P. 1
Ljudski Um

Ljudski Um

|Views: 925|Likes:
Published by tinaamzi

More info:

Published by: tinaamzi on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Robert Winston LJUDSKI UM kako ga najbolje iskoristiti SVEZNADAR -biblioteka opæeg znanja Ureðuje Davor Uskokoviæ Naslov izvornika

The Human Mind and how to make the most of it Copvright © Professor Robert Winston , 2003 Copvright za hrvatsko izdanje © Mozaik knjiga, 2008. Mozaik knjiga CRUPA MLADINSKA KN ICA Za nakladnika Zdravko Kafol S engleskoga preveo Tomislav o tar Lektor Ruðer Jeny Korektorica Mladenka Nimac Grafièka urednica Marija Moriæ Fotografij a na naslovnici Shutterstock Tisak Impress d.d., Iv. Gorica, rujan 2008. ISBN 978-953-14-0411-2 CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèili ne knji nice u Zagrebu pod brojem 677199 Sva prava zadr ana. Ova je knjiga za tiæena autorskim pravima i ne smije se ni u cjeli ni ni djelomièno repr ducirati, pohraniti u sustavu za reproduciranje ili prenosit i u bilo kojem obliku, ni na koji naèin bez pisan dopu tenja autora i izdavaèa. Robert Winston LJUDSKI UM i kako ga najbolje iskoristiti Mozaik knjiga GRUPA MLADINSKA KNJIGA KNJI NICA ZELINA S po tovanjem i divljenjem, profesoru Colinu Blakemoreu i profesoru Richardu Dawkinsu. Ovu knjigu posveæujem dvojici uglednih znanstvenika zaslu nih za izniman doprinos po pularizaciji znanosti u dru tvu. Nadamo se da æemo i mi ostali poæi njihovim stopama. Sadr aj Zahvale......................................................................... ..........................U Predgovor....................................................................... ........................14 Prvo poglavlje: Tijelo, mozak i um.............................................. .............16 Um ili tijelo , 17 Jedna kvrga ili dvije? 20 ivèana stanica - osnovna mo dana jedinica 23 Lokalizacija mo danih funkcija 28 Mjerenje mo dane funkcije l ;., ^ Uporaba radioizotopa 32 Slika zaposlenog mozga 34 Prouèavanje rada pojedinaènih neurona 37 Istra ivanja na ivotinjama 39 Drugo poglavlje: Kako radi va mozak?............................................. ....42 Neuronske mre e 43 Neurotransmiteri 44 Mo dana podruèja , 47 Mo dane polovice 50 Podijeljeni mozak 51 Veseljaci nalijevo, mrzovoljni nadesno 54 Plastièan mozak 57 Najbolji neuron za posao 58 Uskraæen mozak 60 Treæe poglavlje: Osvje æivanje........................................................ ..........63 Penfield, pionir mo dane kartografije 64

Podrobniji atlas 66 Svjesnost: viðenje ili osjeæanje 67 Osjeti 69 Sinestezija - stapanje osjeta 71 Osjetilno preoptereæenje 73 Vid 74 7 Robert Winston: LJUDSKI UM Njuh 75 Okus 78 Sluh 79 Dodir 80 Joj, a kako se ono zove... 83 Jedinice prepoznavanja 85 Pro eci u mojim mokasinkama 88 Èetvrto poglavlje: Obraæanje pozornosti............................................. ..93 Nesvjesno obraæanje pozornosti 95 Pobuðenost 98 Usmjerenost 99 Prepoznavanje ugode i novosti 103 Izvr na organizacija 104 Gubljenje svijesti 105 Faze spavanja 106 Usnut, pa i snivat mo da... 108 Poremeæeno spavanje 109 Za to uopæe spavamo? 110 Znaèenje snova... 111 Gdje sam ja u svemu tome? 114 Ja i drugi 115 Svijest: oruðe poput svakog drugog 118 Pola sekunde poslije 119 Peto poglavlje: Èuvstveni um...................................................... ............123 Profesor Moniz i »bijeli rez« 125 »Pobolj anja« dr. Freemana 127 Nezaslu ena Nobelova nagrada 129 Razumijevanje drugih 130 Kako to funkcionira? 132 »Smij se i cijeli æe se svijet smijati s tobom« 134 Vi e od ale? 136 Aspergerov sindrom i autizam 139 Razjareni um 141 Nadanje 144 Strah 146 Promjena raspolo enja 148 Nikotin 150 Alkohol 152 8 Sadr aj Kanabis 153 Ecstasv 156 LSD 157 Stupnjevi ovisnosti 160 esto poglavlje: Uèeni um........................................................... ...........164 Mozak u maternici 165 Prve godine 165 Pubertet 169 Spolne razlike 172

Dobro zbori : razvoj govora 176 ivèani temelj gramatike 179 Uvrije ena tuga 184 Pamæenje i èuvstva 185 Uloga hipokampusa i amigdale u pamæenju 188 Epizodno i proceduralno pamæenje 189 Amnezija i sluèaj krimi-spisateljice 190 Poput navike: kemija proceduralnog pamæenja 192 Prijelaz iz kratkoroènog pamæenja u dugoroèno 195 Prespavajte 196 Izgubljena pro lost: nesvjesna i la na sjeæanja 198 U lijevom kutu - neuroznanstvenici , u desnom - psihoanalitièari 199 Ishlapjelost: starenje i pamæenje 203 Vje bajte mozak 206 Sedmo poglavlje: Pitanje osobnosti.............................................. ......209 Motivacijski èimbenik 212 Utjecaj dopamina 214 Utjecaj testosterona 215 Test VVinnieja zvanog Pooh 217 »Ljevaci« i »de njaci« 218 Raspolo eni... za kupnju 222 Tajna je u oèima 225 Mo dani kemijski procesi i depresija 226 Opet geni 228 Sabota a samoga sebe 231 Hamlet 233 Obrambeni mehanizmi 237 9 Robert Winston: LJUDSKI UM Osmo poglavlje: Zaljubljeni um.................................................. ..........240 Vrebaèi 242 ivi li ljubav u mo danim tvorbama? 243 Uklapanje u skupinu 246 To je sigurno ljubav 249 Hej, zgodna 250 Sto ene ele 252 Sto mu karci ele 254 Zanos je nestao 255 Neki mehanizmi smrtnog grijeha 258 Osjeæaj zaljubljivanja 261 Naglasite pozitivno 265 Vra je la i i statistike 267 La emo sami sebi 269 Pinokijev faktor 270 Moralni um 274 Deveto poglavlje: Èudesni um: inteligencija, kreativnost i intuicija......278 Sadr aj staklenke jabuènog vina 279 Mjere inteligencije 281 Inteligencija nogometa a 284 G-faktor 285 Inteligencija - priroðena ili steèena? 286 Poveæanje inteligencije mi eva 288 Poveæanje èovjekove inteligencije 290 Zdrav duh u zdravom tijelu 293 Hrana za um 293 Alkohol nije uvijek vra je djelo 296 Hipnotièno... 297

.. naime predah za raz mi ljanje..... Iznimno cijenim njege vu o troum nost. darovitih i inteligentnih osoba koje su pregledavale djeliæe rukopisa nije vidio cijelu knjigu u njezinu konaènu obliku ....317 Pojmovnik. koji je proèitao veæinu rukopisa.....Mozak jest tijelo 299 Genij u nama 304 Nije ba tolika rijetkost 308 Dodatno èulo 311 Literatura.. Njezina topla podr k i obzirna razboritost mnogo su mi znaèile .. kao i dobronamjerni savjeti. od èijegje poèetka bio vrlo prijazan i pun podr ke. èeprkanja i filtriranja podataka bile su presudne za ovu knjigu.. veliko zado voljstvo i velika privil egija raditi sa svakime od njih.. promjenu okru ja te poticaj koji donosi rad s ekipom Bilo bi nepo teno poim ence izdvajati èlanove filmske ekipe. Mnoge su me osobe zadu ile. . Njegova je vjera u projek t bila tolika da me ohrabrila da izlo im materijale o kognitivnoj neuroznanosti na srednjostruja kom BBC-ju.. jasno poruèujem ( to nije opravdanje) da sam za njih ja jedini krivac. obzirne savjete.. Nadalje. Zahvaljujem se i Sarah-Jayne Blake-more. Nitko od d obrih.... dakako.... arah Blakemo re..... èiji je spoj znanstvenog osjeæaja. Upoznali smo se prije gotovo devet godina.... Bilo kakve pogre ke u podruèju neuroznanosti u ovoj knjizi nisu ukl onjene samo zato to se nalaze u dijelu o kojem s njome nisam nikad raspravljao. a njegovi stalni savjeti o graði i povijesti bili su kritièni. uredniku Znanstve nog programa BBC-ja..... vojnièko planiranje te napose njegovo prij teljstvo.... bilo mije zadovoljstvo raditi s njim. Stian Reimers te............... B ila je i savjetnica na televizijskoj seriji.323 10 Zahvale U ovoj knjizi mnogo je nesavr enosti kojih sam itekako svjestan.. s kojom sam veæ suraðivao.. troje se osoba istièe... Zahvaljujuæi njemu dobio sam priliku da sudjelujem na ovome p rojektu. Naiðete li na pogre k e....... .... zahvaljujem se Joelu Winstonu.... na ureðivanju rukopisa. To su Miranda Eadie. Diana Hill i Nick Murphv bili si nevjerojatni (èak i po BB C-jevim mjerilima). eni izvanredno proniclj iva i analitièna uma. Njezine su mi o troumne kritike.... Zahvala] sam takoðer Jessici Cecil. p redanosti i savjeta Matta Bavlisa.......... Boji m se. sjajnoj izvr noj producentici.................... Mnogo s u puta tijekom pripreme rukopisa njegove ushiæene reakcij na moje nesavr eno pisanje bile kljuèan poticaj nastavku projekta.. um jetnièke vje tine i sposobnosti stvaranja filma bio izvanredne poticajan....... Omoguæilo je. Zahvalan sam i ekipi po moænika producenata i ist ra ivaèa na tako predanom tra enju i pomnom pro uèavanju èinjenica va nih za projekt.za to jednostavno nije bilo vremena .. Uvijek je bio tu kad bih panièari o............. Producenti serije Johanna Gibbon........ meðutim.... kad je rijeè o naèinu kojim su izra ene zamisli u emisiji i ovoj knji zi..... BBC se uvijek pobrinuo da me prati sreæa da mogu ra diti s istinsk i nadarenim producentima. James Marshall Nicola Cook.... Cijenim i pomoæ dugogodi nje prijateljice Alison Dillon.... a njegov je zanos bio presudan da projekt uopæe krene te da napi em ovaj pomalo osoban prikaz ljudskoga uma. Meðutim.... 11 Robert Winston: LJUDSKI UM Mark Hedgecoe bio je producent serije Ljudski um... ka d mije pomagao pri pisanju knjige Kako nastaju djeca i pri tra enju izvora za razl ièite èlanke koje sam u to doba pisao. da iz straha da ocu ne bude neugodno.......... naèinio broj ne ispravke i pobolj anja te u nekoliko faza pisanja sprijeèio da se osramotim... Samo snimanje bilo je va no za pisanje ove knjige............ Posebnu zahvalu upuæujem Johnu Lvnchu.. no bilo bi ru ne ne spomenuti tri izvanredno n adarena kamermana koji su snimili veæinu ma terijala te èije su umjetnièka vje tina i pr .. trezve nih procjena........ Ova knjiga ne bi bila dovr ena u vremenu kojim sam raspolagao da nije bilo rada... iznimno pomogle.. katkad nije bio kritièan koliko je trebao biti. i bilo je vrlo zabavno.... Njezine smjernice i istra ivaèki rad im ali su presudnu ulogu u stvaranju emisije. Njegova iznimna inteligencija te sposobnost t ra enja..

da æe onima koji ustraju du lje od prva dva ili tri poglavlja postati jasno da doista postoje brojni naèini z. Jako sam zahvalan za njihovo p ovjerenje u mene. tomiji mozga i njegov u radu. Ljubav i potporu moj e supruge Lire te njezine brojne korisne primjedbe o tekstu jako cijenim. Takav je uvod neizbje n pone to t ehnièke naravi. Naposljetk u. U njima sam na razlièite naèine dodirnuo mnogt 14 Predgovor vidove funkcioniranja mozga. sve su me vi e u vjeravali da bi to valjalo uèiniti. Nadèovjeka i Instikata do ivotnih niti. Njihove primjerene primjedbe na rukopis i zanes enost njegovim sadr ajem bile su mi stalan poticaj. ali najveæi utjeca j mo e imat okru je u kojem smo se zatekli. bio je mozak . paradoksalno. p osve prikladno ono t< svakoga od nas èini onima tko jest. brojne su osobe.strpljivo su i uz zdrav humor podnosili films ku ekipu koja ih je ometala. Bilo je pravo zadovoljstvo upoznati ih i raditi s n jima. Nadam se da æe èitatelji uvidjet i nu nost takvog poèetka te da æe ih moj anegdote i osobno iskustvo koje navodim potak nuti da ustraju u èitanju. prilagodbe i naèin rada. to sam uopæi poku ao napisat i knjigu ove vrste. ali va no je da steknete pribli nu predod bu o an. Jedno æe. u posljednjem dijelu knjige govorin o temama poput osobnosti i inteligencije. Rijeè je o Chrisu Hartlevju. Naslijedili smo. U suprotnome ne mo emo razumjeti kako rac um. gene koji usmje ravaju mnoge iroke vidove naravi i sposobnosti. Velik poticaj za ovu knjigu proizi ao je iz mog . kao to æe svaki pisac vjerojatno priznati.sam ljudski um. Kao i uvijek. Nadam se da æe postati oèito da de terministièki pogled na um ne obja njava. brojni studenti . Posebice pritom mis lim na gorljiv interes Sally Gaminare i njezine izvanredne ekipe u Transworldu t e na usredotoèen rad urednice Mari Roberts. proèelnika M edicine te proèelnika mog odjela Davida Edwar-dsa. 13 Predgovor Prvih nekoliko poglavlja ove knjige nastoji opisati osnove funkcioniranja mozg i razlièite naèine kojima su ih znanstvenici saznavali. smatram. Ova je tema za mene umnogome prirodan nastavak mojih opæih znanstve nih i televizi jskih interesa. stoga. kog nitivna neuroznanost jedno je od najslo enijih. Zbog èinjenice da za shvaæanj uma. mislim da bi mi bilo najprivlaènijt kad bi mi se ukazala prilika da se ispoèetka b avim medicinskom znano æu. dramski klub. i Jamie Cravvford. od Ljudskoga tijela. 12 Zahvale Naposljetku. Osim toga. Robu Goldiej u i Paulu Jenkinsu. biti oèito: prilièno je go prc turjeènih spoznaja i velika kolièina onoga to ne znamo. bile su uobièajen oslonac. trpila je (veæinom stoièki) moja obitelj.fizièari. pisanje knjige uglavnom je patnja. najbr e promjenjivih i najkon troverznijih podruèja suvreme ne znanosti. pobolj anje na ih umova. kao i za ono koje su iskazali moji izdavaèi. Maggie Pearlstine. Fakultet ima brojn e struènjake. moja sjajna agentica. obiènog reproduktivnog biologa. naravno.n jegov razvoj. U ki snijim se poglavljima mnogo vi e raspravlja o trenut aènim pote koæama u prc uèavanju znanosti uma. tovi e. Dakle. Moja je golema prednost to pripadam sjajnom Imperial Collegeu. od kojih si mnoge iznimni znanstvenici. Znanost se svodi n pit anje pouzdanosti spoznaja. meðu inima . No s obzirom na to koliko sam s( posljednjih godina zanimao za to podruèje . za snimanja mojeg posljednjeg projekta za BBC. rektora. Osim to nije moje podruèje biologije. Premda zapravo nikad nisam namjeravao napis ati ovakvu knjigu. neodgovorenil æe pitanja mo da uvijek biti. nadam se. kao i izvr ne urednice Bantam Pressa Kat rine Whone.edanost projektu obilje ile sav ulo en trud. te na dopu tenju da se slu im oprem om i prostorijama fakulteta. opravdanja ima m malo. Podruèje zajednièkog interesa gotovo svih TV serija i e misija na kojima sam nedavno radio. a èovjekov um i èovjekova svjesnost meðu najve æim su nerije en im znanstvenim problemima. rabimo n esavr en alat . njezina briljantna p omoænica. izvrsne knji nice i sna no podupire preno enje temeljnih znanstvenih zamis li iroj publici. Nadam se. Zahvalan sam na podr ci mojih nadreðenih kolega. orkestar i veslaèki klub. etnje sa spiljskim ljudima i Djeteta na ega vremena. a bro jne i odlièni pisci. Vrlo je nadobudno od mene. napisale vrlo dobre knji ge o toj temi.

doimao bi se prilièno n aboranim i bjelkastim pod prstima bi bio pomalo gumast. Nastoji dati pozadinu. prije nego to bih dovr io ovo poglavlje. èuvali srce. Ni ta ne bi upuæh lo na to da smo u nekom trenutku ivota vi i ja voljeli na razlièite naèine. v rojatno ni t a oèito ne bi ukazivalo na èinjenicu da radoznali prolaznici zu u dva potpuno razlièit a primjerka najslo enije tvorbe na ovom planetu. dragi èitatelju. izazov sam prihvatio boja ljivo. te unatoè tome stoje èinjenica da alkohol i sok biljke maka m jenjaju stanje svijesti poznata veæ dugo. najproturjeènijih i najintrigantn ijih tema u tom neobiènom podruèju. ali rabi samo ogranièenu kolièinu materijala viðenog na zaslonima. Nadam se da æe moj osobit pristup èitate ljima biti neobièan i zanimljiv. Ovo nije samo knjiga prema BBC-jevoj seriji. sjedi tem du e. ne iznenaðuje daje èovjeku trebalo toliko vremena da shv ti slo enu prirod u mozga. nadam se da æe èitatelji u ivati u ovom poku aju obja njavanja nekih vidova najaktualnijih. mozak i um rali tijela. nekim promatraèima mo < pomalo gadljiva. kao i èinjenicu daje rijeè o samome sredi tu onoj to nas èini onime to jesmo. koja funkcionira i zasebno. 15 / i iPrvo poglavlje Tijelo. I to vi e. poput velike gljive. Papirus Edwina Smithajedanje od najstarijih pisanih dokumenata. nije shvaæao njegovu iznimnu va nost. o nome to se nama u produkcijskoj ekipi uèinilo zanimljivim ili neobiènim u mnogim podr uèjima èovjekove svjesnosti. kad biste isi dobno. Stoga se usredoto-èava na meni zanimljive teme i svrha jo j nije biti sveobuhvatnim priruènikom. Neovisno o tome s kolike bi udaljenosti na i mozgovi bili promatrani. on bi bio toliko slièan mojem da bi svaka razlika gotovo sigu rno la nezamjetljiva. shvativ i 1930. treba opipati ranu. ravnatelj Cika kog orijental nog instituta. 48 pacijenata. voljeli razlièitu hranu ili glazbu te da sva tko od nas imao prilièno razlièite ljudske vrline i slabosti. znanstvenu. Svejedno. koja je prodrla kroz kost. Pr mda kirur ko bu enje rupa u lubanji (iz bi kojeg nama nepoznatog razloga) se e u doba kromanjonca prije èetrdesete tisuæa godina. a ne mozak. a oko osam posto tvorile bi bjelanèev ine. imali razlièite ambicije. Kad bi ga poslije fik cije ljudi dolazili promatrati. te kad bi mi tim izvad ili mozak iz lubanje. malo vi e od deset posto b bi masnoæa. Edvvin Smith. egiptolog koji je prvi do ao u posjed to ga izvanrednog rukopisa i donio ga 1862. on bi te io oko 1400 grama .voditeljskog rada na seriji Ljudski um te iz jednostavne intelektualne znati elje. veæina je starih civiliz acija smatrala s ce. Drevni su Egipæani pobo no. ali uz rastuæi zanos. umrli i vi i kad bi va mozak bio obraðen na isti uobi< jen naèin. Cilj je k njige da se udalji od serije te da bude neovisna pratiteljica. mozak i um Kad bih umro danas. U opisu zastra ujuæe ozljede Sluèaja est govori se o mozgu ji pulsira pod rukama kirurga: Pregledava li èovjeka s otvorenom ozljedom glave. Kad su me brojni kolege na BBC-ju ohrabrili da napi em knjigu o toj temi. No upravo je egipatski kiru rg ostavio prve pisane tragove koji dokazuju postojanje nekih osnovnih uvida u n euroznanost. Osjeti li kroz pukotinu one nabore* . Prije nego to bi ga mariniranjem u staklenki form.vadeæi ga kr oz rupu koju su bu ili na stra njem dijelu nosa i nepca.mo da otprije pet tisuæljeæa. stoga. ali su mozak uni tavali . na mnogim se mjestima poziv a na nju. Ni ne bi otkrivalo da su ta dva gu masta predmeta. ukupnost na eg postojanja i o sobnosti. jo bolje.otprilike poput j( nog i pol pa keta eæera. do ivjeli nevjerojatna iskustva u razlièitim dijelovi n svijeta. Mo da. Nastao je prije otprilike 3700 godina. osj æali razlièite bolove. ugl avnom glave. daje posrijedi prijepis rasprave iz jo ranijeg doba . iz Luksora. slomil a lubanju te izlo ila mozak. Rijeè je o kirur koj raspravi u kojoj su opisane ozljede. imali posve drukèija sjeæanja. Pravi znaèaj teksta prepoznao je James Breasted.jer bi inaèe istrulio . Niti da smo nauèili razlièite t jelesi i intelektualne vje tine. Dakako. povijesnu. kad su balz am 16 Tijelo. do ivljavali razliè razoèaranj bili ljutiti te u ivali u razlièitim stvarima. u es tokom aromatiènom piæu) pohranili za buduæe narasta oko 75 do 80 posto moga mozga èinila bi voda. na (ili. dru tvenu i filozofsku.

i dodao da »mc zak. kao to j misli o Aristotel. boli. odnosno sve ivèane funkcije. i izluèivanje cerebrospinalne tekuæine iz glave. kukci i koljke . Sve ni e ivotinje koje prouèavao crvi.. Treba premazati ranu ma æu. nego iz mozga ili leðne mo dine. koji je ivio od 384. Buduæi daje tamo vidio brojne ozljede glave. nen zumnost i postupke suprotne ob ièajima. Malo prije Aristotela. naposljetku. To je ist stvar koja nas dovodi do ludila ili bunila. za titnik misli i intelig ncije« sadr i glavne »okove du e«. kao i na e tuge. ka o tvrðava tijela posveæena njegovoj za titi«. bio meðu prvima * Pojam »nabori« gotovo se sigurno odnosi na vijuge kore velikog mozga. mo da nu an za hlaðenje krvi. pa je zabilje io da su »sva os tila povezana s mozgom«.« Aristotel je uvelike ut jecao na srednji vjekovne uèenjake. r kao je Martin Luther . Um ili tijelo Tisuæljeæa su pro la prije nego stoje mozak zamijenio srce kao opæeprihvaæeni najva niji tj lesni organ. njegovo je shvaæanje va nosti srca bi lo popr æeno reèenicama iz Biblije. oba anatomi. Dakle. Hipokrat. Bilo je to. Platon je vjerovao u du u . treba tra u srcu. Kr. . Èinjenica daje koko na stavljala trèati nakon to joj je glava bila odsjeè na. a mozak vi ih ivotinja ostajao bi n ran. vjerojatno zbog o teæenja u èeonom re nju i Broci-nu podruèju. tj. meðutim. osm ijesi i ale.na u bit. gotovo pet stoljeæ nakon Herof ila. gubitak funkcije. Herofil i Erazistrat.i mislio da postoji odvojei od tijela. Mislio je. filozof Demokrit suprotstavio se zamisli d je srce sredi te èovjekovih funkcija.popu t tjemenaca na djetetovoj lubanji prije negoli postane cjelina... Paul Bro-ca 1860-ih opisao govorno sredi te. Usto. Kr. ali ne smije je ivati.) secirao svinje.imale su pulsirajuæi organ nalik srcu u k< su vodile sve kr vne ile. pr. jedan od najzagonetnijih organa u mozgu bila mije hip ofiza. mo e se pretpostaviti daji 18 Tijelo. koji je oko 500. Zapisao je: »Mozak nadzire gornje udo^ poput stra ara. otac lijeènièke prakse. ne smije je omotati ma vrpcama dok nisi siguran da je do ao do odluèujuæe toèke. Presijecajuæi razne ivce. donosi nesan icu. 17 Robert Winston: LJUDSKI UM koji su uvidjeli va nost mozga. Aristotel je opisi kako se srce trza lo kad bi ga dodirnuo. alosti i suze. dakle.200. Kr. secirali su tisuæe tijel i pokazali da se ivci razlikuju od krvnih ila te da ne polaze iz srca.kakvi nastaju u rastaljenom bakru i da to pod tvojim prstima kuca i drhti .izvadio je o ivotinji i primijetio putove koji vode ka mozgu. Rijeè je o sitnom.« U 3. stoljeæu pr. Tijekom karijer e bio je lijeènik rimskih gladija tora. primje rice one koji vode iz leðne mo dine. èak do te mjere da nastavlj a postojati nakon tjelesne smrti. Zamisao daje srce sredi te èovjekova pona an odr ala se do esnaestog stoljeæa. No Aristotel. Aristotelu je pomogla da zaklj uèi kako »sjedi te du e i nadzora voljnih p kreta. besmislene zabrinutosti. Kad sam studirao medicinu. mo dane ovojnice. daje srce va nije. Zatim je. prepoznao je jedinstvenu prirodu mozg. »Ljudi moraju znati da u ljudskom mozgu i samo u mozgu nastaju na a zad( voljstva. Pokazao je takoðer da o teæenje grkljanskog ivca dovodi d< gubitka sposobnosti glasanja... ustanovio je da njihovo o teæenje izaziv. grèki lijeènik Galen (130. Vjerov. odnosno oi to bismo u suvremeno doba m ogli nazvati »um« . nije se slagao sa svojim ui t eljem Platonom. ali nisu imale prepoznatljiv mozak. Mozak je manje va a organ. je da se um nalazi u glavi.. u papiru su su opisani simptomi pacijenta koji nije mogao pomicati jedan ud nakon te kih je dnostranih ozljeda glave te je izgubio sposobnost govora zbog ozljede sljepooènice . mora reæi da »ima bolest koju se ne smije lijeèiti«. goveda i ma mune te o viðenome vodio podrobne bilje ke.. »Vjera se nalazi ispod lijeve bradavice«. èini se. oblom ispupèenju smje tenom prilièno duboko usred mozga koje j . zatim ako mu c uri krv iz obje nosnice i ako mu je vrat ukoèen. noæu ili danju nadahnjuje strepnjor i strahom. dr ao gaje osjetnim sredi tem . Alkmeon.. pogre ke u zao èas. pr. mozak i um tada stekao uvid u rad ivèanog sustava i shvatio da mozak ima sredi nju ulogu u nadzo ru tjelesne i umne aktivnosti. radosti. èak su egipatski lijeènici znali kad bi moglo biti mudrije ne lijeèiti pacijent a aktivno. do 322.. nekoli ko tisuæljeæa prije nego stoje dr. Hijeroglifi nadalje opisuju tanke opne koje obavijaju ozlijeðeni mozak.

osjeæajuæi se kao da sam na umoru. da je hipof iza ivotno va na jer povezuje tjelesno bivstvo i duhovnu stranu.mogli kao jedno komunicirati i djelovati posredstvom hipofize kao spo ne. I dalje se bud im u tri sata ujutro u Los Angelesu. Descartes je vjerovao daje hip ofiza iznimno va na. Do kraja Napoleonskih ratova frenologija je bila sve priznatija kao naèin pr pozna vanja karaktera i osobnosti ljudi. Oni. Takozvani kartezijanski dualizam. ako ne i beskorisna. rani su neurolozi mogli poèeti gomilati dokaze kojima æe osporiti kartezijansko s hvaæanje.a time i u 1 rakteru pojedinaca .materijalno tijelo i potpuno netje lesni um . zamisao o fizièkom tijelu i a pstraktnom umu (koji komuniciraju preko hipofize). p opularnost stekla frenologija. A samo stoljeæe poslije. a poèetkom sedamnaestog stoljeæa francuski fi lozof Rene Descartes raspravu odvodi korak dalje. veæe su i ntelektualne moguænos Iz togaje. Galije postavio mno poèela te »znanosti«.. Fran cuska revolucija svojom je zloglasnom napravom koju je »popularizirao« dr. odnosno njezine kvrge i pupèenja. omoguæi mi ljenje. po njegovu mi ljenju. Zamisao o hipofizi kao sponi doima se èudnom i nije mi jasno kako je Descartes u nju povjerovao. Danas putnici mogu kupiti melatonin u zraènim lukama i tako se bor iti protiv jet laga. tovi e. Drugi su primjer pr ocjene paleoantrop loga. Uvrije eno je bilo vjerovanje da cerebrospinalna kuèina.e. Primjerice. odr ao se dugo. u Ka-liforniji. munolikih predaka. beèki lijeènik. s obzirom na to daje u sredi tu. Zatim je poèetkom devetna oga stoljeæa. Umjesto zamisli da um i njegove sposobnosti bezoblièni plutaju u eteru te da s mozgom i tijelom komuniciraju preko hipofize. Otac frenologije je dr. Oduvijek je bila zaogrnuta velom tajne. Svi mi stalno govore kako ona to èini izluèivanjem horm ona melatonina. ukaz uju na ono stoje ispod nje. no povijesni dogaðaji ojaèali su suprotna mi ljenja. tvorbe povezane s pamæenjem smjeste] duboko u mozgu . str ahote Prvoga svjetskog rata opskrbile su lijeènike i znanstvenike stalnim priljevo m svjesnih mladiæa s povredama mozga za promatranje. Za mene je hipofiza doista zbunjujuæa.stra nji dio hipokampusa. dakle prije negoli je zi nost doista mogla dokazati svoje tvrdnje. katkad imaju jedno mo dai podruèje . postajalo je sve jasnije da su razlièita i odvojena mo dana podruèja odgo vorna za razlièite vidove uma. Drevni hinduski mistici vjerov ali su da se u njoj nalazi ljudska du a. No uzimajuæi melatonin nisam si nimalo olak ao brojne prekoocea nske letove do drugog laboratorija u kojem radim. Franz Joseph Gali. Joseph Ig nace Guillotin znati eljnima ponudila obilje (procjenjuje se oko èetrdeset tisuæa) svj e e odrubljenih glava. m. jedinstveno jer je to jedina mo dana tvorba bez parnjaka. jer su zasebne. Potkraj 1790-ih. Zakljuèio je. Zahvaljujuæi tim postignuæim a. Galije prihvaæao da se um nalazi u mozgu. Mnc njezini prista e tvrdili su da se razlike u mo da noj arhitekturi . a time i mozaka. na temelju oblika njihovih lubanja. Izmeðu tih velikih povijesnih d ogaðaja zbio se napredak u fizici i osmi ljeni su bolji postupci mjerenja. Ustvrdio je da bi te sposobnosti. za promatranje. Ustvrdio je da bi ta dva zasebna i naizgled proturjeèna obilje ja . Stoje mozak veæi. veæi zato to su obilje ja povezana s njima oso bito d bro razvijena. na ih rani h. No kljuèno poèelo frenolo ke znanosti bila je da lubanja obi pop rima prema obliku mozga. poèelo se èiniti daje um proizvod mozga. jedno s a svojim uèenikomJohannom Spurzheimom.veæe od prosjeka. 19 KNJI NICU ZELINA Robert VVinston: LJUDSKI UM Jedna kvrga ili dvije? U srednjem se vijeku mislilo da su razlièita obilje ja sebstva sadr ana u razli tim tj elesnim tekuæinama. Premda nikad nije sjedio deset sati u zrakoplovu. Frenolozi su opipavali glavu te èak izv dili sl o ena mjerenja posebnim estarima kako bi utvrdili vjerojatnost da netl postane krim . pa njezina povr ina. naime. naime. poput londonski h vozaèa taksija.mogu osjetiti i vidjeti u ra zlikama u obliku lubanje. Premda su danas predmet porug te zamisli nisu posve bez osnove. vodenasta tekuæina koja okru uje mozak i leðnu mo dinu. èesto zakljuèuju o obilje jima hominida. danas znamo da osobe s uvje b nim pamæenjem. jer je pridonio su ivotu znanosti i religije. pa su zna nstvenici mogli opa ati promjene u elektricitetu i tlaku. Zna m da bi preko vidnih ivaca trebala reagirati na svjetlost dana i tminu noæi te tako upravljati tjelesnim satom. proizlazilo da su dijelovi mo zga za koje se m e ustanoviti da su veæi. trebale zauzimati i zlièita podruèja mozga. U osnovi n gova tumaèenja bila je pretpostavka da se um sastoji od zasebnih sposobnosi obilje ja.

Tak ozvani organ veselja podruèje je malo sjeverozapadno od tjemena. 2.glad. Jedan kirurg Medi cinske kole Kalifornijskog sveuèili ta nedavno je. posljedica atavizma. ZALJUBLJENOST. u okviru postupka ubla avanja epilep sije. 9. STUPANJE U BRAK. nego su takva mje avina oèiti h pogre aka.upravljanje. ekstravagantnih apsurdnosti.oèit dokaz bo anske kreacije.. Èini se tako da u osnovi pomnih mjerenja lubanja na temelju kojih su nacisti iznosili neke tvrdnje o rasama le e èvrsti elem enti tog stereotipnog mi ljenja. PREBIVANJE. STJECANJE. otpornost . ljubav izmeðu spolova.. privukao je pozornost javnosti objaviv i 1876. izvrsnost . BORBENOST.1 Organ veselja sretan je sluèaj za frenologiju jer dokazuje da moz ak u odreðenoj mjeri jest kutija neo21 Robert VVinston: LJUDSKI UM tovanje Odluèno 1. Cesare Lombroso. Usporeðujuæi njihove mjere s lubanjama neèovjekolikih primata. U Hitlerovoj Njemaèkoj oblik lubanje èesto je bio utv rðivan kako bi se lak e ustanovilo istinsko arijevsko podrijetlo ili otkrila latentn a idovska rasna degeneracija. mozak i um u umovima iskrenih i inteligentnih ljudi nema dvojbe o stvarnom neznanju. prisnost . VITATIVNOST.ivao elektriènom strujom i ona je pra snula u smijeh. Vjerovao je da se mjerenjem glave mo e zakljuèivati o kriminalnim sklon ostima osobe. talijanski l ijeènik i kriminolog. ljubimcima.obrana. Eto. politika . te prezira v rijedne besmislice koje dva mu karca koji se nazivaju znanstvenim istra ivaèima imaju drskosti predstaviti fiziolozima devetnaestog stoljeæa kao obrasce zakljuèivanja i i zno enja èinjenica. ozbiljan èasopis svojeg doba. . DESTRUKTIVNOST. besramnog iskrivljavanja èinjenica i besmi slenih citata iz Biblije da mislimo kako 20 Tijelo. I premda odavno diskreditirana. takvo je to smeæe.priprema. glazbene darovitosti i verbalnog pamæenja. PREHRANA. izvijestio je: Radovi dr. A.inalac ili ostane savjestan graðanin. OPREZNOST. Unatoè takvim povremeno neprijateljskim napisima. E. nekoliko je revnih kr æanskih teologa otkr ilo lubanjske organe za tovanje i èudotvorstvo . Dijelu la kovjernih graðana posjet frenologu uvelike je slièio dana njem posjetu vidovnjaku ili astrologu. Ubrzo su poslodavci od lokalnih frenol oga poèeli tra iti podatke o sklonostima kandidata za ponuðeno radno mjesto. TheEdinburgh Reviez v. imala je neugodne odjeke u dvadesetome stoljeæu. U Britaniji je. stvarn om licemjerju i stvarnom arlatanstvu autora.sila. No nisu joj svi komentari bili naklonjer Lipnja 1815. Njegov je pogled na obilje ja kriminalno-sti djelomi ce bio potaknut darvinovskim idejama i pretpostavkom daje primitivni èovjek nastao od majmuna. 8. jedna po jedna stvar. Frenologijaje bila zaslu na i zajo duhovitije tvrdnje. 5. frenologija se polako i oprezno poèela kretati u ispravnom smjeru. Britaniji te zatim u SAD-u. 6. Spurzheima ne samo da zalihama na eg znanja o èovjekovoj grad i ili njegovim funkcijama nisu dodali nijednu èinjenicu. osobito u Europi. frenologija je bila sve popularn ija. ljubav prema ivotu. RODITELJSKA LJUBAV. ljubav prema jednoj osobi. PRIJATELJSTVO. to podruèje mozga jedne pacijentice podra. frenologija iskori tena za uèvr æivanje uobièajenih tvrdnja i pred rasuda o klasama. 3. knjigu Kriminal ni èovjek (L'uomo delinquente). STALNOST. razboritost . TAJNOVITOST. poput one da su istoènjaèki naro di miroljubiviji zato to imaju manje glave. rasama i kriminalnosti. gomilanje. 4. A uz trideset pet podruèja glave odgovornih za obilje ja poput vjernosti. a svoja je zapa anja potkrjepljivao mjerenjima ivuæih i smaknutih zloèina ca. Galla i dr. Unatoè svemu. 10. Frenologijaje ubrzo preras okvire medicinski h i znanstvenih èasopisa te postala predmetom rasprave ozbiljnim popularnim tiskov inama. 7. recimo.dru tvenost. skrb o potomcima. do ao je do zakljuèka d a su kriminalci »zaostaci«. tj. tek . ljubav prema domu. n.

ugledanje u uzor. 17. 29. percepcija pobuda.vjera . C LJUDSKA NARAV.) koji je. promatranje. danas znamo da postoje mo dana podruèja o dgovorna. razvijan od polovice devetnaestoga stoljeæa usporedo s pobolj anim znanstvenim met odama mjerenja. 13. 16. Zahvaljujuæi pionirima na tom polju. No ta odvojena mozgovna podruèja nipo to nisu uzrok lubanjskih ispu pèenja. MOGUÈNOST. Godine 1828. Znamo da postoje dijelovi u kojima je pohranjen na rjeènik za tako uske teme poput imenovanja povræa ili dragulja. IDEALNOST. KONSTRUKTIVNOST. SAVJESNOST. izmeðu ostalih postignuæa. VRIJEME. 27.razmetanje. BOJA. pripisivanje uzroka uèinku. A da ne spominjemo podruèja koja. 18. induktivno zakljuèivanje. dosjeèanje polo aja. odgovorne osobe pretvaraju u lakomislen e. 35. barem djelomice. INDIVIDUALNOST.ustrajnost. Na alost po njega. ambicija . RAÈUNANJE. ugodnost. impulzivne i promiskuitetne izazivaèe sudbine. oèekivanje-poduzetnost. prvi klasificirao otisk e prstiju. 23. 36. poimanje trajanja. 34. VEDRINA.1869. a to je daje mozak kljuèni organ odgovoran za to tko smo.zabava. pravda-jednakost. pamæenje èinjenica. odmjeravanje okom. TE INA. Frenolo ka karta (Biblioteka Wellcome. bio je mo dana kartografija. profinjenost . dakle. Imamo. 33. Gali naposljetku nije bio na posve pogre nu tragu. Gali je tako pretrpio koban mo dani udar i njegova je vlastita glava zavr ila kao posljednji. 25. vid i druge osjete. NADA. odluka . izra avanje zamisli. Danas smo oèito stigli do toèke u kojoj posjedujemo jednu presudnu spoznaju o ljudsk oj vrsti.neumjereno 22. UZVI ENOST. raspoznavanje boja. ljubav prema velièanstvenosti . pomalo morbidan do datak njegovoj zbirci lubanja. SLUH. 31. divovska je i na svojem zavr etku ima najslo eniju mre u tana nih niti koje j e povezuju s drugim ivèanim stanicama. LOKALITET. VELIÈINA. spoznaju da »um« nastaje u mozgu. 20. D. 15. Najva niji postupak dolaska do te spoznaje . prijaznost . ivio je mnogo prije bilo kojeg suvremenog postupka dokazivanja mo danih funkcija. B. ili neuron. aljivost . Debela je gotovo poput ljudske vlasi (stoje . intuicija . TOVANJE. Dakle. dosjeæanje oblika. metoda . 14. PR IJATNOST. ODOBRAVANJE. koja nosi nj egovo ime. Kartografski proces medicinskoj je znanosti priskrbio neke od njezinih kljuènih po dataka.sustav .osnovna mo dana jedinica Shvaæanje slo ene unutarnje anatomije mozga biloje presudno znanstveno postignuæe. 19 DOBROHOTNOST. uglav nom zadu ena za ravnote u i usklaðenost pokreta. pobo nost-po tovanje. mozak i um visnih funkcija. OPONA ANJE. osjeæaj sklada i melodije. Meðu prvim anatomima koji su mikroskopom zavirili u mozak bio je èe ki profesor Johannes Purkinje (1787. USPOREDBA. UZROÈNOST. pa èak i za obilje ja pop ut religioznih iskustava.lakovjernost. .organizacija.12. 30. mentalna aritmetika. JEZIK. ivèana stanica. kao i za govor. ponos.èednost. ODLUÈNOST.dobrota. za pokrete. No. RED. preslikavanje . 37. 21. OBLIK. 26. U povije sti neurologije susreæemo mnoge ironije. ravnote a . to nipo to nije ne to to smo od vijek shvaæali ili stoje bilo opæeprihvaæeno.duhovitost . London) 22 Tijelo.penjanje. Purkinjeu se pripisuje opis prve stanice sredi njeg ivèanog sustava prepoz nate u malome mozgu. SAMOPO TOVANJE. 24. Mali mozak nabora-naje tvorba u stra njem dijelu mozga. DUHOVNOST. kao to smo vidjeli. mehanièka domi ljatost. 32. kad su ozlijeðena.ukus . ivèana stanica . 28.

London) . Meðu ima su nje na anatomija nju nih lukovica (mo dano podruèje uglavnom odgovorno za okus i njuh). graða hipokampusa (podruèja odgovornog za pamæenje) te. Za te iznimno va ne spoznaje zaslu ni su mnogi veliki an tomi medu kojima su i dobit nici Nobelove nagrade poput Santiaga Cajala panjolske i Camilla Golgija iz Italij e. »G raða im je zapanjujuæ apsolutno krasna. Radeæi uz svjetlost svijeæa u svojoj kuhinji koju je preuredio u primitivan laboratorij. 18 73. postala je poznata i pomogla je Golgiju d a naèini brojna va na otkriæa u patologiji. one u va emu mozgu jednakog su oblika po put onih mozgu riba. Golgi j e do ao iz Milana. Primjenom soli sr ebra nakon stvrdnjavanja tkiva u otopini kalijeva bikromata. tankim i nje nim izdancima kojima je povezana s drugim ivèanim stanicama. Cajal je poèeo izraðivati podrobne i prilièno lijepe crte e razlièitih dijelova mozga promatranih mikr oskopom. pod anestezijom«. zapisao je. Usporedo s razvojem svojeg rada. druge u drugome. dijela mozga u kojem se najèe æe nalazi. likovna mu je vje tina kas nije itekako koristila. pa ne èudi to mu je na Sveuèili tu u Paviji podignu o svojevrsno sveti te. ptica. bili su izlo eni 25 Robert Winston: LJUDSKI UM Crte neurona Santiaga Ramæna y Cajala (Biblioteka VVellcome. S vremenom je. naime. èini se.uzroènika malarije. nacrtao cijeli mozak. Naravno. budnom stanju. u snu.. Osim to su bili zanimljivi i dojmljivi. Ljudska se narav ne mijenja. uvjereni daje mo dano tkivo razgranata mre a uzajamno pov ezanih ivaca. gotovo nemoguæa. gmazova ili najranijih kralje njaka. neurona. tj. kako nije bilo fotografije. Veæ je samo t o posljednje postignuæe iznimno va no. na alost ne pri deblo Mozak s lijeve strane 24 Tijelo. èija sve veæa va nost u suvremenoj biologiji proizlazi iz èinjenice da poma e stanicama pri obradi bjelanèevina. no njegov je otac èvrsto od luèio da mu sin mora postati lijeènikom. spoznaje o mo danim tumorima. Sve su podrobniji bili i opisi osnovr. osjetni organ u tetivi te unutarnji ustroj staniène tvorbe koju nazivamo Golgijevim tijelom.. dakako. Svojom je tehnikom bojenja èak p ridonio boljem razumijevanju parazita plazmodija . Golg ijeva metoda. po sljetku susreli u znanstvenom suparni tvu punom gorèine. ivèane stanice smjesta pocrne. i to. Jim Bower. podruèje po podruèje. bilo je si jasni je da neke vrste stanica prevladavaju u jednome mo danom podruèju. temelj na mo dana jedinica. Njegovi podrobni crte i jo uvijek izazivaju divljenje. Ubrzo nakon stoje Golgi objavio svoju metodu srebrne boje. U to je doba mikroskopska fotografija bila. 23 Robert VVinston: LJUDSKI UM Vjerojatno je upravo ta velièina Purkinjeu omoguæila da ih prepozna pc mikroskopom i zatim nacrta. Izraèunato je da jedna Purkinjeova stanica sa sv jom golemom mre om m o e primati informacije iz èak dvjesto tisuæa drug stanica.« Potkraj devetnaestoga stoljeæa. mozak i um vi e razlièitom od dana njih znanstvenih zavisti. naposljetku je. stoje mo da zanimljiv podatak. obièni crte i. Golgi i njeg ovi prista e bili su. ne to kasnije. Netko je izraèunao.. pojedinaèna ivèana stanica sa svojim s iæu nim. studirao je medicinu na Sveuèili tu u Paviji. Cajal je bio sve uvjereniji daje neuron. ivotni su se putovi Golgija i Cajala n. zahvaljujuæi tehnici bojenja tkiva. pa s u toèni crte i bili presudni. a medicinu je stu dirao na Sveuèili tu u Zaragozi. dokazi koje je Cajal mogao pod astrijeti. kako se jo uvijek naziva. Santiago Ramon y Cajal roðenje u malom selu na sjeveru panjolske. neuroznanstveni k iz Kalifornijskog tehnolo kog institut prepun je hvalospjeva o Purkinjeovim stan icama: »Stalno su aktivne noæu. mo dane stanice. Kako æe se pokazati. To je bila osnova njegova neslaganja s Golgijem. crna reakcija. da u mozgu ima oko 26 milijuna tih stanica. no besparica gaje pri morala da napusti akademski posao i postane specijalizantom u Domu za neizljeèive kako bi zaradio za skroman ivot u mjesta cu Abbiategra-ssu. Karijera ga je dovela do polo aja profesora anatomije u Va lenciji. Usto.doista veliko zajednu stanicu) i otprilike je desetorostruko veæa od svih ostalih stanica malog mozga. po sluèajnom obrascu. Privlaèilo gaje slikarstvo. veæinom po povratku u sveuèili nu bolnicu. Taje reakcija i danas prilièno zagonetn a jer se dogaða samo kod nekih ivèanih stanica. otkrio poznatu srebrnu boju koju apsorbiraju ivèane stanice. dogodi se tzv.

. Mogli b ismo reæi daje on. Cajalova genija nost le i d jelomice u èinjenici daje. mnoga Brod-mannova podruèja izazivaju proturjeèja.skepsi i podsmijehu. napredovanje u Berlinu gaje zaobi lo . bio novèa no situiran. Mnogi su znanstvenici. usprkos njihovu suparni tvu. Njegova knjiga izdana 1909. opisao gaje kao osobu » irokih znanstvenih inte resa. Ubrzo nakon roðenja kæeri. U Leipzigu 1898. slo vi kao klasièno djelo. Pokazalo se. ipak bio dijete koje je znalo pone to o svoje ocu. uglavnom prema vrstama stani ca koje je opazio u njima. Studirao je medicinu u Miinchenu. èekao je do 48. Brodmann je napisao rad o kroniènim promjenama u mo danim krvnim ila ma. kad bolje poznajem psihologiju znanstvenika. Svako od tih podruèja oznaèio je brojem. rano æu te koæama na koje je stalno nailazio nastojeæi da znanos t prihvati nje gove ranije metode. Brodmann je opæenito bio u vrlo dobroj formi. a Golgi ne. zasigurno bio ve likodu an èovj ek.. a zatim nakratko u Berlinu. promijenio mjesto rada. Radio je u vicarskoj. On je utvrdio 52 zasebne mo dane regije. razbjesnilo i ogorèilo.tamo nji znanstveni krugovi nisu prepoznali pravu vrijednost njegovih pomnih opa anja. treba reæi daje grc zno pona anje prema Cajalu vjerojatno barem djelom ice bilo izazvano frustr. na sveèanos ti dodjeli Nobelovih nagrada u Stockholmu. neopjevani junak. Bilo mije devet kad je umro. Èini se da su se susreli samo jednom. Njegov ef Oscar Vogt. sretan i s krovom nad glavom. Za neurol ogiju se poèeo zanimati kad se zarazio difterijom. 17. to mi se èini posve nor26 Tijelo. Jer premda su i neki njegovi protivnici kritizirali i ismijaval njegov rad. Susret s poznatim Alzheimerom pobudio mu je zanimanje za anatomiju mo danog tk iva. VVurzburgu i Berlinu. ponovno u svojoj razmjerno kratkoj karijeri. pa je sa samo 42 godine umro od sepse. on je 1917. On je. dobio upalu pluæa i takoðer je nije shvatio ozbiljno. u dobi od 49 godina. Iz po tovanja prema uèitelju nijedan uèenik nema naviku rabiti istra ivaèke meto de koje nije nauèio od njega. Jeda n od razloga za to mije njegova smrt tako bolna sjeæanje je na smrt moga oca. pa joj je posvetio velik dio ostatka svoje znanstvene karijere. smogao snage da napi e pone to o Golgijevoj metodi: U prija njim sam odlomcima opisao iznenaðenje i èuðenje koje sam do ivio kad sam vlastitim oèima vidio krasne spoznajne moæi reakcije krom-srebra i izostanak bilo kakvog ushi ta u znanstvenom svijetu zbog njezina pronalaska. iznimno su do bro poznate. preuzeo je polo aj ravnatelja du evne bolnice Nietleben u Halleu. nego je bio sretan to æe imati vremena za svoje poslove. daje Cajal imao pravo. Korbinian Brodmann roðen je 17. pa je bio prilièno zadovoljan to se r azbolio jer mu je to omoguæilo da sredi papirologiju. mo dane karte k oje je u njoj objavio. mozak i um malnim. Zatim se uspravio u sjedeæi polo aj i preminuo. obolijeva od gripe. No 1906. dodijeljena im je zajednièk Nobelova nagrada za doprinos neu roanatomiji. pa sam. Korbinian Brodmann bio je suvremenik tog slavnog neuroanatomskog dvojca. ukljuèujuæi Golgija. Nije bio svjestan te ine svoje bolesti. koja je o d svih moguæih komplikacija uspjela izazvati apsces mozga. Cajalove crtt e dr ali samo umjetnièkim viðenjem mozga. Svejedno. Nakon rada u Tubingenu. za 27 Robert Winston: LJUDSKI UM razliku od Brodmannove kæeri.teoriju kojoj si s amo nekoliko minuta kasnije svojim predavanjem usprotivio Cajal. Èak i uz Vogt ovu potporu. kolovoza 1918. te da nije pretjeriva u nagaðanjima o onome to nije vidio. prikazi glavnih podruèja kortikalne funkcije. Jednoga gaje dana supruga vidjela kako prstom po krevetu radi pokrete kao da pi e. Kako objasniti takvu neobiènu ra vnodu nost? Danas. dobrog dara opa anja i koja vrlo marljivo iri svoje znanje«. no rijetko ju je tko doista proèitao. Golgi je prvi odr ao poèasno predavanje. 1916 . studenoga 1868. Stoga je. po tenja radi. s Margarete Francke. a neke su od tih oznaka jo uvijek u uporabi. a dotadje. godine. No kako suvremeni neuroznanstvenici stjeèu sve vi e spoz naja o radu mozga. Dodu e. prvorazredno samoljupca. ali . stoje Golgija. meðutim. iskljuèivo crtao ono stoje vidio. premda je rabio istu vrstu mikroskopa sliène tehnike boje nja. a zatim i od sepse . kojem dugu je velik dio svoje kasnije karijere. i kojem je ponovno naglasio svoju uvjerenost u neuralnu mre u . u jednu ruku. prvi put u ivotu. Sa svojom enidbom . naime. Zanimlji vo mij e kako je Santiago Cajal.

a najavne antropolo k skupove u njegov oj organizaciji dolazili su agenti i dou nici. pacijent koji je godinama nepokretan le ao na Brocinu bolnièkom odjelu. nije bio toliko sklon Gallu priznati za slugu za identificiranje gotovo istog mo * Nedavni skanovi Leborgneova mozga. koje u njegovo doba nisu uviji bile smatrane vrijednima. f iziku te francusku knji evnost. Opisao je irenje ti mora kroz vene. Brodmannovje rad temeljan jer je uz mo danu kartografiju ukljuèivao i i poreðivanje ti h karata s onima u glodavaca i primata. zadivila gaje i antropol ogija. Kako je zapravo bio erudit. govora«. u Rue de l'Ecole de Medecine 15.svejedno je to bila smrt koja se danas. > Lokalizacija mo danih funkcija Neposredno prije nego to su znanstvenici poput Brodmanna poèeli izraðiva karte slo enog mikroskopskog ustroja mo danog tkiva. zapisaoje: »Gali. skeniranja PET-om te identifi kacije kemikalija u razlièiti mo danim regijama . koje je ovaj nazvao »organ 14« i o sao ga kao s redi te za »pamæenje rijeèi«. diti u bolnicama Hotel Dieu i Bice tre te je postavljen za profesora patologije n Pari kom sveuèili tu. i sigurno ne bi zbila. No danas se izraðuju nove karte. Broca je 4. . To mo dano podruèje. pokazuju daje ozl ijeðeno podruèje zapravo bilo dosta veæe nego stoje Broca opisao.« Usprkos tom komplimentu. i Broci je slava bila zajamèena. Diplomirao je i matematiku. je imao neporecivu zaslugu u postavljanju velikog naèela cereb ralne lokalizacije. tilo jezika. Njeg ovo je stanje bilo toliko poznato meðu njegovateljima da su mu nadjenuli nadimak »Ta n«. Brocaje otkrio leziju na povr ini lijeve strane èeonog re nja njegova m ozga. travnja 1861. a samim time i dobru dr ave. mo e se reæi.uglavnom osamdeset ili vi e godina p oslije njegove sm ti. koje je bilo.* Leborgneov konzervirani mozak danas je izlo en u pari kom muzeju Dupuvtren. ponajprije policija i Katolièka crkv a. Paul B roca odluèio je naæi mozak prikladan za prouèavanjt 28 Tijelo. blizu postaje podzemne eljeznice Odeon. mozak i um Lijeva mo dana polutka s oznaèenim Brocinim podruèjem i poèeo je tra iti pacijenta s te kim govornim poremeæajem. Godine 1861 . Brocaje na ao slièna o teæenja u istome dijelu mozga kod èak 25 pacijenata koji su izgubil i sposobnost govora. mnogo bliskije na em shvaæanju kako r di mozak. Regiju povezanu s njom otac freno gije nazvao je »organ 15«. Do 1863. umro je od sepse i gangrene desne noge. Paul Pierre Broca bio je jedan od najbriljantn jih mladiæa na studiju medic ine u Parizu. kad imamo bolje antibiotike. Aubertin je bio uèenik fre nologa Galla. U to je doba rasprava o znanju o èovjeku sm. Dakako. Kad je umro. Brocaje velikodu no odao poèast omalova enom frenologu Gallu. Ubrzo je poèeo r. Leborgne. no taj g je interes uvalio u priliène nevolje. uhodil i nadzirale svaki njegov korak. Njegovi poku æ ji popular izacije toga podruèja znanosti doveli su do toga da su ga stalno slije dili polica jci u civilu te daje prokazivan kao podrivaè. poèetna toèka ovostoljetnih otkriæa u fizi ologiji [mozga]. Pari ke su ga vlasti. postalo je poznat o kao Brocino podruèje. temelji Brodmannovih zamisli.. lijeva donja èeona vijuga. g. U policijskim je dosjeima st ajalo daje »sun njiva osoba«. Saznanje da su odreðena mo dana podruèja va na za pojedine funkcije bilo je va an korak naprijed u povijesti neurolog ije. utjecaj manjkave prehrane na pojavu rahitisa i nasljedno prc padanje mi iæa zbog mi iæne distrofije. Usto je na do brovoljcima iz redova sti denata medicine mjerio temperaturu ko e lubanje tijekom raznih mentalni aktivnosti. pa je bio uvjeren daje sposobnost govora lokalizirana u pred njem dijelu mozga. gdje je diplomirao s dvadeset godin.. Doveo je do mnogo b ljeg razumijevanja m oguæeg naèina rada razlièitih podruèja kore velikog me ga. Desna strana Leborgneova tijela bilaje oduzeta trid esetak godina i na bilo koje pitanje mogao je odgovoriti samo rijeèima »tan-tan«. trana protivnom opæem dobru. barem uopæeno. Tjedan poslije. 29 Robert VVinston: LJUDSKI UM danog podruèja pedesetak godina prije. obranjeni su t ek nakon pojave tehnika poput m gnetske rezonance. prisustvovao predavanju Ernesta Aubertina u An tropolo k om dru tvu koje æe mu promijeniti ivot. Imao je iznimno i staknutu karijeru. koji se èuva u staklenci. drugi su se posvetili oj æenitijem prouèavanju mozga.

Osamdeseti h godina devetnaestog stoljeæa postajalo je sve jasnije da bi mozak mogao stvarati elektriènu aktivnost. Prije Prvoga svjetskog rata zapoèeo je s pokusima na ivotinjama . no njihovi su rezultati uglavnom bili neuvjerljivi i beskorisni. ona bi stala naglo prodirat i u zaposleni dio mozga. lijeènik na medicins kom fakultetu u Liverpoolu. Fulton je uzeo stetoskop i prepoznao zvuk koji klinièari obièno nazivaju tihi » um« . morao im je skinuti gornji dio lubanje. U kasnijim antomski istra ivanji ma usporeðivao je velièine mozgova uzetih iz mu kih i enskih eva. ostala pukotina. a kako bi spojio primitivne sonde na povr inu moz ga. tzv. No premda su mjerenja mo danog krvnog protoka posljednjih godina postala va an dio p raæenja mo dane aktivnosti. Dok se obuèavao za lijeènika u Bostonu. Mjerenje mo dane funkcije Jedan od meni najdra ih trenutaka bio je kad sam dobio prvi stetoskop. p . stoje bio pogled koji su dijelili mnogi znanstvei ci (osobito darvinisti) njegova doba. ali moja je ski pina bi la zadivljena. U javnosti slovio kao dobar govornik i zabavan pripovjedaè te velikodu an i suosjeæaj. No veæ je 1902. èuo je za pacijenta s postupnim si. nehajnije. Od te li u bilo koju klinièku bolnicu. Nakon operac ije pacijentu je u lubanji. kad je radio n( 30 Tijelo. bljenjem vida nad kojim nije uspjela operacija otklanjanja abnormalnih krvni ila u potiljku. Fulton je zakljuèio da ga uzrokuje zapletaj krvnih ila u vidnom p odruèju te daje duboki zvuk koji obojica èuju bio zvuk kaotiènog protoka krvi. kr æanin. To gaje dovelo do oèitog (al i pogre nog) zakljuèka da mu karci pametniji od ena. Kak o smo napredova nismo morali slu ati samo zvukove disanja ili rada srca. Nadogradio je stetoskop tako da su pojaèane zvuène vibracije mogle pomicati iglu bubnja koji je bilje io promjene u zvuku protoka krvi.krvare nje iz mo danih ila bilo je r to stoje dvadesetak godina prije toga krajnje pomno do kumentirao u svoj monografiji od devet stotina stranica. Zvuk se osobito pojaèavao kad bi pacijent poku ao èitati. njana kost. mozak i um to zahtjevno. na ao nekoliko osoba o teæene lubanje. stoje umna aktivnost intenzivnija. Prvi koji je mjerio mo danu elektriènu aktivnost u èovjeka vjerojatno je bio Austrijan ac dr. izjavio je. Bez namjere da zadivi kolege. U tom dobu razmjerno primitivne anestezije. na polo aju senatora.zvuk pulsirajuæe bujice izazvane turbulent im protokom krvi. um bi postajao ne t glasniji. kojim < se dièiti noseæi ga oko vrata il i. Tek su 1930-ih razvijene elektrode dovoljno osjetljiv e za rutinsko bilje enje promjena u naboju kroz kosti i ko u lubanje. Ri-chard Caton. Kad se vratio iz rata. Tako o premljen. pa su pokusi koji su u to doba najvi e obeæavali bili upravo on i koji su poku avali uhvatiti te slabe signale. mozgu je potrebno vi e kisika kako bi dovr io svoju zadaæu. otvaranje lubanje nije ba bio postu pak primjenjiv na ljudima. pa je krvni protok jaèi. Godine 1928. Hans Berger. Nekom okrutnom ironijom. prikladnih instrumenata za to dugo nije bilo. pa je primitivnim elektrodama i galvanometrom poku ao otkriti mo e li zabilje iti slabu elektriènu aktivnost. pa s e zadovoljio otvorenim plamenom. Elektriène impulse bilje io je pomoæu zrca la spojenog s tankom zavojnicom. Kad se politièka klima u Fra ncuskoj pi mijenila. a ensk 180 grama manje. Bolji stu denti èak 5 slu ali vrat. ubrzo po slu benom imenovanju um je zbog puknuæa mo dane aneurizme . prouèavaoje to se zbiva s mozgovima majmuna i zeèeva kad se prema njihovim oèima usmjeri svjetlost.Broca nije uvijek imao toliko sreæe s istra ivanjima. vjerojatno je bio prva osoba koja je »snimila« mo danu aktivnost. na mjestu gdje je ukl. Dak le. Pokazalo se daje prosj eèna masa mu kog mozga 1325 grama. Elektriènih svjetiljaka jo nije bilo. prebaèenog preko ramena. zrcalnog galvanometra. izuma lorda Kelvina . jer kad bi pacijent otvorio oèi da se poslu i preostalim vidom. tj. dakle dok je bio ob èan sta ist u bolnic i Peter Bent Brigham. i he i potpuno nejasne zvukove u di nom sust avu. ponosne poèetnike i novije studente jo m jek æete prepoznat i po »dizajnerskom« modnom dodatku. pa je uobièajen izazov bio o glumiti da èuje um kad je to bilo gotovo nemoguæe. Dok sn bili studenti na i bi efovi od nas uvij ek zahtijevali da oslu kujemo udaljene. a ja se sjeæam da sam jednom prigodom zbunio svojeg postarij e pacijenta i sebe oslu kujuæi njegovo koljeno. stetoskopu. Nisam èuo ni ta. Iznimno domi ljati Fulton èakje razvio vrlo prim itivan stroj za »snimanje«. John Fulton do ao je do novog otkriæa kad je poslu ao potilja pacijentove glave. Brocaje 1880. Mu karac se alio da svaki put kad otvori oèi èuj dubok i glasan zvuk. svoju karijeru okonèao na polo aju izabranog èla: g ornjeg doma francuskog parlamenta.

danas se rabe samo izotopi s vrlo kratkim vremen om poluraspada . p sve bezopasan i inertan. No ubrz o je shvatio da mo e mjeriti slabe oscilacije u elektriènim signalima koji se 31 Robert Winston: LJUDSKI UM pojavljuju spontano.najvi e do nekoliko minuta. zraèenje æe biti jaèe. Uporaba radioizotopa Tijekom 1970-ih ekipa danskih i vedskih istra ivaèa otkrila je novu tehnik Odmjeriv i k olièinu zraèenja Geigerovim brojaèima. Istodobnom obradom nekoliko mil ijuna tih oèitanja. to omoguæuju napredna raèunala.) No bez obzira na grubost postupka. Mo e se reæi i prolazi kroz svojevrsnu renesansu u toj vrsti istra ivanja. lupkanja prstima te èak zami ljanja kako èine nagle pokre te.da bi u glavu u la dovoljna kolièina ksenona trebalo je ruèno ubrizgati injekciju izravno u ka-rotidnu arteriju. sna ni mu k arci iz mjesne vatrogasne postaje u Lundu.« Bio je protivnik nacistièkog re ima. krupni. Nakon to su ubrizgali ksenon. skandinavski su znanstvenici njegovo kretanje kroz mo dani krvotok mogli pratiti Geigerovim brojaèima koje su dr ali blizu glave pacijent a. dosta iznenaðujuæe. buduæi daje 1938. ubrizgali su siæu nu ko èinu radioaktivnog plina u i pitanikov krvotok. mozak i um nekoliko sati do nekoliko dana. naime. Ono stoje Berger u njemu. kojih se uzorak i frekve cija mijenjaju tijeko m aktivnosti. Radioaktivnost neke tvari obièno se izra ava njezini m vremenom poluraspad vremenom potrebnim da se polovica njezinih radioaktivnih a toma raspadn Spojevi kratkog vremena poluraspada va ni su u medicinskim mjerenjima ji pacijenti primaju samo brzo opadajuæu kolièinu zraèenja u vrlo malim dozam U svrhe u koje su nekad rabljeni radioaktivni izotopi ksenona. a rezu ltantne gama-zrake oèitavaju se dok ispitanik obavlja zadanu aktivnost. Opsjedao gaje strah da bi drugi mogli prisvojiti njeg rad i proganjali su ga m nogi proma aji koje je uèinio tijekom tridesetogod njeg bavljenja tim podruèjem. plakao je govoreæi: »Ali u N maèkoj nisam toliko slavan. Ponovno je na ao nekoliko osoba s o teæenjima lubanjskih kosti ( to nakon ratnih pusto enja u Njemaèko . Sama injekcija nije bila ba ugodan do ivljaj . slovi kao prijelomnic. Do razmj erno nedavno mislilo se daje gol vo beskorisna za istra ivaèe koji nastoje izolirati mo danu aktivnost povezai s odreðenim mislima ili osjeæajima. Elektroencefalografija (EEG) ogranièena je metoda kad je posrijedi m renje mo danih funkcija. nije bilo prete ko). Ona je. konaèno dobio meðunarodno p znanje na Pari kom psihologijskom kongresu. Jedan od njih sastojao se od podra ivanja elektrodom jedne strane mozga i pr aæenja hoæe li se na suprotnoj strani pojaviti bilo kakvi primjetni impulsi. Iz tih ranih mukotrpnih pokusa roðena je tehnika pozitronske emisijske tomogra fije (PET). U PET-u se u krv ubrizgava radioaktivna tvar kratkog vremena poluraspada. bili prvi ritmovi u fiziolo giji ljudskog mozga. bio ist ran sa S euèili ta uJeni. alfa valovi. te ka i oprezna. mi iæavi mu kar ci bili bi vjerojatno najgori kandidati za takvu vrstu postupka jer su skloni on esvijestiti se èim ugledaju iglu. Tri godine poslije oduzeo sije ivot objesiv i se u b nici u kojoj je r adio. Berger je bio neobièna osoba.. Radioa tivni izotopi s vremenom se raspadaju i napos ljetku gube svoju radioaktivno. mo e se naèiniti trodimenzionalna slik . neuroznanstvenoj povijesti. no nekolikoje nje govih izotopa radioaktivno. broji do deset ili razmi lja o lijepim stvarima. primjerice . znanstvenici su uspjeli naèiniti slike protoka krvi kroz mozgove ispitanika dok su ovi obavlja li zadaæe poput slu anja govora. te raznim naèinima mjerio njihovu mo danu aktiv nost. (Po mojem iskustvu. naime. Svoje pokuse provodio je najstro oj taj nosti. prilièno neselektivan oblik praæer mo danih elektriènih signala . objavljen 1929. No u posljednja je tri desetljeæa elektroe cefalografija unaprijeðena i uvelike se rabi u neuropsihologiji. opisao. koji su ivjeli c 32 Tijelo. kad nema umjetnih podra aja. Taj rad. Nikoga nije pu tao u laboratorij. u sklopu kojeg skovao p ojam »elektroencefalogram«. P in koji su uporabili bio je ksenon. krupni. a kolegama nikad nije sr minjao to istra uje . ajedin i ispitanici koji su to mogli podnijeti bili su.oèeo je rabiti napredniju opremu koja je u meðuvremenu postala dostupna. pretpostavljam. a itlerov uspon pratio s rastuæom gorèinom i poti teno æu. Logika je bila sljedeæa: to veæi krvni protok. Kad j e 1937. poput televizijskog prijamnika koji poku a »uhvatiti« sve postaje odjednom.

bila je potrebna vojska fizièara. imao je vrijeme { luraspada od sedam minuta. spust se njima te odsprintao dvjesto metara do stra nje strane prizemlja bolnice. Izotop koji je ta lij da mogla apsorbirati i koji je stoga pr ogla en prikladnim. Jedan od mojih kolega. i n enjera. nedvojbeno je bil o rijeè o postupku velikih razmjera. goto vo nasumce razbacanih pokraj zatvora Wormwood Scrubs. On je z atim sjeo na bicikl i bjesomuèi vrteæi pedale stigao do vanjskog zida. izdvojenih zgrada za ambulantne bolesnike te ratnih skloni ta i monta nih obj ekata. Kad sam 1969. Nakon brojnih uvj ravanja kroz t e ka drvena vrata. kao vrlo mlad lijeènik i istra ivaè prvi put do ao u Hammersmith. Nemam pojma je li pacijen èina do titna lijezda bila pozitivna na Ge igerovu brojaèu. usto. Jedna moær 34 Tijelo.za tomograf u londonskoj bolnici Hammersmith. iz cik trona mo e don ijeti za èetiri i pol minute. bolnièki prostor bio je idealan za progonjenika koji tra i privremeno skrovi te . golema mre a. Kad je privezao vreæicu s boèicom. pripremljen za ubrizgavan pohranjen u priklad nu boèicu i zatim u platnenu vreæicu. Kao skup betonskih i drvenih zdanja. Bio je. No te koæa je bila u tome stoje sva pozornost koja . bio je takoðer rabljen za stvaranje r adioaktivnih nukleotida za ubrizgavanje u pacijente koji su morali biti snimljen i nekim drugim tehnikama. Jedan od takvih zatvorenika bio je George Blake. mogao biti sigurno donesen iz ciklotrona udalje nog oko èetiri s tine metara. Strojevi su bili golemi i skupi . bicikl i tap z a pecanj velikim koturom bili su spremni. mladi lijeènik. S vremena na vrijeme neki od pustolovnijih gostiju Krune iskrali bi se preko zida pokraj strogo èuvanog kril a i u li na bolnièki posjed. koliko neskladnome skupu razlièitih zgrada. Mozak je s niman kad je dobrovoljac promatrao prazan zaslon te ponovno kadje na zaslonu bil a. atomsk i pijun. Pose bno 33 Robert Winston: LJUDSKI UM se nezgodnim pokazao pri poku aju ubrizgavanja izotopa kratkog vremena { luraspada u pacijente koji nisu bili u tomografu. otvorenje najbl prozor na gornjem katu zgrade ciklotrona i boèicaje baèena okomito u mre koju je dr ao lijeènik na parkirali tu. Probe su protekle bez te koæa i utvrðeno da se ampulu. d kata ispod endokrinolo kog odjela. Prezaposleni sta is t istrèao je nekoliko probr trkova kako bi taj iznimno vrijedan izotop. Ham-mersmithski ciklotron. ] ko bi utvrdio kako joj funkcioni raju do titne lijezde. bri no smje tenome u zg di u kojoj se nalaz io ciklotron.mozga tijekom izvoðenja zadaæe. taman naèinj en i uklopljen u t\ nositeljicu. potreban i mali nuklearni rea ktor. nije tol iko nalikovala uobièajenoj bolnici. oprezno r pipao druge ljestve koje je sa suprotne strane èvrsto dr a o pomoænik. Kad je izotop izvaðen iz stroja. pa se zakljuèala u zahodu. Dvije aluminijske ljestve. Pokraj prozora postavljenje tap pecanje s kotur om. velièinom i oblikom nalik pravom spremniku izotopa. odakle je u pravi èas spu tena nit iz k otu tapa za pecanje. kemièara i raèunalnih operatera. zgrada od opeke. Ali pacijentica je u m ðuvremenu osjetila zov prirode. Premda je PET bio korak naprijed. primjerice. Tako su fiziolozi i psiholozi mogli saznati koji je dio mozga aktivno povezan s èitanjem. neka rijeè. prostorija stare u bo nice. ali ne ba prikladan za nekoga tko poku ava urno stiæi s jednog mjesta na drugo. lijeènik je dao znak i iz top j e podignut kroz prozor sobe glavne sestre odjela. ciklotron. dobic zadaæu snimiti vrat pacij entice smje tene na drugome katu glavne zgrade. ponajprije zami ljen kao moguæi naèin davanja du boke rendgenske terapije oboljelima od raka. za stvaranje izotopa kratkog poluraspada koji ispitanika neæe pre vi e ozraèiti. pacijentica je izi la. primjerice. uspeo se uz n jega ljestvama. Na jutro ubrizgavanja Geigerov brojaè i pacijentica bili su spremni. Slika zaposlenog mozga Ciklotron u Hammersmithu bio je iznimno va an preduvjet za konstrukcijuje nog od p rvih europskih pozitronskih emisijskih tomografa za snimanje mozg Uporaba tvari s radioaktivnim kisikom ili radioaktivnom glukozom omoguæi je istodobno mjerenje m o danog krvnog protoka i metabolizma. pa joj je preznojeni èk medicinske ekipe usp io ubrizgati izotop malo vi e od dvije minute prije rol -jo uvijek neoboreni hammer smithski rekord. mozak i um tehnika koja je dosta brzo uvedena bilo je substrakcijsko skaniranje. Njezin krevet pribli en prozoru na drugome katu.

a poslje dnjih se godina MR sve vi e rabi umjesto starih slikovnih tel nika. imao sam èast upoznati profesora Richarda Ernsl iz vicars ke. Posljednjih ji godina d . Dok sam pisao ovu knjigu. MRje »tehnika snimanja mozga za masovnu upe rabu«. vrlo tih. za psiho logijsku procjenu slu ne funkcije jer je tomograf. 1 svakom sluèaju. u takvim je istra ivanj ima osobito preporuèljivo kao ispitanike izbjegavati ene i djecu . Etièk a povjerenstva opravdano su oprezna pri odobravanju tehnika koje obuhvaæaju PET ko ji bi ispitanika mogao izlo iti bilo kakvu suvi nom riziku ozraèivanja. Veliki je nedostat ak PET-a to ne dopu ta uzastopno snimanje. MR ne samo da daje iznimno jasne snimke u kratkom vremenu. Na temelju mnogih oèitanja iz malo drukèijih kutova i raèunalnom obr. i to. to donekle oslikava èinjenicu da se mozak koji stvara velika ir telektualna postignuæa najèe æe ne razlikuje od »obiènih« mozgova. Tehnika daje zadi vljujuæe trodimenzionalne slike. nij e mu bilo suðeno da nam omoguæi stvaranje podrobne karte svjesnosti. Ukratko. a djecu zbog mnogo stro e granice prihvatljivosti i sigurnosti postupaka. Molekule u razlièitim tkivima vrte se malo drukèijim brzinam pri èemu emitiraju signal koji prepoznaju nizovi osjetnika povezanih s raèi nalom. buduæi da velik broj neurolo kih istra ivanja iziskuje pono vno promatranje istog ispitanika u drukèijim uvjetima.. zatim za tra enje tumora (koji obièno imaju visoku metabolièku aktivnost) te za snimanje osoba kod kojih se ne mo e rabiti magnetska rezonancija (MR). Ko lièina kisika koj nosi »mo dani« hemoglobin mijenja stupanj u kojem on remeti magnetsko p( lje. razmjerno pristupaèna tehnologija kojom se gotovo svaki znanstveni] mo e poslu iti kako bi provjerio svoju hipotezu. primjerice. napose ako mu je s vrha istra ivanje. Dakle. da prenosi kisik. Danas gotovo svaka velika bolnica posjeduje magnetni rt zonator. Èini se daje ponovlje na izlo enost èak i vrlo jakim magnetskim pi ljima bezopasna. PET se takoðer uvelike rabi za istra ivanje lijekova koji bi mogli djelovati u mozgu. pigmenta u crvenim krvnim stanicama. osjeæao bih se spokojno. a ne lijeèenje. Povrh toga ne iziskuje da njime upravlj cijela kohorta osoblja. PET-u. r ecimo. dobio Nobelovu nagradu za izniman doprinos pobol sanju tehnolo gije magnetske rezonancije. Molekule je zatim moguæe izbaciti iz osi tako da ih se izlo i impuls radiov alova. Opetovano bi izlaganje zraèenju bilo tetno. va an korak naprijed bila je funkc onalna magnetska rezonancija ili fMR. dj elomice zbog svoje skupoæe. funkcija dopamina. va je mozak posve normalan. koji je 1991. nego je jeftiniji od PET-a. a ne samo krvni protok. »Profesore.ene zbog moguæe tru dnoæe. nije bilo suðeno da bude tehnologija koja æe to shvaæanje zbaciti s prijestolja. postavimo li osobu u jako mag netsko polje. p k. K ao stoje opisuje John McCrone. pri ao m je tehnièar i rekao.je pridavana proizvodnji izotopa i smi ljanju fizike procesa snimanja znaèila da naj bolji u upravljanju strojem nisu bili znanstvenici koji su provodili istra ivanja o radu mozga. Alija nisam do bio Nobelovu nagradu. MR nije posljednja rijeè u tehnologiji mo dane kartografije. primjerice kla siènog rendgena. PET ima ogranièenu razluèivost. Nako n to su sve fotografije bile snimljene. premda nam je PET dao neke vrlo uzbudljive trodimenzionalne prikaze mozga na djelu. pa se MR uvelike rabi za uzastopna istra ivanja mozgova di brovoljnih ispitanika. psihologija u neku ruku bila robom novonastal og raèunalstva. Ona iskori tav a svojstvo hemoglobin. a sumnja se na postojanje komadiæa metala u lubanji. Mo e pratiti vrlo specifiène pokazatelje m o dane aktivnosti. molekule u tijelu postavit æe se poput siæu nih igala 35 Robert Vtfinston: LJUDSKI UM kompasa. Prihvaæeno je bilo shvaæanje da ljudski mozak nije ni ta vi e od vrlo slo e og logièkog stroja èija æe se kopija moæi naèiniti èim postanemo bolji programeri. a to je veliko ogranièenje. Magnetska rezonancija pokazala se izni mno va nim instrumentom u kognitivnim i mo danim istra ivanjima. U knjizi Ljudski inst inkt potanko sam objasnio snimanje MR-om. zanima li istra ivaèa. Taj veliki znanstvenik prilièno mi j poti teno isprièao pr ièu o tome kako je nedavno sjedio u MR skaneru radi sn manja vlastitog mozga. Usto.. dom mo e s e konstruirati trodimenzionalna slika velike jasnoæe. za razliku od magnetnog rezonat ora koji ga je zamalo istisnuo.« Da meni tehn èar to ka e. U ne to novije doba. pisac u New Scientist i autor knjige Going Inside . koliko znam bez rizika. U to je doba. takoðer. Danas se stoga PET uglavnom rabi za specifiène indikacije za koje je potrebno saznati toèan protok krvi. PET mo e biti poprilièno va an. naime. ali ponajprije zbog ogranièenja koja bi vjerojatno prati la svaki proces koji obuhvaæa ubrizgavanje radioaktivnih tvari. pa snimke mo danih organa nisu o tre. Stoga. Koristan je.

Veæina tih pokusa raðena je na laborato rijskim ivotinjama. bile su dobri elektrièni vodièi. Posljednjih je godina njegov rad na londonsko University Colleg eu vi e usredotoèen na mi iæe. a manje na ivce. Zanimale su je stanice koje ! ste u. Hodgkin i Huxley izazvali su revoluciju uvoðen jem siæu ne elektrode izravno u ivèanu stanicu. dijete u izvanredno darovitoj znanstvenoj obitelji. Hodgkina se dr i jednim od najveæih fiziologa pro loga stoljeæa. a u rijetkoj atmosferi na tri do pet tisuæa meta37 Robert VVinston: LJUDSKI UM ra bilaje sklona sna nom iskrenju bez najave. Nisu imali sreæe samo u jednome smislu . Prouèavanje rada pojedinaènih neurona Jedan od najva nijih napredaka znanosti o mozgu bio je razvoj metode utvrðivanja to p ojedina ivèana stanica radi u odreðenom trenutku. k. Zanimanje za mjerenja pojedinaènih ivèanih stanica potjeèe iz 1940-ih i prekrasno produ ktivne suradnje dvojice iznimnih znanstvenika Andrewa Huxleyja i Alana Hodgkina. nj govje ratni rad nedvojbeno spasio nebrojene ivote i bio jedno od n ajva nij obrambenih postignuæa u novijoj vojnoj povijesti. a mjes ec dana kasnije Britanija je bila u ratu s Njemaèkom. Od njegovih se iskustava zasigurno dizala ko sa na glavi. Rat je takoðer p roveo baveæi se radarima. a njihovo prepoznavanje te ko. pa mu je Ministarstvo rata nalo ilo da se bavi radarima. uporabljiva je sa mo u posebno konstruiranim.lignje -uhvaæene u moru pokraj Plymoutha. Bu duæi da su signali tako slabi. Godine 1902. Ni blizu svojim oèekivanjima. a MEG mo e snimit 36 Tijelo. i to doslovce. Njihova se genijalnost zrcalila i u èinje nici da su se dosjetili rabiti ivotinje s neobièno velikim ivèanim stanicama . poput mi iænih. jerje njegovoj opremi trebao napon od 15 000 volta. Radio je na terenu i mnoge je sate proveo leteæi privezan u skuèenom p rostoru u repu borbenih zrakoplova.aljnja pobolj anja ponudila magnetoencefalografija (MEG).do otkriæa su do li srpnja 1939. S vremena na vrijeme zapravo nalazio u sredi tu elektriènih izboja opreme kojom je bio okru en. jo uvijek govorim o anici debljine ljudske vlasi.. Relevantniji za n euroznanost bio je pionirski rad Ang lique Arvanitaki. kosa i lubanjske kosti ne ometaju promjene u magnetskom polju koje se zbivaju u mozgu. skromno je iskazao tovan Hodgkinu kao svojem uèitelju. Nobelove nagrade dodijeljene ovim velikanima pone to su zasjenile va no ranijih rado va na mikroelektrodama. Uvelike je pridonio razvoju radara u borbenim zrakoplovima kako bi piloti mogli prepoznati bombarde re Luftwaffe. Ona je secirala divovske . za svoj rad nagraðeni Nobelovom nagradom. Zajedno s Huxleyjem. jedna od v elikih prednosti MEG-a jest njezi na brzina. Takoðer poput Hodgkin napos ljetku je postao predsjednikom Kraljevskog dru tva. koji su 1963. no èak i tada pokuse mo < pokvariti najmanji pokret. Poput Hodgkinova. fMR tijekom nekoliko sekunda. Druga znaèajn a prednost nad EEG-om (kad pozadinska elektrièna aktivnost mo e poremetiti sliku) je st da ko a. i vi e razvijajuæi radare za topni tvo i bojne brodove. izol iranim sobama. Prouèavanje zasebnih stanica mjerenjem njihove elektriène aktivno sti va na je alternativa promatranju podruène mo dane aktivnosti koja nam omoguæuje da v idimo to pojedini elementi rade unutar regije koja nas zanima. Pozitronski tomografi mogu mjeriti ono to se u mozgu dogodi ti jekom nekoliko minuta. Kako se misli pojavljuju i nestaju u djeliæima sekunde. bio jednako n adaren student u Cambridgeu. Govoreæi u Stockholmu. otkrili su da potencijal u mirovanju unutar stanice iznosi -60 milivolta te da tijekom ivèanog impulsa raste do vr nih +40 milivo lta. Poput mnogih dobrih znanstvenik zadr ao je osjeæaj mjer e glede svojih postignuæa. prikazao je elektriènu aktivn ost ivaca te proces »okida-nja« impulsa. mu je dodijeljena zajednièka Nobe lova nagrada. osjetljiv. Alan Hodgkin bio je briljantan znanstvenik (i pomalo se amaterski bavio matemati kom). stoje najutjecajn polo aj u brit anskoj znanosti. Ida Hyde konstruirala na Harvardu siæu ne stakl ene cijevi promjera tri mikrona. Do li su do iznenaðujuæeg otkriæa. mozak i um tisuæinku sekunde. svaka teh nologija koja ih mo e pratiti vjerojatno æe postati koristan instrument. Andrew Huxley. No prostorna joj je razluèivost mala i ne previ e razlièita od EEG-ove. Kako ih je napur la slanom vodom. tehnologija s posobna oèitavati maju ne tragove emitirane magnetske aktivno sti. Ipak. dakle promjera pola milimetra. Kad ka em »velika« ivèana stanica.

nije etièno ponavljati pokuse samo zbog manjih pobolj anj a. Postoje li dokazi da ivotinja ne prest aje trpjeti bol nakon pokusa. Ali imamo takoðer va ne moraln e obveze prema ivotima i dobrobiti ivotinja. Jedno nedavno istra ivanje hipokampusa obuhv. moraju nastaviti. Treæe. mozak i um velikog broja ivèanih stanica pri zajednièkom radu zasigurno krije mnoge putove k bol jem shvaæanju prirode ljudskog uma. a ivotinjama se daju sredstva protiv bolova. Tu postoji sna an moralni imperativ. Pokazala je. ali prouè vanj 38 Tijelo. Kao to æemo stalno viðati u ovoj knjizi. mo danih o teæenja u novoroðenèadi. k ognitivna neuroznanost. Iznenaðujuæi roj mo danih istra ivanja. meku aca.svodi se na najmanju moguæu mjeru. ugleda togod ili. mo emo toèno mjeriti njezinu aktiv nos Pratimo li tako promjene u elektriènom potencijalu pojedinaènih stanica ka ivotin ja. Istra ivanja niza ozbiljnih ili smrtonosnih bolesti. Kad to ne bismo èinili. dru tvom bi zavladala ne-èovjeènost. moraju dobiti prednost. Jedno stanièna znanost nipc to. pomakne odreðeni ud. a uvijek treba dati prednost moguæim vrijednim alte rnativama. U onima u kojima ga ima . 39 Robert Winston: LJUDSKI UM èak i ako su skuplje ili zahtjevnije. dragocjenih za shvaæanje èovjekovih ivèanih funkcija. treba shvatiti ozbiljno. moraju biti obavljana na njima . isprva morskih z kana i kopnenih pu eva. Dakle. S vremenom su elektrode umnogome pobolj ane. No u suvremenim istra ivanj ma ivèanih stanica elektroda ne mora uæi u ivèanu stanicu. mnoga istra ivanja uma. Niz fiziologa uspio je. Prvo. Vrlo je malo pokusa koji izaziv aju bol. nakon to ih se u napregnutom stanju kratko zagrije laserskoi zrakom. moraje se usmrtiti brzo i èovjeèno. Nekoliko je osnovnih naèela koja eksperimentatori moraju uzeti u obzir. naime. pravila pona anja pri è vjeènom postupanju sa ivotinjama. pokusi na Iju skim tkivima ili istra ivanja na jednostavnim jednostaniènim organizmima beskralje njacima. lako mogu uvuæi u v rlo tanke kanale. kolièina pokusa mora biti svedena na minimum. meðutim. a to je da se tanl staklene cijevi. ne to prije Hu xleyja i Hodgkina. pa se moglo prouèava manje ivèane stanice.u to mo ete biti sigurni. Istra ivanja na ivotinjama Nijedna sa eta povijest neuroznanosti nije moguæa bez rasprave o uporabi pokusnih ivo tinja. nau< ne to novo. tj. Veæinu znanstvenika to zbunjuje jer veæina stanovni t' jede meso i nosi ko nate c ipele. poput vinskih mu ica i. mislim. U tome smislu. depresije. a ivotinje moraj u biti èiste. iziskivala su rad na sisavcima. istodobno snimiti veæi brc ivotinjskih ivèanih stanica. æaloje istodobno praæenje najmanje 150 stanica. primjerice. prije svega. udobno i sigurno smje tene te po tovane. Istra ivanja na ivotinjama posljednjih su godina izlo ena iznimno nepi jateljskim nap adima. Propisi za uzgoj ivotin mnogo su bla i od propisa za lab . Drugo. a elimo li spa avati ljudske ivote ti se pokusi . Nemamo nikakvo pravo tjerati ivotinje da pate vi e nego stoje apsolutno nu no i u svakome trenutku s njima moramo postupati èovjeèno i s po tovanjem.stanice meku aca. No kako mozak sisavaca ima jedinstvenu koru. pri provoðenju bilo kakvih istra ivanja na ivotinjama mora postojati potvrda da su istra iv anja korisna te da æe vjerojatno dovesti do mjera s razumnim izgledima za pobolj anj e zdravlja. I njih moramo shvaæati posve ozbiljno. remene ili torbice. mo e se n ti na razmjerno »primitivnim« stvorenjima.ljudskoga. Vrlo tanka st. kao to smo vidjeli. Taj je pristup nedavno do ivi uzbudljiv napredak. moraju se provoditi uz primjenu anestezije ili analgetika. klena elektroda bezbolno se uvodi u mozak ivotinje i kad se njezin vrh naðe neposrednoj blizini ivèane stanice. Staklo krasi jedno vrijedno svojstvo. pokusi na ivotinjama imaju sredi nju ulo gu u razja njavanju naèina rada mozga jo od Galenova doba u drugom stoljeæu. shizofrenije i Creutzfeldt-Jako-bove bole sti. mo emo doæi do va nih spoznaja. ako su dobra zamjena. mo da. ne rje ava zagonetke mo danog funkcioniranja. To je tehnika koju i sam rabii u vlastitim prouèavanjima jaja aca i zametaka. primjerice lubanjskih tumora . ako postoji bilo kakav bol.poput ispitivanja kako izbjeæi ili minimalizira ti ljudsku bol ili kako pobolj ati anesteziju . da i èane stanice ritmièno stvaraju elektriène impulse te da jedna ivè na stanic u neposrednoj blizini druge mo e utjecati na njezin izboj. Etika se temelji na naèelu nepovredivosti ivota . Tehnike staniènih kultura. koja se danas nameæu stro e nego ikad. svi pokusi morajujamèiti najmanju moguæu patnju te.

nice su do ko jih su neke skupine i prosvjednici za ivotinjska prava spremni i( u nastojanjima da se izbore za zabranu istra ivanja na ivotinjama. M o da bi. Do 2003. cijepimo se i rabimo farmaceutsl proizvode koji tite i odr avaju zdravlje. Ako to mo ete podnijeti. Brkan. nezamisl h je svima. d aje njihov rad va an u borbi za spas ivota i unaprijeðen] e zdravlja.. Njihc vi poticaji na kriminalne aktivnosti oèi to su protuzakoniti i nerijetko nasiln Njihovi bojkoti tvrtka koje podupiru rad na ivotinjama. i to najèe æe na vi e od jedne vrste .. osiguravajuæih kuæa il i banaka. izviji stilo o testiranju lijekova koje je ». O d 1901. Nije nimalo sluèajno daje jedno pi vj erenstvo Gornjeg doma. prije nego to aktivisti za ivotinjska pra\ uvjere ljude da su istra ivanja na ivotinjama pogre na. Meðu neurolozima postoji opæa suglasnos t da p mno posmrtno prouèavanje mo danog tkiva ima veliku medicinsku va no No vrlo brz . èiji rad ne bi bio moguæ da s u istra ivanja na ivotinjama zabranjena. p osjetite neke od bezobzirnijih internetskih stranica èiji sadr 40 Tijelo. Svaki demokrat u suvremenor dru tvu trebao bi se duboko zabrinuti to vlade ne èine mnogo vi e da za tit osobe i institucije koje su cilj tih prosvjednih skupina i njihovih nasilnih ak cij kojima èesto pribjegavaju. poput mo danog udara ili Alzheimerove bole sti. Od spomenuta 132 Nobelova laureata. buduæi da daje podatke koji trenutaèno nisu dostupni i iz jednog drugog izvora«. uzimamo lijekove. tijelo inaèe poznato po neovisnim ocjenama. Meðu njima.ostaju dvojbe oko lijekova. Èinile su to jer su vjerovale.prehrana namir nicama ivotinjskog podrijetla zasigurr nije presudna za èovjekovo zdravlje .katkad u veli kom broji Bilo koje drugo rje enje. s popratnim rizicima po ljudske ivote. presudno za medicinsku praksu te za tit potro aèa i oko li a. n Internetu. sedam od deset dobitnika Nobelove nagrade barem je djelomice svoje radove temeljilo na istra ivanjima na ivotinjama. potakr ta èinje nicom da su patolozi samovoljno odluèili èuvati mozgove nakon aute sija kako bi prod ubili znanje o njihovim moguæim abnormalnostima. ju barbarske posljedice. a i dokazale. onda je to zato to se vjeruje daje doprinos dobitnika iznimno va an za zdravlje. najveæu poèast uglav nom dobivaju dobitnici Nobelove nagrade. Njihova sigurnos t mora biti provjerer na ivotinjama. Isaacovo izvje æe. ili napadi n njih. i dalje æe bi ti ozbiljno ugro eni. da iza njih stoje sna ne komercijalne pobude te da su istra ivanja rijetko do la do znanstvenih s poznaja neostvarivih drugim sredstvima. Taj neodgo\ ran propust du nosnika koji su morali znati to im je èini ti ima razoran uèin na britansku neuroznanost. U ovoj se knjizi spominju veliki znanstv enici koji su znatno pridonijeli razumijevanju mozga. V elik dio njihove propagande. Te osobe nisu rabile ivotinje radi svoje karijere.doista. 41 Drugo poglavlje Kako radi va mozak? Nevjerojatno je koliko prijepora u Britaniji izazivaju istra ivanja mozgova mrtv: Otkad je vlada objavila tzv. recimo. pomoæu is pitivanja na ivotinjama Ono to bi trebalo duboko zabrinuti stanovnike demokratskih dr ava gr. mnoge od njih nisu spomenute u ovoj knjizi. a va a sigurnost poveæana. Njihovi n. Ostavimo li r strani pitanje hrane . neuroznanost i zdravlje ljud obolje lih od mo danih bolesti. Dopustite mi da zakljuèim s pone to iznenaðujuæom statistikom. Nobelovu su nagradu dobile najmanje 132 osobe. Mnoge se la i ponavl aju: da se istra ivanja na ivotinjama provode za probitak znanstvenika. objavljene.oratorijsku uporabu ivotinja. mozak i um aj estoko osuðuje istra ivanja na ivotinjama i one koji ih provode. nemoralni su jer zastra uju i u asavaju. svaka boèica lijeka i s1 pripravci u europskim zemljama trebali nositi jasnu oznaku: »Ovaj priprava proizveden je. se tisak raspisao kako su takvi mozgovi »protuzakonito uzeti« ili èak »ukrac ni«. Takve senzacionalistièke tvrdnje ni u opovrgli ni Nacionalna zdravstve slu ba ni du nosnici Ministarstva zdravstva ni vl adini ministri. padi na znanstvenike i znanstvene institucije ugro avaju ljudske ivote i im. Kad se dodjeljuje Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju. makar i simboliène poput farmaceutskih kompanija. Sve dok se ne poduzmu odluène i uèinkovite mjeri protiv kriminalnih akcija i kriminalnih prijetnja. mu karci i ene èija se znanstvena postignuæa d r e iznimno va nima. najmanje su 32 osobe izravno pridonijele ne uroznanosti . osim jednoj maloj skupini ljudi. digla se neviðena hajka. èlan vi suvremenog dru tva. Svi mi. navodi na pogre ne z akljuèke i slu i razbuktavanju strasti.

Zacijelo veæ znate da m dani neuroni komuniciraju elektricitetom koji s ami stvaraju . P robudio se u est: ti. Loewi je opazi o da se i drugo sr poèelo usporavati.ali to ne zn. Dakako. pa su tako i dobile ime (grè. svojevr stan elektrièni izolator. one koje obavljaju mislilaèki posao. Njihovi religiozni pog] di ponajprije poèivaju na uvjerenju u svetost ivota. preostale glija stanice tvore mijelin. no polusnei krabotinu u bilje nici uopæe nije mogao de ifrirati. Za rad im je potrebna potpora dr ugih stanica.ozbiljno je ogranièeno.kad ivèane stanic e odumru. Buduæi da vladini du nosnici ni su nima podr ali istra ivaèe koji se bave takvim istra ivanjima mozga. ne dulje od minutu ili dvije. osim ako ga se najprije i no ne konzervira fiksacijom u for malinu. . glia = ljepilo). 2 tim je poèeo elektriènom strujom podra ivati lutajuæi ivac prvoga srca . a u sklopu izvorne autopsij e. Naravno. Shvatio je daje sanjao ne to iznimno va no i uzeo bilje nicu.posve odgovorno. No iduæe mu se noæi san vrat pa se u tri sata. nabor anoj gljivi.1961. Neurotransmiteri Poveæamo li dalje. Na oba je jo uvijek bio lutajuæi ivac (nervus vagu srca su jo uvijek kucala. Kao to to katkad biva. Tada je nastupio èudesan t renutak istine. znanje o jedno od najva nijih i najskupljih pitanja pred Nacionalnom zdravstvenom slu bon britanskim dru tvom . Na krab je ne to na papir pokraj kreveta i odmah nastavio spavati. Nak< kratke stanke. tzv. ne mnogo . Jedno je stavio u komoru ispunjenu slanom vodom koncentracijom so li kao u normalnoj tjelesnoj tekuæini) koju je cjevèicom punjenom tekuæinom povezao s komorom u kojoj se nalazilo drugo srce. navodno jo u pid ar pohitao u laboratorij. No da bismo spasili ive katkad je potrebno prouèavati smrt. Ali ivèan stanice samo su manji dio svih mo danih stanica. masnu ovojni-cu oko ivèanih stanica. Njih pribli no sto milijarda ivèane su stanice. gdje je poèeo izvoditi pokus koji mu se ukazao u snu. pa su p atolozi . Izveo je oèit i ispravan zakljuèak. p rimjerice mnogih lijekova. otkriæe se zbilo prilièno nevjerojatan naèin. po m me sudu . vidjet æemo daje svaka od tih ivèanih stanica poveza s do deset tisuæa drugih ivèanih stanica izdancima nalik tankim granèicai drveta ili slo enim korjenèiæima. Druge glije imaju ljekovita svojstva . a li ne mislim daje prihvatljivo t poravati napredak dru tva u cjelini pretjeranim r eakcijama na vjersku osjeti vost malog broja osoba. mozak se poène raspadati takvom brzine da prouèavanje njegove gr aðe postaje beskorisno. da u na im lubanjama vrcaju iskre. smjesta ustao i. Rani su anatomi glije shvaæali kao »ljepilo«. No pod mikroskopom mo emo vidjeti da sadr i neobièno mnogo stanica.du evnom zdravlju . Dakako. Neke tite neurone od nepo eljnih kemijskih spojeva. one preplave o teæeno podruèje i pro dru mrtvo ne-uronsko tkivo. austrijski znanstvenik Otto Loe (1873. Robert VVinston: LJUDSKI UM Poveæamo li sliku. Godine 1921.konzervirali mozgove kako bi ih oèuvali za kasnije prouèavanje. Shvatio je d . Neuronske mre e Sto vidimo kad pogledamo mozak nakon konzerviranja u formalinu? Izvana. Taj je dan poslije opis k ao »najoèajniji dan mog znanstvenog ivota«. glija stanica.o nakon ga enja ivota. Komunikacija se po najvi e odvija oslol danjem kemijskih spojeva iz ivèane stanice koji dovode do promje ne u maj nom elektriènom naboju neurona s kojima je povezana. obitelj nekoga tko j e mo da dvojio o autops taj pregled mo e odbiti i tijelo æe biti pokopano nedirnuto. Uzeo je dva ablja srca.k canje mu se odmah usporilo. dr im da su religiozni pogle drugih ne to to se mora duboko po tovati. Mnogo je vrsta glija stanica. onda bi trebalo biti jas no da æe neka ti 42 Kako radi va mozak? va mo da biti potrebno pohraniti za kasnije prouèavanje.) u gluho se doba noæi probudio iz n adahnjujuæeg sna. T o je posve raz mljivo. ne htjev i ni ta riskirati. No dopusti li obitelj autopsiju. Neprivlaèan predmet mase od otprilike 1400 grama uglavnom nalik divovskoj. vidjet æemo da ivèane stanice nisu meðusobno spojei Obja njenje kako i stanice komuniciraju kemijskim porukama za ne rologiju je bio golem korak napri jed. k bude vremena za pomnu ra èlambu. Osoba sam sna nih religioznih pogleda i nedvojbeno je da veæina pobo n osoba s pravom e li da se mrtvim tijelima oda poèast. Nazivamo ih dendritima i aksonima. Denc ti primaju dolazne informacije koje dovo de aksoni. Naposljetku. pomno istra ivanje tijekc autopsije jednostavno nije moguæe.

ali mi æemo se pon ajprije pozabaviti s nekoliko njih. Gama-aminomaslaèna kiselina ili GABA (od engl. Amerièki genetiè . To bi mogao biti jedan od razloga za to se rr talna dete rioracija javlja u starijoj dobi. sreæa mu se osmjehnula. pa se bez prebijene pare domogao Engleske. Sni ena razina dopamina prisu je i u osoba s poremeæajem pozorn osti s hiperaktivno æu (ADHD) te u deprt nih osoba. Glutamatje jedan od najva nijih i najèe æih »opæenamjenskih« neurotransmitera. hodanje. dodijeljena Nobel va nagrada. Do pet sati ujut: toga istog jutr a. bez izravnog elektriènog podra ivanja. to ne iznenaðuje. izmeðu ostalog. samo dva sata nakon sna. Istra ivanja na rezus maj unima upuæuju na èinjenicu da u starosti mo da dola45 Robert Winston: LJUDSKI UM zi do pomanjkanja GABA-e. pak. zato stoje bio idov.aje elektrici podra ivanje lutajuæeg ivca dovelo do stvaranja kemijske poruke. k emikalije prijenosnici elektrokemijskih »poruka«. Èuo sam neke neuroznanstvenike kako epileptiène napadaje opisuju kao posljedicu p objede pobuðujuæeg djelovanja glutamata u borbi s inhibicijskim uèinkom GABA-e. Veæina ivèanih stan ica mo e proizvesti vi e od jednog neurotransmitera. neuronski kr ugovi moraju »odluèiti« koje æe poruke proslijediti. primjerice oboljeli od Parkinsonove bolesti. Kao to æemo vidjeti. kriminala. zadovoljstvo. Dopan ski putovi u mozgu jasno su odreðeni. Za taj rad Loewiju je 1936. kao to obièavam reæi. zbij ei dijela crne jezgre. Shizofrenija se povezuje s povi en om razinom dopamina. prema bazalnim gangliji] omoguæuje n am glatko izvoðenje automatskih pokreta. tu pukotinu ispune neurotransmiteri. Kako bi onemoguæili da istodobno okidanje prevelikog broja ivèanih stanica i njihovih sinapsa preoptereti mozak. osobito u kineskim restoranima. drugim spojevima koji p èu njegovo djelovanje. sustav reagira kaot ièno. Kad doðe do komunikacije izmeðu neurona.ovisno o velièini aksona i gustoæi debele mijelinske ovojnice oko i vèanih stanica. najslo eniji predmet u poznato svemiru. GABA je neurotransmiter koji najèe æe luje poput nadzornika. ali i kako djeluju na n a u osobn Primjerice. No buduæi daje mozak. Uzmanjka li ga iz bilo kojeg razloga. ovisno o stupnju primljenog ivèano g uzbuðenja. GABA p oma e ivèanim stanicama da razluèe na koje æe signale reagirati. prisutan u c lome mozgu. Ipak. poput alkoholizma. Poruke putuju razlièitim brzinama od 3 do 32 km/h . Procjenjuje se da samo u djeliæu mozga velièine zrnca pijeska ima nevjerojatnih milijardu sinapsa. pa osobe u kojih je gova konce ntracija sni ena. droga. Loevvi je imao prvi dokaz da se i èano uzbuðenje tijelom i mozgom prenosi kemijskim glasnicima. sina psa. pa kako onda komuniciraju? N a svakom susreti tu aksona i dendrita susjednih neurona postoji siæu na pukotina. sva ostala imovina smjesta m u je konfiscirana. dakle. dopamin je. pustolovnosti i zlopor. Kako bi ga pustili. spojene. obi imaju pote koæe sa zapoèinjanjem pokreta. ivèane stanice nisu. Kemijski. S obzirom na èinjenic u daje posebno va an u mo danim sredi tim. rijeè je o bliskom srodniku natrijeva glutamata. povezan i s odreðer oblicima pona anja. Kemijs ki spoj kroz fiziolo ku otopinu pre ao iz jedne komore u drugu i izazvao usp renje d rugog srca. No samo dvije godine kasn ije. morao je nalo iti svojoj banci da sav novac od Nobelo ve nagrade prenese na nacistièki raèun. aktivnih veæinom u mo danoj kori. u pro losti je vladala odreðena zabrinu tost da bi njegovo prekomjerno dodavanje hrani moglo utjecati na rad ivèanog sustav a. npr. Premda je Loewi svojim radom pokazao kako se prenosi kemijska poruka izmeðu ivèane i mi iæne stanice. pa mo emo vidjeti k ako razlike u ko ni dopamina izazivaju razlièite poremeæaje. gamma aminobutjric acid) najva niji j e inhibicijski neurotransmiter u mozgu. zdravlje star mogli bi pob olj ati tretmani tim spojem ili. èestog dodatk a hrani. kasnije n zvanima neurotransmiterima. Dopaminje ponajprije povezan s voljnim pokretima. S obzirom na toliku sliènost natrijeva gl utamata i tog sveprisutnog neurotransmitera. podruèja u mo danom deblu. Ipak. najnovija istra ivanja u SAD-u potvrðuju daje rijeè o bezopasnom spoju. jedan od glavnih dopaminskih putova koji polazi od tzv. a to mo e izazvati estok nap j. Do danas je identificirano pedesetak razlièitih neurotransmitera. nije sve tako jednostavno. Tisuæe ivèanih stanica poèinju istodobno slati poruke. a sudeæi po nalazima. Kao izbjeglici. uhitili su j 44 Kako radi va mozak? juri nici. opa eni mehanizam jednak je naèinu prijenosa kemijskih poruka izmeðu ivèa stanica u mozgu.

analitièku stranu mozga i potièe stvaralaèko mi ljenj e. Amigdala. narkomana te ovisnika o kocka nju i hn Promijenjeni gen sprjeèava vezanje dopamina na ivèane stanice u mo dar putovim a »nagrade i motivacije«. vjerojatno n e biste mogli osjeæati strah. n . Oni djeluju tako to spi èavaju ivèanu stanicu da reapsorbira s erotonin nakon stoje obavio svoju »{ snièku« zadaæu. Serotonin. Antidepresiv Prozac jedan je od lijekova iz skupine lektivnih inhibitora pono vne pohrane serotonina. katkad i do polovice dvadesetih. Kao rezultat. Pa ga iznova i iznova ponavljaju. talamus i hipokampus povezane su u tzv. imati lo apetit. 29 i 48). primje rice. Adrenalin (ili epinefrin. primjerice mi ljenje i planiranje. pak. aktivna je kad osjeæamo èuvstva. jer alje li hipoi lamus hipofizi po gre ne signale. Na vrh su tjemeni re njevi. sudjeluje u regulaciji apetita. naiæi æemo na druge tvorbe. svaku s parnjakom u suprotnoj polutki. onog osobitog ustroja vijugavih nabora (nazi vamo ih vijugama) i brazda (nazivamo ih ljebovima). koji. Nimalo iznenaðujuæe. èini se. tj. daje sposobnost djece da se nauèe samokon-troli ne to to se s vremenom mo e samo po bolj ati. hormonalne upute za proizvodnju jaja aca sperme mogu biti neprikladn e. zadu eni za nadzor bola i pobuðivanje mo danih sredi ta za nagrade. Ispred njih. podruèja odgovorna za ono to nazivamo »vi im funkcijama« ljudske vrste. Èeoni re njevi imaju glavnu ulogu u regulaciji pona anja.brine se da slabe neuronske veze odumru. Daje o teæena ili daje nemate. Mogu takoðer biti neplodne.) Èetiri od njih .ri David Blum i Kenneth i mings dr e da su identificirali osobitu promjenu najedno m genu kakva se lja kod 50 do 80 posto alkoholièara. s iznimko onih iz najprimitivnijeg osjetnog sustava. vidjet æemo da se taj zadivljujuæi organ ne dijeli samo na dvije polovice. zaslu an to nam srca pojure.meðu njima su endorfini . Hipotalamus je procesno sredi te to iz mnogih mo danih i tjelesnih podruèja prima infor macije i alje im prikladne odgovore. no on ne samo da nam por e usredotoèiti se. Zato se osobe s takvim genom ne osjeæ dovoljno zadovoljno ka d se upuste u pona anje èiji bi im ishod trebao doni osjeæaj nagraðenosti. povezan je s sokom razinom bud nosti i uzbuðenja. Straga su zatiljni re njevi. primjerice. otoèni re anj. n o male kolièine djeluju i u mozgu. mozgom kola povi ena ra zina serotonina. S ve osjetilne informacije. limbièki sustav.amigdala. nego istu funkciju obavlja na molekularnoj razini u mo? . upla eni. Noradrenalin (ili norepinefrin) ima vt koncentraciju u mozgu. Upravo je hipotalamus. a krvni tlak poraste kad smo. izmeðu ostalog. dj elomice. siæu na badema sta tvorba. koji. U jednom od kasnijih poglavl ja prouèit æemo razvoj ljudskog mozga od zaèeæa do starosti. podi e raspolo enje i budnost. 46 Kako radi va mozak? Na na em æemo putovanju susresti jo nekoliko neurotransmitera . podruèje smje teno duboko izmeðu sljepooènih i zatiljnih podruèja. Sprijeda su dva èeona re nja. no ovdje valja spomenuti da èeoni re njevi sazrijevaju najdulje. sto ga. poput temperature i okusa. Jasno je. za pokrete i dodir. odnosno njegovo uprav ljanje hipofizom. uglavnom odg ovorni za obradu vizualnih informacija. kako se jo naziva) uglavnom se nalazi drugdje u t lu. inhibira lijevu. Va an je regulaciji raspolo enj a. potreba i nagona koji nam poma u da pre ivimo. djeluje kao spona izmeðu osj< nih podruèja i vi ih mo danih funkcija. hipofiza. kao da ih r hovi ap etiti uopæe ne slu aju. te adenokortikotro pin. kao to smo spom enuli. hipota-lamus. Postoji j o i tzv. a razina mu se dramatièno poveæava kad se probu mo. Svaka je polovica podi jeljena na jo èetiri dijela (str. Eto traèka nade za oèajne roditelje i uèitelje! Zavirimo li ispod povr ine mozga. odgovorni za percepciju prostora i na eg polo aja u njemu te. neposredno iza u iju. Limbièki sustav smatramo sjedi tem na ih èuvstava te m nogih instikata. izmeðu ostalih funkcija. Mo dana podruèja Vratimo li se ponovno korak unatrag i promotrimo mozak golim okom. obraðuju jeziène i zvuène informacije. (Jedina tvorba bez parnjaka je. nalaze se sljepooèni re njevi. Osobe s vi enom razinom serotonina mogu. Osobe s o teæenom hipota47 Robert Winston: LJUDSKI UM lamièkom funkcijom mogu biti sklone anoreksiji ili prejedanju. a sna ne ojaèa ju. Talamus. To je ponajprije neurotransmiter budnosti. za obradu instiktivnih informacija.

nim o teæenjima imaju znatne te koæe s pamæenjem. tvori najstari ji dio èovjekova mozga . odvija obrada. prije odlaska na vi u kor kalnu razinu prolaze kroz talamus. Isto vrijedi i za tvorbu smje tenu u stra njem dijelu glave . svaka polovica udomljuje i pone to drukèije fu cije. a bijela tvar tvori komunikacijski kanal. To podruèje. pojesti hranu. mo dano deblo. èesto je o govorna za neke vidove mi ljenja i zakljuèivar Nasuprot njoj. U mo danom deblu smje teni su najosnovniji programi za pre ivljavanje . m gu imati manje hipoka mpalnog tkiva. Njegovo je djelovanje dovoljno da u nedostatku ostalih funkcija organizam odr i ivim. procjeni velièine predmeta i crtanju crte a pravilnih proporcija. Cingularna vijuga uljevito tijelo Èeoni pol j Subkalozna vijuga Zatiljni pol Talamus Parahipokampalna vijuga Limbièki sustav 49 Robert VVinston: LJUDSKI UM ^ Mo dane polovice Premda su lijeva i desna polutka mozgajednako ustrojene i u uobièajenim ol nostima stalno komuniciraju.oni koji nadziru hranjenje. desna je strana u mnog o veæoj mjeri holistièki aparat. Hipokampus je o dgovoran za pohranu i formacija u dugoroèno pamæenje i njihovo dosjeæanje. o razlici u funkcijama i sne i l ijeve polutke. dvije strane mozga ne rade neovisno jedna o drugoj. Stoga su posebno va ni u planiranju i izvedbi pokreta. pokazala da mali mozak sudjeluje u planiranju i tempiranju radnja. dakako. se mogu povezati s udaljenijim neuronim a. Pod mikroskopom je razlika izmeðu lijevog i desnog m ga. lijeva i desna polu tka i njihovo meðudjelovanje imaju presudnu ulogu u stvaranju na e osobnosti. Sve te mo dane module meðusobno povezuju aksoni gusto zbijeni u ukri. a daje desna sjedi te stvara laèke i intuitivne misli.ane snopove. Kao to æemo vidjeti. nerijetko bez pravih dokaza. obavljanje nu de. u osnovi. U v( ne osoba lijeva stra na obavlja vi e analitièkog procesiranja. podruèje pri samome dnu glave. sve je vi e d okaza u prilog njegova sudjelovanja u èitanju i govoru te mnogim drugim vidovima k ognicije. neposredno iznad mo danog debla. Amigdalu i hipokampus s gornje strane blago obavijaju bazalni gangliji. Desnu polutku tvori vi e bijele tvari nego sive. Nedavna su istra i vanja. Kake bijele tvari vi e. Usto. postavi lije se is pred njih. cere-bellum). orgazme i disanje. spavanje. a da nisu im èvrstih dokaza. Osim to veæini d jeziène sposobnosti. Maèke kojima je mo dano deblo odvoje no od ostatka mozga i dalje se mogu kretati. Osobe s hip okamp. uljevito tijelo omoguæuje komunikaciju izmeðu mo danih polovica. daje lijeva polutka bolja u logièkom povezivanju te povezivat zamisli i koncepata. Danas smatra da æe osoba s dominantnom lijevom stranom (il i s o teæenom desnoi Cingularna vijuga uljevito tijelo Desna mo dana polutka (unutarnja povr ina) . Ust o. Mnogo je napisano. ni njihova funkcija nije tako zgodnojednoznaèn Osobe s o teæenim bazalnim ganglijima mogu imati i te koæe u razumijevan 48 Kako radi va mozak? neverbalne komunikacije. Prema tom e. pobjeæi èuju li um i. U sivoj tvari. pokrete i motoriku. z a desnu se polutku katkad navodi da ima veæu gustoæu v< izmeðu ivèanih stanica. mali mozak (lat.ju nog. slièno mn gim mo danim podruèjima. vi dljiva. No.dio koji dijelimo s na im precima gmazovima. Kao to se mo e pretpostaviti po njegovu polo aju. Aksoni u desnoj polovici du i su od onih u lijevoj. lijevu i desnu mo danu polutku povezuje debela akson-ska vrpca .uljevito tijelo (corpus callosum). Zajedno s malim mozgom. meðutim. pa zbog toga imaju djelomiènu amneziju. a dokazano je i da osol koje su d o ivjele te ke traume. Neki su autori pisali. dugo je smatrano primitivnim sredi tem za ravnote u. Slu: kao suèelje izmeðu motorièkih centara u mo danom deblu ispod njih i ostati mozga.

pacijentièin lijevi mozak ne samo da ju je mogao prepozn. paje neuronska komunikacija ne to s porija i stoga uèinkovitija kad se funkcija odvija u jednom mo danom podruèju. a ona sliku nije vidjela.. Ali kad je slika bila prikazana jeva. stoje korisno u umjetnosti. de njacimaje uglavnom dominantna lijeva polutka. Kako je to ujedno i govorn a strana. Netko s dom inantnom desnom polovicom mogao bi. Pobolj anja su najèe æe bila dramatièna.2 ene redovito istodobno izvode vi e zadaæa.« Bilo je to kad je od pacijentice zatra io da usredotoèi pogled na zas na kojem je bila mala toèka. biti vje tiji u povezivanju naizgled nesp ojivih zamisli i osjeæaja. recimo na poslu ili kod kuæ arci su. a ne iz meðu dviju polovica. Podijeljeni mozak Kirurzi su 1960-ih pribjegli oèajnièkom poku aju lijeèenja te kog oblika epilepsije. ipak imamo nekakvo opravdanje za svoje pona anje. pacijentica o njoj Sperrvju nije mo reæi ni ta . alicu. naime. ne bi bilo ljevoru kih matematièara ni desnorukih pjesnika! Nedavna istra ivanja razlika u pona anju mu karaca i ena otkrila su zapanjujuæu èinjenicu uljevitom tijelu. meðu veæim brojem predm eta lijevom rukom naðe onaj koji je up vo vidjela. s lijeve strane toèke.50 Kako radi va mozak? mo da biti bolja u metodièkom. dakle. Presijecanje veza izmeðu polovica trebalo je zaustaviti napadaje koji su obuhvaæali cijeli mozak. nego sai dodirom. Jedi stoje njezin lijevi mozak t ada mogao reæi bilo je »ne vidim ni ta«. Smje taje izabrala licu. Opæenito . pa je oti la izra vno u desni mozak. pa u normalnim okolnostima informa cije iz des strana vidnih polja odlaze u lijevu stranu mozga. Spe je is pitivao uèinke te promjene prikazujuæi joj sliku alice desno od toèke zaslonu dvadeseti nku sekunde. zbog o teæenog uljevitog tijela oti la samo u lij< stranu mozga. dobitnik Nobelove nagrade 1981. No u neuroznanstvenim je anali mo da najpoznatiji po ra du s pacijentima razdvojenog mozga. a desna s lijevim. to omoguæuje br u i jednostavniju komunikaciju izmeðu mo da podruèja. i obrnuto.Je li onda mu karcima. O tome se mnogo nagaða. U sluèaji pacijentice slika je. skloniji usredotoèavati se na pojedine zadaæe i dovr avati ih jednu po j ednu. No u p. lijeva je povezana izravno s desnim mozgom. No to se ne bi smjelo shvaæati kao pravilo. pak. jenata s razdvojenim mozgom veæina je tih raskri ja. Opæenito uzev i. prekinuta. bio je jedan od mnogi h slavnih znanstvenika koji su dio karijere proveli u Kalifornijskom 51 Robert Winston: LJUDSKI UM tehnolo kom institutu. meðutim. Kac slika bila zdesna. Isto vr ijedi za ke. Zatim joj je. Putovi od oèiju do dijelova vidne kore koji prii ju informacije kri aju se.jer govorom upr avlja lijeva polutka. mogla je prepoznati i ir novati ono stoje upravo vidjela. i zvala gaje »olovkom«. poput uroðenog pona anja. Mu karci imaju manje veza izmeðu polutka. Mo da. no pacijenti su ubrzo poèeli pokazivati neke prilièno èudne nuspojave. Neurobiolog Roger Sperrv. mu karci. U tome pokusu na djelu jasno vidimo lijevu i desnu mo danu polutku. Bio je prilièan erudit-jedan od njegovih tamo i kolega zabilje io je daje bio sjajan kipar. Predla u i da bi ta razlika izmeðu uljevitih tijela èak mogla objasn iti neke dobro poznate èuvstvene razlike izmeðu mu karaca i ena. pak. Ruben i Raquel Gur iz Penns vlvanijskog medicinskog centra u Philadelp-hiji potvrdili su da su ene èe æe sposobne z a »vi ezadaænost«. No upitan a da imenuje predmet u ruci. analitièkom radu. Upitana da ka e stoje vidjela. Cest uzrok velikog napadaja s gubitkom svijesti (i o pasnog po ivot) jest irenje elektriènih izboja iz o teæenog mo danog podruèja mo danom ko bje polutke. akle. odgovorila je »ni t Sperrvju je zatim zam olio da posegne ispod stola i. kako bi oti la u desnu pol ku. jasno. a daje sposobnost izra avanja èuvstava govorom u lijevoj polovici. te e govoriti o èuvstvima? S dodatnim vlaknima u uljevitom tijelu. pa tako neki izvori tvrde daje èuvstveno procesiranje uglavnom smje teno u desnoj po lutki. a da ga ne izo tri i tako po alje informaciju u obje polutke. razmjerno je veæe u ena. pak. glazbi i knji evnosti. Jer kad bi to uvijek bilo tako. Odluèi i su presjeæi uljevito tijelo. s manje veza izmeðu polovica. a ljevacima desna. primjerice knjigovodstvu. Ruben i Raquel Gur smatraju da bi uljevito tijelo u ena prosjeèno moglo biti v eæe zbog vi e neuronskih veza. No desna polutka primila sliku lice i stoga je m . Toliko je. ne gledajuæi. mi. Èuvena je i gova izjava: »Sve se svodi na to da suvremeno dru tvo diskriminira desnu lutku. zabljesnu la slika lice. oku potrebno da opazi pr met. nego joj je i o moguæio da ka e stoje vidjela. enama je izra avanje emocija.

