vrtnine_HR_2007_pop.

qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 1

Sadræaj
2 Uvod 3 4 4 6 8 10 12 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 24 25 25 BOLESTI I ZA©TITA POVRΔA Plodovito povrÊe (rajËica, paprika, patlidæan) PlamenjaËa rajËice (krumpira), Phytophthora infestans Crna lisna pjegavost rajËice, Alternaria solani Okruglasta lisna pjegavost rajËice, Septoria lycopersici PlamenjaËa paprike, Phytophthora capsici Siva plijesan, Botrytis cinerea TikvenjaËe (krastavci, dinje, lubenice, tikve) PlamenjaËa krastavaca, Pseudoperonospora cubensis Pepelnica krastavaca, Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca KupusnjaËe (kupus, kelj, kelj pupËar, cvjetaËa) Suha truleæ kupusa, Phoma lingam Crna lisna pjegavost kupusnjaËa, Alternaria brassicae PlamenjaËa kupusa, Peronospora parasitica LukoviËasto povrÊe (luk, Ëeπnjak, poriluk) PlamenjaËa luka, Peronospora destructor Siva plijesan lukova liπÊa, Botrytis squamosa Korjenasto povrÊe (mrkva, perπin, celer) Paleæ liπÊa mrkve, Alternaria dauci Pepelnica mrkve, Erysiphe heraclei LepirnjaËe (grah, mahune) Bijela truleæ, Sclerotinia sclerotiorum Grahova hra, Uromyces appendiculatus Lisnato povrÊe (salata) PlamenjaËa salate, Bremia lactucae

26 ©TETNICI I ZA©TITA POVRΔA 27 ResiËari - tripsi 27 Cvjetni resiËar, Frankliniella occidentalis 27 Duhanov resiËar, Thrips tabaci 29 Cvjetni πtitasti moljac, Trialeurodes vaporariorum 31 ObiËni crveni pauk, Tetranychus urticae 33 Lisne uπi; Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum
euphorbiae, Brevicoryne brassicae . . .

35 Lisni mineri, Liriomyza spp. 36 Kupusni buhaËi (Halticinae: Phyllotreta nemorum, Ph. atra, Ph. nigripes, Ph. undulata) 37 ©tetni leptiri 37 Kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis 39 Kupusni bijelac, Pieris brassicae 40 Lisne sovice, Mamestra spp., Autographa gamma 41 OPIS PRIPRAVAKA ZA BILJNU ZA©TITU 63 PROGRAMI BILJNE ZA©TITE 70 MOJA PRAVILA ZA ZA©TITU VODA

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 2

Uvod
Proizvodnja povrÊa vaæna je poljoprivredna grana koja i u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Posebice se razvijala uz veÊe gradove jer je blizina træiπta osiguravala dobru prodaju, ali i otkup za potrebe preraivaËke industrije. PovrÊe u ljudskoj prehrani dobiva sve veÊu vaænost zbog dobro uravnoteæenog sastava hranjivih, zaπtitnih i dijetoprofilaktiËnih tvari, pa tako postaje istoznaËnica za zdravlje, dugovjeËnost i kvalitetu æivota. Zbog usitnjenosti hrvatskih obiteljskih gospodarstava, a time i teπkoÊa oko postizanja ekonomiËnosti, u posljednje se vrijeme sve viπe obiteljskih gospodarstava usmjeruje na intenzivnu proizvodnju povrÊa. Usprkos prijeko potrebnim mjerama za osiguranje uroda, proizvoaËe Ëesto iznenadi neoËekivana pojava bolesti ili πtetnika. VeÊinu tako nastalih πteta moguÊe je izbjeÊi poznavanjem bolesti, πtetnika i uzgajanih kultura, te pravilno usmjerenim preventivnim programima prskanja. Namjena je ove knjiæice pobliæe predstaviti gospodarski vaæne πtetoËinje te poljodjelcima pribliæiti πiroku ponudu naπih sredstava za biljnu zaπtitu. Tijekom dugogodiπnjeg djelovanja Syngenta je stekla bogato znanje o uporabi sredstava za biljnu zaπtitu kako bi se njihova svojstva πto bolje iskoristila. Stoga vas, cijenjeni proizvoaËi povrÊa, pozivamo da nam se obratite sa svim vaπim pitanjima, a mi Êemo vas sa zadovoljstvom posavjetovati. Za kvalitetne savjete glede proizvodnje povrÊa moæete se obratiti i æupanijskim centrima i ispostavama Poljoprivredno-savjetodavne sluæbe.
2 3

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 4

BOLESTI PLODOVITOG POVRΔA

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira
Phytophthora infestans vlaænog i toplog vremena. Temperatura u tom razdoblju treba biti 20 0C ili viπa, a liπÊe ili plodovi moraju biti 6 do 12 sati mokri. Za vrijeme jakih rosa ili oborina od poËetka lipnja gotovo je uvijek dovoljno topline i vlage da bolest moæe uniπtiti veÊi dio nasada.
Zaπtita: VeÊ prije presaivanja potrebno je poprskati presadnice preparatom Daconilom 720. Pri presaivanju biljke treba zaliti otopinom preparata na osnovi propamokarba. Nakon presaivanja obavljaju se prskanja prema preventivnom programu. ZapoËinje se s kontaktnim fungicidom Daconilom 720 u vrijeme bujnog rasta, cvatnje i zametanja plodova (najdalje do vremena kada biljke dosegnu konaËnu veliËinu), nastavlja se prskanje

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira

4

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira Ëesta je bolest koja uzrokuje propadanje liπÊa, smeenje te gnjiloÊu plodova. Zbog obilja vlage pri tlu najprije se zaraze donji listovi. U poËetku se obiËno pojave sivozelene pjege na rubovima listova koji na donjoj strani dobiju snjeænobijelu pljesnivu prevlaku. Za vlaæna vremena gljiva moæe zaraziti plodove veliËine oraha, pa i veÊ pocrvenjele plodove rajËice. Na plodu, koji se obiËno zarazi preko peteljke, zaraza se oËituje uleknutim pjegama bronËane boje. Zaraza stabljike obiËno se pojavi u blizini lisnih pazuπaca, jer se tu najdulje zadræava vlaga. Izvor primarnih zaraza na rajËici obiËno je zaraæeni krumpir. Da bi se raπirila po nasadu, gljivi plamenjaËe rajËice potrebno je razdoblje

Ridomilom Gold MZ ili Revusom (do 3 puta). U vrijeme dozrijevanja i berbe mogu se primijeniti preparati Quadris i Daconil izmjeniËno ili, ako su uvjeti za razvoj bolesti povoljni, kombinacija tih preparata. Razmake izmeu prskanja treba prilagoditi rastu biljaka i uvjetima za razvoj bolesti ( od 7 do 10 dana).

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira
5

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 6

Crna lisna pjegavost rajËice
Alternaria solani u sredini pjega nastane barπunasta prevlaka. Za jaku sporulaciju potrebna je vlaga.
Zaπtita: Presadnice je potrebno prskati joπ prije presaivanja. Osim uporabe preventivnih fungicida kao πto su Daconil i Quadris, pri pojavi prvih pjega potrebno je primijeniti neki od sistemiËnih fungicida.

Crna lisna pjegavost rajËice na liπÊu

6

Crna lisna pjegavost bolest je koja se pojavljuje na listovima, stabljikama i plodovima. Glavni su izvor bolesti zaraæeni biljni ostaci. Gljiva moæe zaraziti biljke veÊ u vrijeme klijanaca. Zaraza se prstenasto πiri oko stabljiËice, tako da biljke zaostaju u razvoju ili propadaju. Pri kasnijoj zarazi pojavljuju se uoËljive okrugle tamnosmee pjege s koncentriËnim krugovima koji nastaju kao posljedica obrambene reakcije biljaka. Listovi s veÊim brojem pjega osuπe se i otpadnu. Plod se zarazi u blizini peteljke, gdje nastanu od 2 do 3 cm velike crnosmee pjege koje prelaze u gnjiloÊu. Za klijanje spora i prodor hifa u biljno tkivo najpogodnija je temperatura od 18 do 25 0C. UËestala rosa ili kiπica pospjeπuju razvoj bolesti. Pri visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlazi iz konidija

Crna lisna pjegavost rajËice na plodu

7

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 8

Okruglasta rajËice
Septoria lycopersici

lisna

pjegavost

kada je zraËna vlaga niska i plijesan se rajËice ne moæe πiriti.
Zaπtita: Bolest se ne moæe sprijeËiti samo poπtovanjem plodoreda. Biljke preventivno treba zaπtititi fungicidom Daconilom 720. Pri pojavi prvih znakova bolesti treba primijeniti Score 250 EC.

Okruglasta lisna pjegavost rajËice

Tom se gljiviËnom bolesti zarazi prije svega liπÊe. Pjege koje su karakteristiËne za tu bolest velike su od 2 do 3 mm i u sredini su sive, a rub im je tamniji. Istodobno nastaju i manje pjege, veliËine 1 - 2 mm, koje su sliËne simptomima krastavosti plodova rajËice, Xanthomonas campestris. Meutim, razlika je u tome πto na posuπenim pjegama nastaju nespolni sporangiji. Iz njih se s kapljicama kiπe u razvojnoj fazi rasprostrane karakteristiËne nitaste piknospore. Gljiva prezimljuje u piknidijama, na ostacima biljaka rajËice, odakle se u proljeÊe sporama zaraze mlade biljke. BuduÊi da gljiva izluËuje toksine koji πtetno djeluju na klorofil, zaraæeni listovi poæute, uvrnu se i osuπe. RajËica brzo ostane bez liπÊa i ubrzo propadne. Bolest je opasna i

Okruglasta lisna pjegavost rajËice na listu

8

9

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 10

PlamenjaËa ili truleæ plodova paprike
Phytophthora capsici se pojavljuju sliËni simptomi. NajËeπÊe su napadnuti plodovi bliæi tlu.
Zaπtita. VeÊ prije presaivanja presadnice je potrebno prskati preparatom Daconilom. Pri presaivanju biljke treba zaliti preparatom na osnovi propamokarba. Kasnije treba obaviti preventivni program zaπtite s preparatom Daconilom i Quadrisom. Oni se mogu primjenjivati izmjeniËno ili, u povoljnim uvjetima za razvoj bolesti, u kombinaciji. Razmake izmeu prskanja treba prilagoditi razvoju biljaka i uvjetima pogodnim za pojavu bolesti ( od 7 do 10 dana).

Suπenje biljaka zbog plamenjaËe paprike

Ako se nasad zarazi, zaraæene biljke vrlo brzo polegnu. Ako se presadnice zaraze preko tla, korijenov vrat postane crn, nakon Ëega se pojavi nekroza i vlaæna truleæ. Napadnute se biljke brzo suπe i propadaju. Ako gljiva zarazi papriku ispod lisnog pazuπca ili granËice, iznad zaraæenog se mjesta pojave tamnocrvene pjege. PlamenjaËa paprike moæe zaraziti plodove i preko peteljke, ali plod se moæe zaraziti i neposrednim dodirom. Ako u vrijeme nakon zaraze poËne razdoblje vlaæna vremena, vodenasta se truleæ raπiri po cijelom plodu. Istodobno se pojavi bjeliËasta prevlaka koju tvori micelij. Na liπÊu se takoer pojave nekrotiËne pjege, koje kasnije moæe prekriti micelij. PlamenjaËa paprike moæe zaraziti i patlidæan, na kojemu

PlamenjaËa paprike na korjenovu vratu

10

11

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 12

Siva plijesan
Botrytis cinerea

preko mladih biljËica, presadnica, pa do plodova i cijelih biljaka. Katkad se na plodovima rajËice pojave srebrne pjege koje nastaju kao zaustavljene infekcije sporama sive plijesni. Takav plod ne propadne, ali ima manju træiπnu vrijednost. Spore iskliju u kapljici vode u kliËne mjeπinice koje mogu probiti i neoπteÊenu pokoæicu te se razrastu u meustaniËnom prostoru. Nakon nekoliko dana na odumrlom se tkivu pokaæe siva pljesniva prevlaka sastavljena od sporangija i spora. Njih, pak, raznosi vjetar na mjesta daljnjih zaraza.
Zaπtita. Vaæno je obaviti preventivno prskanje fungicidom Switchom 62,5 WG Ëim nastanu povoljne prilike za razvoj sive plijesni. Prskanje rajËice Salata zaraæena sivom plijesni

Siva plijesan je agresivna gljiva koja je vrlo rasprostranjena u prirodi jer preæivljava na odumrlom biljnom tkivu i moæe parazitirati na brojnim biljnim vrstama. Siva je plijesan prije svega parazit na ranama, ali moæe zaraziti i potpuno zdrave biljne dijelove. Zbog poveÊane vlage zraka, slabije osvijetljenosti ili pojaËanog gnojenja duπikom biljke postaju osjetljivije na zarazu sivom plijesni. U takvim uvjetima gljiva zarazi mjesta koja su oπtetili insekti ili imaju mehaniËka oπteÊenja od tuËe, vjetra, nepravilnog zalijevanja, ubiranja plodova, otrgavanja zaperaka, otpadanja kotiledonskih listiÊa i dr. Biljke (rajËica, paprika, patlidæana, krastavaca, tikava, mahuna, salate) mogu biti napadnute u razliËitim fazama razvoja, od klijanaca,

Switchom treba obaviti nakon otrgavanja zaperaka jer su otvorene rane idealno mjesto za zarazu. Jednako tako prskanje treba obaviti nakon nastanka mehaniËkih oπteÊenja (nakon tuËe, vjetra, nevremena). Osim specifiËnog botriticida Switcha u program zaπtite rajËice od sive plijesni ukljuËujemo i pripravak Daconil.

