P. 1
Kemija za 1. razred

Kemija za 1. razred

5.0

|Views: 33,065|Likes:
Published by d-fbuser-33401098
Nek skida kome treba!
Nek skida kome treba!

More info:

Published by: d-fbuser-33401098 on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2015

pdf

text

original

1

CD SKRIPTA KEMIJE SA TESTOVIMA I RJEŠENJIMA OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA

Usora; rujna 2005

Autor: prof. Tvrtko Malić

2

SADRŽAJ Uvod……………………………………………….str. 4 I A 1 Zakoni kemijskog spajanja……………………. I A 2 Relativna atomska masa………………………. I A 3 Unificirana atomska jedinica mase …………… I A 4 Relativna molekulska masa…………………… I A 5 Molarna masa………………………………… I A 6 Plinski zakoni u kemiji………………………. I A 7 Stehiometrijska izračunavanja………………. I A 8 Građa atoma I A 9 Atomsko jezgro…………………………………. I A 10 Izotopi………………………………………….. I A 11 Elektronski omotač……………………………. I A 12 Kvantna teorija………………………………… I A 13 Valno-mehanički model atoma……………….. I A 14 Elektronska konfiguracija…………………….. I A 15 Klasifikacija, periodičnost Periodnog sustava…. I A 16 Periodni sustav elemenata…………………….. I A 17 Imena kemijskih elemenata…………………… I A 18 Kemijska veza…………………………………. ! A 19 Ionska veza……………………………………. I A 20 Kovalentna veza……………………………… I A 21 Metalna veza………………………………… I A 22 Testovi I A od 1-10………………………….. I A 23 Odgovori I rješenja testova I A……………… I B 1 Disperzni sustavi……………………………… I B 2 Tyndalov fenomen……………………………. I B 3 Osmoza……………………………………….. I B 4 Dijaliza………………………………………… I B 5 Koloidi…………………………………………. I B 6 Emulzija………………………………………. I B 7 Vrelište I ledište otopina………………………. I B 8 Kemijska reakcija………………………………

3

I B 9 Taloženje………………………………………. I B 10 pH vrijednost, kiseline, lužine, soli…………… I B 11 Neutralizacija…………………………………. I B 12 Indikatori……………………………………… I B 13 Redoks reakcije………………………………. I B 14 Oksidacijski broj……………………………… I B 15 Jednadžba oksidacije I redukcije……………… I B 16 Egotermna I endotermna kemijska promjena…. I B 17 Testovi I B od 1-10…………………………… I B 18 Odgovori I rješenja I B Testova……………….. I C 1 Metali općenito………………………………….. I C 2 I skupina PSE…………………………………… I C 3 II skupina PSE………………………………….. I C 4 Radioaktivnost………………………………….. I C 5 III, IV, V, VI, VII, skupina PSE………………… I C 6 VIII skupina PSE………………………………… I C 9 IX, X , XI skupina PSE………………………….. I C 10 XII, XIII skupina PSE………………………….. I C 11 Testovi I C od 1-10……………………………. I C 12 Odgovori I rješenja I C testova………………… I D 1 Nemetali općenito……………………………….. I D 2 Nemetali XIV skupine PSE ugljik I silicij………. I D 3 Nemetali XV skupine PSE (dušik I fosfor)……… I D 4 Nemetal XVI skupine PSE (kisik)…………….. I D 5 Nemetal XV skupine PSE (sumpor)……………. I D 6 Vodik…………………………………………… I D 7 Voda…………………………………………….. I D 8 Nemetal XVII skupine PSE (klor)……………… I D 9 Elementi XVIII skupine PSE…………………… I D 10 Testovi i D od 1-10…………………………… I D 11 Rješenja i odgovori I D testova…………………. I E 1 Integralni test (I A, I B, I C, I D)…………………. I E 2 Odgovori i rješenja integralnog testa…………….

4

UVOD Na početku nekoliko naputaka za korištenje ove skripte. Skripta je sročena po Programu za I razred gimnazije, a koriŠteni su najbolji udžbenici kemije. Svo gradivo iz kemije za I razred gimnazije, podijeljeno je u četri parcijalna odjela. Poslije svakog parcijalnog dijela, slijedi kontrolni test sa rješenjima. Metoda učenja kemije na ovaj način je: pozorno pročitati pojedinu lekciju, tako čitav parcijalni dio. Poslije čitanja (nekoliko puta) isprintati testove iz pročitanog dijela. Testirati, izvršiti bodovanje, a analizirati greške. Poslije nekoliko dana ponoviti testiranje, a ako još nije zadovoljavajući rezultat ponoviti testiranje još nekoliko puta. Sami će te o uočiti vidan napredak iz gradiva kemije. Ovim načinom učenja uz udžbenike i druga nastavna sredstva postignut će te zavidan rezultat u primanju znanja iz kemije. Uz ovakav način učenja, slijedi i skripta iz eksperimentalnog dijela kemije kao prirodne znanosti. Skriptu započinjemo pitanjem? Što je to kemija? Kemija je znanost, koja se bavi proučavanjem tvari i promjenama tvari, ona je i dio familije prirodne znanosti. Ali kemija je i eksperimentalna znanost, koja se zasniva na spoznaji koja dolazi na osnovi eksperimentalnog istraživanja, opažanjem i mjerenjem promjena tvari ili sustava. Kemija je obilježila svojim otkrićima, zakonima i primjenom u industrijsko-tehnološkim procesima, povijest ljudskog roda. Riječ kemija potiče od arapske riječi" hem" što znači Egipat. Goethe je napisao: “povijest neke znanosti je ta znanost sama”. Zato ćemo dati kratku tablicu kronološkog razvoja kemije:

5

- 3000 godina prije Krista-egipatsko doba: Obilježava se poznavanjem boja (olovno bjelilo, bakarno zelenilo), dobivanje nekih metala, dobivanje vina, dobivanje piva, proizvodnju stakla, upotrebu organskih konzervansa , - 1000 – 1100 godina prije Krista – Feničko razdoblje: Obilježava se poznavanje dobivanjem bakra (Cu), željeza (Fe), Kositra (Sn), bronce. - 700 – 400 godina prije Krista – antička Grčka: Tales iz Mileta (voda je početak početka), Empedokles I AriStotel (vatra, voda, zrak i zemlja) su četri osnovna načela, DeMokrit (athomos kao nedjeljiva najsitnija čestica). - 500 godina poslije Krista – rimsko doba: Krasi početak eksperimentalnog istraživanja, dobivaju se vrlo čisti metali i dobivaju se mnoge slitine (legure), poznaju gips, vapno, kožu, škrob, sodu, destilaciju i sublimaciju. U daljnjem razvoju kemije često ćemo se vratiti i koristini načela iz antike. - 12. – 17. Stoljeće – doba alkemije: Započinje sa Libaviusom. To je doba u kojem se pokušava dobiti zlato (Au) iz neplemenitih metala. Ovaj utopistički pokušaj je propao, ali alkemičari (ljekarnici,liječnici, trgovci) su u traženju dobijanja zlata otkrili mnoge spojeve i kemijske elemente, počeli upotrebljavati kemijski pribor, a kemiju kao eksperimentalnu znanost uvode u familiju prirodnih znanosti. Alkemijsko doba krasi i remek djela u umjetnosti (slikarstvu, kiparstvu, muzici).Alkemičari utiru put za dolazak moderne kemije.

6

- 17. – 21. Stoljeće – moderna kemija: Cavendish (vodik – H, argon-Ar), Scheele (kisik-O,amonijak, glicerin), Lavoisier (zakon o održanju mase), Proust, Gay-Lussac, Dalton (zakoni u kemiji), Davy (kalij-K,natrij-Na,kalcijCa, srooncij-Sr, barij-Ba), Avogadro (plinski zakoni), Berzelius (uveo kemijsko pismo), Faraday (elektroliza), Solvay (dobivanje sode), Newlands (teorija oktava), Mendjeljejev (pe riodni sustav elemenata), Ramsay (argon-Ar, helij-He, neonNe, kripton-Cr), supružnici Curie, Maria I Piere (radioaktivnost radij-Ra, polonij-Po), Nobel (dinamit), Rutherford (radon-Rn), Soddy (pojava izotopije), Einstein (teorija relativnosti ), Haber i Bosch (sinteza amonijaka), Sorensen (teorija kise losti – pH) Bohr (model atoma), Pauli (princip elektronske raspodjele u omotaču), Bronstedt (teorija kiselina i baza), Luis ( teorija kemijske veze), Lawrence (ciklotron), Chadwick (neutron), Farmy /transurani), Perey (francij-Fr), Wiberg (hidridi) Seaborg, James, Ghiorso, Thomson, Street, Serge, ChambeRlain, Fiscer, Sikkerland I dr. Tako kemija sa fizikom i matematikom utire stazu prirodnih znanosti. U srednjovjekovnoj Bosni nije bilo alkemičara, jer je bilo više zlatonosnih potoka i rijeka. U Hrvatskoj zabilježeni alkemičari u Varaždinu i Zagrebu. U Zagrebu je najstariji prirodnomatematski fakultet u ovom dijelu Europe. Bosna i Hercegovina i Hrvatska su dali i dva nobelovca za kemiju (Prelog i Ružička). Ovo su samo kratki fragmenti iz bogate povijesti kemije, povijesti, koja je obilježila razvoj civilizacije.

7

I A 1 ZAKONI KEMIJSKOG SPAJANJA Svojim udžbenikom A.Lavoisier (francuski kemičar) započeo je suvremenu kemiju sa četri osnovna zakona u kemiji: 1.Zakon o održanju mase – A.Lavoisier 1784.g.: Ukupna masa svih tvari, koje sudjeluju u kemijskoj reakciji, ne mijenja se tijekom kemijske reakcije. 2. Zakon stalnih omjera masa – J.Proust 1799.g.: Kemijski elementi se međusobno spajaju u stalnim masenim odnosima, tako da je sastav svakog spoja stalan. 3. Zakon umnoženih omjera masa – J.Dalton 18o3.g.: Ako dva kemijska elementa čine međusobno više spojeva, onda se mase jednog kemijskog elementa, koje se spajaju s određenom masom drugog kemijskog elementa, odnose kao mali cijeli brojevi. 4. Zakon stalnih volumnih omjera – Gay-Lussac 18o9.g.: Pri istoj temperaturi i tlaku, volumeni plinova koji međusobno reagiraju ili nastaju, odnose se kao mali cijeli brojevi. Uz ova četri temeljna zakona u kemiji možemo dodati i peti: - Avogadrov zakon 1811.g.: Jednaki volumeni različitih plinova, pri istoj temperaturi i tlaku, sadrže jednak broj čestica.

8 I A 2 RELATIVNA ATOMSKA MASA To je broj (Ar) koji govori koliko puta je prosječna masa atoma nekog kemijskog elementa, veća od atomske jedinice mase. Primjer: Uz kemijski simbol helija, upisani su brojevi . 4.003 He
2

Broj 2 je atomski broj, a 4,oo3 je relativna atomska masa (Ar).

I A 3 UNIFICIRANA ATOMSKA JEDINICA MASE To je 1/12 mase atoma izotopa
12

C i iznosi:

U = 1,66 x 10-27 kg Tako je relativna atomska masa (Ar) definirana: Ar + m/u Gdje je m = masa kemijskog elementa U = atomska jedinica mase.

I A 4 RELATIVNA MOLEKULSKA MASA

07 4 x Ar(O)= 64.9 To je broj (Mr) koji govori koliko je puta masa molekule nekog spoja veća od atomske jedinice mase.00 ¨¨¨¨98. Primjer: izračunati relativnu molekulsku masu sumporne kiseline (H2SO4)? Zbrojit će mo atomske mase svih atoma i to: 2 x Ar(H) = 2. koji čine molekulu tog spoja.09 I A 5 MOLARNA MASA .02 1 x Ar(S) = 32. Ona se dobije zbrajanjem atomskih masa atoma kemijskih elemenata.

Mjerenja pokazuju da u 0. Primjer: Koliko treba odvagati željeza (Fe) za 1 mol željeza? Izrada: Ar(Fe) = 55. Slijedi izradba Avogadrove constante na osnovi dosadašnjih saznanja: L = N = AVOGADROVA CONSTANTA = > => broj molekula / količina tvari = N/n = 6.e) Avogadrova constanta je broj 6. koliko ima atoma u točno 0.022 x 1023mol-1 Avogadrov broj je 6.022 x 1023 atoma ugljika ( C ).atoma.022 x 1023 mol-1 čija je jedinica mol-1.022 x 1023 jedinki(molekula. a to je ona količina tvari definirane kemijske formule. koja sadrži isto toliko jedinki. Tako možemo napisati: Mr = M = m / n Gdje je : Mr – relativna molekulska masa M – molarna masa m— masa tvari n – količina tvari Mol je jedinica za količinu tvari (molekula. pa je molarna masa željeza .0012 kg izotopa 12C.10 Molarna masa ima oznaku (n).85.0012 kg izotopa 12C ima 6. elektrona). atoma. iona.iona.

nego on ovisi o volumenu posude.85 g mol.11 M(Fe) = 55. Ako odvažemo 55. I A 6 PLINSKI ZAKONI U KEMIJI Plinovi nemaju volumen.85 g željeza odvagali smo 1 mol željeza (Fe). .

) I E. Ili pV = p1V1 p = tlak plina V = volumen plina P1 = pri promjeni tlaka V1 = promjena volumena Primjer: Volumen plina propan-butan u čeličnoj boci pod tlak Tlakom od 1 x 107 Pa I volumena boce od 15 dm3. obrnuto je proporcionalan tlaku: PV = const.Boyle (engl.12 R. . Koliki bi volumen zauzela ta količina smjese propanButan pri tlaku od 1 x 105 Pa ? Izrada: PV = p 1 V1 pa je: pV / p 1 = 1 x 107 x 15 / 1 x 1o5 =>  1500 dm3.Mariotte (fra).atoma.elektrona).iona.: volumen plina pri stalnoj temperaturi.g. Avogadrov zakon: Plinovi istog volumena pri istoj temperaturi i istom tlaku sadrže jednak broj čestica (molekula. neovisno pronašli zakonitost 1677.

Jedna od najvažnijih zakonitosti u kemiji je opća plinska jednadžba. dao ime stehiometrija.Rihter (njem.) 1794.4 dm3. osnovna čestica. koja glasi: PV = nRT Gdje je R = opća plinska konstanta.022 x 1023 = 1.314 x 293 => 5 => 3.022 x 1023 jedinki pri normalnim uvjetima sadrži 1 mol plina.g.84 x 1o29 molekula plina I A 7 STEHIOMETRIJSKA IZRAČUNAVANJA J.15 Gdje je: m – masa plina M – molarna masa plina R – opća plinska konstanta T – apsolutna temperatura Primjer: Koliko molekula plina propana ima u boci od 103 sa Temperaturom od 1000 C i pod tlakom od 10 7Pa? 7 PV = nRT odakle je n = pV/RT = 10 x 10 / 8.13 Tako 6. koja iznosi: 8.B. Stehiometrija je .4 / 273.06 x 10 nastavljamo: N = nNa = 3. koji ima volumen od 22.314 JK-1 mol-1 Tako je: R = pV/T = 101325 x 22. po grčkoj riječi stojhejon – prvi pokušaj.06 x 105 x 6.

I A 8 GRAĐA ATOMA Sve do početka 19. nedjeljiv). koji pronalazi kemijske formule i opisuje kemijske reakcije jednadžbama. . za onaj dio kemije.14 po Rihteru kemijsko računanje.stoljeća smatralo se da je atom nedjeljiva najsitnija čestica kemijskog elementa. Proučavajući električno pražnjenje u razrjeđenim plinovima. (athomos-grč.

g. I A 9 ATOMSKO JEZGRO U atomskom jezgru skoncentrirana je gotovo sva masa atoma. Rutherford. Model atoma. .coulomba).15 postavlja se osnova za novu teoriju o atomu kao sitnoj djeljivoj čestici. Sastoji se od pozitivno naelektriziranih čestica protona sa pozitivnim nabojem od 1.6 x 10-19C (kulona . dao je 1911. koji se sastoji od pozitivno naelektriziranog jezgra i elektrona koji kruže oko njega. dok je Niels Bohr dao model atoma vodika.

koji se međusobno razlikuju u atomskim masama. Pored protona i neutrona u jezgri ima još desetak subatomskih čestica. čestica.16 Proton je subatomska čestica. ali sa pozitivnim nabojem. Jedna od tih čestica je i pozitron. Broj protona u jezgri. koja odgovara elektronu.g. od radijusa atoma. I A 10 IZOTOPI Ono što daje karakter atomskoj vrsti. čija je masa gotovo jednaka atomskoj jedinici mase.g. koji nema električni naboj. pa će i njegov redni broj biti 26Fe. Izotopi nemaju . Tako redom sve do rednog broja 92 – urana (U). Radijus jezgre je oko 10000 puta manji. U jezgru se nalazi i neutron. Izotopi su atomi elementa određenog rednog (atomskog) broja. Preko rednog broja 92 kemijski elementi su umjetno dobijeni. ali ima masu jednaku masi protona. koji su pronađeni u prirodi. nije atomska masa. a to iznosi: 1. Tako atom željeza (Fe) ima u jezgri 26 protona. koji su pronađeni 1932. naziva se rednim brojem. već naelektriziranost jezgra. To nam potvrđuju izotopi.67 x 10-27kg Postojanje neutrona dokazao je Chadwick 1932.

O..= H = 99.98 % . Do danas je poznato 1200 izotopa za 114 različitih kemijskih elemenata.= T = 7 x 10-7 % I A 11 ELEKTRONSKI OMOTAČ Elektroni su oko jezgra raspoređeni tako da svi atomi neke atomske vrste nisu podjednako udaljeni od jezgre atoma. Pojedini izotopi različitih kemijskih elemenata.N.17 zasebno mjesto u Periodnom sustavu elemenata (PSE).na istom mjestu). tako K ljuska . već se svi izotopi jedne vrste atoma stavljaju na jedno mjesto. imaju složeniju strukturu. već su raspoređeni po ljuskama (K.M.deuterij (p+n)+ + e. koji se zovu izobari (isos na grč-isti a baristežak) Vodik (hidrogen) ima tri izotopa: .normalni vodik ima p+ + e .02 % . Ukoliko su ljuske dalje od jezgre atoma.L. imaju jednake masene brojeve.= D = 0.tricij (p+2n)+ + e. Otuda je dobilo i ime (isotop na grč.Q).P.

L ljuska dvije podljuske .peta ljuska (O) ima 2 x 52 .četvrta ljuska (N) ima 2 x 42 . koji se kreću oko jezgra. Međutim otvaraju se novi pogledi za rješenje ovog problema.sedma ljuska (Q) ima 2 x 72 = = = = = = = 2 elektrona 8 elektrona 18 elektrona 32 elektrona 50 elektrona 72 elektrona 98 elektrona I A 12 KVANTNA TEORIJA Od kada je Rutherford predložio svoj model atoma. samo određenu frekvenciju. elektroni. Svaka ljuska može primiti samo određen broj elektrona: .šesta ljuska (P) ima 2 x 62 . poput planeta oko Sunca ne "padnu" u jezgru.druga ljuska (L) ima 2 x 22 .prva ljuska (K) ima 2 x 12 . Teorija iz 19.treća ljuska (M) ima 2 x 32 .18 ima 1 podljusku. postavljeno je mnogo pitanja: zašto.stoljeća nije mogla odgovoriti na ovo pitanje. Max-Planc postavio hipotezu o kvantima svjetlosti: energija se . zašto atom apsorbira ili emitira.

V – frekvencija svjetlosti (s ) 7 -1 . Stacionarno stanje je strogo određeno energetsko stanje.62 x 10-34 J s Tako Niels Bohr 1913. samo u paketima najmanje količine energije : E = hV Gdje je V frekvencija svjetlosti koju je postavio Einstein a h je Plancova konstanta koja iznosi 6.1 / n2 donji) Gdje je: 8 -1 . to je prvi uočio I dao zakon frekvencije: .998 x 10 m s.c brzina svjetlosti = 2. Niels Bohr (danski fizičar I kemičar. Kad atom apsorbira energiju.h – Plancova konstanta -1 .g. koji odgovaraju razlici energije stacionarnog stanja n = 2 ili n =3 Atom je tada pobuđen I to stanje traje kratko. objašnjava spektar atoma vodika. čija je energija jednaka razlici stacionarnog stanja.Rh – Ridbergova konstanta = 1. Tako nam sam atom šalje poruke o energiji aktivacije ( Ea) stacionarnog stanja. . on može apsorbirati samo određene kvante energije.007 x 10 m U ovoj jednadžbi n (glavni kvantni broj) u najnižem stacionarnom stanju odgovara n = 1. Delta E = hV = h c Rh(1 /n2 gornji . pa se elektron vra ća na jedan od nižih nivoa I pritom emitira kvant svjetlosti.19 može emitirati ili apsorbirati.

doveli su do postavljanja novog valno-mehaničkog modela atoma.g. za vrijeme dok se kreću oko jezgre. Ovi nedostatci. iznio hipotezu: da bi se elektroni morali ponašati i kao val i kao korpuskula (čestica). Luis de Broglie (fra. niti je mogla da objasni zašto elektroni ne emitiraju energiju. kao i nova otkrića. .20 Delta E = hV I A 13 VALNO – MEHANIČKI MODEL ATOMA Na žalost Bohrova teorija objasnila je uspješno samo model atoma vodika (hidrogena). a nije mogla da objasni prirodu kemijske veze.) je 1923. ili nedorečenost kvantne teorije.

onda i za njegovo kretanje važi ista valna jednadžba.g. Austrijski fizičar E. a ne rezultat nemogućnosti mjerenja ili nesavršenosti instrumenatata. W. da bi smo bili potpuno nesigurni iu položaj elektrona.) dao je doprinos.g. čuvenu jednadžbu. a lambda –dužina vala elektrona Valna duljina elektrona mora biti jednaka obujmu kružne putanje. 1925. tako da je on neposredna posljedica dvojne prirode materije. Zato je 1932. Tako je postavio 1926.Schrodinger je riješio ovako: ako je elektron val. Univerzalnost ovog principa treba shvatiti. Na osnovi Komptonovog efekta. To je “princip neodređenosti”. on je pretpostavio: upravo zbog dvojne prirode elektrona (i val i korpuskula) NIJE MOGUĆE istovremeno odrediti njegovu brzinu.g.Heinseberg (njem.21 Lambda = h / mV Gdje je h – Plancova const. . Heisenberg dobio Nobelovu nagradu. u suprotnom došlo bi do interakcije vala i nestanka impulsa elektrona. odnosno impuls (mV) i položaj u prostoru. imao bi tako veliku valnu duljinu. Heisenberg je dao postavku: foton koji bi imao mali impuls i ne bi mijenjao impuls elektrona. koji je univerzalni princip.

podljuskama i orbitalama. Spin je svojstvo elektrona u svezi s njegovim ponašanjem u magnetnom polju. f-podljuska od 7 f orbitala. d-podljuska od 5 d orbitala.22 I A 14 ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA To je raspodjela elektrona u nekom atomu. koji imaju suprotan spin. To je Paulijev princip donešen 1925. p-podljuska od 3 p orbitale.g. Svaka podljuska (s-podljuska) sastoji se samo od 1 s orbitale.). po ljuskama. Svaka orbitala može primiti samo 2 elektrona. .(austr.

f orbitalama razmještaju tako da broj nesparenih elektrona s paralelnim spinom bude maksimalan.23 Elektroni se u magnetnom polju ponašaju. Elektroni se u p. oni se mogu orjentirati u smjeru magnetskog polja ili u smjeru suprotno od smjera magnetskog polja. To je tzv. kao mali magnetići.d. broj elektrona u podljuski redni broj ljuske 1 s 1 označava podljusku Vidi raspored elektrona kod prvih 17 kemijskih elemenata. Elektroni suprotna spina označavaju se sa strelicama (gore dolje). “Hundovo pravilo” . Ta dva stanja međusobno se razlikuju po energiji.

24 .

Ona više ne može primiti elektrone. Elektronske konfiguracije odgovorne su za kemijsku sličnost kemijskih elemenata. zamišljao da se elektroni kreću oko jezgre atoma po kružnim putanjama.25 Elektroni su predstavljeni strelicama. Orbitala može primiti samo 2 elektrona. Strelice suprotna smjera označavaju elektrone suprotna spina. koji pripadaju istoj skupini Periodnog sustava elemenata. Bohr je u svom modelu atoma vodika. Konfiguracija u kojoj su sve orbitale jedne ljuske popunjene kao u neona (Ne) zovu se “konfiguracija zatvorene ljuske”. Ustvari Periodni sustav elemenata je odraz konfiguracije atoma. druga ljuska ima dvije podljuske 2 s I 2 p itd. poput kretanja . ali suprotna spina. Prva ljuska ima samo jednu s podljusku.

a prikazuje se oblakom točkica različite gustoće – koji nazivamo “elektronskim oblakom” I A 15 KLASIFIKACIJA PSE Klasifikacija kemijskih elemenata započinje sa više različitih pristupa početkom 19.g. . --Prautova hipoteza W.Praut uzima kao etalon najlakši kemijski element – vodik.g. Elektroni se u elektronskom omotaču atoma. obrazovao grupe po 3 kemijska elementa sa sličnim kemijskim osobinama (Cl. Br.26 planeta oko Sunca.Newlandsova teorija oktava 1864. Ta se vjerojatnost mijenja s udaljenošću elektrona od jezgre. Stoljeća. data postavka: poslije svakog sedmog kemijskog elementa dolazi osmi sa sličnim osobinama: . Sr. već se govori samo o vjerojatnosti da se elektron nađe u nekoj poziciji. Ba).Dobereinerova teorija trijada 1829. . da se ne može reći gdje se neki elektron nalazi u određenom trenutku. kreću oko jezgre. J) ili (Ca. ali je priroda tog kretanja takva.

K). Medjeljejev zakon glasi: Osobine kemijskih elemenata su funkcije njegovog mjesta u tablici Periodnog sustava elemenata. D. vidimo da Mn I Fe Nemaju nikakve srodnosti sa drugim elementima u grupi. Medjeljejeva tablica: .27 H Li F Na Cl K Be B C N O Mg Al Si P S Ca Sr Ti Mn Fe Pored očigledne srodnosti (Li.I. I A 16 PERIODNI SUSTAV ELEMENATA 1869.g. On je do tada poznate kemijske elemente poredao po rastućim atomskim masama.Medjeljejev (ruski kemičar) iznio je tablicu koja sadržava horizontalne nizove – periode i vertikalne stupce – skupine. stavljajući elemente sličnih osobina jedne ispod drugih.Na.

astat (At). radij (Ra).XV skupina. radon (Rn).XIV skupina ili ugljikova skupina..ili kisikova skupina:kisik (O). sa svim metalima čine soli. kalij (K). . . francij (Fr).28 Li Be B C N O F K Ca Na Mg Al Si P S C l Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn .. polonij (Po).. telur (Te).I skupina – alkalijski metali litij (Li).II skupina – zemnoalkalijski metali. rubidij (Rb)ezij (Cs). barij (Ba).- . argon (Ar).Er La Ta W . kositar (Sn).XVII halogena skupina: flour (F).: ... . sumpor (S). magnezij (Mg).III do XIII skupine. olovo (Pb).- Kako je predskazao prazna mjesta u periodnom sustavu su popounjena i njegov sustav postaje općepriznat. sroncij (Sr).As Se Br Rb Sr Yt Zr Nb Mo .Th U . .Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te J Cs Ba Di Ce . brom (Br).. silicij (Si). prijelazni elementi. natrij (Na). kalcij (Ca). germanij (Ge). . kripton (Kr). arsen (As antimon (Sb).. selen (Se).: berilij (Be). dobili ime po lužinama . njih 7 sadrže različit broj kemijskih elemenata. .. bizmut (Bi). Ugljik (C). .XVIII skupina inertnih plinova ili plemenitih plinova: helij (He neon (Ne). Oznake pojedinih skupina u suvremenom Periodnom sustavu date su prema IUPAC-u (union piure and applied chemistry) – unija za čistu i primjenjenu kemiju. klor(Cl).XVI skupina. .Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi . ksenon (Xe). fosfor (P).. Periode. dušikova skupina: dušik (N). jod (J).

29 Kemijske elemente unutar Periodnog sustava elemenata dijelimo na: . Od njega potiče kemijski pribor (filter papir. preobrazio u moderni laboratorij.nemetale (desna strana PSE) . laboratorijska čaša. polonij (Po). Berzelius. . germanij (Ge). Načelo Berzeliusa glasi: skraćeno ime (simbol) kemijskog elementa se sastoji od velikog početnog i ako ima drugog malog slova skraćenice latinskog imena elementa.metaloidi (elementi koji pokazuju i osobine metala i nemetala a to su bor (B). . Berzelius je “alkemijsku kuhinju”. švedski liječnik i kemičar daje način pisanja kemijskih elemenata simbolima. antimon (Sb). arsen (As). telur (Te).g.metale (lijeva strana PSE). I A 17 IMENA KEMIJSKIH ELEMENATA 1813. laboratorijska lampa idr. silicij (Si).). astat (At). stakleni lijevak.

iodos-ljubičast.Nema podataka tko ga je otkrio Po –polonij.1840. . • Ra – radij. Neki su poznati još iz davnina. Otkrio ga 1766.1898. Navesti ćemo neke primjere: • H – vodik ili hidrogen. lat. 1807. Br – brom. ime Dobijeno po grč.g.1771.ime u čast domovine. L.Arfvedsen. • Sc – skandij. pa se i ne zna tko ih je otkrio.silex-kremen. P – fosfor. lat.g. Balard.Davy.1774. lat.Davy. kali-pepeo.photos-svjetlost.g.Maria Curie.Oersted.grč.lat. Otkrio ga 1817.Cavendisch.grč.1772. lat. • Be – berilij. Gadolin po Itriji (pokrajina u Švedskoj). arap.fluere-treći Cl – klor. Otkrio ga 1807.nitrum-koji čini šalitru. • Si – silicij .grč. • B – bor.g. bromhos-smrad J –jod.1898. po Skandinaviji.g. O – kisik. po domovini Poljskoj F – fluor.g. ima radioakt.g.g.1774.oxis-tvori kiselinu. grč. sirH.g. sir H. 1798.Rutherford. • Y – itrij 1788.1823. S – sumpor. nitrum – soda • K – kalij.g. calcis – vapno.Winkler. H.Berzelius.g. grč.Pristley I Scheele.Poznat iz antike. grč.1825.1886. grč.chloros-zelen. grč.30 Imena kemijskih elemenata imaju zanimljivu povijest.1811.Scheele.g.g. • C –ugljik. u čast.Maria I Piere Curie. • Mg – magnezij.g. N – dušik. • • • • • • • • • • Ge – germanij. sir H.g.g.1808. osobine.g.1808.1788.otkrili neovisno Lussac. riječi hydor-voda • Li – litij. berylos-dragi kamen.C.g. Thenard I Davy. ali većinu imena su dali znanstvenici koji su ih i otkrili.1808.Vouquvelin. alumen-srebro iz gline.1669.Davy po grč.pokrajini Magneziji • Ca – kalcij.alkemičar Brandt.g.lat. I. lithos – stijena • Na – natrij. • Al – aluminij.g.g.Davy.Courtois.-kuhanje.Scheele. sir H.g. Gadolin.

No – nobelij.g.umjetni element.Wahl.1895.Coryell.1961.Ghiorso. Np – neptunij. • • • • Md – medjeljevij.Locquier.1894.1952.1937.1949.Perey.1952.Perier.Seaborg. Pu – plutonij.1907.McMillan. u čast fiz.Larsh.g.Marinsky.194o.Sikkerland.1944.grč. 1940.grč. Ne – neon.Morgan.I.Ghiorso.1957. Fm – fermij.Fermiju.31 • • • • • • • • • • • • • • • • • He – helij.po planeti.1939.Thopson.smionost At – astat. Jensen.Abelson.grč.skupina znanstvenika.Ramsay.g.Walton. Tc – tehnicij.po Curie Bk – berklij.xenos-stran.Corson.Segre.1940.Travers.skupina znanstvenika.Ghiorso.Seaborg.Ramsay.Seaborg.1944.James.g.argos-lijen Kr kripton.ime dala komisija za kemiju.Seaborg. Lr – laurencij.Street.hriptos-skriven.1895.1950.Ramsay.Rayleigh.Medjeljejevu.g.učast D.McMillan. Lu – lutecij. u čast Einsteinu.1955.helios-Sunce.Ghiorso. Fr – francij.Sikkerland. Ar – argon.grč.1868. Xe – ksenon.Ghiorso.Ramsay.Segre.Latimer.Ghiorso.Seaborg.1945.1898. planeta Am – americij.Ghiorso. u čast domovine.Welsbach. Cf – kalifornij.Kenedy.u čast.grč.James.Thopson. . Es – ajnštajnij.Sveučilište.grč.Glendenin. Cm – kirij.astatos-nestalan.McKenzie.Morgan.u čast.neos-novi.Seaborg.g. Pm – prometij.

prvi objasnili prirodu kemijske veze.Lewis i W. Svi inertni plinovi sem helija (He).g. imaju po 8 elektrona u posljednjoj valentnoj ljusci.32 I A 18 KEMIJSKO VEZIVANJE G.Dali su postavku: ako plemeniti plinovi (inertni plinovi) ne reagiraju ni sa jednim kemijskim elementom.Kosisl 1916. onda je njihova struktura najstabilnija. Tako popunjena ljuska ne može ni .N.

-metalna veza. I A 19 IONSKA VEZA Ionsku vezu ćemo objasniti na primjeru stvaranja kristala kuhinjske soli (NaCl): Natrij (Na) u posljednjoj valentnoj ljusci ima 1 elektron. Prema suvremenoj predodžbi mogu biti: .ionska veza. niti primiti niti jedan elektron.33 emitirati. . poznata i pod imenom “Lewisova teorija kemijske veze”.kovalentna veza. a najbliži inertni plin mu je neon(Ne). Klor (Cl) u posljednjoj ljusci ima 7 elektrona i najbliži inertni plin mu je argon (Ar). . čak niti sami ne tvore molekule. je veoma brzo i matematički potvrđena. Ova teorija. Tako je nastala teorija “okteta elektrona”. pa logički niti ne mogu graditi spojeve.

ako preda svoj elektron iz posljednje ljuske. što ih čine veliki anioni. Kada u kemijskoj reakciji spajanja dva atoma. moraju doticati. ako primi 1 elektron. Lande je pretpostavio. koji sadrže isti broj elektrona u omotaču.g. a radijus kationa uvijek je manji od radijusa atoma. imaju svojstvo stvaranja kristala. već o veličini velikih aniona. Ionska veza nastaje.zraka. Radijusi aniona uvijek su veći od radijusa atoma. Takvi su : . izmjerio duljinu brida kristalne rešetke kristala kuhinjske soli (NaCl). kada kemijski elementi s lijeve strane Periodnog sustava elemenata (metali). a radijus kationa istog naboja povećava se s povećanjem rednog (atomskog) broja kemijskog elementa unutar iste skupine Periodnog sustava elemenata.34 Natrij može postići konfiguraciju neona. Ionski radijus kationa smanjuje se sa lijeva na desno u Periodnom sustavu elemenata. Za ione. da se u nekim kristalnim strukturama veliki anioni. elektroni s atoma jednog elementa. prelaze na atom drugog elementa.g. Sve tvari ionske građe. Bragg je difrakcijom rtg. mali kationi ulaze u praznine. stvara se ionska veza. kaže se da su IZOELEKTRONSKI. ** + * Cl ** = NaCl ** • su Lewisove točkice (broj elektrona u posljednjoj ljusci) Tako nastala kemijska veza između dva atoma zove se ionska ili elektrokovalentna ili heteropolarna veza. U tom slučaju. spajaju se sa kemijskim elementima na desnoj strani Periodnog sustava elemenata (nemetali). Na osnovi toga 1920. a klor može postići strukturu argona. Dimenzija * Na elementarnih stanica u takvim spojevima neće ovisiti o veličini malih kationa. 1913.

stvarajući vezivi elektronski par. tako da vezivi elektroni ostanu zajednički za oba atoma. a ako se tijekom kemijske reakcije utroši energija. atomi se mogu vezati.sublimacija natrija ……DELTA H = 93 kJ mol -1 2.35 --N -O F + Na ++ Mg +++ Al H. pri čemu se ne mijenja naelektrisanje pojedinih atoma. Ako se tijekom kemijske reakcije toplina oslobađa.Ovim načinom vezuju se dva atoma vodika (hidrogena) u molekul vodika: .786 kJ mol -1 UKUPNO DELTA H = -417 kJ mol Rezultat svih pet stupnjeva je egzoterman (mora biti) da bi nastala ionska veza. I A 20 KOVALENTNA VEZA Po Lewisu i Langmuiru. stvaranje kristala DELTA H = .disocijacija klora DELTA H = 122kJ mol -1 3.Born i F.elekto afinitet klora DELTA H = -348 kJ mol -1 5.Haber našli su da se reakcija stvaranja kristala kuhinjske soli (NaCl) može opisati: -1 1. Takvu vezu nazivamo kovalentnom ili homeopolarnom vezom.ionizacija natrija DELTA H = 496 kJ mol -1 4. reakcija je endotermna. reakcija je egzotermna i pripadajuća entalpia (DELTA H) ima negativan predznak.

veza ovisi o njihovom broju. iako su oni istovrsno naelektrisani i kao takvi bi se odbijali. koji je inertan plin. oni se u valentnoj ljusci nastoje rasporediti tako da budu što dalje jedan od drugog.g. kada se dovoljno približe jedan drugom: H* + H* = H**H = H2 Ovaj zajednički par elektrona je u stanju da drži povezana oba jezgra atoma vodika. Lewisovom teorijom kovalentne veze mogu se objasniti strukture mnogih molekula.36 H2 tako što se oba atoma vodika združe u zajednički elektronski par. To je teorija o razmještaju elektronskih parova oko središnjeg atoma. Kako između elektronskih parova djeluju odbojne elektrostatske sile. . 194o. Sličan slučaj kovalentnog vezivanja kisika u molekulu kisika: ** O** ** + ** **O ** = ** ** O****O ** ** = O 2 Možemo predstaviti i kovalentno vezivanje dušika u molekul: ** N* ** + ** N ** = * * N******N * * = N Na ovaj način se vežu plinovi u molekule. Sa ovakvom vezom atom vodika dobija strukturu atoma helija (He). Sidwick i Powell predočili su VSEPR vezu (valence shell electron pair repulsion).

. . već su slobodni I vrlo pokretljivi. Međutim.37 I A 21 METALNA VEZA Kristalna struktura metala. razlikuje se od kristala drugih kristalnih tvari.električna provodljivost. U kristalima metala nalaze se neutralni atomi.toplotna provodljivost. ioni I elektroni. Baš pokretljivošću ovih elektrona objašnjava mnoge osobine metala: . valentni elektroni nisu vezani za ione (atome).

Kod metala ne možemo govoriti o pojedinim molekulima – kristali metala predstavljaju gigantsku molekulu što predstavlja metalnu vezu. tako i bodovanje od 10 bodova po pitanju podijeliti na toliki broj dijela jednog pitanja . Svako pitanje predstavlja 10 bodova.38 . možda i nekoliko puta.sklonost ka mehaničkoj deformaciji. koje su najčešće atomi.1) izvršiti bodovanje čitajući odgovore i rješenja.elektron (+) – ion ( ) – atom I A 22 TESTOVI Pažljivo pročitati pitanje. Poslije izvršenog testiranja (primjer Test br. Međusobno vezivanje atoma metala u metalnoj vezi možemo predstaviti: (+) * ( ) * (+) * ( ) (+) ( ) * ( ) (+) * (+) * (+) ( ) * ( ) * ( ) * ( ) (+) * (+) * (+) * (+) ( ) * ( ) * ( ) * ( ) (+) * (+) * (+) * (+) ( ) * ( ) * ( ) * ( ) (+) * (+) * (+) * (+) ( ) * ( ) * ( ) (+) * (+) ( ) • . dok u plinovitom metali se sastoje od pojedinih čestica. koja se dijele ili je potrebno više odgovora. pa tek onda pristupiti odgovoru ili rješavanju. Samo ona pitanja. Metalna veza postoji samo u krutom I tekućem stanju.

..g......................... (uvod).............. pa ćemo zajedno na satu kemije doći do ispravnog saznanja. ......................... 80 – 90 % uspjeh je vrlo dobar.............. Sada izvršiti analizu rezultata......................... Test broj I A 01......Lavoisier 1789.......................... više od 90 % uspjeh je odličan............. ... Ime i prezime......... Zakon o održanju mase (A.......... Uočit ćete vidan napredak u bodovnom saldu.... Ako je potrebno pročitati još jednom lekciju na koju se odnosi pitanje (na koje nismo pravilno odgovorili)........ uspjeh je dovoljan..............................................(IA1) 10 3.............................Datum..........................................................) glasi:...................................... treba ponoviti testiranje i izvršiti analizu svih 10 testova iz pojedinih odjela......................................... veća od atomske .................. kontrolirajući svoje rezultate sa rješenjem..................................... 1...............39 Ako ste odgovorima dobili više od 50 – 60 % od maksimalno mogućih bodova....................... koji govori.. koliko puta je prosječna masa nekog elementa ........................ Broj...... ....................... Izvršiti bodovanje i ponovo analizirati rezultat.. Što je to KEMIJA?................. Poslije nekoliko dana ponoviti testiranje uz prethodno pročitan pasus. koji teže najboljoj ocjeni.................... Pribilježiti nerazumljive lekcije...... Za učenike..........10 2...................................................... 60 – 80 % uspjeh je dobar........................

...... Unificirana atomska jedinica mase iznosi. Doba obilježeno poznavanjem boja (olovno bjelilo................ Reakcija ide :2 NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2 H2O ukupno bodova ....... za neutralizaciju 150 g sumporne kiseline (H2SO4).................................................................................................................................. proizvodnja stakla... To je........................... ............................................................... Koliko treba odvagati olova (Pb) za 2 mola olova (Pb)? (IA5) 10 5.......................Kako?..............(IA3) 10 4............................................. Koliko?..................Kako? (IA6) 10 6.....................(IA2) 5 4...... Koliko iznosi masa protona?........................................ ................................ ..................................... piva...................ocjena............... Koliko ima jedinki plina u 15 dm3mol-1? ..................... bakarno zelenilo) dobivanje vina.........................Što?................................ 1........... Opća plinska jednadžba glasi...Datum....Koju?..................... To je........(IA12) 10 8.............................................................. ........5 ima oznaku................................... Koliko treba uzeti natrijeva hidroksida (NaOH)...40 jedinice mase.................................... Kako?.....................g..................... Max-Planc...(uvod) 10 2 Zakon stalnih omjera masa (J................................(IA15) 10 9...... 1799........ postavio hipotezu o kvantima svjetlosti............................ Napiši ionsko vezivanje kalijevog bromida: (IA19) 10 10.................................. ..............Proust................................... Što?........ Ime i prezime............. a Dobereiner...................................................... koja glasi.(IA1) 10 3......... I A Test broj 02................... W..................(IA9) 10 7.................) glasi.........................................Praut uzima kao etalon najlakši element vodik (H)..

....................(IA1) 10 3............................................ Zakon umnoženih omjera masa (J.... što je to "doba alkemije"?. .................... ........................(IA21) 10 10........Kako?................. Što?.......................................................41 (IA6) 10 5................................Za ione... ................)glasi......(IA17)10 8.................................................. Što su to izotopi?...............................................................................Dalton............................ Koliko treba uzeti kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2) da bi dobili 90 g kalcijevog sulfata (CaSO4) ? Reakcija ide: Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O 10 ukupno bodova.......................................................... predstavljaju đinovsku molekulu......... 1803................................... Što?.. ............... I A Test broj 03....................................................... Kako glasi načlelo Berzeliusa...................................ocjena........... 1....................................................................(kod imena kemijskih elemenata)..................... kaže se da su................................................. Kristali metala............................................................... ......................5................................................................ Napiši formulu.....................................................................(IA10) 10 6.....................................................(IA12) 5 7................. Tko ga je postavio?.................. Ime i prezime............................................................................ Objasni.... .......................................................(IA19) 10 9........Datum..(uvod) 10 2............. ................... .......................................Zakon frekvencije....... Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog klorida (NH4Cl)? 10 ..g................................................. što predstavlja................................................................................................................................ koji sadrže isti broj elektrona u omotaču............................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... Molarna masa ima koju oznaku?............................... Kako glasi?.............................................. Koju?......5 koliko četvrta ljuska ima elektrona?......................................................................................g...........................................................Kolika je veličina radijusa jezgra.................................................................... elektronska konfiguracija?........................(IA20) 10 10................... Koliko treba uzeti klorovodične kiseline (HCl) i natrijevog hidroksida (NaOH) za neutralizaciju 150 g kuhinjske soli (NaCl)? HCl + NaOH => NaCl + H2O 10 ukupno bodova.....................................................................New Landsova teorija oktava............... postavio hipotezu........... Prva ljuska ima koliko elektrona:. ......................... ................(IA9) 10 6...............................................................................(IA15( 10 9.................... ..... Izračunaj vrijednost R konstante? (IA6) 10 4..............................Datum.....(IA1) 10 2............ Objasni?.............. Po Levisu kovalentna veza je takva:.... Luis de Broglie je 1923. ...............................................5 ................................................................. ................................ocjena..... 1................................................................................................................................42 4.......................................................................................................... glede na radijus atoma?...... ..........................................................................)........................................................................................ 1809....(IA6) 5 molarna masa je........... I A Test broj 04.............................................................(IA13) 10 7............. .......... ..................... Zakon stalnih volumnih omjera (Gay-Lussac............................... Elektronski omotač atoma (IA11).........................(IA14) 10 8.................................................... 5 3.................................................................. . Koliko ima čestica u 1 dm3 kisika (O2)? (IA6) 10 5............................................................................................................................................................................................................ Ime i prezime.........................g...Što je to.Što?..........................................................

.......................(IA14) 10 6... I A Test broj 05.......................... Avogadrov zakon iz 1811..............02 %?...(IA12)10 .....................(IA19) 10 8....................................................Koliko ima čestica plina kisika...................... imaju svojstvo stvaranja........................ Druga elektronska ljuska ima elektrona.............................. Elektronski omotač atoma..... Koliko?.................... glasi.(IA16) 5 Kada je data prva tablica PSE?.......................................................................... Ime i prezime.....5 3...................................ocjena....43 5............................. ..........IA1) 10 2...................................... u čeličnoj boci od 15 dm3.. Ridbergova konstanta iznosi............ ........................ Koji je to izotop vodika (H)....... na temperaturi od 200C i pod tlakom od 150000 Pa? 10 ukupno bodova.....................5 7............................................ .............................................................................................................................. ...................... Koliko treba uzeti natrijevog hidroksida (NaOH) da bi dobili 100 g natrijevog nitrata (NaNO3) Reakcija ide NaOH + HNO3 => NaNO3 + H2O 10 10................5 Peta elektronska ljuska ima elektrona............................................................................................................................ Čega?...........Napiši kovalentno vezivanje kisika u molekul kisika (O2)? (IA20) 10 9......................................................g.(IA10)10 4..............................................Datum.......... Tko je dao prvi model atoma?.......................... Koliko?.......... Koliko?................... Tko je prvi postavio tablicu Periodnog sustava elemenata?.........................................................................(IA11)5 5..................................... 1............... Kako?.... kojeg ima 0.........................(IA8) 5 Kada je dat prvi model atoma?......... Sve tvari ionske građe........................... Elektronski omotač atoma Objasni 1 s1 ...................................................................................................................

............44 6............................................................................... Kako?...........................(IA1410 8...................................................... ............................................................ ..................5 Kada je dokazao de Beoglijevu teoriju?.................... Svaka orbitala u elektronskom omotaču............................. Tko je dokazao?................... Heisenberg 1925...............................................................................5 2.. Ime i prezime........................................................................(IA12) 5 4......................(IA16) 10 9.......................................................5 A koliko sedma ljuska ima elektrona?.......... Elektronski omotač atoma.. ..................................................................................................................................... 1............... koliko može primiti elektrona?............................ocjena........... Koliko četvrta ljuska ima elektrona?..................... (IA19) 10 10.......g...............................................Koliko treba uzeti grama klorovodične kiseline (HCl) za neutralizaciju 100g natrijevog hidroksida (NaOH)? žReakcija ide HCl + NaOH => NaCl + H2O 10 ukupno bodova.......(IA11) 5 3...................... I A Test broj 06........ ..............(IA111) 5 Kada je dokazano postojanje neutrona?..........................(IA13)10 7............................... postavlja "princip neodređenosti" koji glasi................................................. Kako glasi Mendjeljejev zakon?..... Radijus aniona uvijek je VEĆI MANJI od radijusa atoma...................... Postojanje neutrona........................ Koji kemijski element su otkrili neovisno tri znanstvenika u tri različita dijela svijeta istovremeno?..(IA17) 10 ...Datum................................................................................. Tko je de Broglijevu teoriju matematički dokazao?...................................