« Cini se daje u mozak prodro emotivni sadr aj onoga stoje upravo vidjela.ogla lijevom rukom. primjerice oceani i slapovi. napisanog u Nj . Pacijenti izvje tavaju o osjeæajima spo kojstva. izabrati pravilan predmet. Sluèaj ene je poku ala zadaviti vlastita ruka potje< iz prvog rada o poremeæaju. upitali bi. Ili da u mozgu postoje mnoge »inaèice« nas koje su obièno sjedinjene i skladne zahvaljujuæi uljevi om tijelu. za raz ku od slika. premda nisu svjesni da su ih izazvali prikazani isjeèci. premda ga ni je znala toèno imenovati. Feinberg s Medicinskog fakulteta Albert Einsi in opisao je u e misiji televizijske postaje Learning Channel enu koja je buc æi se iz nemirnog sna osjetila kako je u tmini spavaæe sobe neèija ruka estol i nemilice ste e oko vrata. lijevi je mozak rekao »crtaè«. samo rijeè o tome da se na a svijest stalno pomièe iz jedne u drugu polutku. a trenutaèno rad i u Dartmouthu. P je otprilike sedam godina. Pacijentov se desni mozak poèeo izdvajati kao zasebna osobnost s vlastitim sklonos tima i nesklonostima. Kako se pacijenti s presjeèenim uljevitim tijelom snalaze u svakida njem ivotu? Neki o d njih navode da ne mogu obavljati ni najjednostavnije zadaæe jer im se jedna ruka pona a u skladu s njihovom voljom. AHS) . usred borbe. a desni je slo io rijeèi »vozaè automobilskih utrka«. Tada je. Zadaæa nije bila laka jer je izgo vorena pitanja. Zato su dr. Profesor Gazzaniga pi e i o intrigantnoj epizodi kad je desnoj polutki pacijentice s razdvojenim mozgom (drugim rijeèima. no kljuèna bi rijeè zabljesnula na zasl onu daje pacijent proèita. Kad su od mladiæa zatra ili da na dugom popisu ocijeni stavke poput namirnica. uvijek smje tena iskljuèivo u lijevoj pol ki. boja i imena. niga. kroz njezino lijevo vidno polje. meðutim. Alan J. 53 Robert Winston: LJUDSKI UM Sindrom otuðene ruke poremeæaj je kao iz noænih mora i filmova strave. dr. Kas nije joj je pred drugim èlanom istra ivaèkog tima izletjelo. Zapravo. preuzima »vlast«. radio je na Kæ fornijskom sveuèili tu. Alien Hand Syndrome. No svejedno je spomenula da se osjeæala upla eno i tjeskobno. od kojih je jedna nijema jer j oj manjka sposobnost govora? To bi svakako bio najekstremniji (i dosta zabrinjav ajuæi) zakljuèak koji bi se iz ovoga mogao izvesti. Pacije nt je zatim odgovarao na pitanja upuæena desnoj polutki slaganjem slova iz igre Sc rabble. Mo da je. »Nabroji nam svoje. nemoguæe poslati samo u jednu polutku. odnosno pacijenta. Jo bizarnije. Kad lij eva polutka èuje g 52 Kako radi va mozak? vor. Svo m snagom desne ruke oèajnièki ju je poku ava povuæi. Feinberg ka e da poremeæaj mo e snaæi svakoga s mc danim o teæenjem. dok je ne ometemo. stoje dovelo do pomalo jezovitih rezultata. izvijest io je o pacijentima s tzv. Gazzaniga i njegov suradnik Robert LeDoux osmisli li novu metodu: glavninu pitanja bi izrekli. Michael Gaz. a druga izvodi faustov-ske vragolije. lijev e strane oèiju) prikazan kratak isjeèak uznemirujuæeg filma. Jezièna sposobnost nije.. èije odliène knjige o neuroznanosti toplo preporuèujem. osobama koje jedna ruka mo e razodjenuti jednako brzo kao to ih druga mo e odjenuti . Gazzaniga drag.. Znaèi li to da s mo svijetom s dvije neovisne osobnosti u glavama. profesor eksperimentalne psihologije na Sveuèili tu Istoènog Sussexa. a desna polutka apsorbira ono to lijeva ne mo e. paje nastojala nekako objasniti svoje osjeæaje. kad su ga pitali to eli raditi kad diplomira.«. cirati kratkim frazama. »Znam da mije dr. ipak. Nekoliko rijetkih pacijenata s razdvojenim mozgom uspjelo je komunicir desnom polutkom. ali sad ga se iz nekog razloga bojim. desna im je polutka dosljedno davala lo ije ocjene nego lijeva. tj. nije mogla izvijestiti o viðenome. kao i veæinu iduæi od straha nije mogla usnuti sve dok ne bi bila potpuno pr emorena. Primjeric e. Kako u desnoj polutki nij e imala sposobnost govora. sindromom otuðene ruke (engl. Premda su mnoge osobe s AHS-om imale radikalne operacije mozga radi jeèenja te ke ep ilepsije. shvatila daje skriveni napadaè nitko drugi d( njezina vlastita lijeva ruka. u New Hamphshire Nai ao je na studenta. èija je d esna polutka mogla komu. Ne iznenaðuje stoga to te noæi. bez kori tenja go^ ra. i zatim na zaslonu prikazali rijeè »hobije«. rekla je da nije vidjela ni ta. Ista pojava mo e se opaziti kad se pacijentima s razdvojenim mozgom prikazuju neu tralnije slike. Parkin.

Kao to smo vidjeli kod mnogih m( danih funkcija. Slièan se proces mo e opaziti kad se u desnu polutku pacijenata s razdvojenim mozgom brzo po alje pisana uputa. Podjela na lijevu i desnu stranu vidljiva je u na im reakcijama na umjetnost .pozitivne i usreæujuæe te negativne i ra-stu ujuèe. a desna je sredi te najveæeg kreativnog rada. koji je takoðer isprièao kako jedne noæi probudio s lijevom rukom oko vrata.sindroma otuðene ruke. Prisjetio se i kako ponekad jelom lijeva ruka uhvati desnu i »jednostavno mi ne dopu ta da vilicu ili lic prinesem ustima«. U istra ivanju provedenom 1994. a ne rijeèi. a osobe s aktivnijom desnom polutkom èine upravo suprotno. To znaèi luda ruka. Taje razlika vidljiva i u osoba koje su pretrpjele mo dani udar koji je praktièno »nok autirao« jednu od polutka. no u lijevoj polutki jezikom definir amo i otkrivamo stvari. tzv. Bio sam potpuno zbunjen. Kad ga je naposljetku sustigla policija i ao je br e od 250 km/h. kao to æemo vidjeti u nastavku. Tra e od njih da se povezu s osjeæajima koje izaziva umjetnost..pri lièno èesto ka emo da nam se slika sviða. Depresivne osobe èesto izjavljuju da »svijet vide na drukèiji naèin« od osta lih. Davidson je zab ilje io kako se èinilo da su osobe s aktivnijom lijevom stranom pozitivnije reagiral e na pozitivne isjeèke. mo da ne bismo kupili. mrzovoljni nadesno Svi se donekle razlikujemo po stupnju dominantnosti jedne polutke nad dri gom. no sve su optu be poslije odbaèene zbog njegova med icinskog stanja . Richard Davidson s Wisconsinskog sveuèili ta raznim je ispitanicima prikazivao filmske isjeèke. imao je mo da oko 45 god ina... odgovorila je da su je nasmijali istra ivaèi sa svojim besmislenim pokusima. profesori mjetnosti potièu studente obrazovane u akademskim okvirima unutar kojih se njeguje racionalno mi ljenje da svoju promi ljenost ostave izvan predavaonica. no na prièu se n dovezao i Larry.. Maloèas opisani sindrom otuðene ruke ne nastaje samo zbog o teæenja u-ljevitog tijela. Mo ete li to zamisliti? Veseljaci nalijevo. Upitana za to se smijala. Doista. dodatno motorièko polje (SMA). Ukratko. jer tip vozi Suzukija Hayabusu od 1300 cm3. èini se da osobe s aktivnijim lijevim mozgom uspostavljaju pov ratnu spregu izmeðu sebe i pozitivnih podra aja u okolini. Ub rzanje je bilo suludo. Strava. Osobe s o teæenom lijevom polutkom sklonije su depresiji. Jednom se. Ona jednos tavno poène raditi to hoæe. To se podruèj e aktivira uvijek kad elimo izvesti neku voljnu rad55 Robert Winston: LJUDSKI UM nju. Ka e da je imao zdravstvenu tegobu: »Baka T e«. jedan od pacijenata u emisiji. postojeæa hijerarhija uopæe n mora biti trajna.emaèkoj 1908. Zato ogla ivaèi ra be toliko slika i glazbe. I DALJE vozi. To mo da zvuèi poput povratka na »meto dsku glumu« i druge umjetnièke pokrete 1960-ih. Simpatièan tip. p remda. ali ne mo emo objasniti za to. a zatim mjerio protok krvi u njihovim lijevim i desnim polutkama. Jer kad bi se u prièu upleo na lijevi mozak i poèeo razmi ljati treba li nam doista taj novi. a one s veæom aktivno æu u desnoj polovici negativnije na negati vne isjeèke. No dominantnost odreðene polutke mo e biti odgovorna z 54 Kako radi va mozak? kljuène vidove na eg temperamenta. . Odjednom je desn a ruka poèela dodavati gas. nego ponajprije alje sign< u dije love okolnog motorièkog korteksa. Ut jecaja ima i podruèje na vrhu mozga. pacijentica poèela hihotati nakon to je na zaslonu zabljesnula uputa »smij se«. to im jamèi postojanije pozi tivno raspolo enje. Sto je. Priveden je u postaju. osobe s o teæeni desnim mozgom katkad uopæe ne uviðaju da imaju te koæa.3 Isjeèci su bili podijel jeni u dvije vrste . a svoje te koæe obièno do ivljavaju kao potpune katastrofe. To je svakako zan imljiv nalaz. pobogu. Lijevi je mozak nasto jao dati smisao postupcima odvojene desne polutke. luda ruka? I onda n am je nastavio obja njavati kako katkad izgubi nadzor nad desnom rukom... No ono nije u tolikoj mjeri pokretaè radnje. Kazao nam je kako trenutaèno ne radi. koju sam na ao na jednoj motociklistièk internetskoj str anici: Juèer sam upoznao jednog japanskog motorista. revolucionarni i aè nosnih dlaèica. kao d a su sklonije tomu da budu ganutije tu nim zbivanjima u okolini. Nasuprot njima. Prilièno mi se sviða i ova prièa. jedne se noæi spu tao niz Daishein Keihin. primjerice. Isprièao nam je kako je vozio oko 270 km/h i cijelo vrijeme udarao i vukao desnu ruku. Mo da nije uvijek dobro vidjeti cjelovitu sliku.

pa desni dio SMA upravlja lijevom sti nom tijela. ali. Mozak ne samo daje najslo eniji organ u tijelu. Otkriæe da je ba tako imalo je dalekose ne posljedice za medicinu i cijelu raspravu o »nasljeðu il i odgoju«. meðutim. Kako ne mo e komunicirati s desnim mozgom i tako saznati da relevan tna radnja veæ uèinjena. u kojem tvrtke. prema mi ljenju profeso Alana Parkina. k( nekih pacijenata razdvojenog mozga. Popu grada. stalno mijenja. Plastièan mozak Sjeæate li se kad su vam rekli da ste roðeni s konaènim brojem mo danih stanica te da on e od trenutka roðenja odumiru. desne sti ne SMA za desnoruku radnju razm jerno je slaba.mozgovi »gmaza« i »ranog s savca«. mozak nije ne to to se obliku je tijekom prvih dvadeset godina ivota. Sinaptièke veze izmeðu ivèanih stanica rastu i jaèaju. postaje oèito daje shvaæanje mozga kao niza neovisni modula pretjeran o pojednostavljivanje. Stoga. neg . u kojem je proizvoðaèu peciva potrebna tvornica papira koja æe g opskrbiti papirom za zamatan je i rafinerija nafte koja æe mu osigurati benzii za prijevoz. Hebbom .« Da poruka prijeðe jedne na drugu stranu SMA. a p omoæu pamæenja ga usporeðujemo s prija. prednost z apravo. Prema Parkinovu mi ljenju. Zato mo emo uèiti nove vje tine i zaboravljati druge kojima smo nek oæ dobro vladali. no njezina poruka glasi »vrata . a neuroni koji su ih tvorili pr euzimaju nove zadaæe i ukljuèuju se u nove veze. postoji tendencija da lijeva i desna rul èine opreène pokrete. moramo bolje shvatiti komun ikacijski mehanizam izmeðu razlièitih dijelova mozga. zaigrane alter nativne osobnosti. a mladi liberali u tridesetima postati va ni konzervativci. u funkcij stavljamo jezik i socijalno pona anje. mijenja i prilago-ðava te koji je u meðudjelovanju s okolinom. i mozak do ivljava st alne promjene. Vizua nim sustavima gledamo pecivo. Inhibii ja normalno dolazi izravno iz strane SMA suprotne strani tijela koja sudjelu u radnji. Zamislite. Usto. nego dolazi do njezina premje tanja u drugo pod ruèje. da kupujete pecivo u pekar Motorièke funkcije rabimo k ako bismo u li i pritom ne udarili u pult. U urbi bi to moglo biti frustrirajuæe. smanjena sposob 56 Kako radi va mozak? nost ne znaèi njezin trajan gubitak. Obje strane SMA alju naredbe motorièkim podruèjin koja ih prosljeðuju prema udovima.i ovdje postoji kri anje.kv ka . jer veæ i za najjednostavnije zadati rabimo cijeli niz spos obnosti. i obrn uto. I zato um mo e biti proizvod organa od krvi i mesa i istodobno se mij enjati s vremenom. otuðene r ke nisu nikakva vr agolija. zar ne? Bez obzira na to sviða li nam se ili ne pomisao na vi estruke osobnosti u liji vom i desnom mozgu. èe æe mo emo vidjeti kako radi suprotno o onoga stoje uèinila druga ruk jer se to doima kao jedino stoje potrebno uèiniti. Mo da ste u jednoj od gornjih reèenica primijetili ne to neobièno. Ukratko. Kako bismo prikladno komunicira li s prodavaèem. Rijeè je o tome da se mozak koji ga stvara. i zato rtve mo danog udara strpljivom vje bom mogu vratiti izgubljene sposobnosti. Aktivnost. No da bismo mogli pobli e raspraviti taj koncept. Mo bi bilo prikladnije razmi ljati da mozak funkcionira poput vel kog grada. Desna rul »stupa na scenu« i ugleda otvorena vrata. U tome je odjeljku sadr ano kljuèno obilje je. Vrlo èesto. javne institu cije i obitelji rastu i premje taju se iz prosto ra u prostor. Ako niste. recimo. kao to æemo ubrz o vidjeti. Organ je to koji s e razvija. nego je vjerojatno i organ s najveæom spo sobno æu obnove. potrebnoje neo teæeno uljevito ti jelo. dovoljna da potakne ne ku radnju ako nije inhibirana. ili barem mnoga njegova podruèja. on ne samo da proslijedi poruku prema drugim neuronima. reæi da su obje strane SMA aktivi neovisno o strani tijela ukl juèenoj u radnju. ljudskoga uma. a mi ljenje nam poma e da izraèunam koliko novca moramo dati.uèini«. primjerice. i da im nema zamjene? To je uobièajena zabluda. Uz mimo za primjer sluè u kojem lijeva ruka pacijenta s razdvojenim mozgom otvori vra ta. mozak nije zatvoren sustav. proèitajte j o jednom dio o noradrenalinu. lijevi mozak pretpostavi da mora zatvoriti vrai te smjesta to i uèini. Prièa o plastiènom mozgu zapoèelaje 1940-ih s kanadskim psihologom Do-naldom O. njim pecivima. Naprotiv. Parkin dr i da otuðenu ruku n. ijetko rabljene veze slabe i naposljetku pucaju. U to su doba istra ivaèi mozga veæ poèeli otkrivati da komunikacija izmeðu ivèanih stani nije jednosmjerna ulica. niti i ta ukazuje na moguænost da u nama prebiva vragolaste. a zatim zauvijek vene. Kao da alje poruku: »Miruj. prepusti ovo meni. bilo je sve jasnije da kad neuron primi signa l iz drugog neurona. Va no je. U velikom dijelu na e svakida njice za nas u j edm koj mjeri poput vi e kore rade na i prethodnici .

razvijaju nove akso-ne i poveæavaju zalihe n eurotransmitera kako bi im u tom krugu ubuduæe bilo lak e okidati impulse. raèunanje bi n g lo potrajati. okidaju zajedno. a veæe kolièine neurotransmitera potièu jo bi okidanja. Edelmanovaje zamisao u osnovi bila da mo dana arhitektura stvara na isti naèin ka o to se iva biæa bore za opstana Kao to se ivotinje nastojeæi pre ivjeti bore za hranu. radi vjernije predod l daje rijeè o staromodnoj kavani bez suvremene elekt ronièke blagajne. amerièki znansfr nik nagraðen Nobel ovom nagradom za rad na razja njavanju mehanizma k jim nas antitijela tite od infek cija. razvojem novih veza i slanj< vi e neurotransmitera u sinaptièku puko tinu. u osvit ivota.nastaju kao rezultat meðuigre izmeðu mozga i okoline. Klasièan je primjer pokus Michaela Merzenicha. Obilje ja uma . obrnuto. ponove li se takve informacije. ne to stoje iskljuèivo posljedica njezinih dotada njih iskustava. Zamislimo. fetalni mozak stvara nove ivèane stanice zap njujuæom brzi nom od 250 000 neurona u minuti. Ti se neuroni mahnito sp 58 Kako radi va mozak? jaju sa susjedima u naizgled nasumiènu mre u. Usto. Taj mehanizam uèenja i povratne sprege u mozgu znaèi da se svaku sin. Kasnije. svaki ga put èin sve ravnijim i prohodnijim. Mer . s vremenom razvi jaju svojevrsno refleksno pamæenje. Poslije æemo se pobli e pozabaviti mo danom kemijom uèenja i pamæen a zasad æemo se poslu i primjerom iz svakida njeg ivota. U ljudi taj proces dose e vrhunac. Hebbje otkrio da komunikacijski krug mijenja svoje sastavne neurone. do tzv. Zamisli mo takoðer. apoptoze. ja sam Konobar godine. U maternici. pionira teorije o »plastiènom mozgu«. posvetio se mo danom razvoj u. Jer shvativ i mehanizme neu-ronskog darv inizma u ljudskom mozgu. ulog u u toj fazi imaju i genetski i okolinski èimbenici. poput pu eva. Naziv je skovao Gerald Edelman. U prvoj godini ivota dolazi. potièe je se da iduæi put r eagira malo jaèe. Ako nije. Prvi put kad æu morati zbrojiti cij enu tri va. programiranog masovnog samoubojstva mo danih stanica.o i po alje povratnu informaciju neuronu od kojeg je izvorno primio poruku. paje na mozak sposoban stalno prilagoðavati se zahtjevima okoline. Edelmann dr i da se cijelu evoluciju ljudskog mozga mo e promatrati kao prièu o sve uèin kovitijem suparni tvu. Nakon to zamre poèetni proces elektriènog okidanja. kad je radio u Rockefellerovu ins tutu. A jest. daja poènem raditi u kafiæu. Unutar deduktivnih podruèja moga mozga neuroni. mo dana neuronska mre a pregrupi57 Robert Winston: LJUDSKI UM rala se u skladu s dolaznim informacijama i ostala spremna za daljnje preg piran je. zapoèinje sekundarna aktivnost tijekom k oje neuroni jaèaju svoje uzajamne veze.n a isti naèin kao to uzastopni tragovi stopala krèe p kroz gusto ipra je. Upravo mi se ovo posljednje èini najva nijim. Tako s tvorena petlja mo e naposljetku pojaèati ili prigu iti signale iz poèetne stanice. prilagode se. Kad pos im iduæeg gosta. Nekima od vas moj bi se uèini ti da preuvelièavam oèiglednu maksimu da se vje bom posti e sa enstvo. Drugim ri jeèima. kao to æemo kasnije vidjeti. tek nakon mnogo nara taja. navike i vje tine . tako se i sinapse u mozgu moraju meðusobno nadmet ati. »agresivna« ili »sjajan govornik«. mo da ] vi put nakon n ekoliko godina. tvr di. a zatim taj iznos oduzeti od novèanice od stotinu kuna. uèe i krugovi u na em mozgu. Kako u mo. m eðutim.crte o sobnosti. tni prostor i prilil za parenje. razjasnili smo odnos izmeðu nasljeða i odgoja. put je trunku »utabani ji« jer obuhvaæeni neui ni postaju sve isprepleteniji. tivnost. vi e se ne moramo svrstati uje or i reæi daje ta osobina ne to to je osoba iskljuèivo mogla naslijediti ili. Najjednostavnija biæa. re mo. moraju pokazati da su dio kori snog kruga kako bi zadr ali veze s drugim neuronima i svoju zalihu neurotransmiter a. S vremenom postajem vje t u zbrajanju i oduzimanju . Neur oni su zbog toga primorani boriti se za opstanak. Ali va no je stoje a maksima ugraðena u mo danu kemiju. toèni s amouvjereniji. I da je mo dani abak malo zahrðao. Ne to inteligentnija biæa. Najbolji neuron za posao Sve bolje razumijevanje toga procesa dovelo je do nastanka teorije poznate k »neur onski darvinizam«. Njihovo zajednièko okidai uspostavlja obrazac .br i. pa iduæeg. premda. poput crva i meduza. inhibirat æe svoju . Pogledajte me. Ka emo li za n eku osobu daje » ivèana«. tièku vezu »obavje t ava« je li pridonijela konaènom ishodu komunikacije.

Toje temelj kognitivno-bihevioralne terapije . iz toga slijedi da mozgovi li eni podra aja svojim vlasnicima stvar odgovar ajuæe nedostatke. u golemim. 60 Kako radi va mozak? a posebice plastiènosti dojenèetova mozga . a ona povezana s drugim prstima poveæala. Najveæa dodatna glazbena podruèja imaju glazbeni ci koji su rano poèeli svirati neko glazbalo. pokazivala su smanje aktivnost u lijevom èeonom re nju.no njihova tajna. Snovvdon. Slièno. negativnim impulsom. Osim su dugovjeène. U daljnjim je po kusima majmune nauèio da u jednoj zadaæi rabe srednji prst i opazio daje s njim pove zano mo dano podruèje naraslo. u odnosu na opæu populaciju rjeðe ob olijevaju od Alzheimt ve bolesti i drugih o teæenja kognitivnih sposobnosti. Mala djeca kojimaje zbog te ke epilepsij uklonjena cijela polutka. Neuronski putovi èvrstoæu i zdravlje zadr avaju mo redovitom uporabom. Istra ivanja su pokazala daje kod glazbenika za obradu glazbe zadu eno 25 posto vi e slu ne kore nego kod osoba koje se ne bave glazbom. Ist ivaèica Mary Carlson s Harvard skog medicinskog fakulteta prouèavalaje dje napu tenu ujednom takvom siroti tu i ustan ovila da su. Jeffrev Schwartz s Medicinskog fakulteta Kalifornijskog sveuèili ta u Los An gelesu snimao je mozgove pacijenata na kognitivno-bihe59 Robert Winston: LJUDSKI UM vioralnoj terapiji i primijetio smanjenje neuronske aktivnosti povezane s iz1 ni m. Ta djeca. k oja su zbog majèine bolesti bila rjeðe izlo ena njezin osmijesima ili drugim ivopisnim izrazima uzbuðenja. rtve mo danih udara koje izgube sposobnost g . Prouèiv i stotine mozgova koje su donirale preminule pripac ce reda. Mozak se èak mo e oporaviti od fizièkih o teæenja. redovnice n idealna populacija za istra ivanje .postupka kojem je cilj ispravljan je pona anja tetnog za pojedinca ili okolinu zamjenom »negativnih« obrazaca mi ljenja »poz tivnima«. uvjerenje dr. U dobi od tri i pol godine znaèajno su i æe pokazivala problematièno pona anje. Uskraæen mozak Naravno. imala i abnormalno visoke razine k ortizola. neglazbenici koji su tijekom n ekoliko dana morali izvoditi jednostavnu vje bu prsta razvili su dodatne veze u re levantnom podruèju njihova mozga. i razmjere do kojih mo e iæi.zenich je pomno izmjerio kortikalna podruèja povezana s jednim prstom ruke majmuna . Znakov ito je da su se redovnice koje su se bai umnim aktivnostima mnogo uspje nije odupi rale oslabljujuæim uèincima : renja od redovnica zaokupljenih kuæanskim poslovima. sumornim siroti ma bili su uskraæeni svi h emocionalnih kontakata ili socijalnih podra aja. primjerice. dirljivo doèarala neka djeca koju smo snimili. No zahvaljujuæi plas iènosti mozg. Dakako. Dijete na eg vremena. Èitatelji koji su pratili drugu BBC-jevu seriju u kojoj sam sudjelovao. osim du evne i tjeles zaostalosti. mo da æe se prisjetiti da su taj obrat. onom povezanom s konobarsko m matematikom .negativne je uèinke okoline gotovo uvijek moguæe preokrenuti pravodobnom intervencijom. Mozakje sposoban za nevjerojatno brz oporavak.stil njihova ivota iskljuèuje dio a ktivni drugih ena . Ne rabimo li ivèane stanice u odreðenom krug primjerice. profes ora na Kentuckvjskom sveuèili tu. rumunjska siroèad otkrivena potkraj 1980-ih bila u ta tu nom st anju. kao da su poveæani zahtjevi rezultirali potrebom za veæim kortikal-nim prostorom. Za te je redovnice besposlenost grij pa èak i najstarije sestre mozak treniraju kvizovima. Otkrio je da su se po vezana podruèja smanjila.one æe brzo 1 uklopljene u nove skupine za nove zadaæe. zagonetkama i politici raspravama.pobudile su istra ivai zanimanje Davida Snowdona. uspijevaju nadomjestiti taj gubitak. No ne moramo opa ati majmune kako bismo taj proces vidjeli na djelu. Zahvaljujuæi neobiènoj dugov nosti mnoge od njih dozi ve vi e od stotinu godina . Snovvdon je za kljuèio da njihova intelektualna aktivnost potièe ra povezanost ivèanih stanica. nerijetko uz sam o manje du evne ili tjelesne nedostatke. Zato je. ne le i u kolièini. Praktièno napu tena od dr ave. go u neprekidnosti njihovih aktivnosti. Istra ivanje Washingtonskog sveuèili ta koje je provela Geraldine Dawson krilo je neke organske abnormalnosti u mozgovima dojenèadi klinièki dep sivnih majki. Prst je zatim amputirao i promatrao to se zbiva s mozgom. hormona stresa. Mo emo navesti i iznimno poticajan primjer redovnica iz Mankata. crkvei reda u osa mljenom samostanu u Minnesoti.

nego kako percipiraju svijet. ud aramo loptu ili ispunjavamo ki aljku? I je li moguæe da se razlike u naèinu kojim na i mozgovi obavljaju te z daæe nalaze u osnovi razlika meðu na im osobnostima? 62 Treæe poglavlje Osvje æivanje U dvadesetome stoljeæu u operi zbila se svojevrsna revolucija. Èini se stoga vjerojatno da mozak ima optimalno razdoblje u kojem je najlak e steæi razumijevanje gramatike te da negdje izmeðu este i trinaeste godine to postaje mnogo te e. Genie je do trinaeste godine bila zatoèena u losangeleskom potkr ovlju i dobivala je batine kad bi se oglasila. Sve je vi e skladatel ja bilo svjesno novih znanstvenih otkriæa. bili oni zdrava duha ili istinski patolo ki sl uèajevi. Naposljetku. opsjednuta je zlim duhom. a to.). Dobar primjer ogranièene plastiènosti mozga uèenje je jezika. Isti je proces vidljiv u djece roðene s kataraktom . primjerice. Kako bismo produbili raz mijevanje naèina kako postajemo tko jesmo. Kad djeca tog uzras ta poènu brbljati. moramo biti svjesni da plastiènost mozga i ma svoje granice. nego i kako prima i obr ðuje te informacije. Odrastala je bez dodira s ljudima . u posjet joj dolazi Veliki inkvizitor. dodirujemo. raslo je zanimanje javnosti za psiholog iju. a shvaæanje èovjekove svjesnosti bilo je sve veæe. osjeæam èujemo. ne samo da moramo znati da mozak mijenja ovisno o informacijama koje prim a. primjerice ptièje g pjeva i prometa. Jo jedno od tih velikih djela je Platneni anðeo Sergeja Prokofjeva.koji su funkcionalnost vjerojatno zadr ali zbog pozadinske buke. predla e psihijatrima da p cijente ne pita ju kako se osjeæaju. bje imo od opasnosti. Ako nas ta povratna sprega mozga i okoline èini onin tko smo. plamenim anðelom. primjerice. zahvaljujuæi plastiènosti mozg tijekom ivota mnogo se toga mo e promijeniti. Opæenito govoreæi. Najbolje to mo emo vidjeti iz primjera koje nam je dala tu na sudbina Ge-nie i Isabe lle. Kao to danas znamo. Skladatelji su poèeli pisati ope re koje su se uvelike bavile djelovanjem uma. mozgo vi dojenèadi posve su prilagoðeni uèenju jezika. Genie je uspjela ovladati osnovnim rjeènikom. John Ratey. Svaki put osjeæam kako mi niz leða plaze marci. U elji daje oslobodi njezinih religioznih deluzi ja. ele li shvat uzroke njihova pore meæaja. 61 Robert VVinston: LJUDSKI UM Ukratko. Istra ivanja su pokazala da novoroðenèad m prepoznati i razviti sklonost zajezik majke do èetvrtog dana starosti. Malo je toliko napetih i zastra ujuæih opera. Mlaða se djeca. dijete nikad neæe vidjeti. znanstvenici su otkrili daje rabila slu ne dijelove govornih podruèja . od povreda mozga oporavljaju mnogo b r e od tinejd era. Renata.ne ukloni lije se do estog mjeeca starosti. kojijoj svojim proganjanjem i opsjedanjem prijeèi svaku normalnu ljubav. ponovno steæi jer tu funkciju preuzimaju susjed ni mo dani krugovi. ona to èine rabeæi skup zvukova. Sve ostalo u jeziènom se smislu odbacuje kao besmisleno. ili fonema. Wozzeck (1925. Za godinu i pol stekla je rjeènik od 1500 rijeèi i mogla se slu iti prilièno slo eno m gramatikom. odreðuje tko smo.ovora mogu je. Za razliku od nje. kako bi mu utekla. Ruska novo roðenèad. nego kad èuju portugalski. djevojèica koje su kljuèno razdoblje svojih razvojnih godina provele uskraæene za ljudski kontakt. autor Korisnièkih uputa za mozak i gostujuæi profesor klinièke p: hijatrij e na Harvardskom medicinskom fakultetu. Isabelle je iz svojeg tihog zatoèeni tva osloboðena u dobi od est go dina.) Albana Berga te Peter Grimes (1945. ono to nam se dogaða ima izravan i vidljiv utjecaj na stanje n eg mozga. no vlast plamenog anðela nad njezinim u . Raspola uæi tako ogranièenim moguænostima. Sre di nji lik opere. specifiènih za njihov ma terinji jezik. Ipak. Opera Leo a Jana-èeka Jenufa (1903. u ogranièenom obliku. pak. odlazi u enski samostan. Saloma (1905.) Richarda Straussa.) Benjamina Brittena bile su psiho-drame koje su prouèavale du evno stanje glavnih protagonista. Sto se u mozgu zbiva kad gledamo.) i Elektra (1909. meðutim. Neuronski krugovi nu ni za n eku funkciju brzo æe preuzeti druge funkcije ako ih se ne iskoristi. a govorna podruèja njezina mozga bila su vrlo nerazvijena. U iduæem poglavlju to æemo naèelo primijeniti i irok spektar ljudskih iskustava. S manje od g dinu dana dijete kao jezik mo e prepoznati samo skup zvukova osobit za materinji j ezik. ali ne i gramatikom. Kad je naposljetku na uèila govoriti. sisat æe jaèe kad èuju ruski. proizlazi da se na e razlike u percepciji svijeta presli kavaju u razlil u osobnosti i karakteru.

Ruthine tegobe potakle su ga da utemelji èuveni Montrealski neurolo ki i stitut. aure. Jedan od najstarijih pisa pot jeèe iz babilonskog doba.ne to to nadilazi fiziku i biologiju te postoji izvan vremena i prostora? To je organ svjesnosti. a kirurgija mozga u povojima. Ploèice (svih èetrdeset) èuvaju se u Brit skom muzeju u London u. Izvrsna Prokofjevljeva glazba. premda je bila uobièajena pojava.« Imao je prilike do ivjeti mo da jedinstve iskustvo. pionir mo dane kartografije Jedan od mojih velikih junaka. poput bockanja ili neobiènih ili neugodnih mirisa. Neki drevni i srednjovjek ovni uèenjaci poput Majr nida. moglo bi se reæi. zli m duhom. istra ivanja epilej je i ari nog podra ivanja mozga imala su golem utjecaj na shvaæanje naæi rada mozga. kac neurolog John Hughlings Jackson ustvrdio da nagle napadaje uzrokuju el trièni izboji u odreðenim mo danim podruèjima. Ne izn enaðuje. Penfield. jo otkad sam prije èetiri desetljeæa kao stud< medicin e prvi put èuo za njegov rad. epilepsiju lijeèio kirur kim zahvatima. b rbiturati. Jako toplo preporuèam da poðete pogledati tu operu. èe æe. Bio je prvi lijeèi koji je. Tada bi mogao identificirati neispravno mo dano tkivo i od straniti ga. N jezini napadaji. u k ojem je odmah i poèeo raditi. od kojeg bi veæina drugih kirurga vjer ojatno strepila. Kad je ustanovljeno daje tumor ra iren i nedvojbeno zloæudæ sam je izveo zahvat i uklonio vi e mo danog tkiva nego to bi veæina ne ro rurga smatrala daje barem donekle sigurno. Roðen u SAD na studij medicine od lazi u Oxford. Epilepsija se spominje u ajurvedskoj li63 Robert VVinston: LJUDSKI UM teraturi i na drevnim egipatskim glinenim ploèicama. naposljetku. è sto nisu sprjeèavali napadaje. a katkad Bo jim djelom.svojevrstan napadaj -nakon kojeg nastupa nesvjestica. jer zamisao o rezanju mozga doi ma se surovom. oblik epilepsije koji je tada opisao nazvac Jacksonovim napadajima. Rijetko je koji poremeæaj izazivao vi e praznovjerja. religiozno priviðenj e koje se Renati èini posve stvarnim. Spozn aja o me nizmu u osnovi epilepsije zapravo nije bilo sve do devetnaestog stoljeæa. Jackson. trebao bih je mrziti. Kad je bio u I desetima. ponavljajuæe glazbene mi sli koje dose u vrhunac . razodijevaju se i zatim sudjeluju u dosad vjerojatn o jedinoj potpunoj orgiji uprizorenoj na opernoj pozornici. Ka o to vidimo u cijeloj knjizi. Fjodor Dostojevsk vjerojatno. pa j e. Najèe æi lijekovi. jest Wilder Penfield. On zasigurno mora biti vi e od toga . straha i jeze od epilepsije. je s drugim bo anstvom ili. stoga. Mnoge su slavne osobe bc vale od epilepsije. Kad ne bih osjeæao da æe se za mog ive promijeniti. a time i uma. Po povratku u SAD navodno je izjavio: »f urokirurgija je grozno zan imanje. lokaliziranih elektriènih oluja . njegovoj sestri Ruth dijagnosticiran tumor mozga. . terapija èesto bila ne èinkovita. zapanjujuæe i zastra ujuæe nalikuje nekim oblicima epileptiènih napadaja . U nekih pacij enata napadajima prethode upozorenja. tije kom 1930-ih. Lord Byron. slijede izmijenjena percepcija zvukova i mirisa. Odluka je zasigurno bila iznim: te k a. Shvaæanje epilepsije u to je doba bi tek u zaèetku. tzv.na poèetku imamo zlokobnu i katastro fiènu slutnju. sa ivopisnim orkestracijama. brze. poznati su iz najra nijih doba. Penfieldova je teorija bila da kad bi mogao doprijeti do mozga i elektrièno podra ivati razlièita podruèja dok je pacijent pri svijesti. Ti napadaji.mom tolika je da u izvanredno histeriènom zavr nom prizoru èasna majka i sve redovnice postaju jednako opsjednute. Osjeæamo to jer nam je te ko povjerovati da se sa sjedi tem na eg biæa mo e ostupati kao s obiènim organom. P etar Veliki. grèevi i gubici svijesti plod su naglih naleta prekomjerne aktivn osti u nekim mo danim podruèjima. i. velikog idovskog filozofa i lijeènika iz dvanaestog st oljeæa. sa svojim sedativnim nuspojavama. to se kao neurolog odi èio specijalizirati za epilepsiju. ili. stigmatizi li su tu bolest i pogre no je uglavnom smatrali nasljednom. Svaki tip napadaja opisan na tim ploèicama pove. koga katkad m vaju ocem engleske neu rologije. ali Ruth je operacijom dobila dobre tri godine prije negoli se tumor i poslje tku vratio. Mo da ste èitajuæi ove posljednje rijeèi malo protrnuli. Katkad elek triène oluje koje utiru put napada 64 Osvje æivanje nastaju u podruèjima u kojima postoje o iljci od starih ozljeda glave. primjerice Julije Cezar. da bi to mogl o izazvati pojavu aure. katkad smatrani ðavoljim.

svaki ljudski mozak koji je ikad postoj ili æe postojati. Obilje jima poput slobodne volje.koji su budni. premda ima nekih razlika u manjim oblicima i dijelovima. Primjerice. odstranjeni h vrhova lubanja. no tijela su uèinil a niz nevoljnih tikova i spazama. A sve savr eniji fMRè im je omoguæio da promatraju moza k dok njime bjesne »oluje« povezane s na] dajem i da ustanove podruèja najveæe koncentra cije aktivnosti. primjerice pre dosjeæajima i osjeæajima veæ do ivljenoga. a dio pacijenata osjetio je toplinu. Nalazi su zapanjili i samog Penfielda.javljali o brojnim osjetima. povr inski je svaki mozak manje. va mozak. Svaki ljudski mozak ima. Kirurg od pacijenta mo e zatra iti da iz vodi jednostavne zadaæe. Mo da æe ne èitatelje iznenaditi podatak da ne postoji referentna knj iga koju bi kirurg u fazi mogao konzultirati. nikad neæemo odrediti mo dana ishodi ta. U novije doba.dorzolateralnoj prefrontalnoj kori. ti osobni osjeæaji pokazuju daje neuroznanost emotivan posao. le ali na operacijskom stolu . posve svjestan. Èak su neki od najèarobnijih vidova èovjekove svijesti donekle demistificir ani i gotovo »standardizirani«. . lijevim bazal nim ganglijima i prednje dijelu cingularne vijuge . Doista.pokazivali bismo mnoge ili s ve simptome povezai s Touretteovim sindromom: tikove. pri èemu je nj ezin vlasnik. Zapisao je da su. kirurzi sve èe æe izraðuju podrobne karte pacijentova mozga. primjer ice krvnih ila.izvorne misli i nadahnuæa. na razini ivèanih i glija stanica. poput govora ili motorike.u osnovi poremeæaj u ki nom toku . lako bih mogao izgubiti sposobnost govora.u lijevoj polutki. u svim mozg * Neki slu aèi mojih predavanja mogli bi reæi da bi u tim podruèjima moga mozg. ] put brojenja ili recitiranja djeèje pjesmice. hladnoæu il i svjetlost. To je svakako jedan od popratnih zakljuèaka koji proiz laze iz novijih nalaza iz vicarske. ali mozak nema receptora bola. izmeðu ostalog. kljuène i jasno utvrde mo dane funkcije. Neki su èak do ivjeli vrlo podrobne halucinacije ukljuèujuæi mu karca koji je toliko jasno èuo Beethovenove skladbe daje ozbiljno pomisl io da Penfield u operacijskoj dvorani skriva radio. dr ukèiju geografi Neki bi se sad mogli u urbano vratiti na uvodno poglavlje u kojem ka tegoric tvrdim da su moj mozak. Premda su njegova istra ivanja ponudila vrlo èvrste temelje za shvaæanje da svijest prebiva u elektrokemijskim procesima u mozgu. svaka operacija s ciljem uklanjanja dijel a mozga tumora mo e se obaviti uz minimalan rizik za ostale. ustrojbeno jednaki. Olaf Blanke do ao do zanimljn otkriæa. No dobar dio suvremenih dokaza upuæuje na suprotno. nerijet rabeæi tehnike o koji ma smo veæ govorili. Veæinu bolova u glavi do ivljavamo putem drugih tkiva. poput MR-a. Na kon takve muke pne izrade mo dane karte. ali p sedativima. Mo da zvuèi èudno. Je li moguæe da ga mo emo pobolj ati jednostavno re uæi njegove komadiæe m? Premda nam je vi e od sedamdeset godina ozbiljne znanstvene aktivnosti ostavilo ja ko malo prostora za sumnju daje mozak odgovoran za apsolutno sva obilje ja uma.* Do toga bi. poput kuhanog jajeta. O nekim mo danim podruèjima mo emo govoriti sa sigurno æu jer znan da u svih ljudi obavlja ju istu funkciju i da njihova o teæenja u svih izazivaju is simptome. 65 Robert VVinston: LJUDSKI UM Podrobniji atlas Izvodeæi suvremeniju inaèicu Penfieldova postupka na eni koja je bolovala te ke epileps ije. No ispi povr ine. prinudu da izgovar amo neprimjei ne rijeèi ili stvaramo neobiène zvukove. trzaje. razlika je iznimno mnogo. naime. pojednostavljeno reèen do lo jer je dorzolateralna prefrontalna kora. doista moglo biti abnormalne aktivnosti. i vi. K. pacijent. Svoju specijal iziranu kartu kirurg poèinje izraðivati otvaranjem a stezirane lubanje. kad su im odreðeni dijelovi povr in e mozga bili elektrièno podra ivani.e jedn ak. Penfieldo-vi podra aji nisu izazvali nikakav bol. Elektrodom se mogu pod ra ivati razna podruèja. pa je neosjetljiv na dodir ili ozljedu. Kad u sljedeæa tri podruèja u mojem ili va em mozgu ne bi bilo aktivno . smatrao je Penf ield. njegovi ispitanici . kao stoje èini Penfield. èak do te mjere daje potkraj ivota malo ubla i o stavove. prije negoli svojim skalpelom zarezu najdragocjeniji ljud organ. Jednako emotivnim poka zao se i za Wildera Penfielda. da do ivim mo dani udar . sredstvo kojim osjeæamo uzvi enu radost i estok gnjev te po imamo Bo ju slavu. ili dajedno stavno izvijesti o osjetii koje do ivljava tijekom podra ivanja pojedinog podruèja. tvrdio je da ona neæe moæi ob jasniti ukupnost svih iskustava. Drugi su javljali o jedva zamjetljivim stanjima uma. vicarski je neurolog prof.

gdje je smje teno dugoroèno pamæenje ili koji dijelovi mozga postaju aktivni kad slu amo glazbu. koje mi govore gdje je moje tijelo u prostoru i to ra di. »gled odatke koje bih zapravo treb. toèno v idjeti gdje su smje tene pojedinaène funkcije tih obuhvat-nijih kategorija. zatim. pojedinaènih je razlièitosti gotovo jednako mnogo poput sliènosti. K. odnosno informacijama iz podruèja u gornjem stra njem d ijelu moz§ tj. a za to se znanje oslan ja na vidnu funkciju. Ona nosi va nu pouku neèemu to preèesto olako shvaæamo. U jednom sluèaju. Postoje brojni. vjerovala je daje ruk a eli udariti. kao to æemo na ovome putovanju vidjeti. iskustava iz djetinjst va. Znam to na temelju informacija iz pamæenja. bolesti ili kirur ke interve cije . D ok ovo pi em. a prednji dio cingularne vijuge povezan je s nadzorom i usmjeravanjem poz ornosti. bilo bi to kao da su trenutaèni podaci iz datote »dodir i ravnote a« pogr e kom prebaèeni u datoteku » to se nalazi ispred rt ne«. Nimalo ne iznenaðuje da su doppelgdng stoljeæima slovili kao glasnici neizbje ne tragedije. s istovjetnom kopijom samih se be. i potencijalno razoèaravajuæi osobe koj e vjeruju da su izvantjelesna iskustva istinski dokazi ivota poslije sm ili neke »d u e« koja postoji izvan fizièkog tijela. u na im lubanjama. s prekri enim nogama i dlanovima tipkovnici mog prijenosnog raèunala. ili autoskopske deluzije. tjemenoj kori. znam da su ispred mene raèunalni zaslon i stol. obuzete duhovnim otkrivenjem da to d ozive.5 Kao stoje i Blanke pretpostavio.gena. Sada nja razina znanstvenih spoznaja o mozgu omoguæuje nam da saznamo polo aj i svrhu mnogih mo danih podruèja isto kao to na cestovna karta mo e reæi kako da od Rijeke doðemo do zabaèenog lièkog seoceta. Naèin kako reagiramo na svijet. pri mjerice. nego je napisao daje sa67 Robert VVinston: LJUDSKI UM mo na ao podruèje u kojem se preklapaju dvije funkcije: ona vidnog susta kojim gleda mo vlastita tijela. bolje razmislim. Dorzalno (iznad) Razdvojene polutke. nog okru ja u maternici. Franzini i John Grossber g. izja ljivala je. Kad je zamoljena da podigne ruku i pogleda je. d ivim autosko psku deluziju. Ovdje bismo mogli naèiniti analogiju s cestovnom kartom i zn anjem koje neki mje tan ima o vlastitoj ulici. a li i prema dodiru i ravr te i. Tal ðer. kako sjedim i ti kam. smatra se da su ti fenomeni posljedica r remeæaja u dijelu mozga u kojem se vizualne informacije kri aju s informa jama o tijelu. Odreðeno bih vrijeme. kemijskog i hormon. smje tenu u desnom stra njem dijelu mozga. umjesto da èujem poziv za moj let prema Sankt Peterburgu.angularne vijuge. Blankea nije samo zanimljiva anegdota. zatiljnoj ko No da sad. kao i ostali svijet oko sebe.premda je sasvim dobro znao daje rijeè o njegovoj vl astitoj slici. prepoznamo prijatelja. i bez obzira na to.66 Osvje æivanje vima zadu ena za inhibiciju neprimjerenih radnja. Uistinu zastra ujuæe. moramo p orazgovarati sa seljanima. »osjeæati« i onda bih se mo da suoèio sa slikom samoga sebe. n aljutimo se. Prièa dr. u kojem se suoèav. naè kako jesmo u svijetu i naèin kako sv ijet jest nama konstruira taj gumenast org. rastu imo ili zaljubimo. I ne moraju biti na operacijskom stolu. Bazalni gangliji zadu eni su za po krete. in enjer kojeg je uhodio njeg doppelgdnger velik je dio dana provodio kreveljeæi se i zamahujuæi prema dv niku . U tekstu u èasopisu Priroda Olaf Blanke nije spominjao daje dirnuo u »sjedi te du e«. Znamo.neka siæu na promjena dovede do razlike u unut . No da bismo mogli doznati pojedinosti. Ne m oram vidjeti sliku sebe da bih znao. te funkcija sustava k rabi dod ir i ravnote u kako bi stvorio svijest o tijelu. oni nisu novost u znanstvene svijetu. svjestan sam sebe kako sjedim u prilièno buèr èekaonici u frankfurtskoj zr aènoj luci. koji su opis psihijatri Louis R.4 Koliko god Blankeovi nalazi bili zanimljivi. Ako iz bilo kojeg r azloga . dobro dokumentirani sluèajevi osoba koje su do ivj< efekt doppelgdngera (»dvo jnika«). No. u ovome sluèaju -epileptièna pacijen tica izvje æivala o izvantjelesnom do ivljaju. kad ne bih znao pone to o funkcioniranju uma. »Vidim se odozgo kako le im u krevetu«. pogled zdesna Svjesnost: viðenje ili osjeæanje Olaf Blanke i njegovi suradnici primijetili su daje tijekom svakog podra iva-nja o dreðenog podruèja njezina mozga . ugledamo ne to opasno. rje avamo kri aljku.

Ali èekiæ mogu rabiti stolar i kipar. nemilosrdne suncu ili trajanju pu tovanja. Bio je tu i mali kafiæ. s mje tajuæi se u stolicu. Razmislite o tome kako rabimo rijeè »um« u hrvatskom jeziku. vidio j o jednu reklamu. a promicala je lokalnu mineralnu vodu. Sto nam se i pravo zbiva u gla . djelomice zbog sunca koje je nesmiljeno pr ilo. Rabimo je i kad g ovorimo o pamæenju. Uzete zajedno. Stoga ne bismo mogli izraziti svoje neslaga nje s neèim. na polovici uspona kroz klanac. Osjeti Jednog vruæeg ljetnog dana vozio sam se alpskim klancem. no dva uma nikad ne mogu bi ti ista. pa mo da o tome dosad uopæe niste razmi ljali. Bez pamæenja bili bismo trajno zbu njeni . Kad ne bismo imali èuvstava. u iju. temom s 1 jom æemo se susr esti poslije. rabe umje tnik i kirurg. Sve se odvija tako mehanièki. bez na eg svj snog u tjecaja. Skalpel. te su rijeèi i fraze zgodan sa etak glavnih usluga koje na i mozgovi ob avljaju za nas.najkraæim putem uputio unutra. kao ni stvaranja i ostvarivanja planova. namjere ne bismo mogli nagovijestiti drugima. No je li vam se kad dogodilo da ste pogledali s ku zalaska sunca i pomislili kako vam izaziva osjeæaj »topline«? Jeste li kad vruæeg dana vidjeli jedan od onih lukavo manipulativnih oglasa za pivo i os tili neobja njivu eð? Èuli neku pjesmu i osjetili tugu ili spokoj? Nadam se i jeste. smijao se. nju imo jednu stvar. impliciramo pozornost i percepciju. primijetio sam jednostavnu reklamu. Od toga sam trenutka postao svjestan sna eði.nikad ne bismo znali gdje smo ili to radimo. ali ovaj je put bi lo popraæeno jed69 Robert VVinston: LJUDSKI UM nostavnom slikom njezine boce. niti bismo mogli razumjeti njihove. no to nije bilo va no. a ne nedjeljiv entitet. eð je preuzela vlast i zanimalo me samo kako je to prije uta iti. Da nemamo pozornost i percepciju. it æu raz 68 Osvje æivanje èita osoba. Konobar me upitao to eli Bez razmi ljanja sam spomen uo mineralnu vodu èiju sam reklamu vidio. Sastojala se od jedne rijeèi. D se udaljavao. shvatio i za to. Dvije strate ki smjeste male reklame uvjerile su me. recimo. Pozabavimo se stoga najprije naèinom k ako percipiramo svijet. ne bismo imali moguænost samokontrole. Frazom »stalno mi je na umu« impliciramo sklo nost prema stvarima i osobama ili. Jasno je stoga daje um. Vo nja se pokazala m anje ugodnom nego to sam se nadao. Na vrhu klanca izgraðeno je malo parkirali te kako bi prolaznici mogli u vati u pogl edu. kao i sve ostale putnik e namjernike u kafiæu. primjerice »smetnuo sam to s uma« ili »palo mije na um«. J gosti kafiæa pili su istu mineralnu vodu. moglo bi djelomice biti izazvano subliminalnom porukom. Na samom dnu klanca. Kad vi i korteks ne bi mogao n advladati èuvstva i impulse. a niti znati smeta li to komu drugom. nego se i irio smrad svinjskog gnojiva koje se lagano cv rljilo na suncu. ne bismo mogli ostvariti svoje naume. znaèi da ste èulno znat no uskraæeni. Upravo naèin kako rabimo te alate. èujemo. A rabimo je i kad opisujemo razum i rasuðivanje. a djelomice zbog toga to sam se na ao iza vrlo sporog traktora iz kojeg ne samo daj e sukljao gust. putem asocijacije. gladi i pamæenja. èuvstvima. To iskustvo. pa kad elimo reæi daje netko izgubio svu sposobno st racionalnog pona anja ka emo daje »si ao s uma« ili da mu se »pomraèio um«. moj æe svijet biti razlièit od va eg i. a osjeæam ku amo i prisjeæamo se druge. i najvi e elim popiti èa u gazirane mineralne vode.poput nekoga tko je dotei rao iz pustinje . ust a i ko e. pozorno æu i èuvstvima. crn dim. koje se te ko mo e nazvati jedinstvenim ili osobito transcende talnim. Bi la je skupa. nosa. Dva mozga povr inski mogu izgledati jednako. kako se pojedinaèno slu imo percepci jom. U svima nama kri ju se informacije koje dolaze iz oèiju. jer ako niste. Tada sam. i funkcije pop èuvstava. tovi e.arnjem ustroju izmec mojeg i va eg mozga. primjeric e. ponajprije niz vje tina. i imala je okus poput lo koje druge mineralne vode. To je ku tija za oruðe koja nam omoguæuje da funkcioniramo. u je dnom od zavoja. barem u okvirima u kojima o nje mu svakodnevno govorimo. Odvratio sam pogled i usredotoèio se na zah tjevan posao prolaska kroz klanac prepun zavoja i serpentina. Glagolom »naumiti«. A onda sam. Na njoj je ponovno pisalo ime mineralne vode. Vidimo. a mo e nam poslu iti i za kakav nespretan popravak u kuæi. Nisam ba u ivao. Postao sam posve ravnodu an prema traktoru ispred sebe. pa sam se . tvori na e identitete.

Obja njenja te asocijacije moglo biti mnogo. pomije aju osjeti. ali zn ajte da mo da n æe biti tako dojmljivo kao to se isprva èini. a fis plav. mogu okusiti zvukove i osjeæati rijeèi. objektivna. primjerice.. Jednoga je nazvao »b ouba«. Vrlo je zanimljivo. Doista. Ramachandran pretposta lja daje kod nekih osoba do lo do njihova sluèajno g spajanja. a »8« uta. ». inaèe posve normalnima. nego je obojeno èudnom kombinacijom modre i sedefaste. Izmeðu njih . da bi ta osob ina mogla biti genetski uvjetovana. »7« mo e uvijek biti ljubièasta. Jedan od mojih prijatelja na sveuèili tu. No u sinesteta stopljene su percepcije pose bno jake. u odreðenoj mjeri postoji u svima nama . Takoje. osobito dobar pijanist. S Edom Hubba dom. Kad bi se ljestvica promijen ila. opisanom je primjeru bila rijeè o vezama izmeðu podruèja za percepciju b< je i brojeva. slièan u veæini mozgova.vama? Za to ne biste poku ali sljedeæe? Profesor Vilavnur Ramachandran iz San E ega u Kalifo rniji u svojem je uvodnom predavanju u emisiji Reithovo predavai na BBC-jevu Rad iju 4 emitiranoj 2003. opa aj boje bi izblijedio..navodi se da èak dese t posto populacije do ivljava neku vrstu sinestezije. primjerice. A podruèje z du eno za brojeve. vide odreðenu boju. nakon to uðu kroz oèi. kao i u mnogim drugima. pisac Lolite. 71 Robert VVinston: LJUDSKI UM Ramachandran se pitao za to dolazi do mije anja signala. nego samo neki sirovi podaci kojima. brojka »5« uvijek crvena. mo da Nabokov ne bi postao proslavljeni romanopisac da njego voj percepciji jezika sinestezija nije podarila tako ivopisne boje. prave zelene boje nema. kao to sam spomenuo. »6« je uvijek ob ojena zeleno. ako ga mogu tako nazvati. a drugoga »kiki«. mozak pridaje znaèenje. Ramachandran je istaknuo daje nevjerojatnih 98 posto osoba a tomatski i spontano rijeè »kiki« povezalo sa stak lenom krhotinom. svojim st udentom. u istom podruèju. Jedan od vidova sinestezije je da neke osobe znamenke otisnute crno-bijelim tisk om vide u odreðenim bojama. okusiti zelenu boju. odnosno pojavu koju nazivamo sinestezi jom.. mo emo vidjeti da nas poseban i jedinstven naèin kojim s u na i mozgovi »premre eni« u dobru i u zlu èini onima tko smo.stapanje osjeta Neke osobe do ivljavaju neobièan spoj osjeta. Jedan je opisao kao staklenu krhotinu s nazublj nim rubovima. elektrièni impulsi izazvani pogle dom na zeleni zid odlaze izravno u vidnu mo danu koru. No u sinesteta. mogu istodo bno otiæi i u sredi te okusa. Osjeæa li tko da mo e. no ne u svima. One. koje tumaèi zna menke. Ramachandran je osmislio test za otkrivanje sinesteta tog tipa. do ivljavao je jak osjet plave boje kad je slu ao glazbu u A-mo-lu. ponajprije da slova »k« i »i« u rijeèi »kiki« izgledaju nazubljeno. valovitih. iznenaðujuæe je uobièajen . primjerice. U njegovu sluèa ju. koji izaziva abnormalne veze izmeðu susjednih podruèja mozga. svoju je sine-steziju opisao kao »obojen i sluh«. U jednosta nom p rikazu na raèunalnom zaslonu ra trkao je plave znamenke 5 na bijel« podlozi. Vladimir Nabokov. U svojem Re hovu predavanju ustvrdio je da bi u nekih osoba uzrok to me mogao bit gen. zamolio slu atelje u Kraljevskom instit tu da zamisle dva p redmeta. Nekim se osobama. Ramachandran istièe daje sinesteziju opisao Francis Galton. Rijeè je o sposobnosti k oja. njihove vizualne simbole. Galton je istaknuo da postoji meðu èlano vima obitelji. prouèavao je mo dane atlase i obojicu se dojmila i njenica da se informacij e o boji ra èlanjuju u vretenastoj vijugi. zakrivljen rubova. Rad Simona Baron-Co-hena iz Cambridgea to potvrðuje. a drugi k ao predmet koji nalikuje amebi. nalazi.« Tko zna. prema predlo ku u umetku s fotografijama. to ukazuje na moguænost da ne postoji stvarn a. primjerice. Kod nesinesteta. Zatim je upitao publil koji je koji. a 5 nije svijetloplavo poput c. cis crven. sjeæanje!otkriva svoju neobiènost te ukazuje na svoj evrsno bogatstvo koje je taj poremeæaj donio njegovu ivotu. da su ova u rijeèi »bouba« prilièno obla.. Dakle.inaèe bismo bili n eosjetljivi na dra i slika ili glazbe. 70 Osvje æivanje Sinestezija . Vidim [slovo] ^smeðije od k. i gotovo je dodiruje. ka e Ramachandran. postoji samo put obrade informacija. »prirodna« zelena boja. Tako je. U autobiografiji Govori. poznati genetièar iz dev etnaestog stoljeæa. Poku aj to i sami. Taj poremeæaj. Govori nam neke zanimljive s tvari o tome kako primamo osjetilne informacije i to èinimo s njima. i niz gena. pokraj nje. Svaki put kad èuju odreðeni ton.

primjerice vodoravne crte ili prave kutove. u vidnoj kori postoje odvojena pc druèja koja tumaèe oblik. Smisao je prièe u tome da u svojem malom svijetu nesretna aba nije mogla zam isliti ne to toliko golemo poput rijeke. Prièe o abi sjetio sam se nedavno kad sam do ivljavao drukèiju vrstu osjetilnog preopte reæenja. Taoci koji su mjesecima. Dok ir formacija putuje mozgom. boju i gibanje. Do neke mjere. kako govorna podruèja nisu rabili za njihovu izvornu namjenu. No sinesteti. u prostoru omeðenom visoki m zidom preko kojeg se vide samo vrhovi drugih zgrada. a s njihovom smræu mogu nestati èak i vit alne osjetne funkcije poput vida i sluha. jedna od omiljenih prijetnja »lij enoj« djeci bila je da æe im obje noge postati neuporabljive ne ustanu li i ne uèine o no to se od njih u tome trenutku tra ilo. p o oslobaðanju imaju velikih te koæa s govorom. ne zaboravite èinjenicu da se u nekim dru tvima broji samo do deset. Zbog nedovoljnog osjetilnog kapaciteta. gdje æe im znaèenje dati srt di ta za pamæenje i èuvstva. No kad joj je elja usli ana i kad je prvi put vidjela rijeku. Nakon to obave po sao. Ondje se osjetne infor macije zdru uju s odgovarajuæim kognitivnin asocijacijama .to vi e rabimo neko m o dano podruèje. nego æemo se prisjetiti. Mo dano podruèje za svaki osjet podijeljeno je na manje zone koje se bav specifiènijim svojstvima.primjerice. informacija se pros ljeðuje u veæa kortikalna podruèja. veæi im br ojevi ne trebaju. odnosno njegovom nkcijom. dijeli se u vi e tokova koji odlaze na obradu u razn odvojena podruèja. maèke nikad nisu razvile a parat za njihovu percepciju. MR nam omoguæuje da barem djelomice shvatimo to se zbiva. ona su preuzela druge funkcije. buduæi da osjetilno preoptereæenje postane neugodno. koji znamenke vid u bojama. bili zatoèeni u samicama. recimo. Osjetilno preoptereæenje Postoji zen-budistièka prièa o abi koja je ivjela u zdencu i sanjala o bijegu u rijeku . jer mnogo dulje u njemu ni ne mo ete ostati. Bil a ta prièa istinita ili ne. Tako. kojih si bile uskraæene u ran oj dobi. Primjerice. dio in formacije otiæi æe u vidnu koru. dubinu. Kako ive u malim skupinama i posjeduju malo stvari i ivotinja. I zbog toga kad vidimo zelenu bo ju. Naime. a troj ke crvene i uoèavaju da tvore crvei trokut na bijeloj podlozi (vidi sliku u umetku s fotografijama). na i mozgovi razlikovati samo zato to smo izlo eni pone to drukèijim okolinskim uvjetima. do odreðene mjere. no intenzivna uporaba ili neuporaba dovodi do pojedinaènih razlika. primjerice. njihove vizualne okoline. ono se donekle mo e poveæati. Svi imamo proporcionalno slièan ustroj. Sliènu. Dio muzeja posveæenje sjeæanju na holokaust i ondje sam kratko v rijeme proveo u »Vrtu izgnanih«. Kad se od i: pitanika zat ra i da pogleda boju ili ponju i miris (ili èak da zamisli to . pa su njezin mozak i tijelo do ivjeli osjet ilno preoptereæenje. nerabljene plastiène neuronske mre e odumiru. skriven medu ostalim brojkama. na mjestu se sru ila mrtva. mo da neæe mo samo pomisliti »zelena«. njihovi mozgovi nisu mogli pojmiti tako golem objekt. Vrijedi i obrnuto . »hladan« ili »udaranje«. Kao to smo veæ vidjeli. Kad sam bio dijete. Naizgled èudan fenomen. tzv. Ne tako davno posjetio sam idovski muzej u Berlinu. Drug djeliæi informacije otputovat æe u limbièki sustav.pren daje to posebna t ema).umetnuo je odreðen broj brojaka 3. Istra ivanja su pokazala da odrasle maèke neæe moæi prepoznati obilje j. ta prijetnja nije bila pos ve proma ena. Kratko. gotovo sigurno izmi ljenu prièu o svojim putovanjima po ju ni m morima isprièao je kapetan Cook. Norma ne osobe na tom uzorku vide mno tvo p etica. On je tvrdio da stanovnici jednog otoka nisu mo gli vidjeti njegov jedrenjak usidren nekoliko metara od obale. Naime. Trojke su bile ra mje tene tako da tvore oblik t rokuta. To oslikava tvrdnju da mozak razvija samo doista potrebne funk cije. nalazi se 49 èetvrtastih gl atkih betonskih 73 . petice odmah vide plave. velièinu. ili èak i godinama. asocijacijska po druèja. Jer ako im je vid zdrav kako mogu biti slijepe za ono to im je ispred oèiju? Pa. Iz toga slijedi da æe se. prizor èekiæa mo gao bi se spariti s asocijacijama po put »te ak«. dolazi do brzog okidanja neurona niz dobro »utrt osjetni put od osjetila koj e je posrijedi do raznih odredi ta u mozgu. buduæi da im je vid 72 Osvje æivanje na mo dana kora bila uskraæena za odreðenu vrstu informacija. kolskih hodnik i kako smo ih se u asavali. rad sjajnog arhitekta Daniela Libeskinda.

post ti moguæe uvje bati ak da stvori »novu« vidnu koru.osjeæaj o polo aju udova u prostoru . djeca (koja su imala vrlo velika oèekivanja) zapala su stanje te ke poti tenosti. dovodi do br eg slabljenja njuha. ostatak na e gmazovske pro losti. Njuh Mirise prepoznaju dvije male nakupine od est milijuna stanica smje tene visoko u no su. Premda sve ostale osjetne informacije putuju prilièno dugim putovima kroz talamus. koji ukljuèuju pres pajanje putova u korteksima novoroðenih tvorova. Zelenilo j e visoko i posve izvan dosegajer su biljke posaðene na vrhovir stupova. Posebno su tu na ilustracija te tvrdnje djeca na kojoj su izvedei prve transp lantacije leæa. talamus djeluje kao relej izm ðu osjetnih komponenata i vi ih mo danih funkcija. meðutim. a (zbog oblutaka) pi priocepcija . unutar zidova. gdje se pretvaraju u elektr ne impulse. Toèno je. Nije. Mo da æe. a zatim u koru. Dr. Njuh je vjerojatno na najstariji osjet. Vid Informacije koje dobivamo vidom prevaljuju dug put od ulazne toèke u leæi ok Najprij e odlaze u mre nicu. oblucima pr ekrivena tla. premda rasporeðeni pravilno i usporedno. nisu mogla nauèiti kako rabiti vid j er je njihov mozak pro ao razd bije plastiènosti za tu vje tinu . jasno jesu li migrene uzrok te sna ne osj etljivosti. ravnote a na nagnutu tlu drugu. daje nakon nekoliko sati vje be mogla uèiti gledati i rukovati predmeti ma. podra avajuæi njezin jezi k posebno osmi ljeni 74 Osvje æivanje elektrodama. ako ne i prije. nju ni put vodi izravno u limbièki sustav. a najmanje jedna studija ukazuje na èinjenicu da o sobe koje pate od migrena takoðer imaju sni enu osjetljivost na neke mirise. Poput svih ostalih podruèja. Blackmore komentirala je i pokuse na MIT-u u Bostonu8. takoðer. tijekom . Sami stupo vi. istièe preliminarno izvje æe d Paula Bacha-y-Rite iz Strasbourga. daje niz stanja poput shizofrenije. napadaja. anoreksije i depresij e povezan s oslabljenim njuhom. Vidni ulaz istra ivaèi su preusmjerili u dio mozg koji se trebao razviti u podruèje povezano sa sluhom. smje tenoj straga . nakon otprilike pet minuta obuzeo me poriv da iziðe jer sam osjeæao vrtoglavicu i muèninu. Ima nekih dokaza da preu ranjeno starenje. pa tvore kvadrat dimenzija sedam puta sedam mei ra). Doista. Premda èovjekov osjet njuha nije o tar kao u veæine ivotinja. r-nakon to su zahvati obav ljeni. primjerice zbog Alzheimerove bolesti. a polovica ih se kri a (informacije lijevog vidnog po lja odlaze u desni mozak. Su an Blackm re1' sa Sveuèili ta Zapadne Engleske u Br istolu. naposljetku. Kao to smo spomenuli. Iz njih proizlazi da vidna kora n ema nikakvih uroðenih »vidnih« obilje ja. krajnji je uèin ak neobièan i iznimno è zorijentirajuæi. Vidne podr a aje djeca su do ivljavala zasljepljujuæe sjajnin i bolnima. Njuh nam je najo triji u djetinjstvu i s godinama slabi.godine neuporabe usk ratile su ga tog poten« jala. Impulsi putuju vidnim ivcem. vidna kora tra i redovnu uporabu da bi rasi. Poslije operacija. a neka su èak poèinila samoubojstvo. u stra njem dijelu oka. uglavnom u dobi od desetak godin djeca i njihovi rod itelji doèekali su tu kiru ku inovaciju s velikim ushitom. Mo da nam zato mirisi tako brzo pobuðuju r . i obrnuto). Pomoæu vidnih informacija nisu se mogla orijentirati u prostor Ukratko.treæu neuronsku poruk S tako potpuno smetenim osjetilima. zatim u ko ru i odatle u limbièki sustav gdje se povezuju s èuvstvima i sjeæanjima. postalo je oèito da nijedan primatelj ne vidi b znatnih smetnja.Robert vVinston: LJUDSKI UM stupova visokih sedam metara (svaki je na metar od drugog postavljen u red vima od sedam komada. Ispitivanja provedena posli je pokazala su da se taj dio s vremenom ustrojio u polja i kolumne po vrlo sliènom uzorku kao u normalnoj vidnoj kori. Drugim rijeèima. Dr. izviru iz k sa i neravna. moguæe je da osobit ustroj raz lièitih podruèja mo dane kore ponajprije ovisi o ulaznim informacijama. Pokazao je. Veæina vlakana poveza] je s podruèjem u talamu su koje nazivamo lateralnim koljenastim tijelom. iznad malog mozga. neke kemikalije u zra ku mo emo prepoznati èak i kad su razrijeðene u omjeru jedan prema nekoliko milijarda. a ne iskljuèivo o prvotnim vezama. ostala zdr ava. a ri kolièina s pulvinarom. Dakle. tj. Vidne informacije zati nastavljaju prema vidnoj kori.7 Jedan od pa cijenata koje opisuje prirod no je slijepa ena. No buduænost mo da neæe biti tako sumorna. Roðena slijepa. vid alje jednu i formaciju o obzoru. o genetskoj predodreðenosti.

ili da provedu noæ s partnerom. a ne sklonijima pr ihvaæanju seksualnih ponuda.aspolo enja i sjeæanja. Olfaktorna ili nju na kora suvremenog èovjeka ni ni ta manja n egoli u njegovih predaka. Feromoni d jeluju izravno na mozak i primatelj ih obièno n prepoznaje svjesno. Poznato je ta ko da æe maèke uznemirene mi eve naæi po mir su koji luèe u takvom stanju. Zbog toga put od nosa do limbièkog sredi ta i jest tako br z. komun ciraju mirisom. Od svake je studentice zatra eno da rabi parfem na uobièajen naèin i u odreðeno vrijeme. Svejedno. Dijelimo ih na dvije vrste. posve je sigurno. A treæa je skupina ispita nica njuhoi uspjela prepoznati jastuèiæe obilje ene »mirisom straha«. vjerojatno mijenjanjem njegova ili njezina ho monalna stanja. upitav i ih bi li htjele sudjelova ti u ispitivanj kojim se eli saznati mo e li sintetizirani enski hormon. »poveæati romantiku u njihovim ivotima«?3 Da bi mogle si djelovati u studiji. Èesto su prisutn i u znoju. mu karci bi takoðer mogli imati istanèano èulo »mirisa« i kad je tvar bezmirisna. film je bio Candjman. kukci (npr. dezodoransa i slièn mirisa. a katkad i na tvari koje ne mo emo n nju iti. od onih u kontrolnoj skupini. U studiji istra ivaèa s Instituta : antropologiju pri Institutu Ludvviga Boltzmanna na Beèkom sveuèili tu ispit nicamaje prikazan zastra ujuæi film dok s u pod pazusima nosile jastuèiæe k ji su im upijali znoj. Norma McCoy Lisa Pitino s Dr avnog sveuèili ta u San Franciscu izabra le su dobrovoljke m< ðu studenticama prve godine.ali ne sumnjam da ga ne biste uspjeli kupiti na Internetu. premda suvremeni ivot. Dokazi o postoj anju ljudskih feromona doneda no su bili proturjeèni. tijekom ovulacije. buduæi daje izvorni. to pripadnike iste vrste potièe na izbjegavanje prijetn iz podruèja iz kojeg je up ozorenje poslano. jo uvijek reagiramo nesvjesno. ao mije to ne smijem otkriti naziv feromona . takoðer s jastuèiæima. Dakle.istra ivaèi n avode daje Athena. »Signalni« feromoi izazivaju izr avnu i primjetnu promjenu u pona anju. Druga skupina gleda je neutralan film. Feromoni su vrlo hlapljive tvari koji utjeèu na pona anje ili na hormone (i oboje) o sobe koja ih percipira. Feromone luèe mnoge ivotinje i postoje uvjerljivi dokazi za njihovu ulogu preno enju uzbune i straha. Tijek om pokusa. isprva namijenjenog tum aèenju mirisa i slanju odgova75 Robert Winston: LJUDSKI UM rajuæih kemijskih poruka. Zens osjet njuha mo e biti do tisuæu puta osjetljiviji od mu kog. feromon ma prenose uzbun u. Za one koje to zanima. rabile su pai feme kojima je dodana neutraln a tvar. ima dokaza da na mirise. Èini se daje njuh bio jedan od glavnih èimbenika razvoja èovjekova mozga. Istra ivaèi su pok azali daje primijenjeni feromon ene uèinio privlaènijima mu karcima. ene su u odreðenim razdobljima njihovih menstrualnih ciklusa nesumnjivo osjetljivij e na mirise. èak i neki crvi. Ut . ali ih percipiramo kroz nosnice. a razlièite su stuc je potvrdile da tada m o e biti jezovito o tar. Isti su miris ponovno nju ili kad su ih se poku avali prisjetiti. sa svojim p dra ajnim olujama u ob liku ispu nih plinova. Dosjeæa nje im je bilo dvadeset posto uspje nije. amerièka tvrtka koja prodaje taj proizvod. gmazovski mozak bio tek ne to vi e od malo olfaktornog tkiva na vrhu ivèanog vlakna. ene koje su rabile parfem obogaæen feromonom imale su tri puta veæu vjerojatnost za seks. sluèajno izabrane. Dr i se daje to bio zaèetak cijelog limbièkog sustava. n isu smjele rabiti oralne kontraceptive. a »temeljni« feromoni n primatelja djeluju dugo trajno. Sisavci. Nijednoj ispitanici nije reèeno rabe ] 76 Osvje æivanje feromone ili ne. U jednom su istra ivanju studenti uèili nove rijeèi dok su nju ili eobièan miris. Druge. kao ni ivjeti s redovnir partnerom. parfema. dio je ispitanica rabio svoj uobièajen parfem obc gaæen posve bezmirisnim feromonom. pèele). a novija su istra ivanja pokazal da nerijetko imaju ulogu u èovjekovu sek sualnom pona anju. Njihove su olfaktorne sposobnosti obièno na vrhuncu kad su najspremni je zaèeti. Ribe. prema te stu na omotu »najjezovitiji film od Kad jaganjci utihnu«. a kontrolna je skupina izabrana uz obeæanje besplatne boæice pravog mirisa na kraju pokusa. biti hett roseksualne. u procesu patenti-ra nja . mlade su ene morale imati redovitu mjeseènicu. ba i ne poma e nju nom sustav u da nas vodi kao nekoæ. Lako je razumjeti daje tijekom evolucije brz odgovor na nju ne podra aje mogao biti presudan za pre ivljavanje. No ene ne luèe feromone koji djeluju samo na mu karce. dodan njiho vu uob èajenu parfemu.

odlaze i u amigdalu i hipo lamus. Zbog toga priruènici za pre ivljavanje svima koji . Taj organ pumpa uzorke feromona u osjetnu upljinu. slatko. Jeda n od mojih starijih kolega na poslu isprièao mije kako se u na em laboratoriju. prigodno. Aromaterapija. Takav »odraz« identiteta te spolnog i reproduktivnog stanja druge ivotinje upravlja brojnim vidovima ivotinjskog pona anja parenjem. Te se elektrode mogu daljinskim upravljanjem produljiv ati ili skraæivati u siæu nim koracima. nakon nekoliko mjeseci zajednièkog rada enama poènu usklaðivati m jeseènice. Neki epileptièari navode da neposredno prije napadaja osjeæaju nt biène mirise. Uma mi je prijatan okus koji daje hrana bogata aminokiselinama . a drugi. Veæina okusa zapravo su miris jez ikom mo emo razlikovati samo pet okusa: slano. tisuæu s mo puta osjetljiviji na gorke okuse.glutam tima. kiselo i uir mi. premda su razv opsesiju hranom t e je stalno kupovali. O teæen toga podruèja mogu dovesti do nekih iznenaðujuæih pojava. komuniciranje feromonima presudno za r hov opstanak. gorko. ivèanim stanicama smje tenima u vidnoj kori mozgova primata koje pobuðuju faci jalna obilje ja drugih ivotinja. èini i nije samo jo j edna New Age ludorija. spravljali i jeli. specijaliziranom osjetil u u nosnoj upljini. pak. da se nitko od njih. Rijeè je o vomeronazalnom organu. Katz. izmeðu ostalog odgovorno za »reakciju b or ili bijega« kad smo upla eni. Tri maju na mi kromotora prièvr æena na elektrode debljine dlake uvode se u podruèje ivotinjskog mozga z adu eno za obradu feromona. pa se mogu premje tati od neurona do 77 Robert VVinston: LJUDSKI UM neurona kako bi se snimila njihova aktivnost tijekom raznih pona anja. je vidjeti. Stoga je. imaju » esto èulo« prepoznavanje feromona. Kako bi izmjerio signale. doista bi mogla smanjivati napetost i i ko djelovati tera peutski. ivèane stanice koje obraðuju feromonske signale umnogome su sliène »neuronima za lice«. Dovolji je da nanju imo da ak peèenog pileta ili banane da okus zamislimo tako i kao da nam je hrana na jeziku. meðutim. u kojoj ih prepoznaju kemijski receptori poput onih za okus i miris -premda ih sama osjetil a okusa i mirisa ne mogu prepoznati.jeèu i na druge ene. povezivanjem majke i mlad unaca i dr. Katz naèinio elektriène snimke pojedinaènih stanica. èe æe opasnije. dr. u ko jem radi 85 posto ena. kljuèna je za izra avanje i tumaèenje èuvsta Hipotalamus je. mo dano hormonalno sredi te. ivotinje poput mi eva uglavnom ive u tami i opæenito imaju prilièno ] vid. Nije neobièno da se enama koj e nekoliko mjeseci provedu u fizièkoj blizini usklade menstruacijski ciklusi. U svim tim sluèajevima »gurmanizma« lezije su naðene u desno èeonom r e nju. vrlo bi lako moglo biti otrovno. kak o istièe dr. Amigdala. dr im to te ko obja njivim. pomoæno m nju nom lukovicom. borbom. Ti osjetni neuroni povezani su s tzv. Zbog t ogaje natrijev glutamat tako djelotvoran pojaèivaè okusa. èini se. djelovati smirujuæe. N e iznenaðuje stoga da se okusna mo dana k ra nalazi neposredno iznad olfaktornog pod ruèja u desnoj polutki. Laurence Katz i njegovi suradnici na sveuèili tu Duke otkrili su da ivotinje u mo zgu imaju feromonsku tvornicu koja. no vjerojatno je da postoji. tvorbom u kojoj je dr. I b. nego na slane. od mi eva do slonova. p. Brojni sisavci. Katz poslu io se metodom prvotno razvijenom za mjerenje aktivnosti ivèanih stanica u mozgovima ptica dok pjevaju. Nije te ko shvatiti da su okusne sposobnosti na im drevnim precima bile va ne za ops tanak. Kad nju ne informacije idu u limbièki sustav. Zbog toga neki mirisi mogu poveæati brzinu i da srca i krvni tlak. Okus Okus i miris vjerojatno su najpovezaniji osjeti. Ne to stoje »lo eg« okusa. arska studi otkrila je trideset i èetiri pacijenta o teæena mozga koji su naglo postal i opsje nuti hranom. a i sniman je njihovih mozgova pokazalo je daje koncentrac elektriène aktivnosti u limbièkom po druèju. »Gorko« je. Eli trode s u toliko male da se ivotinja mo e slobodno gibati i biti u interakcij drugim ivotinj ama dok mozak tana nom icom alje signale u snimaè. nije prekomjerno udeblja Buduæi da sam na mnogim zimovanjima imao prilike ku ati mlijeènim proizv dima bogate delicije vicarsk e kuhinje. Zanimljivo je. slatke i 1 78 Osvje æivanje sele. kao to æemo po. osobito kad su posrijedi mje-seènice. naime. stvara »feromonsku sliku« druge ivotinje10 . Postoji li tvorba slièna vomeronazalnom organu i u ljudi proti jeèno je pitanje. Dr.

èestitao sije na sjajnom stanju djeèaèiæa kojeg sam donosio na svijet . Treæi je takav porod stoga bio neizbje an. Anest eziologu je ubrzo postalo jasno da ga poku avamo upla iti. osim njuha. poput velikog dijela s tranaca koji nasto ovladati hrvatskim. ali pro irio je mnogo ila . a manje njihovim kval itetom.poprilièno rutinski. otkri vaju da im je jezièno podruèje razvijeno jednako kao èujuæih vr njaka. »I te koæe s. ali smo otad uvijek vodili raèuna da pacijent bude dovoljno dubokoj anesteziji. Ne shvaæajuæi o èemu je rijeè. pa osoba sa slu nim tegobama u jednom uhu mo. »tvoj je an estetik mo da dobar za dijete. Praktièno je prav ilo da se izbjegava sve to ima gorak. rekao sam. upitala me. s najveæom strepnjom u g lasu koju sam mogao doèarati rekao sam kako bi nam ih moglo zatrebati jo pet. kad sam bio razmj erno neiskusan. Zvukovi koje èu lijevo uho odlaze na obradu u desnu stranu mozga. Nije osjeæala nikakav b( a samo povremeno vrlo slabe dodir e. ne moramo gubiti vrijeme na ku anje. to mo e biti vrlo korisno . Slijepe osob e koje uèe èita brajicu pokazuju aktivnost u vidnim i jeziènim podruèjima. p ro la kao po loju. sluh nije potreban za razvoj jezika. tovi e. ili u prisutnosti umiruæeg roðaka. nego se mo emo usredotoèiti na hvatanje one slasne antilope.« Ipak. izvodio sam carski rez na gospoði Julie. Kao i kod ostalih osjeta. Studije u kojima i MR-om sniman a gluha djeca gluhih roditelja koja su odrastala slu eæi se zn kovnim jezikom. Dodir Dodir je osjet koji se razvija rano i u novoroðenèadi je osjetljiviji od vida ili sl . Osim poèetne tjeskobe nije osjeæala r kakav strah: »Èinilo se daje sve pod nadzorom. i pet vreæica krvi koje ste morali nar èiti?« Tada mije ispr ièala kako je èula. èi æenje trbuha i zatvaranje rane . Prije mnogo godina. lijevi donjim og rankom materniène arterije. moram na alost reæi. Zato je va no da pripazite to govorite ispred jako bolesne. Èuv i la an pokajnièki ton u njegovu odgovoru. U takvim su okolnostima ope rativni postupci nakon to dijete sigurno iziðe . Stoga netko tko èuje samo na d sno uho mo e slabije percipirati svojstva gla zbe poput ritma i melodije. koliko je vreæica krvi pripremljeno prije operacije. a ubrzo zatim upitao mog asistenta. bojim se«. mo dano podruèje koje se aktivira kad okus imo ne to to nam se ne sviða. a ionako nisam mogla ni uèiniti. na skaneru zasvijetli i kad vidimo da gaðenje osjeæa netko drugi. kako ste ga nazvali.mali an je i ahno mlatarao svim udovima i plakao s u itkom. i mogla se sjetiti. naizgled besvj esne osobe. zaustavljan je krvarenja. Slièno je i s drugim osjetima.poku a li drugi pr ipadnik na e vrste pojesti ne to i osjeti gaðenje. dakako. percipirati vrlo razlièit e auditivne informacije od nekoga sa savr enim sluhor Primjerice. »Samo dvije. nismo upla ili. »Lako je tebi«. Obje hemisfere imaju va nu ulogu u o bradi zvuka. Or rabe pojednostavljenu inaèicu jezika. informacije se kri aju.imamo ovdje sna no krvarenje . imao slièno n eprikladan smisao za humor. u egao ili na bilo koji drugi naèin odbojan oku s ili miris. Julie se zatim okrenula prema meni i isprièala mi se to mije zadala tolike muke. Iduæeg sam jutra oti ao pogledati Julie i njezina sinèiæa. »A krvarenje«. èujuæa djec h roditelja nikad ne postignu is stupanj teènosti »govora« znakovnim jezikom poput svo jih gluhih vr njaka. Valja spomenuti da bez obzira na izravnu vezu izmeðu slu ne kore i jeziène podruèja lije ve polutke.nu kane tra iti u divljini savjetuju da se vode svojim osjetilima. iz Julieina smo sluèaja izvukli barem jednu va nu pouku. Spopao me u taj èas neki vrag i po elio sam ga malo bocnuti u njegovoj samodopadnosti. koji je. u bolnici dobro poznat kao uglaðena i potpuno pribrana o soba. Oboje su bili dobro.uklanjanje posteljice. lijeva se strana mozga uglavnom bavi prepoznavanjem i imenov njem zvukova. Moj anesteziolog. a operacija je. Utvrðeno je da prednja inzula. rekao sam kako je operacija bila laka 79 Robert VVinston: LJUDSKI UM i rutinska. Iz evolucionistièke perspektive. ivanje maternice. Prije dvadesetak godina za tu je vrstu zahvata bilo sasvim uobièajeno davati razmj erno laku opæu anesteziju jer se tada dijete raðalo u boljem stanju i spremnije za d isanje. koja je veæ dvaput rodila c arskim rezom.« Nekoliko trenutaka poslije alio sam se na ikljanje iz donjeg ogranka materniène art erije. Nj nasreæu. Sluh Posljednji osjet koji se gasi kad gubimo svijest i prvi koji se vraæa pri buðenju je st sluh. svega stoje bilo reè no do trenutka kad smo jo j poèeli zatvarati trbuh. kao i u dijel ovin zadu enima za primanje dodirnih informacija iz prstiju.

Vilavn Ramachandran. Fi eldo-va tvrdi da masa a poveæava razinu neurotransmitera serotonina. Ramachandran smatra < s usjedne ivèane stanice pripoje mo dano podruèje koje se ne rabi i daju n novu svrhu. to za posljedicu ima smanjenje percipirane ozb nosti prvog. nego djelotvoran postupak .primjerice kodein. Dotadje bilo uobièajeno da sestre s njim odjure na pranje i vagan je . Informacije o dodiru i pokretima obraðuju se na vrhu mozga. narav da nam treba. skoèio sam s kreveta i debela mi se igla za krpanje zabila u taban te se pritom duboko u mi iæima slomila u dva dijela. Premda nisam vidio opipljive dokaze za to. U nekim se zemljama. No mno tvo je osoba s amputiranim udovima koje imaju sab stan osjeæaj daje taj ud jo uvijek dio njih. glupavo zaboraviv i to sam uèinio. djecu rutinski zamata u po voje te im se tako ogranièavaju pokreti. veliko ilo koje sam rabio bacio sam na pod. nadziranjem i kon centracijom. Nekoliko minu ta poslije. Dr. primijetio je da su n govi pacijenti s fantomskim udom. Ako se bol i dodir percipiraju u mozg treba l i nam tijelo da bismo ih osjeæali? Oèit odgovor glasio bi . stoje slièno djel ovanju nekih antidepresiva. »bolnog« signal a. Va nu ulogu u percepciji bola ima prednja cingularna kora.djeluju tako to se ve u na receptore mo danih neurona na koje bi se inaèe vezali kemijski spojevi pro tiv bolova koje luèi sam mozak. nja nov oroðenèadi njihovim majkama odmah nakon poroda ustalila otprilil tijekom posljednjih dvaju desetljeæa. kad bi im pri snuo neki drugi. u prosjeku su bolnicu mogla napustiti est dana prije.bolnièka etiketa koja kao da se kosila s ljudsko: potrebom. pa na bol. sastojak mnogih lijekova protiv ka lja . pak. u odgovarajuæem stupnju. To nije praznovjerje. Osjet dodira presudan je za djetetov razvoj. vidljiv je od prvoga dana. Iz talamusa informacije putuju u osjetna podruèja kore koja nam govore koji bol do ivljavamo i o dakle potjeèe. Pr . obraæamo manju pozornost . no ono nije bil o neugodno i uopæe nisam osjeæao kao daje dio mene. poput inzulina. tetnost toga postupka zanimljivo je pitanj e. encefalini. Pozornost mozga tada je usm rena na dva signa lna toka. postojeæi dio tijela. Jednom sam zgodom. Mislim da mogu razumjeti za to nek i postanu ovisni o takvim lijekovima. Skanovi mozgova novoroðenèadi li ene dodira pokazuju smanjenu aktivnost vitalnih po druèja. no injekcija petidina. do te mjere da u njemu osjeæaju b Sindrom fantomskog uda jo uvijek nije posve obja njen. topao i jednostavan vid njege.11 tovi e. podruèje u èeo nom re nju koje je. èesto izjavljivali da osjeæaju dodir na odi ðenim. kao osjet razlièit od obiènog dodira. kad sam studirao medicinu. Kad sam zavr io. kao to æemo vidjeti. podruèjima nepostojeæe noge. koji se mnogo bavio tim fenomenom. Jeste li primijetili da æe vam protrljate li izvori te bola. le eæi na krevetu krpao debelu zimsk u jaknu. I dalje sam osjeæao pulsiranje u stopalu. lijeka sliènog opijatima. To otvara neka zanimljiva pitanja. poput spomenute rumunjske siroèadi. »Refleks sisanja«. uvijek istim. Mnogi lijekovi protiv bolova. pod uvjetom da nije rij eè o ozbiljnu o teæenju. Bol nakon operaci je bio je jak. biti lak e? Majke instiktivno trljaju ili ljube djetetov povrij eðeni ud.da. Neobièno je da se praksa dav. posve je uklonila njegove neugodne vidove. no neuroznanstvei ci znaju da su za njega odgovorni talamus i dodirna podruèja kore. Tif-fanv Field sa Sveuèili ta u Miamiju utvrdila je da su prerano roðena djeca koja su deset dana masirana triput dnevno d obila gotovo pedeset posto vi e mase od prerano roðene djece koja nisu primila taj b ri an. kad dijete okreæe glavu prema svemu to mu dodirne lio odnosno refleks koji mu poma e naæi bradavicu. na mjestu nastanka primaju tvorbe koje nazivamo nociceptori.zbog pro81 Robert VVinston: LJUDSKI UM cesa zvanog kompetitivna inhibicija. mozgu signale bola aljemo jo jedan paket signala. posebice oni ustroja sliènog ustroju op ijuma .i ha. osobito povezano s pozorno æu. primjerice lijevom nogom . Field tvrdi da masa a potièe izluèivanje hormona rasta te hormona koji potpoma u rast. No premdaje ta pr aksa mo da mogla na koditi odnosu majke i dj< 80 Osvje æivanje teta. Bol. vjerojatno nije kodila djetetu jer je ono cijelo vrijeme bilo sa sestrama i do ivljavalo ljudske dodire. Mogl o ih se izvaditi tek prilièno velikim rezom pod opæom anestezijom. Opioidi takoðer smanjuju aktivnost u pre dnjoj cingularnoj kori. Dr. On i alju signale u leðnu mo dinu odakle kroz mo dano deblo odlaze u talamus. Trljajuæi mjesto koje nas boli.

no to ne èine i nelingvistièki pokreti usta. Ako je osoba netom pri je amputacije osjeæala ja bol u udu koji æe biti uklonjen. iz nekog neizrecivog razloga. o sjeæaju kako njihova ruka ili noga »ni njihova«. Bol u fantomskom udu mo e. Prilièno razumljivo. recimo. a ne pilom za kosti i zavojima. Poznat miris stare kave i vonj vla nog papira ispod æurka iz gornjeg proz ora. Buduæi da se mozak svake osobe razlikuje. Postoji i zanimljiv fenomen suprotne naravi. N eki apotemnofiliè ri uspjeli su uvjeriti kirurge da im odstrane ud kako bi ih oslo bodili du evni patnja. Mozak je. ispitanici koji su ig rali stolni tenis zaèepljenih u iju bili su ne-uspje niji od onih koji su osim vida za procjenu putanje dolazeæe loptice mogli rabiti sluh. a kako se ono zove. nikako ne mogu znati ka-kavje osjeæaj imati zdrav ud i svejedno ga htjeti amputirati. na sluh oslanjate u istoj mjeri kao na vid i motorièke vje tine. premda toga niste smjesta svjesni. Smith pristao na taj za hva mu karce su odbili drugi kirurzi iz razlièitih europskih bolnica. najbolji instrumen t za to zauvijek æe ostati istra iteljev vlastiti mozak.. u moje m se mozgu zaèuje tiho. Rijeè je o jo jednom problemu koji izvire iz stare rasprave o filozofiji i jeziku. k ji bi mogao imati veze s »fantomskim udom«. Robert Smith. kirurg s privatnom praksom u Falkir koj kraljev skoj bc nici. U tim pripojeni putovima jo uvijek postoje tragovi n jihove izvorne funkcije i upravo oni uzr kuju osjeæaj bola u nepostojeæoj ruci ili n ozi. bol mo e perzistirati i pos lije. sa svim svojim manama i sub jek-tivno æu. izjavljivali su da su vidjeli kako se oblici sudar aju. Jeste li. pri najjednostavni jim i najslo enijim zadaæama. Katkad odlaze lijeèniku i tra e da im se neugo ni ud amputira. poznat kao apotemnofilija. elektroencefalografi. aktiviraju s lu na podruèja mozga. a ne va u. katkad kao seksualnu fiksaciju na sakatost. usmj eren na komunikaciju s drugima. imati i druge uzroke. moramo prihvatiti postojanje odreðene. d du e. No isto je tako moguæe d a se. Malen broj osoba izvje tava o t me kako osjeæaju d a neki normalni udovi. ne trebali biti dio njihovi h tijela. Dobrovoljci kojima su na zaslonu prikazana dva oblik a koji se meðusobno pribli avaju. lijeènici su bili sk loni apotemnofiliju lijeèiti ki oblik histerije.imjerice. a drugi Nijemac. Odreðeni vidni lingvistièki znakovi. Jedina naprava kojom raspola emo za tumaèenje na eg mozga i komuniciranje o njemu jest sam mozak. MR. Na i osjeti nisu zapravo zasebne i neovisne sposobnosti jer ih obièavamo rabiti zaje dno. Ka ete li da vidite zelenu b oju. Jedan bio Britanac. Doista. »Posljednje to elim jest postati svjetsko sredi te za rez nje ruku i no gu«. primjerice oblik neèijih usana. mogu zamisliti samo nijansu zelene pohranjene u svojem mozgu.. Joj. Prije negoli je dr. P ET i rendgen osnovni instrumenti za razumijevanje rada mozga. kazao je. Smith je r< ka o da nije vidio ni ta lo e u svojim odlukama. Cesto vrlo te ko obja njavaju to osjeæaju. jedinstven pogled na strogo èuvano 83 Robert VVinston: LJUDSKI UM . Rijeè j e o jednoj od najva nijih funkcija uma koju rabimo svakodnevno. podruèje zadu eno za lice mo e preuzeti neurone k ji su nekoæ bili zadu eni za. nu ne kolièine ne odreðenosti. Istra ivanje na sveuèili tu Brandeis u SAD-u utvrdilo je i da katkad »vidimo« sluhom. Kad ujutro uðem u moj ured u sklopu laboratorija. osim to jasno nav de da. sad amputiranu ruku. recimo. opazili ka ko pri parkiranju automobila na zahtjevno mjesto poma e sti ate li glazbu na autorad iju? Razlog mo e biti jednostavno potreba da se usredotoèite. Oèajnièki po tezi koje poduzimaju neke osobe s rijetkim poremeæajima tjelesnog samopoimanja pod sjeæaju nas na èinjenicu da percepciju sebe i svijeta oko sebe nerijetko te ko opisuje mo drugima. psihotiènog stanja poput shizofreni je ili povezanog s te ko depresijom. Kad govorimo o mojem i va em mozgu. ali i da se »nije htio specijaliz rati z a taj postupak«. amputirao je potkoljenice dvojici pacijenata koji su to zaiskali. nesvjesno »Aha!«. premda su mikroskopi. 82 Osvje æivanje Napredovanje u neuroznanosti mo da æe nam omoguæiti da taj bizaran sindrom izlijeèimo tr etiranjem povezanog kortikalnog podruèja. Slièno. Jedna od glavnih funkcija u kojoj svi na i osjeti suraðuju jest prepoznavanje. jer sam od svih nanizanih ureda izabrao pozn ato okru je. èini se. koji uvelike rade svoj posao. premda su zapravo samo èuli kratak i glasan zvuk.

Nemoguænost prepoznavanja oruða i instrumenata bila je povezana s lezijama podruèja u lijevoj polutki u kojem se susreæu sljepooèni i pari jetalni re anj. zatim pojavio bi se drugi. razmak je vrijeme tijekom kojeg je moj mo zak »ne to« usporeè vao s mojim predod bama pasa. Ipak. sposobnost prepoznavanja katkad zaka e. Prepoznao sam ga tek kad se poèeo pomicati. Gavnor Evans. U jednom od prizora BBC-jeve serije Ljudski um nosim »èarobnu mre i za kosu« sastavljenu od stotina elektroda koje mi prekrivaju glavu dok gleda televizijski zaslon na kojem je optièka varka. u mozgu obièno predoèeni sv< jom funkcijom. No iste te osobe nemaju nikakv e te koæe pri prepoznavanju drugih objekata koje je naèinio èovjek ili dijelova ljudskog tijela. Doisi veæ razmi ljam o kojeèemu drugome. Ne ivi su objekti. medicinska spisateljica Rita Èarter ta svojstva naziva »jedinice prepoznavanja« (JP). Tako glazbalo poput trombona ne bi imalo jednu »jedinicu«. Na li su cij niz moguæih »spremi ta«. pak. test je valjalo ponoviti mnogo puta. Iz gornjih primjera. Sad vidim nel zvijezde. Kako bi rezultati bili jednoznaèni. sve mi to govori daje to uistinu moj ure Kad spustim pogled. 84 Osvje æivanje Jedna od te koæa s kojima sam se susreo pi uæi o radu mozga bila je da se knjiga vrlo la ko mogla pretvoriti u svojevrsnu »izlo bu nakaza«. ili druge dijelove tijela. Vrlo br.. nego njih nekoliko: jedinicu prepoznavanja oblika u vidnom podruèju. Imao je te koæe jer je agnozija z apravo nemogu nost prepoznavanja predmeta. doktora na Sveuèili tu u Warwicku. Dr gim rijeèima. no doveli su znanstvenike do zakljuèka da su mo da ne sposobnosti prepoznavanja istodobno strogo odreðene i prilièno opæenite. recimo. a dijelove tijela i objekte ljudskog podrijetla u drugi.« Pacijent je bol vao od mo danog poremeæaja pozn atog kao agnozija.krilo zatvora Wormwood Scrubs odmah do bolnièkog zida i depresivan priz gomile po te koju mije tajnica obzirno ostavila na neurednom stolu (na koje je jo uvijek gnje cav paketiæ keksa). no je razdoblje koje je mozgu potrebno da viðenome pridoda znaèenje. pa oni k ji ga imaju ne mogu. èini se da su lezije u desnom sljepooènom re nju pove e s te koæama u prepoznavanju lica. Otkriæe da takvi poremeæ ji mogu biti p osljedica o teæenja odreðenog podruèja upuæuje na moguæno da u pamæenju postoje odjeljci u e razvrstavamo sjeæanja. Istra ivanje provedeno na Sveuèili tu u Iovvi pod vodstvom braènog para Antonija i Hannah Damasio p oku alo je pronaæi toèan polo aj razlièitih mo danih kategorija prepoznavanja. i v rste hrane. a poku avao je prep< znati amerièku zastavu. Pr vi se javljao kad bi mozak shvatio da sam vidio »ne to«. spremno je èekao pok raj EEG-a kako bi mi izmj rio mo danu aktivnost u »aha« trenutku. pojavila bi se dva naleta g ma-valova. èekiæ: mo e biti alat. Jo èudnije. mak izmeðu tih naleta aktivnosti vjeroj.. p rimjerice. Jedan je amerièki parije jedan vrlo po znat predmet opisao ovako: »Vidim mnogo crta. Èini se da se svako svojstvo stvari pohranjuje u zasebno podruèje. i to toèno u trenutku kad bih do ivio mali unutari »aha«. Biolo ke objeki opæenito pohranjujemo prema tome kako ih tumaèe dijelovi mozga zadu ei za perceptivnu analizu. Isprva te ko prepoznatljiv. Jedinice prepoznavanja Jedno od obja njenja za to jest da mozak ne pohranjuje i ne razvrstava stvari prem a njihovu izgledu ili funkciji. Uzmimo. Kad gledam o vakve stvari. i z gomile po te mogu izdvojiti doista va na pisma. Takvi parovi mo da su naizgled èudni. Sve to odvija tako brzo da moj svj esni mozak jedva primjeæuje cio proces. osobe koje ne mogu prepoznati iva biæa nerijetko ne mogu prepoznati hranu i glazbala. JP n . ali i hladno oru je. odnosno »sku io« iluziju. Primjerice. On doista nije imao pojn to se nalazi ispred njega. na s ci je bio dalmatinski pas s kriven u pozadinskom uzorku velikih i malih crn mrlja. nego prema na em osobnom odnosu s njima. ivotinje i glazbala sprema ujeda n odjeljak. Poremeæaj je najèe æe vrlo odreðen. ili predmete koje je naèinio èovjek. mo emo zakljuèiti da mozak hranu. U svojoj knjizi Kartografija uma. Iz njegovih je rijeèi vidljivo da te koæa nije bila sarr u tome to se nije mogao sjetiti ispravnog naziva. S\ ki put kad mi je bilo reèeno da prepoznam psa. Istra ivanja agnozije otkrila su da mozak najvjerojatnije jasno razlikuje ive od ne ivih objekata. primjerice. vidim mnogo dijelova. svirati ili èuti. pa se pohranjuju u podruèjima povezanima s radnjama u k< jima se mogu rabiti. No istina je da su u istra ivanjim ra da mozga upravo studije poremeæaja vrlo èesto te koje nam omoguæuju da shvatimo to se z biva u normalnom mozgu. dodirnuti. prepoznavati lica. Glazbala mo emo vidjeti.

Netko tko tuguje man . Kad upoznaju nepoznat u osobi osobe koje pate od Fregolijeva sindroma mogu smisliti vrlo zamr ena opravd nja za svoje uvjerenje daje ispred njih doista stari prijatelj. prem nulom 1936. Iz pouzdanih izvora znam ( majka jednog mog kolege ne mo e podnijeti okus bananajer su joj kao djeve èièi. osobiti do ivljaji svijeta stvaraju ge grafi ju na ih mozgova. Zbog tog smo razvili posebne mo dane sklopo ve za prepoznavanje lica. Lica spadaju u posebnu kategoriju prepoznavanja. Navodno je u jednoj predst vi glumio najmanje ezdeset razlièitih likova. u kojem vjeruju d a dobro poznaju potpune strane Sindrom nosi ime po Leopoldu Fregoliju.jo uvij ek osjei okus njezine odbojne zamjene. pate od jednako zabrinjavajuæeg poremeæaja suprotne naravi. Ljudi su dru tv< na biæa. a vezaje toliko sna na. a opstanak nam ov si o sposobnosti komuni kacije s drugim pripadnicima na e vrste. a skanovi mozga ne samo da o tkrivaju pojaèanu aktivnost u za to zadu enim podruèjima kad ih gledamo. prepoznavanje neka svojstva ban ane i repe pohranjena jedna do drugih. njegova JP ostaje aktivnom. Poku ajte se sjetiti nekoga koga dugo niste vidjeli . a zasad je dovoljno reæi da facijalnim JP-a nij e nu an sna an podra aj kako bi se aktivirale ili ostale aktivne. Zamislite da prodavaè u va em duæanu nalikuje va em roðaku koji se preselio u Australiju. Maloj vjerojatno d a osoba na zabavi pati od Fregolijeva sindroma. facijalna se JP za tu osobu neæe rabiti. Gotovo smo svi do ivjeli grozno iskustvo kad nam na zabavi dobrodo lic izrazi netko tko se pona a poput dobrog nam znanca.. Stoga se na trombon mo e nalaziti u istom kutku mo dane knji nice p put cigarete ili slamke. ivimo kao to smo oduvijek ivjeli. jer je bio majstor u preru avanju. da se taj prijatelj ili roðak odlièno maskirao. Slièan proces mo emo vidjeti na djelu i tijekom alovanja. koja. utjeèe na na e pona anje. no koga se ne mo en sjetiti. a drugoga se sjetiti . osjeæaja pod prs. Drug pak. te preferirati simetrièna lica od nesimetrièni h. Viðamo li ili zami ljamo neko lice èesto. glasovito m rimskom glumcu. JP dodira u dodirnom podruèju i JP zvuka u slu nom podruèju. cijelog ivota vegetarijanac neæe imati jedinicu prepoznavanja oku za piletinu ili govedinu . nosom i ustima. poput izgleda. Dakle. Taj æemo odnos izmeðu upeèatljivih do i ljaja i pamæenja razmotriti poslije. Neke osobe s por emeæajem nazvanim prozopagnozija od toga pate stalr i ne mogu prepoznati ljude koj e znaju cijeloga ivota i viðaju svaki dan.aziva u podruèju rjeènika. i to takve da æ se èak i novoroðenèe okretati prema objektima koji nalikuju licima. primje i ce. Ovdje je oèito na djelu neka obmana funkci prepoznavanja. Èini se da su u njezinu sredi tu. mnogo je izgle« nije da smo zabora vili njezino lice. Glazbenik æe imati drukèije jedinice prepoznavan trombona od nekoga tko povremeno slu a d ez. davali zgnjeèenu repu s aromom vanili i govorili daje to banana. nekih se lica iz davnih dana ivo sjeæamo. ne mogu razbiti. Sv ako mo dano podruèje mo e biti nagomilano jedinicama prepoznavanja objekata koji naizg led mo da nemaju ni ta zajednièko. no ne i toènog izgleda njegova ili njezina lica. Fregolij ve deluzije (ili sindroma). poput b.vjerojatno æete se moæi sjetiti mnogih obilje ja te osobe. u skupinama. Njezina je JP naziva tog voæa jo uvijek povezana s JP okusa r pe i v anilije. Danas kad pojede pravu bananu. jer sve su to neprehrambeni predmeti koje stavljamo u u sta. No za vlastite rupe u sjeæanju ne mo emo kriviti deluzije drugih. tijekom Drugoga svjetskog rata. pi mjerice. nego èak i kad ih zami ljamo. 86 Osvje æivanje Iona s nacrtanim oèima.premda oba mogu biti podjednako m upadljiva? Odgovor se djelomice svodi na maksimu »rabi ili izgubi«. ivèan veze ostaju èvrste. S druge strane. Za to se to dogaða? Zbog èega æemo je< no lice zaboraviti. ne susretnemo li nekoga ili ne pomislimo na n jega dugo. Tvrdit æe. ma te okusa prave banane . i vjerojatno osna ena sjeæanjima na èuvsf povezana s gaðe njem. daje novosteèene JP. Netko tko je. Time to gotovo svakod nevno viðate prodavaèa podra avate facijalnu JP za roðaka na suprotnoj strani zemaljske kugle. pak. sve se na e JP trombona izvlaèe iz njihovih zasebnih podruèja pohrane i stapaju u sliku iz koje æemo pre85 Robert VVinston: LJUDSKI UM poznati dugo mjedeno glazbalo s povlaèkom koje stvara milozvuène tonove Èetvrtoj simfo niji Èajkovskog. Naravno. Kad pomislimo na trombon. ponovno vidimo da na i vlastiti. Svrstani su zajedno jer dijele odreðeno svojstvo koje se tièe tog podruèja.

primjerice. ili oni koji su nedavno prekinuli ljubavnu vez u. »ra dna temperatura« mehanizam prepoznavanja licajednostavno èini pod-lo nijim reakciji na najslabije podra aje. svjesni put prepoznavanj. primjerice neugode ili naklono sti koji nam je te ko izreæi i koji se. ako veæ ne u svoju. pak. supkortikal nom puti Elektriène promjene u ko i takoðer ukazuju na èinjenicu da mozak bilje i v e nego o pacijenti mogu izreæi. 88 Osvje æivanje Profesor psihijatrije na Harvardu John Ratev navodi primjer Buckminstera Fullera . Zbog toga nikad nismo posve ne utralni u ophoðenju s drugima. Ratev sm atra da bi mnogi poremeæaji koje danas dr imo autistiènima. omra enog i stra nog uèitelja mat matike. èini nas onima tkc smo. Osobe s Capgr asovim sindromom tvrdit æe. za koju sad veæ znate da je jedno od sredi ta na ih èuvstava. Zapra vo. ma koliko mi to htjeli biti. a da svoju procjenu ni u jednom sluèaju ne mo emo potkrijepiti èvrstim dokazima. Zbog te razlike u brzini putova èesto o nekome imamo gotovo trenutaèan »prvi dojam«. i nesvjesnim. do dirujemo.) Druge nam se osobe mogu. zahvaæa vi i. Drugim rijeèima. U stvarnosti. èesto misle da su na ulici vidjeli preminulu ili voljenu osobu. Kad se pacijentima s tim poremeæajem poka u foto grafije meðu kojima se n.imaju potrebu smi ljati arni ena i ma tovita opravdan ja za svoja uvjerenja. Naoèale su su ga uskratile veæeg dijela vidnog polja. koji s e odvija u dubljim mo danim tvorbama. istra ivanja su pokazala da mu karci s mek im. Capgrasovom deluzijom. koji ukljuèuje vi u koru. njihova su obja njenja plemenit poku aj svjesnog mozga da da smisao in formacijama koje izvi ru iz nesvjesnog uma. amigdala nije samo generator èu stava. kratak i maglovit nalet osjeæaja koje smo gajili pren toj osobi iz pro losti. Zato susret s osobom èi nas lice donekle podsjeæa na. ili sliènima poremeæaju pozorn . U neèiju osobnost. èiniti tu ne ili prijeteæe. a da tog a nisu svjesni. Postoji. arhitekta geodezijske kupole. ju lica. primjerice da su njihove prijatelje ili voljene osobe zamijenili izvanzemaljci ili android One poznatim licima vi e ne pripisuju èuvstva. Razlog tome je to se prepoznavanje lica odv ija dvama mo danim putovima . dovoljan da nas uvjeri. u kojem se poznata lica percip raju kao lica stranaca. pa je prizor lica tek maglovito sliènog licu voljene osobe. Pro eci u mojim mokasinkama Dakle. ponajprije sljepoo* nog i zatiljnog re nja. moramo prehodati mi lju u njegovim mokasinkama. Njegove æe tvorbe prepoznati u èije lice gledamo i odluèiti kako bismo s e prema toj osobi trebali ponijeti. Kao to 87 Robert Winston: LJUDSKI UM æemo u ovoj knjizi vidjeti nebrojeno puta.opæa nemoguænost prepe znavanja lica . ne go i kodira vrlo osnovna èuvstvena sjeæanja. Naèin na koji vidimo. percipiramo svoju oko linu. koji je obièavao nositi posebno osmi ljene naoèale. razlike u naèinu kako na i mozgovi primaju i tumaèe dolazne osjetn« informacije s tvaraju razlike u tome kako svatko od nas do ivljava svijet. ostaviv i mu dovoljno da se mo e kretati i razmi ljati. prepoznavanje licajakoje èuvstveno obojeno. (Zapravo. a ne o nekon objektivnom svijetu. barem nakratko. No skanovi mozga otkrivaju aktivnost u njihovu ni em. i li one za kojom tugujemo. bilo bi toèni je govoriti o pojedinaènim osjetnim svjetovima. pokreæe nagao. ku amo i. Nesvjesni put prolazi limbièkim sustavom i obu hvaæa amigdalu. Opæenito. Neki nam ljudi »izgledaj u« pouzdano ili dobroæudno. U oba sluèaja. Svjesni put radi sporije.svjesnim. dakle. èesto poka e poprilièno pogre nim. Indijanska poslovica ka e da elimo li nekoga doista ra zumjeti.u ko jem vjeruju da poznaju strance .je-vi e stalno zami lja preminulu osobu i zbog togaje facijalna JP te osobe stalno a ktivna. mo emo proniknuti t ako da shvati mo kako ta osoba opa a svijet. Jasno je kako s< ta mudrost uklapa u na e putovanje um om. poglavito osjeæaj.nastaje zbog o teæenja vi ih podruèja kore. enstv nijim crtama lica imaju veæe izglede da na sudu budu progla eni nevinima. nakon to bolje promislimo. To nam takoðer poma e da objasnimo za to osobe koje pate od Fregolijev sindroma . njihov æe tipièan odgovor glasiti da ne p repoznaju nikog. èujemo. opæenito. Stoga nije neobièno to o alo æeni. da smo je dois ta vidjeli. Isto vrijedi za osobe sa supro nim poremeæajem. moguænost da oni prepozn. Sad se donekle mo emo upustiti u obja njavanje bizarnih poremeæaja pri poznavanja koje sam spomenuo. Prozopagnozija . Bi o je to èovjek optereæen snagom svoje vidne percepcije. laze poznata lica.

a predmete iz desnog polja u lijevoj polutki 89 Robert Winston: LJUDSKI UM tivanja su pokazala da disleksiène osobe imaju razvijeniju sposobnost èujei sporijih . poremeæajem pisa nja i èitanja. imaju pote koæe pri od reðivanju redoslijeda dva 90 Osvje æivanje zaredom brzo prikazanih vidnih podra aja. No izgl eda da se odnos izmeðu vida i percepcije najvi e mijenja kad je jeè o disleksiji. poznato kao V5. Zaèudo. dakle. zam jeæuje zanimljiv predmet. èak i ako smo uskraæeni sposobno sti daje zati »vidimo«. smanj eno vidno polje. Dva su najva nija puta koji od oèiju vode u vidnu koru. Istra ivanja Margaret Livingstone i Ala Galaburde s Medicinskog fakulteta na Harva rdu pokazala su da su neuroni u brzim talamièkim slojevima. poput dvaju brojeva ili dvije rijeèi. Mnoge disleksiène oso izjavljuju kako im se èini da se rijeèi na stranici pomièu kad èitaju. IspiPulvinar Genikulostrijatni put Dva vidna puta pokazuju da predmete iz lijevog vidnog polja obraðujemo u desnoj po lutki. Primjerice. povezan s inteligencijom. Imao je. autist koga glumi Dustin Hoffman. Neki struènjaci smatraju daje u osoba s disleksijom neispravna druga polo ca vidno g mehanizma. premda se moglo oèekivati æe ta zadaæa za njega bit i nemoguæa. To je ra iren poremeæaj.osti s hiperaktivno æu. u nerei na stolu naðem olovku ili da na t amnom obzoru opazim sjajna svjetla benzi ske pumpe. Razna isti ivanja pokazala su da disleksiène osobe vidne informacije obraðuju sporije < nedisleksiènih. pretpostavlja se. Pacijentove s u sposobnosti zapanjile Weiskrantza. no s avr eno æe to uèiniti uspori li se slijed prikazivanja. Ne iznenaðuje stog a to mnogi autisti svijet do ivljavaju zbunjujuæim i bolnim mjestom te se povlaèe u vla stitu stvarnost u kojoj vladaju njihovi obredi i rutine. buku te vid ne podra aje koji se brzo pomièu. On polazi iz talamièkog podri ja podijeljenog na dvije regije.tvrdio je da ne vidi ni t a i kleo se da mu nije bilo jasno 1 koje znao daje ne to na zaslonu. Va nost tektopulvinarnog puta dokazala su istra ivanja pojave poznate k »slijepi vid«. a geniku strijatni mi zatim omoguæuje da ga vidim. Njihove su sposobnosti oèito i stvarno preosjetljive na osjetne podra aje iz okolnog svijeta. S prouèavanjem toga vrlo neobiènog fenomena zapoèeo je oksfoi ski psiholog Larry Weiskr antz. kao od bola. Put do pulvinara. Potonji rabimo kako bismo usmjerili oèi prema predmetu v nog opa anja. okomite i dijag nalne crte te slova X i O. u disleksièara neorganiziraniji. u kojem Ravmond. Slièno bi naèelo moglo biti na djelu u mozgovima osoba s disleksijom. jednos tavnim razlikama u percepciji. To se podrt je podudara s jednim krajem tektopulvinarnog p uta.12 Zbog takva ustroja mozak. zadu enima za pokrete i polo aj. genikulostrijatni put. i samog pacijenta . Sedamdesetih godina pro log stoljeæa Weiskra tz je prouèavao pacijenta s o teæenjem dijela vidne kore nazvanim desni kali rini lijeb. Zamolio gaje da c dirne zaslo n svaki put kad se to pojavi. kad ga Tom Cruise poku a zagrliti. primjerice. bolje reèeno. poput samoglasnika u govoru ili bas dionica u p srni. ima ogranièenu sposobnost brisanja prethodne slike prije negoli prijeðe na iduæu. vrisne. To je m ehanizam koji mi omoguæuje da. Ono nas upozorava svaku novost u vidnom polju. Mnogi su autisti iznimno osjetljivi na dodir. dubljih zvukova. uzroke mogli imati u abnormalnostima ili. pacijent ju je obavljao velikom toèno æ Daljnja ispitivanja otkrila su da mo e razlikovati vodoravne. poput onih princeze iz bajke kojaje mogl a osjetiti zrno gra ka ispod gomile madraca na kojima je spavala. Larry Weiskrantz posjeo je pacijenta ispred zaslona na kojem mu je slike kratkim bljeskovima prikazivao samo u lijevo vidno polje. . U meðuvremenu nam je napredak tehnologija za snimanje mozga omoguæ da zavirimo u moz gove osoba sa slijepim vidom dok obavljaju takve naizgl nemoguæe zadaæe. a dru br i sustav koji sl u i za opa anje pokreta i polo aja. Zbog o teæenja nije mogao vidjeti n i ta to se nalazilo neposredi lijevo od toèke u koju je gledao. dakle. ali ni na koji naèin. kao to su nekoæ vjerovali na a taji roditelja i uèitelja. Prva je spor sustav za percepciju boje. genikulostrijatn tektopulvin arni. Podsjeæa me to jako na prizor iz filma Ki ni èovjek. Skanovi su pokazali da se u prisutnosti podra aja aktivi malo podruèje u inaèe neaktivnoj vidnoj kori.

doista bi mogao biti netko tko se povukao iz dru tva jer ga do ivljava neprij ateljskim i zbunjujuæim. uèite lji. Pokunjeni. mogli bismo reæi < je povuèen jer te k o komunicira s drugima. Tijekom 1960-ih. S vremenom je razvila pona ajne s trategije za izbjegavanje takvih situacija. mo da jednu od prvih emisi ja o neuroznanosti. Ne postoje dva potpuno jednaka mozga. »lijenima« ili »l ma«. a samo je n ezainteresirani elektrièar prije bio u operacijskoj dvorani. Taj se vid njezina pona an ja . uzrok poremeæaja.»mala« se ekipa sastojala o d snimatelja s pomoænikom. Pri91 Robert VVinston: LJUDSKI UM mijetimo li. Mo da je to zato to ljude oko sebe ne do ivljava kao to ih do iv ljavaju drugi. a zatim otkrijemo da n je mo dano podruèje za obradu jezika manje od ostalih. snimatelja zvuka s pomoænikom. reæi daje sva ki ljudski mozak na ovaj ili onaj naèin »abnormalan«. O Pameli su èuli od njezina hipnotièara. Pamelin je termin padao u èetvrtak pr ije Uskrsa. no od toga smo cilja jo daleko. spremni za snimanje i u v eæem i èekivanju od bilo koje pacijentice. nego je èitala novine u dnevno j sobi. a bolnica im je dopusti la da dovedu malu ekipu koja æe snimiti porod. Takvo je razumijevanje obilje je zdravog dru tva. Danas se èini n . Paula Tallal sa sveuèili ta Rutgers i Michael Merzenich s Kalifornijskog sveuèili ta u S an Franciscu poslu ili su se nalazima istra ivanja koje je dr. Nijedan se lijeènik ne bi mo rao pretrgnuti da u 1 lo kojem ljudskom mozgu naðe neobiènost koja bi se mogla protu maèiti k. Ratev predla e da i bla e razlike meðu osobnostima mogu naposljetku biti rezultat pogr e ne obrade podataka na senzorièkoj ili motorièkoj razini. Takoðer. prod ucenta i njegova pomoænika. Stajali su u rodili tu napeti. ili zato to ne mo e procijeniti pravi trenutak za ukljuèivanje u komun ikaciju. Sluèaj je htio daje BBC tada snimao emisiju o hipnotizmu. Do odreðene je mjere to toèn no mogli bismo takoðer reæi daje ne tko s posebno velikim podruèjem obra« jezika stidljiv jer ne mo e podnijeti optereæenje koje mu donosi njegova izi mna osjetljivost na govor. kako su televizije postale skromne . Ali Pamela nije raðala. preplavljenost njima . iva mjesta. jedna je pacijentica odluèila roditi uz pomoæ hipnoze kao je dinog sredstva protiv bolova. kad sam bio specijalizant. Pame la je bila pone to iskusnija od njezina lijeènika speci-jalizanta. Merzenich radio na ma jmunima. barem malo. Jedna od nje govih suradnica isprièala mu je kako se iznenadila kad je shvatila dajoj je majka cijelog ivota skrivala daje oduvijek bila disleksièna. daje netko stidljiv i povuèen. Jedna nam presudna spoznaja prijeèi da s ovom teorijom odemo predaleko. Bilaje uvjerena k ako æe iduæi porod biti ugodniji anga ira li hipnoti-èara da se pobrine i anestezira one dijelove do kojih drugi lijekovi protiv bolova nisu mogli lako doprijeti. dakako. bila je vrlo oprezna ako bi nai la na gu ve ili bilo kakva nepoznata. i razmisliti za to bi netko mogao biti takav kakav jest. Poslije èetiri tjedna vje be njihovi su mozgovi pokazali napredak jednak dvogodi njem razvoju jeziènih sposobnosti. mlad i neiskusan opstetri-èar u se oskoj bolnici u Essexu. Nitko od njih nije vidio poroðaj. a one su je uèinile povuèenom i uskratil e joj pustolovni duh.I to bi moglo biti obja njenje prividnog pomicanja i treperenja rijeèi na stranci. a koja pokazuju moguænost prilagodbe mozga na nove zvuène podra aje13. primj erice. kako b i osmislili raèunalnu igru za disleksiènu djecu pod nazivom FastForVVord.mogao razviti zbog i ste abnormalnosti koja je uzrokovala disleksiju. elektrièara te. pa su drhtali od uzbuðe nja zbog onoga to æe uslijediti. Ar-hetipski »bezveznjak«. sudski slu benici i ostali moraju prestati ljude nazivati »glupima«. Buduæi daje veæ troje djece rodila klasiènim naèinom. u svjetlu prija njeg odlomka. U tom dobu bo gatih proraèuna . Mogli bismo. Zdravstveni radnici. zanima kako sam se navukao na stvaranje televizijskih emisi ja. koliko djeca tjedno igraju igru. cijeli su se dan potucali po bolnici èekajuæi poèetak poroda. 92 Èetvrto poglavlje Obraæanje pozornosti Mo da vas. Tijekom pe tnaest sati. John Ratev u svojoj knjizi navodi zapanjujuæu crticu koja pokazuje kako siæu na razlik a u staniènom ustroju mo e biti izvor cijele jedne crte neèije osobnosti.ah. Temeljno pravilo koje iz ovoga slijedi oèito je.nemoguænost obrade brzih podra aja. pa se ekipa u predgraðe Londona sjurila èim je to saznala. primjerice. njihovi mozgovi uèe opa ati brze promj ene izmeðu zvukova u normalnom govoru.

Svi se slu imo istim mo danim mehanizmom kako bismo protumaèili svoje osjete. pomirisati? Kako se mo emo ukljuèiti u razgovor i zanemariti ostale zvukove. 94 Obraæanje pozornosti æu.evjerojatno daje medijska ekipa mogla biti toliko naivna da vjeruje da æe trudnica roditi u predviðenom terminu. Razvoj dogaðaja na televizijskim vijestima u susjednoj sobi. ili pronaæi izgubljene kljuèeve u uredskom neredu? Nesvjesno obraæanje pozornosti . Nije mu bilo drago. oèistio sam ko u. Trebalo bi biti gotovo nemoguæe. kamere i mikrofona. ne èekajuæi. Ni ta se nije zbilo do veèeri. prisjetio sam se nereda u stanu i pomislio: »Jesam li se jutre sjetio odjenuti èiste gaæe?« Unatoè svim ometaèima. koji se slo io sa mnom i rekao mi da nastavir BBC je u tu pustolovinu ulo io zastra ujuæu svotu. oduvijek sam imao glumaèke sklonosti.nedobr odo ao znak. Stajao sai ponosno za operacijskim stolom dok je cijeli cirkus iza mene snimao svaki m< pokret. na raspolaganju nai je bio samo de ur ni anesteziolog. a ja sam se zabrinuo za svoju pacijenticu jer joj je porastao tlak . pr ekrio pacijenticu. ekipa je veæ èetiri noæi kampirala u svakom kutku moga trosobnog stana. No tek kad sam dijete sigurno predao u ruke babi ci koja je pokr. Kad sam to glatko odbio. kamera ukljuèena i nakon pompoznog ulaska. ur tao me mogu li barem snimiti operac iju (carski rez nije dotad bio prikazan r televiziji. zbog tog nemoguænost da shvati za to su ona i nj ezini anestetici u ari tu pozornos BBC-jeve filmske ekipe. Pamelu su dovezli u anesteziolo ku ambulantu. Tijekom iduæih nekoliko dana Pamela j e bila na rubu poroda. a taj se izaz( pokazao neodoljiv. Mal o preglasnu glazbu iz susjedova doma. u zela je injekciju punu pr premljenih anestetika i. Pozornost upravlja na im osjetim poput dirigenta. Na alos t. rasporio trbuh i bez pogre ke zareza maternicu. Zamislite kako usred toga senzorièkog tsunamija na tren utak poku avate bistro razmi ljati. Sa alio sam se nad njima i pozvao ih na obrok koji sa m se ponudio spraviti u svojem samaèkom stanu. Bio je to zvuk filmske ekipe koja se u urbano n mje tala iza predmeta svojeg zanimanja. Producent me zamolio da pitam P melu bi li pristala na carski r ez pod hipnozom. Zamisl ite na trenutak da odjednom mo ete vidjeti. Pa kako onda uspijevamo zadr ati konce u rukama? Sto nam to u mozgu omoguæuje da izaberemo to æemo vidjeti. Bio sam posve sposoban . Zamislite kako u tim uvjetima vodite telefonski razgovor ili tra ite kljuèeve od automobila. Ako im kanim dopustiti snimanje. spremno èekala. no odluèili su èekati jer je Pamela imala blage trudove. u presudnim sam trenucima rabio pozornost i uklji èivao za nju specijalizirana podruèja mozga. ubrizgala sve u paci jentièinu nehipnol ziranu lijevu ruku. Uz ca oko operacijskih hlaèa nemilosrdno je p oèela popu tati sve dok nisam osji tio jezovit osjeæaj kako mi hlaèe centimetar po centi metar klize niz nogu d gle njeva. osjetio sam ono èega se sva! kirurg. rekao mije. dubo ko u asava jer ni ta ne smije dodirnuti. posrijedi je bio golem br prekovremenih sati na praznièni vikend. Po ulasku u ambulantu. èuti. vo di ih u raznim smjerovima i prebacuje sa zadaæe na zad. ekipa se kolebala oko ostanka preko cijelog uskrsnog vike nda. Miris saga. Ponovno sam nazvao efa. i je moja stvar. Auto-alarm s ulice i lave psa. kako je bila rijeè o prazniènom vikendu. èuti i pomirisati sve u svojoj neposredn oj okolini. hi pnotièar je nadugo i na iroko pokas vao svoju umje nost u otupljivanju njezine ruke i zatim oti ao kuæi. Zujanje raèunalnog pisaèa. èak ni u crno-bijelom dobu) te mo e li anesteziolog bezbolno ubri gati anestetike u prethodno hipnotiziranu ru ku. rekao je. a njemu nije bilo nakraj pameti dolaziti po lo em vr menu i upropastit i si blagdane. Kako radi sterilnosti nisam smio dirati ni ta izvan operacijskog polj. oèajnièki nastojeæi biti tiha i ne izgi biti o bjekt iz kadra pri pode avanju rasvjete. St alno djetetovo vrpoljenje. Do Uskrsnog ponedjeljka. iskusan ili poèetnik. No dok sam izvl aèio dijete iz trbuha. 93 Robert VVinston: LJUDSKI UM Nimalo lijep prizor. Na alost. Nazvao sam mentora. Tog mi je jutra postalo jasno da æe Pamela morati na ca ski r ez. simpatièna strana gospoða èiji je jedini n dostatak bilo iznimno nesa vr eno vladanje engleskim jezikom te. carski rez. Pamelu su dogurali u operacijsku dvoranu u kojoj se èul kome anje tipièno za medije. Nekoga tko vam se naviruje iznad ramena do k poku avate pisati.