Siva plijesan na stabljici

Zaustavljene infekcije sive plijesni na plodu rajËice
13

12

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 14

BOLESTI TIKVENJA»A

PlamenjaËa krastavca, dinja i lubenica
Pseudoperonospora cubensis
propamokarba. Nakon presaivanja treba primijeniti preventivni program zaπtite. ZapoËinje se kontaktnim fungicidom Daconilom 720 u vrijeme bujnog rasta, cvatnje i zametanja plodova (najdalje do vremena kada biljke dosegnu konaËnu veliËinu), a nastavlja se prskanjem Ridomilom Gold MZ ili Revusom (do 3 puta). U vrijeme dozrijevanja i berbe mogu se uporabiti pripravci Quadris i Daconil izmjeniËno ili, pri povoljnim uvjetima za razvoj bolesti, u kombinaciji. Razmake izmeu prskanja treba prilagoditi rastu biljaka i uvjetima za razvoj bolesti (od 7 do 10 dana).

Pepelnice na tikvenjaËama
Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca Na krastavcima, dinjama, lubenicama i ostalim tikvenjaËama pojavljuje se pepeljasta prevlaka. U nasadima tikvenjaËa na otvorenome redovito se pojavljuju pepelnice, koje mogu osjetno skratiti vegetaciju biljaka, osobito ako se pojave rano. Vrlo se brzo πire u staklenicima i plastenicima, gdje se tikvenjaËe uzgajaju pri niæoj relativnoj vlazi. Gljiva æivi na lisnoj povrπini odakle u list prodire svojim organima za sisanje. Bijela do siva pljesniva prevlaka πiri se po povrπini liπÊa i plodova. Prenosi se posebnim sporama - konidijama, kojima za klijanje nije potrebna voda.
Zaπtita. Primjenjuju se preventivni programi prskanja kontaktnim fungicidima (dinokap) a u vrijeme intenzivnog rasta, cvatnje i stvaranja plodova treba uporabiti sistemiËni fungicid Topas 100 EC (2 - 3 puta), kasnije, u vrijeme zriobe, strobilurinski fungicid Quadris ( 2 - 3 puta). Pepelnica tikvenjaËa na listu krastavca
15

PlamenjaËa krastavca na listu

Gljiva parazitira na samoniklome i kultiviranom bilju iz porodice tikvenjaËa. NajveÊe πtete Ëini na krastavcima, dinjama i lubenicama. Prvi znakovi bolesti pojavljuju se prije nastanka plodova. Pjege su okrugle i svijetlozelene, a list izgleda poput mozaika s tamnim i svijetlim podruËjima. Postupno se poveÊavaju i postaju uglate jer su ograniËene æilama lista. Zaraæeni dio lista se suπi, a zbog manje asimilacijske povrπine plodovi ostaju maleni i deformiraju se. Na donjoj strani lista na pjegama se stvara tamnosiva prevlaka koja potjeËe od sporonosnih organa.
Zaπtita. VeÊ prije presaivanja presadnice je potrebno prskati pripravkom Daconilom. Pri presaivanju biljke treba zaliti pripravkom na osnovi

14

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 16

BOLESTI KUPUSNJA»A

Suha truleæ kupusa
Phoma lingam

Crna lisna pjegavost kupusnjaËa
Alternaria brassicae NajËeπÊe napada kupus, cvjetaËu, repu, brokulu i hren. Na listovima se pojavljuju tamnohrave okrugle pjege promjera od 5 do 12 mm. NajveÊe πtete nanosi u uzgoju cvjetaËe te na sjemenskim usjevima jer napada cvat πto cvjetaËama umanjuje træiπnu vrijednost. KoncentriËne pjege Ëesto zahvate veÊi dio cvata.
Zaπtita. KupusnjaËe treba preventivno prskati fungicidom Daconilom, a Ëim se pojave prve pjege, moæe se rabiti fungicid Score (razmaci izmeu prskanja iznose 12-14 dana). Score u Hrvatskoj nije registriran za tu namjenu, ali u drugim zemljama jest.

Suha truleæ kupusa

Bolest se pojavljuje u svim razvojnim stadijima kupusa. Nakon zaraze kotiledonskih listiÊa pojavljuju se blijedozelene pjege, a kasnije bolest napadne i korijen, koji potamni, a cijela se biljka osuπi. Nakon presaivanja biljke bolest se Ëesto proπiri na stabljiku i listove. Na stabljici se pojavljuju sive pjege, koje Ëesto imaju ljubiËasti rub. Pri povoljnim uvjetima gljiva uraste duboko u stabljiku, πto uzrokuje pucanje tkiva i nastanak rak-rana. Na liπÊu se pojavljuju sivkastosmee pjege, oπtro odvojene od zdravog tkiva.
Zaπtita. Potrebno se pridræavati plodoreda (kupusnjaËe treba saditi svakih 3 do 5 godina ako se pojavi bolest), ukloniti i uniπtiti biljne ostatke iz zaπtiÊenih prostora ili polja. Vrlo dobar uËinak postiæe se preventivnim prskanjem fungicidom Daconilom. Nakon prvih znakova bolesti treba primijeniti fungicid Score, koji u Hrvatskoj nije registriran za tu namjenu, ali ima

PlamenjaËa kupusa
Peronospora parasitica Bolest se pojavljuje u nasadima kupusnjaËa gotovo svake godine, jaËim ili slabijim intenzitetom. VeÊ se na kotiledonskim listovima presadnica moæe uoËiti gubitak boje, a kasnije ta mjesta poæute, listovi se savijaju i uvenu. Na mjestima zaraze pojavi se siva prevlaka koja je izvor kasnijih infekcija. Biljke koje su sistemiËno zaraæene zaostaju u rastu i nisu pogodne za prodaju. Starenjem listovi postaju otporniji tako da kasnije πtete nisu velike. Meutim, napadnuta su mjesta idealno ulazno mjesto za kasnije zaraze gljivicama i bakterijama.
Zaπtita. PreporuËuje se preventivno prskanje fungicidom Daconilom svakih 8 - 12 dana.

Crna lisna pjegavost na cvatu cvjetaËe

PlamenjaËa kupusa na listu kelja

16

odobrenje za uporabu u drugim zemljama.

17

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 18

BOLESTI LUKOVI»ASTOG POVRΔA

PlamenjaËa luka
Peronospora destructor
pridræavanje plodoreda. Luk uzgojen iz sjemena ili luËice potrebno je vrlo rano zaπtititi fungicidom Daconilom. Kasnije, u fazi najbujnijeg rasta, nuæno je nastaviti zaπtitu od bolesti Ridomilom Gold MZ (do 3 puta). U fazi umjerenog rasta najbolje se iskoriπtavaju brojne prednosti fungicida Quadrisa i Daconila. Razmake izmeu prskanja potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama, a prosjek je 7-10 dana.

Siva plijesan listova luka
Botrytis squamosa Bolest se Ëesto pojavljuje u kiπovitim proljeÊima. Na listovima luka pojavljuje se velik broj manjih, veÊinom ovalnih ili okruglih, blijedoæutih, malo uleknutih pjega rasporeenih po cjelokupnoj lisnoj povrπini. Sve dok se pjege ne spoje, za tu je bolest karakteristiËno vodenasto tkivo oko pjega. Znakovi bolesti na listu Ëesto se mogu zamijeniti nedostatkom hranjiva, πtetama od insekata ili herbicida jer su simptomi vrlo sliËni. Najprije propadnu vrhovi listova, a kasnije, za vlaæna vremena, pjege se spoje i odumre cijeli list. Bolest moæe prouzroËiti truleæ glavica luka u skladiπtu.
Zaπtita. Nuæno je primijeniti posebne fungicide, tzv. botriticide npr. Switch 62,5 WG u preventivnom programu s fungicidom Daconilom.
19

Luk zaraæen sivom plijesni

Luk napadnut plamenjaËom

PlamenjaËa luka iznimno je opasna bolest koja u kiπovitom proljeÊu moæe prepoloviti urod. Napada luk, poriluk i Ëeπnjak. Izvor bolesti su zaraæene luËice, biljke ostaju patuljaste i zavinutih listova, a Ëesto su listovi prelomljeni i vise. Na listu se pojavi pepeljastoljubiËasta prevlaka koja potjeËe od sporonosnih organa. Na kraju listovi propadnu i klonu, osuπe se i potpuno odumru. Na takve se biljke Ëesto nasele saprofitske gljive, a listovi im poprime tamnu boju. Kasnije se zaraze πire ljetnim sporama, koje u lipnju i srpnju mogu potpuno uniπtiti nasade luka u roku od samo 10 -14 dana.
Zaπtita. Osim preventivnog programa prskanja,

Siva plijesan listova luka

18

posebno je vaæno suzbijanje korova u luku te

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 20

BOLESTI KORJENASTOG POVRΔA

Paleæ liπÊa mrkve
Alternaria dauci

Pepelnica korjenastog povrÊa
Erysiphe heraclei

Paleæ liπÊa mrkve

Bolest se pojavljuje gotovo svake godine i glavni je uzrok suπenja liπÊa mrkve. NajveÊu πtetu nanosi u jesen, kada je relativna vlaga zraka visoka. Na razvijenim biljkama poËinju se suπiti stariji listovi, a mlai ostaju zeleni. Na listovima se pojavljuju ovalne svijetloæute pjegice koje kasnije potamne i postanu gotovo crne. Pjege se spajaju, zaraæeno se liπÊe suπi, a usjev ubrzo izgleda kao spaljen. ©tete su veÊe ako se bolest pojavi ranije.
Zaπtita. Preventivna prskanja fungicidom

Pepelnica napada brojne vrste korjenastog povrÊa: mrkvu, celer, perπin, pastrnjak, ali najveÊe πtete nanosi na mrkvi. Pojava bolesti obiËno jaËa u vruÊim ljetima i u krajevima s toplijom klimom. Na listovima se razvija gusta bijelopljesniva prevlaka, a jaËe su zaraæeni donji listovi, koji se osuπe. Ako je zaraza jaËa, nastaje retrovegetacija jer biljka iz rezervi korijena potjera nove listove. Kvaliteta povrÊa je slabija, a urod manji.
Zaπtita. Pri pojavi prvih znakova bolesti mogu se primijeniti fungicidi Score ili Quadris. U uvjetima povoljnim za razvoj bolesti prskanje treba ponoviti. Oba fungicida uËinkovito suzbijaju i paleæ liπÊa mrkve.

Pepelnica na liπÊu mrkve

Daconilom. Pri pojavi prvih znakova bolesti treba uporabiti fungicid Score, a potom Quadris zbog kraÊe karence. Ako su uvjeti za razvoj bolesti povoljni, prskanje treba ponoviti nakon 12-14 dana.
20

21

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 22

BOLESTI LEPIRNJA»A (mahunarki)

Bijela truleæ
Sclerotinia sclerotiorum napadnuto mjesto prekrije bijeli pahuljasti micelij. Na zaraæenim se plodovima za vrijeme prijevoza ili skladiπtenja moæe pojaviti bijela prevlaka - micelij gljive. U uzgoju na otvorenome bolest se najprije pojavi na plodovima koji su bliæi tlu. Na kupusu se bijela truleæ pojavljuje u vrijeme glaviËanja, iako je zaraza nastala mnogo prije. Na salati je najËeπÊe prvo napadnuta biljka u dijelu korjenova vrata, a kasnije bolest zahvati donji dio glavice. Pojavljuje se gnjiloÊa, a na ostacima biljaka razvijaju se sklerociji koji mogu u tlu preæivjeti i nekoliko godina. Stoga je potrebno voditi brigu o pravilnom plodoredu, a zaraæeni biljni materijal ukloniti s polja ili iz zaπtiÊenih prostora te ga uniπtiti.