.. ..... 1940.................................................... Čemu?............................... Ako odvagnemo 20 g sumporne kiseline (H2SO4). objašnjavaju se mnoge osobine metala................................. Koliki će biti tlak.............................................................Pokretljivošću elektrona u valentnoj ljusci........................... koliko procentualno (%) imamo svakog kemijskog elementa ponaosob u tom spoju? 10 10... ...................................................... Koliki će biti volumen pri 900C............................................................................. Kako je nastala stehiometrija?..........................Koliko treba odvagati aluminija (Al) za 1 mol aluminija (Al)? 10 9...... "Rimsko doba" krasi.........................................................................g....................... ................. I A Test broj 07..................................IA9) 10 ....................................................... ako je tlak konstantan? 10 8......................(IA7) 10 3......................Datum...... Ime i prezime........................................................................................................................... Sidwick i Powell dali su teoriju o.......45 5........Volumen nekog plina u čeličnoj boci od 10 dm3 i tlaku od 100 kPa............................... Koje?....(IA20) 10 6........................ Volumen nekog plina iznosi 50 dm3... Izračunaj relativnu molekulsku masu modre galice (CuSO4 x 5 H2O)? 10 4.........................................................(uvod)10 2.. Što?..... 1.............................ocjena............................ ........................................................... .... Što je to pozitron?............................................................. ako se plin pretoči u bocu od 15 dm3? 10 ukupno bodova........... pri temperaturi od 370C....................................... ....................................................................................(IA21) 10 7....... Iz povijesti kemije.............................................

........................................................... Objasni Paolijev princip?.............. ..................(IA11) 10 5......................... Kako?...................5 mola platine (Pt)? 10 9.......Nastavi: DELTA E = 10 7.. Što su to:izobari?......................5 a što Avogadrova konstanta?......Datum..........................ocjena...................... 1.................. Ime i prezime.............................. poznato je izotopa.............. ........................ ..........................46 5...................................................................................... Koliko?............Koliki je tlak plina vodika (H2) volumena 16 cm3 na temperaturi od 25oC s masom od 40 g? 10 10............(IA10)10 4......................................................................... Elektroni su oko jezgra raspoređeni po ljuskama..........(IA10) 5 2.......................... Preko kojeg atomskog broja su kemijski elementi umjetno dobiveni?..(IA10)10 6..........................................................Koliko treba odvagati platine (Pt) za 2......................Kolika je masa plina u čeličnoj boci od 30 dm3 na 250C........ i tlaku od 150 kPa? 10 8........................(IA9)10 3....................... koje se označuju....................... Za 114 kemijskih elemenata....................... Što je to Avogadrov broj?....... I A Test broj 08........................... Izračunaj relativnu molekulsku masu amonijevog sulfata ((NH4)2SO4)? 10 ukupno bodova....................

........... Stacionarno stanje je strogo određeno energetsko stanje...................... Mendjeljejeva tablica Periodnog sustava elemenata ima horizontalne nizove :................................................................(IA15) 10 7........................................(uvod) 10 3...............................................................................Datum....... koji su djelovali i u Zagrebu? ...................................................................................5 mola srebra (Ag)? 10 9.......................................... Objasni "Hundovo pravilo":........ Što?.......... I A Test broj 09......... ako u boci ima 17 kg kisika ? 10 10..................................................Koliku masu ima 2 mola broma (Br)? 10 ukupno bodova.................. Početak početka (osnovna čestica) za Talesa iz Mileta je............ Kako?.............................. .................................(IA14) 10 6...... Konfiguracija u kojoj su sve orbitale jedne ljuske popunjene kao u neona (Ne) .................. ...........................(IA14) 10 5................ 1........................... DA NE (IA12)10 4.................... dobitnici Nobelove nagrade.. Što?............................................................. kojeg zovemo....................(uvod)5 2........................................ Vjerojatnost nalaženja elektrona............... Nabroji 2 kemičara....... ................................5 a za Empedoklesa i Aristotela je.... prikazuje se oblakom točkica..............................................................................................................................(IA16) 5 8........ocjena...............5 i vertikalne stupce:........................... Ime i prezime..................47 ..Koliko treba odvagati srebra (Ag) za 0............................................................................................................................................................ Koliki je tlak u čeličnoj boci kisika (O2) od 30 dm3 na temperaturi od 150C........... ....................................................................................

...............................................Kako?.....................5 kalcija (Ca) u procentima...........................................................................................................(IA21)10 7..................... Koliko? 10 9............... Kolika je masa vodene pare.....4 dm3 a ima jedinki.. pri 1000C i tlaku od 1o kPa? 10 ukupno bodova.............................Datum...................................... Čega?..........48 zovu se. postoji samo u kojem agregatnom stanju?............. Kolika je masa 10 dm3 vodika (H2)......................... Ime i prezime.................IA17) 10 ................................. Kako?...............Kako?........................... 1 mol nekog plina ima volumen od 22...2 4..................................2 XVI skupinu PSE zovemo..................... Koliko?......................5 8..... zasićenog vodenom parom pri 300C.................. koji su poznati iz davnina.................................................................(uvod) 10 2....... I skupinu Periodnog sustava elemenata zovemo............2 II skupinu PSE zovemo.... Kako?.....Koliko?....... imamo kalcija (Ca) u gramima..2 XVII skupinu PSE zovemo................................................................................................. Riječ kemija potiče od..... ako je ukupni tlak 10 kPa? 10 10.......................... koje pripadaju istoj skupini Periodnog sustava elemenata........ pa se ne zna tko ih je otkrio:....... .....2 XVIII skupinu PSE zovemo....ocjena..... Poznaješ li neke kemijske elemente. Metalna veza............................Ako odvagnemo 12 gkalcijevog karbonata (CaCO3). I A Test broj 10............(IA14) 10 6.................................................. 1..... DA NE 10 3.................. Kako?.......................................................... Kako?........................................................................... Elektronske konfiguracije su odgovorne za kemijske sličnosti kemijskih elemenata................................................................

.. 4...4 g Pb.To je znanost....... koji po 1 kg razvija 150 dm3 etina : CaC2 + 2 H2O => C2H2 + Ca(OH)2 10 10. 414.........5 Ar ................................ ............ to je eksperimentalna znanost bod 10 ostv......................... pri normalnim uvjetima? 1o ukupno bodova... Koliko mola sadrži 2 dm3 bilo kojeg plina.. ako je temperatura od 150 C i tlak od 1 bahra ? 9....Koliko treba odvagati antimona (Sb) za 1 mol antimona (Sb)? 10 7... 6....... Izračunaj masu klora (Cl) ...... 2.................koji se nalazi u čeličnoj boci od 0. Koji mogu biti tipovi kemijskih veza:...........01....... koja se bavi proučavanjem tvari i promjenama tvari............. samo u ... Ukupna masa tvari.............25 dm3........ bit će u masi i procentima svih elemenata ponaosob u spoju...........................................Koliki je maseni udio kalcijevog karbida (CaC2))......10................ ne mijenja se tijekom kemijske reakcije 10 .................. 1.................... Prema suvremenoj predodžbi............... Energija se može emitirati ili apsorbirati...10........Ako odvagnemo 12 g amonijeva nitrata(NH4NO3)............. 7.............................................(IA18) 10 6.. ....Relativna atomska masa.. 5.... 1......5. 3............67 x 10-27kg............. Koliko? 10 8...............................10................... koje sudjeluju u kemijskoj reakciji..........49 5....... pV = nRT.................................ocjena.... I A 23 ODGOVORI I RJEŠENJA I A TESTOVA Test br....................

...03 x 1023 .......................................... 122......... 1.......................................... Odgovori i rješenja 1........... 8...... koji se međusobno razlikuju u atomskim masama.......... 4. Egipatsko doba. Test br........ 2............................. Po tri kemijska elementa sa sličnim kemijskim osobinama u triade (Cl.. Izotopi su atomi elemenata određenog rednog broja (atomskog broja).... Kemijski elementi se međusobno spajaju u stalnim masenim odnosima....................................... 4........... 3.....J)........ K* + Br******* => KBr.......3 g NaOH.................. tako da je sastav svakog spoja stalan...........50 paketima najmanje količine energije od E = hV................................. 9...........................................10............... ukupno bodova 100.........10..... 6.................. 10........10......... 7........................................66 x 1o-27kg.....10........ 5...10................10.......................................................10...5........................ Delta E = hV............................02................10............................................10.5......................Br.................. Skraćeno ime (simbol) kemijskih elemenata se sastoji ....... Niels Bohr..

........................................ Izoelektronski.................. 5..........................89 g Ca(OH)2 ................................................. N---............... Al+++................... 8....51 od velikog početnog i ako ima drugog malog slova skraćenice latinskog imena kemijskog elementa..... 7.... 53.......................48 g.... Mg++............10..................bod 10 ..... 48. Doba........ 6........ Na+.... F-........ Da bi elektroni morali da se ponašaju i kao val i kao čestica..............10................................10.. ODGOVORI I RJEŠENJA 1.......................... O--...................... 10....10................... onda se mase jednog kemijskog elementa...............03........... 2.............. To je raspodjela elektrona u nekom atomu....... Metalnu vezu... odnose kao mali cijeli brojevi...............10....................................5..................... Ako dva kemijska elementa čine međusobno više spojeva........................ doba procvata umjetnosti i dr ......10.......... 10000 puta manji............... 3.. koje se spajaju sa određenom masom drugog kemijskog elementa....................5........ po ljuskama .... 4.6 x 1022 .10.... TEST br.................10...... ukupno 100...... 9....... kada se pokušalo pronaći zlato (Au) iz neplemenitih metala............. 2.............

. pri čemu se ne mijenja naelektrisanje pojedinih atoma.............. TEST br. redni broj ljuske => 1 s 1 => broj elektrona u podljusci označava podljusku ........................10..............5................................. 3.........5....10..... 93........ Pri istoj temperaturi i tlaku volumeni plinova koji međusobno reagiraju ili nastaju......................... n........................................ 32 elektrona (e-).....67 g NaOH. odnose se kao mali cijeli brojevi....... Atomi se mogu vezati. 2.............. 2 elektrona (e-).............. a to je ona količina tvari..................... ODGOVORI I RJEŠENJA 1.5.......... 4. 8....................................................................... 5........10. dolazi osmi kemijski element s sličnim osobinama................................................52 podljuskama i orbitalama............................ 9.............................5....................10........................10.......... 04........................... tako da vezivi elektroni ostanu zajednički za oba atoma................. RH = 1........ ukupno 100........ Poslije svakog sedmog kemijskog elementa...................................................................007 x 10 7m-1..................... ............... 10......10......012 kg izotopa 12C.......... definirane kemijske formule koja sadrži isto toliko jedinki........ stvarajući vezivi elektronski par... koliko ima atoma u točno 0..............60 g HCl i 102......................10.........

....10......................................................................5................ sadrže jednak broj čestica...... 8...........g.................78 g....................... 6........g..........12 g HCl..10....... 9.5..............................10......... 9................ ali suprotna spina.........5..............53 6.......................... ODGOVORI I RJEŠENJA 1...007 x 10 7m-1............................. TEST br. 3.................................... 14........... 74........................ kristala...................... ...................... 05............. 2 elektrona (e-)....................................................10.................... Dmitrij Ivanovič Medjeljejev ..... Osobine kemijskih elemenata su funkcije njegovog mjesta u tablici Periodnog sustava elemenata. ukupno 100................................. 1.....10.............. 10................................... 50 elektrona (e-)..........................10....... 10.. 4....10....... 91...... 7........................................10...... pri istoj temperaturi i tlaku......... Upravo zbog dvojne prirode elektrona (e-) i val i čestica nije moguće istovremeno odrediti njegovu brzinu................. Rutherford.............................................10........... deuterij (D)................................................................................................... .......................... 7....................................... O****** +******O = O2 .......................14 g NaOH....................5..............5.............. 2.. Jednaki volumeni različitih plinova. 1869.................... 8...................................................... odnosno impuls (mV) i položaj u prostoru......................... ..... 8 elektrona (e-)...................... 1911...................5.10........ Veći......10.......................... 5.........10..........

........................................... toplotna provodljivost............................................... .....10........................................ ODGOVORI I RJEŠENJA 1.......... vodika (H2) = 2 % ............................................. 06........................................................ 5.......... 10. sumpora (S) = 32...........................................................10...................................................... 32 elektrona (e-)........................................ Chadwick....................................... 9.. 26............g.......10..98 g Al..10...........................3 %..........................................54 ukupno 100......................... kisika (O2) = 65.......................6 dm3...........10........................................ TEST br...........................................sklonost ka mehaničkoj deformaciji.66 kPa............... 2........... 6..................5...5.........5.............. 8...5............5.......razmještaj elektronskih parova oko središnjeg atoma. 66...... VSPER .... 121...........................................10.......................... 1926...........g....... Bor (B)...... Električna provodljivost.......... 98 elektrona (e-)..........5... 1932......................... Schredinger....................................6%............ 4.....10.............. 3.................. 7.............

................. 3............. 07......... Početak eksperimentalnog ispitivanja.........................................10............66 g CuSO4x 5 H2O.. sublimaciju..................14 g................................. 8... 9........... 1794....stojhejon........ destilaciju...prvi pokušaj.................. 487........................10....... 6121....................g..........10..... TEST br.................. 9............ po grč.........................................10.................................10..................... 132....10. poznaju gips....riječi ..........06 kg. ali suprotnog (+) naboja......................... dobivaju čiste metale i čiste slitine (legure)... DELTA E = hV = h c RH ( 1 / n2 gornji .....10.. 249....... 5..............................................75 g platine (Pt)..... 2........ To je kemijsko računanje.. 7. 6......1 / n2 donji) 10.........75 k Pa................ za dio kemije koji pronalazi formule.......................... 4........ ODGOVORI I RJEŠENJA 1... 10.......10... sodu..................... kožu škrob...... ................10........... 1200 . Subatomska čestica koja odgovara u naboju elektronu...... Rihter... vapno............55 ukupno 100...............

...56 TEST br............O................ To su izotopi sa istim masenim brojevima...5........................... Elektronskim oblakom..................................L..................6.Q....M...............53..08...N.4..................7 ili K... 4.............P.....022 x 1o23 molekula.................... 5.....3........................... 6..................... 9.......................... atoma.......78 kPa..10........10 6...... iona ili elektrona ..............................8 g ........ ....... 3..................................................................o22 x 1023mol-1 čija je jedinica mol-1.........10..10...... skupine.....10. 1....................95 g ..2.......... 6.... ODGOVORI I RJEŠENJA 1..................... preko atomskog broja (rednog) 92.................5....................................5............ 159...........10.. 7................ 2..5......5........... Svaka orbitala može primiti samo dva elektrona (e-) koji imaju suprotan spin..... 8............ 84.................10................10................... 10... Periode........

....................................57 ukupno 100.... 3........................ vatra......................... ODGOVORI I RJEŠENJA 1..............5.... Voda.........f orbitalama razmještaju tako......d............................. ........................ 5.......4 % kisika (O2). pojedinih čestica............ voda............................ 48 g ili 44....... 2............. Konfiguracija "zatvorene ljuske".3.............................................................................00 g ili 11 % ugljika (C)..............................08 g ili 40 % kalcija (Ca)............. 40....... Krutom i tekućem agregacijskom stanju.................................. koje su najčešće atomi. Elektroni se u p...... zrak i zemlja.......5....................... 6..... 7..5....... 12....... da broj nesparenih elektrona (e-) s paralelnim spinom bude maksimalan.............................. 09.....10. Prelog i Ružička.........5..........10........ 4............................. DA ..3................................10...............4......10.............. TEST br...

........................022 x 1023 .........................10. 4.................................... 10......... halogeni elementi....................... zemnoalkalijski metali.......... 42 % kalcijevog karbida (CaC2).4 x 1023mol-1 .......................10........ 7........... 2...10................................08 g vodika (H2)................3........ NE. 4.................................... Ionska......................10.........2..10............. ...............................................................5..........3... 10....10...... 0............... 8........Egipat............ kovalentna i metalna.............................03 g ili 5 % vodika (H2)...........67 % kisika (O2).... 9......... 7.............................. kisikova skupina PSE...2. 3.............5................17 g ......................................... 9..............................58 8...... 5.....................00 g ili 59....10............................. 627 g polonija (Po).....2....... 48...... 0.........................10................. 8........10. 28............................... 121................................. 80.52 mola kisika (O2).8 g antimona (Sb).. 6............................................75 g ... Alkalijski metali...... ukupno 100..................... 6..................o2 g ili 35 % dušika (N2)............................ Od arapske riječi hem.........................................................2.. ukupno 100..................................................................... inertni (plemeniti)plinovi.... ODGOVORI I RJEŠENJA 1.............10.... 4......2... sumpor(S)........10........ Ugljik(C)............................................ TEST br....................................................................

* kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini . * čestice krutih tvari u nekoj tekućini .MAGLA. smatra se sustav od dvije ili više faza. Primjer: * krute tvari. od kojih je jedna (disperzna faza) fino razrjeđena u drugoj (disperzno sredstvo). * koloidno-disperzni sustavi. * molekularno-disperzni sustavi.SUSPENZIJA. ili plinoviti (g). Disperzni sustavi mogu biti: * grubo-disperzni sustavi. * mjehurići plina u tekućini .EMULZIJA.PJENA. tekući (l).59 I B 1 DISPERZNI SUSTAVI Pod disperznim sustavom. I disperzna faza i disperzno sredstvo. .DIM. * kapljice tekućine u nekom plinu . mogu biti kruti (s). koje lebde u plinu .

tako da čestice nisu vidljive čak niti pod mikroskopom. ona će kroz koloidnu otopinu biti ocrtana. ispunjenu prašinom ili u kinu zraka koja prenosi sliku . vidi kao potpuno bistra tekućina (l) . Prava otopina ne pokazuje Tyndalov fenomen.ocrtana je svom dužinom. otkrio M.Faraday.govorimo o "pravoj otopini".Tyndall.g. slika Tyndalov fenomen .60 I B 2 TYNDALOV FENOMEN Ako se molekularno-disperzni sustav gledan prostim okom. Ako se kroz koloidnu otopinu pusti zraka svjetlosti. a istražio J. Ako je promjer krute tvari (s) veći od 10-5 cm. Ovu pojavu možemo opaziti: ako sunčeva zraka pada u tamnu sobu. To je pojava raspršavanja svjetlosti na česticama koloidnih dimenzija. Ovu pojavu je 1857. takav sustav nazivamo koloidnom otopinom ili solom.

61 I B 3 OSMOZA Zakon osmotskog tlaka. kao i na suspenzije. došlo bi do poremećaja. osmotski tlak ovisi samo o molarnoj koncentraciji otopine. Potrebno je često da 2 otopine . Osmotski tlak pojedinih sokova u organizmu (krvi). pa i do smrti. pri kojem molekule otapala prolaze kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije otopine u koncentriraniju otopinu. Osmotski tlak koloidnih otopina u usporedbi s "pravim otopinama" neznatan je. a to znači da osmotski tlak ovisi samo o broju čestica otopljene tvari. pri kojem je brzina prijelaza molekula otapala iz otopine kroz polupropusnu membranu jednaka. Osmoza je spontan proces. koje dobivamo kroz injekcije u žile sadrže osmotski tlak. jer je koloidna otopina milion puta manja od "prave otopine" Osmotski tlak je hidrostatski tlak. Kod stalne temperature. koji vrijedi za "prave otopine": pV = n R T ili pV = cRT c = koncentracija otopine može se primjeniti i na koloidne otopine. kao u našoj krvi U protivnom. Lijekovi. točno je određen (78o kPa).

zovemo DIFUZIJA. ili biljne ili umjetne membrane). pomoću ultrafiltera (ili životinjske. Metoda se zasniva da koloidne čestice ne mogu proći kroz polupropusnu membranu. Pojava neprisiljenog gibanja iona u otopini. kod bolesti bubrega. Dijaliza se praktički upotrebljava kod pročiščavanja krvi. od "prave otopine". Za takve otopine kažemo da su IZOTINIČNI.. a ioni mogu. slika : dijaliza . kaja ima za posljedicu izjednačavanje koncentracija. I B 4 DIJALIZA Dijaliza se upotrebljava za odjeljivanje koloidnih otopina (koloidno otopljene tvari).62 2 različitih tvari imaju jednake osmotske tlakova.

(hidratacija). izmjena tvari u stanicama. razna vlakna. vrši se preko koloida. koje biljke crpe iz zemlje ne ipiru se oborinama. željezni hidroksid Fe(OH)3 i aluminijev hidroksid (Al(OH)3. Zaštitno djelovanje gelova upotrebljava se i iskorištava pri izradi fotografskog materijala.63 i B 5 KOLOIDI Naziv koloidi dao je engl. Hidrofobni koloidi : to su hidroksidi metala. Na stabilnost otopljenih tvari.solova. Minerali. više utiče molekula vode (H2O). magla. koje sprečava udruživanje čestica i tako uvjetuje stabilnost koloidnih čestica . Hidrofilni koloidi imaju težnju da adsorbiraju molekule vode. Disanje.kemičar T. Ovo nakupljanje vode (H2O) može ići do stvaranja gela. pa je time nastalo elektrostatsko odbijanje. Ovi koloidi se odnose na sposobnost adsorpcije. . jer su u koloidnom stanju u slojevima zemlje. koje potom sprečavaju spajanje koloidnih čestica u veće čestice. nego elektrostatski naboj. jer sprečava koaguliranje. asimilacija. Prirodni koloidni sustavi su mlijeko.Graham.

zovu se SOLOVI. . Zaštitno djelovanje gelova upotrebljava se i iskorištava pri izradi fotografskog materijala. Bojenje tkanina se vrši u koloidnim otopinama Ljepila možemo ubrojiti u kolidne tvari. koje sprečava udruživanje čestica i tako uvjetuje stabilnost koloidne čestice . jer sprečava KOAGULACIJU. jer molekule tih tvari. Staklo i porculan su koloidne tvari.64 Tako koloidi su uzroci procesima bez kojih ne bi bilo života u prirodi. koja potom sprečava spajanje koloidnič čestica u veće čestice. nylon. Hidrofilni koloidi imaju težnju da adsorbiraju molekule vode. bakelit) ubrajaju se u koloide . pa time nastalo elektrostatsko odbijanje. Hidrofobni koloidi (željezni hidroksid Fe(OH)3. Odnosi se na sposobnost adsorpcije. može ići sve do stvaranje GELA. aluminijev hidroksid (Al(OH)3). Isto tako koloidi su veziva sredstva ugrađevinarstvu ( cement). Foto-procesi se odvijaju uz potporu koloida (AgBr). Ovo nakupljanje vode (H2O). plastičnih masa (PVC.solova. imaju koloidne dimenzije. kod proizvodnje. Koloidni sustavi imaju ogromnu ulogu u tehnološkim procesima.

kozmetičkim preparatima.stabilizator masti. Mast se u vodi ne otapa. Mlijeko je bijelo. boje i prehrambene proizvode.65 I B 6 EMULZIJA Mlijeko je najpoznatija emulzija. a ne prozirno.industriji boja i lakova. takođe sprečava izdvajanje masti. Kazein u mlijeku.prehrambenoj industriji. . Emulgatori imaju veliku primjenu u: . Upotrebljavaju se da stabiliziraju kozmetičke preparate i lijekove. .farmaceutskoj industriji. Kazein djeluje kao emulgator . . . jer sadrži mnogo sićušnih čestica masti.

naziva se .LEDIŠTE. Kostante sniženja ledišta. Temperatura pri kojoj su tekućina (l) i kruta tvar (s) u ravnoteži. Za razrjeđene otopine sniženje točke ledišta i povišenje točke vrelišta proporcionalno je molarnoj koncentraciji otopine. Normalno vrelište je pri tlaku od 101 kPa. mB DELTA t => povišenje vrelišta ili sniženje ledišta K => KK =>Ke . Tako imamo formulu: DELTA t = K mB / mA .kriskopska i ebulioskopska konstanta . benzen na 80oC. više čestica ima dovoljno energije da savlada napetost površine i prijeđe u parnu fazu.VRELIŠTEM. naziva se .66 I B 7 VRELIŠTE I LEDIŠTE OTOPINA Temperatura. eter na 35oC itd. Tako živa (Hg) ima vrelište na 35ooC. voda na 100oC. Konstante povišenja točke vrelišta zovu se EBULIOSKOPSKE konstante (Ke).KRIOSKOPSKE konstante (KK). zovu se . pri kojoj tlak pare raste. Temperatura pri kojoj se tlak pare tekućine (l) izjednači s tlakom pare iznad tekućine.

prikazuje vrstu i broj atoma.empirijska formula prikazuje omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli.: Izračunaj % sastav kalcija (Ca) u gipsu (CaSO4 x 2 H2O): 1 x Ar(Ca) = 40.00 ukupno 172. 64.KEMIJSKA REAKCIJA Kemijskom formulom označavamo određenu vrstu tvari.08 1 x Ar(S) = 32.07 g sumpora )S).00 4 x Ar(H) = 4. 32. a strukturnu ( Primjer 2.18 Ako odvagamo 172. pojedinih kemijskih elemenata u spoju ili molekuli.03 2 x Ar(O) = 32.67 I B 8 FORMULA SPOJA . koji grade molekulu. kako su atomi međusobno povezani u molekulu. . Tipičan primjer je benzen: ima empirijsku formulu (CH).molekulska formula se dobije zbrajanjem atomskih masa.00 g kisika (O)."prava" kemijska formula.18 g gipsa (CaSO4x2H2O) imat ćemo: 40. "pravu"formulu (C6H6). . .07 4 x Ar(O) = 64.strukturna kemijska formula prikazuje.08 g kalcija (Ca). Tako razlikujemo: . .

6 / 0.63 % O i 36.635 mol n(S) = m(S) / M(S) = 12. predstavljaju KEMIJSKE JEDNADŽBE.28 % Primjer 3: Izračunaj formulu spoja.00 mol Dijelimo s najmanjim iznosom: N(Ca) : N(S) : N(O) : N(H2O) =>  0.08 / 172. Potrebno je pridržavati se naputaka za pisanje kemijske jednadžbe i to: .84 / 32.08 = 0.18 = 0.60 mol n(H2O) = m (H2O) / M(H2O) = 36.07 = 0.08 % H: n(Ca) = m(Ca) / M (Ca) = 25.4 => => 1 : 1 : 4 : 5 = CaSO4 x 5 H2O Kemijske reakcije ili kemijske promjene.4 : 2 : 0.45 / 40.4 : 0. 25.68 36.63 / 16. koji sadrži 25 % Ca.00 = 1.84 % S.03 g vode (H2O).2328 = 23.4 / 0.00 = 2.40 mol n(O) = m(O) / M(O) = 25.00 / 18.4 / 0.4 : 1. Maseni udio kalcija (Ca) u spoju je: w(Ca) = M(Ca) / M (CaSO4 x 2H20) = Mr(Ca) / Mr(CaSO4 x 2H2O) = => 40. 12.

na obje strane jednadžbe. Takva u obrnutom redu pisana jednadžba predstavlja sasvim drugu kemijsku promjenu. koji se nalaze na jednoj strani jednadžbe . Primjer: 2 H2 + O2 = 2 H2O Vode nije bilo prije pomenute kemijske promjene. njegovoj količini. ukupna masa s jedne strane jednadžbe mora biti jednaka ukupnoj masi s druge strane jednadžbe. U kemijskoj jednadžbi. neke tvari pojedinačno iščezavaju. ali se ona stvorila. kao posljedica kemijske promjene. dok je: . Ipak osnovne tvari nisu iščezle. odnosi se samo na održanje energije kemijskog elementa. lijevo u jednadžbi su reaktanti. Od tri molekule (2 vodika i 1 kisika) nastale su dvije molekule vode. 2 H2O = 2H2 + O2 Ova bi jednadžba predstavljala prijelaz vode u praskavi plin. 3. Pri kemijskim reakcijama. ne može se kao u matematici. a desno produkti. 2. a nove se stvaraju.69 1. mora biti jednak na objema stranama jednadžbe tj. moraju se nalaziti i na drugoj strani. To je neuništivost kemijskih elemenata pri kemijskim promjenama. niti po vrsti. niti po količini. broj atoma pojedinih elemenata. svi kemijski elementi. lijeva strana premjestiti na desnu. To je neuništivost tvari. Znak jednakosti kod kemijskih jednadžbi. ali nikako se ne odnosi na jednakost samih supstanci. a desna na lijevu.

0 g). koliko se može dobiti grama vode sa 1 g vodika? 4 g vodika daje => 36 g vode 1 g vodika daje => X g vode X = 9 g vode 2. po kojima se vrši kemijska promjena. da bi se dobilo 1 g vode? 36 g vode se dobije sa 4 g vodika 1 g vode se dobije sa X g vodika X = 0. daju 2 mola vode (36.125 g vode 3. koliko se dobilo vode sa 1 g kisika? 32 g kisika (1 mol) => 36 g vode 1 g kisika => X g vode X = 1. Iz reakcije (2H2O + O2 = 2H2O) čitamo da 2 mola vodika (4 g) i 1 mol kisika (32.111 g vodika za 1 g vode Isto tako možemo napisati i za kisik: . Razlaganje vode na sastojine. koliko bi se grama trebalo uzeti. može se izvesti jakim zagrijavanjem vodene pare. a kemijsko sjedinjavanje (sinteza) vodika i kisika može se izvesti. vodika.0 g). Iz ove reakcije možemo dobiti odnose: 1.70 2 H2 + O2 = 2 H2O predstavlja sjedinjenje (sintezu) kisika i vodika u vodu. ako smjesu reaktanata zagrijemo ili kroz nu propustimo električnu varnicu. Iz kemijske jednadžbe možemo pročitati i masene odnose.

1 % vodika. Analiza uz potporu električne struje zove se ELEKTROLIZA.rastavljati). pri čemu nastaju nove tvari.to je proces u kojemu se pregrupiraju kemijske veze. omogućava da se izračuna empirijska formula spoja. Koliko grama vodika dolazi na 100 g vode? 18 g vode ima 2 g vodika 100 g vode ima X g vodika X = 11. . Takva reakcija je reakcija spajanja ili SINTEZE (grč. sintitheum . analie enin .1 g ili 11. Kemijske reakcije pri kojima iz jedne tvari nastaju dvije ili više novih tvari zovemo rastavljanje ili ANALIZA (grč. Poznavanje masenog udijela pojedinih eklemenata u spoju.888 g kisika za 1 g vode Iz formule možemo vidjeti da u 18 g vode ima 2 g vodika i 16 g kisika.71 36 g vode se dobije iz 32 g kisika 1 g vode se dobije iz X g kisika X = 0. Koliko grama i procenata kisika dolazi na 100 g vode? 18 g vode ima 16 g kisika 100 g vode ima X g kisika X = 88.9 % Poznavanje kemijske formule tvari. omogućuje da izračunamo maseni udio svakog pojedinog elementa u spoju ili procentni sastav.spajati). Kemijska reakcija .

atomsku masu elementa (Ar). Da bi smo našli formulu spoja. njegovu masu. Kemijskom formulom. Osim sinteze i analize. a nastali pepeo je nova tvar. veoma su česte. Sok od grožđa pređe vrenjem u vino. komad željeza korodira na vlažnom zraku itd. . a strukturna formula pokazuje i kako su atomi međusobno vezani. označavamo određenu vrstu tvari. Posebnu razliku uočiti: empirijska formula prikazuje omjer pojedinih elemenata u molekuli. potrebno je znati procentni sastav spoja. ono gori i izgori.72 Kemijske reakcije u prirodi i industriji. Primjer: zapalimo drvo. postoje i druge vrste kemijskih reakcija. Kemijske reakcije se odvijaju svud oko nas.

isparavanje (hlapljenje) . . . . .mrvljenje krutih tvari drobilicama ili mlinovima. .elektroforeza. .odjeljujemo vlagu od neke krute (s) tvari.sušenje .prekristalizacija je izlučivanje otopine u obliku kristala.filtracija gdje se odjeljuju neotopljene krute tvari (s) od tekućina (l). . To je gibanje iona određenim smjerom prema pozitivnoj (+) ili negativnoj (-) elektrodi.postkrepicitacija ili sutaloženje.koagulacija je prijelaz sola u grubo-disperzni sustav.sublimacija je prelaženje krute tvari (s) u plinovito stanje (g) bez taljenja.73 I B 9 REAKCIJE RASTAVLJANJA TVARI To su postupci. .gdje se otopljene krute (s) tvari odjeljuju od otapala. koji omogućuju analizu tvari. . .ultrafiltracija gdje se odvaja koloidna faza od sredstva. To je metoda odjeljivanja naglim taloženjem .

To je negativni logaritam koncentracije oksonijevih iona ili pH = .log ( c(H+) / mol dm-3) Isto tako možemo reći da je pOH negativan logaritam množinske koncentracije hidroksilnih iona: pOH = ./ mol dm-3 Skala kiselosti ili pH skalu možemo prikazati: O 1 1 -1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Za kemijski čistu vodu pri 25oC pH = 7. pa kažemo da u tom položaju spojevi niti su kiseli niti bazni.log (c(OH).74 I B 1O pH VRIJEDNOST pH vrijednost je mjera kiselosti. pH = 7 je neutralna sredina. U tom položaju pH skala ne pokazuje ni kisela niti bazna svojstva. Tako imamo poredak po jačini kiselosti: .

baza. I B 11 KISELINE .5 (vino) = 4 (sok od rajčice) = 5 (crna kava) = 6 (urin) = 6. Samo jedan primjer od mnogih: Ako bi se promjenio pH ljudske krvi samo za o.pH metar. Za brzo određivanje jakosti kiselosti najpogodniji je univerzalni indikatorski papir.75 pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH = O .5 (vapneno mlijeko) = 11. kiselina . soli i ostalih tvari.5 (ocat) = 3 (sok od naranče) = 3. a za točno određivanje kiselosti rabi se aparat . ljudske tekućine itd.4 (krv) = 10.5 (HCl i želudčana kiselina) = 2 (sok od limuna) = 2.5 nastupila bi smrt.1. Koliko je važno voditi računa o mjeri kiselosti.8 (mlijeko) = 7 (destilirana voda) = 7.9 (amonijak) = 13-14 (natrijev hidroksid) Mjera kiselosti se rabi za ispitivanje kakvoće tla.

76 Prema definiciji S. CO2. Kiseline uglavnom nastaju reakcijom nemetalnog oksida i vode. P2O5 i dr.SO3 + H2O => H2SO4 . a višeprotonske više od dva atoma vodika. i višeprotonske. Neki oksidi u reakciji sa vodom reagiraju burno. neke treba ugrijati da bi došlo do reakcije.Arrheniusa (švedski kemičar) kiseline su tvari.H2 + Cl2 => 2 HCl . a neki ne grade neposredno spojeve s kisikom: SO2 + H2O => H2SO3 ili . SO2. Po ovoj teoriji kiseline su proton-donori. CaO. koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih (oksonijevih)iona.2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl Skoro svi elementi. Kiseline mogu biti jednoprotonske. Prema N. Jednoprotonske imaju jedan atom vodika.). tako i nemetali jedine se s kisikom i daju odgovarajuće okside (Na2O. sintezom vodika i nekog nemetala. dvoprotonske. dvoprotonske dva atoma vodika. kako metali.Bronstedu kiseline su tvari. utjecajem jedne kiseline na sol druge kiseline: . koje mogu dati proton nekoj drugoj tvari. Fe2O3.

.vodene otopine kiselina provode električnu struju. Međutim ima i amfoternih oksida (koji se ponašaju i kao kiselina i kao baza). Tipičan primjer je cinkov oksid (ZnO).modri lakmus papir se oboji u crveno.stvaraju soli. uz oslobađanje vodika . ili H2ZnO2 kada djeluje kao kiselina. Kiseline čine važnu grupu spojeva.pozitivan oksonijev ion se može zamijeniti ionom metala.JAKE KISELINE HClO4 (perklorna) H2SO4 (sumporna kiselina) HJ (jodovodična kiselina) HCl (klorovodična) HNO3 (dušićna kiselina ) .kiselog su okusa. Zajedničke osobine kiselina su: .SLABE KISELINE H2SO3 (sumporasta kiselina) . koji gradi Zn(OH)2 (kada djeluje kao baza.77 CO2 + H2O => H2CO3 CaO + H2O => Ca(OH)2 CO2 + 2NaOH => Na2CO3 Tako razlika između kiselih i baznih oksida daje i različite produkte. . Po jakosti kiseline možemo svrstati: . . .

Jedno zlatno pravilo glasi: " nikada ne sipati vodu u kiselinu (VUK) nego oprezno dolijevati kiselinu u vodu KUV). I B 12 BAZE ili LUŽINE .78 H3PO4 (fosforna kiselina) HF (fluorovodična kiselina) HNO2 (dušikasta kiselina) CH3COOH (octena kiselina) .VEOMA SLABE KISELINE H2CO3 ( ugljična kiselina) HClO (hipoklorasta kiselina ) HCN ( cijanovodična kiselina) H2S (sumporvodična kiselina) H2O (voda) Jedno veoma važno upozorenje. Voditi računa o jačini i koncentraciji kiselina. kod vršenja kemijskog pokusa ukojem nam kao reaktant sudjeluje kiselina.

šampona. tako je za baze karakterističan hidroksilni ion (OH-).uticajem jače baze. Baze nastaju: .uticajem nekih metala na vodu: 2 Na + 2 H2O => 2 NaOH + H2 . Najveću uporabu imaju natrijeva baza (NaOH) i kalcijeva baza (Ca(OH)2). Crveni lakmus papir modre. tekstilnoj industriji. proizvodnji deterđenata. Kalcijev hidroksid (gašeno vapno). .otapanjem metalnih oksida u vodi: CaO + H2O => Ca(OH)2. industriji celuloze. proizvodnji sredstava za bijeljenje i dr. Kao što je za kiseline bitan oksonijev ion (H3O+). Otuda ima lužine. I B 13 SOLI Soli označavaju određenu skupinu spojeva. najviše se upotrebljava u graditeljstvu. . sapuna. Vodene otopine provode električnu struju.79 Baze su spojevi. na soli slabije baze: 2 NaOH + FeSO4 => Fe(OH)2 + Na2SO4. Baze imaju lužnat okus na sapun. Uporaba natrijevog hidroksida je najveća u proizvodnji papira. To su spojevi kationa metala i aniona kiselinskog ostatka. koje povećavaju koncentraciju hidroksilnih iona u otopini. proizvodnji sode. koji sadrže hidroksilne ione. Prema Arrheniusu lužine su tvari.

(NH4)2HPO4 . Vodene otopine soli provode električnu struju.kalcijev dihidrogen fosfat .80 Nazive su dobili na osnovi naziva metala.kalcijev fosfat .CaSO4 .(NH4)2CO3 . zove se neutralizacija.amonijev hidrogen karbonat .Ca(HSO4)2 .kalcijev hidrogen fosfat .CaHPO4 .(NH4)3PO4 .Ca(PO4)2 .NH4HSO4 . bez obzira kako je sol nastala.kalcijev hidrogen sulfat .amonijev hidrogen fosfat .amonijev sulfat .CaCO3 .kalcijev sulfat .Ca(H2PO4)2 .NH4Cl .CaCl2 .kalcijevklorid . Svaka sol sadrži metal i kisikov ostatak: HCl + NaOH => NaCl + H2O ili H2SO4 + 2 NaOH => Na2SO4 + 2 H2O Navest ćemo neke primjere kalcijevih i amonijevih soli: . Soli kao što su: .NH4H2PO4 .amonijev hidrogen sulfat . Pri reakciji između kiselina i baza nastaju soli.(NH4)2SO4 .amonijev karbonat . Pri ovoj reakciji nastaje sol i voda.kalcijev karbonat .amonijev fosfat I B 14 NEUTRALIZACIJA Reakcije između baza i kiselina.kalcijev hidrogen karbonat .NH4HCO3 .Ca(HCO3)2 .amonijev klorid .amonijev di hidrogenfosfat .

bolesnici s velikom kiselošću želudca. kao umjetnih gnojiva (amonijev nitrat. koji se mogu zamijeniti metalima i zovu se kisele soli. Tako nastale soli sadrže jedan ili više vodikovih atoma. . zovu se neutralne soli.NaCl. amonijev fosfat) Evo nekoliko tipičnih primjera neutralizacije: . To su: Ca(OH)Cl Al(OH)2Cl Neutralizacija je reakcija u kojoj se iz vodikovih iona i hidroksilnih iona nastaje sol i voda. H2SO4 + NaOH => NaHSO4 + H2O H3PO4 + NaOH => NaH2PO4 Analogno kiselim. One sadrže jednu ili više hidroksilnih skupina. koji su sposobni da budu zamijenjeni metalima ne budu zamijenjeni. Proces neutralizacije primjenjuje se u svakidašnjem životu. amonijev sulfat. postoje i bazne soli. koje nisu zamjenjene kiselinskim ostatcima. pa ćemo navesti primjere: .81 . to jest da svi atomi vodika.u proizvodnji amonijevih soli. . uzimaju bazične preparate. neutralizacija može da bude djelomična.CaCO3 + ne sadrže ni H niti OH-. Kod višebaznih kiselina. .Na2SO4.

3 NaOH + H3PO4 => Na3PO4 + 3 H2O . I B 15 INDIKATORI Indikatori su tvari. pokazuje da u reakciji neutralizacije kiseline i lužine uvijek nastaje sol i voda.NaOH + H3PO4 => NaH2PO4 + H2O Ovih nekoliko kemijskih jednadžbi.2 NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2 H2O .NaOH + HCl => NaCl + H2 .CaO + SO3 => CaSO4 U ovom slučaju (CO2) je anhidrid ugljične kiseline (H2CO3).Na2O + CO2 => Na2CO3 .2 NaOH + H3PO4 => Na2HPO4 + 2 H2O .82 .Al(OH)3 + 3 HCl =>AlCl3+ 3 H2O . Međutim neutralizacija se događa i kada međusobno reagiraju anhidridi kiselina. koje mijenjaju boju.Ca(OH)2 + 2 HCl => CaCl2 + 2 H2O . prema tome da li se nalaze u neutralnoj.CaO + CO2 => CaCO3 . . baznoj ili kiseloj sredini. SO3 je anhidrid sumporne kiseline (H2SO4). ali u tom slučaju ne nastaje voda: . a CaO je anhidrid kalcijeva hidroksida (Ca(OH)2).

REAKCIJE U svakoj kemijskoj reakciji dolazi do preraspodjele elektronskog oblaka atoma. a u lužnatoj žut . a u lužnatoj žut .METIL-ORANŽ u kiseloj sredini crvenkast. a za veoma točno određivanje kiselosti upotrebljava se pH-metar. koji se rabe s obzirom na vrstu spoja.FENOL-FTALEIN u kiseloj sredini bezbojan. Ustvari dolazi do preraspodjele elektrona (e-). I B 16 REDOKS . ili boju koji razvija: .LAKMUS PAPIR u kiseloj sredini crven. Ali poznajemo još nekoliko indikatora. Za brzo određivanje najpogodniji je univerzalni lakmus papir.METIL-CRVENO u kiseloj sredini crven. pa nastaju nove čestice s manjom energijom. a u lužnatoj modar .83 Najuobičejaniji indikator je lakmus papir. . a u lužnatoj crvenoljubičast.

U kemijskim reakcijama.84 Višak energije oslobađa se u obliku svjetlosti i topline. Reakcije.oksodacione reakcije reducira. Reakcija u kojoj neka molekula. a redukciono sredstvo oksidira. ali u tom slučaju dolazi do preraspodjele elektronskog oblaka oko svakog atoma. u kojima su moguće reakcije oksidacije i redukcije. atom ili ion gubi elektrone (e-). moraju imati jedno oksidacijsko i jedno redukciono sredstvo. Oksidacija i redukcija nerazdvojno su vezane jedna za drugu. među atomima metala. Oksidaciono sredstvo se tijekom redukciono . Uzmimo primjer: 2 Na + Cl2 => 2 Na+ + 2 Cl- . nastaju spojevi. što ih prima oksidaciono sredstvo. Sustavi.redukcione reakcije vezane za prijenos elektrona (e-). Kako su reakcije povezane sa prijenosom elektrona (e-). Jasno je da su oksidaciono . C + 2 Cl2 => CCl4 Atomi klora su elektronegativniji od atoma ugljika. u kojoj neka molekula. jednak je broju elektrona (e-). Broj elektrona (e-) što ih oslobađa redukciono sredstvo. zove se reakcija redukcije. zove se reakcije oksidacije. tako da oni pripadaju više atomima klora (Cl) nego atomu ugljika (C). pa zato jače privlače zajedničke elektronske parove. atom ili ion prima elektrone (e-).

I B 17 OKSIDACIJSKI BROJ To je broj. koji pokazuje u kojem se oksidacijskom stanju nalazi element u pojedinom spoju. natrij u jednopozitivan ion. Oksidacija je proces u kojem neki atom.85 Prije reakcije i natrij i klor su imali naboj O. a klor u jednonegativan ion. Nakon reakcije atomi prelaze u ione. gubi jedan ili više elektrona. . Redukcija je proces primanja elektrona (e-).

oksidacijski broj alkalijskih metala (Li.Rb.Br) je ( .K. a u peroksidima ( .Cs) uvijek je ( + 1) . a u hidridima je ( . koji nisu građeni ionski i kod kojih atomi nemaju naboj.1) Kod spojeva.1).2).86 Kod određivanja oksidacionog broja spoja moramo voditi računa o pravilima: .Ca.oksidacijski broj zemnoalkalijskih metala (Mg.oksidacijski broj svih elemenata u elementarnom stanju je O . .J. na osnovi odgovarajućih pravila.Ba) uvijek je ( + 2) . I B 18 JEDNADŽBA OKSIDACIJE I REDUKCIJE .oksidacijski broj vodika u svim spojevima sem u hidridima je ( + 1).oksidacijski broj kisika je u svim spojevima sem u peroksidima ( .Na.Cl.oksidacijski broj halogenih elemenata (F.1) . oksidacijski broj treba pripisati svakom elementu.

ili bilo koji drugi vid energije. prelazi iz okoline u sustav.87 I B 19 EGZOTERMNE I ENDOTERMNE PROMJENE One kemijske promjene ili reakcije.endotermne promjene . koje se događaju. koji se kemijski mijenja. zovu se . tako da toplina.

88 ili reakcije.........riječi exo ....... naziva se endotermnim procesom.............................Što?........ Ime nastalo od grč...............01........... Ime i prezime........ koje se događaju..................... Egzoterman proces je proces u kojem sustav predaje toplinu okolini: DELTA H < O Endoterman proces je proces u kojem sustav prima toplinu od okoline: DELTA H > O I B 20 TESTOVI Test br............. 1..topao........... tako da toplina prelazi iz sustava u okolinu. .............. Svaki proces u kojem se oslobađa toplina naziva se egzotermnim procesom................................................................................. riječi endon ...........................unutra i thermos topao.. One kemijske promjene ili reakcije............vani i thermos ............... ......... Pod disperznim sustavom se smatra.Datum........... Ime nastalo od grč........ zovu se egzotermne promjene ili reakcije. Svaki proces u kojem se troši toplina............

......(IB11) 10 10. Endotermne reakcije ili promjene su one kemijske reakcije.............................. Što?....Datum........ .................... Prirodni koloidni sustavi su...... U uporabi je za odjeljivanje koloidnih od "pravih" otopina.................................................... Reakcija 2 H2 + O2 => 2 H2O.................................... Što je to pH?...................5 ukupno bodova.....................................................................................(IB1) 10 2.............. 1.....................................................89 .................. Što?...................................................Napiši formulu:kalcijevog klorida:......(IB3) 10 3.................................(IB4) 10 4...................... I B Test broj 02..........(IB10) 10 9.................. ............................................................(IB5) 10 5....................... Što je to osmoza?................................. To je...................... Koliko se može dobiti vode (H2O) od 2 g vodika? (IB8) 10 7...................................................................................................(IB9) 10 8........................................................................... Ime i prezime.....................................................................................................................................................................................................................................................................(IB6) 10 6.................................................................................................................................(IB19) 10 ............................ ....ocjena............................. Koja je najpoznatija emulzija?... .......................................... .............................................................................................................................................................................................................. pomoću ultrafiltera............... Nabroji reakcije rastavljanja tvari:.......5 amonijev fosfat:................................................................................................................................................................................................ .. koje se događaju tako da (nastavi):................. Što su kiseline prema Arheniusu?..........