Skupini dobrovoljaca prikazi vali su rijeèi u razlièitom trajanju i od njih tra ili da navedu rijeèi koje su upravo v idjeli. Neuroznanstvenici i psihol o ljudskome umu znaju dovoljno da »meso« za istra ivanje mogu naæi u sve blizini. drugoj u crnim14. frojdovske teze da uz nemirujuæe informacije potiskujemo pomoæu odreðenih nesvjesnih »obrambenih mehanizama«.ukljuèujuæi rijeèi poput »èekiæ«. Tvrdili su su se njihovi protivnici zapravo poslu ili subliminalnom p orukom. èesto uspijevamo razgovarati s nekime i istodobno se osvrnuti spomen e li nam tko ime na drugom kraju sobe. èa kad mislimo da smo maksimalno p ozorni. dok druge prolaze mimo nas. ispitanici su navedeni da oèekuju mali elektro ok kad èuju ime gra95 Robert Winston: LJUDSKI UM da. Ispitanicima je trebalo vi e vremena d a prepoznaju tabu rijeèi nego neutralne. obièno kratkotrajno i tempirano. nikad nisu bili nagraðivani. a da to ni ne znamo. U jedne trenutku u kadar je u la ena i otvori la taman ki obran. Corteen i dr. ispitanici uopæe nisu mogli prepoznati t o su vidjeli. èak i u vrlo zahtjevnim uvjetima za na e osjete. Otprilike polovica ispitanika nije primij etila gorilu. Èesto su to poslijediplomski studenti. u osnovi laboratorijski ureðaj za prikazivanje slika. no priznaj em da sumnjam u to.po mojem is l stvu. a zanemariti one koje su èuli u drugom. Chab s Harvard skog sveuèili ta ispitanicima su prikazali kratak film s dvjema ko ka kim ekipama. no najzaslu niji . Postalo je jasno da mo emo obraæati poz nost na slo ene tokove informacija kad smo za to dovoljno motivirani. poruke ispod praga osjetljivosti. Tijekom izborne kampanje Bush-Gore u SAD-u 2000. opa anje je trajalo dulje. Stoje rijeè bila socijalno neprihvatljivija . jedn oj u bijelim dresovima. »plahta«. jer informacija ima emocionalnu va nost. Psihol ozi tu pojavu katkad nazivaju »efekt zabave«.vrlo èuvstveno obojene.poslijediplomski studenti . »igla«. Nakon to su ih neko vrijeme muèili. i zamolili ih izbroje dodavanja izmeðu i graèa u bijelim dresovima tijekom igre. Wood . Od dvadeset i osæ opa aèa. eksperimentatori su ispitanicima u s ko uho poèel i pu tati razlièite rijeèi. Demokrati tvrdili daje u emisiji Rep ublikanske stranke. ispostavilo se ne to zanimljivo.Tijekom 1940-ih skupina amerièkih psihologa provela je pionirska istra ivanja èimbenik a koji utjeèu na pozornost. to ih je primijetilo samo est. u isjeèku tijekom kojeg su se e menti rijeèi »DEMOCRATS« (demokrati) pomicali u kadar i izvan njega. konzervama piva. od samo djeliæa sekunde. zvuk imena grada u »zanemareno! uhu izazivao je isti osjeæaj straha. Mo da je nesretnim ispitanicima ponuðena novèana zadovolj tina njihove muke. Razina njihova straha mjerenaje jastuèiæem osjetljivim na znoj postavljen na ko u. Ne stvari primjeæujemo. Taj je pokus proveden uglavnom radi potvrde psihoanalitièke. poput »kurva« i »penis Za najkraæih prikaza. Rijeèi su bile podijeljene u dvije skupine: neutralne . te tabu rijeèi . U jednom kasnijem pokusu. ispitanici b ili nagraðivani malim i tovinskim svotama. èak i kad smo dubljeni u razgovor. Èak i k nisu svjesno upravljali p ozornost na nj. sveobuhvatan proces kakvim ga mo da smatramo. Naime. Ispitanici su morali naglas izgovarati riji koje su èuli u j ednom uhu. èak i b ezvrijedn zahvalnicama. Katkad su. kako bi utjecali na glasaèe. Republi kanci su se bran 96 Obraæanje pozornosti . To je efekt zabave: mo ei èuti svoje ime spomenuto na drugom kraju buène prostorije . vauèerima za CD-e. Eksperimenta tori su zatim pro irili i kus i u isjeèak dug samo ezdeset i dvije sekunde na devet s ekunda ubacili o: bu preru enu u gorilu. Rabili su tahistoskop. pa su izjavljivali da su vidjeli samo bljeskove. No sa sve duljim razdobljima. tj. rij »RATS« ( takori) na zaslonu stajala toèno trideseti nku sekunde. No ovdje nam je to rano istra ivanje zanimljivo jer upuæuje na postojanje odreðenog mo dan og posrednika koji odluèuje na to æemo usmjeriti pozornost. kao i se samo dio toga procesa odvija na svjesnoj razin i. U jednom istra ivanju novijeg datuma Daniel Simons i Christopher F. Te sam pokuse spomenuo ponajprije kako bih pokazao da usmjeravanje t zornosti ni je svjestan. a to æemo zanemariti. ko ji se odbijanjem sudjelovai mogu izlo iti riziku. Ta iznimna selektivnost ljudske r zornosti dugo je izazivala brojna prot urjeèja. provedenom 1970-ih pod vodstvom dr. Republikanska stran bila je opt u ena da nedopu tenim sredstvima utjeèe na glasaèe. naravno.

takoðer. ali i vlastite rr sli. nagr ada i prepoznavanje novosti te izvr na organizacija. Nakon est tjedana Vicary se pohvalio daje taj postupak doveo do 58-postotnog poveæanja prodaje grickalica i 18-postotnog poveæanja prodaje piæa. Kad su se prosvjedima prikljuèili kongresnici. a zatim s hipotal amusom i leðnoi mo dinom.s poju mo dane i tjelesne aktivnosti koji nastupa kad nas ne i upla i. nego èetverodijelan. Smjes ta ste potpuno razbuðeni i tra ite izvor zvuk Informacije iz slu ne kore ubrzano se ob raðuju i dijele .dulje od desetini sekun de. kad se u sve vrste omra enih skupina. Amigdala dalje ko municira s prednjim dijeloi cingularne vijuge u èeonim re njevima. Njegovje tim poslije objavio d a nikakvih subliminalnih poruka nije bilo te daje cijela prièa bila pomno osmi ljena varka. barem. Davvson. dobra s rumom. Nadzire je tzv. istra ivaè tr i ta. da te poruke djeluju samo u prikladnim uvjetima. mjehuriæi na jeziku. Tvore ga pobuðenost. rei kularni ak tivacijski sustav u mo danom deblu. svaki s vlastiti povezanim mo d anim podruèjima. krvni tla ima stalnu ra zinu. rekao je: »Kao pr opagandno sredstvo slu ila bi [tehnika] establi mentu te za oèuvanje vlasti totalitarn ih sustava« . Pobuðenostje funkcija kojom se poveæava na a svjesnost.to vjerojatno nije dovoljno da iziðete iz dvorane kako biste kupili kokice ili da glasujete za republikance. subliminalni rezovi u ogla avanju zabranjeni su u SAD-u i u Velikoj Britan iji. pa srce radi mirno. ubac ivane su tijekom prikazivanja uspje nog filma Piknik. limbièko sustavu i osjetilima. no struènjaci s obje strane Atlantika smatraju da imaju vrlo ogranièen utjecaj na èovjekove misli i postupke. jedan od njih. Kako je uèinak potpaljivanja na mozak do97 Robert VVinston: LJUDSKI UM sta dug. :*»'-» ' Pobuðenost Koje dijelove mozga rabimo kad smo pozorni? Neurolozi tvrde da pozornost z pravo nije jedinstven proces. jer usporeðuje sada nji prizor s pro lo æu. sumnjalo da mogu ovladati èovjekovim mozgom. To nije bio prvi skandal vezan uz uporabu te tehnike. Nak ratko zatomljuje tjelesnu aktivnost. Po buditi nas mogu informacije iz osjetila. Do danas je ostalo nejasno to se zapravo zbilo. èeonim re njevima. Tako stvorena stanka omoguæuje vi oj ko da protumaèi to se zbi . subliminalne poruke djeluju putem procesa koji nazivamo potpaljivanje. Taj je okr aj poslije z aboravljen jer se podigla graja oko va nijeg i medijski mnogo prisutnijeg pitanja pogre no izbrojanih glasova u Bushevu korist. koj e je vidjelo najmanje 45 699 posjetitelja kina u Fort Leeju. objavio daje u film uspje no ubacio poruk e koje su bile toliko kratke da ih se svjesno nije moglo prepoznati.. Po a lje li se subliminalno u moj mozak. Rijeè je o istom mehanizmu kojim smo se bavili u odlomku o prepoznavanju lica. ta æe poruka »potpaliti«. Sustav pobuðivanja ima va nu ulogu u onome to nazivamo reakcijom bo be ili bijega . Rijeèi koje su nakratko bljesk ale na platnu (tri tisuæinke sekunde svakih pet sekunda) pozivale su gledatelje da »jedu kokice« i »piju Coca-Colu«. od izvanzemaljaca do komunista. Iznenada zaèuj te glasnu lomljavu izvana. Suvremeni pogled na subliminalnu manipulaciju pozornosti malo je manje paranoida n. svi su skoèili na noge kad je James Vicarv. u Newjerseyju. Godine 1957.premda je rijeè »RATS« bila ispisana veæim pismom od »DEMOC« i premda su ih oglasi stajali »samo« 2 576 000 dolara. Njihov je bijes bio osobito sna an jer se sve odvijalo u napetom okru ju 1950-ih. Zamislite kako le i te u krevetu i taman tonete u san. veliki vezir tjelesnog hormonalnc sustava. il podra iti. U prièu se sad ukljuèuje hipotalamus. kad djeluju. Poruke. a disanje je tiho.Vicarvjevi su pokusi naglo prekinuti. gdje potièe osjeæaj straha. druge jedinice prepoznavanja povezane s mojim do ivljajem Coca-Cole: ta en je eði. usmj renost. izazvana elja za Coca-Colom mogla bi potrajati . Neka su istra ivanja pokazala da utjecaj subliminalni h poruka mo e trajati samo desetinku sekunde .dio odlazi u amigd lu. sladak okus.tvrdnjom da se to zbilo posve sluèajno . sjed i te dugoroènog pamæenja. takoðer komunicira s retik larnim aktivacijskim sustavom. no vrlo je vjerojatno kak o Vicary nije bio ba pouzdan svjedok. Smatra se da. Tzv. Stanovnike »zemlje slobodnih« jako je naljutila pomisao na moguænost da se tko nj ihovim mislima poigrava bez njihova pristanka. rijeè »Coca-Cola«. Hipokampus. Èini se. recimo..

Doðe li iz bilo kojeg razloga do ozljede stra nje tjemene kore. izluèivanjem adrenalina poveæava se svjesnost. tj. premda su im mozgovi i dalje na oprezu. Ne iznenaðuje stoga to se ne jedan èla ru io zbog srèanog udara tijekom ili neposredno nakon govora u toj stra noj dvorani. da netko poku ava provaliti u va dom. U njihovoj je osnovi bila petlja izmeðu vi ih i ni ih mo danih podruèja. moram reæi. smjesta uæi u stanje »borbe ili bijega«. èeoni re njevi punom parom procjenjuju situaciju. signal hitro odla. Shvatite li d su maèke iz susjedstva oborile poklopac s kante za smeæe. djeluje pop ut filtra. sad sam doista prestravljen. izjavljuju da njihova tijela ne pr euzimaju vlast kao prije. brzina srca i tlak naglo ras tu. mo e se javi ti poremeæa j poznat kao Balintov sindrom. poèinje te misliti o tome to se zbiva. Shvatite li. Osobe s tim poremeæajem ne mo gu usmjeravati pozorn ost na vi e objekata odjednom. osjeæaju da su nam ha i da nam se udovi tresu. Isto èine i odrasli. Najprije pomoæu stra njeg dijela tjemenog re nja prekidamo dotada 99 Robert VVinston: LJUDSKI UM Mozak u popreènom presjeku nju aktivnost i upravljamo pozornost prema novom podra aju. èeoni re njevi ami dali alju poruku da se smiri. Taj nalet mo dane aktivnosti podra ava amigdalu i mo dano deblo . Smirenije æe osobe vi e vr emena provoditi u »hladnokrvnu« stanju. sustav usmjeravanja omoguæuje nam da usmjerimo osjetila prema onome to nas je pobudilo. odreðena okru ja strasnija od d rugih. Vi i mozak primjeæuje te nove simptome predstoj eæe katastrofe i ka e: »Oh. strah me je. podruèja pozor nosti ari te pozornosti prebacuju na novi podra aj. lijezdom koja luèi hormone koji djeluju na sve glavne tjele sne lijezde. mi iæi se pripremaju za akciju. kao i svim govornicima koje poznajem. Iz iskustva mogu reæi daje ustajanje kako biste prekinuli ministra u raspra vi u Gornjem domu. pa je krug panièna misao . Istodobno. pa zakljuèuju: »Zaboga. Vi a podruèja vide i èekujuæa lica u publici. Zatim bazalni gangliji i tjemen. no svojih se prvih trema sjeæam dovoljno dobr o da bih znao da su itekako stvarne. Meni su. nesv jesni mozak smiruje te da nadzor na situacijom prepu ta vi em mozgu. prilièno zastra juæe. a katkad i mal o preuzbuðeni. te neurotransmitera adrenalina i kortizola kako bi se tijelo i mozak pripremili za brzu reakciju. u hipota lamus. To pokreæe lanèanu reakciju koja zavr ava uspe ravanjem srca te sni avanjem kr vnog tlaka i razine adrenalina.« Stoga alju poruku u a migdalu. Osobe koje pate od treme a uzimale su beta-blokatore. Pa-nièniji bi tipovi osoba mogli uèiniti suprotno.panièni simptom . pokretaèa izluèivanja kortikotropina. pak. lateralni dio pulvi nara. Usmjerenost Nakon to smo pobuðeni. èak i kad informacije govor e da za tim nema potrebe. Ako je podra aj vizuala n. Umjesto da jedn ostavno reagirate.postajet e spremni za borbu ili bijeg. njihov æe ni i mozak raditi prigu eno dok vi a odruèja prikupljaju i procjenjuju dolazne podatke. ne. ukljuèuju se prednja vidna polja. to brzinu srca i tlak di e nebu pod oblake te oslobaða hormone poput adrenalina.va s druge strane prozora. Dokazano je da se taj n aizgled cjelovit proces sastoji od triju dijelova. Bilo juri. Ono to se o1 dje zapravo dogaða jest da se ni i. . Naizgled pomalo iznenaðujuæi primjer toga u svoj oj knjizi navo di John Ratev: poka e li majka na drvo i ka e djetetu. l ijekove koji smanjuju proizvodnju adrenalina. to izaziva oslobaðanje mo danog stresnog hormona kortikol 98 Obraæanje pozornosti berina (CRF). U osnovi je to nesvjestan proces -novoroðenèe okreæe glavicu prema nepoznatom zvuku. Hipotalamus ko municira i s hipofizom.panièna misao prekinut. Naposljet ku. Proces zatim kreæe unatra. ne razmi ljajuæi. usta vam se su e i ote ano di ete. podruèja u talamusu koje smo spominjali u odlom ku o disleksiji.« I tu poruku alje u amigdalu . a odatle i u cijeli ivèani sustav. Eric C ourchesne s Kalifornijskog sveuèili ta u Sar Diegu ustvrdio je da bi slièan proces u a utistiènih osoba mogao biti odgovo ran za njihovu nemoguænost preusmjeravanja pozorn osti ovisno o socijalnin znakovima. odnosno ne mogu pre bacivati ari te pozornosti. Jaèina i brzina tih procesa razlikuje se od osobe do osobe. Beskrajan zaèarani krug. ispred trona od 24-karatnog zlata i lorda kancelara. tj. znajuæi da meðu slu ateljima ima pravih struènjaka koji zasigurno znaju vi e od vas. odr avajuæi pozornost na novom podra aji i zaustavljajuæi ostale informacije. Danas se vi e ne bojim javnih nastupa. »Pogledaj u drvo«.

Pokazalo se da se kad je zadaæ nova. odreðenije dio talamusa . Kako su skupine slova na zaslonu prikazivane sam petinu sekunde. Dick Passingham s londor skog Un iversitv Collegea u svojim je kartografskim istra ivanjima od ispitan ka najprije tra io da izvode jednostavne motorièke zadaæe tijekom snimanj PET-om17. Zbog nje smo se. No kako s ispitanici postajali sve vièniji slo enijim zadaæam a. To izne n aduje jer autistièna djeca. vrlo aktivnu m re u neuronske aktivnosti. postojala je vidljiva razlika izmeðu radnje koja je t . poput udaranja ritma ili tip kanja zamr enog niza znakova na t ipkovnici.ls Neovisno o tome k oje je vrste neobièan podra aj . no osobe s o teæenom amig-dalom ne pokazuju takvu tendenciju. no njegovi mehanizmi okreæu »gumb kontr asta« ulijevo ili udesno i tako usmjeravaju na u pozornost na odreðene sadr aje.bio zaposleniji. Uzgred. poslu io se fMR-om kako bi ustanovio koji se dijelovi mozga aktiviraju. »k njiga«. Sere evski. »svezak«. »poglavlje«. Ispitanici su morali pronaæi slovo »O« meðu vizualno sliènii slovima. a aktivnost neuronskih krugova smanjila se na najni e razine. vr na se vrijednost izdvaja j er je usamljena. Zatim im je za davao slo enije zadaæe. a ne pojedinosti slika emotivnog sadr aja. »papir«. ostati usredotoèeno na sve anj kljuèeva. a istodobno zanemariti ome taèe. uspostavlja veliku. Zatim nastupa razdoblje prigu enja u drugim podruèjima . no nije mogao pojmiti njihov smisao ili njihovu poruku. a zatim ubacimo neoèekivanu rijeè poput »kro nja«. Niz istra ivaèa. Istra ivanja pokazuju daje mozgu potrebno izmeðu sto i dvjesto milisekunda da reagir a na nov podra aj. a isklj uèuju je za ostale. i razinu »iznenaðenja« u mozgu. vodoravno ili dijagonalno. Re zultat je ote ano voðenj e dru tvenih odnosa. pamæenje bi nam brzo postalo pretrpano. èak i godinama poslije. U tom procesu filtriranja sudjeluju jo neke mo dane tvorbe. Kad je pamtio tablic e brojeva. èak i kad mu pred nosom ma emo naizgled prima mljivom igraèkom. poput »C« i »G«. stalno. primjerice. opæenito. To je tzv.16 Bazalni gangliji takoðer sudjeluju u tom procesu. Brian Strange. Ispitanici su se morali usredotoèiti n slovo »O«. sjetiti najsitnijih pojedinosti dugih prièa. Zanimljivo je da ulogu u tome ima i amigdala. Normalne æe osobe ponajprije p amtiti bit emotivne prièe ili slike. Drugim r jeèima. donja prefrontalna kora i str a nji dio sljepooène kore. nedvojbeno jedno od osnovnih obilje ja autizma. Labergeje otkrio da stoje zadaæ bila te a.èudna imenica. èudno pismo kojim je imenica otisnuta il i èuvstvena veza . meðu kojima i Eric Halgren s Kalifornijskog sveuèi li ta u Los Angelesu. Kad bi pogrije io. Mogao se . zadaæa nije b ila laka. Mo emo zamisliti presudnu ulogu tog procesa u pamæenju. èini se kako je upravo od takva problema filtriranja patio poznati Rus s nevjerojatnim pamæenjem.a zatim re akcija P300. a prema pouzdanim izvje æima. primjerice. Kao da mozak upija sve.one mo da neæe moæi odvojiti pozornost s njezina lica i pogledati u objekt. On je mogao reproducirati tablicu od pedesetak brojeva bilo kojim redoslijedom. èini se. zakljuèio je da s naletom P300 dolazi do odgovarajuæeg prigu enja aktivnosti u drugim dijelovima mozga. Kad ispitaniku proèitamo niz rijeèi. Autisti takoðer m ogu biti neobièno neselektivni u biranju predmeta svoje pozornosti. zanimljivo je to se netko s prezimenom Strange (èuda n) bavi neobiènostima. David LaBerge s Kalifor nijskog sveuèili ta u Irvineu na osam je studenata proveo pokus vidnog 101 Robert Winston: LJUDSKI UM prepoznavanja. skloni dos jeæati biti.opet pulvinar . Autistièno dijet e mo e. imaju te koæa u usredotoèavanju na lica No u ovom pr imjeru dijete ne mo e opaziti znak u majèinu glasu ili licu. èlan tima Raya Dolana s Neurolo kog instituta u Londonu. Kad bismo u svakom trenutku bilje ili sve. reakcija P30 0. takoðer. Iz elektroencefalografskih mjerenja veæ dugo znamo da mo d ana aktivnost pokazuje naglo poveæanje elektriènog potencijala oko tri stotine milis ekunda nakon to prvi put izvijestimo da smo svjesni »uljeza«. Drugim rijeèima. Solomon V. 100 Obraæanje pozornosti Normalan mozak posjeduje svojevrstan okidaè koji ga usmjerava prema bilo èemu novome ili neoèekivanome i zadr ava na tome. Doista. poèeli su ih izvoditi rutir ski. tih se brojeva mogao dosjetiti mjesecima. okomito.aktiviraju se isti dijelovi kore. bilo je to uvijek zato stoje broj bio neèitljiv ili zato to gaje u uèenju tablice omela buka. Sere evski ih je vidio u svojem umu.

kad je rijeè o pozornosti. Ann Gravbiel s Massachu settskog ins tituta za tehnologiju prouèavala je zbivanja u mozgu majmuna dol je uèio jednostavnu zadaæu povezivanja . primjerice. Ovisan je o djelovanju mezolimbièkog puta. Najva niji je nalaj ipak. od bila do mi ljenja. sustav s tvara maju ne osjete ugode. jednostavno odra avala ono to se dogaðalo u vi oj kori. Kad opazimo nov podra aj. Otkrila je daje ak tivnost u bazalnim ganglijima isprva. Izgleda da. Oni potièu sinap-se na poveæano oslobaðanje dopamina i blokiraju djelovanje nek ih enzima koji uklanjaju dopamin. No takvi lijekovi na osobe s ADHD-om imaju posve suprotan uèinak. Sadr i najveæu zalihu dopamina u cijelom mozgu i usto je jako osjetljiv na druge neurotransmitere. Mo emo zakljuèiti kako nam bazalni gangliji omoguæuju da s« usred otoèimo na odgovarajuæe radnje. ba kao to talamus djeluje poput ulaznog. Ponovi li se isti podra aj.stoje oblik amfetamina. Dolaskom fMR-a. primjerice serotonin i endor-fine. Majmuni s lezijama u podruèju nucleusa accumbensa pokazuju sliène osobin e radije æe smjesta olju titi i pojesti orah. Izjurit æe van i pohitati u najbli u igraonicu. da na zabavi izbjegnemo de urnog gnjavatora .zvuka kliktanja s dostupno æu gut ljaja soka. Doima se pa radoksalno nekome s pote koæama s pozorno æu i hiperaktivno æu davati spoj koji inaèe ubrza e. Posao si preuzeli ni i dijelovi mo danog motorièkog sustava . snopa dopaminskih neurona koji nadziru limbièki sustav. Ta ko æe djetetu s ADHD-om poslijepodnevno vje banje sviranja violine radi pobjede u na tjecanju biti neizdr ivo. ponajprije malu gustoæu dopaminskih recepto-ra.koju on sa sobom odnosi u pamæenje.premotorièka kora. To nucleusu accumbensu omoguæuje da odr ava stabil niji osjeæaj »nagrade«. dok je maj mun jo uèio. Blokiraju neva ne . kako je vje tina postaja la usvojenija. smje ten u prednjem dijelu mozga i povezan s amigda-lom i limbièkim s ustavom. Takoðer. aktivna im je bila veæina èeone kore. neposred nog zadovoljstva i zanemarivanju svega to bi moglo ponuditi dugoroèniju nagradu. poznatiji pod uliènim nazivom speed. u igru se ukljuèuje susta v prepoznavanja ugode i novosti. gaðenj . U oba se sluèa ja vi a kora oslobaða za druge zadaæe. postaju sklone tra enju stalnog. a smanjuje se poriv za tra enjem uzbuðenja. Drugim rijeèima. .18 Mo da æe vas zbuniti podatak da se taj poremeæaj mo e uspje no lijeèiti lijekovima poput De edrinea . 102 Obraæanje pozornosti Prepoznavanje ugode i novosti Kad smo posve pobuðeni i usmjereni prema izvoru pobuðenosti. bio da se najveæi dio vi e kore nije aktivi rao nakon to su ispitanici ovla dali zadaæom toliko da su je obavljali ne posveæujuæi j oj pozornost. presamouvjeren govor tijela. Kad su ispitanit morali pomno razmisliti o zadaæi. a ni do nje mo da neæe stiæi. jezgra to prili je e uz septum). Njime je Passingham mc gao toèno vidjeti pod ruèja koja sudjeluju u obavljanju zadaæa. Rudolph Cardinal s Cambridgea ustanovio je da su takori s o teæenim nucle-usom accu mbensom skloni impulzivnom pona anju. oni su preuzimali dotada nju zadaæu vi e kore. strah itd.u itak. Te »kemikalije u itka« dovo de do osjeæaja ugode i zadovoljstva te su stoga vrlo va ni motivatori. Kako iznad odreðenog. dodjeljuje podra aju èuvstvenu oznaku . Aktiv: rala su se prefrontalna podruèja k oja vode do mo danog motorièkog sustava kao i cingularna vijuga te dijelovi talamusa i tjemene kore. jeftinije tehnologije koja je usto dopu tala èe æa ponavlja nja. Glavnu ulogu u tom procesu ima nucleus accumbens septi (doslovno. smjesta se sjetimo sliènih situacija iz pro losti i znamo da moramo najkraæim putem mugnuti u kuhinju.èim zaèujemo njegov buèan i nadmen glas i primijetimo n jegov pompozan. nis kog praga ne mogu osjetiti zadovoljstvo.ra ila svjesnu pozoi nost i one koja je uvje banjem postala automatska. No vremenom je samostalno poèela reagirati posebna sku pina neurona bazalnil ganglija. ma li mozak i bazalni gangliji. èuvstve no nas pamæenje podsjeæa na tu oznaku. Taj nam mehanizam omoguæuje. pa u skladu s njom osmi ljavamo strategiju za s uoèavanje s datom situacijom. 103 Robert Winston: LJUDSKI UM Izvr na organizacija Posljednjaje komponenta pozornosti funkcija izvr ne organizacije. ba kao to nam talamus omoguæuje di pozornost usmjerimo n a odreðene vidove onoga to opa amo. Pobuðivalo ih je kliktanje. Smatra se da osobe s poremeæajem pozornosti s hiperaktivno æu imaju abnormalnosti u to me podruèju. nego ih neolju tene skupljati za poslije . Radnja j e posta la automatska. Passing hamove su studije dobile vjetar u leða. bazalni gangliji djeluju poput izlaznoj fil tra.

u kojoj su obièni ljudi prolazili strogu ob uku posebnih vojnih postrojba. Depresivne osobe pokazuju nisku razinu n euronske aktivnosti u tom podruèju. i to do razine kad iskljuèujemo sve ostal misli ili dolazne osjetne podra aje. Dok èekamo u re du u trgovai kom centru. »Volja« je.informacije ona nam omoguæuje da zadr imo nov smjer pozornosl Glavnu ulogu u tom pro cesu ima prednja cingularna vijuga. No mo da vam nije promakl o da ga rabimo i u unutarnjim procesima. Kad se napo sljetku oporavila. Takve osobi mogu svakoga dana naè ti desetke planova. Ova je knjiga zami ljena kao putovanje tajnama èovjekova uma. dio èeonog re nja. Katkad pozo nost svraæamo na vlastite mis li. zatra iv i od ispitanika da sami izaberu koji æe prst podiæi. Ista æe aktivnost biti vidljiva ugledamo li slik jezovitog lica ili ako zamislimo da nas je strah. U nje se odvijaj u planiranje i odluèivanje. uporabom se mo e ojaèati. nepotpuni i besmisleni. Prepla imo li se. Zamislimo li neki aren predmet. mo dana funkcija poput svake druge.kojima se svaki vanjski podra aj i unutarnji proces èine povezani u v elièanstveno smislenu. to j e podruèje u kojem ivotu pridajemo smisao. poput redova polica u supermarketima. Izvoðenje te zadaæe. smje teno neposredno iza èela. ponajprije mislimo na uporabu tog èetverod jelnog proce sa na »hvatanje« osjetnih informacija iz vanjskog svijeta. Razmi ljanje iziskuje pozornost. budi kad raz mi ljamo o tome koliko smo puta dosad to uèinili. Bizarna je sli èajnost da se vrlo èesto èe emo otprilike po tom dijelu glave kad duboko ra mi ljamo. a nijedan ne provesti. planiranje i zapoèinjanje djelovanja funkcije su osobito ogranièe ne kod os oba s o teæenjem èeonog re nja. a ozljedo m izgubiti. Osim stoje rijeè o mjestu nastanka volje.u ovom sluèaju. Kad razmi ljamo. podizanjem predmeta ili p utovanjem poznatom rutom. recimo. kod man iènih je osoba . izaziva aktivnost u slu noj i motorièkoj kori. èeoni re anj sudjeluje u odreðivanju naèina kako se na i opa aji i svijest o sebi povezuju u jedinstven do ivljaj. No F rith je tada ubacio dodatan element. Djeluje popi filtra. Dijelovi toga podruèja zadu eni su za mne ge specifiène funk cije. kao to mo ete pretpostaviti. a nijedno ist ra ivanje te teme ne bi bilo potpuno da se ne razmotri jedan od njegovih najjedins tvenijih i najzamr enijih vidova . Prouèavajuæi mehanizme pozornosti i nakane poèeli smo dodirivati pitanje koje zasad ne ma odgovora. Isto bi se dogodilo i s. Jedan se dru gi dio. kao da nesvjesno osjeæamo koji je dio aktivan. podignu odreðen prst na zvuèni signal. mozak pokazuje aktivnost u istim podruèjima koja se al tiviraju kad doista èinimo ne to. smje tena u æe< nim re njevima. Pojaèano je aktivna kad smo usredotoèeni na neku zadaæu. ili na vlastite osjeæaje. i u skladu s tim èesto izjavljuju kako im se èini da su im ivoti uskraæeni svrhe. aktivirat æ se isti dio vidne kor e koji bi bio aktivan da ga gledamo. isprièala je kako tijekom razdoblja nepokretnosti nije osjeæala d a ne mo e ni ta uèiniti. no katkad smatrana dijelom limbièkog sustava. Kad ne to zamisl mo. Namjera. M] æe pokazati aktivnost u amigdali. Za razliku od njih. premda su znanstvenici i filozofi spremni oko njega godinama lomiti koplja. Gubljenje svijesti Nedavno prikazana televizijska serija. Kad govorimo o pozornosti. ukljuèit æe se drugo podruèje vidne kore. to æemo vidjeti poslije. mo da æemo vrlo pomno razmi ljati na o æemo potro iti glavr lutrijski zgoditak kad ga naposljetku dobijemo. pak.to podruèje veoma aktivno. Va nost èe onog re nja pokazao je tim s Wel lcomova odjela kognitivne neurologije u Lon 104 Obraæanje pozornosti donu pod vodstvom Chrisa Fritha. Katkad namjern pokreæemo i odr avamo lanac misli . recimc dio koji se aktivira k ad razmi ljamo o predmetima koje ne vidimo. a ako zamislimo prec met u kretanju. dakle. nego da jednostavno nije htjela. kako bismo lak e podnijeli prc metnu gu vu. mo da æemo razmi ljati koliko nam boje treba da osvje imo on pr aznu sobu. p osljedicom mo danog udara. Dok su obavljali tu samovoljnu radnju. istaknula je tetne uèinke deprivacije sna na funkcio . Neurolog Antonio Damasio opisao je pacijenticu s o teæenjem èeonog re nja. Najva nije podruèje za mi ljenje je dorzolateralna prefrontalna kora. Pri mjerice. razvrstava ulazne informacije po va nosti i zaustavlja one koje ne treb mo. jaèamo obrasce ugraðene u na e neuronske krugove prija njim zami ljæ njima ili èinjenjem. Drugim rijeèima. Imamo.sebstvo.19 Oni su od normalnih ispitanika tra ili da izved u jednostavnu zadaæu . u igru se ubacila prefrontalna kora. kojaje nekoliko mjeseci nepomièno i utke le ala. ali nestvarnu konstrukciju . primjer ce.

Be-ta-valovi promijenili su se u alfa-valove. no sad s povremenim naletim a aktivnosti. Oni su nepravilniji. Kad smo budni. osobito ako smo spavali u manje-vi e vodoravnom polo aj Mo da se zato èovjek bolje osjeæa nakon spavan ja u zrakoplovu u prvom razr du. Iz tog nas je stanja lako probuditi. Ta se metoda pokazala v rlo djelotvornom u »slamanju« volje zarobljenika prije ispitivanja. Efekt »ek-splodiranja abica« svoj stven stanju pozorne budnosti pretvara se u smireniji. opa amo theta-val ove. Èak æe i neuro koji nemaju posebnu ulogu u odreðenoj zadaæi okinuti otprilike jedan impu elektriène struje svake sekunde . poput brujanja udaljenih strojeva. 106 Obraæanje pozornosti Kako se poèinjemo opu tati i sklapati oèi. poput neurednog rukopisa na EEG-ovu kolutu papira. te s velikim pozitivnim i negativnim iljcima. ne mo e se skrbiti o p tomku. U toj nam fazi pred oèima mogu prolaziti ivopisne slike.niranje uma. bili gmazovi. disanje postaje pravilnije i vanjski nas ome-taèi te e mogu probuditi.mo d ne valove. U rukama i nogama mo emo osjeti ti nagle trzajeve . kitova i ptica. Kod nekih ivotinja. meðutii to uzrok njihova uginuæa nije n pribli no jasan. èvrste nesvjestice iz koje se nakon nekoliko sati b dimo u naizgled i stom polo aju. Zanimljivo je koliko se ljudi razlikuju po kolièini sna koja im je potrebn Prosjeèno je to osam sati na noæ. ritmièniji slijed pulsirajuæe aktivnosti. U budnom stanju mo dane valove tvori niz k ratkih. otkrivam da mije potrebno malo vi e (ne manje) si te da moram vi e spavati ako sam bio na odmoru ili ako sam prija njih no redovito spavao dulje. Faze spavanja Stoje. bliskih »zuba poput nazubljene o trice no a za kruh. Sve pomno prouèavane vrste spavaju. Moguæeje da ti mali otoci aktivnosti oznaèavaju razdobl ja kad mozak iskljuèuje vanjske podra aje kako bismo mogli nastaviti »raditi« na spavanj u. zapravo. Kad bi pokazale znakove da tonu u san. premda bih nakc nekoliko dana i noæi sa samo pet sati sna uvijek morao odspavati ijedno dul razdoblje. EEG snimke jo pokazuju theta-valove. no s dobi se ta vrijednost mijenja. K-kompleksima. stra ari bi ih protresli. . njegova je biolo ka fun cija. Spavanje je ivotno va an proces. malo razmaknutiji i pravilniji. ili kad m editiramo. Taj se valni obrazac pojavljuje i kad smo hipnotizirani. ne mo e umaæi grabe ljivcu i ne mo e se razmno avat . primjerice. odnosno s ulaskom u prvu fazu spavanja. tzv. spavanje? Rijeè je o cjelini sastavljenoj od èetiri neovisne fa: rad a mozga. Dok ulazimo u drugu fazu sna. Sama èinjer ca da spavanje uzima toliki danak nameæe daje rijeè o ivotno va nom proc su . a katkad èak nismo ni svjesni da smo spavali. Godinama mije bilo dovoljno pet sati sna na noæ. Takoðer znamo da potonje stanje neusporec vo vi e osvje ava. stoje otprilil jednako razdoblj u koje mogu pre ivjeti bez hrane. nevjerojatno. jo nerazja njena. na e su ivèane stanice iznimno aktivne. Novor denèad spava veæim dijelom dana. Uski » iljci« aktiv ti postaju malo iri. Kako starim. polutke spavaju naizmjenc takori kronièno li eni spavanja uginut æe unutar dva tjedna. ureðajem koji daje slikovni prikaz mo d ane elektriène aktivnosti . Slabe im pamæenje i pronicljivost. Nisu samo ljudi koji naposljetku ude za snom. nego u poluuspravnom polo aju sjedala turistièkog r azreda. No. Osobe su bile prisiljene stajati ispred zida i slu ati »bijeli um«. ne mo e se hraniti. unat oè golemom broju istra ivanja. Iznenaðujuæe je. katkad nalik onima koje bism o vidjeli u sobi u kojoj se nalazimo da smo budni. Sto su dulje usk raæeni sna. èak i izd ti svoje e i zemlje. beta-valovi. Svima nam je poznata razlika izmeðu drijeme a na kauèu isprc televizora i sta nja potpune. mo dani se valovi mijenjaju. Kako se san produbljuje. Tu elektriènu aktivnost mo emo mjeriti EE( om. Njihova je elja da uðu u to prirodno stanje uma tolika da æe uèi105 Robert Winston: LJUDSKI UM niti ili reæi sve to æe im omoguæiti da se æuæure u kutu svoje æelije. Èini se da spavanje nema oèitu evolucijsku funkcij jer uspavana je ivotinja nemoæna. a starijima mo e biti dovoljno samo neko ko sati. poznatima kao »vretena spavanja«. postaju dezorijentiraniji. To su tzv. ptice ili sisavci.zbog kojih se katkad prenemo iz sna s osjeæajem da smo naglo v raæeni u surovu stvarnost.

svojstvene pozornoj budnosti.20 Primjerice. A p riroda tih snova drastièno je razlièita. meðutim. skovali istra ivaèi koji su ga otkrili. nema dokaza da buðenje mjeseèara mo e imati kobne posljedice. no to sn bli e vremen u koje smo podesili na budilici. Kretanje je najoèitija od njih.. Ciklus spavanja ponavlja se tijekom noæi (ili kad god spavamo). Pojaèanu aktivnost pokazuje i amigdala. Kad usnu osobe skaniramo PET-om ili fMR-om. REM snovi pak fantastiènija mje avina stvarnosti i potpun ih bizarnosti. Sophie Schwartz i Pierre Maquet s Universitv Collegea u Londonu primi tili su sl iènost izmeðu mnogih vidova REM sanjanja i simptoma koje poka u osobe s mo danim poremeæaj ima. a z atim èak opa amo beta-valove. 107 Robert VVinston: LJUDSKI UM Usnut.. Naziv su 1953. Lady Macbeth cijelu je noæ provela peruæi ruke od krvi koju je pr olila. smjesta æe se probuditi. Buduæi da zn mo kako je ta j dio kore odgovoran za racionalno mi ljenje. kako izvodimo dosadne. u m jeseèara su vidljive brojne mo dane funkcije koje neæemo naæi u dubljim fazama spavanja. svai da nje aktivnosti. Istra ivaèi spavanja zbog kontrasta izmeðu usnulog tijela i naizgled bu nog uma nazivaju ga »paradoksalno spavanje«. . no postoji i djelovanje usmjereno cilju. to bi djelomice moglo objasniti dojmljiv. Oko osamdeset posto ljudi reæi æe daje sanjalo probudimo li ih u REM spai nju. pa i snivat mo da. a vrlo su èesti elementi REM snova. Natha-niel Kleitman i Eugene Aserinskv s Ci ka kog sveuèili ta. j most ne samo da komunicira s leðnom mo dinom. Do nje doista i dolazi. da ovdje jo mo emo primati informacije. jer sam ujutro otkrio da mije dno vreæe za spavanje neobja njivo vla no.U preostale dvije faze. nelogièna zbivanja te ukidanje fizikalnih za kona vremena i prosi ra. Èini se daje to uzrok brz pokreta oèiju. Lijep prikaz snova povezan s REM spavanjem nalazimo u Alici u zemlji èudesa Lewisa Carrolla.stoje u sluèaju m oga prijatelja planinara i mjeseèara imalo neugodne posljedice (po mene). imati te koæa za usnivanjem nakon prvog prekida sna . Mjeseèari uvijek imaju cilj. Zanimljivo je. ukljuèujuæi mo dano deb aktivnija su tijekom REM spavanja nego u budnom stanju. recimo.sanjamo . Netom prije ulas] u REM spavanje naglo raste razi na neurotransmitera acetilkolina. U tom trenutku ulazimo u tzv. REM spavanje (engl. Ne-REM snovi ima »proceduralnu« narav . sjedi tima primarne vidne kore. No pr obudimo li ih tijekom bilo koje ne-REM faze. faze su sve kraæe. Ne to uobièajenija radnja bila bi. to je praæeno odg varajuæim prigu enjem u dorzolateralnoj prefrontalnoj kori. Tijekom normalnog spavanja ti se obrasci mo dane aktivnosti izmjenjuju. Sa skraæivanje ciklusa. razmjern o vi e vremena provodimo u REM spavanju. Delta-valove na EEG-u karakterizira »visokoniski« obrazac pravilnih vrhova i dolova. pogre no prepoznavanje lic disproporcionalnost objekata mogu bi ti posljedica lezija u sljepooènom i èe nom re nju. rapid eye movement . 108 Obraæanje pozornosti Poremeæeno spavanje Mjeseèarenje se javlja samo tijekom ne-REM spavanja. to æe reæi najvi e pol vica upitanih. Cesto sadr e sn« na èuvstva. no zaèuju li plaè djeteta. Mjeseèari katkad èak mogu voditi ogranièene razgovore. Poznate se osobe mogu pretvoriti u strance i obrnuto. ali iracionalan s dr aj na ih snova. a amigdalaje izv sna nih èuvstava. ciklus kreæe unatrag brzo prolazi kroz treæu i drugu fazu. mo dani kemijski procesi sl ièni su 01 ma nekih mo danih poremeæaja. povezane s delta-valovima. Usprkos bapskim prièama. Depresiv ne i anksiozne osol mogu. postajemo sve neosjetljiviji na okolinu i prilièno je vjerojatno da æemo se osjeæati dezorijentirano i zaprepa teno p robudi li nas netko ili ne to iznenada. primjerice. Neka mo dana podruèja.brzi pokreti oèiju). kao da mozak priprema za nalet komunikacijske aktivnosti. Nakon prib li no devedeset minuta. poput tipkanja ili bi ranja brojeva na telefonu. koji prema èetvrtoj fazi postaje sve izra en iji. Prolazak kroz < kluse mo e biti toliko potp un da tijekom noæi nekoliko puta zavr i buðenjer no ako nam je mozak zdrav i nema nika kvih ometajuæih podra aja. nego i s talamusom i zati nim re njevima. meðutim. U REM spavanju poveæana je aktivnost podruèja u mo danom deblu nep sredno iznad leðne mo d ine koje nazivamo most (pons). ponovr æemo zaspati i tih se razdoblja neæemo sjeæati. odlazak na zahod . Roditelji mogu u snuti i biti posve neosjetljivi na buku prometa. Osim stoje slièno budnosti.

Ali sigurno su bile brojne kad su na i preci ivjeli u prirodi i bili plij svakojakih pogibelji .izmeðu tri i est posto populacije . a najvi a tijekom noænih sati.imala je kljuènu ulogu u na ih pr daka. Naposljetku s. pumpajuæi noradrenalin i serotonin u razna mo dana podruèj a. Buðenje djelomice nadziru podruèja u mo danom deblu . Paraliza spavanja zastra u juæaje pojava koja se obièno javlja tijekom ulaska u san ili izlaska iz njega i mo e t rajati minutama. U odreðenim sluèajevima mo emo prijeæi u budno stanje. razlog zastoje vo nja u takvu stan posebno opasna. Najaktivnija su kad smo budni.mo e lako zaspati. Mo e se èiniti èudni uskratiti depresi vne osobe njihova jedinog sredstva za bijeg od »boli« dnevi svjesnosti. Znakovito je i da smo skloni spavati vi e kad smo bolesni. no tijekom sna do ivljavaju jezovite stvari.21 Smatra se daje raz log tome to deprivacija spavanja izaziva p jaèanu aktivnost serotoninskih receptora u neuronima .jednako kao antid presivi poput Prozaca i Seroxata. Pa za to onda spavamo? Predlo ene su najmanje tri svr spavanja: okrjepa. Znam koliko paraliza spavai mo e biti neugodnajer sam kao djeèak od nje redovito patio. Èovjeko vi mo dani i tjelesni procesi organizirani su u redovite ciklu . osjetljivom na svjetlost . niti se iz poremeæenog stanja mogu probuditi.locus coeruleus i obli nje rafe je zgre. Sposobnost mozga da se nosi sa slo enijim. Odreðen broj osoba . Svima su nam poznate okrjepljujuæe moæi spavanja. Posljedica toga je da takve osobe ostanu prikovane za krevet i da ih opsjedaju kojekakvi zastra ujuæi osjeæaji. a osobe kojima je taj dio o teæen èesto pate od nesanice. Snimke moz. Hipotalamus usto komunicira s hipofiz om.visokim i ntenzitetom izbacuje emotivne signale. Neki antidepres ivi mogu olak ati 109 Robert VVinston: LJUDSKI UM te tegobe jer inhibiraju REM spavanje. a èak ni sposobnost izvoðenja si enih zadaæa ne moraju biti osobito pogoðene.unutar kojeg pojedinaèni n euroni jednom dnevno najaktivnije okidaju.regulacija . podruèje ponajprije zadu eno dodir i pe rcepciju prostora. Deprivacija spavanja mo e imati i pozitivan uèinak. Ljudska vrsta obièn o hoda za dana. No lo ije æemo obavljati ruti ske ili repetitivne zadaæe. Tijekom najdubljih faza spavanja osi baða se hormon rasta k oji osim rasta. Za to uopæe spavamo? Opasnosti koje nas mogu zadesiti tijekom osmerosatnog noænog gubitka svi sti danas su. Neuroni u tom dijelu mozga os obito su aktivni tijekom ne-REM spavanja. Sto se zbiva kad je mozak uskraæen za noænu dozu sna? Dvije ili èak tri r prospavane n oæi mnogi æe podnijeti. Druga funkcija spavanja . To je. no razna su istra ivanja pokazala kako to mo e dovesti do bolji raspolo enja.U mjeseèarenju sudjeluju brojne mo dane tvorbe i neurotransmiteri. Neki istra ivaèi misle bi navodna »paranormalna« iskustva mogla biti rezultat paralize spavan ja. Osobe koje pate od paralize spavanja sanjaju dok su budne i pri tom do ivljavaju halucinacije koje mogu biti iznimno uznemirujuæe. se uspijevao nositi s njom jer sam se nauèio na po seban naèin pomicati ulije Poslije bih se obièno budio obliven hladnim znojem. izmeðu ostalog. a noæu lije e u krevet. regulacij a i uèenje. uz na e sigurne domove i napredne protuprovalne alarme. Ne mogu se pomicati kako bi se skrile od zami ljene opasnosti . Koncentracija melatonina najni a je za danje svjetlosti. Ta dinamika ovisi o posebnom dijelu hipotala musa. potièe i zacjeljivanje o æenog tkiva. a zatim i èvr sto spavati.èak i u slijepih osoba . a tijelo imje ist odobno paralizirano. Osjeæamo se osvje e! puni energije. nareðuje joj da izluèuje hormon melatonin. mi malne. no uz ka njenje leðne mo koja ostaje »iskljuèena«. pa se mozak nastavlja pona ati kao u REM spavanju . snaga. Ona poveæavaju budnost. poput izazivanja siæu nog pokreta golemim voljn naporom. Moguæe je obja njenje da nas promjene faza u ciklusu spavanja katkad dovedu blizu toèk e buðenja. Mnogi s tim poremeæajem nauèe ras jati vlasti te »putove bijega«. Pr eoptièko podruèje èeone kore takoðer sudjeluje u spavanju. izazovnijim a tivnostima mogla bi biti rezultat anga mana drugih podr uèja. a gotovo su neaktivna tijekom REM spavanja. a mozakje posve aktivan. dakak o. ispitanika li enih sna tijekom izvoðenja zadaæe verbalne fluentnosti p okaza su daje u pomoæ bio pozvan tjemeni re anj. Istra ivanja govore daje neki oblik paralize spavanja s vremena vrijeme do ivjelo èak do 60 posto populacije.

ponavljali su se. svim je ivotinjama budnost nu na samo za tra enje hrane i jedenje te parenje.. biblijski snovi obièno otkrivaju znamenja. odreðuje ukljuèiva nje i iskljuèivanje gena. U rimsko bi doba. pa ojaèava novonastale obrasce neuronske aktivnosti i urezuje ih u pamæenje. rabeæi pamæenji èuvstvene funkcije. 111 Robert VVinston: LJUDSKI UM kao i glad kojaje naposljetku pogodila Egipat. obraðival i vidne informacije. Va nost èovjekova biolo kog sata. Antti Revonsuo sa sveuèili ta Turku u Finskoj daje evolucijsko obja njen snova. opazio je da ivèani podra aji iz mosta aktiviraju mo dai mehanizme koji bi.u kojima padamo. Èovjek je. Prema toj teoriji. snovi i drugo. svi psihièki fenomeni. noæu. Kad je posli je izi ao iz zdenca. ali toèno je i da sm o. razvio poseban cirkadijurni ciklus koji ga prisi ljava da se noæu skloni. Pr ije sam spomenuo va nost REM spavanja u pamæenju i uèenju. naravno.èiji mozgovi moraju uèiti najvi e . Jakobov a najdra eg sina. Svakako je toèno da smo u opasnosti od grabe ljivaca dok tra imo hranu i partnere. udnja i sti hova pojedinèeva nesvje snog uma. Blizu Ber-Seve pole-gnuo je glavu na kameni jastuk i usnuo san o ljestvama koje su sezale do raja u kojem mu se u kazao Bog i obeæao mu kako æe èuvati njega i njegove potomke. tj. U svim ostalim razdobljima koristi im da spavaju i budu skrivene od opasnosti. Brojne su studije pokazale da ljudski i ivotinjski ispitani ci br e i potpunije ovladavaju zadaæama ako nakon uèenja uslijedi spavanje. Koja je svrha snova? Na i su drevni preci vjerovali da su snovi poruke iz druge di menzije. snovi su samo zabav an nusproizvod aktivnosti mo danog debla. Toènije. No ta teorija ima nekih oèitih nedostataka. I todobn uspavanost èeonih re njeva omoguæuje da se snovi uvelike razlikuju od ono. Jako-bov sa n u Knjizi postanka ima veliku simbolièku va nost. koji nam govori kad bismo tr ebali osjeæati pospanost ili kad bismo trebali jesti te koji se mo e poremetiti lete njem kroz vremenske zone. poput vinske mu ice. i ba su to na i snovi. Rani su psihoanalitièari sve to podigli na mnogo vi u razinu. No u davnoj su pro losti cirkadijurni ritmovi mo da slu ili tome da budemo najneprimjetniji i najneak tivniji u razdobljima najveæih opasnosti. èvrsto je dokazano. Snovi Josipa. Tamo gdje nisu oblik bo an ske komunikacije. skrivamo .trebaju mnogo vi e a od odraslih. posebice u po ivot opasnim sit acijama. sredstvo kojim duhovi i bogovi komuniciraju sa ivim ljudima. Èini se da mozak tijekom sna doista »provjerava« dnevne uèinke.110 Obraæanje pozornosti nazvane cirkadijurni ritmovi. no njihovom bi se usporedbom moglo ustanov da dva razlièita straha upuæuju na istu n adu ili strah.22 Smat ra da nam snovi omoguæuju da isku avamo pona anja koja nam mogla zatrebati u svakida nje m ivotu. Allan Hobson s Harvardskog sveu lista. prema Hobsonovoj teoi ji. Hobson j e prvi. 1977. Zbog vl astite sna ne preokupacije bidom. mogao je predvidjeti sudbinu faraonova nesretnog pekara i sretnijeg sluge. to do i vljavamo otvorenih oèiju . Treæa je funkcija takoðer izgledna: spavanje djeluje kao mazivo za mo dane zupèanike. pi roc ima za takvo tumaèenje snova valjalo dati naknadu. u dana nje se vrijeme doima malo manjom. Ukratko. ponajprije visoka razina a tivnosti amigdale tijekom REM spavanja. usnuli mozak . osim ako se ne znamo osobito lukavo skriti. Tu je takoðer i èinjenica da su sno straha . bje imo.zato pozornicu na ih snova mogu ispun kojekakve mitske zv ijeri i bizarna zbivanja. èiju dinamiku ritmova. Sjedinili su dr< no vj erovanje da nam snovi »ne to govore« i svoje znanstvene uvide u ljudsl psihu. Odreðena obilje ja idu u prilog toj t eoriji. Povjerov ao im je i preuranjena gaje hvastavost pred zavidnom braæom utamnièila. primijetio da REM spavanje ima mnoga obiljez budnosti te je pretp ostavio da bi nam ta èinjenica mogla otkriti vi e o prir di snova. Uvjeravali su ga u vlastitu uzvi enost. uèinkovito stvara vlastite. Freud je smatrao da su snovi simbolièki izraz konflikata. Znaèenje snova.. Vodeæi teoretièar u tom podruèju je J. ka e teorija. tijekom sna jo izlo eniji napadu.. borimo se. da smo budni. Takva je »znanost« turr èenja iznimno subjektivna i nepouzdana. Znakovito je i to novoroðenèad i mala djeca . Freud je seksualnost smatrao neobuzdanom bujicom iz koje su izvir. imaju vlasti jedinstven simbolièki jezik. Kako nen nikakvih vanjskih »predstava« za tumaèenje. Snovi svake osobe. Takvi su ciklusi prisutni i u vrsta koje nam nisu srodne. a zatim i iz zatvora. mislio je.

Snovi su vrlo osobni i svojstveni sanjaèu . Ja ne znam tipkati naslijepo. Zapravo. Kad sam. praæen reakcijama na n posrednu okolinu. premda uvjerljiva.to je jedan od razloga za to mo e biti toliko dosadno slu ati nekoga dok opisuje svoj e snove. I jednako kao to stvara moje vrlo osobne snove. Jo jedna zanimljiva teorija je da snovi pamæenju poma u da izbaci nepotrebne sadr aje. Hobson. primjerice. Njihova tvrdnja da su snovi mo dana kanta za smeæe zvuèi prilièno uv erljivo. primjerice. stvari koje ste uèinili? Zami ljate li neko bestjelesno »ja« izmeðu svojih o nih jabuèica? Pojam o sebi presudan je koncept. provukao sam se pokraj njega prema uskom ul azu. Imamo ga i mi. To potvrðuju i studije na t korima. psih ozu. Hobson smatra da o odnosu tih dvaju mo danih s ustava ovise mnoga mo dana stanja. tipkamo ili radimo na blagajni. Allan Hobson ustvrdio je da se razlika i zmeðu budnosti i spavanja mo e svesti na razliku u ravnote i neurotransmitera. ne mo e usto i objasniti ni ponuditi uzrok bizarnih sa dr aja snova. mora postojati proces ko jim se sjeæanja bri u. mo da su ti s novi rijetl ali ih bolje pamtimo. i Gr aeme Mitchison prihvatili su kontroverzno stajali te prema kojem »sanjamo da bismo z aboravili«. Neki fiL zofi. njihov mozak ponavlja izvori obrazac okidanja.sada njeg ili iz pro losti? Razmi ljate li u pojmovima situacija u kojima s bili. mu obilje ja? M o emo li ga naæi unutar mozga? Mo e li ga se iskljuèiti? Mnoga plemenska dru tva vjeruju ne u jednu. I nara vno da jesu. pregazio sam kroz do koljena duboku hladnu vodu na drugu stranu spilje. zapravo. znaèi? Vidite li sliku svojeg tij la . nego u vi e du a. Èitajuæi takve romane. nai ao sam na opis s na Carlajunga iz 1913: »Ispred mene bio je ulaz u tamnu spilju ispred kojegje staj ao patuljak s ko om poput ivotinjske. S obzirom na to da èovjekov mozak tijekom ivota primi stotinu trilijuna b itova informacija. Godine 1983. Mislio sam zapravo da su Jungovi sn ovi zvuèali potpuno drukèije od svega to sam sanjao ili to æu vjerojatno sanjati. Definiramo li um kao iskustvo posjedov nja lju dskog mozga. U budno m stanju neu-ronskom aktivno æu prevladavaju amini. èiji mozgovi pokazuju odreðen obrazac neuronskog okidanja nakc to ih se nauèi da trèe labiri ntom. od kojih mnoga zauvi jek èuvamo. ptice i veæina iv tinja. Najprije je tu minimaln samopoimanje . To me ponukalo na dublje razmi ljanje. A èuo sam za arhitekta koji svake noæi sanja beton! 113 Robert VVinston: LJUDSKI UM Gdje sam ja u svemu tome? Pomislite na trenutak na sebe. slièno tome . a mo e ih pohraniti samo sto bilijuna. a strah je sredi nje mjesto osjeæaja koje do ivlja vaju osobe kq pate od paralize spavanja (vidi gore).. jer moj mozak nije Jungov.najspominjar ja vrsta snova. Francis Crick.. samo nusproizvod èinjenice da razumski dijelovi mozga spavaju dok su neki drugi budni. Tolkienovih fantastiènih ro mana ili filmova strave poput Aliena. Mo e se reæi da taj i sani taj oblik imaju kukci. Ne mogu zamisliti kako je psihoanalitièarima. sjedalo . kao to 112 Obraæanje pozornosti predlo io dr. U dubokome snu postoji ravnote a izmeðu aminergièkih i kolinergièkih. REM snove. sanjarenje. S druge strane. Sto to. neurotransmiterskih sustava. ali i jasn om odvojeno æu od nje. ukljuèujuæi meditaciju. dobitnik Nobelove nagrade za otkriæe ustroja DNK. pa moj e minimalno ja trenutaèno osjeæa pl stiène tipke koje ubada moj desni ka iprst. ali uz ostale obi ke. obavljamo li kakvu ponavljanu radnju dugo jekom dana. razlikuju tri razine samopoimanja. .. èesto æemo u ne-RE spav anju sanjati da ponovno izvodimo tu radnju. Ako je bila rijeè o snovima.«23 Nekoliko je komentatora primijetilo daju ngovi snovi nevjerojatno slièe prizorima iz. pripremajuæi se za pisanje ove knjige. Kad spavaju. g dje sam ugledao sjajan crveni kristal. Uoèi ulaska u REM spavanje most proizvodi poveæane kolièine neurotransmitera acetilkol ina. moja prva pomisao bila je kako se èine nestvarni. poput serotonina i noradrenalina . èuvati relevantna i uklanjati suvi na. èiji je dio acetil kolin. Iz radova Jamesa Bovvera znamo da taj neurotransmiter mo e sudjelovati u »èi æenju« sj nja. depresiju i maniju.svje stan do ivljaj sebe ovdje i sad. naravno da nisu mogli biti stvarni. Teorija dr. èitao o toj temi. Re vonsuoa. Gdje . Mo da su oni. ali ne obja njava èinjenicu da sanjanje stvara sjeæanja. moj je mozak odgovoran za mnoge osobitosti mog identiteta.. slijedi da neko svjesno »ja« do ivljava to iskustvo.itd.

to nam poveæava izglede za dulji vot. djeluje. premda ga. Istra ivanja na èimpanzama iz 1960-ih upuæivala su na èinjenicu da i one imaju taj stupanj samosvijesti. Mo da^ vrijeme za stanku. ako ga doista imaju . Do treæe godine dijete shvaæa da sjenu stvara vlastito tijelo. èija su pravila odreðen ubojitim i reproduktivnim sposobnostima njegovih èlanova. obje ktnom obliku. da bi ih os . U klasiènom pokus u koji dokazuje tu samosvijest djetetu obojimo crvenu toèku na nosu i postavimo ga ispred zrcala. a time i za preno enje vlas titih gena.. Pren tome. Druge ivotinje. Primjerice. brze i okretne penjaèe na stabla i kresaèe kamena. pri lagodba koja nam je pomogla da pre ivimo.razvijaju mnogo kasnije od ljudske djece. Nakon druge godine veæina se djece mo e prepoznati na fotografijama. »Ja« razmi lja. nas raspolo en? I. a da sam ja bolji u za-mjeæivanju i tra enju plijena. Usto. zabrinut sam zbc predavanja koje sutra moram odr ati. Njihove su funkcije razlièite.i naslon stolice na kojoj sj< dim. No djeca koja jo nisu razvila taj osjeæaj. s miju i trljaju je. Nadalje. grizodu ja i neugode. recimo. Najjaèi vodi. Izveo sam nedavno taj pokus sa jednim panijelom. stvaranja svijesti o vlastitoj s mrtnosti. Dio æ ljudi tada moæi ostati kod kuæe i razvijati vje tinu proizvodnje oru ja ili gradnje skl oni ta. Primjerice. kao treæe.planira. Na djel je.. kad opisujem kako sam se promijenio od dvadeset i prve godin Omoguæuje mi da budem svjestan svojeg postojanja u vremenu. koji su nedvojbeno inteligentni.24 Njome uspje nije obr. stvaranja dugoro< nih planova. Ti koncepti ovise o produbljenoj s mosvij esti te o shvaæanju sebe kao neèega to drugi mogu vrjednovati. Mogu èak i zaplakati misleæi da imaju manu. Mislim da se sjeæam kad sam ja to shvatio jer sam tada namjerno gazio po sjeni mlaðe sestre kako bih dokazao svo ju nadmoæ. Ja i drugi Dojenèad oblik »mene« razvija izmeðu osamnaestog mjeseca i druge godine. èak i samokontrole.kako sam d. Iduæi je korak shvaæanje sebe kao neèega to postoji u vremenu. Djeca svjesna sebe shvaæaju da se toèka nalazi na njihovu nosu i dod iruju je prstom. mogu se upitati . ispru it æe ruku i dodirnuti zrcalo. èak i ako nisu nedavno snimljene. obièno podrazumijevamo da govorimo o tom drugom. ðujemo informacije o sebi te o okolini. Sociolog George Her-bert razlikuj e sebstvo koje zna (»ja«) i sebstvo koje je znano (»mene«). Umjesto da samo jedan pre ivi i prenese gene na potomke. a time i veæe ukupne i zglede za pre ivljavanje. tu je simbolièko (katkad zvano narativno) same poimanje. Mogu mu predlo i ti razmjenu -ja æu naæi lovinu. razvoja moralnih vrijedne sti.a to je proturjeèno pitanje . Sve to izvire iz svijesti o sebi. To je sposobn ost stvaranja jeziènih mentalnih slika sebe. toplinu sobe. nadzir Kad govorimo o samosvijesti. ili imaju neki nedost atak. Jako se uzbudio to vidi »drugog psa« i ubrzo je svojeg novog prijatelja stao tra iti iza zrcala . »Mene« obavlja konkretnije zadaæe . osjeæa. 114 Obraæanje pozornosti Ali kao svjestan èovjek mo da mogu primijeniti neke vi e suradnièki orijentirane strateg ije koje dopu taju veæu jednakost i veæu specijaliziranost uloga. lovio bih u èoporu. primjerice psi. pa æemo oformiti vi e uspje nih lovaèkih ekspedicija kako bismo stvorili vi ak hrane. a stoga i planiramo. zakljuèiti da ne elim umrijeti te da elim uèinit i sve to mogu kako bih to izbjegao. imamo objektivno samopoimanje. recimo. Rijeè je o sposobnosti da mo < mo biti objek ti vlastite pozornosti. vidio sam. No djeca takoðer stjeèu kon115 Robert VVinston: LJUDSKI UM cepte poput srama. on æe je ubiti. im pravo na najveæi dio lovine i najvi e se razmno ava. Mogu. Stoga bi simbolièko samopoimanj moglo obuhvaæati sposobnosti promi ljanja i introspekcije. n e razumiju u to gledaju. a u plan mo emo ukljuèiti i druge. a plijen æemo podijeliti popola. a neka se. Smatra se kako je ta treæa razina samopoimanja razmjerno nov evolucijsl doseg. Mogu zakljuèiti daje moj susjed Ug nemilosrdan ubojica bizona. ptièji pjev i buku prometa izvana . No to nam jo ne govori to pojam o sebi toèno jest. da sam vuk i da n posjedujem tu razi nu samosvijesti. o ko este godine. bira. Osjeæam takoðer umor i g lad. na taj naèin mo emo pre ivjeti obojica . Sposobnost apstraktnog razmi ljanja o sebi i vlastitim postupcima omogi æuje nam da promi ljamo.

glumiti s vojeg efa. Turk. Djeca koja su razvila teorij u uma ispravno izabiru ko aru. te ko dosjeæaju gdje su saznali odreðenu informaciju. djeca moraju razviti sposobnost shvaæanja drugih ki neovisnih i zasebnih oso ba. Pojedinaèno su pi stana u sobu punu lijepih igraèaka. Slièno. On je lijeèio iznimno inteligentnog mu karca kojem je uklonjen tumor iz èeonih re njeva. vrlo su èesto prilièno nezainteresirane za svoj izgled. No od èetvrte su godine mogla lagati s lakoæom. Dok je Sally odsutna. Po povratku odr asle osobe. Prva æe lutka. David J. p okazali su fotografije lica. Osim toga. Sally se vraæa u sob u. neka veæ i nakon nekoliko m nuta. razvija se ne to to nazivamo »teorija uma Poznati test teorije uma jest tzv.jeæala. Inteligentij djeca u takvom pokusu la u uspje nije. uglavnom pokazuju nizak stupa nj zanimanja za sebe . Istra2 vanja pokazuju da autistièna djeca imaju zn atnih te koæa u razvoju teorije utr i reæi æe da æe Sally pogledati u kutiju. kad smo snimali Ljudsko tijelo. a sposobnost varanj a podrazumijev shvaæanje psihièkog stanja drugih . podlegla isku enju. U njemu dijete promati kako se dvij e djevojèice igraju s pikulom. promatrao sam èetv< rogodi nj u i petogodi nju djecu kroz jednosmjerno staklo.25 Pojam o sebi dopu ta nam takoðer da netoèno predstavljamo informacij da varamo druge z bog osobnog probitka. Sally stavi piku u ko aru i iziðe iz s obe. Ona uzimaj u obzir znanje u umu drugoga i ne oslanj aju se samo na vlastito znanje. no upi tan za subjektivnu procjenu. W. Pacijent je zadr ao svu inteligenci ju i sve znanje. gdje se piku la doista nalazi. no na posluje bio jako neuèinkovit. pacijent. svijest o sebi kljuèanje preduvjet s: mokontro le. pokus sa Sally i Anne. Odrasla osoba koja je vodila djecu u sobu rekl bi im da se smiju igrati èime e le. Stuss je pacijenta zamolio da izvedu »igru uloga« u kojoj æe on. Osim to nam daje sposobnost laganja. na izravno su se pitanj sva petogodi nja djeca uistinu dirljivo klela da nisu dirala zabranjenu igraèki osim jednog djeèaka koji je malo zastao. Ulogu èeonih re njeva u samopoimanju jasno vidimo kod osoba s o teæenjem u tom podruèju. m . Klasièan primjer odnosa izmeðu èeonih re njeva i svijesti o sebi dao je neurolog Donald Stuss s Istra ivaèkog instituta Rotman u Torontu. ko arom i kutijom. a dob roj su lutki iste dobno govorila istinu. Pojam o sebi i sposobnost samoregu lacije razvijaju se usporedo s mo danim neuronskim mre ama. a prema najnovijim istra ivanjima. odnosno da la emo. gotovo su sva djeca. ali ne i vlastite. biti dobroæi dan lik koji æe. oko èetvrte godine. Tek kad smo svjesni sebe mo emo usporeðivati vlastito pona anj s pona anjem drugih.26 Prije nekoliko godina. ali da ne smiju ni dodirnuti posebnu igraèki Kad je odrasla osoba oti la. Njegovo je uljevito tijelo (vidi drugo poglavlje). U toj fazi. èeoni se rt 116 Obraæanje pozornosti njevi kod èovjeka razvijaju sporo. Nije mogao objektivno sagledati situaciju iz vlastite perspekti ve. Nimalo iznenaðujuæe. nakon to postavi pitanje. Zatim su im rekli da æe ih posjetiti dvije lutke koje æe ih pita koja im se slièica najvi e svidjela. U efovim je cipelama pacijent brzo i toèno prepoznao te koæe na poslu. pr mjerice krasno oslikan v lakiæ. U jednom kl siènom pokusu djeci su dali kom plet samoljepljivih slièica i od njih zatra ili c izaberu najdra u.mogu prepoznati poremeæaje i abnormalnosti drugih. Veæ smo se osvrnuli na ulogu èeonih re njeva u nadzor impulsa i poriva iz ni ih mo danih t vorba. primjerice. Cetve rogodi njaci su za takav oblik laganja uglavnom premladi. premda samu informaciju savr eno znaju. nije se mogao slo iti ni s jednom od preporuka koje j e maloprije dao. mo da i kasnije. Usprkos niskoj radnoj uspje nos ti.i kako se njime mo e manipulirati. a zatim b riznuo u plaè. pa sazrijevaju tek u dobi od dvadeset godina. nije mogao shvatiti da ima problem i nisu mu bile jasne reakcije efa i kolega . a od djeteta tra imo da ka e gdje æe Sally tra i pikulu.nek ome tko osim u prostoru postoji i u vremenu. Èini se da ne mogu o sebi razmi ljati kao o objektu .27 Te koæe s poimanjem sebe i odnosa sebe i drugih èini se da su povezane i s komunikacij om izmeðu mo danih polutka. obja njeno im je. C esto se. »zloèesta« Anne pikulu premjes u kutiju. meðu kojimaje bila ijedna neodoljiva. za s ebe izabrati neku drugu slièici No druga je lutka bila zao lik koji æe zacijelo uzet i djetetovu omiljenu slièici Djeca do tri godine nisu uspjela zavarati zloèestu lutk u i izgubila su omiljen slièicu. Michael Gazzaniga i drugi iz Centra za ko gnitivnu neuroznanost na fakultetu Dartmouth u New Hampshireu ispitaniku J.

na mozak mo e stvoriti skladan pogled na svijet iz perspektive osobe s vlastitim sebstvom okru ene drugim ljudima. kako ih tumaèimo. ali ne ' dim i ni na koji naèin ne osjeæam neuronsku aktivnost u mozgu.ost koji spaja mo dane polovice. Ne moram nu no znati od èega : sastoji . imamo obilje je promjenjivog pristupa. 118 Obraæanje pozornosti Do li smo. svijesti. Desna je polutka uglavnom govorila da viðena lica pripadaju drugima. nego i isk stveno. i dalje æu biti svjestan razl ike. nego mogu i pomisliti. Sam je poja o sebi. Zatim. moja se percepcija mirisa ponovno mijenja i postaje jedva zamjetna. Èetvrto je obilje je samoobjektivnosti. Vratim li se u tu zemlju. kognitivni neurozn anstvenik Steven Pinker: »Ne samo da mogu osjeæati bo vidjeti crvenu boju. proizvod jednog od temeljenih stanja. dakle. do nekih korisnih definicija svijesti. Steve Pinker. no ne mogu svjesno opaziti naè kojim moji neuroni i neurot ransmiteri pohranjuju i dobavljaju te informacij Dakle. ali uz pokoje iznenaðenje. Pitanje je. dobro poznaje i èija istra ivanja èesto spominjem u knjizi). g riva . ono koje mo e govoriti o mojim umnim do ivljajima. ovdje san osjeæam bol i vidim crvenu boju!'«28 Naposljetku. Svijest: oruðe poput svakog drugog Svijest je oduvijek bilo iznimno te ko definirati. Svijest mo emo usporediti s filmoi èine je po jedinaène snimke koje tvore na u osjetnu i kognitivnu aktivnost. Iduæe je svojstvo jedinstvenog do ivljaja. a kako i zlike u neuronskim v ezama stvaraju razlike u percepciji. W . 'Hej. Sad kad ste to uèinili. osla njam se na umne procese kojih sam nesvjestan. na e poimanje sebe i drugih oblikuju dva neovisna mo dana sustava. mo emo govoriti o svjesnim i nesvjesnim procesima. a od njega je zatra eno da pritiskom na gumb ka e jesu li prikazana lica njegova ili ne. drveæa koje ondje raste. Nemojte pomisli ti na zelenog slona. Pola sekunde poslije Pomislite na plavog slona. podvrgnuti znanstvenom istr a ivanju? Mo emo li naæi mo dane jedinice koje sudjeluju u svijesti i vidjeti ih na djel u? Odgovor je da. No n em prouèavanju toga » lozofskijeg« vida uma ovdje nije kraj. Kad svjesno gledam zelenu b ju. s tehnikama koje smo rabili kako bismo otkrili mo danu aktivnost u podlozi os jetne percepcije ili pozornosti i voljnih postupaka. Hotimiènost podrazumijeva razliku i meðu onoga to nam govore na i osjeti i onoga to èinimo s tim informacij ma. jer da ne pomislite na zel . Mogu nauè niz svojstava serotonina i izrecitirati ih vam. naime. Kao to smo spomenuli. Lica su raèunalno spojena u pretapajuæi slijed na èijem se jednom kraju nalazilo lice samog pacijenta. ne postoji objektivna zelena boj nego samo slièni n euronski putovi koji je prepoznaju u veæini mozgova. i I 117 Robert VVinston: LJUDSKI UM Èini se daje sebstvo plod meðuigre odreðenih mo danih podruèja. imamo tzv. ja. Slijed je prikazan pose bno lijevoj i desnoj pacijentovoj polutki.no prvih sam nekoliko sati u svakoj novoj zemlji pod njegovim sna ni dojmom. Vidim zelenu. Michaela Gazzanige. Primjer ice. kao ni vi meni svoj. 0( to je da se u meðuvremenu ni ta nije zbilo s molekulama koje tvore miri s ili mojim osjetnim organom. Ja nije samo spoznavajuæe. kad prvi put doðem u neku stranu zemlj uvijek me zapanji njezin jedinstven mi ris. Kao stoje rek. ja vam nikad ne mogu i stinu vjerno prenije ti svoj »dojam« zelene boje. Razliku stvara moje tumaèenje informacija.mo da od mirisa cigaretnog dima. kojeg J. Ostanem li ondj e vi e od nekolil sati. no to je sad i zlièita razlika od one koju sam isprva opazio. Pozabavimo se najprije svojstvo »dojm a«. Isto se zbilo kad je gledao pretapajuæe nizove slika vlastitog lica i lica dvaju amerièkih predsjednika. Kako je pro la druga zadaæa? Pretpostavljam manje uspje no. Prema tome. a na drugom jednog od istra ivaèa (toènije. evo druge zadaæe. mo emo l ije. Kad je tok neuronske komunikacije izmeðu polutka nesmetan. hotimiènost. te ko o teæeno tijekom operacije zbog epilepsije. a lijeva je p okazivala tenedenciju da ih prepoznaje kao vlastita. hrane. ona je proces koji te aktivnosti sjedinjuje u stalan do ivljaj. meðutim. Dojmom ovdje nazivamo jedinstvenu perspektivu iz koje svatko od n »vidi« vlastite spoznaje. Jedan je od moguæih pristupa < se ogranièimo na pet vidljivih obilje ja svijesti.

Svijest nije trenutaèan do ivljaj. poput ko e ili mo dane kore. o »ovdje i sada«.zvukove ili bljeskove. sluèajno sam. Èini se daje svrha tog ekonomiènost . s vjesnom i nesvjesnom. jer se to jednostavno dogodi. da b ilo koji udarac iziðe pred brzog bacaèa i stalno posti e o] trèavanja.i saèuvati glavu na ramenima? Budu da su vrata udaljena samo dvadeset metara. primijetio je da je trajanje podra aja do prvih iskaza bilo iz nenaðujuæe dugo. za to se ka njenje poèeo zanimati Benjamin Li-bet sa S veuèili taju ne Kalifornije.29 Eksperimentirao je na pacijentima podvrgnutima stereota ktiènim neurolo kim zahvatima zbog nepopustljivih bolova. Robertsa. osobit o kad se loptica n predvidljivo odbija od tla ili vijuga zrakom. govoriti o sada njosti. Kako je moguæi upitao sam ga. . odluka za djele vanje najprije se javlja podsvjesno i potrebno joj je oko tr isto milisekunda d prijeðe u svijest. èinilo se vrlo malo vjerojatnim da bi bilo koji bacaè.s dvjema razinama obrade. Premda vam zujala i podizanje prstiju mo da ne zvuèe uzbudljivo poput isp tivanja lj udskog spolnog pona anja ili mo danih procesa koji sudjeluju u sanj. neko vrijeme nakon to sam se povukao iz vrhunsko kriketa. Libet je u istra ivanjima oti ao korak dalje. Istodobno je njemaèki znanstvenik Hans Kornhuber provodio vlastita istr* ivanja svj esnosti voljnih postupaka. susreo Tonvja Grieg. i od njih tra io da ka u to osjeæaju.petsto milisekunda prije izvoðenja. S obziro m na prirodno tjelesn vrijeme reakcije. Poput Libeta. Zakljuèio je da 119 Robert VVinston: LJUDSKI UM je trebalo oko petsto milisekunda da svijest primi osjetni odgovor na elektrk nu struju te ga preradi u izreciv do ivljaj. odr avam na e vi e mo dane tvorbe slobodnima za najzahtjevnije ili najposebnije zadaæi Prije nekoliko godina. pa to neæete moæi isprobati kod kuæe). lo ptica od bacaèeve ruke do pal ce dolijeæe za podosta manje od pola sekunde. No mozgu je za sve njegove procese doista potrebno vrijeme.u tom sluèaju podizanja prsta kad po ele ili kao odge vor na zujanje zujala. potrebno joj je vrijeme da se o blikuje. bez obzira na to t o ovaj baca brzinom od oko 145 km/h? Kako se seriji 1976. Poku avajuæi izdvojiti trenutak u kojem ispitanici oc luèe izvesti pokret. Isto se dogaða s dodirom . Otprilike 120 godina poslije. podaci s EEG-a pokazali su da se motorièka aktivnost u. svojstvo mozga koje film i televiziju èini moguæim a . tovi e. Mjereæi nj ve reakcije EEG-om. Holdera i Daniela .dodirne li vam netko r uku na èetiri mjesta u vrlo kratkim razmacima (govorim o najvi e desetinki sekunde.k oji se pojave u kratkom razmaku. Griegje nakratk o razmislio i zatii mi rekao kako misli da mi ne mo e objasniti kako je to njemu p olazilo za rukor ali i da smatra kako svi dobri udaraèi moraju predviðati bacaèeve pot eze. a mozak je taj koji prikriva ka njenje. Koliko vam je vremena trebalo za svaku od tih vje bica? Na-nosekunda? Pola m inute? Ili mislite da uopæe nije trajalo? Da se samo zbilo? Obièavamo. primjerice . Libetovi s u nalazi na svoj naèin okantni. Ukrat ko.ra zdoblje pripreme neuronske aktivnosti u motorièkoj kori . nju. trenutaèno. nego kao skladnu cjelinu.di izvoðenja voljne radnje . opazio je da postoji odre ðen razmak . stalno mogao ostvarivati visoke rezultate. u zelenoj sobi televizijskog studija. No bez obzira na iz jave o osvje æivanju nakane dvjest milisekunda prije.dvadeset i èetiri slike u sekundi ne vidimo kao bljeskove na zaslonu. biv eg kape tana engleske reprezentacije i svestranog igraèa. To je. najprije ste morali pomisliti na njega! No dopustite da vas upitam j o ne to. naime. obièno pretpostavljamo daje sve to se zbiva u mozgu trenutaèno te da nema smisl a pitati koliko mi treba da pomislim na stolac ili da reagiram na svjetlosni blj esak. percipirat æete te dodire kao jedan predmet koji vam klizi po ruci.enog slona. Samo to toga niste sv jesni. Nakon to bi najprije dobili lokalnu anesteziju glave. dakako. napose kad raspravljamo o svijesti. Pokusi koje je 1840-ih provodio Wilhelm Wundt na Heidel-ber kom sveuèili tu pok azali su da mozak sjedinjuje dva podra aja . mogao iz sata u sat bo riti protiv velike zapadnoindijske èetvorke Holdinga. da nismo posv svjesni mo danih proce sa. Libetje slao elektriène impulse u razlièite dijelove njih ovih tijela. Do trenutka u kojem znamo da elimo ne to uèinit jedan je dio nas to veæ znao otpril ike treæinu sekunde. Pokazuju. ma kolik dobar bio. Ispitanici s izjavljivali da su namjere djelova nja postajali svjesni oko dvjesto milisekund prije izvoðenja radnje . burkala ranije .

Daljnja istra ivanja na kriketa ima i tenisaèima pokazuju da su najbolji meðu njima osob ito vje ti prognozeri. s prednjom cingularnom korom osobito dobro povezan debelim èvorom vlakana koji nazivamo cingulum. zdesna ili po sredini. Ta se vrsta ra èlambe danas provodi na sveuèili t u Sheffield Hallam. malo je ispitanika bilo sposobno podrobno opisat i svoje postupke. sjedi te dugoroènog pamæen ja. dakle. usporeðujuæi ga nagomilanim sjeæanjima svega to se dos. Slièna istra ivanja na udaraèima pokazala su da oni potrebne pripremne pokrete izvode stotinu milisekunda prije nego to loptica napusti bacaèevu ruku. MacLeodovi rezultati pokazali su da udaraèi nisu trenutaèno reagirali na pro mjene brzine i putanje dolazeæe loptice. Ondje imaju osobito dobro opremljen odjel za istra ivanje sporta. Ali kad sama rij asi » uto«. to æemo uèiniti? U tom smislu.Èini se da istra ivanja provedena na sporta ima podupiru Libetove nalazi Tijekom 1980-ih Petera MacLeoda iz Odjela primijenjene psihologije Cambridgeu za nimalo je kako se vrsni svjetski udaraèi pripremaju za loptic kojimaje potrebno sa mo 440 milisekunda da napuste bacaèevu ruku i udare 120 Obraæanje pozornosti palicu. a bojaje plava. primjerice. pokazuju kako svjesnost nije »u ovom trenutku«. meðutim. brojn i isprepletenijijer. nego da se uv ijek zbiva odreðeno vrijeme prije ili poslije njega. stoje u dogaðaju bilo novo ili razlièit o. svojevrstan luk svjesnosti .koncentra ciju u kombinaciji sa znaèenjer Slijed zbivanja od te se toèke nastavlja: kako æemo od govoriti . Ispitanici su morali navesti boju rijeèi. a poèetnici i profesionalci u toj su fazi mogli toèno predvidjeti hoæe li im lopti ca doæi slijeva. Jesmo li zbog toga razvili svijest. Nadaju se d a bi takav pristup mogao pobolj ati izvedbe sporta a koji te e vrhunskim sportskim pos tignuæima. a zatim i djelovali prema tim planovima do desetinke sekunde prije nego bi se to dogodilo. kao to znamo. To je gotovo sigurno br e nego to bismo vi ili ja stig li pritisnuti pravu tipku na nekom od strojeva za mjerenje brzine reakcije . Jednostavni su ref leksi postali slo eniji. recimo. U takvim e primjerima Posner zabilje io visoku aktivnost prednje cingularne kore. Znakovito. Davno u pro losti okoli u smo se mogli prilagoditi samo prilagodbo nara taja.djelovanjem nedjelovanjem? Odluèimo li se djelovati. Primali su informacije temeljem kojih su planirali djelovanje. Ali umjesto da nagaðamo o tome je li ta tvorba sjedi te svijesti. pomoæu filma koji prikazuje ten isaèa dok servira. je li . na svijest mo emo jednostavno gledati kao na vrhunac mo dane razvoja. èiji sam trenutaèno rektor. poput èimpanza. zbilo. u tome to su profesionalni igraèi isto mogli predvidjeti èetrdesetak milisekunda prije nego to je loptica napustila serviserovu ruku. to se obrazac okid anja u mozgu vi e ponavlj to utvrðeniji postaje. Gravje predlo io da 121 Robert VVinston: LJUDSKI UM ta fizièka veza funkcionira na sljedeæi naèin: cingularna korajavi hipokampu: da oèekuje odreðen ishod. Uza sve f unkcije koje obavlja. Razlika meðu njima bila je.èak i prije prvog piæa. morali smo usavr sposobnost trenutaène reakcije (ili barem unutar nekoliko stot ina milisekund na promjene u okolini. No koja mo dana podruèja sudjeluj u u nastanku te neobiène predsvijesti? Michael Posner s Oregonskog sveuèili ta istra io je to pitanje. Najbolji igraèi najbr e i najtoènije predviðaju to æe se zbiti. Nakon stotinu dvadeset milisekunda leta loptice film se zaustav io. dakle. Pro ionalni tenisaèi i poèetnici testirani su. Njihovo meðudjelovanje stvara bi. taj bismo dio mogli nazvati i mo danim sjedi tem koncentracije . korisnije æe biti da pogledamo podruèja s kojima suraðuje. a izmeðu ostalog posjeduju slo enu opremu za analizu pok reta kojom se mo e analizirati to se toèno zbiva i kako sporta i reagiraju. »tableta« napisana utim pismom. Upravo je to uèinio Jeffrev Grav s londonskog P sihijatrijskog instituta. Maèji ka alj kad je rijeè. Zatim sm o postali sposobni nauèiti neke reflekse tijekom ivot Poslije smo. zadaæa postaje te a i zahtijeva vi e svjesnog napora. a hipokampus ga onda izvje æuje o tome to upravo zbilo i. ali toga nisu bili svjesni. na nove dogaðaje u okoli u mogli odgovor: metodom poku aja i pogre aka. Primijetio je kako je hipokampus. Istra ivanja nam. nego su zamah prilagodili toèno dvije stoti ne milisekunda prije udarca. a ne rijeè. Da bismo bili najbolji u pre ivljavan ju. tra eæi od dragovoljaca da gledaju u ekran na kojemje u bljeskovima p rikazivao popise raznobojnih rijeèi.

Edvv ard Williams iz Proctorsvillea u Vermontu. prema tom vrhunski oblik h omeostatskog sustava. naizgled smrtno ranjen. Bi èovjekom znaèi moæi pobjeæi trenutku jednako k ao i reagirati na njega . Postojano stanje »nastoji« odr a unatoè stalno promjenjivom vanjskom sv ijetu na koji reagira. Kad god se upustim u tu temu. svratio kako bi ga izmjerio za lijes. no èini se daje njihov vrlo pedantan predradnik bio neuobièajeno nesmotren. u skladu sa svakim po jedinim trenutkom. ivanje rana. izraðivaè ormara koji je ivio preko puta (i u slobodno vrijeme p grebnik). svjestan sam da se mo e doimati nespojivom: svakida nj im iskustvom posjedovanja uma. koju je oblikovao Gage. iskopala mu lijevo oko probu iv i dno oène duplje i izletjela kroz vrh lubanje. Skupina je eks plozivom poravnavala kriljevaèke stijene na umskom tlu. punili pijeskom. a da nije provjerio je li pomoænik nasuo za titni sloj pijesk a. Svijest je. u kljuèuje termostat i p< poèinje grijati. Eksplozija koju je to izazvalo silovito je ispalila ipku koja je probila Ga-ge ov lijevi obraz. unatoè promjenama oko tijel Mnogo je primjer a homeostatskih sustava. samo stoljeæe poslije najmanje jedna Nobelova nagrada ne bi bila uruèen a zbog pogre nih razloga. Ne postoje posve pouzdani sv jedoci dogaðaja koji su uslijedili. Gage. Sila te krute eljezne munje odbacila je Gagea nekoliko metara unatrag.ona alat koji èovjekovu plastiènom mozgu omoguæio trenutaènu prilagodbu na zahtje1 pojed inog trenutka? U medicini se uvelike rabi pojam homeostaza. a zatim ih obilato. Sipka se z arila u tlo dvadesetak metara iza njega. ili stvarajuæi i potkresujuæi sinaptièke veze. Zapoèet æemo sa èuvstvima. èini se. Homeostaza je proces koji razlièiti d ijelovi tijela posti u stabilno stanje. pozabav nekima od upeèatljivijih vidova èovjekova uma. nabijali su smjesu prije nego t o bi zapalili fitilj. sustav hladi prostor dok s e ne postigr ugodna temperatura. siæu ne goleme. a radovi su izvrsno napredovali. skupina radnika pripremalaje tlo za polaga nje eljeznièke pruge u umskom usjeku udaljenom oko tri kilometra od Cavendisha (1300 stanovnika) u Vermontu. Cijeli su dan bu ili rupe u stijenama. Na èelu im je bio predrad-nik Phineas P. U iduæim æemo se poglavljima. dr. sposoban i marljiv mu karac omiljen u dru tvu. djelomice ih puni li dinamitom. preko ruba. To se obièno dogaða kad ra èlanjujen ne to stoje toliko svo jstvenom na em postojanju da rijetko o tome razmi ljam Ipak. ostaviv i za sobom golemu rupu koja se protezala gotovo do sredine glave .« No zasluge za lijeèenje.mo sanjati. 122 Peto poglavlje Èuvstveni um Poznata nesreæa koja se prije vi e od stotinu i pedeset godina zbila u omanjem eljezn ièkom usjeku pokraj jednog seoceta u amerièkoj Novoj Engleskoj naposljetku je sna no u tjecala na znanje o funkcioniranju mozga. sad æe imati pune ruke p osla. a mozakje jedan od organa za kc bi se moglo reæi da djelu je homeostatski. Nejasno je tko mu je sanirao grozne ozljede. Prvi gaje. Otvor u lubanji bio je dovoljno velik da u njega stane aka odraslog èovjeka. jasno je i kako èovjeka èin i mnogo vi e od svjesnosti i pozornosti. rujna 1848. stoga. el jeznom ipkom dugom 110 cm. sustav prepoznaje nisku temperaturu. Daje bila samo malo utjecajnija. stvarati. Johnu Harlowu. Nije jasno je li izgubio svijest. No u jednom je navratu toga poslijepodneva Phineas Gage za rio eljeznu ipku u rupu. umetali fitilj. omatanje èisti zavojima i davanje obilne k olièine antiseptika pripisuju se mjesnom lijeènil dr. poletjela je izravno prem a njegovu licu. Zaèudo. Jednostavno i mo emo usporediti sa sustavom grijanja i klim atizacije velike zgrade: kad vani hladno. Sunèanog poslijepodneva 13. Za vruæeg vremena. a tisuæe ivota mo da ne bi bile nepovratno uni tene kao rezulta t jednog od najveæih skandala u povijesti medicine. dok iz grada nije do ao Christopher Goodrich s volovskom zapregom i odvezao ga do konaèi ta Josep123 Robert VVinston: LJUDSKI UM ha Adama u sredi tu grada. sjeæati se i osjeæati. Istu samoregulirajuæu funkciju mozak obavlja stal ni unutarnjim promjenama. jer je navodno rekao: »Doktore. primi jetit æe neki. nije do lo . Gage je tada zasigurno b pri punoj sv ijesti i sposoban govoriti. Oèito su oèekivali da æe umrijeti jer je Thom Winslow. koji omoguæuje prilagodbe. mijenjajuæi razinu neurotransmitera i hormon primjerice. no le a o je ondje trzajuæi se. Premdaje te ila gotovo sedam kilograma. pregled.

ni do kakve infekcije, a nekoliko tjed na poslije njegov je pacijent bio dovoljn o zdrav da poðe na oporavak obite u Lebanon, u New Hampshireu. Dr. Harlovvu pripis uju se zasluge za kakvoæ lijeènièke skrbi koju je Gage dobio, ali i za, to æe se kasnije pokazati va nir objavljivanje sluèaja. Opisao gaje potkraj godine u èlanku Prolazak elj ezne ip kroz glavu u Boston Medical and SurgicalJournalu. Harlowa je zapanjilo to se i prva èinilo da se Gage posve oporavio, bez posljedica. Hodao je i govorio nc malno, osjeti su mu bili normalni, a udove je slobodno micao. Smatra se da se prièa o Phineasu Gageu, i spoznaje koje smo stekli iz njeg vih ozl jeda, spominje u najmanje ezdeset posto svih knjiga o neuroznanosi Gageu su se zb og ozljede posve promijenili temperament i osobnost. Koliko prije bio strpljiv i pouzdan, toliko je sad postao nagao i hirovit. Prije nesreæ Phineas Gage i poznata eljezna ipka 124 Èuvstveni um bio je dobro organiziran i dru tven, dobro se slagao sa svakime s kim bi do ao u kon takt, a sad je bio agresivan i te ak. Nikoga nije po tovao, iznosio je sabla- njive se ksualne ponude, bio je svojeglav, ekscentrièan, neobuzdan i nepouzdan. Doista, pre mda se htio vratiti poslu predradnika, bilo je jasno da mu se tako odgovorna du no st nije smjela povjeriti, osobito ako je obuhvaæala rad s eksplozivima. Poèeo se pot ucati i raditi razne poslove. Bio je, primjerice, koèi-ja , konju ar i èistaè. Kako su izg ledi da se zaposli u svojem kraju bili sve manji, nekoliko je godina, èini se, pro veo u Èileu radeæi kao konju ar. Naposljetku je zavr io kao izlo ak u Barnumovu cirkusu u New Vorku. Tijekom iduæih deset godina zdravlje mu se pogor alo te je 1860. umro od posljedica kroniène epilepsije. Sedam godina poslije tijelo mu je ekshumirano i ob avljena je svojevrsna obdukcija. Dr. Harlow, koji se i dalje ivo zanimao za tu nu s udbinu Phineasa Gagea, predao je njegovu lubanju, zajedno s poznatom ipkom, Harva rdskom medicinskom fakultetu kao izlo ak. Danas ih se mo e razgledati u harvardskoj Medicinskoj knji nici Countvvav. Profesor Moniz i »bijeli rez« Gotovo stoljeæe nakon Gageove svjetski poznate nesreæe, jedan je portugalski lijeènik hladnokrvno i smi ljeno poku ao reproducirati vrlo sliènu ozljedu na te ko poremeæenim, du vno oboljelim pacijentima. Ipak, èinio je to na mnogo drukèiji, nadziraniji naèin. Pro fesor Egas Moniz u to je vrijeme bio profesor neurologije na Lisabonskom sveuèili tu . Monizovo pravo ime bilo je Antonio Caetano de Abreu Freire, no njegov gaje kum nazvao po junaku portugalskog pokreta otpora koji se borio protiv Maora. To kr te nje kao da mu je usmjerilo ivot u, recimo to tako, mu evnom smjeru. S dvadeset i de vet godina postaje èlan portugalskog parlamenta, a u drugom dijelu Prvoga svjetsko g rata, prije nego to æe postati ministar vanjskih poslova, bio je veleposlanik u pa njolskoj. Stoga je bio jedan od potpisnika Versajskog ugovora na svr etku rata, no iz politike se morao povuæi nakon to je zbog politièkih nesuglasica izazvan na dvobo j. Do trenutka kad je ponovno bio spreman potpuno se posvetiti medicini u Lisabonu, Moniz je veæ bio napisao knjigu o seksualnoj funkciji i patolo kim vidovima seksual nog ivota, dvije o hipnozi i njezinoj povijesti te, 1917., knjigu o ratnim neurol o kim ozljedama. Iduæihje nekoliko godina u Lisabonu bilo iznimno uspje no za njega. K ao neurolog stekao je velik meðunarodni ugled, jer je razvio nove metode prouèavanja ljudskog mozga. Istodobno je i dalje obavljao pokuse na ivotinjama. Do Monizova doba ustaljen naèin prouèavanja ustroja 125 Robert Winston: LJUDSKI UM neozlijeðena mozga bilo je rendgensko snimanje, sa svim opasnostima koje ponovljen o izlaganje moglo donijeti pacijentu - premda se, dakako, o opasn stima dijagnos tièkog zraèenja poèelo razmi ljati tek mnogo kasnije. Uzgre taje zabrinutost novijeg dat uma. Kad sam bio desetogodi njak, u otmjeniji je trgovinama cipela obièaj bio isprob avati nove cipele pod rendgenom. Zvu nevjerojatno daje prva rendgenska snimka ko ju sam vidio bila ona moje noj u mjesnoj trgovini cipelama, na kojoj su se kosti mojih prstiju migoljile pod j zovitom zelenkastom svjetlo æu nesumnjivo vrlo opasno g gama-zraèenja. No u Monizovu dobu lijeènike nije zabrinjavala opasnost od zraèenja, nei vrlo lo a kva liteta rendgenskih snimaka ivèanog sustava. Dok se kosti prsti i druge kosti lijepo

istièu i bacaju sna nu rendgensku sjenu, meka tkiva pop mozga, primjerice, jedva os tavljaju bilo kakav trag. Jedan od glavnih izazo' bilo je nala enje boljih dijagno stièkih postupaka za bolesti poput mo dani tumora. Metoda koja je donekle pobolj ala k akvoæu snimke sastojala se od p veæanja kontrasta ubrizgavanjem zraka u glavu. No i taje tehnika, tzv. zraèr encefalografija, davala zamagljenu, nejasnu sliku, a usto nije bila bezazlena, i bi pacijente nerijetko prilièno dugo poslije pregleda mori le nesnosne glavob lje. Moniz je zatim poèeo ubrizgavati razne spojeve u trupla. I zmeðu ostalii rabio je otopinu natrijeva jodida, koju je ubrizgavao u mo dane arteri je. Joi ne soli razmjerno su nepropusne za rendgenske zrake, pa je tako uspio od r diti polo aj arterija u mozgu. Kad je polo aj raznih arterija bio abnormalai posto jala je moguænost da ih je pomaknuo tumor. Te ko se oteti dojmu da su meðunarodna priznanja i laskanja koja je dobi nakon objav ljivanja svojih va nih radova na podruèju mo dane angiografr Moniza odvele korak preda leko. Poèeo je eksperimentirati s psihokirurgijon Odluèio je lijeèiti tada (ali i dana s) vrlo te ka i bolna stanja poput te kih par; noidnih poremeæaja, ekstremne depresije i shizofrenije. Do 1930-ih saznao za prija nja istra ivanja na mozgovima majmuna i èi mpanza. Te su ivotinje, d istra ivanja agresivne i upla ene, postale pasivne i pitome kad su im odstran li odreðena prednja mo dana podruèja. Moniz, tada zaposlen u psihij atrijski bolnici u Lisabonu, poèeo je razmi ljati o tome da slièan postupak isku a n lju dima s donekle sliènim simptomima. Bio je zadovoljan rezultatima. Prefrontalna leukotomija, ili lobotomija, na èovjeku je prvi put izvedena 1! stude noga 1935. Zajedno s asistentom dr. Limom, Moniz je izbu io nekolik rupa u lubanji paranoidne pacijentice pod lokalnom anestezijom. Zatim je podruèje koje povezuje èe one re njeve s ostalim dijelovima sredi njeg ivè; nog sustava ubrizgao èisti alkohol, oèek juæi da æe to uni titi ivèane stanici Odmah nakon operacije pacijentica je bila manje agi tirana i smirenija. Kak 126 r Èuvstveni um se pokazalo, ostali su pacijenti imali vi e sreæe jer ravnatelj, mo da zbog profesiona lne ljubomore ili istinske sumnje u etiènost Monizova pristupa ili, naposljetku, o dgovornosti za pacijente, Monizu nije dopustio da ih operira. Moniz je pipke stoga pustio izvan bolnice, a postoje sna ne naznake daje svoje kli nièke rezultate uvelike iskrivljavao. Zajedno s Limom, u meðuvremenu je izveo dvades etak operacija na pacijentima s raznih strana. Neki su bolovali od shizofrenije, drugi od psihotiène depresije. Moniz je priznao da su mnogi njegovi pacijenti bil i pone to usporeni nakon operacije, no opæenito je umanjivao opseg negativnih uèinaka svojeg rada. Osim to su otupjeli, pacijenti su patili od inkontinencije, muènine i dezorijentiranosti. Moniz je kardinalno pogrije io propustiv i dugoroèno pratiti stanj e svojih pacijenata, jer je tako zanemario itekako negativne simptome o kojima b i ga veæina izvijestila - to su, naime, mogli. Ali Moniz je bio opijen zaneseno æu. Sm atrao je da alkohol nije djelovao dovoljno sna no, pa gaje zamijenio posebnim no em, leukotomom. Nekoliko poteza naslijepo brzo umetnutim no em i - stvorenje èuveni »bije li rez«. Psihoza je u tom dobu bila uobièajena i neljeèiva bolest, posebice kad su pac ijenti bili neobuzdani i opasni, paje vladalo veliko zanimanje za svaku terapiju koja bi te vrlo bolesne pacijente mogla uèiniti pristupaènijima. »Pobolj anja« dr. Freemana Jedan od neurologa koji se zainteresirao za to pitanje bio je Walter Freeman sa Sveuèili ta George Washington. On je rje enje vidio u revolucionarnom »bijelom rezu«, paje ubrzo i sam bio spreman isprobati ga na ljudima. Prva pacijentica bila mu je gða Hammatt, iznimno agitirana depresivna ena iz Kanzasa. Pred njom i njezinom obitel ji nalazila se odluka: internacija u du evnu bolnicu ili no . Kako je zatvaranje u d u evnu bolnicu tada praktièno znaèilo smrt, izabrali su no . No neposredno prije nego to su je polegli na operacijski stol, gða Hammatt postala je vrlo agitirana. Shvatila je da joj lijeènici moraju obrijati glavu kako bije op erirali. eleæi je smiriti, Freeman joj je obeæao da to neæe biti uèinjeno te da joj uvojc i na koje je bila toliko ponosna neæe nastradati. Nakon est otvora u lubanji i neko liko nezgrapnih rezova u mozgu, Freeman je izvijestio da joj je »postalo svejedno«. Tjedan poslije operacije, gða Hammatt nije mogla pravilno govoriti. Stalno je mrml jala jedne te iste nesuvisle slogove, a usto se nije mogla sjetiti jednostavnih èi

njenica poput dana u tjednu ili nadnevka tog dana. Pisati gotovo uopæe 127 Robert VVinston: LJUDSKI UM nije mogla. Stanje joj se, meðutim, postupno poèelo pobolj avati. Govor joj vratio i n aposljetku je otpu tena kuæi, naoko bez simptoma iznimne anksiozn sti koji su je muèil i prije operacije. O prvoj lobotomiranoj pacijentici Freema je pisao u svojoj au tobiografiji: »Po ivjela je pet godina, najsretnijih u ivot kako ka e g. Hammatt... Mog laje otiæi u kazali te i usitinu u ivati u predstav ne razmi ljajuæi o tome kakva joj je f rizura ili hoæe lije cipele na uljati.« Zajedno s dr. Wattsom, svojim asistentom sa Sveuèili ta George Washingto dr. Freeman lakomisleno se posvetio psihokirurgiji. U razmjerno kratkom vr menu opisao je èak 632 kirur ka zahvata, od kojih je ishod 52 posto ocijen »dobrim«, 32 posto »zadovoljava juæim«, a trinaest posto »lo im«. Osamnae je pacijenata umrlo. Dokumentacija o »dobrim« slu ima bila je nepouzd na i neprikladna, a mnoge medicinske sestre koje su skrbile o tim pacijentirr poslije su priznale kako èesto nisu mogli iæi na zahod, nerijetko su ih salijeta seksualnim ponudama, satima su sjedili nepomièno te izra avali bezvol jnoj dosadu, gubitak pamæenja i deluzije. Freeman i Watts u meðuvremenu su poèeli operirati pacijente s raznim pi remeæajima koj i su dijagnosticirani kao psihijatrijski, ukljuèujuæi pijance sredi ta Washingtona. Na kon to su ondje otvorili unosne privatne ordinac je, Freeman je poèeo eksperimentir ati s raznovrsnim »pobolj anjima«, èije ^ pojedinosti tajio èak i od najbli eg kolege i sur dnika, dr. Wattsa. Takoðer^ pokrenuo pravu samoreklamnu kampanju. Postavljao je tan dove na medici] skim skupovima i konferencijama, a preko tiska je irio tvrdnje da mo e lijeè ti stanja dotad smatrana neizljeèivima. Iduæih se godina posvetio unaprjeð nju svojeg kirur kog pristupa, s ciljem da ga ubrza i pojednostavi. Putovao^ SAD-om i u dvadeset i tri dr ave operirao brojne pacijente, nerijetko s prili no netoènom di jagnozom. Meðu pobolj anjima je bila tzv. transorbitalna tehnika. Cesto ju je izvodio ordinaci ji, a pacijenta bi zatim poslao kuæi taksijem. Njegov sin, koji mu je ka kad pomag ao, opisao je Freemanovu metodu anestezije. Sastojala se od oman ljivanja pacije nata sna nim elektro okom, nakon èega gaje asistent dr ao n operacijskom stolu dok grèevi ne bi oslabjeli. Nastavak transorbitalnog pristi pa vjerno je opisao jedan proma traè: »Freeman bi tada podigao pacijentov k; pak i zatim u suzovod umetnuo instrumen t nalik iljku za led. Nakon nekolik udaraca kirur kim èekiæem (navodno je povremeno, ka d se htio podièiti sve jom vje tinom, bahato rabio stolarski èekiæ) kost je bila probije na. Freeman 1 zauzeo polo aj iza pacijentove glave, gurnuo leukotom oko èetiri centi metra pacijentov èeoni re anj i pomicao vrh naprijed-natrag. Zatim bi postupak pt 128 Èuvstveni um novio na drugoj oènoj duplji.« Zabilje eno je da se jedan profesor neurologije onesvij estio gledajuæi Freemanovu demonstraciju postupka. Postoji jezovita, pomalo mutna fotografija Freemana snimljena oko 1945. Na njoj e na bez svijesti u prugastoj pid ami le i na operacijskom stolu. Dvije joj sestre dr e ruke, a treæa kao da joj priti æe noge. Freeman, okrenut prema objektivu, pokazuje svo je kirur ke vje tine. Odjeven u bijelu odoru bez rukava, golim rukama, bez rukavica, zabija no u pacijentov mozak kroz oènu duplju. Oko stola je osam mu karaca, uglavnom odjevenih u pristojnu civilnu odjeæu, poslovna odijela i kravate. Nitko ne nosi n i ta to barem pribli no nalikuje kirur koj odori, maski ili promatraèkoj halji, unatoè èin ici da infekcije mozga spadaju meðu najsmrtonosnije. Nezaslu ena Nobelova nagrada Nakon to su Egas Moniz i, poslije, Freeman objavili svoje rezultate, svijet je bi o ushiæen. Monizovu se radu isprva posvuda pljeskalo: postao je zapovjednik Legije èasti, stekao brojne poèasne doktorate i progla enje poèasnim èlanom mnogih nacionalnih i znanstvenih akademija. Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu dodijeljena m u je 1949. jer je Moniz, rijeèima popratnog teksta, »shvatio da psihièke bolesti praæene èuvstvenom napeto æu mogu biti ubla ene uni tavanjem èeonih re njeva ili njihovih veza s d im mo danim podruèjima...« Na poèetku ovog odlomka napisao sam daje Nobelova nagrada dod ijeljena zbog pogre nog razloga. Naime, premda je za odobravanje na koje je nailaz ila psihokirurgija bilo malo opravdanja, raniji Monizov rad na podruèju mo dane radi ologije bio je doista prijeloman i utjecao je na mnoge tehnike koje se uvelike r

abe jo i danas, vi e od osamdeset godina poslije. Vrlo je vjerojatno kako je Freemana izjedala pomisao na slavu kojom je Moniz sve vi e bio obasipan. Ustrajao je na velikim serijama nenadziranih zahvata zbog èega s e sukobio s mnogim èlanovima medicinske struke. No kritiziran je bio ponajprije zb og drugih pitanja - zbog ogla avanja, zbog toga to nije bio kvalificiran kirurg te, mo da, jer su mu mnogi pacijenti naglo umrli, katkad zbog mo danog krvarenja. No pr emda je meðu uglednijim pripadnicima medicinske struke bio na zlu glasu, meðu manje kritiènim i slabije obavije tenim èlanovima struke, u tisku te u javnosti nailazio je na mnogo odobravanja. Zbog toga su mu dolazile mnoge istaknute osobe iz gornjih slojeva dru tva, ukljuèujuæi holivudsku glumicu Frances Farmer i sestru Johna F. Kenne dvja, 129 Robert VVinston: LJUDSKI UM Rosemarv Kennedy, koju je zahvat obogaljio, paje iduæih ezdeset godina ti bala stal nu skrb. Te ki su psihijatrijski poremeæaji bili, i jo jesu, iznimno uobièajeni, a terapi lijeko vima za agresivne, uznemirene pacijente bile su vrlo ogranièene. Largc tyl, poznat i lijek za smirenje, tekje trebao biti izumljen, a djelovanje barbitura bilo je previ e otupljujuæe. Sudbina problematiènog Randalla P. McMurphvj junaka Leta iznad ku kavièjeg gnijezda Kena Kesevja, bila je sudbina koja je u d bu kad se medicinskom zajednicom irilo odu evljenje potpunom èeonom 1 botomijom zadesila tisuæe osoba diljem Europe i SAD-a. Te koæaje bila u ton to su osobe osim agresivnih i destruktivnih crta , gubile i - kao Phineas Ga[ kljuène elemente svojih osobnosti. Primjerice, izgubi li bi sposobnost ljutnj ali i sposobnost da se raduju, suosjeæaju ili budu ushiæeni. Mo da bi prestæ biti problem za svoju okolinu, ali bi takoðer, u nekim sluèajevima, pre stali bi posve funkcionalne osobe. Moniz, ba kao i njegovi sljedbenici, izvadili bi i du e. Upravo su takve drastiène mjere poput lobotomije dovele R. D. Laing psihi jatra radikalnih stavova iz 1960-ih, do zakljuèka daje dru tvo du evno b lesnima progl a avalo osobe koje je htjelo obuzdati i u utkati. Razumijevanje drugih Postoji rijedak mo dani poremeæaj, Urbach-Wietheova bolest, koji mo e doves do kalcifi kacije amigdale. Ralph Adolphs opisao je 1994. pacijenticu koja zbc takvog dvost ranog o teæenja amigdale vi e nije mogla percipirati strah.30 Ni do lo ni do kakva slabl jenja inteligencije ili motorièke funkcije, nego je ima pote koæa u prepoznavanju èuvsta va na licima i u glasovima ljudi. Strah i Iju nju uopæe nije mogla prepoznati. Pre mda strah i ljutnju mogu shvaæati kao pc move, pacijenti s o teæenom amigdalom èesto ne mogu opaziti ili reagirati r njihove svakida nje pojavne oblike. Mo e se èiniti daje to za promatraèa tek zanimljivo, a za oboljelog frustrir; juæe, no u loga amigdale presudna je za opstanak. Jedno je nemoguænost èit; nja ljudskih lica u suvremenom okru ju, ali ne to je posve drukèije ne osjeæa strah kad prema nama juri gol em tegljaè. U jednom od prizora Ljudskog un bio sam uronjen u more pokraj Cape Tow na u kavezu od tankih eljeznih ip; ka, a na mene je nasrtala dvotonska, petipolmet arska velika bijela psina, ud; rajuæi u kavez i keseæi svoje zube od deset centimeta ra. Ma koliko mije mo: dana kora govorila da mogu ostati miran i da æu ostati neoz lijeðen, alarmn zvona u mojoj glavi nepodno ljivo su odzvanjala. 130 Èuvstveni um U dobu kad je opstanak vi e ovisio o okolini i kad su se ljudi povezivali u skupin e kako bi si poveæali izglede za pre ivljavanje, grupna je komunikacija bila ivotno v a na. Medu lovcima-skupljaèima najte a kazna za kr enje pravila skupine bilo je izbaciva nje iz nje - u tada njim je surovim uvjetima to znaèilo smrt. Tragove te prakse nala zimo u obièaju »izbjegavanja«, inaèe stra nom prokletstvu za drevne Izraelite, koji je u v el kim dolinama prevladavao do prvih desetljeæa pro log stoljeæa, a jo je uvijek dijelom vota romskih nomadskih skupina. Grupna komunikacija u osnovi podrazumijeva sposo bnost prepoznavanja i izra avanja èuvstava. Ako je drugi pripadnik skupine, primjeri ce, ljutit ili prepla en, korisno je moæi tumaèiti te znakove i prema njima prilagodit i svoje pona anje. Majmuni pu teni u divljinu nakon odstranjivanja amigdale ne pre ive dugo. Zanemaruju mladunèad i ne mogu prepoznati znakove opasnosti koje alju drugi èl anovi skupine. Upita li me tko da opi em »èuvstvo«, mo da æu biti ponukan da ga opi em kao skup osjeæaja -

primjeric e. Zamislite stranicu teleteksta u podrue ju s lo im prijamom televizijskog signala .oèi sijevaju. informacije koj primam o u vi oj kori bile bi nepotpune. ne »znajuæi« z ozljedu. Damasia pokazivali su da pacijent nije mogao »osjeæati«. ljutnja. koje v eæinom ostaje zakopano ispod dosega svijesti. ili kao to ka e LeDoux. koji. Kad su im odreðeni dijelovi mozgov bili podra e ni. Njezine izluèevine. Kako to funkcionira? Odreðenu ulogu u osjeæanju emocija imaju informacije iz samog tijela. tuge. nema mi iæne aktivnosti itd. tuga i radost. raz nu mi iæne napetosti. Informacija o razini bu dnosti alje se natrag hipotalamus e-porukom u kojoj mo da stoji: »Na oprezu smo. »E-poruka« iz hipotalamus mogla bi glasiti: »Bliska pr ijetnja. U toj bi fazi informacije u toj elektrokemi skoj poru ci mogle glasiti otprilike ovako: »Primijeæeno ljudsko lice. poput sr ama koji osjeæamo kad se osramotimo u dru tvu. sve i svemu. glavnu tjelesn jezdu. Testovi dr. No sudeæi prema spomenutim dokazima. Drugi im dodaju gaðenje i zaèuðenost. Veæina se znanstvenika sla e da su osnovna èuvstva strah. gaðenja i grizodu ja posto je neovisno. Postoj dokumen tirani dokazi o pacijentima s ozljedom leðne mo dine koji su. Neki zanimljivi rezultati dobiveni na pacijentima s operiranim mozg om idu u prilog tom slo eni131 Robert Winston: LJUDSKI UM jem. istaknutom istra ivaèu ljudskih èuvstava i autoru knjiga Osjeæajni mozak i Sinaptiè-ko sebstvo31. izvje tavali o djelomiènoj èuvstvenoj otupjelosti uz odvc jenost.32.slo enija se sa stoje od kombinacije ogranièenog broja osnovnijih. slièn Damasijevu pacijen tu. mogli bismo reæi da se slo eno èuvstvo grizodu ja sastoji od straha i tuge. èuvstva uvelike nalikuju bojama . ljutnje. krvni tlak.prizor ljutitog lica. Prema J osephu LeDouxu. »svjesne ore i limbièkog sustava. Svjesno »osjeæanje« samo je vrh ledenog br ijega. Sto on toèno radi? Èi ni se da djeluje kao sustav za obilje avanje informacija koje dc laze izravno iz o sjetila. znaèi. sign ali se proslijeðuju prema tijelu. meðutim. Kad bi mu prikazali slike zastra ujuæih prizora. U n jegovu su sluèaju tegobe najvjerojatnije nastale zbog o teæenja veza izmeðu èeone. No bez tijela kao kljuènog dijela te komunikacijske petlje.pomije ane brojke i slova te prazn ne. s gnale alje i u hipofizu. kategoriziranom shvaæanju èuvstava.oc lazi iz v idne kore u limbièki sustav. Vi a bi kora. Damasio smatra d aje jedan od razloga za njihovu ogranièenu i nepo punu odvojenost od èuvstava èinjenic a da i dalje primaju izravne mo dane pc dra aje iz kranijalnih ivaca.« U svijt sti bis mo tada do ivjeli ono to nazivamo èuvstvom. koliko o skupu mehanizama za pre ivljavanje koji nam poma u da izbjegnemo opasnost te da se usmjerimo prema najspasonosnijem rje enju. zatim bi »provjerio« to se zb va i dobio informaciju da u tijelu nema nikakvih promjena . moj bi hipotalamus. Drugi znanstvenici tvrde da èuvstva poput zaèuðenosti. zubi su iske eni. javljali su da osjeæaju neke vrlo specifiène i istanèane èuvstven do ivljaje. Kako nije mogao donositi ispravne odluk e. bila uskraæena za info macije. Naposljetku bi »zakljuèio« daje stanje. èini se da nije toliko rijeè o osjeæajima.« Kao dijelu petlje izmeðu amigdale hipotalamusa. budnost. Vi a kora tumaèi primljene tj« esne informacije i zakljuèuje: »To je ljutnja. ulijetao je iz jednog na propast osuðenog pothvata u drugi.33 Nakon operacije mozga jedan je njego v pacijent postao neodluèan i neodgovoran. Da imam oz lijeðenu leðnu mo dinu. spre mni za boi bu. Antonio Damasio navodi jedan tu an primjer. provjeriti u sto eru«. stoje proces koji obuhvaæa suradnju s hipokampalnin 132 Èuvstveni um . Prema mi ljenju mnogih znanstvenika. naglo mijenjaju brzi nu rada srca. Ovaj smo dio zapoèeli naglasiv i va nost amigdale u cijelom procesu. Dakle. a n eki i prezir. Stoga poènimo reagirati. rekao bi da shvaæa da su grozne. sad udaljen metar i pol . èuvstveni je proces meðudjelovanje mozga i tijela. mirno.brzina srcaje sta na. U svakida njem iv otu nije mogao prepoznati znakove koji normalnim osobama poma u pri odluèivanju. recimo . U normalnom procesu èuvstveni podra aj . svejedno slao informaci e prema tijelu.ha. s mozgom izravno povezuju lic< Mo da fraza »instinktivna reakcija« naposljetku nije samo besmislen kli e. a odatle u vi u koru. potaknut djelovanjem hipotalamusa. »glazura na torti«. to æe uèiniti?« Hipotalamus. ali da to ne mo e osjetiti. radosti itd.

bio je pak mnogo slièniji tipiènim poslijeratnim lijeènicima. A zasad æe dostajati jedan jednostavan primjer. meðutim. To stanje nazivamo aleksit imija. kao i pri èitanju njihovih. odmahuju glavom kad ele reæi »da«. s druge strane. U tome mo da le i uspjeh Ror ja Bremnera. Njihove amigdale na sve dolazne informacije stavlja ju istu oznaku . Pri izra avanju na ih emotivnih stanja drugima. to je dobro. pouzdanosti.memorijskim podruèjima. vrlo va nu u logu ima govor tijela. inaèe tehnièki sjajan pulmolog. Watsone. facijalna ekspresija kudikamo je najva niji mehanizam. { njegovu bismo odlasku jo jednom obi li paci jente i smirivali ih.to nam omoguæuje da procjenjujemo okolinu i primjereno reagiramo. Va nu ulogu u njezinu radu ima neurotransmiter dopamin. osobito ako je 133 Robert VVinston: LJUDSKI UM bio mu karac. primjerice.primjerice. i nastoj da ti glava bude u visini njegove. Kad pren osin emocije. pa z a promatraèa ima drukèije znaèenje. Toje publici govorilo da nastoji biti otvorei steæi povjerenje. primjerice. Amigdala fobièn osoba. Zamislite kako tako poku avate povesti svoje jedi nice u bitku. \ lo su va ne pri izra avanju po tovanja. nego izmeðu vi e ko re. U njihovu se sluèaju smetnja ne nalazi izmeðu tijela i mozga.npr. »Odlièno. amigdala informacijama pridaje èuvstvenu vrijednost . Poremeæaji u naèinu kako a migdala »oznaèava« informacije mogu uzrokovati mno tvo mo danih poremeæaja.rabimo dva mi iæ (lijevi i desni jagodièni mi iæ). jeda n od uistinu sjajnih britanskih klinièara dr. Depresivna æe osoba vjerojatno zapaziti samo njego vo be ivotno i obamrlo stanje. ravnodu nosti. svakom se mu kom pacijentu obraæao prezimen om: »Ah. dok sam studirao medicinu. primijetit æe ljepotu nje gove kro nje ili ostati ravnodu na. I gdj god u sv ijetu bili. kako smo ovoga tjedna?« Nakon to bi saslu ao. Inf ormacije o njegovim uèincima alju se u amigdalu. osmjehujem o na domjencima . Geste. organizacije po put FBI-ja njihov rad shvaæaju vrlo ozbiljno. to je stra no . Pacijent bi u meðuvremenu. ne smijem ga imenovati. nakratko bi mrmljajuæi porazgovarao sa specijalizantom i odjelnom sestrom. veæoj kolièini informacija stavlja oznaku »stra no« ili »odvratno«. i mo danih podruèja koja nadziru facijalnu ekspr esiju i govor. ne javljaj se na tele fon i ne razgovaraj s drugima. najèe æe imaju isto znaèenje. Taj lije nik. ni kad se ne pribli avajuæi nepomiènom pacijentu. jo prije nego to procijenimo razloge za buku. Zamislite da poku avate partnera nagovoriti na brak jednoliènim glaso m i bez trunke iskrenosti u oèima. to je odvratno. Kako bismo se pristojno osmjel nuli . kad u noæi zaèujemo glasan pucanj. nemoj prekri iti ruke ili se igrati olovkom. taje pouka izreèena mnogo prije nego sto je postala aktualna. poput onog koji bih mogao uputiti supruzi kadje ugledam nakon to na . uspostavi oèni kontakt. primjerice naèin kako sjedimo ili stojimo ili to èinimo s rukama. poput mnogo dobrih politièara. studenti. primjerice. Bomford pouèavao va nosti dobrog emotivn og kontakta s pacijentom: na poèetku se rukuj. Rory Bremner rabi svoje lice. to je lo e. svoje èuvstvene sposobnosti ne rabimo samo kako bismo razumjeli druge. a u Az je vrlo nepristojno upirati p rstom. imao je.»tu no« ili »grozno«. nije sluèaj s tjel snim gestama . No jo va nije. Mo e djelovati posve nesvjesno . Watsone. Sret ili jednostavno normalna osoba kad ugleda stablo u zimi. briljantne Blairova imitatora. Mi. (To. no nikad nije razum koliko je razoran bio emotivni uèinak n jegovih tjednih vizita. recimo.G ci. momèin izvrstan napredak« ljuèio bi lijeènik i pre ao na iduæeg pacijenta. Tony Bla biv i britanski premije r. Neke osobe mogu osjeæati èuvstva. Iznenaðujuæe. b io je inaèe su ta dobrota. Sjedni blizu njega ako le i ili sjedi. a n a a emocionalna inteligencija to prilièr èesto mo e razaznati. gdje se obavlja svjesna obrada.kao to se. Za iskren osmijeh. u krevetu le ao u stavu »pozor«. a njegova se kolièina mijenja u ovis nosti o tome reagiramo li na ugodne ili neugodne podra aje. budi nagnut p rema pacijentu. : U osnovi. Njegove su geste malko razlièite. baci o dug pogled na podatke o temperaturi i karton te osoblju dao jezgrovite upute z a daljnje pretrage.) Postoje struènjaci koji facijalnom analizoi zaraðuju za ivot. no ne mogu ih izraziti. Stojeæi ispred kreveta. Sjeæam se da me je 1960-ih. nai ku otvoriti dlanove dokje g ovorio. ali zapravo preèuo odgovo r. »Smij se i cijeli æe se svijet smijati s tobom« Èovjek u svojem repertoaru ima oko sedam tisuæa razlièitih izraza lica. Oèito. no mno politièari te geste rabe pogre no. nego i kako bismo utjecali na njih. Ne sumnjam daje u njegovu sluèaju to bilo iskreno. Njegov kolega u istoj bolnici. smjesta se zavuèemo pod pokrivaè.