Bijela truleæ na kupusu

Bijela truleæ vrlo je rasprostranjena bolest koja napada brojne povrtne kulture: grah, rajËicu, krastavce, kupus, salatu... Gljiva je vrlo agresivna, a u uvjetima povoljnim za razvoj moæe naËiniti vrlo velike πtete i teπko se zaustavlja. Potrebno je kvalitetno i navrijeme primijeniti sve agrotehniËke mjere koje smanjuju moguÊnost razvoja bijele truleæi, a usto i prskati prema programu preventivne zaπtite. BuduÊi da gljiva æivi u tlu, najËeπÊe se prvi znakovi zaraze pojave na korjenovu vratu, a kasnije se proπire na cijelu biljku i plodove. Na napadnutom korjenovu vratu u poËetku se pojavi vodenasta pjega, koja se prstenasto πiri oko stabljike. Iznad mjesta zaraze biljka se suπi i propada. Nekoliko dana nakon pojave bolesti

Zaπtita. Uz pravilan plodored i primjenu ostalih agrotehniËkih mjera potrebno je provoditi usmjereno preventivno prskanje fungicidom Switchom. Salatu prvi put prskamo Switchom nakon nicanja, drugi put kada biljka ima 4-5 listova i kada se poËnu stvarati glave. Za prvo i drugo prskanje treba primijeniti niæe doze.

Bijela truleæ na stabljici krastavca

22

23

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 24

Hra graha
Uromyces appendiculatus

PlamenjaËa salate
Bremia lactucae Bolest napada salatu, radiË i endiviju u svim razvojnim stadijima. Najprije se na listovima pojave svijetlozelene ili æute pjege razliËite veliËine i uglata oblika jer su omeene æilama lista. Tkivo lista postaje klorotiËno, tanje, suho i prozirno. Zbog razliËitosti meu hibridima, ali i uvjetima za razvoj bolesti, simptomi su Ëesto razliËiti. Gljiva prezimi na biljnim ostacima koje je potrebno ukloniti. Sporama je za klijanje potrebna voda na povrπini listova. PlamenjaËa moæe za hladnog vremena i Ëestih oborina vrlo brzo uniπtiti usjev. Optimalna temperatura za razvoj gljive je 15 0C.
Zaπtita. Prskati treba prema preventivnom programu: zapoËeti kontaktnim fungicidima, a u vrijeme najbujnijeg rasta prskati Ridomilom Gold MZ (3 puta).

BOLESTI LISNATOG POVRΔA

Hra graha na listu

Hra se pojavljuje na svim mahunarkama, ali najveÊe πtete Ëini na niskom grahu. NajËeπÊe napadne list, rjee stabljiku i mahune. Bjelkaste pjege koje se pojavljuju na mladom liπÊu prije cvatnje Ëesto se isprva ne primjeÊuju. Na donjoj strani lista stvaraju se nakupine u obliku svijetlih priπtiÊa. Kasnije se pojavljuju smei praπnati jastuËiÊi koji su izvor zaraza. Ako su uvjeti za razvoj bolesti povoljni, na listovima se moæe razviti veÊi broj hrastih pjega, a list se osuπi i otpadne. Ako bolest napadne mahune, one gube træiπnu vrijednost. Razvoju bolesti pogoduje prekomjerna gnojidba duπiËnim gnojivima. Zaraæene biljke potrebno je ukloniti i uniπtiti (spaliti).
Zaπtita. Preventivni program prskanja fungicidom

PlamenjaËa salate najprije napada donje listove

Sporangiofori plamenjaËe salate na listu
25

24

Daconilom 720.

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 26

RESI»ARI - TRIPSI

Cvjetni resiËar
Frankliniella occidentalis

Duhanov resiËar
Thrips tabaci

ResiËari su izraziti polifagni πtetnici ( hrane se velikim brojem kultiviranih i korovskih vrsta), a najveÊe πtete nanose na paprici, rajËici, krastavcima, dinjama i lubenicama. Na luku i kupusu ËeπÊi je duhanov resiËar. ©tete Ëine liËinke i odrasli oblici (imaga) koji sisanjem uzrokuju deformacije plodova, listova, cvjetova, ali katkad i cijelih biljaka. Na mjestu uboda tkivo odumre, a kako zdravi dio biljke dalje normalno raste - plod se deformira. Kao posljedica sisanja duhanova resiËara na liπÊu luka nastanu srebrne pjege nepravilnog oblika koje kasnije posmee. ResiËari se
26

©tete od resiËara na listu krastavca

27

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 28

Cvjetni πtitasti moljac (bijela muπica)
Trialeurodes vaporariorum najËeπÊe zadræavaju na skrivenim mjestima kao πto su cvjetovi, vrπni dijelovi biljke, pazuπci listova i mladi listovi. Odrasli resiËar maleni je πtetnik (veliËine 0,9 1,4 mm) izduæenog tijela. Ima dva para resatih krila. Moæe biti æute, naranËaste ili smee boje, ovisno kojom se biljkom hrani. LiËinke su manje od odraslih oblika i neπto su svjetlije boje. Malena jajaπca (0,2 mm) koja æenke odlaæu u parenhimsko tkivo cvjetova, plodova i mlaih listova polucilindriËna su oblika i nisu vidljiva golim okom. Kalifornijski resiËar ima 12-15 generacija u godini, duhanov do 5. Razvoj od jajaπca do odraslog πtetnika traje samo 12 do 17 dana (duhanova resiËara 10-30 dana). Zbog kratkoga razvojnog ciklusa, velikog broja generacija i oteæane kvalitetne primjene insekticida (potrebno je poprskati skrivene dijelove biljaka gdje se πtetnici skrivaju) resiËare je teπko suzbijati, pogotovo ako se previπe namnoæe. Mnogo se bolji uspjeh postiæe preventivnim prskanjem, kada je manja moguÊnost da Êe resiËari naËiniti veÊe gospodarske πtete na kulturi. Za praÊenje pojave kalifornijskog resiËara preporuËuje se u nasad postaviti ljepljive æute ploËe za druge insekte, a modre samo za resiËare.
Zaπtita. Prema programu: Actarom 25 WG (0,8 kg/ha) preko tla, te kasnije preventivnim prskanjem insekticidom Matchom 050 EC (2l/ha), Vertimecom 1,8 EC (1,25 l/ha) ili Karateom Zeon (0,1-0,2 l/ha) u razmacima od 5 do 7 dana.
28

LiËinka resiËara

©titasti moljac je oko 2 mm velika, vrlo æivahna muπica. Tvrdokoran je πtetnik koji Ëesto moæe smanjiti urod rajËice i do 40 %. Napada i nanosi πtetu brojnom povrÊu - patlidæanima, krastavcima, paprici, tikvenjaËama (tikve, lubenice, dinje)... Iz jajaπaca odloæenih na donjoj strani lista izlegu se liËinke koje se kreÊu nekoliko sati, a potom se uËvrste na stalnome mjestu. ©titasti moljac po plodovima i listovima obilno izluËuje mednu rosu, na kojoj se kasnije razviju gljive Ëaavice. LiËinke su prekrivene voπtanim prahom koji oteæava dobro djelovanje insekticida. Meutim, na odrasle, krilate oblike insekticid djeluje mnogo uspjeπnije. U toplijim mjesecima, kada je razvoj bijele muπice vrlo brz

©titasti moljac na listu krastavca

29

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 30

Koprivin (obiËni) crveni pauk
Tetranychus urticae (razvojni ciklus traje 19 dana) te kada su isprepleteni svi stadiji, preporuËuju se kraÊi razmaci izmeu prskanja, od 4 do 7 dana.
Zaπtita. Iznimno je vaæno pratiti pojavu bijele muπice uz pomoÊ æutih ljepljivih ploËa, protresanjem biljaka i pregledom donjih strana listova. U nasadima povrÊa potrebno je primijeniti preventivni program prskanja, svakako prije nego πto se taj πtetnik odveÊ namnoæi. PreporuËuje se primjena insekticida iz razliËitih kemijskih skupina i razliËitog naËina djelovanja. Zemljiπnom primjenom Actare (800 g/ha) postiæe se vrlo dobar uspjeh u suzbijanju bijele muπice, a kasnije se (pri pojavi prvih πtetnika) prska u razmacima od 4 do 7 dana Karateom Zeon (0,2-0,3 l/ha), koji iznimno dobro djeluje na odrasle insekte. Za povrÊe je u Hrvatskoj registriran i Actellic Odrasli oblici πtitastog moljca EC 50, koji se odliËno uklapa u sloæene programe zaπtite od cvjetnoga πtitastog moljca kojega suzbija u dozi 0,5 -1 l/ha, ali uz najviπe tri prskanja tijekom jedne vegetacije (na otvorenome ili u staklenicima i drugim zaπtiÊenim prostorima).

Odrasli pauci imaju Ëetiri para nogu, tijelo im je ovalno, dugaËko do 1 mm. Boja tijela im je razliËita - moæe biti bijela, æuÊkasta, zelena ili crvena - ovisno na kojoj se biljci hrane. Imaju dvije tamne pjege na lenom dijelu tijela. U uvjetima toplih i suhih kasnijih proljetnih i ljetnih mjeseci pauci se Ëesto namnoæe i Ëine πtete na brojnim kulturama (paprici, rajËici, grahu, krastavcima, dinjama, lubenicama, ali i na duhanu, soji...). Na donjoj strani listova smjeste se mali pauci koji stvaraju preu. ©tetu Ëine svi pokretni stadiji pauka - odrasli oblici i liËinke, koji siπu biljne sokove. Zbog toga se na licu lista, izmeu æila, mogu uoËiti svjetlije toËkice, klorotiËne ili srebrne boje, a ako je napad πtetnika jak, list izgleda mramorasto. Listovi æute (razgrauje se lisni

©tete od crvenog pauka na listu graha

30

31

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 32

Lisne uπi
Zelena breskvina uπ - Myzus persicae, pamukova lisna uπ - Aphis gossypii, crna bobova uπ - Aphis fabae, mljeËikina lisna uπ - Macrosiphum euphorbiae, kupusna lisna uπ - Brevicoryne brasssicae... klorofil), a lisne æile najdulje ostaju zelene. Najpovoljniji uvjeti za brz razvoj πtetnika jesu visoka temperatura (25 - 300C) i niska relativna vlaga zraka (45 - 55%) te dosta SunËeve svjetlosti. U takvim uvjetima razvoj od jajaπca do odraslog pauka traje samo 8-12 dana. Æenka æivi prosjeËno 30-ak dana i za to vrijeme odloæi 100-tinjak jaja. U jesen, zbog kraÊeg dana i niæih temperatura, æenke napuπtaju biljke domaÊine i sele se na skrovita mjesta u stakleniku i plasteniku, gdje prezime kao “zimske æenke”.
Zaπtita. Zbog sposobnosti brzog stvaranja velikog broja Odrasla æenka koprivina crvenog pauka generacija za i Ëeste pretjerano prskati velike prema namnoæenosti πtetnika preporuËuje se u uvjetima povoljnim razvoj pauka preventivnom programu, svakih 7 - 12 dana. Ako se obiËni crveni pauk previπe namnoæi rokove izmeu prskanja potrebno je skratiti na 4 - 7 dana. Pritom se preporuËuju veÊe koliËine vode. Prskati treba akaricidom Vertimecom 1,8 EC. Zbog moguÊeg razvijanja otpornosti, u program je potrebno uvrstiti najmanje dva razliËita akaricida. Dobra se uËinkovitost moæe postiÊi i primjenom Actellica 50 EC (0,75 - 1 l/ha), koji se u povrÊu smije uporabiti najviπe tri puta tijekom iste vegetacije.

Lisne uπi vrlo su rasprostranjeni πtetnici jer je veÊina vrsta polifagna (hrane se siπuÊi sokove velikog broja biljaka domaÊina). Zimski oblik (najËeπÊe su to zimska jaja) prezimi na specifiËnom domaÊinu. U svibnju se pojavljuju krilati oblici, koji do polovice lipnja lete na biljke domaÊine. Lisne uπi Ëine dvojake πtete: oπteÊuju listove i prenose viruse. Napadaju brojne vrste, a zbog sposobnosti brzog razmnoæavanja vrlo su opasni πtetnici. Tako npr. pri kasnom napadu kupusne lisne uπi problem postaje tvorba glavice kupusa. Zelena breskvina uπ moæe naËiniti ekonomski velike πtete u nasadima krastavaca, paprike, salate...

Lisne uπi

32

33

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 34

Lisni mineri
Liriomyza spp.