.... koji pokazuje (što)?........ prima elektrone.. Kako?.........................5 amonijev hidrogen fosfat:.............................Reakcije iz kojih iz jedne tvari..........................................IB16) 10 5........ koje su zamjenjene kiselinskim ostatkom............................................ Da bi smo našli formulu spoja.. atom ili ion...... Što........................... to je broj..... Reakcije u kojiima neka molekula..... Izračunaj procentni (%) sastav natrija (Na) u natrijevom hidroksidu (NaOH)........ Kako?...... Oksidacijski broj.................................................5 6.(IB11)10 8...90 2................................................................................................... zovemo.......Datum......... 10 ukupno bodova. .............. Analogno kiselim..................(IB14)10 7....... postoje i bazne soli..... Ime i prezime..................................... One sadrže jednu ili više hidroksilnih skupina (OH)................. ........ocjena.......... Napiši formulu za kalcijev hidrogen sulfat:... potrebno je znati............ .................................................................................. 10 10.......... zove se.......Što?....... I B Test broj 03. To su......... Navedi sve jake kiseline koje poznaješ: ........ Kako? (IB18)10 4..............................................................................(IB8)10 9.................... nastaju dvije ili više tvari..................(IB17)10 3. Tablica jakosti kiselina......... Jednadžba oksidacije i redukcije bi izgledala............................

.............(IB3) 10 3.........(IB1) 5 2..Navedi primjere svih kiselina............ To je............................................... Disperzni sustavi......Empirijska formula prikazuje......... Tako je osmotski tlak krvi:.. To je................... (navedi primjer)...........(IB11)10 10..............................5 a desno su..(IB8) 10 9................................................ ........... Što?.................................................... Koloidi su uzroci procesima................................................................... Ime i prezime.................................................................................Datum.......................... Što?.: krute tvari lebde u plinu............................................. koje poznaješ iz tablice slabe kiseline:...............Što?......................................(IB3)10 6.. Što?..................... kao zakon osmotskog tlaka? ......... Što?..................................... Mast se u vodi OTAPA NEOTAPA Kazein u mlijeku NESPREČAVA SPREČAVA izdvajanje masti 5.................................................................................5 7................................................ ... I B Test broj 04.... Koliko bi se vode dobilo iz reakcije 2 H2 + O2 => 2 H2O iz 2 g kisika? 10 8.5 česice krutih tvari u nekoj tekućini............91 1...........ocjena..................................................................................Naqcrtaj skalu kiselosti: 5 5 (IB10)10 ukupno bodova........ U kemijskoj reakciji lijevo su................ Koja se to plinska jednadžba može primjeniti............ ....................... bez kojih ne bi bilo života u prirodi.....................(IB5)10 4.............................. Osmotski tlak pojedinih sokova u tijelu je točno određen...........

.....................................................................(IB17)10 3................................................................................2 pH soka rajčice iznosi..............................................2 pH octa iznosi..................................................... zove se...................ocjena............................................................................... ........ ................................................ u kojoj neka molekula........... Oksidacioni broj svih kemijskih elemenata u elementarnom stanju je........................................2 pH NaOH iznosi....Pojava neprisiljenog gibanja iona ili molekula u otopini koje ima za posljedicu izjednačavanje koncentracija........................................(IB7) 10 10.........5 nastaju.......................... Što?..............(IB3)10 ukupno bodova..........5 amonijev dihidrogen fosfat:..............................inosi...... Koliko?.......... Koliko?...5 6.................................... Napiši formulu za: kalcijev sulfat:......................Zovemo...........................................(IB9)10 8................................................. Egzotermne promjene ili reakcije su one kemijske promjene ili reakcije.........................................................................2 7... Neutralizacija..Datum..........92 1............. atom ili ion gubi elektron.................................Izračunaj procentni sastav kalcija (Ca) u gašenom vapnu (Ca(OH)2)? 10 9...................................................................Koliko?...... Ime i prezime...............................Što je to ebulioskopska konstanta?.................................................. ........................Sublimacija je...(IB19)10 4..................................5 5....... Koliko?............... Mjera kiselosti (pH) za urin iznosi............................................. I B Test broj 05......................................................... je reakcija u kojoj iz (čega?) ................ Kako? .............................................................Kako?..Koliko?............................................................ Reakcije...... ... koje se događaju tako da (nastavi):....................................................................................................................................................................(IB19)10 2......................................................................2 pH želudčane kiseline................................................................................................................................................... Koliki? ..........................................................

...................................(IB3)10 3................................................................2 pH mlijeka iznosi.............................................. ....................................................... .............. Disperzni sustavi: kapljice tekućine u nekom plinu............................. naziva se....... ...............................93 1.......................... Što je to?................................................... Koliko?...... .............................................................2 pH krvi iznosi............................2 pH soka naranče iznosi......pH soka limuna iznosi................................... Kako?......... Koliko?.....................................5 kapljice tekućine u nekoj drugoj tekućini................................................2 pH crne kave iznosi................................................................................................... ...................................................................................................Datum.................................................. da bi se dobilo 2 g vode iz reakcije: 2 H2 + O2 => 2 H2O 10 8....................................................................(IB7) 10 6.............................................................................. Gdje se emulzije upotrebljavaju?..........................................10 4................................................... ..................................Što je to vrelište?......... koje poznaješ:.....................2 10.......................Što se to odvaja ultrafiltracijom?.................(IB3) 10 7......................... Koliko?......... Ovo nakupljanje vode može ići do stvaranja gela (nastavi):............................................................................................................................................................................................ Koliko?................ Kakvi to koloidi imaju težnju da adsorbiraju molekulke vode koja potom sprečava spajanje koloidnih čestica u veće čestice...................................................................................... ...... Svaki proces............(IB1) 5 2........ u kojem se oslobađa toplina....................................................10 ukupno bodova.............................................................. I B Test broj 06......................................................................................................................................................................................................................(IB6) 10 5................. 1.ocjena...... Koliko?................................................................................(IB9)10 9......Koliko grama treba uzeti vodika.......................... Navedi vrlo slabe kiseline........... Što su to izotonične otopine?. Ime i prezime............................ Zašto je osmotski tlak koloidnih otopina u poređenju s "pravom" otopinom neznatan?...........Što je to?................................ ....................................................................

.......5 amonijev hidrogen karbonat:..........................................Datum.........(IB16)10 3................................. Kako?........(IB8) 10 7........................ocjena................................. Analiza uz potporu električne struje............. Što je to koagulacija?.................................................................................................................. .............................................................................(IB19) 10 2................................. zove se.............94 ............................................(IB9) 10 8............................ zove se........... da bi se dobilo 2 g vode iz reakcije: 2H2 + O2 => 2 H2O 10 ukupno bodova..................................... Napiši formulu kalcijevog hidrogen karbonata:................................................. I B Test broj 07........................................ Ime i prezime........................................ Izračunaj procentni sastav (%) kalcija (Ca) u kalcijevom sulfatu (Ca SO4)? 10 9.....Kako se zove konstanta sniženja točke ledišta?... Prema Bronstedtu kiseline su tvari (nastavi)........................................................... atom ili ion prima elektron....................................... Reakcije u kojoj neka molekula........................................................................................ ....................(IB7) 10 10...............................................................(IB11) 10 6..................................(IB14)10 4 Napiši način nastanka kiselina sintezom nekih nemetala s vodikom? (IB11) 10 5.......... Kako? ........................................ .......... ...................................... Koliko treba uzeti kisika.....

....................95 1................................... pri kojima se pregrupiraju kemijske veze....................................................... Kako?..........5 a što KUV?...............................................................................................Što je to ledište?......................Koliko ima vodika u 200 g vode.............................. pri čemu nastaju nove tvari.......................................................... ..............................................................................(IB19) 10 ................ naziva se....... ...................Reakcija 2 H2 + O2 => 2 H2O 10 8...........................................Reakcije...................................(IB5) 10 6......................................... ... I B Test broj 08.............................................................................. ....................... u kojem se troši toplina.................Što? .................................................................ocjena....Što se to filtriranjem odjeljuje?................ koje poznaješ?.... Kako se zove?.................................................................................. Koje to građevinsko vezivo.............. Ime i prezime..10 2 Osmotski tlak je hidrostatski tlak................................................................. kod kemijskih pokusa................... Što je to?.................(IB4)10 4... Navedi neke solove................ Metoda se zasniva da koloidne čestice ne mogu proći kroz polupropusnu membranu ...................................5 5...................................5 ukupno bodova...........................(IB7) 10 7.............. Jedno upozorenje... Mjehurići plina u nekoj tekućini.............................................................................. U uporabi je kod pročiščavanja krvi kod bolesti bubrega.......................................................Datum...... .................................................. 1......................... možemosmatrati koloidima?....(IB5) 5 koji to građevinski materijal možemo smatrati koloidima?................................................(IB8) 10 9................... pri kojem je brzina prijelaza molekula otapala iz otopine kroz polupropusnu membranu RAZLIČITE JEDNAKE (IB3) 10 3.............................................. a ioni mogu....... ............................................................................... . .............................. To je.(IB9) 10 10.................................................................................................................... Što znači VUK?.................. Svaki proces.................................................................................................................... Disperzni sustavi.........................

..... ............. I disperzna faza i disperzno sredstvo......... I B Test broj 09........................................................ Ime i prezime.......... Navedi primjerom................................................................2 ............ Oksidacijski broj vodika u gotovo svim spojevima je. Iz reakcije 2 H2 + O2 => 2 H2O 10 ukupno bodova.. 1............2 ..............(IB8) 10 8.......................................... kako nastaju lužine otapanjem metalnih oksida u vodi: (IB12)10 6............................................................................................... Koliko?.Datum....................................................................................... uticajem vode na anhidride kiselina: (IB11)10 7....Izračunaj procentni sastav (%) natrija (Na) u čilskoj šalitri (NaNO3): 10 9............................................................ Ok kojih su materijala izgrađene membrane........................Koliko grama kisika dolazi u 200 g vode........................................2 ..............................................5 za kalcijev di hidrogen fosfat:......................................96 2..........Napiši način nastanka kiselina....................................... Koliko?......................................................5 5.......................................................................5 oksidacijski broj vodika u hidridima.........................2 4........2 .............. ................................. Iznosi..........................................(IB4) 10 10............... Napiši 5 primjera neutralizacije:............................................................................................................................................................................. koje se rabe kod dijalize?.....Napiši formulu za kalcijev hidrogen fosfat:..................................................................(IB17) 10 3...........................Što to pokazuje empirijska formula :.....ocjena............. mogu biti kojeg agregacijskog stanja? ...............................

............ Što?...........g.................................................... moraju se nalaziti i na drugoj strani.......................... a istražio J...... DELTA H je............................... Dali je osmoza spontan proces? 4..........................................Tyndall?.... Egzoterman proces. jer (što?) .................. koji se nalaze na jednoj strani jednadžbe. Koju to pojavu je 1857.... 1........ Svi kemijski elementi........................................(IB9) 10 10. "Prava" kemijska formula prikazuje.............ocjena...............(IB5)10 6................................................................. ........................................................................................................................ I B Test broj 10.........(IB8) 10 9....... Zaštitno djelovanje gelova..... koristi se pri izradi fotografskog materijala....5 ........................................................Datum................ Ime i prezime...................... Koliko grama vodika treba uzeti..............................................................(IB1) 10 2.......97 ................................... To je iz zakona................................................. Označi koloidnu tvar DRVO STAKLO DA NE CEMENT (IB3) 10 10 METAL PORCULAN 5.................... ................... ....(IB2) 10 3.......................................Što je to elektroforeza?............ da bi dobili 150 g vode? Iz reakcije 2 H2 + O2 => 2 H2O 10 7................................................ otkrio M................................................................... ................... Kojeg?. Kako nastaju kiseline? Djelovanjem jedne kiseline na sol druge kiseline (IB11) 10 ukupno bodova.................................................................................(IB8)10 8................................Faraday............................................

......... Koliki?....................... Kiliki?........... ali u tom slučaju ne nastaje voda.........................................................5 u baznoj sredini........................................ U kiseloj sredini..... Navedi primjer: (IB14) 10 4...5 5......................... Indikator lakmus papir mijenja boju......... DELTA H je...... I B 21 ODGOVORI I RJEŠENJA I B TESTOVA Test br....................... pri 250C iznosi....... Koliko grama vode se može dobiti iz 10 g vodika.................. .............................................................(IB17) 5 3...... Neutralizacija može nastati i kada međusobno reagiraju anhidridi kiselina i lužina..... Oksidacijski broj alkalijskuh metala je........................... Koliko?....(IB10) 10 6.....(IB19) 5 2..............................................................................................................ocjena.......... Što?.. Kako nastaju kiseline? sintezom nekih metala sa vodikom? (IB11)10 8........ Kako nastaju lužine...........................5 a zemnoalkalijskih metala........ Koliko procenata (%) ima žive (Hg) u živinom sulfatu (HgSO4)? 10 ukupno bodova....... Iz reakcije: 2 H2 + O2 => 2 H2O 10 10......... Strukturna kemijska formula prikazuje.......(IB8) 10 9... uticajem nekih metala na vodu? (IB11) 10 7......................98 endoterman proces..................................1 odgovor i rješenje .............. Kiselost (pH) čiste vode............

..1 ultrafiltracija........................ 6.... Mlijeko..............02.............1 8....................1 filtriranje............ fino razdjeljena u drugoj ...........................5...............................................99 1 Dvije ili više faza. mlijeko...... 3........... To je mjera kiselosti .................................................................................odgovori i rješenja 1.......................1 prekristalizacija................................................................................... razna vlakna.................. 18 g vode........... koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih (oksonijevih )iona.............................1 sublimacija.................................... Osmoza...... ...................disperzno sredstvo 10.........................................10.............5 ukupno 100............ 5....................... Mrvljenje....... (NH4)3PO4.......10...... ......................................................................................................... 7. CaCl2........................ Su tvari................................................................... 2...........10................................................ boje itd........ je spontan proces....................................................................................10............ koji se kemijski mijenja.........................1 postkrepicitacija.........1 koagulacija.......................... 4...................10.....1 sušenje..... od kojih je jedna disperzna...... Dijaliza........................... Toplina ili energija prelazi iz okoline u sustav... Magla.............................................10 10.................................... Test br............................10 9......................................... pri kojem molekule otapala......log c(H+) / mol dm-3.......... prelaze kroz polupropusnu membranu iz razređenije u koncentriraniju otopinu...............1 isparavanje................. 10....

.................... 10.................................................................................................. 5..... 3. ..................100 2.... HClO4......... % sastav spoja ..........5.................................... Dim ............................................................................................................. HNO3 ............................5.....10........................... (NH4)2HPO4 .................................. pV = nRT ...................... Suspenzija ......................................... - Test br....................... elemente....... Disanje ................... Al(OH)2Cl .......2....... Ar ................... njegovu masu ..10 ukupno 100........ Reakcije redukcije......... 57............5.......................... 2.................... Ca(OH)Cl.........4................................................................odgovori i rješenja 1....................... 4...... 6..............................2......................................................10...................... Analiza ..... H2SO4 ..............................................................................2.....................................................5.47 % Na ...................................5................ 7.... HCl .............2.................10..........................5................................................................................................ Ca(HSO4)2 ........................... 8.........................................................rastavljanje . HJ ........................................... U kojem se oksidacijskom stanju nalazi kemijski element u pojedinom spoju.........5.......2........5....... oksidacija 2 Na =======> 2 Na+ + eredukcija 2 Cl ======> Cl + 2 e...............5...................................2......2..........2............................................................................. 5.......... koji se nalaze u spoju .......10............................. 9............................................................................03... 3...................2............................5......

. produkti ..................................................... H2SO3 .............................................................................5...................... 2......5.....................................2 CH3COOH .......101 izmjena tvari u stanicama ................................. Odgovori i rješenja 1.............10..... 5................................. Test br........ 6........10................3..................................................................10....................................... Toplina prelazi iz sustava u okolinu ...............................25 g vode .....2......3 .... 9............ ............................. 7................................... sprečava ...... Oksidacije ................................................2.............................. Reaktanti . NH4H2PO4 ..............................................................................................2................................... 2......................... H3PO4 ...... Ne otapa ....................... 4...............10........................................ HNO2 ....... 4....................................2 10........... 78 kPa ...................... O ............. Omjer pojedinih kemijskih elemenata u molekuli ............................................10......10..................... 8....................................... CaSO4 .............................................................................................5................................................................. asimilacija ...................................................5............ O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -1 -2 1o 10 i td... ukupno 100.........04... HF ............................ 3.................................5....5........................

.......... Jer je koloidna otopina milion puta manje... Hidrofilni koloidi ............................................................ Test br............................10....2 ............................................................10............... 9....................... Konstanta povećanja vrelišta . Magla ........2........................2.........05.......... OH......... 7. 6...... pH = 4 ........... odgovori i rješenja 1............................. 3.........................1............. 34......13 % Ca ..... bez prethodnog taljenja....................2.........................................2.5....................10....................................................5......................................................10.................10............................ Difuzija .. pH = 2...........................................................10...............2........................................5....................................2.............. 2.........................2........ pH = 6 .............................................. 10....5 ............................................... pH = 0 ..................5 .... ukupno 100.............................. H+ ...................Ke ............................ pH = 13-14 ............................... Prelazak krute tvari u plinovito stanje...................... sol ............... u odnosu na "pravu" otopinu .......................5................................................................5......................... mol vode ..................... 8.................................................. ....... emulzija ...........2.......102 5........................................5 ...

.........10............................................... 7.............................................................................. Egzotermnim procesom ..5 ......................................................... 0.... HClO .... pH = 7............................................... pH = 5 .2...................................... nekoj drugoj tvari ..............2..... kozmetičkim preparatima .................. industriji boja i lakova ................2.......2................... pH = 6.......................................06................. 10................................... 8..........2.................. Test br.....................10..........4 ................................................... 2.......... 4............................ H2S ..........5..................................10.......................................................................................10..........10..................10............................................................. ukupno 100 ............2......................5.............2....................8 ....... Farmaceutskoj industriji .5..................................5...... od sredstva........................................................................... Koje mogu dati proton...103 4............. H2 + Cl2 => 2 HCl .......2..............2.................................. koje imaju jednake osmotske tlakove ........................................................ pH = 2 ............22 g vodika ............... H2CO3 ................... odgovori i rješenja 1......... 5...............................2...........................................10........ prehrambenoj industriji ............................................................................2.............. pH = 3 ............................... HCN ................... Temperatura pri kojoj se tlak pare tekućine izjednači s tlakom pare iznad tekućine naziva se vrelište....... Koloidna faza..2............................. 3.................10.......... 5.......... ........... Reakcije redukcije ....................... voda .....................2........ NH4HCO3 ... 9..... Ca(HCO3)2 ............... 6.......... Dvije otopine dvije različite tvari................5............2.......................

..............................................5..... Al(OH)3 .......................................10........ 2 + 1 ..................10..................... 4.............. NaOH + HCl => NaCl + H2O ......1.... 6.............. 5.................................... 22....................................... odgovori i rješenja 1..............5.............................. 3 NaOH + H3PO4 => Na3PO4 + 3 H2O ................. Dijalize ..77 g kisika ........... ukupno 100....10....1 ................................................... Test br.......................................5....... Sinteza ..5......10............ 29........................ Fe(OH)3 ....................... 3.......44 % Ca ........................... Se neotopljene krute tvari od tekućina .................................. 10......10................. Endotermnim procesom .... odgovori i rješenja 1.................. Al(OH)3 + 3 HCl => AlCl3 + 3 H2O ... Test br.......... cement ...........................................10.5 . 9................ 2.....................1......... 10...............1................................................................ 10...............07.... Temperatura...................................1........................... Elektroliza ......................................... ............. Krioskopska konstanta Kk ..... 1...............................................Pjena ...........5...... oprezno dolijevati kiselinu u vodu .................................................................................. Prijelaz sola u grubo disperzni sustav.....10.. 7........................1.. ukupno 100.......................104 6... 7................................10..... 2 NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2 H2O ...............................................10...... Nikada ne sipati vodu u kiselinu ............. pri kojoj su tekućini i krute tvari u ravnoteži 10.........10................ Ca(OH)2 + 2HCl => CaCl2 + 2 H2O ................................................ staklo .............................. Gips..... 10..................... Jednake .......................................... ....... 8.........................................................................................5........5......................................................2 g vodika .... 8... 9...................08. 3....

.5................................................10...............................................................105 2 NaOH + H3PO4 => Na2HPO4 + 2 H2O ....1... 9..... Ca(PO4)2 ..... 7..................................... Staklo............. Tekućine....................... Pergament.....................1....... 2....................................3.......10..............3....... 4. 10.................................................................... 16.................... nitroceluloza....... 3........................................ SO3 + H2O => H2SO4 ......4...........1.....................8 g kisika ..........................05 % Na ............10................................................... Omjer pojedinih elemenata u molekuli.............. KOH + HCl => KCl + H2O ..........5...........10..... 27.................................................... 4.......... Tyndallov fenomen ili pojavu raspršivanja svjetlosti na čestice koloidnih dimenzija....................... 6.....................4............................................... 5.....10...................... Na2O + H2O => 2 NaOH ..3................................... Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2 H2O ...... CaHPO4 ..... CaO + H2O => Ca(OH)2 .....................................................1............................................. porculan i cement.... ................................... 5.............. NaOH + HNO3 => NaNO3 + H2O ..................10.......................................................................................10................. NaOH + H3PO4 => Na2HPO4 + H2O ............. celofan............................65 g vodika ................. Test br 09 rješenja o odgovori 1........ Sprečava koagulaciju ................ ukupno 100.......5...........10.... 177. krute tvari i plinovi ... DA .. 8............................................................................... CaH2PO4 .....................10........ 1... 6..................................................................................3........

.................10...................... DELTA H > O .................................... 10.........10......... Vrstu i broj atoma..10...........5 5... Test br 10.......... koji grade molekulu..................... 4.............. Neuništivost kemijskih elemenata ..................... Gibanje iona određenim smjerom prema (+) ili (-) elektrod10.. 8........................... DELTA H < O ................................................................... ukupno 100....................................... Na2O + CO2 => Na2CO3 .......... 2NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl 10......................5....... +1........... ........................................... Crven ........................5............................ pH = 7 ...............106 7........ 9....................................... +2 ........... CaO + CO2 => CaCO3.5 modar.....5.........10... 3..............................5.................. odgovori i rješenja 1..... 2.............

...1 % .......10....... Tako ima: .aluminija (Al) 8.............. 10...... 67......10........11 g vode .magnezija (Mg) 2...........srebro (Ag)...10........ paladij (Pa) i platina (Pt)...... bakar (Cu).. 67.................natrija (Na) 2..62 % Hg ..............................1 % .željeza (Fe) 5........1 % U elementrarnom stanju... bizmut (Bi).................107 6... Kako su atomi međusobno povezani u molekule........ I C 1 METALI OPĆENITO Metali čine 80 % svih poznatih elemenata..titana (Ti) o.... dok su ................10....10.........................6 % ..mangana (Mn) 0..44 % ..... 9................ Pored kisika (O) i silicija (Si) u prvih 10 elemenata sve su metali. 2 Na + 2 H2O => 2 NaOH + H2 .......8 % .kalcija (Ca) 3.. H2 + Cl2 => 2 HCl ..0 % . pojavljuju se samo zlato (Au).6 % ............. 8.61 %.. 1. 7........kalija (K) 2.....

Osobine slitina se razlikuju od metala od kojih su . Metali se razlikuju po čvrstoći i specifičnoj masi. koji može da izdrži metalna žica od 1 mm ( to je kod željeza . .sedimentnim stijenama .eruptivnim stijenama .to su silikatni minerali.metamorfnim stijenama . a rjeđe u obliku karbonata. silikata ). sem žive (Hg) su na sobnoj temperaturi krutine.Li. savijanje.metamorfoze. sulfata. Čvrstoća se određuje teretom. u obliku ruda (oksida. koje druge tvari u prirodi nemajua to je: izvlačenje. biljnih i životinjskih ostataka. kovanje.kubične ili guste slagaline i .Fe 62 kg. a kod olova .ionske slagaline kao kod kuhinjske soli (NaCl) . nastali kristalizacijom magme ili lave . Metali se u Zemljinoj kori nalaze u : . Svi metali.laki metali sa specifičnom masom do 5 kg i . Tako je osmij . U plinovitom stanju između metala i nemetala razlika je neznatna. Tako možemo podijeliti . U kristalnoj rešetki atomi metala su povezani metalnom vezom. Metali se otapaju u talinama drugih metala. zavarivanje idr. Metalna veza je uzrokovala mnoge osobine metala. pri čemu nastaju slitine (legure).Os 40 puta teži od litija . Zato se i zovu jer nastaju promjene .koje su nastale djelovanjem visoke temperature i visokog tlaka u dubini Zemljine kore. i sulfida.Pb svega 2 kg). Specifična masa metala je različita.108 svi ostali metali samo u spojevima.heksagonske ili kompaktne slagaline.kojie su nastale talkoženjem minerala. Mogu biti : .teški metali sa specifičnom masom preko 5 kg. deformacija. pravilne kristalne strukture.

Metali i slitine. Kemijske osobine metala Ove osobine su vezane uz osobine metala sa slobodnim elektronima iz posljednje ljuske. . Slitina je kruta otopina metala u metalu.Ag. rabeći kemijski proces: CuSO4 + Zn => ZnSO4 + Cu ili Cu++ + SO4-. koju zovemo bronca. pa čitavo razdoblje ljudskog roda zovemo bronzano doba. kao najbolji vodič elektriciteta i topline. Galvanski članak je uređaj.Cu i kositra . koji je 1789. a bakreni ioni primaju 2 elektrona i prelaze u neutralne atome.+ Cuo Atomi cinka . od metala od kojih su sastavljeni.Sn. Tako je srebro .109 sastavljeni.g. dobri su vodiči elektriciteta i topline.Zn na bakar .Cu.Zn gube 2 elektrona i prelaze u cinkove ione. Slitine imaju često bolja mehanička svojstva.+ Zno => Zn++ + SO4-. prvi tu pojavu zapazio. U povijesti posebno mjesto ima slitina bakra . uz čiju potporu možemo dobiti električnu struju. Suština je prelaženje elektrona sa cinka . Tako je nastala električna struja. Galvanski članak je dobio ime po italijanskom fizičaru Galvani Luigiu.

kadmij (Cd). bakar Cu). plutonij (Pu). barij (Ba). tehnicij (Tc). aktinij (Ac). gadolinij (Gd). prometij (Pm). nobelij (Nb). itrij (Y). molibden (Mo).110 Metali su: Litij (Li). kalij (K). aluminij (Al). samarij (Sm). talij (Tl). željezo (Fe). zlato (Au). tantal (Ta). galij (Ga). skandij (Sc). magnezij (Mg). osmij (Os). polonij (Po). lutecij (Lu). živa (Hg). terbij Tb). sroncij (Sr). praseodimij (Pr). eurupij (Eu). neptunij (Np). krom (Cr). americij . uran (U). holmij (Ho). vanadij (V). olovo (Pb). neodimij (Nd). paladij (Pd). torij (Th). platina (Pt). mangan (Mn). kobalt (Co). cirkonij (Zr). rodij (Rh). titan (Ti). paladij (Pa). radij (Ra). nikl (Ni). lantan (La). francij (Fr). srebro (Ag). berilij (Be). disprozij (Dy). erbij (Er). rubidij (Rb). cerij (Ce). bizmut (Bi). kositar (Sn). kalcij (Ca). cesij (Cs). cink (Zn). natrij (Na). rutenij (Ru). volfram (W). iterbij (Yb). tulij (Tm). iridij (Ir). renij (Re). indij (In). hafnij (Hf).

menjeljejevij (Md). kirij (Cm). zbiva se redukcija kisika na katodi. ili kiselim agensima. berklij (Bk). ajnštajnij (Es). Najveću štetu gospodarstvu nanosi korozija. kalifornij (Cf).O2. koji se pospješuje uticajem. vode . atmosferskog kisika-O2. Korozija je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja. dok se željezo . nobelij (No).H2O.=> 2 OHFe => Fe++ + 2 eObjašnjenje: zbog veće koncentracije kisika . .Fe i njegovih slitina godišnje nepovratno propadne. To je štetan elektrokemijski proces. To je prirodni (spontani) proces razaranja metala djelovanjem okoline. Korozija metala Corrado . laurencij (Lr). fermij (Fm). Proces korozije se može prikazati: 1/2 O2 + H2O + 2 e.lat.Fe oksidira tojest korodira na anodi.111 (Am). nagrizati. Tako oko 15 % željeza .

Korozija metala je u svezi s njegovim standardnim elektrodnim potencijalom. .Al.U tom slučaju predmet. Kao gorivo i redukciono sredstvo upotrebljavao se drveni . olovo .H3PO4. . kao naftovodi. pa nastaje na metalu zaštitni sloj fosfata . cjevovodi. Zaštita od korozije se vrši prekrivanjem površine metala.katodna zaštita.crnu metalurgiju (Fe). to metal lakše korodira.nanošenje tankog sloja drugog metala . Tako. Dijeli se na: . koji čvrsto prijanja uz metal i štiti od dalje korozije.organske prevlake. to su zaštitne boje i lakovi .fosfatiranje ili uranjanje metala u vruću otopinu fosforne kiseline .plastifikacija zaštitno nanošenje plastičnog sloja na metal. željezničke tračnice i dr. Metalurgija To je metoda dobivanja metala iz ruda-minerala. Tako se najčešće rabi postupak: . . Primjer aluminij . kojom se štite velika postrojenja. magnezij . a metal kojim štitimo je anoda. .emajliranja . kojim se zaštićuje je katoda. što je elektrodni potencijal negativniji. Na ovim metalima se stvara oksidni sloj. je obilježila i poznavanje metala i čelika. cink .pocinčano željezo. Ali ima i izuzetaka.112 Tako isto se i ispod površine vode zbiva oksidacija željeza. zaštitnom prevlakom ili elektro-kemijskim postupkom.Mg. Povijest ljudskog roda.obojenu metalurgiju (ostali metali).to je nanošenje emajla (kao staklo) na temperaturi iznad 1000oC u specijalnim pećima.Pb.Zn.

da li je ruda oksidna ili sulfidna ili karbonatna.Ag) odvajaju se otopinom alkalijskog cijanida (KCN). Samo dobijanje metala ovisi o tome. a poslije 18. To je najraširenija metoda obogaćivanja ruda u svijetu.Au. srebro .Al. Način obogaćivanja ruda prije uporabe je: . Postupak se zove termitski postupak: 3 MnO2 + 4 Al => 2 Al2O3 + 3 Mn Neki metali (zlato. Najstarija metoda je oduzimanje kisika oksidima: Fe2O3 + 3 CO => 2 Fe + 3 CO2 Mnogi metalni oksidi ne mogu se reducirati.metoda magnetske operacije. jer stvaraju spojeve (karbide). Taj postupak nazivamo cijanizacija. .stoljeća koks.113 ugalj. .gravitacijska metoda. a neke uopće ne kvasi. U tom slučaju može se rabiti aluminij . kao redukciono sredstvo. koja se zasniva da voda neke minerale lako kvasi.flotacijska metoda. . to je kad se čestice rude talože u vodi. koja se sastoji u odvajanju minerala djelovanjem električne struje.

114

I C 2 ALKALIJSKI METALI ILI I SKUPINA PSE Ime i simbol atomski broj atomska masa točka taljenja gustoća Litij - Li 3 6,940 180,5o 0,534 o Natrij - Na 11 22,997 97,8 0,970 o Kalij - K 19 39,096 63,5 0,860 o Rubidij - Rb 37 85,480 38,9 1,520 o Cezij - Cz 55 132,910 28,4 Francij - Fr 87 223, 87 To su elementi I skupine Periodnog sustava elemenata. Ime nastalo iz osobina tih metala, da tvore lužine, a vodene otopine

115 tih lužina da tvore jake alkalije. Alkali - arap. znači natrijevi i kalijevi spojevi. Svi elementi I Skupine Periodnog sustava predavanjem jednog elektrona iz posljednje ljske, postižu konfiguraciju inertnih plinova, pri čemu dobijaju +1 oksidacioni broj. Zato su svi elementi alkalijske skupine Periodnog sustava elemenata vrlo reaktivni. Zato se u prirodi ne nalaze u slobodnom stanju.

116 Li - litij (lithium) t.t. 179oC, t.v. 1340oC gustoća 0,534, bijel Otkrio ga Arfvedsen 1817.g. u mineralu petalitu. Ime dobio po grč. riječi lithos - stijena. Razlikuje se od ostalih elemenata, svoje skupine. Po svojim osobinama, više se priklanja grupi zemnoalkalijskih metala. Mada je prilično rasprostranjen u prirodi, vrlo se rijetko nalazi u većim naslagama. Ima ga u mineralnim vodama, koje se upotrebljavaju u medicini. Litij je bijela kovina, vrlo lagan (spec.mase 0,534) pa pliva na vodi. Upotrebljava se za izradu laganih slitina.

Na - natrij (natrium) t.t. 97,80C,t.v. 880oC, gustoća 0,97 bijel Otkrio ga je sir H.Davy 1807.g. uz veliku radost. Spada u red vrlo rasprostranjenih elemenata u prirodi (2,8 %). Nalazi se u obliku mnogih silikatnih minerala (nema ga slobodnog u prirodi). Po boji kovina slična srebru - Ag, ali toliko mekan, da se može sjeći nožem. Lakši od vode, pa pliva po njoj (spec.masa 0,97). Ime dobio od lat.nitrum - soda. Sa vodom reagira veoma burno (pa se čuva u petroleju)Dobar vodič topline i elektriciteta. 2 Na + H2O => Na2O + H2

117

Gori intenzivno-žutim plameno.Dobiva se iz kuhinjske soli (NaCl) katodnom redukcijom. Metalni natrij upotrebljava se za dobijanje natrijevih spojeva, u industriji kaučuka (berlinska buna), u organskoj sintezi polimera. Radioaktivni (24Na)rabi se u medicini. Natrijevi spojevi imaju važnu ulogu u životnim procesima ljudi i životinja. * NaCl- kuhinjska sol Vrlo raširen spoj, u mnogim mjestima u velikim naslagama, morska voda sadrži 2,7 % NaCl. To je bijela kristalna tvar, sirovina za dobijanje natrija i natrijevih spojeva, neophodna sastojina ljudske ishrane. Dobija se iz mora isoljavanjem u Ninu i Pagu, ili iz slanih bunara u Tuzli.

118 * NaOH - kaustična soda ili natrijev hidroksid Jedna od najjačih alkalija, pa ima široku primjenu u granama kemijske industrije, proizvodnji sapuna, tekstilnoj, industriji boja, industriji celuloze, polimernoj industriji i dr. Proizvodi se u Lukavcu, Jajcu, Kaštel Sućurcu. * Na2CO3 - natrijev karbonat - soda Dobiva se po Solvayu: 2 NH3 + CO2 + H2O => (NH4)2CO3 (NH4)2CO3 + NaCl => NaHCO3 + NH4Cl 2 NaHCO3 + grijanje => Na2CO3 + CO2 + H2O Postupak ide: kuh injska sol => karboniziranje => kalciniranje =  soda.

Mnogo se upotrebljava u u industriji stakla, za umjetna gnojiva u industriji kože, tekstilnoj industriji i dr. * NaNO3 - natrijev nitrat ili čilska salitra Ima ga u većim naslagama u Čileu. Rabi se u poljoprivredi. Služi kao reagens u kemijskoj industriji. * Na2SO4 - natrijev sulfat ili glauberova sol Ima ga u morskoj vodi, jezerima. Ime dobio po alkemičaru Glauberu (tretirao sumpornu kiselinu i kuhinjsku sol:

119 H2SO4 + 2 NaCl => Na2SO4 + 2 HCl

120

K - kalij (kalium) t.t. 63,5oC, t.v. 762,2oC, Spec.m.0,86 srebrn Srebrenasto bijela kovina. Otkrio sir H.Davy 1807.g..Lagana kovina, koja oksidira na zraku. U prirodi, gotovo koliko i natrija, minerali su silvin i karnalit. S vodom daje: 2 K + 2 H2O => 2 KOH + H2 Kada reagira sa vodom, vodik se zapali i gori ljubičastim plamenom. Ima slabo izražene radioaktivne pojave. * K2CO3 - kalijev karbonat (potaša) Ne može se dobiti po Solvayu, jer je kalijevbikarbonat (KHCO3 lako otopljiv u vodi, pa se dobiva elektrolizom kalijeva klorida (KCl). Potaša je bijeli prah, vodena otopina reagira bazno, rabi se u kemijskoj industriji, industriji stakla, sapuna i dr.

121

* KCl - kalijev klorid (silvin) Upotrebljava se u poljoprivredi, kao umjetno gnojivo * KNO3 - kalijev nitrat (obična salitra) Dobiva se: KCl + NaNO3 => KNO3 + NaCl To je bijela kristalna tvar, rabi se za izradu baruta (75 % KNO3, 12 % S, 13 % C). * KOH - kalijev hidroksid Dobiva se: K2CO3 + Ca(OH)2 => 2 KOH + CaCO3 Upotrebljava se u proizvodnji sapuna. * KCN - kalijev cijanid Cijankalij, bijeli kristalni prah, vrlo otrovan.Rabi se za izlučivanje zlata (Au) i srebra (Ag), za tamanjenje gamadi * KCNS - kalijev rodanid Bijela sol. Dobiva se : KCN + S => KCNS Rabi se u kemijskoj analizi za dokazivanje željeza (Fe).

t.52 .122 Rb . t.rubidij (rubidium) t.v. spec.masa 1. 696oC. 39oC.

87 .v.5oC. spec.123 Cs .masa 1.cezij (cesium) t. t.28.t. 708oC.

Perey 1947. Rubidij se upotrebljava za foto-stanica.124 Fr . Rubidij i cezij su otkrili 1860. .tamnocrven. francij je produkt radioaktuivnog raspada aktinija 227Ac. caesius . a u čast domovine dobio ime.g.francij (francium) radioaktivan je Ova tri kemijska elementa spadaju u rasijane elemente na zemljinoj kori (nalaze se na mnogim mjestima u malenim količinama). Francij otkrio francuski kemičar M.g. olova (Pb). Rabe se za kvantitativno određivanje kalija (K).. Ime dobili rubidus .svjetlo modar. Nema ih slobodnih u prirodi. kisika (O). cezija (Cz). Bunsen i Kirchhoff.

U krutom stanju svi su bijele boje. s vodom stvaraju lužine teško topljive u vodi.5 srebrne 5. Ime potiče otuda.03 1.31 40.62 137.85 bijel 1. sadrže po 2 elektrona u perifernoj grupi .74 srebrnobijel 1. . lako prelaze u dvooksidno (++) ione. što njihovi oksidi.60 srebrne 3.5 radioaktivan Atomi elemenata ove grupe.33 226.08 87.012 24.54 srebrnobijel 2.125 I C 3 ZEMNOALKALIJSKI METALI (II SKUPINA PSE) Be berilij (beryllium) Mg-magnezij (magnesium) Ca-kalcij (calcium) Sr-stroncij (strontium) Ba-barij (barium) Ra-radij (radium) 4 12 20 38 56 88 9. nekad zvani zemlje u vodenoj otopini reagiraju kao alkalije.

mase 1.126 Be .1285oC.spec. Dobijen 1798. od kemičara L.86 Rude berilija su dosta rijetke. to je ujedno i najvažniji mineral berilija.Ako je varijetet berila obojen zeleno . rabi se kao fluorescentni materijal u fluorescentnim cijevima. Zbog velike tvrdoće i postojanosti na zraku. t.zove se smaragd. Dobro propušta Rtg zrake. Ime dobio po dragom kamenju. .2970oC.t.Vouquelina.g.berilij (brrilium) t. a ako je obojen modro .v. koje se sve više primjenjuju. gradi vrlo tvrde slitine. Beril je silikat aluminija i berilija. Spojevi berilija su otrovni.zove se akvamarin. Spojevi berilija su slatki.

čiji je sastojak magnezij: .v. boje srebrnobijele.74 Ima više minerala. Zbog svoje male mase rabi se za izradu slitina u avionskoj i automobilskoj industriji: .t.dolomit (MgCO3 x CaCO3) . 1105o.Davy 1807. Otkrio ga je sir H. U trgovini dolazi u obliku trake ili praha. Rabi se za izradu božićnih krijesnica.magnezij (magnesium) t.127 Mg .g. Može se lako zapaliti. talk. To iskorištava.650o t.mase 1. gori blještavom svjetlošću.sp. azbest) Magnezij pripada grupi laganih metala.silikati ( serpentin.magnezit (MgCO3) . pri snimanju u nedovoljno osvjetljenim prostorijama.

prave se opeke (cigle) za oblaganje topioničarskih peći.2 % otopina protiv debljanja i žučnih tegoba. * MgO . * MgCl2 .magnezijev klorid Primjenjuje se u tehničke svrhe. ali ipak toliko da vodena otopina pokazuje baznu reakciju: MgO + H2O => Mg(OH)2 MgO + 2 HCl => MgCl2 + H2O Magnezijev oksid može se dobiti prženjem magnezijevog karbonata (magnezita): MgCO3 + pov.magnezijev sulfat (gorka sol) Gorko-slanog okusa.128 .Kristalizira u lijepim rompskim kristalima. pa služi za izradu podova (ksilolit). Ovaj oksid upotrebljava se u medicini ( magnesia usta). umjetnog . * MgSO4 x 7 H2O . vatrostalne su.magnalij . Pomješan sa magnezijevim oksidom i strugotinama drveta daje uz vodu materijal koji vremenom očvrsne.elektron-metal (95 % Mg i 5 % Zn) .magnezijev oksid Pri gorenju prelazi u bijeli prah: 2 Mg + O2 => 2 MgO Ovaj se oksid vrlo malo otapa u vodi. U prirodi u izvorima mineralnih voda. rabi se u medicini kao 0.legura magnezija i aluminija. jer su vrlo postojane na visokim temperatu rama (2800oC).temperatura => MgO + CO2 od magnezijeva oksida.

talk kao prah za upijanje ulja.silikati Azbest se puno rabio.129 mermera. ali se zbog karcenogenosti izbacuje iz uporabe. Upotrebljava se i u medicini. . Serpentin se rabi u tehnici. * Mg .

žilava i rastegljiva.mase 1. t. kreda.kalcij (calcium) t.t. fosfata i sulfata.130 Ca .1420.U prirodi kao vapnenac. S kisikom se lako spaja. s vodom reagira: Ca + 2 H2O => Ca(OH)2 + H2 Zapaljen izgara na zraku narančastim plamenom: 2 Ca + O2 => 2 CaO Spada u red najraširenijih elemenata u prirodi (3. .6 %).845o.v. u obliku silikata. karbonata.C.54 Srebrnobijela kovina. mramor.sp.

koji je bio izložen visokom tlaku. zubi. * CaCO3 . sir H.lat. tlak CO2 se smanji i bikarbonat se raspada na karbonat: Ca(HCO3)2 => CO2 + CaCO3 + H2O .kalcijev karbonat U prirodi se nalazi u dva kristalna oblika kao aragonit i kalcit. mehanizam zgrušavanja krvi i mlijeka. pri čemu nastaje bikarbonat: CaCO3 + H2O + CO2 => Ca(HCO3)2 Tako i nastaju poznati pećinski ukrasi . Skeleti organizama. U običnoj vodi vapnenac se neotapa. Prirodne vode u kojima se vrlo često nalazi otopljen CO2. ali ako voda sadrži ugljični dioksid (CO2). Ali kada voda izbije na površinu. onda se otapa. Kreda je nastala taloženjem skeleta uginulih mikroorganizama. otapaju kalcijev karbonat. ime dobio po calcis .Davy.2 g kalcija i to pretežno biljnom hranom. prolazeći kroz vapnenac. Dnevna potreba za odrasle osobe je 1 .g.Mramor je sitnozrnasti vapnenac. Kalcijevi spojevi su neophodni za živi svijet jer reguliraju rad srca. kosti imaju oko 90 % kalcija. Koralji i mnoge vrste školjki sastoje se uglavnom od kalcijevog karbonata. vapno. Nedostatak kalcija u organizmu prouzrokuje bolest rahitis ili bolest kostiju.131 Otkrio ga je 1808. ili u rijekama bigar.sige: stalaktiti i stalagmiti.

Ako vode sadrže veće količine otopljenih bikarbonata.smola + Ca++ => Ca . Voda se može i deionizirati ili demineralizirati: Ca(HCO3)2 + 2 Na-permutit => Ca-(permutit)2 + 2 NaHCO3 Ca-(permutit)2 + 2 NaCl => 2 Na-permutit + CaCl2 Demineralizaciju sintetskim smolama možemo prikazati i: 2 H .anionski . Jedan stupanj tvrdoće ima voda koja u 1 litri sadrži 10 mg CaO. nazivamo ih tvrdim vodama.smola + HCO3. Omekšavanje vode se vrši: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 => 2 CaCO3 + 2 H2O CaSO4 + Na2CO3 => CaCO3 + Na2SO4 Talog (CaCO3) se uklanja i voda se može pustiti u kotao.smola + 2 H+ kationski izmjenjivač OH .=> HCO3-smola + OH. tekstilna. a sa manje mekim vodama.Vode koje troši industrija(kože.132 Sve prirodne vode sadrže veće ili manje količine soli. Tvrdoća vode izražava se stupnjevima tvrdoće. poglavito kalcijev i magnezijev bikarbonat. prehrambena)moraju se prethodno omekšati.