Kad. Nije sigu rno aktivira li svako od njih poseban dio amigdale. sklon i smo ga i sami do ivjeti. a stra h ili gaðenje. Kad b ih na ao novèiæ u travi. tugu. tu je reakciju mo gla izazvati i èinjenica daje Queens Park Rangers. Pojedinac o kojem je rijeè uè nio je upravo ono to bismo trebali èiniti kad opa amo emocije koje izra ava druga osoba . No kad su morali naèiniti izraz suprotan onome koji su vidj< li . Kad mi taj osmijeh silazi s lica. èuðenje i sreæa. Koliko zn amo. Sreæa nas tako mo e potaknuti da se uhvatimo u ko tac sa situacijom. u Ju noj Americ Japanu. Pobjeda Arsenala na poèetku sezone æe me obradovati. izbjegavamo kontakt ili da se povuèemo. Primjerice. Drugi . potrebna su èetiri mi iæa . pa ih drugi pripadnici na e vrste prepe znaju bez obzira na to i ve li na sjeveroistoènoj obali SAD-a. Kao ad hoc pokus. Ekman je definirao est takvih temeljnih facija 134 Èuvstveni um nih ekspresija: srd ba. neovisni o kulturi iz koje osoba p( tjeèe. Opisaoje automatske odgovor e koji se odvijaju unutar nekoliko milisekunda od trenutka kad te signale ugleda mo na tuðim licima. no jedna gaje prilièno agresivno upitala: »Kome se smije ? Hoæe li da ti izbri e taj smije ak s lica?« Veæ nam i ta reakcija prilièno govori. u pravo nakon 135 Robert VVinston: LJUDSKI UM izvoðenja jedanaesteraca izgubio uzvratnu utakmicu engleskog kupa protiv V uxhall Motorsa. izreka »smij se i cijeli æe se svijet smijati s tobom« ne vrijedi uvijek. potreban je èuvstveni odgovor. Druga strategija obuhvaæa mjerenje snage neke emocije praæenjem izazvanog odgovora. kao to sam obrazlo io. Dodu e. Meðu njima nema veæih razlika. Ljudi su iznimno dru tvena biæa. Kad su ispitanici zrcalili viðeni izraz. Kognitivni neuroznan-stvenici tu te koæu katkad nastoje premostiti mjerenjem stupnja pobuðenosti pri odgovoru na odreðen u emociju. zamolio sam jednog od producenata Ljudskog uma da se osmjehne svakome pokraj koga æe proæi dok ide po alicu mlijeka. gaðenje. stoje u skladu s èinjenicom da se u 95 posto ljudi govorno sredi te nalazi u lijev oj polutki. Dr.uz jagodiène. spazimo izraz gaðenja.potra io je to mu tuðe lice govori o okolini. namgrodi ti se na nasmijano lice .njihovi su mi iæi i dalje poku ava oblikovati osmijeh. snaga osjeæaja bila bi prilièno drukèija. pripazi.npr.pokon pobjegnem domjenka. Kad u zakrèenim ulicama BBC-jeva studi jskog kompleksa nije na ao ni ta smije no. da se okrenemo na drugu stranu. Mo da æe vas b ti strah ili æete zauzeti obrambeni stav. pa kad zamijetimo neko èuvstvo kod druge osobe. Nekoliko mu je osoba doista uzvratilo osmijeh. Moguæe je da se mo danoj kori jednostavno alje poruka: »Hej. nj hovo se tumaèenje razl ikuje od pojedinca do pojedinca. te istra i vanja u kojem je od dobrovoljaca tra io da reagiraju na slike sretnil tu nih i neutr alnih lica. Zao mije to istièem da sam ijaè sjevernolondonskog nogometnog kluba. vjerojatno ne. Ulf Dimberg sa Sveuèili ta Uppsala u Finskoj nedavno je objavio rezult. mehanièkih radnja. Èini se d a lijeva strana oèitava glasovne informacije. tuga. Paul Ekman s Kalifornijskog sveuèili ta u San Franciscu istaknuo je da s odreðeni izra zi lica kod ljudi univerzalni. Kini ili Novoj Gvineji . to se dogaða ravnomjernije i sp( rije nego s prijetvornim. i premda ih mo emo osvijestiti. na primjer sreæa. evolucijski je svrhovit o to kad smo vidjeli da se nekome gadi ono to jede. Premda izra avanje èuvstava mo e svima biti zajednièko. to su jo lijevi i des ni kru ni oèni mi iæ. sreæu i strah. a samim ti me i da dolazi iz nepovjerljivog. zakljuèio je daje informacija la na. no dok pi em ovo poglavlje naveliko razmi lj am o prvenstvu. a desna reagira na facijalne znakove . ali pobjeda pot kraj sezone æe me ushititi. uglavnom nastaju u pc druèju nevoljnih . Ako su vam se druj smijali uglavnom kad su vas ismijavali ili kad su smjerali neku nepodop tini neæete biti presretni kad ugledate nekoga tko vam se smije i. nego kad bi mi javili da sam upravo osvojio milijunsku svotu na lutriji. imaju irok raspon jaèine. Izrazi lica najva niji su dio na e èuvst venog rjeènika. amigdala reagira na èetiri osnovne èuvstva: gaðenje. èinili su to tei no i bez napor a. strah. dakle prijeteæeg izvora. Ne èinim to svjesno. Drugi æe dio mozga tra iti signale u glasu osobe u koju gledamo. nogometni klub iz susjedstva. neæemo i sami to ku ati. odreðeni æe se dio amigdale ukljuèiti kako bi ga prepoznao.« Da kle. primjerice. ovisno o snazi osjeæaja. osobito izgubi li Manchester United svoj dvoboj. No jedna od te koæa u prouèavanju fa-cijalnih ekspresija kod èovjekajest da izra ena èuvstva.

postala ozbiljnija. samo mi prisjeæanje na to ma mi osmijeh. Smijeh ima ponajprije ulogu dru tvenog katalizatora i mnogi znanstvenici vjeruju d aje osmijeh. dehidracije i neishranjenosti. tek dokaz izreke daje smijeh zarazan.35 Ova je prièa. Namrgodim li se. u naviku. u osnovi sredstvo kojim drugima dajemo do znanja da i m nismo prijetnja te sredstvo kojim se potièe povezivanje unutar skupine.glasovi uèitelja. Vi e od ale? Zanimljiva se situacija dogodila ujutro 30. ima radova koj i su razlog djelomice smjestili u amigdalu. No situacija vi e nije bila smije na. Primjerice. ekspresije koje èinim stvaraju osjeæa je i u nama samima. Tako se. Ali za to mora biti tako? Je li posrije di obièna igra prirode ili postoji neka svrha? Smijehom izra avamo èuvstvo.doista. to alje nove informacije u am igdalu. Ponavljanjem toga postupka.34 Zapravo. pomicanje nogu. a to se pak prosljeðuje mojim facija nim mi iæima u obliku poruke: »Ovdje je ne to zabr injavajuæe. a premda s u neka nedavna istra ivanja ukazala na ulogu orbitofron-talne kore. koji grupni s mijeh svakodnevno rabi kao terapeutsko sredstva za niz tjelesnih i du evnih obolje nja. na trenutak ili dva pridru ila smijehu. zrcalnih neurona i la bi u prilog mi ljenju daje suvreme ni èovjek evoh irao iveæi u skupinama te daje opona anje pripadnika skupine bila korisn strategija za pre ivljavanje. a to izaziva jo jaèi smijeh. obrazac prerast. to amigdala tumaèi kao »sre æu« i govori nam da se smijemo jo j . znala je da ljutnja katkad mo e samo pogor ati situaciju. Ostatak razreda takoðer se poèeo smijati. spoj straha i blage ljutnj e. a niz obraze su im tekle suze. Smijanje se n astavilo cijeli dan. Kombinacija mladosti i situacije u kojoj bi se osoba trebala pona ati razumno mo e biti prilièno ubojita. Madanu Katariji iz indijskog grada Mumbaja. Uèiteljica se. Tijekom iduæa dva tjedna.m rijeèima. Prizor i zvuk smi jeha bli njih i same nas nagoni na smijanje. U koli se èu tih amor uèenja . poèeo je jo jedan uobièajer dan. Zaraza se poèela iriti i na susjedne uèionice. a mislim da bi se moglo pokazati da su takve reakcije èe æe meðu enama. Kognitivno-bihevioralna terapija temelji s na pretpostavci te petlje. U djevojaèkoj koli i regij i Boboka u Tanganjiki. Prisutnost ti tzv. koje su izazvale neobuzdane salve smijeha. Pozvan je Crveni kri j er su ljudi poèeli patiti od iscrpljenosti. Mo da je sad jasnije zastoje tanganjikansku epidemiju smijeha bilo tako te ko obuzdati. Djevojèice su se vratile kuæama u okolnim selima i sa sobom don ijele smijeh . djevojke su se valjale u klupa ma. Pozvana je i vojska. smijeh se pro ir io selima diljem regije. namrgodi se! Stoga se moje mrgoðenje pojaèava. upla enima ili srditima te zatim svjesni zamjenjuju ta èuvstva drugima. ustrojeni smo tako da »kopiramo« na bli nje. Drugi pr imati pokazuju pona anja koja su psiholo ki slièna ljudskom smijehu. u mozgu postoje razne ivèan stanice koje okidanjem odgovaraju samo na postupke drugih. koja je prisilno zatvorila kolu. kao to æemo vidjeti p ije. Mrgoðenje se zamjenjuje osmijehom. Mozak smijeh tumaèi kao znak sreæe. ivèane stanice zadu en za tu ekspresiju moju vi u koru obavje tavaju da se mrgodim te da mora poste jati razlog za to to èinim. Poput svih u sobi koji su sa mnom gledali snimku. dr. sijeènja 1962. u neku ruku. Nakon nekoliko minuta. Tom je prilikom u Tanganjiki situacija. èimpanz . Proizlazi da osim to prenose na e osjeæaje drugima. veæ smo zaglavili u petlji. gdje potièu. re cimo to tako. meðutim. odv ojene samo tankim paravanima. dana njoj Tanzaniji. Nedavno sam gledao videozapis o zapa njujuæem »guruu hihota«. Jedna nespretno iz reèena banalna primjedba izazvala je smijeh nekoliko djevojaka. I sjeæam se da sam jo prilièno dugo nakon gledanja osjeæao veliku sreæu. Poput svih najboljih uèitel ja. shvat iv i svoju pogre ku. Te infor macije odlaze u amigdalu. bilo je vrijeme za povratak lekciji. uobi 136 Èuvstveni um èajeno aputanje iz stra njih klupa. Ali uzalud. uèiteljica ih je poèela pozivati da se uti aju. U kognitivno-bihevioralnoj terapiji osobe prepozna ju okidaèe koji ih èine npr. slièno mehanizmu koji smo opisali govoreæi o trem mo e uspostaviti povratna sprega. i ti ko dalje u krug. I prije negoli se snaðemo.koji je zarazio roditelje. Prizor nasmijanih osoba nagoni nas na smijeh. Uèiteljice i djevojèice svih dobi zarazila je epidemij a smijeha. Gotovo se svi sjeæamo sliènih reèenica iz kole. kao i grohot. No zatim se sve otelo nadzoru. tu nima. vidjev i prekrasan prizor t ih nasmijanih ljudi i mene je obuzeo smijeh . vjerojatno podjednako banalnih.

Ali èinjenic daje smijeh svjetski fenomen te da ovisi o posebnim mo danim podruèjim navodi na moguænost daje u pro losti smisao za humor bio evolucijska pre< nost. iskesiti zube i glasati. Ta nam spozn aja mo e pomoæi da objasnimo kako se tanganjikansl epidemija smijeha uspjela tako br zo pro iriti. smijeh nas dovodi na »istu valnu duljinu« i tako potièe pov zivanje. Neobièan dogaðaj u Tanganjiki lako je mogao bi posljedica poremeæaja u jednom ili vi e tih mo danih podr uèja. To bi znaèi lo daje lijevi mozak proizveo emociju. istra ivaèi su o tkrili daje uèestalo i nagla enost pokreta mu karèeva tijela izravno odra avala jaèinu i uè alo enskog smijeha. primjerice. u normalnom mozgu polutke moraju suraðivati . Posljedièno. Ti se zvukovi razlikuju od onih koje èine tijekom intera cija vi e povez anih s opstankom i razmno avanjem. . 137 Robert VVinston: LJUDSKI UM poput kakljanja ili hrvanja u igri..e æe u situacijama koje obièno nasmiju èovjeka. Dakle. pere pirani rizik odbijanja i njihovo zanimanje za partnera . dodatno motorièko pol proizvodi potrebne facijalne i gl asovne pokrete. smijeh bi moga biti oblik dru tvene aktivn osti kod ljudi i ivotinja. mogli su je pitati to joj je tako smije no. slika konja bila neobja njivo vesela. Zanimljivo je stoje podra ivano podruèje bilo u djevojèinoj lijevoj polutki. Logikaje mo da u tome to smijeh smiruje agresivnost i potièe povezivan èlanova skupine te tako pripoma e u pre ivljavanju. Sva ki put kad bi podra ili podruèje. stoje zrcaljenja izmeðu tjelesnih pokreta i ei skog s mijeha bilo vi e. Sa smijehom su povezana najmanje tri mo dana podruèja. kako je tijekom zahvata bila pri svijesti. primjerice ugodnost situacije. Bolesti popi encefalitisa. Nepi sredno po snimanju ispitanike su zamolili da ispu ne upitnik u kojem su mora ocijeniti iskustvo koje su upravo do ivjeli. U prilog tom mi ljenju gi vori i nalaz daje kod ljudi vj erojatnost pojave smijeha trideset puta veæa u sk pini nego kad smo sami. a mo da ni vi niste skloni izabrati a). nai zgled neobja njiv ishod. a desni je tra io razloge u neposrednoj oko lini. zaèudim neuroznanstv enicima i njihovu smislu za humor. molim. a nucleus accumbens o ivljav popratne osjeæaje ugode.. Primjetili su da bi prasnula u smijeh sva ki put kad su podra ivali dodatno motorièko podruèje lijeve strane mozga. Konobar ka e. mu ki su ispitanici iskustvo procjenjivali pozitivnijir Drugim rij eèima. Karl Gr ammer i Petra Weixler s austrijskog Instituta urb ne etologije Ludvvig-Boltzmann ispitivali su alomimetièke uèinke smijeha pi tajno snimajuæi parove mu karaca i ena koji se dotad nisu poznavali. repetitivnim glasovima. ovdje vjerojatno c). iroko otvoriti usta. koje bi u o vom sluèaju bilo b). Tek moramo izdvojiti gene koji bi mogli biti odgovorni za smisao za humo no veæ sm o vidjeli da najvjerojatnije postoji veza izmeðu dominantnog lijeve mozga i sklono sti ka stabilnijem. a desna znaèenje. Èini se da po uspje no] oslobaðanju u to vjeruju i to opisuju mnogi taoci banda u raznim di jelovin svijeta u kojima vlada bezakonje.« a) Èemu obje eno lice? b) Dvije i pol funte. kod ko se pona anje poje dinaca usklaðuje do te mjere da svi navode iste fiziolo ke èuvstvene do ivljaje. glasnim.lije va stvara èuvstvo.u jednom joj je navratu.ali izvadi pi tolj i ustrijeli ga. meðutim. èini se daje smijeh uzroènik pojave nazvane alomimeza. a oni s o teæenjem u lijevoj polovici biraju najbesmisleniji. c) Ni ta . mogu imati bizarno djelovan na mozak. uobièajenog u tom dijelu Afrike. U sluèajevima kad su i pitanici bili zainteresirani jedni za druge. 138 Èuvstveni um Neurokirurzi s Kalifornijskog sveuèili ta u San Franciscu operirali su 1998. Katkad se. Sliènu meðuigru na djelu vidimo kad neuroznanstvenici od pacijenata koji su pr etrpjeli mo dani udar zatra e da navedu poentu ale. pozitivnijem pogledu na ivot. Kao to se najvi e smijemo u interakciji s drugima. Da smisao za humor funkcionira. tovi e. a u drug om je kirurzima rekla da su joj oni smije ni. Pacijenti s o teæenjem u desnom mozgu obièno biraju najdoslovnije tumaèenje. ona bi drukèije obrazlo ila smijeh koji se javljao . Èak se i psi i takori tijekom igre glasaju p odreðen om obrascu. esnaesto godi nju pacijenticu s te kom epilepsijom. Èeoni re nje procjenjuju situacij u i prepoznaju »stoje smije no«. Takoðer. Primjerice: »Konj uðe u bar i naruèi k iglu piva.

Ali kad su posrijedi bile slo enija èuvstva. Oboljeli od Aspergerova sindroma mogli su osnovna èuvstva dobro èita139 Robert Winston: LJUDSKI UM ti poput normalnih ispitanika. Simon Bar on-Cohen sa Sveuèili ta Cambrid-ge prikazivao je oboljelima od Aspergerova sindroma i normalnim ispitanicima slike lica s izrazima deset jednostavnih èuvstava. i deset slo enijih. prednost u preno enju po ruka pripadnicima svo vrste. takoðer je jedan od gla vnih dijelova na e èuvstvene odore. daje. a veæ joj sama èinjenica daje bijela.smatra se vrlo va nom. Vjerojatnije je da æe pritom biti susretljivije i mari krute.. Èi ni se da su oèi. Istra ivanja su pokazala da postoji veliko preklapanj e izmeðu mo dani sustava koje rabimo pri praæenju smjera neèijeg pogleda i onih kojima z aklj èujemo o du evnim stanjima drugih. agresivno pona anje. No za osol s Aspergerovim sindro mom zadaæa prepoznavanja slo enih emocija samo i temelju oèiju. p put As pergerova sindroma. èak i k ad su im prikazani samo pojedini dijelovi lica. mogli biti inaèice »mu kog« mozga. Zanimljivo je to jedno istra ivanje. neovisno o tome jesu li gledali cijelo lice ili i mo oèi. U zapadnim i istoènim kulturama sposobnost nadzira nja. sve ii cinacije koje su mnogim enama gotovo neshvatljive. kao i u tumaèenju njihova d u evnog stanja temeljem promatranja njihovih pokreta i ekspresija. Aspergerov sindrom i autizam No ne posjedujemo svi priroðenu sposobnost teène interakcije s bli njima. poput straha ili radosti. ali ne i na radost? Vjerojatno zato stoje. èini se. pak. u autistiènih je pojedinaca mu ki uzo rak prenagla en. Nije nem guæe daje to djelomièan odgovo na pitanje za to ima vi e mu kih ahovsk velemajstora. odreðeni vidovi raèunalstva ili raznovrsne tehnièke pojedi nosti. a prvi gaje opisao austrijski lijeènik Hans Asperger 1940-ih. i c mjerenije na facijalne signale i vrlo intuitivno prepoznaju nijanse socijalnoj k omunikaciji. razvili sposobnost praæenja i tumaè nja pogleda svojih v lasnika. èak i zatomljavanja èuvstava napose srd be i tuge . a oèi su glavni naèin koji m izra avamo kako se doista osjeæam pokazala se nemoguæom. ne bez vraga nazvane »prozori du e«. primjerice. Citira Han Aspergera: »Autistièna os bnost ekstremno je odstupanje mu ke inteligencij Èak i unutar normalnih odstupanja n alazimo tipiène spolne razlike u inte genciji. Iznimna va nost te funkci proizi la je iz nekih kljuènih evolucijskih razlika.« Baron-C hen istièe da u osnovi imamo tip mozga skloniji sistematiz aciji (on ga nazi tipom S) i » enstveniji« mozak skloniji empatiji (tip E).. Ovdje je m o da najvL nije to mu karci i ene svoja èuvstva obièno drukèije izra avaju . a r pigmentirana. razmjerno nedavno obja 140 Èuvstveni um ljeno u Scienceu. Mu karce mogu zanimati vozni redov i. Simon Baron-Cohen pretpostavlja da bi autizam i s njim povezana stanja. odnosno usta. pokazuje da su psi u tome bolji od primata. stoje obilje je koje ne nalazimo u divljih ivotin poput vukova. Mu karci.36 Smatra se takoðer da su pripitomljei psi. Mnogi psihoter . Rijeèje o obli u autizma. To je osobitost jednog poremeæaja. Primjerice. gradnja eljeznièkih m keta.. Mogli bi smo reæi da hijerarhiju vrijednosnih procjena pridajemo neèemu to su zapravo samo lan ci kemijske aktivnosti. poput grizodu ja. John Ratev s Harvarda navodi primjer autistiène pacijentice koja je izjavi kako do èetrdesete godine nije znala da ljudi jedni drugima o svojim osjeæajin govore oèima. za to to tako dugo ive s èovjekom. Z dravi su ispitanici bili podjednako uspje ni u tim slo enijim prep znavanjima. Neke osobe i maju velikih te koæa u èitanju facijalnih ekspresija drugih. imali su vi te koæa..tako i zasebni dijelovi mozga moraju djelovati zajedno kako bi smijeh uopæe nasta o. i njezino izra avanje kroz nasilno. Za to bismo. en e na socijalnu grupnu koheziju. s neodobravanjem gledali na ljutn ju.ene su. osobi va an pokazatelj èovjekovih emo ionalnih stanja. Prikazivana su cijela lica i dijelovi. poznatijeg kao Aspergerov sindrom. ljutnj a veæa prijetnja i vjerojatnije je da æe izazvati vi e razdora u dru tvu. Sve je to mo da na sljer. Razjareni um Srd ba. oèi ili usta. opæenito vi e vole ra èlanjivati pojedinosti. Psi mogu pratiti z nakove èovjekovih namjera uèinkovitije od èimpanza. osobito u suvremenom dobu. bjelooènica je ljudi veæa nego u svih ostalih primata. iz dijela evolucijske pro losti u kojem su mu karci bili usredotoèeni na lov. èe æeg kod mu karaca.

da bijes do ivimo kao ne to stoje »tamo negdje«. Drugim rijeèima. impulse i mehanièke reakc je. mo emo se nadati da æemo ih staviti pod svjesni nadzor. a iz zvuènika se zaèuje smir ujuæa glazba.neka su èuvstva razorna i samo ako ih prepoznamo i s hvatimo odakle potjeèu. posebice meðu mu jacima u ivotinjskom svijet u. Psihoanalitièa bi èak mogli ustvrditi da nam naslaðivanje nad takvim neva nim dogaðajin prikazanima u medijima poma e da se nosimo s vlastitim bijesom. Unutar osnovne skupine u kojoj valja opstati. poput ragbija i boksa. Nasljednike takva pona anja mo emo vidjeti na djelu u bilo kojem prenapuèenom kafiæu subotom uveèer: mladiæi se nadmeæu na razne naèine kako bi privukli djevojke. nedavna su istra ivanja poka zala da bi se u pubertetu èak moga . zapravo. dogaða kad se ra estimo? Veliku ulogu ima èeoni re ar Osobe s o teæenjem è re nja. Phineasa Gagea. slu e odvraæanju grabe ljivaca. zavr ili na s udi to se. Neæu izazivati skandal. Ona primaju ii formacije iz ni e kore koje se odnose na nagone. mladi prolaze kroz razdoblje u kojem su prc mjene raspolo en ja i napadaji bijesa èeste pojave. u nekim je situacijama jo ima. a to se ne rijetko pretvori u agresivnost i. odreðen stupanj srd be ne samo daje neizbje an. Djeca i. »duæanski bijes« i »zrakoplovni bijes« (»road rage«. Doista. Nedavno skovani pojmovi u engleskom jeziku koji bi se u nas mogli p revesti kao »cestovni bijes«. n. Omoguæuj nam. zaprav o su ljep e upakirane inaèice nasilnog borilaèkog instinkta. kojem je svojstveno agres ivno. a reakcije nekih buènijih g ledatelja pokazuju da impulsi iz pro losti jo ive. ili preblizu drugim vozili ma. Automobil rabi osje nike u kolu upravljaèa kako bi izmjerio znojenje i bilo. zatim. a ne u nama bogu hvala to drugi to èine i bogu hvala to su oni. ili kad vozaè vc zi prebrzo. Magnetska r ezonancija osoba s antisocijalnim porem èajem osobnosti. No. Premda èeo ni re njevi do desete ili jedanaeste godin naglo rastu. mu jaci se upu taju u borbe kako bi stekli povla teno pravo na enke i bilo kakve zalihe hran e. U na oj je evolucijskoj pro losti srd ba zasigurno imala va nu ulogu. ogladnim li dok kroz res toran prilazim stolu koji mije dodijelio konoba neæu usput zgrabiti nekoliko krump iriæa s tuðih stolova. sanja. Prototip. Kod normalnih osoba èeoni re njevi djeluju poput policajca za èuvstveni uri i to ponaj prije podruèja koja nazivamo ventromedijalna kora. Moji èeoni re nje ni im podruèjima mozga tada zapravo govore: »Shvaæ se javila glad. »trollev rage«) samo su nazivi za 141 Robert Winston: LJUDSKI UM temeljnu crtu koja u svima iziðe na vidjelo kad nas isfrustira prometna gu v kad mis limo da se netko gura preko reda u trgovini ili kad smo poput sard na dugo zatoèen i u skuèenom prostoru ekonomskog razreda. Ako ste smogli snage i gledali televizijske emisije poput Big Brothera ili Farme. a ne mi. svjetlima na prednjem i stra njem odbojniku o v ozaèevu raspolo « nju èak obavje tava druge sudionike u prometu. Gotovo se svi katkad osjeæam o agresivno. naravno. naravno. poput. nego je zdra dio razvoja. èesto te ko obuzdavaju ljutnju. a z atim primjenjuje mehanizme za ispravljanje na eg pon. koji rastu kad smo po stresom ili ljutiti. naime. Primjer ce. istra vanja su pokazala daje razvoj èeonih re njeva dugotrajan te da sazrijevaju te u ranim dvadesetima. Izrazi agresivnosti.« Ujesen 2001. ali ih inhibiraju i p omno planiraju primjerene odgovore na njih. Zvuèi ka vrlo irita ntno vozilo. Mo da je fraza »vladaj svojom ljutnjom« kli eizirano psihoblebetanje iz 1980-ih. na instrumentoj ploèi poène bljeska upozoravajuæa poruka. nasilje. zvan Pod. primijetili ste da se elemen ti takvih pona anja kriju neposredno ispod povr ine suvremenog pona anja. ali prenosi temeljnu istinu . Kad raèunalo u automobi lu zabilje i poveæanje stresa. Priznajem da sam vrlo razdra ljiv u redovima za prijavu za zrakoplovni let. Katkad moram pokazati znatan stupanj samokontrole kako svoju ratobornost ne bih izrazi o pred posve nedu nim aerodromskim zemaljskim osobljem. N prièekat æemo. Igre temelje ne na snazi i natprosjeènim tjelesnim sposobnostima. Kao to smo vidjeli. ponajprije. Tovota Motor Corporation i Sony predstavili su nov koncepti automob il koji je s ciljem smanjenja broja nesreæa i suzbijanja opasne vo nje i svoje vozaèe zapravo obavljao funkciju èeonih re njeva. destruktivno pona anje. pok zala je da imaju sni enu aktivnost u èeonom re nju. Pod mo p ti poni titi opasnosti koje je izazvao ljutit ili rastrojen vozaè.apijski postupci potièu klijente da prepoznaju svoje istinske osjeæaje te da ih pres tanu vrjednovati kako bi se sprijeèilo da im se naposljetku naglo otmu svjesnom na dzoru.

ra èlamba vlas og unutarnjeg stanja zahtijeva aktivnost u srednjem dijelu èeone kore. Pos no su zanim ljiva vrsta verveti. Èini se kako je rijeè o ekonomiènoj odluci da se razvoj odreðeni h neuronskih krugova zaustavi kako bi se vi e energije i pozornosti moglo usmjerit i prema kljuènoj zadaæi . poput motociklista koji bi mu presjekao put. Rijeè je o malim. ponovno do ivljavao sve zbog èega se ik ad rasrdio. sklonije suradn ièkom pona anju i manjem neprijateljstvu prema drugima. Nalazimo ih u mnogim dijelovi Afrike. U BBC-jevoj televizijskoj seriji uz ovu knjigu pratili smo vrlo hrabre napore mu k arca koji je htio rije iti svoj problem s bijesom. Razgovor je èinio glavni dio njegova lijeka. a to ote ava opstanak. Ostali m jaci. Ukratko. Ne raspola em ni sa kakvim usporedivim poda cima o engleskom pk stvu i ne znam ni za kakva istra ivanja na Kæerima amerièke revolu cije. a kæeri nasljeðuju polo svojih majka. Prednos t verveta je to ne moraju podastrijeti dokumentaciju za sva roðenje. odnosno dok se mozak razvija.37 . Preno enje te ra èlambe u rijeèi zahtijeva dodatne kognitivne funkcije. Studija amerièkog Nacionalnog instituta za du evno zdravlje otkri-laje kljuène genske razlike koje dovode do smanjene proizvodnje ser otonina. Roditelji su time iznenada dobili neurolo ko obja njenje za to njihov tinejd er katkad bijesno izjuri iz sobe kad ga zamole da opere suðe. Jedno istra ivanje na verveti koji su dosegli vrh hijerarhije pokazalo je da su imali vi e razine serotonin mozgu. Vidjeli smo daje aktivnost èeoni h re njeva tijekom tog procesa slabija. Dodu e. ovisni o svo jim roditeljima. Ne to to bi ga »pot knulo«. Vratimo se nakratko majmunima i njihovim serotoninskim razinama. natjecateljskim uvjetima.142 Èuvstveni um odvijati obrnut proces. Utvrðeno je takoðer da serotonin ima va nu ulogu kod anksioznosti. Verbalizacija osjeæaja bijesa ne samo d a daje vremenski okvir u kojem ne èinimo ni ta to bismo kasnije mogli po aliti. Tenden143 Robert Winston: LJUDSKI UM cija k sni enom serotoninu i prateæoj agresivnosti mogla bi biti slièan »ma dvjema o trica ma« . ali koji nije tolike pomoæi u stabilnijim. Visokorangirani verveti imaju prednost kadje ri o najboljoj hrani. pa mo emo zakljuèiti daje zapravo èuo »buku« ljutit g tijela i srditih sjeæanja u kojoj nije bilo smirujuæeg. kao i s tim povezano tjelesno stanje. vidjeli smo da su njeg ovi okidaèi bijesa stvorili petlju izmeðu amigdale. stvorilo bi tjelesne simptome bijesa . a desetogodi nji brat ili sestra ljupko poslu aju. nego i razbuðuje uspavane èeone re enjeve. Mozak nijedne vrste nije slo eniji od èovjekova. tijela i pamæenja. Kao to smo vidjeli u pro lom poglavlju.ubrzan rad srca i mi iænu napetost. Gornjem domu ili na Kæeri amerièke revolucije. otprilike pet kilograma te k majmunima koji s e uglavnom hrane biljem. u neku ruku. mirnijim vremenima. a ponajvi e su prouèa vani zbog iznimno dobro razvijene dru tvene jerarhije. enke u istom plemenu tvore h ijerarhiju. Oko sedamdeset posto ispitanih osoba s tim genskim obilje jem na testovim a je izrazilo povi enu razinu anksioznosti. Njegovo bi pamæenje prizvalo prigode u k ojima je prije bio srdit. vjenèanje ili sm rt. ali uzimaj u antidepresiv Seroxat.stvaranju odrasle osobe spremne za opstanak i razmno avanje. vrjednujuæeg doprinosa èeonih re njeva. i kolege u Gornjem domu.maè koji je na im precima mogao pomoæi da odagn prijetnje i osiguraju hranu u suro vim. no it postoji studija prema kojoj hijerarhijski vi i èlanovi bratstvajednog am erièl fakulteta imaju vi e razine serotonina. Je li takva genska mutacija mogla nastati sluèajno? Je li mogla biti od neke koris ti na im drevnim precima? Jedna od zbunjujuæih èinjenica o evoluciji jest da snaga kat kad mo e biti slabost. a zanimljivo je i da su osobe koje nisu depresivne. Veæ neko vrijeme znamo za va nu ulogu serotonina u radu ventromedijal-ne kore èeonih r e njeva. No zbog te su slo enosti èovjekovi potomci prilièno dugo. paje. koji podi e razinu serotonina u sinapsama. u potonju se orga zaciju mo e uèlaniti svaka ena starija od osamnaest godina koja mo e do zati da je izravan potomak pretka koji je pridonio ostvarenju amerièke ne< snosti. Majmuni s povi enom razinom tog neurotransmitera manje su agresivni i vi e su radnièki raspolo eni. a dominan tni mu jaci povla teni su glede seksa. Podsjeæa me to donekle na moje koleg e iz kotskog plemstv. èekaju u redu. pa se aktiviraju èeoni re njevi koji tumaèe i inhibira-ju sna ni osjeæaji.

mislim.Nad a nje Mislim da mogu reæi da sam uglavnom optimist. razlike u raspolo enju ili stavu znaèe ma vi e od opæeg pogl eda na ivot. optimistiènog. Ali to uvjerenje nalazimo. èini se. jer po jaèava osjeæaj ugode i opu tenosti. kao to si vidjeli. a osjeæaji tuge s poveæanom aktivno æu desnog mozga. no isto tako mogu postati p oti ten. No takor koji je dobio Haloperidol prestaje primati ugodne podra aje i gubi zanimanje za polugu. Kad bi takori pritisnuli polugu. naèin kako zak prima informacije utjeèe na njega i oblikuje samu r govu graðu. poput halucinacija i deluzija. osjeæati da ne posti em mnoj i da se moj rad ne cijeni dovoljno. Svatko mora naèini ti znatan pomak u shvaæanju. Osobe s pesimistiènim svjetonazorom i li one u depresivnom razdoblju. k osobu potièe na naj veæa postignuæa. U pokusu provedenom 1950-ih. No Richard Davidson s Wiscon-sinskog sveuèili ta pokazao je ka ko je abnormalno niska aktivnost u lijevoj pre-frontalnoj kori vjerojatno poveza na s depresijom. va nog simptoma de presije. ali ka d je rijeè o te koj depresiji. pokazuju poveæanu aktivnost u desnom mozgu i. elektroda u h ipotalamusu primila bi slab elektrièni podra aj.obje skupine vjeruju da ona druga na ivot gleda »] gre no«.koje pokazuje abnormalno nisku aktivnost kod oso ba s depresijom otpornom na lijekove. nesposobnosti do ivljavanja zadovoljstva i. èak i u vjeri.38 Antidepresivi i terapija ne poma u svima. najèe æe. pesimistiènog mozga stv ara nedugo po roðenju. Taj lijek olak ava akutna agitirana stanja psihijatrijskih pacijenata. Tonmov Sharma iz londonske bolnice Maudslev slikovito je opisao anh edoniju: »Mnoge blago depresivne osobe mo ete razveseliti 'èajem i suosjeæanjem'. ivot sam proveo vjerujuæi æe stvari napos ljetku ispasti dobro. uvelike povezana s aktivnijom lijevom polutkom. S obzirom na slo enost mozga i protejsku narav njegove neobiène 145 Robert VVinston: LJUDSKI UM kemije. Smatram se povremenim optimistom. stoga moramo znati koje je mo dano stanje u osnovi poremeæaja. To je gore nego kad ne nalazite nikakvu radost u ivotu. smanjenu u lijevome.« Skupina istra ivaèa s Teksa kog sveuèili ta pod vodstvom Helen Mavberg identificirala je p odruèje . Sreæa je. U Wisconsinu su istra ivali vrlo malu djecu i èini se da s e ta temeljna razlika izmeðu lijevog. Mjerenje tih razlika te ak je posao i veæina je nalaza proturjeèna.fizièki ustroj mozga i na i identiteti nedje ljivo su povezani. ali ne ono. obrn uto. Kad procjenjujemo va nost mo danog ustroja. a zatim ih opa ali. anhedonija postaje ozbiljan problem. U na em subjektivnom svijetu. a ne samo »drukèije«. radost. No kod nekih .zapravo crta osobnosti. proces se mo e obrnuti. Ti pièan takav spoj jest antipsihotik Haloperidol. Drugi va an dio pozornice u mo danom teatru radosti i tuge zauzimaju hipotalamus i u nutar njega dopamin. Proces im se toliko svidio da su pr itiskali polugu i do èetiri tisuæe puta na sat i radije su to èinili nego jeli. i desnog. a ne neko opæe stanje.i nformacije s jima bi drugi postupali drukèije . Obièno tvrde ka je njihov pogled na stvari realan. èudi me to su naizgled eprtljave terapije koje su se sastojale od n mjerno p roizvoljnog prepisivanja antidepresiva pomogle tolikim ljudima. a rabi se i kao lijek prije operacije. osim ako ih rasplet situa cije ne iznenadi. 144 Èuvstveni um ko bi prihvatio da »zelena« znaèi samo njihovu inaèicu zelene boje.vrh cingularne vijuge . posao nam ote ava neodgo-voreno pitanje ra zlika izmeðu lijeve i desne strane mozga. uèestalo navode sim ptome anhedonije. montrealski znanstvenici James Olds i Peter Milner takorima su u hipotalamus ume tnuli elektrodu. Ljudi kojima se taj ili slièni lijekov i daju protiv simptoma psihoze. jer odreðene informacije ili u odreðen im okolnostima mogu biti sretan. Slièno vrijedi i za emocionalna stanja . Dr. i kod < timista i kod pesimista . 1 èini mi se i da æe ljudi u bliskoj buduænosti suvremene terapije za mnoge p hièke poremeæaje usporeðivati sa srednjovjekovnom praksom istjerivanja v tica i barbarskim postupcima poput pu ta nja krvi. i pun nade. Damo li takorima lijek koji blokira djelovanje dopamina. vjerojatno glavni protagonist. Mislim d. dakako.spremni gledati skeptièno na to. Mnogi od mojih najuspje nijih prijat« spadaju meðu osobe koje ja nazivam pragmatiènim pesimistima . ono to ih navodi da informacije tumaèe na odreðen naèin . Sretno stanje uma. Sve to nije naroèito iznenaðenje jer.

Takoðer ih potièu da razmi ljaju o neprijeteæim vidovima svoje fobije. Ponovno æu se poslu iti primjerom naglog noænog buðenja. stanku. ivotinje rat obje strategije. m o da zbog genske predodredenosti. No novoroðenèe se. poèev i s najmanjima. tj. Glavno je obilje je tih pos tupaka postupno pribli avanje fobiènih osoba izvoru njihova straha. u iju i nosa preko amigdale i hipotalamusa izravno u tijeli koje se odmah p oèinje pripremati za bijeg. Pravi strah dovodi c golemih pr omjena u tjelesnim sustavima koji nadziru krvni protok i katkad 5 ce prestane no rmalno kucati. uzima u ruku. Mi evi koji su se nakon poèetnog straha ska menili. Skupina istra ivaèa pod voi stvom dr. Davida Andersona u Cal techu. kao i okolina u kojoj se strah javlja. pa osobe ostaju na mjestu mrtve samo zbog str ha. Naposljetku ih.osoba produljena poti tene korijene ima u mo danoj arhitekturi. najveæu su aktivnost im li u lateralnom septumu (ventralnom) i nekim dijel ovima hipotalamusa. a strah prela zi u podruèje razuma. prouèavala je glodavce. recimo. stvari koje sam nauèio pro log tjedna i stvari koje sam nauèio u djetinjstvu. Prvi se proti e od osjetila . U iduæem æemo poglavlju prou- . poruka »nije opasno« sve je utisnutija u nove krugove. gdje ih razumski procjenjujemo i tumaèimo. smjesta sam na punom oprezu. Upita li me zatim su pruga to se to èulo. strah putuje dvama mo danim putovima. Mjesto brzog puta straha.one se uvij ek skitaju oko tvojih kanta za smeæe. koji aktivira novostvorene veze. Ali to æemo uèiniti kad smo upla eni? Hoæemo li dati petama vjetra i æemo stati na mjestu kao ukopani? To su dva motorièka odgovora koji se meðusobno natjeèu. Strah Strah je zasigurno najjaèe èuvstvo u na em repertoaru. U svakoj f azi terapeuti uèe osobe da predmet njihove fobije nije opasan te uèvr æuju to uvjerenje. sporiji put preko prednjeg dijela sljepooènog re nja. poput lave a lisice. osim ako ga na to ne potaknu upla eno lice ili prestra en glas roditelja. Pr 146 Èuvstveni um mjerice. Arahnofobièara se. u Pasadeni. usporeðujuæi trenutaèan do ivljaj s iskustvom. Brzoplet odgovor na o dreðeni èuvstveni podra aj utiskuje se u mo dane neuronske krugove. koja imaju veliku ulogu u svi m èuvstvima. Pamæenje æe ponuditi nekoliko odgovora: »Zvuèi poput ivotinje èu to prije. koji bi ih inaèe uspanièio.« ili »Navjerojatnije je lisica . vidjet æemo da osobe podra uju s fobijom povezane neurone i uvje bavaju ih da djeluju u novom smjeru. Nakon to me probudi glasan zvuk. prvo potièe da razgovara o paucima. oèiju. mogu prikladno usmjeriti svoj odgovor. amigdali. strijatnim motori kim podruèjima te u raznim dijelovima hipotalamusa. Prestajem se bojati. Ponov no se osvræem oko sebe. a organi koji nisu presudni za nagli bijeg ponovno se normalno opskrbljuju krvlju. pa shvaæam daje zapravo rijeè o komadu u eta koj i se pomièe jer ga priti æe moja vreæa za spavanje. Znanje o dvama putovima straha poma e u terapiji fobija. Toliko toga ovisi o uèenju i pamæenju. bilo i disanje se normaliziraju. Na i su pre razvili svakojake dojm ljive sposobnosti poputjezika i svijesti. a zatim i u ivo. Èeona kora »istièe« da nema razloga za nutost. Sa stotinama i st otinama poku aja. jo æu jednom konzultirati pamæenje kako bih odgovorio: »Lisica. Po teno govoreæi. Uz kljuèna podruèja poput amigdale i èeonih re njeva kore. oslu kivat æu daljnje zvukove i istodobno u pamæenju tra iti to je i vor zvuka koji sam èuo. za uzima sporiji kortikalni put. Zavirimo li tijekom terapi je u mozak. no to ih nije za i tilo od grabe ljivaca i li drugih opasnosti. Drugi je put sporiji i njime podra a straha putuju u èeonu koru. sadr ajem pamæenja. Jedinstvena sna ga straha u evolucijskom je kontekstu smislena. Dakle.« Pretra ujem cijelu autobiografiju. Va na su takoðer prija nja iskustva. mijaukanje maèke itd. spreman munjevito izjuriti iz atora. U iduæem koraku najprije ih gleda na sl ikama.« Tako. Misleæi daje posr di zmija. strah je pridonio na em o. upravo je taj vid te ke depresije i sna ne psihoze p taknuo lijeènike poput Egasa Moniza i Waltera Freemana da poðu izvan gr n ica onoga to danas smatramo prihvatljivom medicinskom praksom. lave pasa. neæe bojati uvija juæe zmije sve dok se uèenjem takvih boja ljivih odgovora ne uspostave odreðene ivèane vez . le im noæu u atoru u d ungli i uæini mi se da se ne to migolji. ovdje sudjeluje niz mo danih mehanizama i podruèja. Kao to æemo vidjeti. Informacijaje u meðuvremenu propu-tovala drugi. to su uzroci koje èak ni lijekovi ne mot suzbiti. primjerice o vje t ini kojom pauk plete mre u ili o ljepoti ispletene mre e. eæer u krvi poèinje opa dati. a m evi koji su bje ali imali su veæu aktivnost u kori.

ukljuèujuæi moju. naravno. sve to mo e biti poveza no s bole æu . primjerice.oblikovala nam je mo zgove tako daje najizglednije da æemo s< pla iti stvari koje su najveæa prijetnja na em opstanku. pisci i umjetnici eksperimentirali su s raznim tvarima. I. odnosno ljudi koji su prijetnja. stvari koje bi nam bile najv eæa prijetnja dok smo ivjeli u savani. pa droge koje nam ga privremeno mogu olak ati. premda se danas taj pojari èe æe rabi kao n aziv za odbojnost prema drugim nacijama ili kulturama.. koji su ekperimentira li s ha i om. Moglo bi se stoga zakljuèiti da s fobije uvje bane rea kcije za pre ivljavanje. Èini se kako nem. paucima. to izvorno znaèi strah od nepoznatih osoba. kojem je trebao kofein. Prvo.. poput ivota u skupinama ili u spostavljanja dru tvene hijerarhije. trunuæe meso. Mnoge religije. recimo. Stoljeæima prije. li æa koke. potièe dru eljubivost i opu tenost. Njegova èuvena fraza »Turn on.izvora kokaina . Mnoga uroðenièka dru 148 Èuvstveni um tva konzumiraju spojeve dobivene iz kaktusa. ljudskog dru tva koj e se ne upu ta u konzumaciju opojnih sredstava. Neke poma u pri opstanku. Tijekom 1960-ih profesor Timothv Leary s Harvardskog sveuèili ta kupio je veliku kolièinu LSDa. Promjena raspolo enja Volim popiti èa u finog bijelog burgundea ili dobrog crvenog ehambertina.zmij i pat ci.40 Primijetio je da post oje tri vrste podra aja n koje smo se pripravni bojati. stvarajuæi priklad nije uvjete da ljudi potvrde prijateljstva i vrijednosti. priskrbila muje tridesetogodi nju zatvorsku kaznu. Èini se da smo ust rojeni za izbjegavanje. Konzumenti se ka tkad nadaju da æe se tako pribli iti vi oj sili ili alternativnoj stvarnosti. Zanimljivo je daje velik dio fobija usmjeren prema stvarima koje bi u na e drevnoj pro losti predstavljale pravu prijetnju: zmijama.147 Robert VVinston: LJUDSKI UM èiti kako se razvija sposobnost mozga da pamti sjeæanja o svijetu te naèine ki ko ga o pisujemo. Coleridge. vino ima obredni vrijednost. otvorenir prostorima. Ju noamer ikanci va-èu listove grma koke .41 Mnogo ih j br e uvjetovao da osjeæaju strah kad im je prikazivao slike zmija ili ljutitih ljud skih lica. U nju bismo mogli svrstati ksenofe biju . Samo meðu p iscima popis je beskrajan. drop out«. njegova svojstva dobro prepo znaje psalamopjevac: ». omoguæujuæi nam da zaboravimo ili da svijet drukèije perci piramo. Sastojal i su se od uèenja nefobiènih ispitanika da prikazanu sliku s strahom povezu davanjem elektro okova dok su je promatrali. De Quincey i Keats s opijumom te Balzac . no neprimjerene dana njim ivo nim uvjetima. ili mo da uèenje izbje gavanja. recimo. bilo zboj obrednih ili posve rekre acijskih pobuda. uskladi se s okolinom i oslobodi se nevoljnog«. Je li uzimanje droga u nekom razdoblju moglo biti evolucijska prednost? Svakida nji je ivot i danas zahtjevan. mo da ne posve n eopravdano. Ps holog Martin Seligman u svojem je evoluci jskom obja njenju èovjekovih fobij uporabio pojam »pripravnost«.kako bi zatomili glad i odagnali umor na velikim visinama. tune in.vino koje raz galjuje èovjekovo srce. oso bito p oslije stresnog dana. Baudelaire i Yeats. Primjerice. Rimbaud s absintom. Mnogi su umjetnici.« U kr æanstvu ima va nu simb lièku vrijednost i kljuèar je dio prièesti. Uporaba odreðenih tvari radi promjene mo danih funkcija toliko je ra irena i dugovjeèna da bismo mogli govoriti o osnovnom ljudskom porivu. nego. opasne ivotinje . I sam sam ku ao koku kad sam poku avao suzbiti visinsku gl . ka njavaju konzumaciju odreðenih opo jnih tvari. U idovstvu. stoje Aldous Huxley sa eto opis ao kao »kemijski bijeg od nepodno ljive osobnosti«.npi prljav tina opæenito. imaju odreðene koristi u smanjenju stresa. gljiva i mnogih drugih bilj aka kako bi izazvala halucinacije ili druga stanja slièna transu. sintetiène halucinogene droge. vjerovali da opojna sredstva poveæavaju njihovu kreativnost. U treæu kategoriju spadaju podra aji koje je Seligman nazvao »iste vrsnima«. crvi. nasmije e no lice ili sunce. Drugo. Tome je vjerojatno kume vala evolucija . eleæi izazvati radikalnu dru tvenu promjenu masovnom promjenom mo dane kemije. Pokusi uvjetovanja Arnea Ohmana s instituta Karolin ka pokazali su kak< smo doista predodreðeni da se bojimo predmeta ili ivotinja iz tih irokih ka tegorija. Moje je pona anje tada djelomice nalik pona anji nesretnika ko ji na ulici rabe igle i lule za pu enje eracka. gu vama i visinama. koju bi se slobodno moglo prevesti kao »aktiviraj mozak.

suci su odbijali suditi osobam koje su tvrdile da uzimaju marihuanu iz vjers kih razloga ili radi smanjenja b( lova izazvanih artritisom ili multiplom sklero zom. Ispitivanja pacijenat a s Alzheimerovom bole æu. Moram pri znati da nije pomogla. koje grupno povezivanje èini lak im i trajnijim.mnogi Azijci. Takoðer jejedna od najèe æe zlopc rabljanih.avobolju dok sam se uspinjao na Ande. Takoðe na stvoreni do ivljaj utjeèu i okoln osti u kojima je droga uzeta. kako pu e na ulicama. Jo bismo zabrinutiji tre 150 Èuvstveni um bali biti stoje pu enje meðu adolescentima u porastu te stoje postalo uobièajeno vidje ti djecu. Samostalno pijenje smatra se obilje jem nesre tne. Alkohol takoðer mo e biti od privremene koristi . ri koje se gutaju ili pu e. primjerice kratkoroèno pamæenje.obo avanje. ili èak na najuobièajenije uliène droge. osim to potièu niz promjena raspe lo ja.jer. a posljedice pu enja duhana dobro znaju i istodobno zanemaruju m lijuni ljudi. Psihodeliène droge. jer ga te ko razg raðuju. inhibiraju odredi na mo da na podruèja. na visinu od 4800 metara ili vi e. poput odgovornih. I geni imaju ulogu . Sti mulanti. U ovoj knjizi nema dc voljno mjesta da se osvrnemo na cijelu paletu èovjeku poznati h psihoaktivni tvari. kanabis. Konzumenti mogu osjeæati da vrijem prolazi nevj erojatno sporo ili apsurdno brzo. Predmeti mogu izgledati nepn porcionalni i mog u se javiti halucinacije. Neka su istra ivanja pokazala da osobe koje pu e imaju manje izgleda d a obole od Alzheimero-ve bolesti ili Parkinsonove bolesti. Èak se i t ari koje se konzumiraju u formalnijim okolnostima. Brojna su se istra iva nja bavila socijalnim aspektima pu enja i nedvojbeno je utvrðeno da su izgledi za pr estanak pu enja manji ako je osoba poèela pu ki rano u mladosti. Isto bi se moglo reæi za mnoge druge opojne tvari. Tijekom posljednjih godina konzumacija kanabisa toliko se pro irila da n< ke dr ave eksperimentiraju s »dekriminalizacijom«. poput putova kojima se prenose neurotransmiteri dopamin i si rotonin. poremeæajem pozornosti s hiperaktivno æu ili shizofrenijom. mijenjaju percepciju i osjete. ukljuèujuæi ka nabis i kokain. Tiskovne kampanje tvrd kako pu enje marihuane nije nimalo tetnije od opijanja. a zimi nas mo e ugrijati. ne izaziv a gubitak inhibicije ili poveæanje agresivnost U odreðenim. nje tetno . Va nom se doima èinjenica da s navika pu enja gotovo uvijek stjeèe prije odrasle do bi. Na uèinak droge èesto utjeèe osno no raspolo enje osobe ili nj ezina sklonost depresiji ili anksioznosti. Dakle.tijekom bor ba i napada mo e nas uèiniti hrabrijima i odva nijima. jer im se nikotin (u obliku otopine) mo e ubrizgati u odreðene dijelove mozga povezane s pamæenjem. znog dru tvenog podrijetla uzima psihoaktivne droge. razumnih èeonih re njeva.usporavaju psih ièke procesi poveæaju opu tenost. èesto stv. konzumacija opojnih sredstava mogla bi djelovati poput sv ojevrsnog »dru tvenog ljepila«. rijeè je o mje avini stimulirajuæih i smirujuæih d elovanja. Svaki obièaj koji sjedinjuj e ljude i èuva to jedinstvo koristan je za opstanak. 149 Robert VVinston: LJUDSKI UM Kako djeluju opojna sredstva? Krajnje pojednostavljeno. tjelesna mas te broj prija njih konzumacija. Pu aèi su veæinom mlaðe dob niskih prihoda i nerijetko lo ije obrazo ani. i pobi ðuju druga. Pijenje u dru tvu veæi je u itak . poput kokaina i amfi tamina. stoga æu se ogranièiti na p et tv. a time i na pona anje i percepciju. imaju obrnuto djelovanje . rabe u dru tvenu svrhu . Mnoga va na istra ivanja provedena su na glodavcima. Uèinci nikotina u mozgu vrlo su slo eni. Postoje brojne potvrde da su takori nakon takvih infuzija bolje pamtili put k roz labirint. alke h ol. potièu osjeæaje euforije. èini se. Svakog vikenda mlade r. p oput alkohola i lijekova za nesanicu. dobrobiti i dru eljubi vosti. mo da i mlaðu od dvanaest godina. Pu en je cigareta jedan je od glavnih zdravstvenih rizika u SAD-t gdje pu i oko èetvrtine odraslog stanovni tva.nesumnjivo smo tada nas mijaniji i opu teniji. pa èak i daje m. mo da ovisnièke osobnosti. Pobolj ava neke vidove kognicije. Depresanti. Opojna sredstva imaju dru tvenu svrhu. Usto. èesto publiciranim sluèajevi ma. pot . poput amigdale i hipokampu sa. Nikotin Nikotin je jedna od najzagonetnijih droga. ecstasy i LSD. primjerici ne podnose dobro alkohol. Èesto se smatra kako »nisu ozbiljne«: nikotin. poput pejotla i svete »trave« koj u pu e rastafarijan-ci. raju osjeæaj energiènosti i ubrzanog toka misli. Konzumacija droga obièno ima trojak uèinak na mo dane kemijsi procese.

dok tupo gledate u èa u otopljenog antacida. mo danom sustavu nagrada. mogu imati terapijske implikacije. Izmeðu pu aèa i nepu aèa nije. n drukèije se naèine pona a s razliè tim neurotransmiterima. jer mozak p roizvodi vlastiti morfij u obliku endorfina spojeva koji se otpu taju kao odgovor na bol. Mo e se doima neobièno to razmjerno blagi uèinc i pu enja . Dakle. dobiva ktro okove. po navijamo ona pona anja koja nam nude zadovoljstvo. Svaki od tih receptora razlièito utjeèe na rad mozga. primjerice . a u veæoj s vrlo uvjerljivim moæima sugestije. Genski utjeca ji na djelovanje pu enja mogu imati va ni ulogu u rje avanju slo enih pitanja koje ta ovisnost nameæe. ma koliko se od luèno kleli. alkoho mo e poremetiti gotovo sve mo dane funkcije. no pu enje. Drugim rijeèima. èak i p epeljara. Dio uèinaka alkohola mogao bi u manjoj mjeri biti povezan s kemijskim utje èajem na mozak. Mu karci »na nikotinu« bolje su podnosili bol. Psiholozi su te I 152 Èuvstveni um stirali osobe koje su dobivale dozu alkohola i one koje su vjerovale daje dobiva ju. ima smirujuæe djelovanje. neovisno o tome jesu li uzimale kontracepcijsku pilulu. veæa buc nost i opu tenost.vrdila su da bolje pamte i br e reagiraju nakon to su na ko i nosili mali nikotinski flaster. Jamnera s Odjela za psihologiju i socijalno pona anje pri Kalifornijskom sveuèili tu usporeðival a je mu karce i ene.mogu biti pe rcipirani kao toliko sna na nagn da zbog koje su mnogu pu aèi u tolikoj mjeri »navuèeni« na nikotin. ono to psiholozi nazivaju »samopotkr epljujuæi uèinak«. Dobro je poznato i da nikotin u znatnoj mjeri djeluje na raspolo enje. zajedno s onima na ivotinjama koja nam poma u da evaluir amo temeljne mehanizme.poput onih unutar membrane ivèane stanice. upaljaè. da vi e nikad neæet« okusiti ni kap. Pitanje je kon-trov ezno i razlièita su istra ivanja dala proturjeène rezultate. jer razlièit e vrste pokazuju razlièite stupnjeve olak anja bolova.ne to bolja kognicija. Ovisnici o nikotinu aktivnost u tim podruèjim pokazuj u kad im se javi elja za cigaretom te kad im se poka e kutija cigaret. Takva istra ivanja. Alkohol Izmeðu ostalog. Taj je uzorak podruène mo dane aktivnosti vrlo slièa onome koji se javlja ko d drugih tvari koje izazivaju ovisnost. razlog za to su istra ivanja ovisnosti opæenito toliko v a na. no kod ena vidljiva uèinka nije bilo. dakako. pa njegovo poèetno djelovanje do ivljavamo ugodnim Ta aktivnost unutar na eg sustava nagrada takoðer obja njava za to alkohol im. a katkad neutralnu tvar. nevjerojatno je te ko. Ne treba ni spominjati da dobrovoljci nisu znali je li njihov flaster sadr avao nikotin. znanost pokazuje da æe vam za to trebati mnogo snage. brzina rada srca ili krvni tlak nisu se poveæali kao nepu aèi cama. naime. no zapravo su pile èisti tonik. nekim kompulzivnim repetitivnim pona anjima te naèi151 nom percepcije nekih osjeta. no istra ivaèi su to uzeli u obzir i zakljuèili da su utvrðeni uè nci izravno uzrokovani djelovanjem nikotina. S alkoholon je drukèija prièa. Ona imaju va nu ulogu u motorièkoj koordi naciji i budnosti. Pu aèi i nepu aèi. Istra ivaèka skupina dr. Dio tih istra ivaèa ispitivao je i vezu stresa i nikotina. Te receptore. Jedna cigareta ubrzava rad srca. Ustanovili su da samo vjerovanje da pijete mo e . trideset mu karaca i èetrdeset èetiri ene. meðutim. Upravo j to. Postoji li razlika izmeðu mu karaca i ena. mo da zato to istra ivaèi nis vijek u obzir uzimali spol ispitanika. to znaèi da ih privlaèe elek trièno pozitivna mo dana po druèja . a njegove su molekule elektriène negativno nabijene. Studije na ivotinjama zbunjuju. Tijekom pokusa dobrovoljci su nosili flaster koji je katkad sadr avao ni kotin. alkohol sna no utjeèe na podruèja mo danog debla koja nazi vamo locus coer uleus i rafe jezgre. pal stvaraju razlièiti geni. Zanimljivo je da nikotin takoðer smanjuje osjetljivost na bol. to su. Èini se da postoje brojni (najmanje dvanaest) recep tori u ivo tinjskim i ljudskim ivèanim stanicama na koje se taj sna ni duhar ski spoj mo e vezati. ponajprije kod pu aèa duhana. bilo nikakve primjetne razlike. dokuèiti toène mehanizme djek van ja nikotina u mozgu. Nikotin i pu enje cigareta znatno utjeèu na mo dana podruèja povezana s razinom budnosti . Nema posebnih recep tora. Prema tom e. Tvari poput morfija ve u se na poseb ne mo dane receptore. Alkohol takoðer izaziva oslobaðanje dopamina u nucleusu accumbensu. nimalo iznenaðujuæe. Premd iznimno va no. koju bi s e moglo pripisati hormonima? Pu aèicama pod stresom. stres ili tjelesni napor. dvije funkcije koje najvi e oslabi nakon popijenog piæa (ili ne koliko njih).

dobiva se izravno iz glavic a. Opijumje »prirodan« . lule.. Kr.cigaretni papir. Iz toga mo mo stvoriti opæenitu sliku kako ta droga mo e utjecati na razlièite fu nkcij Primjerice. u z ugoc koju droga izaziva. malom mozgu. crijevnih tegoba i. Navodi se daje rabljen u medicinske svrhe. Alkohol takoðer ima medicinsl povijest. muskarin i atropin. Na iroko dostupne sitnice za njegovu konzumaciju . izmeðu est i jed naest posto rtava kobni h nesreæa u krvi ima THC. mo d a kao terapiju za bolove. Najjaèi je THC. jedna od uloga hipotalamusa je regulacija apetita . tetrahidrokanabini Istra ivanja provede na 1980-ih i 1990-ih pokazala su da su cijelim mozgo rasporeðeni posebni receptori za THC. takori ko maje THC davan tijekom osam mjeseci imali s u gubitak hipokampalnih st nica jednak onome koji bismo normalno oèekivali kod dvo struko starijih l kora. no »prir odno« ne znaèi »sigurno« ili »bezopasno«. slikara i si. kanabis oslablju motor ièke funkcije.. njegova je upor aba uglavnom bila ogranièena na malu. u Bri taniji èesto propisivan zbog svojih ljekovitih svojstava. u obliku tableta bili su djelotvorniji. Lijeènici prestali davati tinkturu kanabisa protiv b olova zato stoje pri oralnoj primje imala vrlo promjenjivu apsorpciju i to nije b ilo standardiziranih pripravak ekstrakta te biljke. konzumira gotovo j ednako èesto poput alkohola. koje obavljaju mali mozak i bazalni gangliji. pisci popu t Baudelairea i èlanovi njegova zloglasnog kluba Club des Hachichins (nazvanog po ha i inima. poput seksualnog uzbuðenja ili a gresivnosti. Kanabis se èesto prikazuje kao »prirodna« i sigurna alternativa drugim drogama. Sjeæam se svojeg iznenaðenja kad sam 1963. hipijevske rajeve. Kanabis sadr i vi e od èetiri stotine kemijskih spojeva. kratka etnja londonskom tr nicom Camden svjedoèi o drukèijem stanju. od kojih se za ezd set smatra da izravno djeluju na mozak. Kanabinoidi potièu oslobaðanje dopamina i to se djelovanje. Cak i prekomjerno pijenje vode iz najèi æeg planinskog izvora nosi opasnost . ponajprije meðu dijelom mlaðe populacije. Usto.. limenke za pohr anu i modne stvarèice s prepoznatljivim nazubljenim listom Cannabis sative.pokazu ju u kolikoj je mjeri uzimanje te droge postala »normalna« aktivnost. te na mornare u velikim lukama. do av i odrp an. vidio koliko se konzumira u Afganistanu. recimo. No jo nam nije posve jasno kako THC djelovanjem u mozgu stvara mnoj ugodne uèinke k anabisa. profinjenu elitu glazbenika. Indiju i Daleki istok. Do 1960-ih.biti dovoljno da stvori mnoge simptome pijanosti. Iskapanja grobova u zapadnoj Europi i na Bliskom istoku pokazuju da su d revni narodi vjerojatno posipali sjemenke indijske konoplje na u areno kamenje. bazalnim ganglijima i hipotalamusu. Kanabinoidni receptori najbrojniji u hipokampusu.u ekstremnom bi sluèaju izaz valo smrt. Ol èavali smo ga dr ati na o djelu Londonske bolnice dok sam ondje bio specija zant i vrlo je dobro razbuðivao lijeènike nakon te ke noæne smjene. lijekovi protiv bolova .ku-kuta. primjerice Maroko. konzumacija kanabisa znatno oslabljuje. kodeina. THC tim podruèjima smanjuje uèestalost okidanja ivèanih sta nica. Sve to unesemo u organizam ima neki uèinak. Kanabin idni receptori prisu . koji anesteziolozi rabe kako bi razbu d pacijente nakon anestezije. Kanabis U Britaniji se kanabis. obrastao i smrdljiv u Kabul. neke vrlo jaki otrovi. Prema pod cima amerièko g Nacionalnog instituta za zloporabu droga. Ne bi nas trebala zavesti pomisao da »pri rodno« uvijek znaèi »dobro«. Kokain se dobiva od listova grma. poput osjetljivije percepcije i opu tenosti. poput aspirina. U mnogo novije doba. a mo da u obredne svrhe. t akoðer se proizvode izravno iz biljaka . Pamæenje.konzumer k anabisa vrlo èesto izjavljuju da osjeæaju jaku glad. u kojem velil ulogu ima hipokampus. paracetamol. Mnoge druge tvari. za lijeèenje reumatizma. 2003. pr. rastres enosti. U devetnaestom i poèetkom dvadesetog stoljeæa alkohol je. obièno obliku konjaka. mo e blokirati lijekovima koji blokiraju opijate sliènog dj lovanja. odnosno asasinima: profesionalnim ubojicama na plaæi arapskog sultana) koz umirali su smolu ka153 Robert VVinston: LJUDSKI UM nabisa i prièali o natprirodnim do ivljajima. Uzgr ed. sve su one u ovome ili onome dru tvu (uz velike opasnosti po konzumente) rablj ene zbog svojih psihoaktivnih svojstava. Nadalje. No dan as. bizarno. Poèeci konzumacije kanabisa u obliku marihuane ili ha i a se u davno u povijest. kad su osobe poput mene poèele putovati u t zv. Jedan takav lijek je nalokson. Najrani ji su spomeni naðeni u kineskim tekstovima iz 2737.

Drogu je prva patentirala njemaèka farmaceutska tvrtka Merck 1913. mislim. te koæa s vidom i tremora. vladin je ministar u potpunosti odbacio zakl juèke povjerenstva. Povjerenstvo je izrazilo puno suosjeæanje s njihovim st anjem i vladi preporuèilo urno pokretanje klinièkih ispitivanja kanabinoida . jedan parlamentarni èinovnik. Za sam o est mjeseci od objavljivanja izvje æa. podruèje u bazalnim ganglijin odgovorno za nastanak voljnih postupaka. ali ne u vijek ugodne.. npr. jer legalno nije bi o dostupan. Godine 1998.aèi kanabisa. list Observer objavio je kako je do . Drugi pak imaju vidne i slu ne halucinacije.osim a lkohola i cigareta. zadivljujuæi osamdesetogodi njak. nekolil je eksperi mentalnih terapeuta dobilo dozvolu da ga testira u psihoterapijski tretmanima. oèito eleæi da damo ne odveæ kontrover an odgovor. nu na dekriminalizacija. pa ne bi trebalo biti nikakvo iz nenaðenje ako postoje i nesretni pu. neposredno uoèi konferencije. briljantan akademik s mog sveuèili ta i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1967. nagnuo se p rema meni i apnuo: »Nikad nisam probao kanabis. Jedino mo emo r eæi kako se èini da su neki ljudi predisponirani za odreðeni uèinak.« I zatim prilièno èeznutljivo dodao: »Kaka je?« 155 Robert Winston: LJUDSKI UM Ecstasv Od kraja 1980-ih meðu poklonicima odreðenih vrsta plesne glazbe omiljei je postala s intetièka droga pod nazivom metilendioksimetamfetamin ili ski æeno MDMA.. ponajprije oni s bolestima ivèanog sustava. brzo je stekla upo te u mladenaèkoj kulturi. koji je inaèe sjajno organizirao rad povjerenstva. no lij je iz nama nepoznatih razloga ostao zaboravljen. Na kraju rada povjerenstva zbila se ijedna duhovita anegdota. do policijskog izvje æa u kojem se navo di kako se u Velikoj Britaniji svakog kenda konzumira dva milijuna tableta. postanu paran 154 Èuvstveni um idni i osjeæaju se progonjeno. Lord Porter.42 Tema je do la na red jer su mnogi pac ijenti. osobito ako su u pr o losti imali neku psihièku bolest. istaknuo da æe novinari zacijelo svakog o d nas u povjerenstvu pitati jesmo li probali kanabis. i. Svako parlamentarn o povjerenstvo prigodom objavljivanja novog izvje æa sazove tiskovnu konferenciju. Time su riskirali tu bu i zatvorsku kaznu. mehanièka odluka rezult atje negativnog stava prema svakom obliku konzumacije droga u na em dru tvu . organizirani k minal preuzeo je njezinu masov nu proizvodnju i distribuciju. no i kad je ni je prodavala. muènine. to mo e biti posljedica s metnja u tom podruèju. a pr izvodna im cijena iznosi kunu do dvije. N o tijekom 1980-ih naèina pripreme lijeka domogli su se ileg. koji su. Smatra se daje Merck htio razviti supresant apetita. Kak o je droga bivala sve popularnija. jedno je parlamentarno povjerenstvo britanskoga Gornjeg doma razmat ralo primjenu kanabisa u medicinske svrhe. To znaèi da se u sinapsama zad ava poveæana kolièina s . Kad za koga ka emo da »nije veseo pijanac«. pa bi bilo kakva smetnja u nc malnim kemijskim procesi ma u njoj izazvala promjene u procesima mi ljenj Kanabis bi mogao djelovati i na c rnu jezgru. mislimo da na njega alkohol djeluje ponajprije negativno. Neki osjete stvarnu tjeskobu. Mnogi konzumenti navode osjeæ je letargije i bezvoljnosti. Izmeðu 1977.jer bi za uporabu droge u medicinske svrhe bila. Sijeèn ja 2002. uzim ali kanabis kako bi ubla ili simptome poput bolova. > tu valja napomenuti kako droga ne utjeèe na svakoga jednako . ili eks ili bombon. multi-plom sklerozom. Popularno z vana ecstasj. iznio Europski centar za praæenje droga. sami uzgajali. odgovorni za daleko vi e smrti i bolesti od b ilo kojeg okolinskog èimbenika. Vrlo nam je taktièno sugerir ao da bismo trebali razmisliti to æemo odgovoriti. Dok sam sjedio ondje razmi l jajuæi to bih mogao priznati. Amerièki k mièar Lenny Bruce rekao je daje izbjegavao kanabis jer gaje èinio iznimr razdra ljivim i hiperaktivnim. naravno. pogrije io. Takva predvidljiva. dakako. i 1985. Glavno djelovanje cato^jaumozgu vezanje je na serotoninske receptore. Neke procjei govore da veæina tableta koja doðe u Bri taniju i koje se danas prodaju po cij ni od dvadesetak do stotinjak kuna potjeèe i z nizozemskih laboratorija. sprjeèava re apsorpciju tog neurotransmitera. To j e dvostruko vi e od podatka koji 1999. ni amerièki kemièari.tni su unutar mo dane kore. Jo nije potpuno jasno zboga èega je uèinak toliko razlièit. Priznajem da sam bio jedan od »njihovih gospodstava« koji su u davnoj pr o losti imali nekih manjih iskustava s uèincima te droge. T om je prilikom. posebice ako su ga.

Te ko krvarenje nakon poroda da . Visoke zarade u cijeloj prièi znaèe da postoji velika opasnost nesavjesnog pon a anja raspaèivaèa. psihièkih stanja razmjer no sliènih onima koja p sti u mistici i u ivatelji odreðenih droga. pak. op. kao i veæu energiènost. gljivice ko raste na ra i. moj biv i ef te briljantan kirurg i potpun.). Ustanovio je da èak svaki peti nov i konzument do ivi odreðen gubitak pamæenja. Tvrdil i su takoðer da. u mnogih konzumenata izaziva z dovoljstvo i ele ga pon ovno uzeti. Takve su epizode 157 Robert VVinston: LJUDSKI UM vjerojatno bile izazvane konzumiranjem tvari pod imenom ergot. ne tjera konzumente u kriminal radi financiranja navike. a sebe i okoli svijet percipiraju kao lijepo ureðen uzorak meðusobno povezanih pojava. Premda su izgled i za pojavu psihijatrijskog poremeæaja i u opæoj populaciji visoki. simptome primijeæene kod konzumenata. Dr. Istra ivanje britan kog Nacionalnog centra za ovisnost ustanovilo je kako je vjerojatno da æe svaki èetv rti redoviti konzument razviti ozbiljan psihijatrijski poremeæaj. ecstasj nipo to nije sigurna d roga.« Visoke razine dopamina op a ene su kod osoba koje pate c manije i psihotiènih deluzija.vide stvarnost onakvu »kakva ona doista jest«. Bilo je poziva za izdvajanjem ecstasjja iz skupine te kih droga (va eæi hrvatski kazne ni zakon ne poznaje razliku izmeðu lakih i te kih droga. to izaziva poti tenost i nesanicu. na temelju èega 1930-ih proizveo ergo metrin. On je zaslu an za sintezu aktivne tvari u ergotu.43 Utvrdili su da su promjene na ser otoninskim neuronima trajale do sedam godina nakon prestanka uzimanja ecstasjja te da su o teæene ivèane stanice nakon oporavka èesto bile abnormalne. George Hatzid imitriou i njegove kolege s Nacionalnog instituta za psihièko zdravlje u Bethesdi proveli su neka va na istra ivanja na majmunima. Andy Parrott sa Sveuèili ta East London ispitivao je kratkoroène i du goroène uèinke ecstasjja na mo dane kemijske procese. izaziva kratkoroèno pozitivno ra polo enje i srdaènost. p. djelovanje povi ei razine serotonina na hipotalamus i mo dano deblo uzrokuje gubitak apetit. dovesti do mo dani smetnja i te koæa s krvnim optokom. LSD Drvene rezbarije iz srednjeg vijeka prikazuju fenomen poznat kao »oganj sv. a bolnijima ih je uèinila èinjenica da su umrli veæinom bile mlade osobe na pragu zrele dobi. Antuna« u kojem cijela naselja obuzme svojevrsna kolektivna mo dana groznica. Kao tvar koju proizvode pojedinci koji mo da ne posjeduju ni ud benik iz kemije. Za mene najuvjerljiviji dokazi protiv svrstavanja ecstasjja meðu lak e droge potjeèu i z neuroznanosti. U usporedbi s procjenom broja redovnih konzumenata. do 2001. Uzimanje bilo koje tvari nepoznata podrijetla nosi oèite opasnosti . Jesu li sve te smrti bile izravna posljedica ecstasyja i dalje je ot voreno pitanje.erotonina. smrtnost povezana ecstasjjem razmjerno je niska. izmeðu ostalog. Drugo. jeftinijih opojnih spojeva. uzrokuje su avanje krvnih ila. Policija redovito plijeni tablete za koje se poslije ispostavi da su lijekovi za pseæe crijevne parazite. Prvo. O spu tanju ecstasjja u skupi nu lak ih droga uopæe ne bi smjelo biti govora dok se ne sazna vi e o njegovim tetnim n uspojavama. za razliku od kokaina ili heroina. skroma akademik. Redovita uporaba remeti mo danu sposobnost trajne proizvodnje serotonina. o tim se smrtima mnogo govorilo u medi Èuvstveni um ma. tablete za oksigenaciju akvarija ili table te s visokim razinama drugih. Taj lijek kontrahira maternicu i njezine krvne 2 le toliko uèinkovito i po uzdano daje spasio milijune ivota diljem svijeta. Osim toga. Ecstasj takoðer poveæava koncentraciju i zaustavlja reapsorpciju dopamin To obja njava jo dva njegova uèinka. a time i smanjenje m kazna za posjedovanje i preprodaju. Posve opravdano. Britanska je policija. izvijestila samo est rtava. Jedna od najdivnijih osoba koju sam imao prilike upoznati bio je profesor Chassa r Moir s Oksforda. pa ljudi ple u na ulicama dok se ne sru e od iscrpljenosti. najpozitivnije iskustvo mog ivot ivot mije bolji. n ego raspola u nekim nepouzdanim podacima s Interneta. a to. mi iæne grèeve.kao stoje sluèaj s alkoholom. do ivljaj koji iskuse katkad im izazo1 pretjeran osjeæaj svrhovit osti i va nosti. taje brojka ipak vi a od populacijskog prosjeka (svaki peti Britanac). Konzumenti opisuju o sjeæaje goto\ religijske snage . Zagovornici promjene tvrdili su da nema do kazane povezanosti izmeðu ecstasjja i nasilja . to mo. Da citiram mladog konzumenta ecst syjau Observerovu èlanku: »To je na jbolje. recimo. Ergot.

pa se vi e nisu do ivljavali odvojeni od vanjskog svijeta.siæu ne su u odnosu na ono to su uzeli Hoffmann i Leary. u zraku se osjeæala sloboda. pa se moram osloniti na opi se osoba koji jesu. Vizualna i prostorna izoblièenja su najèe æa. dietilamid lizergii ske kiseline. Learvja se iskustvo toliko dojmilo daje naruèio jo sto grama. U 1 960-ima britanska je televizija poku ala doèarati tripna acidu u emisiji s dvojicom uljudnih voditelja u sivim odijelima. dana nje uobièajene uliène doze LSD-a . Preko Beresfoi da droge se domogao predavaè na Harvardskom sveuèili tu Timothv Lear koji je u tom dobu prouèavao uèinke halucinogenih gljiva. èak i strava. èini se. Èetrdeset minuta poslije Hoffmann je osjetio vrtoglavicu. uèinci droge mogu biti veoma sna ni èak i u tako malim dozama. Poku avajuæi izdvojiti druge njegoi sastojke. Jedna je vicarska farmaceutsl tvrtka potkraj 1930-ih poèela s ist ra ivanjima moguæih terapijskih uèinaka e gota. S drug .. drugo mjesto. pravim primjerima BBC-jeve kole. primjerice da nemaju masu ili da su priljubljen i o tlo. LSD s naveliko uzimali poklonici hipijevske kulture. pak. èak i kad se pomièu. neg zlobna. Konzumenti takoðe r opisuju nagle i neobja njive promjene raspolo enja . kemièar Albert Hoffmann nehotice je malu kolièinu p rolio po ko Njegov opis onoga stoje uslijedilo u ao je u legendu. naravno. potaknut Hoffmannovom prièom. »Pozn ti predmeti i komadi namje taja poprimali u groteskne. Sv. vi e nije bila gða R. U jednoj fazi planiranja tele vizijske serije Ljudsko tijelo netko je predlo io da bih mo da ja rado proveo taj po kus.izmeðu osamdeset i sto mikrograma . juæe prièe o opsjedanju t e ko je povjerovati daje ta droga. Mnogi su svoja iskustva izjedna 158 Èuvstveni um èavali s mistiènim stanjima kakva opisuju istoèni filozofi i religijske osobe. misleæi da ne djeluje. Obuzeo me demon. Ergot je zatim postao sastojak nekih o d prvih uèinkovitih lijekova za m grenu.« Imam samo svoj mozak da protumaèim svoj mozak. Nisam probao LSD. i ku ao je s kock com eæera. uopæe mogla pos tati popularna. Konzumenti LSD-a navode niz psihièkih fenomena. Stvari mogu biti neproporcionalne . a èiji opisi mogu. umnogome nalik psihièkim stanjima o kojima su mistici pisali stoljeæima. doblja suzdr avanja i sljedovanja.osjeæaji velike sreæe pr te bez oèit razloga. T jekom 1960-ih. voditelj je kruto opisivao izoblièenja prostora i vremena. a zapadno je d ru tvo izlazilo iz poslijeratnog ra. To je. Na vrhuncu djelovanja konzumenti mogu osjetiti niz neobiènih senzacija.prijatelj je proveo veèer sjedeæi u naslonjaèu i smijuæi se svojim golemim dlanovima. Kriminal povezan s drogam bio je mnogo manje ra iren. kupi je odreðenu kolièinu d oge od vicarske farmaceutske tvrtke. Djelovanje je spor o. Mladi su ima li ne to vi e novca i vremena. Emisijaje bila iznimno zabavna zbog svojeg ozbiljnog i vrlo istinitog pristupa temi. temu koja se neprestano ponavlja u ovoj knjizi. podmukla vje tica pod arenom krinkom. Svoja iskustva mogu prenijeti sam o rabeæi pojmove iz svojeg iskustva. predmeti kao da imaju auru. . prenijeti samo njihov do ivljaj. odluèe uzeti jo .«44 Nakon ove zabrinjav. paje Ho fmann do dolaska kuæi veæ p oèeo pro ivljavati zastra ujuæe senzacije. u mnogim krajevima dobu neogranièena optimizma. Jedno j e vrijeme èak pokusno rabljen u psihijatrijskim bolnicama kao lijek za depresiju i shizofreniju. u drugo vrijeme. Na put su po l i biciklima jer su vladale ratne nesta ice goriva.. Svejedno. Augustin prilièno ju je lijepo sroèio zapisav i: »Ne mogu pojmiti sve to jesa m. prijeteæe oblike.nas je rijetkost. Katkad su zaleðen i u prostoru. Dok j e droga sve jaèe djelovala na njega. Si sjeda [koja je Hoffmannu donijela malo mlijeka]. ili ostavljaju trag kad se pomièu. Toliko se zabrinuo daje zamolio jednog od laboranata da ga odveæ kuæi. Sad kao na zid nailazim na poznatu te koæu. Neki su konzumenti. Istra ivaè-kemièarjohn Beresford. Odvede sam na drugi sv ijet. izoblièenja vida paralizu. Odluèili smo naposljetku da bi to moglo izgledati neodgovorno. do ivjeli ne to to bismo mogli nazvati stapanj em sebe i drugih. O do ivljajima pod LSD-om postoji brojna literatura. a katkad ih zamijene zle slutnje. »Svaki poku aj da prekinem raspadanje vanjskog sviji ta i r astapanje svojeg ega doimao se uzaludan. tuga. gotovo kao da èita neku ozbiljnu vijest. to mo e biti opasno jer ljudi.« Hoffman ka e ako je j< zovitiji od izoblièene percepcije vanjskog svijeta bio osjeæaj radikalne p romji ne u njemu samome. od kojih su poneki jo u uporabi. Zvuèi poput najgore noæne mori No 1960-ih lijek nije bio stigmatizir an kao danas. Istina. poput Vrata percepcije Aldous a Huxleyja. vrhunac dosti e otprilike èetiri do pet sati nakon uzimanja.

a na e mo gove prisiljava da te informacije tumaèe kao u snovima. Uvrije enoje mi ljenje kako kokain. no konzumenti izjavljuju da i o njima razvijaj jednaku ovisnost. postaju pretjerano osjetljivi. i droge poput he roina i alkohola smatra se da izazivaju vrlo sna nu ovisnost. Kad se upustimo u bilo koji oblik ugodnog pona anja. jer je rijeè o mo danom podruèju povezanom s buðenjem i sp vanjem (vidi gore). opæenito se osjeæajuæi tek »èudn o«. Zahvaljujuæi siæu nim okolinskim znakovima. Tu spadaj kanabis i ecstasj. Pijenje alkohola ne rijetko smatramo razmjerno beznaèajnim. osobito zateknu li se u istoj okolini. ako na a tijela ne stvaraju potrebu za odreðenom tv. Damo li tak1 droge t akorima. heroina i morfija. Doista. Rijeè je o kudikamo najzloporabljivano . mo neuronski put izmeðu nagradnih sredi ta i sjeæanja na to iskustvo. pop ut ubrzanog rada srca i povi enog krvnog tlaka. Opæenito govoreæi. gotovo sve psihoaktivne droge koje mijenjaju percepciju ne samo d a imaju trenutaène tetne nuspojave. nakon to se oslobode ovisnosti. kad sanjamo neke od najèudesr jih i naj ivopisnijih snova.e strane. èini se kako se tolerancija na nj> g a razvija vrlo brzo. I najmanji ih podra aj 1 ko prenerazi. Kad su ih odvojili o d njih. Kad su u jec 160 Èuvstveni um noj studiji biv im ovisnicima o kokainu prikazana pomagala za konzumaciju. Epidemiolog Lee Robins 1971. dakle. u prisutnoj halucinoge nih droga poput LSD-a poèinje raditi u petoj brzini. a pripitost pomalo komiènom. 1 je zanimljivo. i kanabis nemaju takva svojs tva. primjerice opijuma. mnoge osobe uzmu LSD i uglavnom ostanu sjediti. Dakle. Crack. pa konzumenti moraju prièekati nekoliko tjedana do idi æe doze e le li sa sliènom kolièinom do ivjeti isto djelovanje. Razlog ne popravljive tete djelomice mo e biti to stalno jaèanje ne-uronskih veza trajno mijenja funkcioniranje uma. S druge strane. dolazi do ga enja neuronske aktivnosti u rafa jezgrama. Ostavimo sad po strani izgubljene radne dane zbog alkohola. Locus coeruleus. Alkohol mo emo smatrati tipiènim primjerom. Znamo tak oðer da æe takori sami sel davati svaku tvar koja jednako djeluje na njihov nucleus a ccumbens. Primjerice. rafe jezgre pokazuju sliènu neaktivnost. na osobito je zlu glasu zbog izazivanj sna ne udnje. Mogli bismo . Malo se zna o uèincima LSD-a na kemijske procese u mozgu. halucinogena dro159 Robert Winston: LJUDSKI UM ga iz èarobne gljive. stvar. Drogaje kemijskom strukt urom slièna serotoninu. podruèje mo danog debla pokraj rafa jezgara. prizori zrcala i srebrne folije. Tijekom R EM spavanja. Njih 225 izvijestilo je o simptomim a svojstvenima ovisnosti o tim drogama. ecsta. N uspiju li dugotraj ni konzumenti doæi do doze eljene droge. Stupnjevi ovisnosti Smatra se da LSD ne izaziva ovisnost. toliki vraæaju dr ogama. Lako je. Robins je na istim vojnicima proveo kont rolno istra ivanje po njihovu povratku u SAD i utvrdio da se 95 posto prija njih ovi snika prestalo drogirati. medu njih mo e biti toliko jaka da ovisnici o heroinu i kokainu katkad na vod da sna no ude za drogom veæ samo ako se naðu u okolini sliènoj onoj u koje su se drog irali. LS vjerojatno uvodi mozak u stanje budnog sanj anja. stoga. tim su vojnicima svi znakovi ili okidaèi zbo g kojih su se htjeli domoæi droge bili povezani s Vijetnamom. duboko u na osobni sustav nagrada. Prema tome. toènije na va nu ulogu d( pamina u podruèjima poput nuc leusa accumbensa i snagu uvjetovanja. do ivljavaju tjeli sne siptome ustezanja (ap stinencije). skanovi mozga otkrili su aktivnost u prefrontalnoj kori i prednjem dijelu cin-gularne v ijuge. Veza i. tj. razumjeti za to se. ula. Polovica su bili èesti konzumenti opojnih d roga. mogu izazvati fiziolo ke promjene povezan s ustezanjem. nalikuje neurotransmiteru noradrenalinu. obl ik kokaina. potreba za drogama je nestala. prouèav ao je 898 amerièkih vojnika u Vijetnamu. nego mogu izazvati trajne posljedice. Kad takorin podra imo to podruèje. ri? Odgovor na s vraæa na mo dani sustav nagrada. Kako je to moguæe. ba kao to meskalin. Kokai izravno uzrokuje poveæanje razine dopa mina u nucleusu accumbensu. èajnih lica i igala i èak ulica g dje je droga kupovana. njihovi su ih mozgovi poticali da podu tra iti drogu. ustvrditi kako LSD ima dvojako djelovanje èini nas iznimno usredotoèenima n a osjetne podra aje iz okoline. podruèjima povezanima s motivacijom.

kohola sna no utjeèe na razvoj djeteta u maternici. naposljetku. Harlovv dao iskopati lubanju.45 Nakon to su fotogra firali lubanju izvana i iznutra te pomno izmjerili. dobr o dokumentirane posljedice su i d mencija izazvana gubitkom kortikalnih neurona. s< cijalnu kogniciju i pona anje. Vi e od petnaest posto Britanaca koji zatra e pomoæ u hitnim slu bama ili na traumatolo kim bolnièkim odjelima imaju ozljede povezane s alkoholom. Istra ivanja na majmunima. Alkoholna koma nije zanemariv prob lem . 162 Èuvstveni um zine serotonina. Otkad je godinama po nj govoj smrti dr. stupor (stanje k ad je osobu gotovo nemoguæe probuditi) te komu. Njihov i su rezultati jasno pokazali daj kritièno o teæenje nastalo u ventromedijalnom podruèju prefrontalne kor To je podruèje koje u najmanju ruku djelomice nadzire obradu èuvst ava. Isprva se doima poput stimulanta. Posljedice alkohola mogu biti jedn al ozbiljne kao ponavljane ozljede u boksu ili.s iznimkom trenutka dotad neuobièajene nepa nje. Izuzmemo li uèinke na druge va ne organe poput srca i jetre. Jasno je daje za to bilo nu no i podrobno znanje o ustroj suvremena mozga.). Kad osobe koje intenziv no 161 Robert VVinston: LJUDSKI UM piju nakon otprilike pet godina razviju ovisnost. valja spomenuti kako u mojem podruèju medicine zlouporaba. poput nekih od pacijenata nad kojima je obavl jena prefrontalna lobotomija.rezultira smræu u jednom od svakih dvadeset sluèajeva. na me. sposobnosti raèunanja i na e percepcije osol nog prost ora. nemoguænost koordinacije pokreta. No pokrajnja su podruèja. alkohol izaziva gubitak emocionalnog nadzora. Ustezanje takoðer izaziva n obuzdan tremo r udova. nasi lno pona anje. Premda nipo to nije potpun popis strahota. Pojedinosti nisu nimalo ugodne. Kako nije bilo nikakve infekcij to znaèi da ipk a nije probila tekuæinom ispunjene mo dane upljine. Phineas Gage du u nije izgubio vlastitom pogre kom . zajedno su sa suradnicima uspjeli rekonstruir ti sedam moguæih putanja ipke kroz mozak. delirij. Korisne podatke do bili su bri ljivim pregl dom otvora na lubanjskim kostima. ona se pomno èuva u Harvard Nedavno su Hannah i Antonio Dam asio objavili zanimljivu ponovnu procj nu Gageovih ozljeda. koja obraðuju drug vi dove kognicije.j drogi diljem svijeta i o drogi èiji su negativni uèinci vidljivi u zdravstvenim sl u bama gotovo svih zemalja. Premda u poèetku m o e izazvati osjeæaj sreæe i ugode. 163 esto poglavlje . izmeðu ostal og. dosljedno pokazuju da agresivn i i nekooperativni majmuni imaju niske r. a normalnosti glave i lica te rada mozga. Dulja konzumacija dovodi do propadanja mo danih tki\ ponajprije malog mozga zbo g pomora Purkinjeovih stanica. poput jezika. naravno. dvije s putanje odmah iskljuèili. p. Oko 25 posto mu karaca primljenih u bolnice kao hitni sluèajevi ondje su zbog zlopo rabe alkohola. noæne more i h lucinac ije postaju uobièajeni simptomi ustezanja. (U hrvatskim se bolnicama od bolesti izazvanih alkoholom godi nje lijeèi izmeðu pet i deset tisuæa ljudi. Izaziva. zatim do neishi njenosti uz slabljenje vida. posvetili i se prouèavanju tragova na lubanji. a zatim te mjere usporedili sa eljeznom ipkom. vratit æemo se nakratl jadnom Phi neasu Gageu i dati mu zavr nu rijeè. Godi nje u Engleskoj i Walesu zbog izravnih posljedica njegova djel ovanja umre vi e od pet tisuæa ljudi. Zanimljivo je i to o teæeno podruèj ima veliku gustoæu sero inskih receptora. gubi tak pamæenja i slabljenje intelekta. Naposljetku. zbunjenost. procesom eliminacije. pa nadzor pr ednje kore progresivno nestaje. Pomoæu trodimenzionalnog modeliranja mozga prikladne raèunalne obrade. znanstvenici su stv< rili potpunu sliku. muèninu. o teæenja ivaca te paraliz Naposljetku. pomraèenja. Tim iznimnim for enzièkim postupkom Damasijevi su uspji li pouzdano procijeniti putanju ipke. morala ostati neo teæena. op. a od posljedica konzumiranja alkohola u Hrvatskoj godi nje umre vi e od 2500 osoba. poput èinjenice daje Gageu poslije ozljede govor osta oèuvan ( to znaèi daje Br ocino podruèje bilo nedirnuto). te epileptièke napadaje koji ne reagiraju uvij< na antiepileptik e. Mo da. te ka ozljeda glave. Remeti djelovanje neurotransmitera GABA-e. Premda bismo poglavlje mogli okonèati i turobnije. no najveæim je dijelom depresan t sredi njeg ivèanog sustava. mjesta nedostajuæeg kutnj aka i malih k hotina na lijevoj strani lica. pomnom dedukcijom te znajuæi osnovr klinièke info rmacije. alkohol najveæe promjene izaziva u mozgu.

Fredei cus umje sto Fridericus. Najbolji primjer kojeg se mogu sjetiti razvoj je dlanova. U drugoi bizarnom pokusu. Mozakje iznimno plastièan organ. Nadahnuæe je na ao u H< rodotovoj prièi o egipatskom faraonu Psamtiku I. Podrobne prièe o Fridriku pisa je Salimbene Parm ski. Napisa je k njigu o pripitomljavanju sokola. svima nam je zasigurno poznat o kako raste punoglavac. Nezadovoljan tim r< zultatom. Iduæegje jutra obojicu dao rasp oriti pred svojim oèima. Kako bi bio posve siguran da æ njegovi ljudski zamorci biti potpuno izolira ni od ljudskog govora. Veæina se aktivnih podruèja kod novoroðenèadi odnosi na osnovne mehaniz- . car je dao zatvoriti dva osuðenika u hermetièki zatvo ren prostoriju. Prve godine Neke su mo dane funkcije prisutne pri roðenju. prva rijeè koju je jedn od djece izgovorilo bil a je »becos«. osobito u vrlo ranoj dobi. a nakon dvije godine dosti e osamdeset posto te ine o draslog mozga.) slovioje kao znanstvenik-amater. no zbog apoptoze veze u tkivu vrlo rano odumiru. a zatim jed nome naredio da poðe spavati. Takoðer. Fridrik je odluèio ponoviti pokus. Mozak se dijeli i umno ava ba kao to pod mikroskopom vidimo da to èine stanice. U iznimno ogranièenim uvj etima u kojima su rasla gubila su inteligenciju i sposobnost uèenja. Tijekom iduæih pet dana ta se eliptièna tvorba pro iri i spljo ti u oblik nalik kru nici s brazdom usjeèenom na vrhu. U mater nici dlanovi isprva nalikuju lopaticama.1250. Jako je volio provoditi pokuse. Kako bi to doznao. a iz stra njega leðna mo dina. Brazda zatim srasta. pa nastaje cijev unutar cijevi. nemilosrdan proces uklanjanja vi kova zvan apoptoza. Fridrik je jednom pr ilikom izabrao dva mu karca. oèekuji æi da æe vidjeti kako je mu karac koji je spavao probavio vi e hrane. nadajuæi se da æe uhvatiti trem ta k u kojem æe du e mu karaca napustiti njihova tijela i pobjeæi. Oèekiva je da æe djeca progovoriti hebrejski. jer su se svi Fridrikovi uposlenici bojali proturjeèiti c aru.neuralna ploèa. Prva tvorba nastaje oko es naestoga dana . koji je htio otkriti jesu li pr narod na svijetu bili Egipæani ili Frigijci. srednji i stra nji mozak. sa stra i rima koji im se nikad nisu obraæali. Najprije se prednji kraj neuralne cijevi razdvaja u tri dijela: pre dnji. Nakon sedam tjedana svaka se od tih tvorba ponovno dijeli. a na pravilnoj uporabi jezika ustrajao je ti li ko da je jednom nesretnom pisaru koji mu je pogre no napisao ime . No Fridrik II. Mozak u maternici Mozak se u maternici razvija naglo. Apoptoza. No ta dj( 164 Uèeni um ca nisu progovorila hebrejski. obilato ih nahrani svakojakim delicijama. no izgleda da mu se divio. Pozorno je promatrao sobu izvana. U drugome smo poglavlju ukratko objasnili za to su Fridrikova prèkanja bila osuðena na neuspjeh.Jei nogaje dana tako svoj dvor ispunio poznatim astrolozima i uèenjacima. . po njegovu mi ljen ju prvi jezik. ali jo nisu potpuno povezane. Istodobno se odvija temeljit. (1194. preci Grka. Ako se funkcije poput govora i jezika ne rabe. koji s obièno u kljuèivali sna an element okrutnosti. Otprilike od te toèke pa do roðenja dolazi do golemog p oveæanja mo dane mase. U maternici se mozak poèinje razvijati dva tjedna po zaèeæu. no t o je vjerojatn izmislio. talijanski franjevac koji je umro 1287.. Oèito mu je bil jasno kako je car neo buzdan. svake minute nastane do 250 tisuæa ivèanih stanic a. Prema njegovim zap sima. kako gubi rep i postupno se razvija u abu. na frigijskome »kruh«. pa dolazi do razdvajanja prstiju. Apoptoza je prisutna u svim organima. Dvorski I jeènik zakljuèio je daje spavaè doista bolje probavio hranu. Psan tik je ote o dva novoroðenèeta i dao ih odgojiti u potpunoj izolaciji. osobito tijekom ranog razvoja. Rezultati su ga uvelike razoèarali. na grèkom znaèi »opadanje li æa«.dao odsjeci palac. Prema Herodotu. Iz prednjeg kraja te neuralne cijevi razvija se moz ak. one se neæe pravilno razvijati i njihov e æe neurone preuzeti druge funkcije. a danas se njo naziva stanièno odumiranje. njegove se neuron-ske veze grupiraju i regrupiraju prema informacijama koje u njega uðu. stoje razdraganii Grcima bila potvrda da su oni pra vi nasljednici svijeta. ali ni latinski niti grèki. koji mozak prekraja prema potrebama koje mu je nametnula okolina . Rasti nastavlja i po roðenju. a drugom da ode u lov. rijeè koju je skovao Hipokrat.Uèeni um Sveti rimski car Fridrik II. poznatiji je po zanimanju zajezike. pobrinuo s da njegovatelji budu gluhonijemi.

Te ko je reæi do koje mjere novoroðenèad osjeæa èuvstva koja osjeæaju odr sli. sredi te dugoroènog pamæenja. Zn kovito. pokazuju instiktivno zanimanje za naj novija i najneobiènija obilje ja okoline. to se inaèe vrlo èesto ogaða s uspomenama na r no djetinjstvo. Neke su druge funkcije prisutne od prvoga dana ivota novoroðenèeta ili se javljaju ne dugo zatim. te prvog predsjednika Kraljevskog pedijatrijskog zbora. tako i. No iskusr majke i profesionalni njegovat elji smatraju da èesto uspijevaju razabrati razl ke. Osobe koje tvrde da se mog u sjetiti boravka u maternici ili roðenja. Bau-mov nos. Moje prv o sjeæanje. u Derbvshireu. kao to smo veæ vidj li. Primjerice. Premda mi to ne zvuèi ba uvjerljivo. Tijekom prve godine ivota mo dana se aktivnost poveæava u tjemenoj. hranjenje. U tom se pogledu s velikom naklono æu prisjeæam pokojnog dr. a poslije u Bristol u. Kao to konstrukci i opremanje njezinih soba i hodnika traju d ugo. Covjekovje mozak poput slo ene zgrade. Ispitali smo pamæenje nekih èlanova na eg istra ivaèkog tima. osobito iz d rugog posjetajer mije otac tada darovao avionèiæ od balz koji se u prvom borbenom le tu slomio na ivici.to se moralo zb prije njezine treæe godine. simetrièna ljudska lica. mislim da mije sjeæan je vjerojatno toèno te da nije bilo ojaè no kasnijim do ivljajima. vrlo su èeste iznenadne promjene harmonije ili dugo graðe nje glazbenih misli. i doista misli da ne izmi ljam. osjete i pokrete. Vrlo dobro pamti taj vrt. a normalizira se kad se ponovno sjedine s potomstvom.jednom kad mije bilo dvanae ili trinaest mj eseci i ponovno kad sam imao èetiri godine. èak i u toj dobi. Davida Bauma. èuju boje i vk zvukove.kad bi nam b arem mogla reæi! . Kad smo obojica sta ira li u bolnici Hammersmith. èeonoj i vidnoj kor .disanje. neki dijelovi mozga neæe sazrijeti dok ne uðemo u kasnu mladost ili tek pi èetkom dvadesetih.vjerojatno sinesteti. kako su ga nazvali u jednoj emi siji na BBC-jevu Radiju 4. U tome smo zeler lo m obraslom konaèi tu odsjeli samo dvaput. S obzirom na èinjenicu da hipokampus. primjerice gl di. Ako je dijete okretalo glavu za nos om. neugode i straha. izumio je tzv. U glazbi koja æe ko 166 Uèeni um slu atelja najvjerojatnije izazvati »faktor bockanja«. U ao bi u neonatalnu jedinicu s golemom ma nom oko vrat a i velikim crvenim klaunovskim nosom. Jednomjeseèno dijete na razne n aèine alje razlièite poruke. vjen jatno se varaju. Kolegica se pi sjetila oka kad je guska u la u kuæu i izazvala velik mete . Pri roðenju prisutne : i o dreðene veze koje neæe opstati do djetinjstva i odrasle dobi.165 Robert Winston: LJUDSKI UM me pre ivljavanja . Dakle. Jedan se kol ga prisjetio ka ko bi se prepao djedova zidnog sata kad bi ga podigli da ga vic to se najvjerojat nije dogaðalo izmeðu druge i treæe godine. Nagnuo bi se nad djetetovu kolijevku te v rlo polako i ukoèeno pomicao glavu sjedne na drugu stranu. David Baum zakljuèio bi da ima neo teæen ivèani sustav te da najvjerojatnije nema o te ja mozga. premda je bila rijeè samo o usput noj anketi uz prijepodnevnu kav sjeæanja su bila grupirana oko sliène dobi. Apoptoza u veæine osoba tu sposobnost gasi prije sazrijevanja hip kampusa. a zatim bi prekidaèem skr ivenim u d epu iznenada ukljuèio svjetlo u nosu. i meðu slu ne i vidne kore postoje veze koje pokazuju da su djeca u dojenaèk dobi . Poput odraslih. Neuvje banu u djetetov plaè doima poputjednoliène buke. kojeg je tada zanimala dobrobit novoroðene djece. vrlo je izgledno daje veæina »ranih sjeæanja« neto na. Buduæi da nikad nisam vid fotografije vrta. Alan Slater sa sveuèili ta Exeter prouèava djecu staru samo dan ili dva. profesora pedijatrije na Oxfordu. Amerièki psihologjaa Panksepp misli da svi do ivljavamo ne to slièno kad slu amo odreðenu glazb i osjeæamo marce kako nam se spu taju niz kralje nicu. se e u doba kad sam imao pribli no godinu da na. tj. r sazrijeva do treæe g odine. sklonija gledati privlaèni ja. Panksepp je primijetio da plaè djece i mladunèadi ima jednak uz orak kad ih se odvoji od majki. kad se njez ina obitelj preselila iz sela u grad. Sjeæam kako sam se stra no ljutio na roditelje kad su me za godi njeg odmora u Ci ehu. N jegova istra ivanja pokazuju da su djeca. tijekom rata ostavili u kolicima u vrtu. èak su i najmanja djeca sposobna izraziti por uke kljuène za opstanak. Mnoge majke izjavlju ju da ton plaèa njihova djeteta mi e potaknuti sna an tjelesni do ivljaj u njima samima . zbog èega je se ne mo emo sjeæati. David. èini se da nekim majkama opadne tjelesna temperatura kad zaèuju takav plaè.

banani slièna nakupina ivèani stanica smje tena blizu lijevog uha. primjerice analizirali i sparivali fotografije u eksperimentalni] uvjetima. estomjeseèna djeca nisu mogla u niti ni ta od naveden oga. kao to æemo poslij vidjeti. Kako bi se domogla igraèke. Neke majke. Zanimljivim mi se èini to postoje velike pojedinaène razlike u brzini razvoja govora. Standardna mlijeèna formula iz trgovine nije ide. a ne na male o trcanog medvjediæa kojim mu roditelji mahnito ma u pred licem. Masti koje c smatra posebno va nima su dugolanèane polinezasiæene masne kiseli ne. Govor se razvija od osamnaestog mjeseca. jasna: grudi su najbolje. Pouka je.i. Pokazalo se da su djeca koja su tijekom prvih èetiriju mjeseci dobivala nj gov nad omjestak. no spomenut æemo da su uèinci naglog razvoja vidljivi u razvoju okulomotorne koordinacije i prostorne svjesnosti. tj. Hm. Doista. Usporediv i rezu ltate sa studijama na novoroðenèadi. Dojenje najvi e pogoduje ranom mo danom razvoju. nego su i bolje rje av li probleme. katkad jako ljutita i frustrirana. premda se. Sve bolje poimanje prostora koji zauzima djetetu postaje izvor fascinacije. paje usporedio djecu koja su pila standa rdnu formulu s onom koja i pila formulu s posebnim nadomjestkom masti koji je is tra ivao. mo da je nova teorija pogre na i medvjediæi ipak mogu nestati ? Iznenada se pli ana igraèka ubacuje u vidno polje. Tek su s devet ili deset mjeseci mogla izvesti cij li postupak. manje sto as te nakupine neurona èeonom re nju zadu ene za stvaranje govora. kao i u bazalnim ganglijima te malom mozgu. Igraèku je stavio na stolnjak izvan djetetova dosega. djeca su morala smisl i proves ti plan u tri koraka: povuæi stolnjak kako bi si pribli ila cijeli sklop. drugo je progovorilo nedugo nakon prvog roðendana. To se ni na koji naèin ne doima povezano s njihovim sposobnostima ili inteligencij om. èak i mozgovi novoroðenèadi prilagodavaju komunikacijskim obilje jima svoje okoline. primjerice. u misli se uvlaèi nesigurnost.jednoje prilièno dugo odbijalo progovoriti (do druge godine). Ona od sedam ili osam mjeseci uspijevala su uèin jedan ili dva koraka slijeda . iz raznih razlog ne mogu ili ne ele dojiti. Ali stvari zacijelo ne mogu nestati? Ili mogu? Dok je medvjediæ skriven. Neujednaèenost u razvoju tih funkcija mo da je razlog za to su djeca u toj dob i. Dvogodi njacima mo ete da prilièno slo ene upute i oni æe vas razumjeti. Utvrðeno je da iz stanak dojenja mo e u tjecati na inteligenciju. Djeca u to obi sposobna su birati izmed dvije ponuðene igraèke. tijekom »grozne dvije« godine. a mo da i nositi se s prihvatljivim razinama zabrinutosti i tjeskobe. a treæe s otprilike osamnaest mjeseci. a dijete se smije uz osjeæaj olak a nja i radosti. a zatim dignuti tkaninu. Do prvog r oðendana mladi èeoni re njevi poènu ovladavati n gonima ni ih mo danih podruèja. Igrajuæi se vrlo jednostavnih igara poput te. Veæini djece pozornost dotad mo e o dvuæi bilo to. Wern ickeovo podruèje. zrijeva mnogo br e od Brocina podruèja. . o maknuti kocku. S. Medvjediæ je na trenutak nestao. Moguæe je. Èeoni re njevi podruèje su koje se u rastuæem mozgu aktivira posljednj Njihov razvoj zap oèinje oko sedmog mjeseca i ravnomjerno traje do otprilil druge godine. no neæe vam moæi na njih odgc 168 Uèeni um voriti. da neka djeca poriv za verbalnom komunikacijom dobivaju rani je ili kasnije zbog manjeg ili veæeg zadovoljstva okolinom. Willai zakljuèio je da su planiranje i nizanj e postupaka moguæi tek kad prefrontali kora sazrije do odreðenog stupnja. in èe prisutne u majèinu mlijeku. zaklonio pjenastom koc167 Robert Winston: LJUDSKI UM kom i prekrio tkaninom. Willatts p sumnjao je kako bi to moglo utjecat i na sposobnost uèenja kad dijete poðe kolu. djeca uèe isku avati svoj e teorije. Dr. dakl e. pokus rje avanja problema. pet ili est godina poslije bila pronicljivija i o troumnija. njihov mali vlasnik poèinje odreðivati pr itel usredotoèuje se na krhak antikni kineski porculan. Kadje rijeè o mojoj djeci. Peter Willatts sa sveuèili ta Dundee na dojenèadi staroj izmeðu est i evet mjeseci proveo je tzv. Cjelovit opis ranog mo danog razvoj a prelazi okvire ove knjige. Jedna od omiljenih ig ara u toj dobi jest »igra skrivaèa«. meðutim. a zatim i zabrinutost. dojenèad i mala djeca svoje teorije na okolnom svijetu testiraju poput maj u nih znanstvenika. sterogodi njac i koje su hranili mlijekom s nadomjestkom ne samo da su bi mentalno pripravniji i imali vi i kvocijent inteligencije. dr. na zamjena jer nema optimalne s astojke za najbolju prehranu. N kad èeoni re njevi poènu rasti. zadu no je za razumijevanje govora.

na sliène kompromise na. mislim da se sk nost riziènom pona anju s godinama uvelike smanjuje.Èeoni se re njevi razvijaju istodobno s govornim podruèjima. retikularna formacija. a to znaèi da je potrebno uvesti odreðene mjere tedr Neka se mo dana podruèja skupljaju kako bi druga tijekom razvoja dobiv maksimalnu kolièinu resursa. Pubertet Poprilièan dio ljudske komunikacije neverbalnog je oblika. neuronskog graðevnog materij ala. kad mozak namjerno odbac dio svojih funkcija. prestravim Danas bi me toga jednostavno bilo previ e strah. ostale æe se f unkcije razvijati jo godinama. Premda ne znam ni za kakv a istra ivanja. poput: ja (subjekt) udaram (glagol) loptu (objekt). aktivnost s dobi? Èini se daje ba tako. postoje i op asnosti. Djeca poèinju shvaæati da su neovisne jedinke. tj. S opisanom promjenom mo dane aktivnosti dolazi do opæe promjene u ] na anju. stolara. mladima izmeðu jedanaest i seda mneaest go na nakratko prikazivala èetrdeset lica s izrazima straha. u odreðenim je dobima izra enija. mo dano i tjelesno. Pubertet kao da zaustavlja cijelu prièu. dakle. Rezultati su pokazali da su stariji djeèaci i djevojèice bolje èitali facijalne ekspre sije od mlaðih. Taj nam proces otkriva razloge nekih od najzamr enijih i najvi e frusti juæih vidova mlada laèkog pona anja. druge se moraju ugasiti. najriziènija su skupina kad je rijeè o pron nim nesreæama . Kao to pri obnovi kuæe moramo pozvati vojsku arhiteka graditelja. brojna va pitanja ostala neodgovorena. Usput im je mjerena brzina reakcije. mo e stvarati jednostavne reèenice sa subje ktom. Kad sam b io djeèak. Razvoj govora pridonosi toj svjesnosti i potpomognut je njome: jezikom opisujemo vlastita stanja i primamo informacije o tuðima. barem privrer no. tu na i neutralna lica. Kad je rijeè o na im prof < onalnim ivotima. Svakaje slika na zaslonu bila samo osminu se kunde. sretna. a manjom u èeonim re njevima. Krajnji stupanj razvoja dosti e tek u pubertetu . Dinamika razvoja na e spo sobnosti èitanja tuðih izraza lica slièna je kretanju jo-joa. u drugima se povlaèi. skanovi mozga pokazali su daje odreðeno podruèje 169 Robert Winston: LJUDSKI UM prefrontalne kore bilo manje kod starije nego mlaðe djece. Stalno slu anje CD i MP3 reproduktora kako ne bi morali s ati stalne roditeljske prodike moglo bi djelomièno objasniti tu èinjenicu. èak i oni koji ne voze. Dakako. ali razmislite koliko je va na za prepoznava nje opasnosti. T o je dokazao Robert McGivern s Dr avnog sveuèili ta San Diego. Prikazana su ljutita. no ostale promje moraju doæi iznutra. Svakoj su prikazivali crno-bij ele slike lica na raèunalnom zaslonu. Premda je dvogodi nji mozak oblikom i masom vrlo slièan odraslom mozgu. tijekom kojih æe pripadajuæa podruèja rasti. uèitelji i ostali autoriteti postavljali su djeci k bi uèinila neku neobja ni vo glupu ili opasnu ludost. zimo èesto: testosteron nam. smitera i glukoze. Jedno bi obja r nje moglo biti da prijelaz u odraslu dob zahtijeva.46 Njegov je istra ivaèki tim meðu dobrovoljcima izdvojio dvije jednakobrojne skupine: jedni su trenutaèno bili u pubertetu. Zapravo.i to je jedan od razloga za to djeca imaju kraæi raspon pozornosti.47 Mlaði su ispi tar reagirali veæom aktivno æu u amigdali. no mo e skratiti ivotni vij Smanjena sposobnost èitanja facijalnih ekspresija na prvi se pogled ne doii ozbiljnom.« Slaba na izlika koju donekle mo da osvjet . vjeèno pitanje: »Za to si to uèinio?« Uslijedio bi vjeèni odgovor: » znam. Neki su vanjskog podrijetla. Pov eæava li se. va na je u odr a vanju pozornosti. recimo. to omoguæuje razvoj samopoim anja. daje snagu. a drugi jo ne. a od ispitanika je tra eno da ka u kakvo su lice vidjeli. K ad se danas prisjet stijena uz koje sam se gotovo ne razmi ljajuæi uspeo u mladosti. Mladi. primjerice zapalila ne ju kosu. slièno vjerojatno vrijedi za sve vrste odluèivanja. Primjerice. nakupina neurona s ishodi t em u mo danom deblu koja projekcije ima u kori i bazalnim ganglijima. lièila ca i elektrièara. pokazuju da mozak mladih nema pot] no razvijenu sposobnost procjene prijetn ja. Deborah Yurgelun-Todd iz boln McLean u SAD-u u svojem je istra ivanju. mladalaèki mozak i tijelo u razvoju n raju uposliti svu silu resur sa. neurotr. Usto. smanjivati se i ponovno rasti. dodu e. no j rije su djev ojke imale veæu aktivnost u èeonim re enjevima. Daljnja su istn vanja pokazala kako od rasli mozgovi imaju sna niju aktivnost èeonih re nje od mozgova starijih tinejd era. studije u kojima je primijenjena MR. Tek kad se dijet e do ivljava kao ja koje èini i ja kojem èine. objektom i predikatom. kao i da drugi imaju vlastita u nutarnja stanja. iza koj eg su. iznim unutarnji nap or. Da bismo stekli odreðene funkcije.

zaraðivanjem prihoda. primijeæujemo skup obilje ja koji jednom rijeèj u nazivamo »zrelost«. tehniku sliènu PET-u koja mo dani krvni protok mjeri pomoæu radioizotopa. Kako bi do ivljaj bio potpun. Ipak. rabeæi MR). koji usmjerava razvoj njihovih mozgova. ali iz navedenoga bi svakako slije dilo daje to jedan od mehanizama sna nog utjecaja molitva na mnoge vjernike. Prvo . javlja se pojaèana aktivnost u èeonim i prefrontalnim podruèjima. a kako ih ne bi ometao. Stoje ona veæa. Sklonost k riziènim pona anjima smanjuje se. u mnogim zemljama mladala tvo ide ruku pod r uku s odgovornostima odrasle dobi . Pojavljuje se smireniji svjetonazor sa stabilnijim raspolo enjim a. injekciju izotopa ubrizgao je kroz dugu cijev iz susjedne prostor ije. deblji je kc ena n ego kod mu karaca. ako im se to pod ruè ukloni ili o teti. Budiste je posjeo u zamraèenu tihu sobu. gube zanimanje za seks. Zbog siroma ne ponude p oslova i visoke cijene stanova mladi se odluèuju na dulje obrazovanje i kasnije se osamostaljuju. Mu ki fetr obilato izluèuju testosteron. Za pretpostaviti je da æe sve veæi tro kovi kolovanja i dugovi koji pop ut utega ostaju visjeti oko vratova novih diplomanata samo produljiti razdoblje ovisnosti o roditeljskoj podr ki. 171 Robert VVinston: LJUDSKI UM stoga. Po ulasku u pubertet. uzn mnogih razlika koje viðamo u kasnijem ivotu . meditatori su u sobi palili mirisne tapiæe. Drugo. Profesor Andrew Newberg s Pennsvlvanijskog sveuèili ta skanirao je mozgove osam medi tatora koji prakticiraju tibetansku budistièku metodu kako bi doznao to se dogaða u m ozgu kad meditacijom uðu u stanje nalik transu. recimo. kako bismo u mozgovima tinejd era koji su se na li pod takvim pritisi ma vjer ojatno primijetili da èeoni re njevi br e sazrijevaju. naime. Spolne razlike Do mladosti spolna i rodna orijentacija u mozgu posve sazriju. Rijeè je. Taje hormonalna bujica. Pokusi na majmur ma pokazuju da podra ivanje toga podruèja izaziva zanimanje mu jaka za bi koju enku u okolini. Treæe. Newberg smatra da bi pouèavanje mladih meditaciji moglo uvje bati i ojaèati njihov e èeone re njeve te im tako dati bolji nadzor nad vlastitim mislima i postupcima. To je jo jedan zoran primjer da redovita pona anja fizièki mijenjaju kemijske procese u moz gu. pod uvjetom da se tjera. profesor Newberg primijenio je SPECT. to bi moglo objasni za to su ene (i mu karci oji naginju prema tipiènije enskom kraju kontin uma) bolje u preno enju i izra avanju v lastitih èuvstava te u shvaæanju tuði osjeæaja.poput nadmoæi djevojaka govoru. o zadaæama koje zahtijevaj kolanje podataka izm ðu »osjeæajuæe« desne polutke i »analitièke. Iz rezultata istra ivanja proizlazi da su enski mozgovi vjerojatno uèinkoviti ustroje . èini se. to »prirodniji«. Ne kanim ovdje ulaziti u raspravu o moæi molitve. S pomakom aktivnost u kasnijoj adolescenc iji prema racionalnijim podruèjima kore. Rezultati pokazuju da meditacija najprije izaziva ga enje stra njeg dijela tje menog re nja. most koji spaja lijevu i desnu polutku. Djec 170 Uèeni um mlade mozak predodreðuje da budu impulzivniji i ote ava im trezveno razmi ljanje o uzr ocima i posljedicama svojih postupaka. Drugo. jednofotonsku emisijsku tomografiju. To su osobine koje nam podaruju èeoni re njevi. poput graðenja kockicama. i podizanjem obi telji. a djeèaka u zadaæama koje zahtijevaj u snala enje u prostoru i sistem tiènost. Takoðer. primjeæujemo tri osnovne razlike izmeðu mu kog enskog mozga. Valja ovdje spomenuti da su pokusi Deborah Yurgulet-Todd s prepoznavanjem straha u adolescenata pokazali da se uzorak obrade informacije razlikuje meðu kulturama.va neuroznanost. uljevito tijelo. podruèja zadu enog da nam daje svijest o samima sebi u vremenu i prostor u. Kao to sam veæ spomenuo. vokalne« lijeve. medijalno preoptièko podruèje u hipotalamusu u ml diæa je dva i pol puta veæe. Meditatori navode da tijekom meditacije do ivljavaju spajanje granica izmeðu sebe i okolnog svijeta te da gube pojam o vremenu.48 Buduæi da bi meditativno stanje bi lo te ko postiæi u buènom okru ju (primjerice. u iskusnih je meditatora taj uzorak vidljiv i kad ne meditiraju. pa nast ju tipièna mu ka obilje ja i pona anja. Za pretpostaviti je. U zapadnom je dru tvu sve prisutniji trend sve dulje ovisnosti djece o roditeljim a. aktivnost u tjemenom re nju je man ja. a sposobnost promi ljanja postupaka pr ije djelovanja se poveæava. Ondje j e gustoæa stanica koje reagiraju na mu l hormone veæa nego u bilo kojem drugom dijelu mozga. a samim time i izbjegavanja obveza koje donosi zrelost.

tipièni djeèaèki hobiji poput skupljanja maraka ili novèiæa izraz s u veæe sklonosti prema razvrstavanju predmeta nego prema interkaciji s ljudima. Veæ smo spomenuli istra ivanja Simona Barona-Cohena u Cambridgeu. Te sam razli ke postao osobito svjestan kad smo tijekom jed konferencije kolegica i ja bili s mje teni u zabaèenim sobama velikog hotelsl kompleksa nalik labirintu. a vi e djelovanju ledenjaka koji du svojeg nezaustavljivog pohoda rezbari o brise i upadljiva obilje ja krajolika . na primjer. Autizam je èe æi u mu kar ca. no ne znam ni za kakve prave doka ze u prilog toj tvrdnji. u starosti su zaboravljivije te te e odreðuju polo aj predmeta. udubljenje ondje. stroja rskim i graditeljskim zanimanjima. i sjeæam se kako sam se uspje no poku avao prisjetiti svih lijevih i desnih skretanja do sobe. karte djeèaka obièno su toènije.razvili su zapanjujuæe j leme popise ljudskih post . no sklon iji su br e gubiti mo dano tkivo.predmetima s konaènom svrhom. Djeèa u predpubertetskom razdoblju rabe vi e desnog mozga. Mu ki autisti obièno imaju vi u razinu testosterona i ranije razviju mu ka spoln a obilje ja od njihovih normalnih vr njaka.a to ih èini boljim komunikatorima. da sinestezija m o e nastati kao rezultat nepotpune staniène smrti. Ljevorukost bi mogla imati isto podrijetlo. mozak se pomalo smanjuje. Koleg nas je. Prema studijama profesorice Ruth Campbe i profesora D avida Skusea s londonskog Universitv Collegea.ispupèenje ovdje. a djevojèk vi e lijevog. to nameæe d a su djevojèice priroðeno bolje u prepoznavanju fin jih nijansa facijalne ekspresije . Svatko tko je ikad bio u prilici voziti i pratiti autokartu sa svojim partnerom. razumijeva nje emocionalnih stanja drugih te rana predodreðenost za ljudske podra aje (zanimanj e za osobu. pokazuju opæenitu sklonost prema neèemu to nazivamo »sistematizacija«. Mu karci u prosjeku imaju ne to veæi mozak. ima dokaza da autizam mo e nastati kao posljedica »prevelikih« napora mozga da stvori rodn i identitet. a autistièni su djeèaci u tome najlo iji. Suradnja i dijeljenje u igri. a djevojèice se vi e posveæuju istaknutim obilj jima du puta. Jednom smo se izgubili. ko i i zubima. Takoðer. glavni bi uzrok t me mogao biti en ski kromosom X. Kako starenje uzima svoj danak. U odraslome je ivotu ta sklonost vidljiva u prevlasti mu karaca u znanstvenim. Smatra se. ve ze i obitelji. autistièni ili ne. Shodno tome. Kad od djeèaka i djevojèica zatra ite da nacrtaju kartu pu173 Robert Winston: LJUDSKI UM ta koji su jednom pro li. Djeèaci kao to smo vidjeli. i to najupadljivije na reproduktivnim sustavima te oèima. na primjer. biti te i èitati govor tijela te pratiti smjer tuðeg pogleda. opæenito govoreæi. dakle poslovima koje vi e zanima »kako stvari rad e«. No neke od njih izmo ðuje napor koji u to ula jer interakciju s drugi ma temelje na sistematizaciji . kojima se mo e upravljati prema nepromjenjiv im pravilima. a ne. posve uklopljeni u dru tve imaju posao. Isto vrijedi za komunikacijske vje tine: djevo jèice bolje prepoznaju èuvstva iz oèiju. U ena je gubitak tkiva veæi u hi po-kampusu i tjemenim podruèjima. Gubitak nije velik ni kod jednog spola. Mnogi su autisti. raznih te ina poremeæaja.ni za dru tvenu interakciju.49 Djevojèicama roðenim s Turnerovim si: dromom manjka jedan od spare nih kromosoma X. Mo e im. meðutim. ali je kod mu karaca veæi u èeonim i sljepooè-nim re njevima. Radije se igraju autiæima. a n ajmanje su oèite kod autistiènih djeèaka. 172 Uèeni um Treæa razlika izmeðu mu kog i enskog mozga postaje oèita tek mnogo kasnije. razdra ljiva starca. recimo. javljaju k ad je taj proces prenagla en ili nepotpun. oru jem i igraèkama s kojima se mo e graditi . Kasnije. Oni se usredotoèi na put od toèk A do toèke B. podruèjima zadu enim za mi ljenje i obr stava. pa u kasnijem ivotu kz kad imaju pote koæa u socijalnom pona anju. zna da medu mu karcima i enama postoje presudne razlike u shvaæanju prostornog polo aj a. sigurno vratila u sobe jer se sjetila d aje na hodnik bio uk en posebno lo om imitacijom Matissea. Radovi s Dr avnog fakultei medicine i biomedicinskih znanosti Njujor kog sveuèili ta u Buffalu t akoð« pokazuju da mu ki i enski mozak drukèije obraðuju informacije s ljudskih i ca. Odatle arhetip èangrizava. bolja fu nkcija jednog podruèja. a on dr i daje taj poremeæaj ekstreman oblik mo danih kemijskih procesa tipiènih za mu karce. Rast mozga u odrasloj dobi i kasnije manje je nalik cvijetu koji se otvara iz pu poljka. uru) osobine su oèitije kod djevojèica nego kod djeèaka. Poremeæaji se. slabljenje ostalih.

utemeljene na mo danim procesima. U osn . osna juæi i produbljujuæi poèetne razlike. Ali u veæoj il i manjoj mjeri prisutan u veæini nas glavni lik romana Nicka Hornbvja Hi-fi i njeg ovi drugovi u pi davaonici ploèa bili su uistinu strastveni sistematizatori glazbe i glazbenih buma. Nalazi istra ivanja pol zuju da se pojava i izra enost t akvih osobina svode tek na bujicu kemikalija presudnom trenutku mo danog razvoja.beduin daje vje rujuæi da æe. bogatijim zemljama. ukazalo je na moguænost postojanja gena. koji utjeèe na seksualnu orijentaciju mu karaca.50 L eVayje nai ao na estoke kritike. Dr ave sa surovim pustinjskim okoli em i odgovarajuæim pomanjkan jem resursa poput vode i hrane èesto su tradicionalno prijazne prema strancima. jer oni koji se jednako zaneseno bave parnim k omotivama. Povuèen. Kao to nagla ava i sam Baron-Cofu shvaæanjem stanja u osnovi takvih razlika u osobnos ti. No vodeæi se Baron-Cohenovim teorijama. 175 . Dugo su znanstvenici i ostali raspravljali o homoseksualnosti. nego kod homoseksualaca i heteroseksualnih ena. kako bi oslikao da se ka tkad s neobiènim osjeæajima povezanima s èinjenicom da smo drukèiji suoèavamo tako to ih p etvaramo u ugodne osjeæaje. Obdukcijsko istra ivanje koje je 1991. i sam homose ksualac. To funkcionira kao svojevrsno osiguranje . Na isti naèin mnogi hirovi i posebnosti identiteta svakoga od nas ovise o geografiji na ih ivèanih stanic a. I. nisu pot puno predvidljivi. koje su smatrale da povezivanje homoseksualnosti s razlikama u mo danoj arhitekt uri mo e dovesti do poveæane diskriminacije.upaka.kod homoseksualnih mu karaca èesto deblje nego kod hetero seksualaca. nastavio je rad i izvijestio kako je uljevito tijelo . da biolo ke razlike samo stvaraju tendenciju prema odreðenim socij alnim iskustvima. to. iskustva utjeèu na plastièan mozak. djelomice upuæene iz skupina za prava homoseksualaca . nedvojbe je ekstreman arhetip mu ke osobnosti. mogli bismo izvesti neke za mljive zakljuèke . Skovao je frazu »egzotièno postaje erotièno«. pamte ili razvrstavaju. paje manja i potreba za takvom tradicijom. S druge strane. o nekim drugim sku nama. U hladnijim. naðe li se u istoj situaciji. strastven hobi st. Psiholog Daryl Bern istaknuo je 1996. komunicirati s drugima. Priroda okoli a oblikuje pona anje ljudi koji u njemu ive. u ena nego u mu karaca . mo bismo reæi. dijete s odreðenim obilje jima mo danih kemijs ih procesa homoseksualnoga tipa mo e i ne mora postati homoseksualno. na mozgovima homoseksualnih mu karaca proveo neuroznanstvenik Simon LeVay. Be duinu je nezamislivo da isprati gosta. Neki bi sad mogli reæi: »Je li to sad to? Odjednom znamo odgovor. Matematika i strojarstvo zanimanja u kojim a autisti razlièitih stupnjeva poremeæaja mogu biti itekako uspje ni. a da ga prethodno nije nahranio i napojio te mu ponudio konak. Daljnje istra ivanje. Ta me primjedba vodi prema prijepornijim pitanjima odnosa mozga i pona anja. tipièno mu ke sposobnosti. a katk ad i grubo odbaèeni od dru tva. crtaju. mog u sjajno upravljati predvidljiv sustavima. provedeno pod pokroviteljstvom Nacionalnog insti tuta za psihièko zdravlje. dakako. i pitanju potjeèe li iz tjelesnih razlika ili ranih pojedinèevih iskustava. mo da æemo s vren nom postati malo tolerantniji. naravno. nasljednog po ma jèinoj strani. Genetièka ili mo dana predodreðenost za homoseksualnost ne mo ra nu no rezultirati odraslom osobom istospolne orijentacije. ovisno o tom e kako su se prema njemu pona ali roditelji i druga djeca te o mjeri u kojoj mu se mozak prilagodio na njegove percepcije razlièitosti. Nerijetko pokazuju ono to Baron-Cohen naziva »otoèiæi spos« nosti« briljantno igraju ah. pokazalo je daje odreðeno podruèje u prednjem dijelu hipotalamusa bilo dvostruko veæe kod heteroseksualnih mu karaca. samo tako?« Ali stva r nije tako jednostavna. moraju ih stalno dopur vati. Dakle. kao to veæ znamo. Nimalo obeshrabren. LeVay. Popisi slu e svrsi devedeset posto vremei ali kako ljudi. Postoji sliènost izmeðu naèina kako mo dana geografija oblikuje osobne svake osobe i naèin a kako fizièka geografija i klima utjeèu na kulturu i svjei 174 Uèeni um nazor cijelih nacija. manje je opasno sti po èovjekov ivot. markama ili starim vinima èesto bivaju prozvani » mokljanim i »papcima«. Zbog toga autisti mogu zazirati od okru ja ili zanimanja u kojima mor. Njihova je prednost bila stoje predmet njihove opsjednutosti bio vi cijenjen u opæoj populaciji.deblje. sjetit æete se. koji se ne osjeæa ugodno u dru tvu i najsr niji je kod kuæe sa svojim uredno slo eni m zbirkama i rutinama. ne z naèi da svatko tko je uspje an u tim zanimanjima ima od ðen stupanj autizma. zacijelo i primiti.

