali. ekonomsku i političku prekretnicu. s obzirom da se sve više osjećala potreba. Anketa je. Bilal Hasanović PRVA ISLAMSKA PROSVJETNA ANKETA (1910-1911) Sažetak Islamska prosvjetna anketa (stručni savjet) imala je zadatak da prouči ponudi rješenja niza vjersko-prosvjetnih.Doc. god. poslije okupacije. Bošnjaci nisu uspjeli da pronađu svoje mjesto u novonastalim društveno-političkim i civilizacijskim tokovima. bez obzira kako izgledalo. kao što je svjetovno obrazovanje muslimanske ženske djece. nije moglo tako trajno ostati. neracionalno korištenje vremena i neprilagođena kadrovska struktura. bila značajan korak naprijed u vjerskoj i općeobrazovnoj edukaciji muslimanskog podmlatka. Sve što je dolazilo sa Zapada. da se “muslimanski element” mora postepeno mijenjati i prilagođavati novim civilizacijskim promjenama i prihvatati ono što je za njih dobro i korisno. *** Dolazak austrougarske uprave u Bosnu i Hercegovinu 1878.

Taj problem uviđale su kako nova administrativna vlast tako i islamska vjerska uprava, koje su željele, svaka na svoj način, da učine nešto što bi pomoglo da se to stanje počne postepeno mijenjati nabolje. U tom smislu, krajem decembra 1910. god. na prijedlog Vakufskog sabora održana je Prva islamska prosvjetna anketa (stručni savjet) u koju su ušli istaknuti bošnjački alimi, pedagozi i drugi intelektualci, na čelu sa reisu-l-ulemom hfz. Sulejman ef. Šarcem.1 Ova anketa imala je savjetodavni karakter. Cilj joj je bio “da pokaže put kako bi se islamski element u Bosni i Hercegovini u islamskom duhu prosvjetno unaprijedio”2 Na prvom zasijedanju usvojen je program vjeronaučnog gradiva koji je trebalo da savlada svako dijete u dobi od 7-12 godina. Taj program sastojao se od sljedećih predmeta: 1. učenje Kur’ana, 2. nauka o i’tikadu (vjerovanje), 3. nauka o amelijjatu (obredoslovlje), 4. elementi ahlaka i adaba (etika i odgoj), 5. kratka historija islama. U raspravi o jeziku, na kojem će se izvoditi nastava, učesnici Ankete imali su tri različita pristupa:  da se udžbenik napiše na turskom jeziku,  da se napiše na bosanskom jeziku, arebicom,  da se napiše na bosanskom jeziku, latinicom. Jedan od članova Islamske prosvjetne ankete, prof. Mehmed ef. Muftić, iznoseći prijedlog da se udžbenik napiše na turskom jeziku, pravdao je to činjenicom što će to djeci kasnije u medresi dobro doći “kad budu učili kitabe na turskom jeziku”, dok je hafiz Ali ef. Zagorica, također, član Ankete, smatrao da se vjeronauka
1

Prvu islamsku prosvjetnu anketu sačinjavali su: hafiz Sulejman ef. Šarac, reisul-ulema, kao predsjednik, hafiz Mehmed ef. Okić i Omer ef. Zukanović, članovi Ulema medžlisa, Mehmed ef. Muftić, profesor Mustajbeg Halilbašić i Šefkija Gluhić, članovi Vakufsko-me’arifskog sabora, Nedžib ef. Smajlbegović, profesor Šeriatske sudačke škole, Ali ef. Kadić, profesor Gimnazije, Hasan ef. Hodžić, učitelj Učiteljske škole, hafiz Ali ef. Zagorica, Mustafa ef. Tulić, muallimi, Salih ef. Bašić, profesor Carigradske gimnazije, Hajdar ef. Fazlagić, učitelj osnovne škole, dr. Hamdija Karamehmedović, ljekar. Naknadno je umjesto Ali ef. Kadića, kooptiran Safvet-beg Bašagić. 2 Zapisnici sjednica Islamske prosvjetne ankete, održanih koncem decembra 1910. i u januaru 1911. svezak I, str. 4

168

može mnogo bolje naučiti i razumjeti na svome -maternjem, nego na stranom, nepoznatom jeziku. Ali, kako je arapsko pismo upravo radi Kur’ana sveto, “treba da se vjeronaučka knjiga napiše arapskim pismenima, koja su već dotjerana prema našem jeziku,” kazao je Zagorica. 3 Učesnik Ankete, Šefkija Gluhić, zastupao je vrlo radikalno mišljenje, insistirajući da se udžbenik napiše na bosanskom jeziku, latinicom, jer “i sada, rekao je on, mnogo svijeta zna čitati latinicu, ili bar čita lakše nego arapska slova...Vjera će se, na taj način, mnogo tačnije i sigurnije poznavati.” 4 S obzirom da su neki članovi Ankete izrazili rezervu prema tom stavu, bojeći se kako će to narod prihvatiti, Gluhić na to reagira primjedbom kako “treba da smo mi vođe narodu, a ne narod nama... i da ovdje ustanovimo i zaključimo onako kako je po našem mišljenju za narod najbolje”5 Elaborirajući mentalnu sposobnost djece, učitelj Hasan ef. Hodžić, istakao je da “duševni razvoj djeteta u ovom dobu isključuje obuku i na kakavom drugom jeziku osim na njegovom maternjem...Svi narodi uče vjeronauku na svom maternjem jeziku. I Arapi i Turci i Perzijanci i Kinezi i svako drugi, samo Bosanci treba da budu iznimka.”6 Nakon analize tog pitanja, Anketa je zauzela stav da se vjeronaučni udžbenik napiše na bosanskom jeziku, ali arapskim slovima, “kako bi kontakt učenika sa kur’anskim pismom bio što veći i svestraniji”. Jedno od značajnih pitanja koje je Anketa trebala da razriješi, bio je kvalitet i kvantitet svjetovnog programa nastave. Obrazlažući taj problem, član Ankete, dr. Hamdija Karamehmedović iznio je utemeljeno mišljenje da muslimanska djeca dolaze vrlo kasno u srednje škole te “ako naša djeca budu i ubuduće svršavala početne škole sa 14 i 15 godina, mi ćemo za kratko vrijeme propasti. Drugi elementi našeg naroda, koji s nama žive, rapidno napreduju, a mi rapidno nazadujemo. Prebrojte naše obrazovane ljude, pomislite na onaj strašno maleni broj muslimanskog činovništva i slobodne inteligencije, pa ćete vidjeti kako je tužno naše stanje”, naglasio je dr. Karamehmedović. 7
3 4

Isto, str. 8 Isto 5 Isto, str. 9. 6 Isto 7 Isto, str. 19.

169

Pitanje uvođenja svjetovnih predmeta u osnovno obrazovanje Anketa je rezimirala zaključkom “da je potrebno obraditi ono gradivo što je sadržano u minimalnom nastavnom planu osnovnih škola”. To je podrazumijevalo da djeca iz općeobrazovne oblasti trebaju “naučiti čitati i pisati latinicom i ćirilicom; iz gramatike bosanskog jezika temeljne pojmove; iz računa četiri glavne radnje s cijelim brojevima; iz zemljopisa i historije: nešto iz matematičkog zemljopisa, te zemljopis Bosne i Hercegovine i Austrougarske Monarhije, kao i nešto iz higijene i prirodopisa, što nam inače za život treba.”8 Anketa je, zatim, analizirala pitanje vremena u kojem se, objektivno, može realizirati takav nastavni program, pa su izražena tri stajališta:  da se program realizira za četiri godine,  da se realizira za četiri godine, plus jedna primpremna godina (ihtijati-sunuf), isključivo za arapsko pismo i Kur’an,  da se program realizira za četiri godine, plus dvije pripremne godine (ihtijati-sunuf) za vjeronauku. Nakon rasprave Anketa je zaključila “da se u onim mjestima gdje ima škola, a nema mektebi-ibtida’ijje, osnuje ihtijati-sunuf (pripravni tečaj-razred) od jedne godine, a osim toga da se predaje vjeronauka u sva četiri razreda osnovne škole po četiri sata na heftu.”9 Razmatrajući pitanje stručnog kadra koji bi predavao na ovim školama, Anketa je ocijenila da bi to trebao biti profil svršenika Daru-l-muallimina (islamska učiteljska škola), ili pak svršenika neke medrese, koji bi trebali komisijski da dokažu nivo svoje stručnosti. Drugo pitanje kojim se Anketa bavila, bilo je pitanje mektebi-ibtida’ijja u mjestima u kojima nema osnovne škole. Naime, jedan broj učesnika Ankete smatrao je da u takvim mjestima treba osnovati petorazredne ibtida’ijje, koje će preuzeti ulogu osnovnih škola, koje bi finansirala Zemaljska vlada, dok bi sredstva koja su se trošila iz Vakufske uprave za izdržavanje trogodišnjih ibtida’ijja, trebalo usmjerila na gradnju ibtida’ijja u mjestima u kojima postoje samo zastarjeli sibjan-mektebi.

8 9

Isto, str. 21 Isto, str. 37

170

Nakon analize ovog pitanja, usvojen je prijedlog da se u mjestima u kojima nema osnovne škole, osnuje petorazredna ibtida’ijja sa programom osnovne škole, uz dodatni razred (ihtijatisunuf). Anketa je zauzela ispravano stajalište da se u mjestima u kojima postoji osnovna škola ne otvara mektebi-ibtida’ijja, izuzev pripravnog razreda, odnosno da se kod osnivanja ovih škola prioritet daje mjestima u kojima nema ni ibtida’ijje ni osnovne škole. Muslimanski zastupnici u Bosanskom saboru pozvani su da se zauzmu da petorazredna ibtida’ijja dobije pravo javnosti, odnosno isti tretman kao i državna osnovna škola, te da se svršenicima trorazrednih ibtida’ijja omogući prelaz u onaj razred osnovne škole za koji budu mogli položiti ispit. I dalje je, međutim, ostao otvoren problem učiteljskog kadra, s obzirom da postojeći ni djelimično nije mogao pokriti utvrđene potrebe. Anketa je posebno poklonila pažnju funkcionalnosti mektepskih zgrada, namještaja i higijene. Naveden je žalostan primjer nekih fanatičnih i konzervativnih hodža koji su tvrdili da je grijeh sjediti u klupama i pisati na školskoj tabli. Da bi se takve i slične pojave izbjegle, te sačuvalo zdravlje i normalan razvitak učenika, Anketa je i u tom pogledu donijela nekoliko konstruktivnih zaključaka.10 Poseban problem predstavljao je uvođenje vjeronauke i svjetovnih predmeta u mjestima u kojima nema ni osnovne škole, ni ibtida’ijje, nego samo, eventualno, sibjan-mekteb. To pitanje Anketa je, ne nalazeći drugog modusa, apsolvirala molbom Zemaljskoj vladi da se u općinama u kojima žive muslimani, što prije otvore osnovne škole, a Vakufsko-me’arifskom saboru da uz

10

Ti zaključci sadržani su u sljedećim tačkama: Školske (mektepske) zgrade, prostorije i namještaj, treba da su urađeni prema modernim zahtjevima školske higijene. Osobito treba paziti: a/ da školska (mektepska) zgrada bude, po mogućnosti, na otvorenom mjestu, da je okrenuta prema istoku ili jugoistoku i da se ne gradi na vlažnom mjestu, b/ prostorije - školske (mektepske) sobe treba da su dovoljno prostrahne. Na jednog učenika moraju doći najmanje tri kubna metra prostora. Sobe moraju imati dovoljno svjetla i podesnu ventilaciju, te da se mogu dobro zagrijavati, c/ namještaj - ovdje osobito treba paziti na to da se svuda obezbijede podesne klupe, urađene prema visini učenika. (Zapisnici Islamske prosvjetne ankete, svezak I, str. 76)

171

ove škole odmah otvori ihtijat sunufe (pripremni razred) od jedne godine. 11 Prva islamska prosvjetna Anketa nastojala je da u sibjanmektebe uvede više reda i organizacije, s obzirom na opću anarhiju koja je vladala u njima. To stanje je, vjerovatno, dosta realno predstavio dr. Hamdija Karamehmedović, tvrdeći kako “hodže u takvim mektebima nemaju nikakve spreme. Povrh toga nema ni nazora nad njima. Svaki radi po svom ćeifu...Djeca nisu u razredu podijeljena-koliko je djece toliko je i razreda. U mekteb se počinje ići kad ko hoće, ne zna se tu ni za školsku godinu, ni za ferije. Djeca ostaju u mektebu po dvije i više godina, a ne nauče ni kira’eti-Kur’an... Provesti reformu u ovim mektebima prijeka je potreba”.12 Nakon svestranije analize stanja u sibjan-mektebima, Anketa je donijela zaključak o uvođenju trogodišnje nastave, da škol. godina počinje 1. septembra, a završava 30. juna, da mekteb zajednički pohađaju muška i ženska djece. Međutim, ni učesnicima Ankete,izgleda, nije bilo jasno kako će jedan sibjan-hodža organizirati trorazrednu nastavu u jednoj maloj i neuvjetnoj prostoriji, što govori da je i ovdje bilo dosta improvizacije i oslanjanja na neka nerealna rješenja. Ipak, Anketa je donijela novi plan reformiranih sibjanmekteba, koji se sastojao od sljedećih predmeta: Za prvi razred: 1. Elif-ba (sufara), a/ za bosanski jezik, b/ za arapski jezik, 2. Kira’eti-Kur’an, bez tedžvida, Za drugi razred: 1. Kur’an a.š. 2. Tedžvid, 3. Ilmihal, I i II svezak, Za treći razred: 1. Kur’an a.š. 2. Tedžvid, 13 3. Ilmihal, III i IV svezak. Kako su u sibjan-mektebima, uglavnom, predavali odrasliji svršenici tih mekteba, oni su bili dužni, po zaključku Ankete, da

11 12

Zapisnici Islamske prosvjetne ankete, str. 125 Isto, str. 132 13 Isto, str. 140

172

izgleda. “koji su završili u zadnje tri godine”. bilo nemoguće otkloniti. potrebno je da se uz ovu školu otvori ihtijat-sunuf (pripremni razred). i pored volje većine učesnika Islamske prosvjetne ankete. dužni pohađati dvomjesečni analfabetski tečaj. Ta obaveza je. po programu državnih osnovnih škola. “budući da velika većina ženske djece neće učiti ništa više osim početnog mekteba”14Izneseni su podaci da u cijeloj zemlji. ima samo 13 ženskih mektebi-ibtida’ijja. U tim školama bi se. posebno ahlaku. Razlog je većinom konzervativnost i fanatizam. osim nekoliko mješovitih. a dvije četverogodišnje. jer se nigdje ne spominje način kako privoljeti roditelje i učenike da to i učine. bar u većini. S obzirom da je Anketa sibjan-mektebe smatrala provizornim tipom mekteba. bila teoretske naravi. pisanje. ima i sada dosta mjesta u Bosni i Hercegovini gdje postoje državne osnovne škole. a muška djeca postaju obavezna pohađati dotičnu školu. Od toga su u Sarajevu četiri – dvije trogodišnje. ali u njih ne idu muslimanska djeca. Konstruktivan zaključak Anketa je donijela u pogledu organiziranja analfabetskih tečajeva. isključivo sa vjeronaukom. od kojih se jedna naziva rušdijjom. istakao je dr. trebali predavati i svjetovni predmeti. Hamdija Karamehmedović. Taj 14 Isto.bar tri mjeseca provedu na pedagoškoj praksi kod nekog muallima ibtida’ijje. međutim. Jedan broj članova Ankete insistirao je da se u svim većim mjestima otvaraju ovakve ženske škole. prema kojem su svi svršenici reformiranog sibjan-mekteba. 145 173 . pokazali nesposobnim za provođenje bilo kakavog oblika svjetovne edukacije mladih. to je zaključeno da. kiji je završio Daru-l-muallimin. Ženske početne škole Jedan broj učesnika Islamske prosvjetne ankete insistirao je da se vjerskoj naobrazbi ženske djece pokloni mnogo više pažnje. jer su se sibjan-hodže. pored vjerskih. a ne sibjan mekteb. ukoliko se u blizini od četiri kilometra otvori mektebi-ibtida’ijja ili državna osnovna škola. gdje bi se naročita pažnja posvetila vjeronauci.”Doduše. str. račun). Ono što reformi sibjan-mekteba daje negativan predznak jeste i dalje nedostatak osnovnih elemenata svjetovne naobrazbe (čitanje. Taj nedostatak je.

Istaknuto je da je mortalitet muslimanske djece zastrašujući. U Carigradu je već aktualizirana potreba za otvaranjem ženskog sveučilišta. Rečeno je da na Medicinskom sveučilištu u Petrogradu već ima upisano 11 muslimanki. str. aktuelizirana je potreba za osnivanjem jedne ženske učiteljske škole (daru-l-mu’allimat) u Sarajevu. to je dio 15 16 Isto. Kod najobičnijih bolesti. Odavno je već osnovana ženska učiteljska škola. dio učesnika Ankete i dalje je ostao pri svojim zastarjelim i konzervativnim nazorima. “jer (po njima) ženska djeca neće dalje produljavati nauku. 16 No. da se i ruski muslimani bude. str. koji su se ukorijenili kod neukog muslimanskog svijeta. prije nekoliko stoljeća stajale na većem stupnju kulture. nego danas. s obzirom da je postojeća na turskom i arapskom jeziku. gubi se dragocjeno vrijeme u “saljevanju strave” i sl. dok nižih i srednjih ženskih zavoda već sada ima značajan broj. op.. 149-150 17 Isto. str.konzervativizam ide čak dotle da ni liberalniji i obrazovaniji ljudi ne šalju svoju žensku djecu u školu”15 U skladu s tim. da same žene počinju dizati svoj glas i tražiti obrazovanje. 146 Isto. Među ženama Omejadskog perioda bilo je pravnika. odnosno da se djevojkama omogući školovanje na učiteljskoj školi. kao rezultat neznanja i praznovjerja. da i njihova ženska djeca imaju mogućnost da stiču nižu i srednju naobrazbu. kao i škola za babice. 157 174 .) na naše žensko dijete hrđavo uticati. a osim toga mogla bi (svjetovna nauka. Istaknuto je. i pored jake argumentacije u prilog vjerskog i svjetovnog obrazovanja ženske djece u početnim mektebi-ibtida’ijjama. naše uzdanice. a jedan broj njih da nastavi školovanje na Islamskom sveučilištu u Istanbulu. isticali su oni. koja bi trajala četiri godine. a.. Postoje naznake da se islam budi na sve strane. gdje bi ljekarska intervencija bila neophodna. poznavalaca prirodnih znanosti itd. čak. Žene su. Konstatirano je da samo dobro obrazovana žena može biti dobra majka i dobar prvi učitelj svoje djece. Neki članovi Ankete pozivali se na “svijetle primjere žena” iz islamske prošlosti koje su bile na visokom obrazovnom nivou.”17 S obzirom da je Zemaljska vlada već bila u pripremi Zakona o obaveznom osnovnom školovanju muške i ženske djece. pjesnika. U tom smislu traženo je da se muslimanki omogući da se samostalno obrazuje. što podrazumijeva i pristupačnu literaturu na našem jeziku.

Ankete zagovarao otvaranje petogodišnjih ženskih ibtida’ijja, koje bi programom odgovarale državnim osnovnim školama. Drugi dio Ankete zagovarao je četverogodišnju školu sa istim vjeronaučnim i svjetovnim gradivom, s tim što bi se u udžbenike unijele neke specifičnosti za žene (fikh - u vjeronauci i ručni rad i šivenje - u svjetovnoj naobrazbi). Nakon debate o ovom pitanju, Anketa je zaključila da islamska ženska osnovna škola treba da bude uređena slično kao i muška ibtida’ijja, s izvjesnim specifičnostima za žene. U toj školi izučavali bi se sljedeći predmeti: - Za vjeronauku: a/ Elif-ba, kao u muškoj ibtida’ijji, b/ Kur’an, c/ Ilmihal, d/ prijevod Karabaš tedžvida. - Za druge predmete: a/ četiri čitanke (ta’limi kiraet) za četiri razreda, sastavljene prema potrebama ženske djece, pisane arapskim harfovima, b/ računica za I, II, III i IV razred, c/ zemljopisa za III i IV razred, također pisani arapskim slovima. Prema propozicijama Ankete, vjersku nastavu trebali bi držati svršenici Daru-l-muallimina ili oni koji su položili stručni ispit i proveli tromjesečnu praksu u mektebi-ibtida’ijji. Svjetovne predmete, prema istom zaključku, predavale bi učiteljice iz narodnih osnovnih škola, do prispijeća muslimanki sa zamišljenog daru-l-muallimata (ženska učiteljska škola). Trebale su, međutim, godine da ženske mektebi-ibtida’ijje dobiju odgovarajući nastavni kadar, posebno ženski. Anketa je, privremeno, vidjela rješenje tog problema u angažmanu učitelja drugih konfesija. Pada u oči činjenica da je i ovdje “tvrda” linija Ankete uspjela u svome konzervativnom nastojanju da ženske mektebiibtida’ijje i dalje ostanu bez latiničnog pisma, dok su svjetovni udžbenici, također, trebali biti pisani arapskim slovima, što je bio ozbiljan nedostatak u modernijem obrazovanju muslimanke u odnosu na pripadnice drugih konfesija. Zaključak Prva islamska prosvjetna anketa morala je privesti kraju svoj rad januara 1911. godine, ne završivši u cjelosti predviđeni program, s obzirom da su neki njeni učesnici bili zastupnici Bosanskog zemaljskog sabora, koji je, upravo, počinjao zasijedanje u januaru te godine.

175

Anketa je imala izuzetno težak i odgovoran zadatak; da prouči i ponudi rješenja niza vjersko-prosvjetnih, odgojnih i općeobrazovnih pitanja, kojima se do tada prilazilo vrlo površno, parcijalno i nedovoljno nestručno, što je rezultiralo općom stagnacijom u svim segmentima bošnjačko-muslimanskog društva. Da bi uspješno realizirala taj cilj, Anketa je morala da otvori i neka pitanja koja su stoljećima imala status “nedodirljivosti”. To se, prije svega,odnosi na vjersko, a posebno svjetovno obrazovanje muslimanske ženske djece,s obzirom da su u tom domenu bili prisutni izuzetno snažni otpori, kako neobrazovanih roditelja, tako i većeg dijela konzervativno orijentirane uleme. No, Anketa je ipak, bar “pokucala na vrata” nekim rješenjima, o kojima su do tada mogli razmišljati samo izuzetno hrabri i odvažni alimi i intelektualci. Sama činjenica da je Anketa postavila određene standarde u oblasti osnovnog vjerskog i općeg obrazovanja, kako za mušku, tako i za žensku djecu, govori u prilog da je napravljen vrlo značajan iskorak u pravcu modernije islamske i općeobrazovne edukacije. Istina, neki zahtjevi Ankete nisu realno sagledani, s obzirom na prilike i općeobrazovni i kulturni nivo muslimanskog stanovništva na prelazu iz jednog u drugi povijesno-civilizacijski krug. Na intelektualnom planu učesnici Ankete bili su vrlo heterogenih svaćanja i razmišljanja. Među njima je bilo mladih, trezvenih i otvorenih, koji su željeli da se mijenja i popravlja sve što nije valjalo, ali ih je bilo i neodlučnih, slabih i vrlo konzervativnih, koji su, bez obzira na posljedice, željeli da sačuvaju status-kvo postojećeg stanja. S obzirom na aktuelno društveno-ekonomsko stanje, nedostatak kadrova, finansisikih sredstava, pa i volje kod nekih institucija, mnogi zaključci Prve islamske prosvjetne ankete dočekali su zasijedanje i Druge islamske prosvjetne ankete (decembar, 1911- januar, 1912). Pa, i pored toga, Prva islamska prosvjetna anketa svojim zaključcima, bar teoretski, uspjela je pokrenuti izvjesne reforme muslimanskog školstva, što će tek kasnije dobiti potpuniji smisao i opravdanje.

176

LITERATURA 1. Zapisnici sjednica Islamske prosvjetne ankete, održanih koncem decembra 1910. i januara 1911., svezak I-II, Ulemaimedžlis, Sarajevo, 1911., Arebica 2. Hasanović, Bilal: Neobjavljena doktorska disertacija Islamske pedagoško-obrazovne institucije u BiH s kraja Osmanske uprave do Drugog svjetskog rata (1850-1941), na arapskom jeziku

(1911-1910) ‫أول إﺣﺼﺎء إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻛﺎن ھﺪف اﻹﺣﺼﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دراﺳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻸﻃﻔ ﺎل، ﺣﯿ ﺚ‬ ‫ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻟﻢ ﯾﻤﺲ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون، ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨ ﺎت، ﺣﯿ ﺚ ﻛ ﺎن‬ .‫ﯾﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ‬ ‫اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻹﺣ ﺼﺎء رﻏ ﻢ اﺧ ﺘﻼف ﺗﻮﺟ ﺎت أﻋ ﻀﺎﺋﮭﺎ أن ﺗ ﺪرس ﺟﻤﯿ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺗﻄﺮح ﻋﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻘﻠ ﺔ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ‬ .‫ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻨﺎﺷﻰء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ‬
THE FIRST ISLAMIC EDUCATIONAL SURVEY (1910-1911) Summary The Islamic educational poll (expert board) had the task of studying and offering solutions to a number of religiouseducational and general educational questions in the field of elementary education, of which some had been ‘inviolable’ for centuries – such as secular education of female Muslim children, considering that strong opposition from parents as well as from the greater part of the conservative ulama dominated this sphere. Despite the heterogeneous intellectual makeup, the survey had conducted an analysis of all the questions and offered some solutions which, in contrast to the present condition, was a significant step forward in the direction of religious and general education of the new generation of Muslims.

177

178

Mr. sc. Mejra Softić GLAGOLSKE VRIJEDNOSTI ARAPSKIH DEVERBALNIH IMENA Sažetak Mogućnost realizacije glagolskog značenja upotrebom određenih deverbalnih imena smatra se zasebnim morfološkosintaksičkim specifikumom arapskoga jezika. Takvu funkciju u većoj ili manjoj mjeri imaju sva deverbalna imena - infinitivi, participi, pridjevi i elativna forma - s tim što sami participi pokazuju najveći stepen glagolske vrijednosti. Kako bi se upotrebom deverbalnih imena zadržalo glagolsko značenje uz istovremeno regiranje drugih sintaksičkih konstituenata -subjekta i objekta - moraju biti ispoštovani određeni «kontekstualni» uvjeti. U suštini, oni su općevažeći za svako od ovih imena, a još važniji uvjet je da značenje iskaza ostaje potpuno isto u momentu kada deverbalna imena budu zamijenjena aktivnom glagolskom formom. S formalnog aspekta, deverbalna imena s glagolskom funkcijom mogu stojati nedeterminirana ili determinirana članom ili aneksijom uz mogućnost iskazivanja temporalnih vrijednosti glagolske radnje.

***
Shodno svojoj morfološkoj strukturi, glagoli se u arapskom jeziku smatraju nesumnjivo «najrazuđenijom» kategorijom riječi. Utemeljenje za ovako sigurnu tvrdnju nije teško pronaći ima li se u vidu postojanje velikog broja proširenih glagolskih vrsta, šest razreda glagola samo prve glagolske vrste, šest vrsta nepravilnih glagola, brojni pomoćni glagoli, glagoli hvale, čuđenja, divljenja... svi praćeni brojnim specifičnostima svojih promjena kroz različita vremena, lica i načine koje se sa morfološkog nivoa obavezno protežu i na nivo sintakse. Ovako usložnjenoj situaciji sa arapskim glagolima dodatno doprinosi i jedna druga jezička pojava koja se smatra zasebnim

179

ostaju pošteđene nekih kompleksnih morfoloških kategorija uobičajenih za glagole a istovremeno nadoknađuju njihovo značenje.ﻓﹶﻬﹺﻢ‬S druge strane ‫ﻭ‬ «glagolska imenica» podrazumijeva formu koja se formalno. u većoj ili manjoj mjeri imaju sva deverbalna imena (infinitivi. po broju grafema. Poznato je da ovako dvostruku. participi. imenice za nadoknadu glagolskog značenja svedena na vrlo rijetke slučajeve (vidi Abdullah Ibn Akil. kao imena. ﻓﹶﻬ‬od glagola ‫ﻥﹶ‬‫ﻌﺎﻭ‬‫، ﺗ‬‫ﻢ‬‫ﻠ‬‫، ﻋ‬‫ . 101. ostvarivu samo na sintaksičkom nivou. tj. infinitiv mora zadovoljiti dva primarna uvjeta: 1. ‫إﺷْ ﻔﺎﻗً ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﻌﯿﻒ‬ ‫ﺎ‬ 1 Iako se u bosanskom jeziku ova dva izraza i terminološki i značenjski poistovjećuju jedan sa drugim. dok je upotreba gl.) اﻟﻘﯿﺎﺳ ﻲ‬Da bi implicirao glagolsku vrijednost. radnje kroz upotrebu određenog broja deverbalnih imena semantički usko vezanih za sam pojam glagola koja. pridjevi i elativ) i u ovom radu ukazat će se na posebne uvjete koji definiraju njihove glagolske vrijednosti. Infinitiv ili glagolska imenica ( ‫1)اﻟﻤﺼﺪر أو اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر‬ Kada govore o infinitivu kao realnoj zamjeni glagola. u arapskom jeziku postoji izvjesna razlika u tom smislu. Kairo. prvi termin podrazumijeva imensku formu koja svojim i značenjem i prirodom grafema u potpunosti odgovara glagolu umjesto kojeg stoji kao što su npr. tj. 122. dakle. Bejrut. Naime. koji ni na koji način nisu nadoknađeni. Šarh Ibn Aqil. 180 . Ibn Akil smatra da u tom smislu infinitiv ima primarnu ulogu. temporalne vrijednosti i valencije. 1997. pod određenim uvjetima poprimaju sintaksičke funkcije svojstvene glagolima. dok je u proširenim ‫ﺴ‬ glagolskim vrstama on pravilan (‫ . odnosno značenja. Ovakva njihova upotreba može se pripisati i jezičnoj ekonomičnosti. da je upotrijebljen kao cjelovita zamjena za elidirani glagol što podrazumijeva zadržavanje njegovog značenja. npr. Nahw al-luġa al-‘arabiyya. arapski gramatičari prvenstveno imaju na umu pravi ili korijeni infinitiv (‫ ) اﻟﻤ ﺼﺪر اﻷﺻ ﻠﻲ‬koji u prvoj glagolskoj vrsti ima oblik prema ustaljenoj upotrebi (‫ ) اﻟ ّﻤﺎﻋﻲ‬i polimorfon je. Dār at-turāl. razlikuje od svog glagola kao što je u primjeru ‫ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻣﺎﹰ‬ ‫ﹼﻤ‬‫ ﺳ‬ili ‫ﻧﺎﹰ‬‫ﻮ‬‫ﻧﺘﻪ ﻋ‬‫ . ﻋﺎﻭ‬O ovim razlikama šire vidjeti ‫ﻠﺖ‬ Muhammad As‘ad an-Nadiri. al-Maktaba al-asriyya. kod Arapa čestoj pojavi skraćivanja u govoru s obzirom na činjenicu da ove forme. odnosno. Po pitanju njihove gl. Ona se veže za mogućnosti realiziranja glagolskog značenja. ‫ﻥ‬ ‫ﻌﺎ‬‫ﻠﹾﻢ، ﺗ‬‫ﻢ، ﻋ‬‫ . rekcije.specifikumom arapskoga jezika i koja je obilježje više stilskog nego li svakodnevnog načina izražavanja. III. formalno-semantičku funkciju.