Razmućen u vodi gradi finu suspenziju (vapneno mlijeko) kojim se dezinficiraju zidovi. dakle anhidrid baze: * Ca(OH)2 . da bi reakcija išla u smislu dobijanja vapna. Pritom se kationi u kiselom izmjenjivaču zamjene vodikom ionima (H+) iz HCl. Pomiješan sa pijeskom i vodom. . jer se kalcijev oksid znatno primjenjuje u građevinarstvu i drugim granama industrije Kako je taj proces povratan CO2 se mora stalno odvoditi. Dobiva se: CaO + H2O => Ca(OH)2 + temperatura Ovaj postupak se zove "gašenje vapna". Kalcijev hidroksid se u vodi malo otapa (vapnena voda). dobija se prženjem karbonata: CaCO3 + 800 . pa se izmjenjivači moraju regenerirati. gašeno vapno služi kao žbuka za žbukanje. Prilično je jakog baznog karaktera.Ova reakcija gašenja vapna je vrlo egzotermna.900oC => CaO + CO2 Ova kemijska reakcija izvodi se tehnički u velikim razmjerima.kalcijev hidroksid (gašeno vapno) To je bijela tvar.133 Tijekom vremena kationski i anionski izmjenjivač ostane bez iona (H+ i OH-). a anioni (OH-) iz NaOH. a to se provodi ispiranjem kiselog izmjenjivača sa HCl i ispiranje baznog izmjenjivača sa NaOH. * CaO .kalcijev oksid (živo vapno) To je bijeli sitni prah.

u medicini za ispiranje rana. gips ili sadra CaSO4x2H2O. Ako se gips grije: CaSO4 x 2H2O + pov. da bi masa bila poroznai da bi CO2 mogao prodrijeti kroz cijelu masu. * Cement . Pomiješan s vodom: CaSO4x1/2H2O + 3/2 H2O => CaSO4 x 2 H2O Na ovoj pojavi se zasniva primjena gipsa. pri čemu se izdvajaju znatne količine vode (zidovi se znoje): Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O Žbuki se dodaje pijesak.134 Tijekom vremena gašeno vapno pod uticajem CO2 iz zraka prelazi u karbonat. za bijeljenje.temperatura => CaSO4 x 1/2H2O To je hemihidrat.kalcijev klorid (klorno vapno) Rabi se u tekstilnoj industriji. Gips se rabi u građevinarstvu i medicini. * CaCl2.kalcijev sulfat U prirodi kao anhidrit (CaSO4). a u obliku masti protiv ozeblina. * CaSO4 .

cedere lomiti. hercegovina). Kao gorivo rabi se plin ili mazut. To je proces sintetiziranja.135 Neki prirodni silikati (laporac. Sam postupak zahtijeva velike koiličine energije (80 130 kWh/po toni). staljuju se u veće cjeline (klinker). Cementare su veliki onečiščivači zraka.mase 3.74 . O finoći meljave ovisi kvalitet cementa. šljunkom i vodom. 1824. pa je neophodna uporaba filtera (elektrofilteri). Aspid iz Leedsa (UK) otkrio postupak proizvodnje portland cementa.g. poslije očvrsne). Ime dobijeno kao imenica cementum .Označuje se sa oznakom (PC). Prirodna smjesa vapnenca i gline zove se laporac (dalmacija. zbiva se vrlo složena reakcija (smjesa isprva plastična. Dodatkom vode cementu. Usijani klinker se iz rotacionih peći odvodi u cijev za hlađenje i melje u fini sitni prah. J. Sam sastav i struktura nastalih spojeva sa sigurnošću nisu određeni. daje masu koja se zove beton. vapnenac) imaju osobinu da prženjem izgube vodu s kojom su bili vezani i da ponovo vežu vodu kada se snjom zamjese. Cement sa pijeskom.spec. Tako oni poslije prženja mogu u samoj vodi da očvrsnu. Kemijski sastav: hidraulički modul => m CaO / m SiO2 + m Fe2O3+ m Al2O3 Pri temperaturi od 1000-1450oC u omekšanoj reakcijskoj smjesi kalcijev oksid (CaO) kemijski se veže sa SiO2 i Fe2O3 Omekšane čestice tako nastalih spojeva. .

v.stroncij (strontium) t.mase 2.771o.1385oC.136 Sr .t.6 . sp.t.

g. Stroncijeve soli boje bezbojan plamen crveno.t.barij (barium) t. a barijeve soli zeleno (bengalska vatra). 726. Barij otkrio sir H. rabi se pri Rtg snimanju crijevnog trakta i kao bijela mineralna boja.1696oC U prirodi samo u vezanom obliku (u obliku sulfata i karbonata.2o.v. t.barijev sulfat Neotapa se u vodi i kiselinama.137 Ba . * BaSO4 . .Davy 1808.

t. Kongu i Kanadi. koji sadrži male količine radija ( 1 tona rude ima 0. Po kemijskim osobinama radij je vrlo sličan bariju. Najvažnija ruda radija je uranit (smolinac).15 g radija). 1898. . Na zraku je nepostojan i razlaže vodu. Beckerel je primjetio da uranove soli djeluju na foto ploču.1140oC. bez prethodnog osvjetljenja.g.138 Ra .mase 5-6 Godine 1896.g.radij (radium) t.t.spec. Nalazišta u Češkoj. Maria Sklodowska Curie tražeći temu za svoju doktorsku disertaciju. 700o.v. zaintrigirala se za neobjašnjene beckerelove zrake. poslije 2 godine napornog rada uspjela je izolirati elemenate radij i polonij.

beta i gama) zraci. ako se puste između električnih ploča. iste prirode kao i svjetlosni zraci. To su beta-zraci. kreće se velikom brzinom (do 20000 km/sec). Jedna vrsta zraka skreće ka negativnom polu.1 mm Alfa i beta zraci su materijalne prirode. znači nisu naelektrizirani.3 mm.alfa-zraci se zadržavaju već i na aluminijevskom limu 0. Ispitivanja su dokazala. ali ako iznad radioaktivnog preparata stavimo foto-ploču zavijenu u crni papir. Druga vrsta skreće ka pozitivnom polu mnogo jače nego alfa-zraci. su najprodorniji . Iste osobine ima i uran (U). vidjet ćemo njihovo izazivanje foto-ploče. samo se od katodnih zraka razlikuju po brzinama kojima se kreću. što znači da su ti zraci pozitivno naelektrizirani ili alfa-zraci.139 I C 4 RADIAKTIVNE POJAVE Pojave.zraci su elektromagnetni valovi.bete-zraci ne mogu proći kroz olovni lim 0. Gama -zraci ne skreću. Radioaktivno zračenje djeluje veoma jako na živi organizam (izaziva zapaljenje kože. opekotine i razaranje tkiva) ali se u kontroliranim dozama rabi za liječenje. torij (Th). Pozitivno naelektrizirana čestica (alfa-čestica). a gama. tj. Radioaktivne pojave ispoljavaju se zračenjem. da je zračenje trojake vrste (alfa. Po prodornosti se razlikuju: . a od elektrona su teži 8000 puta . samo vrlo kratkih valnih duljina. . dakle elektroni (negativno naelektrizirane čestice).gama-zraci. Svi zraci su nevidljivi. koje ispoljava radij. Beta-zraci su isto što i katodni zraci. aktinij (Ac). zovu se radioaktivne pojave.

da se same od sebe raspadaju. Pri radioaktivnom raspadanju u prirodi. da bi ispoljavao zračenjem. Po teoriji o raspadanju atoma. koje su toliko nepostojane. Radioaktivni procesi mogu se predstaviti u obliku jednadžbe: Ra => Rn + He (u obliku alfa-zraka) Jednadžba nam pokazuje da radij (Ra) kao elemenat iščezava i da od njega postaju dvije druge elementarne materije (radon i helij). uslijed velike mase ne može dobiti toliku brzinu. od jezgra se otkidaju ili alfa ili beta čestice. uslijed oslobođene energije bivaju izbačeni. Raspadanje atomskih vrsta. Postavlja se pitanje: kako to da se do sada nije raspala sva količina radija (Ra) koji se nalazi u prirodi? Objašnjenje je da čak i one promjene. niti da ga usporimo ili spriječimo. te tako stiču veliku kinetičku energiju. postoje atomske vrste. Taj novi elemenat zove se radon . Ustvari. Ovo raspadanje vrši se samo od sebe (spontano) i mi nismo u stanju ni da ga ubrzamo.140 . znači raspadanje njihovih jezgara. koja im daje karakter zračenja.7 x 1010 dezintegracija u sekundi.Rn i pripada grupi inertnih plinova. Ova raspadanja su eksplozivna i dijelovi atomskih jezgara. koje se dešavaju uz oslobađanje energije (egzotermne reakcije) ne mogu početi same . brzo hvataju elektrone prelazeći u nenaelektrizirane (neutralne) atome helija (He). toliki broj alfačestica emitira 1 g radija u 1 sekundi. Zaostali dio jezgre. Zaostali dio raspadnutog jezgra predstavlja novu atomsku vrstu. Jedinica za mjerenje radioaktivnosti naziva se kiri i iznosi 3.Utvrđeno je da su to ustvari slobodna jezgra atoma helija u brzom pokretu i da izašavši iz radioaktivnog preparata.

25 g. Jednadžbu radioaktivnog raspada radija možemo napisati: 226 88 Ra => 22286Rn + 42He Nastali radon (Rn) je također radioaktivan. njime se završava ovaj niz prelaza iz jedne atomske vrste u drugu.03125 g radija (Ra). pa da se od 1 g radija (Ra) ostane o. Od ove količine (0.141 od sebe.5 g) ostat će poslije novih 1580 godina 0. već je potrebno da im se za početak da izvjesna količina energije.zove se poluvrijeme raspada. uranov (U) i torijev (Th) i svi se završavaju neradioaktivnim olovom (Pb). I sam radij (Ra) je produkt radioaktivnog raspada. pa se i on spontano raspada: 222 86 Rn => 21884Po + 42He Polonij je također radioaktivan i spontano se raspada pa raspad traje sve do 206Pb .5 g radija. Postoje tri ovakva niza: aktinijev (Ac. Poluvrijeme raspada pojedinih elemenata ovog niza vrlo je različito ( od nekoliko sekundi do nekoliko milijardi godina). a poslije 7900 godina 0. koje nije radioaktivno. već sa elementom rednog broja 92U (uran): 238 U => 234Th => 234Pa => 234U => 230Th => 226Ra => 222Rn => => 218Po => 214Pb. čija atomska masa može biti: 206Pb. Vrijeme koje je potrebno da prođe da bi se polovina od nazočne količine raspala . Poluvrijeme raspada je karakteristično za svaki radioaktivni elemenat ponaosob. . 208Pb. Pošto sada prestaje radioaktivan raspad. pa u ma kom obliku. 207Pb. tako da radioaktivni raspad nezapočinje sa radijem (Ra). Ispitivanja su pokazala da je potrebno 1580 godina.

210Pb Isto tako u nizu se pojavljuju razni izotopi pojedinih kemijskih elemenata. Umjetno razaranje jezgra elemenata (transmutacija ili dezintegracija). 210Bi. ili samo beta-zrake. dao pravilo pomjeranja: radioaktivni element ispuštanjem alfa-zraka. 210Po. Alfa-zraci su u stanju da razore jezgra drugih atoma. pomjera se za dva mjesta unazad u Periodnom sustavu elemenata. 216Pb. koja se pri istraživačkim radovima mnogo iskorištava. 210Po.13 cm. Tako postoje razne vrste atoma istih atomskih masa. Potrebno je znati da jedna atomska vrsta ispušta samo jednu vrstu zraka: ili samo alfa-zrake. Ispuštanjem beta-zraka. Primjer: 218 Po.142 Sody je 1913. kada se s njima sudare. Na ovaj način može se umjetnim putem razoriti atomska jezgra.g. atomska masa se nemijenja. koje je . a nakon 13-tog centimetra toa zraka je običan plinoviti helij (He). Primjer: 210 Bi. alfa-zraci se kreću pravolinijski sa dometom od 8 . Ovi zraci su posljedica sudara alfa-zraka. ustvari masu sa velikom kinetičkom energijom. 214Po. sa jezgrom dušikova atoma. Takve kemijske elemente zovemo izobarima. da savlada odbijanje čestica i da svom silinom se sudari sa jezgrom atoma u čiji je omotač prodrla. Protonski zraci su ustvari čestice vodikovog jezgra. 214Bi. Alfa-zraci predstavljaju moćno mehaničko sredstvo. Može se desiti da kinetička energija (Ek) neke alfa-čestice bude toliko velika.210Pb. Posljedice sudara je raspad jezgre. dok gamazraci predstavljaju oslobođene elektrone i ne utiču na naelektriziranost jezgra.

Gore pomenuta reakcija raspada uranovog izotopa predstavlja .+ Si Jedna od vrlo važnih pojava u oblasti nuklearnih reakcija. Ovakva radioaktivnost zove se umjetna radioaktivnost. Tako nastali izotopi nisu postojani. tako da reakcija postaje još intenzivnija. atomsko jezgro dušika se raspada na vodik i izotop kisika. pri čemu se još u većoj mjeri povećava količina neutronskih zraka. Izotop aluminija (Al) pokazuje radioaktivne osobine: ispuštajući beta-zrake => 2813Al => e. tako da se sada njima većom energijom mogu bombardirati ostali atomi uranovog izotopa. Bombardiranjem dušika alfa-zracima.143 pri raspadu izbacilo jezgro vodikovog atoma. pa se sami od sebe raspadaju ispuštajući zrake slično prirodnom radioaktivnom raspadu. Atomsko jezgro pri fisiji se dijeli na dva dijela podjednake veličine: 235 92 17 8 U + 10n => 92 36 Kr + 14156Ba + 3 10n Pri fisiji nastaju neutroni u većoj količini. Ovaj proces umjetnog razaranja jezgra možemo predstaviti jednadžbom 14 7 N + 42He => 17 8 O + 11n O je izotop kisika sa atomskom masom 17. jeste FISIJA ili dioba.

pri kojem se osjetne količine tvari pretvaraju u energiju. koja je preostala u toj reakciji i koja se pri tom procesu pretvorila u energiju odgovara energiji od pola miliona kW/h.019 g Količina od 0. onda bi se energija. hlađenje i drugo. Kolika je to količina energije može se vidjeti računom: ako pretpostavimo da jedna familija (4 člana) troši oko 500 kW/h mjesečno za kuhanje. važan je još jedan radioaktivni proces.008 g vodika mogla koristiti 83 godine. od samo 7. Na ovom procesu zasnovana je eksplozivnost nuklearne bombe.004 g He + 0. Ako se litij (Li) izloži bombardiranju protonskim zracima.015 g litija i 1. koja se dobiva u ovom procesu.019 g. nastaje helij (He) uz oslobađanje velike količine energije: 7 3 Li + 10H => 242He + 500000 kW/h Znači od 7. pokretanje strojeva).015 g Li + 1. I C 5 III SKUPINA P S E . je ustvari posljedica ogromnih količina naglo oslobođene toplote. koja se može rabiti i za korisne svrhe (atomske elektrane. grijanje. Za oslobađanje ogromnih količina energije. Pored fisije postoje nuklearne reakcije pri kojima se vrši spajanje lakših atomskih jezgara u jezgre težih atoma.144 eksplozivnost atomske bombe. Ova vrsta nuklearne reakcije zove se FUSIJA. Proces se zove DEFEKT MASE. Ova eksplozivnost.008 g H => 8.

mase 44.br.145 Sc .96 sive . 21 at.skandij (scandium) red.

su iste kod svih lantanoida: .Medjelejev 1869.146 Y .g. i dao mu ime EKA-BOR. da je problem odvajanje jednog od drugog. koje utiču na kemijsku reaktivnost.91 metalne Nisu našli do danas veću uporabu.itrij (yttriuum) 39 88.I. Ovu grupu zovu još i rijetke zemlje ili lantanoidi. Oni su sa svojim osobinama toliko slični. Obe posljednje ljuske.Skandij je predskazao D.

147 La lantan 57 138.92 .

cerij 58 140.13 .148 Ce .

praseodimij 59 140.149 Pr .92 .

150 Nd .27 .neodimij 60 144.

01 .prometij 61 144.151 Pm .

36 .samarij 62 150.152 Sm .

97 .europij 63 151.153 Eu .

gadolinij 64 157.25 .154 Gd .

terbij 65 158.155 Tb .92 .

50 .156 D .dispozij 66 162.

holmij 67 164.93 .157 Ho .

158 Er .25 .erbij 68 167.

tulij 69 168.159 Tm .93 .

iterbij 70 173.160 Yb .04 .

kada se pomješa cerijev oksid sa torijevim oksidom (99:1) .luteciuj 71 174. Tako ako se cerijev oksid kad se zagrije ispušta lijepu bijelu svjetlost (Dramandova svjetlost). počeli su dobijati izvjestan tehnički značaj.97 Rijetke zemlje ili lantanoidi. Svjetlost je još jača.161 Lu .

91 .162 Skupina aktinoida nazvana po prvom članu u nizu: Ac .aktinij 89 228.

torij 90 232.04 .163 Th .

164 Pa .04 .protaktinij 91 231.

uran 92 238.03 .165 U .

05 .166 Np .neptunij 93 237.

06 .167 Pu .plutonij 94 244.

06 .168 Am .americij 95 243.

07 .169 Cm .kurij 96 247.

berklij 97 247.02 .170 Bk .

08 .171 Cf .kalifornij 98 251.

172 Es .08 .ajnštajnij 99 252.

10 .fermij 100 257.173 Fm .

10 .medeljejevij 101 258.174 Md .

nobelij 102 259.10 .175 No .

laurencij 103 260.11 .176 Lr .

177 Db .dubnij 104 261 .

žoliotij 105 Rf .178 Ji .radefordij 106 .

bohrij 107 .179 Bh .

pa dobio ime po koledžu na kojem je otkriven.majtnerij Uun Uuu Uub 109 110 111 112 Kemijski elementi veći od atomskog broja 92.g. Tek 1939.g. kao i berklij (Bk) koji je dobiven 1949.180 Hn ..g. nazvan po planeti.g. kada se nije moglo utvrditi da postoje elementi sa većim atomskim brojem. Tako se uran dugo nalazio na kraju Periodnog sudtava elemenata. kirij (Cm) 1940. zovu se transurani. Ima ga u malim količinama u prirodi. ajnštajnij (Es) po glasovitom fizičaru. Americij (Am) dobiven 1944.hanij 108 Mt . otkriven je proizvodom radioaktivnog raspada neptunij (Np) sa atomskim brojem 93.Ime dobio po planeti. Ime nastalo iz vremena.dobili imena po zemlji i znanstveniku. Plutonij (Pu) dobiven 1940. sličan uranu..).g. rabi se u proizvodnji nuklearnog goriva. kalifornij po državi u kojoj je otkriven (1950.g. fermij (Fm) po talijanskom znanstveniku .

nobelij (No). . . medjeljevij (Md) otkriven 1955..g.g.181 otkriven 1954. laurencij(Lw) itd.

Tako je slitina titana i željeza vrlo tvrda i rabi se u avio industriji.cirkonij (zirconium) Hf .32 metalne 178. Titanov dioksid (TiO2) rabi se u industriji stakla za proizvodnju teško topivog stakla i kao bijela mineralna boja ( titanovo bijelo) Cirkonij i hafnij su elementi.titan (titanium) Zr .6 %). . pa služi kao laboratorijsko posuđe.88 bijel 91. Nalazi se samo u spojevima.182 I C 6 IV SKUPINA P S E Ti . koji se u prirodi nalaze u malim količinama. Rabi se u metalurgiji.49 metalne Titan spada u rasprostranjene elemente u prirodi (0.hafnij (hafnium) 22 40 72 47. termičkim i mehaničkim uticajima. za proizvodnju slitina. Od njega se izrađuju lonci za taljenje teško taljivih kovina. koje trba da izdrži visoke temperature. Cirkonijev dioksid (ZrO2) vrlo je otporan prema kemikalijama.

183 .

184 .

sp.molibden (molybdenium) 42 W . 2660oC.krom (chromium) 24 Mo .volfram (wolframium) 74 52. . t. dobiva se tehnički važna slitina fero-krom: FeO x Cr2O3 + 4 C => (Fe + 2 Cr) + 4 CO Ova slitina sadrži 40 .60 % Cr i rabi se za dobivanje raznih vrsta kromnih čelika (koji ne korodiraju).94 srebrne 178. kojom obiluje zemljina kora.t. Redukcijom kromita ugljenom. Kromom se presvlače željezni predmeti (kromiranje).mase 6 Najvažnija ruda kromit.00 srebrene 95.185 I C 7 PETA SKUPINA P S E Cr .krom (chromium). 1765o.85 srebrene Cr .Kromit je oksid željeza i kroma sastava (FeO x Cr2O3).v.t.

U vodi se neotapa. tekstila i lakova.186 Krom je tvrdi i žilav metal. Na običnoj temperaturi postojan na zraku i u vodi. * K2CrO4 kalijev kromat Dobiva se taljenjem kromita sa kalcijevim karbonatom (CaCO3 i salitrom (KNO3). Upotrebljava se u industriji kože. kromati). Kristalizira u lijepim narančastim kristalima. pa otuda i ime ovom elementu (chromos grč. * K2Cr2O7 kalijev dikromat To je sol dikromne kiseline (H2Cr2O7). * PbCrO4 olovo kromat Dobiva se taloženjem otopljenih olovnih soli sa kalijevim kromatom (K2CrO4). tri (kromi spojevi). To je mineralna boja (kromno žuto). šest ( obliku kromne kiseline. . Krom u svojim spojevima ima oksidni broj dva (kromo spojevi).Kalijev dikromat je veoma jako oksidacijsko sredstvo. zeleno i narančasto.Kromni spojevi obojeni su žuto. boja). Od njega se dobivaju ostali kromni spojevi.

26500.187 Mo .55000C .molibden (molybdenium)t.t. t.v.

Zahvaljujući toj osobini rabi se za niti u električnim žaruljama.3410o. noževi za obradu tvrdih kovina.5400oC. Važna njegova uporaba za izradu specijalnih čelika (gornjogazeći sloj kod željezničkih i tramvajskih šina). upotrebljava se za dobivanje specijalnih čelika. Volfram se nalazi u prirodi samo u spojevima.v. koji se odlikuju tvrdoćom i elastičnošću. t.t. Spada u kovine sa najvišom točkom taljenja i najvišom točkom vrenja.188 W .volfram (wolframum) t. Molibden se dobiva iz molibdenita (MoS2). pećima. . Zbog svoje postojnosti.

91 sjajne 180.94 metalne 92.95 svijetlosjajan V vanadij (vanadium) Nb niobij (niobium) Ta tantal (tantalum) .189 I C 8 ŠESTA SKUPINA P S E 23 41 73 50.

190 .

Neotapaju se ni u carskoj vodici (zlatotopka). Obično se nalaze zajedno. Niobij i tantal (Nb. Od tantala se izrađuje kemijski i kirurški instrument .Divanadijev pentoksid (V2O5) služi kao katalizator u kemijskoj industriji (dobivanje sumporne kiseline).191 Najrasprostranjeniji vanadij. Vrlo su postojani.Rabi se za izradu tvrdih i elastičnih čelika. Ta) su rijetki elementi.

21 bijel Mn . Za industriju željeza. Najvažnija ruda piroluzit (MnO2)Ima u Varešu.spec. Dobro se legira sa mnogim metalima.91 bijelo 186.192 I C 9 SEDMA SKUPINA P S E Mn mangan (manganum) Tc tehnicij (tehnitium) Re renij (rhenium) 25 43 75 59.90 % Mn). t.94 sivo bijel 97. koji ga štiti od daljnje korozije. Na vlažnom zraku se presvuče slojem oksida.21 Mangan. Elementarni mangan se dobiva na dva načina: -katodnom redukcijom: MnO2 + 2 C => 2 CO + Mn . Mangan se lako otapa u kiselini: Mn + H2SO4 => MnSO4 + H2 .mase 7. ali samo u spojevima. 2095oC.aluminoterminjski: 3 Mn3O4 + 8 Al => 9 Mn + 4 Al2O3 Mangan je sivo-bijela kovina. stalan pratilac željeznih ruda.mangan (manganum) t.t.v. vrlo važna slitina fero-mangan (30 . prilično rasprostranjen. vrlo tvrda i krta.1244o.

* KMnO4 kalijev permanganat Tamnoljubičaste boje. Mangan je biogeni element. Upotrebu ima i u kvantitativnoj analizi. jetri i srcu. . Ima oksidacione osobine. Rabi se kao katalizator kod oksidacionih reakcija. četverooksidnog (MnO2).193 Mangan djeluje na vodu čak i na običnoj tremperaturi: Mn + 2 H2O => Mn(OH)2 + H2 U svojim spojevima mangan može biti: dvooksidnog (MnO). Kod čovjeka u bubrezima. šesterooksidnog (MnO3) i sedmerooksidnog (Mn2O7) stanja. Zato se rabi u medicini kao sezinficijend. Nađen u biljnim i životinjskim stanicama.

194 .

Re) visoka t. Renija u zemljinoj kori ima koliko i zlata. . On je prvi kemijski element.g. umjetno je dobijen tehnicij ( ime dobio kao umjetni element). Radioaktivan je.t preko 3900o velika s. Tek 1937. koji nije otkriven u prirodi. Rabi se u tehnici. Od njega se izrađuju niti električnih žarulja. ali spada u rasute elemente.m <20 U Menjeljejevoj tablici Periodnog sustava elemenata. već je dobiven umjetnim putem. pa se teško nalazi. ostalo upražnjeno mjesto pod rednim brojem 43.195 Tehnicij i renij (Tc. Služi kao katalizator pri nekim kemijskim reakcijama.

limonit (Fe2O3xH2O) .86 Željezo pripada grupi najrasprostranjenijih kemijskih elemenata u zemljinoj kori.oksidne rude magnetit (Fe3O4). izuzev u dijelovima meteorita. hematit (Fe2O3). t.sulfidne rude pirit (FeS2) .mase 7. Najpoznatije rude željeza su: .20 sivomodar Fe željezo (ferrum) t.o7 srebrnobijel 190. 245ooC.t.v. Na vlažnom zraku nepostojan i zato ga nema u prirodi. spec.196 I C 10 FERUM SKUPINA ILI VIII SKUPINA PSE Fe željezo (ferrum) 26 Ru rutenij (ruthenium) 44 Os osmij (osmium) 76 55. 1530o.85 crvene 1o1.karbonatne rude siderit (FeCO3) .

dodatcima.koks izgori (C) u ugljen dioksid CO2). ali lako se tali i može se liti u kalupe .nastali topli ugljendioksid (CO2. U visokoj peći dobiveno željezo se zove sirovo željezo. Redukcija rude u visokoj peći. dobiva se bijelo sirovo željezo. Peć se puni odozgo. Elementarno željezo i neki organski preparati sa željezom rabe se kao lijekovi u medicini. vrši se koksom.5 % ugljika (C). već se mora dalje prerađivati. a nastali plinoviti ugljenmonoksid reducira rudu: 1. rudom. a ruda sadržavala malo silicija (Si).kovačko meko željezo. 3 CO + Fe2O3 => 2 Fe + 3 CO . ne može se direktno upotrijebiti. Sastojina je hemoglobina. gdje služi za prenošenje kisika. Rad visokih peći je kontinuiran. kod mnogih vrsta živih organizama. Visoke peći zato što su visoke više od 30 metara. koksom. pri čemu se oslobađa toplina.197 Željezo je veoma važan elemenat za živi svijet. Ova preradba se sastoji u odstranjivanju ugljika (C). dobiva se sivo sirovo željezo.5 % ugljika (C). livačko željezo.5 . redukcijom u visokim pećima. pri čemu se može dobiti ili čelik ili kovno željezo . Ako je hlađenje rastaljenog željeza sporo. Željezo se dobiva iz oksidnih ruda. Ako je pak hlađenje rastaljenog željeza bilo brzo. Sivo sirovo željezo je krto i nemože se kovati niti valjati. topiteljima. tako da čelik sadrži samo od 0. nailazeći na smjesu usijane rude i koksa reducira se u ugljenmonoksid (CO). koji u isto vrijeme služi i kao gorivo za zagrijavanje rude.1. C + O2 => CO2 + oslobođena toplina 2. Redukcija koksom nije neposredna već: . a duda sadržavala dosta silicija (Si).tkzv. . Postoji sivo sirovo željezo i bijelo sirovo željezo. a kovno željezo manje od o. Bijelo sirovo željezo. naizmjenično. CO2 + C => 2 CO 3.

odakle se svremena na vrijeme odlijeva.5 %. Iznad rastaljenog željeza. nalazi se rastaljena jalovina (zgura ili šljaka). Ovako dobiveno željezo sadrži pored drugih primjesa cca 5 % ugljika (C). Visokolegirani čelici su sa dodatcima: . Čelik je slitina željeza i ugljika. tekuće željezo C + O2 => CO2 C + CO2 => 2CO troska (zgura) rastaljeno željezo 1300OC 1800OC vreo zrak troska rastaljeno (Fe) Najpoznatije slitine željeza su čelici. Sadržaj ugljika varira og 0.198 Redukcijom nastalo željezo. skuplja se u tekućem stanju na dnu peći. troska.3 % do 1. Čelik sadrži i dodatke drugih elemenata. Shema visoke peći: redukcija ruda koks vapnenac 3Fe2O3 + CO => Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO => 3FeO + CO2 FeO + CO => Fe + CO2 grotleni plin 450oC 500oC 600oC 700oC 800oC kalcinacija CaCO3 => CaO + CO2 10000C CaO + SiO2 => CaSiO3 koks i čvrsto željezo Fe + C => liv koks.

koji se rabi u bojarstvu. .postupak u elektro-pećima. Dobiva se otapanjem željeza u sumpornoj kiselini: Fe + H2SO4 + 7 H2O => FeSO4 x 7 H2O + H2 Druga tehnički značajna sol je klorid željeza (FeCl3). Feri oksid se upotrebljava kao mineralna crveno-mrka boja u bojarstvu zvana "englesko crveno". Tako postoji ferohidroksid (Fe(OH)2) i feri hidroksid (Fe(OH)3). a dobiva se otapanjem željeza u solnoj kiselini 2 Fe + 6 HCl => 2 FeCl3 + 3 H2 . Oba ova oksida pokazuju bazne osobine. Oksidacija. kromom (Cr).199 legirane čelike sa niklom (Ni).Thomasov postupak. da željezo postane kovno vrši se: . volfranom (W).Besemerov postupak. * Soli željeza Od soli željeza. * Oksidi i hidroksidi željeza Lako se otapaju u kiselinama. . tehnički su u uporabi ferosulfat (FeSO4 x 7H2O) zvana "zelena galica".Siemens . Imamo dvooksidno željezo ili fero oksid (FeO) i trooksidno železoferi oksid (Fe2O3). molibdenom (Mb) i silicijem (Si). izdvajajući vodik. . manganom (Mg).Martinov postupak.

200 U bojarstvu. berlinsko modrilo K(FeIIFeIII(CN)6). * Kompeksni spojevi željeza Najvažniji su kalijum heksacianoferat ( K4(Fe(CN)6) ). * Korozija željeza To je elektrokemijski proces. i kalijum heksacijanoferat (III) (K3Fe(CN)6). Nastali željezni Fe++ion se oksidira kisikom iz zraka u željezni Fe+++ io.=> Fe(SCN)3 Ovom reakcijom se mogu dokazati i najmanji tragovi željeza. Dio površine željeza iznad koje je koncentracija otopljenog kisika veća je katoda. a na anodi željezo se oksidira u Fe++ion.korozija ili hrđa. a onaj dio površine iznad kojeg je koncentracija kisika manja je anoda. pri čemu nastaje čvrsti Fe2O3 . jer se korozijom nepovratno uništava ogromna količina željeza u svijetu. kao boja u uporabi je i željezna stipsa: K2SO4 x Fe2(SO4)3 x 24 H2O Otopina crvena kao krv (sol trooksidnog željeza) sa rodanidom: Fe+++ + 3 SCN. Ovaj proces možemo prikazati: 4 Fe++ + O2 + 6 H2O => 2 Fe2O3 x H2O + H2 Zaštita željeza od korozije je veoma važan proces. Najoubičajenije vrste zaštite su: . prusiati u kojima je jedna ciano grupa iona (Fe(CN)6) zamjenjena nekom drugom skupinom. Na katodi se otopljeni kisik iz zraka ili vode reducira.

presvlačenje željeza emajlom (emajliranje) .presvlačenje željeza bojom . plastične mase i dr.presvlačenje željeza organskim tvarima (boje.anodna zaštita . .201 .

12.202 Ru rutenij (ruthenium) t.m. 2450o t.t. 4150oC.v. spec.2 .

t. Obično prate druge metale. 2700oC.v.203 Os osmij (osmium) t. Odlikuju se velikom tvrdoćom. . platinasti metali.masa 22.t. veoma rijetki u prirodi.48 To su tkzv.spec.5300oC.

Nedostatak kobalta u organizmu izaziva malokrvnost.93 čelično siv 102. Upotrebljava se i kao izotop Co-60. Kobalt je vrlo važan elemenat za živi svijet. Sastojina je vitamina B12. naročito za izradu raznih vrsta željeza.204 I C 11 IX SKUPINA PERIODNOG SUSTAVA ELEMENATA Co kobalt (cobaltum) 27 Rh rodij (rhodium) 45 Ir iridij ( iridium) 77 58.22 srebrenobijel Kobalt se rabi za izradu raznih slitina. Rabi se u medicini kao dijagnostik. koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. koji ima radioaktivne osobine. .91 srebreno bijel 192. Kobaltov čelik ima veliku tvrdoću.

nema još neku uporabu. . kao pratilac drugih platinastih metala. Kemijski veoma inaktivan Ne otapa ga ni "zlatotopka" ili "carska vodica".205 Rodij (Rh) je rijedak elemenat.

206 Iridij (Ir) kemijski inertan. . te za izradu pera olovaka (nalivpera). otporan prema "zlatotopki" Upotrebljava se za izradu posuđa i legura.

Inače nikal je sjajne boje.018 %). .9 Ima veliku uporabu kod legiranja čelika. zato jer imaju veliki električni otpor.invar-čelik (36 % Ni).69 srebrenobijel 106.t. 1453o. rešoa. sp. veoma rijedak na zemljinoj površini (0.2910oC. pegli. Specijalni čelici sa niklom su: .mase 8. t. Slitine nikla sa željezom i kromom rabe se za izradu električnih peći. na metal.42 srebrenobijel 195.08 sivobijela Ni nikal (niccolum) t. ima mali koeficijent širenja.t.207 I C 12 X SKUPINA PERIODNOG SUSTAVA ELEMENATA Ni nikal (niccolum) 28 Pd paladij (palladium) 46 Pt platina (platinum) 78 58. pa se upotrebljava za izradu mjernih instrumenata.

208

Pd paladij (palladium) t.t.1552oC, t.v. 2930oC, sp.mase 11,97 Veoma rijedak elemenat, obično prati druge platinaste metale.

209

Pt platina ( platinum) t.t. 1769oC, t.v. 3838oC,sp.mase 21,45 Metal sivo bijele boje, dobro se kuje i izvlači u limove i žice. Na zraku platina (Pt) je postojana kovina, a na običnoj temperaturi i prema kemikalijama. Zato je u uporabi za izradu kemijskog posuđ. Platina služi kao katalizator (tvar koja ubrzava kemijske procese) pri mnogim kemijskim sintezama,. Ipak najveći dio platine pored posuđa, u uporabi je u zubarstvu, kao nakit i kao novac. Legira se, pa slitina sa zlatom(Au) rabi se za materijal za sapnice (dizne).

210 I C 13 XI SKUPINA PERIODNOG SUSTAVA ELEMENATA Cu bakar (cuprum) 29 63,54 crvene boje Ag srebro (argentum) 47 107,87 bijele boje Au zlato (aurum) 79 196,97 žuto-zlatne boje

Cu bakar (cuprum) t.t. 1083oC, t.v. 2336oC, sp.masa 8,93 Elemenat poznat od davnina, pa se ne zna tko ga je prvi otkrio. Pronađeni su bakreni predmeti stari 6000 godina. Bakar zbog svoje uporabe obilježio je najdulje razdoblje u povijesti čovječanstva. I danas ima veliku uporabu, posebice u elektrotehnici, pa je zbog toga veoma značajna kovina, ali su njegova nalazišta pred iscrpljenjem. U zemljinoj kori ima ga svega 0,01 %. U prirodi se ponegdje nalazi u elementarnom stanju. Najveća nalazišta su u SAD-u, Južnoj Americi, Kongu, Rusiji i dr. Najvažnije rude bakra su: - halkopirit CuFeS2 - halkozin Cu2S

211 - malahit Cu(OH)2xCuCO3 - kuprit Cu2O Maseni udio bakra (Cu) u rudama je 2 - 5 %. Bakar (Cu) se dobiva iz halkopirita postupkom koji ide: 2 CuFeS2 + 4 O2 => Cu2S + 2 FeO + 3 O2 Cu2S + O2 => 2 Cu + SO2 Bakar dobiven prženjem sulfida, sadrži 97 % bakra i zove se crni bakar ili blister. Ostalo do 3 % su primjese koje su neke vrlo dragocjene (zlato Au i srebro Ag). Da bi se dobio potpuno čist bakar (Cu) vrši se rafinacija elektrolitičkim procesom. Kao elektrolit uzima se otopina sulfata bakra (modra galica CuSO4x7H2O) i sumporna kiselina (H2SO4). Anoda je izlivena ploča od sirovog bakra (blistar), a kao katoda tanki lim od čistog bakra (Cu). Postupak elektrolize ide: na katodi: Cu++ + 2 e- => Cu na anodi: Cu => Cu++ + 2 eNa anodi se bakar (Cu) otapa, a na katodi se bakar (Cu) izlučuje.Tako se anoda postepeno topi, dok se bakar (Cu) taloži na katodi. Na ovaj način dobiva se rafiniran bakar (Cu) 99,5 % čistoće. Primjese koje je sadržavao sirovi bakar (zlato Au, srebro Ag) talože se na dnu kade, kao anodni mulj i predstavlja znatnu vrijednost. Metalni bakar je crvene boje, teško topiv, kovan i istegljiv. Na vlažnom zraku i u uz nazočnost ugljičnog dioksida (CO2), prevuče se po površini tankom skramom zelenkaste boje od nastalog baznog karbonata bakra (patina). Bakar (Cu) je najbolji provodnik elektriciteta i toplote poslije srebra, pa se velike količine upotrebljavaju za izradu bakrenih

212 žica i kablova. Osim toga u uporabi je za posuđe, za kotlove, dijelove strojeva, razne slitine. Bakar (Cu) se vrlo lako legira sa mnogim metalima: - crvena mjed (mesing) je slitina sa 5 - 10% cinka (Zn). Služi za nakit, ukrase, čahure za municiju, - žuta mjed je slitina sa 20 - 40 % cinka (Zn). Rabi se za strojne dijelove i čahure za municiju, - bronca je slitina sa 1 - 2 % silicija (Si) i 9 % kositra (Sn), rabi se za proizvodnju kliznih kontakata, - novo srebro je slitina sa 12 - 26 % nikla (Ni) i 19 - 31 % cinka (Zn). Rabi se za izradu nakita. - konstantan sa 41 - 45 % nikla (Ni), za električne otpornike. Među prijelaznim elementima, bakar (Cu) je po važnosti treći esencijalni element, odmah poslije željeza (Fe) i cinka (Zn). Zbog nedostatka bakra (Cu) u organizmu, počinje se koristiti pričuva željeza (Fe), koji se nalazi u jetri. Bakar (Cu) je sastojina biljnog i životinjskog svijeta, nalazi se u tkivima. Interesantno je da su bakar (Cu) i njegovi spojevi za niže organizme jaki otrovi, u većim količinama uneseni u organizam, štetno utiče i na čovjeka. Zato se hrana ne smije držati u posuđu od bakra (Cu). Za razliku od drugih teških metala, bakar (Cu) se ne nakuplja u organizmu. Brojne su molekule proteina, koje sadrže bakar (Cu). Tako je hemocijanin prenosilac kisika kod beskičmenjaka (oktopodi, jastozi, hobotnice, puževi). Stoga je krv beskičmenjaka plava. * CuSO4 - bakarni sulfat To je najpoznatiji spoj bakra (Cu). Dobiva se otapanjem bakra (Cu) u sumpornoj kiselini (H2SO4). Kristalizira sa 5 molekula vode (CuSO4 x 5 H2O) pod imenom modra galica. Rabi se za zaštitu bilja, posebice za vinovu lozu i u voćarstvu. Da ne bi sulfat bakra nepovoljno djelovao, dodaje se kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) i otopina se zove "bordovska juha" po gradu Bordou u vinogradskom kraju Francuske. Bakarni sulfat ima uporabu i u galvanizaciji

213

Ag srebro (argentum) t.t.

t.v.

sp.masa

To je postojana kovina (plemenita), koja se često nalazi u prirodi u elementarnom stanju, obično pomiješana sa bakrom (Cu) i olovom (Pb). Tehnički važna ruda srebra (Ag) je sulfidna ruda - argentit (Ag2S). Iz te rude srebro (Ag) se dobija katodnom redukcijom: Ag+ + e- => Ag Velike količine srebra (Ag) dobijaju se iz olova (Pb) i njegovih spojeva. Čisto srebro je bijela kovina, vrlo kovna i iztegljiva, najbolji provodnik toplote i elektriciteta. Na zraku se oksidira u mrki sulfid srebra (Ag2S). Pošto u zraku uvijek ima malo sumporvodika (H2S), predmeti od srebra vremenom potamne (otud pojava da bijeli srebreni nakit vremenom pocrni). Srebro (Ag) se lako legira sa zlatom (Au) i bakrom (Cu).Kao postojana kovina rabi se za izradu novca i ukrasnih predmeta, u zubarstvu, a kao najbolji provodnik u elektrotehnici. Velike

214 količine srebra (Ag) upotrebljavaju se za posrebrivanje, za izradu zrcala, a koloidno srebro upotrebljava se u medicini. * fotografija To je pojava koju daju halogeni srebra -srebreni bromid (AgBr). Ovaj spoj je vrlo osjetljiv na svjetlost, a pri jačem osvjetljenju, raspada se na sastavne elemente (brom -Br i srebro Ag). Ta osjetljivost se može toliko povećati, da se pri trenutnom osvjetljenju promjeni. Tako promjenjenu sol, pod utjecajem redukcionih sredstava, reducira u elementarno srebro (Ag). Na ovoj pojavi zasnovana je fotografija. Fotoploča ili film su ustvari presvučeni tankim slojem emulzije bromida srebra (AgBr). Ako osvjetljenje padne na foto-ploču ili film, na tim mjestima izdvaja se metalno srebro (Ag) u obliku mrlje. Ovaj dio procesa zove se "izazivanje". Izazivanje se mora prekinuti u određenom trenutku. To se postiže potapanjem ploče ili filma u natrijev tio sulfat (Na2S2O3), koji otapa bromid srebra (AgBr), a ne otapa metalno srebro (Ag Ovaj dio postupka zove se "fiksiranje". Tako dobivena fotoploča ili film, zove se "negativ", od kojeg se dobije "pozitiv" na foto papiru, ako se foto-papir izloži osvjetljenju preko fiksirane foto-ploče ili fiksiranog filma. Svjetlosni zraci prolaze kroz prozirna mjesta, a kroz crna mjesta (sa metalnim srebrom Ag) osvjetljeni zraci ne mogu proći. Kada se sada foto-papir izazove i fiksira, dobiva se slika, koja odgovara stvarnosti, osvjetljena mjesta su bijela, a neosvjetljena crna. * AgNO3 srebreni nitrat Tehnički najvažniji srebreni spoj. Služi kao polazni materijal za dobivanje svih ostalih spojeva srebra. Dobiva se: 3 Ag + 4 HNO3 => 3 AgNO3 + NO + 2 H2O Srebreni nitrat (AgNO3), lako se otapa u vodi. Rabi se u medicini, proizvodnu zrcala, stakla, galvanoplastici.

215

Au zlato (aurum) t.t.

t.v.

sp.masa

U prirodi se nalazi najčešće u slobodnom obliku ili uprskan po kvarcnim stijenama. Prirodnim otapanjem ovih stijena, zlato (Au) dospijeva u vodotoke, odakle se dobiva ispiranjem. Zlato (Au) je sjajan žuti metal, vrlo kovan i istegljiv. To je postojana kovina (plemenita). Odličan provodnik toplote i elektriciteta, upotrebljava se za izradu novca, za ukrase, posuđe. Čistoća zlata (Au) izražava se karatima. Čisto zlato (Au) je 24 - karatno, a u 14 karatnom zlatu (Au) ima 10 dijelova nekog drugog metala (obično srebra Ag ili bakra Cu)

216 I C 14 XII SKUPINA PERIODNOG SUSTAVA ELEMENATA Zn cink 30 Cd kadmij 48 Hg živa 80 65. sp.150o mekan i istegljiv.masa U prirodi.41 200. Minerali (rude) cinka(Zn): . ali na temperaturi . kod temperature 100 .t.ZnS sfalerit ili vurcit .59 modro bijel srebreno bijel srebreno bijela Zn cink (zincum) t.39 112.v. t. samo u spojevima.ZnCO3 plemenita kamenina Iz sfalerita dobiva se: ZnS + 3/2 O2 => ZnO + SO2 ZnO + C + to => Zn + CO Cink (Zn) je kod obične temperature (sobne) krt.

rabi se i za punjenje zubi (zubna plomba) * ZnSO4 cinkov sulfat Dobija se: ZnO + H2SO4 => ZnSO4 + H2O Cinkov sulfat hepta hidrat (ZnSO4 x 7 H2) zovemo i bijela galica. Cink (Zn) je na zrakupostojan. zbog zaštitnog sloja oksida. a sa kobaltnim oksidom (CoO) prelazi u zeleni prah (Rinmanovo zelenilo) * Zn(OH)2 cinkov hidroksid Može reagirati i kao baza. * ZnS cinkov sulfid Dobija se: Zn + H2S => ZnS + 2 H . ali i kao kiselina (H2ZnO2)) Zn(OH)2 + 4 NH3 => (Zn(NH3)4)OH2 *ZnCl2 cinkov klorid To je higroskopna sol. koji se stvori i koji ga čuva od dalje korozije. Cink (Zn) sa kiselinama razvija: Zn + 2 HCl => ZnCl2 + H2 * ZnO cinkov oksid Rabi se kao mineralna boja (cinkovo bijelo).217 iznad 200oC ponovo krt.

218 Cd kadmij (cadmium) t.masa U prirodi u mineralima: . t.t. zagrijavanjem se spali u smeđi dim. Upotrebljava se kao katalizator pri kemijskim reakcijama i kao prevlaka protiv korozije željeza (Fe). dok se u dušićnoj (HNO3) otapa. Spojevi kadmija: *CdO kadmijev oksid To je smeđi amorfni prah. Teško se otapa u sumpornoj (H2SO4) i solnoj (HCl) kiselini. Na zraku postojana.CdCO3 otavit To je mekana kovina.CdS grinokit . sp. koji lako reducira: * Cd(OH)2 kadmijev hidroksid Bijeli prah * CdS kadmijev sulfid Žuti talog poznat kao "kadmijevo žutilo" .v.

bijela tvar gdje je živa jednooksidna. Dobiva se: HgSO4 + 2 NaCl => HgCl2 + Na2SO4 . Kada se udiše živa (Hg) izlučuje se mokraćom. Dobiva se: HgS + O2 => Hg + SO2 To je jedina kovina kod sobne temperature. te se nakuplja u organizmu čovjeka. t. Zbog velike specifične mase. slabijim pamćenjem. vrlo polagano. lako se topi.219 Hg živa (hygrarium) t. Trovanje živom (Hg) se manifestira krvarenjem zubnog mesa. sp. Spojevi žive su: * Hg2Cl2 živin klorid To je žućkasto .masa U prirodi kao mineral cinober (HgS). glavoboljom i oštećenjem nervnog sustava.v.t. * HgCl2 merkuri klorid To je bijeli spoj žive (Hg). služi za punjenje barometara i termometara.

* HgS živin sulfid (cinober) Dobivanje umjetnog cinobera. sublimiranjem crnog živinog sulfida. Ima uporabu u slikarstvu.220 * HgJ2 živin jodid Dolazi u žutoj i crvenoj modifikaciji. * HgSO4 živin sulfat Dobiva se: Hg + H2SO4 + toC => HgSO4 + SO2 + 2 H2O . zbog divne jarkocrvene boje.

Oba ova kemijska elementa imaju u spoljnoj ljusci po 3 elektrona i prema tome prelaze u pozitivno trooksidno stanje.72 bijel 114.81 crvenkastosiv 26.38 bijel Na početku XIII skupine Periodnog sustava elemenata su bor (B) i aluminij (Al). . tojest može da gradi i kiseline i baze.98 sivo bijel 69.221 I C 15 XIII SKUPINA PER:SUSTAVA ELEMENATA B bor Al aluminij Ga galij In indij Tl talij 5 13 31 49 81 10. koji ima amfoterne osobine.83 bijel 204. Simpomatičan je oksid aluminija (Al2O3).