Do napretka je. Takvu uporabu zvukova omoguæuju neki jedinstveni elementi èovjekove ziologije. Bud da filtriraju i oblikuju zvukove nasta le u grlu. Mo gli bismo. go vor je bio vrhunsko sredstvo za opstanak. Èovjek rabi kombinacije zvukova k nazivamo fonemi (npr. to im omoguæuje da is dobno di u i piju. Ug. Druge ivotinje imaju v ili manje rjeèn ike. ustvrditi da nam je jasnijom komunikacijom jezik omoguæio s u ivot u sve slo enijim skupinama . primjerice.. potencijal da spajanjem zvukova stvaramo beskrajne razlièitosti znaèenja »oslobodio nas je trenut .Dobro zbori : razvoj govora Fascinantnost i zamr enost rada èovjekova plastiènog mozga odra ava se u i canju govora. Nemoguæe je oèekivati d. prema opisu u knjizi Joninoj »velik grad. Slit tome. govor je. lj udski jezik fonemi mo e prenijeti beskonaèan raspon znaèenja. Lj ska je komunikacija temeljno drukèija. le i u srcu razvoj a jezika.: bolje govorimo. Razvi jeni ljudski glasovni trakt svinutje pod pravim kutem. Govor je. do lo nau trb drugih funkcija. Dakle. Za to. te upljine omoguæuju brzo st ranje kontrastnih zvukova. tovi e. prijeti nam veæa opasnost da æemo se ugu iti. Rijeèi u zagradama daju donekle naslutiti moju iduæu tezu. Darvinisti smatraju da stalno biramo pri lagodbe koje nas èine boljima u pre ivljavanju i razmno avanju. Rijeèima smo mogli prenositi zamr ene poru ke nu ne za opstanak unutar sve veæih i slo enijih dru tvenih skupina. primjerice. jest. U ljudskoj komunikaciji fonem nema unaprijed odrede znaèenje. Ako je govor obuhvaæao promjenu i opasnost. Prema drugom shvaæanju. sebi i drugima koji nas g ledaju govorimo da 5 ljutiti. jednost avno vrhunac milijuna godina selekcije. Sto podrazumijevamo pod govorom i za to on postoji? Veæ 5 se osvrnuli na prirodu i svrhu èuvstava. Takav lanac razmi ljanja. proizvodnih vje tina i uporabe oruða. trebamo govor i kako je nastao? E 176 Uèeni um su osnovna pristupa tom pitanju. Je li govor onda samo apstraktniji alat s istom sv rhom? Kratak odgovor na to pitanje glasi: da. a grki je ni e nego kod dru gih primata. al i za razliku od mozaika kojem se ploèice naposljetku sjedinjuju u zadanu sliku. U veæine prim.u di vljini se glasaju s oko trideset est zvukova. Novo ðenèad se raða sa sposobno æu istodobnog disanja i pijenja. ( zvukove ne spajaju u ni zove ili reèenice radi stvaranja razlièitih poruka. dio slijeda. dakle. Sam proces izraðivanja oruða pretpostavlja odreðenu svijest o kljuènom k onceptu . Za razliku od njih. poput samoglasni ka i suglasnika. govor je samo nusproizvod ireg razvoja ostalih vje tina.èiji je vrhunac. No za razvoj tog obilje j a potrebno je vrijeme. ko ju zadr ava c prva tri mjeseca. Zagovornici tvrde kako uviðanje potrebe za or uðem. /t/ ili /n/) kako bi stvorio beskrajan raspon mogu znaèenja. Ta kola mi ljenja dr i da smo preduv jete za razvoj govora stekli razvojem mozga uvjetovanim uporabom oruða. Prema tome shvaæanju. Drugim rijeèima. recimo. Postoje dokazi da se mo dana podruèja koja upravljaju pokre tima ruku i govorom oslanjaju na iste mehanizme. nisam isto to i onaj kamen ili ovaj bizon kojeg elim ubiti i ako uèinim ne to s ti m kamenom. Toènij e. bila Niniva. Dakle. izgled golemog rimskog mozaika mo e nasl utiti iz samo jedne ploèice. kod ivotinja je zvuk usko povezan sa znaèenje npr. spiljski èovj ek. No u svih ivotinjajedan zvuk ima samojedno znaèenje. kojim vi im mo danim podruèjima priopæa o vlastita i tuda unutarnja nja. poput svijesti.. poput izrade i uporabe alata. odreðena vrsta lave a znaèi »opasnost«. rijeè je samo o gr aðevnoj jedinici rijeèi. a majke koje skrbe o mlad i ma glasat æe se drukèije.sebi. grkljan je smje ten mnogo vi e u glasovnom traktu. meðutim. fonem je najmanja jedinica veæeg obrasca. ta se sposobnost gasi . osnovna jezièna jedinica. zacijelo nam je ponudio i ku jasnu evo lucijsku korist. ja. sve to mi pojedemo ili popijemo me proæi preko du nika. Prema prvome. znaèenje prenosi nizom od tri koraka: subjekt om (ja). Mrgoðenjem. Mnogi teoretièari jezik dr e pokretaèkom silom koja stoji iza niza daljnjih novina. Kod ljudi ne postoji priroðena veza izmeðu zvul njegova znaèen ja. smatra se. trebala su tri dana za prijeæi je«. osmi ljavanje njegove izrade te naposljetku izrada i uporaba pretpostavljaju s posobnost nizanja misli. odvojenom od drugih i sposobnom èiniti. Èimpanze govor rabe uprave ko . S razvojem govorne funkcije. reèenica. moæi æu ubiti bizona. Taj napredak poveæao je prostor u kojem jezik pomièe du dvije osi i isto dobno stvara dvije rezonantne upljine. Takoðer. glagolom (èinim) i objektom (to). Èuvstva mo emo definirati kao sred.

Sudeæi prema dokazima. ponajprije majke. Ali kad navr imo pribli no godinu dana. Kad suvremeni èovjek zaèuje neku reèenicu. Ti s u se zapisi zatim vjerno prenosili s koljena na koljeno.jo neke funkcije imaju svoj vrhun ac. Rijeè je o procesu kojim odreðena skupina ljudi stvara i potvrðuje vlastiti identitet. stvaramo umjetnost. Mozak n ajprije mora prepoznati daje to to èuje jezik. napredak i odbacivanje dogma. a koji djetetu poma e da nauèi jezik. Ali znamo da su ljudi koji su ivjeli pri trideset ili èetrdes et tisuæa godina crtali. no poslije toga razlikovati mo emo samo ljudska lica. R zlog tome je plastiènos t mo danih jeziènih krugova . Definiramo li ga kao sredstvo izra av nja jeziènih elemenata nizom ruèno naèinjenih vidljivih oznaka. te èak pretpostavljaju da su temeljne razlike izmeðu lijevog i desne mozga posljedica nastanka jezika.51 Takoðer. a postoje i novi arheolo ki dokazi pr ma kojima bi primitiv ne stilizirane rezbarije u kostima mogle biti starije od tisuæa godina. naposljetku. uèenje jezika trebalo bi biti nemoguæe«. Mnogi od nas priznat æe da su ljubomorni na malu djecu koja nakon sam nekoliko tje dana u novoj zemlji mogu èavrljati poput domaæih stanovnika.koja postoji samo um tar odreðenog vremenskog okvira. u r azdoblju kad je sposobno: usvajanjajezika najveæa. Na drugom se zaslonu zatim prikazala jabuka u jednom kutu. omoguæiv i nam da razmi ljamo apstraktno. kao to sam veæ spomenuo. bio je i pokreta ru tvenih promjena. Od jednostavnih zajedn ica za lov i podizanje djece. Is tra ivanja Patricie Kuhl s Washingtonskc sveuèili ta u Seattleu provedena na novoroðenèadi pokazuju da se svi raðam sa sposobno æu razlikovanja govora i drugih zvukova. izumljujemo. Prema istra ivanjima sa sveuèili ta Purdue èini se da jenèad rijeèi i gramatiku uèi istodobno. 178 Uèeni um ivèani temelj gramatike U ranom stupnju razvoja usvajanje jezika podjednako ovisi o onome to ulazi u moza k i onome to se dogaða u njemu. Cesto se smatralo kako djeca jezi k uèe korak po korak. vi e ne prepoznajemo foneme govorne obrasce je zika kojima nismo bili izlo eni. èini se da smo. Prema antropologu Jacku Goodvju. recim ubor potoka ili buka pneu matske bu ilice. »Uzmete li u obzir da rijeèi ima gotovo beskonaèno mnogo. sanjamo. jezik nas je doveo do plemena i. poput jabuke koja se stalno sudara sa cvi jetom. Sve ostal zvukove odbacujemo kao nejeziène. mali zeko ide papati« pri mjer su »majèinskogjezika«. Jezik je usto omoguæio stvaranje kodeksa pona anja i moralnih norma. Zanimljivo. poput prièa u Knjizi postanka. rijeè po rijeè. neki smatraju daje pojava jezika oblikov ala arhitekturu èovjek va mozga. djeci pri kazivan niz kratkih animiranih isjeèaka. pn dodreðeni za prepoznavanje jedinstvenog uzorka fonema koji tvore na mati rinski jezik. potaknuv i tako revolucije. mozgu su potrebni pi mjereni okolinski podra aji. Te ko je shvatljivo zast oje pisanje 177 Robert Winston: LJUDSKI UM nastalo tako kasno u ljudskoj povijesti. govore djeci uspostavlja proces kojim ona uèe f oneme specifiène za vlastiti jezik. pojednostavljenog ali nagla eno ritmiènog oblika govora zajedn ièkog svim ljudskim zajednicama. ka e Hollich. a najèe æe j e to materinski jezik. u mozgu nastane slo ena olu reakcija. no da bi se pr oces aktivirao. naci onalnih dr ava.52 Izrazi poput »cjat-ki. Omoguæiv i nam ra èlambu svojih i tuðih unutarnjih stanja. a cvijet u dru gom.ka«. ta nai je sposobnost priroðena. Kakav god bio odgov« na to pitanje. U jednom je istra ivanju. Glas je upitao: »Stoje udarilo u cvijet?« . Dr. primjerice. neovisn o o tome jesu ljudskog podrijetla. kao i potencijalnih veza izmeðu rijeèi i znaèenja. razvoj pisma omoguæio je ljudim a da kritièki sagledaju vlastitu povijest te povijest svojih zajednica ili plemena . pisanje ni mnogo starije od pet ili est tisuæljeæa. George Hollich sa sveuèili ta Johns Hopkins smatra da n aèin kako odrasli. Hollich smatra da dojenèad razumije mnogo vi e nego to mislimo. Istra ivanje po vodstvom Oliviera Pascalisa sa Sheffieldskog sveuèili ta pokazalo je da tijekoi istog esteromjeseènog razdoblja prepoznajemo razlièita ljudska i majmun sk lica. primjerice Hamu rabijeva zakonika te opisa èovjekova podrijetla. Za to se pis ana rijeè razvijala toliko dugo? Mo da zato to ni bilo potrebe za rezbarenjem kao sre dstvom daljinske komunikacije dok èovj« nije poèeo graditi gradove i ivjeti najednom mj estu. a ne. Mo dani su krugovi zavr li proces rasta i potkresiva nja i to tako da mo emo prepoznati samo fonem jezika koji svakodnevno èujemo.

cvijet. Koje mo dane tvorbe sudjeluju u stvaranju i razumijevanju jezika? Razluè vanje govor a od ostalih zvukova odvija se interakcijom talamusa i slu ne kor Odatle informaci je odlaze u glavna podruèja obrade govora. ali neæe izguh ti sposobnost razumijevanja to joj se govor i. Kao to smo vidjeli.neovisno o tome razu miju li rijeèi koje èuju. al i samo ako pitanje glasi: »Gdje je cvijet?« Polo aj u kojem majke instinktivno dr e djecu takoðer mo e pridonijeti usvajanju jezika. lijeva polutka c pete godi ne odgovornost za jezik preuzme kod 95 posto ljudi. Dokazi prikupljeni na pacijentima koji su pretrpjeli mo dani udar otkriva koliko j e uporaba jezika zapravo rascjepkan proces . Brbljanje estomjeseènog djeteta francuskih roditelja zvuèat æe drukèije od brbljanja djeteta japanskih roditelja. Primjerice. jeziènu stranu mozga te. rjeènik æe i biti bogatiji . neovisno jesu li lj evakinje ili de njakinje. premda mogu imati p ote koæa sa slo enom gramatikom ili buduæi glagolskim vremenima. Èak i gluha djeca roditelja ko ji s njima komuniciraju znakovnim jezikom èine 179 Robert VVinston: LJUDSKI UM pokrete rukama koji su zapravo jednaki brbljanju normalne djece. Malo dijete mo e nadokn aditi tetu iz zvanu ozljedom mozga. ta djeca jo ne mogu govoriti. vi e pokreæu desnu stranu usta. plastiènost mozga vrlo je va na. prvi su put p repoznata prije pribli no stolji æe i pol. a zatim otiæi u njezinu desnu polutku. Brocino i Wern ickeovo podruèje. pretpostavlja se da je r azumjelo pitanje. Zahvaljujuæi napretku tehnologije snimanja mozga. u skladu s time. Gleda li dijete dulje jabuku. Kao to smo ranije spomenu] dva glavna sredi ta. danas znamo d va nu ulogu imaju i druga podruèja. to bi znaèilo da mo e prepoznati rijeè »cvijet«. to narr æe daje na izgled besmislen dojenaèki govor zapravo glavna proba za uporal posve razvijenog j ezika. Na sposobnost prepoznavanja zvuènih jedinica vlastitogjezika nadograðuj se sposobno æu r azlikovanja fonema. ali ne razumije u potpunosti pitanje. s druge strane. rabe lijevu. To iznenaðuje.Dakako. to su pokusi Fi drika II. bili neuspje ni. Kad djeca poènu brbljati. pak. Njegov 65-godi nji djed. Ipak. Zvukovi. nakon mo d nog udara u lijevoj polutki mo da vi e nikad neæe vratiti sposobnost govora. Ona se kod veæir nalaze na lijevoj strani i okru uju slu nu koru. ponajprije Silvijeva pukoti na.53 Sto im se vi e govori. jer æe i djetetovi zvukov i najprije uæi u lijevo majèino uho. pa se njihovo razumijevanje mjeri trajanjem gledanja pojedine slike. Brocino podruèje u lijevom mozg u. Oko osamdeset posto majka svoju djecu dr i na lijevoj strani. da bism razlikovali rijeèi »brat« i »vrat«. ali se razvija prije lijeve. Ako ne funkcionira normalno. o teti li mo dani ud. Kao i u mnogim drugim p odruèjima. no ima doka: da desna polutk a mo e preuzeti zadaæu nastupe li te koæe u dovoljno plasti nom razdoblju. jer veæina struènjaka predviða da æe dojenèad gledati u predmet izrièito spomenut u pitanju. Teorija ka e da se tako uspost avlja krug neverbalne komunikacije izmeðu majke i djeteta. Ne èudi. Postoji siæu an dio lijevog mozga koji s aktivira samo kad zaèujem o suglasnike. Prve dvije godine presudne su za usvajanje jezika. poèinjemo uèiti kako ih spajati u veæe jedi nice. brazda k< ja razdvaja sljepooèni od èeonog re nja. To je jo jedan d kaz da mozgovi koji vje baju postaju sve jaèi. dakle. poput »put«. morfeme. sva ko s odreðenom svrhom. stupanj oporavi ovisi o dobi u kojoj doðe do o teæenja. Takoðer je bolja u tumaèenju ritmiènih i m elodiènih zvukova kojima se roditelji obraæaju dojenèadi. Doista. dojenèad æe to uèiniti. moramo razlikov ati »b« i »v«. zadu ena za produkciji odnosno razumijevanje govora. Janellen Huttenloch< psiholog inja sa Sveuèili ta u Chicagu pokazala je da uèestalost kojom rodil lji komuniciraju s djecom do druge godine ivota sna no utjeèe na to kako djeca rabiti jezik u ostatku s vojeg ivota. p a æe se veæina obrade odvijati u desnoj polutki. osob te ko razlikuju rijeèi èije znaèenje ovi si o suglasnicima. ili . jer u toj fazi djeca brbljaju rabeæi samo skup fonema svojstven materinskom jeziku. Desna polutka u veæine nije sjedi te je ziènih funkcija.u kojem sudjeluju mm ga podruèja. 180 Uèeni um Kad postenemo sposobni razlikovati foneme. uglavnom ulaze u djetetovo lijevo uho. Morfem mo e biti cijela rijeè. Djeca kojima je uklonjena lijeva polutka i dalje govore i razun ju govor. Gleda li. osoba neæe moæi govoriti. kojima prenosimo znaèenje. dakle. Primjerice.

to se obièno dogaða oko prve godine. poput nastavaka »-e« ili »-o«. to znaèi da se znaèenje reèenice mijen a ovisno o redoslijedu rijeèi u njoj. Rijeè tako o e biti reèenièni subjekt ili objekt ovisno o dodatnim morfemima na poèetku ili kraju r ijeèi. Prema studijama na pacijentima s odreðenim ozljec ma. kojim je stolovao Gradonaèelnik-Neradoplaæenik. Znamo i da pacijenti s o teæeni Wernickeovim podruèjem mogu zadr ati sposobnost konstrukcije gramatiè pravilnih reèenica. Dakle. djec oko osamnaestog mjeseca spontano poèinju spajati rijeèi u jednostavne reèenice. pri èemu se suglas nik ispred njega zbog sibilarizacije mijenja iz k u c: biftek . a i brèiæe onih koji su dubokim snovima plovili. Do danas nismo izdvojili nijedno mo dano podruèje koje bi moglo biti c govorno za ta j softver. kad usvoje neka gramatièk a pravila. isprva prekomjerno poopæavaju njihovu uporabu. slièno kao kad se ne < ju s bicikla nak on to nauèe voziti bez pomoæi. Njime otvaramo vrata z a usvajanje pravih rijeèi. a kad bi ljudi spavali u svojim posteljama. hebrejskoga i latinskoga. ima drukèije znaèenje od reèenice »Ivana ljubi ja«.mogu biti zasebne rijeèi te tako sami po sebi prenositi misli ili mogu mijenjati znaèenj a drugih rijeèi. Hrvatski jezik.kljuèeva). I tamo je vladala preplavl jenost ili takorska patnja. u èovjekov moz ak usaðena od roðenja. pi minu log 2002.samo dio rijeèi. recimo. a dodamo li pridjevu »brz« nastavak »-o«. oni subjekt . ili tak o nekako. ti bi im takori proglodali pl akte. nazivamo sin taksa. Njegova je pogre ka bila stoje vjerovao da pojedi jezik. Ne samo to: smoènice. pa æe njihov genitiv rijeèi »konj« glasiti »konjeva«. ta univerzalna naprava za usvajanje zika.bifteci. Priroðena sposob181 Robert VVinston: LJUDSKI UM nost usvajanja jeziènih pravila aktivira se kad to nametne opseg rjeènika. Patni tvo je bilo veliko. Na neki naèin. zanimljivo. Primjena skupa pravila na sk zvukova radi stvaranja be skrajnog niza znaèenja jedna je od kljuènih osobi sti èovjekova jezika. analitièki. sve fine stvari na ovome . to znaèi da se promjene znaèenja ostvaruju preina-èavanjem samih rijeèi. o teæenja prednjih di jelova jeziènih sredi ta.postoji. poput njemaèkoga. bilo kojeg jezika . morfemi imaju dvije funkcije . nerijet ko æe ga poopæiti i reæi »èovjeci« umjesto »ljudi«. Drugi su jezici. Ili.brbl janje kao isku avanje zvukova i obrazaca materinskogjezika. kao u reèenici »on hoda brzo«. D ca ih i sprva èesto primjenjuju s popriliènim zanosom. znaèi. Kako se rjeènik iri. Svi su takori milili i izlazili i grickali i nju kali i glodali u jutarstvo rano (i u kasnu veèericu). Odgrizali su komadiæe stola i èajne pod krpice. Fridrik nije imao potpuno krivo. Nastavak »-e« jedninu mo e pretvoriti u mno pr. »profesora« Stanlevja Umvina.osobu koja ljubi . Premd a prve reèenice mogu biti gramatièki netoène. p vezana su s te koæama u gramatici i si ntaksi. Ovdje na svoj naèin prièa vrlo poznatu djeèju bajku. objekt. Znanstvena zajednica jo od prijelomnih radova lingvista Noama Chomsk iz 1950-ih p rihvaæa daje ta sposobnost. Kako bi izrekli tko èini radnju i na kome je r adnja uèinjena. ona æe pr erano poopæiti. Dakle. Prvi oblikjezika koji rabimo jest opona anje . Sustav pravila prema kojima rijeèi spajamo u fraze. to bi znaè lo da se u mozgu odvijaju mnogo dublji procesi od obiènog opona anja. S dvije æe godine vje no pravilno reæi »konja« jer u toj fazi jo samo opona aju starije. Al i sposobnost usvajanja i up rabe jezika. poput opei tivnog sustava predinstaliranog na raèunalu. poput engleskoga. Primjerice.stavljaju na prvo mjesto. ima »sintetièku« sint aksu. Kod rastuæeg se djeteta ta sposobnost zdru ivanja fonema u morfeme i mor-fema u reèeni ce razvija usporedo s rjeènikom. Ono to cars ko zabadalo nije dokuèi jest da se »program« mora aktivirati izlaganjem zvukovima. djeca brzo odmaknu od jednostavn ona anja roditeljskog govora. hranetina. poput hebrejskog ili latinskog. knjiga/knjige. premda nerazumljivo blebeæu. naposljetku. Èimpanze pouèene k omuniciranju znakovnim jezikom sposobnost nikad ne razviju. poput Brocina podruèja. pravilo da g enitiv mno ine nekih rijeèi tvorimo dodavanjem sufiksa »-eva« (kljuè . on se smjesta pretvara u naèi nski prilog. ne èine u ranijoj dobi. a fraze u reèenice. Reèenica »Ivan ljubi Mariju«. logika pomalo izlazi na povr inu. Njihov se govor ne bi pi vi e razlikovao od prièa sjajnog komièara. Lingviste posebno zanimaju pogre ke koje djeca obièavaju èiniti s tri ili èetiri godine: nepravilnosti èija uèestalost raste s njihovom sve veæom sposobno æu preno enja slo enih z ja i koje. Primjerice. mo da prepoznate: Jednom davna no u germanskoj zemlji bio je velik grad po imenu Ham-perlin. Zatim s lijedi glagol te. kad usvoje pravil o da mno inu nekih rijeèi mu kog roda tvorimo dodavanjem nastavka -i. una prijed postoji u mozgu.

n pr. Slièno tome. Zbog toga. Jedan od argumen ata koji bi to mogao objasniti jest daje mozak zbog svoje plastiènosti ivèanim stanic ama koje su u ranijim fazama evolucije bile rabljene u druge svrhe dodijelio nov u funkciju. Kao stoje èesto sluèaj. Uèenje drugog ili treæegjezika obuhvaæa iste dijelove mo zga k( je smo rabili kad smo izustili prve rijeèi. Problem do datno ote ava èinjenica to. ne funkcije sv rstavaju se u pamæenje. sposobnost usvajanja i uporabe jezika u èovjekovu je mozgu c roðenja. Naravno. kad je jednog dana. Kao to smo vidjeli u kn kom osvrtu na dis leksiju.svijetu nisu u ivali Ijudovi sami. svaki s vlastitom lokacijom i elementima u mozgu. Skanovi mozgova os oba s visokim verbalnim kvocijentom inteligencije 183 Robert \Vinston: LJUDSKI UM pokazuju da im se pri èitanju javlja aktivnost u gornjoj uzdu noj vijugi. a p imenov anju objekata u srednjoj uzdu noj vijugi. » ai Uvrije ena tuga . èak ni nakon godir vje be. èemu odrasli i mla< moraju pribjeæi dok se hrvaju s no im jezikom. kad je rijeè o jeziku. Prilièno banalan primjer tog procesa bio bi moj rukopis. dokazi da svaka od tih vje tina ima poseban kutak dolaze ponaj prije iz prouèavanja mozgova u poremeæenom stanju. to se njoj itd. znaèenje i oblike rijeèi.. ali za njih ne mogu proizvesti nijednu asocijaciju. ne uspijevamo dostiæi istu razinu teèn osti s drugim ili treæim jezikor Prevoditelji i tumaèi. Mo dano gramatièko sredi te moglo bi se nalaziti u Brocinu podruèju. Da sa memo. ne aktiviramo li ih uèenjem èitanja i pisanja. rtvama mo danih udara koji su o tetili samo dio mozga. vrtlara i trgovca dijama ntima. nakon to se spotaknula.. Moguæe je èak da uopæe ne postoji posebna jedinica za to. postao je mnogo neuredniji. no znanstvenici o t ome nipo to nisu suglasni. smatra da postoje neovisni mo dani sustavi za gramatiku. ali neæe moæi reæi èemu slu i. ne postoje dva slièna mozga. recimo. tc. ali velièina i polo aj tih mjesta razlikuju se od osobe do osobe. No kako je rijeè o uèenju. To zapravo ne iznenaðuje. Alfonso Caramazza. sli ku crkve. vo-sku i tamjanu. dragulja i povræa. na u iduæu temu. rabijednu posebnu funkciju. svojem malom sinu rekla da se »spopalatakla i ogrebla koljensku alièicu«. Imamo. Vrijedi li to za sredi ta za imenovanje. te osobe koje mogu èitati. da pjevaju i razmi ljaju te da unutra njost miri i po drv etu. v lo razlièitu od naporn og i èitavanja ud benika i rjeènika. Kad dojenèe proizvede prve zvukove. psiholog s Harvarda. no ne i pisati. recimo. moæi æe je imenovati »crkvom«. Dakle. Za razliku od njih. prisjetite li se da na e mozgove oblikuje ono to èinimo i to nam se dogaða u svakida njem ivotu. drugi æe pacijenti kad vide sliku reæi da graðevina slu i tovanju B ga. Iz Èarobnog frula a 182 Uèeni um Stanlev Unwin znao je kazati kako mu je zadivljenost besmislenim jezikom usadila majka. recimo. Spomenuo sam kako me zbunjuje kasni razvoj pisanja u paleolitiku. zato to su takori nju kali svuda (i vak. ostale uèimo. ali ne i èitati. osobe s tim poremeæajem ponajprije muèi brza obr da vidnih i slu nih informac ija. ali neæe moæi proizvesti rijeè »crkva«. Mo da je u tom s mislu va no to u mozgu postoje odvojena sredi ta za èitanje i pisanje. moglo bi vrijediti i za gramatiku. Te mo d.vakali i nak jukavali se niz svoje takoraste grlice) i zato to su to bili najbr i takorèiæi i zato t u previ e iz sebe bacakali svojih okruglièica u tom velikom krasnom gradu koji je in aèe bio. tc. neg o samo okidanja neuronskih krugova ra trkanih u raznim mo danim podruèjima. osobe koje mogu pi sati. ili kad smo uèili put od kuæe do radnog mjesta. Neki mogu imenovati objekt e. uv ijek prevode s drugog i treæegjezika na materinski. Istra ivaè u uspijevali uprijeti prstom u podruèja koja nadziru tako uska jezièna obilje ja poput naziva tkanina. Svo jedobno je bio podosta uredan (premda sam medicinske struke). U prilog tome govore dokazi iz studija na pacijentima s mo danim o teæenjima. Pogledaju li. recimo. pozivaju se druga podruèja. mogu ih preuzeti neke druge funkcije. za oèekivati bi bilo da æe iæi na neke oèite razlike u sredi tima za imenovanje. osobe s r skim verba lnim kvocijentom imaju suprotan ustroj. ista ona koja smo rabili kad smo poèeli tipkati na raèunalni tipko vnici. no otkad su raèunala zamijenila papir i olovku. Prv i jezik usvajamo. da se ljudi unutra mole. tko je rabi. jer njega govore najteènije. struènjaci u svojem podruèju.

Jede se dru èija hrana. Ljudi se pona aju èudno. podvrsta pam æenja u kojoj nema èuvstvenog elementa . stilizirane pokre185 Robert VVinston: LJUDSKI UM te. te vlastita prava i obveze koje imaju kao odrasli mu karc i. Shakespeare se ovdje nesvjesno dotaknuo nekih sada njih predmeta istra ivj nja mozga . pobu diti mnogo drukèije odgovore iz na < èuvstvene palete: radost.pratite li koliko èesto i koliko dugo dojenèe gleda neki predmet. Vjerojatno ste se èe æe vozili na posao nego to ste polagali ispite. Pjevaju se pjesm i izgo varaju rijeèi koje se ne mogu èuti u svakida njem govoru. U manjoj je mjeri sve t vidljivo u obredima jo prisutnima u zap adnome svijetu. uskraæivali sna i li izlagali bolu. Postoji. Èesto se mo emo prisjetiti i niza drugih pojedinosti. Kad govorimo o jedanaestom rujnu. To je tzv. meðutim. Obredi inicijacije. Otrcane primjedbe èesto. Zato su se. dakako. poput mozga Sere evskog. Kratka et nja ulièicama osobnijih sjeæanja dodatno æe potvrditi smisao ovoga . U mozgu zapisane i isati smetnje Macbeth. Svi katkad prot rnemo prisjeæajuæi se djela za koja bismo radij da u njima nismo sudjelovali ili rij eèi za koje bismo vi e voljeli da ih nismo izre kli. poèeli izvoditi obredi. Istra ivanja su pokazala da èovjekov um bira nove po dra aje . Druga sjeæanja mogu. kriju i pone to istine. Tijekom s veèane sti pona amo se prema nekim pravilima i ogranièenjima. vjeroja tno enskoga roda. re cimo.stoje li na mo danim policama dok ih ne prizovemo ili nastaju samim p rocesom dosjeæanja? Veæ je otrcana fraza da se svi mi. ali ne i to je juèer ruèala? I to su za pravo »sjeæanja« . izvode neobiène. nesretnoga »svepamteæeg« Rusa. Sveèanost dobiva . Mislim da zapravo elim reæi kako se odreðena sjeæanja istièu jer su neobièna u odnosu na n upadljiva zbivanja svakida njice. ustanovit æe te da èe æe i dulje gleda nepoznate predmete. npr. nose maske i èudnu odjeæu. mladenci prolaze »torturu« vjenèani zavjeta. Pamæenje i èuvstva Antropolog Victor Turner smatrao je da obredi i sveèanosti u plemenskim dru tvima uv elike iskori tavaju meðudjelovanje èuvstava i pamæenja.Zar ne mo e pomoæi du i bolesnoj. No ono stoje zanimljivo kad je rijeè o pamæenju najveæih traumatskih dogaðaja. nicu ili buduæu mladenku dan prije samoga èina vjenèanja. dakle pojedinost koja nema veze s dogaðajim a u New Yorku. stariji od odreðene dobi. prema Turneru. kako je moguæe d. va bi se moz ak brzo zagu io pojedinostima. izvode se kako bi se zajamèilo da mladiæi na ulasku u zrelost nauèe mitologiju i obièaje odreðene dru tvene skupine. Ta selektivnost prisutna je i u sjeæanjima . poput vjerovanja da mlado enja ne smije vidjeti vjenè. èin V. Kad biste pamtili svako putovanje na posao. prizor 3. bez obzir a na to jesmo li ih vidjeli na vijestima ili su se zbili nama samima. znakovito je da pa mtimo to smo radili kad smo èuli vijesti. tugu. a koji kad nauèeno prelazi u naviku? I. zastra ujuæi i biza ni simboli. 184 Uèeni um ih s vremenom zaboravljamo? Za to se moja devedeseterogodi nja majka sjeæa igranja ten isa i poraza u Brook Greenu dok je bila uèenica. ili upute kako promijeniti automobilsku gumu. za pretpostaviti je da ih vi e zanimaju druge stvari. nerijetko imaju obojena lica. Grizodu jem voðeni Macbeth ovdje govori o sjeæanju na grozna djel koja je poèinio. sjeæamo to smo radili u tr enutku ubojstva predsjednika Kennedvja. meðutim. primjerice. Na one koji prolaze obred nasræu èudni likovi. Iz svijesti uvrije enu i èupati tugu. smjesta se nametne nekoliko kljuèni! pitanja.ona u kojoj po hranjujemo imena. Odijevamo najbolj odjeæu.najbolje se dosjeæa mo sjeæanja povezanih s najjaèim èuvstvima. primjerice. S vremenom su tragièan dogaðaj nadma ila druga svjetska zbivanja. od majka se oèekuje da plaèu. Poput svih mladiæa. Kad razmi ljamo o pamæenju. kako smo èul i vijest. jest s kol iko ih pojedinosti pamtimo. pa s e potonjega bolje sjeæate. Vjenèanje obuhvaæ odreðena ogranièenja. kako smo toga dana bili odjeveni. bl ic pamæenje: sposobnost mozga da tijekom intenzivnih dogaðaja iznimno podrobno i ivo pamti pojedine slike. ljutnju i strah. kakvo je bilo vrijeme. Zauzima ju li te dvije vrsti pamæenja razlièita mo dana podruèja? Koji su procesi aktivni kad ne ki doga daj ulazi u pamæenje. ako su nam sjeæa nja toliko usaðena u arhitekturu i kemijske procese mozga. U obredima poznato postaje nepo znato. Osjete im katka d iznimno izo tre prethodne te ke ku nje u koj ma su se izgladnjivali.

namjerna neobiènost obreda umovima onih koji ih prolaze oznaèena je s na nim emocijama.qadosh . u skladu s a svojim komunistièkim idealima. a dru gi kao dosadne slike ili naizgled uopæe ne ulaze. Zbog toga se odreðenih d ogaðaja sjeæamo do najsitnijih. neuro transmiter koji inhbira dotada nju aktivnost radi preusmjeravanja i usredotoèavanja pozornosti. odvojeno obreda bila nag la enija. To mijenja ravnote u unutar neurona i èini ga pripr avnim na ivahnije i dulje okidanje pojavi li se ponovno isti ulazni signal. Predstavu sam gledao s sedamnaest godina i nikad je nisam zab oravio. uklanjajuæi neva ne informa i èuvajuæi najhitnije. smatrao d kazali te mora pouèavati. mo e naslutiti kako mu je svrha hvatanje i èuvanje ulaznih informacija. veæoj selektivnosti. Marksistièki dramski pisac Berto Brecht opisani je koncept iskori stio u svojoj Verfremdungstechnik. s vremenom se vjerojatno neæu moæi sjetiti nièega to bi ga razlikovalo od drugih prijepodnevnih predaha za kavu. na stra njem kraju mo danog puta obrade osjetnih informacija. Istodobno niz krug prolaze redoviti impulsi kemij ske aktivnosti. Doista. svojedobno zaposlen na Kalifornijskom tehnol o kom institutu. èuvstveno obojena ili ne. Prva faza traje kraæe od sek unde. no rast novih dendrita nastavlja uspostavljati obrazac èak do dva dana poslije dogaðaja. zastra u juæih i zadivljujuæih do ivljaja osigurava temeljitost i n< zaboravnost procesa uèenja.gledatelje je jako prib li io glume ma. primjerice nakon sna n og emotivnog do ivljaja. Poveæanje splasne nakon otprilike est sati. kida njice. Tako nastaje osobito sjeæanje.smisao jer je razlièita od svakida njice. I da æe ljudi bolje uèiti. publika bi se »otuðila« od predstave. popu t sudjelovanja u nesreæi ili svjedoèenja nekoj. odr avajuæi izvorni do ivljaj ivim i pohranjujuæi sjeæanje na njega. Kalci j takoðer potièe ivèanu stanicu na rast. 186 Uèeni um Kako se sjeæanja oblikuju u mozgu? Sva sjeæanja. Um jt sto da u iva u malo prijatne zabave. Drugim rijeèima.54 Moguæe je da tijekom posebno sna nog DP-a. ako svjedoèe neèemu neuobièajenom. èesto naoko posve neva nih pojedinosti. Iz njega iskoèe glumci i poènu postavljati scenu. Kad ivèana stanica primi sna an signal izazvan ulaznim informacijama. Iz njegova se polo aja. hipokampus je posebno osjetljiv na acetilkolin. Oè primjer t oga vidimo u glazbenom igrokazu Kurta Weilla Uspon i pad grada Mi hagonnjja. tovi e. njezina s e unutra njost ispunjava kalcijem.razoèara-vajuæa vijest ako se nadate da se sjeæanja stvaraju i pohranjuju najednom mjestu. izdanci ivèane stanice koji primaju informacije. na hi brejskom je jeziku jedan vid rijeèi svet .povezan sa znaèenjem »zasi ban« ili »odvojen«. no zatim a pozornicu iznenada dotutnji deseterotonski kam on. odnosno razvoj novih veza prema drugim neuroni ma. nabubre zbog bujice kalc ija. meðutim. Sad mo emo razumjeti za to neki dogaðaji u pamæenje ulaze kao ivopisne fotografije. Sustav za prepoznavanje nove sti u gledateljevu mozgu takvu neobiènom isku stvu pridaje veæu èuvstvenu vi zinu od uobièajene. Hipokampus je osob ito bogat stanicama podlo nim DP-u. kao i u nekim dana njim plemenskim dru tvima. ekstremnija. pamtiti ih. dr i da acetilkolin proèi æuje svako sjeæanje. u mozgu pokreæu odgovarajuæe buran niz p rocesa. Zbog toga s znanje koje se prenosi obredom usijeca duboko u pamæen je. U p oèetku se gledatelju èini kako je rijeè o jo jednoj dosadnoj k. to maksimalizira broj sinapsa kojima neuron mo e komunicirati. 187 Robert VVinston: LJUDSKI UM % Uloga hipokampusa i amigdale u pamæenju . Ali ipak mo emo gov oriti o odreðenim podruèjima kao posebno va nima za èovjekovo pamæenje. nastaju pro cesom dugoroène potencijacije i to. u dugoroènom pamæenju ostaju samo novosti. èini se. Dugoroènu potencijaciju (DP) mo emo vidjeti posvuda u mozgu . Brecht je. pa se èesto moglo vidjeti scenske radnike kako pomièu scenografiju. Kad u hipoka mpusu zapoène èi æenje. èim se dogode. Novi i intenzivni do ivljaji. ponijeti poruke kuæama i z. acetilkolinsko èi æenje ne bude potpuno. Svakida nji do ivljaji podvrgnuti su. Dendriti. Turnerovo zanimanje za obrede mo da je povezano s èinjenicom da mu j majka bila glum ica te daje odrastao u obitelji u kojoj je kazali te bilo dio sv. Neurobiologjames Bower. odnosno tehn ci otuðenja. U pro losti je. Turnerova je teorija da se takvim skupoi upeèatljivih. zali noj veèeri. Neke o d njegovih teorija o va nosti neobiènosti pri uèenju u svojir su tehnikama primijenili neki dramatièari. Brecht je to nastojao uèinii ru enjem tada njih kazali nih konvencija . Ako moj prijepodnevni pr dah za kavu u utorak ni po èemu nije bio ni pribli no va an.

U ostanku na mjest u. Te ko je zamisliti kakav to osjeæaj mc ra biti. npr. Trebao nam je mehanizam koji nas mo e izvuæi iz o pasnosti. Neuroznanstvenikjoseph LeDo ux taj mehanizam naziva »prljavi i brzi p ut«. dublje s e urezujt u pamæenje. Iz Damasijeve teorije proizlazi da mozak ne èuva cijele slijedove dogaðaja. LeDoux smatra da su na i mozgov i tin ranim.pomoæu podataka iz milijun popreènih presjeka moj gova takora koji se pro gramiraju ujedan silicijski èip. Grabe ljivci poput zmija napadaju iznimno brzo. Ne bis m mogli. svijestje tijek. primjerice. Dakle. Okolina bi bila trajno neobièna. Èuvstveni sadr aj pamæenja poma e nam da nauèimo va ne poruke. 188 Uèeni um nost u pro losti. poput ro le filma.odvraæao nasje od opa snosti i usmjeravao prema sig urnosti mimo uzvi enih carstava ljudskog misije nja. mogu tvoriti beskrajno mnogo drugih sjeæanja . Svjesne poimanje viðenoga nastupa kasnije. Jednoga bi dana buduæ nara taji mogli raspolagati teh nologijom za zamjenu o teæenog èovjekova tkiv. Znaèi li to da su sjeæanja pohranjen a u hipokampalni arhiv poput filmova u kutijicama? Neki smatraju da taj grumenèiæ tk iva u obliku morskog konjica manje nalikuje arhivu. Oznaèi li amigdala. imali smo sutra za opstanak i razmno avanje . Zato æemo se prisjeæanjem razgovora prisjetiti i s njim po vezanih èuvsta va. èak ni na najjednostavnijoj razini. tj. hipokampus je jednostavno tvorba koja sjedin juje cijeli proces i izbacuje nepotrebno.* 1 normalnih osoba. navodno. primjerice razgovor za posao »ozbiljnim«. hipokampus te neovisne jedinice is kustva spaja u razlièita sjeæanja. Amigdala takoðer ima ulogu u pamæenju. Pomoæu tih oznaka èeona kora osmi lja va i provodi primjerene planove dj elovanja. Zahvaljujuæi njemu. a »mokra stra njica« mogla bi pak uæi u sjeæanja moje ce na svoje djetinjstvo. jedinica »hladne ruke« mo da æe è i moja sjeæanja na skija ke izlete. Epizodno i proceduralno pamæenje . Usto tijekom evolucije taj j mehanizam koristio opstanku . nego ih razbija na najmanje sastavne dijelove. s jednom rukom naslonjenom na struk i prstom na usnama te mozganju o tome to s mo vidjeli nema ba nikakve koristi. i to brzo. spazimo zmiju ili dug. osjetljivim èuvstvenim okidaèem opremljeni zbog njegove ivotne va * Ima dokaza da ribe pamte mnogo dulje od samo nekoliko sekunda. Jedna analogija ka e da zlatnoj ribici nik ad ne dosadi plivanje u mak zdjeli jer njezin raspon pamæenja. koji æe nadomjestiti gubi ak funkcija poput pamæenja.elimo li dobiti posao. do ivlj ajima i èuvstvima. ili novija u odnosu na svakida nja. koja bi nas samo usporavala. Prema toj teoriji. Damasi je utvrdio brojna podruèja k oja djeluju kao konvergentne zone za stapanje osjetnih podataka o ljudima. »razbijen prozor«. U njoj mozak dolazne informaci je oznaèava èuvstv enom vrijedno æu. stvarati i izvoditi planove djelovanj aje bismo zaboravljali ciljeve. do ivljava mo gotovo trenutaèan strah za uvaljujuæi izravnoj vezi amigdale s talamièkim sredi tem z a obradu. U poznatom sluèaju otprije pedesetak god na. vijugav predmet nalik zmiji.na isti n aèin kao to kombinacijama zvukova tvorimo rijeèi. To bi znaèilo da se moje sjeæanje na prvo grudanje zapravo sastoji od malih iskustvenih jedinica. Dok ovo pi em. nije dulji od sedam sekunda. mu karac s te kom ep ilesijom podvrgnutje operaciji mozga. Nesretni mu k. a vi e iznimno uèinkovitoj pokre tnoj vrpci na kojoj se sjeæanja sklapaju prema potrebi. pona at æemo se oz biljno i ale svesti na mini mum . Te tzv. pokraj neurona koji su prvi osjetili hladnoæu ili vidjeli razbijen prozor. istra ivaèki tim na Sveuèili tu ju n Kalifor ije pod vodstvom Theodorea Bergera nastoji konstruirati prvi umjetn hipokampus n a svijetu . Poput monta nog pulta.O ulozi hipokampusa u pohrani sjeæanja mnogo smo doznali iz istra ivanja n osobama s o teæenjem toga dijela. amigdala sjeæanja boji èuvstvenim nijansama. »buce«. koje se pohranjuju neovisno jedna o oj. Zaj edno s drugim jedinicama. Prema Antoniju Damasiju. vi e kore. »mokra stra njica«. rac otad ne mo e pamtiti nova sjeæanja. S o teæenim se hipokampusom svaki pojedini trenutak mo e d oima ti nov. svaki je trenutak poveza n s prethodnim i sije deæima. a ljudi oko nas vjeèni stranci. No informacije iz amigdal e odlaze i u hipokam pus. Sto su èuvstva sna nija. Kad. p ri dohvaæanju odreðenog sjeæanja sjedinjuju se djeliæi informacije iz neovisnih podruèja d iljem mozga. sliènim ureðajima. »hladn e ruke«. Kirur kim m je zahvatom uklonjeno oko dvije treæine hipokampalnog tkiva. konvergentne zone nalaze se pokraj ili blizu ivèanih stanica k oje su sudjelovale u bilje enju izvornog dogaðaja. Dakle.

T akoðer. dotad zaboravljene. To je jedan od razloga za to u kriminalistièkim prièama detektivi poput Pc rota. ne shvaæaju kal je u stvarnim sluèajevima amnezije gubitak pamæenja samo djelomièa n. Premda Agatha Christie prije nije zazirala od pojavljivanja u javnosti. Nije je bilo jedanaest dana. omoguæuju im izvoðenje prilièno slo enih radnja nauèenih u pro losti. pacijent s te kim hipokam p. Treæeg prosinca 1926. i doista uvrij eðena. no ob hvaæa sjeæanja na dogaðaje i epizode.jer nisu èita ovu knjigu . Slavna spisateljica do k raja ivota o tom dogaðaju nije prozborila ni rijeèi. Mogu se. Semantièko pamæenje ukupna je sun na eg znanja. no pravom bi sluèaju samo potonje bilo izvan dohvata. No to bih jo zaboravio? Mu karac kojem su uklonili veæinu hipo kampusa. Toèno je i podrobr mogao opisati put kojim je pje aèio u kolu te pojedinosti postupka mijenjan gume. 189 Robert Winston: LJUDSKI UM Razlog tome je stoje primjenjujuæi nauèene vje tine rabio tzv. Osobe ko je simuliraju amneziju obièno ne shvaæaju . neslavno grudanje. a s druge osveta supru niku. pi mjerice. ali isto bi se tako moglo ustvrditi kako je bila povrijeðena. Stoje zapravo uzrokovalo njezin nestanak?Je li.bila je br tansk a kriminalistièka spisateljica Agatha Christie. Sjeæao se svojeg mladog ivota prije operac ije. nim o teæenjem nije se mogao sjetiti nijednog va nog dogaðaja iz svoje prc losti. Naposljetku. neovisnog o povezanim èuvstvima ili o to me gdje smo ga i kal stekli.na veliku osobnu tetu . zanimljivo. odh talaje iz svojeg doma u Berkshireu. No njezino povlaèenje iz javnog ivota koje j e uslijedilo nameæe kako je nesretna zgoda ipak bila vjerodostojnija. pretvarati da su zaboravile svoje ime i postupak spravljanja èaja. jevima Surrevj a. stoje izazvalo brojna nagaðanja tisku i potragu u kojoj su sudjelovali policajci iz triju jedinica. Epizodno pamæenje slièno je proceduralnom. te kal s vremenom u sjeæanja stalno naviru nove. èinjenicom to ju je javnost odbacila kao osobu gladnu pozornosti. Neki prista e teorija zavjere smatraju daje spisateljica izabrala ime Teresa jer je ri jeè o anagramu engleske rijeèi teaser (zadirkivaèica). istra ivala taj fenomen za knjigu? Je li jednostavn o poku avala pobuditi medijsko zanimanje ili se poku avala osvetiti nevjernom suprug u? Ilije doista do ivjela gubitak pamæenja? Zanimljiv pokazatelj istine jest da se Agatha u hotelu u Harrogateu potpisala im enom gða Teresa Neele. Amnezija i sluèaj krimi-spisateljice Netko tko se dobro upoznao s amnezijom . Mogao je ovladati i novim vje tinama. kao i vje tina steèenih u to doba. nije zaboravio sve. pa hine o] æi gubitak osobnih. 190 Uèeni um Agatha Christie odbila je razgovarati s novinarima o svojem nestanku. nego i vje tine te postupke. Drugi su. mogao bih oèekivati da æu ostati bez sjeæanja na p rvo. Zbog te su razlike neki neuroznanstvenici poèeli razlikovati »epizodno< »semantièko« pamæen e. no semantièko mu je pamæenje ostalo netaknuto. kao stoje njezin mu nedugo posl ije nestanka rekao novinarima. 1' prosinca uveèer njezin suprug Archie koji je imao ljubavnicu. odreðeni »otoèiæi sp osti« opstaju. autobiografskih sjeæa nja i nauèenih vje tina. otad je ivjela u osami .Kad bih pretrpio o teæenje hipokampusa. umjesto daje . Tisak je zakljuèio kako je cijela saga bila promi ljena predstava radi reklame za njezinu novu knjigu. a oni sami trajno smetenom stanju. primjeri ce nauèiti svirati nove skladbe na glasoviru ili pisati. ena s kojom je ljubovao njezin mu zvala se Nan-cy Neele. Oèitoj o pai æenje ne bilje i samo dogaðaje i do ivljaje. Èini se kako je hipokampus najva niji za epizodno pamæenj e. pak. Moglo bi se zakljuèiti kako se povukla u osamu jer je bila posramljena stoje predstava po la nao pako.prepoznao je svoju suprugu u eni koja je odsji la u hotelu u Harrogateu.razliku izmeðu ep izodnog i proceduralnog pamæenja. pojedinost i. premda se nije mogao sjeti ti nijedne kolske zgode ili situacije u koj je morao mijenjati gumu. gledajuæi svoje napore u zr calu. Arc-hie im je rekao kako je to bila posljedica napadaja amnezije. pa ga se sun njièilo za Agathino ubo jstvo . napustiv i automobil negdje u seoskim kr.premda im hipokampa lno tkivo mo e biti te ko o teæeno. Ist u pojavu èesto mo emo opaziti u pacijenata s Alzheimerovom b le æu . sasvim razumno p retpostavili da su joj motivi mogli biti dvojaki: sjedne strane malo publiciteta za knjigu. procedurali pamæenje. U sluèa koji su opisali Endel Tulving i Gene Schachter. Morse a ili lorda Petera Wimseyja uvijek nanju e kad zlikovac hini gubitæ pamæenja.

u mozgu se odvija drukèija aktivnost. kodile njezinoj vje tini sviranja violine. èak i kad izmeðu poku aja proðu godine. nego komadiæ stvarnosti koji se probio kroz njezin zaborav.mo da nije bi o svjestan trik. odnosno . ispred publike. jer se smatr a kako je upravo to podruèje aktiv pri sviranju glazbala. pre lo nam je u n viku.njezinu amnestièku epizodu popratila sa suosjeæanjem. Nakon stoje to uèinila. katkad i na pozornici.njezin se suprug o enio pravom gðom Neele tri tjedna poslije razvoda . meðutim. stupanj u kojem nam je neka vje tina va na. Godi 1991. pamæenje nauèenih sadr aja razlikuje se i neovisno je od autobi ografskih sjeæanja. svjesnih razina u ni a. Razlog za prelazak iz vi ih. nema. trajne plastiènosti. No s vremenom to èinimo sve rjeðe. No rijetko æe se tko prisjetiti t ih procesa dok u kasnije ivotu rutinski izvodi nauèenu vje tinu. Unutar mozga. pak. pamtimo to nam je èiniti u fazi A. Vo n ja od grada do grada njima je postala toliko uol èajena da su je jedva svjesni. svaki mozak prirodno posjed je dozu plast iènosti. nakon nekoliko sekunda oklijevanja. Br own prorièe prokletstvo i pakao. Kad nam je vje na nova. tri operacije nisu n. amnezija ne dovodi do potpu nog gubitka pamæenja. sve do toèke u k joj vje tinu izvodimo praktièno nesvjesno. ali ne i nauèene vje tine. S obzirom na plastiènost u toj dobi. Osobe mogu zaboraviti elemente vlastitog identiteta. U odreðenom trenutku. njezini su lijeènici na Clevelandskoj klinici zakljuèili ka je Marthin mozak nadomjestio neispravno funkcioniranje desnog sljep ooèm re nja. skijam posve prirodno. postaje trajno. Buduæi daje mozak u stanju trajne prilagodbe. U drugom je sluèaju. a da pritom o tori ne moramo posebno razmi ljati. U pravim se amnestièkim epizodama nerijetko zadr avaju natruhe va nih pojedinosti o os obi. p aje tijekom uèenja i vje banja sviranja violine. postanemo sposobni voziti bicikl ili automobil. o njoj razmi ljamo. Zbog toga ne zaboravljamo kal voz iti bicikl ili plivati. Prilagoðava se ulaznim informacijama. desni sljepooèni i anj bio uèinkovito pr emo æivan. meðutim. nakon mn go vje be. ili auto kole. mozak je u pomoæ prizvao dru podruèja. pseudonim koji je izabrala Agatha Christie -ime slièno imenu ljubavnice njezina mu a . Bourne naðen kako pod imenom A. Dakle. mo emo uoèiti kako sa sve boljom usvojeno æu odreðei vje tine dolazi do odgov rajuæeg pomaka iz vi ih kortikalnih podruèja obrac prema ni im tvorbama zadu enima za moto riku i ravnote u.primjerice. kako bi se oslobodio za nove zadaæe. Postoje ogranièenja u onim elementima procesa koji odreðuju to æemo nauèiti. Granice. Kad to ne bi èinio. èinilo se kao da uspijeva nau ti skladbe koje je dotad dr ala preslo enima. Katkad vozaèi kamiona ka u kako se ne mogu sjetiti puta kojim su stij na konaèno odredi te. 191 Robert VVinston: LJUDSKI UM Poput navike: Af* kemija proceduralnog pamæenja Martha Curtis bila je glazbeno èudo od djeteta koje je violinu poèelo svirai devet g odina. Buduæi daje od ep ilepsije bolo1 la od vrlo rane dobi. Ja kao primji 192 Uèeni um mogu navesti skijanje. ali sadjednom godi nj e. recimo. nesvjesna podruèja jest ekonomiènos t. Bilo je strahovito te ko nauèiti skijati. a to u fazi I pratimo svoj napredak. stoje zajed glazbenicu bio izniman rizik. s druge joj se strane javila majka. Proces najoèit mo emo vidjeti na djelu ka d pogledamo kako stjeèemo vje tine. primjerice vo nj om bicikla ili sviranjem kakva glazbala. Jednom je. a napadaji su s godinama f stajali sv e èe æi. Unatoè obilnim dozama lijekova. U skladu s time. a to ne . kolièina znanja koje bismo mogli steæi tijekom ivota bila bi ogranièena. on proceduraln a sjeæanja èim to postane moguæe spu ta u podrum. Premda je Marthin primjer oèito izniman. Cijeli je ivot patila od epilepsije.bira sluèajan telefonski broj. lijeènik od amnestiène ene zat ra io da primijeni vrlo èesto rabljenu motorièku vje tinu . Mnogi æe uz malo napora prisjetiti bolnog uèenja vo nj e bicikla metodom poku aja i p gre aka. Kao to vidimo iz sluèaja propovjednika Bournea/Brovvna. tovi e. Mo da j e izbor pseudonima bio nesvjestan pokazatelj èinjenice daje izniman stres koji je okru ivao raspad njezina braka . Jednom kad se proceduralno sjeæ nje pohrani na toj ni oj razini. Na èuðenje i zadovoljstvo ki rurga. Dakle. Primjeæujem. Naposlj kujoj je odstranjena gotovo polovi ca desnog sljepooènog re nja. nestali propovjednik A. kako sam s godinama postao oprezniji u biranju padina. na Clevelandskoj klinici pro la je prvu od tri velike operacije. Èinimo to »automatski«. Martha je èak do èetiri \ ta mjeseèno padala u nes est.zapravo potaknuo amnestièki napadaj. dok ovladavamo novim vje tinama.

Polovicom pro log stolj eæa psiholog Geoi A. npr. Rijeè je o razlici izmeðu ki koroènog i dugoroènog pamæenja. Louisu. prema njegovim rezultatima. No ljudski um posjeduje potencijal za stalno uèenje. Mozak je uèinkovito prigu io aktivnost. primjerice. odnosno da nema nikakvu ulog u u proizvodnji i razumijevanju jezika.primjerice rijeèi. otoèni re anj bio je u stanju mirovanja. Ali istra ivaèi su zatim primijetili ne to novo. Usporediv i skanove. neuronska se aktivnost vidno smanjivala. Moje znanje francuskog zika ili Fr eudovih teorija. Veæ sami nazivi tih dv. pohranjeno je u dugoroènom pa æenju. Miller objavio je rad naslovljen Èarobni broj sedam. èimbenici poput novosti ulazne informacije i jaèi uz nju vezani h èuvstava djelomice odreðuju s kolikom æe otporno æu na zaboi biti pohranjena. Njegov rad s PET-om pokazao je da ne postoji veza izmeðu razine mo dane aktivno sti i inteligencije osobe. op. Rezultati se potvrdili nalaze Richarda Haiera sa Sveuèili ta ju ne Kaliforni-je u Irvi neu. To me dovodi do jo jednog va nog vida pamæenja. Ispalo 193 Robert VVinston: LJUDSKI UM je daje pametan mozak bio onaj koji se mogao najbr e svesti na minimalnu ] tro nju e nergije. Cjelokupni obrazac b io je mnogo slabije jaèine. bilo je. zapravo. S druge stra ne. prilièno obrnuto. Nije. No kako postoje brojevni nizovi. Istra ivaèi su zapravo vidjeli kako se nova zadaæa pretvara u naviku.). Isti uèinak ima uèestalost susretanja te informacije. a. ali zato to ih doista raèunam u glavi. mozgom se pro irio val aktivnosti . Prvi put kad je ispitanik morao smisliti glagol povezan s upravo prikazanom imenicom. pa ne èudi to svaka glasina o dodavanju jo jedne zi menke izazove buru prosvjeda. istra ivaèki od vodstvom Marcusa Raichlea s Radiolo kog instituta Mallinckrodt i Michaela Posne ra s Oregonskog sveuèili ta uspio je izdvojiti mo dano podruèje aktivno pri smi ljanju odg ovarajuæeg glagola. Svi smo te razlike svjesni u svakida njem ivotu. Nakon to su ispitanici nekoliko puta p ro li nizom. uopæe nije b io pametan. Istra ivaèi su PET-om snimali dobrovoljce dok su ovi naglas èitali niz ime nica. paradoksalno. 194 Uèeni um . crijeva te u percepciji okusa. da »stolac« spare sa »sjesti«). nego zato to dohvaæam mali obrazac rije pohranjen u dugoroènom pamæenju. Kratkoroèno pamæenje prosjeène osobe premalene za pohranu londonskog tele fonskog broja (sastoji se od osam znamenaka. t pozivnog broja. U drugom je pokusu od ispitanika zatra eno da tijekom èitanja navedu imenici o dgovarajuæi glagol (npr. postupan j jelaz informacija i z vi ih u ni a podruèja kore dok pamtimo nameæe da si opremljeni dvjema razlièitim vrstama pamæenja. Sredinom 1980-ih neki su zanimljivi pokusi izvedeni na Washingtonovom sveuèili tu u St. pone to osnova ma matike ipak ostane urezano duboko u pamæenju. Dugoroèna potencijacija pobrinula se da r premda sa m mnogo kolskog znanja mo da zaboravio. No ka ko je vje tina postajala uvje banija. paje rabio minimum podruèja i energije. U njei je iznio tezu da èovjekovo kratkoroèno pamæenje mo e pohraniti pribli no dam jedinica informacije . »Zaposleni« mozak. funkcija izra avaju njihovu osnovnu razliku jedna dugo zadr ava informa je. reèenica koju sam taman sroèio u mislima i uprave tipkam. imena ili brojeva. nego koliko brzo èime mo emo ovladati. gdje se urezao nakon to sam u koli tima recitirao tablicu mno enja. Aktivirao se tek nakon stoje zadaæa nekoli ko puta uvje bana. koje ba kao i uobièajene vje tine. nalazi se u mojem krat koroènom pamæenju. takvo kakvo jest. a druga se prazni mnogo br e. to zi èi da ih ne moram èuvat i u ogranièenom prostoru kratkoroènog pamæenja su redovitom uporabom pre li u dugoroèno. poput telefonskih brojeva prijatelja i ko ga il i PIN-ova bankovnih kartica. plus ili m inus dva.stupanj motivacije. Naime. Umno poput »sedam puta sedam jednako èetrdese t devet« mogu ispaliti uèas. Taj je nalaz bio jo èudniji u svjetlu èinjenice da su neurolozi godi nama mislili da otoèni re anj sudjeluje iskljuèivo u obradi tjelesnih i visceralnih os jeta iz. kad je zadaæa asocijacije rijeèi bila nov a. Taje tvrdnj danas opæeprihvaæena.od cingularne kore sprijeda do malog mozga straga. dal rijeè o tome koliko znamo. tip] nje ili pis anje svakodnevno rabim uz goli minimum svjesnog napora. p. karta mo dane aktivnosti radikalno se promijenila. p ostavlja se pitanje kako i zai informacije prelaze iz jedne vrste pamæenja u drugu ? Kao to smo spomenuli. te tako osloboditi svoje krugove za druge procese.

Prijelaz iz kratkoroènog pamæenja u dugoroèno Prema nedavnim istra ivanjima na mi evima i muhama. bolje shvaæanje molekula koje sudjeluju u pamæenju od goleme je va nosti. RE spavanje je razdoblje u kojem sanj . Prouèava oje mozgove majn na dok su uèili povezati odreðeni obrazac okretanja kola za igru s nagradon obliku hrane. ali ne nu no odjeveni u ronilaèku opremu i u baz enu. Otkrio je kako se mnogo vi e neurona ukljuèuje u uèenje usli di li nakon njega nagrada.nh Kad je razdoblje bilo kratko. dok uèite neku èinjenicu. Mn ogi znanstvenici i neke farmaceutske tvrtke pokazuju sve veæe zanimanje za pobolj an je uèenja i pamæenja lijekovima. meðutim. kratkoroèno pamæenje rabi bjelanèevine koje su veæ prisutne u sinapsama. primjerice u pode avanju tjelesnog sata ili u razvoju tolerancije na droge. Istra ivanja su takoðer pokazala da na dosjeæanje prilièno sna no mo e ut cati okru je u ko uèimo. no uvelike se sk ratilo dvadeset èetiri sata poslije uvjetovanja. razlièita mo dana podruèja poma u nam pri pohrani informacija kraæe i dulje vrijeme . mora ju se proizvesti nove bjelanèevine. dr. Dr. Kad je tim mi evima tamoksifen dan prije ulaska u komoru. Èi nica daje bio prisutan tijekom evolucije nagla ava njegovu potencijalnu va nost. Mich. Leslie Ungerleider s amerièkog Nacionalnog instituta za psihièko zdravlje poslu il a se MR-om kako bi ustanovila to se u èovjekovu mozgu zbiva dok osoba nastoji »zadr ati« upamæenu sliku lica tijekom sve duljih razdoblja. Dakle. vjerojatno bojeæi se novih elekt ro okova. Njezina se istra ivanja nadovezuju na ranij e radove na majmunima. CREB je prisutan u ivèanom sustavu ili mozgu mnogih ivotinja. Ustanovio je da su se mnogo toènije dosjeæali rijeèi kad su bili pitivani u istim uvjetima. ali pridonose formiranju dugoroèno g sjeæanja. Pamæenje im je procjenjivano vraæanjem u istu komor u i mjerenjem vremena koje bi proveli ne pomièuæi se. Na to hoæe li informacija biti proslijeðena u arhiv ili i moje zadr ati samo nekolik o sati mo e utjecati mno tvo èimbenika. Majmun s o teæen hipokampusom ne mo e èu sjeæanje dulje od deset sekunda. Merzenich s Kalifornijskog sveuèili ta u San Franciscu pokazao je va nost n tivacije u odreðivanju dubine pohrane sjeæanja. Alcino Silva u Los Angelesu prouèavao je mi eve. istra ivaèi su uspjeli utvrditi razlièite uloge 195 Robert Winston: LJUDSKI UM tih podruèja u dugoroènom i kratkoroènom pamæenju. Ungerleider utvrdila je moguæu lokaciju kratkoroènog pamæenja -negdje u èeonom re nju. Rabeæi elektrode ili radioaktivne tablete kako bi »nokautiral i« hipokampus ili prefrontalnu koru. stvorenog poslije otprilike jednog dana. mozak n stavlja ponavljati isti obrazac neuronske aktivnosti tijekom REM spavanja. Njihovu proizvodnju nadzire jo jedna bjelanèevina . trajanje nepo-miènosti bil o je nepromijenjeno dva sata poslije uvjetovanja elektro okovima. Jedan od i zloga za to se moji kolski kolege jo sjeæaju tablice mno enja jest to smo : bili motivirani da osvo jimo tjednu nagradu. Mo da bismo svi mogli i skoristiti to neobièno svojst pamæenja.5"' Postavio ih je u komoru u kojoj su u apu dobivali mali elektro ok. Dr. koje se u mozgu mo e zadr ati zau vijek. paje aktivna ostala s amo prefrontalna kora. Njihove je odgovore dr. CREB. Alan Baddelev s Bristolskog sveuèili ta od ispitai kaje tra io da uèe popise nepoz natih rijeèi dok su u ronilaèkoj opremi bili dnu bazena. izgubit æe ga i u tom razdoblju. Poremeæaji pamæenja iznimno su uobièajeni. primijeæena je znatna aktivnost u prefrontalnoj kori i sljepooènom re nju. Majm un s o teæenom prefrontalnom 1 rom. neka sjeæanja gubimo s godinama. Prespavajte Na sposobnost mozga da pohrani informacije na dugi rok mogu utjecati i m postupc i nakon uèenja. od koljka a do èovjeka. okidanja u sljepooènom re nju su se ugasila. mo da æe je se uspje nije dosjetiti pomiri ete li istu tvar dok vas ispituju. Silva zatim usporedio s odgovorima mi eva roðenih s izmijenjenim genom koji je blokirao djelovanje CREB-a kad im je ubrizgan estroge n tamoksifen. No s produl jenjem razdoblja. uopæe nije mogao pamtiti. poput lavandina ulja. Proizlazi da geni povezani s CREB -om ne sudjeluju u stvaranju kratkoroènih sjeæanja. a razorno djelovanje Alzheimerove bolesti u na em dru tvu ima sve veæu va nos t. Belgijsko-kanadsko istra ivanje pod vodstvom Pierr Maqueta pokazalo je da nakon to uvje bamo odreðenu aktivnost. Dakle. Ali da se podaci prenesu u dugoroèno pamæenje. Isto zacijelo va i za èovjekovo uèenje. a omete li to. Drugim rijeèima. pa su studije CREB-a sredi nje mjesto istra ivanja. Pomiri ete neki sna an miris. Pretpostavlja se da CREB sudjeluje u mnogim procesima u kojima se mozak mora »naviknuti« na nove uvjete.

Istra ivaèi s e pitali je li to djelovanje posljedica »izgaranja« vidnih neuronskih krugova ukljuèen ih u zadaæu. Kad su ispitanike probudili p rije ili tijeko REM spavanja. Istra ivaèi pretpostavljaju da neuronske mre e ukljuèen e u tu zadaæu osvje avaju »mehanizmimi kortikalne plastiènosti« na djelu tijekom sporovaln og spavanja. i obrnuto . no okrjepljujuæi drijeme za njega vjerojatno nije b io idealno rje enje. mozak noæni san ra bi kako bi konsolidirao sjeæanja na postupke i vje tine nauèene toga dana. Kako drijemanje poma e? Snimanja mozga i oène elektriène aktivnosti tijekom drijemanja otkrila su da jednosatni drijeme ima èetverostruko vi e dubokog ili sporovalnog spav anja i REM spavanja od polusatnoga. Sve u svemu. Sara Mednick i Robert Stickgold. Èak su i oni koji su oklijevali i nevoljko tvorili bilo poèetni par 10 konaènu èetvorku. Zamoljeni su da i èine parove tako da bez razgovora ili prevelikog razmi ljanja izaberu partne koji ih podsjeæa na bli skog èlana obitelji ili na nekoga tko im u obitelji nedos je. Pamæenje. Z atim im je reèeno da se ponovno spa ovaj put s drugim parovima za koje su smatrali da dijele obilje ja koja su ma prije prepoznali kao zajednièka.amo. Kako se rano-jutarnje djelovanje REM spavanj a te ko mo e pojaviti tijekom drijemanja. porede bilje ke o svojem podrijetlu. udio je z a dugim snom kako bi si olak ao stanje du evne patnje u koje se doveo. èini se daje uèinak sporovalnog spavanja najbo lji protuotrov za preoptereæenost. uz pomoæ kolega s Harvarda. oslikava koliko moæan mo e biti èovjekov um. kao to æu objasniti.ili kao nakon kratka drijeme a. Ili su. na a nas sjeæanja mogu navesti da pomislimo kako se sjeæamo stvari koje se nikad nis u zbile.57 Oni su mjerili vrijem e potrebno èetvorici isj tanika da nauèe prepoznati dio iscrtan prugama u veæem uzorku te su ih isj tivali prije i poslije REM spavanja. Otki bi. Macbeth je opsjednut spavanjem. kad vas ef ili efica uhvati s nogama na stolu . Rad Avija Karnija i Dova Sagija na izi elskom Institutu Weizmann takoðer govo ri u prilog èinjenici da REM spavan pobolj ava nauèenost zadaæe. otkrili su kako je ometanje REM spavanja potpuno remetilo uèenj 196 Uèeni um Jednako èesto ometanje ne-REM spavanja nije imalo takav uèinak.samo recite da obnavljate plastiènost mozga. Ubiv i Duncana i sluge dok su. spavali. pak. Dakle.dok na burzi v lada kaos . takoreæi. posvojeni ili su odrastali siroti tima ili udomiteljsk .'8 Poni tava jutarnju razdra enost. rastavom ili z stavljan jem. skupina osoba koje meðusob no nisu poznavale smje tena je u istu prostoriju. nisu uspjeli obaviti zadaæu. Tijekom èetiriju dnevnih sesija njihovi su se rezultati pogor ali. da svi èetvero potjeèu iz obitelji u kojima se te ko izra avala ljuti ili ljuba v. a da ne znamo daje rijeè o sjeæanjima. Njegova propa st. a jednosatni drijeme podigao je uspje nost treæeg i èetvrtog poku aja na jutarnju razinu. da.bili su napu teni. ustanovili su d a podnevni drijem uopæe nije lo . Kad su na posljetku oformili èetvorke. Rezultat su bile skupine u kojima su se ponavljala obiteljska iskustva. svi bili iz obitelji uzdrmanih alovanjem. Istra ivaèka skupina dr. dosadu te frustrira nost zbog intelektualnih zadaæa koje svi èesto osjeæamo. od ratnog junaka do paranoidne kukavice. prema njihovim istra ivanjima. otkrili da im suzdr anost nije bila jedina zajednièka ta. U drugim pokusima prove denim i takorima. Èlanovima novih parova tada je reèeno da porazgovaraju. Èini se kako èak i drijemanje koris uèenju. Mo emo se sjeæati. Stoga su aktivirali nove mo dane krugove premjestiv i tijekom èetvrte sesij e polo aj zadatka u donji desni kut zaslona. Preoptereæenosti nije bilo i ispitanici su bili uspje ni pribli no kao u prvoj sesiji . recimo. a dvadesetpostotno pobolj anje nauèenosti motorièke vje tine uvelike se mo e pripisati kasnoj fazi spavanja koju mnogi ranoranioci propuste. n ije nikakva iznimka. poput ostalih. poput èuvstava. Dobar san je. svojevrstan cement za sjeæanja. i koliko opasno mo e iskriviti do ivljaj stvarnosti. Allana Hobsona na Harvardu nedavno je provela neke zanimlji ve pokuse koji pokazuju moæ »okrjepljujuæeg drijeme a«. ustanovili su kako su svi imali ran znaèajna iskustva o dbaèenosti . dakle. U jednom se pokusu od ispitanika tra ilo da ka u jesu li tri dijagonalne crte na pozadini od vo doravnih crta u donjem lijevom kutu raèunalnog zaslona polo ene vi e vodoravno ili vi e okomito. 197 Robert Winston: LJUDSKI UM Izgubljena pro lost: nesvjesna i la na sjeæanja U pokusu koji su 1970-ih proveli amerièki psihoterapeuti. Polusatn o drijemanje nakon druge sesije sprijeèilo je daljnji pad uspje nosti.

mjerio je uèestalost meðusc nog kljucanja (oblik raspo znavanja) piladi koja je zajedno samo esnaest s. vicarski psiholog Edouard Claparede skrio je. Drugim rijeèima. Kad su je nekoliko dana poslije ponovno upoznali s Claparedeom. meðu kojima su bila lica triju ekspe-rimentatora. posljedicom o teæenja mozj 198 Uèeni um izazvanog dugogodi njim alkoholizmom.pohranjuju se nesvjesno i mo da utjeèu na njihovo pona anje.59 Piladje bila oznaèena bojom kako bi moglo razaznati strance i znance. unatoè oèitom o teæenju mo danih tvorba zadu enih za uèenje i pamæenje. preduvjet socijalne diskriminacije. pomalo bezobzirno. Psihoanaliza. no svejedno se odbila rukovati s njim .im obiteljima. ispitanici su dvaput viðena lica dosljedno p rocjenjiv 11 privlaènijima.lo momak« jer je obuhvaæao t ri situacije. Ima dokaza da njihova nedavna iskustva ipak nisu posve zaboravljena . Uranjanjem u njih. a treæa je situacija bila prilièno gadna . Damasio je zakljuèio kako je . nesvjesni daje jedan < èlanova para bila osoba koju su naèas vidjeli. ne ljudima . kao nekoga od koga bi zatra io pomoæ. Tvrdi da se svjesno sjeæamo samo mal og dijela vlastite pro losti. Terapeuti su mo da svjedoèili djelo1 nju nesvjesnog uma. Kako bi provjerio mo e li mu karac i dalje usvajati nove informacije. koju se katkad smatra glavnim neprijateljem neuroznanosti. Damasio je os mislio test u kojem je pacijenta izlo io socijalnim situacijama s tri razlièite osob e. Neurolozi su dugo smatrali da nesvjesna sjeæanja mogu upravljati na im p na anjem. odnosno ne sjeæaju se dogaðaja iz nedavne pro losti. U pozna tom pokusu na ljudima. Premda je prvi prikaz bio toliko brz d aje lica bilo r moguæe svjesno opaziti.jadan se pacije nt na ao u prostoriji s osornim. kao to smo vidjeli u drugim kontekstima. Prigoda za kljucanje koju su imali tijek om prvih zajednièkih sati bilaje. Drugo. U jedne zapanjujuæem pok usu . neprijaznim eksperimentatorom koji gaje podvrgnuo nizu bezumno iscrplju-juæih psihologijskih testova. èak i kad toga nismo svjesni.na piladi. a od njih je zatra eno da procr ne njihovu privlaènost. Godinama poslije. malu pribadaèu u dlan s namjerom da pri rukovanju boène u dlan pacijenticu s Korsakovljevim sindro mom. Rad socijalnog psihologa Roberta Zajonca pokazuje da na e reakcije na os be ovise o tome jesmo li ih veæ vidjeli. pate od amnezije. Zatim zamolj eni da se pridru e unaprijed odreðenom paru. Psihoanalitièari smatraju kako nesvjesni proc sna no usmj eravaju na e postupke i mi ljenje. Godine 1911 . pacijentica se nije svjesno sjeæala da gaje veæ upoznala. Prva je bila ugodna i izazivala je zadovoljstvo. Pa cijenta je pitao pitanja poput »Kome biste se s ovih fotografija obratili kad bi v am zatrebala pomoæ?« i »Za koga mislite da vam je prijatelj?« Usprkos tome stoje tvrdio da ne prepoznaje nijedno od prikazanih lica. Oso be s Korsakovljevim sindromom. Premda nije mogla objasniti to ili za to. kao to smo svjesni samo malog diU lijevom kutu u desnom neuroznanstvenici psihoanalitièari 199 \ Robert VVinston: LJUDSKI UM jela zbivanja u na em mozgu. poticanje njihova verbaliziran . Nakon pet dana tijekom kojih se pokus odr avao. njegov pacijent i e mogao stvarati jedan prilièno drukèiji tip sjeæanja te mu pristupati . dobi voljcima su se na zaslonu brzo izmjenjivala lica.èuvstveno oboje na nesvjesna »sjeæanja«. Damasio je pacijentu pokazao kompl et fotografija razlièitih lica. Pokus je postao poznat pod nazivom »pokus dobar momak . èi se. Taj je par zatim odglumio prep ku. a od ispitanika je zatra eno da ka u s kojim se èlanom para sla u. Stari su se znanci prepoznali unutar mir te. provela kad su imali samo jedan dan. »kontrolno« is kustvo bilo je neutralno. èuvstvi a mo emo uèiti. pacijent je dosljedno birao »dobrog m omka« kao prijatelja. predosjeæala je da bi se ne to lo e moglo zbi ti. Antonio Damasio lijeèio je pacijenta s jako o teæenim hi-pokampusom. medu njima i nekoliko iz prvog prikaza. Ispitai ci su se dosljedno svrstavali u z veæ viðene osobe. a da oni ne shvaæaju razlog. Poslije im je nakratko prikazana slika jedne osobe. oslanja se upravo na to shvaæanje rada èovjekova pamæenja. Za tim su im prikazana dru lica. Ne mogu pamtiti nova svjes na sjeæanja niti ih se dosjeæati.

Oèito je kako je èovjekovo pamæenje jako selektivno i subjektivno. Kad smo ih zatim pokazali na im ispitanicima. Rasprava se osobito rasplamsala otkad se niz osob a tijekom terapije »prisjetilo« godina pohranjenih u nedostupnim sjeæanjima. pa ljudi upadaju u razorne unutarnje konflikte izmeðu razlièitih vid va samih sebe. oèite krivotv orine.ja. Prije est godina pro ducentica BBC-jeve serije Dijete na eg vremena Tessa Livingstone i ja snimali smo vlastita istra ivanja la nih sjeæanja. nikome nije uspjelo. a majka je zatim poèini la s moubojstvo. po nama. otprilike kao to^ predlo io F reud. Pomoæu obiteljskih fotografija zatim smo izradili kola nu fotografiju osoba u ko ari balona u koju smo umetnuli slike na ih ispitanika iz djetinjstva. kamo gaje amerièka vlada strpala zbog navodni simpatiziranja komunista. Mladi je Reich o tome obavijestio oca. jer je uhvatio majku u seks u sa svoji uèiteljem. veæina je bila poprilièno sumnjièav a te se i dalje nije mogla prisjetiti svojeg »zraènog putovanja«. moguæe je da osobe potiskuju ili »zakapaju« traumatska sjeæanja. ukljuèujuæi s jeæanja na zlostavljanje. posebice s obzirom na èinjenicu da ji postoje razna pisma o Reichovim »ak tivnostima« koja je J. te kako j e razgovor jedini lijek. jedna su od arena u kojima æe se znanstvenici i psihoanalitièari jo dugo boriti. Mo da je Reich doista imao dobar. let balonom pomalo je luksuzan do ivljaj koji je malotko iskusio. nakon to su dobro promislile. obitelji su u nek im sluèajevima s velikim publicitetom zatra ile naknadu tete od dotiènih terapeuta. Drugim rijeèima. Niz odraslih upitali smo mogu li se prisjetiti kad su kao djeca letjeli balonom. Reichova se psiha. izvlaèimo ih u podruèje svjesnog nadzora. psihe nalitièara kojeg su neki smat rali prirodnim Freudovim nasljednikom. Frojdi: bi naglasili daje do ivio ranu traumu. Takve ' osobe navodno mogle imati te koæa pri verbaliz aciji osjeæaja ili sjeæanja. Edgar Hoover sli svojim tajnim agentima. U kasnije bi ivotu to moglo biti uzrok smanjenog »prometa« izmeðu polutka. Poku ali smo namjerno stvoriti la na sjeæanja iz dje injstva. meðutim. 01 nosno pri ostvarivanju ravnote e izmeðu lijevih. ali i sjeæ nja mogu biti poprilièno la na. istra ivanje provedeno u bolnici McLean u Massachusettsu p kazalo je d a bi uljevito tijelo. vidjeli bismo pojedinca sastav lj nog od vi e nesuglasnih. Veæ smo vidjeli da jaèina èuvstva povezanoga s dogaðajem mo e odrediti koliko æe dobro biti upamæen. Zanimljivo. Ima. J edna se ena èak prisjetila kako se ubrzo po uzlijetanju toliko upla ila daje tra ila da se vrate na tlo kako bi mogla iziæi iz ko are. a ekstremisti meðu potonjima t de daje korijen svakog por emeæaja u mo danim kemijskim procesima. dokaza koji nameæu da bi oba fenomena mogla biti jednako moguæa. No u nekim se p rimjerima r davni nalazi neurolo ke znanosti sla u s Freudovim pretpostavkama otprij e e od stotinu godina. stoga rascijepala na dobre i lo e vido\ Nj egove su deluzije u obliku napadajuæih svemirskih brodova i urotnièkih vi dinih agen ata bile zapravo pojavni oblik grizodu ja zbog vlastitih postupa! u mladosti. Osn ovana je èak i udruga Zaklada za sindrom la nog sjeæanja koja nudi podr ku tako uzdrmani m obiteljima. mo da èak konfliktnih dijelova. Sve bolje razumijevanje n ðuigre plastiènog mozga i okoline na koju se on pril agoðava jo nije donije dugotrajnije primirje izmeðu dviju disciplina. sv sni razlog da se osjeæa kako se osjeæao. Ekstremniji pripadnici prvih dr e kako su iskustv okolina sve. Mnoge »fotografije« koje smo izradili bile su vrlo grube i. Malo bli e istini vjerojatno bila teorija po kojoj je bio rtva vladine urote. Pamæenje je jedno od tradicionalnih bojnih polja izmeðu psihoanalitii ra i neuroznan stvenika. Osobe k . Razjedinjene optu bama za zlostavljanje. ka u. meðu k jima i onu da izvanzemaljci poku avaju stupiti u kontakt sa Zemljom. No kad je rijeè o traumatskim sjeæanjima. posebice sjeæanja na traumu. most izmeðu dviju mo danih polovica. ipak sjeæaju leta. Sve to zvuèi prema tovito. Kao primjer mo emo navesti sudbinu Wilhelma Reicha. Nimalo iznenaðujuæe. U tu smo se svrhu poslu ili raèunalnim programom Photosh op. Umro 1950-ih u zatvoru u SAD-u. nekolicina sasvim dobro. izgleda da se dogaða obrnuto. Freud i Jung smatrali su da traumatski do ivljaji imaju rascjepljujuæi uèin na um. No u iduæih nas je nek oliko dana nazvalo ili nam se vratilo iznenaðujuæe mnogo tih osoba kako bi nam rekle da se. Naposljetku. Reich je imao niz i znimno èudnih zamisli. »misleæih« desnih. mog biti manje u djece zar ana izlo ene zlostavljanju i zanemarivanju. 200 Uèeni um Sjeæanja. »osjeæ juæih« dijelova osobnosti. Dakle. koje mo e mijenjati lijekovima i kirur kim zahva tima.

istra ivaèi pamæenja. Proèil te naglas sljed eæe rijeèi: kiselo. Osobe s uèinke tijim mehanizmom mo da bolje potiskuju svoja traumatska dugor oèna sje nja kako bi mogle nastaviti sa svakida njim ivotom. Sad naèas odlo ite knjigu i napi ite to v proèitanih rijeèi. Pogled ajmo sad1 popis. Ali lako je uoèiti vas okolnosti navele da se sjetite te rijeèi . Postoji obja njenje za to. neke koje su veæ vidjeli i neke koji su im l novi. p rimjerice rtvama zlostavljanja ili osobama koje su pre ivje201 Robert VVinston: LJUDSKI UM le koncentracijske logore ili etnièko èi æenje? Prema svim dokazima. Michael Con way s Durhamskog sveuèili ta zamolio je skupinu s denata-dobrovoljaca da poðu na teèaj v je tina uèenja koji je. ali zapravo nisu. Ishlapjelost: starenje i pamæenje Roditelji i uèitelji sigurno æe znati za sklonost mladih da se katkad rugaju stariji ma kad se ovi neèega ne mogu dosjetiti.koji gerira da ne to »nije ba kako treba«. Postoji pokus s la nim sjeæanjima koji mo ete provesti i na sebi. bombon. Veæ viðeni po si aktivirali su hipokampus i jezièna mo dana sr di ta. Htjeli su usta noviti koliko je la potaknuti la no sjeæanje u normalnih. morali su reæi jesu li ih veæ vidjeli. hormon stresa. zdravih ispitanika. Istra ivanja na Kalifornijskom sveuè tu u Berkelevju pokazala su da osobama s o teæenom orbitofrontalnom 1 rom mo e man jkati sposobnost upravljanja vlastitim pona anjem.fi0 Njegovi nalazi pokazuju kako je u nekih osoba k< pate od stalnog prisjeæanja na traumatiène dogaðaje meðudjelovanje krati roènog i dugoroènog pamæenja nerijetko manje u kovito. To je od njih zatra eno i na kraju teèaja. stoje osoba mlaða kad do ivi traumu. trebala bi se zadr ati nadohvat pamæenja. To je podruèje svojevrstan sustav za prepoznava nje anomalija . nego i moguæim simptomom Alzheimerove bolesti. a jo te e ve -balizira njihov sadr aj. veæi su izgledi da æe poti snuti dio ili sva sjeæanja. pa. navodno. prepravili su svoja sjeæanja kako bi bila u sk ladu s mi ljenjem da od teèaja bolje uèe. eæer. èa kad mi to ne m Daniel Schachter s Harvarda PET-om je snimao dob voljce dok su èitali popise rijeèi. Jo je neobiènije to mozak. Rad Chr isa Brevvina s londonskog Universitv Collegea nudi alten tivni pogled na tu tezu . a ktivirali su i orbitofrontal koru. recin prièaju neprimjerene vi ceve. Opisujuæi ra niju uspje nost. pretjerano su prisne sa strancima. Jedan od èimbenika koji utjeèu na toènost sjeæanjaje dosljednost. mo e ometati dugoroènu potencijaciju. okus. zasebne visokostresne dogaðaje. imali su ne to lo iji uspjeh na zavr nom ispi tu. Mnogi se u toj fazi ozbiljno zabrinu. kolaè juto.sve su ostale rijeèi bile na neki i èin povezane s njom. ali a se takva iskustva ponav ljaju. proveli Henrv Roedigt Kathleen McDermott. Istra ivai su pokazala d a prepravljamo pamæenje kako bismo ga uskladili s novosteèen spoznajama. Kako ivot odmièe. stvorili ste la no sjeæanje. jer tu zaboravnost n e smatraju samo znakom starenja. Inaèicu toga pokusa prv u 1995. No popisi za koje su pitanici mislili da su ih vidjeli. Sadr i li rijeè »slatko«. èovjel um nedvojbeno potiskuje izdvojene. No svi su izjavili da im je teèaj pomogao. To bije donekle trebalo psihol ki za tititi. dobro. Ipal u tim je sluèajevima pojavnost g ubitka pamæenja jednako visoka. gorko. Jedno od moguæih obja njenjajest da se preoptereæenost amigdale tijek om izvornog dogaðaja ponavlja pri svakom poku aju prisjeæanja traume. studenti su se svojih poèetnih procjena prisjetili kao mnogo ni ih ne go to su doista bile. katkad budemo ljutiti sami na sebe. jer nam se sve te e sjetiti da moramo poslati pismo ili kamo smo stavili kljuèeve od automobila. kad su se usto morali prisjetiti svojih poèetnih procjena. Bez obzira na mehanizam. zg( no. Dok su èitali popise. zub. Moguæe bi obrazlo enje moglo biti da ponavljano traumatizirana osoba { staje vje ta u potiskivanju bolnih uspomena. èini se. Doista. Dodatni argumentje to kortizol. Ali stoje s osobama koje su do ivjele vi estruke traume. Al . pobolj vao pamæenje i dosjeæanje.oje su do ivjele te ka traumatièna iskustva sjeæaju se samo djeliæa dogaðaja ili su izbrisa e cijelo sjeæanje. Drugim rijeèima. èokolada. gra ak. Èuvstva koja se ta da javljaju toliko su sna na da osoba ima te koæa u svjesnoj obradi sjeæanja. U usporedbi sa studen tima koji nisu pohaðali teè 202 Uèeni um nisu pokazali nikakvo pobolj anje. a rjeènik je vulgaran. Na poèetku t eèaja studenti su morali procijeniti svoje vje tine uèenja. razlikuje toèno od la nog sjeæanja.

Za veæinu. Kontrolna skupina. Na dan snimanja. Simonid se zabrinutim roðacima pokazao kao neprocjenjiva po moæ j je uspio zapamtiti mjesto svakog gosta za stolom. no vi e im odgovaraju ugodni uvjeti i polagan rad. koju je. 500. ali da svi rabe tehnike slièri opisanima. te koæa nije u tome to nam je pamæenje izbrisano. tada njeg s vjetskog prvaka u pamæenju. nego to se te ko dosjeæamo. primjerice. starije osobe mogu u testovima kognitivnog funkcioniranja i pamæenja biti uspje ne poput mlaðih. Tijekom sveèane veèere kod jednog grèkog ugle nika na koju je bio pozvan da odr i govor. poznatim. upamtio je redoslijed ka rata u deset pilova za dvadeset minuta. pokazalo je da su se studenti pouèeni metodi mjesta mogli sjetiti 38 od 40 èestica na popisu. a zatim bi stvari koje je htio zapamtiti rasporedio na odreðena mj sta u toj prostoriji. LD52ZIR. znaèi. »Premd a su potrebna daljnja istra ivanja. Dvadeset èetiri sata poslije. ave smjernice ili èak opremljeni vlastitom tehnikom pamæenja. Andi Bell kao »memorijsku prostoriju« rabi londonske ulice. recimo. Dr. zgnjeèiv i ih pritom do neprepoznatl vosti. Naoko nemoguæ pothvat. Andi se pri upamæivanju slu i kombinacijom spomenute asoci jacijske tehnike i tzv. S poveæanjem vremenskog pritiska i okolinskih stresova. Na svjetskom prvenstvu u pamæenju. Do boljeg bi se pamæenja. Svi su ispitanici barem dva do tri sata b li podvrgnuti testiranju inteligencije i drugim procjenama mentalnog funkc onira nja. nego jamèi da æe stvari upamtiti pravilnim redoslijedom. ka e Ele. Uglavnom. I osmislio pjesni k Simonid. natjecatelji pamte popise tisuæa rijeèi i sluèajnih brojeva te m zust izgovaraju duge odlomke iz romana i pjesama. pomno par teæi obilje ja i znamenitosti du puta. oformila je skupinu od os mero prvenstvenih finalista i jo dvoju prije prouèavanih dobrovoljaca za koje je ut vrðeno da imaju neobiènu sposol nost pamæenja. Maguire zatim je tu skupinu mem orijskih prvaka u poredio s deset drugih osoba. zaboravio bilje ke je jednostavno htio pobjeæi od banalnih razgovora. koje se svake godine odr ava u Ve koj Britaniji. po vlastitu priznanju. povezao s Mickevjem Mouseom zbog njezine sliènosti s upadlji vim crnim u ima crtanog junaka. To je zapravo metoda mjesta. Stvar anje neobiènih ili nepoznatih asocijacija mo e pridonijeti lak em dosjeæanju. daje nis am zapamtio u obliku: »Lako se dosjetiti 52 ira. Istra ivanja su pokazalajo stvari: lak e se dosje203 Robert VVinston: LJUDSKI UM titi novog sjeæanja povezanog sa starijim. sposobnosti im slabe. moguæe je da svi posj< dujemo potencijal i neuro nski kapacitet za pobolj anje pamæenja«. Zatim nam je objasni o to toèno èini. mo i zato stoje. bilo te ko sjetiti registracije svojeg automobila. nije imala posebne spos obnos pamæenja te je smatrana prosjeènom. Najprije je svaku kartu povezao s odreðenom slikovnom predod bom u svojem umu. Dr. Kao to zr mo. 204 Uèeni um Istra ivanje Rossa i Lawrencea iz 1968. Ovladavanje vje tinama »kako pamtiti« u starijih takoðer mo e biti vrlo djelotvorno. pa mnogo vr mena provodi eæuæi glavnim i sporednim ulicama prijestolnice. moglo doæi uvje bavanjem op sanih tehnika. Uporaba slika poma e dosjeæanju jer dodaje jo jedan oki daè ili »udicu«. doæi æemo do »toènog odgovora Prema istra ivanjima. dok je bio \ ni. Maguire ustanovila je da j mozgovi mem orijskih prvaka fizièki ne razlikuju. èovjekov mozak privlaèe neobiènosti i novosti. Simonid je izi ao iz zgrade.« Za televizijsku seriju koja prati ovu knjigu snimali smo Andija Bella. jo su . Druga faza Andijeva upamæivanja sastoji se od postavljanja slika na toèke d upamæene r ute. Meni bi se . Zajedr s kolegama. kao veæina govornika s vreme na na vrijeme. poput skaniranja MR-om i fMR-om. metode mjesta. veæa je vjerojatnost dosjeæanja. koja nam omoguæuje da lak e upecamo sjeæanja. nor Maguire. zgrada se uru ila i ubila sve goste. smatra se. te stoje asocijacija izmei st arog i novog sjeæanja bizarnija.i obrasci gubitka pamæenja u tim su stanjima zapravo drukèiji. pr. Ta metoda ne samo da mu daje jo jede okidaè. Tim dr. Zadivljen vlastitim moæim ra zvio je tehniku u kojoj bi si dobro poznatu prostoriju predoèio do sitnih p jedino sti. Trefo vu je trojku. s njima izjednaèenih po obrazovanj u i zanim nju. Eleanor Maguire s lo donskog Universitv College a odluèila je testirati najbolje natjecatelje kako ustanovila razlikuju li se njih ovi mozgovi od mozgova obiènih osoba.

Mjerenje protok krvi u trima podruèjima èeone kore.61 Blokirav i njezino djelovanje. obièno zato stoje posrijedi ne to èega se ne dosjeæaju svakodnevno. kad znaju da ne to znaju. vjenèao sam i sahranio sve vi e rijeèi. ali toga se zamalo ne mogu dosjetiti. To je izgledalo otprilike ovako (rijeèi koje je bilo p otrebno upamtiti napisane su velikim slovima): OPRATI JABUKU u vrtu MLA NJAK MAHNITO leti hodnikom U blagovaonici sjedi GLUMICA umrljana MARMELADOM Ispitali su me nekoliko sati poslije i imao sam 70-postotnu uspje nost dosjeæa-nja. dr. mozga. a njezini su uèinci na pamæenje jedinstveni i oèiti. Svaki je ispitanik dokje bio sniman fMR-om morao pamtit nizove rijeèi. mogu utjecati na djelovanje te bjelanèev ine.moje kuæe u Londonu. Nasuprot njima. Slièan je proces. a zatim sam je »sahranio« na odreðeno mjesto unutar zami ljene poznate lokacije . Stari. drugog sam se popisa trideset sluèajno izabranih rijeèi uspio do sjetiti pravilnim redoslijedom nakon samo tri minute zapamæi-vanja. podruèju koj hipokampus opskrbljuje acet ilkolinom. pa se mozak starije osobe sve te e prilagoðava na okolinske promjent Nedavno je u mi eva pronaðena najva nija bjelanèevi a za brisanje sjeæanje PP1.62 U sluèaju podaktivacije. Slu eæi se ritmom koji su stvorile u mojem umu i povezujuæi ih muzièki. osobe s Alzhe imero-vom bole æu zaboravljaju imena i funkcije predmeta s kojima se susreæu u svakida n jem ivotu. na djelu i u njihovih supruga . a svaka od njih mo e bi ti primjerenija drugom sadr aju. mu karci s vi om razinom testosterona bili su uspje niji u vidnom i verbalnon dosjeæanju. istra ivaèi su otkrili da m ogu poveæati mi ji kapacitet uèenja i pamæenja. Taj mi se rezultat nije uèinio zadovoljavajuæi. Kao to sam naveo. Najprije sam »vjenèao« sva ku rijeè sa slikom. Ima. vjenèanja i sahrane. pak. U va nom istra ivanju iz 2002. Pri neselektivnoj aktivaciji. To je posebno zanimljivo obzirom na èinjenicu da estrogeni. Slu eæi se njima. stariji se osobe te e slu e odreðenim mo danim podruèjima koja obièno poma u i pamæenju. Mislio sam kako bi bilo zanimljivo testirati metode Andija Bella. Dok me ekipa s nimala. U prvon dijelu. poku ao sam u èetiri minute zapamtiti popis od trideset nepovezanih rijeèi slu eæi se kombinacijom tehnika. ali velikim dijel om koncentriran u bazalnom telencefalonu. Dr. Dao im je popis rijeèi zatra io da ih r . kako ih zovem. podaktiva cija i neselektivna aktivacija. Buckner usporeðivao je mo danu aktiv nost osoba u dva desetima s onom zdravih osoba u dobi izmeðu sedamdeset osamdeset godina.« Stariji si usto neselektivno aktivirali dijelove kore koji ne poma u u obradu sjeæanja. pot vrdili smo da starije odrasl« osobe kljuèna èeona podruèja aktiviraju u manjoj mjeri od mlaðih. Louisu do kazali su da postoje dvije osnovne vrste slabljenja pamæenja povezanog s do bi: tzv. Sudeæi po rezultatima drugih istra ivanja.se sjeæali 34 èestice. Kako sam se kretao du zami ljenog puta po kuæi. pote koæe s pamæenjem nisu siguran pokazatelj senilne demencije. Buckner je rekao: »Poput prija njih studija. imao sam stopostotno dosjeæanje. statistike govore da od Alzheimerove bolesti obolje-va najvi e deset do petna est posto stanovni tva. metoda mjesta mo e poveæ ti dosjeæanje za dva do sedam puta. Smatra se da to utjeèe na plastièno. aktiviraju dijelove mozga koji nisi korisni u zadaæama koje zahtijevaju obrad u sjeæanja. 205 Robert VJVinston: LJUDSKI UM Vje bajte mozak Nekoæ se smatralo da se raðamo s ogranièenim brojem ivèanih stanica koji s po roðenju sman uje. pa sam poku ao razviti vlastite strate gije. Amerièki Nacionalni institut za starenje takc ðer je pokazao ulogu hormona u gubitku pamæenja povezanom s dobi. ispitanicima su prikazane rijeèi i reèen o im je da ih upamte za poslije Dr. dakle. Osobe s nor malnim gubitkom pamæenja povezanim sa starenjem èe æe do ivljavaju one »na vrh mi je jezika renutke. Buckner zatim je htio ustanoviti bi li se problemu moglo doskoèiti trikon koji bi aktivirao odgovarajuæe dijelove èeonog re nja. Danas znamo da starenje uzrokuje vrlo mali gubitak tk va. èini se. Randy Buckner i njegov tim na Washingtonovu sveuèili tu u St. razlièitih metoda kojima mo emo pobolj ati rad uma.ene u posi menopauzi koje su p rimale nadomjesnu estrogensku terapiju oèuvale su vei balno pamæenje i bolje su pamt ile nove èinjenice. kao t o smo vidjeli na mi evima s manjkon CREB-a. Zapr avo.

ali ne. èini s e. èak i kad su se slu ili pomoæn im tehnikama. smanjenje mo danog kapac iteta obrade koje nastupa s dobi nije nepovratno. Od tri podruèja koja su dr. 208 Sedmo poglavlje Pitanje osobnosti Kad se Philip Larkin vratio na Oxford. no opæenito se èini da tjelo vje ba uvelike poveæava krvni protok. Uèinkoviti uèenici u sadr aju tra e obrasce i vi se slu e tehnikama poput razvrstavanja. nika d se nije enio i nije imao djece. Studij MR-om mogle bi pomoæi pri utvrðivanju mo danih promjena izazvanih vj bom. Doist a. Tijekom tromjeseènog razdoblja studentima su ispitivani odreðeni vidovi mentalnih s posobnosti. Poslije dvanaest tjedana. saznao je da njegov nekada nji sustanar iz studentskog doma ima sina dovoljno starog da i sam bude stu dent. primjerice prema tome oznaèavaju li ne to konkretne ili apstraktno. pa sadr i podruèja za koja biste oèekivali da budu aktivnija p ri pamæenju rijeèi. navelo Larkina da poðe svojim putem? Do neke su mjere na a ivotna putova . samo je bila »podaktivirana«. naposljetku toliko razi li? Larkin. Buckner i suradnici snimali. rabili obje strane. suvremenika u najformativnijoj ivotnoj dobi. onda. Va an predmet buduæih istra ivanja na tom polju su procesi u bolesnih starijih osoba. a koje bi dovele do duljeg zadr avanja sjeæanja te usporavanja propadanja mozga. neovisnim ivotom.èeona kora na »pogre noj« strani nije firala ili degenerirala. Nal bi potvrdili da tjelovje ba koristi i starij ima. pospje uje obr adu informacija. meðutim. Taj pristup poma e pri podaktivaciji. koje. Biloje to prilièno neugodno iznenaðenje koje gaje navelo na bolan osvrt na vla stiti ivot. Vjerojatno je da bi rehabilita cijska terapija radi pobolj anja kognitivnih funkcija zdravim osobama poznije dobi mogla pomoæi nastaviti ivjeti aktivnim. i pri neselektivnoj aktivaciji. D ju mu bolje metode pamæenja i do-sjeæanja. Stariji su.azvrstaju. Lijeva je polutka opæenito dominant nija pri obradi jezika. poput onih s Alzheimerovom bole æu. Mlaðe su osobe pri pamæenju rijeèi rabile lijevo èeono podruèje. svoje staro sveuèili te. stoga nikad nije prekasno da pi nete vje bati mozak. Usporedbe radi. dv a su bila u lijevoj polutki. 206 Uèeni um Ustanovljeno poveæanje protoka krvi odra ava sna niju aktivnost u mo danim podruèjima koja se rabe tijekom zadaæa. Buckner. d ogeri su imali gotovo tri207 1 Robert Winston: LJUDSKI UM deset posto bolji rezultat od lijenih kolega. Pomoæne tehnike u starijih nisu djelovale na neselektivnu aktivaciju. ali i osjeæaj kako ga ona gu i. Ali ne morate se bojati da ste osuðeni na gubitak pamæenja ako ste prvom prilikom na pustili kolu. Njegovim se pjesni tvom provlaèi tema potrebe za lj udskim dru tvom. pokazalo je da obrazovanije osobe s dobi man je gube pamæenje. desna bi polutka trebala ostati neaktivna. rasuðivanje i sposobnost planiranja osoba u dobi izmeðu ezdeset i sedamdeset pet godina pobolj ali kad su bile ukljuèene u program laganih et nja u usporedbi s odraslima koji su vje bali drukèije. misli dr. koje je provela skupina istra ivaèa s Medicinskog fakulteta na Yaleu predvoðena Richardom Mohsom. stariji su ispitanici pokazali poveæanu aktivnost u odgova rauæim èeonim podruèjima.istra ivanja su pokazala kako su se pamæenje. osamljenik. Zbog èega su se ivotni putevi dvojice bliskih prijatelja. Stoje. a jedno u desnoj. Trenutaèno je nejasno postoje li neke kognitivne t ehnike kojima bi se stariji mogli poslu iti. Nasuprot tome.1'3 Godine kolovanja opremaju èovjeka svojevrsnim »alatom za pamæenje«. Mozgu mo e koristiti èak i svakodnevna etnja do trgovine . U tim istra ivanjima najvi e ohrabruje èinjenica to su te zdrave starije osobe jo imale to aktivirati za rje avanje zadaæa . Ne to starije istra ivanje. Treæe po druèje koje su prouèavali bilaje pre-frontalna kora. a uspje nost pamæenja im se poveæala. Postoji niz drugih studija koje i vore u prilog èinjenici da redovita tjelovje ba pobolj ava pamæenje. Dakle. Sto va mozak misli o jutarnjem d ogingu? Istra ivaèi sa sveuèili ta Nihon Fukushi u Japanu prouèavali su sedam zdravih st denata koji su tijekom dvanaest tjedana tri puta tjedno trèali po trideset minuta. podruèje vrlo aktivno pri pamæenju verbalnog materijala. iste je testove rje avalo sedam tjelesno neaktivnih st udenata.

kakva li iznenaðenja . povezan je s razinom pobuðenosti mozga. tipiziraju osobine.. Butlinovi su Crveni kaputiæi. Odakle ti uroðeni stavovi? Nisu ono to smatramo najispravnijim. Vjerojat no vas neæe zaèuditi podatak da su stude fizike jako introvertirani. zamolili smo ih da se natjeèu u lizanju nek< ko metara samoljepljive vrp ce iroke pet centimetara. tvrdio je. 210 Pitanje osobnosti Britanski psiholog Hans Evsenck meðu prvima je kategorizirao crte osobnosti. svakog nat jecatelja. Dal drugim rijeèima. Do studentskih se godina svakako èvi i uglavnom nepromjenjivo izgrade. Ph ilip Larkin nije imao ba toliko izbora glede bavljenja \ sni tvom ili knji nièarstvom k ao stoje mislio . prem su se Crveni kaputiæi. Spitalfields. Phillip Larkin. Kad smo ujutro otvorili vrata. no dijete crtalo je iznimne c rte e i izra avalo osjeæaj za boje u okolini od tr godine. fizièz nisu uspjela nasmijati ni vlastita predviðanja rezultata. a animatori su se cei od uha do uha i meðusobno borili za mjesto ispred objektiva.na te gaje odluke vjerojatr natjerao njegov mozak. Vi e su breme ivljenja koje ivot sa sobom nosi: navika ne ko vrijeme. danas jasno prepoznatljivi. ¦I ?>. Osloboðen vojne obveze zbog lo eg vida i u strahu od zatupljujuæeg posla u javnoj slu bi..nja plod sluèaja. u lokvici hladne vode stajalo je m.nije plakalo. Razna psiho lo istra ivanja u nadziranim uvjetima pokazala su kako introverti luèe mnogo v: sline od ekstroverata. mislim. Test lizanja Kad smo snimali BBC-jevu televizijsku seriju Ljudski um. Sabrane pjesme Pokretaèka sila koja nas tjera u iskustva to prolazimo jest na a osobnost. Veæinu vremena na tr nici proveli su izgledajuæi k da bi radije bili u zamraèenoj prostoriji. Dobra ponuda za posao tu. javio se na prvi ogla eni posao koji mu se uèinio podno ljivim. Umjetnièki nad.. èuvstv . nekoliko zasebnih. Moj najstrpljiviji potomak imao je godinu dana kad je cijelu noæ p stajao u natopljenoj kolijevci zbog poplav e koju je izazvala puknuta cijev u i govoj sobi. to odjednom otvrdne u na e jedino veselje. po mojoj definiciji. Alije li to sve to nas vodi kroz ivot? . i . sluèajnost bi mogla imati tek manju ulogu. izgledali kao da su upravo stigli s pla e i bilo je oèito daje rijeè o ekst mnim ekstrovertima. a kad bi pomislio da su ga prestali gledati. mnogo jaèe trudili i borili. sudeæi po dokazima. kao e kstrovertiraniji. a s iguran sam da vrijedi za moju djecu. Neka neuro-znanstvena i psih olo ka istra ivanja sna no upuæuju na èinjenicu da su mnogi kljuèni elementi èovjekove osob ti prisutni od roðenja i prepoznatljivi u na209 Robert VVinston: LJUDSKI UM èinu kako mozak reagira na okolinu. Nakon to su na e rtve. vidove koji su. potpuno mokro stvorenje slijepljen e kose u raskva enom kombi zonu . iznenadna bolest ili malo nasljedstvo tamo. Vrijedi ovdje nakratko zastati kako bih pojasnio to podrazumijevam pod pojmovima poput »osobnost« i »ekstrovert«. Stoga smo. Osobnost. paradirao jo jaèe kad bi primijeti ma publiku. oèekivali kako æe studenti polizati mnogo vi e vrpce za f kiranje oblijeplj ene oko kaseta naranèa od ivahne Butlinove skupine. Uvjeren sam kako je to toèno za moje n de braæu i sestre. u Shropshireu. proveli smo mali t na g lavnoj londonskoj voænoj tr nici. Sluèajno je bila rijeè o radnom mjestu pomoænika knji nièara u Wellingtonu. Drugim rijeèima . p plesao èim bi zaèuo uliène zabavljaèe. nakon nekoliko kapi limunova soka na je. jednostavno je èekalo da bude spa eno. Kao to mo ete vidjeti na fotografiji u u metku. »Dockery i sin«. Defin iraoje. smrznuto. U sto. simpatièno bi se metao. prema vlastitu nahoðenju.mo dani kemijski pr ocesi utjeèu na to tko smo. Larkin je uvijek tvrdio kako je u knji nièarstvo dospio zato to mu je Ministars tvo rata nedugo nakon diplome poslalo o tro pismo kojim je htjelo doznati kakvi su mu planovi. svakoje dijete od svoje prve godine izra avalo razlièite vidove : ljenja i dru tve nosti. 1963. Stupanj u kojem tko izra ava ekstrovertiranost ili introvertiranost. Nazvali smo to dvoboj« Bijelih i Crvenih kaputiæa. razlièitih tipova èovjekove osobn osti i smatrao je da ih se mo e povezati s pojedinim biolo kim obilje jima. s denti fizike s Imperial Collegea i animatori iz Butlinovih kampova. s dru strane. niti su to na e elje: Iskrive se i zatvore poput vrata. a. ispun jednostavan upitnik o sobnosti. Zabavljaè je.

a katkad i mnogo vi e. a ne konformizam SAVJESNOST organiziran. Evsenck je razvio ljestvicu osobnosti s tri ekstrema: ekstrovertno æu (E). kortikalna pob 212 Pitanje osobnosti ðenost samo je jedan od èimbenika. osjetljiv na kaznu. s kro nièno niskom razinom kortikalne pobuðenosti. Nasuprot njima. a ne nekooperativan NEUROTIÈNOST zabrinut. misli i pona anja pojedinca. a ne suzdr an UGODNOST blag. prihvaæanjem i seksom. S tipom E mogle bi biti povezane crte osobnosti poput dru tveno sti i izlaganju opasnosti.eni odgovori. Ekstroverti su mnogo skloni ji ekshibicionizmu. a ] ostvarivanju ciljeva osjeæaju se prodornima . introve su katkad najsr etniji provedu li praznièni vikend u izoliranom podrumske laboratoriju. recimo. t ravak u dru tvu. pa stoga nadzire i obuzdava . Spremnije odlaze na zabave kako bi upozi li nove osobe. nerijetko prilazimo privlaènim osobama. a ne smiren nesiguran. povezan s èeonim re njevima. Motivacijski èimbenik Znanstvenici nakon Evsencka nastojali su razraditi taj model. Introverti su luèili vi e sline jer bili os jetljiviji na pobuðenost. Teorija ka e kako su njihovi ekstrovertirani parnjaci kronièno podpobut ni. U skladu s me. u potrazi za oèijukanjem. osjeæaju neugodnu preko mjernu pobuðenost. Evsenck je tvrdio da su introverti prirodno osjetljiviji na viso pobuðenost. moraju se p lièno èesto dati u potragu a »fiksom«. Pjesi poput »Vers de Societe« (1971. Tu ponajprije valja spomen uti dr. behavioural inhibition sy -stem). Poput na ih fizièara s Imperial Collegea. BigBrotherove kuæe.64 Obuhvaæa sljedeæih pet dimenzija: OTVORENOST ZA ISKUSTVA ma tovit. jer nametne li im se. Za profesora Ji fr evja Graya. inti vert s priroðenom » eljom« za izbjegavanj m kortikalne pobuðenosti. koji je u profesorskoj stolici zamijenio Evsencka. Psiholozi su s vremenom usavr ili Evsenckov model. prema tome. behavioural approach sy-stem) èine mo dane tvorbe. primjerice hipotalamus i amigdala. Costu i njihov peterofaktorski model osobnosti BigFive. poput na ih Crvenih k aputiæa. S druge strane. Mnog o manje vjerojatno da æe reagirati impulzivno te. a ne povuèen eljan zabave. opæenito. a ne nemaran samodiscipliniran. tra iti vi e do ivlj. a ne ozbiljan srdaèan. imaju hladnokrvn trezven iji pogled na ivot. a ne realan raznovrsnost. Cijene bl iske odnose s drugima. u ivaju u vo< nju i vole se dokazivati. koje nas navode da u potrazi za nagra dom pristupamo odreðenim podra ajima. idu za novim iskustvima poput pustolovnih sportova ili puto nja i. Na zabavama. McCraea i dr. Oni mora ju tra iti iskustva koja æe ih »nagraditi« pobudom. introvertirane osobe vrijem e radije pro' de same ili u malim skupinama bliskih osoba u poznatom okru ju. Nasuprot njemu je sustav bihevioralne inhibicije (BIS. l askanjem. neurotièno æu (N) i psihotièno æu (P). a ne sumnjièav atruistièan. Philip Larkin bioje. Sustav bihevioralnogpristupa (BAS. recimo. u ivaju u njima izra avaju toplinu i nje nost. a ne nesmiljen povjerljiv.izglednije j e da postanu stan. a ne samozadovoljstvo' 211 Robert Winston: LJUDSKI UM Evsenck je ustvrdio da su osobe s ekstrovertiranom osobno æu u stalnoj ] tra i za kort ikalnim pobudama. a ne siguran samosa alijevanje. a tipovi P vjerojatnije æe biti agresivniji i impulzivn iji. a ne rutina neovisnost. a ne neorganiziran odgovoran. Grizodu je i pretjerana zabrinutost za zdravlje mogle b i biti povezane s tipom N.) koja poèinje stihovima: ena i ja pozvali smo masu snobova Da doðu i protrate svoje vrijeme i na e daju naslutiti daje na dru tvene prigode gledao kao na oblik muèenja. Skloniji su domi nirati dru tvom. kad smo snimali test. postojani s obzirom na dob i okolnosti. vjerojatnije æe birati zanimanja u kojii su u kontaktu s drugima. Gravje predlo io dva opreèna sustava u èovjekovoj osobn osti. Oni ne tra e doda tne pobude. za oèekivati je bilo da æe eksti vert. Odatle na limunski test na Spitalfieldsu. a ne neodluèan EKSTROVERTNOST dru eljubiv. otkrili s mo da su introverti mogli polizati najmar deset posto vrpce vi e od ekstroverata. od kapi limunova soka d a aktivira mo dana nagradna sredi ta.