Zaπtita. Pri pojavi uπiju treba primijeniti insekticide: Actara 25 WG osigurava, prije svega zemljiπnom primjenom, vrlo dugo djelovanje na lisne uπi. Moæe se primijeniti i folijarno ( preko lista). Ima dozvolu za primjenu na paprici, kupusnjaËama i rajËici, a u nekim drugim zemljama registrirana je za suzbijanje lisnih uπiju na salati i tikvenjaËama. Karate Zeon ima brzo i kontaktno djelovanje u dozi 0,1 - 0,2 l/ha protiv lisnih uπiju na rajËici i paprici. Meutim, u svijetu je registriran i rabi se na brojnim povrtnim kulturama: patlidæanu, kupusu, krastavcima, radiËu, grahu, graπku, korabici, Ëeπnjaku, luku, rotkvici, rabarbari, πpinatu... Actellic 50 EC insekticid je kontaktnoga i æeluËanoga, ali i fumigantnog djelovanja. Primjenjuje se protiv brojnih πtetnika u povrÊarstvu (πtitasti moljci, πtetne grinje...), voÊarstvu i ratarstvu. UËinkovito suzbija lisne uπi u dozi 0,5-1 l/ha.

Kupusna lisna uπ

Odrasli lisni mineri male su muπice, duge izmeu 1,5 i 2,3 mm. LiËinke su bez nogu i nemaju jasno odijeljenu glavu. RazliËite su boje, naranËaste do smee, duæine oko 2 mm. ©tete nanose liËinke koje æive izmeu dva sloja lista i hrane se lisnim tkivom - parenhimom. Zbog toga se stvaraju uoËljivi hodnici na listovima, a karakteristiËni su za pojedine vrste minera. Na listovima se osim mina mogu uoËiti i sitnije svjetlije pjege koje nastaju zbog dodatne prehrane æenki i odlaganja jaja. Mineri Ëesto nisu ekonomski bitni πtetnici, ali ih ne treba podcjenjivati. Ako je ljeto toplo, moæe se oËekivati jaËi napad i veÊe πtete od tih πtetnika.
Zaπtita. Nakon pojave prvih hodnika ili prvih znakova hranjenja æenki treba upotrijebiti Match (1 l/ha).

Mine lisnih minera na listu rajËice

Zelena breskvina uπ

LiËinka lisnog minera

34

35

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 36

Kupusni buhaËi
Phyllotreta nemorum, Ph. atra, Ph.nigripes, Ph. undulata BuhaËi su sitni πtetnici (duæine 1,5 do 3 mm) sjajnocrne, tamnoplave ili tamnozelene boje. Mogu biti i jednobojni, a neke vrste na svakom pokrilju imaju æutu uzduænu prugu. Straænji par nogu imaju popriliËno zadebljan i stoga su dobri skakaËi i æivahni kornjaπi. ©tetu Ëine odrasli buhaËi, koji izgrizaju okrugle rupice u listu. Ako je napad jaËi (pogotovo za suhoga i toplog vremena) izgriæen moæe biti gotovo cijeli list. Napadaju vrste iz porodice krstaπica, a najveÊe πtete Ëine na mladim biljkama i presadnicama, koje mogu potpuno uniπtiti. BuhaËi prezimljuju kao odrasli kornjaπi koji u proljeÊe izlaze iz tla i traæe biljke kojima se hrane te Ëine velike πtete izgrizanjem liπÊa. Ako je napadnuta biljka manja, πtete mogu biti velike. Jajaπca odlaæu na tlo ili na samu biljku. Izlegle se liËinke hrane korijenom i organskim ostacima ili pak izgrizaju list, ali πtete nisu znaËajne. Sredinom ljeta pojavljuju se odrasli buhaËi, koji mogu posebice naπtetiti mladom nasadu kupusnjaËa. VeÊina vrsta ima samo jednu generaciju u godini.
Zaπtita. Zalijevanje mladih presadnica Actarom 25 WG osigurava najdulje djelovanje, a moguÊe je i kasnije prskanje insekticidima u vegetaciji Karateom Zeon (0,125 l/ha).

©TETNI LEPTIRI
(gusjenice na kupusnjaËama) kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis veliki i mali kupusar, Pieris brassicae i Pieris rapae lisne sovice, Mamestra spp. OpÊenito Leptiri od proljetnih mjeseci odlaæu jajaπca na biljke domaÊine. Kada se izlegu gusjenice, poËinju se intenzivno hraniti najprije liπÊem, a neke vrste i plodovima paprike, rajËice i patlidæana. Gusjenice imaju viπe razvojnih stadija za vrijeme kojih se presvlaËe. Kao gusjenice najËeπÊe prezimljuju u biljnim ostacima (u kukuruzovini) ili kao kukuljice u tlu (lisne sovice). Zbog toga su vrlo bitne mjere zaπtite uniπtavanje biljnih ostataka i zaoravanje kukuruzovine, te pravilan plodored.

Kupusni buhaË

Kukuruzni moljac
Ostrinia nubilalis

Gusjenica kukuruznog moljca

36

37

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 38

Kupusni bijelac
Pieris brassicae

Kukuruzni je moljac Ëest πtetnik. Gusjenice moljca osim kukuruza napadaju i papriku, rajËicu, celer, grah, hmelj... Na mjestu gdje se gusjenica ubuπi pojavi se gnjiloÊa i plod gubi træiπnu vrijednost. Gusjenice prezime u kukuruzovini ili u ostacima drugih biljaka domaÊina. Potkraj svibnja zapoËne let leptira, a maksimum izlijetanja obiËno je krajem lipnja ili u prvom dijelu srpnja. Æenke odlaæu jaja na biljke domaÊine, a nakon 5 - 7 dana izlaze gusjenice, koje se ubuπuju u biljke - u male plodove ili u stabljike paprike.
Zaπtita. U vrijeme odlaganja jaja treba primijeniti insekticid Match 050 EC (2 l/ha). Pri pojavi novih plodova ili pri jakom napadu prskanje je potrebno Kukuruzni moljac u stabljici ponoviti. (Paziti na karencu!)

Potkraj travnja i poËetkom svibnja pojavljuju se leptiri kupusnog bijelca i poËnu odlagati jajaπaca na donju stranu listova biljaka iz porodice krstaπica. Æuta jaja odlaæu u veÊim skupinama (leglima). Nakon desetak dana izlegu se gusjenice koje se 3 - 4 tjedna hrane listovima, a neke se ubuπe u samu biljku. Kupusni bijelac ima 2 - 3 generacije na godinu.

Leptir kupusnog bijelca

U grozd odloæena jajaπca kupusnog bijelca
38 39

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 40

Lisne sovice
Mamestra spp. Sovice su noÊni leptiri smee boje. Pojavljuju se u veÊem broju tijekom svibnja. NajËeπÊe nanose πtete na kupusnjaËama iako napadaju i brojne druge povrtne kulture. Leptiri mogu preletjeti velike udaljenosti kako bi odloæili jajaπca na biljkama domaÊinima. Gusjenice zelene boje hrane se intenzivno i obilno, te brzo mogu prouzroËiti velike πtete. NajveÊe πtete nanose nezakorovljenim, obilno gnojenim i gustim usjevima. Gusjenice sovica iznimno su tvrdokorne i posebno ih je teπko suzbijati, osobito u starijim razvojnim stadijima. Stoga se najbolji uËinak postiæe ako se suzbijaju dok su joπ malene - veliËine do 20 mm.
Zaπtita. Za sve πtetne leptire na kupusnjaËama Gusjenica sovice gama Autographa gamma opÊenito vrijedi: u vrijeme odlaganja jaja preporuËuje se upotreba insekticida Matcha 050 EC koji dobro djeluje na jaja, a posebno djelotvorno uniπtava mlae stadije gusjenica. Ako se u nasadu istodobno primijete i jaja i gusjenice, potrebno je uporabiti dva insekticida - Match 050 EC (inhibitor razvoja gusjenica) i kontaktni preparat Karate Zeon. VeÊe gusjenice uËinkovito uniπtava Karate Zeon.

©tete od gusjenica lisnih sovica
40 41

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 42

FUNGICIDI
Quadris

Quadris se u svijetu rabi na sljedeÊim kulturama.
Kultura Bolest
gljive iz roda Alternaria, Peronospora i Phytophthora, plamenjaËa krumpira i pepelnica rajËice pepelnica, plamenjaËa krastavaca gljive iz roda Didymella luk, Ëeπnjak poriluk mrkva πpinat πparoge luk vlasac plamenjaËa pjegavost liπÊa, hra paleæ liπÊa mrkve, pepelnica nekrotiËna prstenasta pjegavost hra πparoga crna pjegavost ljuske lukovica i lukova hra

Odmjera
1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

Djelatna tvar fungicida Quadris - azoksistrobin (250 g/l) pripada kemijskoj skupini strobilurina, a zbog πiroke primjene i povoljnih bioloπkih obiljeæja najprodavaniji je fungicid u svijetu. Quadris ima iznimno πirok spektar djelovanja na sve razrede opasnijih πtetnih gljiva: uzroËnike plamenjaËa, Oomycetes, pepelnica, Ascomycetes, hra, Basidiomycetes te uzroËnike pjegavosti Deuteromycetes. Quadris djeluje na gljive u razliËitim razvojnim stadijima. Najbolje se djelovanje postiæe preventivnim prskanjem, kojim se iskoristi iznimno dobro djelovanje azoksistrobina na gljive u poËetnim razvojnim stadijima ( dijeljenje spora, rast micelija). Nakon prskanja Quadris se snaæno veæe na biljnu povrπinu, s koje postupno prodire u list i u njemu se rasporeuje. Zbog umjerene sistemiËnosti Quadris se ravnomjerno rasporeuje i u biljnom tkivu. Dio fungicida ulazi u list i πtiti biljku iznutra, a dio ostane na povrπini i zaπtiÊuje biljku od novih zaraza. Vlaga dodatno potiËe ponovnu raspodjelu fungicida po povrπini lista te dodatni prodor s lisne povrπine u unutraπnjost biljke. Fungicid Quadris posebno je postojan na povrπini biljaka, πto mu omoguÊuje dugo preventivno djelovanje ( 8 -12 dana). Zbog posebnog naËina djelovanja Quadris se idealno ukljuËuje u proturezistentne programe zaπtite. Ima vrlo povoljan ekotoksikoloπki profil (nije πtetan za korisne insekte) i pogodan je za integriranu zaπtitu bilja. Zbog povoljnoga sporijeg sistemiËnog djelovanja preporuËuje se primjena u vrijeme umjerenog rasta, kada je vaæna postojanost preparata i postupno premjeπtanje aktivne tvari. Kratke karence omoguÊuju uporabu Quadrisa u vrijeme berbe i dugo Ëuvanje zdravih biljaka.

rajËica, paprika, patlidæan

tikvenjaËe

0,75 l/ha (75 ml / 10 l vode na 100 m2) 0,75-1 l/ha (75-100 ml / 10 l vode na 100 m2) 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2) 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2) 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2) 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2) 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2) 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

KARENCA. Za krastavce i rajËicu (patlidæane i papriku) 3 dana, za krumpir (mrkvu, luk, Ëeπnjak, poriluk i πpinat) 14 dana, za πparoge je osigurana vremenom primjene.

Revus 250 SC Njanoviji je pripravak tvrtke Syngenta namijenjen suzbijanju plamenjaËe na krumpiru, rajËici i krastavcima, a u tijeku je postupak registracije i na brojnim drugim kulturama. Preventivni je fungicid sa stanovitim kurativnim djelovanjem. SprjeËava stvaranje spora, zaustavlja rast micelija i sporulaciju. Djelatna tvar mandipropamid upija se preko lisnog voska πto ju Ëini vrlo otpornom na ispiranje kiπom. Kada
43

42

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 44

se jednom upije u lisno tkivo premjeπta se translaminarno i zaπtiÊuje i drugu stranu lista. Za suzbijanje plamenjaËe krumpira, rajËice i krastavaca primijenjuje se u odmjeri 0,4 do 0,6 l/ha. (Na træiπtu od 2008!)

Na taj se naËin ostvaruje znatno poveÊanje koliËine i kvalitete priroda uz optimalan odnos izmeu ulaganja i dobiti. Formulacija vrhunske kvalitete Daconil se PRILIJEPI i OSTANE na biljci. Nakon prskanja vrlo se teπko ispire oborinama ili vodom za natapanje s povrπine biljke. Uvjerljivo je najpostojaniji na biljci od svih fungicida sliËne namjene. To je svojstvo jedinstveno za klorotalonil, a posebno je patentirana formulacija Daconila koja je zaπtiÊena pod imenom Super Weather Stik. Bolesti se najbræe razvijaju kada ima dovoljno vlage (oborina). VeÊina kontaktnih fungicida kiπom se manje ili viπe ispere. Kada je najpotrebnije, viπe nisu na biljci da bi osigurali zaπtitu od bolesti. Daconil se, za razliku od drugih fungicida, PRILIJEPI i OSTANE, ondje gdje je bio nanesen, te uspjeπno πtiti biljku u uvjetima Ëestih oborina, a nakon kiπe prskanje nije potrebno ponavljati. Siguran za brojne kultivirane biljke Daconil je u svijetu registriran za uporabu na viπe od 100 kultura. U Hrvatskoj za sada samo na rajËici, krastavcima, lubenicama, dinjama i krumpiru.