222 B bor (borum) t. Najvažniji spoj bora (B) je: * H3BO3 borna kiselina U prirodi se nalazi u parama. koje izbijaju iz zemlje (fumarole u Toscani u Italiji) i kao mineral sasolin.t. sp .borax Na2B4O7 x 10 H2O rabi se za emajliranje. Borna kiselina je jedna od najslabijih kiselina.v. rabe se u staklarstvu i medicini. kem. U prirodi se nalazi samo u spojevima.m. borno staklo. slame i dr. na tri različita mjesta u svijetu neovisno od tri poznata kemičara. upotrebljava se za izradu nekih električnih aparata. Natrijeva sol tetra borne kiseline . Interesantano je da je bor (B) otkriven gotovo istovremeno. t. Perborati se rabe za bijeljenje vune. metalna sjaja i vrlo tvrda. po suđe.Soli ove kiseline zovemo borati. Zbog svoje osobine da naglo mijenja električnu provodljivost pri promjenama temperatura. svile. Kristalna modifikacija bora (B) je crvene i sive boje. .

liskuni KAl2((OH)2(AlSi3O10) Ovako napisane formule olakšavaju razumijevanje složenog sastava silikata. pjeskovita glina.t. Pod uticajem atmosfelirija feldspati se raspadaju na kalijev karbonat (CaCO3). Kaolin je čvrsta glina to jest onakva.v. Najpoznatiji aluminijevi minerali su: . Tako nastaju raznovrsne gline sa više ili manje primjesa (ilovača. laporci).28 % u zemljinoj kori. To je jedan od najrasprostranjenijih elemenata u prirodi. pri čemu se nerastvoreni materijali (pijesak i kaolin) na tom putu miješa sa drugim materijalom i taloži na pojedinim mjestima stvarajući tijekom dugog vremenskog perioda velike naslage. .feldspati (ortoklas i plagiklas). Dolazi po rasprostranjenosti odmah poslije kisika (O) i silicija (Si). sp. t.223 Al aluminij (aluminium) t. Ima ga oko 7. silicijev dioksid (SiO2) i kaolin: K2O x Al2O3 x 6 SiO2 + 2 H2O + CO2 => => (Al2O3 x 2 SiO2 x 2 H2O) kaolin + K2CO3 + 4 SiO2 Ove proizvode raspadanja voda (H2O) može odnijeti u vodotoke.m. K(AlSi3O8) .

nego ugalj. On se nažalost ne može dobiti iz gline ili drugih silikatnih stijena. Elementarni aluinij (Al) je tehnički vrlo važna kovina. koji je katoda. terakota). Industrija. željeza i drugih primjesa. Peć za elektrolizu aluminijevog oksida (Al2O3). Metalni aluminij (Al) se dobija iz rude (boksit). izdvojenog na anodi pri elektrolizi.šećera. ili lazurni kamen (ukras).224 kakva je postala pri raspadanju feldspata i zove se još i porculanska zemlja.cca 4 t boksita . Prirodni ultramarin zove se lapis lazuli.čist oksid aluminija se tali tek na 2050oC. koja prerađuje gline. koji postupno sagorjeva. . Tako se dobijaju keramički proizvodi (porculan. Anoda su blokovi uglja zamočeni u rastaljeni materija. da bi trajno zadržali oblik. jer bi prerada bila vrlo skupa. koja se može oblicirati rukom (grnčarski kotač) ili liti u kalupe.Boksit se očisti od pijeska. fajans. majolka. Zato se dobija katodnom redukcijom. sastoji se od željezne kade obložene ugljem. Iz boksita aluminij (Al) se ne može dobiti redukcijom sa ugljem. pa kriolit snižava temperaturu taljenja. Pri elektrolizi aluminij se skuplja kao rastaljeni materijal na dnu kade. pod uticajem kisika. Za 1 tonu aluminija (Al) potrebno je: . Rabi se za bijeljenje rublja i u slikarstvu. Kriolit se dodaje iz dva razloga: . Gline se mogu zamijesiti sa vodom. to jest elektrolizom. koje ga sadrže. Od obične gline prave se opeke(na temp. Zbog toga se anoda stalno troši. pa se onda glinica spaja sa kriolitom (3NaF x AlF3) ili Na-Al fluoridom. Dobiveni glineni predmeti suše se i peku. a oksid aluminija nije provodnik električne struje. pri čemu nastaje plastična masa. Ako se kaolin stopi sa sodom (NaOH) i sumpornom kiselinom (H2SO4) dobija se modra mineralna boja pod imenom ultramarin. 1700oC. jer je aluminij (Al) jače redukciono sredstvo. zove se keramička industrija. ind.kriolit je dobar provodnik. To je hidratizirana ruda (Al2O3 x 2 H2O) kojom obiluje Hercegovina i Dalmacija.

spaja se s hidratiziranim aluminijevim oksidom u netopljivi alumosilikat. nazvanog Bayerov postupak. Na anodi se oksidira i malo kriolita. Dobar provoidnik elektriciteta. čije je uklanjanje još nerješiv problem. Na zraku je postojan. tvrd. Po 1 toni dobijenog aluminija (Al). Aluminij (Al) je srebrenasto bijela kovina.150. Postupak ide: iz aluminijeva oksida (Al2O3).cca 1.cca 0.000 kW/h eektrične energije . pa nastaju fluorovi spojevi ugljika. aluminijev oksid (Al2O3) dobije se. vrlo istegljiv i može se izvući u tanke žice i izvaljati u vrlo tanke folije. pa se taloži aluminijev hidroksid (Al(OH)3) ili glinica: Al(OH)-4 uz H2O => Al(OH)3 + OHTalog glinice Al(OH)3 se žarenjem prevodi u aluminijev oksid (Al2O3): 2 Al(OH)3 + toplota => Al2O3 + 3 H2O Nastala glinica se elektrolizom prevodi u čisti aluminij (Al). Toplotu provodi bolje od željeza (Fe). a slabije od bakra (Cu). nastaje i 1 kg tih vrlo štetnih spojeva.45 t uglja. . Talog koji zaostaje je crveni mulj (željezoIIIoksid) Filtrat se razređuje sa vodom i Na-tetrahidroksi aluminatom. jer .=> SiO--2 + H2O Nastali silikatni anion. Uslijed elektrolize. vrlo lak. nastaju i drugi štetni spojevi za okoliš. što se usitnjena ruda kuha sa vodenom otopinom natrijeva hidroksida (NaOH) u čeličnim autoklavima na 160-170o Al(OH)3 + OH.=> Al)OH)-4 SiO2 + 2 OH. Zaostala smjesa se filtrira.70 kg kriolita.89 t aluminijeva oksida (Al2O3). .225 .

Mn3O4). laganih konstrukcija. zamjenjujući u mnogim slučajevima teško željezo. Smjesa aluminijeva praha sa oksidom željeza. a od oslobođene topline. Kad se ova smjesa zapali uz potporu magnezijeve trake. koji prelazi nuloksidno stanje i kao plin odlazi iz otopine. Zbog te osobine to jest oksidne prevlake. aviona. Sa kiselinama i alkalijama gradi: 2 Al + 6 HCl => 2 AlCl3 + 3 H2 2 Al + 2 NaOH + 2 H2O => 2 NaAlO2 + 3 H2 U oba slučaja aluminij (Al) predaje svoje elektrone vodiku. reducirano željezo (Fe) se istopi i kao tekućina ispuni međuprostore. Oslobođena toplina je osim toga velike temperature. te tako spoji pojedine željezne dijelove * Al2O3 aluminijev oksid . nastaje burna reakcija.226 se po površini presvuče slojem oksida. koji čvrsto prijanja i štiti ga od dalje oksidacije. Ovakav način dobijanja kovina uz potporu aluminija (Al) zove se aluminotermija. postojan je na zraku. Pri tom se oslobađa velika količina energije (toplote). pokazuje da Boeng 707 ima 50 t dijelova od aluminija (Al). 5 % magnezija (Mg) i 0. Poznate slitine aluminija (Al) su: . pri čemu aluminij (Al) reducira željezo (Fe).magnalij sa 10-30 % magnezija (Mg). Jače zagrijan aluminij (Al) gori vrlo energično na zraku. Kao vrlo lagan metal. Kao dobar provodnik aluminij (Al) se upotrebljava u elektrotehnici. Koliko aluminija (Al) ima u avionima.5 % mangana (Mn). pa se rabi za redukciju oksida mnogih metala (Cr2O3.dural sa 4 . aluminij (Al) se rabi za izradu automobilskih dijelova.5 % bakra (Cu). . zove se termit i služi za zavarivanje željeznih predmeta.

* Al(OH)3 aluminijev hidroksid To je bijeli prah. Korund (Al2O3) je vrlo tvrd mineral i služi kao šmirgl-papir za čiščenje (brušenje) metala. Dobija se: AlCl3 + 3 NaOH => Al(OH)3 + 3 NaCl Aluminijev hidroksid (Al(OH)3) ima amfoterne osobine. jer se Al2(SO4)3 . pa se ponaša i kao kiselina i kao baza: Al(OH)3 + 3 HCl => AlCl3 + 3 H2O . koji je katkad obojen crveno uslijed prisustva kromovih spojeva i zove se rubin ili modro uslijed tragova titanovog oksida i zove se safir. kao sredstvo za sušenje. neotapa se u vodi. Upotrebljava se kao keramički i vatrostalni materijal. Rubini i safiri se rabe kao ukrasno kamenje. a silicijev dioksid (SiO2) ne otapa u vodi. od drugog otaanjem u vodi i cijeđenjem.kao baza i Al(OH)3 + NaOH => NaAlO2 + 2 H2O . za izradu vrlo tankih vlakana i dr. Korund ili aluminijev oksid (Al2O3) ima jako visoko talište (2045oC). Ako se vodenoj otopini aluminijevog sulfata doda otopina kalijevog sulfata. mogu se pažljivim isparavanjem dobiti lijepi veliki kristali stipse sastava: . kemijski je inertan i odličan izolator.227 Nalazi se u prirodi. kao mineral korund.kao kiselina Upotrebljava se u bojarstvu i za pročiščavanje otpadnih i pijaćih voda * Stipse Djelujući vrelom koncentriranom sumpornom kiselinom (H2SO4) na kaolin (glina) dobija se: Al2O3x3SiO2x2H2O + 3H2SO4=> Al2(SO4)3+2SiO2 + 5 H2 Ova dva spoja možemo izdvojiti jedno.aluminijev sulfat otapa u vodi.

imamo i i željeznu stipsu i kromnu stipsu. kao da je svaka sol za sebe posebna: K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O => 2 Al+++ + 4 SO--4 + 24 H2O Stipsa se upotrebljava u bojarstvu (radi brze koagulacije) i za izbistrivanje mutnih voda. Pod imenom stipse.228 K2SO4 x Al2(SO4)3 x 24 H2O Takve složene soli nazivamo dvostrukim solima. Ove soli u vodenoj otopini disociraju. . pored aluminijeve stipse.

Zahvaljujući toj osobini.v. Ima vrlo veliku razliku između točke taljenja i točke vrenja (2344oC). 2314oC sp.g. To je rijedak elemenat. kojima se mogu mjeriti visoke temperature. još dok nije bio otkriven i dao mu ime eka-aluminij. galij (Ga) se upotrebljava za punjenje termometara.29.78oC t.. nalazi se u prirodi samo u obliku spojeva. Poslije 20 godina nakon predskazanja galij (Ga) je otkriven.t. Interesantno je da je galij (Ga) Medjeljejev predskazao.masa Otkriven spektralnom analizom 1875.229 Ga galij (gallyum) t. .

sp. .t.m. Upotrebljava se u zubnoj tehnici i za izradu nekih lakotaljivih slitina. Vrlo rijedak elemenat.v.230 In indij (indium) t. t. te kao vrh pera za nalivpera.

231 Tl talij (tallium) t. vrlo otrovni.t. Spojevi talija. . t. sp. bijel.v. Upotrebljava se za proizvodnju preparata za uništavanje pacova i gamadi.masa Vrlo rijetka kovina. Jako mekan.

......10) I C Test broj o1.......................Datum.............(IC1) 10 3....................................(IC13)10 10......................................................................... Navedi ime (simbol) i boju?.....................................(IC14) 10 ukupno bodova..... ....................................................................................... 1........................................ U prirodi u elementarnom stanju (slobodnom) pojavljuju se samo..................................(IC5)10 7........... Najpoznatiji spoj bakra (Cu) ......................................(IC13)10 9.................................................................................. predskazao Mendjeljejev? ....Metali čine 80 % poznatih kemijskih elemenata............................. ................................................................ kada se atomsko jezgro dijeli na dva podjednaka dijela.......... od vrlo važnih pojava...................................................... .... kod 1500C................................ Napiši postupak dobijanja natrijevog karbonata (sode) po Solvayu: (IC2) 10 5............... Koji elementi?.....................................................(IC4) 10 6.. Cink (Zn) kod sobne temperature............................ Zašto srebro (Ag) na zraku vremenom potamni?................................ .......... nabroji sulfidne rude željeza (Fe)....Nabroji oksidne rude željeza:............ iznad 2000C.. ................. Ime i prezime.................................................................... Što je to metalurgija?...................................IC 1) 10 2..........................(IC2) 10 4................................................................................................................ Alkalijski metali............................. Jedna...........................................................ocjena............................................232 I C 16 TESTOVI I C (OD 1 ............ Kako?... zove se.........(IC10)10 8.................................................................. Ime i formula:....................................... pri nuklearnim reakcijama........................................ Koji je to kemijski elemenat III skupine PSE............................................

..............................................Datum...... ................................................................................................... ................................................................(IC1) 10 2................. .......................................................................................................................(IC2) 10 4....................................................................... koji nije otkriven u prirodi.......................................................... Sve što znaš:.................. .............5 a koliko dijelova drugih metala (srebra-Ag ili bakra -Cu..................................................... Sve što znaš:..................................................................................................................................Sve o platini (Pt) što znaš:............................................................................ Što je to fusija?........................................................................................................(IC3) 10 8................... Sve što znaš?....................... ..........................................(IC4) 10 7.................(IC12) 10 10........................... Kristalizira u lijepim narančastim kristalima....... Što je to cijanizacija?. .. to je sol dikromne kiseline (H2Cr2O7).................................................................................... Ime i prezime....5 ukupno bodova ................... umjetno dobiven.......... Koliku ima specifičnu masu?...................233 I C Test broj 02............................................................................................................................................ Koliko ima čistog zlata (Au) u 12 karatnom zlatu......................... Gorka sol.................(IC3)10 6.......................(IC2)10 3.................................. ......g..................................Natrijev nitrat (čilska šalitra)..................... Što je to korozija?................... 1...............................g................................................. Litij otkrio ga je Arfvedsen 1811....... ostalo upražnjeno mjesto s rednim brojem 43..(IC7) 10 9.............ocjena......(IC1) 10 5..................................................................................................... Tek 1937...................................................................................................................Koji elemenat?........................................... ... ............................................................ To je.............. ............................................. te tako postao prvi elemenat......................................... .... U mendjeljejevoj tablici Periodnog sustava.......................................................................................................................................................

............................................. Kako? ........ Zašto se potaša (K2CO3) ne može dobiti po postupku Solvay?.............................. Među prijelaznim elementima koji je bakar (Cu) po važnosti kao esencijalni element:........................... Koliko u procentima (%) željeza (Fe) i njegovih slitina godišnje nepovratno propadne.................................................. 1......(IC4) 10 6................. Zašto je kobalt (Co) vrlo važan kemijski elemenat za živi svijet?.. Koliko u procentima (%) ima aluminija (Al) u zemljinoj kori?............... Ime i simbol:............ . Ime i prezime...........................(IC3) 10 4.................................................................... što je to 1 stupanj tvrdoće vode?.......................... ...............................(IC11) 10 8.................................................... zove se.................................234 I C Test broj 03........................................................................................................................................... Sve što znaš:...................................ocjena.........Datum.................... Aluminijev oksid (korund) ......... Kako?.......................................................................................5 a obojen modro........................................................Al2O3 varijetet obojen crveno zove se.............. .................... uslijed korozije?................... ............................. Napiši dobivanje mangana (Mn) katodnom redukcijom iz piroluzita?(IC9) 10 7............ .......... Napiši..........................................................................(IC15) 10 10...................................(IC15) 5 ukupno bodova.................................................5 odmah poslije (koga?)............................................................(IC1) 10 2................................................................................................................................................................ Jedinica za mjerenje radioaktivnosti...(IC2) 10 3...................................(IC3) 10 5.................. Nabroji kemijske elemente zemnoalkalijskih metala..... ..........(IC13) 5 9..

...........................................Datum.....Nabroji sve kemijske elemente XII skupine PSE............... Ime... 1.......... jer stvaraju karbide..(IC14) 10 8................... I C Test broj 05...... ...Kako bi dobili plin "praskavac" u Kippovom aparatu? IC14) 10 7...................................... Mnogi metalni oksidi........ Nabroji najvažnije rude bakra (Cu) imenom i formulom:............................... ...............Koji kobaltov izotop je u uporabi u medicinskoj dijagnostici?........... XI skupina PSE.....235 I C Test broj 04................................................... Ime................... X skupina PSE..................................................... 10.......................Napiši jednadžbu radioaktivnog raspada? (IC4) 10 3.....(IC12) 10 .... kao redukciono sredstvo......................... Postupak se zove "termitski"............... simbol i boja:.... ................................................................... simbol i boja.......-.......................(IC13) 10 4.... Ime i prezime ........ simbol i boja:..............................ocjena................ . ne mogu se reducirati.............................................(IC11) 10 9.......................................... Napiši formulom dobijanje mangana (Mn) termitskim postupkom: (IC9) 10 2...... Kako možemo dobiti "bijelu galicu" formulom? (IC14) 10 5.....................................................................................................................(IC13) 10 ukupno bodova ................. Napiši dobijanje žive (Hg) iz cinobera formulom? (IC14) 10 6... U tom slučaju je u uporabi aluminij (Al)............................... Ime.....

......ocjena.............................. Napiši formulom dobijanje slitine fero-krom: (IC7) 10 ukupno bodova....................236 Ime i prezime...........IC1) 10 7. Napiši dobijanje mangana (Mn) aluminotermijskim načinom: (IC9) 10 4............ lakši od vode....................................................... Koliku?...... s kisikom se lako jedini........................................... poslije 7900 godina................. Sve što znaš:.... Koliko u procentima (%) metali čine kemijskih elemenata?........... Napiši formulom reakciju fisije: (IC4) 10 3....... mekan kao vosak..................... ...............Napiši formulom kemijski sastav sirovina za proizvodnju "portland cementa": (IC3) 10 10.................................................... zato ga čuvamo....... Teški metali imaju specifičnu masu.....(IC1) 10 6.(IC7) 10 5.......Datum................... ako smo na početku imali 1 g radija (Ra)?...... Natrij (Na) .............. Gdje?............... Olovo kromat (PbCrO4).............................. 1.............(IC2) 10 9........ ............................................. srebrene boje.............. Opiši formulom proces korozije: (c1) 10 8.... I C Test broj 06.......................(IC4) 10 2.............Koliko će ostati radija (Ra).....

.. 1......Bor (B)........................... Napiši formulom dobijanje kaolina? (IC15) 10 9.................(IC15) 5 8........................................................................................................................................................... ......... Kako ćemo formulom dobiti živin klorid? (IC14) 10 6............................................Datum...............................................................5 Tko?................... Koliko je talište korunda?.......................... To je................. simbol i boju za XIII skupinu PSE?............... istovremeno otkrila trojca znanstvenika..................Jedina tečna kovina....................................................(IC15) 10 10.............................................. ............ ...................... pri sobnoj temperaturi....(IC15) 10 7.Kojim postupkom se dobija elementarni mangan (Mn) iz piroluzita? (IC9) 10 2.....................................(IC12) 10 4................... veoma otrovna.....Invar-čelik................................................................................... Sve što znaš:........... Sve što znaš:....... 5 Zašto je korund u uporabi?......................................................Što? ..............(IC14) 10 5............ Kada?........................Napiši: ime........................................................... IC Test broj 07................................237 Ime i prezime.................................................................................................... .....................(IC15) 5 ukupno bodova...............................................ocjena.... Napiši formulom u tri poteza redukciju hematita u visokoj peći: (IC10)10 3...................................................Aluminotermija.....

............................................................................... Razlike između metala i nemetala su neznatne........................... ................... I C Test broj 08...(IC2) 5 6.........ocjena.........(IC2) 5 7....................Titan (TI) spada u: RASPROSTRANJENE RIJETKE elemente u prirodi 5 Koliko ga ima u zemljinoj kori?........ Napiši formulom....................................................... Sve što znaš:................................................... tko i kada je otkrio radij (Ra)?.......................... željezničke tračnice.. Tko je otkrio liti (Li)?.............. Podvuci u kojem stanju: U PLINOVITOM U TEČNOM U KRUTOM (IC1) 10 2......................................................................................238 Ime i prezime....................................................................... koji se odigrava u "galvanskom članku": (IC1) 10 3..................... Tko je otkrio natrij (Na)?........................................ 1.................... Velika postrojenja....5 Kada je otkriven litij (Li).............5 Kada je dato ime?.................... Napiši reakciju dobijanja te soli: (IC3) 10 8...............................................(IC6) 5 ukupno bodova....Po Luigi Galvaniu je dato ima............... cjevovodi........................................................................................ je dobila ime po alkemičaru Glauberu.. .........Napiši na koji je način otkriven...........................(IC1) 5 4....Datum:....................................................... kao naftovodi.. Za što?....................... ......(IC4) 10 10........................... Kako?........... štite se od korozije........................................................ Glauberova sol.................................................5 Kada je otkriven natrij (Na)?..(IC1) 10 5..... kemijski proces.................................................................(IC2) 10 9...........................Silvin (KCl)..........................

........5 Koliko su teži od elektrona?....... ...........239 Ime i prezime ............... Svi kemijski elementi I skupine PSE... Vanadij (V).... Pozitivno naelektrisani alfa-zraci sastoje se od čestica..................(IC11)10 ukupno bodova..............................Be) obojen zeleno zove se..ocjena....... I C Test broj 09.Koji izotop kobalta (Co) je u uporabi u medicini kao dijagnostik?.......5 a obojen modro zove se..... ................................ Kako?..................(IC10) 10 3................. Zove se............ Povijest ljudskog roda je obilježilo poznavanje metala i čelika...................................... pod uticajem ugljičnog dioksida (CO2) iz zraka....................... Napiši formulu reakcije: (IC3) 10 6...stoljeća..................(IC1) 10 2. za 100 kg cementa?.........................................(IC8) 10 9.... u uporabi bio nekad drveni ugalj.. a poslije 18........ Čega?.....................Postupak proizvodnje cementa (klinkera)....................................Vrlo važna slitina željeza (Fe) i mangana (Mn).................................. zahtijeva velike količine energije...............................(IC3) 10 7...... Kao redukciono sredstvo........... (IC2) 10 4.........Datum......... Što'...................... u uporabi za izradu tvrdih i elastičnih čelika... koje se kreću velikom brzinom..............................Al i berilija ..................... 1........................... ............ odlikuje se tvrdoćom i elastičnošću....................................... prelazi u karbonat....... Kako su nastale sedimentne stijene?...................................... Zato se ovi elementi alkalijskih metala u prirodi: NALAZE NENALAZE u slobodnom stanju............................................... postiže konfiguraciju inertnih plinova..............Tijekom vremena "gašeno vapno" ili Ca(OH)2..........(IC3) 5 5............. predavanjem jednog elektrona iz posljednje valentne ljuske.........................................................(IC4) 5 8... Koliko energije. Kako?...................... Kako?....... a divanadijevpentoksid (V2O5) služi kao katalizator u proizvodnji........... pri čemu se izdvaja znatna količina vode.........(IC9) 10 10................... Kojom?.... Varijetet berila (silikat aluminija ...................................................

.................................................... ......(IC10)( 10 5.......... Kako su nastale metamorfne stijene?................................................................................................. Mendjeljejev ga predvidio i dao mu ime eka-aluminij................... rasijani na zemljinoj kori : IMA NEMA ih slobodnih u prirodi.................................Otkriven je spektralnom analizom 1875....................... Što je to "bengalska vatra"?................................................................(IC15) 10 ukupno bodova...... ......Kako se dobija stipsa formulom? (IC15) 10 10........................ Navedi formulom i imenom sulfidnu rudu željeza (Fe)?................................ Kako? (IC15) 10 6......................... silicijev dioksid (SiO2) i kaolin.Aluminijev hidroksid (Al(OH)3) ima amfoterne osobine..........240 Ime i prezime........ .......................................... Napiši kako reagira s kiselinama: (IC15) 10 9........................Koliko je potrebno aluminijevog oksida (Al2O3) za 2 tone aluminija (Al)? .......................................................g...................................(IC15) 10 8........................................................................................................ cezij (Cs) i francij (Fr)............. Rubidij (Rb)........(IC15) 10 7.(IC1) 10 2............................. Koji je to element?.... Kako se zove prirodni ultramarin?........ ............... 1........... (IC2) 10 3.............................. Ako se kaolin stopi sa sodom (Na2CO3) i sumporom (S).... I C Test broj 10... dobija se modra mineralna boja (ultramarin)..... ................................... Feldspati se raspadaju na kalijev karbonan (K2CO3) .....Datum....ocjena...........................(IC3) 10 4.........................................

..241 Ime i prezime...................................................................................................... Čega?.. Napiši formulu kriolita..................... Ime i formula:............................................................(IC1) 10 2.................................................. je čvrsta glina...................... .... Napiši formulom: (IC15) 10 9................... koji se dodaje da bi se smanjila temperatura taljenja...(IC15) 10 ukupno bodova..Koliku temperaturu ima galij (Ga)............. I C 17 ODGOVORI IRJEŠENJA I C TESTOVA Rješenja I C1 testa: .............. 1............................................................... pored aluminija (Al) javlja se još Koja stipsa?................ puževa plava?.........(IC10)10 4............................................................Navedi primjer karbonatne rude željeza (Fe)........................................Koliko se stavlja kriolita za proizvodnju 2 tone aluminija (Al) ? ............... Kaolin.................... Kako se zove? ................ Kako će reagirati sa bazama ......................(IC15) 10 8.......Datum................ Pod imenom stipsa............................................................. Francij (Fr) je produkt radioaktivnog raspada............... a i provodi električnu satruju: (IC15) 10 7..................................... Zašto je krv jastoga.....................(IC15) 10 10..........(IC15) 10 6...................(IC13) 10 5.............................................Aluminijev hidroksid (Al(OH)3) ima amfoterne osobine........ ... Što su to eruptivne stijene?......................(IC2) 10 3. nastao pri raspadu feldspata..............................Aluminijeva stipsa je u uporabi u bojarstvu i za bistrenje mutnih voda......... ................................................................................ Od taljenja pa do vrenja?. hobotnica.......................................................ocjena................ ..............

Krt. Zlato (Au). 2 NH3 + CO2 + H2O => (NH4)2CO3 (NH4)2 CO3 + NaCl => NaHCO3 + NH4Cl 2 NaHCO3 + to => Na2CO3 + CO2 + H2O 05. krt. 03. kalij (K) srebrenast rubidij (Rb) tamnocrven. cezij (Cs) metalne.. bizmut (Bi). To je pojava razaranja metala uslijed kemijskog djelovanja. Fisija. francij (Fr) bi jel. platina (Pt). bakar (Cu). Rješenje i odgovori IC Testa broj 02.Skandij (Sc). 01. 06. To je metoda dobivanja metala (kovina) iz ruda. srebro (Ag). CuSO4 x 5 H2O . 02. 07. hematit (Fe2O3). . Litij (Li) bijel. natrij (Na) sivobijel. mekan i rastegljiv. modra galica 09.limonit (Fe2o3 x H2O) 08. 10.242 01. Zato što u zraku uvijek ima malo sumpor vodika (H2S).Magnetit (Fe3O4). 04.

ima ga u većim naslagama u Čileu (otud ime).243 to je prirodni proces razaranja metala djelovanjem okoline. jako redukciono sredstvo. Metal (kovina) sive boje. Litij (Li) . Čilska šalitra. dobro se kuje i izvlači u limove i žice. Na zraku postojan. 04. Upotrebljava se za izradu kemijskog posuđa. 25 %. Kalijev dikromat (K2Cr2O7).Magnezijev sulfat . 08. . 03. Rješenje i odgovori IC Testa broj 03. Upotrebljava se u medicini. 02. kao katalizator pri nekim sintezama. 06. kao novac i nakit i dr.534. 12. pa čak i prema kemikalijama. U prirodi u izvorima mineralnih voda (Donat Mg). 09. upotrebljava se kao gnojivo u poljoprivredi. Nuklearne reakcije spajanja lakših atoma u jezgre težih atoma 07. Upotrebljava se u industrijama kože. lakova idr. tekstila. 10. u zubarstvu.gorka sol (MgSO4 x 7 H2O) gorko slanog okusa. 01. To je postupak odvajanja nekih metala (kovina) primjer zlato (Au) i srebro (Ag) sa otopinom kalijevog cijanida KCN 05. 12 . Tehnicij (Tc).0.

7. sroncij (Sr). Ne može. zato što je kalijev bikarbonat (KHCO3) netopljiv u vodi.7 x 1010 dezintegracija u sekundi. 07. Sastojina je vitamina B12. 10. 04. 05. Rješenja o odgovori IC Testa broj 04. koja u 1 l sadrži 10 mg kalcijevog oksida (CaO). Nedostatak izaziva molokrvnost. barij (Ba). safir. Rubin. 03. Kiri i iznosi 3. 01. MnO2 + 2 C => 2 CO + Mn.244 02. 08. Berilij (Be). radij (Ra). 06. magnezij (Mg).28 %. 09. kalcij (Ca). . Treći odmah poslije željeza (Fe) i cinka (Zn). koji igra važnu ulogu u stvaranju hemoglobina. Voda. 3 MnO2 + 4 Al => Al2O3 + 3 Mn.

0. 03.245 02. 03. 36 % nikla (Ni). 07. 04. 05.Nikal (Ni) srebrn.paladij(Pd)srebrenobijel. 22688Ra => 22286Rn + 42He. 06..=> 2 OH-. ZnO + H2SO4 => ZnSO4 + H2O. halkozin (Cu2S).3 Mn3O4 + 8 Al => 9 Mn + 4 Al2O3.crven. Izotop kobalta (Co-60). 05. zlato (Au) žuto. srebro(Ag) bijela. jer ima radioaktivne osobine. 03. živa (Hg)srebrena 08. Hidraulički modul => mCaO/MSiO2+mFe2O3+mAl2O3 10. Bakar (Cu).MnO2 + 2 C => 2 CO + Mn. 23592U + 10n => 9236Kr + 14156Bi + 3 11n. Dobija se taloženjem Pb soli sa kalijevim kromatom (K2CrO4 To je vrlo lijepa mineralna boja . 06. Halkopirit (CuFeS2). 09. kuprit (Cu2O).kadmij (Cd)srebrn. Rješenja i odsgovori IC Testa broj 06. Zn + 2 HCl => ZnCl2 + H2. 07. malahit (Cu(OH)2 x CuCO3). ima mali koeficijent širenja. C + O2 => CO2 + to. Rješenja i odgovori IC Testa broj 05. 04. Fe => Fe2++ 2 e08. Pod petrolejem. (FeO x Cr2O3) + 4 C => (Fe + 2 Cr) + 4 CO. pa se rabi . Preko 5. 02. 01. 1/2 O2 + H2O + 2 e. 09. 01. 80%. HgS + O2 => Hg + SO2.03125 g. 02. Cink (Zn) modrobijel.platina(Pt)sivobijel 10. intenzivno žutim plamenom.kromno žuto.

Talište je 2o45oC. za izradu vrlo tankih vlakana. Thenard. Živa (Hg). 05.g. rabi se za punjenje termometara i barometara.g. koja se upotrebljava za redukciju oksida mnogih metala. galij (Ga) bijel. kao sredstvo za sušenje. 18o8. 01. Jačim zagrijavanjem aluminij (Al) vrlo energično gori pri čemu se oslobađa toplina. 04. Bor )B) crvenosiv. HgSO4 + 2 NaCl => HgCl2 + Na2SO4. Galvanski članak. 1789. Rješenja i odgovori IC Testa broj 07. CuSO4 + Zn => ZnSO4 + Cu. G. 06. .246 za izradu mjernih instrumenata.Davy. 03. 07.g. H. Plinovitom. a upotrebljava se kao vatrostalni materijal. 09. 02. K2O x Al2O3 x 6 SiO2 ) + 2 H2O + CO2 => => (Al2O3 x 2 SiO2 x 2 H2O) + K2CO3 + 4 SiO2. indij (In) bijel. 08. a usitnjen prah (šmirgl papir) ili za izradu alata i bruseva. aluminij (Al) sivobijel. 10. talij (Tl) bijel. Primjer: dikromni trioksid (Cr2O3) i trimanganov tetroksid (Mn3O4).Lussac.

sir H.g. 1898. biljnih i životinjskih ostataka. dobila ekstrakcijom radij (Ra) i polonij (Po).g. Rješenja i odgovori IC Testa broj 08. rabi se u poljoprivredi. 03. kao gnojivo. proučavala Becquerelove zrake. Taloženjem minerala. . Arfvedsen 1817.g. 01. Poslije 2 godine rada od nekoliko tona rude smolinca. Katodnom zaštitom. 06. aquamarin. Mineral silvin. 1807. Maria Sklodowska Curie tražila temu za doktorsku disertaciju. H2SO4 + 2 NaCl => Na2SO4 + 2 HCl. 09.Davy. 05. 04. 07. Ne nalaze. Koks. Smaragd.247 04. 02. 08.

Lapis lazuli ili lazurni kamen. 06. 1. Rješenja i odgovori IC Testa broj 09. 02. 07. 08. Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O.78 t Al2O3. Pirit (FeS2). Ac. Fero . Galij (Ga). 08. 07. Djelovanjem temperature i tlaka u dubini zemlje.60). 09. 04.90 % Mn).(Al2O3x3SiO2xH2O) + 3 H2SO4 => Al(SO4)3+ 2SiO2+5H2 10. Izotop kobalta (Co . nastali kristalizacijom magme ili lave. 8 . Zato što je hemocijanin (a ne hemoglobin) prenosilac kisika u kojem uvijek ima bakra. 8000 puta. 03. Barijeve (Ba) soli obojene zeleno kada se zapale. Siderit (FeCO3). To su silikatni minerali.13 kWh/100 kg. pa je krv plava. 10. 04. 227 02.000 km/sec. K2O x Al2O3 x 6 SiO2 + 2 H2O + CO2 => => (Al2O3 x 2 H2O) + K2CO3 + 4 SiO2 06. 7.248 05. 05. Sumporne kiseline (H2SO4). 01. 03. Nema. .mangan (30 . Al(OH)3 + 3 HCl => AlCl3 + 3 H2O. 20. Rješenja i odgovori IC Testa broj 10. 09.

Samo ta dva elementa (kisik . a drugi nemetal silicij (Si) učestvuje sa 27. od koga je izgrađena Zemlja.O2 i silicij -Si) izgrađuju 74.78o . Porculanska zemlja. 10. mnogo više zastupljeni u materijalu.3 % Zemljine kore.+2314o).29.7 %. 3 NaF x AlF3. 2344oC ( . 06. . 09. Samo jedan jedini nemetal (kisik . Željezne (Fe) stipse i kromne (Cr) stipse. zato su nemetali po količinama. 08. 07. Al(OH)3 + NaOH => NaAlO2 + 2 H2O.6 %.O2) učestvuje količinski 46. I D 1 NEMETALI OPĆENITO Dok su metali po vrstama brojniji od nemetala.249 05. 140 kg.

kisik (O). Polumetali8 su: bor (B). germanij (Ge). jod (I). dušik (N).09 mrk Ge germanij (germanium) 32 72. brom (Br). radon (Rn). klor (Cl). Kako su metali važni u metalurgiji. arsen (s). ugljik (C). Nemetali su: vodik (H). tako su nemetali važni u izgradnji oksida.2o sivo . fosfor (P). anhidrida i kiselina. neon (Ne). kripton (Kr).62 sivo bijel Sn kositar (stannum) 50 118. antimon (Sb). fluor (F).01 bezbojan Si silicij (silicium) 14 28. argon (Ar). selen (Se). ksenon (Xe). silicij (Si).71 siv Pb olovo (plumbum) 82 207. helij (He).250 Nemetali izgrađuju i gotovo sve poznate anorganske kiseline. telur (Te). astat (At). I D 2 UGLJIKOVA ILI XIV SKUPINA PSE C Ugljik (carbonium) 6 12. sumpor (S).

251 Nemetalni karakter opada. Ugljik (C) i silicij (Si). a metalni raste sa porastom atomske mase. su izraziti nemetali. . a kositar (Sn) i olovo (Pb). su izraziti metali. germanij (Ge) je amfoteran.

I tvari koje stvaraju živi organizmi. jesu spojevi ugljika (C). nisu raspoređeni tako simetrično kao kod dijamanta. Kod dijamanta raspored je potpuno simetričan. kao i tvari koje ostaju pošto živi svijet ugine. koje drže te atome zajedno tako izjednačene. Kod grafita atomi ugljika (C). Razlike potiču u međusobnom razmještaju atoma ugljika (C) u kristalnoj rešetki. da ih je teško raskinuti. grafita i furelena.252 Zauzima u prirodi izuzetan značaj. te su ravni odvojene jedna od druge nešto većim rastojanjem. ali ima ga i u slobodnom stanju u modifikacijama dijamanta. pa stim i njegova mekost( najmekši mineral u prirodi). kod grafita se ta pravilnost sastoji u tome što postoje kristalne ravni u kojima ugljikov (C) atom je gušće poređan. Ugalj je ostatak biljnog svijeta. Otuda potiče velika tvrdoća dijamanta (najtvrđi mineral u prirodi). Nije da raspored nije pravilan. Ugljik (C) je dakle u prirodi u vezanom obliku. * Dijamant . nafta je također nastala od nekadašnjih organizama. Od njegovih tvari je izgrađen čitav živi svijet. Odatle potiče lako kidanje grafita. Interesantna je ogromna razlika u fizikalnim osobinama u ovim modifikacijama. pa su veze.

Specifična masa dijamanta je 3. Te ispolirane ravne površine.24 karata.karbonado) ili dijamantska prašina.2 g. kao drago kamenje (crni dijamant . Vrijednost dijamanta se izražava karatom. Dijamant se može polirati. 1 karat => 0.253 Ako su bezbojni i bistri kristali dijamanta su naročito cijenjeni. Najveći ikad otkriven dijamant (culinan) ima masu od 621. . kao dragi kamen.51. još uvijek su dragocijen materijal. odupiru se svakom oštećenju (zarezu). Kristali dijamanta. koji se ne upotrebljavaju. koji služi za poliranje drugih predmeta( za bušenje stijena. rezanje stakla i dr.2 g ili 124. uslijed svoje tvrdoće. Najpoznaztija nalazišta dijamanta su Indija i Južnoafrička Republika. Dijamant se nalazi u riječnom pijesku ili u nekim stijenama.).

Dobija se i žarenjem koksa u električnim pećima. Grafit i dijamant su isti elemenat i mogu se dokazati prevođenjem grafita u dijamant. Grafit je vrlodobar provodnik toplote i elektriciteta (dok dijamant loše provodi elektricitet.1 .254 * Grafit Grafit je crne boje. a zbog svoje dobre provodljivosti i sagorivosti za topioničarske lonce i kalupe pri livenju. premazivanje peći da bi se zaštitile od korozije. grafit se upotrebljava za izradu olovaka. Grafit se u prirodi nalazi na mnogim mjestima.2.3. . Zbog svoje mekosti. ali je dobar provodnik topline). Grafit se upotrebljava i za podmazivanje osovina (smanjuje trenje). To ukazuje na razrjeđenost atoma u kristalu grafita. specifične mase 2.

Iako se čini da su manje važni. Fulereni kad se osvjetle apsorbiraju svjetlost i pretvaraju je u toplinu.255 * Fulereni Fulereni su dobili ime po arhitektu Bukminster Fuleru. . Oni su topljivi. međutim pri tom se ponašaju drugačije od ostalih sličnih tvari. Tako je otopina fulerena u heksanu purpurno crvena. jer im je sposobnost apsorpcije svjetlosti veća. jer su molekule fulerena međusobno povezane slabim silama. šrto je veći intenzitet svjetlosti. već je otkrivena njihova praktična uporaba.

Umjetnim putem se mogu dobiti od prirodnog materijala (drveta. dobiva se zagrijavanjem kamenog uglja ili antracita. Taj se postupak zove suha destilacija. najkvalitetniji. a antracit najveću. kao gorivo u metalurgiji. krvi).mrki ugalj. pri gorenju daje veliku toplinu i služi dobro.to su produkti naročite vrste raspada (ugljenisanjem) biljnih i životinjskih organizama. mrki ugalj je pretrpio veću promjenu.kameni ugalj. * Drveni ugalj . Kod lignita je sadržaj ugljika cca 50 % a kod antracita 90 %.256 * Prirodni i umjetni ugljeni U prirodi se nalaze razne vrste ugljena: . Sam koks je šupljikav.lignit . sivocrn. bez prisustva zraka. Lignit je najmlađ. . uglja. on još pokazuje strukturu drveta. razne vrste umjetnih ugljena. Umjetni ugalj za koksiranje. kameni ugalj još veću. rabi se za proizvodnju koksa. kostiju. Antracit je staklasta sjaja. a i kao redukciono sredstvo za dobijanje metala (kovina). To se vidi po kaloričnoj vrijednosti i po sadržaju ugljika (C).antracit.treset . . Svi imaju zajedničko podrijetlo .

pa ima veliku moć apsorpcije. Čađa služi i za spravljanje kineskog tuša. Aktivni ugalj (spodij) vrlo jeporozan. ribički štapovi.spodij Spodij ili aktivni ugalj se dobija suhom destilacijom kostiju (carbo animalis). Ostavlja jako malo pepela. pa se upotrebljava kao sredstvo za pročiščavanje voda i kao punilo u zaštitnim maskama. To su veoma lagani materijali. Drveni ugalj upija mirise. ali i dijelovi zrakoplova i automobila). Koristi se za proizvodnju baruta. Od njih su već danas izgrađeni mnogi predmeti (teniski reketi. koji imaju veoma dobra mehanička svojstva.CO . nafte. Gori skoro bez plamena. Upotrebljavaju se u kompozitnim materijalima. * Novi materijali To su vlakna na bazi ugljika (C). Prvi zrakoplov sa ugljikovim vlaknima je Boeing 767. ulja. Upotrebljava se u prehrambenoj industriji ( za rafinaciju šećera da bude bijel). Služi kao gorivo u kovačnicama. Dobro redukciono sredstvo. Jedna automobilska guma ima cca 3 kg čađi. koji ima cca 1 tonu ovih vlakana. za proizvodnju tiskarske crne boje. To su materijali budućnosti. Upotrebljava se i u zaštitnim maskama protiv bojnih otrova. jer probavnim organima upija plinove. Krvni ugalj se upotrebljava kao lijek u medicini. * Ugljen monoksid . Upotrebljava se u industriji guma.257 Drveni ugalj se dobija suhom destilacijom drveta. * Čađa Proizvodi se nepotpunim izgaranjem masti. Može se dobiti i suhom destilacijom krvi. * Aktivni ugalj .

5 oC i neposredno se prevodi u čvrsto stanje bez taljenja. Zato što oduzima kisik. koji sadrži platinu (Pt) ili rodij (Rh) . pa uz dodatni dovod zraka ugljen monoksid (CO) prevodi u ugljen dioksid (CO2).9 l ugljendioksida (CO2). Kippovom aparatu: 2 CaCO3 + 2 HCl => 2 CO2 + 2 CaCl2 + H2O U većim količinama ugljendioksid (CO2) se dobiva sagorjevanjem koksa: . bez mirisa. U laboratoriju se dobiva u tkzv.4 kCal Ugljen monoksid (CO) je pod običnim uvjetima plin. Pri 20oC i tlaku od 1 bahra 1 litar vode može otopiti 0. 0. Veoma otrovan (toksičan). Ima ga i u mineralnim vodama. bez boje i mirisa. Gotovo 95 % ugljen monoksida (CO) potiče iz automobilskih motora. Dobro se otapa u vodi. Sastojak je karbonata. Povećana koncentracija karboksi hemoglobina je u krvi pušača i u područjimasa velikim automobilskim prometom. zbog lakšeg vezanja na hemoglobin umjesto kisika. U prirodi se nalazi slobodan ( u atmosferi cca 0. * Ugljični dioksid CO2 To je bezbojan plin.258 Nastaje pri izgaranju ugljika (C) pri nedovoljnom prisusatvu zraka: C + 1/2 O2 => CO + 26. To je zapaljiv plin. Jako je otrovan. jer se veže na hemoglobin čak 260 puta lakše nego kisik. jako je redukciono sredstvo.33 dijela ugljen monoksida (CO). Upotrebljava se za proizvodnju niskih temperatura (suhi led).5 % ovog plina izaziva smrt. teži od zraka. Za smanjenje udjela ugljen monoksida (CO) u izdušnim plinovima automobilsjkih motora rabi se katalizator (katalitički konvektor). Jedan dio vode na OoC otapa o. U vodi se malo otapa. pa se upotrebljava za redukciju oksidnih ruda.03 %) a na nekim mjestima izbija iz zemlje. Sublimira na temperaturi od . Zato se motor treba gasiti u zatvorenim prostorima.78.

daje karbonate.259 C + O2 => CO2 Može se dobiti i prženjem kalcijevog karbonata: CaCO3 + 900oC => CaO + CO2 * Ugljična kiselina H2CO3 To je dvobazna kiselina. CO2 + H2O => H2CO3 . koji su rašireni u prirodi.

On je čisti poluvodič. prelazeći u silicijev dioksid (SiO2). Elementarni silicij (Si) ima uporabu u metalurgiji. * Silicijev dioksid . Teško gori. Umjetno dobijen u elementarnom stanju obrazuje tamnosmeđe sjajne neprovidne kristale znatne tvrdoće. to je silicij (Si) za mineralni svijet. Tehnički važna slitina (legura) je fero-silicij. ali na visokim temperaturama sjedini se s kosikom (O). Silicij (Si) je slabo reaktivan. Dobija se: SiO2 + 2 C + 2000oC => Si + 2 CO Koristi se za poluprovodničke sklopove.SiO2 . ne reagira s kiselinama i bazama. Poslije kisika (O) silicij (Si) je najrasprostranjeniji kemijski elemenat u zemljinoj kori.260 Kao što je ugljik (C) bitan za živi svijet. Čisti silicij (Si) slabo provodi elektricitet. Zemljina kora uglavnom je od silicija (Si) ili silicijevih spojeva. U prirodi se nenalazi u slobodnom (elementarnom) stanju.

kao .serpentin. Sa lužinama nekako reagira: SiO2 + 2 NaOH => Na2SiO3 + H2O * Silicijeva kiselina . koje se ne razlikuju po količini vezane vode.ahat.feldspat. .261 U prirodi se nalazi u ogromnim količinama kao: . pa ni u kiselinama. .talk.liskun. . U vodi se ne otapa. . .azbest.glina.jaspas. .H2SiO3 H2SiO3 => H2O + SiO2 Treba uvijek znati. Od silicijevog dioksida (SiO2) može nastati više kiselina. Da su silikati soli silicijeve kiseline: Na2SiO3 + 2 HCl => 2 NaCl + H2SiO3 kao neotopljiva izdvaja se u obliku čestica. .kvarc.opl. . Morski i riječni pijesak je sastavljen uglavnom od silicijevog dioksida (SiO2). . Soli silicijeve kiseline vrlo su rasprostranjene u prirodi.kremen. nego samo odnos silicijevog dioksida. da se silicijev dioksid neotapa u vodi i da gornja jednadžba ne predstavlja stvarnu reakciju. Silicijeva kiselina (H2SiO3) je slaba kiselina. prema silicijevoj kiselini. . Tali se na 1700oC.

Sam silicijev dioksid (SiO2) je prostorno-mrežaste strukture i konačni je produkt orto silicijske kiseline (H4SiO4). nastaju silicijske kiseline različite građe. upotrebljava se za impregnaciju drveta i papira.262 * Ortosilicijska kiselina . Svima je zajedničko. jer snažno veže vodu. Silikagel je sredstvo za isušivanje. ali u prirodi postoje njihove soli. U kristalnoj rešetki često je atom silicija (Si) zamjenjen atomom aluminija (Al).H4SiO4 Dobiva se: SiCl4 + 4 H2O => H4SiO4 + 4 HCl Vodeno staklo je sol ortosilicijske kiseline: SiO2 + Na2CO3 => Na2SiO3 + CO2 To je gusta tekućina. One se ne mogu izolirati. Pored zeolita . dodaje se deterđentima kao sredstvo za omekšavanje vode. U prirodi postoji cijeli niz silikata različitih struktura. Takvi silikati se zovu alumosilikati (zeolit NaAlSiO4) služi kao katalizator u industriji nafte. da su atomi silicija (Si) međusobno povezani atomima kisika (O). a ta veza nastaje otpuštanjem vode: OH OH OH OH / / / / H-O-Si-O-H + H-O-Si-O-H => H-O-Si-O-Si-O-H + H2O / / / / OH OH OH OH U tom procesu polikondenzacije.

ilovača. Glina je mineral slojevite strukture. To su ortoklasi. u kojoj je otopljen ugljični dioksid (CO2). pijeska i drugih primjesanosiu ime . koji trošenjem glinenaca u prirodi djelovanjem vode.263 imamo u skupini alumosilikata glinence i ultramarine. . nastaje glina. koja u smjessi s spojevima željeza (Fe).

Otkriven 1885.g. Loš provodnik elektriciteta. samo u jednom smjeru.germanij Ne nalazi se slobodan u prirodi. Zato se upotrebljava za dijelove radara. ali ga je Mendjeljejev predvidio još 1869.g. . tranzistora u elektotehnici. Kada se legira.264 Ge . provodi elektricitet. Inače germanija (Ge) ima u vrlo malim količinama.

britanija metal. Metalni kositar (Sn) je srebrenobijel. Kositar (Sn) je veoma značajan i za proizvodnju slitina (legura): . doza i dr. Ima ga u mineralu kasiterit (SnO2). To je alotropska modifikacija kositra (Sn). koji je osnova za proizvodnju limenki. Na običnoj temperaturi je kovan i može se izvlačiti u vrlo tanke folije (staniol). . Iz ove rude se dobija redukcijom: SnO2 + 2 C => Sn + 2 CO Velika nalazišta kasiterita su u Indoneziji. Zagrijan na 200oC postaje krt. Kositar se upotrebljava za proizvodnju "bijelog lima". Na niskoj temperaturi (ispod 35oC) srebrenobijeli kositar (Sn) prelazi u sivi prah.razne bronce.265 Sn kositar Ne nalazi se slobodan u prirodi.slitina za lemljenje (Sn : Cu = 2 : 1). Na zraku kositar (Sn) je vrlo postojan i zato se predmeti od željeza (Fe) i bakra (Cu) prevlače kositrom (Sn). . Kositar daje razne spojeve: .