Ipak. Mo da to mo e pridonijeti obja njavanju tih razlika u osobnosti. meæ tim. Kakva god bila istina o genskoj podlozi. ka e da ekstrove rti imaju manje novca za igru i sukladno manje podra a Buduæi da ih okolina dosljedn o premalo nagraðuje. osjetljivost na dopamin. ako ih. pitanje je li taj d opaminski gen ozbiljno mijenjen kod osoba koje su dru eljubivi ekstroverti skloni opasnostima i da izaziva brojne rasprave. BIS nas tjera da provjeri mo stanje na bankovnom raèunu i porezne obveze.66 Istra ivanje dr. Predlo eno je kako je vjerojatnije da osobe koje pokazuju kriminalna p na anja imaju mutaciju koja sprjeèava vezanje dopamina. Ekstrove nedvojbeno naginju razmi ljanju o nagra dama. ovdje zastati i razmisliti o slj deæem. dopamin je novac koji se ubacuje u utore nudei accumbens a radi osvajanja »velezgoditka«: osjeæaja zadovoljstva. imaju jaèi BIS od BAS-a. ne uzbuðuje jednako prizor bilo kojeg lica. Kontroverzna te. sv mi druge shvaæamo kao »sirove podatke«. ali u skladu s opæim zna njem o mo danim nagradnim sredi tima. slje-pooènim re njevima i stra njem dijelu talamusa . Valja. Mo da tu nije toliko riji o strategijama za stjecanje osobne dobiti ili za osvetu dru tvu. valja izbjeæi ili im priæi. e novih i neobiènih situacija. na odreðenoj razini. Znaèi. 213 Robert Winston: LJUDSKI UM Utjecaj dopamina Sudeæi po nalazima. Ipak. stoje mo da presudno meðudjelovanje za rje avanje problema i planiranje. Ek stroverti su osobito osjetljivi na djelovanje dopamina. posebi u nucleusu accumb ensu. a ne razmi ljanje o moguæim posljedicama. pak. onoga to im se dogaða. a katkad vi e kockaju i uzimaju vi e kokaina. bungee skakanja i skakanja padobranom sj jan su naèin da se ekstrovertirani menad er vikendom domogne svoje dop minske doze. Kao stoje spomenuto u drugom poglavlju. tu nog ili veselog. . Ekstro-verti. a BAS nas navodi na pusto enje trgov ine ili na veèernji provod s prijateljima kad bismo trebali uèiti za ispit. koje. Aktivnosti poput ron jenja. neurotransmiter koji sudjeluji mo danom sustavu nagrada. Johnson sa Sve uèili ta Iowe pokazalo je da introverti imaju pojaèanu aktivnost u èeonim re njevima i pre dnjem dijelu hipotalamusa. Debre L. Da se poslu im metaforom. koliko o neg tivnim posljedicama potrage za pobuðeno æu u koju hrli mozak kojem ned staje dopamina . Mo da ekstroverti u svojoj potrazi za nagradom i/ili pobuðeno æu shvaæaju kako vi e mogu dobiti od sretnih osoba. Obja njenje »nisam znao da æe me uhvatiti« izgova se èe æe nego t omislili. Prema to m modelu.67 Ekstroverti su imali veæu aktivnost u amigdali kad su im prikazivali vesela lica. Teoriju podupiru neki radovi s PET-om koji su pokazali da osobe s obilje jima intr overta imaju malo aktivniji èeoni re anj. no oba su tipa jednako sna no reagirala na tu na lica. ekstrovertje jednostavno osoba èiji je BAS jaèi od BIS-a. sitne pljaèke i zloporaba dr ga èe æe povezuju s osobama iz siroma nijih obitelji. osobe k( se upu taju u pona anja kojim a tra e uzbuðenja (èesta popratna pojava uz i strovertiranu osobnost) mogu imati mutac iju gena koja sprjeèava vezanje c pamina na ivèane stanice. odnosno njihov ih mozak èini prirodno skloni jima sna nijem nadzoru vlastitog pona anja. ovisno o na em stupnju ekstrovertiranosti ili introvertiranosti. s druge strane. Zanimljivaje i »dru tvena« varijabla te jednad be.tvorbama koje sudjel uju u obradi osjetnih informacija. Mo da se takoðer moramo zapitati za to ekstroverte. ali su i nedostupne osobama s ni i m prihodima. vodi elja za nagradom. profesionalci zaposleni u sudovir i zatvorima primjeæuju da mnogi prekr itelji s kojima svakodnev no rade ni toliko »lo i« koliko ne uspijevaju vidjeti povezanost izmeðu svojih postupak. mo da. pa se u strahu od moguæeg negativnog ishoda klone dru tvenih prigoda. djelomice odreðuje jesmo li ekstrovertirani ili trovertirani. Mo da nas i bi trebalo posve èuditi to se krade automobila. jo smo daleko o d otkrivanja genske \ ze. Teorija. Stoga se upu t aju u vi e dru tvenih aktivnosti. kao to n ameæe Graveva zamisao. prisiljeni su stalno tra nepresu ne izvore podra aja. jer nameæe kako. a ne o moguæim negativni posljedicama svojih postupaka.pona anja koja mogu dovesti do opasnosti ili bola. Turhan Canli i John Gabrieli s N ewyor kog sveuèili ta istra ivali su odgovore amigdale introverata i ekstroverata na sli ke veselih i tu nih lica. bez obzira na moguæe posljedice susreta s njegovim vlasnikom? Mo da je mozak ekstroverata selektivniji zbog poveæane potrebe za pobuðeno æu. imaju veæu aktivnost u prednjoj cingul arnoj kori. Introverti.

istra ivaèi su prouèavali dvije pasmine krava. velike dlanove i sna nije mi iæe gornjeg dijela tijela . glavu dr ale visoko. r a èlambom tih reakcija mo emo mjeriti razinu anksioznosti pojedine ivotinje. nije b.'18 Krave su opæenito razmjerno plahe iv otinje. Razlike u hormonskim razinama mogu jasno utjecati na razlièite vidove n eg karakter a. Na psihièkoj 215 Robert Winston: LJUDSKI UM razini. Sve je to prilièno poznato -ja te pona ajne crte p okazujem na veæini zabava. Funkcije testostero na brojne su i razlièite. niti ga svim knji nièarin manjka. Zadr avaju se oko ulaza. a kamoli na one koje sadr avaju t . mozgu i pona anju stvara obilje ja koja bismo mogli nazvati tipièno mu kima. doista. kod mu karaca i ena luèe dvije male lijezd pokraj bubrega. premda ih je testosteron pretvorio u brbljavce. Primjerice. s obilnom dozom testosterona. Mene j e taj pokus pomalo zaèudio. br e ulazile na nepoznata polja ili u nove obore. partnera i h bija. iznimn o te ko naæi mu karce spremne na bilo kakve injekc je. Premdaje mno tvo dosada njih istra ivanj a dalo nedosljedne i n postojane rezultate. dobrim dijelom zato stoje. agresivnost. te rjeðe pri azile zidovima staje. a veæinu pasmina ne krasi osobito pustolovan duh. Usto. ni u od krava pasmine herens.70 Poslije samo èetiri tjedna. Nije toèno testosteron smatrati »mu kim hormonom«. Polo aj bli i jednom ili drugom kraju toga kontinuuma in malo veze sa spolnom orijen tacijom. nepoznate objekte kraæe prouèavaju. Razlog tome je po vezanost testosterona s poveæanom znati eljom i agresivno. bile su sklonije istra ivati labirint te su s e manje bojale ljudi. U velikim ga kolièinama proizvode sjeme nici. Na t jelesnoj razini ona obuhvaæaju malo facijalnih masnoæa.æu. Krave smeðe alpske pasmine imaju prosjeènu raz inu testosterona u krvi. Dakle. ali i si b iji uspjeh u prostornoj zadaæi. tzv. pokazali su 20-postotno pobolj anje. a u tom ih se pokusu la k e dalo uznemiriti. nadbubre ne ili adre-nalne lijezde. Kljuènu razliku mo e otkriti odgovor na pitanje do ivljavate li ponudu za rafting zastra ujuæom ili uzbudljivom. U drugom pokusu. ali sigurno ga nisu ni ta bol vje ali. kao i na ivote koje vodimo . Kad se krave suoèe s novim objektima. djevojèice èije majke imaju visoku razinu testosterona izra avaju pona ajne crte tipiè-nije za djeèake. Prestra ene krave obièno manje jedu. No razlike u osobnosti ipak mog u biti odraz razina odreðen kemikalija koje su u nekoj toèki na eg razvoja kolale ili upravo kolaju na i mozgom i tijelom. upla ene æe ivotinje dul je oklijevati da im priðu. tj. izmeðu heteroseksualnosti ili homosek sualnosti i povi ene ili sni ene razii testosterona. Takoðer. to znaèi da se nisu osjeæale ugro eno. lak e se uznemire i bje e dalje od potencijalne prijetnje. sklonost natjecateljsko pona anju i sna niji seksualni nagon. Cesto pokazuju razlièite s imptome straha natjera li ih se u nepoznate prostore. »roditeljsk e« hormone koji potièu stvaranje testosterona. Daryl O'Connor s Manchesterskog sveuèi li ta poveæao verbalnu fluentnost skupine mu karaca dajuæi im tjedne testosteronske inje cije. Ak o je potonje. Nitko jo nije utvrdio nedvojbenu ve. provodile manje v remena oko ulaza.M Pasmina herens. poput penjanja na stabla i sklonosti k natjecateljskim igrama. pren mojem iskustvu. pa osoba ima izra enu èeljust i istaknute jagodice. U poznatom francuskom pokusu. koja se sastojala od umetanja klina u zadai utor n a ploèi.214 Pitanje osobnosti Utjecaj testosterona Testosteron je jo jedna tvar koja jako utjeèe na karakter. sasvim jas no jesu li bolje prali i glaèali rublje. Ali suvi ni testosteron u t ijelu. koja se uzgaja zbog borbenih sposobnosti i ima prirodno povi enu razinu testosterona. dubok glas. androgene. ali taj je hormon va an i za rad jajnika. No nemaju sv i kaskaderi povi en testosteron. Veæ sam naglasio da su st riji mu karci s njegovom povi enom r azinom bolji u vizualnom i verbalno dosjeæanju. pona anje skupine krava kojimaje ubrizgan testostero n usporeðivano je s pona anjem normalnih krava. Francuski su znanstvenici ustanovili da su junice na steroidima. bilaje mnogo manje upla ena i sklonija istra ivanju okoline od krava mlijeène pasmine brune des Alpes. ne kreæu se i priljubljuju uza zidove. Umjesto da istaknute spolne razlike shvaæamo kao suprotne strane medalj mnogo je p rimjerenije o njima razmi ljati kao o kontinuumu ili spektru s r zlièitim stanjima. primjeæujemo veæu radoznalost.na izbor poslova. Dakle. mo da imate povi enu razinu testosterona. Dulje su jele.

imamo Ti^ srdaènog. Do toga dolazi zat o i ubrizgani testosteron remeti prirodni povratni mehanizam podra ivanja h potalam usa. ne daj bo e. ali on . vidjet æemo razliku u aktivnosti lijevog i desnog mozga. Terapijski bi se pristup. Istra ivanja pokazuju kako sretne osobe imaju veæu aktivnost u lijevom mozgu . kon mist ièan. Jednom je rekao kako je tuga za njega »isto to i Wordsworthu sunovrati«. Kad u po t anskom sanduèiæu naðu opomenu za neplaæene raèune. Teraputi tvrde da su ank siozne osobe sklone povezivati svoje te koæe u sveobuhvatnu shemu propasti. a ne da razmi l ja o ukupnom zbroju svih problema. introverta. mogao sastojati u poku aju da se takvu osobu nauèi razmi ljati poput lijeve polutke. naime. naravno. Kad ne dobivaju primjeren poticaj hipofize. a one s o teæenjem u lijevoj polutki plakanju i li oèaju. odgovorna i samodisciplinira Tigar je. Milne. nemaran i samo voljan. da svakom problemu pristupa kao zasebnom entitetu. Poka emo li slijed veselih i tu nih videoisjeèaka normalnim. promi ljenu. A. samouvjeren i samozadovoljan. Zekoslav je realistièan. Ne treba biti prepametan da se zakljuèi tko je kandidat za prvo mjesto na skali ugodnosti. Kao stoje Motherlant zapisao. Hipofizu t o navodi da smanji svoje izluèivanje. Sova. rutiniran. Osobe s o teæenom desnom polovicom mozga mogu biti sk lone provalama smijeha ili euforiji. Da se vratimo s podèinjenog na uzvi eno. pak (os im stoje i ekstrovert bez premca) najnesavjesniji . imao potpuno krivo. Ta strana mo danog ustroja mo e utjecati na naèin razmi ljanja. a Kan je neovisan. dobro prilagoðenim osobama. 216 Pitanje osobnosti Test Winnieja zvanog Pooh Osim za ekstroverziju i introverziju. koje u normalni] uvjetima potièe rad sjemenika ili jajnika. prepozna testosteron. Opæenito. Mo da æe vas zaèuditi to se davanjem testostero a mu karcin takoðer smanjuje aktivnost sjemenika i broj spermija. ne to je m alo vjerojatnije da æe neugodni prizori poveæati aktivnost desnog mozga. Skloni su povezivati zasebne izvore zabrinutosti u iri kontekst koji im poveæava g rizodu je i osjeæaje nedoraslosti. nenametlj ivu.var od koje im se mogu smanjiti sjemenic Navodno se. u mozgu mo emo naæi dokaze i za druge crte oso bnosti. A neurotiènost} Pa. odnosno u radosti n astaju samo isprazne reèenice. zabrinuta. oèitog ekstrov i Sovu. prema tim definicijama. ne shvaæaju to samo kao problem koji val a rije iti. povjerljiv i ljan pomoæi. istra ivanjem isprva h tjelo pronaæi mu ki kontracepc ski hormon.neorg. ukljuèujuæi Larkina. »sreæa pi e bijelo«. Tu se vezu takoðer mo e vidjeti kod osoba s o t eæenjem jedne ili druge polutke.7 Veæina nas slo ila bi se kako takav svjetonazor ivot èini prilièno mukotrpnim. dru eljubivog tigra eljnog zabave i novih do ivljaja. a ugodni li jevoga. A. Poènu sna nije aliti za promaknuæem koje nisu dobili te se brinuti zbog nedav ne svaðe s bliskim prijateljem i zato to su se u posljednje vrijeme malo udebljali. mogla bi zakljuèiti takva osoba. Philip Larkin bio je skloniji »desnom« pogledu na ivot. desni bi mozak mogao biti taj koji bolje zahvaæa iru sliku i koji bi mogao biti odgovoran za dono enje opæenitih zak ljuèaka na temelju nespojivih informacija. te kako vjeruje daje »veæina ljudi nesretna«. Pooh je meka srca. a razradili McCrae i Costa toène. Zbog toga slabi svoju aktivnost i prestaje podra av ti hipofizu. koja je mo da najbli a tome. Na ljestvici otvorenosti za iskustva. suzdr anu i povuèenu sovu. U umi vjerojatno nema okrutne. sjemenici te e manjoj ak tivnosti i smanjivanju. sumnjièave i nekooperati1 ivotinje. ili je. naposl jetku Njaru rep vrati 1 borbe. Cak se pretpostavlja kako se osobe s aktivnijom lijevom polutkom mogu bo lje nositi s tjelesnim uèincima stresa. ziran. Klo je najorganiziranija. no mnogi bi stvaraoci.« Kao to smo vidjeli. ustvrdili kako im upravo takva narav omoguæuje da s e probiju kroz beznaèajnost svakida njice i dopru do stvarnosti iza nje. Hipotalamus. Ili to. nesigurna i sklona samosa alijevanju . »zbo ve opomene i toga i toga i toga. ali pogre no pomis da potjeèe iz sjem enika. morale bi proæi test Winnieja zvanog Pooh. voli razlièitosti i pokazuje naznake ma tovite Na skali savje snosti. a njihovi poti teni parnjaci u desnom. Christop Robin bio bi vjerojatno smiren. ma koliko o na neugodna bila. dare ljivi dobrotvor londonskog klu217 Robert Winston: LJUDSKI UM ba Garrick. ispada daje najinteligentnija iv otinja. utemeljen na dokazima ili ne. ako su kategorije koje je predlo io Evsenck. introvertir Njar. meðutim. Dakle. »Ni ta ne valjam«.

kao to se mo da sjeæate. naravno. Danas se u engleskom jeziku pomalo pogrdno za nekoga ka e daje P yanna kad se eli reæi kak o je njegova ili njezina nezatomljiva vedrina done! naivna i prostodu na.ali. No pretpostavlja se da sklonost negativnom mi ljenju m o e dovesti do klinièke depresije. dobra strategija za oèuvanje psihièkog zdravlja. ali Pollvanna je u ljudima uvijek vidjela dobro. hrvali s umom (i mozgom) koji im je govorio da odustanu. Tij ekom oporavka shvaæa da ne mo e pomicati noge i saznaje. Ali n eæete naæi ni izdaleka toliko patolo kih optimista. Nasuprot njima. no kako ne oèekujem da æete proèitati knjigu eæi æu vam daje u osnovi osmislila domaæu inaèicu kognitivno-bihevioralne terapije. O ko prelazi preko fin .se zap vo ne raèuna. osobine koje pridajemo drugima i sami posjedujemo u ra èitim kolièinam a. Ali. m ogu reæi kako to nije jedino pogre no lijeènièko mi ljenje u povijesti. Polljannaje. Naposljetku ipak i znaðe naèin da povrati svoju nekada nju sreæu. Dobar je primjer glavnajunjakinja djeèjeg romana Pollyanna Eleanor H. Pollvanna dolazi ivjeti u Beldi ngsville k svojoj hladnoj. ivuæih ili davno preminulih. Svatko od nas zauzeo bi odreðen polo aj na svakoj ljestv tovi e. Posto ji jasna razlika izmeðu psihièke bolesti poput depresije i sklonosti k do ivljavanju s tvari u negativnom svjetlu.pre-nerazilo b i me da ju je uopæe proèitao . nastojala naæi ne to to bije moglo razveseliti. da vi e nikad neæe moæi hodati. a na zvala ju je »igra razdraganosti«. Izgle da nam izmi ljeni likovi s opt imistiènim svjetonazorom nakon nekog vrer na poènu iæi na ivce te ih poènemo do ivljavati e samo povr nima. Taylor s Kalifornijskog sveuèili ta u Los Angele-su primijetila je da osobe najotpornijeg psihièkog zdravlja pokazuju i tri oblika poremeæenog mi ljenja. naèuv i razgovor tete i lijeènika specijalista. iz meni posve neobja njivih razloga. i odmah je. no 01 doista jo jako malen . a to n estvarnih. To nas upozorava da ne smijemo upasti u zamku pre tjeranog pojednostavljivanja i dijeliti ljude na sretne »ljevake« i turobne »de njake«. svima s kojima se susretne razgaljuje du u svojim radosnim i zaraznim optimizmom.sve bi ih ushitili en tuzijazam i strast za ivotom te male djevojèice. Tavlor. Ne znam to bi cinièni djecomrzac Philip Larkin napisao o Polljanni . nego è glupima i iritantnima. to stv nih. izgleda daje 219 Robert Winston: LJUDSKI UM sretan mozak onaj èiji vlasnik postupa uvelike poput znanstvenika amatera c luènog d a doka e svoju hipotezu neovisno o podacima kojima raspola e. jer ga preèesto nema. Usprkos poèetnoj ravnodu no sti na koju nailazi. sudeæi prema istra ivanju iz 1988. ali predanoj teti usidjelici. manje ili vi e sumornog \ gleda na ivot. Ta pouèna prièa amerièkog tipa o bjavljena je 1913. bolesne i pakosne . osobe lo ijeg psihièkog zdravlj a iznosile su razmjerno toènije i stvarnije stavove. Ne znam iritira li me vi e prièa i lik djevojèice. No Pollvannu zatim na ulici udari automobil (dosta napredno za 1913. usamljene.73 Iz toga slijedi da psihièki zdrave osobe svoje iluzije odr avaju aktivnima filtriran jem informacija koje bi mogle dovesti u pitanje njihove nestvarne stavove. postala vrlo h valjena i uspje na.pobjeda ok ne nad genetikom. Buduæi da sam i sam pomalo specijalist.te ko daje svjestan sebe. Jadne. Vjerovali su da imaju veæu kontrolu nad ivotom nego to je doista bio sluèaj. koji ih je èesto u vjeravao u besmisao svega te ih ispunjavao oèajem i strahom. Tom je mentalnom strategijom u svakoj situaciji. ¦mA »Ljevaci« i »de njaci« Jednostavnom pretragom interneta naæi æete stotine poznatih liènosti. osim stoje rijeè o deluziji. takavje naèin mi lj nja. m a koliko tu na ona bila. Preostaje zapravo samo Pra èiæ.) i ona zbog ozljede glave izgubi svijest.72 Prikaz ivali su se u nestvarno pozitivnijem svjetlu u odnosu na druge. Èitatelj se mo e nadati da ga Poohov utjecaj s vremenom navesti da se ugleda na njega . I imali su precijenjena p ozitivna oèekivanja o ishodima dogaðaja. She llev E. U svjetlu nalaza dr.. P ter. izra enost pojedine o sobine donekle je promjenjiva ovisno o okol i raspolo enju. mo da smo samo ljubomoi na ljude s takvim umom. Nakon stoje izgubila roditelje. Winstona Churchilla i Tennvsona jest da su post igli velike stvari dok su 218 V Pitanje osobnosti èini se. prièa o djevojèici. Iz psiho lo ke perspektive. a zbog njezine bi pozitivne osobnosti naposljetku sve sretno zavr ilo. Ono to zadivljuje kod liènosti poput Philipa Lar na.

Ali prizor iz bolnoga postaje gotovo raz bludan. da smo uvijek »netko za sve«. no to ne saznajemo). U tom èasu Redatelj zaustavlja dramu u drami. radi u spomenutom bordelu kao prostitutka »poèetnica« (mo da djev ica. ka e. naravn o.« Prièa koju æe isprièati o tome to s zbilo njemu jegovoj eni. introvertiran. u mojoj svijesti da svatko od nas . Red telj prosvjeduje kako ga se ne smije ometati. zastor je veæ podignut. Zajedno s Glumcima gleda kako Lica izvode s voju prièu. Nije istina! Nije istina! To dobro opazimo kad za neko od svo jih djela. Buni se da oni ne mogu uprizoriti tako ivopisne zgode. est lica tra i au ra. svoju granicu. Glumci zatim odglume svoju interpretaciju kratkog prizora kojem su u pravo svjedoèili slu eæi se istim dijalozima.sluèajno i ironièno jo jednog Pirandellova komada. Lica estoko prosvjedu ju da to nije ni izbliza slièno stvarnim dogaðajima. a njezina kæi. Kljuèanje Oèev govor u kojem Pira ndello sa ima nepobitnu istinu o osobnosti i èovjekovoj svjesnosti. èak ni u prosvijeæenom dobu u kojem ive . kad ga gledamo na pozornici. dakako. a njihov a je tragedija ostala »nerazja njena«. ali se otuðio od obitelji. Pastorka. Usto. Ne mo emo biti objektivni. Naime. pretjera: nagla avajuæi pojedinost ondje . kreni. Igra m ga. stoje obilje je dobre umjetnosti u mnogim medijima. Redatelj je zadivljen. preuzima ulogu Oca i izvodi jo jednu verziju pota jnog susreta Oca i Pastorke. i to u situaciji koju nije do ivio kao 1 koji glumi. sva u crno m. polako ali dr matièno ulaze u dvoranu te se iz sjene nepozvana penju na pozorni cu. Pretpos tavljam daje zbog dugotraj. nepristupaèan lik koji vol i svoju djecu. borbe sa eninim ludilom te tuge i grizodu ja koje je zb og toga osjeæao. ali ovo je istina: »mnogi« je. Otac tijekom svojeg posjeta ne prepozna pokæerku i poku aj e razodjenuti kako bije zaveo. Glumci dr amu pretvaraju u melodramu. stali pisao o ljudskom umu . Ova prièa o karakteru ima. Luigi Pirandello nedvojbeno je bio jedan od najva nijih d rarr tièara dvadesetog stoljeæa. Njegova je trilogija drama o teatru iznimna. Majci ponestane novac. posjetio bordel. obraæa m se: »Ali dajte da mi budemo va a drama. obeæava. Ubrzo se otkrije kako je Otac. Otac. Stoga je sredi nja tema (kojoj se iznova vraæa u svojim djelima) suk< izmeðu zbilje i privid a. Za mene je sva drama tu. Prva od njih. »netko« s onim . Usprkos sebi. zanemarujuæi nedosljednost ovdje. Hajde. Glavni g lumac buni se zbog toga to mora nositi kuharsku kap Redatelj mu odgovara: »Da.i tankoj granici izmeðu bolesne i zdra ve psihe koju primjeæivao. no pretvara je gotovo u farsu. gospodine. mora nositi kapu i mora tu jaja na pozornici i jo mora glumiti ljuske jaj a koje tuèe .temu p< puno izvræe . kad drugima p pisujemo os obnost i osobine te ih prema tome kategoriziramo.ih nijansa. èinimo to temelju povr nog znanja o njima i zanemarujemo slo enost èovjekova mozg Mislim da to najbolje pokazuje prist up jednog pisca za kojeg smatram kako neobièno dobro znao to znaèi biti èovjek. drag i moj momèe. U nastavku drame publici se sve jasnije doèarava kako ne postoje vjerna uprizorenja. Na pozorni se odvija proba . bit æe mnogo stva nija nego to bi bilo koj a ikad drama mogla biti. Upravo je to. gospodine. »mnogi«.1916.« Usre tog brbljanja o prirodi glumaèkog posla. U est lica najprije ulazimo u dvoranu. nezadovoljan. i to uvijek »taj netko« kojim se smatramo. a Redatelj u parodiju. Jedan od njegovih najva nijih doprinosa bila je p mna obrada lika u kontekstu njegove portretizacije na pozornici . zbog kakva stra no nesretnoga sluèaja. mo da suosjeæamo s njim. iznenada ostanemo kao prikvaèeni i k . pretvara daje netk o drugi. glumi i ni stvaran. paradoks koji nam se dogaða kad u stvarno ivotu sudimo o drugoj osobi . u svakome svojem èinu. I to je bit percepcija osobnosti . dakako. Kad gledamo glumca. Glavni lik. Glumci i Redat elj vode dosadnu raspravu o pravilnoj interpretaciji autor vih zamisli. pokæerki i troje djece. njihov je ai 220 Pitanje osobnosti tor prestao pisati o njima i zato su zaglavili u stanju prividne smrti. jo dalju od zbilje.vrlo razlièiti! A s iluz ijom. prema svim moguæn ostima koje su u nama da budemo: »netko« s ovim. ali c se. do ivl jaj svakog gledatelja je razlièit.rabimo svoj um da bismo razumjeli tuði. meðutim. pr avo je remek-djelo. Pirandello iz vodi zapanjujuæi coup theatre. Ona je Pirandellov konaèan sud o protuslovlju teatr U njoj se bavi èinjenicom da glumac. Redatelj.svojim m ozgom zapravo sudimo o njegovu. jer on i Glumci nastoje po rtrel rati stvaran ivot i ne smije ih se ometati u probi. To nije stvarnost.vidite misli kako je netko. Iz tmine stra njeg dijela kazali ta est Lica. Na alost.

otvoreni smo za nova iskustva. nastojimo doæi i do vrhunca ugodne kupnje. kakav ja nisam smio biti za nju. si acijama i ok idaèima. Nad èuvstvu imam. pod uvjetom da su mi èeoni re njevi dovoljno razvijeni. mnogo neodreðenija. Mislim kako bi me tek pogodak strelicom za omamljivanje mogao natjerati da se po e lim zahvaliti g. Povezana su s odreðenim razdobljima. i kako bi . Vidjeti taj predmet smijeha i ismijava nja »tamo negdje«. Te je svjesno promijenit i raspolo enje.. Dobro nas raspolo enje usto navodi na tro enje je r. za Njara se. Neki bi psihoanalitièar kao da su gledatelji gl edajuæi Meldrevva u ivali ne zato to ih je podsjeæao na æudljive osobe koje poznaju. Meðu oèitije taktike spadaju glazba . Zato tro imo novac. Ba kao to obar seks zavr avamo orgazmom. gdje me i kakva me nije smjela upoznati. prema frojdovskom obja njenju. Prevedimo tu mudrost na trgovaèki jezik: dobro æe vas raspolo enje natjerati da se dulje zadr ite u trgovini. to nisam j a!« Raspolo eni. U tome æ am pomoæi usporedba s drugim klasifikacijama pona nja. malo riskirate kupnjom novih proizvoda. bila okrutna nepravda suditi nas samo po njemu. Mogli bismo reæi daje narav. prolazna. a trgovina dr i haringe i kvaèice.. u mojem sluèaju . na jedn ome djelu. a razmje taj je bio posebno osmi ljen kako bi kupci nesmetano mogli prilaziti . Istra ivaèki tim sa Gottingenskog sveuèil i ta testirao je tu hipotezu 1997. sna an. poj osobnosti. U lo em ih raspolo enju izbjegavamo. ne to stoje postojano i mjerlj ivo u vremenu. Ali istra ivanja su pokazala da postoje brojni naèini kako se manipulaci jom ugoðaja u trgovinama kupcima mo e podiæi raspolo enje.i miris. Jedna je bila novou reðena. da kup ujemo jer se na neki naèin elimo zahvaliti supermarketu na ugodnom do ivljaju. cimo. tj. nesvjestan krik: »Hvala nebesima. bio je iznimno omiljen meðu gledateljima. dok je njegova zlovolja dosezala sve bizar nije razine pretjeranosti. il i èak da se uopæe ne to dogaða. mo e reæi da ima sumornu narav . arhetip èangrizavog starca iz BBC-jeve humoristiène serije nom nogo m u grobu. Supermarketi desetljeæima rabe vrlo lukave tehnike za promjenu raspolo: nja kupaca . Strah i radost postoje kako bih sebi i drugima mogao pokazati da u ok( ni postoji ne to èega se treba bojati ili èemu se treba radova ti. Njihov smijeh bio je smijeh ol sanja. nego zato to se obraæao »èangrizavcu« u svako od njih. izlo ene ruglu za cijelu egzistenciju. Glazbeni me komad mo e oraspolo iti. Kad smo dobro rasp 222 Pitanje osobnosti lo eni. na televizijsk ekranu. komunikativniji oblik pona nja. odreðen s panj nadzora. razgledate razlièite odjele. j datelje bi na neki naèin ohrabrilo iz temelja. zar ne? Pobornici spomenute »znanosti« ne sla u se ba s time. Lidlu dok se kroz prepune redove probijam do police s maslacem od kikirikija.to god se z bilo. Mogu potisnuti svoju sreæu kad net blizak ima lo e vijesti. u svakom ugodnom iskustvu tra imo »isplatu«. hoæu reæi. dakle.premda ksilofonska izvedba Mr. a »znanost« o ugoðaju u trgovinama èak ima vlastite »struène« i sopise i publikacije. Drugi psiholozi misle da se proces vi e temelji na uzajamnosti. no ona su svjesniji. ta se njegova stra ne mijenja. pak. Èuvstva takoðer blije i mijenjaju se s vremenom.. kao da se ona sva zbrojila u tome! Shv aæate li vi sada zlobu ove djevojke? Iznenada me zatekla na jednom mjestu.ao ovisni. No istra ivanja su pokazala kako sna an utjecaj imaju i razmje taj u trgovini te njezino opæe stanje. San-dmana na me ne nikad ne djeluje . No osjeæaj æe zat izblijedjeli i ponovno æe prevladati moje stalnije crte. Mogu prestati biti ljutit. Mo da èak i meni.. pa æu biti dob raspolo en jo nekoliko sati. za kupnju Vrijedi reæi nekoliko rijeèi o tome to podrazumijevamo pod pojmom »rasj lo enje«. dr ati nas prikvaèene i ovi sne. no s druge strane do promjene mo e dc a da nismo ni svjesni kako. Raspolo enja su. da se nismo u potpunosti posvetili tom djelu. Svoje teorije teme na jednoj nepo recivoj èinjenici o èovjekovu pona anju. mo da da ne to prigrizete u kafeteriji. Ali o bi moralo biti va no kako smo raspolo eni? 1 lim li kupiti haringe i paket kvaèica. ponajprije z stoje doèarao feno men koji smo svi donekle iskusili. nije ko er. Taj se osjeæaj n e pro iriti. na dvije IKEA-ine trgovine. Opa amo. Raspolo enja su. 221 Robert VVinston: LJUDSKI UM Victor Meldrevv. meðutim. osobito poka e li se daje rijeè o krivoj marki ili ako. Dakle. primjerice prema èuvstvima il i naravi. kuj æu ih.

sjenovitoj tami nije bilo gla zbe. a raspored zbunjujuæi. Ja sam nesumnjivo rtva potonj eg uèinka. pa si ubrzo oti li po veæa k olica. u kojem sa svake stra ne neosvijetljenog prolaza. valja reæi da su se posljednjih godina stvari ondje uvelike pobolj ale. Oèiju raskolaèen ih od straha. izi li su sa vi e stvari nego to su planirali. primjerice novije naslonjaè visio sa stropa. tada su otvorene mnoge tr govine.namje tajem. razgledavala mno tvo razlièitih pro izvoda. Naposljetku smo stali. Bila je dotrajala i trebalo joj je do bro lièenje. Potonja je blizank a u la u tihu sobu u vje baonici pokraj trg vaèkog centra. usprkos opæenitom pomanjkanju kupovnog entuzijazma. gotovo se ni ne pogledav i. ali i najomiljeniji dani za odlazak u londonsku IKEA-u su d r avni praznici ponedjeljkom (tzv. bilaje manje s dovoljna kupljen im. slu ala je tu nu glazbu. u gu vi koja me podsj< la na gu ve na autocesta ma poslije te ih sudara. Najprije je morala proèitati i potpisati ozbiljno napisan obraz suglasnosti. oti ao sam kupiti komplet polica za ki ge. poput: »Katkad osjeæam jako grizodu je zbog boli ko u sa nanijela roditeljima.« Takoðer.proizvodima i kretati se prostorom trgovine. Usto. sretna je blizanka bila energiènija i izra avala je veæi entuzijazam. op. Tu naje blizanka manje ku] la. Naposljetku smo za ili s golemim kolicima do vrh a natrpanima raznim . p. Èak je kupila nekoliko poklona za sestru . (P o tenja radi. a osvjetljavao gaje r eflektor. o sim to su tvrdnje bile osmi ljene za izazivanje pozitivni raspolo enja. Blizanke smo na kraju spojili i poslali ih kuæi zadovoljne . tj. Prije mnogo godina sa suprugom i 223 Robert Winston: LJUDSKI UM dvoje djece. a prodavaèi uslu ni. odvedena je u trgovaèki ce tar i na pola sata poslana u kupnju. Vi e su tro ili.) Vjerojatno najgori. mraènog i prenapuèenog dijela. Istra ivaèi su ustanovili da su se kupci dulje zadr avali u prvoj trgovini. S dru] 224 Pitanje osobnosti strane. Barberov Adagio gudaèe . Moram priznati da sam se grozno pona ao u velikoj IKEA-inoj trgovini u Londonu. bili izlo eni unutar postavljenih soba. u la u nekoliko razlièitih trgovina. Nak« samo dvadeset minuta uznemirila se i odustala. u ivala je u iva noj glazbi. Prolazi su bili tijesni. bez rijeèi napustili kolica i t sramljeno se probili do izlaza. Tamo smo susreli izmo dei oronule kupce. Proizvodi su bili slo eni na naèin koji je trebao nadahnuti kupce. Stolci su. Na e neupuæene rtve bile su dvije identiène blizanke. pa bi moji maju ni potomci ostajali cmizdriti. uopæe se nije vodilo raèuna o p rivlaènosti. U tihoj. a teniske koje je kupila zapravo joj se nisu sviðale. Neugodno mije to mora reæi da smo ena i ja. npr: »Osjeæam da mogu gotovo sve. a dr uga iskustvima koja su trebala potaknuti negat no raspolo enje. tako da nevine promatraèe vidim preko ramena. bespomoænu djecu. Reèeno joj je da zamisli kako prijatelju govori reèe nice sroèene tako da osoba osjeæa lo e. veselo raspolo enje. Sve si se sporije probijali do blagajna. zabrim su majke netremice gledale pribli avanje kotrljajuæeg teretnjak a. bili su voljniji prigristi togod u kafeteriji i vi e su spontano kupo vali. koji su izgubili svu nadu d a æe ponovno vidjeti svoje najbli najmilije. Novi su proizvodi bili neobièno i zan imljivo izlo eni.). neke s izgladnjelo m djecom (sudeæi prema plaèu koji je iza vao suosjeæanje). dr eæi se za stopala.»sastavi sam i ne mari ogrebotine« . Kad bih 1 kao kolica. Zatim je sa zaslona prenosivog r aèunala morala proèitati niz iz va. a malo poslije i po jo veæa. Uèinak poticanja raspolo enja bioje dojmljiv. Nakon stoje neko vrijeme provela sama. a ne samo nabacani na »odjelu st olaca«.skloniji smo biti dare ljiviji ka d smo dobro raspolo eni. Druga je trgovina bila potpuna suprotnost. oko tri i pol metra uvis.« Dok je èitala. Druga je blizanka poslije pro la kroz i osnovni postupak. razgledav ala manje proizvoda i u la u manje trgovina. bile kaotiè naslagane tajans tvene kutije. Ujutro jedna od njih bila izlo e na raznim situacijama koje su trebale izazvati pozit no. Na kraju je takoðer poslana u pol usatnu kupnju. Kupila j e mnogo stvari. Za televizijsku seriju Ljudski um sami smo isprobali uèinke manipulacije r polo enje m. Kolica su imal a vlastitu volju i stalno su nasrt na izlo ke i malu. recimo. Mondaj Bank Holidajs. i skromnim proraèunom. Naposljetku je odvedena u vje baonicu i provedena kroz postupak poticanja pozitivnog raspolo enja. Roba je bila naslagana jedna na drugu i organizirana iskljuèivo funkcionalno. Ugoðaj u tom dijelu trgovine bio je simpatièan. paketi bi p ad iza.

Tajna je u oèima Taj mali pokus pokazuje kako je raspolo enje. ne mo e obraditi ili verbalizirati. Francine Shapiro iz Palo Alta u Kali niji. Ali premda svi mo emo biti naivne rtve subliminalnih varka supermarketa ili redarst venih snaga. bipo larni poremeæaj i mo dani udari n gu vrlo sna no utjecati na osobnost. Kad ka emo daje osobnost ne to stoje postojano u vremenu i neovisno o okolnostima. Ali zanimljivo je kako su ki zdrav stveni djelatnici uspjeli pomoæi osobama da se nose s povi enom i siozno æu nauèiv i ih jed ostavnoj tehnici oènih pokreta. desenzitizacija i reprocesiranje kretima oèiju) prva je primijenila d r. a ipak prilièno opipljivo utjeèe na izbore koje èinimo u ivotu. Dr. Tzv. sjetite se.74 Istra ivaèki je tim za i spitanike htio samo dobrovoljce de -njake. Tvrdi se kako EDMR potièe komunikaciju od desne polutke \ ma lijevoj. Primijetila je da joj anksiozne os jeæaje izazvane nedavnom uznemir æom dijagnozom raka ubla avaju brzi pokreti oèiju slije va nadesno. Redovito izlazim iz supermarketa s vi e stvari nego to sam ih kanio kupiti. No iduæi put kad budete zlovoljni . ali veæ i redovito stojanje osobe da se dovodi u vedre situacije. Studije na ivotinjama pokazale su kako ventromedijalna prefrontalna kora ima odreðenu ulogu u nadzoru bila. dr. Ali premda posjedujemo sposobnost svjesnog nadzora nad nekim vidovi raspolo enja i pona anja. primjerenijima. Smatra se kako t o malo podruèje. Èak i ne to tako jednostavno poput redovite par smijeha s prijateljima mo e uspostaviti pozitivnu povratnu spregu. mislimo upravo na to. èime se osigurava da osobu neæe preplaviti anksiozno stanje. Neke su policijske postaje eksperimentirale s postavljanjem ru ièastih arulja u zatvorske æelije.nakon to smo im objasnili kako smo ih izmanipulirali. . N eki su. Uopæe ne moramo biti svjesni tih zbivanja da bi nam se raspolo enje . ljudi ne bi pomislili da sam i na »presaðivanju« osobnosti. Te hnike poput kognitivno-bihevioralne terapije. a lijeve pojaèava. nestalno obilje je. u de njaka smje teno neposredno iza desnog oka. jer s e stari. pa tako p tvaranjem da smo sretni.tjelesnih funkcija obuhvaæenih raspolo enjem. za razliku od neèega fiziolo ki predodreðe nog poput ekstroverzije i introverzije. èije djelovanje ne mora proæi svjesni nadzor èe onih re njeva da bi utjecalo na pona anje. nepo eljni obrasci mi ljenja i pona anja zamjer ju novima. Prema PET skanovima. disanja. kao i njihove obitelji i pr telji. Mo dani kemijski procesi i depresija Brojna obilje ja na e osobnosti ovise o mo danim stanjima koja im se nalaz podlozi. David H. mogu dovesti do djelomiènog p ustroja u mozgu. Ispitanici su rje avali upitnik kojim se htjelo saznati u kojoj su mjeri bili neug odno raspolo eni tijekom prija njeg mjeseca. metodu EM (eye movement desensitization and r eprocessing. sudjeluje u regulacij i raspolo enja. Pretpostavlja se da u osnovi tih procesa le i meðudjel ovanje osjetne kore i limbièkog sustava. Èak i kad bih postao primjetno vedriji. Zald i njegova ekipa ustanovili su da su osobe koje su izvijestile o sklonosti k lo em raspolo enj u imale poveæanu aktivnost u ventromedijalnoj prefrontalnoj kori. mo da biste trebali protrljati desno oko. anksiozni osjeæaji nalaze u desnom mozgu te da ih se. Teoretska je podloga da se n( tiv ni. mo emo postati sretn iji. uznemirujuæi. razine eluèane kiseline i znojenja . umnogome osjeæaju kao da su postali »netko drugi«. Ipak. pri èemu s e aktivnost desne polu prigu uje. jer se smatra kako ru ièasta ima smirujuæe djelovanje na uzne mirene i nasilne zatvorenike. jer su te vje tine smje tene u voj polutki. zbog toga ne do ivljavamo dramatiène promjene raktera. pa se oboljeli. Sni: njem mozga navodno je ustanovljeno d a do normalizacije uzoraka mo da valova dolazi poslije samo tri tretmana.i posljedièno po na anje . primjerice. neke su osobe sklonije odreðenim raspolo enjima. p ostoje okolnosti u kojima se osobnost glo mijenja. Zald sa sveuèili ta Vanderbilt skaniraoje PET-om osamdeset devet ispitanika. 225 / Robert Winston: LJUDSKI UM To dakako nije ozbiljna medicinska preporuka. razdra ljivi bez obzira na situaciju. Jo se ne zna je li pojaèana aktivnost u tom podruèju posljedica ili uzrok lo eg raspolo enja. Depresija. de njacima je dominantna lije va polutka. Mo e ga promijeniti veæ ne kolicina malih dogaðaja. shizofrenija. J< Spector iz Opæe bolnice Watford danas toj tehnici pouèava osobe k oje su davno pro le iznimno traumatiène situacije.promijenilo. su prejaki.

nelijeèena æe s e depresija s vremenom ubla iti. Psihijatri razlikuju dva osnovna tipa depresije. na ravno. samoj amigdali. ne.« Depresivne o be èesto odaju takvo pomanjkanje poleta. vodeæi struènjak za neur obiolo ke osnove depresije. Ali kad o depresiji poènemo govoriti kao o bolesti.. genske va rijacije mogu biti uzrok niske razine serotonina u moz to. beznaða i grizodu ja. primjerice smrt bliske osobe. B a èudno to se ne mogu »trgnuti«. jasno. njegova prilièno depresivna crta mogla proiziæi iz djet stva. zajedno sa stalnim negativnim slima. za koji znamo da podra uje a migdalu. Philip Larkin. Moja prekomjerno aktivna amigdala alje »tu ne« osjeæaje u prefrontalnu koru. Zato se tada ukljuèuje prednja c ingular-na kora koja odbija sve ostale zahtjeve za mojom svjesno æu i tako skrbi da moja pozornost ostane usredotoèena na osjeæaje tuge i razlog koji sam im pripisao. vidova pona anja koje nala zimo u nekih depresivnih pacijenata Opet geni Stoje s genima koji utjeèu na na e raspolo enje i stavove o ivotu? Prema nek novijim is tra ivanjima pod vodstvom dr. gubitak apetita i seksualnog nagona. bi li se p retvorio u srce i du u zabave? Odgovor je. podruèju koje se aktivira kad smo usredotoèeni na to. Endogena se depresija (»ona koja dolazi iznutra«). poput gubitka radnog mjesta. stal ne ili rekurentne negativne misli te osjeæaje gubitka. kao ni zamoran poriv za tra enjem razloga. Reaktivna depresija javlja se k ao odgovor na stresne okolnosti. prilièno je oèito kako je depresija drukèija zvj erka od sveobu-hvatnije negativne ili sumorne æudi. jer mi pozornost odvlaèe druge stvari. Roðak depresivne pacijentice jednom ju je vrlo prikladno opisao rijeèin »Izgleda kao o na. ali kao daje netko iz nje ispustio sav zrak. dobro je dokumentiran simptom endogene depr esije. Vrijedi ovdje jo jednom zastati kako bismo podrobnije pojasnili neke pojmove. Dakle. gornjem srednjem dijelu talamusa. ali osjeæaji tuge ne nestaju. Ali u oba sluèaja stanje dovodi do prepoznatljivih promjena raspolo enja. rano buðenje i te ko usnivanje. koji nisu ba znali biti sretni. osim negativno obojenog pogleda ivot. Ipak. Larkin je usto u intervjuu za Observer izjavio da su mu roditelji bili »prilii èudni ljudi. Wayne Drevets s amerièkih Nacionalnih zdravstvenih instituta. slabu usredotoèenost.«75 Iz njege se r ijeèi mo e naslutiti kako je bio svjestan daje mo da naslijedio tu sklon premda je. s druge strane. patio i od rekurentnog oblika depresije (depresivne epizode koje se navijaju). u mozgovima depr esivnih osoba prekomjerna se aktivnost javlja u èetiri podruèja: prefrontalnoj kori. S vrem enom to postaje sve te e. odnosno vanjskom rubu èeonog re nja. Depresija usto ima poèetak i kraj. Jo vi e mo e uznemiriti brzina kojom osoba mo e zapasti u to stanje .) opisuje gadno stanje uma zbog koj se svakoga jutra budio rano m zorom razmi ljajuæi o neizbje nosti svoje sm Ta pojava. Pita »Za to se osjeæam tu no?«. mo e biti u zrok bihevioralnih crta poput agresivnosti i skobnosti. te u prednjoj cingularnoj kori. a za revræe dugoroèno pamæenje kako bi na la moguæi uzrok. 227 Robert Winston: LJUDSKI UM Mo da je na pjesnik. Posner predla e otprilike ovakav slijed dogaðaja. mo e pojaviti bez ikakvih okidaèa. Mary-Anne Enoch na amerièkom ] cionalnom institutu za alkoholizam i zlouporabu alkohola (NIAAA). Prema Michaelu Posneru s Ore-gonskog sveuèili ta. iz naizgled savr ena zdravlja. doimajuæi se ravnodu ne.slièno kao i Phim Gage poslije nesreæe. Osim u rijetkim sluèajevima kroniène anhedonije. mi ljenja i navika oboljele osobe. Pri je sam govorio o odreðenim tipovima osobnosti i razmatrao mo dane kemijske procese k oji su ih mo da oblikovali..76 Poz to je da ene opæenito imaju ni u razinu enzima CO . èuvstvenom sredi tu. Meðu njih ubrajamo poremeæene obrasce spavanja. Daje Philip Larkin uzeo kuru antidepresiva. Ali takoðer je uzrokuju promjene u mo danim kemijskim procesima. dokazano je. Njegova pje sma Aubada (1977. neplodnosti ili sm rti bliske osobe. iscrplje 226 Pitanje osobnosti i nesigurne u sebe. nagla ava koliko su snimanja mozga postala va na za razumi jevanje poremeæaja. ko a zatim svjesno tra i uzrok koji æe pripisati èuvstvu. ulaz imo na neodreðenije podruèje. A te se stvari nasljeðuju. ensk mozak mogao biti predodreðen da do iv ljava vi e razine anksioznosti. koja omoguæuje da dugoroèna sjeæanja ostanu nadohvat svjesnog pristupa.

Randolph Nesse s Michigans kog sveuèili ta. pretpostavlja da su nam u davnoj po vijesti reakcije povezane s depresijom pomogle opstati. Priljube se uz t utihnu i umire u pokorno nepomiènom stavu. plastièni mozak r eagira na svoju okolinu . Mvriad Genetics svoja je is tra ivanja proveo na èetiri stotine mormonskih obitelji na podruèju Salt Lake Cityja. kao da nisu ivi. U vel jaèi 2003. Neke osobe stalno ] daju u tamu oèaja. koji je mnogo pisao o toj temi. S tudija NIAAA ] vezala je ni e razine COMT-a s mutacijama na genu Val 158 Met. a ene s t( mutacijom posti u osobito visoke rezultate na upitnicima za procjenu stup an ksioznosti. subgenual medijalna prefrontalna kora. Usto. glija. ra irenom unutar obitelji. Depresija koja nastaje usporedo s opisanim gubitkom s tanica mogla bi biti povezana sa smanjenim razinama toga neurotransmitera. broj ivèanih stanica pribli no je jednak. Mo da bi èovjekova depres mogla biti ostatak takve suste uæe reakcije pre ivljavanja. i lazi toga istra ivanja donekle su kontroverzni. oblika i velièine prsta.MT. To je jedan od razlog a za razmi ljanje o moguæem genskom uzroku. a braèni su im partneri najèe æe drugi mormoni.. uglavnom imaju velike obitelji. Dre-vetso ve obdukcijske studije. isti rezultati nisu postignuti s mu karcima. jer se znanstvenici ni izbliza sla u o CO MT-ovim funkcijama. amerièka tvrtka Mvriad Genetics objavila je daje identificirala gen.pa dijete okru eno depresivnim odraslim osobama i samo m o e razviti mozak depresivne osobe. Ipak. a promjene na COMT-ovu genu mogu po æati prijemèivost za shizofreniju i druge te ke poremeæaje. Poznato je da skladi te eæer kao izvor energije te da bi mogle biti va ne za o dr avanje razine serotonina. p. Pr emda je mozak depresivnih osoba u tom podruèju manji. nego imaju i va ni ju zadaæu. Ozbiljna depresija goc nje pog aða mo da èak dva milijuna Britanaca i deset milijuna Amerikana (U nas se govori o tri stotinjak tisuæa oboljelih. a noæna se mora ponavlja i unutar odreðenog broja obite Va na studija neurologa Waynea Drevets a i njegovih kolega s Medicinskog kulteta Washingtonskog sveuèili ta otkrila je kako mozgovi osoba s obiteljske povije æu depresije èesto imaju svojstvene abnormalnosti. vjerojatno povezan s depresijom. Gubitak tkiva posljedicaje smanjenja broja potpornih stanica. ozn aèen kao DEP-1. Ali kako je sklonost depresiji uspjela uæi u na e gene? Te ko je shvatljivo da je takv o stanje moglo imati bilo kakvu evolucijsku prednost. ja koje primjenjuju je da se primire i stisnu. Ima sna nih dokaza u prilog nasljednosti depresije. u njih je dosljedno manjih dimenzija. uobièajen e sumnjivce u poremeæajima mo dane kemije (zajedno s dopaminom i acetilokolinom). Zacijelo æe proæi e prije nego to ta istra ivanja rezultiraju novim antidepresivima na tr i tu. Ali b ez obzira na toèan mehanizam nastanka. Mormoni su sjajni ispitanici za genetièka istra ivanja jer su fascinirani genealogij om i veæina ih vodi iznimno pomne bilje ke o svojim obiteljima unatrag nekoliko nara t aja. Moguæe je daje razmjerno nedavno otkriven kandidat za naslov »depresivnog« gena. Smatra se kako gen DEP-1 ne utjeèe na serotonin ili noradrenalin. jer mnogi ne rabe kontracepcijska sre dstva.).78 Kad 229 Robert VVinston: LJUDSKI UM psi ele izbjeæi opasnost. tvrtka iri podruèje dje lovanja. dio èeonog dijela mozga smje ten iza oèi ju. mo da je imao pravo. primjerice sukob s drugim psima. izn 228 Pitanje osobnosti ðu polutka. Depresija bi u obiteljima mogla biti ra irena i zbog drugog razloga. ne go djeluje dosad nepoznatim putem koji se jo istra uje. op. Kao to znamo. Za pretpostaviti je da glija stanice ne djeluju samo kao ljepilo. dale su najva niji nalaz. za koji neki znanst nici smatraju daje odgovoran za regulaciju raspolo enja. ali zanim ljivo je stoje osnivaè Mormonske crkve Bri-gham Young vjerovao da ima rje enje za pr obleme èovjeèanstva. koje bi u Britaniji vjerojatno nai le na osudu zbog izosta nka vladine podr ke èuvanju mo danih tkiva nakon obdukcije. Je mo da bila i naèin oporavka i okrjepe . U sluèaju depresije. jedna od strate. Zanimljivo.7 7 Tzv. Prem-dajoj je glavni komercijalni interes razvoj postupaka za otkrivanje genske osnove raka. ti nalazi o gubitku stanica poprilièno se raz likuju od nalaza na osobama s jednom depresivnom epizodom. Sada nji dokazi govore da utjeèe na regula ju dopamina u prefron talnoj kori. Depresija èesto r staje kao nusproizvod visokog stre sa i prisiljava tijelo i um na usporavanje. Stoga je vjerojatno da æe genska pr edodreðenost za odreðenu bolest ili osobinu u njih biti oèitija i èe æa.

« Sabota a samoga sebe U svim na im istra ivanjima èovjekova uma. jedna primjedba kao da stalno iskrsava. tu enike i njihove brar telje sve su vi e u asav ale stroge kazne za manje prekr aje koje je dijelio kako n se prohtjelo. Jer svakoga dana govorimo i mislimo stvari koje ni izdaleka ne poma u n a em opstanku. I stra ivanje na sveuèili tu Ohio State pokaza je kako je manje vjerojatno da æe prosti i agresivni mu karci izvijestiti o sim tomima depresije ili anksioznosti. Ustrajao je na tome da se Unity pregleda odmah po dolasku privatnim vlakom. premda æe ot voreno navesti visoku razir stresa u ivotu.p retvorila prostrijelna ozljeda glave. naime. Ti su fenomeni. Sada nji Lord Redesdale. a ozbiljn i su kriminalci katkad bivali osloboðeni. pi e Rita Èarter. Mo da su nasilni postupci jedino sredst vo kojim takvi mu ka ci mogu signalizirati svoj nemir i tra iti pomoæ. èak i depr esiji. koju je. Prilièno uvjerljivo gledi te. Kao kæi Lorda Redesdalea. Kad je 1939. est mj< seci poslije objave rata vraæena je u Britaniju. meðutim. Unityjin roðak te moj prijatelj i kolega u Gornjem domu. ali malo je pretjerano sugerirati daje Unity hini la ozljedu. a neki dr e daje Unity bila. primjerice mo dani tum< ili mo dani udar u bilo kojoj polutki. ozlijeðena. sijeènja 1 940. u drukèiju osobu . s vlaka iznesena na nosilima.. Oswalda Mosleyja. tvrdi se.r je. Gorii ga i Gobbelsa. razveselilo. ukljuèujuæi Himmlera.poku ala se ubiti pucav i si u glavu. drugog baruna. sudjelovao je u istragama pijuna e i protuobavje. Ali ljudi su se pitali kako se tako brzo oporavila nakon to se ustrij elila u glavu. a Unityje bila polaskana stoje up oznala Ado fa Hitlera i mnoge njegove najbli e suradnike.tajnim operacija ma. Njezini su roditelji nedvojbeno imali A snièarske stavove i podupirali su britanske fa iste. jedan od vrhunskih britanskih ratnih pijuna i voditelj Odjela B Sigu rnosne slu be (MI5). Hitler je navodno izjavio za njemaèki tisak daje Unity »savr e primjera k arijevske enstvenosti«. Guy Liddell. f ju je tako majka pouèavala kod kuæe.tijela i uma? Mo da bismo depresijom mogli smatrati i poremeæaj podskupa èuvstava. Na e umne sposobnosti vrhunac su selektivne evolucije. Diana. no njezin s e svijet ru io . to gaje takoðer. U Kartografiji uma. . r ekao je: »Volim teorije zavjere. D iana i Unity otpi tovale su u nacistièku Njemaèku. U prija njem smo poglavlju vidjeli da ozljeda mozga mo e prouzroèiti pr mjenu osobnost i. Phineas Gage postao je drukèija osoba. prekinuo ministar unutra njih poslova. koji su nedavno izi li na v 230 Pitanje osobnosti djelo u Dr avnom arhivu.« Istragu je. ka u. Britanija objavila rat.svijesti. Unity Mitfoi bilaje poznata pripadnica ari stokratskih krugova. naèin k ojim nesvjesno signaliziramo drugima da nismo nimalo d bro. zapravo.sklonu provalama bije: i depesivnim epizodama . ukazuju na èinjenicu daje po povratku u Britaniju. posebnim vlakom ko je unajmio njezin otac. Poslije je zabilje io: »Nije bilo dokaza koji bi potkrijepili tiskovne navode da joj je zdravlje ozbiljno naru eno. paje moguæe daje na nosilima iznesena radi izbjegava nja publiciteta i neugodnosti za obitelj. ivèane stanice bore se za prostor i gorivo jednako kao to su se na i preci meðusobno borili za hranu i prava na razmno avanje. druga kæi. navodno. Neki dokumenti. Njihova po e ljnost u suvremenom dobu ovisi o njihovoj sposobnosti da nastave slu iti toj svrhi u promjenjivim okolnostima. udala s 1936. stoje i razlog za to æe osobine poput depresivnih sklon osti i agresivnosti danas vjerojatnije biti smatrane problemima. na neki naèii zaljubljena u Hitl era. Najbolje æe nam to razjasni ti primjeri koje nam je dao najbolji pisac. sanjanju. Razlozi za tu intervenciju nikad nisu zadovoljavajuæe obja njeni. Unityje jo bila u Nj( maèkoj. a ne strategija ma. Jo je mnogo razloga za naglu promjenu osobnosti. N jegovom je sudnicom odzvanjao smijeh. procesa koji teèe milijune godin a. odnosno tra imo pomoæ. ali bez vidljivih znakova ozljede. Zanimljiv primjer j< sluèaj Unity Mitford. sestra briljantne spisatelji« Nancy. nastali kako bi nam pomogli opstati. Rita Èarter navodi p mjer suca brit anskog Vrhovnog suda koji je nakon udara u desnoj polutki posti velik zabavljaè. ali koje neobja njenim ostavlja niz drugih oblika èovjekov a pona anja. Iz te se perspektive odreðena evolucijska svrha mo e pridati najrazlièitijim psihièkim fenomenima . imala je lagodan ivot. Sudac je naposlj« ku poslan u mirovinu. za voðu Britanske udruge fa ista. Nerijetko. èinimo upravo suprotno.

shvaæao ka ko radi èovjekov um. Savr eno znam to æe se zbiti u dvoboju i kraju. s njegovim se likovima povezujemo na lo du bokoj razini. razlog za t o se toliko fraza i cita iz Hamleta uvuklo u engleski jezik. koji je previ e razmi ljao i kojeg je paralizirala vlastita kolebljivost. malte ki idov. ali njegovi su »glavni glumci«.. obuzetog ljutnjom. Ono to mene uvi jek zaèud zadivi jest da me svaki put kad ga gledam. jednom je primijetio kako bi Hamletova bibliografija ispunila dvije kn jige var avskog telefonskog imenika.izlazi iz drame i postoji gotovo i ovisno. ali je li itko upoznao koga poput Sira Epicurea Mannona ili razmi ljao tako? Likovi Subtlea.ali ipak se smijemc plaèemo s njima. Montaig nea i Dostojevskog. mo da vi e n ego o bilo kojem drugom djelu na engleskome. S vremena na vrijeme. svjetlost koja obasjava p hièki svijet èovjekova mozga. nego uzrok duhovitosti kod drugih«.doista. O toj je r 232 Pitanje osobnosti osporno velikoj drami napisano mnogo eseja. a ne likovima. Jan Kott. Zato svoje nestruèno viðenje. Stihovi su me najljep ima koje je napisao. To je poimanje bilo dar koj poticao i obogaæivao pisanje drugih jer. zbog toga. nijedan od Shakespeareovih bli skih suvremenika ne posjedi mislim. knjiga. subverziji. uglavnom dvodimenzionalni likovi u je je iznimno te ko povjerovati i koji se. bojimo se za n jih . pamfleta i kritika. mu karca koji je bio predobar za svijet i vrijeme u kojem je ivio.79 Ali mo da najneobiènije to ne znamo tko je zapravo bio Shakespeare. Tamerlan. Timonu. zatim kao samo ivog mu karca kojeg su izjedale brige.u toj se drami sa elo sve njegovo s sateljstvo. To je zato stoje. ironièno. Kao neo visan lik. Macbethu. bilo humoristièno. Pren je englesko kazali te zlatno razdoblje do ivjelo tijekom elizabetanskog i ja binskog doba. stoje.sve zbog dramatièareve intuicije. upravo je u Hamletu na vrhuncu . dakako. poput Chaucera. unutar konteksta te vrhunske me drame o osve ti. To i mo e nasmijati i zabaviti. navode kao autori koji su se najvi e pribli ili tom Shakespeareo vu daru. Prosperu. ali ipak to moram do ivjeti. mo da ih mrzimo . a gledao sam ga vi e ni ne pamt i koliko puta. i Volponea uvjerljivi su. Je li bio religiozan? Je li vjerovao u Boga? Kakvi su mu l politièki stavovi? Èak je i njegova seksualnost d onekle nepoznata. suosjeæamo s njim mo da nam se ne s viðaju . poljski kazali ni redatelj i kritièar. drugi se pisci. osveti. Richardu II. Upravo zbog poimanja tolikih strana èovje kove osobne Shakespeare slovi kao iznimno pronicljiv pisac. ili o totalitarnoj p . koji je »imao podijeljeno mi ljenje o enama i poku ao spasiti èednost od poèetnog uvjerenj o opæem moralnom slomu«. al i samo povremeno. osim nekoliko povr nih sklonosti koje nasluæuju iz drama. Neovisno o tome je li rijeè o Learu. Ne znai gotovo ni ta o njegovim uvjerenjima . Ben Jonson b io je nedvojbeno darovit pisac.Sto Williama Shakespearea èini takvim genijem? Kljuè za razumijevanje njegove velièine gotovo sigurno le i u èinjenici daje on. tragièno ili povijesno. ali pretpostavljam da ne postoji nitko tko toliko vjerno portretira sve vidove ljudske svjesnosti. ali ne i navesti da istin ski promijenimo naèin ka razmi ljamo o sebi. Faus i B arabas. jer sam Hamlet nadilazi dramu. Vidjeli smo Hamleta uprizorenog kao rasko nu pustolovinu. Jagu ili Hamletu. Katkad su njegovi sti vi bili gotovo jednako dobri. kao to netko reèe. njega ne poznajemo. Mnogi smatraju kako je Tragièna povijest Hamleta. Falstaffu. Korio231 Robert Winston: LJUDSKI UM lanu. samo povremeno doim stvarni. P remda je Shakespeare poslije napisao esnai drama. Hamletov lik jedinstven . o Edipo-vu kompleksu. danskog princa najbolja d ma na engleskom jeziku. Usprkos tome nam je briljantno doèaravao ljudske osobnosti. kao i obja njenje za to vjerujem daje rijeè o jedinstvenom i vjernom zrcalu ljudske osobnosti. ka o dramu o uhoðenju. intimno ih poznajemo i razumijemo. boja ljivo d odajem tolikim postojeæim tumaèenjima Hamleta. karikirani. vi e od ikojeg pisca na engleskome. katkad u tolikoj mj eri da ne prepoznajer njihovo podrijetlo kad ih proèitamo ili èujemo. al mièara. tu izvanrednu sposobnost shvaæanja ni uvid u ir inu èovjekova du Christopher Marlowe bio mu je mo da najvi e ravan. Hamlet Hamleta opisuju kao neodluènog mu karca. Shakespeare »ri bio samo duhovit u sebi. on uspijeva tamo gdje Pirandellov Otac pokleki Hamletje najdublji uvi d u unutarnje procese uma. a Jonsonove su dran u najboljem sluèaju uglavnom nastanjene kari katurama. dovede na rub sjedala.

Ali kako god Postupat misli . pr . veæ ostav je nebu. nametljiva i nesmotrena. Drugi je paradoks stoje Hamlet »dobar« èovjek.èime eli reæi kako gaje zamijenio za Kralja. meðutim. Hamlet zna. otvoreno je pitanje (uzgred. Ali ipakje samo n ekoliko tre taka prije. kako je ubijen. zbogo m! Dr ah te za nekog veæ .. jav lja se konflikt o ubijanju Kralja dok »se moli«. nemoj grije it du e I neka ti um protiv majke ni ta Ne zami lja. druge se m ogu proglasiti travestijama. Ali njegov je dokaz osoban. Horaciju. èak ni: boljem pri jatelju. Ne ubije kralja (dok ne bude prekasno. T jednom mu trenutku svrha nije pobuna ili uvjeravanje drugih u toènost nje vih pretpostavka. Ali situacija je jasna: duh govori istinu. Doista. Temelj mojeg razmi ljanja o Hamletuje sljedeæi. potrebnoje da se zapi e da netko mo e smije it se i s je it i bit hulja«. a stalno se hrva s unutarnjim paradoksima.. Ne bi morao i poèiniti ubojstvo . svrha im mo e biti samo da ga une. zoran je primjer. ali ipak ne uspije ob ti ono na stoje pristao. prilièno je uvjeren u istinitost 233 Robert VVinston: LJUDSKI UM duhovih rijeèi. Je li duh stvaran ili to progovara vlastita Hamle tova savjest ili svijest. Hamlet pristaje na dvoboj sa estokim Leartom. u prvoj je produkciji nav odno sam Shakespeare glumio duha). imadu odni jet nalog 234 Pitanje osobnosti I krèiti mi put i vodit me U lupe tinu. a ka ko zna da ga prislu kuju. Doista. Hamlet dobije upute: mora osvetiti oèevu smrt. primjerice onime to joj ka e u prizoru u spa vaæoj sobi. Nj eg su postupci prema Ofeliji neobja njivi. najvi e otkriva. Prva zbunju juæa èinjenica je to dobije jasnu naredbu kad susretne oèeva duha na prsobranu i ovaj m u opi e prirodu svojeg ubojstva. Ali Hamlet ima religiozne skrupule. nijednom ne iznosi dokaze svojih sumnja. »voðen u lupe tinu«. Hamlet oèevu naredbu (ili vlastite savjesti) ne ispuni. a dodatno se kompromitira kad kroz zi< zastor probode i ubije Polonija. Shakespeareovi duhovi nikad ne la u. dao Klaudije. Hamlet se izla e riziku beskorisnim posjetom majèinu bud ru. jer: «. sumnje pr Klaudija. Na svjesnoj razini. gdje je ubojs poèinjeno te daje ubojica zaveo njegovu majku. »Gonzagovo ul stvo«.. Oèito je da se Hamlet iznova nepotrebn o izla e opasnosti i nesreæi. I nitko mu drugi iza zastora nije bio nikakva prijetnja. stoje Klat je uèinio.ubio Kralja. Siguran je daje njegov otac ubijen. Mnoge od tih izvedba zacijelo su vrlo vjerne. a njegova savjest izvræe : ju normalnu ul ogu . Povr h svega. i pokazuje da zna. uvelike naudi majci. Ipak. za nit je nasljednik prijestolja i mo e dokazati. Shvaæa da ga vjerojatno uhode. Hamlet bi se ovdje vrlo lako mogao po t edjeti konflikta.. Kad ugle da Polonijevo mrtvo tijelo. Drama u drami. veæ se suglasio sa sobom da ubije Rosencrantza i Guildenstern a (premda nije obavio lak u i prikladniju zadaæu . usprkos duhovim uputama. namijenjen vlastitoj »zadovolj ti ni«. poznatje ratnik i ima priliku ubiti Kralja. koju je Hamlet nezabor avno preimenovao u »Mi olovku« kad ju je .. Jednako je paradoksalno Hamletovo putovanje u Engle. s pismima koje zna da sadr e upute za njegovo ubojstv o: Pismo se Veæ peèati.olitici u fa istièkoj dr avi. Dakako. ali ranije priznaje daje Kr a osmijeh nedokuèiv: ». izvor lupe tine).oèito je omiljen meðu svojim dansk im podanicima.. èini se da ih nema u izvr enju Duhove nai be. uzvik »O jadna ludo ti. Do ista. n e mora promat Kraljevu reakciju na dramu. Istina. Treæi skup paradoksa. Zapanjuje koliko se p Hamlet svjesno i namjerno izlo i opasnosti. ton kojim razgovara s njom najvi e teti i govim interesima. zapravo i dokazuj e. no nipo to ne smije nauditi svojoj majci Gertrudi: . æe. u pro lom prizoru.. Jedini je moguæi ishod te kazali ne veèeri dovesti u opasr Hamletov ivot.izrièito od njega tra i da uèini ne to stoje zabranjeno poèini ubojstvo. Hamlet zasigurno nije kukavica. s izdajnièkim »prijateljima« Ros encrantzom i Guildensternom. a dva mi kolska druga. U koje se ko u dvije ljutice Pouzdajem. kad je njegova vlastita smrt veæ oèita) i. potkraj drame.. propustio idealnu prigodu da otpremi Kl au( na drugi svijet. hrabrim i vje tim borcem. njegova neodluènost nema motiv. valja u glumi èepat savjest gre nog kral Izjasnio se da eli prouèiti Kraljeve izraze lica.

Za mene se Hamlet pona a poput posve normalne osobe koja pokazuje uobièajenu karakternu crtu. Njegovi mu postupci i izjave nude nesvjesno zadovoljstvo.Carson je uvijek bio konzervativan. samo slabije izra ene. Jedna od na jglasovitijih katastrofa te vrste u stvarnom ivotu bila je c Oscara Wildea. Hamletu je jasno daje na pomolu prijevara . Naime. potpuna sramota od koje se nik ad nije oporavio. Jeste li se k ad rasrdili. daèniji. Neki psihoanalitièari to nazivaju psihièki mazohizam. krut i ambiciozan èovjek koji nije im vremena za mi ljenja ljudi poput Wildea. Hamletovo pona anje. koji je bio bla e naravi. Dakle. najuzvi eniji osjet dostupan ljudskom biæu. biti dobra? Da. Ali gotovo svi mi s vremena na vrijeme imamo sliène neurotiène reakcije. premda Hamlet na poèetku izjavljuje daje protivnik samoubojstava i ubojstava. odvj niku markiza od Queensberryja. premda nimalo ludi. poku aji da si naudimo zavr e katast fom. pa kad vidi da Kralj upozorava Kraljicu da ne pije vin o. ne èini nikakav oèit potez kojim bije sprijeèio da se otruje. èija je korist nedokuèiva razumu. njegovi postupci d o kraja izazovu osam smrti (ukljuèujuæi vlastitu). pa bi naj vjerojatnije obja njenje bilo da Hamlet tako dolazi do psihièke nagrade. izazvala bi gnu anje. Hamletovi postupci jednostavno naginju jednom kraju uobièajenog spektra samodestru ktivnog pona anja. Pa to se zbiva u Hamletovu umu? Hamletov portret pokazuje svu dubinu Shakespeareova uvida u spomenuti aspekt oso bnosti. po va em mi ljenju. zasigurno nije abnormalno. To je èovjek kojem je Hamlet ubio oca. ako je napisana dobro u smislu da izaziva do ivljaj ljepote. èesta je pojava meðu ljudima koji se. Horacije ga upozorava da se ne bori i nudi se da smisli izlike kako se Hamlet ne bi morao pojaviti na kobnom dvoboju. Kad u borbi zamijene maèeve. a da ste znali da vam to neæe koristiti? Jeste li se kad domogli krak totrajnog zadovoljstva verbalnim napadom 235 Robert Winston: LJUDSKI UM na voljenu osobu. Wilde je znao da su on i Car son suprotni svjet . Si gmund Freud (njemu æemo se zaèas posvetiti. U Carsonu. Izopaèeni bi roman mogao biti dobra knjiga? Ne znam t o mislite pod »izopaèenim« romanom. Na sluæuje daje o trica otrovna. bilo je lo e napisano. pona aju neur otièno. taj oblik pona anja. kao u Hamletovu sluèaju. jer na e okolnosti obièno nisu toliko ekstremne. Hamlet ponovno izra ava sumnjièavost. Samodestrukcija se zbiva na nesvjesnoj razini. Pretpostavljam da æe neka knjiga. odnosno poku aji da osoba naudi sama sebi i li da se uni ti. kad bi bila lo e napisana. jer je situacija u kojoj se na ao iznimno stresna i zbunjujuæa. U tom smislu izra ava iznimno uobièaj enu osobinu. za protivnika j e imao suvremenika iz svo dana na Trinity Collegeu.emdaje on Ofelijin brat.doista. libe ralniji. a njegovi su postupci samo pone to ekstremniji odraz on oga kako bi mnogi od nas postupili u sliènoj situaciji. Svi Wil deovi povjerljivi prijatelji odgovarali su ga tog sudskog postupka i neizbje nog p ojavljivanja u javnosti. a voljenu sestru s ludio. a poslije zbog toga osjeæali sna nu gri nju savjesti? Jesu kad bili agresivni prema prijatelju ili suradniku u situaciji u kojoj bi umjere ili pomir ljiva reakcija bila mnogo primjerenija? Katkad. Nipo to nije smio dizati tu bu zbog klevete. Svime to èini danski kralje viæ naposljetku teti sebi. znao je da mu obrana daleko od èvrste. po mojem sudu. Wildeovi odgovori s klupe za svjedo ke m kareu koji gaje bio spreman uni titi jasno pokazuju njegovu nesposobnost pres tane vuæi poteze na vlastitu tetu: CARSON: WILDE: CARSON: WILDE: CARSON: WILDE: CARSON: WILDE: Mogu li pretpostaviti kako dr ite da Sveæenik i ministrant nije bilo nemoralno djelo ? Jo gore. Pretpostavljam da je Dorian Gray roman koji se mo e protumaèiti kao takav? . kao i u toliko drugih vidova psihologije èovjeka. I blizu su mu. Posljedica je b propast. Poz ornica je zatrpana tijelima. inteligentniji i darovitiji. neovisno o tome koliko nemoralna bila. Premda neurotièno. jer je i on poku ao protumaèiti tu dramu) tv rdio bi da jest. ako je do bro napisana.

Suvremeni teoretièari s podruèja èovjekova pona anja radovima tog Austrijanca iz devetnaestog stoljeæa èesto pris tupaju s dozom skepse . proði li su Freudov u teoriju i ustvrdili kako u èovjekovu pona anju postoji èak d( »obrambenih mehanizama« sa zajednièkom svrhom da nas za tite od sna i neugodnih osjeæaja. na i. Ono stoje osoba obuzdavala nije nestajalo. kao i s mojim tumaèenjem Hamleta. toliko sposoban praviti se naivan i manipu rati emocija ma drugih. se »bolest« a ne temeljni osjeæaji o kojima je bilo prebolno razmi ljati. a tako skupo plaæena. U ari tu njihove zabrinutosti. svojim roditeljima ili djeci. Mogli b . a ne kao ljudsk a biæa s nedostacima poput nas san nosimo se s vlastitim sna nim osjeæajima mr nje . nikad ne nestaje. bilo pozitivne ili negativne.islamski f undamentalisti. èak i vi e. Ali najveæi problem s Freudom. Obrambeni mehanizmi Sve ovo. jest èinj enica da su njegova mi ljenja nerijetko bile tvrdnje koje je nemoguæe dokazati te ko je nisu bile podvrgnute statistièkoj procjeni. tj. Primjerice.privre meno bi si olak ali emocionalne tego237 Robert Winston: LJUDSKI UM be. U osn ovi je tvrdio da su osjeæaji isto to i druge zamjetljive sile u fizièkom svijetu. kao i zabrinutosti njihovih bli njih. jedna od najpoznatijih knjiga na svijetu i meðu najprodavani-jima u pos ljednjih 150 godina? Mi ljudi volimo opasnost. koja je ponajprije pogaðala bogate mlade Beèanke bez odu ka za svoju seksualnu ili emocionalnu energiju. ili s pona anjima kojima zadovoljstvo tra imo u neèemu 236 Pitanje osobnosti nam pobuðuje nesigurnost. svi oni kao predmet mr n je slu e jednoj svrhi. jer nisu imale fizièke uzroke.To mogu pomisliti samo neotesani i neuki. osobe koje rabe mehanizam projekcije svoje neugodne osjeæ projiciraju na druge. Drugi istièu kako su njego va shvaæanja presna no ukorijenjena u vrlo osobitu kulturu beèkog graðanskog sloja devet naestog stoljeæa da bi se mogla primijeniti na ljude u drugim krajevima i drugim r azdobljima. ratni hu kaèi i Mich Jackson. Pitam se ima li ta »potraga za nagradama« kakvih sliènosti s drugim riska tnim pona anji ma. strah ili ugro enost? Je li zato Alien jedan od najomiljen ijih filmova svih vremena? Ili zastoje Frankenstein. sitna zadovoljstva. ne osobito sjajan roman Mar y Shellev. Drugi psihoanalitièari. remeteæa i skorisna strategija mo e imati jasnu svrhu. Na tom primjeru. èak i prema d gim voljenim osobama. Taj iznimno rjeèit mu karac. previ e je nagla avao ul ogu seksualnog nagona. manje oèite i èesto nekorisnije naèine. nego se jed nostavno gomilalo i izra avalo na druge. kao to znamo iz ranih lekcija iz fizike. Krati trajna. Ipak. Prouèavajuæi sluèaj eve histeriène paralize. pop ut magnetizma ili tlaka. »Bijegom od stvarnosti« . i shvaæaj ih kao sile zla u svijetu. Filistri imaju nezamislivo glupe pogle de na umjetnost. vidimo ka ko naizgled neobja njiva. U buduæi da su svi trèkar ali oko njih i postupali s njima kao s invalidima. Neki bi kritièari njegov rad smatrali tek malo drukèijim od frenologije. samo mijenja oblike.i to s dobrim razlogom. taje strategija ipak donosila odreðeno nesvje sno zadovoljenje. Pru a nam »u itak«. bilo je ! e napisano«. I usprkos tome to bi taj napadaj paralize ili nesvjestice poremetio njihove ivote. Primjerice. dakle. No zapravo ih je »shrvala« strategija pr e ivljavanja ili obrambeni mehanizam. Sluèajeve paralize i gubitka svijesti Freud je tumaèio nesvjesnim »bijegom«. »filistri maju nezamislivo glupe poglede na umjetnost«. ljudi su obolijevali od bolesti koje su zbunjivale naj bolje lijeènike. ne mo e odoljeti jeftinoj pobjedi. dakako. Mrzeæi ih. Freud je prvi skovao pojam »obrana«. poput Melanie Klein i Freudove kæeri Anne. Doðe li iz bilo kojeg razloga do njego va pregraðivanja. tak( se domogli ljubavi i pa nj e koja im je mo da nedostajala u svakida njem i tu. Freudove su primjedbe poslu ile kao temelj da se mnogi elementi èovjekova pona a nja protumaèe kao strategije opstanka. nije posebno daleko od Freudovih teorija. Energija. eleæi izbjeæi ih preplave sna ni osjeæaji. tra itelji azila. Èini se kako je Freud vjerovao da isto vrijedi i za emocionalnu energiju. libida. »Jo gore. u razvoju osobnosti.paralizom ili gubitkom svijesti . Zajednièka im je takoðer è enica da nam mogu na diti jednako koliko nas i za tititi. Mo da je najslikovitija usporedba s brzim vodotokom. voda æe provaliti na obale i poplaviti okolno podruèje.pre ma sebi. Letimièan pogled u tabloide otkrit æe koliko je ta c uobièajena .

a da na e ego-sustave. je njezina kæi premlada da razmi lja o braku i usto je znala da udvaraèe\ æaji nisu uzvraæeni. kromosomu. zastra ujuæa udovica. veèerali i provodili vikende. misleæeg dijela se bstva koji se prilagoðava dru tvu. koj a naposljetku na putu kuæi utne maè Ali katkad napadamo sebe. Preporuèila je Cardenu. govorne te koæe. To æe. Mo da ih je najbc usporediti sa zahrdalim. poma k je ili pomaknuta agresija. Psihoanalitièari tvrde da je prièa o èovjekovoj psihi prièa o konfliktu izmeðu »ida«. pak.zapravo boji onoga to bi mogao uèiniti vani ili nastoji upravljati pona anjem b liskih osoba. a ne one na koje se lju timo. Kad je postao punoljetan. privlaènom mladom kæerkom njegovih da. Postoji. Zato je. nije imala l o e mi ljenje o Cardenu. vojnièka obitelj. bogat i naoèit irski veleposjednik John Rutter Carden u dobi godine b io je na veèeri koju je priredila obitelj Bagwell iz East Corka. 239 Osmo poglavlje Zaljubljeni um Srpnja 1852. Kod rijetkog Angelmanova sindroma djeca se raðaju bez genskog materijala na majèinu 15. Sto god mislili o toj teoriji. Obitelji Carden i Arbuthnot kretale su se u istom krugu zemljoposje koji su redo vito zajedno lovili. razboritog. Kod Prader-Willijeva sin droma. meðutim. pri ao je njezinoj majci i formalno zatra io ruku njezine kæeri. a na majku jer se preudala. nerazboritog. Tvrdi se. jer njome neke pojedince r em o istaknuti kao rtvene jarce i izravno ih osuditi. 238 Pitanje osobnosti Psihoanalitièko i neurolo ko tumaèenje èovjekova pona anja tradicionalno su u zavadi.netko koga je strah iziæi iz kuæe . mogao kazati kako se agorafob . koja bi se mogla odnositi na nesretnog danskog kra vica. nespretni pokreti. t ijesnim oklopom. mogu imati obrnut uèinak od eljenoga. izaziva u njemu nepodno ljivu nela du. To mu nije trebalo biti te ko . Mogli bismo reæi daje Hamlet zapravo gnjevan na oca zato je umro. mo da. Nesklad izmeðu Hamletovih osjeæa spo znaja o tome to bi trebao osjeæati. obilje pojedinosti kojim neke novine opisuju silovanja. i »ega«. Eleanor se zbog sve te pozornosti osjeæala s meteno i godno. Netko je primijetio kako to umnogome podsjeæa na bo rbu izmeðu èeonih re njeva i limbièkog sustava! Neki. nije ni ta do natjecanja izmeðu mu kih i enskih gena tijekom razvoja mo zga. pre ma tom shvaæanju. Prilika da se s nu bilo je bezb roj. ali ul grebe dok ga nosimo. Vlasnici. Zna. Njegove zlokobne strategije zoran su primjer kako obrambeni mehanizi paradoksaln o. To nas vraæa na d skog kraljeviæa. Ali Carden je bio uporan. ulzivnog. Na toj u togljenoj prigodi znali su ga s Eleanor Ar buthnot. ali nam i omoguæuje da se nosimo s njima. Carden.ismo ustvrditi d. ukljuèujuæ azboritu komponentu èeonih re njeva. Ona priznaje impulse koji postoje u svima ma. simptomi u kasnijem ivotu obuhvaæaju mentalnu zaostalost. mala moguænost da te discipline nisu toliko nesugla sne. Eleanorim ka. naslijedio je doi dvorac Bar mane. Pomak se odnosi na pomicanje osjeæa pravog objekta na neki drugi. oèito je da nam mozak katkad mo e ote ati ivot jednako k oliko nam mo e pomoæi. èija se ljubav sa svakim susretom èinila sve j. te grèeviti. kromosomu.80 Na a osobnost. Neurolog bi. neaktivnost. Psih oanalitièar bi. Sljedeæa strategija. muèenja i seksualne likte daljnji primjer projekcije. istrese na podreðenog voditelja. da bi oèevi geni mogli biti odgovorni za ona mo dana podruèja koja odgovaraju »idu«. tal utjecajna obi telj u njegovu dru tvenom krugu. ukazao na preaktivnu amigdalu i nedovoljno akt ivan èeoni re anj. meðutim. ali je osjeæ. najobzirnije stoje mogla. postati jo jasnije u iduæem poglavlju u kojem govorim o neurolo kim temeljima dru tvenih interakcija. p ribjegavajuæi raznim postupcima usmjerenima na sebe sam nesvjesno »pomièe«. dugo su ga zanemarivali. daje ostavi na i drugdje naðe nevjestu. Posljedice su mentalna zaostalost.njegovo se ime p valo s broj nim enama. Klasièan je primjer pomaka uredska hijerai ja u kojoj se ef. pa ski stanari prestali . a ne ljutiti se na njih. promjen e na EEG-u uz epilepsiju. Osamnaestogodi nju Eleanor Cardenove èar i nisu ba oborile s nos. nasljedujemo s majèine strane. kad se djeca raðaju bez genskog materijala na oèevu 15. meðutim. recimo. ljutit na suprugu. po mojem mi ljenju ma tovito. on se zaljubio na prvi pogled. emocionalnog elementa. pretilost i slabo razv ijen spolni nagon. da bi trebao voljet i i \ tovati roditelje. smatraju da konflikt nastaje u genima. koji nas titi od strelica. koji se tim pona a ru no prema tajnici.

Kad je jela u restoranima. Jednom je zgodom izmaknuo pu èanoj paljbi dvojice nezadovo stanara. Koliko je njegova popularnost bila utjecajna. Carden je poku ao odvuæi Eleanor. Unatoè ljepoti i povelikom nasljedstvu. bilo pogoditi. Ostao je zaljubljen u Eleano r do smrti 1866. Naoru an bocom kloro forma. dokazuje èinjenica daje ka njen samo s dvije godine te kog rada. Predan je sudu u Clonmelu pod optu bom za poku aj otmice. koji je inaèe redovito veèerao i lovio s utjecajnim lokalnim zak onodavcima. Katkad bi j oj pri ao. Carden je odbio. Oèito. Carden je dvorac Bar mane pretvorio u rajski vrt za Eleanor -stavio je tursku kupelj i namjestio pros tor po posljednjoj modi polovice de naestog stoljeæa. Ni ta ga nije moglo odvratiti od ro mantiènog cilja. U njegovu poremeæenom umu to nije bila otmica . Jo je bio zaljubljen u nju. Pisao joj je poruke. Car den je. metaka donijela mu je nadimak » ljuka«. Doista. ali joj njezina obitelj prijeèi da to poka e je r se protivi njihovoj vezi. no zatim su uslijedili napadi st. no jednako joj se èesto divio izdaleka. nikad se nije uda la. smatrale su ga romantiènom figurom. Vrebaèi Kad bi Carden danas potra io pomoæ za svoje nesretno stanje. ni prijetnje. Obojica su se d la zalo iti za njega. Carden je dvije godine slijedio Eleanor u svakoj prilici. znao je da i ona njega jo voli. Kad je èuo daje iz njezina kuæanstva otpu tena slu kinja. nije bila rij eè o èovjeku koji se lako predaje. Svladali su koèija a i oteli konje. U nedjelju 2. ni obzirne molbe. sjedio je za obli njim stolom. Kad mu je ponuðeno prijevremeno oslobaðanje pod uvjetom da se ne pribli ava Eleanor i da joj vi e nikad ne priðe. i zjavljujuæi joj vjeènu strast kiæenim rjeènikom srednjovjekovnih trubadura. u potpunosti su stala iza njega. Kad je bila kod kuæe. Gu io je pobune stanara. Uzalud ju je jedio na putovanjima Irskom i Europom. za jednu djevojku koja eli daje se odv ede. Po vratku na s lobodu formalno se obratio irskom namjesniku te najstarijem nu Eleanorine obitel ji. uhvatio prijestu pnike i odveo ih izravno u policijsku postaju. Umislio je d aje ona jednako zaljubljena u njega. 240 Zaljubljeni um razuman stanodavac. Njezina guvernanta gða Lvndon akama je Cardena po licu izudarala do neprepoznatljivosti. Ipak. mo da bi rekli da pati od . Zbog toga svojem imanju u Tipperarvju do ao na zastra ujuæi glas kao nemilosrdno kovit utjerivaè najamnine. otmicu i zloèinaèki napad. bdjeo je ispred n jezina doma. 241 Robert Winston: LJUDSKI UM Dvije godine u zatvoru nisu nimalo promijenile Cardenove poglede. Uspje no je obranio dvorac u borbi unu tar njegovih zidova. vikontu Goughu od Loughcootera. samo nisu oèekivali da æe morati plaæati najam. ene. Poslije je s prsobrana dvorca na gomilu prosvjednika usmjerio top cijev i brzo ih rastjerao. paje Carden. svakako je digla veliku buku. zagovornici njegovih nemilosrdnih metoda obraèunavanja sa stanarima. I dalje uvjeren kako æe onajednoga dana umaknuti tira svoje obitelji. Mogli bismo dodati da je umnogome obli kovala i ivot ne Eleanor. rekav i da bi mnogo radije poginuo na Krimu. niti javna osuda. do ivio sramotu uhiæenja. Stvari su vrhunac dosegnule u srpnju 1854. Vlasti su se dale u po tjeru. a sposobnost izb jeg. bio vrlo omiljen u narodu. tovi e. Ipak. premda je u to vrijeme mogao biti poslan u Australiju. bio je uvjeren daje b ila uhvaæena dok je poku avala prokrijumèariti ljubavne poruke njegove voljene. jer je Eleanor htjela biti s njim. Or ni su. Stanari su se naposljetku slo ili daje » ljuka« C.plaæati najamninu i nije im padalo na pamet da sad nu. a sa je vrijeme posvetila kolovanju svojih neæaka i neæakinja. Carden je na brzinu obnovi o dvorac. èijuje ljubav prezirno odbila frigidna Engleskinja nedostojna te ljubavi. Vri tala je i otimala se. S trojicom plaæenika ljuka Carden na povratku ih je èekao u zasjedi. Tisak gaje predstavio kao strastvenog Kelta. o njemu su se pisale pjesme. Odslu io je punu kaznu. Slijedio ju je iz Invernessa u Pariz. jer gaje. ivot mu je o blikovala jedna jedi neodoljiva opsesija. na balovima i zabavama bio je sablasna i iritantna sjena koja je preko punih soba i dvorana ni jemo zurila u predmet svoje opsjednutosti. meðutim. poput te ptice. njegova j e strast bila tolika da je uspio oteti nesretnu djevojku. srpnja Eleanor je sa se strom i majkom obiteljskom koèijom po la u crkvu. I rska gospoda. barem one koje nisu iz prve ruke iskusile njegovo progonjenje.

ne to to su mnogi od nas u nekom trenutku ivota vjero jatno do ivjeli. Skanovi mozgova osoba s OKP-om otkrili su neobiènost u neuronskim krugovima koji p rolaze od bazalnih ganglija kroz prednji dio cingularne vijuge do orbitofrontaln e kore. poput gluma pop-zvijezda i politièara. Katk ad jedini. ali u nekim se sluèajevima erotomanijajavila nakon ozljede mozga ili epileps ije.tanka je granica izmeðu stanja uma koj a svrstavamo pod »ludilo« i »zdrav razum«. to bi znaèilo da ima neurolo ko podrijetlo. Cardenova je prièa samo ekst emna prièa o neuzvraæenoj ljubavi.iznenaðujuæe velik broj lijeèni] uglavn om mu karaca. U sluèaju erotomana te su misli. i 243 Robert Winston: LJUDSKI UM to toliko da zaboravljamo na druge osobe i stvari. Foster. Osvje imo na brzinu geografsko znanje: smatra se da bazalni gangliji sudje luju u planiranju i tempiranju postupaka. Taj je posljednji d io kruga vraæa na poèetak. mo da u sljepooènim re njevima. John Hincklev n atentator na biv eg amerièkog predsjednika Reagana. pokazuju taj oblik pona anja. Poput toliko mo danih por emeæaja. T-mobileu i VIP-u nikad se ne bi isplatila usluga tekstovnih por Stoga. ali erotoma nija bi mogla biti posljedica problema u mo danim kemijskim procesima. Prove deno je vrlo malo istra ivanja koja bi nam pomogla da shvatimo uzroke.u kojem bazalni gangliji osobi nareðuju da dje luje. izmeðu ostalo g. Dokazi su s labi. veæinu. a orbitofrontal-na kora alje poruku daje to to èini pogre no. Danas je. Uzgred. koje »vrebaèi« ni kad ne upoznaju. prednji dio cingularne vijuge podruèje j e koje se aktivira kad smo usredotoèeni na to. U odreðenom smislu. Hincklevje film Taksist. prednji dio cingularne vijuge vodi raèuna da ostane usredotoèena nakon djelova nja. a orbito-frontalna kora. Drugo tum nje ka e kako je rijeè o obliku opsesivno-kompulzivnog poremeæaja (OKP).stanje kad osoba osjeæa da ne mo e zaustaviti odreðene misli. turbulentnim ljubavnim vezama i nerijetko upadaju u prilièno uèestale epizode jake depresije. ljudima sve lak e ivjeti otuðeno drugih. Ne èudi ste to su predmeti erotomanskih opsesija nerijetko javne osobe. premda se o njemu malo gov c to je poprilièan problem i u mojoj profesiji . poput neut emeljenog mi ljenja daje predmet p goniteljeve opsesije jednako zaljubljen u njega . zakljuèali vrata itd. je li moguæe daje posljedica posebnog nja mo dane kemije? .tzv. prin rice kao kad je mislio daje slu kinja otpu tena zato stoje Eleanor od nje zal ila da mu prokrijumèari njezino ljubavno pismo. a obièno trpe i njihove obitelji. skloni su zloporabi droga i èesto pokazuju druge samodestruktivne sklonosti. ivio je u pogre nom u\ renju da æe svojim postupcima zadiviti glumicu Jodie Foster. u kojem je jednu od glavnih u loga im. prepoznaje pona amo li se razborito (sjeæate li se Phineasa Gagea?). Erotomani ili progonitelji opasnost su za sebe i za osobe koje salijeæu. Carden je tako mislio da ml. a i njima je svojstven nedostatak dodira sa stvarno æu. èesto mislimo na partnera. u sredotoèene na osobu u koju vjeruju da su zaljubljeni. erotomanije. On èe obuhvaæa deluzivne ideje. Fraze poput »Uvijek si mi u mislima« i »Uvukao/la si mi se pod ko u« zra avaju to klasièno obilje je privlaènosti. skloni su iznenadn nasilnim ispadi ma i vrlo su osjetljivi na stvarno ili zami ljeno odbijanje. gledao nekoliko puta dnevno. Progonitelji. Erotomani mogu imati poremeæaje hranjenja. To obja njava za to osobe s OKP-om mogu postati »zatoèenici« pot e da operu ruke stotine puta dnevno. ak o je ljubav vi e od zamisli. zahvati element opsesivnog mi ljenja. Èak i kad je ljubav uzajamna. U OKP-u na d jelu vidimo svojevrstan »zaèarani krug« . minimalni kontakt s vanjskim svijetom ostvaruju pre medija. Sve je infori cije iskrivljavao kako bi bile u skladu s tom pogre nom pr etpostavkom. i OKP je zapravo samo kvar u jednom razumskom sustavu. dakako. ivi li ljubav u mo danim tvorbama? Prièa o Johnu Rutteru Cardenu nagla ava jo ne to . u poèetku barem. Eleanor eli biti s njim te daje njezina obitelj dr i zatoèenom. uhode tako. Da nema tog obilje ja Iju kogni cije. Glavno obilje j e OKP-a svakako je ono to psihijatri nazivaju prisilno mi ljenje . ili za to ne mogu iziæi iz kuæe a da stalno ne pr ovjeravaju jesu li pogasili svjetla. Kad se zaljubimo. Prema nekim s\ doèanstvima. osobe koje katkad godina opsesivno uhode i uzne miruju druge. C æenito im aju prilièno klimav osjeæaj vlastitog identiteta. onome koji vodi raèu na o uèinkovitom izvoðenju planova. posebice u velikim gradovima. Neki 242 Zaljubljeni um progonitelji skloni kratkim.

Podlost i pokvare-nost priroðen og karaktera sna no se poèinju isticati. zasebni smje taj: krevet. poprilièno nalik ekstremnoj inaèici te levizijske emisije BigBrother. uloga religioznog pustinjaka èini se tovo potpuno »neprirodna«. »um« ili »ah«. Sobe nisu im ale prozor. pustinjaèka izol acija mo e navesti osobu da se povuèe u sebe toliko poène nalikovati shizofrenièaru. one rane iz pro losti 244 Zaljubljeni um zbog neposluha ili savjesti koje su se pritajeno gnojile. novinama. Kako je istaknuo S achter. tijelo. Na alost. dosjetljiv pojedinac koji je uspio nanizati ukupno osam osamljenièkih dana. Gregor Zilstein s Odjela za neur . opiranje zdravog ra zuma luðaèkoj ko ulji u koju æe ga sapeti. sportske klubove i neformalne skupine prijatelja slièn ih svjetonaz Èovjek je dru tvena ivotinja . Poput tolikih klasiènih istra ivaèa. Schachterovim istra ivanjima tu nije bio kraj. Schachter sa sveuèili ta Colu mbia bio je jedan od o osebujnih pojedinaca. vrijeme 1 smo spremni proves i u vlastitu dru tvu razlikuje se od osobe do osobe. Ako dru tvena izolacija ljude èini tjeskobnima. stol i zahod. jahaè. ne proðe mnog o prije negoli na a osnovnija potreba za d tvom prevlada i samima nam postane nela godno. Tr i su dobrovoljca izdr ala dva dana. posobni za uspje an samostalni lov ili za titu od grabe ljivaca. èovjekov se ivot odvija uz druge lji Instinkt da budemo dio s kupine razvija se otkad smo bili ranjivi hominidi. transformatorima i elektrodama doèekao ih je istra ivaè odjeven u bij elu kutu. Do bili su najosnovniji. Ljudima treba neki oblik kontakta s drugima. Tu je osobinu 1959. sad odi u svojom otrovno m naravi. Zatim zimo u druge mre e meðuljudskih odnosa . Dr. Tu nalazite razlog za ono to nalikuje ekscentr iènostima asketizma. uzroci pretilosti.zanimalo gaje kako ljudi komur raju i djeluju unutar skupine. prouèa Stanlev Schachter. Dodu e. Jedan od mu karaca izdr ao je dvadeset minuta prije nego stoje objavio da hoæe van. a oni nisu imali pristup knjigama. njegove postove na vodi i kruhu. Eksperimentator se predstavio kao dr. Gospodarova du a. onda bi tjeskobne osobe. zabavnih . stolac. ili jo strasnije. moæ sugestije. »Baba psihologija« do la je naslovnice i jedno je vrijeme bila argon The Wall St reet Journala. premda su njegovi napori pridonijeli boljem razumijevanju ljudskog uma. Schachter je pisao o izolaciji iz vjerskih pobuc Samotnik [pustinjak] do ivljava se u pravom svjetlu. Za pokus je okupio dodiplomske studentice. jer bez nje smo izgubljeni . ustvrdio je.antropolozi ne znaju ni zajedno dru tvo u j em je uobièajeno ivjeti samotno. ra dne zajednice. Na ao je pet dobrovoljaca spremnih da ive u samoæi. Samicaje jedna od najte ih kazna za èovjeka. Moguæi su grozni ispadi ni ih nagona. za razliku od pobjednika Big Brothera.kole. mogle imati pov eæanu potrebu za dru tvom. kako na dijete utjeèe èinjenica je li naj stariji najmlaðe u obitelji. meðutim.. a katkad i iznin kontroverznih. tu èenje stanka u ljudskom govoru. nikotinska ovisnost. a ljubav je jedan oblik stojanja ko ji kao daje urezan duboko u mo dane strukture. Èak i aktivnosti poput gledanja televizije ili èitanja novina mo gu slu iti odr avanju iluzije dodira s vanjskim svijetom. Iskustvo samotnog izopæeni ratnog zaroblj enika ili taoca mo e biti muèno i razorno. npr. Schachter je proveo jedan pokus s izolacijom. Od golemih gradova do malih nomad: zajednica Bu mana u pustinji Kalahari. U ] sjeku. bolje pre od svakog ekonomista. Nastajemo iz nosa. naposljetku postao iznimno tjesk oban. uglavnom psiho logije. Mo da vi e od svih ostalih sisav odrastamo najèe æe u obiteljskim za jednicama dvoje ili vi e ljudi. a time i burze. Dak le. bièem goni Brat a magarca. jer ba shvaæa da ljudi novac ne ula u hladne glave. »baba psihologije« (»baba« najidi u znaèi baka). jer dru tvena izolacij a izaziva tjeskobu. pokore i slièno. Tipièna je njegova vra lasta objava moæi tzv. dvaju ljudi.. èak do ponoænih u ranjanja koje prakticiraju keltski samotnici. Sv baka. Ali veæini nas takoðer treba malo »prostora« i samoæe. radoznalih. vojm dinice. on nije dobio milijun kuna i malo petparaèke slave. u laboratoriju ok ru en zavojnicama. mo emo lije opa ati i mjeriti? Bi li se Andr Marvellu isplatilo daje svoj u plahu ljubavnicu snimio fMR-om? Biti èovjek znaèi imati odnose s drugim ljudima. u pokornost. radiju ili televiziji. Kad su do le na pokus za koji su se naslijepo prijavile. ma koliko kratko trajnog. Èak je i peti mu karac. za s tudiju koju æu sad opisati danas ne bi dobio etièko odobrenje. Interesi su mu bili iroki . pretpostavio je. provokativnih.Ako jest.

izaziva elju za pripadan jem. Mogle su èeka jednoj od malih susjednih soba. taman dovoljno velikih da se jedna osoba c sti na udobnoj stolici uz èasopise. Netko tko je neprivlaèan.ologiju i psihijatriju i rekao im da æe ih u pokusu izlo iti elektro okovima. mo izazvanom time to me djeca nikad nisu pozivala u razrednu ekipu za pikvj nje.rijetko rabljena neuronska mre a sklonaje odumiranju. Velika veæina ispitanica koje su oèekivale blag ok ra* su èekale u u obnoj osami. mogao bi biti nositelj lo ih gena ili bolesti. Schachter je zakljuèio da nas tjeskoba motivira budemo s drugima. ulazne informacije iz okoline. Skupin u koju nije htio prestra iti smirio je. Ali moje dru enje s policama za knjige na zabavama te ko bi se moglo naz ti evolucij skim dosegom. Studentice su i te elje izrazile na: li s pet tvrdnja u rasponu od »Najradije bih bila sama« do »Najradije bih 1 s drugima. u odreðenom smislu. zato to smo ne pretni ili nespos« ni. kao to smo vidjeli. i to s dobrim razlogom. a tjeskoba.« Prije zadavanja okova. a i ugro av a samopo tovanje onih koje su se zabrin zbog sudjelovanja u pokusu. Mozak koji raste. Ispitanicama kojima je.pojest æe hrai ali u lovu æe. Iskljuèivanje iz dru tva najèe æe se do gaða zbog tri razloga: zato to ki mo ili ne poznajemo »pravila« pona anja. pak. Suvi no je i spominjati da po ne bi mogao dobiti od obrenje. Od zaèeæa se razv dijeleæi se u sve slo eniju tvorbu. ba k ao to nas samoæa èini tjeskobnima. Netko tko ne poznaje pravila ili ih poznaje i svejedno kr i. Svaki od tih èimbenika prijetnja je opstan skupine. neæe izazvati nikakvu trajn tetu. Ponuðen im je izbor. k ontakt s drugim ljudima potreban nam je kako bismo usvojili jezik i obraðivali èuvst va. rekav i im da æe osjetiti samo golicanje ili b ockanje. Usto. Naglasio je kako ne mo e postaviti napi dok su sve oko njega i gleda ju to radi. Na pitanje »Kako se osjeæate zbog toga to æete dobiti elektro okov e?« odgovarale su na ljestvici 245 Robert VVinston: LJUDSKI UM od pet tvrdnja u rasponu od »Ta mi se zamisao nimalo ne sviða« do »Jake se sviða ta zamisa o. jer je istra ivanje vrlo va no ravno«. uistinu je ozbiljno ugro en. p ak. biti beskoristan. o èemu æei 246 Zaljubljeni um vi e poslije. ali da time poma u èovjeèanstvu. ili u neu dobnoj uèionici u kojoj je bilo r sta za sve i mno tvo neudobnih stolica. Dakako. Komunikacija sa susjedima odr ava ih na ivotu i hrani . Mo da se. Postavljena je teza. Kao to smo spomenuli u prija njim poglavljima. ispitanice su morale ispuniti upitnik o svojim osjeæaji ma glede sudjelovanja.) Da ne spominjem muène subotnje p lesnjake kad su svi ir li bolje frizure i bili bolje odjeveni. Uklapanje u skupinu Veæina nas je. Ja sam u lud èekao dok su kapeta ni kolskih momèadi birali svakoga osim mene. i sam mozak razvio u vrlo »dru tven« organ. Evolucionisti bi rekli kako je ta tjeskoba motivirala ljude da se jaèe potrud e da ih grupa prihvati. eleæi jaèe u la iti dio ispitanica. da velièina i slo e nost mozga donekle ovisi o tome ivimo li u velikim i slo enim skupinama. osim onih koje krasi zavidna savr enost.« Vi e od ezdeset posto onih koje su oèekivale gadan ok izabi su èekanje u dru tvu. (D danas sam uvjeren kako sam bio dovo ljno dobar da budem pomoænik vodi m izviðaèke patrole. recimo. imao je dva razlièita opisa oka koji æe nakratko do ivjeti. prij eti je koheziji skupine. istra ivaè zastra ivanjem uzrokuje poj liènu patnju ispitanica. Svatko æe se sjetit i koliko je nelagodno i: skobno kad se ne uspijete uklopiti. »premda æe elektro okovi biti prilièno bolni. Onaj tko je nesposoban i tro i resurse . ili zato to smo neprivlaèni. . Za razvoj mozga nu ne su. a da ne mo e vidjeti. Suoèeni sa socijalnom isk ljuèeno æu postajemo tjeskobni. dodao je. u nekom ivotnom i dobiju do ivj ela to znaèi ne uklapati se i izgubiti samopo tovanje. stoje razlog za to mo e mo izgubiti vje tine i sposobnosti koje ne prakticiramo.« Jadnim je studenticama zatim reèeno da slijedi desetominutni predah on pripremi el ektriène ureðaje. ivèane stanice razvijaju se stvaranjem meðusobnih ve za i prijenosom informacija du njih. rekao je kak o æe elektro okovi boljeti. Etiènost takva po sa danas bi bila smatrana iznimno upitnom. htio potaknuti jaku tjeskobu. nikakvi elektro okovi nisu bili primijenjeni. Prije je rijeè o pomalo fobiènom pona anju. Istra ivanja na ljudima i na im bliskim srodnicima u ivotinjskom carstvu pokazala su da postoji odnos izmeðu velièine kore i slo enosti dru tvene skupine. èuti ili dodirnuti drugog èovjeka.

postoje odreðene ivèane stanice u èeonim re njevima koje okidaju kad izvodi odreðene radnje s dla om. Primjerice. to znaèi da se ne aktiviraju kad gledamo opon a anje ili nesvrhovite radnje. Iskreno govoreæi. i njegov tim ra bili su fMR i izvijestili da se zrcalni neuroni vjerojatno nalaze u gornjem uzdu n om lijebu sljepooènog re nja. procjenjt mo u kakvu su raspolo enju. uèenja opona anjem. a motorièke vje ti ne kako bisi znali koliko smo blizu drugima te kako bismo uravnote ili tanjur na k oljenii dok si toèimo piæe.81 Zrcalni neuroni. Istra iva su pokazala kako su ljudi sposobni prepoznati druge prema naèinu kretat neovisno o vidljivosti. kako bismo prepoznali o bu koja nas je pozvala te kako bi smo se prisjetili ostalih gostiju s kojima bisi htjeli razgovarati.Èovjekov je mozak. a ovise o mo danoj aktivnosti koja je uvelike izvan svjesnog nadz ora. bi to d okaz temelja na e empatije za njih. Zabava vam se mo da èini kao trivijalan primjer. Kad bi bilo tako. ako ih doista imamo. Ali vje tine kojima se slu imo u takvi situacijama presudne su za opstanak. Rabi) sposobnost prepoznavanja lica. pa doimamo nepristojn i i kao da se dr imo po strani. Kad ne bismo imali socijalni mozak. Zadaæa pritom mora biti svrhovi to pona anje. pa se doimamo spori ili dosadni. èini se. Ipak. Doista. ali ne i kad gledamo robota. M da biste me. Èeoni re njevi u sk ladu s time prilagodavaju ni pona anje prema njima. Ti s u neuroni nazvani »zrcalni neuroni«. a profesor Ramachandran tvrdi kako nam »znanje o tim neuronima daje temelj za shvaæanje niza vrlo zagonetnih vidova èovjekova uma: 't elepatske' empatije. dok samo sitne svjetlosne toèke otkriv glavne dijelove mojeg tijela. èak i usvajanja jezika. . Vrlo je zanimljivo da upravo ti n euroni okidaju i kad ispitivani majmun ugleda drugoga kako radi istu stvar. primjerice lju tenje oraha. pa misle da smo drski ili jednostavno poremeæeni. èak i uz m inimalne informacije. zaljubili se i podizali djecu? Kal bismo prepoznali ljude koji bi nam mogli koristiti ili one koji bi nam mo t htjeli nauditi? Bez sposobnosti tumaèen ja i »ulaska« u tuða èuvstvena stanj kako bismo razvili moralnost ili suosjeæali i opra tal ? Te su vje tine temeljr 248 Zaljubljeni um èovjekovo obilje je. Mo da te ko prebacujer pozornost s objekta na objekt. k ko bismo upoznali odgovara juæeg partnera. Mo da proma mo teglu i natopimo krasan perzijski tepih. Profesor Rizz olati iz Parme.« Danas imamo èvrste dokaz e da slièni neuroni postoje i kod drugih primata. Izgleda da u ami gdali èak postoje neuroni koje aktiviraju samo tuða èuvstva. Mo da ote ano prepoznajemo lica. Radi li samo jedna jednostavna sposobnost unutar tog sustava lo e. Kod majmuna. mogli biste prepoznati mu karca koji hoda. a prema njihovim èuvstvima. odnosno pamæenje. mozak predodreðen za interakciju s drugima. s obzirom na to daje vrlo malo istra ivaèa dosad poku alo snimiti elektriènu aktivnost pojedinaènih neurona. bilo bi zanimljivo ustanoviti okidaju li. Nos nam u meðuvremenu poruèuje da pijemo grozno beaujolaismo da æemo èak kriomice virkati u koju ga teglu izliti. Pomoæu amigdal e. prepozn ali kao Roberta Winstona. osobito kod ljudi. ljudska bi vrsta vjerojatno r stavila ivjeti ka o da se ni ta nije zbilo. Èovjekovje mozak usto ustrojen za prepoznavanje i razlikovanje drugih di. socij ne poslje dice mogu biti katastrofalne. ta se podruèja aktiviraju samo kad gledamo drugog èovje ka kako obavlja zadaæu. ovise. znanstvenik koji je prvi opisao zrcalne neurone. znaèi. pak. pa se èinim o be æutni ili sebièni. o ulaznim informacijama ljud skog podrijetla. 247 Robert Winston: LJUDSKI UM na prizor majmuna koji izvodi èovjeku svojstvene radnje. ako doista postoje. Mo da te prepoznajemo stanja uma drugih. primjerice podi e hranu i stavlja je u usta. da me poznajete. Veæ i u najjednostavnijim meðuljudskim interakcijama sudjeluje dojmlj velik broj mo da nih sustava. Mo da naglo pribli avamo drugima i razgovaramo samo nekoliko centi metara od r hova nosa. U svakom sluèaju. te ko je dokazati da okidaju ovako kao to ja teoretiziram. kad ta okupljanja s utra bila stavljena izvan zakona. Uzmimo za primjer odlazak na zabavu. Rabimo pozornost i vje tinu usre dotoèavanja da bisi se u Zagoru zabave koncentrirali i razgovarali. Kad bi vam bio prikazana video u koj ja naokolo hodam u po tpunoj tami. ishod æe nap sljetku biti iskljuèenje iz skupine.

Darwinova naèela vidimo u cijeloj prirodi. mu karcima su i dalje va na enina obil koja govore o njezinoj nadmoænoj sposobnosti da rodi i podigne zdravog potomka odatle i svevremenska privlaènost enske figure u obliku pje èanog sata. Na prvi bis mo pogled mogli doæi u isku enje da ustvrdimo kako ta obilje ja imaju malu ili nikakvu evolucijsku svrhu. lijepom. Takoðer posjeduje razinu socijalnih vje tina koja bi mogla pridonijeti si249 Robert Winston: LJUDSKI UM gurnosti i zaradi. sa irokim bokovi ma prikladnima za raðanje i bujnim grudima. no bez obzira na to ene tra e druge znakove osobina »alfa mu jaka«. Vjerojatnije je kako æe agresivni alfa mu jak èimp anze uspje nije loviti hranu i braniti partnericu i potomka od grabe ljivaca i drugi h mu jaka. neovisno o tome ivimo li u kolibama od blata mansardama Mana hattana. a ispitane su unutar tri sata od voðenja ljubavi. Veæinu ih vjer jatno treba uzeti s popriliènom zadr kom. nego je i pokazatelj t snog z dravlja i snage.To je sigurno ljubav Iz evolucijske perspektive. No sjeæam se kako je onaj blagi glazbenik i komièar Dudley Moore . evo. pa se enke opæenito radije pare s alfa mu jacima. Blag mu karac mo da je od male koristi na lovi tu. Slièno tome. samo je jedna od deset i la nisku prisutnost spermija. jednom rekao da »smijehom dovodi ene u krevet«. Dru tvo se. zadr av a vi e partnerova mena. da nemoguænost njegova do ivljavanja mo e sa sobom nositi odreðenu stig kako znamo da su Randvjevi ispitanici govorili istinu? Ilije stajao pokraj veta s bilje nicom? Mo da je evolucijska svrha orgazma poveæanje plodni Prema istra ivanju dr.simetriènost. a to se nastavlja i u razvoju. èime poveæava izglede za zaèeæe. Zavirite li u oglase u rubrici Osobni kontakti bi lo kojih novina ili èasopisa. skupog sata. ne ba manekenski tip. ene u srednjim tridesetima zam< n su da ocijene svoj posljednji spolni odnos prema stupnju zadovoljstva im je pru i o. upadljivog automobi la ili briljantnog uma alju poruku da taj mu karac mo e eni i njezinoj djeci ponuditi obilje te da svoje evolucijske prednosti mo e prenijeti na iduæi nara taj. Jacky Boivi n s Cardiffskog sveuèili ta objavljenog V. al je s aktivnom ulogom u podizanju djece? Ti primjeri pokazuju da smo i c strojevi od krvi i me sa usmjereni na opstanak i razmno avanje. temeljem izgleda ili sposobnosti zaraðivanja. onizak gospodin s malim oèima i istaknutim nosom. seksualno uzbudljivom it d. stalno æete nailaziti na uvjet »smisao za humor«. Stoga je istra ivanje privlaènosti i u ðenosti jedno od najzaokupljujuæih podruèja neuroznanosti. pokazalo je kak o su mu karci imal æe izglede za spolne odnose to su im tijela bila simetriènija. Hej. jasno je da biti èovjek u mnogim pogledima znaèi prekoraèiti ogranièenja na e evol ucijske pro losti. zgodna Sudeæi prema dokazima. kad ena do ivi orgazam. u britanskoj Udruzi za napredak znanosti. a na djelu su i kod ljudi. nego æe se »uspje ne« osobine alfa mu jaka genima prenijeti na njezino potomstvo. Motiviraju nas i o sobine poput dobrote i smisla za humor te sliènost ciljeva i iskustva. mo da razvilo do faze u kojoj obilje ja poput velikih mi iæa i agresivne osobnosti v i e ne nose evolucijsku prednost. neovisno ( me koliko se svijet mo da promi jenio. Stoga te st vari ulaze u definiciju »privlaènoga«. Od en a s visokom ocjenom. stoje oèita evolucijska predn ost. Ali. Razlièita su istr a ivanja pokazala da mu karci i ene privlaèn zgodnom. Potencijalne ljubavi i partnere ne procjenjujemo samo. Ili kao stoje Henry Kissinger. premda t o ima najveæu te inu. Mno tvo »jalovih«. Dakako. izbor partnera ovisi o sposobnosti ivotinje da u drug om pripadniku svoje vrste prepozna kvalitete koje potencijalnom potomku mogu dat i prednost u nastojanjima da pre ivi. Njih ne samo daje korisno imati u blizini dok je enka optereæena odgovornostima brige o leglu. ili bai povi en stupanj zadovoljstva u spolnom odnosu. rekao bih. smatraju . pa ga zato nesvjesno smatramo privlaènijim. S obzirom na to daje orgazam ugodan do ivl j. na æemo istra ivanje Randvja Thornhi lla sa Sveuèili ta Novog Meksika prema jem su orgazmi do èetrdeset posto èe æi medu enama su partneri mu ci sa simetriènim tijelima. istra ivanja u ovom podruèju bavilo se or mom. Je kanadsko istra ivanje provedeno 1999.« Signali poput otmjenog odijela. Gotovoje polo ena koje su isku stvo ocijenile niskom ocjenom na postkoitalnom testu in mali broj spermija. jednom istaknuo: »M oæ je afrodizijak. privlaènost poèiva na istim naèelima kao u evol skoj pro losti. Novor odenèa« koðer preferira simetrièna lica. Ali . do du e. Mu karac k oji mo e nasmijati ljude vjerojatno je inteligentniji. Darvinisti smat kako simetrièno lice nije samo ugodnije za gledanje. Humor je privlaèan.

Naime. kad su bile najspremnije zaèeti.7. vjerojatnije j e da æe imati sna an seksualan nagon i i ti prilike za odnose s vi e partnerica. vraæa nas na èvr æe tlo. odnosno obilje jima lica poput naborano-sti. U razradenijoj inaèici tog istra ivanja. Ma koliko se bizarno èinilo. Njihov evolucijski program trebao bi im govoriti da spavaju s mu k ar koji su doimaju najzdraviji i najmu evniji. Ali najva niju ulogu lice ipak ima u seksualne privlaèn osti. ustanovili da se èin diplomanata ojne akademije na kraju karijere mo e predvidjeti prema njihovoj facijalnoj domina ntnosti. kad se aktivira sposobnost zaèeæa i raðanja. Istra ivanja koja je na Teksa -kom sveuèili tu provela D vendra Singh pokazuju kako taj obrazac tjelesne raspodjele masnoæe sna no utjeèe na mu k u procjenu enske privlaènosti. bujne usne i razmjerno neistaknutu èeljust. u odreðenoj mjer mu karaca s kojima imaju spolne odnose tra e dvije. birale su mu karce koji su izgl kao da njihovom djetetu mogu donijeti gensku prednost. pak. poput onih Leonard a DiCaprija ili Willema Dafoea. Ali ene takoðer tra e mu karc ji æe biti uz njih i pomagati im podizati djecu. shvaæanje prema kojem smo ustrojeni da nas privlaèe partneri èija lica i tijela najvi e istièu obilje ja suprotnog spola. stoje mu karac idealnom mu evnom tipu. na vrhu zdravog tijela.i dalje sam veoma sumnjièav prema tim n zima . Smatra se kako je taj omjer idealan za raðanje. recimo. Dr rijeèima. primjerice. Istra ivaèi su. veæim usnama i vi e masnoæe u obrazima. ka e teorija. katka d proturjeène ri. Proizvodnja enskih hormona u toj se fazi smanjuje.82 Kad su morale izabrati mu karca s koj se najvjerojatnije upu stile u usputnu vezu. èimbenici poput mlade dobi i oblika tijel a govore o eninoj sposobnosti da bude majka. suprotni æe spol vi e mu karce vjerojatnije p rocjenjivati privlaènijima. Pomama za mr avim. 250 Zaljubljeni um Ipak. Otkrili su da su o enjeni mu karci s djecom u prosjeku bili tri centimetra v i i od mu karaca bez djece. mala razlika u facijalnim obilje jima mo e biti razlogom uspje nog ili neuspje nog ivota. Istra ivanje rovedeno u Liverpoolu i Poljskoj prouèavalo je taj èimbenik na skupini od tri tisuæe m u karaca. a visina je imala evolucijsku prednost u odvraæanj u grabe ljivaca i skupljanju hrane. ene poèinju gomilati masnoæe oko ni ih dijelova tijela. da kle atribute koji je najvi e èine enom. Usto. Ovdje moram priznati da sam ranije zanen odreðene èinjenice. Istra ivaèi su zatim usporeðivali amerièke mi ice i tvrdili isti omjer.poveæava hrabrost. ko èatije lice. U ranoj adolescenciji. grubim izgledo m tzv. neovisno o eninoj masi. to znaèi da imaju veæe izglede za razmno avanje. Zg dno je lice. Andrew slike je mu kih lica pokazivao ma na vrhuncu plodnog razdoblja. grubih crta i agresivnog izg leda. s nagla enim obilje jima. Veæa prisutnost testosterona èini mu ko tijelo uvelike razlièitim od enskoga: mu karci ima u. kako je vjerojatnije da æe mu karci enstvenijih lica u odreðe nim sudskim procesima biti oslobo251 Robert Winston: LJUDSKI UM ðeni ili ka njeni manjom kaznom. agresivnost i spolni nagon. vj erojatnije je da æe imati visoku razinu testos na. enska ili enstvena mu ka lica zadr avaju vi e djeèji izgled. s nagla enom èeljusti i jagodiènim kostima te mini malnom kolièinom masnoæa. Teoretski. grublje. heroinskog ika u suprotnosti je s biolo kim naèelima. Mjereæi raspodjelu masnoæa i tra eæi od mu karaca da ocijen iz enskih figura. tim Devendre Singh ustanovio je da idealan omjer struka i bokov a iznosi 0. biologija na vodi ene da. a mijenja se p o ulasku u menopauzu. Drugi m rijeèima. takoðer. Neo enjeni su mu karci takoðer bili ni i od o enjenih. Dakle. to ene ele lan Penton-Voak sa Sveuèili ta St. velike oèi. s obzirom da t estosteron olak ava opstanak . U svim dru tvima i kultu idealna ena ima glatku ko u. ene su se odluèivale za najmu? ja lica (zamislite Georgea Clo onevja). na isti naèin privlaèe mu karci s najboljom raspodjelom mu kih spolnih obilje ja Mu karci su u prosjeku vi i od ena. Pokazano je. »momak s dobrir nima« neæe biti mu karac koji æe htjeti ostati u »kuænom pritvo . U skladu s time.postkoitalni testovi broja spermija preostalih u grliæu maternice na su glasu zbog netoènosti i nepouzdanosti. a raspod jela masnoæa poèinje nalikovati onoj u mu karaca. mu karci s »mu evnijim« licima trebali bi biti mu karci koji jamèe najveæu evolucijsku prednost. Penton-Voakov tim tra io je od da procijene v lastitu privlaènost te da izaberu lica mu karaca s kojima b prije u le u dugotrajnu ve zu. Na alost. enstvenija ili neuc jeno zgodna lica. ene. a ne za nje nija.