Daconil 720 SC Daconil sadræava aktivnu tvar klorotalonil, a ima ova obiljeæja: • kontaktni fungicid (najupotrebljavaniji fungicid za suzbijanje bolesti povrÊa i krumpira u svijetu) • iznimno πirok spektar djelovanja • siguran na brojnim kulturnim biljkama • jedinstvena i odliËna formulacija. Kontaktni fungicid Daconil je (u mnogim se europskim zemljama prodaje pod trgovaËkim imenom Bravo) dugo poznati kontaktni fungicid. Ima viπestruki naËin djelovanja, πto znaËi da djeluje na viπe mjesta u æivotnom ciklusu gljive. Zbog toga je vjerojatnost da Êe gljiva postati otporna znatno manja. Iako se preparat u svijetu rabi veÊ tridesetak godina, joπ nije utvrena otpornost uzroËnika bolesti na klorotalonil. Zato je Daconil osnova programa zaπtite od bolesti na brojnim kulturama. Radi svladavanja bolesti ili spreËavanja pojave otpornosti populacija uzroËnika bolesti idealan je kao samostalan preparat u programima ili za mijeπanje s drugim fungicidima na koje uzroËnici bolesti relativno brzo stvaraju otpornost (npr. strobilurini, triazoli, fenilamidi...). Iznimno πirok spektar djelovanja Daconil je u svijetu registriran za zaπtitu od brojnih biljnih bolesti (za viπe od 125 vrsta), za viπe od bilo kojeg kontaktnog fungicida. Djeluje na uzroËnike gljiviËnih bolesti iz sva Ëetiri najvaænija razreda. Tako πirok spektar djelovanja omoguÊuje korisniku da relativno lako i uspjeπno zaπtiti usjev od brojnih bolesti samo jednim fungicidom.
44

Daconil u odnosu na standarde ne ispire se ni nakon jake kiπe.

Standard 1

Standard 2

Standard 3

Prije kiπe

Nakon 10 mm kiπe

45

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 46

Daconil se u svijetu primjenjuje na sljedeÊim kulturama.
Kultura
krumpir* krastavci, dinje, lubenice* rajËica*

Ridomil Gold MZ 68 WP Ridomil Gold MZ 68 WP sadræava dvije aktivne tvari: metalaksil-M i mankozeb. SistemiËno djelovanje metalaksila-M omoguÊuje zaπtitu cijele biljke, a to je posebice vaæno u vrijeme najintenzivnijeg rasta. Metalaksil-M prodre u biljno tkivo u dovoljnoj koliËini veÊ 30 minuta nakon prskanja i zaπtiÊuje ga od biljnih bolesti. Oborine nakon toga vremena ne mogu isprati fungicid. Ridomil Gold ima najdulje kurativno djelovanje na plamenjaËe od svih fungicida (4 dana od poËetka zaraze). Tada se oËituje joπ jedna velika prednost Ridomila Gold - sprjeËava bolest i ako su uvjeti za zarazu nastali nekoliko dana prije prskanja. OdliËno kurativno djelovanje metalaksila-M omoguÊuje veÊu prilagodljivost pri izboru vremena prskanja. Ridomil Gold takoer πtiti i novoizrasle biljne dijelove, πto je iznimno bitno u vrijeme bujnog rasta biljke. Kontaktna djelatna tvar mankozeb preparatu daje dugotrajno preventivno djelovanje. Svojstva metalaksila-M kao πto su brzo upijanje u biljku, kurativno djelovanje i izrazita sistemiËnost omoguÊuju da razmaci izmeu prskanja Ridomilom Gold budu od 8 do 12 dana. U posebno povoljnim uvjetima za razvoj bolesti razmake izmeu prskanja potrebno je skratiti na 7 dana. Najbolje vrijeme poËetka primjene jest razdoblje najbujnijeg rasta i promjenjive vremenske prilike, a prije nego πto se pojave znakovi bolesti. RajËicu je prvi put najbolje poprskati 7 dana nakon presaivanja. Iz sjemena uzgojenu rajËicu treba prskati Ridomilom Gold kada ima razvijena 4 lista, a πpinat se prska kada ima 4 - 6 listova. Krastavci, dinje, lubenice i tikve preventivno se prskaju u 14-dnevnim razmacima, najviπe Ëetiri puta u sezoni. Ridomil Gold MZ 68 WP smije se uporabiti najviπe triput u sezoni, osim na krastavcima, lubenicama, dinjama i tikvenjaËama, koje je moguÊe prskati i do Ëetiri puta.

Bolest
plamenjaËa krumpira i koncentriËna pjegavost lista plamenjaËa plamenjaËa, lisna pjegavost, koncentriËna pjegavost, siva plijesan plamenjaËa, siva plijesan hra, pjegavost liπÊa plamenjaËa, pjegavost

Odmjera
1,7 - 2,0 l/ha (17 - 20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 1,7 - 2,0 l/ha (17 - 20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 1,7 l/ha (17 ml / 3 - 5 l vode na 100 m22 1,7 l/ha (17 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

luk poriluk kupusnjaËe (kupus, kineski kupus, cvjetaËa, brokula...) paprika mrkva celer πparoge grah, graπak

truleæ plodova paprike paleæ liπÊa mrkve pjegavost lista celera pjegavost lista celera, ljubiËasta pjegavost πparoga, hra plamenjaËa, pjegavost, siva plijesan, hre

2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 ) 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

* Registriran u Hrvatskoj

KARENCA. Za krastavce za konzerviranje 3 dana, za rajËicu, krastavce, kupusnjaËe, papriku, grah i graπak 7 dana, za krumpir, luk, poriluk, perπin i πparoge 14 dana, za salatu i mrkvu 21 dan.

46

47

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 48

Ridomil Gold ima u svijetu dopuπtenje za primjenu na sljedeÊim kulturama.
Kultura
krumpir rajËica, patlidæan krastavci, tikve, dinje, lubenice luk, Ëeπnjak salata πpinat

Topas je u svijetu registriran za uporabu na sljedeÊim kulturama.
Kultura Bolest pepelnica pepelnica pepelnica, paleæ liπÊa mrkve Odmjera
0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml /10 l vode na 100 m2) 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml /10 l vode na 100 m2) 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml /10 l vode na 100 m2)

Bolest
plamenjaËa krumpira plamenjaËa, okrugla lisna pjegavost rajËice plamenjaËa krastavaca plamenjaËa luka plamenjaËa salate plamenjaËa

Odvaga
2,5 kg /ha (25 g / 10 l vode na 100 m2) 3 - 3,5 kg/ha (30 - 35 g / 10 l vode na 100 m2) 2,5 kg/ha (25 g /10 l vode na 100 m2) 2,5 - 3 kg/ha (25 - 30 g / 10 l vode na 100 m2) 1,9 - 2,5 kg/ha (19 - 25 g /10 l vode na 100 m2) 2,5 kg /ha (25 g / 10 l vode na 100 m2)

rajËica, paprika, luk krastavci, tikve, dinje, lubenice mrkva

KARENCIJA. Za tikve i rajËice u zatvorenom prostoru 3 dana, za luk, papriku i artiËoke 14 dana, za tikve i rajËicu na otvorenome 21 dan, za mrkvu 46 dana.

Switch 62,5 WG
Botriticid Switch dokazao je svoje vrhunsko djelovanje na sivu plijesan na razliËitim kulturama, od brojnih povrtnih kultura pa do jagoda i vinove loze. U Switchu su dvije djelatne tvari (ciprodinil i fludioksonil) koje zbog potpuno drugaËijeg naËina djelovanja jamËe sigurno djelovanje na sivu plijesan i sprjeËavaju razvoj otpornosti gljive. Te se dvije djelatne tvari razlikuju i po naËinu upijanja, ali i vezanja za biljno tkivo. Ciprodinil nakon vezanja na voπtane dijelove listova ili plodova postupno ulazi u unutraπnjost biljke, u kojoj se umjereno sistemiËno rasporeuje. Fludioksonil odlikuje iznimno dobra postojanost na povrπini biljnog tkiva. U suzbijanju sive plijesni svakako se potrebno pridræavati preventivnog programa zaπtite i, koliko god je moguÊe, utjecati na uvjete koji pogoduju razvoju te bolesti. Osim djelovanja na sivu plijesan i bijelu truleæ, Switch zbog sadræaja dviju djelatnih tvari ima dobro djelovanje i na velik broj Ëestih bolesti povrÊa.

KARENCA. Za tikve, lubenice i dinje 5 dana, za krastavce u polju i u zaπtiÊenom prostoru 7 dana, za luk i πpinat 14 dana, za krumpir, rajËicu, Ëeπnjak, salatu i patlidæan 21 dan.

Topas 100 EC Aktivna tvar u Topasu 100 EC, penkonazol, razliËita je od ostalih triazolskih tvari zbog odliËnog djelovanja na pepelnice. Prednost fungicida Topasa 100 EC jest snaæno sistemiËno djelovanje. U biljno se tkivo upija vrlo brzo i veÊ dva sata nakon prskanja kiπa ga viπe ne moæe isprati. Vrlo je bitno da Topas 100 ne uzrokuje nikakve oæegotine na biljkama (fitotoksiËnost), ne zaustavlja rast niti ima bilo kakvo πtetno djelovanje na biljkama.

48

49

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 50

Switch se u svijetu primjenjuje na sljedeÊim kulturama.
Kultura
luk salata, grah krastavci paprika, rajËica, patlidæani, tikve

Score se u svijetu primjenjuje za suzbijanje sljedeÊih bolesti.
Kultura Bolest
pjegavost, suha truleæ kupusa okrugla i crna lisna pjegavost rajËice, pepelnica rajËice

Bolest
siva plijesan bijela truleæ bijela truleæ bijela truleæ

Odvaga
1 kg/ha (10 g/100 m ), odnosno 0,125 % (12,5 g/10 l vode pri uporabi 800 l vode na ha) 0,5-0,8 kg/ha (5-8 g/10 l vode na 100 m2) 1 kg/ha (10 g/10 l vode na 100 m2) 0,8 kg/ha (8 g/100 m2), odnosno 0,1% (10 g/10 l vode pri uporabi 800 l vode na ha)
2

Odmjera
0,3 - 0,5 l / ha / 100-500 l vode (3 - 5 ml / 1-5 l vode na 100 m2) 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2) 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2) 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2) 0,3-0,5 l/ha / 100 - 500 l vode (3 - 5 ml / 1 - 5 l vode na 100 m2 ) 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2) 0,3-0,5 l/ha / 100 - 500 l vode (3 - 5 ml / 1 - 5 l vode na 100 m2 ) 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2)

kupusnjaËe* rajËica*

luk, poriluk, hra, barπunasta plijesan Ëeπnjak, luk vlasac krastavci crna truleæ stabljike pepelnica, paleæ liπÊa mrkve smea pjegavost lisna pjegavost gljive iz rodova Alternaria i Septoria

KARENCA. Za rajËicu, papriku, patlidæane, krastavce i tikve 7 dana, za grah, luk i salatu 14 dana.

mrkva* salata celer

Score 250 EC
Score 250 EC poznat je kao triazolski fungicid s najboljim djelovanjem na razliËite lisne pjegavosti iz rodova Alternaria i Septoria. Triazolski fungicidi imaju sistemiËno djelovanje te se vrlo brzo premjeπtaju unutar biljke. Djelatna tvar difenokonazol, za razliku od ostalih triazola, premjeπta se postupno i zbog toga je u biljci ravnomjerno rasporeen. Jedan od uËinaka takvog naËina upijanja i premjeπtanja jest to da Score ima najdulje preventivno djelovanje od svih triazola. Score iznimno snaæno djeluje na micelij gljive koji raste ispod povrπine lista te kasnije, kada gljiva stvara sporonosne organe. Upravo zato Score ima najdulje i najsigurnije kurativno djelovanje. Temperaturna ograniËenja koja utjeËu na unos Scorea u biljno tkivo znatno su manja nego za druge triazole. To vrijedi za niæe temperature, a kako je Score neznatno hlapljiv, na povrπini biljke dugo se zadræava aktivna tvar koja osigurava odliËnu zaπtitu lista i pri viπim temperaturama. Za kurativno su djelovanje potrebne viπe doze preparata.

perπin * Registriran u Hrvatskoj

KARENCA. Za rajËicu i krastavce 3 dana, za luk, celer, mrkvu, Ëeπnjak, poriluk i luk vlasac 14 dana, za kupusnjaËe, perπin i salatu 21 dan.