266 SnO + 2 HCl => SnCl2 + H2O .stanoklorid SnO + 2 NaOH => Na2SnO2 + H2O natrijev stanit SnO2 + 2 NaOH => Na2SnO3 + H2O .natrijev stanat .

za razno posuđe. U topionicama olova (Pb) galenit (PbS) najprije se oslobodi sumpora prženjem: 2 PbS + 3 O2 => 2 PbO + 2 SO2 dalje postupak ide: PbO + C => Pb + CO. Upotrebljava se za oblaganje električnih kablova. Ima ga svega 0. kod proizvodnje sumporne kiseline (H2SO4).002 % u zemljinoj kori. specifično težak i vrlo mekan metal. Može se izvući u cijevi i žice. na zraku potamni od prevlake oksida. Lako se legira. Olovo (Pb) je plavičaste boje. za . Na svježem presjeku je sjajan.267 Pb . koji ga štiti od daljnje korozije. Tehnički najvažnija ruda je galenit (PbS). s drugim kovinama.olovo U prirodi se nalazi u malim količinama. za izradu olovnih komora.

Sam olovo karbonat ( PbCO3) i olovo hidroksid (Pb(OH)2) imaju uporabu.268 strojne dijelove. proizvodnji stakla i dr. Služi za glaziranje glinene robe i za proizvodnju olovnog stakla (kristalno staklo): 3 Pb + 8 HNO3 => 3 Pb(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O Pb(NO3)2 + 2 NaOH => Pb(OH)2 + 2 NaNO3 Pb(OH)2 + Br2 => PbO2 + 2 HBr. postaje crveni prah ili minij (Pb3O4). u kemijskoj industriji. za vodovodne i odvodne cijevi. za izradu raznih slitina. Dvooksidno stanje olova (Pb) je postojanije. u građevinarstvu. Olovo dioksid (PbO2) se upotrebljava kao oksidaciono sredstvo. za iradu akumulatora. Upotrebljava se u industriji stakla (kristalno staklo). kao bijele mineralne boje. za izradu sačme i municije. koji sada vrši oksidaciju. koji sprečava dodir metala sa vodom. za akumulatore. za tiskarska slova. Pri zagrijavanju sprašenog oksida olovomonoksid (PbO) na zraku na 500oC. PbO2) Olovo monoksid (PbO) je prah žute boje. koji služi kao boja kojom se premazuju željezni (Fe) predmeti da bi se sačuvali od korozije. tako da olovo dioksid (PbO2) otpušta kisik (O). jer pijaće vode sadrže kalcijev bikarbonat (CaHCO3) koji se taloži na zidovima cijevi u obliku olovokarbonata. Uporaba olova i olovnih oksida u vodovodnim cijevima je bezopasna. . * Olovni oksidi (PbO.

sa katodom nekog strujnog izvora. Da bi smo akumulator napunili. šaljući elektrone kroz provodnik: Pb => Pb++ + 2 eOve elektrone usisava anoda. onda se katoda (Pb). a . U praksi se ne dozvoljava da proces ode suviše.269 * Akumulatori Vrlo važna uporaba olova (Pb). Sve je potopljeno u sumpornu kiselinu (H2SO4). već se mora ranije prestati sa rabljenjem akumulatora. vezujemo katodu akumulatora. koja je u stanju da nagomila (akumulira) električnu energiju. koja se u njega unese i da po potrebi je vrati. Akumulator je naprava.olovna ploča (Pb) je katoda -od presovanog olovnog dioksida (PbO2) je anoda.=> Pb++ Na taj način se katoda postupno izjednačava s anodom. postupno topi. Akumulator se sastoji od dvije ploče: .Kad se olovni akumulator veže provodnikom. čim njegov napon padne uslijed izjednačavanja obiju elektroda. Na obima elektrodama olovo je prešlo u Pb++ i akumulator na kraju ne bi mogao da daje elektrone. pri čemu četverooksidno olovo iz olovo dioksida (PbO2) prelazi (reducira) se u dvooksidno: Pb++++ + 2 e .

jer sa katode strujnog izvora teku elektroni u katodu akumulatora: Pb++ + 2 e . Na taj način vraćamo olovu (Pb) izgubljene elektrone.270 anodu sa anodom istog strujnog izvora. * Kruženje ugljika (C) i kisika (O) u prirodi .=> Pb pri čemu izvor električne struje nadoknađuje ove elektrone uzimajući ih sa anode akumulatora: Pb++ => Pb++++ + 2 e Tako obje elektrode su vraćene u prvobitno stanje i mogu ponovo davati električnu struju.

njihove organske tvari se raspadaju. Životinjski svijet uzima biljke. pri čemu opet nastaje ugljični dioksid (CO2). škrob (C11H22O11). koji odlazi u atmosferu. pri čemu na kraju jedne složene reakcije. Gotovo sva živa bića upotrebljavaju kisik (O2) za disanje ( sago rjevanje organskih spojeva u organizmu). jasno uočava ovisnost biljnog i životinjskog svijeta. koji se vraća u prirodu. tako ove hranljive tvari izgrađuju dijelom u životinjskom organizmu životinjske tvari. pri čemu nastaje ugljični dioksid (CO2). Tako ugljik (C) postaje esencijalni element i tvorac je čitavog organskog svijeta. Ali atmosferski ugljični dioksid (CO2) životinjski svijet ne može da uporabi. toksičnost olova (Pb) . opet nastaje ugljični dioksid (CO2). * Esencijalnos silicija (Si). Samo zelena biljka svojim klorofilom i sunčanom energijom stvara iz ugljičnog dioksida (CO2). Ovaj proces ishrane zelenih biljaka zove se "klorofilna asimilacija". pri čemu se oslobađa kisik (O2). Kad biljni i životinjski svijet ugine.271 Ovdje se kao i kod kruženja dušika (N).

To su benzinske pare. Pušač svakom cigaretom unosi u organizam 1 mg olova (Pb) koji se teško izlučuje. jer štetno djeluje na mnoge biokemijske procese. pa im onemogućava rad. predstavlja silicij (Si) u mineralnom svijetu. I male količine olova (Pb) u organizmu mogu da izazovu poremećaje i smrt. pa je to još jedan od razloga da se NE PUŠI. hrana iz zagađenog tla. posebice kod djece. Naprotiv olovo (Pb) i olovni spojevi su vrlo toksični. I D 3 DUŠIKOVA (XV) SKUPINA PSE N dušik (nitrogenium) 7 14. Što predstavlja ugljik (C) u živom svijetu. Snažno se veže za enzime. Posljedice su to veće jer je olovo (Pb) svuda oko nas. Olovo (Pb) je jedan od najotrovnijih elemenata za živi svijet. industrija. Olovo (Pb) se nagomilava u organizmu i teško se iz njega izlučuje. Ovom trovanju su bili izloženi djelatnici u tiskarama.272 Silicij (Si) je također esencijalni element. ali i dim cigarete. gradeći vrlo netopljive alumosilikate.01 bezbojan plin . Zbog toga izaziva teške neurološke i psihičke smetnje. Silicij (Si) sprečava toksično (otrovno) djelovanje aluminija (Al).

92 siv 128. pa grade nitrate.273 P fosfor (phosphorus) 15 As arsen (arsenum) 33 Sb antimon (stibium) 50 Bi bizmut (bismuthum) 83 30. nitrite.97 bijel 74.75 siv 208. Arsen (As) je amfoternog karaktera (i metal i nemetal). njihovi anhidridi su oksidi i anhidridi kiselina. fosfate. Antimon (Sb) i bizmut (Bi) su tipični metali .98 srebrenobijel Dušik (N) i fosfor (P) su nemetali.

u obliku soli (nitrata i nitrita). Dušik (N2) ne gori i ne podržava gorenje. Elementarni dušik (N2) se upotrebljava za proizvodnju amonijaka (NH3). .g. 14 puta je teži od vodika (H2). Molekul dušika (N2) se sastoji od dva atoma.274 Dušik . Dobija se frakcionom destilacijom tekućeg zraka. Lakše prelazi u tekuće stanje. a nešto teže. tj. pa je formula N2. Volumni udio dušika (N2) u atmosferi iznosi 78 %.bez života. kao sastojina zraka. bez boje. dobio iz zraka. Lavoisier mu dao ime azot .Rutherfordu. 1 dm3 dušika (N2) pod normalnim uvjetima teži 1. kao čilska salitra. nego vodik (H2). u medicini (pneumo toraks).25 g. U vodi se manje otapa od kisika. a kao vezan u najvažnijim spojevima živih organizama (proteinima). koji ga je 1772.N Elementarni dušik je na običnoj temperaturi plin. U prirodi se nalazi u slobodnom obliku. Otkriće dušika (N2) pripisuje se D. 1 dm3 H2O otapa na 0oC 23 cm3 dušika (N2). okusa i mirisa. nego kisik (O2).

. Amonijev hidroksid s solnom kiselinom daje: .g. Postupak proizvodnje amonijaka (NH3) zasniva se na sintezi dušika (N2) i vodika (H2): 3 H2 + N2 => 2 NH3 To je uspjelo njemačkom kemičaru Fritzu Haberu. oštra mirisa. Zapaljen amonijak (NH3) gori na zraku. koji je 1902.275 * Amonijak (NH3) Najveće količine dušika (N2) iz zraka.765 g. smjesa vodika (H2) i dušika (N2) se stlači na 200 bahra. Postupak je tehnološki razradio Carl Bosch. Po količini nalazi se na drugom mjestu u ukupnoj svjetskoj kemijskoj produkciji.5 puta teži od vodika (H2). troše se za proizvodnju amonijaka (NH3). Sabijena smjesa. 2.33oC) 5. Sabijena i zagrijana smjesa. U smjesi s kisikom (O2) vrlo korozivno djeluje na bakar i njegove slitine. jer je to osnovna sirovina u proizvodnji umjetnih gnojiva. mora se zagrijati na temperaturi od 400-500o 3. upotrebljava se u rashladnim uređajima. Odlično se otapa u vodi. Nastala vodena otopina djeluje slabo bazno: NH3 + H2O => NH4OH ili NH4+ + OHAmonijak se u vodi nalazi pretežno otopljen u molekularnom obliku. prevodi se preko kontakne mase 4. Amonijak (NH3) se uklanja ukapavanjem (t.v. Tako pripada najvažnijim proizvodima anorganske kemijske industrije. On je 8. Pošto ima veliku toplinu hlapivosti. pa se postupak zove Haber-Boschov postupak: 1. 1 dm3 amonijaka (NH3) ima 0. otkrio postupak. Na 0oC jedan volumen vode otapa preko 1000 volumena plinovitog amonijaka (NH3) Ali već na 20o C samo oko 700 volumena. Neizreagirani plinovi se vraćaju u ponovni proces. Amonijak (NH3) je pod normalnim uvjetima otrovan plin.

276 NH4OH + HCl => NH4Cl (nišador) + H2O Amonijev hidroksid.33 g. Lako se otapa u vodi dajući i dušikastu (HNO2) i dušićnu kiselinu (HNO3): 2 NO2 + H2O => HNO2 + HNO3 . ali njegove najveće količine troše se za spravljanje dušićne kiseline (HNO3). U vodi se lakše otapa. Jedan litar dušikovog monoksida ima 1.Dušikov suboksid (N2O) Bezbojan plin sladunjava ukusa. Naziva se "veseli plin". Dobija se zagrijavanjem čvrstog amonijevog nitrata: NH4NO2 + grijanje => N2O + 2 H2O . Slične su solima alkalijskih metala: 2 NH4OH + H2SO4 => (NH4)2SO4 + 2 H2O NH4OH + HNO3 => NH4NO3 + H2O Amonijak (NH3) se upotrebljava u mnogim granama industrije. ima uporabu kao narkotik pri manjim operacijama i u zubarstvu.Dušikov monoksid (NO) Bezbojan i vrlo otrovan plin. potrebne za proizvodnju umjetnih gnojiva. * Dušikovi oksidi . kao lužina daje sa kiselinama soli. Kad se hladi prelazi u bezbojan plin.Dušikov dioksid (NO2) Na običnoj temperaturi plin crvenosmeđe boje. nego kisik. Kemijski vrlo aktivan i u dodiru sa zrakom prelazi u dušikov dioksid (NO2) . Ove soli su važne u poljoprivredi.

Didušikov tetroksid (N2O4) U uporabi je kao oksidaciono sredstvo u raketnim motorima letjelica. Soli se zovu nitriti. raspada se na dušikov dioksid (NO2) i kisik (O2). ali i kao redukciono sredstvo. postojana samo na niskim temperaturama.Didušikov pentoksid (N2O5) To je čvrsta (kruta) kristalna bezbojna tvar. * Dušikasta kiselina (NO2) Spada u slabe kiseline.Dušikov trioksid (N2O3) To je tamna tekućina. vrlo nepostojana. Raspada se na dušikov monoksid (NO) i dušikov dioksid (NO2). vrlo je nepostojana. Već pri blagom zagrijavanju. . S vodom daje: N2O3 + H2O => 2 HNO2 . Raspada se : 2 HNO2 => NO2 + NO + H2O nastali dušikov monoksid (NO) prelazi (oksidira se) u dušikov dioksid (NO2). . koji daje dušićnu kiselinu (HNO3). otuda spada u jaka oksidaciona sredstva.277 . Sa letjelicom s kojom su se astronauti spustili na mjesec i poletjeli s mjeseca bilo je potrebno oko 4.5 t tog spoja. djeluje kao oksidaciono sredstvo.

a tali se na -42oC. su vrlo otrovne. umjetnih vlakana i dr. koja se ipak pri zagrijavanju raspada: 2 HNO3 + zagrijavanje => H2O + 2 NO2 + O To je bezbojna tekućina. koja vrije na 86oC. eksploziva. Upotrebljava se kao važan tehnički proizvod u proizvodnji umjetnih gnojiva. Dobija se na tri načina: Prvi način iz čilske salitre: 2 NaNO2 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3 Drugi način je direktnom sintezom dušika (N2) i kisika (O2) N2 + O2 => 2 NO pošto se ohladi u dodiru sa zrakom: 2 NO + O2 => 2 NO2 a dušikov dioksid (NO2) sa vodenom parom daje: 2 NO2 + H2O => HNO2 + HNO3 nastala dušikasta kiselina (HNO2) se jedini sa: 2 HNO2 + O2 => 2 HNO3 .278 * Dušićna kiselina (HNO3) To je vrlo jaka i postojana anorganska kiselina. u organsko-kemijskoj industriji. u proizvodnji boja. Pare ove kiseline.

gradeći kloride: HNO3 + 3 HCl => NOCl + 2 Cl + 2 H2O . Poznati su nitrati većine metala. Zlatotopka ili "carska vodica" je smjesa dušićne (HNO3) i solne (HCl) kiseline. 2 NO2 + H2O => HNO2 + HNO3 Soli dušićne kiseline (HNO3) zovu se nitrati. osim plemenitih metala (dok kao "carska vodica" otapa sve metale. a ovaj sa vodom daje dušićnu kiselinu: 2 NO + O2 => 2 NO2.279 tako cijeli proces možemo postaviti: 2 NO + H2O + 3 O => 2 HNO3 Treći način je kada se smjesa amonijaka (NH3) i zraka prevode preko katalizatora na 600oC: 4 NH3 + 5 O2 => 4 NO + 6 H2O nastali dušikov monoksid (NO). Lako se raspada u vodi. jedini se sa kisikom (O2) u dušikov dioksid (NO2). u odnosu 1 : 3. je jako oksidaciono sredstvo. Ustvari oslobađa se nascentni klor (Cl) koji reagira s metalima. Ova kiselina. Otapa skoro sve metale.

Životinjski svijet se hrani biljkama. koji za živi svijet nisu značajni. dušikovi spojevi prelaze u amonijak (NH3). Ove sad u obliku mlijeka i mesa služe čovjeku da uz biljnu preradu izgrade svoje sopstvene specifične proteine.280 * Kruženje dušika (N2) u prirodi Kako živi svijet dolazi do dušikovih spojeva? Mrtva priroda nam pruža elementarni dušik (N2) u zraku i solima. Sav ovaj proces zove se nitrifikacija. vrlo složenim postupkom. I tako u krug. Biljni pak svijet može da uporabi uglavnom nitrate. nastaje truljenje te uz potporu mikroorganizama . iskorištava dušikove spojeve i od njih gradi sebi proteine (bjelančevine). jer njih organizmi nemogu neposredno da iskoriste (dušik i nitriti). . Kad biljni i životinjski svijet ugine. Svojim žilicama biljka siše nitrate pa ih prerađuje. a ovaj sa vodom gradi nitrate.

prvi na običnoj temperaturi.Phosphorus na grč. Dok je bijeli fosfor (P) vrlo otrovan. fosfor (P). znači: nosilac svjetlosti. On ne mora da se čuva pod vodom. tali se na 44. Svjetlost je slaba. Fosfor (P) je tvar bijele boje. Crveni fosfor (P) je stabilnija alotropska modifikacija. a drugi tek pri zagrijavanju. Međutim i bijeli i crveni fosfor (P) reagiraju s kisikom (O2). Fosfor (P) se u prirodi javlja isključivo u spojevima. Ime je dobio po fosforenciji. pa daju isti oksid fosfora. Na izgled se ponašaju.1oC. Ova promjena nastaje promjenom oblika fosfora (P). pa se opaža.281 P . samo u zamračenim prostorijama. jer na zraku neće da se zapali sam os sebe (kao bijeli fosfor (P)). crveni nije. Teže reagira s kisikom (O2). . Pri zagrijavanju iz zatopljenih cijevi.fosfor (phosphorus) Elementarni fosfor (P) je u kemijskom pogledu aktivniji od dušika (N2). kao da su dvije sasvim različite tvari. iz kojih se izvuče zrak. jer se oksidira sa kisikom (O2) iz zraka. a vrije na 250oC. Crveni fosfor (P) je mnogo postojaniji od bijelog fosfora (P). mijenja boju i postaje crven. pojavi da isijava slabo svjetlo. pa prema tome crveni fosfor (P) je ustvari alotropska modifikacija bijelog fosfora (P).

koji je oksidaciono sredstvo kao i sumpor (S) ili antimonov sulfid (SbS2).meta fosforna kiselina P2O5 + 2 H2O => H4P2O7 četverobazna-piro fosforna kiselina P2O5 + 3 H2O => 2 H3PO4 trobazna-orto fosforna kiselina U svim ovim kiselinama fosfor (P) se nalazi u petooksidnom stanju. zbog porasta temperature. koji služi za povećanje trenja. * Difosfor pentoksid (P2O5) Nastaje gorenjem bijelog ili crvenog fosfora (P). Premaz na kutiji je dijelom crveni fosfor (P) i stakleni prah. U vodi se lako otapa i ta otopina boji modri lakmus papir crveno. pa crveni fosfor (P) reagira s kalijevim kloratom (KClO4). Sublimira (prelazi iz krutog u plinovito stanje bez taljenja) na 360oC. pri čemu nastaju jednobazna. Pri otapanju u vodi difosfor pentoksid (P2O5) je u stanju da veže različite količine vode. Ima uporabu u proizvodnji šibica. može se vezati sa jednom.282 Pripravlja se grijanjem bijelog fosfora. pri čemu nastaju kiseline.Tako da jedna molekula difosfor pentoksida (P2O5). kao snijeg. sumpor (S) se oksidira i šibica se zapali. Kako je reakcija egzotermna. zbog trnja poraste. kao i u difosfor pentoksidu (P2O5). četverobazna i trobazna kiselina: P2O5 + H2O => 2 HPO3 jednobazna . To je bijela tvar. . To znači da se stvorila fosforna kiselina (H3PO4). Povlačenjem glavice šibice po kutiji. dvije ili tri molekule vode. koje se međusobno razlikuju po broju vodikovih atoma. nastalih uslijed električne disocijacije. temperatura. Kako gori šibica? Glavica šibice sadrži smjesu kalijevog klorata (KClO4).

283 Zato se sve ove kiseline zovu . .fosforna kiselina. Prvlači (upija) vlagu. To je na običnoj temperaturi krutina. da bi se vojni objekti skrili od neprijatelja. Fosforna kiselina (H3PO4) može dati tri niza soli: NaH2PO4 mono natrijev (primarni) fosfat Na2HPO4 di natrijev (sekundarni) fosfat Na3PO4 tri natrij (tercijalni) fosfat U prirodi je naročito rasprostranjen fosfat kalcija (Ca(Ca3(PO4)2 kao mineral fosforit ili složenijeg sastava apatit. pa se to privlačenje vlage manifestira kodenziranjem vlage i obrazovanjem oblakom kapljica. Zbog te osobine difosfor pentoksid (P2O5) se rabi u ratu za stvaranje dimnih zavjesa.

Fosfati služe za dobivanje fodfora (P). tako da se iz fosfata može dobiti fosforna kiselina (H3PO4) iz sumporne kiseline (H2SO4). voda). koji je topljiviji u vodi: Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 => Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4 Taj spoj se zove superfosfat i predstavlja važno umjetno gnojivo. Osim u kostima i zubima. Naime propali trgovac H.Brandt iz Hamburga. sadrži cca 800 g fosfora (P). žarenjem fosfata sa pijeskom i ugljem (C) u električnoj peći: H3PO4 + C (redukciono sredstvo) => P + oksidacioni produkt . zato se tercijalni fosfat. Otkriven je 1669. Osobito je važan za prijenos stanica u organizmu. Fosfor se u organizam unosi biljnom hranom. Dnevna potreba čovjeka za fosforom (P) je oko 1 g. zemlja. a elementarni fosfor (P). tražeći zlato da bi se izbavio iz financijskih problema kao alkemičar. kao i za prijenos nasljednih osobina. Tijelo odrasla čovjeka. zbog njihove slabe topivosti. što uči organska kemija i biokemija. Biljke teško asimiliraju fosfate. Fosfor (P) u obliku fosforne kiseline (H3PO4) ima važnu ulogu u povezivanju lanaca aminokiselina u DNA i RNA. zrak. prevodi u primarni fosfat. fosfora (P) nalazimo i u proteinima (bjelančevinama).g. zato svjetle kosti u mraku. otkrio je bijeli fosfor (P) vjerujući da je uspio izolirati elemenat vatru (po Aristotelu vatra.284 * Fosfor kao biogeni element Fosfor je također esencijalni element.

koriste i ti mikroorganizmi. fosfor (P) se rabi kao otrov za štetočine. Najvažnija umjetna gnojiva su: Kan.285 i to zagrijavanjem s nekim redukcionim sredstvom.K) još i magnewzij (Mg). kalijev klorid. U tlu žive milijuni bakterija.P.P. tako da se njihovim ugibanjem mineralne tvari vraćaju biljkama u obliku. Thomasovo brašno. urea (karbamid). . Ta gnojiva sadrže. Umjetna gnojiva se proizvode industrijskom preradbom prirodnih sirovina. Presudnu ulogu imaju mikroorganizmi iz tla. koji je biljkama pristupačan. kao dodatak metalima. fasfati. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. amonijak i dr.K) iscrpljivanjem zemljišta. koje razgrađuju ostatke uginulih biljaka i životinja. taj manjak se nadoknađuje dodavanjem zemljištu umjetna gnojiva. sumpoe (S) i bor (B). Sva biljna hrana. da bi se petooksidni fosfor (P) reducirao u nuloksidni fosfor (P) ili u elementarni fosfor (P). Rezultat je nastajanje organskih tvari (koloidnog sastava) koji se zove humus. nitriti. fosfor (P) i kalij (K). * Umjetna gnojiva Biljkama su potrebni dušik (N). da bi postali još tvrđi.superfosfat. a onda humusa u mineralne tvari zove se mineralizacija.amonijev nitrat ili (KAN) Dobija se: . cink (Zn). a u ratu za proizvodnju napalm bombi i dimnih zavjesa. Pored uporabe u proizvodnji šibica. pored (N. nitrati. dodata tlu sa svrhom povećanja prinosa poljoprivrednih kultura. Kako bi se vremenom smanjila količina tih elemenata (N. sulfati topljivi u vodi i dostupni biljkama. Razgradnjom humusa nastaju organske tvari. amonijev sulfat. Zato ih biljke crpe iz tla.

pa se rabi samo u posebnim prigodama.Amonijev sulfat (NH4)2SO4 Dobija se: 2 NH3 + H2SO4 => (NH4)2SO4 To je kiselo gnojivo. . Interesantan je slučaj.UAN To je smjesa karbamida (uree) i amonijevog nitrata (KAN). Tvrd je i lako se stvrdnjava. pa je poginulo više od 500 ljudi. . Stvrdnula se velika količina KAN-a u skladištu tvornice proizvođača. dodaje se mljeveni vapnenac. . KAN je higroskopan (upija vlagu). Nastala je ogromna eksplozija.g. a da bi se eksplozivnost smanjila. . koji se desio u Njemačkoj 1921. Mislili su da gromadu KAN-a razbiju eksplozivom.Bezvodni amonijak (NH3) To je koncentrirano gnojivo. a posebice za rižu.Urea (karbamid) Proizvodi se: 2 NH3 + CO2 => NH2CONH2 + H2O To je gnojivo pogodno za gnojenje svih važnijih biljnih kultura.286 NH3 + HNO3 => NH4NO3 To je spoj eksplozivnog djelovanja. pa se rabi za bazna tla. .

48 %.. hmelj. šećerna repa.287 . vinova loza). Maseni udio fosfor pentoksida (P2O5) je 10 .Superfosfat To je kalcijev sulfat sa više fosfora (P) ili trostruki superfosfat: Dobija se: Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 + 3 H2O => 3 Ca(H2PO4)2 x H2O Vrijednost fosfornih gnojiva.Thomasovo brašno ili kalcijev fosfat (Ca3(PO4)2) Dobija se kao nus proizvod u proizvodnji čelika. Pogodno gnojivo. . 30 kg fosfora (P) i 20 kg kalija (K). a u trostrukom superfosfatu od 42 .Složena umjetna gnojiva To su mješavine gnojiva (N P K ) . .14%. Tako u super fosfatu iznosi od 16 . iskazuje se udjelom difosfor pentoksida (P2O5). 2 KCl + H2SO4 => K2SO4 + 2 HCl . pa se za ove poljoprivredne kulture rabi kalijev sulfat (K2SO4). krumpir.18 %.Kalijev klorid (KCl) Kloridni ioni štetno utiču na neke biljne kulture (duhan. Primjer : 10 : 30 : 20 znači da u 100 kg gnojiva ima 1o kg dušika (N). za kisela tla. .

pa se onečiščuje pitka voda. Zato je kemijska analiza pitke vode neophodna. Zato kemijska analiza tla služi da bi se ustanovila opskrbljenost tla biljnim hranljivima. te od njihove ukupne količine u tlu veći dio iskoriste biljke. Kako se obično ne raspolaže tim podatcima. Tek na osnovi kemijske analize tla. događa se da se iz neznanja uporabe umjetna gnojiva u puno većim količinama. Osobito je opasno ako dolazi do bunarskih voda ili drugih izvorskih voda pa se zbog toga mora dobro paziti o vrsti i količini upotrebljenog gnojiva. Međutim neiskorišteni dio tih gnojiva vodeni tokovi prenose. utvrđuje se. koja gnojiva i u kojim količinama treba dodavati tlu.288 Umjetna gnojiva su topljiva u vodi. . od potrebne. te onečiščuju okoliš.

289 Arsen (As) .

290 Antimon Sb .

britanija metal sadrži 10 % Sb i 90 % Sn. . u uporabi je za .tipografski metal je slitina od 15 % Sb i 85 % Pb. ali mogu biti žestoki otrovi. Arsen je sastojina žive stanice. U nekim slučajevima arsenovi spojevi su u uporabi kao lijekovi.realgar (As2S2). Arsen (As) i antimon (Sb) su sastojci mnogih slitina. . Primjer: . pa se u ratu rabe kao bojni otrovi. U organizmu arsenovi spojevi.antimonit (Sb2S3). kako ne bi odali vojnu tajnu. Interesantan je podatak da je po naređenju Hitlera svim svojim časnicima podjeljen prsten u čijem je ovoru bio arsenik.puščana sačma sadrži cca 1 % arsena (As). Arsenovi spojevi služe i u borbi protiv biljnih štetočina.291 Bizmut Bi U prirodi se arsen (As) i antimon (Sb) nalaze uglavnom u obliku sulfida. služe kao katalizatori izvjesnih kemijskih reakcija. U slučaju zarobljavanja da izvrše samoubojstvo pijući arsenik iz prstena.arsenopirit (FeAsS2) Najpoznatija antimonova ruda je: . Poznate arsenove rude su: . .

U uporabi je za proizvodnju lako topljivih slitina.292 izradu kuhinjskog posuđa. a to su: .Vudov metal (tali se na 70oC). jer se mnbogi spojevi ovog elementa uporabljuju kao lijekovi.Rozeov metal. . . I bizmut (Bi) se u prirodi nalazi kao sulfid (bizmutit). Bizmut (Bi) je i medicinski važan elemenat.

ovi elementi treba da prime po dva elektrona. Tako su kisik (O) i sumpor (S) izraziti nemetali.07 78. a metalni karakter raste. .96 127.293 I D 4 KISIKOVA SKUPINA ILI XVI SKUPINA PSE O S Se Te Po kisik (oxigenium) sumpor (sulphur) selen (selenium) telur (tellurium) polonij (polonium) 8 16 34 52 84 16 32.98 modar žut crven mrk radioaktivan Da bi postigli konfiguraciju inertnih plinova. Nemetalni karakter opada sa rastućom atomskom masom.60 2o8. dok je telur (Te) sa osobinama metala.

Kisik (O) je i biogeni element. Disanje je egzotermna reakcija tj.O To je najrasprostranjeniji kemijski elemenat u prirodi. već i biljke troše kisik (O2). . vrši se uz oslobađanje topline. Sačinjava 49. Međutim ovaj utrošak kisika (O2) iz atmosfere biljke nadoknađuju procesom asimilacije. Ne samo životinje.58 % zemljine kore. Otkrio ga je Priestley 1774. Preko procesa disanja i procesa truljenja kisik (O2) stalno prelazi iz vezanog u slobodno stanje i obratno. ulazi u sastav spojeva. Kisik (O) učestvuje u životnim procesima (disanje).294 Kisik . kao produkt fotosinteze u kojem biljke apsorbiraju sunčevu energiju pa je rabe za proizvodnju ugljikohidrata: 6 CO2 + 6 H2O + klorofilna fotosinteza => C6H12O6 + 6 O2 Proces uzimanja i korištenja kisika (O) zove se disanje. tj. Biljke na taj način uspostavljaju prvobitnu ravnotežu kisika (O2) u prirodi. od koji su izgrađeni i biljni i životinjski svijet. U zemljinu atmosferu elementarni kisik (O) je dospio.g.

Plinoviti kisik (O2) se transportira u čeličnim bocama pod tlakom od 150 bahra. što se zrak ohladi na toliko nisku temperaturu. a postupak oksidacija. U gradovima nastaje. To je bezbojan plin. kisik (O2) je plin bez boje i ukusa i po tome se razlikuje od vodika (H2). Nastaje na mjestima. Iz vode se čist kisik može industrijski dobiti. . a točka vrenja kisika (O2) je . Na običnoj temperaturi. što je točka vrenja dušika (N2) . U 100 litara vode na OoC. Ozon (O3) u atmosferi. Kisik (O2) se kemijski jedini gotovo sa svim kemijskim elementima. veoma je važan za živi svijet u vodi. U vodi se kisik (O2) malo otapa. a u medicini je u uporabi reanimacije bolesnika. a raste sa povećanjem tlaka. To se vrši na taj način. Spojevi kisika (O2) sa drugim elementima. pa sa radom sa kisikom u bocama treba biti obazriv (paziti da ventili ne budu zamašćeni što može dovesti do požara). Topljivost kisika (O2) opada. kao rezultat raspada dušikovih oksida u automobilskim motorima. da pređe u tekućinu i onda se iz te tekuće smjese postupnom destilacijom odvoji od dušika (N2) i argona (Ar) na taj način. Otopljeni kisik.295 U industriji se troše ogromne količine kisika (O2). hladila i posude u kojoj se plin ekspandira.183oC. sa povišenjem temperature. istovremeno sa dobijanjem vodika (H2) elektrolizom.9 l kisika (O2). Čisti kisik (O2) je opasan plin. Tako se u 100 l vode na 2OoC otapa samo 3 l kisika (O2).196oC. Postrojenje se sastoji od kompresora. jer se u njemu veoma lako dolazi do oksidacije. Druga alotropska modifikacija kisika je ozon (O3). zovemo oksidima. ima ključnu ulogu u očuvanju života na Zemlji štiteći je od djelovanja ultraljubičastog zračenja sa Sunca. Ukapljavanje kisika (O2) se vrši pomoću Lindeovog uređaja. karakteristična mirisa. gdje je jako električno pražnjenje. Sirovine za industrijsku proizvodnju kisika (O2) jesu zrak i voda. otapa se 4.

Europe. Svaki poremećaj u ozonskom sloju. molekule kisika se raspadaju na atome. molekule ozona (O3) se raspadaju: O3 + uv zračenje => O2 + O zato je ozonski sloj bitan za život na Zemlji. pa je na tim prostorima pojačano uv zračenje. može izazvati neželjene klimatske promjene na . F. raspadaju se i oslobađaju atomni klor: CCl2F2 + uv zračenje => CClF2 + Cl dalje atomni klor (Cl) reagira. C). Najvažniji uzročnici su spojevi halogenih elemenata sa ugljikom.reaktivni spojevi Cl. Posljedica je povećan broj oboljelih od raka kože.296 Apsorpcijom ultraljubičastih zraka. zbog kojih koncentracija ozona (O3) u atmosferi opada. jer je izuzetno reaktivan: O3 + Cl => ClO (klorov oksid) + O2 nastali klorov oksid reagirajući sa atomnim kisikom (O) katalizira raspad ozona (O3): ClO + O => Cl + O2 tako da samo jedan atom klora može prouzročiti raspad nekoliko tisuća molekula ozona. Molekule freona apsorbiraju uv zračenje. "Ozonske rupe" su nastale razaranjem ozonskog sloja iznad Australije. smanjenje uroda žitaricai dr. koji sa drugim molekulama kisika daju ozon: O2 + uv (ultraljubičaste zrake) => 2 O O + O2 => O3 apsorpcijom ultraljubičastih zraka. koji dospijevaju u atmosferu (freon .Međutim postoje uzroci. Antarktika i Čilea.

. dušikovi oksidi (NO. U gradovima sa velikim automobilskim prometom. pa sa ugljikovodicima . taj plin je štetan po zdravlje (udisanje ozona. Međutim i da se potpuno obustavi uporaba freona. dušikovim oksidima (produkti rada automobilskih motora) stvara vrlo otrovne spojeve. Iako u atmosferi život ne bi bio moguć bez ozona (O3). te je koncentracija ozona (O3) znatno veća. može dovesti do kroničnih bolesti .297 Zemlji. Zato su se mnoge zemlje obvezale za obustavu uporabe freona. bilo bi potrebno i stotinjak godina da se "ozonske rupe" "zakrpaju". Ozon (O3). zrak je onečišćen.astme i bronhitisa). dušićna kiselina (HNO3) otrovne su tvari i njihovo udisanje je štetno. NO2).

298 S .gorka sol (MgSO4 x 7 H2O). U vodi se ne otapa. Pročiščavanje se vrši destilacijom i sublimacijom. . Vezan sumpor. . jer nek proteini (bjelančevine) sadrže sumpor (S2) U prirodi se nalazi u obliku spojeva i u slobodnom stanju. najviše se nalazi u obliku sulfidnih i sulfatnih ruda. .sumpor Na običnoj temperatur krutina.halkopirit (CuFeS2). . u Japanu. pri čemu se sumpor (S2) stopi u tekućinu i iscuri na dnu peći.gips (CaSO4x 2 H2O). Loš provodnik elektriciteta i topline. Sumpor (S) je biogeni element. Da bi se izdvojio sumpor (S2) materijal (ruda) se zagrijava. Može se dobiti u obliku velikih kao limun žutih kristala. . . Poznata nalazišta sumpora su u Italiji (Sicilija). Glavna nalazišta sumpora su u Italiji. Texasu u SAD. Na zraku se može lako zapaliti.pirit (FeS2). gori jedva vidljivim plamenom (plavičastim). Dobiveni sumpor (S2) još nije sasvim čist. .sfalerit (ZnS).galenit (PbS).

do kojih je teško doći. . Sumpor se dakle javlja u više alotropskih modifikacija i to kao: .na 250oC tamna tekućina postaje gusta .5oC => monoklinski sumpor (S8) . ali mrke boje.na 160oC žuta tekućina postaje sve tamnija. U SAD-u se sumpor nalazi na priličnim dubinama.na 300oC ponovo postaje tečna. mogu da pređu jedna u drugu. Pored različitog broja atoma u molekuli.tekući sumpor ima 8 i 6 atoma. .u parama sumpor ima 8. koji ohlađen i dugim stajanjem prelazi u rombski rombski sumpor (S8) na 94. jer je to jedan te isti element. tekućina počinje da vrije i da prelazi u žutu paru Sve ove promjene potiču. samo je raspored atoma u kristalu različit. Po tom se postupku dobiva vrlo čist sumpor. koji prelazi u rombski sumpor. . koji se za uobičajenu uporabu. Zato se u Texasu sumpor dobiva po postupku Frach.5oC. dobiva se sitan prah koji se zove "sumporni cvijeT". .u prirodi u obliku kristala. molekuli sa istim brojem atoma mogu imati različit unutarnji raspored (kristalna struktura). nastaje čitav niz promjena: . više ne treba prečiščavati.na temperaturi od 119oC prelazi u lakopokretljivu žutu tekućinu .na 444.amorfni sumpor. Sve ove alotropske modifikacije sumpora.299 Pri naglom hlađenju sumporovih para. . . od promjene broja atoma sumpora u njegovom molekulu.monoklinski. Pri zagrijavanju čvrstog sumpora.iznad 900oC sumpor ima samo 2 atoma.na običnoj temperaturi molekul sumpora ima 8 atoma .na 1800oC počinje raspadanje dvoatomnog sumpora na atome. . .plastični sumpor je na 350oC prozirna i plastična masa. 6 i 2 atoma.rombski . .

Dobijeni sirovi kaučuk se podvrgava vulkanizaciji ili sjedinjenje molekula izoprena sa sumporom. Tako sumpor pod određenim uvjetima. Sumpor vodik (H2S) se prilično otapa u vodi. Jako je otrovan. vrlo neprijatna mirisa (na pokvareno jaje). u čijem molekulu može da bude vezano cca 2000 molekula izoprena. Elektrolitički disocira: H2S <=> 2 H+ + S-negativni dvooksidni ion sumpora (S--) zove se sulfidni ion. Prema tome sumporvodik (H2S) je kiselina u vodenoj otopini. je u uporabi u poljoprivredi. * Sumpor vodik (H2S) Atom sumpora pripada onoj grupi atoma. jer je sumpor otrov za niže organizme. Sumpor je osnovna sirovina u proizvodnji sumporne kiseline (H2SO4). Ima ga u vulkanskim plinovima i nekim mineralnim vodama. u vulkanizaciji kaučuka. crnog baruta i mineralnih boja. . Kaučuk je prirodni makromolekulski spoj. Na 15oC jedan litar vode otapa oko 3 l sumpor vodika (H2S).300 * Uporaba sumpora Elementarni sumpor. Vodena otopina sumporvodika mijenja modri lakmus papir u crveni. U prirodi se kaučuk nalazi u soku kaučukovca (Hevea brasiliensis). za sprečavanje bolesti biljaka. koji mogu i da prime i da daju svoje elektrone drugim elementima. Važna je uporaba sumpora za vulkanizaciju kaučuka. koji opet rado daje svoj elektron: H2 + S => H2S Na običnoj temperaturi sumpor vodik (H2S) je bezbojan plin. Tako se dobija guma. Sumpor je u uporabi i u proizvodnji šibica. može se sjediniti s vodikom. odakle se pažljivim rasjecanjem kore. u medicini kod oboljenja kože. može dobiti u obliku mliječnog soka (lateks).

pa se upotrebljava za dezinfekciju. nalaze se u prirodi u obliku sulfida. Sumpor dioksid (SO2) je jak otrov za niže organizme. živa (Hg). Sumpor dioksid (SO2) je na običnoj temperaturi zagušljiv plin na temperaturi od -10oC prelazi u tekuće stanje. * Sumpor dioksid (SO2) Jedan atom sumpora. svile. spustio o dvooksidni kisik. U laboratoriju se dobija: Cu + 2 H2SO4 => CuSO4 + SO2 + 2 H2O U industriji se dobiva ili sagorjevanjem sumpora ili prženjem sulfidnih ruda: S + O2 => SO2 .301 Primjer: H2S + 2 NaOH => Na2S + 2 H2O Soli se zovu sulfidi . olovo (Pb). jer jedan atom kisika može da primi najviše dva elektrona: So + O2o => S4+O22Ovo je oksido-redukciona reakcija. a nuloksidni kisik se reducirao tj. može da veže dva atoma kisika. Mnogi metali kao cink (Zn) bakar (Cu). za konzerviranje voća i povrća i dr. tekstila. a na -720 prelazi u kruto stanje. u proizvodnji papira.dinatrijev sulfid (Na2S) Sumpor vodik je dvobazna kiselina. U laboratoriju se dobija u Kippovom aparatu: FeS + 2 HCl => H2S + FeCl2 Sumpor vodik (H2S) ima jake redukcione osobine. Sumpor vodik (H2S) je važan reagens u analitičkoj kemiji. pri kojoj se nuloksidni sumpor oksidirao i prešao u pozitivno četverooksidno stanje.

Slijedeći korak je oksidacija sumpor dioksida (SO2) u sumpor trioksid (SO3). Pripada među 10 najvažnijih proizvoda kemijske industrije. Sumpor trioksid (SO3) burno reagira sa vodom. Od sulfida najčešće je u uporabi pirit (FeS2)."suhim postupkom" gdje se sumpor dioksid (SO2) i suhi zrak dovodi u dodir s katalizatorom tkzv. Skoro nema kemijske tvornice. Pojava raznih alotropskih modifikacija sumpor trioksida (SO3) objašnjava se polimerizacijom molekule. gradeći sumpornu kiselinu (H2SO4).302 4 FeS2 + 11 O2 => 8 SO2 + 2 Fe2O3 * Sumpor trioksid (SO3) Ovaj oksid sumpora. koja u većoj ili manjoj mjeri ne upotrebljava sumpornu kiselinu (H2SO4). U tu svrhu najprije se sulfidna ruda "prži" u naročitim pećima. spajanje u veće molekule. pa pri radu treba biti jako obazriv: SO3 + H2O => H2SO4 * Sumporna kiselina (H2SO4) Sumpornu kiselinu ubrajamo. to je sumporna kiselina za kemijsku industriju. Postupak počinje dobivanjem sumpor dioksida (SO2). Ova oksidacija u industriji se vrši na dva načina: . Ono što je željezo (Fe) u strojarstvu. Ovu reakciju prati oslobađanje velike količine toplote. Izvanredno važna za cjelokupnu kemijsku industriju. "kontaktni postupak" i . a vrije na 45oC. a druge slični azbestu. tj. među najjače kiseline. Postoji i alotropska modifikacija. koja se tali na 32. Kristali prve modifikacije su prozračni.2oC. koja prelazi u kruto stanje na 17oC. Polazne sirovine za proizvodnju sumporne kiseline (H2SO4) su sulfidi metala i elementarni sumpor. je na običnoj temperaturi tekućina. odnosno u sumpornu kiselinu (H2SO4).

gdje ih apsorbira koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4). miješa se sa dušikovim oksidima. odakle se ponovo vraćaju u Glower-ov toranj. Ovaj način proizvodnje sumporne kiseline (H2SO4) se zove i postupak "olovnih komora"."mokri postupak" ili oksidacija uz nazočnost vode. Cio proces možemo prikazati: SO2 + H2O + NO2 => H2SO4 + NO 2 NO + O2 => 2 NO2 . nastaje oksidacija sumpor dioksida (SO2) u sumpor trioksid (SO3). jer se cio proces odigrava u komorama od olova (Pb). gdje se pod uticajem vode i dušikovih oksida (NO. NO2). a dušikovi oksidi. Proces ide: Smjesa sumpor dioksida (SO2) i zraka prolazeći kroz Glowerov toranj. jer se stalno regeneriraju i odlaze u Gay-Lussac-ov toranj. služe kao prenosioc kisika. Dalje sumpor trioksid (SO3) sa vodom daje sumpornu kiselinu (H2SO4). Oksidacija se vrši sa kisikom (O2) iz zraka. potom prelazi u "olovne komore".303 .

4oC. a šećer se pretvori u crnu ugljenu masu Strukturna formula sumporne kiseline (H2SO4) je: O H-O // S=O H-O . mrzne na 10. Tako drvce zamočeno u sumpornu kiselinu (H2SO4) pocrni. Reakcija je vrlo burna i nikad se ne smije sipati voda u kiselinu (VUK) već oprezno kiselinu u vodu (KUV).304 Na običnoj temperaturi sumporna kiselina (H2SO4) je bezbojna uljasta tekućina. Pri miješanju s vodom oslobađa se velika toplina. vrije na 338oC a na 450oC se raspada na oksid sumpora i vodu. Pare sumporne kiseline (H2SO4) su vrlo opasne. bez mirisa. Koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4) vrlo snažno upija vodu iz organskih tvari i ugljeniše ih.

305 Selen (Se) i telur (Te) Ova dva kemijska elementa su slična po svojim kemijskim osobinama. za optičke instrumente. pri vulkanizaciji kaučuka. . za signalne instrumente i aparate. Zapaljen na zraku gori crvenkastim plamenom. Grade sa kisikom i vodikom spojeve sličnog sastava kao i sumpor. Selen (Se) je u uporabi u industriji stakla.

306 Polonij (Po) U uranovoj rudi (uranov smolinac). njoj u čast. otkrila Maria Sklodowska Curie. zajedno sa mužem fizičarem Pierom Curie. nalaze se male količine polonija (Po). . Ovaj kemijski element je 1896. Polonij (Po) ima radioaktivne osobine.g. Ime je ovaj kemijski elemenat dobio po zavičaju Marie Sklodowske Curie. Poljskoj.

Zato imaju izrazit nemetalni karakter.Sva četri navedena halogenovodika su bezbojni i škodljivi plinovi. .Kiseline nastale od halogena.00 bezbojan 35. HBr. primajući jedan elektron. . Svi imaju po sedam elektrona u posljednjoj ljusci.90 ljubičast 209. Halogeni elementi imaju niz sličnih osobina: . HJ).90 crveno-mrk 126. mogu se neutralizirati. HCl.Nijedan halogeni element nije nađen u prirodi u slobodnom stanju. .45 žuto-zelen 79. .galogenidi.Svi halogeni se u kiselinama nalaze u jednooksidnom negativnom stanju.307 I D 5 HALOGENI ELEMENTI ILI XVII SKUPINA PSE F fluor (fluorum) Cl klor (chlorum) Br brom (bromum) I jod (jodum) At astat (astatium) 9 17 35 53 85 19.svi se jedine s vodikom (H) dajući halogenovodike (HF.99 Elementi ove skupine PSE zovemo halogenima. lužinama pri čemu nastaju soli . . lako ostvaruju strukturu inertnih plinova.

oštra mirisa. čak i pri niskoj temperaturi i u mraku. To je zebezbojan plin. štetno utiče na zube. Fluor je sastojina zuba i kostiju. iako je kisik izrazito elektronegativan. . jer je fluor neophodan za rast zuba.fluorita (CaF2). Fluorovodična kiselina (HF) je baktericidna. No i velike količine fluora.308 F fluor Ovaj se kemijski elemenat nalazi u prirodi u obliku minerala: . . Elementarni fluor (F) se u posljednje vrijeme pilično primjenjuje. Time se nadoknađuje nedostatak fluora u ishrani. Smjesa fluora i vodika pri zagrijavanju daje visoku temperaturu. Neke soli fluorovodične kiseline u uporabi su u fluorizaciji vode. karijesa.kriolita (Na3AlF6). U zadnje vrijeme fluor (F) ima značajnu uporabu u proizvodnji plastične mase (teflon). Reagira sa vodikom. već u malim količinama uništava bakterije. sprečavanje bolesti zuba. Od svih halogenih elemenata najreaktivniji je fluor (F). koja se koristi pri zavarivanju ili siječenju nekih metala. ali na kvaščeve gljivice ne djeluje. reagira sa kisikom.