III. što je jednako ‫ﺷ اﻟ ﺑ‬ formama ‫2. ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﺮ ِ زﯾﺪ‬ ‫ب ا‬ 2 3 ‘Abbas Hasan. 1966.c.). َ ‫أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ أن ﺗﺼﺮ‬ ‫ب‬ .... 220. o.94. 6 Ibn Akil... Kairo.) i .). U prvom slučaju imenica iza infinitiva stoji kao subjektni genitiv što znači da je formalno u genitivu.(Smiluj se na slaboga). kao što je u ovom primjeru što. a prema svojoj sintaksičkoj funkciji u nominativu. III. ‫ﻞ‬ ‫ء‬ ‫ﻞ ﻠ ﺬ ﺪ‬ ٌ ‫( ﻋﺠﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮْب اﻟﻌ ﺴ ِ اﻟّﺬﯾ َ زﯾ‬Začudilo me da je Zejd popio ukusni med).4 U drugom slučaju iza infinitiva stoji objektni genitiv kada je imenica formalno u genitivu a ima sintaksičku funkciju objekta dok subjekt stoji u nominativu.skidanjem glava ljudi mačevima)5 ili determiniran određenim članom. ٍ ْ‫. 212.. . ﻋﺠﺒ ُ ﻣﻦ ﺷﺮْب زﯾْ ٍ اﻟﻌﺴ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺖ‬ Što se tiče padežnog nastavka apozitiva subjektnog ili objektnog genitiva.. a zdravije kloniti se glupih). ِ َﺮْ ٍ ﺑﺎﻟ ّﯿﻮ ِ ُ ُو َ َ ﻮ‬ ‫ﺑ ﻀ ب ﺴ ف رء س ﻗ م‬ (. 5 ibid. dakle. tada odlučujuću ulogu u njegovom definiranju ima sam kontekst. on može slijediti formalni izgled imenice i biti stalno u genitivu..‫( َﻌْﻈﯿﻤ ً واِ ﺪﯾْﻚ‬Poštuj svoje roditelje). ٌ ‫( ﻋﺤﺒ ُ ﻣﻦ ﺷ ﺮْ ِ اﻟﻌ ﺴ ِ زﯾ‬Začudilo me ‫ﻞ ﺪ‬ ‫ب‬ ‫ﺖ‬ da je Zejd popio med) što implicira َ ‫.. ً‫6.. ُ ‫( أﻋﺠﺒﺘﻨ ﻲ ﻣ ﺎ ﺗ ﺼﺮ‬ ‫ب‬ Začudilo me što udaraš. npr. npr.. Ukoliko uz upotrijebljeni infiniti ne postoji nikakva oznaka vremena vršenja radnje. 4 A. što se rijetko dešava. npr. (Začudilo me što ćeš udariti.c. npr.. o.. da ga može zamijeniti glagol istog značenja praćen infinitivnim česticama ْ‫أن‬i ‫ ﻣ ﺎ‬s tim što upotreba prve čestice implicira temporalnu vrijednost perfekta i futura a druga temporalnu vrijednost prezenta. tj. 211. 181 . III. أﺷْ ِﻖْ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﯿﻒ، َ ﱢﻢْ واِﺪﯾﻚ، ُﺷْ ُﺮْ ِﺮّﻚ‬ ‫ا ﻜ ﻟ ﺑ‬ ‫ﻋﻈ ﻟ‬ ‫ﻔ‬ 2. ili da se ravna prema njezinoj sintaksičkoj funkciji pri čemu u prvom slučaju stoji u nominativu a u drugom u akuzativu. otvara sve tri mogućnosti njegove temporalne vrijednosti.3 Najčešća forma upotrebe infinitiva u arapskom jeziku jeste anaksija kada on ima aktivno ili pasivno značenje. ُ ‫( ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺮ ِ اﻟ ُﻘﻼء أَ َ ُ و ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﻟﺴﻔﮭﺎء أﺳ ﻠ‬Čovjeku je ‫ﻢ‬ ‫ء ﻌ َ ﻟﺰم‬ potrebnije družiti se sa pametnima. Svoju glagolsku rekciju i značenje infinitiv zadržava i kada se upotrijebi nedeterminiran.ُ ‫( ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤ ﺮ ِ اﻟﻌﺎﻗ‬Pametni čovjek se druži. َ ‫َﻋْ َ َﺘﻨ ﻲ َ ﺮْ ُﻚ أﺧ ﺎك اﻟ ﺼﻐﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫أ ﺠﺒ ﺿ ﺑ‬ što može podrazumijevati َ ‫أﻋ َﺒﺘﻨ ﻲ أن ﺿ ﺮﺑ َ أﺧ ﺎك اﻟ ﻀﻐﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺠ‬ (Začudilo me što si udario svog malog brata). an-Nahw al-wāfī. npr. Dār al-ma‘ārif... ‫ﺎ ﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫( ُ ﻜْﺮً ِﺮّ ﻚ‬Zahvali se gospodaru svome). npr. Hassan..

tzv. c) treba implicirati značenje odnosne zamjenice. radnja koju izražava mora biti smještena u okvire prezenta ili prezentskog futura. te kao umanjeno ime. ‫ﻣ ﺎ ﺑ ﺎﺋ ٌ ﺻ ﺎﺣ ُ ھ ﺬا اﻟ َ ّﺎن ﺷ ﯿﺌً ﻣ ﻦ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺪﻛ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﻊ‬ ‫( ﺑ ﻀﺎﻋﺘﮫ‬Vlasnik ovog dućana ne prodaje ništa od svoje robe). ‫( اﻟﺤ ﺴﺪ ﻧ ﺎ ٌ ﻗﺎﻃﻠ ٌ ﺻ ﺎﺣ َﮭﺎ‬Zavist je vatra koja ‫ﺒ‬ ‫ﺔ‬ ‫ر‬ ubija svoga gospodara). Dār al-maktab al-‘arabī. npr. arapski participi u poređenju sa drugim deverbalnim imenima imaju najizraženiji intenzitet glagolskog značenja čiju temporalnu vrijednost diktira njegova determiniranost članom ili aneksijom.7 2. َ ‫أ زاﺋ ٌ رﺋ ﯿ ُ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ِ رﺋ ﯿ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺮ‬ ‫( اﻟﺠﻤﮭﻮرّ ﺔ؟‬Da li je predsjednik vlade u posjeti ‫ﯾ‬ predsjedniku republike?). Naime. da njegov atribut stoji tek poslije regirane riječi a nikako između njih. npr. Awdah al-masālik ilā Alfiyya Ibn Mālik.Ukoliko se infinitiv upotrebljava kao dopuna u svojstvu intenzifikatora glagolske radnje. II. odrična ili čestica za dozivanje. npr.). da bi nedeterminirani particip aktivni bio u funkciji glagola uz istovremeno zadržavanje njegove rekcije. Particip aktivni i particip pasivni (‫)إﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل‬ S obzirom na svoja formalno semantička obilježja. ُ ‫ُ ِر‬ ‫ﺳﺮ ت‬ ‫( ﻣ ﻦ ﻃ ﺎﻟﺒﯿْﻦ زاﺋ ﺮﯾْﻦ ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬Obradovao sam se dvojici studenata koji posjećuju univerzitetsku biblioteku).َ ‫ ھ ﺬا ﺿ ﺎ ِ ٌ زﯾ ﺪً، ھ ﻮ ﻣﻐ ﺎ ِ ٌ اﻟﻤﺪﯾﻨ‬što ‫ﺔ‬ ‫در‬ ‫رب ا‬ implicira ‫ھ ﺬا ﯾ ﻀﺮب زﯾ ﺪً )اﻵن أو ﻏ ﺪً(، ھ ﻮ ُﻐ ﺎدر اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ )اﻵن أو ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﯾ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ (‫( اﻟﻈﮭ ﺮ‬Ovaj danas tuče Zejda-ovaj će sutra. 182 . njegova glagolska vrijednost prestaje. ili u cilju pojašnjenja njezinog načina ili broja.. "‫ "ﺷﺮوط اﻹﻋﺘﻤﺎد‬koji se ogledaju u sljedećem: a) participu aktivnom moraju prethoditi upitna. d) da nije upotrijebljen u formi deminutiva. Bejrut. 153. moraju biti ispoštovani određeni kontekstualni uvjeti. ‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫( ﻋﺎ ِ ٌ رﺋﯿ ُﮭﺎ ﻣ ﺆﺗﻤﺮً ﺻ ﺤﻔّﺎ‬Predsjednik Vlade održava ‫ﯿ‬ ‫ا‬ ‫ﻗﺪ ﺴ‬ konferenciju za štampu).. ‫ﻧ ﺰ َ اﻟﻤ ﺴﺎﻓﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺎﺋﺮة ﺣ ﺎﻣ ً ﺣﻘﯿﺒﺘ ﮫ‬ ‫ﻼ‬ ‫ل‬ (Putnik je izašao iz aviona noseći svoju torbu). npr. oznake stanja ili imenskog predikata. ً ‫( ﯾﺎ ﻃﺎﻟﻌً ﺟﺒ‬O ti koji se penješ uz brdo!). pa je ispravno reći ٌ ِ ‫ ُﻘﺒﻞ راﻛ ٌ ﺳّﺎر ً ﻣﺴ‬a ne ‫ﯾﻘﺒﻞ راﻛﺐ‬ ‫ﺐ ﺒ َ ﺮع‬ ‫ة‬ ‫ﯾ‬ 7 Ibn Hišam. trebaju biti zadovoljena sljedeća dva uvjeta: 1. (On danas ili poslije podne napušta grad). ‫ﺎ ﻼ‬ b) mora biti u funkciji atributa.

tako da je ispravno reći ‫ ھ ﺬا ﻣﻜ ّ ٌ ﻣﺆدّ ً واﺟ َﮭ ﺎ‬a ne _ ‫ھ ﺬا ﻣﻜ ّ ٌ _واﺟﺒﮭ ﺎ‬ ‫ﺮم ﺑ ﺔ ﺒ‬ ‫ﺮم‬ ‫ﯾﺔ‬ ً ّ‫( ﻣﺆد‬Ovaj uvažava onu koja izvršava svoju dužnost). 131. ً ‫رأﯾ ُ ﺳ ّﺎر‬ ‫ﺖ ﯿ ة‬ ‫( ﻣﻜ ﺴﻮرً زﺟﺎ ُﮭ ﺎ‬Vidio sam automobil razbijenih stakala). što ilustrira primjer ً ‫ﻛﺎﻧ ﺖ اﻷﻣﻄ ﺎر أﻣ ِ ﻏﺎﺳ ﻠ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺲ‬ ‫ء‬ َ ‫( اﻷﺷﺠﺎ َ، ﻣﻨﻘﯿ ً ﻣﯿﺎ ُﮭ ﺎ اﻟﮭ ﻮا‬Jučerašnje kiše su saprale drveće. ili bez člana kada trebaju biti ispoštovani prethodno spomenuti kontekstualni uvjeti. i A. što znači da može stojati sa određenim članom kada radnja.. i očistile ‫ﺔ ھ‬ ‫ر‬ zrak).8 U sklopu složenog glagolskog vremena. ً‫( اﻟﺒ ﺎﻧﻲ ﻣﺪرﺳ ً ﻛﺎﻟﮭ ﺎدم ﺳ ﺠﻨ‬Onaj koji ‫ﺎ‬ ‫ﺔ‬ gradi školu nalikuje onome ko ruši tamnicu). ً ‫( ھ ﺬا ُﻌﻄ ِ ﻣﺤﺘ ﺎ ٍ أﻣ ِ درھﻤ‬Ovaj je jučer siromahu dao ‫ﺎ‬ ‫ج ﺲ‬ ‫ﻣ ﻰ‬ 10 jedan dirhem). može imati sve tri temporalne vrijednosti. o. te da između njega i njegovog objekta ne stoji nikakva riječ koja nije u najužoj sintaksičkoj vezi s ovim participom. dok kod trovalentnog glagola u akuzativu ostaju dva posljednja objekta. ٌ َ ْ‫ھ ﻞ ُﺨ‬ ‫ﻣ ﺒﺮ‬ ‫( اﻟ ّ ﻼ ُ اﻹﻣﺘﺤ ﺎ َ ُ َ ﱠ ً ؟‬Jesu li studenti obaviješteni da je ispit ‫ن ﻣ ﺆﺟﻼ‬ ‫ﻄ ب‬ odgođen?).o. u pasivnoj rečenici njegov objekt ima funkciju subjekta. Kada se radnja iz aktivnog stanja prevodi u formu pasiva. ako je ‫ا ﺟ‬ dvovalentan drugi objekt ostaje u akuzativu. npr. uz određene priloge. 255. on je ‫ ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ‬i stoji u nominativu. Vidjeti A. tj. radi o prijelaznim glagolima. naravno. Ako participe ‫ﻏﺎﺳﻠﺔ‬i ‫ ﻣﻨﻘﻴﺔ‬zamijenimo aktivnim glagolima ‫ ﺗﻐﺴِﻞ‬i ‫ﻨﻔﻲ‬. II. Particip pasivni regira glagolsku radnju u pasivu na isti način kao i particip aktivni.c. značenje se ne ‫ﺗ‬ mijenja. ‫ﺳ ﻌﯿ ٌ ﻣﻤﻨ ﻮ ٌ أﺧ ُه‬ ‫ح ﻮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ة‬ ً ‫( ﺟﺎﺋﺰ‬Seidovom bratu se dodjeljuje nagrada). o. Ukoliko je particip aktivni derterminiran članom. Hasan.c. Hasan.11 8 9 A. 11 Nadoknada glagolske radnje u pasivu participom pasivnim ispravna je samo ako se on u bilo kojem kontekstu može zamijeniti glagolom a da pri tome ne dolazi do promjene značenja iskaza.‫ع ﺒ ة‬ ً ‫(ٌ ﻣﺴﺮ ٌ ﺳّﺎر‬Dolazi brzi vozač automobila). Nadiri. Nadiri. naročita pažnja treba biti posvećena glagolskoj valenciji ako se. npr.9 Nadoknada perfekta upotrebom participa aktivnog svedena je na mali broj slučajeva kada on sa regiranom riječi stoji u formi aneksije. Ako je glagol u aktivnom stanju polivalentan. o. 10 A. npr. ovim participom je moguće iskazati prošlu radnju samo ako postoji mogućnost njegove zamjene formom prezenta a da pri tome ne dođe do promjene u značenju samog iskaza.c.c. II. npr.250. 183 . on tada bez ikakvih uvjetovanja implicira glagolsku rekciju i značenje kroz sve tri temporalne vrijednosti. 159. npr.

o. ‫( اﻟ ُﺮْﻓ ُ ُﻌْ َ َ ٌ ﻓﯿﮭ ﺎ‬U sobi se ‫ﻐ ﺔ ﻣ ﺘﻜ ﻒ‬ boravi) što je derivirano od ‫ .. umjesto elidiranog subjekta u pasivnoj rečenici obično stoji neki prilog. odnosno. Istovremeno. ‫(ﺻ ﺪﯾ ُﻚ ﻃّ ٌ أﺻ ُﮫ‬Tvoj prijatelj je ‫ﻘ ﯿﺐ ﻠ‬ lijepog porijekla). postoje ipak neka obilježja koja pridjev jasno 12 A. ِ ‫( أﻧﺖ ﻣﺮﻣﻮ ُ اﻟﻤﻜﺎﻧ ِ داﺋﻤً، ﻣﺴﻤﻮ ُ اﻟﻜﻠﻤ‬Ti si uvijek ugledan i uvažen). «pridjev sličan polivalentnom participu aktivnom». npr. Prema pravilu. dakle. npr. da bi regirao glagolsko značenje. ﺷ ﺒﯿﮫ ﺑ ﺎﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑ ﮫ‬pri čemu bi se ova sličnost mogla prije vezati za njegov sintaksički položaj nego za funkciju. nego samo njemu sličan. broja i padeža koja se ponekad formalno preklapaju.U slučaju da se radi o neprijelaznom glagolu. Pored oznake za akuzativ. kao i oznaku za genitiv. pridjev ovakvog značenja treba biti korijeni. riječ regirana pridjevom glagolskog značenja može imati i oznaku za nominativ. ne mogu imati objekti akuzativ. Ova sličnost prvenstveno se ogleda u njihovoj semantici. te mogućnosti iskazivanja kategorije roda i broja. 294. ‫ﺔ‬ ‫ع‬ ‫ﺔ ﺎ‬ ‫ق‬ ili ِ ‫( اﻟﺠﺎﻣﻌ ُ ﻣﻔﺘﻮﺣ ُ اﻷﺑﻮا‬Vrata fakulteta su otvorena).ﯾﻔﻮز اﻟﺤﻠ ُ ﻗﻮ‬ ‫ﻮ ﻻ‬ Iako pridjev i particip aktivni imaju zajedničku definiciju koja ih karakteriše kao derivirana imena glagolskog značenja sposobna za iskazivanje kategorije roda. ُﻌْ َ َ ُ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ‬a ono od ‫َﻌْ َ ِ ُ اﻟﻤﺮﯾ ُ ﻓﻲ‬ ‫ﯾ ﺘﻜﻒ‬ ‫ﺾ‬ ‫ﯾ ﺘﻜﻒ‬ ‫ . dakle. 184 .c. ‫ب‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺔ‬ Pridjev (‫) اﻟﺼ ّﺔ اﻟﻤﺸ ّﮭﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻔ‬ Arapski gramatičari ga nazivaju ‫اﻟ ﺼ ّﺔ اﻟﻤ ﺸّﮭﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﻤﺘﻌ ّي‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻔ‬ ‫إﻟ ﻰ واﺣ ﺪ‬tj. ‫ﻊ‬ plemenit i hrabar). neophodno je da ispunjava sve kontekstualne uvjete. ُ ‫ﯾﻔ ﻮز ﺑﺮﺿ ﺎ اﻟﻨ ﺎس اﻟﺤﻠ ُ اﻟﻘ ﻮ َ، اﻟﻜ ﺮﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻮ ل‬ ‫ع ﺐ‬ َ ‫( اﻟﻄﺒ َ ، اﻟ ﺸﺠﺎ ُ اﻟﻘﻠ‬Naklonost ljudi zadobija onaj ko je slatkorječiv. prijedložna konstrukcija ili infinitiv. rekciji akuzativnog objekta. .. ً ‫.ﯾﻔ ﻮز اﻟﻜ ﺮﯾ ُ اﻟﻘﻠ‬te ‫ﻢ ﺐ‬ da stoji kao akuzativ specifikacije. npr. ‫ .اﻟﻐﺮﻓ ﺔ‬Particip pasivni rijetko stoji u aneksiji sa zamjenom subjekta i ako se to desi tada obično ima pridjevsko značenje koje.. npr. deriviran iz trokonsonantske osnove neprijelaznih glagola.12 S obzirom na činjenicu da se deriviraju iz neprijelaznih glagola koji. tj. odnosno. ne implicira glagolsku radnju nego samo postojanost nekog svojstva. ovdje se obaveznom nameće potreba da se ukaže na to da mogući objekt koji se javlja uz ove pridjeve nije pravi direktni objekt. bez obzira da li stoji sa određenim članom ili bez njega. III. npr. s obzirom na njezinu stvarnu sintaksičku funkciju subjekta. ِ ‫ .. npr. Hasan.. mogućnosti iskazivanja glagolskog značenja.

potpunog značenja i potvrdnog oblika. Elativ (‫)اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ‬ Ima li se u vidu semantika elativne forme koja se ogleda u pojačanom isticanju svojstva. dok imenica koja stoji u službi glagolskog subjekta ima dvostruku funkciju. Ove zakonitosti ilustriraju i sljedeći primjeri : َ ‫ھ ﻞ رأﯾ‬ ‫ﺖ‬ ‫( رﺟ ً أﺣ ﺴ َ ﻓ ﻲ ﻋﯿﻨ ﮫ اﻟﻜﺤ ُ ﻣﻨ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋ ﯿﻦ زﯾ ٍ ؟‬Jesi li vidio ikoga s boljom ‫ﺪ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻼ‬ surmom na očima od Zejdovih očiju?). negacijom ili zabranom. tačnije rečeno. dakle. isticanju samog značenja sadržanog u glagolu iz čijeg infinitiva se i derivira.13 U odnosu na paradigme participa aktivnog koje su pravilne i sasvim ograničenog broja.c. i pravilne i nepravilne.ﺃﺣ‬On je vrjedniji ‫ﻦ‬ ‫ﻖ‬ toga).c. potrebno je da elativ regira imenicu u nominativu kao glagolski subjekt. jer ne postoji osnovna glagolska vrsta s korijenim radikalima ‫( ﻕ،ﻡ، ﻥ‬Vidjeti A. 163). dok je takav redoslijed sasvim moguć u kombinaciji sa participom aktivnim. ‫ﻊ‬ ‫ﻢ‬ gdje upravo značenje kontinuiranog svojsta ukazuje da se radi o pridjevu a ne participu.o. mnogo su brojnije i formalno raznovrsnije. Pri tome mora postojati mogućnost zamjene elativa glagolom u aktivnom stanju bez promjene značenja iskaza.. Također. tj. Nadairi. a sam eletiv treba imati pridjevsku funkciju. 185 . nije dopušteno da regirana riječ pridjeva glagolskog značenja stoji ispred njega. ‫ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻗﺎﻃ‬ ‫( ﺃﺧﻮﻙ ﺣﺎﺳ‬Tvoj brat ima presudno mišljenje i završnu riječ). npr.. kao što je u primjeru ‫ ﺑﻪ‬ ‫ ﻫﻮ ﺃﻗﻤ‬umjesto ‫ ﺑﻪ‬ ‫( .14 U cilju postizanja glagolskog značenja. 14 Važno je napomenuti da nije ispravno derivirati elativ iz pridjeva koji nemaju glagolsku osnovu. paradigme pridjeva. Šire o ovome vidjet A. ona je istovremeno ‫( اﻟﻤﻔ ّﻞ‬riječ koja se poredi) i ‫( اﻟﻤﻔ ّﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ‬riječ s kojom ‫ﻀ‬ ‫ﻀ‬ se poredi). on mora biti trokonsonantski. ‫ﻣ ﻞ رأﯾ ﺖ رﺟ ً أﻛﻤ َ ﻓ ﻲ وﺟﮭ ﮫ‬ ‫ﻼ ﻞ‬ 13 Ponekad pridjev može biti deriviran i iz prijelaznog glagola i to na paradigmu participa aktivnog kada akuzativni objekt prelazi u formu genitivnog objekta. 152. o. Riječ kvalificirana elativom mora biti neka opća imenica uvedena pitanjem. realizacija glagolskog značenja njegovom upotrebom javlja se kao jedna sasvim realna mogućnost. Ona se prvenstveno ogledaju u činjenici da se pridjevi deriviraju od neprijelaznih glagola i označavaju kontinuirano svojstvo koje. Da bi se paradigmom elativa ُ ‫أﻓﻌ‬ ‫ﻞ‬ moglo istaknuti pridjevsko svojstvo glagola.distanciraju od participa aktivnog.. nije ograničeno temporalnom vrijednosti. Nadiri.

As‘ad an-Nādiri. 1996. 2. kuture i sporta – Ljiljan. 1997. 5. Wright. Wright. 3. Muftić. 6. 4. Ministarstvo obrazovanja. Ako bi se elativne forme ‫ أﺣ ﺴﻦ‬i ‫ أﻛﻤ ﻞ‬zamijenile aktivnim glagolskim oblicima ‫ ﯾﺠﻤ ﻞ‬i ‫ ﯾﺤ ﺴﻦ‬smisao iskaza se ne mijenja. Dār at-turāl . riječ ‫ رﺟ ﻞ‬u oba iskaza jeste opća imenica. Također.‫ﺼ ق‬ ِ ‫( اﻹﺷﺮا ُ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ وﺟ ِ اﻟﻌﺎﺑ ﺪ اﻟ ّﺎد‬Nisam vidio nikoga lica blistavijeg od ‫ﮫ‬ ‫ق‬ lica iskrenog vjernika). ‘Abdullāh: Šarh Ibn ‘Aqīl ‘alā Alfiyya Abī Abdullāh Muhammad Ğamāludīn Ibn Mālik. al-Maktaba al-‘asriyya. odnosno. Kairo. Al-Ansārī al-Misrī. nauke. Teufik: Gramatika arapskoga jezika. Muhammad: Nahw al-luga al-‘arabiyya. Dār al-ma‘ārif. Ibn ‘Aqīl. Sarajevo. Dār al-makteb al-‘arabī. Bejrut. 186 . and edited with numerous additions and corrections by W. 1998. Ibn Hišām: Awdah al-masālik ilā Alfiyya ibn Mālik. LITERATURA 1. prethodno spomenuti uvjeti. uvedena je pitanjem i negacijom dok glagolski subjekti ‫ اﻟﻜﺤ ﻞ‬i ‫ اﻹﺷ ﺮاق‬imaju svoju dvojnu funkciju. 1974. Bejrut. William: A grammar of the Arabic language translated from the german of caspari. ‘Abbās: an-Nahw al-wāfī. Librairie du Liban. Kairo 1996. Hasan. 1980. Bejrut. su zadovoljeni i drugi.

The forms like these include temporal verbal values also. أ ّﺎ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﮭﻮ ﯾﻈﮭﺮ أﻋﻈﻢ درﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟ ّﻔﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻣ‬ . From the formal point of view. in some different degree.‫اﻟ ّﻔﺎت اﻟﻔﻌﻠ ّﺔ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸ ّﮭﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل‬ ‫ﺒ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ُﻌﺘﺒﺮ إﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻠ ّ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻔﻌﻠ ّﺔ اﻟﻤﻌ ّﻨﺔ اﻣﺘﯿﺎزا‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺧﺎ ّﺎ ﺑﺎﻟّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺤﻮ ّ اﻟ ّﺮﻓ ّ.‫اﻟﻔﻌﻠ ّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺑﻌﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ ّﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻤﻔﻌﻮل، ﻻ ﺑ ّ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮوط‬ ‫ﺪ‬ ‫ﯾ‬ ‫اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﻤﻌ ّﻤﺔ اّﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺧﺎ ّﺔ ﺑﻜ ّ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺳﻤﺎء.‫ﻓﯿﮭﺎ ھﻮ إﺑﻘﺎء ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻮل ﻧﻔﺴﮫ وﻗ َ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸ ّﮭﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻓﻌﻼ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠ ّ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﻤﺎء أن ﺗﻜﻮن ﻧﻜﺮة أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄداة‬ ‫ﻲ‬ . All deverbal nouns – infinitives.‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و اﻹﺿﺎﻓﺔ و أن ﺗﻀﻤﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اّﺬي ﺗﺆدى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ‬ ‫ﻟ‬ VERBAL VALUES OF ARABIC DEVERBAL NOUNS Summary The possibility to be realized verbal functions using some defined verbal nouns is considered to be specific morphological and sintax appearance in arabic language. functions like that. they are in efect for each of those verbal nouns. More important condition for sintax mean is to stay unchanged when deverbal nouns be replaced by active verbal form. ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه‬ ‫ي ﺼ ﻲ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺻ ﻠ‬ ‫اﻷﺳﻤﺎء، اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻤﻔﻌﻮل، اﻟ ّﻔﺔ اﻟﻤﺸ ّﮭﺔ و اﺳﻢ اﻟﺘﺼﻐﯿﺮ، ﻟﮭﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺼ‬ ‫ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ. أھ ّ ﺷﺮط‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺻ ﻞ‬ ‫ﯿ ﻟ‬ . The participles are separated as nouns by the most remarkable verbal value degree. participles. such verbal nouns can stand undefined and defined by article or annexation. In essence. In order to be kept verbal functions using those deverbal nouns by the presence of verbal governing other sintax elements – subject and object – some specific context conditions must be followed. adjectives and noun of preeminence – have. 187 .

188 .

Hazema Ništović BOŠNJAKOV STAV PREMA ORIJENTALNOJ JEZIČKOJ TRADICIJI Sažetak Bošnjaci su u jednom historijskom periodu svoju pismenost vezivali za orijentalne jezike. koji nisu doživljavali nametnutim već su ga prihvatali kao jezik islama i nastojali da se arapski jezik uči uporedo s maternjim. jezik u sebi sadrži porijeklo jednog naroda. Bošnjak je tako zauzeo određeni stav prema orijentalnoj tradiciji u okviru koje je posebno mjesto pripadalo prevođenju vjerskih knjiga na bosanski jezik.Mr. U uvjetima jake orijentalne tradicije bosanski jezik je dobio poseban značaj jer su njime Bošnjaci potvrđivali svoju slovensku pripadnost. njegovu prošlost i budućnost. Mnogi Bošnjaci. Bošnjak kritizira njihovu inertnost i sklonost distanciranju od vlastite sudbine. Dakle. List Bošnjak se zalagao za maternji. *** U uvjetima orijentalnog okruženja bosanski jezik je dobio poseban značaj. pa su teško prihvatili činjenicu da bosanskom jeziku treba dati prednost u odnosu na orijentalne jezike. sc. bosanskim jezikom. Ma koliko Bošnjaci prihvatali islam 189 . upoznali su se s bogatom kulturom islamskog svijeta. obrazovani tradicionalno u velikim islamskim centrima. To neznanje o sebi i svom historijskom biću predstavljeno je u listu Bošnjak kao sudbina jednog naroda. Na ovaj način Bošnjaci se čvršće vezuju za etničko-jezičku maticu. a ne za orijentalne jezike. posebno za arapski jezik. I ovaj period bošnjačke historije i pored raznih pritisaka austrougarske vlasti obilježen je čvršćim vezivanjem Bošnjaka za bosansku kulturnu tradiciju. Jezikom su Bošnjaci potvrđivali slavensku pripadnost.

hrvatski i srpski. Tako će u tekstu: O bošnjačkoj književnosti. 2. a posebno od turskog uticaja. 1. arapski 440. oni su pravili razliku između jezika kojim se obavlja molitva i jezika kojim komuniciraju. str.VII. Bošnjak je započeo seriju tekstova pod naslovom: Šta je s prijevodima kitaba? List se zalaže za prevode vjerskih knjiga na bosanski jezik.kao svoju vjeru. s ciljem vjerske edukacije omladine na bosanskom jeziku. Bošnjak je isticao značaj narodnog jezika i pored vladajuće orijentalne klime. List se zalagao za odvajanje od orijentalnog kulturnog miljea i čvršće vezivanje za bošnjačku tradiciju. a ne turski i perzijski. većina ih je znala arapsko pismo. br. Arapsko pismo trebalo je da ustupi mjesto latinici.10. Arapsko pismo postaje sredstvo pomoću kojeg se manipuliralo Bošnjacima. zaključiti: "Što bi se dalo ovako jezgrovitom i mudrom savjetu prigovoriti? Valjda samo to što je rečeno naški. Tokom 1892. Protiv orijentalne tradicije bilo je propagande sa strane. Bošnjak. Bošnjak. pa kaže: "najbolji je onaj jezik koji je od svojih 1 Na osnovu zvaničnih podataka. te njegovanje maternje jezičkokulturne baštine. to je bila Vladina dugoročna strategija. str. Bošnjaci su se služili i ostalim orijentalnim jezicima (perzijski i turski). I/1891. Safvet-beg Bašagić2. Edukacija izbjegličke populacije ostvarivala se naporedo ćirilicom i arapskim alfabetom.1910. 3-4. godine u Beogradu je osnovano udruženje za pomoć bosanskohercegovačkim izbjeglicama nastanjenim u Srbiji. br. Jaka propaganda sa srbijanske strane i vladina politika odvajanja Bošnjaka od orijentalne tradicije rezultirale su cijepanjem bošnjačkog korpusa u dva nacionalno-politička tabora. 1."3 Bašagić ističe značaj nastajanja bošnjačke književnosti na bosanskom jeziku. 3 Anonim (Safvet-beg Bašagić): O bosanskoj književnosti. analizirajući djela Abdija i Potur-Šahidija. ali sve je to bilo zanemarljivo u odnosu na maternji bosanski jezik. Vlada je nastojala da muslimane postepeno odvoji od orijentalnih jezika. turski jezik je znalo svega 2289 lica.1 Vlada je nastojala Bošnjake odvojiti od orijentalnih jezika. 2 Anonim (Safvet-beg Bašagić): O bosanskoj književnosti. Arapski jezik mnogi Bošnjaci nisu znali. 3-4. 2. I/1891.VII. Neki Bošnjaci i sami uviđaju da je za njih najbolje odvajanje od orijentalne jezičke tradicije. 190 . odnosno rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini od 10.

Kakva je fajda sa onijem jezikom što govoriti kojega dotični ne razumije?"4 Bašagić posebno ističe značaj alhamijado literature. pjevali i pojedine knjige izdavali. Srbima i Hrvatima nije odgovarala teza o bosanskom jeziku jer je labavila vezu sa njihovim maticama. 1963. i Š. 2. već samo iz ljubavi napram svojoj braći i domovini na svom materinskom jeziku pisali.. te se od takvih ljudi nije ni moglo očekivati uključivanje u jezičke preporodne tokove. Šestokrilović. Žali bože. Naime. 3-4.." Sve su to sinovi naše mile domovine koji su vrlo lijepo pisali i pjevali na našem materinskom jeziku. 191 . Šahin Šestokrilović. br. Š. Zabilježena je anegdota Edhema Mulabdića o jeziku Bošnjaka. Bošnjaci su se čvrsto držali orijentalne tradicije mada im orijentalni jezici nisu nudili čvršću vezu sa islamskim svijetom? Islamske institucije u Bosni slijedile su "internacionalnu koncepciju u koju se teško uklapao jedan mali jezik kakav je bio bosanski. Šahin-beg Šestokrilović. 4 U Bošnjaku je Bašagić pisao pod pseudonimima i inicijalima: Šestokrilović. jedan od urednika i vlasnika Bošnjaka."6 Mnogi Bošnjaci obrazovani su tradicionalno u velikim islamskim centrima. 6 Dževad Jahić: Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora. 5 Anonim: O bosanskoj književnosti. upoznali su se sa bogatom kulturom islamskog svijeta. nije prihvatio jezik Joze Čebulara pitajući se zašto se ne piše him umjesto im kada u Kur'anu imamo takve konstrukcije. pod većim brojem biografija paša."5 Uzroci potiskivanja bosanskog jezika obično se traže izvan bošnjačkog korpusa. što nijesu većina njihovih djela još objelodanjena.Š. Jusuf-beg Filipović. str.roditelja čuo i naučio. str. te davanje prednosti bosanskom jeziku nad orijentalnim jezicima. Autor konstatira da su mnoga djela napisana čistim bosanskim jezikom. 42). tj.Š. Bošnjak je konstatirao da su najveći otpor prijevodima vjerskih knjiga na bosanski jezik pružali ljudi iz redova visoke uleme. S. str. ali zbog nedostataka materijalne potpore čekaju na štampanje. 51. a malo je onih koji govore o tome koliko su Bošnjaci imali udjela u zapostavljanju bosanskog jezika. "Isto tako bilo je čestitih sinova mile naše domovine koji su premda nije bilo potreba. vezira i književnika Bašagić se potpisivao stavljajući šest tačaka i "ć" na kraju (Bibliotekarstvo. Sarajevo IX. upravo zbog toga što je pisana bosanskim jezikom. Kamo sreće da se nađe koji domoljub te da to dragocjeno blago sakupi i na ogled svojoj braći izdade. ovdje bosanski.

10 Faktor bošnjačke identifikacije je jezik i slavensko porijeklo. da bi se ponovo aktueliziralo 1906. ali se nisu mirili sa činjenicom da se bosanskom jeziku da isti tretman. "U životu našem susrećemo ogromnu većinu našeg islamskog mlagjeg naraštaja bez ikakve vjerske naobrazbe – čega prije nije bilo pa ipak ne možemo dokučiti nazadka uzroka tom. S ciljem kvalitetnijeg obrazovanja mladih. Čauševića. (S. XVI/1906. br. Ilmihala i Bergivije sa turskog na bosanski jezik. To pitanje nije ozbiljnije postavljeno narednih pet godina. Dž. Sarajevo. 10 Autor prvog našeg štampanog alhamijado teksta. da se spasimo. 193-198) 192 . objavio u Istambulu djelo pod nazivom. Duh preporoda i u ovom segmentu je prisutan na stranicama Bošnjaka. Janković: Ko je autor prvog našeg štampanog alhamijado teksta?. Ovo je od virovanja na bosanski jezik kitab. godine pojavljuje djelo Bergivija M. IV.1. što odugovlači sa prijevodima vjerske literature na bosanski jezik. koje je uredništvo Tarika prevelo na bosanski jezik. 7 Alija Nametak: Inicijali i pseudonimi u bosanskohercegovačkim listovima. Književni jezik. pritom. Bošnjak. zebe pa uzalud tražimo lijeka. str. Istina. godine. Bošnjak se zalaže za prevođenje vjerskih knjiga na bosanski jezik. Očito je u Bosni bio aktuelan period adaptiranja arebice i procvat alhamijado književnosti. da svoju mladost naoružamo potrebnim vjerskim znanjem. 7 Prijevod vjerskih knjiga na bosanski jezik Rasprava o prijevodima vjerskih knjiga na bosanski jezik započela je u Bošnjaku 1899. 12. pa je Bošnjak posebno na tome insistirao. 1988. posebno ženske populacije. 9 U Sarajevu se 1908.Kapetanović ga je izružio što oblike bosanskog jezika tumači oblicima iz arapskog jezika. autor članka se zalaže za arapsko pismo i bosanski jezik. U realizaciji ove ideje bila su podijeljenja mišljenja. da budu čelična u borbi s drugim elementima. 17/4. 9 U Bošnjaku se posebno ističe potreba za prijevodom Šurutisalata. IX/1963. s prvim pokušajem stvaranja stabilnijeg arabičkog pravopisnog uzusa za štampanu praksu bio je Mustafa Rakim koji je 1868. br. apelirajući."8 Bošnjak kritizira visoku ulemu što ovaj civilizacijski čin ne podržava. str. 8 Anonim: Dvije tri o prijevodu vjerskih kitaba. Bibliotekarstvo. Neki Bošnjaci su prihvatali isključivo arapski jezik kao jezik vjerske literature. da se "turskije pismeni" za te potrebe posebno preurede. 15. To nas boli. nego su čak insistirali na zabrani prijevoda vjerskih knjiga sa turskog na bosanski jezik. 2.

onim koji znaju misliti zrelo svojom glavom i kojima je stalo do napretka društva. str. br. Malobrojni pripadnici evropski obrazovane bošnjačke inteligencije bili su pod jakim uticajem hrvatske i srpske propagande. 44. 2. izloženi razvlačenju bošnjačkog intelektualnog korpusa na jednu ili na drugu stranu."11 Bošnjak ističe kako vatreni zagovornici turskoga jezika postaju oni koji taj jezik ne poznaju. Napredak Bošnjaka koči ona primitivna struja koja se drži starih načela i koja želi da sve ostane po starom "kalufu".Neki Bošnjaci su smatrali da je prijedlog konstruktivan i da će imati značajnijeg udjela u islamskom odgoju omladine. 1. U Bošnjaku se posebno ističe sklonost Bošnjaka da se za neku ideju zainteresiraju. a kad bi ga čuo jedan Osmanlija da turski razgovara..) ove prve smatra umnim ljudima. Sarajevo. 13 Isto. ili se potpuno ugasi kada dođe do nadležnih faktora. 1. ili ga poznaju toliko da na tom jeziku bez podsmijeha Osmanlija ne bi mogli ni hljeba zatražiti.14 Bošnjak kritizira bošnjačke intelektualce. str."13 Kulturološki napredak i kulturnu individualnost Bošnjaka nije pratilo postojanje moderne nacionalne svijesti. uvjereni da će taj korak doprinijeti napretku domovine. 2. ". XI/1899."12 Istina neki istaknuti alimi iz toga perioda zauzeli su se za realizaciju ideje o prevođenju vjerskih knjiga na bosanski jezik. 193 . ali svaka napredna ideja zastane. a drugi su ovu ideju odbacivali. 12 Isto. str 1. Bošnjak. ali zna toliko da bi umio na turskome jeziku zaiskati hljeba. br. XI. 30. str. ali i napretku islama. pa su se oni zbog toga čvršće vezali za Osmansko carstvo. 1. taj bi ga morao ismijavati. njihovu inertnost i sklonost distanciranju od vlastite sudbine. To je posebno važilo za prve univerzitetski obrazovane Bošnjake koji su studirali u Beču ili u Zagrebu. "Neki alimi i drugi umni ljudi izjasnili su se za prevođenje kitaba na bosanski jezik..taj gorljivi zagovaratelj turskoga jezika možda ne zna ni bleknuti turski. XI. Bošnjaci nisu imali dovoljno snage i 11 Vidjeti u tekstu Šta je s prijevodima kjitaba. Anonimni autor članka Šta je s prijevodima kitaba (Bošnjak XI/1899. Autor je posebno ogorčen na one koji turski jezik drže za neku "nadnaravnost koja i danas naš milozvučni bosanski jezik baca u zapećak. a potom je napuštaju. 14 Vidjeti o ovome u knjizi Dževada Juzbašića: Nacionalno-politički odnosi u bosanskohercegovačkom Saboru i jezičko pitanje (1910-1914). str. 44.