50

51

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 52

INSEKTICIDI
Actara 25 WG Actara je izrazito sistemiËni insekticid. Sadræava 250 g/kg aktivne tvari tiametoksama, koji pripada novoj generaciji neonikotinoida. Djeluje na vrlo velik broj πtetnika i ne stvara se unakrsna otpornost s veÊinom insekticida. Actara ima dozvolu za uporabu na brojnim povrtnim kulturama, ukrasnom bilju, ratarskim kulturama, a u voÊarstvu se primjenjuje za suzbijanje mnogih πtetnika. Na πtetne insekte djeluje kontaktno i æeluËano. Prvi se simptomi pojavljuju veÊ 15 minuta nakon dodira s Actarom. Insekti se prestaju hraniti i ugibaju za najkasnije 24 sata. Actara se moæe primjenjivati prskanjem, ali je posebno uËinkovita ako se primijeni preko tla. Prskanje Pri prskanju se oËituje dobra sistemiËna i translaminarna raspodjela u biljnom tkivu. Actara se brzo upija u list - veÊ dva sata nakon prskanja kiπa je viπe ne moæe isprati. U biljci se polako razgrauje i zbog toga ima dugo rezidualno djelovanje (npr. prskanjem preko liπÊa πtiti krumpir od krumpirove zlatice 3 - 5 tjedana). Na izravnoj sunËanoj svjetlosti brzo se razgrauje pa je potrebno izbjegeveti prskanje po “suncu”. Primjena preko tla obuhvaÊa: 1. prskanje ili namakanje plitica, 2. zalijevanje prskalicom bez sapnica, 3. prskanje u brazdu za vrijeme sjetve ili sadnje, 4. zalijevanje putem sustava za natapanje. Opisana je primjena posebno prikladna za povrtne kulture i ukrasno bilje. Fizikalno-kemijske odrednice Actare iznimno su povoljne za dobro upijanje u biljno tkivo. Actara jednostavno i brzo prelazi iz korijena u nadzemne dijelove biljke, u kojoj se ravnomjerno raspodijeli. Djelatna je tvar tako sigurna od ispiranja i razgradnje sunËanom svjetloπÊu. Actara se premjeπta kroz biljku kroz ksilemske cijevi, πto znaËi da ima sposobnost akropetalnog kretanja (prema gore). Nakon upijanja korijenom vrlo se brzo raspodijeli u udaljene nadzemne dijelove biljke. Pri pravilnoj zemljiπnoj primjeni Actara se ne ispire iz tla i dugo je dostupna biljkama. U usporedbi s ostalim insekticidima iz skupine neonikotinoida u umjereno suπnim uvjetima najbolje se upija u biljke zbog odliËne topljivosti u vodi. Brojni su pokusi pokazali da je pri primjeni Actare preko tla djelovanje na πtetnike mnogo dulje nego nakon prskanja. Actara nije opasna za predatorske grinje, a neznatno je opasna ili sasvim neopasna za druge korisne insekte. Kada se primjenjuje preko tla, Actara je sasvim neopasna za korisne insekte (kao i za pËele). Zato je prikladna za ukljuËivanje u programe integrirane zaπtite povrÊa. Razvoj populacije πtetnika pri zemljiπnoj primjeni Actare

Neprskano Intenzitet napada πtetnika

Primjena Actare preko tla

Prag πtetnosti

vrijeme

1.
52

2.

3.

4.
53

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

54 rajËica paprika tikvenjaËe salata

Kultura

krumpir

kupusnjaËe

kupusnjaËe 14 dana. ©tetnik

Uporaba Actare prskanjem

Kada se Actara primijeni preko tla, zbog dugotrajnog djelovanja populacija πtetnika vrlo dugo ne doseæe prag πtetnosti. No, kada je prag πtetnosti i postignut kasnijom se primjenom insekticida preko lista postiæe mnogo bolji uËinak jer je zbog zemljiπne primjene brzina umnoæavanja πtetnika znatno smanjena.

lisne uπi buhaËi, lisne uπi krumpirova zlatica, lisne uπi

1/25/07

cvjetni πtitasti moljac

5:18 PM

lisne uπi, krumpirova zlatica

Page 54

Odvaga

60 - 80 g/ha

150-200 g/ha (1,5-2 g/100 m2)

200 g/ha (2 g/100 m2)

400 g/ha (4g /100 m2)

150-200 g/ha (1,5-2 g/100 m2)

karenca

(dani)

7

5

3

14

KARENCA. Za rajËicu, papriku, krastavce i salatu 7 dana, za krumpir i

NaËini primjene

RAJ»ICA, PAPRIKA, TIKVENJA»E lisne uπi, krumpirova zlatica cvjetni πtitasti moljac, resiËari lisne uπi

KUPUSNJA»E buhaËi

SALATA lisne i korjenove uπi

prije, za vrijeme ili nakon presaivanja sredstvo u manjoj koliËini vode (200-300 l/ha ili 2-3 l/100 m2) ravnomjerno poprskati herbicidnim sapnicama po povrπini tla te ga plitko unijeti (inkorporirati) u tlo ili za vrijeme presaivanja poprskati u trakama u brazde

4 g /100 duæinskih metara ili 400 g/ha

7-8 g na 100 duæinskih metara ili 700 -800 g/ha

2-3 g /100 duæinskih metara ili 300-400 g/ha

4 g /100 duæinskih metara ili 600 g/ha

1-2 g na 100 duæinskih metara ili 250-500 g/ha

prskanje mladih biljaka u podnoæju le nom prskalicom (sapnice ukloniti) pri Ëemu se koristi 50-100 ml πkropiva po biljci

4-5 g /100 duæinskih metara ili 400-500 g/ha; kada su biljke starije od 6 tjedana 8 g/100 duæinskih metara ili 800 g/ha

8 g na 100 duæinskih metara ili 800 g/ha

3 g /100 duæinskih metara ili 400 g/ha; kada su biljke starije od 6 tjedana 4 g/ 100 duæinskih metara ili 600 g/ha

4 g /100 duæinskih metara ili 600 g/ha

1-2 g /100 duæinskih metara ili 250-500 g/ha

primjena kapljiËnim sustavom za natapanje. Actara se primjenjuje putem centralnog injektora za tekuÊa gnojiva, treba osigurati jednakomjerno doziranje do konaËnih mjesta primjene.

4-5 g /100 duæinskih metara ili 400-500 g/ha; kada su biljke starije od 6 tjedana 8 g/100 duæinskih metara

8 g na 100 duæinskih metara ili 800 g/ha

3 g /100 duæinskih metara ili 400 g/ha; kada su biljke starije od 6 tjedana 4 g/ 100 duæinskih metara ili 600 g/ha

4 g /100 duæinskih metara ili 600 g/ha

1-2 g /100 duæinskih metara ili 250-500 g/ha

Actara se razliËitim naËinima primjene preko tla moæe koristiti i na kulturama navedenim u sljedeÊoj tablici.

namakanje plitica u otopinu za namakanje. Za veÊu toËnost, zbog razliËite brzine i koliËine upijanja, potrebna je kalibracija. 55

0,05 - 0,07 %

0,05 - 0,07 %

0,05 - 0,07 %

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 56

Karate Zeon Zeon tehnologija - prihvatljivija za ljude i prirodu Karate Zeon nova je formulacija dobro poznatog insekticida Karatea. Karate Zeon je u usporedbi s Karateom 2,5 EC: • sigurniji za korisnika • jednostavniji za rukovanje • sigurniji u suzbijanju πtetnika Karate Zeon sadræava djelatnu tvar lambda cihalotrin (50 g/l), proizveden po najnovijoj, tzv. Zeon tehnologiji: aktivna je tvar u posebnim mikrokapsulama i nakon prskanja se vrlo brzo aktivira. Formulacija je naËinjena na osnovi vode i ne sadræava otapala: preparat ima fotostabilizator koji “Ëuva” djelatnu tvar od razgradnje na svjetlosti. Za Zeon formulaciju osobito je vaæan pojam “sinereze”. Naime, nakon duljeg skladiπtenja/mirovanja preparat se zguπnjava, ali ako ga se nekoliko puta protrese (treπenje tijekom prijevoza ili se boca 3-4 puta okrene), sadræaj se vrlo brzo vrati u poËetno stanje. Djelatna tvar Karatea Zeona lambda cihalotrin pripada kemijskoj skupini piretroida, koja ima vrlo πirok spektar djelovanja. Karate Zeon djeluje kontaktno i æeluËano i poznat je po osobito brzom uËinku u suzbijanju πtetnika jer ima tzv. “knockdown” djelovanje. Bez obzira na Ëinjenicu da temperatura nema znatnijeg utjecaja na djelotvornost tog insekticida, za postizanje najbolje uËinkovitosti preporuËljivo je prskati u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, kada su i insekti mnogo aktivniji. Tada je i isparavanje kapljica πkropiva najmanje, te Êe insekti sigurno doÊi u dodir s njim. Djelatna je tvar u tzv. Zeon tehnologiji mikrokapsula zaπtiÊena od utjecaja okoliπa sve do dodira s biljnom povrπinom i sve dok se sredstvo ne poËne suπiti. Stijenka kapsule se razgradi i djelatna tvar vrlo brzo djeluje na insekte. Zeon formulacija ima produljeno rezidualno djelovanje, poboljπanu primljivost na insekte i biljno tkivo, bitno manju otrovnost za sisavce i smanjenu za korisne insekte.
56

Karate se moæe koristiti za suzbijanje sljedeÊih πtetnika.
Kultura
paprika i rajËica

©tetnik
lisne uπi Aphididae, lisne sovice Mamestra spp., krumpirova zlatica Leptinotarsa decemlineata cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes vaporariorum

Odmjera
0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 ml/10 l vode na 100 m2) 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vode na 100 m2) 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 ml/10 l vode na 100 m2)

patlidæani

lisne uπi Aphididae, lisne sovice Mamestra spp., krumpirova zlatica Leptinotarsa decemlineata, resiËari Thripidae) cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes vaporariorum

0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vode na 100 m2) 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode na 100 m2) 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml/10 vode na 100 m2)

poriluk, celer, grah, graπak kupus, kelj pupËar

lisne uπi Aphididae, lisne sovice Mamestra spp., resiËari Thripidae kupusni moljac Plutella xylostella, kupusna uπ Brevicoryne brassicae, kupusni bijelac Pieris brassicae, kupusna sovica Mamestra brassicae, lisne uπi Aphididae, resiËari Thripidae cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes vaporariorum

0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vode na 100 m2) 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 ml/10 l vode na 100 m2) 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vode na 100 m2) 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 ml/10 l vode na 100 m2)

radiË, krastavci

lisne uπi Aphididae, lisne sovice Mamestra spp., resiËari Thripidae cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes vaporariorum

mrkva, rotkvica, rabarbara, πpinat, korabica

lisne uπi Aphididae, resiËari Thripidae

KARENCA. Za krastavce i rajËicu 7 dana, za ostalo povrÊe (osim lisnatog) 14 dana, za lisnato povrÊe i graπak 21 dan.