309 .

na temperaturi na kojima su vodik (H2) i dušik (N2) plinoviti. a iz otopine odlaze mjehurići. kao bojni otrov. Ako stoji. . Ova otopina pokazuje sve osobine klora : .310 Cl klor Pod običnim uvjetima plin zelenkaste boje. može izazvati smrtonosno oštećenje pluća.sposobnost da izbjeli pamuk i dr. često uz pojavu svjetlosti i oslobađanja topliune. Vodena otopina se zove "klorna voda". može otopiti 4. ako se "klorna voda" izloži svjetlosti. za koje se lako može dokazati da je to kisik (O2). . Po kemijskoj aktivnosti. postupno sasvim iščezne. . Zato je bio u uporabi u I svjetskom ratu.razaranje organskih boja. jako zagušljiv. . Miris na klor. pa čak i u krutom stanju. klor (Cl2) spada u najreaktivnije kemijske elemente.sposopbnost za dezinfekciju. Klor (Cl2) je tečan. Jedini se sa skoro svim elementima. Ova promjena je još brža. Jedan litar vode na OoC. nagriza sluzokožu i ako se jače udiše. U plinovitom stanju jedan molekul klora (Cl2) sa sastoji od dva atoma.miris.6 l klora ili 14. Voda katalitički ubrzava.7 g. ova se otopina polako mijenja.

klornog vapna. lana i dr. žestoko eksplodira. a kao oksidaciono sredstvo za dezinfekciju vode u vodovodima. a izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti. jer klor (Cl2) je važna sirovina za dobijanje polivinil klorida (PVC). Smjesa klora sa vodikom u omjeru ( 1 : 1 ) u mraku se ne mijenja. Potpuno suh klor (Cl2).311 reakcije sa klorom (Cl2). I svjetlost utiče na brzinu reakcije ubrzavajući ih. nekim oksidacionim sredstvom kao što je kalijev permanganat (KMnO4): 16 HCl + 2 KMnO4 => 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O ili sa manganovim dioksidom (MnO2): 4 HCl + MnO2 => Cl2 + 2 H2O U industriji se klor (Cl2) dobija elektrolizom vodene otopine kuhinjske soli. Najveće količine klora (Cl2) troši sama industrija koja ga je i proizvela. međutim uz nazočnost samo tragova vode (H2O) reagira. Zato se ova smjesa zove "klorni praskavi plin". u tekstilnoj industriji za bijeljenje vlakana pamuka. bojnih otrova. ne reagira sa metalima. . U laboratoriju se klor (Cl2) najčešće dobija oksidacijom klorovodične kiseline (HCl).

to je bezbojan plin. Ovi spojevi imaju praktički značaj. a i u kemijskim laboratorijima. Klorovodična ili solna kiselina. zagušljiv i kiselog okusa. posrednim putem se dobijaju mnogi spojevi klora i kisika. Dobija se uvođenjem klora u otopinu odgovarajućih lužina. Sa kalijevim hidroksidom (KOH) i hipoklorastom kiselinom (HClO) dobija se tzv. Industrijski se dobija iz kuhinjske soli (NaCl) ili direktnom sintezom vodika i klora.312 * Klorovodik (HCl) Spada u najvažnije spojeve klora. Strukturne formule hipokloraste kiseline i hipoklorita su: . Nazočnost klorovodične kiseline u želudčanom soku. čiji je glavni sastojak kalcijev hipoklorit (CaCl2O). Na običnoj temperaturi. Kisikove kiseline klora su: * Hipoklorasta kiselina (HClO) Soli ove kiseline se zovu hipokloriti. veoma je mnogo u uporabi u industriji. neophodan sastojak hrane. Važan učinak te soli je i u održavanju osmotskog tlaka. Vodena otopina. Iako se klor (Cl2) ne jedini neposredno s kisikom (O2). U laboratoriju se dobija uticajem koncentrirane sumporne kiseline (H2SO4) na kuhinjsku sol . Zato je kuhinjska sol (NaCl). u hipoklorastoj kiselini i hipokloritima. utiče na aktiviranje pepsina (želudčanog fermenta) i uništava bakterije. otapa metale. Kada se klor (Cl2) prevodi preko pečenog vapna. naziva se klorovodična ili solna kiselina. Klorovodik (HCl) se vrlo lako otapa u vodi. klor je u pozitivnom jednooksidnom stanju.natrijev klorid (NaCl): 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl Klorovodična kiselina. "žavelska voda". pri čemu nastaju kloridi metala. koje se hranom unose u želudac. Na sobnoj temperaturi 1 l vode. dobija se "klorno vapno". Soli se zovu kloridi. Ima jake oksidacione osobine. otapa cca 450 l klorovodika (HCl). uz oslobađanje topline.

O .Cl kalcijev hipoklorit * Klorasta kiselina (HClO2) Soli kloraste kiseline (HClO2) zovu se kloriti. U kemijskom laboratoriju služi za dobijanje. Klor je u perklornoj kiselini (HClO4) u pozitivno sedmerooksidnom stanju. u uporabi je u proizvodnji šibica i lako zapaljivih smjesa. Kalijev perklorat (KClO4). u uporabi je u industriji eksploziva. Kalijev klorat (KClO3) poznat pod imenom "Bertoleova sol".O Cl =O * Perklorna kiselina ( HClO4) Soli ove kiseline.Cl = O * Klorna kiselina (HClO3) Soli ove kiseline zovu se klorati. kao kiselina i jako oksidaciono sredstvo. manjih količina kisika (O2) klor je u klorastoj kiselini u pozitivno trooksidnom stanju: H . zovu se perklorati.O . Ova kiselina je jaka. jer .313 H-O-Cl hipoklorasta kiselina K-O-Cl kalijev hipoklorit Cl Ca/. Klor je u klornoj kiselini (HClO3) u pozitivno petooksidnom stanju: O // H .Cl = O a struktura kalijevog klorata (KClO3) je: O // K .O . Perklorati se korisre i u indstriji deterđenata.

Cl = O // O .O .314 vrše izbjeljivanje tkanina.O . Strukturna formula perklorne kiseline je: O // H .Cl = O // O a kalijevog perklorata: O // K .

koji je naobičnoj temperaturi tečnost. Ova otopina ima oksidacione osobine. koje se mogu oksidirati.315 Br brom Bromni spojevi se obično nalaze uz klorne spojeve. Tečni brom. 015 %). U toj reakciji klor (Cl2) istiskuje brom (Br2) iz bromida: 2 KBr + Cl2 => 2 KCl + Br2 Brom je jedini nemetal. Otapa se u vodi (bromna voda ). stvara rane na koži. Kao manje aktivan od klora. Pare broma su narančasteboje i vrlo otrovne. jer uz nazočnost tvari. pri čemu se oslobađa kisik (O2): 2 H2O + 2 Br2 => 4 HBr + O2 . kao i u vodama oko petrolejskih izvora. brom oduzima vodi vodik. Miris oštar. Boje broma (Br2) su crveno-mrke. Ima ga u vodama nekih jezera i u morskoj vodi (cca 0. Hlapi već na običnoj temperaturi. brom se dobija uglavnom uvođenjem klora u otopinu kalijevog bromida (KBr).

Međutim soli bromovodične kiseline (HBr) alkalni bromidi u uporabi su kao lijekovi za umirenje živaca. teško zaraščuju. . Rane nastale opeklinama broma.316 Brom razorno djeluje na organizam.

jod Male količine joda se nalaze svud oko nas. kao hormon tiroksin. pare joda su ljubičaste boje. nastaju poremećeji u funkciji štitne . mineralima. vodama. Jod se u vodi veoma slabo otapa. pa se koristi i za dokazivanje joda i škroba. koji igra značajnu ulogu u metabolizmu. ali dobro u organskim otapalima. biljnom i životinjskom svijetu. Otopina joda u etil alkoholu je poznata ka "tinktura joda" Jod je slabije aktivan od ostalih halogenida. Karakteristično za jod je to što i u najmanjim količinama. Ako se hranom i vodom ne unose u organizam potrebne količine joda. u zraku. Jod je sastojina hormona tiroksina.317 J . metalog sjaja. koji uglavnom sadrži jod. u štitnoj žlijezdi čovjeka i viših životinja. Jod je na običnoj temperaturi čvrsta kristalna tvar. Sublimira već na običnoj temperaturi. boji otopinu škroba intenzivno modro. Otrovne su.

318 žlijezde (gušavost). Tinktura joda u uporabi je kao spoljni antiseptik. gdje voda i povrće ne sadrže dovoljno joda (kao kod nas). U krajevima. Jodidi alkalnih metala. primjenjuju se u terapiji nekih bolesti. nedostatak se rješava jodiranjem kuhinjske soli. .

319 As astatin Ima ga u izvanredno malim količinama u prirodi. . Radioaktivan je.

320 I D 6 INERTNI PLINOVI ILI XVIII SKUPINA PSE He Helij .

321 Ne Neon neon 10 20.18 .

322 Ar Argon argon 18 39.95 .

80 .323 Kr Kripton kripton 36 83.

30 .324 Xe Ksenon xenon 54 131.

Čak i njihovi atomi ne udružuju se u plinovitom stanju u složene čestice molekula. Zbog ovih osobina nazivamo ih inertnim plinovima ili još i plemenitim plinovima. samo u atomskom obliku.. Ovakva elektronsksa konfiguracija elektronskog omotača je stabilna. Usprkos tome. argon je otkriven tek 1894. izuzev helija (He) koji ima 2 elektrona. Izuzev radona (n) svi se ostali inertni plinovi nalaze u zraku.325 Rn Radon radon 86 222. Atomi ovih elemenata imaju u posljednjoj ljusci po 8 elektrona. jer svojom postojanošću podsjećaju na plemenite metale. pa je onda razumljivo da se ovi elementi mogu nalaziti u prirodi. Tako u 500. jer je bilo teško razlikovati od dušika (N) koji je u elementarnom stanju kemijski prilično inertan i pri procesu disanja ostaje nepromjenjen. Kemijska srodnost ovih elemenata ogleda se u jako izraženoj kemijskoj neaktivnosti (inertnosti).000 litara zraka imamo: .g.o2 Kemijske osobine su svih inertnih plinova jako slične. Najviše ima argona (Ar). već ostaju u atomskom obliku.

Ovakav zrak rabi se u izvjesnim slučajevima u medicini. najlakši plin. koji se dobijaju frakcionom destilacijom tekućeg zraka. kripton (Kr) i ksenon (Xe) su u uporabi za punjenje električnih žarulja.argona (Ar) 4500 l ili 0. a zbog inertnosti (nije zapaljiv). i radon (Rn) u uporabi su u medicini. oni seipak svi primjenjuju: .9 % . a u nazočnosti tragova žive (Hg).kriptona (Kr) 0. pri radu pod vodom. zamjenjuje vodik za punjenje zračnih balona.Argon (Ar). a još ekonomičnije rješenje je napunjene žarulje sa kriptonom (Kr) i ksenonom (Xe). Inertni plinovi se mnogo primjenjuju i u svjetlosnim reklamama. Iako su inertni plinovi kemijski vrlo neaktivni. .004 l ili 0. . a neon (Ne) svjetli jasnocrvenom svjetlošću.248 argonom (Ar). . .5 l ili 0. Žarulje punjene zrakom bi brzo izgorile.326 . Umjetni zrak. ksenon (Xe).helija (He) 2 litra ili 0. pri prolasku elektriciteta svijetle karakterističnom svjetlošću. jer se u takvom zraku (pošto ima malu gustinu) lakše diše. pri ovoj preradi zaostaje materijal bogat inertnim plinovima.).000008 % Ipak imajući u vidu veličinu zračnog omotača. daju plavu i zelenu svjetlost.neona (Ne) 8 l ili 0. koji sad služi za njihovo dobijanje. Takva žarulja dulje traje ( smjesa 90 % argona (Ar) i 10 % dušika (N).ksenona (Xe) 0.Kripton (Kr).00011 %.00096 %. . Cijevi napunjene ovim plinovima.0016 %. . koji je sastavljen od smjese 21 % kisika i 79 % helija (He) uporabljuju ronioci. jer bi metalna nit prešla u oksid ili nitrid. ni ovo nisu male količine. Zahvaljujući tome što su industriji potrebne. Stoga se iz žarulje izvlači zrak i puni sa inertnim plinovima.Helij (He) je poslije vodika. Tako cijevi napunjene sa . vrlo velike količine čistog dušika (N2) i čistog kisika (O2).

Ksenon (Xe) također izoliran 1898. zahvaljujući usavršenim aparatima za mjerenje mase. Ime dobio po grč. još i neki drugi plin. Razlika je iznosila 0.g.251 g. Rayleigh.g. Helios na grč. . da se specifična masa dušika (N2) dobivenog iz zraka nepodudara sa specifičnom masom dušika (N2) dobijenog kemijskim reakcijama iz dušikovih spojeva.g. znači Sunce.g. . da u zraku.riječi xenon što znači stran. U uporabi je za uređaje.Neon (Ne) je otkriven 1898. Koloradu. Texasu izbija helij (He) iz zemlje u plinovima. . Naime astronomi N.257g. kada mu se oduzme kisik (O2). u kojima se proizvode izvanredno niske temperature (bliske apsolutnoj nuli). kako su inertni plinovi otkriveni: . Jensen snimali su sunčev spektar 1871.g. doduše mala.g.a otkrili su ga W.riječi kript .Helij (He) je otkriven pri proučavanju Sunca. Ime je dobio po grč. već je ukazivala na mogućnost. pronađen je i izoliran helij (He) u zraku.Locquier i J.Ramsay i W. Nađeno je.Ramsay i M.327 Helijem (He) se pune žarulje i plinski termometri. Razlika je bila.Travers.. .skriven. Tako je nađeno da 1 l dušika (N2) izdvojenog iz zraka ima masu od 1. Na nekim mjestima u Kanadi. Tek 1895. a 1 l dušika (N2) dobivenog kemijskim putem ima masu od 1. Zato kažemo da je argon (Ar) otkriven "trijumfom treće decimale". a otkrili su ga W.novi. ostaje pored dušika (N2).Kripton (Kr) je izdvojen 1898. Ime za neon predložio dvanaestogodišnji sin Ramsaya po grčkoj riječi neos . Postojanje tog elementa pretpostavio još Mendjeljejev. Zanimljivo je. sintetizirani su njihovi spojevi u novije vrijeme i neki spojevi helija (He). Ipak usprkos neaktivnosti inertnih plinova. Tako je otkriven argon (Ar) 1894.006 g i nije poticala od nepravilnog mjerenja. -Argon (Ar) je otkriven.

gdje u zvjezdama u nuklearnim reakcijama fuzije iz vodika (H) nastaje helij (He). Glede svemira. ima srazmjerno malo (0.328 I D 7 VODIK (H) To je najrasprostranjeniji kemijski element u svemiru. pri toj fuziji.9%). na Zemlji vodika (H). koje samo djelić dopre na Zemlju. Nastaje energija. gdje omogućava život. .

Najviše su u uporabi litijev hidrid (LiH) i litijev-aluminijev hidrid (LiAlH4). vodik oksidaciono sredstvo. . Vodik (H) je plin. Ca. Zanimljivo je.g. Ba) reagiraju sa vodikom. Vodik (H2) se u laboratoriju može dobiti u Kippovom aparatu: Zn + 2 HCl => ZnCl2 + H2 Ogromne količine vodika (H2) troše se na sintezu amonijaka (NH3). proizvodnju nekih metala. (grč. kod proizvodnje klora (Cl). Tekuća smjesa vodika (H2) i kisika (O2) je eksploziv. K.voda. genao .stvarati) ili onaj koji stvara vodu. Vodik (H2) se industrijski dobija: C (koks) + H2O (vodena para) => CO + H2 Smjesa koksa (C) i vodene pare (H2O) zove se "vodeni plin". jer je produkt eksplozije voda (H2O). hydor . Sr. povezanih kovalentnom vezom. mirisa i okusa. pri elektrolizi kuhinjske soli (NaCl). dok kod drugih eksploziva. a u omjeru sa zrakom (18 % H i više od 60 % kisika). da je u reakciji stvaranja hidrida. Najreaktivniji metali (Li. u organskoj industriji u prehrambenoj industriji. produkt su najčešće otrovne tvari. koji se upotrebljava kada je potrebno izvršiti eksploziju u zatvorenim prostorima. stvarajući hidride. To je najlakši kemijski elemenat (pa po nekim kemičarima početak početka). Rb. Vodik (H2) se dobiva i kao nus produkt. Molekul vodika (H) se sastoji od dva atoma. bez boje.329 Vodik (H) je otkrio Cavendish 1766. Na. Vodik (H2) je zapaljiv plin. Vodik se može dobiti i iz metana: CH4 + H2O uz nikl (Ni) na 800oC => CO + 3 H2. eksplozivan. Cz.g. Ime dao Lavoisier 1781.

točka vrenja = 100OC. .nema. Voda prekriva dvije trećine Zemljine površine ( volumen je 1.jezera) 0.hidrološki ciklus.001 % Voda neprekidno isparava. boje i mirisa.0221 % . . što se čini destilacijom.39 milijardi km3). voda (H2O) je vrlo reaktivna tvar: reagira s mnogim oksidima metala i nemetala i stupa u niz reakcija. koje ona sadrži. kondenzira se pa ponovo isparava. . Često se još viši stupanj čistoće vode dobija predestilacijom. .00000004 %.morska voda 97. Mg) zovemo tvrda voda. . Voda ima fizikalne osobine: .najveća gustoća = +4oC . nema prijatan okus i nije podesna za piće. koje sadrže veće količine otopljenih soli (Ca.330 * voda H2O) Voda (H2O je spoj kisika i vodika. zato je na sobnoj temperaturi tekućina. Prirodna voda sadrži otopljene minerale.točka taljenja = OoC. U kemijskom pogledu. prirodnu vodu.7 % kuhinjske soli (NaCl) ili zlata (Au) cca 0.voda u zemlji 0.kiselost vode pH = 7 (nije ni kisela niti bazna) na 20oC . Tako morska voda sadrži cca 2.voda je najbolje otapalo u prirodi. . Tako vode. Molekula vode je povezana vodikovom vezom.035 % . moramo osloboditi od primjesa. okusa. pa se to kruženje vode zove . Da bi smo dobili kemijski čistu vodu. Ove vode nisu podesne za uporabu u industriji.61 % . Najčišću vodu možemo dobiti sagorjevanjem čistog vodika (H2) u čistom kisiku (O2). Kemijski čista voda. gotovo svih kemijskih elemenata.voda u zraku (vodena para) 0.voda na zemlji (vodotoci.33 % .Maseni udio je .specifična masa = 1.specifična toplota = 1.polarne kape 2.

To su kalcijevi i magnezijevi ioni (Ca++. To je posebice opasno u industriji.331 Voda. ima voda. zagrijavanjem vode na stijenkama posuda talože se netopljivi karbonati.anionski izmjenjivač Oslobođeni (H+ i OH-) iz izmjenjivača odlaze u vidu: 2 H+ + OH. kojim se uklanjaju ioni. Tvrdoća vode izražava se stupnjevima tvrdoće. sa visokim tlakom pare. Mg++). što slabi njegove mehaničke osobine. koji uzrokuju tvrdoću vode. Omekšavanje vode je postupak.=> H2O Tijekom uporabe. gdje su u uporabi visokotlačni parni kotlovi. kationski i anionski izmjenjivač se nakon nekog vremena oslabe (ponestane (H+ i OH-)). U industriji i domaćinstvu. . koja u 1 l sadrži 10 mg kalcijevog oksida (CaO). Vodu je najzgodnije razložiti uz potporu električne struje u Hofmannovom aparatu. Omekšavanje se može postići kuhanjem. Jedan stupanj tvrdoće. Stoga treba parne kotlove puniti omekšanom vodom.=> HCO3-smola + OH. zato se vrši omekšavanje ili deionizacija vode (demineralizacija) sa sintetičkim kationskim i anionskim smolama: 2 H-smola + Ca++ => Ca-smola + 2 H+ . koji se u obliku soli talože u tvrdoj vodi. ali je skupo.kationski izmjenjivač OH-smola + HCO3. kroz nastali sloj karbonata. materijal posude se pregrijava. Zbog slabijeg prijenosa topline. kao kemijska tvar je vrlo postojana.

. Pritom se kationi vezani u kiselom izmjenjivaču.332 Zato se izmjenjivači trbaju regenerirati. a to se provodi ispiranjem kiselog izmjenjivača sa klorovodičnom kiselinom (HCl) i ispiranjem alkalnog izmjenjivača sa natrijevim hidroksidom (NaOH). zamjene vodikovim ionima (H+) iz klorovodične kiseline (HCl). a ioni (OH-) iz lužine (NaOH).

333 .

Pt ). samo u spojevima.He. obrazujući tako rudna nalazišta. . koji opkoljava centralni dio i čija je debljina cca 1500 kmsadrži uglavnom: sulfide i okside metala. kripton-Kr ksenon-Xe.plemeniti metali (srebro . . Slijedeći sloj. Samo nekoliko kemijskih elemenata u prirodi. neon-Ne. zlato . radon-Rn). Rasprostranjenost kemijskih elemenata na Zemlji uvjetovano je fizikalnim i kemijskim procesima. . Poluprečnik ove koncentrične sfere iznosi cca 3000 km. koji su se zbivali tujekom njenog geološkog razvoja.plemeniti plinovi (helij. u koji je geološkim procesima dospio i dio sloja ispod (sulfidi i oksidi metala). . također je debljine cca 1500 km. To je silikatni dio. uvjetovano je stabilnosti i reaktivnosti Sunca.Au.kisik (O2). argon-Ar. Naš planet Zemlja može se podijeliti u više koncentričnih krugova.sumpor (S). Slijedeći koncentrični krug. pa se javljaju čak i u nama dostupnom sloju Zemlje. .Ag. dolazi u slobodnom stanju: .dušik (N2).334 I D 8 RASPROSTRANJENOST ELEMENATA U PRIRODI Rasprostranjenost kemijskih elemenata. Svi ostali kemijski elementi se nalaze u prirodi. od kojih se centralni dio sastoji od metalnog rastaljenog željeza (Fe) i dosta nikla (Ni). platina .

. 2...........................................................................silicij (Si)...........0......željezo (Fe) .................................09 % .6 % ...kalij (K) .................................kalcij (Ca) ............6 %........0...............................ugljik (C) ...06 % itd.fosfor (P) ..... ...............8 % ...cink (Zn) ..........0........... ..0 % ... 3. To su: ...................... 0. 0.......platina (Pt) ...................0.............01 % ............................ Slijedi: .........magnezij (Mg) .0...... pa je tako: ............. hidrosfera i atmosfera...kisik (O2) sa masenim udjelom od 46.......6 % ..2.......nikl (Ni) .......41 % ...................mangan (Mn) ........0006 %...... gotovo sve kemijske elemente..... izuzev nekih transuranskih i sintetičkih (dobijeni umjetnim putem) kemijskih elemenata...0........srebra (Ag) ... koji su u većim količinama učestvovali u izgradnji Zemljine kore....sumpor (S) ................12 .62 % Zemljine kore.............. 0...1 % .....................19 % ......aluminij (Al). ali u vrlo različitim količinama.... samo zemljina kora: litosfera...........natrij (Na) .97 % Tako prvih devet kemijskih elemenata čini 98............018 %.1 % ...................................bakar (Cu) ........ Ako se posmatraju...... 27.........................000005 % .. U običnom životu poznatiji i češće upotrebljavani metali čine relativno neznatan dio Zemljine kore.................. samo kemijski elementi................. da je kora sastavljena uglavnom iz spojeva devet kemijskih elemenata..........................000004 % ........0..................kositar (Sn) ..... U njoj ćemo naći.........02 % ......335 Ako se uzme u bzir.... 8..............2 % ........0.....titan (Ti) ......................... 2... ............ može se reći.........vodik (H2)...... 0.0..............7 % .............klor (Cl) .. 5..........

0000000029 % ............... 0... 0........radij (Ra) .......336 ........... 0.......zlata (Au) . 0.....................................................000000000007 %..................000000019 % .00000015 %....ksenon (Xe) ....................... U izvanredno malim količinama nalazi se: -kripton (Kr) ........... ................

...................(ID4) 10 9...............................................................................................10 ) ID Test broj 01.................. Ime............................ Objasni kruženje dušika u prirodi:................................................................................ simbo i boja:............................Datum.................. primajući jedan elektron.................... Kako?..... Halogeni................................... Jedan inertni plin otkriven je "trijumfom treće decimale"............................................. ostvaruju strukturu inertnih plinova......................................................................................................................Koji plin i kako otkriven? .......................................... ................................Objasni: što su to umjetna gnojiva?...................................................................................................................ocjena........................................................................(ID6)10 ukupno bodova.......................................(ID 3) 10 3...............................5 6........................................................ elementarni kisik /O2) dospijeva procesom fotosinteze...................................... ....(ID2) 10 8............................. Sumpor (S) se nalazi u oblikusulfidnih ruda.......... Napiši formulu reakcije fotosinteze: (ID4) 10 7.......................................................................................... ..... Ime i prezime.............. .................. ....... Zato halogeni imaju izrazit METALNI NEMETALNI karakter (ID5 ) 10 10..............................................................(ID3) 10 5.........................................(ID3) 10 2........ 1................................................ Elementarni fosfor (P) je u kemijskom pogledu neaktivniji od dušika (N2): DA NE (ID 3) 10 4.. U zemljinu atmosferu.. Nabroji kemijske elemente XV skupine PSE................................ formula:................ Arsenova (As) ruda zove se... Kako?.................337 I D 09 TESTOVI I D OD ( 1 ........................... ........................... Ime :..................................................................... 5 antimonova (Sb) ruda zove se..................................................................... .........................................................................................................Koji je najtvrđi mineral u prirodi?................... koji je najmekši mineral u prirodi..............

................. kao i fosfor pentoksid (P2O5)...............Napiši reakciju dobijanja klora (Cl) u laboratoriji iz kalijevog permanganata (KMnO4 (ID5) 10 9..........(ID4) 10 5....................................... Sve što znaš::...................................................... .................................. pri vulkanizaciji kaučuka............................... (ID3) 10 2................................ metali su:............XVI skupina PSE......................(ID2) 10 ukupno bodova............................ XV skupina PSE........................... nemetali su............................................................................................................................ Objasni "ozonske rupe" riječima?............................ Koje su to kiseline i kako se dobijaju: ........................ocjena................................ .................. (ID3) 10 3........................................ amfoternog karaktera su:.... .................................................... ............... za optičke instrumente............................................................................................................................................................................................................. Ime............................................................................................................(ID4) 10 8......... koji ima značajnu funkciju u metabolizmu............................ Nedostatak tog hormona izaziva (što?) ... ..................338 I D Test broj 02................................................................. 1..........(ID4) 10 6........................................ Dušikov suboksid (N2O).... Tri različite..........................Jod (J) je sastojina hormona (kojeg):.......................(ID3) 10 4........................................................................................................................................... simbol i boja:................... Selen (Se) je u uporabi u industriji stakla....................................................................(ID4) 10 7........Nabroji kemijske elemente ugljikove (C) skupine PSE?...............................................................................................................................................(ID5) 10 10................ ........................................................... Kakvim plamenom gori zapaljen na zraku?................ Gdje su nalazišta sumpora (S) u svijetu?........... Ime i prezime................................ a opet u svim kiselinama je fosfor (P) u pozitivnom petooksidnom stanju............................................................................. .............. ....................Datum..............................................................

......................(ID3)10 4...................... Tko i kada?.......................339 I D Test boj 03........ Kako se klor (Cl) dobija u laboratoriju iz manganovog dioksida (MnO2)? (ID5)10 6............................(ID5) 10 7........(ID4)10 ukupno bodova...............................................................(ID6) 10 9.......... Osobito je važan u stanicama za prenošenje nasljednih osobina.............Kako se dobija silicij (Si)............ Ime i prezime... Otkrili ga 1898......................... simbol i boja:...............Datum.............................................................na 444.................................................. Hipoklorasta kiselina............................................... XVII skupina PSE.............................. Ramsay i Travers........................................................................ formulom: (ID2) 10 8... Sve o elementarnom dušiku (N2) što znaš:........ ................................................... u povezivanju lanaca aminokiselina u (što?):....................................... ......................50C.............ocjena.... Koji?................... Polonij je otkrio.........................................................................................(ID3)10 3.... Fosfor (P) se u organizam unosi biljnom hranom...................(ID5)10 5...................................... ime predložio 12-godišnji sin Ramsaya. ............ ................(ID4) 10 10......................................................... Ime........................................................... Struktura i sve što znaš o njoj:............................ ...................................................na 1600C ..... .................................................................................... 1......................................................................................na 2500C.................................................................... ............................Sumpor ima čitav niz promjena............................. To je kemijski elemenat.....(ID3) 10 2........................... Na 1190C je.................................................................................................g... ...........................Sve o dušikovom monoksidu (NO) što znaš:.... .......................

.... Nastala eksplozija u kojoj je poginulo više od 500 osoba.......... Kojom bojom:............. Najveće količine dušika (N2) iz zraka............................................................................................. koliko sumpor (S) ima atoma.............................................................................................(ID5)10 ukupno bodova........ simbol i boja:................... Fosforna kiselina.. (ID4) 10 6.g. Koje je to umjetno gnojivo........................... troše se za proizvodnju amonijaka (NH3)..........................340 I D Test boj 04.........(ID3)10 2................................................ kada se stvrnula veća količina tog gnojiva........... Ime i prezime.........................Datum..................................... razbiti eksplozivom............................................ Navedi primjere spojeve halogena sa vodikom:.......... a.....(ID3)10 5.................. koje potiču od promjena broja atoma (S)................................................ ............................. pokušali................ 1.......................U laboratoriju se klorovodična kiselina (HCl) dobija uticajem sumporne kiseline (H2SO4) na kuhinjsku sol (NaCl)........................... lako se stvrdnjava. Kako? (ID5)10 9............................................................... ........................................................Habera iz 1908........ Opiši postupak proizvodnje F....................................................... .... .............................. ............ .....................................................(ID4) 10 7....... eksplozivnog djelovanja..............(ID5)10 10....... Dušikov dioksid (NO2)..................................... Tako na običnoj temperaturi sumpor (S) ima (koliko atoma)::.. može dati tri niza soli........................................... Sve što znaš:.............Jod boji u najmanjim količinama otopinu škroba..........................(ID6) 10 8........................... Koje je to umjetno gnojivo? ................. Ime.................................................ocjena.............g... tečni sumpor (S) (koliko ima atoma)..... 1921....................... Interesantne su promjene sumpora (S)............................................................................. Što je to "umjetni zrak"?.............. .............:.........................XVIII skupina PSE.........................(ID3) 10 3................... Napiši formulu i ženevsku nomenklaturu? (ID3)10 4.................................................................................................................... u parama........................................

............ Zašto se upotrebljava "tinktura joda"?....................................................................1 dm3 ima (koliko grama)............................................................................................................ ...................................................................................specifična masa vode je (koliko?) ..Na 9000C sumpor (S) ima (koliko atoma).. Kako se dobija trostruki superfosfat (umjetno gnojivo)? ID3) 10 5..............(ID5) 10 ukupno bodova.. . ......(ID3) 10 4................... Didušikov trioksid (N2O3).......................................(ID4) 10 9.................ocjena..(ID3) 10 3............ Amonijak (NH3) je pod normalnim uvjetima (Što?)......................................................Kiselost (pH9 čiste vode je (koliko?)................................................................................................. Sve u vulkanizaciji što znaš:.......... On je teži od vodika (koliko puta)........................... Jedan volumen vode otapa na 00C .............................................................. Tko................................................. ........(ID4) 10 7.........................kisik i sumpor su izraziti (što?)........................... ..................................................................341 I D Test broj 05...... ........ Koliko oksidacijski ima broj klor (Cl) u klornoj kiselini?.................................................................................... .................................................. .................(ID5) 10 10.........................dok je .................. (ID4) 10 6..........................................................Datum......................................................................koncentracija iona čiste vode je (koliko?)........................................................(koji element?) ..... ...................................Da bi postigli konfiguraciju inertnih plinova elementi XVI skupine PSE treba da (ŠTO?).............................. Ime i prezime.. 1...................................................................................... kako i kada je otkrio fosfor (P)?................................................................................................... Sve što znaš:..........(ID3) 10 2...............................(ID4)10 8....a na 18000C molekul sumpora raspada se na (koliko ?)..sa osobinama metala..................................................................................................................................................................................

...... ........................................................................................................(ID3) 10 8..(ID3) 10 5..... topline................................. ................................................................................... To je.......... Ime i prezime........... .............Proces uzimanja i trošenja kisika u organizmu................................................ Koji je to kemijski element? Ime dobio po državi.....Datum...... ..... To je EGZOTERMNA ENDOTERMNA reakcija.....................342 I D Test broj 06.............................................(ID3) 10 6............................. Kako nastaje "nišador"? Napiši formulom: (ID5) 10 2..............................................................Što je to "Thomasovo brašno"?..................................................................................................... I D Test broj 07............ Kako?... 1....................................(ID4) 10 9.... predvidio ga Mendjeljejev............................................ ali mogu biti i (što?): ............... ................(ID3) 10 3.............. U organizmu arsenovi spojevi služe................... (ID4) 10 10.....................(ID4) 10 ukupno bodova............................................... tako što se vrši..................................................................................... (ID3) 10 4....................... otkriven 1885...Ocjena................................................................................ DA NE (ID3) 10 7.... Što?.....g..................................................... Napiši formulom dobijanje dušićne kiseline (HNO3) iz čilske šalitre:................ a u ratu za proizvodnju napalm bombi i dimnih zavjesa................ ... kako se zapali šibica?............................. Didušikov tetroksid (N2O4)................................................................................Objasni riječima................... fosfor (P) je u uporabi kao otrov za štetočine............. Sve što znaš:...... zove se.................................... Što je to "carska vodica"?......................................... Pored uporabe u proizvodnji šibica...... ..................................... kao katalizatori nekih kemijskih reakcija.................... U nekim slučajevima arsenovi spojevi su u uporabi kao lijekovi.................................................

.......Kako se dobija iz rude galenita? (ID3) 10 7............................................... U % i u mas?.............................. Kako amonijev hidroksid (NH4OH) reagira sa sumpornom kiselinom (H2SO4)? (ID4) 10 2........................................................................................... Što je to "mineralizacija"?...........Drvce zamočeno u sumpornu kiselinu (H2SO4) pocrni................343 Ime i prezime........... koji je podesniji (topliviji): (ID3) 10 5........................(ID3) 10 3................................... zbog njihove male topivosti.. Kako se dobija sumporvodik (H2S) u Kippovom aparatu: 9...... pa se tercijalni fosfat prevodi u primarni fosfat.......................................................... Biljke teško asimiliraju fosfate. .. Sve o didušikovom pentoksidu (N2O5) što znaš?... 1.......................... DA NE (ID4) 10 (ID4) 10 10 Koliko 1 l vode na O0C može otopiti klora (Cl)..........Datum.......... Kojih?............................... .............. ............................................... ukupno bodova........... I D Test broj 08.................................................. Sumpor (S) se javlja u više alotropskih modifikacija...(ID3) 10 6........... Olovo je u prirodi u malim količinama (kojim?).......................................... Napiši način dobijanja dušićne kiseline direktnom sintezom dušika (N2) i kisika (O2) (ID3) 10 4.................................................................(ID4) 10 8...........ocjena............. ..................................

............................................................................................................................ .............................za jednu haljinu od umjetne svile:.......................... Kako?............(ID4) 10 6................. kada se prevedu preko katalizatora na 6000C: (ID3) 10 3.......................a za proizvodnju jedne boce piva troši se koliko vode........................................................................(ID4) 10 8.....)ID3) 10 4................................... Dušikasta kiselina (HNO2).......................... Napiši način dobijanja dušićne kiseline (HNO3) iz smjese amonijaka (NH3) i zraka............. .............U laboratoriji se sumpor dioksid (SO2) dobija iz bakra (Cu) i sumporne kis (H2SO4): (ID4) 10 9.................. Na običnoj temperaturi sumporna kiselina (H2SO4) je (nastavi).............................................. Kisik (O2) se jedini sa skoro svim kemijskim elementima..........................Napiši formulom? (ID3) 10 5........ ............. ..................................................................................................................................................................344 Ime i prezime....... Za preradbu 1 kg šećerne repe troši se (koliko) vode........................................................................... Ogromna je uloga vode u industriji................ kod proizvodnje sumporne kiseline (H2SO4)? (ID 4 ) 10 10....(ID3) 10 2....Što predstavlja zbirnu formulu............................................... I D Test broj 9....................................................................(ID4) 10 ukupno bodova............ za jedne novine....................... Spojeve kisika..................................... sa drugim elementimo zovemo.................... ............................ U uporabi je za (što?)........................................a proces se zove............................... 1................................ Što je to "crveni" a što "bijeli" fosfor (P)?... Kako se proizvodi urea (umjetno gnojivo .......... Bizmut (Bi) u prirodi se nalazi kao (što?)............... Sve što znaš:............................................Korozija željeza (Fe) ja BRZA SPORA oksidacija (ID4) 10 7....ocjena.........Datum.......................................... .....................

... Soli dušićne kiseline (HNO3) zovu se............. koja vrije...... AKTIVNIJI NEAKTIVNIJI od dušika (N2) (ID3) 10 5....... Phosphorus na grč.............. Volumni odnos dušika je u atmosferi...................................................(ID3) 10 7........................... ...................... .................................................. Što?.................. hmelj...... Tali se na temperatur.................. Na kojoj temperaturi?.......................... Amonijak (NH3) sa vodom............................................................................ocjena......................................................................... Kako?................. koja djeluje slabo bazno................................. Kako se dobija? (ID3 ) 10 6....................... daje otopinu.......Otkriće dušika (N) pripisuje se D......... ....... Dušićna kiselina je jako OKSIDACIONO REDUKCIONO sredstvo Otapa sve metale........................... I DS Test broj 10.................(ID4) 10 9.................................................................................Ima točku vrenja na temperaturi................ .........................................(ID3) 10 4........................................... To je bezbojna tečnost.......................................................................... ............................................ Dobio ga je iz zraka...... grožđe............. Koliki?........... Kako kalijev klorid (KCl) štetno utiče na neke biljke (duhan...............345 Ime i prezime....... krumpir............................................................................... 1..........Sumpor trioksid (SO3).... Arsenovi spojevi SLUŽE NESLUŽE u borbi protiv biljnih štetočina. Dušik PODRŽAVA NEPODRŽAVA gorenj (ID3) 10 2..... Kojoj?..............................................(ID5)10 ukupno bodova.................. Halogeni imaju niz sličnosti..................................................... Sve što znaš?.................................... DA NE (ID3) 10 3......... Kojoj?......................... ..................................................................................................... sem (kojeg?)...Rutherfordu 1772... određuje kojaumjetna gnojiva treba dodati i koliko?...... znači...................... (ID4) 10 8.... Sve što znaš:.............Perklorna kiselina (HClO4)...Datum................................... šećerna repa) pa se za te kulture rabi kalijev sulfat (K2SO4)................................... Kojih?..............(ID5) 10 10...........Zašto se tek na osnovi kemijske analize...................................g......

.......... U kojim su skupinama prijelazni elementi?........................346 Ime i prezime......10 7............................................................................................................................. Kako?........................................................... Kako?.........................Koliko dugo će trajati elektroliza presvlačenja zlatne narukvice sa 4 g zlata (Au) Jačina struje je 5 A........Jegulja od 1................. .............. ................................................... ............ Kako?...........................................................5 m dužine stvara napon od koliko?......... I skupina PSE zove se......................... Katoda je......................... Kako?...................................1 0 5..............................................................ocjena.............................................2 XV skupina PSE zove se......... ako je elektroliza trajala 5000 sec. .............................................................................................................................................................. Prvi zakon elektrolize glasi.......5 4.. zove se........Datum.......................... Što je to analiza?.........................................................................................5 Druga skupina PSE zove se.......2 XVII skupina PSE zove se......................................................2 8..................................2 XVIII skupine PSE............................................................5 6............ (što?).................................................................. anoda je (što?)............................................................................................................................................ 10 3...............................................2 XVI skupina PSE zove se............................................................ 1........................................................................................................ Kako?.......................................................................(IC 10 2...... XIV skupina PSE zove se........................................... Koje tvari utiču na brzinu kemijske reakcije?............................................................................................................................... a struja bila jačine od 3 A? 10 9.......................................... ............................ Koliko će se izlučiti bakra (Cu) pri elektrolizi bakarnog II sulfata... Jegulja je pokretni gorivi članak............... Pravilo le Chateliera glasi......................................... Kako?............................... Kako?............................. a zlato je (III): 10 10.................................10 ukupno bodova............................................................................................................ ............ Kako?.................................................... .........................................5 a što sinteza?. Kako?...........

Galenit (PbS).Dijamant.347 I D 10 RJEŠENJA I ODGOVORI I D TESTOVA Odgovori i rješenja I D testa broj 01. Dušik (N). 05. antimonit (Sb2S3). Argon (Ar). znači bez energije.g. . bizmut (Bi) srebrenobijel. 08. bezbojan. sumpor (S). CO2 + 6 H2O + klorofilna fotosinteza => C6H12O6 + 6 O2 07.006 g i nije poticala od nepravilnog mjerenja. To su spojevi. Sav proces se zove nitrifikacija. pa ih vrlo složenim postupkom prerađuje. cink (Zn). arsen (As) smeđ. pak može da rabi uglavnom nitrate. arsenopirit (FeAsO2). Tako je "trijumfom treće decimale" matematičkim putem otkriven argon (Ar). Realgar (As2S3). Argos grč. Razlika je iznosila 0. antimon (Sb) smeđ. Otkrili su argon (Ar) Ramsay i Rayleigh 1894. dobivenog iz zraka i iz dušikovih spojeva različita. 06. gorka sol (MgSO4x7H2O). koji za živi svijet nisu značajni ni elementaran niti u solima. bor (B). fosfor (P) bijel. halkopirit (CuFeS2. Svojim žilicama. Ne 04. Nemetalni. Mrtva priroda nam daje elementarni dušik (N) u zraku i solima. jer njih organizmi nemogu neposredno da iskoriste. 10. Životinjski svijet se hrani biljkama i od njih uzima dušikove spojeve za svoje proteine (bjelančevine). Poslije je i eksperimentalno dokazan. 09. sfalerit (ZnS). 02. Kad biljni i životinjski svijet ugine. koji sadrže dušik (N). dušikovi spojevi prelaze u amonijak (NH3). gips (CaSO4x2H2O). pirit (FeS2). 01. biljka siše nitrate. fosfor (P) i kalij(K) a ponekad i magnezij (Mg). već je ukazivala da u zraku pored kisika (O2) i dušika (N2) ima još neki element. grafit. Biljni svijet. a ovaj u nitrate. 03. Nađeno je da je apecifična masa dušika (N).

germanij (Ge). 08. sladunjava okusa.348 Rješenje i odgovori I D testa broj 02. Tiroksina u funkciji štitne žlijezde. dalje O3 + Cl => ClO + O2 ClO + O => Cl + O2 06. Ima uporabu. Crvenkastim plamenom. 05. kao narkotik (veseli plin). 01. Dušikov suboksid (N2O). P2O5 + H2O => 2 HPO3 . bezbojan plin. arsen (As) antimon (Sb) i bizmut (Bi) 02.meta fosforna kiselina P2O5 + 2 H2O => H4P2O7 . 16 HCl + 2 KMnO4 0> 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O 09. telur (Te) mrk. silicij (Si). 10. Na Siciliji. 07. selen (Se) crven. Dobija se: NH4NO2 + pov. gušavost. kositar (Sn). Apsorpcijom ultraljubičastog zračenja kisik(O2) se raspada na atomni kisik: O2 + uv zračenje => 2 O dalje O + O2 => O3 Freoni razaraju molekule ozona (O3): CCl2F2 + uv => CClF2 + Cl.temperatura => N2O + 2 H2O 03. olovo (Pb Rješenje i odgovori I D testa broj 03. Ugljik (C). Kisik (O) modar. Texasu i Japanu. Dušik (N) i fosfor (P). polonij (Po) ima radioaktivne osobine. jodiranjem kuhi njske soli (NaCl). sumpor (S) žut.orto fosforna kiselina 04. .piro fosforna kiselina P2O5 + 3 H2O => 2 H3PO4 .

Fluor (F) bezbojan. bezbojan i vrlo otrovan plin.Cl 07. sve tamnija tekućina. ima jake oksidacione osobine. 09.349 01. ali mrka. klor (Cl) žutozelen. nitrita i u proteinima. Dušikov monoksid (NO).Piere i Maria Curie 1898. 4 HCl + MnO2 => MnCl2 + Cl2 + 2 H2O 06. i ribonukleinska kise lina (RNA). 04. 10. Plin bez boje.25 g i 14 puta je teži od vodika. postaje ponovo tečna. SiO2 + 2 C + 2000oC => Si + 2 CO 08. Kemijski vrlo aktivan.g. 02. Lakopokretljiva žuta tekućina. Struktura: H . Sa kalijevim hidroksidom (KOH) daje "ževelsku vodu". okusa i mirisa. već na zraku prelazi u dušikov dioksid (NO2 2 NO + O2 => 2 NO2 03. U prirodi. astat (At). brom (Br) crvenomrk jod (J) ljubičast. Dobija se frakcionom destilacijom tekućeg zraka. Postoji kao N2 molekul. Deoksiribo nukleinska kiselina (DNA). gusta mr ka. počne da vrije i prelazi u žutu paru. . Neon (Ne). kao slobodan u zraku i u obliku nitrata. 05. Njene soli hipokloriti.O . 1 l dušika (N2) ima masu od 1.

Kad se hladi prela zi u bezbojan plin 2 NO2 => (NO2)2 => N2O4 lako se otapa: 2 NO2 + H2O => HNO2 + HNO3 03. 10. Amonijak (NH3) se uklanja ukapavanjem. 04. argon (Ar). Amonijev nitrat (NH4NO3). pa se prevede preko katalizatora (Fe). 2 NaCl + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HCl 09. 8 i 6 atoma.350 Rješenja i odgovori I D testa broj 04. a neizreagirani plinovi se vraćaju u proces. Helij (He). 06. ksenon (Xe). 02. 07. dinatrijev fosfat (Na2HPO4) trinatrijev fosfat (Na3PO4). 01. Smjesa vodika (H2) i dušika (N2) se moraju stlačiti na 200 bahra.6 i 2 atoma. Crvenkastim plamenom. kripton (Kr). Na običnoj temperaturi crvenosmeđe boje. radon (Rn). 8 atoma. 08.500oC. Modro. Mono natrijev fosfat (NaH2PO4). Stlačena smjesa se ugrije na 400 . CaF2 + H2SO4 => CaSO4 + H2F2 Br2 + H2 => 2 HBr H2 + J2 => 2 HJ . 8. neon (Ne). 05.

pH čiste vode = 7. alkemičar. 0. Tamna tekućina. Otopina joda u etil alkoholu. 09.g. Otrovan bezbojan plin.76. tražeći zlato (Au) dobio fosfor (P) misleći da je dobio elemenat "vatru". toplota = 1. 1000 volumena plinovitog amonijaka (NH3) 02. 06.5 puta teži od vodika (H2). sp. Dobija se guma.Cl = O 10.masa vode = 1. u čistoj vodi koncentacija iona je 1o-7mol/dm3. 08.O . 2 atoma na atome sumpora (S). Sirovi kaučuk se grije na 150oC i sjedinjuje se sa sumporom (S). 8.. 04. Rješenja i odgovori I D testa broj 06. telur (Te) sa osobinama metala. oštra mirisa. 01. Ca3(PO4)2 + H3PO4 + 3 H2O => 3 Ca(H2PO4)2xH2O. 07. . Brandt 1669. postojana samo na niskim temperaturama: N2O3 + H2O => 2 HNO2 03. H . sp. 2 elektrona nemetali. Pozitivnom trooksidnom stanju. 05.351 Rješenja i odgovori I D testa broj 05. Upotrebljava se kao spoljni antiseptik u medicini.

Germanij (Ge). 08. Premaz na kutiji je crveni fosfor (P) i stakleni prah. Letjelica s kojom su se astronauti spustili i poletjeli sa Mjeseca imala je oko 4.352 01. . Glavica šibice sadrži smjesu kalijevog klorata (KClO4). NH4OH + HCl => NH4Cl + H2O 02. To je kalcijev fosfat. 09.5 t didušikovog tetroksida (N2O4) 03. egzoterman proces. koji se dobija kao nus produkt uz čelik Pogodan za kisela tla. Disanje. Smjesa (3 HCl + HNO3) otapa sve metale. NE 07. crveni fosfor reagira sa kalijevim kloratom. 06. koji je oksidaciono sredstvo i sa sumporom (S) i antimonovim (Sb) sulfidom. 10. Didušikov tetroksid (N2O4) u uporabi. u ratu kao bojni otrovi. Oslobađa se se nascentni klor (Cl) koji je veoma reaktivan: HNO3 + 3 HCl => NOCl + 2 Cl + 2 H2O 05. Prevlačenjem glavice šibice po kutiji. 2 NaNO3 + H2SO4 => Na2SO4 + 2 HNO3 04. temperatura zbog trenja poraste. kao oksidaciono sredstvo u raketnim motorima. Mogu biti žestoki otrovi. Rješenja i odgovori I D testa broj 07. sumpor (S) se oksidira i šibica se za pali. oslobađa. Kako je reakcija egzotermna.