Međutim."16 List ističe kako Bošnjaci teško pokreću neke probleme s mrtve tačke bez obzira o kakvom se napretku radilo. te da oni ništa ne moraju poduzimati. da nam se za svaki korak našeg napretka pobrine i uredi. tendencije suprotstavljanja i otpor ćirilici pojavljuje se u periodu kada su Bošnjaci bili na raskrsnici svoje nacionalne identifikacije i kada su tragali za svojim historijskim korijenima.upornosti da bi istrajali na realizaciji ideje. Preko mnogih značajnih pitanja su hladnokrvno prelazili. te sve prepustimo pustoj zaboravi ili iščekujemo da nas na to neko treći prinuka. Anonim: Što je s prijevodima kjitaba. Bošnjak. br. zapostavljanja arebice i bosančice. Bosanska grafija kao i velik broj neslavenskih riječi. a ni istočni civilizacijski tokovi nisu kod Bošnjaka potirali osjećaj slavenske pripadnosti. Pitanje grafije u Bošnjaku je nepotrebno ispolitizirano. o tome Bošnjak kaže: "Ni nadležni faktori na žalost ne uzeše tu stvar ozbiljno i za to malo po malo ušutješe i oni koji su se bili živo zainteresirali. Jezičke tendencije u Bošnjaku. str. Ni zapadni. U ostalom to je kod nas muslimana sasvim prirodno da se za svaku novoizvršenu stvar u veliko počnemo zanimati. Mi koda se bojimo išta od sebe i sami svojim silama poduzeti. 1. makar u tome ležao i opći napredak zajednice. vezane za orijentalnu tradiciju su kompleksne. 194 . pa da mi gotovo nagjemo bez da mi imalo oko toga promučimo. 1. Jest mi kando svaku stvar. a nakon vrlo kratkog vremena se toga svega nasitimo i preko svega toga hladnokrvno prijegjemo. 44. XI/1899. pa makar to bilo i od neophodne potrebe. Bošnjak. Oni čekaju da 15 16 Anonim: Šta je s prijevodima kjitaba. Otvaranjem fronta na liniji ćirilica – latinica skrenula se pažnja sa mnogo značajnih jezičkih pitanja koja je trebalo riješiti. "Mi sve očekujemo od visoke zemaljske vlade. adaptiranih i inkorporiranih u slavenski jezički milje predstavljaju bogatstvo bosanskog jezika.. XI. mi sve očekujemo da nam to neko drugi uredi i pred nas gotovo ko na tanjiru postavi. To je razdoblje kada su se Bošnjaci otvarali prema Zapadu. tijem pitanjem i tako sada gotovo o tome niko i ne misli. makar u tome ležao i preveliki napredak za nas. a čuvali otvorenost prema Istoku. 2. svako poduzeće pa zasijecalo ono ne znam koliko u naše sopstvene interese i narodni nam napredak."15 U austrougarskom periodu dolazi do naglog prodora latinice. str.. te navale zapadne leksike. Težnja za jezičkim emancipacijom probudila je bošnjačku inertnost i prekinula uvjerenje da će se o njihovom napretku i kulturološkoj emancipaciji brinuti Zemaljska vlada.

195 . Bošnjak nikada ne daje uopćene kritike. to je onda znak da mi još spavamo. Pogledajmo na naše sugragjane drugih vjeroispovijesti. 1. koliko se oni za svoj opstanak brinu. Bošnjak XI/1899. pa da to pitanje o prijevodu uzmu ozbiljno u pretres i shodne korake učini. jer stara riječ veli: 'tugja ruka svrab ne češe'!"18 17 Anonim: Što je s prijevodima kjitaba. sagledavaju se posljedice i nude rješenja. Sarajevo 2. br. pogotovo naš visoki rijaset-ulema-medžlis je to pitanje ostavio dok minu nesnosne ljetne vrućine i dok se veleučani gg. ali se ne očekuju i ne prihvataju gotova rješenja. 18 Isto. 1. Zbog inertnog držanja i distanciranja od ideje vezane za prijevode vjerskih knjiga na bosanski jezik.važna pitanja pokrene Vlada. X. "Već je krajnje vrijeme da se pubrinemo sami za se i za svoju djecu. niti ima uopćen stav prema pojavi koju iznosi. Bošnjak upućuje kritike visokim vjerskim službenicima među kojima se nalazi i reisulema i članovi rijaseta ulema-medžlisa. nagju opet iza ljetnog odmora na okupu. što smo mislili da naši nadležni faktori. "To dakako niti je. pa treba da se i mi sami za se pobrinemo. Bošnjaci su u stanju mrtvila. Premda nas je pri duši boljelo gledajući kako se pitanje o prijevodu kjitaba sve više baca u zaborav. Ako to ne uradi. sve će ostati na razini zamisli. u onom mrtvom snu koji nikome ne daje jamstvo za napredak. traže se uzroci. oni se ne bore za svoje interese i ne ulažu dovoljno intelektualne energije za napredak svog naroda. Ta nije ona dužna da se za sve brine i da nam sve ugotovljeno u ruke predaje. jer kada se mi nećemo sami za se da pobrinemo. članovi sa presvijetlim reis-elulemom na čelu. nego ga vodi rubu posvemašnje propasti. str. a potpuno smo uvjereni da je dobrobit potpomagati i ići nam na ruku da sami sebi i svome rodu koristimo. onda se ne ostaje samo na tome. Kada se istakne neki problem."17 Bošnjak se buni protiv Vladinih "ugotovljenih rješenja" i davanja uputa za oživotvorenje ideja koje su korisne za budućnost bošnjačkog podmlatka. Bez obzira što je bilo vrijeme preporoda i što je bio pravi trenutak za značajnije intelektualne akcije. str. to smo se ipak tješili time. te da podržava one koji su svome rodu od koristi. 44. Od Vlade se očekuje da potpomaže korisne ideje. a niti može služiti nama na čast. da sami sebi i svom rodu pomognemo. da ne izgledamo da nam visoka zemaljska vlada svašta ugotovi i pred nas gotovo stavi i na svašta nas upućuje.

(Sad rodoljub nastavlja rasporegjivati arapska pismena i udešava ih za naš bosanski jezik. Ipak je na reformi arebice najznačajnije rezultate imao Džemaludin Čaušević koji je na jednostavan način arapsko pismo prilagodio bosanskom jeziku. U reformiranju arebice značajnije rezultate postizali su i Ibrahim Berbić. XI.Bošnjakovu ideju o prijevodu vjerskih knjiga na bosanski jezik narod je dočekao s oduševljenjem i odobravanjem. a to je znak. Dolaskom Austro-Ugarske bosančica iščezava dok je arebica i dalje u upotrebi.mj. Bilo je prijedloga da se vjerski kitabi prevode na bosanski jezik i pišu latinicom. 19 U grafijskom usavršavanju arebice učestvovali su i čitaoci Bošnjaka. Tako je nastala čuvena matufovača ili matufovica. a osobito potaknut uvodnim člankom iz 44. "B. nego ćemo pričekati dok vidimo kakav će sud poručiti kod nadležnih faktora. broja vašeg lista od 20. Ibrahim Seljubac i Arif Sarajlija. 23. Na prelazu između XIX i XX vijeka ona se reformira. 20 Ur. 56-57. br. Nama je drago što se za ovu važnu stvar zauzimaju naši rodoljubi. šaljem vam evo g. 3. mektebe i uopće za potrebe vjerske pouke. Junus Stovra. str. Kako smo razumjeli ovaj rodoljub je jedan primjerak ovog rasporeda i preuredbe arapskih pismena podastro i na nadležno mjesto na pregled. uredniče jednu moju radnju s kojom sam po svojim slabim silama pokušao preurediti arapska pismena za naš bosanski jezik. Sarajevo."21 Krajem XIX i početkom XX vijeka prisutna je tendencija masovnijeg uvođenja bosanskog jezika u vjerske škole. što mi zbog pomanjkanja onih pismena ne možemo objelodanit. str. Štampane su i neke početnice pisane arebicom i na bosanskom jeziku. Bošnjaku su počela stizati pisma čitalaca u kojima rodoljubi izriču zahvalnost "što se ova korisna i tako potrebna stvar potiče. 3. ali i težnji da se nađe najbolje i najprikladnije rješenje prilagođavanja arebice zahtjevima bosanskog jezika. te zato mi sada o istoj uredbi ne ćemo više govoriti. 2000."20 Sva ta pisma čitalaca svjedoče o težnji Bošnjaka da se očuva arapsko pismo. da je ova stvar zaista nužna i potrebna. 196 . Ta 19 O ovome vidjeti više u Gramatici bosanskoga jezika. XI/1899. Bošnjak. 21 Isto. Prvi zapaženi reformator arapskog pisma bio je Omer Humo. Čim je objavljen tekst o potrebi prijevoda vjerskih knjiga na bosanski jezik. 47. pr. Senahida Halilovića i Ismaila Palića.": Za prijevod naših kjitaba. "Ali potaknut vašim pisanjem i poticanjem za tu zaista potrebnu stvar u vašem Bošnjaku. Dževada Jahića. str.

br. Pa samo se po sebi razumije da će svaki naš bosanski Musliman. mada nemaju ništa protiv da budu prisutni i u orijentalnoislamskom jezičkom prostoru.ideja nije naišla na podršku jer je bilo dovoljno argumenata koji govore da bi ti prijevodi promašili svoj cilj.25 Ovaj preporod aktueliziran je pojačanom sviješću Bošnjaka o značaju svog bosanskog jezika koji se sve češće dovodi u vezu sa opstankom bošnjačkog naroda. XI. str. Dževad Jahić. 25 Isto. 24 Gramatika bosanskoga jezika. XI/1899. str. On je presudno uticao na preusmjeravanje razvoja bosanskog pisanog jezika u austrougarskom periodu. "B. "Muslimani vjerske kjitabe prihvataju kao svoju svetinju.24 Ta knjiga odigrala je značajnu ulogu u prihvatanju latiničnog pisma među Bošnjacima. Senahid Halilović. kjitab koji je bio napisan sa arapskim pismenima a na našem milozvučnom bosanskome jeziku sa nasladom učiti i gledati. 3. 3."22 Sa kitabima pisanim latinicom ne bi bilo tako pa je razumljivo što se na ovoj ideji nije istrajavalo. Ur. Bošnjak."23 Mada se Bošnjak zalagao za latinicu kao službeno pismo arebička tradicija je bila veoma jaka. Sedam godina prije pokretanja Bošnjaka Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak napisao je knjigu Risalei ahluk (Pouka o lijepom ponašanju) bosanskim jezikom i latinicom. U vrijeme aktuelne preporodne djelatnosti Bošnjaka u Istanbulu je 1893. te ćemo tako daleko naprijed koračati u vjerskoj nauci i kulturnom napretku. "Neki su mislili da bi se ti prijevodi mogli urediti i latinicom. 47. 197 . objavljena prva dvojezična gramatika Bosansko-turski učitelj.": Za prijevod naših kjitaba. Otuda se njeguje svijest da se Bošnjaci ne smiju odvajati od svog maternjeg jezika. 22 23 Isto. ali ja mislim da bi upotreba tog pisma u naše vjerske kjitabe izazvla nepoćudnost. Zbog toga je i razumljivo što se pitanje prijevoda vjerskih knjiga u Bošnjaku često postavlja kao prioritetno. Ismail Palić. str. što više mi bi s tijem promašili svoj cilj pošto se ne bi htjelo lahko primiti. te bi vjerske kjitabe štampane bosanskim jezikom i arapskim pismom prigrlili s pobožnim poštovanjem kao što uopće naši Muslimani poštuju i kazini čine kjitabima. svoj milozvučni bosanski jezik s nasladom uče. str. 58. 58. 23. Različiti stavovi koji se mogu naći na stranicama Bošnjaka odraz su borbe različitih struja unutar bošnjačkog korpusa kao i nekih ekstremnih pogleda na nacionalni identitet Bošnjaka.

Gramatika je bila namijenena Turcima za učenje bosanskog jezika i Bošnjacima za učenje turskog jezika. 198 . Pretpostavlja se da jezik na koji je preveden Kur'an nisu smatrali bosanskim. "Mi Muslimani Bosne i Hercegovine. koji je zastupao ideju da svako treba pisati svojim jezikom za koji će prilagoditi arapski alfabet. On je predlagao Bošnjaku da pored ćirilice i latinice neke rubrike piše i arapskim pismom. Čaušević: II godište kalendara Mekteb. 27 Dž. a koji su se zalagali 26 Bošnjak je pratio sve ono što se dešavalo u oblasti prevođenja vjerskih knjiga ali se nije zabilježio prevod Kur'ana Miće Ljubibratića 1895. Sa bosanskim jezikom i arapskim pismom on je želio da ublaži jake reakcije koje su dolazile čak i od članova Egzekutivnog odbora. mada je objavljivao vijesti o izlasku iz štampe manje značajnih publikacija. oglase po školama. arebica je trebala da potakne Bošnjake da čitaju i da se tako kulturno uzdižu. arapsko pismo. Gramatika Bosansko-turski učitelj dokaz je da se i u vrijeme jake orijentalne tradicije nije prekidala veza sa slavenskom jezičkom niti. ako pokažemo himet (nastojanje) i hamijjet (patriotizam) ne samo da ćemo imati vjerskih knjiga sa arapskim hurufom na našem jeziku."27 Ovakvi Čauševićevi stavovi bili su motivirani panislamističkim razlozima. a onda i Bošnjak uz latinicu i ćirilicu trebao bi obući lijepo istočno odijelo. Autor Gramatike ponudio je neka originalna rješenja. nego ćemo dobiti i potrebite natpise. 26 Usklađivanje vjerskih udžbenika sa zahtjevima vremena i širenje literature na bosanskom jeziku Štampanje knjiga na bosanskom jeziku a arapskim pismom trebalo je poslužiti širenju pismenosti i kulturnom napretku Bošnjaka. Činjenica je da su brojni pisci stvarali svoja djela na turskom jeziku koji je Bošnjacima bio veoma blizak mada se u Bosni nikada masovnije nije turskim jezikom govorilo. Bošnjak nije komentirao izlazak iz štampe pomenute Gramatike. štacijama. Ovo je usporilo kulturni napredak Bošnjaka. uredima. S obzirom da mnogi Bošnjaci nisu znali ćiriličko i latinično pismo. Preporodna linija pod vođstvom Džemaludina Čauševića bila je središnja. Čaušević je u II godištu kalendara Mekteb (1907/1908) objasnio razloge koji su ga naveli da se zalaže za bosanski jezik i arapsko pismo. Džemaludin Čaušević je bio pod jakim uticajem turskog književnika Sami Frašerija. 1907/1908. kafanama sa ovim pismom.

Hamdija Muhić. 199 . Proho. 12. Murat ef. str. XVI/1906. 29 Isto."30 Komentirajući raspravu gospodina Prohe. Kulenović i drugi. Muslimanska naklada "Putokaz". 1990. 1. Hafiz Abdulah Sofić. Ahmed ef. Hasan ef. Heremić. Zagreb. koji su se zalagali za prijevod knjiga na bosanski jezik bili su Sejfulah ef. str. a ujedno je to garancija da će ova ideja pobijediti i po tome se naskoro ostvariti. Muhamed Hadžijahić: Od tradicije do identiteta. "Tu potrebu smo mi danas kao donekle već osjetili jer se ono staro pitanje o prijevodu vjerskih kjitaba počinje oživljavati. ali ti ništa ne vrijede.28 Ova tradicionalna struja bila je veoma jaka pa je svaka ideja o prijevodu vjerskih knjiga bila gušena. "Uz svu anahronost računa se da je arapsko-turskim pismom i bosanskim jezikom izdato 500 000 primjeraka raznih knjiga. a neke firme uvodile su ovo pismo u svojim natpisima uporedo sa ćirilicom i latinicom. tj. Mahmić. Puška. Ibrahim ef. Sejfullah ef. Ovaj put je stupio na poprište učeni muderiz. IV. Hadži Hafiz Džafer ef. da je pitanje to postalo nužno."29 Najbliži Čauševićevi saradnici. Hajrović. navike da se u vjerskim školama nastavi sa učenjem iz starih udžbenika na arapskom i turskom jeziku. objavljenu u Gajretovom Kalendaru. br. koji zagovara to pitanje i otvoreno s dokazom vjerskim u ruci ističe tu potrebu. 15. 30 Anonim: Dvije tri o prijevodu vjerskih kjitaba.za zadržavanje postojećeg stanja. Proho. Praho) iznio danas to pitanje opet na tapet to je dokaz. Najaktivniji među Čauševićevim saradnicima bio je učeni muderiz Sejfulah ef. Čak je u jednom periodu ovo pismo bilo uvedeno u vjerskim ustanovama kao pismo administracije. Muhamed Seid Serdarević. Da je baš jedan muderiz (g. 130. jer su 28 Dr. str. Zahvaljujuću učenim Čauševićem saradnicima Bošnjak se nada da će ideja o prijevodu vjerskih knjiga na bosanski jezik pobijediti i da će uskoro početi njena realizacija. Salih Emin Avdić. Ova grupa učenih ljudi početkom XX vijeka je zatalasala bošnjačke mase da se pitanje o prijevodima vjerskih knjiga na bosanski jezik počne oživljavati. Bošnjak. postavljeni su zahtjevi da ovo pismo dobije ravnopravan status sa ostalim (ćirilicom i latinicom). "Bilo je doduše protesta po raznim sastancima. Razloge što to pitanje nije riješeno Bošnjak nalazi u pojedincima koji se vješto koriste narodnim slabostima i mrse račune naprednim ljudima. Bošnjak tvrdi kako se niko nije usprotivio oživljavanju ideje o prijevodima kitaba. 130.

str. str. donoseći uporedo turski i bosanski tekst. br. 1. Bošnjak."35 Prijevodi knjiga za vjersku pouku predstavljali su značajno pitanje u Bošnjakovim raspravama o jeziku. 33 Isto. Obrazovanje na narodnom jeziku Bošnjak stavlja u sami egzistencijalni vrh. 15. Značajan doprinos za uvođenje bosanskog jezika u sistem vjerske edukacije dao je Džemaludin Čaušević izdanjem popularne Bergivije 1908. Vjersko obrazovanje mora biti savremeno kako bi se brzo i lahko savladalo ono što je za vjeru potrebno. te da se nalazimo u okolnostima koje nas od malih nogu prisiljavaju da se borimo za egzistenciju. jer je ovo pitanje oko kojeg se sva pitanja kreću koje nam daje obilježje kao jednoj zasebnoj skupini.. a stari nemar zabaciti jer će pred Bogom za to odgovarati. ne osvrćući se na trajanje. "Ovo bi trebale hodže zapamtiti i manuti se svojih besposlica. IV. str. XVI/1906."34 Bošnjak posebno kritizira nemarnost i lijenost vjerskih službenika kvalifikujući to neoprostivim grijehom zbog kojeg će pred Bogom odgovarati. Ipak vjerski udžbenici na narodnom jeziku konačno su uvedeni tek 1912. slogom i velikom ljubavlju što prije ne sredi. učilo. 1. str. godine kada je Bošnjak prestao izlaziti. Isto."33 Sve ovo govori da je potrebno prevođenje vjerskih knjiga na bosanski jezik radi lakšeg shvatanja i usvajanja vjerske pouke.vezani za uzahan krug a autori njihovi ne smiju na svjetlo kao šišmiši. te se svojski latiti posla. 1.32 U Bošnjaku se ističe potreba usklađivanja vjerskih udžbenika sa zahtjevima vremena. Kvalitetnim vjerskim obrazovanjem "svoju mladež od džehaleta kutarišemo i na pravu stazu izvodimo. Ako se ovo pitanje zdogovorom. 200 . ako nas je Bog gadob učinio u drugim stvarima. onda nam je jasna sudbina naša. ovdje treba iskreno raditi. 1. 1. Ko hoće raspravljati treba izaći s kalemom u ruci u javnost – junak ko je."31 Bošnjak ističe da su se vremena promijenila i da su potrebe za prijevodima knjiga na bosanski jezik narasle. 34 Isto.. taj će na vidjelo. Dijete više ne može ostati u mektebu pet do šest godina. str. Jedan vjerski udžbenik na bosanskom jeziku napisao 31 32 Isto. a što se prije polahko. Ne treba bar u ovom pitanju uzimati slabu stranu lahkovjernog i dobroćudnog naroda. već mora obrazovanje nastaviti u državnim školama "od kojih mu zavisi život i položaj. 12. 35 Anonim: Dvije tri o prijevodu vjerskih kjitaba.

Jusuf Midžić. Gramatika arapskog jezika sa objašnjenjima na bosanskom jeziku Već je naglašeno da je arapski jezik u Bosni imao poseban status. da me bolje razumje i on i sva ostala braća. br. X. 24-25. te zauzimanje stavova prema orijentalnoj literarnoj tradiciji i čvršćem vezivanju za bosansku kulturnu tradiciju. prijedloge i komentare. 38 Bošnjak. jezik prema kojem su Bošnjaci imali posebno poštovanje. str. 9. a posebno se insistiralo na čitanju i usvajanju temeljnih zakonitosti arapskog jezika. Muhamed Hadžijahić. koliko se kod nas troši truda i vremena na izučavanje arapskoga jezika. Ovaj period bošnjačke historije i pored raznih pritisaka austrougarske vlasti.je i Abdulvehab Ilhamija početkom XIX vijeka. što ga napisah slatkim maternjim jezikom. dopisnik šta primijetio ovom odgovoru. U Bosni su postojale brojne vjerske škole u kojima se izučavao arapski jezik. a ne može biti što ne znam turski. posebno one koji preko pisma i jezika utiču na omladinu da prihvate hrvatstvo ili srpstvo kao što je učinio jedan učitelj u mostarskom Osvitu. samo radi toga. br."37 Bošnjak je poduzimao i neke samostalne akcije kao što je zahtjev da se islamski školski zavodi temeljito reformiraju. pa kaže: "Da ne bi g.39 Bošnjaci su svoju pismenost u jednom periodu vezali za arapski jezik. Tu se prije svega misli na suglasnik h i na udvojene suglasnike. Od tradicije do identiteta. 39 Vidjeti ovo kod Dževada Jahića: Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora. Zbog toga se osjećala potreba da se arapski jezik uči preko maternjeg bosanskog jezika. 12. to je bio jezik Kur'ana. učenik Šerijetske škole u Sarajevu polemizira sa jednim Vatanovim dopisnikom koji piše turskim jezikom. Jusuf Midžić: Naši dopisi. 2. Bošnjak. Arapski jezik je nesumnjivo uticao i na neke pojave u govornom bosanskom jeziku. VI. str. II/1892. Uredništvo Bošnjaka je uputilo prijedlog Rijasetu da penzionira nestručne vjeroučitelje i hodže. str. 201 . str. 23. XV/1905. 41. 36 U Bošnjaku je postojala rubrika Naši dopisi u kojoj su čitaoci reagirali na pojedine stavove.38 To neznanje o sebi i svom historijskom biću predstavljeno je u Bošnjaku kao sudbina jednog naroda. 127. koji 36 37 Dr. obilježen je kulturno-prosvjetnim napretkom u odnosu na prethodni period. nisu taj jezik doživljavali nametnutim već su ga prihvatali kao jezik islama. "Poznata je stvar. neka mi dopusti reći da to učinih. 2.

Sintaksa (nahv) Uz Gramatiku su autori dodali vježbe na arapskom i bosanskom jeziku. 1. učitelja gimnazije u Mostaru.je od starina kulturni. X. Bošnjak."41 Gramatika je najavljena u Bošnjaku tri godine prije njenog izlaska."42 Bošnjak je obavještavao kulturnu javnost o svim značajnim izdavačkim poduhvatima. kad izagje iz štampe. Danas je pravilo da se svaka znanost mora obučavati na najlakši način. da je u ovdašnju Islamsku dion. Knjiga će nositi naziv: Gramatika i vježbanika arapskog jezika od A. Pravila o pravopisu kao uvod u Gramatiku 2. nadamo se da će ta knjiga biti dobra i razumljiva. "Čujemo. Bulića. XVII/1907. 1. Isto. I. 42 Anonim: Gramatika arapskog jezika. 202 . H. a za Muslimane i vjerski jezik. Kadića. Uostalom. Kadića. Budući da poznajemo pisce te arapske gramatike kao vješte ljude u arapskom jeziku. Gramatika navedenih autora pisana je po savremenim metodama. profesora gimnazije u Sarajevu i A. a njen kvalitet obećavaju renomirani autori koji su poznati kao dobri poznavaoci arapskog jezika. 3. te isticao potrebu prevođenja vjerskih knjiga na bosanski jezik. Kugli – Zagreb. dct. Bošnjak. br. Za učenje kojega stranoga jezika prvo je i temeljno pravilo. da se taj jezik uči preko svoga materina. 19. u izdanju knjižare I. Hartmana St. učitelja vel. 5. Poseban publicitet dat je arapskoj Gramatici A. Do toga vremena kod nas nije bila prevedena ni gramatika ni rječnik na bosanski jezik. br. Anonimni autor teksta obrazlaže kome je sve i zašto potreban rječnik stranih riječi pa kaže: "Svakome slabo obrazovanom. gimnazije u Mostaru. strukturirana iz tri dijela: 1. Knjiga se preporučuje svim onim koji se bave pisanjem. str. to dobar uspjeh iz arapskoga jezika ne može izostati. opširno ćemo se na nju osvrnuti. str. 31. def. štampariju predana arapska gramatika na štampanje. Između ostalih korisnih izdanja donosi se kraći tekst o izlasku iz štampe Šeringerovog Priručnog rječnika tuđih riječi i fraza. Bulića. Oblikoslovlje (sarf) 3. XX/1910. 40 41 Književni oglas. str. 10. U najavama se isticao njen značaj. profesora i A. saradnicima raznih listova i časopisa. Ako se dakle ova knjiga tačno progje."40 Bošnjak je u nizu članaka pratio i komentirao arapske udžbenike i priručnike. "Uz to smo u istoj knjizi dodali zgodne i dovoljne vježbe u arapskom i našem jeziku i protumačili sve riječi koje u tim vježbama dolaze.

kojim su arapski istumačeni. XII/1902. 27. koji bi onda. 34. Mladi autor teksta. 5. 43 Anonim: Priručni riječnik tugjih riječi i fraza. 45 Isto. 34.."44 Autor se upušta u suhoparno i nedokumentirano poređenje arapskog jezika sa grčkim i latinskim "kao da je pohabao sve komentare klasičnih jezika. Bošnjak konstatira da "spisatelj nije dozrio da ocjenjuje ovako zamašne stvari. br. Neka Mehmed Teufik upre prstom u jednog čovjeka. str. Bošnjak je oštro napao način pisanja pomenutog autora jer nije ispoštovao objektivnost kao osnovno načelo novinarskog poziva. svršeni gimnazijalac. koji je pismen i čita knjige.. vidi se da se još nije kutarisao iz gjačkih krpa."46 Sve bi to bilo uredu. Bošnjak. Od tradicije do identiteta. VIII.kojih ima. da je u vrijeme kada je gramatika pisana postojao neko ko je poznavao latinski."43 Ranije je istaknuto da se na stranicama Bošnjaka često nalaze polemičke rasprave u formi odgovora ili reakcije na pisanje nekih listova. 3."45 Bošnjak smatra nedopustivim da neko kritizira knjigu koja nije "ni štampana ni litografisana. autora Mehmeda Teufika. njemački i arapski. kritizira nastavu i rukopisnu Gramatiku profesora Muftića. te da u pomenutoj gramatici nema dovoljno primjera. 1-2. Bošnjak posebno negoduje što autor članka napada Muftićevu neobjavljenu Gramatiku čiji su komentari pisani bosanskim jezikom. kaže se u Bošnjaku. 1-2. hvala Bogu. kada je ova gramatika ragjena znao ili latinski ili njemački. često piše u novine. a uz to da je bio poznavalac arapskoga jezika. priličan broj. Sarajevo. str. U VI broju Behara započeo je izlaziti članak (filološka disertacija) pod naslovom: Arapski jezik na našim gimnazijama. 46 U VI broju Behara. pa tamo naći latinske nazive.recimo popularno. a hvali i preporučuje kao uzor oblikoslovlja Herderovu Arapsku gramatiku sa objašnjenjima na njemačkom jeziku. 1-2. str. 7."47 Mehmed Teufik kritičan je i prema načinu prevođenja definicija jer smatra da su doslovno prevedene i da autor nije u te prijevode udahnuo nimalo kreativnosti. "Mi ćemo samo ovo dodati. kao i učenu i visoko obrazovnu potreban je rječnik tuđih riječi. XII/1902. 44 Anonim: U VI broju Behara. 31. I. nego je samo dva tri puta među đacima prepisana. . br. VIII. XVII/1907. Bošnjak. br. 47 Dr Muhamed Hadžijahić. str. Sarajevo." Autor teksta kritizira pisca Gramatike šta je "arapski jezički sistem tumačio bosanskim jezikom navodeći da je trebalo pri sastavljanju arapske gramatike za naše škole zaviriti u arapske gramatike pisane na njemačkom jeziku. 7. Bošnjak. 203 . str.

1907/1908. 41. str. br.pobijedile su Bošnjakove ideje o uvođenju udžbenika na narodnom jeziku u vjerske škole. 7. 4. Anonim: Dvije tri o prijevodu vjerskih kitaba. Bošnjak. br. 7. 1912. br. XV/1905. XVI/1906.VII. 19. Anonim: Književni oglas. XVII/1907. 12. 204 . Bošnjak. Anonim: U VI broju Behara. Dž. 8. 5. 5. Čaušević.Autor teksta to objašnjava činjenicom da se veoma malo prevodi s arapskog na naš jezik. 1. br. IV. Bošnjak. zaslužan i za objavljivanje prvih gramatika arapskog jezika sa objašnjenjima na bosanskom jeziku. a što više ta je gramatika izragjena za novi arapski jezik. 31. Bošnjak. Dr Muhamed Hadžijahić. 5. br. dakle. 49 LITERATURA 1. 3. pa ne može poslužiti đacima za učenje klasičnog arapskog jezika. XI/1899. I. da je nauka krenula boljim putem. br. niti je slušao predavanja dotičnih profesora. 2. I. kako se počelo raditi sa Herderovom gramatikom. napisanom na njemačkom jeziku. List ističe da je Herderova Gramatika rađena za savremeni arapski jezik. jer niti je pisac ispitivao dotičnog gjaka. a vjerske knjige su se počele prevoditi na bosanski jezik bez predrasuda i zapreka. Anonim: Šta je s prijevodima kjitaba. a navodi brojne razloge protiv Herderove Gramatike pisane na njemačkom jeziku. 10. Bošnjak. XX/1910. pa se sam gjak ne može njom apsolutno ništa poslužiti. Bošnjak. Anonim: Dvije tri o prijevodu vjerskih kjitaba. Bošnjak. VIII. str. 10. 44. 9. 2. X. br. br. 2. 12. Bošnjak. To je malo pretjerano. XVII/1907. XVI/1906. 27. Bošnjak je. 48 49 U VI broju Behara. XII/1902. 12. 31. Sarajevo. a ne za stari klasični. 2. Anonim (Safvet-beg Bašagić): O bosanskoj književnosti. Bošnjak. Anonim: Priručni riječnik tugjih riječi i fraza. Bošnjak. "Pred dvije godine veli pisac. XI. Od tradicije do identiteta. koji po ovoj gramatici uče. 15. br."48 I pored brojnih opstrukcija. Bošnjak se zalaže za gramatiku koja ima objašnjenje na bosanskom jeziku. I/1891. Anonim: Gramatika arapskog jezika. 34. 15.: II godište kalendara Mekteb. X. 6. IV.

Bošnjak. Muhamed: Od tradicije do identiteta‬‬ ‫. S.0002 . Midžić. Bibliotekarstvo. Halilović. S. "B. Sarajevo‬‬ ‫‪13.‬ ‫وﺗﻤﯿ ﺰت ﻓﺘ ﺮة اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﻨﻤ ﺴﺎوي ﻟ ﺒﻼد اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤ ﺴﻚ اﻷﻗ ﻮى ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﻮﺳﻨﻮﯾﯿﻦ ﺑﺘﺮاﺛﮭﻢ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ.‬ ‫ودرس اﻟﻜﺜﯿ ﺮون ﻣ ﻦ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﻛ ﺰ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬ ‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﺗﻌﺮﻓ ﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮاث اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺰاھ ﺮ وﻛ ﺎن ﯾ ﺼﻌﺐ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﺔ، ﺑ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻟﻜ ﻦ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﯿﻦ ﻟ ﻢ ﯾ ﺴﻤﺤﻮا ﻷﻧﻔ ﺴﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﻘ ﺎء دون ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮭﻢ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻘﺪر ﻟﮭﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ. VI‬‬ ‫.: Gramatika bosanskoga‬‬ ‫. Jusuf: Naši dopisi. 9.‪15.‬ ‫502‬ .‪23.‫.74 . I.‪17. Sarajevo‬‬ ‫. Janković. Zagreb‬‬ ‫‪12. XI/1899. 23. i Palić. Dževad: Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora‬‬ ‫‪14. br‬‬ ‫. Nametak‬‬ ‫:‪Alija‬‬ ‫‪Inicijali‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪pseudonimi‬‬ ‫‪u‬‬ ‫. 17/4. IX‬‬ ‫. Dr.‪Muslimanska naklada "Putokaz". Jahić.0991 . Književni jezik.‪16. Juzbašić‬‬ ‫:‪Dževad‬‬ ‫‪Nacionalno-politički‬‬ ‫‪odnosi‬‬ ‫‪u‬‬ ‫)4191-0191( ‪bosanskohercegovačkom Saboru i jezičko pitanje‬‬ ‫. Hadžijahić.‪teksta?. وأﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﻮن إﻟ ﻰ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﻮﯾﺔ وزادت ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﺑﺸﻌﺒﮭﻢ وﻟﻐﺘﮫ.8891 .‬ ‫وﺑﻘ ﻲ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﻮن ﻣ ﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﻠﻐ ﺘﮭﻢ اﻷﺻ ﻠﯿﺔ وأﻛ ﺪو ﺑ ﺬﻟﻚ اﻧﺘﻤ ﺎﺋﮭﻢ إﻟ ﻰ ﻗ ﻮم‬ ‫اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ.": Za prijevod naših kjitaba. br.: Ko je autor prvog našeg štampanog alhamijado‬‬ ‫. Bošnjak.‪jezika. II/1892.‪18. Dž.2 ..3691/‪bosanskohercegovačkim listovima.‪br‬‬ ‫.‪11. Ur. XI‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻮﺳﻨﻮﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﻮن ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺨﮭﻢ ﯾﺮﺑﻄ ﻮن ﺗﻌﻠ ﯿﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ وﻻ‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢ، ﺑﻞ ﻟﻐﺔ دﯾﻨﮭﻢ وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻌﻠﻤﻮﻧﮭﺎ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﮭﻢ‬ ‫اﻟﺒﻮﺳﻨﻮﯾﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ. Jahić.