Ispitanici su. odnosno majkama. najgori izbor za dugotrajne ve ze zbog sklonosti da imaju djecu s drugim enama. Kadje rijeè o genima. ene koje ele djecu moraju odvagnuti: ono to izgube na odjelu »dob rih gena« mogu nadoknaditi na odjelu »bri nih roditelja«. oni s najvi om razinom testosterona. a od mu karaca jednostavno ele dobar genski materijal? ene koje su se pro cijenile manje privlaènima izrazile su veæu preferenciju za manje mu evne tipove mu kara ca. Dakle. Andrew istra ivaèi su velikom broju ispitanik. Statistièki gledano. nepokretna i de mentna. u naèinu na koji ene biraju mu karce za seks i reprodukciju pc kompromis. zbog crkvenih i dru tvenih obièaja. ene i mu karci poistovjeæuju mu karce mu evnog. Dijete tako mo e biti imuno na najveæi raspon prijetnja svojem opstanku. Prema tome. veæina nas nosi najmanje dvadeset do trideset genskih varijac ija koje mogu uzrokovati nasljedni poremeæaj. poput osjeæaja samopo tovanja. u njegovim bi teorijama mog lo biti zrnca istine. jer time osiguravamo da æe potomak naslijedi ti najbolje gene. a ne s roditeljskim tipovima. Prema novijim istra ivanj: èovjekova pona anja. test ronom bogatog izgleda sa enskarima. Posrijedi je te ka boles t u kojoj ivèane stanice oteknu od masnoæa. No. mu ki i enski. idealan par tner za razmno avanje imun je na drukèije bolesti od nas. da253 Robert Winston: LJUDSKI UM kako. Jedno je istra ivanje koje je iskoristilo tu moguænost pokazalo . Lica su prikaj uz dva oglasa za partnere. Sigmund Freud mo da je najpoznatiji po tezi da djevoji i djeèaci imaju nesvjesnu e lju da spavaju s oèevima. kazivali slike dvaju mu kih lica. Posljedice su zato bile poveæani i ci koje n osi razmno avanje srodnika. a drugoga je zanimala dugotrajn za. naravno. Dakle. dobrim dijelom zato to su uglavnom bili dovedeni pred gotov èin te. skloni s poznatom i slièno m. ene k oje tra e privremeno seksualno zadovoljenje bez ima] 252 Zaljubljeni um zadr ke izabrati najkr nijeg. Umiru u prvih nekoliko godina ivota. Posljedice braka unutar iste zajedni ce dobro oslikavaju bolesti poput Tay-Sa-chsova sindroma. a manje »vrhunskih« g ena. Ali istra ivanja pokazuju kako su e ne koje su se procijenile privlaènima ipak su birale maco mu karce. ma koliko programirani bili da tra imo »vanjske« gene. jer ne mare hoæe li se on zadr ati uz njih i pomagati im. Izbore uglavnom èine na nesvjesn oj razini.je Takoðer. od ena smo tra ili da pomiri u majice mu karaca i da ih zatim s pare s licima. izbore ne temeljimo samo na izgledu. za na u bi djecu to moglo biti kobno . Drugim rijeèima.otprilike jedan od 35 pripadnika nosi mutaciju koja mo e izazvati bolest kod djeteta ako je i partner nositelj. zbog njegove sliènosti s »idealnim tipom« i druge æe ene poziti reagirati na n egove ponude. ali na njih utjeèu i èimbenici dostupniji svjesnoj provjeri. pa se djeca raðaju slijepa. Znaèi li to da tak ve ene manje mare o mu karèevim »kuæanskim« kvalitetama jer se osjeæaju spremne same skrbi o djetetu. s oglasom za usputnu avanturu prete ne vezali mu evn o lice. Ljudski instinkt. Uzroèna mutacija vrlo je èesta u DNK-u id ovske zajednice A kenaza . U joi noj studiji na Sveuèili tu St. Svi smo sklo niji seksu s osobama s kojima nismo u rodu. glasilo bi da su najpri vlaèniji mu karci. Tehn< gija obrade slika danas omoguæuje vrlo fino mijenjanje i stapanje fotogra. Preci A kenaza potjeèu iz ist oène Europe ili Rusije i oduvijek su bili skloni reprodukciji s ljudima istog podr ijetla. najmu evnijeg mu karca. mu evnijeg i e nstvenijeg. te pritom osjeæaju strah od kazne drugog roditelja. Jedina stvarna razlika meðu oglasima bila je u tome to je jedan mi rac oèito tra io kratkotrajnu avanturu. Razlog za to »privlaènije« ene biraju maco mu karce mogao bi biti i taj to su se pro njivale dovoljno sposobnima naæi drugog mu karca koji æe im pomoæi podizati djecu ili uv jeriti oca da ostane uz njih. a ispitanici su morali reæi koje lice pristaje uz oglas. Rezultati pokusa i li su u prilog tezi da su nam privlaènije osobe s genskim materijalom razlièitim od na ega. veæina nas preferira mje avinu poznatog i egzotiènog. Uvrije eno vjerovanje koje bi iz svega navedenoga proizi lo. Danas se smatra kako bi odluka ena u »nju nom testu« izbora partnera mogla biti pod utjecajem imunosti na bolesti i upale. to pokazuje da ih vi e privlaèe pokazatelji ostanka uz obitelj. Svi nosimo odreðene neispravne gene nosi li izabrani partner slièan neispravan DNK. U jednoj od prija njih serija za BBC.

84 Od ispitanika su t ra ili i da odgovore na sljedeæe pitanje: »Kad biste upoznali nekoga tko ima sve osobi ne koje pri eljkujete. Kephart je ustvrdio da ti rezultati pokazuj u jasan enski pragmatizam. ali ak o su ove primjedbe toène. Iz svega to znamo o privlaènosti i darvinovskim s ilama u njezinu temelju logièno slijedi pitanje: postoji li ljubav doista? Nasreæu. Ti se rezultati zgodno podudaraju s rezultatima istra ivanja amerièkog sociologa Wil liama Kepharta. a djevojke onaj s vojih oèeva. % to mu karci ele Mu karci su nedvojbeno manje »izbirljivi« kad je rijeè o izboru partnera i sp mniji su n a seks. Bio je poznat kao iznimno po ten. Montgomervja i G. naravno ako su nas oni podigli. Postajuæi tjelesno spremne za trudnoæu. premda bismo to mogli zakljuè Prièa se svodi na biologiju. svaki mu karac teoretski mo e stvoriti milijune potomaka i u to mora ulo iti samo vrijeme od upoznavanja do ejakulacije. tra e ger model utjelovljen u njihovim majkama. kad se umirovio William Proxmire bio je demokratski senator iz Wis-cons ina.kako su ispit. i jata i Po line ana. vjerojatno je kako sve to na nas ne utjeèe zato to doista tra imo part re s istim genima. biste li se vjenèali s tom osobom premda niste zaljubljeni u nju ili njega?« Cinièni mu karac mogao bi pretpostaviti da su djevojke odgovorile ne u mnogo veæoj mjeri od mladiæa. jedna nije pristala. J. ke vi e privukla lica koja su nalikovala njihovom roditelju suprot nog spola Havaji su etnièki lonac. Odnosno. utiskuju si idealnog partne ra i sasvim je prirodno to sliènost tih slika s roditeljima i prolazna. Tijekom ivota na svijet mo e donijeti razmjerno malo potoma ka. ma koliko god mislili da smo napredovali od evolucijske pro losti. a poslije je . a manje veze . To znaèi da joj je te e tra iti hranu za sebe i dijete te daje izlo en napadima grabe ljivaca. za oèekivati je da osobe koje su usvojene kao dojenèad imati sliène sklonosti.na temelju.premda u na oj k ulturi postoji sklonost takvoj pretpostavci. u njegovu prilagodljivu plastiènom stanju. kao to je pokazalo istra ivanje Montgomervja i Sorrella. U mozak se. na mozak i tijelo prièaju bitno razlièitu prièu. da tra e predanost? Amerièko istra ivanje M. Gotovo dvije treæine momaka odgo vorilo je da se ne bi vjenèali s nekim u koga nisu zaljubljeni. ene æe prije stupa ti u brakove u kojima ljubav nije dio jednad be. S druge strane. ena mora nositi dijete devet mjeseci. procjene kvalitete gena naspn 254 Zaljubljeni um roditeljskih kvaliteta. odgovor je da. Ali nije rijeè samo o tome da mu karce vi e zanima seks. Zanos je nestao Do 1989. Do dvadesete godine djevojke navode sve manje sluèajeva zaljubljivanja . Dakle.« Jesu li mu karci doista us rojeni tako da posvuda stvaraju potomke. pak. kao to sam istaknu o. Ondje ivi podjednak broj Europljana. neovisno o tome tko im je partner. a ene.8' Razlika nema nikakve veze s moralom. a vi e naginju racionalnim odlukama o dugoroènim vezama . Mladiæi. Primijetio je da postoji oèit obrazac kad j e rijeè o spolnom sazrijevanju. kad je stranac slièno pristupao enama. T. Ali toèno je ba suprotno. predan i skroman mu karac. Nasuprot tome. Drugi istra ivanja pokazala da na izbor partnera utjeèu boja oèiju i dob ro dite Ipak. Lord Byron najjezgrovi-tije je sa eo taj stav stihom: »Ljubav je mu karcu dio ivota. Kephart je ispitao tisuæu studenata o njihovim iskustvima sa zalju bljeno æu i o dobi u kojima su ih do ivjeli. Tri èetvrtine mu karaca odgo rilo je pozitivno. a kod momaka broj nastavlja rasti. Isto je odgovorila samo treæina djevojaka. u odreðenom smislu. Zbog tog a mora vrlo pomno birati mu karce s kojii æe spavati . Sorrella provedeno 1990-ih pokazalo je da se adolescenti zaljubljuju ranije i èe æe od adolescentica. Nisam nai ao na istra ivanja koj. premda su se djevojke isprva zaljubljivale èe æe i ranij e od mladiæa. Prije sam pisao o istra i nju u kojem j e privlaèna nepoznata ena prilazila mu karcima na sveuèili ni kampusu i predlagala im da spavaju zajedno. a eni smisao. Karijeru je zapoèeo kao protuobavje tajac u Drugome svjetskom ratu. Tamo nja su istra ivanja pokazala kako se djeca roðena u je anim vezama èe æe odl jenèati s pripadnikom etnièke skupine u k pripada roditelj suprotnog spola. ene su nesklonije v jerovati u romantiène ljubavi. bave usvojenom djecom. a zatim odgajati. Indijaca. nego jednostavno zato to se na spolni identitet oblikuje lo rano.

èak i transcedentna priroda nekih religio: iskustava potjeèu iz meðuigre neuronske aktivnosti? To nije znak da bi zi stvenici trebali obustaviti svoja nastojanja. kad su se i upoznali. u sveèanoj odjeæi. èak neprepoznatljivo. ili bilo koga drugoga. a na nekima Jeannina nje na.255 Robert Winston: LJUDSKI UM u ao u politiku. Tije godina stekao je zasluge za u tedu milijuna dol ara javnog novca. neèuveno. mislim. BerthuV 256 Zaljubljeni um odvukli su na razgovor k policijskom naèelniku. mijenjati ili ot vati svoje programe. Odmah su se ludo zaljubili i upali u vrtlog strasti. zatvorili su izlo bu. to ju je slikao odjevenu za etnju. U galeriji je visjelo nekoliko velikih slika g ena u provokativnim pozama. trudnu. gensku jednad bu. Braneæi svoj stav. Ta nagrada p va vladine du nos nike kako bi se sprjeèilo »stri enje poreznih obveznika< vu je nagradu dodijelio 1975. Zbog nje je djelovanja sredi nja amerièka vlast morala ogranièavati. a na nekima se ona doima nezainteresirano i pasivno. Njihova prièa unekoliko podsjeæa na onu iz La Boheme. skupina gostiju okupila u galeriji Berthe VVeill. psiholo ka istra ivanja imaju ve vrijednost za sva dru tva. druga je u Guggenheimu u New Vorku . prosinca 1917. ljubav. Pjesnik i kritièar Andre Salmon opisao je to je jednom zgodom vidio: Vukao ju je za ruku. ni tome trebala stremiti. Njihova javna lju bav . Povlaèio ju je za duge pletenice i pus tio samo na trenutak prije negoli ju je bacio u ogradu parka Luxembourg. J edna slika dio je zbirke Courtauld u Londonu.. Tridesettrogodi nji Modi gliani upoznao je Jeanne Hebuterne kad je bila tek devetnaestogodi nja studentica slikarstva. Doris Aut stof u svojoj knjizi Amedeo Modigliani: Poezija gledanja*' opisuje kako se u pi djelj ak 3. Znanost nikad neæe doseæi toèi kojoj æe moæi objasniti i protumaèiti cije u tajnu èovjekova postojanja. Senator Proxmire nije bio jedini koji se bunio na ljubav i seks. ali u suprotnom smjeru. krivaju tajne ivota i tako osiroma uju svijet. na premijeri jedine samostalne izlo be Amt Modiglianija.postali su jedna od pari kih legenda. koliko je meni poznato. poput hrabrosti i altrui. a na samome vrhu popisa 01 to ne elimo znati raz logje zbog kojeg se mu karac zaljubljuje u enu i ob to«.. VVilliam Proxmire. p. Poèeli su ivjeti zajedno na Montmartreu. u z policijsku aktivnost. Ali sreæa je (bolje reèeno nesreæa) htjela da se nasuprot gal< nalazila lokalna andarmerija . Poku ao je potaknuti javnost da se okrene p odluke Nacionalne znanstvene zaklade da financira istra ivanje vrijedno i suæe dolara o tome za to se ljudi zaljubljuju. druge se doimaju daleke i neo dreðene. neuspje no se tri puta boriv i za guvernera dr ave Wisco Naposljetku je izabran u Senat kako bi popunio mjesto ispra njeno smræi nas ozlogla enog Joea McCart hvja. Bio je poput luðaka. dominirao jedan od velikih Modigliani jevih enskih aktova. Modigliani je od mladosti patio od upala pluæa. Ali ljubav mo e potaknuti drugo ljudsk o biæe da u opsjednutosti naslika izvanrednu seriju remek-djela. koji joj je naredio da »skine sve te opaèine« jer se golim enama.. vide stidne dlake. Neke Modiglianijeve slike Jeanne zraèe iznimnom nje no æu. S æanje neurolo kih i psiholo kih osnova ljubavi dodaje va nu di menziju p< koja æe ostati vjeèna tajna. Amedeo Modigliani poèeo je slikati Jeanne Hebuterne 1917. u spavaæici . a iz logom je. sti æuæi njezin krhak zglob. rekao je kake di » ele da n eke stvari u ivotu ostanu tajna. a nekolicina ostalih u privatnim je rukama. nije naslikao gol . Putovanje je vrjednije od svakog zacrtanog cilja. zaluðen divljaèkom mr njom. mogu svesti na. ke trg ovkinje umjetninama. Alija ne vjerujem da bi nas znanstvenike trebalo kriviti da smo uvrij senatora. U tom je kontekstu ostao upamæen po uspje noj borbi tiv amerièkih planova o financiranju gradnje nadzvuènog teretnog zrakop Ali n ajpoznatiji je po uspostavljanju nagrade »Zlatno runo«. Neke od mnogih slika oduzimaju dah. Skandal koji je uslijedio. kako bi privukao svjetinu ko u la. Al i ta su istra ivanja doista va Premda se neke od najboljih èovjekovih osobina. One su svjedoèanstvo velike i bolne ljubavne prièe. VVilliam Proxmire politièki je ivot pr kao senatska legenda nesmiljenih kampa nja protiv vladina rasipni tva. Katka d se ka e da znanstvene spoznaje r. ali nikad je. Pa to ako svijest i jezik u mozgu imaju oblièje i triènih valova? Je li va no to neki znanstveni dokazi sna no podupiru sh\ nje prema k ojem smijeh. recimo. s velikim e irom.i svaðe . stari konzervativac. Zanimljivo je. krh ka ljepota i nakon devedeset godina zraèi jednakom svje inom.

privlaènost i p rivr enost. feromoni. s ad je bio financijski neovisniji i sve uspje niji. u poèast ljubavi koju su dijelili. U j ednom kontroliranom istra ivanju on i njegove kolege istra ivali su uèinke izlo enosti m u kim pazu nim izluèevinama. pisac ili pjesnik toga doba nije bio prisutan. recimo da su znans tvenici utvrdili tri za ne kategorije ljubavnih do ivljaja . Ispitivali su ih tijekom dva odvojena dana. Uzgred. èini se. njegov dugogodi nji prijatelj i susjed. Po sve mu sudeæi. izlo iv i ih mu kim pazu nim feromonima te. postalo toliko t e ko daje Modigliani otputovao na jug Francuske kako bi se pridru io mnogim umjetnic ima koji su ondje imali utoèi te. no nedug o zatim burno su se razi li. pokazala nadm oænija. ali za lo se nikad neæemo prestati diviti mnogim oblicima koje ljubav poprima il lièinama tragedija i uspjeha na koje nas m o e nagnati. Kad je medicinska pomoæ st bilo je prekasno . pa mu se zdravlje brzo pogor avalo. Jeanne je ponovno zatrudnjela i preselili su se u prvi pravi zajednièki dom u Parizu. za ozbiljn o zainteresirane. Na izlo bi u Londonu pisac Arnold Bennett kupio je jednu sliku i rekao da gaje podsjetila na njegove 257 Robert Winston: LJUDSKI UM heroine. S dva dana poslije dvadesetdvogodi njajea nne bacila se koz prozor s petog 1 ubiv i sebe i svoje neroðeno dijete. Dr. u skladu s odreðeni m fazama menstrualnog ciklusa. a stanje 1 potpunom neredu. pa su se velièanstveno ponovno sjedinili prije nego to im se rodila kæi. èinilo se da su do li svi njegovi stan« ci. Pao je u komu i naposljetku preminuo 24. Njihova se ljubav. premda ga nisu uvijek mogle svjesno zamijetiti. Pokraj njega. Antrop ginja Helen Fisher sa sveuèili ta Rutgers ustvrdila je kako svaka o d tih faza drukèiju evolucijsku svrhu. Zvuèi nevjerojatno. Ne ko dana nakon Nove godine 1920. njezino t konaèno osloboðen o iz zasebnog groba i pokopano s Amedeom. prisuta n u mu kom znoju. Neki mehanizmi smrtnog grijeha Magnetska rezonancija zaljubljenog mozga otkriva da svaka od tih faza ima titi. sijeènja 1920.strast. IV martre mu je priredio golem s provod. Zbog Prvoga svjetskog rata u Parizu je stanje do poèetka 1918. Kao to smo vidjeli. dostupan je na internetu za tridesetak dolara. Oti ao je gore gdje gaji èekao okantan prizor. Bilo je oèito da Modigliani boluje od tuberkuloznog men tisa te da umire. Andrew Scho lev i njegove kolege s Northumbrijskog sveuèili ta izlo ili su tom feromonu mu karce i en e. njezina se majka silno protivila idovu Modiglianiju. u ivoi skom carstvu feromoni mogu bit i znak da se potencijalni partner tjera te 258 Zaljubljeni um je spreman za plodonosan sno aj. Zamoljene da ocjene privlaènost druge osobe na temelju crte a. osobito su tivne kemikalije koje se ire zrakom. s Ortiz de Zarate. sve mu je vi e kodio. a i z praznih ribljih zerva ulje je curilo po prljavim plahtama. z aseban skup mo danih aktivnosti. mo e poveæati enske socijalne kontakte s mu karcima. Po uda se razvila kako bi nas potaknula na tr nje partnera. Do 1919. ene su davale vi e oc jene u prisutnosti feromona. Kod ljudi je djelovanje tih kemijskih spojeva pri gu enije ali. jedinoj sredini koju je Modigliani zaista volio. ocjenjivale su privlaènost mu karaca na crte ima te mu kih lica na fotografijama. Zajedno s lc prehra nom.u. Modigliani je bio u delirij u i previjao se. Jeanne je po la s njim i ubrzo zatrudnjela. u toj ravnodr sti nije ni poku ala zvati pomoæ ili lijeènika. Kako su Jeannini roditelji bili katolici. Neobièno. a kako dulje vri nije vidio par. Ta prièa. Na krevetu su le ale prazne boce. privlaènost kako bismo svrnuli pozornost na idealnog partn a privr en ost kako bismo ostali uz njega i podizali zajednièke potomke. dobro oslikavajednu poe Mo emo analizirati b rojne mo dane procese kad je »ljubav u zraku«. mimo njihova . Usto. Ali Modiglianijevje alkoholizam bio stalan problem. posumnjao je da ne to ni je u redu. Modigliani se na putu da prijavi roðenje kæerke napio kao èep. èesto preprièavana na razne naèine. ali Jeannina obitelj nije dopustila da budu sahranjer jedno.86 Trideset dvije studentice. Za vas koje trenuts vi e zanima mehanika cijele prièe. T ek je godinama poslije. meðutim. od kojih je polovica uzimala kontracepcijske pilule. pa djevojèica sl u beno nije imala oca sve dok je nije usvojila Amedeova obitelj u talijanskom grad u Livornu. i dalje va no. na ne ureðenu kre nepomièno je sjedila Jeanne. zaèuo je neo biènu buku s gornjeg kata. Kemijski spoj androstenol (koji navodno miri i donekle poput sandalovine). Kad osjeæamo po udu. u visokoj trudnoæi. Rijetko koji poznat slikar.

Larry Young sa sve ta Emory u Atlanti.skrasili bi se i ostajali s jednim partnerom. to je podruèje istra ivanja trpjelo zbog manjka no Znanstvenici su t e ko uvjeravali financijere da se odreknu novca kako bi 260 i. Voluhar partnerom ostaju do ivotno. a. a promiskuitetnije vrste moraju u nove avanture kako bi iz svojeg siroma nijeg ventralnog palliduma izvukli razinu zadovoljstva. pa su enama koje im se dotad nisu sviðale dali vi e ocjene. ali ta mj erenja ovise o opa aèu i njegovoj spolnoj aktivnosti. prilièno dra e sno. . pokazala su da ima mnogo ni i nu spomenutoga receptora u ventralnom pallid umu. kontrolnim uvjetima bez feromona. Istra ivanja na planinskoj vol rici. pa æe novine uvijek biti prepune oglasa koji navode »znanstveno dokazane« koristi raznih tzv.88 Ne i odolj eti pomisli da æe znanstvenik koji naposljetku patentira sna an. Ti radovi ne dokazuju daje monogamija genski predodreðena. Istra n su pokazala kako ta obiteljski usmjerena biæa imaju povi ene razine odre di receptora u ventralnom pallidumu. mimo njihova znanja. a èini se da u tom e ima mnogo znanstvene istine. ali ovaj put nakon to su pomirisali e nske feromone zvane kopulini. ali pasan feromonsk i miris otkriti da sjedi na rudniku zlata. posebice u podruèju s alnih odnosa. plaha ivotinjica prekrivena sivim krznom. Mi evi su se poèeli pona ati poput prerijskih voluh. Kopuli-ni su smanjili strogost mu karaca. unijeti su relevantni prerijske voluhari ce. You ng je pred tezu prema kojoj mo dani sustavi nagrade i ugode postoje ponajprije ka zajamèili zainteresiranost za seks. u nor malnim uvjetima promiskuitetne ivotinje. Promiskuitet kod ljudi mogao bi biti podvrsta tog pona anja.87 Istra ivanja na Cika kom sveuèili tu pokazala su da feromon nezamjetljiva mirisa. pa moraju stalno tra iti sve jaèe po aje. pjesnici i glazbenici davno su povezali obilje ja ljubavi s ovisno æu o d ma. feromonskih sprejeva i losiona poslije brijanja. a mu karci do ivljavaju pad temperature. i sama ljubav mo e biti opasna stvar ci. U istra ivanju na sveuèili tu Emory u r ve. . donekk na poljsko m mi u. Raz log tome je njezina monogamnost. pokazala se osobito zanimljivom znanstvenicima koji uju spolno pona anje. ugine li partner prije najèe æe ostaju u celibatu. U jedno m amerièkom istra ivanju znanstvenici su sedamnaestorici mladiæa dali losion poslije b rijanja koji je. ali sval upuæuju na odreðen utjecaj. pr ouèavao je spolno pona anje glodavaca i povezanu aktivnost u mo danom podruèju zvanom ve ntralni pallidum. enama se temperatura mo e poveæati. a time i razmno avanje.znanja. ( opis na ono to smo u prija njem poglavlju nauèili o ekstroverziji i tra enjt b uðenja podsjeæa utoliko to se èini da su mozgovi osoba s tim osobinama nièno »nenagraðeni« n aktivnosti. Nezamjetljivi steroidi poput toga mogu razlièito djelovati na mu karce i en e. a na ocjene fotografija nisu imale nikakav utje caj. Njegov tim tra io je od mu karaca da ocijene ene na fotografijama po priv laènosti. Ali. kao i da ti umjetni feromoni mogu jako utjecati na pona anje. Razlièita su istra ivanja pokazala da se feromoni mogu si ntetizirati.8" dum uvelike sudjeluje u mehanizmima nagrada i ovisnosti. Mu jaci usto aktivno brinu o mla dima. Èovjek instinktivno te i iæi linijom najmanjeg otpora. Prilièno oèekivano. Prerijska voluharica. Slièni nalazi dobiveni su istra ivanjem provedenim na Beèkom sveuèili tu pod vodstvom Karl a Grammera. Izlo enost feromonima poveæala je pozitivn ost ocjena crte a i fotografija. uvelike utjeèe na kori tenje glukoze u mozgu. Mo da monogamna biæa dobivaju dovoljno z voljstva iz ivota s jednim partner om. svako sredstvo koje nekome ornog da mijenja tuðe pona anje bez njihova pristanka. Èetrdeset jedan posto ispi259 Robert Winston: LJUDSKI UM tanika izjavio je da se njihova seksualna aktivnost osjetno poveæala. iznimno je dvojbeno. Poput feromona koji vode k njoj. nevjer ojatnog naziva delta 4-16 androstadien 3-jedan. Kontracepcijske tablete ili faze mjeseènice nejedno znaèno su utjecale na ocjene crte a. Jo smo daleko od shvaæanja cjelovite prirode i opsega djelovanja feromona na mozak. jo jednoj promiskuitetnoj iv otinji. u SAD-u. To se podruèje aktivira i kad o visni glodavci dobiju c droge te èak i kad uðu u podruèja kaveza povezana s uzimanjem droge. Zatim su ih zamolili da ponove zadaæu. sadr avao laboratorijski proizveden feromon. kao stoje bi æaj i sa subliminalni m ogla avanjem.

Andreas Bartels mir Zeki s Odjela za kognitivnu n eurologiju na Universitvu Collegeu u Lo nu mozgove su sedamnaest ispitanika skan irali dok su gledali u slike svoji! bavi. Istra ivaèi s Vancouverskog sveuèili ta u poznatom su pokusu od dvije skupine u karaca zatra ili da prijeðu dva razlièita mosta. Mu karci koji su pre li opasan viseæi most u svoje su odgovore unijeli vi e seksualnih sadr aja. pr mda u interesu znanosti . Ispitivanja provedena u toj fazi upuæuju na povi enu ra in mikalije feniletilamin a (PEA).malo oèijukala s njima te im dala svoj telefonski broj z ajedno s neizbje nim upitnikom koji su morali ispuniti. bujice misli. uz mnogo je galame praktièno izbaèen iz akademske zajednice kadje otkriveno da istra iva nja obavlja dok mu ispitanici imaju sno aj. koji iri zjenice. poremeæenog spavanja i pov eæanih zjenic pro losti su ene poku avale opona ati neke znakove privlaènosti u sklopi kid jeg uljep avanja. Obja njenje bi glasilo da je strah (mo da olak anje od stra ha?) pobudio mozak i tijelo. Kao to smo spomenuli. Nije sluèajno to bella donna i lijanskome znaèi lijepa ena. osim to su na jednoj zjenice umjetnim pi poveæane. osjeæaji povezani s ljubavlju mogu djelomice kovati opsjednut osti ili epizodi psihièke bolesti.podruèjima koja rat za usredotoèavanje i blokadu ostalih podra aja. Ra èlamba obuhvaæenih mo danih kemijskih procesa otkriva da prizor privlaènih lica podra ava odreðena mo dana podruèja za nagradu i ugodu. ma koliko neromantièno zvuèalo. omiljeni Freudov student i svojedobno luèono a u podruèju seksualnog pona anja.Zaljubljeni um gli skanirati mozgove parova u sno aju i mrkaèa kokaina. Zahvaljujuæi suvremenoj tehnologiji mo emo za u zaljubljeni mozak i v idjeti to se toèno u njemu zbiva. presudna za nastavak vrste. Poka ete li nekome posve jednake slike iste osobe.enostje najveæa kad lica gledaju izravno u nas te kad se osmjehuju. Suvremena istra ivanja pokazala su da pove zjenice ostavljaju sna an dojam na m u karce i ene. Zbog toga uistinu u ivamo u pog ledu na privlaèno lice. na se mozak fiksira na tu osobu. ni ta opasniji od raznih kamenih i eljeznih prijelaza preko Temze koje svakoga d ana bezbri no prelaze mase ljudi. ni upola stra an poput onoga preko esto metara duboke provalije u Ju noj Africi. Ne marimo 261 Robert VVinston: LJUDSKI UM za druge. èak i kad sjede iza jednosmjernog stakla u susjednom uredu i promjene gledaju na monitoru oscil oskopa. VVilhelm R eich. Tako je oduvijek. izmijenjena æe slika najèe æe biti procijenjena kao privlaèn ja.90 ovi e. Osjeæaj zaljubljivanja Privlaènost se mo e definirati kao oblik usredotoèene pozornosti i svrhovitog pona anja. Dakle. Naposljetku. dijelovima mo danog sklo] za nagradu i ugodu. To b glo objasniti èinjenicu da neke osobe tu fazu opisuju kao »navalu« uzbuð koja se podudara s drugim amfetaminskim simp tomima poput ubrzanog srca. mu karcima bi pri la privlaèna ena i . posao i zdravlje.prilièno nepo teno. prikazanog na fotografiji u umetku). A ja sam mislio da veæina ljudi na bungee skakanje odlazi radi pog leda. Poveæana proizvodnja feromona mogla bi objasniti ono to psiholozi nazivaju »efekt vis eæeg mosta«. Privlaènost je. dakako. rijetko je koja situacija manje erotièna od sjedenja u MR skaneru dok vas promatra skupina znanstvenika u bijelim kutama. Jedan je bio vrlo neupadljiv pje aèki mo t. Podra. kad osjetimo da nas tko privlaèi. Drugim rijeè zaljubili smo se. Valja takoðer istaknuti da se istra ivanja seksualnosti u tolikoj mjeri izvode na glodavcima i majmunima zato stoje te ko naæi dragovoljce. a znatan ih je broj poslije nazvao istra ivaèicu.lelu-jav viseæi most koji se njihao iznad opakog 70-metarsk og ponora (ali. toènije medijalnu rbitofrontalnu koru. Drugi je izgledao poput specijalnog efekta iz fi lma o Indiani Jonesu . Proizvodnja feniletilamina samo je jedna od promjena koje se zbivaju u gu kad sm o zaljubljeni. ponosno pi em. kemikalije ustrojem sliène amfetaminu. ukljuèujuæi osjeæaje zbog kojih precjenjujemo privlaènost s uprotnog spola. Nakon to bi se domo gli sigurnosti druge strane. Aktivnost se j avila i u nuci caudatusu (repatoj jezgri) i putamenu (ljusci). èovjek je predodreðen za oèijukanje. U srednjovjekovnoj su Italiji kapale oèi ekstrakto rijena beladone (velebilja). gubitka teka. a èak mo emo zanemariti izgled. Ljudi su tada takoðer skl< iracionalno razmi ljati . a zatim i dok su gledali slike prijate lja istoga spola poput voljene oso Kad su ispitanici promatrali svoje voljene. j avila se specifièna aktivnost u si ni otoènog re nja i dijelu prednje cingularne vijug e .

kontrolnih ispitanika. Njezini nalazi pokazuju da su ispitanici u ranoj r omantiènoj fazi ljubavne veze osobama s OKP-om bili slièni po tome to im je mo dana raz ina serotonina vjerojatno bila sni ena. Autorica iznosi tezu daje dijete nekog para nakon navr ene èetvrte godine biolo ki dovoljno sigurno da se par mo e rasta ti i krenuti dalje. Ali dr. Profesorica Sylvia Finzi sa Sveuèili ta u Paviji. èija je zaljubljenost prestala nedugo posl ije roðenja njihova drugog sina.u kolovozu 1999. jer njihove rodostojne sp oznaje mo da neæe biti shvaæene ozbiljno. Uèestalost darvinovskih tvrdnji tog poveæava se. Nakon to prvotni napad zaljubljenosti posli je dvanaest do osamnaest mjeseci izblijedi.to se dogaða s mu karcima? Drugo. napustio toèno trideset mjeseci nakon poèetka njihove preljubnièke avanture. nedavna dobitnica Oscara za ulogu u romantiènoj komediji Zaljubljeni Shakespeare. Kao stoje Sunday Times . Navodno je kategorièki ustvrdila: »Kao to pijar postane imun na èa u alkoholnog p iæa. razina serotonina se.92 Jedno dugotrajno istra ivanje na pet tisuæa ispitanika iz trideset sedam razlièitih kultura. svi su zalju bljeni ispitanici bile ene . Te ko je znati ko ozbiljno shvaæati takve i sliène izjave.. D onatella Marazziti sa Sveuèili ta u Pisi di kako su evolucijske posljedice ljubavi t oliko va ne da mora postojati o ðeni. pretpostavljam je dna od njezinih suparnica. ali izvje æa o takvim ps iholo kim pojavama obièno dobivaju golemu pozornost u tisku. Mjerila je razinu bjelanèevine odgovorne za prijenos s erotonina u krvnim stanicama. dr. s poveæanjem broja onih koji poku avaju unovèiti svoj ðen e znanosti. kao »on aj osjeæaj ljubavi« pripisala dopaminu. zine dopamina i feniletilamina vrhunac dose u tijekom ranijih faza ljubav Nije jasno za to razine tih kemijskih spojeva opadaju poslije tog razdoblja.o predmetu svoje ljubavi . feniletilaminu i oksitocinu. li ih ona kod s vojih ispitanika doista mjerila. vjerojatno ne trebamo znanstvenike da nam ka u da to stanje ne traje vjeèno. èini se.idealiziraju ga i pridaju kvalitete koje on mo da zapra vo nema. a katkad stvaraju pogre n u predod bu o va nosti doista pouzdanih uvida u funkcioniranje mozga. Druga slavna osoba koja navodno dokazuje teorije dr. koja je barem rabila fMR. jedan neurotransmiter nikad neæe moæi dr ati ljubav u kavezu. meni iz onoga stoje objavila je bilo ni pribli no jasno. odra ava li mjerenje razine povezanog kemijskog prijenosnika stvarna zbivanja u mozgu? Ne navodim ove primjedbe zato to ne odobravam rad dr. Gwyn eth Paltrow. pokazalo je da privl aènost traje izmeðu osamnaest mjeseci i tri godine. Hazan je golfer Nick Faldo. ljudi su serijski monogamisti. Postoji zrnce istine u poredbi daje bav pomalo poput napadaja ludila. Marazzi ti. te da: »Svoðenje ljubavi na molekularnu igru poni ava ljubav. To. lukavo je primijetila kako je simptome zaljubljenosti »bilo obièno lako uoèiti«. davno ustrojeni biolo ki proces koji njome uprav lja. Ma koliko sna no osjeæali prvu bujicu privlaèenja.uvijek ivo eljan izvje æivanja o intelektualno izazovnim znanstvenim te mama . ipak. normalizira. Marazitti ili zato to ga elim na bilo koji naèin obezvrijediti. 24-godi njaki nju. Prema toj teoriji. ali uvukla se sum nja. a onda je taj osjeæaj jednoga dana iznenada nestao. pi e dr.« I prema Helen Fisher sa sveuèili ta Rutgers. meðu ostalim prigovorima.. Ni ta se nije zbilo. 42-go-di njak. za svoju je propalu trogodi nju vezu s glum263 Robert VVinston: LJUDSKI UM cem Bradom Pittom rekla: »Bila sam sigurna da je Brad bio ljubav moga ivota. nije sprijeèilo Cindy Hazan sa sve uèili ta Cornell koja je naveliko pisala o privr enosti. pa se lji unutar dvije godine vraæaju u razmjerno op u teno stanje uma. kako definirati »zaljublj enost«? Treæe. Marazziti n di daje uspjela naæi dvade set ispitanika koji su se zaljubili tijekom est mje uoèi istra ivanja ( to u Toskani mo d a nije prete ko) te da ih je uspored dvadeset pacijenata s OKP-om koji nisu uzimal i lijekove. ukljuèujuæi ra stavu princa Charlesa i princeze Diane. Usput jo ugro avaju rad ostalih znanstvenika.« Kako sam shvatio. uèinak tih kemikalija slabi. mo da mozak razvije svojevrs . je li skupina od dvadeset osoba dovoljna za statistièku znaèajnost? I. istaknuo: Nalazi Cindy Hazan nude znanstveno obja njenje za mnoge slavne prekide. koji je Brennu Cepelak. Najprije. Hazan je odgovornost za ono stoje Elvis Preslev opi.« U preozbiljnom shvaæanju takvih istra ivanja le e brojne zamke. uz dvadeset nori 262 Zaljubljeni um nih.

Istra ivanje na Washingtonskom sveuèili tu pokazal o je da sam èin poroðaja normalno pobuðuje odreðen neuronski put. osjeæajuæi daje. ideal koji æe zajamè trajnu opskrbu feniletilaminom. Proizvoðaèi èokolade prepoznali su vrijednost publiciteta oko istra ivai neurotransmiter a povezanih s ljubavlju. tam èokolada. æe jednoga dana naæi partnera koji æe ih stalno podra ivati. katkad osjeæaju èuvstveni odmak od djeteta. ljudima preostaje privr enost. Vjeruju. Njezina je evolucijska svrha. pa ih naj sljetku prestaje izluèivati u vi im razinam od normalnih. i ka i mnogih drugih oboljenja. To bi moglo objas ti za to neke osobe. jer dj eca toliko dugo ovise o svojim roditeljima. èini se. Za mene. kad su razine oksitocina najvi e.ali ja æu ipak nastaviti uzimati paracetamo l. Nastavlja djelovati tijekom reproduktivnog ciklusa. normalnim mi evima. kofein. spojeva koji potièu povezivanje dvoje ljudi i smanjuju agresivnost. Ima nekih dokaza da èokola« izaziva poveæanje razine serotonina i endorfina u mozgu . ukljuèujuæi male kolièine feniletilamina. èini se. zajedno s drugim. Zanimanje mi eva bez oksitocina bilo je. Tvrdi se da kad razina feniletilamina opadne. Prilièno se èesto na odi i da èokolada ima analgetièka svojst . »Zdr. meðutii kao i za niz drugih mojih poznanika.premda ja i shvaæam kako to funkcio nira . feniletilamin i te obromin u è koladi podosta èesto znaèe napadaj migrene.paz ite sad . Dokazi pokazuju da oksitocin poma e mozgi »zapamti« socijalno va ne in . Proizvoðaèi èokolade i oni koje ovise o toj industriji vrlo æe spremno isi knuti da èokola da poveæava apetit. reèen ica »ne veèeras. njihove su se vje tine ot-hranjivanja pobolj ale. sadr i katehine. 264 Zaljubljeni um Naglasite pozitivno Konaèna faza ljubavi jest privr enost. stvene koristi« konzumacije proizvoda od biljke Theobroma cacao (u prijevoi »hrana bogova«) oslanjaju se na podatak da èoko lada.èokoladu. Oksitocin usto potièe kontrakcije g latkih mi iæa (mi iæa nad kojima nemamo svjestan nadzor) i poveæava ivèanu osjetljivost. Hormon oksitocin sudjeluje. a tijekom trudnoæe i poroda. modificirani su se mi evi savr eno dobro mogli sjetit i ostalih 265 Robert Winston: LJUDSKI UM stvari. Ali ako su tijekom operacije do bile injekciju noradrenalina. N ova prisutnost stoga poveæava seksualnu ugodu. draga. rijeèima stare pj esme. meðutim. ali ne izaziva porast te ine . omoguæuje dojenje. Buduæi daje nu an za kontrakciju mlijeènih kanaliæa u dojkam . meðutim. ali takoðer èini i s na nu psiholo ku silu izmeðu njih i njihova potomka. Ne znam. kao i one koje ne rode uobièajeno (nego su poroðene carskim rezom).te da eæer u èokoladi ima smirujuæe djelovar i smanjuje stres. boli me glava«. koji mijenja mo dani krvni opto Dakle. To je vjerojatno posljedica os i baðanja neurotransmitera noradrenalina. spojeve koji mogu pru iti za titu o d bolesti srca. Norm alni su se mi evi nakon ponovljenih sparivanja sve kraæe zanimali za enku. tj. a zasigurno postoje i mnogi drugi èimbenici koji slabe vezu izmeðu m ajke i djeteta poslije te kog poroðaja. od presudne j e va nosti za roðenje djeteta. Jennifer Ferguson sa sveuèili ta Emorv brzo je postala poznata u tom podruèju. pa ne iznenaðuje to i kod mu karaca i ko d ena razine tog spoja dramatièno rastu od prvoga poljupca do ma enja poslije sno aja. jednako bez obzira na broj upoznavanja. Sna no utjeèe na kontrakcije mat ernice. jasna. polo aja hrane po mirisu te su mogli æi . »uzbuðenje nes lo«.nu »toleranciju« na vlastite »droge«. Cokoladaje izvanredno slo ena sm sa raznih kemijskih spoj eva. pogr e no. U nizu zanimljivih pokusa ona i njezini kolege pokazali su da mi evi uzgo jeni bez oksitocinskog gena ne stvaraju socijalna sjeæanja. Ti su mu jaci. Privr enost se povezuje s povi enom razi nom oksitocina i vazopresina u mozgu. Smanjene razine oksitocina mogle bi biti jedan od ote anog povezivanja majke i nov oroðenèeta. Povezivanje je na djelu meðu roditeljima. osobito bogata. ni za jedan dobar rad ko ji to dokazuje. Pouzdana istra ivanja pokazuju da zaustavljanje proizvodnje oks itocina u takora sprjeèava povezivanje majke i mladunaca. Ali unatoè manjku socijalnih vje tina. iznova upoznava-ni sa enkom koja nije mogla zaèeti. mogla bi biti mnogo pi kladnija i bli a istini o d fraze »cokoladaje hrana ljubavi«. Majke kirur ki roðenih mi a znaèajno su se manje majèinski pona ale prema njima. primjerice puta kroz labirint. To bi èak mogao biti razlogom za to majke koje su imale ote an poroðaj zbog sla ih kontrakcija. stalno kreæu u nove potrage za ljubavnim vezama. i u sjeæanjima koja stvaramo kao pomoæ za socijal ne interakcije.

Uze krvi uzela im se prije. istaknuta profesorica psihologije 266 Zaljubljeni um Sveuèili tu u Minnesoti. dugotrajnije istra iv nje na Teksa kom svuèili tu u Austinu pratilo je 168 parova vjenèanih 1981. iracionalnije faze. svakom suradnièkom ili prijateljskom odnosu. Varalice. primjerice ljubavnu vez zaludenost. najdugovjeènije su veze one koje zadr e stupanj ra je. da su na i ljubavnici »briljantni« i »krasni«. pret postavljam. v elikodu nost i izgled precjenjujemo.94 Oksitocin najvjerojatnije sudjeluje i u odr avanju osjeæaja ugode i dobre u bliskim vezama.pred nama je posve oèit odgovor na najslo enije pitanje ivota . Dakle . mogu hiniti da skupljaju hranu za skupinu. ali dobrohotni i bri prema vlastitim potomcima. Prièa ka e ( to sam stariji. re cimo. Ali i sposobnost »nagla avanja pozitivnog i za nemarivanja negativnog« zacijelo je velika prednost u svakome braku. Hrèci. Svejedno. Kod mu karaca. Razviju li s vremenom strategije za uspje no prikrivanje sv ojeg nepo tenja. kao i u. primjerice raskida. provodili su vi e vremena uz svoje mladunèe nal to im je ubrizgan vazopresin. a veæi dio pot ajice ostavljati sebi. s partnerom koji ih zlostavlja? Za to neki ljudi nadmoæ stjeèu prijevarama i la ima. Kao to smo vidjeli. gube zanimanje za seksualnim aktivnostima s razlièitim partnericama. testosteron i hormoni poput sitocina ili vazopresina imaju suprotne uèin ke. pa su na sva ku prijetnju prema mladima reagirali govarajuæe visokim razinama agresivnosti. a ne neku ide aliziranu. Dr. tijekom i poslije odreðenih dijelova pokusa i mjeren razi na oksitocina. Ne iznenaðuje me to rezultati nisu pokazali previ e -rojatno je da su takva mjerenja oksitocina vrlo grub odraz zbivanja u mo. Ali osim to poveæava agresivr prema okolini. i kako to da ih ne mo emo uoèiti? Iz evolucijske perspektive. ko ugoda potaknuta masa om mo e promijeniti kolièinu izluèe nog oksitoc ispitanice su dobile petnaestominutnu vedsku masa u vrata i ramena. pogre nim se zakljuèkom o drugoj osobi mnogo toga mo e izg ubiti. izmjerene su povi ene razine vazopresina i tidiuretièkog hormona).formacije te upuæuju na kljuènu ulogu amig< u tom procesu. recimo. a njihovu inteligenciju. odnosno voljeti »ono to jesu«. Istra ivanje na Massachusettskom sveuèili t Amherstu pokazalo je da meðudjelovanje vazopresina i testosterona jamèi æe mu jaci voluharice ost ati agresivni prema okolini. U dobu oskudice takvi bi ljudi bili prijetnja ops .95 Od d vadeset est ena u dobi izmeðu dvadeset tri i tr set pet godina (koje nisu bile u lak taciji) tra ila je da se sjete pro log dogai koji im je izazvao pozitivan osjeæaj za n eku osobu. No istra ivanje na Newyor kom sveuèili tu u Buffalu pokazalo je kako je vjerojatnost da parovi ostanu zajedno to veæa stoje veæi efekt ru ièaste leæe. Neke ne koje su pokazale znatna kolebanja bile su u stabil nijim vezama. prva je uoèila »efekt ru ièaste leæe«.za sretan brak potrebna je doza iracionalnosti. za oèekivati je da æemo partnerove vrline i mane sag ledavati sve realistiènije kako veza odmièe. vazopresin potièe povezivanje oca i mladuna ca. Sudeæi prema dokazima. Rebecca Turner s Kalifornijskog sveuèili ta u San F ciscu provjerilaje p retpostavku da se oksitocin oslobaða kao odgovor na sna emocionalna stanja. koji in ne slove kao bri ni oèevi. i nje u nju vjerujem) da se kod veæine mu karaca proizvod nja testosterona s bi smanjuje i zato oksitocin i vazopresin mogu postati domina ntne kemika u mu kome mozgu. te æe sposobnosti uæi u genski bazen . odnosno pojavu da zaljublje rovi idealiziraju partnere i donose preoptimostiène procjene o njima. ali zapravo b rine samo o vlastitu probitku. iskrenost. Kod mu jaka prerijskih voluharica i hrèaka su se partnerice upravo okot ile. Vra je la i i statistike Ako je mozak tako fino ugoðena naprava koja bira ono stoje u skladu s na om potrebom za opstankom i razmno avanjem. za to iznova grije imo? Kako ljudi zavr e u tetnim vezama . Neki su bihevioristi stoga zakljuèili kako stariji mu k. Postojale su izrazite razli ke medu ispitanicama. Smatramo. Dr. opu tajuæa masa a b ila je povezana s poveæanjem razine oksitoc a negativna èuvstva iz pro losti uzrokoval a su blag pad. Ali t ma neki m istra ivanjima. te dogaðaja kojije izazvao negativa n osjeæaj. Drugo. Opæenito govoreæi. Pozitivna èuvstva i imala vidljiv uèinak. pokazalo se da taj efekt s vremenom slabi. Ellen Berscheid. aktivnost u mu kom mozgu jednako je va na za zvoj povezanosti i privr enosti.to æe zajamèiti da svaka skupina d bije uvjerljivog la ca koji se pred zajednicom razmeæe praznim rijeèima. Opet se potv rdilo da su najdugovjeènije bile veze parova koji su se na poèetku najvi e idealiziral i. ru ièastu sliku koju smo mo da stvorili u poèetnoj mahnitosti.

sastavljena od gornjeg du nog lijeba i medijalne prefrontalne ko re -jedno je od podruèja u kojii mozak procjenjuje tuðe namjere. dr. bili su im skloniji vjerovati. kod autis tiènih je ispitanika [ stojala velika aktivnost u podruèju poznatom kao ekstrastrija tna kora. barem kadje rijeè o procjeni pona anja drugih. Jo æemo se. koja obuhvaæa : dijalnu prefrontalnu koru. »krv nije voda«. Drugim rijeèima. naèekati prije nego to nam na i mozgovi dopuste da ostvarimo savr no skladno. Ako je glavni evolucijski cilj preno enje vlast itih gena na iduæi nara taj. Ta mre a . pr ikazala je tri slijeda. izazovan.jed dio radi dobro. Na sveuèili tu McMast u Kanadi. ali pritom ne okreæe kotaèe. Razlièita istra ivanja u koj su ispitanici skaniran i fMR-om i PET-om dok su nastojali zakljuèiti kakv tuðe psihièko stanje. dakle. Najva nije. Smatra se daje to jedan od razloga zastoje èovjekov mozak razvio poseban mehanizam za procjenu tuðeg psihièkog stanja. varljiv. Kad su ispitanici bili uvjereni da igraju s osobama li ca sliènih njihovima. pri n rice laskav. ali n e mo e komunicirati s ostatkom. Psiholo ka istra ivanja pokazala su da smo zapravo skloniji v rovati osobama èije faci jalna obilje ja nalikuju na ima. paje bilo vjerojatnije da æe èlanovi obitt biti pouzdaniji. od kojih su desetoro bili autisti. ma koliko daleki bili. Drugo.97 U jednome je PET-om skanir mozgove ispitanika dok su na ekranu gledali slij ed pomiènih oblika. Drugi m rijeèima. suradnièko dru tvo. ali i kad gledamo slike ljudskih 267 Robert Winston: LJUDSKI UM lica i procjenjujemo njihovu pouzdanost. Prije svake su igre ispitanicima prikazane raèunalno izmijenjene fotografije lica navodnih partnera. Istra ivaèi su ustvrdili kako bi nesposobnost autista da »èitaj druge mogla potjecati iz tog uskog grla u mo danom sustavu obrade . igra je ispitivala koliko se ljudima mo e vjerovati. Na alost. a stoga i d a æe se prema nama nesebiènije pona ati. tada pomaganje roðacima. Kao to poi èuje stara poslovica. La emo sami sebi Èini se da nas je mozak. Tijekom evolucije morali smo znati na koga se mo emo osloniti. Dobiveno je nekoliko zanimljivih nalaza. èime e gle telje htjelo potaknuti da pri opisivanju oblicima pripi u psihièka stanja. STS) u sljepooènom re nju kod stvaranja takvih procjena. no n bila praæena aktivno æu u okolnim podruèjima kao u mozgovima neautisl nih ispitanika. Kao to smo spomenuli. ustrojio da budemo prilièno cinièni. U treæem su slijedu pomaci oblika bili profinjeniji. a ima dokaza ji govore daje taj vid autizma povezan s odreðenom mo danom abnormal æu. u treæem su skupu pomaka i. loveæi »boreæi se«. Igra se sasto la od biranja izmeðu dvije moguænosti: podjele male novèane svote izmeðu i 268 Zaljubljeni um be i partnera ili povjeravanja partneru da po teno razdijeli mnogo veæu svotu. poput osovine koja se ti. Dvad( torici ispitanika. Oèito. a u drugom e svrhovito. Slike su bile preinaèene tako da nalikuju licima ispitanika ili licima nepoznatih osoba.tanku skupine. To ima odreðenog evolucijskog s misla. Postalo je jasno da su autisti 1 mnogo netoèniji ili nedosljedniji u radu s treæim skupom oblika. ivot u sve veæim gradovima za htijeva od nas da vjerujemo mnogo veæem krugu ljudi od ukupnog broja krvnih srodni ka. psihologije Lisa De Bruine zatra ila je od ispitanika da odigra jednostavnu igru povjerenja tijekom ko je neæe vidjeti partnere. tanic i trebali prepoznati odreðene oblike ljudskog pona anja. bilo je vjerojatnije da su osobe koje nam slièe krvni srodnici. U vome su se slijedu oblici pomicali nasumce. Rad Joela VVinstona iz istra ivaèke skupine Raya Do lana96 na Institutu za neurologiju pri University Colle-geu u Londonu ukazao je na va nost gornjeg uzdu nog lijeba (sukus tempora-lis superior. Jedno vrlo zanimljivo istra ivanje na sveuèili tu . Uta Frith s Instituta za kogn itivnu neuroznanost pri Universitv College Londonu provela je niz va nih istra ivanj a. takoðer pokazuj u »petlju« aktivnosti. spoj. nesrodnih osob a. P skanovi otkrili su da se tijekom gledanja treæega slijeda kod obje skupine tivirala ista mre a mo dani h podruèja. lateralnu donju èeonu koru i temporoparijet. barem nek im genima daje veæe izglede da budu dio nasljeða. autisti ne mogu tako »èitati« ljude. razvili smo slo en mehanizam kako bismo bili sig urni u namj svojih bli njih. STS se aktivira kad promatramo tuðe pokrete i gest e. Mo da STS u jednakoj mjeri rabi kako bism o dokuèili to drugi misle i to rade.

Cornell, danas poznato kao ispitivanje »Svetiji od tebe«, pokazalo je koliko toèno pro suðujemo tuðe pona anje, a koliko lo e sami sebe.98 U jednom je pokusu od ispitanika zat ra eno da ka u koliki bi dio svoje naknade za sudjelovanje dali u dobrotvorne svrhe. Dio ispitanika rekao je kako bi dao polovicu honorara od pet dolara, ali u stva rnosti su davali prosjeèno 1,80 dolara. tovi e, nakon to su se meðusobno upoznali, bili su skloniji procijeniti da æe biti dare ljiviji od ostalih sudionika u istra ivanju. I stra ivanjem je ukupno prikupljeno 19,89 dolara - da su ispitanici dali koliko su obeæali, dobrotvorne bi organizacije dobile 31,72 dolara. Ispitanici su opæenito toèno predviðali tuðu sebiènost, ali su isto tako dosljedno precjenjivali vlastiti altruiza m. Mo da to pokazuje koliko je za skupinu va na suradnja. Na opstanak ovisi o informa cijama koje dobivamo od drugih i to bi mogao biti razlogom za to nam je sposobnost prepoznavanja sebiènog pona anja osjetljivija. Potreba za pona anjem koje najvi e pridonosi opstanku skupine izgleda da je rezultir ala razvojem mehanizama koji drugima signaliziraju kad la emo. Danas mo emo vidjeti t o se zbiva u la ljivu mozgu. Daniel Langleben s Pen-nsvlvanijskog sveuèili ta pokazao je da postoji obrazac poveæanog dotoka krvi u prednju cingularnu vijugu, koja se, kao to znamo, aktivira kad se mora269 Robert Winston: LJUDSKI UM mo usredotoèiti na to." No va na su i druga podruèja. Skupina pod vodstvi Tatije M. C. Lee na Teksa kom sveuèili tu u San Antoniju fMR-om skanir je ispitanike upuæene da namje rno lo e rije e zadaæu pamæenja.100 Otkrive je slo ena petlja aktivnosti koja je obuhvaæala dijelove prefrontalne kore i i mene re njeve. Da bi uvjerljivo lagao, mozak, èini se , najprije mora smisliti èan odgovor, a onda ga drugim mehanizmima potisnuti. Zati m mora proiz sti nov, pogre an odgovor i nadzirati vlastiti rad. Nije, stoga, nima lo èudno nam je te ko dugo lagati. La ljivce mo emo prepoznati po osmijehu. Jedan od prvih velikih neuro ga koji je pod robno istra ivao ljudsko lice bioje poznati ekscentrik, ali iznim lijeènik Guillaume Benjamin Duchenne. Smatram ga svojevrsnim idolom kad sam se zainteresirao za gr oznu bolest koju je nazvao po sebi, Duchenni vu mi iænu distrofiju. Ta smrtonosna bo lest, koja napada samo djeèake, ali prenose djevojèice, bila je jedan od prvih gensk ih poremeæaja koje smo 19! moja znanstvena ekipa i ja poku ali otkriti u ljudskom em briju. Duchenne je s radom poèeo prilièno kasno, a kao netko tkoje prvi znanst ni rad objav io tek u 32. godini (doista vrlo kasno za dana nje doba) suosjeææ s tim, kao i s èinjeni com daje, po svemu sudeæi, bio nevjerojatno nezamjetl student medicine. Kad je iz predgraða Boulogne do ao u Pariz, ismijavali ga zbog neprofinjena naglaska i jedva j e spajao kraj s krajem. Otac mu je, p put ostalih mu kih predaka, bio pomorac, a z a Duchennea koji je pari ke 1 nièke bolnice obilazio toliko èesto daje bio gotovo inve ntar, govorili su da poput samotnog mornara. Duchennea je, meðutim, krasila najva ni ja oso na za dobra znanstvena istra ivanja - vodio je besprijekorne bilje ke o onoi t o bi vidio. tovi e, bioje ustrajan, paje pratio pacijente iz bolnice u bol cu kako bi doznao u kakvu su stanju. S vremenom su njegove neurolo ke di gnostièke vje tine do l e na dobar glas, a on se zainteresirao za bolesti mi i< To gaje dovelo do toga da osobama oboljelima od degenerativnih bolesti p put distrofije poku a oèuvati mi iænu fun kciju elektriènim podra ivanjem. su poku aji obuhvaæali i podra ivanje mi iæa lica. Zahvalj pomnom voè nju bilje aka i zanimanju za fotografiju, ostavio nam je izvanredan izvo r p dataka, nastao 1860. Pinokijev faktor Duchenne je naposljetku postao svjetski poznat po svim vrstama istra ivar rada moz ga te po opisima niza va nih degenerativnih bolesti. Za nas je, med 270 Zaljubljeni um tim, va no stoje prouèavao izraze lica tijekom osjeæanja èuvstava i bilje io ih u svoj fot oatlas. Ta knjiga i danas slovi kao golem doprinos medicinskoj fotografiji. Char les Darwin ilustrirao je svoju knjigu Izra avanje èuvstava kod èovjeka i ivotinja nizom njegovih fotografija. Zahvaljujuæi Duchennovu pionirskom radu, danas znamo da za iskreni osmijeh rabimo èetiri glavna facijalna mi iæa, a za prijetvorni, »socijalni«, samo dva. Prednosti tehnologije skaniranja mozga omoguæile su nam da potvrdimo mehanizam hin

jenog, dru tvenog osmijeha. Osmijeh koji stavim na lice tijekom zabave (grimasicus ginitonicus) potjeèe iz lijevog mozga. On komunicira s desnim mo danim deblom, odno sno alje naredbu desnim donjim facijalnim mi iæima da reagiraju. Naredba uljevitim tij elom istodobno odlazi i u desnu polutku koja, pak, izaziva kontrakciju lijevih d onjih facijalnih mi iæa. S druge strane, nevoljni osmijeh, koji izra ava istinska èuvstv a, otkrivaju kontrakcije mi iæa oko oèiju. Znaèi, tumaèenjem obiènog osmijeha mo emo doznati mnogo o tuðim namjerama. Ali izrazi lica nisu jedini naèin prepoznavanja la ljivaca. Dok izvode svoju vra ju vje tinu, lasci ust o èe æe dodiruju nos. Smatra se daje Pinoki-jev efekt uzrokovan poveæanim protokom krvi zbog kojeg erektilno tkivo u nosu otekne, pa se dlaèice u nosnicama usprave. Dr. Richard VViseman sa Sveuèili ta u Hertfordshireu proveo je neka od kljuènih istra iv anja laganja te pokazao da se istinska èuvstva na licu odra avaju u kratkotrajnim »mik roekspresijama«, ne duljim od èetvrtine sekunde. Buduæi daje radni vijek zapoèeo kao mag ièar i èlan britanske udruge magièara Magièni krug, za VVisemana se zasigurno mo e reæi kak zna podosta o obmanjivanju. Naèinio je popis nekih od najoèitijih pokazatelja lagan ja. Nedavno smo dugo razgovarali pred televizijskim kamerama. Iznio sam mu dva o pisa svojih dviju uzastopnih veèeri. Jedan je bio posve istinit, a drugi izmi ljotin a. Nikako nije mogao unaprijed znati koji je opis bio vjerodostojan. Naime, mora m na alost priznati, mrzim gubiti, èak i u Scrabbleu, pa me djeca danas u ivaju posram ljivati preprièavanjem kako sam ih varao od este godine. Jedne sam veèeri, isprièao sam dr. VVisemanu, odr ao predavanje, primio zlatno odlikovanje, javno kritizirao vla dinog du nosnika i poslije veèerao s pripadnicima medicinskog establi menta. Zatim sam mu preprièao kako sam iduæe veèeri malo zakasnio na veèeru u Parlamentu, gdje sam poslu a o govor poznatog nogometnog trenera o tome kako je njegova momèad zaslu eno osvojila englesko prvenstvo. tovi e, dodao sam, taj se grozan kot usudio sugerirati kako je klub za koji ja navijam »smeæe«. 271 Robert Winston: LJUDSKI UM Televizijski producent i njegova ekipa koji su snimali tu hrpu bedastoc stra ili s u se jer su pomislili da su protratili dan snimanja. Bilo je nemc mislili su, da æe Richard VViseman razmrsiti moje priæe, jer sam zvuèa uvjerljivo. Ali dr. VVisemanu ne treba detektor la i - doista, istièe da su 1 risni. Povrh toga, nema pojma o nog ometu, ali to nije bilo va no. On io nesvjesne znakove koji otkrivaju da ne govorim o istinu, primjerice pomicanje glave dok govorimo, mnogo dodirivanja lica, previ e (ili pn gledanja u oèi, znojenje i pro irene zjenice, prisjeæanje previ e ili prema jed inosti, davanje nesuvislih odgovora na pitanja te duge stanke ili njilv stanak p rije odgovaranja. Èesti »hmovi« i »ahovi« takoðer nas odaju. K temelju tih znakova, zajedno s obilje jima glasa, stvori cjelovitu sliku, manje nepogre iv, stoje potvrdio otkriv i kojaje od mojih prièa bila izn na. Istra ivanja dr. Wisemana pokazuju da slu atelji m ogu èak i zavezani ju s velikom toèno æu prepoznati la ljivce - jer im se mijenja glas. Na te njegovih studija izraðen je softverski paket Verdicator, koji znakove lagan; i u ljudskom glasu. To, zajedno s njegovim spoznajama o pona anju la ca, znaèi da dr. VViseman nije osoba koju biste htjeli susresti ako su vas i uhitili zbog pljaèke b anke. Drugo je veliko ime u istra ivanju laganja Paul Ekman s Kalifornijskog èili ta. Ekman je izradio bazu podataka s tri tisuæe univerzalnih ljudskih i lica. Meðu njima su od reðene kombinacije ili »akcijske jedinice« koje ra samo kad la emo. Ekmanov »sustav kodira nja facijalnih akcija« danas k< raznolike skupine, od FBI-ja do holivudskih studij a animacije. Tvrdi kake ko ima poseban skup »odajuæih« facijalnih znakova ili pokera kim rjeèni teli. Kad je, primjerice, gða Thatcher javno opovrgnula daje naredila po nje argentinskog broda General Belgrano, njezini su kapci nakratko brzo z; tali. Ka d je Kim Philbv zanijekao daje bio »treæi èovjek« koji je Burgessu Leanu dojavio daje nj ihov paravan dvostrukih agenata razotkriven, desr je unutarnji dio kapka na brzi nu nesvjesno zatitrao. Oni koji se bave znano æu o laganju temeljitoj su ra èlambi, nimalo izr ðujuæe, podvrgnuli televizijske snimke biv eg amerièkog predsjednika Clintona. Alan R. Hirsch iz Zavod a za istra ivanje terapije njuha i oku; pazio je niz promjena u Clintonovu govoru tijela kad je javno porekao sj odnos s Monicom Lewinsky. Usporedio je taj Clinto nov intervju s onim k dao nakon predsjednièke zakletve. Tijekom intervjua o Monici Levvinsk Clinton je 2,5 puta èe æe rukom dodirivao lice, a 3,5 puta vi e je pio vodu ta

o slinu. Kolièina zamuckivanja poveæala se èetrnaest puta, a ostale pogi u govoru seda mnaest puta. Premda sve to zvuèi dojmljivo, ra èlamba pa 272 Zaljubljeni um metodolo kih problema. Bez obzira na to koliko istra ivaèi bili pomni u radu, velika j e razlika izmeðu intervjua u iznimno povoljnim uvjetima poput predsjednièke inaugura cije i onoga kad se osoba u polo aju poput Clintonova naðe oèi u oèi s iznimno neprijate ljski nastrojenim ispitivaèem, u situaciji koja je prijeteæa za njezin javni polo aj i privatan ivot. Ali ako se s tom èudesnom opremom za procjenu psihièkih stanja drugih raðamo, a laganj e ima bjelodane znakove, kako la ljivci prolaze neopa eno? Mo da bi zapravo bilo zanim ljivije preoblikovati pitanje i upitati za to prolaze neopa eno? Ima li neke evoluci jske koristi u neprepoznavanju la i? Valja napomenuti da, poput mojih kamermana, ljudi nisu ba dobri u prepoznavanju u vje banih la ljivaca, ponajprije onih koji to znaju prikriti. Jedna tehnologija za p obolj anje sposobnosti prosjeène osobe da primijeti prijevaru temelji se na usporava nju i zamrzavanju videozapisa. Kad je dr. VViseman u svojim istra ivanjima usporio snimke na jedan okvir u sekundi, dvije treæine od 120 ispitanika moglo je uoèiti la l jivce, to nam govori da svi vjerojatno znamo »trik«, samo ga nismo u stanju preèesto is koristiti u svakida njem ivotu. Druga su istra ivanja pokazala da obièni ljudi samo nez natno lo ije prepoznaju la ce od uvje banih profesionalaca, primjerice policajaca i ps ihijatara. Za to nismo bolji u tome? Jedan od oèitih odgovora je sljedeæi. Kao to smo razvili slo enu mo danu tehnologiju za p repoznavanje i signaliziranje la i, tako su i la ljivci oti li korak dalje, odnosno ra zvili su vlastite slo ene mehanizme izbjegavanja prepoznavanja. A kad ste la ac, naj ubojitije oru je koje mo ete imati jest sposobnost da u istinitost svojih rijeèi uvjer ite i samoga sebe. Jedno od obja njenja moglo bi biti i da razotkrivanje varalica mo e imati te e posljed ice po opstanak skupine od njihova varanja. Vratimo se maloprije spomenutom »la ljiv om lovcu«. Mo da je zajednici radi njezina opstanka bilo korisnije imati nekoga tko ne to pridonosi skupini, nego ga izbaciti i time si uskratiti bilo kakav doprinos tog pojedinca. Sad shvaæamo kako optu be za la ili socijalno tetno pona anje mogu imati velike negativne posljedice za svako dru tvo. One ne rezultiraju pukim izbacivanje m pojedinca ili grupe, nego izazivaju ire raskole i borbe klika meðu preostalim èlano vima. Takva teta mo e ugroziti izglede za opstanak neke ljudske zajednice, osobito u surovim uvjetima. Ne moramo se osvrtati u na u davnu pro lost u savanama kako bismo vidjeli da su la i ili, bolje reèeno, sposobnost da nas u njima ne uhvate - kljuène za skladne ljudske veze. Uzmimo, primjerice, enu koja pita supruga sviða li mu se njezina nova frizur a. Mo da mu se zapravo ne sviða ili barem ne u tom trenutku, no svejedno æe reæi »da, drag a, lijepa je«, jer zna daje to bolje za eni273 Robert Winston: LJUDSKI UM no samopo tovanje i nastavak funkcioniranja njihova braka. Takoðer, po i to stoje su pruga sposobna povjerovati u ono to najvi e eli èuti, umjes poku a izvuæi nelaskavu istin . Slièno tome, kad otac prvi put ugleda svoje novoroðeno dijete, njegova i svi uokolo gotovo æe sigurno izrecitirati popis zami ljenih sliènosti, prir ce »ima tvoje oèi« ili »im voju bradu«. Istra ivanja su, meðutim, pokaza se na licima novoroðenèadi mo e prepoznati vr o malo obilje ja rodite! lica. Ali u interesu je obitelji da otac vjeruje kako je dijete njegovo jer toj da æe ostati skrbiti za njega. Ni majka ni otac ne vjeruju daje rijeè o lag ali kad oèevi ne bi posjedovali tu sposobnost zanemarivanja oèite nei stin cijalne bi posljedice bile katastrofalne. U mnogobrojnim socijalnim situ; m a »dobronamjerne« la i prolaze nezapa eno, jednostavno zato to bi nji prepoznavanje vi e ilo nego koristilo. Znaèi li to da u osnovi ne razli mo dobro i lo e? Ni najmanje - t o æu upravo i objasniti. Moralni um Vidjeli smo da su na i mozgovi morali razviti slo enu tehnologiju za prepozi nje i p rosuðivanje tuðeg pona anja kako bismo mogli ivjeti u zajednici. \ li smo, takoðer, iznov a i iznova, daje pokretaèka sila mnogih mo danih tv zapravo stara evolucijska potreb

Skaniranje MR-om dok su ispitanici suraðivali otkriloje specifièan obrazac mo dane aktivnosti u podruèjim a povezanima s ugodom i nagradama. Glavno podruèje u kojem sudjeluju te najveæim dijelom jedinstvene Iju sposobnosti je st razvoj stavova. primjerice poljoprivredom. recimo. skupina treba pravi kaznama prisiljava èlanove da i h po tuju. zarobljenicima i robovima moralno bilo mnogo naprednije naspram onoga k ako su susjedni narodi postupali s ostalima. jedan bi odgovor mogao glasiti da se te vrijednosti ja vljaju tek s poveæanjem slo enosti dru tva. lonèarije i nakita. Tu vidimo zaèetak klasnog sustava. zami ljamo kako da si pobolj amo ivot. Slabi su.da razmi ljamc straktno. Kako smo onda razvili norme koje na s potièu da opra tamo. Nagla a pojam unutargrupne. Unatoè Dekalogu. jer ista pravila ne moraju va iti u drugim zaj ednic. Poznato je. podi u djecu i pripremaju hranu. Stale i po put ratara. s naèelom prema kojem svoje sjedalo u punom autobusu moramo prepustiti starijima? Iz evolucijske perspektive. ne sputavaju nas trenutaène potrebe koje nam nameæt goni i sredina u kojoj se zateknemo. pisara i graditelja postaju dio zajednice . naoko nema koristi u pomaganju starijima . pekara.a za razmno avanjem i opstankom. Mu karci love. Pravila rabimo kako bismo osigurali uèinkovit »rad« skupi na. pa ljudi s tjeèu vje tine koje nisu izravno povezane s lovom i ubijanjem neprijatelja. poput izrade oruða ili lonèarstva. Sto je. Takoðer mo e æi imovinu. Ti se pojedinci zatim mogu specijalizirati za druge zadaæe koje potpoma u opstanak skupine. planira mo. drevni se Izraeliti nisu uzdigli iznad ubij. Kad su skupine veæe. Tro e resurse . ene raðaj u. kr itelji pravila nagraðeni su socijalnim iskljuèenjem. milost prema jima i nemoænima. u naselje mo e pristizati vi e hrane. barem prema on to o njima znamo. da prenosin jedni drugima. u kojoj igraèi moraju odluèiti kad æe vjerovati jedan drugome. poput moralnosti. pa se stvara vi ak koj im se mo e nagraðivati one koji nisu sudjelovali u samom lovu. ubijaju.èija je borba za opstanak bila mnogo op asnija od na e . Od kakve bi koristi mogla biti pomirljivost. poput nucleusa caudatusa i nucleusa accumbens a. da okreæemo drugi obraz? Prema antropolo kom gledi tu. Kao to sam spomenuo.vjerojatno zat< bi unutargrupne kraðe i ubojstva bile opasne za opstan ak grupe. st rancima. poput veæih kuæa. poveæava se specijalizir anost. Ali è( je sposoban za mnogo vi e od ispunjavanja jedn ostavnih potreba poput ht krova nad glavom i seksa. pak. Pojedinac koji raspo vi kom mo e platiti drugima da obavljaju zadaæe za njega. Èini se kako taj nagon za suradnjom ima neurolo ki temelj. 275 Robert Winston: LJUDSKI UM veæi vi ak znaèi lak e pre ivljavanje . recimo? Strogo deterministièki. James K. Za razliku od veæine ivotinja. pomirljivosti i samilosti. Kako bi funkcionirala sigurno. evolu cionistièki pogled nameæe da moramo ka njavati ljude koji kr e pravila kako bismo ih spr ijeèili da to ponove ili druge da poku aju isto. odjeæe. raslojenog prema moæima i gatstvu - . Pa ipak im iskazujemo samilost i po tovanje. bik kretaè dru tvenih podjela. koj gla ava s nadmoæ. Ali s poveæanjem skupine. izraðuju oruða i grade zaklone. premda je njihovo pona anje prema nepoznatima. t moguænost stv aranja proizvodnih vi kova. Ne sla u se svi s tim pogledom na razvoj morala. specijaliziranost se razvija. ili nacijama. Rilling sa s veuèili ta Emory u Atlanti od dragovoljaca je tra io da odigraju igru Zatvorenihova di lema. Ali èovjekov moral prote e se mnogo dalje od obiènih potreba za opstankom skupine. Veæa specijaliziranost znaèi veæi vi ak. recimo. Zapovijedi poput »ne ubij« i »ne u di« prisutne su u gotovo svakom obliku ljuds kog dru tva .skrbili o starijima i nemoænima. Arheolo ki nalazi govore da su prije èe trdeset tisuæa godina na i paleoli-tièki preci .a to. ne mogu loviti. znaèi da si mo emo priu l. a ne dru tvenog sklada. 274 Zaljubljeni um Kanaanaca ili kraðe njihove stoke. Drugim rijeèima. da stvaramo umj etnost i da nam na um padaju zamisli. U jednostavnim je dru tvima specijaliziranos t uloga razmjerno mala. tovo sam siguran daje na nekoj temeljnoj razini moral najvjerojatnije prec tak iz na e evolucije. raðati djecu ili nas tititi od grabe ljivaca. Funkcije poput svijesti o sebi i jezika su nam sposobnost da se oslobodimo okova sada njosti . Kako vrijeme prolazi.svi nekako prido nose skupini i dobivaju ne to zauzvrat. èini se da smo predodreðeni za stjecanje ugode iz suradnje. Kazna je i sta neovisno o tome propisuje li pravilo primjerenu ko ulju za zabavu ili zabranju je èavrljanje s tuðim suprugama.

Moglo bi se ustvrditi kako nas je sposob nost verbalizacije tih spoznaja predodredila da postanemo moralni. Am igdala izra ava alost kad vidimo alosno lice.jedan skup za empatiju. Drugim rijeèima. daje moralnost posljedica ivota u sve slo enijim skupinam a. Mozgu je potr ebna odreðena razina apstraktnog mi ljenja kako bi mogao smisliti moralnu pretpostav ku poput »ne bi mi bilo drago da mi tko to èini«. kad moramo r azrije iti dvojbu sna nog èuvstvenog sadr aja. U kojem æete smjeru pomaknuti polugu? : Sad stojite na drugom mostu. Mo dani skanovi psihopata èesto pokazuju sni enu aktivnost u tom podruèju . nego slo eno meðudjelo anje podruèja koja nadziru apstraktno mi ljenje i socijalno pona anje. Pomaknete li polugu naprijed. Veæina bi tako o( vorila na oba hipotetska pitanja. ljutnjom odgovara na ljutnju. mo dana nas je arhitektura predodredila da druge tumaèimo stavljajuæi se u njihovu ko u. Sljedeæi bi primjeri mogli biti zanimljivi. vagon æe ubiti jednu osobu. neemocionalne prosudbe. Nasuprot tome. kako su se frenolozi mo da nekoæ nadali. bilaje temelj razvoja gramatike i sposobnosti konstruiranja slo enih alata. To upuæuje na mog uænost.Va se ef danas pona a neuo bièajeno. Mo da je moralni mozak obilje je novijeg datuma na i stoj evolucijskoj rijeci. Potonje se podruèje smatra sredi tem na »me ntalizacijskih« sposobnosti. bez obzira na raèunicu. Primjerice. Jedini naèin kojim ovaj put mo ete sprije-' èit i da vagon ubije petero ljudi jest da osobu koja stoji pokraj vas na mo. Mo da su koncepti pop ut suosjeæanja. Greene iz Centra za prouèavanje uma. nakratko se odvajamo od sada njosti i uranj amo u mo dano skladi te socijalnih vje tina kako bismo odluèili to nam je èiniti. jer tra i od nas da zamis li kako guramo drugu osobu u smrt. inaèe aktivnima kad rabimo radno pamæenje.srednjoj èeonoj vijuzi.Mladiæa iz va e ulice. ali je ne dokazuje. Vidite eljeznièki vagon izvan nadzora koji juri pr ema skretnici. drugi za suosjeæanje . a taje razina moguæa samo uz snagu mi lj . Sto se dogodilo'? Istra ivaèi su utvrdili daje svaka vrsta scenarija a ktivirala vrlo razlièita mo dana podruèja . U jednom od prija njih poglavlja iznio sam tezu prema kojoj je jezik samo napredni ji stupanj u specijalizaciji mo danih podruèja koja su se poèela poveæavati kad su na i pr eci poèeli izraðivati i rabiti oruða. odnosno vje tina kojima procjenjujemo u 276 Zaljubljeni um psihièko stanje. Hoæete li to uèiniti? Jeste li odgovorili »naprijed« u prvom primjeru i »ne« u drugom? Ako jeste morate se bri nuti govori li to ne to lo e o va em moralu. a straho m na strah. Sposobnost poimanja sebe kao ja koji èini i ja kojem èine. stra njem dije lu cingularne \ ge i gornjem uzdu nom lijebu. ubit æe petero ljudi.. U mozgu e postoji »organ za moral«. Situacije su bile osmi ljene tako da potaknu èitatelja da donese sud na temelju samilosti ili emp atije. Ostale dileme le su pop ut prvog primjera ili uopæe nisu sadr avale moralnu komponei Greene je otkrio daje t ijekom razmi ljanja o dilemama »emocionalnog ti aktivnost bila uvelike poveæana u trim a mo danim podruèjima povezani s obradom èuvstava . Sudeæi po tom obrascu. izazvale su v eæu mo danu aktivnost u podruèjima poput dorsolateralne prefron-talne kore i tjemenih re njeva. Ali dok ste smi ljali odgovore. v S mosta gledate eljeznièku prugu. Joshua D. u ivljavajuæi se u njihove postupke. posjetila je policija. vjerojatno ste rabili dva sustava va e mo ne »moralne mre e«. odnosno poimanja razlike izmeðu sebe i drugih. empatije i opra tanja samo profinjeniji oblici te osnovne funkcije dodatna oprema socijalnog mozga. Pomak nete li je unatrag. Sto mislite da nije u redu? Situacija za izazivanje samilosti mo e izgleda ti ovako . moz pona anja sveuèili ta Princeton riskrbio sije velik publicitet u popularnii skovinama s istra ivanjem u kojima je dragovoljcima zadao ezdeset dvoj snimao njihove mozgove fMR-om dok su razmatrali ponuðene moguænosi Moj drugi primjer sna no je èuvstveno obojen.potpune suprotnosti milosrdnom dru tvu. U ruci dr ite polugu kojom mo ete odrediti kojim æe smjerom vagon poæi ka d doðe do skretnice. U zajednièkom istra ivanju Manchesterskog i Sheffieldskog sveuèili ta dobrovoljcima su s kanirani mozgovi dok su èitali i prosuðivali mno tvo dru tvenih situacija.: stu gurnete tako da padne vagonu na put. situacija koja potièe empatiju mo e biti . za kojeg znate daje nedavno dobio otkaz. Znamo da ljudi zrcale tuðe pona anje kako bi shvatili njihovo emocionalno stanje. poput one u prvom primjeru.

ivot bude mukotrpan. Ali zadivljeni sinovljevom odluèno æu . Ali tko je mogao znati hoæe li se tamo imalo bolje prilagodi ti? Koliko æe mu trebati da se vrati u Milano. nezgrapnu figuru i i volio trèkarati naokolo ili igrati se s vr njacima. I. kao to smo vidjeli. Njihovje sin dobro napisao ispite iz ma tematike i znanosti. Ali molbe i prijetnje ni ga navele da se predomisli.i mo da malo potaknuti grizodu jem jer su ga ostavili u Njemaèkoj . Te ka su kod kuæe i u koli. Zbog èega je A lbert Einstein bio drukèiji . bila razmje rno uobièajena prièa o neprilagoðenosti i raznim sukobima s autoritetima. Na fakultetu su rekli kako mu treba jo najmanje godina srednjo kolskog obrazovanja. Uèenik se slo2 paje oti ao starom obiteljskom lijeèniku i uvjerio ga da mu napi e dok umi u kojem je stajalo da djeèak zbog pogor anja tjelesnog zdravlja mora napus kolu i preseliti se k roditeljima. Einsteinovo djetinjstvo i mladost bili su prilièno neslavn i. Odluèio je to æe uèiniti. Hermmana i Paulinu taj je sinovljev potez uzrujao i r ljutio. predebeo!« Cijeloga djetinjst va djeèakje imao krupnu. Progovorio je tek s gotovo godine i bioje sklon napadajimajezovite s rd be. kreativnost i intuicija Hermann i Pauline bili su zabrinuti za svojeg esnaestogodi njeg sina. Kad se rodio. stogodi nji dj eèak. 277 Deveto poglavlje Èudesni um: inteligencija. genij ravan Mozartu.to mu je omoguæilo da od te kog djeèaka postane svjetski po . tipièno mla naèka . ali lo e iz jezika i povijesti. ali vrlo malo govori o svojem ivotu ili osjeæajima. Pisma koja j e pisao roditeljima bila su sporadièna.. U koli nipo to nije bio neomiljen. impulzivna.enja koju nam je podario jezik. j. kojaje radikalno izmijenila èovjekov naèin razmi ljanja o vremenu i prostoru. Njegova je prièa. ali neka kao da su ne zadovoljna od prvoga dana.autor teorije opæe relativnosti. Pripremit æe se za pri 278 Èudesni um: inteligencija. muku muèio sa stranim jezicima i uè lje tjerao u oèaj dosadnim dugotraj nim razmi ljanjem prije odgovora. Svojeglava su. U jednom od tih napadaja s cem je udario uèiteljicu violine. a da se nije posavjetovao s njima. Lagao je radi vlastita probitka i usudio se napustiti kolu. u kojima navodi da mu iznimno dol ide geometrija. Nimalo zaèuðujuæe. Hermman i Pa ne preselil i su se u Milano radi obiteljskog elektrièarskog obrta. Iscrpljeni tvrdo-glavo æu svojeg a sina. tvr doglava i svadljiva. Sa s amo esnaest godina i bez posebnih priprema. blièenu glavu. Neka se dobro snaðu.nepovezanog i turog sadr aja. u ao je u povijest k ao najpoznatiji znanstvenik dvadesetoga stoljeæa . Njihov je na Paulininu alos t ostao u Munchenu kod obiteljskih prijatelja radi nasta1 kolovanja. kreativnost i intuicija mni ispit za iznimno cijenjeno mjesto na glasovitoj Ciri koj politehnièkoj koli. èinilo se da ima preveliku. koja je pobjegla i vi e se nije vratila. a jo e navikom da si mrmlja u bradu.roditelji su ga poduprli. dakako. nikad se nije smanjila na svim normalan oblik. tek petn. On i njegov biv i uèitelj mrzili su se. zbog neodluènost i ili tvrdoglavosti. nedostatka socijalnih vje tina ili odbijanja da »igraju po prav ilima«. U sprkos lijeènikovim uvjeravanjima. premda je. Hermann i Pauline slo ili su se da treba upisati jo jednu godinu u dobroj vi carskoj srednjoj koli. sve do trenutka kad je primljen u Politehnièku kolu. pomalo iznenaðujuæe za dovskog djeèaka u sr edi njoj Europi. Djeèak se doima o najsretniji kad je bio s i gradio iznimno velike i slo ene kuæe od karata. on. isprièao Uèitelj je rekao da bi kola bila bolja kad on ne bi bio u njo j. Newtonu. navodeæi osobne antagonizme kao uzrok odlaska i tvrdoglavo ustrajuæi na nekom novom i jednako neodr ivom planu? Taje mala povijesna prièa umnogome slièna dramama kakve se izmeðu roditelja i djece do gaðaju diljem svijeta. Leonardu da Vinciju i nebr ojenim drugima èija su djela oblikovala povijest èovjeèanstva. I jedino to roditeljima naposljetku preostane jest povuæi se i pustiti ih da slijede vlastiti put. vrisnulaje: »Debeo. a drugoj. kad im je sinu bilo samo petnaest godina. A onda jednoga dana pojavio u Italiji. Kad gaje baka prvi put vidjela. Jesu li Hermann i Pauline Einstein trebali biti toliko zabrinuti? Njihov sin Alb ert naposljetkuje primljen u Ciri ku politehnièku kolu. Godine 1894. Na alost. izgledi za uspjeh doimali su se malen ima. dogodilo se ono èega su se bojali. Bio je i zvanredno inteligentan. Ali. S n oduvijek ne to nije bilo kako valja. Podizanje djece nikad nije lak posao.

mo da svi posjedujemo kapacitet da budemo inteligentni. paje unap rijed organizirao da mu tijelo kremiraju. umro od aneurizme.Einst eineove mo dane stanice bile su jednake ma bilo koje prosjeène osobe. meðut 280 Èudesni um: inteligencija.omjer b ivèanih stanica u o dnosu na glije bioje mnogo manji od prosjeka.102 Ein: nov je mozak. a dr. dvanaestogodi nji djeèak iz Midlandsa (sredi nje Engleske) pobijedio je u televizijskoj zabavnoj emisiji Najpametniji britanski klinac. Usto. p odruèja koje dr imo va nima za matematièke sposobn i prostorno mi ljenje. Razlike je bilo samo u Brodmannovu podruèju 39 tjemenog re nja. Dr. Thomas S. kreativnost i intuicija da vje tine osoba poput Einsteina i Gaussa dokazuju samo jedan vid inteligencije. Okvirnoje zaklji la kako je mo da na la sredi te odreðene vrste inteligencije. sad nastanjenog u VVichiti. Obje su polutke bile ire od prosjeka.primjerice na moæi razlikovanja korisnih i beskorisnih informac ija u najkraæem vremenu? No je li Einstinov mozak doista bio neobièan? Kako obja njava mo inteligenciju -je li povezana s odreðenim mo danim obilje jem. Sliènu ustrojstvenu razliku dr. VVitelson na laje i u mozgu poznatog matei tièara Gaus sa te ne to manje poznatog fizièara Siljestroma. Godine 1985. Imao je takoðer m ogo kraæi lateralni lijeb. Ovdje je èak bilo razmjerno manje neurona . to nameæu nalazi Einste inove obdukcije. a zatim je izrezao u 240 komada. Sai F. socijalnih teoretièara. Mu kotrpno su mjerili velièinu i o Einsteinova »organa uma« i 1999. stigli su u staklenci s natpisom h neza. ili samo s na im iskustvima ili okolinom? Je li se Einsteinov moz ak razvio u tom smjeru samo zbog nekog obilje ja okoline? Ako je potonje toèno. u 1 zasu. ste se ikad udarili po glavi nakon to ste izvalili kakvu glupost. slikara. a mozak saèuvaju za znanstvena istra ivanj a. Pa to zapravo podrazumijevamo pod inteligencijom? Je li pametan onaj koji mnogo zna ili netko tko ima kapacitet ili motivaciju da mnogo nauèi? Temelji li se mo da na posve drukèij im sposobnostima . svaki pribli no velièine k eæera. VVitelson i njezinim kolegama s a sveuèili ta McMaster u Ontariju. neko obilje je u njegovu moz gu to gaje preobrazilo u osobu takve izvanredne inteligencije? Sadr aj staklenke jabuènog vina Einstein je 1955. Od tih je k omada narezao presjeke koje je promatrao mikrosko] Neurolozi diljem zemlje nestr pljivo su èekali rezultate Harvevjeva rada.znat genij? Je li moguæe daje postojala neka kvaliteta. Kad su ga intervj . Ali Einsteinovje mozak imao neobi tjemene re njeve. Ki napokon stigli. Dr. Genijima ne progla avamo samo neke matematièare i fizièare. sad znate di gaðali pravo mjesto. Nije pro lo ni sedam sati od smrti. ako ne i uis razoèaravajuæim vijestima . Harvev. Nije ga uvijek krasila skromnost. Harvevje izjavio kake uspio naæi ni ta jedinstveno ili neuobièajeno u graði Einsteineova mozga je poput svakog drugog mozga i nije skrivao nikakve naznake podrijetla n rojatnih moæi njegova biv eg vlasnika. glazbenika. pru ila se 1990-ih jedinstvena prilika. secirao je Einsteinov mozak. patolog 279 Robert Winston: LJUDSKI UM na Princetonu. poput njegovih zamisli. Komadiæi u zin laboratorij u Berkel evju. I meðu obiènim ljudima postoje pojedinici koji su »bistriji« od drugih. u Ki di. doèekani su s uzdasim a razoèaranja. Diamond bilajejedan od prvih znanstvenika koji su se dc gli komadiæa Einsteineova mozga radi podrobnih istra ivanja. o visokoj inteligenciji ne govorimo samo u kontekstu genijalnos ti. Usporedila je broj ivèanih stanica s brojem ja stanica u mnogim mo danim podruèjima i dobila potpuno prosjeène re tate. Mjere inteligencije Sijeènja 2003. nastavio putovati. meðutim. Pokaza daje mozak jo bio u posje du dr. Mozakje stoga zaboravljen dugo le ao ukiseljen u staklenci. Harvev je neuglednu stvar p( nio u f ormalin. dr. objavili rezultate u Lancetu. Jasnoje. glumaca i redatelja takoðer dao prist ojan obol. Sredinom 191 novinar S teven Levy poku ao je uæi u trag dragocjenom organu. D iamond objavilaje rad s nedojmljivim. Oèito je da je svijet pisaca . a djelo ce nepostojeæi tjemeni poklopac i sami tjemeni re nj evi bili su petnaest pc iri naspram onih gotovo svih ostalih mozgova. Harvevja.m Vanjska p ina genijeva mozga usporeðena je s onom mozgova tridesetpetoric e mu: raca sliène dobi. Nalazio se u dvije stakle nke za zimnicu u kartonskoj kutiji oznaèenoj pisom Costa Cider (cider = jabuèno vino ). Marian C. premda je ukupna lièina mozga bila prilièno uobièajena. u Kaliforniji.

svi raspola emo moguæ æu da pove o inteligenciju. u kojima neki ljudi mogu iznimno umje ni. Mo da to i jesu u sada njoj kult ali stoje s drugim razdobljima i kulturama u kojima su apstraktne z agone bile ili jesu neuobièajene? IQ usto zanemaruje meðuljudske vje tine. a da im rje ava nje zagonetaka uopæe ne polazi za rukom. Ali jesmo li mi.mj koja govori koliko dijete ili odrasla osoba napreduje ili zaostaje u odnosu ostale osobe is te kronolo ke dobi. Smatramo ga »ocem IQ-a«. 1 æa je pote koæa s testovima inteligencije to.prema sredini u k mozak djeluje. imamo. vj bali smo testove inteligencije i na i su se rezultati s vremenom zacijelo pob 282 Èudesni um: inteligencija. rijeè je o modularnoj mo danoj funkciji. poput svakog drugog testa. a uèitelji je omalova avaju i pona aju se pokroviteljski.koji se i: ava kao omjer ment alne i kronolo ke dobi pomno en sa sto. Drugim rijeèima. a mladost je proveo kao glazb eni miljenik europske aristokracije. potic ni djeèaci i djevojèice. demonski brat Bart nemilice je zadir kuje. ivi u ugodnoj. pokazuju visoku razinu inteligencije u podruèjima koja o . rekao je da gaje motivirao test na internetskoj stranici Mense -svjetske udruge za osobe koje po IQ-u spadaju meðu najboljih dva posto populacije. sve se i rije sla u oko dv ije stvari: prvo. ali ne i rasko noj sredini. pa se mo e reæi daje Lisin ivot slièniji stvarnosti mnoge darovite djece te kom ivotu. ljudi imaju niz razlièitih sposobnosti. zapravo. djeca iz obitelji srednje klase iz predgraða.uirali. pa to bude. o\ o uvje banosti. Lisa. kreativnost i intuicija ali. Premda su r izgledi da postanemo pisci nagraðeni Pulitzerovom nagradom i li znanstve nagraðeni Nobelovom nagradom prilièno maleni. u svima nama postoje raz lièite vrste inteligencije. Èini se da su sve njezine 281 Robert MVinston: LJUDSKI UM vje tine plod neèega priroðenog u njezinu mozgu. odnosno sposobnosti lagodbe stalno preustrojava . Poèiva na pretpost. koji je u treæoj g odini ovladao èembalom. ali daleko od intelektualaca . Ne treba na minjati daje takvo »mjerenje« inteli gencije manjkavo. Otac-piv opija Homer zanemaruje njezine sposobnosti. Kako bi to uèinio. meðutim. Nastavlja Mozartovu tradiciju. Studentu koji je prije testiranja ri je io desetke probnih test bit æe poznati tipovi zadataka i imat æe bolji rezultat od nekoga tko ga rje prvi put. imamo li svi kapac da oslobodimo genija u sebi? Kratak odgovor glasi: d a. Vidjeli smo da se velik dio mo dane plastiènosti. Ipak. primjerice. i drt inteligencija se m o e izraziti rezultatom koji osoba postigne na odreðenoj stvici sposobnosti. Simon Baron-Cohen sa sveuèili ta Cambridge utvrdio je da m nogi autisti. Ali prije nego to istra imo tajne inteligencije. Francuska da zatra ila je od Bineta da identificira djecu s posebnim obrazovnim po bama. moramo objasniti to taj jam zapravo znaèi. Mala Lisa Simpson zanimljivo je polazi te za na e putovanje kroz inteligenciju. To nije lako. Kako onda obja njavamo inteligenciju? Jesu li mali genijalc mo proizvod sna nih roditeljskih pritisaka ili imaju neku priroðenu kvalr koja samo èeka da bude prizvana u ivot? Ako je tako. To nas vraæa na jednt glavnih tema ovog poglavlja. Moji vr njaci i ja. Ne èudi to mnogi roditelj ih genijalaca odluèe obrazovati dijete kod kuæe. mate: tièke i memorijske vje tine. naime. Intelig enciju je potkraj devetnaestog stoljeæa prvi defini francuski teoretièar Alfred Bine t. Ona je. nedvojbeno genijalka. nema iste pogodnosti. razvio je test koji je mjerio dj eèje verbalne. to nam je nerijetko omoguæilo da se upi emo u odreðene kole. vidimo da Lisa dolazi iz radnièke amerièke obitelji. Njezin su roditelji veæinom bri ni i puni ljubavi. Pohaða dr avnu kolu. jer postoji mno tvo definicija. te kvocijent inteligencije (IQ) . do este je skladao simfonije. Ali bez obzira na to stoje rijeè o crtanom filmu. Dodao j e kako mu je zanimanje pobudila i epizoda Simpsonovih u kojoj se èudo od djeteta L isa Simpson odluèuje uèlaniti u dru tvo osoba s visokim IQ slièno Mensi. Iz te su se skale s vremenom razvila dva koncepta: mentalna dob .poput Ei nsteinovih roditelja. Sjeæam se koliko je IQ znaèio mojim roditeljima dok sam 1 940-ih mali djeèak. doista inteligentniji? Inteligencija nije jedinstvena sposobnost poput brzog trèanja na odreðenoj udaljenos ti. primjerice shvaæanje tuðih hièkih stanja ili spos obnost motiviranja drugih. da su testovi verbalnih sposobnosti i sposob nosti zakljuèivanja najbolji pc zatelji onoga to nekoga èini »pametnim«.u odreðenim granicama .

model int eligencije s IQ-om. odluènost za povra u formu. Dvojbene meðutim. generalne inteligencije. Ali u Gascoigneovu sluèaju brz oporavak mi iæa. Svi Arsenalovi navijaèi sa alo æu. Ipak. Ravmond Cattell uvodi pojam fluidna inteligencija za sposobnost uoèa vanja i tumaèenja odnosa meðu stvarima te manipulacije njime. bilo je jasno da ima izvanredne n estetièke vje tine. poput matematike ili precrtav anja. prvi bi priznao nije jedan od najrjeèitijih ljudi.obrambenog start finalu iste godine kojim je toliko ozbiljno ozlijedio nogu daje ugrozio cijelu rijeru. a u ostalima manjak. prostornu. te ko je u potpunosti duprijeti njegovu tezu. tako i razlièiti vidovi inte ligencije ovise o razlièitim neuronsk podsustavima. predlo ene su dvije r azlièite vrste. meðutim. ku/logièku. premda je bio d arovit. 283 Robert Winston: LJUDSKI UM Inteligencija nogometa a Howard Gardner. pak. nalazi su upuæiv 284 Èudesni um: inteligencija. Za Paula Gascoignea. kinestetièku (tjelesna kontrola). neovisno o iskustvu il i uvje banosti.. da æe se osobe s vi om fluidnom intel igencijom vjerojatnije koristiti kristaliziranom inteligencijom. to ne èini. je li utvi vanje izgleda inteligentnog mozga ili èimbenika u podlozi toga gubljenje v mena? Za istra ivaèe je to godinama bilo kontroverzno pitanje. Oèitaje predno.buhvaæaju »zatvorene sustave« s predvidljivim pravilima. intrapersonalnu (n mijevanje sebe) i interpersonalnu (razum ijevanje drugih). Takvo shvaæanje inteligencije zvuèi uvjerljivo. Drugim rijeèima. Lijeènik koji zna koji pacijenti vole da ih d oèeka osmijehom i alom. Ipak. Istodobno. Na temelju te zamisli o inteligenciji kao skupu sposobnosti. Znanstvenici je nazivaju S . iznimno je lesno okretan i ima izvanred no prostorno rasuðivanje. poznati amerièki psiholog. u polufinalu engleskog kupa 1991. Grozne povrede koljena te razne operacije koje su uslijei bile s u toliko ozbiljne da vi i ja mo da vi e ne bismo normalno hodali da sm< pretrpjeli.muzièku. kreativnost i intuicija na postojanje svojevrsne opæe. Predlo io je dva. verbalnu. koje stjeèemo iskustvom. Osoba koja se slu i kristaliziranom inteligencij om zapravo primjenjuje steèeno znanje. Iz te teorije takoðer slijedi da inteligenciju mo emo pobol ti kori tenjem i vje bom. mogu biti jako uskraæeni u socijalnim odnosima. s velikim d ijelom onoga to znamo o radu mozga. matem. I obrnuto. a koji odmah ele prijeæi na posao. Onaj koji prema svima postupa jednako.104 Zadatak u testu fluidne inteligencije mogao bi glasiti: SAD je prema NIKAD isto to i BLIZU prema a) DALEKO b) RIJETKO c) NIGDJE d) NA IROKO Kristalizirana inteligencija znanje je.105 Poku ao je dokazati da kvocijent inteligen sam za sebe nije prikladna mjera intelektualnih sposobnosti. iznimnog engleskog nog omel koji je na svojem vrhuncu opèinjavao igrom. Jedna od prednosti Gardnerova shvaæanja inteligencije jest to se podud. a proizi l e iz nalaza s poèetka dvadesetoga stoljeæa prema kojem je veæina ljudi dosljed uspje na u svim kognitivnim zadaæama. ali je li doista rijeè o odvojenim ent itetima? Razna su istra ivanja pokazala. recimo. nego sedam razlièitih vidova inteligencije . Dakle. p remda istodobno ima divljenja vrijednu s sobnost ohrabrivanja drugih te visokora zvijenu i krasnu socijalnu svijest. ako je inteligencija skup vje tina. David Beckham. Na rezultat osobe koja ispunjava test u ispitn im uvjetima mo e utjecati sva sila èimbenika. Jednako kao to smo vit li da se pamæenje mo e podi jeliti u razne vrste ovisne o razlièitim mo dan podruèjima. pomogli su mu da ponovno zaigra meðunarodni nogomet. engleski kapetan.neki bi se usudili reæi neinteligentnog . sposobnost njegova mozga da mu pomogne da zna gdj e mu je kolje u prostoru te njegova sposobnost da u trenu proèita gdje æe drugi igraè upr loptu. ali i divljenjem sjetit æe se zapai juæeg fel anog slob og udarca kojim je zabio pobjednièki gol protiv Arser. zamisli u tome to uva ava da ljudi mogu pokazivati visoku inteligenciju u nom ili vi e tih podruèja. slu i se kristaliziranom inte ligencijom. mo e mo li njegovu vje tinu i tjelesnu kontrolu smatrati inteligei jom. osporio je 1980-ih tradicion. a malotko mo e zaboraviti ironiju njeg nesmotrenog . Definirana j e kao »stupanj u kojem je osoba upila sadr aj kulture« ili »znanje ili informacije koje je odreðeno dru tvo steklo s vremenom«. koli ko je vjerojatno da æe netko tko ne mo e uoèavati veze izmeðu stvari moæi uèiti iz iskustva Druga te koæa s tim shvaæanjem inteligencije jest to se takoðer oslanja na mjerenja pomoæ standardnih problemskih testova.

a stoje rezultat djelovanja okolini znato je da se neki intelige ntni mozgovi. Tako sam. kako vozite autoi dok razgovarate s nekim na stra njem sjedalu ili kako zapisujete telefonsk usred buène zabave. samo inteligentnije osobe uspijevaju prepoznati u to gledaju . Zatim bi do la nova rijeè: SJEDALO. poput Einsteinova primjerice. s druge strane. Paul Thompson s Ka nijskog sveuèili ta u Los Angelesu skanirao je mozgove jednojajèanih i d èanih bliz anaca i iznio tezu da bi inteligencija mogla biti povezana s omj< sive i bijele tvari u mozgu. SJEDALO. Dok su se svim silama trudili obaviti tu slo enu zadaæu. Vremena reakcije takoðer su mjerilo intelektualnih sposobnosti . Istra ivanje je utvrdilo da su ispitanici s vi im g-faktorom reagirali ispravni-je i br e. Svakih nekoliko sekunda na popis su m orali dodati novu rijeè ili novo lice. genski odreðena. Jeremv Gray sa sveuèili ta VVashington u St. istra ivaèi su ubacili dodatne ometaèe . Zatim. vrijeme odluèivanja) i estina sekunde da pomak nu ruke (tzv. te od ena.priroðena ili steèena? Podrijetlo pojedinaènih razlika u inteligenciji pitanje je oko kojeg psiholc me ko plja vi e od stoljeæa. kao u specifiènim mo danim podruèjima vezanima uz zadaæu. Znanstvenici jo poku avaju i èeprkati koji je d teligencije posljed ca »pametnih« gena. Uzmimo. U novijem dobu. pri mjerice. A ko se slika zadr i na ekranu 0. razl u gradi. radno pamæenje. pa bih to i rekao prije nego to bih nadopunio niz: PLAVO . Kako bi jo zakomplicirali stvari. Vrijeme uvida vrijeme je potrebno za zamjeæivanje slike. na primjer. pr ostorne i motorièke. Zadaæa se doima lo enom. rekao bih dajoj nova nije jednaka.i jednak omjer sive i bijele tvari u mozgu. PLAVO. ljudima obièno treba treæina sekunde za prepoznavanje znaka (tzv. istra ivaèi inteligencije pretpostavili su daje pravi pokazatelj int eligencije sposobnost prevladavanja ometaèa. Zamislite. Iz Garvjeva istra ivanja slijedi da se mo emo bolje us toèiti na zadaæu usred mno tva ometaèa ako smo inteligentniji. U umu su aktivno morali èuvati tri rijeèi ili lica. ukljuèujuæi prefrontalnu i tjemer ru. Znaèi li to.107 Njegovi nalazi sna no podupiru shvaæanje p kojem je inteligencija. Prije nego to bih izbacio najstariju rijeè.ako moraju prit isnuti tipku kad ugledaju odreðenu kombinaciju svjetala. ali vje tina koju je ispitivala sliènaje ono rabimo u svakida njim situacijama.oni koji dijele iste gene . unatoè ometajuæim »mamcima«. Tada bih dobio novu rijeè: NARANÈA. u umu mogao imati rijeèi RIBA. STOLAC. Ali prije neg o to bi potpuno zaboravili najstariju stavku.pokazivali su im stavke koje nisu odgovarale najstarijima na njihovim popisima . RIBA. Thompson je otkrio da jednojajèani blizanci . Nimalo iznenaðujuæe. ti su »mamci« ispitanicima bili o obito zbunjujuæi. ispitanicima je snimana mo da na aktivnost. Smatra se da kraæa vremena odluèivanja mogu biti pokazatelj vi e inteligencije. morali su reæi je li joj nova stavka jednaka. Dokazano je da su osobe s br im »vremenom uvida« uspje nije na t estovima inteligencije. Al i stoje vrijeme kraæe. brzinu obrade. da u mozgu postoji sredi te za inteligenciju? Mc dragovoljaca sk anirani su PET-om dok su izvodili jednostavne i slo ene ir triju zadaæa-verbalne. premda je mu ki mozak u prosjeku veæi. èini se da osobe s veæim mozgom doista najèe æe posti u rezultate u testovima inteligencije. nego najbli ima u tekuæem slijedu. G-faktor G-faktor mjere testovi koje grubo mo emo svrstati u èetiri kategorije: percep-cijska organizacija. ali mu karci op ito nemaju bolje re. brzina obrade i verbalno razumijevanje. a to se podudaralo s jednakim IQ Dvojajèani su blizanci.25 sekunda. Louisu testirao je g-inteligenciju 48 ispitanika. vrijeme djelovanja). u odreðenoj mjeri. Onaje znaèenjem jednaka najsta rijoj rijeèi u mojem nizu. koje pri vanju p oblema priskaèe u pomoæ specijaliziranijim mo danim podruèji Inteligencija .pearmanovim g-faktorom. imali razlièite kolièine sive i bijele t postigli su razl . To su èinili sna nijim aktiviranjem 285 Robert Winston: LJUDSKI UM nekoliko kljuènih mo danih podruèja. takoðer. recimo. a izbaciti najstariju stavku. NARANÈA. veæina æe je lako imenovati ili opisati. Istra ivaèi su otkrili da se s æanjem slo enosti zadaæe poveæala aktiv t u lateralnoj èeonoj kori.106 Istra ivaèi su fMR-om mjeri li mo danu aktivnost dok su ispitanici rje avali zahtjevnu intelektualnu zadaæu. Rezu ltati pok da se u èeonim re njevima nalazi »skladi te« opæe inteligencije.

profesor Deary koristio se i istra ujuæi odnos inteligencije i dug ovjeènosti zajedno s profesorom Lawrenceom Whalleyjem. razlikovala s u se vi go medu jednojajèanima. U nastojanju da to utvrdi uvelike mu je pomogla èinjenica stoje u okviru istra ivanj a provedenog 1932. Otkrio je. i 1991. za vr iti radeæi lo ije plaæene poslove i stoga biti prin na jeftiniju hranu bogatu masnoæama i eæerom. takoðer. 287 Robert Winston: LJUDSKI UM Nalazi profesora Whalleyja lijepo se sla u s istra ivanjem profesora M Eliasa s Odje la za statistiku i savjetovanje Bostonskog sveuèili ta. To bi moglo imati odreðene veze s èinjenicom daje sposobno st dugoroènog planiranja jedan od glavnih pokazatelja inteligencije. znaèi li to da smo osuðeni na ono to imamo ili je r ijeè o sposobnosti koja s godinama raste i opada? Istra ivanje odnosa izmeðu inteligen cije i starenja podruèje je u koje je ulo en znatan trud. Premda su bila slièna i u dvojajèanih blizanaca. Ali ako se raðamo s inteligencijom. VVarner Schaie u Se izmeðu 1956. Dugoroèno istra ivanje inteligencije proveoje i K. Kod jednojajèanih su blizanaca ta podruèja velièinon slièna.to govori da opæenit o ne nazadujemo. Tu tvrdnju podupire èinjenica da su jednojajèani blizanci odvojeni po roðenju podjednako inteligentni poput onih koji su odrastali zajedno. Mnogi su od tih staraca. T u bismo mogli ubrojiti niz po ivot potencijalno opasnih pona anja. Za pretpostav iti je da bi osobe s ni om inteligencijom mogle biti motiviranije kratkoroènim koris tima. kreativnost i intuicija me i stupnja inteligencije . premda katkad prilièno nemoæni.ièite rezultate na testovima inteligencije. Ljudi s ni im I mogu. Pri skaniranju MR-om usredotoèio se n. z nakove vi e inteligencije nastavili pokazivati u kasnijem ivotu . Mu karci s tjelesn deksom mase veæim od trideset (to o dgovara mu karcu visokom 172 cn kom 89 kg). Veæina je u poznoj dobi po stigla bolji rezultat nego s jedanaest godina. veæinom vjerojatno jer su bi li osobito sposobni). U prija njim smo poglavljima vidjeli daje odreðeno kognitivno slabljenje s dobi neizbje no. premda. daje kognitivno sla bljenje u tih starijih osoba bilo povezano s odreðenim genskim podrijetlom. nasreæu. Osobe s najmanjim slabljenjem nisu imale kro bolest i .110 Odrasle osobe testirao je svakih sedam godina. sudeæi prema d okazima.barem onoga mjerenog kvocijentom inteligencije. ezdeset est godina poslije Dearvje. tovi e. primjerice. takoðer s Edinbur kog sveuèili ta. iznova me zapanji otpornost visoke inteligencije. nego. zacijelo je to. brzini percep cije te verbalnom pamæenju. takoðer. Utvrdio je da do lazi do stalnog pada u induktivnom zakljuèi prostornoj orijentaciji.10" Podacima iz 1932. ni vodi li ni i IQu pretilost ili obrnuto. rabeæi svoje najbolje detektivske vje tine. S jevo istra ivanje temelj ilo se na spomenutom modelu fluidne i kristalizira teligencije. na ao odreðen broj 77-godi njaka koji su rje avali izvorne testove. a time i sklonije potencijalno tetnim.1 09 Otkrio je da su koti s najboljim rezultatima na testovima iz 1932. stoje sive bilo vi e. Moguæe je osobe s ni im IQ-om èe æe birati manje zdravu hranu. mo emo mnogo uèiniti da ubla imo njegov uèinak. ali rjeðe nego meðu osobama koje nisu u srod To bi znaèil o da geni sudjeluju u odreðivanju kolièine sive tvari u mozgu 286 Èudesni um: inteligencija. Mislim daje to istra ivanje prilièno zanimljivo. prosjeèni je IQ bio veæi. stoje daljnji dokaz genske uvjetovanosti inteligencije. I povezanost nije toliko uvjerljiva. Ka d pogledam osamdesetogodi nje i devedesetogodi nje plemiæe u Gornjem domu (mo da zbog za sluga u bavljenju pravom ili nekim drugim zanimanjem. Profesora lana Dearvja s Edinbu r kog sveuèili ta zanimalo je je li inteligencija obilje je koje se mijenja s vremenom. napredujemo. bili meðu uspje nijima. No u noj ili numerièkoj fluentnosti slabljenje povezano s dobi bilo je mnogo Istra ivanje se takoðer bavilo vanjskim èimbenicima koji poma u oèuva telektualnih sposobnosti. izvanredno rjeèiti. da su oni koji su 1932. ali trenutaèno ugodnim aktivnostima. Ako postoji dokaz za nepostojanje arbitrarne dob i za umirovljenje. podruèja sive tvari zadu ena za razumij evanje èitanja i govor (VVernicke Brocino podruèje). svaki kotski jedanaestogodi njak ispunio niz kognitivnih testova . od nepromi ljenih do pu enja i konzumacije alkohola. to bi znaèilo da inteligencija raste s iskustvom. Ustanovio je. a brojni u raspra vama iznose najbolje argumente. On je vao odnos izmeðu kvocije nta inteligencije i debljine. Nije posve jasno za to se povezanost ja\ mo kod mu karaca. imali su 23 posto ni i rezultat na testo vima inteligencije. imali najveæe izgleda da budu ivi 1997.

Transgenski mi evi platformu su u prosjeku na li poslije tri poku aja. mogao bi biti meta farmaceutske indus trije. odnosno ono za stoje odgovoran. djelovanje) s genima kontro lnih mi eva iz istog legla koji su bili u sta dnoj okolini. pamtil su bolje. Istra ivaèki je tim najprije ispitao sposobnost genetièki preinaèenih ivotinja da prepozn aju predmet. Gen koji je rabio dr."2 Dr. T o je veoma uobièajen test. Tsien. a mi evi su ponovno stavljeni u kutiju. Nepobolj ani mi evi jednako su dugo istra ivali oba predmeta. ptièjih kuæica. U toj su okolini proveli tri sata. to otkriæe otvara posebna etièka i dru tvena pitanja. Genetièki preinaèeni mi evi sjetili su se starog predmeta i posvetili se prouèav anju novoga. Dr.kad su mi eve nauèili da s elektro okom povezuju èujan ton i tako aktiviraju d rukèiji neuronski put u mozgu. Joe Tsien kolega je dr. a kontrolni poslije est.1" Dr. premda smo daleko . kao i na njezinu trajnost. Claire R< sa sveuèili ta Princ eton pokazalaje da okolinski èimbenici mogu potakni tivnost mo danih sustava povezan ih s inteligencijom. est sai dana ili dva tjedna. stoje znaèilo da im stari predmet vi e nije bio poznat. èesto rabljen u psiholo kim ispitivanjima. Èuvstveno pamæenje ispitivali su zadajuæi mi evima blag elektro ok u apu kad bi ih stavili u drugi kavez. Oèit je i komercijalni int res: NR2B. Starenjem mi eva njihovi su mozgovi zadr ali fizièka obilje ja svojstvena mozgovima mladih ivotinja: visoku plas tiènost i sposobnost stvaranja dugotrajnih veza izmeðu ivèanih stanica.dakle svime èime mi le raspola gati u slobodno vrijeme. kotaèa. nastojeæi tako sprijeèiti slabljenje prirodnog gena. Prostorno uèenje provjeravali su situacijom u kojoj s u mi eve ubacili u bazenèiæ sa skrivenom platformom preko koje su mogli iziæi iz vode. bile su prilagodljive u zreloj dobi te su s partneri ma koji su takoðer imali visoku razinu intelektualnih sposobn Poveæanje inteligencije mi eva Dakle. Rampon stav skupine genski sliènih mi eva u »obogaæenu« sredinu : veliku kutiju èiji bio prekriven steljom i stvarèicama poput igraèaka. receptor za neurotransmiter glutamat. naèin ivota i okolin gu uvelike utjecati na inteligenciju. Mi eve su stavili u kutiju da pet minuta istra uju dva predmeta. najvi e utjeèe na sposobnost mozga da povezuje do gaðaje djelovanjem na NMDA.li bolest krvo ilnog sustava. Njegov je tim preinaèio gene mi eva kako bi i h uèinio »pametnijima«. Provjerama u raznim razmacima utvrdili su da su se transgenski mi e vi vi e bojali kaveza od kontrolnih mi eva. Zatim se poslu ila genskim probama kako bi analizir. izazvala je medijsku senzaciju. sinaptièkoj funkciji. NR2B. nego se pobrinuo da s dobi budu sve akt ivniji. Genetièki preinaèeni mi evi pamtili su predme te èetiri do pet puta dulje od normalnih. m al raca s nekoliko katova. bez obzira na to kakvo gensko nasljeðe imali. sigurnost je nedvojbeno jec kljuènih pr oblema. Tsien mi evima nije samo dao dodatne kopije gena NR2B. plastiènosti te odumiranju mo danih tanica. Ti bi rezultati mogli biti itekako zanimljivi istra ivaèima koji poku avaju naæi razloge i terapije za ljudske poremeæaje koji obuhvaæaju pogor anje pamæenja i uèenja. Rampon na Princetonu. Osobito je zanimljivo bilo to se za neke od tih gena zna da su povezani s uèenjem i pamæenjem. Genetièke preinake leglo su opasnosti za svako dijete bi ljudski zamorac b io ugro en promjenama genske ravnote e i ekspresij u mozgu. tovi e. kontrolnih mi eva. Dr. posebice onih koji vjerojatno sudjel 288 Èudesni um: inteligencija. Dakako. danaest tisuæa gena u n jihovu mozgu te kako bi usporedila njihovu eksp (tj. Isto se dogodilo i u sluèaju uvjetovanog r efleksa . Njegova nevjerojatna objava iz 1999. Bismo 289 Robert Winston: LJUDSKI UM li genetièku tehnologiju. Dr. Dakle. ako je sigurna. kreativnost i intuicija tvorbi i graði ivèanih stanica. Veæ su tri sata bila dov oljna da se pojavi razlika. Rampe krila je da su mi evi u poticajnoj okolini p okazali poveæanu aktivnost vi 150 gena povezanih s radom mozga. a za druge da imaju veze s demencijama poput Alzheimerove bole sti. Tsien otkrio je kako je dodavanjem jednog gena uvelike p obolj ao sposobnost mi eva da rije e labirint te da uèe predmete i zvukove. Nekoli ko dana poslije jedan je objekt zamijenjen novim. trebali rabiti za mijenjanje ili ] avanje psihièkih i kognitivnih obilje ja èovjeka ? Poveæanje èovjekove inteligencije Ostavimo li brojna etièka pitanja po strani. papirnatih tunela .

290 Èudesni um: inteligencija. ma koliko trivijalni ili bizarni bili. daje do lo do pobolj anja prostorno-vremenskog rasuðivanja. u Kaliforniji. Uèinak je bio kratkotrajan. Istra ivanje pod vodstvom Roberta Friedlanda s Medicinskog fakulteta sveuèili ta C ase VVestern Reserve pokazalo je da su osobe koje su vodile intelektualno raznov rstan i poticajan ivot imale manje izgleda da obole od Alzheimerove bolesti. rabeæi Stanford-B inetov test inteligencije. neke od najboljih primjera za kojima bismo se trebali povesti daju nam p o tovanja vrijedne redovnice iz Mankata. poput moje r te tetke. Stid me kad se sjetim da sam zas pao slu ajuæi je s devetnaest godina. Stoga. razgovaraju. inaèe roditelji ne bi rasipali novac na sl anje djece vatne kole i na strane fakultete. Ali taj je uèinak doveo do pomalo nepouzdanih istra ivanja s podj ednako upitnim rezultatima. Laurence Katz. Proèitajte ovaj odlomak u natrag. mo emo li se okoristiti okolinskim promjen ama? Odgovor na to j oèito mora glasiti »da«. U nedavnoj d skoj disertaci ji Julie VVinstone sa Southamptonskog sveuèili ta pokazala iskusni igraèi binga odr avaj u svoje mozgove u odliènoj formi. mozgu je potreban izazov novih i neobiènih podra aja. a hipoka sjedi te dugoroèng pamæenj a. fizièar Gordon Shaw i biv i koncertni èelist Frances Ra-uscher prouèavali su uèinke Mozartove Sonate za dva g lasovira u D-duru (K. ali valja zapamtiti da mozak obo ava izazov. Istu stvar mo emo primijeniti i na sebi. Mozartov efekt pojam je koji je prije èetrdesetak godi na skovao Alfred A.448) na skupini studenata. Stoga. mo da ne vje bate svoje sive stanice onoliko koliko one to zaslu uju. misli da su nepoznati izazovi. èiji sam izniman rad o feromonima veæ citirao. a neki. Ispitala enskih osoba u dobi izmeðu osam i èetrnaest godina te ezdeset i osan dvije. Ali svakoga tko je igraènici binga moralaje zapanjiti sposobno st nekih starih gospoda da ist no slu aju izvlaèenje brojeva. Dr. neurobiolog s Medicinskog fakulteta sveuèili ta Duke u Sjevernoj Karo lini. koje mozgove odr avaju aktivnima duboko u s tarost rje avajuæi zagonetke i sudjelujuæi u raspravama. glasila . U Velikoj Britaniji svake godine tri milijuna ljudi igra bingo. uvje bavanje jednog dijela mozga mo e koristiti i drugim podruèjima. Poruka bi. Mno tvo dokaza pokazuje daje ponavljanje lo e za zdravlje mozga. postigle znaèajno bolje rezultate. U projektu na Northumbrijsk om sveuèili tu ispitiv sposobnost dosjeæanja niza rijeèi i slika koje su dobrovoljci nauèi li nakon tri minute vakali vakaæu gumu. Nakon to ih je u maternici te ezdeset d ana poslije roðenja izlagao raznim vrstama slu nih podra aja. listiæe okreæu naopako da malo ote aju igru. Tomatis. Mo da te kako je r ijeè o aktivnosti u kojoj je mozak iskljuèen. Premda je stalno zaposlen. Ali mo e li univerzalan re im vje banja i ili jednostavna promjena ivotnog stila ili hranidbenih navika biti dovolj ticaj n a im sivim stanicama? Ohrabrujæe zvuèi to. bilo da se odmaramo ili radimo. krcat je stanicama osjetljivim na inzulin. u nekim su vima in teligencije starije igraèice bile uspje nije od mlaðih. Igraèi moraju biti u stanju brzo l b rojeve. dosjeæ tra enja informacija u okolini. Rauscher u meðuvremenu je pre ao na ispitiv anje djelovanja Mozartove glazbe na takore. a da su novosti dob re. . sudeæi prema nekim i vanjima. tvrdi. znaèi. poku ajte èetka ti zube drugom rukom. a koliko je meni poznato. Kadje rijeè o odreðenim umnim vje tinama.od stvaranja superljudi èeprkanjem nima. U Irvineu. Kako bi stvorio i oj aèao nove veze.mijenjajte stvari dok mo ete."3 Ar nold Scheibel s Kalifornijskog sveuèili ta proveo je obdukciju na starijim osobama i pokazao da su ivèane stanice onih koji su imali raznolikiji i izazovniji stil ivota imale veæu gustoæu receptora.mo d zato to vakanje izaziva inzulinsku bujicu u tijelu. podje c starije i mlaðe. Zanimale su je funkcije poput brzine obrade infor macija. piju port o s limunom i igrajt koliko listiæa. Mnogi igraèi sa s ponesu pletivo kako bi imali to raditi tijekom igre. ali æete potaæi rad mozga. njihove rezultate dosad nit ko nije uspio u potpunosti ponoviti. Zvakaèi su bili uspje niji od kontrolne ne . Pripremite alicu èaja zatvorenih oèiju. veæinaje aktivnosti rutinska. Pokazalo se da su igraèice binga. pa im treba odlièna okulomotorna koordinacija. najbolji za rad mozga. Neæete postati genij. kreativnost i intuicija Dakako. br e su i s manje pogre aka rje avale labirinte. No Shaw i Rauscher otkrili su. Naveo je daje slu anje Mozartove glazbe ubrzalo razvo j mozgova djece mlaðe od tri godine. Bingo je aktivnost koja zahtijeva visoku razi nu pozornosti i dotoèenosti te uèinkovito pamæenje. ivotinje izlo ene Mozartu. Zanimljivo. mozak mo ete vje i naizgled nemo danim aktivnostima pop kanja vakaæe gume. ako kri alj ku u dnevnim novinama rije ite za deset minuta (kao stoje èinio moj uèitelj povijesti) .