0. soli se zovu . amorfni. 06. 2 PbS + 3 O2 => 2 PbO + 2 SO2 PbO + C => Pb + CO 07. monoklinski.002 %. Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 => Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4 05. plastični.6 dm3. Proces pretvorbe organskih ostataka u humus. 01. 4. 2 NH4OH + H2SO4 => (NH4)2SO4 + 2 H2O NH4OH + HNO3 => NH4NO3 + H2O 02.7 g Rješenja i oidgovori I D testa broj 08. Didušikov pentoksid (N2O5) čvrsta kristalna bezbojna tvar. 03. Zbog raspada na dušikov dioksid (NO2) i kisik (O2) spada u jaka oksidaciona sredstva. Rombski. a onda iz humusa u mineralne tvari. N2 + O2 => 2 NO dalje 2 NO + O2 => 2 NO2 2 HNO2 + O2 => 2 HNO3 ili 2 NO + H2O + 3 O => 2 HNO3 04.353 01. vrlo nepostojana. vrlo nepostojana.Spada u slabije kiseline. 14. 10. 08. zove se mineralizacija. Da. FeS + 2 HCl => H2S + FeCl2 09.

Vudov metal (tali se na 70oC). Oksidi. 04. spora oksidacija. Pare vrlo otrovne. 5. Pošto je reakcija vrlo burna nikada ne stavljati vodu u kiselinu (VUK) nego oprezno kise linu u vodu (KUV). Crveni je stabilniji.354 nitriti. 02. To su alotropske modifikacije fosfora (P). bez mirisa. Raspada se : 2 HNO2 => NO2 + NO + H2O 02. vrije na 338oC. 82 %. 01. . 2 NH3 + CO2 => NH2CONH2 + H2O 05. SO2 + H2O + NO2 => H2SO4 + NO / 2 NO + O2 => 2 NO2 10. 06. 07. 15 kg.4oC. mrzne na 10. Cu + 2 H2SO4 => CuSO4 + SO2 + 2 H2O S + O2 => SO2 / 4 FeS2 + 11 O2 => 8 SO2 + 2 Fe2O3 09. oksidacija. pr miješanju sa vodom oslobađa se toplina. 1. 4 NH3 + 5 O2 => 4 NO + 6 H2O dalje 2 NO + O2 => 2 NO2 2 NO2 + H2O => HNO3 + O2 03. nepodržava gorenje. Rješenja i odgovori I D testa broj 09. 08.0. a na 450o se raspada.65. Bezbojna uljasta tekućina. Sulfid bizmutit. za spravljanje lako topljivih slitina: Rozeov metal.

škodljivi plinovi. koji iz reakcije izlaze nepromjenjeni.O . 06. Na običnoj temperaturi tekućina. aktivniji. Kada se na neki sustav. koji je u ravnoteži djeluje izvana. ali višak odlazi u vodotoke i bunare i onečiščuje okoliš. 04. 280oC. Nosilac svjetlosti.Cl = O // O Rješenja i odgovori I D testa broj 10. 08. nema niti jednog slobodnog u prirodi. Nitrati. Pt). Umjetna gnojiva su topljiva u vodi i veći dio biljke iskoriste. plemenitih metala (Ag. Svi se spajaju sa vodikom. svi su bezbojni. Vrije na 45oC. sa bazama grade soli 10. 07. 2 KCl + H2SO4 => K2SO4 + 2 HCl. Au. . 02. oksidaciono. 01. 05. Soli perklorati. sustav će reagirati tako da se djelovanje smanji. 86oC.355 NH3 + H2O => NH4OH 03. već na 17oC prelazi u kruto stanje. Katalizatori. rabe se u industriji eksploziva. 44.1oC. Burno reagira sa vodom dajući sumpornu kiselinu (H2SO4): SO3 + H2O => H2SO4 09. Služe. Klor je u pozitivnom sedmooksidnom stanju: O // H .

dušikova (N) skupina PSE. proporcionalna je množini elektriciteta. Masa tvari izlučena na elektrodi. 06. 09. Rastavljanje tvari na komponente. Glava.356 03. Od III skupine PSE do XIII skupine PSE. dobivanje novih tvari iz poznatih tvari. Naboj. inertni (plemeniti ) plinovi 08. rep. DODATCI Spisak minerala (ruda) pojedinih kemijskih elemenata: Litij (Li) . halogeni elementi. jednak je umnošku jakosti struje (I) i vremenu (t). 04. zemnoalkalijski metali. koje je prošlo kroz elektrolit. 450 V. koji protiče (Q) kroz elektrolizer. Ugljikova (C) skupina PSE. 10. 07. kisikova (O) skupina PSE. 05. Alkalijski metali.

muskovit ( KAl2(AlSi3O10)(OHF)2) * Flogopit (KMg3(AlSi3O10)(OHF)2) .357 * Amligonit (LiNaAl(PO4)) * Trifilin (LiFeMn(PO4)) * Spodumen (LiAl(Si2O6)) * Lepifdolit (K(AlLi)3(AlSi3O10)(OHFe)2) * Petalit (LiNa(AlSi4O10)) Natrij (Na) * Albit (Na(AlSi3O8)) * Oligoklas ( CaNa(AlSi3O8)) * Kamena sol (NaCl) * Čilska salitra (NaNO3) * Kriolit (Na3(AlF6)) * Glauberova sol (Na2SO4x 10 H2O) * Boraks (Na2B4O7 x 10 H2O) * Kriolit (NaAlF6) Kalij (K) * Glinenac (K(AlSi3O8)) * Tinjac .

kalijevc sulfat ( K2Mg(SO4)2 x 6 H2O) * Polihalm (K2Ca2Mg((SO4)2 x 2 H2O * Langbajnit (K2Mg2(SO4)3) Rubidij (Rb) * Lepidolit (K(AlLi)3(AlSi3O10)(OHF)2) Cezij (Cs) * Poluks (Cs(AlSi2O6) x 1/2 H2O Berilij (Be * Beril (Be2Al2(Si6O18)) * Euklas (BeAl(SiO4)OH) * Gadolinit (Be3Y2Fe(SiO4)2O2) * Hrizoberil (Al(BeO4)) .358 * Silvin (KCl) * Karnalit (KMgCl3 X 6 H2O) * Kainit (KMgCl(SO4) x 3 H2O) * Šenit .

F)2) * Diopsid (CaMg(Si2O6)) .359 * Fenakit (Be2(SiO4)) Magnezij (Mg) * Dolomit (CaMg(CO3)2) * Magnezit (MgCO3) * Olivin ((MgFe)2(SiO4)) * Enstatit ( Mg(SiO3)) * Serpentin ( Mg6(Si4O11)(OH)6 x H2O) * Milovka (Mg3(Si4O10)(OH)2) * Stiva (Mg4(Si6O15)(OH)2) * Azbest (Mg6(Si4O11)(OH)6 x H2O * Kiserit ( MgSO4 x H2O) * Kainit (KMgCl(SO4) x 3 H2O) * Karnalit (KMgCl3 x 6 H2O) Kalcij (Ca) * Vapnenac .gips ( CaSO4 x 2 H2O) * Anhidrit (CaSO4) * Margarit (CaAl2(Al2Si2O10)(OH.kreda (CaCO3) * Dolomit (CaMg(CO3)2) * Sadra .

360 * Volastonit (Ca(SiO3)) * Tremolit ( Ca2Mg5(Si8O22)(OH,F)2) * Fosforit (Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)) * Apatit (Ca5(PO4)3F) Stroncij (Sr) * Celestin (SrSO4) * Stroncianit (SrCO3) Barij (Ba) *Težac (BaSO4) * Viterit (BaCO3) Radij (Ra) * Uranov smolinac - uranit (UO2)

Skandij (Sc), itrij (Y) * Tortvetit (YSc2(Si2O7) * Gadolinit (Y2FeBe2(SiO4)2O2) * Talenit (Y2(Si2O7)) * Ksenotim (YPO4) * Monacit ((Ce,Th)(P,Si)O4) Titan (Ti)

361 * Ilmenit (FeTiO3) * Titanit (CaTi(SiO4)O) * Perovskit (CaTiO3) * Rutil - titandioksid (TiO2) Cirkonij (Zr) * Cirkon (ZrSiO4) * Badelit (ZrO2) * Cirkonijev fluorid (ZrF4) Vanadij (V) *Patronit (VS4) * Vanadinit (Pb5(VO4)3Cl) * Roskelit (K(Al,V)2(AlSi3O10)(OH,F)2 Tantal (Ta) * Tantacit ((Fe,Mn)Ta2O6)

Krom (Cr) * Kromit (FeCrO4) * Olovni kromat (PbCrO4) Molibden (Mo) * Molibdenit (MoS2) * Vulfenit (PbMoO4) * Molibdenov sjajnik (MoO3)

362 Volfram (W) * Šelit (CaWO4) * Stolcit (PbWO4) * Volframit ((Mn,Fe)WO4) * Volframovo žutilo (WO3 x H2O) Mangan (Mn) * Piroluzit (MnO2) * Braunit (2 MnO3 x MnSiO3) * Biksbiit ((Mn,Fe)2O3) * Manganit ( Mn2O3 x H2O) * Hausmanit ( Mn3O4) * Kriptomelan ((Ba,K)2Mn8(O,OH)10 * Dodofrozit ( (MnCO3)

Željezo (Fe) * Magnetit (Fe3O4) * Hematit (Fe2O3) * Limonit (Fe(OH)2) * Siderit (FeCO3) * Pirit (FeS2) * Triolit (FeS) Kobalt (Co)

363 * Smaltin (CoAs2) * Kobaltin (CoAsS) * Lineit (Co3S4) Nikal (Ni) * Garnierit ((Mg,Ni)3(Si2O5)(OH)4) * Nikelin (NiAs) * Nikalna pakovina (NiAs2) * Gersdoftit (NiAsS) * Milerit (NiS) Platina (Pt) * Heksafluoridit (PtF6)

Bakar (Cu) * Halkopirit (CuFeS2) * Bornit (Cu5FeS4) * Kubanit (CuFe2S3) * Halkozin ( Cu2S) * Kuprit (Cu2O) * Malahit (Cu2(OH)2(CO3)) * Azurit (Cu3(OH)2(CO3)2) Srebro (Ag)

364 * Argentit (Ag2S) * Sromejerit (CuAgS) * Tetraedrit ( (Cu,Ag)3(Sb,Ag)S3) * Prustit (Ag3AsS3) * Margitit (AgSbS2) * Piragirit (Ag3SbS3) * Kerargirit (AgCl) Zlato (Au) * Silvanit (AuAgTe4) * Nagiagit ((Pb,Au)(S,Te,Sb)2) * Krenerit (AuTe2) Cink (Zn) * Sfalerit (ZnS) * Smitsonit - plemenita kamenina ( ZnCO3) * Silikatna kamenina (Zn4(SiO2O7(OH)2 x H2O)

Kadmij (Cd) * Grinokit ( CdS) * Otavit (CdCO3) Živa (Hg) * Cinober (HgS) * Levingstonit (Hg(Sb4S7) Bor (B)

365 * Boraks (Na2B4O7 x 10 H2O) * Kernit (Na2B4O7 x 4 H2O) * Kolemanit (CaB3O5OH x 2 H2O) * Borokalciot (CaB4O7 x 4 H2O) * Boronatrokalcit (NaCaB5O9 x 8 H2O) * Pandermit (Ca4B10O19) Aluminij (Al) * Glinenac (Mg(AlSi3O8)) * Ortoklas (K(AlSi3O8)) * Albit (Na(AlSi3O8)) * Anortit (Ca(Al2Si2O8)) * Muskovit (KAl2(AlSi3O8)) * Kaolinit (Al2(Si2O5)(OH)4) * Korund (rubin, safir, ametist, smaragd, topaz ) (Al2O3) * Boksit (Al2O3 x H2O)

Talij (Tl) * Lorandit (TlAsS2) * Vrbait (TlAs2SbS5) Germanij (Ge) * Argirodit (Ag8(Ge,Sn)S6) * Germanit (Cu6FeGe2S8) Kositar (Sn)

366 * Kasiterit (PbS) * Stanin ( Cu2FeSn4) Olovo (Pb) * Galenit (PbS) * Cerusit (PbCO3) * Stolcit (PbWO4) * Anglezit (PbSO4) * Boulangerit (Pb2oSb16S44) Fosfor (P) * Fosforit (/Ca5(PO4)3) * Apatit ( Ca5(PO4)3F * Vivianit ( Fe3(PO4)2) * Vavelit (Al3(PO4)2(OH,F)3) * Monacit (Ce,Th)(PO4,SiO4)

Arsen (As) * Arsenopirit (Fe(AsS)) * Arsenov sjajnik (Ni(AsS)) * Arsensko željezo (Fe(As)2) * Klovitit (NiAs2) * Niklena pakovina ( NiAs) * Smaltin (CoAs2) * Realgar ( As4S4) * Auripigment (As2S3) * Prustit ( Ag3AsS3) * Enargit ( Cu3AsS4)

367 Antimon (Sb) * Antimonit (Sb2S3) * Teredrit ( (Cu,Zn,Fe,Ag,Hg)(Sb,As,Bi)S4) * Pirostilpnit (Ag3SbS3) * Burnonit ( CuPbSbS3) * Volsbergit ( CuSbS2) * Cinkenit ( PbSb2S4 * Štefanit (Ag5SbS4 * Breithaubit (NiSb) * Ulmanit (NiSb3) * Dikrasit (Ag2Sb)

Bizmut (Bi) * Bizmutov sjajnik (BiS3) * Bizmutov oker (Bi2O3) * Galenobizmutit (PbBi2S4) * Šapbahit (AgBiS2) * Emlektit (CuBiS2) * Tetradimit (Bi2Te2S) * Eulitin (Bi4(SiO4)3) Sumpor (S)

F)2 * Hiolit ( Na5(Al3F14) Klor (Cl) * Kamena saol (NaCl) * Silvin (KCl) * Karnalit ( KMgCl3 x 6 H2O) * Bišofit ( MgCl2 x 6 H2O) * Kainit (KMgCl(SO4) x 3 H2O .368 * Pirit (FeS2) * Halkopirit (CuFeS2) * Olovni sjajnik (PbS) * Cinkov sjajnik ((ZnS) * Gips (CaSO4 x 2 H2O) * Gorka sol (MgSO4 x 7 H2O) * Viserit ( MgSO4 x H2O) * Težac (BaSO4) Glauberova sol ( Na2SO4 x 10 H2O) Selen (Se) * Lebdeća porašina (SeO2) Telur (Te) * Bizmut-telurid (Bi2Te3) * Tetradimit ( Bi2Te2S) * Selentelur (Te.Se) Fluor (F) * Fluorit (CaF2) * Topaz (Al2(SiO4)(OH.

ARRHENIUS Švedski znanstvenik. srednji vijek. koji su svojim otkrićima obilježili razvoj kemije. dao teoriju disocijacije. djelovao u Stockholmu. pa doba antičke Grčke. 1903. Abecednim redom dati su samo najznačajniji znanstvenici.369 Jod (J) *Lautarit (Ca(JO3)2) Povijest kemije Kemija je svojim otkrićima obilježila razvoj ljudskog roda. direktor Nobelovog instituta. slijedi doba Egipta. Prvi početci su od Feničana. U svim tim razdobljima. rimsko doba. * S. doba alkemije i doba moderne kemije. dobio Nobelovu nagradu.g. . najvažniji je čovjekznanstvenik.

BECQUERELL Francuski znanstvenik. * C. predsjednik KWG (Keiser Wilhelm Gesellschaft). uradio veliki broj (1899) publikacija. djelovao u Stockholmu. djelovao u Parizu. dao "Bohrov model atoma". uradio razne laboratorijske pribore. otkrio pojavu radioaktivnosti.J. radio na uranovim solima. djelovao u Torinu. BERTHELET Francuski znanstvenik.g. djelovao u Parizu.g. uradio "kalorimetrijsku bombu" * J.C. dobio Nobelovu nagradu 1931. zajedno sa Curie-vima dobio Nobelovu nagradu 1903. uradio prva točna određivanja atomskih masa.370 * A..P.Q. otkrio "Bohrov princip korespodencije". . * H. dobio Nobelovu nagradu. * N. BOSCH Njemački znanstvenik. uradio sintezu amonijaka (NH3) sa Haberom.. BOHR Danski znanstvenik. * M.E. AVOGADRO Italijanski znanstvenik. radio na ovisnosti plinova i molekulskoj masi plinova. dao načelo za uporabu kemijskih simbola. BERZELIUS Švedski znanstvenik.A. direktor univerziteta u Kopenhagenu.

osnivač Deutche Bunsen Gesellschaft fur Chemie. dao veliki doprinos razvoju kemije. konstruirao "Bunsenov plamenik". CURIE Poljska znanstvenica.M. član Royal Society. djelovao u Londonu. djelovala u Parizu. osnovao časopis "Chemical News". * H.371 * J. dao teoriju kiselina i baza. djelovao u Kopenhagenu.S. CROOKES Engleski znanstvenik iz Londona. Tražeći temu za doktorsku disertaciju zaintrigiralo ju je "Bequerelove zrake". * R.N. * J. BUNSEN Njemački znanstvenik. BRONSTED Danski znanstvenik. suotkrivač sa Fridelom sinteze toluena.W. CAVENDISCH Engleski znanstvenik. * sir W. CRAFTS Američki znanstvenik sa Harvarda i Massachuttes Insstitute of Tehnology. djelovao u Heildebergu. već sa 30 godina. . bio predsjednik Royal Society (kraljevska akademija znanosti) * M.

Maria Sklodowska Curie je najveća žena u znanstvenoj kemiji u povijesti ljudskog roda. otkrila pojavu radioaktivnosti. bor (B). . dao pravilo "trijada kemijskih elemenata. * J. poznata tikvica nosi njegovo ime. djelovao u Heildebergu i Munchenu. dao "Drummondovo svjetlo" * P. ali djeljivoj čestici. kao sitnoj. * E. DALTON Engleski znanstvenik iz Manchestera. ERLLENMEYER Njemački znanstvenik. djelovao u Londonu. dao strukturu naftalina. dao "Dulong-Pettitovo pravilo". DRUMMOND Engleski znanstvenik . ali kako sam kaže najveće otkriće je školovanje i odgoj M. DAVY Engleski znanstvenik. svojim radom dobio plemićku titulu. * T. barij (Ba). Otkrio natrij (Na). dao hipotezu o atomima. pripravio mravlju kiselinu. kalcij (Ca)sroncij (Sr). DOBEREINER Njemački znanstvenik iz Jene. Faradaya.W. govorio o kiselinama. dao "zakon umnoženih omjera masa". porijeklom iz siromašne obitelji. DULONG Francuski znanstvenik iz Pariza.372 mukotrpno radeći dvije godine izolirala radij (Ra) i polonij (Po). kao spojevima vodika (H). Bio direktor Royal Society u Londonu. * sir H. kalij (K). * J.L. dao osnove stehiometrije.g. dobila Nobelovu nagradu 1903. koja je potvrđena tek poslije 100 godina. i 1911..

dao "Gay-Lussacov zakon". FISCHER Njemački znanstvenik. * C.373 * H. * E. direktor KWI u Mulheimu. FRASCH Američki znanstvenik. FRIEDEL Francuski znanstvenik. Dobio Nobelovu nagradu 1938. otkrio pretvorbu bommbardiranjem neutronima. djelovao u New Yorku i Chicagu. * J. dao "Fehlingovu otopinu". djelovao na Sorboni. djelovao na College of Pharmacy u Philadelphiji. djelovao u Stutgartu. radio na sintezi parafina. na području kvantne teorije. radio na karboksilnim kiselinama.L. * A. * F. objasnio strukturu pinakona. FERMI Američki znanstvenik. GHIORSO Američki znanstvenik djelovao na kalifornijskom sveučilištu.g. * H. djelovao u Berlinu. GAY-LUSSAC Francuski znanstvenik iz Pariza. dao "Fraschov postupak" dobijanja sumpora (S). dao sa Craftsom znamenitu sintezu toluena.. razradio proces olovneih komora. FEHLING Njemački znanstvenik. kod proizvodnje sumporne kiseline (H2SO4). .

djelovao u Berlinu. kalifornij (Cf). osnivač "Dutsche Chemische Gesellschaft". * F. * J.H. mendeljejevij (Md). direktor KWI. HOFMANN Njemački znanstvenik iz Bonna. laurencij (Lr). HABER Njemački znanstvenik. vant HOFF Nizozemski znanstvenik iz Amsterdama. prvi dao sintezu amonijaka (NH3). dao "Hundovo pravilo".g. berklij (Bk). HUND Njemački znanstvenik. * I. djelovao u Gottinghamu.W. otkrio sa Ireneom umjetne radioaktivne tvari. istraživao električno stanje u kristalima.374 radio na bombardiranju teškim ionima. istraživao anilin. 1918. otkrio americij (Am). JOLIOT Francuski znanstvenik. dobio Nobelovu nagradu 1933. * F. dobio Nobelovu nagradu. djelovao u Parizu. radio na teoriji naboja sa . * F. * A. kirij (Cm). dobitnik prve Nobelove nagrade 1901. muž Irene Curie. osnivač stereokemije.g. LANGMUIR Američki znanstvenik iz New Yorka.

375 Lewisom. otkrio dobivanje teške vode (D2O). LEWIS Američki znanstvenik. radio na teoriji radikala. * J. * C. LAVOISIER Francuski znanstvenik iz Pariza. LE CHATELIER Francuski znanstvenik iz Pariza. dao "Loschmidtov broj". djelovao u Munchenu. radio na teoriji kemijske veze. dao "zakon o održanju mase" Smaknut na giljotini od pariškog tribunala.L. dao teoriju valewncije. * J. dao "Le Chatelijev" princip. LINDE Njemački znanstvenik. na volumetrijskoj analizi.g. dobivanje cijanida. LOSCHMIDT Austrijski znanstvenik. djelovao na Berkeleyu. radio na ukapljavanju plinova. pod izlikom da revoluciji nisu potrebni znanstvenici. 1932. * A. dao "Liebigovo hladilo". LIEBIG Njemački znanstvenik iz Munchena. * H. radio na kinetičkoj teoriji. dobio Nobelovu nagradu.N. "Lindeov postupak". . djelovao u Beču. * G.

skandij (Sc). * E. dao poijavu izomerije. radio ne termokemiji. . MOSANDER Švedski znanstvenik iz Stockholma. McMILLAN Američki znanstvenik na Berkeleyu. * D. * E. inverzije šećera. radio na kinetici plinova i elektromagnetnoj teoriji svjetla.M. direktor Radiaton Laboratory. dao "Mitscherlichovu probu". MITSCHERLICH Njemački znanstvenik iz Berlina. * L. djelovao u Petrogradu. * C. izračunao mnoge atomske mase. dobio Nobelovu nagradu 1951.G.376 * J.I. MAXWELL Engleski znanstvenik.g. otkrio lantan (La). erbij (Er). dao prvu tablicu periodnog sustava elemenata. galij (Ga). MEYER Njemački znanstvenik. predskazao germanij (Ge). itrij (Y). dobio neptunij (Np). djelovao u Wurzburgu. djelovao u Londonu i Cambridgu. terbij (Te). MENDJELJEJEV Ruski znanstvenik.

377 * J. NEWLANDS Engleski znanstvenik iz Londona, dao teoriju "oktava". * J. NESSLER Njemački znanstvenik iz Karlsruha, dao "Nesslerov reagens" na amonijak (NH3).

* A.B. NOBEL Švedski rudarski inžinjer, djelovao u Stockholmu, usavršio destilaciju petroleja, pronašao dinamit. U svojoj oporuci odredio da se kamate njegovog imetka dodijele kao nagrada za najveće zasluge iz kemije, fizike, medicine, literature i borbe za mir poznato kao "Nobelova nagrada".

* H.C. OERSTEDT Danski znanstvenik iz Kopewnhagena, otkrio pojavu otklona magnetske igle. * W. OSTWALD Njemački znanstvenik, djelovao u Lepzigu, dao "Ostvaldov postupak", dobio Nobelovu nagradu 1909.g. * W. PAULI Austrijski znanstvenik, radio u Zurichu, na kvantnoj teoriji, dao

378 "Paulijev princip", 1945.g. dobio Nobelovu nagradu. * L. PAULING Američki znanstvenik, djelovao na Pasadeni, radio na kvantnoj mehanici i strukturi proteina, 1954.g. dobio Nobelovu nagradu. * MAX-PLANC Njemački znanstvenik iz Berlina, predsjednik KWG, postavio kvantnu teoriju.

* J. PRISTEY Francuski znanstvenik, otkrio kisik (O), klorovodičnu kiselinu (HCl), amonijak (NH3), odselio u Ameriku. * V. PRELOG Vladimir Prelog rođen 23.srpnja 1906.g. u Sarajevu. To je posljednji znanstvenik od naših dobitnika Nobelove nagrade, on je bio građanin svijeta cijenjen u znanstvenim krugoivima. Interesantno je da je kao 8-godišnji dječak nazočio paradi u čast nadvojvode Ferdinanda, koji je ubijen u poznatom "sarajevskom antentatu", samo nekoliko metara od mladog Preloga. Svoju osnovnu (pučku) školu i srednju školu izučavao u Zagrebu, a dvije godine srednje škole i u Osijeku, gdje je pod voditeljstvom prof Kurije dobio ljubav za kemiju. Već 1921.g. sa svojih 15 godina objavljuje znanstveni rad. Od 1924.g. studira u Pragu. Već 1929.g. daje doktorsku disertaciju u Pragu 1935.g. dolazi u Zagreb u Zavod za organsku kemiju. Omogućava početak rada "Plive", radi na sintezi kinina. Uz potporu Lavoslava Ružičke odlazi u Zurich 1941.g. Tijekom svog plodnog rada Vladimir Prelog surađivao sa mnogim svjetskim znanstvenicima, pa je njegov rad krunisan Nobelovom nagradom, za poznavanje stereokemije organskih spojeva.

379 Pored tog rada, uradsio je konformaciju u organskim molekulama znameniti CIP sustav ( Cahn Ingold Prelog) pravilo. Umro je 1998.g. u 92-godini života. * W. PRAUT Engleski znanstvenik iz Londona, dao vodik (H), kao pratvar "Prautova hipoteza".

* sir W. RAMSAY Engleski znanstvenik iz Londona, otkrio argon (Ar), helij (He) neon (Ne), kripton (Kr), ksenon (Xe), predsjednik Royal Society, dobio Nobelovu nagradu 1904.g.

* J.W. RAYLEIGH Engleski znanstvenik iz Londona, sa Ramsayem otkrio argon (Ar), "trijumfom treće decimale". * J.B. RICHTER Njemački znanstvenik iz Berlina, osnivač stehiometrijskog izračunavanja, dao zakon ekvivalentnih brojeva. * S. RINMAN Švedski znanstvenik, unaprijedio rudarstvo, pisao o željezu (Fe), dao "Rinmanovo zelenilo". * C.W. RONTGEN Njemački znanstvenik, djelovao u Munchenu, otkrio

380 Rentgenske zrake., Dobio Nobelovu nagradu 1901.g. * R.J. RYDBERG Švedski znanstvenik iz Lunda, dao "Rydbergovu konstantu". * sir E. RUTHERFORD Engleski znanstvenik , djelovao na Cambridgu, prvi dao model atoma, dobio Nobelovu nagradu 1925.g.

* L. RUŽIČKA Lavoslav Ružička, rođen 13. rujna 1887.g. u Vukovaru. Sa osam godina preselio u Osijek, gdje je završio osnovnu (pučku) školu i klasičnu gimnaziju. 1906.g. upisao Višu tehničku školu u Karlsruheu u Njemačkoj, gdje je diolomirao i doktorirao. Od 1916.g. je u Zurichu u Švicarskoj. Radio na piretriumu i kemiji terpena.. Od 1926.g. prelazi u Ženevu. 1927.g do1929.g radi u Utrehtu. 1934.g. izazvao veliku pozornost, kad je objavio sintezu muškog spolnog hormona andresterona i testosterona. Sva sredstva iz Nobelove nagrade dao za razvoj znanosti i u Zagrebu, kao i kupovine kolekcije slika nizozemskih slikara. Pored Nobelove nagrade, dobio je i mnoga druga priznanja i nagrade. * C.W. SCHEELE Švedski znanstvenik, djelovao u Stockholmu, otkrio mangan (Mn), barij (Ba), klor (Cl), dokazao kisik (O). * G.T. SEABORG Američki znanstvenik sa Berkeleya, dao radove na transuranima, otkrio plutonij (Pu), americij (Am), berklij (Bk), kalifornij

381 (Cf), dobio Nobelovu nagradu 1951.g. * E. SEGRE Američki znanstvenik sa Berkeleya, radio u "Manhatan projektu" u Los Alamosu na stvaranju atomske bombe. Dobio Nobelovu nagradu 1959.g.

* F. SODDY Engleski znanstvenik sa Oxforda, dao zakon "radioaktivnog pomaka", dobio Nobelovu nagradu 1921.g. * E. SOLVAY Belgijski znanstvenik, djelovao u Bruxellesu, razvio "Solvayev postupak" proizvodnje natrijevog karbonata (Na2CO3). * S.P.L. SORENSEN Danski znanstvenik, djelovao u Kopenhagenu, dao pojam kiselosti (pH). * T. SVEDBERG Švedski znanstvenik, djelovao u Upsali, radio na koloidima, konstruirao ultracentrifugu, 1926.g. dobio Nobelovu nagradu. * L.J. THENARD Francuski znanstvenik iz Pariza, otkrio vodik peroksid (H2O2), "Thenardovo modrilo".

382 * S.G. THOMAS Engleski znanstvenik, djelovao u Londonu, dao "Thomasov postupak" u metalurgiji.

* sir W. THOMSON Ili lord Kelvin of Largs, škotski znanstvenik iz Glasgova, dao "Thomsonov efekt", skala temperature po lordu Kelvinu. * E. TORRICELLI Italijanski znanstvenik iz Rima, konstruirao mikroskop, teleskop, dao "Torricellijevu cijev" * J. TYNDALL Irski znanstvenik, djelovao u Londonu, dao sa Faradayem "Tyndallov fenomen". * L. N. VOUQUELIN Francuski znanstvenik iz Pariza, otkrio krom (Cr), berilij (Be). * F. WOHLER Njemački znanstvenik, djelovao u Heildebergu, uradio prvu sintezu organskog spoja, pa ukinuo famu "vis vitalis".

383

Dobitnici Nobelove nagrade za kemiju Nobelova nagrada je nastala, kada je Alfred Nobel, švedski rudarski inžinjer, pronalaskjom dinamita, uvidio opasnost svog izuma. U svojoj oporuci 1895.g. odredio je da se kamate od prava na prodaju dinamita, svake godine dodijele u vidu nagrade, za naročite zasluge živim znanstvenicima na polju: kemije, fizike, medicine, literature i borbe za mir. - za fiziku i kemiju laureat daje Kraljevska švedska akademija znanosti u Stockholmu, - za medicinu laureat daje Karolinski institut u Stockholmu, - za literaturu Švedska akademija znanosti u Stockholmu, - za doprinos borbe za mir, Norveški Storthing u Oslu. Nagrada se sastoji u novcu i povelji, a dodijeljuje se svake godine 10.prosinca, na dan godišnjice smrti A. Nobela. Nagradu uručuje osobno švedski kralj. Nagrada se počela dodjeljivati 1901.g, ali nije u povijesti svake godine dodjeljivana, posebno u ratnim godinama Prvog i Drugog svjetskog rata. Nagrada varira od visine kamate na imutak A.Nobela od godine do godine, ovisno o količini proizvedenog dinamita. Pregled svih znanstvenika, koji su dobili Nobelovu nagradu ide od početrka dodjele, pa do danas. U kratkoj povijesti kemije navodio sam i neke znanstvenike, koji su dobili Nobelovu nagradu, ali ne samo za kemiju, nego i za fiziku. U ovom

384 pregledu su dati samo znanstvenici, koji su dobili Nobelovu nagradu za kemiju. * 1901.g. J. H. vant HOFF Znanstvenik, koji je djelovao u Berlinu, a nagrada mu je data za otkriće zakona kemijske dinamike i osmotskog tlaka u tekućinama.

* 1902.g E.H. FISCHER Djelovao u Berlinu, a nagradu mu dodijeljena za zasluge na identifikaciji šećera. * 1903. g. S.A. ARRHENIUS Djelovao u Stockholmu, dodjeljhena nagrada za teoriju elektrolitičke disocijacije. * 1904.g. sir W. RAMSAY Djelovao u Londonu, a nagrada dodjeljena, zbog otkrića inertnih (plemenitih) plinova. * 1905.g. A. BAYER Djelovao u Munchenu, nagrada dodjeljena, zbog radova na organskim bojama. * 1906.g. H. MOISSAN Djelovao u Parizu, nagrada dodjeljena, zbog rada na izolaciji fluora (F). * 1907.g. E. BUCHNER Djelovao u Berlinu, nagrada dodjeljena, zbog otkrića vrenja

* 1908. nagrada dsodjeljena.g. zbog rada na alicikličkim spojevima. nagrada dodjewljena. . O.g. zbog dopriniosa na vezi atoma u molekulama. WALLACH Djelovao u Gottingenu. zbog rada na publikaciji "Gringardove reakcije". nagrada dodjeljena. * 1911. WERNER Djelovao u Zurichu. nagrada dodjeljena. GRINGARD Djelovao u Nancyju.g. nagrada dodjeljena.385 bez žive stanice.g. * 1912. nagrada dsodjeljena. * 1910.g. zbog istraživanja na raspadu kemijskih elemenata. zbog zasluga na polju katalize i brzine kemijske reakcije. RUTHERFORD Djelovao u Manchesteru.g. CURIE Djelovala u Parizu. OSTWALD Djelovao u Lepzigu. M. * 1909. * 1913. A. zbog otkrića radija (Ra) i polonija (Po). W.S. V. E.

nagrada dodjeljena. SODDY Djelovao u Oxfordu. zbog otkrića . * 1915. W. WILLSTATTER Djelovao u Munchenu. * 1920. nagrada dodjeljena. nagrada dodjeljena. * 1917. Nagrada nije dodjeljena. * 1919.386 * 1914. zbog radova na radioaktivnim tvarima. * 1922. T. nagrada dodjeljena.g. * 1921.H. F.g.g. * 1918.g.g. HABER Djelovao u Berlinu. zbog otkrića sinteze amonijaka (NH3). Nagrada nije dodjeljena.g. Nagrada nije dodjeljena. W. ATON Djelovao u Cambridgu. zbog rada na području termokemije. F. zbog ratnih dejstava. nagrada dodjeljena. NERNST Djelovao u Berlinu. zbog istraživanja biljnih boja. F.g. W.g.

zbog radova na mikroanalizi organskih spojeva.g. zbog otkrića steroida. nagrada dodjeljena. H. PREGL Djelovao u Gratzu. zbog rada na disperznim sustavima. F.g.g. R. WIELAND Djelovao u Munchenu. nagrada dodjeljena. * 1925. * 1923. nagrada dodjeljena. * 1927. * 1926. zbog rada na konstrukciji žučnih kiselina.387 izotopa neradioaktivnih elemenata. . T.g.g. WINDAUS Djelovao u Gottinghamu. SVEDBERG Djelovao u Upsali.O. Nobelova nagrada za kemiju nije dodjeljena. nagrada dodjeljena. A. A. * 1924. ZSIGMONDY Djelovao u Gottinghamu.g. zbog radova na prirodi koloida. * 1928. nagrada dodjeljena.

g.JOLIOT-CURIE Djelovala u Parizu.g. nagrada dodjeljena. nagrada dodjeljena. BOSCH Djelovao u Ludwigshafenu. Nobelova nagrada za kemiju nije dodjeljena. A. H. zbog rada na postupku s uporabom visokog tlaka. nagrada dodjeljena. * 1932. * 1931. * 1934. BERGIUS Djelovao u Heildebergu. zbog otkrića teškog vodika. . * 1930. F. C. UREY Djelovao u New Yorku. FISCHER Djelovao u Munchenu. JOLIOT Djelovao u Parizu. C. nagrada dodjeljena. * 1935. zbog sinteze elemenata I.g.g. LAGMIUR Djelovao u Schenectadyju. zbog radova na strukturi boje krvi. H. HARDEN Djelovao u Londonu. nagrada dodjeljena zbog sinteze elemenata. * 1933.g.g.388 * 1929. zbog rada na šećernom vrenju. nagrada dodjeljena zbog otkrića postupka s uporabom visokog tlaka F. nagrada dodjeljena zbog radova na istraživanju na području termokemije. nagrada dodjeljena.g. I.

KUHN Djelovao u Heildebergu. zbog rada na difrakciji Rtg zraka.g. P. A. * 1941. Nobelova nagrada za kemiju nije dodjeljena.g.W. DEBYE Djelovao u Berlinu. * 1938.N. BUTENANDT Djelovao u Berlinu. g.389 * 1936. nagrada dodjeljena.g.g.g. * 1937. Nagrada nije dodjeljena. nagrada dodjeljena. Nobelova nagrada za kemiju nije dodjeljena. nagrada dodjeljena. zbog rada na vitaminima. * 1939. . W. * 1942. R. * 1940. zbog istraživanja l-askorbinske kiseline (C-vitamin). zbog radova na hormonima. HAWORTH Djelovao u Birminghamu.g. nagrada dodjeljena.

O. M. NORTHOP Djelovao u Princetonu. . A. nagrada dodjeljena. nagrada dodjeljena. zbog otkrića rascjepa jezgre teških atoma. G. SUMMER Djelovao u Ithacu. J. sir R. * 1944. VIRTANEN Djelovao u Helsinkiju. * 1947. zbog radova na metodi konzerviranja živežnih namirnica. * 1945.g. zbog radova na indikatorima.g. zbog istraživanja alkaloida. nagrada dodjeljena. ROBINSON Djelovao u Oxfordu.H. nagrada dodjeljena.g. nagrada dodjeljena.W. nagrada dodjeljena. W.g.K.390 * 1943. HAHN Djelovao u Gottinghamu. nagrada dodjeljena zbog istraživanja virusnih proteina. HEVESY Djelovao u Stockholmu.B.g. zbog radova na elektroforezi. * 1948. zbog otkrića kristalizacije enzima.I. J. nagrada dodjeljena.g. TISELIUS Djelovao u Uppsali. zbog rada na dobivanju virusnih proteina. STANLEY Djelovao u Princetonu zajedno s Northopom. A. * 1946.

W. * 1953. isto kao i za Dielsa zbog otkrića sinteze dijena.g. STAUDINGER Djelovao u Freiburgu. K. * 1954. zbog radova sa Martinom na kromatografiji. DIELS Djelovao u Kielu.g. M. PAULING . zbog otkrića transuranskih elemenata. nagrada dodjeljena za isto što i McMillanu. zbog otkrića transurana. MARTIN Djelovao u Londonu.P. McMILLAN Djelovao na Berkeleyu. H. SYNGE Djelovao u Bucksburnu.L. H. * 1951.391 * 1949.R. J.C. L. SEABORG Djelovao na Berkeleyu.A.ALDER Djelovao u Kolnu. nagrada dodjeljena.g. zbog radova na ekstremno niskim temperaturama.F. nagrada dodjeljena. zbog otkrića na području makromolekularne kemije. nagrada dodjeljena. T. nagrada dodjeljena. nagrada dodjeljena. zbog otkrića sinteze dijena.G.GIAUQUE Djelovao na Berkeleyu. zbog rada na kromatografiji. * 1950.O. nagrada dodjeljena. * 1952. E. nagrada dodjeljena.M.g.P.

nagrada dodjeljena. kod eksplozija. nagrada dodjeljena. * 1957. sir C. zbog otkrića lančastih reakcija u eksplozivima.N. J. nagrada dodjeljena.g. * 1955.g. vasopresina.g.N.392 Djelovao u Pasadeni. LIBBY Djelovao u Chikagu. F.g. F. N. nagrada dodjeljena.g. radi istraživanja nuklearnih reakcija. nagrada dodjeljena. radi izoliranja insulina. nagrada dodjeljena. zbog izoliranja hormona. zbog određibvanja starosti uz potporu izotopa 14 C. * 1958. SANGER Djelovao na Cambridgu. V.W. * 1959. HEYROWSY Djelovao u Pragu. radi razvoja polagrafske analize * 1960. zbog objašnjenja lančastih reakcija. zbog istraživanja kemijske veze. * 1956.g. HINSHELWOOD Djelovao na Oxfordu. . du VIGNEAUD Djelovao u NewYorku. nagrada dodjeljena. sir A. nagrada dodjeljena. TODD Djelovao na Cambridgu. SEMJONOV Djelovao u Moskvi.

J. zbog rada na kemijskim vezama . R.M. PERUTZ Djelovao na Cambridgu. zbog radova na asimilaciji. M. * 1963.S. NATA Nagrada dodjeljena za izuzetne uspjehe na radu na polimernim spojevima. F. K. * 1964. zbog određivanja Rtg strukture mioglobina i hemoglobina.g.g.g. * 1965. KENDREW Djelovao na Cambridgu. D. J. nagrada dodjeljena zajedno sa Kendrewom za određivanje Rtg strukture mioglobina i hemoglobina. R.g. C.Z. * 1966. nagrada dodjeljena. Houdjkin Nobelova nagrada dodjeljena za izuzetan doprinos razjašnjenju biokemijskih spojeva.393 * 1961. za izuzetan doprinos na razrješenju organskih sinteza.g. CALVIN Djelovao na Berkeleyu. nagrada dodjeljena. * 1962. WOODVARD Nobelova nagrada dodjeljena.K.B. MALICAN Nobelovu nagradu dobio .g.

ANFINSEN Nobelovu nagradu dobio. za doprinos na otkriću šećernih nukleotida i njihovoj ulozi u biosintezi. spojevima.J.STEIN Nobelova nagrada podjeljena. K.F. G.R. zbog otkrića recipročnih odnosa.g. zbog izuzetnog doprinosa na ribonukleazi. * 1971. BARTHAN O. LELUR Nobelova nagrada dodjeljena. NORISH J. zbog rada na elektronskim strukturama molekule slobodnih radikala. * 1969.394 * 1967.g. L. za izuzetan doprinos na razvoju koncepta konformacije.IGEN R. za istraživanja ekstremno brzih kemijskih reakcija.H. HASEL Nobelova nagrada podjeljena. PORTER Nobelova nagrada podjeljena.V. * 1968. koji nose njihovo ime.B. L. * 1970.g. S. * 1972.HERTZBERG Nobelovu nagradu dobio. .g.ONZAGER Nobelova nagrada dodjeljena. za izuzetan doprinos na razrješenju između kemijskih struktura i katalitičke aktivnosti ribonukleaze. D.MOOR V.H.g. M.

P.N.O. * 1977. PRELOG J. za izuzetan doprinos na radu stereokemizma i stereokemije organskih molekula.g. g.g.V. zbog izuzetnog doprinosa na istraživanju borana.g. LEPSCOMB Nobelova nagrada dodjeljena. KONFORTH Nobelova nagrada podjeljena. * 1974. za radove na organo-metalnim spojevima. . V. zbog istraživanja na neravnotežnoj termodinamici. zbog formulacije kemiosmotske teorije. * 1975.g.J. FLORY Nobelova nagrada dodjeljena. FISCHER J.g. zbog izuzetnog doprinosa razrješenja teorije makromolekula.395 * 1973. * 1976. PRIGODJIN Nobelova nagrada dodjeljena. * 1978. MITCHELL Nobelova nagrada dodjeljena. WILLKINSON Nobelova nagrada podjeljena. E. D.D.V. I.

za izuzetan doprinos teoriji fotokemijskih reakcija.B. SAUGER Nobelova nagrada podjeljena. FUKU R. WETIG Nobelova nagrada podjeljena za izuzetan doprinos na uporabi spojeva bora (B) i fosfora (P) u organskim sintezama. K.g. P.g. za izuzetan doprinos na mehanizmu prijenosa elektrona. HOFMANN Nobelova nagrada podjeljena.g.396 * 1979.g. * 1983. . BROWN J. * 1984. H. za razvoj metodologije za kemijsku sintezu na krutoj podlozi. za izuzetan doprinos na biokemizmu deoksiribonukleinske kiseline (DNA). BERG V. H.g. g. GILBERTH F.TOB Nobelova nagrada dodjeljena.KLUG Nobelova nagrada dodjeljena. R. za rad na kristalografskoj i elektronskoj mikroskopiji. * 1980. MERRYFELD Nobelova nagrada dodjeljena. * 1981. * 1982. A.

g.g. MITCHELL Nobelova nagrada podjeljena. za izuzetan doprinos na trodimenzionalnoj strukturi.g.J.HERSCHBACH T. H. CARL Nobelova nagrada dodjeljena. LEON C. za izuzetan doprinos za otkriće katalitičkih osobina ribonukleinske kiseline (RNK). fotosinteznog reakcionog centra.g. HOPTOMANN J.A.R. D. DISENHOFER R. za izuzetan doprinos na radu na molekulama velike selektivnosti.J. CRAM J.g. za rad na direktnim metodama određivanja kristalnih struktura. * 1988. * 1989. CORY . PEDERSEN Nobelova nagrada podjeljena. L.397 * 1885. D. * 1986. ATMANN T. CHEH Nobelova nagrada podjeljena. * 1987.g. POLANY Nobelova nagrada podjeljena za radove na dinamici elementarnih čestica.J. S. * 1990.R.M.K. HABER H.L. J.

g. * 1994. * 1995. MARCUS Nobelova nagrada dodjeljena za rad na teoriji reakcije prenosa elektrona u kemijskim reakcijama i. M. R. za radove na kemiji razgradnje ozona (O3).R. * 1991. J.398 Nobelova nagrada dodjeljena za izuzetan doiprinos na metodologiji organskih sinteza.B.J. ERNST Nobelova nagrada dodjeljena. * 1993.A. P. KRUCEN M. K.g.C.g. OLA Nobelova nagrada dodjeljena. za izuzetan doprinos na mutagenezi proteina.J. MALIS Nobelova nagrada dodjeljena za izuzetan doprinos razrješenju polimerizacionih lančastih reakcija.g.ROULAND Nobelova nagrada podjeljena. MOLHINA E. * 1992. za izuzetan doprinos na razvoju nuklearne magnetne rezonancije (NMR) i spektroskopije visokog razlaganja čestica.A. . R.g. SMITH Nobelova nagrada dodjeljena. za izuzetan doprinos razrješenju kemizma ugljikovog kationa (C+).

BOUER J.D. KURL ser H. P. A. za izuzetan doprinos na razrješenju strukture gustina.399 * 1996.g.J. * 1988. zbog radova na otkriću fulerena. SCONN Nobelova nagrada podjeljena. V.g.A. * 1999. KOUN Nobelovu nagradu dobio.JH. . J. ZEVAI Nobelovu nagradsu dobio. SCHIRAKAVA Nobelova nagrada podjeljena. za izuzetan doprinos teoriji za računsku kvantnu kemiju. WOCKER J.E.K. POPLE Nobelova nmagrada podjeljena.g. MacDERMID H. SMOULY Nobelova nagrada podjeljena. za izuzetan doprinos na radu na mehanizmima i sintezi ATP baza.H. * 2000. HEGER A. zbog radova na femtosecundarnoj spektroskopiji. zbog izuzetnog doprinosa na otkriću provodnih polimera.g. * 1977.g. A. R. KROTA R.

WUNTRICH Nobelova nagrada dodjeljena. za izuzetan doprinos na razvoju nuklearne magnetne rezonancije (NMR).g. ROSE Nobelova nagrada podjeljena. * 2003. FENN K.g.B. J. AGRE R.S. za izuzetan doporinos desorpcije i ionizacije spektralne analize. CHOVEN Nobelova nagrada podjeljena. TANACA Nobelova nagrada podjeljena. V.g. za izuzetan doprinos na kiralnim oksidacijskim reakcijama. SICHANOWER A. K. . CROUCS R. MacCENONN Nobelova nagrada podjeljena. * 2004.SCHARPLESS Nobelovu nagradu dobili. * 2005. P. za izuzetan doprinos na radovima razgradnje proteina. * 2002.SCHROCK I.400 * 2001. NOULS R. za izuzetan doprinos rada na strukturi ionskih kristala u staničnim membranama. HERSCHKO I. R.B. za izuzetan doprinos na razvoju metateze u organskoj sintezi. NOYORI K.

.401 * 2006.g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->