This ignorance of oneself and one’s own historical being is presented within the ‘Bosniak’ as a destiny of a people. which they didn’t experience as something that was imposed upon them. In this way. so that they had a difficult time accepting the fact that the Bosnian language should be given precedence with respect to oriental languages. for with it the Bosniaks were confirming their Slavic affiliation. but embraced it as the language of Islam and endeavoured to learn Arabic along with the native Bosnian language. the Bosniaks were creating a stronger bond with their ethnic-linguistic roots. In such a way. a ‘Bosniaks’ had assumed a particular attitude towards oriental tradition and within the framework of this tradition a special place was occupied by translation of religious books into Bosnian. the Bosnian language gained special importance. Under conditions of strong oriental tradition.THE ATTITUDE OF ‘BOSNIAKS’ TOWARDS ORIENTAL LINGUISTIC TRADITION Summary In one historical period the Bosniaks linked their literacy to oriental languages. Many Bosniaks who had received their traditional education in great Islamic centres. 206 . especially Arabic. acquainted themselves with the rich cultural Islamic world. Despite different kinds of pressure from the AustroHungarian administration. The ‘Bosniak’ criticises their ineptness and their inclination towards distancing themselves from their own destiny. this period of Bosniak history is marked by stronger attachment of the Bosniaks towards their Bosnian cultural tradition.

This is not a modern phenomenon brought about by globalization or the virtual disappearance of borders. When did this borrowing begin? Did borrowing occur as an isolated linguistic phenomenon or were 207 . Early Modern English Period (1500-1800) and Late Modern English Period (1800-present). prof. Each of the four periods is discussed in terms of the influential languages that dominated these periods and their contribution to the development of the English language. as we see in the example of the European Union. Middle English Period (1100-1500). If we consider the fact that the Oxford Dictionary has over 500.000 words in English have been borrowed from other languages. The borrowed words are referred to as ‘loanwords’. Unlike any other language. The borrowed word is referred to as a ‘loanword’. The history of English and thus ‘borrowing’ is divided into four periods: Old English Period (500-1100).000 entries. Unlike any other language. but it is something that has taken place whenever different language speaking peoples or communities came into contact with each other. In comparison with many other languages the vocabulary of English is of very diverse origin. English vocabulary consists of 70% ‘loan words’. *** The practice of taking a word from a foreign language and introducing it into another is called borrowing. MAJOR PERIODS OF BORROWING WORDS FROM OTHER LANGUAGES IN THE HISTORY OF ENGLISH Summary This paper presents a short overview of the history of the English language and its expansion through borrowing of words from other languages. that means that around 350. English vocabulary consists of 70% ‘loan words’.Muhamed Pašanbegović.

Derwent. The invaders pushed the Celtic-speaking inhabitants of the present-day England into Scotland.. Cornwall. The English Language: A Historical Introduction (Cambridge. leaving behind a few Celtic words. the Thames is the ‘dark river’. 1 Charles Barber.other extralinguistic factors involved? When was borrowing of words from other languages most intense? Does borrowing still occur and to what extent? The history of borrowing begins in approximately 449 AD with the arrival of West Germanic invaders from Jutland and southern Denmark. p. 101 2 Ibid. These Germanic invaders included the tribes of Angles (whose name is the source of the words England and English). and Dart are all forms of the British name for ‘oak river’. The invasion of England by the Germanic tribes ushered in the first of the four conventional periods of the history of English. and the AngloSaxons had settled in such large numbers that there could be no question of their absorption by the Celts. that is. After all. a river liable to flooding. Saxons and Jutes.”2 Little is known about the Anglo-Saxons until after their conversion to Christianity in the late 6th and early 7th century. the Anglo-Saxon or the Old English Period. 102 208 . 1993) p. The names of some English towns were taken over from the Celts. Wales. for example London and Leeds. which extended from 500-1100 AD. the number of Celtic words taken into English in the whole of its history has been very small. Rivers often have Celtic names: Avon and Ouse are Celtic words for ‘water’ and ‘stream’. The missionaries from Rome carried out the conversion to Christianity. Darent. they were the conquered people “whose language had no prestige compared with that of the conquerors. while Trent apparently means ‘trespasser’. 1 The failure of Celtic to influence Old English is largely do to the fact that the Celts were displaced from what is today England. and Ireland. and the small number of them that remained living among the Anglo-Saxons couldn’t hope to exert much influence on English. Indeed.

angel. sister. egg. nun. and by the end of the 9 th century they had conquered almost half of the territory of England. some of the most important grammatical words are also of Scandinavian origin.Conversion to Christianity introduced two things to Old English: writing and loanwords. Most of these words came from Latin. By the late 8th century the Scandinavian Vikings invaded England. master. which extended from after the Norman invasion and up to the year 1500.4 A great many words of Scandinavian origin (about 1. take). Also. 1997). church) and some from Celtic (bin. and Englishmen and Danes could probably understand each other. leg. 24 Charles Barber. disciple).g. die. paradise. all of them having to do with the Church (e. bull. and pick up each other’s language. 1993). A few words came from Greek (devil. guess. History of English (Routledge. The similarity between the Scandinavian languages (Old Norse and Old Danish) and Anglo-Saxon English made it easy for many words to be adopted into the English vocabulary: Old English and Old Norse were still reasonably similar. The English Language: A Historical Introduction (New York. However.”3 They introduced around 450 words.800) have survived into present day English: (band. without too much difficulty. and Danes speaking Old English. their. “given the fact that religious texts were written in Latin and the early Christian missionaries were influential in spreading literacy. In later Old English Period we must visualize various bilingual situations. psalm. p. There would be Englishmen speaking Old Norse. get. and when they didn’t know a word in the other language they would use a word from their own…And no doubt there were children of mixed marriages…Thus great mixing took place between the two languages. The next period in the history of English. altar. p. one estimate is that only 3% of Old English vocabulary consisted of loanwords. 130 209 . dun. them). (they. The Vikings concluded their settlement in England by the 11th century. call. brock). is known 3 4 Jonathan Culpeper.

law (accuse. and to their own language still. did not involve a massive migration of people. unlike the previous two. best describes the status of those who spoke French and those who didn’t: Thus came England into Normandy’s hand: and the Normans then knew how to speak only their own language. so that noblemen of this land. 5 Ibid. But people know well that it is good to master both. After a few generations the Scandinavian Vikings abandoned their language and took up French. and also had their children taught it. In 912 they were recognized by the French crown. found in the Chronicle of Robert of Gloucester. This meant that French became the language of the ruling class and English remained the language of the ruled. confession. p. who occupied parts of northern France. except England alone. 136 210 .as the Middle English Period. When William the Conqueror. and by 1100 AD overwhelming majority of England’s bishops and abbots were Normans. Most of these words came from areas such as religion (abbot. his invasion. For the next 300 years French remained the prestige language in England. because the more a man knows the more honored he is. But low men keep to English. I think that in the whole world there are no countries that do not keep to their own language. The rulers of Normandy had originally been Scandinavian Vikings. The following comment. invaded and conquered England in 1066. Less than forty years after the Norman invasion a vast number of original English aristocrats were no longer in possession of their lands. people make little account of him.. convict.000 words were adopted from French. that come of their stock. and spoke French as they did at home. heresy). the Duke of Normandy. cardinal. This invasion primarily involved the imposition of a Norman upper class. for unless a man knows French. 5 During the Middle English Period over 10. all keep to the same speech that they received from them.

including his Treatise on the Astrolabe. As a result. soldier). However. French was the language of the educated class in England. plague. almury. subject. statute).Chaucer’s Canterbury Tales in which. those who translated from Latin often had trouble finding English equivalents for many of the Latin words. as mentioned earlier. jupon. noun. medicine (cure. jury. tartar. Bolton and David Crystal. powder). written in 1391. evidence. dean. disease. literacy became more common. by the year 1700 around 13. enemy.F. Some of the Arabic loanwords used in Chaucer’ words include: almanac. study. fen.000 new loanwords entered the English language from Latin. retreat. translation of works from Latin became common. The new waves of loanwords were brought into the English language thanks to the revival of classical works and the advent of the printing press. judge. In 1476 William Caxton set up the first printing press in England. Books became cheaper and as a result. French was not the only language from which the loan words came into English. military (army. English also began to be used in Parliament. drug. nadir. ribibe. Some of the examples of Latin loanwords include absurdity. In 1362 the Statute of Pleading was adopted. The widespread use of French Middle English can be seen from looking at the most famous example of Middle English . exist. grammar. However. obstruction. Chaucer was the first to use many Arabic words. relevant. benefit. 169 211 . 1993). it was Latin that dominated the Early Modern English Period (1500-1800). The English Language (London. virus.”6 However. p. external. beginning in the mid 14th century the linguistic division between the nobility and the commoners was largely over. satin. there are 39 words of French origin in the first 43 lines of the Prologue. making English the language of the courts. While French had exerted a powerful influence on the English language during the Middle English Period. poison. fact. Since Chaucer was deeply interested in medieval science and philosophy and used his acquired knowledge in these fields in his works. One simple solution was to use the Latin words. education (college. In order to make the texts more widely available.crime. university). 6 W. pardon. During the Middle English Period trade and the Crusades led to contacts with the Middle East and thus borrowing of Arabic words. Once again. fers. capture. vacuum. Most of the Arabic words were loaned through French since. checkmate. “discounting proper names. alkali. battle.

REFERENCES 1. hashish. Barber. kiosk. 1993. The first was the Industrial Revolution and the rise of the technological society. 1997). Some examples of vast contributions to English include the following: Chinese (ketchup. bazaar). ruled one quarter of the earth’s surface. Hebrew (kosher. igloo). harem). The borrowing from Latin. fez). from American Indian languages (moccasin) to Arabic (sultan. with the influx of new loanwords steadily increasing. Polynesian (taboo. This was not surprising since the British Empire. and African languages for 6%. at its height. History of English (Routledge.exact and eradicate. 7 Since the number of those wishing to learn English is increasing every day and since English has reached every corner of the world. continued into the Late-Modern English Period (1800-Present). kibbutz). 7 Jonathan Culpeper. 25-26 212 . Hawaiian (hula. judo. As a consequence. karate). dervish. The influx of new loanwords in the Late-Modern English was resulted by two historical factors. divan. More recently English has gone global and as a result it has come into contact with languages right round the world. pundit). pp. During the time of the British Empire virtually every language on earth made its contribution to the development of English. English is no longer borrowing from Classical languages. Turkish (yoghourt. Cambridge: Cambridge University Press. tattoo). Persian (shah. it is very likely that the practice of borrowing will extend to languages that have not been a source of ‘loanwords’ but will make their contribution to English. caravan. Eskimo (kayak. African and other languages and “some studies suggest that Japanese accounts for 8% of borrowings in the last fifty years. typhoon). Japanese (tycoon. ukulele). This period also saw the printing of the first English dictionary in 1604. Hindustani (guru. The first factor necessitated new words for things and ideas that were not previously encountered and the second factor saw the British adopt a great number of foreign words. The second was the British Empire. but has turned to European. sheikh. Charles: The English Language: A Historical Introduction. as well as Greek.

M. B. 1983. London: John Murray. 6. 8. L. New York: New York University Press. Bauer. Baugh. Blake.: The English Language. Ovaj pregled počinje sa osvrtom na dolazak Anglo-Saksonaca i prati razvijanje engleskog jezika od 5. 1993. London: Methuen. N. 1970 10.H. W.: English Word Formation.: A History of the English Language. Pei. Strang. do danas). Philadelphia and New York. 1927. 1996. London: Routledge. stoljeća pa nadalje. London: Routledge and Kegan Paul 4. 1997. Gorlach. Cambridge: Cambridge University Press. Jonathan: History of English. Bolton.M. 7.2. London: Penguin Books.: A History of English. rani moderno-engleski period (1500-1800) i kasni moderno-engleski period (od 1800.F.: A History of the English Language.: A Short History of English. 1991.C. 5. Culpeper. third edition. third edition. and Crystal D. H. 213 . Mario: The Story of Language. Cambridge: Cambridge University Press. A. Svaki od ova četiri perioda je razmatran u pogledu uticajnih jezika koji su dominirali u ovim periodima i njihovom doprinosu engleskom jeziku. 9.: Introduction to Early Modern English. GLAVNA RAZDOBLJA POSUĐIVANJA RIJEČI IZ DRUGIH JEZIKA U HISTORIJI ENGLESKOG JEZIKA Sažetak Ovaj rad predstavlja kratak pregled historije engleskog jezika i njegovo širenje kroz posuđivanje riječi iz drugih jezika. Historija engleskog jezika je podijeljena u četiri perioda: staro-engleski period (500-1100). 1965. srednjo-engleski period (1100-1500). Wyld. 3.C.

ﯾﺒ ﺪأ اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑ ﺬﻛﺮ وﺻ ﻮل اﻷﻧﺠﻠ ﻮ-‬ ‫ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﯿﻦ وﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪه.‫أھﻢ ﻓﺘﺮات اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﯾﻌ ﺮض ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻠﺨ ﺼﺎ ﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ وﺗﻮﺳ ﻌﮭﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﺳ ﺘﻌﺎرة اﻟﻜﻠﻤ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﺧ ﺮى. درس اﻟﺒﺤ ﺚ ھ ﺬه اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﻛﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﯿﮭﺎ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.‬ ‫ﯾﻨﻘ ﺴﻢ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ إﻟ ﻰ أرﺑ ﻊ ﻣﺮاﺣ ﻞ: ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )005-0011(، اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ ﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ )0011-0051(،‬ ‫ﺑﺪاﯾ ﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ )0051-0081(، وﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ )0081إﻟ ﻰ اﻟﯿ ﻮم(.‬ ‫412‬ .

Srpski nacionalisti su nemilosrdno proganjali Bošnjake. U radu se analiziraju izjave i ponašanja ratnih zločinaca kojima je 1945. *** Kodifikacija genocida kao međunarodnog krivičnog djela je ostvarena nakon Drugog svjetskog rata. U izjavama njemačkih planera i izvršilaca genocida u usporedi sa ponašanjima i izjavama srpskih planera i izvršilaca genocida nema razlika. osjećali muslimanima. Većina zločinaca ne ispoljava osjećanje krivice niti kajanja za izvršene zločine. Filozofski fakultet u Sarajevu OSJEĆANJE KRIVICE I KAJANJA PLANERA I IZVRŠILACA GENOCIDA Sažetak U toku Drugog svjetskog rata njemački fašisti su izvršili genocid na negermanskim narodima. godine suđeno u Nirnebergu i kojima se sada sudi u Hagu. dr. misle da nisu uopće krivi jer zločine koje su izvršili ne doživljavaju zločinima već "pravednim djelima". Oni. obješen ili spaljen. mnogi si fizički i psihički mučeni. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu nad Bošnjacima je izvršen grozomorniji genocid. U slučajevima ispoljenog kajanja i zatraženog oprosta moguće je očekivati oprost. ali za duboke usjekline genocida zaborava nema niti je psihološki moguć. kako izjavljuju. Oni su. Mnogo je nevinih ljudi protjerano iz svojih domova. Moguće je očekivati oproštaj samo ako se planeri i izvršioci genocida nad Bošnjacima iskreno pokaju i ako kajanje javno iskažu i zatraže oprost. po svojim vjerskim uvjerenjima. iako su pojave masovnog ubijanja nacionalnih ili vjerskih skupina zabilježene i u Prvom 215 . čak. mučili su ih u logorima i kazamatima i masovno ubijali. a veliki broj je strijeljan. Planerima i izvršiocima genocida nad Bošnjacima Bošnjaci su bili "krivi" samo zato što su ostali ono što su uvijek bili Bošnjaci i što su se. samo branili srpski narod od "napada i progona Turaka". posebno nad Jevrejima.Prof. Ismet Dizdarević.

12. uskraćivanje prava na život pojedinim ljudskim bićima. pleme i latinske riječi occidere ." U Rezoluciji je rečeno da je genocid međunarodno krivično djelo (zločin). Termin "genocid" je kovanica grčke riječi genos-rod. koja je usvojena Rezolucijom broj 1386 (XIV) Generalne skupštineUN. ovog animalnog kriminalnog djela. rezultiraju. Psihosocijalni korijeni genocida i masovnih ubijanja Kako je moguće naučno objasniti korijene genocida i masovnog ubijanja? Ko je kriv za sve ono što je genocid 1 sobom 1 Iz značanje termina "genocid" vidljiva je njegova suština. od onih pojedinaca i grupa koji su u "jasnoj i dokazanoj namjeri i ponašanju" ispoljili "mržnju. Genocid je. godine. etničkih. masovni progoni. bez obzira da li je izvršen za vrijeme mira ili rata. citirat ćemo sadržaje oba člana. U nacističkoj doktrini je jasno iskazano šta treba i kako činiti za "odbranu od opasnosti": svjesno. sadržane i polazne psihološke osnove važne za objašnjenje psiholoških korijena genocida. sredstvima psihološke propagande. Naglašeno je i da je namjerno. u svojoj biti." U članu dva je precizirano koja krivična djela se smatraju 216 .odlučno i sa dubokim uvjerenjem o "pravednosti" i sa mjerama najviše surovosti i nečovječnosti onemogućiti "neprijatelje naroda čiste rase". ostvarivali na "neprijateljima njemačkog naroda". međunarodno krivično djelo i da preuzimaju obavezu da ga spriječe i kazne.ubiti. U Rezoluciji Generalne skupštine UN (od 11. odnosno plansko i svjesno uništavanje određenih skupina teško krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava. da je u svim povijesnim periodima izazvao velike štetne posljedice i da je. Svoje mračne planove i njihova surova ostvarenja su. mučenja i ubijanja pripadnika negermanskog naroda. rasnih ili vjerskih skupina. decembra 1948. Genocid je "uskraćivanje prava na opstanak cijelim ljudskim grupama. da ostvare svoje "planirane zločinačke aktivnosti. prije i u toku Drugog svjetskog rata. naroda plave krvi". potrebna puna međunarodna saradnja. progoni i strahovita mučenja u kazamatima i logorima. prikazivali "opravdanim" mjerama zaštite "pripadnike uzvišenog naroda. a naročito Jevreje. S obzirom da su u prvom i drugom članu Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida od 9. U prvom članu piše da "strane ugovornice utvrđuju da je genocid. U prva dva člana Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju genocida.svjetskom ratu. kao što su ubistvo (homicid). za oslobađenje od genocida. Brutalni. su rezultirali iz genocidnog plana kojeg je Hitler i njegovi sljedbenici. agresivne pobude i aktivnosti" opasne za njemački narod.1946) je značenje pojma "genocid" jasno je određeno. a naročito Jevreja. je precizirano ono što je u termin "genocid"sadržano: namjerno uništavanje nacionalnih. veliki zločin (magnum crimen) i po načinu i širini i po veličini posljedica koji iz. grozomorni." Ishod " odbrane naroda plave krvi" je bio vidljiv cijelom svijetu: masovna ubijanja.

Drugi ne osporavaju značaj osobnih karateristika pojedinaca. pripadnicima određenih naroda ili nacionalnih manjina. Na pitanja da li su Hitler i njegova vlada. etničke. nanio? U brojnim studijama o ranijim genocidima. Ako naslijeđena agresivna sklonost pojedinaca bude kasnije. Ko je kriv? Pojedinci. Svoje gledište baziraju na agresivnim i zločiničakim ponašanjima pojedinaca uvjetovanih karakterom uređenja u kojem žive. razvijana i podsticana moguće je očekivati genocidna ponašanja. Rimski vojnici su ubijali zarobljene neprijateljske vojnike i zlostavljali njihove žene i djecu. Treći ističu da se glavni razlozi genocidnih ponašanja pojedinaca. moralnih standarda. u posljednjoj deceniji dvadesetog stoljeća. u novije vrijeme. ili sa altruističkim genetskim predispozicijama. u procesima socijalizacije. Osjećaj grižnje savjesti zbog zločina koje su izvršavali. jer su svoje postupke smatrali moralnim i opravdanim. se razmatraju uloge i stupnjevi odgovornosti za izvršene zločine pojedinaca." 217 . državnih uređenja i naroda iz kojih su izrasli idejni začetnici i izvršitelji genocida. socijalnih organizacija i (ili) vlada nalaze u genocidnom karakteru određenih naroda. političke organizacije. Narod ne može biti kriv. odnosno.nosio i fizičke i psihičke posljedice koje je. pisanih i nepisanih. kao i u studijama o korijenima. u okolnostima u kojima se genocidni porivi i genocidna ponašanja motiviraju i nagrađuju. (c) namjerno podvrgavanje grupe životnim uvjetima koji vode njenom potpunom ili djelimičnom uništenju. Svoje gledište o individualnoj krivici za genocid dokazuju genetskim predispozicijima. naravno. tokovima i posljedicama genocida koji se odigrao u Bosni i Hercegovini. ili sa agresivnim. posebno u obitelji. vlade ili određeni narodi? Jedni tvrde da su pojedinci isključivi krivci. ali ne zanemaruju i ulogu kulturelnih faktora. posebno tradicije i dominantnih. Ljudi se rađaju. Slobodan djelima genocida: "U Konvenciji kao genocid se smatra bilo koje od navedenih djela učinjenih u namjeri potpunog ili djelimičnog uništenja jedne nacionalne. nisu doživljavali najviše zbog dominacije moralnih standarda o potrebi i opravdanosti ubijanja i mučenja osoba koje su Rimljani smatrali neprijateljima. (b) teška povreda fizičkog ili mentalnog integriteta članova grupe. rasne ili vjerske grupe kao takve: (a) ubistvo članova grupe. političkih organizacija. (d) mjere uperene na sprječavanje rađanja u okviru grupe. (e) prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu.

također. Političko nasilje prijeti sigurnosti čak i onim ljudima koji su izvan njega. bilo političko nasilje između unutarnjih grupa. Njihov odgovor je: zločini. uzrokuju pogreške u procjeni svijeta i stvarnosti. 1995. 14). psihološki utiču na teške uvjete života. ne jednog čovjeka već više ljudi? Da li osjećaju grižnju savjest zbog ovog. brze tehologijske promjene i prateće promjene na radu i socijalnim običajima. Promjene koje se javljaju. Rat je prijetnja. Zašto jedna skupina ljudi želi da uništi drugu? Koji ih motivi podstiču na to? Šta osjećaju kada ubijaju.. u najmanju ruku. normalno je očekivati da će ljudi biti snažnije motivirani u traženju rješenja. kriminalitet. Ishodi manje ekstremnih ekonomskih uvjeta mogu se ispoljiti u odgođenoj deprivaciji. strahovite zločine da nisu imali podršku i odobravanje njemačkog odnosno srpskog naroda. životu samo određenim članovima društva i utiče na mnoge aspekte društva. neljudskog čina? Ako je osjećaju.pored osobnih razloga.ističe E. Jedan od puteva izlaska je izgradnja novog pogleda na svijet.Odgovor na ova pitanja omogućava bolje razumijevanje psiholoških korijena genocida i masovnog ubijanja. Nije bitno koji su i kakvi su bitno je da vode nekom rješenju. na ekonomske i kulturne faktore kao bitne motivacione izvore genocida i drugih nasilja. u traženju izlasaka iz neugodnosti koje sobom nosi neizvjesnost i dezorijentacija. u osujećenju unapređenja blagostanja. I 218 . najmanje. S obzirom da je pouzdana percepcija svijeta važan uvjet sigurnosti. socijalna dezorganizacija. str. ostvariti zamišljena očekivanja i dostići ciljeve do kojih je moguće nalakše i najbrže doći. ustvari. Rapidne promjene u kulturi i društvu . E. Staub. fizička i materijalna nesigurnost) izrastaju odgovarajuća psihološka ponašanja ljudi.Milošević i njegovi bliski saradnici mogli planirati i izvršiti poznate. Istaknuti istraživač psiholoških korijena genocida i drugih nasilja Ervin Staub ukazuje." (Staub. a pogotovo zločini takvih razmjera ne bi se uopće dogodili. bilo rat s vanjskim neprijateljem. Neprijateljstvo i nasilje. deterioraciji materijalnih dobara ili.u krajnoj liniji mogu rezultirati izgladnjavanjem ili prijetnjom životu. Rasprostranjeno kriminalno nasilje. prijete i ugrožavaju život.naprimjer. nakon razranja tradicionalnih načina življenja. Bitno je prevazići poteškoće. također. One mijenjaju ustaljene standarde življenja i vode dezorganizaciji. zašto nastavljaju da čine zlo? Mnogo pitanja a malo odgovora. U teškim životnim uvjetima ljudi su preokupirani putevima izlaska iz tih stanja. Iz teških životnih uvjeta (depresija. ugrožava život i sigurnost.."Ekonomski uvjeti .

U ponašanjima se uočavaju ishodi aktualnih djelovanja ili reaktiviranih ranijih latentnih motivacionih usmjerenja. za njih. Međutim. Bez obzira da li su rezultirali iz aktualnih teških stanja ili su samo postaknuti "povoljnim okolnostima" motivacioni procesi su sjedinjeni istom psihološkom sadržinom: destruktivnim namjerama i naglašenim neprijateljstvima prema drugim pojedincima ili skupinama." (Staub. također. jer ugrožavaju dva glavna ljudska cilja: opstanak i sigurnost. ali i da uvijek ne postoji osoba ili osobe koje bi okrivili. Psihološka reagiranja na teške životne uvjete su očekivana. naročito. pogotovo kada ih ne mogu ublažiti ili otkloniti. 1995. poštovanje i vrednovanje te grupe se umanjuje.koncept. oštećen je njihov društveni self.promjena u perceptivom sagledavanju i razumskom uviđanju "nove stvarnosti".. definiraju po svome statusu u grupi zato je i normalno što većinu ljudi. str. u teškim vremenima. u značajnom stupnju. Očekivana su. postaju snažni pokretači njihovih namjera i aktivnosti. Ponekad oni uočavaju da su krivci njihovih nevolja isuviše moćni. Porast potrebe za samoodbranom izrasta iz tjelesne i psihičke ugroženosti.. U suočavanju sa teškim životnim uvjetima. već ga 219 . bili izvori sigurnosti. Ističe da prijetnje i frustracije uvećavaju neprijateljstvo i želju da se naudi ljudima koji su "uzročnici" njihovih problema. zapravo prema pripadnicima drugih naroda ili drugih vjeroispovijesti. E. ili su vođe s kojima su se poistovijetili pa. osobnih doživljaja sebe i svijeta oko sebe i ishoda percipiranih procesa rastakanja društvenih vrijednosti i tradicija zapravo društvenih vrijednosti koji su. Motivi koji izrastaju iz osjećanja ugroženosti vlastitih individualiteta. kada grupa kojoj pripadaju pojedinci " funkcionira slabo i ne obezbjeđuje zaštitu i dobrobit. ne mogu ili ne žele svoje neprijateljstvo usmjeriti prema njima. zbog toga. pozitivan stav njihove grupe prema sebi vide kao najbitniji uvjet za osobnu samoprocjenu a. smanjuje nesigurnost i anksioznost. ljudi nastoje da otklone stvarne ili percipirane izvore svojih poteškoća i problema. Budući da se ljudi. otežavaju komunikaciju i motiviraju ljude da misle samo o sebi. Ervin Staub ukazuje na istu činjenicu. 16) Teški životni uvjeti utiču na odnose među članovima grupe. Zato će i potreba za zaštitom i unaprjeđenjem društvenog self koncepta ili potreba za pronalaženjem nove grupe s kojom će se identificirati biti snažna. ljudi ispoljavju osjećanje ugroženosti i frustriranosti. Osjećanje grupne pripadnosti je važan pokretač aktiviteta pojedinaca.U cilju samoodbrane vlastitih života ili očuvanja tjelesnog integriteta.

nažalost. je izrastao upravo iz takvog dihotomnog. javno ispoljavao. osjećanje superiornosti. nacionalne uzvišenosti i vjerske pravovjernosti i. kada je povezan sa spoznajom ili naslućivanjem da drugi ne žive u poteškoćama sličnim njihovim. Intenzitet neprijateljstva raste kada misli da je njihovo teško stanje prouzrokovano nepravdom a. još u etapi dužih priprema za genocid otkriti ili nazrijeti indikatori onoga što će se kasnije desiti. kod kasnijih izvršitelja genocida . Pokazale su. u početnim etapama psiholoških priprema za genocid. U tim kulturama je dugo živio aktivni potencijal za grupno nasilje.genocida i masovnog ubijanja. zapravo. naročito. masovna ubijanja u Argentini ) kao i analiza posljednjeg genocida koji se dogodio. opravdanosti istrebljivanja drugih naroda jer oni. u Bosni i Hercegovini su pokazala vezu između prethodnih priprema i čina genocida. genocid u Kambodži. Istina o vlastitoj zabludi žrtve su . Uticaj teški životnih uvjeta može biti pojačan. spoznavala tek kada su. Psihološkom propagandom je utiskivano u svijest naroda. "Mi" smo jedno a "Oni" su drugo. ne priznaju ovu njihovu. u rudimentarnim vidovima agresivnosti. da je bilo moguće u fazi planiranja agresije i genocida. Srpski nacionalizam. kao i drugi ekstremni i miltantni nacionalizmi. kulturnu i moralnu "nadmoćnost" . u toku agresije (1992-1995). zbog toga. ublažen ili jako slab u rađanju i realiziranju genetskih pobuda. već kada su gladne. u njihovim ponašanjima. epizodna pojava. Koji će stupanj uticaj biti uveliko zavisi od karakteristike određenih kultura. Egizistorao je u latentnom vidu a ponekad se. Povjesne činjenice govore da su se planeri i izvršitelji genocida i masovnih ubijanja rađali i živjeli u kulturama u kojima je potreba za genocidom bila duboko utkana u obrascima ponašanja ljudi te kulture. na vlastitoj koži. Najčešće je tretiran kao benigna. Potencijalne žrtve nisu. u načinima ponašanja potencijalnih izvršilaca i potencijalnih žrtava. kada se ovi "mirni građani" nađu u okolnostima "pogodnim za zločin". Osim toga oni su "glavni uzročnici" njihove patnje a postoje i "dokazi" da pripremaju napad na njih. tobože. biti realizirani na način koji prevazilaze ponašanja krvoločnih životinja i to ne kada su site. slabijim pojedincima ili skupinama. iz kojeg su izrastali potencijalni nasilnici.kanališu prema drugima. Teški životni uvjeti jesu važan korijen zla . osjetili posljedice od aktualiziranih genocidnih pobuda. 220 . povjesnu. Psihološka analiza toka i posljedica genocida u svijetu (holokaust. zapažali značajne indikatore genocidnih stremljenja i aktivnosti koji će.