Match 050 EC Match 050 EC pripada skupini inhibitora razvoja insekata. Poseban naËin djelovanja omoguÊuje mu siguran uËinak na mlae razvojne
57

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 58

stadije insekata kao πto su jajaπca i gusjenice πtetnih leptira, liËinke razvojnog stadija L1 - L3 krumpirove zlatice, jajaπca i liËinke resiËara. Djeluje na netom odloæena jaja i sve stadije liËinki tako da sprjeËava sintezu hitina - tvari nuæno potrebne za normalan razvoj liËinki. Hitin stvaraju samo niæi razvojni stadiji liËinaka, te stoga Match 050 EC ne djeluje na odrasle insekte i ne πteti korisnim insektima na prskanim kulturama. Match 050 EC od svih najËeπÊe koriπtenih insekticida za integriranu zaπtitu ima najdulje djelovanje, uz snaænu otpornost na ispiranje. NaËin djelovanja - ovicidno (djeluje na jaja) i larvicidno (uniπtava gusjenice), te dugotrajna postojanost na biljnom tkivu omoguÊuju veliku prilagodljivost u vrijeme prskanja (manja moguÊnost pogrjeπke) i dugotrajnu zaπtitu. Za postizanje πto bolje uËinkovitosti i optimalnog iskoriπtavanja prednosti Matcha vaæno je obaviti prskanje kada se primijete jajaπca πtetnika ili gusjenice prvih stadija. Match 050 EC primjenjuje se na sljedeÊim kulturama.
Kultura
kupus paprika

Vertimec 1,8 % EC Akaricid i insekticid Vertimec sadræava djelatnu tvar abamektin koja djeluje na πtetnike kontaktno i æeluËano. Abamektin se snaæno veæe na voπtane tvari biljne povrπine, s kojih se brzo unosi u list (translaminarno djelovanje). Na πtetnike djeluje tako da se oni prestanu hraniti i najkasnije za dva dana uginu. Vertimec ima iznimno snaæno djelovanje na najotpornije πtetnike kao πto su πtetne grinje i resiËari, ali ga je zbog smanjene opasnosti od stvaranja otpornosti potrebno primijeniti u preventivnim programima. Na lisnoj se povrπini brzo razgradi pod utjecajem svjetlosti te je za ostvarenje odliËne uËinkovitosti bolje prskati naveËer i tako omoguÊiti unoπenje Vertimeca u list preko noÊi. Unutarnja nataloæena zaliha osigurava snaæno i produljeno djelovanje na sve insekte koji se hrane tom biljkom. Prednost brze razgradnje pripravka na povrπini zapravo je moguÊnost da se nedugo nakon prskanja (24 sata) korisni insekti puste u nasad.
Kultura
rajËica, paprika, krastavci, patlidæani, ukrasno bilje

©tetnik
kupusni bijelac, kupusna sovica resiËari kukuruzni moljac sovice

Odmjera
0,4 l/ha (4 ml / 3 6 l vode na 100 m2)

Vrijeme primjene

nakon pojave jajaπaca, samo jedanput u vegetaciji 2 l/ha (20 ml / 3 triput u vegetaciji, u razmaku 6 l vode na 100 m2) od 7-14 dana 2 l/ha (20 ml / 3 jedanput u vegetaciji
6 l vode na 100 m ) 1 l/ha (10 ml / 3 6 l vode na 100 m2) 2 l/ha (20 ml / 3 2

©tetnik
obiËni (koprivin) crveni pauk, lisni mineri resiËari

Odmjera
0,5 - 1 l /ha (5 -10 ml na 100 m2 )

patlidæan resiËari

krumpirova zlatica 0,4 l/ha (4 ml / 3 sovice rajËica resiËari sovice ukrasno bilje krumpir resiËari
0,6 l/ha (6 ml / 3 2 l/ha (20 ml / 3 6 l vode na 100 m2) 0,6 l/ha (6 ml / 3 6 l vode na 100 m2) 2 l/ha (20 ml / 3 6 l vode na 100 m2) 6 l vode na 100 m2)

krumpirova zlatica 0,3 l/ha (3 ml / 3 -

jedanput u vegetaciji, u vrijeme pojave jajaπaca dvaput u vegetaciji, u razmaku 6 l vode / 100 m2) od 7-14 dana jedanput u vegetaciji, u razvojnom 6 l vode / 100 m2) stadiju L1-L3 jedanput u vegetaciji, u vrijeme 6 l vode / 100 m2) pojave jajaπaca dvaput u vegetaciji, u razmaku od 7-14 dana jedanput u vegetaciji, u vrijeme pojave jajaπaca triput u vegetaciji, u razmaku od 7-14 dana u stadiju L1-L3, mijeπanje s Actarom 60 g/ha produæuje djelovanje

1 - 1,25 l/ha (10 - 12,5 ml na 100 m2 )

KARENCA. Za rajËicu, papriku, krastavce i patlidæan 3 dana.

Actellic 50 EC Poznati je i provjereni insekticid za suzbijanje brojnih πtetnika u povrÊarstvu, cvjeÊarstvu, ratarstvu i voÊarstvu. Na πtetnike djeluje kontaktno i æeluËano. Meutim, zbog izrazitog djelovanja parama (fumigantno djelovanje) uniπtava i skrivene, pripravcima Ëesto izravno nedostupne πtetnike. Insekticid ima brojne prednosti - vrlo kratku karencu na povrÊu, πirok spektar djelovanja, prikladnost u programima zaπtite od πtetnika za Ëije je suzbijanje potreban veliki broj prskanja (cvjetni πtitasti moljac, kupusni πtitasti moljac, lisne
59

KARENCA. Za papriku, rajËicu i patlidæan 7 dana, za kupus 14 dana, za krumpir 21 dan.
58

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 60

uπi...). Dopuπtena je primjena Actellica 50 EC i na otvorenome i u zatvorenim prostorima.
Kultura
krastavci

©tetnik
lisne uπi cvjetni πtitasti moljac

Odmjera
0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2) 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2)

rajËica

lisne uπi cvjetni πtitasti moljac

paprika

lisne uπi cvjetni πtitasti moljac

ostalo povrÊe

lisne uπi cvjetni πtitasti moljac kupusni πtitasti moljac

djelovanja herbicida Fusilade forte najmanje podjednako dobra kao u ostalih graminicida, a otpornost prema ispiranju brojnim je pokusima dokazano najbolja. Fusilade forte izrazito je selektivan. U kulturama kao πto su, primjerice, krumpir, grah, πeÊerna repa i uljana repica ne nastaju nikakva oπteÊenja (kao pri uporabi drugih Ëesto rabljenih herbicida iste namjene), Ëak i kada se doze poveÊaju 2 - 4 puta. Za herbicide sliËnog djelovanja kakvo ima Fusilade forte vrlo je bitno da pri zakaπnjeloj primjeni (ako je korov prevelik) slabije djeluju na korove (posebice na muhare). Meutim, uz ISOlink tehnologiju ugraenu u Fusilade forte ta je moguÊnost bitno manja. Zbog toga, ako vremenske prilike ili zakorovljenost usjeva to zahtijevaju, Fusilade forte moæe se primijeniti i malo kasnije nego ostali herbicidi te namjene, posebice na πeÊernoj repi i soji. Odmjere: • jednogodiπnje trave i samonikle æitarice, 0,8 l/ha • divlji sirak, 1,3 l/ha • pirika, 1,5-1,8 l/ha • zubaËa 2 l/ha

KARENCA. Za rajËicu, papriku i krastavce 7 dana, za ostalo povrÊe 14 dana.

Fusilade forte Sadræava 150 g/l fluazifop-p-butila. Fusilade forte je herbicid za suzbijanje jednogodiπnjih i viπegodiπnjih travnih korova u πirokolisnim kulturama (u svijetu je registriran za primjenu na brojnim kulturama: grahu, graπku, kupusnjaËama, luku, mrkvi, perπinu, paprici, rajËici, stoËnoj i πeÊernoj repi, krumpiru, cikli, soji, suncokretu, uljanoj repici, koπtiËavom i jezgriËavom voÊu, malinama, kupinama, ribizu, vinogradima i ukrasnom bilju). Selektivan je za πirokolisne kulture, praktiËno za vrijeme cijele vegetacijske sezone. BuduÊi da djeluje preko listova upotrebljava se nakon nicanja korova. Fusilade forte temelji se na tzv. ISOlink tehnologiji. PomoÊne tvari (patentno zaπtiÊena ISOlink tehnologija) ne omoguÊuju samo bolju primljivost na listu, πto je uobiËajeno za klasiËne dodatke (ovlaæivaËe), veÊ su ISOlink sastojci, za razliku od klasiËnih pomoÊnih tvari, tijesno povezani sa samom aktivnom tvari. UËinci ISOlink tehnologije, uz odliËno djelovanje na travnate korove, jest mnogo bræe upijanje sredstva i premjeπtanje u biljci do samih toËaka rasta. Zbog toga je brzina
60

Ouragan System 4 - Ëetiri puta bolji Ouragan System 4 neselektivni je herbicid za suzbijanje svih jednogodiπnjih i viπegodiπnjih korova. Biljke ga upijaju kroz listove i stabljiku, a u biljci se premjeπta sistemiËno (akropetalno - prema gore i bazipetalno - prema dolje) te tako uniπtava i nadzemne i podzemne dijelove korova. Na træiπtu se nudi velik broj totalnih herbicida na osnovi glifosata, koji je u svijetu najprodavanija herbicidna djelatna tvar. Meutim, mali je broj preparata koji potpuno iskoriπtavaju prednosti glifosata, odnosno njegove optimalne formulacije. Ouragan System 4 visokosofisticirana je formulacija glifosata stvorena na osnovi patentiranih pomoÊnih sredstava koja su rezultat dugogodiπnjega paæljivog i zahtjevnog znanstvenog rada struËnjaka u Syngenti.
61

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 62

Ouragan System 4 Ëetiri je puta bolji zbog ovih svojstava: 1. to je glifosat s najbræim djelovanjem, 2. ima najbolji ekotoksikoloπki profil, 3. najsigurniji je za korisnika ( bez neugodnog mirisa, nema pjenjenja), 4. najprilagodljiviji je za primjenu (nije potrebno dodavati ovlaæivaË, dobro se mijeπa s ostalim preparatima, nema ograniËenja primjene na brojnim kulturama otpornima na glifosat) ©to je System 4 tehnologija System 4 tehnologija predstavlja glifosat u obliku amonijeve soli s pomoÊnim tvarima u obliku tzv. korisnih iona i sloæenih APG ovlaæivaËa. Ta je tehnologija patentirana omoguÊuje da Ouragan System 4 svladava Ëetiri prepreke koje mogu umanjiti djelovanje glifosata. Zbog toga je Ouragan System 4 Ëetiri puta bolji: 1. 2. 3. 4. najbolje se veæe za biljnu povrπinu, neutralizira utjecaj "loπih iona", najbræe prodire u voπtane slojeve kutikule, u najveÊoj koliËini ue u unutraπnjost biljke i najobilnije se premjeπta u toËke rasta.

Ouragan System 4 vrlo je prilagodljiv herbicid koji se moæe primjenjivati na strniπtima, u voÊnjacima i vinogradima, uz æeljezniËke pruge, na nepoljoprivrednim povrπinama i drugdje. Pri mjeπovitoj zakorovljenosti (uskolisnim i πirokolisnim, jednogodiπnjim i viπegodiπnjim korovima) treba prskati 4 - 8 l/ha Ouragana. Ako na zemljiπtu ima viπegodiπnjih korova poput pirike, sirka ili kiselice (πtavalj), preporuËena doza herbicida je 4 - 5 l/ha. Ako je nasad zakorovljen osjakom, doza je 5 - 6 l/ha, a najviπe su odmjere potrebne za suzbijanje zubaËe i slaka (6 do 8 l/ha). U sluËaju zakorovljenosti samo jednogodiπnjim korovima trebaju se primijeniti mnogo niæe odmjere (2 - 3 l/ha)

62

63

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 64

PreporuËivanje programa prskanja za povrÊe vrlo je teπko, ali je svakako potrebno jer bez planiranja i provedbe preventivnih prskanja mogu se brzo i pretjerano namnoæiti πtetnici i proπiriti bolesti. Tada nastaju πtete koje viπestruko premaπuju vrijednost potrebne, ali neobavljene usmjerene preventivne zaπtite kulturnih biljaka. Pri izradi programa prskanja potrebno je voditi brigu o brojnim Ëimbenicima: nuæno je poznavati cjelokupnu agrotehniku zasaenih kultura, bolesti i πtetnika, vremenske prilika koje pospjeπuju njihov razvoj, svojstvo sredstava za biljnu zaπtitu tako da ih upotrijebimo kada je najkorisnije. Ova broπura nudi koristan sadræaj potrebnih informacija. U prvom dijelu broπure opisane su brojne bolesti i πtetnici povrtnih kultura te su dane kratke upute za zaπtitu. U dijelu u kojemu se opisuju preparati predstavljena su sredstva s najvaænijim znaËajkama, pravilan naËin primjene i ukljuËivanje u programe zaπtite. Osnovno naËelo pri izradi programa zaπtite povrÊa od bolesti i πtetnika jest uvrπtavanje sredstava iz viπe kemijskih skupina u zaπtitu. To je osobito vaæno za one bolesti i πtetnike koji imaju velik broj generacija u godini i vrlo se brzo razmnoæavaju te Ëine velike gospodarske πtete (plamenjaËe, pepelnice, siva plijesan; resiËari, lisne uπi, πtitasti moljci, πtetne grinje...). Pravilnom uporabom preparata izbjegavamo opasnost stvaranja otpornosti bolesti i πtetnika. Za svaki je preparat vaæno da ga primijenimo u vrijeme kada se mogu najbolje iskoristiti njegove prednosti. Okvirni program zaπtite od bolesti iz razreda plamenjaËa, Oomycetes, u koji pripadaju plamenjaËa krumpira i rajËice, te plamenjaËa krastavaca OpÊenito, kontaktni se fungicidi primjenjuju na poËetku razvoja kulture, u vrijeme polaganog rasta i slabijih uvjeta za stvaranje zaraze. Meu brojnim kontaktnim fungicidima Daconil se odlikuje iznimno πirokim spektrom djelovanja i najboljom primljivoπÊu i postojanoπÊu na liπÊu, πto mu omoguÊuje sigurno djelovanje i u vlaænim uvjetima (npr. pri oborinama ili natapanju). U vrijeme intenzivnog rasta, cvatnje i razvoja plodova, u vrlo povoljnim uvjetima za zarazu potrebno je primjenjivati izrazite sistemike s kurativnim djelovanjem. Pri zaπtiti od plamenjaËa (od krumpirove plijesni, plamenjaËe krastavca, luka...) u to je vrijeme idealan fungicid Ridomil Gold MZ, koji se vrlo ravnomjerno rasporeuje u biljnom tkivu
64