476 pretrpjelo ih je neki oblik obitelj nasilja. èini se. meðutim. Ista tendencija. kopanja u vrtu ili uspona uz strmo brdo. Karestan Koenen s Bostonskog sveuèili ta obi æala su mjerenje kvocijenta inteligenc ije britanskih blizanaca. Shawu i dr. ukljuèujuæi mozak.com (ili < dolara za rabljeni prim jerak). U novijem dobu. Prouèavala je hipokampus mi eva koji su imali pristup kotaèu za trèanje. Nagaða takvo intenzivno izlag anje glazbi oblik obogaæivanja koji slièno djeluje n. Osnovali su i vlastiti ins Music Intellig ence Neural Development Institute (MIND). dr. a treæa nij e dobila nikakvu pouku. to pokazuje da uè vjerojatno nije g enski uvjetovan. Istra ivanja provedena 1970-ih u SAD-u pokazala su da se djeèja uspje nost u èitanju uvelike poveæala nakon to su djeca est mje eci svaki dan izvodila kratku plesnu vje bu. nezlostavljanih majki. Ipak. pokazalo je da su mu arci koji su u aerobnoj aktivnosti dnevno iz garali vi e od 2500 kalorija imali 28 posto manje izgleda da pate od depresije. Jednostavno obja njenje tog nalaza jest da svaka tjelesna ak tivnost poveæava brzinu srca i opskrbu tijela krvlju. biti posve jasno: elite li mozak odr ati zdravim. Har-vardsko ist ra ivanje iz 1994. prosjeèni kvocijent inteligencije bliz anaca b osam bodova ni i od kvocijenta djece sretnih. U usporedbi s mi evima uskraæenima za vje banje. Tc ba isto to i dokaz da slu anje Mozarta poveæava inteligenci u djece. Henriette van Pr aag. vrijedi i za ljude. majka bila u takvu odnosu. ugodan osjeæaj koji nas preplavi nakon. Novije pedago ko istra ivanje pokazalo je da samo pet minuta skakutanja na poèetku dana pridonosi koncentraciji i uèinkovitij em usvajanju gradiva. aktivni su mi evi u tom podruèju povezanom s dugoroènim pamæenjem imali dvostruko vi e st anica. Rauscheru.291 Robert Winston: LJUDSKI UM Sad im vadi mozgove kako bi iz presjeka mogao ustanoviti to se toèno p jenilo uslij ed izlaganja austrijskoj kulturi osamnaestog stoljeæa. morate voditi raèuna i o tijelu. Godine 1997. Da budemo dokraja po teni prema dr. a èini se da u m postoje podruèja koja priroðeno reagiraju na odreðene frekvencije«. Shaw objavili su kako su dokazali da nje glasovi ra i pjevanje vi e pridonose razvoju djeèjeg apstraktnog rasudi od uèenja rada na raèuna lu. kreativnost i intuicija Zdrav duh u zdravom tijelu Mora. a u 151 je sluèaju nasilje bilo okarakteriziran o kao »ozbiljno«.95 dolara u internetskoj trgovini Amazon. Istra ivaèi su ust kako ti nalazi pokazuju daje glazba potaknula vi e mo dane funkcij e pc ne za matematiku. Shaw nije èekao èvrste dokaze da p p omagati roditeljima da ispune elju za poveæanjem inteligencije svoje c Knjiga i CD Gordona Shavva Imajte Mozarta na umu prodavali su se u vrijen sanja ove knjige z a 52. U istra ivan je sudjelovalo èak 1116 parova blizanaca. prirodne znanosti i tehnièke predmete. koja je na izraelskom sveuèili tu Bar Han prouèavala funkciju opijatskih receptor a. To bi moglo imati odreðene veze s endorfinima . Guvernere Tennesseeja i Georgije to se istra nje toliko dojmilo da su poèe li davati Mozartov CD svakom novoroðenèe Jedan od va nih èimbenika inteligencije djeteta sretno je ivotno okr Neka istra ivanja novijeg datuma koja su na londonskom King's Collegeu veli dr. recimo. Terrie Moffitt i d r. Rauscher i dr. rijeè o »krugu neuro na koji okidaju u nizovima. storna podruèja èovjekova hipokamp usa. Rimska nam poslovica »Mens sana in corpore sano« govori da veæ stoljeæima zna mo koliko redovita tjelovje ba koristi mozgu. druga p ne satove rada s raèunalom. dr. 292 Èudesni um: inteligencija. Djeca pot na sviranju glasovira/klavijatura postigla su 34 posto bolji rezultat na te ma prostorno-vremenskih sposobnosti od ostale djec e. Dr.prirodnim opijatima koji se izluèuju u mozgu poslije tjelesne aktivnosti. Ispitivali su tri skupine pred kolske djece: jec pohaðala privatne satove pjevan ja i sviranja glasovira/klavijatura. K. Mo da je on u ma . Shav Rauscher u svakom su sluèaju potakli industriju. Zapra navodno. Razlièite vrste vje ba mogu razlièito djelovati na na e psihièko zdravlje. valja re oni tvrde kako su njihovi nalazi potpuno pogre no predstavljeni. ah.: æi prema raznim novinskim èlancima. obnavljanje mozga nakon ozljeda i bolesti istra ivala je u Laboratoriju za gene tiku Instituta Salk u kalifornijskom gradu La Jolli. Nije razlike izmeðu jednojajèanih i dvojajèanih blizanaca. Maj ke te djece èesto su bile u od ma koji su ukljuèivali zlostavljanje . Svi smo do ivjeli topao.

masne ovojnice oko neurona ko ja provodi elektrokemijske poruke kroz njih i daje boju bijeloj tvari. Sjedio sam u kuhinji na kolje nu dadilje koja me hranila teku< rom. kupio je du g tap za pecanje i proveo brojne u. kolska psihologinja Madeleine Portvvood iza je skupinu od 120 djece u dob i od est do jedanaest godina s te koæama t nju.doista. Sjeæam se kako su me p vali da jedem svakojak u odbojnu hranu. toliko va nih za zdrav rad mozga. ne sate. na ramsgateskom molu. Ti si upecao obje dimljene haringe?« U nedavnom pokusu u Durhamu osnovno kolcima su est mjeseci riblj davali u obliku do dataka. p sanjem i slovkanjem. a danas ih mo emo konzumirati u mnogo naprednij im < ma. pon osno je prostro lovinu na kuhinjski stol. bice tijekom prvih dvanaest mjeseci. Praba je stalno zadirkivala zbog strasti za ribolovom jer je kuæi uvijek dolazio n ali praznih ruku. Brojna su istra ivanja potvrdila va nost dugolanèanih masnih kiselina za rad mozga. Mo j pradjed po majci bioje rabin i poprilièan knji ki moljac dio poznijih godina prove o je u Ramsgateu. nerijetko po vrlo surovu vremenu. Èini se da ti spojevi poma u rast i meðusobno povezivanje ivèanih stanica. Jo se sjeæam obroka koje sam jeo s d tri godine. Na povratku kuæi u uljao se. primjerice u kapsulama. to je toèno. èitaèka dob jedno g djeteta poveæala se za èetiri godine. Ali skandinavsko istra ivanje pokazuje kako moji ro< poput mnogih dr ugih ratnodopskih parova. Kad sam bio malen. dok su se roditelji skrivali u udobnosti b lagovaonice. Dr. Portvvood usto smatra da kod dijela djece za manjak masnih kiselina nije zaslu na ishrana. no u mnogim obiteljima riba nije redovit dio jelovnik a. podigla ribu i rekla: »Oh ba si spretan. u orga nizam valja unositi masnoæe. Dokazano je da psihièkom zdravlju pridonose i aktivnosti sastavljene od nizova pok reta poput tai chija ili hathajoge . Hrana za um Ono to unosite u tijelo na va mozak utjeèe jednako kao i ono to radite s njim. zaletjela se do stola. nisu bili ba daleko od ist kako je okrutnost zapravo bi la bri nost. Ispada da su rib lja ulja iznimno dol razvoj mozga. tada mala djevojèica.sve vrste sira.smanjujuæi stres i agresivnost. presudna za rad mozga. taj inaèe iskren i veoma moralan èovjek odluèio je zadivii telj svojom vje tinom. Jedna lica i ubrzo bi uslijedio c i znimne muènine. gdje je pr ehrana bogata ribom. a da bi se pravilno razvijao. Dr. nego to to njihovi organizmi ne uspijevaju pravilno iskoristiti u nesene masne kiseline. Moja je obitelj oduvijek bila uvjerena da riblja ulja poma u da èovjek pametniji. U estom smo poglavlju vidjeli koli ko su masnoæe va ne za normalan razvoj djeèjeg mozga. Kad se vratio. Norve ko i dansko istra ivanje poka daje dojenèad d ojena kraæe od tri mjeseca imala veæu vjerojatnost za ispe sjeèan rezultat na testovim a mentalnih vje tina. koju nalazimo u majèinu mlijeku i pla293 Robert Winston: LJUDSKI UM vim ribama. Na alost ribomrzaca. a vi e s èinjenicom da nam mozak preplave end orfini. Nakon samo tri mjeseca uzimanja dodataka. kreativnost i intuicija rezultati bili dramatièni. na obali mora. kolske sposobnosti ostalih do ivjele su dvogodi n ji napredak. a jedna je dugolanèana masna kisel ina. Djetetov mozak sadr i velik uði snoæe. praæen osjeæajem kr u mjesnu ribarnicu i potajno kupio dvije ribe koje mu je prodavaè na b zapakirao. èitanjem. ali ni izbliza onoliko kao pune lice ulj a b rove jetre koje su nas tjerali da jedemo. gotovo fobièno . poput te koæa s koordinacijom. sku a i haringa dobre za mozak. baka. Ne sumnjam d aje njegova ma pogodovala razvoju mozga. Zanimljivo je spomenut disleksija najrjeða ujapanu. Portvvood istièe da ne unosimo dovoljno masnih kiselina. La . Mogli bi biti va ni i u stvaranju mijelina. biloje ratno doba i hranu smo dobivali u sljedova pa su mnoge vrste hrane bile slabo zastupljene.njoj mjeri povezan s osjeæajem postignuæa. Jaja u prahu nisu bila toliko gi ali sir mije bio potpuno odvra tan. Nc 294 Èudesni um: inteligencija. Uvjeren da be vrlo zdrave za mozak. Mo da su vam dok ste bili maleni govorili da su plave ribe poput sardina. Britanska vlada svojim graðanima preporuèuje jednu do dvije porcije riba poput lososa i sku e tjedno. I dan-danas r . Tr falni lovac-skupljaè samozadovoljno j e odmjerio svoju i èekujuæu obitelj. Nakon jednog frustrirajuæeg dana provedenog u toj be snoj aktivnosti.

depresije. znamo daje ru gotovo sigurno prionska bolest. No èi ni se da povremeno piæe mo e godovati intelektualnim funkcijama. u ivateljima pridaju odreðene kvalitete. Ta degenerativna mo dana b uzrokuje slabljenje mentalnih funkcija. mo da æe vas z nimati korist jedne uobièajenije aktivnosti: odlaska u kafiæ. Chro-nove bolesti. Smatralo se menitim i èasnim da udovica pripr emi tijelo mrtvog supruga kuhanjem na u bambusovim cijevima. vino bi m oglo biti idealno piæe za »bildanje« mozga. Polovicom prc stoljeæa lijeènici su opazili da se u plemenu Foro èesto javljalo stanje èiji lol naziv glasi kuru. dje ca koja su pohaðala kolu za djecu s poremeæajima uèenja podijeljena su u dvije skupine. U esteromjeseènom istra ivanju. Istodobno. meðutim. ugodn iji simptomi. tegoba s mokrenjem. nesanice. a druga je na njih pre la na kon stoje tri mjeseca uzimala placebo. od ribe dobivate osip. ukljuèujuæi depresiju. glavobolja. mo emo reæi. odnosn o »smrtni smijeh«. bolova u leðima. sam spominjao prekomje rnu konzumaciju alkohola i opasnost da uzrokuje povratna o teæenja mo danog tkiva. koji nalazimo u gro ðu. bobièastom voæu i raznim piæima proizvedeni 296 Èudesni um: inteligencija. mo da biste trebali probati ginseng. Najdojmljiviji rezultat ostvario je 320-miligramskom komb inacijom 295 Robert VVinston: LJUDSKI UM ginka i ginsenga. Scholey s Odjela za kogni tivnu neuroznanost na Northumbrij-skom sveuèili tu u Nevvcastleu115 proveo je tri is tra ivanja u kojima su mladiæi i djevojke u sklopu ispitivanja brzine rje avanja probl ema rje avali matematièke zadatke raznih te ina. takoðer s Oxforda. tovi e. Dr. Ali ostaje pitanje za to su Kinezima trebala vi e od dva t ljeæa da njegovu kognitivnu korist doznaju od britanskog znanstvenika? Dokazi s Papue Nove Gvineje upuæuju na postojanje tvari koje bismo st bali kloniti elimo li inteligenciju odr ati u najboljoj formi. raznih osipa. lestje izbrisala najmanje deset posto populacije. primijetili posebnost u foroanskoj kulturi ko mogla prido nijeti irenju bolesti. Danas. Obièaj je proizi ao iz vjerovanja da odreðe dijelovi ti pojedeni. rad na sveuèili tu Oxford pokazao je da dodaci ribljeg ulja mogu biti korisni za obuzdavanje simptoma ADHD-a. Bernard Gesch. raka.ura Steve i John Burgess sa sveuèili ta Purdue u SAD-u otkrili su da su djeca s vi im razinama masnih kiselina u krvi akademski opæenito uspje nija."4 Otkrio je da su mladi prekr itelji u popravnoj ustanovi Aylesbury pokazali 30-postotno smanjenje agresivnog pona anja kad su im dnevni jelovnici na dopunjeni dodacima ribljeg ulja. Al zheimerove bolesti. Rezultati su pokazali daje uzimanje dodat aka dovelo do ubla avanja kognitivnih i bihevioralnih te koæa te smanjenja anksioznost i. gubitak pai nja i oslabljeno rasuðivanje. èak i hr anjenja. koja izaziv a posljedice poput Creutzfeld-Jacobove bolesti ili. postalo je jas no da od kurua najèe æe ol jevaju ene i djeca. Buduæi daje bila ograni« na jedno pleme. kreativnost i intuicija . Jedenje mozga trebale je pomoæi da steknu mudrost i inteligenciju. Nasumce im je dao razlièite kolièine gins enga i nije im rekao jesu li dobili placebo ili pravu stvar. kravljeg ludila . n da. Kemijski spoj resv< trol. kroniènog proljeva. a bogate po gre nim masnoæama. To su. naravno. Jedna je dodatke uzimala tijekom cijelog istra ivanja. Jednostavno reèeno. Alkohol nije uvijek vra je djelo Vjerojatno se neæete naæi u situaciji u kojoj æete moæi jesti ljudski mozak. Dosad smo èu li da poma e kod eluèane kiseline. Ako. govora. Ob< od kurua postupno su gubili sposobnost hodanja. a posebice su bolja u matematici. Prema radu Alberta Bertellija s Milanskog sveui ta. impotencije. siroma ne mineralima i sele-nom. povi enog tlaka. meðutim. Ginsengje poveæao toèno st i usporio reakcije. Antropolozi su. napadaja vruæine. Foroanci su svojim tvima poèast izra avali j eduæi odreðene dijelove njihovih tijela. odnosno bolest izazvana poremeæajem lanèevine. kolonijalne su vlasti isprva mislile daje kuru genska bc Nastoja li su sprijeèiti njezino irenje ogranièavajuæi kretanje Foroanaca u nicama njihova rodn og kraja. Sad se èini i da pobolj ava inteligenciju. eæerne bolesti te da ima afrodizijaèk a svojstva. æelavosti. Istra ivanje Monique Breteler s nizoz skog sveuèili ta Erasmus pokazalo je da osobe koje piju rijetko do umjen imaju manju vjerojatnost pojave degenerativnih mo danih promjena i. primijenio je te spoznaje u britanskom zatvor skom sustavu i na ao dokaze lo e ishrane. koi votinja.

to mo e biti dobra vijest za opæe mo dano zdravlje. Mesmer je ozbiljno vjerovao da iza te prakse.pa nemojte biti iznenaðeni ako char-donnajem ne postignete isti uèinak. Mesmer usto ima v magareæu glavu i vrlo duge u i. obièno konvulzije ili esvjesticu. Vrlo je jasno da svi dokazi upuæuju na blisku povezanost uma i tijela. te su se neravnote nostavno mogle ispraviti dodirivanjem. Mesmer je ugled stekao p rija njih godina navodnom sposob lijeèenja tjelesnih bolesti samo laganim dodirom sv ojih ruku. Kao to æem o odmah vidjeti. Temeljna pretpostavka bila da se ljude mo e izlijeèiti magnetskim poljem. bur oaziju. i to zbog èisto medicinskih razl oga. Podosta nali! ci plastiènih kirurga milijuna a èije usluge danas koriste holivudski tx slavni. daje samo znao. Dakako.fermentacijom. mo da bolje reèeno. a nad njom stoji Mesmer u aketu i radi »magnetske pro rukama. staklo. moram na alost reæi. Na Marbur kom sveuèili tu u Njemaèk dvojili su gene odgovorne za sintezu resveratrola i dok ovo pi em istra uju naèine uzg oja gro ða bogatog resve-ratrolom. stoji èvrsta znanost. da su tjelesni meæaji posljedice neravno te e u tjelesnim magnetskim tekuæinama. pokrete koji izgl edaju seksualno eksplicitni. a zatim u Parizu. 297 Robert VVinston: LJUDSKI UM Magnetski rezonator sla e molekule prema njihovu magnetskom polju. Slièn to tubu zubne paste mo emo izravnati istisk ivanjem. Smatrao temelju teorije Isa aca Nevvtona o univerzalnoj tvari. Na um mi padaju »galvanizam« po Gal-vaniju i »faradizacija« po Michaelu Faradavu. jako dobro odjevena. nje nim pipanjem ili prelaskom d vima preko oboljelih podruèja. siguran sam. veæina suvremene neuroznanosti temelji se upravo na tom naèelu. pa su se pacijenti mogli lijeèiti dr eæi ko nopce koji su visili s grai su naprave »radile« izazivajuæi »krizu«. . posudio) za takvo mjesto ne uobièajenu bocu . Postoji izvanredna karikatura Mesmera iz franci n ovina objavljenih oko 1790. zainteresirao se za djelovanje magneta na tijelo te se uvjerio kako je otkrio posve novo naèelo li jeèenja. ukrao (ili. a lijeènik je postao kasno. a su svakako po dlo ne tome. naime. Skot.. zamisao prevlasti »duha nad materijom« sve manje zvuèi poput ekscentr iènog uvjerenja istra ivaèa paranormalnih pojava. Stoga mno tvo potrebitih naivaca hrlilo na tretman koji je on pretvorio u ma meto du lijeèenja. Sve vi e dokaza govori kako èimbenici poput s tresa. Franz Mesmer odrastao je na Bo-denskom jezeru. poti tenosti i pogleda na svijet mogu imati vidljiv uèinak na tijelo. Zdravlje mo zga utjeèe na zdravlje tijela i obrnuto. je stablo. aktivnost i uèinkovitost enzima MAP-kinaza poveæava do sedam puta. Malo je osoba dalo to liko dojmljiv obol ljudskoj povijesti da su prema njihovu prezimenu skovani novi glagol. Moj nekada nji ef. St udije ljudskog tkiva pokazale su da taj enzim potièe bujanje veza izmeðu ivèanih stanic a.. a sve vi e poput osnovne èinjenice biolo gije èovjeka. I bioje uvjeren daje nakon èa ice viskija pisa o mnogo bolje znanstvene radove. Ordinaciju je najprije otvorio u Beèu.netko æe posta ti rogonja. Kad mu je bilo èetrdeset. eteru. jer je vjerovao da mo e magnetizirati papir. koju bismo danas mogli r ti lijeèenj em sugestijom ili dodirima ruku. Nije znao ni ta. imenica i pridjev. Osmislio je magnetski baguet.uvijek sam ondje dr ao dobar viski.0. Pomal o nalikuje Vratilu iz Sna ivanjske n sugestija je vjerojatno ista . o istra ivanjima rese rvatrola. Nije neuobièajeno. ali mo da viski ima i neka druga svojstva. Spoj ima najveæu koncentraciju u crnom vinu . koje je obuhvaæalo tzv. i la le i na stol cu. Sad dolazimo do jednog zapanjujuæeg i prilièno tu nog pojedinca. Smatrao je da se animalni i f izièki magnetizam razlikuju. »magneti. Profesor Elder uporno je tvrdio kako je to bio moj najva niji doprinos akademskom zdravlju odjela. s trideset dvije godine. Mesmerovaje prak sa na Place Vendome brzo postala magnet za p. N a posudu su bile uèvr æene eljezne ipke za koje pacijenti trebali uhvatiti. ps e i svakakve druge stvari. zatvorenu drvenu posudi mjera gotovo d va metra i duboku tridesetak centimetara napunjenu vodor ljeznim strugotinama. Onesvije tena ena. naiæi na kraju radnoga dana na èlana osoblja u opasnom stanju malaksalosti. Kako bi poveæ o kapacitet ordinacije. znao bi mi se uvuæi u ured poslije radnog vremena i rovariti po ladicama k ako bi. premda psi nisu èest predmet istra ivanja.03 1 dobrog clareta sadr i oko 160 mikrograma reservatrola . Ti su postupci pacijente prilièno èest o de li u stanje nalik transu. animalni magne-tizam. Hipnotièno. profesor Murdo Elder .

Kako nute prolaze. ma. nego imaju jako varljiv i prikriven oblik depresije. Kako je bio stranac. a prste n a hipohondriju [podruèje ispod rebara]. kad vidite. bila su samo nuspojava njegova zaprepa æujuæeg tretmana nostje bila toliko opèinjena Mesmerovom terapijom daje poèeo . rasvjetom i glazbom. Dio je znanstvene zajednice. Na jednome mjestu u katekizmu obja njav a kako valja dodirivati bolesnika da osjeti uèinke magnetizma. Obolijevanje im je stoga jedini naèin upozoravanja na svoj stveni nemir. Zatim lagano polo iti palèeve na pleksuse u trbu noj upljini. u Parizu je zavladao kaos. potjecati iz uma. Terapijsko djelovanje placebo efekta. Ali èini se daje bio z adovoljan povuèenim ivotom koji se sastojao od malo medicine i sviranja staklene ha rmonike. No koje god gledi te za uzeli. te promijeniti polo aj palaca. danas je èvrsto p ðeno. lj koji se previjaju u agoniji zbog stanj a koje nema nikakva tjelesnog uzroka mo ete dvojiti u moæ uma nad tijelom. Mozak jest tijelo Koliko god mi skeptièni danas bili prema osobama poput Freuda i Mesmera. Jer u mnogo sluèajeva ti pacije nti nisu osobe gladne pa n potro aèi vremena. Do 1791. S vremena na vrijeme dobro je prijeæi prstim a preko rebara. U poèecima s vojih istra ivanja nesvjesnog uma potkraj devetnaestog stoljeæa Sigmund Freud slu io s e Mesmerovim postupcima. Najprije. Oni koji vi e naginju psihoanalitièkim tumaèenjima rekli bi da te osobe rojatno potjeèu iz obitelji u kojima su im govorili da se »priberu« te da »m ju biti èvrsti«. ako je rijeè o poremeæaju oèiju. U Parizu sla vljen i poznat. leðima prema sjeveru. gomila zadaæa ko . Zatim se palèevima pr elazi od korijena nosa [mosta] oko jabuèice. Stoga je Mesm er osnovao zavod. izvodi se drukèiji tretman. Od vanjskog svijeta ostao je odvojen sve do smrti 1815. nepoznat i zaboravljen. vrlo ozbiljno shvatio njegov rad. kreativnost i intuicija sti. ta su stanja nalik transi nje zanimal a. Zatim otvara pacijentove oèi i jako im pribli ava svoje palèeve. Lijeènici danas rutinski tra e simptome depresije ko( cijenata koji stalno na operacije dola ze s bolovima koji odolijevaju svim v ma tretmana. lako je moguæe da bi se uèinak pokazao terapijskim. zakopana u nesvjesnom umu. Nakon èetvr t sata takvog tretmana ovisno o stanju pacijenta. za299 Robert Winston: LJUDSKI UM cijelo najva nijeg èimbenika u Mesmerovim terapijama. Stres je mo da najklasièniji i uobièajen primjer kako psihièko stanje rt utjecati na tij elo. u dobi od osamd eset pet godina. iza kojeg se mogao kriti. terapeut pola e lijevi dlan na desnu sljepooènicu . a muèi vas glavobolja. kojeg se èesto smatra ocem hipnoze. medicinsk i profesionalci diljem svijeta prihvaæaju da postoji vrlo sna na povezanost izmeðu tij ela i psihièkog stanja. èesto izljeèr tidepresivima. Dru tv 298 Èudesni um: inteligencija. stopalima p rema njegovima. valja se smjestiti nasuprot pacijenta. Nalazite se u uri Imate jo samo sat vremena da dovr ite posao. ari te Freudovih ranih istra ivanja bila je zamisao da se od reðena paralitièka stanja mogu izlijeèiti poticanjem pacijenata da ponovno pro ive traum atska iskustva. da neke tegobe mogu biti èisto psihosomatske na tj. kao to sam ja vidio. Ali mo da je Mesmer z nuo medicinski establi m ent zato stoje bio prijetnja unosnim terapijama govih pripadnika. Da su njegovi pacijenti nakon te terapije stavljeni u skaner mozga. Ali prilièno fantastiène Mesmerove predstave zvuka i svjetla stvorile su temelj novi h znanstvenih interesa. niti pate od kakva duboko skrivenog mo dan og turao: bolesti srca. Mesmeru je bilo najjednostavnije napustiti revolucionarni grad. Zamisao da bi se tjelesni simptomi mogli ubla iti sugestij ama pokrenula je stoljeæe znanstvenog istra ivanja moguæih koristi hipnoze. Formirano je K raljevsko povjerenstvo za mesmerizam je objavilo vrlo kritièno izvje æe.Mesmera. Znamo. Sastojao se od klinike. Prim jerice. edukacijskog dijela i kva lificiranih èlanova koji su pro li Mesmerovu edukaciju i to platili. Umi rovio se u 54. sad je bio siroma an.pomal put nekih suvremenih amerièkih evangelista masovno lijeèiti »profinj Pari ane u pomno osmi ljenim predstavama s rasko nim kostimima. umjesto da odbaci Mesmera kao drugora: nog prevaran ta. Razmislite nakratko o sljedeæoj situaciji. ponajprije prema slezeni. Preko zavoda je objavio Katekizam o animalnom magnetizmu. godini i naposljetku skrasio blizu Bodenskogjeze-ra. z. tak oðer.

kreativnost i intuicija i borbe protiv infekcija. Jedno bi obja njenj e moglo glasiti kako sposobnost mozga da utjeèe na imunosni sustav ovisi o stavu. no ne to je posve drugo ustvrditi kako grupna terapija ili zahtjevna karta ka igra ili zaljubljenost mogu zaustaviti razvoj bolesti. kad su odrasli. imali su jaèe imu sne sustave i ivjeli su dulje. Nakon nekoliko ponavljanja. a glavobolja ojaèa. èak i neplodnosti. 301 Robert VVinston: LJUDSKI UM Od 1975. bolest je dugotrajnija i lo ije se osjeæate. koje se izluèuju dok smo pod tjelesn i psihièkim stresom. Studenti koji su dolazili s ispita . od bol srca do raka. Razlog tome je to tvari po] kortizola i adenok ortikotropina (ACTH). brojna su istra ivanja dokazala d hièki stres m o e oslabjeti sposobnost tijela za borbu protiv infekcija. Ali za to bi to bilo tako? Jedno je reæi da mo emo zavesti mozak da oslabi ili ojaèa imu nosni sustav. Bilo v am se vine pod oblake. Prouèavajuæi nuspojave lijeka. Mo da ste i sami primijetili da kae tijeko m visokostresnog ivotnog razdoblja prehladite ili dobijete neku dru upalu. Uvjetovani odgovor nametnuo je dajuæi mi evima lije k od kojeg su povraæali èim bi popili slatku vodu. a lijek vi e nije bio potreban. Rekli smo kako se èini da postoji veza izmeðu visokog kvocijenta inteligencije i dug ovjeènosti. Rezultati su djelomice potvrdili njezinu hipotezu . mo da imunosni sustav ne slabi stres sam po sebi. Svaku minutu oznaèi kratak pisak koji vam govori da ste dobili n e-pismo.je morate obaviti kao daje sve veæa. Psihoneuroimunologija mlado je podruèje. ACTH usporava proizvodn ju tih tjele aca i tako smanjuje na u sposobnost da se odupremo infekciji. Istra ivanje provedeno na Kalifornijskom sveuèili tu u Berkelevju nameæe da bi to moglo biti povezano s imunitetom.njihovi su mozgovi bili odgovorni za gu enje im unosnog sustava. testirajuæi im krv prije i poslije jednoipolsatne partije brid a. Kad virus ili bakterija ude u tijelo.igraèi brid a imali su po vi ene razine CD4 T-limfocita.imali su manje bijelih krvnih stanica. Glaser je takoðer test irao parove na braènoj terapiji. Dr. Primjerice.vjerojatno stresnog iskustva . time je samo dokazao ono to istra èi ivotinja i stoèari veæ znaju: postupate li prema ivotinjama pa . Visoke razine svakodnevnog stresa upletene su u brojna stanja. Naravno. Provjerila je zatim taj nalaz i na ljudima. stanica koje ubijaju viruse i neutraliziraju toksine. bijela krvna tje le ca dijele se i umna aju kako bi se borila protiv najezde. Misli su vam nejasne. a mo e b iti u jit. otkrio je daje lijek ta koðer zatomio djelovanje imunosnog sustava. bit æe zdravije i mnogo pitomije.takoðer imaju sni ene razine limf ocita. Èinjenica da su mi evi ugi bali upuæivala je na jedan zakljuèak . stoje obuhvaæalo nje: preno enje te redovite dodire i masa u. Moglo bi se reæi daje prvo upori te stekla kad je Robert Ader s Medicinskog fakulteta Rochesterskog sveuèili ta u New Yor-ku uvjetovao mi eve da im p ozli nakon pijenja zaslaðene vode. nego osobni stav pre ma stresu. no nailazi na razmjerno dobar prijam u zn anstvenoj zajednici. No uèinci lijeka bili su kratka vijeka i trebali su nestati nakon to su ga mi evi prestali dobivati. Diamond (koja je istra ivala E insteinove ivèane stanice) opazila je da ivotinje s o teæenom dorzolateralnom korom . ol vas znoj. kad je taj pokus proveden. eludac se uzburka. proizvodili veæe kolièine serotonin: stoga pokazivali sni enu agresivnost. a kad posegnete za krpom. Ali Ader ovu je znati elju pobudila èinjenica da su uvjetovani mi evi poèeli ugibati od infekcija od kojih bi se inaèe obranili. Parovi koji su naveli visoku razinu stresa u brak u imali su neotpornije imunosne sustave. Taj fenomen jednako vrijedi i za ljude. mi evim a je bilo zlo svaki put kad su pili vodu. Telefon i no zvoni.. pani i nepovezane. na pod oborite por slagan izvje taj i papiri se razlete posvuda.po druèjem povezanim sa slo enim kognitivnim funkcijama . sve je èe æi. Istra ivanja su pokazala kako je sposobnost no enja sa stresom od presui va nosti za f unkcioniranje tijela. Stres. Mo da je samo va no tko igra brid i s kim si u paru. dob: èovjeèno. Robert Sapolskv sa sveuèili ta Stanford kazao je da su takori u zgojeni u »ugodnoj sredini«. demon urbanog stila ivota. mogu naru iti tjelesnu sposobnost samoobnavljanja tk 300 Èudesni um: inteligencija. Prolijevate kavu. Dr. Ronald Glaser sa sveuèili ta Ohio State pokazao je to djelovanje testirajuæi krv s tudenata prije i poslije ispita. Marian C. Jo nije. Usto. uviðamo kako je .

Dob ije dozu erbeta uz dozu adrenalina.mo da su se ene koje su prihvatile psihoterapiju na odr naèin razlikovale od onih koje su je odbile. u èetiri je zabilje eno znaèajno pobolj anje. dr.1 deset ena svakoga je tjedna im alo jednoipolsatnu psihoterapiju . stopa je bila veæa: meðu pacijentima kc dobivali samo standar dnu skrb umrlo ih je desetoro. Rezultate dr. erbetni test. Fawzy. Fawzy izabrao je ezdeset < osoba sa zloæudni m melanomom i polovicu pozvao da tijekom est tjedan. No ti n nisu jednoznaèni: jedna je od te koæa to su skupine do neke mjere mogl samoselektivne . Davi( egel i nje gove kolege sa sveuèili ta Stanford u Kaliforniji pratili su osam est pacijentica s u znapredovalim rakom dojke i sekundarnim tumorima. Spiegela i odluèi o uæi u svojim ispitanicima kako bi provjerio jesu li pacijenti u terapijskoj skup ini li veæu stopu pre ivljavanja od ostalih. pon ne nas doze uvjetuju. Meðu njima. Dr. Medicinski profesionalci te spoznaje primjenjuju u lijeèenju. sar tri pacijentice bile ive. ene iz psihoterapijske skupine ivjele su nakon dijagnoze prosj eèno t set sedam mjeseci. rezultati su zvuèali dojmljivo. Zanimao ih je i opæ uèinak psihoterapije na tjeskobu i poti tenost . Fawzy I. Spiegela donekle je potvrdio dr. to znaèi da bi uèinak psihoterapije.zamis bila da æe im to jednostavno pomoæi da se n ose s groznom dijagnozom.117 Ka ko je to bila studija u kojoj su pacijenti bil sumce uvr teni u jednu od skupina ( pa istra ivaèi nisu mogli utjecati na i tretmana). Dr. U preveli kom je broju istra ivanja niz uvjeta bio potpuno ili djelomice nezadovoljen. Stopa smrtnosti bila j e podjednaka u obje skupine. Johansen i kolege izvu kli su nekoliko va nih zakljuèaka. Istra ivanja pokazuju da naèi n kako reagiramo na stres ovisi o vrsti stresa te o na em osjeæaju nadzora nad njim.118 Nedavno je tim dr. mo da smrtonosna bolest poput raka nije isto to i stres koji do ivljavamo putujuæi na posao ili dok se bavimo sportom. a to je moglo utjecati na rezu No nalazi su ipak nastavili pobuðivati veliko zanimanje. Unatoè kratkom trajanju njegove pne terap ije (samo est tjedana).takoðer nije bio jednoznaèan. U osam je studija praæeno trajanje ivota svak og pacijenta. deset est ih je dobivalo redovitu onkolo ku skrb. Saznanje da su psihoterapija i pozitivno razmi ljanje imali nedvojben pozitivan uèinak na opæe simptome samo nekolicine ispitanika bilo je razoèaravajuæe. Komentirali su da su potrebna metodolo ki kvalitetn ija istra ivanja na veæem broju ispitanika te kako smatraju daje pitanje korisnosti psihosocijalne intervencije na pacijentima s rakom zasad neodgovoreno. Fawzy saznao je za rad dr. Ne treba napominjati daje stres irok pojam koji se rabi u raznim kontekstima. vi e od deset go 302 Èudesni um: inteligencija. n ima moæ lijeèenja tijela. profesor j jatrij e na Medicinskom fakultetu UCLA-e. Ali nedavno je. ali meðu èlanovima pine bile su samo tri smrti. Dakle. a za ostale osamdeset tri pribavljen e su prijavnice ti. es t godina po do\ ku tog istra ivanja dr. a ene u kontrolnoj skupini samo devetnaest.rijeè o procesu podlo nom utjecaju na eg stava. Dobij emo li poslije dozu erbeta bez adrenalina. ako ga uopæe ima. Fawzy ponovno procijenio ishod. in sni se sustav nastavlja pona ati na a drenalinski pojaèan naèin. Metod olo ki nedostaci obuhvaæali su neprikladno rasporeðivanje ispitanika u tretmanske skup ine. svrstavanje pacijenata u razlièitim fazama bolesti u iste skupine. nepostojan je psiholo kog profila ispitanika te izostanak rigoroznog praæenja ispitanika. kreativnost i intuicija nakon prvih tretmana. . slièno Aderovim mi evima. Christofferajohansena s Odjela za psihosocijalna istra ivanja r aka na Institutu za epidemiologiju raka u Kopenhagenu objavio temeljit pregled s vjetske znanstvene literature s tog podruèja."9 Na li su èetrdeset tri istra ivanja s na sumiènim izborom i rasporeðivanjem ispitanika koja su ispitivala uèinke psihosocijalni h intervencija kod oboljelih od raka. mog ao biti prolazan. Str es koji nosi ozbiijna. Kao stoje èest sluèaj s isp itanicima zanimljivima iroj javnosti i medijima. U mjerene mo dane procese mo emo navesti i munosni sustav na uèinkovitij Zgodan primjer daje nam tzv. Poznato je da adrenalin (tal se oslobaða pod stresom) mo e ojaèati tjelesni imunosni sustav. Deset g odina poslije. bilo je oèito da su mnoga istra ivan ja metodolo ki manjkava te kako su se ushiæene prièe o koristima pozitivnih stavova ob javljene u tisku temeljile na prilièno krhkim dokazima. trenutaèno æemo vidjeti pozitivan u adrenalina na bijela krvna tjele ca. Ali. Dr. nom tjedno po devedeset minu ta sudjeluju u skupini za podr ku i edukæ U usporedbi sa standardno lijeèenim pacijent ima s melanomom bili su rr umorni i poti teni te su se bolje suoèavali sa stanjem.

to imamo jaèi osjeæaj nadzora nad st resom. U oba je sluèaja buka bila g ja od sto decibela. te im omoguæuje da nauèe mije njati mo dana stanja usredotoèenim naporom. p Prije nego to odgovorimo na ta pitanja.120 Desni mozak. No takori koj i su imali nadzor nad sti nisu pretrpjeli nikakvo slabljenje imunosne funkcije. Slièno. Ali upravo takve asocijacije mogu biti ono to slikari ili pjesnici rabe kad stvaraju sliku ili pjesmu. kreativni pojedinci bolji su u neusredo-toèenom mi ljenju . galvanske ko ne reakcije i pobuðenosti kore kod njih naglije rast u kao odgovor na ulazne osjetne informacije. Istra ivanja na obiteljima oboljelih ( zheimerove bolesti te na osobama koje su izgubile partnere takoðer pot v da razne vrste nenadziranoga stresa najvi e tete imunosnom sustavu. aktivnost desne polutke. u predoèavanju »velike slike«. Genij u nama Dakle. kad pritisak opadne. smatraju neki. svjesn ih. i sekundarnih. u usporedbi s onim su mogli uti ati buku kad su osjetili da ele prekinuti p okus. smatra da stvaralaèko mi ljenje im koli ko zamjetljivih obilje ja. moramo d efinirati stvarala t kreativnost te shvatiti mo dane procese koje obuhvaæa. Odrasli se opæenito suzdr avaju od takvih izjava je r ne ele isi 304 Èudesni um: inteligencija. n tim. a i zano s prvim. Stvarala tvo je. Kako je. Ol skupinama zatim su ub rizgani mitogeni. ali nisu imali mehanizam kojim bi ih mogli izbjeæi. U jednom su pokusu takori bili izlo eni nizu elektro kova koje su mo303 Robert Winston: LJUDSKI UM gli zaustaviti pritiskom na metalnu polugu.st la tvom? Ako mo emo ojaèati m ozak. Ispitanici ko ji nisu mogli obuzdati buku bili su oèito sv pomoæniji i osjeæali su rastuæu tjeskobu. ljudima treba pomoæi da povrate nadzor te tako poprave cioniranje imu nosnog sustava. Ta se funkcija oslanja na njegovu sklonost da stvari povezuje u svojevrstan nadskup. prii titi kako »oni oblaci izgledaju poput pirea od k rumpira. a ne fi nih pojedinosti. Druga je skupina takoðer d< la elektro o kove. Prvo.u predlaganju veza i zmeðu zamisli.njihovi su èeoni re njevi slabije raz vijeni. a ne tijekom njega. Drugo. umjesto u rje avanju problema. kreativnost i intuicija èudni. U jednome od njih jedna pina zdravih d ragovoljaca bila izlo ena zvukovima koje je mogla nadzii druga zvukovima na koje n ije mogla utjecati. Kreativne osobe zatra ene da stvore odreðeni obrazac biofeedbacka navodno to èine mnogo neuspje -nije od manje kreativnih. bolji j e u zahvaæanju koncepata u njihovoj cjelovitosti. tvari koje u normalnim okolno potièu imunosni sutav. takori pod s tresom koji nisu mogli nadzirati im smanjenu proizvodnju limfocita. Vrijedi i obrnuto: naj tetniji je stres onaj koji mislimo da ne mo emo nadzirati. Slièni su se pokusi provodili i na ljudima. To nas dovodi do treæe Sternbergove toèke. U skladu s t im. ureðaja za biofeedback (biolo ku povratnu vezu). Reèenica »samo se odmaram« mo da ipak nije sa glumaèki naèin uljep anog prikazivanja razdoblja bez anga mana. Spomenuli smo daje ta osobina uoèljiv . intelige ncija povezana s najneopipljivijom ljudskom sposobno æu . mo e zapravo poveæati proizvodnju tjelesnih stanica za borbu protiv infekcija. dugotrajni nadzirani stres poput zahtjevnog posla . Dijete æe. Jedan od naèina kako to mo emo opa ati jest pomoæu tzv. kreativn i pojedinci pokazuju nisku razinu kortikalne aktivr To bi moglo objasniti za to su djeca vje tija u stvaralaèkom mi ljenju od c slih . J o va nije. barem donekle. Robert J. izglednije je da æe imui sustav biti spremniji za no enje s njegovim uèincima. odnosno obrasce mo danih valova.Kratkotrajni nadzirani stres. kako da postane mo bolji slikari.mo e dovesti do poveæanog luèenja relaksanata poput endorfin a ili enkefalina. a ne da ih do ivljava kao zasebne i nepovezane. tu je sposobnost prebacivanja izmeði marnih. rad mozga i tijela mo emo pobolj ati. tvrdi. imunosni si znatno su im oslabjeli nakon pokusa. Kreativni ljudi katkad kao da pokazuju veæi raspon odgovora na vanjske podra aje . poput bungee skoka. nesvjesnih procesa mi ljenja. To bi moglo objasniti za to se èesto razbolimo nakon visokostresno g razdoblja. a onaj avion p kobasice«.èim benici poput bila. primjerice. Ako je tako. skladatelji. mo emo li takoðer nauèiti kako osi diti tajnu kreativnog genija. koji korisnicima na ekran u prikazuje njihov EEG. Mnogi glumci navode da pos tanu rtve prehlade i gripe èim zavr e posao. koja omoguæuje stvaranje labavih ili neobiènih asoc ijacija izmeðu naizgled nepovezanih pojava. Sternl profesor psihologije na sveuèili tu Yale. To je mo da razlogom za to aktivnosti j grupne terapije i tehnika op u tanja mogu pozitivno djelovati na prognoz lesti.

lijevi mozak i po305 Robert VVinston: LJUDSKI UM segnuti u desni kako bi oblake usporedio s pireom od krumpira. skladanje bilo malno iskustvo. Kemièar Friedri Kekule opisuje svoj san o dva va na zapa anj a iz podruèja strukturne kemi Najprije opisuje osnovne veze atoma ugljika: Tijekom boravka u Londonu [1854.] prilièno sam dugo boravio u Ulici Clapha m.jednostavna razli ka u kemijskom nasljeðu .a i u introvertiranih osoba. Katkac se moglo vidjeti kako u kasnijim jutarnjim satima osamljen. Iscrpljen i frustiran. Odreðene aktivnosti. pjesnici i n jima slièni takoðer pokazuju visok stupanj lingvistièke fluentnosti . Samuel Ta vlor Coleridge. pak. Uzvik konduktera. Drugim rijeèima. Tom pro mogu prip omoæi odreðeni neurotransmiteri. Ruski skladatelj Dmitrij SostE viè u svojoj biogr afiji tvrdi daje bilo dovoljno da nagne glavu ustranu da èuje glazbu. Romanopisci. A to uopæe nije tako . iskljuèiti analitièki. Za Havdna je. pred oèima su mi skakuta li atomi! Te su se siæu ne tvorbe gibale uvijek kad bi mi se ukazale. meðutim. Povlaèe se iz svijeta koji do ivl javaju zbunjujuæim i potencijalno prijeteæim za njihov osjetljiv osjetni aparat i tr a e olak anje u »unutarnjem svijetu«. èesto u urbano. drugi su stvaraoci tra ili ekstremnije naèine akt ranja svojih kreativnih mo danih sustava . Pozn ata je prièa kako je fizièar i nobelovac Niels Bohr do svoje tee je o graði atoma do ao shvativ i da ga njegova dnevna razmi ljanja ne vode kamo. Za neke je. Slikar Francis Bacon na mjerno si je uskn vao san i hranu kako bi u ao u plodnije stvaralaèko stanje. gle. Drugi su se klonili droga i deprivacije u korist teènog.1856. »Ulica Clapham . primjerice.mo e objasniti za to nek to lak e polazi za rukom. Vidio sam kako veæi tvore lanac i za sobom vuku manje. isj bao tipke i psihièki se pripremio za profinjene vje tine svojeg zanata. s dr uge strane. su zahtijevale ureðivan je te mu èak nisu remetile svakida nju rutinu. zasigurno razvijenije u de njaka. stisnutih usz sjedi u kutu omiljene kavane.) napisao u takvom bunilu da se nije moga o sjetiti da gaje napis Iskreno. dramaturzi. To bi moglo objasniti za to su mnogi slikari. Bral bi ustao u pet sati. Tada sam. pjesnici. kad bismo iz spomenutih argumenata poku ali izvuæi logièan zakljuèak. vidio kako se dva ma nja atoma èesto sparuju. potaknute igranjem biljara. Bee ven je izraðivao beskrajne skice sv ojih zamisli. Guy Claxton s Bristolskog sveuèili ta misli da bi se tajna stvarala tva mogla kriti u sposobnosti prebacivanja aktivnosti. Jedne lijepe ljetne veèeri vraæao 306 Èudesni um: inteligencija... . ako ste kreativni mo ete zatomiti elemente na ko je se obièno oslanjate i posegnuti u suprotnu polutku. tor dvojbene genijalnosti i takoðer ljubitelj opij ata. pa mo da ima odreðenih temelja za pretpostavku da su kr eativne osobe »osjetljivije« na svijet koji do ivljavaju. kako dijete vidi nebo. odjenuo b i najbolju odjeæu. Prije negoli bi poèeo pisati.to mo e potvrditi svatko tko je barem malo upoznat sa ivotnom prièom Ernesta Hemingwaya. Mozartje stvarala tvo do ivljavao kao posve prirodan proces. pisci i slièni introverti. Èinjenica to veæina kreativnih osoba vi e voli radit amoæi samo ojaèava njihovu introvertiranost. Poèeo sam sanjariti i. Za razliku odjohannesa Brahmsa koji je izbjegavao dru tvo i srkao kaf kako bi dobi o nadahnuæe. neovisno o to me koja vam je strana dominantna. i up to . prije negc bi do ao do konaènog ishoda. navodno je rukopis za ( ruèak (1959. kreativnost i intuicija sam se posljednjim omnibusom.. Tvrdio je ko su mu zamr e ne skladbe dolazile u cjelini. Stoga æe slikar koji eli doèarat i. stvarala tvo izgleda bilo p< z ano s odreðenim mo danim poremeæajima. kako veæi atom obuhvaæa dva manja. taj bi komadiæ granate pritisnuo slu koru i podra ivao je.i iskljuèivanja uobièajeno domin tnog racionalnog mozga. skladatelji i drugi umjetnici intr overti s dominantnom desnom polutkom. a cjelina se okreæe u vrtoglavu plesu. recimo. primjerice. primjerice acetilkolin.. zas pao je i usnuo san o konjskoj utrci u kojoj su 1 nji trèali u stazama koje su odgo varale stazama elektrona. Kad bi nagnuo gla vu. svoju je ep: pjesmu Kublaj-kan napisao pod utjecajem laudanuma. mislim da se tako i èita. Mo da je uzrok tome bio rapnel u glavi koji je zaradio u Prve svjetskom ratu. mogli bism o naposljetku ustvrditi kako su svi pjesnici. kako jo veæi dr e tri ili èak i manja. skuhao silno jaku crnu kavu i zatim sjeo radi ti. »desnog« mi ljenj snovima. VVilliam Burroughs. mogu se uvelike oslanjati na procese u lije vom mozgu. u susjedstvu Commona. Dakako.opet aktivnost l ijeve polutke. ali samo na krajevima lanca.. poput crtanja ili sviranja.. ali dotad nisa m mogao razabrati prirodu njihova gibanja.

Kad se TMS primijeni na i malnom mozgu. ukljuèu testove crtanja. po pokr etima osobe koja nam se j bli ava mo emo prosuditi je li ona prijetnja na oj sigurnost i. kad analiziram o sv misli. Ali gl e! to je to bilo? Jedna od zmija uhvatila se za vlastiti rep i oblik se podruglji vo vrtio pred mojim oèima. Posjedujemo { roðenu sposobnost predosjeæanja dogaðaja. Zanimljivo je. temelj velikog dijela suvremene organske ke mije: . Nauèimo sanjati. naèin i bi na neèijeg hoda. a da znamo toèno kako. trgnuo me iz snova. Za sporta e je najva nije to ta sposobnost ostaje »zakopana« u ni im n torièkim podruèjima a. Probudio sam se kao pogoðen munjom.sve su to vrlo dobri pokazatelji tut nakana. Pokusi su rezultirali 30-postoti poveæanjem uspje nosti. matematièkog zakljuèivanja. I taj sam put ostatak noæi probdjeo dokuèujuæi posljedice hipoteze. Snvderovi pokusi tek moraju otkriti matematièkog ili umjetnièkog gi ja. poku av i vidjeti to se zb iva uvje bamo li normalan mozak da iskljuèi analitièke funkcije i vi e rabi desnu polutk u. koji su se okretali i vijugali poput zmije.. a koliko znam nisu se pojavili u struènoj evaluacijskoj literaturi. zatekli u nesigurnom dijelu grada i iz nada osjetili kak o ste postali oprezni. gospodo. Snvder navodi ke ohrabruj uæe znakove njegove djelotvornosti. Premda jo nije u ao u redovne tretmane. Ali s vremenom se vi a. Njihovi su crte i odra avali tu povi enu s sno st. Miller je ustvrdio da zbog te osl abljene funkcije lijevog mozga savanti imaju bolji pristup stvaralaèkim resursima desne polutke. Evo do èega mo e dovesti vo nja omnibusom. Ono to im daje jedinstvene moguænosti sposobnosti predviðanja te prilagodb e svojeg pona anja ulaznim informaci ma. Pomog la mu je da shvati benzenski prsten. povremeno zgusnu-tije. grane: duge r edove. smjer i snaga pogleda . Brita nac Stephen VViltshire od ranih godina crta fantastièno podrobne i toène crte e. koji bi nam pje ak mogao iznenada istrèati pred automo Dok hodamo slabo osvijetljenom ulicom. pa njih rezultate valj a oprezno tumaèiti. sad je razaznavalo veæe tvorbe. i mo da æemo naæi inu. Drugu va nu viziju Kekule je imao 1862. Primijenio je tehniku zvanu transkranijalna magnetska simulacija (TMS). Mo da ste se. no rad nije napredovao. Pozabavili smo se nakratko tim fenomenom kad smo govorili o percepci pozornosti. koja se sastoji od postavljanja niza sna nih magneta oko glave. poput mene. Primjerice. Ska-novi mozga tih autistiènih savanata otkrili su jedno zajednièko obilje je graðe mozga: svi su imali oslabljenu fu nkciju prednjeg dijela lijevog sljepooènog re nja.!«.. TMS je pokusni tretman koji se trenutaèno ispituje kao zamjena za elektrokonvulzivnu ok-terapiju obolje307 Robert VVinston: LJUDSKI UM lih od depresije. Na mozak zna pri je nas. Govor tijela.. meðutim. Moje psihièko oko. dok su bili prikljuèeni na TMS. kao to smo vidjeli. koji je svojim pogledima privukao m no tvo medijske pozornosti. Dokazano je da vrhunski sporta i imaju samo marginalno br a v mena reakcije od opæe p opulacije. Ispitanici su izjavili da su postali pozorniji. oslobaðajuæi se ta za nove aktivnosti. Kad uvje bavamo novu aktivnost. To je vje tina koju svi rabimo u svakid njem ivotu. dobrih ili lo ih. Kad se v ozimo prometnom cestom. Allan Snvder iz Sydneyja. Prot 308 . sna na m agnetska polja inhibiraju ili gase odreðena mo d podruèja. Poslije nam.. ' Nije ba tolika rijetkost Svi percipiramo znakove iz okoline a da pritom nismo nu no potpuno svje to radimo. Snvder je dragovoljcima dao da rje avaju skup testova. Opet su mi atomi skakutali p red oèima. te je teorije odveo korak dalje. Okrenuo sam stolac prema vatri i zadrijemao. o sjeti ji na fine pojedinosti u okolini. poput zadivljujuæeg viðenja Victorijina i Albertova muzeja. Misli su mi bile dr ugdje. Brucea Millera s Kalifornijskog sveuèili ta u San Franciscu osobito zanima sposobnos t nekih autistiènih osoba da se sjeæaju nevjerojatnih pojedinosti. Sjedio sam i zapisivao u ud benik. izo treno ponavljanjem takvih vizija. Taj su se put manje skupine neupadljivo dr ale pozadine. postane oèito kako smo do li do pretpostavke. kora i baza! gangliji. »misleæ podruèja iskljuèuju iz procesa.. Dr. da u mnogim situacijama primljenu informa ciju reagiramo prije nego to postanemo svjesni za to uor reagiramo. bez usporavajuæeg uplitanja svijesti. pamæenja i tra enja pogre al tekstovima. rade skladno. mo emo predvidjeti..

Vruæ plamen usto buèi. pod na kojem su stajali uru io se u goruæi podrum. stoje takoðer vi e i lo u pri pretpostavci d tra gori ispod njih. ranormalna sposobnost predviðanja buduænosti. Ma tu nastranu. policajaca i vatrogasaca obavljaju svoj posao. Poklon ici detektivskih romana zacijelo znaju sve o intuitivnoj slutnji.Èudesni um: inteligencija. èak i kad su mu pi tolj i znaèka oduzeti te mu je zaprijeèeno do ivotnim reguliranjem prometa. kognitivni znanstvenici uvjereni su da intuicija . nego tehnika uèenja va znak ova i njihova tra enja u danoj okolini bez uplitanja svjesnog uma.temperatura na stu gdje su vatrogasci stajali bila je mnogo veæa nego to bi se oèekivalo malog kuhinjskog po ara. 309 Robert VVinston: LJUDSKI UM Kleinaje do tog zakljuèka djelomice doveo rad s vatrogasnim zapovjedn koji je ustr ajno tvrdio da ima izvanosjetilnu percepciju (ESP). èini se daje razmi ljanje jedna od najg orih stvari koje mo ete uèiniti.121 Njegova su ga istra ivanja dovela do zakljuèka da èe sto zanemarujemo snagu intuitivne slutnje ili predosjeæaja i radije pouèavamo ljude da se oslanjaju na razmjerno duge. paje. Samo nekoliko se kunda j je.ima va nu ulogu u naèinu kako profes ionalci poput timova hitne pomoæi. gasni zapovj ednik s navodnim paranormalnim sposobnostima jednostavr znao koje znakove treba . za t o se nije povukla kad su je polijevali vodom? B i drugih znakova da sve nije bil o kao stoje trebalo biti . naredio je svima da iziðu iz kuæe. Svaki put kad bi se susreli s vim po arom. Vrati li se svijest zbog bilo kojeg razloga u proces . intuici ja nije nek. vi e se bavila tim pr edosjeæajem nego rje avanjem zloèina. V. Te levizijska serija Columbo. Zapovjedi isprièao kljuèni dogaðaj koji gaje uvjerio u vlastite paranormalne sposc sti. Hladno je odgovorio: »N i ta. prekopali bi arhiv da naðu odgova rajuæe poveznice koje æ reæi kako da se pona aju u toj situaciji. za gledatelje u itak bio gl edati Columba kako dokazuje da mu je intuicija bila ispravna. Vatru k( èinilo se. Iznenada. Gledano unatrag. Klein je zatim intervjuirao jo mnogo vatrogasnih veterana i poèeo je pri æivati kljuèno obilje je rada ljudske intuicije. izgubite samo pouzdanje. sporije i katkad mnogo neuèinkovitije postupke. zapovjednik je izdao zapovijed zato to se vatra proti je se bori o nije pona ala prema njegovim oèekivanjima. Da nije imao taj pi s jeæaj. Drugim rijeèima.« Ne iznenaðuje stoga posebno stoje redovita vje ba jedan od naèina kojim sporta i osigura vaju da im vje tina ostane zacementirana u motorièkoj kori. Mnogi sporta i ive u strahu od te pojave. pa dotad glatko izvoðe nu vje tinu podvrgavaju pomnoj ra èlambi. On i njegova ekipa nai li su na po ar u stra njem dijelu kuæe. no taj je po ar bio jezovi to tih to stoje prava buktinja bila ispod njih. Svaka je epizoda zapoèinjala sjasno prikazanim ubo jstvom i ubojicom. onom priroðenom. Vatrogasci su s vremenom rili osobni »arhiv« razlièit ih po ara. Ali plam nije povukao. Smatra se da uzrok gubitka samopouzd anja kod sporta a mo e biti stres. Zapamtili su kakav je osjeæaj biti pt njih. Ukratko. zaboravljate kako to èinite. Kognitivni psiholog Gary Klein prouèavao je osobe koje u svakida njem ivotu moraju do nositi odluke u djeliæu sekunde. zaklonjena podom. mo dane ivèane tanice okidaju u istom obrascu uvijek kad izvodimo odreðenu zadaæu ili samo prolazim o pokrete u glavi. Poèinjete grije iti i tako potkrjepljivati nedostatak samopouzdanja. nesvjesnim mo danim podruèjima. umjesto otkrivanja poèinitelja. s Peterom Falkom u glavnoj ulozi. Sporta i nisu jedini koji se oslanjaju na sposobnost da znaju bez spoznaje. kreativnost i intuicija se ugraðuje u motorièka podruèja. Sami m razmi ljanjem o tome kako ne to èinite. Ako je gorjela sa stra njem dijelu kuæe. kako miri u i kako bi se mogli pona ati.sposobnost pril agodavanja pona anja prema nesvjesnim znakovima . Mo da se to zbilo i vama. Kao to znamo. pretkognicijskom osjetu koji potièe junaka da nastavi progoniti zlikovca. Zbog toga danas mnogi sportski psiholozi klijente pouèavaju teh nikama vizualizacije. buktjela u kuhinji vodom su polij evali iz dnevne sobe. on i njegova ekipa mogli su poginuti. mo da ste se zbog tko zna kojeg razloga uhvatili kako razm i ljate o aktivnosti koju godinama èinite bez ikakva napora. dolazi do usporavanja i naru avanja teènosti obavljanja zadaæe. Redovitom vje bom povezanih neuronskih putova sposobnost se uèvr æuje u ni im. Igraèu pikada Ericu Bristowu igraèka je vje tin a zbog toga bila paralizirana deset godina. Tada postaju samosvjesni-ji. Golfera Severiana Ballesterosa jednom su upitali to mu je prolazilo umom netom prije udarca za milijun dolara. U tom je trenutku zapovjednik osjet io da ne to nije u redt znajuæi za to.

a primjenjivale su ga gotovo ni ne znajuæi da to èine. poput ok zahtijeva kontakt. Neki istra ivaèi dr e 311 Robert VVinston: LJUDSKI UM daje esto èulo zaboravljeni instinkt za »navoðenje«. Zatim mije sinulo da bi. g otovo nemjerljiv. Takva djeca znaju èesto p lakati. meðutim. kad su me pozvali na traumatolo ki odjel da pregledam polusvjesnu neudat u dvadesetdvogodi njakinju. to se polovica simptoma kojima barataju neonatalne sestre ne spominje u medicinskoj literaturi. put prerano roðenog djeteta u ranoj fazi infekcije naglo se mijenj. * Argument za tezu o ljudskom osjeæaju smjera proizlazi iz èinjenice da su ma naèinu d jelovanja na i osjeti naoko manjkavo spareni. Produljio sam rez. potraga za tom neuhvatljivom funkcijom ne prestaje. . smjesta smo joj osjetili bilo. Èinilo se daje nadomak smrti.opet te ka odluka.elimo li ih ku ati. Ista sposobnost primijeæena je i kod medicinskih sestara na neonatalnoj in zivnoj skrbi. Zanimljivo je. Toliko krvarenje. oko mjesta krvarenja hitro su umet nuti tamponi i. Malo je stanja koja mogu tako ugroziti ivot m lade ene. trbuh joj je bi o poput tijesta i blago nadut. No anesteziolog je dvoji o hoæe li joj dati anesteziju jer joj je tlak bio nemjerljiv. Iz tr buha je potekla golema kolièina zgru ane i nezgru ane krvi. Dovela ju je hitna pomoæ i uz nju nije bilo nikoga od koga se mo glo doznati kako je zavr ila u tom stanju. koje èesto moraju donositi nagle odluke kako bi spasile ivote n roðenèadi. Mijenja im se obrazac hranjenja. ektopièna trudnoæa vjerojatno je najèe æe. Ako sam imao pravo. obièno u ustima ili nosi ma. Bila je smrtno blijeda. a da niste stigli ni propisno oprati ruke. jo aktivan u na ih tinjskih predaka. Funkcioniraju same tem mehanièkih sil a . mo emo s udaljenosti. meðutim. i u nama uspavan. staviti u usta. èudesno. Dodatno èulo Dakle. stvari mor. sestre su izjavljivale da nisu u po nosti znale kako znaju. krivac mogla biti jetra. Kad p rerano roðena djeca dobiju infekciju. nije bilo uobièajeno za vrlo rijetku moguænost c rijevne implantacije. Mnogi su lijeènici do ivjeli iskustvo intuitivnog odluèivanja pod ekstremnim pritiskom . èini se da ljudska intuicija nije ba zagonetno » esto èulo«. Brzi-naje oèito bila presudna . onesvijestila se. nego iznimno uèinkovit n procjene informacija iz pet stvarnih osjeta. ali iznenada po 310 Èudesni um: inteligencija. pa sam otvorio trbuh dok je on jo obrazlagao . Plod je brzo uklonjen. Do k sam je pregledavao. nego da su »je dnostavno znale«. Istu paralelu mo emo povuæi izmeðu sluha i dodira. to je jo rjeða pojava. premda to prije nisam vidio i nis am za to svjesno èuo. èak i kad je donosite impulzivno. ali doista vrlo rijetko.nije bilo vremena za èekanje rezultata testova. No podrobniji razg« otkrio je da su te iskusne sestre stvorile akt ivni arhiv iznimno suptilnih znak Primjerice. U podsvijesti mije bila pom isao da se ektopièna trudnoæa mo e razviti. Za okus i njuh r se reæi da su zaseban par. a tlak joj je bio nizak.bolest se poput vatrene stihije iri maju nim tijelom i ubrzo izaziva si Zbog toga iskusne sestre mo raju razviti intuiciju za prepoznavanje ranih zn. Vjerojatni razlog bilo je unutarnje krvarenje.oba znaèenje dohvaæaju iz gibanja. Ka je jedan od Kleinovih kolega interv juirao. va infekcije kako bi mogle pra vodobno reagirati i spasiti djetetov ivot.to mo e stra no krvariti. kreativnost i intuicija nu mlitava i letargièna. a slu ati. Svoje su odluke temeljile na znanju koje s u same stekle. s obzirom na takvo krvarenje. C i njuh se. jer funkcioniraju na isti naèin. no pomirisati ih mo emo s udaljenosti. Bez obzira na to. Da bismo mogl ku ati i onju iti. ru ièaste do zelenkastosive. Sjeæam se jednog groznog hitnog sluèaja iz doba kad sam bio mlad kirurg u ruralnoj bolnici. po neèemu razlikuju . stoje znaèilo daje moja dija gnoza bila barem djelomice toèna. a sama obrada znaèenja podra aja odvij a se kemijskom interakcijom.tra iti u borbi s po arom i kad je uoèio nepravilr znao je da to znaèi nevolju. Stoga je najvjerojatnije bilo da nosi plod u jajovodu . a trbusi im se nadimaju. nismo smjeli gubiti vrijeme. posljedice mogu bit zorne . Dodir. na crijevu u trbu n oj upljini. meðutim.rupturu osmerot jedne trudnoæe na jetri. k ao i nju iti. to mora biti r astopljeno u vodi. ali velika je odluka urno odgurati osobu u operacijsku dvoranu i otvorit i joj trbuh. brzo pregledao tkivo i otkrio . isprva iznimno blago. Ali oba su jajovoda bila posve normalna i nigdje u zdjelici nije bilo tragova krvarenja zbog trudnoæe.

19. On je opisao kako je proveo pokus da provjeri postoje l i pojedinci koje bi se istinski moglo smatrati sretnicima. najboljima je to po lo za rukom u 48 posto od dvadeset pet poku aja. Ako postoji kakvo esto èulo koje nekim ljudima omoguæuje da uèink tije nalaze put. 13. Dean Radin s instituta Boundarv u Palo Altu. kako mogu utj< ti na nas? Mo da nos. primjerice feromc Tim predvoðen dr. Ali èovjek takvu funkciju ma. A li ako nemamo gene za percepciju feromona. Dobici su se ravnomjerno rasporedili meðu sretnim i n esretnim osobama. Na obrascu koji su primili trebali su navesti smatr aju li se prirodno sretni ili nesretni te imaju li kakvu nadnaravnu moæ. Jedni i drugi u prosjeku su kupili tri listiæa svaki. onoga koji djeluje putem kon takta? I ako je tako. Nakon mukotrpnog razmi ljanja o etiènosti te zamisli. ne sprjeèava provoðenje brojnih ekstremnih metodolo ki lo 312 Èudesni um: inteligencija. u vrijeme pisanja ove knjige provodio je svjetsku studiju izvanosjetilne perce pcije. s jetit æeti da feromoni mogu djelovati na ljude. prvi je i pos ljednji put. Iznimno sam cinièan prema veæini prièa o ESP-u. 29. imati sti osjet smjera ili aparat za prepoznavanje feromona. dakle.1 22 Ljudi i ju taj gen. VVisem n navodi kako je njegova analiza pokazala daje kombinacija 1. Podjednako nizak. 17. èovjekje opèinjen moguæno æu avirivanja u buduænost. ili doista trebali. Nije pogodio nijedan broj. ali s mutacijama zbog kojih se doima beskoristan. Spomenuo sam vomeronazalni organ s rece] rima za kemijske spojeve koje nos ne mo e raspoznati. U testu u kojem su sudionici morali pogodit i koja od ponuðenih pet karata ima sliku.123 Poslu iv i se televizi jskom zabavnom emisijom kojuje gledalo oko trinaest milijuna ljudi. Pomoæu testova postavljenih na svojoj internetskoj stranici Radin je prouèio rezultate pola milijuna poku aja èetiri tisuæe osoba iz 57 zemalja. nadnaravnim moæima i sreæi. a èetvero meðu n jima »velezgoditak« od 58 funta. 21. no ne i èvrstih doka To. ba kao i psiho og dr. ka e. VViseman oèekivao je samo nekoliko stotina poziva . pr emda prilièno nesavr en u odnosu na nju ne sust mnogih ivotinja.procjenjuje se da ih je bilo oko milijun. dakle onome koji ne zahtijeva kontak bi do lo do obrade. Mogli bismo reæi da je. Je li stoga moguæe da previðamo prirodnog kandidat esto èulo. 37 i 44 najbolji izbor. èemu slu i? Neki su znanstvenici istaknuli da se neke ivotinje poput leptira i golub. u Kaliforniji . Tijekom prijenosa zatra io je od gledatelja koji se smatraju nezaslu eno sretnim a ili nesretnima da nazovu emisiju. Rezultati su pokazali da su ti gledatelji zajedno kanili kupiti oko dvije tisuæe listiæa. 7. Ipak. ono je veoma nejednolièno rasporeðeno u populaciji te n( oèit ih tjelesnih manifestacija. barem lakovjernijima. tu i tamo bi se pokazao kad su ljudi poku avali mislima utjecati na gen eriranje sluèajnih brojeva. kreativnost i intuicija istra ivanja. 32 i 45. pogodili j edan broj i izgubili jednake svote. Moj cinizam prema nadnaravnim moæima mo da ima odreðene veze s kemijskim procesima u m ojem mozgu. Jesu li »sretnici« bili i ta uspje niji? Od svih sudionika. Dr. U televizijskom izvlaèenju u tom su kolu izvuèeni brojevi 2. pobolj a mo danih olfaktor oæi. Nalazi su nedvojbe no zanimljivi. Drugi su predlo ili da bi esto èulo prije moglo biti »èulo 5a«. zanimljivih indikacija da bismo mogli. mo e raspoznati odreðene feromone. Upitnika je bilo dovoljno sa mo za prvu tisuæu pozivatelja. Catherine Dulac s Harvardskog sveuèili ta uspio je izol ti gen koji takorima i mi evima omoguæuje percepciju feromona. Richard VViseman. zamolio je g ledatelje da predvide dobitnièku kombinaciju u iduæem kolu engleske Nacionalne lutri je. ali vjerojatnost da se to dogodi navodno iznosi 2669 prema 1. r ijeè o »daljinskom« osjetu. smono a u prostoru snalaze zahvaljujuæi siæu nim komadiæima materijala o ljivih na magnetsko polj e. trideset estero ih je osvojilo novac. poput si i njuha. Peter Brugger iz Ciri ke sveuèili ne bolnice uzeo je dvadeset vjernika u p . i sam kupio listiæ.U tim usporedbama vid ostaje bez para. Kad su istra ivaèi pregledavali podatke. To mo da ne zvuèi osobito dojmljivo. meðutim . a da nisu svjesni da ih mogu prepo zn To se smatra jednim od razloga za to se enama mjeseènice usklaðuju kac ve zajedno. Golubi put nalaze zahvaljujuæi ugraðenom komp granulama kristala magnetita blizu lubanje. èini se statistièki znaèajan rezultat. Ima. otkrili su da su izmeðu èetrdeset devet ponuðenih br ojeva »sretnici« èesto birali odreðene brojeve koje su »nesretnici« izbjegavali. Dr. Leptir monarh posjeduje boL mre u tankih. magnetiziranih krilnih vlakana. Od doba Izaije do horoskopa u dnevnim novinama.

Kao to znamo. Ali. ili bare ko tvrde. Ali sama je èinjenica daje veæina iskustava bliske smrti slièna za neke. naèinio je popis zajednièkih obilje ja. meðutim. psihologinja na Sveuèili tu zapadne Engleske. Veæ se prema definiciji potonjeg stanja smatra kako mozak u nj ne bi trebao bit i ni blizu budnosti. poput gledanj a u pro lost i buduænost ili svjedoèenja dogaðajima izvan dosega njihova osjetnog aparat a. u kojoj toèki tog procesa? Nastupa li kad je mozak praktièno »mrtav« ili kad ponovno poène . O tk da su pod dopaminom skeptici ponovili rezultate vjernika. U jednom istra ivanju provedenom 1980-ih pacijenti su »slu ali« inforn ne audiovrpce dok su bili u nesvijesti. Iskustvo bliske . Zapa eno je. Kako znati gdje se na tom kontinuumu n alazi iskustvo bliske smrti . Takoðer. Usto. kreativnost i intuicija vanje osobnosti na Vird inijskom sveuèili tu opse no je istra ivao iskustvo bliske smrti. To ide u prilog shvaæanju da u m< ne postoji »prekidaè«. d ni dop amin nije imao uoèljivo djelovanje na rezultate vjernika. neke ispremetane. uobièajen i do ivljaj prolaska kroz tunel prema toèkici jarke svjetlosti plod je nasumiènog okid anja ivèanih stanica u vidnoj kori. visoke razine dopamina upletene shizofreniju i maniju. a osjeæaji spokoja i bla enstva nastaju zbog izluèiva nja endorfina uslijed iznimno traumatiène tjelesne smrti. Primjerice. poput izlaska iz tijela. nego kontinuum o d nekoliko faza èije se granice preklapaju. Mo da b dakle. Ljudi do ivljavaju promjen u emocionalnog stanja . i da zapr avo imamo finiji spektar razlièitih stanja. a neke samo zvt Ustanovio je da su vjernici bili mnogo skloniji izjavljivati da su vidjeli licæ li prave rijeèi kad to nije bio sluèaj. od potpune budnosti na nom kraju do sm rti na drugom. Su an Blackmore. i da se svako tako stei znanje gubi unutar nekoliko sati od osvje æivanja. Poput svijesti. Brugger je objema dao L-DOPA-u. stanja kojima mo e biti svojstven a sklonost da se do ivljava kao inherentno smisleno mjesto prepuno podudarnosti. izvje æuju bnormalnim prostornim iskustvima. Nastojeæi shvatiti kljuène razlike u m nim stanjima izmeðu tih skupina . u treæem poglavlju. spomenuo nalaze vicarskog neuron ga koji je operira juæi epileptiènog pacijenta mo da na ao neurolo ki t< za tzv. vjerojatni da æemo apsorbirati informa cije. odnosno o tar prijelaz izmeðu svijesti i nesvijesti. a vi e o razli kapacitetima ljudi da u to v jeruju. Ako je sve to naz ivamo »um« izvod rada mozga. Taj do ivljaj da se osoba nalazi izvan svojeg zauzima sredi nje mjesto u prièama nekih oso ba koje su iskusile. predla e tezu daje is kustvo bliske smrti samo proizvod potencijalno umiruæeg mozga. èini se da su s nja nepotpunija stoje anestezija dublja. izvantjelesno iskustvo. to smo bli i budnoj svjesnosti. Ranije sam. i ako je tako. naravno. uvjerljiv dokaz da su ona jednostavno plod kemijskih procesa u mozgu.124 Iskustva bl iske smrti. ukljuèuju osjeæaj ubrzanog mi ljenja. Istodobno. primjerice. Znanstvenici koji prouèavaju iskustvo bliske smrti priznaju kako im nastojanja rem eti jedan oèit èimbenik.dogaða li se dok mozak gubi svijest.aranormalno i dvadeset potvrðenih skeptika. obilje je dokaza koji govoi je neke vidove svijesti te ko usp avati. kakav je osjeæaj umirati na operacijskom s tolu. smrt nije trenutan proces. odr sintetizirani dopamin. kontroverzno je podruèje za neuroznanost.najèe æe navode osjeæaje spokoja i bla enstva. Dr. a zatim im je ispitano opæe znanje kon iskustva nesvjesnog uèenja toènost im je porasla s 37 na 62 posto. kako neka obilje ja »uma« mogu naizgled postojati i mozak vi e ne radi? To pitanje podjednako zanima znanstvenike i kirurge otkad se primje opæa anestezij a. morali manj e govoriti o postojanju paranormalnog. Test je zatim ponovi jeèima neke su bile stvarne rijeèi. Prouèiv i opise stotina pojedinaca. Profesor Bruce Grevson s Odjela za ist 314 Èudesni um: inteligencija. Ne cina znanstvenika smatra daje posv e moguæe da mozak upija informacije je funkcionalno nesvjestan. èesto navode para normalne osjete koji nadilaze normalne granice vremena i prostora. Od podrobnih opisa susreta sa Stvoriteljem do svjetovnij vje taja o razgovorima èlanova kirur ke ekipe. Nadalje. velika je razlika izmeðu tih lo e nadziranih pokusa i iskt bliske smrt i. te od njih zatra io da poku aju razaznati lica u slijedu sastavljenom od raspo313 Robert Winston: LJUDSKI UM znatljivih i na vrljanih slika lica i drugih predmeta.

S. M. Lane. Svatko je od nas u svakida njem ivotu sposoban predvidjeti dogaðaj( s vjesno primiti predznake iz okoline i prema tome prilagoditi pona anje sporta a koji zna kako æe loptica udariti njegovu palicu do turista koji slu je zalutao u lo u èetv rt. S.. Galaburda. P. Miller. W. Eccentric and Bizarre Behaviours (John Wiley & Sons. katkad iz plemenitih po buda. poput sluha i pamæenja. dolaze drugi koji ele vjero vati u tajnovitost. 'Preterm infant massage therapy studies: an American approach.. technology. C. da postoje razlike zbog individualnih posebnosti neuronskog ustroja. E.. 316 Literatura 1. 419:269-70 5.Jenkins.u odreðenim toèkama du put a u potpuni zaborav mogli bi postojati trenuci veæe ili manje budnosti.' S eminars in Neonatologj (2002). umjetnika koji komuni cira svojom slikom ili skladbom ili znanst ka koji rje ava zagonetke èovjekova uma. N.. 'An fMRI study of sex differences in regional activation t o a verbal and a spatial task. F. Seeck. 74:157-70 3. 6:276-7 7. Takve podjele dokazuju najpo315 Robert VVinston: LJUDSKI UM stojanije krasno obilje je ljudskoga uma. John. Istra ivanja iskustava bliske smrti jo nam nisu dala jasne odgovore. i Grossberg..' Neuropsychologia (1997).. L. D. Leamey. 391 :650 2. u drugu dimenziju za koju je ovozemaljski ivot samo povr na pro ba. 'Electric current stimulates laughter.. 'Stimulating illusory own-bod y per-ceptions. A. 88:7943-7 13. svi smo uistinu iznimni. 7:487-94 12. S. Na svakog neur oznanstvenika koji ustrajno tvrdi da nema svijesti bez mozga koji je u odreðenoj m jeri iv. T. Blanke.. S.. To. 'Encoding pheromonal signals in the accesso ry ol-factory bulb of behaving mice. 'Physio logical and anatomical evidence for a magnocellular defect in developmental dysl exia. a to je da ga svi imamo. mo e znaèiti da æe kod nekih ljudi odreðene mo dane funkcije.. kao to smo vidjeli.' Nature (2002). Louis R. upuæuju na to da svake noæi putujem o naprijed i natrag po tom kontinuumu.' Brain Research (2001). 123:210-19 . W. G. Tallal.. and remediation. 'Neuroanatomical correlates of pleasant and unpleasant e moti-on..' Natur e Re-views Neuroscience (2002). Field..' Nature (1998). McCoy. a katkad radi hvalisanja.. 908:204-7 8. M. osta i »ukljuèene« na ni im razinama svijesti. O.. vatrogasca koji zna kad mora pobjeæi iz zgrade kc uru ava. ali ga vr zlièito koristimo. R. 299:1196-201 11. U ari tu zanimanja ove knjige je mozak koji pos svima nama. 'Pheromonal influences on sociosexual behavior in yo ung women.' Experimental B rain Research (1998). M. Ali kad govorimo o stvarala tvu. Landis. Fried. Ortigue. 'Language learningimpa irments: integrating basic science. dva mozga nikad neæe biti ista. M. Luo. 1995) 6. sadr avao bi samo siæu an postotak pnog broja stanovnika. Gur.' Trends in Cognitive Sci ence (2002). i Pitino. Ista bi stvar mogla biti i s umiruæim mozgom . M.' Science (2003).' Brain and Language (2000). 2:251-62 9.. Kad bismo sjeli i naèinili popis ljudi koji su postali s zbog svojih izv anrednih sposobnosti... Rosen.' Physiology and Behavior (2002). S.. Kao to smo nekoliko puta vidjeli u ovoj knjizi. Merzenich.raditi? Istra ivanja spavanja. Drislane. 'Crossing the chasm of consciousness. Livingstone.. D. 35:1437-44 4. M.... 75:367-75 10. C. R. Mnogo j e dokaza koji upuæuju na èir cu daje svaki mozak obdaren neizmjernom kolièinom izvanre dnih sposc sti.' Pro-ceedings of the National Academj of Sciences USA (1991).. T.. Sampaio. od toèke nadomak buðenja do toèke u kojoj »spavam o kao zaklani«. et al. S. I. Mari . zapravo mislimo na veoma rijedak pod ljudskih spo sobnosti. L. 'Development and plasticity of cortical areas and networks. M. P. Bach-y-Rita.. Blackmore. a ne rijetke iznimke. C. Moguæe je. t akoðer. et al. bit æe drugih koji æe stvar poku ati rije iti na prepad. Katz. 'Brain plasticity: »visual« acuity of blin d per-sons via the tongue. Fee. Na svakoga tko nalazi olak anje u gledi tu da znanst veni zakoni mogu dati smisao svakom kutku postojanja.. Franzini. pak. et al.

et al.. M. i Passingham.' Peri ty and SocialPsychology Revieut (1997). E. i Buchsbaum. Damasio. Dolan. 'Changes in the human brain during rhythm le-arning. c soii>Wðgig. 14:33-51 26. K.. W. 35:472-84 23.-. 1:80-102 25. 'The development of a theory of mind in autism: deviance ar lay?' Psychiatric Clinics of North America (1991).' re (1994)..J.' Neurolmage (200 0). Central African Journal ojMedicine (1963 ).J.. S. Norton..»» ' -V' . C. S. N. A. 'Responses of human somatosensory cortex to stimuli below t hold for conscious sensation. 'Sleep imaging and the neuro-psvchological asse s-sment of dreams. i Valli. i Philip. 'Cingulate function in depression: a potential predi ct treatment response.. 'Self-awareness and the frontal lobes: a neuropsychological perspective.. 40: 38 35.. 'Ruse and representations: on children's ability to conceal info rma DevelopmentalPsychology (1992). 1:147-8 20. Pinker.' Perception (1999).' Psjkologia (2002).' NatureRev iems Neuroscience (2000).. 9:167-70 36. 13:952-66 18. New York. 195 34. Benedetti.. J. ¦': * . Dimberg. A. A.. 10: 613-19 17.J. G. Miller. Sedikides. R. 12:425-33 16. 'Shifting baselines in attention research. A. Ramnani. D... Jung.. Henson. Tranel. R... et al.. Simons. B.. R.. i Chabris. Calder..' Journal ojNeuroscience (1990). Cardinal. 372:669-72 31. R. Joseph. 'The reinterpretation of dreams: an evolutionarv hyp sis of the function of dreaming. Revonsuo.' U uss. Damasio.. U..}Tif>'. D. LeDoux. 28:84-9 27.. P. jate . Adolphs. C. J. Schvvartz. 158: 1597-600 30. 1962) 24.. Baron-Cohen.. A.' P. NewYork. 'Neural correlates . 'Brain mechanis ms for detec-ting perceptual.' American Journal of Psychiatry (1999). Memories.. i Frith. D. 'Reading the mind from eye gaze.. S.. Chiang. 'Unconscious facial reactions to emotional facial expressions. LaBerge. N. F. TheEmotional Brain (Simon and Schuster. ur. semantic.. H... i Skowronski.' Science (2001). Rankin.. LeDoux. J. E. R. Synaptic Self: How OurBrains Become Who WeAre (Viking. et al. .. J. New 2002) 33.-r K-r. J./PSt. Peskin. 292:2499-501 19. How the Mind Works (W. i Teresi. H. 'Impaired recognition of e on in facial expressions following bilateral damage to the human amygdala. Driver. Ne w' 1986) 38. J. P. The Self: Inter-disciplinary Approaches (Spring er V« 1991) 28..' Science (1967).' Ne uropsychologia (2002).. Mongeau. i Goethals. 1996) 32. 'Impulsive choice induced in rats by lesions of the nucleus accumbens æore. K. Dreams. A. Friston... 6:23-30 21. Reason and the Human Brain (Picador. Damasio. Mayberg. 156:1450-2 ___*>v a* * t%arsm. D. S.. D. 1997) 29. 'Positron emission tomographic measurements of pulvinar activity during an attention task. 'Influence of a functional polymorphism within the pr omoter of the serotonin transporter gene on the effects of total sleep deprivati on in bipo-lar depression. F. Hooper... N.14. Descartes Error: Emotion. 'The symbolic self in evolutionary context.. C..trs.. 11:86-9 85. E.' Journal of Cognitive Neuroscience (2001).' NeuroReport (1997). i Maquet. 28:1059-74 15.. Libet.... S. B. et al. A. et al. J. logical Science (2000). Inc. G. and emotional deviance. Strange. The 3-Pound Universe (Dell Publishing Co. 'Gorillas in our midst: sustained inattenti onal blin-dness fordynamic events. Anderson. 4v_ 317 Robert VVinston: LJUDSKI UM 22. M.. R. J.. C. J. Reflections (Collins.. R..' Trends in Cognitive Sciences (2002). 8:1057-61 39.

. 'Interpreting gaze in Turner syndrome: impaired sensit ivity to intention and emotion... Nevvberg. Ohman.. et al. M. Hasselmo. A.. D. S.. 'CREB required for the stability of new and reactivated fe ar memo-ries. J.' Monographs of the Socielj for Res earch in ChildDe-velopment (2000). Kida. K. 'Unprepared phobias: »be prepared«.' Preventive Medicine (1998). 48:146-51 64. W. O. M.' Nature Neuroscience (1998). Mednick. A. M. 41:894-905 50.. Lawrence. Sagi. F. 'Language input and language grovrth. et al.. 'Altered serotonin innervation patterns in the f orebra monkeys treated with MDMA seven years previously: factors influencing abn oi recovery. 418:970-5 62.' Nature (2002). Kuhl.. K. D.. 5:677-81 59. D. Pervin. i Beaton. John. 264:1102-5 318 Literatura 46.' NeuroReport (2001). Rachman. ur. et al. S. Yurgelun-Todd.' Psychiat ry Research Neuroimaging (2001). ce (2003). K.' Behavioi se arch and Therapy (1976). M. Genoux.. S. Ungerleider. R. 'Breaking the language barrier: an emergentist coali tion model for the origins of vvord learning. Oki. Askenasy. A. et al. and working memory capacity. Hollich. Ishai.' Neuropsychol ogia (2003). et al.' Brain Cognition (2002). 106:113-22 49. V. M. 9th report. 253:1034-7 51. L. 23:131-8 60. 'A five-factor theory of personality. McGivern... LSD . Zajonc. 40:923-30 61. 'A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homo-sexual men... 19:5096-107 44..' Handb .' Animal Behaviou r (1975)... A. G. The Stationery Office: HL p ape 43. D.. E. A. Cannabis: the se te and medical evidence.. G. Wilson. 33:827-40 63. 'The return of Phineas Gage: clues about the brain from skull of a famous patient. but preservation of social cueing. 97:11850-7 52. LeVay.' Journal of Abnormal P sych (1993). House of Lords...... R..J. i Soares.. A.' Journal of Gerontolog^ (1993). Hoffmann. intelligence. P. Karni... 17:1729-41 57. 5:348-55 56. W.' Journal of Ne uro. 50:73-89 47.' Nature Neuroscience (2002). 'Protein phosphatase 1 is a molecular constraint on lear ning and memorv... 14:333-8 41.' Behaviour Research and Therapy (2002)..My Problem Child (J. J. Haxby.. P.' Science (1994). et al.. Hatzidimitriou. 'The restorative effect of naps on perceptual deteriora tion. Brewin. Tanne. C. 'Affiliation and social discri mination produced by brief exposure in day-old domestic chicks. 'Depe ndence on REM sleep of overnight improvement of a perceptual skill. 16:218-22 55. 'The measurement of regional cerebral blood flow durin g the complex cognitive task of meditation: a preliminary SPECT study. W. Killgore. M. et al. S. L. i Bovver.... Inouye.. S. 'Under-recruitment and nonselective recruitment: disso ciable neural mechanisms associated vvith aging. G.. 'Cognitive performance in a high-functioning communit y-dwelling elderly population. Damasio.. 27:195-9 54. J. E. 'Sex-specific developmental changes in amygdala responses to affective faces.of peting fear behaviors evoked by an innately aversive stimulus. Huttenlocher. A. D. Rubenstein. 'On the automatic nature of phobic fear: conditi oned trodermal responses to masked fear-relevant stimuli.. 'Visual imagery of famous faces: effects of memory and attention revealed by f-MRF Neurolmage (2002). J. 'Cognitive efficiencv on a match to sample task dec reases at the onset of pubertv in children. et al. B. J.' Journal ojNeuroscience (1999). B. 1983) 45. Session 1997-8.' Proceedings of the Nation al Academy of Science USA (2000).. 'Thought suppression.. Select Committee on Science and Technology.' Science (1991).. A. et al. S... Acetylcholine and memory.' Trends in Neuro science (1993).. et al. J.. H. i Seligman.J. P. J. D. Rajecki. et al. 102:121-32 42. R.' Neuron (2002). Logan.. 23:3855-68 40.. 12:427-33 48. 'A new view of language acquisition. Tacher.' Science (19 94) 265:679-82 58. R. 65:1-123 53.

. B. 2000) ^KThorne. 'Amygdala response to happy faces as a function of extrave rsion. D. H. Amedeo Modigliani 1884-1920: The Poetry ofSeeing (Ba sic Art) ( chen America Lle.. 'Pheromonal influences on socios« behaviour in men. 'Cerebral blood flow and personality: a positron emi ssion to-mography study. P. E.. 23:291-7 Sfc Grammer. Psychological Science (W. 'Cellular mechanisms o f so attachment.. 'Somatosensory processing in the human inferior prefn c ortex..V" 1983) 76. Friedmann. L. C. et al. Badcock. B.... D. T.. W. i Hatfield. E.' Hormones and Behavior (2001). 'Effects of androgen treatment on behavioural and ological responses of heifers to fear-inducing situations. M.. 40:133-8 .' Neuro e 9«*' crinology Letters (2002). D.. 'Androsterone: a male pheromone?' Ethologj and Sociobiology (19 14:201-7 88.. Archer.. Ts depression an adaptation?' Archives of General Psychiatry ( 2000). Young. Penton-Voak.. D. et al. 2003) 66.' Journal of Neurophysiology (1988).' Neuropsychologia (200f). S. Taylor. P. 2' 89 96. 103:193-210 74. Shakespeare: The Invention of the Human (Fourth Estate.. 28:66-83 69.. Prièe. I.. M.. (1999). Cutler. Bloom. Ongur. Plusquellec.' BiologicalPsychiatry (2002). K. Canli.-A. Drevets.. et al... 'Effects of putative male phe romones on female ratings ol attractiveness: influence of oral contraceptives and the menstrual cycle. Iacoboni.' Science (2002). Required VVriting: Miscellaneous Pieces 1955-1982 (Faber & Faber . F. 'Behavioural characteristics of two dairy bree cows selected (Herens) or not (Brune des Alpes) for fighting and dominance ty. L. Nesse. C. et al..J. 27:1-13 89. i Boissou. Required Writing: Miscellaneous Pieces 1955-1982 (Faber & Fabe r. McCoy. Hair. 1999) 80. Lim. Lon . 'Menstrual cycle alters face preference. 'General differences in receptivity to sexual offers. Taylor. 84:16 73. E.. M. M. R. O'Connor.. T. C. et al.' Hormones and B elu (1984). L. F. Larkin. 399:741-2 83. i Brovvn.. et al.' Psjchiatric Genetics (2003). M. 'Portrait of the self-enhancer: well adjusted and wel l liked o ladjusted and friendless?' Journal of Personalitj and Social Psycholog y (2003). J. J. B. W. et al. G.... Boissv.'' Autkrystof. 'Reafferent copies of imitated actions in the right su perioi 1 poral cortex. Clark. Insel. R. W.. 52:404-12 78. M.. M. Johnson. J. i Sorrell.' nal of Psychology and Human Sexuality (1989). M. E. 'Journal of Adolescenc e (1998). et al. 'Love and dating experience in early an d mi< . 13: 33-4 77. Gazzaniga. PsychoDarwinism (HarperCollins.' Proceedings of the National Academy of Science USA (2001). Fu. Gingrich.' PsychologicalBulletin (1988). A. W.ook of Personal^: Theory and Research (Guilford Press. R. P. Hagen. S. 2:39-55 84.. Larkin.. 'Genetic origins of anxiety in women: a role for a fun ction techol-0-methyltransferase polymorphism. Montgomery. Doris. T. M.. i Heatherton.. M. 39:1385-94 71. 88:1400-6 75. 'Activational effects of testos ne on cognitive function in men. M. N. Enoch.' Applied Animal Behaviour Science (2001). L. 98:13995 82. TUusion and well-being: a social psychologic al persf ve on mental health. i Boissou. 'Lovv glial numbers in th e a dala in major depressive disorder. 1999) 65.' Archives of Sexual Behaviour (1998). T. J. C.. S.. 72:1-21 70. Loi 1983) 72. 156:252-7 67. M.' American Journal of Psychiatry (1999). !' adolescence: grade and gender comparisons. 1994) 81. E. 5 20 79. 296:2191 319 Robert VVinston: LJUDSKI UM 68. Norton. D.... F. Bowley... P.' JV< (2000).

et al.. et al.' Exp erimental Neurolog (1985)... I. 125:1839-49 98.. Winston. et al. Alzheimer's disease: results from a research registrv. P.' Nature Ne uroscience (2001). 'The exceptional brain of Alber t Einstein. H. Bosvvorth.. 293:2105-8 102. 1971) 105.. 'Preliminary research on plasma oxytocin in normal cy cling wo-men: investigating emotion and interpersonal distress. et al. Langleben. Groiuth and Action (Houghton Miffl in. i Deary. F.' American Journal .' Nat ure (2002). 88:198-204 103. et al.. Whalley. Castelli... J. et al.... N. Happe.. 'Effects of educational attainment on the clinical exp ressi..' Neurolmage (2002). 'Autism. and sociodemographic variables in the Seattle Longitudinal Stu dy.. 'Genetic enhancement of learning and memory in mice. 4:92-7 94. Strange.' Natur e Neuroscience (2002).' British MedicalJournal (2001).. 0'Doherty. S.' Proceedings of the National Academy of Science USA (2000). Rampon. R.. 353:2149-53 104. Cattell. 0'Doherty. Kigar. Deary. Gardner. i Zeki. J.or social prediction?' Journal of Personality an d SocialPsyc-hology (2002).' N ature (1999). Lee.. R. et al.. T. L. 4:1253-8 108.... et al. M. 322:819 110... Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Basic Bo oks. et al... M. 62:97-113 96. Frith. Boston..' Journal of Personality and Social Psychology (1991) . 6:316-22 107. W.' NeuroReport (2 000). Asperger syndrome and b rain mechanisms for the attribution of mental states to animated shapes. 5:277-83 97. Abilities: Their Structure. 'Effects of environmental enrichment on gene expression in the brain. 'Survival effects in cognitive function. U. M. 418:932 109. 'Genetic influences on brain structure. Greene. C. A. 25:284-8 95. 'An fMRI investigation of emotional engagement in mo ral jud-gment. 401:63-9 321 Robert VVinston: LJUDSKI UM 113. Dolan. i Dunning. The neural mechanisms of mate choice: a hvpoth esis.. E. D.. J.' Afe-uroendocrinologj Letters (2002). B. Gray. N. 'Attachment in marriage: effects of securitv and a ccuracv of vvorking models.J.. E. et al. J. B. Y.. T. F. Turner. H.. 'Revievv. C. Kobak. D. 97:128 80-4 112. Chabris. 1983) 106.. 25:121-39 111.' Neuro science Letters (2001).' Nature Neuroscience (2000). J. S. 'Cognitive change and the APOE epsilon 4 allele. 11:3829-34 92. 'The neural basis of romantic love. VVitelson. Epley.. 23 Suppl. Diamond. i Hazan.. 'Social amnesia in mice lacking the oxytocin gene.J. Fisher. 'Neural correlates of response inhibition for behaviora l regulation in humans assessed by functional magnetic resonance imaging. 'Neural mechanisms of general f luid intelli-gence. 'Longitudinal cohort study of childhood lQan d survi-val up to age 76.. Tang.. Fritsch... D.' Experimen-tal AgingResearch (1999).. D.' Lancet (1999). R.90. C.. R. 'Feeling »holier than thou«: are self-serving assessme nts produced by errors in self. Bartels. C. et al.' Nature Neuroscience (2003). 'On the brain of a scientist: Albert Einstein. S. C. Thompson. 41:147-550 320 Literatu ra 91. J. H.' Psychiatry (199 9).. 15:727-32 100.' Neuropsychologia (2003). i Schaie. R. Braver. K. Ferguson. D. J. T.. R. 79:861-75 99.. T. Harvev. A.' Brain (2002). L..' Science (2001).. 'Beauty in a smile: the role of medial orbitofrontal cortex ir cial attractiveness. 60:861-9 93. S. et al. et al. Frith. A. 'Brain activity during simulated deception: an eve nt-rela-ted functional magnetic resonance study. 'Automatic and i ntentional brain responses during evaluation of trustworthiness of faces. J.. I. cognitive style. R. 309:109-12 101.

A. and affective state on recurrence and survival 6 yea rs 1. Spiegel. et al. Pantages. Autonomni ivèani sustav . i Kennedv. D. Bazalni gangliji . Mo emo ih predoèiti kao kabele ivèanog su tava.' Lancet (1989)... B... R. Amigdala . 16:369-76 114. neposred no iznad srednjeg mozga. ali katkad i mnogo mlaðe osobe. F. Naja ktivniji je kad ga podra e nadbubre ne lijezde u stresnoj situaciji. potièe seksual nu uzbuðenost. Dio je limbièkog sustava. Pretz. Odatle ulazi u krvoto k i prenosi poruku u nadbubre ne lijezde.' Perspectives i n Biolog) Medicine (1998). Utjeèu na mre e koje povezuju motorièku koru s drugim kortikalnim podruèjima . Sources of Power: How People MakeDecisions (MIT Press. Scholev. Fawzy.Tip demencije uobièajen u starijoj dobi. coping.. psychological well-being?' European Journal of Cancer (2002). Canada. A. dose-dependent cognitive effects of C biloba. 50:681-9 118. Meðu glavne simptome spadaju gubitak pamæenja te slabljenje sluha i razumi jevanja. Sternberg. Simpatièki . Eves. Wiseman. 'Malignant melanoma: effects of a i structured psychiatric intervention on survival and recurrence at 10-year fo llovv Archives of General Psychiatry (2003).. lijezde proizvode razne hormo ne. Klein. ponajprije kortizol. F. W. The Luck Factor: Change your luck . 60:100-3 119. 'Mind and cancer: does psychosocial intervention improve s urviv. 'Malignant melanoma: effects of an early structured p sychi intervention. Autistièna djeca èesto su izdvojena. D. E. etal... I. J. 16:167-79 115. don. in a young offenders' institution. primjerice adrenalina.. Ross.. A. 'Acute. su ava i iri krvne ile. probave. et al. i Dulac. Priprema tijelo na odmor. 42:14-32 i 322 Pojmovnik ACTH . C.. Imaju va nu ulogu u planiranju i usklaðivanju pokreta i pol o aja tijela. B..' Neuron (2000). Greyson. 'Journal of H Nutrition andDiet (2003). 1 44 116.. L. I.. C. Parasimpatièki . s u avanja i irenja krvnih ila te spolnim funkcijama poput erekcije. 2002) 121. O. 38:1447-57 120.' Human Psycho-pharmacology (2002).Skupina sredi ta (ili jezgara) u sredi tu svake polutke.. R. pospje uje luèenje sline i smanjuje zjenice. Panax ginseng and their combination in healthy voung volunteers: di ff tial interactions with cognitive demand.. L.and change your life (Cent urv. Autizam . u dru tvu se dr e po stran li pona aju neprikladno te imaju su ene interese. ii:888-91 117. Preko hipotalamusa mo e pot aknuti oslobaðanje hormona stresa. B. Fawzy.of Alzhe Diseaseand Other Dementias (2001).J. uvjet ovanje strahom i pobolj anje pamæenja emocionalnih sjeæanja. 'Effect of psychosocial treatment on survival of patie nts wit' tastatic breast cancer.Mijelinizirana ivèana vlakna i glija stanice koje tvore veæi dio sredi nj . Kao odgovor.Stanje kojem je svojstven manjak socijalne inteligencije i nesposobnos t shvaæanja tuðih èuvstava. Fawzy.Adrenokortikotropni hormon proizvodi se u hipofizi.Tvorba u obliku badema u srednjem dijelu sljepooènog re nja koja sudjeluj e u nizu èuvstvenih funkcija. èesto uz gensku kompo nentu. PA. J. 'Biological aspects of near-death experiences. G.Duga vlakna ivèanih stanica (neurona).usporava bilo. Aksoni . E.Upravlja nevoljnim funkcijama poput rada srca. Kaufman. koji pogaða dvadesetak posto ljudi starijih od osamdeset godina. Cesto se javljaju du evne bolesti.ubrzava bilo. opu ta bronhe.. 28:835-45 123. i Gesch. Boston. u krvotok i tako izazvat i strah te omesti razumski nadzor. Alzheimerova bolest . Obièno obuhvaæa propadanje mo danog tkiva i promjene u mo danim bjel anèevinama. N. usporava probavu. smanjuje gastointestinalni motilitet.. 'Food provision and the nutritional implications of food ces made by young adult males. 'A novel family of'candidate pheromone receptors in mmals. Archives of General Psychiatry (1993). Bijela tvar . 2003) 124. The Creativity Conundrum: A P ropi Model of Creative Contributions (Philadelphia. ukljuèujuæi prepoznavanje va nih oko-linskih dogaðaja. 1 988) 122..

ventrikulama. Naziv u prijevodu znaèi morsl konjic. obièno lijeva donja èeona vijuga. èesto svojstv ene samo èovjeku. ponajprije u njegovoj kori. regulira tjelesne hormone i tjelesne procese. kori tenje eæera i bjelanèev ina te izaziva razgradnju mi iæne bjelanèevine u aminokise-line. dio tal amusa i cingularnu vijugu.Tanak dio ivèane stanice koji primljene impulse dovodi u nju. no EEG-om) kao odgovor na podra aj. Rijeèju »kc 324 Pojmovnik ra« nazivaju se i vanjski slojevi mnogih organa. Straga je motorièka kora k< upravlja voljnim pokretima.Epileptièki napadaj èesto je praæen gubitkom svijesti. Limbièki sustav . Epilepsija .Tvorbe oko mo danog debla nastale iz primitivnijih dijelova kore p ovezane s uèenjem. u kojer se odvija »mi ljenje«. Lateralna genikulatna jezgra . M< ðu njima su razumijevanje i govor.Spojevi graðeni od aminokiselina.Ureðen. Èeoni re njevi . hipotalamus. Obuhvaæa amigdalu. a filtrira je opn. Izdvaja se iz krvi.E lektrièni signali iz mozga ili s lubanje zabilje eni (ob. opskr hranjivim tvarima. ali ima mno tvo uzroka. pozornos raèunanje te vidna i slu na percepcija. koja na zire druge tjelesne lijezde. Te ki napadaji izazivaju silovite pokrete.Naziv za vi e mo dane funkcije. Hipokampus . p\ tem hipofize. povezana s hipotala musom. Regulira krvni tlak. Prednji dio j vezanje s uèenjem. Koordinacija .Dio talamusa koji sudjeluje u obradi vidnih infor macija i njihovom provoðenju u koru. koje mogu biti izvor energije u iznenadnim situacijama.Nakupinajezgara ispod ta lamusa.Najveæi re njevi èovjekove ko e velikog mozga. èesto poveza bolestima poput Alzheimerove. Normalno ima sloj neurona debeo 4 mm. Kortizol . N astaju kao rezultat poruke stvorene u DNK. Brocino podruèje . Glija .Vodenasta tekuæina koja okru uje mozak i led mo dinu.eg ivèanog sustava. poput temperati re. pona anjem i osobno æu. onemoguæujuæi tako oboljelom svaku normalnu aktivnost. Ima ih vi e vrsta: sudjeluju u oporavku mozga. Elektroencefalografija (EE G) . Sudjeluje pamæenju i uèenju. dio limbièkog sustava koji. Kortikotropin . Demencija .Hormon koji nadbubre ne lijezde izluèuju tijekom stresa. Kognicija .Uobièajena tehnika snimanja elektriène akt nosti u mozgu. koji je Paul Broca opisao kao sredi te govora. pamæenjem i obradom èuvstava.Dio kore èeonog re nja. jajnike i sjemenike. t: njaèu. Kao koncept.Vanjski sloj velikog mozga. primjerice nadbubre ne lijezde. Hipotalamus . odr avanju cerebrospinalne tekuæine i gradnji mijelinsl ovojnice ivèanih stanica. ali nu an i za norm alan rad gotovo svakog dijela tijela. Peterostruko su brojr je od ivèanih stanica. upljim tvorbama unutar mozga. rje avanje problema. Bjelanèevine . pamæenje. katkad izmi njenom svije æu. ukljuèujuæi jajnike i nadbubre ne lijezd e. a dobio gaje prema svojem obliku.Vidi ACTH. Bla i napadaji u temporalno re nju mogu izazvati halucinacije ili »religiozna« iskustva. Èesto izaziva prom nu osobnosti. Evocirani potencijali . unosa hrane i rada srca. odgovorni za sve staniène funkcije.Glavna lijezda u dnu mozga. to nerijetko mo e primijetiti samo netko tko dobro poznj oboljelu osobu.Mo dane stanice koje tvore veæinu njegove mase. Hipofiza . Dio je limbièkog sustava.Ozbiljan progresivni gubitak intelektual nih funkcija. predmet je estokih rasprava jer niz funkc ija obavljaju neovisne podjedinice sustava i podruèja koja se izvorno nisu smatral . bogat ivèanim stanicama. Kora (korteks) .Dio sljepooènog re nja neposredno iza amigdal e. organiziran rad mi iænih sk upina ili pojedinaènih mi æa radi stvaranja nadziranih pokreta. Sadr i glukozu i bjelanèevine. Dendrit . 323 Robert Winston: LJUDSKI UM Cerebrospinalna tekuæina . Nastaje zbog elektr ne oluje koja polazi iz ari ne toèke u mozgu. gu teraèu.

a njegovim dijelom. Magnetoencefalografija (MEG) - Tehnika mapiranja i lokalizacije mo dane aktivnosti snimanjem magnetskih polja koja stvaraju ivèane stanice pobuðene podra ivanjem. Buduæi d a prolazak kroz lubanju ili kosu ne izoblièuje magnetska polja, tehnika je kvalite tnija od EEG-a. Magnetska rezonancija (MR) - ili nuklearna magnetska rezonancija - tehnikaje sni manja dijelova tijela kori tenjem magnetskih svojstava pojedinih vrsta tkiva koja daje trodimenzionalne prikaze. Funkcionalna magnetska rezonancija (fMR) omoguæuje korisniku da vidi metabolizam mozga te da oblikuje sliku koja prikazuje koji je dio mozga aktivan tijekom odreðene zadaæe. Mali mozak - Tvorba iznad mo danog debla i iza mosta. Upravlja ravnote om i koordina cijom pokreta. Mijelin - Masna ovojnica oko aksona koja djeluje poput izolatora. Mijelin uvelik e poveæava brzinu preno enja ivèanih impulsa. Most - Dio mo danog debla koji upravlja disanjem, povezan s budno æu i spavanjem. Sudj eluju u nadzoru autonomnog ivèanog sustava i djeluje kao relej izmeðu kore i malog mo zga. Mo dano deblo - Dio mozga koji mo dane polutke povezuje s leðnom mo dinom. Dijeli se na tri dijela: srednji mozak, most i produljenu mo dinu. Rijeè je o najstarijem dijelu mozga koji upravlja najosnovnijim, nevoljnim funkcijama (npr. disanjem i bilom). Nadbubre ne lijezde - Te lijezde smje tene blizu bubrega u osnovi su nakupina stanica specijalizirana za proizvodnju hormona kortizola, adrenalina i no-radrenalina. T i spojevi imaju va nu ulogu u odgovoru na stres - potièu strah, uzbuðenje, razne tipov e tjeskobe, a posebice klasiènu reakciju borbe ili bijega na napad grabe ljivca. 325 / Robert VVinston: LJUDSKI UM Nervus vagus ivac koji, izmeðu ostalih funkcija, upravlja brzinom rada srca no enjem veæine parasimpatièkih signala iz mozga u tijelo. Kad je podra usporava srce. Rijeè je o dugom ivcu, a spada medu tzv. kranijalne ivct je u podruèju mo danog debla izravno povezan s mozgom. Neuron - Pojedinaèna ivèana stanica s aksonima i dendritima koja je s dru ivèanim stanic ama povezana sinapsama. Neurotransmiteri - Kemikalije pohranjene u krajevima aksona na sinapsa Kad elekt rièni impuls stigne do sinapse, neurotransmiteri se oslobaðaju i laze sinaptièku pukot inu. To izaziva irenje poruke u susjednom neuron stanici, primjerice mi iænoj. Postoj i èetrdesetak neurotransmitera. Mogu si ; ti ili potaknuti prijenos impulsa. Medu njima su glutamat, GABA, acetilkc adre nalin, noradrenalin, dopamin, serotonin. Svaki ima drukèiju funkci Nucleus accumbens - Sadr i neurone koji su dio bazalnih ganglija. Sudjeluje i gula ciji pokreta i slo ene motorièke aktivnosti. Ta se tvorba smatra tzv. r danim nagrad nim sredi tem, a neurotransmiter va an za njezinu funkcij dopamin. Osjetna kora - Mre a ivèanih stanica (od kojih su mnogi smje teni u tjemei re nju) odgovo rna za obradu osjeta, ukljuèujuæi bol, miris, okus, temper ru, vid, sluh, dodir i pr opriocepciju. Pamæenje - Danas ga dijelimo u nekoliko vrsta. Mo e biti epizodno, poput p æenja davni h dogaðaja iz djetinjstva. Kratkoroèno omoguæuje dosjeæanje davnih dogaðaja, primjerice je ste li pristavili èaj. Prospektivno se odnos sposobnost pamæenja planova. Procedural no se odnosi na nauèene motor vje tine, primjerice vo nju bicikla, i ne zahtijeva volj no dosjeæanje. Paraliza - Nemoguænost pomicanja dijela tijela. Periferni ivèani sustav - ivci izvan sredi njeg ivèanog sustava koji se prot tijelom i z vr avaju u organima, primjerice ko i, mi iæima i zglobovima. PET - Pozitronska emisijska tomografija. Tehnika skaniranja pomoæu radio topa, pri mjerice radioaktivnog kisika, kojom se identificiraju krvni tok ili tabolièki akti vna mo dana podruèja. Placebo - La an ili neutralan postupak, u praksi èesto lijek, koji je inertan i djel ovanja, pa zato nema istinske znanstvene va nosti u pobolj anju ili [ mjeni medicins kog stanja. Buduæi da osoba mo e oèekivati pobolj anje kon svakog postupka, terapija pla cebom mo e kod oboljelih izazvati osj( pobolj anja i ubla iti simptome.

Polutka - Polovica mo dane kore (lijeva ili desna). Dijelimo je u èetiri re nja: oni, sljepooèni, tjemeni, zatiljni. Prednja cingularna kora - Podruèje prednjeg dijela unutarnje povr ine polul Sve njez ine funkcije nisu poznate, ali poma e pri odluèivanju kad mozak 326 Pojmovnik mi proturjeène osjetne podra aje te sudjeluje u pozornosti, usredotoèavanju i percepci ji bola. Ukljuèena je u nadzor autonomnog ivèanog sustava. Lijekovi poput mornja sman juju aktivnost u tom podruèju. Produljena mo dina - Ni i dio mo danog debla koji upravlja automatskim funkcijama i dj eluje kao relej izmeðu mozga i leðne mo dine. Propriocepcija - Svijest o polo aju i kretanju u prostoru. Pulvinar - Dio talamusa ukljuèen u obradu vidnih informacija. Purkinjeova stanica - Divovski neuron s iznimno razgranantim dendritima s brojni m (èak do 200 000) vezama s drugim ivèanim stanicama. Najèe æe je nalazimo u malom mozgu. Sinapsa - Pukotina koja povezuje ivèane stanice. Djeluje preko neurotransmitera. Ti pièni neuron mo e imati deset tisuæa takvih veza s drugim neuronima. Siva tvar - Dio mozga u kojem prevladavaju ivèane stanice, primjerice kora. Sredi nji ivèani sustav - To je »nadzorni« dio ivèanog sustava. Prekriven je mo danim ovo ma ili meningama. Mozak, leðna mo dina i vidni ivci dio su sredi njeg ivèanog sustava. Po ezan je s perifernim ivèanim sustavom, s uzlaznim (aferentnim) ivèanim vlaknima koja p renose osjetne impulse iz svih dijelova tijela u mozak i silaznim (eferentnim) ivèa nim vlaknima koja dovode motorièke impulse u mi iæe. Talamus - Sredi te iznad mo danog debla koje djeluje kao relej izmeðu kore i osjetnih organa (primjerice ko e, mre nice, unutarnjeg uha) s iznimkom dijela nju nih putova. O bavlja i mnoge druge funkcije, primjerice utjeèe na raspolo enje i na neke pokrete. Turnerov sindrom - Gubitak jednog od sparenih kromosoma X kod djevojèica. Izaziva neplodnost, izostanak mjeseènica, nizak rast i kognitivne promjene. Veliki mozak - najveæi dio mozga, podijeljen na dvije polutke, lijevu i desnu, pov ezane uljevitim tijelom. Ventrikule - Èetiri upljine u mozgu ispunjene cerebrospinalnom tekuæinom. Vidni ivac - ivac koji povezuje stra nji dio oka (mre nicu) i mozak. ivèana vlakna - Rijeè je o aksonima koji se prote u od tijela ivèane stanice i prenose im ulse u ivèanu stanicu (aferentna vlakna) ili iz nje (eferentna vlakna). uljevito tijelo (velika komisura) - Debeli snop ivèanih vlakana koji povezuje dvije mo dane polutke. KNJI NICA ZELINA 327 blioteka opæeg ^ KRATKA POVIJEST SVEMIRA Sto su crveni divovi, bijeli patuljci, crne rupe, pulsari i kvazari?; bi èovjek ko ji se brzo kreæe trebao ivjeti dulje? Za to na Sunci jeme protjeèe sporije nego na Zeml ji? Ima li ivota u svemiru? Kratka povijest svemira briljantna je knjiga koja se ne ispu ta iz ruku. Na jednostavan i zoran naèin, dr eæi nas u napetost da èitamo najuzbud ljiviji roman, pripovijeda nam Gerhard Staj èudesnu povijest svemira, sve tamo od velikog praska i formi: zvijezda do nastanka na eg planeta. POTRAGA ZA TAJNOM IVOTA (Kratka povijest genetike) Analiza DNK, ljudski genom i kloniranje pojmovi su koje u pos nje vrijeme stalno susreæemo. Ova nam knjiga govori o vrlo br razvoju suvremenih bioznanosti koje æe i z temelja promijeniti ivot. Teme poput evolucije, de ifriranja gena i istra ivanja r ga opisane su zanimljivo i jsano. Gerhard Staghun nam tak obja njava gdje su u sve mu tome za èovjeka prednosti, a gdje se 1 opasnosti. Obavezno tivo za svakoga tko r avnopravno eli sud vati u razgovorima o najnovijim spoznajama o ljudskom ivotu oj b uduænosti. LOV NA NAJMANJU ÈESTICU (Kratka povijest atomistike) Sto su najmanje èestice na svijetu od kojih je naèinjen cijeli sve na a Zemlja i sav iv ot? to se zbiva u golemim ubrzivaèima èes kojima se poku ava pronaæi svemirska pratvar? t se zbiva pri ciji nju atomskih jezgri? Kako radi laser?

Gerhard Staguhn zorno i zanimljivo pripovijeda o kemiji i atom fizici, a nadasve o brzom razvoju istra ivanja elementarnih èesti posljednjih stotinjak godina. Lov n a najmanju èesticu knjiga je 1 dokazuje koliko kemija i fizika mogu biti zanimljiv e. KRATKA POVIJEST BUDUÆNOSTI Krenimo u buduænost! Ali ne u buduænost kakva æe biti - jer d; znamo i ne bi bila buduæn ost. Koja je uzbudljiva ba zato to ne z mo kojim æe putem krenuti. Ne zna to nitko, ne zna to ni autor -nas zajedno zove u veliku avanturu. Hoæemo li se klonirati i p ra "djecu po narud bi"? Hoæemo li naseliti susjedne zvjezdane sust i prekrajati plan ete po vlastitom ukusu? Susresti druge oblike iv ili ih sami stvoriti? Knjiga je puna pitanja. Na koja odgovor m dati samo buduænost! * Gerhard Stauiihn KRATKA POVIJEST SVEMIRA POTRAGA ZA TAJNOM IVOTA LOV NA najmanju Lesticu Eirifc Nev,f, , ^RAT^A SVIJEST BUMJÆNOSTI ivot je kratak - èitajmo najhitnije! IFRE (Kratka povijest kriptografije) Nemaju samo djeca svoje tajne! elji da ne to mo e proèitati samo onaj kojemu je to nami jenjeno - ba kao i elji da proèita ono toj nije za njegove oèi - èovjek je u svojoj povi esti posvetio silne napore. U stalnom nadmetanju ifranata i razbijaèa ifara, tajnovi tih i radoznalih, u pomoæ su pozvane matematika, lingvistika, statistika - ali su pomogli i pijuni, komandosi, izdajice i ilegalci. Povijest ifara nije samo povijes t tajni i njihova èuvanja, nego i znanosti kao i svega onog i svih onih kojima je ta znanost slu ila za plemenite ili opake ciljeve. Uzbudljiva knjiga o uzbudljivoj disciplini. KNJIGA ÈAROBNJAKA (Povijest umjetnosti iluzionizma) Knjiga èarobnjaka vodi nas na uzbudljivo putovanje kroz povijest iluzionizma. Benz inger nam na razumljiv naèin otkriva na èemu poèiva ono oèaravajuæe, tajnovito i naizgled mistièno u umjetnosti iluzionizma i zbog èega je jedno vrhunsko iluzionistièko djelo p uno vi e od pukog trika. Put je to od starog Egipta i drevnih praopsjenara poput D edija preko srednjovjekovnih prevaranata i cirkusanata do superzvijezda dana njice kao to su David Copperfield, Lance Burton i Siegfried&Roy. ZA TO MAÈKE UVIJEK PADNU NA NOGE? ... i druge zagonetke svakodnevnice Za to je nebo plavo? Za to zvijezde trepere? Za to macaklin ne padne sa stropa? Za to pt ice selice nikad ne proma e odredi te? Za to se ljudi zaljubljuju? Za to sami sebe ne mo e mo po kakljati? U ovoj æete knjizi pronaæi jasne i razumljive odgovore na ta i mnoga d ruga pitanja utemeljene na posljednjim znanstvenim saznanjima - ali uvijek uz ma lo humora, da znanost bude zabavna. KRATKA POVIJEST EKONOMIJE Gospodarske su teme na televiziji i u novinama uvijek prva vijest. Teèajevi dionic a na burzama rastu ili padaju, velika se poduzeæa spajaju ili se pak dijele, Europ a je dobila novu zajednièku valutu. Milijuni su ljudi nezaposleni, drugi preko noæi dolaze do neviðenog bogatstva. Neke se zemlje raduju rastuæem blagostanju, druge su siroma ne poput prosjaka i tonu u kaos. Ova knjiga govori o tome kako su sve one »us tanove i mjere« koje danas nazivamo gospodarstvom postupno nastajale. biblioteke opæeg znanjaKRATKA POVIJEST SVJETSKIH RELIGIJA Oko devedeset posto religioznih ljudi raspodijeljeno je u est ve religija. Ova kn jiga pripovijeda o podrijetlu velikih religija (hii zam, budizam, konfucijanizam , idovstvo, kr æanstvo, islam) i ih kroz zanimljivu povijest sve do dana njih dana. KRATKA POVIJEST IDEJA Filozofija i religija stare su koliko i povijest a istodobno aktualni dana nje vij

Manfred Mai povijest svijetu suje s poznavanjem pr avog povjesnièara i vje tinom iskusnog povjedaèa. Van Loon nam je pru io genijalno pis povijest èovjeèanstva. Edi-sona. Leonarda da Vincija. Navodeæi ljubavne i pustolovne mitove. Cijeli beskrajni i bono sni put èovjeèanstva. Picasso a. knjiga napisana od èiste radosti za novim.. EVO NAM fl ilVOG I FASCINAN INOG POGLEDA NA PRAVA H DrFvnA Izr\n . PARNOG STROJA DO RIM5KF... IDEJA * POVIJEST ÈOVJEÈANSTVA Charles Van Dore.. Ovo izdanje a urirana je verzija za 21."'**3 POVIJEST ZNANJA KNJIGA 0 RAT/1' Za to ljudi ne mogu ivjeti u trifn Z/Vot je krotak . razma tralo i usavr ilo od poèetaka civilizacije do 21. Freuda. otkriva: da je drevni Bagdad posjedovao efikasnu po tansku slu bu. "O uspjehu povij esti svijeta na dvjestotinjak stranica odlu vje tina ispu tanja.DNJOVJF KUVNIH RTJÆNIH GRANATA.èitajmo najhitnije! POVIJEST ZNANJA Povijest znanja pregled je svega to je èovjeèanstvo mislilo. totela. I SD OPERACIJA MOEOA IZ KAMENOG DORaS IoSRF.. Ideje nastale pred mnogo stoljeæa jo uvijek 1 utjeèu na na e ivote i na to kako ra zmi ljamo o sebi." POVIJEST ÈOVJEÈANSTVA Ova je knjiga namijenjena onima koji nemaju vremena studirati bele povijesne ud be nike. od aztecxe9 ' IVAKALICE DO ETRUSÈANSKOG UMJETNOG I »TKALA. uspjev i to golemo gra divo pojednostav uèiniti pristupaènim i razumljivim svakome. ne samo mladim nego i starijim èitateljima. Pozna li priroda rat i je li rat nièko u èovjeku samo odraz nekog prirodnog zakona? Knjiga o ratu takoðer prouèava odraze ratnièkoga u igrama. ali i one koje se bave nasiljem. pun promjena i obrata. Marxa. Na sreæu nije samo to.. OD KINESKIH SEIZMOGRAFA DO I »IKZOPOT AMSKIH ELEKTRIÈNIM BATERIJA. Ali za to rat? Upravo je to tema ove knjige. zapravo je jako ljudski. izumilo. prijeva rom i glupo æu. Mai ju je svladao i znimno dobro. pokazuje r se kad èitamo ovu knjigu pa za divljeno pratimo postanak. KRATKA POVIJEST SVIJETA Od prvih ljudi do sada njosti . ra: i propast pojedinih civilizacija i kultura te raz umijevamo veze s svjetskih zbivanja. Shakespearea i mnogo drugih. Aristotela. Ka nta... Einsteina.. trcaljke.. stvorilo. banke i tvornicu papira. DREVNI IZUMI Drevni izumi. U njoj nisu opisane samo velike teorije i otkriæa ljudske vr ste nego su istra ene dru tvene prilike. stoljeæa. . politièke okolnosti i ljudi zaslu ni za sazrije vanje i ostvarenje velikih zamisli. Augustina. ova oèaravajuæa zbirka na najbolji naèin o ivljava na e bogato mitolo ko na KNJIGA O RATU Rat. Decartesa. pripada èovjeku. Na zai ljiv i pristupaèan naèin autori ove knjige upoznaju nas s vi e o temeljnih filozofskih uèenja koja su dovela do preokreta u pov ljudske misli a p redstavili su i veæinu velikih filozofa: Platona.. VODIÈ KROZ MITOLOGIJU Kako je nastao na svijet? Kamo odlazimo kad umremo? Za to mitove o potopu nalazimo posvuda? Svatko tko razmi lja o tim ili drugim pitanjima bit æe odu evljen Vodièem kroz mitologij u. ba kao i u religiji. stolj eæ KRATKA POVIJEST. da su stari Grci poznavali rani oblik raèunala. znanosti. Premda sveobuhvatna.. H»ri>«.esti. Tu je na posljetku i pitanje hoæe li u buduænosti biti ratova. N chea. premda u asno neljudski. odnosno je li "vjeèni mir" samo utopijska zamisao. Hegela. sportu i umjetnosti. knji evnosti i povijesti opæenito oblikovalo svijet u kojem ivimo: Buddhe.§j tATROGASNF. Stoga je i povijest ljudskog roda uvelike i povijest ratovanja. U Povijesti znanja naæi æemo sa ete portrete osoba èije je razmi ljanje i doprinos umjetnosti. kako se èini. I SD FARAONSKOG SUESKOG KANALA Dol 1UNOJSKIII VODENIH ZA HODA. knjig a je lako razumljiva. Njegova knjiga pokazuje koliko povij est mo e biti budljiva. Locka.

USPONI I PADOVI EVOLUCIJE Evoluciju. povijest umjetno glazbe. Ki Usponi i pa dovi evolucije prièa nam napetu prièu o nastanku i tanku vrsta. u knjizi su dane prièe o bril jantnim i ekscentriè znanstvenicima koji su se borili protiv vladajuæe ideje o vjeène nepromjenivom univerzumu. Takoðer.da su stari Egipæani poznavali efikasna kontracepcijska sredstva. autor uvodi èitatelja u »kuæu jezika«. ideologije i tr i ta ljenja. jezgrovit i zabavan vodiè za sve one koji ba ni su sigur pravi smisao Heisenbergova naèela neodreðenosti i koji se n sna li u razabira nju Mendelovih zakona od Nevrtonovih. ivi svijet katkad ns neoèekivani zaokret. Tijekom milijuna godina najman je je pe globalnih katastrofa uzrokovalo tzv. OPÆA KULTURA U ovom jedinstvenom obrazovnom priruèniku Dietrich Schwa upuæuje nas u »sve ono to treb amo znati« da bismo stekli »i dansko pravo« u zemlji obrazovanih: povijest Europe kao ve pripovijest. Drevni izumi. kr sa eci »knjiga koje su promijenile svijet« i iscrpno kazalo im poveæavaju uporabnu vr ijednost ovoga priruènika.ii i . napisana bodro i s humorom. Heureki jasan. knji evne oblike i velika djela. predst avlja upravo veliko slavlje beskonaène inventivnosti ljudskog uma. HEUREKA! Kratki pregled velikih ideja od antike do danas Ova je knjiga oèaravajuæe kru no putovanje. ob zami ljamo kao stalan proc es. Dagmar Rohrlich vodi nas na èudesnu ekspedici uistinu turbulentna davna vremena i pita se mo emo li iz t e pro izvuæi neku pouku za na u buduænost i na planet. Meðutim. Takoðer. svijet kr i pisma te geografiju koja nadahnjuje. razvoj sve slo enijih organizama na Zemlji. masovna izumiranja. obilazak nekif najutjecajnijih i najèe æe spomi janih velikih ideja. ova 1 ga otkriva i za to kozm olozi vjeruju da upravo ona daje toèan svemira. da su se u Kini u desetom stoljeæu bojevi vodili i bacaèima plamena. irokog zahvata no pisana pristupaènim jezikom. ta knjiga to se presipa neobiènim podacima i zabavnim zanimljivostima . velike f ilozofe i znanstvene teorije. VELIKI PRASAK Osim to obja njava to je zapravo teorija Velikog praska. Vremenske tablice. USPONI 1 ponovi postanak duguju enipciti vulkana? SIMON Sinc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->