Potreba za vođom koji će naći izlaz postaje opsesija većine. vladali u Njemačkoj. Ponašanja njemačkog naroda u toku uspona i vladanja Adolfa Hitlera rječito govori o potrebi tog naroda za vođom. U nastalom haosu. Mnogi očevi su poginuli ili ostali invalidi. posebno mladih. mlada generacija nije mogla naći oslonca u svojim očevima. najbolje odgovarao tadašnjim potrebama i stremljenjima njemačkog naroda. koji su u poslijeratnim vremenima. o Hitlerovim neuspjesima u kontaktima sa ženama. može dovesti u vezu sa podacima o njegovom vanbračnom rođenju. U psihobiografskim studijama ličnosti Adolfa Hitlera se njegov izraziti antisemitizam se. o ispoljenoj mržnji prema svom ocu. a oni koji su preživjeli nosili su gorčinu poraza i osobnu sramotu. Hitler im je "ponudio sebe" kao zamjenu za njihove očeve. kao osoba čiji su obiteljski i kasniji uvjeti razvoja formirali u njemu osjećanje mržnje prema negermanskim narodima. o njegovom ubjeđenju da je baka (očeva majka) bila Jevrejka. ne samo zbog ekonomskih i kulturalnih već i zbog psiholoških. a naročito prema Jevrejima i kao osoba koja je ispoljila fantastičnu odanost ideologiji fašizma. a ne neka druga osoba koja je ispoljavala ekstremizam u pogledima na njemačku stvarnost? Neosporno je da je on i. koji mogu poslužiti kao ilustracija mogućih razloga Hitlerove mržnje. kako ističe Ervin Staub. Odanost i poslušnost vođi U okolnostima psiholoških priprema za genocid su ispoljavanja i druga ponašanja potencijalnih izvršitelja genocida. o njegovim seksualnim nastranostima itd. na izvore njihove patnje. dobar dio njih je ispoljavao simptome postratnog stresnog poremećaja.polarizovanog shvatanja i razvijanog uvjerenja u okviru stvarnih ekonomskih nedaća. osjećanja bezizlaznosti i potrebe prevazilaženja doživljaja vlastite slabosti ostvarivanjem "moći" nasiljem nad drugim. i okolnosti u kojima se našla mlada generacija nakon poraza Njemaca u Prvom svjetskom ratu. o njegovom uvjerenju da je njegova voljena majka umrla zbog greški ljekara Jevrejina. ukazao im na "krivce". Očekivalo se ono što se. Pored podataka iz životne historije Adolfa Hitlera. na Jevreje i pozvao ih da idu putem koji on smatra najboljim. Genocid nad Jevrejima se mogao očekivati upravo zbog nastalih uvjeta i to. u nastalom spoju teškog 221 . Zašto je Adolf Hitler dobio široku podršku.

mučenja i ubijanja Jevreja. Ratka Mladića i drugih ideologa i izvršitelja genocida nad Bošnjacima je. Poslušnost autoritetu. Radovana Karadžića. U stručnoj literaturi se ukazuje na poslušnost autoritetu kao jednom od značajnih psiholoških korijena genocida. realiziraju planirani genocid. odnosno kako E. Između njemačkog naroda i Hitlera uspostavljen je odgovarajući interaktivni odnos. najvjerovatnije. Očekivati je da će oni. 1995. uz glasno i prećutno odobravanje ideologijom fašizma pokrenutih masa. realizirana masovno i nemilosrdno. Oni koji prihvataju autoritet vođe spremni su prihvatiti i njegovu ideologiju.19) Izražena poslušnost naroda Hitleru. uz određene povjesne. usmjeriti u pravcu "najefikasnijeg rasterećenja. Progoni. vremenske i 222 . vladajaućih standarda kulture i posebnih psiholoških okolnosti. dovesti do neodgovornog ponašanja i do bezrezervnog služenja vođi. a narod je prema njemu ispoljavao ono što je vođi trebalo . ne oslanjaju se na svoje vlastite sposobnosti. Ljudi koji su uvijek bili vođeni od snažnih autoriteta. Eksperimentalna istraživanja Stenli Milgrama o pokornosti autoritetu i teorijske studije Ericha Fromma i Alice Miller o pokornosti kao glavnom izvoru destruktivnosti. moglo nazrijeti da će doći." To je jedino mogla biti osoba koja se odlikovala radikalnim stavom i spremnošću da nasiljem vrati "izgubljenu moć narodu plave krvi"." (Staub. Hitler je obećao i ostvarivao izlazak iz teškog stanja i psihološke neizvjesnosti.odanost i poslušnost. Očekivala se pogodna osoba koja će tenziju većine. u dobu Hitlerove autoritarne vladavine. odanih Hitleru sa genocidnim ponašanjem pripadnika "nebeskog naroda" vođenih od "velikog vožda" Slobodana Miloševića i njegovih sljedbenika.. bježali od slobode i pokorovali se vođi i (ili) grupi. mudrom i uzvišenom vođi. Njihova jaka potreba za podrškom čini ih podložnim grupi i njezinim vođama. Usporedba genocidnog ponašanja Nijemaca.stanja. kada se nađu u teškim vremenima. ohrabrila i njega i njegove sljedbenike da.. str.Fromm pokazuje da su pojedinci u Njemačkoj. E. kao i pripadnika drugih naroda koje su Hitler i njegovi sljedbenici proglasili "neprijateljima njemačkog naroda" je. uz punu podršku većine Nijemaca.Staub ističe da su " izraziti respekt autoriteta i jaka sklonost ka pokornosti druge predisponirane karakteristike koje dovode do genocida i masovnog ubijanja. U ličnosti i idejama Adolfa Hitlera većina Nijemaca je "prepoznala" osobu koja može ostvariti njihova opća stremljenja i izražene aspiracije za vladanjem nad drugim skupinama. izazvanu nezadovoljstvom. E.

kulturne specifičnosti. ukazivali na njegovu zaštitničku brižnost za nemoćne i nevine." (Dizdarević. otvoreno ispoljile. zločina genocida i masovnih ubijanja. U veličanju svojih. u okolnostima nacionalizma. da progoni. žene i nemoćne starce samo zato što su njihova imena Haso. U toku psihološke pripreme genocida nad nesrbima aktualizirano je ono što se stoljećima "iz generacije u generaciju. Bošnjaci nisu sagledavali posljedice od viđenog da je "oživljavanja četničkog pokreta u Srbiji. Safija. Barbari su uvijek Barbari bez obzira da li su dati liku fašiste. Pedeset godina nakon genocida nad Jevrejima. bez grižnje savjesti. nacionalnih i vjerskih osobenosti. uvijek su naglašavali svirepost. "Turci". prethodno obučen. Ponašanje drugih žrtava genocida dosta nalikuje na ponašanje žrtava holokausta. nerealno poimanje. komadanta logora namijenjenog za istrebljenje Jevreja.. a kasnije i u Bosni i Hercegovini. Nakon ratobornih izjava Slobodana Miloševića masa je spontano izrazila svoju odanost i pokornost. I. dogodio se genocid nad Bošnjacima. uvjerenog u opravdanost ubijanja svakog pojedinca koji se "ne krsti sa tri prsta" i koji je. "mali ljudi" su našli potvrdu za zločine nad Bošnjacima. Mujo. gozbama i svadbama guslari su zanosno opjevavali junaštvo i časnost Srbina. ubilačku strast i podmuklost drugih naroda. Dugo razvijane i podsticane predrasude su se. prenosilo isto. Iz iskaza preživjelih žrtava genocida mguće je uočiti kriminogene osobine izvršitelja. Na Gazimestanu masa je prepoznala svoga vođu. ili osobi surovog argentiskog vojnika odanog diktatoru koji.ideološki fanatizam. njihova pretenzija dokazivanja svoje "nadmoćnosti" ponižavanjem i mučenjem nemoćnih kao i ono što je duboko utkano u njih . uzdizali njegovu pravdoljubivost i milosrdnost. posebno "poturica" i "Turaka". str. "poturice". se otkrivaju pobude i ponašanja izvršitelja ovih kriminalnih radnji.. u srpskoj mitologiji. muči i sadistički ubija djecu. sredinom osamdesetih 223 . kako on pogrešno misli. 2003. U ideologiji velikosrpskih teritorijalnih pretenzija i "duhovnog" i "naučnog" opravdanja progona nesrba. ubija druge ili u liku srpskog nasilnika. samo zato što su oni. Na sijelima i prelima. sebe i drugih. prihvatljiva i opravdana. 35 ) Bošnjaci nisu očekivali nastavak ranijih genocida U ponašanju žrtava najtežih zločina. Bošnjaci nisu vjerovali da se četničko nasilje koje su doživjeli u Drugom svjetskom ratu neće ponoviti.

maltretira. da osporova vrijednost njenog nacionalnog i vjerskog identiteta... a to to je značilo da mogu primjeniti metode torture i načina ubijanja pojedinaca ili grupa pojedinaca dobijenim instrukcijama od planera i nosilaca genocida i svojim. kako smo ranije istakli ukazuju na. u masovnim ubijanjima i genocidu koji su se dešavali u raznim vremenima i u raznim društvenim okolonostima su uvjerljivi pokazatelji ponašanja koja protivriječe razumskom rezoniranju. veći ili manji..) Općenito bi se moglo reći da je ponašanje žrtava "pomagalo" nasilniku da se odluči za ovaj ili onaj. još više neshvatljivo. mnogi muslimani su se nadali da mogu izmaći težoj sudbini podmićivanjem člana specijalne jedinice armije bosanskih Srba da ih prebaci preko granice u Crnu Goru. Vjerovali su srpskoj propagandi. reagirali su "mirenjem sa sudbinom uz objašnjenje da kako god su stvari sada loše one mogu postati još gore. Rezultati viktimoloških istraživanja. da primjenjuje surove. iako su srpske snage zauzele Banja Luku na samom početku konflikta. 137. odbijali su da kupuju oružje. 1998. Teško je razumski prihvatiti da neko "želi" da ga neko napadne. oštriji ili "blaži". siluje i što je. mnogi lokalni muslimani su bili spremni da kažu: "Najvažnije je da nam granate ne padaju na glave. Naprimjer. 134. zastave. str. bili su ubijeni. usprkos rastućoj klimi terora od strane srpskih zločinaca. N." (Cigar. pjesme i slogane kao sastavni dio njegove rehabilitacije.) I u uvjetima pogoršane situacije Bošnjaci su se nadali da im se neće desiti ono što im se desilo. naime. Nasilnici su tada su tada mogli "prilagoditi" svoje postupke ispoljenim ponašanjima žrtava. 224 . ali je relativno mali broj pojedinaca na njih obratio pažnju." U očajanju. 1998. Mogao je svaki nasilnik: da psihički maltretira žrtvu. osobenim kriminalnim sklonostima. Opisi karakterističnih ponašanja žrtvi u individualnim nasiljima. nesrbi su protjerivani postepeno. ponovo donijelo stare uniforme. Sve drugo je lakše podnijeti. Ali. osnova srpskog nacionalističkog pokreta. sadističke tehnike fizičkog mučenja i (ili) da ubija nevine i nezaštićene na načine koji nisu viđeni ni u najstrašnijim filmovima strave i užasa.. Prema riječima jednog tamošnjeg posmatrača. Pojedinci su očajnički pokušavali da se održe izbjegavajući da učine bilo što što je moglo provocirati još nasilnije reakcije. udio žrtve u nasilju izvršenom nad njom.godina. A kad su prešli granicu. N. Ovakvi otvoreni signali trebali su izazvati uzbunu u muslimanskoj zajednici. da ga liši života. nisu očekivali da će ih sutra proganjati njihove prve komšije koje su smatrali bliskim prijateljima. postupak." (Cigar. str. Četnički pokret bio je.

Žrtve nasilja. Stiče se dojam da društvo više vodi računa o kriminalcima i izvršiteljima genocida nego o žrtvama kriminala odnosno o žrtavama ratnog zločina i (ili) žrtvama genocida. Najveći broj ratnih zločinaca je osuđen na smrt vješanjem. planerima i izvršiocima genocida su izrečene kazne za njihova zlodjela. u toku i nakon suđenja. Joachim von Ribbentrop. pa i decenija. prizore izvršenih djela genocida. već i zbog rođaka i prijatelja intimno htjele. Ali su sjedili neki od njegovih najbližih planera i izvršitelja genocida: Hermann Goring. već i zbog iskustvenih spoznaja običnih ljudi da se genocid objektivno više ne može dogoditi.očito je. Wilhelm Keitel i drugi. Alfred Rossenberg. ne samo zbog sebe. ispunjavalo. Sovjetski savez. prije stresnih događaja.nastoje da osjete zadovoljstvo u svakodnevnom življenju koje ih je. svjedoci masovnih ubijanja. godine. djeca izgubljenih roditelja su potresno govorili o strahotama doživljenih zlodjela. Psihološki nalazi pokazuju da nose višestruke posljedice od pretrpljenog nasilja. a naročito žrtve genocida pokazuju otežano ili skoro nikakvo socijalno funkcioniranje. Wilhem Frick. izvršio samoubistvo. nakon sudskog postupka vođenog od izabranih sudija država pobjednica (Amerika. 225 . bili vidljivi u svim zemljama u kojima je stigla čizma njemačkog fašizma. Presude su. Ne mogu da nađu smiraj koji žele. da su takva ponašanja žrtve ispoljavale i da će ih i dalje ispoljavati ako društvo ne posveti odgovarajuću pažnju žrtvama. već mogu trajati više godina. Rudolf Hess. Presuda koja je izrečena je primljena sa olakšanjem i nadom da se genocid više neće ponoviti. ljudski neshvatljive. izrečene u Nurnbergu 1946. Tragovi posljedica genocida su. Svi oni koji su u tim vremenima a i kasnije slušali ili čitali o tim zlodjelima bili su uvjereni da se genocid neće ponoviti i to ne samo zbog izrečenog uvjerenje država koje su vojnički porazile fašizam. Engleska i Francuska). neposredno prije ulaska vojske Alijanse u Berlin. Preživjeli logoraši. Na optužničkoj klupi nije sjedio vođa Trećeg Reicha Adolf Hitler jer je. ne mogu da se oslobode sjećanja na traumatska preživljavanja iako bi to. Presude su primljene sa olakšanjem i nadom Nakon poraza Hitlerove Njemačke. Tjelesni i psihički simptomi doživljene traume ne prestaju nakon završetka nasilja. Autentični dokumenti su otkrivali.

nažalost. Sigurno je da se proces formiranja svijesti o opravdanosti uništavanja drugih skupina odvija u odgovarajućim društvenim uvjetima. u toku Drugog svjetskog rata. ali su ishodi isti. Sa velikom vjerovatnoćom možemo očekivati da će i većina izvršitelja genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini ostati nekažnjena. Zašto? 226 . na sili formiranih uvjerenja. To je moguće ostvariti samo onda kada su izvršitelji zločina uhvaćeni. a naročito izvršiteljima zločina genocida u Nirnbergu žrtve su shvatile i intimno prihvatile kao dokaz ostvarenja pravde. U međunarodnom pravu je naglašeno da ratni zločini. političkih organizacija i država .) su pokazali da u svijesti i ponašanju ljudi. Odgovor je jasan: Ne. Jevreji. "prepreka" ostvarenju njihovih. najvjerovatnije. nakon više od 55 godina od izrečenih presuda ratnim zločincima u Nirnbergu. A da li su svi planeri i izvršitelji genocida koji su. nije nikad izrekao presudu iako su žrtvama njihova zlodjela bila dobro poznata.Nekim od njih ni jedan sud. a posebno zločini genocida ne zastarjevaju. obećanja moćnih država i nadanja običnih ljudi se nisu obistinila. napravili tolika zla privedeni sudu pravde. genocid izvršen nad nesrbima. zato što su "smetnja". socijalne bezizlaznosti i naglašenog mita o povjesnoj veličini svoga naroda ali i naroda koji je. "ugrožen" od drugih.Ali. Putevi formiranja kriminalne svijesti kod planera i izvršitelja genocida ili masovnih ubijanja su različiti. pak. Genocid koji se dogodio u ovim zemljama je ishod oživljenih ideje fašizma o opravdanosti uništavanja drugih skupina samo zato što su drugačiji ili samo zato što se ne slažu sa ideologijom moćnih vlastodržaca (npr. Presuda planerima i izvršiteljima genocida. nisu iščezle genocidne pobude i planovi. u uvjetima ekonomske nesigurnosti. Genocid u Kambodži (l975). posebno nad Bošnjacima (u periodu od 1991-1995. Olakšanje da. ni sud jedne države niti međunarodni sud. naročito. najmnogobrojnije žrtve. Hitlerovim najbližim saradnicima. da su pozvani da vladaju drugima. ali i ne i dokaz da će svi koji su doprinijeli genocidu biti privedeni sudu pravde. I danas. Sigurno je da bi svaki međunarodni sud preduzeo odgovarajuće pravne postupke u cilju izricanja odgovarajuća kazna zločincima. Suđenje izvršiteljima zločina. nakon strahota koje su doživjeli Jevreji i pripadnici drugih naroda koji nisu prihvatili i ostvarivali doktrinu fašizma. upravo zbog svoje duhovne velilčine. saznaje se o njima da žive kao "mirni građani" sa uvjerenjem da neće biti suđeni i da će. masovna ubijanja u Argentini (l976) i. završiti svoj životni vijek nekažnjeno. Argentina) ili. su primili sa velikim olakšanjima.

drugi samo patrolirao duž ograde logora. a sebe samog kao nedostojnog ili grešnog. 1998. U pravnim i psihološkim leksikonima ili rječnicima krivica se određuje kao "društveno opasna radnja koja povlači krivičnu odgovornost (Petrović.. iako se ponekad poistovjećaju. treći vozio kamion kojim su zatvorenici dopremani u logor. 2001. Ž. Prema tome nije u pitanju da li su krivi. A šta ćemo sa onima koji su dozvolili da se skladišni prostor na nekoj farmi ili sportska dvorana koriste kao centar za pritvor. str. pogrešno je jedino njih činiti odgovornim.264. a osjećanje krivice kao "neprijatno moralno osećanje koje se javlja kada se stvarno ili samo u mislima prekrši neka moralna norma i predstavlja subjektivnu. P. Oni su samo realizatori odluka "viši instanci".Kao razlog se obično navodi neefikasnost onih koji su dužni da to urade: policije i (ili) drugih odgovorni organi. ustvari savjesti čovjeka. Silovatelj ne bi bio u mogućnosti da počini svoja zlodela da mu ostali to nisu omogućili svojim delovanjem. a ne i svih pojedinaca koji su. A. ili sa susedom koji je odao njihova skrovišta? Kolika je njihova krivica?" (Nejer. nisu li oni svi koliko i blgajnik logora iz priče Dvajta Mekdonalda.). koje se sada osjeća. blažeg ili strožijeg "moralnog imperatora". Međutim... str. bolnu ocenu tog događaja kao moralno neispravnog. 324. makar i neznatno." (Trebješanin. 139. Osjećanje krivice može biti lahko i prolazno. jer su stvarno krivi ako su bili u bilo kojoj ulozi u toku izvršavanja zločina. S. onda to treba objelodaniti.. str.) Osjećanje krivice je čin unutrašnjeg sudije. već je pitanja kolika je krivica svakog od tih pojedinca.. ili sa službenikom iz grada koji je ustanovio etničku pripadnost pritvorenika. 2002.. Ako odluka "viših instanci" podrazumijeva hvatanje samo glavnih planera i izvršitelja zločina. pogotovo zločina genocida. doprinijeli ostvarivanju zločina ne bi se mogla tretirati kao pravno i moralno ispravna odluka. Arije Nejer ističe da i oni "koji su tražili suđenje da bi se individualizovala krivica za ratne zločine suočavaju se sa ključnim pitanjem: može li se jasno razgraničiti između krivice i nevinosti? Ako je jedan čuvar u logoru za pritvor silovao. ali i beskrajno mučenje ako je krivično djelo veće a 227 .) Krivica za učinjena zlodjela i kajanje Pojmovi "krivica" i "osjećanje krivice" su dva različita pojma. Da li su i koliko su "više instance" spremne da poduzmu radikalne mjere u tome pravcu? Ako je prisutno oklijevanja.

Radi toga.) U krivičnim postupcima se očekuje da će izvršitelj krivičnog djela priznati svoj delikt." (Petrović. U opisu očitih razlika osjećanju krivice između pojedinaca S. rehabilitaciju i resocijalizaciju. osobe sa razvijenom savešću. naprimjer. Priznanje izvršenih zločina se. U sudskim postupcima se. da li će ili neće svojim kasnijim ponašanjem pokazati unutrašnju patnju zavisi od mnogobrojnih činitelja među kojima faktori ličnosti imaju prioritetnu ulogu. ispovedanju kod duhovnika. nakog čega se ponovo uspostavlja poremećeni duhovni mir. 1998. Osobe koje priznaju krivicu za zločine a nisu uvjereni da su krivi to čine iz straha od kazne a ne zbog onoga što se. u toku i ishodu sudskog postupka. P. da li će ili neće ispoljiti iskreno kajanje zbog izvršenih zločina. u želji da se oslobode mučnog osećanja krivice. tretrira kao moralni čin okrivljenog. činjenju dobrih dela itd. često pribegavaju raznim oblicima samokažnjavanja.S. U sudskim postupcima priznanje obično dovodi da ublažavanja kazne izvršitelju krivičnog djela bez obzira na njegovu težinu. Da li jeste ili nije početak "moralno čišćenja sebe od zla". str. Priznanje ubrzava donošenje odgovarajuće presude. Presude koje sada izriče Međunarodni sud u Haagu takođe pokazuje da se priznanje za zločine "isplati". Planerima i izvršiteljima genocida nakon priznanja izvršenih zlodjela se značajno smanjuje dužina zatvorske kazne. Osobe. psihoterapiju. tumači kao početak moralne katarze okrivljene osobe. 228 . alkoholizam ili mentalnu bolest.savjest pojedinca strožija. Za razliku od psihopata. 65. Petrović ističe da "psihopate imaju zakržljalu savest i njima je nepoznato osećanje krivice. se uoćavaju značajne individualne razlike u stupnju razvijenosti savjesti. obično pate od osećanja krivice. Nerazrešeno osećanje krivice ponekad može voditi u suicid. nije uvijek praćeno i osjećanjem grižnje savjesti. ustvari.. kod kojih je savest razvijena ili stroga. ova druga kategorija je vrlo zahvalna za sticanje uvida u poreklo i značaj svoga prestupničkog ponašanja. predviđena kazna doživotnog zatvora izriče se kazna zatvora u trajanju petnaest godina pa čak i manje. osećanje krivice se može ublažiti ili potpuno otkloniti kroz ispaštanje ili kaznu. Za krivično djelo za koje je. nažalost. od koga se brane na razne načine. u izjavima i ponašanjima okrivljenih. Prema judeohriščanskom verovanju. primenu vaspitnih mera. prijavljivanju svoje krivice da bi kroz kaznu dobili oproštaj.. Priznanje zločina. posebno zločina genocida. ma koliko prestup koji su izvršili bio težak sa moralnog i pravnog aspekta.

kosturi izvađeni iz masovnih grobnica i filmovi o sadističkom ponašanju agresora su. moguće osobnim i advokatskim “manverima” biti oslobođen optužbe ili je. doživljavali kao nešto što nije vezano za njih. vjerovatno je. za koje postoje validni dokazi o njihovoj odgovornosti za genocid u Bosni i Hercegovini. nisu krivi? Sudeći prema toku uobičajene sudske procedure. U toku suđenja u Haagu kod većine planera i izvršitelja genocida nad Bošnjacima. psihološki moguće. Da oni stvarno ne doživljavaju osjećanje kajanja za zločine koje su izvršili vidljivo je iz njihovog ponašanja i verbalnih obrazloženja svoga kriminalnog djelovanja. posebno ratni 229 . Dokumenti o torturama u logorima. već sa osjećanjem žaljenja što nisu mogli. u njihovim izjavama utkana samopoznaja i istinsko uvjerenje da. pretpostavke: zločinci. kao prizore koji su “falsificirani” sa ciljem da se “pravedna borba srpskog naroda “ za opstanak okalja. Sve predočene dokaze oni su ignorirali a izrečene kazne smrt vješanjem nisu doživjeli sa osjećanjem krivice. Da li su. Iskazi na pitanje predsjednika Suda da li se osjećaju krivi najčešći odgovori su "Ne osjećam se krivim". da se obezvrijede djela “čestitih” boraca za otadžbinu. da do kraja ostvare planirana istrebljenja Jevreja i drugih "neprijatelja naroda plave krvi. sadržana njihova uvjerenja da sud nema uvjerljivih dokaza o njihovom ponašanju u toku agresiji na Bosnu i Hercegovinu i da je. da se osramote “viteška ponašanja” pripadnika “nebeskog naroda". zbog "unutrašnjih zavjera". u izjavama okrivljenih. pak. u toku procesuiranja u Hagu ukazuje i na potrebu iznalaženja mogućih psiholoških razloga takvog ponašanja. u " njihovom ponašanju u toku slušanja svjedočenja očevidaca o strahovitim zločinama koji su izvršeni na nevinim žrtvama i u trenutku izricanja presude nisu primjećeni znaci kajanja.Sudska praksa pokazuje i da sve okrivljene osobe ne priznaju krivicu iako su stvarno krive. za izvršena zlodjela. Ponašanje zločinaca. zbog toga. Rjeđe se polazi od druge. očito je da se obično polazi od prve psihološke pretpostavke ili uvjerenja i u skladu sa polaznim stavom poduzimaju se odgovarajuće pravne mjere. Ustvari. zapaža se skoro isto ponašanje. Proces i ishod suđenje planerima i izvršiteljima genocida u Nirnbergu su uvjerljivo pokazali da veliki broj pouzdanih dokumenata o njihovim zločinima nije uticao na promjenu njihovog uvjerenja o opravdanosti i pravednosti vršenja tih zločina." Odanost ideologiji fašizma i uvjerenje o svojoj rasnoj superiornosti učinilo ih je neosjetljivim na patnje i umiranje nedužnih u poznatim logorima smrti.

ne samo da ne ispoljavaju znake osjećanja grižnje savjesti. Nirnberškom procesu i sadašnjem. su. Oni koji su. također. moguće je na temelju ranijih.od drugih "gušenih". ukazati na psihosocijalne činitelji koji su. Oni. "Jedini izlazak" je mogao biti samo genocid. "koji su krivi" za patnje srpskog naroda (Bošnjaci i Hrvati) bit će ostvareni i "ekonomsko blagostanje" i duhovni procvat. za zločine. posebno nad Bošnjacima Jugoslavije.zločinci. su ih mogli uz odobravanje i pohvaljivanje.nedvosmisleno ukazuje na opravdanost nepostojanja uvjerenja o odgovornosti za svjesno vršena zlodjela. I." (Dizdarević. sve dublje urezivali u svijest i ponašanje masa. se ne osjećaju krivim za zlodjela. Međutim. već uporno brane “pravednost” svojih genocidnih činova. manifestno ili laterntno djelovali. str. U njihovoj svijesti je utkano uvjerenje da nisu u pitanju zločini već “pravedna djela”. iz razno raznih razloga. 2003. Oni nose u sebi i saznanje da su njihovi.. pohvaljivani i nagrađivani. naučnih i iskustvenih spoznaja. Ponašanje većine ratnih zločinaca u ranijem. Genocidne pobude su buđene i podsticane i mjerama koje su bile i emotivne primamnljive i logički uvjerljive. u okolnostima državnih priprema za genocid nad nesrbima. u psihološkoj atmosferi kakave je propagandom stvorena.. 138. Teži uvjeti života i oživljeni mitovi koji su se. Haškom. Kada se protjeraju ili poubijaju narodi.) Raskorak između učinjenih zločina i uvjerenja zločinaca Kako je moguće objasniti ovaj očiti raskorak između stvarnih zločina i uvjerenja zločinaca o svojoj nevinosti? Bez temeljnih psihobiografskih studija o strukturi ličnosti i načinima ideološkog oblikovanja svakog pojedinca optuženog za zločin genocida vrlo je otežano spoznavanje svih onih psihosocijalnih determinanti koji su doprinijeli ispoljenim vidovima genocidnog ponašanja. kako se dan početka oružane agresije približavao. U stvorenoj atmosferi se osjećalo da su izvori legitimiteta za zločlin sadržani i u političkim odlukama vladajućeg režima i u planovima i 230 . ostvarivati. "nebeskih vrijednosti" Srba. skrivali svoje agresivne pobude i brižljivo njegovane predrasude i stereotipe o Bošnjacima kao "Turcima " ili "poturicama". Vidljivo je to i iz njihovih prvih izjava i iskaza u toku sudskog procesa. namjeravani ili izvršeni zločini unaprijed oprošteni i da su i od svjetovnih i vjerskih dostojanstvenika bili. sužavali prostor izlaska iz okolnosti koje su idejni tvorci i planeri genocida željeli i očekivali.

pokaju. pomoći onima koji budu osuđeni za ratne zločine ili zločine genocida. pored ideologa "Velike Srbije" i brojnih sljedbenika Slobodana Miloševića. D. 1976. biti za njih godine razmišljanja o svemu onom što su činili. "Sada je sve prekasno. U sećanjima na tu situaciju verovatno se jačina tih impulsa neće u potpunosti repredokuvati i to takođe može da dovede doitle da nam se kasnije u većoj meri čini da jedan akt zaslužuje osudu.) 231 . radi odbrane srpskog naroda od "pripremanih zločina njima namjenjenim". tretiraju kriminalnim djelimna.aktivnostima nevladinih organizacija." Da li će opće otrežnjvanje srpskog naroda. Intenzitet osećanja kajanja može biti posle mnogo godiuna krajnje snažan. 253. str. ako do njega dođe.. već zato što su "duhovno uzvišeni". bez serioznih psiholoških ispitivanja. "nepogrešivog" vožda. što im drugi zavide na njihovoj "časnosti" i "viteštvu". Koliko su individualne sklonosti ka zločinu genocidu ili mjere propagande koje su u sebi sadržavali sve ono što je opravdalo zločin genocid ili pak. kako tvrde. Međutim.. mjeseci i godine koji će provesti u jednom od zatvora u Evropi. Intelektualci i vjerski dostojanstvenici su. Oni misle i intimno vjeruju da ne treba da priznaju da su krivi i da se." (Kreč. da preispitaju i promjene svoja uvjerenja o svojoj krivici i krivici njihovih nalegodavaca? Da li će. o djelima koji se.. pouzdanije odmjeriti stupanj njihovog uticaja. zbog toga. općenito rečeno.mučili i ubijali druge samo zato što su drugačije nacionalnosti ili vjere i to. ništa ne mogu sada da učinim da stvar ispravim!" Ta vremenska perspektiva okrenuta prošlosti prestavljha kritičnu karakteristiku situacije u kojoj se kajanje javlja. jer njihova djela nisu zločini već činovi "ostvarene pravde. dani. su uvjeravali gledatelje. što su pripadnioci "nebeskog naroda". djelima ratnog zločina ili genocida? Da li će zapaziti i shvatiti da je "rđava radnja proistekla iz nesavladivih. u međunradnom pravu. R. "iracionalnih " impulsa u čijim se "kandžama" on osjećao bespomoćan. Kračfild. slušatelje i čitatelje da su Srbi stoljećima "ugrožavani" i to ne zato što su slabi. sigurno je da su oni značajno doprinijeli nihovom poimanju sebe kao pravednika. kao osoba koji su progonjali. interakcija osobnih i društvenih determinanti doprinijele lažnim iskazima planera i izvršitelja genocida kojima se sada sudi u Haagu nije moguće. Jedan od izvora intenzivne uznemirenosti koji prati kajanje leži u svesti o nemoći da se ranije počinjena dela poprave.

nije mali broj. Slobodan Milošević i njegovi najbliži saradnici nisu mogli planirati i realizirati genocid nad nesrbima da nisu imali bezrezervnu podršku srpskog naroda. A njih. Oni koji su planirali i vršili masovne zločine ne bi takve mjere poduzimali da nisu imali ispoljenu ili prećutnu podršku većine. U Ruandi su Hutui. Načini izvršavanja mnogobrojnih zločina genocida ukazuje na potrebu pouzdanijeg procjenjivanja broja zločinaca koji su zločline planirali i (ili) realizirali. izvršili pokolj koji. u Ruandi i Bosni i Hercegovini. suđenja glavnim planerima i izvršiteljima genocida nad Jevrejima u Nirnbergu (1945). u novoformiranoj državi. u Evropi i šire.000 Tutsa na svirep i grozomoran način. u periodu od 1992. i nakon. Ove činjenice. u pitanju zločini genocida izvršeni nad Bošnjacima. smatraju uvjerljivim dokazima. ponašanje drugih izvršitelja zločina. naprimjer. U Bosni i Hercegovini srpski nacionalisti su nad brojnim Bošnjacima. zabilježene genocide. identičnim problemima. sigurno je. godine. zagovornici kolektivne odgovornosti. skoro.Kolektivna i(ili) individualna odgovornost U toku. U posljednjoj deceniji dvadesetog stoljeća nastavljeni su dijalozi o. Srbiji i Crnoj Gori. u periodu između aprila i juna 1994. kojima još nije 232 . također. teško je povjerovati da su ih izvršili samo oni koji se sada nalaze u Haagu i koji se nalaze na zatvorenim ili objelodanim listama i za kojima se sada traga. do 1995. prevazišao je sve do tada. vođeni su dijalozi i između stručnjaka (pretežno pravnika) i između laika o individualnoj i kolektivnoj odgovornosti. Međunarodni sud u Haagu. Pitanja je da li će i presude koju će. Ako su. po animalnosti samog čina i po širini i dubini individualnih i društvenih posljedica koje su rezultirale iz njega. Rezultati tajnih glasanja su reljfna ilustracija stavova glasača o ličnosti i politici Slobodana Miloševića.. Samo rijetki pojedinci su ispoljili svoje neslaganje sa njegovim velikodržavanim pretenzijama i genocodnim planovima. pobili oko 800. izreći Slobodanu Miloševiću i drugim optuženim za njihove ratne zločine ili zločine geniocid značajno promijeniti formirana destruktivna uvjerenja većine. Razlozi za nastavak dijaloga o kolektivnoj i individualnoj odgovornosti su rezultirali iz događaja koji su odigrali u zadnjoj deceniji dvadesetog stoljeća. Međutim. nakon presude svim glavnim planerima i izvršiteljima ratnih zločina i zločina genocida. Glavni planeri i naredbodavavci jesu krivi ali ne mogu biti nedužni i oni koiji su ih slijepo slijedili i činili sve ono što je od njih traženo.

ispoljiti osjećanje krivice i kajanja Bošnjaci. Teško je predvidjeti.. shodno tome. To što je veliki broj ljudi učestvovao u zlodelima pokreće sledeće pitanje: da li u suđenje šačici glavnih kriminalaca i njihovo kažnjavanje zapravo doprinosi individualizovanju kriminalne krivice? Ako su vođe u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi namerno uvukle hiljade drugih u svoje zločine. Sve se mora zapisati i pred savjest čovječanstva i sud historije staviti. 233 . kao najveće žrtve genocida. što bi bio značajni pokazatelj osude planera i izvršitelja genocida..) Bez obzira u kojem će stepenu. pojavu osjećanje krivice kod određenih slojeva srpskog naroda. zatvaranju i zlostavljanju pritvorenika. džamija. I zato uticaj toka i ishoda suđenja na doživljaj osjećanja krivice ne može biti u onkavim razmjerama kako neki očekuju da bi mogao biti. ustaše. Ustvari "nijedan detalj stradanja i patnje Bošnjaka . Moguće je očekivati. Da li će osjećanje krivice biti praćeno i potrebom traženja oprosta od pripadnika naroda nad kojima je izvršen genocid. islamske fanatike. Jedan od važnih razloga za to je nesumnjivo i činjenica što je "tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni desetine hiljada ljudi angažovano u procesu etničkog čišćenja.ne smije biti zaboravljen." (Nejer. Oni kriminalci koje ne bude moguće izvesti pred sud znaće da je njihovim vođama suđeno i da je. da bude znano ko je agresor. Opravdavajući svoja dela sebi samima. neće biti isto. Ne samo da je veliki broj građana učestvovao u hvatanju. prirodno je da oni omrznu žrtve i da prikazuju one koje zlostavljaju kao oličenje zla: mudžahedine. A. ne smiju zaboraviti ono što su im nosioci zla iz Srbije i Hrvatske nanijeli. uvjeravali ih u opravdanost progona i ubijanja "tradicionalnih neprijatelja srpskog naroda"i raspirivali u njima atavističke pobude da jedino Srbin može biti prijatelj Srbinu. teško je predvidjeti. četnike i tako dalje. i tako dalje. jer su planeri genocida usađivali duboku mržnju u svijest svojih građana. niti ostati nezabilježen. već je mnogo veći broj seljaka i građana doprinosio tome otimajući imovinu i zauzimajući domove onih koji su pobijeni ili oterani. ko je napadač. Krivično gonjenje o osuda onih koji su komandovali i podsticali na zločine doprineće tome da se hiljade ili desetine hiljada. a ko stradalnik. makar u rudimentu.drugih suoće sa sopstvenom političkom. i njihovo ponašanje izloženo osudi. 280.suđeno. 2002. biblioteka ili koji drugi srušeni objekat .nijedna žrtva. moralnom i metafizičkom krivicom. planeri i izvršioci genocida nad Bošnjacima. relativno mali broj suđenja visokim zvaničnicima ipak može biti odgovarajuće reagovanje na to. str.

nakon hapšenja ili dobrovoljne predaje. str. Očekivati je. 143. Bošnjaci koji su duboko i neposredno doživjeli progone. ubijanja ne mogu.) Očito je da je broj izvršitelja. sa punim pravom. pljačkaš i razbojnik. nakon pedeset godina. traže efikasnije hvatanje zločinaca i naglašavaju da je suđenje većem broju zločinaca bitan preduvjet pomirenja i suživota. I danas. Oproštaj je moguć i opravdan. str.a ko branitelj. sadistička silovanja i. se hapse pojedinci koji su bili planeri ili izvršitelji holokausta. da će neki od njih doživjeti duboku starost a da neće biti kažnjeni za svoja zlodjela. mučenja. ali ne i zaborava. suditi porasti broj pojedinaca koji će priznati zločine. među onima kojima se sada sudi i kojima će se. nažalost. Dosadašnji rezultati procesuiranja u Haagu pokazuju da je izrazito mali broj ratnih zločinaca priznalo svoja zlodjela. Sudeći prema sadašnjim ishodima hapšenja ratnih zločinaca i dužine sudskog postupka. Očekuju i da će. Zato je privođenje što većeg broja izvršitelja zločina sudu pravde od prioritetnog društvenog značaja. a niti hoće. Tragovi genocida su se duboko usjekli u memoriji pojedinaca i naroda. Neki od njih se slobodno kreću i ne osjećaju grižnju savjest zbog nanesene patnje drugim ljudima. Pravedna presuda i kajanje su prvi preduvjet pomirenja. Ostvarenje masovnijeg hapšenja zločinaca ima poseban značaj za žrtve zločina.. pomagača i očevidaca genocida zaista velik. Očekivati je da će se broj priznanja za ratne zločine i kajanja povećavati a to će. M. svojom unutrašnjom logikom. Oni samo traže da se svakom ratnom zločincu odmjeri odgovarajuća kazna za učinjena zlodjela. 2003. I. 13. povećati svijest o potrebi oproštaja. Fašizam nije pobijedio u Bosni i Hercegovini usprkos planovima i srpskog i hrvatskog velikodržavlja usmjerenim na njenu razgradnju i uništenje. ko je terorist." (Dizdarević. nakon iskrenog priznanja i kajanja. ispoljiti kajanje i tražiti oproštaj. najčešće svojim susjedima. individualna i masovna.) 234 .. nemoguće je očekivati da će većem broj optuženih za ratne zločine ili zločine genocida biti izrečene zaslužne kazne." (Omerdić. Oni. 1999. a ko rodoljub.. I "osjećanje trajne žalosti zbog gubitka najbližih je praćeno spoznajom da ubice još uvijek nisu privedeni sudu pravde. bilo kada zaboraviti ove grozomorne zločine. U svojoj dugoj povijesti nisu ispoljavali nagon za osvetom i odmazdom pa to ne žele ni sada.