te ima najdulje djelovanje na plamenjaËe. Ridomil Gold primjenjuje se 2 - 3 puta. PreporuËljivi razmaci izmeu prskanja uobiËajeno iznose 7 - 10 dana (ovisno o pogodnosti uvjeta za razvoj bolesti), a u iznimno povoljnim uvjetima za razvoj bolesti razmake izmeu prskanja treba skratiti na 7 dana. Svojstva Quadrisa poput dobre primljivosti na povrπini biljnog tkiva, umjerene sistemiËnosti, πirokog spektra djelovanja i kratke karence, najkorisnija su u vrijeme zriobe i neposredno prije berbe (ovisno o karenci). Zbog kratke karence u nekim kulturama mogu se obaviti prskanja izmeu berbi, koja osiguravaju dugotrajnu zaπtitu u kulturama Ëija se berba ne obavlja odjednom. Osim djelovanja na plamenjaËe, Quadris odliËno suzbija pepelnice i pjegavosti brojnih kultura, pa ga treba primijeniti u vrijeme opasnosti od zaraze nekoliko navedenih bolesti. Ako su u to vrijeme uvjeti za razvoj bolesti izuzetno povoljni preporuËuje se kombinacija Quadrisa i Daconila. Razmaci izmeu prskanja trebali bi biti 7 - 10 dana. Programi suzbijanja πtetnika na povrÊu Donosimo kratak opis programa suzbijanja dvaju vrlo otpornih i Ëestih πtetnika na povrtnim kulturama. Program suzbijanja resiËara Zbog kratkog razvojnog ciklusa, velikog broja generacija i skrivenosti πtetnika u pazuπcima listova i cvjetovima, resiËare je u povoljnim uvjetima za razvoj, ali i ako se previπe namnoæe, vrlo teπko suzbijati i onemoguÊiti znatnije gospodarske πtete. Samo se preventivnim programom prskanja moæe oËekivati veÊi uspjeh. Za praÊenje pojave resiËara u nasad je potrebno postaviti æute ljepljive ploËe (za razliËite insekte) ili ploËe plave boje (samo za resiËare). Odlike Actare kao πto su snaæno akropetalno premjeπtanje ( kretanje u biljci prema gore), postojanost u biljnom tkivu i dugotrajno djelovanje, dobra topljivost u vodi i odliËno upijanje kroz korijen omoguÊuju dugotrajno i snaæno djelovanje pri primjeni preko tla. Putem sustava za natapanje ili zalijevanjem Actara (0,8 kg/ha) se primjenjuje kada kulturne biljke imaju dobro razvijen korjenov sustav (2 - 3 tjedna nakon presaivanja). Pri jaËem napadu πtetnika nakon 5 - 6 tjedana preporuËljivo je ponoviti primjenu Actare preko tla.
65

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 66

Program zaπtite lubenica, dinja i krastavaca

I te kako je potrebno nakon primjene preko tla nastaviti primjenu insekticida Actellica 50 EC (0,5 - 1 l/ha), kojeg odlikuje jako kontaktno i æeluËano, ali i fumigantno djelovanje. Nakon dva uzastopna prskanja Actellicom preporuËujemo uporabu insekticida Karate Zeona (0,2 - 0,3 l/ha), koji osobito dobro djeluje na odrasle oblike cvjetnoga πtitastog moljca. Ako Actara nije bila primijenjena preko tla, moæe se primijeniti i prskanjem po biljkama (0,4 kg/ha). Potrebno je prskati u razmacima od 7 do 9 dana. U tablicama je prikazan pregled djelovanja Syngentinih preparata prema kulturama, πtetnicima i bolestima.

DACONIL

rak stabljike

plamenjaËa

pepelnica

bolesti

66

Legenda:

• tikve

• krastavci

• dinje i lubenice

Program suzbijanja cvjetnoga πtitastog moljca, Trialeurodes vaporariorum Vrlo je vaæno pratiti pojavu cvjetnoga πtitastog moljca uz pomoÊ æutih ljepljivih ploËa i treπenjem biljaka te pregledom donjih strana listova. Ako se ne primjenjuje preventivni program prskanja, zaπtitu treba zapoËeti odmah nakon πto se opaze prve bijele i vrlo pokretne muπice. U zaπtiÊenim prostorima za postizanje sigurnog djelovanja na bijelu muhu potrebno je primijeniti preventivni program zaπtite s uporabom insekticida iz razliËitih kemijskih skupina. Svojstva Actare, kao πto su snaæna akropetalna pokretljivost (gibanje kroz biljku prema gore), postojanost u biljnom tkivu i odliËno upijanje sredstva putem korijena osiguravaju dugotrajno i snaæno djelovanje, prije svega primjenom preko tla. Putem sustava za natapanje ili zalijevanjem Actaru treba rabiti kada biljke imaju dobro razvijen korjenov sustav (2 - 3 tjedna nakon presaivanja). Nakon 5 - 6 tjedana preporuËljivo je ponoviti primjenu Actare preko tla.

DACONIL

Match 050 EC dobro djeluje na resiËare u vrijeme odlaganja jajaπaca i u poËetnim razvojnim stadijima liËinki (2 l/ha). Na odrasle resiËare, ali i na sve oblike koji se hrane vrlo dobro djeluje insekticid Vertimec 1,8 EC (1,25 l/ha). Prskanja nakon primjene preko tla (pri jaËem napadu πtetnika) treba obaviti u razmacima od 7 do 9 dana.

QUADRIS

RIDOMIL GOLD REVUS

QUADRIS

SCORE

QUADRIS

67

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

68

Program zaštite plodovitog povrÊa
bolesti
pepelnica

SCORE DACONIL RIDOMIL GOLD REVUS SCORE

QUADRIS

SCORE

plamenjaËa rajËice

1/25/07

koncentriËna pjegavost pjegavost lista barπunasta plijesan lista rajËice truleæ korijena smea pjegavost plodova paprike siva plijesan

5:18 PM Page 68

Legenda:

• rajËica

• paprika

• patlidæan

69

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 70

Pravila za zaπtitu voda

Sva sredstva za biljnu zaπtitu imaju odreena ograniËenja u primjeni glede njihova nepoæeljnog utjecaja na vode. Prije svega, ta se ograniËenja odnose na propisani zaπtitni pojas izmeu mjesta prskanja i vodenih povrπina, na zabranu primjene tih sredstava na kraπkim poljima i dr. Iz rezultata praÊenja (monitoringa) oneËiπÊenja uoËeno je nerijetko oneËiπÊenje podzemnih voda lokalnim (tzv. spot) oneËiπÊenjem. Ono najËeπÊe nastaje zbog nenamjernih pogrjeπaka ili nemara. Koji su glavni uzroci takvog oneËiπÊenja? Pri pripremi sredstva za prskanje i pranju prskalice πkropivo se moæe razliti, preparat rasuti ili πkropivo moæe kapati, odnosno otjecati voda kojom se ispirala prskalica. To je posebno opasno ako se takvi poslovi obavljaju u dvoriπtima, blizu odvodnih kanala, kanalizacije ili dvoriπnih bunara. Neispravne prskalice takoer su uzrok da πkropivo iz prskalice kaplje ili curi za vrijeme prijevoza i tako oneËiπÊuje vode uz ceste. Malo tko vodi brigu o tome da zemlja koja se za vrijeme prskanja zadræi na kotaËima traktora sadræava takve koliËine da bi primjerice ako se donese u blizinu bunara ili drugih izvora vode na dvoriπtima ili putovima, vrlo brzo oneËistila vodu preko dopuπtenih granica. Jedan od vrlo vaænih uzroka lokalnog oneËiπÊenja jest i izravno prskanje preko vodenih povrπina (npr. preko otvorenih melioracijskih kanala, potoka...). Neprimjereno odlaganje prazne ambalaæe i ostataka sredstava za zaπtitu bilja takoer je jedan od vrlo Ëestih uzroka oneËiπÊenja. OneËiπÊenje vode moæe sprijeËiti sam korisnik tako da pravilno obavlja poslove pripreme prskanja, ËiπÊenja opreme i rukovanja ambalaæom. Osnovno znanje i paæljivost temelji su koji svakom korisniku omoguÊuju uæivanje u Ëistoj vodi i dobrom ugledu poljoprivrednika. Voda je iznimno vaæna za ljude i okoliπ, stoga je moramo Ëuvati od svih oblika oneËiπÊenja. I nepravilna primjena sredstava za biljnu zaπtitu moæe biti uzrokom oneËiπÊenja voda. Unos πtetnih tvari moæemo sprijeËiti ako se pridræavamo nekoliko osnovnih pravila.

70

71

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 72

1. ©kropivo (tekuÊinu za prskanje) treba pripremati na polju! Pripremom πkropiva na polju smanjuje se moguÊnost izlijevanja ili rasipanja na “osjetljivim” povrπinama kao πto su dvoriπta. • ©kropivo ne pripremajte nikada uz potoke ili ceste. • Bez obzira na to gdje se prskalica puni vodom, preparat treba dodati u spremnik prskalice na polju ili u nasadu. • Upotrijebiti treba toliko vode koliko propisuju upute za primjenu sredstva za biljnu zaπtitu. Time se πtedi vrijeme, ali i smanjuje moguÊnost pogrjeπke. 2. Preparatima je mjesto samo u spremniku prskalice! Pri pripremi πkropiva uvijek treba paziti da se zrnca, prah ili tekuÊina preparata ne rasipaju izvan spremnika prskalice. VeÊ samo male koliËine sredstva dovoljne su da oneËiste vode. 3. Ispraænjenu ambalaæu potrebno je uvijek isprati! PlastiËne boce treba uvijek dobro isprati vodom a potom je izliti u spremnik prskalice. • Pri prskanju u polju ili nasadu treba imati uvijek dovoljno vode za ispiranje ambalaæe. • Nakon obavljenog prskanja uvijek sa sobom treba ponijeti ispranu i zatvorenu ambalaæu. • Svu ambalaæu treba uniπtiti ili odstraniti na propisani naËin.

4. Preostalu koliËinu πkropiva treba iskoristiti na polju! Preostalu koliËinu πkropiva u prskalici treba razrijediti vodom i ponovo upotrijebiti na veÊ poprskanoj povrπini. • ToËno treba izraËunati i pripremiti koliËinu πkropiva koja je potrebna za povrπinu koju se æeli poprskati. • Ako ipak, unatoË tomu, ostane manja koliËina πkropiva u prskalici, treba je razrijediti u omjeru 1:10 i iskoristiti je na veÊ poprskanoj povrπini. 5. Prskalicu treba uvijek temeljito oËistiti na naËin koji neÊe oneËistiti okoliπ! • Unutraπnjost prskalice πto je bolje moguÊe treba oËistiti tako da se ostatak πkropiva razrijedi i iskoristi na polju. • U dvoriπtu prskalicu je potrebno temeljito oËistiti na zatravljenoj povrπini. Time se sprjeËava da i najmanji ostaci tekuÊine za prskanje ne dospiju u bunare, kanale, podzemne ili povrπinske vode. 6. Prskalicu je potrebno spremiti pod krov! Nakon ËiπÊenja prskalicu treba spremiti pod krov. • Ako se dogodi da se neoËiπÊenu prskalicu ne moæe spremiti pod krov, treba je ostaviti na zatravljenoj povrπini da kiπa ne ispere osuπene ostatke πkropiva u odvodne kanale. NeoËiπÊenu prskalicu nikada ne ostavljajte bez nadzora!

72

73

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 74

7. Odræavanje i popravljanje potrebno je obavljati samo na veÊ oËiπÊenoj prskalici! • Prije svakog prskanja, prije nego πto se pristupi pripremi πkropiva za prskanje, treba provjeriti ispravnost prskalice. • Prije popravka prskalice treba provjeriti je li u njezinu spremniku ostalo πkropiva. MoguÊe ostatke tekuÊine za prskanje treba isprazniti u pripremljene posude koje se rabe za pripremu πkropiva i dalje postupiti u skladu s uputom. Pravila zaπtite voda svakome trebaju biti jasna!

74

75

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 76

Za sve daljnje obavijesti obratite se na adresu: Syngenta Zagreb, Samoborska c. 147 Tel.: 01 3887 670 Faks: 01 3887 671 Mobitel: 098 492 782 i 098 383 113 ili terenskoj sluæbi Satnica –akovaËka, 098 492 781 Sisak, 098 252 066 Varaædin, 098 492 780 Vrgorac, 099 217 7964 Koprivnica, 098 362 730 IvaniÊ Grad, 099 311 72 85

Design: Tanja ©eme