Omerdić. Bemust. (1998): Barbari su bili bolji. Beograd 235 . Rieff. genocid. 17. Bojl. (2001): Milošević. (1999): Crimes of War.D.Samizdat FREEB92. A. (2002): RATNI ZLOČINI: brutalnost. El-Kalem. V.. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Zagreb. Beograd 12.LITERATURA 1. (1996): Genocid nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu. Compact. Sarajevo. R.W. F. (1995): Svjedok genocida. (1976): Elementi psihologije. 13. Sarajevo. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. (2003): Nezaborav usjeklina genocida. Sarajevo. Cigar. 15. (1994): Social Psychology. 5.Mag. Stubovi kulture. 3.W. N. Stevanović. N. Sarajevo. I. Cigar. Sarajevo. Nejer. Gutman. I. D. Šiber. Sarajevo. M. Sarajevo 14. (1998): Genocid u Bosni -Politika "etničkog čišženja". Dizdarević. 16.. Sarajevo. 4. Vijeće Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca. Byrne D. (1998): Osnove političke psihologije. Cambridge University Press. Čekić. Sarajevo. Trebjašanin. R..R. 9. Gutman . Beograd. New York 2. S. jedan epitaf. (1989): The roots of evil. N. Cigar. I. Baron. Allyn and Bacon. R. 6. Dizdarević. (2000): Bosanski narod optužuje za GENOCID.Norton and Company ltd. Kračfild. teror i borba za pravdu. Kreč. (1999): Prilozi izučavanju genocida nad Bošnjacima (1992-1995). 7. 10. (2001): Rečnik psihologije. Sarajevo. 8. Ž. E. Institut za istraživanje zlolčina protiv čovejčnosti i međunarodnog prava. (2002): VOJISLAV KOŠTUNICA i budućnost Srbije. (2000): Uloga srpskih orijentalista u opravdavanju genocida nad Muslimanima Balkana. Staub. London 11. Naučna knjiga. Institut za istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

وﯾﻤﻜﻦ ﺣﺪوث اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻮﺳﻨﻮﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، إذا ﻧﺪم اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن واﻟﻤﻨﻔ ﺬون ﻟﮭ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺔ وﻃﻠﺒﻮا اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺿﺤﯿﺎھﻢ ﻋﻠﻨﺎ.‬ ‫وﻗ ﺎم ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑﻤﻘﺎرﻧ ﺔ اﻻﻋﺘﺮاﻓ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أدﻟ ﻰ ﺑﮭ ﺎ ﻣﺠﺮﻣ ﻮ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺬﯾﻦ‬ ‫ﺣﻮﻛﻤﻮا ﺳﻨﺔ 5491 ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻨﺒﻮرغ واﻻﻋﺘﺮاﻗﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﺠ ﺮون‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺎﻛﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺎغ ھﺬه اﻷﯾﺎم. ﻗ ﺎم اﻟ ﺼﺮب اﻟﻤﺘﻄﺮﻓ ﻮن ﺑﺘﮭﺠﯿ ﺮ‬ ‫وﺗﻌﺬﯾﺐ وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﻮﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ أﻋ ﺪاد ﻛﺒﯿ ﺮة. وﺟ ﺮت ﺟﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﻠﻤﻲ‬ ‫اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ أﻛﺒ ﺮ وأﻓﻈ ﻊ. ﺷ ﺮد ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺑﺮﯾ ﺎء، ﻛﻤ ﺎ ﻋ ﺬب‬ ‫ﺷﻨﻖ وأﺣﺮق ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ.‫ااﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺴﺮة واﻟﻨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ واﻟﻤﻨﻔﺬﯾﻦ ﻟﻺﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻗ ﺎم اﻟﻘﻮﻣﯿ ﻮن اﻷﻟﻤ ﺎن اﻟﻤﺘﻄﺮﻓ ﻮن أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺑﺎﻹﺑ ﺎدة‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻷﻟﻤ ﺎن وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﯿﮭ ﻮد.‬ ‫632‬ . ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻟﮭ ﻢ ذﻧ ﺐ ﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ واﻟﻤﻨﻔﺬﯾﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺳﻮى أﻧﮭﻢ ﺑﻮﺷﻨﺎق ﻣﺴﻠﻤﻮن. وإذا ﺣﺪث ھﺬا ﻓﯿﻤﻜﻦ أن ﯾﺤ ﺪث اﻟﻌﻔ ﻮ‬ ‫وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺮوح اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻻ ﺑﻤﻜﻦ وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻧﺴﯿﺎﻧﮭﺎ. وﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻮارق ﺑ ﯿﻦ ﺗ ﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮭﻢ‬ ‫ﺣﯿﺚ ﯾﺰﻋﻢ أﻛﺜﺮھﻢ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ وأﻧﮭ ﻢ ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑ ﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﻌﺒﮭﻢ وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ.

The only crime of the Bosniaks was that they were “guilty” for being who they always were – Bosniaks. physically and psychologically tortured. Most of the war criminals do not show any feelings of guilt or remorse for the committed crimes. They even think that they are not guilty at all because they consider the war crimes they committed “righteous deeds. 237 . tortured them in concentration camps and prisons. and a great number of them were hanged or burned alive. there are no differences.” They were only. During the aggression on Bosnia and Herzegovina a far more atrocious genocide was committed against the Bosniaks. as they say. in terms of their religious conviction. defending the Serb people from the “attacks and the persecution of the Turks. and killed them in large numbers. This paper analyses the statements and the behavior of war criminals who were put on trial in Nuremberg in 1945 and those who are now on trial in the Hague. especially the Jews. When comparing the statements of Germans who planned and committed genocide and those among the Serbs who did the same.” It is possible to expect forgiveness only if those who planned and committed genocide against the Bosniaks show sincere remorse and ask for forgiveness. they considered themselves Muslims. For those who show remorse and ask for forgiveness it is possible to expect forgiveness. The Serb nationalists mercilessly persecuted the Bosniaks.THE FEELING OF GUILT AND REMORSE AMONG THOSE WHO PLANNED AND COMMITTED GENOCIDE Summary During WWII the German fascists committed genocide against the non-Germanic peoples. and because. but the deep scars of genocide cannot be forgotten nor is it psychologically possible to forget them. Many innocent people were expelled from their homes.

238 .

niti se uključio organizirano u evropske tokove orijentirane na učenje za 21. Nastavnici i učenici će moći izvršiti zadatak koji pripada njihovoj funkciji samo ako stalno uče. «Ništa ne uspjeva kao uspjeh» Dostojevski *** Osavremeniti pedagošku misao u našim uvjetima znači prvenstveno komunicirati sa svjetskim pedagoškim znanjem. Filozofski fakultet u Sarajevu NAŠA ŠKOLA NA PRAGU PROMJENA Sažetak Naš obrazovni sustav se otrgnuo od socijalističke doktrine odgoja. Globalno obrazovanje može se odrediti kao pravac razvoja suvremene pedagoške teorije i prakse u formiranju univerzalnih intelektualnih znanja. Međutim. Dževdeta Ajanović. ne smijemo zanemariti ni neke školske osobenosti koje 239 . Škola budućnosti je daleko od nas. uvažavajući naše korisne ideje i teoretske obrasce. razina i procjena uspješnosti. dr. Zapravo. Dominantna dimenzija društvenog razvoja je globalno obrazovanje kao opća linija razvoja s jasnom orijentacijom u budućnost – sustav se na svojoj globalnoj razini neposredno ugrađuje u evropske i svjetske tokove. ali nije dosljedno prihvatio nove ideje. Organizacijske forme takvog obrazovanja tek su naznačene. U ovome trenutku mogu se zapaziti rasprave na svim razinama društva o «školi budućnosti». Zbog svega toga treba imati na umu da ta budućnost uopće nije na dohvat ruke. sc.Prof. i time obogaćivati svjetski fond. vrijednosti i kvalitete procesa odgoja i obrazovanja. osnovu integracije školskog učenja i pripreme mladih za život. stoljeće. tako daleko da nijedan znanstvenik ne može tačno predvidjeti kako će ta budućnost izgledati i koje će zahtjeve u obrazovanju sa sobom nositi.

Prvi je proces globalizacije. Toj skupini 2000. povezivanje sustava odgoja i obrazovanja. ubrzane tehnološke promjene. niti se uključio organizirano u evropske tokove orijentirane na učenje za 21. Treći razlog je vezan za migracijska kretanja (radnici i osobe koje traže azil. dominacija nadzora nad savjetovanjem i suradnjom) i roditelj (hitno i aktivno ojačati još jedan segment svoga djelovanja. još uvijek bila. posebno multitkulturalizam. Naš obrazovni sustav se otrgnuo od socijalističke doktrine odgoja.. koja je održana u Ženevi 2001. učitelj (niska profesionalna autonomija. stoljeće. globalizaciju. a odnose se na tri odgojnoobrazovna činitelja: nastavni program (ne poštuje dovoljno interese učenika. god. u koju želi ući Bosna i Hercegovina. uz sva nastojanja da prevlada svoje tradicionalne slabosti statičnost. ali nije dosljedno prihvatio nove ideje. unificiranost i dr. poručuje da obrazovni sustavi ne smiju više biti generatori nezaposlenosti s teškim socijalnim posljedicama. osoba. raseljene osobe). Evropski koncept obilježava nekoliko odrednica. Evropski stručnjaci poručuju da je prošlo vrijeme obrazovne samoizolacije.bitno utječu na koncept promjena. politiku zapošljavanja i pokretljivost građana. koncept evropskog znanja i stručnosti. Sasvim je jesno da je XXI stoljeće – stoljeće znanja i da će se u njegovom toku ostvariti definitivne znanstvene. koji se shvaća kao međuovisnost društvenih. a to je sustavan i kvalitetan rad sa roditeljima u partnerskoj saradnji i lokalnoj zajednici). te koncept cjeloživotnog odgoja i obrazovanja. unatoč mnogim novim kvalitetama (i u mnogo čemu suvremenija) sputavana pripadnošću određenoj alternativnosti (koncepcijski i 240 . Ta tri važna razloga u svjetskim razmjerima uvjetovala su takav pristup. Poruka konferencije bila je Obrazovanje za sve – učiti živjeti zajedno: sadržaji i strategije učenja – problemi i rješenja. političkih i znanstvenih činilaca. tržište rada i međunarodnu konkurentnost. civilizacijske i sve druge prednosti pojedinih nacionalnih zajednica. Tako je škola. preopterećen je formalnim sadržajima. potrebe i mogućnosti. Svjetski kontekst i ideje koje će značajno uticati na sadržaj i metode rada u svim sustavima odgoja i obrazovanja u sljedećih dvadesetak godina vjerovatno možemo promatrati u sklopu zaključaka Međunarodne konferencije o obrazovanju. pripada već oko 150 mil. njegov položaj je više pasivan nego aktivan. škola ne potiče kreativnost). Međutim. Evropska unija. god.

inovacionog menadžmenta u obrazovanju koji formira strategije obrazovanja za 21. na raznim nivoima. Kompleksnost i način transformacije škole u konceptualni «model» života i rada. osnovu integracije školskog učenja i 241 . originalan čin. stoljeće. a ne imitacija. ekonomskom i drugim razinama suvremenog života. za prelazni period (uvođenje globalne perspektive u postojeće školske programe. ali može dati osnovne smjernice na svakom stupnju obrazovanja. Svaki predmet u školi stvara uvjete globalne orijentacije na karti svijeta za konkretnu perspektivu (historijsku. ono je zadatan. Uključivanje škole u globalno obrazovanje je postepen proces. matematsku. Pokušaji prepoznatljivosti svake škole je proces. strukturiranja njezine teorijsko-metodološke organizacije sadržaja i karaktera pedagoškog procesa u njoj. Stejli predlaže četiri faze u izradi nastavnog plana. Dominantna dimenzija društvenog razvoja je globalno obrazovanje kao opća linija razvoja s jasnom orijentacijom u budućnost – sustav se na svojoj globalnoj razini neposredno ugrađuje u evropske i svjetske tokove. oponašanje zatečenog. socijalnom. ovisit će njezina fizionomija. od kojih su prve tri kompromisne. prevazilaženje njezinog tradicionalnog stila. nove strategije međusobne suradnje među subjektima odgojno-obrazovnog procesa. ali i ambicija da se mijenja i razvija vlastitim i prepoznatljivim ritmom i intenzitetom. Tako F. Globalno obrazovanje može se odrediti kao pravac razvoja suvremene pedagoške teorije i prakse u formiranju univerzalnih intelektualnih znanja. razvija se samo po principu «od drugih». Koncepcija globalno obrazovanje zasnovana je na idejama humanizma. Temeljne odrednice izgrađivanja prepoznatljivosti suvremene škole kompleksnog su karaktera i izraz interdisciplinarnog uvjetovanja. vođenje nastave. jezičku). preko njega obrazovanje u jednoj zemlji postaje dijelom ukupnog procesa na kulturnom. nove modele nastavnika. čime joj je bio predodređen karakter njezine samostalnosti. razrada modula. Program ne može obuhvatiti sve značajno na karti svijeta.statusno). integracija modula ili učenja). izvode globalno učenje konkretnog sadržaja koji je proistekao iz prve tri faze. ali i ograničena mogućnost posebnosti i prepoznatljivosti svake pojedine škole. Nastavnici izvode nastavu zajednički integracijom disciplina. a ne «mirovanje». koje možemo ugraditi u postojeće programe. Idejom globalnog obrazovanje škola se ne odriče domovinske pedagogije.

Prednost ovoga iskustva osigurava ujednačenost školskog sustava. 1984. kako se planiranje kurikuluma stvarno odvija u praksi.) Platformu čine različite koncepcije (vjerovanje u ono što već postoji. sintezu između nacionalnog (propisanog) i nepropisanog kurikuluma koga čine partneri od nastavnika. 1994. Gudjons (Gudjons. Nastavnici i učenici će moći izvršiti taj zadatak koji pripada njihovoj funkciji samo ako stalno uče. učenika do ministarstva obrazovne politike.uključuje razne stručnjake.pripreme mladih za život. Mogućnost alternative treba iznalaziti i nuditi prihvatljiva rješenja. humane odnose unutar škole i konačno autonomiju učitelja.kurikulum ima interni karakter svake ustanove. 1977. vrijednosti. «Zato je prvi korak pridobiti sve da se uključe razgovarati. .bude zajedničko odlučivanje nastavnika i učenika. u svojstvu posmatrača uspjeha u sprovođenju projekta u Kaliforniji. H.) misli da: . pa čak i posvađati se u vezi s tim šta je platforma ili kakva bi trebala ona da bude. poticaja školske kulture.). . Svi pojedinci koji će raditi na izradi kurikuluma pristupit će tom zadatku sa određenim uvjerenjem i vrijednosnom orijentacijom.. Marsh.. Utvrditi platformu znači potpuno «očistiti sukob alternativa». 1994. D.» (Colin J.. . O kurikulumu utemeljenom na školi engleski pedagog Skilbeck (Skilbeck. Utvrdio je da u planiranju postoji logičan redoslijed postupaka: platforma  promišljanje  nacrt. Promišljanje se ne uzima kao drugi korak. Nacrt kurikuluma je vrhunac svih predviđenih akcija. Njihove misli zasnovane su na pretpostavkama koji su glavni problemi i obaveze. Američki pedagog Wakler (Wakler.) ističe «da odgajatelji imaju ulogu odvjetnika djeteta i odvjetnika kulture i težak zadatak – posredovati između oba zahtjeva. što je moguće ostvariti). To je moguće ostvariti kvalitetnim kurikulumom koji će osigurati dobre uvjete osposobljenosti učitelja. što se želi postići).» 242 .F. raspravljati.da ispunjava određene norme. već kao trajna samostalna aktivnost. teorije (teorijska iskustva) i namjere (ono što je poželjno. M. došao je do zaključka da je najbitnije pitanje kako učesnici u planiranju kurikuluma pristupaju svome zadatku.

PROCES SURADNJE (kvalitetni rad) Proces suradnje Učenici Nastavnici 1. Svaki nastavnik morao bi biti uključen u takav ili drugačiji tim iz koga će proisticati školska kultura. Odgovornost 7. Trajni 15. Okolina 13. «Iznutra prema vani» 18. Razvoj pojedinca u timu zadaća je novog pristupa profesionalizmu. Otvorenost 3. Timski rad / zajedništvo 21. Nezastrašujuća 243 . Proaktivnost 17. Sigurna 12. Problemi 6. Komunikacija 9. Zadovoljavajuća 22. Međuovisnost 5. Osjetljivost za druge 4. Rezultati 19. Osjećaj da smo dio zadaće 20.Jedan od osnovnih uvjeta za refleksiju osobnih i kolektivnih iskustava je timski rad. Odnosi 16. Otvorena 8. Rješenja 11. Posvećenost 14. Energija 10. Povjerenje 2. temeljena na suglasnosti među ljudima u školi i školskoj okolini.

Zagreb. uz opće zahtjeve.A. Ovisno o predmetu i programu. iz kojih proističu sve komponente odgoja i obrazovanja. izgrađivati svoja mjerila i vrijednosti i težiti humanom i cjelovitom pristupu prema svakom učeniku. što ih ugrađuje inovativna škola. 3. uzajamnog razumijevanja i mira. Educa. Nastavnikova uloga je poticati i kreirati uspjeh na radost sviju. وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ أھ ﻢ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﻘ ﺪم ورﻗ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫وﻧﻈﺮﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻤﺎﺷ ﯿﮫ ﻣ ﻊ ھ ﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ أورﺑ ﺎ واﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬ . kao i sposobnost za timski rad.U knjizi «Učenje blago u nama» (Delors.‫ﻟﺤﯿﺎة أﻓﻀﻞ‬ . Za uspješan rad u svakoj djelatnosti obično se navode i tri osnovne pretpostavke: ljubav.) temeljne su odrednice koje usmjeravaju nastavnika na: «učiti znati. 5. 1998. Zagreb. poštivanje vrijednosti. Učiti činiti predstavlja sposobnost snalaženja u raznim situacijama.» Učiti znati ujedno znači i učiti učiti.. učiti činiti. 1998.‫اﻟﻐﺮﺑﻲ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻌ ﺎم ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﻧﻌﺮﻓ ﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ ﻣ ﻨﮭﺞ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺄھﻞ اﻟ ﺸﺒﺎب‬ . 1994. jer ne zaboravimo: Ništa ne uspijeva kao uspjeh. J.: Kurikulum.: Reforming the Science Curriculum with a Global. Staley. Marsh. Zagreb. LITERATURA 1. The American Forum.: Pedagogija (temeljna znanja). 1996.‫ﺳﯿﺘﻤﻜﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ أداء واﺟﺒﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻂ‬ 244 . Colin J. F. 4. S. Educa. Delors. H. Educa. Gudjons. stručnost i zalaganje. Beograd.: Učenje blago u nama. ‫ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﻐﯿﺮات‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻧﺴﻠﺦ ﺗﻌﻠﯿﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﻟ ﻢ ﯾﺘﻘﺒ ﻞ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺠﺪﯾ ﺪة‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻟﻢ ﯾﺪﺧﻞ رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷورﺑﻲ اﻟ ﺬي أﻋ ﺪ ﻟﻠﻘ ﺮن‬ ‫اﻟﻮاﺣ ﺪ واﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ.: Uvod u školsku pedagogiju. učiti živjeti s durgima i učiti biti. J. pluralizma. svaki nastavnik mora. Učiti živjeti zajedno predstavlja razumijevanje drugih ljudi. kako bi se iskoristile mogućnosti koje obrazovanje pruža cijelog života. Kačapor. 1994. 1999. 2.

nor has it integrated itself. which are geared towards learning for the 21st century.OUR SCHOOL ON THE THRESHOLD OF CHANGE Summary Our educational system has broken away from the socialist doctrine of upbringing. 245 . The dominant dimension of social development is global education as a general line of development with a clear orientation for the future – on the global level this system is being directly integrated into European and World developments. Teachers and the students will be able to perform the task. which belongs to their function only if they are constantly involved in the process of learning. but it hasn’t been consistent in adoption of new ideas. the basis for the integration of scholastic learning and the preparation of the young for life. in an organised manner into the European developments. Global education can be defined as a trend in the development of contemporary pedagogical theory and practice in the function of universal intellectual knowledge.

246 .

Doc. osjetljivom za intelektualnu i duhovnu pozadinu koju obezbjeđuje upravo islam. *** Uređenost odnosa sadžaja i metode Ideja razvoja znanosti situirana u epistemologiju a na temelju postojanja općenitih znanstveno-teorijskih konzekvenci prisutna i u znanosti o odgoju predstavlja početni okvir zadatom razumijevanju problema metode u nastavi islamske vjeronauke. U jednom vremenskom odsječku preokupirajuća ambicija znanosti bila je rješavanje temeljne strukture znanstvenog spoznavanja a ta dosegnuta struktura je po svojim moćima i rezultatima predstavljala vrijednost za sebe. nudeći prošireno razumijevanje metode utemeljeno na postojanju implikacijske relacije između sadržajnih i metodičkih odluka u nastavi. Drugi pristup reformuliranja sadržaja počiva na potrebi nadilaženja njihove reduciranosti i uvođenja sadržaja više osjetljivih za intelektualnu islamsku tradiciju. upravo razumijevanje ideje razvoja znanosti eksponira pitanje odnosa sadržaja i metode. Naglasak je na metodi. sc. Znanstveno interveniranje u području sadržaja predstavljeno je kroz dva komplementarna pristupa: iz pozicije pedagoškog menadžmenta čime biva problematizirano strategijsko planiranje u području islamske Vjeronauke smješteno u kontekst makromenadžmenta. Edina Vejo PROŠIRENO RAZUMIJEVANJE METODE U NASTAVI ISLAMSKE VJERONAUKE Sažetak Tekst raspravlja o pojmu metode u nastavi islamske Vjeronauke. 247 . Jer. Na taj način bi se otvorila mogućnost poboljšanju metodičkih odluka u islamskoj vjeronauci. Šira implikacija ovakvih interveniranja ogleda se u temeljitijem zasnivanju znanosti o odgoju kod nas. dr. koja je trenutno limitirana upravo prirodom sadržaja koji se prezentiraju.

Ovakav pristup svoj izraz pronalazi u proširenom razumijevanju metode u nastavi islamske Vjeronauke. Potom će uslijediti period u kojem ne bivaju zanemareni dometi ostvarenog u području metode. 2002/03.19 84. ali izražavaju sumnju u »postojanje u naučnom saznanju takvih logičkih struktura koje bi nadilazile posebne historijske situacije. godinu. Podržavajući kompleksnost prostora u kojem se ostvaruje odgoj u vjeri. Hipoteze i saznanje. razmišljanja 1 2 Staniša Novaković.13 92. kontrolirati i vrednovati. Time se nadilazi odnos suprotstavljenosti u tretiranju ova dva bitna elementa odgoja u vjeri. pa i suprotstavljenosti između dominantnih referentnih znanosti za pitanje sadržaja (teološke discipline).73 96. 14. standardiziranosti.85 (bez škola Kantona Sarajevo u kojima nema Vjeronauke) Nedostaju podaci 86.43 98. obavezuje na pojačanu znanstvenu nadnesenost nad ovim područjem.putu. već on obuhvaća sasvim općenite prethodne odluke o nastavnom programu. Odatle potječe pokušaj da se problem sadržaja u nastavi islamske Vjeronauke2 smjesti u područje njene metode. 95.25 99. znanstveno razmišljanje o njemu događa se prvenstveno posredstvom škoske Vjeronauke: a) školska vjeronauka kao forma u kojoj se ostvaruje vjerski odgoj. Začinje se konstruiranje sintetičkog. što su artikulacijski zahtjevi znanstvenog promišljanja u nekoj oblasti praktičnog djelovanja b) broj mladih osoba obuhvaćenih školskom vjeronaukom. interdisciplinarnog pristupa koji izbjegava zamke nedostatnog partikularnog i teži integriranju.«1 Isključivi interes za sadržaj u nastavi islamske Vjeronauke ozbiljno bi unio nedoumice u dosegnuto shvaćanje jezika ovog doba kojim se ostvaruje odgoj u vjeri. za šk. odnosno metode (pedagoško-psihološke znanosti). Beograd.15 96 Procenat polaznika vjeronauke u srednjoj školi 61. uspjela je više od ostalih odgojnih polja svoje odgojno nastojanje programirati.49 96.65 99 93.76 73. logičko-formalnoj orijentaciji.46 100 248 . »Pojam metode nisu samo pojedini metodički oblici.38 68. naglašavajući tako značaj proučavanja historije nauke i konkretne naučne prakse. 1984. str. podaci o obuhvaćenosti bošnjačke omladine nastavom islamske Vjeronauke su slijedeći: Muftijstvo Zeničko Bihaćko Mostarsko Travničko Sarajevsko Goraždansko Tuzlansko Banjalučko (podaci za Ključ) Procenat polaznika vjeronauke u o.š. Prema podacima Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Zagreb. kao protagonist u kreiranju ovih veoma bitnih okvirnih uvjeta. str. Ne poričući prostor nastavnikovog metodičkog odlučivanja. navike). Heimann) ukazuje na nezaobilazni sklop implikacija između sadržajnih i metodičkih odluka. organizacijski oblici. ostvareni su izvjesni prodori u oblikovanju njene odvažnije metode kao puta prenošenja sadržaja. pojavljuje se i Islamska zajednica sa svojom stručnom službom (Vjersko-prosvjetna služba). ministarstva obrazovanja i svi oni činioci koji oblikuju opće pretpostavke za organizaciju učenja. obrazovanje. već samo se žele senzibilitirati odgovorni za dalekosežne efekte njihovih odluka u području vjeronaučne prakse. Za nastavu islamske Vjeronauke. Odatle potječe razumijevanje odnosa sadržaja i metode kao odnosa izrazite kreativne napetosti. str. Naravno. kao i cjelokupnost procesa u nastavi (prezentacija tema. Misao o sadržajima kao ’mogućim predmetima poučavanja’ implicira metodičku odluku.Heimann smatrao je da nijedan elemenat nastavnog procesa ne može odvojeno posjedovati primat djelovanja. iskustvo.nastavnika o planiranju nastave. 4 Meta-organizaciju čini školska uprava. Nove teorijske paradigme nude saznanja za postizanje takvog kvaliteta instrukcije koji je orijentiran učeničkom individualnošću: pojedine kategorije učenika sa svojim osebujnim personalističkim 3 4 Ewald Terhart. Osnivač ovog didaktičkok koncepta P. 48. u prostoru znanstvene preokupiranosti nastavom islamske vjeronauke kod nas. Isto djelo. procesi interakcije). već treba polaziti od međuzavisnosti svih uključenih elemenata. kao i manirima pristupa problemima. Berlinska didaktička škola5 (Blankertz. mikro-organizaciju i meta-organizaciju procesa učenja. ovim se ne želi suzbiti nastavnikova konstruirajuća aktivnost u procesu zadobijanja svoje metodičke kompetencije (njegova stručnost. području njegovih odluka i odgovornosti.«3 Postoji navika da se o metodi u nastavi islamske Vjeronauke razmišlja kao o problemu nastavnikovog djelovanja. str. 51. ipak je ovu njegovu mogućnost potrebno uokviriti stvarnošću. 249 . 64. Fend (1980) distingvira makro-organizaciju. dogodit će se zaustavljanje mogućnosti usavršavanja metodičkog aspekta Vjeronauke ukoliko se sadržajni aspekt ne reformulira. načina formativnog uplivavanja u svijet kvaliteta mladih ljudi. 2001. 5 Isto djelo. Shodno tezi o postojanju implikacijske relacije između sadržajnih i metodičkih zahvata. U ovom času. Metode učenja i poučavanja.

kao organiziranu hijerarhiju koja počinje jednostavnim i završava složenim zadacima. d)bitnu pretpostavku za postizanje nastavnih ciljeva tvori aktivno sudjelovanje učenika u nastavi. b)odgovarajuće gradivo ne može obraditi na drugi način.8 Istovremeno. Metode poučavanja i učenja. imaginativna. Metoda predavanja: Na temelju mnogih istraživanja više autora je došlo do zaključka da je metoda predavanja prikladna onda kada se a)glavni cilj sastoji u prenošenju podataka. Zagreb. c)gradivo je složeno ili apstraktno ili sadrži mnoštvo detalja.sklopom inteligencije6.1983) ponudio je različite kategorije inteligencije: konvencionalne (verbalne. 9 Ewald Terhart. 7 Gardnerov model višestrukih sposobnosti (Frames of Mind. prostorne) ali i sposobnosti muzičkog izražavanja..9 6 Allport (1969) u svojoj teoriji osobe konstatira da je struktura inteligencije nerazdvojivo povezana s cjelokupnom osobom .. Meta-organizacija poučavanja u nastavi islamske Vjeronauke ovim modelom dobiva orijentir pokušaju da se ciljevi i zadaci Vjeronauke operacionaliziraju. c)gradivo se za posebnu skupinu mora organizirati i prikazati na poseban način. 1956. e)treba dosegnuti kognitivne ciljeve 250 . nerazrađenog. ovakvi teorijski koncepti ne bivaju primijenjeni u praksi Vjeronauke.intrapersonalne i interpersonalne.što implicira i mogućnost odgajanja. senzualna. 8 U svakom pojedincu postoji. stavovima. Taksonomski model (Bloom. osobinama. 201.crtama. To im naravno ne umanjuje snagu ali zato krni odgojnoobrazovne domete ove nastave i tako što i dalje traje artikuliranje njenog cilja i zadataka na razini deklarativnog. afektiviteta i psihomotorike. e)gradivo treba zadržati u pamćenju samo kratko vrijeme. svojom senzitivnošću u određenom području. Dabrowsky (1964) upozorava da se razvoj ne može svesti na prosječnu normu i ukazuje na pet vrsta psihičke osjetljivosti (overexcitability) kao na prediktore razvojnog potencijala: psihomotorna. emocionalna. profilom intelektualnih sposobnosti7. numeričke. f)kada je potrebno dati uvod u određeno područje ili pružiti orijentacionu pomoć u savladavanju zadataka učenja koje zatim treba izvršiti uz pomoć neke druge metode. 95-101.njemu svojstvena energija. emocijama… U svakom čovjeku egzistira personalistički sklop inteligencije. a time i teško mjerljivog. b)nešto treba zapamtiti u dužem vremenskom razdoblju.d)kad je potrebno probuditi zanimanje za temu. intelektualna. 'Matrica ciljeva i metoda' bi trebala omogućiti da se za svaki postavljeni nastavni cilj odabere najprimjerenija metoda poučavanja a izbjegne neprimjerena. jedinstvena isprepletenost s njenim drugim dimenzijama. tjelesne sposobnosti. sposobnosti ponavanja sebe i drugih . 1976) je razradio taksonomiju odgojnoobrazovnih ciljeva u području kognitiviteta. osobeni koncept razvojnog potencijala. str. Predavanja nisu prikladna kad: a)želimo ostvariti druge ciljeve osim prenošenja informacija. Nedopustiva komocija u području cilja i zadataka reflektira se i u području sadržaja. navikama.

svakako situirano u kontekst interesa za cjelinu. karakterizacija pomoću vrijednosti B B C C C D C B A A A A A A A A A C C C B B B B B B B B B B B D B B D A A A B B A B D D D A A A A A B B B B B Skala: A= vrlo dobro B= dobro C= dovoljno D= loše Implikacijska relacija usmjerava ka potrebi ozbiljnog nadnošenja nad sadržajima koji su u funkciji operativno postavljenih ciljeva vjeronaučne nastave. emocionalnih i tjelesnih sposobnosti učenika. sinteza 6. Metoda rasprave: Cilj primjene je podstaći sposobnost učenika za kritičko prosuđivanje kao i jezičke sposobnosti u razmjeni s drugim. srcem i rukom. Humanistički pristup: Najvažnije obilježje je nastojanje da se omogući cjeloviti razvoj svih kognitivnih. Urgentno interveniranje u području sadržaja nastave islamske Vjeronauke. odgovaranje 3. a koji svojom prirodom induciraju opredjeljenje za upotrebu življih. (komunikativna didaktika) Nastava u razredima: Sinteza različitih kombinacija metoda frontalne nastave i objašnjenja. organizacija vrijednosti 5. Individualni pristup: Individualizaciju je moguće postići na području domaćih zadaća ali i posredstvom primjene materijala i medija. primjena 4. socijalnih.Matrica ciljeva i metoda (kognitivno i afektivo područje) Metoda poučavanja Kategorija cilja predavanje rasprava individualni pristup humanistički pristup nastava u razredu Kognitivno područje 1. individualnih nastavnih metoda i humanističke metode. metoda rasprave. vjeronaučnu metodu. ritmovi i tempo nastavnikovih postupaka (a time i učeničkih akcija). sinteze ili integracije ili su f) inteligencija ili nastavno iskustvo učenika prosječni odnosno ispod prosjeka. razumijevanje 3. ’Kao i u glazbi… ukupni efekt (melodiju) ne određuje učestalost pojedinih načina postupanja (nota). vrednovanje Afektivno područje 1. vrednovanje 4.’ 251 . učenje glavom. znanje 2. dakle. recepcija 2. aktivnijih metoda. podrazumijeva slijedeće rakurse: višeg reda poput analize. Razliku između djelotvorne i nedjelotvorne nastave tvore kombinacije. analiza 5.

nadomjestak osjećanju inferiornosti. 256. 2001. O jastvu. naprotiv .prostor kompetentnog susretanja sa svojom tradicijskom intelektualnošću. Mlada osoba želi urediti 'osnove svog uvažavanja života'11. bez dubljeg odgojnog odijeka. možda elitizitrano promišljanje o mladima ne dopušta 'opravdavanja' skromnog formativnog dometa Vjeronauke. str. a koja nastava Vjeronauke i ne dotiče 2. Sarajevo. nezainteresiranošću mladih. 252 . pa se i među bošnjačkom mladošču širi osjećanje indiferentnosti. čime bi ispunili sadržajnim razumijevanjem svoju često samo slućenu intelektualnu pozadinu..1. ugao ovovremenosti: uporna preokupirajuća istrajavanja bošnjačke mladosti na nekim pitanjima egzistencije. opasno relativiziranje. Proces mladalačkog samooblikovanja ne biva potaknut ovom nastavom a odgojni dometi bivaju počesto svedeni na deklarativno pristajanje. Ovakvo. ne postoji o posmatraču neovisna spoznaja. Prvi ugao: Otvorenost sadržaja islamske vjeronauke Postojeći sadržajni koncept nastave islamske vjeronauke nedovoljno uspijeva opskrbiti mladog čovjeka moralnom osjetljivošću. 12 Maturanina biologija kognicije: Spoznaju uvijek treba gledati u suodnosu s posmatračem. ali sad se postavlja pitanje njihovih očekivanja. ishod procesa vrijednosnog interioriziranja njene pouke je neizvjestan. str 32. ugao koji može obezbijediti oblast pedagoškog menadžmenta. Zagreb.. br. časopis Forum Bosne. Zedler: Teorije znanosti o odgoju. 11 Rusmir Mahmutčehajić. već žele novi način suočavanja s bitnim stvarima. Izrasliji stratum bošnjačke mladosti ne traži u vjeronauci uporišta svojim racionalizacijama. E. Prema Konig.12 Kreator respektirajuće psihosocijalne teorije razvoja osobe. Tragom naslućivanja bošnjačke mladosti (dobivena razgovorima sa mladim osobama širokih interesa i značajnih postignuća u pojedinim školskim oblastima) artikulira se zadatost koncepta islamske vjeronauke. 10 Mladi nisu ravnodušni prema nastavi islamske vjeronauke. 14/2001. jer joj je postalo sasvim jasno koliko je uređen identitet bitna pretpostavka dometa i kvaliteta onog što će spoznati. Erikson jasno poručuje da mladi ne žele svijet u kojem je sve dopušteno. jer slijedi očekivanja i zahtjeve 10 Saglašavanje je takva razina odgojnog uticaja tokom koje odgojna promjena traje dok je prisutan agens uticaja.

str. nema svetog korjena znanja.. Time se otvara mogućnost odgojno proširenog. Naravno. 18-19/2003. Ponuđena ilustracija ne ispražnjava ovakvu mogućnost. zaista On vidi nas«. i prezentiran je kao svojevrsna ilustracija potrebe i mogućnosti da se područje sadržaja podvrgne ozbiljnom propitkivanju i preoblikovanju. pa i islamskog odgoja uopće kod nas. Zenica. sposobnost spoznavanja sebe. bez određenog oblika ihsani intelektualne tradicije. Sarajevo. 253 . Reducirani pristup području sadržaja vjeronauke zamagljuje intelektualnu dimenziju islamskog. začeti krak interveniranja u području sadržaja vjeronaučne nastave. npr. 15 Isti tekst.npr. kao sposobnost doživljaja sebe kao cjeline. br. osjetljivom za islamske intelektualne domete. jasno priznaju njenu nekonvencionalnu dimenziju. potpunijeg razumijevanja vrijednosti . dželle šanuhu. str 44.. Dobro. a njeno središnje učenje . ona prožimajuća snaga koja upravo i prečesto nedostaje postojećem konceptu islamske Vjeronauke. 1995.intelektualno13 izrasle bošnjačke mladosti. Ilmihal. 38-48. Tradicionalni islam i ideja ihsani intelektualnosti. zahtijeva definiranje i drugih orijentira reformuliranom sadržaju: 13 Namjerno upotrijebljen izraz ’intelektualnost’ treba razumijevati u kontekstu slijedećeg značajnog distingviranja: “U perspektivi autonomnog jastva. Trag željenom reformuliranom konceptu sadržaja Vjeronauke.. pronalazimo i u ideji 'ihsani intelektualne tradicije'14 koja insistira na usavršavanju intelekta koji shodno tradicijskoj islamskoj misli obitava u ljudskom srcu.«15 S radošću biva dočekano otkriće u jednom udžbeniku islamske pouke16 ihsanskih šarta.» Ponašati se služeći Allahu. sam islam je izložen postajanju ideologijom koja je lišena duhovne učinkovitosti. već kao način bivanja. svoju pedagošku argumentaciju crpi iz postojanja implikacijske relacije u odnosu prema metodičkim odlukama. je vodič dosezanju potpunosti življenja svoje tradicije. ne samo kao način obavljanja posebnih djela.” Prema Rusmir Mahmutćehajić.la ilaha illa Llah reducirano na puki slogan. taj korijen je samo jastvo sa svojim razumom kao najvišom mogućnošću pojedinca. 14 Nevad Kahteran. te su nabrojani i sažeto objašnjeni osnovni principi. kao da Ga vidimo. Tako razum /ratio/ zamjenjuje um /intellectus/ a osjetnost unutarnju osvijetljenost. već naprotiv. str. Isti tekst. ». intrapersonalnu inteligenciju. I suvremena znanstvena razumijevanja. 16 Midhat i Abdulah Čelebić. pojma kao što je inteligencija... Prezentirani su kroz cjeline o njihovom smislu i značenju. jer ako mi Njega ne vidimo. 41.. časopis Znakovi vremena..

«18 Nastava islamske Vjeronauke realizira se posredstvom nastavnog plana i programa koji 'donosi' Islamska zajednica.kulturološkog. s pravon. 16/2003. časopis Obrazovanje odraslih. artikulira poslovnu misiju. Zbornik IPA. očekivanja . historijskog.17 Svakako bi u ovo interveniranje trebalo ukomponirati i spoznate preopkupacije mladih. više u: Edina Vejo. 254 . br. te oblikuje poslovnu strategiju kao obrazac poslovnog ponašanja. 222-230. To je način da nastava islamske Vjeronauke zadobije transponirano značenje . u školi za čije makro-menadžerske funkcije su kompetentna odgovarajuća ministarstva. Pozicija nastave islamske Vjeronauke u kontekstu reformirane škole. primjenjivoj u području rada odgojno-obrazovnih institucija (i nužnoj kao artikulacijskoj formi osmišljavanja ovih institucija.1/2003. prevođenje vizije i poslovne strategije u konkretne (poslovne) planove. br.. te način ostvarenja željenog stanja (poslovna strategija) tako da se strategijski menadžment. Postupkom strategijskog menadžmenta. produktivne komponente ukupnog nastojanja škole. str. 19 Plan i 17 Antropološki aspekt u: Nove orijentacije u definiranju sadržaja nastave islamske Vjeronauke. Uloga analitički strukturirane aktivnosti (strategijskog planiranja) je konvertovanje. koji bi trebao rezultirati ostvarenjem poslovne misije i vizije.. dileme. Naravno. str. Zenica. str. Sarajevo. časopis Muallim. naziva i strategijsko vođenje. uz uvažavanje posebnosti djelatnosti kojom se bave) odabir sadržaja nastave islamske Vjeronauke je domen odgovornosti tzv. makro-menadžmenta. Sarajevo. oblikuje se šta organizacija želi da bude... što se postiže njenim sistematičnim posmatranjem i proučavanjem. čijim se ostvarenjem ujedno ostvaruje i vizija i poslovna misija. interese. 1/2002. 18 Aziz Šunje. 71-72. Menadžment u obrazovnim ustanovama.. Odgovornost Islamske zajednice za ovu nastavu je neprenosiva. mjereno konkretnim odgojno-obrazovnim rezultatima. »Uloga strategijskog menadžmenta je da u procesu strategijskog promišljanja osmisli organizacijsku viziju. br. 4-6. uspješnost u ostvarenju ove uloge pretpostavlja potpuno razumijevanje škole..od stranog tijela u školi ka. Postoji li strategijsko planiranje u nastavi islamske Vjeronauke? Prema teoriji menadžmenta. antropološkog. 19 O reformi obrazovanja kao zadatom okviru za razmišljanje o nastavi islamske Vjeronauke i njenom shvaćanju kao izazovu. obavezi i mogućnosti za ovu nastavu. koju 'vrijednost' organizacija isporučuje kupcima.

. to bi dovelo do pomaka određivanju sadržaja kojim će biti ostvareni. Razina analize: analiza elemenata. Aktivnosti makro-menadžmenta 20 Razrada razina kognitivnog područja posredstvom potkategorija. znanje. prevođenja. Razina sinteze: izrada originalne prezentacijske forme gradiva. već spomenuta Bloomova taksonomija može ilustrirati složenost ostvarenja naizgled jednostavnije dimenzije ove nastaveobrazovne. sposobnost izrade generalizacije podataka. Prva razina.znanje terminologije .znanje činjenica . tumačenja. ali i odgaja. Ako bi ciljevi nastave Vjeronauke slijedili zahtjev konkretnijeg definiranja. prema Petar Stojaković. Darovitost i kreativnost. suptilniji odabir metode kojom se to može postići. analiza odnosa i analiza organizacijskih principa gradiva.poznavanje klasifikacija i kategorija .znanje teorija i struktura. u toku ovog procesa.poznavanje smjerova i nizova . tačno definiranje u pripremi nastavnog sata onog što se želi satom postići.program za nastavu islamske Vjeronauke.poznavanje općih pojmova u nekom području . proklamirajuće formuliranih ciljeva nastave Vjeronauke. izgrađenim vanjskim i unutrašnjim kriterijima..poznavanje konvencija . ekstrapolacije.znanje principa i generalizacija . 2000. obuhvaća slijedeće potkategorije 20: . Kako nastava islamske Vjeronauke obrazuje. Domete obrazovnog ostvarenja Vjeronauke moguće je pratiti prema taksonomiji zadataka u području kognitivnog razvoja.. oblikuje ciljeve ove nastave i sadržaje kojim će ciljevi biti ostvareni. Dominacija uopćeno. Razina evaluacije pretpostavlja umijeće dosljednog vrednovanja sadržaja prema. a uvijek prisutna implikacijska relacija bi se reflektirala i kroz nove zahtjeve metodičke kompetencije nastavnika: npr. Sarajevo.znanje načina tretiranja pojedinosti .poznavanje kriterija .. 216-217.. 255 . Razina shvatanja pretpostavlja razvijanje intelektualnih vještina poput razumijevanja.poznavanje metodologije . uvjetuje nedovoljnu nadnesenost nad pitanjima njenih sadržaja. str.

Zagrebačka džamija. G. produbljeniji. Novaković. Konig. Allport. br. Nevad (2003): Tradicionalni islam i ideja ihsani intelektualnosti. 1989. Zbornik radova Tesawwuf. (1991): Sklop i razvoj ličnosti. br. Rusmir (2001): O jastvu. Staniša (1984): Hipoteze i saznanje. Bugojno 2. Beograd 9. Aziz (2002): Menadžment u obrazovnim ustanovama.iziskuju začinjanje kreiranja drukčijeg pristupa ... Očito da područje sadržaja u nastavi islamske Vjeronauke zahtijeva svježiji pristup. Stojaković. Zenica 3. Zedler (2001): Teorije znanosti o odgoju.. Mamutćehajić.«21 LITERATURA 1. Priroda ovakvog izazova i mogućnosti oslikava se u slijedećoj komunikacijskoj razini: «Islamski život danas prolazi novo veliko suočenje sa svijetom i sa sopstvenim islamskim temeljima. Sarajevo 5. Basic Books. ne zadovoljavajući se uopćenim određenjem 'vjere i morala' njenim sadržajem i posredstvom prodornijeg.uvažavanje i primjenjivanje dometa suvremenih znanstvenih paradigmi iz područja pedagoškog menadžmenta. Educa. pedagoške psihologije. Srajevo 21 Hilmo Neimarlija. islamski život je u mogućnosti da plodotvorno preuzima moderne znanstvene spoznaje na način njihovog razviđanja u svjetlu sopstvenog intelektualnog naslijeđa i istovremenog razviđanja sopstvenog naslijeđa u svjetlu tih spoznaja.. Čelebić. New York 4.1/2002. (1983): Frames of Mind: The Theory of multiple intelligence. Hilmo (1989): Sufizam i duhovna situacija čovjeka. Muftijstvo zeničko. Ostajući čvrsto oslonjen na sopstvene duhovne temelje. H. Zbornik Prvog simpozija Zagrebačke džamije Tesawwuf. Šunje. 18-19/203.V. 14/201. Sufizam i duhovna situacija čovjeka. Gardner. više integrirajući čime bivaju opcrtana dva komplementarna kraka ovakvom nastojanju: u prostoru nastavnog gradiva Vjeronauke. Neimarlija. Petar (2000): Darovitost i kreativnost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zagreb. 256 . Katarina. Sarajevo 7. časopis Obrazovanje odraslih. Nolit. Zagreb 6. časopis Znakovi vremena. br. Zagreb 8. časopis Forum Bosne. odgovornijeg primjenjivanja znanstvenih spoznaja koje pomažu čvršću artikulaciju bdijenja nad Vjeronaukom. 'Srpsko' Sarajevo 10. Kahteran. Midhat i Abdulah (1995): Ilmihal.

Vujić. Terhart Ewald (2001): Metode učenja i poučavanja. أﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻀﻤﻮن اﻟﻤ ﺎدة ﻓﺪرﺳ ﻨﺎه ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﯿﻦ: ﻣ ﻦ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ‬ ‫اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﺑﺈﺛ ﺎرة ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗ ﺪرﯾﺲ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧ ﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻤﻘ ﺔ .أﻛﺜ ﺮ دﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﮭ ﻢ اﻟﻤﺜﻘ ﻒ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ إﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﺮد اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻤﺎدة.‪12.‫‪11. Đuro (1989): Otpori kritičkom mišljenju.‬ ‫752‬ .‪13. Antun (1987): Otvorena znanost i otvoreno društvo‬‬ ‫‪Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb‬‬ ‫. Educa‬‬ ‫‪Zagreb‬‬ ‫. Zagreb‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﻤﻔﮭﻮم ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﯾ ﺪرس ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻔﮭ ﻮم ﻃ ﺮق اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌ ﺮض‬ ‫اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﻮﺳ ﻊ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ اﻟ ﺬي ﯾﺠﻤ ﻊ ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﻀﻤﻮن اﻟﻤ ﺎدة وﻣﮭ ﺎرات‬ ‫اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ. Šušnjić. وﯾﻔﺘﺢ ﺑﮭﺬا ﺑ ﺎب ﺗﺤ ﺴﯿﻦ ﻃ ﺮق اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺤﺼﺮت ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﮭﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻀﻤﻮن اﻟﻤ ﺎدة ﻧﻔ ﺴﮭﺎ.‬ ‫وﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ھﺬا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ورﺑﻄﮫ ﺑﺎﻷﺳ ﺲ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺳﺘﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻨﮫ. Radna‬‬ ‫‪zajednica RK SSO Hrvatske.

In this approach the strategy of planning in the area of Islamic education placed in the context of macro-management is questioned.It offers broader understanding of the method based on the existence of implicational relation between decisions regarding method and content in the education. Wider implication of such interventions is manifested in more radical establishment of science in our education. Scientific intervention in the area of content is represented through two complemental approaches.EXPANTED UNDERSTANDING OF METHOD IN ISLAMIC EDUCATION Summary The text discuses the notion of method in Islamic education. In that way the possibility of improvement of methodical decisions in Islamic education would be opened. The first is from the position of pedagogical management. 258 . It rests on the need of surprassing of their reduction and introduction of contents more sensitive to the intellectual Islamic tradition. The second approach is reformulation of contents. This possibility is limited at the moment by the nature of contents that are presented. The education here is sensitive because of the intellectual and spiritual background secured by Islam.

izvlačenje pouka iz ranijih iskustava ili korigiranja krivih spoznaja i ubjeđenja. socijalna percepcija. prof. a vidjeli smo. ali i sebe u odnosu na druge. onih koji bdiju nad džematom. Ili u najkraćem: u kojoj mjeri je svako od nas sposoban objektivno percipirati samog sebe. 259 . Tako od obaveze «vježbanja» ovog kvaliteta nije izuzet niti jedan član džemata bilo kojeg nivoa. Ključni pojmovi: Percepcija. Reklo bi se kako je teškoća razumijevanja drugoga i drugačijeg jedna od pojava 1 Ovom prilikom čini se dostatno podsjetiti na suru Hudžurat. ali i svih članova bilo koje vrste zajednice. takve odnose teško da možemo očekivati bez kvaliteta adekvatnog socijalnog percipiranja svih participanata. u kojoj gotovo svi ajeti govore o prirodi međusobnih odnosa među muslimanima. u tolikoj mjeri će se takvi pojedinačni kvaliteti prenositi i na cjelokupnu zajednicu. ne samo nastavnika. autopercepcija *** U vremenu u kojem živimo svjedoci smo svakodnevnih konflikata i nerazumijevanja među ljudima. te kako tretirati vijesti onih koji to nisu (primjer 6-8 ajet). pogreške u percipiranju. Ovo tim prije zbog činjenice što brojni Kur'anski ajeti1 i hadisi upućuju na nužnost građenja adekvatnih odnosa u zajednici. ZNAČAJ SOCIJALNE PERCEPCIJE ZA GRA\ENJE ME\ULJUDSKIH ODNOSA U ZAJEDNICI Sažetak Poznavanje problema socijalnog percipiranja trebalo bi da bude sastavnim dijelom individualnog rada sa svakom osobom. Sposobnost adekvatnog socijalnog percipiranja dobija na značenju i u području rada. već i imama. podizanja nivoa korigibilnosti. diferencirano percipiranje. bez čega se ne mogu očekivati ni uspjesi na planu suočenja osobe sa samim sobom.Amel Alić.

Cilj ovog kratkog prikaza je ponuditi neka od razumijevanja fenomena socijalnog percipiranja i percipiranja općenito. Zagreb. 2. te prilagodi sopstveni stav okruženju. Pomanjkanje spremnosti da se prevaziđu različita stajališta. Pomoću percepcije u stanju smo spoznati i osmisliti objektivnu realnost. iskustava.imanentnih čovjeku. (1963). integracija osjetnih podataka na osnovi naslijeđenih dispozicija. također je i kvalitet koji se tokom života uči. Imajući u vidu kako jedan od ključnih indikatora pri ocjenjivanju uspješnosti svake osobe u određenom socijalnom ambijentu pripada kvalitetu građenja prihvatljivih odnosa i sposobnosti uspostavljanja pozitivnog transfera u komunikaciji. Od mnogih mogućih faktora koji utiču na uspješnost međuljudskih odnosa izdvajaju se:  socijalna percepcija. Ova komponenta dijelom je preduvjet socijalne zrelosti svakog čovjeka. Socijalna percepcija Percepiranje je psihička reakcija na sve podatake koji preko različitih receptora neprestano stižu u korteks mozga. prihvatanje različitosti i uvažavanje drugoga i drugačijeg. a kako bi komunikacija nastavnika. pa se na isto vrijedi i osvrnuti. organizirana osjetna cjelina kod koje svaki osjetni podatak ima svoje posebno. bolje rezultate. moguće. tim ovaj fenomen dobija na važnosti. navika i čuvstava2. Percepcija je istovremeno: 1. 260 . Enciklopedijski rječnik pedagogije. Percepcija je cjelovit i jedinstven doživljaj. kao i svih drugih učesnika u zajedničkom saobraćanju imala. aktivan psihički proces i uključuje percipiranje druge osobe. zbog čega bi se trebalo gotovo svakodnevno baviti sopstvenom spremnošću na kompromise. imama. često. cjelinom određeno značenje.  emocionalni stavovi i  empatija. bitno drugačijim osobnostima i osobenostima. Poznavati navedeni fenomen ima za pretpostavku i bolje poznavanje samog sebe u atmosferi svakodnevne izloženosti naših osobnosti drugim. U ovaj proces uključena su i različita prethodna znanja i iskustva koja utiču na 2 Grupa autora.

B. Hudina. kod svake osobe poprimaju različita značenja. J. K. u suštini su isti. Tako će i različite forme savjetovanja. pa tako svaki čovjek percipirajući okruženje. Objekti koji nas okružuju. 1993) ovaj proces opisuje na način da “osoba A percipira psihičke procese osobe B kroz psihičke procese u samoj sebi”. Zapravo bi se mogli usuditi ustvrditi kako sve ove pojave vanjskog svijeta. Žižak. Ovi doživljaji. (1994): Integralna metoda. Opažanje vanjskog svijeta nije jednostavan proces. 261 . procesuirane “u nama”. naime. W.. iskustva i afiniteti imaju potpuno različit put od sakupljanja do interpretiranja percipiranog kod svake osobe. pozivanje na poštivanje normi i određenih vrijednosti biti na raznolik način doživljene i od strane onoga kome se obraćamo – svaka osoba. unosi dio vlastite ličnosti u tu percepciju. prirodne pojave i slično. fizionomije ljudi. Glasser (prema Bašić i ostali. spoznajama i iskustvima. Heider (prema Bratanić. 1994) opažanje svijeta i primanje podražaja proširuje na cijeli sistem percipiranja.. Alinea. On 3 Opširnije: Bašić. spoznaje stvarnosti određuju naše ponašanje i djelovanje sukladno sa interpetacijom spoznaje. N.. ali ih svi ljudi ne doživljavaju na isti način. pa je za uspješnost komunikacije nužno poznavati što veći broj činjenica vezanih za onoga na koga smo upućeni. A. te on uključuje pet stupnjeva percipiranja3: F.. Trbović. odnosno.različitost interpetacija procesa percepcije. već dolazi sa formiranim predubjeđenjima. Zagreb. čime se potvrđuje kako različite spoznaje.

El-Kalem. O. a ono za šta nemamo interes. u osnovi i ne opažamo (potpuno ili djelimično). Sarajevo. direktno povezano s ostvarivanjem funkcije praktičnog i teoretskog intelekta. Takvim. (1990): Ibn Sina – egzistenicja i bit. negativan ili neutralan predznak.intelekt en habitus .smatra da jedini sistem kroz koji zamjećujemo stvarni svijet jeste opažajni (perciptivni) sistem. Stvarni svijet se. 165-175. koje je. Nasr. a obrazovanje karaktera upućuje i na teoretski i praktički intelekt. afektivni i voljni).. Šta uključuje koji intelekt. 262 . Ibn Sina navodi dvije vrste moći percipiranja: 4 Vidjeti opširnije: S. dotiče se i fenomena percepcije. 143. str.mašta (fantasija) Teoretski intelekt Materijalni intelekt (inteligencija) . (1994).poimanje (fehm) . Obrazovanje uma upućuje na obrazovanje teoretskog.uzvišeni ili stečeni intelekt Kada govori o psihičkim snagama čovjeka. po njemu. Sve informacije koje prolaze kroz opažajni sistem istodobno prolaze i kroz filter vrijednosti i potpunog znanja. opaža osjetilima smještenim između stvarnog svijeta i opažajnog sistema. Prethodna razmatranja pomažu nam shvatiti kako sve ono što opažamo uključuje interes za nešto (spoznajni. hajvani) osobine . razmatrajući pitanje obrazovanja na višem nivou. Tradicionalni islam u moderno svijetu.intelekt u djelu . Uspostavljeni i već primljeni sistem vrijednosti utiče da se odredimo prema podražajima na taj način što svaka informacija dobija pozitivan. str.. nadalje pojašnjava tabelarni prikaz4: Praktički intelekt Vegetativne (nebati) osobine životinjske (animalne. Ibn Sina. Sarajevo. H. određujući naše ponašanje.imaginacija (hijal) . kao i: Bajraktarević. tako.

Ibn Sina nastojao je rasvijetliti u svom opsežnom filozofskom djelu: s procesom koji počinje djelovanjem roditelja. Pojedini ljudi nisu spremni uvažiti različiti kut sagledavanja stvarnosti. objedinjujuća komponenta koja unificira dijelove ličnosti. uključujući i “shemu duše”. mašta (srednja šupljina mozga) 4. Zbog toga se javlja fenomen socijalne percepcije koja predstavlja međuovisno percipiranje u socijalnoj situaciji. na ovaj način. Međutim. mi se ne zadovoljavamo samo prikupljanjem informacija za sebe. Ibn Sina razvija teoriju o “jastvu”. vanjske i  unutarnje. memorija ili kuvej-hafiza (zadnja šupljina mozga) S obzirom da u svakom čovjeku postoji nešto što okuplja sve ove dosezaje. Simplificirano rečeno. formativna moć (zadnja šupljina prednjeg mozga pamćenje informacija senzus communisa) 3. pa percipirano na mnoštvo načina dijelimo sa okolinom. Tačnost percipiranja svijeta. pa je objektivno prosuđivanje drugih na najdirektiniji način povezano sa mogućnošću objektivnog odnosa spram vlastite 5 6 “drugi doživljavaju svijet kao ja” “drugi su slični meni” 263 . proizvodom je cjelokupnog procesa odgajanja i obrazovanja. U unutarnje spadaju: 1. senzus communis ili hisi-mušterik (prva šupljina mozga mjesto svih osjeta) 2. te dometa duhovnog izrastanja svakog čovjeka. u ambijentu saobraćanja s drugim osobama. u prilici smo sresti i osobe koji su svjesni šarolikosti uvjerenja. zbog čega se za njih kaže kako preferiraju vlastito gledište u socijalnoj percepciji5. zakonitosti socijalne percepcije ogledaju se kroz poznavanje drugih na osnovu poznavanja samih sebe. Sve ove zamršene puteve “jastva” kroz koje čovjek putuje tokom svog odgoja i obrazovanja. do konačnog prosvjetljenja koje bi trebao čovjek dosegnuti na kraju kompletnog procesa. koja je u dodiru sa idejom svijesti. sličnost gledišta6. pa ovakve osobe preferiraju tzv. “enanijetu”. Nasuprot nefleksibilnom pristupu različitim gledištima. Svijest je dakle. razmišljanje 5.

). stavova i motiva ponašanja. a sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj komunikaciji. Osoba neriješenih unutarnjih konfliktata i neosvješćenog nesvjesnog u sebi. Pogreške u percipiranju su. Ovakva procjena se sastoji od prijenosa pojedine osobine (na cjelokupnu ličnost) i transfera cjelokupnog dojma. mogućnosti ili pak. zapravo. U tom smislu. Mi ćemo ovom prilikom pažnju posvetiti samo nekim najčešćim pogreškama. neuspjehe. koja su. i brojnim mogućim greškama. pa ih se rješavamo pripisujući ih drugima (gotovo redovno je to nesvjestan proces). probleme i uzroke za različite konflikte.ličnosti. stereotipijama. tzv. ne ulažući niti minimalan napor na suočenju sa stvarnim razlozima. Pod “halo-efektom” treba razumijevati uočavanje i procjenjivanje cjelokupne osobe na osnovu neke pojedinačne osobine prilikom prvog susreta sa određenom osobom7. 7 Nesvjesni mehanizam halo-efekta prenosi dojam i na ostale osobine ličnosti. nerijetko se može čuti kako pojedine osobe vlastitu poziciju (posebno ako je nepovoljna). 1993) je ovakav način sagledavanja stvarnosti zaokružio sintagmom projekcijska introspekcija. kako smo vidjeli. itd. pripisuju drugima (radnim kolegama. najčešće ogleda u precjenjivanju vlastitih sposobnosti. Pogreške u percipiranju Proces opažanja podložan je. Diel (prema Bratanić. 264 . u nama samima. uzrocima i povodima. Svakodnevna komunikacija s drugim osobama uključuje i suočavanje sa iskrivljenom ili neadekvatnom percepcijom socijalnog okruženja. Na ovaj način zaključujemo kako je projekcijska introspekcija zapravo pripisivanje drugoj osobi osobina. opet. “halo-efekta”. te za tzv. uvjerenja u vlastitu “nepogrešivost”. učenici nastavnicima. intolerantnosti. P. tako. Projekcija je odbrambeni mehanizam za kojim posežu svi oni koji su nenaučeni realno se suočiti s nezadovoljenim motivima. "halo-efekat". Greške u donošenju sudova i tačnom opažanju stvarnih osobina vrlo su često proizvod prvog dojma. najčešće rezultat i neadekvatne autopercepcije koja se. a kojih nismo svjesni i ne želimo ih priznati. dok se pod pojmom introspekcija podrazumijeva kvalitet samopromatranja... bit će spriječena objektivno suditi o drugome. projekcijama. Najčešće pogreške vezane su za sklonost predrasudama.

uz ranije navedeno kognitivno područje.Pored već pomenute projekcije. premda “spoznaja o” čini fundament ispravnog opažanja. mogu razvijati. Mogućnosti tačnog percipiranja Prosuđivanje i procjenjivanje percipiranog ovisi od sposobnosti ljudi. Upravo zbog potpunijeg razumijevanja inteligencije. Gardnerovo pobijanje jedinstvene i monolitne inteligencije zasnovano je na tvrdnji kako inteligenciju predstavlja spektar od sedam osnovnih varijeteta u koje spadaju: verbalna. recentna istraživanja klasičnom shvatanju ove čovjekove kvalitete pridodaju i neophodnost uključivanja tzv. kroz život. kinestetički i muzički. pa se pod ovakvim vrstama pogrešaka mogu podrazumijevati i svi prethodni navedeni izvori griješenja. On je ustanovio kako se kod svake osobe u većoj ili manjoj mjeri zapažaju različiti kognitivni stilovi za koje postoje i različite predispozicije. a koje se dalje. Salovej (prema Goleman. upozoravaju na potrebu koherentnosti unutar i izvan ovog temeljnog trougla svake osobe u procesu tačnog percipiranja. 2002). Pa ipak. Kako vidimo. Zbog toga kontroliranje vlastitih emocija (afektivno područje) i unutarnjih pokretača (konativno područje). emocionalne ili personalne inteligencije. talenat za osjećaj prostora. Zamke pretjeranog uproštavanja ogledaju se kroz prirodno ograničenje ljudskog intelekta u sklonosti da se poseže za stereotipnim kategorizacijama i kvalifikacijama baziranim na polnim. Prosuđivanje je složen sklop mentalnih procesa kod kojih inteligencija igra vrlo važnu ulogu. tako. ni “osjećati za” kao ni “biti vođen ka” ne mogu biti isključeni. razvitak i dometi kognitivnog područja svake osobe u procesu odgajanja i socijaliziranja od presudnog su značaja za tačnost percipiranja u kasnijim razdobljima života. Olport (1991) kao vrlo čest izvor griješenja u procjenjivanju i percipiranju navodi i pretjeranu uproštenost. generacijskim. matematičko-logička sposobnost. nacionalnim. Inteligentni ljudi su u prednosti kod ocjenjivanja ličnosti drugih. Gardnerovu personalnu inteligenciju8 proširuje na slijedeća osnovna područja: 8 Tako je Gardner kroz svoja istraživanja proširio dotadašnje dominantno shvatanje inteligencije zasnovano na dovoljnosti izračunavanja standardnog koeficijenta inteligencije (poznatog skraćeno kao IQ). konfesionalnim i drugim razlozima.. Šta to znači? Nerijetko i pored dovoljno saznanja i racionalnog uvida bivamo vođeni protuslovnim osjećajima i istim takvim motivima. 265 . kvaliteta osobine i sličnosti osoba. te interpersonalne i intrapersonalne sposobnosti.

mi neprestano preispitujemo u kolikoj mjeri osjećamo povjerenje prema drugima. moraju biti ispunjeni ranije pobrojani uvjeti. 1993). Olport (1991) u preduvjete dobre procjene ubraja: iskustvo. za čiju tačnost. Tako objektivnost u islamskoj perspektivi zahtijeva sigurni hod između krajnosti. estetski stav i intraceptivnost. gradirajući od neumjerenog povjerenja u sve. Islamski stav u pogledu pristupa povjerenju je. Također. do potpunog nepovjerenja. pristupi povjerenju: optimističan = imam povjerenja u svakoga pesimističan = nemam povjerenja ni u koga realan-human = imam povjerenja u onoga ko to zaslužuje Pristup svakoj osobi počinje i biva određen adekvatnim percipiranjem. Emocionalna inteligencija. sličnost pojave.  prepoznavanje emocija kod drugih (empatija). (2002). Beograd. O aspektima emocionalne inteligencije vidjeti opširnije: Goleman. Opća klima u izgrađenoj mreži socijalne interakcije ovisi od izgrađenosti pojedinačnih odnosa. brižljivo vodeći računa o tome da realno-humano sagledavamo svakoga. te  umijeće održavanja povoljnih međusobnih odnosa. očito. Geopolitika. društvenu snalažljivost i prilagodljivost. samouviđanje. nedvosmislen.. zapravo su usmjereni ka učenju tačnog opažanja. U svakoj mreži interakcije pristupi povjerenju mogu biti različiti. D. kognitivnu složenost. što u slučaju pogrešne procjene stupnja povjerenja može uticati na tačnost percipiranja. L. Terapeutski zahvati koji imaju za cilj razviti kompetentost diferenciranog percepcipiranja. izdvojenost. Gagen (Bratanić.  samomotivacija. sposobnost spoznavanja emocija. prethodno uvažavajući i vlastitu i osobnost drugih ljudi. Prema N. inteligenciju. tačnost socijalne percepcije uvjetovana je stupnjem značaja za nas onoga što percipiramo i sposobnošću uživljavanja u položaj druge osobe. 266 . kako vidimo. Imati povjerenje u druge podrazumijeva i specifično percipiranje.  upravljanje emocijama. u interakciji sa drugim osobama.

..  Ja kakav mislim da bih trebao biti. 2. podrazumijevajući pod tim tjelesni. sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. J. 267 . ali i vertikalnu pozicioniranost čovjeka u odnosu na transcedentno. Svjetlost. razotkrivajući i horizontalnu. Takvim. vrijednosti. Osvješćivanje samoga sebe proizilazi iz spoznaje šest ključnih ili temeljnih komponenata slike o sebi. (1990): Ibn Sina – egzistenicja i bit. čini se dovoljnim i prikladnim podsjetiti na samo jedan hadis Allahova Poslanika. autopercepcije i percepcije općenito. (1994): Integralna metoda. L. a kojeg prenosi Muslim: «Tako mi Allaha.  Ja kakav mislim da drugi misle da sam. Zagreb... No. filozofski (organizirana vjerovanja. i  Ja kakav mislim da sam u odnosu na ono što mislim da moram biti. emocionalni. N. LITERATURA 1. Alinea. Na temelju odgovora dobivenih na prethodna pitanja (percepcija samog sebe). Premda bi se samo o ovom pitanju mogli posvetiti i čitavi tomovi. stavlja se u kontekst stupnja imana.K. O. A. Praktični rad na području svakog aspekta uključivao bi temeljito preispitivanje osobe kroz postavljanje pitanja o određenju samog sebe u odnosu na svako područje.  Ja kakav drugi misle da jesam. Sarajevo.  Ja kakav mislim da jesam. Žižak. Bajraktarević. Kingovih sedam pitanja za preispitivanje kao da su preuzeta iz bilo kojeg općeg mjesta poučavanja Islamu. Hudina... B. 1994) predlaže vježbanje i preispitivanje svake osobe kroz kontinuirano postavljanje slijedećih pitanja:  Ja kakav sam. intelektualni. ja se u svakom danu više od sedamdeset puta obratim Allahu za oprost. (1992): Umijeće komuniciranja.» Na ovaj način islamsko stajalište u pogledu adekvatne socijalne percepcije. Bellenger. Trbović. dolazi se i do cjelokupne slike o sebi (self-image). stavovi…). Sarajevo. King (prema Bašić i ostali. 3. Bašić.Da bi proces opažanja vanjskog svijeta bio pozitivan. socijalni (odnos s drugima) i komunikacijski aspekt ličnosti.

4. Geopolitika. Bratanić. Sarajevo. (1991): Tako je govorio Muhammed Resulullah. Bugojno. (1993): Mikropedagogija – interakcijskokomunikacijski aspekt odgoja. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. (1993): Pedagoška komunikologija.. 268 .. 9..: "Konflikti". br. (1986): Savjetodavni vaspitni rad. V. W. 6. Beograd. (1974): Vaspitno djelovanje u malim grupama. Školska knjiga. 8. Goleman. 5. (1991): Sklop i razvoj ličnosti. Rakić. A. Katarina. (2002): Tefsir: skraćeno izdanje. Grupa autora. P. B. Tuzla. Zagreb. Zagreb. G. (1963): Enciklopedijski riječnik pedagogije. 13. Ibn-Kesir. D. Školske novine. Olport. P. Zagreb.. Sarajevo... Mehmedović.. Zagreb. Mandić. Socijalna zaštita. Sarajevo. 12. Svjetlost. 11. M. Glasser. 1989.. 10. (2002): Emocionalna inteligencija. Brajša. 30/31/32. 7. Grafičar.

‬ ‫962‬ .‫أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺷ ﺮط ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺼﺤﯿﺢ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ ﻓ ﺮد ﻣ ﻦ‬ ‫أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، وﺑ ﺪوﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻓ ﻲ ﻣﺘﺎﻋﺒ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﻟﻨﻔ ﺴﮫ‬ ‫وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎر ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗ ﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ واﻟﻤﻌ ﺎرف‬ ‫اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ. ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ وﺗ ﺸﯿﺮ اﻵﯾ ﺎت واﻷﺣﺎدﯾ ﺚ اﻟﻜﺜﯿ ﺮة‬ ‫إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﯿﺒﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ذﻟ ﻚ إﻻ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻷﺧﻄﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ،‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ.‬ ‫ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﯿﻦ واﻷﺋﻤ ﺔ وﻛ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺄﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ. وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷ ﻜﺎﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬا اﻟﻔﻦ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﯿﮫ.‬ ‫وﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎر ﻧﻘ ﻮل: إﻟ ﻰ أي ﻣ ﺪى ﯾﻜ ﻮن اﺳ ﺘﻌﺪاد ﻛ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣﻨ ﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻧﻔ ﺴﮫ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ؟ وﺑﮭ ﺆﻻء ﯾﻨﺘ ﺸﺮ ذﻟ ﻚ وﯾ ﺆﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﮫ.

but also all the members of any community. differentiative perception. Key words: perception.THE SIGNIFICANCE OF SOCIAL PRECEPTION IN THE BUILDING OF INTERPERSONAL RELATIONS IN THE COMMUNITY Summary The familiarity with the problem of social perception ought to be an integral part of individual work with every individual – without which one cannot except success on the level of an individual who is confronting his/her own self. learning from earlier experiences or correcting false beliefs. To put it very briefly: to what degree is each and everyone of us capable of objectively perceiving him/herself. All the more so because of the fact that numerous Qur’anic verses and hadith direct our attention to the necessity of building adequate relations in the community. but also his/her own self in relation to others. but also the imams and those who watch over the jam’ats. and as we have seen. social perception. raising the level of correction. so that no member of a jama’t on any level is exempt from the duty of ‘practising’ this quality. to such an extent so that such individual qualities will be passed on to the entire community. autoperception. perception errors. it is difficult to expect such relations without quality and adequate social perception of all the participants. 270 . The ability of adequate social perception gains in its meaning in the field of work. of not only the teachers.

1 Prof. nastavna osnova. U angloameričkom miljeu pojam kurikulum se u kontinuitetu održao i razvijao i pojmovno u sebi sjedinio releventne dimenzije koje potiču iz različitih pedagogijskih disciplina (školske pedagogije. kurikulum. str. Pedagoški fakultet u Zenici. Refik Ćatić: Osnovi didaktike. ili je imao mnogoznačna tumačenja koja nisu samo karakteristična za našu pedagogijsku teoriju i praksu. 2003. Ključne riječi: planiranje. nastavni plan i program *** Planiranjem nastavnog rada i pripremanjem za rad obezbjeđuje se ne samo postepeno prelaženje nastavnog programa nego i njegovo ravnomjerno prelaženje i sistemska obrada. nego i u znatnom broju zemalja mnogobrojne njegove definicije se razlikuju. nastavni program). postoje i tendencije reduciranja njegovog značenja. 153. pa čak i potpunog ignoriranja njegovog postojanja ili svođenje na samo jednu od njegovih dimenzije (nastavni plan. didaktike. Jednako tako. programiranje. Zenica.. čime se otvorio prostor za razumijevanje njegovog značenja. prof. sociologije odgoja. metodike).1 Cilj ovoga rada je da se pokušaju razjasniti terminološke nejasnoće i izvesti jasna distinkcija između osnovnih pojmova iz oblasti planiranja i programiranja nastavnog procesa. kao i blagovremeno pribavljanje svega što je neophodno za pravilnu metodsku obradu i dobro organiziran rad. TERMINOLOŠKE NEJASNOĆE U OBLASTI PLANIRANJA I PRIPREMANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA Sažetak U radu se analiziraju osnovni pojmovi iz oblasti planiranja i programiranja odgojno-obrazovnog rada.Izet Pehlić. dr. 271 . U našoj prosvjetnoj javnosti termin kurikulum se izbjegavao.

organiziraju i izvode učitelji u cilju sistematske pomoći. koji se ostvaruje zajedničkim radom učitelja i učenika. preciznije i konkretnije. orijentacijsko. odnosno proces odgoja i obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva. te razvijanja sposobnosti učenika i usvajanja nekog sistema vrijednosti. kurikulum. 200.2 Planiranje Planiranje je intelektualni rad na izradi određenog plana prema kojem se svjesno usmjerava nastavni proces. Sarajevo. pa se takav plan u pojedinim dionicama u toku godine detaljizira za kraća razdoblja (tematski plan. planiranje. 1989. 3 Ono je i smišljeno projektiranje nastavnog rada s obzirom na sadržaj koji će se obrađivati. grubo. no prije definiranja pojmova bitno je da definiramo i samu nastavu. 5 Više vidi u: Potkonjak. a ovdje ih i upotrebljavamo u tom kontekstu. V. programiraju. str. nastavna osnova. organiziran i vođen proces učenja i poučavanja u školi ili drugom odgovarajućem mjestu. “Svjetlost” Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. dnevni plan). 109. 4 Nikola Potkonjak i Pero Šimleša: Pedagoška enciklopedija II.. EDIP. Nastava je svrhovit. dok je za kraći period detaljnije. nastavni plan i program. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. osmišljen. programiranje. 272 . Zagreb. str. 194. Zagreb. te ciljeve koje treba ostvariti.4 Ukoliko je planiranjem obuhvaćena školska godina.. 1974. Uvijek se polazi od globalnog/godišnjeg planiranja.U literaturi se susrećemo sa većim brojem pojmova i termina koji tretiraju područje našeg interesa: nastava. prostorne uvjete u kojima će se izvoditi nastavni rad. vrijeme koje će se raditi.: Planiranje u nastavi. str.. nastavni program. nastavni plan. 2000. ono je pretežno globalno. Nastavu planiraju. opremu koja će se upotrijebiti u radu. 1999. 3 Dr Sait Kačapor: Uvod u školsku pedagogiju. umijeća i navika. odnosno sticanja znanja. Definiranje pojmova i njihova terminološka distinkcija Budući da u ovom radu govorimo o pojmovima koji su neraskidivo vezani za nastavu. Beograd. okvirno.5 2 Antun Mijatović: Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova.

273 . EDUCA. «Najvažnija je ta što omogućuje da dobro promislite o vrsti učenja koju ste odredili za nastavni sat i da povežete pedagoške ciljeve s onim što znate o učenicima i mjestu tog nastavnog sata u nastavnom programu. 68. slučajnost. Hrvatski pedagoško-književni zbor. tj. nastavnih predmeta i odgojnih područja. Stanko Antić: Pedagoški pojmovnik. formira programski sistem. programiranje ima i: . Zagreb. podsjećaju se rasejani nastavnici i obezbjeđuje se sistematičnost.Planiranjem se postiže više ciljeva značajnih za rad škole: osvješćuje se proces rada. 1999.. Beograd. zavisno o vrsti škole. intelektualnim 6 Nedeljko Trnavac: Pedagog u školi – prilog metodici rada školskog pedagoga. 1993. nastavnici motiviraju na bolji rad. 7 Chris Kyriacou: Temeljna nastavna umijeća.informativnu funkciju: prikupljanje potrebnih informacija o uspjehu. grupa autora.»7 Programiranje Programiranje označava niz precizno određenih postupaka i metodologijskih pravila koji prethode odgojnoj i obrazovnoj djelatnosti: proces odlučivanja o programima odgoja. nastava postaje racionalnija i ekonomičnija. kao alati vođenja nastave). škola formira programske baze koje uključuju programske pakete i svu potrebnu programsku aparaturu. nepripremljenost. 8 Dr. str. Zagreb.8 Pored osnovne funkcije programiranja (strukturiranje školskog sistema rada).6 Planiranje ima puno važnih svrha i funkcija. u djelu: Osnove suvremene pedagogije. str. nastave i učenja koji se obično vrše na nekoliko nivoa odlučivanja (programiranja): a) globalnom – na kojem se utvrđuje opća programska politika. utvrđuju programske smjernice. 1995. b) školskom – na kojem se formira program škole kojim se oblikuje ukupna radna kompozicija. socijalnim uvjetima. 32. sprječavaju se improvizacija. nastava se svjesno usmjerava u željenom pravcu. sc. bolje se koordiniraju različite aktivnosti. 652. Učiteljski fakultet u Beogradu. str... c) operativni programi – koji se formiraju u okviru razrednih grupa (odjela.

649. tj. «Uspješnost rada učitelja kod svakog učenika mora. Zagreb. 9 Nastavna osnova Nastavna osnova je stari naziv za nastavni plan i program. str. 1998.. Značajno je da suvremeno određivanje nastavene osnove teži preciznom određivanju onog što učenik treba da nauči. a ponekad i neprimjereno. ali nikako niža. Nastavna osnova obuhvata didaktički kompletiran nastavni program.sposobnostima. str. to je konačan završetak aktivnosti planiranja i može biti na različite načine prikazan.. Pedagoška akademija u Zenici. 110. «biti samo viša od zadane osnove.regulativnu funkciju: normativno reguliranje života i rada škole i ono ima usmjeravajuću i obavezujuću snagu. . zadatke. sadržaje i ostale alate potrebne za ostvarivanje nastave. podataka o porodici i drugih podataka značajnih za školu i programiranje rada škole. .» po tom shvatanju. str. 11 Na taj način se ostvaruje znatno velik i odgovoran prostor za učiteljevu kreativnost u procesu odgoja i obrazovanja. str. 274 . 195.»13 9 Refik Ćatić i Osman Ramić: Osnovnoškolska pedagogija. koristi sinonim kurikulum. 11 Dr. 174. 524. 1963. Navodim samo neke: Nastavni plan je školski dokument koji nastaje «kao rezultat planiranja. koji se planiraju unaprijed i operacionaliziraju u toku samog procesa nastave. 12 Antun Mijatović: Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova.»12 Nastavni plan Za nastavni plan ima više definicija. sc. a manje taksativnom nabrajanju onoga što treba učiti. 10 Enciklopedijski rječnik pedagogije. Time se otvara realna mogućnost da svaki učenik pomoću usvojenog znanja dostigne u skladu sa svojim sposobnostima i najviši nivo obrazovanosti i socijalne promocije.predikativnu funkciju: predviđanje određenih pedagoških ishoda kako ne bi bilo praznog hoda i kako bi se pratili rezultati koji se ostvaruju programiranjem rada škole. 13 Dr Sait Kačapor: Uvod u školsku pedagogiju. 10 Za njega se u novije vrijeme često. Nastavnom osnovom smatramo zadani nivo usvojenosti znanja i umijeća svakog učenika. Matica hrvatska. One su različite u tome kojem njegovom segmentu daju više značaja. str. Zenica. Stanko Antić: Pedagoški pojmovnik.

99. U školskoj praksi bilo je i ekstremnih pokušaja ukidanja stalnog nastavnog plana (npr. odnosno nastavni predmeti koji će se proučavati u određenoj školi. Vilotijević18: Nastavni plan. 21. str. prigodne nastave. a koju navodi prof. str. Zenica. projekt-metode.. 18 Mladen Vilotijević: Didaktika 3. kompleksnog sistema. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije.. doživljajne nastave i sl. Nastavni plan je osnovni školski dokumenat koji izdaju prosvjetne vlasti i kojim se u formi tabele propisuju predmeti koji će se izučavati u određenoj školi. str. zatim redoslijed proučavanja tih područja ili predmeta po razredima ili semestrima. str. jeste osnovni školski dokument i njime se određuje koji će se nastavni predmeti učiti u pojedinom tipu i vrsti škole. 16 Pedagoška enciklopedija II. 2001. 631. BH MOST. 15 Enciklopedijski rječnik pedagogije. 528.). 529. 1967.Nastavni plan je osnovni školski dokument koga propisuje odgovarajući državni organ (najčešće ministarstvo prosvjete). radikalni smjerovi: skupne nastave. ECTS sistem). kojim redom po razredima i po koliko sati. a dio sami učenici slobodnim izborom predmeta (npr. Pedagoška akademija u Zenici.16 Nastavni plan određuje nastavne predmete i vrijeme potrebno za učenje tih predmeta u školama. 123. U historijskom i društvenom razvoju i razvoju nastavne prakse pojedini nastavni predmeti se izostavljaju. 17 Pedagoški rečnik.14 a postoji i tendencija da jedan njegov dio utvrđuju škole prema lokalnim potrebama. 275 . 17 Iz svih navednenih i konsultiranih definicija može se izdvojiti definicija kojoj. Sarajevo. iako joj zamjeraju neki didaktičari. kojim redoslijedom po razredima i sa kolikim brojem časova iz svakog predmeta. zaista. 2002. nigdje i ničim nije opovrgnut nijedan njen elemenat. 19 Enciklopedijski rječnik pedagogije.15 Nastavni plan je školski dokument u kojem se u obliku tablice propisuju odgojno-obrazovna područja.. te sedmični fond sati za pojedino područje ili predmet. Beograd. a u nastavne planove se uvode novi.19 Nastavni program Nastavni program je službeni dokumenat koji propisuju prosvjetne vlasti i koji određuje sadržaj rada u svakom nastavnom 14 Marko Stevanović i Refik Ćatić: Savremena didaktika. str. str.

tj. Promjene mogu biti u vidu korekcija. vještina i navika) koju učenici treba da usvoje u pojedinim razredima. str. Izmjene planova i programa nisu tako česte pa jedna generacija učenika može završiti prema započetom programu.» Zato je on «konkretizacija nastavnog plana» s tim da je mnogo opširnije formuliran. 633. kulture i sporta.kao sistem sadržaja izdijeljen na predmete prema nastavnom planu i namijenjen je za obrazovanje u odgovarajućoj vrsti (ili tipu) škole ili . 20 21 Ibidem. 20 Nastavni program je «školski dokument kojim se određuju obrazovno-vaspitni sadržaji i daju opšta metodska uputstva kako će se ti sadržaji realizovati u pojedinim razredima i predmetima u školi.kao školski dokument kojim su propisani nastavni sadržaji po predmetima iz nastavnog plana. ali najčešće zbog novih znanstvenih spoznaja.predmetu. 31-36. 101. Ova dva dokumenta su u tijesnoj vezi. Nastavni plan i program Nastavni plan i program je osnovni školski i državni dokument koga najčešće propisuje i donosi Ministarstvo prosvjete. Pedagoški rečnik. On u sebi sadrži nastavni plan i nastavni program u formi knjige. dubina i redoslijed nastavnih sadržaja u pojedinom nastavnom predmetu. dopuna i izmjena. 276 . 23 Mladen Vilotijević: Didaktika 3. Nastavnim programom se konkretizira nastavni plan – utvrđuje se obim (suma znanja). Vilotijević23: nastavni program se različito definira: . Do izmjena obavezno dolazi zbog promjena sistema i odnosa u društvu.»21 Nastavni program je «školski dokument kojim se propisuje opseg. str.22 Pored zadataka koje treba ostvariti u procesu nastave. Detaljan opis i definiciju i opis daje i prof. jer se opseg i dubina gradiva zasnivaju na postojećem fondu sati. dubina (kvalitet stečenih znanja) i redoslijed nastavnih sadržaja. opseg građe (znanja. 530. 22 Pedagoška enciklopedija II. str. program sadrži jasan popis svih nastavnih sadržaja nastavnog predmeta u cjelini. koncentrično i kombinirano. Nastavni sadržaji u nastavnom programu mogu se poredati linijski. str.

110. 648. Zagreb. 73. Dr. mediji. navedneno djelo. Marko Palekčić28 u radu Nastavni sadržaji i znanje. Zato se svako planiranje i programiranje ne može zvati kurikulumom. U novije doba. str. str. ali precizno artikulirano (algoritmizirano). Promjene programa u normalnim društvenim i ekonomskim uvjetima obično se provode tako da svaka generacija radi do kraja po započetom planu i programu (4-8 godina). str. 132.»25 U srednje vijeku. kriterije i tehnologiju izrade kurukuluma. Sait Kačapor: Uvod u školsku pedagogiju. navodi da se antički pojam kurikulum s didaktičkim idejama Wolfganga Ratkea i J. navedneno djelo.Promjene u planovima i programima najčešće dolaze od državnih vlasti. 27 Branko Šeringer: Rječnik stranih riječi.24 Kurikulum Kurikulim je raznovrsno korišten termin. životopis. u poglavlju Kurukulum i nastavni plan. organizacija. a osnovna mu je karakteristika «učenje orijentirano na učenika». latinska riječ curriculum označavala je «plan ili tok po kojem se u samostanima vaspitao podmladak 'samostanske braće'. sve više ulazi u upotrebu i na našim prostorima. sadržaji. pa se sve više u mnogim jezicima udomaćuje u izvornom obliku. ali i od samih nastavnika koji najbolje osjećaju potrebu za promjenama. dok se u Pedagoškoj enciklopedijj II pojam navodi. str. 1965. 26 Dr.»26 U općem značenju. zadaci. nego samo ono «koje zadovoljava metodologijske uvjete.A. Grupa autora: Osnove suvremene pedagogije. ali samo sa smjernicom da treba pogledati nastavni plan i nastavni program. a ako su potrebne izmjene. u latinskoj frazi curriculum vitae. strategije i evolucija učenja). 27 Interesantno je da u Pedagoškom rečniku i Enciklopedijskom rječniku pedagogije uopće nema ovog pojma. 277 . Zadružna štampa. Komenskog uvriježio i zapadnoevropskom govornom području i označavao opseg znanja koje mladi trebaju usvojiti kako bi se 24 25 Marko Stevanović i Refik Ćatić: Savremena didaktika. koristi se za izraz ili odrednica za tečaj. tok života. onda se vrše manje korekcije i dopune. 28 Grupa autora: Osnove suvremene pedagogije.. 268-273. Ono obuhvata sistemsku ukupnost planiranog odgoja i obrazovanja (cilj. Za njega mnogi jezici nemaju odgovarajući ekvivalentni izraz. str.

31 On kurikulum pozicionira širim od nastavnog plana i programa. 278 . Preciznije i konkretnije o kurikulumu govori i dr. 269. medija i postupaka vrednovanja. metoda. str. međutim. str. Zagreb. 136.. 147-155.. vrijeme. te objasniti s kojim ciljem je potrebno učiti i poučavati. Po njegovom mišljenju. od 18. Od tog vremena pod kurikulumom se podrazumijeva propisivanje ciljeva učenja i poučavanja. 2000.pripremili za život i rad u svojoj društvenoj sredini.»30 Oni govore o 'nacionalnom kurikulumu'. te naputke o organizaciji i metodama rada uz precizno određenje što učenici trebaju naučiti i usvojiti na primjerenoj razini znanja i umijeća. nije uvijek podudaralo s tradicionalnim poimanjem nastavnog plana. na njemačkom govornom području u tu svrhu se koristi pojam nastavnog plana. Mijatović i Previšić konstatiraju da je najjednostavnije rješenje definiciju nastavnog plana i programa s jednom od najprihvatljivijih definicija koje se najčešće i koriste: «Kurikulum ili nastavni plan i program je cjelovita. str. 31 Prof. ovaj pojam se počeo mnogo više koristiti i doživio je znatno proširenje značenja koje se. Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Vladimir Mužić: Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula. U školskoj praksi se često koriste oba pojma (nastavni plan i kurikulum) sa usporednim značenjem. ZIB Mladost. a u drugom obavezno ukazuje da to nisu isti pojmovi.»29 Stručna štampa na našim prostorima u jednom dijelu nastavni plan i program poistovjećuje s kurikulumom. Tako opisan kurikulum treba veze između školskog učenja i poučavanja. kada je rasprava o kurikulumu nakon SAD-a zahvatila i Evropu. st. 2000. Ovakvo definiranje je vrlo blisko pojmu nastavna osnova. nastavnih sadržaja. sc. sustavna i ukupna planiranost obrazovanja i odgoja koja se odnosi na zadaće. U dvadesetim godinama prošlog stoljeća. tema. Vladimir Mužić u svojoj studiji Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula. a njihova konkretizacija u školskoj praksi označava se kao kurikulum. dok se pojam kurikulum u angloameričkim zemljama zadržao sve do danas. Antun Mijatović. dr. Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 29 30 Ibidem. «mada se u novije vrijeme nastavnim planovima sve češće naziva naučno kodificiranje nastavnih sadržaja. Zagreb. ZIB Mladost. Vlatko Previšić i Ante Žužul: Kulturni identitet i nacionalni kurikulum.

Mladen Vilotijević. 1994. sintagmatski u 'kurikulumskoj didaktici' – didaktici orijentiranoj na cilj učenja. te konstatira da kurikulum pokret čine dvije oblasti: teorija kurikuluma (bavi se dugoročnim planiranjem koje se izražava nastavnim planom) i teorija nastave usmjerene cilju učenja (ograničava se na kratkoročno i srednjoročno planiranje i ima pragmatičnu svrhu – da pruži neposrednu pomoć u nastavnoj praksi). «koherentna i dinamična cjelina svih elemenata koji su relevantni za učenje». Pedagogijska tradicija najveću važnost pridaje načinu na koji djeca uče. 279 . str.da je time dat temelj za djelotvoran izbor metoda. str. Mladen Vilotijević: Didaktika 3. str. Zagreb. 130. pojam kurukulum razumijeva širim od pojma nastavni plan i program..da se uspjeh djelotvorno provjerava samo na temelju tako određenih ciljeva. 41. Jastrebarsko. pa osim 'klasičnih. Christine Möller pojam kurikulum pozicionira široko. 'kurikulumska didaktika' polazi od toga: . kada govori o nastavnom kurikulumu. On smatra da je kurikulum «svrhovito planirano i sustavno organizirano poučavanje i učenje». EDUCA. 33 Kurukulum nije samo niz dokumenata. «jasna i pregledna cjelina koja 'motri' na sve dijelove i situacije odnosno iskustva učenja». pa onda sadržaj i metode prate željeno pedagogijsko usmjerenje kao što je usmjeravanje na dijete ili učenje otkrivanjem. «posebno ističe potrebu raznolikosti iskustava. Naklada Slap.»32 Dr.da jednoznačno treba odrediti i ponašanje onih koji uče i sadržaje na kojima se ponašanje pokazuje.da za to valja pripremiti instrumentarij kojim je moguće upravljati i koji je naučno osiguran. 34 Herbert Gudjons: Pedagogija – temeljna znanja.da je tačno postavljanje ciljeva bitni elemenat nastavnog planiranja. Po njoj. .Filip Jelavić pojam kurukulum razumijeva i upotrebljava. To se osvjedočuje u zaključnom razmatranju. također. 196. uvodi i suvremene metode i oblike organiziranog učenja. . 34 32 33 Filip Jelavić: Didaktika. . te . 1998. nego i određena kombinacija formalnih i neformalnih iskustava u učenju koja se stiču u školi..

Colin J.kurikulumskoj ideologiji. u usmjeravanju. Slavica Bašić36 govori o skrivenom kurikulumu. 280 . On je očit. govori i o školskoj pedagogiji. u kategoriji upravljanje kurikulumom govori o pet modula: teoretiziranje o kurikulumu i tvorci novih pojmova (rekonceptualisti). te ih oni koriste kako bi postigli svoje ciljeve. 20. str. reforma kurikuluma. On govori o: . str. On govori o skrivenom kurikulumu koji ima uticaja na planiranje i provođenje 'javnog . u kreiranju kurikuluma uključen je niz različitih ljudi: zaposleni u školama. predavanja i vođenje radionica. 2000. Marsh35. Nejednakosti povećavaju posebni elementi. didaktici. ZIB Mladost. te su skriveni od mnogih grupa. univerzitetski nastavnici. onakvom kakvim ga tretira Colin J. organizacija nastave i kontrola nastave. Oni svoje zadatke obavljaju na različite načine: planiranjem sastanaka. a termin nastavni plan i program trerira kao manifestnu realizaciju kurikuluma.. pristup kurikulumu temelje na sociologiji znanja.učeničkom gledištu. na njegova glavna obilježja. . 1994. političari. Marsh. te razne interesne grupacije. Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. ali oni nisu poznati ili razumljivi širokoj javnosti. Govoreći o konceptu prikrivenog kurikuluma. neslužbenim raspravama.planiranju i izradi kurikuluma. Ti elementi su bliži nekim društvenim grupama. Svaki modul je usmjeren na ključni pojam. Po Marshu. držanje govora. .upravljanju kurikulumom i . istraživači. udžbenika. te nastavnom planu i programu. priručnika. povijest kurikuluma. pisanjem izvještaja.Möllerova smatra da razvoj jednog kurikuluma teče u trodijelnom procesu: planiranje nastave. 170-179. stepenovanju.neskrivenog kurikuluma'. te konstarira kako su mnogobrojna 35 Colin J. 36 Slavica Bašić: Koncepr prikrivenog kurikuluma. Zagreb. Tako naprimjer. EDUCA. U svakoj kategoriji napisano je nekoliko kratkih poglavlja nazvanih modulima. . Zagreb. primjera radi. koristeći pojam kurikulum. školski predmeti. radova. na prednosti i slabosti.. Marsh: Kurikulum – temeljni pojmovi. ljudi u upravnim tijelima. izradi rasporeda i sistema nagrađivanja.nastavničkom gledišti.

u odnosu na objavljene (emancipacijske) odgojne ciljeve. 281 .Nastavna osnova obuhvata didaktički kompletiran nastavni program. eksplicitnog. pored javnog. nezainteresiranost i druge aspekte koji se. 170.Nastavni plan je osnovni školski dokument kojim se određuje koji će se nastavni predmeti učiti u pojedinom tipu i vrsti škole. konkurentsko ponašanje.Nastavni program je sistem sadržaja izdijeljen na predmete prema nastavnom planu i namijenjen je za obrazovanje u odgovarajućoj vrsti (ili tipu) škole. alternativni. Nastavni sadržaji u nastavnom programu mogu se poredati linijski. implicitni. koncentrično i kombinirano. dubina (kvalitet stečenih znanja) i redoslijed nastavnih sadržaja. nepisani.istraživanja školske prakse dovela do toga da se «o društvenoj efektivnosti školske prakse prestane zaključivati iz nastavnih planova i programa i društveno-pedagoških intencija učitelja i odgovornih za školu te da se rekonstruiraju vanjske i unutarnje determinante nastavne situacije koje podržavaju hijerarhijsku strukturu odnosa u nastavi. 37 Ibidem. službenog. poslušnost.»37 Dakle. tj. možemo izvesti nekoliko zaključaka: . odnosno kulturu. latentni. koncept koji omogućava da se objasni kako u standardiziranoj situaciji učenja (nastavi) nastaju obrasci ponašanja koji mladima omogućavaju integraciju u dominantnu društvenu grupaciju. pisanog kurikuluma postoji i skriveni. str. neregistrirani ili parakurikulum. manifestnog. koji se planiraju unaprijed i operacionaliziraju u toku samog procesa nastave. kojim redoslijedom po razredima i sa kolikim brojem časova iz svakog predmeta. registriranog. . zadatke. Suvremeno određivanje nastavene osnove teži preciznom određivanju onog što učenik treba da nauči. . On je školski dokument kojim su propisani nastavni sadržaji po predmetima iz nastavnog plana. procjenjuju negativnima. sadržaje i ostale alate potrebne za ostvarivanje nastave. Zaključna razmatranja Nakon teorijskih razmatranja i stečenih uvida u literaturu. a manje taksativnom nabrajanju onoga što treba učiti. Nastavnim programom se konkretizira nastavni plan – utvrđuje se obim (suma znanja).

postoje i tendencije reduciranja njegovog značenja. neki didaktiku. Zagreb. Pedagoška akademija u Zenici. str. poistovjećuje s nastavnim planom ili nastavnim programom. didaktike. čime se otvorio prostor za razumijevanje njegovog značenja.Kurikulum je cjelovita. Slavica: Koncepr prikrivenog kurikuluma. Refik i Ramić. zadatke i sadržaje učenja. 153.. a mali broj njih ga. U angloameričkom miljeu on se u kontinuitetu održao i razvijao i pojmovno u sebi sjedinio releventne dimenzije koje potječu iz različitih pedagogijskih disciplina (školske pedagogije. pa čak i potpunog ignoriranja njegovog postojanja ili svođenje na samo jednu od njegovih dimenzije (nastavni plan. . u djelu: Osnove suvremene pedagogije. sociologije odgoja. u različitim kontekstima. Matica hrvatska. treba ga tretirati i koristiti u njegovoj značenjskoj punini. te konstatira da kurikulum pokret čine dvije oblasti: teorija kurikuluma i teorija nastave usmjerene cilju učenja. Naprotiv. Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Enciklopedijski rječnik pedagogije. Hrvatski pedagoškoknjiževni zbor. . Zenica. sistemska i ukupna planiranost odgoja i obrazovanja. grupa autora. . 1998. kako u odgojno-obrazovnoj teoriji tako i u praksi.Razvoj pedagogije i njenih poddisciplina je uvjetovao da se pojam kurikulum u svijetu različito razvijao.Nema razloga za izbjegavanje već udomaćenog pojma kurikulum i korištenje neprimjerenih i neodgovarajućih zamjenskih pojmova. 282 . 1963. te načine evaluacije. metodike). LITERATURA 1. Pedagoški fakultet u Zenici. Osman: Osnovnoškolska pedagogija. 1999. Ćatić. Bašić. nastavni program). situacije i strategije.Veliki broj teoretičara kurukulum razumijeva širim od pojma nastavni plan i program. 2000. Antić. 4. Jednako tako. 2003. Stanko: Pedagoški pojmovnik. Neki u definiranju njegovog područja bavljenja obuhvataju školsku pedagogiju. Zagreb. Zenica. Ćatić. on obuhvata definirane ciljeve. ZIB Mladost. 2. Refik: Osnovi didaktike. Zagreb. 5.. metode. 3.

Pedagoški rečnik. Zagreb. 1996. Trnavac. Nikola i Šimleša. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Beograd. 19. Sait: Uvod u školsku pedagogiju. EDUCA.: Planiranje u nastavi. Potkonjak. 7. Vilotijević. Kyriacou. 2000. 2002. John D. Herbert: Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb.6. 10.. 13. Pero: Pedagoška enciklopedija II. EDUCA. Filip: Didaktika. Kačapor. 20. 2001. Mužić. Ante: Kulturni identitet i nacionalni kurikulum. BH MOST. Stevanović. Previšić. 194. 21. 11. Napredak – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 12. 1999. Mladen: Didaktika 3. Mijatović. “Svletlost” Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Učiteljski fakultet u Beogradu. 14. New York. Zagreb. Zenica. 1965. McNail. Zagreb. Zagreb. 1989. Gudjons. 2000. Beograd. 16. Refik: Savremena didaktika.: Kurikulum – temeljni pojmovi. 1998. Pedagoška akademija u Zenici. 1967. Colin J. Sarajevo. Chris: Temeljna nastavna umijeća. College Publishers. EDUCA. Beograd. Zagreb. 1994. Zagreb. Marsh. Antun. EDIP. 8. 1974. ZIB Mladost. 18.: Curriculum – a comprehensive intruduction. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 9. 15. Mijatović Antun: Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova. Zadružna štampa. 1994. 1993. Jastrebarsko. 1995. 283 . 2000. Vlatko i Žužul. Vladimir: Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula. Sarajevo. HarperCollins. 17. str. Šeringer. V. Zagreb. Naklada Slap. Marko i Ćatić. Jelavić. Nedeljko: Pedagog u školi – prilog metodici rada školskog pedagoga. ZIB Mladost. Potkonjak. Branko: Rječnik stranih riječi.

‫ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﯿﻂ وإﻋﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪرﯾﺲ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫درﺳ ﻨﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ أھ ﻢ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﺨﻄ ﯿﻂ وإﻋ ﺪاد ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺲ.‬ ‫اﻧﺤﺼﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ )ﻣ ﻮاد‬ ‫دراﺳ ﯿﺔ( وﺣ ﺪه واﻧﻌ ﺪم ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "ﻛﻮرﯾﻜﻮﻟ ﻮم" اﻟ ﺬي ﯾ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺮب‬ ‫وﯾﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﯿ ﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ،‬ ‫وأﺳﺎﻟﯿﺐ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﮭ ﻢ ھ ﺬا اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ أﻛﺜ ﺮ ﺗﯿ ﺴﯿﺮا. وھﻨ ﺎك‬ ‫ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺤﺼﺮ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺣ ﺪ: اﻟﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳ ﻲ‬ ‫أو اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺒ ﺎب: "ﻛﻮرﯾﻜﻮﻟ ﻮم" "اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ" اﻟﻤ ﻨﮭﺞ‬ ‫اﻟﺪراﺳﻲ" اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ".‬ ‫482‬ .

or it had multiple interpretations that were not only characteristic for our pedagogical theory and practice but also for a significant number of other countries. in turn. Key words: planning. Equally. created an environment for the understanding of its meaning. developed. there are tendencies of diminishing its meaning. curriculum foundation. which. program of instruction 285 . sociology of education. curriculum. programming. The term curriculum has been avoided in our educational public. Its numerous definitions differ from each other. teaching methods). didactics. program of instruction). In the Anglo-American milieu the term curriculum had continuously survived. and even totally ignoring its existence or reducing it to only one of its dimensions (curriculum. and conceptually united within itself the relevant dimensions which originate from various pedagogical disciplines (school pedagogy.TERMINOLOGICAL OBSCURITY IN THE FIELD OF PLANNING AND PREPARATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS Summary This work analyses the basic concepts in the field of planning and the development of an educational program.

286 .

........... hfz.... NITI UZVRAĆANJA ŠTETOM . 'UMEJR.......................PRVI AMBASADOR DA'VE U ISLAMU..........A............... dr........ dr. hfz.............. Šukrija Ramić DRUGI OPĆI ŠERIJATSKO-PRAVNI PRINCIP: NEMA (NANOŠENJA) ŠTETE................ DJELO SIMBIOZE ISLAMA I KULTURA ORIJENTA..123 Doc. Halil Mehtić ANALIZA RUKOPISA MEHMEDA HAND@I]A “UNVANUL-HIKME VEL-MEVIZATUL-HASENEH” S POSEBNIM OSVRTOM NA TEMU [ERHU AJETIN VE TEFSIRUHA..... dr......................... prof........ TEUFIKA MUFTI]A (1918-2003) ............................... sc....... Mehmed Kico LINGVISTI^KO DJELO PROF................. Šefik Kurdić MUS'AB B............ sc........ SEJJID DŽEMALUDDIN EL-AFGANI (1254-1314/1838-1897)................. Bilal Hasanović PRVA ISLAMSKA PROSVJETNA ANKETA (1910-1911)........ sc............ ..................................................SADRŽAJ PREDGOVOR..81 Doc. DR. sc...147 Doc......167 ....... sc... Zuhdija Adilović NEORACIONALISTIČKI PRAVAC U ISLAMSKOM SVIJETU I NJEGOV UTICAJ NA ISLAMSKU MISAO U SVIJETU I KOD NAS ......... Nusret Isanović VELIKA D@AMIJA U DAMASKU..... Safet Halilović POVODI OBJAVE KUR'ANA .............................5 Doc............101 Mr... R........ dr....... dr..49 Doc..................................... dr...........37 Mensur Valjevac...............9 Mr...67 Doc....

.....179 Mr............... MAJOR PERIODS OF BORROWING WORDS FROM OTHER LANGUAGES IN THE HISTORY OF ENGLISH ... dr.. TERMINOLOŠKE NEJASNOĆE U OBLASTI PLANIRANJA I PRIPREMANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA ....... prof.. Edina Vejo PROŠIRENO RAZUMIJEVANJE METODE U NASTAVI ISLAMSKE VJERONAUKE ............ prof....... prof......................... Dževdeta Ajanović NAŠA ŠKOLA NA PRAGU PROMJENA ..................... sc. sc..........207 Prof......................... sc.............259 Izet Pehlić......... sc. Hazema Ništović BOŠNJAKOV STAV PREMA ORIJENTALNOJ JEZIČKOJ TRADICIJI ................................................................... dr..... Mejra Softić GLAGOLSKE VRIJEDNOSTI ARAPSKIH DEVERBALNIH IMENA ..................Mr.....189 Muhamed Pašanbegović..................... sc................ ZNAČAJ SOCIJALNE PERCEPCIJE ZA GRA\ENJE ME\ULJUDSKIH ODNOSA U ZAJEDNICI ..271 .........215 Prof...... dr.....247 Amel Alić.....................239 Doc.. Ismet Dizdarević OSJEĆANJE KRIVICE I KAJANJA PLANERA I IZVRŠILACA GENOCIDA.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->